Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.83 MB
2008-08-13 09:41:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
564
3519
Rövid leírás | Teljes leírás (285.16 KB)

Zalai Közlöny 1885 036-039. szám szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

.\AGT4LANB8A, 1885. Szeptember 5én.
38-lk
Huszonnegyedik évfolym
EléfitetéH úr:
riT* b frt-------
re 2 frt »O kr
terr* 1 . li .
Esyee uáa (• kr.
HIRDETÉSEK
ptitsorhan 7. másodszor ; ¦ ainápn további sorért 5 kr
NYILTTCR8EN
roak^ t 10 krert vrtetoek tel
m-stári illfték minden egyes hii
Jelesen SO kr tUt-tendk
ZALAI KOZLOHT.
nagy-kaniztai .Kereskefielmi Iparbank-, .nagy-kanizsai önkénUs tűtoltó-egylet-, o
általános tanitó-
A lap mbi rétiéi a.tí ktsla-j o*ny*k fc Ufrketztöaégbez. \t> rtuét illető ktalenéarek
pedig t kijutóBitittUioz béraent'
Bermeiteüen l«rcl«k n«n fo-
«trlr.t.k ilaa m>
Ust'dlet', a „nagy-kanalai kisdednevelö egyesület'. a .nagy kanizsai üsztiönsegélyzö szövetkezet', a .sopronikertskedelmi j iparkamara' nagy kanizsai külválasxtmám/'-ának hivatalos lapj».
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az iskriai év elején.
Az iskolaév kösiöbén illánk Iimét megnyíltak a ndomaoyt ela-j raszto tantermek ajtai s vidor élénk-
a későbbi teendőknek, mert folytonos kdiremUkodéaok álul, mit ha minden kínálkozó alkalommal mulasztás nél-kfll enkozolnéoe^, leginkább ezélt érhetnénk. Legyen a azalokoek vagy
íutk helyettesnek
minden időben gyermek
vonulnak b« azon ai ifjn né-
p,Sséf!nekmú«a->ereg«i,hogyazüditó. djoj[ lrr ^ e a p.heDés után újult erővel foghassa- rendes oiuUli órátrs fe fiokMk o«k szellemi nagy maakajoc folytatásához.
Igen, nem új ex elöttüok, ca&k ismétlése. folytatása az előbbi évek-
Bvetáai észrevett mulasztásait érdeme szerint büntessék is meg és igyekez-| zenek a hibát jóvá tétetni ; legyenek
utakat, javítja a javitandókat. Épp igy kedveió haladást észlelhetünk a közép és felső iskolák kőről u, amennyiben azok részben kiegészültek vagy ujakkal ixaporodtak. Egyea szakiskoláknak sem vagyunk hiányában, habár még nem mondhatják a azámot betöltődnek, ajért ne is gondoljak, hogy egyébb kivtani Ttlo nem marad hátra, mer* nagy hiá érezzük még a rendszeresen ve-
ben is történt dolgoknak - folyta jm(,k reaieseu idiiAtút, megUnZL* tasa egy nagy h.rcznak, melyet nem feih n ieatéit é, hordjAk Bjfü.
i nagy csaták bőseinek fegyverével W| akarunk és tudunk vívni, hanem a siellem tevékeny erejével, az ész szavával, mely harcz, hogy mentül inkább sikerüljön, nemcsak a fejletlen növendék, hanem inkább a barcz szellemi vezetője, a tanítótól,
figyelemmel arra is elvégzi e a gyér-j zetett mar lénzben fela.liiott, de
még hiányzó ipariskoláinknak, melyek a legutolsó időben kapuk nagyobb lendületet s bar meg se is pihennének mindaz ideig, amíg a hiányokat
a gyermeknek magaviseletéi 61 és szorgalmáról idónkint nyert kinnUa-
Sjóvíl M iudj,5ák hgt a ^^ Unitó „ ukolábaB „^^.„^ UnjUe & neíe|és _
egész ter- teljesen pótolva neu találjak.
in), rakonclátl4n fi(rTelmetlenked6t
rendsteresl Vannak népoktatásunk igényei-, inek megfelelő jó tankönyveink is, ": azonban korái ....
ran mondhatjuk el a jósnl: , Magyarország nem volt. hanem leaz! *
Ehrlich Károly,
Levél a Batatan-awHM.
Kestthalj, 18&&. aufaa.t- hó S6-án
A fttrdó-idéaynek mottó sspjai kö-aelednek
Naponkint a bérkocsik egéss Ceim-boraesssóit hordják a bőröndöknek és ka-
iin) rakonclátl4n fi(rTelmetlenked6telégségesek még
valamint — mint fontos tényező - j j8 _ eiéggé próbíra Uai türe|mét *"" * gombamódra elszaporodott , szülőktől is függővé van téve. ¦ Csik [gJ yo|m tlériietá U0D ered. rossz, kötetekre menő példányok pó-
tolh"álár* ™n<*** » í6 kéP" •
tolh"álár*-
<*** »
kéP" •
Ha ugvanis a tanító a neveló, »ény, m.lyet az év végével aztán
és magasztos hivatásának ,.- minden szülő megk„án gyermekétől
dalával lép a tanszék zsámolyára s sőt követel nem pedig is, ha ómaga
lét.udauval annak, hogy fejlet- egész éven át be sem pü.ant a gyTr
lenes képzetlen növendékeket kell meknek szellemi világába. Ha esetleg
bevezetnie a tudományok titkaiba — nem felelne meg az ó mesizire ter- , gy
oizija szét a gyermek még derengő jedó kívánalmainak a gyermeke által népnevelés bajtársait leginkább ér-
éaiviligába a fényt és világosságot; felmutatott eredmény, akkor csakis dekelhet, az a Magyarhon terflle-
Hi nem fölnletes kapkodással és a Unitó a hibás senki más s igy tén helyet foglaló minden fokn is-
.'ftmyelmü jstsz^á^gal akarja meg- válik a család sok ízben ellenségévé kóláinknak magyarosodása és magya-
(rtetoi. azt, amit minden körülírás- az iskolának, abely u hogy barát- routasa, mert általános magvaroso-
sal is csak ritkán és nehezen fog jává, segítőjévé szegődnék; eléggé dáirol még ma nem szólhatunk, csak
"k8«
Ami bennünket, mint a magyar l b
fel a gyeuge értelemmel felruházott sajnos körülmény gyermek ember ha hivatásbeli kötele
ele^gének lelkiismeretes pontossá,;- Uró|a unlg el( tesI , Unttsá^t "* szellemében, de ktt.öuösena köz-;al igyekszik eleget tenni nrnden mB yisI0Q md e téren t . oki.ust vezető m.nisztenum azon
részrehajlás és személy válogatás nélkül: akkor a harcz biztos lehet ég sajkánk — bárminő nagy legyen is az elemekkel való küzdelem — a száraz földi kikötőt bizonyára előbb utóbb eléri.
Azonban a szülőknek sem szabad gyermekeik iskoláztatása alatt szemet bunyniok és megelégedniük csak azzal, hogy eljáratják az iskolába gyermekeiket s elvetni gondját
Kedvező és egészséges állapo
annak kezdetén állnak; azonban bízunk az intézetek veié óinek magya-
utóbbi időkben tapasztalhattunk máig is tapasztalhatunk.
Népoktatási intézeteink nagy számmal megszaporodtak és nem csakhogy szaporodtak — mert ez még magában nem mondható örvendetes eredménynek — hanem czéljaiknak is nagyrészbeu megfelelnek, miután az illetékes ministeríum tartja kezében a kormányrudat és irányozza az
é . fontos és üdvös rendeletében, mely-lyel a magyarosítást minden hazai
iskolában szigorúan és mulbautlanúl elrendeli és annak végrehajtását föltétlenül követeli. Ha ily intézkedések álul vezettetik szépen fejlődésnek indult untgyünk és ennek folytatásában megállapodás egy perez-re sem fog történni, mig nem a más miveltebb nemzetek szellemi színvonalán áll u n k, akkor bát-
nehány igazi törss vendég lézeng még fdrdővendégeink köi&l a Balaton fasorai kösoumoratorinmot mutatva ai idénynek. Esek is asonbao aaslom-flaéeésbŐl, mint a fftrdŐ kedvéért Tannak itt, bár a „gyenge nem* itt is fal (limaija a Bte-remtés koronáját" a férfit s egynéhányan a bájos bölgyek kösfit még bátran aseli as ttditŐ balUmokat. A férfiak pwiig ehelyett bóleaebb dolognak tartják a aeö-' lőkurál hassoálni, csak hogy Ők oem ; piloia alakban vessik be aa orvosságot, i hanem a gyorsabb és bistoeabb hatás kedvéért megvárják mig deooctam less
A nsppil legnagyobb réssé kírás-áauhk.l ölik el. Ere as idő is oly asép. — a Balaton oly kei lemé* mmŐ a fftrdő eai»onb«a ia alig volt
Haoem *s elveset fő ré»sét ac estére hagyjak. Sehol as orsaág *-gy vidékén sem láttam, vagy hallottam volna ast a sajátos termést* i iQaeméiyt, mely itt ésslelhető a n«p nyűg ával.
Oh dehogy mnl*aaianánk csak egy sete is el, ennek s*em)élé*ei.
Alkonyat fe'é, saidőe as a csekély ssaMő is, mely a fi*l»tooon lengeni eso-kott eláll, csónakra t}liv», beevesuak » takörsima ió tükrén a somogyi pari oknak Honnan a Badacsony hegye mint egy óriá*< koporsó tonik ssamalnk elé.
A kép melyei e csoda ssép táj nyújt, ig»sán megkapó" 1
Tálasa Kesitbely felé Sst.-Mihály hegytől kesdve a voayarcs., gyesééi, caerasef-lomaji atb. hegyek vonalnak ssemben a meeaaeséifbsn óriási láncsként tova; átellenben pedig a somogyi partok rév édesnek ssemeink előu ai alkonyban fei-fel caillámló tornyaikkal.
Amint están leaaálU a nap, as átelleni láthatáron mintegy ellesttétképem megjeleo — as árny. — Körülötte óriási
félkörben három aséiM rilágos — kik kalló ssol. karw.tfl. a ttlhAtlea aoiét kék »f«l, a ktabe eafi réssaket opál aamfi nt-aimi oastra fsl.
A tOnainéoy mind élaa«bbé váJik, a sávok aaúd aröa«bban tftaaak iat m •ikvay égaa, — mig be borítva a osü-)>gus eget agy tQnik fel mintha ax asa-ber tpje fölött a délkörök garaadj.it látná,
A csillagok mindig nagyobb agámmal jönnek tel, — a k«.ö hotdoak vérvörös ké,>e is elotíUik Sit-Uihály hegye mögött, — ¦ ai agaai tünemény végat ér egy c&ndériea csüiaghuliáMal, me4y meaaie slhacodik a hegyak mögé.
Ei as utolsó nmiatságt már afttrdo-vendégsinknek. Mig asián agy napon tAruveodég«iok kösül is egy párt hasa-saollit valami családi ügy. As itt mar*-doltn kftstli astán a bölgyek Öntsejárnak — mert mit osináJoáoak egyebet — s kesdetéi vassi aa eeimeoeer« as idényben •sersett tapasztalataik fölött. Hí fél* né Ipek "«ek as X.-ék ? Ueooyi lehrt aj évi Ijövödeloidk? Melyik család mit költ, hogyan él? La»k miért jöttek oly későn ? Ások mért mentek el oly htmar? Y ur 'mért jött vLatsa stb. S es igy megy míg g caak be D«m állnak a bűvösebb steptem* 'béri napok s kit a foglalatoasága — kit 'pedig as unalom meg oem ssoktnt a , tü dóból . . .
Mert kérem nincs vessedelmo*»bb por'ék • as anaiomoái — E!'flr »s ember saiv«»en éhséget, fáradságot s mmdeo egyéob kffllsmeüensé^tt — caak ne anat-kossék I ...
Es Mtef-intsm képes a legédenibb dolgot pvrgatoriamivá váltotta mi — §it tobb*t mondok . . . képesnek tartom ai aoilmit Arra, hogy vaUkit megöljön ! . . . H<'gf hogyan . . . . ? Hát csak akkép kérem, hogy a tok unalom folytán elő áll ¦ >ér ecpedés, ebből a rásikor, a ráai-korböl könoyen keletknhe n«k más kórok mint sápkor, lépkur, ebből majd dtgmat, ssiviágttlán, Qaekből ismét más báatalmak, melyek elég*éges«k lehetnek srra, kogy didöntieaek ralami érsékeny ksblQ emberi lényt es árnyék világból!* Vagy pld. bs ember unalmában fogát is ssokta pisskálni, es könnyen magával botsat OBontasát; ebből ifi Olt baj lesi s at ember csupa unalmában ráun es ár-nyékviiigras megtér sgy malaUagoaabb basába.
Láaták kérem mire nem képes ai uaalom ! A sért én n sittek bevégesttt •
TÁRCSA.
FSti»telendS Bertay Etek ffr
hixfciaök k. r. áidotAx él hittanar orbox
Híd; ¦ fecske, folja otra-utra k<i«Ql .... Neked U a válá* jntott ontíij-inW Áidjoa meg as Isten áldó kit keiére!, Uki:-. mfikOdéied uép emlekeset>T*t.
tiettinek )«p*ebb korwaka Hnlt sálank, Kik tég«d örökre uivfiukbAl sajnálaak. Horv a mart kört lünk kiiukit Sioat Uft*d Ki iránt **irtnknek asaet uw«ln> íjett.
Mint pöloazi Nesztor, *és«t volt as ajkad, Xiurjorájan nerafe. áldvi tsOs^tank rajtad Uiv« Tárra a izét, malvnak ss^p igéje Mindig leasáilott a «iv«k kfisepébe
Sok fiat d*téltél, tudonáajra, bitre, Ktellemi, »ny»*i o*zt0aii«l •egitva, Sok S»t oeveltil bau osslopának Méltó bOaskeseffil sok i»giaj apának.
, De mint a kercécs, aa túl-éli a avarát: Virág bál neked is, esak a tovia maradt . . .
ÁJdjon meg hát aa ég tirosi affmstyáa, Ovms* aomlokod níjrtiiui és boroatyán, Hit ÖQoBa ke«*ddel saarsál, homlokodra Eb elismerésünk rasdag rásaa-bokra.
MatkovUt Oy
há:aa tai>>tváoyod.
moat hova kagjs* minket ?
bnesu >zókat
iotre : ?
Oh ne menj, n*, tekioU aajg6 niTeinkra. ¦Sír uiinaad if)u, agg, iamerSa, barát, S reaakedve a7ajtja ki falad báuú karát .
Szent, dicaó voit pályád, wüköd4*ed tar*, 8 B«aea lelkAdüflk a tudomia? fs^vere S e fegyverrel rivtad ki sserátétünket S Srölck« tartó, •%*? emlekatetooket
A ktrtésa >* gonddal, ápol, "J« vtráfot Mint, bofj u gondoztad s aiéf üjnaágot.
Mátyás király gárdistái.
„g Mátyás király, oda as
igasaágl' Eme ssavakkal kesdhatte his-tóriás éoeket valamely névtelen, XVI. •sáitdbeü begedőcübk, mely egysserü.de gyöoyörü emlék tori drága népbagyo-mányként őriisUk ssiveinkben:
Sok szépet meförökilelt dicső királyunkról b krónika. Népmondáik egées rózsa. ÍUért regélnek Mátyás tréfáiról. Minden magyar ember hallhatta már hírét a cainkoiai ilesének, a budai kutya-váaárnak. Miként evett meg Bécsben hal tojást ás hogy Grómörben miként kapálta a király fóembereivel egyetemben a tsó-IŐbegyet: agy eseket, valamint ssámos egyebet hírneves íróink már bőven és ssépen ecseteltek. Mind eme történelmi adomák arról tanúskodó *k, bogy Mátyás a jó tréfát kedvelte. A jó tréfát, melynek os*lja a népet oktatni, as erkölcsöt ne-mMbiteni, avagy a ferde gyarlóságokat, emberi gyengeségeket, nevetségeseég tükrében felmutatva, a nép kebeléből kiirtani.
Én is mijdek egy ily víg törlé-natkét, mslyet a tnr ós Öaleetti nem jegy
sett agyán fel, de talán at elbeesélesre.
Buda me<Utt. a Já&oabegy tövében fekssik egy kis tála: Badakesa. A hasai geográfiában, vagy bolml kisebbeserfi mappákon oebesea találnák fel, mert egyéb neveseieseége sinjs, minthogy jámbor «T\bok lakják.
Mátyás király idejében ntgyhirflek valáoak a „badakeasi svábok." — Nem asért talán, bogy a törökök elleni osa-tákban tdouték vala ki magukat, hanem arról asólt hírük, bogy a bátorság nem volt valami fő-fóerény&k.
Tudta est a vités király is, ki gyakorta megfordult k öltök kopott diák ruhában i nyelvüket >i megtanulta. — Hogy tehát elöttak a gyáva félelmet farosává t egye ¦ köstílk a bátorság arsnymsgvát elhintse: egy tréfát terveit ki.
Elküldé egy napon bisoayos fóem-berét Badakassre ama királyi parsnoso-lattat, miként bosson fel neki Badara kilencs,
négis érdemet bátorítván, hogy a nyal őt nem hsrsp-betja meg:
„Haaaale gehe Do roran,
Db sast dia froaae Stiefsl aal" ¦ ¦ - •)
A király fŐembere a kilencs iváb-aohancsot meghosta, s mi a tán a király, kívánságát tudomásukra adá, a fegyrer-tárba veseltetéoek s ott — as Őrsseméiy-aet alig elfojtható gaoykaesajs mellett,— remegve, fényes gárdista páncsélöltssetbe búj tan a k mindannyian és a fegyverfor-g^tás mesterségében bő oktatást nyerének.
A király rendeseiéből másnap mind egyik alá egy hollófekete mén paripa adatott,hogy a lovaglást is begyakorolják. De a dolog eleinte nagy bajjaJ járt, mert aenogy sem akartak a Qyeregbe felölni, mig végre hoessaa aósT*tás a tán a b&askéo toporsékoló mének hátára magákat felhagyták tenni, de ason peresben aseren-oséeen le is potyof^ak. Egy heti fáradUá-gos gyakorlás alán aionb*s már délosegeo tárták lábaikat a kengyelben, miről a király rögtön értesítve lón
bires ki leneset, mert egj ay a 1 vadássaton megismert a hajtó svabek kost kilenc* oly daliát, kik •g-csoportban mindki-leocsen megfatamodásak egy sánta nyál elől, valósijaiQ'ftg ast gondolván, hogy ss valami sánta ördög, ki őket a pokolba akarja kergetni. (Ismeretes hasonló le-gent*- a hét svábról, kik ason társukat kdldsk slőra, kinek lábéin esisnu volt,
talovaglásra fogják őt történt.
I«7
kile
Uásoap reggel a király és gárdistája a Retaece-Máris feie vesető nton aságuldának; előbbi veresbársony nyereggel felsaerasámolt hattyafehér mé-' nsn, söld vadáasruhábsa, oldalán görbe ¦agyarkarddeJ s fején koosagtollas kai-psggsl ; a kilsaos pedig fekete paripákon
gátdisu pánosélban, villogó ecséldárdák
kai csillogó sisakokkai.
Épen midőn a Mbna-vŐlgyöna halad uk, as e körül elterülő tolgyerdőből egysserre osak elővágUtott s a királyi testőrségre tört három török lovas, három janicsár! — Meglátta eseket a kilenct gárdista! . . . No hitsen, ucciu neki! . . . Míg a király lovát megállitá, addig ások essevessetten viseseayargaluk Buda-felé, a fegyvereikre bisott Mátyást jósieren-cséjére bisván.
A futás láttára MáVyás hshotára fakadi s od< ssólt magyarul a három janicsárbos: „Iramodjatok frissen alánuk ¦ kergessétek smeddig meg nem állnak!" — ö pedig lsasu ögetésben visssatért • jóisüeket kacstgott sikerült tréfáján.
A bodai várkapunál, a tréfáról már előbb értesült nagy gyülekeset várta a derék gárdistacsapatut, mely oly vitesüj megfutamodott, a melyet a három — tö-rökoseD felmasskirosott — valódi magyar testőr egéss a várig felQsÖtU
Mátyás is megérkesett s intésére a bárom janiaaár ledobvin a áJöltösetet, a kilence gárdista még csak most kesdett javában hüledesni.
A király i*dig, eleinte haraggal, majd enyelegre, ily laavakat iátesett svábeyelven hossájuk: .Gyáva asivaek! Hát caak ugy őriznétek meg a királyt, hogy ott hagynLtok őt a fakereasUél, midőn ellenség törne reája? — E perestől fogva nem vagytok as én gárdistáim, de ssolgálalombol asért nem booaájulak el benneteket, hanem itt lassúk üdve-HUSZONNHGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖM T.
3ZKPTEMBEB
lBtt.
kis táresát, nehogy még as olvasó kötöo-ség kösül vslaki a fentiek alapján mint „gyílkosiáffi merénylőt" — perbe fogjon .... A kocsi agyi* késsen áll . . . . a vonat utolsót íütlyent .... Adien ssép
Örtahir a szüléknek.
E« a ie»él kisárólag es apáknak és anyáknak siói. Ssimukr* akar jó bírt és v.gssitalsst vinni, egy oljr iatétet megismertetésével, melynek hassooa éa jóié-koflj voltai tniudíü apa és minden aoya asonoal belátja.
Mert oem kevesebbről r»o uó, mint oly lanitáii éa nereiéai reodsserről,
a beérkezett növendékek leg*ag?»bb résas a ennyire ei va« maradva, a kosták néhány a d mily makaosok éa kénye-
yy
ek, btsoay sokas* kittem volna, egy rövid ér alatt oly valóban m
é d álkl l
bogy lj
g y p
él caodasserü átalakulás legyes eaekö«öl< betű, mint aminót u ér végén, a aaigor-latok alkaimávaj nagy és orvondetea meg lepelésemre tapasztaltam.
At totésel növendék ai kosott egy ssn roll, aki kitC.nö sikerrel ae tette volna U vissgáját.
De volt is öröm és hálál kod m a aaü lők résaárol s boldogság éa önérset a növendékeknél, ktk talán évek óta előssör örvendhettek saüléik elismerések és megeléged éeéaek.
Ei* jeleset, a síülék meglepetés*-.
mely rövid év alatt a leg*ásottabb • el- | boldogsága, s a gyermekek öröme oly kéoye.tBtettebb növendéket iassofogsdo-j'oe'í batást gyakorolt reArn, bogy elha
vá, illedelmessé alakítja át u tanulmá- •-"-*-« — .»¦•*--•— ^-------,ai ;. í-il,;-«,
nyaíkban legelmaradottabb tanulókat is, megadva nekik a biáoytó tudományos
y
alapot • felébresstvéo así«ü>vben a köte leuégéraetet, a szóróimat és tóját érdekeinek fölismerését, arra képesili, bogy
tárottam es intéseire restemről is felhívó, s aiülŐk őgyelméL Hadd derüljön fel már családok ege is s hadd mentessék meg e jeles intéseiben sok más oöv-n-dékoek is már már elvesatett jövendője! íme, meg is tettem e sorokkal, me-
évi isigorletaik»t a ssülék és volt Unt lyket atsal as óiwjtáa*-. sarok be, bogy
raiK órCtmére éa meglepetésére sikerrel és
vajha oraaágsaerte mentái több ehe* ha álló
Btlált Sándor.
kilünőleg lelthessék. * sooló reodasertt s ily vesetés alatt
Ei aa örömhír, mit a ssülékoek |ll oiotéaet keletkeioék, mert a küldök, mely bisunyára atámot oly ess- j jövendője as ifjuaág kesében van ládot fog felvidiuni éa reménységgel eltölteni, melyet most egy *agy több vásott, hanyag a tanulmányaiban elmaradt és vitasavetett fiuűak jövendője folölt val aggály báni és ssomorit.
Mert ma már nem Agy »an mint! régen volt. Ma már a roeas tanalók síü- '». n . .. ,, , . -, .
iőí nem vig«ztaih.tják magak.t ..»!, Bűnügyi tárgyalás* jegyzékei zala
bogy ha a gyerek nem akar vagy nem tud laoulni, hál majd lesi gasda. kerti-kedo vagy iparoa. Ma már e foglalkosá aoknál ta, ba valaki boldogulni akar, bi-•onyoe iameretekkal kell bírnia ¦ egyáta-
j Törvényszéki estrnok.
y g
lán mindeu téroo csak a képsett és mü veit embereknek ran éa lebet jövőjük.
De még egy más körű!meny ia ki-
*** i küiö* jbb«
egsrtzeji Icir. tSrvtnyszéknél
1885. évi aieptembír 3-án.
2955. B/85. Let. Effenberger Jánoe aiándekoa emberöléssel védolt elleni agyben 2-od bir. ithirdetéo.
Saep'.ember 9-én.
2178. B/85. Ss. I. Fullár Jánoa lo-
családoknál, hogy .fiuk „ magukat ..érettaég, .,..„.
ífcí Mlrl' "í"1'»
met caáss^raág területén biitosíiaai óhajt- .Eseonel mef«yitosn as első hasai régé-jáfc, bogy asokat, ba a törvény életbe atMi «ongres»mt." Si»a ünnepélyes ss»-léptetéM elolt saár be is lettek volna j vakra öskoatelec .ellett hogy nemi I jbb é bi j \ btaakeséf támadjob minden réastveví
[ tag keblébe*, áthatva aaon énettoi: én M
laiitromoava, moal ujabban iámét belej-
¦tromoslstni, itryakesssoek; mivel elles-
kesö esetben asoc védelsai jogosultsága ai ' egyik ininiii
ottani lajatromokból töröltetni fog a ai ' melyre a basa
ebből atárinaaé halrásyokat maguknak ápolni fcg.
lulajdonilba'ják.
Kell Sopronban, 1886 aug. hóba!
4456/685 nám Hirdetmény.
'oltana sson alapkőnek, i régésset felvirágiáaa
Üonepélyea mecnyitsa után ifjú
lausolisbaa. katalógusát kioa«Utva, kalusolást Pulsaky Ferenci és Dr. H pe! Jóuef volt asires végesni'
A tanotmányoaásiól á*.inadv« (melybea hossi járait a kiállítási osar-sokba bertkedt h6ség) a mánk ácsi cssár-diba mentünk a hitből ismert jó savanyú borra, msly osak is savanyú nssel rolt élveahető, ugy minden Qto batásnélkttl
Kabin,i á|,kla.urulomdu<sniiriekeseit,jbátran olthatta hárki Hornját; találkát ! a ritka esed eredményű árvamegyei áaa- adva itt a társaság eete a Hegedi táláról, bemutatva tejllnó nagy apirália bsláas csárdában, ki ki lintett a nap
, gy p
brona tárgyait s. t. Után na ti. Vosinasky '........ — ¦ ' ¦
A sserb királyaágban a védjegyek Mór majd L«hocsky Tivadarra került és muatrák oltalmamására oéave f, é. mt- , volna a sor, kik asoabaa ait kéaóbbre ha-jus hó 30-án egy uj törvény lett sseate- lasatották, miután bemutatásra asáot ¦it*e, melynek érteimeben a aserb király-, tárgyaik uem érkastek be. ság területén külföldiek csak ason eaeibea ' Érdekesen értekeiéit ft. Dr.
bsláes csárdában, ki ki
még bátra levő néhány óráját tetaséee
ieriot töltenni.
2-ik nap aug. 4-én. 8—9 óra kost a mftvésa csarnokba volt es öaasejövetel, boly iámét Csobor Béla elveset dm elo-Lipp adásában volt ssereooeénk gyönyörkOd- déb b hk bbél bb
pp gyy
réas*«ülnek védelemben, h* védjegyüket ¦ Vilmoa pr. kanoaok, a „Kesslhely vidéki: b«lni, bemutatva haaánk ssebbnél asebb h ldá b kk llk b k ééü ki háj háit ké
három példáoyban a begradi kereeke- leletekről" bemutatva annak régéiseü i ötvöa mükinoaeit egyhási ruháit, s kosép
éi njkorból himaeti templomi asönyege Fi Ivánfy Ed* .Avarkori marad- j ketub.
9 óra után a baugveraeny terembe
pdáojbaa a begrad kk ról
delmi torvényaEékoel bemutalják: mely térképét.
_;UI__L L,-,i____-i. i-l____u! O. 1
példányok kösül »i lá Íd
py HJ y
gasoláaára vÍMia«d» ik, a második a b>-ósági védjegj és mustra Ujstrombos osatohatik, á barm«d>k pedig a bdlgrádi köagasdaaági miaiaabtriumban veseteodó hasonló lajstromhot csatolás végeit átkül-detik. A-. elsóbbaéfi jog a biróeághos történt bemutatás oapiától sasmittattk. Ha a védjegy fémekbe vagy mas gyártmányokba benyomva alkaimastA.uk, eseknek a bélyefígei ellátott eredeti pél-
ványok Sopronmegye területén' csimti tanulmányát ol*a«ta fel; Dr. Sőter Ágos-too, ki alig hogy pár éve működik régésset terén, érdekeaen. mutatta be > sseot-péteri és nemesvölgyi nagy brons leistét, mely airok sseriot táblákra fűtve, asépeo áttekinthető volt, kü'Öoös figyelmet érdemeltek, a gyönyörű asioesattt ákgyöogyók és diaailett fibulik stb. régül ft. Woaiossky Mór as előbb elmaradt
dánya ia csatolandó. Belajttromosási-dij j értek esését, mintán tárgyai bsérkestek, fejében 20 dénár fiaetendó, mely bélyeg tartotta meg, .Kőkori telep Tolnamegyé-alakjában a bejelentésre alkalmansndó.
Mtre eienael felbivjuk *a érdekelt körök figyelmét.
Kelt Sopronban 1885 aug. bóbaa.
A kertiét. ker««fce4elasl és lpsvfc.
CSARNOK,
„EW hazai régészeti kengreszus.'
'ben" ősimmel, a* érdekes értefceséal megéWezetesebbé tette, aa értekező gyó-nyorü előadása, koJönöaen a gomba alakú aagy lámpákról, mely esime cserére nyújtott anyagot.
A gyűlést Pnlssky Ferenci elnök sárboeséde f*^e«te be. mely után mind-anyian a hangverseny terem előcsarnokába ük hl f Wik Mó ki
kéntesekttl nem togadutnak el a kénytelenek bárom évig ssoigáloi, mi attán nemcsak pályájukat tsakitja meg. hanem velük még a legtöbb esetbea aa előtt aser-sett ismereteiket is elfeledteti.
Nem lehet tehát eléggé u-üloi egy oly intését létezésének, m<j|y oly javitha -tallan váaottságot, melyet kigyógyitaoi nem lehetne a a tanulmányokban való oly elmaradást, melyet oe sikerülne után-pótolni — nem iamer.
Tapasstsjásból a ssemélyes meggy 5 sodésbői merem állítani aat, mint oly valóságos csodák aaemteouja, miket as in-téietbeo láttam és tapasstaltam.
Ei &s intését Fekete Jóuef nyugalm. íógymnáaiumi tanárnak s ai oraságus köioevelési egyesület fójegyso-jenek budapesti (VIII. siácaió-utcsa 40 as. a.) kooviktusa. Itt gyÓaődtem meg felőle, hogy mily különbség van a tanítási mód éa nevelési rendsserek köaött, bogy1 mennyire külöabötik egyik isoár a másiktól, hogy a leveléében és tanításban mily uafcy fontossággal bír a rend-st«r éa a modor, s hogy ai ígaiáo hivatott tanár előtt, mint Fekete Jóuef, még a legvásottabb növendék ssive is megnyílik, a ügyes, könnyen felfogható, értelme* előadással, mily könnyen éa gyoraaa fejleattbetók és gyarapitha'ók még a legelmarado.tabb oövendékek ismeretei is,
Midőu a múlt év slején meglátogat*' Um a jeles tanár intéseté' s Uttam, hogy '
mljaoaV ,j- 2331 B/g6 Ss ^B(ikj
ötévesére : társai Ippáasal vádollak alleai Ügyben «•¦• Ön- 2-od bír. thirdetés.
Sseptember lO-«a.
2626 B/85. Ss. 1. Pinti Sándor s táraa okirat hamisítással vádoltak ellem ügyben 2-o<L bir. ithird
2627. B/85. S«. I. Caepregí István és társa hivatali batalummali vissiaélés-sel vádollak ellem ügyben Ü-od bir. ithird.
2996. B/85. Sí. :. Varga Jáoo* lo pással vadoli «llem nejben 2 od bir. itbirdeiéa.
Sseptember 16-án
2056 B/Sá. Ss 1. Gerencsér Anta és lir.il rág.lmasás és ssaroláasal vádol-uk elleni agyban végtárgy.
Sseptember I7én.
2220. B/85. Ss. 1. Hérí Gyftrgy ms-gáookirai hi.mtaitaa.al vádolt elleni ügy beo vég tárgy alá..
2449. B/85. Ss. 1. Steierleio JÓssef és társai halált okosoit aujoateati aériée sel vadultak elleni ügyben 2-oa bír. ítélet-
hirdetés.
2490. B/&5. S«.
Németh Jósael
btvési okosasáa>k vétségével vadult ej leni Ügyben 2-od bir. ithird. 8
2687 B/85. ¦
I. Aranyás János l ll b
romnál; majd más leead reátok Előre!" - E. a bóa
/ y
aulyoe i^tiaénéaael vádolt elleni Ügyben 3a4 bir. ithird.
Ssepiember 24-én. 2877. B/85. Ss. I. Kardos Flórí éa magánlak megsértéaével vádoltak elleni ügyben 2 od birós. iihird.
Zala-Lgerssegen, 1885 aseptemoer
Muuik Kálmán, irodaigasgttó.
1-en
Oíivs. i
• bós gárdisták lehorgaax- ' A tott fejekkel vonultak fel a aép lelkes „éljen !• nadrlmíiól kísérve.
Mátyás pedig még asnap késsitte-tett a rtr alatt egy naaxy ludastava', ast a Dunából vissel megtolteié, nagjuáma Iádat és libát hosatott a tóra a a kilencs
svábgárdistára biata őriséset.
a ludak és libák
4134/1886.
ktresk. t klriMl.
Hirdetméoy
tartavaira
Átok pedig dárdáaan, teljoa pán csélban naphoaasanta ott sétáltak fal «s alá a tó partján, dús ásóidért birea oris vén a felséges király sárga líbáoskáit.
Nagyot fúrduit asóta as idd kereke! Ai egykori ludaató helyén fényes pato'ák disselegnek a nem tudom, bogy ma már nem hiasi-e bárki is mesének eme kis történetet Mátyás király gárdistáiról.
Ait asonbao tudom, hogy a boda-kessi svábaubsnosokat most már nem agy kel] a osatába vinni, mint vásárra a kocákét.
Lám,
tréís! -
mégis fogott rajtuk a jé Bálintffy
A. romín knrmáoy, tekia ettél, arra hogy f. é. juhos hó 13-tól Romániában woi államok irányában, melyek vele asersodéaes vissonybaa oem állanak as áluláaos vámtarifa epend életbe, elreo-delie. bogy ai amhteU határnaptól kesdve a •i^rsodétet állasaokból, tehát as ossU rák-magyar monarchiából érkeső árak is, ssármsMai bisotjylatokkal kell, bogy ellátva legyenek.
HidÓo srrsl mihesUrtás végett értesi'eaók kasaara kerOletOak érdekelt köf-it, egyúttal tudatjuk: hogy ily ssár-masási biaooylttok va^y as indítás helyen, illetve a íelrakodati kikötőben asékelő román conanlátus, v*gy at in helyén lérŐ politikai bstóság, vi végül a kiviteli vámhivatal főnöke által
áll.
h»tók ki. Sopron, 1886. jalinj bavában.
4464/885. esám. Hirdttatény.
A német csatsárság területén f 1885 évi május bo 1 én életbe lépett védjegy törvény értelmében, a Tsdjegyek nnden tis évben njrabelajsromoaaiidók
FWhivjuk amélfogva as érdekelt körökes kik védjegyeik védelmét a aé-
ÉidemekbeD meg^esQlt !adó*sok Paissky Fereocs. karohve a kóspont fia-tal tndoaaival Dr. Hampel Jóasef, Dr. Csobor Béla Dr. Kamerer Eroó Dr. Réthy Lássló stb. megalakították saját kvbiükól asoo bisottságot, kik lé re ho-sandják as első h. r. koagressasU Hogy esés eeimemily vischasgot talált, hasánk
.....é. dilletáasai, kfist
a konirressas ki aoő
régéas aat eléggé bi
adöai onyitj.
sikere, melyről majd később ssólok.
Niaoe ugyan ssándekom a kongre-astu tudományos sikeréről ira>, rábiaom est nálamnál sstkavaiotlabb férfiakra, Írjanak róla a staklapokba; de ifea én nly oldalról akarom liírai, melyről t*ián miodeo tadós tag tn<"nfoledke»hitett: '. i. a kootrreasua táraada.ma'.
Megv«l*a : őssintéo midöo eihatáros tam, hogy a titkár ssivea megbivasára fej r indul ok, ugy képseltem mmgamaak, hogy egy 4 n*pg f oly oo gytt «*-kedő társaságra fogok találni, hol folyton felolvasnak, eiőadaak éa magyarásaak ; mar pedig nekem mint a koagreaios leghajusnalsnabb lagjaJlak (már nem a fóiisaiélendő urakat értem, hanem as olyan magam fajta embert kinek nő.hetne de megcaak esután igyekssik,) nem volt nagy kedvem bossá, m-rt hiába a fiatalság kedveacs tanulmánya meileit asaM-et élvecoi is.
Nagyon csaUtkostam, mert itt bi-soay 10 aooyl |n otí ki as é t-e*e.ból mint a« aDalomból, már bogy m lehetett volna unatkoioi, anyoyi humoros és ssel-lemes öreg ur kőit, kiktől csak saépet és jót lehet hallani.
Hé:fán mag 2-án volt a koagressas első napja Gyűlés helyttl a kiállítás hangverseny terme stolgált, mely ssépon b«-rendesve o csélra, a hossta aöld a tele rakva írja KubÍDyi Miklós, nagy-sserS ár*-smegye. broni tárgyaival; ss emwlvény oldalfala pedig, a nosonymegy ei regessé n tárán la', ssép brons leletével volt dítiitve; as emelvény párkányán isia én e lelheiybő. eJókerfllt idéayek diaselegtek.
Siettem 8 órakor a gyűlés ssinhelyére, s már ott találtam a kongressos .Ótitkárát Dr. Hsmftel JAssef agy. taaári és a rÖktÖnősÖU iroda főnökét, Ssabloa-csay Mihályt, ki fiaUl kora diósára már iroda-főnök volt asny i baa, hojry vele
ft. Dr Romer Floris f. apát kanonok el-aöki advősletéTel nyitotta meg a ssskU-iest, melyben mivel előírt tárgya ériekesése oem volt .Tallornssok" ősim alatt érdekeaaen besaéíte el mikép lett régéaa, milyen vissonyok kos*, mosgott a régéacat fiatal éveiben, bogy nyerte el legfőbb vagya, a muieami őrséget és as egyetemi lanaséket stb Beasédje végeslével Paissky Ferensset arat a hassi régésset megalapítóját éltette, ki sléraékeayalre, se ontott késett barátjával; egéss öröm volt nésaí a két ősi tadÓst kik egyesült erővel sok követ mosditotuk már meg a hasai régéaset érdekében. A kedves kés-ssoritásra, sikerültén jigyeste meg Romer ,Wir bleioea die Altén."
Megnyitó besséd ntáo Dr. Ostvaj Tivadar: „Ésare vételek s saarnok gyilkosok aéreo ismert ó*görög ssobor cső-
mentünk, hol ft. Wosiossky Mór prakti
koaan bemutató, miként lehet őskori j rt f.Hiiitásábos" csimfl éVteketéeét ol-
osontvásat a körüie levő földdel egy&tt; Twrtíl ft\ m-|yre Dr. Hampol erdekeai>«
kiemelni, hogy a csontvás érimetlan i
rsdjoe, osen csélssertt módot mint emlé-kembelmaradtelbesaéléaeuUnértlekeeoekj^
válassoh, fejtegetve hogy a regééiet fe-
ladaU nem a cserép darabokon kesdódik hanem ígen ott kesdódik,
Ulálom. l.iráu-t. „EIu.oIut. . (•!•« 4, (j h.táik6r«i . rígi BÜT<net fíldei • owulTimrÓI kOrül. ^joly oígy | < fj k b
fíldei • owulTimrÓI, kOrül. ^joly oígy-•»«p8 (6ld»t rigónk ki melj • CMotTii id poDtjilil legmlibb ' , maisr U- kk kiáll i
pj g
Tol tu, akkor • ki'ágoll fjf egj t&k«r«at«t hámok, melj megóvj* tomláitúl, » oftoatTái körfüi fold latulrkolutik, ft föld big camenttel, mif ft caontrái vteftrionftl ODteük ha f iWl k»
f
• mnm s fóldóo
u> k»
kemeoyDyá tetii, skkur » teoekó*fttu««a • Iá butink, ea • r«ke*l ttrag telivel el Ifttvl, bármely maseumbe elftftálliűifttó. Igj aikeaüil « fi.tftl tadoaoftk, -gj őakori o«oatvácftt saogorodult b«ljftatbea » koDgreeiD<rft felkUldesi ea ott beimutaiBi. 12 órára mindönki belátu, bog; bisooy » tad^máoy ca«k a Mellemet, de « leetet oem Up álja ¦ így miodeo uo»o-iái nélkül jónak láito<. magánkat a programból tar ani ee etetői ft Drabar-tele aorcaarnokba, mellnek dtft»ea kartjeO k tl
l ^oll reauk
dtft
tellerttett aaatal;
j
hamar kora: telepedre -a aaetal kosepéi Polaik; FefDea ftaeielett elnokttok,Jobb ján C.rjS Ge»a írn.gv, n-mbn Kálo- L l ik it B
L«joa, a> .ai-al .-gy k D
ik
Bumer
aj j, gy g
Fiona. apát kftnoook Dr. Hampel Jóasaf Dr. Cobor Béla, a k«t a óbbi fiatal la-dóa kosi Dekeo jatott a aaer-t.CM belrell foglftloi. A. étkaa^a k«ieljea«o foljl ki ki iparkodott barátaagoi kótoi fteom«K«d* játal. meljoekaikerOleMt Migg* btaonji-teua a minden oldalról bnllhaió, éjoacoel vegTilll kellemee táraalgáa. 2 órai* tti-tflok ttKjütl; akkor a két fi.tal tadóft nomaiiom iníilTáojára a Boaoják káTéKáiba men ttok, élTeieado a török meabe bujt mafjar laoyok álul felasol-gált Talódi török kárét, mely TaJódi ia Tolt MTÍban, mert aa.uoetól adták.
A tanuif egyroae. a ká.eba. ke-¦ek aaobájftba voonll ee telepedett le a kia gombolja lorOkoa aaatalkák mellé, el.o... a káré mellé falanolgált 1—2 — 3 aaár Mibuko:, meg tiagfréue a társaaág-
oak a ftaabadbae i
olt aaltaiok mel-
vigaa Ácsolt később a jokedvttk minket is kiosalt a aaobáooi, mire kier-tQak már nagy baa foly a bemutatás baráti ssiaaseuel, kt-ki .parkodon őqmagáról élcsalni; sikerfllt«k is ások, magárde-mel« volna a sok jó ötlet a feljegysést; különös talpfa eoettea matatta be magát a már úgyis mindenki által ismert aaere-utett elnökünk .ta vsgyok a> oitököa-
tal örömét fejesste ki, bogy as értekesések sorába egy ily mfirégéssetí csikket ii soroshatott. Téglás Gábor érteke* *ett (i romai bányássatról Erdélybea.' Különösaes érdekes volt ss arany olvaas-táai müvele-.énnk elbess^lése, bisoayitékul egy eredeti ősrégi arany olvaaitó tégelyt is mulatott be, melyben as arany ssem-caék még lábatok voltak. Dr. Rétbv Lássló: „Dacsis n-msetiségi vissonya a romaiaág idején" cairoü értekv-aése, ssép é« érdekes essme oserei ssüit Torma Ká-roiy egy Unár és Kováoa F«renc» maros-vásárhelyi ipát kost. Kömg Fái: érteke-téae .Muhrás emiékekről a dévai mute-aaaban" söstetstésben résaesUlt.
Gyfilés végeitévei a társas ebédre kellett volna mennünk, de a suhogó eső némi s.varoa hoioti benoftnket, miatán reggel B*4p >do lévén alig >/i r*»se 'átt» el m.gá eroyővt I, így ki ki sietett va<amr umerösa pánfoi(ásáb> ajánlani magát, (kik mindeo esetre elónynyel bírtak) ernyője ala éa gyora leplekkel mentünk a Pohl-félaréesvéo) aorosaraukb- a társas eb*dbes.
Ai esd délatáo is ssskadatlan folyt így kéayielenek voltunk a kávét is ot -ikolieui, később kalaasolis mellett meg-tekmitetak, a oépipar gyűjteményt, bos. Mák pavi!,oot,a horvátjés keleti kiállítást
p
Sserdán ismét 8
f
ug. 5-én. Ai edda;> aae. arakor gySlokestuok lék bi
gy
müvééi etarDokba, a mQemléaek bi-notaágának kiálütáaa megtekintéeéie, Dr. CnborBéla érdikee el«a<láa kieéreiéb>n
___lattá be a hasankbftn ie«ó maem ékek
rajisit él ások hilyr« állitáaan>.k tervét többek kost Vajda Huny ad várát, és régi freekók másolatait.
9 órakor a hangraneny-teremben br. Nyári Albert elooklrle alatt volt
tleaUnk ; as eloík rövid Havakban üdvo-lAlle tagtársait él ~
Jósaefet érlekeaeara,
felhívta Könyoky ki érdekesen adta
ikí nem osstosott ss irodai teaadőkbea.
. H.mpel, a stokott miudenkíi meg- i t>ól ismert Paissky Fereocs.* 2íem kft-
nyerő el<Wk eaységgel fogadott, beirat-kosva és átvévsa koagressusi ígasolrioy-jegyet, programaserüleg siettem, aa emeleten levő U és morégésaeti kiállítás megtekintésére, hol már a kongressus sok tagja élvoxte ft. Dr Csobor Béla as or-
y
.önhen aiksaalt .Miat nevem matatja király; Térből asármaaom, oaeitt együtt )8ltek b- irpáddft! édsa basánkba; nevem Köoig Pál- atb.
S órakor as elóirányset ase.-iot •iettftok a tawser pavilloobs, Torma Í k
saág minden résséről öaase bordóit ma- Károly egy. '-af.ár eaives ksiaasolása kiocaekróli előadását, kulönösaen érdekes mellett megtskiat«odó a magaoemben volt as előadó saját gyűjteménye, ssép! páratlan. Lifraakoni-féle gyQjteméoyt. régi himseWak, eV as általa tarreaett de mely a magyar sorooa össies varának
bely aiftke miau b k f
létesített
oasgyar
y aaoba remek faragvásyos bntorjai.
As előadás TégMtével iámét Hangverseny terembe menlo.sk, bol el-
és l-nagerösttitt rároaaisak régibb és ujabb eredeti képét tartalmassá, ki-ki
tannmányoihstta
nagy s^nddsl
ösasa linóit gyűjtemény, ölet érdekli
oökttok Pulaaky F<raoomoodotlaaépsló- réeoéi.
néddel, melyben örömét fejes, ki s hasai Kéeobb Hárman Ot'.o balus aaakoi
;eeset sa*p baladáia felett, uoaepé- gyűjteményét tekintettek meg. Hermann
•Ml baogosu va beessde végén : Ottó akadályonva levél sssaaélja ks-
alo tanulmányát : Magyaroraaág nyniati határvonalairól a köaép korban. Dr. Űsobor Béla aiabad magyaráafttot tartott a mavées-caarookbsn kiállított remek egyhási ötvöl rnttvek-ól. kftlonöeen ér. dekei kinceaket matatott t>e a {orög egy-hasakból, melyek kiválóbb darabjai a Fruaka Górai egyhisi inveg vörie bár. aooybíl arany pántokkal és ékkövekkel, oemkú önben egy nyélre eróailbeló gyö-nyörtt eeuit áttört mavei, kolpolés ftta-tolo itb. A katb. egybás mfiemlékeibSl érdekes arany kelyheket, melyek kösöl kivált egy eddig még ki nem állított tsletei somáDCin csimaree erdélyi kehely atb.
A fiatal tudói elöadáie élénk tapivi-hirban réaiestlt. mit követelt Dr. Ssend-rey János tanulmányának felolvasása .Dürer Albert isármaaftaáról éa muvé-•aelerol.' kulfnömo érdekéére biio-nyitja be, hogy Dürer a német múveeiet bSaskeaege, tulajdonképpen magyar asir- j it *•
maaásu, mert atyja magy lf l Ajt ű
eit; *•
maaásu, mert atyj gy
alföldön liuletett Ajtta nevű belyeéfben él mint aranyműves került ki sémát orsságbs, hol letelepedve, elnémessdstl; alsób*n Türer később Dürer lett iitHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER
1935.
. ,
páratlan körös diasitményei, me-; tnaveibea oly isieteeaeo hasznait, pyebek. mini a magyar régj T1ie. Ugyas OMsetótelei, melynek biso-
íredetí
kötést
„iuiatuU be. Fi. Haon Lajoa Dürer léle
,LT»r csalidrót értskeaett, bemutatta
^*a,t*'» adatokból ösaseilitott nemesi
9 i.« előadások tárgya külön merítve B,g 12 óra elölt jóval igy Torma Kiír 'L?*'* t*n*r indítványára a délutánra kitá»)l( Ó badai caatas ssép árgyainak k mutatása a fővárosi pavillonban délelőtt tteiett el, bol volt alkalmunk ssem-eibeio1 * sseboíí ssebb brons estist ék (rblí' mirvioy siobrokat asomoió bárcr-kat.tb.
>.', órakor a - muokáosi caárdáb*
meü'.UDk társas ebédre, bol mar oohesen
,art bennünket a suk magyaros öliozetü
tvK,^ombOi dolmáoya pmcsér, a jó
pelju^uk* meglehet, hagy uod jó kö-ruiméajbea rejlett, hogy ni hölgyek is tttr. v-ttek a gyüles- éa társa* ebed*n, ét n^ig tönyfíki Jóuef kedve* neje es leány! »* Caergí Gese öroagyoé. A jókedv |eLÍvbD biiODyi lakául ssolgah a tok tieboé' siebb f«lkos*ODtő,aie;yet Romer fi a»g?íága kevdelt meg,élteibe Schöoboret, fi p. ct-lli. fel kössön tötte a kedves böl ^ektt,kik férjeikkel egyttit működnek i basái ré|fé«set előmoiditásán itb. ft. Hadd L»jo» éltette Romért, ki fit rágesassé 'ette, M öröméi fejeste ki, Ul buti. bogy as egei társaság óhajai t>lmácw>lja midőn jó tgesiet'ge fölötti Óróméoek ád kifejeséat b i di
j
kívánja, bogy a basái régiesei még tok* jó*ge«aségb«n Jóf k
di-
kbdbeasék. Köoyoki József megköszönte déjének és leányának szíves fogadtatásai és Kamerra ürítette poharát.
4-ik oap aug. 5 éo. Es*m utolsó oap programja képesto a fénypontja koogrersuSuoknak. 8—lOóra kost talál ¦ oiás. Nem museamba r*«i*ég<ir megle kiotéae, kalaai PalSZky Ferenci és IKm-p«í Józs-f. 10 órakor a a. muse forendibas termében Puissky F^reocs eÍDÖklete alatt ertekeilet 1 ssÖr. A régi i*g leietek áll. kesédéről elŐ.dó Galamb Uivfto kír. jár biró Z>rc»röl. 2-ssor A« untátrb'Q lé eső Eouseumok és régéaset tanala'.ok kösö'ol érdekeiről elóaíó Ham' ye\ Jósset.
12 órakor dlatebéd Ssiksaayoil.
Sorakor kirándulás Ó-badira ai tsatások msgtekintésére.
Mid6o éo is ssivből őrölök as el.fi hasai régésseti kongreszu* ily ssép sikerének, ast biss*-m miodenkmek óhaja1 iolmác*olom, midőn a rendeső t>iaottsagnak t résstvevök D«"*beo es u<lal is hálái kösaöoetel mondok azoa sok élv**ietóri melyben beDDÜok ré»soail*ttek, óh»ji>odó voIds ha *p uj^y mint a i«w\ tud. 'arai évfnkiot mi <• vándur gyűlési ásatásokkal *-gybe kötve tartanánk, es á<t»l « uj tudomány b'stosao megovatnék oeisoi köióoytől.
H i r e k.
- Az Erdelyrétzi magyar kóznüvelödeii egylet erdekében
Frlhms Nagy-Kanizsa riros lelkes közönségéhez. A Kolozsvárott ala kait Erdéiyrészi Magjtr közművelődési egyesület megkeresést intézett
Nagv-Kanizsa Táros polgármesteré-
hez/ valtoiiDt » Migyar irodalom- Po,i.k Oa.u. k«
« művészet-pártoló egyesfllet elnök U. u LngyeB áldM f lgyükou. stgehe, is aziráDt, hogy az Érdél y részi
Fárnek László s. k. A Magyar irodalom- ós mOvéaiet-párt'ló egyesület elnöke. Btbócbjiy Gjfirgy s.k. pol Rirmester.
— Ujtniae. Múlt hó 30- n ssondta We>er Jinos Vincse, lelsaeaielt ildosir, s Ferencsiek tessplomiban. A fényaa segédlett*! mondott mise kÖ«-Pláoder hitssónok igen talpraesett prédikációt tartott. A miaét mulatság kövatie, melyben egymást érték s ssei-lemes toaastok. Kossorui leányok voltak : Miltényi Tarka, Csamics Gisella, Kiss
ka és Ssélig Fanni kiaaessonyok, A kedélyes társasig csak a kéaő djjoli rák bon osslutt saél. Kísérje türelem
ohamooan terjed, mi leas a &a-lakosokból, kik
ssfildmavelésb«l é'nek? — Folyó évi .ng. 31 éo tartotta * T>polcsa es b-füredi
esperes kerületi r. k. tanító egylal nagy Yisvár köteét; gyűlését B-Fűred fördohelyiséVének ol-
termében. Nagyságos Konkoly Ambrus csimMlea kanonok tapolcsai eapere* plébános ur elnök lése mellett.
Elnök ur a gyűlést igoyitván, udvoeöHe
j
ü*ul lalkiatyát. ki mdo- t » pécai tóraál.-k nevettetett ki —
UkoU Behés
legutóbb a palli k A dk
másuuk aseri
pályáján !
— Hymen. Geocse Berta Un, ssom balbnlyi kir. alügyéss Kaan Anna kis-
nyi; Picki Fernncs helybeli taviró-Ssakonyi GiM«üa kisasaaonyt; Tótb Lajos Teesprémi posta-tisst Nopdk Lmjta kiaasasooyt j«gye»te el varosunkból. A boldog jegyes«kD«k áldást, ssereacsét kívánunk!
iy legényeket lái'as
«rdób*n Nagyin voltak. As erdőkerülőtől tudakozódlak a pallioi körülményeket ilUtőíag. Hogy kik ' oit'f V-oaak-e éjjel: örök? As esetről a latsa aki cseodArségaek jelemé* tétetett s mosi erősen foly a oyumorás. Még eddig sehol sem adlak jelt magukról.
— tíyésxklr. Schrott Jósaef a 4S-Ík Erneatt főhercteg esredbeli főiiadnagy f hó 4 én elhunyt 33 éves korában T>-me'ése e hó 6-án vasárnapé!, u. 6 órakor leend. A boldogultat nem osak lissttárai de as egéss társadalom tirstelie. magas
s aaép jelleme érdemesítek őt arra. Kora elhunytával lapunk is egyik torsa elöfisatőjéi fájlalja beaoe — Béke l*gyeo porain.
— Zrneszek figjelml be! Lapunk rendes truak»iarsa: Lengyel Q é-s a, visvári tanító lagköselebo nyilvioos-
gy j
gokat, de különösön Nagyméltoaaga Qróf Essterbásy Láasió arat, ki mint vendég i egéas értekezletet érdeklődéssel végig ¦aligatta. — Több lolyó tigf iotétieiett I. Eaen értekesletböi as egylet véd dó ebes Nagyméltóságu Koi-éci Zsigmond megyés püspök urboi, Sünegbre táviratilag hódoló irat küldetett, melyre válass d. u. 5 órakor érkesett 6 Excel
ság elé bocsátja
nüvét. 30
köskedvelUégU magyar népdalt fog ai tártai mai ni hármon mmra slkalmatva. Ára 1 íorint. Megrendelhető ssersőnél. (Visvár, Somogymegye.) Tasmtve, hogy msgyar népdalok, barmooismra átirva egyátalán nincsenek, a mt, már atint úttörő aeneirodslmi termék is, kiváló becsesnek igér késik. Melegen ajánljak a fiatal seoeköl'ó müvét 'a seaeéxtók figyelmébe !
— A vidéki Upuerkeutók orsx.
eongreasssan egy 12 tagból adó vég
rah>jtó-bisotuág válnast»tot(. Tagjai Kubui I.tváo (eloók Vár-dy Gábor dr Ta.ey pal. dr. H»il6 Lajoa |A dénj i Dssó, Varga L-jos, E ődl D-ni«l Kompohhi Tívd-r. M.r<Onfy. N-gv Saudi>r, Mó'-a Zaigmond. F*rk*s la
L bisot i*g fog t>kk 6Tell-m-*ben déki hírlapírók ét hi nek lé édb
c >ngr ssas halárotkta- b di
möRödai
pirMaiom A
VI-
Ei és erkölcsi támogatásban részesítsék. Áthatva léTén az érdekelt egyesület oemes és hazafias törekvéseinek szükséges voltáról, elhatároztak együttesen, hogy Nagy-Kanizsa város és vidéki területén gyűjtése kot eszközölünk s az igy egy begy ülendő feszeget
kOzmüvelódési egyesület részére rendelkezésére fogjuk bocsájtani. Nem kételkedhetünk abban, hogy Nagy-Kanizsa városának lelkes közönsége, mely hazafias kötelességének min-Qerikor készséggel megfelelni szokott,
im«les« érdek^b^n A n-hésésasgy-funtoasAga mai kibos kiisrtást és siker ktranuok.
- Dicséretes Inttskedée, boCy a
várurblsra l*lt óra 4jnnt- k giiva, úgy. hogy as éjo^k bármely idejében, bármily tomlöcs aötéiben is tel jmod kivehető: háuy óra. Es moonyib" is örvendetes e s a m é o y : anjib*o ea^otul legalább a mi 'árosunk koson-¦égn éjjel is jobban fogja tudói; hányat ütött as Óra?!
— Gelsel tintmuia ALaslár je
— Bő áldás A XIX.
haladás saasada. Est bisonji'Ja c«ak a siámoa föluláU gép, de legújabban még egy visvári kutya ia. RÍ»gebbs«, miot a köimonda* bisonyitja, már aat megbánta a kutya, ha küeneset kd késett, ¦ most Visváron egy derék ka lyamama tiaenhat egéstiéges kölyökk ajándékosts meg gatdáját, ¦ mégis elég ésbé
'' így egybegyttlendó j ng.o jár as utcaáo, legkevésbé Erdélyréazi Magyar látaaik r-jta, hogy biakódnék. Nem
haladás es?
— A kocsis bosznjk. Fit asiili a jEssda. A kocáin ugy is oagy a teher, tehát gasda is, asolga ís ssépeo a kocs meUett sétál; ugy is elég húsai a iae géaj lovaknak. H»sa értek, a a gaadi a rávirakosó barátaival bemegy
ezáltal is megti< áldó gyümölcseit, szeréot íog jirulüi
zza jóakaratának
s ki ki tehetsége
körözendő
bábu. hol hamarosan egy pohár borral kínálja meg ókét. A sso.ga s lovak körül foglalatoskodván, nett réssesfltt hason.ó szerencsében. E fölötti kea*rüs«-
gyüjtóiven a magyar nemzeti agy g*ben fölkapja * osapófi elómozditásáboz, anuálfogva bizoda- **Uk^ ^"'ve™'0 a * sse éo ha'.á. lommal lépünk a t. kötónség elé, ^Tara."!- Migáo.* MiTton^ lelkÜi*. kérTén, bogy a &zeüt ü?y elómor | kootu a0TB ftKÍ megérdeoselné, hogy <
ditásihOZ filléreikkel járulni gasda as ő derekán kóstoltatni meg
szíveskedjenek. Egyesek csekély il-'müj jól eahetik a osapófasá*.
dozata, ha azt egy nemzet minden' Á - ^^^^^í^ . . , ^^ . -, , F. *. aajruti'iu 26-án lett n fillokM«n
Ugja timogatja, - i ta oltiran ^„^ kaa.uUlr.y «.nit tijd.lo« örSk féDyben ragyog. Na^y-KaoiraáD 4, „l() , b.Urb.n iiti i.óiehogyel 1885. anptember hó 3-in. Dr. nund.n r«uéb«ii hWj«ki«t éHl>U>u4.
yes saavakkal
jeleovolt U- l
Tilt, to>« T«reked<> tej!MStt ki ; m«lj &lk>lommftl mindenik ÍM ¦ulvú«ftn m*%-
- A Dráva illal fenjegetett
illett aéf u 4«i folj-> TédmaakálaUk. A
kolitéghei • kormány lő eser, Somogy met7« 8 eser forintul, Vitvir kösvég pe«l>g ai ot«»oros évi k&snankiTaJ jiru , meljnek p4aserteke mintegy 4 eaer forintra rag. A mankáJntok vesétekével hihetőleg > Ztkánjbu mikodil illami
folja
ernok
— A
nyári hé napákban.
az életrend elleni c ekély vétség miatt is, emésztószerveiobben gyakran zavarok támadnak (székrekedés vérto-lnUssal, szivdobogás, fejfájás s'b) ily esetben egy jó háti szer gyors
.tiaji.öl A gjüle. d. 1. 1 óriig Ur- tiíiímuial„l mü kftlelisillerés
tt »«"iin kövatkeseit társaaebéd mely a ' J
Kisfaludy" félő veudéglfiben rendaatelett i felköaaootők sorát Konkoly elnök ur leadU; toi>b tagtárs folytatta, lísgdicaér-etatt Fodor Jóasef vendéglős magyar [onyfaija, ki 1 frtért 6 tál ételt Laor é» ekete kivét ndott. Most mondja valaki, >gy drágaság Tan Füröd n ?! — A aébány d apót a tartó hüv5s eaős idí nagyon te-apaastotta a fUrddvendégek saámit.
— Yöröe Gyula aeaekara Csák
tornyáról vároaaokba jöt; s ittt meg is 12 lagból all. Tagjai legnagyobb résst ismerteink. Vasárnap, toiyó hó 6-án a K roniL^n játssanak. Már Csáktornyáról is sok saépet hallottunk . HissssUk, hogy kösöaségaok is teljesen meg less v«lök elégedve. Garan-tiat ojajtaaak erre oésv« a senekar aaon jeles tagjai, kik a külföld nem agy helyéa arattak babért a magyar senéoek. A derék senekart melegen ajánljuk kösön-ségüak isives pánfogá.áb- !
— GjáMhlr A kötatkeaő gyáss-
elentéit vettük: ,AlÓlirottak, valamint as össses rufconaág asomorodott ssivvel jelentik Kenési Kooyiry M>haly hites ágyved, a Zalam^gye perlaki jirás isol-gabirajának t. hó 22-en eati 8 órakoi életének 53-, boldog bátadságiaak 17 A évében aulyos betegség Jttvo bekővetke-sett gyásaos ki multát, perlakon, 1885. é*i augosstus hó 22 éo. Áldás éa béke * Öxv. Kooyáry Mihály De ssül Hegedűi Irén mint,oejn. Kooyáry L ás sió, üonyary Péter, miot testvérek. Konysry Láasió, mint unoka-tett vér. Konyiry Emil, uooksocs.
— ZagribI dioeeestehei tartotó
Alsó-Murakötbeo, aogusstus folytán történt a bérmálas. M»g» as érsek nem mehetett saemélyeaen. mivel a gafeini íür dóben »an. H lye' teséul G«sp*nos F -ícs, fólisooinlt pU-pMioi külde. Aug. 21-éo dfliutAQ L'^ráda értme'1. hol sxép aoepie*aéggil lug»dtak I l 22-éo iié> iáit. Ugyanatnapou delu áu p°dig A Dombomba m-o . A h*társ««leo üostyi Fereucs s. ssolgabiró tugadu lelkes mi gy»r bessédde*. A.-Dombornbau feláili-i.-tt dissaapuual a helybeli plébános C«imm-rmana F-^-oci üdvÖsŐlln. A templom tera fényi-gályák kai volt d ssttve. A hasakon ai*Ky«r sasslók lengtek. Eat«kivM&jc>'is s í 8seni Hiromaig er*-o gorótfiüz volt- E. ssép f»gadt«tsa r«nd»>é>ebeD C(itnm»rm»nn F^renes pVébánoat, Sslt-mek Jó**«f taoi 6\ P*chl-r Imre jegy »<\l és a d«r«k Hirscklertea:véreket il-kiK mind em elköt eltek, bogy s fpgtdtaiási mentfll Bagvsserübbé tegyék A kóaségi képviselő 'estaiet ahhos külún 150 tormtot sshT-zott meg. 2S-indélutá at&papKo toriba ment, boi 24-én bérmáit, UgyauasoD Dapoo délután A- Vidovecri érkeseit, bol 25-ét. volt a bérmáláa. L köaaégben különösen dioséretiel emelte ki a templomot, annak vulamiot a fá-rabaanak lisstaaagát s általában elit rőlig nyilatkosott e kősség lakóinak rendsserete-érfil. Ioneo Ssent-Hsxiárs majd Draskovecsre és <ovább u*.asott. MindeoftU mossár tövésekkel és lelkes besaédekkel, banderinicokkal fogadták. A püspököt a fogadtatás meglepte; as ott tapaastaltak után pedig Agy nyilat-kotott, hogy a mar a kosi nepbea síép jelei', tapasitali a romlatlan vallásosságnak.
— Teres, családi T«reke4ég. Hor
váth Uátyál salaván gasdag és tskioté-lyM fóldmiT«a leáoya, as alig 17 éves Horváth Aaoa, folyó ér söld-farsangjáa ment férjbes Soós Jinos, ssiatén birtokos, salavári 26 éves fiatal emberhas; aaon-ban a menyeske néhány héi útin július 28-án minden ok nélkül férjél ott hagyva, s asulói báshoa tért vtasaa ason erős férjéhes többé vissaa nem megy, mert neki férjB egyáltalán nem kell. — Lsao elvet megdOotendő, aeTesett férj a lei-kéas kosMjŐuevei akarta a meayeoskét a haaajövetelre bii*ni, de hasi talán ! — Sót f. év aogn«stus. 26-án, mert fiatal emberünk > menys ssony bosomáoyái kiadai nem akart., a menyecske néa-í e és sógora fia tal «m berun k e t éppea hordás kösbes as at»n vasvillával támad ráfl, koatOk oaaknsm véfMtaaté
axennt a Braodt R. gyogjszerési
vájciá labdacsai — más nagyobb ajoknak mindjárt elejét vehetjük. Minden Talódi doboz [x gyógyszertárakban 70 kr. kapható) ctógjegye : gy fehér kereszt vörös mezöb«n s Brandt R. névaláírása.
'ragorhof 5 óra 20 pereskor postavonat Barcs 5 óra 45 n postavonat
Budapest 6 óra 28 , gyorsvonat Budapest 7 óra 20 r vegyasvon.
Bécsújhely 6 óra 35 . postavonat.
Délben-
Budapest 2 Óra — paroakor polavosaat
Pragerhof 2 óra 45 a postavonat
" proa 2 óra 15 . postavonat
Barcs 2 óra 25 . posUvonat
Este
Vagerbof 11 óra 20 pereskor gyorsvonat kány 11 óra 5 „ posUvonat
y
Budapest 12 óra 15 Becsujh. 12 Ór» 5
Vasúti menetrend. Inául Umúl
poetsTODat postavonat.
Értezít Immn.
4 óra •i óra
5 óra
B pereskor postavonat 45 „ postavonat
25 , postavonat
Bécsujh. Budapest
Pragerhof 6 órt 17 „ gyorsvonat
Délben,
Sopron 1 óra 48 pereskor postavonat
igerhof 1 óra 15 » postavonat
B,rc« l óra 40 , posUvonai
Budapest 1 óra 59 „ postavonat.
Este
Bad«ptst 9 óra 50 pereikor vegy«s"00. B*ceujb. 10 óra 26 . postavonat
Budapea' 10 óra 55 Pragerbof 11 óra 35 Barca 11 óra 26
gyorsTOoat
poiuvouafc postavonat.
L.pvesér es kiadó: SZALAY SÁNDOR.
Felelős aserkessto : TASS ÁL10S-Laptulajaoüos : WAJIíUS JÓZSEF.
r«o yllttór.
Eladó
néhány száz darab tölgy és cserfa özvegy Farkas Jánosnénál Talián-Dö-r ö g d ö n Zala-megyében.
Terní! QiiitiiiD! Tmó!
Prágai 71. 4. ««.L. t«. hnzás!
Öt nevaitt-s, araoyoxott amám Ex valóban a l"gaa(vobb ritkaúg [a lottojálakban ! M novira nabez két va^y báj-om aaámot •ai&t sndani acokái eltalálni'1 *.z <¦„,., ¦•imngat lehet* éi IrheMÜen esatek tekinietbevételével Unácaot ker«i as állonkóD>*ben é* az ar«d-méav »*cre ii csak *t marad, hojy mindez caak hiu törekvés, hiábavaló f*.radoiáa. ba Fortuna, a swencte Uteniióje nem kedvei
As utolaó prágai huaái alkalmával, aely ictm hó 19 én tCrtest, a Ír ttojrojtMe i«lentéko anvnrkeretébea disslet 5 ssám aorban mÍD4 a> álulam mectvtt ssámok! HUt spé* pt oly •mberr* néive, ki todja hogy •xek non azánok mujjekei 6 me^tetta ! Tudom ó leg.iar.Tobb eaodálkozáaial, a legfőbb *Ua-ieréa»el fogja tadocnáanl venni e aorok lin-telt olvasói mindegyike azon kCrulménrt, bofj én mi.t a guinteraó «z«renc>és njer6j« ot tiámot »een iimodtaa, tem taláiLam vágj azá-ttait Sssza, itm a *wrftoc»a dobosból oem v.Uem ki. haa«m a Badapeatan, ker«pasi it 74 izám t emelet t. ajtó alatt lakó álta-táaosan bacaalt, it kt)sU»teIetban álló Mi bálik Jánoi uámfejt5 artol kaptam'. —
E kit&no smáminfiTésx által mindönkinek toví téuük, ba oem is Qnintern.it jmert Mibalik ur csak kQlfio megk«res«iain fotrtin k&a< velem Ot wámot) d« Teroót a lefefy-sz«r&bb «s legolcsóbb utón •Urhetni, ssiértja mindenkinek csak is as! tsnieaolbatom, ba biatoa nyereményt óhajt elérni fordoljon sti-balik nrhoz, ski kivétel nélktll miQd'ckinek kéassegget nvujtja >«fé^kezét
Uibaiik ur a Tíikg i.mert számfejtSi kosai a lefkitálrfbb, m«rt kivol* sk% i«nkinek ¦«m likeran oly saámokat fejteni elóre. melyek a kii lottiban okvetlennl kihnsatnak; és hogy mennyire biitoaan *• tskél»teseo Mánit Uibaük ur. lagjobban bnonjitia az általam nyert Vamtoroó, melr valóban csodás saámito-késeasetre motaí. — Vaiba tokán boldogit-tatnának e nem«usivD ember jöiett«i által »t Uten n«O»tetQnk örömére éa áldására meg a«k boldog évekig éltettea'
L«gmélvebb tiiBuletem és legforróbb bálám kifejeae»e*«l maradtam. Bárudl, iakolaépalet
HARZER JÓZSEF, a Barndti nfpiikola UQitója. Mihalik Jánoi úrhoz. Budapest kerepeli ut 74 u I. em 7. ajtó csimcett levelekboc álaaiadáora 3 drb. 5 kros bélyeg caaiolandó.
legjobb asztali- és üdítő ital,
krtúnő hatásúnak bizonyult kohogesnei. gégebijokiiil, lyamr- m hélyagtui-
nrtnal.
latUni Henrik, iiriiW
Hlraetéaelc
Tle Breslaii Life Assuraice Socíety,
Tisztelettel értesítjük a érdekelt közönséget, hogy
-kaiilznal
t. ez.
irodai vezetésérel mai napon Salamon arat butuk meg, illette a megfelelő teendőket mai napon reá átruháztuk.
Kelt BwUpMtea, 1885. szép tember elsején
Tíe Gmiai Lile issiraice Secietr i fialja-
IüTbií! Teri! Teri!!!
Tekiat«ts? Tóth Anna urnShe*. a .Fortuma"
>tto-*se<-fuctu aaámok kiadójáhos Ba^apant,
rámházkttrut 2. *z intései f. i.július hó 15-én
et augmatui bó 30-án kelt eredeti leveleknek
hQ másolata. Július 15-én
TittttU aatonyom! Felbátiritva a stA-nialan ön által gas-dagca l-tt boldog embertársaim hálanyilatko-iUÍ által egjrent, — mátrAait p-dig a vég-í'. bőgj úgy saját mint öt ii«e*oy spaoel-koli gr-rmekfím asomoiú h-lyi«iét enyhiuem. foriuToK aaenn-l Bnhöi azon aláiatoi ajfgko-'e*éasfl, rotHi«riDt Biiveakviinék nekem olj ki-dnó«n 6ai»«iUiton ¦zerencse«cámokat kfiaolni, nelyek acgit^éicéval én it a sok ön áltaJ boldogított tsere&csfts nyerokhfis ssámtthatni** magán Vegye tekintetbe tisstelt awsonyom •anyára hel;z*t«rtiet, segiUen mielíbb cjj elhagyott családon, SicreucsMteiteu meg egy ¦s«ff*ny fiavagj éa öt árva ki» gyermekét bölcs Unacaával. it megigórera, bö|ry báládatlkn nem Wazek — Remélve, bogy kérelmemet tekintetbe veeadi, Tálasaadásra mallákalaK. 3 drb 5 k'os lerílbel/eget ei maradik, jbecses levelét eljárva timelettel
Öav HOBNSB JOZEFA. Augusstoi 30-án.
Mélyen tiaatelt Tótb. Anna ám5! Örfinteljw ssiwal ért«sitem, hogy as Sntftl kdsoll 37. 58 80. taám kra a tegnapi
fttot nyerten — Ön botlott pénzt, izer*ncaét és aramét a bárba, — ön tett engem a leg-boldogabb nővé, mién ii magam ét gyermekeim nevében .legforróbb kCi.önetet mondok. E uerenc*« azámok kdIdeiével oly -.ettet tíu Téghes, aeJyet máa nő a világon oem kép«t végbes vinni — Öo egy bfi anyaként v«tt en-geso és gyarmekaimet txivas pártfogásiba, és megmenten minket az isaég ea nyomor kesar-v^a helys«t(b$l. — Hogyan kossÖnj«m meg e nesae«aúva cselekva-ét ? Rgvelóre Ciak tiaala saivbol ered! siavakkal nyüvánithaioia hálámat, s lagy*o meggy5»8dve, hogy as egykor Hfgény Qavegy, aki tno.t as 6n t«?«i taná-«va éi kitfloS, váratlan tudománya ••(itsegé-ve. ÖrAmWliet jólétoek Örvend, baiálig hálás pmlékezetben fogja tarUni joltevSjét, a nemes-MifO bnlgvet, t«kiDtet«k Tótb Anna úraőt
Kiváló tiastelettel : BCBNEK JOZEFA, orvos Bavegye.
Kialberg, Érsek-ntc»», az érseki palota átellenébeo.
Tota Anna aroő lak. Bodape.i, Vámbér-kfimt 2 taám. Az ide cxinuendö levalekhes ke.eiik 3 drb. 5 kroi bélyeget >B«Uekftlni vá-' Jidáara.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦f»v»v»»»v
bármily talajdona legyen ^ ^ ia, kOiönÖBen padig a 4 » vaa fogakat, egy pillanat i *
* * alatt is gvokar*>ea irófjit as ^ * 0 liálil klTint ° J [ mslyly.l a fájó fog bekenetik. Ui«rt is \ [ ˇ - *-"«üé azeraek agy családnál »em T
BiányosKia. Kredeti N -Kanizaáo . [
.1 SCRWABCZ «s TAUBEB ke-Y
>en kapbatú 35 krert. J
»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦HUSZONNEGYEDIK ÍVFOLTAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBEE 5-í. 1885
a i a
g T É S S K.
Budapesti
KIÁLLÍTÁSI SO S1EGYEK
4OOO ^W>v. nyeremény
Ezen sorsjegyek kaphatók Nacy-K*n'7.san
JOZBef könyvkereskedésében
HM 1111 I I I I II I I I I I I I I I Illll
Dr Mel«ii«er U«ir tr alttl WUlált ei klziréUf izaatailauitt iyir
Meidinger-kályhák
HKIM H. Felső ftOblIncbeu Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
CS KlK >-Z\B.KÜ. 1S84.
A legelső dijakM jaututira: BáeiiSTS, La.seU.s77, Piri. i«s. Secni hau« 1877, Welf 1878. Tepliti IH78, B«eilWM>. E^er 1881, Tri«it 1882.
RaktArak:
BÉCS BCK \RESZT MEILAHD
Kárstn«r«tT. 40,4*. Strada !,ipicui i6. Corao Vitt. EmwmeU 38
Legjobb f*](Ür$1<at8 •sel«t5T«l ellátott kiíróik lakatoknak, iakolák-él irodáknak itb, «gysaera ie elegáni kiálliUaban Kgj kályhára* több asoba fütüetá Köxpouti légimét agtaz épületekre, •»* itó-k*«Olék ipar- «• me>G-
As outr. aagjar birodalomban 263 ttnodáhan 1824 *ao a mi M»id]i»f«>r-«: Uj*1*11*-h<SI ha*zoálatb*D, etek Icöxt 7* tanodában a bécai k-mLtt-eo 608 káljka, 47 t.Dodiban 320 kályha a budape*ü kerflletb«n.
A mi M e. di ne er-kályhánk elé- ye nemciak a ca. k bivaUlokb ,c, ortaágot intési>tek-bfn «¦ Tárosi hatónigoknil, papir»ndeknel, kórhaj akna!, tuo laknál é» ([Bibaj aknái, piai-iD^zetekDél é» hi.toailó társasoknál iparrállaiatoknál, asállodákban. ká*«bi*ak éa «b«d-lökbeo nafv szánban, buem t5bb aiat 2U.UUU magán hadakban Tannak a ai Meidtaser kályháink haistiálatbaa-
Axon m»gk»>dr*itfUiit, melyet a mí kál^lxátok miu-donütt kirÍTtak. tobbkxtr'S* ntántaaokrt adtak okot. — Ki-gyalmeatetjflk fhát a t kdtfina&ffct aaiát irdek«b«o ti aláír* gyári védjefjttnkr« — hogy órja magát ¦indennsafl birn«T«a é* iaaert gr árun ái junk utánzáa itil, habár aaok ¦ gytt erűén .Meiding^r-kálybák- vagy pídij javított gyanást ajaulutnak it.
TédjegyOok b«:e Tan ÖDtre
i és bénnenUf '¦M 267y 3—5l
¦H-H-4 I I I I I I I I I I I I II 1 I I II
A R_TÍr
MEIDIN6ER-0FEN
i gyiiUmáuyunk ajtajának beliS fe-lín g/ári ¦V Pro«pektoiok -;• árjegjzékek iony
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
-*J Tlzenötevl eredmény Lf
Számtalan
bizonylatok
8 arany érem.
Tökéletes tápszer kis gyermekeknek.
Taije* kirpótláu »s ftaj»-tejo«k «f Klvkiustáioál. koBnjeD rmésit->»t< é. tápláló, miért ]¦ ig«n •lk>imn • felngtteklél i>, kik gJOmOr rigá4ball ¦¦«oT9dn«k, miot tápuer.
A iédj«Kjhe> — » •limna miüii. •• hamiiitál »ígett — miodeo
0 0 U 0 0 0 0
o! o o; o
0
0' 0 0 0.
0 ••«leuc«ére'« f.lt.ló. — NESTLÉ HKNK1 — u.»e ém • f«<i<lr. • fígja- 0 0; roio,,,: BERLYAK F. ir.tik o^mertrtMUI .. eredet.ü.«
Fla8 rugu
orvosi tekintélyektől.
doboz 9O lcr.
KESTLK HEXKI sörileít teje.
adag 5O kr.
Főraktár osztrák magjarorejág régiére : 2530 10 10.
B E R L 1 A K F.
Nliy-Kiiliin FeM«lboffar Jóuaf Roseofeld idolf i% Kclliogcr L kewnkedókaal, — Talatnint Magjarorttáf mindvn gjógjaaeitir és f&as«rk«rMk*-déabra ín kapható. ÍQ
Jqcc ^öoooö ö~~o o" o ~ö ~o~s o ö~c o ó o ö~o" o ö~o
Legjobb werkezetn
BORSAJTÓKAT
SZÖLÖZÜZÓKAT
RÉPAVÁGÓKAT ^„^m^—.
Olcsót és íróra szállít tf™f!% toa^ö*-..^ kai.
majryar pizdasátci írép-pyára

<aS»
rVmeriKai
Relf -A^ri o. o 1 d n. a t
Bécs, I. Feetalossi utoza 1.
K&nretité* ingyen.
09~* ^ HzaLhan > leirégibti
OOOOOOOOOOCXJOO
MOLL SEIDLITZ POR
CSűt ralüii
ha mi-deij liuboion
I.U látható.
fci-u porok tartói Kj.lí/h.tit* maKn'i |yia>r ' altt»tfcaj»k. gyómorgftrci ^i lákúodás tjomorifit. r6ft»ctt dajalAt, májb^ v»rtalHi*t, aranyef *» a i**g^Q-b «Ü tttajimlt «llwi 3(1 i* ót* foijtoB«.«*.n nft*e« -iő -li*«"r«*b«n r*.*^«nl «dfti dob.t tiat>uálati uwiUml 1 fn tUtlJtltvW)Wk t«rv«aytltl ilMztetisk
j Oveg pontoi 3401 41 - 42
Valódi, Moll védjegyével ©• néva
ffloU A. .^3. Bécs, Tuchlniiben
B ir ;gV
fewlbofer J>.í»«r Bvei. itomer s CakkUnrya üüur. L. avoity Bor..Tici Ad. Ktazttltly Schl*ir-r fia K«r*«W : Ká;i Jáiio*. mVCZ Szifltvár: LEalay Joi«f Zala EflVazaf H..ao«y J. cyoíy.<er*,.i
Ka;>»»var«tt fl : lut. K«rd
Árverezés
atkalmirai rondkivüli olcsó ár mel
iett megszerzett 1650 drb kitűnően
szabályzóit, pontosan járó, és niio-
deo anyag nélkül on világító
inga-órák
harangütésü-ébresztővel.
2 aranyoson súly ly»l, és lognvai f-i»a»rr-l «n, álulam maiól fogva lövid id-'e caak
¦ar t frt 45 kr. "«a
1-aialluutt ár in^lieL*. arubi b^c»ajná'ü k. Eseti p<imp*» &» t".»i<i t- Küuiií* órák. di«i--* umymt-ra dióU. ttumbk' rí tökbe tollal vb, mi ódén aauba d**é'e vilik, éa as araDTárovékkal asamoxoti ¦sámlap ÖDvilágitaai eröftrt
10 évi kezesség vállaltatik.
M-^reodeiáaek c**i egv-dül áuUm «*i-aosollaioek, mioiétel mvAv «tiguru p'>Dtoi»á|7gal. mivel mit uIdáiról hírd*-tett *&él« óráit érvíojlfl^oitk. Cwm»-guUai d.| caak 3(.) kr.
i OOOOOOOOOOOOOO
Jókaiban levő
használt hordók
a legkisebbtől egész 50—60 a k ó nagyságig igen olcsó árért kapható hol? megmondja a kiadóhivatal.
OOCQOCG2GOOOOO
Wien. ó B*i. Huudatltumii
XXXXXXXXXXXKKX
OOOOOOGSOOOÜOO
Eladatik esetlog
társ kerestetik
Egy 3o0t' magyar és horvát ? } elvet baszéló lakossal biró mező-varosban egy
fiiszer és dohányáruda
olcsó áron eUdandó. vaíy esetleg az üzlethez egy társ kerestik. Hol? meg mondja e lapok kiadóhivatala.
OOOOOOOOOOOOOO
s T = 9 ( |
i | 7
M 3. te
c* a. ui
» g. j 11T %
3 -B
\ f mr
2 ¦- X •-;
n
let W S S-.
_ o re Z ¦n s
arlt ar 3* 2" .se
a 3 IC 31 ac- bizt iqiuo Ihofl
5. %¦ 3U1|( CP -i
e: ¦2 **¦ •-C o"-
Bl as 9
í." a- 3 III 3 es
o < g IC 5. tb. 2 09
~* 3 ¦<
o |L j_ "S" _^
Cl. 3_
*3* es.
J: &í 3*7 SD
,-5 l'll >us/l re cz. O
=
5 1 ? *** » O
— B Sí 'V* Vóili r
= I" 2* ^^ llllU CB
2- L = aVl
E is Ilii iiri ^* ISI «
s* olt pa r ACH :eretz
5 "O 5 rn o
|UtU fii.
í izó'iife •o e '- UJOI
te w 3; 1«0| 1
a, cr -
- ^" cr
bol ein .
;herlin 3-a»- Í o lozsef
rt I t pork Barci
\ a = irak 3 §
L *
1 i-
OOOOOOOOOOOOOO
>OOOOOK>OOOOOOOOOOi
1858.
WALSER PERENCZ
nlaó magyar gép- e. tuaoltóawrek gyára, harang- és órotóntöd«i« BUDAPESTEN, RottenbiUer utóM ee.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty
tyúkban i-lvállal teljes Vízvezetékek berende-zésot varosok, földbírtok, sok, Ipartelepek, ÍAŰáriS:__-.„=L-^t-*
armentesiiö társulatok és magánzók ré-
BZCrül modern techuihai
Í522 12-50
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magán fürdők felszerelésére, szakmentes ürszékek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
JOOOOOOOOOC
WajdlU J6u*j könytmymdájábíi Nagy-Kaniuá%\AGY-KAX1Z8A, 1885. Szeptember 12 én.
37-lk sz&m.
Huszonnegyedik évfolyam.
Ktöj izet i-si ár :
Enyea ara* 10 kr.
I : K :>KT K« K.K
30 Lr ti/ u-ütik
A uagy-karnzmi „Kereske+klvii Iparbank', anagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet-. a rcaiama^/ei általános tanüő-
A Itp tzellrai rAuét iü-tö korle-| menyek a szerktsztÖBf^h'-z.
t»pi révét ilMií köxl-menyek edig a kiadóhiTa'alboz bt-rment-e{ intézcudtik .
levelek uom fi. fradutnak el
ustiiletu.a „nngy-kanizsai kisdedneveli nffyesiiUt*. a .nagy kiniz*ai tiHZtiiinsfígélyzö szövetkezet' , a .*>pronifcere*iw<i«imt í iparkamara" na^y•feanizjat Jcü/t;á7a«ímá'ny«-á'naA; UtTato&M iap;a.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Hal a garantia?
, rA garantia egyedül az ügyvéd „él tLD 3 a köz égi vagy körjegyzőnél semmi* így monda az ügyvéd-gviiio egyik szÓB"ka. Pedig ba szú-„ok ur végig tekintene collegáinak sokasagán, csak hamar meglaiha'ná, bosy annak legalább egy Ötödrésze csak tengeú életét, épen mint a köZM-gi s körjegyző? —
Már hogy ezeknél mennyivel több a garautia, az magyarázatra szorul, mert ha az ügyvédi oklevelet tekintjük, ngy a jegyzőnek is. — oklevele mellett még állasa is, — s/intén oly kényes, mint amannak az ügyvédi oklevél.
Számos eset bizonyítja, hogy némely ügy»éd feledékenységből, vagy egyébb okukból a felek által kinze tett bélyegeket sem rakja fel a periratokra, s ekkor a hivatalnok. — a rendelet ellenére. — nem az ügyied, hanem a fél ellen veszi fel le-le'ét. mert itt biztosabbnak látszik 1 behajthatta, s ha e miatt a fél ptoaszt emel, azzal vigasztalját, jobb lesz a dolgot abban hagyni, mert ugv sincs semmije se.
Ily esetben tehát hol a garan-
ui?
Kár tehát az ügyet kerüldöioi, s iljképpen fellépni, jobb egyéne sen kirukkolni, hogy so'*an vannak, hányat! anak. s többen már a mc;-élbetés nehézségeivel küzdenek, se gitség kell tehát.
Kormányunk már látta, hogy a hatvanas évek végén, s a hetvenesek elején, nagyon megszaporodott az ügyvédek létszáma, — igen sok jegyzőből és tanitóbó!; iparkodott tehát azt korlátozni s a meglevőkön némileg segiteoi ; felállította a közjegyzői intézményt, mely ugyancsak a népnek nagy rovására lörtént. — De hát lássunk egy példát ! Ezelőtt i hagyatékokat a kir. járásbíróság
tárgyalta, vagy a közeli székhelyen,
vagy megjelent az illetők falujában. ügyüket az illetőknek par ón alatt tisztába hozta, s csak az utóbbi esetben kerüit a feleknek néhány forintjába.
A bírónak az ügy a tárgyalás folytán emlékébe lévén, csakhamar be is szavatolta, & ekként az agy végelintézést nyert. Most egészen máskép folyik a dolog.
Először a közjegyző megidéz egy örököst elóleges értekezés czimén, mi bizonyára 5 frt és az értekezés abból áll. hogy pár hét alatt mind belesznek idézve. Csakugyan pár hét múlva negidéztetik minden örökös. I kik a hosszú ut miatt mar egy nap-; pal előbb megindulnak, s sokszor egy egész nap az utczán csuioráz oak, mi^ végre az ügy harmadnap gyors letárgyalast nyer, — s épen ezért bazajövet már máskép osztoznak, — így tehát két, három napi munkát mulasztanak, s rá még 30 — 40 frt tárgyalási költséget fizetnek. — Ezek megtörténte után az ügy mégis csak a bírósághoz kerül, s mert a bíró az ügyet nem ismeri, azt hogy elintézhesse, tanulmányoznia kell sokszor annyi ileig, hogy a tárgyalása is elég leuos.
Már azt biszem ezt czélszerQ-nek s helyesnél" senki sem mondhat 'ja már azért sem, mert a kir. já-I rásbirósá;! személyzete ezáltal épen nem fogyott hanem itt ott szaporodott.
van »g>kD»k kUluDOMO, > kik ai ália -tenyéaatóa el&iérbe bolydi&ét miadoo la h-ílfl e**kö«ael elűaocduaai tórekedtsk: a kik aa ex iriDrblB r»>ó ukis-rü keia- hi A k
léa I
l hird«llk. Al UIÓDDI erektad .1
j
áll.ilo.j(«tie. koréba lrf! döl
kötelezné ruháikat egyedül a szabónál készíttetni. Ez nevetségesnek tűnik fel, pedig egészeu ugyanazonos amazzal. íis az Iparos osztály éppen oly jogosan kOveteú-etné az ilyféle ÍDlézkedést, mert hiszen ók még inkább küzdenek a megél'ietés nehéz ségeive!.
De hát lássunk az uj tervből egy példát. Egy leányzó férjhez menvén, nagy korúvá vált, az ária-széknél kezelt pénzét felvenni szándékozik, elmegy tehát *z ügyvédhez.
mert hiszen máshoz nem szabad. — ______._, _- -___
Az ügyvéd bizonyára papjához küldi I lajbol elvooi»ka< •uaiapóiolhaaaak, hogy házassági bizonyítványért, melynek | b- memsük ki ason íorriai, m.lviai 1« beszerzése uUn'is.nét'fel kell keres- i ">lü°k '•>«« ¦«"*•»"¦« •'•'•] '""-0"-
, ., ... ,. . l«t : asUkséífw, bozy as allaUoOTeatíiSare
ni ügyvédét, mi által . mellett, hogy Jklvil0 g00*0 fur(1,tI., „„., .„kírt.l-ö frtot bizonyára fizet, két n«pot!m^t i„j,.i6ieg magunk*?! <«gruk. még el is töltött, mig ezt a jegyió- I nél egyszeri megjelenés után legtöbb |
j UíilkoxiU egyaa
ágasat m.lrorf! idölfigeaio ig'D D*gr 4r oaök»eoéa mutaikoiotl. de látjuk ail. gy eaeo 4rcrökk«nee n«D tarló*, hogy ujból j.Tuláa nQUt»tkuiik s. hogy as 41-latokoak termelési kőluéfcei. külóooaeo b* a biilalásaal ag iltalu . fogyasslolt gabaiBeműek erteket r&Mtak, meg * Byomott árak mellett ia, a gaida aagyjbb veasteségtól óva *an
. EseD uempomokból, de aion tiem-pootokbol i., hogv a termeiéi által a ta-
1 frt 50 krral elintézhet'.
A fennti esetben ha még ügy-
Al allau-oyo.ite.bfo lyebb b»Udaa a biitosiDu
aló
k5oj-.g7ik
alapfeltétele : a* ál latig méret. E»t at oyAasto osak ott ¦ser<*sneti m«g. a hol
-1 m*<ij»b»o al! i-lió
védi meghatalmazás it adatott, kor a pénzt is felveszi az ügyvéd,
és sokszor a nagy garantia ~W\%t?L "ZZ^V"^!*
furcsa dolgok is szoktat előfordulni, m.i„kw oM.Hbwoo.iiv*, kö*etkeiwéii
mint a/t a tapasztalai is bizooyitja. \ »oob»t fc»oo twodflket üieu'il-g, » mv
... ., , , . !ly-kkol •»i-tj»teDT©ez-ít«t előbbre vibeti;
Még ilyen sok esetet ho.hat-1 /^„ m J, >nym^ ^r^ k) m.gá. nánk tel, de hiszsz&k, hogy még, m.kt a Be|y ftuy*1(<.l . a^\ka i*DJé sem leend így, mert mély belátása ;**«iéb«D \*v& bi»Djok»t kirgjealitbeti kortnányuok nem fugja a nagy több- !*• ©l«»jA*«t«th«tí. séget oda vetni a kisebbig marczan-1 Hyen .lk.l« k.Dilko.ik v4.iro-
Segítettünk tehát százan oly formán, hogy ezerek sírnak.
Most már ha kormányunk ismét segíteni akar oly formán, mint azt az ügyvédség kéri és sttrgöli. t. i. bogy mindenféle irat, illetve folyamodvány csak ügyvéd által legyen készíthető, ak«or nem alkotmányos életet élünk. Mert ha felyamodvá-nyomat ma^am elkészitem, vagy barátom elkészíteni tudja, s mégis ügyvédhez kell mennem, ez éppen auoyi, mintha a hölgyeket törvény
goUsára, hiszen akkor ugy járunk , mint némeiy gazda mé bei vei, me-I lyektól cszszel a mézet etezedte, s
Uvaszszal azokat táplálnia kell.
-h.—
Az állatkiaJlitasok és mezőgazdaságunk.
Iru: T0KMAT BÉLA, min. tuieMM.
Ai móbbi évek — úgy téljük — nem tar oio*k »tok köté, melyek taptas-ttvl»l»i mo»Őg»»diiakoál kárba lövőnk
bőgj
g v
. Eien évek b.iooyitották ba «st, k, a kik b
í koo, de ktllönöseo olyan kUHnásoko melyeken t«D)éatBnyag és talán mar a piacira kéesitett állatok — molyek ktl-löuboto fajiákboi tartósnak — mutat latnak be as érdeklődő kösóo-égnek.
Nagy kiálliiások melyek tárol vi dékekröi JitogatUlnak, melyek a jellegek különféleségfl által lUnnok ki, erre leginkább alkalmasak, Csak aa as egy baj vao, hogy ilran kiállítások, a teoyéat.-anyágnak ily tanulságos gyűjteményei, ritkábban rendestetnek és igy o^sk asór-váayosaa jathat a gasda aaon helyseibe, bogy ilyen tárlatokon ia mereteit gasda-gitaa^ a tenyésse'ében való hiányok ele-nyésateté#érA tsükaé^e«, mondjuk jstüó egyedeket magának mQgaseraahesse.
A magyar {rasd&nta. jelenleg kínál
a t«rmelé»oek több oldalúvá t«te>!6t ajáol-' kötik ily alkalma. Budapeiten iieptem-ják, bisoDjára igauiguk van; ígastágok b«r l-4n nyíltak nwg » nagy oemsetköii
al tanáriatok és alig biei.tük, hogy esek hasonlók, ily gasdaguk, ennyire iáto-ottaK pár értiK'd alatt újból rondes-5k legj Book. Megnyílott step.ember 1-én a leojéttatarvatm^rbák kialiitáaa, a kiállítási twűlaíen, a Tároaitgetbeu. Litbaió len 1200 darab teDyéssmarha, kőstül &00 nál több a legkitűnőbb gulyákból való basa. mórba. Megkeresték esfln tárlatot a külföldiek ia ét %z általak botolt jeles C4»palok erí» versenytfti letsnek hasánk legjobb ny agati vérrel foglalkotó tenyésieteinek.
Kőbányán ugpanai napon nyiltstot meg a aomietkftii sertéakiáUitá*, melyben hasáok legjohb koódáiból Tértenj-ss a tenyéaianyag; ottláihttó volt ugyanakkor > mÍDtabislaidában egy kiaérleti c*oport 4500 darabbal, melyek vereenyeznek: m»lyik teoyesset áliat^t értékest ik legjobban a nekik adott eletéget V Végre láihttók ott h a a á n k legjobb pia-csao: K.öbányia ssokásu a arúc, tudniillik as or«sag künnböto Tidékein te-ayétitett éa bislalt, r«*ib«o ped g « kó-b'ayai piaosoo bitUli é* -pratiiroiott áll-iok - korülb-lö 50 000 darab. — múltok att hiss*zük tiddig mdg aebul a ˇ titkon ilyen <öme<esen be nem mun-'Ott anyagot fognak atolgáitatnt a taaal-mknyrA. F>lhvjuk eieo tárlatokra hasai rnesogasdaiak fí^yelaiéi.
Mmt ei«o il<y munkásai és iránta érdeklődök, »jaoljok öt«ü állattiriatosat; kérjük gasd*i*raaiDkai: ne muUssssák el osen alkalmat, m^ly urnn ig«a tér többe vitssa, látogas«&k meg eseo tárlatot, hnasoáiják fal asos tanulságokat, melyeket es«n tárlatukon meríthetni; t-gyver-kessenek ott, hogy mint eroa kutdók álljanak belé ason veraeoybe, melybe for-gaimi bilötatriok kifejl.:déia által b*lé jutottunk s melyben c»ak ugy tudunk helyt állam, ha aiakértolum tekintetében D*m fíilaofc mögötte átoknak, a kik nálunknál a piacsokhuE köseiébb esnek, ˇagy pedig a kik nálunknál olcsóbban képetek termelni.
Reméljük, bogy fígyelmestetéaüak nem hangúk el, hissssük, hogy mesógts-dáink saját érdekükben it, de asért ia, hogy asokoak — kik éten tárlatok léte-aitétén fáradostak és csak asért rendelték, hogy átok mesógasdaságank hass-nára váljanak, — e*tea óntetleo fárado-sásaikat éa busgólkodásukat a kiállítatnak tömegss látogatása által erkölcsileg meg togják jatalmatni
Születésed.
Kde»-*nyád lel** almi M*gc»ókolt egy a* p ctillago*, Mikor t«g«d »« életfa Kóziáibiil letZAkaiftotc.
Kivitt aatin íaroixteni Harmal-patlk íjOnjj n.íbe, Hol tüDdére ojiH a»e»eid' N«fel«j"i<»"l olteté b«.
Mikor p.dif piro» p«»«S-« H»;»al-caokja ifttl rajtad, Mint • bimbó tava** kablan Keue c»art*nl eper ajkad.
Mijd ntaoa !•!• TagJÍT'1
X nuld fíoye saállt m«f azon.
Epedo ¦•«? abriodjait
Ott hagyva nűnd téj arciodop.
& m.ior ig; elxeaderultél, Efy kia anijal eyou«T« hoaott; Kwfior gyanánt alheljeaé. Fejeden meg .olymet bagrott
Hajta most is s«ület«»ed B&bajai mind olyanok ; — Uajud ölemre, badd gondolom, Hogy nem i« ¦ (6ldon ragyok.
Z. í.
É« rnott már e»te van
iyajai sielidon jő a bajnál,
Komor, lelet, nebéa, nagy örák És letnmi eum4, aemiBi fény. Megadtam ríf ¦ ion adóját, Felöl is tán a kelletéi) —
iim fit, ia míf biába ráják. Tan •írom csendje aem «D7*b — S jogon bár Trtlna : még slui boldogto, Sorsom betelt! H moit már «it« rao
Ki tadja meddig ? hogy orSkké N*n Urt ex éjjel ; ér«mem, Kgy essme, mely •i.telm«a íhajafi Foly «et a ]övf» perctekao, E$j mély titok. %s Uteuaégé — BUUUa ködlik t«O»tel«n :
bár wsberéat felf Jgoi oktalan, lüasek, iiiixek, habar rég «tte raa;
Mert lenaí. mulai mindörökké, Al örök végzet napra nap, Kiaem mondbaija : aoba tobbá : A tort bit uj erőre kap ft köoyét a kétaet; le ¦« tOrlé Vigy éa remény uj fenn ragad — Hajnalra alkony az örSk foljram ' Kihűlt a nap éi toost már este ?an-
León harm»t-gjÖníJÓn lörr* ZuboDg a Ug milljo rorarrat Mit unta nap tiny (ördetatt, 8 p érttel tc l«bb«iit föUbb, m Torább, t&Tább it most tmár
Bátky Lajos-
A főnyeremény.
Egy kép at életből. Néne után:
Tunkel Mihály.
A aiap lement éi as éj már-m&r ssétteru'.Á homiiyo* leplét a földön, míg ai égbultosatoo tsnitt-amotl egy-egy Cail-lagocaka iümk fel, reaskelo lénynjel tekintve le as utcsákra, melyekben ama keltemetleD félhomály uralkodik, amidöa a távotó nappal TÜágOMátja küld a gas-limptk bumalyoa fenyérel. A Margit kü Táros egyik keretbe iUftk utosajábaí
ssorosan a falhot busódra áll egy fiatal pár, — ugy láttttk — fontot bottólgetét-be mély ed ve. Moat hirtelen lépések haog-tanak és a asereltoosek felríasslva gyor-aan elválnak egymástól, asonbao a lépések melyektől tnnytra megijedtek,ctakhanar elbaogtanak, ¦ nmet at olAbbi méla csend uralkodik körülöttük.
„Nem, Ferenos, nekem most mennem kell*, suitogá a leányka ressketve, a ptpa nagyon megfog bartgudai, már oly régeo távol vagyok baaulról.
Asonban Ferencs erősen tartá ke-sectkéjét as öviben.
,H*t mennyi idő Dia állunk ni itt?" kérdi félig acemrehánjdlag, félig bo-tsu*aaB.
aBitooyo*an egy jó negyed óra óta már."
,Éa ennyi időre nem .ehetne kífo-gáat tálalói? — Neked a boltban kellett várni, asután lassan mentél, hitt as est olyan stép*
.igen, igen" - esek ssavába alany sóhajtva, de pap* aem hissi el ugy sem, mert nagyon jól tudja, bogy veled Ulál-koaou as utcatVn, mióta oly ritkia jöss ho.sánk.'
„Uisseo 5 akarja Így"
.Hogy veled as utcsáa talál kostám ast bisonynya. nem akarja, és hogy ritkábban uabad jönnöd, asért van, mert a mmt ő inundja, ugy|siac« aemmi kilátásunk, mer. mindketten asegények »a-gyünk.
.Oasapém! kiáltott fel Ferenox duhöseoT miért ta oly igassáf ta.lan a sors, bogy egyiknek mindaat, ft mAsikuk p*-di| semstit —m ad?
A láoy csillapilólag fekteté karjára k»tét.
„ Légy nyugodtan Ferenc* — kéri 6t gyeagédeo — reméljünk a jövőbe.
„Igen, de b»l mit reméljünk?' — kérdésé asomoruao.
„Hogy még minden jóra fordulhat, a remény as egyetlen amink van, nélküle éppen semmi tigattunk nem volua.*
Ilit ér a remény, ha mindig hamis* nak bisoBju! ?
,0 te ma ismét egéas pessimista vagy,reményiem, bogy holnap jobb kedv-beo Less«*s, de moat komolyan el kell moonem. íateo veled !*
; .Ferenci n«ni tartá riassa tovább
Gyengédea elbucsuttak egymástól és a lányka könnyű lépésekkel aieiettegy lse-rény hásikó felé a másik utcaában. A-t ifja álmodosva tekintett utánoa a midőn már nóta lát hala, fi is elindult caendes lépésekkel lakására.
EtaIatt a lány télért a2-ik emeletre, ahol egy egysserü, de liseta ssobába lépett. Itt még sötétség uralkodott, mórt ások-nak, kik ebben * asobában laktak, takarékosaknak kellett leauiök, ti olaj pedig siiatén drága! — As ablakoál *gy régi karotssécben, pipájábÓi hatalmta füstgo-molyokat eregetva üJt egy öreg ur, as atya, uig as anya as ablakpárkányára tánaattkod'a as uiosira tekintett Lányuk belépésénél mindketten feléje fürdaluk.
: »Ab, Alma kiaasuony már visssa-
jölt, monda ironikus hangon as alyt, hi-
|heletlen, mily gyorsan megtetted te a legmeassebb utat ia.
.Várnom k.11.41.¦
Hol éa mire ? A boltban ss árukra, vagy ss utcsán Féréseire ? Nem volt tin ma pontos ?
, Alma össsestoritott* ajkait, de nem felelt, osak két köoyoaepp gord< le kedves arctája.
As öregésftreveréestéagyengédebb hangulatba jött. Lgy kia vártmtra negvál-tostatott hangon f oly tata:
,Te bitooynyal rosti, keményttivQ atyának ttrtaaX, de légy okos, kedves gyerimekem, és gondold meg, bogy «t
neki aemmije. Ö még mindig csak állást keres — és ba nyer ia ilyent, vtjjun képes less-e egy nfit eltartani ? Nem t S vájjon képes vsgyok-e, én ia még egy vót is eltartani? Stín'ón nem ! — Nekünk alacsonyabb állásu'bivattlnokoknak elég ne-bésaégünkre esik csak önÖnm*g:inkat ik eltsrtftoi. Tehát mégegyaser kórddslefc hova vetessen ei?<
,Mi mindketten fiatalok vagyunk éa várhatunk."
Igen de mire ? Híg mindketten megftssaltük ? Hies nekem nem volna máskép ellea vetésem egybekeléttek ellen. Ferenci derék ifja és ssorgaltnas; ea mind nagyon asép, de shol ninca semmi, ott a csáasár ia elvest ti jogát ; a sserelembdl magából pedig nem lehet megélni.
Alma hallgatott. Hit is válassoljoo? IIUs atyjának mindenben igasa van, amit mondott, dehát o Ferenősnek Örök hűséget etktldött ¦ est meg is akarja tar* tani. Miért mondjon le minden reményről, hogy ót valaha bírhassa ? 01/ a*ép, oly édikt ea * remény.HUSZONNEGYEDIK KTFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
SZEPTEMBER l&Ua 1886.
A romániai Irredenta és a rtnán kormány.
A .CorrespoodaDce de Petth* • ieg-competaasebb forrásból ayarr aatheaticas tudósításokat s romániai Irredenta lási-tóknak Bukarestben müködó törtakara felöl.
Esen toros kar egy csapat egyénbói áll, kik at Ugatást ÜslesserÜen folytatják: és kikről oem lehet tudni, vajjou inkább politikai „Brai!Urd"-ok e vagy pedig ipsrlovagok. — k.k egy reaasserasitett politikai brígaotaggio jövedelmeiből nyerik as etskösöke: katilioai existentiájuk folytatására.
Éten pamphlerit'.ák programjának 2 váriatioja van. ElsA Tariaiio a mesterség •terű össteesküvés a román királyság alkotmánya ét uralkodója ellen.
Romániában as olvasó kösfissóg
badságot nyújt, ojint a mennyi Franc ti a-orsságban és Éssak Amenka Egvesu lai Allamaiban fallelhetA.
A romáa Irrendenúaták hasaáraló cliqaje és a Cjmmane gyujiogatói kosi °**k egy különbség van, és es as, bogy ¦s előbbiek agitatiója époiy nsvelaéges mint megvetendő és otromba.
A magyar államnak eléc alkotmá-
¦yo* Msköse l i
arra, hogy megekadá'
lyossa, miaserint nébiny as elámított t mag tudatlanságából ÓiA politikai parasita ostoba ssavalatai, ve«séiyes alakot a« ölt-saask, melyek a kösreadet é« béke- E--délyorstágbeo megtakarhatnák.
A .Correapondauce de Pesib* hossi-testi, hogy a r"máo Irmdeaia esen kiált ványának tényét főkép asért keH r*gn-tráloi, bogy egyúttal conti*lá'oi lehnssen, missariot a királyi magyar kormány m«fr
g
egy réate, mely demagógiái i tg »t ásókra ragadta minHasoo reodssabályokat, — kévéi sensttiotialii mellékissel — ad-'melyek osirájokba elfojtják •ma kiértedig htllgat, « meddig taak nagy »a*ak, I te kel, hogy lelkiismereilea itgaioic a U ¦ o«m pedig iuttek forognak kérdésben, — ' koeságot bünőt cselekményekre csábítsak, idünkiüt tu! tid |terhelve eK«n kérdése*
. , ,, LL , r -,, . . ssokiocseDOi megveiftsUk ki leleteiéivel
basa árulást csakhogy más formában pre- . ... * ... . .,' .
, , .,.,, w j,. ... , r ; lustelik meg. mát pabucistikai rej ek
dikáilák a MtrVkr állam tarüleién. I . V " J
basug mint esztelen leiráso-Qpestnek be romtn oemietiaégü
aliampolgáraink'ól a külföld
dikáJják a Magyar állam tarüleién. 1
Egyébként aromáuírr«ndentismutt tfc illetőleg atoa igisságKal vigasstalbatjak ' m> magunkat, melyet Thiert mondott és' mely a t aput tálat által mindig és újra! megerősített nyer : „Quaad les idéea mai- j sames, qui ont présccupé les esprits, —j tcuehent a leur fia, elles resient eocore I daos quelques tttea at a'y cbangent »n '
m.oo
Hírek.
A „Magyar Irodalom és nfi
es butasággá válaak*
A magyar kormáuy aemmit sem fog *lmu[»MtanÍ. hogy a politikai oaaJók esan aectája ellenében minden Ub"to tor-vénjet eisközt felhaatniljon 4> •emmi kéuég $«m forog fönn as iránt, bogy a á kiál k k kl
melíatt átvett. Ily körűin nyék k5s4tt asután nam kell a asimgts-gatóaak atuil rettegnie, hogy Dohány h+-vei h<h bir náiaok kihmm. A mavéMet-pártoló egyeaület it4p«a nyitotta meg l l
g p y g
ea egv«og«tte el hí atat a asiatánulat-k A
román királyi kormány a kösös külügy-
mioissterium direct hivatala felssóütasa Dak: A többi mosi m.r égessen oelfcul i«, tekintetben m.adason köteles- igfc.g.,ótól és társulatá.ól fü«. Miklós-.ág,knek eleget fog taDn., melyeket a .,. mi erély« emb-roek ..merjük . h.st-nepjog határormanya, értelmében m.nden -lükf oogv telja, .^.i^edéaéra les. k6-Italian íeljN.teni kötele*. A „Cor- j ,óns*günknek. Halljuk, hogy V i . v á-
r»«podaoce de Peath" aromáoiai lrreden
kiáltványáról eseket írja:
A magyar állam minden polgárának faj . valláa- éa nemtetitég kUlónlweg nél-küA tökéletes jogegyeolóaégtt oyujt ét kblöaöeen a román nem»etiségi magyar polgárok irányában oly meMiemeoő tole-i járt el, a i
raotia- türelem és jói ággá
kép as Európa egyéb államiban teljeteo
ismeretleo. hol épen ugy mint i.t, nemen- Jlfc- a'stürelei
fedik m*g. bogy egyrésse at állampolgá-; ü|^6O ré-t( Di
roknak, mely as alkotmány jóiénméoy«it | modé^t ovujtott
aiioden korlátosa* nélkül ssiotén ét•«*¦,' - -
nemcsak as állam elleni forradalmat bi-
riteaPálm>y Ilkát saándéko-tik vendégaserepléare lenixm. Koaoiué-günk ia minden 4<«tre elt*mer«Mel leas •• érdekébea t«eadA áldosatokéri.
— A hírhedt SifDlgyör^jTárott,
Kn»»injuy uapjao üli egy tt« a »tő o-begybéh kup»kt»oác« éa nagy böic«>>n k
kimondta, hogy roiss ídö eseten asept.
"..... etéo padig 20-án megket-
Etea határosai ellen at
gának prédikáltaua, haa«m még as al kotmányoa uralkoJÓ asemélye ellepit ia. üs erdélyi román irredenták e c*upor^> jápak a foot emiitett kiáltványban époiy
csurgó* ssol([abiró-Es: igen helyesen tették. Bttha-oak is a csurgói ssolgabiró: C*onka Gyu
la or erélyeaaégében d etre leköti
y As majd kiaa* min ktrcsow* aovárgő Jé hé Oó
g ¦soldbirtukuaok •sür«l«Jé*' hevét. Októ-
öeasefrgel járatni a varos által hosott tan ügyi áldosaiokhoa, hogy kalló tsámbaa párhosasaot ostialyukat állitbetaa
— A „Jéiu s*. grentekséffe
sBflTe" társulat réssére ujabba* M a o-Iu.d o JeoŐ 1000 db. Hajgató Janka 2l9drb. a* Vagaer Mariska 130 db. elfaassoált bélyegtt küldtek be eserkess-tÖségÜBkbös.
- Sekrott Jón«f os. kir. föh.d
aagy temetése impotaas róssvéltal ment végbe í hó 6-án 6 órakor. Dittes koporsóját egéss kon*oru-ósön iedte Többek kötött láttak a 48. gy- esred '.isiukara, Negrelli slasred<-s, H*Íaaelmaon nyűg. alaaredes, Uimaoa oyag. óraagy. Piakor kapiláoy. as esr»d-orvoe, Seidl Lipót, a jó barátok, a Koch csalid, fivére és saá-mui ismeretié d kossor uját. A munkás * etet élt és köttisstelstoen allo t fiatal írén elhunytál miadsn ismeróse fájlalta. Nyugodjék bek-ben.
- A kelrbell gótfurdó folyó hó 15-Uil kesdve caak osQ (któköa, saomba -
és Uaaepoipokoa lesi nyitva. Est ént a be>IÓ »l ia. aaétbordottaini ssokott ambuláns tábla ét a Neumaoe-féle [ vaskereskedés elótt kifüjccesstaedA hirde- j téa is mindenkor tudiu] fogja adni a kö-lösségoek. I
- A helybeli ,Kisd«doevelA' Egyesület" f. hó 6én tartót'* 1Ű eves! 'eanálláaáoak emiék- és aa aranyjánoe-UtO»»i tij o»wia megnyíló üaoepót. A roe*t időjárás miatt nagyon kevesen valtak résst as ünnepélyen, mi atutáe a jelenvol-
akra ia leverólet; hatott. &ik mag D"t elén lek, bánhatjuk meri as ünnepély
programmjáeak minden pooij* lélekemelő rol'. Kar, bogy esea nagyobussabásaoak igórketetl alkalom a réssvélleaeég miatt
sainte éssrevélnnül folyt le a atóphira-r-<putatirj áaak rovására.
iogsdosunk is, bogy a kö#rtosóg kösó-
ayóaek vagy egyébnek tadjuk-v be ¦ ti-
kerteleoségét
— A Yörrofl fele ide telspalt te-
nekart vol: alkalmunk legköaelebb meghallgatni a örömmel ooostatáljuk, hogy ugy rscrvesetiség, mint elAadás^ képesség takin "elében eléri ast a ssioTon»lt, mely a a s városuakban oly kedvalt D»ráss Misk» bandája állt. Úgy a magyar, mint a ánc darabokat, nemkülönben at rgyet operák nyitányait teljes praeciiitáesal 'Ittassá Ajánljak » kósönség ptrtulásába.
— Gazdasági tudósita*. Múlt, ugusstus havi esők mennyire «. kako-
ncsákra éa sarjukra jótékony hatással voltak, aneyi kárt is ok'istak ssAIAkbeo gyümölcsökben : mert mé< ott is a merro jégeső nem volt, a vis által megttag^atotü lélyen ki vaj i stántófö dok es fdveuyny"' leg^nUStt rétek mag unayi tanúi • tipor ősök pa*stitásaioak. A hol ;edig * jegeaó pmiuiütt, ott n)m maradt épaóg » itd-lAben és gyümölctösökben. Saadi, mi-háld', bagolai tsőlóhegyekbaa a jég ki-mcndb«tatlan sok kari ok»aott. N.gy csapás stegény storgalmatnépre, mrlynek kévé* gabDt termétao kívül egy-dül a ssólA vagy ia bonermés kép'.-«ie jovodal-néi. Mély lesujió Utvany a ss'Mómives.' itegény emberre, midoa egé«« évi mna-kajának, storgalmának gyümölcsét, mely
ber elejt eldet nam igei jutnak b ölé
j bos ö-kelmék.
h«s asarény reményei tü»to, melyben ai adóvégreh.jásokkai esimbeo egydüh | ™«to horgonyát látla, - rönd al.g 20
- A tanulók létszáma » halj béli | P*rcsnyi idö .latt a daló jégeső aitai ib E ök té iá j Md é
tsemérmetleo mint balIatUo modorban hirdettetik a polgárháború és a leggyalá-j satosabb forradalom asiíkségns volta, mely j
csak a Communardok hasatruló lásadá- i gymnasiumbao ap.dt. Ennek oka miod-o ] lönkre tétstai iá ja. Minden asép rémé sával hasonlítható öasse ős mely utóbbi! esetre as, bogy mttsi m»r Csörgőn i.,' nya'knek vejre. Adó. ssó"IA»áitsági háir»-a köztársasági Fraacsiaorsság által, as' Kaposvárott is Ő osttályu gyma.s<um j '•« n*?1^ »gj «"*»' asaporoduti aa egéssonság teljes és egy bangó beleegye, vee. Annái nagyobb a léusam at alsó- és gjobbra. Aa, bogy stegóay károsalt nép setével nyomatott el. — A* irredentiaták ' telsónépiskoUban, hova eddig 1400-oa 1 "¦>** kadvecA terméa esetében is jövóre
' ' '""...... képes l^s-e oesaaasaporod<>ti ssAlA-ráll-
sági hátralékait leróvai? mikor as é»en-kiaii tartosásl meg a jobb lertsiA években ¦ is alig bírja lisstásni : — oly kérdés, melyre csak nőmmel felelhetünk O't
esen manifastuma a ktxsonet a magyar ¦ fflfll ir«iiottsk b*. As oastályok legiobb-alkotmányos kormánysal enyheségeért, nyíre taitömdltek. Bisony ;dej
mely kormánysat ép annyi poliukaT ssa- | m-gas kormánynak kissé tekiatélyetebb
As aoyi egy ssót sem ssólt. ü as atyáoak adott igaaat és sajnálta gyermekét, így mult el as est, ssóHanal, mert mindegyik saját gondolataival foglalko-sott.
Amidfio másoa^ délben as atya hí vaulából hasa jött, mint kösönaégeaen •sokta. magával bos la «s ajságot. Alma
sorsjegyei nem ulála, bármily sokssor ' aaoaban a hol a jég«*A nem dalt, meonyi-
eógre a kösép termésen a.)ól agyas, d-
átkutatta ia as iratokat.
Talán egy másik fiókba etted, hogy [ kitüao mínöségfl 48 di ki vei ii retekedd nem találod, monda oeje.
„Nem, aem, bistos< hogy ide tettem éa podig <
bor-asaretrt reménylftak mert, — ssep ember második hatóban vagyunk, aaár is • ssólo o^y éréit, hogy tavaly ssü-
,1'aláo mégis (évadsa.* j rétkor sem roll érettebb vagy még ilyea
Nos majdutao«oé*ek.Es-el felvéve, ¦•¦:, de ° reméoyünkel raég a
„Neoo, nem, ttístoaan fmlékssem.
tölQl.*
busása és a tonyeraméoy as 56Ml-ik [ ,ojt' ' j éeik. Kukoricáé, burgonya, kerék és bar-
saámra eseti. Ama sorsjegy, mellet én ka - j Micsoda ssámet is mond (ál ? kérdésé g^ndi répa kömépssArft maoayiaégbee re-
rasstanyámtól kaptam ssiatén 56000-reI ' atm sekély felhavü^aael. j mélheto, borsó (bsb) eilenbno ugyaa-
kesdMik, amoanyir. reá birok emUketai. | Ebb<lo. pilUn.tb.n fels.kottott
csakhogy » löbb. ssámot nem ta(W - A]m% ^ .ayj4 Byakába WrnX Nem akarod megnétai papa? J
e r r - | .Megoyertak a foayert--
1 m é n y t" ujjongót sírva é* asvetre
g pp
Ab öreg mosolygott- BCaak nam bi-ssed. bogy a főnyereményt megnyertük-" ¦Miért nem? Lehetetlenné; csak nincs a dologban. Hias már eJég régen ák jl
A két ör#n magmaravalten álft ott
ssflkeo tattarul. Gyümöloaök kőiül aailva-a!ma körte, a hol a jég el aem vágta, bóeégb*n t*rme t. Csak as a baj, bevy aíno* ára. At okos gesdasaaony e miatt
¦ugoiódik, aaaalja. befAai a gyfta»ol
j oaöket — s aliessi jovore, 9 akkor fogja
osadálkosáaában. Aat hitlók, hogy ál-1 elárasitaai, mikor' jó ára l-va. Tudja,
várunk e aorsjegygyel." i oiódnak és mindegyre öasaekasoaliiottak hogy a bA gyümölos termésre többnyire
.Igen basa év óta és ki tudja ke-1 a hírlapot és sorsjegyet, nem n mertek ttük termés ssokott kovetkesoi; ilyan-rasstanyád it már mi&U vart. midóo ne- j hiaai ssareecséjüksek. — Csak lattan, ker asatán jó pintért tovább ad as >saalt ked adu De vígassialódjál, mimógtováljb ¦ lassan birták magákat ama gondolatban.' és befósött gyumAlos feléken. i fogunk várni és mindig hiába. foltaJaUi, bogy dk 100.000 írt birtokosai.' — Deoerer keee, A kóseli aapok-
Alma.
,Dobat aétd meg atyám", bistatá ». .Nos est a kedvedet megtehetem."
AlB»
E F
"^JAt ölelt< *•*" rl*«* El Fere.oi i kél j
Ese* ...vak után felkelt és kÍD,i. ¦*>••¦» k*.,^.» áJlást keresni, apósa áb?Andoé dmll totta iróassuláaak egyik fiókját Bfy HJ »»«P üsletet rsadesetl ba asámár. ó. o. * mmiommt papirayosó alatt U>bb iratsaemó » fekadt, |« *«••* l<*" * Ukedai««. ¦eiyak köet kuUtai keadett; de hiába, a --------------
ban két — vaiá*stnüleg aaaralmas — P—Tér té-edt a Koron, éttermét, hol ^ Mál8n ktMma4- hallgatu a .eoés.ek ábd dJi A denevér-in^erme^ra
^ ,J% , iér&nm kö»ö*t pedig k saas verMoy » aaiaió-teram
meirsérieit deaevér-par leveretésóre. A sok kalap asonban hiába lebbejrett. Mo-solyogv. aóste at erólködést Roaeafeld Lajos Diunkatársunk. Majd fölkapta vé-koayks sétapálcsaját ; Bőst mára gondolt és a ké( denevért egy-egy csapással levert*. Dantque a mi Roseafeld barátnők csak Agyason le tadja vágói a esárnyas agaraké'!
— Ritka sxolgsblró. A leteor«i
járás stolgabirája a KÖaelmultbaD járásának egy réttét éjjel beut*ita, meggy^só-dést saarsaado anól hogy as éjjeli ArAk kiállittatiak-e. — Ugy látásik asoab*u: Sthol sem talált éjjeli ort. a e miatt a bi-rab at érsékeayan aiegDünieite. Abban a j«rásb<n Litdoayára aeas fog többé biá-oyosDi at éjjé i ór.
— Leteayéról írják: Várotunkbao
aagusnui 27-éii kesave meg eio*ds*ai soroiatát Ir#»y Ztigmoed derék ssioLar-aulaa F>lusi*k. Sxgeihy Jóss»f vigjáté kával, igeu pompás elóadásoso. A koaöo-tég mely akkor kösepes ss*mmal jelent meg, asóta lg«a saépen látogatja a ttio-kört, s mindea elAsdás után csak aros-bódik a társulat iránti elismerése és ro-konsseave. A k sössóg kedveacseit u. m Krasaoi Lövey 5 l a b o I c a i párt, Fark .« Mariakat, Iraay i^asfratót <ts Tifaa ayi Eodiét btttatlan teUté* oyi'atkosa-taival iaps és virágokkal tüate i ki. A derék kit társojal, melynek hass tagja van et ig*sgatója lr«ay ur miadeal elkövet, bogy kösöaségünket a lehetőleg kiele citSM, a hó 13 ig tdós körünkben ¦ ino-o Lendvara megy. óssintéa sajaáljuk, bogy ily rövid iitidöses atánelaeaaok körünk-ixMThJi* papjai t elv ssik magukkal a templomot is. hova a l^gaagyubb örömmel meatüak. áidotni a Másaaaák.
— Térlasltögjllkossag. Lányéról borsaastó aae et jelentenek. Mait hó 2Í-áa Cseresnyés András kányavárt lakos a földjére kisaenvea, Pákán Nálráe kanáss bojtárt raj .a kapta a oatM földjéről burgonyát ásott. Foleme t fokossal rohant a fiára, s dácsára a ssegény konyörgA saavainak fokosával teljes erőből verni keidé a bojtárt. Tiseaegy salyos ütést méri fejére a vadállat, s mikor mnggyfi-aódötl róla, hogy a őub^n már moo* éle', hotsárogotta holtteaihas. .No, le se essél löbb krumplit a máséból" monda, asutan bameat a faluba a as eseiet, ugy a hogy történt, m ga bastélte el A bíró rog>on elfog.dia, a fiaért kiküldőit a határba a emberei az ietonyar* módon ol torsit ott boltt««iQt babonás. A fiur* nem lehetett ráismerni. Feje helyett egy öaasesusott hat ót oaoottömeg lógott a ajakán. A aep aaajira fedagerüU e lá>oa*aayra, hogy a latlas kiadását kövalelta a bíró
tói s ci»!t oa^j a ehet on volt rábírható
arra, oogy békén bi'«rja a hatósági iu-téskedé<«ket. — A bdeöst ma#n»p bessá-liio-iak Let>*ayére t a holttestet ugyanuU boacaoltak fu. m«U no 25 én. A loieoyei jár-tbi<<isáfF ¦ vit*n*''ltjl byomb-a mrg kesdle. Ca«r?stove« m<ud«at réssii>ie*en beraliuu.
— A kaxaflsag a siósxéken Va-
lab* a tenplom stó*Xek-iröi is birde '"k csatákat ¦ a hívek fellelke«öivi ouporio-su.tak a kerestt kóré, önvédelmi harcára a pogány ok ellen. A 7allás-erkoloai looi-kék mellett halye Van a batafiaágoak un a honnan a legnagyobb, legatemebb ko-tel^-ategekre int a p*p tsava. Mert lalan Uláa a hasai, Beasseie tteretai — legea gyobb, leg-tea ebb koteleas g. É* a ha-tafiaa magyar papság atóp letteirAl krónikák bestémvk. E krónikákat aéhany m-gható aorral ssap •< uotta Vesspremmegy e-_ . Gergelyi »ősségnek derék kapUnja, at. Ssily Lea-árú ur, a ki á hatva a magyar oemsot lejrnjabb mosgalmától, Önvédelmünknek imdí csóljától, as erdélyi magyar kösmfivolödési egyastt.ei ismogs-tására a ssóaaók-fil h>TU tel a népet! A , Badapoat' egy ¦ k busditó esi k két ott iTaata fel a at. kápláa ar s ajkairól két .sbea baagsott at ige: „^serestetek a hátát !" A le'keaití tsavakra «s rgybáa kösaég gyÜJtAparsalyt álliiott ki. a templomban s a bivek ödavissik aldoaatakat, hasafias adójuk fiiiérait. Ia;*aáa megható a tett s bOsske lobét Gergelyi köstég papjára s a papboa mélió bivek ások, a kik igy tadnak lelkesülni pásstoruk ssa-vára. S aki érasai tud e hír oi vasasán, as kövesae a ssep, t busdi tó pedát.
- Előlege* színi jelentest bocsátott ki Sümegben B*loKb Árpád igatgstó, kinek társulata xedvesA pánolásbaa ré saeaU í 1 ápolásán Jól saervesAtt társulattal igérkasik előadásait SQmeghea f. éri ssep ember 12 én a Mojsar Jóstef féle ¦agy vendéglő termebea megitesdaai. Régebben aem veit ut jó táraulkt, ha ígéret asarint osalektaik, ast bisesük meg laaa ut elégedve.
— Túl Itótt ki, Türjéa, f bo 4 éo f«ia 8 óra ataa. 14 hás neilék épületekkel egy Üti p-irrt égeti. A tÜi»ltálbae résst veitek leg'U4aorban a tssa. -groibi tüs-oliók, élükön : Ni. P e r é s y i s-gédlei-késs és fAparaaosaok árral, ki oagy bos-galmat fejteti ki. A kár óriási, meri at élelmissar is mind elégett. Lmb«r ádotai aem volt. A ssereBOséUéaal jártakra bor-ssestó isség vir, baosak as asibvbaráti
asB safit raj<ak. Xa
ottani derék ügybusgó oéptsoitó, H o a k Pál ar már falkérlbADnftaast bogy nóli.-•sk fal kösönkéguoket kegyes adako s«sra. Mi *stnr'>mmel meKt-ssstük s a gyűjtést a m»gunk réssóról 1 frttal m^g-di íjuk.
— Posta-galambok. A pécsi aaár-ayas állat és r.o«i»-galambok*.t lenyétsto egyesület próbát (ett posta-galambjaival. Röpítitek néhányai Némei-UrögbrAi, Peiiórdról, Sset* -L^rincsrdl. Daraayból ét Barcsról. A prÓOa ti íTÜlt, a posfa galambok .ss^reacMéaeD* érknstek be Pécsre. LegköseiNbb Nagy-Kaoissáról Hipneoek PdCare; es alkalommal jui«looa tog k>-tUsetni.
— BegSEÖkÖtl rab Vtkmaro módon ssököti oaeg a sz. fehérvári kir. tor-vénysaék kötponii togh&tából Ssaató lat váa karácsonyfái iliwösé^a béres, kit K kir. lörvényssék lopások bUat«itei miatt 4 évi fegybásbüoietésre iiol t es neietat a kir. itélŐUbla is belybenhsgyta. S tán tó litvánt a jelsett időben a megyahás épület dé i részén ievA fnidsaiati épületréas padlására küldöttek, kogy kostrfooaihoi ssQkséges veessAt hosson 1p. Stántó ugy Iá ssik, már korábban foglalkot>tt a szökés assméjéral s a végrehajtat tervét is megállapította, — m«rt a padlásra érve annak kelo'i coosánál a leiót kiütotie;at Hty támadd réseo kimástott as épület vé góbea levő kőkerítésre • ináét könnyen le«resski>deti a me^yebat épflle1 t Liodar m»nn-fóle hát kősóit levó kótb«n a foldrn. Hogy innét merre vette u ját. ast oem tudják. A ssokést nemsokára estre veti ék, m-»rt Ssántó nem jóit le a padlásról, uon-aal börtöoőrók indul ak elfogására, — értesiletit at Qgyéastéc a ttÖkésről t m. kir. ost-ndorségei is; d« mind-ddig nem akadtak nyomába a tsökevéaynek.
— Kettós uAreBCsétlenseg. LSvi
Mór, bftlitDai kurcsmáros istalójaba be-Üiött a villám, minek folytán as rög Lön lángokban állt. A megrémüli korcsma-romé a lakoattá!y kitakarítása kötben tgy töltött f^gyveri vert le a stégtől, a
bi-u
att még most .. A tus a ktxca-
< lavA kés.le tel
maros pajtáját i
'gyfl t elhamva*tíotta.
— Al egri no. Nem egerbea tor-iéot a oolog, hanem a kumol \ stgárói or-sságos hirü budapasi-péc i Tasm egyik nagytekintélyű vidéki állomásán. Ugyanit Vidorics Mihály a jele* álJoooáaoo p'lya-ügyelA vagy raktáros, vagy mi, as A rangja agy sem jáusik aktív tsnrepet a hö«t oseUkedatben, mert A csak a f«leség« után joti forgalomba, miot as a nemit bercteg, • ki as angol királynA lányát elvette. M-n vagyon neki fe'eség*, derék «gy aassony, amaton ts«mba m-h -r, *mint as miodjárt ki fog -Ülni. — Nevetett vaiuioo egi stiál Ogy«n>segy t«knt*.vérü, világg'ülöló ffi'A, akinek aaon véoasasouyttukasa vao. bogy •siret pletykákat komponálni s aaokat saélnek erestt-ni. T»bi.ek köti Vidovies-ner« ast a pletykxt fuuda'ta ki, hogy 6 láay korában ásói t járt *ürüo a vasúira bogy valamikap férjbe* méhesein. M*r miiyt-n meggondolatlan besséd ot! No uteo, csak att kéne még a kÖSÖotófgttl elhitetni, hogy aai kijsr a vatatakbut. as térjb1-! megy. Asonn»l m«g»kaáoa mia* deatéle köslakedés a látogatók »nk»«ag» m at'. Vidovicsné megioteiix •fotót, bogy h* mégagysser pletykálkudik, hát f«ipu-foisa. Minthogy a füiA kivaacai veit eten ak'.us minkénti lefolyására, ismét r«ga<-maka' kováOSolt, as a.ssony pedig brc«>-letesen ssavát tartváu, a^gpufotta takarosán- A gyámoltalaa emberekkor a bi* róaágbos szaUdt panatsra, h«'gy o neki milyes vitéai medai>ákat rakott a kóo^re Vtdovictoé aassony. As egész allutoási népség mosgó«ítu<ott, fueóktői kefdva at utolsó baklerjg, bogy unuskodj»nak • kisaolgáltatoit érd-mjelek valódisága f#-lől. így é éoküloek meg ulykor a vidéki vasútállomásuk analmas helyei. A dolog a bíróság -lőtt j*-a*ík moit.
— Talpig derék pap Muvssl Zsig mond G*cs uógrádssi>gyei kbsség plébánosa. Gáos lakóinak 1-gnagyobb réssa jó magyar érteimQ ugyan, de tótajka lévén, at tgjhást b-stéd v»!*miot as *>gy-háxi énekek is eddig tótayelvaek voltak, agy, hogy at ioteÍli|reBcia, mely kisáróUg magyar, kéoytelea volt egybaai ájtaos-ságftio caup'D imaköoyvsire szőri kosai-A derék leikést csak as alkalmat van*, bogy a bajon segítsen és • magyar Uteo-tissteletet megkesdhesse. Leg»lkalma*ab-0*k találta erre Sasát Istvánnak, as el*o magyar királynak ünnepé' s as ájtatós-kodó híve* el vol lak rag.dtatva bas*fi-s örömükben, midín aa orgooa hangj-i melleit egyeaarre UlbaQgsou a „Jöjj el Sseat lélek lilén !*. ^melyet aaoottal uipraeit, vaiAs és lanultájros ssent besaéd kövnt«it; esuun pedig as egéea mise alatt magyar énekek hangsotlak a templumbao. A 'ó -syelrüek mosi márMorgaiaoasan taouljak a magyar énekeket, és btUikék reá, bog' Assinie ha tafiaa értelmeiket ily aaep mó don tejesbe tik ki — Murakös n-k hej. d- sok Ósi m gyár aevö papj* kövei be- aé « oéraet nevű, de jó »HT*r srselMft pebános páldájá !HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
_ Őrizkedni kell a czlgáay ju«-
ÓfctÓl. Ssej/.«mber l-oo d. u Suprnabao
Al kk té t
SZEPTEMBER
1&65.
BÓfctÓl
d u Suprnabao km-k térj* tegjver. beh jU
eáifrAur aaazon* a asi tootHÍia. hugy kár-lT»t fi ¦ í^oyereMl joTBodő ío d*D!. A o* ttltakosoit
og moo *Ho», mire a
gtigAay aaasoiiv *¦ »jiót é« as ablaktokkal Becsuk'a. Esatáo erőszakkal lefogta .k^etelKv bo5y ömm pénsét adja ti ieki. misrl ° «E«re.ic»ét hozott. Eközben Bfíi»yl« leoyerét a «st nézegetvo, v»U-„jn értbe.eiienül mormogott. Mit volt mit lMoi, a nő miin péazet, 1 frt 25 krt AWit*. EiuUn egy szoknyát és egj i„. Itt k^"*"'1. m>1 * rémült aÖldl ssiutéa a.tLka*pot'. Mott lev«>kö«O.t, • öt ia levet-kólt«'le. ezután p»d')> leírhatatlan dol ,„1 vitt vele végh'E. Mid*. mindennel té(fli •*•»' * o»«t;b»<yá««»l 'ávoaott el. ho^J másoap reh^«i 9 űriig nem ai» j^d ifnkiook lem esóíuia «rról ki eae-méDjr'i! mert különben nem l«#* h*ssoa , mur- öíook A kiíoutott DÓ a kiitUÖtt idóig Df^ '• •¦ÓU senkinek, hiDMD 9 ora uiio mari oeak bemenni * reodorsegbei, w jelentés' tett. Et alatt • csigánrasz-Monf plrtrtDekülbetBt . Hogy felfedesni ;<.be«*en a gouoss cigány *assonyt, nn-g-eoliijük itt, mikep termete alac-tony. eróe, baja 6* szemei feketék, felső fogsorából a 1 köiéj)*^ fog hiányzik, s oémetul >» uesséL
- A püspök hú kutyája. A ,.Váczi
Koiíod y " írja: Mindenki fog emlékezni arr* » S«ép t^kale szörö kaláírna* ujfm -Itodi ebre, meiy mindig ott volt látható t pttipok (Peitl<*r) oldala mellett, vaia-báoynor a rosid-ncsta kertjében setéit. Együtt aétiit a püspökkel, együtt ét ve ¦le. A djídi a püapők meghalt ét eltemet, tét, * kedvenc* ku-ja egészen dItmi->„ .tette ked*ét as élethez, iiomoru-D , lehorgs*ztutt fővel jarl keh a residno-| cziÁbaa, miDdeo szobát • a k«rt mioden tuíát fwzekerosie. hogvgatdsjit felta-i»ija, de hastiííao, a kukeTBiett, a-m lelte to6bt>, Napról onpra aiomorabb lett, éleibe* a-m D}u!t, O4ak azagült. k^re* eelt egé«« oap a p*lotáb»D »a kertb-D VJgr« ft*t»o m -gialá t» a ayomo', me-Itcd gazdija koporsóját kivinek, » aton oyuinoa oeki iramod v*, kifutott «c uiCaaro. Itt ereje elhagyta. ÖMteroakadt • a palota kapuja elölt nébáoy perei alatt kiad a bü^égfB pariját
E roT&l alatt m«(fcnLit«U mnnkik kaphatok Wajdits Jói«ef k»M7TkerMk»dé>«heB, »*K7 41-
tala roagreode heiSk S«gy-Kaoií»ÍD.)
— Általános Iskolai atlaszt k.p
lank, mely Mebuer ViJmo* kadiaat>ao jei m". meg. Et n¦!»**, m-ly népi»koni bustoálM'ra Kémüll a me yet Üyörgj Al*d4r oé«iU á' és látóit el a b >ni«k<iD btaiiazukoi «d*ton.k»í, m eddi<< bt-tonló »U»atoK«t fött^p-a láttál mu j« fi'Ü b'>t;v Dtsin cs»k o-gjüob és i-rj«dn onts^bb. h>-uem e melle'.t pi>Dios ^ » tai fo : igea tusi» nyumásu. N»g> "D figynlaraü" v*mudo duiug e« Unilók rétiéről. Mert vo<'*k *l-laaikiDk, melyekkel ca»k *téri nem a>t*k c-tél- kt iakolákbaa, mivel a nem utit* nyom«« miatt a gyermek dob nmnr'o ki m»^ti a lérképekBD. Mdhunr Vilmo* at ]*a(4D*k éppen »* ai nl^uyn, b"^y a pyérmek tajékus*aát a térképeo iiaaikaaga poo:o«sa^a é« kalló uagyfc&ga igen kö oyiivé teaii éa Így jeleD'ékeoyufl elúmm-dltja a föidraja iaou áaár. Ai utUatnük ar» 36 krajciír, tehát igen csekély tar-taloáhui kep«t. Egye* térképek ír kaphatók belfile, melyekoek ira 10—10 krajctár.
— Dfirer Albert egy itmeretlea íftitméüyé', m-lyei a magyar aiármaaá*ú f<at6 1526-bxD tee<«u, közli ai er»doti i'áo ni nOr»iag-Világ" legújabb uámi Ai iimerttt'ó csikks: hoazá Nyán Sáador irta. A legújabb (miguulua 22.) asám koíli KK albuoyt L'povaicsky qagy«¦ áradi piwpok »rciképei ia, 6lt)tr*jia»l —o — illából. A kitüsó képe* Up többi köfiex oéojoi » itövntkeiík : .A fraoczia veo-í«íek-. Arányi Mikiáttfl; ,Dj jjrofuD-du', köPeméuy Fülöp Iron'ól, ai „Ellik" tterftöjéiÓi; B A kapitoli Veous törtenete' Tw.úo Márktól ; „Hogy késiül * ptpuc**, vjg e besséléa Tóth JoweftÖl ; »Ai árvamegyei lótok' Doruik Gyulá-&, nA buvóa vár", koltr-méoy InctÁdi Uailótól: ,Két véo gyerek', regény Ga-banyi Árpádtól; *A bét története*, Sié-kely Buiaártól ] „Ai elad Sieot Iatváo-n»p. körmenet* Króoikaatói. A képek közül rvegemIujuk, a sSaeo:-IatváoDapi kormeaet" CiimÜt, a caorbaí tó. Tátra-fured képét atb, A g'idag ruvaiok a követkeiűk: Tudoroiny éa irodalom-•tiobá* é* mil*éas«t újd >Jiatgok, a kiálli-tiBrói, kooyvpiacs, vidéki élet, sport, hymso, gyáasrovat, iooeo-oooan, rejtvények. Az „Oraság-Vilig* elófiieléti ara: jaouir — dec*emberr« 10 frl, jan. —ju-"¦u«ra 5 frt, juliue—aaeptemberre 2 frt őO kr. jút.iu* — deoemberre 5 frt. A* .Egyetertéa* tel együtt: egéaz évre 28 frt, félévre U trt, neg/edévre 7 frt, egy-oóra 2 frt 50 kr Ai eiófi**t««i péosek a
Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársasághoz küldendÓk, kooskemd.i-Átess 6 ik ssam.
; — Proth Mftrfo Ma?y»ror-»4g-
vül érdekes czikket irt Protb Mario as .Oriság-Világ- restére. EbbÖl az alkalomból a kituoÓ képes lap kizli Proth Harioaak, basánk e lelkes barátjának arcsképo: és éleirajsái T..ldy L*ssló dr.-tól. Ea-okiröl a követkesd közleménye kot Utáljuk : O.-dódy Pál (arczképpel ;) .A. bánta alatt'L elbesséléa Hevnai Jó-saeftol; sAs ügyvédek kongresssusa", (Hddossy, Bur.án, Györy, éa DeU'Adani arcikrfpével) Egy ügyvédtől; „A jnvő Bsánd férje-, Tabon Róberttól; „A nem smkoii md-r.u- Berény: L*s<Í4Jt»l ; „A ooda tv erek*, béc.i tárcta Kapoai Béla lói; „Két vén gyerek", rcgéoy Gabanyi Árpád ól: „A het tónéoeie* Ssek-ly Haszánól Koiteméoykei Dalmady Győzőtől és Gáspár Imr^téi okvosunk a legújabb, B«fpt 5 diki ssámban. melynek képei kosul megemlítjük Fiacb-r F. maglika kiálülisát, hé om koloaavari kép-: b u»bb arcaképét. A <ad»g rov»iok esek-Tadomáuy éa irodalom, azinhas é* roüvesse t újdonságok, a kiállításról, könyv piaci, vidéki élet, sport, byoieii gyássn*-val, inn>-D-0DnaD, r<-jiveut-k. Az „O-«ság Viiá^" előfizetési 4ra : jaou»r — d"< czemberre 10 frt, január—júniusra 5 trt július —szeptemberre 2 írt 50 kr. juoios — deczemberre 5 frt. Aa BKgyetért*a"-se. együtt: egész évre 28 tri. Métre 14 fr1, aegy dévre 7 frt, egy bóra 2 frt 50 kr. At eiófiz« ési péos-k a Patlás irodalmi és nyomdai részvény társaaftgbot kö -deadöfc, kpC'keméti-uiczs 6 ik ssam.
- A Gróf Gdjod Eikhird U-bornt)k veséaylete alatt saüxod> t tn»-
|gj.r déli badtsst n«ploj« 1849. Ab 184Ö —49-iki magyar Btaüada*gb rci történelmi kú-fői, okmányai l*-||;nsvgyubb részben még a leveles ládákban feksze Dek; a mi ezekb'l elóiterUI, kö ples»é-gflak nyilvánosságra juttatói begy tör léoetiróink mitjdao e die*ó korszak ^s--menyeit a kelifi hüsegg-1 váxoibitssak. Na^y, igrto nagy kotelrawégi ei as utó kornak, mikur hazánk e^yik legnagyobb 6a Kossuth szavai aaerint is eimoudbatní hogy .hazaelleoes bttot és erkölcsi mi lasztaft követ el ai, ki a méf bír okában Iét-sí történeti okmáuvökat, ad» okát, muliunk e ^dicso korszakának ero'ékeil közzé nem r>esmi ba esik feiha»toálh-'á-sát bármoi/ okból, ¦*!»¦' akaratán kn.il ia, megakadályozna." E oehftoy ssó ália' angait megt) 6*Adé«, dn biz-fiui koteles-aégéravtüok is arra indítottak bennünket hogy a minden magyar fol-db- lou emLé-kébnu élő vités láborouk a „braoyistkoi hos-" éa a ,h«gV"« t\ dz'-vtt' deima i gy arországi had járal*ró. amóló «rf-dct) oaplojAi kozsé le^yiiK. E r-udtivü er-d-ke» okiratu' Gu>ou áb'irn'X «jyik 4eg<*dÚsstje inai r^« e te. Tar alniá rov,d*u a köve ke-Ó lie.i ism-«-ie jü* 1849. juuius Zü. —1S49 >u iua 30. Eiu-tas-is a t<Wári>sb<>l — Ss'iluok. — Gi*»-bajon S«^K«díií — k'KJin T-moavár feU. ásÓregb. Bflb», N>g> *i«nt-Mikiós. Lo«-rin. A temesvári taitor és as ostromáé reg. Vetter, gróf Vécs^y tábornokok IJiagaB Aradra. As ar.d vár C»pi u iácsioja. — Nagy Lak nmét S<-g-d A! .Bem" g^iha|óvalTo-ok-Bec—re. - At itteni tábor. BiQÍy eirid'-*. r»m«(i*»i tervek. Perecsy ezrede* P*de-nai k Ti ssán átkel. Igmándy earedes Ó-B-cséo A juius 5-iki b-gyesi iám-dia. — J<9>la-bícs bán. A hadtest átkole-e a Tusán Ó-Beoséné!. 8z«goe(;yi túh^dissálláa. As elienseg a FerenciCBalurna möjjé vobuL Bán ti eirodrs Ó-Beo«éu mar*d. A <6bbi «)(é*s had Hegyesnél o*sip'juto»it'a ik. Kcnetty tábornok és KollisiMon nar^dn-Bajáról a labur faié husúan**. — Mee aaéua alnsredos bajai had-t*t p.raucnoK jsleDteaei. A „Schlíck" ««!trák badip'-ttoa. Jeliasíca seregének f«kvéso. — Hirek t. fe.vid*ki táborból. C-a a:«-vek. A juim* 14-ik« hegyoBi csa-a. i gyflzelem. Az ellenség Qldösés*. Verbássaal az utolsó mérkőzés. Táborozás Verbaason és fclu-Kerao. - A foglyok Stégedre ai-.<»ite -oek. Jel öntések a kormányhoz. A leé^eit Temirin. — A Titel ellem tervek. Ha ditór vény szét. Látogatás Péter* aradon Kis* Pal tábornoknál Gayoa tábornok beteg — Titel siker uéikül os'romoita-tlk. Rendelet a Szeged feié ¦ onulásra.
— Ciuro^ni éé ó-beosei táborozás. Ada.
— Látogatás Dobsároo a Uarteleadyek D^l. Ü Kanizsa. A "seg-di loporraktár foirobbanás*. — Horgos. Bevonulás á»e-gedre. KossUib kormiarsó, Kiss Ernó altábornagy. Ünnep^lys fogadtatás «tb. Ei rövid kivonata sí érdekes naplónak, melyet Guyun tábornok élolrajia elósead meg Dudás ÖdöutŐl. ki a sajÓ alá ren-detéit tt!jesite, a munkát kiegeszitfi j«gy-setekkel éa több még sebol nem kilsolt okmáti, nyal bovité. Két arcakép ia !•*** bossá mellékelve, melyek egyike a tábornokot magyar, másik a lorök (reis pasa) katonai egyeuruhában ábrázolja Mindkettő külföld: lénykép után késsült. A d.saes kiaUiiáaú mfi megreodeiési éa eJAfisetéai ara példányookint 1 frl o. é.
— Szive* gyüjtÖiokoek 8 példftoy után egy díj nélküli példioyoyal Bsolgi uok. A megr«nd«lé*"kei éa elAfiM'ési öwi-gfket tiaateUttei kérjil< folyó é*i aieplfmber hó 15-ik BtpjáigTup'oiyi'i (Báctm»gye) alalirott kiadó osiméa beküldeni, a nyomatai bevégzésével folyó éti ok'o-b«r vége felé a mu megjeleaik s t. antgreodetíinknek ét eioLietomkoek poo-toaan megk'lldetik. Tupolya, i Bic-me gye), 1885. aug. bóban. KrAmer Resao, kóayvnyomda-tolajdoDoa, kiadó.
Vasúti menetrend.
litui Kamuról.
Reggel.
Pragerhoí Ő Óra 20 poréikor Barcs 5 Óra 45 „
Budtpeat 6 Óra 2J5 Budap-lt 7 Óra gO B
Bécaajhely 6 «Sra ói
Délben.
Badap-nt 2 óra — pwroilcor Pragerhuf 2 óra 45 Sopron 2 Óra ló .
Barca 2 óra 25
Este.
Pragerbof 11 óra 2>> pereikor Zákáoy Hóra b „
Budapest 12 ór» 15 Bécaujb. 12 Óra 5 ,
postavonat postavonat
gyonvooat VegyncvOD.
postavonat.
potavosn«t postavonat postavonat
poatavonat
gyorsvonat postavonat postavonat
postavonat.
Bécaujh. 4 óra H perczkor postavonat
Budapest 4 Óra 45 # postavonat
Fiume 5 óra 25 „ postavonat
Prage bof 6 Órt 17 . gyorsvonat.
Dfelben.
Sopron 1 <>ra 4* pereskor postavonat
Prxgerhof 1 óra \rj . postavonat
Barcs Óra 40 . p^>stavooal
Budapest 1 óra 59 „ postavonat.
Est*.
Budapest 9 óra 50 pereskor vegyes oe.
Bécsujh. 10 óra 26 . postavonat
Budapest 10 óra 55 . gyorsvonat
Pragerbof 1 1 óra 35 „ poslavouat
Barcs 11 óra 25 . pust.voaai.
L.pveaér ea kiadó: SZAl.AV SAMKttt
Felelós saerk*»ct<'> : VASS ÁLMO8-Laptulaja.IUo.: W AJDH'8 JüZSEK.
legjobb asztali- és űdrtó ital, kttünö hatásúnak bizonyult kohojesn*!, Ségebajoknál, gyomor- u holyaghu-
^ rútnál.
Rattooi Henrik. hM a
HlrdetéaeK.
Temó! Tinó! Terió!
A Thaliakerti szerencsés nyeri.
Alább köi'nt íoru< a bimulatoa vélel-1*D, de külOnOaeD a HudZpeiteo, Rer«p«ti Ut 74. asám 1. emelet 7. ajtó as. alatt lakó Mi-aalik JíduI möi«*mf-jtö ur ti*zteletér*> hoaat-nak njÜTÍnoMá([ra. Vig pohararáiuű mulat tünk nyolccan, 5 ferti és 3 hnlcy a helybeli Tbaliakertb^D, midóu hirtelen vírfagylaló ai-koltá* haJlatazott ¦ oj-oicbaD reá a .öuomiséd-aiguokban leTÖ táraasáf egy tagja, Nagerle or ájultat] a földre togT»tt A jelenlevők mind-DvájaD oda *i«ttek. rémnt kiváoetiak lévén, réaaint a közkedvelciérnwk orr«ndS Xarerle oxnak aefédkeset u^ijtaudo. — Hála a goDd-riielétnpk ojymint a kariban Iév5 Vágner orroa nr fáradó fásainak Nagerle ur rSrid idS mnWa u>]je«ea mafáfaoc t«rt, »ct tél <5ra UfolyÚTal iaaét tánaaáfhoa dl hetet:. Ekkor tudtuk meg, houy mi volt fenti sajoi* eaetuttk oka. Nagerle ur cselédje as St kere*5 •Ürgöoybordónak »if m^ndá. bőgj gazdája a Tcialiakertbeo Tat. E ••erinl a aDrifÖojbordó ide jatt a átadta Nagerle urnák a köratkeiö tartalma tűrgor.jt: ,,Foff*dja Merenc»ekÍTÍ-datómat a 3600 irtot nrereméaykn " Aláina Frohner, lottORV&jtd — Kién iOrgöny valamint a bor katáaa okozta volt •mliUtt ijedt-féft, ma); azonban must már asnvÍTal jobbsu idott ha jt-tt « Ugrigabb la(miaak- — As Bfimt ksrÜKD bangnott aa élUlit Nagerle nrra, nrí&t isereocaéa oyeröre, de háromssorna éljeaekben r««z«»alt a birss uámfejt^ Uioaiik János or, ki a saerencaahoaó siámokat fsjté ea a nyr5»cl kösolte —
Termctie t«sen ifenjb* rettOk mi ii asoDnai t biraa mázzamf«jt5 or ¦¦ivsaségét. át reméljak, áo,7 rövid idSben ama kalleaiea heljrzeib* jatotk, bog/ Miaalifc umak kös»ö-
net*tt Fxavaxaunk, > a Tbaliakertbaas aeae ét pokáres«Qt;«ss*l pjbol BiD«p«ljak a lectiher baaoalo Örtmfinoepst. —
üirÜo tiastelsttot
Egj rig uzUlUnsukg a Thallakerbon
Abt«i<auban
Mihfclik János lofizsiiBÍsjtó nrhox Budapest Kerepesi nt 74. ss. I esi 7 ajtó aiá •-sinastido lerwlekh« váiaazadás eaeljáb&l $ drb & kr»i bélreg melleklendS.
Tinó! Teri! Teri!
Tekintet** Tóth Anoa úrníoek, a .Fortuna* lonoBser«ncsessámcik kiadójának, Bad*-pssten V ám bái- körút t. szám.
Mélyen tisttelt asszonyom ! Határtalan ötemömben nem 1*1. k i> svakat melyekk.l kK>-;ezést adjak ason hálámnak, meljet **Um tatt j(Süteményei áltai dr&kre biitositott Dt-(ának !
Képsslja, milyen ayoaior é* ins«í kor-nyeiett, midSa férjem, ki ipstfos volt, bosszú itáo elbalváii, oégy si> ártámmal maradtam, vagyon, iimérGs ea
magánra maradtam, tagyon, iimérGi éa irfit-líf nélkOI Hogy a aaenvedés mértéke teljes legyen, a báatulajdonot, ki eddig férjem ba-Ug voltát vette tekintette, moat nem lévéa kiláfáaa a hátralékos háabAn-e ¦•¦&, — ki-ntaaitatotC — Síró kis gyermekeimmel as utcain virradtaA megl Borxasstá -Sfr-iiai a •ormai !
Egymú melleU dlve huiódtnuk egy sarokba reggel midún *gy a& i* férfi, kik aa QtczAn Tég'g jöttek, tolQnk netiiny UpezoTir« megillott és moaoljgo arcicxal bontott egy papir><a göngyölt caemagot, a Urtalom egy csomó kisebb nagyobb bankjegy *olL .Lásd", monda a n6 .mily jó volt, hogy dacaára el-lenaésedoek Tuth Anna ur nóhöi fordultam, BJert a t61e kapott uámokkal nyertök «al aa
Ezt Iaten ajmatatázácak tekintem, rögtön eltaáDtao kegyedbez fordultam, ¦ megkaptam a aserencsohoao ?2, 9, lb (sámokat, melyekkel a sMptember &-tkéni Oráczi hnzásoo utolsó 50 krajcairommal tett betétem után 2400 frtot nyertem minek következtében ma Uiatet polgári lakásban éa jó korOlmearek köiött élek.
L tserescsét Önnek koiaonCm asuo-¦joa, az Öa tudománya segítő kéazsége «s a«ms« tette Segített mostani elSnyöl heljie-tetnb* fogadja érte legbenaóbb niTemböl fakadó hálámat, '¦ *zoo biztosítást, hogy a Tóth Anna név a magam és gyermekeim mindennapi imájába bet- van ffisve.
Hogy bálámat némikép lerójam, nyilvánosan faiaaólitok itt mindenkit a ki a lottó utján kíván Szerencsei lenui, hogy biaalom-tcljsern fordnljon Tútb Ad na úroöhez, a ki egjedOl van birtokában a luttor.jUly»ek
Tisztelem éa bálám kifejezésével maradtam
öav. SZENDE GYÖEGYNÉ, Halmaion, patakmallék IS. u.
Tóth Anna urnSnoa fordulni kívánók válaszadás caeljából 3 drb 5 krot bélyeget mollékelni ativeakedjenek — KülönOi ngye-lem fordítandó a czimre : Töib Anna uruÖ, Badaped, vátnUáskornt 2. szán
XX
XJtJtXKXXXXXXXit
Árverezés
alkalmával rendkívüli olcsó ir mel-iett megsterzett 1650 drb kilüoóen szabályzott, pontosan járó, és minden anyag nélkül önviligitó
inga-órák
harangütósü-ébresztővel.
2 arasyosottsulylyal, és ingóval f-Issére 1 álulam mától fogva tövid ideig csak
9 frt
kr.
The Hun Life Assnrance
SQCÍGt, LOQÚOÜ.
Tisitelettd értesitjOk érdekelt közönséget, hoey
> t. ez.
nökNea-Onk
irodai vezetésével mai napon PIcK Mülanioii urat bnak meg, illetve a megfelelő teeodoket mai DapoD reá átruháztok.
Kelt Budapeiten, 188A. szép tember elsején.
The Gresnam Lile issnraics Societr maiyarorszEíi flokja-
lessállitott ár mellett áruba bocsájutoak.
Eseo pompás ée főlÖU' kitboó órák, di«x"s oagjBzerü dióía, gömbk're-tekbe foglalva, miodeo sgoba disiére válik, és as aranjárDvekkal ssámosot ssámlap ÖDviUgitási erAert
10 évi kezesség vallaltatik.
U^-rendeiesek csak egvedül általam eis-kösolteioek, uláo vétel melle11 aztgoru poQto»»ággal, mivel más oldalról hirdetett efféle órák érvénytelenek. Csomagolási díj caak 30 kr.
DepóiletiiÉrlJlira.FEKETE'
Wíeo. 5 Bei. Huodstbufmetrasae 18.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Eladatik esetlejr
társ kerestetik
Egy 3000 magyar és horvát nyelvet beszélő lakossal biró mezó-varodban egy
fűszer és dohányáruda
olcsó áron eladandó, va^y esetleg az üzlethez egy társ kerestik. Hol? meg moudja e lapok kiadóhivatala.
| Birtok eladást és vételt
í bérbeadást és bérbevételt
& a dunántúli kerületben legszolidabb feltételek mellett, közvetítők kizárásával, egyedül közvetlenül érdekeltek megkeresésére eszközöl
&
2607 1 — 3.
Österreicher Bernát,
ügynökség- N.-Kanizsin.

Legjobb szerkezetű /^
BORSAJTÓKAT ^r()SSmann
SZECSKÁVÁGOKAT
SZOLOZUZOKAT $[$$ magyar gazdasjigi gép-RÉ PA VÁGÓKAT BUDSBTB1Iff
p! iniir«ii (Tíllit Árjegyzékek kívánatra bérmentve kiüti ijursdn Hdim 2582 4_g detnckHUSZONNEGYEDIK' ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 12-fa 18%.
HIRDETÉSI K.
MOLL SEIDLITZ POR
Csat ralóli
aiitidan dobó ion
itott ciíg nyo mat* látható.
»:te>tbaj«k. i

Luyer *• * i-gkü-
Haaiiaitvaiyak tirv«ay«s«« BlMiUtMk
___ ____ wm:
bedirzai ' ~—— -»^^^^¦^¦^^^mWfcííÉl
lesre; btrogatÉBaak mind-iinfinü n<>ru'léi<ak é* sebek, cyulidáS'k ét daganaWn rlien. Bensolva vm^l keierre, hirtelen betegedéi, hiu\is és k&lika ellec Egy üv-g pont-t (ita&náasai 8" kr " í40i 41 -52
Valódi, Moll védjegyével éa név alairáaával.
Moll A. J™' Bécs, Tuchlauben
Biktarak Nl|> Klllül Bálim J/.Mff Kvágyaieresz. KuíeulVd AH Fesíflliiiíer JÚMef.Barct; Dorn/r S. Ctak tanya G«nfi» L. |fj<Sgy Kapajvtrttt: Kornnn Ari. Keiltbely fe-h.ritVr fia Ktramd : Rau JáaiM. ¦arszali : Isxtl Férd Szigetvar szaiay Joi**f Zala-Egertzef H-llftty J. Kui|ty*>eré*z
Budapesti
KIÁLLÍTÁSI SORSJEGYEK
Ezen sorsjegyek kaphatók Na
Júzsef könyvkereskedésében.
O ÓO OC
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
8 fi
T±vtzx\C>X&-v-k eredmény j»-
bizonylatok
Számtalan
8 arany érem. "**" | ortosi tekintélyektől.
iítjlki jkqt.
TSkéletes táptzer kit gyaraiekaknek.
T«!jea k4r[MÍt!áaa aa aoja-tejosk ea RtráiaaaláaDál. knoDJea emésa1-
hVí é, láplaíó, miírt ia igas .lka,a,.. . felnőtteknél .., kik -------
fígáaban ¦tiiiTedDok, miot tápaa«r.
A védjoejhet — a aaámoa uiáoaáa *t huniaiUa «<gett — milJiü • i-lmca«r. a f.lt.16, - NESTLÉ HENRI. — ¦¦»»• ét a Wílre a fAgyi-roi Dere: BERLVAK F. iratik íiamert^Kaal ¦« n-a4etÍD«t.
¦Eltry dobOz 9O ír.
NESTLÉ HENRI sűrített
SO
FörakUr outrak-magrarorsfág réaiére : 2630 11-10.
BERLYAKF.
NliyKlllllál Feuelhoff«T Jí*i»f Roseufeld Adrtlf i% Zallioger L.
ker**mkedfikDÍ , __ ralamÍDt Mafrarortság mind»n gjö^j*%*rtír is fDjieTk*To*kB-
dítbf-o ia kapható.
¦ oocooo
i i i i i
1111111111111111111111111111
Dr. leMhaer Uair ír iltal Mtalátt e. kliirálag >z<ki<alButtl |,ar
Meiding^er-kályhák
HLIM H Felső Döblingben Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
C8 KIK HZ4BAD. 1884.
A leg«U8 dijakkl jutalmamT* : Bée«l87», Caswl 1*17 Pari* 1878. Secbt-b«u. 1877, Wali 1878, Teplita 1879, Béctl»öO, Eger 1881, Tri«at 1883.
Raktárak:
BÉCS BÜKARESZT UEILA.SD
K&rntneratr. 40,42. Strada Lipicani 96. Curio Vitt. EmanueU 38,
Legjobb f^lüiröl'Utő "teUlőrel ellátott kályhák lakatoknak, Ukolák-ét irodáknak *tb, Bgytierü is elegám kiállitáibau. fc)(y kályhivat több iioba fütüetó Köiponti légffitíi «géaz épületekre, a*áritó-k*uaiék í»ar- é> me*5-gwda*ági -ci-Ura.
A* oaztr. Diifju birodalambu 263 tanodában 1824 ián & mi Meid]Lor*r-kilyhánk-bil bMznál*tb*n, eiek kttit 74 tanodában a W«i kerületben 808 ktmWki. 47 t.oodábao S20 kályha a bndapetti kerllletbea.
A mi Meidinrer-kályhánk eló^ye n«mcaak a c«. k. hivaUtokbu, or»%kg«t ipt*aet*k-ben és Táxosi hatóitoknál, papirendeknél, kórhaaakaál, runtaknál i* gőshajéknál, pínx intéietekoél «¦ bí«to»itó tánatáfokn&i. iparrállalatokaál, «»illo4ikb»«, kávihásak é« eWd-lfikben na^y axámb&n, hanem több mint 20,000 magán hiúkban vannak * mi ttetdiicer kályháink hannilatban.
A tvir Ttdjefcy*- Aion m*fkedreltetiat, BMljet a m> kál>háink mii.-
d«DOttki*ÍTtak, tÖbbts5rf>a ntánxáwokra adtak okot. — Fí-
ntaWa fvári réd jegyünkre — hof7 ÓTja mafát mindene watt hírneves é« iitnert íjártmáryTiok utioxátiitól, kabar ások
5844. ~í 885.
Arlfijtési liriítiíii.
Napy-Kaniisa város képviselő testületének megbizásátxM a laktanya épitő bizottság közhírré teszi, hogy a Nagy-Kanizsán két oonvédzáazlóalj számára épitendő 91432 frt 90 kr. költség előirányzattal felvett laktanya m népitósére 1885. évi szeptember hó 15-ik napjára a városház tanácstermében tartandó szóbeli és zárt ajánlati árKjtést hirdet
Az árlejtésen résztvevők tartoznak az előirányzott ö-"sz<.'g ö'/.-kát készpénzben, vagy óvadékképes papírokban, 4x pedig a kiküldöttség kezéhez a zárt ajánlatot ajánlataikhoz mellékelni.
A zárt ajánlatok 1885. évi szeptember hó 15-én reggeli 9 óráig vagyis az árlejtés kezdetéig beadandók, mert a később érkezők figyelembe vétetni nem fognak.
Az e'pitési tervek, költségvetés és feltételek, a városi tanácsnál a hivatalos órák alatt bármikor betekinthetők.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1885. szeptember 19.
A laktanya bizottság.
MEIDIN6ER-0FEN
Meiduigu-kályhák r)iuot ajánltatn&k U. A mi (TirtBiányank ajtajának beUS felit, gyári rédjafTtnk bele Tan Ontre.
¦V* Pro»pekto»ok és árjefyxeitek "egyen «t bérmieatre. "VM 2579 4—Bl
IMIM.......¦MIIIIIIIIIII +
eir
B«oi, I. PestalOBii ntcsa 1.
Köttetné* ingyen. * L szakban a lexréglbb
OOOOOOOOOOOOOO
szóbeli árlejtők tevők zárt
oooooooooooooo
XXXXXXXXNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
A.I^A.X»I1"rA."rOTT 18&8.
WALSER FERENCZ
magyar gép- ea tOaoltcaaank trkra, hanmg- és ércaöntídéje BÜDAPBSTHN, BottenbiUer utc«» 86.
Ajánlja gyártmányát,
mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű asivaty-tyukban elvállal teljes Vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, armentesit6 tarsalatok éa magánzók részéről modern technihai
S6M IS—60
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magánfürdők felszerelésére, gzagmeo-tes urszdkek felállítására és minden vizmű vi munkálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
.OOOOOOOOOOOOEOOOOOOOOOOC
W»jdUi JótÉé/ HinymymddjébiiI
, J885. Szeptember 19-én.
38-UE
F.tőf i*eté*i úr:
c,->. -vn- . . :, ín.-------
¦ i -vn- 2 Tn 50 kr
,-,íj>-«i.-Trf 1 . « .
Efyts tzási KI kr.
H I K !» K T É 8 K K
ha5o.lx» petitsorban 7. máaodsKoi
<v s luiiiHcu toiabhi »orért 5 kr
NYILTTÉRBEN
^.rrmk-.i H> krrrt vétetnek fel
itii-stan ill«-t«*k aiindea *-gyft bír-
..•nt-s.-rt 30 kr fii tfodk
Huszonnegyedik évfolyam.
I
A lap szellemi r*swt illető köx
ne d vek a uerkeaxtosegb.es,
anyagi r^snH illető k6zl*ot;nyek
pedig a kiadónivs'alboE bérmentvc
intéz esd ők
W>asticsbás
BAnaenU-üen letelek nem fogadtatnak el
Kezirstek vissza aesj klMstaek
A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank-, „nagy-kanizsai önkéntes tüzoltó-egyiet-, a „zalamegyei általános tanító
testület", a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy kanizsai tisztütn<*>gélyzrt szövetkezet': a „sopronikereskedelmi s iparkamara" nagy kanizsaikülválasztmdny'-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Visszaélés a dohány-tőzsdén.
.Nagy Kamzsáo és vidékén Dem lehet jó dohioyt szíqí." [
K jellemző mondást Ozibvlkt
pénzügyi titkár szivai után írtak jc. S csakugyan, ha az itteni dohány minőséget más vidék dobácy-minöségérel ös-^zehasoDlitjuk, tapasztalni fogjuk, hogy az idézett mon- , dis amily jellemző, épp oly igaz is.
Kitekintve attól, hogy a fiaméi
dohánygyár, honnan Tarosunk is készletét kapja, nem átalva a május hóban készített szivarokat mar júniusban forgalomba bocsájtani, hasonlólag » pipadohányt is a legutolsó termésből transportálja — áz elárusító helyek nedves, setét volta, a dohány-' nak a só, petróleum s m. eff. szomszédsága is befolyással * Tan a dohány-panaszra.
Tény az, hogy a pénzügyőrség boldognak, boldogtalannak megengedi ' dohányámlást a nélkül, Im/y utánna nézne: hol fog az üzlethelyiségben a dohány elhelyeztetni j s hogy ott nem lesz-e káros az elhelyezés? Sötét, nedves helyen a, .ülönb n is nedves, még ki sem uáradt dohány tartása és elárnsi-tása, bogy mily ártalmas a fogyasztó közönség egészségére? azt itt nem feszegetjük, de minden esetre felhívjuk rá az egészségügyi bizottság figyelmét.
Az összes panaszoknak a felügyelet hiánya az oka. Vagy törődik e valaki azzal, hogy az eláruBi-tott szivar milyen anyagból fan? a pracparélas közben használt festék közt nincs e ártalmas anyag? s ha van, mennyi az ? Nem. Sót bátran állíthatjuk, hogy ha a finmei gyárnak eszébe jutná minden szivart ópiummal ioficillni meg, arról mindaz ideig nem volna senkinek tudomása, mig az áldozatok száma fel nem hívni ulákinek a figyelmét a do-
hányra is és akkor is mioden^i előbb tudná azt meg, mint a fináncz világ.
Pedig a dobány-kérdés társadalmi kérdés is nem csak fináncziá-lis — de egészségügyi szempontból is. A rósz dohány segiti elő azt a sok dugárusitást, amit a nép maga is fedez, takar. Ha a trafik jobb. vagy legalább hasonló jó dohányt szolgáltatna, mint a eugárusok: bizonyára nem jutna senkinek eszébe kitenni magát annak a sok kellemetlenségnek, amit ilyen alkalmakkor a pénzügyőrségi világ okozni szokott. Megszűnvén Íz ok, meg-szünaék az okozat is.
De különösen nagy mérvű a visszaélés a finomabb, n. n. speciális dohány csomagoknál. Így a 22 fcraj-czáros Purricsán dohány csomagban agyán az a minőségű és vágata dohány van. nrnt a 25 krajezáros Kirben. vagy a 16 krajezáro Ázsiai dohány csomagban. Ez persze a közönségre nézve jó. ha 16 krajezarért olyan dohányt szíhat, mint 25 ért.
De nem úgy tan az araim! Mert ily esetben vagy az álllamot csalja meg az ember, vagy saját magát s ez mind a két féleképp csak a közönségnek baj.
Felhívj k tehát az illetékes hatóság figyelmét e visszaélésre! Ha a fiumei gyár legalább egy évig visszatartaná dohány készletét s ennek alapján jobb, vagy legalább szárazabb anyagot hozna forgalomba s gondoskodva lenne szivarárus boltok felállításáról : a- e-ietben nem kapna közönségünk annyira a sznz dohány után, mint azt most teszi.*) —r.—
Túlterhelés a nóikézmunka tanításban. Nagy-Kanizsán.
Égisz Magyarország, egéaz En-rópa, sót talán miad az öt világrész cultiváltabb része jajgat a nőnevelésnek gól- tekintetben téves iránya felett. Van ->k reá elég.
Mindenütt azon jajgatnak leginkább, hogy a íenálló nónevi
rendszer nem képes a hazának, a|""c,J "^- ^" "~~.....'"• "
, , . . ... j ¦ ,-, 'csak pietas lehet. Vagy a rendszer
társadalomnak oly nőket adni, kik . . , .. ... . ,' ,, . . ,
,. , . . , ,,. . . , - iránt, vagy kfivetoi iránt! Az is le
bírálásukat, különösen és első sor-'
Az iskolaszékben van igen sok jeles elme, biró, ügyvéd, orvos, pap tanár, tanitó. Többnyire minden tag tudományosan képzett ember. Nem szflkséges nekik Disterweget vagy Dittest tanalmányozni, bogy valamely elóttak levő rendszer ósdisá-gát felismerjék. Kern is szabad hin-. nQuk, hogy ne látnák, ne tudnák. | Hoey mégii csak uézik, tűrik: az
ban pedig anyagi hivatásukat betöl'- É
hetnék. És e panaszra nem lelki, ekoicsi. hanem anyagi, testi fogyatkozások adnak okot. Általánosan hangoztatott szomorn vád női neve-
bet, hogy a várják.
szs kiéi-fiák ébredését esetre szép gyön-
Minden
gédség. Hogy az ügyre mennyit ér, azt e helyen nem consta'áljak.
Csak egyet emiitünk fel. ami lesi rendszerünkkel szemben, hogy aia többinek mé^ legárutlanabb része, serdülő női nemzedéket miodennek,' Nem darázsfészek. A női kézimunka csa. éppen aoyának nem neveli. \ tanítását, illetőleg az akkörül tapasz-
! „ . , , . ... i Ulbató túlterhelési!
I Szomorú dolog, de való, ígaz-i
!sok betűt le kellene irni és sok fo- j .Egészséges életerís a
liánst megtölteni, ha valaki teljes nyakat!' Így kiáltanak p&dagogu képet akarna nynjtaii azon tulka- 8ainkhoz,sa szülőkhöz, elborult hom pásokról, mikkel lépten-nyomon ta- ]oktí statisticnsaink. Nagyon sok
j lálkozbatunk azon tő.ekvésnél. hogy otuk van rá. Szomorú adatokat kell
'nőinket szellemi képzettség dolgában feljegyczniök a raenevész. éretlen.
¦minden áron egy színvonalra akar- i görvélyes idejekorán elhalt, satnya jak emelni a férfiakkal. |gyermekekről.
i Igen természetes, hogy e tő-
! rekvésenk megvan a maga káros
*) Tadomitunk sterint u ítt-DÍ illeU-k«s hiTttal megtette e t«kioutbea kateleaté-gét; ÍDÍormilu » feltftbb bató«áro[ a bajokat ille;6leg ; de u orvoslás elmaradt. Tékát itt
k » capite fo«tit....."
Síért.
hatása. De mi tulajképen a nőnevelésnek nem ezen ágáról, hanem a női kézimunka tanításról akarunk és pedig direct Nagy Kanizsára vonatkozólag szólni.
A mi városunk tanügye a vá-
Szomorú adatokat kell felje-gyezniők azon nők haláleseteiből, kik
gy
anyai hivatásuknak esnek. Vérszegény. tüdőbajos, sorvadásban — éltók tavaszán — kimúlt anyák, utinuk veszett vagy nyomorékul megmaradt szerencsétlen gyermekek, szánalmat keltő kriptái virágok, egész légiója áll elöt-
ros ált., tett ónási áldozatok foly- ?^
tán egy évtized alatt [nagy lendüle- , tet vett, de csak annyiban, hogy az
osztályok szaporítva lettek. Több a Ez az oka. hogy ma mindenütt
tanerő, több a taneszxőz ; több a szót emelnek a turhelés ellen. Álta-
szé-szó. Nagyobb a harangzugás. lános óhaj különösen, bogy a lány-
A rendszer maradt. A „con- gyermekeket satnyitó, a helyhez kő-
servativek" tulysulyban vannak. A tó női kézimunkák tanításában kellő
.haladók* is vesztegelni kényte- mérték tartassák,
lenek, mert mindenütt a többség A női kézimunka előbb nem
akaratának kell érvényesülni ; has jó, volt az elemi népiskola tantervébe
ha rossz. teltéve. Most már fel van réve, de
tényleg nem sok iskolában tanítják. Ahol tanítónő van, ott rendesen annak a nyakába akasztják. Ha többen vannak, szépen megositoztatják őket az egyes osztályokon, mint p. nálunk is. Hol csak férfitanitok vannak, ott a női kézimunkatanitáa várja a boldogabb időket.
Hát hngf fontos, nagyon fontos tantárgy, az kérdést sem szenved. Hogy azonban vele a serdülő lánygyermekeket túlterhelni nem szabad, az meg már nemcsak a helyesen gondolkozó szülők és nevelők józan elve, hanem részben ministeri rendelet, részben határozott térvény.
Az elemi lányiskolákat illetőleg nincs sem a népoktatási törvényben, sem az idevágó ministeri rendeletben megszabva, hogy mennyi idó fordítandó reá. A népiskolai hatóság józan belátásán vagy hogy úgy mond juk: pádagogiai érzékére van bizva annak meghatározása. Ez azután igen tág és nem egy helyen veszélyesen !t»g kört ad az avatatlanok intézkedésének. Mindenütt nem lehet olyan intelligens iskolaszék mint Nagy-Kanizsán. És még nálunk is hat* rozottan tu! vannak a leánynövendékek terhelve kézimunkatanulással.
Kezdődik a 2. oiztály-ban heti 6 órával, folytatódik a 3. osztályban heti 10 órában, és befejeződik a 4. osztály b a u h e t i 12 ó r á v a 1. Tehát az alig 9-10 éves leány eljó reggel íj órakor előadásra, ott ül, görnyed 4 óra-folyásig. Ekkor haza megy ebédre. Ebéd után tanulnia kell, hogy a délatáni elméleti tantárgyakból elkészüljön. Szobában marad. Iskolába menve, megint szobába kerül. És igy az iskolába menést mes: az iskolából jötést leszámítva, úgy szólván 8 órát ülve, s az evést kivéve, munkában tölt. Na, ha ez sem túlterhelés, akkor ezen forgalom hazája nem e világból való.
TÁEGSA.
.Magda- ialaibél
Megbánod még, megiiratod Keserrei«n meg kell r-inufH., Hogy eng«met oly hidegea H*ftjii kea«r«gni atáaoá
Megtudod még te U «C7k<>r. Hogy mit taixen bűn ¦««rutai . -A *it k*«
AkiL B,m l>ir«
Hogy mily kioosi, hkaj h»l áll»l Jir egy itT.rra«u>tt éjjel . . H. a |él*k n*k U\é taáll Órait «cm*l- íxko* k*Ü- ¦ •
Meg kall binnod, mecttritood Heg kell »dnod kiuom irit — Amiért ügj «4tt*po»rtad BiiTamnek a boldog«áfit
KaDd*l]óm már *<*¦&» lol>og HM ki éj — m*e«»iB rég kialv* . H*la»áoj*n fokosén ifju-on Oly hoMxu, kiooi az éju&k* . . .
Séma csend, temmi s«u . . * E«er kray a talon .... Hideg TerojtAket Borongó bomlokon . . .
Oly i.t*t, wUlafUlan u éj Körül Um e^r hang, ••« árny . . . ElótUm áliu LuUrány báj képeddel Kit kekruh*.. nép aa&ke lány . . .
Ha te itt votma]
Mottao legalib* . . . ¦ Borongó komlokoB LflBiaitf atoád . ¦ ¦
Ürei uoba. — oly nyoma»td minden . Cutk a »íél air be ai abkakiD K6ib« valami ogj múg . . T*Uan ugy . Hegtort anyák járnak a faion .
Ha M tet volnál
S ksMisbeii kia keséd
Egyetlen tekiotetad : . VII.
Ha megbalaék, mea;balkau«k Oti de mily jó T«Loa — Én is, te ia, — mind a ketun L'e örfUüénk rajta . . .
Bókén lenoék éu oda latin Boldogan te itt fenn Én sem lennek, te •«¦ lennel ScerelmtUikbot kltleo .
TI1I
H» mm emUk Slrü IÍ<jU A. ranitakrjl meg-oieg lebltea . . . S «t*enbe jotas te*SteU 0d>en : Nem vádollak egy ásóval icn . . . Emlékeink gyönyöre köxt 8*en.reb4oyá>> mit k*rftn« . . Ha lecajlott, ba kiiobbant . . Hó Merelnflak aaeDredelye . . .
. . - Egy-egy hajwil . . . tépett emlék Emlékestet c«k meg riji . .
__ i >b ba akkor tudtak roln
Vagy m*g ecytxer, bit a ... bátkA . H* még fy**.-T tí-m. siUna Aa as eltflot régi *i°m Tadoiak-* még boldog >emoi E iiia, — e dor« Tigyoo . . . ?
S*n* többé! — Vanid a A feledés airbaotjira . . Kt lezajlott, ba ki lobbant Svenvadélyaok bS inger. . . Hadd piheojeD twep baioBnuk Eltematve nsak o/ugodu* . Többi eotléauik kBtct m«jJ caak Es ia var; fér raUfaograal . .
II
Csak m^t teaser liwi . . . utln NMBbanoB hát Iitea aldjOB . . . Mag7rK 'üeCf* bDjdoaai . . . &&t elrablou rilágom ! . .
S f«l*«Te 1*IS minden - . BÜndeo Elmalt idó . . boldog óra ... Caak agj aaót . . . egj ceókot még a Tavosóaak boeaiuóra! . .
Kfj nókot ... rabiul !o<lriUl 8*«p MlyeiB bajád ¦saiiÍK . . . Mig txivem a boldngtigtól Igym baN'tti nem rilik ! . . .
MIKLÓSSY KABOLV
Törd össze . . .
Törd oine a iaatot, Némoljon a dal !
Hasadjon a hív meg PájdJl!
Néanljofl ötökre!
Mért lengene ÜrangTalodat ba Elvette ax égi
SsiviHloek a lányka Ör-ngyal* »«1(:
Őrsé azivedet ba
Kebledre kajoK!
Mért teng-ne ¦sérelme Vérst) aj*kad ?
Ó menybe rrpfflt — t Örökre aarad! .
Kern kálija uirttdnek Kinoi panaaaál,
Nem nyújtja epedv« Eltet «jakál! . . .
Nem hallja d« acaki!
Gyötrelmeidet . . . Gyógyítói ki birsá
Kewrveidet '. . . .
TSrd öeeae a lantot, Némalon a dal1
H*aadjoo a wiv meg Fájdalmaival I ...
Báltntffy Bálint
Ketzttolyi levél.
(„A aaiaon mortv " — A tsiaésxek — Joauek
•> kuuárok. — A külföldi gAzdak. — Unger
Alajoe beatámolója. —)
VároeuakbaD moil vau „ikíiod merte". Bár a kalaodiriaiDCaiaálók est jÓral elAbbre heljovik, de oálank « legnagyobb kánikulában v»o a legpsug^bb élet.
A fürdő v«ndégtsk elpakollak mini.
At utolsót tafroap buoiaitattak el — a baUtoai caárdabao. — At unalom féasktt ránt oebeaedett. Olyan kihall, olyan cceode* itt nőit minden minden.
Hiábft ! hiáDyiik a fi.Ulaág ! Ai u öreg rxr olt elüJ otaodeaeD asitaláoál pípaasó mellett, elolvw^atTa kedveocs ojéáfát . . . de as ifjueagnak twj kell, lármásra kiabálja: ,«ojém ki élet" !
A napokban eftyatar c*»k hire fu-Umodik : jöniifk a siiDessek. Éi o»ak-Ogynn Balog Árpád akart ••untártuletával néhány heti előadást tartani Tároconkbao. Asoobui a feleügásott bérrel aebogy aem ludott metbaraikoini mit Ztitioaiki köreteit winhátáért, meg aitán t&16mi-¦ftiaf Mtklóainuk Mrt« tem keo«eg.eté
valami fenje* jövdval, uért elejtette aiáodékát — bár pár heti elfodást a jövő hdban i«ive»en látott rolna a ke«ithelyi
No de TigaastAl beontLokst as a tudat, bogy aem toka lsei viroeunk ilyen kihait, jönnek » gasdáuok meg a — buiiárok . . .
E bo 20-ára várják ido a Radeci-kyek«t, kik Ceehoriiágból lettek KniI-belyre álhelyesve.
Laktanyájuk épitéte ¦flrgöteo és nagy atorgalommal folyik.
Az építést Heocs Antal n •kaniuai épiton Teaeti. As alapkoletételéoek üq-nepélye a mait napokban tarta:ott meg. Et alkalommal Hencs építést meleg ssavakbao koasOoé meg a banne helyesett bisalmat, ígérve, bogy mind in tövekvéss oda iiáoyulaad hogy ne csklatkossaoak b*nne. Erre B«iacbl Veocsel vároei-biró i«tte le at első köret, .Keeiíaeiy várót jólétére." Utána még Qa!(>a Károly tanár és építési, Henci, Pap Sándor urodaimi ügyéss s még többen heljesiek aa alapba köveket, megfelelő jetmoodásokka! kísérve.
As égési kis ünnepélyt attáo egy kedélyes mulaUág tejelte be.
— Eb<5 17-éo érdeket reodégei iasseek Kes'thelyoek. A külföldi gasdák — kik ai orsságoa kiállítat oegtekintése végett jnleoleg Peeten idősnek — egy nagyatabáaa körút ásást ssáudékoaaak teoní Magyarorsaág aeretwtoaebh vidé ke.re.
Ex alkalommal útba lógják ejteni Kesttbely városát is.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER !*••« 1885.
Hogyan lehetne most már ilyeo rendszer mellett egészséges, életerős nőket remélni?!
A felső lány-iskolában már a törrényből folyóltg megállapít ható a kézimunkatanitásra fordítandó idő.
Az 186S. XXXIIL törv. ez. 66. ' §-a a felsó láuy osztály ok Unóráinaa szamát illetőleg azt mondja: .Tanórája egy-egy osztálynak hetenkiot legalább 18 és legfölebb 24 óra lehet a hittani órákkal együtt."
Miután nálunk tz elméleti tárgyakra tudomás szerint a felső-lány osztályban 18 óra Tan fordítva, kézimunkára a törvény értelme szerint 6 óránál több sem fordítható semmi áron sem.
Véleményünk szerint most tolna legjobb a kézimunkatamtában fennforgó, minden pádagogiai elvet halomra döntő rendszert megszüntetni és azt a kor hiváoalmaihoz mérten szabályozni. Az órafelosztások minden osztályból az iskolaszék efé kerülnek ilyenkor felülbírálás végett. Ez úttal lehetne a kézimunka órákat leszállítani agy. bog}' szerda és szombat kivételével minden na^ra csak egy-egy kézimunka-óra esnék.
Mert ha tovább is csak igy marad. rohamosan satnyulnak a uö-vendékek. más részről hátra maradnak az elméleti tantárgyakban.
Ha valakit a t. iskolaszéki tag urak kőzól e néhány szerény sor közelebbi megfigyelésre indit, igazat fog adDÍ neköok. Végtől végig le het látogatni azon osztályokat, melyekben kézimunkára betenkínt 12 óra van fordítva, s alig akai egy két egészségei szinü arezra. Legtöbb nyíre sápadt, beesett mellű alakokat talál, kikből egészséges anyák ilyen rendszer mellett nem lesznek soha.
E tekintetben a t. iskolaszéknek okvetleuül intézkedoie kell. Kér-1 jük is. bogy intézkedjék! Mert köny-ilyen megesik, hogy e tarthatatlan állapotot maguk a józaogondolkozásu szülök fogják megssüDtetni az áltat, bogy gyermekeiket kézimuok-órá-a nem eresztik. Lz pedig kissé furcsa dolog lenne.
(E tárgyra különben még visz-szatérünk.)
FilhWat
a magyarartxági pénxintétettk orttágot ÁrteketUte ügyiben.
A magvarországi pénzintézetek igazgatóságaihoz az országos értekezlet előkészítő bizottsága a következő tartalmú fölhívást intézte:
„Tekintete* igasgatótág !
G*tda*ágt és tirtaxUlmi életuokoek as ortt. iltalánot kiállítás aik*lmáva! nyilvánul: élénkebb iükt«téee Dapir-udre hozta a megoldiers váró föladatok «géas
Fogadtatásukra :nár asgybao foly-aak as elökéssüJeiek.
Ás ünnepé y vdselését „a kess'.bely vidéki pazdakor' v»tte a kesébe Bogyay Máté elnöklete alatt,
Kessthelyte e hó 17-én érkesnek • es állomáson a gsadakór a a város küldöttei fogják első isbeo is advötöini őket.
Itt megtekintik gróf Fssteiícb
Tassillo uradalmát ¦ a keesthelyi gssda-aagi uamtésetet. Ai éjszakát Heviaeo fogják tolleüi, onnan Ritán Badacsonyba mennek ¦ a Balalun mellék egyébb kie a«bb vidékeit lógjak megstemlélni. K«stt helyről Badacsonyba menet hajón fog történni.
As ólmait bét legérdekesebb momentuma ké*aégkivUl a Kestthelj város országgyűlésének Uager Alajosnak beszámolója Tolt.
A fogadtatásról Bsólva — őszintén bevallom, másként gondo tuk, bogy fogja fogadni Kessthely várót orttággy ül esi képviselőjét.
Különösen föhünt minden kioei, hogy a bessámolónal majd tökéle'eseu kiáoybo'.t as inteliigenüa.
As igas, bog; r-t Kestthelyea agy » kevés vad, — de legalább ez a kevés jelenne meg ily alkalmakkor.
Már a bankettel jobban megiehe-(Qnk elégedve. Itt utáo jelon volt ugy-¦aólvan egytől egyik valamennyi.
— Ds abból astán nem •tükaéges im kövelkssutei 1.. . PRA2U.
torosatát. Ezek kösött a hitei ügy és a biteUserveael kérdése as első helyek egyikét foglalja el.
A haaai péasiatésstek ii Jósaikess •égével létesített péasinléseti pavillon főitünteti jelenlegi hitelss*r*esetünket és képét nyújtja jeleuisgi <v*aihiteléletünknek, a maga előnyeivel éa fogyatkosáaai val. Lian előnyök lehető tovibbfejlees-tése a szükségesnek mutat kősó aj irányok fölkarolása álul ii, a kitüntetett hiányok orvoslása 4 Italt nos kösgaada-tági érdek, a mely azonban csakis a péns-íd lésetek öntudatos, vállvetett közreműködése által elégíthető ki.
As ujabb időben Earópa-sserte vég bemenő gasdaaági átalakaláa basáak vi-¦Kooyaira sem maradt YÍsssahstáa nélkül. A gazdasági bajok a kielégítést koreaó, de kielégítésüket még meg nem talált casdaaagi érdekek által támasstott, egéss Európában egyetemeaen nyilvánaló mos-galomban a hi te laser vesét és a hitel ügy kérdése áll előtérben. A léteaŐ ÍDtésmé-n/ek kritikájának arftdméaye réstiot ások ki oem alépto voltának koBatatáli-sában, réssint pedig as aj alkotások egéas aoráoak javaslatiban |njilváonl.
Esek a moagaloiak biaony'ra nem i.merstien«k a tekintetes Igaagatóaág alŐtt sem. Eaen moagfelomm I ssembvn basái péntiotésateiak Drm állhatnak tétlenül. Hint nem putstán m*gán, banem kosér-dekeK kieléghé«ét kereső intésetek föladat* alkaJmaskodni mindason igényekbe*, » melyek e mosgalomban áluláno* ¦támpontból jogosultak, visaont asonban nyomós ssavakkal, a Upasstalat éa a hitelélet ismerete álul roegérlell Ítéletükkel kósre kell batniok as esea mosgalom ál-tüláooa asempontból jogosulatlan irány-tatkiaak visasauUsitáaiban. A iéteső bileUserveiemek a matalkosó új igények által kívánt tovLbbf«jleastése és kiegéasi-létfl terméssetes módon cSakii a jelea-leei hitelintézetek kösremaködése által toganatoaiihatö, mert ások képesek éa kAatek mioden valódi kösérdek fölkarolására, egéasségea alKotisok pedig osak a jeleplégi penno lésetek támogatásival létesiihetők.
A jelsett okok által timogat*a aaon f.) biváa intéitetett as italánM kiállitia ftinökaégéhes, hogj ai nyújtson alkalmai egy pénsintéseli országos értekesiet öasse-bivásárt, a melyen a bilelügy éa a hitel-¦¦erveset napirendec levő kérdései meg-beeaéltetnének. A kiállitia elnöke állal
fővárosi és vidéki péosintéaetek réssvé-tnlével öaasehivott f lő leges értekesleten a
egoldando kérdéaek Bgé«a aorosata vettetett föl, a melyeknek tárgyalására egy péntintéseti orasigos ért«kes!et Öassebi-Tása stükaégesaek nyilváníttatott. — Esen értekesiet által a péniintéae-tek orsságoaertekesletéaek összehivisára egy előkeacitő-bizottság küldetett ki
Egy egésaaéget éa minden jogoc érdeket fölkaroló bilelrendaser megbe«sé-lése méltó, de ki nem meriibető tárgya egy orssigos ért«kealetoek A megt»rtoU "1 fisétee értekesle:en épen étért Tettetett föl aaon essme, hogy * jeienl-gí bitelaser-veset továbbfej lettesének ea^köslésere, hitelinlésf'teink érdekeinak figyelemmel kisérésére, támogatásira éa a h .1 kell, védelmére slakit-asaék egy pénsintéseti köspont mely mint illtodó köseg teljesítené miodasoo föladatokat, s melyeket a caak időnként össs«jóvŐ értekeiletek magukban nem oldhatnak meg.
A péotintésetek esen kospomi kö-segéoek, legyen annak neve pénsin esetek rgyesülete, pénsintésetak kusponti képviseletek vagy más, ket'5« fíl»daU volna, míokét föladata asooban kösér dekü. As egyik a nitelügy továbbfejlsas-tése a jelenlegi alapokon megbeuéláse éa tirgjalisa a fölmerülő ja*aslai.oknak, a kösvéleményoek tijékostatisa a koronként oapireodre kerülő kérdések felől. A másik a bt lel intéseink érdekeinek figyelemmel ktséré te, timogatáaa a kormány nál és törTényhoaáanál; as egyes intéseteknek nyújundő útaritatás, (kösös érdekű megállapodások kesde meny esése, as össsos intésetek 'agy aaok egye* ré-sseinek előnyére a fölmerülő tsükaéghes képest.
A megtartott el&értekeslel ilyen köspont létesítését, moly as öas es többi függő kérdéseket a aajá. sserveseia utján tárgyaihatni, asükaégeaoek Ulilta éa kimondotta *il, bőgj eseo kérdés tárgya lisára as ösasea magjarorssAgi intésetek kösöo értekeslatre bívsndók ómme. A ha-tirosat végrehajtásával aláiróttak biaat-ván meg, bátrak vagyunk a tekintetes I(t a igatóságot a f. évi steptember hó 28-án d. e. 9 órakor as orasigos kiilli-terúlelén a baogverseay-ler«mben tartandó oraságos értekeslatre meghívni. A péasiDtóaetek orssagos ér tekesiet ének egyetlen tirgyt: a msgjarorssigi Öasses pénsi d téaetek réssvételével alaki tan dó pésaintéseii egjeaülst alakitisáaak saeg-beaaéJése, illetőleg esee ibléset aJapssa-bátyainak tinryalása, ások elfogadása •setén as egyesület negalakiUUa és a *i-lasstiaok j
Van sserenosénk s tekintetes Igaa. 4 §. A U|raigi dij érsakéat
gatósigot föikivm, mél.óstasaék ssspteaber hó lE>-é>g Byilatkosni
f. évi ajjon
hajlandó-e as orasigos értekesleten résst-venoi. Esen esettwn kérjük a mellékelt bejelentea kitöltését ét képviselőnek m égne vésését, a kiknek a réss vételi jegy éa réssletes programm meg fog küldetni.
As érlekesletre kiküldött képviss-lók a követkeső kedvesméayekbea réssé-•Ülnek. I. Kedvesméayee a ti jegyben. 2. Kiállítási belépü-jegyekoea. 3 afagkap-ják as értekezletről kiadandó tárgyalási nyomtatványokat. A költi égek fedeséaé-'ies minden as értekesleten réastvevÓ intését öt o. é. fonottal járu!. mely a bejelentéssel együtt küldendő.
A tekioetes Igasgalóság válassát várva, vagyunk kiváló tisztelettel
Budapest. 1885. sseptemberhól éa.
A magyarorstigi péasiatése'ek orsságoa értekesletének előkészítő bisoltsága ae
MaÜekovio..
einök.
Dr. Helui Ferracs, titkár.
forintban aliapitlalik mag
6. §. A tagsági dij évenként -141©-gases fiset«ndő, a ni aitai as illető i a tétet nin egyesBjoti tag ai egyesület által ¦yujtott előnyök résaesévé válik.
6. §. MegssÜnika tagsi/:
a) As egyasftletből vaJó kilépés ut-jia, a ai a károm éviidóssak Uulte vtáa, egy évvel előbb e««kosölt írásbeli nyilat kosát atj-tn törtéaik.
b) Ha as istéaet ősödbe, jut.
c) Kitárás utjie., a mit as egyesft-let kdsgyüiese a vilasstmány iltal mesj-ejtett előlegéé titkos visagálat utján, a kósgyülési tagok hiromnegyed restének isa vasa ti val határosbat el.
III. A kxsgyülé*.
7. §. As sfyesfilat évenként rendes kösgyOléat ur: Budapeat*n ipnli hobso, mel/aek tárgyai t
a) A válasstminy évi jelölése, a válaastmány elóterjesstései és javaslatai feiett való tanioskosis és hatirotat.
b) As egyesület ¦Arssimadasioak tirgyaláss, a feJetti határosás «a jövő évi köl'ségvatéa magállapitása.
c) A* elaök, alelnökök s vsJassl-lányi tagok válasatása.
d) As ajapsaabály BStaliai módo-sitása.
A pftuUtézetek onságofl értekeile-tének ügyrendje
1. §. A pémin'esetek orsságos értekezletének egyetlen tanácskosási tárgya: at alakítandó péot ntésntí ejryeaület megbsssélése, alapssabáiyainak tárgyalása, esek elfogadása esetén ss alakuló kösgyülés megtartása éa a vaiasstitok
2. §. A péasiatéaetek orsságos értek esi étét ss előkétsitő bizottság elaöke nyitja meg éa veseti; as értekesiet előadója as al<3késsitó bisotTság titkára.
3. §. As értekesiet két alelnököt és _
két jegysót váiasst s megjeleni képvise- ; üpb-n tétetik kösse és minden tag külön lők köréből. \\ev6\ uiján is meghívjuk.
4. §. A ssónekok as értekeiét jegy- | 10- §. A kösgyülés, tekintet nélkül sőinél jelentkeznek. Minden ssóook osak *¦ m»«j*«t tagok .sámára válaatt és ba-egyaserssólhat s tárgyhos és legföllebb Üros; kivéve a tslosslás kérdését, mely V, óráig beesélhet. As inditváayosot sir- *•!•« Csak oly külön a csél.-a osatebivott .^ ineti ' kösgyttlés dösthst, melyben a tagok fels
jelen van t a többség a felosslás mellett
A magyarországi penzlntésetek kö*- tcsvat. Ha a kösgyülés határosatsépea
nem volna, 30 napra uj kö*gyü!ée hívandó össse, aieiy tekintet nélkül a megjelentek ssámira dönt.
11. § A tagok a kösgyülésen egy-egy képvaelő Utal vesznek réstt.
12. §. Határos-tok felett a asavasás
e) Ai elsokeéghes Isg-iibb egy hó-nappal aegelóeőlsg beadott indítványok tárgyalása.
f. A aetaláai felosstás felett való határosat.
8. §. Rendkívüli közgyűlésnek helye, valahányssor a válasatminy ötsse-hívisit ssavatattöbbséKgel kimondja ; vagy a mikor as egyesületi tagok Vj, réssé irasfcaa önssshivása iráal as elaök séghes iaditvioyt ayujt be.
9. §. A kösgyülésre a meghívás a gyttlé* (árgyiorosatávsl együtt a kösgyülés oapja elÓit egy bÓvai a hivatalos
ponU képviseletének alapszabályai.
(Tarvtset) I. As egylet csáme és osélja.
1. § A magyarorssági bi tel intéselek s bitelüg;- és s takarékosáig tejiees-tése cséljiból ,A magyarorssági pécsin-térnetek központi képvúelete" név alatt, egyesületet alkotnak. Al egyeettet ssek-helye Budapest.
2. §. As egyetület cséljs: a hitelügy és különösen a magyarorssági hitel-intésetek fejődését, Ügy ma ne ét figyelemmel kísérni, as intésetek érdakeit támogatni éa képviselni.
Esen csel eiéréaére:
a) KéptÁseli aa egyesület as bestét éa egyes intetitek érdekeit a asükséges módokon a kortnioynil, hatosigoknál és ímécteknél.
b) Statisstikai teendőket véges, a mennyiben adatokat gyüji a r>el- és külföld, hitelügy állásiról és fejlődéséről éa azokat statiastikai kiadványokban kössé-tetti. Az inlésetek alapssabályait, évi jelentéseit és forgalmi simutatáaait, mérlegeit, havi kimutatásait, körleveleit bekéri és syilvintartja ; ásókról meg keretesre a batoaagokoak és agyn intésetek nek kiadványokkal tsolgál.
c) A hasai és külföld, hitelügyet és hkelugyi törvény bosást figyelemmel kiséri; •• e körbe vágó törvényeket, rendeleteket és jogforrásokat bessersi és as intésetek részére ny ilvintertja. Figyelemmel kiséri az adótörvénynosást éa intés-kedéseketés as előforduló megtér bel tetetek orvoslására módokról gondoskodik. Törvényhozási iiiéskedétrk esetén a kérdéseket értekesketek és irodalmi Qtoa megvitatja.
d) A hi tel ügy körében előforduló bajok orvoslására javaslatokat készít.
e) A hitelügy ismeretének terjese-tésére a hasai és külföldi tt-kirodalntat és as ások utján felmerülő r«*ormokat megfigyeli; esskkönyvtárt iliit, mely as intézetek és a tsakférfiak readelkeséeére
'ül; népszerű fal olvasásokról. fttw>tekril és tsakmunkákról a tsúkséghes képest
j gondoskodik ; egyes reformkérdésekre pályadijakat tüs ki; gondoskodik, hogy
la napisajtóban a péssintésetek erdei kel-
; lő képviieltetési ny érjenek ; a ssakkös-löayöket pártfogolja, esetleg tudományos fojyóirato. alapit, mely küloaosen a bel-és külföldi reformokat, tor vény hosást, a folyóirat- és köayvirodalom termékeit ismertesse.
II. A tagság föltételei.
3. §. Tagja ieaet minden a hitelforgalmat köt vetítő pensiatéset (takaxéa-péastár, bank, föld hitel intését, aaövétkeset, önsegéJysé-efyle', réasvényes és kÖlosÖDÖs bistoeito-táraulat), mely magát legaÜbb táros* évr* d.jnseissrs* kötelééi.
nyilvános, tilasstásoknál titkos s mia-deniknél egyaaerü többség baUros; at elaök, és a két aleüök általános esó'obb seggel vilatstalaak; atavatatok egyen lÓségénél a sors dóat.
13. § A közgyűlésről jegyzökőnvv veseittUk, mit as elnöklő éa jegyső lián
s három kotgy ülétileg felkért tag bi-talesit.
ÍV. A vilssstmiay.
14. § A kö»gyU:*»aek fen asm tartott jogoka> * liUasimáuy gyakorolja, esiuési as egyesület ügyeit felelőség
'lett.
A viiaastmiay egy elnök, két al elnök, 24 — 4$ vál.ss-.mioyi tagból lehető tekintettel arra, hogy egy réssé az intézeti válfajuk asariat a fővárosi, más
vidéki tsgok sorából váll taasék.
A vilasstminy felhatalmazást Dyer a-r», hogy a hasai irodalom teréé mű ködő ssakférfiak, a atatisiikuaok. nem Zetgssdák éa jogtudósok soriból kültagokat kérjen fei.
A válasstmáay tagjai, a pénsinlé seti válfajok sserint, osztályokba sor ős-tatnak. As egyes péesiotéseti válfajok kérdéseit as osslilyok készítik elő, saját, elnökeik vasstése mellett.
15. §. As egyesületet harmadik ase~ mélyekkei és hatóságokkal ssemb'-a as elnök akadályosatása esetén az alelnökök egyike a titkárral együtt képű eli.
16. § A válaastmány kebeléből végrehajtó bisottságot küld ki, msly havonként ülést tart, s jegysőkönyveit a válaastmány tagjainak megküldi.
17. § A vál.satmáay randseen évseként kétsser Ül össss, a kösgyülés eióttéa atáa. Öesseül asooban, Taianáay-
a végrehajtó bisotisig oassehijja, vagy a vátatstmányi tagok fele aa öasse-hivásl kéri A vidéken lakó viiass.má ayi tagok uti dija megtériteodő lessj
18. §. A válasstaáay ügyrendjét nay a állapítja meg.
V. As iroda.
19. §. A képviselet feltártát egy >roda végsi, melyet a válaastaiány sser-res és vesét.
A sservesendó tiszti állasokat a Tá-UJlti be, és látja el utasítással
BuUpest. szept. II.
yas erkölwi sikerét kost a !«|nagyobb jelentőségű és Ugor vsndetesebb bisooyira ai hogy a nyugati nemietek kösvéleménye, mely eddig sok tskioutben balaésetaket. sőt igaasigU-lan felfogást li^iilt hasaok kaltartörsk-vesai irányábaa, most orsaáfos lárlatuak
alkalmiból as igaaságos m'pitéiét medrébe kesd itosspoi. A külföld sajtójának i«^. tskintélesobb kösegei a tias-alet és elismerés hangján atólUnak Hagyarorstig sa A vésse ti és tuduminyos fejlettségéről ét komoly ipari haladásáról és a mit egy évtiaed alatt csak elvétve tudtunk elérni, annak most naponts örvendhetünk: u európai sej ló kimeríthetetlen slimeréesel árasstja al basánkat éa osstatlan itélstével elkeaülten sorossá nemsetOnkst as európai kultornépek kosé. Es kétségtelenül a leghatalmasabb vívmánya orszigoa tarlatunknak, a melynek immáf teljesítve litjuk idi hivatást, hogj kultulans fejlődésünk, anyagi és szellemi állapotaick való képet tárja a külföld ssemei elé. E rokonssenv eliamerés egy ujabo Udo-jelével talál kosunk a francsia aajtó egyik legelőkelőbb közlönyének, a „Témádnak legutóbbi ssimiban, amely beható czikk ben foglalkozik hasiok mú'éssetével és iparival.
Van-e Hagyaroraságnak nemieti mÜvéssete és nemseti is lése a alapuló ipara? Est » kérdést veti fel a ,Tepi* írója, utalva arra, hogy vannak nem seték, a melyek a művelődés ssttkség<M voltának tudatára ébredve, birielao rávetek magukat a kultúra mán kajára, de rendssertelenü1, tűrsavarotas fogtak hossi a aehét mühös éa as sredmenybes as lett, hogy a caivilisitióahk csak töredékeit tudták elkapkodni, de tájit nemseti kultúrát létesíteni nem tudlak. Magyaror-sságnak asooban van nemteú mű réssé te és a hagyományok állal megssentelt nemzeti isléie. A csikkiró itmerteti ezuláa agyag , porosellán- éa majoiíka mfi iparunkat, a mely ssereDoaésen ssjáliloiu •! a régi Pannónia talajában talált ókon műkincsek stíljét és formait. Keramikus hiai iparunkról ast mondja, hogy formái feliÜaó módon hasonlítanak a Délfrao-caif.ortsagbaa üsrttt agya^ipar idomaihot éa adiaaiiés és modellirosis e hasonlatot-aiga aooyira megy, hogy el gem hitte volna, mi kép e tárgyak aem Fraocsia-ortsagból bosaitak behaaankba, ba ipar-luaeumunk tisstviselói a*m bis'jjsitják a legünnepéJyesebbea róla, bogy e targyac hasinkban ér isisadok ÓU így kéasittst-nek. Érdekes basonlsU>ssigotfed«z tsl » caikkiró a magyar népbutor Bülje, diasu-tése és festékében is. K bútorok — sjr-mood — majdnem teljesen olyanok, ma\ as arabsok bútorai és Üt tikra as tmW ast vélné, hugy valamely algirbeli íala ssobijának beljets van ssemei előtt.
Asutáo Jfejtegoti, hogy a magyar bútorok, asőoyegak, * kaserek, sománcsut mennyire megónsték regi kelen jeliego kel. Át érdekes czikk a német ipar befolyásira ut^i a asutio így végs/dik : BMémetorssig kereskedelmi s ipari befu-lyása ellen legiobb tikerrel küsdbetne iu FraDOBÍaortság. Tarsada mi tekinieiben m g ar nép rokonssenvét birjuk és i barát tagos iün:e'.éaek sajoasága mtktt aem kell as érselmek őssinteségét ké.teg-bevonnunk. A meséi gazdasagokban, t bányáknál Ügyes mérnökök kaü ő állasokat aseresb^inéaek.mü'pari csikkéin ke t ssivssea venuék és a nagyipar bitoayoi ágai, így nevesetesen a gasdassgi (t*pip»r foatos {.iacsot taJálbatniaak. De Magyar-OTStágban épp ugy, mint sok más országban, ugyanason okok gátolják iparunk lérfoglaláait. Fraoczia ügy nökőt, alkosd, kereskadő-utatót alig Ütni, míg a német és an^ol ügynökök sgéesm slár»-a jak as orasigot. É» esők bimuíatos mftvéssok a rábeszélésben Egy pesti kereskedő, a ki igen alaposon ismeri a párisi irodaim*., est mosdaná nekünk: ,0'yanok vagyunk, mint a guillotine p»r peraaaaion (a kit á beasélnek asép szóval, hogy gaillotioi-rostaass magát,) mert ha as ajtón kilökjük őket, viaesajönnek as ablakon et képeaek volnának akár a kéaénysa Aratás élőit s Dooapari ule vsa angol gazdasági gépekkel, n-e jck a Fekaian^er kikötőiből a Dunán Uijötek. As angol ttgyrökök próbára kínálják tiaeukét bavi fisetési batáridővel és éveafciet óni*\ tsl etek el oainalnak. Így áll a dolog egyéb iparcsikkekkel is, melyeket a külföldiek as itteni vevők utasításai sserint gyártanak. Éten utató ügynökök mind b-ssel-¦ek magyarul; aok idegen őségnek Ü-laadó képviselője van Budapesten ; i* egyik beosi osag nagy paioiat épittetett-A francsia gyarssat aeháay franosis tanárból «s pincaérbol áll. Béotbea aioct kOliab«o; slókslÓ ember alig van bat, ¦ a hiromasás aás egyén hivaulnok, tolmács, komornyik vagy piaosér. A némt-tek mindenütt evével találkosoak: a legkitebb magyar talunak is meg vas a maga német gyarmata, melynek boldogulása a ssoros solidaritasbsn rejlik. Ab-baa rajlik a mi kiviteli kereskedeiatflak bsnyatiása. bogy mi aem sasgyütk külföldre, mint ss tagolok és németek; ese-k bebarangolják az egéas világot, ¦ kel ssak adui es vsfiai Ubet, s mikor a mi hamorisstikus íróiak ast állítják ironikusan, hogy as angolok a Cbeopt piramissá és a Juagtrau tetején hirdetik ssappanaikat, akkor nagy dióséra.ts. adósaak as aagol aeaseti iparnak.'HUSZONNEGYEDIK ÍVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐN?.
SZEPTEMBER 19-4. 1886.
Hírek.
, !¦ mondható, nwrt a teljes ellátás, taaitá* ea soagorftta aulái havon kist oaak 25 irt
21 írt 80 kr. Fel&lfismásekbol 27 ín 60 kr., ósasaseo 49 írt 40 kr., kiüli* : 32 írt, ¦a.r.d litsta jövedelem 17 frt 40 kr. — Feíü fisataí kogveaek voltak: Honos Ao i.I 4 írt 70 kr, Vidor Samana* 3 frt 8o kr Koiaii Bo!di»ár 4* neje 2 frt 40 kr, Ü.tio. Jósseíne 1 frt 80 kr- Ullmu Itt-vto 1 frt. Qrüobat Honrik 1 frt Rspoch
Sri—tzet
Miklosv Gyula »siat*rtit.aU a mait bét k as«péo v árosnak b« érkewtt. A „Magyar írod ¦.lom- 4* mÚT^tstt pártoló egyesttlet- bunrólkodása íalytáa * kes-
det ig„o kt-dve»ó kilátásokká] indáit.
í}\ aláné 1 frt, Ntubaaer Bécsből 1 frt. j Egy bét lelopott • musi mar baiarovottm SÍ^ntbÓ Lajos 1 frt. Daascha Ouóoé 1 j ki is mondba'juk, hogy a fent neveseit ír. ifj F-sselbof-r Jóssefaé 80 kr. Lo-. Egjetület tagjain kívül a.ig laloi kö«oa-w.Dgor Lajosáé 80 kr. Dr. Ssukitaoé 80 [ léget. M«-g a karsiti publikam ia dereka-kr. örüsbut Henrikné 80 kr. idAeb Fee-: aan viaelkedik K. de hisMük, hogy a{ K,.boflrr Jósaefné 70 kr. Rosaafeld Adolf komorabb ossi napok b«k6«sÖDlével, ooai . 70 kr Bab'>*s Lássló 70 kr. Somorjai 70! fog a kösönség. Most igen sukan ssolo- f kr. N N. 70 kr, Witlioger Antal 40 kr.j hegyi kirándulásokon vaonafx ssinhás
N. N. 40 kr. N.N. 40 kr.*HorTátb György
helyett.
A tár-ulat pártolást érdetnel. Nagy !
20 kr. Morgenbesser Jáat sn4 20 kr, Zók r_______________ .
í, 20 kr. Schniodt 20 kr. Nenfsld Samo| ügyekesettol játask, tdt egyik-másik tag ! 20 kr ea BosflDÍold Emil 20 ¦ r. össsefieo ! egeas bravonrral. j
27tn 60 kr At ÍDtesméDy iránti fi<ye-1 Szombaton, szept 12-én „Egj j
Jetaboi
y«« fellllfi«ető arcok és
gy
urak, agjastotéo Siigriti Róbert vendig IU ur, ki • termet és világítást díjtalanul adá, nemkülönben Járnia Irma urnA, ki egy virágtartót, t két nagy virágcaokort ¦jáodékotott fogadják aa^gyeaület hálái kössöoetét.
— A helybeli fÓgymoMinm oégy feU6 osstajyáoak növendékei f. évi step. [Ö-éa tartot;ák meg a tovabb-k<epze» eas-kosölbetáse végett a .Gyakorló iskola" akkuló gyüláaéi. Elö«sór is f(. Jaoky Károly igasgató ur, tnitta .Gyakorló iakol*" elnöke ia téten bmditó b'-siédet a kör tsgjaibos éa veseteaél ©s alkalommal ia at QtáoD» fellépő U. Hám Jóuet *«rér noár úrra biei*. ki ¦• a magbisást alegnagjobb ké*>aégK«l fogadta » egyúttal a úaati kart ii kioevwiie éa p-»d'g ugy, hogy • ÍÖj-gy»ö len C*ury Jaafi, aljegyso Biedl irtbur. Tá J ffitták
katona története* cimü aiiamüvet ját-¦tották. A d«r»b tadiaakkai itt oaak p« alkalommal került eloasör asinre. Elég érdeke*; aom hiányosnak belóla a halá-ao« jeleoe'ek. miknek asoobaa egyikén, másikán nagyon is megérzik, hogy oea benső motivamos1, hanem a hatátcaináláai törekvés eredményei A asereplÓk ália-lábao beiyn feltog-ss«l jauioiltk. K>-m*L,aaloti>k mégisjellemsóalakításukkal : Miklóay (K->nó) B^oyay (L«aár) SaikUy (StmboránJ Uoloar G.s«)l» (apatud) 8somb>if»Wi Anna (Adn<-n) Smirmn Jo-«s> (Mkdlén.) lg-D ked-es jeleapég a volt i Mkó M Ró J 7
() g ki* Mikió«7 Margit, é l
Vasárnap lÜ-án
ssidó" nep«*iumü i
y jy
peoiiamok T»má« Jáooa, y
di Jeao VIII. «• alkoojTlira
k M-n
j
Utót) RetsA VII. oaat. lanaló U'Utáu a figytnn. o»gyérdemli Ignagatójáosk el-afikMge alatt álló, jótéknoycsela „Segély, if egyatÜlet' alakalt meg. Kioevesea ut jíd köve'keaó tagok lettek tiaitviaelókké: e-nok H»j<S< Kátmán, titokook N«py Lajos e* p«Di árook Vraataiu Károly j »'III. out. tao. Tilkoa iuui«i utján váU«tt-oÍQyi tagokká ídoek C«ary Jioí, Friedl Janó, Frietx Béla, Svars tfátjáa T-máa Jaooa. Zecbmaiitar Gy&só VIÍI.; KotrU! Károly ellenőr, Cfgaháay Gábor, Dago-b T E Gábor, Zakák L.-
y vicb TttQas.
pjy
ja* VII.; FároBk JaoÓ, UoK«r Siador VI. ét Kir*chb»uer Eadre, Török Jáaoa
után a e. tiikár
V. osst. tanolók. Esei ontott. N*gy LajiM r.
— WajdiU József laptulajdoao-sunk köoj vkereakedéte valóban elismerést érdemli csinaal lett ujabban berendesve. A hslyiaég két tsobával nagyobbittatott. Ennak egyike ¦•.Ionul van berendesve, hol as üslot tapogatói vagy a bosssabb ott idÖiéare uttlt vásár-iák sxórskostalására a világ- é« magyar-iroda lom remekírói uak müvei vsaaak busnálst Tégett * saloa-asiUloo elkeltei ve. Ugyanott diise* író-asital is reodelkesésrs ál). Ha valakinek aaetleg balaasihatatian irn< valója van, a lnggDa-Rjobb kényelemmel vegesheti. W»jd)U ar es<nD s kösóDiég kéayeiiaé>e tett asép és köluéges iniéskodéséért, valam.oi as Űiüt gasdag feUseretóseért — mi által a fővárosi könyrkereakedéa«kkel coacu rklhat olcsó*ág tekintetében is — elisse rést és pártolást erdemei.
— Felhívás WajdiuJósMt könyvkiadó ur, as általam saerkesstett .Kiért emeljük a pobárt ?* csimÜ felk&ssto t (toasst) krtnyv második,bővített klsdáaát óbajiván saj'öb* readestetni, ^gési tiit-telettel tel kér sm mindason t. irodalom-ö»rálok»ti kíkoek bármily alkalomra irt t«nóssrtntóik volnának késsletbeo vagy ->kat irai hajlandók, (kötött v. kö ellen) ftiakbao ssivetkedjeBek asokat f. évi
Bovem. bó l-ig hossám — a kötetbe le«a dí (Olvéte! végett — beküldeni. Kiadó ur értük a tisstelat-példányokat aaaak idején kéauéggel mev fogja küldeni. Nagy-Kanissán, stept. bó 16-áo 1886. Hsjgato Sándor, mint as emiitett mfi ss«rkesstAje.
— filftdÓ UkAS- Eoivöa téren a Bar-tos-féle báxban egy lakás kisdó. Van benne 2 isoba, konyha, padlás, pincse, fa-kama,ra. Kut •* udvaron. November 1-éo.átvehető.
— I#einynÖTelde. Lapunk előbbi tsámában említve volt, hogy ösvegy V«-tekeoyi Horváth Lilla omó leány nevelő >otéset« f. évi aovember 1-én as Ujváry-féío bátba k6Uösk&dik, oda módosítjuk, bőgj. as Eisioger télé ajoaaan épült isko-
&-utcaai háimk égési eí»o emeletét s a "•ép udva^keriet vette bérb«. E dinea
akai 8 ssobából áll és egy nagy tanteremből Ennél alkalmasabb helyet alig találhatni Kanisaán. A város kösapéa van és mégis c**ades belyeo. Tekintve as intését feisseralését, a tanárokat és kéayel-OtM lakást, a bennlakók réssére igen elö-ajáallwió, kalöabsn jatáa/oaaak
kosönaég eló i került ssinre. Esea darab ;• torepében utoljára Solymosi Eleket volt alkaímaok látni. Most Mikló«y ig*sgaté k-seben volt e ssersp, tehát as | által inos érdeklődés, majdnem kiaáróla-gos*n «ieo aserepre köspontosa• t. Mit lehet egy belsó érték nélküli, KisáróU gusan asinpadi hatást elérni ak»ró darabbal C4<nálai, nem Solymoay, baaem Mik lóay mutatta meg. A keidéiben hideg ü árendás, mint váltosit át, j •seretd odaadó apává, — oly alakitás volt, hngy csakia gratuiálna'aak Mikl6*y-Ssombatfalvy Anna (árendásáé) > vUsa»tükrö»tette mindason érsalme-ket, melyek as a>nyai ssivet a boldogiág éa oaaíódá* óráib«n elárusítják. Ssép-ligety (Betti) elég élénken és Ügyesen jttasott; ctinoa baogja aionban oem eléggé terjedelmet, hogy veié b»'ást lehetne eiiéroi, ctkkis a SmíiU couplet ra-* kösonségetéléok tapsra. Moóry (Smüle) kitüaö maaskirosáss, ügyet játéka Által minden tekintetben kielégített.
kiásott aŐt, Moóry a iselid és véle ti ©a ndvarlót, Saáotbóné a titokurtó asakáa-
nét oly pompásan alakították, hogy a^ jeleavolt aiép wáma ¦ kitüoóen mulató kosöoaég a asereplőket aajot UpaaaljaUl mattá. — Est kellet* volna kövttai as agy ne vésett Abdakadabra világhírű bü-réasí mutatványoknak; de e helyeit láttak egy kösoasége* kókler caeparágó ügyetlenül e! Ságot t ssemCényvesstési prodaktióit. Nagy Öromntel éasieltük, hogy » kÖsöDség nagy réase, ott hagyta a ssédelgÓt. Csak ast sajttáljuk, hogy a tsínpad, hacaak egy rövid oráo át ia, ily gy*rló mutatványok által bitoroll*tott. Résen Itasunk, hogy többé ne történjék.
Csütörtökön 17-éi Váljunk el Sardou kitüno vígjátéka került tsinre. A köaöotéget ugy laUtik elbűvölte ai abrakrágó bilvési » stikhástól, mert a lá-¦ogatottaág nagyon gyönge volt; pedig Ssirmay Joíefio oly chiccal és elegáncsi-ával jáUtta a könyelmfi Gyprienoet, minlba c«ak valódi fr»ncsí« ver pesspett volna *reib«B. M»ort (Praoelles) M aJ-k alom mai ii jó aainéaanek bitooyalt, ki agy látásik mindenütt alkalmazható.
Ssiklay (Adhomar) jobban hasonlított egy tandíjmentes bölcaéeshes, mint egy olyan udvarlóhos, ki Cypriennek ki-Tán tetsseni. A kitebb asereplókről nem taolaok.
R.- s.
jg miB« Reoó JUos 7
Hivatalai piacziarak
Boaa 7 frt 40 kr. 7 frt. — Rou 6 frt 20 kr. 6 frt. - Árpa 7 frt 40 kr 7 ír*.. — Zab 7 frt. 6 frt 50 br. Kukorica* 6 frt 60 kr. — Stéa> 4 írt, 3 frt Ssalma l frt 60 kr. — BargoayaS fri 50 kr.
nya —
eldadasi aürü tapsok
.As árendás ös saép ssamu
Ltpvesér et kiadó; SZÁLAY SÁNDOR Felelő. .tserkeaitA : TASS ÁL1ÜS. LsptulajaoDo. : WAJDITÍs J0Z8EF.
Dioaérntesen kell megemlékesoünk
ÜL. Molnár Giaellaról (Barís) kinek agy látásik a ssiopad asotboaa. C*«tár (Lási)ó) Bányai (recior) jól megállo-ták helyüket.
Hétfőn 14 fen .Egy magyar ná-bob" Jókai Mór basoocsimü regénye atán •sinre alkalmaivá, (Kiállal ?) adatott n\&.
A jeleavolt nnm nagyttáma kösöa-séget eaen darab tOkfllataaea hidegen hacyta. biába fáradosUk |Miklósy :Kár-páthy János) Ssombatfalvy Anna (Fáni) Moóry (Abelinu); — a .magyar ni bob* iég mielőtt Abellmótól névnapi ajándékul a koporsói megkapta, már el volt temetve. Igj ssiore alkaimasott darabbal a kösonséget vonsani, ét esnek finom mfiérsékére hatni nem lehet. Legjobban tán aa jellem*' »• egé«s dafabo', bogy a benne előforduló stép és rat jellemek, ooha kitüoé asemélyeaitok kémében nem bir'ak elérni oly mérvű hatást, mint minőt Ssiklay (Kántor) név napi felLö-ssönlŐjével elérL
Kedden 15-en „A isbinnók elrablása" buhóaatos vígjáték került aai
A csekély aaámu kötÖDSég elég jól ma-latott, mert a sserepek majdnem kiaáro-lagosao jó kesékben. Esen alkalommal láttuk Ssirm*j Juse6ot nagyobb oeki va 6 sserepbeu elÓssör a tsinpadoa. Élénk arcskifeje«eae. üde játéka, tsép alakja által csakbmmar megnyerte a köaöntég teUséaét, 4* valóasioü, hogy Ssirmay rövidesen a kösőoaeg kedvencsévé válik. Moóry (t»oár) SsomlutUlvy Aba-)(Irma) Séli (R) Cá (Ed) ki
) y )()
épg (Rosa) Catiár (Endre) csakis dic*éV«-et érdemelnek; nem bagynók *i esek kósü.1 Ssiklayt (asiaigasgatót) sem, de különösnek ta aljak, ha a ssereplő többet nevet miat a kósonaeg. így * komikum sokat veatit ba.<áaából. Stámhó (örmény) sikerrel oldott* meg háladati»n •serepét, nálánál orméayebb örmény nem is k*paelbet6. HoHósioé (Borbála) egy kuae nagyon it dühöngő anárné, Sio (Dr. Sulvasy) pedig aagyon élettelen alak volt : agy látásik, hogy Sió játékára
kevései, ban
akább •
ira ügyel.
Sserdán 16-án ,A beagália tigris"
felvonásos rigjáték korttlt tsior«. Mtklóay a tálUkeay fárjat, Sairaa/ aa ártatlaaoJ
asztali- ét üdítő ital,
titáné látásúnak bizonyult köhögésnél, géaebajolcnál, gyomor- éa holyaghu-^ rútnál.
RattODÍ Henrik, háttá
Teri! Teri! Tenó!
Tekintetes Hihalik János fejtó nrnak Budapest, kerepe«l-nt 74. sí. L emelet 7. ajtó.
Sokáig éljen u emberek legoem«ibik«. • viláe ieffbir«stbb aUmfcj tíje. MI HA LIK JÁNOS ar, a ki ¦zellemi tekeuéce •• báau-Irnto* tsámuuii tuíománya által oly ¦aámokat fajt, Belyek okvetlen m«fjH*DQ*k a ki* lot tóban ¦ ec által minden smvnve'lÓQek, aki tudományát igénybe resii, t«f*t*«lg«t oynjt
Éa ii int ¦xereac«*b«[] ré«ietöltem, hofty * Mibdik ikaot nnól kapott 29 71 37
i 4S0O frtóí tarnot
Kii várotODk efítt lakoiaága el Tan teWe e WLgj taámfejtS iránti bámalattal, a ki kivűlMB bisonvnyal uámtalta embernek hosott tadománya álui •terencsét es áldáat Kiráaom *• óhajtom aa emberiség érdekében, iiOfj tokán vecrék ifénybe & oagy B>thematikai tudományit é» b6lc*e*é(At ¦ tudom, miodnjájan m^ogtuk tySsSdoi ejTÓl, bogy caakii Mibi-lik Jáno* V az egyed öli m efmentÖak, akí beanfinket bánit, bú éa goodtil megment, ki lecnaffyobb ingigUiikbeu ••fii rajtunk ea «te-reaeaét ho» reánk.
Koteletaécemoek tartom e i*«resc*«« eaetet a ralóiáfhoi hiveii kSitndomiir* játütni éa fVUerkeoteaí a t cs. lottojáuxó ko-•Onjiget, hogy haladéktalasal fonteljon M>ha-lik Jásoi urhos, miot a uer*Du*-v«s*toaOK, mivel ecredtU ai 5 segiuigéval lelhetjük ste-renesésket.
Tartsa meg « ig m«f «oká B««setatÍTfl jóit«Tomet, Uiaalik Jánoa urat u íwmi em-baríaég jaTtr*, nefiaj embertársaim boldofi-tátáral
Kiváló üscteitttel maradtam
Pa Per, 1BS5. siept. 16.
VÁRADY BÉLA.
Mibalik Jánot mfistáiofejto arbox Ba-dapett Kerepesi at 74. sz. I «n. 7. ajtó alá -nm«*adí levelekhaz válaasadás easljabol 8 árb. i> krot H\jn Uá
líf
ni
Egy öiTegy es eUrraaodott gjennekel
kösiönete.
Tekintetes Tóth Anna nrnónek, * irFortnna" Bxerencsewamok kiadójának, Bndapesteo Támháskörnt 2. ss.
Mélyen tisitalt au«onrom! Jól todom hory kec?e« aire nagj biréoek folytán *ok eaMTe ntf aaok uáma, akik Önnek kosafln-betik jeleolegi jólétüket, iffíorbe veváa ember-baráti lasrttstáii aUpsló tafltf káatváf át, —
idom fiogr tok aaas mber áldja a Totb Aona oevét, de meg vagyok gjtruóárt » bii-totitom Kecyedct ia, hogy laon hála mellyel én, éa ku árváim TiseltetOnk Oa iránt, felfllmnlja ennyi ön által fe'teffitett ét boldogított ember kfitadnetét Egy»«*rfl ausooj ragyok, a nem tadja ákaaeD leírni aat amit éret. caak annrit tudok aérni bála leroriaként moodant, t mondom ia minden i»mer5»Cmnek, hogy mea;-fOadolatlanal éa haladiktalanni fordaljon TÓTH *SNi QTBobos. miot aaon aafy es jonivIL bolcyhBs. a ki különbség nélkfll miadu tae-géojt ••git, i akinek tevékenysége ItUní ál-dát embertársaira!
Mint el»8 levelemben tndattam Eagred-del, nekem agy távali rokonom, Gájpár Já-no«oé, aki at On játékterve nerínt nyert a mait évben 3600 forintot, t ki mait hónapban volt nálam, axt tauicaolta hogj agy mint 5. én ii forduljak Tóth Anna uro5hot, • biztosi tott, bocy Kegyed nem tekintve Msgénjeége-met, kétaaégeaea fálaeul
E reményban fordultam Kegyedhez • nem csalódtam mert a Kegyedtol asonnat ká caaIhatatlan tátékterTe saerínt már j
lidóo Dril'áooMásTa botom • n»-—.. folytán elért isarancaémet, va-ujigí ku árváin u*r«BCB*j*t, fel»sótitok neonét mindenkit, facfj k«uég «• acgodalom oilhfll, bittoa njeré* raaényí b«o fordulj on Tóth Anna urn3h6» Budapest. vámba>komt 2. m. aki kivétel n*lkü] mÍDdtnkinek rálauol éi [*sét nakítol »«m vonja meg Lefmeiyabb tissteleten kifajesáseval maradtaa
Gutlic, 1885. taepL 15-ín.
ÖZV ANDA ELEKSE
t.Ql Gá*PÍT Jnlia.
Tóth Anna araSbfii fordnlai kívánok rálaaxadál oeljiból 3 árb 5 kros bélyeget mellékelni s«iT0ak»dj«iiek. — KQI&dCs ügy-l«m fordítandó a ciimre : Títh A.qq» úrnő, Bud*p««t, Támbá«Jcorut 2. szám.
Gyakorlott ügynökök,
törvényesen megengedett állami a városi nyeremény sorsjegyeknek bi-zomáDy kép való eladacra
nagy .íjazás neilett
minden vidékre kerestetnek.
Ajánlatot igy czímzendók: F. 677 an Rudolf Mogse. Breslaa-
ostfálí titott 40 85 "t* t ni: moki b. a f
hó lü-i ki L íocii tini; ínon 2+öl teraot
Forró hL Utntl v.zy k :\ UO m le-
4365 i
tk«. 84
Árverési hirdetmény.
A csáktorayai királyi járásbíróság mint teUkkönyvi batoaig rétté fi! es«a oel kotbirre teletik, hogy Z-aal U-orit ly által képviaeh Pin«r Borbála
férj. Kropf Hokusoé kotumi l.koaaak Obagyi ^Obadji) Ilooa Öav. lCr<>pf Jotset oe agyaaotuni lakoa elien 50 frt tóse t járulnJákai iráali vegr«h»jtaai Ogyében a nagy -kanisaai kir. tőrjény»nSkh»« tartosó, eseo kir }árá»bir6aág terÜJotéa levő e kottoni 2025. ts -.jkvbeo A + 1—2 sor ib. alatt a vAffreb-jtáat saeovrdstt tulaj-dooául felvett 187 frtra becaalt a 2027. ss'jkvbeD A f 1 aor ss. alutt a végrehaj-tá*i tseavedett és Obadji Katalio 'alaj donául felvett 96 frtra becsUh, a 2023. ssljkvbeo A | 1 aor ti. alatt végrehajtást Bsen*edeit t Obadji Mária tulajdonául felvett 98 frtra becsalt ingtlUnok égési beo, régre a L029 astjkvbeQ A t 1— ő *or s*. alatt felvett ingatlanokból a végrehajtást szenved eltel illetd 219 Irt 33 '/, krra becsült \\-tA rés«e, agyaoatcn Östaeg kikiáltási ét eaoek megteiflld 1O°/O báaatpens letétel ekötelesetuége mellett, a Kottori köaaeg basánál 1885. évi november hó 16-ik napján d. e. 10 órakor tartandó árverésen eladatDÍ fog.
A réssletetebb árveréai tétételek esen kir. járásbíróság telekköoyvi osstá* lyánál éa a kottoni kösaég hasánál betekint hetÓk.
A Csáktornyái kir. járásbirótág ot telekkönyvi hatótág.
Csáktornyáé, 1884. évi iecsembsr bó IB-án.
oooooooooooooo
Zongora raktár.
viltszték ej zongorákból * legjobb bécsi gyárakból. Régi átjátszott zongorát becseréltetnek
Rosenberg Ádám
Tok. Tótb U|oi agjvéá ur hitibto. M17 1-'.
OOOOOOOOOOOOOO
iULÚDI,
orvosi
A kiOíiTn-ub'irtíi c-. k. b.riiiaérleti áilorná Tégy nl»*ni'ft8^l ati*rint
kitünó, jó, valódi malaga
miol kitÚDÓ nrAaitA-taer elerÓtle-
ned«tt brtegek, QdUlók, gyermekek itb. itániár«. & Térgxe-íényíég ú gjomorgyes««8rg ellen i-jki üu.'bo b.iuu V: *•
V3 érinti pklacskokb.a • tőrré
njesen bejegjirtt védjegy alatt
mm spAyyoL borkereskede>seiv
BÉCS HAIBURe
frt ±.M és 1.S0 oredali iuk mellen
K.phítúk
Ptofí KmIzUU UándikGrSán-d or ur gjógjuertirálnii, Sehvari & T ft a b a r Te^yeskkléél Kcrtier Frigyei »«nd ei Bogenrieder I ru g
uel. K^ienfeld í. v»(yeBkereskedéBeben
Ztia-Egeru«|n Kimer sán-d or g^ógyacertárábaa.
Kaph&t) torábbii
Igen floom külföldi borok eredeti palacikokban — et eredeti áron 8616 1-6
A jegyre VINADOR, vaUmlnt a íídjeg.rre kérjük különösen figyelni, mert csak az ilyenekkel ellátottak a valódiak, melyekért jótállást Tálalhatunk
)QOnOOOOOUOOOOOOO«oooean
Erveo Lucas Bols,
Alaplttatott I*»5.
különlegessé gak
Curacao-Anisette,
2615 1 — 10.
, k Hof Lieteranten. . nied. H«f Lieferanten.
Amsterdam,
az ország elsó üile-teiben íészletben Tannak.
)0OOOOOOOOOOOO(
POOOOCO Cs. Ur. tiiárolai,
iiabatalmaiott. OXXX
Teke asztal- és teke golyó-gyár KNILL KÁROLY
Bécs IX., Rmaii, Rtttw Lövenga**e Na. 5 -7
Alapittatott lSO7-ben.
Ajinljk külÖDÖaen aaját. általa, ujod-nao feltaliit tekemftztal f&lmt nevetve
„Exrelslor-bandeu"
a legűoomabb kqsoI k&atacbakoB, inelysk tekintre jókigil it tartóa-aágát rniidu mii tekeutUl í*l*t Ulalroulo.k M » mellett a bi-
toajai ouda. oloaö tekeustajok«ot M.k 45 frt'oa kerdl.
At in «. kir. kilát tubadalmaaatt Teke gólyáim, re. Ivek aaaletájlt oaontaskkal UlJKUl nt" mefy. ajánlom egj eTi jót-
mell«tt k5>olkeaó árakert. 60-62 mm. ig 5 frt 63 — 66 mm. ig
_____67—72 mm. lg 6 frt 50 darabookm'. Irak ea rajuk laké aaa-
talokról i'agjon ét beVmootTe.
>iXXXX3OOOOOCXXX5OC
^k0Sf^k^^Lf*\MHUSZONNEGÍRDIK ÍVFOLYAM
ZAL11 KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 19-* 1886
HIRDETÉSEK.
r(Wfc
rBirtok eladást és vételt bérbeadást és bérbevételt
i( a dunántúli kerületben legszolidabb feltételek mellett, közvetítők kizárásával, egyedül közvetlenül érdekeltek megkeresésére eszközöl
2607 2—3.
Österreicher Bernát,
ügynökiig- N-Kanizsán.
Legjobb szerkezetű
BORSAJTÓKAT
8ZEG8IA7Á60IAT szölözúzókát
RÉPAVÁGÓKAT
szalut
gazdasági gépgyára
Árjegyzékek kívánatra bérmentve kül-2582 6 — 6. detnck
Árverezés
alkalmával rendkirüli olcüó ár mellett megsierzett 1650 drb kilflnóeo szabálvzott, pontosan járó, és mio-den anyag nélkül önvilágitú
inga-órák
har&ngütésü- ébresztővel.
"2 araojomottaaUljKl, ém iogóv^l f-lwerel v, ÜuIbcd mától fogv* lörid ideig c*>k
IT t frt 4A kr. ^Vt
1-KiUÍtott ár moiieít irubm
Etea porapá* ét fölött* kitboA órák, (!¦••<)• o»gjtierti diót*, gömbk^s tekbe togl»|v», mindfto a>ob» á'utére vilik, m ti »raojáro;ékkfti •sámosot ttimUp önvilágitA»i erőért
10 évi kezesség vilUIUtik.
Um mi
kötólt«lnek, utánvétel mell«'t asiffora
pootoMiggal, mi vei nái oldalról hird»-
t«tt efféle órik erv«oylrl-Dek. Cumt-
goláai díj CMk 30 kr.
DíjBtlíttClilíiilorlnnFEIBTE1
Wien. 5 Be«. HuDd»tbuiiji!r»»»e 18.
K***KKXX*KXKXX X*UXXXUXX***XM
ttt
:elf Arnoldn»l
Béoa, I. PeetAloaai utasa 1.
Kőwvetité* ingyen. r E maiban a leit régibb
xxxxxxxxxxxxxx nxxxnxxxxnxxnx
Tle GnsbauB Life Assarance Societ, Lonüon.
Tisztelettel értesitjUk a t. ez. érdekelt közönséget, bogy
-kanlzNal \ezérfl|C)-Skfik
irodái vezetésével mai napon Plck Salamon nrat biztnk meg, illetve a megfelelő teendőket mai napon reá átruháztuk
Kelt BadapMtW. 1885. szép tember elsején.
Tat Smtaii Lile Assrace Societ' líljarorszifi flókja-
Csat ralóli
ha minden dobokon a Sjárjeff : a im él Kall aokaioro-¦ilOtt Caé( 1170-
•att latkató
-» alttatbajaa, gyomorrarca éa vaftalalat. aranyér #• a Irgku-
' eredeti doboi'haaanilati ouaitáaaal 1 frí HaaKltraaye* tanteyaaaa IIMltatMk
MOLL SEIEITZ POR
Eaca
ty
p ta gjojuUiá** nukKi tyM«
elojlákíaodi., «romor.([.i. rogaöit JlMlii ro.jba: .Onf.líbb >« aataauaik .I!,G »> i, ít, foljmn,.. fc»j eredeti db ili ú f
niadeaDcmfl hua iaU. éa béoalaa-fej-, fül- éa fotfa-Jia likeree grósji-taaáhoa Mini)
l«tra. barafataaaak minJ-nu-mü ¦prOlé.-l. ét ap.l>ek, iyii«d». k éa d^mi,, .!,,„ ¦iíael ketoné, hirtelen betcfadns, Uujáa é> aOhka elleti Lgj üt»i po.itoa »" k' Í401 41 -52
Valódi, Moll védjegyéül áa név alairáaáral
Dloll A
cgteiir királyi d aiállitó
Bécs, Tuciilaubeo
Baatárak: Na| y - K aalz •• B,íu. Jóuef ijógjiierou R,-,..n'...l Ad Fe^elhof,, Jóiiíf.Barot; Dorn/f S. CUklanya OSnc. L. jjíjv «apaa>aratt ÍJorojlcl Ad. KluUnly Schl.iícr 6. KaraMM . Riu Ji»o.. aarázall : lutl F.rd. Szkjatvár: Stftl&r JAtisf Zala-Efartzaf Hnllöiy J. g7ó|[7f*eré*z
I I II II II I I I I I I I I I I I I I I I I II I*
Dr MeidtBfer taiár or által fvttatmt ei kizirtlag »abi«il«tzttt |y*r
Meidinger-kalyhak
HEIM H Felnő DOblincben Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
C8 K Z 18
C8. KiK.
. 188J-
S20 kiljrka a
A Ipgfliö dijakkl JDl*lm»iT.- B^ctl87S, Cvsel 1877, Piri* 1878. Sechi hmuj 1877. W«la 1678, Tepliti 1879, B«cal^bO, ífer 1ÜÖ1, Trí«»t 1882
Rakt árak:
BÉCS BCJK A RESZT MEILAND
Kftrntnantr. 40,42. Str»da LipKaai M- Curso Vitt. Sminnek 38
Lacjobb Műlrölaiű »«el előtét elütött kilyhik lakitoknak, iakolik-é odáknak nb, cgjnftü *» elegini kÜlliti*bftn. Kf? kiljhir«i több nob* füthetó Köspo&ti légtüié* »g*ir éptüetekre, »ti: itó-MiíöUk ipar- é» m*iS-
fjtr birodalomban 263 tanodáin 18S4 *an a ni M^idlínjw-kUykiáiik- etek kó.t 74 Ucodibao a béoi kritülMbea 608 kályha, 47 tanodában kertl«tb*D.
Budapesti
KlALLITÁSlSOBSJEGYEK

Éten sorsjegyek kaphatók N WaJOlts JOzsef könyTk«reiked<sében.
A mi Mejdineer-kiljbiak eM-je nwBcadi * ca. k. kirmUlokbtD, ornifM iBt*«et»k-
b«r ét TÍro»i hstóiiffOkBil, p*pir#«deknít, k6rliÍjAks41, wuquühíI ** |«ih*j*knil, piai iot4x«Cetn«l U bi«towt6 tlrsksiarokaal. ip&rTill&lktoknáJ, •sállodákbaa, kivékáuk é* •b*d-Dftfy ix4mh«i, kanev több ¦int 20,000 nsgio hái»kb»n vMW&k » mi Keiéiof«i
Ason ntfkrdnlttUit, m«Jyet a mi kaijhiisk min-d«otuki*.nak. löbbimörft* Ktiazúokra adtak okot — Fi-(7«lmnUtjttk t*hii a t k6tQn«é|t«t táját oi-dakéban is ntalTa gjári T^djefjSnkrc — bogy óvja mafit mindeonwafl bim«T«« éa iim«rt fTirtw^yTUik uticzitr itól, habir aaok •K7*t«rflaD aM*idÍD(er-kaijkak- Tas; P*4i( j a t t t ott Meidingar-kiiTbik {janiat ajánltatnak i».
riBiiíiTunk ajtajának bel»« f«I*» g/in »édj«cyttnk b«l« ran oatre
V Pr«ip*ktnsok é» irj«c7Xékek ingyen 4s bérmeotre -^( 2579 5—51
MEIDINBER-OFEN
11111111 i:t 111111111111

.omlott f« ndraa fogkkmt, e«y pillanat 4 alatt i« gjOlter*«*o grógyit »x #
lltlll klMUt ¦
m.ljij.l . f.jí f.., txkenetik Sliirt • kítfiDÓ tterni-k »gj nalidn4l aem
nTot<>i&. KredMi N Ktniztü ' j~llli SCHW>K<Z «. TAUBEK k keilé*éb d kapható 3^ kr^rt
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•
oooooooooooooo
Kika 1 1 I 1 \
S a ű s. s '-t nem ön \
s 5 lln'
1 N 1
lein boll
e ja ed V a
f 5* i 1 1 E- 5
I ERL- , mint 8 C E.
3 1 ZÁCH - iirtssára te >
1 nek . inul; •S | _
X 3
"8 "3 a B "5
S > w u ^ 1 S E
1 -¦rf ¦D JX s; f
-Kan ianljá eddi f s |
S
s • 5 s - e i > 3. t-^üS
i I 1 ea 3 1 -^ alkalmatl hangyák •! EE c ac
ae •B herli
**" Zac L
5 *
. i a f rral <
ide |
1 lyol dva
_2
< s N
2 C c
1
OOOOOOOOOOOOOO
gOOOOOOOOOOOOO*30CX>000»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
ALAPITTATOTT 1858.
WALSER FERE1NCZ
elaö magyar gép- éa tüsoltiaMrak grár*, husof- és 4rotóntód8)e BÜDAPKSTBH BotUnblU«r atoxa 66.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyakban elvállal teljen
Vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armenteai'ö tarsalatok «s magánzók ré-szcröl modern technihai
!5M U—50
alapon es kedvezfí felrételek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdfík felszerelésére, sza^me n-tes ürstdkek felállítására és minden vizmü vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
000QOoooocooooooooooooxx>oooooooooooooc^
WajdlU 1885. Szeptember 26 An.
Huszonnegyedik évfolyam.
etéhi ár:
b írt. -----
¦„A fire 3 frt 60 bt
|n*-gy fii^re 1 . S5 „
Esj«* sxan 10 kr.
HIK'ETtCSEK {
L basaboa prtittorhan 7, máaodtcor ' 6, a minden további sorért 5 kr KYILTTEHBEII
toronk-1-1 10 kn-n vetetnek tel
iiu'Mári illetek minden egyet hii
detriert 30 kr fiz u-n'dk
I
A lap azellemí rttxét íllatö kö*le-|
menyek a sxerkeastoseghei. 'anyagi rétxét illeti kö*l«mények| pedig a kiadóhiTatalhoz bénaentvej
intéwndök :
JagTaa.lt»a.
Wlasaicsbáa
Béraentetlen levelek hm fogadtatnak el
Kwírtts* riatza len kaléata**.
A nagy-kanizsai ^Kereskedelmi Iparbank', „nagy-kanizsai önkéntes tüzoUó-egyiet1-, a „zalamegyet általános tanitó-
testület*, a „nagy-karnisai kisdednevelö egyesület*, a „nagy kanizsai ti*ztion.iegély&i szövetkezet*, a „sopronikereskedelmi s iparkamara' nagy kanizsai küíválasztmánym-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON .MEGjJJEj^ENÓJ/EGXES.TARTALMÚ HETILAP.
Országot kiállításra 1
Innen-onnan öt hónapja, bogy az országos kiállítás meg lett nyílra. Öt bónap múlt. mi alatt a magyar nemzet baladását, fejlődését s ezekre taló képességének lanujeleit a tí lágnak bemutatta. És már is aajao->»u tapasztaljuk, bogi' e kiállítás u ország különböző részeinek lakóitól nagyon kismérvű pártolásban részesül. Nem szól a leczke a dühös románokra, szerbekre s az eszeveszett horvátokra. De annál méltóbban illeti szemrehányás azon tőzsgyökeres magyarokat, kik — habar anyagi körülményeik megengednék — csak gjéren látogatják kiállításunkat.
Általános a nézet, bogy kereskedők, gazdasági egyesületek, gazdák óriási közönyt tanúsítanak; a nép legalsó rétegét illetőleg pedig — habár ott 100-200 utazó mindig akadna — nincs aki az érdeklődést felkeltse, s a látogatásra hajlandókat összegyűjtse. Sót a tanulói vágyó mezei gazdák legnagyobb része, kicsi és senkitói nem látogatott falujában még arról sem értesül, hogy minő nag) fontosságú mozzanatok folynak no>t az orsíág fővárosában. Arról pedig, hogy minó előnyök hárulhat-Báua* rájuk s minő hasznuk lenne a kiállítás megtekintéséből, — éppen senki sem világosítja fel őket. így éppen azok kik közvetlenül vehet nének a kiáilná-ból tapasztalatokat s kiknek leginkább szükségük volna az ily utoo n\ érendő előnyökre, — hogy azokat a saját hasznukra érvényesíthetnék: nem is tudják s ennél fogvi nem is méltányolhatják országos kiállításunk kiható, — bátorságot, erót, törekvést, ízlést, önművelődést, nemzeti büszkeséget, nemes tökéletes! dést nyújtó hatását.
Vájjon helyes-e az, ha eltelünk ama hitlel, üo y a kiállítás csak a külföld bámulatára s csak a végből rendeztetett, hogy anyagi és szellemi
haladottságunkat ragyogtassuk ?! Nem helyesebb e azt oly feladatul tekintenünk, melynek czélja párhuzamot húzni a régi és nj Magyarország köiött, helyes önismeretre vezetni a hon anyagi és szellemi munkásait a bel és külföldi állapotok összehasonlítására adott móddal'! Önerőnk megismerése a főczél. Az csak a má-sodeuda, bogv a külföldet kedvező { kritikára hangoljuk.
Háromszázezer forint nyomdai költséget tüntet fel a kiállítási költse.vetés. De e? még édes kevés arra, hogy Magyarország a kiállítás felöl kellóképpen értesüljön
Eddig 1 mitlió ember látogatta a kiállítást. Abból azonban sok a 20, de sok a 30 kríjczáros is. — a sétáló Hol van a foldmivts? a kisiparos? a kis kereskedő? Akik nem is tudnak felőle vagy na tudnak is, nincs, aki belólök 10Ü—200 embert léi- vagy harmadáron együttesen felu?aztatna. Azután panaszko duuk, bog}* a deficzit óriási lesz. Beszélünk 600 ezer sót 1 millió deficzitröl!
A kére kedelmi és iparkamarák, a gazdasági egyesületek lapítanak, a községek s a tehetősebb mezei gazdáf meg csak akkor készülnek majd felutaiisra, ha az országos kiál litás kapui bezáródnak. A vaspálya-' társaságok ped g. nevezetesen a vi-j déliünket behálózó Délivaspályatársaság is szívesen nyújt kedvezményt az utazóknak. Gssk toborzó, csak vezér kellene!
De amit meg nen tettek egyesületek és egyesek, megtette a föld-mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister. Felhívást hocsátott ki, melynek czélja Kanizsáról és vidékéről 4 — 500 iparost és mezei gazdát összetoborzani a kiállítás megtekintésére. Ezen czél ma már a va-lcsulás stádiumában van A városi tanács nagy lelkesedéssel fogadta. A rendezőség alakulóban vagy tán már
meg is alakult. Intézkedve v&n az iránt, bogy egy kfilön vonat indulhasson Budapestre, mely 1 — 2 frt vitelbérért a Bzegényebb sorsú iparost, kereskedőt és gazdát a kiállítás megtekintésére elsrilliua.
Üdvözöljük e sz.-'D gondolatot ! Sikert kívánunk a vállalathoz!
A vidéken s falukban levő jegyió, plébános és más intelligens urakat, kik befolyással lehetnek a közhangulat megteremtésére, arra kérjttk, hogy e szép eszmét és vállalatot felkarolva, s a rendezőséget támogatva, tegyenek meg mindent a szent ügy és a haza érdekében, hogy a nagy áldozattal szervezett országos kiállítás necsak erkölcsileg, hanem anyagilag is elérje a kellő eredményt!
t. ct. 7 § B«k *égb*ke>déte sseriat mi-lőaató vétségben ; — valamint 1847 — 8
*vi .8. t es. 30. §- 4 pontjába és a 40.
§-ba. illetfileg as 1867. évi 481/1. M. K.
¦¦ kiilt kik^o.ilAtt lírauíirltiTininiaitrri
TBrvénysxéki csarnok-
Sajtérendöri vétséggel ét kihágással vádolt laptuiajdonosunk Wajdits Jt-zsef ügyében hozott íteletek.
3657. B. 1884. ; Hiv. másolat.
ő FtUig* a király numibtn
<t o>gy-k%oits*i kir. iftrvényesék Erdődy Lajot kir, trvaséci biró előkése alatt, továbbá Gr. Hugonay Kálmán é* Makay Deaaő kir. törvényaséki bírák. Ttomat 1 Ki»í Iatváo kir. Uv. jegyaA mint taaáca ij»ej*4 jolenlélükbm as I884. 'éri már-¦ci us 31-én 1037—884 ¦¦. a. hosott vád-h»Urot>.t alapján Wajdiu Jó»«of eil-n s»jto vétaég m>a ti ügynen a mai napon megtartott nyilvánoe azóbeli végtárgyalás • t De. Sass E'-mér kir. alagyéssnek 'vád és Győ.ffy János védő ügyvédnek | védbrtiédi meghallgatása után következőleg:
Ítélet:
Saabadlábon l«r& W.jdiU JóimÍ ' D.-k»DÍt*«i ttiile é%ü s 1*kot 51 «r«t, rom. 1 k*tb oö«, h»t gjBrmek »tjj», nyomd*ta l»jdooo» <W itÖD/Tkero»kedŐ, — voli lapkiadó aé%y g;mo. outályt vigiott ror»t-)«o *iÖ4l«i(i Tád>o:t, u 1847 — 8 én 18. t. ci. 30. §-ba tttk6iL m u 1880. évi 37.
rendeletbe Utkosó éa Ug?anc%ak at 1880. évi 37. t. cs. 7 5-nak végbektadéM tterint mioősflló kibágntban vétkesaek mondatik ki, éa mindesekért as 1847 — 8 évi 18. t. cs. 30. §. 4. pontjának és a SÍ. § nak, valamint ai 1880. évi 37. t. cs 12. §-sakegyb«*eU értelme atermt, te-kmte-.tel a btk. 97 § ra, össsbQnteiésal as Ítélet jogerőre emelkedését/'! asámilvt (3) bárom a»pí foghásrs éa 15 nap alatt különbeni végrehajtás terhe mellett fite-teodö, a btkv. 27. § -ában megbatárosott csélra fordítandó (50) ötven forint p^na-bQnto'ésre ítéltetik, a mely Öetsegből 20 frt at 1847-8 é*i 18 t ca. 30. § 4 pontja, ille oieg a 40. §. és a hivatkototl Igazságagyministeri rendelet tt.bványai nak áthágása miatt atabato't ki, — éten (50) ötven lorint péusbántitét bonajthat-lantág eanten a btkv. 53. §-a alapjtn, a (20) haas forintnak megfelelő (2) két napi. — a (30) bárminőt forintvak meg | fekő (3) bárom napi • ekként összesen 'b öt napi foghátra váltottatik át. I Elmu-assialUtik esen kivfil vádlott
i a magyar állam kincstár rétfére 115 frt t90Vr. eljárási kÖ.uégnek 15 nap alatt végrehajtás térbe melletti megfi te tétében, ngyttinte köielestetik at 1847—8. évi 18. t ci 35. §a alapjai, jelen itél'tet I jogerfire emelkedés után a „Z*Ui Kös-lÖny" csimb lapnak legkősnlebbi ttámá-ban, — 15 nap különbeni végrehajtat terhe alatt fiteiesdő a btkv. 27. § ban előirt esélra fordiUodÓ (100) aaéa furÍDt pénibüntetés térbe alatt kötté tenni.
Vádlott a btkv 41. §-a alapján, — tekintettel előkelőbb polgári állátára ét a fenforgó vétség illetve kihágás minőségére, r fogháti manks alól felmentatik és megengedte tik neki. hogy magát aajá< költségén élelmessé. — Jelen iiélét jog-erőre emelkedée atán s helybeli királyi ogyéssségDek éa tudomás végefr a ttom-batholyi kir. tigyámstégnek kiadandó-
Indokok:
Wajdita Jósaef nagy-kanisaai lakos, nyomda talajdono* ét volt lap ki add as-tal vádol la'.ott, bo^y nyomdájában illetve kiadásában megjelent nyomtatványokból, a sajtó termékek felagyeletére hivatott tsombatbelyi kir. ugyéssségbe* a kötelet példányokat általában, különösen pedig
at irarokbut l j^
ben megoevetettekoek bek&ldétét követ keceteaen el malaattotta, továbbá bogy a .Zalai Kóalöay" cintü a bsieokeoi két-•r m*»gjeleofi *egy<M tartaimu lapnak 1883. évi Uvauáig kiadój. folt, ét a né.tüi, hogy at 1847-8 éri 18 l ci. 30. §-oan elősorolt feltételeknek eleget tatt volna a lap egyet aiámaiban politikai ártalma csikkeket kötőit.
Hevesett vádJott at eltö váddal ttembeo ait adja elo a ana] védeketik. bogy a nyomdájában, illetőleg ki adatában idAkőnként megjelent nyomtatványokból a kSleJn példányokat, at illeti ható-aágboa caimetve, keretit kötet alatt mindig rendeten postára adta; — igy ha átok illetéket helyükre nem értettek, ea as fi ctelekvéti körén ki*ül et6 eaemény ; étért 6 folelot asm lehet; — a mi pedig af íratokhoi 1 as. alatt csatol-, árjegysék-ben megnevetett müvek kÖiül a .Rajta iányok mulattunk*, „Nagy álmoskönyv" „Vófélyek köt«öntéaeB és a , Hasat élet titkai11 ctimÜ kiadványokat illeti, mintán aaok nyomdájában még a hatvanat években jelentek meg, a ason időben a köte-*iet példinyok aa illető hatótágokbot megkQidve lettek, minden évben ujabb példányokat nem küldött be ; att asük-
vesett müvek ai áltat, bogy reclam nai-nália ctéljáböl nekik külaettll évenkint aj csim adatik, illetőleg „ajabbi, vagy legajsbbí javított kiadatnak" jeteatetnek aj nyomtatványoknak oem tekinthetők. A második vádat illetAleg vádlott oda nyilatkosik; mítserint a kérdát tárgyát képeao cikkek korán tem politikai hanem, egyaserÜ alkalmi kösgasdatági, tártadalmi éa kereskedelmi iránya cikkek, melyekkel minden kereskedelmi; tehát nem politikai lap ia foglaikotik ; kü önben pedig védsketétül att hosia fel miaterint renkivüli elfoglalUágáDál fogva a lapjáian aöiieodó cikkeket minden e-gyea alkalommal elolvasni nem tudja, •senkivftl asemei ia annyira gyengék, hogy s két iratok elolvasására képtelen ; épon es okból fogadott U,)j4hos ss«rkess-tot, kihez a lap tsellemi ressa tártjaik.— Vádlott esen fentebb elősorolt t klekweM figyelembe nem jöhetvén, as el.ogadhstó ] volt, mert a mi az elsA vádat i'ieti a Tég tárgy alá* folyamin hit alatt kihallgatott Kaffer BéU Király Béla, Cacr ia Láasló, Némeib Fereoct éa Kenyéri Lásalo tanuknak mint ssombathelyi kir. ügy ét t-•égoél alkalmasva volt hiratalaokokaak vallomásai áUal ig>solt«tutt, hogy vádlott
Temetőben
&ötát ruhában Ssép ifjú dó A ttnetftbe Borongva jö.
K«t puasta úr Lei*rd*pel. É. «aáll inája
Beh m«lv> be fájd L*bet stive : Kokot^a tor ki A kény vele.
FOiIomb aia t Nesem sóhajtva Hint kOxd, airat.
jf Búi képe ai, Borult, hervadt Reményihez. —
Ha maja kiairta, Megen/bnl 5 Boldog — Nékem már K6nyrm ¦« J5
Sándor.
Oéria.
Ossi naillám ragjog fényük Dér han»atoa bmsos váfic.
Ugy moaolyofi nK7 ¦•fnevtt Uegii olyan halTáov, aideg-
Hiába já'M róasaatiace •lopolyogva tsenre, rainre. Boldogaáchoa k«d*es Mánr, Halováaj »afj, na/yot h«lvioy.
I).
Hiába bflitkt meg a aomluk. Nem léssis u többe soh'ae boldogj Hiú caiilám nxmed tsgára . . a mi vÜácuak ouaeoaalott
Hitflnk, ateralmfiDk r«c kiégett. Es már korom, az isamivé lett Mi meftrxiaradt caak pavu «mUk, Nekflnk aa U órök/e vétek.
A iMek árnya • taiv bonja, Hiába olvad lágy moaolyba, Kacaaj ea vigaág hasstalan nind, Kirí aiálnk ¦aáztaoroava.
Caak annyit aeaa hagvott a vég-xet, atiot egy ratkáraak mriy kiégett Mi<i5n belnl ridag, halott váa. Akkor virul rajt knno ai ilet
Bátky Lafo*
Az elw kölcsönkonyvtár Megnyttá sa Nagy Kanizsán.
Nagy-Kantsa varos levéltárából köili: Báterfi.
ElmuU bOéve, bogy ai elsó könytárt boldogalt Wajdita Jáaos kooyköto és kötyvára. léteaité Nagy-Ka ¦iatán. Érdekesnek rélem a városi levéltárban Mtead bsterjssstréByt lemásolva
kösölni annyival ia inkább mert ea időben e város polgáraága nem maradt el a kor igényelt törekvések lehető megvalósításától.
1873 febr. 23 ánelhanyt Wajdiu János alig hogy letelepedett Nagy-fLanimán már U tsép értelemtől hevittetve nem caak a kólcön-könytárt alapitá, de as 1836-ban tényleg megalakult t már diatea ott honnal biró ,F o J g á r i-E g y I e f lét-rehosásáaak elókusdeloaeiben ia teve -kény réut vett, agy mtsrésiröl «« kkarí hatótág nem te ti értül ettél ragadta meg at atkáimat, befolyásával bnsditva éa elömosditva a hasafiat törekvést. Bltony- bitooy ne tagadjak meg a mohban élők érdemeit; minden csekélynek f»ta»ö cselekedet nagy eredménynek Ifin alapja a jó alap nélkül romba dói bármily magas alkotmány.
Wajdiu Janót beadványa é* as arra hototi végmét kftvetkesoleg baagtik .* Priv. Nagy-Kanita mes^ Tarosának Ne-mnt T>uattábüt ülátatos folyamodása WajdiU Jáno* N.-Kanitai konyvkötó ét köny váruanak.
Kémet Város Tanált 1
DlttÓ»é?ea.>o uralkodó Felséges Crnak Királyunk, éa a* *géss magyar namset-nek már obb iaben Törvény által is ki-nyilttkoatatott elhatárosott akaratja lévén at, hogy as Magyar nyelv ¦ littora-tnra, a hatank keblibao lakoió ttámos id°gen nyeUli é* ajaku népek kötött, kik tuiad veodégek eseu jó Hátának anayí javaiban ét áldásaiban réssesulaek, terjeai-tessék a köcdolgoc faly Utasára a hasai nyelT különben ia mái felvétetve lévén még kösonsegeasebM Utessék. As alól-
irott már második esstendfi óta éten Priv, Kanisa városban letelepedvén könyvkötői mettertége mellett a mag/ui
! könyveket a menoyn-e tsekély tebeittéga engedte, terjettteni igy eketett t a köoyv-
1 árosságot la — egy t>«kótteté«bea lévén, a
'a luaabéli jelasebb konyvoyomtatókkal
'éa könyvárosokkal mind itt helyben, mind esen a vidéken kedveid foganattal folytatta. — H°ÍJ" asooban
; sa orttágoataD kitüsöu csel felé at alulirt ii nagyobb tik érrel köt«ledb-t-
|sek esen Nemet Hegyében t egy réwrü,. magyar könyvek olvasása által a hasai nyelv a litWatura jobban megkedveltessék, mát restről p*d:g, hogy at olvaaáaban gyönyörködő PubLioum k&lómbféle bast-do< köny vek bet jataimasabb áron t
.könnyebb módon juthasaon — asándé-kotoa as alólirt esen város kebelébea
: agy agy ne*esett „k ö I C s ö o-k 6 n y»-l á r 1" ^németül Leih - Bibhothek) felfcllilani. Eonélfo^Tt alásatoean folya-
1 módik a Nemes Tanátahot : méltóatassé*
'ebbéli folyamodását kedvesoleg felvenni s »éki a stokoit mód tserint at ily 9köl-t • Ö n ö a ő - könyvtár* megnyitására engedeimet ét asabadaágot annál ia fogra engedni & adni, minthogy at alulirt éter kony tár fundnssára elegendő vagyonnal 0 rváo, magit sónak megnyerésére eddigiem iparkodása t jó magaviselete által érdemessé tenni igyakesett.
Kedvesé végaését reméoylvén tartoxó, ülendő titttelettsl vagyok Nagy-KaoUán ápriiit Holnapnak 11-én 1834. A Nemet Városi TasáUnak alácatot asolgája
Wajdiu János mk.
1834. etttendei Április 11-én tartott TanáU ttlét alkalmával.
345. Esen folyamodás fel *a.elvén, minekutána a feltett Csel nemcsak a Magyar Nyelvnek pallérosodátára, hanem s asakaéges tudományok könnyebb utoanéa módon lehető meg asertétére kineK-kiodk tárva leeod, annál fogva a folyamodónak dicséretet és valóban hassnot Intéaet tétele, nem caak hogy meg engedtetik, hanem as igeo jó néven leendő vétel mellett a lebstségig pártoltatai is fog. Kmt.
Molnár György m. k. V. h. feO Jegy tője.
Parasztleany dala.
Ei«kartemb« ró»»i.m*Kat ül tettem !
Axt a barna legényt boa [&•)(¦««ratten !
Ha kinvilik kia kertaoui-k róaaája,
lhaj 1 •jbaj 1 én letaok a BtroaUtáaT babája I
Eiaksrtembe rasaanagot niutua, Ait k barna legényt mért U nereUsm 1 KinjrUott már knkfrteint>en a róata, Megu«r«t«tt, megweretett. Sl»g ia oaalt [¦ár nóta '
Kiskertemba UUomot fllt?tek t Macpróbálom : aaAke legényt aaereuk . . . Ha még e* ii negcul.a a »nxei»et ; Akkor todom fájdalmában. —Végaőt dohban , [mepeped 1
B.B.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 1886 »6-áa
a kiedáeiban illetve nyomdájában meg- jába é, a 40. §-ba, ületolaf aa 1867. é+l 3450 B. 885 aa.
jelent nyomtatványokból a kötelea pél- 481/1. H. E. u alatt kibocaátott I(>»>K . A ... _..
dioyt a eajtcS lermékek felügyeletére bi- ügyminieateri rendeletbe ttlkS«« • ugyan u eu"f " *•"•'* »•"•».
ˇ atott ügyéeaségbea általáb.n b.küld*ai, caak aa 1880. évi 37. t oa. 7. §-lak véj- a magyar királyi koria.
követkeaeteeen elmnlaeatotte ; oa.oki-OI beketdéee Muriét minóa&li kihágáa igt-! Sajti rendin véieéggel éa kihágáai
K.tlnr B*le éa Caonka Láaaló tanok eoltatvin be. ít eaekben 'étkéének ki aal vádolt WajdiU Joeeef elleni bániad.
egybehangsólag hettroaot'en igatulták, mondani kellett. | agyat, melyben a nagy-K-abea!
hogy vádlott kttlonoaen a .Saili Mária édee hasánk védaeaeun valamint a ,Wajdita ,
Vádlott büntetése : — hogy halma
unvu 4 p WUal ej*".**1* ¦ ¦¦ TkaUlUhawea >vim> *- * **mm|j ¦>¦*¦ ue*.a> - J **~**^ • v^*w^z *J ¦ ¦ w»" ».. er .*»
oy», Kia Képna, — tat forog f»n, — hogy a politikai tártai-,ss. alatt a budapesti kir. n Jóasef aagy képsa mn oaikkek lapjába o rövid időkötök bee dig 1885 február l7-éo 403
j
népoaptárábol" a kötele* példányt ¦em küldötte ; —
be ismételve jel ntek meg, mint anlyoeitó, ! — rovatlan elAéle'e pedig és hogy aulyo-
mert egyetlen adatot sem botolt sabb büntetet naetébea nagytsámu ártat-fel ann»k bixonjitáaa végett, hogy a kó- lan családja aujtatnék miot enylnlőj köteles példányokat csakugyan postára tet- rttlmények figyelembe »é*ile mellett at
18. t, ct 30. § -4. pontjioak ak, valamint ai 1880. é»i 37.
te, holott as tlileti tsemélysetének kihall- 1847/8 gatása, esetleg nyomtatvány kissulgálta- éa » 31 táti könyvének, vagy más Üsleti köoy
§-nak sgybevei-tt értelme
vének felmutatása által könnyen tehette alapján, tekintettel a btkv. 97. §-ra, öess-volna, de a mellett bármily postai reo- . büntetésül méretett ki.
delleoség meüett ía alig teheti fel, hogy |
Vádlott pénsb«li mtraes tel tatása
mi .-egyéb nyomda talajdodosok résaéról vétketséfének kővetketménye : — a mel-a keresstkötés alatt beküldött példányok ¦ lékbüntetésül kitsabe t pénsbümetésnek rendeltetési helyükre mindig megérkes ' behajtbatlantág eseten foghat büntetéssé tek ; addig épen egyedül W.jdn Jóasef : leendő átvállostatása a btkv. 53. § a ren nyomtatványai, mintegy következetesen délkeletében leli indokát. — Vádlottnak
vettnek el , —
a foghási munka a! ah felmentése, a annak
mert végül, a vádlót: »st maga ia megeodése, hogy magát saját költségén beismerte, hogy ss iratokbos 1/. ts, alatt élelmesbesse ; tekiote'.tei előkelőbb pol csatolt árjegyiékben megnevesett müvek i gári álláaára, ét a fentorgó vétség és ki-kötül a „RajU laányok mulassunk, —' hágás minőségére, a btkv. 41. §-e slapján
.Nagy álmoskönyv,* — Vófíly kosiónlÓ é a Hisas élet titkai", csimü kiadvá-
törtéot.
Nagy-Kanissá*, 18*4. évi október
Dyokból köteles példányt minden évben hó 29-én a kir. törvéayasék miot bün-io oem küldolt be mivei esen müvek at ál j bírásig. tal hogy recUm csináiáa cséljaból nekik I ErdŐdy
k ül tétül éveokiot uj ősim adatik, illető-1 ssá a. k ieg ujabbi vagy legujabbi javított kia- | adásnak jeles étnek, uj nyomtatványoknak nem teitinibe:ók ; — holott vádlott esen védeketését épeo ason körüimény ; miatariot eteo megneveset müvek ctim-lapjára „ujabbi javított kiadat" ett reá nyomtatva, -vagyis miodeo évbi n uj csim tlatt jelennek meg, a régi tartalomnál
i kir. törvényetek 1884 évi ocktober 29-éo 36Ó7. téló-tábU pe
>g 1885 február 17-éo 40328 as ala téit; vádiottaak inkokolt és a kii ugyéss-nek bejelentett telebbeaese folytán alól kitett napon tartott nyilvános üié»ébe
vén, kóvelkeső
vitsgálat botolt:
Tekintve, bogy a vád egfik restére vonatkotilag, a, bitooyitás tárgyát kötelet példányok beküldés*, miot p>wt állítás, s oem ennek, negatív terméssetfl ellen késője képe*'.
Tekintve, hogy eobŐl követkeaőle * kir. Ügyét* annak bisonyitására, bogy vádlott kiadásában megjelsot nyomtatva-nyok köteles példaoyai beaem küldettek ¦aton:bato sam vol., ellenben vádlott ai bogy a kérdéses kötelea-példáoyokat a illető helyre juttatás végett a postán fela^
. volna, nem bisooyitotta : tekintve tnrábbá, bogy a
Zal
való teljes asouoaaágot megcsáfolja. De eltekintve ettől, at 1847—8 évi 18. t. c«. 40 §-a a hatósági faiügyelet kellA gya-korolhatása c«éljábdl io'éskedéaekft tar-Ulmatváo, nem es-o ujaSui kiadás tartalmának a régi turulommal való azoooa-tága; hanem uaupáo uoo kérdés képesbei elbiráiás tárgyat: váljon itoo nyomtatványoknak egyet külóoböto alkalmakkal
k. t. elnök. Mekay De-
Hitel-til PLANDEK GYÖRGY
kir. írvatéki kiadó.
Hivatalos másolat.
Kótlóny jellegére" vooatkoaólag a* eldún leadő kérdés nem at említett lap csikkéinek tartalma által elkövetett olya* törvénysértés képasi, mely *t esküd tat ék elébe van ut*lvs, hr>nem kisárólag csakia latos általánosabb teraiétsetü kérdés; vaj jon as ebben kötlöu csikkek el lek io tv* tartalmakat büoleteodő cselekménytm g-állapító vagy att meg oem állapító voltául, politikai termétsotük-i ?
Tekio tvd, bogy ea utóbbi *sempoo
beszolgi tattak-e második vadra
noaikosólag
vádlott vedeketése ssinten Lgyelmei kívül hagyandó; — mert ast maga is be-
40528 B. 2880.
0 Foltig* a király
A budapesti kis. itéiAtábia sajió reodőrí vétség ét kihágás miatt paaessol-WajdiU Jöttét elleni bűnvádi ügyet; malyb«o a oagy-kaaiasai kir. tórvéoysaék 1884. é»i október hó 29 én 3657 as alatt it«:etet hoaott, vádlottét a kir. ügyest Mlebbesese folytán 1885. évi február bó 17-én tartott oyilvioos úiésébeo vitagálat alá 7evén követkesÓleg ítélt:
A vádlottra kissabot péosbilotetést
p tekintettel Tádlott nagyssimu oaaládjára,
kisárólag a sajtó rendőri intétkedéa koré-be tartós ián, ennek áthágására voott-kotólag » sajtó-törréoy 33^-áb«o mégha-tároiott fokosatos felelősség alkalmazást nem nyerhet ; hanem egyeoesen a lap kiadó tnlajdenoaat terheli a felelősség amiatt as ily tartalmú csikkeket magá-t ao foglaló Upok megje enhetéeére a tör-
ittgiüaprott folté-eleknek ieg, eanek ellenére politi
rény Által iem felelvén i cai csikkeket tarulmaaó lapot adott k<
Tekintve, hogy a saj<ó órvéay 30 § ilaŐ bekesdése, a kül éa beiü<yi politikai különbséget netn te-si hanem áluláooa-tágbao ast rende.i : bogy miod*n idŐ-ataki lap melynek tartalma akar. réss-beo akar egéssbeo pulitikai tárgyak kőül forog csak agy adatik ki, ha bistosi-
g gy ,
lekul 10, 000 frt. illetőleg &000 trt. leték
Tekintve vécre, hogy a -risagál t
n.mkalönbeo a. „raaíg ill.„j6..d.rmi •¦*¦'•''"?'—«• büntet*, min.bogy é. bit,lvi..„ny.inak kérd*..,.! f.gl.l»" 1.^.1 ¦ •»¦••'¦•<.¦•«"»-•.» btt.
«ik i — a 78-ik •iám „Koaaath ünnepéi; ' nem ,
j y
> vidLttr» kiiubott büntetéa, lekiotdttai » Tooitkoaó
búnteiend^ ceelekmény larhi
L:_,. e .„ r - - r ^ ; nem aepna óaaabUnleiéat, mihea képsat _,
— király fogadaa" caimu c.ikkje, mely- t.,,,,.^, . 7» T K 17 fi ára ia J . « ''*P ben a. á.i.m fi, a korona, király, a kjr | r *, ' , I Ját fi' § J 17 , |m. «U
-i»jf.j.,- Ti... Kálmán, t W | v.,..""*** 'l^w^i^íVmeÍh l^** *-U-» M'^' *¦
hogy
| P ^

BUth. — a forradalom, alkotmányot e*.-mék- tebát mnd oly kérdéaek, melyek határosottan politikai tárgyak körül forognak, tárgyaltatnak. — .Haaonlóul po-ünkii tárgyú koileminyl Urt.lmaaa 78. •aám .Ujabb katonai hoe tett* oaimü csikk ia, hol a kormányaati idoasakra való hivatkosáasal. ¦ u uralkodó oaalád snne éa oiimere alapján a katonai rend-! aaerre való félre itmerhetlen vonatkosáa-' aal politikai tartalmú köaUméoyoyel ta- J lálkoiunk. — A 88-ik aaáni .Halottak napjára* caimu vsaéreaikkjébea neaneeak aaoo időbeli kormány caelekméoyek jel lemeatetnek : de egyeneaen altolmányi; tebá' per eminentiam poíitikai tárgyra néave történik nyiklaoaáa. — Aa ] 8-*3.
)Vlljk Ká'ru
Kelt Budepeitea, 1885-évi jqniua hó 10 én Saabö Mikid* i. k. Hanoilo'ich Emil a. k. ^P. H.)
PLANDEe'gYÖRGY
kir. trvaséki kiadó.
. k. előadó. (P. H.)
A máaolal hiteléül PLÁNDEB GYÖKGY kir. trvaaéki kiadó.
16070 esám B. 1884
HiTataloa mátolnt. Ö FéUigt aiú-íl, ntviim !
a budapeati kir. itélö-lábla
aajto véuég miatt vádolt WajdiU -aintén ei5keló boly jatolt kiállitaaunk Jóaaefolieni bűnvádi ügyet, melyben a; ban. Vatu-.aiuk kiállitáaa három focao-nagy-kaniaaai kir. törvéuyaaák 18^4. évi ' portraoeatható : aaoaalrák-magyar állam ' ' ~~ 1097 MMn alatt
A vuatmk kiállítása.
Ortaágoa kiállitaaunk — fe:adat«-hoa hiren — haaáBk koltortdjijesAinek eg/ hatáaoe oaaakópét tünteti fel. A veeu-taknak, melyek e tényesók aorábau elo kelő helyet toglalnak el, ehhee képeet
év, 2-ik.aám .Lnyhlllén. nyomor.^*, Larliua hó 31-én 1097 «Mn alatt vég- | vaint. a déli vaapálya éa magyar áll - .aaobrot . aaabadaágn.k" emu ve- | u.i hoM.t| ,ulo„ Wl.kbea*. fol,,án vaautak kiáll.taaHr'^ '"c.""l"' nemkUlonbtn a ül. aaám 1884 julia, h6 10 ,„ tvtott ,.,lrLa„ A. o«lrák magyar államv.ipilya
.«*¦¦«,», lo* ,^c„kkj, „„,*.. ,.rj.. Qi4tbM T.m^Stil M rním k0T.íkMÍ1 -y
? ilrnAhiin aitiinfáiii nnl itikBi ''juL>.i. *-_u.» r ° ^°
delmébeo asioténpolitikai ^öaleméoyket tartalmainak ;
mert at 1847/8. évi 1&. t. cs. 31. §a határotottan a kiadót neveai meg, mint egyedül felelős taemélyt, aa esen Urvéoycsikk 30. g-oak pontjai Un elo-aorolt feltételek betöltése nélkül kiadott lap kösse lé ele miatt meghatároaott büntetés tekioietében; — de kiriláflik a kiadó fele Őssége as 1847/8 évi 18. t. cs. 30 §. 4 pontjából it, meiy határo-tottan ast mondja, bogy a tserso egy üt oak tekintetik, kinek eseo melléi
A kir. ben bagyja.
A köteles példányok beküldéaéoek cmalaastása lesmielébeo hnlybeo kellé t aa elad fokú bíróság végzését, m-*rt vádlott egyetlen adatot sem hosott fel, ao-_ | a«k bitooyitása végett, hogy Ő a kötelet
nak tekintetik, kinek eseo mellék" köte- ! példányoktt esakngyao postára tetie, ho-lesettaége másként aem értelmesteüketik, I 'oU Mt Usleti raeméiy se lének kihallgatás*
Végaett: törvénysaék i
Indokok.
hely
g lhe,
ét csak ugy képselbetó, has kötelesen-ség alsó sotbaa a kiadó tulajdonost tor-heh ; — akként a fokoaatos felelősségről, mit védő ügyvéd agyancaak as 1847/8 éri \#, t. cs. 13. ill«ive33 §-a alapjáa Qgy«kssik ki magyar asm, — mó ««ia lebet. —
Mindetekkel vádiott ollenébeo /8
y g
*««*J»g nyomtatvány kiasotgáltatáai kösv- vének *sgy más üaleti könyvének felmu tataaa által könoyen tehette voloa asoo Korüimény pedig, hogy a köteles péld. °íok ** illtékea kösvád'ohos oem érkes tek meg, ˇalóeainuté letetett.
Egyebekben elfogadtattak kir. tör ***ju*k. régtés^beo felbosott indokok
Bd 1U84 ji 0
enébo a j g t
1847/8. évi 18, t. o*. 30. §.ba Qtkö.6 é*\ Budapesten 1U84 janios 10-én S—
as 1880. ávs 37. t. cs. 7. *§-áoak végbe- °° Mikioe a. k. elnök Németh Péter •. k. keswléae ssenat miaAaOló vétaég, — vala- «'6adó (P, H. ) mi.t as 1847/8 éri tot. flO. § 4. pont- I —
gy py
társulat pavillonja *gy>k legssebb építménye a« egésa kiállításnak. Park.rosolt elfttéreo a magyarorasági aradaltnak ter menyei és gyártmányai, pyranmok ií6~ ssénböl, vas- és sétáiból vannmk étbe-lyesve. Ugjau-e kit&nően keséit uradalmaknak vaQDak a p-villon két belnfl szárnyai feotartva, agy, hoKy a benn&D-ket elaó sorban érdeklő tnikj-ionképeoi rasuli kiál<itáan»k kissé ss&ktér maradt fean. A de 6erresvBattigféle jeles vas-felépitmény már több alóbbi kJállitáaból ismeretes; as uj aserkeselö óriási ttmelö-darak_ell«Dbea e tsVen haladást jelente-
nek ésanoál iokább érden
lést, mert tudtunk sserint a társulat mühelyeiben kéatültek. A magyarortsági vonalok od j«!f-oleg köti eked ó esemély kocsik és a moadooyok oébáoy eredeti példányban vaooak bemutatva, bár ai oaaaehaaoolitás okáért itt is, mint a magyar állam vaautaknal, a régebbe* hass-oálaTbso volt jármüvek kiálliiása is érdekes leit volna. Egésiboe vév* as ossl-rák-magyar áliam*uut különben igen diaaes éa «agy költséggel előállt ott pavil* Ionja inkább a társa lat aw-gyarncaasp,
uradalmainak mint a hatalmas forgalmi P«»-»t, k«-«ni kénre kedva taerint boldog éi
10,é.« kiállításának tekmthe.ó és as*t ^^^ ^^ur^ L«L%
vasúti támpontból beha'óbbfogialkosáara ^tmuu k koaöoiégn-fk játaxik, mert toTabb v\
o«im ad alkalmat. folytat*a félflok, hofj Kanitsából i* Kapó.
A déli vasút csinos kis pavilioajá- r»' ••»«•. ** •*** {n ^on eiíkMtOJetbeu W-
Prenaiager fóépitésseti taoácaoa aaé' fel- ber.| akarom moadiuü a* igazgató tracoediija-
épitméay-saerkesste n^m magyar talál- airaj'maa asomoru játÁk fejiídhM.k, ogjanaMrt
máey és kftlönben i* több ro« kiállitás. ke«éljr>k, oogr a táraaaág végra valahára meK
h...b..-4« már „utaiva. Egyebekben ^.^^^^tSUS^^
BÜNKŰ
H i r e k.
- ElóUzetásI felhiTks. At
meglehetős ttrulmatlan as amúgy ia apró pavilloa. A társulatnak Magyarországban niaoseaaek mühelyei és tebát aalnnk \
oem igea *oh mit Kiallitaoi. Cainoatk ét eredetiek a Hagya.roraság éa Budapest, kuiöobea Q-rácsban kétsül, csimerei. melyek csupa apró -ioprofilból, siottegbol ulol»° n«gy«dének eljöttévé, iámét kérjük és több efféléből vannak igen ügyesen a t. olv-sdkötonsé^el, hogy lapunkat pir-óesseállitva. Hogy a déli vaaut legalább «*¦•» ssivi*kedjeoek ! Asoo t. megrende-ennyiben vett reest kiállitásunkban, as ükét pedig, kik a lap arával hátralékban is, es iaiéset ismeretes forgalmi politika- »ano.k, ennek beküldésire kérjük N»gy-jánál fogva. vívm-inyaak .ekinth«tÓ, Kanissán, 1885. ssept. 24. K>váló tisste-
melynekf elérése a magyaroraaá^i ttaieU igazgatósig érdeme.
- GrflBfeld Alfréd világhírű
A többi magáavasut, ssinte restéi- soagors-mövést váruaankb. érke jak kimondani, a koslekedési mioistle- örömmel üdvotöíjük s egyúttal ael«gea terium pavilonjának uld.iaasL.LiB eidu- ! óhajtjuk, hogy elragadó jaiékábaa lamé gott egy-egy egyforma dissköesu apró -8'1"90 gyönyörködhessünk, tokocaka álul van képviselve, mely as j — A Slfiret tLamssa vidékén e bét
illeld fiiul hosssselvényét, némelyiknél kósepéo keidÓdöit. Sürüo robogó.k ki a még helyrsjsái ia tartalmassá. Kony; as, fogatok, habára stüret aem v*.i»mi Tig. egéas. EsenfelQl osupáa a magyar éjaaak-' A jég eroaea megvamolta as itteni azölo. keleti v.aut s.-a.-ujhelyi főműhelye alli-1 ^et. A bor miooaégro aésve jobb less tóit ki egy a moadonyok káros moagáaá- sokkal miot a leeu'óbbi években volt. k kdl láJó lé HiklÓM SslatáTSDUU th
oak megakadáiyotására saolgáló elmésen saerketstett kétsUiéKei, és a kasaa-oaer bergi vasat néhány fnrgolom ¦ atiastika,, ét músaaki rajtot, tobbik kott a Hernád tahid Vassserkesettel való kicaeréléséoek és a m-groogált moaiy-i alagutgyürünek al való t>loserélésének ábráit, melyek technikai tekintetben annyiban érdekesek, amennyiben e műtétek a for falom megasakitása nélkül történtek
A vasúti osstály egéas salya a ma gyár á.jamvasuta:< kiállKáaán nyugatik;. Ei a köslekedési mioiaate^ium tágas caar ookát majd oem egéasen betölti és tartalmassága által némileg kárpótol as előbbi-ékben vásolt hiányokért. A m. k állam-ra*utak gépgyára és a Oaot-gyár áha kiállított nnsdooyok, ssemély - és teh»r< atálinó kocáik tsiotén itt vannak elhe lyesve. Eteknél érdekesebb asonbaD és stinie történeti becsesei bírónak nt-v-js-
hutó a
agy
ar államvasutakon 1868
óta mai napig haasnálatban volt és levő különbösfi aaemélyasállitó kocáik öaste tása eredetiben ét rajtban. Mto/ hala dás a régi egytterü coupéa-kocaiktól a mai gyOoyórü salos- és bolköslekedeaü mtercomcBunic-ationális) reodaterü k»-csikhut. A lamvatutaink roh*moa í^jl dé-éoek igeo <-rd-k»-« ét gyortan átoéi b-tő képét njuj jak még aion ittéojtaleo i, megyek »a *lUm bá-lotatá; 1868-IÓI 1884 ig abráwljak. — 1868-ban a kia bndapest losoncs-aalKó vooal — 1884 végéo as onsác O«*te« végpontjait felölelő hálósat; 129 kilometerról négyemeren felülig — et oly rapid terjedés, milyen Amerikán kívül rövid » »*tél évtised alaU táa sehol •« /rdul eló! AUamvaau'.aiak kiáJlitias e«y-ltklabao dicaéretes bmgalommal felöleli ingában miodason történeti adatokat lelyek e hálótatnak forgalmi, kereskedelmi, épitetteti éa fÓleg müssaki tekintetben való rendkívüli aövekedéxé*. é* ;yarapodását tanultágosan és világosan ti tün intik.
Ha felemlítjük véKül a Banovits Kajetáo aaabodalmatott állomási távjel-tőjét és uj aserkese a kocsi véasjelsojét, a Sándorf ssiotén srebadalmasott állomá*i vessjelsdjél és a Neohold, Eíg*r. Fischer
j Weim
g
Teirich éa Leopolder cségek. d káb áó
főleg jelséai és távirdti ttaknábs vágó vasut-felsaereléti tárgytii, skkor — a mrooyib-o izük terünk engedi — nagy-iábao telöUhük mindasi, mit kiállításunk rasuti csoportjai Urulmaanak.
Közönség köréből:*)
A Ufolvt bétán Majaueni kisaró.ar»san Ssigetbj J6«Mf darabba aaattah al6: agy látstik, h"g-f HikLóaj nagy •loVaretettal. tí-laltetik a réfiaéc iránt, nart m*c edaig •&
abb taraadalm> atinmŰTat Hm táttonk tár ilatától, bogy operetté o*m t arait •ddig! Min** azt Mm sajnáljuk de hogy a modern •ftirAk termi ke bíl wm mat»tott be mét Ú-m aejet iem, aat h*táro»ott*n rotttaljok, lírkldij tíroauokhau oly pártoláiban réatMUlt nnnóbeo rideken atinigasgaio tajbu ritka a ré-aaasnl. de 6 ngj iátaxik ezt méltÁnyolm nem iadja. IüajOt: efj senaaserre»ett tánnlattal (a Bérleti felhivaa ttké^etaaen aserreaetl to.*,) a 16 előadásra bérletet nyitott Jó kedvében Orrea titkirán«k jataloajátskot ád, táo * «S
; bérletért, »etnnii tekiat
k6iAaa«gr*, m»ly
rdette iakáob ^sosibatíalTy ájm» bucaajáté-lát ogyaaia ért«*ai«sünk aserSot navaaett oafi-•«an8, ki afrik támassa voH a tiratilatBak t kSoaég rokoaasenvet ti bírta, esOtörtdkÖn ,a caapodárban- lop«tt föl nálunk utoljára . aegvált a ts>r ólaitól S*iklay ii, é» Mint halljak Moori u Btenni fog. Iga* ogy»o hogy ftathmáry Károly j*1m tsiaéss aaerxodött ujabban a láraulethos, de oly mavé ti tökélyre ez sem vitte. >>ogy a drámai •xinéamSt halyet«-sitaetaé as*a kirftl tapautaltsk hogy Miklóiy nem toaetsegaes ¦%ertas osstogat^a a as«re-
X rovat alau ktel&ttirt asai vállal
— Hiklóuy ssIatárSDUU t.het-
sége* tagokkai staporodott. Hiaataük, hogy köaönségünk a snuigaagató áldosatkéss-ségét meltáoyulní togja és tómegesobbeo Ittoga'ja as átaLáo véve sikerült elő adu-
tokat.
— HymeD. Ssignta Róbert urnák, a helybeli „KoroDa" asalló eiŐoyösen ismert és nagy oépaserüségnek Örvendő *endéglőaének, stép és művelt leányát : Laurát, — a múlt hét folytában vetette oltárhos B u r j á o, ca. és kir. fÓ-hadoagy, a helyben állomaaosó, 48. sor etred tiasti k aráo a k egy i k általánossá kedvelt tagja. Kísérje áldás aaép fri gyöket!
— VÖrÖS Gynlft seoek-rába ujabban a Turma-f-Me i-io«k r is b-olvadolt, t igy as moat még teljesebbé lett, fiat igen helyasen tették, mert míg két seoeknr csak tjgymáa karára, működhetett, addig egy teljrs sea-ikar bictoa exitteotíável ár haatonoal éihet várusuok bao. Ennek orfi-bet másréssről » senek^dveló
t, mivel es által oly senek*rt nyertiioi, mely bármelyik vidéki jeles senekarral verseoyre kepei. — Csak • aulán méltó pártolásban resaesüijenek !
— Dr Koraes Zsigmond vMtprémi
püapök Sümegheo id'it. Ott van Kund. a hroeves BSkTras vndáato i'
— Fel»ösz«meDyel plébánossá
Kiss Pál, osesi r--gi plébánia lett kinavetvt-,
— NjÜTánOB eUzamoláanl a ki> vetk^aő bi vataloa \ égsés kotaeté .elére keretiünk fel: 5831 tt. 1885. Tuboly Victor ügyvdú boiybeli lakóé, miot at 1885. év> taent István üaoepet rendes^ bisottság elnöke 50 frt. 38 kr-. a stégénv alapbos leeDdA csatolás végett beterjettti. Végxé*. A f. evi Ssent látván ünnepély litsii. jövödelmekéo ki'Üotetett ea k»ma-tosólagN. Kaaiasa város ssegénj siapja javára fordítani baiarosott 50 frt 38 kr. ases ötvao fonót és harmiocsoyolct kr»j-osár ai 1885. évi ragy-ktnitaai Ssent Ittváa király na[ i ünnepély jövódrms caiméo takarékpénatárba helyeatetni éa a nyereodő takareklári könyvecske * vároai pénsiárba őnsetbe tétetoi rend-l telik. Este, egyidnjüieg Tuboly Victor Ügyv«d ur rnioi a rendeaő bisotiaág eloókéoek Nagy-Kamata varos reodesett jtaoácta réssérŐI a ^áros ttegéoyei nevébeu kő asönet nyilvánítunk.
HirŐl Tubo y Victor ügyvéd ur ugy a városi péotiár és isámvevoeeg iu-durnát, megfelelő intézkedés il e ve as «do-tnáoyosott össsegoek nyilvántartásba vé> tele védett v^gxéaiieg érteaítetnek. Kelt 0-Kanizsáo a vároai taoácsoak ltSíSŐ-évi sseptember bó 6-ao tartóit üléséből. Babocbay a. k. polgár> .ester. Leogyel ijoes. k. v. fője-iyto. (P. II.)
- A mlbaldi tanító ellen nsgy at
intrigoa amint énesfl-ttnk. Már annyira leotek. bogy s Uoitástól is te.jeeen elakarják tiltani. Bevégtett testekkel Dena állunk még ti-mb-n - a igy ^rdemlegeoeD as ügyb&t nem ssólhstunk. De ha, as Ü^> agy kívánja, nem fogunk eféte törvényellenes törekvés kellő at tárgyilagos meg-
tel
elól elsárkotni-
— Jéiu Bzrnt
gjg
¦ftTe a tárauiat rasaé^e ujabbao K r
» 400 db. 6* G o I d 367 db.
bélyeget »dlak at a saerkesat6»égüokoek
- Elragadtak a lovak e_y ge>s«i
bért. a varosunkban f bó I7>éa t»r* tolt beüvaaár alkalm-avai. A sserencsé'-leo embernek láb* kitöri éa arctáaak itmai mind letépódtek a mmi a itáguldó io*ak a földön tovább voostolták. A kocsin e^y kis 3 éves gyertaek. a ssereo-cséllen unokája, olt, kit ason ban tsereo-
-e valakinek sikerült a koc.iról !«• kapm. A stegény embert ápolás véged a tMlyb-sli kftr*asoa aaállitouák.HUSZONKEOYBU ÍVFÜLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 26-U 1886-
— Kedve* vendég. Variunknak eo kedves vendege volt : íd. S ¦ i n- f *Í»r Tudomi- L
,ie7 Ky
lT,*Akadsnaia k6ayvttr-óre. gá
»lk cs^lj* * városunkban találhalóragihb .érdekesebb DTomiatvanyainkk és as *ks-dMn»> knnvtirban hiányso hírlapoknak borsósé. Lapunk saerkaaetőeógat B^nHteHe látogatásával SwmbAioD ba (jgm vett városunktól • tovább utaaott Sjoinbethelyre, Hidasy Kornál böf.
— Nagyérdemű közönség. Több
,lbeu mfiködvéo N. Kaniajeáa volt sse-reoca«ai a n. é. kösftnstíg ssives pártfo íU*í megnyerhetni ; ason édes remény beo hogy *•* °* óvbon aem fogja tó lem megvonni, tadarom. bogy ss idén ia ok-Totleoüi megjelenek; de ismerve a oagy-kasicaai n. é. kösöoaég illését, tadoon. bogy M-ptetnber és október hónapokat nem t*rtj» alkalmasnak a tánostanalánra 4, egyáltalán »ddig, míg as esték rövidek ¦ még * sssbadban talál saórakosást, nem atar-t a (áncsiskola falai köaé lárkósni, eDDeiíogva elhatárostam, hogy ak kor wfők. N.-Kanizsára, midón as esték boat-tubbsk 1 estnek éa senki sem fogja mou* d*oi • ,bia«en még ninca itt a táncsidény mert még meleg van táocsia kólába járni! éhnek követkeiiébnn én f. é. november bo olajén érkesem Kamatára • a n. é. kö-¦Aoaég igényeinek és íaléeenek megfelel6 elegsutiával bereodesett a kit&nó sené*el fliiott tánosiskolát nyitok, tótorakvésem ti ii-ood bogy a o. é. kósöoség ssives meg-elég ed óiéi kiérdetnsljem és kogyea párt-fúrásira méltó legyek. Felkérem tehát jóakaróimat és kegyei pártfogóimat mi-•aeriot asives bisalmakkal esuttal ia ki-tiiotetni éa oagylelka pártfogasakkal et alkalommal it megtisatalni kegyesked- j
nogr aovember elsjén okvetlen megjövök egyidejűleg magamat a n. é. kösöntég b*c*ea kegyeibe ajánlom. Pápán 1885. firpiember bóban. Kemény Gyula tános é« illem tanító Pápáról.
— EUdó könyvek. Egy h-lyboli !d.k
kr. Baam Jówef 40 kr. Klopp«r János Í5 kr. Sattler Mór 50 kr. lUortser Karolt 50 kr. Uirackl éa Baohrsch 1 irt. Kfcmpert 40 kr. Nagyságos Karosat; István 10 frt. Nagyságot Kartmag Bél. 10 frt Tóth Károly 50 kr. Schlesiager Gynla 50 kr. Gaiger Pepiké 50 kr Ke-ged&s Kerenc 20 kr. Virág Jóeset 20 kr. N. N. 30 kr. Toch 30 kr. Milhoffarné 20 kr. fierger Jakab 30 kr. Potlák Morné 30 kr.
— BfcUtoi fttr*4I tudósítónk írja : Folyó évi saeptember 14 éa tartotta itt Dömötör Lássló mebéaseti vándor tsaár eJmélati és gyakorlati előadását kévét ma hal'gaióság előtt. Megmatatu, hogy mily könnyű aeerr«l lehet a kaptárokban elbánni a mébekkel. — A gót és melegtargók e hó 15-én sárattak be. A balatoni fttrdflt még most is lobban bui-nálják. — E hó 22 én tartotta a .Bála-, ton-falvidrki tanító egyesület" ósaí gya-léaét a fürdőhely oi»a*ó-torm*b-n. Mag j»l«m 16 taniTÓ és 4 t»nttgj pártotó, elnök Nagy Aroa, ki gyakotlati eloadáat it tartott Mének taoitáaból. Smi*élyes aaavak-kal a gyttlétt megnyitván, kövelkeetek a felolvasások éa as egyesület ügyeinek elinléaéae, mely példás rendbeo folyt le. 6rs qtán volt Ursasebéd a .Kisfaludy* féle vendéglőben, hol saebbnél-ssebb f«l-kÖsaö«tók mondatuk. Ss alkalommal di. Orbán Grala fővárosi fiatal nrvos egyletünk pXr'oló tagjává lett a 5 frtot Esetett as egyeaQlet pénitáribs, vtlamint
gy p
Kábdebó litván osopaki jegyuS i» '6 frt lefiietésével as egyesillet pártoló tagjává iratkototí.
— A wBa4*pf*ti HirLap" ot, mint
reodkivflJi^n elterjedt tóvárosi napilapot,
r^ egy
éi
frt 20 kr.
anól Seksipir éa Schiller öaases müvei (ig'o »»ép diaskötésben) egvenkint 14, — öatsesea 28 ínért megssereshetók. A tőletek teljesen ajak. A venni ssándé-kosók sserkess<óségünkben megtekinthetik a egyúttal *s eladó aevét is mefftad-katjak.
— Vakmerő tolvaj. Blaa Jakab ör^ magánzó, magános ember a csengeri utóiban Iov5 háiikójabsn ősapán gasda-MMuoyával lakik, Da meg van még egyes lova mellett egy fcocsitgyerek ss istálló* bao. E« képesi ossses hasi népét. — Va-sároftp este 8 órakor aaokás saerint reo-deaeo besárkóitak éa as öreg idejekorán lefek'ddt. lefekvése ejótt gyttrüit, ssebórá-ját, töltött revnIvarét as asstálra rakta Mintegy féi 12 órakor felébrebt as Qreg ur bisooyoa do'got végesoi éa ekkor meg is «karta óráját tekinteni, asonban ast as asstaloo nem találta, e kőiben a sso-btbaa sóreji hsllott a kérdesve ki tsu itt? ast a válásit kapta ,nndó adj péut," hs öreg megijedt és a saob*ajtót felnyitva k konyhába ugrott, a <olvaj ia ntáona akart iramodni, de s kösben a gandaass-aiuor ia felriadt és oly erővel fogta be as •jtót. hogy ast a gasember fel nem nyithat;* As öreg Blaa pedig kiérve sí ad-varra lármát csapott. — A tolvaj pedig h.Wft a reá nésve végletessé válható lir mit tebwakitotta as niosára ayiló abla-koi éi ason kiugorva eJillant. — Magával vive Blaa Jakab gyorftit, öriját, revolverje: sót egy duplkcaövü. puskáját is. As utcián még sétáU a nép, de a lármára tobuen meg ia álltak, de a lófegyvwrrel krieben kiugró tolvajt senki iem merte eltigai és így s vakassrigaseabsr kftnyfi ¦térrel elmenekült. (EbbÓl a* as Qdröa-¦éges tanulság, hogy nagyobb elÓvigyá-uual kell lenni ; mert a rendőrség lét-itáma nem mgedi, hogy minden hás sax-kahos kfilón őrt állitsoa a reoHórség.
— As onság«a kiállításra való
lom^ea felránHulaa esikösléaérdl aaűl vetercikkQak. Örömmai értesülünk, hogy Horváth Károly vár. slöadó tanácsos és dr. Taboly Gyula Ügyvéd arak már a kedv»smény«k easkóalésa iránt illetékes h-l>eken lepéaeket tettek. Már kedveso rálasiok ér késtek ia. Caapáe a Délivas-p&lra társaság válássát várják még s atatán r6gt5n megalakitják a bisottságot, melynek as 500 aUsó osssetoborsása jut felkda'áal. A saép mosgalombos tényes ¦ikert kivÁDuak!
- Ax „EnielyrMxl köxmÖTel6
désl EgvetíÜlet- réasére es ide g » kö vatkasó adoinioyok folytak be: Sngrits Róbert 5 írt. Wittinger 60 kr, Fieis " hitcker Jótsef 60 kr. Kreialer Netti. 20 kr Weia* Bernát 30 kr. N. N. 20 kr. K. N. 20 kr. N. N 20 kr. N. N. 10 kr. N. N. 2 írt. N. N. 20 kr. N. N. 50 kr. 8tefaoek Albert 1Í0 kr. Simon Gábor 20 ír. Hirschi Béla 40 kr. Fieohtr MstU kr. Ábrahám Zaigmond 40 kr. Venosel Resao 30 kr. Taas Viktória 50 kr. N. N 20 kr. Dvorssák Faranos 30 kr. Wslcs Ukács 10 kr. N. N. 60 kr Mas. ier Viktória 60 kr. Grata Jóssef 20 kr Weber Mihály 50 kr. Babios A a Isi 30
gy
legoséiss^rÜDben posta aialváoyayaj e ccimen: Budapesti Hírlap, kalap atcsa 16. as. Budapesten.
— H*dme».t«ftBégi dlj. A barma-
koroMtálybéi aaolgálatképteUnség
lépéssel eióbbre haladt agy * sBflvslódés sniat a magyarosodás terén.
Sslméuet Iruy B. Zsigmond 23 Ugból álló awnUrsnUu e hó2l-éoke«dte meg előadásait Csáktornyán, asinrehosv.* OsíkytÓl a ,Baborékoka-at; e héten eló-adatott még .A senki fis" népssinmfl a gyengébbjéból és ,A nóaraJom' Ssigli-geti palymyertes vigjátékct K három Eló-*dáa igABoljk, hogy iparkodé tártulatiaj Tan dolgunk, a es Csáktornya* méltány lást ssokott lelai.
- Vidéki axinéoet Súaeghen Balogh Arpéd ssintár%nlatáaak sikerttlt bérlatet nyitni, eióadáw>k naponkint tartatnak a köaónség eseken mindenkor igenssép asámban *osi résat • dicséren-dóen pártfogolja a nemseti «siaész<rtett ; de es alkalommal varosunkban idósó tárfalat a támogatást méltán meg u érdemli. Ssinre került f. évi asept. 19-éa .Bakow a ssékelyek hÓb*r*a BenkÓ Kálmán rtin mAve 20-áo .Csigány Panoa* népmninfi iru: Almági. 21 éü > .Rantci.uk' Erk-mano atán fordította : Katy Emil •¦inmű. 22-én „Komevilli barangolt." Nem bo-caájtkosunk egyet jelenetek ki»meléaére, de a kösónség hangulatából elimeréssel kel! adó»nonk. Balogh Árpád Munori, Ruisai Etoí, Bócikó Dóra a régebben ismert éa folyton érdemekben gasdagodó Balogh Alajosnét játékukért, ük minden fellépésflkkor kiváló tetssz aratnak. Bukowbaa Komjáthy (tábornok) ssioten remek olt. Mitraj, iványi már többssor kelleme* pereseket »«erest«k játékak-Tolnai é« Heényi Aúton-a énekük ilial As igasgató neje Balog Arpadné, — mint mukedvelJbfil agylátasik iddvel', kedves iskoláson Thália papnÓ leei. An nak m egem Ütésével, ha egy ép ttgyao-ason egyéo más-más aseméiyt kényte eo leleniteni máskép masskirossa jövfibon magit — ki emeljftk a asereptudó és igaa törekvő tár«alatot a a kösöoség .ovabbi pártfogásába ajánljak.
üatt sOT^salíanul kikerült egyénekre nésra, a kik esetleg még a negyedik ko-i is besorolhatók, a pénaUgy* mi ¦isstar elrendelte, hogy asen egyének amint harmadik korosstálybo] kikarftmek, >nnal fölveeoddk a dijkatel<tsak jegyiekébe; ha a negyedik koroastályaál be-soroatatoának, a jegysékból töilendők a as esetleges befiie-és oskik viasaatéritsn-dÓ.
— Megie|»eté«. A rövid asivarokat iámét kesdik „tórmelékkei" tölteni. A minap ragyajtott agy uri ember «gy ily-lyaa ssivarra melyaek köaepe feltűnő kemény rolt — telve, hogy talán dinamittal van töltve — aa asstalnál lévő vendégek hotsáfogttk s ssivarnak boocsoláaá-hos, a nagy megnyagtatáankra a asivar-ban egy ép saiiva magot találtak.
— Hogy MOrtgBak a nók ? . As imberi test tar las éa járás *lmélete" ősim
sia>t rendkívül aseliemaa értékesé* je Uat asag Parisbaa B.liae hagyatékából. As étdekesmühőt kireaasaak ásta réast, a mely a legérdoit oaebb, bár nagyon is bi sarr a a nÓkre vonatkosik. El a kí)vetkesL: A oki nók a Kik asögleteaen mosogcak többnyire erényesek, mig minden nfi, a ki véikasett, mosdulatainak karakdadsé-gt által tűnik ki. Ker«kdad*ég nélkfll ainca kellem ; e* kélaégtelen. Ssabad-e a BÓDsk járásköaben a aaokayát felfogni ? Jó ialésu oölgy talajdonképpen nem is megy ki soha eefiben vagy aárban, a ruháját pedig atcsán soha fel nem lógja. Mint egy vén diplomata basaéli, Mária Terésia kiráJynfinek három hercsegnŐt ma-.tak be, begy vál aaasoo kösülök feleséget agyik kegyeltje asámárs. A ki rálynó anélkdl, bogy oaak saólott ia volna hossájuk, már megtette a válasstást. Láttam ókét a kocsiból kissállaai. — be-ssélte késóbb a királynó a düpomatának. .A lege Isi félrel re lépett mikor kissáli, s saaodi*. tarmésseiMea és *>lfognlatlanal aaállott ki, a harmadik p«dig Oaak agy ugrott le a kocsiból. Ea tshát a másodikat vilasatottam, nari ai alaö ügyetlen és egjtigyö a> atolsó pedig könnyelmfi és könnyuvéra lehet." Mária Terésiábak osakagyau jó ssema volt . váiaastása ai karait,
— Hogy f5«t a n«k«l ? E kérdés re l>rexel Hieronymas jeaauila agy k-OMiabb értekeaéaben falai meg, nely 1431-ben látott napvilágot. A pokoli kö-T«tkesókben irjt. la : A Jpokólnak hét belyiaége van. Minden lakásban van 7-ttti-éa 7 jégfolyam és 7000 lyok: minden lyukban 7000, repedés, a minden repsdés-Wen 7000 akorpió a esek mindenikének hét teste van és minden testben 1000 tonna méreg. Már ettől oaak lehetett félni — U3L-b*n.
— Csáktornyán f- hó 20-Ía nyitót ták meg a kiadedóvó-iotésjat, melyhea aa épaletett a vááos adonáayoata, a ssük aéges ösateget, pedig agy ssólván gmrs-tonkintsakosgatta öfcse a városi lakók ióiadulata. A kUdedóvó-egyasalet aser-vesettsege a legbistosebb garaatia es in téaet faivirágoatatásárá. Csáktornya ráros pedig egy hatalmas, saaBákatai epooaália
Moóri (Aneoburg, gróf) .gyetlea j«|«é-••ért tapaott aratott.
Siepteaber 23 sb a ,C*ókoo
saarsett tAÍ-génv ¦ oaimfl darabbaa a dicsőség orosalááranse Ü % i p S i g ^ t i-¦«k (Abrai Irén) jutott. A nagy sikerben osatotuk vele 8iikl»y, Molaár Qisella, Bánjai, Moóri és Ssánthó, kinek es úttal jaiaJomjátaka volt. A sikerült előadás nagyobb köaön-seget érdemelt volna.
Stepteuber 24-én a .Csapodir
ˇ*gy : * férj javító iskola" cimtt, kiiünÓ francsta vígjátékot já'ioiUk 8 ¦ a t h-máry Károly a cimaaerepben oly ritka jellemteteaeéggel játasott, hogy a nemseti ssinhái dasskain is ragyogón volna vele. Minél több aaerepb*n látják őt, annál inkább bámuljuk Minden ase repét geniálitáa, tanulmány jellegsi. Ma gyön kevesen képesek — még a t«het ségesebb asinéasek kösől is individailiU-sát a aserepnek agy alárendelni mint 6. Jeles játéka minden esetre voasani fogja a kösönséget. Síirsaay Jóiaa ia (Camilla) en esten már nagyobb eUnk-seggel jáUsott, s es nagy elónyére vol*. Ssombatfalvy Anna ssintén B*«7 ügyekesettel, Bányai és Moóri pedig diosiretesen töltötték be aaerepeikit.
Délben.
Sopron 1 óra 48 pereskor
Pragerhof 1 óra ló
Baros 1 óra 40
Budapest 1 óra 59
Budapest 9 Óra 50 peroskoi Bécsajh. 10 óra 26 Badapeat 10 óra 55 Pragerbof 11 óra 35 „
B»rca 11 óra 25
postavonat postavonat postavonat postavonat.
regyes-oa. postavonat
gyorsvonat postavonat poctmvooat.
L-pvesér As kiadó: SZÁLAT HÍND0R.
FelelÓs sserkesstA : VAS8 ÁLI08. Laptulajaonoa : WAJDIT8 J0Z8EF.
Nyilttér.
Színészet
— Sseptemher 19-én játasották .Anfiemancipació" cimü 3 fel-vonásoa énekes bohósatot. Irts Stigethi Jóss«f. Zecéjét saerse Serly Lajos Rtn deso : Moori : A darabot ittelonór adták és megtetu hatását mint Ssigethynek általában legUSbb darabja. A ssereplók kótül Sí é p 1 i g e t i (Flóra) tűnt ki. Játéka igen nagy letasést aratott. A ko-sfinaéget jól megneveletu S a i k I a y as öreg huaaár sserepében, mit nagy élethűséggel játssott. Molnár Qisel 1 a rövid sserepében sxoedált. A többi ssereplók ia megállották helyöket
Sieptember 20-áB a ,Véa bakancsos éa fia, a hascár" cim* darab nem valami nagy tetssést krltett, As e fajta daraboknál fŐ dolog as élénk, gördülékeny előadás, mit ez úttal nem volt sa«-renoséok élvesni. így mr.áu meglehetős von tatot Uággal és unalmaaaággai daráló-dott le a darab. Síik I t j (Friosi) aj 3 s é p 1 i g s t i (Lidi) élénk játéka nagyban befolyt arra, hogy a darabot
türelemmel végig lehetett hallgatni
Szeptember 21-én stinre kerültek a „Kölcsönkért fel«ség" cimü és est meg elősőleg a „Robin orvos" cimü vígjátékok E^ alkalommal lépett fel itt előss&r, n ajoaí ssenódOtt tag: S a t n m á r y Károly. Tehetaegea érinek bisoayalt. Kitűntek mellette :Ssombatfslvy Anna, Síirmij, Moóry B á e y a i.
Szeptember 22 én Saigotby Jósset
Rang é* mód" cimft asmmüvet jáusották
A darabot már volt alkalmunk Ütni
Ssathmáry ss alkalommal Barcsai
Gerő ssernpét kitűnően jitssotu. Saép.
jellemsetea játéka nyilt }«lefléMkb«n
tapsokra ragadta a kosönséget. S i o m-
bat falvi AnnaésHollóainé
agy élethűséggel alakiutuk. S • i r-
m a y (Ciariase) kisaé kedvetleaü játssott.
Vasúti menetrend.
lcial KansarűL
Pragerhof 5 óra 20 pereskor Barcs 5 óra 45 „
Badapeat 6 Óra 28 , Budapest 7 óra 80 „ Bécsújhely 6 óra 35 .
Délben.
Budapest 2 óra — pároskor
Pragerhof 2 óra 45 „
Sopron 2 óra 15 »
Baros 2 óra 25 ,
Este.
Pragerhof 11 óra 20 pereskor Zákány 11 óra 5 „
Badapeat 12 óra 15 ,
Béoaajh. 12 óra 5 ,
Kannára.
ímnt
poatavonst postavonat
gyorsvonat vegyesvon.
postavonat.
potavotnat postavonat postavonat postavonat
gyonvonat postavonat postavonat postavonat.
Bécsajh. 4 óra 3 pereskor postavonat
Budapest 4 óra 45 , postavona
Fiume 5 óra 25 , postavonat
Pragerhof 6 óra 17 , gyorsvonat.
asztali- és Qdrtő ital,
kltímí l>aU«unak bizonyult Uhöjnnél,
(égtbajokaál, gyomor- ú bolyaghu-
rutnal.
lattODi Henrik,
HlraetéaeK :
Krven Lucas Bols,
k. k Hof Lieteranten. k. nied H«f-LJefarantM.
Alipitutott 1875. Amsterdamban, különlegességük
Curacao- An isette,
u ország első fizleteibeo lészletbeo vannak. 2615 1 — 10.
Zongora raktár.
Nag; választék íj zongorikból a lagjtbb bécsi gyárakból. Régi átjátszott zongorát becseréltetoet
Rosenberg Ádám
Tek Tílb L«ioi ligyiéá ur hátibu. 2617 1-'.
l
i
Hirdetmény,
Héltósigos tolnai gróf Festetics Tasziló ur somogv-megyei taraDyi nradalmában legelőn hizlalt jó karbaD levő 379 ttrfl és 433 darab nőstény
m uatr-EL birka
eladó. —
BóTebb felTilágositást ad az uradalmi tisztség Tarány-ban (Somogy megye posta helyben).
Kelt Tarányban, 1885. szeptember 19-én
teljes tisztelettel
HORVÁTH JÁNOS
BZ&mtATtÓ.
oooooooooooooooooooooot
ÍGÉRVÉNYEK a Bécs városi sorsjegyekre,
buzéia oKtxboer l-én.
FŐNYEREMÉNY 200,000 FORINT
a rrt BO éa SO ltr.
A pesti magyar kereskedelmi bank váltó üzlete
Budapest Dorott) a-utcea 1 smmii.
Nagy-Kanizsán kapható: ROSENFELD ADOLFNÁL.BDSZONNEGIBDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 26-i. -R8 .
H I
jteOWWWW
Birtok eladást és vételt
bérbeadást és bérbevételt
a dunántúli kerületben legszolidabb feltételek mellett, közvetítők kizárásával, egyedül közvetlenül érdekeltek megkeresésére eszközöl
EÖSTÉSIK. DOOOOOOOOOOOOOOdÖÖCXNOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXM
_A.I-.-A.r»I1"r « TOTT 1858.
WALSER FERENCZ
oUö macyu gép- m tii«olttM«rek «Tkr», harmng- és éromSntidéjí BUDAPB8TBH, Bottonbüler utcsa
2607 3 — 3.
Ősterreicher Beroat,
ügynökség- N.-Kanizsán.
KlALLITÁSlSORSJEGYEK
K/.en sorsjegyek kaphatók Nagj--K'inU»au Wa]CUta József könyvkereskedésében.
Ajánlja gyártmányát.
mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-
tyUkban elvállal teljes Vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, fti mentesítő tarsalatok és magánzók ré-
t-zcríil modern l.chnihai
252* 15—50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magánfürdrik felszerelésére, szagmentes ürszékeft felállítására és minden vízmű vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes érlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
q Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
8oooooooooooocoooooooooooo»ooooooooooooooc
V irodalmi á. nyomdai reai?»tirtara»«áe kíioy vki»d4hi«at.;ibaD BsdapMt, 0 0 kecskeméti-Dtcia 6. 81. megélem ié Ufyaootl. valami
m nd-n kó"jv aruaoal kapbatú :
A BUDAPESTI ÁRU- ES ÉRTÉKTŐZSDE
XJaT 2619
o ÁRtÜZLETI SZOKÁSAI 0
(általános és különös határozatok
¦ÍÍU peaít
0 FllggtUliill a lütidei vllmtiott birivtgolcra ronolto.o törriafk. a Buda- 5
Q pesti töttdtírirótdg uj síjdrán uaíxilyai a a ióttdt aiafnabalyai. Q
JEtiYZKTEKKEL ELLATTi
DE. FÉLEGYHÁZY ÁGOSTON, ÜGYVÉD
• budap«ati áru- ía íriék [&iade jojüÉji nikár.
Ő^ Második tetemesen bővített és javított kiadás. Ara 2 frt.
ML SEIEITZ POR
Csat ralúii
iiamintleB aobozoo * «>¦¦'! *%7 '¦ » »** «• HeH .ok.ioro-•ílO'.t «4g nyo-nata litbatö. wgOrc* é>
utuui«IK] 80 kr
Boll A.
•Abek, KjfuUdi" k él dagan4k>K ftlen, i b«tegt»dH, báujw ét kílika elles ígj Qrer pootoa S4OI 41 »2
Bécs, Tuchlauben
uállltó
B«kt«r«k Na| v Imi . .
»Ui»lar Jásal .Imit; Uorno 8. o»,c« Ad. InttMi ScM„ it..f Suli; J.,i..í Z
t-r fia KIVkmA : Ráu Jáno*. iíTtall H llotj J. gy6fjt.«rí»l.
ett
:tí F»rd
!¦¦*¦IIIIIIIIIIIIIIII1l*»
Dr HeiillKfer Uiár ír által feütlaJt ei kizár*Ja| ¦ztkadalMizttt |yar
Meiding^er-kályhák
HKIM H. Felhő Döblingben BécH mellett. RAKTÁK : Budapest, Thonet-udvar.
CA KI -l\B\D 1884
A leg«UŐ dijakkl JDtaUaaasva-. Becal87S, Cueei |877, Piri* 1Ö78. Seeb« han- 1877, Wela 1878, T«pllU .379, Béea 18S0, Eger 1881, Triojt 1882
Raktárak:
BÉCS BLRA.RESZT MEILASD
Klrotnentr. 40 *t. Strada Lipicani M. Corso Vitt. Eaaauel* 36
L*gjobb Mllrfil-0(5 <zHM3v.l ellltnu kalyű.* Ukáiokn&k, iakolák-*« irodáknak «th. tgjnfrü i» elegani kiáJIitájban Egy kálrhára. több noba fBUietó
KOspooti légfOtee egeu épOletekre, •*á-itó-ké«aalek ipar- é- tnerő gaidaaági eaéira.
>ltu. Magyar birodalomban 263 tanodi^aj) IS ból baaxnáiatl>«n, e-ek köti 74 tanodibno a bécai k^i 820 káljka a bndapeid kerflletben.
A mi Xeidinrer-káljrhink tlórye nMacaak a ca. k. kimtalokb d. ortúfM iatfeetek-
. Tárosi bat^tágoknál, pipirendekníl, kórhájaknái, vaan'akaál e« inthaj-ikoál, peox-ekrel ét oistoaiió táraaaág"knál iparváHalatoknál, ¦aállud4kt>aD, kaTehaxak ée ebéd-
lókban nagy Mámban, kaa«m tftkb •••* 2U.U00 mágia hásakhan raosak a mi Veidiugrr
káJyháíak bAiaaálatau.
<an a mi MeidliDger-katj&ánk- tbeo 608 k*lyh», 47 tsoodiban
ben
A grir
IEID1NBER-0FEN
Afon m*gktdT«ltet«at, melyet a mi káljbiiak min-dvnfitt kÍTtviak, t&bbimBrM nti-ziaokra adlak okot _ KÍ-gjdmrvtptjftk >bát a t kSi&n>«iet saját «rrf*k-l<ea n al»iva g)in TédjetyÖnkre — boKj övja nafá: minilt!Dt;«tnfi hirn«Te» é« iimert gjártmirjook utáuzáj itól. habár a>ok •KTSierfien ,M«idÍDg'«r-káJyhák' ^agy pedig javított Meidiiiger-k*lTb4k gjanáut ajinitainak ii.
1 gyii.rtü.áDjuak ajtajának bela5 feKo g/ári Tédjegjflnk bele rao öntr«.
¦V plOep«ktn«ok *• irjeg/sekek i.gven «• bermeatTf -jm ^579 8—öl
I II I I I II II I I I li:il I II I I I II III
i legjobb
czigaretta-papir
a nludi
LE HOUBLON
Cawiey é* Htnry périiti UUmma»októl óvaHk
a papír ¦Pk-rizs^álUUtt Dr. JJ. Fohl, Dr. R. L.4tIét, Ur. K Ll»pmaa» bicai ve-aacti uuuol útaj, ktá a legjobb ajánlatot >ki ug7 a kitfl^ö BÍBoaég, valaniat ax egéauágre oem ártalmaj ti*ita voltáról, ¦ bőgj ¦iat itjta, ¦ aaga nemeben egjalleo.
Gyakorlott ügynökök.
tőrréovesen negeogedelt állimi t váro6i nvereaiéof M)r»)«gyeknek bi-iom»ny tép való eladurt
nagy díjazás mellett
minden vidékre kerestetoek.
Ajánlatok így czimzendók: F. 677 in Rudolf Honé, Breslan.
ssssssssssssss
XH*UU**U****UU
MM
Helf Arnoldntil
Béo^ !. Peataloui uloxs 1.
KöwvetUés ingyen. WB~ E uakbaa a
*X*X**KKMX***X
A k'o«^ro^ubur)fi o«. k.
állomá TegvoUmi^cei tsoriot
kitüoé, jé, vaMdi malaga
uiiDt kitiiDő erAait^-Bsaf elerótle-nede<t brtegck, QdQlók. gjer-aaekek • b ...már. . iér«ie-
ell«n "f ki Uuóbb batásu. '/, '/a cr-d-ti pftlacakokbaa ¦ törvá kjtt Mj 1«
SPAKIOL BOEOSlSUBlSifíli
•ÉCS HAIBUm
frt !.4O ». l.«0 ored.I; irak níllen
K.ph.tók
Na|y KtainU üiidlkS;. Sin-d o r ur gjAgjtzertárában. Srburt & T t a b e r Teg7«mk?r*ak.>di«ébcs, Fi d/ 18íb
fa Bogtnrieder I vaauri TendéfI8|-
nil. Ko««nf»)d Á. rafjeakare*kedw«b<-n
Zala-Ef«razifta: Kiittcr 8áo-
Kapaatl lorábbi
Ifen Unom kOlfSIdl b«rok eredeti palacikokbau — •« eredeti trón. 2616 2-6
1 jegjre TIÍiADOE, Talamint a Tedjeyyre kérjük kfilönösen fl-^elnl, mert esak az Ilyenekkel fllátottak a valódiak, melyekért jótállást Tálalkatnnk
XXXXXXXXXXXXXX
N7aUaÍ(<