Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.62 MB
2023-05-19 09:45:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
37
78
Rövid leírás | Teljes leírás (336.2 KB)

Zalai Közlöny 1885 049-052. szám december

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1885. Deczember5
.1
:í A .1
X
E l öf i zet f s i ár: »*vre . • . 5 frt. — — „.] • . • 2 frt 50 kr.
1 i 25 , Egyes szám 10 kr.
Huszonnegyedik évfolyam.
M ! K :> K T E 8 E K hasabos pi-titsorban 7. másodszor d s iiiiui''cii további *orért 5 kr
NYILTTÉRBE.n $.»ronk '' t 10 kr»-rt v.-tetnck tel
Kincstári illeték minden ftcyes hirdetésért 30 kr fiz tendk
A nagy-kanizsai n Kereskedelmi lparbanku, „nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egy letu, í estidet*, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy kanizsai tivtiönsegélyzö szövetkezet*, a „sopronikereskedelmi siparkamara* nagy-kanizsai külválasztmány''-ának hivatalos lapja.
I
zalamegyei általános tanitó-
> lap szellemi részét illfto közlemények & szerke»ztöséghet. any*gi részét illető közlemények pedig a ki&dóhiva álhoz bér-mentre
intézeudők N a jjf-K a n i /.» a n Wlassicsh&x
Beron''nt. tlen levelek n«m fogadtatnak el
Kéziratok vissza nem küldetnek
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A 600 forint.
A rohamosan haladó Enropá-t,ah és specialiter Magyarországban, az ég tudja: minő átkos befolyás következtében egyre szaporodnak az emberi igények ; nó a lnxns ,a drágaság s mindig nagyobb nagyobb keletele3z a drágábbnál drágább piperetárgyaknak, a bársonynak, selyemnek.
Hát ez mind igen közönyös dolog arra nézve, ki nagy jövedelemmel rendelkezik évente; de szomorúan leverő arra nézve, ki a növő, & szaporodó igényekkel szemben minden nap egy-egy lépéssel halad a kétségbeesés vagy tönkrejutás örvényéhez.
Nézzük csak a középosztályhoz tartozó hivatalnokokat, kik ahányan vannak, körül-belűl ugyanannyi fizetési fokozatban vannak ! Biz azokkal ízemben nagyon tanulságos dolog megállani, hogy gondolkozunk kissé behatóbban helyzetök felett.
Nem kell az itt érintett középosztálybeli hivatalnokokhoz — a különben ide tartozó elsőbbrangu tisztviselőket, — (minők, például a törvényszéki birák, szolgabirák) általában''az 1000-2000 forint jövede-ieromel élő hivatalnokokat is számítani ! Hanem kell tulajdonképpen azokat érteni, kik kez dik a 80 kros napidijasságon és végzik a 600 lorintos irnokságon. Kell érteni és figyelembe venni általában azokat a különböző pályán működő hivatalnokokat, kik — ha egyszer a 600 forintos állas tisztító helyére jutnak, hiába várják szomorú. egyhangú, keserves életök fo lyamáu át — habár örökös imádkozásban is — a messiást.
Az ilyen hivatalnoknak — mikor elérte korlátolt vágyainak netovábbját, — igen természetesen első dolga megfeleségesedni.
A hosszú vágyakodási idő alatt
teljesen jóllakott a legény-élet rideg örömeivel; undorodásig el van telve azzal a szabadsággal, mint a kevés jövedelmen tengődő élet kényszerűsége nyújtott neki. Azért használja fel az első pillanatot arra, hogy részben emberi hivatásától is indíttatva, megfeleségesedjék.*
Az első évben még csak megvannak ; a 600 forintból két léleknek még valahogy kijut a boldog ság. Hanem azután jön az e I s ó, a második, a harmadik s. a. t. s. a. t. .isten-áldás" A kiadás egy-két esztendő alatt megkétszereződik ; a passiva szinte megüti az 1200 forintot s az activa, a szomorú activa megmarad 600-on folytonosan. A mérleg minden évben egyet-egyet libben, végre teljesen lebillen.
Talán luxust vezetett?! Talán sokat látogatta a pénzbe kerülő nyilvános helyeket ?! Talán zsíros konyhát tartott?!
Nem!
Családjával együtt egyszerűen ruházkodott mindig, a lehető legszükségesebbekre szorítkozva. Nyilvános helyen minden esztendőben legfölebb 3—4-szer jelent meg, akkor is -valamelyik tehetősebb barátja kontójára. Minden istenáldotta napon iántott levesen és főzeléken kívül egyebet nem evett; csak vasárnap egy kis hus-levest. Még is adósságba keveredett.
Hj h, mert ma már lejárt a csudák korszaka. A „két árpa-kenyér 8 az Ötezer ember jóllak ás a" nem ismétlődik. Hanem folyamatban van helyette a 6 — 700 forintos hivatalnokok családjainak insége, éhezése, nyomorgása.
Nem is lehet az másként. Könnyű számítást csinálni. ''Tegyük fel, hogy egy hatszáz forinttal fizetett hivatalnoknak a százasok száma
szerint hat gyermeke van. Ezt az apai örömet pedig hat esztendő alatt el is érheti. Apa, anya, gyermekek számlálnak akkor: nvolczat. Egy cselédet is csak kell tartani, mert mig az anya a bo.''tban vagy piacon jár — magukra nem hagyhatja a gyermekeket. Így aztán mindennap kilenczen ülnek asztalhoz. Tessék most már, kinek kedve van !;ozzá, kiszámítani, hogy mennyi kell egy ilyen családnak havonkint kenyérre, zsirra, lisztre, sóra, zöltségfelére, főzelékre, fára, áreodára, szolgálóbérre, ruházatra s azután igen könnyű lesz belátnia, hogy — ha egész hónapon át uaponkint csak rántott levest és hústalan főzeléket esznek; reggelire pedig sem tejet, sem tejes kávét, sót egyátalán nem is esznek — az 50 forint hMrr^járulék még sem elég. Igen természetes,'' hogy élvezetről, még a legártatlanabbról sem lehet szó.
Mi ennek a következménye, ennek a meg nem'' élhetésnek? Az, hogy minden módot fölhasznál — legyen az meg vagy meg nem engedhető — jövedelmének szaporítására
Azok a majdnem napi renden levő szomorú erkölcsi bukások kevés kivétellel ide vezethetők víbsz*. Az ínségtől, az éhező család nyo morától jüzött embernek tragikuma sötétlik azokban a bukásokban, A rongyaiból kenyér után nyúló, kenyérszerzésre hivatott férfi, apa, sápadt alakja borzongatja meg azokban idegeinket s facsar könyet szeműnkből.
Vannak esetek, hogy a szomorú tény előtt sokan megállanak s csodálkozva kérdik: „de miként juthatott erre ? mikor olyan szép f ize tés e vol t!"
Igaz, hogy volt; de már csak későn. A csekélyebb fizetéssel belekeveredett az adósságokba s azután már a tisztességesebb fizetéssel sem
bírt azokkól kivánszorogni. Miért? Mert fizetésének azon része, mely a megélhetést biztosította volna, adósságtörlesztésre menvén föl, a hiányt megint csak ujabb adóssággal kellett pótolnia. Szóval akkor már ugy van, hogy „adtál uram esőt, de már későn."
A társadalom azért ilyen földhöz tapadt vergődő embertől is szinte megköveteli, hogy egyben-másban részt vegyen, állásához illő külsővel jelenjen meg mindenütt, szóval — amint mondani szokás — ne maradjon el a világtól; csakhogy kisegítő módról nem gondolkozik senki. Az igények seregesen támadnak, de hogy azok kielégithetésére mód nyújtatnék, arról szó sincsen.
Erre nézve kellene tehát a kishivatalnokok érdekében a humánusán érező vezér-férfiaknak tömörülni s gondoskodni tisztes mellék-kere-.setről. Mert az tagadhatatlan, hogy nálue nem a munkakedv, a tetterő, hanem a m u n k a hiányzik.
Az ilyen szerényfizetésü hivatalnokoknak munka kellene, mely-lyel — mellék-keresethez jutva — maguknak, családjoknak tisztességes existentiát biztosithatnának.
Ott vannak erre példaként az egyes vasuttársulatok tisztviselői. Azoknak, — a különben is tisztes fizetés mellett rendesen olyan mellék- jövedelmük van, hogy majdnem gondtalanul élnek. Munkát adnak nekik, hogy élhessenek.
így kellene tenni az állami, közigazgatási, községi s más kisebb hivatalnokkal is. E tekintetben netű kellene éppen az egyik másik szak-foglalkozására tekintettel lenni. Lehetne azt teljesen amerikaias szellemben szervezni például ipar-mü-helyek fölállítása álul.
Sokszor hallhatja azt az ember egyik-másik elcsaládosult kis-hivatal-
--
noktól : „Mindent dolgoznám ¿n; a gyalupadtól se irtóznám, csak valami mellék keresetem volna, hogy nyugodtan élhetnék, hogy tarthatnám el családo mat."
Ezt pedig könnyen meg lehetne tenni, csak jó lelkek akadnának, kik befolyásuknál, társadalmi állásuknál fogra a vezérszerepet kezökbe vennék s mozgalmat indítanának. Testi egészség szempontjából is üdvös volna ez; mert az íróasztalnál gubbasztó hivatalnokra a testi munka üditőleg hatna.
Egy egj- ilyen ipar-műhelybe csak szakvezetőket kellene állítani, kik az egyes munkakörre kedvet, hajlamot érezőket betanítanák. Munka akadna azután elég. Adna az állam; adna a megye; adnának az egyes városok, társulatok s a t.
A tisztességes munka soha sem aláz le senkit; ellenkezőleg fölemel; i tiszteletet biztosit.
Különben mi csak a lielyzet szomorú voltát akartuk föltárni ; az orvosláshoz, a javítási módhoz szólhatnak azok, kiket a baj közvetlenül éget.
Az erdélyrÓ8zi magyar közművelődési egyesület
alakulási története.
— Felolvastatott»« 1885. augusstua 31-ik plső nagygyűlésen Kolozsvárt. —
/ (Folytatás.)
Egyszerre á)L szinh&son munkál a választmányt alakit Dées városa. Jun. 14-ikén Fenyő Lajos polgármester el-nökke válaastatik. Buzgó munkásunk itt Kovács Sámuel ref. le késs.
Kolosamegyében 3 válasstmány is alakalt eddig. Egyik a tekevidéki (kös-pont Teke), máaik a türekapusvidéki, a harmadik a gyalui. A tekei válasstmany végleges megalakulásakor máj. 22-ón 9 alapi (ót éa ssamos r. tagot ssámlál, tiszteletbeli elnökké Gyulai Richárd lovassági
TJLEGSÁ.
Kossuth dal.'')
Lajos bácsi uc itente : Sokat ád a gyermekekre. Minden fiu gyémánt neki, Hogyha taunl, szeret tenni.
No, meg hozzá jó kis magyar, Ki a honért élni akar; Kinek első szent imája: Legyen nagygyá szép hazij*. -
Kossuth Lajos fényes eail ag : Félvilágon rá mutatnak ; Szabadságot ragyog neve Áldja meg az I»Un é-t<\
Hogy nemzetét mint azareti, Nem lehet azt megmomia i>; Egykor én i- ugy imidoni, Hnnfi-aziv less boldogságom.
Ó a hűkég mi::ta-kép". Nép''t soha nem feledt«; Szellemében legyünk «*gygyó; Éljen Kossuth mind&rfi>-k
Hajgató Sándor.
R A C H E L.
Eredeti beszély.
Irta: Szalay Sándor.
. (Folytatás.)
Azu<án elkesdtek kacagni rémesen, vérfagylalón. Olyan volt valamennyinek a foga, mint az égő alabástrom.
Most Parragb Ilona kilépett közülük ; oda ugrott 6 hossá; s átölelte.
(• 8zers6 gysrmsk-verseiből.
Hub ! Milyen borsalmaa hideg volt mintha óriási kigyó tekerőzött volna dereka köré.
Susogott tűiébe pokoli szavakat, ördögi vigyorgással.
„Hol a vólegényed fehérarcú ssi-dóleány ? Hova rejletted el ? Ha itt a földön v«n, pokolba taszítom. Ha fenn az égben van, pokolba lerántom. Ha a pokolban van, utána taazitlak téged is, te cinadóniás ördög. Hi I ki ! bi !"
Azután megint elkezdődött as as észvesztő táncz.....
Majd egyszerre szép, világos nappal lőtt.
Amint RacheP kinézett az ablakon, látra kertjükben Zoltánt. Szépen mosolygott feléje. Ssedte a virágokat.
Köaben-kösben be-intett, hogy menjen ö is hossá.
Rachel felöltösött.
Mar a nap fölkélt. A szobában félhomály derengett. A néne észrevette, hogy Rachel kifelé megy.
„Hova méssss gyermekem?
Rachel megreszen''.
„Virágot szedni !"
A szobából gyorsn kisurrant és futotta kert felé.
A reggeli hűvös ióg issó agyára jótékonyan hatott. Kissó vissaatért nyugalma. De kéaóbb megint csak ismétlődtek as Őrületes visiók.
Egyre ssedte a virágokat. Kossorul kötou
A néne utána ment, hivia be.
Nem ment. Hiába mondta neki, hogy édes apjs be egr bir felkelni
s ót kivánja látni.
Fel se tekintett; mi°rh» ''gy "ót
c
sem értet volna abból ; csak fonta a kossorut.
Mikor elkéssült, a fejére tette ssé-o. Elkezdett csendes, snttogásba baló tangón dalolni:
»Itt vagy már galambom ? Jer ide tubicám 1 Milyen szép febár vagy ! Mii yen tudós, okos 1 . . Megmonlad-e hogy várom.... várom .... menyass-saony ruhaban ! . . Jlogy tzegtny Rachsl-nek mennyire fáj sstos .... Ha toká nem láthatja, meghal nagy bujában . . .. Nincten neki napja, ninceen ijttakija . . Oda van Shozzi növe lelkinek minden gondolat ja.. Érte van ttivinek mindenegy fijó dobbanisa" I. . .
A néne csak halgatU est a láaas beszédet. Szemeibe konyek gyűltek. Imára kulcsolta kezeit.
»Hatalmas Jehova, csak esséd ne vedd el. Csak azt ne ! Az a gonoss mese ! As a gonoss mese ! Édes szép gyermekem, miért nyúltam sorsodba ? 1 Miért nyúltam ? 1«
Oda ment Rachelhes; megfogta a kezét; magáhos ölelto ; elhalmozta csók-kai.
„Rachel, aranyos gysrmekem ! Térj magadhoz édes mindenségem 1, Rachel rá nézett rávedesó szemekkel.
.Ugj-o eljön Zoltán ? .. Nem hagyott el engem. • . . viwsaröpül a kis ga-latnb .... Szabinát is elvesette ... Elviszi Rachelt is !"
„Légy nyugodt édes szép gyermekem 1 Eljön 1 Bisonyosan eljön" _____
Abban a pillanatban fényes fogatok robogtak Papraghók kastélya felé.
B»chel a fejóhes kspott ; kissakitá
magát as ölelő ksrokbdl. Futott. Fürtjeit megkuszálta a saél. Kossor uja elmaradt. Arca lángolt. Ugy futott a nyargaló fogatok után.
Ott állott meg Parraghék kapujában. Bekandikált as udvarra, mosolygó képpel. De aki ast a mosolyt látta megborsongott tőle. Hát aki hallotta rémes suttogását 1
.Lefutott a csillag.....Itt van a
ssivemben. Lehervadt a virág......Itt
van kossorumban. Eljött a kis madár. .. Nem látod ? . . . . Ott vissi mindkettőt.. Szájában a virág .... Fején a kis csillag . , . Azt küldöm én neked.......
Volt egyaser egy róssa, szép vérpiros ró-
saa , . .Itt nőtt as arcomon.....Lett
belőle bánatos liliom.....Sötét van
most nagyon .... Nincsen nap as égen ....*... Kivette le a ssép fényes napot ? . . . .
Parragh Ilona kinésett ablakán. „A* •. . ''. Aa 1 . . As l. . .Huh 1« Parragh Ilonán menyasszonyi öiiö-set volt Felnyitotta as ablakot és ki* ssólt Rachelnek :
„Na te sápadtarcu zsidóleány, hova lett ssépséged ? Nincs cin adón ia ? Elfogyott a teaiéked, hogy egyszerre oly sárga lett a képed 1"
Mikor aztán jobban ssemügyre vette Rachelt, megráskódott.
„Ez a leány megőrüli 1" Akkor ért oda ssogény Kádi néne is. Nem bírta jókor utolérni a futó leányt.
Karon fogta. Sugdosott neki valami boldogító ssavakat, miktől Rachel aroa kesdett. felderülni, mint mikor fekete felhők mögül kiszáll a nap. Mege-
redtek könyei. Majd meg sírni és nevetni kesdett egysserre, mint a gyermek, kit látott édes anyja ijesst meg. És elkezdett futni hasa felé.
Parraghék vendégei kijöttek, hogy utána néssenek a ssegény őrült leánynak. Legelöl jött Parragh Ilon.
Mikor azonban as utcára ért és Izsák portája felé néselt, . . elbalavá-nyodott. Szemei elborultak, élettelenül rogyott le.
Amit ott látott, nem as ő mennyasszony i ssemeinek való volt.
Látta, hogy a rongyos ssidó hása előtt Kendy Almos négyes fogata áll. A körül három uri egyén és egy ismeretlen.
Látta: miként rohan Rachel Zoltán karjaiba a kitörő öröm velőtrázó sikoltásával. És nincs senki aki ellenesné. Tűrik némán, amint boassacan, édesen ölelkeznek. Sőt mindnyájan Issák hajlékába mennek.
Ettől halványodott el ugy az a gőgös leány 1 Ettől esett ájuláaba. • * * *
Hogy es a váratlan fordulat érthető legyen el kell mondanunk, hogy mért távosott el két hét előtt Zoltán.
Hát egyik napon ismeretlen késtől eredve, következő tartalmú levelet kapott:
Rachel nem Issák gyermeke. Apja : Zadváry Elemér, vasvári földb''t r-tokus. Anyja ssidó leány volt. Apja már sokat kereste. Ha ön felfedi neki. boldoggá tessi mindnyájokat. Zadváry , nem fog kételkedni, mert a leány ssakasstott édes-anyja.*
Zoltán ugy is tett. As ő akarata volt, hogy Rachel apjaval éppen a kitQ.
Hai számunkhoz eg fél ív meUeklet vaa csatolva.
1885. DECZEMBER 5én.
ZALI KÖZLÖNY
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ssássadost, alnökké Gyár fis Benedeket kiáltja ki. A türe-kapusvidéki elnöki a me^ye derék főjegyzője Bónis István. Alakulásakor, aug. 9-én, volt 5 alapitó, 35 rendes és 16 pártoló tagja. Létrejöttén sokat fáradostak Lázár Adam én Sándor György. Gyaluban főleg Deési Gyula ref. lelkész és jelenleg a választmány elnöke fáradozására aug. 23-án alakult meg a fiók 6 alapitóval és 39 r. taggal.
Erzíébatváros és Fogarasmegye következnek most*. A 3000 lelket alig számláló küküllőmegyei város választmány*, alakulásakor, melynek érdeme dr. Wolf Bogdán elnök, uré, jul. 5-én 3 alapitó, 74 pártoió t»eot számlál; Fogarasmegye összesen 2000 magyarja pedig midón választmány t alkotott, az demonstrálta, bogy az egylet ár''at]an önsegély, nincs tebit mitői félnie. E. zsébitvárost titkár br. Is-sekuts Viktor.
Legutóbb a Felvincz városi megalakulását tudatták velünk gr. Zichy István elnök és Mészáros István polgárin alelnök e a nagyenyedvaros kör alakult meg aug. 10 ikán E körnek lelke Kovács Gyula polgármester elnök s a kór viszonya a megfelelő megyei választmányhoz a legszabályozottabb.
Dicső szentmártonvidéki választ-mánynn k elnöite Frits Rezső s működését kiterjeszti az egész Küküllőmegyére. Van már 7 alapitó, 91 r. és 11 áprtoló tagja 1 A brassóvideki válaszmány — alakult junius 21-én — Koós Ferencz tanfe lügyelő elnöklete alatt rendkívül tevékeny munkásságot fejtett ki s központi irodánk szabályozására ia befolyással volt. Jegyző Szlerenyi József. Gyűjtött, 1 örökös, 318 rendes és 27 pártoló tagot.
Két megyei válasitmáoyunk alakult ezenkívül :''aze ;yik Maros-Tordamegyére és Maros-Vásárhely városára kiterjedő-leg aug- 10-én aladult meg Br. Bánffy Zoltán főispán elnöklete alatt; a másik az Alsó-Fehérmegyei választmány. Utoljára hagytuk ezt, mint a gyűjtés terén legnagyobb eredménytelért választmányunkat, mely a szervezkedés tekintetében is mintaszerű. Jun. 8-án Nagy-Enyeden alakult meg Zeyk József lelkes örökitőnk vezetése alatt s azóta alakított egy nigyenyed városi, nagy-eoyed járáai, balásstklvi, vízaknai, Alvinczi, »erespataki, s marosuj-vári fiókot, melyeknek viszonyát külön ügykezelési szabályok alapján rendesé. Összesen 9 fiók van tervbe v ive, s van összesen korüibelől 40 örökös és alapító tagja, a rendes tagok száma pedig 400. Köszönet Zeyk József elnök s ifj. Gáspár János urnák a válaastmány tevékeny jegyzőéjnek.
A rohamosan felnőt áradat miatt, tiss-telt közgyűlés bocsánatot kérünk, ha ma correct képpel nem aaolgálbatunk, megemlítjük azonban, hogy válastmány alakításától már csak napok válaaztanak el Szolnok-Dobokamegyében, hol gr. Komis Victor ragadta kesébe a magyar tricolort, Nagy Ssebenben, honnan vá-laaztmány nélkül ia már e. ereket irtak. öasse, Tordán, Udvarhely városáb&n és Udvarhely megyébeo, Csikoan, honnan Mikó Bálint főiapán ur nyugtatott meg a megalakulás felől a Háromszékmegyében, hol Pócsa Józstei főispán a székelység miseriáinak nagy ismerője és enyhítője igérte meg. hogy a közelebb történt elemi csapások követkesményeinek enyhülőbe után választmány alakításáról gondoskodni fog. Ssílágymegye részéről közeledés történt, hogy a megyei „Vesselónyi Egylet'' egyesületünk keretébe lépjen.
Van tehát 25 határosottabb választ-mányunk é* fiókunk s kilátásunk van, hogy nem sokára ac országrész minden vidékén, hol magyar szó zendül, szerve-
zött esküvési napon érkeszenek meg. Mert az a harmadik úr Zadváry Elemér
volt.
Bizony nagyon jókor jöttek arra. hogy szegény Rachelt a teljes megőrüléstől megmentsék.
Az átélt izgalmak annyira meg-törték szegényt, hogy a viasonlátáa után teljeson kitört rajta a láz.
A sok agykinzó izgalomhoz járult a szegény öreg Izsák halála ia.
Izsák nem tudott a történtekről semmit. O''t feküdt szegényes ágyában caendesen haldokolva.
Mikor az ojtó megnyílt, kissé felemelte f"jét. Sápadt arcán futó pír rebbent át . . . R-cbelt píilan''ottA meg.
Susogva azólt hozzá :
.Racbel, édes gyermekem 1 . ., jer, csókold meg szegény apádat !a
Mikor a lany föléje hajolt, rá tette a kezét, aldólag :
„Jehova I . . . . minden titkok és jöveudő do gok hatalmas ura ! ne fordíts el fénye« arcodat tőle soha, soh* 1*
Rtchel lázasan ragadta meg a hal dokló áldó kesét; akkor már nem tudta mit tesz ?
Az még egysser föiveté rá réveteg szemeit . . . Csendes mosoly ült arcára ..
Egy mély aóbajjal elaludt., örökre.
Jobb ia volt szegénynek, mert ha Rachelt elvették volna tőle, ugy is megrepedt volna a szive.
sett fiókunk leend; a lépések megtétettek ea iránt.
Fontosabb kérelmeink köaé tartósuk ások, melyekkel fópásstori pártfogásra és körlevéllel való fölhívásra kértük föl honunk magsa katholikus klérusának összes egyházi fejedelmeit a a protestáns felekezetek püspökeit. A nép laasu milliói-filléreiből, s nem as alapítványokból foghatván egyesületünk nagygyá lenni, s lelkészek által óhajtottunk első sorban perselye« gyüitétst eszközöltetni, melyre kiváló n alkalmasak 10 kros szelvényeket tartalmazó bárczaköny vecskéink. Ezeket óhajtottak Utnnni honleányainknál is, kikh-* a 600 ö vna frío» köteben. összesen 30.000 frt ér ékben kibocsá olt könyveinkből 200 kö eiet deponáltunk. Esek terjesz''ésér* számítottunk, midőn megkerestük as országos jegysóegylet elnökét és főjegyzőét, hogy hazánk jegyzői által gyűjtés kezdemenyeztesséic a midőa a közelgő oskolai beiratkozások előtt sajgóban és le7elekben bárcsakönyvek elfogadására ker ük fel h**ánk összes tanfelügyelőit, tanító-testületei: és oskola igazgatóságait. Legyen e helyen a legmélyebb tisztelattel említve Nógradmegye alispán-jánab, Nagykéri Scitovssky Jánosnak eve említve, ki egymaga 300 bsrcza-könyvet kert, melyek öassesaen 15,000 frtot képviselnek.
Nevezetesebb megkeresésünk közé tartoznak, a fürdő aaison elején as össze* magyarországi fürdőorvosoknak propaganda csináláara való v felszólítása, ügyvéd kamaráinknak as ügyvédi testúlet által való kihatáars kérése a egyes köz-gyűlésekre, congressusokra kellő időben küldött, fiigvelmet felhívó átirataink.
Israelita polgártársainknak külön ia figyelmökbe törekedtünk ajánlani a nagy nemzeti alkalmat; több köspontban kopogtattunk, — azonban általában vé«e az oldalrólmég eddig igen csekély támogatáaban részesültünk.
A nyugtázásokat julius8-iks óta birlapilag és személyileg eszközöljük. Elküldtúnk es idő óta 1500 nyugta darabot.
Öaazeadva as elküldött nyomtatványok, sokszorosítások, levelek meghaladják a 30 ezeret!...
Éb most s eredménynyel számolunk be röviden.
Kibocsátottunk összesen 5214 gyüj-tóivet, melyeken a beküldési batáridő a 2000 iken kezdve decs. végére tétetett Visszaérkezett már l/a rés»=l3l6. A viss-asaérkestek köst van valami írva 2/s-ed részen=843 íven, üres 473; összes ki bocsátott iveinknek e szerint 15%-a jött vissza eddig akként, mint a bárka kibocsátott galambja, olajággal. A maximum ;iely egy ivre íratott a br. Bánffy Zoltán-né őnagysága 1696. sz. ivén van, közel annyi forinttal; a minimum 50 kr az 1149. sz. iven.
A legnagyobb gyűjtés, mely egy testületből bejelentetett a macy. kr. államvasutak kolosavári üzlelvezetőaégeé, összesen 6342 frttal ; ív nélkül egy személyben ifj. gr. Teleki Domokos cserzette a legislegnagyobb összeget, nem kevesebb mint 17.200 frt értékben.
Hatóság réaséről Kolozsvár városa a legoagyubb áldozó törvényhatósága 5000 forintot szavazván meg.
Általában Kolozsvár városa hatóiágában és nemes polgárságában a magasto-san legóriásabb alap-esegeletkövet tette !e területéről 27 ez»r forint körül történvén felajánlás'' tehát majdnem minden lakóra 1 — 1 forint,
A Királyhágón túlról szintéu az egész első cyclusra felszámítva 22 ezer forint körül íratott alá, a hatóságok meg
Rachel már nem tudta meg as öreg halálát, csak hat hét múlva, mikor agy-
tífuszából fölgyógyult.
* * *
m
Zadváry Elemér Rachelt törvé-nyes gyermekévé fogadta s általános örökösévé tette. A lány fölvette apja vallását éa néhány hónap múlva már férje Kendy Zoltán karjain ment ki nevelő
asülőinek kegyelettel ápolt airjáhos. * *
«
A jóCsili néne együttélt a boldog párral a dédelgette a kia apróságot. Ha lala után m-g''álaltok naplbját: a akko tudta m-g R«oh«l, h»gy ó volt az * aoaat szenvedett Szabina. Bizony nagyon megtörte a panaeztalanul viselt ssenvedés,
hogy még Zadváry Elemér sem ösmerl rá * «
*
A gőgös Parra* h Ilonát legkevésb-bé sem bántotta a szívfájdalom, mint inkább hiúságának megsértése. Két hét múlva inár jegyet váltott egyik régebben kikosarazott udvalójával. Egyébbként boldogan éltek, míg tartott a hozományból s azontúl is csak tizenkétszer váltak el minden esztendőben s keltek megint egybe.
így aztán őbelőle lett sápadtarou, boldogtalan asszon? ; Raohelből meg ró-ssásarcu, boldog menyecske.
(Folyt, köv.)
szavazásai után a pártoló tagsagi dij a túlnyomó, ;
Megemlítjük közben, bogy legna-1 gyobb jelentkezés aug. 13 án volt, midőn eg.'' nap 15,000 frt aláirás jelentetett be ; Szent-István napján 250 üres iv jött vias-sss aa egyik legnemesebb éiethivatá viselőitől.
Pontos névsort adni, most. midőn as ivek rohamosan é''keznek s némelyik már valyamelik válastmány listájában ssintéL be erjesztetett, alig lehet. Assaba-tosan kiirt-nevekből azonban m gis ösz-sseálitottak as itt jöTŐ adatokat.
Van egyesületünknek — mint a kioyomatt és azétosstot> névsor mutatja összesen 24 örökös és 7l9 el api tó tagja, E»ek közt 5000 frtos 1, 20()0 frtos 1. 1000 frtos 12 817 frtos 1, 800 frtos 1, 700 frtos 1. 500 frtos 42, 300 frtos 11, 271 frtos 1, 250 frtos, 206 frtos 1, 200 frtos 20, 180 frtos 2, 150 frtos 1. 148 frtos I, 135 frtos 1, 115 frtos 1. i02 frtos 10 kros 1 és 100 frtos van 643 ; a minimum 100 frtos ; az öszszes aláirt alapítványi OSseg 115,654 frtos 10 kr.
B-jelentetett eddig rendes tag, ki 10 frtot 6 évre előre lefize. 876. ki évi 2 frtot fisét 2833. különleges rendes tag, ki több forintot fiséi 73; esek surint egyesületünk rendes tagjai ssáms e pilanntban 4670; tekintettel azomban, hogy az utólsó pillanatban is érkeztek ivek, a beérkesett és aláirást tartalmazó 843 iven átlag 5000-re tehető már is egyesületünknek törashada. Pártoló tag aláiratkozott összesen 890.
Fölszámítva már most van egyesületünknek az össses alapító s örökös tagok után 115,654 frt 10 kr várandója; a 10 frtos tagok után 8760, a 2833 rendes tag után éven-e 5666 frtja, vagy 6 évre 56,660 frt. A pártoló tagokból bejön as első évben 888 írt. három esztendőre 2664 frt.
Less hát egyesületünknek as első évben as alapitványi befisetéseket vagy esek kamatjait kivéve 15.354 frtja, as egész első cyclusra, ugyancaak as alapítványok nélkül, adományokat nem számítva, 68,084 frtja.
összegezve tehát, 3 hónap miatt biztosíttatott egyesületünknek már is 183,738 frt, s ba ide vesszük a már kibocsátott 600 drb bárcsaköoyv értékét 30.000 frtban, s mintegy 2500 frt adományt az első három hónap ajánlati s behajtható eredménye 216,238 frt. Befisette-tett belőlök felszólítás, kérés nélkül 61,000 frt.
Ez adatok után röviden kimeritet-tük számodásunkat. Bíráink előtt állunk, Ítéljenek, jól dolgostunk-e? Távozó előcsapatnak azomban talán megengethető, bogy a teljesített kö elesség fölemelő öntudatában távozzék, végső szavában is csak egy imát rebegvén: Isten áld meg a magyart!
népieseknek mondani, s a dicső emlékű halhatatlanok hervadhatatlan babérait nem tépi ssét sem idő, sem emberi hatalom a kutyahasonlatok miatt. Most megvénült a világ. Má-3 viszonyok >annak, más életet élünk, más szokások dívnak és más ssólásmódok tetszenek
No de nem is csoda. Most midőn a valódi hüséggtl nem igen találkosunk, s nem ritkák as oly saivrenditő esetek, mint Gazdag özvegyéé, ki miután férjét meggy ilkoltatá, ké ségbeesetten jajvessé kslt és a temetés alkalmával csinkos-társa kebelére borulva »irt ós ájuldosott, most talán csak ssért nem ssokás as em ber húségét a kutyáéhoz hasonlítani, mert nem igen érdemes reá, mert nincs igazi hűség
De azért én mégis remélem, bog/ ismétlődni fog a régiek e kifejezésmódja hisz sokan méltó folháborodaasal hirdetik, hogy hát as egéss világ cssk egy nsgy állatkert.
Azt meg éppenséggel hasztalan bizonyítgatni, hogy ami jó és nemes as átmegy a közmondásba, vagy legrosszabb esetben más slakban pld. a magyar embernek gondűző kifakadáaai, as apróbb káromkodások közt a teringette stb. mellett említtetik. így a kutya ia. E végből nyelvi sajátságainkat is tekintetbe kell vennünk. Szókincsünk sst mutat ja, hogy mindazt, amit szeretünk, a mi előttünk kedves, többfélekép tudjak kifejezni. Jókai háromssés kifejezéssel állította össze a verekedés szótárát, s bizony n»m igen nagy hátránya a magyarnak, hogy tud verni ott, ahol |kell! Gyermekeit a magyar jobban ssereti mint a szemefényét, ki is iadja fejesni többfélekép mint bármely más nyelv, így : gy. rmek, mag sat, kisded. A mult dicsőségét is szeretjük emlegetni és s ssájhagyomány sok ssép regét őrzött meg as ősökről, ősapák ró!, elődök v<gy elődökről. Sok példát említhetnénk még, de est mellősni ssán-dékom, mert itt erre vonatkosólsg nem lehet bővebb fejtegetésbe bocsátkotnom, csak s kutya elnevesését illetőleg tettem e kis kitérést. Es kétféle a. m. kutya és eb. Már msgát e körülményt is fölhass-náljuk példabeszéd alakjában, mely kissé csípősen adja vísssa sz egyenlőség fogalmát Kezdjük meg ezzel ason közmondásokat, melyekben a kutyáról van szó:
„Eb vagy kutya.«
.Ebcsont beforr* Azaz: nem árt meg neki.
.Kutyabaja nincsen.- E helyett : semmi.
.Kutyaugatás nem hat a meny-nyekbe." Ehelyett: rágalom stb. nem árt.
„Olyanok mint a ku ya a macskával.* Rosz viszonybau élnek.
.Egyszer volt csak Budán kutya-vásár.* Azaz : többet nem szedsz rá.
.Ki kutyákkal fekssik, bslhakkal kel.8 Vagyis kerüld a hozzád nem illő társaságot.
.A kutya is csak ac orrát félti u
.Kutya lincs a há nál," Asaz: egészen elhagyott, üres.
.Tutúlnak a kutyák, meghal valaki.« Es csak babonás tévhit.
„A kutyát sem veti ki as ember ssivesen." Rosz időben mondják.
.Ne higy a kutyának." Kerüld, ne ingereld.
És a többi ; mert bát nem tudok többet.
(Ast pedig nem említem, hogy a roasat is a kutyával hozzák kapcsolatba, mert há* as ördög is leginkább fekete kutya alakjában ssokta as embert kisérteni. Miért? as as ő titka.)
De bis a kegyetlenség jelképeül is bassnáltátik, ha nem is as egéss kutya, legalább a feje; így az orssagpusstitó tatárokról fönmaradt állandó jelsőül: kutyafejű. Sok apró-cseprő bossamásoknál odamondjuk a kutyafülű és ebadta kifejezéseket. Sokssor kellemetlen állatnak bisonyul es a hűség jelképe, kivált ha ugy áru! el bennünket, mint a nótabcli" Bcdris.
Mert hát a népdal sem teledkosik meg róla, és busán kérdi a bujában kesergő :
„8ajó kutyám, jai! beh milyen aluszol, Nem láttad-e as én róssám valahol?*
Más: ,Éu vagyok a fala rossza ;
Sogem aga: minden kutya.*
Vagy: .A Vargáék kertje alatt
Bodri kntya axBrnyen ugat.* (Csoixogó egy
caárJás I)
Vagy: ,Kls katya, nagy kntya nam ugat
hiába« . . . stb.]
És ki gyósné elsorolni : hány mesében, komoly és^vig költeményben örö« kittetik meg a kutya ,mint utánsásra méltó jelképe as éberiégnek és hűségnek? Caak Petőfi tesz itt kivételt s mind a megve ést érdemlő tányérnyalót mutatja be. (A kutyák dala.)
Némely f ja tanulékonysága által as emberiség vulódi jőtevőjekint a bálát és tissteletet egyaránt kiérdemli. Ilyen a Sst.-Bernál hegyi, különösen kitűnt egy Barry nevü Es miután 40 embert a bófuvatagok fenekéről a már már bis-tos halál karjaiból kimentett egy tájéko satlan utas álul, ki tőle megijedt, lelő"*
tett. Hála jeléül — a saját bőrében — ssobrot emeltek neki. Most ott áll Bern muzeumában. Szóljunk még a tőrök főváros külön fajta kutyáiról, esak okos kutyák; bogy a város ne legyen kény. telen gyepmestert tartani, ki a hulladékok össsehordásával s a kutyák pusztításával foglalkoszék, ők maguk végzik el nagy és ssokott hűséggel a gyepmester és a rendőrség t*endőit Etek az ugyne. vesett gazdátlan kutyák, szabadon csatangolnak csoportonként uton útfélen, s gyakran iszonyatos marakodást visznek végbe, ha egyik vagy tnásik el akarja fog laini as utczát. vagy a jó helyet, melyet őseitől örökölt Különö»en csak az jó, hogy köztük nem igen fordul elő az ebdüh pedig ott, hol több száz ily kutya lót fut a legnépesebb utczáikon is. igen vesté-les volna.
A művészet is kellő figyelembe méltatja. Nincs oly valamire való csoport-tájkép honnan a kutya hiányozzék. A hadseregben is hasznos szolgalatot teljesít, húzza a nagy-dobot.
A magyar nép Ugkedvesebh mulat-tatója, Mokány Borczi, egy tapodtat sem lép as ö isteni vékonyságú szellője nélkül. Minden képnél ott van mellette, oly sokssor és sok helysetben láttam már, hogy szinte el sem tudom képzelni Mokány Berciit Szellője eélküt.
De különben is oly mértékbe képezi ezen állat egyes családok kiegészítő tiszteletbeli tagját, bogy as Argus-szemü adókivetők jónak látták polgárjoggal föl-ruhásni, évi adó jár utána és a rendőró-kéhös némileg hasonló kis táblát is hord a nyakán, mely útlevelét képezi a pecter előtt ég adóköny rét a hatóság szemében.
És ssivesen fizetnek éríe. Mily síép és előkelő modor, ha sétálásközben kis láncsrs fűzheti valaki .Tiszát" és vezeti büsskén ahova aksrjs 1 A vadász rosz lövését gyors futáss által mennyire póiolj» Szóval mindenütt kedvenc» kisérőnk. hü segédünk és sohasem sagolódó alattvalónk. As inasvilágnak egyetlen vigast-talója, mert c«ak ehhes beszélhet a maga islése szerint gorombán minden baj "nélkül, osak est tegesheti, sőt parancsolhat is neki.
Csak ^gyet sajnálok t. i. hogyak.dt egy tudós ki elakarja vitatni a hü állatnak ason bámulatos rssssskudáoát gazdájához, melynél fogva öntudatosan múlik ki éhhalállal gazdája girján. As eset gyakori; de a szán dókor öcgy i:ko»»4got elvitatják as állatvilágtól; erz csak az em ber jogkörébe tartosik.
Mondom, én nagyon sajnálom, hogy e tekintetben sértő vádat emeluek. hűségük legelragadtatóbb, legfönségesebo nyilvánítása ellen. Ügyan nézzünk egy példát: vájjon képes-e a kutya gondol-kódni és omuda osan cselekedni?
A mindennapi események elég bő anyagot szolgál''atn-k, hisz vannak egészen tudós kutyáink, melyek megértik szavunkat, két lábon járnak, fu^tuak, tányért hosaak ket első lábak kóst, ssékre ülnek vele, kitörlik, egéssen pínczérsserü pontongossal (a bukfenosel vető eletántot is ilyen pincsér szolgálta bámulatos ügyességgel.) mások sakkot jitssanak (?) pipálnak, eljárnak kosárral szájukban húsért vagy zsemléért és minden visszaélés nélkül pontosan jár el dolgában. Ez azonban mind csak betanitott cselékmé-nyeknek amegszokás folytán végrehajtása-Nem egészen ilyen első tekint>tre a következő eset, melyet „Waalhr Woltt* komoly történet gyanánt mond el. Hol, hol nem, az nincs kitéve, egy keresksdő beal-|it a juhászhoz, megveszi as össses juho-ka'', de a juhász nem akarja a messz-utra elkiaérni a juhok kezelése végein hanem kölcsön adja neki kutyáját ason kikötéssel, hogy .vándorlása* végéu tartsa jól és bocsássa szabadon. Azonban a kupecs észrevette as állat használható voltát, a bezárta, hogy fogaágában fe 1 jtae el régi gazdáját. A fogoly végre elmenekült, kifutott a legelőre és a nyájból kihasitotta as őrisetére bízva volt juhokat és elterelte azokat haza, nem ku csodálatára előbbi gazdájának. A kutya — így a neveze t lap — azon meggyőződésben volt, bogy uj gasdajának oly kevésbé van joga őrá, mint a juhokra.
Ssép, aaépl De hova less ebból a tanulság, ba kissé változtatunk a körül ményeken ? ha ugyanis föltesszük, bogy a kutya is elsdatoit, ismét ott vsgyunk, a hol voltunk: as állat, nem tud gondolkodni, hanem csak a megszokás szerint oselekedni.
Tehát nem a gondolkodás kifolyásakép gyötri magát a kutya elhunyt gardája sírján az öngyilkosság alapelvénél fogva ébbatá''ra, hanem éppen ellenkezőleg : nem tudván gondolkodni, nem éri fötéssssel, hogy más is adna neki enni más is gondját viselné ugy mintgasdája, kit sírba tenni látott. Esért összekuporodott a hanton és várja, mig gazdája onnan fölkel, nem tudván, hogy ss, kit oda leteasnek, annak niaos többé reggele. És jgy állatias butaságának áldosatul, ében vess.
Esen „erkölcsi vessteséget bőven pótolja a veszettsége ellen föltalált óvsser.
Ha tudná est a ssegéuy, Pasteur
A kutya.
Az embernek a saját árnyékán, ki-Tül leghívebb kísérője a kutya. Már az ókor népeinél is ott látjuk a házi állatok köst, sőt a görögök hitregéje az alvilág bejáratának őrizetét is rá bisza. Miért nem tartozott a régi egyptusiak ssent állatai kösé, az bisonyára a macska iránti különös — de nem megmagyaráshatat-lan — ellenszenvéből származhatott. Mert hát a czicsa mind e mai napig sem en> gedi msgát kisodorni termessetes vad-ságábó). Hamis, behiselgő, ravasz, kenye-lemszerető, lusta és torkos a kedves, nyá* jas, ozirogatástsseretó czicsa, mig a kutys tanulékony, bű, engedelmes, könnyen megsseledülő, nem torkos és ssófogadó, hideget meleget egyaránt elvisel. Ha már most esen ellentétes szokásaiból következtetjük kiengessteíhetetlen haragját a macska iránt, mely ott he/er a pamlagon, amikor caaa neki tetssik, mig a -zegény kutyát még osak a tisztára felsúrolt szobapsdlón sem látjuk ssivesen végig futkosni piszkos lábaival, bisony nem nagy csoda, bogy a már isteni tias-teletben réssesült macska mellet: Egyp-tom „vallásos őslakói* a kutyát nem ré-szesíték isteni tiszteletben.
De a hálás utóko'''' hajdani méltatlan m«liózéaeért bőségésen kárpótolja aa egéss ku''yarokonsagot,
Homer és egyátalán a régi görög és római íróknál gyakran látjuk aa em bert a kutyával össsehasonlitsni, és nem is igen ritkák as ily fajta kifejesések .oly hü mint egy kutya* és nem rab-szolgáról, hanem a legmeghittebb, a legjobb és legkipróbáltabb barátról bessél-tek ily megtisstelő modorban.
Bezseg manap volna érte lárm*, örökös harag, megvetés, párbaj, pedig es nem egyébb mint hízelgő őszinteség; mert hát ki ne ütköznék meg benne méltó fölháborodáss^l, ha hűsége mistt a kutyához, — csendes, jámbor, megelégedett, türelmes és más jó tulajdonai miatt a ssamárhos basonlittatnék? Da a re mekirók a világ gyermekkorában éltek, ás mi hajlandók vagyunk • kifeséseket
huszonnegyedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
1885. DECZEMBER 5-én.
Wl 11 I 1 I 1 i
Nézetem Dr. J. G. POPP ur Bécsben,
C8. k. udvari fogorvos.
száj-kozmetikájáról.
J. L J . - Budapest, 1879 szeptember.
, . erdekébe ki kell nyilatkoztatnunk, bogv valamennyi tUy és
fngkoz net.kát, melyet a kutató jelenkor ugy bécaben, „int a ridéken a. egész birodalomban forgalomba h ,*ott, nálunk
Popp Anaiherin szájvize, fogpasztája és pora
elhomályosította ég báltérbe szorította. Faek a kcametikák ná''ank né''kölözoetlen toilette.zer«* lettek, melyek mind n né .osztálrban tert foglaltak ; k-.zmetikák, melyeket l<>-*0 ev múlva is ép oly gyakran fognak keresni, mint most. Orvo--Muk oly saerenyek hogy témái bxaoüló .sert föltalál;,i n-m akatnak, miután tudják, hogy aiz<tl mire »em mei.nének, antál kevésbé. mintán az Oui''s Popp-fél» kozmetikán elsS magyar orvosink és f. gáazaiok nvilatkoxatai ««erűt, axok j»l megv.««iKá t é* jót.ak talált tudományos «kerti Sser.k melyek feltalálójuknak jótékony batasuk által becaületére »álnak.
ILKO IST, magánzó Eaeu jele» tulajdonságai következtében mindenütt, még Nemetoi saágbau, Svá czban, Törökországban, Ang iaban, Ame:ikát>an stb. i* eli&merésael Ulálkozó s/ájvia fri»g minőségbe» kapható :
Na gy- Ka n i x »á n : Si»odák gyógysa Belus Jóxsef eyógyaa. Práger B gyógy»*. Fesselboffer Jówef, R.aenberg F. Roxenfeld A. A-Lendván: Kiss B. gyógvsz Marczaliban: Kiss Iatváo gyógy»». Murassomba-:on: Bánocai A. gy. Ke* athel yen: Bi aun P gyógysx Z-E g • r a x e-g e n : HoUó»y gy. K a r á d on: Kohlits I. gyógysx. Tapolcxán: Sah C»ip-l»ek- Kyógyaz Sümeg4''- Stamborazky L gy. Perlakon: Sipoa K, öav. gyógysa. Nagy.Atád: Pfiszte:«r K. gyógysx. N ag y-B a j o m b Zlaczky M. ryógysaerca 2S58 1—5
flIltH''HI I I I I 1401 I 1 I I I I I I I I
Î
5758/886. tkv.
2682 1 -1
Erven Lucas Bols,
k. k.
az
Legnagyobb
BUTOR-RAKTÁR
Fiálovits Lajosnál.
Föraitár : Szelesíeiiémrott,
Sas utcza,
.Süs*-keudégl5 átellenében.
Fiótrattar: Na£7-Kanlzsán.
dél zalai takarék pénztár-« pü let,
(aa odrarbau jobbra.)
E Ï
Bitor vagyok a d. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni, hogy r«Wtáraraiban mindennemü-saját gyártmányú
asztalos, esztergályos és kárpitos-munkák
frauczia divatlapok mintája szerint készletben találhatók és megrendel h-tők, micdezen szakmába vágó megrendeléseket, felelősség mellett, a legjutaujoftabb áron elvállalok, ugy«zimén avult bútorokat áta''aki ok ugy helyben, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen tölgyfa, háló- és cbédlónzob --berendezések ó német alakokban (Altdeutsch-renaisans). Tovább* m;ndenféle álló. függő és konzol- -.ükrők, függöny tartók (Karoi-scheu) tnltid-n alakban. Dú« raktár kész garnitúrákból, ugy mint Jutte, crepp. bureth. nyotitHt én sima bársonyból minden ssinben üto-mánok é- kiaebb-n^gyobb divánok. kanapék, a legújabb fajtájú Hmerikai bórböl. E vál »lok menyasszonyi berendezéseket a Ugjutá-a;vs»bb Arak és feleiAxség melUtt Xagy raitáram hajlított nádfonatú bútoruk és minden fajtájú vasbutoroknak.
Midón ezen nagy raktárim egyea kiválóbb csikkéit a nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek telsorolom. kérem szives pártfogásukat.
Tisztelettel
2680 i—:o Flálovlta Lajos,
kár; ito» és bútorkereskedő.
VÁROSHÁZ UTCZA 6. SZÁM.
Mmden nagyság és
n''ukbou
/» r I r I a 1-gszebb és
fenykepek
Lengyel János
asztalos-mester
Sf a g j-K anizsán.
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a három hó előtt megnyitott
asztalos üzletében
készült divat szerinti bútorait vállalkozik egyszersmind a legszárazabb fából felelősség mellett minden épületi munkát és lakás
berendezéseket rajzok szerint a lego^óbb áron elkészíteni.
Nagy-Kanizsán, magyar-ntezs 17. sz. 2673 1 —10
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Babos László n.-kanizsai lakos ügyvéd végrehajtatónak Zrínyi Károly és neje Városi Teréz végrehajtást szenvedő orosztonyi lakosok elleni 50 frt tőke 1868. évi november hó 11-ik napjától járó 6% j kamatok 1 frt 40 kr. per, 3 frt 40 kr. végrehajtás kérelmi 5 frt 65 kr. végreh. foganatosítás 9 frt 50 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó orosztonyi 374 ik sz. tben A f 195/a 3 hrsz. a. felvett 352 frtra becsült ingatlan külön A f 195/a 4 hrsz. a. felvett s hasonlóul 352 frtra becsült ingatlan 1885. évi deczember 23-án délelőtt 11 órakor Orosztony-ban a közs^gbiró házánál Babos László felperesi ügjv^d vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános ár-! M verésen eladatni fog külön. - Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsér 10%-át készpénzben vagy óva-'' dék képes papírban a kiküldött kezéhez: letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 30 nap alatt a másodikat ugyanattól 60 nap alatt a harmadikat ugyanattól 90 nap alatt, minden egyes részlet után az árverés napjá-tél-ítimitandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Hof Lieferanten, k. nied. Hef-Ueferanten.
Alapíttatott 1875. Amsterdamban különlegességük
Curacao-Anisette,
ország
+++++++++++X+
a
l«''tt vat: fj
flz ontapasziaias a ler.jabb! A 1 -
kétsége n, hogy :i csúzos bántalmak, va>ry a fajdalma* köszvény fiion minő szert hasztiáljori, aj. v< ^yea 40 kr
iives: valixli
első üzleteiben sészletben vannak. 2615 8-10 Í
ain-Expellert
horvna, >1.
Tizen bet evi tapasztalás és számtalan sikf^r kezeskedik a felöl, hogy a 40 kr. Dom hiúba való kiadás, kapható a logtóbb gj-óg} í>zertárl«in*. Fí - raktár: Gyógyszertár az arany oroszlánhoz, l''rága. Altsta.lt.
II II I I I I I I III
által kipróbálva s ajánlva!
Gym. Fanta

2676 1—10
lyóö-szapiiai
Kir. telekkönyvi hatóság Nagy-Kanizsán 1885. évi szept. hó 12-én
8
Górf HÜGONNAI hely/elnök.
EVELL jegyző.
4933/tk. 885. jnl. 20.
3675 l—1
i X X X X X X X X X X X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXXOXXXKXXXXXXX xxxx
Fants-féle Ic hthyól-sxappa d, areavOrösaág, barmondiorr (Bos&cea, acne) visx-
ketegsömör ellen, ára 75 kr FanU-féle nádol ji szappan (higanyos azappan) bajakór és élSsdiak ellen,
V4 drb 25 kr, 1 drb 90 kr. Faata-fale kösarény éaciuz elleni S itp pa n bixtos kipróbált és gyors hatása. Ára 1 frt.
Kátrány-ssappan rfih eller., hajkorpa, lábiaxadság stb. ellen 35 kr. Kátrány-g lycerin-sa appao anyhe, gyermekek é« 2Ök résxére 35 kr. Ca r b o!-«aappa n fertőtlenítő 85 kr.
Sal átr om-saappan bíratka .Mitfresker" u»-plő és bórkiateg ellen 25 kr. T oj á s-s a a pp a n hajkorps ellen aa arcxbSr élénkítésére 35 kr. Epe-saappan a hajnOrés ápolására 35 kr. Gyökér-saappan üditRleg hat aa idegsxerrezetre 85 kr. G lyca r i n-s z a p p a n legfinomabb pipere szappan 25 kr Benzoe-saappan a bSr darvasifea ellen 40 kr
V a s e »in-s x ap p an kelleme« mosdósáéi mindennapi használatba, éra 4''> kr. Kapható Prágar Béla gyógyszertárában Nagy-Kanizsán. Vételnél kérjük a bejegysett ré jegyet figyelembe renni
FIEDLER GYULA
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME
NAGY KANIZSAN,
úgyszintén elegáns kiállításban olcsó áron. Fölvételek rosx idö esetén is történhetnek!
Ezeken kivfll
»síneseit fényképek, féD) kep-n«g> itások olajfestményben, porrzell n-fényképek, Chromo-fé«»>képek, világos nyomatok,
linograpbiák stb. stb.
szilárdan olcsó ir mellett szolgáltatnak ki.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanixshi kir törvénynek tkr. osztálya réaxóríl köthirré tétetik, hogy Jender Mátyás gyelakoyecii lakó* végrebaj''.»tónak elba i Jándrica látván '' cak Szalay Lajos ügyvéd mint ügy-'' gondnok által képviaelt ismeretlen örö* - köeei végrehajtatást sxenvedők elleni ''240 frt tőke, 1882. évi márcsitu 13-tói járó 8°/0 kamatai 48 frt 10 kr. per, 5 frl végrehajtatás kérelmi, 8 frt jelenlegi ■ még felmerQleodő költaégek iránti valamint a csatlakozónak kimondott Friedfeld Miksa légrádi lakósnak 400 frt töke, ennek 1875. évi julius 20-tói járó 8°/0kamatai, 28 frt 40 kr. per, 67 frt 85 kr. végrehajtási agy a még felmerülendő költségek iránti (beasámitá-sával a már törlesstett 139 frt 68 krnak) végrehajtása ügyébea a fenineveseit kir. törvényszék területéhez tartoaó légrádi 290. ntkben 1 tor, 338. braa. a. Jand-rics Isiván (nfis Lubics Máriával) ta-'' lajdonául felvett legeltetési joggal együtt 493 frtra becaül- ingatlan 1885. évt deexember hó 7- napján délelőtt 9 órakor Légradon a községházánál Q-yórffy János éa Merkly Antal felperes ügyvédek v»gy helyetteseik közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni tog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Arveresni kívánok tartóinak a becsár lO*/«-** késxpénsben v. óvadók képes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételin három egyenlő réssletben még pedig aa elsőt aa árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugysna''tól három hónap alatt, — minden egyes résalet után as árverés napjától számítandó 6°/o kamatokkal együtt aa erverési feltételekben megha-tározott bolyén és módosatok szerint lefizetni.
N.-Kanizsán a kir. tssék tkvi oss tályánál 1885.'' évi szeptember hó 5-éa
550 hold szántóföld 70 hold rét 210 hold erdős legelő
összesen 1200 négyszögöl
Somogy-Bükkösdön, Zákány állomástól egy órajárásnyira
12 évre bérbe adatik.
minden közelebbit
Fiseher József urnái
Nagy-Kanizsán, Babóchay-féle ház, 2679 i— - Király utcza
: :
2678 1—20 , ,
KAVE
nyers, kitűnő, erőteljes, zamaton faj é kroM csomagokban, béréé vámmentesen bárhová utánvétel mellett.
Santo«, fiuom Ceylon, nagy, finom Ceylon, finom, zö de« Menado, aranysárga GyOngy, (.Pari) finom Gyöngy, (Perl) Cnba finom Mocca, valódi arabs
ajánlanak MOttersdorfer Brúder, Fiume
kilónként 1 15-1 25 1 30—1 40 1 50—1.60 1.60-1.75 1.55-1.60 1.76—1.85 1.80—1 90
TMH-, mell-, nyaUietetfik t (asztomot) és aszibemaían J
Jaaenredők figyelmeztetnek az általam A Oroszország belsejében felfedesett s ne- ^ ^ vemről 2681 1 —10 A
j „Homeriánatt-nak ^
: nevezett gyógynövényre, mely orvosilag A megvizsgáltatott és ez«r meg ezer bizo- ▲
:oyitékkal hitelesíttetett. Ax erről szolé ^ nyomUtvány 15 krnak levélbélyegekben X
:való előleges beküldése után bérmentve ^ küldetik meg. A 60 gramm snlyn Ho-X
:meriana-caomag elegendő két napra és ^ 70 krba kerül és ralódisága jeléül alá- 7 a Írásommal van ellátva, órok mindenkit T T a má« czégtől hirdetett nem vaiódi Ho- j £ aeriána vásárlásától Valódi osak nálsm J Y rendelve kapható. T
PAUL HOMERA Trieszt. £
A valódi , Homeriana-növény" ♦ feltalálója és készitóje. ^
: :
VÉD-JE GY
PEZSGŐ
Egyedali főraktár Kagy-Kauiasán
FESSELHOFF.R JÓZSEF urnái.
CSERESNYÉS
elnök.
EYELL
jegyzó.
vvwwww^AV.V.V/.",
Én egyedül
í
vagyok a pontosság valamint csinos kiállítás végett hat ezüst és arany éremmel kitüntetett és ében-, dió-, bükk- és ahorn-fa-imi-táczió rámákból készített felköltővel és lármázó géppel ellátott
Ingő órák
gyártója,
melyeknek mutató táblájuk éjjel világit, hogy anélkül hogy gyertyát kelljen gyújtani megláthatjuk, hány óra van. A világítás erősségét 10 évre biztosítom, valamint, hogy az óra pontos járásáért is kezelek. Hogy minden konkurencziát már elóre is kizárjak az óra árát a lehető legolcsóbbra szabtam meg, ugy hogy mindenkinek van alkalma csak % frt 10 kr. azaz
két forint és 10 krajezárért
magának egy ily elegáns, kitűnő és tartós órát''szerezni.
Nagyobb alakú ilynemű órák, melyek a fél éa egész órát jelzik és mások által 4 frt 50 krórt kínáltainak, kívánatra 3 írt 80 krért szállítok a pontosságot és jó minőséget szintén biztosi tva. Szétküldés csak késspénz mellett vagy utánvété leli.
WEISZ IGNATZ
2667 1—8 órás, Bécs 1L Tempelgaase 16.
I
■JWJUVW,
5
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZLA KÖZLÖNY
1885 DECZEMBER 5¿
WALSERFERENCZ
olgő magyar góp- ós tüzoltóeserek gykra, harang- és órcsöntödóje BUDAPESTEN", Rottenbiller utcaa 66.
Ajánlja gyártmányát'' mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-
tytikban elvállal teljes vízvezetékek berendezését városok, földbirtokosok, ipartelepek, ármentesirő társulatok és magánzók ré-Bzc''ről modern technihai
2522 35 — 50
alapon es kedvező felrételek mellett ajánlkozik k ö z- és magánfürdők felszerelésére, s z a g m e n-tes ürszckek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(
oooooooooooooooooooo^ I
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a iMAAGER W.-félo
es felr. sab idalm&KOit, valódi, tiszta,
C s u k a m á
Maager Vilmostól Bécsben.
Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és köny-nyen emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlhaió, mert a .legtisztább. legjobbnak elismert szer: mell- t&dó* bajok, görvély, daganatok, kelések, bőrkiütések, mirigybajok, gyeng3Rég atb. ellen — egy üveg ára 1 frt. — kapható gyári raictarban : Becsben, Heumarkt 3. száítl alatt, vh amint kb Oiatrák-Magyar birodalom legtöbb ét jubb nevű gyógyszertáraiban .
K agy.HLanlzsán Itapíaató: Rossnfeid Adolf és Rosenföld Fereacs kereskedő araknál.
2640 4-12
Dr. Mikolasch Károly-féle spanyol Ca I a a-b o r Dr. Mikolasch Károly-féle spanyol vista-talmu chins-bor. Dr. Mikolasch Károly-féle
*pauyol p e p s I P b o r.
Dr. Mikolasch Károly-féle
spanyol peptonbor.
Dr. Mikolasch KAroly-féle
paayoi rhabar bar a-b o r.
A legjobb szer gyomor-gyeng»wégekben, hideglelés, ideg bántalmak t a tó betegeégek
ellen Kgy üveg ára I frt 50 kr. iíitünfi hatása azon betegségükben, melyek vérszegénység, *»gy rosa vér''fll származnak ,
Egy üveg ára I frt 50 kr. Rendkívüli szer mérg''fl daganatok, a gyomor lassú működése s az ebból származó betegségek ellen. Egy üveg ára I frt 50 kr. A legbistosxbb »zer a gyomor működésére ne.n ha<ó szervek felüdiiéséiil Egy üveg
ára I frt 50 kr. A legjobb szer gyomor- ós bél-katbarus, valamint egyéb betegségek ellen. Kgy üveg ára I frt. 50 kr.
Főraktár Ausztria s Magyarországa nézye i&aliczia és BstOYiia kiritelfreU
Muge? Yüiaosaél, Bées, HL. Mumzrki 8.
s
«e>
9*

A legjobb » l»g*zebb
harmonikák
ét egyéb
»
xenemerrk
csakis
Joh. N. Trimmeinói
BÉCS, VII. Kaiserstraage 74. Harmonikák s fgyéb zeDe szerek árjegyzéke ingyen és bérmentve.
LXXXXXXXXXXXXXXXX3QOC
7493/885.
:f
Arlejtési hirdetmény.
Nagy-Kanizsa Táros rendezett tanácsa részéről közhírré tétetik hogy a város területén levő összes kongó utak homokozá9a és tisztán tar tása, ngy öntözése évi 3000 írt. Kikiáltási összeg mellett 1885. évi február bó 1-vel kezdődő három egymásutáni évre 1885 évi deczember hó 14 Ón reggeli 10 órakor a közigazgatási eladó tanácsos hivatalos helyisé- i gében Írásbeli zárt ajánlatok utjáni. árlejtésen a legjutányosbb ajánlatot tevőnek bérbeadatik, annak megjegyzésével, hogy az árlejtésre kitűzött határidón tul beadott ajánlatok figyelmebe vétetDi nem fognak.
Az árlejtési feltételek a városi tanácsteremben a hivatalos órák alatt betesmthetók.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1885. november 14-én. 2654 3—3 A városi tanács.
Főnyeremény esetleg
500,000
■árka.
Anyeremények «z állas által blztesttataak.
jelentés.
Meghívás a Hamburg áíiam álul bistesitott nagy pénckisorsolái
nyeremény - esélyein
való rés«vételre, melyekben
9 millió ££0,450 markán
/•lül okvetlenül oyeretik.
Kzeu előnyös pénskisorsolás tcrraxe-rüleg összeállított nyereményét, melyek csak 100,000 sorsj''-gyből állanak a kö-▼atkesók: t. i.
A legnagyobb ««e-leg 500 000 márki..
1 dij 300,000 m. 253 . 2000 ov
1 nr 200 000 m. 512 p ÍOO.) aj-
2 « 100,000 »0,000 m. 818 ■ 50 '' ar
1 • m 25 V 300 nr
1 n 80,000 m. 61 11 200 m
2 rt 70,000 m. 64 9 150 m''
1 9 60 000 m. 31720 145 nr
2 9 60,000 ra 3850 yi 124 m
) B 30,000 IQ 90 • 100 m
5 • 20.000 m. 39.SO • 94 m
''3 ■ lö.OOft m. 3950 • 67 rn-
26 • 10,000 m. 2950 • 40 rn-
• 56 * 5000 m 1950 20 m
106 » 3,000 tn. egóssb n 60,500 m-
Cs. tír. ki2áröla£; tj^jjjf szabadalmazott. OXXXXX; Teke asztal- és teke golyó-gyár KNILL KÁROLY
Bécs IX.. Rossau. Rothe Lövengasse No. 5 - 7.
Alapíttatott 1807-bon.
Ajánlja különösen saját, általa ujon- ~ u»d feltalált tekeasztal falat nevezv
* • - J ■
„Excelsftor-bandeii"
a legfinomabb angol kautechukon melyek tekintve jósigát és tartósságát minden más tekeasztal falat felülmúlnak és a mellett a bizonyai csudás olcsó tekeasztaloként csak 45 írtba kerül.
Az én cs. kir. kizár, szabadalmazott Teke golyóim, melyek az elefánt csontaakkal teljesen egyre megy. ajánlom egy éri jótállás mellett kösetkeső árakért. 60-62 mm. ig 5 frt 63 — 66 mm. ig 6 frt. 67—72 mm. ig 6 frt 50 darabonkin?. Árak és rajzok teke asztalokról ingjon és bármentve. _ ¿614 10—20.
i
mely nyeremények néhány hónap alatt hét osztályban okvetlen húzatni fognak.
As első nyereményhutás hivatalosan dec». 9-ér«> állapíttatott meg, melyhez 1 eg ered sors. csak frt 3 60 v. 6 n 1 fél ered. sors. eaak frt I 80 V. 3 m n««7- . czak kr. 90 V l''/t »•
keiül. fcUea a< állta által biztosított eredeti sorsjegyek (nem p*dig tiltott ígérvények) a2 összeg béraentes bekfii-dése aethtt nég a legtávolabb vidékre Is szé.kQldetrek áltálán.
Minden érdekelt, eredeti sorsje-nyek mellett tó lem az áUam czimeté-vel ellátott eredeti játéktorvet dij nélkül kapja meg, valamint búzás cián a hivatalos nyereményjrgyaék> t minden felszólítás nélkül.
A nyeremény kifizetése és uetez:-tisa általam kftzvstlenül eszközöltetik a réaztvevSkhCz pontosan s a legszigorúbb titoktart á s
mellett.
Bármi megrendelés egy rgyzzerü postautalványon vagy ajánlott levéllel teheti.
Forduljanak tehát megbízásokkal bizalomteljesen
f. évi deczember 9-óíg SÁMUEL HECKSCHER serx.
bank és Táltóflzletéhez Hamburgban.
S688 8-8
Antwerpen: ezüstérem; Zürich: diszokmány. Aranyérmek: Nigy 1884. Krems 1884.
ZENÉLŐ-MÜVEK
mrlyek 2 — 200 darabot jáisz*Dak, b*rang, hárfa, dob, mandolina, expreasioo és caatagnett fiangokkal
zenélő szelenczék
melyek 2 —16 darabot jáUzanak. további varró-készületek, szivar-tártók, svájezi hasak, fénykép albumok, iróeeiközök, keztyüskatu-lyák, levélnehéaitők, virágtartók, ssivarálványok, dohányszelenczék, kis aaatalok, üvegek, poharak, sa¿kek atb. mind zenélók. Mindenből a legújabb é< legjobb minfaégben, különösen karácsonyi ajándéknak ajánlja
Heller J. H., Bem
(Svájca.)
Mintán a nye<>s anyag árai leszállottak, eddigi árjegyzékemből 20% engedményt adok és pedig a legkisebb megrendelésnél is.
Csak direct megrendelések után nyújtok jótállást. Képes árjegyaékek mindenhová bérmenlesen. 2670 1—S
i
s »
I
H f
___________t
Ház- és kifejtő eladás.
N8gy-Kanizsán a Király-utczában 39. sz. a. levó és a n.-kaoizsai 694. sztjkvben felvett lakóház. köjaragö műhely. írószoba, udvar és kerttel, valamint a Horvátországban Varasd mellett Viniczán levő és a vini-czai 191. sztjkvben feWett kőfejtő, barakkok, szerszámok és köhordó szekérrel kedvező feltételek mellett szabad kézből eladó.
Közelebbi felviligo*itással szolgál a tulajdonos Hild Károly Sopronban vagy Györffy János ügyvéd N.-Kanizsán. 2674 í 4
A legalkalmasabb karácsonyi és újévi
njándék
EGY FÉNYARCZKÉP
melynek legfinomabb kivitelére a n. é. közönségnek magamat
ajánlani bátorkodom.
P^n>kéj»ek minden kivitelben tigy szintén olajfestmény ü arczképefc művésziesen állítatnak elö.
Minthogy az ünnepek előtt a megbízások mindig nagyobb mérvűek, ajánlatos tehát, hogy rendeléseit kiki idejében tegye meg, hogy az igen tisztelt közönségnek pontosan szolgálhassak
Tiszteletül


2672 1—2
Istvánfíy Ilona,
féuykéi-éarnS
- Dél-zalai takarékpénztár épület
m
A »Betegbarát« czimíi röpirat-ha:i számos háziszer vau ismertetve, melyek sok éven keresztül meg-bizhateknak bizoQyoltak s ez okból a legmelegebb jyáal^ra méhók. Minden betegnek ismerni kellene e röpiratot Különösen pedig azokat, a kik kiszvé-nyfaea vagy csuzban, tüdesorvadásban, ídefgyengeséfbea, sápkórban stb. szenvednek. arra figyelmeztetjük, hogy as eg^szont háziszerek által nagyon gyakran még az úgynevezett gyógyít hatlan betegségek is megszűntek. A ki a >Betegbarátot< olvasni kivágja, az iqon egy levelezőlapot Bichter kiadó - intézetének Lipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megrendelőnek ez költségébe nem kerüL
o
<3
I

Mai É\m
elf Arnoldná,l Bécs, I. Feetalosai utcza 1.
Közvetítés ingyen. r E szakban a les r é glb b
ezég.
"¿U

Csal Talóü
hamindtn doboson a gyárjsgy: a U Mail sokssoto-
sitott cxég nyomata látható.
Esen porok tartó* gyó<yhatá*a makacs flyoBor- é» altestbsjsk, gyomorgörc« é» elnylákájodát, gyomorácá», rógsött dugulás, májbaj vértelalás, aranyér in a legkü-lBnfélóbb ■<! betegségek ellen 30 ér óu folytonosan navek.idó •lUmerósb.n ré»xesni Egy eredeti doboz hassuálaii utasitá«sal lfrt. Hamlsitvanyok tSrvéeyeséi ildlztetsek
DLL SEIDLITZ POR
K5i*rény , csűr, miudeonema haso gatás ós bénaláa— f«j-, fül- és fogfá-jái sikere« gyógyi-tasábos bedörzsö
létra; borogatásnak aiAdMMffiU «érülé»ek ós »ebek, gyuladái k él daganatok ellea, tíeoé^leg msel ke»«rfs, hirtelen betegedé», háuyá« és kólika ellen. Egy ürec pontos ntasirással 80 kr 2401 50 -62.
Valódi, Moll vódjegyével és név alairáaával.
Moll A
Bécs, Tuálauben
gyógyszerész császár királyi ndv. szállító.
Baktárak: Nagy-Raliz s a: Reía» Jówef gyógyiseréss. Ro««of*>d Fesselhofsr Jóxief Barcs; Dorn^r 8. Csáktornya: Q5n«» L. gyógy Kapssvsrott Bororica Ad. Keszthely : Schleifer fia. KSraéad : Rátz Jáno«. Marozall : ícaü F*rd Szigetvár: SxaTay Jów.f Zaia-Egerazeg: Hollóty J. fyógys«sr*«a.
WajdUs József könyvnyomdájából Nagy-Kaniuán.
j
Melléklet a „Zalai Közlöny44 folyó évi 49. számához.
ne
c*ov
vének hallatára bizonyosan örömmel álná a farkát. Pasteur (orvos Párisin) ugyani« a tehénhimlő oltáshoz ha-jonló módon má'' több fényes bizonyité-kot oyujtott as ebdüh elleni beoltással éa Dlpról napra nagyobbodik a fára<?hatat-l.o tudót hire,; mindig »ikerrel alkal-nuzra gy^gy®0^^'' • az emberuég há.-¡¿jat e tekintetben fényesen kiérdemli. Dí azért jó lesz vigyázni, mert eddig cs»k ő maga tud gyógyiUni éa még as iránt nrm tőrtént intézkedés, hogy a többi orvosok is képesek legyenek as rbdüb következményeit. &s elkerülhe t*iien .rtósatos halált elháriuni.
(Js»k még a galandféregről kell me4e<nlékeznünk, illetve arra kell figyel-n)(.iií''tnem a .csókkal« pazarlókat, hogy k ku''-v» nem csókolni való; mert a ga lacdíéreg petéit gyakran ez által juttatja belsejébe az emb\r. Legalább a komoly orvosok véleménye igy szó!.
'' Tehát: „Hektor," „Tisza" stb. nem k»ptok puszit; a korbácsot pedig ,» ailatvédó egylet tiltja. így aztán kéaz ,t örök béke.
Handelsmann Antal.
i r e
- Felhívás! A Balkán félszigeten duló háború áldozatai: a szenvedő sebesültek nevében, — kiknek testi fájdalmait fokozzák a nélkülözés gyötrelmei — fordulunk a nagy közönséghez r kérve az emberbaráti köDvörület és humanizmus nevében i siulódók segélyzését. Meg vagyunk győződve arról, hogy városunk lakosságának nagylelkűsége, mely mindenkor készségesen nyújtott segélyt ott a hol szükség volt, a jelen esetben sem fogja megtagadni áldozatkészségét A könyöradományok, a melyek ugy meleg ruhákból és fehérneműkből, mint készpénzből állhatnak, alulírottakhoz küldendők. A vörös kereszt egylet n.-kanizsai városi választmányának női osztálya nevében: Id. Fesselhofer József né társelnök. Fischl Pál-né alelnöktárs.
— Megyénk a Tista-jublleumon
Megyei törvényhatóságunk tudva levő-leg nem vett részt ezen országos ünnopé-lyen. Küldöttségileg képviselve voltak Nagy-Kanizsa, Zala-Egerszeg városok, a «nagy-kanizsai szabadelvű kör" és a le-tenyei szabadelvű párt. — Nagy-Kanizsa küldöttsége nevében Babócsay polgármester következőleg szólt a tisztelgés alkalmával: »N.ag y-Ka n iz s a város képviselő testületének egyhangú határozata folytán ama megbi-sást nyertük, hogy a város közönségének üdvözlő feliratát exczelleoctíád 10 éves jubéliuma alkalmából átnyujtsuk Mid''d ezt örömmel tesszük engedje meg nagyméltóságod, hogy egyúttal élő szóval is kifejezzük ama ragaszkodást és mély tiszteietet, melylyel nagymé''tósá-god iránt viseltetünk. É''tesse a mindenható nagyméitóságodat e nehés pályán hazánk boldógságára igen sokáig ! (É énk éljenzés.) Tisza Kálmán «rre a következeket válaszolta : Igen köszönöm, hogy személyesen is ide fáradni méltóztattak; köszönöm Nagy-Kanizsa városának üdvözlő feliratát és kérem tolmácsolják e köszönetemet küldőik előtt ama jó kívánságommal, hogy basánknak eme forgalmi, kereskedelmi és ép ezért kulturális szempontból is fontos város a mentül előbb és'' mentül nagyobb jólétnek örvendjen. (Élénk éljenesés.) — Za-it-Egerszeg város küldöttsége nevében a következőleg üdvözölte a minissterelnököt Kováts Károly polgármester : »Zala-Egerszeg rendezett tanácsú város megbízásából jelentünk meg nagyméltóságod színe előtt amaz óhajunk kifejezése czél-jából, hogy méltóságodat az úristen szeretett hazánknak sokáig tartsa meg. Egy izersmínd eleget teszünk megbízatásunk-°*k aszal, hogy a város hódolatteljes Miratát átnyújtani bátorkodunk k. Tisza Kálmán az üdvözlést igy köszönte meg: Nagyon köszönöm szives megemlékezésüket és kérem fejezzék ki köszőnete-metJZala Egerszeg városa előtt is ama kívánsággal, hogy önöket is, kik ide fáradtak. és a város miaden polgárát as hten áldása kisérje- — A lete .yei választókerület szabadelvű pártjá <ak küldöttsége Dtvébena következő szavakat »atézte a miniszterelnökhöz Apátby Ist-v4° országgyűlési képviselő . „Nagymél-''¿•águ miniszterelnök ur! A letenyei vá-''»•»tókírület szabadelv! pártja kedves ^öteleggégének tartotta csatlakozni azok-kik exczell^ncziád 10 éves kor-®ányiata alkalmából szerencsekivánats->kkal járulnak nagy méltóságod elé. A
mi óhajunk is ax. hogy a gondviselés excaellencziád drága életéi az emberi kor végső határáig tar-sa meg éa eog-dje meg, hogy » haza még sokáig örvendhessen exczellencsiád bölcs ét ád*sos kormánysásának." (Éljenzés) Tisaa Kálmán következőleg mondott köszönetit : „Nagyon köszönöm Letenye választókerület szíves megemlékezését, mely már azé-t is hálára köteles, mert oly kerületből jön, mely ama politikának, nrnlyet én jónk t»rtok, nem könnyű viasonyok közt is mindig jeles támogatója volt," — A nagy-kanizsai városi szabadelvű kör küldöttsége, nevében Eperjessy Sándor igy üdvözölte a miniszterelnököt : A nagy-kanizsai városi szabadelvű kör közgyűlésének megbiaásából jelentünk meg 10 évi. kormányzása évfordulójának tiszteletére ehódoló feliratot átnyújtani. Est nem csak azért teljesítjük a legnagyobb készséggel mivel, nagy méltóságod» ban a szabad-1 vúségnek vezérét látjuk, hanem különösen azért is, mivel eltekintve minden más nagy érdemé ól, 10 évi kormánysásának ideje alatt haaánk tekintélyét tetemesen nevelte éa egyúttal a magyar nemzetiséget is megerősitte. Igazi sajnosan be keil vallanunk, hogy e feladatunkat mi nem egészm voltunk képe sek elérni, sőt oly konjunktúrák között vagyunk, hogy nem sok remény k ecseg-. tet a jövőre nézve sem ; míu4amellett fo-gadja ama biztosítást, hogy valamint k*id-ttől fogva a nagy méltóságod által kitűzött zászlónak hivei voltunk, ugy minden eshetőség közölt is azok fogunk maradni és azt kiváajuk. hogy nagy méltóságod éljen. (É énk élj-nsés.)Tisza Kálmán válasza erre igy hangzik : „Nagyoo köszönöm stives megemlékezésüket és kérem legyenek oly jók e tiszta szivból jövő köszónetamet az ottani ssabadelvü párt tagjaival is közölni. A mi a sikert illeti, ss uem mindig as emberektől, hanem a körülményektől függ". (Élénk éljenzés.)
— A déli vaspálya társasát 100
forinttal a helybeli .Kisdednevelő Egyesület alapitó tagjainak sorába lépett. A szép tettért melegen üdvözüljük a derék társulatot I
— Dengremon: Kaurice, s zenész-világban igen jó hirnevnek örvendő hegedű-művész, e hó 3-án tartotta hangversenyét a Szarvas-szálloda nagy termében. Közreműködtek : Martha Seelmann, berlini zongora művésznő és Gertrúd Krüger, dessaui operaénekesnő. A hangverseny kezdnte 8 órára volt jelezve, le a közönség nagy része csak 8 óra után jött meg; míg 9Vs érkor kis szá mu, de igen válogatott, tulnyemólag hőley-közöaség előtt mogkezdőtölt a hangverseny. — Az első Jpréce Schumann G-moll sonátája volt, Martha Seelmann k. a.-tói lett előadva. A* a könnyedség, melylyel a fiatal művésznő a Sonata befejező részénez óriási "nehézségével megküzdütt, viharos tapsra ragadta a jelenvoltakat. Éppen ily kifejezett technikával joilemaó fe.fogassal és praecis bsngkifejezéssel adta elő Liszt Walddsrauscheo- és Rubinsteín W»lse c-pric cimü müveket. — Gertud Krüger k'' a. szintén igen szépen énekelt = hanem mwg* az estély hőse Deng-remont ur, mé tán megerdemli a nagy hírnevét. Az a vonó kezelés, az ujj ügv<sség, melyet a fiatal ember magáévá tett, méltán emelik őt a hegedűművészek sorába. Já''ékában kettős, hármas, sót négyes saólamu tételeket hallottunk a legtisztább hangkezeléssel előadva. Kettős nyolezad futamok a legmagasaabb hangokig, harmad, .heted, kilenozed, tizenketted hangközi öszzvonátokat a a legtökély»Lessébb psecisitasaal adja
|elő. Városunk kösönáége ily mft élve-[ setben csak ritkán reszesül, megfoghatatlan a közöny, melyet a leghíresebb ; művészek fellépésekor is tanúsít.
— Gyászhír A következő gyáss jelentést vettük: Dr. Hauser János a boldogultnak fi-, szomorodott szívvel
'' jelenti feledhetetlen atyjának id. Hauser Jánosnak folyó évi deciember hó 2-án este 10 órakor életének 53«ik évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után 1 tüdővészben történt elhunytát. Kelt '' N.-Kanissán, 1885. évi tecz. hó 3-án. ''Áldás és béke hamvai feletti A gyász | ravatalra a következő feliratokkal tétettek koszorúk: A felejthetetlen jó atyának. — Az utolsó üdvözletem. — Die tiefbtttrübend-''D Hinterbliehenen. — G M Báron Popp. — Az aty i jó barátnak Belus testvérek. — Unger Ullm*n
család. — A jó barátnak Fesselhofer család. — Felejthetetlen tagjának a nagykanizsai társaskör. — A régi jó barátnak Plihál család. — Tiszteletük jeléül Pollák Ármm és neje; több más korzoru felirat nélkül.
— .Tolnamegye küldöttsége." A következő sorokat kapta aa .Egyetértés.'' Becses lapjok közléséből az tűnik ki, hogy a lefolyt Tisaa hódolati ünnepélyen ázéchsnyl Sándor főispán ur Tolnamegye tisztelgőtagjait, mint a m-gye tiaz telgő tagjait mutatta be, s hódolatát a m t g y « kQ rönsége ne r ében Byilváaitotta. Mintán erre
a megye közönségétől sem nevesett főispán urnák, sem tisztelgő társainak meg-bisatásuk nem volt, s mert Tolnamegye, 6 kösül 5 ellenzéki választott orsz. képviselőjével teribészetes és törvényes uton meggyőződésének és bizalmának egéssen más irányban adott kifejezést, kérem jelen óvásom köalése által — Tolnamegye aagy többségének a törvényes képviselőválasztás alkalmával adott nyilatkosalát tekintetbe v ve — gróf S«»chényi Sándor főispán ur ebbeli nyilai kosatát, illetéktelennek jelezni s Óvásomat, mint helyreigasiló oyilat-koaatot becses lapjába felvenni. Marad tam. stb. Budapest, 1885. nov. 30-án Petrich Ferenc* orsz. képviselő.
^ A Tisza-jubileumban küldöttségeik által nem vettek résst a következő vármegyék : Alsó-fehér, Arad, Baranya, Békés,;, Besstercie-Naszód, Borsod, Brassó Csanád, Esztergom, Fehér, Gömör és Kishont, Hajdú, Háromssék, Heves, Ma-ros-Tord», Mosen, Nógrád, Somogy, Szabolcs, Szepas, Torda-Aranyos, Trencsén, Turócs. Vessprém, Zalav árme gy e Összeaen 25 vármegye. — A törvényhatósági joggal bíró városok közül : Devre-czen, Győr, Marosvásárhely, Szeged, Arad, Pancsova, Szatmár-Németi, Székes-Fehérvár, Vershez, összesen 9 város vagyis a megyei törvényhatóságoknak 40°/0-ka, a városi törvényhatóságoknak kerekszám 38®/g-ka Lsm volt ott a jubileumi tisztelgők közt.
— Mindazok, kik a „Magyar irodalom és művészet-pártoló egyesület* által, tévedésből e hó 12-éo tartandó es-télyre meg hivást n-m kaptak,de ilyent igényelnek, szíveskedjenek Grünbaum Páj urnái (Neu és Grümbanm cég) jelenteni ! Tisstelettel : a rendezőség.
— Bátor falusi. November 20 án egy símonyii földmives éjjel felébredt, i csak hallja, hogy a lovak as udvaron nyeritenek, s szekeret valaki tolja. Világos volt előtte, hogy tolvajokkal van dolga, kik két lovától és szekerétől akarják megfosztani. Felkelt ugyan, s a többi al vót is felkeltette a szobában, de kimenni Z&jt ütni és a károsodást megakadályozni nem volt bátorsága. Egyszerre csak hallja, amint feltárják a kaput, belecsapnak a lovak kösé, s a szekér elrobog. Akkor aztán gazduramnak is megjött a bátorsága és elkezdett kiáltozni. Lármáshatott már, mikor lovai és szekere a másik határban volt.
— Vadászat. Gróf Festetita Andor nak a.-s s e le s t i uradalmában m hó 23. és 24-tartattak nagyobb számú nyúl-vadászatok. mely alkalommal a teritéket
948 drb. nyúl 9 dr. fáczán, 51 drb fogoly, öaszeeen 1036 drb. ved díszítette. Tekintve a kedvezőtlen ködös és esős időjárást, csakis házi ur ü g y e s es szakszerű rendesésének, nem különben a vadásaaton résztvevő magas vendégek kitűnő lóképességén^k köszönhető e sikeres eredmény, a házi UTOn kívül a vadá szato n: Palla-▼icini Ede őrgróf, Kiss Gyula Eger-szegről, Ebergenyi István, gr. Cziráky Béla. Guary Kálmán és Miklós urak és Szent György uj tulajdonosa Czinner lovag. — Dacsára annak, hogy házi ur a legjobb helyeket a magas vendégeinek engedte it, a legnagyobb eredményt 164 vaddal mégis ó érte el.
— Kimutatás a nagy-kanizsai iparos ifjúság önképző egyle''e által, folyó évi nov. hó 22-én a „Ssarvas* vendéglő nagytermében rendezett, dalestélylyel egybekötött tánczvigalomról. Eladatott: előre váltott jegy á 70 kr, 18 drb összesen 12 frt 60 kr. Az esti pénztárnál & 80 kr. 55 drb össsesen 44 frt. Három sse mélyre szóló családjegy á 1 frt 50 kr. 12 drb. 18 frt Öt sseméiy re szóló családjegy á a frt. 4 drb. 8 frt. Karsstjegy á 40 kr.
19 drb. 7 frt 60 kr. Dalárdái tagok jegye á 40 kr. 37 drb. 14 frt 80 ^kr. Felülfite-twtt összeg: 34 frt 98 kr. Össies bevétel 139 frt 98 kr. Kiadás: terem 50 frt Zene 30 frt. Énektanár ur tissteldija 15 frt. Báli-kellékek 23 frt 86 kr. Összesen 118 frt 86 kr Összes maradvány: 21 frt 12 kr. Felülfizettek: Hein Mihily 2 frt
20 kr. Domborul Hirschl testvérek 2 frt. Ebenspanger Leo 2 frt Petrics testvérek 2 frt Schiffer Kálmán 1 frt 20 kr. Perkó Péter 50 kr. Müller M. 1 frt. Bogus 20 kr. N. N. 20 ki. Varasdi Ignácz 30 kr. Gärtner Jó«ef 20 kr. Trojko 40 kr. B.
.Kohn Adolf 1 frt Ifjú Berdin 80 kr. •Hirschl Alajos 40 kr. Vastagh István 20 kr. N. N. 40 kr. Wind János40 kr Strém Tivadar 80 kr. Stáb József 20 kr Táncsics N. 50 kr. Erdélyi Ferreocz 30 kr. Vellisch Lajos 1 frt. Miltenberger Sándor 1 frt 20 kr. Keller Mátyás 40 kr. Simon Erzsébet úrhölgy 70 kr. Singer 20 kr. Diamant 20 kr. N. N. 20 kr. N. N. 20 kr. Tachauer 20 kr. Fodor Gyula 20 kr. Wacker Arthur 20 kr. Szalay Mihály 1 frt. Mets Lajos 1 frt. Müller Fard. 1 frt Horvá:b András 50 kr. Dametrovits Ign. 50 kr. Mersits Ede 1 frt. Angyel Ferencz 1 frt. Horváth Pál 1 frt Kováts Mihály 50 kr. Ciigler Károly 50 kr. Laskovíts József 50 kr. Fischer Jakab 50 kr. Nagy József 50 kr. Foki György 50 kr. Markovit* Ferencz 50 kr. Schröder Zsigm.
50 kr. Kasztner János 1 frt Puér Istvát 58 kr. Mezei Lajos 50 kr. Fogadják a szívás adakozók hálás-köisönntünket, ugy szintén axok is, kik bennüakit szives megjelenésükkel szerencséit»-tni méltóztattak. A mndezóség.
— „Boldoggá aTatós." Legközelebb a pápa ő szentség* elnöklete aistt általános bíbornoki ülés le«z, melyen ki fogják mondani Perotti kegyesrendi szerzetes „ boldoggá" avatás.
— A keszthelyi jótékony nóegy-let november hó 28-án sikerült Katalin estélyt rendezett a nagyvendéglő táncz-terméban. Bár bizton néztünk a jóté kony nő-egylet eme mulatsága elé, mégis meglepett a siker, mely a derék ta gok buzgalmát jutalmazá. A báli tudósítónak még frázisokra sincs szüksége, mint más években, hogy a rendezőség keserűségét némileg megezukrozza. A táncz 8 óra után vette kesdetét a folyt aztán gyöngyvirágos hangulatban, szakadatlan jókedv mellett kivilágos kivirad-''«K- b°gy r,6Kel» 7 órakor is javában járták a kopogós csárdást, Volt alkalmuak egy pár ssép női toilettet látni e mulatságon. A jelen vol tszépek közöl vetkezőket volt szerencsém ismerhetni Zakár Tercsi Csáktornyáról ki gyönyörű öltözékével általánot érdeklődést keltett, úgyszintén Roas nővérek, Hőhn Malvin, (Igricze) Tánczos nővérek, Haony Kata, Kooziány Margit, Braunovic* Irma Nagy nővérek. Emec* Giza Reischl nővé rek, C«urda Lujza, Ékes Margit, Király Margit. Szalloa örzae, Schadl Jáno né Schawarczenbeg Szeréna Kummer RÓt* Erlich Amália, Csá* nővérek, G*rger Z eni stb. úrhölgyek«!, Mintértetülüak e mulatság 230 frtot jövedelmezett n derék nőegyletnek.
— Keszthelyen a kereskedő ifjsk egy önképző egyletet alakítottak s elnökül Pető Vilmost választották meg. Az egylet ünn*;>élyos megnyitása e hó 30 án volt as Amazon szálloda nagytermében, mely alkalommal PetőJVilmos üdvöslé a szép számmal megjelent kösönséget, utána pedig Udvarhelyi polgár-ískolaí igazgató tartott felolvasást. A felovasás után aztán táncz következett.
— PerlakOn a casinó megalakul* ván. elnökévé Götz Ferencz járásbiró, alelnökké Molnár Antal esperes, orsság-gyülési képviselő, jegyzőjévé Tóth Sándor igazgató tanító választatott meg a f, évi november 29-én tartott választmányi gyűlésen.
— Hyraen. Ilegyí Bálint gelsei folobirtokos és a nagy-kanizsai járás ut-biztosa t. évi decz. 3 án vezette oltárbos Kreiner Borbála úrhölgyet. — Áldás és boldogság kisérje frigyüket.
— A pápa türelme. »Hogy a n^k egy réssé nagy mester abban mint kell a férfiak türelmét próbára teani, az — fájdalom — ugyan ismeretes dolog. De. hogy olyan asszony is legyen, aki még egy pápának a türelmét is meg tudta szakitani, azt szintén el sem hinné as em ber. ha nem lenne rá egy élő példa. Egy amerikai nó ez, ki, mint egy new yorki újságíró beszéli emlékirataiban, kiváló püspöki ajánló levelekkel jött Rómába még XI. Pius pápa életében. Mikor a pápa elé bocsátották, szokás szerint térdre hullott és áldásért könyörgött. Pius pápa ráadta az áldást, de az asszony köpenyébe kapas«kodott és egy hosszú értekezést tartott bűneiről. A pápa est is végig halgatta meg is vigasztalta a bóbsazédü vétkest. Ds annak csak tovább pörgött a nyelve. „Szent atyám . — Mit akarsa még lányom? — Férjem megkért, hogy adjam át szentségeduek as ő azesképét.
— Jól van elfogadom, adja át neki tiszteletemet. — De szent atyám . * . . — Mi kell még''/ — Szeretném férjemnek ajándékul vinni szentséged aláirását. — Jól van azt is megteszem. Gyorsan fölírta egy papirsseietre nevét és átadta a hölgynek. De as még mindig szorosan fogta ruhája ssegélyét. — Szent Atyám meg egy kérésem van. — Ugy, mondá a pápa kissé összerázkódva bossaságában, és mi as ?
— Szeretném a tollat is, mely a nevét le irta. Itt már XI. Pius angyali türelme is véget ért. — Jól van, tört kí boszuian vigye a tollat, a tintatartót, nem bánom akár as itatós papirost is, csak menjen már az egyszer Isten nevében. Eszel kiszabadító ta ruhája szegélyét as ájtatos körmök közül és gyorsan elhagyta ss elfogadó termet.
— Lekottázott szerelem. Tercsi kisasszonynak volt egy gazdag papája éc egy *zép zongorája. Do mivel a zongora
— legalább igy tartotta Tercsi kisasz szony — bárminő szép iz, n^m ér semmit hozzá tartozó érdekes, fiatal zongoramester nélkül, a papa zerzett is ilyet* Ds Tesztére tette, mert a zseniális hosszú* hajú ifjú nemcsak a songors, hanem a ssiv bilyentyüin is kitűnően tudo''t játszani s as u''óbbit — mint Tercsi kísass-szony örömmel vette észre — sokkal ssivessebben gyakorolta. Pedig ez nem volt könnyű mesterség, nem mintha Ter-csike ssive nem lett volna jól kezelhető zongora, hanem mivel a zongorázás csak rendesen osak a legnagyobb fölügyelőt mellett mehetett végbe. A kisasz»
ssonynak ugyanis volt egy tantija is valóságos minta tanti, a ki csak a legritkább peresekben hagyta magára Tercsi Kisasszonyt hossznhaju mesterével. A szerelmesek tehát a levelezések sovány kosztjára szorultak. A tantik mintaképe vagy, mint a hosszuhaju mester szokta nevozui, „az ifja szerelem tisztes korú z»arnoka" észrevit''.e. hogy Tercsi egy idő Óta rengeteg sok kottát kap a zongora-mesterétől, a melyek aztán ismét nyom-tálánál eltűnnek . A gyanú már megvolt csak kutatni kellett. A kutatásnak as lett az eredménye,hogy a kályhalyukban egy kottafosslányt fedezett föl a tanti, a melyen a kottán kívül egyeb«k is voltak olvashatók, jelesül: „Imádott T-rcsikém ! A tanti zsarnoksága jobb«n agyongyötör, tnintrgy Rubinstnin féle szonáta. Ma eate ...a többi olvashatatlan volt. De a tantinak elég volt ez is, a találkozás bizonyosan megtörtént, mert a levél legalább négy napos. Másnap reggel as előszobában a pap» és egy poroló pálca várakozott a zoogoramesterre. A töob''re Terét kisasszony könyeinek bánatos árját borítjuk. A szép zongora most is ott Ali a szalóuban, de elhagyatottan, zongo-ramenter nélkül. De v*n ra remény, hogy a papánuk is fölnyilík a szeme, s a zongorámékor min'', vőlegény kerül vÍBsza, mert T-íicsike ugyan merengő, halovány s csak uéha- néha ü''oda a zongorához eljátsztva: „Jón a daru, meg a gólya."
— Szepesy Ignácz néhai pécsi püspök emlékére a pécsiek szobrot akarnak állítani és ez irányban a mozgalom már megindult. A korán elhunyt püspök sok nemes adománynyal tette nevét fe-lejthetlenné : igy például ő alapító ta a jogi lyceumot, a 25000 kötetből álló nyilvános könyvtárt, a püspöki palota melletti szép séta tért; ő tett* lehetővé a városhása építését; közel egy félmilliót ál dozott a közjónak. A szobrotérczből fogják amelni, még pedig a nagyszerűen restaurált székeshis előtt. A szobor mintájának elkészítésére Kiss György szobrászt kérték feL A mövész ambitióját csak fokoz ni fogja as, bógy Tro II Ferencz p»p»i praelátus, aki as ő tehetségét elő szőr ismerte fel és pártfogolta, növendéke volt Ssepessy püspöknek,
— Rászedni a vevóközöuséget igen gyakran megisértik, oly áruknál, a melyek jó tulajdon ságaiknál fogva nagy kelendőségnek ervendenek. Jgy tünedeznek föl egy idő óta különböző labdacsok is, melyek egészen hasonlóan mint az egyedül valódi, s az emezstési bajokban oly nagy hatású Brandt R. gyógyszerészféle svájezi labdacsok, vannak becsomagolva s olcsóbb árak és egyéb állisólagos előnyök mellett akarják a közönséget félrevezetni. Ezért a vételnél gondosan figyelni kell, hogy a Brandt E.-féle svájezi labdacsok minden dobozán meg vau-e a valódi czégjegy : a fehérkereszt vörös mezőben s Brandt R. névaláírása.
— Táborszky és Parsch n-m-zeti zenemükereskedé ében, mely ujabban a váczi utczába (Deák-utcza sarkán) tette át üsieti helyiségét, megjelent „25 eredeti magyar dal, melyek =s Petőfi, Arany Tompa, Tót Kálmán Gyulai, Ssász Karoly, Boruth, Varga Gyula stb. költeményeire mint as orss. m. kir. zeneakadémia végzett 8 kiválóbb növendékeinek a szerzeményei s melyek a magyar zeneirodaiamnak ugy hangulat mint kidolgozás tekintetében sikerült termékei kösé sorolhatók. E dalok szerzői nagyrészt mát ismert névvel rirnak a nyilvánosság ''erén mini Juháez Aladár, Gaál Ferencz, Steiger L«joa, Késmárky Árpád, Hegyi B4la, Noséda Károly, Kosiák László, Krausz Gusztáv, Rausch Károly, Aauholtzer Júlia, Kuliffay Izabella, Nobl Irén, Walzel Anna, Haits Vilva, Vas Etelka. A mü igen díszesen van kiállítva s Gyulai László rajzaival díszítve. A terjedelmes albumaserü füzet Ábrányi Kornél or. leneakad. tanár SS''rkesztéee mellett jelent meg s Tréfort Ágoston köz-okt. miniszternek van ajánlva. Nra ösze-szesen 4 frt. o. é.
TSryéayssséM ss&rmk.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
zala-egerszegi kir. törvényszéktől
1885 deczember 2-án. 795. Molnár József s társa lopás bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 2910. Ifjú Cselmann János súlyos testi sér-téssél vádolt elleni ügyben végtárgy.— 3305. Borsai Imre súlyos testi sértéssel vádolt elleui ügyben végtárgy. — 3314. Janka Andor s társai lopás bűntettével ▼ádoit elleni ügyben végtárgy. — 3341. Tóth Ferencz s társai lopás illetve or*
gasdaság bűntettével vádolt elleni ügyben végtárgy. — 3651. ZlaUrice Fe-renciné ée társé súlyos és könnyfl testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgy.
Decsember 3-án 2945. Nagy Fe-rencs a társa lopás, illetve orgazdaság miatt vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 3123. Szabó Lajos s társai hatóság elleni erószak bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 3324. Schlesinger József lopással vádolt elleni ügyben végtárgy. — 3464. Molnár István hatóság elleni erőszakkal vádolt elleni ügyben végtárgy. — 3526- Kizmus Mári emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgy. — 3627. Ebele István emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgy.
Deczember 4-én 2998. Molnár Rozália férj. Gyurcsek Józsefoé és társai magánlak megsértésének bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgy.
Deczember 9 én. 2481.'' S einer D. Ignácz becsületsértéssel vádolt elleni ügybeu végtárgy. — 3525. Maroacha Ferencs lopással vádolt elleni ügyben végtárgy. — 3942. Bojoecs Mátyás lo-
pás bűntettével vádolt elleni ügyben végtárgy.
Deczember 10-én. 3261. Füle János sikkasztással vádoit elleni ügyben vógtárgy. — 3752. Schreiner Ferencs s társa lázadás bűntettével vádoltak elleni ügybsn 3-ad bir. ithirdetés. — 3815. Ssarka Katalin és társa suiyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben. 2-od bir. itb. — 3853. Ungár Manó sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgy. — 3898. Nsgy Ágoston és társa lopás bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgy. 3954 Tóth József s társa lopás bűntettével vádoltak elUni ügyben 2-od bir. ithird.
Decsember 11 én. 3579. Csimon-dor Lajos és társai halált okoso''a súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgy.
Deczember 16 án. 3510. Kiss Ja nos és társa iopi«sal vádol ak alUoi ügyben végtárgy. — 3644 Csili (Vec^erka) József magáolak megsértése és asarolással vadolt elleni ügybm végtárgy. — 3818. Id Bicsak József és társai súlyos testi sértéstől vádoltak elleni ügy ben végtárgy.
Deczember 17-én. 3728. Mihálka István s társai lopással vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 3784. Bakó* János és társa lopás bűntettével vádoltak elleni üfyben végtárgy. — 3841. Ssabó Mihály és társa lopással vádoltak elleni ügyben másod. bir. ith.
Zala Egerszegnn 1885. decz. 1-én-MUZSIK KÁLMiN iroda igazgató.
Közgazdaság.
Az angol életbiztosító társulatok üzleti viszonyairól,
Az aDgol életbiztosító társulatok eredményeinek statisztikai kimutatása (Britsh Life Insurance Chart) az .''885-ik évre megjelent.
B szerint az összes angol életbiztosító társulatok 60,689 db. uj kötvényt 262. 905. 910 trtnyi tóké ról 9. 067.180 frt uj díjbevétellel
állítottak ki az elmúlt 1884 iki eszt''vőben. Az összes angol, s kü lönbc az összes európai társulatom élén áll most % a hazánkban meglepő nagy sikerrel működő, The Gresham Ltfe A88uranceSociet> mely egymaga 6264 db. kötvényt. 21,991.950frttokéról 773.780 frt. uj díjbevétellel állított kí; hozzá sorakozik a .Standard" és a Scottish Widow Fund," míg a United-Kent-Life-In ury Cie« a legkisebb eredménynyel 135 drb. kötvény 21.880 frt. díjbevétellel — zárja be egy évi működését Az elsó'' husz társulat üzleti eredmény szerint rendezve, következőképen sorakozik egymáshoz : J, Gresham „Standard,-.Scottish Widow s Fund,'' ''Scottish Provident," „Nord British und Mer cantilc,, .Prudential," .Life Asso ziaton ofScotland"'' .Star," „Scot-
tich Equitable*'' .Scottish Union and National", .Provident", „General", .London and Lancashire'', ,Sun Lite", .Scottish Amicable" .Eagle", .City of Glasgow", British Empire Mutaal", .British Equitable „Or wn".
A kimutatás White Williám a kir.társulategyik tagja által sok gonddal s alapossággal állíttatott össze az Insurance Regiszter alapján, s Latyon Charles és Edwin ismeretes londoni könyvkiadó czégnél kapható.
Lapvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR.
Felelős szerkesrtó : VAS8 ÁLMOS.
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
iNTyllttór-
M nden külön értesítés hniyett Mii hofitr Ödön és B-ttlh*im iIUm«ntio t''Sc-tete''-tel jelentik-4 holnap 1885 decz. 6-án megtartandó »gybekelétüket.
L EGCZ ELSZERÜBB

karácsonyi és újévi ajándékok
U. m magyar, német és franczia diszművek, remek irók diszkötésben, magyar, német és franczia nyelven, ^ zergebőr-, bársony-, elefántcsont-kötésű imakönyvek das választékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb J gyermekek saámára több nyelven, albumok, finom zseb-irókönyvek, legújabb hangjegyek, monogrammos levélpapirok, csinos dobozban, zsebnaptárak, diszes felszerelvények Íróasztalok számára, legújabb mintájú, látogató-jegyek a lehető legolcsóbban számitva. Mindennemű irodalmi megbizásokat a legnagyobb figyelemmel és jutányosán teljesit.
Elfogad aláírásokat a következő nagy műre:
Az osztrák-magyar monarchia írásban és képbon.
Ridolf trónörökös íőherczeg kezdeményezésével és közreműködésével.
Egy-egy füzet ára 30 kr,
Minden hó 1-én és 15-én pontosan jelenik meg egy füzet.
Továbbá: Wajdits József könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
188ü-ik ÉVRE
'' »
hét különféle naptár jelent meg.
s az egész ország minden könyvárusánál kapható; u. m.
ej.
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr, fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF ~~
kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy évre szóló naptára.
Ára kemény kötésben 90 kr.
Rév-koniaromi K, kalendárium.
Ára fűzve 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
Szűz Mária édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára,
vallásos bő tartalommal temérdek képpel
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr. fűzve 40 kr
WAJDITS JÓZSEF KAIDVÁNYA
Szűz Mária kis képes népnapíára.
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
1884-től kezdve egész 1890-ik évre
szóló naptár 14 kr.

Fentebbieken kivül minden másutt megjelent naptár a könyvkereskedésben fellelhető
V ''
: Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
%
t I
SS!
N
^
fi . I
Becses rendeléseket tisztelettel teljesit
- a
Wajdits József Nagy-Kanizsán.
31
VAGY-KAfflZSA, 1885. Deezember 12 éo.
Huszonnegyedik évfolyam.
" F.löf ixrt rs i ár:
^ .... * fit 60 kr „^ved.-vre . . . 1 . 2i . £iyft ma 10 kr.
!U K 1» K T B S K K
fsá|»>. ju-utjiorhan 7. niá»"d»z«.r
„ ».niH.''ii további sorért 6 kr
myilttérbeh
p,rook-:'' t 10 krert veu-tnek t«l huK-tt*ri iil»-u-k minden egyes bir-¿rtrttrx 30 kr liz tendk
ZALAI KÖZLÖNY
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet1-, a „zalamegyei általános tanitó- —
I
> l&p szellemi részét illető közlemények a szerke.ztöséfcbez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendök : N a r y-K a n i z k á n Wlassicsháx
Bérni>'')it<''üen levelek n»m fo-gadtiitnak el
Keziratsk vissza nem küldetlek
I
tstiilef,a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületa, a „nagy kanizsai tiszlwnsegélyzö.szövetkezet", a ^soproni kereske''delmi s iparkamara ''-1 nagy kanizsai külválasztmány''-ának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
A hetedik nap.
Legutóbb az országgyűlésen is-oét meg lett pendítve a vasárnapi munkaszünet kérdése, fis valóban olyan kérdéi is ex, mely elól a ko-nl olyan gondolkozó elmé nem térhet ki.
* Elsó pillanatra közönyös dolog-ntK tűnik fei. Mit érdekli egyik em bert, bog}'' a másik dolgozik-e vagy nyugszik e vasárnap ?! 8 igy tekintve nem is volna értelme annak a minden oldalról jövő sok snrge-tésnek, bogv a vasárnapi munkát be kell törvényhozás utján szüntetni s általánossá, tenni a munkaszünetet ! De ha meggondoljuk, hogy milyen óriási befolyással van ez a közer-köicsiségrc, akkor nagyon is méltányolnunk kell ezt a törekvést.
Akar logy csürjflk, csavarjuk is a dolgot, akármennyire helyezkedünk is a 19. század fölvilágosultságának magaslatára, — be kell ismernünk, hogy a nép erkölcs vagy mondjuk: köz-erkölcs és a vallás örökké elvá-lisztbatlanok voltak és azok most is. A népnek mindenek el^tt vallás kell. Ügyen az a vallás kath. protestáns, zsidó vagy unitárius, csak jót, csak üdvöset csepegtessen a nép szivébe, esik isteni félelemre vezesse azt!
Tekintsünk csak vissza abba a »orba, mikor még a nevezetes ¿8 fontos hetedik nap mindegyik felekezet elótt nagyobb vallásos buzgósággal volt megülve! Azt csak nem mondhatjuk józan meggyőződéssel, hogy akkor is olyanok voltak az emberek, mint ma; semmivel sem jobbak, semmivel sem rosszabbak ! Sót nagyon is szembeötlő az erkölcsi hanyatlás azóta !
Sokan ugy okoskodnak, hogy az emberiség azelőtt sem volt mákszemnyivel sem jobb mint manapság; a gonoszság akkor is éppen ugy felütötte fejét, csakhogy akkor a nyilvánosság volt szűkebb körre rontva, 8 az egyes adatok följegy-
zése, registrálása nem ment olyan könnyen, mint most. Na hit ez té ves felfogás, mert az erkölcs rohamos hanyatlásának megállapításához nem kellenek országos satistikai adatok; elég egy vidéket megfigyel nünk. Ugyanazon emberek, ugyanazon levegő, ugyanazon föld s mégis egészen más, sokkal rosszabb erkölcsi állapotok, mint évtizedek előtt. Ez el tagadhatatlan!
Igen de ma-napság az a nevezetes hetedik, az a Istennek szentelt, imádkozásra, áhítatos elmélkedésre szánt nap, — melyen a batnapi munka alatt kifáradt lélek mintegy megfürdött a vallás éltető harmat-cseppjeiben és újra éledt — éppen olyan nap mint a többi. A keresztények legtöbbjének nincsen vasárnapja, * zsidók legtöbbjének nincsen szombatja.
Legtöbben ugy gondolkoznak, hogy minek az a vasárnapi, szombati tétlenség; üdvösebb dolgot mivel az aki akkor is verejtékezik, hogy előbbre haladjon. Ezt az elméletet azután érvényesitik alárendeltjeinkkel szemben is.
Hat iszen azokra nézve, kik az ilyen elméletet fölállítják, talán nincs is valami nagy befolyással a hetedik nap meg- vagy nem tartása ; de auuál nagyobb befolyás sal van azon alárendelt s ugy szólván állati életet élő emberekre, kik nek hatnapi s testet tulcsigázó munka közben még ugy tzólván Istenre gondolni sincs idejök.
Iía azután még a hetedik napot is 3zolgai munkában kell töl-teniök 8 nem mehetnek még isten-igét sem hallgatni: mi természete sebb, minthogy tökéletesen kivetkeznek az emberiességből; elfeledik Istent; el a vallást, és lesznek ösztönszerűen 8 ösztöneiknek élő, semmi erkölcsi, törvényt nem ismerő, nem respectáló lényekké.
Ez a rész pedig a többség;
ez a nép! Ennek a résznek kincs, megváltás: a hit. Nekik szükségök van vallási gyakorlatokra, hogy lel-kökkel Istenhez emelkedhessenek, hogy lelkileg is éljenek s erkölcsük tiazta legyen. Rájok nézv?a Nagyfontosságú dolog, hogy miként töltsék a hetedik napot; legyen az szombat vagy vasárnap!
Mivel pedig a nép-erkölcs s az emberiség jóiéin s boldogsága is szoros kapcsolatban vannak, mi a legőszintébb örömmel csatlakoznnk azon tisztes szándékhoz, mely a hete d i k nap megszentelését sürgeti. Legyen az csakugyan Istennek, vallási gyakorlatoknak szentelve; legyen akkor általános munka-szünet! Tartsa meg a keresztény vasár-napját, a zsidó szombatját, a régi szigorral és buzgósággal!
Vannak ugyan, kik azt is óhajtják, hogy a zsidók is a keresztényekkel egy nap >n (vasárnapon) tartsák ^P hetedik napot; de mi ezt nem tartjuk olyan nagyon szükségesnek. Ha váltásuk megsértése nélkül megtehetik s hajiandok rá, ám tegyék meg! Ez mellékes dolog. Hosszú századokon át ülte hetedik napját k zsidó szombaton, a keresztény vásárnapon; még pedig igazi buzgósággal és nem vesztek össze miatta. A fő dolog csak az, hogy mindegyik tiszteletben tartsa a másik hetedik napját; s akkor a fölebbvaló ne terhelje alárendeltjeit szolgai munkával; hanem inkább buzditsa vallási gyakorlatra!
A következmény fogja megmutatni, hogy ily módon sokkal áldásosabb. foganatosabb lesz a hatnapi munka is, mert élénkebb lesz a munkás lelkiismerete a munka teljesítésében. _
Oak jóakaratú emberek kellenek tehát a hetedik nap általános megtartása czéljából a munkaszünet behozatalára és érvényesí-
tésére indult mozgalomh)z; a törvényhozásnak azután csak az — .áment" kell rámondania.
Magyarország tanítóihoz intézett felhivás az Eötvös-alap érdekében !
Igen Tisztelt Kartársaink! Az Eötvös-alap uj alapszabályait a vallás és közoktatási minister nr ó Nagyméltósága megerősítvén, a'' II. dik országos tanítói gyűlés által kiküldött Eötvös-alap gyűjtő és kezelő országos bizottság f. é. augusztus 19 én Ngs. Békey Imre ur elnöklete alatt megalakult és az alap ügyé nek gondozását az egyetemes tanítói gyűlés végrehajtó bizottságának kezeiből a f. é. oktober 4-dikén, Ngs* Tóth József ur eluöklete alatt tartott közös ülésen átvette. Az ,Eöt vös alap gyűjtő és kezelő országos bizottság" működését azzal kezdte meg, hogy meghatalmazta a tisztikart, hogy uj szabályainknak a «Néptanítók Lapjában" történő közlése után, azonnal intézzen az ország tanítóihoz egy felhívást, a melyben az Igen Tisztelt Kartársakat a magyar unitóság egyik legszebb intézetének támogatására buzdítsa minél hathatósabban.
Ennek okáért, miután most már az Eötvös-alap módosított és szentesített szabályait a .Néptanítók Lapjának" novemberi számai közzé tették, tisztelettel alulírottak hivatalos kötelességünket teljesitendó, a következő kérelmekkel járulunk Magyarország tanítóihoz,a mi Igeu Tisztelt Kartársainkhoz :
Elsó sorban a tanítói égyesü-letek és testületek Mélyen Tisztelt Elnökeit kérjük, hogy alakítsák meg egyesületeik és testületeik kebelében az Eötvös-alapot gyűjtő és kezelő egyesületi és testületi bizottságokat alapszabályaink 23., 24., 25. és 26. §.-nak megfelelóleg, és küldjék
be egyesületeik, illetőleg testületeik részéről azt a nyilatkozatot, hogy csatlakoznak-e az alapszabályok 4., 9. és 20 §. értelmében az „Eötvös alap" országoB intézetéhez; miután miként az alapszalyok 48. és 49-dik §-ai előírják, az .alapnak jótéteményeit osztó országos bizottságnak 1886-dik évi augusztus 20-diki gyűlésére, csak azon tanító-egyesületek és testületek képviselői hivathatnak meg, az országos kezelő és gyüilóbizottság elnöksége által, a melyek rendes tagjaik után » - 10 — 10 krajezárnyi évi járulékot avagy a 100 forintnyi tagsági alaptőkét az Eötvös-alap országos pénztárába minden levonás nélkül beszolgáltatják: a jótéteményeket osztó bizottság gyűlésének ideje elótt, legalább is egy hónappal.
Az egyes Igen Tisztelt Kartár-sakai pedig arra kérjük, hogy addig is, míg az egyes tanítói egyesületekben és testületekben az egyesületi, illetőleg testületi Eötvös-alap gyűjtő bizottságok megalakulhatnának, ne feledkezzenek meg a kartársi szeretetnek és jótékonyságnak áldott intézetéről, az .Eötvös alapról", hanem álljanak Össze ketten hárman és egymást lelkesítve kezdjék meg a gyűjtést az emberbaráti nemes lelkek körében. Bizottságunk minden egyes igen tisztelt kartársunknak küld gyűjtő ivet azonnal, ha erre levelezési lap utján feUzállttatik. Jó magyar népünk bizonynyal nem vonná meg filléreit az Eötvös-alaptól, ha volnának, a kik neki megmagyaráznák, hogy mi annak a czélja és ha elmondanák neki, hogy mennyi jót árasztott : az már a magyar nép leghívebb munkásainak szegényeire s azon reményteljes tanítógyermekekre, a kik a felsőbb iskolákban készülnek elő arra, hogy nemzetünknek hasznos polgári lehessenek. Tudjuk, hogy népünk nem áldozhat nagy összegeket; de nem is az kell, hogy Eötvösalapunk áldásosán móködhessék, ha-
TÁRCSA.
Bíró uram .. .*)
Rövid Mára van a km.zált laljónak .. . A« a kis lány eladó leit mabónap. Szarét útin kidobolják széltébe: Ks « ki* lány eladó vón, k» kéne !
Hiró uram, Tolna egy ki* kérésem t Ne legyen oly sietős a tisztében ; Tégy* félre azt a piro« jegykendőt, Várhat fta m g rövid bárom e«zt>ndőt.
Úgyis gyenge még a kelmed leánya, Akárcaftk a harmat-rózsa virág«. Forró napon elhervadna hő-ftrexa, Gyenge liba meghűlne a harmatba''.
Várjon, amig a soro-nat kiállóm, Síig a királyt aakd alatt ••olgálom ; ákkor aztán — Virág Marcii a nevem ! — I*ten engem, Jaliakáját elreizem.
Ha megteszi, az Isten i* megáldja. Ha pedig sem, hogy mit teszek, meglátja : Golyóbisom aa exercirozáson Poakacsfimból a szírembe bocaátom I
8Z. KOVÁC8 SÁNDOR.
• a
•) Mutatvány a fiatal vers-irónak kará-c*onyra meg jelei; 6 .Dalok a pusztáról* czimfl kötetéből. Előfizetési ára 1 frt, mely QSaaag »renS nevére (Budape*t, VIII Kölc-ej-oicza 8 -»«kaldeudS.
A .szép* vendég.
(Naplótöredék.)
Este volt. — Egyedül ültem Mohámban, élén* érdeklódéaael olvasgatva Peőfi lyrai költeményeit. Oh mily élethűen, mliy megragadóan ecseteli nagy költőnk a szerelem és barátság értelmé*, hol »« öröm, hol ft fájdaloói húrjait pendítve meg a szivbeo. Ások a költői rmel-kedettségü haaonla ok, aaok ■ választékos kifejezések, az a bámulatos gondolfttme-net ki igasán lvezni''lad egy költeményt ki a''érai a költeményben kifejezett fájdalmat, örömet «agy ssilajaágot, illetve érzelmeket, azt Petőfi költeményei egy uly lény nyé varázaolják, ki fólülemelked-ve *z élet prósaiságán, est* is a stép és neme« éri tlmek világát) n él.
Ily ¿nelmek*orftliák egésa valómat, ily érzelmek tölték el aaivemet mi-dón atobám ajtaja hirteleo feltárult a egy fekete ruhába öltözött nő, elfétyolo-zottan ugy asólván lélekset nélkül bero-hanl sa kerevetre veié magát. Képzelhetik olvaftóim, mily ijesstó benyomást tett reám e hir elea megjel^né*. A nő különben teljééin ismeretlen volt előttem s éppen megfoghatatlanuftk látszott e valóban különös módon és különös időben tett látogatás, Határozatlanul állum szobám közepén, nem tudva mitte*ő legyek s önként fölmerült bennem ft kérdé«, hogy mi leaz moat ? Néhány pillanatig minden néma volt, mig különös vendégem, mintegy mély álomból fölociudva, hirteltr fölugrott a kerevetről, hátravet-ve fátylát, térdre veté mftgát előttem t ÖMin.ctt kesekkel esdekelt, bogy mint-
sem meg ft haláltó! — Úgyszólván meg-voltam gyóaődve, hogy őrülttel van dol gom. De ftsssonyom — mondám, — hogy menthetem meg én önt gyenge oő létemre a haláltól ? Mindent elmondok — fe leié ő remegő hangon — csak az ég szerelmére kérem, sárja be ajtaját. Bármily különösnek is tetsiett előttem e kérelem, önkéntelenül teljesítem azt.
Leültünk a kerevetre. As asszony, kit csftk moat vettem jobban ssemügyre, valóságos szépség volt, szabályos vonásai, fioom metssetü orra, elefántcsont fehérségű fogai, — előkelő származásra mutattak. Nagy fekete szemei mély fáj dalmat áruluk el. Asszonyom — kezdé beszédét a hölgy — mindenek előtt bo-caánfttot kerek azokatlan megjelenésemért a uson kellemetlen benyomásokért, melyeket megjeleuéaem okozott önnek. Én Morelii lsabella nápolyi ssületésü grófnő vagyok s hogy önnek s kellő magjaráza tát ittlétemnek elmondjam s ezáltal bocsánatát kiérdemeltem, szükségesnek tar* lom életem történetének egy részét elmondani.
Szüleim Nápolyban laktak a nagy vagyonnal rendelkeztek, éo voltam egyedüli gyermekük. Ott ismerkedtem meg egy mftgfftr huszár liszttel s eten isme ratsógünknek házssság lett • vége. Fér-j met imádásig szerettem. Igen, ssereltem őt ugy, a hogy egy forró érzelmű nő cs»k szeretni kép*«. Szüleim néhány év elótt elhaltak ós én lettem vagyonuk egyedüli örököse. Áz ő haláluk után elhagyUm Nápolyt, mert minden »mit ott láttam, fájdalmas emlékeket s ült b-onem. Magyar orsságb*, férjem basájába jöttünk. Később a sors is megirigyelte boldogságo I
mai. Férjem ssenv»délyesen kesdett kártyáséi. Fájó ssivvel bár, de minden szó nélküi mér em, hogy vagyonunk napról napra fogy, míg végre a tönk szólére jutottunk Ma fórjem ingerült állspotban ékszereimet követeié s mivel ssokat kiadni vonakodtam, lelötéssel fenyegetett. Én kótaégbeeeetten rohantam el hazulról s 6 folyton üldös>e követett, mig asszonyom, itt önnél tftlál-ftm menedéket. Meg vagyok rólagyőzód ve, hogy ő lent vár s mihelyta háaból kilépek lelő. S most asz-azonyom, most elmondtam önnek életem történetét, ön ismeri helyzetemet, az ön kesébe van letéve életem, mentaen meg, vagy kergessen a halál torkába.
Szegény nő — gondolám magamban — ezen segiteni kell. Szivéljesen folajánlám lakásomat, as ftjiókftl asorgo-ean elzártam, attól féive, hogy a gyalázató* férj, még hozzám ia be meréssel tolakodni. Én egéss éjjel alig hunytam be szemeimet s csak azon tépelődtem, mikép lehetne e szerencsétlen nő ittlétét a netáni veszedelmekkel izemben biztosítani. Egy mentő gondolatom támadt, hogy följelentem a dolget » reodőrségnél Elbatározá sómat tett köveié. Védenczomnnk meghagyva, bogy ha szereti életé'', másnak ne nyis*on aj ót, csak nekem, — elmentem a rendőrséghez.
Egy álló órát kellett vÁruom, mig a ker. kapitányság ktgyes szinn elé bocsájtottak.
Uram — mondám — tegnap este egy nő roh«nt be hozzám, kit férje lelő véssél fenyegetett, nálam keresve menedéket.
Ah ssssonyom, nem Morelii íss-
bellsi nápolyi grófnő volt ss az úrhölgy ? — Kérdé hirtelenül ft rendőr kftpitány.
De igen 1 mondám egéis meglepetve.
Akkor sst mondom : tiszteit nngy-sád, ha valamit értékes holmiftiból meg »kar monteni, rögtön siessen hsss, mert ön sgy tolvajfurfang áldosntft, még pedig ft harmadik áldosaU. Két polpári rendőr biztost ftsonnnl rendelkezésére bocsájtok.
'' Képzelhetik tisstelt olvasóim mily rémülten siettem hass felé. De hiábft, ft madár el repült s nálam töltött éjszakának emlékére elvitte értékes s reám nézve megbecsülhetlen ékszereimnek, emléktárgyaimnak továbbá fehérneműm legnagyobb részét. így estem én emberbaráti érzelmeimnek, hiszékeuysé-gemnek áldozatéul.
Rlgler Connlancia.
A kétféle vallatás. *)
Még abban az időben történt, mi-(Jöh. a ma^v«r társadalom oly nsgymérvü átalakulásokon ment keresztül, midőn egyenjogú lett a parass<''lt:o^eaQessel, mi-dón a törvényhozás a humanizmus szelleme által át hatva, megalkotta az 1848-ik évi törvényeket. Egyszóval, humánus h«ngulftt uralkodott.
Az ember ember, — igy ''mondották — még ha gonosztevő is s ssért nem -
•) Ezen történetet * minap egy tártat-e*:é<yen hallottam, egy ma^a* állasu • érdemekben megS»zült úrtól, ki már abban az idSben is szerepelt, s kiuek személye garin-tiát nyqjt arról, bogy ezen etet valóban megtörtént.
\
1885. DECZEMBER 12 éo.
ZALAI KÖZLÖNY
HUSZONNEGYEDIK. ÉVFOLYAM.
nem az. hogy évenként egy két krajé/árral járuljon minden szülő a néptanítóság legszebb ügyét gondozó inlézethez. A szívesen nyújtott filléreden Istenünk áldása van!
Eötvfs alapunkat mo<«t iuór a .Tanítók Országos árvahá a* is igény be fogja vonni. Tiszta jővedel mének egy részét az árvák fenntartására fogja fordítani! Kgygyel több szent okunk van tehát arra bogy Igen Tisztelr Kartár-üinkat egyenként is arra hívjuk fel, hogy kiki siessen legalább azt az egy forintn i tagsági dijat minél elóbb beküldeni, Ó''ley János urlioz, az Országos Eötvös alap pénztárnokához (Budapest, ő-z utczai iskola). Számadásainkat ezentúl is január vége felé fogjuk az alapszabályok értelmében lezárni és a jótéteményekre vonatkozó pályazatot ezután is febr. 2-di''f napján hirdetjük ki minek lermészetes követkéz ménye az, hogy azon kartársak. a kik a számadások lezárása után küldik be évdijaikat. a megelózó évre nézve a hátrJékosok köze kerülnek, és hog7 azok, kik még elóbb az Eötvös alapnak nem voltak rendes tagjai, csak az esetben tekintetnek a jótéteményekre jogosult egyéneknek, ha a pályázat kihirdetése elóft már beküldik év-dijaikat.
Mint rendkívül fontos intézke dést említjük föl az uj alapszabályzatnak azon tételeit, a melyek szerint 1. „ha valamely rendes tag belépése után az alap jótéteményeit ig >nybe akarja venni, erre jogot szerezhet msgának ugy, hogy az elsó 1 forint tagságon kívül a 20 forintnyi tagsági-tőkének elsó 5 forintos részletét is beküldi az Eötvös-alap országos pénztárába;* 2. „ha valamely népoktatási intézetben mű-Ködőtt tanítónak, tanfelügyelőnek, tanfelügyelóségi hivatalnoknak, tanárnak. kisdednevelónek özvegye, árvája vagv keresetre képteleu nyo morék utódja (gyermeke) illetőleg ezek gondnokai beakarnak az Eötvös-alap tagjai közé lépni, ezt meg tehetik, ha őket valamely Unítói egyesület ajánlja es a jótéteményekre jogot szerezhetnek maguknak a lentebb közölt módon, habár férjük, illetőleg szüléjük nem volt is elóbb tagja az Eötvös-alapnak.«
Igen tisztelt KarUrsaink! A II-ík Országos tanítói gyűlés álul kiküldött „Eötvös-alap" gyűjtő és kezelő bizottság ez alkalommal elő ször fordul hozzátok esdő szózaUval. Hallgassátok meg és vegyétek szívesen könyörgését! E bizottság nem a maga érdekében, hanem a magyarországi népUnitőság ügyébea fára-'' dozik! Filléreiteket és testvéri jóindulatú közreműködésieket nem a maga számára, hanem a magyarországi Unitok jólétének emelése czél-
jából kéri. Az „Eötvös-alap fóczélja az, bogy a karUrsi szeretet által egyesítse nemzetiségi és felekezeti külöuibséget figyelembe nem véve azokat, a kik a népoktaUsügy terén működnek e hazában, a végből, hogy megteremtsék azt a kar társi közérzületet, mely segítséget nyújt hat a gyermekeiknek neveltetésében kimerült karUrsaknak, s a mely gondozójává lehet a tanitói özvegyeknek, árváknak s a kiérdemült és nvomorult viszonvok közé kerülő
m •
kartársaknak."
Ki az közölünk, ki el merné mondani, hogy a karUrsak segitó jobbjára soha sem fog rá szorulni ? Látott már a világ nem egy olyan embert, a ki az egyik uap még a boldog Jóbnak helyzetében volt t másik nap már a nyomorral küídó Jóbnak helyzetébe került. Tagadba tatlan ugyanazért az, hogy éppen a jobb anyagi körölmények között élő kartársak volnának arra hivatva, hegy filléreikkel segitsék az ínséggel kü/.dó te.-tvéreket, s azok özvegyeit és árváit; mert ha ók nem tesznek a kartársi szeretetből folyó köteles ségeknek eleget, mélUn megérdemlik. hogy megvesse őket a világ és elítélje őket az emberiséget éltető és nemesítő Terémtó !
Ámde Igen Tisztelt Kart*rs»ink! Ne bízzatok abban, hogy az Eötvös alapot, a szerény körülmények között élő tanítók áldásos ictézelét, majd azok az emberek fogják virág záshoz segíteni, a kik jómódnak ön vendenek; de nem ismerik a szegény bár becsületes ember aggodalmait. Oh! kevesen vannak azok, a kik ínég is megértik a szenvedőt fájdalmait és még ritkább-in esik meg az, hogy nem veti meg a jobb sorsra emelkedő ember azokat, akik valaha vele együtt búzták azt 8z igát, mely a száraz kenyérből sem nyújtott eleget.
„Ember segíts magadon s az Isten nem hágv el !• Ez a magyar néptanítóságnak is a legbiztosabb vára s a ki ezt nem látja bc, balgatag valísá gal van megverve s ugyan ezért a kik karUrssinkat az Eötvös-alaptól eltiltják vagyelidege niieni akarják, azok uem jóakarói tem a néptanítói karnak, sem a mi édes hazánknak.
„Osak a Unitéi kar ellenségei hirdethetik azt, bogy az Eötvös alap (melynek jótéteményeit csak az a bizottság oszhatja ki, a melyben részt vesz minden egyes tanitói egyesület képviselője) „akár párt akár nemze tiségi, akár vallásfelekezeti érdekeket szolgál azon tul is." A tények mást bizonyítanak! Osak a magyar nemzet ellenségei nem tarthatják kívánatosnak. hogy a haza érdekeit híven szolgáló elemek, a népUnitók.
ne egyesüljenek testvéri szeretettel felekezeti nemzetiségi külömbség nélkül, azon czélból. bogy egymást támogassák, a midőn a hazának művelt polgárokat igyekeznek nevelni s a nemzet napszámosainak szegénységét akarják »akargatuí és az ínséget enyhíteni.
Az Eötvös alapban egyesülő tanítóság mindig örült annak, ha minél több oly jótékony intézet keletkezett e hazában, a melyek a Kar-tarsak érdekeit mozdítják elő; de megkövetelte mindenkor viszont mindenkitől, hogy törekvéseit és czél-jai; még a „nemzetiségi és a tele-kezeti elemek is tiszteletben tartsák és ne gyanúsítgassák." Az Országos Eötvös a!ap mellett megállhatnak a többi Unító* jótékony egyletek egytől egyig mind, sót kívánatos is, hogy fenálljanak és virágozzanak.— Ez volt eddigelé a Eötvös alap gondozóinak nézete.
Ugy vélekedünk, hogy ez irányt ezentúl is :ueg kell tartanunk. Hogy azonban minden iajU megtámadással szentben fényesen megáll-ha sa az „Órszágo* Eötvös-alap" intézménye a m^gahelyét, szükséges, hogy a magyar néptanítóság java, sava ez magáénak vallja és tamogassa.
r Eg.v iga/.áu országos magyar nemzeti jótékony intézet támogatásai ól és felvirágoztatásáról van a szó! Ki az, ki Kartársaink közül ebhez hozzá járulni ne volna kész, ba igaz szívből szereti kartásait, nemzetét és hazáját ?
Mi bizuuk abban, hogy U-nitóságunk jobbrésze megért bennünket és nem hagyja tengődni sem az „Országos Eötvös alapot" sem a „Tanítók országos árvaházát" és azon reménységben ismé.elve fentebbi kérelmeinket, maradtunk kitűnő tisztelttel az Igen Tisztelt Kartársaknak alázatos szolgái „az Eölvös-alap gyűjtő és kezelő bizottság nevében:u
Peter fi Sándor elnök, Lederer Ab-raham. alelnök. Luttenbsrger Ágost titkár. Tanos Imre, jegyző, Jéity József ellenőr,Örley János pénztáruok.
meg, ki« megbízatásban eljárva, a nyom-jelzési munkálatokat, tervet és költség vetést már elkéasitette. Eszerint a vonal Körmendről kiindulva egyenes, irányban vonu''n* Zelamegyén keresztül egéss Kerka íí<áj et faluig. Itt azonban egymástól t fő kettős irány, s ezek mmd egyike egy Mura-Ssomba*. felé kiágazó "szárnyvonallal vétetett combinatióba. As egyik irány a göcsei réssbe behajolva B*ksa-L*nti-Podturnyén keresztül — a másik Keasneken — A. Lendván-Mura-Ss-rdahely- éa Vratisjneczen keresztül érkesnék Csáktornyára A Bakán irányú Vonalból Lentinél, a Reasnek irányú vonalból pedig A. Lendvánál ágaznék ki egy szárnyvonal Mura-Szombat felé.
A tervezet ez okból a b«ksai irányt lenti fő- s mura szombati szárnyvonalnál a reestueki irányt pedig alső-lendvai fő és mura-asombati szárnyvonalnak nevein,
A Lenti fővonal hossza 82 3 klmt. mura-szombati szárnyvonaláé p dig 30 6 klmt. a kettő együtt 112*6 klmt. Kiépítése kerülne kilométerenként. 2-4 900 frt-ba. vagyis együtt 2, 811. 690 frtba. A lendvai fővonal hossza 79. 2 kim. muraszombati szárnyvonaláé pedig 26'' 4 kim. a kettő együ t 105 9 kim. Ennek kiépítése keiülne kilométerenként 25,300 frtba
vagyis együtt 2. 575.020 frtba.
A mint a nyomjelzési külső és irodai munkhUtok elkészültek azonnal Zalamegye köakedveltaégü a fársdhatlan tevékenységű alispánja állt as ügy élére. Svas ita Benő m-gyei alispán ur azon he- | lyes nézetből kondulva, hogy esen közlek dést vonal neracs»k a közelébe eső helyi érdetekre, han-m az általános megyei érdelekre ia fontossággal bir, a ki- j viiel támog«<ására megyesserte erőteljes mosgalmat indi''ott meg. Folyó évi no- ( vemb<r 12 -ere Ztla-Egerszegre egy ssü-k«bb 23.-ára Alsó-Lendvára pe lig egy j ungyobb körű értekuletet hívott egybe, fókep a tervezett vaautvooal kösvetlen kös-lébe eiő terület birtokoa^ágáhól. As Alsó-Lendvára Összehívott ér''ekeslet különösen népes volt. Ez utóbbi helyen is-mé''elten kifejezést nyert azon elvi kijelentés, bogy a tervesett vállalat kivitel eaetén általában as egéss Zalamegyé-e előnyös lévén, a megye törvényhatósága felkérendő, hogy a kivitelt erkölcsi és anyagi támogatásban réssesitse. Mind-hogy pedig a törvény értelmébeo a kiviteli költségeknek legalább */, rész erejéig törzs részvényekkel fedezve kell len-niök, s igy a jelen esetben mindenek előtt 8—9 száz ez-r forint előteremésé-ról van szó: egy érdekeltségi kör alakíttatott, melynek Ugjai az érdekélt területet magok kösött felosztva, össze fogják gyűjteni s köteleié oyilatkozatba fogják foglalni azon ajánlatokat, melye ket egyeaek vagy községek pénzben, anyagban ^agy munkában as épitési költségekre vonatkozólag tesznek. Ebből fognak asután képződni a törzsrészvények i há >i igy összegyűjtött összeg a 8 —9 száz ezer forintot eléti; akkor a vasút kiépitéae biztosítva van, mert a köluég többi réssé elsőbbségi kötvényekkel — melyek már a pénspiacson is értékesíthetők — fedeshető.
Ennyit kívántunk egyelőre tájéko-sáant esen váPalairól megemlíteni, azzal az ígérettel, hogy koronkint az ügyre többször ia víaazatérünk.
észtből Badapestre vagy viaaza utazik, Kanizsát érinteni kell és h* egy ilyen társulat utazik, nem tarthat Sormáson vagy Bajcaán megálló helyet, hanem már akkor csak kiszáll N-Kania<án éa aseretném tudni, ha a társulat Mtgyaror-sság területére a magyar kir. belügymí-nissteriől nyert engedélylyel el van látvs, miért ne respektálná esen miniszteri en gedélyt a város kapitánya ? — astán meg talán oly sok mulatságot és asórako-záat talál Kanizsában magában az ember, bogy akárhonnét jövő látványos«ág előr-is kiküszöbölendő volna ? — Nsgyou kétlem.
A czirkuar, mióta itt Van, még h legroaztbb időjárásban is folyton telt háznak, vagy mondjuk telt ponyvaaátornak örvend, jele hogy a közönség pártolja é* nem haragasik érte, hogy itt van.
As állatsereglet tanulmányi asem-pontból érdekes is, ssükséges is, miud-n iskoUban temérdek tábla van felaggatva az állatok ábráival; mily crélsserü, ha a tanító osztályát vagy a azülő gyermekét elvezetheti és megmutatja ott terméssé -ben azon állatfajokat, melyeket a gyermek különben csak ábrákról ismer. — Hogy ez mos'' a „Zöldfa-kert" ben van, azon czikkiró ne aggódjék, oda moat'' ugyan nem jár senki sörözni. — Félti a főtér klinkerét? Ugyan kérem nézze meg nem á''l e a czirkusz a klínkeres''tt területen kivül; meg hogy miért áll a főtéren ? — Hát nem is mehet ám az ökörkorcsmán kivüL — Nagy baja vao még csikk írónak a sengerjkkel, hát ezeket, ha a Vendéglősök éa a közönség is pártolja, akkor senkinek akadékába nincsenek na nem, — ugy is odább álln<k.
Majd ha Kanisaáo állandó színhas lesz, (adja latén, hogy mielőbb legyen ) akkor ugy is hiába jön ide a asengeráj, mert a hogy jöo, el is mehet.
Ha tehát városnnkba bármi muta''-vanyoyal vagy mulattató előadáaaal vidé kiek jönnek, ennek csak örvendhetünk, mer*, valljuk csak meg ősain én hogy Kanisaa, dacsára rmgy vasúti és kereskedelmi forgalmának, meglehetős csóod-s város, hol mulatságokban nagy a hiány ; pedig mindjn ember nem szeret ám 8 órakor lefeküdni.
Nem hiszem tehát, hogy a megeresztett czikk a nagy közönség akaratát tolmácsolja, mert a közönség pártolása az ellenkezőt mutatja. Ez lehet külőoben egyé .i vélemény, ilyen aaonban a nagy közönség akaratával szemben nem numerái, és igy alig hiszem, hogy ezúttal czikkiró ur a kősőnség szócsövén szólt.
Végre miután a pénsügyi colgok iránt is annyira érdeklődik, megmondom tehát mégegysser, hogy a helypénz: én szedem; — engedély-pénzek tudtommal nem szedetnek; annyit asonban tudok, bogy minden ily vidéki, fiiét jövedelméből bizonyos részt a városi ssegényalapra, melyről a város pénztáránál rendes pénz-Uri nyugtát kap.
Ennyit a város t. köz ínsége és csikkiró ur tájékosáaául.
Gvom Mik*a,
hely pénzbér lő.
csak érdemes a humánus bánásmódra, hanem joga is van bossá. As ember ssa-. bad, eszes és legtökéletesebb teremtménye az Istennek s azért ha nem bánnnk vele emberi módon, mintegy megsértjük vele saját emberi méltóságunkat. Kossuth, Deák, Ssécbeny stb. as akkori idők nagy emberei voltak ások, kik különösen hangost» Uák a mai értelemben vett humanizmust.
A köstörvényhatóság fejei ssigo-rusn meghagyták a asolgabiráknak, hajdúknak, hogy ezentúl a vallatásnál nem szabad a testi fenyitést alkalmazni E tekintetben különösen Pest megye süispánja a legnagyobb eréllyel és ssigorral járt el asokkal szemben, kik megfelejtkezve, az ember méltóságáról, nem átalották a futó és kapcsa betyárokat deresre husatni.
Egy reggelen csak jelentik ám a tekintetes alispán nrnak, hogy valaai gaz lókötó kivezette as éjjel a két almás szürkét az istállóból. Fájt e hír nagyon az alispán urnák, hogyne, hiss 500 sebein forint volt annak a két lónak as ára, a mi as akkori időkben nsgy summa péos volt két lóért. — El is hivatta a megyei pandnrhadnagyot a ki régebben arról volt híres, hogy egyenként ssedette ki a betyár szemszőrét, ba nem vallott,-s meghagyta neki, hogy már most kerítse ám megast a két lovat valahogy. A hadnagy kapra as alkslmon. hogy most már ő is tehet egy kis saivességet as alispán urnák, ielkötötte a Telekes bocskort és még as nap meleg nyomát
űzte a lókötőnek. Alapos gyanúja volt ugyanis egy szurkos kezű legényre, ki gyakrabban tanítgatta as eiüst angyalokat repülni, el is csípte s el is vittn a megye házára. Az alispán maga is ki váncsi volt a kihallgatásra, egy elfüggönyözött helyre ült, megh-gyvn azonban jó eleve a hadnagynak, hogy aztán annak rendje módja sserint történjék ám as a vallatás. — Ugy is történt. — A paudurhadnagy ssép ssavakkal a lelkére igyekesett b szélni a lókötőnek, hogy vallja meg as igazat, mi történt, hogy történt stb. mert ezsel segít magán, ugyanis enyhébb büntetést fog kapni. A lókötó erre megindító beasédre csak ast telelte: ob szeme látta, nyivek egyék meg a testét a ki elvitte, sőt még neki állt feljebb, hogy mit tar''ják itt. ha nem tudoak semmit rábisonyiiani.—
No igy nem érünk csélt alispán ur, ennél as embe- nél, es jobban tud ám ressketni, mint a hogy fázik, ennek csak a suhogós hassnálna, — mondá a hadnagy midőn látta, hogy mily eredménytelen aa a humanua módsser
Semmi esetre sem — mondá as alispán — mit gondol, mit ssólua rám a viliig, rendkívül kompromitálnám magam.
~A világ! Nem tudna meg a világ ebből egy kukkot se, csak biaaá én rám a tekintetes alispán nr. Nem kell a ro1-vajt saáani, még ha kerékbe törik sem. s aztán én meg csak mindig aat mondó vagyok, hogy a ősik is akkor legjobb, ha megoyakasaak.
A körmend csáktornyai vasút.
Ezen ors%.4goa forgalmi «zetnp''int-ból is nagyfooto«aagú dj rne<yénket elaő aorbin érdeklő köalnkedési vülalat megérdemli, hogy róla l*punkb>u bővebben ia megemlékezzünk.
A bg. Batyhány-Strattmaon hitbizományi uradalom igazgatóság* a még 18b4-ben engedé''yt nyert egy Körmend-lói Csáktornyáig vonuló vagyis a „ Magyar uyugoti* vasút »onaiból Körmendnél kiagaavó a „déli vasút" vonalába pedig Csáktornyánál beleszakadó helyi érdekű vaaut építés előmuokalataira. As engedményes uradalom ez»n munkálat szakazerü elkészi''.éaéve! a „Magyar nyu-goti vasutt''.rsula:* igazgatóságát bizta
Az alispán utoljára is csak engedett. Elővezették ismét a deliquenst. — Hát csakugyan nem tudsz semmitarról a két almás szürkéről ? kérdi mos*, már mogorván a hadnagy. Mondtam már had-nsg« ur, hogy eb szeme látta ! — veté oda a lókötó. A hadnagy csak megpödré sugáros bajuszát, mire a fogoly mellett álló hajdú két kézre fogva a suhogóst, ugy hátba legyinté a lókötó'', bogy ssinle nyögött beléje
No még most se tudss? kérdé a hadnagy. — N-m én, még ha megnyúznak a-t! feleié a lókölő dacsoaau. — Le -szal a pruasl>kkal ! parancsolá most a h«dnsgy. Lehúzták róla azt is s ugy hegedültek el rajta Jeremiás siralmait. — Hát még mos: sem tndss semmit a stür-kékről. te gézengúz ? — Nem én, még ha ssijjat húsnak a hátamból sem. —
Ennek a gaz embernek vastag a szalonnája, mint a tej p>lléje, gondolá magában a hadnagy s ismét megpödré sugárzó baju -sál. Erre aztán as ütlegek egéaz aora következett, mig esik ki neca nyögte a lókötó, hogy „valló*."
Hát ki lopta el a azürkéket te sárkány szülöttje, te ? Nem én tekintetes hadnagy ur, hanem a kolompáros fi«« éppen moat viszi őket a debrecseni vásárra.
As alispánnak se kellelt több, rögtön lóra ültetett bárom megyei hajdút s még aznap elcsípték as ipsét lovastul.
Es idő óta az alispán ur is felhagyott humánus elveiv«l és rendele*eiv»l.
EFERJESSY ISiVÁN,
K i r e k.
A közönség köréből*)
Tekintetes szerkesztő ur !
K''rem legyen ssíves alábbi soraim nak becses lapjában helyet adni:
A „Zala" 49-ik számának különfélék rovatában „a város kapitány ur figyelmébe0 czimü felirattal, egy közlemény jelent meg, mely a menazseria, Csirkuss, sengerek és egyéb látványosságoknak engedélyezése místt a kapitányságot megrója.
A kapitányságnak valószínűleg less annyi higgadtaága és öntudata, hogy ilyeo laptölteíékül szolgáld csikkecskékre nem bocsá kötik hirUpi polémiába. — Egyébiránt ez aa ő dolga- — H-tnem mivel az emiitett czikk végén arra is kíváncsi valaki, mi leas a helypénzzel ? erre már mint belypénzbérló, feljogosítva érzem magamat a dologhoz bővebben hozzászólani.
Ilát as illetők által fiietett he''y-pénz legelőször ia bemegy az én zsebembe, onnét pedig minden hó elsején átvándorol a városi péns''ár''oa a miután éa a várostól mint erkólcti testülettől a h ly-pénsszedést évi 14000 frt beffsetézi kö e-lezettség mellett bérben bírom, kinyilatkostalom, bogy e dologhoz a képviselő testületen kivül másnak semmi köse; punktum !
Ezúttal nem mulassthatom el azonban csikkiró ur figyelmét oda is irányi-tani, hogy Kanissa élénk forgalmú kereskedelmi város és oly vasúti góespont, hogy a ki Becsből, Qráczból vagy Tri-
*) G rovat alatt kQalOttakért nem vállal felel ős »«¿st a sserk.
— A helybeli ipart-írsnlat ala kuló ünoepét f. hó 8-án tartott* saját he lyiségében (polgáregyleti regi épület) szásleritékes bankettel, melyen, miot meghívott vendégek, ottvoltak Babóchay György, polgármester, Lengyel Lajos, Hj-gyső, Ssakonyi József főkapiiany, Kovács János tanácsos és Orossváry Gyula ügyvád urak. As első felköszöntőt Hencz Antal tiszt, elnök mondta a királyra. Utána szóluk még: Babóch ^y Földy, Oroszváry, Wajdits, Topoliu. Hein és többen. A lakoma mindvégig igen kedélyesen folyt.
— JárdáinkOfl napi renden vannak a tömeges elesések, melynek oka részben a járdák rosszasága, rénben pedig az utcai subancsok ottani csúszkálásán. Vajba as utczai rendőrség erélyesen megfeddené az utczán c-uszkáló fiukat!
— A fógymnkzluml tanuló ifjúság énekkara vacar és ünn-pnspokon ö<z-baagzó éa szabatos négyes hangú énekével épületesen emeli as isteni tiszteletet és hathatósan hozaájárul a bivek buzgó áhiia ra való gerj*ssléaéhes. L gkftse-lebb a f. hó 8 iki ünnep alkalmából bemuta''ott énekek meghallgatása folytán örömmel győaődtüuk m-g arról, hogy as énekkar nemcsak kellemes hangú növendékekből van öaaseállitva, hanem arról is. hogy a válogatott énekek a legkényesebb igényeket ia kielégítő correct és megfelelő melódiával adattak elő.. As éoekkarnak esen sikeres és dicséretes működése Vörös tanár ur érdeme, aki ugyanekkor offjr''oriumi betétül Mayerhifer J. győnyő-ü „Ave Máriáját" lelket rásó tenor hangjával kitűnő technikai routional köavetítette.
— Erdósy Eugénia jeles mfivé-z-nóukről több fővárosi lap ason hírt box''a, hogy nyugalomba vonul. Mi bistos ére-aülés alapján kijelenthetjük, hogy sson bír téves, mer; a dtcfóeége delelő pont*
ZALAI KÖZLÖNY
1885. DECZEMBER 12-én.
An álló művésznőnek eaze ágiban aínc«
^ DVUg»IombA térés Ha ó megtenné U,
érte rajongó közönség és ssinésr-direc-torok b-zonyo«an m nden módot elkövetőének. hogy kiriadják korai elvo -alt-
»seáböl
- Vonat kisiklás. E hét elején rjjyik Budáról Nagy-Kanizsa felé jövő postavonat mozdonya Martonvásár köreiben a vágányról 1-niklott. Szerencsére tJ u-asokniJc-remmi bajok sem törtéo''. Fehérvárrólsegély-moxdony ment s a vo-0»t — bár elkésve — városunkba ér-keset''.
A ^Jézus szent gyermekségének
műve* társulat Iébrére a legnagyobb óttfgü bélyeg és lollgyüjteményt Mar-ii o Lnjsa kistsMtony küldte be hoz-,ánk. Legu óbb 5000 db. béljeget 6* 30») db. toll*« »dott át továbbítás vé.-et . Xt ''< ssép példája buzdítson másokat is! f.igadj* óssinte köszönetünket!
— Hyraen. TieffJános köz-igssgatási végrebaj<ó, november 26-án esküdön sirig t-rtó hűséget Kancsal Vilma kisasszonynak, — a helybeli asenfe-renc/diek templomába.!,
— a„BacheI'' cimü tárca-cikkünk * legutóbbi szambán véget ért. A „folyt, kör." csak tévedésből l-tt a cikk végére
illesztve.
— Sör csarnokot nyitott helyben, a polgárt egyl»: uj épületében, földszint, — Itnri, a .Korona" vendéglő volt fó-pioczére, hol friss ó-..-lek italok és kitüoő kóoányai sör kapható.
'' — A gyalogjárdák városunkban oly rondák, piszkosak, hogy ssokat a jelen havas idóbeu egy hüvelyknyi sárréteg födi. s miért ? mert azok soha letisztogatva nem lesznek. — így képződik azokon a Bárburkolat, mely aem a járókelőknek,sem a básiur«knak nem válik hass nára. — Ajánljuk városi hatóságunk ógyelmebel Nem volna-e jó erre nézve kötelező ssabály rend eletet alkotni ?!
— Nem hagyhatja. Porosz György pölöskefői illetőségi lakos zsellér, foglalkozásán (oézve tolvaj, a mult oktoberi vásárban elkövetett lopás miatt kiszabott büntetés kiállása utáo éppen f. deczem-b*r 6-án lett a fogházból kibocsátva és basa is me.nt Pölöskefór<>, azonban a más nap vagyis 7-én bekövetkezett orsz. vásár megint a nyi csábbal birt rá nézve, hogy ismét bejött szerencsét próbálni, de megint rajt cs:pték, és d u t y i b a helyezték. Azt mondja, nem bánja, legalább van téli kvártély.
— Nyilvános köszönet. A uagy-kanizsai épitészsegédek betegsegélyző egylete által b<szerseodő gyászlobogó-hoz szükséges költségekhez nemes adakozás utján asivesek voltak járulni : Bicza Antal 1 frt. Fehér József (Sáncz)
5 fr», Saller Lajos 2 frt, Nentvich Gyula lfrt, Hild S. 5 frt, Nagy György 1 fn, Ei/.inger Henricb lf rt. Mák József 50 kr. Mák Lajos 1 frt, Nagy Gjörgy 1 frt, Viola István 50 kr, Török István 50 kr. Hencsits Boldizsár 1 frt, Bada látván 1 frt, Vékási L*jos l frt, Weczer Kana. tusz 1 frt, Sartory OiCar 1 frt. Gerencsér Ferencz 1 frt. Gróez Károly 50, kr, Gáspár Józs-f 50 kr, Daus<£ Ottó 1 frt, Per kó Péter lfrt, Hirachl Ede és Bachrach l frt, S emmer Kálmán 1 frt, Práger Bé la 1 frt, Niurason Ö. 5 frt. N. N. 54 kr, Szeiler Ferencz 1 frt, Vucskite János 1 frt, Kasztuer János 1 frt, Berdó Károly 1 frt, Pintér Sándor, 1 frt. Koronczi rencz 1 frt, Balázs József 1 frt, Zelenák Antal 1 frt, Tóth Mihály 1 frt, Horváth János 50 kr, Berger Adolf 1 frt, Kohn fivérek 1 fr'', Weísz Jakab 1 frt, Milten-berger Sándor, 1 frt, Orning István 1 frt, Berger Bernát 50 kr, Ngys. Karáag Bé la és István 10 frt Thomka Endre 1'' frt. Grüohút Fülöp és fiai 1 frt, Termet* Ferencs 50 kr. Horváth István 1 frr Horváth vagy Lilék János 50 kr, Tiboly Má''yás 1 frt, Szekeres József 1 frt. Mes-kó István l frt. Nagy György 1 forint-a!. Fogadják a nagylelkű adakozó- arak as egylet resséról hálás kössönetünket becses adakozásaikért, melylyel lehetővé tették szerény anyagi körülmények közt levő egyletünknek azt, hogy'' gyászmenetek alkalmával képesek lehetünk egyletünket, illetne annak tagjai jelenlétét ezen lobogóval jelezni. Azegylet választmánya megbízásából: Meskó István egyleti elnök, Tóth. egyleti jegyző. r
— Méregkeverő asszonyok. S*alafő községben 1881 évben Papp Zsófia férj. Zsoldos Jóssefné 20 éven, Farkas Katalin férj. Zsoldos Zsigmondné 19 éves asso nyoic elhatározták, hogy özv. Zsoldos Dánielnét, Papp Zsófia napáját meg fogják mérgezni inert menyét folyton ssidal-masta és boazantotta. A bünöa szándék kivite''e caéljából Papp Zfófia a sz-go''thirdi gyógyasertárban 60 krért pat kánymérget vásárolt s ehhez Farkas Katalin is 20 krral hozzá járult. A két fiatal asszony a méreg hatásá előbb egy macskán kísérelte m-g s azután özv. Zsoldos Dánielnével mérgezett pálinkát, majd mérgezett vizet és bort itattak meg. A nemsokára bekövetkesett halai után kisülvén a dolog, a kél gyilkos asszony elfogatatott. A szombathelyi kir. törvény szék, miután vádlottak beismerésben voltak, Papp Zsófiit életfogytg tartó fegyházra. Farkas Katalint 15 évi fegy-hásra, mindkottőt gyilkosság miatt Ítélte el. A kir tábla Alsórend» vádlott ítéletét helybenhagyta''s Farkas Katalint, fiatal koránál fogva l2évi fegyházra ítélte. A kúria az orvosi vélemény batározotottab
ban való megallapit hatása czéljából az alsóbb bíróságok it&elól feloldotta. As vélemény a tud. egyetem orvosi tanári kara által beterjesztvén, nem njujto''t semmi ujabb támpontot. A kúria II. büu-tető tanácsa köselebb Tóth Lőrincz elnöklete alatt tárgyniván as ügyet, (előadó Ócsvai Ferencz) a táblai ítéletet ¡ndo ksinál fogva helybenhagyta.
— A honvédség és'' a csendőrök
A honvédelmi miniszter elrendelte, bogy a honvédségnél töltendő két év elengedésének kedvesménye azokra is kiterjesztendő, kik a csendőrségre vonatkozó 1881-diki törvénycikk életbelépte előtt vétettek fői a had öregből Vagy a honvédségből a csendőrségbe, ba ott az emiitett ^örvény életbe lépte után betöltötték a négyévi szolgálatot. Azok tehát, kiknek összes szolgálati kőtalezettségök e kedvezmény alkalmazása következtében már elteltnek tekintendő, az ez év végével véglegesen elbocsátandók, kivévén azokat, kik a csendőri szolgálatot önként tovább folytatják.
— Sterneck Zsigmond gordonka és zongora művész, minta lapokból olvassuk Horvátorszáyban u. m. Zágráb, Ssiszek és Károlyvárosbsn ''Tartott igen sikerült hangversenyt, különösen nagy óva''iókkal fogadtattak a jól előadott magyar dalok. Nemsokára városunk is gyönyörködhetik Sterneck ur játékában, amint halljuk városunkban is szándékozik hangversenyt adni, melyre előre is feihivjuk a műértő közönség figyelmét. Sterneck ur már folytatja városunkban ismét as oktatást. , /
— A német trónöroköspár és a papucskereskedő asszony. A {német trónö rökös nejével mult pénteken délelőtt 11 órakor a berlini Siegesalleeban sétált; messse~~mögöttük követte őket az udvari fogat, mig egy udvari ssolgn tiszteletes távolban utánuok.|Atrónörököspár előtt egy öreg asszony ment, ki alig birta csipelni nemez-papucsokkal megrakott kézikosarát. A_ü;ónörőköipár a házaló asszonynak eléj^ került, hirtelen megállott előtte és a trónörőkösné azt jegyezte meg : „Szép czipők 1. — „Nohát akkor vásároljon egy párt asszonyság, a czipők Jók és meleget tartanak." viszonzá a megszólított, ai még csak nem is sejtette, hogy kik előtt áll. A trónörőkösné belenyúlt a kosárba, kövétt belőle egy pár uri papucsot és azt Kérdezte: „Mi ezeknek az ára?- — „Mivelhogy olcsón kell ma mindent adni, hát odaadom as aaszonyságoak 65fillérért.,— -Ab, hiss ez nagyon olcsó-, szólt a trónörőkösné, mialatt a trónörökös a papucsokat megtekintette és ismeretes modorában, látszólag egé«sen komolyan, azt kérdezte az asasonytól: „Ajstáu. az utceán is hordhatom a papucsokat ?• —
„ó jó uram", volt a válasz : „Ott nem igen ajánlom, de a ssobában nagyon ajánlom, itt igen szépek éa csepp zajt sem csinálnak." — A trónörökös erre kivette pénztárczáját é« egy tallért adott a házaló asszonynak. Azcőreg asszony zavartan tekintett a vevőre és sajnálta, hogy a pénzdarabot nem válthatja föl. „No csak tartsa meg a tallért, nem keli belőle visszaadni " nyagtatá ót meg a trónörökös. Ezalatt a trónörőkösné in''éeére odslépett as udvari szolga, kinek a fenséges asszony átadta a papucsokat, hogy vigye a kocsibs. Csak most/látta a házaló asszony, hogy a császári ház tagjaival van dolga és azzal a kérdéssé! fordult a trónörökösnéhez ; „Jó istenem, ön tán csak nem a Ciászárné ?!* „Nem, a császárné nem vagyok''" viszonzá a trónörökösné szíves mosolylyal és azzai távozott férjével. „Hisz ez a trónörökös volt a trónörőkösné vei," világosította fel ót csakhamar as egybegyűli tömeg, mely aztán összevásárolta a papucsos asszony összes papucskészletét. A szegény asssony örömében a ie közelebbi népkonyhába mentés az ott felügyelő hölgyeknek elbeszélte esetét, nem is ügyelve kézi kosarára és abban levő péncztárczájára. Mikor fizetni "akart, eltűnt a pénstárciája és a szegény asszony csalódása leírhatatlan volt. A népkonyha felügyelő hölgyei azzal kárpótolták a boldogtalant, bogy gyűjtést rendestek részére és a begyült összget átadták neki.
— Egy család élet halál között. Az aradi Alföld-nek írják Pleakuczáról, hogy decz. 1 én a Fehér-Kőrös megáradván, a Subajda s Csernovits telé birtokén levő malmot as ár magával ragadtat. A molnár nejével és négy kis gyermekével egy közeli fűzfára menekültek s a fagyos hidegben élet halál köst egy napot é« egy éjet töltöttek ott kétségbeesett helyzetben. Mikor a víz kissé leapadt, a fa tövében kis sziget támadt; itt fagalyakból tüzet raktak s ugy várták ssorongatott helyzetükből való szabadulásukat. Az csak decz* 3-dk ra, tehát három nap múlva következbe telt be, mert Szabó esendői vezető fáradozásainknak s később ajárási azolgabiió intézkedéseinek nem sikerült előbb olyan mentő eszközöket szerezni, melyekkel a szerencsétlen család menekülési helyét meglehetett volna közelíteni; azonban Holdmézesról és Gurahonczról megszerezték a szükségeseket és megszabadították a boldogialanokats kik közt egy csecsemő is volt.
— Egyetemes Regénytár. Singer és Wolfner budapesti kiadók e jeles vállalatának 6-ík kötete hagyta el immir a sajtót. E legújabb kötet egyik legnépszerűbb ás legtermékenyebb írónknak, Tolnai Lajos-nak „A jubilánsok" czínaű
regényét közli, mely méltán sorakozó ama művekbes, a melyek Tolnai oevé* nemcsak ismertté, hanem kedeltté tették-Ez a könyv is, a melyre még érdemlegesen szánbékozunk visszatérni, ugyanabban a csinos, sőt díszesnek mondha ó kiállításban jeleat meg, mint az Egyet* mes Regéuytár többi kötetei, melyek úgy olcsóságuknál, mint tetszetős külsejüknél, de főkép válogstott tartalmuknál fogva legjobban beválnak karácsonyi ajándékokai is. Obnet, Mikszáth, Convray, Tóinál oly nevek, melyek méltán szerezte meg eddigelé a kitűnő válUla''nak art páratlan kelendőséget, a melynek örvend. Egy-®gy piros vászonba kötött, fekete nyomással díszített k. ára 50 (cr. az eddig megjelent 6 kötet ára 3 frt. Előfizethetni a kiadóknál Budapesten Andrássy-űt 10.
A Popp féle Anatherin szájvíz
több mint 40 év óta rendeltetik a legkitűnőbb orvosok által, kőztök a bold. Oppolcer tanár által ísDrasch^ tanár is njabban nagy eredménnyel alkalmazta a bécsi egyetemes kórházban, ugy szintén Schnitzler tan*r is a száj. nyak. foghas és szájpablás betekségeinél.
- És ezért sokak számára a Popp-féle Anatherin szájvíz, mely kapható Nagy-Kanizsa minden gyógyszertárában, épen olyan biztos gyógyszer, mint nélkülözhetetlen óvószer lett és lesz minkenkinek, ki azt száj. torok és foghus betegségében használta. Egyidejűleg figyelmeztetünk e szájvíz szédelgő és gyakran káros hamisításaira, melyek gyakran a kezelő orvost is megcsalják. Minden eredeti palaczk nyakán ott van a védjegy, mely az eredetiségről tanúskodik. E gyógyszer rendkívüli tekintélynek és elterjedésnek örvendaz osztrák hátárokon kívül és egész Enrópában sőt Amerikában ós Ausztráliában is vannak csodálói. Figyelmeztetjük továb á Popp J. G. cs. k. udvari fogorvosnak anatherin fogtapa-szaraés növény fogporára, mely igen alkalmas és híres fogtísztító szer.
Hivatalos piaczi árak.
1885. november 9. Buza 7 Irt 80 kr. 7 frt 50 kr. — Rozs 6 frt 50 kr. 6 Irt. — Árpa 7 frt 50 kr. 6 frt 90 kr. — Z*b 7 frt 6 frt 50 kr. — KukoríczaO frt.
— Burgonya 2 frt 50 kr.
Lipvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR.
Felelős szerkesrtő: TASS ÁLMOS.
Lap''.ulsjdonös: WAJDITS JÓZSEF.
Singerstrasse 15
»um
„Gold. Reichsapjel•
PSERHOFER J. FÉLE
GYÓGYSZERTÁR Bécsben.
Várfíc/tífiV laV»r1a/-*cr»lr «előtt egye e»es labdacsok neve alatt; •« ntóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel _ V Cl LISAI/1LU IdUUdtSUh csakugyan alig léterik beteg«**, melyben e labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nam bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben minden eeyéb »zer sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalan-'' sr.or és a legrövidebb idő alatt gyógyulást eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 krajezár, 1 tekerca 6 dobozzal 1 írt 5 krajezár, bérmenteti''en utánvét küldemény 1 frt 10 kr (! tekercsnél kevesebb nem küldetik szét) Számtalan levél érkezett, mMyek irói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a IcgkUlSnfélébb és Jegmlyosabb betegségekben egészaégök helyreállítását kő«x3nik Aki csak egyszer kisállatét tett velük, tovább ajánlja. A számtalan kOszönS irat kSJtQl ide mellékelve kSzlQnk néhányat.
Leongang, 1883. május 15. Igen tisztelt uram ! Az On labdacsai valóban csodás hatásnak, nem olyanok,"^ mint sok más kidicsért szer; ezek valóban minden bai ellen segítséget iiy-jtanajkl
A hnsvétra rendelt labdacsok legnagyobb részét barátaim és ismerőseim k8z8tt osztottam azét s valamennyien jó hasznnkat vették, még m^gaskoru és kaifinféle bajban, betegségbea »inlődó személyek és ezek álul, ba nem ia teljes^egéazségöket, de tetemes javulást nyertek és tovább is akarják használni. Fogadja az én legbensSbb bálimat és mindazokét, akiknek szerencsénk volt az Ou labdacsai segítségével nyerni vissza egészségűnket.
D eu t í n ger M ár to n.
Béga-Szt-György, 1882 február 16. Tisztelt nrsm ! Nem fejezhetem ki eléggé legmélyebb hálámat az ön labdacsaiért, mert latén segítsége ntin egyedül az 8n labdacsaitól gyógyult fel nőm, ki mkr évek óu szenvedet* mize-rerébeu; és habár egyelőre még néha be kell -vennie a labdacsokból, de egéastége már a..nyira helyreállt, hogyfiaUloa fríaaeaégge)
űzheti valamennyi foglalkozását Kérem aziveskedjék e bábnyíl-vánitásomat as Csszes szenvedők ja*ára felhasználni é* egys''e-smind méltóztassék újból két lekerc* labdacsot és két db. chinai szappant iúldeni. Kiváló tisztelettel maradtam alázatos szolgája
Nóvák Alajoa, főkertész
Tekintetes uram! Ama föltevésben, hogy azSn valamennyi gyógyazere etryeLlö jóhatáan. mint az ön kittlnó fagybalzsam», mely as én családomban néhány idült fagydaganatot hamar megsemmisített, daczára az ngyi.evezett egy«tem-z szerek elUa érzett ellenszeuvemnek, arra határozUm el magam >t, hogy az on véi tiszti tó labdacsaihoz-folyamodom, hogy e kis golyócskák segítségével ostromoljam sok évi h&morthoidális bajomat. Vem habosom önnek bevallani, hogy idflh bajom négyheti használat ntán teljesen megszűnt s bogy ismerőseim körében igen bnzgón ajánlom e labdacsokat. Nincs is semmi kifogásom az ellen, ba Qn e sorokat nyilvánosan — de névaláírásom nélkül — közzéteszi.
Kiváló tisztelettel Béc*, 1881. febr. 20 C v. T.
F-urvKol''/com PSEEHOFEH J.-től, évek ÓU elismerve, L dg^ 1><II/<*<1LU mint legbiztosabb ss r bármiféle f«*jba-j k .11 n, v.i latnint it ¡jyon idült sebek stb. ellen is. 1 tégely 40 kr.
ftll»tí-<5*iyí*llf-viíl <*«-PPek) megromlott gyomor,
-Lili tl ÖSZtJIH Alti t(tx emé^tés, mindennemű alteatbajofc
ellen, k;tünű liázisz r I üv-gc-e 20 kr.
TTf-?fi''íriíiH V *lu''"" ''« er kitűnő háziazer kaUrhns, re-UbllUllCUV keaué/, mmifuiuut stb. ellen 1 üveg 60 kr.
Amerikai kösz vény-kenőcs Lö«vény "él
rheumaszerü bajok ellen. Ára 1 frt 20 kr. fli^^ Minden fajtájú
Tannochinin-hajkenőcs^f^o^''é,
laikusok által valamennyi hajnövesztő szer körött a legjobbnak elisrcerve, 1 csinosan kiállított nazy azeleneze 2 frt
Tío-vofomnc lr^nnno »TüDKL dr-tói VaSáSeaaznrási JCigyeienieS Keuocs «ebeknél,mindennemű mérges ke.
leseknél, v a la mint időszakonkint megnyíló lábdaganatoknál, sebe8
és gyu''adt melleknél s hason & bajoknál kitfinÖ szer 1 tégely 50 kr.
Egyetemes tisztíó-só
minden következményei úgymint fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomothéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag ára l frt.
fulyton raktáron vannak.
Az itt felsorok kéazítményeken kivül bapható tala mennyi osztrák-magyar újságban hirdetett kűl-és belföld gyógytiri különlegesség u. m.
Chlssi Tflíetteszappaz 1 darab 76 kr.________
Porok láb Izzadás e les 1 doboz 50 kr.____________
George Pate pektorále-Ja, »ok év óu elnyálkásodás, köhögés, re-kedtség, hurut, mell- és tüdőbajok, gégebántalmak ellen legjobb é* legkellemesebb segédszernek általánosan elismerve 1 dobos ára 50 kr. ___
Alpesi fű llkir W. 0. Bernhardtól 1 üveg 2 frt 60 kr, 1 fél flveg
1 frt 40 kr.
Or. Reaersbausea-féie szca-c.szeaozia 1 üveg 2 frt 50 kr; egy
fél üveg 1 frt 50 kr.
Sésbtrsaesz 1 üveg 60 kr.
Schamana-féle gyomor só 1 doboz 75 kr.
Labdaossk ebek szánára 1 doboz 30 kr. Toorísta kenőcs 1 tekercs 60 kr.
Franczia különlegoss gek : Chassalag féle Pepsls-hor 1 üve^ 9. frt 25 kr.
Tltrlrozott Cklns bor Ossián Henritől 1 flveg 2 frt. CÜsa bor vassal 1 i veg 2 frt 50 kr.
Paallaia per Fonruiertől. 1 doboz ára 2 frt 50 krajezár, egy fél deboz 1 frt 50 k*.
Kwizdafé e köszvéoy-floidom 1 üveg 1 frt.
sth. stb. éa minden neUlán raktáron nem levő cz''kk kiránatra gyorsan és olcsón megszerettetik
Postai küldemények 5 forinton aluli megrendeléseknél csakis az összeg előleges beküldése mellett, nagyobb összegeknél utánvéttel is eszközöltetnek. 26 6 l~12
linQ7VtllY-RCTirPCIÍIICIÍ II c<Qt- éfl n
IfUOLVCnl DL I LUCIMllllV ! ! nek különös figyelmébe
■M ajánlandó Dr. med. Kiehne ezelőtt vildbad Gasteini cs. kir. fürdóorvoa vénye után — eddig Nentvich Gyula gyógysserész által, tisztán minden ártalmas anyagtól ment növényekből készített
köazvény-szeBZt.
Több mint 30 év óta van általános alkalmazásban ezen szer mint köszvény (rheuma) ceúz alleoi bajoknál, mely idő óta a legjobb sikerrel használtatott. Ára egy üvegnek használati utasítással együtt 60 kr.
Egyedali főraktár é« ra-Rrendelést hely N&gy-Kanizián Mantlák Gy. Sándor MEGVÁLTÓHOZ czimzett gyógyszertára.
Egy Mai 6ier,
ki magát a biztosítási üg> ben |
kiképezni!
• tát*
óhajtja állandó alkal- © mazást nyer. • ^
Ajáulatok „Biztosítás* alatt e lap kiadóhivatalához inté-zendők. •
Ki.cu papír megvfzHgáltatott l)r. J.J. I''olil, Ur. F. Lttdvig, I>r. K. Llppmann bécsi vo-gyésseti tanárok által, kik a legjobb ajlánlato adták, ugy a kitűnő minőség, valamnt azt ogésssigro nom ártalmas tiszta voltáról, s hogy mint ilyen, n maga nemibon egyotlou.
lengnem c
j
FIEDLER GYULA
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME
M üdén nagraág . éa
alakban
. NAGYKANIZSÁN,
VÁROSHÁZ-DTCZA 6. SZÁM.
fényképek
a 1-gszebb és igfínomabb e 1 b e n
úgyszintén elegáns kiállításban olcsó áron. §00- Fölvételek rosx idő esetén is történhetnek!
Ezeken kivül
Htlnoielf fényképek, fénykep-nagyitások olajfestményben, porcaellán-fényképek, Chromo-fényképek. világon nyomatok,
linographiák stb. stb.
szilárdaD olcsó ár mellett szolgáltatnak ki.
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALA KÖZLÖNY
18 DECZEMER 12

-tt-HimLU
Kzüst-érem.
Legnagyobb
BUTOR-RAkTÁR
Fiálovits Lajosnál.
Fórattár: Szétesfciiémrott,
Sas utczs,
.Sas''-vendégló ¿teilen« ben.
r
fi
WALSER FERENCZ
Fiokrattár: Nagy-Kanizsan-
dél zulal takarék pénztár-ép&iet,
ar odr-«rban jobbra )
Bátor vagyok a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni hogy raktáramban mindennemű saját gyártmányú
asztalos, esztergályos 6* kárpitos-munkák
francsia divatlapok rain ája szerint készl-iben ta!alh»tóic éa megreudel betók, mindezen szakmába vágó inegrend-léanket, iolelőatég millrtt, a legjutányosabb áron elvállalok,ugy-ziu''éo avult bútorokat áU''aki ok u^y helyben, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen tölgyf>, háló- én **bédlÓ9ZObn-berendesée<*lt ó német alakokban (Altdeutach renaisans). Továbbá mindenféle álló. függő és komoí- ükrök, függöny tartók (Karm-schen) minden alakban. Dús raktár késs garnitúrákból, ugy mint Jutte, crepp, bureth, nyomat é* sima bársonyból m nden ssinb-n Oto-mánok és kisebb-nagyobb divónok. kanapék, a legnjabu f.jtáju amerikai bőrből. Elvál alok incnyaRxionyi berendese*ek«t a legjntá-nyosabb árak és fe!eiö<ség melU''t \«gy raktáram hajlított nádfonatú bútorok és minden fajtájú vaobutoroknak.
Mid^n ''ten nagy raktáram egyes kiválóbb erikkeit a nagyérdt-mú helybeli és vidéki közönségnek t-isorolom k^re.m aríves pártfogásuk«''.
Tisztelettel i -%
2680 2—io FlóJLovlta Lajos,
kár ito« ¿i hatói kccf Wadő.
X XXXXXXX XXX HUHOH X XXXXXXXXX XXX
első magyar gép- és tüzoltósserok gyára.
Ajánlja gyártmányai'' mint magyar különlegességet kutakban és O mindennemű szivaty-tyakban elvállal teljes ^ vízvezetékek berendezését városok, földbirtok« sok, ipartelepek, armentesiiö tarsalatok és magánzók részéről modern techuihai
harang- és órcsöntödéje BUDAPESTElf, Bottenbiller utozs 0«.
alapon es kedvező felié-telek melleft ajánlkozik köz- és magán fürdők f elszerelésére, szagmentes ürszékek felállítására és minden vizmű vi muukálarok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kivánatra díjmentesen küldetnek.
2522 28-50
Egyetlen belföldi szivattyú-gyár.
to «o
Mai itijeo
Orvosok által ltlprótoálva s ajánlva!

2C7C 2-10
Gíóot. Fita mít^.
.Iltu
Ííóu
öólBzaiai
F«.nta-féle I c b t h y 61-s z a p p a a, arc*-ör«seég, bnrgnndiorr (Rnacca, acne) tisz-
ketpgs^mör ellen, ára 75 kr Paou-féle nádol yi szappan (biganros »a pau. bnjakór és éiSsdi.k ellen,
''/4 drb 25 kr. 1 drb iK> kr. Fantafele köi itíoj éscsuz elírni s cap pa n biztos kipr báit ás gyors hatású. Ára 1 frt.
K á t r á n y-a * a p p a n rüh ellen, hajkorpa, Ubistadság ath «llen 35 kr Kátrány g 1 y e e r in-» :tpptii ®nyre, gyermekek és sSk részére 35 kr Cir bol-»i»ppiD fertótleni«5 S5 kr
S a I é t r o m-i s a p p a n bSratki „Mitfres er" a« plő é* bórkiQteg ellen 25 k». Toj ás-ssappan hajkorpt ellen ti arczbSr é éukité ó e 35 kr. Epe-ssappan a hajnövéi ápolására 35 kr. G y ö kár-sa a p p an dditMeg hat aa idegizerv-zetre 35 kr. G 1 yc e r i n-s z a p p a n legfinomabb pi| »re Mtappau 25 kr Benzoe-scappan a bSr dur> a»« ea eüen ♦•> kr
Va s e l i n-s i a p p ao kellair.es mosdósáé, mindennapi ha snálat''a, ára 4 kr.
1
Kapható Prágar Béla gyógyssertáriiban Nagy-K>nizsán.
IC IC IC IC X X
IC IC IC IC X X X
8
Vetélnél kérjük a bejigysett vé j< nyet figyelembe venni
XXXXXXXXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXXX
elf Arnoldnál
Bécs, I. Pestalozzi utoaa 1.
KöxvetUéti ingyen. E szakban a legrégibb
czég.
: : :
TUM-, mell-, nyat-beteeet (asztorosot) és aszibenaban
: t
általam ♦ tt s ne- ♦
: :
•«enredők figyelmeztetnek Oroszország belsejében felfed««» vemrGl 2681 2 — 10
*H o m e r i á n a*-nak
nevezett gyógynövényre, mely orvosilag A n*«gvizigáItatott és ezer meg ez**r biso-^ nyitékkal hitelesíttetett. Az frrSl szóló A nyomtatvány 15 krnak levéloélyegekben X
:valo előleges békáidba« után bérmentve a küldetik meg. A 60 gramm su''yn Ho- X
:m>TÍaoa-csomsg elegendő kát oipra és 7 70 kiba k.-nl éa v.lódi->á*a jeléül alá- X
: írásommal van el átra. Órok mindenkit j a má< ea''gtSI hirJeteit mm valédi Ho-1 A «erüna vi*árU«<t<Sl Va édl etsk sitsa ♦ 7 rsnde vs kaphats
♦ PAUL HOMERA Tri^t.
A v<l^di , Homeriaoa-növény" ▼ feltalálója és kéa«it\je
ooooooooooooc
XXX
▲ legjobb a legszebb
harmonikák
és egyéb
zenesserrk csakis
J« !. N. Trimmelnél
BÉCS, VII. Kai M-ntrasse 74. __ Harmoniká- s egyéb »ene-
az.*r«k áriegyzéke ingyen éa bérmentve.
QOOOOCXX
Erven Lucas Bols,
k. k. Hof Lieferanten, k. nied. Hof
» .
Lieferanten.
4
Alapittatott 1875. Amsterdamban.
különlegessögQlc
Cara« ao-Anisette,
az orszig elsö Qzleteibea c^szletben Tsnnak. 2615 13-20
Lengyel János
asztalos-mester
Üag; J-H a n I z s á 11.
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a három hó előtt megnyitott
asztalos üzletében
készült divat szerinti bútorait vállalkozik egyszersmind a legszárazabb fából felelősség mellett minden épöleti munkát és lakás
berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkészíteni.
Nagy-Kanizsán, magyar utcza 17. sz. 2673 2—10
t t t
VÉD-JE GY
PEZSGŐ
Egyedüli főraktár Nsgy-Kanissán
FKSSKLIIOI RR JÓZSEF urnái.
En egyedül
d* f
í
vagyok a ponloaság valamint c- mos kiállítás ▼¿gel1 hat ezüst és arany érairniel kitüntetett és ében-, dió-, bükk- éa aborn-fa- rei-táctió rámákból kéazi''ett folköltóvel és lármázó géppel ellátolt
Ingó órák
gyártója,
melyeknek mutató táblájuk éjjel világit, hogy anáikQ.1 hogy gyertyát kelljen gynjtani megláthatjuk, hány óra van. A világítás erősségét 10 évrs biztosítom, valamint, hogy as óra pontos járásáért is kasslek. Hogy minden konkurenosiát már előre is kizárjak as óra árát s lehetó legolcsóbbra szabtam msg, ugv hogy mindenkinek van alkalma csak * flrt 10 kr. asss
két forint és 10 krajezárért
magának egy ily elefaaa, kittLnó ót tartós órát sseresni,
Nagyobb alakú ilynemO órák, melyek a fél óh egész órát jelzik óa mások által 4 frt 50 krért kiaálutnak, kívánatra 3 frt 80 krórt ssállitok a pontogaágot éa jó miaósóget asintén biztoaitva Szetküldéa csak kósspéns mellett ▼ agy utáavótelell.
WEISZ IGNATZ
2667 2—8 órás, Bécs IL Tempelgasse 1».
I
jéA A >Betogbanu« cxiiníPnípira^ ban azámoe háziszer van iamer-tetve, melyek tok *vts kereszti« megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb ajánlatra méltók. Minden botegnek ismerni kellene e röpiratot Különösen pedig azokat, a kik ktszvé-■ybeo vagy esszbss, tirttiamdfcibsa, _ idesgyengeséjbea, aápkérbas stb. szen- \J vednek, arra figj-clmeztotjüi, hogy az H egyszerű háziszerek által nagyon pakran még az úgynevezett gyógyit-batlan betegségek is megszűnték. A ki a > Beteg barátot« olvasni kivágja, az írjon egy levelezőlapot Ricbter kiadó - intézetének I^csábe, mire a röpirat megküldetik. A megrendelőnek ez költségébe nem kerül.
Ház- és kőfejtő eladás.
Nagy-Kanizsán a Király-utczábaa 39. sz. a. levó éa a n.-kanizsai 694. sztjkvben felvett lakóház, köjaragö műhely, írószoba, udvar és kerttel,, valamint a Horvátországban Varasd mellett Viniczán levő és a vini-czai 191. sztjkvben felvett kőfejtő, barakkok, szerszámok és kőhordó szekérrel kedvező feltételek mellett szabad kézből eladó.
Közelebbi felvilágosítással szolgál a tulajdonos Hild Károly Soprouban vagy Györffy János ügyvéd N.-Kanizsán. S674 t—4
Cs. tir. kizárniae, szabadalmazott. OX Teke asztal- és teke golyó-gyár KNILL KÁROLY
Bécs IX. Retsau, Rothe Lövengasse Ho 5-7.
Alapíttatott 1807-ben.
Ajánlja külöuösen saját, általa újonnan feltalált tekeasztal falat nevezve
„Excelslor-banden"
a legfioomabb angol kantsebukon melyek tekintve jóaágát és tartóa-aágát minden raáa tekeasztal falat felülmuimk éa a mellett a bi-vonyal csudás olcsó tekeasstaloként csak 45 frtba kerül.
Aa ón cs. kir. kizár, ssabadalmázott Teke golyóim, ma-lyek aa elefánt caontnakkal teljeaen egyre megy, ajánlom egy évi jót-X állás mellett kősetkeaő árakért. 60-62 mm. ig 5 frt 63 — 66 mm. ig 6 frt. 67—72 mm. lg 6 frt 50 darabonkint. A.rak és rajsok teke sasiatokról ingyen ós bérmentve. 2614 11—20.
2678 2-20 , ,
KAVE
/
nyers, kitűun, erőteljes, zamatos faj 5 kros csomagokban, béres vámmentesen bárhová utánvétel mellett. Santoa, finom kilónként 1 15— 1 25
Ceylon, nagy, finom . 1 30—1.40
Caylon, finom, zö.de* , 150—160 Menadó, aranysárga , 1.00-1.75
G^ngy, ;Perl) finom . 1.55-1.60 OyOo^T. IP«"-1) Caba finom , 1.75—1.85 Mocca, valódi arabs , 1.80—1 90
sjánlaaak Mattersdorf er Brúder, Fiume.
WILL SEIDLITZIDU
Csat yalólí
ha minden doboson » gjárjegy : a sas ás Mell soksaoro-
sitott czág nyo-maU látható.
Kaeu porait tartó» ¿yó^yu*;*»» iuUsu gyono'' auestbajik. gyomorgörcs e« etnylákásodas gyomorágés, rógaött dagalás, uiájbkj vértsls''ss, aranyér éa a legkülönfélébb Mái b«t*f«efek slieu 3»» ár óta t''olytonosau aftveu «>lis:nerésben réssesill Egy eredendőbb ha válati atasitásaal 1 frt. Hsaisitvisyak tirvenysssa Bléiztatask.
Kössvény , esés, mindennemű haao gasás éa béaolás-
faj-, ffil- és fogfájás sikeres g-rógyi-tasáhoc
lésrt; btrsfstiassk mindeuuema seraiések ós sebe , gyaUdaiok ás aaganatok aüan, Becaolíf vísmI keverve, hirtelen betegedás, háuyás és kólika ellen. üreg ponto
atjuitással 80 kr. 2401 51-52
Valódi, Moll védjegyével ós név aláírass v
Moll A. «Ä. Bécs, Tuchlauoen
adv. ssállltó. ^ n
Bak tarák : N a | y - K a s I Z I«: Belus Jóaaef gyógyszerész. Rosaofeld A<4 Fesaelhofer József .Bars»; Dornsr 8. Csáktarays : Qönc« L. gyógy *sps«»ár«tt = Borovica Ad. KsszttMy : Schleifer fia. KIratod : Eáu János. MaróraII : Iazü Fsrd. Slitstvár. Sxalay József Zsls-E«srszs|: Hollóay J. gyógyszeré«*.
WajdU* Jóuef könyvnyomdájából Smgy-Kanissá*
VA(iV-KA\IZSA, 1885. Deczemherl9 éo.
fcs''.
Huszonnegyedik évfolyam.
Klöf + ár:
erre ■ ,rt- — —
. . 2 frt 50 kr
. . 1 . 25 .
SBB
r,p* -cl rrre
urgjedevre . , • » .
Egyes UUI 10 kr.
IIIKIIKTKSKK íiís-íI»» petit*orban 7. más-*laz«.r t, > minden további sorért 5 kr
NYILTTERB1N *.,r«uk''-1 lü krert vetetoek t«l
Kiu< stari ill- tek minden ejry»-» hir-üeteaert 30 kr tir tendk
tstiilrf, (I „nagy-kanizsai ki
HETENKIN,
Tisztázzuk az eszméket 1
> lap izpllfmi részét illető közle-
mények a zzerkeaztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig i. kiadóhivatalhoz bérmentre intézencjök : > a g j -K a n 11 s a n Wlassicsháx
Rérmpntetlen levelek nem fogadtatnak fl
Kéziratok vlaaza nem küldetaak
A nagv "Jjj*" ^Kereskedelmi Iparbank-, ,nagy-kanizsai önkéntes tüzolt6-egyletu, a „zalamegyei általános tani!* ~~ liő egyesület'', a „nagy ka nizsai tizztüinsegélyzö szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizs-- '' * ílasttmúny "-ának hivatalos lapja
uGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TART^júU HETILAP.
____ - — -. . — . ... ... .. . —- , . ■ ■ ■ ■ . . _______ _._ ——*
AUiíieae * -aéset, begy valamely nemzet müveit égének megítélésében ipar«- és kereskedelmének fejlettségi foka a legbiztosabb hévmérők közé sorozható; de mivel bennünk hiányzik a kellő érzék azon tényezők iránt, melyek a népek anyagi és szellemi gyarapodását szülik meg, •azért vélekedésem szerint oly isko Iákra van legnagyobb szükségünk, melyek ú ján ugy bel- mint külter-jileg terjesztessenek azok az ismeretet és képeáségek, a melyek által egj részt felébresztjük nemzetüukben n ipar- és kereskedelem iránti haj lamot, másrészt megvetjük alapját annak a szakmüveltségnek,Jmely nélkül a nagy világversenyben megál-lanunk alig lehet.
Kzen szempontoknál fogva honosítottuk meg az 1868. évi 38. t. ez. alapján álló úgynevezett „polgári ¿□iskolákat" s bár egy oly magas állású tanférfiu, mint Lntter oda nyilatkozott a főváros közoktatási bizottságának kebelében, ahol szavai derült hnngulatra találtak, hogv a népiskolai törvénybe a polgári iskolákról szőlő szakasz Csengeri iltal .erőszakoltátott", mégis én ellenkezőleg vélekedem, sót ugy tudom, hogy Cseugeri szavai visszhangra találtak, csakhogy mivel az alkotmányos élet beálltakor rögtön megakar tuk teremteni a magyar müipart, azért ezen instilutiót elhamarkodva meghonosítottuk a nélkül, hogy a hazai különleges viszonyokhoz képest átidomítottuk volna, — pedig nem minden mindenhová való, — ezért ezen külföldi intézmény, melyet különben már saját hazájában sem igen «eretnek, most sem Csengeri sem a törvény iiitentióinak, de az élet kő veielményeínek sem képes megfelelni.
K bajon, melyet néhány év előtt már kimutattam a „Zalai Közlöny" hasábjain, most kereskedelmi tanfo-
lyamok berendezése vagy ipartanmú-helyek felállítása által akarunk segíteni s a fc''&zeí szomszédban Zala-'' tógerszegen a polgári iskola kebelében már néhány év előtt berendezték az ipari szakoktatást, most pedig már - mint a lapokban olvasom — kereskedelmi tanfolyammal is összekapcsolták az intézetet.
Bizony-bizony itt az idő, hogy Nagy-Kanizsa is kövesse más kisebb városok dicsérendő példáját és ne pihenjen oly soká. Már kínálkozott is alkalom az iparos oktatás berendezésére, mikor a miniszteri biztos egy felállítandó ipariskola létesítése czéljából az iskolaszékkel Ülést tartott s ekkor is alkalmat vettem újtól megírni évek óta hangoztatott azon javaslatomat, hogy idomittassék át a polgárhskola az iparügynek szentelt speciális szakiskolává, vagy legalább egészíttessék ki ipartan műhelyekkel csak régi tökéletlen alakjában ne hagyassék, mert valamint eddigi egész tevékenysége meddő volt, ugy ezentúl sem lesz képes semmi jó eredményt felmutatni, a mely sajnos tapasztalatból kettőt lehet következtetni : vagy azt, hogy a magyarban az ipar iránti hajlam annyira hiányzik, hogy ezt felébreszteni majdnem lehetetlen; vagy pedig azt, hogy azon iskola szervezete rósz és tökéletlen s így nem ad a gyakorlati élet szükségeinek megfelelő oly képzettséget, melyre az iparnak szüksége van.
A ki az első következményt elfogadná, az hazánk felett meghúzna a halálrangot; tehát a második kö vetkeztetés fogadható csak el és valóban ugy is van, hogy a polgári iskolában sem az ipari sem a kereskedelmi szakképzés nincs összhangban a tantervvel, sőt ebbe be sincs véve s innen van, hogy ha ezen iskolát vegzrtt ifjú kereskedő akar lenni, ekkor a szükséges szakismeret megszerzése végett még a kereskedelmi
akadémiát is el kell végeznie; ha gazda akar lenni, ekkor naég hátra vai) a gazdasági tanfolyam hallgatása; ha iparos akar lenni, akkor a gyakorlati jártasság megszerzése végett valamely műhelybe kell 1 neki beállni inasnak, amit valamint eddigr ngy ezentúl sem fog egy ifjú sem megtenni. Tehát mulhail-nul szükséges gond skodni remediumokről, hogy e pályához szükséges feltétel iskolailag is elsajátítható legyen. Ha tanító akar lenni, ekkor a képezde van még hátra, a hová jobban előkészít az algymnasium, mert szükséges, bogy a ta^tők a latin nyelvben is némi -jártassággal bírjanak. Yégül ha az évi értesítőben évről-évre szokásosan közzétett ministeri kedvezmények alapján hivatalnok akar lenni, az 1883. évi 1. t. cz. tanúsága szerint folyamodhatik a legalsóbb rendű állásokra, melyekről azon t^rvéoy által érintetlenül hagyott 1873.,-évi II. t. cz. szerint „ehóbbségi joggal bíró" katona altisztek által, de más pályázók sokaságánál fogva is leszorittatik.
Mindezekből láthatjuk, bogy át-idomitás nélkül vagy kiegészítés hiányában a polgáriiskola nemcsak rossz előkészítő, de az életbe sem nyíló szakiskola s mint ilyen csak szaporítja azok számát, kiket a latin költő: „fruges consumere nati" nevezett el, pedig szükségtelen egy elem ez, mely sem a hazára sem a társadalomra nem kívánatos.
Olyan iskolára, mely őntnagá. ban véve csak ígér, de a mit igér azt beváltani képtelen s a mely az országot csak proletárokkal árasztja el. nincs szükségüng, de igenis égető szükségünk van oly szakiskolára, melyben a műi pari pályához szükséges teltételek iskolailag elsajátíthatók legyenek, mert hogy az ipar terén versenyképesek lehessünk, elébb azon sajnos mulasztást kell helyrehoznunk, hogy ez ideig nem karol-
tuk fel kellőleg az iparosoktatás nagy ügyét, sót még most is, ha valamely körülmény felébreszti bennünk a nemzeti műipar iránti lelkesedést, csakhamar felszívódik ennek a lelkesedésnek utolsó cseppje is a közöny sivár pusztáján és ismét ott vagyunk, ahol elébb voltunk; mintha ránk nézve közönbös volna az. ami közoktatási miniszterünknek külföldi tanulmány ntján erősen ötlött szemébe hogy „az ipar mindenütt rendkívül fejlődik." Ennek oka csak ab ban keresendő, hogy másutt az iparosok kiképeztetésére nagy gondot fordítottak s nemcsak egy-két helyen taníttatik az ipar valamely neme. Mi ugy akarnnk müiparosokat ké pezni, hogy néhány polgári iske&t összekapcsolunk asztalos tanműhelyivel, mintha azt akarnók, hogy az ipari pályára készülő ifjak mind asztalosok legyenek. És itt mellékesen legyen mondva, hogy a fegyházak mellé is asztalos műhelyeket állítunk, mintha látszólag oda akarnók állítani a rabokat a polgári iskolát végzett növendékek mellé. Ugy kellene a rabok munka erejét is értékesíteni. hogy oly iparágra oktatnék őket, mely nálunk nem dívik, s mely sok pénzt visz külföldre.
Ha a polgári iskolákat csupán asztalos műhelyekkel egészitjük ki s a többi iparágat parlagon hagyjuk ily szánalmas eljárással aligha sikerül müipart teremtenünk, pedig találóan mondja Trefort: „azon pontra érkeztünk, hogy. a legnagyobb ''«erő-megfeszítéssel ipirt keli teremterrüak*, Amit erős meggyőződésem szerint csak jól szervezett és helyes irányú szakiskolák által létesíthetünk, ezért hangoztatom én évek óta a „Zalai-Közlöny" hasábjain a tökéletlen polgári iskola átidomitását, vagy leg-aláb kiegészítését, ami nem is volna nehéz, mert az alkalmas és szép épület már mrg van, a felmerülő költség írem leend sok, de erre a czélra
kiadást sajnálni nem szabad mert a jó. nevelésnél szebb örökséget ugy sem hagyhatunk utódainknak, de nem is hihetem, hogy azon hazafias áldozat-készség, melyet a város a tanügy terén eddig kifejtett, már végkép kimerült volna.
Az ipar fejlesztése s igy tehát az iparosok kiképeztetése igen komoly kérdés, kétszeresen fontos ránk nézve, mert e téren a mult idők bűnös mulasztását helyre kőzni hazafias kötelesség s nem elég csak belátni vagy megengedni e kérdés nagy fontosságát, hanem a czélhoz vezető eszközökkel is tisztába kell jönnünk. ''•*
Miután a nagy-kanizsai polgári fiúiskola csak az ifjak szellemi ''ké-'' pességének egyoldalú mivelésévél foglalkozik s azok egyéb képességeit parlagon heverteti s miután az elemi iskolában sincs a kézügyességi oktatásra kellő suly fektetve, azért — hivatkozva országos kiállításunkra — melegen óhajtom, hogy mint hazánk több városában és vidékén ép ugy oktatnák a gyermekeket a kézügyességre, mint a lányokat a női kézimunkára, a melyre hogy nagy súlyt'' fektet az iskolaszék, arról mint ér- '' tesülve vagyok, érveim figyelemre '' méltatásával hozott utóbbi helyes intézkedése tanúskodik. Azért én csak az idó kérdésének tartom, hogy az iskolaszék a fiúiskolákban is el-rendejendi a kézügyességi oktatást, mert egy néraét''tudós szavaival élvé: „a szem és ''kéz gyakorlása az egész ember kiképzéséhez feltétlenül szükséges. ''* '' '' '' fív
És itt nem tartózkodom beval-lani, hbgy a kézműiparra előkészítő irányú kéz ügyességi oktatást tartom a legezélszerübbnek, mert ekkor az elemi iskola folytatását képező, ba ugy tetszik „polgáriu-''nak is nevezhető, de átalakított vagy megtoldott formában értve ezen iskolát, ebbe0.'' a már ott megszerzett kézügyesség
TÁEGSA.
Az óra.
y óra függ Sxobáoi f. Lér falán. Kn ezt gyakorta uéz''m el, b Alt gond''iloni, hogy régre c«ak talán Kiy árva percéig csendben veastegel. Hídba! — Mert az éra mag nem állt lngx|i folyton jabbra-halra jár : Tik-tak, tik-tak, tik-tak 1
Ilyenkor amtin én elképzelem :
A léc mi gyorsan, gyorzan elrepül! A tzjv éa b inne annyi érzelem
Minden a air ölébe Kenderül . . . 5 oiajd sírjainkon zeng a bú* madár Halotti gyáasdanit ... Az óra iá- ! Tik-tak, tik-tak, tik-tak 1
Míg egy virágról mAa virágra azill A cz líra lepke : éltünk oly rövid Viiatlannl betoppan a halál — Megrettenünk ... a szivkel) hÜLk széttörik, gyáva!* — mond a kaczag a «ord halál, „T. gyáva t mért rettegsz ?• . . . A« éra jár I Tik-tak, tik-tak, tik tak!
Nem félek énl — Leány, te caapodár
Te látoritád igy fel a«> vemet ... — M-g.-aalt «¡vem, e tett ürGmpohá-, A fájdalomtól ugy ia megreped. Utak bár minél előbb itt volna mát á perez, mely altamet . . Aa óra jár! Tik-uk, tik-lak, ük tak!
Megjöoni fog a perez amalyat én
fcpedve várok ataka4atíauul . . . ^••pegj te addig gyógyító remény '' Vé''ai a« bem re enybe balzaamul
Uaivem'' amíg ta így ábrán4«»«>l — A« óra üt I . . .a vígan tovább dalol : Tik- tak, tik-tak, uk-tak!
hiLlüTFV HiUhT
„A feltámadt Jakab szomszéd."
Moat, bogj itt ia, ott ia, szerte azéj-jni mérik ki, csinálják a aaidó temetőket, egy régi igaz történet jut e»z«oabe abból az idöbil, mikor még a bullákat éjazaká nak idején kellett aaállitaniok, sokszor a fearmadik, negyedik fala határába, hogy eltegyék abba a kia azük, de biatoa hazába. honnan még Ia''-ócsy aem trombitálhatja ki ¿kel aona.
Az tör''ént ám caak igfc*i egy azerüaéggel 1 A hullát betakargatták hoaazu lepedóbe, föltették egy kocsira, azután vitték oda, hol a temet) volt.
) Nagy kitüntetéi volt, ha egy két villára való asénát ia dobtak föléje.
E a mód azután okosója lett nem egy ijedelemnek ! '' i
Caak legalább Caőrö&pó Péter (a kerecsenyi kia-eaküdt.) nj járta volna meg olyan eauful.
Hát egyszer éjnek éjaaakájás zörgetnek as ablakán.
„Péter bácai !"
„Na, ki az ?''
„Én vagyok, Péter bácat 1"
Ki as as én ?«
„A Sann.«
„Te vagy, Samu ? Na gyere be!
„K.ÖSsönöm Péter báofli Csak azért jöttein, hogy fogjon t>el*
„ Mmi V Éjderékon?«
„Tüaténl Péter bácsi !•
„Kit kall bordani ?" „A p pát -
„Hová
nP«caára !„
„liml oaiett dolga leh»t aa apád-uak, hogy reggelig ueui várhat.*
„Hát befog ?•
Már caak befogok; hanem a azolga-gyerek hordozza az apádat; mert én itíyen bolond aseiea idöbnn nem ''ülök koostra még négy pengőért nem
ket''öért."
„Hátba hatot kapna kend, Péter bácsi? «
„Azért már nem mondom."
„Akkor caak fogjon be é« jöjjön maga!„
„Micsoda? Hat forintot ia megadtok ?
Mindjárt, ha akarja !*
„N* Samu köszönd, hogy becaülöm as apádat, a Jakab báoait, mert ha Valamelyik más atyád fi* volna igy mng*so-rulva. isten uoacae I — tízenkét pengén alul még a azúrom ujjin se billente-teoék. A te apádnak megtoasem. Eredj mond n. ki, hogy késsen legyen; mindjárt megyek."
„Csak egy ülést tegyen ám, Péter bácsi 1"
„Hát poriékát ia visssünk ? JNa jól
van 1
Azután Caörömpó Péter nagy im-mel, ámmal, hutódozva, ásitosva felült as ágyában; pipára gyújtott; kiment »a iatáióba; fölazernáraozott. Na és jó óra múlva ott álló t G >:dmana Jakabék kapujában.
Samu már leave várta. •■• . .*
Caörömpó fül .övig betakarózoU a sörébe, bogy a eüvöltó aséi egykönnyen hossá ne férheason. Ahogy megállott a kapuban, még»em hagyhatta asó nélkül ;oda vetette foghegyről Samunak:
,Hallod Samu, a t i • ae lett volna ám aok I Bolond idő ez nagyon." „Majd telun megáll m azél.
iTt
BB
Mai számunkhoz egy féliv melléklet van csatolva.
„Ali a ménkű be. Csak mond as spádnak, hogy aiessen, mert ilyen időben nehezen ál! a ló."
„Nem siethet az Péter bácsi, mert f«kszik" —szólt nagyot sóhajtva as ifjú Goldmann. • • • • '' ''
'' ''„''Micsoda ? Aztán eagem meg ide rondolt ? Megbolondult ?"
.Arra sem maradt ideje szegénynek."
„Hát mi ördög lelte ?«
.Meghalt.«
„M-ghalt ? Ta Samu, te engem az ördög lovára akaraz ültetni. Nn veaae-kedjél !
„Bárcsak tréfa volna as egéss, Péter bácsi."
„Na tudod mit S«mu, ha igazán be ssélsa, ha ssegény Jakab bácai csakugyan kiadta a lelké , akkor meg ne nézz te engem olyan pity poty embernek, bogy hat pengő fuvart elfogadjak tőled, ilyen szomorú álispotbsn. De még kettőt se -Elviszem ingyért. Hsnem te Samu, biso-nyos szent igas, hogy meghalt ? Itsen még tegnap együtt borostu ik vele „Boszorkány hányás"-on.
„Meghalt az igazán- A guta ü ölte
meg,"
„Ejnye, sjnye. Nohát ssógám, tegyük fel sz^gtayt, majd „én is segítek. Szegény Jakab szomszéd 1 Szegény Jakab!" -.''r ~ < •
Cíörömpő''Pétír leszállt a - kocsiról, lévetette s lovak hám-kötelét; • bement segítségnek a hulla-kihosatalban.
Néhány pillanat alatt már főnt volt as a koctin, botszu, ringyea, rongyos lepedőbe burkolva.
Caöröli.pA föl ve''e''» te a hám-kőtelet;
azután fölült éa megindult ssép csende lépésben ki a kertek alja felé, a járatlanabb utón.
Útközben hátra hátra nézet ; mert áagyon erös votl ^a ■ gyanúja, hogy nem halt ifreg Jakab szomszéd, valójában Csak elrejtőzött. ✓ •
A ssél irgalmatlanul táneseli-, nótá-sott a puszta mesőtégen, merre as ut -vezetett. A halott lepedőjét is felszabadi-otta, asután lebbegetie, csapkodta a ko-csioldalaihos, mintha köpenyt poroltak volna.
Csörönpőnek sehogyse ízlett a bolondos idő. Zivataros, sötét éj ; háta mögött meg egy hajott, akivel még előtte való napon együtt borosgatott; sem valami lelket kyuglató körülményed. U|fj érezte, hogy egyre jobban iázik« Ahányszor meg »a s rongyos ponyvaniarab as oldalakhoz csapódott, minthahátbaesapta. volns valaki. Hogy as ördögbe ia jutott, eszébe annak a Jakab szomszédnak ilyen boszorkány-forgató időben meghalni: ha ugysn meghalt.
Igy csendes haladtában beért a logköselebbi erdőbe. Ott még vastagabb sötétség vette köröl; de a szélvész nem csspkodts olyan erősen. Hátraoés, hát látja, hogy Jakab emelgeti a fejét. Fur-esa kia dolog az. mikor egy halottnak, aki egyedüli utazó pajtása as embecek-iC nek, valami rengeteg erdá közepén as.p jut easébe, hogy még. egyszer körültekint ezen as árnyék-világon. iCsörömpón?^: borsódzott a háta. .v''..-
Megint hátranézett. A halott még maga^bbra emel-e fejét..(Huj 1
Gyorsan előre fordult, de a következő pitlanstbsn megint csak hátranésett.
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
188Ö. DECZEMBER 19 én
valamely speciális ipari irányban volna tovább fejleszthető és igy az ipari pályához szükséges feltétel is-kolailag elsajátítható lenne.
A nemzeti ipar nemzeti védelme mellett tehát jól szervezett és helyes irányú szakiskolákra van szükségűnk, mert csakngyan ott vagyunk még, hogy csak azok lesznek iparosok, kik vagy nem boldogulnak a/, iskolában, vagy kiket a szegény ség kényszerit e pályára. De ha az ipari pályákoz szükséges feltételek iskolailag is elsajátíthatók lesznek, akkor erős a hitem, hogy a haj''amaik-és életviszonyaiknál fogva ezen pályára utalt vagy utalandó ifjúság nem tódul a gymnasium vagy teái iskolák felé, melyek által ígért aranyhegyek Tréfort szavaival élve szintén „homokhalmokká váltak* de csak azért, mert a hivatal keresők na y száma és az ország szükséglete kőzött nincs arány, tehát ezen aránytalanság kiegyenlítése végett is szükséges . az ifjúságot a társadalomra ép oly fontos ipari pályákra terelni s ha lesznek jól szervezett és helyes irányú szakiskoláink, akkor a tehetősebb szülők is szívesen fogják gyermekeiket az ipar életének kiképeztetni, a mit bizonyít azon tapasztalat is, hogy itt a fővárosban annyira tultőmött az ipariskola, hogy számos jelentkezőt el kellett utasilani. kik helhiány miatt oktatásban nem részesülhetnek, Ezért namcsak parallel osztályok felállítási, hanem ipariskolák létesisése is szükséges.
Az országos iparegyesület igazgatósága ez értelemben átiratot intézett a tanácshoz.
íme tehát nem azért néptelen a polgári iskola mint ennek tanárai mondják, mert „uj intézmény,* — hisz az ipariskola ujabb s már is tultömött, hanem azért nem tehetett szert kellő népszerűségre, mert szervezete hiányos és tökéletlen.
Mindezekből láthatjuk, hogy & nagy-kanizsai polgári fiúiskola nem is jó előkészítő, de az életbe sem nyíló szakiskola, tehát rá van szorulva s úgyszólván önmagát kínálja az átidomitásra vagy kiegészítésre, hogy létjogosult lehessen éa hivatásának megfelelhessen. A kik tehát ezt elmulasztják vagy pláne megakadályozni törekszenek, mint néhány évelőit velem szemben egy polgári iskolai tanitó úr tevé, vétkeznek első sorban azon ifjak ellen, kik ezen iskolába járnak, mert mint fentebb láttuk ezek jövő szerencséje meg van akasztva ; másod sorban pedig a közérdek ellen, mert a hazai műipar kifejlődését megakasztják. Azért ha végre valahára a város és iskolaszék magát hazafiasan elhatározza átalakítani vagy kiegészíteni a pol-
gári iskolát, ez által a legnemesebb diadalok egyikét fogja aratni, diadalt őomaga felett.
Budapest-vár 1885. decz. 13.
WKBER PÁL
A sapranl karaak. ¡parkaarátél.
6108 886. •«ám.
Ulrdetmény.
Kelifi tudomaevétel végettértesítjük re érdekelt köröket, hogy ő nagyméltósága a m. kir. pénzügyminister ur „a magyar ál am közigatgatáai térképe" cz. földabrosz térssiarajz nélküli példányainak árát tíz forintban áliapitotta meg.
Kelt Sopronban 1885. decsember havában
A kerületi keresk. s iparkamara.
lánggal, tűzzel ? As elsó trancsia négyest mintegy ötven dissee pár táncsolta, vegyest férjesett nók és serdüló lánykák kossorujából.i
Ott vol ak amint a névsorból kitűnik : Cseresnyés Sándoroé, dr. Fárnek Láaslóné, dr. Sobreyer Lsjosné, Grünhut Henrikné, Taboly Victoraé, Rosenfeld Adolfaé, Vencsel R ssőné, dr. Rotschild Samuaé, ösv. Vesekényi Horváth Lills, dr. Blsu Simonné, Rotschild Zaigáné, dr. Ssukita Nándorné, Barios Béláné, Ma-schanzker Mórné, Sauer Edéné, Köveadi Jenóné, WeiazZtigmondné, Zerkovi''z Albérlőé, Bölcskey Ivánné, Schers Ziig-mondné. Ledofsky Árminná, Strém Vil-mosné, Reichenfeld Ignátsné, Klein II-lésné, Deaiscb Bernátné, Kohn Henrikné, Weiss Davidné, Smger Samunó, Löwen-bachné, Hamburger Lipótné, stb. stb. stb. úrhölgyek.
Most pedig előrántom s fiatal emberek imakönyvéoek egyik be ilsoros lapját és kiirom belőle as aranyos belüket ugy amint azt legjobban eszembe tartani tudtam. Oit láttam a ssende Cseresnyés nővéreket, as örökké piros Deutscb Jóssá, s csendes terméssel fi Dob-rin Lolliké, a halvány arcsu Freund Hermina kisasssonyt, s komoly Grünbsum nővéreket. Amott táncsoltak as örökké mosolygó Horváth Lilla, a mérges tekintetű Klein Fanni, a mindénkor vig Kohn Hedvig kisasszony és s sserény Kemény nővérek.
A „Sechs-schritt" di»Z''S kolonját a mélásó természetű Ksiser Anna, az egy -szerűségükben feltűnő Pick nővérek, s szép alkatú Rosenfeld Adél, a jó modorú Reichenfeld Leopoldin és Malvina kisasszonyok képex ék. A lengyelkét vigsn járták a szivélye.ségükről ssépen ismert Scherts nővérek, 8au«r Gísells, a bálok egy njon feltűnt csillaga, a oaiatalan Schreyer Nellike, a hallgatag Stera 3a-bina és a csinos Sommer Camilla k isass-asonyok. Végre a gyorspolkánál még a követkesők neveit tudtam melegében feljegyezni, as éiénk Tuboly nővérek, s szellemes Wxltner Hermina és a bölcsen gondolkodó (?) S<rém Ilerminka stb. s<b. kisasszonyok neveit.
Ások, akikről tán az én korlátolt felfogó képességem megfeledkesett volna, bocsássanak meg, hisz as Ur is megbocsátja as együgyűek vétkét.
Kosarakat, dacsára annak, hogy annyi csinos bimbócska volt jelen, nem igen osstogattsk. De hát minek is a kenyérsütés eme szükséges kiegészítő réssé: bálba bordani. Aki ilyennel indult volna el, annak legjobb ha otthon marad, mert es igen falusiaa ssokás, azért ki is ment s divatból.
Igy történt as egéss eset és ebből letagadni egy hajssáloyit sem lehet; biso nyitja est as s reggeli négyóra mely a vendégkossorut asétosslstá, S hs as Isten is ugy akarja, mint én, akkor újra meg fog telleni a magyar irodalom- és művészet pártoló egyeaület helyisége az-aal a kedves kösónséggel, melynek maradok alázatos szolgája:
Kacsé*.
A magyar irodalom es művészet pártold egyesület estélye.
Ssivóa kitartás, bistos győzelem. Régi sark igasaág melyi-t a magyar iro-d lom és müvissel pártoló egyesület t. hó 12-én sdott első estélye cssk újra megerősített, még pedig oly fényesen, hogy a fiatal egyesület létjogáhos esentul semmi kétely nem férhet. E mulatság soká fog a jelen voltak emlékében élni, mint olyan, mely a sordon idő dacsára oly sz <p, oly váloga''ott közönséget gyűjtött össze termeiben; di különösen azét t, mert itt száműzve volt a náljink anuiira ismeretes ff síül t társaaág és kasstokra való feloszlás. Mulatott itt mindenki ssive s kedve aserint, mintha caak mindannyian egy csa''ád tagjai lstiek volaa.
Bár kavarta a sordon stél a futó

hóesől a helyiaég már 8 óra után egéssen megtellett. A helyiség maga islés és csínnal párosultan volt ékítve, ugy látssik Tolnai Lajos ur ügybuzgóság* nem múlékony déli-báb, mely megjelen és újra eltűnik. Somorjai Lajos ur a rendező bizottság elnökének tapintatos eljárása as egész rendezőség eljárását minden isé-ben kifogástalanná tette.
A szerény programm sikere as addig kétes fogalmuakat teljesen legyőzte. A türelemből ki nem fogyó karvezető Viuezel Rez-ó ur mint egy héross állott ügyesen aservezett zenekara előtt, melynek. játéka teljesen lekötötte a kősöuség figyelmét. Cterkov:tz Lajos és Kovács urakat felaalegea dieaőiteni mer: as elsőnek ügyeaaége éa kitűnő tich-nkája, as utóbbinak ;ó játéka nem tarlósnak már as újdonságok sorába A dalát da előadott k.ét ének darabja teljesen kielégítő, ■ hogy a legfényesebb sikert nem aratta est caak a kes let aehésségeinek rójjuk fel.
Tuboly Víetor ur ekés sy elveset tel irt költeménye erős satyrája és megnevettető Humora nem szorul ak kommentárra. Vajha többssör lenni alkalmunk ói hallani. Farkas Imre ur betegsége miatt, „Gedővár asszonya" meghalt. Helyette K»mtz Lajoa ur aaaValta Petőfi „lváakösben" czin-.ü költeményét rögtönözve, ugy amint >ud''a.
Szóval * közönség igényei ki lőnek elégítve, tnert tapsaiban nem volt fukar, * minden tap« att látszott mondani: „Es jól van ! Csak előre 1"
Tizenegy óra után ásóit a sene a perdült a tánczl Ropogott az igaz csárdás. M-glepet*a éa öröm bonolt minden kedély ben, talán asért ment oly hévvel, olyan
Hát — Uram sén istenem 1 a Jakab szomszéd már teljesen tenűlt. —
Erre Csórömpő lovai közé dobta a gyeplőt, leugrott és futni kezdet.
Ugy 200 lépésnyi távolban azután megállott és siralma hangon kiabal; vissz*:
„Jakab szomszéd., édes Jakab szomszéd, ne báat«a a lovaimat I Fekügyék le, édes Jakab szomszédi"
Hanem Jakab szomszéd bizaay nem feküdt le. A lovak meg szépen állottak egy helyben.
Osörőmpő nem tehetett máat, minthogy lélekszakadva visszafutott a Samu gyerekhez. Mire oda ért, már a lélekzete is elakadt, ssólni is alig birt, csak ssak-gatoltán, mintha minden ssótagot ssás pé nyiről csipelt volna elő.
„Ládd .... Sa .... mu . . . ládd! ... Fői..... tá.....
madt .... as .... s .. . * pádM. . a . . . .
.Ugyan Péter bácsi, ne rémitsen meg ugv benuünket, bát mi történt ?"
„Él .... él.....Cssk gye . .
. . re !•
Azutáu karoncsipte Samut és vonszolta magával. Addig nem is saólt, mig a kocsi köselébe nem értek.
„Eredj Ssmu, eredj! Te édes fis vagy, jobban szót érthettek ; eredj beszélj vele l"
Ssmu ods is ment egéssen a kocsihoz s neháoy pillanat mulvs ods kiáltót-a resaketve váró styafihoi:
„Jöjjön kend is hát !u „Él-e, bal-e ?«
„Majd meglátja kead ,ha i le jöo I'' „De Samu, ns bolondozz veleml" „Jöjjön, ha mondom." Csörömpő köselbe sompolygott ; o látta, hogy Jakab még egyre ül ! Most már mindegy ! Megkeményitet e asi»ét, s egéssen a kocsi mellé ment.
Samu oda husta msga mellé, a oda mutatott a kerékre:
„Na nésse kend Péter bácai |" Caörömpő ods nés ; hát latja, hogy a lepedő a kerékre tekerüll a ez emelte fel a holtat; kit ea ns incidens bisony éppen nem zavart mef örök álmában ; olyan jóízűen alud , minlha semmi sem törlést volna.
No est a a után csakugyan röatelie Csörömpő Péter, hogy kis-esküdt létére ilynn bolond história eeett rajta. Meg is kérte szépen Samu gyereket: ne adja fa-lusserre est s doígot.
Hát sst már nem tudom, hogy Samu milyen lelkiiamereteMéggel hallgatott; de annyi bisonyos, hogy szegény Csörömpő históriáját még is csak megtudták^
Ha végig hajtott két pej csikójá-val Kerecseny utcsájás, egy-egy pajkos suhanoz utána kiáltotta :
„Féltámadt a Jakab szomszéd ?*
—i. —k.
i r e
— A .Magyarirodalom és művé sxet pártoló egyesület" f. bó 12-én
tartotta meg elsó hangversenyét, mely egyúttal bemutató estély is volt. Daczára a fertelmes időnek, a körtermeit a legdis tinguáltabb, mintegy 300 fóoyi közönség tölté meg. Városunk legelőkelőbb és legtekintélyesebb polgárainak nagy részét üdvözölhette es alkalomból termeiben as egyesület. A társaskör és casíno nemcsak nem tartott a szombaton estélyt, ami el-ismerésre méltó tanújele a nevesett tár-sulatak loyalis és nemseties érzületének, de lekintélyea számú tagok által is voit képviaelve. 7 és fél órakór már rsufolva voltak a termek s az egyesület, mely kezdetben igenis tágasnak találta uj helyiségét, örömmel győsődött meg arról, hogy kedvezőtlen időjárásban sem képes as érdeklődő aózönséget befjgadai. Végre 8 órakor megkezdődött a hangverseny. A programmot már lapunk mult Márnában bemutattuk a közönségnek; itt csak röviden arra r-fl-ik tálunk ; hogy a dalárdai ssakosstály kebeléből alakult kettős quar-tett, mely Webnr Antal ss. o. elsők — a sene ssakosstály, Vencsel Resső ss. o. elnök vezetése alatt, továbbá Tuboly Vio-tor és Kánics Lajos szavalatai, Zerko vics Lajos zongora és a hegedű ssóló ii viharos tapsra ragadta a kösönséget. Mivel a programb n a dalárdái ssakosstály által előadandó darabok jelezve sem voltak, itt közöljük, hogy as slkalmilag Erkel Hymnuaát és Huber K. „O yan a to dalod" caimü müveket énekelte. A A hangversenyt táncz követte, mely reggeli óráig tartá öesse fesstelen jókedvben s jetenvoltakat. Általános volt s vélemény, hogy enaét minden irányban sikerültebb és f-iastelenebb mulaiaág sem igen adódik Kanizsán. Vajh* as egyesü''l let többssör adna életjelt magáról s a kö-sönség hasonló pártolásában részesiten é
as uj ssépbivatásu egyesületet — A tissts
jövedelem 46 frt 25 kr. — A jelenvolt bölgykoszoruról lapunk más helyén van említés éve.
— rásmnk egyszerre nsgyon megváltozot. Ia szibériai hideget enyhe, tavassiaa napok követték; s most van mindenfelé tengelyt ütő sár. Egéssségi szempontból sokkal jobb lett volna, ha magmarad a bekössöntölt erős téli hideg, mert a nedves ködös időjárás táplálja a járványos betegségeket. A Muraközben felle pett ditteri tisz is több áldozstot ragad el ilyen időjárás mellet.
— A szegény tanulok között ez évben is fognak ruhát kiosztani karácsonyi ajándékul. Knausz Boldizsár ur, isko-laasékünk ügybuzgó gondnoka, ssemé-iyesen megjeleni as egyes osstályokban s ott as osztálytanító véleményének kikérése mellett as ajándékosásra érdemes tanuiók neveit följegyezte.
— Gyászhír. Városunk egy régi polgára hunyt el legutóbb :.id. Sanveber József. Evtiaidek előtt nag^,, aserepet játasott városunk életében, mint tanácsos, msjd mint város-''oirő. Egyszerű, munkás, becsületes iparos volt, ki (még a jobb világban) munkája után ssép vagyont szerzett. Jólelküségi- és becsületességével kivívta polgártársai bizalmát, tiszteletét s sst meg is őriste haláláig. Több tiaateletes hivatal«, igy többek között a „Polgári Egyesület'' elnöki tisztjét iz vi selte hosszabb ideig. — Szívós, élet-erős, mozgékony ember volt még agg korában is. Ez előtt körül-belül egy évvel azonban guta-ütés érte s ettől fogva ereje el hsgyts, folyton gyöngült s végre teljesen halálnak vált. '' — Temetése f. bó 17-én délatán ment végba, as ö munkás, becsületes élaiéhes méltó ssép réssvét mellett. A rokonok által kiadott gyászjelentés igy ssól : 9Alulírottak a maguk, ugy as össses rokonság nevében szomorodott szívvel jelentik felejthetlen jó ip-juk, illetve nsgystyjs id. Sanveber Jó* ssef urnák f. évi decz. bó 15-éa délután 3 őrskor, életének 83-ik évében s hs-lotti szentségek ájtatos fnlvétele után történt gyászos elhunytát. Kelt N.-Kanisaán 1885. évi decz. 15 én. Áldás és béke lebegjen hamvai felett I Farkas Jóssef uyug. százados, mint vő. Farkas Jossefné ssül. Hopp Teréz mint menye, Ifj. Sanveber Jóssef mint unoka."
— Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik boldogult nagyatyám temetésén éésstrettek s fajdalmunkat megjelenésükkel enyhiten iparkodtak fogadják hálás köszönetünket. Ifj. Sanveber Jóssef.
| — Bezerédi Bezerédy Mikiéi, |
a am-
egyházmegyénk papságának egy kiváló jeleaségü tagja hunyt el Veszprémben. — Valamikor nagy szerepet játszott ritka tudományossága, magas műveltsége és sok jsles 1 >lki lulajdona folytán, de utóbb máras aggkor elssólitá a tettek mezejéről. A halála alkalmából kiadott gyássjelentéa igy hangzik : ,, A veszprémi székesegyház, káptalau saját éz az ossses rokonság nevében szomorú asiv vei jelenti Méltóságos és Főtisztelendő beserédi Bezerédi Miklós urnák, vái. makariai püspöknek veasprémí székesegyhási káptalan nagyprépoatjának a Szűz Mária Hegyéről nevesett apátnak, egyházi jogiudoruak, a Szent István jeles rendje lovagjának, aranymisés áldo-sárnak, a halotti szentségek ájtatos fölvétele után, folyó 1885. év decsember hó 15 ón reggeli 7 éa fél órakor, életének 92 ik évben végelgyengülés folytán történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt telemai f. hó 17-én délelőtt i0 órakor fognak aa alaó városi temetőb *n örök nyugalomra elhelybeststni; ss engesstelő ss miseáldosatok a szekesegy házban ugyanaz aap 9 órakor, a helybeli ss. Fxrencarendiek templomában f. bó 18-áo 10 Órakor, a beserédi, nagy-baj« mi és vámos-családi plébániai templomokban pedig a következő napokon fognak a Mindenhatónak bemutsttatni. Veszprém 1885-ik evi decsember hó 15-én. Nyu-godjé . békében! tf . ,
— A „Jézus szent gyermeksé gének müvea társulat réssére Alleker Mari kisaaasouy 2635 elhaasnált levél-bélyeget küldött be. E szép öaaze ü, busgó gyűjtésért fogadja a társulat nevé ben ősainte köszönetünket 1
— A hegedülni tanulók vagy tanulni ohajióknaa igen melegen ajánlhatjuk Weber Antal, hely bili tanitó urat, ki már egy isbeu s városunkban működött j-l sebb sene társulatokat is tanította és pedig ritka ssép előmenetellel. Zeoeí ügyességi, elméleti ssakképsettsége, vala mint kitűnő metbodicai jártassága egyaránt garantirossák a tanulásban való alapoeságot és előmenetelt. Ajánlkosókat szerkesztőségünk is fogad el.
— öngyilkosság. Mandier Pál 18 éves ifjú, Rosenfeld Adolf helybeli kereskedőnél volt lanoncs f. bó 15-én dél ben s segédek lakssobájábs bezárkózott és egy hatlövetű revolverből golyót röpített a szájába. A lövést senki em hallotta, csak midőn távolléte feltűnt és s szobába bemenni nem lehetett, küldtek lakatosért, as ajtót kinyittatni. — Midőn az ajtó felnyittatott a jelenlevő rendőrség és több
orvos a padlón elterülő erőteliea ifjúnak* már csak a halálátconstatálb Ma. öngyilkosságának oka eddig ismeretleu.
—Értesítés A nagy-kanjsaai Önk, tüaoltó egylet nevében van szerencsém n. é- kösönség becses tubomására bosni miszerint as egyesület 1886. évi február hó 6-á ■ ss „Arany Ssarvas" ssálloda nagytermében, két senekar közreműködése mellett „zártkörű tánczvigalraal" rendet. Belépti-jegy : személyenként, 1 frt, Ctaládjegy 3 személyre 2 frt. Egyúttal felkéjem a n. é kösönséget, bogy azok, kik netán meghivóra igényi tartanak, alul nevezettnél, vagy pndig a vigalom renuező bizottság elnökénél Knorcze.-György urnái jelemkeani ssiveskedjenok. ROTHMANN BÉLA fóparascuokság.
segédtiszt.
— A keszthelyi rn- k. gazdasági tanintézet balgatói ssombalon 1886. évi január hó 16-án segély egyletük javára as „Amazon" ssálloda nagytermében sorsjátékkal egybekötött gasdász bált rendesnek Rendező-bizottság : Antal Fereucz elnök Tőkey Jenő pénztárnok, Gaüasz Ödön aleloök, F^ancfics József jegyső Baan Géza, Breao*ay látván, D^zsényi Béla, Dörnhöfer R-zső, Farkas Hssló- Grunoer Jóssaf, Hars Péter, KováU Emi'', Körössy László, Krátics Gyuls, Kotcmann Resső. Nadányi Miklós, Pécsely László, Prltea. hofer Jenő, Ráday István, gróf, Sporzon Vilmos, S a bó Jenő, Seiff Elemér. Torn aita Mátyás, Udvardy Sándor, Vaszary Dezső. Kezdete 9 órakor. Személyjegy 2 frt, családjegy hárem személyre 5 frt, né y személyre 6 frt. I drb. sorsjegy ára 10 kr. Kisorlando tárgyak ós feiülfi-setések kössöne''lel fogadtatnak és hirla-pilag nyugtáztatnak. A kik tévédéiből m-ghivót nem kaptak, asivoskedjenek a bisottságbos fordulni.
— A csurgói szolgabíró: Ciooka Gyula ur, dicsérete e-élylyel fogott a hanyag éa rendetlen iskolalátogatás meg-ssüntetéséhes. A járásában működő tanítókat usasitotla aa igazolatlan iskola mulasstókuak pontos és rendes beterjesztésére. A Síülőket asután minden irgalom nélkül megbírságolj*. Est óssinte örömmel veheti lumodá&ul minden, népnevelés ügyén csüngő, jóravaló ber; de bezseg nem vették és vessik ugy a horvátszentmiklósi atyafiak. Mikor tudomásukra jutott a megbírságolás, ■ugtak, lásongtak a tanitó elleo, attjp származónak góodolván a dolgot. Illat-len, goromba kifejezésekkel illették s ha as kellő nyugalmat nem tanúsított volaa-tán tettleg is bántalmazzák. — Legnagyobb hós vaUa iázitáabao maga a község érdemes (?) bírája. Valóban szép állapot 1 Ajánljuk a aso''gabiró ur ssivea figyelméből Ssigoru eljárást kíván as ilyen tissteletlenség; mert ht a tanítóknak a kötelességük teljesitéaeért ellenük támadott tömeggel ssembea — a hatóaág elég''ételt nntn ad, utoljáraalig fogakadui tanitó, ki ily irányban híven é« lelkiismeretesen megt-gye kö''eleeségét.
— A fagy műve, a pálinka áldozata. F. évi dec. 13-án két drótos tót Sümegen bepálinkázott. Prága taluba indultak; de nem mesase a várostól egyikei, Vajda Istvánt 24 éves fiatalt, elnyomta a buzgóság, álombs és ebből a hideg hatásától örök álomba merült. As illető Ssécaényben (Vasmegye) ssületett; behozták a szerencsétlent Sümegre, hol 14 én hivatalbó! föl lett bonczolva.
— Egy csendőr brutalitása. Izsákon nov-26 án es e egy Ilorvátb nevű csendőr részeg fővel berontott Há-rán Mihály 60 éves jómódú fóldmivea lakására. Asutáo ns alatt aa ürügy alatt, hegy as öreg Ssabadssálláson 85 frotoi lopott, Hárán tiltakosáss dacaára, s legdurvább módoo bántalmazta, a laktanyára hurosolta as öreget. Itt levitte a pm-csébs; kezére vasbilincset tett, lábait össsekölösve, farkasguzsba vetette. As öreg hiába rimánkod>it*, hogy engedjék szabadon, mert ő ártatlan ; inkább kifizeti a 85 íoriutot; hanem talán a másik Hárán Mihály lopta el azt a péoat, mert van még egy ilyen nevü ember Issákon. S csak miután e« állításának valódiságáról meggyősódö*.t a Csendőr, szabadulhalott kí a bru''áiia e ibér kezei közül.
— A c-iáktornyai jótékony nőegylet, mint minden évben, ez idén is állit fel karácsonyfát ssegény gyermekek ssámára, s egyúttal több árvát és szegényt részesít téli ruhaben A kisdedovó egyesület ia ssándékosik felállítani karácsonyfa.* Eteken kivül még arról is értesítik lapunkat, mikép as ottani nőegylet decz. 31-én tombolával egybekötött zárt körű tánczestélyt is rendes, melyre a meghívók már a lefolyt héten ssétkül dettek.
— Megfagyott koldus. F. bó 12
és l3*ika közötti éjjelen Horváth Jóssef nevü koldus, — Gu orföld község hstá-rában as utssélén megfagyott. Reggel megtaláltatván, a falu legelőbb ért hásá-ba szállíttatott, hol a rögtön teljesített orvosrendőri vizsgálat már csak a halált co na tálhalt».
— Betörés és lopás történt Gu-torfőldön f. hó 12 érői 13-ra menő éjjelen HoffmanuIzrael ottani méssároa ká
1885. DCZEMBER 19 .
ZALAI KÖZLÖNY
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM.
■ » kioek raé«árszékjét ismeretlen tet-i«k*''fel törték 8 abból 15-20 klgrm.
kust é« a fiókW1-
wum.rtoni lakos által kiállított komiaai
¿k»t (mintegy 10-15 frt. értéket)elloptak.
Agjenu Polgár Mihályra ran. A nyomo-
'' fás erélyesen foly.
— Kedélyes estélynek igérkeaik a halj»«1« pincsérek ez éri bálja, est onnan ■ít ] nlöre jövendölnünk. mivel a mait <iTb«n e báloo jelen voltak mind élénk emléküktartják a kedélyes feestelen báli. mely ez alkalommal 1886. január jjá 7-éo a „Korona* vendéglőben fog rottgiariatni, — 1 frt belépjidij mellett. — K-ményt lehet huzsa kötni, hogy ea érben még jobban fog sikerülni, tekintve a jótékony csélt is, melyre a tissta jövede-,em fo dittatik. — Ha netalán tévedésből meghívói as asi igénylő* nem kaptak, e végett forduljanak Dávid István vendég-lóshöz a „Fekete sas" saállodában.
— A gyalupad-rend vitézei. Pintér L»jos, és Pinté• Zsiga filsó rajki asstaloi legények as ugyanottani falu korc*májáb«n folyó hó tö-én kéaí éjjelig kártyázgatcak. — A kösaégi elójáróságok 0»k » »solgabiróság réasóról kötelességévé tépetvén a síró óramegtarláaa feletti őrsödé«, Vörös Jóssef f. rajki községi biró hiv«ulo« eljárásban belépett a korcsmába
s kártyázó legényeket figyelmeztetve » sáróra elmultára, távozásra szólította fe|. — Na iszen nem kellett ennél több, ki psrancsol nekünk az árgyilusát 1 pattant f*l a két gyalupad-rend vitéz é* biró u amat ''kesök ügyébe akadó balta és vasdarabokkal ugy elverték, hogy eszmé letlan állapotban kellett ő'' lakására saál-htani. Midőii aaonban as erről történt feljelentés folytán a csendőrség másnap a községben megjelent, tisiérlegéuy uramék vitézsége annyira lelohadt, hogy ayugod-tan tűrték az elkisértetést Gelsén át N*gy-Nagykanissára ; csak azon panass-kudtak, hogy a kézcsuklón csatolt vas igen hideg. Most a kanizsai mintabör túnben elmélkednek vitézségük felett s avval vigasstalják magokat, hogy itt
sem Yesztenek semmit, mert mint foglyok« ia akadálytalanul folytathatják mesterségüket.
— A Franklin társulat könyvkí-adóhivatalnak jegyzéke mai számunkhn van mellékelve.
A Franlin, Pailas és Athenaeum Urániátok könyvkiadványai Wajdits Jó-saef könyvkereskedésében Nagy-Kani-saán raktáron vannak és ssabott árért kapható.
— Takarékosodjunk ! Ki ne követné szívesen ezt as elvet, mikor tudhatja, hogy általa nem csak megtarthatja jólétét, hanem gyarapíthatja is? S ha takarékoskodásról vau szó. hol lehetne est jobban gyakorolni, mint otthon; s ki tehetné jobban, mint a ház asszonya ? Igen, a hol a nő, a családanya takarékos, ott as egész család jóléte szemlátomást gyarapodik. S melyik nő nem udna takarékoskodni ? Nem hisszük, hogy volna olyan. De van sok oly módja a takarékosságnak, melyek általában nem ismerete-sex még. Most itt lehet olcsóbban vásárolni, majd meg annak van a rendesnél ol csóbb előállítási módja, máakor meg oly dolgot végezhetünk könnyű sserel, kevesebb költséggel, sőt sokszor kólUég nélkül otthon, melyet ezelőtt drága pénzen más által kellett végeztetuünk. Szóval száz módja van a takarékosságnak. Minden hölgy örömmel fogad tehát egy oly megbízható tanácsadót, a milyen a .Mtgyar Háziasszony" czimü hiti lap, mely az életben előforduló minden körülmények között hassnosutmutásul szolgál* *a jó ''.anácsok folytán easkósölt megta-karitások bizonyára asásszo.-osan is tel lérnek avval a osekély előfisetési árral, mibee hassnos folyóirat kerül. A.Magyar Háziasszony" Előfisetési ára egy évre csak 6 frt. félévre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr. előfizethetni legccélszerübben postautalvány által, csimezve a .Magyar Háziasszony ■ kiadóhivatalához Budapestre, nagy korona-utcza 19. — Mutatványszámok ingyen küldetnek mindazoknak.
kik a kiadóhivatalhoz ezekért — legczél-szerüben levelezőlappal — fordulnak
Vasúti menetrend.
Inial MM
Reggel.
Pragerhof 5 óra 20 pereskor postavonat
Barcs 5 óra 45
Budapeat 6 óra 28 .
Budapest 7 óra 20 „
Bécsújhely 6 óra 35 ,
Délben
Budapest 2 óra — parczkor Pragerhof 2 óra 45 „ Sopron 2 óra 15 , Barcs 2 óra 25
Este.
Pragerhof 11 óra 20 pereskor Zákány llóra 5 „ Budapest 12 óra 15 . Bécsujh. 12 Óra 5
pOAtavonat gyorsvonat vegyes von. postavonat.
postavonat postavonat postavonat
postavonat.
Y
gyorsvonat postavonat postavonat postavonat.
Êrteziï Kanizsára.
Bécsujh. 4
Budapest 4
Fiume 5
Pragerhof 6
Sopron 1 Pragerhof 1 Barcs | Budapest i
Budapest 9 Bécsujh. 10 Budapest 10 Pragerhof 11 Barcs 11
R«ggel.
óra 8 pereskor Óra 45 „ óra 25 Óra 17
Délben, óra 48 pereskor óra 15 , óra 40 Óra 59
Este. Óra 50 pereskor óra 26 óra 55 óra 35 „ óra 25
postavonat postavonat postavonat gyorsvonat
postavonat postavonat postavonat postavonat.
▼egy «s ont postavonat gyorsvonat postavonat postavonat.
Lapvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR. Felelős Szerkesztő : TASS ÁLMOS. Laptulajaonos : WAJDITS JÓZSEF.
Czélszerű
W karácsonyi é* újévi ajándékul H
HALIFAX-KORCSOLYÁT
párját 3 fit. ajánlja
NENTWICH GYULA
NAGY-KANIZSÁN Y AS KE RESKED ÉSE EÖTVÖS-TÉR 10. sz. |
továbbá
bőven berendezett raktárát a legjobb *omáoczo/0tt föz8-edény-, háti- és konyha-feUiertUmkböl. ÉpüUi- ét biUor-vmalitokból 19* gyári átron
és mezőgazdasági gtirattárit ümratb és társától.
!! Legszebb karácsonyi ajándékok !!
MILHOFER ÖDÖN
ékszerész, arany és ezüstműves Nagy-
Kanizsán a városháza átellenébe.
X
Ajánlja nagy ékszer- arany- ezüstáruk s női X remontoir órák raktárát dus választékban *
jutányos árakért.
lElleKiéfcs részletflzetéa mellett lm.
A „Budapesti Hírlap" villámvonata.
A gépi tec inika minden munkaközben óriásit haladt. Vasúi onstrumok végzik a nagy közönség tömeges fogyasztására szánt termékek előállítását a gyárakban. Megsulyozzuk a szót, bogy atömeges" fogyasztás, mert coak ott van szükség j)y technikai apparatusra, hol a piaezra szánt cikket sok ezer ember várja. Ezzel megmondtuk azt is, hogy a .Budapesti Hírlap" ra, mily nagy jelentőségű nap volt az, melyen a rotácziós gép kénytelen átvenni a közönség kiszolgálását, mert a tömeges fogyasztásnak a nyomdák közönséges eszközeivel a lapkiadó \álla:at nem bir eleget tenni többé.
A régi szerkezetű gépek munkaerejét ez a szerkezet tizsze resen fokozta. Egy óra alatt rendes tempóban képes a lapból 9000 példányt kinyomtatni, összehajtaui és az expedíció ölébe hullatni, — fokozott tempóval a kinyomott példányok száma tizennégyezeríg fokozható egy óra alatt. £ szerkezet segélyével a Budapest Hírlap belépett az európai színvonalon álló sajtótermékek sorába.
Magyarországon kevés lap jutott ennyira. Ily rövid idó alatt, mint a .Budapesti Hírlap" egy se. Szűk nyelvterületünk, és a magyar sajtóviszonyok egyéb korlátai a legtöbb lapvállalatnak csak lassú fejlődését, vegetálását engedték meg.
A .Budapesti Hírlap" fennálása ötödik évében érte el ezt a rangfokot. Öt év alatt küzdötte ki magának az ambícióját megillető helyet, a hivatásának megfelelő hatáskört a közönség szolgálatában.
Kiváló jelentősége van ez örvendetes ténynek általán ma gvar közmivelődéfi szempontból is. Bizonyítja a magyar olvasó közönség számának gyors gyarapodását, a nemzeti műveltség rohamos terjedését, s egy erős szellemi közélet létesítését, mely a nemzeti ambicziók szolgálatában működő pártatlan, bátor és igazságos köz lönyt keres magának.
Mily elhanyagolt, mily nehéz volt a hírlapírói pálya Magyarországon még husz év előtt is. Mig pár száz példányban keltek a vezérlapok, mert csak a patrióták olvastak s csak a mecénások fizettek. Áldozatkész lemondás, ideális rajongás kellett ahhoz, hogy valaki akkor a hírlapírói pályára lépjen Az a sajtó csak szerény kereteit tölté ki a hatodik nagy hatalomnak s e keretek közt a köz-szell.''mre hatni csak az egyes lángelméknek adatott, milyen Kossuth, Kemény vagy Eötvös.
Hosszú nehéz küzdelem volt az. mig oda fejlődtek a viszonyok, hogy a hírlapirodalom valódi életpályát nyitott a tehetség előtt s a magyar pnblici.itikából megélni lehetett.
A .Budapesti Hírlap" gyors fejlődése, hirtelen kiemelkedése a kezdet nehézségei közül elsőrangú publicistika: közlönynyé e szempotból is kiváló eseményt képvisel a magyar hírlapirodalom történetében. *
S örömmel, büszkén valljuk be. hogy e fényes diadalt, * magyar sajtónak, közéletnek és művelődésnek tett szolgálatok ez érdemét kizárólag a mi közönségünknek köszönjük, mely rokonszenvvel fogadta első fellépésünket, támogatott törekvéseinkben, szavunkat közkérdések fölött szívesen hallgatta, velünk aggódott és örült, velünk küzdött és lelkesedett. A körpálya ezernyi köteléke füz min'':et vele össze egy szellemi családba.
Szakértőkre a gép speciális érdekességgel birhat, amennyiben Budapesten eddig csupa németországi íaugsburgi és berlini) rotációs gépek használtattak, - egép az első párisi szerkezet (Mariuoni rendszere) Magyarországon alkalmaztatik.
Hetekig tartott mig a párisi gyárban a hosszú útra elszállithatóvá tették; további három hetet vőn igénybe, mig négy gépész a „Budapesti Hírlap''4 nyomdájában
felállitá.
A szerkezeit alapgondolata az, hogy nem ások ezer darabból összeállított betű torait helyezik el benne, mely könnyen ki van téve a széthullás veszélyének s azért csak lassúbb tempóban lehet vele dolgozni, — hanem a betüformának vékony ólomlemezre Ie-nyomott mását az úgynevezett stereotipiát feszitik rá a gép vashengerére. L gépen a
,Budapesti Hirlap''-nak mind a nyolez oldala egyszerre rávonható stereotip formákban a hengerekre, s a készülék a lap mindkét oldalát két hengerlorgással s oly gyors tempóban lenyomatja, hogy — mint fen már megemlitém — a lapból egy óra leforgása alatt 9—14000 példány teljesen elkészül. E gyorsaság pedig akként érhető el, hogy gépünknél nem emberi íezek illesztik lappéldányonicint az üres papírlapokat a szerkezet szájához, hogy lassú ütemmozgás közepett egyenkint lenyomódjék rájuk a szöveg.
A rotációs gépek az üres papir beillesztéséi s a kinyomott példányok eltávolítását elvégzik maguk. így a Marinoui gép is. E czélból egy óriási papirgombolyag áll a gép szájdája előtt, lapszéllességü végtelen papirszallag ez, melyet a gép gyorsan legömbölyít felszörpöl, s a lap formája szerint feldarabol, összehajtogat, végre óriási emeltyűkkel kiszá-üt a szerkezetből s a gép másik oldalán rendekbe osztva lerak. A papirgombolyágból kikerül 10—15000 példányra való papírmennyiség, s ha a hengeralaku gombolyagot valaki kifejtené, a papirlemezekból bizvás fut ószóny eget teríthetne Budapest valamennyi Közutrája, lévén a gombolyag hossza 20''/i kilométer.
A gép kezelése a lehető legegyszerűbb, s negyedrésznyi emberi munkaerő kell hozzá, a régi szerkezetű gépekhez képest.
Ezekben előadtuk vázlatos ismertetését a szerkezetnek s előnyeinek. Fogalmat nyert az olvasó a módról, melylyel a .Budapesti Hirlap" ót szolgálja.
Ahogy a világforgalo n szamára, távolesó összeköttetése érdekében mentül gyorsabb s közvetlenebb közlekedést teremt az emberi lelemény, — ugy igyekszik fejlődni a szellemi forgalom közvetítője, a sajtó is. Ott a gózmozdony munkaképességét annyira felfokozták már, hogy a villámvonatok másfél nap alatt Európa keleti és nyugoti határállomását képesek érinteni A sajtó lépést halad a gőzgépek fejlődésével: az uj Marinoni-gép a .Budapesti Hírlap" villan vonata.
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
Z A
LA1 KÖZLÖNY
1885. DECZEMBER 12 ¿0.
Itr. ÔS X
betenKlntl rés«letíl«etésre
1 V
Singer-,
és A11 go r-
rrt
ajánlja legjobbnak elismert
Do.w.e-, Wheeler-Wilson
VARRÓGÉPEKEt
5 évi jótállás mellett.
^fiST in^a-órákat
Legfinomabb olnjsziiuiyoiiiatu képekel
rall-tülti-ölceti aranyozott dlófa szlnü keretekben.
» Nédszékek. góth nádszékek, gyermekkocsik- és függő lámpákat,
nagyon Ízléses és »zilárd VaSBUTOROKAT és ruganyos ágybetéteket
mellett
3 éri jóiáiiái
mellett
3 évi jótáll* miliőit.
iVagy Tk n,M.
FŐ UTCZA. K>»< u bír g és W«lliscb-fél« házban
rendkívüli olcsó árak
Kállai Nándor
újonnan berendezett
KAKTÁKÁBXN.
3Í>56 tk 886.
2687 1 — i
Árverési WMmm kivonat.
As *lsó-leud*ai kir. jbiróság mim tolekk v 1 hatóság kozhirré tessi. hogy Maros« Ferenc* turni«otai lakos végre-hajtaténak Z ¿lik Mityáe , végrehsj ást izdofedő elleui 280 frt tókrkőweteléa és ját u''ékiránti végrehajtási ügyében as alsó-lend vai kir. jbiróság területén lov''> ü Áutc«» koraégébe» fekvő a gánlo.sai 144. hí. tjavbeu A f 1 sor ■», a. ielvett és ''/, ré.zb-o _Zs Vlek Mátyás nevén álló 307 frlra becsült, és as, 1883. évi oktobec 2/-éu megtartott árverésen ZsáUk Mátyásuk icttI. Máty.isets Ágota által 450 írtért megvett ingatlan rétire as árvr.Sst 450 fnbMi qaegállspitott kikiáltási £rb.»u elrendelte, és hogy a foouebb megi-»lfi t
ingatlan as 1885. é?i decz. hó 23 Ik napján délelőtti 10 órakor gáuicsa kösségéb-.n a községi biró hálánál megtartandó nyilvános árverésen a me^ál a-pitott kikiáltási áron alul is eladatni tog.
Árveresoi ssándéko''ók tarlóm as ingatlanok becsárának 10°/,-írtot készpénzben. vagy as 1881. LX. t. cs. 42. § ában jelsett árfolyammal esi-initott é« as 1881. nov. 1-éu 3333. ss. a. kelt m, k. igasságügyminissteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképp ''énékp* pirban a kiküldött keséhes letenni, avagy as 1881. LX. t ct. 170. §a ért-lmé-ben a bánatpénznek a birótagoál elfiU-ges elhelj éréséről kiállított ssabálysaerU elisranrvéuyt átssolgáltatni.
Kir jbiróság tkkvi ha''óság.
Alsó-Lmd vio 1885. évi oktober ^3. na; jáu.
NÁBHACZKY LAJOS
kir. aljárásbíró.
HKLL JAN0S
ZIPÉB Z-"C ZLB
NAGY KÁNIZSáN,
T^karékpánstár-u cza, a m. kir. postahivatal átellenében.
Ajánlja % n. é. közönségnek
CZIPÉSZ-ÖZLETÉT
ro«lyl>ee mindennemű uri-, nSi- és gyrmekczipMc a legújabb divat sseriot kültö''di bórökbiM v-gy egyéb kelmékből e lehető legjatáoyosabb árért kéasittetnak.
Kész raktár mindennemű czipőkbol.
Báli. kkodalmi. vJamiot más hasonló alkalomra szükséges czipók 12 óra lefolyása alatt elkészíttetnek.
A n. é. közönség Síives pártfogását kéri, legmélyebb lias''elettel
Hell János, czipész.
to«nak 1 4 i5 k
!! Legszebb karácsonyi ajándékok ! ! ?[
BKRENY JÓZSEF
ezelőtt MILHOFER S.
ékszerész, arany és ezüstműves Nagy-Kanizsán a városháza átellenébe. M Ajánlja nagy ékszer- arany- ezüstáruk s r.ői remontoir órák raktárát dus választékban
jutányos árakért.
SlIadéM részletfizetés mellett is.
Singerstrasse 15
ram
„Gold. Reichsapjel*
PSERHOFER J. FÉLE
GYÓGYSZERTÁR
• - j
Bécsben.
Vprti«?7tif/l lííKíloítcnL'' ezelStt nyesne« lab.iacsok neve alatt: •• ntóbbi nevet teljes j«ggal megérdemlik, »ivei v CI U5/,UW> IttüütttSOK csakugyan alig létesik betegség, malyben e labdacsok wo.lás batá»nkat ezerszeresen bc ..ám bnonyiiották volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben minden eryéb szer tikertelenül alkalmaztatott, ez«n labdaejok számtalanszor és a legrövidebb idő alatt gyógyulást >redmény.rtak 1 doboz 15 labdacscsal 21 krajCaár, I tekercs 6 dobozzal 1 fit 6 k''ajcmár, bérmentetisn utiavét küldemény 1 frt 10 kr (I teketc.nél kevesebb n«a küldetik szét) Számtalan levél i kexett, m -ly.k Írói bálát mondanak a labdacsokért, melyeknrk a legkülönfélébb é. legtulyosabl. betegség®* *>«« agészségHk helyreállítását köszönik Aki csak egvsxer kueiletet tett velük * tovább ajánlja. A számtalan kössön* irat közül ide mellékelve közlünk néhányat
Leong.ing, lí-83. máj na 15.
Igen tisatelt uram ! Az ön labdacsai valól.an csodi« hatásnak, nem olyanok, mint sok más kídíesért sz r; i-i k valóban minden bai ellen aegitsiget uy-jtsnak.
A hnavétra randelt labdacsok legnagyobb réazát baráuim ''«"»«rősaiai kttsfVtt osztotUm scét s valam-nnyicn jó hasznuk .t v.tték, méc m gaakoru is különféle bajban, b-t-eságb.-« »inlődrt ■ cmélyt-k éa.ezek ihat, ha nem is t-lje. eíé.zségöaet, de vu-me. javulást nyertek ¿s tovább is akarják haa/inál..i. Fogadj* as én legbaosőbb bálámat és mindazokét, akiknek azer«ncsé.,k volt as öu labdac.ai segitsé^ével nyerni visssa eg>iazsé(finket.
Deutinger Márton
üahati valamennyi foglalkozá»át K^rem azíve«k«djék e háUayil* vánitásomat as összes szenvedők ja> ára felhaasnálni é'' fgysxe-smind méltóztassék újból két tek»rcs labdarso^ és kétdb cLinai szappaut küldeni. Kiváló tiastolettel maradtam alázatos szolgája
Nóvák A1 aj o s, lőkertész
Bága."Jzt.-György, 1882 február 16 Tisstelt nram ! Nem fejezhetem ki eléggé legmé yeM. há á-mat az ön labdacsaiért, mart Isten segit ége ntán egyedül ss ön labdacsától gyógyult fel BS«n, ki már évek ÓU szenvad. t mizft-rerébeu; it habár egyelőre még néha be kcU venn.e a labdac«ok-b61, de egésa^ége már a .nyira helyreállt. l.ogyfiaUlos frísseséKgel
Tekintetes uram I Ama föltorésben, hogy ac ön valamennyi gyógy ssere egyenlő jóhatáin, mint *z ön kitti nő fagy bálás ama, mely as én családomban néhány idült f .gydaganatot hamar megsesamisitett, da<xára az úgynevezett egy item s szerek elUn érzett ellentzeuvamnek, arra hatirozUm el ma^am t, hogy az ön véitisatitó labdacsaihoz folyamodom, bogy e kis golyócskák segítségével ostromoljam sok évi hamorthoídális bajomat Vem habosom önnek k«?vallani. hogy idült bajom négyheti használat után teljesen megszűnt s l-o^y ismerőseim körében^igen buzgón ajánlom e labdacsokat. Nincs is semmi kifogásom as ellen, ba ön e sorokat nyilvánosan — de névaláírásom nélkill — közzéteszi.
Kiváló tisstelettel
r •» * « » r
I i í f I » I I I I i I I I 104-
Uónd használat után vakitó fehér fogak
nyerhetők. Dr. Popy aromatíkus fogpasztája btoználátíi'' álUl
a fogak (.természrtes) és mólosak ápolásira és a fogfájás migszüntetégére l>a
rabja 35 kr.
I
Érdem érmek, kültfnböz6 kiállításokról.
Számos bizonyítvány a legelső orvosi tekintélyektől.
Határozott óvás hamlsitáü ellen !
37 éven it kipróbálva 1
Anatherin száj- ós fogviz
Dr Popp J. G. tói cs. L ír. udv. fogorvos Bécsben I. Boguerg-.rai 2.
a legkiiünóbb szar csnzoi fájdalnriakban. gyuladásoknál, a f..ghus daganatai é> sebeinél; fölolvasztja a létező fogkövet és megakadályozza annak uj képtódé -két; az iugó fogikst a foghus erősítés • álul szilárdítja; s midőn a forakat és fogbaat minden áitalmas auytgoktól *« egtisztitja, a szájnak k llomss fris*«*B«gr-t kölcsönöz és már rövid használat ntán eltávolítja a kellemetlen szagot. 1 naffi/ jxiUirk 1 frt 40 kr 1 közép 1 frt és l kirsi .",0 kr.
dr Poyp «7. O. cs. kir. ujv. fogorvostól Bécsbrn.
Ezsn készítmény a lehel t frisseségét él tisztaságát fsntartja azouki vül a fogaknak heféhérségut kölcsönös, as.ik romlásit megakadilyoaaa és a foghnst erősbiti. Ára 1 frt ¿2 kr.
Dr Popp nörény-fogpora
rövid basinüat ntán a fogakat vakító fehérekké te»»i, anélkül, hogy azok ártalmára volna. Ára dobozonkiut 63 kr
FOG-ÓLOM, igen gyakorlati « & l -ft.íztosabl. .zjr a ly.iki» fogak nak önóIiaoaására Ara d >b iWMkmt 2 frt 1 kr
Dr. Popp orvosi növény szappana
Már 18 év.-a legnngyobb sike-rol h*szuilv* mindenneiníl b">rküieg''''k, különórán a bór viszkfteg, só mór, kojz, fej- é • .¿akii korpa, fagylsg , lábízsadás és varak ellen. Ára kr.
A 1. cs. kósöorég {elkéretik világosau P<>pp cs. kir. udvari fogurvos féle k>H«si''3iénjekei kérni, s Csak ai olyanokat fogadni el, melyek saját védj-gyemmel vannak ellátva
N a gy- Ka n i z sá n : Mandák gyógyss Belas József gyógy ss. Práger B gyógyss. FessSiboffrr József. R izenberg F. Rosenfeld A.vA Lendván: Kiss B. gyógysz Marczaliban: Kiss Istváo gyógyss. Muraszombaton: Bánocsi A. gy. Keszthelyen: Bi aun P gyógysz JZ E g • r « z e-K o u : Hollóty gy. Kiríjon: Kohlits I. gyógysz Tapolczáfi: Sah C«ip-pek- gyógyaz. Sümogejii: Stamborssky Lgy. Perlakon: Sipos K. özv. gyógyss. N''agy-Atád: Pfiszte er K. gyógysz. Nagy-Bajom b Zlaczky M. , yógy sseréz 2659 1 -5
« I
ooooooooooooo ooooooooooooooo
¿0zv-tl ti a engeren <ulí esállnás következ ében ig-n o''caón fnt és küüuó minZ-aé^û
yarmatárult, csemegéit, halak
póstán, portómentesen, 4''/« ko. tiszta zsikocskikban, ismert pontos szolgi at mellett. 0. é
> ysrs pörkölt | Caviar uj Elbai nagyszemü klo 2.—
3 -
Caviar uj Uráli nagyszemü klo Ikrás bertaf Iijhollaudi nagy post ahordóban 1.60
o. é.
Mekka ige. fin. nemes lüzeS 5 15 6 25
Nessdo barna, lí-tgyszTÖ nemes 6 2ó tí.öO Csyiou eyöngv. nagyon finom erős 5 10 6.20 P.aBtsQés-CeyloD gyönyörű szép 4 75 5.80 Réctl keverék. • gf.zen kitűnő 4.75 ft 80 Cuba legf. kékeszöl''l, erős. >zép 4.25 5 20 Java arany, világos barna fin zam. 4 80 5 80 lava Sárfa, nagy ss. gyengéd, zam. 4.40 ft.40 Mokka gyöagy, ssapora, fin zam. 4 — 5.— Java zöld m glrhetós szép 3 60 4 50
Ssntss lf. zöld. zamatos, szép 3 40 4.20 Santss, fin szapora zamatos 3 — 3 75
Cvssplass, .fin. zamatos, tiszta 4 —
Tábla rizs, n fin 1.60. Ifin. 1 40, finom L15 Tapioca gyöngy Sa«s. val. ke etmdiai 1.60 Ssitasaasss a, lf mag nélkül 2 15
Fügekávé és k»rlsl adi kávéfüszer saját gyártmány ''/« ko dobosonkint csak 15 kr. Nagyobb mennyi égben vevőknek nagyon olcsón. — Teljes árjegyxék ingyen é* bé''mentre.
£. H. 8chuiz Alton&b.tn Hamburg mellett.
26.''.3 1-4 Fennáll 1884. óta. Utánzatoktól óvnnk mindenkit
( Altona hamburgi gőjt-kivé-pőrkölde és fügekávé-gyir.
Tejs» herlij Tejes herlsj
kísií am 2 lidiban 2 —, 4 ilda Laza07, elunható, ko. dobosban . .
Kiéli Ibiül rtSiT*
Családi thea nagyon fin. ko. 4.— , Irgfin Jaaalká m valódi ó 4 liter ■¿■illa. édes, ig II nagy, lf. 5 ko. zsikókb. Vasllls lf 3 nagy d.rab 36 kr, 12 db.
uj hol:, nagy mintogy 30 drb 1.60 uj apró, mintegy 90 drb >.Íó
Brateaö-SarieJa ffiTÏ:
Szalosía f is, fa»titlt, po.tahordóban 1.90 mintegy 200 db 2'',. k. Iii 116
3 60 2.—
2.— 6.50 390 5 —
4 60 1.15
Bécs, 1881. ftbr. 20
T.
Fainrhnl''/«afn pserhofer J.-tőt, éwk óta elismerve,
l aöJ "ttlíMUI mint l.gbiztos bb sa -r bármiféle fagjba-j»k ellep, valamint nagyon idflH sebek stb. e''.Uais. 1 tégely 40 kr.
lott gyomor, m& altestbajok
Eletessy.pnpyift ípr4«mi ^pp«k) »''r®
IOM emésztés, m-ndeun< ellen, k^tflnő. bázisser I üvegcse 20 kr.
rTf-íflínarl-ir általánosan ismert kitűnő háziszer y W1UUCUV kedUég, »«smárhurut stb. ellen 1 ü
katarbns, re-üveg 50 kr
szer »vény és
Tannochinin-hajkenőcs
laikusok által valamennyi hajnövesztő sser között a legjobbnak elismerve, 1 csinosan kiillitott na;y szelencze 2 frt
Egyetemes keíőcs^^^".^
léseknél, valamint ídőazakonkint msgnyiló libdaganatoknil, «ebe» és gyn''adt melleknél s hasonló bajoknál kitfinő szer 1 tégely 50 kr.
Egyetemes tisztió-só
Bnllrich A. W.-tól Kitűnő hásiszer megzavart emésztés minden következményei úgymint fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomo-héj. aranyér, dngnlás stb. ellen 1 csomag ira 1 frt.
Amerikai köszvény-kenőcs
rbeumsszerfl bajok ellen. Ára 1 frt 20 kr.
Mindeu fajtája homAnpathllrus 8Z6rek folyton raktáron vannak iz itt felsorolt készítményeken kívül hapható valsaaennyi osztrák-magyar újságban hirdetett kül-és belföld gyógytári különlegesség n. m CklBSÍ Tel Sttesiappae l darab 76 kr.
Perek láblzzidas s les 1 doboz 50 kr.
Séskeresesz 1 üveg 60 kr
OMffé Pate pskterále-Ja, *ok év óu elnyilkisodis, köhögés, re-kedtség, hurut, mell- és tüdőhajok, gégebáutaioick ellen legjobb és legkellemesebb segéduernek általánosan elitmerve 1 dobos ára 50 kr._
Alpesi fS llklr W. 0. B.nxhardtól
1 frt 43 kr. Dr. Reaerthaa»M-féie
fél üveg 1 frt 50 kr.
•*(«zeM<>a
1 üreg 2 frt 60 kr, 1 fél üveg 1 üveg 2 frt 50 kr ; egy
Sokai
■féle lyeeMreé 1 doboz 75 kr.
Lafcda—k efcefc exáaár« 1 doboz 30 kr. Tearieta keeécs 1 tekercs 60 kr.
Francxia különlegest gek : füg Pap«ta-fc«r 1 flveg 2 frt 25 kr.
Tltrlrazetl CMee-ker Ossián Hsnritől i ovag 2 frt. Cilia her vassal 1 tveg 2 frt 50 kr
Pasllsl« per Foarriertől deboz 1 frt 50 kr.
1 doboz ára 2 frt 50 krajexir, egy fél
Kwlzit féle kiszvéey-flsidaa 1 üveg l frt.
stk. stb. ée minden neulán raktiron nem leró csikk kívánatra gyorsan és olcsón megsaereztetik.
megrendeléseknél csakis az öi
Posui küldemények 5 forinton aluli iitánvéttel is Mzközöltetnak.
zeg előleges beküldése mellett, nagyobb összegeknél
26 6 1-12
J
EDDIG MÉG FELÜLMULHATUN
a MAAGER W.-féle
cs kir. Habadalmázott, valódi, tiszt*,
Csikarná j-«la) íg
Maager Vilmostól Bécsben.
As qrvoai tekintélyek által megvixagáltatott ée köny-nyeu emé8ZthetÓ8fe|(e folytán gyermekeknek ia ajánlható, mnrt a legtisztább, legjobbnak elismert sser: mell- tfidő
bajok, ^őrTély, daganatok, kelések, bőrkiütések, ml rigybajok, gyengeség síb. ^Ilen — egy üveg ár» 1 frt^. — kapható gyári raatárbnn : Jiec*ben, Heintuirkt 3. szám alatt, VA amint as Otztrák-M»gjar birodalom legtöbb és jobb navti gyógyss«r-táraiban.
ypgy.i^t^n 1 ifAn lcaplaatcí): B<>senfeld Adolf ée Rosenfeld Ferencs kereskedő uraknál.
2640 ''4-12
Dr.
I)r.
Dr

■ikolasch Károly-féle A legjobb sser gyomor-gyéngoségekben. hi-»panjol ! deglelée, ideg bántalmak k u (''»betegségek
Chlsabsr ; ellen Kgy üveg ára I frt 50 kr.
Xikolasch Károly-féle \ Kitűnő hatáeo azon betegaég«kben. melyek spanyol i vérasegéoyaétj, v»gy ross vér''Al azármazoak ,
vastartalmu chlna bor. Egy üveg ára I frt 50 kr
Mlkolasch Károly-féle Rendkívüli azer mérg«s dagaoatok, a gyomor laasa mflködé-te a as ebből származó be-tepégek ellen. Egy üveg ára l frt 50 kr.
A lagbistosnbb sser a gyomor működétér* ne.n ható szervek felüditéséül Egy üveg
ára I frt 50 kr. A legjobb sser gyomor- és bél-katbaros, valamint egyéb betegségek ellen. Egy üveg ára I frt. 50 kr.
t<pauy ol p e p s I e-b e r. Dr. IlkolaHch Károly f»Ie spanyol piptuMr. Dr. Vikolaach Károly-féle
panyol rhakar kara-b a r.
r
Főraktár Auztria s lairaromágra nézre (Galiczia és Batoriia tlTételérelJ
ïïaaçer YiMesutí, Bées, 111. aeacaarkt 3.
WajdUi Jótuf könyvnyomdájából Nagy-Kamttán.
Melléklet a „Zalai Közlöny« folyó évi 51. számához.
1 I
i
LEGCZELSZERÜBB
karácsonyi
ajándékok
f
Az
U. m magyar, német és franczia diszmüvek, remek irók diszkötésben, magyar, német és franczia nyelyon, zergebör-, bársony-, elefántcsont-kötrsü imakönyvek das választékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek saámára több nyelven, albumok, finom zseb-irókönyvek, legújabb hangjegyek, monogrammos levélpapírok, csinos dobozban, zsebnaptárak, diszes felszerelvények Íróasztalok számára, legújabb mintájú, látogató-jegyek a lehető legolcsóbban számítva. Mindennemű irodalmi megbízásokat a legnagyobb figyelemmel és jutányosán teljesít.
Elfogad aláírásokat a következő nagy műre:
osztrák-magyar monarchia Írásban és képben.
Rudolf trónörökös íőherczeg kezdeményezésével és közreműködésével.
Egy-egy főzet ára 30 kr,
Minden hó 1-én és 15-én pontosan jelenik meg egy füzet»
Továbbá: Wajdits József könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
* 1885-ik ÉVRE
hét különféle naptár jelent meg,
s az egész ország minden könyvárusánál kapható; u. m.
WAJDITS JÓZSEF n ,
nagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr, fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy évre szélé naptára.
Ára kemény kötésben 90 kr.
Rév-komaromi K, kalendárium.
Ára fűzve 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
Szűz Mária édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára,
vallásos bő tartalommal temérdek képpel
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr. fűzve 40 kr,
WAJDITS JÓZSEF KAIDVANYA
Szttz Mária kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
1884-tól kezdve egész 1890-ik évre
szóló naptár 14 kr.
Fentebbieken kivül minden másutt megjelent naptár a könyvkereskedésben fellelhető.
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Becses rendeléseket tisztelettel teljesít
Wajdits *l O/iMI Nagy-Kanizsán.
♦ +
I i
i *
Antwerpen: ezüstérem; Zürich: ili«z.kmény. Aranyérmek: Nigy 1884. Krém* 1884.
ZENÉLŐ-MÜVEK
melyek 2 — 200 dnr^bot játszanak, harang, hárfa, dob, mandolina. expressioo é. casUgnett hangokkal
zenélő szelenczék.
melyek 2 — 16 darabot játszanak. további varró-készülotek, ami var-tartók, ivájcti hátak, fénykép albumok, iróoMkösök, kemty iiskatu-lyák, levéln->héiitflk, virágtartók, saivarálványok, dohánysaeleocxéa, ki« asstalok, tt»eg«»k, poharak, székek stb. mind senélók. Mindenból * legújabb és legjobb minőségben, különösen karácsonyi ajándéknak ajánlja
Heller J. EL, Bern
(Svajcz.)
Miután a nyeri anyag árai leszállottak, eddigi árjegyzékemből 20°/0 engedményt adok é* p*dig; a legkisebb Piegrendeléané'' is.
fl^ Ciak direct megrendelések után nyújtok jótállást. Képes árjegyzékek mindenhová bérmentesen. 2670 1—3
A »Uetog barát« czimü rop íratlan számos háziszer van ismertetve, molyok sok even keresztül megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a h^gmclegebb ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köazvé-nyben vagy cauzban, tödSsorvadáaban, ideggyengesegben, sápkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy az egyszerű házLszerek által nagyon gyakran még az úgynevezett gyógyit-hatlan betegségek is megszűnték. A ki a ''Betegbarátot< olvasni kirágja, az ujon egy levelezőlapot Richter kiadó - intézetének üpcséoe, mire a röpirat megküldetik. A megrendelőnek ez költségébe nem kerül.

VÉD-JE.3Y
PEZSGŐ
Eygedttli fő raktár Na(cy-Kani*sán
FESSEMIOFER JÓZSEF urnái.
J
FIEDLER GYULA
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME
NAGY-KANIZSAN,
VÁROSHÁZ-ÜTCZA 6. SZÁM
Minden nagyság és
alakban
/• r I r 1 a legsiebb és
fenykepek
úgyszintén elegáns kiállításban olcsó áron. Fölvételek rosx idő esetén is történhetnek !
Ezeken kivül
«sinezeti fényképek, féoykep-nasyitások olajfestményben, porczell ««-fényképek, Chroma-féiyképek, világos nyomatok,
linographiák stb. stb.
* szilárdan olcsó ár mellett szolgáltatnak ki.


Legnagyobb
BITOR-RAKTAR
Fiálovits Lajosnál.
FMttr: IzéktifeMrTteitt,
Sas nlcza,
„Sas"-Tendégl5 átellenében.
- Frotrattar: Nagy-Kaalzsái-
dél zalai takarékpénztár-épület,
(az udvarban jobbra.)
Bátor vagyok a n. é. kösőnségnok tisztelettel tudomására hozni, hogy raktáramban mindennemű saját gyártmányú
asztalos, esztergályos és kárpitos-munkák
francsia divatlapok mintája szerint készletben találhatók ós megrendel betók, mindezen szakmába vágó megrendeléseket, felelősség mellett, a legjutáoyosabb áeon elvállalok,ugyzintén avult bútorokat átalakítok ugy helyben, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen tölgyfa, háló- és « bédlÓMXobn-berendeséaek ó német alakokban (¿.ltdeutsch renaisans). továbbá mindenféle álló, függő és konzol-tükrök, függöny tartók (Karni-schen) minden alakban. Dús raktár kész garnitúrákból, ugy mint Jutte, erepp, bureth. nyomat én sima bársonyból minden ssinben Oto-niónok é« kisebb-nagyobb divátiolt,''kanapék, a kgtyabb fajtája *merik»r bőrből. Elvállalok menyasszonyi berendexeaekct a legjutá-nyosabb árak és /e!eiő«ség meUatt. ¡Vagy raktáram hajlitftt nádfonatú btit?r<>£ é^npinden fajtnju vasbotorokaak.
Midőn esea a»y raktáram egyes kiválóbb csikké it % nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek telsorolom, kérem ssives pártfogásukat.
Tisztelettel
2630 3—10 ... Fiéilovlts Lajos,
kárj itos és bútorkereskedő.
KKHXKKKHKKHKOMKHKHXHyKKIfy XXJ
* Orvosok ältal Iclprótoálva, s ajáuxlva!
gyógysz. Falta«
2676"8 —10
oíe-szaiai
Fanta-féle Ic htbyól-s zappa n, arczvörösség, burgundiorr (Rogacea, acne) visi-ketegsömör ellen, ára 75 kr [ Fanta-féle nádolyi szappan (higanyos sra;pau) bnjakőr és élSsdirk ellen, | ''/« drb 25 kr. 1 drb 90 kr.
► • Fanta-fele köszvény éscsaz elleni s.appan biztos kipr.bált és gyors hatású. Ara 1 frt.
Kátrány-szappan rtlh eiien, hajkorpa, Ubiazadtág sth allén 35 kr. K át rán y-g 1 y c er in-s « ap pa n enybe, gyermekek é« ^Ck részér« 35 kr Carbo!-»sappan fertőtlenítő 35 kr
Sa I é t r o m-s a ap pas bSratka „Mitfresser* sf pl5 és bórkiüteg ellen 25 k<\ Toj ás-« ««(¡p»D hajkorpt ellen ki arcxbőr éénkitéié-e 36 kr. Epc-iiApp an a hajnövés ápolására 35 kr. 0 y ő kér-s z appan üditöleg hat ««sidegszervzetre 35 kr. G .1 y c e rí n-s z a p p a n legfinomabb ^pipere szappan 26 kr B e n z o e-s nppia a bőr durvasága ellen 40 kr
Vs na lin-n ipp an kellemes mosdóazet mindennapi ha-xuáUt''a, ára 4''< kr. Kapható Pragar Béla gyógyszertárában N»gy-K>nizaán. Vételnél kérjüV & bejegyseU vé j''eyet figyelembe venni.

. 1
W:
Lengyel János
a asztalos-mester
Kaf j''Hanii sán.
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a három .hó elótt megnyitott
asztalos üzletében
♦ fi i t • »
készült divat szerinti bútorait vállalkozik egyszersmind a legszárazabb fából felelősség mellett minden épületi munkát és lakás
berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkészíteni
Nagy-Kanizsán, magyar-utcza 17. sz. 3—10 267$
WALSER FERENCZ
első magyar gép- és tiiaoltÓMerek gyára, >t ang- és órotóntödóje BUDAPESTEN, Bottonbiller utoaa 66.
O O
o
O
o
Ajánlja gyártmányai» mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyUkban elvállal teljes vízvezetékek berendezőt varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesi''ő társulatok és magánzók resztről modern technihai
2522 29—50
alapon es kedyező feltételek mellett ajánlkozik k ö z- és magánfürdők felszerelésére, szakmentes ürszdkek felállítására és minden vizmű vi muukálarok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kiváríatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.

o «o
r-
o
TÍ ■M
*
X X X X
i i
i X
iratai Gtfer
elf Arnoldnáí
Bécs, I. Pestalozzi utcsa 1.
K&xvetité* ingyen.
£ szakban a legrégibb
czég. '' ''
: : : :
TUM-, mell-, njsMstetel t (aatoriM) és asztbemaban %
szenvedők figyelmeztetnek az általam ♦ Oroszország bellijében felfedezett * na* ▼ vemr51 2681 3-10 £
*H o m e r i á n aa-nak ♦
nevezett fryógynővényre, mely orvo»i &g ^ Ji eg-viz«gált*tott és ezer meg ezrr bizo- ^ > yitékksl hitelesíttetett. Az erről sz^>ló A nyomt-tvány 15 krn&k levélbé!yegekben X v*lo elől-ges beküldése után bérmeot^e ^ küldetik meg. A G0 gramm sulyo Ho- X ra< riaoa-csomag elegendő két ntpra és ^ 70 krba kerni és /al6disága jeléül alá- X Írásommal van el''átrs. Óvok mindenkit ^ a má« czégtől hirdeUU nem valitf) Ho-1 merián* vásárlá,,át61 Vs''édl ossk nálam X rendelve kzpbati
PA''JL HOMERA Tri«.tt
A valódi , Homeriana-növény" feltalálója é. ké8«it''.j«
: : :
íz iitapasztalás a lefjobb!
kótsécU''a. ho^y a Ctuzot bántalmak,
A ki a fi-lott vari
jtsocwa. no^y a esüzos oá vagy a fájdalmas köszvény ellen mm6
szert baszn.''djon, az ve^en 40 kr. egy üvcjí Talodi
in-Expellert
horronajml.
§

i
Én egyedül
•v»gyok a pontosság valamint c<inos kiállitia végett hat ezüst éa arany éremmel kitüotetett éa ében-, dió-, bükk- és aboro-fa-imi-ticsi''ó rámákból késeitett felköltővel és lármázó géppel ellátott
Ingó órák
í
í
gyárlója,
melyeknek mutató táblájuk világit, bogy anélkül hogy gyer-
tyát kelljen gyújtani megláthatjuk, hány óra van. A világítás irfis-ségét 10 évre bistositom, valamint, hogy ar óra pontos járásáért is keaelek. Hogy minden konkur«ncziát már előre is kizárjak az óra árát a lehetó legolcsúbbra szabtam meg, ugy hogy mindenkinok van alkalma csak % frt 10 kr. ataí ''
ket forint és 10 krajezárért
maginak agy ily elegáns, kitűnő és tartós órit sserezni,
Nagyobb alakú ilynemű órák, melyek a fél ét egész órát jelzik és mispk által 4 frt 50 krért kioáltatnak, kívánatra 3 írt 30 krér: saállitok a pontosságot és jó minóságet szintén biztosítva. Szétküldés csak készpéoz mellett, vagy utánvételei!.
WEfSZ 1GNATZ
2667 3—8 ¿ráa, Becs II. Tempelgaase 15.
% I
Tizenhet évi tapasztalás és számtalan siker kezeskedik a hojp- a 40 kr. nem hiába való kiadás. Kapható a legtöbb gyógyszertárban*. Fó-raktár: Uyógyszertar ;u anuiy i>r>szlánhoz, Pniga. Altstadt.
Kn Csiilüv Anna
az óríáai hajjal a nagyérdemű közöcxéguek tudomására hozom hogy általam feltalált haj-n«ve*ztö pomadét, melynek havi hasinál*!* után hajam 18.» centiméter bo«r.t ért el, a nagyérdem« kBzönxég haaznáUtár* hocaátom
é» ki^jxölrr''Tiála''« kapható k&rsBgSnkéot 60 krajci/r. 1 frt é* 2-frt HajkenőoSm orvo i t-kui^ly«skt5l *Qlün5*„jó;i;z''Tgyanánt lett iimervje és azakál''pöies/tósre, fejfijá«.
migrt''ii».í, hajlibulláa. korpáképzódéa, éa kópia»^ levés ellen, erósiti a hajgyökeret, e''5-moirtig» a baj- ég »zakáJl*öTést éi a legfin. toiUtte kenőcs.
C.ftÜUn7 éJi Társa
Bi.<í*pe*t Király ntcza :6.
Kaphat« Nagj-Kx^izoán Prág»r Bél* ur gyógysxertáráhau ; — Z*U-Eger»zegen AltüUd-ter Síórnál, vaUmint Mígyaromr.ág jelentéke-ny. bb gyógyizertáiaiban

2tw8 3-20 , ,
KAVE
nyer*, kitüti«''», erőtelje*, xatnatoa faj ő kroH cMuiiiagokbaD, bérét» vámtueu(e«eu bárhová utánvété mellett. Santos, flnom kilónként 1 15—1.25
Ceylon, nagy, flnom , 1 30—1 40
Ceylon, finom, zö de* , 1 50—I 60
Menadó, aranysárga „ 1.60-1.75
Gyöngy, vPerl) finom , 1.55-1.60
QySnsy, lPprl) Coba finom . 1.75—1.85 Mocc*, valódi araba . 1 80—1 90
ajánlanak
Matterfidorfer Brüdrr, Fiume.
ooooooooc
lywwwin
A legjobb « legszebb
harmonikák
és egyéb
xeneazerek
csakis
J0<1. N. Trimmelnól
BÉCS, VII. Kaiserstrasse 74. Harmonikák s egyéb zene szerek árjegyzéke ing-yen én bérmentve I
OOOOOOOOC
. t ^ «- • . Erven Lucas Bols,
k. k. Hof Lieferanten, k. nied. Hof Lieferanten.
Alapíttatott 1875. Amsterdamban, l • különlegességük
Cura'' ao-Anisette,
az ország clsó üzleteiben készletben vannak. 2615 14—20
Ház- és kőfejtő eladás.
Nagy-Kanizsán a Király-utczában 39. sz. a. levő és a n.-kanizsai 694. sztjlcvben felvett lakóház. köjaragö műhely Írószoba, udvar és kerttel, valamint a Horvátországban Varasd mellett Viniczán levő és a vini-czai 191. sztjkvben felvett kőfejtő, barakkok. szerszámok és köhordó szekérrel kedvező feltételek mellett szabad kézből eladó.
Közelebbi felvilágosítással szolgál a tulajdonos Hild Károly Sopronban vagy Györffy János Ügyvéd N.-Kanizsán. sgtí 3-4,2,
#
szabadalma2ott. OXXXXX;
OCXXXXO Cs. tir. tizárólag. X Teke asztal- és teke golyó-gyár
KN1LL KÁROLY
Bécs IX. Rossau, Rothe Lövengasse No. 5-7.
Alapíttatott 1807-ben.
Ajánlja külöuöeeo saját, általa ujoo-n*n f«ltal4'':t tekeasztal falat ••"«ive
„Excelsior-liaiiclen"
a legfioomabb angol kautechukon meljek tekintve j6>»4gát és tartósságát minden trás tekeasztal falat felülmúlnak és a mellett a bizonyai csudás olcsó tekeaBstaloként csak 45 frtb* kerül.
Aa én cs. kir. kiiár. szabadalmaaott Teke golyóim, melyek at elefánt csontuakkal teljesen egyre megy, ajánlom egy évi jótállás mellett kö»etke*ő árakért. 60—62 mm. ig 5 frt 63 — 66 mm. ig 6 frt. 67—72 mm. ig 6 frt 50 darabonkiai. Arak és rajaok ,t«ke aat-talokról ingjen és bérmentve. 2614 12—20.
Csat valódi
hamu dén dobozon a gyárjejy : a sas és Mali sokszorosított czég nyo-____mata látható.
Eaen porok tartó» gyégyhatása makacs |yoa«r- oe lltestbaj«k, gyomorgörcs é» elnylákásodás, gyomorévá«, r«g»ött digolát, inájbij vértflalát, aranyér éa a legkülönfélébb nő! betegségek ellen 30 ér óta folytou-nau u5vek«d6 •liameréaben ré««esnl ügy eredeti dob»x ha zoálatt utasítással 1 frt Haaisitváiyok törvényesen íldöztetoek.
Köszvény-, csúz, miudennemfl haso gatás és bénulás-fej-, fül- és fogfájás sikeres gyógyi-
tasáhoc bedirzsi- _
létra; borogatásnak mindenuemü sérülések és sebe , gynladások és daganatok ellen, Beasöleg vixaei keverve, hirtelen betegedés, háuyáa és kólika ellen. Egy üveg ponto atasitással 80 kr. 2*01 51-52
Valódi, Moll védjegyével és név alairaaa v,
Moll A.
gyógyszerész császár királyi udv. szállító.
Bécs, Tochlauoen
Baktirak : Na g y-"K a n I 2 S t: Bellis J<Usef gyógyszerész. Rosenfeld A<1. Fesaelhofer József .Barcs; Dorn^r S. Csáktornya: Qöqc* L. gyógy. Hapssvárstt : Borovica Ad. Ksszthsly : Schleifer fia. Körmend : Rátz Jáno^. Marézall : Isztl Kerd. Sz^etvár: Szalay Jóaaef. Zala-Egerszeg: Hollósy J. gyógys«erész.
■■■■■■■■■■■■■■■HBHBH
\4GY-KAWZvSA, 1885. Deezembt 28-án
> lap Boriiéin: részét illető kozle-
ménjek a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve
intézendők : X a try-K aiiznán Wlassicshá*
Bérmontetlen levolek nem fogadtatnak cl
Kéziratok vissza nem küldetnek
_; 4-—__
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-1, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet", a „zalamegyei általános tanitó-a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesüietB, a „nagy kanizsai tisztionsegélyzöszövetkezet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmány*-án^khivatalos lapja
Klófiuettsi dr;
évre . . & frt.--
évre f • • 2 frt 60 kr
Ufgvedérre . . 25 .
Ejyts szam 10 kr.
III8HKTK8EK $ hasábos petitsorban 7, másodszor g s miuJen további sorért 5 kr KYILTTÉRBEN
toronk^1 10 krert vrU-üiek let. Kiúrstan illeték miuüen ejrjes hirdetésért 30 kr tiz tendk.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
gényke csecsemőt ? ! Nem isteni su-galom volt-e az, mely átrezgé a világot, az emberek szivét, bizalmat, reményt, hitet csepegtetve a csügge-dók-, a szenvedőkbe, — félelemre gerjesztve, megtérésre intve az Istenről megfeledkezett hatalmasokat? !
A megváltás órája Ütött.
A rongyos nyoszolyáből kikelt az Eszme, az Ige; bejárta a világot, fényt árasztva az emberi lelkekre ; széttépve a sötétséget, mely átokként nehezült a szenvedő emberiségre. Az ige balzsamként hullott az emberi szivekbe ; nem törülhette azt ki onnan sem az ármány, sem a zsarnokság, Hiába folyt Heródes parancsára az ártatlan kisdetek vére.....a megtestesült Eszme a mindenható Isten küldöttje \olt, kiszakitá önmagából, hogy leszállván e földre váltsa meg a tévelgő emberiséget.
Meg is váltotta.
Azóta hova-tovább kétezer év zajlik le. A küzdelem a Megváltó, az Eszme, az Ige ellen örök. A pokol kapuit egyre döngetik. De a diadal mindig az Eszméé marad ; annak örök-élete van. A Megváltónak köztünk maradt lelke az; ma sem tür rabbillincset; ma is rettegik a bíboros kényurak ; a neve:
világszabadság.
__
Az év végéi.
Ha egy-egy évet átéltünk, visz-sza szoktnnk arra pillantani. Javult-e sorsunk vagy tán rosszabbra fordult ? !
Nálunk, magyaroknál megszokott dolog, hogy mikor jól van is sorsunk, nem dicsekedünk vele, inkább csendesen panaszkodunk,- hogy hát iszen valahogy csak megvagyunk, de azért jobban is lehetnénk.
Na hanem most ettől a megszokott csendes panaszkodástól nagyon messze vagyunk hátrafelé. Most
latlanal képesek legyenek megítélni em-bertársukst. Az snyag súlya nehesedik as ember szellemére — s es s gyarlóság. De mégis van egy jó tulaúlonságs emberi gyarló terméssetüoknez^vem felejthetjük el sst, kit i g a s á n sseretünk és tisztelünk ; ha L i. es a szeretet tissta és önzetlen. Takarja bár évek óta hideg sírhant porait, fordult legyen meg bármensyisser a gyorsan repülő év kereke a véghetetlen idd tengelye körül — képseletünk nem képes megvállni attól, kinak ssivét a szerető érzés ssálai füstek ssivünkhös, kinek lelke a tartós együttlét behatása alatt gyökeret vert lelkünkben. As ily emlék maradandóbb minden kónél és ércsnél.
Egy pár esstendeje, hogy Groas-mann Ignáts elköKözött tőlünk. Nem nagy körben iamerték, de a hol ismerték, sze-rették. A halál pedig, mintha irigy lette volna a szerény ember mindig növekedő népszerűségét, épen akkor ragadta ki kö-sőlünk, mikor ssélesebb körben kesdé érvényesíteni szép tehetségét ■ mikor gondolni sem mertük, hogy oly hamar véget érjen buzgó működése.
Megemlékeznek ugyan évenkint róla pályatársai és növendékei, de hánysn emlékesnek ő reá ssok kösül, kiknek oly sok vidám éséiveselee órát ssersett sziporkázó kedélyével, szép művészi tehetségével ?
De a barátságnak joga van felfris-siteni emlékezetét annak, kitfelejteninem bir. Mert habár nem volt hadvezér, kinek
Emlékezés Gressmann Ignáczra. keMét .sás csatában nyert érmek di.^
tett- k; habár nem volt orsságos hírű tu-Caak as ls''en vizsgálja a veséket, s dós, kinek emlékét fénynyel ülett meg küleóségek után ¡telnek as emberek, s az akadémia ; de porhüvelye a legtisztább kövesen vannak, kik teljesen wifogn- és legönsetleuebb lelket fedé. Grossmsnn
A téli szép.
Hogy súg s szél, hogy száll a bó, Csapkodja mint játékszerét;-Borait az ág, dermedt a föld, Kopár a táj, — zord képet Bit Aa Sasatá most aaartsazét
Erdő, meső rég pnszts lett: Megazállta kod, sivár eaó; A hol aioca lomb. virág, madár, Jobb téli gyász, felleg ha jár: Halottra szép a szemföd5.
Nincs már derű, élet sehol, Kidag, fagyos kOnn a saabad. Ki vágyna most bolyongni ott, Uol fergeteg tart jé napot, 8 tenéje bóaz és táncsa vad ? !
A gondolat ha tán kiaaáll, Sietve jár, meg visszatér. Ki még is aa, ki ntra kél, Kit nem riaszt mogorva tél? 8 mosolyg, ha rsjt megszáll a dér.
Eoyhébb a lég lehelletén, 8 a merre lép, a rög pnbább ; Oly ssép 1 — as ég leánya tán Dicsfény ragyog azfls homlokán, 8 mint tél-virág halad tovább.
Kaiáben éa fürtjén babér, Ifjan, dicsőn, sseretre jS; S midőn a cagy halottho* árt, Almára taaz remény-fősért : A kölUszet músaája 6. —
Hajgató Sándor.
Mai számunkhoz egy féliv melléklet van csatolva
Az i- t. etvasoközonséghez
Lapunk 1886. évvel XXV. évfolyamába lép. Vidéki lapnál oly &zép életkor ex, hogy mékbbn h&asfce lehet rá az olvasóközönség is, mely pártolásával eddig éltette, fentartotta. Magyarországon alig van még két viaéki lap. mely 25. évét már megér te-volna.
Ezen örvendetes körülmény mutatja, hogy lapuuk irányával és szellemével megtaláltuk a jő utat, melyen az igen tisztelt olvasóközönség nagyrabecsült rokonszenvét megnyerve, szíves pártolását is sze reacsések valánk kiérdemelni.
Ügyekezni is fogunk az eddig követett irányban .csendesen, szerényen munkálkodva, minden hivalkodás nélkül haladni. Nem mutogatunk, nem hivatkozunk emelt fővel arra a mit tettünk, — nem hirdetjük nagy bangón, hogy mit fogunk tenni. Amit tettünk s amit tenni fogunk, az,:— azzal at. olvasóközönséggel szemben, mely lapunkat szíves pártolásra érdemesítette — egyszerűen kötelesség-teljesítés volt és lett, melyre azok, kiket nem aouló taps, kétesértékü tetszészaj, hanem a tisztes szándékkal véglett munka tűdata boldogít, nem szoktak hivatkozni.
Az i. t. olvasóközönség előtt átt*tt*efc egész év folytába*, ott állunk most is. Éppen oh an jól tudják szíves olvasóink, hogy mit tettünk, mint magunk. — Ha egyszer, másszor mulasztottunk vagy tévedtünk, mindenkinek módjában volt fölöttünk ítéletet mondani. És ki a mulasztásra vagy tévedésre jóakaró szóval figyelmeztetett bennünket, lapunk ószinte barátjanak tekintettük; mert hiába, emberek vagyunk s legjobb akarattal végzett munkánkon is rajt van a gyarlóság bélyege.
Az uj évtolyam küszöbén is arra kérjük i. t. olvasóközönségünket, hogy lapunkat necsak anyagilag,
hanem erkölcsileg is támogatni szíveskedjenek ! Mert csak ugy felelhet meg hivatásának, ha közte és az i. t. olvasóközönség között benső viszony lesz. i
Ha i. t. olvasóink is minden módon oda hatni szíveskednek, hogy lapunk mentül jobban virágozzék és terjedjen, — ugy derék, önzetlen dolgozótársaink segélyével sikerüiui fog föladatunknak napról-napra jobban megfelelni.
Tán érdekelni fogja i. t. olvasóinkat, ha azon kedves dolgozótársainknak neveit, kik ezév folytán is részint nevok alatt, részint névtelenül vagy álnéven több becses dolgozattal ajándékozták meg lapunkat, közöljük. Ezek : Alleker Lajos, Apáthy István ifj., Bánfi Alajos, Bátorfi Lajos, Babos László, Bátky Lajos, Bálintfy Bálint, Ehrlich Károly, Eperjessy István, Farkas Ferencz, Fárnek László dr. Hdber Samu, Hajgató Lajos, Hajgató Sándor, Hoffmann Mór, Kani''z Lajos, Kramer Lajos, Miklóssy Károly, Pataky Géza, Po-zsogár Gyula, Riegler Constantia, Rosenfeld Lajos Scherer István, Schreyer Lajos, dr. E. Szabó Lajos, dr. Tersánczky Józzej. (járási orvos) Weber Antal, Weber Pál.
Ezeken kivül még többen vannak, kik csak egy-egy czikkel szerencséltették lapunkat; továbbá megyénk minden vidékén van egy-egy tudósítónk, kik a nevezetes eseményekről értesitik a szerkesztőségünket.
Szellemileg ilyképpen támogatva, nyugodtan nézünk a jövő elé 8 biztat bennünket a remény, hogy a t. olvasóközönség szíves pártolása mellett kedvező viszonyok kőzött ünnepelhetjük meg lapunk huszoflötéves jubileumát.
Az előfizetési ár marad a régi:
egy évre. . . 5 frt — kr. fél évre 2 , 50 ,
negyed évre I , 25 ,
Az előfizetési pénzeket a lap kiadóhivatalába (Wlassics-ház) kérjük küldeni.
Kiváló tisztelettel:
a szerkesztőség és kiadóhivatal.
Karácsony.
Kz advent négy hete azt a négyezer esztendőt jelképezi, meddig a megváltó eljövetelét várták.
Sötétségben tévelgett az emberiség. Az emberi kötelességek rosz-szul felfogva, az emberi jogok önkény-nyé. fajulva, egyfelül a rabszolgaság csörgette lánczait, másfélül a hatalmaskodó kényuraság dobződott, ülte orgiáit. Az emberi méltóság lábbal tapodva, meggyalázva mindenütt. A szolgaságra kárhozottak nyögése, elfojtott jajai itt, — a bíborban tespedők fékevesztett szenvedélyének kitörése, jogtiprása amott. Jajszó, kétségbeesés egyfelül, — öröm, mámor, istentelenség másfelül.
A jók, az igazak tűrtek, vártak, reméltek az isteni ígéretben, Látták, hogy a megátkozo t kígyó diadalainak delelő pontján van a (világ fölött Hitték, reméltéi, hogy a megváltónak, ki a kígyó fejét ösz-sze fogja törni.
Négyezer ér tünt igy a semmiségbe, mire eljött a Megváltó.
Bethlehem egy rongyos, hideg ístálójában született. Születését nem jelezték emberfeletti csodák, mégis megtudta mindenki és dicsérték az nr nevét a föld minden nemzetségei.
Hírére megcsörrentek a rabbilincsek és fölriadtak álmaikból a bíbor, a hatalom urai. A rabszolgák föllélekzettek, — a királyok, az uralkodók reszkettek,
Minő hatalom tette emberfeletti erejét arra a kicsinyke, barmokkal körülvett nyoszohára, hogy egyszerre imádat vette körül ? Hogy «f egyszerű pásztortól a bíboros királyig leborulva imádták ízt a sze-
ba panaszkodunk, igazán pantszko dunk. Sőt most már azzal sem mondunk nagyot, hogy az ószinte panaszkodáson is tnl vagyunk; olyan állapotban, mint mikor a kereskedő csőd előtt áll. — Nem kérkedünk financzialis helyzetünk rosszaságával, hanem hallgatunk, titkolózunk, sülve-fóve, hogy mi képen lehetne valahogy kivánszorogni ebből a nyomasztó és szinte kétségbe ejtő helyzetből ?
A hivatalnok tele van váltókkal ; a kisbirtokos földje tele van teherrel: a nagybirtokosnak tőke helyett szaporodik az adóssága; a nép nyög a nyomor alatt; nem birja fizetni adóját; sem papját, sem tanítóját. Amiért meg azután az utóbbiaknak nehezül meg helyzetök.
Nem levén jövedelme a birtokos-osztálynak, a hivatalnokoknak, a népnek, — nincs pénz ; pang a kereskedelem.
Előbb virágzásnak örvendett kereskedő czégek rakásra buknak; az iparosok legjobbjai legszorgalma-sabbjai nem bírják keresetükből napi szükségleteiket fedezni; kénytelenek a megtakarított fillérekhez nyúlni, hogy élhessenek. Akik napról napra tengődtek eddig, azok meg teljesen munka nélkül vannak — a nyomorban, a kétségbeesés küszöbén. Most itt, majd amott durran el egy-egy revolver, hogy örökre megnyugtassa a saját és övéi sorsán aggódó gondterhes főt. •
Osupán a tőke virágzik. Az grassál, az boldog; az boldogít; uralkodik és parancsol.
A tehetség, a szorgalom manapság 0, — melynek csak akkor van értéke, ha-értékes számjegy áll mellette balról. Ez az értékes számjegy : a pénz, a tőke.
Ha pénzed van és tehetséged nincs, — azért igen okos ember vagy ; van szavad, van befolyásod az irányadó körökben; jogodban van megvárni, hogy egyik másik szellemi
Ignácz oly ember volt, ki megérdemelte, bogy példája utánsásra serkentse az ifjú nemzedéket, mert voltak ssivének nemes vonásai; volt lelkének páratlanul buzgó törekvése, volt essméje^meiy után s jobb lelkek hevével rajongott; volt benne elhatározás és ssilárd akarat, mely tulajdonok a legnagyobbra képesitotték vein*.
Benne ssép harmoniábsn olvadt ösase a fiatal kor lángoló lelkesedése ss érett férfikor bölcs mérsékletével, mely csak as utolsó évben engedett s kötelességérzet önmagát emésztő túlzott hevének. Sokan érezhették ismerősei kösől, mily önkéntelenül hódoltak aoha szerénytelenül fel nem tolakodó fölényének, e épen asért, mert ezsel sóhasem tüntetett, ismerték azt e! benne mások irigység nélkül.
Cssládjs nem volt. Ssüleit tudomásom sserint korán vesztette el, de barátja volt mindea jó embernek. A jóság volt jellemének alapvonása s ebből fakadott as s ritka humanizmus, mely lényén, szavain elömlött. Szerény házban született s ssért korán ismerhette az élet komolyabb oldalát, habár nélkülöznie aszó rideg értelmében nem kelle. Köznapi felfogás sserint gyermek és ifjúkora örömtelennek volt ueveshető. De az egyszerű azerzetes magőrizte ssive vidorságát, kedélye fríaseségét. Est s kedélyét sokan irigyelték és méltán. Ebből fskadt sz az erő, melyre neki önzetlen buzgólkodáea-hoz annyira szükségé volt. Kitenni magát a világ Ítéletének, naphosszat faradni és buzgólkodni, s megelégedni as öntudat jutalmával, es önmegtagadást igényel ée nagy lelkek tulajdona.
A asáras, elvont msthematiza volt
tulajdonképeni szaktárgya, de a természettudományokkal és a zenével való foglalkozás megkímélték attól, bogy egyoldalúvá váljék. Amaz visssavesette a lények ősforrásáhos, a szerves élet bámulatos nsgyszerűségét tárva zzemei elé, emez felemelte lelkét a sphaerák harmóniájába s Üde friaseaéget kölcsönzött ssel-lemének.
Hogy szerzetes lett, hogy ezt s pályát válasstá, annak lehettak külső okai is; de bs az ember érzületére lehat követ keztetni beszédjéből, bizonyosan belső ok is volt arra. Hite szerint egy pályán sem szolgálhatta volna ugy embertársait, mint a papi pályán. Saját magától hallottam, hogy a természettudományok már a középtanodában is kedvencs tárgyát képesték. Már a gyermeket vonsották a természet váltóséi tünemények és jelenségei s gyermeteg kedélye örült a mező liliomá-nak,a rózsabokron fakadó bimbónak; általában a természet mystériuma az áhítat egy nemével töltötte el keblét és innen szármasott sson mély és igas vallásosság, mely különös dísze volt legssebb tulajdonokkal felruházott lelkének. Est az értelmét nem rejtegette, de nem is tüntetett vele. Buzgó keresstény-kstkolíkus volt, hiszen innen az a komoly szent törekvés, melyet az isteni tissteletnek emelése érdekében kifejtett. Mint papnál kevésbé volt feltűnő, Hogy a finom műveltség mellett nsgyon is megférhetőnek tartotta a busgó vallásosságot. Mert hiszen mai napság igen sokan vannak, k k műveltségüket ugy vélik legjobban bebizonyítani, ha csak ugy félvállról beszélnek a vallásról. De Grossmann busgé vallásossága mellett távol állt a tUrelmetlenseg fanalismusától
is. Sőt nem tartotta össseférőnek as igas vsllásossággal azt a túlbuzgóságot, mely azért, mivel egyoldalú, igaz és teljes nem lehet. Becsülte a mások meggyőződését, ée épen mivel szive nem volt durva — nem lehetett barátja annak, ki a mások előtt ssent, kegyeletes dolgokat profani-sálta. Jobb érzése mindig fellázadt az igaztalanságon, s es mutatja leginkább, sst a magos szempontot, melyből ő a dolgokst tekintette. Nehezen hzrsgudott meg, és hsmsr kész volt megbocsátani. Ez is csak nagylelkek sajátsága szokott lenni.
Az igen zajos társaságoknak nem volt nagy barátjs, de a kisebb társaságokat nem kerülte, az utolsó időben bizony nem igen kerülhette az előbbieket sem.
Ilabár Grossmann volt a "neve, a mi nem épen magyar hangzású, azért jó magyar ember volt s jó hazafi, mint sok más pályatársa, kik csak olyan jó hazafiak, mint azok, kik Árpáddal együtt lépték át a hasa határait. Alaposan volt informálva a hazát illető dolgokról, s a ki ezekről huzamosabban beszélt vele, ast a meggyőződést vitte magávsl, hogy nagymérvű elfoglaltságs daczára folyton dolgozik öntökéletesítésen. É. valóban dol-gosott is. Munka nélkül sohasem lehetett őt találni.
Pályáján szeretettel csüngött, és sseretettel csüngtek ő rsjts növendékei, kiknek nem annyira ssigou mesterük, mint jóakaró tanácsadójuk volt. Egész lélekkel úste a tanítás és nevelés nebés művészetét. Hogy volt-e sikere fáradozásainak? Fölösleges kérdés. A jóakaró szeretet, mely lényéből, kedélyéből sugárzott, bizonyára utat talált sok fí«tal szívbe b ki tudja, hol mindenütt sarjadzik fel
Huszonnegyedik évfolyam.
52 ll£ Bt2á>rn.
\ SMM
zalai mm.
HUSZONEGYNEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1885 DECZ EMBER 26-án
tőkén siolödó embertársad három lépésről leemelje előtted a kalapját; —
te a magadét akár meg se billentsd. A szellemi munkásokról jogodban van ugy beszélni, hogy „,koldus Untanyaló, — rongyos, eladósított tisztviselő "
Nem kell attól tartanod, hogy valaki ezt szemedre lobbantsa. Hisz szempillád mozdulatától függenek százan, ezeren. Ki ellened támad ki meg nem hajol előtted, nem szavazod meg a váltóját. Megteheted; módodban ^van; minde.n pénzintézet nek iga/gatósagi tag vagy.
De ha csak tehetséged van és szellemi munkás, vagy hajolj meg alázattal a tőke. a pénz nagy hatalma előtt; a bankók királyai elótt aludjék el Önérzeted ;mert ha emelt fővel mersz velők beszélni, könnyen eszedbe juttatják, hogy szegény vagy, hogy eltiporharnak.
Szomorú viszonyok! Hogy mi változtat r«jtok? a jó Isten tudja! Talán a tömörülés, a társulás? Talán egy nagyobb szabású társadalmi forradalom? Talán a politikai viszonyok gyökeres megváltozása? Kí tudna erre határozott feleletet adni !
Most csak annyi a bizonyos, hogy a tőke uralkodik ; ront, bont, de nem henyél. — Hatalmában tart mindent. Irányozza a társadalmat. Demokralisál, — buktat, — emel.
Ily körülmények között az elmúlt év csak szomorú emlékeket tár elénk* Mind a mellett ne csüggedjünk és bízzunk egy szebb jövőben, mely a mostani, valóban szomorú álapotokon változtatni fog.
ss
migoem egy hátnak belsejébe ért s ajtón belépve essméle''lenül rogyott le a ssobában.
Itt félhomály derengett. A falak hi degnk és nedvesek valának ■ as uralgó tél szigora, as ablaknak alig nevezhető Üvegtáblácskákra, s homályban csillogni látssó jég-rósaákat fagyaastott; mig kályha helyett egy ódon fasékba rakott — éa a kialváshos már kősel álló — párása adá fösvény mnlegét as inaég haldokló áldozatára. Butorxatul egy ócaka, kopott Iád* éa egy rot.-ga ágy állott, melyen a féltett kioca, as an anak kedves bo''e* gyermeke ss«n*edé végig utolsó lá-t.i ál m-i . E*y as idő ált>l megviaelt öra kep«se a rideg falaknak e^y-düh díszéi.
A nyomor «•* «Ibagyo''t helyre le''-jes v-lójában b-féaakelte magát, két.se-rea próbára téve a két*égb-e«stt anya tü-elmét egy váratlanul bekövitkeiett csapaa által.
A gjoraan fejlődő lá«roharo a gyér-roeket n«m euged* nyugodni — felébredt. Maga körül jártaU^nagy, hotná yos, halál<hirdetó ssemeit s gyeuge bangón anólott:
Anyám 1 Itt vagy ? . . . .
E szavak tórssuráskéut hatottak a mé< mindig essmélet nélkül ott fekvő snys ssivéig, hirtelen felugrott és egy anyának — a beteg gyermeke irányában — peresekig mulasstott kötelesség fájdalmának érsetével rohant s beteg ágyához. Nem ssólhatott; szemeiből kihulló két könnycsepp adá meg kérdésére a feleletet.
Letörlé gyermekének paráse is-só homlokáról s verítéket, melyet a kinos haláltusa nagy cseppekben rskott reá s Istennes hslk imát rebegett.
Sokat asenvedett a boldogtalan snys. Kinosak lehettek érselmei, est a kétségbeeséstől megtört arcs eléggé elá-rulá, de mit éreshet egy gyengéden sse-rető anya akkor, midőn ssivének egyetlen magsata a halállal küsd, sst leirni, nem — cssk éresni lehet.
Minden csendes volt, cssk as anyának zokogás kősben ejtett egy-egy halk sóhsja vegyült a néms osen Idei a végtelen semmiségbe.
A megbsrnult óra rekedt hangon verte a alltt-et, kimért hoassu léptekben.
A gondos anya hirtelen elővevé as imént hozott orvosságot, a ládából egy tonpult kanalat keresett elő s gyermekét bevevésre erölteté.
A gyermek reszketett s félelmében lehunyta ssemeit.
Jaj a . . . . nyá<n, ma .... radj .... velem .... Én ... lek . . . . n* , . . . hagyj . . . . sitt. Is . . mét . . . Iá . . . tom . . . . Ciu . . . nyát, oly . . . . csu .... nyát .... lát ... .
Ne félj kedves gyermekem. Isten velünk vsn. Megőriz ő, nem hegy senkitől sem bántani.
Jaj a . . . nyám, ne , . . . hagyj .... itt. ... Ismét . . Iá . . tom . .
Veled maradok I Itt vagyok I — S görcsösen ragsdá meg a haldokló jéghideg kezeit.
A gyermek elaludt, az anya sirt, zokógott s Istenhez fokásskodott; Összekulcsolt kezeit az ég felé emelé.
Ursm irgalmazz! Ne marczangold tovább a fájdalomtól sssggatott, elviselésére már úgyis képtelenné vált ssivet. Ssabadits, ments meg a további próbái-tatástól vagy sdj erőt, nyújtsd atyai vi-gassodat, hogy le ne rosksdjsm elviselhetetlen csapásod térhe alstt.
Folyton ismételgető e saavakat, időnkint gyermeke sápsdt arcsára sze-
OARN0K.
A szegény asszony karácsonfáje.
— Rajz. —
Zúgott a szél és elégedetlen hsrsg-gal seperte a felkavart hópelyheket a bá-sak tetejére. Az u''csák üresek, néptelenek voltak, csak itt-ott látssott egy-egy elké* aett vásárló, ki — elhalaszibatatUn — vásárolt tárgyait, csecsebecséit czip-tlé hasa különös gonddal, hogy a karáoson-fát feldiszitse.
At ajtók csikorogtak s asutánesek is eltűntek.
A süvöltó ssél mind jobbsn-jobban fejesé ki elégedetlenségét s féktelen haragjában m-grengeté a legszilárdabb tetőket.
— Már a késő esteli órákban — inkább futó mint gyors léptekben — halad egy nő as utcsán végig fedetlen fővel, egysserü ruhában, küzdve a tomboló viharral s eléje sem nésve a vessély-nek. Talán ő is egy elkéseti ajándékvivő, ki ily későre hagy;a bevásárlásait ? JNemí Ö anya volt. ki otthon halálküsdelmek köst fekvő gyermekének vivé u imént rendelt orvosságot. Bisalma, mely kedves beteg gyermekének ez orvosságtól való felgyógyulására irányult, mégnem hagyta el, könnyűséggel küzdött — egy ember feletti lény erejével — a legborzasztóbb viharral. Biztos lépésekben haladt előre,
ason szellemi msgv, melyet ő oly aaerető gondoskodással ssórt *1 a fogékony fiatal lelkekbe. „A ki valamely pályát válasst — szoktc ő mondani — iparkodjék azon egész emberré lenni — mert a kontár bitorolja a helyet, melyet hivatottabb erő nagyobb joggal töltene be. Minden
* pálya egész embert kiváo, s a ki osak azért válasst valamely pályát, bogy as kenyeret biztosítson számára s rajta lel• keaültség nélkül napssámoskodjék — abban anyagias, önző lélek lakik."
De nem egyedül a pályája iránti szeretet sarkalta buzgó tevékenységre Erős hazafias érzés lakozott szivében, szerette nemzetét lelke egész melegével. Es a szereiét hazaja éa nemzete iránt, magasabb és nemesebb volt, mint a melylyel közönségesen találkozunk. Az ő hasafiai érsése nem sajos ssavskbsn nyilvánult, s nem azt tartotta ő as igaz hazafinak, ki a boros kancsó mellett mentől jobban kurjongatni képes, minél többssör emlegetve a hazát — mámoros fővel, ö ki figyelemmel kisérte a hasai állapotokat s tudomást veit a nemzet haladásának minden mozzanatáról, akár az irodalom és művészet, akár a közműveltség és anyagi fejlődés tarén történt légyen as: belátta, hogy a nemzeti haladás feltételei, habár a lelkesedés szűkaéges tényeső, egéssen másutt keresendők. Nagy társadalmi tevékenyaégben, a tény esők össs-bangzatos működésében találta fel
kat. Meg volt győsódve arról, hogyha mindenki a maga helyén lelkiismeretes buzgósággal megtessi kötelességét; na mindenki áthstvs a hasasseretet melegétől, a nemseti szolgálatában állónak tekinti magát, s amit jól-rosssul s munkáért járó díj fejében megtett, meleg lelkesedéssel teszi meg, de még esenkivül valamit — habár keveset: akkor a hasa Sorsának jobbrs kell fordulnia. Mert igssa van a költőnek, bogy .a hasát °*gygy* caak fiainak ssent akaratja teheti.«
Ily elvekből vett táplálékot as ő hazaszeretete, s es ösztönözte őt arra, hogy a társadalmi téren a nemesebb se-nei műveltség érdekében erejét felül haladó mértékben tegyen. — Est elismerte a társsdalom is, mely pedig gyakran as üresfejűséget, a nagyképűsködő léhaságot ssokta elismerésével kitüntetni. Pedig ó nem is kereste as elismerést, sót ssiveaen kitért előle. Anuás nagyobb elismeréssel vol ő minden bármely sze-rény törekvés iránt. —
Éraő ssive volt neki ss emberi nyomor különféle alakjai iránt is és sse-rény snysgi körülményei mellett is sok-ssor segített másokon. Ssolgálatkéssség* meg éppen párját ritkította, » nem cssló-dom talán, ba est tar lom betegsége rohamos fejlődése okának. Ila ssecarehányást tettek neki, hogy ne tőrje msgát annyira, hanem gondoljon egéeaségérs is, ss erény
gesve gondos anyai ssemeit, hegy as azon jelentkeső váltosásokst figyelme ki ne kerülje.
A gyermek mosolygott ....
Ah 1 . . . Mi es ? . . . Hát még remélhetek ? . . . Még enyémnek mond hatlak ? . . . Ölelhetlek még majd keblemre? . . . Gyönyörködhetem még tisztán ragyogó szemeidben ? . . . Egyetlenem 1 . . .
As anyának e reményt keltő asa-vaira a végzetea pillanat követkesett.
A gyermek iámét felébredt. Még-egysser snyjára veté üvegesedni kezdő ssemeit, még egyszer megszólalt, hogy aooak nevét, kinek as életben legtöbbet köszönhetett kimondja, még csak egysser s — utoljára.
A ... . nyám . 4 . mondá gyöngyén elhaló hangon s lehanyatlott a ned ve» hid-g párnára; astán elsludt-örökre, elaludt savartalao. boldogiló álomba.
Nem zavarta őt semmi többé . . . A* óránok tompa kimért „12"-je kisérte as elszállt lelket hoaazu vaudorutjára s az itt maradt földi tetemre borult — lelkében megtört — vig»sznélküli anyának halk könytele<i zokogaaa ssorult a szük szobának komor pussta falai közé.
Kinn a halalmadáé knvik 1 kuvik 1 saava ballatszot.........
A jómódú Töttősy szomssédék Juliskája is virrasstott még anyjával tgyütt s nem jött álom ssemeikre. Hogyan is ? Hisz a várva várt karácsonyfát díszítették. Öröm tanyásott mindkettőjök lelkében. Mint fogják majd meglepni ss ébredő kis gyermeksereget, mint fognsk msjd örülni e pompásan feldissitett s különféle sjándékokkal, szebbnél-szebb játéktárgyakkal megrakott karáosonytá-oak . . . .
ök nem tudták, hogy s szomszédék kis Mariskája csak nem rég hagyta itt a rideg földi pályát és költösőtt ss örök béke s nyugalom hónába, hogy as angyalok köst ülje meg ksrácsonyi ünnepet. Azt hitték ott is ksráosonyfat díszítenek.
Hisz készült ott is a karácsonyfa, csakhogy nem a zöld fenyő-lombjainak szabályozott ágából, hanem valamely év-tiaedes fenyő-törzsének desskájából s megrí kták sst is drágs ajándékkal — a megtört anyai kebel legdrágább kiucsé-vel; betskarták ssépen fehér ssemfódéllel s fekete ssslagot köröttek mindkét karjára.
A ssomszédbsn már a vissz''.yertyá-kat is gyújtogatják s illesztgetik a díszesen kiállított karácsonyfára, hogy általuk a fényt még jobban emeljék.
Itt is meggyújtották az elhelyezett tetem feje felett a gyertyákat, hogy a jobblétre költözőnek az utolsó földi tartó zást s kegyeletet leróják.
Tőttösyékzél már korán reggel tal pon állott az egéss ház népessége, hogy ki jusson as öröm mindegyiküknek réssére. Hiss karácsony van ma ! Leginkább ujjongott, ugrándosott a boldog gyermeksereg. Mindegyik első akart lenni a karácsonyfánál, hogy a maga réssére — Jézuska által t- hozott ajándékot megkaphassa. Itt állott as anya is ki a bölcs bíró szerepét játszotta, hogy srend s megaján dékoso.tak közt csorbát ne ssenvedjen
A szegény asszony karácsonfáját nem állotta körül víg gyermekcsoport, mert nem osstottak ott ajándékot, csak si snys térdelt előtte sokogva, imát rebeg ve s könyörgött egyetlen elveszett gyér meke lelki üdveért * . .
EHRLICH KAROLY
moeolyiyal mondá: „Es czélom, nem áll-hstok el tőle." ,
Hitt ss emberekben, az ember lélek nemesebb ssikrájában. A sajtóban és egyebütt nyilvánuló durvaságokat mulé-lékony jelenségeknek tartotta.
Hogy voltak e hibái ? Bisouyosan voltak gyarlóságai is — hiszen ember voit. De ki kérheti ssámon tőle asokst, mikor benne annyi jeles és nemes tulsj-donság volt. A jó tulajdonaágokat szívesen el kell ismernünk minden emberben, gyarlóságai fölött pálcsát törnünk nem szabad. Grossmann Ignácaban valóban kevés volt a gyarlóság.
Megérdemelte-e a megomlékésést, hiszen országra szóló műveket nom hagyott hátra; nagy vállalatokat nem kösölt ; vasutakat . nem épített? Hiszen s lapok még csak hasábos nekrologokst sem kösöltek haláléról? Perase hogy nem, s talán épen asért érdemelte meg I Egysserü szersetes volt, s ki férfikors dnlén halt meg. Működése nem veszhetett el nyomtslsnul. A ssellemi magvető munkálkodása csak későn érleli meg gyümölcsét, mint ams csodás növény, mely stás év alatt csak egyszer virágsik.
A jó embernek emléke megérdemli a visssaemlékesést — példája miatt, melynek hatása tartós
HOFFMANN MÓR
i r e
— Lapunk mai számánsk élén közöljük előfizetési felhívásunkat, melyet t. olvasóközönségünknek szíves figyelmébe ajánljuk.
— Boldog ünneplést kívánunk is ólvasókösőnségnek és kedves dolgosé-
társainknak l
— Sárközi János jeles sene kara a karácsonyi ünnepekben a „Polgári Egylet" vendéglői helyiségében tart sene estélyeköt. A kiváló pracisitással játaaó senekart melegen ajánljuk megbalgatásra.
— Groszmann Ignácz, boldogem-lékü kegyearrndü tanár halálának évfordulója alkalmából. Hoffmann Mór tanár, lapunk kiváló jeles tolla dolgozótársa, gyönyörű „Emlékezést" irt, melyet tárca rovatunkban közlünk.
— Körvadászatot tartott f. bó 23-án egyik helybeli vadásztársalat, mely alkalommal 30 darab nyúl esett és egyik vadasztarsulati tagelese:t. .a vadászattól, miv»l a göröngyöa talajon nem törtethetett kellő gyorsasággal..ae miatt hazaküldték.
— A szegény tanulók köst f. hó 22 én osztottak ki ksrácsonyi ajándékul ruhanemüeket Knauss Boldizsár iskols-ss-*ki elnök ur jelenlétében.
— Műkedvelői előadás. Ösv. Ve-zekényi Horváth Liils urső nónőveldéjé-b-n f. hó 20-án vasárnap d. u. a növendékek műkedvelői előadást rendestek. A növendékek szülői, rokonsi és ismerősei, kik esen műkedvelői elősdáson jelen voltsk bisonyosan a legnagyobb megelégedéssel és ason meggyősődéssel távozlak, hogy a nőnevelés, esen nemes, de sajnos kevés gonddsl müveit talaj, végre kitűnő gondosokra akadt városunkban. Nem as volt czélja ezen műkedvelői előadásnsk, hogy a növendékek kel már ssenge korukban a ssinpsdot megkedveltessék, ban«m felfogásukat aosélosni, s előkéssiteni őket as élet ssinpadára, melyen csak as állhatja m*g a helyet, kiben meg van a kellő műveltség melle.t a modern társslgási mo dor is. Két magysr, egy német és egy frsnesia színdarab töredékeit, mint élvezheti egésset láttak előadni, s noha minden egyes rész nagy tetszésben réese-sült, ki kell emelnünk s franczia résst, mely meglepő gördülékenyen és valódi francsia hévvel adatott elő. A növendékek mindegyike többé kevésbbé közreműködött, kiváló szerep jutott Brückler Vilma és Ilona, Jsnda Hedvig, Keindl Janka, Rosenfeld Helena és Wajditsllona kisasszonyoknsk, kik feladatokat kitűnő sikerrel oldották meg. minthogy sutonban a többi növendékek is hossájárultak aa általános sikerhes ide iktatjuk esek neveit it: Ledofsky Emilis, Oaegovic Milicss, Zatburecsky Margit, Janda Margitka, Wittinger Irma, Litvay Gisella és Szidi. Czettl Gizella és Margit, Hobinka Marist*, Veber Irms, Vogil Hedvig és Róza, Sebestyén Msgda. Maitos Gisella, Boncs Jenny. Mint alkalmunk volt meggyőződni a nöreldefőnöknője és ennek jobbkeze V e 11 n e r H e r m i n kisasszony a növelde nagy műveltségű nevelónője a növ >ndé-kek nemcsak ssellemi, hanem esek lelki kimüvel&désére is nagy gondot fordítanak. A program második részének elő-dása után Keindl Janka érselem teljesen előadta egy szerencsétlenül járt vasúti őr Kiczinger Antal esetét, ki lábait vesstvén, nejével és 6 gyermekével a legnagyobb nélkülősésnek van kitéve mig sok helyen s jólét, oly nagy mérvben tanyás, hogy abbsn némileg részesíteni lehetne a ssükölködőket is. A jelenvoltak megható''tan azonnal egy kis gyöjtést rendestek, mely osakhamar 9 fr. 34 krt eredményezett, mely ősszeg át is lett azonnal sdva a sserenosétlen család egyik tagjának. Mint halljak karácsony előnapján csütörtökön d. u. 3 érakor a helybeli tanintézetek mindegyikéből egy-egy szegény növendék lees segélyesve ason fillérekből, melyet as intésst növendékei gyűjtöttek össze. Ezek után cssk még ason kivánatunkat f*jessük ki, vajha megérdemlett siker koronásná esen intézet nemes törekvéseit.
— Hirtelen halál. Pels Ödön, fó-gymn. V. osztály tannló 20-án reggel 1 órakor hír elen halála, ki még délután énekórán volt, vároasserte sajnálkozást keltett. Temetésén a főgymn. ifjúság férfikara néhány gyászdalt énekelt. A kiadott gyászjelentés igy hangzik: Pels Lukács s msga, ugy neje Svertcsics Karolina, valamint gyermekei Árpád, pécsi székes egyházmegyei papnöveldei növendék, Ssilárd és GiseJls.ugy as össses rokonság nevében mélyen ssomorodott asivvel jelenti felaj''hetlen fiának Pelcs Ödön főgymn. V. osst. tanulónak f. évi decs. bó 20 -án éjfél után 1 órakor agy-relő gyulladásban történtgyáasos elhunytát. Áldás és béke hsmvai felett."
— Villamos világítás. Városuak-ban Knortcser Frigyes Szarvas szállodája Szil vesster napjától villamos fény nyel less kivilágítva.
— Iskolalátogatók. A vallás és kósoktatásügyi m. kir minisster Luperss-bek Jósstef arodalmi tiaatartót Ssobotica
és Strelncs, Kostyál Ferencz perlaki já-rásbirót Perlak és Csirkovlyáa, Ssmodita, Viktor perlaki segédssolgr ^irót Orehovi-ossés Vullária területére ideiglenes iskola látogatókká kineveate.
— Adóügy. Kir. adófelügyeló urnák a kösigasgatási bisotuág e havi ülé* sén tett jelentése sserint október hó vé* vén ss adóhátralék volt 1420885 frt 70 kr., ebből november hóban befisetletett 345436 frt 79 kr. és igy november végén a hátrslék 1075448 frt 91 kr. -As 1884. év november hsvában befolyt 429403 frt 67Va kr s igy a jelen év hason szakában 83966 frt 881/, krral kevesebb folyt be. — Bélyeg és kösvetlen illeték, «sőlődéssmaváltság. fogyasstási sdó, bsdmentességi díj és egyéb tartosék csímén november bóosn befolyt 331261 frt 63 kr., mely szemben ss 1884. év haaon szakában befolyt 385283 frt 30 krral, 54021 frt 62 kr. kedvesótlenebb eredméuy t tüntet fel. — Esen kedvesótlenebb eredmény főleg annsk tulajdonitható, hogy a megye 81 községében a szőlőket a jég elverte és as illetők e mistt fisetési kötelezettségüknek a kellő mérvben eleget tenni nem tudtak — Fizetési halasztás egy esetben, hásadómentesség négy «setben engedélyeztetett.
— Phylloxera megyénkben. A
tapolczai járásban levő Nemes-Pécsei kös ségben a phylloxera jelenléte oonststál-tatván, a főldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi mieissterinm nevesett község össses szőlőterületeit, valamint az olyan kerteket, melyekben esetleg egyss ssőló-tók állanak, sár alá helyeste.
— Zala-szent-Gróton as a hír kapott lábra, hogy as ottani rendőrök nem felelnek meg kötelességöknek s kegy s kavéhás előtt Horváth Ferencs ottani iskos alva találta őket. — Ere nézve, Horváth Ferencs, mint kit e hír írásban és ssóbsn való terjesstéaével gysnusitaask, nyilatkosstot küldött be hoasánk, melyben kijelenti, hogy ason|bir tőle nsm eredett s egyátslábao alaptalan s asm is ig«*- Vegyék ea. megnyudtatásul kik as igastslan vád érintett.
— Halálozás. Sterba János lakó-csai plébános szélhűdés következtében hirtelen meghall f. hó 16-án Hogy a g zdag javadalmazása parochiát ki fogj* megkspni, teljesen közönyös előttünk és nem is tsrtosik illetőségűnk körébe. Egy körülményre asonbsn már most kötelesé-günkben álló dolognak tartjuk a közfigyelmet felhívni. A lakócsai plébánia ss alapitványi u.-odalom kegyurasága alá tartoaik. A vallásügyi miniszternek tehát Sterba János elhalálozásával alkalas nyílt, de ssoros kötelessége is as njonsn kinevesendő lelkészre vonatkozólag kellő biztosítékot szerezni, vsgyis Lakócsára oly lelkészt nev^sni ki, ki nem s ssláv ügy előharcaosa, hanem a magyarság busgó terjestője, szóval minden tekintetben magyar hasafi.
— A bellatinczi körorvosi állomás betöltése céljából január 18-ára tűs-te ki alispán ár s válasstást. Alapos reményünk van a réssben, hogy esen állomásra ssátnosaa fognsk jeleatkesni, sunyival is inkább, minthogy bistos tudomásunk van arról, hogy a körorvos egyszersmind as urodalmi orvosi állást is el fogja nyerni. —
— Tapolczán e hó 13-án as otts-ni ssegény gyermekek félruhásásánsk költségeire táncscssl egybekötött kösvs-csora tartatott, melynek üssts jövedelme 237 frt. 10 kr. tess, s e* oly őssseg, a minőt Tapolcssn ritkán lehet Ősssehosni jóékony csélra. A siker főérdeme Sseflt-miklóssy Gyulánét illeti, ki fársdbatlan buzgalmat fejtett ki as estély létreho ása és kivitele körül. Mellette méltán sorakosnak as eredmény elérése körül sser-sett érdemeikkel Beasadits Edéné, Csiesó Pálné, (Gulács) és Wirius Vinoéné (L. Tomaj), valamint Mojser Marisks, Saal-mássy Hermin (Zalabér) Tőkey nó*érek (Vita), kik as ételek elárucitását sseliemss rábeszélő tehetseggel igyekeztek jövedelmezővé tenni a _iem éppen nagy ssáa-bsn megjelent közönség körében. — A közvacaorál táaos követte, mely reggel 4 óráig tsrtott. Jelenvolt hölgyek s fen tebbieken ki*ül : Ecay Hóna (Tata), Kodoláoyi Marienne (Gulács). Magyar Matild, Sieiner Róza, továbbá Essó Gyu-láné, Gáber Rosa, Grünvald Samuné, Leasner Jóssefné, Linder Cusstávné, Székely Gusstávné (Sümeg) Takács Je-nőné stb.
— Nyul helyett embert lőttek.
A kadarfcuti határban mindennaposak ss orvvadássok; a polgárság nagyon is rá-ssokott a nyulakra. Egyik nap as orvvadászok javában járták a havat, midőn a gróf kiment szánján s látta, bogy a tilosban emberek járnak. Margalítose éájei épen trigyát hordtak, s parancsot adott, bogy ss orvvsdáasokat kerítsék be, • bárom ember lett as áldozata. Tndósitónk így írja le as esetet: A kadsrkutí rémeset F. évi decsember 17-4a gróf SosM-sich Ödön kadarkuti Ír kos vadássni ment ki. Midőn kiért s mesőn, három egy ás 1 látott, kik vsdásstsk — esek éssrevevéa a grófot, futásesk eredtek. A gréf sz«a-ben utánuk ment és midőn megkőselíUtts
fllJSZO ^NEGYEDIK ÉVPOLVAM
ZALAI KÖZLÖNY
1885. DECZEMBER 26-án
t egjjk névaserint Caányí József volt
Vödör reá kiáltott, hogy ,ne jöjjön kö-
rlabb. mert lelövi" erre a grót megállott £ , kőseiben dolgozó Margulit cselédjeit bjvts W »egi''^g01» kik »8 voltak
vM''iH* balaakákkal menni, midőn ltek körülfogták éa Kia György kocais feDt neveseit köselébe ért, es fegyverét Deki hMba ,ött® Wy közelbe
e*vén, » fojtáe is benn találtatott; a gróf e(t látva. fegyverét Büki nevii kocsisán okk adván át, ki reá fogott Csányi Jó-„efre a« ót vállba lőtte ugy, hogy a* ore* srót s tüdőn ment keresetül 9- erre ¿üitólag másik órvvadáaa Taj neveaetü 1 ¿''u s koCíisra, ast fülön gyöngén találta, aire orvadáazok megfu''ottak éa pedig GöüCt Jinos Kadarkút felé. Taj pe-¿.g E<* Kovácsinak, hol elbocsátva csalid jstói. » kamarában saját magát lőt-»¡¡yoo. A gr<tf as agyonlőtt cselédet szán-isra véréa. hasa saállitotta — mig ollen-brD » meglőtt Csányi József orvvsdásst t bóbao kinn hagy táW, a hol is az ép Kadarkuton időző Posgay Gyula ssolga-birósegéd a» ügyről tudomást szeresvén,, » kirend-lt körorvossal megtalálta, de as eiővisigálatot teljesíteni a meglőtt el-^.eoáüíéxe folytán megtenni nem lehetet:. A vizsgáló bíró Labek Kálmán más-o.p dr. Szigety-Jánossal megjelenvén, s vizsgálatot foganatba vette. Balatoni.
— Egy örömteljes óra. Sümeghen . vörös keresst egylet válasstmánya j 885 decz. 20-án a városbáss nsgy-tsrmében 64 ssegény sorsú iskolás gyermeknek lábbeli és ruhs neműt osstott ki. Sieotmártoni Dornsy Kajetánnéelnök üdvözölte az egybegyűlteket mely után Báofi Alsjosas egylet titkára réssletezte as összejövetel csélját egy nyilt számadás
oyujtott s befolyt 137 frt. 75 krról körül irts s jótékony rgylet működés t szólván su a ssivtől a ssivhez, továbbá as örömöt gársó gyermekekhez elmondámit várunk s jövő nemsedéktől, hogy Sümegb és a háta bennünk örömöt és óltalmat nyerjen, s''.b. — A hstásos szónoklatot éljenzétsel togadták, A kiosztást elnök Binder Pé-terné jegyző é* R^ile Józsefne választmányi tagok tesjesitették. Jelen volt esen ünnepélyen a városi elöljáróság, a tanítói kar éa érdeklődő közönség. Nagyságom Miid Mihály piépost s plébános lelkes beszédben köszönte meg a ssegény gyermekek nevében a tevéLeny elnök, választmány és as adakosók jőságát vaU! lásos és érzékenyen elmontoit szavai igen kellemes és jó hatást gyakoroltak ''mindnyájukra. Nsgos prépost közsseretétbeo levő lelkésse Sümeghnek. Yégül egy VI. et«mioss-ály növendéke is igen Zsépen mondott a jól élvezett tanulótársai nevében köszöneten. Darnay Kajetánné elnök megkössön te a városi elöljáróságnak a terem átengedést ■ mindazoknak kik közreműködni ssiveskedtek, — melynek végectével az örömittas gyermeksereg köny teljes ssem és boldogsággal repült a szülői körbe mutatni, bogy mit kapott karácsonyi ajándékul a jótékony egylettől. Mi, kik mindenek tanúi voltunk egy örömt- Ijes óra emlékét őriszűk magunkban azonban egy Örömteljes órs emlékét órizsük Jtzon óhajjal: bár minél több szegény könnyűt törölhetnék le ; Jelen volt.
— Házi tolvaj'' Andri Ferencz, házi szolga Sleiner Ignácznál, már régebb idő óla hordogatja a magtárból gazdája gabnáját, mig végre a napokban a gazda egy zsák gabnál elrejtve talált. Bejelentve a rendőrségnél a megejtett nyomozásból kiderült, hogy Andri Ferencz már régebben űzi ezt a gonosz mesterséget. A rendőrség letartóztatta és átadta as illető kir. biróságoaz; boldog Uonepeket kívánva Andri uramu. k a karácsonyi azent ünnepekre.
— Jótékonyság A „Stimegh vidéki vörös keresst egylet" sümeghi sze gény sorsú iskolás gyermekek felrubásá-ssra gyűjtést esskösölt, az eredmény 137 frt 75 kr. — ezen összegből kioszta-tott 24 pár csizma, 14 kabát, 14 nadrág, 15 fele ruha, 4 ing, 12 kendő és 5 kötény, mely 1885. deczember hó 20-án Sümegben a városháaa termében 40 fiu és 24 leány tanulóknak át adatott. A ruhsk ki.cabását és varrását szívességből teljesítették a választmány tagjai közül: B.nder Péterné, Babos Gyuláné, Eitner Sáodirné, Epstein Vilmosué, Gedey R-**ÓDé, Raile Józsefné, özidnay An''a''né, Székely Guíztávné'' úrnők. Az adakozó közönségből: Záborszky Élekné urnó; Mo]zer Magda. Mojser M<nska, Darnay Emma, Friedl KsroJin és Lőví Lujza úrhölgyek. Pénzbeli adomány nyal hozaájárultak: Ei ner József 8 frt, Neg. Mild Mihály prépost 7 frt, Adám igazgató 6 frt, sümeghi takarékpénztár 5 frt, Népbank 5 írt, Darnay Kajetánné, Euner Sandorné Reile Józsefné 3 f. t. Babos Gyuláné, B.rkóczi Káro''yué Cseh nővérek, Epstein Vilmosné, Dr. Fischer Ignáczné, Kell •Dávidné, Dr. Lukonich Gáborné, Mojser Józsefné, Stamborss*iy Láazlóoé. Somogyi Mihály né, Süm ghi Tivaűarné Soó« Pong-r*cs, Dr. Takács Jáoosné, Takscs Zíigáué Tóih Józsefné, Takách Vilma, Witmann l»tranné. 2 fri. Egy egy frtyt adtak : Ap-
fel Kálmánné, Bánfi Alajosné, B-jomi Istvánné, Binder Péterné, Bükhely An-talné. Baumgat tner Jóssefné, Csigó Mari, Edeskuty Sándorné, Eitner Zsiga, Eitner Zsigs, Füsik Gyuláné, Fischer Samuné, Fsrbovssky Julie, Faludi Antal, Földi Jánosnó, Gedei Ressőné, Gállik Mariska, Hladny Jánosné, és még 7 met. vásznat, Hoffman Ignáczné, Hetyei Károlyné, Kovács Lászlóné, Ksufmsnn Jóssefné, Ku-bányi Simonná- Kondor Jóssef, Kijács Elekné, Dr. Kelemen Károlyné, Lásár Jóssef Szántó, Leitner AnUlné, Mojzer Károlyné, Ifj. Mojzer Imréné, Mojser Böske, Orbán Lajosné, Pozaonyi Jóasefné, Pintér István, Rutiohné, Reithoffer Fe-renesné, Szidnay Antalné, Székely Guss-távné, Surgóth Miksáné, Szüts Pálné, Scheiber Fani, Scheiber Flóriánná, Sze-lestey Rosa, Steiner Adolfné, Scheiber Jnlie, Schsiber Lipótné, Stucker István, Tóth Györgyné, Takács Jóasefné, Varga Jóasefné, Vörös Imre, Winkler Josefa, Winter Vilmosné. Záborssky Elekné 60 kr., Berger Károlyné 50 kr, Blum Mór Eisler Isidor, Chamnicser, Domjan Paula, Fekete Ignáczné, Kaufman Rudolf, Könnye Józsefné, Jandó Ferencsné, Nejers Sándor Kessthaly, Markus Betti, Rothschild Adolfné. Schrotts Rosália, Koréin Samuné, Schmiedt Ferencsné, Mang Jánosné. Jung Gyuláné, Panczer Gusztáv-né, Viertl Józsefné 25 kr., Jobbany Ignáczné, 20 kr. Pintér Istvánné, Tóth Antal. Fogadják az igen tisztelt jótevő urak ¿a úrnők s vörös-keresst-egylet v:ÜMstmá-nyáuának, — a ssegény sorsú gyermekek nevében is őszinte köszönetét. Sümegh decs. 23. 1885. Darnay Kajetánné elnök, Blnfi Alajos v. k. e. jegy só.
— A Franklin társulat könyv kiadóhivatalnak jegysdke mai asámunkkos van mellékelve.
A Franklin, Pallas és Athenseum társulatok köny vkiadvány»i Wajdita Jóssef könyvkereskedésében Nsgy-Kani-asán raktáron vannak és szabott árért kapható.
számmal, ki e végett levelező lapon a ''Gond&ző, kiadó-hivatalához (Budapest, Dob-utcsa, 14. szám) fordúl.
— Kétezer magyar népdal aon-gorára alkalmazva ! A .magyar Dal-album" czimű egyetemes magyar népdalgyűjtemény eddig mejelentöt kőtele ezar magyar népdalt foglal magában. Ezen eleó ezer dal is a n. é. közönséghez Inté-■ett többszörös felssőlitásunkra küldetett be as orsság külőnböső vidékékéről s reméljük, misserint jelanlegi kérelmünk kössététele után, a második essr dal is rövid idő slstt egybegyűl. Felkérünk tehát mindenkit e basában, hogy aki csak ismer egy vagy több oly magyar népdalt. amelyek, a „Dalalbum''-ban még nem jelentek meg, szíveskedjék azokat egyhangra lehangj egy esni • ások teljes szövegét is leirva, alulírott sserkesstó-séghez beküldeni • mi s dsllsmokst songára alkalmasvs a .Magyar Dalalbum*-ban, a szöveget pedig a külön megjelenő szövegkönyvben, a „MagyarDaltár''-ban fogjuk közölni. &?eg vagyunk győződve, hogy Msgyarorsság^minden lelkes 6a és és lánys készséges örömmel teljesitendi kérelmünket, annyival is inkább, mert easel''a nemzetiség oltárára áldos ■ oly mű létesítéséhez nyújt segédkeset, mely megbecsülhetlen örök kincse Ieend a magyarnak. A .Magyar Dal-Album" sxer-kesttősége Győrött.
Este.
Budspest 9 órs 50 pereskor vegyes onat Bécsuujh. lO óra 26 . postavonat Budapest 10 óra 55 . gyorsvonat Pragerhof il óra35 „ postavonat Barcs 11 óra 25 . postavonat
Bécsujh. Budapest
Fiume Pragerhof
Sopron Pragerhof Bsrca Buds pest
Értezil Kanizm
Reggel.
4 óra 8 pereskor postavonat
4 óra 45 „ postavonat
5 óra 25 s postavonat
6 órs 17 „ gyorsvonat.
Délben.
1 óra 43 pereskor postavonat • postavonat » postavonat s postavonat.
1 óra 15 I órs 40 1 óra 59
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
frsnezia gyártmánya.
Cawley és Henry párizsi
Utánzásoktól óvalik
Exen papír me^Tízseráltátott l»r. JJ. Pehl, Dr. E. Ludrig, I)r. E. Llppmann bOcsi vp-gjé szeti tanárok által, kik a legjobb ajiánlato adták, ugjr a kitűnő minőség, valamn: az: egésasígre nem ártalmas tiszta voltáról, s hopy mint ilyen, a maga nemében egyetlen.
Lapveaér és kiadó: SZALAY SÁNDOR. Felelős sserkesztó : TASS ALMOS. Laptulajnooos: WAJDITS JÓZSEF.
-WA.*
rAC-niMitJc r>» i.''»m,-l m-i»
t/. tu 1 r''AftlS
Meghívás
Vasúti menetrend
Iniül Kaníáról.
y
Reggel.
#
» '' 1
, Pragerhof 5 óra 20 pereskor postavonat
RarM F> Arm. 4,n '' nA.U.nn.1
IrodtloBQie
— Eredeti regény- és elbeszélő irodalnaunk körül nagyobb érdemeket nem szerzett magának vállalat, mind a .Gondűző" szépirodalmi hetilap, mely" 0». negyed évi fennálása ''aTatt a magyar regények éa beatélyek egész tárházát nyitotta meg a müveit olvasó közönség eUtt. Előliünk fekvő 9 — 14 számaiban bárom eredeti regéoy folytatódik : egy történet Abonyí L azló''ól (nAs utolsó kurnezvilág")« e,y psychologai Benicx-kyné Bajza Lenkétől (.A vér hatalma") és egy t-jrsadalmi Vértesy Arnold tói („Csiricsáry Bertalan úr ő méltósága") Ezeken kivül Belot Adolphe- nak egy fölötte érdekfeszítő regénye (.A kigyó") jolen meg benne. Rendkívüli gonddal ápolja e kiváló szépirodalmi heti Isp s kisebb elbeszélő műfajokat : a novelettet, életképet, rajzot sat, is .A kisebb elbeszélések válogatott aeregéből kiemeljük a lap főmunkatársának, Tolnay Lajosnak .Mikor fü yüljön a férj" é.etkdpé'', melyben az ujabb magyar elbeszélésnek as úttörője, a jellemek ból meri ett kitűnő humorral rajxolta le a léha férjet és a hü''len feleséget. Nem kisebb élvesettel olvastuk .A házasságsserzéa" és .A mi atyáink" czimü humoros éa szatirikus dolgozatait. — Meglepetést azerzett olvasóinak jelea lyrai kölőnk Endródi Sándor egy azaiirájával prózában (VA vértanú") melyben mélyre hatoló guny-nyal leplesi le egy Koauth Lajos termé-szetes fiaként aaereplő egyén üselmeit. — Mikszáth Kálmán folytatja kedves rajzait .A képviselőház karzatáról." — Margi-tay D-jsső „A fátyol: czimü besxélyké-jében fino 1 és elevensége által megragadó előadással rajzol naiv és bumoros képet a serdülő leány világból. — Dr. Sz klay János elbeszé''éee (a A poatás kisasxzony regénye") megható tárgya és realissiíkus színezete által kelt figyelmet. — A nő-irókat bájos kisebb rajzokkal képviselik Síkor Margit (,A villám") és Ferencsy Jolánts („Ragyás Terka"). — A lyray költők kösül Benedek Aladár Loagfellow egy szép költeményének fordításával, Revicsky Gyu!\ egy erós hangulatu ri-lágbánatos dallal sserepel; Inctédy Lásló a ssenvdély hangján szólal, a fia-alább nemzedéket pedig aunak egyik legkiválóbb tagja l''«lágyi Lajos képviseli hangú ! költemény nyel, melyhes méltán sorakozik '' Ssomory Károly csinos sserelmi elégiája. | — Rerdkivüi gazdag és válogatott tartalma áiul a "Gondűző, a művelt olvaaó-( közönség kedvencz lapjává lett. Ajánljus e '' kitüoő vállalatot, mely olcsóság tekintet tében is egj edül áll (elófisetéei ára negyedévenként 1 frt. 50 kr.) különösen most, mert újévkor as el''jfixetés legalkalmaasb-ban eszközölhető. A kiadó mindenkinek ingyen ét bérmentve ssolgál mutaivány-
Budapeat 6 óra 28 Budapest 7 óra 20 Bécaujhely 6 óra 35
postavonat gyorsvonat vegyeavon. poatavonat.
a nagy kanizsai segély-egyleti szövetkezet IV. cziklusában, Ill-ik
éri rendes
közgyűlését
a helybeli városi tanács termében folyó évi január hó 10-én délelőtti 10 órakor tartandja meg, melyre a szavazatképes üzletrész tulajdonosai tisztelettel meghivatnak.
Délben
Budapest 2 óra — parczkor postavonat Pragerhof 2 őra 45 „ postavonat Sopron 2 óra 15 . postavonat Barcs 2 óra 25 . postavonat.
Este.
Pragerhof 11 óra 20 pereskor gyorsvonat Zákány 11 óra 5 „ postavonat Budapest 12 óra 15 . postavonat Bécsujh. 12 Óra 5 . postavonat
: j
: t t
t i i x :
Ugysorozat:
kilépett 3 évre
I. számodá8Í jelentés
II. felügyelő bizottság jelentése és indítványa
III. határozat a tartalék alap javára fordítandó összeg iránt
IV. jótékony czélokra forditaodó összeg meghatározása Y. az alapszabályok 26 és 27. §. értelmében sor szerint
8 választmányi tag helyett ujak, vagy ugyan azok leendő megválasztása VI. felügyelő bizottság megválasztása YIL indítvány az egyleti szövetkezet érdekében.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1885. évi decz. havában.
AZ IGAZGATÓSÁG.
Singerstrasse 15.
Kam
„Gold. Reichsapjel*
PSERHOFER J.féle
GYÓGYSZERTÁR Bécsben.
Víírfl <2-7+1 fYi exelőtt egyeteme« labdacsok neve alatt; utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik. mivel
V Cl C19//HLU IdUUdtSUh caakugyan alig léteaik beteg»ég, melyben e labdacsok csodáa h&táaukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben minden egyéb (ser sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb idő alatt gyógyulást eredményeztek. 1 doboz 15 Isbdacscsal 21 krajezár, 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 5 krajcsár. bérmentetian utánvét-köldemény 1 frt 10 kr (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik szét.) Számtalan levél érkezett, m-ílyek irói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb betegségekben egészségük helyreállítását köszönik Aki c«ak egyszer kiséiletet tett velük, tovább ajánlja. A számtalan kösxönS-irat közül ide mellékelve közlünk néhányat.
Leongang, 1883. május 15.
Igen tisztelt uram ! Az ön labdacsai valóban csodás hatásnak, nem olyanok, mint sok más kidicsért szar; szék valóban minden baj ellen segitséget nyjta&ak.
A hnavéua rendelt labdacsok legnagyobb részét barátaim és ismerőseim között osztottam ssét s valamennyien jó hasznukat vették- még m gaskoru és különféle bajban, betegségbes sinlődő *z mélyek és ezek által, ha nem is teljes egésxségöket, de teteme* javulást nyertek és tovább is akarják használni. Fogadja as én legbensőbb bálámat és mindazokét, akiknek szerencsénk volt az ön labdacsai segítségével nyerni vissza egészségünket.
> Deutinger Márton.
Béga-Szt-György, 1882 február 16.
Tisztelt nram ! Nem fejezhetem ki eléggé legmélyebb hálámat az ön labdacsaiért, mart Isten segitaáge otán egyedül az ön labdacsaitól gyógyult fel nCm, ki már évek óta szenvedett mize-rarébeo; és babár egyelőre még néha be kell vennie a labdacsokból, de egészsége már annyira helyreállt, hogy fiatalos frisseséggel
űzheti valamennyi foglalkozását. Kérem szíveskedjék e hálanyil-vánitásomat aa összes szenvedők javára felhasználni é* egyszersmind méltóztassék njból két tekercs labdacsot és két db. chinai szappant küldeni. Kiváló tisztelettel maradtam alázatos szolgája
Nóvák AI aj o s, főkertész.
Tekintetes uram ! Ama föltevétben, hogy az ön valamennyi gyógyszere egyenlő jóhatásn, mint az ön kitűnő fagybal-sssma, mely az én családomban néhány idült fagydagacatot hamar megsemmisített, daczára az agynevezett egyetemes szerek ellen érzett ellenszenvemnek, arra határoztam el magamat, hogy az ön véitisztitó labdacsaihoz folyamodom, hogy e kis golyícskik segítségével ostromoljam sok évi hámorthoidális bajomat. Nem habozom Önnek bevallani, hogy idült bajom négyheti használat után teljesen megszűnt s hogy ismerőseim körében igen buzgón ajánlom e labdacsokat. Nincs is semmi kifogásom aa ellen, ha ön e sorokat nyilvánosan — de névaláirásom nélkül — közzéteszi
Kiváló tisztelettel
Béca, 1881. febr. 20
T.
FftCrvhal''/CQm PSEEHOFER J.-tSI, évek óta elismerve, O* UdlZÍSíUII mint legbirtog^b sapr bármiféle fagyhatjuk ellen, valamint nagyon idült sebek stb. ellsnis. 1 tégely 40 kr.
í!lptp<l<57pnp''7i». (Pri«,ű o^ppek) megromlott gyomor, AJl^LCaSÄtillLZlcl roix «„ÍBxtés, mindennemű altestbsjok
ellen, kitűnő háziszer 1 üvegcse »0 kr. ''
re-
TTKfl''ínOrN- általánosan ismsrtkitűnő hiziszer katarhus, tll Ulictx V kedt^it gaamárhurut stb. ellen 1 üvsg 50 kr.
Amerikai köszvény-kenőcs ¡S.vény nlT.
rheumaszerü bajok ellen. Ara 1 frt 20 kr.
Minden fajtájú h.omöopatllll
Az itt felsorolt készítményeken kivül hapható valamennyi osztrák-magyar újságban hirdetett kttl- és belföld gyógytár» különlege«»ég u. m
Tannochinin-hajkenőcs Ä^i21«.
laikusok által valamennyi hajnövesztő szer között a legjobbnak elismerve, 1 csinosan kiállított nagy szelencze 2 frt.
IWAtnmP« lrpnŐPfi STUDELdr-tói vágási és szuráai -"OJ01^3111130 sebeknél,mindennemű mérges kc-
líaekBél, valasaiat időasakenkiet megnyíló lábdaganatoknál, sebe és gytt''adt melleknél a hasonló bajodnál kitűnő szer 1 tégely 50 kr
Egyetemes tisztió-só
minden következményei úgymint fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhéj, aranyér, dugulás stb. allen 1 csomag ára l frt.
fuljton raktáron vannak.
Cfalnai TsÜstteszsppaa 1 darab 78 kr.
Sésbsrsassz 1 üveg 60 kr.
Psrok lcbizzd dáa e''lea 1 dobos 50 kr.
Gesrgé Psts psktsráls-Ja, «ok év óta elnyálkásodás, köhögés, re-kedtaég, hurut, mell- és tüdőbajok, gégebáotalmak ellen 1-gjobb éi Ugkellemesebb segédszernek általánosan elismerve 1 doboz ára 50 kr.________
Alpesi fű lHtér W. O. Bernbardtól 1 üveg 2 frt 60 kr, 1 fél üreg 1 frt 40 kr.
Dr. Rsnwrshassss-féia szaa-ssszenezis 1 üveg 2 frt 50 kr -, egy
fél üveg 1 frt 50 kr.
Schaumann-féle gyomorsó 1 doboz 75 kr.
Lskdsssok ebek azásiárs 1 doboz 30 kr. Toarists kenőcs 1 tekercs 60 kr.
Franczis különlegességek : Oassslsi féle Pcpala bor 1 üveg 2 frt 2b kr.
Tltrirszstt CMss-ber 0»sián Henritől 1 üveg 2 frt. CMss kor vassal 1 tveg 8 frt 50 kr.
Paallala per Fourniertől. 1 doboz ára 2 frt 50 krajezár, egy fél deboz 1 frt 50 kr.
Kwlrta fi a kiazvéay-isidaa 1 üveg 1 frt.
sts. stb. és minden netalán raktáron nem levő czikk kívánatra gyorsan és olcsón megaasreztetik.
Postai küldemények 5 forinton aluli megrendeléseknél csakis sz összeg előlegez beküldése mellett, nagyobb összegeknél utánvéttel is eszközöltetnek. 26 6 1~12
1886. DECBEM8ER 26 áa.
ZALAI KÖZLÖNY
HOSZÖNWWÍEQlli BVeOtYA«.
ELŐFIZETÉSI FELHIYÁS

„B II D A P EST I H I \\ L A fSra.
Laptulajdonosok: Csukássi József és Rákossi Jenő
i
A „Budapesti Hírlap" körforgó- (rotációs) gépe.
m
A ,,Budapesti Hírlap''4 a magyar közönség legkedveltebb lapja a keleti habom kitörése óta naponként tizonnyolczezer példányban jelenik meg.
Mit bizonyít ez? Azt, hogy a közönség méltányolta a nagy áldozatokat, melyeket a balkáni válság kitörésekor hoztunk, hogy közönségünk legm igasabb igényeit is kielégíthessük.
<s
Megtettük azt; amit soha egyentlen magyar lap se tett meg: hónapok óta három tudósítója működik a .Budapesti Hirlap''-nak a Baikánfólszigeten, Belgrádtól Konstantinápolyig. Egy Belgrádban, egy a szerb főhadiszálláson, egy Konstantinápolyban. Keleti leveleinket az európai sajtó forrásul használta: elég Tóth Béla balkánfélszigeti leveleire hivttkoznuuk, hogy be legyen bizonyítva, hogy közönségünk politikai értesítésétől b iro(i*l mi élvezetéről egyaránt kitfluóen gondoskodtunk.
A .Budapesti Hírlap" ama kitartó -harczok folytán, melyeket a magyarság, érdekében folytat, ama körülmény folytán, hogy szakadatlanul buzdít, gyűjt, áldoz, nemzeti közművelődési czélokra, száz szemmel vigyáz az ország, a nemzet érdekeire s védi azokat mindenfelé: úgyszólván központja lett a magyar közművelődési mozgalomnak, 8 mindennapi meghitt barátja az intelligens magyar családok sok ezreinek. Egy hatalmas szellemi kapocs, mely összefűzi a nemzettest egymástól távol élő tagjait. Büszkén elmondhatjuk, hogy Magyarország szive dobog a .Budapesti Hirlap*-ban.
Bizalommal fordulunk tehát a müveit magyar olvasóközönséghez és kérjük, hogy a .Budapesti Hírlap*-ot ezentúl is pártfogás alá vegye.
január hó elsejével uj előfizetést nyitunk a .Budapesti Hírlap" ra.
Az uj esztendő első napján uj ered a ti regényt kefcdüpk meg a fővárosi életből. ez eddig kiaknázatlan kincses bányából. Czime lesz *S
< <
A. „
Hogy ez valóban érdekfeszítő, emberi szenvedélyeket, társadalmi nyomort és fonákságot hiven, elevenen ecsetelő* olvasmány lesz, mely bátran kiállja a versenyt a külföldi hasonló irányú regényekkel, arról kezeskedik a regény írója:
a „Budapesti Hírlap* bslső dolgozótársa, a ki Sipulusz álnév alatt irott tárczái álul a magyar olvasóközönség kedveltje lett.
Az elöfizetis feltételei:
Egész évre ..........^ . 14 frt — kr.
Félévre ............7 frt — kr.
Hegyedévre.......... 3 frt 50 kr.
Egy hónapra........... I frt 20 kr.
Az előfizetések legczélszerübben posUutalványnyal e zközölhetók következő c/.im alatt :
Budapest, IV. kalap-utca 16. A „Budapesti Hírlap41 kiadó-hivatalának.
Tis» telet tel
a .Budapesti Hírlap* kiadó hivatala.

Czélszerű karácsonyi és újévi ajándékul
HALIFAX-KORCSOLYÁT
pirját 3 fltrt. ajánlja
NENTWICH GYULA
I nagy-KAN IZSÁK I VASKERESKEDESE ¡ EÖTVÖSTÉR 10 SZ
toTibbá
bőven bcrendeaett raktárit a legjobb aománcxo''Ott fSt8-ediny-t házi- ét konyha-féUxsrslítékböL. Épület- ¿t bútor vcuulsísokból
és lezltoitaiüj iéprattárát Uoratk és társától .
5o Kr., 75 ltr. és l frt. üetenlElntl róazletflaetéaro
ajánlja legjobbnak elismert •
Singer-, fíowe-, Wheeler-Wilson- és Anger-
VARRÓGÉPEKET
5 évi jótállás mellett.
inga-órákat
legfinomabb oiajszinnyomatu képeket
*md'''';
i
3 irt jótállás mellett.

3 évi jótállás mellett
faU-ttUETölLet aranyozott
*. »
Nádszékek, góth-nádszékek, gyermekkocsik- és függő-lámpákat,
nagyon ízléses és szilárd VASBUTOROKAT és ruganyos ágybetéteket
r _
rendkívüli olcsó árak mellett
FO UTCZá, liosenberg és Welliech-féle hátban
Kállai Nándor
ujo
_berezxdeastt
RAKTÁRÁBAK. . u;
WajdU» Jáu*f könyvnyomdájából Xogy-Kaniuán
.•sí
A^ÜCíSf tH-RYA
Legnagyobb
Kzttzt-érem.
BUTOR-KAKTÄR
Fiálovits Lajosnál.
Ezüst-érem.
Pórattar: SzétesMémrott,
Sas ulcza,
„Sas''-vendéglő átellenében.
FióMtar: Nagy-Kanizsái.
dél zulai takarékpénztár-épület,
(ac udvarban jobbra.)
Bátor vagyok a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozm.hogy raktáramban mindennemű saját gyártmányú
asztalos, esztergályos és kárpitos munkák
francsia divatlapok mintája szarint készletben találhatók és megrendel hetők, mindezen szakmába vágó megrendeléseket, felelősség mellett, a legjutányosabb áron elvállalok,úgyszintén avult bútorokat átataki''ok ugy helyben, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen tölgyfa, háló- és «bédlosxobn-berendexések ó német alakokban (Altdeutach renaisans). Továbbá mindenféle álló, függő és konzol- ftkrök, függöny tartók (Karni-schen) minden alakban. Dús raktár késs garnitúrákból, ugy mint Jatté, crepp. bureth, nyomat és sima bársonyból mindén azihben Oto-mánok éa kisebb-nagyobb divánok, kanapék, a legújabb fajtájú »merikai bőrből. Elvállalok menyasszonyi berendeséáeket a legjutá-nyosabb árak és felelősség mellet. Nagy raktáram hajlított nádfonatú bátorok és minden fajtájú vasbatoroknak.*
Midőn ezen,nagy raktáram egy.ea kiválóbb csikkéit a nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek felsorolom, kérem szivea pártfogásukat.
Tisztelettel
2680 3—10 PiÓJ-OVlta Lajos,
kárpitos és bútorkereskedő.
WALSER FERBiXCZ
első magyar gép- ós tüzoltóaserek gyára, harang- ós órczőntödóje BUDAPESTEN, Rottenbiller utcza 66
Ajánlja gyártmányát'' mint magyar különlét q gességet kutakban és O mindennemű szivaty-O tyúkban elvállal teljes vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesitő társulatok és magánzók részéről modern tt-chnihai
2522 29—50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik -köz- és magán fürdők felszerelésére, szagmentes ürszékek felállítás, sára és minden vizmű vi muukálatok gyors pontos - kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi sziyattyu-gyár.
A i ^ '' t > ik '' A • ■ ■ A A A * ▼ ^
o •o
o

Mai
Il-
it X X X X X X X X X X X X X X
X ;
X X X
Orvosok által Itlprótoálva a ajáuilva!
2676 3 — 10
Gyöosz. Faata
irá-szamai
Fanta-féle Ichtbyól-szappan, arezvörösség, burgundion- (Bosace*, aenfi) vi»z-
ketegsömör ellen, ára 75 kr Fanta-féle nádolyi szappan (higanyos sja.pan) bnjakór és élSsdiek ellen,
''/4 drb 25 kr. 1 drb 90 kr. Fanta-fele köszvény és csuz elleni szappan biztos kipróbált és gyors hatású. Ára 1 frt.
Kátrany-stappau rüh éljen, bajkorpa, libitzadság stb ellen 35 kr. K át rá n y-g 1 y c er i n-s % áp p a n enybe, gyermekek és =5k résxérs 35 kr Carbo!-«zappan fertórle''nlió Z $ kr.
Salétr om-tznppan bSratka „Mitfreoer" szrplö és bórkiflteg ellen 25 kr. Tojás-szappan hajkorp« ellfn az arczbSr élénkítésére 3b kr. Kpe saápp an a bajnövés ápffUsára 35 kr.
Gyökér-szappan (ldit"leg hat »z ideg«zerv»-zetre 35 kr. G 1 y c e r i n-s z a p p » n legfinomabb pipere «zjippan 26 kr. Heoio e-a z m p p a n a b5r durva^í jra ellen 40 kr
V a s e I i n-s z a p p *n kelletne» motdószer mindennapi használatra, ára 4'''' kr.
J
IX
X X X X X X X X X X X X
X
XI *
* X
K.ph.ti Práítar Béla: gyónynuTtártíbiin N»sy-K.niiíin. X ^
Vételcél ktírjQk a bejtgy«ett vé -jegyet figyelembe Tenni. W
xxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxx
elf ^.rzxoldix&l
Bécs, I. Pestalozzi utcza 1.
KÖtvetités ingyen.
* E szakban a legrégibb czég.
: : : : : : : :
Tttdö-, mell-, nyál-beteget (asztorosot) és aszthemában
szenvedők figyelmeztetnek az általam Oroszország belsejében felfedezett s nevemről 2681 3—10
-Horaeriánatt-nak
: : : :
A legjobb s legszebb
harmonikák
é» egyéb
zenesxerek •
csakis
Joh. N. Trinmelnél
BÉCS, VII. Kaiserctrasse 7i. Harmonikák 3 egyéb zene-szerek árjegyzéke ingyen és bérmentve.
30000000000oc
oooc
Erven Lucas Bois,
k. k.rHtf Lieferanten, k. níed. Héf Lieferanten.
Alapíttatott 1875. Amsterdamba^, különlegességük
Curao-ao-Anisette,
ország első Üzleteiben Készletben vannak. 2615 14-20
az
m
Ház- és kőfejtő eladás.
nevezett gyógynövényre, mely orvosilag A m«gviz«gáltatott és ezer meg ezer bizo- ^ nyitékkal bilelesittetett. Az trről szóló ▲ nyomtatvány 15 krnak levélbélyegekben X való előloges beküldése ntán bérmentve a küldetik meg. A €0 gramm sulyu Ho- X mrriaoa-csomag elegendő kát napra és ^ 70 krba kernl és 7alódisága jeléül alá- X írásommal van ellátva. Óvok mindenkit ? X a más czégtSl hirdetett nem valódi Ho- X ? meriána vásárlásától. Valódi ülik zálar T rendelve kapható.
PAUL HOMERA Trieszt.
A valódi , Horoeriana-növény14 feltalálója és készítője.
Lengyel János
asztalos-mester
.V a g y-R a ii i z s á ii.
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a három hó elótt megnyitott
asztalos üzletében
készült divat szerinti brftOrtfft vállalkozik egyszersmind a legszárazabb fából teleiősség mellett minden épületi munkát és lakás berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkészíteni.
Nagy-Kanizsán, magyar-utez» 17. sz. 3—10 2673
iz Mtapasztalis a legfrbb!
1 kétségben, hogy a csúzos bántalmak, vagy a fájdalmas köszvény ellen min6 szert használj*n, nz vegyen 40 kr. egy üveg valódi
üveg valódi ^m^ I
in-ExpellertBft
horgonnyal.
évi tapasztaláz és számtalan I
AZ IPAR CSWOAJA.
Meleg! Szép! Hlegans! Olcsót
Az első béesi férfi-kabát-gjár által készi''ett
férfi -téli -kabát jaim
a hidegség elien megvódenek ós vízhatlanok éa eddig h''illatl''aa 0ÍC1Ó árúak, darabja csak
1 frt 80 kr.
Az ¿n férfi kábátjaim a legegészségesebb viselet, mely rTfijüJ» csak kigondolható. A testet egyformán mslegen Urtják, és igy a meghűlés ellen védik. Minden testhez hozzá simáinak, éz különös olcsóságukkal, szépségükkel és praktikus voltaknál fogva általános feltűnést keltenek.
12.000 darabnál több lett eddig eladva. Ki tehát egy ily kitűnő szép, jó és meleg kabátot óhajt, rendelje meg azonnal mert a tömeges kereslet folytán a nagy készlet hamar elfogy. Egyedül é8 valódi minőségben Cezk ai JLitüp. Béoai oommisBlo és eiaaK>rt üzlet által. Bét» III. MsttangMae 5. 8«. rendilhető meg.
Megrendeléseknél elegendő megjegyezni, hogy a küldeni kabát nagy köiép, Y*gy ki* nagyságú legyen. — Küldemények u''áovétiel vagy kést-péntfiz-téssel eszközöltetnek.
»anyai.
Tizenhét évr tapasztalás és szái
i siker kezeskedik a felől, hogy a 40 kr. »nem hiába való kiadás. Kapható a legtöbb gyógyszertárban*. F5-raktár: Gyógyszertár az arany oroszlánhoz, lí _Prága, Altstadt
Ed Csillag Anna
• *• .v t- í» rM '' JeC -ÚSF-'' — ow
az óriási hajjal a nagyérdemű közönségnek tudomására hozom hogy áltilam feltalált haj nSvesztö pomadét, melynek 14 havi használata után hajam 185 centiméter bőszt ért el, a nagyérdem» k&zönség használatára bocsátom és kizárólag nálam kapható kScsSgSnként 60 krajezár, 1 frt és 2 frt Hajkeo5c&öm orro i tekintélyektől különös jó szer gyanánt lett elismerve haj- és szakálnövesztésre, fejfájás, mígrain<>, hajkibnllát, korpaképzódés, és ko-pasa«xá levés ellen, erósiti a hajgyökeret, e''5-motditja a haj- és tzakállnövést ét a legfin. toilette kenőcs.
Csillag és Társa Budapest Király-utcza 26.
Kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla nr gyógyszertárában ; — Zala-Egerszegen Altstad-ter Mórnál, valamint Magyarország jelentékenyebb gyógyszertáraiban.
Nagy-Kanixsin a Király-utczában 39. sz. a. levó és a n.-kaniz$ai 694. sztjkvben felvett lakóház, köjaragö miihely, írószoba, udvar és kert-tel,- valamint a Horvátországban Varasd mellett. Viniczáirlaré és a viii-czai 191. sztjkvben felvett kőfejtő, barakkok, szerszámok és kökúrdó szekérrel kedvező feltételek mellett «szabad kézból: eladó.
Közelebbi felvilágosítással szolgál a tulajdonos Hild Károly Sopro$fe*n vagy GyÖrffy János ügyvéd N.-Kanizsán. ^u
2678 3—20 , ,
KAVE
nyers, kitünó, erőteljes, znmat»» faj 5 kros csomagokban, béres vámmentesen bárhová «tin-Vétel mellett
Santos, finom kilónként 1 15-1 25
Ceylon, nagy, finom . 1 30—1 40
Ceylon, finom, zö áas . 2 50 — 1 60
Menadó, aranysáig! 1.60— 1 75
Gyöngy, ^Perl) finom . 1^5-1
Gyöngy, (Per!) Cuba finom , 1.73—1.85 Mocca, valódi arabs . 1.80—1 90
ajánlanak 7laUersdorfer Brúder, Fiume
i\i kizárólag, szabadalmazott. OX rreke asztal- és teke golyó-gyár
KNILL KÁROLY
Bécs IX., Rossau, Rothe Lövsengaase Na. 5 -JJ
Alapíttatott 1807-ben.
Ajánlja különöseo saját, általa újonnan feltalált tekeasztal falat nevezve
„Eicelsior-banden"
a legfinomabb angol kautaohukon. melyek tekintve jóságát éa tartós-ságit minden más tekea8ztal falat felülmúlnak és a mellett a bizonyai csudás olcsó tekeasztaloként csak 45 írtba kerül.
Az éu cs. kir. kizár, szabadalmazott Teke golyóün, melyek az felefánt csontiakkal teljesen egyre megy, ajánlom egy 4yí jótállás mellett következő árakért. 60-62 mm. ig 5 frt 63 — 66 mm. ig 6 frt. 67 — 72 mm. lg 6 frt 50 darabonkint. Árpk és rajzok teke .*zz-talokról ingjen és "bérmentve. - 2644 12—20.
m
> • . - -
Csal ralött
ha minden dobozon a gyárjegy: a *as és Holl sokssoror sitott czég nyor mata látható.
Ezen porok tarió« gyógyhitáia tnalcaca gybizor- es «.testbajok, gyomorgörcs és elnylákásodáí, xyomoró*és, róg»ött dugnlá», inájbtj vértoluláS, aranyér és a legkülönfélébb női betejsegek ellen 30 év ÓU folytonosan növekedő elismerésben résxesttl ügy eredeti dob .z na ználati u:asitással I frt. Hamisítványok tírvónyesez Bláörtetaek.
Köszvény-, csús, mindennemil haso gálás és bénulásfaj., föl-, és fogfájás sikeres gyógyi-taaáhos bedőrzsS-
lésre; borogatásnak mindenneratt séraié«ek ói snbe , gyuladások is daganatok eile», Benső leg vizsel keverve, hírtelen betegedéi, háujás és kóltka ellen. Egy üveg ponto utasítással 80 kr. 2401 51-62
Valódi, Holl védjegyével éz név aláírása ?
Moll A.
gyógyszerész császár királyi udv. ssáliltó.
Bécs, Tuchtauoei
Baktárak : Na g y - K a zi>z 8 «:„ B«lus Jóssqf gyógyszerész Sosenfeld Fesselhofer József .Baros; Dorn^r S. , Csáktornya : Gönc» L. gyógy. Kaposvárott Borovicz Ad. Keszthely : Schleifer fia. KSraezd : Rátz Jáno«. Marozatl : Izztl Fenju Szigetvár: Szalay József. Zala -Egerszeg: Holiósy J. gyógys«eréaz. -
Melléklet a „Zalai Közlöny" folyó évi 52. számához.
LEGCZELSZERÜBB
karácsonyi
U. m magyar, német és franczia diszművek, remek irók diszkötésben, magyar, német és franczia nyelven, zergebőr-, bársony-, elefántcsont-kötésű imakönyvek dus választékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek ssámára több nyelven, albumok, finom zseb-jrókönyvek, legújabb hangjegyek, monogrammos levélpapirok, csinos dobozban, zsebnaptárak, diszes felszerelvények Íróasztalok számára, legújabb mintájú, látogató-jegyek a lehető legolcsóbban számitva. Mindennemű irodalmi megbízásokat a legnagyobb figyelemmel és jutányosán teljesít.
Elfogad aláírásokat a következő nagy műre:
■r~"-r, ■» «. i
Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben.
Rndolf írónörökös főherczeg kezdeményezésével és közreműködésével.
Egy-egy füzet ára 30 kr,
Minden hó 1-én és 15-én pontosan jelenik meg egy füzet.
Továbbá: Wajdits József könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1885-ik ÉVRE
hét különféle naptár jelent meg.
BV* s az egész ország minden könyvárusánál kapható; u. m,
^ WAJDITS JÓZSEF
flagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irltpokkal ellátva 50 kr, fűzre 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára,
i • -
Árt fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy évre szóló napiára.
Ár* kemény kötésben 90 kr.
Rév-komaromi E. kalendárium.
Ára fűzve 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
Szűz Mária édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára,
vallásos bő tartalommal temérdek képpel
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr. fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF KAIDVÁNYA
SzOz Mária kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr.
• WAJDITS JÓZSEF
1884-től kezdve egész 1890-ik évre
szóló naptár 14 kr.
Fentebbieken kivül minden másutt megjelent naptár a könyvkereskedésben fellelhető.
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Becses rendeléseket tisztelettel teljesít
Nagy-Kanizsán.
lm hé Karácsonyi aiáiiít MlgreM!
£ y rendkívül elónyös alkalmat fölhasználva, egy bécsi elsőrangú szövetgyár egéss k^iUléi as «14-állilási árielén átve.iem • a míg e kéaslettsri: 10.000 darab csodaszép, elegáns és divatos
téli női kendét
a- alábbirt hihetetlen olcsó árért adom :
1- Kösépnagy*. téli kerulö 1 frt 20 kr.
2. -Prima-kendő, nagy 1 frt 80 kr.
3. Legfinom., egésx nagy 2 /rt 50 kr. a legpompásabb ixinben. o. ra. Bo-deavz, gránát, zsandár, fehir, tzUrks. drap, teót, török, v&res. barna, féltét«, kik, >tb. 60 filé színben.
Esen utolsó divata női kendik a legszebb is legelegánsabb viselet híznál, utcxdn, sitdn, bálban ét szinhLzbnn nagyon meleg.
Egy hölgy se mulassaaa el as ilyen szép ke a dík Tételét ilyen olcsó árban, annál inkább, mivel a munkabér már többe terül és a késsiet bamar elfogy.
Nem teUsök visssavéietoek. Megrendelésnél kéretik s ssin éa nagyiig pontos föladása. Elküldés ké«spénsórt Tagy utánvéttel. Egyedül kap-ható ilyen finom fajtában.:
"Wiener Tücher-Exportgescháft
Wienar, IIL, Msttbsusg.sse No. 5. K.
I
A »Beteg bánit» ezintu rúpirai-uan számos háziszor vau ismertetve, melyek sok éves kereaztiil meg-hizbatóVnsn bizonyultak s ez okból a legmelegebb ajánlatra méltók. Minden p betegnek ismerni kellene e röpiratot. A Különösen pedig azokat, a kik k&szvé- T nyben vagy csiiTban, tsd&aorvaaáataa, ► Ideflflyrnge''Mflbe«, tápkórbas stb. szen- A vednek, arra figyelmeztetjük, hogy az ^ egyszerű háziszerek által nagjon P ryakran még az úgynevezett gyógyít'' Lf! natlan betegségek is megszűntek. A ki a -Betegbaratot« olvasni kiváiya. |f az iijon egy levelezőlapot Rirbter kiadó - intézetének Lipcsébe. mire a röpirat megkuldetik. A megrendelőnek ez költségébe nem konil.
^— -1
VÉD-JE GY
PEZSGŐ
EygedOli f3 raktár N»ey-Kam«»án
FESSELHOFER JÓZSEF urnái-
FIEDLER GYULA
fényképészeti műterme
NAGY KANIZSAN.
VÁUOSUÁZ-l.TCZA 6 5ZÁM
M nden n"gy»ág és
ajakban
f} '' 1 r I a 1-gaaebb és
lenykepek
úgyszintén elegáns kiállításban olctó áron.
Fölvéstelek rosz idő etelén in történhetnek !
Esokan kivül
ssinesett fényképek, fénykep-nagyitások olajfestményben, p >rczell iá-fényképek, Chromo-fé lyképek. világos nyomatok,
Iinographiák stb. stb.
szilárdan olcsó ár mellett szolgáltatnak ki.