Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.27 MB
2008-08-18 10:58:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
349
3205
Rövid leírás | Teljes leírás (277.87 KB)

Zalai Közlöny 1896. 010-013. szám március

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

. 1896. marcziDS 7-éfl.
lO-llc mw.tt.ru.
EltfiMrltti *r:
f e*r» 5 fit — ar
Kel mt 3 In 50 kx.
. 1 In ö te Frrn iua U *.'¦ H I K !> K T í íKÜ b biulm ptuaoitiü 7. »»»iJit<.T
svilttTTrbek
K»onkfi.t 1U kiért .*»««•«
ZALAI KÖZLŐIT.
ilfcti síiden kMleiMo; BaUrt LJ
re illés e»Uk
Béraealetlea leitlek at. !
Knirauk iluaan kIMrtack
A aagrkamzsai . Ipar-Testület', „a nagv-ktnixaai D4lzalai Takarékpénztári .Önsegélyző izOTetkeietV i .Kotort takarépénztár
eszfénj-iarsasag', » ,oagj-kaaizaai- & gal»mboki9nkéot« tt*oiió-t«ylci". » ,3»gj-kanizsai tiKWneTeló egyMfllef » .aagj-kaaLzaai tanítói jari«kSr\ t .nagy-kanizsai Hreaztény jótékooj oóegvlei" n innixaai nr. jótéiODj aóegylet', .szegénjek tipiotézeuV » .katouái aadastiáo-egylet' a ,»oprooi cereakeiclmi iparkamara' nagykanixaai kOlYálaaitmanváaai hifatalo lapja
HETENK1NT EG YSZER.SZOMBATQN MEGJELENŐ V EGY ES TARTMMU HETILAP.
V. VatvárMgye-réhMk. i
A pártharczok zűrzavarában nem ¦len érdeklején, hogy a ,V«a»ár-megye- (1896 évi 18. síiBábini hogyan enlékei* meg a nagykanizsai laktanya építéséről. melyet Babochay György polgármesterünk | oly szerencsésen oldo:t meg
A .Vasrírmegye- így ir:
ílhen G.vula polgármester tehát, nehogy ezea » "áros és öiszpolgár ságán'k érdekeit s főleg a keres- , kedeiem és ipar fejlődését oly közelről érintő ügy a megvalósulás Há-diumában feltnerQlt nehézségek k8 ¦ Tetkeztében. lenetetlenné tétessék : a lakianya-épités ü?yét beható tanulmány tárgyátá tette, a vároii i hatóság kebelében rendelkezésére állt 9zakköze<ek meghiügatáia után lelkiismeretei alapossággal egy terjedelmes szakszerű dolgozatot készttett, melyet Sopron, Nagy-Kanizsa és L >-soncz tárosoktól beszedett adaokkal felszerelve, ezek alap'ác minden oldalról megvilágított s különösen gyakorlati szempontból bőven megokolt javaslatokkal látott el.
Ezen alapos munkálat, nemkülönben az abból levont javaslatok, mely ; Ijektel a p^lgirmesLer tagadhatlanul '¦ lapinlatának s a táros érdekében kifejtett buzgó tevékenységének egy ujabbi fényes tanujelét szolgáltatta, lehetőre teszik, hogy a városi hatóság a gyalogsági laktanya építésének immár kétessé vált kérdéséi mégis majd a megoldás útjára terelhesse.
íbeo polgármester ehhez képeit Szombathely város képviselőtestületének tag»it f. só 24-én a városház tanácstermében tartott értekez leire hívta agjb-. melynek egyedüli tárgyát a gyalogsági laktanya épité-M-nek megfeneklett Sgye képezte.
A polgármesteri jeientés szerint a szakközegek által csinált számítás alapján a kaszárnya építésre Szombathely városa álul felv&eodó kölcsön évi kamattörlesztésére, — a katonai krocatár évi bazzáj aratási &*szegé~ oek leszámitásautáu, — még mintegy G000 frt jedezetleniil maradna, ezen évi Oiszeg fizetéséről tehát a városnak keh gondoskodnia.
Ennek kapc*án ismerteti & jelentés a soproni lak tanya-építés pénzügyi oldalát, melyre Sopron városa évente csupán 2000 irtot tizet rá a kincstár évi 30 ezer forint hozzájárulásán kivül.
Kiemeli a polgármesteri jelentés, bogy Nigy-Kanizsa város által épített laktanya — az évi hozzájárulási összegek Levonása után. — Kanizsának még évi 1700 frt tinta jövedelmet biztotit.
A magnak részéről semmiféle cotamentárt nem írunk hozzá a szombathelyi polgármester jelentéséhez, de a gondolkozó egyéneknek az oem is szükséges.
— Itllealunii történet. Mmrciaü Henriit egyetemi tanárnak az .Árpádok kora* cnmö nagyszabású monogramja, mely az .\thenaeum" r. társulat kiadásában megjelenő, ,A magyar nemiét története* cíimü tízkötetes nagy mun-káaak (jniilemumi kiadási második kő tétét képezi, immár befeje éáhex közeli;. & most megjelent G0. és 61. számú fü zetek ax Árpád híz kínálásáról, az utolsó Árpádkorról szó.nak, külön fejezetben van letrva a Kun Liszló magyar kirily alatt vívott ujorvameiej csat*, malyoek oly nagyfontos'á^u p^tikii követkéz -méayei í«ttek, ameaDyibiD a c*eh Ottokár lei(yó/.ei»én éi a Htbíburgi Rudolf vetélylird Qéíkü> megmarad ván, mdg-alapithatti a most is dic^Öié^esen uralkodó ttabsborg-hiz féiíyei jövőjét. A tna^yar oemzet Öqérzetes b&stkeséggel
bivatkoihatik erre a világtOrtéMlmi ae vezetedsé^Q fagyvertényre, hol a magyarok düitö szerepet játnotuk, nainC*gy a senzdtek sorjai l&iiataUsa kez*kK«t intéző KoadTisele^. iita) arra hivatva, hágj aaaak a batalBAs aralkodó-cialád-kak tag;eB«k szolgálalot, aneiy a ^é-n6bbt srtzadokban mag*M4lBezi majd a magyart a töröktől éj a «1adiakább terJMxkedŐ salávtágtál, netyoek ereje Ottokár haiáláral ösax«t6r6tt Krr« a aagyjeieQtöségti korra a taanyar oemzeti dyüaartu kifaaláMoak korára tontt'co zóiax. eddig még jóformán ia«.eret>en, igen számom éi igen becses türiéaeti adatot Ryöjtött össze Marcxah Henrik A azövaK tömérdek szövegképp*! tan i|la»trálva. m«ly«k közfll csak a fel-UaÓbtwket soroljuk fel. Igr .Szent Margit koronája", mily a Demzett mo-zemnb«D ínttwik; Ddrre Tivadar raj-zábao , A margitszigeti apáeza-kolostor romjai;* — .Habsburg vára: ,A morva m*«9i csatatér" továbbá Mirte> Károly. I- Albrecht rústi Király és az atolaó Árpidban király, Ll Esdre egykorú arczképei. A füaetekhet múmeltékletul van csatolva ,\ macyar steat korona' Biioee képe; .Romiakon egyház: régiségek a Uagyar Nemzet: Mateaubaa' Ifth1b«ck Károly raiaábao; .A Teitprém völgyi apáczák 11W. évból való alapító-levelének9 és ,111. tödre kettős pecsétjének* basoamasal A diuea tűzetek ára 30 kra>czir. E-ófiteté- nagyedévre (12 flltr) 3 frt 60 kr. Félévre (24 A»t) 7 frt 20 kr Kapfaató mindeo bazai köayvkereakedÁbea. ki Mtrtik mio-den tzombatoo egy fosetet kapott.
— ki Ezeréves Magyaroráaig és a milleDiumt kiállitáa czima Laureucic Gjul» kíadáiábao magjeleaő diezmü 5 ik, kiválóan szép füzetet vettok. Magyarország természeti szépségeit önéit basánk-bao is oly kevesen ösmerik, hocy ösziote örönaiel *eli, bogy fogadjuk azokat ax irodalmi műveket, amelyek küiöoöi taj: fektetnek arra, hogy ezeket a gyöotorti vidékvket bemutaoját- Az idegen, ki Magyarország baurait annak birmily pootjáo áüopi, bámulva áll meg, bogy elmerüljön a táj pompájának szem-lélétiében a bizonyára elmondja, mi y gtzdaií lehet ez az ország természet' kincsekben ha mar a bejárat ilyen tönségea. A oiicdeatiatótcrmiéjtetórókké-
¦ való szép égéiben MagyarorsxM leirha-utlaaul gazdag s Midőn e föiet fryö-nyörfl reprói ok áciióit nézzük, etzuakbe , k«U, hogy jussod ko&zorus köl tónk szózata: .Hazádnak rendületlenül..." Lv pnnk tere oem engedi meg. bugy ain-den enyas képről hosszabb ^mertetést közöijOok s így csupán azoknak ritiden való megesnlitéaére Bzontkozaok. A ctorsityai sziklasor Galiczia határán csodaazépaégével iebiiiac«eló látványt oyajt. A tordai hasadék három részb«o bemuutea reprodakeziójt a teraszét alkotáaaoak remekét képezi. TÖrcmr, a Bárctaság legszebb vidéke. Bánfa fordó a bazai gyógyfürdők leghíresebbje öröksiép faoyveseivel a a csodával ba-tároi forrásaival a azeavedü emberiség reménységét képezik. Uagvár litéképé ; oek ízamíéléaéoél a honfoglalásnak történetileg érdeken része jut eizlnkbe, am>.*Qoy;ben vára a ár a magyarok bejövetelénél erótség volt, amelyet Árpád eUenáiihitatlan wrégei, a diadalmasan bevonuló maKyarofc veitek be. A dzlojioi kaszkádok a remek vistesésekkel a Karszt bámul a io a «nzépségeit tQnteti íel. — Toroczkó városa, az elötérbeo az ottani népviseletben beaaiaU>tc lakodaimu menettel, érdekes látvány. A 16- és szék-| várod képei közQi: a Dana-korzó palota ; soraival, a Császár- és Lukáe?-fQrdök, a ; Hagy. kir. áltamvaantak arkádpalotája, a < Műcsarnok, ujabban Plaaücon és a zene ] akadémii pilótája fönséges |>ompája a föváro-t épitéixett remekeinek. Az ezredéven kiállítás képe: A kereskedelem , > pénz- és hite'ttgyi carnot, a Inillitási tála temploma és házai éi az erdészeti csaraok méltó folytatáM az előrö fű zetekben bemuta'ott kiálliiáai épitke-zé*ekaek. Ezek vaanak hivatta az érdeklődéit a kiállítás irtot már most fjlkolteoi, mintegy vonzerőt gyakorolva mínaen oetn/et népeire. Csak jöjjön e) bozzáak a franczia, angol, olasi, német éri valamennyi, a ki saját nemzetének nagyságára büszke és bámulja me^ ez-ledért* fennállásunk megonnépiesére lé-tesfllt kiállításunk csodáit, hatalmú nem tetftak nagy életrevalódágir, az emberi fejlődésnek ezen impozáns megnyilatkozását. Kapható minden budapesti éd vidéki könyvkereskedésben; megrendel-b'eló a kiadóhivatalban Budapest. Teréz-kömt 38, félemelet (Kuoosi Vilmos én
fia aűiotézetében.) ,Ai Exerévee Ma-Kyarorsráí és a millemumi kiállítás" efEyes főzeteinek ara 49 , kr. tehát az egész, 12 füzetből tlto diszani csak 4 frt 80 krba kerül.
— Tolnai Lajos regényei aura ayelvea a .Képen C»lidi Lapoks «)íyik szerkesztőjétől Tornai Lajos drtól DMUnábao egyre-misra fordítják regényeit, novelláit német, szerb és orosx nyelvre Közelebb Jankovtch Üöaie dn-naszekcsöi görög kel. plébános egy költöilee meleg bangu levélben kérte Toluai Lajostól, hoRy ,K rongyos* ez. regényét eniíedje általa szerb oyeivre átültetni, mit a jeles író készségesen át is eogedett. Tolnaitól a .Képes Családi Lapok" hasátíjaiü egyre-másra jelennek meg regények és memoárok. Mely utóbbi közt a »Sötét világ* ctimft ugy az iroi, mint a nagy olvasó közönség körében íltalánoi elismerésre talált. A valóban kiváló Írótól most a .Képes Cialádi Lspok'-ban egy hézagpótló mü közlése vette kezdetét. A mü ezime: .A magyar nemzet ezeréves költészete " Ebben mint tiszta tükörben látni fogjak milyen haladást tett igazi magyar költéazetönk éi kik voltak annak at-törői ezer éven it A ,Ké»w Cialádi Lapok* minden időben elfogadják az előfizetésre való megrendelést é* az első számtól kezdve is szívesen küldi mindenkinek. Budapest, Vadász-ntcza l-t. száa saját házában-
— A „Tatánupi Újság** márcziiu 1-sei száma L7 képpel c a köveckezö tartalommal jeleat meg: HéLi magyar művészek: Brocky Károly; Markó An-ári-i, Máoyoki Ádám (kepékkel Brocky Markó éi Mányoki ujabban fölfedezett festményei után) dr. Nyári Sándortól.
— .Anyám ládája:* .Ablak alatt :" .Virághuiláa idejében;" .Anyáip intése* Költemények Pósa Lajoitó. — Regénytár: .Zudorék.* Gyarmattay Zii-gáné restéaye (Keogridy Anul rajzaival.) — ,Seoki fia." Verne <*yua (a franczia kiadás eredeti rajzaival.) — ,Nem roskadtak le nehéz kere»ztjök alatt, mert kölcsönösen támogatták egymást." Rajz a régi alföidi életből. — .Még valami Pongrác/ István grófról.
— .Thomaa Ambrus' (srciképpef) — .A tivájezi haDOk" Fischer Karoly Antaltól. — ,A nagypénteki Ursa^ág"
R
Tat»a soh'wm v«« ide tU*m ntja ,
Bueiut muodok n«-krd u«p Fefyvprtar ¦t<-ts.
KlllvOXlk ¦ kolöllor L*DUT»uy*,
iften veled pyeraefcfcoroa sxep «»ut*|«'
Atnotjek méf tfjtMr a kit kápolmába,
Isadkozai » heljewen utoljára.
Azt *. beljrt M*a *emsi at mar j5*drt>.
H«s endk bog; f«j6a *»lok r«eg most tÖl*
I-j b*. mf|ii Tklfcmikor ntuaUreic
Kit idóre kpacium ti kteHrk
bféasea mm* le%« aajd a volt taniu&Brtok
At misdiff csak jól (ob4o! u nátok
Kiadta ttaló, aegvaltoziataak ax évek. De a wivem r6ji marad, elhifrjílek, S*eret«*t Antötrtck könpebt-S Mkemoek » iti mara4 eg? reat^cikeje
Iaten tfleá iMOt kolostor t*a ortkrf ! Búrm nob'M virradj, banen öroBokre ! ÜitNiFk már itt l«rm v«f*r4i, Éf vrletrk tscai Onotjh apacsai.
HALÁSZ MARGIT
és
IrU: JLLLS VALLÉ4
Miodeoütt csak hirdetményeket látok felolvasásokról új felolvasókról.
Kzek közül saár cébáayaD keresztül mentek a ifi {próbán, gyakorolták au-
é?M kari wnem H H
gukat a társasaitokban, taoácstermekbea és padlájsiobákbati
Én egyszerűen csak anonegyta lelkiállapotára vagyok kíváncsi, ki először lép a pódiumra.
Ha Cíütortökoo fel kell olvasnia, va sároap óta már nem tod aludni.
Az éjeket » bevezetésen rágódva tölti el bt padiií kisatötte már ezt, akkor a befejezethet ugrik- A többi aztán jön ugy is magáiul 1
Napközben görnyedazve dolgozik vizsgál, keres, vonalakat huzigál. Minden negyedórában felnink éd nagy léptekkel asjári végig szobájái. Minden fordu lóuíl megáll a tükör előtt, bogy onton posé-ba vágja magát éi elkezdi
.Uraim........!"
Háromszor is ismétli .Uraim* és aztáa elhallgat. Ha beiekexd egy pbrúisba nem is végzi be. Ma már nem decla málja el az egészet, mint tegnap Ma este ujy öltözik fel, uist majd bolaap. A főpróbát végigciinája a tükör előtt, mellet sanyargatva vagy különféle mo-solyaemeket erőltetve ajkaira.
Itt a oagy nap !
Hét óra van féi nyolcakor nyitják fel a tera«t H oyolcskor keadódilu Szeretné ebben a pillanatban visszaadni a pénzt és e menni. — Minden táoc/o! és forog zavaros fejében: a szerecesetlen még az első mondatra sem emlékezik mar! Egy pohár rumot kinüoak ieki, aelyet á Iá Sombreail kisnsszoiiy hajt le, a lábak megeróföd-oek, a »Liv lüktetése c*end*sfll-
.Belép" :------
Némelykor oly egyenesen megy akár a nyíl: leve:< ptletot-jár. leül. belekezd a beszédbe, de sokszor, azonban elveszti az egyeosúlyt, — a fejét és mindenkinek tyuüssemén keresztül. — padokhoz ötödre, székeket fel-döntve, érkezek a szegyei teljes, fekete pódiumhoz, leteszi iratait, kiveszi zsebkendőjét é« trüuzeni Aztán ciukrot dobál a poharába.
A közöaség azt találja, hogy idejét veszti!
Végre még egyet köszörűire torkán, kinyírja száját, mozgásba hóna őreivé; éi bestéi......
Minden t*kintet raja sze«eiödik 1 A szédülés elfogja, gondolatai öasxezava rodnak, nem lát már tisztán, hadar hipog .....
Ez némejkor borzalmas előadás ....
Hallottam egy embertől, ki tigrisre vadászott a sivatagban, oroszlánokat teriutt le és a ki egy felolvasáson, kétszáz néma hallgató elótt lázba esett és vissza vonal ni kénysseraU, pirorto akár egj kakas vadul forgolódó szemekkel. Egy másik, utazásairól beszélget ; minden jól ment egészen addig, mic egy folyó partjára nem érkeztek. .Ugyebár a GaORea partján voltuos, uraim?
.Igen a Gaoges, jól van, vizzei telve .... hogy ttgj fejexMm ki bm->am (törtlve az izxadnagot bom'okáru.) oem látok ebben semmi rosszat 1
Ah, az egy borzasztó pillanat!
Ai arai legjobban ravarja met a
bestélót. az a csönd a melyet c-tak haagja tölt be.
A beszélő füle tisztán hailjt, a caen-des légben, mindama baszootalanságo kat és boloadságot melyet csak egy folytában el tud mondani. A tömeg tapsoi, midőn azt a szónok legkevésbbé várja és hideg, énéketieo marad, midőn falrengető tapsokat várt volna-
Van oly hallgató ki aluszik vagy felkei és távozik .... Meg kelleae őket a székeken ölni! '
Exen felolvasások tehetségeket mu tatta_k; be és őzzel nem akarok rosszat mondani; de a valódi szónoknak korántsem az ax iskolája. Hiányzik itt a vita, a siéharcz.
Sxdlnéges kell. hogy a szenvedélyek ösjaeü közzenek a véffből. hogy villámokat szórjanak é* akkor nem mondhatná masat mindenki szónoknak. Nem , ma ómra, hanen malomkőre van szak-| ség, malomkőre, mely érezte légyen a | gyalut és kalapácsot, melynek játéka i ne (egyen tavam eg)' sxem só vagy egy porszem álul.
Hidegvérünket visszanyerendő csak egy pohár víz segubet, a melybea a kis kanalat ogy forgatjuk mint at ,U»d kerekét" éa lehajtjuk, a tarUl-mat nagyokat nyeldeave. Egy nő azt ¦aoodta erről: .Ez nem szónok, ez egy .......... kacsa ! ?•
: Fordilotu M. S.
Divat.
LetkMdeiTe fot t jó férj
Ejj n*fj ikaulyával . S amiat liet találkozik
Legjobb baratjanlr .Ho« »ieu.?- - kérdi tó
N'tvetvt baratjx : ,üj kalapot *iisek nömnfk
Hogv rogV'D probájj* ! táertlu kéftetn — méf m
Hocj mi* let* & dirat , Akkor pedij oetn leu már jó —
Vehetek mást — njat !
FARKASS KÁROLY.
— Somon. Január hó 17-én a muraszombati köckórházban egy sokat hányatott élet végezte pályafutását, a pálya, mely ilyen sötéten végződött, nem igy indult meg. Valamikor tekintélyes, közbeoulésben álló egyén volt, Zalamegyének egyik mező városkájában : hol « hetvenes évele pártküzdelmei ben befolyásos tényező volt a nena egy kapa-czitás kereste fel akkor vendégszerető hazát, kereste barátságit Volt része Bzereiő családban, vagyonban, becsülésben, meghalt szegényen, magára hagya-tottan. á amikor fonom az emlékezés koszorúját, a mindinkább sötétülő levelek kötött, összehasonlítom ai elhunytnak életét egy sokat hányatott gályával, a melylyel minden htbok oitangal bántak és sóba révbe jutni axt egészen nem engedték. így az élet igazsága nála ctak akkor ayilváualt, a mikor már öröaatelea életével leszámolt és megadá néki azt a kegyelmet, bogy az a fold fogada örök nyugalmába a hol egykor bölcsője ringott.XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN T
1896. MARCZIUS 7-e«
(Zichy Mihály -ajzával) dr Kin Anw-tól. — .Magyarok Amerikában.'(Dzuhay Sándor amerikai görög kith. magyar lelkén arczképével, > képekkel: A leisenngi magyar gór. kath templom; A magyar aegélyegylet tagjai > Km-plom előtt.) — ,A waártér Johannesburgban* (képpel.) — .A királyi sírboltban" Történeti rajz. Amerikai csigás sikló (képpé") — .A legújabb sskkirály' (P.llsbury arczkepéTei.) — Irodalom és művészet- Közinlézetek és egyletek. Sikkjáték, KípUIány. Egyveleg, stb. rendes beti rofatok. — A , Vasárnapi Újság" elóüzetéii ára ns-|yedévre 2 frt. a .Politikai Ujdoosá-k"-kal együtt 3 forint. Megrendelhető Franklin-Társulat kildóbivatalában. Budipe-t.IV, ker, egyetem u. 4 szám.) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Xép-/ lap* a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre csak 1 frt 20 kr.
Bt L r «» Is..
— 0 felsége Svaatils Benó Zalavár megye fői9pásjának állásáról szóló fe-mooilását elfogadta
— Egvházl kitüntetés 0 felsége s király Pály János kia-görbői plébánost s a zala-szent-gróthi váiasztóatjkerület országgyü esi képviselőjét, Aczer József gyu*ak?szii plébánost és Kauzly Dezső veszprémi papnevelői intézeti igazgatót a veszprémi széke* káptalan tiszteletbeli kanonokjává nevezte ki.
— Néhai Malit* János letenyei ügyvéd irodájának gondnokául az egerszegi kamara dr. Csempész Kálmán letenyei ügyvédet nevezte ki.
— Nagj-Kaaizsán néppárti nagygyűlés urtása april. 19-re halározUtott, a kokárdák már Horváth Honor Szeot-Ferencz r. áldozópap birtokában léteznek. Mit akar a néppárt '.' czimü röpiratot szélTéb'D-hosazában osztogatják.
— A balalonpartl villamvasut. A budapeit- Veszprém -kesztbely -csáktornyai villamos vasút kiépítése — mint ujabban érteaüiünk — a megvalósulás stádiu mában vau. A villamos vasút Budapesttől Keszthelyig még ez érben kiépíttetik, a jövő évben pedig Csáktornyáig s innen folyta-ólag egészen le Fiúméig fog kiépíttetni. A villamos vasuUt a villamossági részvénytársaság finanszírozza. Csak valósuljon!
— Antisairltlaták Nagy Kanizsán. Homes és Fey-oé az egész művelt világ előtt i-<mert és jóneva .aetispiritisták* a kik Cutnberland leleplezésével oly nagy fohüné-t keltettek, s a kik legutóbb Budapesten 51 elóadáat Urtottak, Nagy Kanizsán jönnek s a „Polgári Egylet', disztermébéu két előadást urunak. A spintisUk azt állítják, hogy tnlvilági szellemekkel lépnek összelöttetésbe, midőn terméízetfolötti jelenségeket és tcu'atványokat végeznek. Az elmúlt években Homes és Fey egész Európá-bso éj Amerikában a legnagyobb sikereket érték e. muutványaikkal, melyekkel bebizonyítják, bogy a Ispiritismus éa aomoambuhsmui épenségeel nem ter-mészetlolötti dolgok. Miután ezen érdekes, tudományos színvonalon álló előadások csak két estén a; UrUlnak. ismerje meg mindenki eme csoda", itt még nem látott muutványokat, melyek nem tévesztendők össze a közönséges büvészi mutatványokkal ellenkező eg tanulságosak és szerfelett érdekesek. Olva.ó közőn«égaok figyelmét felhívjuk ezen előadásokra, melyek látogatását b. legme.egebben sjánlhatjuk
— FtgjTaaaámismnik Unuló ifjmagának hangversenye márczius 8 án ur-tatik meg a Polgári Kgylet nagyterme ben. A jövedelem a milleaiumi torna versenyen való részlvevé*. költségeinek fedezésére fordiiutik. Óhajtjuk, hogy kiváló siker koronázza nemes bazgsl mukat. Egyébként a meghívót egész terjedelmében közöljük: Meghívó a nagyksmzaai kalh tógymuásium ifjúságának 1896. évi márczius S-án délurán fél 4 órakor a Polgári Egylet nagytermében rendezendő hangversenyére. Belépő jegy a földszintre 50 kr., karzatra 20 kr., Jegyek válínatók a hangverseny előtt a pénztárnál. A hangverseny tiszu jövedelmét s milleniumi toroaversenyen és kiál!iu«on résztvevő szegéuysorsu Uuulók segélyezésé.e for-diijuk K necaet czélra a {alulfizetéseket köszönettel fogadjak és hinapilag nyugtázzuk. Műsor: 1. Nyitány Roasiai Taacré.1 czimO operájából. Elöadjstfa fóaymn. ifjúság zenekara. 2. Diadalének. Hiadei Fr. Makkabeui Judás czimu oratóriumából Eoekl. a fógyma. ifju-aág vegyeakara 3 A hajodrolt. IrU Ceppée F. Előadj. Vajda Elemér VTI •¦«<- Un. 4 Olasz népdalok, a) A aap" a feayes égről ... b) Hová sieuz . . c) Mily boldogság . .. Esekli a fogytán, ifjúság vegyeakara. 5 Magyar ábránd Abráoyi Kornéltel. Zongorán előadja
Saller Aladár VH. osst Un. 6. Magyar I népdalok. Énekli a főgjmn. ifjúság ve- 1 gyes kara. 7. Pizzicato Ritterlő! op. 9. Előadják Schreyer Ittrán VHI, Stsin- | berger Győzi VIII., Haller Jenő VII éa Morandini Bálint VII osst. tanalók 8. A riporter. Monológ. Irta itj. Chatbó Aurél. Előadja Steinberger Győző VIU. oszt. Un. 9 Toborzi. Irta Amadé Dallama Arany Jánostól Vegyeskarra irta Harrach Jótsef. Éaekli a fógyaa. ifjúság zenekarának kísérete meüett a főgymn. ifjúság vegyeskara.
— Heti biztosok e béten (márczios
9 —Hja nagykanizsai KisdednevelőEgye- ; sllet óvodaiban Plihál Ferenczné és Milténvi Sándorné választmányi ugok.
— leglepetésuamka megy a felső Dunántúl góczpontjában Győrött, (Ks-zinczv utcza 3 sz.) mojt megnyitott férfi és női divat-üzlet berendezése és felszerelése A ezég tulajdonosok Fant és | Schlesiager, akiknek alkalmuk volt a I dunántúli kerület közönségének illését :
! évek során át Uuulmáuyozm. közvetle-! nül Franczia- és Augolország gyárváro-: ssiban tették meg bevásárlássikst mi-I által üzletüket főtárosiss jelleggé: ru I hízták lel. Feltalálhatja ott mindenki a jó Ízlést és a legújabb divatot és bizton ' merjük állítani, bogy ugy a berendezés, ' mint s felszerelés a legkényesebb igényeket is kielégíti. Ajánljak a ezéget. 1 kikuek uuzója legközelebb városunkba érkezik, olvasóink szíves figyelmébe.
— Népszerű előadás. Folyó hó 1-én tartotu meg az írod. és tnúv. kör második népszerű hangversenyét. A szép számmal megjeleot ha Igatóság UpiOk kai jalalmazu a kör dalárdájának ossz-hangzatos előadását. Második pontul Dr. Vörös Cyriil fögymo. uuár ur kísérletekkel egybekötött előadása volt ki-tazve, a villamosság körétül. A kísér létező tanár ur először a villamosság alapelveit és annak rövidre foglalt történetét adta t-ló; fájdalom, hogy az előadást commenUió érdekes kísérletek egy része oem sikerülhetett a páratel: levegő miilt. Ezután a kör zenekara adta elö a Czigányzeuét (Mohr Karolyiul,i élvezetet nyújtó harmóniával. A kitü-cóeu eljátszott darabot a közönség hangos tetszésnyilvánítások között meguj-rázutta. Utoljára, még a dalárda adott elü a közönség kívánalmára tébb magyar dalt
— A Eutfykanlzaai CaslBÓ vigalmi bizottsága a múlt hó 29-én megurto't
' böjti mulatsága alkalmából a helyzet | derültségéhez mért műizléssel mindazon i Saulol képét mütárlatkéot állitotu ki. akikről a közönség tudja, hogy jó gye- . rekek, vagy specialitások az arany ifjúságban. Mindenkinek figyelmét megkapU a türelméről ismeretes Liba Dóri czin-gár alakja, amely Faublas lovagra emlékeztet Ebben a dertUtséget párolgó ' teremben szellős jelmezekben lebegtek városunk szépei, kezdetben körnlállva a teremben felállított gyógytermet. bol a szenvedő emberiség Csiklandozó, Foghuzú ' és Krakecz doktorok gyógykezelését vette igéoybe. Discret szolgálatát Pólya orvos ajánlotta fel A nyugalmas megfigyelőket azonban csakhamar felzavaru az alvilág-ssigonyzó asszonyördögok hada, kik fii -siketitő lármával emlékeztették a fiatalságot, hogy az örök női vonz és hogy a táuczhoz hozzá kel! fogni. A fardő-biztos erre a meztelen lábú Koeipp-fDrdő vendégeket a teremből kivezette és megkezdődött a verejtékes munka, íme azon hölgyek névsora, kik jelmez- • ben jelentek meg: Alvilági daemoook: Dr. Schwarz Adolfné, Dr. Eogl Sándorné. ! Rosenberg R kárdné Dr. Rottuchild ! Samané. Dr. Geró Józsefné. Dr. Blsu Simonné (morvs pesztooka). Hoffmann Józsa (harlequin). Herlinger Olgi (fene-leányj. Ledofszky Arminné(rózsa) Fischer Irén (tengerész gigerhj, Kohn Adolfné. Lichtscbein Lipótué (harlequiaok) Prager Sarolu (emanczipált aő). Hofrichter Emma (tyroli leány) Kaufmana Bélán* 'CzigánynSi-, Bapoch Lujza (pirforee vadász l, LőKinger Amália (angyal). Sauer Margit (Röntgen potograpüas) Sattier Irma (leneleány), Sauer Adél (vöro*-bóbitás). Lengyel Kornél (jokey), Hendeiy . Uermint (j°key) Hocn Janka és Karolin (bébék). Neufeld Lma (Éjkirálynője I. Kohn Ilonka (matróz) atb. Jelen voluk meg: Graabaum N'etü, Roseabérg Emma, Kari Irén, Wallenstein Malvin, Kohn Katicza (Bókahegy), Saznuely Olga, Káldi Iréa. dr. Hausneraé (Kis-Komárom). Gold-Kbmied Jákóné. Goldbamroer Károlyoé. Kertérz Józsefné. G tettner Salamonná, ustettner Vilmosoé. Bettlheim S:gfnedo<\ Blumenscbein Vilmosné, Grnnbut Heo-rikné. Reichenfeld Gyu.áné, Reicbenf-w Edéoé, Goldsteiu Jakaboé, Schertz R -caardné. Ebenspanget Lipótné, Weiser Józsefné, Hosenberg Izrselaé, Kohu Cmiloé. Szsbó ítik-áné Prager Béláaé, Rapocb Oyuiáné, Vaschanzker Mórné. Bariha Lijomé, dr. Villányi Ueorikne, Wíisz Kerenczné. Ksldi Móroé, 8attler Jozsefoé, Hoch FOlöpne, N nlelii H-n
rikné. KotkKkiM Zsigmowlae, L«M I Miksáné, S/.omiler Nstbánné, Goldmann , Sanraaé. Breier Ignáczné, Rozenberg Pálné, Grünhat Alfredné. ZerkoviU Al-bertaé. Uagyel Ignáczné, Weisz Adolfné, ; Deutsch Józsefcé Ssttier Marne. Lengyel Bernátaé, dr. Bnacb Zsigmondné. SaawEdéaé. Fi.cher Iínáczoé, Hoffmann Mórté, Wallenstein Frigyeané stb. Az első aégyest 72 pír ránczoita.
— Oyáazalr Vaehott Sáador koszo- j rus kíltőnk ritka jóságu a szeliemdűf orregye, szlleteu ecsedi Cíapo Mária ! umS nioci többéi Az írónők egyik ragyogó csillaga tűnt le a magyar- iroda Itm egéről, lapuuknak rég idő óu egyik ; legunepeltebb auakatársa volt. különösen Alsó Lendvára tőrtélt kő'.tőzkő- j dése idejébeo. Mély fájdalommal osz- | tozunk a csilád keservében s ban^ő résztéttel közöljük a gyászlapot Vachott-falvai Vicbott Károly mint tia. és neje Hibony Olga Vschott Erzsébet mint leány és férje Kovács Józs»f p. u. igazgató, — Györffy IVoaa, Kovács Ilona, ; Vacbott I«s Olgj. Marcsa. miut a no kák, Eeseái Cupó JazeSi, Séd; lstvánné : Csapó Hermina. Csapó Gizella niot no- \ vérek, mélyen szomorodott szívvel jt- ' lentik forrón szeretett édes anyjuk, nletíe nővérük és anyósuk ozv. Tachott- j falvai Vaehott Sándorné szül. ecsedi Csapó Máriának a halhatatlan Írónő, a sokat szenvedett oö a legszeretibb anya és nagyanya a legjoob testvéroek. életénak GT-iit évében f. évi február b« 29 én este 10 órakor végelgyengülésben, Gyu akeszi-ben történt gyászos elhunytát. A boldogult-nak hültt»leane f. bó3-ánd u. 3 órakor fog a gyolakeszi-i sirkertbeo örök nyugalomra letetni. ^yala-Kaszi, 189G marctius 1-én. Aldus é« béke lengjen á drága hamvak felett!
— Eljegyzés. Frank Vilmoa helybeli kereskedő jegyet váltott Kotbschild Amália urhöigygyel, Hothschild Sándor magáazó bájos leányával.
— A magyar raaa erdekeben a ¦ öveUezé sorokat leaadik: .Mindinkább közeledő ezredéves ünnepélyünk, bizonyos lázas tivékeuységre setkeoti hazáak ifjúságát, azivvel-lélekkel bar ezol a szép tztagyar mha Tueléaén. Uroök. urak, irodalsii. társadalmi, politikai előkelőségeit kalömböto véleményt oyilváziitottsk. S így tudjuk azt, bogy a legtöbbje elítéli, csak kvrésebb része beiyeseli az ifjúság e Jiozgalmát Lu a kisebbik táborhoz, szegődve, üdvözlöm hazánk ifjúságát mert aem uiáiom ezt crapiu ku sóségaek. büszkébb önérzettel dobog meg alatta a szív. Öltsön tehár magyar ruhát ét lecyen ez kiváltsága, a lapokból tudom, hogy egyes lelk.es bonleány mily hévvel karolta felv*valóságos propagandát e*í-aál a női magyar mb» nseléaen. De ezt helyeseloi «zért sem tudom, mert legyen ez mindenkor csak dis'öltöoye a magyar oőnek, drága és szép, ne vonjuk azért azt a közospiasság porába. Azonban igyekezzünk oly irányban hatói, bogy ne legyen magyar leány kelengyéje teljes e ruha aélkul. a mit minden tnnepélyescégek alkalmakor évek torán át viselhet így eiénre hiszem a o.élt általánossá téve lasaankint a magyar ruha viselését, de megmentve a köinapiaaságtól.
— Oyászhlr. Kövrtkeiő gyáezjelíio-téieket vettík: Özv. Ka-«ay Anulné szOl. Prasszer Ilka a jaját, ügy alulírott gyermekei én számos rokonai nevében mély fájdalommal ladatja a felejbetetlen jo férj, atya. testvér és rokkannak Kasaay AnUI nyűg. posU- és táv. főtisztnek folyó hó 3-án déli 12 órakor életének 65-ik, boldog házasaigának 36 ik évében a halotti szentségek ajutos felvétele után végelgyeneü éiber. történt gyászos elhunytát. A drága halott földi maradványai f. hó 5 eu d. u. fél három órakor fognak Vörösmarty tér 425. számú saját házában a róm. kath. hitvallás srerurtásai azerint beszen'.éltetni és a helybeli róm. kata. sirkertbeu örök nyugalomra helyezutni. — Az eneeaz-teló szent mise áldozat folyó bó 6-án d e 10 órakor fog a helybeli szt Ferencz-reoUoek plébánia templomában a atio-denoatóoak betaauttatm. Nagy-Kanizsa, 1896 évi márezius 4-én. Áldás és béke hamvai felett! Kassay Árpid, Kassav Géza, if,. Kusay Antal, Kassay Etol férj. Kireneh Jánosáé. Kasaiy Irma férj. Szemző Gyaláné. kCmsay Paula férj. Wiaszák Ferenczné, gyermekei. Kassai Sándor, Kusay Vilftor. tesi vérei. Prais-szer Gyula. Prasszer Jó/^ef sógorai. — Merkl jáaosné szül. Piaer Anna és férje Merkl János a maguk, o*y az önzés rokonság aevében fáj'laloaimal találják felejlhetlei jó édes anyja, illetve anyósnak Paner Fereoczné <z«l. Szomaar Erzsébetatk, folyó hó i-n reggel g órakor éJeOaek 70 ik évébea a halotti szeauégak ájutos felvétele ntaj tonéat gyászus elhunytát. A drága b dott földi maradváayai folyó hó 5 éi d u. fél 5
arakor fooak afanai atexa, 1014. an kálbu rreaTksU.aJtvallás azertartáaa. sssriiit t>ss»«tellt]e(|é. a bábeli ro» kath. airkertbea S* nyugalomra he-
lTettetni. Az ongeazteló szeat mise áldozat folyó hó G án d. e. r órakor fog a szent Ferenczrendoek plebátHs templomában a Mindenhatónak bemutatutm. Nagy-Kanizsa, 1896. évi márctius 4 én. Áldás és béke porai lelett!
— Közgyűlés Az izr. bitközség évi rendéi közgyűlését f. hó 8-án délután 3 őrskor unja meg az iskola utczai ház nagytermében. A közgytléa tárgya :
1. Előjárósági jelentés az 1895. évről.
2. Az 1895. én zárszámadások előterjesztése. 3. Az 1896. évi költségvetés megállapítása. 4. Netáni indítványok tárgyalása. 5. Számvizsgáló bizottsági Ug válaszUsa.
— A snagyar dlitnka A mi díszruhánk mindig a iegszebb viseletek közé tartozott. Csak ujabb időben hallottunk panaszt ; magyar díszruha ellen. Majd nehezetek majd pedig formátlannak mondták E pansuzok is jo gosak is vo tak. mert az utóbbi időben számla<an kontár teljesen eltorzította a szép magyar viseletét. Most azonban akadt egy-két iparos, ki megmeutette a magyar ruha dicsőségét. Különös érdemeket szerzett magának ez iparág fellendítése körül a budapesti Balog és Böhmer szabó ezég. (üizella-tér, Haas palou.) E ezég belugja Balog Béla még az orBzáj régi kastélyait is beutazU, hogy a diszruha készítésének titkát megtudja. Balog és Böhmer ezég az általa készített szebbnél-szebb díszruhákat, a béten mautta he műtermében, egy leginkább festőkből álló szakértő közönségnek. A korhű díszruhák ugy •üanyuségük, mint sziDpompájuk által méltó fel'Quést keltettek.
— Heti Mogtyeló e bélen (eárcz. 8-—14.) a nagykanizsai önk. tűzoltó egy let őiu»yáján Schável Lajos szakasz parancsnok ur.
— Caertin Károly szeretett alispánunk márczius 5 én Urtotu a városi uj képviselő testület alakítását Nagy számban jelentek meg a testület tagjai, a virilisták, a régi ás nj képviselők néisors fe olvasutván, alispán ur a városi képviseió testületet megalakult-nak jelentette ki és s tisztujitást márczius 17-ére ttzte ki.
— Hirdetmény Folyó évi márczius hó 3-án a város belterületén (Eisinger háztól a főgysinázium felé vezető utón) egy korai karkötő elveszett. — Felhi-ratik a megtaláló, hogj «« s rendöT-kapitáayi hivaUlnál adja at. hol a tn-lajdonos által illő jutalomban részesít-tetik. Nagy Kanizsán. 1896. márczius hó 3 á<i A rendőrkapitányság.
— Gyáaskir Városank régi s egykor tevékeny po gára Gödórbázv István roeg-n,|[. _ Temeté-e mnlt vasáraap délután történt a polgár-ág nagy részvéle mellett. Béke bamvain :
__ Napi biziosek e héten s népkonyhánál : Vasárnap Pollák Arminné Kohn Ilona, hétlón dr. Fülöp Kázmérnr, Mikosíi Hedvig, kedden Ledofszky Ar-minné, Hir.-rb Hedvig, szerdán Tuboly Gyuiané, Nyn'y Gizella c-üiörlOkös Blumenscheio Vilmosáé. Maulwurf Mai vin. pé.teken Grflobut Alfredné, Rotb schild Amália és szombaton Scberz Al-bertaé. Wajdits Irmz.
— Idostáajok Nagy Valéria őr-Jia<yné 1 frtot, Kaufmann Béláné a
casinói malatságnál gyűjtött 2 frt 86 krt; Wusztl Lajosné egy «ajtár káposztát voiuk szívesek adományozni, melyekért hálás köszönetét nyilvánítja az ein.
— Néppárti értekezlet tartatott f. hó 5-én délután a Szarvas szálloda nagytermében, bol az esős idő daczára mml-egy 500 ember gyOlt össze. Az elAérte-kezlet czéljs volt s f. é. áprii 19 ére tervezett néppárti nagygyűlésre való szervezkedés, előadó volt Horváth Hosor szeotfertnczreadi áldozár. Megválasztották elnöknek Onmváry Gynia ügyvédet, aleloőkaek Tuboly Viktor agyiédet és jegyzőnek az előadó áldozárt. A szervező százas oizotlságot pedig, melynek névjegyzékét helybeli és vidéki polgárokból már elére összeáll itattak, felolvasták, mit az értekezlet éljeazéssel tadotnásml vett és azún szép csendben szétoszlott
— üagyar Osztály Sorsj.tek. A Magyar OazUly-Sortjáték — mely nye-reményeioek sokasága és magasságával, nemkalónbea annyira kedvesó esélyeivel nemcsak hazáakban, de kallóidon is oly népucruséget vívott ki magának — második osztálynak auzáfát márczius 11— 14-ig, tehát már néaány nap múlva ejtik meg a kormány lelagyelete alatt és dr. WeuiMaa kir ko-jearysó jelen-létébea. A kórtUmény, hegy ezen sorsjáték itóMi házasánál kisorsolt aagyobb fonyeretaenysk vidékiek áltsi vásirolt aorajegyekrs esfik, — annak közkedvelt-aéget még inkább növelte. A már leg-
közelebbi szerdán kezdődő huzúaál 10.000 nyeremény fog 1.648,900 jor. összértékben kisorsolulni.
— Tartó* gyógy siker. Fájdalmas csúznál, a derék-, testrészek éB a fornó könvén yes bántalmainál a „KoU-féle frasiczla borszesz és aé« val ralö be-dörzsölés sikerrel használunk. Egy üvet: áraílO kr Szétküldés sapoota utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k udvari szállító által Bécs. I Tucblauben <> Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésékben határozottan Moll féle ké szitméoy kérendő az ó gyári jelvényé vei és aláírásával.
Felelő" szerkesztő és kiadó -BÁTOBFI LAJOS
\ HaalsIUtt rrketr „elyca. taraiunk .1 ' 1 ec-T mintát a tfdbi uasdékolt aHypmbOI. tt ' 1 a hamisítás rugtón kideral Mert sjí( a Tilódi • jól featftt teljem az PW'fiin^ nyombaji Aas>ea4dArúdiJí ét 'aaktiAaui 1 kialasik, mac« Btin cMkély barna aamui hagyvia ; addi| a h&mifiiott felyem mely uirtM axinn axaloBDáf lett és köDatea tfirík) ia«aaa torabb ég (miatbnrr rattitallai a festaoyagtöl uiilettrn inrabb iziaoakí H atktétbana haamt hag) nLagt utaa, mely Tal6di selyem m6djan sobs bttxe nem p&ddrddik. csak mef(örbbL|Ha a TaJódi selyem hamuját ; 6SSS« nyomjuk, elpomk, a btmilkviDyr 1 nen. — Heaaebtra; U. kt kir. ud* ' aaálliUi lelyeairjara Zlriehk«i. aaaboi ; nállit*a,póatab«r- és Tammeiiteaea azifetrn kdld bárk oek is mimákai. >kar efje« Allu ajúkre **]ú , akir t>|i^i Tegekbea lefö va-lödi seljemsaóveteiből S>ajnl>acxiuiLettlc lelfkre III krex-, él leveleiöUpokra i kro. kélrex racasxtaado Magrar n/elvro irt megreadelések ponlotaa "lintéKtetDi-k
XX nrxm ci.ik'l'io-eck tjlnljik
COMSTANTIM-aUELLE
a fér* t-s .*iLx'' «itv
EMHA-aUELLE
Gleicbeabergi forrás só
lr>KaTÍtüniit>iiek beliicoDMtlt tn*ít-lfgiHi ftti ]tgti>$zenrk torok ei orr beiefífgfio^I iréüttty GMrebtsktrffeH Hajn I t<l
SlB-( 30 r|
Hirdetések.
3222itk. 895 Lrk. decz. 16 án.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóeág közhitre teszi, hogy a kir. kincstár Tégrehajutónak Tóth Erzae férj. Balassa Andorné pólai iakos elleni ; 101 frt 87 kr. tőke, ennek 189* nov. , 6-tól járó 67. kamaui. 9 frt Thajtáa kérelmi s 6 frt 95 kr ezutuli költségek iránti vhajUsi Ínyében a nagy-kánizaai kir. törvényszék a (letenyei kir. járásbíróság! területén fekvő, a pólai 723 sz. tjkbeo A t 1241 hraz. a. Tóth Krzse Balassa Andorué tulajdonául felvett 308 frtra becsttit ingatlan a pólai. község bíró házánál 1S96 éri márci hé ; 38. uajás * e. 10 órakor megtar- ' tandó nyilvános árverésen eladatni f-?K.
Kikiáltási ár a fenuebb kitett becsár.
Árverezni kívánók Urtoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy ővadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Lelpwvéo. a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságánál 1895. évi decr. bó 18 napján
NTNKOVITS kir. aljbiró
3221|tk. 895. Lrk. decz. 16-án.
Árverési liírdetrnény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kiiMtáruak Tóth István pólai lakos ellent 14 ín 03 kr. toké, ennek 1894. november 15-tól járó 6*i, kamaUi. 7 frt 50 kr. végrehajtás kérelmi. 35 frt 95 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ftgyében a nagykanizsai kir. törrényazék (.a letenyei -kir. járasbiró ság) tertletén fekvő, a púlai 49. sz. tjkvben A I 571a hrsz. ingatlan, t azon levő 32 népsorszámu Tóth Uváa tulajdonául feltett 231 frlra. ugyanazon tjkvben 1 650U hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett TiKság kötele. U frtról és T36lb hrsz. ugyancsak Toih Iitváo tulajdonát képező váltsa* k0« les 170 frtra becsalt ingatlaook a po-lai koz^égbiró házánál I8»«. •" ™*r" czas h« 86. B*s,já« d. «¦ 10 órakor megUrUndo LViivános árverésen el-adatni fog ,
Kikiáltási ár a fennebb kitett bec*ár
Árverezni kívánok Urtoznak a b".«ar IO*L át készpénzben vasy óvadekkrpea pawrban a kikoldőtt kezéhez letenni.
Kelt Letesyén, a kir járásbiró.ae mmt telekkönyvi hatóságnál 1895. évi dectemher bó 18-án. ; NI NKOVITS kir. aljbiró.\XXV fiVPOLYOl
ZALAI KÖZLÖNY
1896 MÁRCZIÜS
ária-* ^czslli
Gyomor-
¦5: cseppek
!e,7w9"""íiteü^*- "^"^J^.
• Maliiul - >.'>'¦*¦¦>¦
rilautá*. morgdrts
htzonvull
J-;..:i':f- )>.<i»tnal .1 Havla** DawjvrMryprk t-^fk <>u kitti iiutíi' í. !¦;/¦ inulUL. a ntll iui im*jc szűz iii/"!i\ iltatii tanúsít. Ejtj ki* Qve# ara It w.iüilaii uU»ilas*ui4 nnüU 44) kr.. na+-\
MaevarVr-jz^i furakor: TLr*k
király ulivV li'^l
A *.tljtv.vr <-».-'aláírást tttzrtíx-i. i.-«-k tiiffctt'kmtrnrl Csak oh cseppeke! ¦—¦l AUvadui. inrheknel. Norkobtán /.a-i -uU? v;m rayasiitva a készíti .....msaui! ( Bridy r> eu-ii frakkul:
KvOY-KaM7>AN Prafcr Beia >* Br'.rö
j,! ><* »j.>fT«»M^tí-Vo*4. _ Barcson
K.i|,iH Sándor frvóir v»;ít'S7 arakníí
frt 50 kr ert negyedévre
negsztirézben bárki a
,MAaYAE HÍRLÁP
leejohli, le^írdekeseWt.
Hlggetlen. demokratB pOll tlkal napilapot
.'•s Wnwii«ra » „MGYARHfRLlP" m*?
Mllleniumi Alhuraái \ 11 n-yai»
- lloili ára 2 f.irliil - • 11—»J «-'H
Kiűfii-iést li'vpljcjsyck'ben is "elfogul .1
JUmBBIÍUP11.ÍIIÍ.ÍTlllll
BUHA P E ST.
V kpiülpt, HonviHi-ntoza 4. szám (Az uj országgyűlési f*aiout szomszédságában, i
Tüsifa eladás.
2őO köbméter kitűnő minő-so»fü tűzifa oser és bükk keverve, eladó. A fa udvaromon megtekinthető. — Állomás helyben.
Lenti, 189fi mirczlU'i hó 4-éo.
TÓTH SÁHDOR
plebunos.
.4 MAGY. KIK. ÁLLAMVASUTAK
Yárosi menetűé irodája által létesített
utazási és ellátási-vállalat
mir moat bocsát ki igeo mérsékelt áron
UTAZÁSI ÉS ELLÁTÁS/ JEGYFŰZETEKET
melyek ára esetleg részletekben h lefizethető.
Kzen füzetek rasuti menettérti jegyet gyors- és személyvonatukra, a vállalat újonnan berendezett
g r' saját bérházaiban "W
kényelmes lakást, étkezést, ugy a kiállítás területén, mint a város minden pontján levő elsőrendű vendéglökben és kávéházakban ia neljek
névsorit > küzöoség megnyugutisára márczius elején íiinttn közzé-tesszük}, kiáilitási-. 6á-bud&vári belépőjegyeket stb. biztosítsanak. Felviligositásokkal és tervezettel szolgálnak a vunti állomásfőnökök, a vidrki menetjegy-irodák, & vidéki képviselőségek, az összes községi és körjegyző urak, a .Hazai* általános biztosító r-t. ügynökségei, valamint
A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
városi menetjegy-irodája
BUDAPESTEK, HUHQÁRIA-SZÁLLÓ.
Bejelentéseket helyben elfogad:
Bar.kegyesület r.-t.
ooooooí'coooocoooooooooooaooo
3QOOOOOC
?oacxjooooooooooooooc ?
8
n;

"~ lak
WlOLL SEIDUTZ POR
A H>li A felt Seidlití Mf.k tan
•m«at tünteti fal
indif nasTObfe elterjedéu «.T7e'c — ktnu 1 frt •- e
HamisitatK törvényileg fenyittetnek
MOLL'FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
iffmikicaahh |yaatr «• at-llékrtfcedei. [nkjit&aulom. v*r-; eU^.i. .> ifl^i himzernek --¦ Ari «|v le#»c»tt«it trrtttl á«
1
n
1 ! 1
?
u a
?
Q, Csak akkor vileúi h* ""••¦>tii\t n»», mdi.i. v .
O
ÖiU-Hj
O >•" ert4«u í»H ara »0 Hr»|cl*r __________________
|1 Moll Salioy] szájvize.
3 K6»lk.trt«»t |..i,>lj«..«, mk.c.j
5| A uiiDdt im»; i izÁju^Ktiluual kalotioaru i'oato* hinnelr Icoru gyeno^L
?! :i"Ufk f/áiBÁra; mert « ixajtiz x f»c< tQTAMii pp4é{^ét bizutsitia a
g -.«,: lofiaju ellen - Efy ¦•<! A »ií|«ir«"l elllUlt i«>| in :
li-fii • fraa í
:«f kőii*eoj, JE
ek. mn,: lei *)ETMer»(«ind 50 krajezar.
F 0 » z .• t k u I J p
Moll A.
gyoyy«z»re«z, es e» kir. udvari szallite által, ja ^
Béra
O

i., Tucuinube
V(4ékl ««fra«4«lta«k aíMVta M> "t«»it atl'Ctt tei)«iltitaik /4 rui(t<irailc6an tessék határozott in MtJLl. A. aláírásával és M védjegyével ellátott Készítményeket Kérni.
g| Raktár : Sagy-Kamzsdu Rotenfeld Adílf 8« Fia g
oaaaaaaaaaoooexi'ööbaboobóeöSSoaaaaaooTOOMo
oc oooooooocooooooooooooooooo
55
MARGIT"!

GYÓGYFORRÁS,
MAGYAR SELTERS

Vi^flrmfzvi1 a tMjöapfsli m. kir. *f\rtririen Szerencsés vegyi ö#-s.7etétele. keVf-! azatmtl. ii* c-i-^R. >ltc k«[<~>' u^ruBvtartaim.i kiváló batásnbsk biíonxul'. kOlünósen tfldttbápitalMahtiél, f- hol s siahaa ^/ '-ns.-iv ntccélyMi jfn»nl«te mtgóvja a beieppt a káros, sőt resiedeimes i2g;i'islol, d-enlieo a féliR itölött "'-1 isv c^jj-s^á^a a cyó^rhaiasa alkairésT^kni-k a h«-tef testrészekbe vaJo fvors «s biztos f«lvéie'«i eszközli l^.e,. luUj^ionsiganat kűszöriheti a Marjpl-forrom azon krriló el6oyét u, bofr a hal szabad Síi;nsaUartaiom-ten rr&trt>b aaviny.-tsek. mnl a ••Her«i, tleieberfcer^i, UWAhafoliliaai, küloüo^n tAslttvérzé-»aknél atar nem aJkalmaziiatök, a abujit-forráa itt u 1 leK.><>kb haLis me.>:; foJyton basznilutik
A t«.1éact*Q*k klimatikav f^cytatézeiiMiwQ. k^Uüoösrn a lef^átoKüíottab^ Górberadorfban
a Marrlt-nz ollbonossa valt — Or»o«i tekntélyvtr.k Budapí'rten dr. KorinTi, dr. Oebhaxdt, dr Navrmui ds, Poór. dr Két'ij. ár. Baxbas; Bécsben: dr. B*unl*«rg« dr. Doschek. sib. a lejyoub eradm«ny m>-_ .-. lía.iiiarzat n í-^gxtt-, •wiaztl- 4c hugyszerw^k »ÍU1«üü« hurui'ia bintaimaioá1
Mint ivóvíz
pruervati* gj6«TmzcrBek bizonyult a lL.Oid*flrm«flb«tege<i«í elle
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos íbraktár
nty
üjyjzis'ea kapUalo minién gyógyszertárban, iiisxerkerMkeAésben •¦ vendé jlbktien.
oooooooooooooooooobooooooooooooooooooooooooooooo o
Lf COOOOOOOOCOOOOOOOOC OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOXXXV. EVFOI.TAM
ZALAI KÖZLÖNY
1WC HÁRCZICS 7 («
mooeoooooooooooeooéeooeoeooc
X munkácsi uradalom gyógyvizei
elsőrendű orvoii szaktekintélyek által a legjobban ajánltatnal: és pedig:
a POLENAI
forris
koszténynél. a hugy ntak huratos bátttal-miioá'.. Dtabetesnél l^&t&Si torok, gége í! hörgők E két vimek hurutjainál, gy0Blor ?é>ljegje.
FROMMER M. HERRMMH UTÓDA
ma«na«rM:ere»kedéBéiieli
a SZOLYVAt
forrás
kósiiéi; el
búi;«<jbajokiial, tesekó Dél, hojrjbomokaál. ¦ légutak feliratos bántal-nuinál. sárgaságnál « elisiroijdás ellro stb.
na«r
^SKS * BUDAPEST •
díszes Irjíuziikii, mely kiiditra noen és
és bélbajokná!, Chlo-rosis Atonis stb
A .Xrll ERZSÉBET" forrás
medv
rendkirsli kellemes itO és üditű savanyuviz. A légzö szervek idillt bu-rutos bántál mainál, tol-
ságos gyomorsAr képződésnél
dült gyomorharntoáJ. étvágytalanságnál, fertőző járváoyos betegségeknél, mint diaeteti
eas ivó tíz.
Gróf Scíóíiorí Drádilii iLazLatósáLánáí
MunKAcaon
NAGY-KANIZSÁN kapha.ú: Fesselhofer József és Roaeafeld Adolf uraknál
Schicht
SZIN-
SZAPPAN
igen jól szárított kitűnően tisztit, legtakarékosabb a h a s z n á 1 a t b a n
Tisztaságáért és ártalmasságáert a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik Egyáltalán a legjobb a létező szín-szappanok között. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Ktplulú i Irftübb deuil-ttlrttxs. Képnulőjr Bu-Uern r*ar«rr : DE-tiKLLF.R KÁROLY. Akiiieaii utrM t.
m<uk téxnt raök M. A bál wk kiváulr*
kiállhiw á kaUrtik.
1 Tafj 100 Itjbu M frt
í : !S : S:
i . íoc sa
t . íoo 1 so \
Kai • kiidudó WMtk hoaolibM rmk ae*cuk. >¦¦>¦ kistn« fogta, i ttoUek a •<( nn U111 im •!-
J
^TjüiiSdi egészségi és családi kávé, m. Ív !?V' Kathreiner gyártási módja által a ke<i-velt valódi kávé izét nyeri. Kitekintve egyeli előnyeitől, már ez okból különbözik eztti maláta-kávé minden más hasóuló gvárt-mánytúl. ~ ^
A Kathreiner-féle kávé a legizlete-sebb. lege^i'szségesebb és legolc-sóbb pótkávé. Természetes tiszta gyártmány egész szemekben, miéit is fulette előnyösen használható, as őrölt s pz ukból a vevő küzünség által nem ellenőrizhető pótkávéval szvmben, melyek hatósági ">zs !<iiiat<ik tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák.
Eleinte csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner kávét a vahuli kávéhoz. ^ igy az »-ü;eszsé^re megbersüllietetlen hatása mellett minden háztartásban jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk.
A Kaihreiner-féle kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyui Sói macában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Katlireiner-léU-ká'.é a legjobb erősítő szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egysze!*smind a legizletesebb ital.
Lelkiismeretes gazdasSZOny vagy anya általában kávéivó, egészsége érdekében perczig se habozzon Kathreiner féie Kneipp-msláta-k^vét használni. Az értéktelen hamisitványokknl szemben, melyekkel ma is csalják a közönséget, a vételnél vigy.i7.ni kell & fehér eredeti csomagokon látható névre:
)
)
ö
>
5 5 ) •> •> ¦>
»
•> ) ) ) ) >
i
> •)
Kathreiner!
gy S*ji: trdrkükben m eng*dj«t mx^ukst ráb«szétai!
ralódi „Kattreinrrt" sohas«m szabad mi* csorruglisl-wí vag>- ityitutt •ni ke ti t ílAiini.
MAGYAR OSZTÁLY-SORSJÁTÉK.
3500? pénznyeremény 1932000 korona teszérlékben.
MILLIÓ k"r0Da
Lega-tyobb nyeremény a ietíkedvezóbb esetben
A II. oatálv húzása s\ 1896. mirci H - 14 ij *
Nyeremény korooa korona
100000— 100000
, 60000 - 60000
4OO00— 40000
3OÖ00— 30000
2O0O0— 20000
15000— 15000
10000— 10000
8000— 16000
4000— J2000
2000 — 20000
1000— U000
400 - 40000
R ( t V
H. O3ZTÁLYC VÉTKL-SOR3
JEX5YEK ÁRAI:
1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad 40.- 20- 4- 2-frt.
A III osztály húzása MM maju» 12-28-ig
Nyeremény koron* korom ljut»!tomdij60000O— 600IM
111
13
100
860
9000
10000
200— 172000 120 — 1080000 . 16+SOOU
II. é< III. OSZTÁLTÜ TKUKS %%_
SORSJliGYEK ARAI: s|i,
1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad -JÍ, ~ J> ¦§0— *•- •- 8-frt f^t
Eien eredeti árakon kival II. oaz- ='^ Ulyii ureiegjek Degrendeléaéoél f-^ ajánlott levél portója és nyereménj- <Jj.S_ jo jegyzék dija fejében 25 kr., teljes 200
aorsjegrek megrendelésénél pedig 265O
ajánlati díj fa 2 nyeremény-jegj- 22000
2 5
10 34
yj lékért 40 kr. küldendő be.
400000— 400(»M»
300000— 300in»"
200000 20000
100000- 10000"
40000— 80000
20(100— 40000
10000 - 50000
8000 — 80000
600*- 204000
2000- ÍOOtiűO
1000_ 200000
200— 530000
150-330OOOH
25ÖÖ7|W!.«fpj>Ul*6284O0"
Sorsjegyeket ajáal és uétHld az tuszegnek posuutalványon ialó elóietes beküldése mellett *»gy ntánvéttel
HBIUTZB KÁBOLY. Bndapest, Szervita-tér_3.
.
_______ L*TTOHEI\WE BLPAPKWT
omatott Itj. Wajdita Jóisef köiyraromdájábaji Nagj-Kunoán.NAGY-KANIZSA. 1896. marezius 14-én.
11-llC
Mltfimetétt *r:
iceas tm . t fct - kr
'« evr» . . . 2 ín 50 kr SffTMém ¦ 1 In 2i kr
Cjtjci uaa 10 kr.
H 1BOSTfi KK
M*abbi tortn i
ltt-Tkiüss
Mtit saranként 10 krtrt •*»' , il.4Uk amdca «C74f 3U kr iaateodő
évfolyim.
ZALAI KÖZLÖNY
saj
Ujat mrkauú-kUdó xetua Xft
A nagykanizsai . Ipar-Test&iet , ,aoagy-kan
részvény-társaság*, a .nagy-karnisai- és galambokiookéaies tnroltó-egyltt", i DÓegiief „n iamzaai ur. ,-otékooj Dóegylet', .sicgéovek tápinté»te', a .katonai h*LaUyáo
j HáUrl
bér.
terelek sea fofaa-tataak el.
EexirftUk r !••»¦«¦ k
ti DéixaiaiTakarékpénztári .Ooaefélyxó azovetkezet', a ."otori takarépénztár
nagy-kanzaai iisdedoevaló efjeilllef a ,oaor-k*ai««»i twúto' járá»k6r', a .nagy-kanizsai kveaztény jótékony
lapja
ígviei" n iiiii-t- !*•• ^,«-«-i -—bj— , •—e—.— - *¦--------- '---------- ---------í— -•*— - .soproni kenMkadelnt iparkaatara' nagykanisaaí kftlválaaztBaáoyáaak mvuaioa u
HLT°ENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYESTARTA-LMU HETILAP.
A Magyar Szaat Kff«tt 0r«i4fai
Bék« a habon kaavaira! 1S95 deczember 14-én alakolt meg hazánk síimen kitdoösegének, ugytzintéti fö- és székvárosuok l«g-elókelób. társadalmi kdreinek jel«D-létében — a békemoigalon lelkes apostolának Sanoer Berta bárónőnek és dr Jókai Kór elnOkankoek lévé-kenj- réstvéte aelleu — a Magyar Sz. K <> Békeegyesüietf
Ez«u u. egyesttlet uélja, karöltve a mar huzamosabb idő óla feaoálló több százra a«enö békeeíyeaOlettel — azért küzdeni, hogy az egvee államok közi létező vágj jovóben felmerülő nézet- vagy érdekkülönbségek ne az embertelen, gyózóre és legyőzöttre ttézve egyaránt veszélyes és a szerencse eaé-lyeftól fúggó k\-bor.' utján egjrenlittenenek ki, hanem korunknak fejlett műveltségéhez méltóan az államok képviselőiből alakult nemzetközi ítélő bíróságok utján.
Ámde ezen ideális, nemes czél csak akkor valósithatú meg ha mindoyá-jan rang és pírtkdlonbiég vallás és nemzetiség, kor és nemre való tekintet nélkfil, azon meg^yózódésuoknek aduok kifejezést, hegy egyedol a béke az, mely a múrelt rilág jelétét és felvirágozását biztosítja.
Meggyőződését ki-ki leginkább az "álul érvényesítheti, ha a „Magyar Békeegyertlet' tatjainak sorába lép és -ezen Egyesület eszméinek mind szélesebb körben híveket szerez. Mei!, noh i ezen eszme megvalósítása és terjesztése a Magyar Békeegyesület feladata, a megvalósításhoz a tagok anyagi tátnagatisa is szükséges.
A rendes tagsági díj egy évre legalább egy forint; felulfizetéseket köszönettel fogadunk ét a hírlapok utján nyugtázunk. Alapító tagok egyszer
s mindenkorra legalább 50 irtot ajánlanak fel. Taftági jelentke*eaek az Egyesület titkárákoz «gy jegy-tőjéhez (1. alább) intézendók, kik egyéb felvilágosítással is szí vesén szolgálnak. Tagdijak a Petti Magyar Kereskedelmi Bankhoz (V., Dorottya u cia 1.) vagy annak fővárosi fiókjaihoz küldendők.
A magyar szent korona orsiágainak békeegyesülete.
Jókai Mór beszédéből, melyet a .Magyar Sz K 0 Békeegyesílete" 1S9.". deczember 14-iki alaknlő köz-gyQiésén mondott:
.A békegiövetségnck feladata a társadalmi téren, a politikai hatáskörön tul terjeszteni a békeszeretet tanait: minden osztály minden fe-lekeiet és minden népajk igénybe-vételével; feladata: közvéleményt teremteni a békeswretet számára. A közvélemény erős hatalom; de a hatalom csak akkor szokott nyilvánulni, a nidón küzdelmet indít meg; mi meg akarjuk kisérleni. h»;y hátha olyankor is hatalom a közvélemény, midőn küzdelmeket kell lecsillapítani.
A belsó háborgások és i kalsó háborúk circulus vitiosmsából csak egy kijárás van r ha a közvélemény tömörül a béke eszméje k&rSI, s ha azok, a kik a békét szeretik, bírnak a horciosok bátorságával, hogy ideáljukat megvédelmenék.s azért no)ni, tenni, áldozni s ha kell. szenvedni is merjenek. K megszenvedésnek legelső stádiuma az, hogy minket, kik a népek közötti állandó békében hutunk • ennek eszközeit, ntjait keressük, kinevelnek és utópiák után futóknak neveznek. Mintha az volna a történelem logikája, hogy előbb jól meg kell a nemzeteknek egymáit verni, csak azotán köthetnek békét; nea pedig az, hogy kössék meg a békét
fdlnertló vili* kérdések fölött. m\-elóu vénengert ontottak volna'.
A békesztrttaég proptgirxtija nem rontja meg a nemzet harcii erejét A békejobtau csak akkor vas értéke, ha azt egy erns kar gyújtja. A békeszeretet, a hamanümas nem áll ellentétben a haza és az uralkodó iránti áldozatkész búséggel. A hazaszeretet ét az embersteretet törvényei legyenek a mi alaptörvényeink. Akkor hiszem és reméüem, nogy azt a feladatot, melyet mi aiagnnk elé kitűztünk: a kulsé és a belsó béke fenttrtáiit, állandósítását, hs ni nem. egy nálunknál boldogabb és bi-vatottabb nemzedék el fogja érni !*
Az elnökségi és választmány i tagok névsora :
Elnök: Jókai Mór.
Alelnökök : Josipovieh Géza, Horváth Gyula. Vámbéry Annin
Disztag : Suttner Beru bárooé.
PénzUmok : Naagebaoer László
Számvizsgálók : Ornódy Vilmos, Vas F. E.
Titkár: Keméa? Ferenci (VI Lovag-itcza 18.)
Jegyű: Kende Lajos (Magyar Leszámítoló ég Pénzváltó Raak : V. Dorottya utcia 6]
Választmányi tagok : Abafi Aig-ner Lajos, báró Bánffy Dezsiné, dr. Berieviciy Albert, Be»»enyei Fe-rencz, gróf Csáky Albínóé, gróf Csáky Albin, ifj. hatvani Dentsch József, Földváry Emília, Gelléri Mór, Hegedűs Sándorné, Hegedűs ! Sándor, Hevesi Ödön, Bieronymi Károly. Hubsy-C-abnán Jenóué. Katscher Lipót, Krausz-Wahrmann Renée, Lánczy Leo. dr. Lichten-berg Kornél. Majerszky Béla, dr. Medveezky Frigyes, dr. Reiey Mór, Urmódy Vilmosné, Pásaáiidy Dénes, dr. Kothfeld Samu, ír Szalágyi
Aarél, Száai Kirely. Türr Utván. Veaater Imre. Walkí Lajos, Wo.l Jwka, Ziehr Aaiai.
B. BinRy D«iső minisiterelQök a oa* pókban terjMitette az ori7.igO5 milleni-umi reodezó-bizotuá^ elé a hivatalon aooeptígek terfexetét.
A roilleniumi ünoeptéKek részletes ter-veuu a kovetketi:
Májas 1-éo 6 FeUéce Bodapestra érkezik.
Május 2 io ö Felsége a kereakedelmi minisrter felkérésére személyesen meg-nrilja at orsiagos kiállítást. (Kiaérete-bea leszaek a királyi caalád 29 tagja. viUnriat a kJlfSWi illaaok diplonaciai ifpriseiői.) Ugyan* oap estéjén a kir. | operihiibio theure ptree lesi. a kir. | család, a diplomácia tagjainak s ax or- j szag löméllóságinak (mroiélében
Május 3-án a karooátaai templomban ünnepélyéé bálaadó isleniüaztelet lesz. ; melyei/ a királyné i« j«len leeed. (k királyi család nő-tatjai s így természetesen a ttbbi bóigyek la kivét.l nélkül disxmagyarban jelennek meg.)
Májas 5-én vagy 6-án a királyi pa-lotábao udvari fogadási estély leend, melyee a királyné is jelen lesz.
Május 10-éo az ország összes templomaiban isteoitisztalat tartatik, a mire oétve a vallás éa közoktatási Bimazter oMr mef ú kenut, a Mekurak tó-hatóaitait.
Május hó 15-ig az oratág össses tör-vénykuvoságai flnnepély»s díszközgyűléseket urtanak.
Májas 18 áo az uralkodó család jeleo-létebea tbeatre parée lesz a nemzeti szin> nátban.
Ju.ins hó 5 ét a korooa é* koronázási jelvéoypk ünnepélyesen kivétetnek s a Mátyás-templomban joo. 8 án közszemlére kitétetnek.
Jttíim 6-án 6 Felsége a királyi esa- : Iád tagjaival egyátt részt voend ax nj királyi palota alapkő-letétele unae- I pélyén. j
Jlnins 7-én fogadja 6 Felsége az j összes törvény baióságek tóispánjainak s Budapest székesfővárosnak tisztelgését- ,
Juniu bó 8 áo le«z az orazággyBlés nódelatáaak bemuutata a király elolt.
(A disamenet a Uátyás-tenploaból ftl-vevén a korosát is, levonni ti aj of-asághásba, malynek kupolatermében a képviselők és főrendek együttes gyllést tartaaak A terem szűk karzatán levő mintegy negyven helyet a diplomácsia tagjai foglalják el; a foherczegnők számára falkékben páholyok rendeztetaek be, 17 fSherezeg mint a főrendihát tagja, résztveend at ülésben.
A rövid Qléa ntán a m^Det a koronával együtt felvonul a királyi várba s ott az országgyűlés hóiiolatát a király elitt, a két ház egyikének elnöke fogja tolmácsolni.
Julim 6 én less a pusztaszeri, . 9-én a munkácii. aug. 2-án a pannonhalmi, 16-án a brassói hooiiijiitíii emlék felavatása. Aag. 20-án a budavári Szt. litván >zobor alapkövének aonepéWea letétele, 23-án a kir. kúria épületének, 30-án a nyitni zobor-bögyi emléknek felavatása.
Szept. 1— 5-k» közt ünnepélyesen megnyitják a 400 millenáris népiskolát, 6-án lesz a kassai dómnak. 13. 6 Felsége jelenlétében a pozsonyi Mária Terézia-stoboroak, 20-áo zimoayi a emtéksxobor-nak falavatáta 27-én S Felsége s kQI-foldi uralkodók jelenlétében a Vtskapa megnyitása.
Okt. 4-én lesz < felsége jelenlétébal a megayilása a vámháztért hídnak, a mely .Furancc József híd" nevet nyer 11-én az ipirmüvéizeti múzeum meg-nyitáaa. 18-án pedig a betedik - dévényi — ezredévi emlékjiobor felavatása. 31-és az országos kiáttités beresz-tése, este a kir. operaházban éi a nem-seti sziobázban diuelőadáaokkal.
TudatviMk
— Hlrtetnény. A berni ^ postairoda által kiadott ,Dictiooii-e des bnreaux de poste' cütaü internátiooá-lii po?[abelynégnévtárnot megjelent az I. és II. pótflzet i», melyeket a bada-pesti orsságo: posta- és távirda gazdá-szati hivatal mindazokuak, kik s szóban forgó könyvet eddig ti le megsze rexték, ÍDgyeo és portómentesen fogjs megküldeni. Ezen mu különösen ai ei-portáló ezégekrt; nézve nagyfonlo-nágu, midőn tehát arra érdekelt körök figyelmét iamételtM fölhívjuk, megjegyeLz6k,
T í B C
Az énugy titka
A Mrczws 15-iki nép I84S
Hofj otttca ixvirt lej*látj» n»*t '? Hoíj jinu «g a*!lcöl ara bí H«f; lt\kt aioc*«o, Kire hm a *-*-<= k nf mi, B«ljriSl itt moa Hofj niBcteo r»jU ¦«>, ,r-uk Ist
N*>ni, d«b ! ti mtíf e A'&gr bA ttfj, u ,
Meijét. mik«nt est, hon* ucdi txerela Éa » aubtáiaif «s«11«bc gjolutt Ok ut bstru B«fára lugybatjátok • Ai ajélkdMm focis járókétok
Jáfökft »T*fj járom - ejjn-iot DtQg Mert miid » Kettő efju^M if»*, fejaei a oepti ^«rmekk« Uirpin, Adu psbert u baro«m& »lái ! Gyermekkel, h4bb*J játuatok , ifátok B»fmthoknÁk azánUrm tartsátok
Jof«t e népaek, mert mim térti v.tou, Kwtébe farért, frj^r« babért, Meit WtkFilli, vert kaxdött *i mm 8 ka, h«Uc, kánea tU* wuni tért; SMbadMg éa jof u«tk koat kén Ki fért karral áll ni véddnére
A UgKicasb a taji« óríáaa
owé — ea .g7 6*é a diadaJ,
A nép keftbeo seogjes kit u ének,
A a*p níttt birdetw non a dal t
S di l l
fj f p
A itrttin ktijfekieiif«ilép.
Eddif koejttrei, t t*it«1 irta lett*!, a ttetéaeiBek ott; késrf^be Ai*rt notúduk el lapj» ketai, Aú lt « ék
rt •« t a«( e aépaak oarc Két uo elég l«ai »utt örtk terén BajiaiMha<rt| l««l ktitiaiaii bén.
Titea&t év óu járom e c«o<Ud biép stájer fQrdő árnyas uUit Ait noodták orvosaim, ho^y nellbetdg rigrok, — éo jobban ismertem bajomat, min' ők: szivem sajgótt, íljt é% férzett. . . . egvetleoemért.
Jó, bt meuoi kell ^>raié«gel, ne-Ryek; — a kediaa, lisau, üde levegő bizonyára SUzutaot ib c*epegtet a sebzett szívre.
Stm Weszéltea éveken át senkire] — csak. jöttem — aeabezs, — olvuttm, elmélkedve eiem^tem a fttrtlö alakjait.
Sok Piépeí, tü2T»lrt iáiUm; de &S7el-íremet miodjárl első évbei leit Öté egy oyugalmazott óraagy és három Maya.
.AlfreJ KitielsteÍD aos Meran* díszelgett a Dévj?(tyen.
A bírom Hoj fgazán mTihosii alak volt, csodás szépség, báltanya a fftrdő-közooségnek. |
Az ipa erőteljes, vállas férfialak, öltözékére kitQaó gmáot fordit»tt; szakáit, bajusti őgjeimes két működésére vallott Tetötftl talpig katooii ' gentleman.
Bocsánat böltrveiin, bogy első aorb«D vele ét -oem igíírto báj 16 lányaival foglalkozom ; nekem öt kell etaő sorban bemutatnom. N
Rend szeréot t jétékasxtaltál Ulál- | tam tarokkozni; legfőbb szenvedélye és | öröm« volt a 21 es éi a Pagat a!tíi&o | f. ÖroaéMa megdftrdttit hauimai
bariton baogja, mintha caak a csatában volna-
Éí rendesen neki gibicxellea azért, mert katona) ét ere elég jó beszélte a mi édes-kedves magyar nyelvünket, sőt | elégszer tréfálódioti, adomátgatott is , a kttoaai élet köréből.
E czímea kezdődött isDereUégQnk, majd rá aroros bai^tságnak; altg lebet-tttak el egvmú oélkül a kártya-asztalnál.
Napról-napra fesztelenebb lőa kostánk j az éhitkezés. |
Az Ö gyémátitja;r6., leányai ró l^itkin ; beatéit, valami avoata az én^egem ' keblét Esnek okára ˇétvtteotkl akadtam évek multával-
189 . . év jnlioB havában tárt karokkal all elém az én megöregedett őrnagyom: öleljük, csókoljak egymást éi , csak agy settiben meg is b: röfftön, ' bogy Mte 3 órára elvár lakására ract« | rára. Köszönettel fogadtam. í
Mint miodenbea, agy itt is potlos Toltam. i
Szolga várt őrnagyom ajtajánál s j megfosztva ai előizobában felöltőmtől, { tétapálctáatól, ajtót nyitott, hol «« j fojtbatUm el a felindulás kitöretét; előttem áliot: a három Gráczia, ax őrnagy leányai szíves lekötelező mosoly-lya.. kezet" nynj'va a régi ismerősnek.
Szebbek voltak most, mint évekkel ar.eiőt', — az az aranyos uenyetskepir, a boldogság sugárzott le arczukról.
Elblvölteo. némán néztem pár másodperecig magsm elé, mig bdétaláltaa magamat az aj helyzetbe.
Ctakhsmar megindat a fesztelea bi- és Ursalgái körfiakbeti, — mind-hárman már férjnél voltak.
őrnagyom anyagi viszonyairól tudtam, bo^y nem vaiami fényeaek; e mellett előkelő báztartás ? Hocnao és miből ? voluk Önkéntelen felvetett kérd épek elmémben.
Mindet egy mytkoszi kép volt eiőt-tem; azt hittem, hogy csak álmodom.
De meggyőzött a valóról három kedélyes or berohanáu.
KitzelateiQ óraagy és háziur mutatott bx engem vé^telenO1 szeretett vőinek, névsseréot báró KmamenEegg Adalbert, gróf Staankircben Engeibert és lovag AufeothaJ iiiháir araknak.
ki uj cuLádtagck csakhamar körű lőttem sorakoztak, magiadult a vidám, majdaem őst magyarw társalgás.
Ki alatt majd tz egyik, majd a másik v$ hivta ki őrnagy barátomat a szomszéd terembe « éa caak elsáptdt arciot, lekoeynlt orret és általáDos levertséget tapuátaKaa a három vő arczán, mikor fiaaxajWUk, 8 mi ez alatt oda kflit tánalofftnk élénken, — megbeasétttk j a viláf öaaM* elismert regény- és aroe- | mfliréit, kMtöit, meguidtak alapoMn Staabalov gyilkosait, agy értelmi szeT-zőit
De aeke« igen ii feltűnt a bárom : vő savanyuvá vált arcaa; mi lehet az oka e hirtelen átváltozásnak? Találgattam magamban, de bár vömaraiaék az udvariasáig köpenyébe rejtőzve is elárulták azt, bőgj valami bántja Őket, ( sem szóltak semmit.
Jött a pompás vacsora; szikrázott ott az öreg arczárói, szeméből a jókedv, a humor, — lányai igazi angyalok lettek; csak a vigadói kész férjek homlokán suhant át egy-egy mély barátda
A villa árnyas utaira indultunk ki vacsora végeztével sétára. N'em nettem én a ködfátyolba burkol ód tó begyeket t mig a három nő férjestül odább bolyongott, hogy őket ne zavarjam, kedves barátomat, az őrnagyot vettem kiaérómOL
Nagyokat nagyokat szippantott, ét hallgattam, afsjd vett hatalmas lélek-zetet, sóhajtozott . . .
Mindez feltűnt nekem: valami súgta, hogy itt valami titok Isppang.
Jó ám ilyenkor tartani a közmondásul : .Hallgatni arany, beszélni ezOst.*
Nem cialódtam a közmondás .gaassY gában. — emberem vallani kezdett.
Kedves Bírálom! — szólt az Srnagy — látja ott előttünk azt a három kedves háiaspárt ? Lássa ez az éo művem 1 Ea tiz csatában éo vagyok gyótó, nem becsalom annyira, mint bogy leányaimat ily etfkelö házassághoz juttattam.
Vöim pereié nem oly gazdagok ám, mist az önök magyar mágnásai; ne de hát a né lse kord ismeretség, befolyásos egyének pártfogása itt már maga egy vagyon.
Apropos vagyon. Igen is ám. vagyon! Nekem o tag dijamon kívül egy kopekem sincs és bosxá három szép leány! Lehetett volna biz pénzem, vegyonom uaos-uotig, akárcsak másnak, de halálomig még leaa* is; — s lehetőség, a való-soba sincs kitárrt. Sötét folho-IIXV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐ NT
18M. MABCZIDS U-e».
hogy minden megrendelő a könyvnek bekötéssel együt; 6 frtot levő ára lejébea egyszersmind a pótfüzeteket is külön dij Délkbi portómentesen meg fogjs kapni. Sopron, 1896 évi február haviban. A kerületi kereskedelmi és iparkamart.
— Hirdetmény A rominai kir. badügymiuiszlertum a hadsereg részére mindennemű Kiszerelési tárgy szállításának biztosítására különböző lejáratú határidővel ariejtést hirdet. Errfil az érdekelt köröket ol; megjegyzéssel Tan szerencsénk értes'teni hogy a vonatkozó hirdetmény a budapesti magyar' kereskedelmi múzeum igazgatóságánál megtekinthető. Sopron. 1396. évi már-cziua havábaa. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hlrdeménj Dr. Cceotner József .A gabona elevátorok ismer' etése* czim alatt szakmunkát adott ki. melyet, szakirodalmunkban hézagpótló leven, az érdekelt köröknek ezennel ügyeimébe ajánlunk. Sopron. 1896 évi márczms havában A kerületi kereskedelmi és iparkamara. ,
Hírek.
— Mnreiltt* 15-ét a magyal%8ia-badság. testvérbég és egyenleg s.ü-letéséoek dicső napját a nagykanizsai irodalmi és roü»élreti kör következő szép, s hazafias prograatmtJ Ünnepli meg: 1396. márczius lJ-ét. vasárnap a Polgári Egylet nagytermében ünnepéi;* reoder, melyre a tisztelt közönséget meghívja a kör elnöksége. Ai ünnepély eate pont 7 éa fél ónkor kezdődik. Jegjek árai: Páholy 7 frt. Számozott földszinti ülóhe.y az el«Ó két sorban 1 frt 50 kr, a többi sorban 1 frt. Kar-zat> ülőhely 1 frt. Kö!<Uziiu állóhely 50 kr A kör tagjai igazolványaik felmutatása mellett a jegyek előre váltásánál 20% engedményben réstesuloek. Jegyek előre válthatók Belua Lijos ur gyógyszertáriban. Engedmények már az esti péDtUrnái nem lesznek elszámolhatok. Az irodalmi és múrésxeti kör a helybeli fogymuasium épületéi, melyben egykor Deák Ferenci tanult, emléktáblával óhujtja megjelölői. Az ünnepi hangTersMiy tiszta jövedelmét ezen ke>-gyeíeips czél megváló* itására fordítják. A felú!fizetéseket köszönettel fogadjak s hirUpilag fo/juk nyugtázni. Műsor. 1. Hymnus Erkel Ferencitől Énekli az irodalmi és művészeti kör vényei-kara. Harmoaiutnon kíséri Pollák Miksa ur.
2. Titus. Nyitány Mozarttól. Klöadja az irodalmi és művészeti kör zenekara.
3. Eötiö* báró c-ókja (Emié*) Irta és felolvassa Sümegi Kálmán ur. 4. Fohász. Huber KárolyUil. Előadja az irodalmi és művészeti kör férfi-dalkara. 5. Hegedű-kettős a „Kunok" czimQ opeiii-bói. Huber Károlytól. Előadják: Uelsei Gutmann Anna és Hofnchter Emma úrhölgyek. 6. .SzeDtelt hantok" Mosooyi-túl. Énekli az irodalmi é* művészeti kör veeyes-kara. A vegyes-kar közre-műKödő tagjki Blumenschein Viluosué. dr. Eogel Saudorne Eaglüader Ottoué, Kaster Miksáié, Ledofsaky ^rminaé, Poredus Aotalné, Roienberg Richárdné,
ként tornyo-uU agyamra a gondoUt, mi lesi szegényekből boltom után?
Szenébe uéztiin száz év nái halálnak
és mentem előre a CJatábaa, de mikor
ez a bánió gondoltt meg epett, akkor
* igazáL remegtem, szívem öaazefacsarodott.
Valamit temem kell értők, valamit meg kel! kméreloem, hogy biztosítva lássam gyermekeimet.
Tépeiődéaeia közepette sétáimban meghűltem, tldogyulladis döntött az ágyba Szegény jó leányaim ápoltak — gondozUk éjje-ntppal hiáaa takarták, látum éh szemeikbe* a könnyeket . . .
Betegségem súlyosbodva, tettre határoztam magamat. Elhivatta* a ketjegy-tőt és két régi katonapajtáaomat, mely kettőről igen jól tudtam, bogy a mi titok a stájokoti ki nem jő, kitör ax még a köny&kaköa ia. m
Hogy végreadelkexai akarok, azt nagyon is indokoltnak találtik. Elkezd-lem tehát végakaratomat.
.Bárom láoyom vao. közt&k a testvéri szeretetet fent akarón tartási, de mert Melánie >ányom a logfistalabb, öt sierttheUem le«röndetft) ideig, oeki ¦xereiaék 40.000 frtot, JoUooak éa Marvituak pfdig fejeiktat 30,000 frto^ óhajtanék hagyni .. . .*
itnalt-námi. t a közjegy*), saájtátva állo'tak unaim vájjon hol vehettem én est a teBiternyi péuxt; en:em pedig hirti».eu ájuias lépett meg s így a véu-r-noeKi. abba maradt Leaayaim a szomszéd izobábao tevén, nem -adtak ebből Btejn.it — haod maradjanak ők te-je-mo ártattaiAk. La kibeT«rte« a bajt, felépültén.
Dr. Rotbachild S-aaaé, BothtchiM S«-miué. Szabó Miksáoé omők, Farkaa Vií»a, Fiacher Irén, Hofriechter Emma, Inaler Jaliska, Kobo lloska, Knppoi KamiDa, Ledoidzkv Jíiczi, Pikétby Ilona, Práger Ilona, Pr'áger Sarolta, Szalay Eresike, Szalay Irma arhőlgjrek. Beoe-dek József, Erdőss? Bálim, Ftrkaa Jenő, Farkas Miháy, Fetcvlatock Adolf. Fiacher Jenő, Fischl Lajos. Irmler Jó-z*«í, Kaufmann luó, Kovács Károly. Kni«án iükióa. Ledofazky Eroö, Lend-tai Sámn Mágics Ferencr, Major üynla, Mersits Ede Milhofer Ölöc, Mflni ÖJöo, Dr. Oilop Mór, OUop Imre, Po-reda-< AduI, Dr Pollák Ernő, R-bák Pál, Róth Miksa, Szalay Ujoa, Scatffdt Kilmán. ScbQssler Albert, ífj 8mger Samu. Sárec; Jó-^ef, Dr. Stolczer Henrik, Vidos József urak. Karnasy: Csolnsz Jenő or. A zenekar köx-reniűködő tagjai : Hofrícbter Emma ur-bölgj. Ksztergályos Ágoston. Havas Htucó. Lénk Adoif L-nket Ziigmoad, M«jor Grola PoUak M<ksa, Saaermann Mihaiy. ScbüHzler Albert, Sioger Káinján, Uager Ulltnano Eiek, We'.szntayer Márk arak. Karnagy \ Sierneck Zúgmood ur. Mint halljuk, utána táocz következik - Az Izr. nóegylet koréból. B.iu Pál né 25 év óta viseli az izr. jótékony ; n6egylet alelnöki tisztjét Ki alkalomból a uöegylet válsiztmánya egy rendkívül díszes feliratot intéz az érdemdúi amőhőz te testületileg üdvözli alelnökét, aki az egjlet érdekében negyedévszáza-áo* áldátos muakássagot fejtett ki.
— „WlaMlca lodaló1 czimen Kőmg és Zipser budapesti zenekereekedésében egy aj teoedar*b jelenik meg e hő vígén nagykanizsai születéiö HirscU Hu^ó fiatal és szép tehetségű ,i.e nesz érzőtől Caltud-ininiszter ur Ó eicelldntiája elfogadta a dedicatiót és engedélyt adott a sesenü kiadátára.
— Gfiuhlr Szörcsöky Ádám hor-vátszentmiklósi nyűg. kőcjegyző, stabad-ságbaiczi honvéd Bzázados elete 72-ik évében meghalt. Temetése múlt vasár-
, nap dé után történt — Balaton Magyarodon padig Szita Boldizsár ottani érdemes kán tortám Ló hunyt ei élete 63-ik érébea. Márcz mi 4 én volt a temetéae kegjeletes részvéttel, melye a a vidéki papságot Méhee Kálmán kiskomáromi plebánoi és káplánja képviselték.
— laUipIrltlsiU előadás. Hornén Fey ur és oej*. valamint Oavenport kisasszony í. hó 7 én és 8 án antitpi-ritiszta előadást rendeztek a Polgári Egylet nagytermében keiéi kö/ön-^ég jelenlétében. Home* ur maga mért ne-vezi előadásait aatispiritiiztikusnak, *Dert médiumot igénybe oem vesz. Miután Ho-mes ur bennüaket ne>e kitoaő stagláa-érzékérő! meggy6*5L.t, Divenport kisasz-¦zony egy befuggönyözött epanyol fal mögé rejtőzött, a honnan megkötözött kezei dactára egy véka krumplit, '¦'• c-tengetyüt, két akatu ys-fü lót dobott ki a dobogóra é^ szomizédjáaak kabíiját ia levetette. Az úrhölgy még kitűnő em-lékezőtehetséggei ia rendelkezik és a háromtagú társaságban az egyedöli Magyar, idegen hangzású ne*e daczára
1 kifogástalan magyarsággal beszélt a kö-töoséftbei. Hoawsoé Tégul a gondolat-olvasásból meglepő sikerrel vizígirott.
megkezdem szokott sétaimar, miközben találkoztam a közjegyzővé), kinek kérdésére csak azt válaszolum, hogy moit már jobban vagyok, a végrendele'. ké*cité«ére még ráérünk.
A végrendeletre megbivoU taoubará-taim legelőször is rohantak az ismerő sokhoz, a bol bizalmas titok czimén megsúgták a nagy eseményt, hogy én 100,000 frt ura vagyok s arról akartam reodel-kezai leányaim javára — balálom esetére. Lett erre sogáe-bogás, a titok any-Dy-ra megmaradt bizalmas titoknak, hogy máawp már Msran minden scaioijábas I ax én százezer forintom volt a bestéd ! lírgya.
¦¦ Persze én hallgattam a legbólcMbbeo. Pár hét múlva egyik látogató a maiiknak adta az ajtó kulacsét, — a I sMoházbau valóságos oatrem alá vették páholyunkat. Csakhamar jöttek a kérők alioden cxélom az volt hogy leányai-am férjhez adhassam; Dem jó véka ! alá rengetni ókét. — kosarat a kérő* nem kaptak, de vittek haza caiaos fe-leeéget — hozományt oen is kérve — szép örökség reményében.
Eié<ieü szépen reudbe jőtiQok, — leffotem eit a csúnya anyagias ríláxotl — Tessék megtanulai: A jó, n«0Ma, műveit lelkQ, gondos, házas, b&séges feleség a vnág legdrágá&b hozbmáaya
No lássa kedves Barátom 1 Ai éa bárom derék vöm, ma állított be hoxzán egyenkiut és t^hány ezer forintot kértek a feleség leeodo örólueffébol.
Én nagyot nettem éa kérdem aúad-egyiktől miféle ör&ktégról b*n«ltek , gyerekek ? |
Az eloadá- aagjon vonUtott és kevéasá változatot volt.
— Csirkvtnitu tenger fürdőből írja Torma Antal, hogy nio«i °" működik zenekarával etyütt s kedvetó fogadttUsbao réaeaOnek. Velenczébxo Toltak e'óbb, de az olaszokaak ainca kedrök aulaui az ah lkai xavargások miau és így Fiusaébe hajóztak, s Ab-báziábu Stefánia trónoröUsné előtt 3-szór játszónak Fmtnébea pedig 3 ¦agyar bált rendelek k.tOaí suerrel. ö fensége a .Repülj f»c»«ém" darabot is ei]áuzatu, s nagyon t»t<zett neki. Zenészaiuk sikeres működése felett örvendünk.
— Bosdeletet bocsátott ki Dr. Wlaasics Qyola vallás és kízokutiv (Uyi miniszterink hogy miedeo iskola mecOuQopdlje. a miheoiunot és pedig május 9 én. Mint halljuk a nagykanizsai ka'h. fögymnúiuii két napon ií fogja m^títaruni.
— Nagj-KanlMa-varos t szujito köz-gytése márciiu- 17-én. kedden urta-tik meg Csertán Károly aliapán ur el-nökiele al*U. Poigártnesternek Babochay György >egved ízben ü felkératett. a reformpárt pedig Vécsey Zsigmond főkapitányt lépteti* fel.
— Yessprémbea a magyar viselet terjeaztéaére egyesület alakult Vikár Lajos városi főjegyző indítványára Elnök Hongrácz Dániel vármegyei árvaszéki üliők, alelnökök C ei József és Kaszás Ferenci tanárak A végrehajtó bizottságban 48 tag van beválasztva.
—- Háti felllgjeló e héten (márcz. 15-21.) a nagykanizsai öok. tűzoltó egriét órUnyáján Schável János szar-tárnok ur.
— Heti biztosok e héten (márcz 16 — 21 a uagykaaiztai Kisdedneveiö Esyesdlet óvodáiban Fi-chl Pálné Scherz Albertné választmányi tagok.
— DMI voaat. Mint értesülünk, a déli vasút azon felül, hogy f. é. május hó 1 tői fogva a buBspest — prigerhofi vonalon az eddigi éjjeli gyorsvoeatoa kívül még egy másik, nappal körlekedó gyorsvonatot fog életbe léptetni; a kanizsa—bécsujaeiyi voaaloo ia, hol eddig gyorsvonatok nem közelekedtck. — ilyent május hó 1-tél fogva forgalomba fog helyezai. — Ezen gyorsvonat által, mely megfelelően tovább közlekedik Barcs és Béc.<u. a menet ideje Zágrábtól Zákány—Kanizsa—Bécsig 9 órára szili alá. — A déli vasút továbbá, miat Bziotén hallottuk, magyar vooalai ré szere 60 nj fo:yosós személykocsit és tibb gyorsvonitu mozdonyt rendelt meg, mely mindannyi május hó 1 -ig szállíttatni fog.
. — Kösgtfléa A nagykanizsai izr. jótékony ööégyiet 189r, márciioa hó 15-én délután S órakor & hitföiaég tanácstermében tarja év: rendes közgyűlését Tárgysor 1 Elnöki megnyitó. 1 Titkári évi jelentés. 3. A pénttir-for-gmJmi és vagyonkimutatás elöterjasziás« és a számvizsgáló bizottság jelentése. 4. Az alapszabályok aieríot az alelnök és pénztámok, 7 sorrendben kilépő vá laszt mányi tag és pedig : Blumeoschein Vilmoané, Bapoch Gyuláié, Rosenberg hraeloé, Rorh-cWd A-bertoé dr Bola-schild Samuné, dr. Schreyer Lajosáé és
No arról a 100,000 fwiatról, a melyről a végrendelet tételénél volt szó — felelék ők.
Hja vagy ugy ! Szegény fiaim olyan nincs, nem is volt ; én csak nyugdijamból éldegélek lányaimmal Bizutám őket, üljenek le, hailgasaauak me^. Elmondottam nekik azt az ismert ademát. mikor a Bachkorszsk tófiaáacza faggatta a vendéglőben tányérozás közben a szedő czigányprimáit, bogy keressek e évente 600 (rtot ?
A prímái alizaios pofával felelte: .Igen is karesink Kagyaigoa Uram!" ?^
Vérazomat kap a nnáncz, gondolván,*' majd jól megadóztatja a morékat a kérdé tovább: .Talán c«a± 1000, vagy 1200 fonntot is kérettek ?'
— Igazaá van Nafrysá(as Uraik, mi bizony kereaink — vüaazott a jó orrú prímás — csak bogy nem táláiuok."
Lássátok fiaim — mondám főimnek — ha ti a meode-mondárá halgatutok a elfeledtétek, bogy nem m>nd arany a mi fényük: az a ti bajotok. Elvesztettétek a csatát.
Lássátok és igazat .mondtam a koz-jegyiaoak én « tanuknak: vájjon melyik apa az, ki ne szeretne, ne óhajtana gyermekeinek axreket is etraket bafyni ? Főken ha az a bizonyos százezer forint meg letl volna kezeimen, máskép fejeztem volaa ki magasnál.
P< me erre megnvuU vóuraia orra, de hát magokat ne'etségmsé team aasi akarják, hallgatnak és majd btotletlei dolgoznak (áradoznak — szerettetve a lafjoob faleség állal éa alapítva boldog. ' ' házikort.
Strém Vilmoané, továbbá 2 kjaorwrt vi-lasstminfi tag uév j% Lőwy Adolfoé éa dr. Scswarz Adolfoí -<lyett Biaok vágj ezek újbóli, végül Sebért M. L-né elhunyt választmányi tag helye" egy uj vilasztoiiiyi tagnak me«valaezláís 3 évre. 5 Három :agu számvixfiló bizottság megválasztása. 6. Netáat iodittányoi.
— SaiajyOlea. Ai izr. bitköz é« eóljárósága f. hó 8 án tarujtu toeg évi rendes közgyűlését saját helyiségeiben geisei Guunaon Vilmos kir. tanácsos •r eluöüeU alatt A közgyűlésre mial-egy hetven hitközségi tag jeent meg. Az évi jelentésből, melyet Bartha Lajos titkár olvasott lel. a kővetkező érdeíes adatokat veaszűk: Ai oruágos izraeliu köz alap létesítéséhez va>ó hozujarulásboz a hitközség tatjai buzdittituak. A pol gári házasság életbeléptetése felekezeti aaampoatból szükségessé tetta, hogy szegény gazdag egyaránt igénybe vehesse az egvház ma'asrtjár, azért az átkelési dijak tetewneo leszállituttak és a kihirdetés ezután díjtalanul történik. A milleoiumra a hitközség néhány értékes serleget állít ki. A felekezeti taaiutéze tekét 667 tanuló látogatja. A jótékonyság gyakorlását a köztég hagyományos kegyelettel gyakorolta a lefolyt évben ia. Segélyekre 9792 frt utalványoztatok, 328 tanulónak pedig 7664 frt tandíjat engedtek el. A népesedési mozgalom dr. Neumann Ede főrabbi kimutatása szerint a következő: Házasság köttetett |32. hu sztletelt 55, leány 41 összesen 96. A hitközségnek jeleuieg 495 helybeli éj 98 vidéki tagja van A község bevételei közül fölemlítjük bogy felekezeti adóból •előirt 11479 frt, tandíjakból 16299 frt. jótékony adományokból 1700 frt. Az iaksla kiadásai 22188 frt, ai alkalmazottak fizetése 9149 Irtot tesznek ki. A szép jelentest tetszéssel fogadtik és a lefolyt év számvizsgálóit újból megvá-laaztotUk
— Részvéttel vettük a következő gyáüzjeleotést: Mészáros Amália, férjezett Nagy IstTánné, vslamint férje Nagy István és* kiskorú gyermekei. István és József; Mészárol Júlia, férjezett Clement Józsefeié és (érje Cement József, valamint tiakoru gyermekei: Irma éa Júlia; Mészáros Irma. férjezett Katter Károlyné és férje Ketter Károly, valamint kis-kom gyermekei: Araoka és Tibor, ugy s.; összes rokonság aevében is mélyen megtört szivvel jeleutik felejthetlen édes atyjuk, illetve apósuk, nagyatyjuk és rokonuk Mészáros Alajos urnák hosz-szas szenvedés után folyó hó 9-in, éjjeli 2 órakor, élete 05-ik évébe:! történt gyászos elhunytát. A boidonu t holt telemai folyó hó 10 án délután 4 órakor lógunk a gyászházban (Csömöri-ut 10 ik azám) a római kalholikus egyház ssertása szerint beszenteltetni és a kerapaii nti temetőben ievó családi sirbo tban örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mi-eáluozat pedig folyó hó 11 én reggeli 9 órakor fog az Erzsébetvárosi plebioiatemp ómban a Mindenhatónak bemutattatni. Budapest, 1896. márezius 9 Áldás és béke poraira 1
— Balilozás Blum Józaef, a becse-helyi uradalom tulajdonosa és bécsi báztuiajdODer f. hó 5-án Bécsben 47 éves korában elhunyt. Blum József fia
Mradezt azaa derek lűrdóorvosom be-sséítel el patianseiaek. hogy ókat a terhes és nem tanácsolható beszélgetéstől visstatartaa.
Hallgatói körében volt egy vidéki be-:eg. ugyoevezett élczlapazerkeszlő is, kinek felette megtetszett ez a sikerült őrnagyi manetvet.
A azerkeaztót a sorvadás lepte mag, rohamosan (offyott és pusztult olthoa.
Két nóvérs volt szegény sorsban ; eszébe jutott az őrnagy titka.
Megcsinálja ó U még azt a tréfát I Hivatja a közjegyzőt és jól kiszemelt tanukat s rendelkezik százhúszezer forintról, mit é»en amerikai nagybátyjától örökölt — nővéreinek hatvan-batvas-exer (oriatot hagyott.
No most már a Záli, meg a Rebeka csak férjhez csehet
A szerkesztő meghalt, a tanuk utján már eleve tudta mindenki a rengeteg örökséget.
Egy napon beállít a hivatal embere a i kairbet, kezében a 120 000 eaw lorintos örökség után kiszabott 6000 frt illetékről saóló uzetési meghagyással.
No hiszen lett erre ájaidozis, siris, lótis tuti., könyörgéa keressta, kasul a vármegyén — föl a miniszterig az illeték elengedése végett, mert hiszen amerikai nagybácsinak híre hassva sincs, a asisausseser forint is bizonyára Pana-¦áaal van eltemetve.
Hogy sikerült a férjhezoamadaa mindenki latUuuja.
TÖRÖK
tal koriban a nagykanizsai társas éut tevékeny tagja volt. Utolsó éveiben azooban teljesen visszavonulva csak a gazdaságnak élt. Jelentékeny vagyoni* nővérei öröklik, mert Blum József agg legény volt.
— aUlTtlms IS. A helybeli féltő kereskedelmi iakola öoképzököra a szabad-ság ünnepét a oas méltóságához illő ének- és zeneprogrammal ünnpp'i meg Az ifjúság énekkara előadja a .Szózatot és a Hymnuat" Blaokeoberg Imre, Kraojz Zsigmond ii Krsusz Oszkár tanú ók alkalmi költeményeket szavalnak. Az ünnepély délelőtt 10 órakor kezdődik.
— A »OTnl 1000 frtos péazeslevél tartalminak ellooletöje kéirekerűit a baki postamesternő szemétjében, kit is a ceadórök Zsla Egerszegre kisértek s az ottani kir. ügyészségnek adtak it.
— Országos oagyvisár lesz márczms 30-án Nagy-Kau zsáo, mely husvélheti országos vásárnak neveztetik.
— Alapítvány. Geisei úotmann Vilmos kir. laoáuoo, a kö>0gyek lelket előmozdítója, ösztönözve Wlassics Gyula közoktataaftgyi miniszter kolozsvári beszéde sltal. dr. P«chiuger Alajos fözym-nasiumi igazgató kezéhez 1000 forintos alapítványt tett le. melynek évi kamatai a helybeli gymnasium legérdemesebb U'.ulójának a unteatűlet ítélete alapján évről-évre kiadandók. Dr. l'achinger a nemeslelkfl adakozónak, aki már több ízben adu taoujelét a tanügy iránti érdeklődésének, ezen adományért a .Zala' utján nyilvános köszönetet mondott.
— SapI biztosok a népkonyhánál e héten : vasárnap Bachrach Gyuláné, Hocb Janka, hétfőn Németh Igoáczné. Mantuaoo Janka, kedden Lőwy Adolfoé, Maulwurf Malvin, szerdán dr. Hauser Jánoané, Mikos Melánia, csuíörtököo dr. Rothschild Samuné, Práger Sarolta pénteken dr. Scbwarz Adolfoé, Borookay
' Fraoczíska és szombaton Roseaberg Is-raelné Weisz Karolio. A népkonyha már-czittü 21 én bezáratik.
— Átlónál) ok a népkonyhánál: ! nagykanizsai takarékpéostar 50 frtot, I Maulwurf Ödön SaiODikiból 10 frtot, i dr. Folöp Kátntérné I kosár kelkáposztát sdományozott, melyekért hálás köszönetét nyilvániljs az elnökség.
| — A diikhanfversMy tiszu jöva-i delme 240 forint 68 krajezár. FrlOlfi i zettek: dr. Pachmger Alajos, Péller Pál apitkanonok Mnra Kermztur, Dél-v.al<i wkarékpéoztár és Hirschl Ede 5—5 forintot, Babochay Qyőrgy, Scherz Richárd L'nger-Ulimann Elek, Belui Lajos és Weiser Jónel 4 50— 450 frt, ,ir. Riu Kálmán, ösv. Zadubinszky La jcsoe, N N, dr. Scbwarz Albert (Caák tornya) és Fetselboffer József 2 — 2 frtot. Zerkoviiz Albert, dr. Roih-cbild Jakab, <lr. Rothschild Samu, Halphao Mór és dr. P.ihsl Victor ISO—1 50 krt Strfanovies. Saller, Griff István, dr. Kertész 8amu (Bécs) Tnpimmer Gyula, dr. Tripammer R?x?6, Talabér Kálmán, Simon Gábor, Kalcok L«>. Esztergályos Agostna, Rehák Pil. Járvás Mihály. Zelenák AnUI, Locke ' József Mair József, özv. Sin.on Já-nosoé, Fikcbel Fűlöpné, dr. Hauser Já-no4, Ejury Lajo^né, Zericowitz Lajoe, Sümegi Kálmán, N. N . Papp Miklós. Simonides István. Bak>ay József, dr. Vörös Cjnl:, Vittkó József és Venczel Rezső 1 —I ferintat, ózv. Ptiancier Gá-borné 60 krajezárt Verbovecz József, Mustét Richárd Blankenberg V-né. Steinitrné, -S. N., Steiabergerné, Kágyi Gyula Lillik Agostooné ar. Blau, Wag aer, Kindl Fereoczoé, Kiss Józtefné. Grow József. Etléayi János, Tóth István, HoffmaiiB Mór, Sterneck Zsigsaond, Vécaey Zsigmond. Klein Illés és Fray-ler Adolf 50—50 krt, Schless AnUI 30 kr. összesen 98 frt 90 krt.
— Fógynanaaiunsunk lelkes ifjúságának jolékoayczélu haagveraaaye múlt vasárnap élénk érdeklódét mellett ita
j folt teremben urutott meg. Kiváló ai-I ker koronázta működésüket. A dal- éa zenekarnak iamételDiök kellett tetszetős előadásaikat, közteuzést aratott a solo-: zeueelöadás is, nemkülönben a szavalat és a nporteurmooolog. EUnmerés illeti Schuszler kr. tanár ét Venczel világi tanár urak szsvkértelmaa Uniláaaikat, a siker aratása legkivált az o érdemok. Végül dr. Paehingar hgalgmtó nr szép bestédé jótékonyan hatott mind . « kő zönség, mind az ifjúságra nézve, midőn a nagyközönség részvétét a lelkesülő iljotág méltó ealékezetébe hi'is szavakkal s noetikns érzelemmel sjánloUa
— ZaiftvérfBegyfl rendkívüli bizottsági közgyűlése marcziui 10-én larta-tott meg Csertán Károly alispin ur elnöklete alatt amelyen a milleaiuni bandérium osszeállitim volt a fótár0, ennek eszközlésével gr. Batthyány Jó-rs-f és Herteiendy Feraacz elnókléae alatt egy bizottaif teU •agbrzva. májú. 11-én tartiaeo rezttaa közgyűlésre je-XXIT. ÍVTOLYAat.
ZALAI KÖZLÖNY
beaiaadi lé mm Olv főispánt álliaátdl felmmto királyi kézirat • fgjéb belugvminla«t»ri leirat, a érdembu Handek 4«o.ton talavári ipát felszólalása után t tnotjel mooo-grapbia Igye tínrvaltatou *• ei; ¦¦,:• eaana emlékirat uerkeaiteat balároz-uttlt el.
— A Ultaj**™ nw úttk )*"»* A századvég a agai a>pi| aa»j vivniá-L.vokal képes felmutat*. Exa* a tít msnyok természetese* valassesnvien •• emberiség javét, boldosnlását czílozzák ¦ igj miadegjiket, miedenk: öriamet üdvolll Al embMlíéK eftjik rész* a»o-b»o zoelj nem becsoleteaekbol áll • miDt ijeoek részint miat kasezabeto-rök keresik IN miodeonapi keojerflkol. bizonj a közeledő milleiiiris kiállnia alkalmiból oem oagj írtaiméi veunek tudotaáal arról, hogy az alialénoaan ismert B*cber és Hildeibeim bécsi kaaza-*yáros czég ee;/ o vsn pánczc kasszát lá'.ált fel, n»lj a maga nemében fim lan és a kasszsbetftrok réme Irtt- Az országosan iime^t Bscbrnch A., lirflnalein Heink m Breiuer te»:vérek ékszeré«zek siettek is ettől a czégtól iljeopáiiczélazek-réaveket beszerezni he«j a millenáris ki-allitásra «zint drágaságokat melyek milliókat képviselnek, meförzéa végeit ezekbe a pátciéhzekréniekbe belyeazék el. Ezeket a páaczéinzekréoyeket a béci teebiioógiai és ipsr nmn i> kipróbálta ét a lebetí legtökéletesebbnek ialáita. lg? lebát a millenáris kiállilá son nemcsak a kiállitaU drágaságok, de siagak s páoczélsxekrényak U látvá-okosságot képeznek. Ilyen körtlaiények közótt tebit egy cseppet te találiuk kí-lönóinek, ha az ország nagyobb takarékpénztárai és imézele. eooél s czégDél tettéit me« megrendeléseiket, bogy értékeik biztonságban legyenek. Ezek a kitflnő pá'iczélkiBHiák megrendelhetők: Bécsben Recber éj Hildesbtrim, Boda-pesten: Várady Gjala ,Teréz-körat 38). reaie>várott: Tedefcbi János fiai é* Aradon Polgár J. czégaél.
— Kerti ke4»lttaet Mable Vilmos temesvári magkereakedó által az idea kiadott nagj. fele'tó gazdac, kép-isitalmu és érdekes rózsa-, f*- ej dő-vényjegjrzékben íeitünieo nagyszintű újdonságokat találunk kertek és a mezógaida-»ágrsnézve, iiagy fontossággal íiróna."z r.os és takarmánynövényeket és a kerté-azelre különösen sok főzelék, dinnye és virágujdoaságokar, melyek kiváló diaaei leaznek sz illető kertelnek, a miért is a 110 nagy quart oidalai díszes árjeny-rékoek ingyenes hozatalát melegen ajánljuk, mely átolvatvs aokak részere számtalan búznosat UiUlmax a menynyiben abban sok tenyésztési utasítás ít közelebbi leírás 19 foglaltatik — Ugyanott jelenik meg a .Rózsa Újság* js mely az Ultrák-Magyar birodalom ban a maga nemében az egyedüli szik-lap, bo tartalommá! és felette mavésri kivitelű szinea o-üme! ékletekkel — ró-z*ák az eredeti alán ftr*tve — melyet mit.deo magyar róz.*abarátnak a legme-egebben ajánlunk. Az árjegyzék egy -nases Temesvárról kiránt1!, mely azonnal megkuldetik.
Vegyesek:.
— Biztos gjógjkatas Mindazok
kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében telfuvódásbaa, szorulásban, fő-fájáaoan étványbiáoyban vagy ea-yéb bajokban szenvednek a valódi „Kell féle seldllU porok" haizaálata aiUI biztos í?Ó2yulá»t érnek el. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés napolta utánvéttel Moll A. gyógyszerész cj. éi k. udv. szállítótól Bécs, I. Tuchlauban 9. A vidéki gjógy <zertárskbanhatározotunH*ll A. készít meny kérendő az ó gyári jelvényével és aláírásával.
— Testegreiesietl militéiet Keleti J. czég Budapest, IV Koronaber-tieg-aicts 17. ki eddigelé sérvkotik éa betagápolási eszközök készítésére létező gyárán kivül egy nagyszabású a mo dern technikának teljesen megfelelő mű-oeiyt nyitott, Budapest, IV Rostély-otcza, (Karoly laktatja IS.) melyben orvoss«bészeti attélámk, t*ategyaaéai«ti készülékek, Hsaaing rendszert eiismert műderékfflzök, nyújtó- és járógépek, mi-'abak és laknék, Talamiit minden e szakmába vágó aczéláruk nllanygépek "üWazerpk stb. kéaiUteUnek. — Szenvedők, kiknek ily készülékekre szukié-K»k van. feltéretnek. szíveskedjenek 'jnti ezégtöl költségelőirányzatot vagy 'ét?' árjegyzéket keni. Vagyontalaaok-uk minden lehető e ataki>a vágó ké-uóiékek havi réazletskben adatnak. Is-mételadóknak kedveimégy. Gzlati «lv: Siigoru pontsa kiszolgálás, lagjaUiyo-'sbb irsk.
sxerkeezto ea kiadó LAJOS
Ki
Hutáa ¦árciio* j: 1 75 6
éa. 73
lymet M krtéi 3 »t 3t : krtf atétereakéat — ;*•**'. ckiaai atb a ' lattal *• anaakb**, m. ¦ fe-kru, ímhét és tuaes MaWaftarf aUyaaet tS '4 frt «S kr*j«árif
l Mb. aünt afy 140 1 ; ¦fia.atata- ét 1000 kun m Btatáxatta! atb.
kaid Heaaea*.-; ti <•• «
a*lr«B|*T4 a Ilricabe* S
i aatt temekre 1<> kro« ** u
i a fcrve bélyeg ra**.ix--aadó »
¦ in e*?gr«»dele*«k poatoaaa
po*u.fordöltéT»J T txilliioi
u orvosi el6kel&aff«k íjaaijai
COBSTAMTIai-aUEULE ' '^MA^ELLÍt*'
sason ló aacwkbec ajáaüatoi, de |7«ngébb teaulkaiaákDak IciTalúaB (rmn^kekaek.
Gleichenberg forrás sé
a ,e«kituD'>bb«k l»ebUo«yi;U belilefxaw mm a lefsóiuerratk itorok és om betagtáfeiaé). ftriiiémy filaiaaMaktrfkvaa SákM I tft
Á Szolyva-Poienai és Luhi Erzsébet-források
uradalmi igazgatóságinak Munkácson
Örömmel kijelentem, miszerint hosszadalmas gyomorbajom, mely. évek óta gyötört a medve védjegyi Lohi Erzsébet ásványvíz rendes hannálata által végképpen megmünt- A vn jótékony gy*»y-hatása rendkívüli, a gyomor nyalkát feloldotta, égető fájdalma és nyomása meg-ssaat éa emésztési képeasiige uljeMii helyreáll', ennélfogva a kilniS .Luni Erzsébet' gyógyviiet minden gyoaaor-beteg embertársaimnak meggyózMéaMI sjánlcm.
Kivilú tisztelettel
Baajcr Szid6aiia
óvoda tanitóoő, Budape.ten, II ker.Törók-u. 24.
F.lsóriugu biztosító intézet
HotT-Ksiiiis e! linuit ttam
szorgalmas ék előkelő
NZRKZŐ KÖZEGET
keres jutalék, esetleg fix fizetéssel. Ajánlatok „G, 1000.' Budapest fó-posta resutnte íutéiendök.
•t E rovat alatt k&slftttekért D«n rallal f* -lelówSftt a baerk.
Hirdetések.
7501,lk 1895.
Aiverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvazék, cint tkví hatóság, közhírre teszi, hogy Horváth Juiianna ii társai orosttooyi lakoa végrehajutóknak. őzv Németh Jólscfné és társai végrehajtást ssoavedő orosztoaji lakosok elleni végrehajUsi agyéban 70 frt töke, ennek 1893 július 19-tól járó 6*|, kamatai 12 frt 70 kr. vnajtáakérelali,
! 8 frt 35 kr. irveréakéralmi költaégek, — továbbá a kSvetkuó cnallskntott
i végrehajutók, o m Zsiamegye arrati-
! ranak 37 frt 10 kr. tők', 59 frt 30 kr. eddigi per és vrgrehsjtasi költség
i Németh Erzse f. Balog Mihályné éa
, Németh Juü gelsei lakosoknak, 10 frt 98 kr. tóke és 62 frt 30 kr. per éa végrehajtási költség. — Veaxter Inra budapeati lakosnak 10 frt toké, é> 7 frt 03 kr. eddigi kötaég. — az Ositrfk
! Pbonn bizt. Ursaaágaak 4. frt 31 kr. töke, ennek 1895. aagnittaí 11-tól, járó 6*U kamatai, 17 frt 37 kr. eddigi per, és végrebajtási költség, — a m. kir. államkincstárnak 161 frt 27 kr. hátralékos tőke esnek 1889 ju. 1-től járó 6\ kamatai, 6 frt €9 kr vhajtiai,
> 13 frt 75 kr. árveréakérelmi költség, Sebwtéoy Lajos Sgyvéd nkanizaai lakosnak 60 frt 45 kr. töke. ennek 1811 július 2-től járó 61 kantátái 26 frt 53 kr eddigi per éa vnajtáai költség, lovábbá ugyanannak 106 frt 07 kr töke, ennek 1891 jilioj S-től járó 6\ kasa-tai 22 frt '0 kr. p«, 7 frt 10 kr. végrehsjtáskérelmi, mé«i« u. aanak S8 frt 80 kr. toka. euek 1891 jalins 2 tol járó C\ kamaui 16 frt 75 kr. per, 7 frt iO kx. kutoaitáti Tégrekarián ké-
retani. 7 frt 16 kr kielégítés léaajtas kérelmi körtéé*. — Szalnuy Lajoa ügy ven talaegeniegi lakónak 100 trt töke, ennek 1890 márctius 4-tol járó 8\ kamatai 94 frl 20 kr. eddigi per éa végrehajtási költség, végre Bemete Gésa ügyvéd akaninai lakosnak 22 frt 20 kr. töke, enaek 1893 évi angnsztus S-tél járó 6', kaaaatai. M fit 95 kr. esldigi per és végnhajtási költségekből állá kevetrléscawk TaajUia caéljából a feataevesett kir. lftrvéay*s«k terlleté-bes tartósa s az oroestoayi 572. sz. tjkvnen L 60. én 436. hrss. a. felvett ingatlanoknak Németn Józsefet illető a 87C Inra becsalt \ ad része 1896 éti aairtzias kó 18 aazfjáa i. e. 11 óra kor Orosztooy közaég házánál GyórtTy Janoa, Dr. Tuboly Gynla, Sebealény Lajos Szalna Józicf és Remete Géza felperesi Ügyvéd vagy nelyeUeee kozba-jöt^vel megtartandó nyilvános árverésen eladatai feg.
Kikiáltási ár a tenaek* kitett becsár.
Árverezői kívánók tarteznak a becsár 10*c át készpénzbeti vagy óvadékképes pap rban a kikflldöu kezéhes luteaui.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatoságnál 1895 évi dfczember hó 3C napján.
GÖZONY, kir. Uzéki albiró.
1696 MÁBCZrUS 14-én
Gazdák flgjelmébe.
Vetni való fehér zab, heetoliterenkint 48 kilogramm sulyu, kapható mig a készlet tart
Lázár Ignácz Sándornál Keszthelyen.
Elsőrangú műtrágyagyár
a megye területére teljesen megbízható
képviselőt
keres, ki a megye gazdikozorségé-nél állandó összeköttetést Urt fenn Részletes ajánlatok továbbítás végett Goldberger A V. hirdetéji irodájába Budapest, Viczi-utcz* 9 küldendők (189. sz jelige alatt i
Marine ARUT-REMOKTOM
irozTeV, Urtósságiírt
j Uölgrakoek ti«j uraknak
3 födéles 9 frt, ezüst artnf ktriasTiL tm!l j^s, Btisnmti ii«sgp<C3ételt 6 frt, ónom horgonyazcrkeietLel 9 frt, fém ramootoir 5 frt 50 kr.
VHágit« Weck"
L minóaéga másodperczeket muutóva' 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 napi lelhazás gtósierkeze-.tel 5 frt 25 krért knld
2 «vi jótillis mellett EU6. KARECKER éragyára.
Brrreai, 21a. ker. V.ralaí-i-Gazdagon i Instrált árjecyzék ingyen és bérmentve. Nem tetsző ki fos cseréltetni, esetleg az ár visazatlzetteint.
czelli Gyomor- ^J Jf cseppek*
wtiynyiben
bizonyult
íjomortül
•« ételekkel
LmlileU bajoknál a paaiirm>r»fc ?"* uU kitQ-nökiv-t baonruKak. a mit tzaz meg «ai Ltiionyrtvany iaou^it- Efy kis Oveg ara
ataü alaatlatwal efTttt 40 kr., nin
ira 70 ir
itrramrsT**! főraktár T*H»h
Iá -
ancft^kintmi? C«ak oh cseppeket ¦UoVadni, mríytkatk burkolatán xeM ntiaf van rafMtfva a keatitO ¦*.:. Brády) w oen oavakkal:
ERZüfcgE i«MtciN
( fc pilolai hMouio ketiitmenjekiie. aiDden t*
lti*l*nbeo feljebb becaa>6a<iők : anUk niadet árUi tÁl lUtl k W»jajM»l ]erjobb
á bbók
jy ^. gjngeán btubAiiók
értiKtitók: ép 474ütt*r •«" jobb ¦ mclieUe oly , mint e pilqlák a
é
belegséfek forrás, ellen Csakroiou klll-réfett ateg cennekek '» »*i»eseo »esxik r KffT 13 >llilát tartalaato aoboz li kr, tekercs. Hely r. dobóit, tehát 1» pllatat tartalmai csak 1 Tortát o f
OvMS ' Utánzásoktól kQlónósen ófá " " kodjDok KerjQok batirosot-
tao Nrasleia Erz»«bet pililat Vaiod, atak, tű minden doboz torrenyílef Mjefy-i«: TpdjefjfUikkel píros-fek«te nyomu-uiáaban ,szent Lipót- e« .Neastcla Kilép rjoffywerew aláírás**! Tan el-¦«'» A kereskedelmi l^rTenyaiiSktleg tedett ctomacaiak aláírásunkkal van •hátra.
¦EUSTEIH FÜLÖP
««at-LÍ»otboi- ciia.iett yyofy«er1ara
» LAJOS, PRÁGER BÉLá. ERUCH ARNOLD fj-ógj-ueréts uraknál
NAGT-KaMZSÁN Pngcr R«!t « Bt>-Ina I>tjoa crórTiMretiel»«l - BARCSOS : Koliut Sándor fjí'gj%tert*sn*i.
Faj-tojás
rftiodi B-akma tyikoktol crbja 16 kr., fekete Hollaatll o&xy fe^er búbbal dan-M}aként -*S kr., Ht>a4a**i drboakiot 2J kr, *alúai Steler tyakaktói drDookiot 10 kr , Ellátó Paávai drboakiDt 30 kr., Óla* drtoonk.ot 50 kr„ Xityt tyakok-tól drboakiot $u kr. ( »el.[»vrhUai da-raboakiat tb kr, K-delyi meittelea ¦yakaaktitl dtbonkiitt 20 kr, Iforklafi •liboakiai 25 kr^ Yakakaaa drbookiDt SO kr, Ernáét-i óriás lalaktól dara-bonkiet i frt,Peklaci r«cs*k drtwnkint t*O kr, Steieri aajj rÁczektél dara-
boeiiat 20 kr.
F»j-Uíjá*tt küldök iluu faj«ariyas*k t»l, melyek tűbbazör kilűntrtetbeo reas«-¦u)trk atsjtii ta eitaloditéfficrt jútálláa.
Schicht
•féle . SZIN-
SZAPPAN
igen jól szári tott k itüDÓeü t i s 11 i t, legtakarékosabb i bmüílllbn
Tantaiágáért és árul másságáért a kezek és ruháknál
km«.IÍB vállaltatik. Egyáluláii a legjobb 1 létexi siid-
axtppuok kozflu.
Egr kísérletet senki se$> fog
KapkaU a l«fU>M áXail-aslatkaa. Es>vissUja B "^ ^ GEÜS IÜOLI, lhl-ii
csodabalzsam
THIERRY i. öopszertytíl.
PKKURtlli-hatas.
¦l ..¦!, n-.arvilj*
nyel baumálbat. x .-
t*,n ói dnrra Biy«f..t, miiit ^la>ay én ^hb.a>x ] Baiiumom haniaitui Sutánmt.1 ¦ ^MjatTtárvTi STHt B S.OS. m. ». kait i
t011. vBiy a* »r»a««.tTf EálYM hatánn *ay*fT uriu t-rtul-mu. Oly naijrö.. bul baJsa«anomhúI ntktar nmr. ¦¦¦•i-k °J^fy^ ja"'Va .VV pti *" "' •*»¦»*¦» TlaVaary A
pUu.j ín t b4rmnitv». IS ki dalaMa Í
aaa,
mt«>n. Auaatr.a-HaiK'.nr-i-iEisc
mamtvai kü)•1^•¦. !^ k:< i aurv r ' " Krrr rjL-i <. l.«l.«
Pfi[ra4á-
A ValÓdi
csodakenöcs
én rrejt*.
C».xl»ka)tjarÉ m-h k
i mjt^áli H»«k allsn. Haainálhavto miodaii idrg. ii r-¦«. i,
m a*»».. ftvnáJka-. boQiok- uiVánk- •>¦ tuak^k vnavuh-
UAra. Hindmaisoiü <Ug»ntvt. kinjTa-». pokolTávr nijaikfti. ¦
M aűt rákb«ta«aW allajn aancúk*. kóiú»wia«s>iavt d.lytg
iMk. fitKTott taatré«»k'r>brt*a;rk~n*i h.>*awau trk.x altul t4m»ilE Mkwk, BjakdsipLii*' v>,r.irl<>ilü. filtuLiriu -• * «v. r-
r*fl»b, karnál kitaaMbb
ri*J-flm«t*ta»k. micirnkit hatútaUui haim.'iii >r.wk
TU1KHBT 1. Őrangyal gyógyszertáraXXXViÉVFOLYAM.
Z A I. » I KÖZLÖNY
1896 MARC7JUS It-r,
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak ha mindegyik doboa atoll i. védjegyet im
alttráaft t&oteti fel.
A IMI A.fW« S*M«tz-a«tk tanít póurbatáaa • leimakao.b*. t>Miir- I. al-taalkántatmak. iro»or|»rca .1 ajomorté., ropott a»krska4aa. májh anulom. vér¦ 1.1.,.. a~,T*r «. a l«,kai»nb<»óbb rtl .«.•••** •'"•_' .^'„'..""'".S !, tned.k 6U mindii nafrottb ílterjédéat .zenéit - Ara •» laptttrttlt irHill M tizait 1 frt • •-
Haaisitisa* törvényileg f en yit tatnak
TiÖLL" F6LE~FRANCIA|
BORSZESZ ES SO
C«ak ikn..
OIi«Mruni .. M
•>oz i>. » métblllei ,
latt «r»s»ti flvna ara 90 krajazái
^a_?.^í^ ,2T ¦SS
mint fijeileMfllafiM k6e*zntle«l Sltr "
fcexm.-.i!«n". >«i«m.rélet.M. '"»•«•' -
Moll Salicyl szájvize.
OTtxer logfajai
,Koalkatréa.f liuoiyta.aa .uk«!.l aanal kalonöfen íoniM hlraelv korú jj uairú a tojik unb 1u>«
E,, Ml A «rt)H»
krk. mint Ir « f»jr«~»"1
i691
F i ¦ : r l L u I il
r o s z *• t k u i » e h ,—
A. gytgyszereiz, cs. é> kir. udvari szállít* alul. o
Bécs: 1., Tuchiatibifii í*. sz. jO
VMeki m*Keaa«léi«k aaa*ata nni-aataavtt mrilatt lc:j«.itlatatk ruklárakbah lessék katározott-in MOIJ. A. oláirdtávú
védjegyével TlicüoU készítményeket térni. 'Raktár: Sagy-Kanusíit Rotenfeld Adílf «S Fia
DOOQpocooooobbbocxxxao'OTOOÖodbcoo
5OQOOC
A MA6Y. klR.ÁLUMVASlTAK
línsi iiiiliiíf irodád ibl Ittmilíll
MILLENIUM
utazási- és ellátási-vállalat
n 1896. ítí műm üállitásí MM számára
már mo3í bocsit ki igen mérsékelt áron
UTAZÁS/ ÉS ELLÁTÁSI JEGÍfOZETEKET
melyek «r» esetleg részletekben is lefizethető.
Ez«n füzetek visuti meoettérti jegyet gj'ors- és személyvonatokra, a villalat újonnan berendezett
§r V - saját bérházaiban ' W
kényelmes lakást, étkezési. Ugy a kiállítás te-rGletén, mint a város minden pontján levő elsőrendű vendéglőkben és kávéházakban (a melyek névsorit a közönség megnyugtatására mirczms elején szintén kOzzé-tenszüki, kiillitisi-. Ös-budaviri belépőjegyeket stb. biztosítsanak. Felvilágosításokkal és tervezettel szolgálnak a vasúti illomas-fönökök, a vidíki menetjegy-irodik. a Tidéki képviselőségek, v. összes községi és körjegyző urak, a .Hazai- ilulános biztosító r.-t. ügynökségei, valamint
4 MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
városi manetjagy-irodája
BUDAPESTÉ*, HUHGÁRIASZÁLLÓ.
Bejelentéseket helyben elfogad :
Bar.k'es'vesület r.-t.
Daróez-szö vetek
íLodan) fér&ak- ns hölgyeknek
ajinlja BAUR RUDOLF
iiroii iarocz-szöíe! üehilíesi \ü
Innsbruck, Kudolfstrasit 4 VlIUllu köprltrk. \i
Uintakatalogtis irujym és bfrm.
3269(tk. 895 Érk. dea 22-én.
Árverési hirdetmény.
A !eten?ei kir. járásbirósig mim tkvi hatóaás köihtrré teszi, hogy a kir. kincs-Urnák P»p bwan b»caehelji latoi el-leni 27 Irt 63 kr. lóké, ennek 1894 mkrci-28 tíl járó 6*,. kamiti :, frt il kr. végrehijtiskérelioi, 5 frt 9á kr. ezuttali költségek iránti véereb«jUsi ugyébso a DaírykaDizsai kir. lörvéoyszék (a latensei kir. iará»biróaág Urületén fekvu) a be-Mehelyi 51. sz. ijkvaen A. 1-5 ét T. aorsz. valaaiiat az 59 hrax. ioKktlanou levő 29 oépMraz. iogattenokoak Ptp litvánt illető 318 frira becsült eui uieil ré»ze A. 1 a. őtvogy P«p Jánosnr Gvtr-Rják K&talin jnvára bekebiesett &zTe^yi hi.-KooéUezeti jogDak épséizbeo buyá-caval a beosebelyi község biró bár.áoíl , 1SM évi április hó 2. uapjia d i. 10 érakor megtartandó DyiiVABO: árverésen elidatni fog.
Kikiáltáoi ár a fenoebb kitett becút.
ÁrverdDi kívánók urtoznak a bt-csi: 101,-át készpénzben vaey óvadtkk^feá papirbft" a kíkflldött kezéliez letenoi.
Krelt Letenyén, a kir. járáabirőaág mint te'°kiőnyvi batóságaál 1S95. én d^cz. bó- 27 napján.
SUNKOVICS kir. aljbiró.
UPOO OOOOQOOOOOuoooOüOQ OOO
O
o
cs lielejeL,
kik tyomor. tadő, vérszegénység, lárgaság. megküléí. kóhoeéi rekfduégben ízeovedoek.legraelegebben ajiiljn< mint gyógyszert :
Hoff János-féle malátakészitményeket.
Maláta klvonatu eirénzséirl »5r.
Miodeoek elfttt fofadja öwint* koisöaatFinrt *i ftn maláta ki*on»lu
»ftfi iöréB«k lyóírírtjeert. "elj U *tm icioTumoak kilünwi] hinni t
inariri. hop uesvfdew rukaf-ra r^cl^tc áenzaat Küldiöa mt« SO
1 a „m Ekrrab»r|[. hoo.J
<'horo.Ma>.
enjöl.h, DeWcket év Í8»«r^k a Min e!i»- lalt idillt íjomorhij. illette rmeaiteii la.ar lóif jo er»düifDj»Tíl buiuliu Dr j!ic.ll4, (j.kwlo ^M TnM
Ai ^n msltta cbocola-iéji a er4«i mefírdmili ks - keimet ikaláiioa r..eafe«f BeMétt efv
SOritett Maláta blvonat.
Ct*kDea *fj *wt, bofj b»Tt*s torok t-s n t e len luuunáit tc«r frfdméayteien mtvrtult. t&DÖ nuiáláját m örömmel upssziftlna. mit:
llfajaaban srendieu-B. minden
Tls nap óta tiaixaál'Ma az Ao
erint állapotom Dapr6l-n*pra
Dr Mdetzrr. Co««iy
Az elsó és egyedil valódi
Hoff János-féle mell-maláta eznkorka.
feHlmulhaü«n köhöjéa. rekedtíéV. Hnyilkááodás éa légzési szerv bánulniknál.
Hoff János csasz és kir ndrari szállító
Bécs, Grabeu. BraanerstraHHe Nr». s Ajr]eary^B«lc Ingyen éa Dermentve.
RAKTÁRAK Minden gyógyszertár, tianyobb fasxer éa cavn^ee il«ekb-n. « kímnösen NaeyK»nizsán: FBSSF.LHOFER STBÉM
\ KI.FIN. .á^MLTH f> SKf k Kl.KIV urak kereikfd^éber..
30000'
VÜLKAN
•.
épgyár részvény-társaság
ezelőtt
Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co. Buaapeat Béoe
az elsőrangú malmépitészeti gyarb»n BUDÍPE8TEX, V.. kölső vacii-ut 70
Silrgöa.tciim: .Gntjahrialkán* - ejártaUmk $argü:iyc<im: „UcitjabrvBlkáB-
"r„:r.i~Leii-nÍtgpcnsCÍll^SÍ*™"—¦"•
Sóder rzabadnima.
gépnek- «lönye-
GlUjakr-Müller és
A „LengO-sxita-
Az örlemeojehet tök«lett>seii statilja és ositályoj.rm; — a BuU'.l iisitek tiszták, i der-czék lisitmeotesek év a darák oélesen" vaooak o^r táJyoítt; — rendlÚTt) eg>-sxerQ kezelés; — » axitilt 1 isiinek tisztátalannál* egé szeo ki <ta' lárva ; — V géphM keTéa BziUbeTvaat
tisz ti tó-
ti (i»é<i>.tetik; — a nép «r Vé-J tírt *» raekéi' erót igt-•jd; —a gép járája tskí-)*«•«¦ tjagojt- — ialo anatikna Özemre igeo alkalmas; — a gép fgy egész cvlicder rendszert pótoi — a gép maakaképessege fe«ül molhatatiaa;
tovabbs:
t r
és osztályozó gépek
; Seknetur Ágoitvn szabadalma.
tisztító é-i o«ztálvoz*-gépoek előojei; Egjwert *a czélszertt «zerke»et ; Özem kőiben cse.t ; kezelést igénvel; a grp sokkal I*M> tisau (Urát allit e>6 niat bármelv más ül fajta gép; ggraDazoa eépco a legfinomabb deruék vcvlanint a leg^arvábs iar«k usz'itbatúk; maakuép^sége rendkivOl n«v; a Kép caekélj tért igéaje); bármelv mal.mban léayégíi Izemakadály nélkül lehet ilye> gépekkel «g.v dir.-
tiaititáat berendntii.
A nevetett legnjabt) mejmáazati gépekea kivüi gyártatnak még: rtgsziták, Urárok, gabonaosiiályozóiépek Bub-
(éle rendazer éd máaok ttierint. ,Volká«" gaboaatisztito- és kefétögépek. órlöjáratok gabona. Imt éa daraíelbuzók
szállítócsigák,- dar«-, Imit a derczebengerek, felbiuógépek éa járó»zékek.
Téglagyártáá i gépek Hjtop E. birnevei rendatere steriot.
líjení a tvé ny ek aaját e.- idegen miDták uláo, (ogaakerekeket géppel formázva
Madeanemt szerszámgépek fém, fi és kó mecmaokáiáaára.
(> ö 7. g é p e k VipróWIt reodazer szerint, vizikerekek, közlÓBÜrek t:ranimiMziók.)
•tr KÍTii»tr» pro«p«cta8Ok és kBlteégTetesek kttldetnek. -«¦
Xyumatott ílj. WajüiU Jóaeí könyrnjoiDdájibiui N»gj-K»ainio.. 1896. márczlps 21-én.
BUfitetéti ár:
» ín - «r
syu.tTETkbek
XXXV. ét folyam.
A iá? tulleBi éa anyafi réué: illető mndea ktoleatoj B&larl Laja> szerkeiziő-kiado nevére cximx*tten Xa(j-Ktu ixxa ¦ ber-Beotre igtéi eadfik
Bt-rineiitrtlea levelek aem fofid-Uto&k ri.
A nagykanizsai , Ipar-Testtlet:, .anigj-kanirsai Takarék péDxtár résivéiy-társaaág*, a .Kotori takarépénztir
nagy-kanix*ai- és galambokiöakéiites tfizoitó-egyltiV a .nagy-kanizsai kisdedoeTeló egyesölet" a .nagy-kanitaa: tanítói jiriskörV a .oagr-kanizsai k-resztény jótékony *zr jótékony nóegylet*. .wegéayek tápintézete" a .katonai hidastyáo egylet* a .soproni kereskedőimi iparkamara* nagykanizsai kalTálaaittnányátiak hivatalos lapja
1 részvéoy-tirsasag- ^_____________^ ^ ^ ^^ ___. .„________ urbJ_______«,..«.«»»«,«« u.f.uuo. ia
• *HETENKINfTgTsZErTsZOMBATQN MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nagykanizsai takarékpénztár ttrtfcU
Tiszteli köitjülra!
A midón a mólt érben ÍDtéietfiok ötven érés fennállásának évfordulóját ünnepelte, hivatkoztunk arra, mily csekély alapból, mily változó, sokseor nehéz viszoo) ok között küzdött* fel magát > közgazdaság szolgálatiban inteietQok az eUö ridéki péoziotézetelí sorába.
De az elért eredmény oem az azzj] való kétkedés, iukább fokozottabb tevékenység kifejtésére buzdít bennünket; miért is letéve fél-százados működése zárkövét, egyszersmind a tovább fejlődés alapfeltételeit óhajtottuk bizlosiUni azzal, bogr * mai viszonyokaik megfelelőiét; uéieiebb alapra fektetve intézetünket, act a oyilvánuló nagyobb igények kielégítésére, kihatásának teljes betöltésére, városuok és vidéke mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi hitelszükségletének mind nagyobb mértékben! Irielégitésére képessé tegj&k.
Ezen rzél vezérelt bennünket ak kor is. a midőn a mutt ér februtr bó 10-én volt rendes évi közgyűlésnek i részvénytőke felemelésére vo natkozó javaslatunkat terjesztettük eló, mely javasl&tot a kö/gyülés mint az intézet felvirágoztatására irányuló törekvéseink mindenkori kész támogatója el h fogadta
Ma már a jelzett művelet teljes é» sikeres befejezéséről tehetünk jelentést.
A részvényesek alig egy-két kivétellel igénybe vették a kibocsátási feltételek szerint részükre biztosított elővételi jogot.
Az újonnan kibocsájtott 200 drb részvény után a befizetések akadály nélkül pontosan teljesittettek. a be-
folyt 140,000 forintból 20,000 forint * részvénytőkékéi, 120,000 fo rint pedig a tartalékalaphoz csa-to Itt tolt.
Ezzel a részvénytőke 80,000 írtra, a tartalékalap 196,405 fit 19 krra emelkedett.
A külön tartalék alap 86 000 írtra, a rendelkezésre álló tartalék 22,000 frtra. a nyugdíj alap 41 150 frtra, igy az összes alapok 1895 évi d czember bó 31-én 425,555 trt 19 krt tesznek.
Habár ezen összeg az intézet emelkedett üzlelforg&luávat szemben is eléggé lekintélyes, mind a mellett, a mint azt jelentestüknek a nj eremén? felosztására vouatkozó része is igazolni fogja, az igazgatóság az alapokat a jövőben is fejleszteni és gyarapítani kívánja.
Áttérve a lefolyt 1895. év üz letmenetér.:, egy minden tekintetben sikerdús üzletévról Rzánolhatunk be a t közgyűlésnek.
A lefolyt évi összforgalom 24,25 7892 frt 31 krt tett.
Az egves üzletágak forgalma a következő volt:
Betétek : Állomány 1894 decz. bó 31-én 6444 ar 10340 frank 2.234.768 frt 19 kr. Betétek és tőkésített kamatok az 1895. évben 1526 ar. 45(15 frank 1,813 459 frt 87 kr.. Összesen 7970 ar. 14845 fr.mk 4 048 228 frt 06 kr Vissza-fiicttetett 1895 évben 2642 ar. ar 1385 frank 1.SC6.666 frt 88 kr Állomány 1895. deczember 31 én 5328 ar. 13460 trank 2,181561 frt 18 kr,
Jelzálogkölcsönök: Állomány 1894. deczember hó 31-én 5630 a. 7900 frank 1.531,947 frt 87 kr., Uj kölcsönök kiadattak 1895. évben 1U80 ar. 297.257 frt 92 kr. Oisze-sen 6710 ar. 7900 frank 1.829.205
frt 79 kr. Visszafizettetett 1895 évben lOOOar. 1200 frank 172 537 frt Állomány 1895. deczember hó 31-én úTlOar. 6600 frank 1,6.')C 668 frt 79 kr .
Valtak: Állomány 1894. decz. hó 31-én 536 914 frt 24 kr. 1895 étben leszámítoltától! 2,971,496 frt 76 kr.. összesen 3,508,411 frt, be váltatott 1*«5 évben 3019,490 frt 28 kr.* Állomány 1895. dtczembir bó 3r-én 438,920 frt 72 kr.,
Előlegek (értékpapírokra): Álló mány 1894. deczember 31 éa 4440 írt. Kiadatott 1895 évben 13221 frt Öiszesen 17661 frt, beváltatott 1895. évben 9960 frt. Állomány 1895. decz. hó 31-én 7701 frt
Értókpjpirok : Állomány 1S94. deczember 31-én 365.568 frt 75 kr., vétel 1895. érbít 186.:i01 frt 75 kr. Öwzesea 551,870 frt 50 kr , eladatott és kitorsoltatott 1895 évben 135.438 frt 75 kr, Állomány 1395. év dectemher hó 31-én 416,431 frt 75 kr,
: Pénztári forgalom : Pénztári kés1" let 1894. decz. 31-én 422 ar. 590 frank 22831 frt 60 kr.. Bevételek 1895 éiben 4029 ar 5765 frank 5.771.034 frt 91 kr, Összesen
! 4451 ar S355 frank 5,793 866 frt
i 51 kr. Kiadások 1895 évben 4411 ar. 4205 frank 5,770.691 frt 58 kr, Pénztári készlet 1895 deci 31-én 40 ar. 215Ofrauk 23174 frt 93 kr.
A lefolyt évi üzlet eredinény. ;ól
, lehet az évközben eladott értékpapírok árkülönbözetéből 10654 frt 85 krral kevesebb nyeremény szárma zott. nint az elózö évben, másrészt magasabb adóalap és az uj részvények kibocsátása ugy a jubiláns ünnepély alV- .Imával kiutalt jutalmak folytán a költségek is 5368 frt 38 krral szaporodtak, toviobá
a nyugdijalap kamatai az év folytában fizetett kégydij levonása után vagyis 1150 frt, a nyugdíj alaphoz már hoizá csatoltatUk. 130 ar. 45 frant és 6806G frt 53 krt tesz, az előző évi 116 ar 40 frank és 73046 frt 34 krral szemben.
Ezen nyeremény összegnek felosztására nézve az igazgatóság a következő tervezetet ajánlja a t. közgyűlésnek.
Az alapszabályok 78 § a érteimé ben a nyeremény 5'/i-ka vagyis 6 ar. 10 frank és 3403 frt 33 kr a tartalék alaphoz csatolandó.
Az igazgatóságot és felügyelő bi zottságot jutalék czimen a nyeremény 15-"tka vagyis 19 ar. 15 frank és 10209 frt 98 kr. illeti. Összesen 25 ar. 25 frank és 13613 frt 31 kr. marad nyeremény 105 ar. 20 frank 54453 frt 22 kr., ebhez nyeremény áthozat 1894. érről 93 tr. 35 frank 2277 frt 24 kr., a rendelkezésre álló összeg 198 ar. 55 frank 5C730 frt 46 kr.
Ebból osztalékul részvényenkint ötven forint, vagyis 800 drb részvény után 40000 Irt fizetessék.
Az alapszabályszeru tartalékalap, a mei; a fentjelzett dotatió után 199.847 frt 82 krt tesz 152 frt 18 kr. hozzácsatolásával 200.000 frtra egéslitessek ki
A jelenleg 86000 frtot tevő értékpapír árkülönbözeti tartalékalapra tekintettel, hogy az az intézet jelenlegi papírállományával szemben, — mely kulönbeo is a deczember 31-iki árkeletaéi jóval alacsonyabb beszerzési árakkal vau felvéve — bőséges fedezetet nyújt, ÍOOO frt helyeztessék.
A házak felvételi értékének csökkentésére 700 frt leírásba vétessék.
A szokásos városi jótékony és közhasznú czélokra 1130 frt ado-
mányoztassék, a feomaradó 13478 frt 28 kr.. valamint 198 ar. 55 frank ellenértéke és pedig a jelenleg 22000 frtot tevő II. külön "tartalékalap helyeztessék vissza
Ezen II. külön tartalékalapra vonatkozólag az igazgatóság határozottan kifejezendónfk tartja, bogy ez korlátlanul az intézet rendelkezésére áll és netán a váltó leszámítolási esetleg más üzletágaknál származható veszteségeknek fedeze'.ére szol -gál és az évi nyeremény igénybe tétele nélkül ezen czélra bármikor tetszés szerinti mértékben felhasználható, miért is az .Rendelkezésre álló urtalékuak neveztetett" el
Végül kéri az igazgatóság a t. közgyűlést, miként a nyeremény felosztására vonatkozó javaslatát elfogadni, az osztalékot részvényenkint ötvea torintban megállapítani és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság részére a lefolyt 1895. évi ügy- és szátnvételre vonatkozólag a felmentvényt megadni mél-tóztassék.
Az igazgatóság.
Jegyzíkönyv
Felvéve Xagj-Kanizíáo lSSC.én február bó 25-én a nagykanizsai takarék-péoitir részvénytársaság dtveDegyedik évi rendes közgvQléáébeo.
Jelenlevők : Hertelendj Béla elnöklete alatt Ebeuspaoger Lipót igazgatósági alelnök. Tnpamraer Gyula intézeti igazgató, miut jegyzőkönyvvezető, Ba-bochaj Gvómv, Blau Pál. B au Lsjos Daonebeig Jakab, Deuuch Mór. Eben-apanger Leo. Ebeaapaager Lrnó. Eisíq-Ker Henrik, Feiselhofer Jjz-ef. ifj. Keiselhofer Jóisef. Fischl Pál, Gelsei Gutmann Viimos. Goldhammer Károly, Gruohut Alfréd, Grtuhut Henrik. Hal-pheo Mór. I)r. Hauser János. Herteiendy Béla, Heimler József, Juhász Gjörgy, Kovác< Károly, Klein Illéa Ktrschorr Igoácz, Lówiuger Ignácz. L~dofszky Ármin. Löwinger Lajos. dr. Lóké Emil,
Lgl*úl oókoluk ic. ktcaike riráfov, Aotj.l ii h»dd legyen ezen > vilA(oa
íteoló imrr, bofj k> báwtíetkó uállai, Ouoljék *1 »B>ét ajkkd aoaotjart.
Éa »égia itthftfjlál beaaUBkrl árúkre : Forró konj-HBk hallott « dani fürbafjr-r
Te éned Mvfitkisk, iktt ugj ucrettuak, Miat ¦ kii Jeuttkftt, k bvhdtI>«d lrleitü»k '..
. . Kiciike kíi fejtül, <*pp«B ide Uttuk : Bofoafú lelklikkel édea remeay ifcUsik
HiMtu uvoxáaod nra ia örtk l«if, Miaütt M(7»l-lelk«l körtttaak lebtgoe !
KÜRUCND1PÁL
HtfyM ItttMi tzalmaözvegy?
Irr»: SCEÁNYI L- KÁROLY.
Itt helybeo Pöciördöo lóverseny t nem lehet urfxni, mert az itteni Io* *»k csak abbsa szokUtk werseny&cni, bogy meirik tud • másiktól joobio el-¦ ' jradui; a biczikli-TerseoTDek pedig még c-dk btlTiüy képe s*m merülhet fet, mert ezeo a ridékeo nem c*ak fiogy oieziklistái aena láttak baoem még kő-szörftt sem >ár; ta»?«usrai az atexát ugjran meglebetaf, de ax meg nem ek-K«ü4 diTat. lej tehát temmiféle oéveo oevezeDdö tenenr ez ideig nálaak nem volt.
Egy az^p reg^etea uobbao beállít
hoizira érdemes Krajlik Mihály csizmadia mester aeomsiéJ aram axza! a kérdéssel, bogy megyek e kutyáiul tatásra.
.Hová?' kérdem meglepetve.
, Katyaíuiutásra-, felei te reodüle t-leoBI.
Erre én ünnepélyesen felstóliitottau., bogjr magyarázza neguavair, vagy pedig ktiidje el segédeit. Knjlik ur azoabao erre azt felelte, hogy o mar uj évkor elküldte a segédeit, mert az üzlet nagyon rosszul tnetí? a e kjielentéa atán hoxzá-fogott előbbi »zaT«iuak megmtKyarátá-táhoí, t i. hogy Lówy ur, a korc&máros egy bóoap múlva, vagyis májas 1-éo katyafaltatást fo* rendezni kntya-psicho-logiai alapon c«Üogő akadályokkal.
.Figyelmeztetem Krajlik arat, bogy az alap nem csüng, baoem nyugszik', opponáltam éo.
Krajlik ur pedig titoktatosan mosoly-górt s tovább folytatta magyarázatát, mely szerint az akadályt a 200 méteres pálya közepén fél méter magasságban keresztül buzott kötélről lecvtngS fogbagy mávrostélyos darabok fogják képssoi s a melyik ku ja legelőször ér a piiya végére (a bol a lulftjdocosok fognak állni) a nélkül bogy a rostélyost megkóstolná, a ónak a gazdája kap 5 darab ropogós tizeit.
Ez a hír igy hirtelenfbeo nagyon hihetetlennek tűnt fel, tanácsoltam tehát, hogy tart-a bolondnak sz öregipjít
Krajlik ur ekkor a sértett bankeeég hfcogján, de egyúttal a sxilárd rof^fjö-tódét értei vej bebizwyiwtu, kot^ e»
igen érthető dolog, mert ez alkalomra 100 éa 100 ember fog összejönni a a boaéges hiezooból Löwy ur könnyen kivághatja az 5 darab tízest. . Láttam, hogy meglehet, miszerint nem j lehetetlen az él»lu.es Lőwy térre a meg ; hatoitan borultam szomszédom keblére j bootánatot kérve hevességemért s kinyilvánítottam, hogy a futtatáson én is
! részt veszek. -
„A kutyával* egéazité ö ki udvariasao és nyomatékosan.
.Igen, a Basával" tettem hoz rá szilárd hangon s leültem ^ elgondolkoztam Krajlik ur szintén leült éa u?y látszott, hogy fi is elgondolkozik. Éa azt számíttattam, hogy 5 drb. ropogós tizes az 50 forint; milyen égbektá'tó boldog
1 lennék ha azial az 50 tomttal meg-lephetBéa> az én aranyos, kedve* kis feleségemet, s e jámbor gondolatokkal elteive háromszor sóhajtám Ú! Ól ól
Mereng esem t>ö a daoascéd ar riasztott fel e arukkal:
.liíoem akkor a bánt be kell ám
i tanítani.*
: „Be-be-be" susogtam éo ábrándozó.
; .De hogyan?' kérdé ő !
1 .Hm* feleltem éo kellő komolyság- j ga), mirtí mindketten homlokulkra tet- ; lök mutató ujjúnkat és elgendolkoz^ank, de néhány pillanat múlva már nagyot kiá'tottunk mindketten: /i
.Msgvan."
i Bámulatos egyérteluttségtrel legbelye-
! ceöbnek tartottak, hogy % B&sánsk na- j
i ponkint annyi rostélyost adnak, hogy az j
végre is megutálja azt a egy holnap múlva megvetéssel fordul el mindenféle rostélyostól
.fjen a Basa* hano^tam lelkesedre.
Krajlik ur pedig mellére hajtván fejét. ba Ugatott.
.Van Uláa valami kifogása Basa élete -ellen V kérdem meg&tődve.
.Nincs* feleié tompán, szárazon s a fejét kilenc* czeoüméterr/1 lejebb hoi* gasztá.
,Hüt akkor miért 01 arcián e bú. e fajdalom ?" szavaltam trtgicua elkeseredéssel gesztiku!álva szemei körűi.
.Egyet .kifelejtettünk a számításból* dörmögé a cralódáí sivár hangján.
Ettber!,.. Uram, ne rétnitaen el! Ifi ax, mit kifelejtettünk?!' {
Krijlik ar pedig nagyot lélegzett, fel- < állt a székről h az ablakhoz lépve, magadással suiogU:
.A 'éosasMOnyf.*
Ln pedig egy .Tybfl" kiáttássai v.4*ia banyatlottam a székre. Világom bogy a feleségem ezt meg nem engedi tehát el van hibái** az shp. De aíérí m^g aem akarum^ yésképea letitoudani s Krajiik ar felé fordulva reménykedve mon i dsai: <
.Hát hí inegesköjzöm feleségemnek : ar Qw.es angyalok és arkaogya^ckra, ' bogy ezt csak swreiembőt teszem?*
.Mmd hiába lenne' dörmögte Ő. :
Tadtam, uogy igaza T*n b háűilo^ati sóhíjtottam:
EHej\? íucscs Bua!" Hej, fucscs öt | darab fopogós tices. 1
l)i míg éa igy ke*ert»gtem, Kraj.ik ur az aazUlboí lépett, öklével nagyot atölc auuak 1cellÖ közepére s mint valami gyóztea indián fóoölc diadalmasan fel-orditott:
,Éi nem fucscs Basa; éí nem fucscu öt darab ropogós tizes és semmi aem fuctc*."
.Nem ?... Hogyan V !— Miért nem ?• kérdem az örömtől fuldokolva.
.Miért ?.. . Hát azért nem, mert a téosasszoay ugy is régóta szereiué megmeglátogatni a nénijét; elszállítjuk tehát Kanizsára a oéoihez s <na;d lesr. rá gondunk, hogy egy hónapig oti jól érezze magát.*
Ez a remek feifedezés egészen jó kedvre hangolt s hálásan fuldokoltam:
.Krajlik nr! ... *
.Tessék ta
.Ön....-
.Én?"
.Igen öc .. . Uo borzasztó nagy ember ... jöjjön ide. ¦ hadd öleljem bzí-vemre.*
S Kfajlik ur oda jött és én szivemre öleltem s Qanepplyesva megesküd tünk, hogy soha egymáit el nem hagyjak, tügjon bár a sora viharja a Kárpátoktól ax Adnáig.
S lön, hogy a feleségen, másnap már Kanizsán volt. Mi pedig megkezdtük a dresszirotájL
Reményteljes irigységgel néztük na-ponkint a Basa moakájá'. A kedves állat gyönyörű élvágygysl evett. Három hét múlva a mé*iároj kontója 35 frt
mai számához fél iv melléklet van csatolya.XXTT. ÉVFOLYáM.
ZALAI KÖZLÖKT
18W MÁRCZIUS 21 én
Lfwf Adolf, Loevry Ödön, Masehaazker ' ««r, Mayerhofer Sándor. Nucsect Jó-yitsíf, Plotezer Ignác*, dr. Plotaer Ultrán, Práger Béla-. Plihál Ferencz, JU- I poch Gyula, dr. Rauch Zsigmond, Ro-tenfeld Adolf, Roseofeld Jenó, dr Rutb-. schild Jakab, Rothichild Zsigmond dr. Riu Káimán, dr. Scbwarz Adolf, Scuwarz GnszUv, Scberz Richárd, Strém Vilmos, Strém Titidír, Somm«r Sándor, Sommer Ignácz, Or. Szukita Nándor, Sír-tor; Oizkár, Stirliug Sándor, dr. Tuboly Gyula, dr. Tripammer Rezgő. Unger Ullmaon Elek, Vágner Karolt, Vidor Samu és Weiser József ósszesec 61 ' részvényes, kik S13 részvényt képviselnek. Hertelendy Béla igazgatósági elnök üdvözli a szép számban megjelent részvényeseket, konstatálja, miként azok az : alapazabályok 17. §-ábao megjelölt ba- | tározatképes számban vannak jelen, i kik 17 összes részvények egy harmadát ( meghaladó számot képviselnek, miért is a gyűlést megnyitva, alt batározat j képesnek jelenti ki; megbízza Tripam-mer (iiula int. igazgatót a jegyzőkönyv veietesével és ajánlja annak biteiesité-sére Scnwarz Adolf éj Nucsecz József részvényes urakat, kik a közgyűlés álul a jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag megválaszutnak.
L Felolvasunk az igazgatóságnak a lefolyt :S95-ik üzletévről slóló jelentése, valamint a feltgyeló-bizottsag jelentése, mely utóbbi unuságol tesz arról, bog; az U95-ik évi űgy- és számvitelt kellőleg ellenőriztél: és hogy « szabályszerűen vezetett könyvek alapján készült éa a közgyűléseié terjesztendő mérleg ugy a nyeremény is vesz-- teség számla a helyzetnek híven megfelel ; miért is az igazgatóság álu! javaslatba bozott felosztási tervezetnek elfogadását és az osztalékuk részvé-oyenkint ötven forintban leendő meg-állapitását ajánlja, végűi kéri, miként a lefolyt 18)6. évi ttgy — és számvitelre vonatkozólag az igazgatóságluk, ugy a j felügyelő bizottságnak a felmentvényt megadni méltóztassék.
11. E'öterjesztetik az 1895-ik évi zár-mérleg • Dyeremény és veszteség számla kapcsábar, melyből kitűnik, miként be- j hajihatlan követelések leiráu folytán szenvedett 382 frt 66 kr. leirá-a után » lefolyt 1895. évi üzlet eredmény 130 arany 45 frank és 6806U frt 53 kr.
E'en nyeremény ősszegnek feiosztá ! sara nézve az igazgatóság a következő ; feloszUn tervezetet ajánlja a t közgyűlésnek elfogadására.
Az alapszabályok 78. 5-a értelmében a nyeremény 5^-ka vagyis I ar. 10 frank és 3403 frt 33 kr, a tartalék alaphoz csatolandó.
Az igazgatóságot éa felügyelő bizottságot, jutalék czircen a nyeremény 15\ ka vagyis 19 ar. 15 frank és 10209 fr 98 kr.. illett. Összesen 25 ar. 25 frank és 13 613 frt 31 kr., marad nyeremény 105 ar. 20 frank és 54,453 frt 22 kr, ebhez nyeremény áthozat 1894-ik év- < ról 93 ár. 35 frank és 2277 frt 24 kr. a rendelkezésre álló összeg 198 ar. 55 frank és 56730 frt 46 kr. ösrzeg.
Ebből oszulékul részrényenkint ötven forint vagyis 800 drb részvény után 40,000 frt fizettessék.
Az alapszabályszerü UrUlék alap a mely a fentjeljelt dotatió után 199,847
veit, de a Basa már ekkor — bála Istennek — nagyon finnyál volt, ugy hagy ápril 30-án már azt irtani a bnlletio-jegjzékbe: Rasa csak fél porczió. Hó-mérséklet reodes, étvágy minimalia.
Másnap délután volt a verseiy. A hány példáoyképe a hűségnek Pöczör-döu létezett, az mind felvonult a nevezetes helyre, bol minden veszély nélkül lehet-e rostélyoshoz jutniok. Mindazoo-'álul bíztam a győzelemben, mert a ver sesyzö Mek legnagyobb része derekasan ti volt éheztetve. Uikor azUn aia-bad líbra heljezték őket, egyszerre neki estfk a lecsfluiiő akadályoknak i elke seredetten tépték, tzakgatták Volt utál hivogatis ; gyere ide, komm her. pot sem, de hiába Ai én Basám volt az egyetlen, mely a rostélyost semmibe sem véve, ünnepélyes lassúsággal b.itatott felém
Zúgó élJMzét, riadó taps között járultunk a zsűri elé, éi. és a Baaa Az elnök dicserő beazéde után Basa fején elhelyezték a kifőzött babérlevelekből összefűzött koszorút nekem pedig t kő'ónség feszült várakozása közepet! átnynjt 4 drb. ujdout-oj ropogós zöld,
ta egy darab njdonai-uj ropogós-----------
mak tízest.
l-áttam, hogy rászedtek; látUai • 40 fnoa kontót; láttam a feleségem ktra-goa arczát i miit a sértett orotzjáa W-bogtana: '
.Uraml.. .&...!•
.Igaz. az a kitlaou öt darab ropo-
gÓS ÜZOS.
frt 82 krt tea, 152 frt lg ki, honi
csatolásával 200.000 frtra egészittea-sék ki.
A jelenleg 86,000 frtot tevő ért«*napir árkűlönbözeti UrUlék alapra tekintettel, hogj az, az intéMt jelenlegi papir álló minyával szemben, mely különben, is a decxember 31-iki árkeletnél jóval alacsonyabb beszerzési árakkal van fel véve, — bőséges ledezetet nyújt, 1000 frt helveztetsék.
A házak felvételi értékének csokkeo-tésére 700 frt leírásba vétessék.
Az alább felsorolandó városi jótékony és közhasznú czslokra 1130 frt ado-mányozUssék.
A fenmaradó 13,478 frt S8 kr., valamint 198 ar. és 55 frank egyenértéke pedig a jelenleg 22000 Irtot tevő II. külön UrUlék alapra helyeztessék viasza.
Ezen II. kfllön tartalékalapra vonatkozólag az igazgatótág hatirozotun ki-fejezendónek tartja, hogy ez korlátlanul az intézet rendelkezésére áll, és netán a váltó leszámítolási, esetleg más üzkt-ágaknál származható veszteségeknek fedezetére szolgál és az évi nyeremény igénybe véteie nélkül ezen czélra bármikor tetszés szerinti mértékben felhasználható ; miért ts sz .Rendelkezésre álló tartaléknak' neveztetett el
A közgyűlés örömmel éi megelégedéssel veszi tudomásul a kedvező ered-méoyt, valamint a felolvasott igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentéseket és felolvasottnak, fogadja el ugy a mérleget, valamint a nyeremény és veszteség számlát.
A tartalékalapnak az alapszabályok értelmében G ar. 10 frank és 2403" Irt 33 krral történt javadalmazását, valamint további 152 frt 18 kr. hozzá csatolása álul 200,000 frtra történt kiegészítését, ugy a kfllön tartalék alapnak 1000 frtul való növelését, végül a házak felvételi értékének 700 frtnyi csökkentését jóváhagyU.
Helyesli a II.' külön UrUlék alap rendeltetésének az igazgatóság által eszközölt tüzetes megjelölését és annak 198 ar. 65 frank egyenértéle és 13478 frt 28 krral történt gyarapítását
Kifogadja az igazgatóságnak a jótékony czélu adományok felosztására vonatkozó javaslatát u. m:
1. Keresztény házi szegényeknek 150 írt. 2 Izraelita házi szegényeknek 150 frt, 3. Községi iskola ezéljaira. 140 frt, 4. Községi iskola szegény sorsú növendékei ruházatára 60 frf. 5. IzraeliU iskola czéijaira 140 frt, 6. Izraelita iskola szegénysorau növeodékei ruházatára 60 frt. 7. Kereskedelmi iskola segélyezésére 100 Irt, 8. önkéntea tűzoltó egyesületnek 50 frt, 9. Népkonyha javára 50 Irt, 10. Szépítő egynület ja vára 20 frt 11. Vörös-kereszt egyletnek 25 frt, 12. Ingyenes népkönyvtár javára 25 frt, 13. Betegsegéiyzó egylet javára 25 frt, 14. Keresztény jótékony nöegy-letnek 25 frt. 15. IzraeliU kórház javára 70 frt, 16 Polgári iskola czéijaira 20 frt 17. Fógymnásiucni mozeumra 20 frt, összesen 1130 írt.
A közgyűlés az osztalékot részvéoyeu-kint ötven forintban állapítja meg, és az 1895. évi űgy- és számvitelre vo nstkozólag ugy az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottságnak a felmentvényt egyhangúlag megadja.
Ez kihozott a sodrombói. .Hab! adjatok egy oatort. egy láog-osíort — ordítottam i szemeimet vért-fagylalóan elmeregetve — hadd korbácsoljam meg e bírákat*
Minthogy pedig senki sem adott semmiféle ostort, dühöngve haza rohanUm a pisztolyokért. ülthon eszembe jutott, bogr nekem nem is volt, annál kevésbé van pisztolyom azonnal írtam tehát Kanizsára pisztolyokért s a feleségemért. Három nap múlva megjöttek a pisztolyok s megjött a feleségem levele is. Hogy a pisztolyok milyenek voltak, ut nem tudom, mert az u oetobe. kereskedő utánvéttel küldte, hanem a fele-: sé8em levele, az ilyen volt.
Uram!
En a pöczördi unitóboz éa nem apö-czórdi peczérbez mentem nőül s efjál-ulán nem érzek magamban hajlamot \ arra, hogy Ön miatt a falu nevetség | tárgyává legyek. Értesítem tehát, hogy a válópert a mai napon Öa ellen meg-1 indítottam s tanácslom, hogr ne akadékoskodjék, mert jövendő férjem az én kedves Gólya Pistim nagyon heves em-; ber és a mellűt . .. huijárőrmeiter Dátum. Volt neje
Barna Micz
Így lettem én szalmaözvegj, véietle-. ¦§!. S még az a kia vigaaztalásom aem sTolt meg. hogy legalább a Bisát athet-teu volaa agyon, mert valaki elvitte magával.
¦ III A tárgysorozat 3 ik pontját a hi-vtUlot közlöny kijelölése képezvén, az
! igazgatóság előterjesztése folytán a köz-
! gyűlés a hel'ben megjelenő .Zala' ta.
! hetilapot jelöli ki az intézet bivaulot
; közlönyéül.
IV. Elnök előadja, miként az igazgatóság, a mint már a múlt évi kózgjű létben is jeleztelett megalkotu ar intézeti tisztviselők és szolgák nyugdíjazására vonauozó szabályzatot, mely szabályzatot az igazgatóság a t közgyűlésnek ezenne jóváhagyás és megerősítés végett bemutatni kívánja.
Ezen szabályzat 2. §-a szerint a jelenleg 40,000 frtot tevő nyugdij alap, a folyósítandó uyugdijak álul igénybe tem vett kamsuiból, 60.000 frtra egészítendő ki. Ezen intézkedé. az alapszabályoknak a nyugdij alapra vonatkozó 80 §-ának rnódositáját vonja maga után; miért is kéri az igazgatóság a
: bemutatott nyugdíj szabályzat elfesadá-tát ét az alapszibályek 80 i-anak következő módtaitáaát u m.
80. §. !
| A nyugdij alap. mely jelenleg 40,000 I frt saját, a folyósított nyugdíjak álul igénybe nem vett kamatai hozzá csatolásával 60 000 fr:ra egészítendő ki.
A mint ezen nyugdij alap a 60,000 frtot elérte, a kamatok azon réfzéről, I mely a nyugdijad álul igénybe nem j
¦ vétetik, a társaság szabadon rendelkezik. !
A közgyűlés felolvasottnak veazi a nyugdíj szabályzatot azt egyhangúlag , e<fogadja e> megerősíti, ezzel kapcso i latban e'fogadja az alapszabályok 80 ; §-ának az igazgatóság álul javasolt módosítását illetve t fentebb jelzett oj i ezövegezé8ét. j
V A múlt év február hó 10 éa volt I évi rendes közgyűlés tikalmával Vidor | Samu részvényes és igazgatósági Ug ur i | azon tlóterjesztéit tette, miként helyes-; nok uruná ha a részvécyetek, kik sza-i vazati jogukat gyakorolni kívánják, kö-I teleztetnének részvényeiket a Bzelveoy ivekkel egjdtt a közgyűlést három nap pal megelözéleg az intézet pénztáránál letéteményesní.
Ebből kiloljétag a közgyűlés meg-; bizU az igazgatóságot miként a mai közgyűlésnek erre vonstkozólag javaala-Ut terjesszen eló. ,
Az igazgató-ág tekintettel, hogy az j | előterjesztésben czélzott módozat alkalmazása a részvényesek szabad rendelkezési jogát csortiuos szavazati jogának gyakorlását kényelmetlenebbé tenné és mert az igazgatóság súlyt fektet arra, hogy a részvényesek mennél nagyobb érdeklődést tanúsítanak az intézet ügyei iránt és mennél nagyobb számban vegyenek részt közgyűlésein azt javasolja, miként a szavazati jog gyakorlása tekintetében a: alapszabályok 11. -j-áoak rende.kezése, mely szerint a közgyűlésen szavazati jogot cs&k azon részvényes gyakorolhat, *<inek részvénye lefjjább négy héttel a közgyűlés eiótt nevére átíratott változatlanul továbbra is érvényben hajíyassék, mely inditvánj illetve javaslathoz Vidor Samu ar is hozzájárul.
A közgyQ és egyhangúlag elfogadja az az igazgatóság javaslatát.
IV.Következik az alapszabályok 25, 27 és 43 §§-AÍ tzennt sorrenden levő elnök, tlelnök, 9 igtzgalósági Ug, ugy a három tagból álló felügyelő bizottság helyet! njak, esetleg azoknak isméti megválasztása.
Hertelendy Béla elnök a közgyűlés hozzájárulásával a szavazatszedő bizottságba, Grüuhut Henrik, Ifj Feaaelhofer József, Rtpocb Gyula, dr. Botfcsehild, Jtktb és dr. Rátz Kálmin nrifcát I jelöli ki.
Tekintettel, boxy mandátuma ez idő szerint lejárt, köizöoetat mond, ugy j maga mind belépő tártai nevében 'i be-j léjök helyezett bizalomért, kéri a t. közgyűlést becset jóindnlatábat őket továbbra is megtaVtani, ezzel a közgyűlést a választás tartamra felfüggeszti. ! A szavazat szedő bizottság befejezvén működését, a folytatólag megnyitóit gyűlésnek t bizottság részéről Rapocb Gynlt ur t következő eredményt jelentté Beadatott összesen 467 szavazat, ebből nyertek : mint igazgatósági elnök Ebenspanger Lipót 3IS szavazatot, mint igazgatósági alelnök Hertelenay Bélt 287 szavazatot, mint igazgatósági tagok 3 évi idő tartamra:
1 Ebenspaager Lse 460 szavazatot
2. Weiser József 444 ,
3. Stirl.tf Sándor 439 , 4.GelteiOntmun.V.435 . 5 Dngerüllmann E- 418 .
6. Vjdor Saiu 416 .
7. Löwy Adolf 409 , 8 PlOMier Ignácz 396 , 9. Sommer Ifuácz 395 ,
mint igazgatósági póttagok 1 évi ide j Urttmrt: I
1. Ebeaapanger Ernő 135 azavaiatot
3. Dr. Rothschild J. 96
3. Dr Schwarz Adott 52 cint felügyelő bizottsági tagok 1 évi időtarumra.
1. Juhász György 434 ,
2- Heitnler Józaef 395 .
3. Schwar- Guazt. 385 a
mint t'elü y.-Vbizottsági pótugok:
1. Woisi nvadar 385 ,
i. Goldhammer K. .54 .
mely eredmén/ tudc áásnl vétetik és a felsoroltak megválasztottaknak jelentetnek ki.
VII. A tárgysorozat 7 pontját netáni indítványok képezvén, indítvány azonban az alapszabályok 19. § inak megfelelően bejeleatva nem lett, a jelenlevők közül pedig indítvány tételre ki sem jelentkezik, elnök a tárgysorozatát ki- • mentettnek, a közgjü ást belejezettnek jelentik ki.
Miről jelen jegyzőkönyv felvétetik és aláíratik.
Kmf.
HERTKLENOY BÉLA s. k. elnök.
TRIPaMMEK GYULA s. k.
jegyzőkönyvvezető.
Jelen jegyzőkönyv hiteléül:
NDCSECZ JÓZSEF s. k. Dr. SCHWARZ ADOLF a. k.
Vítmí tisztajitis.
Az izgalmas polgármaster választás, melynek előkészületei már hetek óta feszültségben tartották a város közönségét, f. hó 17 én végre megejtetett.
A közönség közé dobolt jelszavak alatt indáit meg a barcz mely u eddigi régimet megdöntötte és helyébe egy ujat, a reformok reodszerét helyezte. Tartózkodunk altóL hogy s régi rendszert elpárenUljnk és az ujat dicsőítsük. De jogos kívánságunk, hogy a pártharezok álul a közélet el ne mérgesedjék. Nyújtsanak egymásnak segédkezet az ellentétes elemek higgadt áldásos munkára, melyre a városnak oly nagy azüksége van. A választás lefolytairól tudósítónk a következőket írja: A reggeli órákban már mozgalmas éiet volt az utczákoo. Kileocz óra Újban a reformpárt hívei a Korona vendéglőben gyülekeztek háromnegyed tízkor a párthivek zászló alatt ét a vezérférfiakkal élükön párosán a vámsnaz termébe vonultak, a boonan mindazokat, akik nem vo Uk képviselők, gyengéden eltávolították. Pontban tíz órakor Csertán Károly alispán bar-aán éljenzés közt lépett a terembe és ülést nyomban megnyitotta következő bwzéd kíséretében:
Tisztelt képviselők '¦
A mai Közgyűlés egyedüli tárgya a tUztujitás. Tudom, liogy e város képviselőtestülete át van hatva az alkotmányos jogok méltóságétói, és éppen azért nem érzem magam hivatva, bogy egyebet mondjak, mint azt, hogy a tisztelt választók jogukat gyakorolni tnéiióztassanas:. Erntáu az alispán indít. ványoró jogával élve bizalmi férfiaknak Gntmaan Vilmos, Varga Lajos, ifju Fene.hufer József és Grünbut Alfréd urakat a kijelölő bizottságba pedig Oroszváry Gynla, Dr. Neusiedler Antal, Lbeospinger Lipót és Eperjesy Sándor urakat jelölte, kiket a választó képviselők közfelkiáltással megválasztották. A kandidáló bizottság félrevonu t ös majd egy óráig Unácskozott Ezalatt a nagyteremben kedélyes Uraalgás folyt. Végre megjelent a türelmetlenül várt bizottság és kihirdette az eredményt. A polgár, mesteri állásra jelöltettek Babóchay György és Vécsey Zsigmond. A két jelölt felett két bizottságnál folyt a szavazás beadatott összeseo 197 sza-vázat melyből Vécseyre 116, Babocbayra 70 szavazat éa így Vécaey Zsigmood 41 szótöbbséggel válaszutott meg poi-gármeterré A közönség sz eredmény: ballatára falrengetó éljenzésbe tort ki.
Nemsokára megjelent Vécsey Ziig-mond, hogy a választó képviselőknek a bizalom eme nylváaitátát megköszönje és programmjál kifejtae. ,Az önök együttes működésére van szüksége e városnak, monda; első toron abban a tekintetben, bogy e várót anyagi is pénzügyi helyzete a vngyoni megerősödés azon fokára emeltessék; a város Jövedelmi forrácai. a gazdálkodásnak rendszeres, okszerű és ezélazerü vezetése és kezelétével annjira fokozua-aanak, hogy ez álul közigazgatás keretében letCTÓ ét egy város, kü öoó-en pedig Nagy-Kaiizaa város álul fentar-usdó. létesített és létetitoada culturá lis és humanitárius intézményeknek fe; esztése tökéletesbitéie és a virágzatnak felsőbb fokára val« emelése a polgárság taJjos megadózutása nélkül la biTtoaittaastk De taükaége van szsellett u önök temet, oazctioa ét érdekmentes együttműködésére e városnak má-
sodsoron tbban a tek atetben is, hogy e város közigazgatásán, n, közigazgatá iának minden átazaUban helyes irán'. csalhautlao érzék, önzetleD tevékeoy^, és munkásság által oly egyensúly í^e~ tittessék, hogy ezen egyensúly a mti keretzraékkel karöltve, mondhatni lavinaszerű gyorsasággal járó po.r..kai, pénzügyi, gazdasági és társadalmi válságok állal soha meg ne ingattassé/ és sóba meg ne zavartassák.
De szükséget-az önök egjüttruukMéa, mélyen tisztelt Uraim nemcsak itt « város közügyeinek Bzentelt mé[tó>«^oi helyen, de szükséges az a tár.a.laloii, ban i?, mert egy város aoyagi m-E-r.', södébét, szellemi éa erkölcsi (elvira«o/ utasát, a polgárok jólétét éi békéjét csak egy erős állapotokra fektetett, tagokra és részekre nem szakilott, oly társadalmi elet biztosítja, a mey ezen jellegét a közügyek intézetében való részvétele alkalmával is hiven Imegőrzi Qgy bent a város keretében, mint azon kívül.
Ette a város polgársága fáklyás menetet rendezett az újonnan megválasztott polgármester tiszteletére, akit Varga Lajos köszöntött fel a [tolgarság ' nevében, Vécsejr Zsigmond válaszában kiemelte, bogy a polgárság bizsims sok-ka! nagyobb, mint az ő érdeme, de nsinden igyekezte oda iráoyuland. hogy vállvetve Nagy-Kanizsa város képviseiő-tettületéve! és polgáraival megvaíjsii!* a kifejtett program uját ét kiemelte, hogy ajtaja mindenki előtt nyitva áll, aki hozzá a hatáskörééhez tartozó ügv-ben fordulni fog. Ezután lelkes éljen-zéssel a menet Hertelendy Béla a reformpárt volt elnöke lakása felé indult, bol Sümegi Kálmán üdvözölte a reformrritt elnökét kiemelve azon érdemeket, miket Herteiendy. minta párt szervezője, szerzett. Lett volna okod amonaá Sümegi az egyéni érzékenység — bár teljesen tiszta, de mégis subjectiv élü — fegyvereit is felhasználni; ámde te arról I a magas színvonalról, melyre szép I titzled szólított, uem szálltai le a ki- , csinyeskedés rögei közé.
Végű. a menet Gutmann Vilmost kir. tanácsos háza elé vonult, akit mint a reformpárt egyik oszlopát éltették.
Félkileoczkor az emberáradat oszladozni kezdett és a város ismét visszanyerte nyugalmas szokott képét.
CSARNOK
Neftlajcuk.
Aztaoirj átr. édes mert akkor tudom, hogj szeretsz, hogy nem haDjagolsz el, honj- még folytoo reim goDdul'Z
— czimetnet megmondtam: .Ne(e tejesnek hivuak engem,' — megérkezett az araoyos levélke, a borítékon egy parinyi kék virágocskt, ékeskedik szít alakbaa . . . miért is -. van az, hogy ezzel a csepp virág- ' . gal olyan rokon vagyok? — igaz, hogy éló kípet jelképez — többi r-virág ts rokonszenves neteirj, ne ez beszél folyton .múlton épül." .... Eljöttem régi hűséggel az édes otthonba, mindeD-mioden a régi. csak
éa változtam meg, a s%oba mioden zuga ismerős tárgyakkal elhelyezve
— az Isten képe a faion, lol oly sokszor küldtem fohászt, s tannja voli örömömnek, binaíomnak. — » tréfás vadászképek, - melyek »kir-hányszor önkéntelen mosolyra in- ¦ ditottak, tehát minden a régi, cs»k
én nem vagyok az ... elmerengve kinézek az ablakon, még egyszer élvezni akarom, emlékezetembe vésni j minden ágot. a léczkeritést, *^/ szomszéd hazat, — kedves et nekesj mind, mivel közel van otthonomhoz, — korul nézek m* egjizer a szobában, — a tObbiekbe is be- -tekintek még egyszer, — ki tudj* jü?ok-e még vagy »oh». — Iste° veled! apám, ki apám helyeit n Talil, — Isten veled te édes ;¦> anyám. — ki mindenem vigy — én messze elmegyek — C* ! de nehéz a Tálát, cs»k most látom — hisz nagu «m tndum, hogj- tg? •«¦ rétiek bennetek, »ost érzem, most tndom, mik volutok nekem. — 1«-ten veled te völgy, — ti szép he gyek, én metsze — metsze elmegyek. A keibe nefelejcsek iniegetnek felém, — hogj van tz hegj- min-
Fflytatit ixxxv.
a .Zalai Kfefcy MM. évt márai* fct 2HW tt-tt ttímJku.
ZALAI. KÖZLŐIT
deo t*1pi!lTBTi fold k»rteteVb«o nefelejcset tánca?, biu et wnw w denütt- SzMe *k«myeM. W; a viULton tat ragyát, tritz ha nn^ maradok, ninea erA« •Hngvii kec-DeMk. Me» sietek, fátok, rohanok, üz a kiDos tudat, bog)' itiuo tó leteti Benyitok magánvos scobámha, mii oMhmaaawk cssrfelek, Oh! fe ndeg ?¦», — egr cawpps, se» énem. hugi otthon vajjok, egj cseppet sem OrOlok Deki, olyan zord, biráuágtalan nem találom fe! ma gamat t>er.ne, ¦— kis lert»ni is oly iBOAoru, egrott érti velem, hogy ne ? egy virága fűlt — egy rózaató rolt Iventte, ez h ketté rSröt^ mo$t oly sivár életemhez hasonló, — olya MWt avén . .. ha* egy»dül, tehit imidkorm fogok, — ahdt az ima, ott az Isten s sem leaMk elhagyatva, az a legjobb gvófyszer lesz, ilyen beteg kedélj nek, de ötig ajkam knfc morzsol, lelMm rttnjtl olt és elsiet ai :maalott hazába . . . Keid derülni a ma^s ég a kikelet é* kivirnl,. a retoiny csirája érzem, hogy újra kél; tán mégia leszek beldúg még tán ran még elet számomra, oly eoyket adó et > gondolat, édes bonongás járja át vakomat, a re-miaj balzsama (lenti, s mintha mégseot kellene oly messze száll-non), hisz nfyts a meoayet láttam már gondolatba összes angyalaival elöltem. — mintha mégis élői volnék hivatva. — Oh! Ka ez lehet- I séges! hí még fogok tudni *f4I»í> valaminek, ka virágok ayillása még I felderíti búra hajló kedvemet, ha tudftek még nMfnj/ngrásra lalm, — Oh! ha vimHÉrne a holló az én olajsarammal, hirdetve hagy: ,0zoo-viz tobM nem lesiet- — hagy szemeim koaoypaukja felszArad, akkor hiazek a csodákba*, kell-e nagyobb Cso4a, mintha a reméojveax-ttu «mker »(r» fcizai lad.
!fem mondok le végképp, hisz az clhalónak Isuzú virág ia, néha kihajt, a gondos kexek újra életre csatyU. Bac-uzom tőletek gyótri gondolatok, nem lau többé rabja réariaUomárjyaimnak. — élesztem a gyéf^nlás reményét szivembeo, — apoltai, edzem erőmet az élethez. hogy többé erót ne vegyen rajtam a kínos gyötrelem. 8 a félelem, hogy magtnyomban azt m tudják, árukor baltám Mg (élre ti aotét gondolatok, hisz vár jól vagyok visszatér a hit szivembe s megvigasztal a reméov, hogy lesz még több ta--taiOK is.
De azért soha nem felejtem, — hogy a kiket az életben szeretek, menivire Méltók arra, • ha tá» vé-etlea nem is, áld meg Isten! áld meg iket akkor is !
UNGEENÍ JANDÓ VILMA.
ElófiMtén falfciváa
III? etloiijiaui ii-itl emiitíert
Ttaulettel feikérjnk mindazokat, kitart elifizetésok e hé végé"! •»• jár, kogr azt mel«M> raegujtouri szíveskedjenek, nehogy a Détkatdés-ben akadály aMr*ir*> (el.
LlHntéiér:
•pril -junius évnegyedre 1 frt 25 kr. apríl—azept ttttm 2 . 50 . april—deez 3 negyedéire 8 , 75 ,
Eazafiaa tisztelettel
BÁTOEW LAJOS
: tar Vécsey Zsigmoad, tanácsos IrrsízéH ' ' előadó Halls István, közigazgatási előadd tanácsos Nagy Dszsí. (aj) ktUlná-caesok Thomka Endre. Csóka Náader, öreg Faiss József, Varfa Fereacz, id. Hegedt* irrírgv, Szedlmaaer Fereacz. Péeztánwk Vsiaz Henrik, szaaiavo Jaké* GjítaT, adó ellenőr Nea Albert, Meyvvivé Lilik Agostoe, adoliast Csáavi Jáaos. Bérnek P.esezer Ifnácz, kftzgysa Vágaer Károly, árvitán ellenőr Hardy Gyula, eegédgrám Varga Istváa, azáltás biztos Sterbeczky Fereacz, ügyész, dr. Beaczik Fereocz. aijegvrí ifj. Ats Je-saef ievéltániok Halvái Gyula, alkani-táti/ B»7 Oyörgr, Farkas Fereacz írnokok Horváth litván, Jak István, erdőtiszt Fridi jent, kézbesítő Ungár Gúpir.
— 1 keszthelyi kö!c»4nös sejély-szövetkezet közgyülé,e A kelconöa sa-gélyszövetkezet íolyó évi márczios bó 1-én tartotta IV. évi readas kózgjUié-aét. melyen 59 tsg 1019 Ozletrészszsl , veit képviselve, minél fogva ai elnöki* Hoffmaon Soma vezérigazgató * közzyü-lést hstározatképesaek nyilvánítván, azt megnyitotta s a jegyzőkönyv vezetésével Nagy ZirgkoodkóatveK , a jegyzoktnyv hitelesítésire pedig Sparszam Pál és Stieder Lajos arakat kérte fel. — A kozgyd.és első tárgyát az igazgatósás évi jelentés* képezte. Ennek kapcsáé bejelenté elnókió igazgató, hogy 134 taggal 464 Dzletrésiacel az V. vagyis aa 1896. évi évtáranlat megalakat Is.ner tattá az igazgatóságnak a zármériegbee kitüntetett 8427 frt 33 kr. tiszta nye-; reménynek a felügyelő bizottság hozzs-| járalásával hova terditása iránt hozott ' azon határozata', mely szerint az I. ' évtáraulat törzsbetét számlájára 5850 j ín 95 kr, a II. 1158 in 33 kr., a : ül. 1052 frt 75 kr.. a IV. 385 Irt 80 kr . elöiratsi határoztstot*. Az igazgató I által előterjesztett jelentés után s felügyelő bizottság terjedelmes jelentése olvasta-I tolt feL A kozgyllés valamim ai igaz-| gatoaág agy s fellgyevő bizottság jalen-téaév is jóváhagyólag tudomásul vatta s agy az igazgatóságaik, vaiaauat a fel-ügyelóbizottságaak a< 1895. émaaze-, káaos felmeotvéayt megadu. Az alap szabályok értelmében kisorsolt Rosetv herg Manó, Ottani P.l, Befoan Ár-aoid, Riersch „gazot Hever Antal. Peti Vilsaoa, az iar^sgatóséf rendes tagjain! 3 érre ojból megváiaaalattak; néhai Pap Sándor helyébe Síregjártó Lsjos I póttat igazgatósági rendes tagol 2 évre, — Breyer Arnold, O;armatky Lajos, Sfirszao. Psl, Hochstilter Mór, Rí-geusperger Fareeu és 8eha.ii János az igazgatóság póttagjánl egy évre megválasztották Pap Sáader elhunyta feletti részvétét psdig a közgyűlés jegyzőkönyvileg mogőrőkiteni elhatározta. A felfigyelő bizeitaág tagjaiol Bockberger I FSkOf, Hofman Mór és Práger Tivadar i egyhaagalag megválaastaltak. A kózgyQ* lés végül Stieder Lajos indítványára a vezérigazgatónak és s szövetkezeti tisztviselőknek a szövetkezet vezetése ügyé-bea kifejlett kiváló bsisgalnmmil siro ault műsödésükírt jegysókönyri kösső-netet szavazott, mely atán a közgyűlés véget ért.
— ¦lllrnlnml lomarerseny A mii
' leninmi flanepek kiemelkedő ponljs lesz az enzág összes ifjúságának Ö Falaége. s király elő.t tartandó terasvenenye. A mi gvtnnáztami ltj'a*ág«ak is -ászt vesz ezen. 54 iíjn jelentkezett már eddig a ventnrre. kik Baksay József és Kiss Ento dr. és Pongráes Anett, toraaaias tar naatéee alatt lagaak Boáapestn atasni.
— Hsajry l**k ugy esneorel fogy-aak Braida Ádám 1S48—48-ilu nyng-dijiaa honvéd hadnagy. SS éves korában
I I. évi saárcz. bó 18-án .JBfgesi S ónkor ' Nagy-Kanizsán maghalr. 1848-49 ben a azabadaágharczel Jttreasttl vivta, Be-davár bevétele uun traetlj György u borábaa szalmáit, Siákssrfaiíoár, Vees préza, Pa>áa ketaaettl Weeroomogyt
j A foljé hó 17é» Csar-lie IsYolv aüiaján- elaeklata alatt ma(-ejteu iiíztnjrto Wz«rUéea» a Tárom ki-•auajkM .ilmtii ujé, a k*Mknf üaztvtwBWW wmrtOk be: Po%arm«-
í besetes aigva» léces stáa, Marezatté, Kór, Sitaaefofárvár, Paks, Kalocsán át az alapig akkorra 1 tenmtmt OjTridák falakkal eltorlaszolt i 'ntezstfn fcsraagtSI, Peterváradrs ment a táObr, *on»ét néhány napi ott lartózko-I (bt*, után, mely idö alatt a ráazokkal i volt ágya ütközet, (várparancsnok asea vdób*» Holláa Ernó veit) lemant a táborral a római sánczok alá, Tital kt-zelésg. hot szints volt ütközet a rációk-ka), a k* beverattek a római sáaczokba és nézegetm ki a lyaJtakea, TUel alól a Tiáua asatéa Ksmvuv Oyvifgv tákera Törtt-Becaéií neat, boaaét a Tissáa át, Nagj-Kikinda él a lobbi községe* videkeia át, Lageai tssMSVs aseat a fi-bor, hol nenáay napi táberezás ntáa ér-Usaí a kadseng üörgsy átkon emMM legjMr lerakásáról, aaery ntáa még Kanuj Oyorgy tábora a lagoai hagye kot eJfcgtalva, rövid de utolsó UUiaUt tartoU as összes osztrák és oroes erö
8t*inberger elnöke, Ur- $ttp beszedet.

vei, de gySzfllomrdl szt3 sem lehetett, i Ezek a megholtnak Bodavár bev»tvée ' utáni ¦tsaHUni a aesaaea finamtlis ¦égi érdekéotva. UasjeleatOeg kMU nem tndja. mely Uborkán tett szoVgáJjaOt, s merre narczolc. de az elmenawtt időbe a kozH a merhsJual eg? USerbn s zászió. sljbzs szolgált KözH : Goostenyi Fer«acz l>Me— 4»-iti honvéd kadnagy, ayogdi-jazett
— Koaeemlrétró adeasáayet F bó
1 S.e' nurri: Rmcbenleld 8 irolu Rett ben leld Urnla nrnak leánvz kegyeletének jeléal adakoztak koezomtpóló tdomány h-jévea: foicheafeld Óvnia és neje 10 frt**, öjvfjt Kerehenfeld linaezoé 5 n-t, Reichenleid Siodar 5 fn, Kohn Sml
2 frt Wasz Lajos 3 frt, Fóliák Satun és neje 2 irt, R-nctKnfe.d Kde és neje 2 frt, öscsesezt 2S frtot A oagykanisaai Ckevra Kadtsa
— Qrilkesjstg Z tiaineirye Szentgvanry-völ;ye ktzsegbea Tóth Farenu ftreg fölamives gyilkosság áldozata lett Az órei már régóta egyenetleniégtisn élt ve e Ukó isányával, ennek férjérel, mert ezek igen ro^ml bántak vele, aot szo-orarn hslyzete ?iiatt be ia pzniszolta őket az aJsólentlvai ^iróságntl. Azon a napon, mrdta tirgyaláfrs kellett volna msnmök éjj?i s csendnaea alvó öreget a lelketlen leány a fejszével agyanotó te s hogy bnnét elpziástolnssia, férja segélyével a pajtíiak egyik magasan álló gerendájára a bolttestet kfttéllei fétbnzts és ot falakafz'.űtta. A helyazinéo megjelent vizsgálat azoübsn rSgtin fslderí tette a delgot, a nó oevallolta tettét elkisérteteu s ma a zalaegerszegi bör Wabeo várja férjével együtt büntetését.
— Bazatu Itnnspelyek. Nagy és fényes kazónség gyűlt össze vssár:-nap déleidet fél tizenegykor a főgynv nasium nagytermében, mely nemzeti szinQ drapériákkal és zászlókkal iz-lésesen volt fotfkesitvs. A pódtnm » lőtt Kossuthnak éa P(X *
függött. Az üoeepet az meg s Szózattal, t István VIII osztálya magyart Oyozó, tott emelk
méltatva a mai nap jelanteségéL Az énekksr éneka^^ok Miklós szavalata kévetsezett e«)w^BMid6n az énekkar elénekelte az iHaTáld meget, íót leodó Pacninger Ala;os,^|a^tgató a póiiarars a beszédben kötötte aa1 azabadság
lését. A ktzsoég eiragadutva hallgatta a szí vbőjovö, szőnek! pátboszaza) előadott beszédet, melyet szűnni nem akaró tapssal és éljenzéssel fogadott. Mindenki lelkes hangulatban hagyta el a gymoasiom épületét szépen sike-rnlt, lelkes ünnepség emlékét vive magával. — A sikerben Kis Ernő doktornak, min: sz *-.ekkar Gyakorló Iskola vezetó tanárának és bchüssier Albert-nsk, miét sz énekkar bszgő vezetőjé-eek, jeieniétéeea réssé volt. A Maó-kereskedelmi iskola önképzőköre Kárpáti alasó tanár vezetése alatt j&-loala taaepélyt rendnzatt Aj amsatkar a Bymnnst énekelte, az intézet zeneértói pedig gternek Zsigmond vezetése mellett aenakarrá aiacoitak és a Koaauth itvds>-Kk és Szózatét játszottak. Krausz O irt ár «. felaé osztály aövendeke olvaaeU fol sgyloaepiseszéáet U,t>,u István Krauu Oszkár. Fieisr.haer Miksa és OrtaUi Ede lendülete*, aazaLaa költeaaenyeket nsavalUk. A városi po gari nwskeUnaa Hoffasajn Mór tanár 'tartott hazaias be azéüet.
— Hárulns U A magyar neaaaet szabadság emléknapját és ezredem íea-álláaát mircziu* 15 éa a kiskaaizsai aol-gári olvaaólisr ingjai scánsos aagykausaai tekiatélyes vendég részvétele aselksu féayeees és nagy letk.auilas.al IneepelW. mag. Az nswepérrt Ura reggel mezaár levesek brdették; 10 eraiw pedig sáasM alett wdultak a pelgnri sUvaaikor tagjai a vendégei a teás fMeanha, kel laae-eélvea isteni tisztelet twrtateft Daloláa 5 órakor a polgári ktr kelszaégébaa az ünnepély íoiyutása kazvaat daaak el-zengése BMllett kezdMven, naely atáa hazsfias leikaaedéssel aUtalmi beasédet moadottak Bauokínc. iáus taaitó a sas»a.ss«harcz emléktHuepsrol, tiaat. Horváth Honor a magyar nemzet ezredéves fennállásáról, ezt iámé: delek a végül zz oivaaókor áiul adott Éldnmáa egészitetiék ki az ünaepéljt
_ A társas ktr mászásra laáltó péWájat adu a tanítás ügye iránt való érdeklódésáavek. Eppee máMmu 15-én 40 korúnál knklötr a gjAsázkam igazgatójához azzal s szép caellal. hogy re'e az irodalem tortoaottaanláaábaa legszebb elómeoetelt tett uanlót jotal-aaazza meg A jutalom a záróüanepályen fog kiadatni.
— iliiiiir sasija. VI I l>bea -mi. hó 19 én megüaaepelta% a József nap-
ját, néhol csendes eeeiádi körben, má-aatt az utcain msuaika szó mellett. L< mivel minden saabesaek vac Ugalább egy Mssef »ev« barátja, sok ajándék auet kerrel-káare. — A névnapoat meg-tartásában tehát a tázwsean rafocank míg ésrrs nem vekatik és a caigáay Ciait es egysarr is eljátszotta a vároa-«iázn elou a (amalnofer Józsefeknek kedvencz aótáját.
— KlaerletekaJUntgea-sntjankkal. Üt Vörós Cyriil fötvm. Uaár sikerült kiséiieteket végez a Könglen-sugarakkal. Eddig igen szépen iotografátta le egy ba%insk éa egérnez csontvázát A ki séraetekeL. melvek iránt nagy az éedek-iödás, nagy bazgrúággal folytatja a fiatal tudós professzor.
— Ai IresWasI ¦ aaivészezi kot srahnfiflájffintinpiHjs márcziai 15 ás\. Az írnrtailmi ás mővésseti kőr elóedáaei a ke onséget ellenállhitlan erővel veazák A asabedaáz. Qa*ef>élyéra a városi ér-telamég sztae java jelen', mag a .Polgári Kgflei' aatyteratébeo, kMóaá>sen fok hogy volt jelen, akik lelkesen lüa-leuek a hezaáas- megnyiJstkojáaek mel-iett. a Hymuias mindenkor megkató hangjai ünnepélyes hiftguiatbs ejtette a koaeaaégeL A Fohász ezimü kardalt »ora-piaan aikerült kiiilelben ntutatu k« a dalárda Csolosz karaagy igrsa. szakavatott vezetése alatt. Megható hatást gys-korolt a .szeatelt bántok" aégyes szólama kardal, meljet & dalárdával egyott városunk legszebb hölgyei adtak elo, akik karnagyukat jól megérdemelt ba-bétkosioruvai tasterték ki Mikor ezek sz e^ybáz zeoére emlékeztető dallamok elhangzottak, n k&zönség azünni nerc akaró tapsokba tőrt ki, mire a vegyes kar s nemzet imáját, a .Szózatot" inteuálta, melybe a közönség kísérete is belevegyük Az egylet zenekari Titns ? viUnyát adta ele Sterneck karnagy be-laaitásábaa. Ez a kilaaő seaekar, isoly kiváló tehetségű műkedvelőkből áll,
ii városi zenei Kálmán, a kor Ije .Eötvös báró csókjáról* ol vásott fel saját emlékezést- A ragyogó dú« előadásával mind közönség figyelmét.
IMS MÁRCZITS 21 én
állá fiuatbca tóbb múM IOO ct-i»Kerö srilukaui ktaM a bel- é« kiMBtd leg-takíMálrcaabb orvoaai é* •—fniiik aer«i uiil-jak; ei«k: M*gyjr..rMáLlJ<il ár. Kurioyt Frigye. á rtilli i
c e Eni, wui.
kir. taaacaoi ttb. >lb.; Asutijalxjl dr. Diuel «Z7M. luiái. u>lr UftácaK; bktü di. Rukiunikr tfja. UMit, ar. fi«Mberg«T ad». 'nti mi, di. b«awlikt. dr. Spdna. dr. Sckaitzlar. dt. Habra. Ah wl>. Nénei.xutgbú! dr. NuiUam. <ir. Bardelebcn, dr. L*dz«r, Lanl«nl>crzei «s Wíak«l efyvt. tanárok.
hirB dr. Moiex:rM>tt, dt.
Vtiaicá t^jttzi
k d
g .
Rrieyer, dr. Ko>in»ky. dr. Hogeabefgcr « egret. taMruk. Valóban a lecklrifóbl, (ár*»» u or*m »takt«liiniérfekrr*. klhnek l«ha»6 ki li ttai !< >alTat'>r-forri. r
gytyj igen hat*w
tntták ét ««ÍJit krrtdóan
reda
ayeset hauaáljak oa. k&anénv é*
BXOTe^Mntnmukná), tovinU a Ugt^-éa eabéaatö-*aenrek honataináL bxen uaktecintelvek abal feborob Ttramaaiyk ut ta btcoavitjaa, kogy Uvanyvif u neyaecaeret hatriaiaiiii c> a«cy a aaéBsw-tntinltaáanM f«gva igen kelleaae.. A viaeimet eSőmoavHlA SrHtü Unl. mely vasmentaategenet fogva igeti k&myes emeut-tMlo A .Salvai.fr. ma m*r ujy a h**- mint a killfóldan jul i.men világhivS ácvnnytú. * a Salvatur-forra. raltaUt Kperjei mellett j magyai ipar 'luxét képezi, melynek letc«itése áttal a tu-la)(lon«f ^ckahc* Ag<"t ftwiape*ten vaJúhan tuag; ciUemeket szerien * a sienved., eml^ii»éK hálával Tanozii neki. nti ar ó wrailfaatlan i«ar«««H*«<:ge nélkül er a gy&gyforraj meg u>*ahb ii úmeret-lenjll e< iu.^nAlaiünul nuraat vulna
i'ráanael veszünk tudun>a«t c* k^züfjiák I. i>lva-rlazalinuky Kii'.ly gwgyu%tna
gj
tic ki é. d»lguaOtnr«á*á vaiaszautia, a gyógy-
ereuett todomány téren Kifejtett hauau. na-
á lil
ikben, valamint a nagy ; Lürebea i. «lu m«ggy*'^kék. miwertnt zky Kar..'y gyógy«erei jjjj- a u^.«any. [özc2«rvefngy v.r>ve>«lme«veinek ldje*en . Klen lurran veheti idénybe mindenki kinek vakanicly „ly Ialí vau. nnyM ar ü — immár hiriiiernek nevezheti gy.Vgy^zcrcivel >neg-gfugytisB' vaj;)' aMgutMieini lifcni Ea«k küzal felemüijiik a !ava~/>zal remiben nngy<il"> mérvben nyilvánuló ctat. rbeucna «< miginiii ellen igen hxtat.'fiuk eli«nien (Jaultaeria omuu, mely t.>kl« alkalmazva. i-»i *zaga netn érezbelü > így ha*4 nlláu nem Lellcmerlen. Nothnagel l.écti tanár akal is lexct,fny>Jsei>t>nek iimenetrtt et ira I Crt. A C.»caÍD pa>tillái>Ol neaanj .iarxbka megszünteti a gant- éi gegaknruiot, kSfcSccst tt -ekedtaeget. igen haiznoi «zer a Card»patia vérszezénys^g,
íesl
kcitlyi ét
ei
y^ g
ai.nl»f« uwMbis^^^ Ám S fn. A Bctncuk kiintkaiUc ^ -**' • "íf k'*" őrében i« •Italaivrtui eHsaien &<tgj***t j t* a küá* mti7hti.*.jwliiri. rala-
mint x kSver egyéneka*l el&fofsiftj^ imztm* »eg- Ara I-*5 uitwuik | frt. S-naeL hatau m* bu köii>e»r*d (argr- a f6n- IU«l»-<-T Károt? e^*J. baM^M er^j- kiS l*b torolja fel. t»elyc.
s közönség osz meg. a mi szűnni
— ___, _ is nyilvánult. K
közönség i-«ak akkor nyugodott meg amikor üoffnehter Emma és Gntmaan Anna a darabot megismételték. Egy szépm sikerűt ünnepély füzSdik az irodalmi és művészeti kör fennállásához és remélhető, hogy annak tevékeny elnöke és igazgatótanácsa lankadni nem tadó buzgalommal fognak városunk müvéssi életének föllendülésén dolgozni. V.
— Iskolai axlnjátsk a milleniumra. Országszerte ezredéves ünnepet llnek az iskoláit is. fiőtvoa Károly Lsjos hsidnmegyei kir. Uofeltgyelő évek elou javaslatba hozra már ezt és s mille-aHimoak eszleodóaké-t állaamé .eeatplá-sét E czélra szárntn sljaTán mód közt sok i«ko:» és untestnlet kieérzettéta. lével lagalkalmasabbaak bizonyait az estfr éves mett megjereiiitéte: párbe-azédos, azinjátékszerO előadása történelműnk korszakalkotó eseznetijeuiek, — minthogy éleire varázslása nemzettek nagy alakjainak. Eötvös K. L. ,A hoo-figlaláa ezer év előu és ezer év mal-Ue' czimü dialógot is. mely Hébser Vilmos kisdásábsn Bndapesten Ktjetesn-
! n 4. jelent meg é. 10 krért kapható A czimbTI is követkvtethetősn két kílon képből áll a sziamQvecske. Evjik a jatua-
| kácii .Magnnzn áldomás asegjolenitése,
j aúsik az ezeréves raaJtuzk emlélteaetbe idézúse. A két kép kufón-külon, vagy egybefo<lalt aa, színpadon, teremben vagy szabadban (erdőbeti) adható elő. Korhű öltözékek éa maszkok nem azük-aégesek: .Sem u érzékeknek kel! csa-lódáiábaa ringaaiok, hanem a képzemm éi emlékezet kell. hogy életre itmiM a fényes aaitat, melyen Kzinpadi katás aélktl is lehet lelkesednünk."
te*«ke»r*«g luaba irttibn elérte*!
hol a iriomsiepatia. jelea szaklap t
és kiadohivnula i* van: Budapest, Vili. KAkk-
SCiUrd-ntcza ét áindar-tér aarkán.
tf*a u«p *¦ k< ajialhatjak még = két Vérte*i7 SánJoi
(ztorlapeaL KriuOÍ-Ur 8. is { UraXfcaa < mabb angol é> franczia ilbuzerek a 1 _
:aki!katok ) vidéki asegremddevek u -al teliemuetoék. E ta«saia i<lö*el t>e-kovetkezü utazási tcnjette-kénzletek, tovnbriá iza^i-panok. konüesCk é> Itnj'Haj.fk, piperecríVkek. leaQk ! ét anikefek.
| A gazdak&zAMég éa a varfKt hatctaágul tigyel-i mét kaUnAten az lufahbarkolar czéSixeríiségeire I hivjak feL. a Uvaui idény nlknlaúvnl tok helyütt 1 felaaaretS nedve* faiak, lakatok, pinezék. raktárak tzafaasá 'ételére. Nagy tan bwditcKt mar xi atzfah váruaaana u tMeza* a* közterek winstenltt : i
i -tjjí it tkanpatíkas ¦Srtd US.alM alMak insna | tapsuk, aaa aar . vjUagste I - In tttUmt itmtnajtí keraktetelmi úaaraM
allull
A rinaatmt klr*U tamlajuiu nTtua^
.....
anm~taraU«r*tiaal MV-vaa/
títU ki tv ^y
laiáf. .Vi. a sif.lt-m*cadsiin ki>c»tiil-l'arkoi»i ezen ¦¦i-'ni'if. aieljric kiuréJbafO* aubada is Ür, s lef«lcisM,t>, tts,jj(»ki/ é* Jegtartó- labfc, a Itvgjphb kocikikö-b*irtoUu*I ««leke<ük, i kinayen e* -jlc*on tartitafó jö ItartiM de íétzi-Xttí «6djáiial fogra aunv-ira érd«. fdU«,9 b, Wgr u állatok éi jármüveit a logkónajrebb** e* lef- bíH3«abb«ui kAcleke4nek ra)ta, s ai oruág (fáno. rirotaban, hol eddig aJkalmacUk, mín<ienittl a legatUaertbhoek biioDy«lt. A uag/ar aufaltreix-c BUp Ai«irá.jj--iii 30. ac^ -«|t fiiloí ULjil biharmetyei Uányaibaa termeJi, khl é* ai-jeg««-iel dl^en-
- Ecy népszer. A Moll-féle frsnezia hr.ni.mi és só «Kal a liuMaltaiuek Dgj ép oly gvógvhatáaiu, mint plraó szer Ji;sjtatik kisveajes «c sséaas bántál-mskná!. nebekné! t*s daganatoknál Egj «ceik- ara ¦untassál efvtn ¦}>< kr. Szét-kiidsa nazmota ntán-véttel «foH A. ^fágjaaserdsa. es. és k udv saállitó ál-ta. fléeti I. Tnchkoben 9 A vidéki gyógv-aeersánkban natirozottu MoB A.-féle kéaaitménr kérendő az 6 gréri ^vényével ás sláiráaérsl.
— Ifcgfevvr! Vnghváry IAnl6 faúioia tulajdonol Cztglédröl, e lírdgen ii Jtlbivja a gyümölfitttt barátait, hogy telepéi s nyár /oiya-snste felit—mi, iliHve iectm éito-jjntéiokkal kitüntetni tziveikodjenek. 36 Hjftotmal nytyí erre az tpedém ladliüái íi aioa kőrUmÜMj, hogy CaMgLéért — a Aytsoati, fti^yw a mit otztrák áliam natuton — 1'/, éra alatt el Ithtt jtttnt Fmt mii-tett cttg a ki dilit dtem réut nem rezz mert a vállalat ttrméjuU, üietvt a kiáüitátt énimlö növényik it tárgyak Itgnagyobb rint jü nemXXXV &VF0LY4M.
ZALAI KÖZLÖNY
1996 MÁRC7.IUS Sl-én
vihetik í, hogy a tulajdona* #•> m;'t, —m mintától, aem adat íöt-Ui kei képukhttík arra, hogg a tagyaabánt dolpJmak ctak 100 ad Tétét st Jdtüvtttni bírná wtit kű-lönbtn a htUjttmin 1 — 3 6ra alatt tdjtt naoi/tágában tett uerene$éjt brmtutatni.
•uM U krtél. U frtS
ˇaiaaUBt fakals.
frt
ke
•S7 M* Mlla>m adalaaa W>
ariatiaMIl atb ¦a<is»isll In .
is rt..¦»!•.¦¦ a kaiaaa saálOva asiali- i
kat postafordultát! kaid : Bsaaebara; ti. ca.fc kir. aJt nsáll Mlreaatrara Zliiek-Wb StijcibKesiMMn leralakr* 10 kro« 4t 1 UteleaAUpokrm 5 kro* bilrf rkfasmundó kfaaj&r nyelven in megTSttdsleMk ponto-ud elintéiteta«k
íorróokit
COHSTAttTia-OUELLE
ffxó s«pr*rk h*<«c»éféorl
A-aUELLE
1>«L de fjg Ulkaakoa Jjwm*keknr.T.
Gleichenbergi forrás só
• effciUiDÓbtMk bvbiioevtiit beiélfgxeai izer
• léfXÖtMrri)k {torok éi'orri b«icyt*feiBél.
¦¦*» I tél
ftg kig74arm a ellen, to*»l>bá • niU»l un-rek kariU* b4oUlmiiiiJ, orroti WkiniéiyeV áltál m LITHlUN-FORSiS
SALVATOR
sikkéire! rendflve lesz. Húgyhajtó hatásul
Kellemes u^ Kúmi eaesitheti:
Kapható ásTÉD;<riik*rei
A SalTat«r*r*rráa I
Jégszekrények,
Szétválasztható jégtartókkil l NGKfi
GYULA mérnék álul szerkesztve.
Kaphatók Bécsben, Haadslurmer-
¦irimNo 119.
Hirdetések.
Elsőrangú műtrágyagyár
m megye területére 'teljeaen megbízható
keret, ki > megye gazdakoiocséfé-oél állandó Összeköttetést urt fenn. Részletei íjánlttok továbbítás végett Goldberger A V. hirdetési írodi-jibi Badapeat, Váczi-utca 9 knl-dendik (189. sí jelige alatt)
84|lk. 896. Érk jan. 10 ío.
Árverési hirdetmény.
A letenrei kir. j&ráabiroeág aiiat Uvi hatosát kösbirré mii, kacj Zakál Gynia Ogjtéd letenrei lakosaak Basa B*ai Bujik BartaUaa^ báaokiuatc/trui la-koi elleii 40 frt 95 kr. Wu, mmtk 1895. ín tugnnus M 12-O1 jár* <*|. kwaUi, 18 M perbeli, 7 frt 64 kr. nuttali kíll^fe* irtfti T^fnkajtái If7< bea • aipkaiiiiiai kir. t6rté>J*««k, a lxra;ei kir. járaibirórác torllMía faki« a bá>okairat«j«rgji 451 M- Utjkrtw. A t 877|e kna. iaiatlaa • i rajta tető Ml a*a>tmaá*n aia 4»2 frt beuárb.11 a MMkaMCtfjOrari köia*(bir6 básá-aál 18M eil »#rllta M 16. Mf jia í. •. 10 Arakor Zati G;«la Maajti lakai falprmi ScrtM nu k#^a«n kÍik*)Btt«Ml Mitvtaaió afiltiaM ár TeráfM eladalai fo(.
Kikiáltán ár • Iraaekb kitMt bMaár.
Kati Ntfj Kaaiuái, a kir ttriéar-aték bibi ulekktayTi katóaággál 1896. éri jaauir b6 11 aapjáa.
KDNÍOVITS kir. a|jbir«.
oooooooooooooo
IJjlk. 896 Érk- )in 2-án
Aiverési hirdetmény.
A leteoTti kir. járiibiróaáf mii,: U< | baUsa< kSihirre teni, botj Leiuerl Gáspár tóunotfflártsai lakónak Mibo-' tíu Mari KukaiuiMTtk Mártooae. Mi-hoTÍc« Ilona, Miboiio Dorottri, Nmtin KókniDé. Mihotics J6i«t *¦ Mibotio Taaái tóuiealraánoni lakoMk elleni kotonáj iM(ainiiteteM iránti Oijebeo a a aaiTkaafnai kir terréDruékiek 1895. n»pt S6 ác 7874jp. 95. It. ¦. boioit jogerős ítelete alapján 39 frt 85 kr. perbeli l 8 frt 80 kr. esottali koltnegek iráat a nagjksaiisai kir lörveojrszék (• letétijei kir. járásbíróság i terlletéii fekvi a touientmárioni kiuegi 59. sí tjktben feat oeTeietlek lul.jdooial felnit A 1. 88 brsx. iogatlaa a raju levi 35. aép-[ aoniiimu hál 570 frt 223 brit 36 frt. i 377 bni. 11 frt, 4M braz. 24 frt 543 hriz. 73 frt, 674 brai. 57 fr>, 771 brsz. 56 frt, 92G br«. 70 frt, 1052 bru. 48 frt, 1180 brei. J6 frt. 1373 kria. 28 frt, 1440 brst. 77 frt és 1530 arsi. 22 frt! kik.illi.-i árbaa it 1881. éri 60 t. Cl. I 155 §. 2. poat értelmében a lót-zeot-mártooi Ufiéf bíró Mainál 1806 én április hó 11. aaatjai i e. 10 arakor /.¦ka Uro'a l«eo»« lakos ttgyTfd isjij helvettcie közbejöttével megtartandó bji'-váoos árreresen eUdatni Eeg
Kikiálláii ár > feaoebb kitett beciár.
Kelt Leten;én, a kir. jbságaál 189C éri jaanár bó 3 aspjáo.
NUNKOVITá kir. aljbiró.
ooocoooooooooo
7263 ck 18'Ji.
Árverési hirdetmény.
A nagjkanizsit kir intik ikn om tál;a rászér6l kiibirré teletik, boni • kir áüamkincirár vhijtatoaak Efíred Gjörxy és Ecjed Jótsrf Tégrekejlást szeovedó calimboki lakotok elleni 478 Irt 77V, kr tókx, ennek 1893 én ipril. 15 tol Járó 6', kaniUi 16 frt 95 "hljta-ke-rolmi 10 frt 85 kr. irverMktrelmi 12 Irt 06 kr. árterei megkiserléte 5 frt 70 kr. jelenlegi s i meg íelmerQiendó költnécek iráati rbijtasi Ixyében t feat nereiett kir. liszék lerOetebei Urtozó i cJapi 362. u. tjkvbeo f 824 hrjz. a. feltett s 1394 frtn becsült .zólí — a 0 I a. E«;ed Albert öitegje uIL Boda alagdolo^ javára bekeblexve levő bisaoo-élvezeti Hioliralnii jog épaeffbe tartá-aával 1S9« fti apnl • ko 8b d e. 10 órakor C api község bázána! a>eg tartandó nvilTános árverésen eladstni fog
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
ArverezDÍ kiváoók tartozóak a becsár 10*'t át készpéazbea \a(i óvadékkrpea pipirbsn a kiküldött kesébea letenni.
Kelt N -Kaaivár, a kir. tvsaék mini lelekktajvi batósskaál 1895. évi deci. M 30. aatjáa.
GÖ2ONY. kir t«éki albno.
ooooooooooc ooo
I52|tt 696 Érk. Jaioár 18 án.
Árverési hirdetmény.
A leteajei kir. járásbíróság, miét t«> baláaág kizhirré teszi, hogy a kir. kioc--téraak Tislér Mártoa és neje Heder c-Borbála , ótaaerdabelyi lakoaok ellea 3 frt 07 kr. liké, eaaek 1894 deci. 15 ..* járé 6*1, kamaiai, 6 frt 50 kr. vbajtás-kérelDi s 6 frt 35 kr. ezattaji koltsé gek iránti vbajtási ogrébaa a nagyka aizaai kir. lörvé.ij.iak (a lateovei kir. járásbiróeág) terftleléo fekr6 becsébe!; 35~ száma tjkvben A t ^41 brsz. a. Tislú- Karton tuUjtlr^áoJ felvett váltság kötele* iniatlan 224 frt a becsebelvi 56: az. tjkvben A f 1142 kraz. i Hederíca Borbála aevére bejegjzett vált-sái kiteles 280 ínra becsült ingatlan a beeaehelyi kizaéc biro lázánál 18*6. évi apr,l ki i; aapjáa 4. e 10 órakor toeglanandó nyilvános árverései elidatoi feg.
Kikiáltási ár a fenaebb kitett becaár
A-rveresni kivánök tartoznak a beciár 10%-át kéazpéizbea vagy óvadékképea paairbao a kikúldőu kezéhez letenai.
Kelt Leten.'én, a kii jbiróság mint telekkóntti natóságnál 1896. éti jaa nó 20 lapján.
Kl'NKOVITS kir. aljbiró.
7400 tk 1895
Árverési hirdetmény.
A uagykaoitrai kir. tvs?ék tkvi oss-ti.ra rázéröi kt.hirrétetetik, hoaj Suadt P»i, miai k. k. Standt htvan ét (kándor magauKjámja, axy 8landl József, clnjet-azentmiklódi lakos végrehajutóaak Böjti József ihaj'as: stesveiló obornaki lakos elieni 64 írt toké eanek 1894 deci 18-61 járó 6*1, k«ma'j: végrebajtank'relai.<" fonat 85 krsjezár 15 frt 60 kr. per. 7 frt 25 kr. jelealegi s a még felneroleadó köitaegek iráou végrebajtasi Ogvébea a fent nevezett kir trsaék terűleiébei tar-tosó. az oboraaki 39 sr. tkvben 1, 2, 3, 5. éi 6. aorsz. a. felvett a idóktzben Hí ez Jóuef ú aeje Kalberger Ernő mlajdonába átmeat. 99 frtra becsttit in gatianok, — o>ábbá az oborooki 15 Biáeau ijkvD«L f 75-Jt 1 brsi. a. feWeu a ngjanaonak tulajdonába átment ingat-tanok Böjti Jóaaetat illetett ¦ 249 írtra beualt fele riaze. — aaéeia az obonaki 39 az. ijkfbii a 45 ik tjkvbe Hilcz Ádám tnlajdoaánl ál)eg;zett I 54; 48 braa. a 25 írtra bee 311 ingatlan lSDd. éti a»ril U aapjaa ¦ e. 10 érakar Obornok község baxáoai magtartandó ovilváaoi árverésen e!adatoi fog.
Kikial:asi ar a feonebb kitelt becaár.
Arterezni ktánók tarloiDak a beoár. 10^-át készpeozbm ta(i óvadékkrpea pafWSin a kiknldott kezébez letenni
Kelt N. Kahiua.n a kir. tvszék mint lalekoojn hatówgaaai 1895 évi deci. hó 31. nipjia.
UOZONY kir. ivaaéki albrró.
Drrlaxker J.
SAHAT0RIUMA VIZOYÓGY/MTÉZETE
narcziui í)« 30naUI nyitva.
Rendszer Priemitz és Koeipp Vil-ijlanioiáí. massage, gyógytornászát és diaetitikai eljárás. Teljes ellátás igen {mérsékelt árért Gondos orvosi fel-ügjflet. Prospektus ingyen.
Ai
i
A MiCT. KIK. ÁLLAMVASUTAK
^?árö5i iíBíiliaiy iroliii állal lítisitett
IHlLUAI! M
utazási- és ellátási-vállalat
n 1896. éfi ezredéves MM l.iopt számara
már most bocsát ki igen mérsékelt áron
UTAZÁSI ÉS ELLÁTÁSI JEGYFÜZETEKET
melyek ára esetleg resiletekbeo is lefizethető
Ezen füzetek rasuti menettérti jegyet gyors- és személyvonatokra, a vállalat njonnan berendezett
pr \- saját bárházaiban *W
kényelmes lakást, étkezést, itgy ¦ kiállítás te-rQletén, mint a város minden pontján levő elsőrendű vendéglőkben és kávéházakban ia melyek névsorát a közöoség megnyugtatására márczius elején színűn közzé-teaaztk), kiállitisi-, Ói-bud*vári belépójegreket stb. biztosítsanak. FelTilágositásokkal éa tervezetül szolgálnak a vasnti állomás-fÖDÖkOk, a Tidéki menetjegy.irodák, a vidéki képviselőségek, *> osszea községi és körjegyző arak, a .Hazai* általános biztosító r-t. ügynökségei, valamint
4 MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
városi menetjegy-irodája
BUDAPESTEM, HUHOÁRIA-SZÁLLÓ.
Bejelentéseket beljben elfogad :
Bankegye-sületr>t
TJ47U. 1695.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. lorvénysiék tk'i osstálva réaz«r6l kozbirré letetik, bogv Lajos Janoj pacsai lakói végre-hajutónak Zsola Taasáa ptc<ai lakos végTebajtást ízen védett elleai 39 frt 70 kr I6ke, 4 frt 96 kr. végreksjtáa kérelmi 6 frt 85 kr jeleulegi • a méc felőrölendő költségek iráati véfrekajtáii Ooébeo a feataevozeu kir. tórvénjazék tertletéhes tartozó, a picui 571 sz tjkvbea t 38|a brsi a. felvett s ', reszbea Zwfa Tanás. \ réazbea Zsofa Tamsaaé szOI. Lajos Veraaa ¦ X réubea Lajos Jáno- lo ajdonil képezi 360 frtra bec4t iagatlal az 1881r"LX t ez. 156 § dl pontja é! telisébe a ogéizta 18M evi .K'ln ké IS napja* d. e. 10 órakor P<ua k6aa*g bázaoil ntilváno< árveráae* eladatíi fog. — aséf padig a festi ingatlannak Z«ofa Taatáa éa aeje Lijoa Veronát 93-ik éa i -or.zám alatt illeti tele réasén Királ; Aoaa ozv L^joi Jáaosoé javára C 4 alatt be-keblezve levő boltiglani lakásbél a lo szo galuijogívl egjütt ¦ oly boiraadaisa'. bofr szoa eaatre, la az énatett iafatkaaak Lajos Veroaa. Lajos Jáaws át Zsafa Taatáat 3—5—7 sorai a. illeti feie réaaéra, Kiráiv Aina özv. Lajos Jánosáé javán C 1» a. katokeieiett 6i.«gji naazoaélveMti aaoajnisagafM SMfeM jelaálocaa kivételes Mii fiain iiliiHfart ¦a«atk»»< • aaaaiael JOOfnbai asentlafíuu vitatarbaafárwtik,eae« uolgalai jog ia ép^gbm asarae*, etteakoé eMtswi az árversi batilyUiaasá válik a az ingatlai a fenti naúroapon aa atobb érintett szolgalmijog aelktl is el l*g adatni, me«-jegyestetik azoabaa. bogv ax elil érintett lakóai szolgalmi-jag aaiadea kortla^avitk kizitt ép*egbea Barid,
Eikialtiai ár a fesaebb kitelt beoár.
Anarasu kiviaok tartoaaak a becaár 10*1, át késa-péisbaa va7 óvadékkénoa papirbaa a kikilaitt kesébea Masni.
Kelt Nagv-ttaaiiiáa. a kir. tv<zék ant telekkinyvi baló agaál 1895 évi deczeaaber bó 31. áatjáa.
GÖZONY kir U»*k. altxró
MARGIT"!
n
GYÓGYFORRÁS,
MAGYAR SELTERS
<lr»y> Ji.ua.Ilii ax^orja • battfM a káraa, M laasmlulniai izfalaxol. ellenl>en a (suf • frórbala*. alkatréankial a IMag lám tinikbe -M (yors éa hztaa isMteMt
i a kUi|« faiiaa aaöa kiváló dtavil « Koft i anl
kaa I Illll áa>áart»e<. laiatl a I
' a«n alulnauiialóa, a akrtit-ftwtas itt aj.a lasjnfcl katts aaallnll I
A taM«kat««ak klimalikga tvócviaric* a Hara^ttis oubononá vili — Oivoai wtiolÁlTtink Ír P«*r dl Kati; dl. Bartás ; Beatet ír
!««<•-> •—••X«»- i, km,,:
s a kagUUtaMlabti BaV
d> btáaii, dr SaMaardt, dr Xnvratü d> Daaikik, atk. a kvóta •radminrnyc.
*h.i*™ kmaaa ksaUnlsnilm1
Mint ivóviz
¦rntiv uóaraMmdi kuonrilt a kolsBrft-aaa«»a«n||»dia •
borral használva a legegészségesebb ital!
ir«U|V9 ^^^^B tm ¦¦ M ^^P ku »•>. saars*
loruur .jfeidesl^uty *u-
DfTSiiiitéi kapluto m'ndeii 9T»3TSíWtirt«ja. HtMrfcerwktMikeiXXXV ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖHT
1896. MARCZIL'S 21h
A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK I GÉPGYÁRÁNAK UEZERUGYNOKSEGE
BTT n
'7. Jczsef-kürut 41. szám aiau.
Ajánlja: a m»gyar királyi államvasutak gépgyárában készült gőzeséplőgarnituráit, ipari ezélokra alkalmas „Compound"
lokomobiljait é* egyéb gazdasági gépeit. m~ '•88- *»' ¦¦¦¦•ztits M»l~»áo«i.Hr»l 12. éa J o s »ef-k 8 r u t 41-ih szám alatt. "M------
.VULKÁN
••
részvény-társaság
Sóder nabadatma.
gépnek" előnyei:
»lőtt
Gutjahr és Miiller — Keinhard Pernau & Co Budapest BéOK
az eliSringn malnmépitésieti g; árbtn BÜDAPSSTES, V , kttltvö vácii-at 70
S»rgoiTC««: .Ontjaknalkk . • sjjártaUi.k StnröajcoB : „Oatja^nilkkai'
Az iisztt iearez* állasat' | QJ|rff] fi 7] f Q IT líll íiV flnfliiliii Cí ohtlili i ** *•""•' *•'•*¦ •"•¦ s*a szaaaéalaiazva
Gvijahr-léiUer i,
A .LengA-sxita
Az oile.éaveket takéteteeea izitálja éi oezláljotr.a; — • múlt Imiik tiazták, a der- czék UaztmeDtesrk él a dirák .élesen" vaaoak ttaz- i«ljoit»; — reodkivnl eajj- Kiért keielé*; — a autált l.jztnek tisztátalaBitása egé Kzen ki vaa zirva ; — a géphez kevés szitatemat
; — a gép w» kél; tért éa csekély erft igényel; — a gép járása tökéletesen eyigoet; — amo-matikus Qxemre igen alkal-ataa; — a gép egj egész cvliader-readszert pótol —
4
1
v }
i
•J
í 4
maiba tallaa;
tovább* ¦
tisztító- és osztályozó gépeké
Scknetier Ágotian nabadalma.
tisztító és o»z tá Ivozó-g épnek előnyei; Egyizerü és czélszeru szerkezet; özem köcben csekél; kezrlést igéByel; a Rop aokkal tabb tiszta- dir^t állit eló mist aársMly nás ily ftjta gép; agyaaazoa tépen s iesünomsbb deresek valamint a legdortáhb darák tisztíthatok; miiakakép-msége rendkinl na«T a t;ep csekély tért igéiyel; bárnely malomban lényeged fizemakadály aéikkl lebet ilyen gépekkel egy dara
liutttást berendezni.
A oevex«U tegvjabb malmüsati gépekes kivflI gyártatnak még: rögszilák, tarárok, gabeaa-osztáiyozOKépek Bob-féle roodazer és m iaok KZenat .V'olkia* nbonaLÍutito t- kefé:6gépek. órlijáratok. gabooi, lisa és darafelhuzck
szállitocsigák,- d»r»-. liszt- éé deruebenüerek, felbuzógépek éi járószékek. Tég 1 ii) ártás i gépek Hltop E. hirneves rendxzere szerint. Nyersöotvények aa)*t é^ ideiren minták u<án. foga»kerekekat géppel formázva . sfiDdeaaeaoB s z ers z á m z é p e k Mm, fs és kó meKumokálasára. Gőzgépek kipróbált reo^zer szerint, vizikerekek. közlómúvek transmissziókJ
mr K;vin&tr& prospectasok és költségvetések küldetnek, -wm
.0(1 SEIDLITZ POR
' «i akkor .Hódi*, ha mlndeiylk dobos Hol! A. TadjacTat ••
T'slr1—• t&ntati fel
» »•« A tála SaU«tz^««k urti< jjófjaatéM > let»k>cubb a<a.tr él «l-Mtttolalaaa. „o .orjírt. .1 w„«Orhír, röKlttt. uttntMi. .ájbuiulo. «tr-'""aa. imjfc ta > Mt*il:9<,l><>iil>b •« I>ta|>i»s> ellen, e jelet U ímeraek »•-"—lt *** "iadif a^f>o«b rliet]e<le« tmareeit — Ars «IT laaMMttlt ara kaaak I fri • t
Hiaiit ititt ( tirványilag f e ti yit t»t nek
ímolufbleTrancTXi
BORSZESZ ES SO
^*a> akk»r yiiHi bl ""nd-rrik n.ez *oli. i njjetrét uua*ti id <•
----------- -A. •*!- felirun •¦¦nul >s» sam A a1«il-<tlf trm-
¦""""•" n u xreitutea bim lalealaaesiilaaita kaaarssalstl szar kteztéar,
»" ar^Tat^Ptl ír^""""" :"""""*-lb •"»"' " ^ *—
Moll Salicy] szájvize.
fK&aikstréise fOtorrtavAt tzik^.)
A au»4eaa«..i uáfütiUtAtaal kalöoöteo fontat btrmeir kom zrermekelí, tiiat fel-Bóaek tsasúrt, Bien t itAjrts t fotrkk toTibbi ^ptefét biztotuit. ¦ egjtsertait4 oiirr lojdju elleti - E|, «*| A .M|t|it>t ellátott i>S| art : SO krs|Szar.
'691) Fisiétkfi lars
•Ml A. irtfytnrMz, c« ét kir. u4varí tzálRté által,
Bécs: 1., Tuchlaabeo ». sz.
Viéakl Binrit^ilásat aaaaata avscaatáavat aellstt tsi)atlttst>ak A raktárakban tették halárvzott-in iS)Ll. A. aláírásával ét
védjegyével ellátott Készítményekéi kérni. , Raktár: Sagy-Kamuin RtMIlfaM Ad«lf »« fia.
4 j X
a POUNAJ
iTimraijai
bóivtgbajoknál, vtsekő-oét, bsgybomaknál, a é*«tak baiutos báatal-aMioál. sárgaságnál s ellen stb.
A munkácsi uradalom
eldóreodo orroii szaktekintélyek által a legjobbtn ajánlutnak
és pedig: a S20LYVAI
íorrií .,. „ _
töszvényoéi, a bngy-
utak huratos bántál-maiDái, Diabetesoél torok, gége és hőrgök E két riznek védjegye-
«Ls&«l
araaTéf«ai .
KEUTl-feleaerTkoU •rpaai tekintélyek ¦•natrix ¦ lafttaalXSMM
___ajasanl kdlM
ajnaiaai ét atiaralltja csal tieió aserlnitof rí terrkotfik hiao
EELETI-féle aériköta
idoaiiaato p«lottá*tl, t>sr »44.el és bittoinafi
ooooooooooooooooooooooo
Ár«k : ezreiíalt •-!• frt.
kétaMaJa 12—1« írt ITiiulu kéatalaet oo "irSI: ¦íliWk, mtkttk. rfTfMtartak. (Haaailt He nailmr) arltiipaii disi rtiot. aaskM'k, — tírcíer aaráBvsk *• búb-. deoféle traxesis loaau
0 "j;_____
loata et dicséraeses etz-a kir. ua>. Utanrtts «t
•aj;
F*atk< et lérvkMiaiati —_, . )1PEST, !T KoT«taa«rcsct;-ateaa i' ¦ataaraj*' ' K*stelt-atesa (Kiralv lakuajs '¦>, ks>« álJefTset laarea «t k«raM«<v»
hurutjaioál, gjomor
és bélkajoknál, Cblo-
rosi* Atonia stb.
A „LUH1 ERZSÉBET" forrás
medve védjegygyei rendkívüli kellemes izil és Oditó sAfanyuvix. A légzó szerrek idült ha-rutos báatalmainál, tul-ságus gyomoruv kép
reajet-ve
lódésiléí
idolt gjomorharutnál,
tórö járráoyos betegségeknél, mint diaeteti-cns if6 tíz.
Megrendelhető:
llii
¦ K\GY-KANlZSÁN'k*pbt.6: Fesselhofer Józsaf és Rosanfeld AdoH araknál
Schicht
-féle SZIN-SZAPPAN
lat
igen jól szántott kitnnöen t i s 11 i t, legtakarékosabb a ha>1ná1 atb 1 n
Tisztaságáért éa irtalmaoégiért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létezó uin-
szappuok között. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Ktphtiú & legtöbb deuit-atletbeo. Képviselője Badapesi r«ss*r%: DE-' ÜKLLÉE KÁEOLY ikadesúa-ntcsa S.
000 oooonoooooooooooooooXXXV ÉVFOLYAM.
A L A I K ö ZlOH
HÁBCZIU> il-
KUSTEUt-rMe OUSÍKT L pilniac aaaooió kétsitatéajeknél auadea t« kiatctbto feljebb bec*al«&4ók , Beatok Bi*4en Artal ¦as A*r*rtol •* alUati aterrek tájaiul lefjofck oredBéarayel haaxaAluwa*, fjeaaedea oaskajtok, rtttúatilM f7 I7»fJM« *•» )«"> • Belleu* •>/ artalBatlafi. mint p pilulak a
f sejlk
leftAkb bet«f»éfek íorria* elles Caakrosott jlk ie«n b«i fjaraekek ii unM -«eaik l6 Ill il k 1
kal- EcT p ta.riA.lma>e eako* 1« kr,
jr«>. -'i; * o*k««, uui íu piiaur
as (Ml 1 forlat • e
flvila 1 Eu»«*aokt»l ktIMosea *»• AJVaS. trf,„k girOal kaiarosor ua Xeulela Eriseket .11.141 Valaój k kii MUilbi
oyfigr píns-iskata a7o«m- . Up&f és .leaatola
PlUp n«O>»'<«' alairassal n. el. I latra A kereakxlelai tőrréajas»kil«| 1 -rééett naBlljiiafc alairisuakkaJ *•> _) ellát™
¦EUSTEII FÜLÖP
,Sttit-LlMtk*i' nJKzrtt gjérjattriért WIEK, I. PL>Bk«iicuM •-
Raktár S«fy-Kiiiii«áM : BELUS LAJOS, PíUGER BÉLI. ERLICH ARNOLD
nr*kȎl
O3OOQOOOOOOOOOOO
Marine
ARáKT-REMOKTOIR
gazdagon
jótáTlái. H
Urlóaiigiért
y arakiAk 3 födele- 9 frt, eiöst araor
p 6 Irt, finom
hornouyszerkeretíei 9 frt íém remoatoir 5 frt 50 kr
Világit* Wecker
I minőséi Q másod pereinket matató?*1 1 írt 70 kr. Irányítókat 1 oipi fe1 búzás Qtö*zerk»«Uel 5 frt 25 ki*rt klld
2 évi jótállás mellett EUG. KARECKER éragyára,
Bret;e»i, íl*. ker. T*:allMrf. Gszdagoo illuslrilt árjegyzék logyen és bérmeolte. Nem tetaz6 ki fog nt-Teltetni, esetleg *z ár TiMxqfiiettetoi.
di »gészsé»i és családi kávé, mely liiith:-einer gyártási módja által a kedvelt valódi kávé izét nyeri. Eltekintve, egyéb előnyeitől, már ez okból különbözik ezen maiáta-kávé miiiileö más hasonló gyárt-njamtól. •
„ Á K*hremer-téle kávé a legialete-sebb, legojuszsi^t-sebb éí legolcsóbb pótkávé Természetes tiszta- gyártmány egész szemekben, miéit is felette előnyösen használható, as őrölt 8 ez okból a vevő közönség által népi ellcníhrizlietö pótkávéval szemben, mely* hatósági »'zs gálatok tanúsága szeriut gyakirta idegen anyagokkal hamisitvák —
Eleinte csak harmadrészben, később feléhen stlhntjuk a Kathreiner í.avét :i val »li kávéhoz, s igy az egészségre moghecsolhetetlen hatása mellett min.len háztartásban jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk.
A Kathreiner-féle kávét a egelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körébe* naponta jónak bizonyul Sőt magalKin. azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreinerléle kávé a legjobb erösito szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egyszersmind a Idgizlfctes^bb ital.
Lelkiismeretes gazdaSíZOny vagy anya általában kávéivó, egészsége érdekében perozig se habozzon Kíthreiner féle Kneipp-msláta-kávét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben, melyekkel ma is csalják a közönséget, a Tételűéi vigyázni kell • fehér eredeti csomagokon látható névre:
Kathreiner!
Vigyázzanak!
s«>t érdi-kúkb.-n m
rt*1 loluiem szabad
Havi részlet
csak
3
frt
RÉVAI TESTVÉREK
IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
...fmresteieie által (Bibin!, Vatditcii i. sz.)
valamint minden. könyvtterMiceaéaben ]ca»K>l»r.<i>
JÓK \1 mór összes- művi: i
Havi részlet
csak
3
frt
100 kötetben tfiszkitésbM 250
A ujtó nemei j íjilaULoiaU Jókai lór óuze* »nifi Denzeti <iiiickladá«4ró).
JÓKAI MÓR hurnlaLokm aelyek rea toríkai ajWv. aelj felvftsi ruaalt a aairar *)betze a^atl a« irt; *á)>Mi.Uolí el
Ai 6 aevévcl keadjak e aiö-lóttek," a kútiveken. as elbe«t«]á, aefbirja a, )*M«k púuoi, 'uoktatt* őt n aaiaiuu taaitvá-yura
lap szövegét ai i«. taivttak •elteket íz « a6-r«x esz- draaiki foratt. — de % baj- Btafycrk6t.yv.tAsaa»l*w*k * BKHlera aagyir nepiro
uenot uölia* rMOi.krtk kösei > leMiMI (akaaatat- Ifkoankgwt. u>:<. tr*et, ntanrni: as áttal, bog; falM**.: bi aurád? aaok,
róU, ki et atiea év tviut uk. ti ng^ii>ét«i kacxaj- uákiaoct. a vépurta k k DépaunUve ••tt. aéf»sertt*e kik elAuc atac iftrt*k, ua
aaaTiksor ttóli ax 6 txi.dk- ert, Betyn Uaata haaor>- ¦ÖTekuvéfoltejlöip«éM>el tsitw ax trodklaiai ia A» 5 *acyaak Ifcaiáüaaok irAatuk,
köz. Mert dibci ¦u»tii e«. t*J ¦tgiayh.mt. ÓtTfi «, lMueteM«te<, cleT-a élem njoasáo jtrt. tói* t*oot a kik rlötte t*kiBt*ij*k, otei-
aer tvlig m iriauiA^, *-> 6U tMM( a f*n*», kiapad- Jékaitól kapu. Caodalao* t«kta Mad, a ki ai imi erek voltak, ha ktmnedjak,
••r as oruáfbaa, ki Jókaj kaUtlaa kiaÉgl 111 •vodiJ. lateaatl.oBiaDja n a lauf- lac — ».Taitatik Joktü a ibf* aa o núreuetBk <Je-
aaJt őr leane aoktsűr««aa az ÍM««aMaS«B*k, a>el;ért etcavk, aieij élf-u-bro safj ta%J. ¦*•* kArtl fiiakolftjt, (rea nioiéiu k«Vrrt«ii ¦
adoia as easthetikai er- u aatik ¦ÖTehs^c ka.<>3 »uveket «• éleié*-! kor- erdaknlivrija taaudt a Jókai rélk«l a .MC?aruép-
kölcti fyúDTúraaefrkért, kslti^nt in vU kftlöa Ua i>akot alkot t>>pirw<laloaitak «|j»*lTa prAu frjl&léaa w knzmo-
¦el*eket murrioöi elve- pl«taofWa ez a koitéstet. Jóktu aélktl •*• a ¦*. BUfál*1- — AtjaawatniiBk.- p hta iráaji. aaarajakat
¦ét. a ta.oal.aokért, L> a>t kóitfto Jókainak irodaloai Ka annak ue- nitfuképank tok Jóka> Mir kapott toIu* Jókai a a«aW
Brlyakkel asokb*. fvarapo- ftKta* e»« köitCi ¦askaa rescaéa tofákb iejlóde**;, atadaaByiaukaak *s íru fti (éoiant*! ••fikla'fy.
liotm raffTofo leiratokért, •t(aen • mat7-.r Ddti-i. ¦«¦ k(HlMfi|r; i mir'- f«í* avréatetébeo. Tetkiauetek t-bhos r«a*>relte a *ai iro
a*ijekkej képzelete oaaaa A mafrar icfpproia at K kMr«*ca as.avoaj.la mk el a kaasjar taepproza ter- daíaat
aMftelt. a latkewdesert. tcliépetetel ke*dödik. enítte k«pxela«to Aa 4 temekeaj avart kód attól a keuAtól, .Bndap«Mi Hírlap'
míy fvtnlUajMU, ¦ aelj aiaca Leinik crotdjeti r.- óa i*ra«keaTÍt6 aseilea* a ait í e fclasáa ea.tea<i<5 1%9S. ••*. 4
Aki cmk trbeti, aseresac a«f aat a tHjea •eiyet lofMcyobb írtak oiTeoét*. JBa«l««Bva «fy tckiaiéljrav buottaáf
TeWAa au(rar koa4aWt, l>rc*al«tbeii 4^og, boc; esea k6ayvgjajtA>ai4>sjt, bmIj aaaink a augyar ay«J*»« írottak koiott paratlaa. a> tigbteaMikh aiadaaofc hialH. a ac.yeket a aai ntai pro4akü Ai alotoé M *v atafrar UfiiJilaÉaih Ktieser i.m bibliája, rtj eff«z ktarviár m az fum tíUt» tt maca «fyctlei lapja i«, a aely ae v«l»a értik**, «aóraka«taU éi i •**«* •eittebea taatiUa(of Nea aaioi bolsaavm olvaaai vaI6 ku«Tíe« **«fc, kaaea egy *acy«a a^yrf u aptoak siag keli uerrsnie kofy ftara kacykv-aaa orukai
1 M«f kail hát tiaraiai Btadva tranfeebb aufyw Mriwrawk
eat a gy>,l—é«yt Hafjar kóiyrtAi wtm K«^»elb*tÖ el s«lkO>a. areanktayvtAr.kaaiact k«a*- as &».-- John .M H M8M a»t 4
Havi aju-iMa fonatoa r«aale*fis«ieaad bocaájija ki a nég Jókai Mor 6a*s*> a**eia«k aetaMU kiatlaaát A aeauetj kiadunak ára bóUaásM-ra fotiat a a**ly torlMatbMó lettx*. weriai, ét t'fwkli Urw (-fiatay! caekély aa« i iMhltiiifil A Mauti 1" "¦............'éasil^ Maa«t kfei***. jto-
KöUtfukeat atlaf 10 ,-rr',. FtlevMkeat \0 ktM k^wik bm« ci kO'druk .eg etjuern.
GyOjtóknek
kaai r«aJel«* "tán eg? diukftteaa 260 tti ér il^Uiart, egjM readrlés k a tan fitetaak. - O;«jiói*ek
JÓIM HÓI isnet itreiie. iftwli .iiim
3 frt aj: háti
ellett.
As eddi_ __ kiHet tamlsaa Iwmta 800 ayóautou
I XI Haafok
1 Krttély kon.
it
!«• Ilii. Káik
St M 14. Ij
H
A régi jó taUa-
¦ mik l«r*ak ulK.111. talk
¦ÉgtáltsbM IMII l'i>i»ir l|Itl 14 Árnyképek
f HW A kteuil ra
Wr Ui I II 31. At »IAdLcM>44 t< U. *én rir III. Sl Falióra* rili(
Ck kWU
•5
italt
1 • Poliliku ii.U»k IS íion u*«k. lt V4iM Uart
m —'--------'— —r—m—w~ amj ™^J »»^> - — - ¦ ^^ ^»^ - ^— ^v^a. vb^mf^bv
" Mt a. ¦IM.Wfc .»<*¦ M. a ..pidí Ka»Ml ..._________
ajailja* cltuüakuk .n a rallalau .PeM KaaM^ISX aár 1
I A ki*4olí — tén. Tss»«rrk — -I|É Ilmlril i„\r*
asoshaa akksr cs»l«k^uk. aikor ai.taaUlik kxsA érbrtöra ak*na* inai. reBMlseaai aM«auUAl uíjmlH
¦?
aag;
a altat,
jp g; S^ka ¦
dankk .rodaloa, aiM a altat, »•»*• U*. 0,
k.aiu ttnémima,. .K^rnnM- íattTja. 15
.BÉVil TK3TVÍKEE iroa lalém r*^W!..itraaa4,' koi
tLl Bwiapmu, >v , Vaeci ateza 1 essaaal aegnWelea Fia»U.M
Jókai Mór összes műveinek
¦•wzsti kiadásét
100 kltrikta. S0«0 l<n, 100 Tá-mllatkaUtsxw 240 frUrt
I UtAavMtcl feleTsakest 10-10 kot W frtoTi .a aavét s H..Í i«oil«i>oMan. an a«4if , A) Hari > feus ia»l«>>eUs aellett, e,7<Urt ai
1 MU asAIIMoát kér>s A a _
•I Hari 4 frt.. r»ai'ttl>«a» ael^ e|ji in aj! kinat
I-II awoalot k»r., »4oWat»k
¦)»"l tw ramlettsotaa aollcu. epaUn a> aik«aa»16k
I - III saroaaM kém.
«! Uan 4 fii .• nnletianéa aellMt, rn«lőn ¦¦ I I-IT aoroiAist kém I
a ta*iMi oor>aalakal 10 10 isalol«1sMíh na* A ilalwl.aimt. W a« tartAo* .anto ialnak*4j>k a ntf n Imi,. fMiai |É nj kl l »
mi,. fMiai an,.|.Él njw. a pa«*k4lu*| k
aellm Wkajeial. A *«aui aofWaai ta Ma HIMaTnKéTa réaaleii<e tesi axtresaéaj •fpilait H a Uajo* ai ' ll>il eoed-kfO^ >klik Aláirta a poMM e«i»:
Darócz-szövetek
¦etek I
férfl&k- áb hölgjeknei
Ajánlj a
BAUR RUDOLF
üroli iartci-nűret iMiHai h
Innsbruck. Hudollilrttse 4 Vlíbl Ul t^.i;fk. \M ij^ji i,|lrj .; Mintakatalogui ingytn él benn
készpénzben, elönyö* tör leütéssel legmagasabb
„MAGYAR LLOYD'
közgazdasáf;i vállalat
Bt*lapMt. VIII im«f köiut 7
iy OgjíziDtéo keresünk és tjan.
luük kisebb és nagjobb birto^.n;
vételre es berbe.
FOGAK
egyenkint ugy mint egész fogsorok rá gáthoz használhatók légnyomás wgv rttQÓvai 10 évi jótállás meílőtt i» tányon áron ké*ttt
fojr és gyökér huzás
tW fájdalom nélkül. *W
Vidékrői a m ült nnium ünnepéi y cUk-iImával hozzám jövőknek megfelelő megrendelésnél az uti k>,U$t-g*\ viuti térítem Tfcaitóií, tisztviselőt, és k»tonák 40°/« dónvben ré-szetOIoek,
Koos M. foíspecidllsía.
Budapeit, Kerepesi-ut 34
kórházzal szetuben
Njoamolt ltj. Vajditt Jóucf kóoyiDjtmdájAiao Na«j KaaitaAm.
*czelli Gvomor- 2"
cseppek
• ¦«¦ é* íllalBMH* *mf
4 tr>iNi.nrU'I<v**V 1|111"'1 t***J?
-» iUioL,k . frfHftt* **' hí/ »ry«.
f f
•b.i»U-l íf Bndj)es éB* —nkkal: ,Valu<li*k|it tnzonyitoin*.
kaM - HaiC.-ON KANIZSA. 1896. nárcxíis 28-án.
13-llK
ZALAI 10ZLÖIT
T-
XXXV. évjoiyiB.
Mr SaUrl
lacv-Kaaiiurt kar.
leveUk ¦»* fofU-
Itnlratek il
A nagykanizsai , Ipar-Testület1', .a nagy-kanizsai Tskarékpéutár részvénytársaság", a ,Koion lakaréDénztár
lára**>C*i • .n«gy-kanizaai és galambokionkéntes tttzoltó-earylu*, a .nagykanizsai kisdedueveló egyesület* t , uagy-kisiisa: ta_itót járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony a kanizsai izr. jótékony nóegylet', .szegények tápintézete*, a .katonai hadauyáa egvlet' a .soproni km-eekedelm: iparkamara* nagykanizsai ktlválaaztmányának hivatalos lap>
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A iraiegye '-or«éoyh*u>aági hi-z ¦••li.'intk f. 1*9G. éti taárczius :, . en tartott rendkívüli közgyűlés:, iioiott határozatból kifolyólag C-ertio Káról} alispán Zalavármegye hölgyeihez a következő kérelemét m-éz'.e:
./.alararmegye törvényhatósága f. hu lü-én tartott rendkívüli kOzgyt ledben tárgyalás alá revén a nagy roéltóságn m. kir. belügyminiszter w azon leiratát, melyben értesítette > tármegye közönségét, hogy a ma K.iar állam ezer érés fenállásának emlékére a folyó éibeB tartandó outiepéliek aorán, a koronízás év-furdnlé|in, ú Felsége előtt a legmagasabb unlkodóbáz fenséges tagjai jelenlétében a budai királyi vár-lakban elronnló hódoló menetet a lörvéuyhatósági bandériumok fogják megnyitaui s ennélfogva a meeyei bandérium megalakitsndó, — a következő határozatot boti a :
„A magas miniszteri leirat fen-költ hazafiam szelleme és iránya élénk viszhattgot kelt Zalavártaegye közössege keblében, mely a Felséges Kiríja iránt éntetl torhetlen hűség é, alstl vajéi b»4»Ut * tet magasztos erényeit mindenkor ft leggondosabban ápolta.
Örömteli szívvel ragadja meg tehát Zalavármegye közönsége az al kalmal, hogy hazánk ezredéves múlt jáoak a KeUéges Király és a nemzet együttes közremúködéaérei tervezett meganoeplésébeti, a milyen ünnepet Ölhetni kevés nem tétnek adta meg az isteni Gondviselés, résztvegyen, ennélfogva elhatározza, hogy törvényhatóságit a folyó évi június hó 8-áo, mint a legalkotmá-L.vosabb. legbolesebb éi legjobb Király koronázási évfordulóján. tartandó magasztos ünnepeljen, ós ídók ha-
Syomanyes szokásához képesít bandériumával képviselteti, hogy a mi dón az egész nemzet temuttuja ai ünnepélyei felvonulásban alattvalói hódolatát, Zilavármegye lobogója is jelen legyen és hódolatteljesen meghajoljon a társtörvényhatéságok lobogóival együtt szeretett koronás királyunk előtt, hogy a vátmegye ősi czime se hiányozzék a diazkiaéretból asjely a nemzet legdrágább palládiumát Steut Irtván koronáját, az országházba vezető emlékezetes útjában köroyezendi és, hogy azon emberöltőkre kiható magasztos mozzanat nál, melyben az elsó ezredév ajkonya a második ezredév hajnalával ölel-kezv* Összeforr, hozzájáruljon azon páratlan Összhang kifejezéséhez és megiestesitéséhez. a mely az isteni Gondviselés határtalan kegyelméből az apostoli Király és hú népe, a magyar nemzet közt drága hazánk javára és minden népek éj nemzetek örök példájára változhatlanul létesik és nemzeti él-tünk második évezredének s a magyar neazeti állameszme fejlődésének és megvalósításának elsó és minden intézményiéi biztosabb és szilárdabb alapját képezi.
A törvényhatósági bizottsági kOi-gyQléí áthatva azon lelkesedéitől. melylyel honleányai a hazafias eszméket éa czélokat ós időktől fogva felkarolták.és megvalónitásukhjz szivük egész melegével mindenkor hozzájárultak : a vármegve lelkes hölgyeihez fordul éi felkéri őket. hogy a vármegye lobogóját, azt a lobogót, mely a vármegyei bandérium éléi. a vármegye ősi czimerével és szinei-vel. Zalavármegye közönségének a kOzerzulelét, a magyar hagyományos alattvalói húségét togja kifejezni akkor, a midón a legelső magyar ember, a Felséges Apostoli Király
előtt hódolaiteljesen meghajol éi a mely lobogóval fogunk, annak tettekre, kitftnésre és álilulacosságra baeditn varázserejével bevonulni állami éle tünk második évezredébe. %4 jobb jövővel kecseg*-tó ígéret korszakába azon tOrbetlen elhatározással, hogy bón szeretett drága bakáik és nem zetdnk boldogulását, üdvét és föl virágzását a népei versenyében és mindsn viszontagságok költ ig ki küzdjük, az országos ünnepélyre, a vármegyei band'rmm számán etfcé-sziteni szíveskedjenek."
Zala vármegye törvényhatósági bizottsági közgyilése midőn e határozat hozatalánál szóba került a vármegye lobogójának előállítási visszapillantva a régi idők bigyomá* nyos világába, melyben a hunszeretó anyák, hitvesek és leányok szokták fiaikat, hitestársuka:, jegyesfiket és fivéreikel, midón azok országos ;yn-lésekbe. ünoepMyekre é< barezba vonultak, feldiazíteni lobogókcal és talismánokkal ellátni: egy szívvel és lélekkel a vármegye honszeretó hölgyeire gondolt és a midőn felkérte őket, hogy a vármegye zászlóját elkészíteni s azzal a varmegyei banderitmot feidiszuteni szíveskedjenek: rsa-k e higyomanyokhoz akart hű maradni azon erős meggyőződésben hogy a konszeretei lángja nem aludt ki, hanem Vcstatüzeként foly-too ég éi mindaddig magasan fog fellobogni honleányai keblében, míg magyar szó zeog áldott hazánk, e szép haza hegységein, völgyein és rónáin.
A megyeszerte élénk lisizhaofra talált eszme kivitele a vármegye mélyen tisztelt, htlgyei körébe tartozván: részemről csupán arra szorit-kozhatom, hogy megyém lelkes hölgyeit a ezé; eléréséhez szükséges anyagi eszkOztk nyijtására. vagyis
arra kérjem föl, hogy 1 lobogó költségeibe* adományokat gyűjteni éi a megyei főpénztámok arhoi küldeni kegyeskedjenek.
rUzaia.! üdvözlettel Zila-Egerszegen, 1896. évi már ezras hó 14 én.
CSEETÁS KÁROLY
Uvál« Ufcaraiayiivéayta MMzatala
At utuls* s/Áraz é.< forró évfolyamok a takarainybiáQy íztittt a Ratdiknak gyikran aagy neh^ziézeket és aKKOdal-makat okmtak, valamiot beigazolták m bdvebb ukarmiayteriDelés szakiéffeiségét u. melyet fnioduo gazdiaak kötelességévé tettek Kiért unkségképea szem ügyre vették az összes metógizdaiági takarmánynövényeket és a mezőgsidi-sági szaktekintélyek, intézetek és neg-fiíie'ö tllomatok a kiveUezi ukar-mányoövéoyeket ajáfllották, különösen:
LaUyrms ajrlvMtria VTag»«rl- (A ne mesilett erdei ntazsoláborsó.)
(Uj takarasjtayaöréay köve.-i, száraz vagy terméketlen vidékek számira.)
, A tikarmiayoövényak le;i(éoytele ¦ebbiks; ntadaű ultjiao tnyéizik a ^b*l talajm ametea, de taég inkább dombos hegyes, magu stenlis talajbsn, sót még ott is kitüoóec terem ezen ukwrmáay. a hal birkák szaaári már takarmány aem oö él a legnagyobb meouywégbsa éi a réti széaáaál jobb minőségben tenyészik. Kheutii vizsgá-litok bizonyítják bogy esen takirmioy a lesbőveob proteiotirtalmu és a here elleDébeo fejős (ebeoeknél a tejba^é^et 241,-sl. a vajképcéstá*!, al emeli. Ezen növény UrtóképeiséRe SO évre tehető és ez, valamint a takarmsnykétzlet folytontartó óriási tápanyaga bizonyára a legnigyobk érdeklődést fog keJ'eoi a (•idáknál.
Tenyésztésére aratántra és érték-árára nézve MAble VtJatoi temesvári . udvari izállitó nagy magjegyzéke >• bóvebb felvili|ositáit.
P»lyg*»m SaekallUBM. (A lecujakk uk&rmáay-uövéay oedreé helyekre.)
Amint a Latb*/uí sylvestrís szárazköves és mssa^ fekvésekhez alkalmaa, ugy az uj Polygonum Sichalineoie nedvei, mocsáro'. vizenyős-agyagos vidékekre és belyekr^ nézve eiső reottt Ukarnányaövéoy, z meiy tuiajdoosigai- , nil fojva a legujib'i ijóbea gazdákaál legnagyobb érdeklődést keltett ít azóta sokat írnak felőle. A Polygonum Sacba-lin szigetről származik, s mely maga is oagyOD sivatag. Ezen növény sivár házijában megtanult a legrosszabb talajjal boidogu.ni, fonó Dapokkal éi jege* fagyokkal megbirkózni éa mindenütt terem, a hol nedvességre talál és sóba tem bal ki, a miért i< örök időkre való. Két egészen 3 méter taagAssigot ér el, levelei pedig 25—30 cta bosszú ságot éa 20—24 cm. szélességet. Sürü bokrokat képez, míg gyökerfutói foiyt*-oosan és sz&nleleou! tovaterjetzkedaek, ugy bogy itbitlan fövények képződnek belőle, a zoi által mint keritésoöveay is jó szoigálstoktt tesznek.
A legnagyobb értéke azonban abban r»jl.k, bogy egészen kiváló abrikot nyújt a lovak és szarvasmarháknak, a melyek a fiatal hajtásokat éi leveleket annyi elő szeretet-el fogadják, hogy mis, kiváló abrakot félrehigynak, ha Polygo-ouara szert tehetnek.
Már akkor kiszáíbitó hí a hajtáa«k 1 m. magasiágot elértek és még egészen gyeagédek ; ezen mtoő tégben ugy zöldukarmiay, mint seguiritva sziraz-ibrik gyanánt egyaránt alkalmasak.
Ovasó:okat éi miuden gazdit különösen figyelmeztetjük arra hogy az idei árjegyzékek közt ezea takarmánynövény Mühle Vilmosnál Temesvirott már elő van jegyezve, a kol ngy a vetésre, mint ¦ tenyésztésre nézve min-dea közelebbi megjelöltetett.
ü i r i t
— Kiaevrzések A belügyminiszter Zalavármegyében a zaialövói anyakönyvi kerületbe anyokön.vvrezetővé Báriny Jenő helyettes jegyzőt, tovibbi anyakönyv-vezető belvettesekké a nagykanizsai kerületbe Tb'oaka Endre váro<i kHltans-ciojt, a eseaitreEibe Szunovszky Nándor
T Á B C I A.
A .Hmm- Bwg ZlriekbM
Srljczb*]. — ,B«Hii*r aoavoM** csak • lorrás aeffacv«sét«*d
it-erlakon történt a Viktória szillé-b.i: A pinczérek már elvégezték a tá-Ljr-.n eihordáaát s visszavonultak az ij'uí >.o«é, a lánzuáf lef «agyobb rétze ¦eáií u ír n*ihím kászea volt, «»k aéhi»y njl^y *• « ült mé* csemege ««y fekete kávéja mellett, közonyot ebédutam haagalatbai, — amily»««»a inkább keveaebbet bestéi, aint beazél-getfere btlUjat az ember, feltéve, ha erd-íes a théma.
A svijezi szálloda tármáfok örökké aktoália beszédtárgyának most ia kelleu időtöltésről gondoakodai. Hegyi kirán-4" « á la Tartari.hla*er»lé«K>l, jégbe-«:•-< megmászása, kMerfAotek, **"•• és is toll—eunaégek, melveket kellő !<¦- mtentMi a leguuusztikusabb Itniu •en. bírja.
.K nők sohase máastáa m<« a Juag-<"¦¦. cmcsM*. kérdi egy tutal szike "épség, kiről tMgtiUaatt, bogy ó maga •en. ell«^ége ily m*r«sz cjelekedeuek ,C-ak aagyoa ntkáo" felelte viasza egy iou,ebb korú vurkedélyü ur, kinek m-»«. igeaa a»ezje.e»és« mindig nyitva tar X>f. jegyzetkeayve a ai lOrökké iratra • é«z riporwr iríaja már rét a ziuma-UzUt árulták el. .Ka a bajos begymá-atáit az arakra kagyjnk, — kitinben
Svijczban Csak egy .Berg" van melyet a nők kedvelnek, szeretnek esjési a szenvedélyig. — .Ah' a mi kis aGrín-delwald-(ilel<er" ank, mely az ó kóanyü hoziiférhetosége miatt az útmutatókban . A nók gletser'-je mellékoevet kapu '" — .Tévúton, nsgysád!' E< a begy a • Heane "Berg Miadoyéjis nevettek. — ^Nézzétek", kiáltja egy nő, nez a ruha, mely rajum van. szintén tőle ered* — ,Ai én oászrubám i< onnan van", monda egy mink s a lobbi nók is felsorolták tapasztalataikat, elmoodák egymásnak nézeteiket különböző selyemruhákról, melyek így tnec igy néztek ki és ezen meg azon a változáson mentek át a folyó évben, mert: a .Henneberg selyem sohs sem szűnik meg exiáitálail" mondja a közmondás.
A beszélgetés tárgya kezdett érdeket kelteni, ,Személyesen isaMri?' kérdez Lék a Esornslisztát. — .Persze! zsurua-liszta minőségemben etfyicbea alkalmam volt. melegbaogu ajáalattal ezen vtlág-birt gyár mechanikai berendezését meg-takialeai ' .Moodja el. hiiljak* han<;-zstt egyaierire több tarokból, .az valami nagyszert lehet, e(é»s évea át csupa selyem és bársonyba. doUjoui !¦ — .Minden bisoaynyal' eresité a ssnraa-lusta- .A selyea gyönyövüsénes vslami; gyaayörü amint késsül, és gy»oyöri mini ké«* áru. Olyan valami ax, a mi a aö-ket csábítóvá, minket (ért,kat pedig gyengftké tesz. Nincsen igéiibb egy szép nőnél, bűbájos, csillogó selyemszövetbe öltéivé! Vegyük a lü»tr»-t; azok a
mozgó fények, melyek a siöveleo végig játszadoznak a ráaczok sisergése és zörgése, sz a kifürkészhetetlen és csakis s selyemben lehető .frou-frou' .gazán szé-dilően bsl. Selyemben a Bzép nő még sokkal igézóbben néz ki, a kevésbé szép pedig pikáns kecses*! van általa környezve Cg Madanfo de Genlis moodi-sát: .A férfiak sokkal nagyobb sikert érnek el, ba merészebbek volnának" akként változtatnám- meg : .A nők határtalan sikert érnének, el. ba csakis •elyembe öltözködnének."
Ujbói nevetés, de szert mégis valami pozitivet akartak hallani a .Henne "Berg-ről. Zsurnalistáak leült s irónjával játszott, mintha saját szavait akarná írásba foglalni.
,Egj kis rajtot adok — monda — dióhéjban." A zürichi paiotaszerü kettős-épületnek körülbeiül 8000 négyszög laboyi területén tannak Henaeberg rak-tárbelyiségei, melybea ezer mez ezer darab selyemszövet van minden képzelhető minőség-, szín- ét árnyalatban felhalmozva ; — egy fel nem becsalheti vagyon. Kényelmes lépcsőzetes jatai az elfóemeleue Ennek egyik oldalai vasnak a .Selyem és plüs' osztályok: mellette s .Minta-csarnok", melybea egy sereg lány csakis a mintázat vagdalja, azokat fűzi, czimkével eliátja stb. Olíbb kő vetkezik az elkészülendő árok .szilli-tási irodája*, végül a fóköny-velőtéti és s a .pénztár."
A második emeleten, hol a nyers anyagot is keislik, vaa a hirdetési , a
magán-iroda, iruátvéiel s ellenőrzés, valimint a gyár sreatélye: s .vázlati terem' Prolin stemsek ide betekintenie nem szabad ; anná. megtirlt*Iőbb volt rám nézve, aogy nekem megeoged'ék. Megmutatta'Heooeberg ur a színek mintakönyvét, mely a lyoni nagy festődéből való, a bo> gyára részér9 a selymet festik, — pgy gyűjteményei körülbelül 6000 különböző szín- éi változatban. Ezrekre meaő minden gondorbató szövetben f#-kodnek keresitül-kasul, itt lesznek az ujdooságok komponálva, a legújabb színek összevilogktva. melyek mind cssk egy fél évvel azután jelennek meg a vHáfpiaczon. A benyomás engem is — aki ugyancsak lajlMls és minden érdek nélküli vagyok — ámulatba ejtett, kép-zelbető, miként hatna az. kedves hölgyeim, az önök kedélyére.
A kapu n eLött'Henneberg ur hinuje várt, hotry a cyár ajtajához hajtson. A gyönyörű utakon való utazás k. házigazdimat ecésx bölcselkedövé tette .Mi a fogalma tulajdonképpen annak a szónak :• .szerencse V" kertié. .Havalaki valamire vitte, akkor az az ember szerencsés, de nem elég ám csak a támlán •sékbe ülni és várni, amíg a szereucse megjkkeiik, — a .szerencse' inkább raggellói estig való liradságos munkálkodás, egész aapi bajhaszás, álgondot éjszakák s a nyugalom és élvezetről való lemondást jelenti. A .szerencse* legelső torban kiváló hajlimot jee-it, de kell mellette erős akarat é< vas-maskakedv, 'kereskedői érteleni, - koa-
zequeus megoaftradis amellett, amit feltettem magamban és nélkülözni tudás, hs egy bizonyos ccél lebet* szemeim előtt: mind velea született tulajdeu-ságok.
Mint S éves gyermek létesítettem elsó üzletemet, amikor uzyanis Oörlitz helység néhány kávéházában fidibuszokat árul-tan, egy üzlet, meiyet atyám kezelése alatt pár napi gyakorlás atán ilüegek-kel sajátítottam el; mint 9 éves elemi iskolai taooló lemondtam a kávémhoz kapált kalácsról hogy órát vehessek magamnak, mit jó atyám 900 márka adótistti fizetésből nem tett Milyen büszke voltam, midőn a 3 esztendő uUa szerzett ezüst anker órát arsoyszegély-lyel a magaménak mondbsltsm! Ez e]ső •¦kert azután követték a többiek,— de már itt vagyunk.
.Kit az Isten szeret, annak házat ád Zürichben", ez már a középkorban oly sokszor emlegetett mondás jutott az eszemben, midőn az óriási telephez, ép a zürichi ló legszebb pontja mellett emelkedő pyirboz értünk. Három nagyszerű épület, két égbe nyúló gőzké-ménynyel, minden vörös kö- és gránit-kivitelben.
A gyár igazgatója tette előttünk tiszte -letét.
Az ősases sjtókon levő .bemenet tilos* feliratoknak rám nézve nem volt érvénye Először a nyers selyen termébe jöttünk Mégis valami osgyszerfl s nyers selyem! Ez a sima, pnba gyengédség, mintha sinogatás, eoyelgetésre volnaIXXT. iVTOLTila.
ZALAI KÖZLŐ NT
1»M HÁRCZIUS }8 ín
kororvost, i baksa és gyórtaiba Saly Sándor községi bírót, • beltatincibe Szollsr Elek jegyzői írnokot és a cae-rencsodba Vaszary Béla jegyzői írnokot nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével is > házasságkötésnél való kötreműködéuel i> meg-bíita
— Téeaey Zeigtaond polgármester ar hivatalét márczius 25 én vetta át hivatalosan Babochay György toU polgármester úrtól. A hivatalos actoiról jssry-jökónyv Tétetett fel Másnap mar a titi tel(ik és üdvözlők nagy számát fogadta
— E'jefyiéa. Froytliager József a Korona vendéglő szorgalmú és elfizé-keny modorú lopinczére eljegyezte ina gánakSieidi De phine kisasszonyt Németh Igníci helybeli népiskolai igazgató bájos sógornőjét Őszintén gratulálunk a kő-leadó szent frigyhez.
— UjeaettYtaa. Nasr Kanizaa város sorozó járá- 18S6-ásvifőiijonciorási eredménye. Ai álliui laiatromba felvétetett 361 hadköteles, ezekből távol tolt betegség miatt igazolt 5, fogta vau 2, törvénytelen távol New-Yorkba 2 eege-délylyel távol máshol soroztainak 6-!. alkalmasnak osztályoztatok 72 vissza-belyezendónek 153. fegyverké»ielennek 06, az egyévi önkéntes kedvezméDybe részeaitletett S3, miot csalid fentartó s poltartalékba helyeztetett "fk* Zala-vármegye tek. alispini hivatal áSk 1896 én január 23-án 1385 sz. s. kelt rendelete folytán 1051 ló. 96 személy. 48C teberazánitó és 283 ökrös szekér iratolt Nagy Kanizsa városában 1896. évre öasze.
— Noagtletl közgytles A nagy-kanixsai Izr. JötekOLy Nóegylet marciins bó 15-én Vidor Samuné örököl elnök elnöklete alait 126 tag jxlenlé ében tartotta évi rendes kózgyoleiét. Az el-aöki megnyitó bestédében a honfoglalás és az emberszeretet térfoglaláaáaak sxeote.t lelkes bangokar, a továbbiban pedig Blau Pílné alelnök 25 évse ér demeit méltalu. A nagyhatású elaöki beszédet a közgyűlés lelkes éijeozése kísérte, melynek leuillapaatáva! Roseo-feld l*ajoi egyleti uikár felolvasta általános figyelemnél meghallgatott évi jelentését. A titkár ensek békeidejében Blau Pálcé ale nőkön kivíl Ollop Saauaé vál tagnak adózott elismeréssel, ki utóbbi már 25 e< ÓU tevékeoy tagja a válaazUnányoak, majd áttérve a lefolyt egyleti év eseméoyeire, az elhunyt egy-leti tagokról emlékezett meg kegyelet teljesen. A lefolyt évben elhunyt Sebőra M. L né vál tagon kívül 3 readea tag Belesett sí etyletbe 53 ing és jelenleg az egyletnek l tiszteletbeli, 55 alapító éa 301 rendem tagja van. A mait évben az egylet 2114 frt 05 krajcrán fordított emberbarát! czélokra. Az egylet ' jelenlegi vagyona H635 frt 63 kr., ¦»; összeg értékpspirokban és uka-rékpénuin betétekben van gyamőlcrözö-lag elhelyezve. A titkári jelentéi után felolvastaiott a számvizagáló bizottság jelentése, melvnek alapján a választmánynak éa a pénitárnokoak a felmeut-vény megadatott VégCI lázas érdeklődét mellett megrjietett a tárgysoroa levó ' válaartú a következő eredaéaynyel: Blau Pálné alelnök és Sommer Sá»dorní ' péazláros újból aMgvilaasUttak egyhangúlag, a választmányba pedig 3 évre a következők: di. Bothachild Samuné,
csupán készítve Még ma is ssjaálom. hogy Benneberg ortól emlékbe nem kértem egy Ilyen köteg selymet. A festett selymek megizámlalhatian aagy kosarakban fekflsrnek és lógnak fa-kompókou. Mily szievaráaa, mily Mvói fény vaa ezea selyemköiegekbea és auaó értéket képviselnek azok I De meajtnk tovább a aagykexelési tanai. ka. a sejyemda-rabok, a szövőszékekről jóver, átnézve, czimkéfel ellátva, számozva ét szállítva! aemktlönbei uj nverauyagok a szövó^ azékekaek kiadva lesznek.
Egyhangú morgás, mint távoli vízesés jelezte, hogy a szivotermekbe Jővtl.k Lekötve állottam meg abban a kellemes moháiban, abban a keringi ckaoesbao. Balra az orsó-gépek, ezernyi apró fa-onókkal, mely gőz által %ajtva. csoda latos gyorsasánál forognak Ba egy vé-kosy .. yemszál eltörik vagy nlsisssd ai a bizoovoi oraéoka aacátél sas>al|
— - -¦—-«,-«* viliim bb^^ivi snswsjl
s azonsai ott tanai agy mukáaaf, kon a hibát kijtviua. Aztáa atak a aan sselmalmok, az ériaai st*v«azek«k milrea irtozuti, észbeaU, kaUlaua zagast morgáat visznek végbsl... Iti csaksiaV aelyemattvetekkéntlaak; szeejsMl kaCT nyes Mw kméni, mint no csexUme-teraakiM. miMlea likésxl agy dankaca-kával aagyobbra. 8—16 métert esalM •gy egy stövóuak aafwata.
tw-egy tensassel iasjeM állasak a kikeazit* griMk, maly^sm a eolyess vég kép elkésstL Aa ífjaamBte tflikak k6i6U
Strém Tilmosné, L6wr Adolf»é, berg Izraelné, Ripoch Gyulásrf, dr. Schwarz Adolfné, Blamensckain Vilmosa*, RetkschiM Albertné. Fischer Síoooraé (nj) és Seben Richardné (ujK a izam-vizagaló bitottsáit 1 évre: Reth&hild Samuié, Grtnho: Henrii és Székelv Tivadar. Összesen 125 szavazat adatott be. Indítvány tvem tétetett; az elcök a választás eredményének kihirdesse uláa a nIMat bezárta.
— BMélT a Caauobu. A nagy kanizsai Csaifóban f. hó ülén magtar toU ctaládias estély az uioltó volt az évadban de szép műsora és jiulató közönségéről ezt sejteni nem lehetett. Hofrichter Emma gyönyört hejedíjsté-kát a közönsé« roirdenkor szívesen ba.ll-f falja. A közkedveluegnek örvendő me« I ternö különben is bálára kötelezte a I város mOértó közönségé: azálui. bogy művészeiét minden önérdek nélkll, vala-' hányszor alkalom kínálkozik, az egyletek rendezőségeinek felajánlja. — Dr. Rothschild Samuné úrnő és Práger Sarolta kisasszony által előadott .Üdvözlet' Mendelsohn tói nagy hatásMl ' volt. Szép nemm előadás és korrekt kl-1 vitel jsllemzí mindkettőnek énekét. Dr. Roüuchildné még a legújabb Bibliaa emberből énekelt magáadalt. mely lyrai bessőségével s hallgatót megindítja. E< mivel a ups az énekszám után sztani nem akart, a műkedvelő uroő a közönség tetszés nyilvánítását még néhány ráadással jutalmazta. — Eiöadá) a tan a táncz sem msradt el.
— A es. és k uab. déli vasai íptil bó 4. illetve 5 én a busvét ünnepe ai-kalmiból Budapest Bécs, Fiume, Trieat és Veleeczébe rendkivtl mérsékelt áru kéjvonatokat indít A kéjvonatok Karnisáról indulnak : Budapestre i én szóm batoo éjjel 13 óra 15 p\ Bécsbe (szombaton) éjjel 12 óra 45; Fiúméba, Triestbe és Velenczébs 5 én (vasárnap) reggel 4 óra 42 perczkor. A jegy ára a menet és jövetért:
I o. II. o III o.
Budapestre frt 11.60 8.80 5.80
Bécsbe , 13 60 9 45 6 30
Fmmébe >.Triesztbe . 19.60 13 70 9.80 CormonsbaVelencze .23.40 16.501150 Ezen kéjvonsti menettérti jegyek az indulás napján az állomási szenélypénz-tarai! válthatók éi 14 napig érvényesek.
— Jaküenm A nagykanizsai fógym-naaiumban hosszabb ideig működött Hám József tanárnak névfionepe alkalmából márcz. 19-eo a nagykárolyi ksth. főgymn derék ifjosága szeretett igasgatójok tanár-kodáafaak negyedszázados emlékére nn-neplő matinéét rendezett igen szép programmal. AköztiszteletQ jubiláns arczképé-nek leleplezése is ekkor történt, örömmel osztozunk kedvei barátunk e ke-gyeJetes, szép és meghaló, ünnepélyének énetétm. a jeles lanféinot Itten é>-texe!
— A Béapárt április 19 iki nsfy-gyOlése nem a főtéren, hanem katonai gyakorló téren lesz megtartva
— Az Alíó Leadva éa vidéke pbyl -loiera és perouospon ellen védekesó Egyeslletnek Si ezer sima és 20 ezer gyökeres szó lóveaasoje vsn eladásra készen, jelentkezés ápril 15-ig eszközölhető Simodics Victor ftszolgabiro, miat agyessleti elnöknél
— álapezabáJy megerősítés A nagy kanizsai irodalmi és müvéoeü kör alap.
egy selyemlánezolatot mutalott, mely 60 cm. uélenégnél 18000 selyemszál-nál Wbbet foglalt magában.
A lagérdekfeszitőbbek és legkemnli-káltabbak az u. n Jaquard-stövisjépek, melyeken a drága daiusztok és broká-tok gyártalnak, a kal&nösea neaéz azövőgéeeken csakis jobb minőségi ato-veteket készítenek
A Uenneberg ezég kllönben saámoa késiszövót is foglalkoztat akik a környékbeli falvak és para&tthásakban szalmámra állítottak fel szövőszékeket, — ¦art nem mindea solyenazö'et állítható elő gőzgépen !
Henneberg ur ezután magánirodájába vezetett. Itt a movéaut példái rendellensége uralkodik; selyemminták, tervek, kartonok, színek minukártvái és sít var-dabozak fekidtek itt keresztül kasul s a talajájaoa mégis azt filitja. aa(y bár-•Mlj aatkaégei tárgyat na kafl a7»av-baa BMftalaJja
Egyet asonbaa mit éa aélktltzketet-leaaak tartok, hiába kereatam: szék, vafj divaMAk ayoma sinea. Dj asivé-iya#>aáai«mz4áza ezt bölcs elörettiáwak •seadja. Castka sazel ehs'.éieadé tgyeit (jenaa állva olvégemi, hogy sokáig fel-tartozutva na legyen ..
A látott éa hilouakról csak ag; widalialt a te<«a s emlékező teketaé-•aas kéatala. volt egy eaámaá többet ¦asjtartaaií'aa LUstoicé, caapaa leréibélyafakn évaekint asáamr Inakat
I szabályait a m. kir. »»7
! StOSI ¦*. a a bemutatási záradékkal
I altatta '
! - Áz ara«J«r*.elet »««» Vf": illetékeknek ezüstben történő nyelésénél vagy biztosításánál a törvény érteimébea szedendóaranjárkelef-poUékot 1896 évi április bóra a m. tor. péuzogymi-mszterium busz százalékban állapította
i meg.
— Hirdetmény. Folyó éri márczius hó 18-én a város beltertietén egy ezüst foglalata ajour gyémánt kővel ékített filőefssjgó elveezeu Felbivatik a megtaláló, bogy azt a hivaU os órák alatt a rendörkapitányi hivatalnál adja át, — a tuisjdono. álul illő joulomban réize-sittetik. Nagy-Kan;zsin. 1896 márcíiu5 hó 20-áB. Arendirkapitányság.
— Dr. Dratazker-fele kózzegi viz-gyógymód hirneves intézetnek lapunk mai számában fog.ait hirdetésére falhiv-juk az érdekeltek ígyelmét
— HINatsstaj Kolyé hó 17 én megtartott tiauujitó tőagyllés után a Tárosház nagytermeken egy arany pectét-gyOrfl találtatott: melyet igazólt tulajdonosa a kapitányi hivatalnál átvehet Nagy-Kanizaán, 1696. márczius bó Ji-én. A v kapitányság.
— Hlrdetaiéay Folyó ha 17-en esti órákban az utczán egy nikl óra ugyanily lánczcul ulálutolL Igazolt tulajdonos s hivatalos órák sJatt átveheti a kapitányi hivatalban. Nagy-Kanizsát, 1896. márciius hó 24-éa. A V. kapitányság.
- Heti bztosok e léten (márcziut 30-tó> ápril 2-ig) s naxykanissai &'-dedneveló Efyosüietovooáibsn Mantuano Józsofné és Fease.hofer .ózsefné válaazt-máüyt tagok.
— HeU fellgjeló e héten (márcziui 29 ik ápnl 4 ig) a nagykanizsai őnk. tűzoltó egylet örtaiyáján Bodis János osztályparancsnok or.
— Elhaltak Nagy Kanizsán f. évi január hó folyamán: Poazavecz György 1-én 1 éves, Bolf Juhaona 14 éves. Kálovicj Teréz 1 évea. Báa Erzsébet Hóbor Aoulné 72 éves. Datller Anni Cwiaer Ignácíoé 77 évei Pulai Bo-sália, Poaxarecz Fereaczaé jaa. 2-áa 40 éves, Vasa A a na Beakó Jánoané 3-áa G3 éves. Piatér Julianna 3-án 3 évea Baa György 4 én 82 éves. Horváth Gyula 5-én 10 hónapos. Engel Janka ti án 16 éves, Koodnci Ferenez 5-én 23 éves, Tialér Julianna 6-in IS évet. Molnár Béla 8-án S hetes, Benkó Ven. del 9-én 71 éves, Piotrovszky Boldizsár 9-én 3 éves, Papp József 10-és 3 béta-, Szmodici Qyürgy 10-én 21 hónapos. Horváth Borbála Eatons Ádámoé 12én 80 éven. Heltiagar Erzsébet 12-éa 18 hónapos, Meské Karoly II-éa 61 éves Bsjttsits Juianna U-ée 18 éves, Kramer Pál 15 éa 10 hónapos. Pult mta József U én 85 e<ea, Harsi Rozália Horváth Fanaczaé 15 éa 85 éves. Szilajka István 14 éa 4 éves, Lukaeuc* Katalin 16 án 2 éve-, Lucbits Adél lG-in 12 évet. Manci Gvórgy 16-án 4 napos, WeiM Miksa 7-én 51 éves, Kn/.mer Anna Baader Uvórgyné 17-én 84 éves korában. Boda Mátyás 21-en 4 napos. Dala BorDála 21 én 70 éves. Juhász Péter 22-én 53 évet, Dtischkó Mária 23-án 54 éves Pint Mária 53-áa 3 évet. Simán litván 24 én 15 hónapos, Bruazt Leai Ladiatau Sáadorné 25-én 75 évea, László Kereact 26 áa 89 évet
Berger JoaeSn íí-éa 4 évas, Nemath Klára 25 én 63 évaa, Nes»eaiea Kozáu*. 2-" én 3 hónapos Pletyka Ataa, Her-vath Fetenczs'' 8 án 6» dtaa, sn-gethy Kornél ' --á* 6 éren. Perger Bertalan, Petratszky Jenóné 38-án 28 éves, Vajda Aana AU instlltt 28 án 63 évea, Siager Netli 3»-éa 16 éves, LanOMd Uura Nagy ZÁgmsadaé 29-én 34 érés.
— Kaotteaaeher. el beszélM egy kötetbea, irta Henua O.tóaé. Az Egjets mas Regénytar legújabb kötete uj ie-
| hetaéget mulat be e nagyon elterjed' ' vállalat tlTtaóioak, még pedig olyant, a mely a javából való. Hermán Ottóaé ; élesen látó írói egyéniség, a ki igái és az élet törvényeinek megfelelő alakok kai aépeaiti ke elbeszélését. A. mese kerete pompásan van megciiuálva, a cselekmény érdekéi, a stílus erőteljes és a nyelv magyaros, az agési elbeszélés különben pompásan aikerllt szatíra ! a mi társadalmi viszonyainkra, habár a szerző még a látszatát is karnli annak , mintba izatuizal; a. A könyv, melyben [ a fő elbeszélésen kivol még néhány rövidebb, de igazán érdekes elbeszélés ' van fOzve, megjelent Siager és Wol(-j aer kiadásában és ára csinos kölesben ] csak 50 kr. Tehát a mellett, hogy ér-' dekss és jó. még olcsó olvasmány.
— „Kerékpár sport* czioO uj szak lap induit nteg Pécvett Bolgár Tivadar szerkeaztéaéhea Ez oj Isp égésien • kerékpársport érdekei elömozditására van szonUlve Hivonu 2-szer jelenik
! meg előfizetési ára egén évre 3 frt, félévre 1 frt K> kr., mely fttezeg Pécsre knldandő.
— Hatalma* munka ké i.uteresdta le-I jétdr.MargsIittBoWegyetem; tanár, midőn
a .Migyar kozmoodáaok éa közmondás-
szera szólások' ctimO gyűjteményt ren-
*de<i sajtó alá. Most koldt ¦ szét az első
' ivet, mely máris érdekes olvaemányt ké-
| pez Ara ftlzetenkmt 40 kr. megreode:-
nető a szerrőoél Bpest, Husztr utcu i<.
— feaekek és lasák ez. könyvem 11 ik kiadása elfogyott Mielot a IH-ik kiadást összeállítanám kérem a m. t. érdeklődőket, hogy praktilras észrevételeikkel mielőbb hozzájárulni szíveskedjenek. Araféi-vászo&ba k^tve, aranykereszuel 15 kr, vászouhuzatlal t5 kr. E'őleges rendelőimnek minden tízre egy ingyen példányt
| nyújtok. — Megkereséaek fótisztelendő Székesváry Imre plébános urboz vagy
I alulírotthoz iotéi.endók Kiváló tisztelettel Köbölkút, Eiztergom megye Staapay János főtaaitó
Előfizetési folhivéa
„ZALAI iTöZLÖNY"
ad ki Bogy ezen értékjegyeket meg ne lopják, mind G. H. belőve) vaanak átlyukasztva.
Végal hazigaxdám a — posU Ujéto-zottaágáril néau bizonyságot adandó — végtl még egy aazUlfiótot vett ki. New-York kelettel és ..Ír. G. Heaae-: berg — Eorópabaa" czimezve; e levél a téves felírás dacaira pontosai Zl-richbe érkezett. Aztán : a selyemgjársak Benaebergben Svajiu.i Továbbá ilyenformák: Az első selyeoigyároajs Zürichben ; a Heneeberg-féie selyemgyának Verseczna (Magyarország.) Ez a levél Aiaaimbea Hotleadiában adatott fel és agyaassea Zlriehbe kaldetetL Szívélyes vesetóei nevetve jegyezte meg : .A viláflaeeU fel latija Beaaeoérgjét találai* — ¦ a* hozzá tattem hogy — a a«k u.
— Baker 6j»la gnaális tatai ze-Mazareő learujabb move .Ciobiaes ti-iából1 10 eredeti magyar népdal jelest mag. Án 1 frt 50 ^r Méltóaa sorako sík tőbbt <ler/o«éoyén«z misjd kedvességre, miad tartalmi keeaén adat*. — MetrMdelheU szarioe^l Cáatakwtéii, up. Ouláca, 2al4vármegye.
— .stagyar hyaaassok és kasaiaa dalok* czimea Ba«(t,-Hn.yadee Kertes Dáaiel pelg. lak. Unititól 27 darabból áUó rtaet jelest »( II dik kiadaabaa. Ara 20 kr.
szakot, hanem a hivatásos kertészeknek, kik korsi termények előállításival foglalkoznak, tetemes jövedelmi forrta teremtenek és nem tagadjuk, bogy keres kedóink a tokokba zárt Mauthner féle magvak forgalmazása által az uzletoek kerlúzeü ágazatát a haladás medrébe terelték.
— A legújabb fónjeremeayeL Magyar Oiztá^-Sorsjáték II. osztá;<„ aak legutóbb megejtett búzása ismét beigazolta ezen sorsjegyek tizedek és b. szádokba való beoiztáeáoak áldásos *-,.-láL Stereooiés gondolat volt exen ren.. e;ert Magyarországba is behozni éa ezálta. a szegény néposztátyaak alkalmat adni. bogy csekély betétek metytt oly óriási nyereményekben réftzesedltessé'k, ninőitet iiy ciekély koczkázat aaellett soka és sehol senki el nem ért Ebben ál! sz Osztálv-Sonijátékaak nem kic*ioyieodó sikere. Hogy erről meggyőződjünk, vesy süok egy pillantást a szerencsés nyerőknek nsgy számára, kik épen moat veezik fel nyereményeiket és azon sok szeten-ciétleore. kiket az O .zlálj-Sors játék bo.-dogságho/.. juttatott. Az utóbbi fösyere-mények legtöbbje vidékre kertit. Igazon sorijefTM, mely-a 100.000 koro-uás főnyereményt nyerte, Kérőn Albert szegedi elárusítónál vették. A 60 000 koronás sorsjegyet Lów Mihály Sátoralji Ujheiyben, a 40-000,30,000,20,000 15.0u>, stb. koronás fóoyeremínyek aorsjeíyi'¦; pedig a Heintze Károly ezég adta el. A 111 oiztályoak már május hóban megejtem nagy nyereméayhuzására a sorijeK.v^ már eladásra kerültek. Ezen bóuapba!,. midőn a milleniuml ünnepségek kérd ;-nek és a kiállítás — melynek kere'^r^c az Osztály Sorsjáték is helyei fog.a -megnyíttatrk, ezen bónapbao alkalma ^-z mindenkinek oly játékbao részesedne ti melyhez hasoulóan kedvező ets;yeket t világ egyetlen sorsjátéka sem nyújtott
— OöreG«bers.Kakas Márton'-tiati Girdooyi Oéza bires alakja Göré Gábor a lepéndi bíró ezentúl a Kakas Márton czimC élczlapbin logjs közzétenni nevezetes leveleit, melyebben kalandjait tne-sé.i el. Az első bejelentő levél m«r men-jelení a Kakas Márton mai számáDan. A lap ára egy uegyed évre I frt. Tiszte latlel a Kakas Márton kiadóhivatala Budapest III, Rokz Szilárd-ulcz*. 4.
Ki «y»rt 7
Hazás márcziu-t 24-éa. '
Brunn : 35 82 89 28 71
III? EtlolTai.iat 11-üt
Tisztelettel felkérjak mindazokat. Ifiknek elófizetésok e hó végével le jár. hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a szétküldés- \ ben akadály merüljön fel.
april — juoius évaegyedre 1 frt 25 kr. april— »zept. félérre ! , 50 , • pril—Ata 3 negyedévre 3.75,
Házafiu tisztelettel
y\. BÁTORFI LAJOS
azerk. és kiadé.
Vegyesek.
— 8*k évi BBagffjelé* Emésztés I gynageaécakaél és étvágyhiánynál álta
; Iában rniadea tyoaaorbajaál, a valódi ,¦•11 féle acUIIU fnk' bizonyultak a regsikerasebbekzMk a többi szerek foKtt miat gyoaaor eroiitótt és vértisztitok. Egy doboz ára 1 frt. Szálkáidéi naponta utánvétellel MéU A gjógjsze réaz ca. « k. szállító. Béci. I Tuchlau-bas) 9. A vidéki gyógyszertárakban ha-lánaattu Moll A. készítménye kéreadó ' a> i gyári jelvényével 6s alaaraával.
- ataÜMa UhetoUaa, milyen aagy mérvek* ok aeháay két óu belyMi éa környékbeli kenakedoiakaél a kerti aurvsk fortalatsL D» ae ia uadálkoz-tuk, bogy oly raadkivtli modsa ka-relja fal a kanéeakedó kiztaaég a tokákba lárt magvakat, ha tekintetbe vasz- : sitt aukaek ágyazolváa atogle^ő ered asfajast. Mart két ctakagyu kittaókzwk Ml ákekaak a Maukaer-féie magva Mk Vauiok, ka agyas n«sa«áfyi faj-«*saak «. m. katarik. r«te< ujork. sttMk kéas tanatrfait már me>t ott látja* assamaa aeataasiua. Ai ilyee korai aMJkttoti uraéayek n«avcuk
--------"- '— •-'-¦- ¦ , csalid
NHttér.'l
llsassUta aslysel cukis akkor valódi, na kAivctlcn gjaraabu! rmdtük — fekete, r-ber es i>i>ei 35 knol 1< frt U krr, metenfakéw — ai«a, esikas. ko<-tkaaott. maiátntf, daaasztol p. a t. (bubi efy zto kaiAabAzn mcDoaéf e* ÍIKM atiatáaatbaa) tat. a M*f rrn^elt ara. p<w< «l>«r et vasmea leseo a baxkoi tsAliitfa el miatakal posta forvlultá'al kaid: Naaaaker| C ,a. ei k. adván taaliitt ae)ysar|ya''a Zlnaaaaa
Svájciba runtetl lerrlekrr 10 krot, ^a leveleao lapokra j kroi tMlyef rafaaalaa'lű Magyar BVe'veD irt segreiideleaclí pootuaao ciintéatetBek.
frők
:eiósecek ajSoijak .
Tll-aUEU
COMSTAMTIan-aUELLE
fége H linó szenek beieg*s«éa«l
EMMA-aUELLE
lé«Ultu4ka. c
Gleichenbergi forrás só
¦ >«fkitaDÓl>t>ek twbi«on>olt h«l él ifi.*. »er lók ilorok é* orrt b*ttf»éf»>»»>ét
30 4»
biztosító intéiet
éi tíriTett réizére
szorgalmas é% előkelő
SZKKZO O
keret jutalék, esetleg fi.\ fitetésaet. Ajánlatok .G, 100U.' Budipett (6- ( P««U retuate íotótendók
- ¦ ™"™" ¦ laSm ¦'» I Bl B B1BVBJBB BJ* 1, «BS> PSHI
haa. a tata odarariiwljik a aaép év
Taae, karvkolvM h<t7áaxa is kiesvéarMatalaiak ellea, további a Wlep. is eaa«szU»l aservek Baráté*
MatalsuuBil, orvos ukiBttlvok által a LITHIO5-rOUiS
SALVATOR
•ikkerrel rendelve leai.
p aava>vnakar«ate««B>kl>aa is
gvigvaaerta»akbae Salvaler-h'rráa lraa«- «>njsasaXXXV ÉVFOLYAM
ZALAI KÖ.ZLÖNT
18S6. MaRCZICS 2g-ii
: sorangu műtrágyagyár
> megye Urtletére t*lie»en ¦egbiz-
.eres, ki a Begye K"dakot*rségé-uél állandó feaztkottetást tart fenn. Részletes ajánlatok továbbatit végett Goldbergei A V. hirdetési irodájába Budapest, Vácii-utcia 9. kül-ajeadók (139. sz. jelige alatt.)
Agenten,
líi den KrfjsseVea P.áuear der Mo-tiarchie »érden Agenten znm Ver-M-hleisse tod Nathzwirn. Seide ued Smekgarp nurgegeo Provistongesucht. Ainfuhrlicke Ufferte un ter .Fabrjk 1WU0" Wien. Hauptponlagernd gegea lnserateaschein za richten.
Nyílt értesítés!
ü Luhi Erzsébet, szolyva és pelenai források
uradalmi igazgatóságának ¦¦takács
G/omorhajban tieovedök érdekébe ° örömmel értMitem, b»ftj a medre tM-jegyfl Lobi Erx**<b«t gyógyvíz re idén tuszaálats IoItIío, oagjr nettekben kiásó gyomorbajou. teljeseti mesaxBst-
a ,Lubi Erztébet" gyógy iizmék gro-morbátjoin ellen oly kiváló grógybaüu van, a mit ;<Tektso it niodenféle fürdők cí mán Í3V«ojTÍzt;k aiunáUrinál egy-.1 tálában nem UptiztaJtun hogy gyom-romnak eüiéstló képessége oly tökéletesen helyre áUt voioa, nikéot most. bőgj sí (Mulitett (Tyógyvii togysszttUa aiui oyert jó étrágy követkitttébe&, &z ételek ekésében sein keli tAbbé TÜo-
líltDOO)
I-t»D áldása tengjes a Kárpátok bér-ctei felett, mnlyekaek lövébeo a gy&trfi Ityomorbaj é« éífáfjUlaóságban atea-vedók részire, oly jótékony gyóxyhstása foirás buzog, mint a „Lubi Eruébet.*
Kiváló, tiszteieltel maradUtn.
D.witovicli kuá*
Bpest, Murányi n Ifi | t.
2Kölber-féle kocsi ec>IW mé* u| továbbá külümjéle bútorok, boih ablakok, ajtók ^í elköltőiét
¦jiytán szabadkézből jtttányoian el-idatnak a tulajdonos
Dr. Sebrtyer LajtMál.
¦ K roTftt alatt ks>i:«Mtektrt m»ta Tállal fe-
¦-mMt'fft a SZ^TaT.
Hirdetések.
Kőszegen
l»r UreUxker J.
SAHATORIUHA
és
VIZGYÓGYIKTÉZETE
¦ arcziat hé 30 kM.UA nyitva.
Rendszer Pnesniti és Kneipp Vü-laojozás. massage. gyógjtornászát *• uaetetikai eljárás Teljes ellátás, igen mérsékelt árért. Qoados orvosi fel-t« elet Prospektís ingjén.
TUlltk 96.
Árverési hirdetmény.
A ugykaoiiMi kir. tnóék tkvi oa tálja réaiértl Wibirré Wíetik. kogy R*-auie Géu tgyréd wgykuizsai lakói tégrakajtaiósak Tikác» Ittfán Tigra-bajtást sienvedő garaboaczi lakói ellen 9Í frt 12 ki. toké ennek 18SH 4vi jaouar 1 til járó 6V kasaiai, 8 (rt »5 kt jelenlegi s a eeg MnerűleMl* költ aégek irinli Tégrekajtáci igytbM a jÍ kir törvénynek tartleté tinató a ganboaKti Sii « tkibec ¦ t 3^ braz. a. felveu ingatlanaak véicre-! íajlá.t szenvedettet illaló s 280 írtra I Dttaolt fele reaze ugyaaazoa ikben t 456 hr&z alatt telvett ingat annak ogyaa-a« illető a bt frlr^ becatt fele és ogyaaazoa tkbeo t «82 braz. alatt felvett in{;atiaaoMk ugyanazt tllelö • 117 tnra becsalt lele része még a + 33 e> 456 brsa. alatti ingatlanok ölv Takács Boldizaárné azal. Mibály Roaelia )a>ára C. 2 alatt bekeblrzve lé>< boltigUrtó l vezeti azolfalmijtg épaégbec xy mellett 18»«. éti április ke 14 te d. e- 10 órakor Garaboücz község házául BaaaeU Géza felperesi ngyvéd tw; belyetteae közbejöttével megtar-landó oyllvános irveréaen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett beeair. Árverezni kívánók tartózlak a becaár lO'.át kéizpeubea >«> ovadekkfpsa p pírban a kikoldöu kezéaez leteui.
Kelt N.-Kaniz*áii, a kir. tvaaék aaint teekkönyvi hatóságnál 1895. évi éecz. bó 30. napján
GÓZONV kir t-aéki albiró
{FOGAK
: egyenkint ngyminL egén fogtorok, rá gáaiioz használhatók légnyomás v*gg rugóval 10 évi jótállás mellett ju tánt/o! áron késiit
% és gyökér hozás
I aar fájdalom nélkül. "M
! Vidékről a millennium ünnepély ; alkalmával kottám jövökntt meg Jelelő megrendeUtnél ai tUi k'vütl-get nssza térítem Taaitók, tisitvi-aelők és katonáit 40*/, előnyben részesülnek
koos M. fo^speeialista.
Budapest, Kerepesi-ut 34
Rókus kórházztl szemben
*czelli
Gyomor- IJJ Jf cseppek*
• Hatbatóa j\l_,______
ll|H|<li<l, a mtnrnriben az azárauuotl. |v
m italokkal.
i>aMaaJ>
.,________,___HA ou kiza
nűaack bizonyánál, a pasi azaz nag *záz bttoDriivaü; taatnit. E(T ku av«r án baaxnalati ¦¦"**—r-1 efTStt 40 tr^ naf^ Aveg án 70 Ír
Mafvaronzáci fljnztár J«a»aaf (Tonnertan luiálf ateza II az-
A iU)*j* *¦ aláiáat
aláááaával (C Brt-tT) VlJl béi
Maavtva a kaxitlt
iJTtTeaai anvaktal: ¦
Mwáeaat valodún I
Brt-tT) *a bétoorito-
ARAKT-REKOHTOIR
gazdanon gravirozva. tartósságáért
jótilláa.
Hilgyeknek vaxy orakaaj 3 fódelen 9 frt, ezíal aranv karimával "*,',„.száaiaial aMgveeaéielt 6 trt 6noai horxooyszerkezetlel 8 frt fém reaontoir 5 frt 50 kr VUifliM W»Ck»r
1. BiBÓaéfU iBásod»ercaeket mnU'óra1 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 oapi le bazáü maszerkezattel 5 frt 25 ír frt klld
2 éri jóUllia mellen EUS KARECKER éragyan,
¦reget", Slá. t«r. I»r«lk.r,. Gazdagon :lia>«rálc árjeicyzek iocyen és béraienlve. ^eoj teUaö ki fog cae-rélteiai, esetivg \%4r vjaaztnzetieiai.
'Schicht
'féle SZIN-
SZAPPAN
aalceágila.
igen jól siáritott kitOnóeo tisztit, legtakarékosabb a h a s z o ál a t b a n
Tisztaságáért éa ártalfflaaaágáért a kezek éa ruháknál kezesség vállal tátik. Egjál talán a legjobb a létező szm-
szappanok koz&u. Egy kas«rlelet senki sem fog megbánni.
Kapaató a lefttM) deta<l-<uicthn. Ke]>naelój< Bnlipaai itaan : Dt-CiKIX&R EABOLV. tkidnii i«ni t.
uf>i r-pi I ct n királyt irab k^UxerfJ>^tn. HtLtlI J. Mtftywt.IV.ttr«Mawrsn|-ituii7ét Á
ttiashajtó labdacsai
Magyar
osztály sorsjáték
liaajwa atnaia i l»a»Hmi» agaa
1 Millió Korona.
Húzás naponta
1896 Majns 12tsi
NLtSTL* tt LF.ZSEBE" i«t>d>cMk
& J>UOl»* AMOmu Ke.u.li.ditMMrkur, BUimÍ
ki-totbe* felj** becMÜ«a4ök ; -eal*-. ,miB4rr tu-U BM aj^aytél. ai >JU>U i>MrT«k b«j%iaai Itijikt dé nyel k«tta4ltatT«D j) fü <fJc3 hubajU> k
k«tta4ltatT«.D. j) fü y K7öRJuar i 'nt f pilul*k a
sztCBZo
» l«CtAbb betegaéfek forrása e..*a Ccakroxoit k II-k ««e<t "*f ryew^kek i« ni»e»« Tí«aik
Er, U »l.al*l UrtAlmu* tfobei li kr, ,,.-., Mly » 4«b*il, tfhAt 120 plla k 1 flt
Mveiemeiia korona
1 jntalomdij 600000 400000 300000 200000 100000 40000 20000 10000 8000 6000 2000 1000 200 150
----- ~ " 1 Uimxáiokto)
„ 25007
600000
400000
300000
200000
100000
80000
40000
50000
80000
204000
200000
200000
530000
3300000
6284000
t >íla
caak tta miao>n dobot törvéajilcf bej'et7-setl -.TédjefjOnkkel pirM-fekvU Bya>«UA tt«é»b«a „SsMt UpOt- ét IUI
látvft *- ker«ak«áelau aiai
¦CUSTEIH FÜLÖP
WIEN, I , PLa Baktax Na^y BKI.US LAJOS, PRÁGKB
ftL k. BRL1CB ARNOLD
urakoal ~-~
XXXXXXXXXXXXXXKXXX
Javított Kneipp kúra j
$e^<vjdsvlom és KajKultis
Okvetlen haszn*ál.
U» Laisa tr*O Ia«M tJaaear a
Praisr Bals és B« ll USJSOX
A leükrimObl- creJmenM - A ki-.:-.1 r.le-
\cU:V- mindenki által meK!<--k!r.:iie:">k-
Kgy üveg bajbalxaam 1, 2, 3, b-t nt«-
liWiail egj-ütt.
FRÖTSGHER P.
a kajknra feltaliiliSja BÉCS !II., Hanptstraue 133.
III. o«ztnl>u %étel»or»je)>;_\ rk árni: «O.— »O.— 6.— 3.— forint
I, éraksai ki««l »i»»lo« Inéi awrtoia *•
jfjj>*U/SvltV^f 19 bvbT» •^•^ •• Kl# awjajjajp ¦
atkulJ a! o*»í égnek posta utalványon v*to elóístte*
Heintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3.
Sürgöny czim: I^»tt«heiatxe BadapOMt.
IL ositálj-u sorsjegyeknek a III osztályra való raeajnjitája a II. outálvn sorsjegy vsszaadása és a megújítási dij befizetésével és pedig :
V, _%._ _ '/.. »orjenr_
10— ~"t. - 1— forlat
legkésőbben májas 2-ig eszközlendó.
¦BT Nyertes sorsjgyeket minden magasságban beviltob ^Pa
!11 *' ¦<• -S
• fíflg fis * "^ ¦ ö ' •gr . ^ 1 ¦" 1
5j|tf||
ií 5
111 M s f ^ ^ 1"2
ít'.í 1 ásókat. • S ^
í t 5 ; ; -
-i ^ Stíl
XXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN*
1896 MÁBCZ1C5 28-án
OLL SEIDLITZ POR
C«mk akkor valódiak. h» mlodacrflc dobos Moll A.
-"'——• tftntett (el.
A HaH A~-fWs SaMHtt-esra* tani* arócrkatasa a lecaiakacaabh lyMsr- SS al-tastaaataaaak. areiMrfSra <a ü»»«»»«», rte**" azekreaeess, aUbsatelm. >sr-isWaa. aisarir ea a eajMHaMaAk a« Islajssask ellea. t „,n aamarraet «.-ui*<i*k ota ¦tslij aamba iTiijiltTT a—asmi — Ara sav lessseetslt arsastl Se kaaaak 1 W e •
Haniaitita'c tirvéayilai faayittataak
MOLUFELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkar val»a1i " i»ia4«tri« o«* voli. i .-Jjujm >»"»<' '•' *¦
«««T YUtsjl, , «.!!• Mirasa ía««ltsl ... .arra A aMI-We Sras-*t ll Mezkor
«. rasa ía««
"*t»uili •• s* imimi Mim Mpeliaesillaait* saeerzselesl »
etci n a mecteQl«> efyé"i kavetkesiséiiTeiii'í :.*fi«iB<!rel«eeho aépuer — Elv ÍM '«!' trtém i.«a ara M >,ra|atar_____________________________________
Moll SalicyJ szájvize.
rF&alkatrtsse fasMvssvaa stikae.)
A _is»ie«»,i aiájuaiuuaaál k»l»«4eee. foeMa hársai; korn ajeraMkek. •>•! lel-aóork axaaára; m^ aiajrii a fogak további épaéffét biitoiitja « ea^neraniDJ ÓTaaer lOffájas elie.^- Eay IMI A vea)*fyive! Illetett I»S| ara 60 kra|«iar.
(69U F il
IMI A. gyógyszerész. c». él kir. udvari száiUté által,
Bécs: ]., Tucblanben H. az.
Vlesti aafrMMéMk a«Hll a«i aataarft artlttl H |»ltlalaak A raktárakban tették határozottm MJÍJ. A. aliiriláoal i>
védjegyível ~3lá!ott kéizitmenyeket kérni. Raktár: Nagy-KaMuán Rtsanfald A.ilf «« fu
ooooooooooocxrooooooooooooooo
O lsea-lk; «a-v óta ismert O
8 HERííEK FEI.E ORVOM §
O O O
o
KÁTRÁNY-SZAPPAN
y**k Á.ral ijinlvt Aa*ttn«-M»ny*ro"EÍJíb»n, Fraaczii-lordzá*. HolUndbifl, ScbweicxbJu, Romiabu itb már
z&XDan, rraoczn* » omiobu itb már w
orvosi leluolé y
orazág, Néaelordziii. HolUndban, Scb
Hí ér óu f<s;M sikerrel hurailutík.
IV mlndennema bőrLOteget
Kint tziate az axizbör misdeoféle tisiíitlansigai ellen küiöoiteo a rOh, ai idill és pikkelv símdr ellen i inti. a tinir rrpedTéar. i fej ea azakál ellen, a íteplő aaájfolt. uxrai^Tpr.ett rtftea orr, a Ugyátff, a lábizzadájj. a gyermekek v.lameni.ii Wla6 fejbetegségei ellen. Éten kirí a bort tisuitó niosdészer ajáoltaut.
Ara daralMnként haszniuti utuitaual e«yBtt 35 kr
A berger ffle ká'rioj azappsn 40\ a töménj fakatrányt tar talmaj, felettébb gouloau ián kéKÍiTi' s léoTrgeaen ktióDbdzö a mindeii etyéb, a kereskedettekben elófordaló kitriny szappanoktól, mert ezen iizappan Só^gliczenn anyagot lírtalmaz finom lllatüzere*.
Csalások kikerülése végett
a aj«iruertar.kba» riUinaa BERGEI-We káira*v-aaa|>pa> ktmió ¦ ta7elaj , kell > Md l
. iniflliu tülKtiui i«3-kii
V-W4HI lM.|,«ila. a kel- «. tolnia reaaére
A. HELL úrén- TROPPAU t^TStSiir
Nagy Kanizsán Práger Béla i Belu, Lajoi gyógyszereméi.
8
O
a
o o o
8
o o o o o
u
o o
o o
3000000000000000000000000008
Jloff Jáiiuis-fóJo muláta-késziíDiénvek.
XX I ** é« óta fennáll.
XX I 77 '•fUiyiM kHiataltaat aaanarX k ral«ak éa Ml IaMMhtal
XX XX
ss. elnyálkisodits, rekedíség, mell. gyomor, <>s ^c»;eb<ijok ellen.
Maláta tiroiaíi ami sör, saláta chocelade, laláta czutorta, sfiritttt ítláti liioiai.
Lo 16 bóoap^i. bogy bevés göreao* köbdféaben axeavetliem lulykaz ayálk«-/oriila» i* uthau is Járult Miadaa alkalmaion sier eredaxíat oálkll^aaradt Wi6u aroaban a Hoffféle aaláta kivooato sArt i* mtUXf cukortikat harzaálom. e«én»t egé>zae«ea oek erjeas aafaattt., awrt a Dyálka válladék fennakadis aéikül t5r-ténik Euévfo:<a li itskttal kérem kíldeni «aL
Soproa. Báré LMakaril
ca. M kir ál»aaj a » aaaaánaredbca
T&oTZ Janoa
n aáiliif.-. aiáar, jirt, «il*reaaa klrti; ms Béca Or««*» Braiaeratraaae g
n étm b*rmsntve.
KLADÓHELYCK: G'4«yv.terUr é< »atyot>6 üszer éa caente tzlete«bf)«. K-il6rt-«. NAGY KAMIiSÁK: FESSELflOFEB, t KUIS. AfUILTH éa NEC t KLEIN arak
I
A HifiY. KIR. ÁLLAMVASITAI.
farosi nnin Műi által Itlismn
„MILLENIUM'
utazási és ellátási-vállalat
n 1896. ítí mám tiáliitíst lítmaitt
már most bocsát ki igen mérsékelt áron
UTAZÁSI ÉS ELLÁTÁSI JEOtFÜZETEKET
melyek «ra esetleg réazletekben ii lefizethet*
Eze« fizetek vastití menettérti jegyet gjors- és azeaélyvoaai-tokra. a vállalat njonnan berendezett
j?7' saját bérházaiban *Wt§
kényelme* lakást, étkezést, ugy a kiállités területén, mint a város minden pontján levő elsőrendű vendéglökben és kávéházakban (a melyek nérsorái a Köiönség megnyugtatására márczms elej*n azinUn kOzzé-teaszfik), kiáilitási-. Ői-bnd»vári belépőjegyeket stb. biztosítsanak. Felvilágosításokkal és tervezettel szolgálnak a vaMti állomát-fónokök, a vidéki menetjegj^rodák, a vidéki képviselőségek, ai összes kOzsegi és körjegyző nrak, a .Hazai* átUlános biztotitó r-t. ftgynokségei, valaaint
AMAOTAII KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
városi menetjegy-irodája
BUDAPESTEK, HUKOÁRIA-SZÁLLQ.
Bejelentéseket bel;ben elfogad :
.Bankegyesület r.-t.
Darócz-szövetek
(Loden) ferflai- ás hölgyeknek
ajánlja BAUR RUDOLF
liroli lartcMzirt! uéltllieti l-.
Innibrnck. Rudolfstruae 4
Vttbliu tiafa;rt. iiiMi rtiji UW ¦-..
ikntakotalogut ingyen ét bérm. lSS6|tk.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvnék lk»i oai tálya reszéról közbirré letelik, hogy öiv Molnár Mibályné szil. Tóth Katalin ct. Jamboki lakos vhajtatonak Molaár r e-rencz vhajtút azeavedfi üalaaiboki a-kos elleni 30 frt lőke, ennek 1880 anj 5-tól Járó 6\ kaoaUi 31 frt IS kr. per, 5 frt 65 kr. vhajtáskérelmi 7 frt 60 kr. b>-cslési — 7 frt 45 kr. elazS irveréskérelaii. — 4 frt 50 kr. jelen légi, ¦ a még felmerülendő koluágak iráoti vbajtáai Ogrébeo a fent nevezett kir. tvuék területéhez tartozó a etap: 245. az tkvben t 703 bxaz. a. fe:»eü s 1290 írtra bec<»ll initatlaa 6re« Ka polna Ferenci galamboki lakos javar* C. 5 alatt bekeblezve lévő haszonélvezeti szolgalmijog áptégben hagyáiaia
; 18»6. évi janlos ki 5-e« 4. e. 10 o-i kor C«api kdzféK házánál Gyórffr Jáno» felperesi ngyvéd vagy helyettese kízbt jöttével megtartandó nyilvános árver--aen eladatni fof.
Kikiáltási ár a fenoebb krte: t bein Arrerecni kivánók tartoznak a bfc<ar 10*',-át késipénzben vagy óvadékk'p-. papírban a kiküldött kezéhez letenni Kelt N. Kanizsán, a kir. tvazék nmt
¦ telekkönyvi hatóságánál 1896 évi marc-
' bó 6. napján.
I üóZONY kir. tvszéki albiró
T
f
f
f
I
.VULKÁN" ¦
r részvény-társaság
Gutjahr és Miiller
•MlÓtt
— Reinhard Fernau & Co.
elgőranga malomtpl t Aneti BUDAPESTEN, V, kOlső vtveti at 70
iim: .Galj.arialkár-
+
f á r b » n
kz Sttrts
¦«¦ Ma*
X
Gutjahr-Müer ét
„Lengö-iiita
Az irlenéayeket tökéletesen szitáljs ea osztályosra: — a : L szitáit lisztek tiszták, a dar-! h ezék lisztBaateaek és
' darák „élesea* vaanak osz-j ^ táljozva; — rendkívül egy-j > »zer(l kezelés; — a szitáit I \ lisztnek tiaztátalanítáaa egé. L szeo ki van zárva ; — a géphez kevés szitabe* :
tisztító-
„tíaljahrvilkaa"
u taans isartza álla-
Sóder nabadoima.
gepaek" előnyei:
uniégeiteuk; — a gép c-e >éy tért és eaekéry erőt <*-nyel; — a gép járása t kf lele*ea cyugodt; — aato matikas flteaare igen alkal mai; — a gép egy egész cjlilder rendsrert pótol — a gép muakaSépessége feiul mnlnautlaa;
továbbá:
tb osztályozó gépek
Sckmtur AgoUcm uabadaima.
fél
_, - — .-.---• előnyei; Egyesért H czélsrerQ szerkezet: íiem kőiben csekély
igényel; a gén sokkal több tiszta darát állít eíö miat háraMly más ily fajú gép; agvaaazas (épen í iAli*"^- x, !""'"'• '•«i""«'>l> darák tisztíthatok; mukafépessége rendkivtl aa«y;a gíp c»ekély tért igényel; bármely aiaWmaaa lé.yagei tzeasakadály aélkll Mwt ilyen gépetktv agy dara
tiutittist bemiistBs
A aevezeu legi^bb malajászati (épekea kivll gyártatnak még- rogszilák. Urán*, gabona aaatilyozotépek Bob-le reeáazer ts muok szerint, .Vnlkás' gabonatisztito és kefél6,'épek. órlojáxatok, gaboss, l.s.t és daralelha^Sk
aaáUitocaigák,. dara-, liszt, és derczabeasverak, fdkauígépek és jároazékek. Téglagyárié.i , é p a k H ,top E. h,r«wiT^aa». a«rint Ilyersöatvéavek aaját é* i<l«<ea aráták Wáa. fegaskerakaket géppai foratázvt HiMaaMtai szersiámgépek fém, fa és U a»«atnskálájára t>«zgépek yiprobált rea>tiser aaeriat, viziker.kak, közümnvek (trsmmisaziék)
•»¦ Eiriutn prot^wtank te keitsé^reUMk ktldettek. -¦¦.
*
•K
*
•X
Nyoa*tott Ilj W^jditt Jóaaeí köaj
M»gT-Ki«iB»B.