Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.71 MB
2015-01-28 09:32:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1063
4510
Rövid leírás | Teljes leírás (438.08 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 005-009. szám február


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAl.Y-KATOA. 1896. február 1-én.
3 írt 50 kr. 1 fa 25 kr
Rl&fixethi Ar: ¿getz errt . . . A irt — kr Fél etr. . Ni>(tte<jéTr#
r.fíjt\' itzkM 10 kr.
H1ROETÉS K K b baubot petittorb.ii 7, ai.odwor H. ■ minden löTábto »oreri 4 kr.
" XÍILTTEKBE»" l^rtit .oronkínt 10 krért .étMmk Iri Kincsun il.aék minden ef)« hirdcuMrt 3" kr- üietenao
XXXV. évfolyam.
A l*p szellemi és anr&gi részét illető Minden közleméty KátorR Lajos szerkesztő-kiadó nevére cximzetten Nagy-Ka«iz*ára bérmentve intézeadők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok timanrm kaidetnek
részvény-társaság*, *
nőegylet-, „c. kanizsai
A nagykanizsai ^Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai -Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző sző vetkezet", a .Kotori takarépénztár nagy-kaní»ai- és galambokiönkéntes te*oltó-egylef, a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület* a .nagy-kanizsai tanitói járáskőr\', a .nagy-kanizsai k-resztény
ÍZT.
-jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete«, a .katouai hadastyan egylet\' a .s-»pro4i kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai kttlválasztmányának
jótékony hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZQM BATON MEGJELENŐ VEGYES TAR ULMU HETILAP.
■r: Vlauiet lyila «ellát- it Ml-•kUtásíiji ■liiiitr.
N «Folyttlé. \'
A beállott kormány válság. hosszú ■ kísérletek után. az 1895. évi költségvetés tárgyalása közben nyert meg-\' oldást.
Mikor a Bánffy-kabinet a kor-mánvt átvette. a költségvetés egy részé már le volt tárgyalva annyira, hogy éppen a vallás- és közoktatásügyi tari-za költségvetésének tárgyalása következett.
A válság hosszas vajúdása, a pártoknál, klikkeknél és egyeseknél reményeket ébresztett az érvé-nyesülhetés esetlege iránt. ~1£ befejed sok vérmes reményt tönkre tett. sok titkon ápolt aspiratiónak nyakát szegte.
A reményükben csalódott elemek nem könnyen felejtenek s nem egyhamar. tudnak megbocsátani. Így az uj ministeri kinevezések által keltett hangulat egyik pártnál sem volt valami nagyon kedvező.
Midőn az uj kabinet a képviselőházban bemutatkozón, az ellenzék lármás, kaczagó, gunvhahotát rendezett A kormánypárt, a túloldalról jövő k&czagást és gúnyos közbekiáltásokat fagyos közönynyel. komor hallgatással fogadta, mintha ebben a szokatlan magatartásban bizonyos káröröm akarna nyilvánulni. Az ellenzéki sajtó gunylap-jaiban a régi ministereket óriásoknak, az uj ministereket pedig liliputi embereknek illustrálta. Mindezen jelenségek az idók jelei voltak, me-lyekböllehetett látni, hogy a kabinet alakítás sikertelen kísérletei alatt lefolyt események sok gyu-aoyagot halmoztak össze a parlamenti életben, melyet a\' legközelebb sorra kerülő vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása
fog felrobbantam, hlore lehetett látni, hogy a sok ideig visszafojtott vihar, a kabinet legfiatalabb tagjának feje felett fog kitörni s a vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása közben fogja haragját kitombolni Látni lehetett, hogy ennek a viharnak az első rohama fogja az uj kormány erejét kipróbálni.
Ez magjarázza meg azt. hogy mindenki feszült várakozással nézett a fiatal kultusminister első fellépése elé.
Még saját ministertársai is, mert a cultusminister első sikere az egész kabinet jövő sorsára befolyással lehetett.
Végre elérkezett a nagy napi...
Az eredmény sokkal kimagaslóbb. sokkal ismertebb, leintsem azt e szük keretben ismételnem kellene.
A fiatal kultusminister első nagy beszédje fényes sikert aratott
Dr. Wlassics Gyulát tárezája költségvetésének tárgyalásán mondott első nagy beszédje után. mindenki a vallás- és közoktatásügy sokoldalú, széles látkörű, komoly törekvésű, hivatott szaktekintélyének ismerte el.
Ez volt a válasz a kétkedőknek és aggódóknak, mely sokakat meglepett.
Hogy egy par exeellence jogász, a ki életpályául a jogi pályát választotta, a ki hivatalos és irodalmi működésével a jogi téren magasult ki európahirü tekintélylyé, egyszerre. minden külsőleg látható átmenet nélkül, mint valláskormányzati és közművelődési szaktekintély pattanjon ki Minerva fejéből: azt a nagyközönség, a politikai és parlamenti világ, mely felfogását és következtetéseit csak a közélet külső nyilvánulásaira alapitja, sehogy sem
tudta megérteni és megmagyarázni. Ennek a kulcsát akarom megadni Df. Wlassics Gyula gyermek- és ifjú korából vett egyes kisebb epizódok ismertetésével, melyek látszólag jelentéktelenek ugyan, de apróságaikban is nem csupán kedvesek, hanem egyszersmind jellemzők is és rendszerint lélektani alapját képezik-a későbbi életiránynak, mely a későbbi államférfiú lelki világát és benső egyéniségét visszatükrözik. t
Igaz. hogy Wlassics Gyula államférfiúi neve az országé, korszakalkotó egyéniségének hatása a történelemé. élete annyira nyilvános, hogy a nagyközönség előtt nem mondunk ujat. midőn elmondjuk, hogy Zaiamegyében, J Zala-Eger-szegen született 1852. évi márczius 17-én. De mi azért szívesen ismételjük ezt. mert megvénk szülöttével szeretünk dicsekedni.
A kiváló emberek kimagasló egyéniségei mindig lelkesitóleg hatnak a finomabb érzékkel biró környezetre s a mely nemzet nagy embereiért nem tud lelkesülni, az az erkölcsi hanyatlás lejtőjére juto.lt.
Zala-Egerszegen életkorának csak első két évét töltötte Wlassics Gyula, mert sziléi az 1854. évben visszaköltöztek Nagy-Kanizsára, a hol az előtt is laktak. Itt élte át gyermekéveit és i§u korát. Nagy Kanizsa város képezte szükebbkörü hazáját mindaddig, mig a világba lépő ifjút, a nyilvános élethivatás kötelességei, szélesebb körbe, az ország fővárosába el nem szólították
Az elemi iskolás fiúról természetesen nincs sok mondani valóm. Csak annyit emlitek meg. hogy találtam abból az időből egy kis iskolai füzetkét, melyben a második elemi iskolás növendékek- s
köztük Wlassics Gyula iskolai Írásgyakorlatai is össze vannak gyűjtve. Abban, tiszta és világos betűket, határozott vonásokat találtam a II. elemi iskolás Wlassics Gyutától. s ha a vonások az író egyéniségét karakterizálják, akkor Wlassics Gyula már II. elemi iskolás korában nyílt és határozott jellemnek indult.
Az 1862. év őszén, 11 éves korában vétetett fel a nagykanizsai gymnázium I. osztályába.
A nagykanizsai gymnázium abban az időben IV osztályú volt. Ezt a négy osztályt Nagy-Kanizsán el is végezte s az V-ik osztályba már a budapesti piárísta gymná-ziuinba ment. a hol gymnáziumi tanulmányait be is fejezte.
Érdekkel forgattam át az azon időbeli évek iskolai anyakönyveit s azokból láttam, hogy Wlassics Gyula az I-só osztálytól kezdve végig, ugy Nagy-Kanizsán, mint a budapesti piarista gymnáziumban. minden osztályban első kitűnő volt. \'osztályzata minden tantárgyból, még a rendkívüli tantárgyként tanított franczia nyelvből is. csupa kitűnő volt — egy tantárgyon kívül. Ez az egy tantárgy volt az ének. Énekelni tehát nem tudott. Legalább én magam sem emlékszem arra. hogy\'hosszu éveken át tartott folytonos érintkezésünk ideje alatt valaha énekelni hallottam volna, pedig lett volna rá alkalma, mert derült kedélyénél és őszinte jelleménél fogva nem affektálta a víg társaságoktól való irtózást. Ezen egyetlen tantárgyból, az énekből nem volt kitűnője és ezt a becsvágyó i^u nagyon restelhette. mert ebben is igyekezett összes erejét megfeszíteni. Az énekből az I-só osztályban volt .elégséges\'-e, a Il-ik
osztályban már .jó"-ja, a III-ik osztályban végre már az énekből is még volt a .jeles\'-e. Ebben a fokozatos haladásban kétségtelenül nyilvánult már akkor, a későbbi férfiú vas akarata, szívós kitartása és tűrhetetlen ereje. Volt tanárai és iskcHatársai máig is emlegetik a beszédes szemű, derült arczu, gyors felfogású, rokonszenves.élénk fiut.
A kanizsai gymnasíumí értesitő átforeatása közben ragadta meg figyelmemet egy érdekes kis apróság.
Az 1862/3. tanévi értesítőben az I-só osztály betüsoros névsor végén Wlassics Gyula neve mellett ott van V. J. neve is. csupa secundával. Két éles ellentét egymás mellett nyom-, ban szembe ötiő.
Az egyik csupa kitűnő, a másik csupa secunda ! . . .
A hajdani secundás V. J. most itt., nálunk, a nagykanizsai törvényszéknél hivatalszolga. Tisztességes családos ember és mint törvényszéki kézbesítő irodámban is gyakran megfordul.
Egyik ilyen kézbesítéskor eszembe jutót; a secunda és megkérdeztem tőle. hogy:\'«ügv-e József, maga Wlassics minister ur 6 eicjának iskolatársa volt?*
József szemei felragyognak s örvendezve feleli:
.Igenis kérem! Egy osztályba jártunk hajdan a gymnáziumban."
.Lássa József - mondom neki tovább — az iskolatársa már minister. maga meg még mindig hivatalszolga."
«Hjah. kérem alássan — feleli ő — hát a sors!"
Ugy látszik a secunda keserűségét már régen elfeledte, hanem a „sors" ■ az eszébe jutott.
f HU A-i
Ágnes napra.
1896. jmmár 26.
Kit j.ouár husxoücgyr-f Tisxtel egész Zalim-gje. Annak küldöm en e pár sort; Ketét ez, mégis (okit mond !
Adj. Ilten ked.M N«jt]riád . Érje meg h.iánk jobb torMt, S »ele ujÁt boldogság. Legyen élte koronája 1
Minket pedi? ne feledjen, Ssir, lélekben .elünk legyen — Sokszor jöjjön el Ricsire Mindnyájunknak örömére.
TUBOI.Y VIKTOR
Sorijegy-láz.
.Vast; közönyösség kellene ahhoz, bőgj »»laki éppen soha — semmit ne áldozzon valamely szenvedélyre, ha nem >s nagyja magát elragadtatni, de azért mégis hat rá az a sokat emlegetett millió korona.- — Hisz már e u<) számok ballatira kissé hevesebben dobog a uziv, a mi lázas állapotok ltí-\'oljáía. Ha érdsklődés8ok tárgyáról be-hallunk, ha öt meglátják, vele azólbatüak feldobog szivünk, — ha a \'ta.vka bálba készül, valósággal beteggé lBt> « gyötrelem a kétség, vájjon fog-e petrezselmet árulni, — tni-\' \'oi oda ér, heves lámpaiáit érez. —
nem is csoda .. . Betoppan \'a levélhordó egy csomó igénytelennek ígérkező krajezáro* levelet szorongat még nagyobb csomó birlappil, a melynek f mindegyike óriási számokkal lármázza be a világot, eleinte félre dobjuk, bo-szant, hogy az érdekesebb dolgokat ugy tul kiabálja, meg sem nézem.
Napok múlnak s beszélgetni hallom, hogy X .. Y . .. komám is vett sorsjegyet, félvállal vettem a hirt, s untam .a róla való megjegyzéseket, a mi azonban szeget ütött, — azt mondja egyik kissé prózaian: „az is bolond, ki sokat költ lutrira, de az is, ki soha nem tesz." Ez éppen elég volt arra, hogy a közönyből fölrázzon, tehát nincs igaza annak, ki szélsőségnél marad ... Az egyszerű drótos is azt mondta: .vagy nyerünk, vagy vesztünk, mindig bizik az ember."
Tehát munkára fel!. — de jó volna a főnyereményt megnyerni, ez a vágy kel minden kebelben, mert a mag nagy lármával el lett hintve - . . vásárolnak is sorsjegyeket, a nagy elszántsággal hozzá teszik: .Isten neki, ezt megresz-kérozom " — tehát a kulcs meg van véve, mely a vágy tetőpontjához vezethet, — van benn mód, a nagy eshető ségekre. — Meg is igérik a háznál mindenkinek a reménységen felüli ajáo-dékokat, csak jöjjön ki,a «zárnom, elmenjünk utazni, itt veszünk egy házat fürdőzés kedvéért, amott egy nyaralót, a tervbe vett kiadás annyi, — hogy biztosan rá kell majd fizetni... De
én komám azt igérem, hogy először in községem terhén könnyitek, kifizetem azt a kínos templom adósságot, a min a leghíresebb számoló sem tud -etfga-zodni, oly bonyolult,.... bizon szép szándék, kár hogy nem érvényesül, —^ ilyen s hasonló megjegyzések tétetnek.
Álmainkban folyton számok zavarok, fün-fán számok teremnek képzeletben, de még X ék ozsonáján a tbeasüteménr is számokból állt, ez mind arra vaft hogy nyerünk, megolvassák a társasá got, a számok. följegyeztetnek, egyik másik év számát, a mit elég rosszul gondoltak ki, mert keresztlevél hiányában ugy sem mondják meg az igazat, különösen a lányok — no meg az idősebb asszonyok, mert a fiataloknak nincs mit elhalgatni, bocsánat az őszinteségért, de egy öreg lány vagy nénémnek mondta valaki, hogy tán hetvenöt éves lehet, rögtön rá felelte: Oh! dehogyr-csak hetvenhárom.
Jön a sorshúzás napja, a melynek mindenki — kinek sorsjegye van. érdekkel néz elébe, de még az is, kinek ajándékok igértettek, 8 valósággal iá zas sietséggel mohón kapják a napilapot, egyik kézben a sorsjegy, m irnkban a hírlap, s aki oda fér, .az mind segit a szánokat komponálni. ..
Tehát vége, a főnyeremények közt nincs, — nagy lélegzetet véve tovább keresik, végre egy ki jött. de hisz ez zel nincs megfizetve egyik sorsjegynek az ára sem, kezd a varázs szűnni. — t Másnap hasonlóan jön a hírlap, sietve
szedik le a czimszalagot, főnyeremény fucs 1! nem lesz villa — hiába ! — töb-j bit meg sem nézem — harmadik nap benyitök •— megjött a poita ? van-e : főnyeremény ?. mert a többi nem számit, uincs 1 nu érdemes volt negyven forintot áldozni ? jobb lett volna a kiállításra útra valónak, — következő nap be sem megyek, nem akarom hallani azt a rosszul hangzó .nemet," a házi ur egéjz megadással, a nyugodt-"ság egy nemével kijelenti, „nem is nézi a iapokat, spuriussa van, hogy az utolsó húzást ő nyeri", a mi pedig jelentékeny. — Vége az utolsó húzásnak, vége a reménynek, ha csak a deczem-beri húzás nem rejt valami jót, — tehát hogy a. sorsjegyek arra is érvényesek legyenek, tessék utánna fizetni, — ha á-t mondtunk, b-t is kell mondanunk, beküldtük. a jegyeket, — vissza jött dupla fizetéssel, — mindenbe bele kell nyugodni, .még nincs minden veszve. A húzásokat előbbihez hasonlóan feszült figyelemmel lesik, hogy nagyobb legyen az izgatottság, azt irja egyik jó barátom : ,ugy látszik, mióta az eg; millió koronát megnyertétek, nem lehet veletek beszélni" elcsügedten válaszoltam : .szeretlek nagyon, de ha megnyertem .volna, régen karjaidba siettem volna, de miveí szegény vagyok. — igy nem szabad szeretni.\'
Lézaj\'OU minden, kijött két sorsjegy tiz forint értékkel. Ismét érkeznek nagy plakátok, — bájos alak mutatja a kecseg tető számokat — elfordulok, s a meg-
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
vetés egy nemével gondolok rá, a szomszéd szobából is megjegyzés hallatszik : .de komám nem csapsz be többé."
Több szereocsét a harmadik húzáshoz aooak, kinek még maradt kedve a számokat lesni.
TRITOMA ü VÁRI A.
V . . . . Tihamérnak.
Édei Tájffgyal oézlfk kedre» kic.i gyermek Keblemben feltűnnek * régi emlékek. Felébred ielkembeu & titkos édes rágr Még egyszer átélni a mait boldogságát.
Szemem elé tQnik az a kor, mikor meg Dalolva ringattam kis fiam bölcsőjét, Ujr* felépül a lelkem szentegyháza Visszatér szivemnek édes boldog álma.
Ha csókolom mindig csacsogó ajakadat. Kis kezeid által fonják a nyakamat. Megtört lelkemet az ábránd és képzelem Bűbájos karjai ringatják édeseo.
Átrepülnek velem a kedres vidékre Hol szép reményeim el vannak temetve. Egy kicsi sirhalom mindent elzárt tőlem, Mi egykor örömmel tölté be a szivem.
Olyan boldog vagyok, ha kedve« arezodnak A»gyal vonásain szemeim nyugodnak, Kedves csengő hangod kaczagáasal telve Mait idik órömít önti a keblembe.
Jer, jer kedves gyermek, öleld át nyakamat, Csókolják ajkaid szomjas ajkaimat. Hajtsd ide keblemre kicsi fejecskédet Édes csalódásba ringasd el lelkemet.
Z\\LA MARGIT.

XXXV. ÉVFOLT.\'.M.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. FLBBUÁR 1-é,
A milyen nagy nr a „muszáj*, olyan alázatos, hajlékony szolga a „sors.-\'A muszáj parancsol és nem tűr ellentmondást, míg a sors... „a sors" mindent eltűr, mindent megenged és mindent megmagyaráz..
Miért van ez igy és miért nem amúgy?
„Hát a sors!"
Igaz-igaz! Persze!
„Hát .a sors!
Ez a magyarázat és ezzel vége.
Pedig cjerrogy ez a vége:
A ministert és bivatajszolgát nem a fatalistikus ..Sors" véjetlen esetlege szüli. Meg van annak az értheti. természetes magyarázata.
Beszél a classifieatíoJ Beszél az iskolai bizonyítvány 1
Az élénk véralkatú, kitfinó tanuló fiuknál korán felébred a becsvágy önálló szellemi alkotásokra és ez irodalmi kísérletekben nyilvánul.
A kiváló szellemek ez alapvonása Wlassics Gyulánál is korán jelentkezett. de ö nála már a rendszerinti sablontól eltéró alakban.
A diákkori elsó irodalmi kísérleteket rendszerint a -versírás, a zsenge költészet fejletlen/csirái képezik.
Wlassics (Jyula egyéni hajlamból. irodaltpí kisét^kép tudtommal sohasem\' irt verset. Kutató szelleme már gyermekkorában a politikai kormányzat és társadalmi kérdés komolyabb -problémai felé fordul. Ilyen volt az ó elsó irodalmi kísérlete. Első czikkét IV. iskolás korában irta meg a Nagy-Kanizsán megjelenő és akkor is Bátorfi Lajos által szerkesztett ,Zala-Somogví Közlöny" 1868. évi 10-ik (már-czius 7-ikii számában Oláhfi Gyula álnév alatt
(Fuljrt kr>V.)
- Galambok története
E czimeo jelent meg a .Zalai Közlöny" 1-ső számában H.lssz I.ore úrtól egy közlemény, melyre van moBdaoí va\'óm.
Igaza van Halász Imre urnák abban, hogy Hofiman Hali. arak szerkesztésé hp-R megjelent műnk tlat foglalkozik ueyao Galambok és vidékének történetével, de hézago-an. E kőrütnéoy a szerkesztő urak azon hváro/.oit kikőté éieo ta Iája magyarázatát bogy a munkál .tba felveendő közlemények egy iv terjedelmét nem igen haladhatjuk tul Tekintetre! az előállítani kö.Uegekr», e kívánság méltányos és tisztelui való volt - Htláaz Imre nr moit köz:i a galamboki reform, egyház történetét, össze-kapc-tolva a szom-zéd egyházak történetevei. Itt téveléssk vannak s íit kezdődik az én mondani valóm.
Az egész közlemény a reform, cou-vent álial kiadott .Egyetemes Névtárra" támaszkodik.
Ismerem ezt a,né«árt a tudom, hogy az történelmi hitelességgel n-m bír a mint olyat nem is védelmezi aenkl. az egé^z munka az események után Bok idö mniva kevés okmány, sok hagyomány, elbeszélés és mese nyomán ké-szü t.
Igaz az, hogy a török hódoltság idején Galambokon és vidékén reformátusok is voltak, de nem lehetlek igen nagy számmal, mert azon időkben e vi dék lakossága is igen gyér volt.
Igy például Acsády Ignácz azoo korra vonatkozó monográfiája azt állítja, hogy a hódoltság idején a mostani Zs-lamegye községei kőzd! legnépesebb volt Becsehely, hol 13 család lakotL
Kiskomáromi és komárvárosi reformálni papokról történik említés a mat-ricuiában.
Kezemben volt a Kis-Komáromra vonatkozó megszálló-levél, mely 1713 ban kelt. Ez elmondja, hogy mivel néhányan engedelem nélfeül már letelepüllek és mindig kérik az engedelmet, hát a földesúr kiadja azt. A jezsuita-rend volt akkor a főlde-ur. A mai Kís-Komárom-ról ugy emlékezik meg, hogy ott cse pöte és bokor terem, mégjelöli az irányt, melyben szabad az irt és és a főidnek müveié« czéljából való elfoglalása. •
,,,8\'0\' \' köteleze\'taégek^l és azál a kikötésael végződik, hogy ott csak kathoiikusok lakhat«* éa wmmi má,
felekezetnek pásztorai (papjai) le nem telepedhetnek.,
E megszálló levél előtt is létezett Kis-Komárom Kis-Komár czim alatt mint gazdasági puszta; itt lakott a gazdaság intézője, a cseléde, .és békés időben a komárvárí parancsnok. Ez épü-letek nyomai még mindig föltalálhatok a mai tiszttarlói lak környékén, és e puszta azért épült ezen alkalmatlan helyen, mert a komáromvárosi vár sánczai eddig terjedtek.
Hogyan kerülnek most már ide a református szuperintendensek,- esperesek és papok ?
Történelmi ismeretekkel bíró ember előtt könnyen világos lesz ez. Tudvalevő-dolog ugyanis, hogy a tőrök haló ság mindig a jobb szemével nézett a reformátusokra és csak a bal szemével, azzal mindig igen keményen a katolikusokra. A refórmátu-okoak szívesen adott menhelyet és védelmet, ha azt kérték Majd minden török vár ur mellett lakott magyar ember, ki tolmácsolt és a rendeleteket magyarnl megfogalmazta. Ezt a tisztet többnyire bármi ok miatt állásukat vesztett református papok teljesítették. Igy kerü nettek a kiskomáromi lakásba is az emiitett sznp-rinten den.-ek és esperesek; de ők ott lelkipásztori tisztet nem viselhettek mert nem volt kinek.
A mostani kiskomáromi róm. katb. templom pedig a XVII-ik században nem lehetett református szuperintendensek temploma azon egyszerű oknál fogva, mert az akkor még nem is létezett.
Következőleg bizonyítom ezt:
1687 bena törökök elhagyták Komár-várost és a földes uraság — a jezsuiták — azonnal határjárást kért. minek megtörténte után a plébániát Komárvárosról Kis-Komáromba helvezték át. A távozott parancsnok lakása p\'ebániá- lak lett, mellelte pedig egy templomot építettek, melyről az 1735 iki jelentés azt mondja ,<at_- ampia\' elég tágas, 1770 táján a jezsuiták elhatározták, hogy uj tempomot építenek! Két tervrajzról van tudomásom, egyíl^&Zf mely szerint fői-épült. \'
E tervrajz, még az 50-es években is Nagyszombatban volt, onnan Szathmárra került
A másik ^tervrajz egy kisebb, szegényesebb templomot mutat, ez még ma is a ki.-komáromi urodalom levéltárában van.
Különben is ki kissé járatos a katho-likus templomok építésének stiijébeo, elsó tekintetre látbatjs, hogy a mostani kiskomáromi templom építésénél református vágy és kéz nem dolgozott; a reformátusok ugy és olyanformán nem építenek; hanem ez a teqtp om a jez uí-ták hatalmas aikotasa, IIIe vb -7 foghatót vidéken még ma sem sokat tataiunk.
Közbevetőleg fájdalmasan jegyzem meg, hogy i/lésteien utódok ezt a hatalmas alko\'á-t£z.irkuszbi va.ó galleriák- -kai csuff. tették.
A templomot a híres Dorfmetster festette ki és a jezsuita rend eltöröl-tetése után is az uradalom viselte a költségeket.
Lakhattak Kis Komáromban református superíntendensek, esperesek és papok is. de azok csak a várúr védelmét és vendégszeretetét élvezték
A névtár és a régi matricnla komárvárosi református papokról emlékezik meg.
Komárvároson régi időtől fogra volt kath. plebátlia, oda tartozott Galambok is, mint fiókegyház. Az odavaló plébánosokat a régi matnknla református papoknak tünteti fel és nem minden alap nélkül. Hogy ezt a furcsaságot megérthessük, vissza kell mennünk a magyar katb. egyház legszomorúbb korszakába, a 17. század elejére A zilált politikai viszonyok és a törők hódoltság miatt ugyanis püspököket nem leh-tett kinevezni, vagy ha neveztek is ki, a mondott viszonyok miatt székhelyüketném foglalhatták el és jogaikat oem gyako rolhatták, ennek következtében aztán az alsó papság körében a fegyelem annyira meglazult, hogy azok, kik hajoluk a rtformátióhoz, a fcatholikus isteoitíszte-let szertartásait önként megváltoztatták, de még meg is bázaaodtak, azonban magukat még mindig kath. papoknak mondották és tartották. Ezt az ellenmondást a kalh. egyháznak tűrni kellett, mert nem volt módjában a nagy bajt orvosolni. Mikor azonban a nagy Pázmány vezérlete alatt a katbolicziz-mus restaurácziőja Magyarországon megkezdődött, akkor az ilyen p 1 pókkal rövid uton elbántak, vagy alkalmazkodtak a katholikus egyház törvényeihez és feleségüket elbocsátották, vagy pedig állásukat kénytelenek vo tak elhagyni. Nálunk a veszprémi egyházmegyében
ez a restauráczió kissé későn kezdődhetett, és legerősebb harczos volt az erős kesü Sennyei István püspök (1660 —1687) kinek kormányzata kezdetén a komárvárosi plébánosokra is rákerült a sor. Ekkor a retormátióhoz j hajló Tatai (Tátray) István János volt a plébános, ki mások példájára szintén 1 megnősült. Felszólításra sem akart engedelmeskedni és a feleségét elbocsátani ; hanem inkább eihagyta állását és a galamboki reformátusokhoz ment papnak. Galambokon sanyarú viszonyok közt tengődött 3 éven keresztül, mert a hivek igen kevesen vo\'Uk, papi já randóságát pedig szeres czim alatt kapta, (házról házra járt enni.)
Hova meot innen, nem tudom, csak azt sikerült kinyomozni, hogy elhagyatva mindenkitől, elhagyatva úgynevezett feleségétől is, a babócsai plébánosnak miot régi ba/átjának és iskolatársának házánál fejezte be boldogtalan életét
A komáronvárosi plébánia a 17. száz®d végén Vagy a rs-ilc elején megszűnt, mert a jezsuiták azt ki-komáromna helyezték át, de Komárvároson református eklézsia soha sem volt és igy soha sem voltak ott református*papok, hanem voltak ott egyidetg úgynevezett katho-likus-református papok és ezekről szól a matricula.
Galambokra nézve a .Stetner família birtokaban ievő matricula" tele van mesével A mostani ó temetőben volt templom a kathoiikusok temploma volt, 6 öl ho SZU és 3 öl széfes épület és urunk menybemeaetelének emlékére volt fel-szeotelve. Ehez az elpusztult templomhoz a lakosok fantaziája egy meeét szót, mely ugy szólt, hogy a törökök azt karácsonyi éjféli mise alatt rohanták meg éa pusztították el. a bentevő emberek pedig halálukig védelmeztek, mielőtt azonban eiestek volna, okmányokat, kio-cseket és a templom drága szerelvényeit mélyen a földbe ásták el. Sokan hitték, hogy a mesének alapja van s igy a .Stetner família birtokában le«ö matricnla" is hiszi. Ennek nyomán két ízben is tartottak ssatást, de minden eredmény nélkül, csupán csak csontvázakat tálaltak, ami oem abban leli magyarázatát, mintha a védelemben eleseit emberek csontjai lettek volna, hanem inkább abban, hogy Galambokon ép ngy, mint régebbi időtien mindenütt a templom közvetlen környéke temetkezési helye volt V í .- .
A kathoiikusok régi okmánya is említ egy elrepedt barancot: Ez a katbo ¡kosoké volt, mit n*ra a .golyóbis\' tett tőnkre, hanem a török hatóság tett használhatatlanná, nem engedvén meg a, keresztényeknek a barangozást. Ezt a szokást a török még ma is megtartja ott, hol megteheti. Az ó temetőben református templom sohasem vo t, az ott állott teiup omol p-dtg a törökök előbo e pusztítottak, mtnt Gdam bokon a ref.»rm .tusog lenni kezdődtek.
A galamboki re\'ormátui papokró: -annyit sikepllt megtudnom, hogy azok inkább kevés irast és olvasást tudo világi férfi tk voltak és igen szerény díjazásban részesültek. .Szeres" czim alatt kapták fizetésüket és csak kevés ítjeig maradtak egy helyben. - .A Stetner-famiba birtokában levő matricula"\' a reformátusok ineglogyat-kozását a vörös barátoknak is tulajdonítja. Ez anokronizmus. Hot voltak akkor mar a vörös barátok, mikor a reformátusok állítólag fogyatkozni kezd tek ? I Ha csak a jezsuitákat nem tesz i meg vörös barátoknak.
Kar.aa városában (Karos) reformátusok tudtommal soha sem laktak.
Egy hirlap keretén kivül esnék Emiiden tévedésre hosszasabban válaszolni. Csak azt akartam vitatni, bogy sem at j .Egyetemes Névtár", sem a „Stetner fa \' mtlía birtokában levő matricula" hitelességgel nem bír, mert ellenkezik a mu tbó! fóunaradt okmányokkal. Nom tudom mit kezdenének el ezek a régí-j ségük miatt tisztelni való iraték azzal : az adattal, mikor a régi okmányokban | igen gyakran olvassuk ,a kiskomáromi / kapitány", .akiskomáromi váricapitany", valószínűleg Kis-Komáromot megtennék várhelynek, mint a templomot megtették superíntendensek templomának.
Ezelőtt ngy 14 évvel, mikor Kis/Ko-máromban laktam. Halász Imre ur egyik kollegájával eljött a komáromi parochiára azoo czélból, bogy a régi elpusztult kis komáromi református egyházra vonatkozó adatokat kéljenek.
A kérelem hallatára én elbámultam. pedig akkor nár ismertem Kia-Ko-mirom község keletkezését és égést történetá(, de sohasem hallottam, vagy -elvastam, hogy ott valaha református eklézsia létezett. Elkezdtem ujra kutatni, keresni, a legöregebb embereket kihallgattam, de sehol még csak nyomát
sem találtam annak, hogy Kis-Komá-romban val -ha reformátusok laktak volna. Akkor még nem ismertem az .Egyetemes Névtárt", sem a „Stetner-familia birtokában levő matricula" ada-\' tait, most már ismerem ezeket és megvagyok rőía győződve, hogy a helyre nézve névcsere van. mert sem & kis-komáromi plébánián, sem az urodalmi levétUVói;i még csak egy szócska sincsen, mely s.-;.£tni engedné, hogy Kis-Komá-romban reformátusok és superíntendensek laktak <íina, de még a hagyomány sem szól róla •
Galambok és vidékére vonatkozó adatokat régi időtől fogva gyűjtöm, sokat köszönhetek boldogult Bómer kanonok és Szabó Imre volt kúriai bíró uraknak, de az összegyűjtés nekem még oem sikerűit mert egy bosszú —hosszú idő még bizonytalan előttem s azért meglepetéssel éi igazi örömmel o va-tim, bo*y Hsiász Imre urnák e.vidékre vonatkozó aunyi történeti adatai v innak, hogy több kötet telnék ki azokból; én kétem, sokszorosan kérem, ne rejtse ei azokat, hanem tegye közzé, de csak akkor, ha több történelmi hitelességgel bírnak, mint azok. melyeket közzé tenni szíves volt.
\\ JDK JÓiSEF
f \'» plébános
Levél a szerkesztőhöz
Tisztelt és becsült hetilapod előző két számában bizonyára nem a legszentebb polgári áhítattal olvasta a diskre-tióhoz értő nagyközönség, a mit a pol gári aoyakönyvvezetés eddigi eredményeiről a polgári templom sekrestyése, Juk István ur, Bácsi Gergő uradalmas szavazataihoz hasonló élezés modorban elmond Ebhez azonban semmi közöm, ezt a jóiziésü publikum elbírálása alá maga az író bocsátotta.
Ahhoz azonban már, a mit a házasságkötések referádájánál. személyemet megnevezve meggondolatlan .tudalmat-lanságga!" állit, abhoz már van közöm, s ennek a .ludalmatlanságuak\' elosz látása czéljából iotézem hozzád kedves szerkesztő barátom e levelet, elvárva igazaagszeretetedből ennek közlését.
Azt mondotta, illetve irta, emez ujabb keletű Bácsi Gergeiy ur, hogy: ,az anyakönyvvezető vadházasságot egyet sem köt (ilyent csak a Horváth Honor tiszteleudó atya akar kötni, mert egyedül az izgatja a t épet, bogy oe kössenek házasságot") — Ha Juk István ur e nagy mondásává! sérteni akar, akkor csak azt mondom, hogy nagyot nójjön még, a míg odáig-~fí5Icseperedik, hogy valakit megsérthessen ; ha .pediK éicz akar lenni emez urodaltnas szavazat hát biz ez öcsém éretlen vic/cz, s nagy ti etleuséggel páro-ulf tudatlanságot árul eL
.A ki nem lud arabusul, az ne beszéljen arabusul." Ha Juk István ur ara busul tudna, akkor megtudná érteni, hogy a midőn én az. uj házassági törvény 33-ik czikk, 22-lk §. 5 pontjara, valamiül a m. kir. belügyminiszter 1895. évi decz. 9-én 104, 137 sz. a. \'hozott Z. vármegy i alispánjához intézett leiratára való hivatkozással a keresztény jegyeseket arra tanítom, hogy a polgári házasságkötés alkalmával szt. hitük sé-. re\'me nélkül a házassági anyakönyvi bejegyzést mint férj és feleség alá nem írhatják,x ha arra tanítom, hogy aláír niok nemcsak bogy nem szabad, mert szt. vallásunk tanítása s a tridenti szt. zsinat határozmányai értelmében ők még a polgári kötés után nem férj és feleség, s a kötés csak a trid azt zsinat formáinak betartása után válik valódi, keresztéoy, s szentségi jellegű házassággá, ha arra tanítom, hogy a hivatkozott törvény 8 belügyminiszteri rendelet iotézkedései meghajolnak a katb. egyház eme felfogása előtt, s az aláírási kényszer alól őket,felszabadítja, akkor én sem vadházasságot kötői, sem izgatni nem akarok, hanem a törvény a törvény végrehajtásával megbízott belügyminiszter által njqjtott kedvezményekkel élni sje kedvezmények felhasználására a ker. jegyeseket ,a közéleti erkölcstan magasabb kultuszának érdekében\' buzdítani. Ezen az eljárásomon azt hiszem egyetlen egy jóra-válő katholikusaak keresztelt ember sem botráukozhatik meg.
Végűi Juk Istváu - urnák még csak azt a jó tanácsot adom. hogy ha máa-kor akar valamit írui vagy szólni, azt okosan tegye, nehogy a hangjáról meg
lehessen ismerni.....
Nagy-Kanizsán, 1846 jauuár 30-án.
HOBVATH honor
fer. r. ildozópap.
H i r & fc.
— Dr. DoUnszky Nándor püspök f
Esztergom egy hírneves derék 6* Du-.láo3zky Náador péssi püspök mult pénteken este 10 órakor hosszas szenve dés után őrökre lehunyta jóságos sze meif. Vele a magyar kat\\ egyház egyik izmos oszlopa dőlt ki Dulánszky Náu-dor 1829. október 19 én született Esz-tergombao, ahol anyja ép^m látogatóban volt nagyanyjánál. Szülei Rajnán laktak, ahol atyja, Dnlánszky József, a lovas bravúrjairól hires gróf vSándor urodalmán tiszttartó volt Ugyanott plébánoskodott Simor János a kéiöbbP herczepprimás. Simör és a Dulánszky-család között meleg baráti viszony állott fönn, ami az ilju Dulánszky későbbi előmenetelére és gyors emelke-d*8Pre oem maradott lefolyás nél kül. Du\'án<zkyfelemi iskoláit E-ztergomban, a gymua^iumot Bndán végezte, azután megint an itteni szemiuáriuinban kis-p iposkodott. Hosszú évek muli án 1873-baa mint kanonok került vissza Esztergomba de csak egy évig volt itt, mert 1874 ben bácsi majd 1877-ben pécsi püspök lett Duiánsrky Nándor püspök hires volt az ő njfívészetszeretetérőí. a gyönyörű pécsi székesegyház az ö müve. Mint embert különösen jellemzi az érdekes eset, melyet a Pesti Hírlapból vettünk át: Duláoszky mély vallásossága és dogmatikus fölfogása dac<ára toleráns ember volt s minden más vallásbeli embert is ¿¿áztelt és szívesen beszélgetett vele. Mikor még ó-budai káplán volt, egy ottani jómódú zsidó valami szolgálatot tett neki. Idővel a zsidó teljesen töükrement s Mohácsra ment *lakni, ahol nasy nyomorúságban tengette életét. Elmúlt harmiuez év. Szent Gellért utódjának a titkár bejelentett .egy szegényes külsejü, törődött zsidó aggas-tyánt, aki személyesen akarja kérelmét elmondani az egyházfejeielemnek. — Küldje be, — válaszolt Dulánszky. És ,a szegény zsidó bemegy a fényes fogadó szobáoa, .amely oly nagyszerű volt, hogy bölcs Salamoné sem volt gyönyörűbb" és reszkető hangon elmondja, hogy ő valamikor Ó-budán la kott s akkor, mikor oiég neve volt (mert azóta csődbe került és nincs neve) Rosenthalnak hivták. És akart még tovább is beszélni, de már nem tudott Mert a pü-pök, ki egészen közelébe lépett, hofíy jól megértse halk, reszkető szavát, ái ölelte éa keblére szorította. O-yan erősen, hogy a jó öreg Rosenthalnak a mel csontja megfájdult a nagy arany feszület nyomásától, amit * püspök vastag arany ánC\'On a nyakán viselt- Azután a püspök leültette Ro-senthál Náthánt, megkínálta fiuom szivarral, elbeszélgetett vele két óra hosz-s/at é* mughivta ebédre is. Mikor pe dig vendége kijelentette, hogy ő tréflit még egy pü pöknél »em es7ifc, a kó>er restaurnczióban olyan ebédet készíttetett számára, amilyet Ro enthal Ná-. thán még a lakodalma napján sem evett. De evett azután akárhányszor. Mert az mp\'ól foüva ismét jól folyt a dolga. Rövid idő alatt ismét gazdag ember volt. Olyan gazdag, amilyenről le*joob óbudai napjaiban sem mert álmodozni. LegeUő dolga az volt, hogy visszaszerezte elvesztett nevét. — Ilyen ember volt Dulán-zky Nándor pécsi pü pök. Nem volt nagy szellem. de*^nagy lélek volt. Csupa lélek és sziv. A le.ke vas volt. a szive méz. Puha és édes sziv volt. Porladjon békében 1
— A vasú tatok tánczestélye. Nagyságos Palanek Ferencz főfelügyelő és Franschitz Adolf felügyelő urak védnöksége alatt a cs. és kir. szabad, déli vaspálya-társaság nagykanizsai vonatkísérő személyzete 1896. évi február hó 6-án az .Arany Szarvas* dísztermében a vasúti szolgálatban megsérült nyugdijképtelenek felsegélyezésére Horváth\'Laczi jeles zenekara közreműködése mellett zártkörű tánczestélyt rendez. Kezdete 8 órakor. Személyiig/ 1 frt C aládjegy 2 frt. Karzat 1 frt. Fe-lüifizetések köszöueltei fogadtatnak és hiriapilag nyugtáztatnak. Jegyek előre válthaték Práger Béla és Belus L«jd* urak gyógyszertáraiban. A tneghivó másra át nem ruházható. A kik meghívót nem kapuk és ilyenre igényt tsr-tanak szíveskedjenek levelezőlap Jü\')^ Kovács Mihály úrhoz (Q^eagery utcza Hlatkó-léle ház) fordulni.
— Gjrágxhir. .Andorka Gyula, kir. járáibiró urat súlvos cs*pás érte: neje. „ született Farkas Émm» halt meg. fájdalmas gyánzba borítván, a kitűnő hitves és caládanya elvesztése ául lesújtott családot. A haláleset hire igaz részvétet ke.tett Somogy- s Zalamegyék-ben s még szélesebb körb.en is, boi esek Andorka Gyula umak és családjának barátjai és tisrtelői vannak. A
Folytatás a mellékleten.
Melléklet » .ZtUi Kfalfay 1896 évi fabruir ht l-«*i 5-ik gtaáta.
xxxv. FŐFOLYAM
mé ven iesujtott család t következő gjalzjeltntést adu ki: Andorka Gyula maga, valamint gyermekei Gyols, Emma férjezett Borbély Gynláoé, Jolánka, Borbély Gyula, mint vő; Farkas Mari férjezet? Ambrus Vilmosné, Farkas Z ,ig-mond, Farkas Matild, lérj. Nagy Sín-dorné, mint testvérek; Keil Rezaőné, szil. Andorka Mária, dr. Andorka Elek, Ambrus Vilmos, Nagy Sándor. Farki» Zngmondoé, szül. Znoldos tafiska, «int sógorok, illette sógornők nevénen fáj-. dalomtól megtört szívvel jelenti a feledhetetlen hitves, a legjobb édes anya, szerető testvér és rokon Andorka Gyu-láué Farkas Emmának élete 43 ik, boldog házassága 23-ik évében hosszas szenvedés és a halotti szentségek felvétele után f. é január 21 án reggeli 4 és fél órakor történt gyászos elhunyt tát A feledhetetlen halott halt teteme f. évi január 23 án délelőtt ¡Q órakor i róm. kath. egyháj szertartásai szerint & csurgói újvárosi temetőben log örök nyugalomra helyeztetni. At engesztelő szent mise a csurgói róm. katb templomban január 27-én déhlö\'t 10 órakor fog az Egek Uranak bemuuttatni. A feledhetetlen halóit felett őrködjék a szeretet Iitene és adjon örök üdvöt részére. C-ureó, 1896. januái 21.
— Bál Bellscin. E hó 25-én volt a biliscei hivatalnokok bálja, a mely mé\'-táo sorozható a farsangi bálok legsi-keiültebbjei közé. Már kora délután robogtak be a vidékről jövő kocsik, a vendégeket hozó külön vonatok, a kiket a buzgó rendezőség — élükön Gelsei Gutmann Artbur és Rosenfeld Emil urakkal fogadott, a kik fáradhatatlanul,-pi-ratlan vendégszeretettel halmozták el a vendégeket. Dé után 5 órakor a Gutmann ház emeleti|éttermeiben bemutató ozsonna volt, a melyen az összes vendégek, a melyeknek száma a 300-at felülhaladta, réaztvettek. Ezen együttlét kellemes perczeit fűszerezte azon igazi, érzés, hogy mindenki otthon vélte magát látni saját körében mert az igazi kényelem és vendégszeretet őszinte volta csak ott lelbetó fel, a hol teljes odaadással a szivein látott vendégek óhajait teljesítik. ¿-te 8 órakor • rendezőség elfoglalta helyét és várta a vendégeket, ak.k kevéssel fél 9 óra előtt teljes -számban megjelentek, a melyek női tagjainak a bevezetésnél értékes tánczranddel kedveskedett. AZ impozánsao kivilágított és díszített terem mrgiépőieg hatott a dé<ekrs a melyet előmozdított a termekben fölállított és minden étvágyat kielégítő buffetttk. Pont 9-kor vette a táncz kezdetét A nyüzsgő sokaság közepette lehtfit- a megye előkelőségeit, at eszéki tisztikarnak sok tagját, távoli vidékek képviselőit, a kik micd-mí id a logjobb és ¡^kitűnőbb hangulatban voltak. A jó hlr megelőzte mindenütt • bált, még • távoli Kanizsáról is jöttek > mutató fiatal emberek. Gyönyörű látvány volt, a mint a szebbnél szebb hölgyek a villanyfény árjában tündököl tek. Az első négyest 84 pár tánczolta. Az igazi jókedv még másnap reggelig is ott tartotta a vendégeket, és a midőn 9 órakor a villásreggelit feltálalták, a mulatni szerető fiatalság újból elkezdte a tánczot, a mely csak 11 órakor ért véget Sok kellemes emlékeknek a legszebbike bizonyára a beliscei bál lesz, a melyet egy vendég sem tőről ki emlékezetéből, mert bármikor arra gondol, ugv tűnik föl, mint egy kellemes eldo-rjdói tündér mese, él a melyet ciak Belisce nyajtott és fog nyújtani. L.
— Say Gjózó cs. és kir. altábornagy a m. kir. V. honvéd kerület parancsnoka e hó 29. várotunkbaérkezett az itt helyőrségen levő m. kir 20. honvéd gyalog ezred megvizsgálására-
— A tiszti önsegélyző izővstkezet megtartotta közgyüléáét Elnök újból Hütte: Lajos lett, igazgatósági tagoknl újból Fagyas Lajos. Győrfly János, Kothman Béla, a lelügyeló bizottságba Schmidt Károly, Tóth István és Wilde Ferencz választattak meg. Osztalék
<-8V
— Halálozás Müiler Paulin soproni agvkereskedő, a soproni kereakedelmi
is iparkamarának mintegy 20 ér ÓU vjlt elnöke, jan. hó 20-án este, 76 éve« korában elhunyt. A boldogult a közélet erén nagy tevékenységet fejtett ki és igyonos lévén, sok jótékonyságot is gyakorolt Leszáimazó örökös «Sk«l hunyván el, tőbb mint 2 milHí vagyonából egy milliót sógora Sáoáorffy nyug. törvtzéki elnök családjának hagyományozott. fél Billiót pedig Sopron szegényeinek. Üzletvezetőjének 40 ezer forintot és értékes fűsterftzletét hagyta; azonkívül számos közművelődési és ótékonjaági intézményről is magemié kezett Temetése óriási réaavét mellett üé-án ment végbe.
— C«ák tarajáa. Molnár János városbíró elhunyt 63 évea korában.
— Hifd«taiaf I Folfé éri jan jár hó
1 27-én este a lőutcu Deákferencz-tér 1 : ftpiacz) és E ittftányi-utczában egy ,íu!a" ezüst női óra, melynek hátlapjára két aranyozott angyalka van bevésve, egy ,tula" ezüst lánczczal elvwzett. A becsületes megtaláló adja át a rendőrkapitány í hivatalban, hol illő jutalomban ré-szesittetik. Nagy-Kanizsán. 1896 január 28-ín. A rendőrkapitányság.
— Meghívó az 1896. febniíi- hó S-sn a Polgári Egylet nagytettaében a 48. pyaíogezred zenekara álul tartandó zene-eatélyre. Kezdete este 8 órakor.
— Tanító vílaaztás. A oagykanizaa iskolaszék január _29-éa urtou ülésén két megüresedett tanítói állás töltetett, be és pedig az egyikre Kováts Miklós kiskanizsai tanító áthelyeztetett helyén« pedig S/.alai Dénei son^>gy-berzenczai unitó választatott. A második állásra pedig Vlasslcb J. Unitó szótöbbséggel választatott meg
— ÜJ elófltetéat nyitnak lapunk előző Bzámától kezdve a most folyó rendkívül érdekes életrsjz terjesztése érdemében. Negyedévre 1 frt 25 kr.
— Heti ¿¿ügyeli e héten február
2—8-ig) a nagykaniztsi őnk. tűzoltó egylet örtanyáján Weiszberger Kálmán szakaszparancsnok nr.
— Napi biztosok e héten (február
3—8-ig) a nagykanizssi Kisdedoevelő Egyesölet óvodáiban Weiser Józsefné és Schertz R\'.cháfdné választmányt tag urnök.
— A kiskomáromi ipartestület f. évi januir hó 26 án tartotta Mészáros Anulné úrnő védnöksége alatt a kii-komáromi vendéglő termeiben zártkörű tánczmulat&ágáL mely minden tekintetben kitűnően sikerültnek mondható és a melynek kedélyességén még mindig meglátszott a régi hires kiskomáromí báloknak fel-felvillanó tükre. A négyeseket 24—30 pár tánczolta, a szüoni nem akaró jókedvnek csak a késő reggeli. óták vetettek végat A jelenvolt hölgyek közül a következők neveit sikerű. t följegyezhetnem: Mészáros An-talné. Asb Jánosné (Komirváros,) Ler-ger Ssmuoé, Berger Miksáné, Berger Heinricbné és leánya, Fareuczy Jánosné, dr. Fülöp Kázmérné (N.-Kutizsa) Fo riotos Mariska (Smlok) Garai Melania (Keszthely,) dr. Hauser Józsefié, Kot lovazky Edéoé és leánya, Libos Káiné (Komárvaros.) Szíjártó Irma, Föllé Hedvig. Vache Adolfné, Vinkirt Vilma és még számosan. Felüifizetni szívesek voltak: Mészáros Antalné úrnő 20 frt. Mészáros Antal 1 frt 50 kr. Folle G/ula 8 frt 50 kr., Singer József l frt, Bőbm Samu 20 kr. nagykanizsai beteg-segélyző egyesület 2 frt Borda Gyula 50 kr. Völgyi Károly 50 kr, Berger Heíorich 50 kr, FO öp Károly főhadnagy Nagy Kanizsa 50 kr, Bóhm Mór 1 Irt, Viznya Domonkos 20 kr. Bognár Iiare káplán 1 frt, Satler Jenő 50 kr, Méhes Kaltnáu plébános 1 frt 50 kr, Vache Adolf 50 kr Kafka László 50 kr, dr. Fülöp Kázmér (Nagy-Kanizsa) 1 frt, Ferenczy János 1 frt, Vinkler Vilma 50 kr, Forintos Károly (Vrászló) 1 frt 50 kr., Szallos János (Dombovár) 1 frt 50 kr, Paudur Ferencz (Sirszeg) 1 frt. Pirhalla N. 50 kr Bahnnek István «(Szobb) 1 frt 50 kr, Horváth Rezső (tferenye) 1 frt. Farkas György 50 kr, Müiler Leó 50 kr. Polgár Jó zsef 20 kr kr. összeseo 51 frt 10 kr. — A kegyes felülfizetőknek ez uton fejezi ki hálás köszönetét a rendezőség.
— A nagykanizaa! izr. jótékony nő-agylet 1898. február hé 8-án a „Polgári Egylet\'" dísztermében .Találkozó egy világfürdőben\' jelleggel Jótékony-czélu Vigalmat rendez. A találkozás ideje esti 8 és fél óra. (A vigalom színhelye egy nemzetközi nyári világfürdőt jelképezvén, kéretik az öltőiák megválasztásánál erre szives figyelemmel lenni.) Baléptí dij szetuélyenkmt 1 frt 20 kr. Számozott karzati ülőhely 1 frt SO kr; páholy (5 személyre) 10 frt. Karzat- és páholyjegyek február hó 6-án és 7-én délután 3—5 óra közt vá.tha-tók a .Polgári Egylet* disztermébsa. A ca. és kir. szab. déli vasút s vigalom napján tőbb vonalot indít Budapest, Bécs, P;agerbof és Barcs felől Nigy-Kanixsára és viasza. — Hogy a vigalom rendkívül fényes és sikerűit lesz, sz nem fogjs meglepni azokat kik tudomással bírnak, mily rendkívüli tevékenyléget fejt ki V i djn r Samuné úrnő egyleti elnökkel az élén a. vigslomren-dező bizottság. Majd naponként értekezletek tartatnak, melyen a jobbnáljobb ideák kerülnek felazinre ét minthogy ezek mind realizálva lesznek, az estély oly rendkívül fényeinek ígérkezik, hogy nem vél&nk csalódni, ha azt állítjuk, hogy ezen világ fürdóbeni találkozó lesi az idei farsang non plus ultrája.
— Beghi.áa. A nagykanizsai polgári egvlet rendel közgyűlését folyó éti február hó 2-ás délelőtt fél 11 órakor sa-
ZALAI KÖZLÖNY
ját helyiségében Urtja meg. Tárgysorozat: 1 A választmány és számvizsgáló bizottság jelentése. H. kr. 1896. évi költségvetés és ezzel kapcsolatban a felvéteii és tagdijak megállapitáaa. III. Kötvények kisorsoiáat - IV, Elnök, alelnöki választmány,, tiszti kir és számvizsgáló bizottság megválasztása. V. Netáni indítványok (melyek azonban 4 nappal előbb írásban az elnöknek bejalen-tendők ki azokat a tagokkal az egylet helyiségeiben kifüggesztés utján közli) Kelt Nagy Kanizsán.\' 1896 jan. 17-én.
— Napi biztosok s népkonyh »nál. Vasárnap Bettelbeim Samuné, Lóvnnger Kamilla, hétfőn Ledofszky Armiuní, Hirschel Hedvig, kedden Blumenschein Vilmosné, Mau wurf Malvin, szerdán dr. Háuser Janosné, Mikos Mslaoíe. csütörtökön Grünhut Alfredné, Soih-child Amália, oéoteken dr. Tuboly Gyuláaé, Nyuli Gizella és szombaton Schertz Aibertné, Wajdits Irma.
— Adományok: - A népkonyhánál njabban adományoztak: Berényi Józsefné 3 ki ó Indzsirt, 10 kiló finom lisztet A városi főkapitányságtól egy jótékony mulatság eredménye 4 frt, Dobrm Benőné 3 zsák burgonya. Harsai György 10 fej kelksposzts, Sauer Igoácznd 1 Irt, Mandl Palné (Keszthely) 2 frt, Fjscher Józsefné 2 frt, Fi cher Irén i fr-., Sattler Mórné 10 kiló lencsét, Pollájf .Vrjainné 10 üter eczetet, melyekért fogadják az egyleti elnökség hála köszönetét. *
— Deák Ferencz enlékDnnep A helybeli polgári fiúiskola ez évben is megücoepalte Deák Ferencz halálának évfordulóját e hó 28 áa. Délelőtt 9 órakor gyülekezett az ifjúság az iskola rajztermében. Az ünnepély Kölcsey Hymnusával vette kezdetét, melyet a polgári fiúiskolái dalkör énekelt Sauer-maaa Mihály ének\'anár vezetése mellett. Dr. Bariba Gyula igazgató meg nyitó beszéde következett azután, melyben lelkesen megemlékezve az ünnepély czéljáról, az Ifjúságot Deák Ferencz erényeinek követésére buzdított«. Poog-rácz Zoltán 6. oszt. tanuló szavalta Tóth Kálmán: Deák Ferencz emlékezete czimü ódáját, mely után ismét & dalkör énekelt néhány szép dalt U.áni Hoffmaun Mór tanár tartott emlékbeszédek jellemezve Deák Ferenczetj mint embert és hazafit, mint az ujabb alkotmányos korazak létesítőjét Ismét a dalkör énekelte a szózatot, végül az igazgató várta le néhány szóval ez egyszerűségében is megható emlékünnepélyt
— A nagykanizsai ipartestületnek folyó évi jannár hó 27-éa megtartott rendes éri közgyűléséből: Knausz Ferencz ipartestületi elnök üdvözli a megjelent tagokat és kijelenti, miután az alapszabályokban körülirt létszám együtt van, a közgyűlést megnyitottoak nyilvánítja. Felkéri a megjelent tagokat a napi rendre kitűzött tárgyaknak a le-tárgyalá-ára. — A kitűzött tárgyak a megjelent tagok által szép rendben letárgyaltatok, — ezek után elnök ugy aiags, mind az1 elöljáróság nevében az eddigi bizalmat megköszönvén, kéri a közgyűlést a felmentvény megadására. — A felmentvény a közgyűlés által megadatván — kivetkeznek az újonnan megválasztandó elnökség és elöljáróság megválasztása. Választási elnöknek a közgyűlés álul egyhangúlag Kujffer József. — Szavazat szedőbizottságban Németh György és Schvarz Miháfy urak megváiasztattak, — elnök kijelenti, miután az alapszabályokban előirt tiz tag által a titkos szsvazás nem kérelmezetett — A kezeinél levő szavazó lapon kiirt névsort felolvsssa, közfelkiáltással elnöknek: Kanusz Ferencz, alelnököknek Topolics János, Keller Mátyás, előljárósági tagoknak: Hell János, Németh György, Horváth József. Miltényr Sándor, Schifsrz Mihály, Halvar Frigyes, Horváth József kovács, Sőlétormos Géza, Spanics Pál, Sapringer Adolf, Szűcs József, Táncsics József; Rozs Ferencz, Lsrai Károly, Mibályi István, Szántó Jánpi, Hiícz Lajos, Fehér Pál, Pichier Jóiseí, Stem Károly, Bodía János, Reilhofer János, póttagok : Varga Imre, Munkácsi Nándor, Gyümölcs Lajos, Horváih Lajos, Hocb József, számvizsgálók: Fsiglatok Adolf. Msstery Ferenci. Weiszberger Zsigmond tag arak megválaaztatván s a gyűlés bezáratott
— Fényesen s.került tánezeaUly
zajlott le e hó 25-én a pacsai nagy-vendéglő termeiben, hol a járás és vi-dékbeli uri családok jöttök össze szép találkozóra. Jelen voltak: Baranyay Béláné. Baranyay Ödönné, Baan Kálmánná, Botka Láazlóné, Csertán Emília úrhölgy, Dervarics Imréné, Gaal Miklósáé, Grunner Károlyné, Grunner Er nőné. Kollár Jánosné, Nyáry Kálmánné, Nunkovicb Vilmosáé, Szeotmihályi De-isőné, Szily Dezsőné, ösv. Skublics Sándomé, Toborfy Aladárné, Véssey
László^ úrnők: Baán Ilona, Csertán Ilka, Gaal Aula, Dervarics Györgyike, GrOsner Paula. Eotka Bibi, Nunkovich Vilma és BSzsike, Szily Aranka. Sknb-lics Lincsi és Miczi. Toborfy 0 ga, Glavinii Gizi, Koller Rufi Véssey Mi-czike és Irma urhöígyek. E valóban szép társaság vidám kedélyhangulatát mi sem zavarU, csak a felkelő nap, mtslj elég szerénytelen volt, e napon is a rendes időben untatni magát a pa-csataknak.
A második magyar osztálysorsjáték első hozása néhány nap múlva (február 5-én) megkezdődik és ezért siessen mindenki, kinek még nincsen sorsjegye, ezt megrendelni Legczélszerübb, ha megbízásunkkal Schröder Rob. Tb. bankflz-letéhei Budapest, Károly-kórut, Károly-i Kaszárnya 28.)~ fordalunk, mert ez a czég — melynek éddig mindig nagy mértékben kedvezett a szerencse és 25 évi fennállása alatt már számos millió forint nyereményt fizetett megbizóiaaK — pontosan teljesít mjnden megbizájt.
— Egjházmegyei hlr Méhes Kálmán a kiskomáromi és Humor János a Bzabári plébánia javadalmakba törvényeden beigtatattak.
— Önk. tűzoltó egyleti évi rendes közgyűlésé lesz február 2-án délután a nagykanizsai tűzoltó Egyletnek, melyre nemcsak a működő, de mindennemű
| tagjai meghivatnak. Egyszeramint tiszt { ujitó kőzejűlés is les7, mely fennállásának 25-ik évfordulója alkalmával tör-ténik. Ez az ünnepség mikénti megtartása is szóba jő. | — A Keresztény Jótékony Nőegylet közgyűlését Janda Károlyué íegidősb választmányi tag elnök.ete alatt tartotta meg. miután Zadubánszky La-josné elnök urnő betegsége miatt nem jelenhetett meg. Á tárgysorozat a^. legszebb rendben elintéztetvén, sajnálalát fejezte ki a közgyűlés. Nábráczky La-; josni Dauscha Ottoné és Seregély D-ízső lemondásuk felett. Segélyezésekre 1778 frt foiditutott vagyona 2587 frt 83 kr. Alelnöknővé dr. Tripammer Re-zsőné, pénztárnoknak Sebestyén Lajosné úrnők választattak meg.
— Lapunk szerkesztője hosszabb idő ótabeiegeakedvén, kénytelen még mindig szobájában tartózkodni s igy srámos ügje hiányt szenvedet\'. Elnézést kérünk.
Vegyese
— Biztos gjógjhatás. Mindazok kik ros-z emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásbsn, főfájásban étványhiányban vagy egyéb ba jókban szenvednek, a valódi „Moll féle seldlltz porok" használaU aiul biztos í\'jógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés nsponU utánvéttel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udv. szállítótól Bécs, I. Tuchlauban 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készít mény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Á kereskedelmi minisztérium uiult évben 14110. szám alatt engedélyt sdott az ó-becsei protestáns egyháznak hogy templom és iskola építési czélokrs posta-Ukarékpénztári gyűjtő lapokat küldbes sen szét az országban, bogv kitűzött czélját kőnyöradományokkal érhesse el. E czél csak részben éretett el, mivel sok U-karéklap még mindig nem érkezeti vissza ; nevezett egyház tehát hazafias bizalommal felkéri azokat, kik takaréklapot kaptak és azt m.ndezideig vissza nem küldték, hogy azt .Templom építési alspkezelőségnek Ö-Becse\' czím slatt mielőbb vissza küldeni szíveskedjenek.
— A szerencse kerék. Gazdag és hatalmas, szegény és gyámolulan, öreg és ifjú folyton folyvást hajszolja az állbaut-lan, ingatag szerencsét, melyet pom-pisan eszményit a forgatsg szerencsekerék. 8 eddig mégis külföldről boz-Uk be Magyarországba a legszetzélye-sebb istennőnek ezt a symbolumát; csak a minap kéazűlt az első magyar szerencsekerék ; készitetu Steinfeld G. helybeli bádogosmester; segédkezett benne Fede L lakatos mester és rendelte
-Börge Frigyes oaiUlysorsjátík-főárus, Budapest, Kossuth Lajos-utcza 14.. kinek kirakatában a magyar ipar e legújabb terméke látható. Az emiitett főárat külömben is újítást hozott be, a mennyiben minden sorsjegy vásárid a megveendő sorsjegy számát maga húzhatja ki a szerencsekerékből. Az ajitás minden bizonynyal nagy teuzést fog a közönség körében kelteni. A Kossuth Lajot-utczai föáruda ravasz tulajdonosa különben is sajátszerű szint adott helyiségének, a mennyiben bolthelyiségének falait kárpitok helyeit a mult osztály-sorsjáték nyeretlen sorsjegyeivel vonu b£; a helyiségben naphosszat tóduló közönség ilyképen a falakon teméntelen meghíusult reményt, tzámulaa eltemetett vágyat és óhajt, egész legio romba
1896. FEBRUÁR 1-én.
dőlt légvárat bámulhat meg és mégis-mégjs uj vágyak és óhajok ébredaek benne, uj reményeket típlál és buzgót épít a korábbiaknál magasabb, jóhhiemf szerint kevésbbé lenge légvárakat. Mindenki könnyen logbat kezet a szeren, csévél, hiszen a sorsjegyek ára csak-egész 20, fél 10 negyed i. egytized 2 forint Szétküldés gyors és tüscrét.
— Jüdón a nagyközönség szives figyelmét Dnghváry László hírneves 121 holdas czeglédí gyümölcsfaiskolájának mai számunkban Is megjelent hirdetésére felhívjuk: egyúttal jelezzük azt hogy biztos tudomásunk szerint CJngh-váry Lászió féle gjűmöicsfaiskola tel. p egyike a legmegbízhatóbb gyümölcsfa-csemete beszerzési helynek, honnét hiteles fajú, szép növésű rendkívül gazdag gy&kérzelü életerős csemeiét és vadonczot, kitűnően csomagolva, igen nagy mennyiségben s a legolcsóbb áron kaphatni Igen nagy előnye a faiskolá nak az is, hogy homokos talajon létesült, már pedig általánosan tudva van, hogy a homok tjlajból kikerülő csemete mind.g jobban fogamzik, mint a nehéz, iszapos vagy agyagföldben nevelt. Nagy előnye ezén Iskoiáiuk továbbá mé^ az is, hogy fajiinak legnagyobb részét a a leghitelesebb forrásból: Bereczky Mátétól szerezle be Unehváry László ki meritö nagy árjegyzékét \'kívánalomra bárkinek is készséggel megküldi.
Felelős szerkesztő és kiadó
BÁTORFI LAJOS__
Kiylltér.\')
Se yea-duásztsk 65 krUI. 1« frt 66 srij ■aitarenké t valamint fekete, f-h i t J nis.i H.nneberg-sely-m 35 krtjl 14 , frt 65 krij mít-renként il.il, csikói kocxkásott. miiHátott, damuzt itb (mint- , "E7 240 kü önboi^ minSié; 2000 s.in éi mintázatba stb megrendelt ám postahér éi Timm.nteian a házhoz stállitra misti-kat postaíordnltávil kflld : Henneberf 6 es A kir.udr. száll, selyentgfára Zftrieh-bea. Svájcaba esim.ett le.elekr« 10 kroi U.elexSUpokra 5 kroi bélyeg ragasitui dé Magyar njeirsn irt megrendeléaek pon to-san elinteztetnek
__I
Fabick Tivadar
-mükertész ezennel kijelentem, hogy feleségemnek seükise kölcsönözzön, mert nem fogom kifizetni.
Kronfeld nővérek
folytatják a taaltást a
magyar-, német-, franczia és angol nyelvben. Lak&s: Vasatutcza 891. sz.
*) E rovat alatt kézlottekért nem vállal :V lelöséget a Szerk.
Hirdetések.
6353jtk. 1895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Varga Makar István kiskanizsai lakós végrehajtatónak Varga Makár Károly végrehajtást szenvedő kiskomáromi lakos elleni 150 frt töke, énnek 1893. szeptember-hó 10 tói járó 0*1« kamatai, melyből azonban az 1895. augusztus 7-én fizetett 60 írt leszámiundó lesz, 14 frt 64 kr. per, 10 frt 39 kr. vbaj-tás kérelmi. 10 frt 35 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti vbaj-tási ügyében a fent nevezett kir tvszék területéhez Urtozó, a nkanizsai 3888. sz. tkvben f 718 hrsz. s. felvett t Varga Mtkár Károly és neje Mihálecz Katalin tulajdonát képező 5540 frtra becsült ingatlan az 1881 évi 60. tezikk 156. §. c. pontja értelmében, továbbá a nagykanizsai 4978. sz. tjkvben f 2675. hrsz. alatt felvett 165 frtra, — ugyanazon tkvben f 7708. hrsz. alatt felvett 67 fttra, ugyanazon tkvben f USO. hrsz. alatt felvett 128 frtra, — ugyanazon tkvben + 749 l.c. hrsz. alatt felvett 58 frtri, — mégis a* nagykanizsai 4712. sz. tjkvben t 71749. hrsz. a. felvett 37 frtra is ugyantznn tkvben 1 7730. hriz. a felvett 276 frtra becsült ingatlanok 1896, évi február, hó 27-én 4. e. 10 érakor ezen kir. LvBzék telekkönyvi helyiségében nyilvánol árverésen részletenkintkülön külön eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beci-ár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'lo-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt n.-Kanizsán a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságánál 1895. évi nov hó 13. napján.
gozony kir. tvstéki ilbiró.
XXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 FEBRUÁR 1-fn
Dörge Frigyes
Már a jővé héten kerdödik a*
államtól a millenniumi kiállítás alkalmából engedélyeit
Magyar i Osztálysorsjáték
búzása. — Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben
EGY MILLIÓ KORONA.
Az összes nyeremények teljesen adó- és illetékmentesen és minden levonás nélkül keszpenzben lesznek kifi/etve.
I. osztályú eredeti sorsjegyeket egy egész «O frt egy fél ÍO frt, negyed & frl egy tized 2 frt. _
Első osztályú húzása már 1896. február hó 5—8-ig.
Ajánl és pontosan discretio mellett Dörge Frigyes,
„. „ a Magyar Osztálysorsjáték f¿elárusítója.
4 >
Budapest, Kossuth Lajos-utcza 14. SZ., A nemzeti kaszinóval szemben.
.Megbízható egyének,
kik kereskedőknél, korcsmárosoknál, kávésoknál ismerősök — fizetés alkalmazás mellett egy Bécsi L\'quer-szesz gyárban biztos alkalmazást nyerhetnek, jelenlegi alkalmazásuk közlése mellett.
Emánuel Aliina. Bécs. Tabor-strasse 22.
T
OROK
s SORSJEGYEKET
elvállal eladásra egy párisi bankház megbízottja. Megbízások intézendök
Boskovhs Gyulához
Budapest, Nyár-utcza 7.
2978|tk. 395. Étk. nov. 21-én.
Árverési hirdetmény.
A letenyeí kir. járásbíróság mint tkvi hatóság kö\'.hirré teszi, hogy a kir. kincstárnak Korovpcz Vincze s neje Tót Katalin hodosáni lako-ok e\'l-oi 95 frt 50 kr. tóke ennek 1894 nov 19. járó 6*1,, kamatai 7 frt. 93 kr ihij-tás kérelmi a 7 frt 95 kr. e^uttali költségek iránti vhajtási ügyében a nagykanizsai krr törvényszék (a letenyeí kir. járásbíróság) terűleén fekvő rátkai 443. sztjkben A t 483. hr«. a. ví t-ság köteles ingatlannak KoroveC\' Vincze s neje Tóth Katalint i lelő 226 írtra bec.ílt rés/« továbbá a rátkai 680 sz. tjkvb-n A f 480. hriz. a. ugyan azok tulajdonául bejegyzett 316 írtra bee.ült vált-tág köteles egész ingatlan a rátk.í kő/-ég bri hUánát IS9S. éri február hó 22 napján d e 10 óra kor megtartandó nyilváuos árverésen eladatni fog. r-
Kíkiáliáti ár\'a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*!.-át késjpéazben vagy óvadékképss papírban a kikíldött ke/éhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir járásbíróság mint telekkönyvi hatósággál 189b. évi november hó 22 napján.
NÜNKOVITS kir. aljbíró.
3147 tk 895 Érk. dcez. 9 én.
Árverési hirdetmény.
A letenyeí kir. járásbíróság mint tkv hatóság közhírré teszi, hogy a királyi kincstárnak Gerencsér Lukács letenyei lakos ellen 9 frt 32 kr. tőke eon-k 1894. május 28-tól járó 6»;, kamata 6 frt 40 kr. perbeli s 6 forint 35 krt ezuttali 5 forint 20 krajezár jelenleg kől\'taégek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvény izék (a letenyeí kir. törvényszék) tirületén fekvó a béczi községi 70. sz. tjkvben A | 210;2 hr»!. 21 frt 210 3 brsz. 53 frt 210.4 hrsz. 8 frt, 210^ brsz. 53 frt 210.6 hrsz. 21 frt 21tű hrsz 53 frtra becsült Gerencsér Lukács tulajdonául felvett váltság köteles egész ingatlanok a béczi községbiró házánál 1896 évi február hó 28. napján d. e 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\',-át készpénzben vigy óvad{*5pes pipirban a kiküldött kezéhez leteYni
Kelt Lítenyén a kir. ibirósig m it telekkönyvi hatóságánál 1895 é»i decz bó 11. napján.
NDNKOV1C8 kir. aljbiró.
Eityedül valódi un:;:!
csodabalzsam
TEIEBBÍ A. fiyóoszeresítül,
PKKUR.inA.lm,,.
Ez a balzsam ngy belsölee. mint külsőleg hasin;: 1. még edoig el nem ért liitáiu gyógysxer a tüdő ét mell minden betegségénél, enyhíti á
idült fájdalmakat; 2. kiválóan bajinál torokgycladésnál: 3. , eltávolít minden lázt; 4. meglopőcn gyógyítja a tyomor mindén betegségét; ó. megszüntet mír.don fájdalmat és gy<>-iOitja az arany-eret; «. a kCnnyü szekelest elősegíti és a vért tKztitjii; 7. kitűnően használ fogfájásoknál, a «z^jbüzt megszünteti; 8. ¡6 szer a giliszta ellen; tí. kitűnően használ külsőleg mint gvógyítiszer műiden sebnél; 10. egyáltalán ngy belsőleg, mmt kSlsőleg kétségeién eredménv-nvel használható gyógyítöszer. Csak akkor valódi és hamisítatlan a bal-zsam. ha minden Qvég egy ezüst-_ , , ——— kopaklurT \'Kapsel) van I zárva. a
ho* PrV^^rs.-^^T7 A BTÓgyszertára ax Órajgyal-»ox Pregradában-\' belenyomva. Minden más b^Tim, „__•\' "z «"pakonjujar van lezárva és másként
tartalm^T» WMt«\'t.. ni.nt „Alo«\'\' és chlzez hasonlókat H \'""* - Mm. ,-n «lyuomu balzsam ne fogad.assék .1. tórvén^n * VT?*M * Mftróny alapján
1 «ifK üldöztetnek. A magas kormány
««"rt.\'i »»isonyitvány - • R\' semminemű til-
,"pf •••öobb-
nak btzoi.yult es valódi, mindamellett a legolcsóbb egyetemes, n. psz.-rü házi gyógyszer, majdnom minden kulsö éa belső beteg-

etlep ütóozzám : Thierry A Pregradában, icllett intézni. Ansztria-Mngv..roi>ziijJ bérmentve küldve. 12 kis vagy é
SBUti-lunbrau
bár,„rl.,- p.-.tláll..........
a.pUfi,^ 4r. . koroM.
TJittti 1. p.cnnv, B a valódi aagjol
csodakertöcs
IiHluna én ereje.
Az angol csodakenöcs, melv a legjobb eudménynyel faunáit sz«r a szenvedő emberiségnél a legsúlyosabb és idült bajokban. A sebek gyógyítása ngrszintér. a fájdalom enyhítésében felülmnlhatatlan; — tő-alkatrészét a piros rózsa _rosa oestlfoUa"-ban létező osodaazerü mya«, más kitűnően eUamert 83-^gy anyagok összetételeit ké-
tlilrüf Wjítjwo Ubj. Az angol csodakenöcs használható :
. «yjnackágyasnő mellbajánál, tejgyűlamlésnél. mell-
kemén ved esnél. Orbánc (Szent-Antal «Ize), mindennem« sérelmek láb- vagy csont sebe« illések, sebek. g«nyedtség. dagadt ,i,bak. sőt csonUan ellen ; fité»-, szúrás? 16-, vágás és svz.Mis, sebek ellen. Használható minden idegen részek, a. m. üveg., faazálka-. homok-, szilánk- és tüskék -oltávoli-»sára. Mindennemű daganat, kinövés, pokolvar. ojjaképző-, i »\'" rákbetegség ellen, azemölcs. kőrőmdaganat. hólyae és feldörzsölt lál.ak gyógyításira. Xindennemü égési se-b^k, fagyott testrészek, betegeknél hosszas fekve« ált«! támadt «ebek. nyakdaganat, vét-torlódás, rdlzocás és a gyer-mekeknél elölbrdnló kisebesedéseirí eUen stb. Stb.
Két doboznál kevesebb nem kflidetik; a szétküldés k!
rólag az összeg előleges beküldése vr---------- -\'■ *\'
zközöltotik. 2 tégely csomagolást, szá tes megküldéssel 3 korona 40 fillér.
Ssámos bizonyítvány áll rendeliMasre.
Figyelmeztetek mindenkit hatástalan liainisrtr.invok megvétele ellen s kérem szigornan arr» üjoelni, h<>cj-••\'¡nden tégelyen a fenti véajegy é« céjmek _Thlerry Á Őrangyal gyógysrertára Pragradá-ban" beíeégetva. k. ll lenni eS mindi-n togelynek egj- használati ntasitúsbs. ngvan-olyan jegj-g>cl. mmt itt látható, kelj becsomagol** lenni
Az egyedüli es valódi angol csddakenficsöm Iwmisitói és utánzói, a védjegytörvény alapján, szigorúan üldöztetnek, ne^nngj- e hamisítványok ísmeta-lárnsitói.
tgjedöll körretlen bexzanésl torrá«
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
PREGBADÁBAH, Róhits-Ssucrbronn mellett
■ Öly belvről, hol raktár ;.iiics, tessék a mogrendol.si
KSáuHV^rS ^ *Tá«ysí#rtáráb®^-"
fregra.Ub*i,. UobiU->auerl>ruun aiellett cinn-zni
Az at:sztna-mag>-arorszngi véljegy lujscroia száma 4634
i
MEGHÍVÁS. A Kotori Takarékpénztár Részvénytársaság
NEGYEDIK ÉVI
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1896. évljfebruár «8-lk napján délután 3 órakor üzleiheljiségébeo tartandja, mehre a t részvényesek tisztelettel meghívatnak
A közgyülég tárgyai lesznek:".
1. A közgyűlés megnyitása az eluOk által.
2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése. .
3 A zárszámla beterjesztése s e feletti határozathozatal. Az o.ztalékok meghatáro: ása és a fel-meotvéur megadása.
4. Netáni indítványok.
5. Jegyzőkönyv hitel.sitésére két részvényes tag megválaszlása.
—^»^r^— As igízgatSsé?.
Kotort Takarékpénztár ráazvénytáraaaág mérlege
VAGYON. 1895. deczember 31-én___TEHER1__
<o
SS S8 39
Pémtari naradtány . . ) / \'EriRedméujre Kiadatott ^Váltókra . .
IKStelezür« . Ingó vagyon . . . Tartalékait? betét . .
7T2 1335 ÍIV85 34080 V18
Rétavényalaptöke . . ■ ■ •
Tartalékalap........
Oittalek imolt éri fel oem vett)
Letét . . ........
Betét........i . .
Átmeneti kamat 1896 ra . t . Részvény atiratiai bélyeg taimlán . Vius:et£ámitolt váltó tzimla . . Nyeremény mint otítalék . . . .
frt |kr.
10600 —
Í265 | 69
14 36
1535 89
83779 13
1205 79
2 66
24204 ; 23
1550 79
Kelt Kotorbas, 1895. december \'1: -kr
RáBESSTEIN SAMU t. k. POLLÁK LIPÓT a k KELE OYÖRGV a k.
igaagttó. pénatámok. könyvelő. Jelen mérleg kimnlatátt totetewn átyi^lltak. a fí- ét tujtb ntletl könyvekkel öitzehaaonlitottuk t mindenben msgegjeiúnek találtuk.
Kelt Kottrban, 189« Jtnnir bó.
LÓWE ADOLF a k BERGER MASÓ a k. FI5CHER GUSZTÁV t. k.
felügyelő 6. tag felügyelő k. tag felagjelő^b. tag
VESZTESEG.
Kotori Takarékpénztár részvénytársaság
_ Eredmény számit 1895. évről._
NYEREMENY.
Fkvi ,,":■• , . •j - •. o. é. Fkri !
lapts. ; j . .. . . , ; fn_ tkr. lap se i
14 . 1 - . Betét kaaat taámlácak kin retet: kamatokért 74 5. 15 ;
1« Betét kamatadó.......\' . 177 es 32
11 TSkémtett kamat , ....\'...." 1877 6« 53 ,
19 Vittxletaámitoláai kamat azámláaak .... 1417 3« 54
SI Egyénét adó . 244 25
>6 Tiaati nzetét 1697
SS I.akbír 168
81 Jótékony adakotát . ... 4 _
M Átmeneti kamat tzáml. !S96-ra átmenő 1205 79
36 le a> 1895-re „ 784 89 411 40 T~i
Ingó vagyon azámlának 1ÜJ,. leirátért . . . 24 30
60 Költaég .. ........ 274 81
ÓS Bélyeg illeték . ........ 10
SS Tartalék alap „ ........ »4 SS
Nyeremébyoaztalék .\'.-.. . . , . tr>óo" 78
8022 E
v i .
Réaivéoy átir&taai díj Perkölttég . . . . Kamat jövwietem : .
Keteléli dij . . ■ i
, « Kelt KMorbaa, 1695. december II; :
RáBEKSTEI.V SAMU ,. k. POLLá» LIPÓT » fc KELE GYÖRGY a k.
iganatí. pénatáraok. köoy.eló. Jelao eredmény lafanlát tOaetetaa áttizlgiltak, a fá- ét e.yéta aaleti könyvekkel ÖMsekatonlitottuk. t aaokkal mindenben mege,yt»ónek udAltak
. Kelt Sátorban. 189« január bó.
LOWE ADOLF a. k. BERGER MANÓ ■ k. F1SCEER 8U8ZTAY a. k.
felogjelő b. tag. felfigyelő b. tag. ftlügyeli b. tag
xxxv. évfolyam.
z fi a i
? i\' \\
KÖZLÖNY^
» " -
* »
B í
1
gépg
vá r
VULKANE ,
r ész vé n y-1 á rsa s á g
* *
8
ezelőtt
Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co. Budapest. Bécs.
az elsőrangú maiomépitészeti gyárban BUAPESTEN, V., külső váczt-nt 70
Sürgönyczím: ,G«ijahryBlkki.\\ \' gjkrtatn..k Sttrgönyczim : „öatjihrvulkán"
K taszs* I)VMU^Mk- I nnrvn nnHnn-nnnlr flnnillin OinVl+nn\\*" »•"" "*rb< iiu-hu uibidilBim
laijtnrvmikB i.- g)ariam.»a ountuoycciai. „uutj*
Lüiő-szitpel iflscillír-Sicliter)-
■■ k b lf lllklitl RUT1
»
Gutjahr-tíüüer és „Lengő-szita-
Az órleméuyeket tökéletesen szitálja és osztályozza: — a szitált lisztek tisztik, a der-czék lisztinentések és a (Lírák \'.élesen\' vannak osztályozva; — rendkívül egyszerű kezeié.-; — a szitált lisztnek tisztátalanitása egé szen ki van zírvi; — \' géphez kevés szitabevona
Sóder rzabadalma. gépnek" előnyei:
s;ü.-ége telik; — a gép csekély tért és .csekély eröt igéi nyel; — a gép járása tökéletesen nyugodt; — automatikus üzemre igen alkalmas; — a gép egy egész cylioder- rendszert pótol — a gép munkiképessége felü múlhatatlan ;
*
továbbá:
1896 FEBRUÁR I éa
¡{tiszti tó-
tisztit* és osztályozó-gépnek előnyei; Egyszeri és czélszerü szerkezel; üzem köztien csekély kezelést igényel; a gip sokkal több tiszta dirát állit elő mint bármely más ily fajta gép; ugyanazon gépen a legfinomabb dercsék vulataint a legtfírvibb dar.ik tisz\'ithaiók; munkaképessége rendkívül • nagy; a gép csekély tért igényel; bármely malomban -lényeges üzemakadály nélkül lehet ilyen gépekkel .egv d»ra
tisztítást berendezni.
A nevezett legújabb malmászati gépeken kívül gyártatnak még: rögsziták, tarárok, gabona-osztályozógépek Bob" féle rendszer és mások szerint. .Vulkán\' gabonatisztitó- és kefélösépek őrlöjáratok, gabona, liszt és darafelhuzók szállítócsigák,- dara-, tiszt- és derczebengerek, feihuzógépek és járószékek. Té.g I a g; ár tás t g ép e k Hotop E. hírneves rendszere szerint. ,
Nyersöntvények saját é* idegen minták u\'án, fogaskerekeket géppel formázva , Mindennemű s z era z á m g ép e k fém, fa és kő megmunkálására. Gőzgépek kipróbált rendszer szerint, vizikerekek, közlömü vek (ransmíssziók.)
mm- Kívánatra prospsctusok és költségvetések küldetnek. &
62K3."tk 1895.
árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság, közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. űgyévzség. mint az államkincstár képviselője,\' végrehajtatónak V\'erbovecz József vhajtást szenvedő nkanizsai lakos elleni 20 frt pénzbüntetés. s a még feimeiülendő költségek iránti végrehajtási ügylében a fentnevezett kir. tvsíék területéhez tartozó, a nagykanizsai 6fi0. sz. tkvben f 717 . rsz. s. felvett s 1305 frtra becsült io-
; gatlan 1896. évi február hó 13 napján d. e. 10 órakor ezen kir. tvszék telekkönyvi helyiségéb.-n hivatalból felperesi -Ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a b»csir 10*|#-át készpénzben vagv óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kan\'zsáo, a kir. törvényszék mini telekkönyvi hatóságoál 1895 évi október bó 29-ik napján.
_GÖZONY. kir. tszéki aljbírfi.
és osztályozó gépekjj
Schnetzer Ágoston szabadalma. jS
100-aakéat.
ÓMlmlía-csfli* ioiBr?M elaüása.
Eladásra szánt készlet: 103 legkitűnőbb fajban mintegy 80 000 drb. Csel ték árai: az 1éves gazdag gyökerű, életerős csemeték darabja (azok erőssége "szériát 20 krtól 4« krig.
SI<r> drb 40 k os csemete 1 vagy 100 fajban 38 frt. \'50 . 40 . , 1 . 100 , 36 , 600 , 40 . . 1 . 100 i 84 . 10U0 . 40 „ , 1 . 100 . 3*2 . 5000 , 40, , 1 „ 100 , 30 B Igen nagy készlet van a következő fajokból: (melyekben a kitünőbbnél kitűnőbb korát amerikai fujok nagyrészt bent foglaltatnak) Amadén, Beatrix, Egresi-faie duripcxi Grosse Mignonnc hative, Grosse\' Mignonne tardive, Gyümölcskertek királynője, Honey-vell, Korai Sándor, I. Lipót, Lord Palmerston, (egyenlő a Saint Jóséval), Matelka díjazottja, Mezőkomári duránczi, Olga királynő. Precoce de Cánada. River\' s korai, Rothe may de Brig Síép őrnő. *»£6gi dnrinczija Valparaise, Venus emlője Vezerle-féle korai duránczi, Waterloo, Wilder, Würtenberg király stb. stb.
gGT Tessék árjegyzékei kérni !
Gyomor-
aria-* • cz.elli
"cseppek*
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és ¿Kolánosan ismeretes
házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei:
lelfujtság, savanyu, fribőffőjés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, «válkakhráiasztás, sárgwág, undor fc hányás, gyorgdrcs
szűkülés.
• Hathatós gyogyszerhek bizonyult fejfájásnál. a menynyiben ez a gyomortól származott. gyom\'ortul terhelésnél ételekkel és italokkal, giliszták, mápajok és himor-
Emlitett bajoknál a Jláriaezelll gyoBiereneppek évek ota kitűnőknek bizonyultat a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára haszna lati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg\' ára 70 kr.
Magvarországi főraktár: TArAb gyógyszertára Bndaprst, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláirást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a kenzitö aláírásával fC.Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A ItáráczniH Bfinimi^É ralodian kaphatók-
NAGY-KANIZSÁK : Belus Lajos éa PrT *er Béla gyófysznréezekoél. — BARCSON. Kohut Sándor gyógysxeréssnél.
XXIV. ÊVFQLTAM
ZALAI KÖZLÖNY

A"..
imc, február i-,;,,
2 hid-mérleg-
(megrakott kocsik és marhák mérésére) egyenkint 80 mázsa (4000 íg.) még nj és - használatban, a híres Bugáoyi és Társa czégtól, erős készítmény, vas törzsökkel, vas traverzzel, mérczével és vaskőrtékkcl ellátva, minden nagyobb gyár, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság, község gőzmalom és műveknek, különbeni 100 frt pénzbírság mellett tőrvényesen előirt magyar hivatalos szabályozással, darabonként csak 370 fa rintért (gyáriár 600 frt), továbbá
2 marha-mérleg-
egyenkint 1000 kg, még és nj használatlan kitűnően játszó mérczével és vaskörtékkel, korlátul és lépcsövei ellátva, mindeu gazdászatban és hizlaldában igen szükséges, hivatalosan magyarul szabályozva, ugyanazon elsőrendű gyártól készítve, darabonként csak 140 forintért (gyáriár 225 frt) helyszűke miatti, egyenként 10 évi jótállás mellett eladó: Mérleg és vasbutor-raktár Bécs 1, Seilerstitte 12., az ndvsrba balra. (A hivatalos szigorú felülvizsgálat épen tartatnak)_
; SCHMIDT J. C.
Erfurt.

Magtermelő Mezőgazdasági F ; külön termesztése
0 felséf« a ¿skir udv. izál-litó a Erlnrt Nemetor.zag £ ®
vetőmagvak I»
Ajánlok minden tekintetben valódi és magasjoku csiráké- r pességü vetőmagunkat budapesti raktáraramból. í-
!! Megrendeljek dlrecte Erfurtba lnléíeudők! !.>
Árak 100
Takarmányrépa burgundi
sárga, „Eckendorfi" óriási; henger 18
Tőrös, T . 18
sárga lapos, kerek „Oberndorfi\'- 20
vörös vastag mammot 18
sárga javított óriás olajbogyó 18
Czukorrépa Mimperiai" fehér 22
Takarmány-murok vagy sárgarépa fehér, zöldfejü óriás 30
narancssárga 29
Vóröfhere thuringíai arankamentes 56 Perejefömag ¡nehezebb, angol 22 legnehezebb, olasz 24
fumag-keverék illand» legelők, rész legjobb óinzeal itásban nedves talajra 36 száraz talajra. S5
Angol takarmányrépa (Turnips)
kilogrammonkiat zsákostól.
sirgahusu óriás fehérbusu óriás /
kerek \' Tarlórépa hossza fehér vörös gömbölyű
Télirepcze thnringa;, hegyi Árpa javított gyémánt. .
„Golden Melón"-Zab legkorábbi „Columbos«
valödi .Ánderbecker" ROZS Dyiri Schlareffen (1896 Schmidt j. C ojbóli tenjésztése) 5 kg-os postacsomagokban, minden postaállomásra bérmentve 3.50 nyári thQringiai 16
Káposzta Ta\'&di -.Braunscbweigi\'- 205 (Különösen tömeg-» termesztésre ajánlható ) 5 kg.-os postacsomagokban, minden postaállomásra bérmentve frt 11.
58 42
27 15
.MOLL SEIDUTZ POR
Csak akkor valódiad, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyet és
alairását tünteti fel. A Moll A.-féíe Seidlitz-porok tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyomor- és al-
testbántalmak. gyomorgörcs és gyotnorhée, rögzőtt székrekedés, mijbantalom. vér-telniás. aranyér és a legkülönbözőbb eói betegségek ellen, e jeles haziszeroek évtizedek óta mindig nagyot»t>" elteijedest szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti doboznak I frt e. é.
H amit ita soc törvényileg fenyíttetnek.
v idOLL-FÉLE+FRANChÁI
CEsnEasa^ssn
r
C8ak akkor valödi. ht nre- MOLL a. Mjeeyét • tíint-ti fel éa
—7—---:- «*• ■••l* felirata «noz%ttal van zárva. A Moll-féle frae-
ozla borszesz es se n*v«zete«en mint rájdaloMesillapité bedörisölesl szer köszvény, csuz es a meghűlés egyé . kőTrtkezmétayeio ,1 legiwretesehb népszer. - Egy óno-
zott eredati üveg ára 90 krafozár.
Moll SalicyJ szájvize. ■
(Föalkatrétte ftíolyvavaa izikró.) A mindenaaii uajtmtiliaaal kalSoOieo ío.ta. hlrmelv kom rrrermekek. .i,t fel. nőttek .*ámir.; mert e ..áj.la a fojtk ».n.bl ép.éjét blzto,«;. . ezv.zerMtiad ¿Mter tosfaju elles. - í,y «.II * védj^yével ellát.» iv.g ára : 60 keajazár.
l«91) Fószétkuldes
Noll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállít« által,
Bécs: I., Tuchlauben sz. VUákl ■cgreadeiéiek aapaata Mtaatu.it ■elleti teljesittetaik
.A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. __Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia,,
U
c □
l a a a
a □

o □
,o
s
s □
□ a
NEUSTElN-féle ERZSÉBET labdacsok
E pilalák hasonló készitményekaél minden te kiiitetben feljebb becsfllendők ; mentek minden ártal mas anyagtól, az altestí szervek báláinál legjobb eredmény nyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilalák a
gzóHszoruias
» legtöbb betegségek forrása ellen Czakrozott kfll-tejok végett még gyermekek is szívesen, veszik.
«r Egy 15 pilnlát tartalmazó doboz 15 kr. ejtekerca, mely 8 dobost, tehát 120 pilnlát tartalmaz csak 1 foriat o. é.
Óv\'ö J Utánzásoktól különösen óva-Vdí» . kodinnk Kérjünk határosot-tan Xenslein Erzsébet pilnlát. Valódi csak ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyűnkkel piros-fekete nyomta-tatásban „Szent Lipót- és „Xenftteiu Fülöp gyógyszerész- aláírással van ellátva A keresk-delmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal van - ellátva
MEUSTEIN FÜLÖP
„Szent-Lipothoz* czimzett gyógyszeriára WÍEN, I., Plankengasie «. Raktár Nagy-Kauizsán: BEI.ÜS LAJOS, PRÁGEB BÉLI ERL1CH ARNOLD. gyógyszerész uraknál
rv.
Sömör^ajosokat
száraz, nedvesítő, pikkelysömört és az e bajjal kapcsolatos oly kiálihaUDanul kellemetlen . „bírvlasketést" gyógyit kezesség mellett még azokoak is, kik Sehol sem találtak segélyre. „Dr. Hebra sőmörlrtója.\' Ártalmatlan külsőleges alkalmazás. Ara o. é. 6 frt előzetes be. küldése mellett utánvéttel (levélbélyegek is); mire vám- és postameotes megküldés következik. — Kapható 8t. larlen Drogerie Sáncig (Németország.) 5879, tk. 895.
Férfiaknak!
férfeyenpeségekiíl impolentia a cs. és kir. ¿zab. galvatio villanyos készülékem öoha^zuálatra a leg.
jobb szolgálatokat lesz. mm- Volta*tanár rendszere.
Orvosilag ajánlva. Leírásokat küld borítékban 10 kr. levélj egy ellen. Augenfeld J. elektiotechnikua Wien, IX Türkenslrasse 4.
Vlzgyógyiotézet
Pozaonyban.
Massaga, elektro-theraphia és gyógygymna^ztika stb. intézete, ■r Egész éven át nyitva áll.
Tulajdonos : a Pozsonyi Iparbank. Igazgató orvos : Dr. Schlesinger Miksa
Prospektusokat ingyen és béimentre küld
az igazgatóság.
Az 1896. ezredéves kiállitás alkal- J^ inából :iz államtól engedélyezett
II. Magyar Osztály-Sorsjáték
Kibocsátás: 120,000 sorsjegy 45,007 három osztályba osztott nytreménjnyel és egy jutalomilijjal.
: Húzások .
I osztály I H- osztály I III. osztály
1n»6. lebruár 5-s-iff. | «896. márczlus 11-14 ifc. | 1§96 iurjun 1*-«s-í)s
20 —
Arak az i. osztályra:
1 fél 1 tized 1 huszad sorsjegy-forint
TELJES SORSJEGYEK ÁR VI (mindhárom oszl. érv.): 1 egész 1 fél 1 tized - 1 huszad sorsjegy 60.— 30. — 6.— " 3.—..........forint
10.— 2.— - 1.-A nyeremények teljes adó és illetékmentességet élveznek és minden levonás nélkül fizettotnek ki; a húzások az állami hatóságok felügyelete alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenletében ejtetnek meg
Midőn a sorsolási tervezetet főntebbiekben közzé tesszük, egyuen köztudomásra -iruzittk, hogy a sorsjegyek mától fogva a falragaszokon jelzett elárusítóknál a fenti eredeti árakon kaphatók.
Budapest. 1895. deczembcr 24. QSZlál.V-SOrSf.lték IffilZffiUÓSág.
nyújt az államilag engedélyezett
Minden 3-ik sorsjegy nyer.
11. Magyar Osztály-Sorsjáték
45.007
\'féle SZIN-SZAPPAN
liató^gílaf bejegyzett
védjegy»
igen jól szárított k itünóen tisztit, t-legtakarékosabb a hasznáI atban^
Tisztaságáért és ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szin-szappanok kőzött. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kaphat» a legtabb dela.l-í«le»bet.. K«j,,i„líj. Bajait rfuere : DE-tíKI.LÉR KAROI.V Akadenta o.cj. V
Legn-tyohb nyeremény a le t edvezóbb esetben k a- Y M I I L L I Ó korona.
Az 1. osztály húzása A ii. osztáty húzása A iii osztály húzása
I89S. február 5 -8-ig- 1896. márcz. II I4ig. 1896 május 12- 28-ig
NYEREMEXYTKRVEZET: ^ \\ NYEREMÉNYTERVEZET: NYE11EMÈS Y TERVEZET:
Nyeremény korona korona Nyeremény korona korona Nyeremény koiona korona
1. à 80000 — 80000 1 à 100000 — •\'lOOOOO ljntalomdij 600000 — 600000
60000 - 6O00O 1 60000 - 60000 -s S , ,1 a 400000^ 400000
1 40000 - 40000 1 „ 40000— 40000 [ 1 :> 300000 — 300000
1 30000 - 30000 1 30Û00 — 30000 1 •» 200000- 200000
1 20000 - 20000 1 „ 20000 — 20000 \'jä.a.~§ 1 1 , 100000 — 10000U
1 15000 — 15000 > 1 15000— 15000 s^S-S 2 „ 40000— 80000
1 10000 — 10000 1 t. 10000 - 10000 Il ÏJ 5, 20000 — 4000(1
2 »000 — ieooo a 2 t.» 8000s— 16000 10000 - 5000»
S 4000 - 32000 8 »» 4000 — 32000 ^S^lio , 8000 — 80000
10 2000 - 20OOO 10 2000- . .20000 S.S 34 „ 6000 — 20400»
13 1000 — 13000 13 1000 - ísooo - 100 „ .2000 — 20000»
100 1 400 - 40000 100 400 - 40000 200 ,. 1000 — 200000
860 200 — 172000 860 V"r- 200— 172000 2650 ,. 200 — 5300O0
9000 \'w 80 — 720000 9000 120—r 1080000 22000 „ 150- 3300000
10000 ikkkij össttstl 12ÖS0U0 íoooo itere»«« üsatsen. 164800t) 25007 1JHM.ÍSMT illal«6284000
ÁRAK AZ I. OSZTÁLYRA: TELJES SORSJ. ÁRAI (mindhárom oszt. érv.):
1 eg ász 1 fél 1 tized 1 hnszad , 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad
20-
10- 2 I.— forint
60
30
6-
forint
ajánlja és szétküldi az összegnek előzetes beküldése mellett vagy ntánvéttel
Budapest, Szervita-tér 3,
Sürgönjczim :
lottoheintze, Budapest.
Biztonság szempontjából ajánlatos, hogy a sorsjegyeknek ajánlott levélben való küldése kívántassák és a fenti eredeti ár»k mellett osztálysorsjegyeknél ajánlott levelek portója és nyereményjegyzék dija fejében 25 kr., teljes sorsjegyek megrendelésécél pedig portó és 3 nyereményjegyzékért 50 kr. küldendő be.
Az első .magyar osztáljsorsjáték alkalmival- tisztelt Tevőim között a kővetkező főnyereményeket osztottam ki: 400.000, 200.000, 100.000, 80.000, 50.000 koronásak stb. — -
SflrgOnyczím : LOTTOHEINTZK, Budapest.
.rA
ny omatott llj. Wajdits, József könyvnyomdájába« Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA. 1896. február 8-án.
Btó/i Bettii úr: u mt . . . S fn — ir Fél «vre . . . J fn 10 kr Negveslévre . . . 1 fn ti kr. Kije. izán 10 kr. HlKOKTtSEE b taiuiM p«tUerW 7, aáwxluof 6, « nindea további torén 5 kr.
syilttThbes
pet\'t toronként 10 krért tétetnek
kirdeuun «1 kr. íttumü
XXXV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közleméay Bátorfl Lajos szerkesztő-kiadó Derére czimzetten Nagj-Kanizsára bér-mentre intézendök.
Bérmentetlen lerelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok r issza nem klldftnek
A d agy kanizsai „Ipar-Testület", .a nagy-kanizaai Délzalai Takarékpénztári . önsegély zó szövetkezet^; a .Kotori takarépénztár részvény-társasé*", a .oagy-kanizsai- és galambokiönkéntes türoltó-egyUt", a .nagy-kanizsai kisdednereló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanitói járáskör", a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet", „o.kamzsai «r. jótékony nőegylet", .«szegények tápintézete", a .katonai hadastyén egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai külválasztmánvának hivatalos lapja
HETENKINX EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TA RTALMlTüETlLAP.
Ir. Wiutici tyili viliit- ét kiz ikUtaingji Bimttir.__
.Xolrlalii,
A rendezett taná<-su várostjk az 1868-ik évben is még az 1848. XXIII. és XXIV. t.-czikkek alapján a városi polgárok sorából választottak polgármestereiket, a kik a városi közigazgatás és törvénykezés élén állottak. A polgármesteri állásnál a. hivntalképesség értelmi (jual ficátióhoz kötve nem volt. Még akkor nem volt az 1883 :1. t.-czikk megalkotva, mely a polgármestertől ügyvédi oklevelet kiván. Így történhetett meg. hogy Nagy-Kanizsa város polgármesterévé egy kisiparos választatott meg. a ki azonkívül, hogy fontos állásának betöltésére elégséges iskolai képességgel nem bút, a magyar nyelvet is törve beszélte, mert németajkú volt. E felett botránkozott meg a IV-ik gymnaziális osztályú 14 éves tanuló ifjú igazságérzete. Hírlapi czikkben tiltakozott az olyan veszedelmes irány ellen, hogy valaki komoly tanulás, alapos tudás nélkül foglalhasson el olyan hivatali állást, a mely egy népes város kormányzati ügyeinek veretésére volna hivatva.
Meglepó az a helyes \' felfogás, az a komoly hang és érett megfontolás, mely ebben az elsó hírlapi czikkben nyilvánul. A hazaszeretet meleg tüzének szent lángja, a tudományért való lelkesedés világa sugárzik ki a kis kezdő iró ezen elsó nyilvános hírlapi szerepléséből
Dr. Wlassics Gyulának IV-ik iskolás tanuló idejéból. 14 éves korában irt ezen elsó irodalmi művét érdemesnek tartjuk itt az akkori szerkesztői megjegyzéssel
együtt egész terjedelmében közölni. Ez a következő:
Sóhaj.
Nagy-Kámzsa, február végén. 1S6S.
Ha valaki, ugy én vagyok, ki figyelemmel kiférem városunk mozgalmait, akár a politika, akár a tudomány terén, a valahányszor egy oly eszme vaio-ul, mely városunkat minden tekintetben emelheti, dobog szivem s mintegy azt súgja fülembe: „ N\'agygyá lesz varosunk, erőssé szép hazánk.-
Orolók, mondom nagyon örülök, ha látom, hogy városunk majoritása felfogja. ! s mintegy előtte lebegni látja azon három nemes czélt, melynek valósítása az ember föladata, t. i. az igaz, szép és jó értéke-; sitése. örülök, ha átlátja, hogy csupán a tudományos qnalificatio az, mely kiemel-; heti az embert, emberrel a várost, várossal a nemzetet az élet mindennapi i koréból, azon pok-zra juttatja, hova illó, I hogy minden európai nemzet jusson.
Vessünk egy pillantást a nemzetek jelenlegi rultnrai állására, hasonlítsuk össze hazánkat a többi müveit nemzetek hazájával, kétségkívül felsóhajthatunk: „Nagyon hátravagyunk " Oh, de igaz. nem csoda, hisz anyagi javainkat, mely tevékeny emeltyűje a szellemnek, nem a magyar, hanem Hachok és Sebmer-lingek rakogatták ládaüókjokba. mindazon-állal nagyon téved az, ki elégséges ok- | - nak találja a hátramaradás ókori eszmé- i
jét pengetni azért, mert 16 évig uyög-; tünk, nem tehettünk többet, elég az. mi kell több. stb. Oh, téred, nem kell-e inkább most, minden erőnket megfeszítenünk. s küzdve küzdenünk azon állásért, hova illő, hogy egy „Isten ostora", egy „Árpád-, egy „Korvin Mátyás- unokája í jusson, nem kell-e azért az eszméért har-czelnunk. hogy „Legyen a magyarnak hazája, oly bazája. melyre minden önzés , nélküli honlikebel büszkéo tekinthessen 1 vissza." De ismét ne gondoljuk ám azt. hogy csak fegyver, kard és ílven eszközök vezetuek bennünket a ezélhoz. Oh nem! tudomány, művészet, iparlendület , azok, melyek kiemelnek bennünket a sárból, hova mind önmagunk hibáiból, mind a balsors vaskeze által sújtva estünk: nézzük csak a hajdani Kóma nagyságát, váljon mi tette azt oly eagygyá. kard-e vagy tudomány? Karddal csak egykorúit
tudta lebui\'Kselai, de szellemi míveltsé-gével minket j<, a XK. azázad. cjasws-musát is legvóíse.jTehát eddigi soraimból az tűnik ki, hogy tanulnunk kell.
De ismét tudjuk azt hogy minden tény eszköz, melylyel czélt akarunk elérni, tanulunk remény fejében, hogy egykorou tudományunkkal gazdagítsuk a hazát, pótoljuk tudósainkat; igen ám. de ha nincs méltatva a tudomány, nem karolják fel azt. ki hosszú éveken. keresztül küzdve ínséggel, magát a tudományokban képezi, s ha mint szakképzett szülővárosába szolgalatot teendő visszajó, azt a keserű tapasztalatot kénytelen venni, hogy a nép zászlóján azt hirdeti: „Sem kell törvénytudó, nem kell diplomái ¡kos."
Ily körülmények között csüggedni és reményét veszítenie kellene a tanuló ifjúságnak. s nem csoda, ha már is találkoznak oly szülók, kik ugy gondolkoznak, czélszerübb azon pénzmennyiséget, melyet gyermekeik kiképeztetésére, fordítanak, kortesek közé vinni, gyermekeikkel demagóg szerepet \'játszani, általak oly eszméket hirdettetni, melyek a nép szájirénck tetszenek s a népszerűséget megszerzik: azonban bízzunk abban, hogy az alkotmányos fogalom ezen kinövéseit a hon atyjai belátva, oly törvényeket alkotandnak. melyekkel a népnek ezen vészteljes irányát fékezendik s üdvös népnevelési intézetekkel megismertetik a néppel az alkotmány s a szabadság fogalmát, de bizon egyszersmind népünk jó\' hzellemében is, mely majd idővel megérve, belátandja. hogy nem igaz s üdvhozó irány volt az, melyen haladva, a szájaskodó c-leonok az izgatás gyújtó szavait hintették keblébe.*)
Az elsó kísérlet sikere mán számos czikke jelent meg a lapban Oláhfi Gyula név alatt. Mikor pedig az 18f>y. évben az V-ik osztályban a budapest\' piarista gym ázium tanuluja lett. onnan már saját nere alatt dolgozott a „Zala Somogyi Közlöny"-be.
Ezekről a szép időktől melegen emlékezik meg a mostani ouJtus-
*\' Hozzuk e házába- .sóhajt-, hoztuk főkép azért, mert. szerzőben «ép tehetség nyomai lát-,nn ilt. ■ e téren tok szépet enged sejtenünk. Szolgáljon buzdításul szircs megjegyzésünk,\' hogy további erikkeinek fs készséggel nyitunk lapunk-bzn tért. <zerk.
miníster maga is a „Fővárosi Lapok" szerkesztőjéhez irt s e lap egyik mnlt évi számában megjelent levelében. Jó izű humorral mondja el a szerkesztőhöz irt ezen levelében, hogy az akadémia üléseiről már 15 éves korában hétfői leveleket irt a „Zala-Somogyi-Fozlöny-nek s ezt most ismét levélben irja meg a szerkesztőnek, mert: „Most már egy levéllel több vagy kevesebb, az mindegy.. ,"
Czélzás ez azokra az olcsó vicz-czekre. melyekkel némely lapok a cultusminister szakadatlan levelezése felett élczelódnek.
Ezek az élezek nem találnak, íliert azt bízonyitják, hogy a vallás- és közoktatásügyi miníster a tudományos és társadalmi mozgalom minden mozzanatára kiterjeszti éles figyelmét. Sem elégszik meg a nagyobb szabású, nagyfontosságú ügyek elintézésével, hanem foglalkozik a minotiózus dolgokkal a legapróbb részletekkel is. Van saját nézete, egyéni felfogása, önálló iránya még apróbb dolgokban is és azt maga akarja végezni, nem szereti másokra bízni. Ez a lángeszű embereknek közös jellemvonása II. Frigyes, a Rákóeziak, II. József, I Napoleon mindent magok akartak végezni és rengeteg levelet Írtak. Ilyen volt az igazságos Mátyás király is. a kísajátkezüleg irt leveleivel az akkor még világi hatalom felett rendelkező pápát is akárhányszor megleczkéztette. Wlassics Gyula azokkal a kiviezczelt levelezéseivel. a melyeket folyton minden irányban ir a ministeri székből, egész kulturális mozgalmat ébreszt, egész közművelődési missiót. tölt be. A kezdeményezőket átiratban üdvözli. Jótékony egyleteket. társulatokat, tudományos tes-
tületeket levelekben buzdit. Minden üdvös mozgalmat felkarol, támogat, elősegít. Minden irányban serkent, biztat, ösztönöz, lelkesít, természetes tehát, hogy sokat levelez. Ez a buzdító levelezés azonban a cultu-rális haladás iránti lelkesedés természetes nyilvánulása, a mi szellemét. egész lényét áthatja s a mi egyéniségénél már tanuló ifjai korában is jelentkezett. Ne zavarják tehát a cultusministert azok a kis ártatlan apró csipkedések, melyek folytonos levelezéseit kisérik. azért csak irjon szakadatlanul továbbra ! is haladjon a maga utján feltartóz-hatlanul jövőre is. lelkesítsen minden irányban ezután is. Levelei egykor nagy sulylval biró becses adatokká fognak válni Magyarország culturalis fejlődésének történetében.
Mint gymnáziumi tanuló az V-ík osztálytól kezdve szorgalmas látogatója volt az akadémia és Kisfa-ludv-társaság üléseinek, a színházi előadá-oknak. Az ülésekről jegyzeteket csinált, azokról levelekben referált, a színdarabokról kritikákat irt különböző lapok hasábjain.
A „Zala-Somogvi Közlöny\' 1369. 32 számában: ..Lelkesen üdvözli Zalamegve müveit közönségét, mely felkarolva a népboldogító és alkot-mányórzó eszméket, egy oknyomozó történelmi társulat megalakításán fáradozik."
Általában mindig rajongó szeretettel csüng hazáján és nemzetén. Mindig nemes szenvedélyét képezte a történelmi emlékek összegyűjtése és Megőrzése Részt vett a bécsi magyar egylet által 1871. április 30-án-- Bécsújhelyen rendezett emlékünnepén. az ó indítványára gyűjtötték össze és rendezték a magyar
TAftcn
A falu titka.
Mint a* élet, mint a virág
Virnlt még a tavasz-féleo, S őszig immár elherradott, Letették a sírba szépen.
Mi lelhette, mi bánthatta ? - - -v
Nem panaszolt fájó okot;-Jó anyja sem tudta szegény : ügy felelt, hogy sitt, zokogott
Találgatták.....ám csak annyit
Mondhatott el akárhánya, Hogy ő volt a falujának
Legszegényebb, legszebb lánya
Elsiratták, eltemették,
Sötét felhő Siállt az égen ; Csak a falu gazdag feje Neín indult meg ily szegényen.
Pedig az a két kis harang
Nem vert soks szomorúbban: Mictha bánat huztá v^tna
Sairszaggató fájdalomban. _v. -
Knltak napok. — egyik aztán
Arra vetett búi világot, Hogy a gőgös gazda fia Egyetlene halni vágyott
Halai gyászos temetőben,
Hol levelek hnliadosnak; — , Megrepedt »fit, tépett remé ny Siiján a sxép liliomnak . .
SafUő támad áj hantokon,
Őszi szellő, búsan siró, — Szállt a falon zúgva-bógra: Szegény lett a gazdag biró.
• HAJGATÓ 8ÁND0R.
Utazás Ős Buda várába.
Kovasóczy aram Kassán megkapta a fermáot Köprili Mohamed pasától, a nagyvezértől, melyben az állott írva, hogy a halhatatlan Allah növelje hosszura élete árnyékát a nagy padisah hűséges kezesbirányának: a hitetlen gyaurnak, — de siessen fői Buda várába, a keleti birodalom aranyos kulcsába. a próféta fényes előházába Abdi pasához, mert különben nyakára ereszti az egri őr&éget. Azok a jaocsárok, spahik pedig nem igen értik a tréfdt.
Nossza erre jó Kovasóczy uram kiadta mindenfelé a parancsot a ké szüléire. Nagy sürgés-forgás támadt ekkor az ur parancsára. A nehéz társzekerek nyikorgó tengelyeire mázsaszám kenték a szolgák az avas hájat; emeletes, pihés dunnák, puha párnák bélelték ki az ekhós szekerek belsejét. Könyörtelenül öldösték a szakácslegények az apró marhákat és a közeli nyirest kopaszra tarolták az apród fiuk a sütő nyárikért. Súlyos vasládákat hurczol-tak elé a, hajdúk; azokban vanoak a nagyasszony ruhái: selyem szoknyák, gyöngyös kötények, ingvállakt>p&szomá-nyos fokötők, nehéz aranyláocsok, fülönfüggők, kösöntyűk, derókszoritó arany-piatok, kirakva dúsan ékkővekkel; magas sarkú karmazsin cüpellők, leteremtettézve ezüst pikkelyekkel, arany-Bujtással gazdagon. A pincemesternek is meggyűlt a dolga; a jóféle hegyalji mázslást korsókba, kulacsokba fejtette, ugy helyezte el parázs széaa közé a
saroglyában, gondosan betakargatva gyé kény nyel,\'nehogy az uton baja essé* a melegtől.
És elinduláuak nagy kísérettel Buda várába, Abdi pa-ta fényes sziae elé. Négy napon, négy éjszakán keresziü ment a csapat, haladtak a rakott tár-szekerek. Nem érte ugyan őket az uton semmi baj; de eltörődve, fáradtan értek a Dana pesti partjára, ahol órák-hosse&g vesződött Kovasóczy uram az örméoy kufárokkal, mig végre megtudtak egyezni, hogy az örmény a túlsó partra szállítsa a társaságot. Ivr szereacs^sen meg is történt miodea baj nélkül, csak. egy vezetékié ugrott a Danába, msgijadve valami bolond lövéstől, mely az Isten hegy felől elhangzók.
Végre nagy bajlódás után a vizivá-* rosi bástyaréteken keresztül valósággal főimásztak Bada várába, ahol az ut-czákon éléak, mozgalmas élet folyt örmény, arab kalmárok zagyva lármája, alkavása verte föl a bazárokká átalakított boltbelyiségekben a tompa viszhangot, mesetnondó fellah-k ülaek az utcza sarkokon és mondják el a mesét a három péri-ről, vggv adják föl a tar lálos Kérdéseket, melyek fölött vígan kactag a szakállas bég, a darra kurd, a mosolygó spahi; sőt m9g-megáll a nap-féoyes időben egy egy, bő salaváriba bujt, sürüo lefátyolozott asszooy is, kiket vizsga szemekkel kisér pár lépésnyire a sárga arczu eunuch.
Amoda tovább kaczér rátartisággal kínálgatja a piláf«* az anatóliai asz-
szony és fürgén siklik ki a jancsár ölelő karjai közül. Nehéz a levegő, a mint elterjeng benne a rózsa-olaj kábító illata, melyet lármás hangon kínálgat a vén georgiai. Hu ez nem tetszik, itt az .édes aörbeth; vagy akár gyöngykagyló, yagy gyauroktól elrabolt fegyverek, nyeregtakarók. Van miben válo-gatni. A mecset karcsú minaretjéből aláhingzik a müezzin elnyújtott éneklő szava: ..Allah il Allah, rasul il Allah!" És a mint főikelnek a földről a kelet felé leborult hivők, ide veri a gyönge szellő a szomszédból a guzlicza zümmögő hangját, mely mellett a hurik és bajadérok kelletik magukat észbontó tánczaikkal a lebujban lebzselő katonáknak. A másik utczában kigyóbüvö lők mutatják \'tudományukat; düböngő dervisek keringenek őrült-sebes forgással, hogy mikor lihegve, eltikkadva összerogynak, fölkeltsék a járó kelők figyelmét.
Vig kedvvel, nem törődve a háborús világgal, dalolja végig a széles kedvű csausz a maga uótáját:
Sü gelir taslardan,
I Karse-ki jamaclardao, Tozln\'nma bá örejim 0 suagnllu saclardtn.
• i (A vis jön a kövekről. Szemközti hegyoldalról ; Nadrágszárhoz kapcsot kötök Ama pnha hajakból.)
Kovasóczy uram éi Zsuzsánoa asz-szony, kiket nyomon követtek a hajdúk, kábulva, elfáradtan bámulták a eziagaz-
dag képet, melyet Bnda várának utczái, házai és az a mozgalmas élet, mely azokon folyik, — nyújtottak. Dehogy is gondoltak ők ebben a pereiben Abdi pasára és szigorú parancsára, mikor ímhol az asszony megrakhatja a társzekeret keleti csecsebecsékkel-
íme, ezt a kort, melyben a Kelet uralkodott ott. hol világverő hollói Mi-tyás vésett örök emléket a-magyar dicsőségnek a történelem maradandó lap -jaira; ezt a képet; mely a kelet uralmának haldoklása volt Buda 7árában és melyben a müveit Nyugat kulturáját elölni igyekezett az ozmán terjeszkedési vágy: ezt a kort, ezt a .mozgalmas, élénk képet fogja elénk varázsolni az a buzgó törekvés, az a hazaűas lelkesedés és munkásság, melyet irók, művészek, műépítészek fejtenek ki, hogy létrehozzák az orsz. kiállítással kapcsd-latosan, a budapesti állatkertnek e czélra szánt óriási területén .ós Buda-várá"-t, ugy a mint azjállott harmadfélszáz évvel ezelőtt, összes épületeivel, félholdas mecseteivel, tarka népességével és ennek szokásaival.
És ha jó Kovasóczy uram szépunokája, bármily távol lakozzék is a szép fővárostól, kedves, élete párjával útra szándékozik kelni, hogy ezeréves hazánk gyönyörűen kifejlett fővárosa és nemzeti fejlődésünket, dicsőségben, tudományban erős haladásunkat bemutató ezredéves ordzágos kiállitásuuk mellett megtekintsék .ős Budavárá\'-t, hogy milyen volt akkor, mikor jó Kovapóczy
L&punk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXV ÉVFOLYAM.
alai közlöny
1896. FEBRUÁR 8-án.
történeti ereklyéket, hogy azok az utazók által egy csoportba össze-\' gyűjtve legyenek szemléihatók. Ott látható a pallos. melylyeL Zrínyit és Frangepánt lefejezték. .Mátyás királytol számos ereklye és egyéb magyar történeti tárgyak. Már eddigi rövid minisztersége -alatt is főkép magyar nemzeti irányban szerzett magának elévülhetlen érdemeket. Jellemző a mai közállapotainkra. hogy a ..tanügyi bácsik" éppen erről az oldalról intéztek ellene támadást, mikor ünnepelt Írónkat. Mikszáth Kálmánt, idegen ajkú iskoláink számára 100 gyakorlati irányú magyar szó összeállításával bizta meg.
E lap 10-ik szántában "szitíházi kritikát ir a ..Házasság gőzerővel" czimü bohózatról. . Clericalis lapjaink — írja — kétségbeesett hangon szólnak SzerdaWIvi Kálmán e fordításáról"......nii nem szeretünk jezsuita kalap alól beszélgetni. hanem őszintén kimondjuk, minden clausakr nélkül, hogv sikerült bohózat."
E mellett a politikával is foglalkozott és \'mint markírozott Deákpárti az akkori ellenzéki Cserná-tonv lapjáról így ir:
..E héten jelent meg Cserná-lony lapja, az ..Ellenőr." E héten látott napvilágot, de meddig fogja azt látni, nem tudom ••
És a fiatal politikus nem is volt rossz próféta !
A laptól azonban, ugy látszik, egy cseppet sem fél. referádáját ezzel végezi: ..Különben az isten éltesse!"
Mintha csak azt akarná mondani: nem tesz nagy kárt.
Az akadémia éí Kisfaludy-társa-ság ülésein mar a tagoknak is feltűnt a gyermekarezu fiu. a ki az előadottakat folyton feszült figyelemmel kiséri. folyton jegyez és minden ülésen jeien van. Thaly Kálmán volt az első. a ki egy alkalommal oda ment az irók háta mögött szerényen meghúzódó gyermek. ifjúhoz, vele beszédbe eredt, tőle neve és viszonyai után kérdezősködött.
Ettől az ¡dótól veszi kezdétét.az az ismeretség, a mely Wlassics Gyula és Thaly Kálmán között csakhamar kölcsönös becsüléssé, mindinkább bensőbbé vált. később pedig bizalmas barátsággá fejlődött. Ez a viszony a két államférfiú között különböző pártállásuk daczára is még mindig fennáll és parlamenti szerepléseik közben is a figyelmes szemlélő által észrevehető.,.
A kurucz negyvennyolczas Thaly Kálmán a cultusminister első költségvetését is csupán azért szavazta meg. mert a cultusminister személye iránt bizalommal viseltetik.
Általában a mostani kultusminis-ter az ellenzék előtt is — nem a néppártról szólok — rokonszenvesnek látszik. Legalább nekem ugy tűnik fel. hogy az ellenzék őt nem támadja azzal a kíméletlen heves-
uram ükapja járt benne Zsuzsanna nagy-asszoninval és feli hajdúival: bizony a csapat bízvást elmaradhat mellőlük; a társzekerek tengelyei tovább száradhatnak a kocsi-szinbea: a pinczecokot is otthon lehet hagyni, — csak az ünneplő ruhákat nem.
Az órcsapatok pihenhetnek békén, mert ba Kovasóczy uram egyszerűen levél ntján a bndapesti Hungária szállodában levő .Millenium atOSsi és ellátási vállalat* nál annyi részvételi jegyet rendel meg, amennyire szüksége van. azzal beleül a család a vonat egyik kényelmes fülkéjébe és a vasnt rövid pár óra alatt felröpíti a székesfővárosba, ahol a jegyeiért te jei ellátást kap ott, a hol i akarja (senki sem fogja korlátozni, hogy hol lakjék, b«l étkezzék,) megtekintheti a nevezetteaségeket, az országos kiállítást és kitűnően mulathat ,ös Budaváriban.\'
KATONA IMRE.
mint rendszerint az egyes mieistereket támadni szokta. Jelen voltam a ház karzatán, mikor Apponji Albert az „isten béke" feltételeire vonatkozó emlékezetes nagy beszédét január lő-én elmondta és tanuja voltam annak a pompás jelenetnek, mikor a nagy szónok beszéde végén oda fordult a fiatal cultusministerhez és a várakozó szemekkel ránéző ministernek ezeket mondotta: ..És az igen tisztelt vallás- és közoktatási minister urat arra kérem, hogy azon üdvös reformok körébe, melyeket ő tárczája keretében már eddig is dicséretes buzga-lommal kezdeményezett és kezdeményezni fog. az olvasás reformját is vegye fel" Ezzel Appon\'yi -Albert az ideális gondolkozású államférfiú és Magyarország legnagyobb szónoka, a kor-tnányelnököt, a ki a béke érdekékében irt karácsonyi czikkéből szerinte a sorok között hibásan olvasott. oly módon igyekezett megvágni. hogy a cullusminister ..dicséretes buzgalmának" elismerést, jövőbeli reformtörekvéseinek pedig bizalmat szavazott.
Azokról az időkről, mikor az akadémiai üléseket mint kis diák látogatta, a következőket beszéli a mostani cultusminister a „Fővárosi Lapok"-ban:
..Thaly figyelmeztetésére egymás után tüntettek ki megszólításukkal — jól emlékszem — Ipolyi Arnold. Toldy Ferencz. Tóth Lórincz édes szavakkal biztattak, hogy ók már régen észrevették az én jelenlétemet az üléseken, hanem ezentúl ne a térdemen irjak. hanem üljek a hirlaptudósitók asztalához . . "
Hogy a Vl-ik iskolás ifjú nevével már a történelmi irodalom terén találkozunk, azt a Thaly Kálmánnal való gyakoribb érintkezés befolyásának kell tulajdonítanom. Ebben az időben ugyanis-a zalavári apátság törtéi^éból veit közjogi politikai iránya tanulmányt irt a „Pesti Napló"-ba Ugyanezt a tanulmányt később tagiographiai tudományos értekezéssé átdolgozva és kibővítve a „Századok" közölte, melyet abban az időben Thaly Kálmán szerkesztett. Ezt a tudományos értekezést Thaly Kálmán sz r-kesztői megjegyzéssel kisérte.
Minthogy ebben az értekezésben sajnálattal konstatálja a szerző, hogy a zalavári apátság levéltárából a Szent-István korabeli magyar nyelv emlékek elvesztek.\' a miért azonban nem az apátságot teszi felelőssé, hanem a törők hódoltság pusztításainak és fegyveres küzdelmek viszontagságaínak tulajdonítja, ezért a Magyar Állam" mégis megtámadta. A sajnálkozásban czéízást vélt látni az apátság, mint hajdani hiteles hely kezelési eljárására. „Szúnyog a pyratnison" feliratú czikkben harsogott a sajnálkozás ellen, s a támadast azzal fejezte
be : .....ajánlva Thaly Kálmánnak
és\' nyiladozó kegyenciének."
Ez a támadás azonban sem a történelmi tanulmány hitelének, sem az iró személyének nem ártott. Neve az írói világban kezdett ismertté lenni és mikor a gymnáziumi tanulmányok bevégzése után egyetemi joghallgatónak beiratkozott, már az írói körökben otthonos, ismert nevü iró volt.
Jogi tanulmányait & budapesti egyetemen kezdte, de két évig hallgatta a jogot a bécsi egyetem n is. Joghal Ugató korában folyton munkálkodott az irodalom terén is.
Már mint cultusminister Írja a „Fővárosi Lapok" szerkesztőjéhez intézett levelében, hogy pesti gym-názista korában: „Abba a házba kerültem, melyben Beöthy Zsolt lakott Ö már akkor — mint érett-
ségire készülő ifjn — beszélyeket irt. írói körökben otthonos volt, Elvezetett engem "ifi az akadémia üléseire . .."
Mindezt csak-azért idézem mert ebből kitűnik, hogy Beöthy Zsolttal is korán megismerkedett. Bizony — közbevetőleg legyen mondva — eljár az idő! Az akkori "Beöthy Zsoltnak ime most, már a fia is, a 3 Kázmér szerzője. hírneves iró. Hanem hát azóta Wlassics Gyula is nagyot haladt. Mikor — in illó tempore — Wlassics a bécsi jogegyetemre került, akkor már Beöthy Zsolt az „Atheneum"-ot szerkesztette. Ebbe a Beöthy Zsolt által szerkesztett „Atheneum -ba dolgozott legfökép színházak, képtárakról, kulturális kérdésekről, széptani és művészeti dolgokról, egyszersmind rendes levelezője volt az 1873-iki bécsi világkiállításról. Számos történelmi müve jelent meg a „Századokéban. ezenkívül több budapesti lapba irt világkiállítási leveleket és szini kritikákat.
Már ekkor birtokában volt az európai nyelveknek. A német nyelven kivül otthonosságot szerzett az angol, olasz és franczia nyelvekben, a mi annyiban vált reá nézve lon-tos körfllménynyé. mert ez tette számára lehetővé az idegen források közvetlen tanulmányozását. Ez által sikerült elérnie azt a sokoldalú képzettséget, tágabb látkört és széleskörű tájékozottságot, mely öt az európai modern miveltség magas színvonalára emelte.
Már jogász korában, főkép pedig egyetemi tanulmányainak befejezése után. nagyobb külföldi utazásokat tett. Megfordult majd minden~euró-pai államban. Kiváló előszeretettel látogatta a galleriákat. Drezdában az ifjn tudós lelkesedésével szemlélte a drezdai képtárban Rafael hires festményét. a\'Siitu-si Mádon-jtft és a többi hírneves festmé-i^eket.
Általában .külföld! utazásai alatt mindig" a Szépművészeti culturális és társadalmi intezmények ragadták meg kutató szellemét.
Sokszor halljuk emlegetni, hogy a nagyszülők többet engednek kis unokáiknak, mint az édes szülők édes gyermekeiknek-. Mennyiben való ez. mennyiben nem: a felett nem vitatkozom. Nem kutatok a lélektani motívumok ulán sem. de ezzel kapcsolatban constatálom magát a tényt^ hogy kitűnő dolga volt Wlassics Antalét Gyula tttfl&k az iskolai szünidők tartama alatta nagyszülőknél, a kik falun. Nagv-Radán laktak.
Nagy-Rada. Orosztony. Szabar egymás mellett fekvő községek. Határaik, különösen az utóbbié. Zalavármegye legszebb vidékéinek egyikét képezik. Egyik oldalról hullámos bortermő hilmok nyújtanak változatos" kép .-t, mig a másik öl-dalon beláthatlan síkságon tárul ki a hiros „Szalavölgy" szingazdag pompája Ha ezt . a szénatermő rétség óriási zöld szőnyegét a szabari hegygerincz balatoni oldaláról látjuk : szemünk a végtelen rónaság távol ködébe vész. A hol a firna-mentum ófiás mennyezete a komoly Balaton tó ragyogó tükrére borul, ott a hatalmas víztömeg remegő délibábja X levegő kékes szürkésé gével nyomtalan összofoly. Lehetetlen a csodálat elragadtatása nélkül szemlélni ezt. a megkapó, fenséges képet, s a ki ezt csak egyszer is látta. az.sohasem tudja azt többé elfelejteni. Nem lehet szebb énnél a classieus világ sokszor megénekelt hires Tempe vőlgve Olympns és Ossa között Tessa-liában.
Ez a költői vidék volt kellemes otthona a váresi kisdiáknak a nyiri szünidők tartama alatt.
í I
A kies vidék tóldmives népe is szép, erőteljes és értelmes. E között az értelmes, vagyonos nép kőzött idők folytán ma már legendaszerü alakká vált a hajdani élénk városi kisfia, a mint apró kis póni lován bejárta a hullámos határt, vagy a falusi kispajtások közé vegyülve, rendezte a kési unokákra is átszálló gyermekjátékokat, melyeket a tudósok kor- és mivelődéstörténeti jellemző adatokként szoktak figyelembe venni.
Évek jöttek és" multak azután. Mindinkább ritkultak a falusi kirándulások s a hajdani kis pajtások ma a köségi önkormányzat élén állanak, a hajdani városi úrfi pedig a korona tanácsában teljesiti Magyarország culturális fejlődésének nehéz feladatát.
Semmi sem jellemzi jobban Wlassics Gyula európai szélesebbkörü világnézetét, a kóznapiságon tul emelkedő magasabb felfogását, s az adott helyzet befolyásától független önálló gondolkozását, mint a pályaválasztás kérdésének megoldása.
Mindig vasakarat, a lelki eró bámulatos megnyilatkozása, s a közönséges lelkek színvonalát messze túlszárnyaló geniális szellemi képesség szükséges ahhoz, hogy a világba lépő fiatal ember önálló gondolkozással, támogatás nélkül, saját erejéből törjön pályát maga számára bizonyos magasabb czél felé. bizonyos magasabb ideál elérésére. Köznapi gondolkozás, középszerű szellemi képesség nem rendelkezik a saját erejéből való emelkedés törhetetlen erejével.
A természeti adománynyal megajándékozott geniális lelkek mélyén szunnyadozó .saját erőt" rendszerint a társadalmi állással, az anyagi viszonyokkal való elégületlenség. vagy nagy lelki rázkódtatassal járó egyéb életviharok korbácsolják fel a szendergő kényelem tétlenségéből.
Az előkelő állás, a vagyoni előny, a családi összeköttetés kényelmes lépcsőin hiányzanak a „saját erőből- való emelkedés rendkívüli jelenségei.
Ilyen rendkívüli jelenség ritka példájával találkozunk Wlassics Gyula emelkedésénél.
A mint már emlitém, Wlassics Gyula szüleinek egyetlen gyermeke volt.
Mikor e sorokat irom, áthallatszik irodámba saiát egyetlen három éves kis fiam panaszos sírása, mivel anyja, az egyetlen gyermek difteritises torokgyulladását orvosi rendelet szeriut maró folyadékkal fecskendezi* Ez alatt a kétségbeejtő szülői fájdalom óriási súlya alatt, ez aiátt a halálos aggodalom közvetlen hatása alatt tndom elképzelni azt a remegő gondosságot, azt az,-aggódó figyelmet, melyek között Wlassics Antalék az ö egyetlen gyermeküket, a -virgoncz természetű, élénk szellemű kis Gyula fiokat felnevelték.
A szülők vagyonosak voltak ós előkelő társadalmi állást foglaltak el. Az apa, Wlassics Antal, mint diplomatikus ügyvéd, kiváló jogász hírében állott Zalamegyében. Mint törvényszéki bíró, majd mint tör- < vényszéki elnök nemcsak vagyonánál. de hivatali állásánál fogva is a megye előkelő társadalmi köreihez tartozott. Az anya, Börzsönyi Mária, ritka szépségű barna nő volt. Magas mőveltségénél és kedves modoránál fogva a vidéki társas élet központját képezte. Mindez bizonyítja egyrészt azt, hogy Wlassics Gyula, mint vagyonos fiu és egyetlen gyermek, teljes kényelem közt nevelkedett, másrészt azt, hogy mikor a kiváló ifjú a jogtudort diplomával szülőmegyéjébe vissza jött, a vagyoni helyzet, társadalmi állás és családi összeköt-
tetés minden előnye felett rendelkezett arra nézve, hogy szülő megyéjének élére álljon, s a megyei kormányzat vezetését genialitásá-val. európai miveltsegénél és jeles képzettségénél fogva átvegye.
Édes atyjának a régi megyei élet tradicziói közt felnevelkedett vidéki gentrinek ez is volt az óhajtása. De Gyula fia ezért a rend-szerinti sablonért nem tudott lelkesülni. Az emelkedés ezen kényelmes utjat nagyon köznapinak találhatta, mert semmi hajlamot nem érzett magában arra. hogy a kínálkozó előnyöket magához ragadja és emelkedéséhez kényelmes lépcsőkűl kihasználja. Az ő lelke előtt, ugy látszik, cgv magasabb ideál varázs alakja lebegett. -Elfordult a nagyképűsködő olcsó népszerűség kecsegtető kilátásaitói. A komoly munka, a hosszú küzdelem fáradságos útját választotta. Kényelmes támasz nélkül, saját erejéből rakta le azokat a lépcsőfokokat, melyeken keresztül küzdve emelkedett, s életczéljinak magaslata felé akadályokon keresztül a maga számára pályát tört.
Igaz. hogy az ifjú pálya választását a szülői érett ész, az apai tanács és higgadt tapasztalat befolyásolja, de Wlassics Antal az okos ember mivolt lelkével meg tudta érteni Gyula fia magasabb ideálját. Egyeticn fia eddigi fejlődésében nem érte csalódás. Nem volt oka a fia által választott irány belyességében kételkedni. Bizott az ífju géniuszában, mely eddig sem hagyta el. Nem ragaszkodott tovább a saját óhajtásához Engedte fiát a küzdelmek utján a maga által választott irányban haladni.
így lépett Wlassics Gyula saját választása szerint arra a pályára, melyet a gentri osztály némely korlátolt gondolkozású tagja „beam-ter pályának- nevez.
Pedig véralkatában és szokásaiban nyomát sem találjuk a száraz bürokratizmus zárkózott merevségének.
Nem komorságra hajló, hanem vidám természetéről és derű t kedélyéről volt ismeretes niár ta nuló korában
Nem tért ki a nyilvános széni\'-lés alól sem. ha arra alkalma volt.
Már IV-ifc iskolás korában a tanuló ifjúság által adott fáklyás zene alkalmával ő tartotta az üdvözlő szónoklatot az ünnepelt igazgató tanárhoz.
♦Folyt, köv.i
Gondot szülik fljyelmebe
A legmagyarabb Jöherczeg, Jói tej 6 Jensége védnöksége alatt álló .Első biztosító intézet katonai szolgálat esetére," tt melynek igazgatóságában legelső főuraink s közéletünk számos kitűnőségei foglalnak helyet, újólag megmutatta, hogy mennyire szivén viseli a biztosító közönség érdekeit. Illetékes helyről arról értesítenek ugyanis bennünket, hogy a mondott intézet biztosítási módozat.íi közé egy uj díjszabályt vett Jel, a melyet nem ajánlhatunk eléggé minden gondos családapa figyelmébe Ezen díjtáblázat alapján gondoskodva van arról, hogy a biztosított töke a Jel-gyüjtött tetemes osztalékokkal együtt az ifjúnak — ha katona lett — bevonulása napján, ha pedignem soroztaiott be legkésőbb 24 évére fizettetik ki, ugy hngy az első esetben le van a szülők válláról véve azon anyagi gond, a melyét a fiuk védkötelezeltsége okozni szokott, mig a második — 6e nem soroztát 6 n — esetben a tanulmányok folytatása esetleg valamely polgári élet pálya megalapítása van lehetővé téve.
FolytaUa a mellékleten.
Maliik itt a .Zalai KizUfey\' 1896. évi f+nár hfc g-fci S-fc azaaáhaz.
xxív ÉVFOI YAM
f\\
ZALAI KŐZLÖNT
1896. FEBBCiR S-án.
Cwi családi- érét- |
teket fag Ukái ininaaxm fitt gyer-nmbekkel biró szülő megvédem, ha az „EUö btztontó intést tatonai aolgáiat e*etére" tagjainak srrába
lép. E tekintetben J^lviUgontásml
tsxotmn taolgái t iap sserkesziAségc
Oly vtegbizható. t<igas ismeretséggel nmietícező urak a kik oz intézet képviseletéi át ¿hajtják vermi, ugfan csak a szerkesztőségbe* nyernek tájékozás* \' .
Végül méc jelentütjük, hogy az
ELs:\' biztosiig intézet katonai szolgála! esetén\' mini lOshanxn intéz-ru&q összes tiszta nyereségét áü-.n-dfxm tagjii javára Jortütja, az intézet vezetésénél tehát minden anyagi érdek ki tan zárva. ^
A Uiépén feltételek tudvalevőleg a Lehető legszabadelvüebbek.
Az intézet központi igazgatósága Budapesten, Erzsébet tér 1 szám alatt van.
Hagy Kanizsa. ¡896 február 5-én
Kedves bará\'om !
A „Polgári Egylet^ február 2-iki évfordu.ójának ünnepé« már évek óta rendesen megszoktam jelenni. Ez idén is abban részt veendő, elkészültem reá, s volt "egy kis alkalmi tószt is már nálam - készet\'étben. — de szokásom szerint; csakis ideáliter mert a versiek tulajdonképeni ki faragása általam csak már a helyszínén szokott eszközöltetni, természetesen jól, vagy rosz-szu: : a mint a hangulatom ©¡vackor hozza magá»al !
Ámae .L\' homme proposé, dieu dis-posé !*\' — mert az egyszer csizmadiát fogtam nemcsak a verssel, de még az ideával is! olyan calamitásba sodortattam, ugyanis kérlelbetlenül az év-fordulé délutánján. hogy szó sem lehetett arról, miszerint szobámat, kivált a késő esti órákban — e: hagy hassam 1 meg lévén támadva nagymérvű catha-ralis «ffectió és hirtelen támadt torokfájással 1
Hogy tehát most már az „idea* kárr«a nem vesszen, utólagosan
kidolgozám a thémát, melyről "t. L az egyleti banqnetten be37élni akartam — természetesen versben ! és el is küldöm azt ezennel Ne ked oíy kéréssel hogy ezt. ha már lapunkban hozni jónak nem látnád is — közöld kérlek azzal, kit Leginkább érdekel, t. i. a derék és lelkes háznagy Sebestény Lajos úrral !
Az utólag kifaragott vers ime itt következik:
H» »
A m i 1 1 e n i n m r a Eredeti jellegében Lészec kiállítva
Akkor abban fedve: foglal A Polgári Egylet És szobrot erdemei itt, Tagy Dísze* emlékkönyvet!
Egylet, mely szilárdon áll, több Mint félszázad \'óu — És a nemzet coltorá\'is Érdekeit óvja.
Egylet, melyet demokrata Irány hozott létre. — S ez az irány meg u marad Benae évről-évre.
Egylet, mely a nemzettel -a Szabadságharc* alatt, S utóbb nehéz időkben is Bátran előhaladt.
MelCÓ. hogy az ezeréves Nemzeti Os&epea - v
ütradandó emléktáblán Képmásolat legyen!
gr. haliak «1 ¿at Budapestre >.
Égy scáp emlék lapot. S récsfik rá az e g y 1 • t mcltját, S mindent mit alkotott !
És bixzak mag b áznagyunkat Hogy ert létesítsed Seb «»tény Lajos háznagyot Az Istea éltesse !
— A rers igy ér véget — Adja Isten, hogy j Asr-.aj «s e ré rmtí
TO BOLY -VIKTOR-
Zala varmegye ujeoczfzasi -tervezete 1896
A nagykanizsai járásban ujonczozás március 2, 3 , 4-, 5 én Polgári elnök : Hertdendy Béia vármegyei bizottság tag. Polgári orvos: dr. Mangin Káreiy kir. tanácsos, vármegyei L főorvos.
Nagy-Kanizsa városban ujonczozás márczias 6, 7-én- Polgári elnök : Cser-un Károly alispán. Polgári orr*: dr.
Bekflldetett
MtOgin «áTífly kir. tacáesfts vármegyei
t főorvos.
Ar aleó-leoórai járásban ajonczozás axígczmt 10- II.. 13, 13., 14-én. Polgári elnök: Hajós Mihály, vármegyei bizottsági tag. Polgári orvos dr. Mac «in Károly fór. tanácsos, vármegyei t Cőorvo*.
A zala-egerszegi járásban ujonczozás márczius 16Z 17. 18, 19-én. Polgári «W>ök: Csertin Kiroíy {«hspán Polgári orvos: dr. M&agin Károly kir. taaáeso?, vármegye] t főorvos.
Zate-Eger^zeg városba* ujosczozds márczius 20., 21-éo. Polgári elnök: Csertán Károly alispán. Poigári orvos: dr. Mangm Károly kir. Ucácsos, vármegyei t főorvos.
A zala-szeiit-gróihi járásban njonczo-zás márczin? 23^ 24., 26 án. Polgári elnök: Kozáry Aurél vármegyei bizottsági tag. Pjigari orvos: dr. Manem Károly kir. tanácsos, vármegyei t főorvos.
A sümeghi járásban ujonczozás már czius 28. 30., 31-én és április 1-én. Polgári elnök: Gyömőrey János vármegyei bizottsági tag. Pd!gári orvos: dr. Maogrn Károly kir. tanácsos, vár mecyei t. főorvos. /
A tzpoiczsi járásban ujosczozáe április 8., 9-, 10., 1U lS-án. Pd.géri el nök: báró Pateáni Géza vármegyei bizottsági orv. Polgári tag: dr Mangia Károly kir. tanácsos, vármegyei L főorvos.
A keszthelyi járásban ujonczozás április 15., 16-, 17.v 18-án. Polgári elnök : Csertán Károly alispáo. Polgári orvos : dr. Mangin Károly kir. tanácsos, vármegyéi L főorvos.
A pacai járásban ujonczozás április. 20, 21-, 22-éo. Polgári elnök : Bara-cyay Ödön vármegyei bizottsági tag ! Polgári orvos • dr. Háry István tb. fő- I orvos és járásorvos.
A letenyei járásban ujonczozás április 24.. 25., 27-éa. Polgári elnök: dr. Hauser Jáoos vármegyei bizottsági tag. Polgári orvos: dr. Hajós Sándor járás-orvos.
A perlaki járásban ujonczozás április 13., 14, !5„ 16.. 17-én. Polgári elnök: dr. Taboly Gyula vármegyei bizottsági tag. Polgári orvos: dr. Bőbm Sidney járási orvos.
A csáktornyai járásban ujonczozás április 20, 21., 22. 23n 24-, 25 én. Polgári elnök: dr Toboly Gyula vármegyei ^.^xsági tág. Pelgár; orvos: dr. Mar^ic^Károiy kir. tanácsos, vármegyei t. főorvos.
A novai járásban ujonczozás április 27., 28., 29-én. Polgán elnök : Derva-rics Jáoos vármegrei bizottsági tag. Polgári orvos: dr. Háry István tb. fő orvos és járásorvos
A .-orozásra feibivott áilitás kötelesek száma az egész vármegye területén az •lsö korosztályból 4.309 a második korosztályból 2 580, a harmadik korosztályból 1.976, vagyis 8.865.
zasságot, ugy nem lesznek héaastársak
és több ilyen kitakadásokat zndit az aayakönyvi hivaUl ellen, ezt igazolhatom akár 20 tanával is.
EbMi látható, bol alkalmazzák a kénvszert és -erőszakot.
Nagyon szép és üdvös volna,| ha Horváth Honor tisztelendő atya a jegyeseket vallási szempontból felvilágosítaná, csakhogy nem teszi, inkább meggondolatlan tettével a feleket bőrtönbe akarja jottatní. — mert hiszen, ki a fél azt mondja: ,Ez nem házasság, ezt éa annak nem ismerem el," "vájjon ezen kijelentés nem-e olyan - törvénysértés, mely büntetést von maga után.
JÓ lesz tehát az ilyen izgatásokkal abba hagyni, minthogy czétt ugy sem ér vele, mert ha már az anyakönyvvezető a jegyeseket házastársaknak kijelentette akkor azok aláírják a jegyzőkönyvet vagy nem, az teljesen jogér vejyes. igy tehát ha oly nagy bün volná a polgári házasságkötés: azt a bűnt aláírás nélkül is elkövették.
Ebbői téht£ láthatja a tisztelendő ur, hogy tudom m.it írtam és éa tulajdonképp »n nem is ő rá vonatkozólag Írtam, hanem hagy a közönséget megóvjam a kellemetlenségtől, tudván azt, hogy Krisztus Urunk azt mondta: ., Add meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené,* miért is kár volt olyan tűzzel-vassa}/\'nekem rohanni, mert ha ő nagyra is cseperedett, azért nem áll jogában senkit sem eérteget n;, mert tudhatja, hogy az üres kalász is nuxasabb a telt kalásznál.
Továbbá azzal sem törődöm, bárminő hivatalos elnevezést használ reám vo uatkozó>ag. mert engem az a tudat vigasztal, hogy ugy vallásom, mim a köznap érdekében csak jót teszet, uem mint Horváth Honor tisztelendő atyai k:nek pedig hivatása v<jlna.
Tanácsára vonatkozólag pedig megjegyzem, hogy tőle tanác ot el nem fogadok. mert olyan ember, akinek tettei vallásával és állásával homlok egyenest e.ienkeznek az tanácsot nem adhat senkinek, de nem ay^L lei^^seky tenni, mert jói UhioJIHkJ litigantes tertius gai
JUK ISTVÁN
HJ r e t
m
— A Egylet közgj ülése
A .Polgári Opet* e hó 2-án tartotta tlO-ik évi rendes ki Ferencz einők számban \'megjelen közgyűlést határozatképesnek nyilváni totta és felkérte Knortxer György titkárt a választmány jelentésének megtételére. A választmány jelentéféuek első része az .egyesület fináncziális és ad-ministraconálisügyeit foglalja magában: áttérve a statisztikai adatokra; jelenti a választmány, hogy az évfolyamán belepett 20 rendes és 2 kültag; kilépett, elhalt, illetve eltávozott 19. rendes és 6 kültag; maradt az, év végével 324 rendes és 41 kültag. — A könyvtár a lefolyt évben 109 frt 25 kr. értékű művekkel gyaraplttatott — A választmány 10 ülésben intézte el az egylet administracionális ügyeit Az évi zárazájnadáí és mérleg Klein Mai-ton ar egylet ügybuzgó pénztámoka által kellő időben elkészíttetvén, ez a számvizsgáló bizottság beiyaslő záradékával ellátva a közgyűlés elé terjesztetett. és a választmányi jelentéssel kapcsolatosan helyeslőleg jtudbmásul vétetett. A szigorú tárgyilagossággal megírt jelentésért Knortzer titkárt a köz gyűlés lelkesen megéljenezte. A mérleg az egyiet tiszta-vagyonát 24062 fonalban tünteti ki. — A tárgyalás alá került és elfogadott folyó évi költségvetés szerint 8030 forint bevétellel szemben 7235 forint kiadás irányozta?ott elő. A tagsági járnlft maradt az eddigi: a rendes tagok 10 frtet, a pártoló tagok 5 frtoi fizetnek évenként
— Kisorsoltatott a következő 10 kötvény 362, 408, 450, 385, 90, 363, 590. 596, 184 és 412. melynek mindegyike 20 forinttal beváltsuk. — Beterjesztetett baboss Láraló ügyvéd, egyleti tag a könyvtári szoba és könyvtár ügyében tett indítványa, mely »ott azonban a közgyűlés napirendre tért.
— A megejtett választás eredménye a következő volt: Beadatott összesei 78 szavazat; megválasztanak : Elnök dr. Beatxik Ferencz, alelaök gelsei Gnt-mann Vilma?, titkár Knortzer György, ügyész Szaíay Lajos, háznagv Sebes-tény Lajos, könyvtárnok Dobrovics Rezső, gondnok Epeijesy Gábor, pénz táraok Klein Mártoa; választmányi tagok: Bogyay Ödön, Danis Kálmán. Fajcs Lajos, dr. Pacbinger Alajos, Grűahat Henrik, Sümegi Kálmán, Ke!-.
J\\
A műit számban igazán meglepetéssel olvastam, hogy Horváth Honor tisztelendő ur levelében a kritikus, jogtudós, farizeus éa bobócz szerepét jatezra, olyasmivel vádol, mit én nem mondtam és ahelyett hogy védelmezné magát, eddigelé is már elkövetett sok bűneit még hazugsággal tetézi. — pedig nincs megengedve seukinek, hogy palam pablice j hazudjék, annál kevésbé egy szt Ferencz-rendi szerzetesnek
Én is gorombáskodhatnék vele, de nem teszem, nem pedig azért, mert vallásom iránt nagyobb s eretettel viseltetem, mintsem az Isten igéjét hirdető egyéniségnei a közönség előtt guBy-szavakkal illessem és egy eltévedt juhért nem akarom az egész nyájat elítélni, sőt inkább azt szeretném, hogy azt az eltévedt jahot fcajtask az akolb^ Áttérek tehát a dolog lényegére. Horváth Honor tisztelendő ur védelmezi mígát az izgatás vádja alui és pedig oly uevetaégesen, hogy ő neki a törvény tdja meg a jogot az izgatásra, én pedig mivel ezt nem ismerem el, engem tudatlannak vádol, holott megnyugtatására mondhatom, hogy jobban tudom a házassági törvényt mint ő Igaz, hogy kifejti, miben áll az ő izgatásaidé ezen védelme nem más, mint kiczifrázott ; farh-eusí szavak, csert hogy a köznépet | nem ugy világesitja fel, aual írja, hanem « oly félelembe ejti őket hogy a legnagyobb rész vissza riad a házasságtól. ! el mondván az anyakönyvi hivatalt pokol ! nak, koi a népet mindenféle rosszra és ; vallástaiaaságra kényszerítik, hogy ugy nasztja vissza őket a jegyzőkönyv aláírásától, hogyha aláírják, akkor nem esküdteti meg őket, sem psdig a tení-p\'.omba többet be nem ereszti, — azt mondván nekik, hogy ne ismerjék ei házasságnak és ha ott kötik meg a há-
ler Mátyás. Kovács Károly, Járvás Mihály. Míltéayi Sándor, Vécsey Zsigmond, itju Oszterhober László, Piihál Ferencz Svastíts Károly, Szommer Náthán, dr! Szűcs Miklós, dr. Tripamtner Rezső Verner Ferencz; számvizsgáló bizottság: Triparamer Gyula, Gogl Lajos, Fehrentbeii Gusztáv, Fagyas Lajos, Székely Tivadar. A Táiasztás "kihirdetése után ir. Bentzik elnök köszönetet mondott ajL iránta ujabban is nyilvánult kitüntető bizalomért és a közgyüiést bezárja.
— Gyáazhlr. Többször szárnyalt már az a hír, hogy Kalivoda JácW volt letenyei gyógyszerész n^eghait, ő maga czáfolta cieg nemrég is, h^gy Meran-ból hazaérkezett Most azonban szomorú való, mert a család által kibocsájtott gyászjelentés szerint január 31-én, 50 éves korában, boldog házasságának 21-ik évében Budapesten elhunyt A családját hón szerető, társadalmilag éléDk, tevékeny férfin elhányta iránt mély részvéttel vagyunk Béke hamvain !
— Hadas U án egyleti közgyűlés. Gróf Batthyány Lajos fiumei kormányzó ur Ó nagymél;ósága védnöksége alatt álló nagykanizsai katoaai hida>tyán-bete^jegélvezési és temetkezési egylet folyó évi február hó 9 éo délután 3 órakor sajat helyiségében tartja évi rendes közgyűlését melyre a t rendes, pártoló, d-isz- és tiszteletbeli tagok tisztelettel meghivatnik. Tárgysorozat: 1. E nöki és titkári jelentés. 2. Számvizsgálók jelentése és ezzel kapcsolatban az évi számadások beterjesztése.
3. Áz üresedésben levő főparancsnoki és zászlótartó tiszti állások betöltése.
4. Xetáoi indítványok. Jegyzet: A netán! indítványok a közgyűlés előtt 3 nappal az elnökkel írásban közlendők.
— Nagy idők tanuja Január 19-én kisérték örök nyugalmi helyére Lend-vay József nyugalmazott zaiakoppányi körjegyzőt. 1848—49-iki honvéd tizedest. A nagykanizsai főgymnásiumban 18 éves Korában mint 6-ik osztályos tanulót érte a szabadságharcz kitörése
ö^i^tanulótársával honvédnak állt a szabadságharczot, az oroszok inváziójáig, TTÉce* esett Keservesen emiékezeit vissza agg^^ában is a sok koplalásra, amzt eVBnr fogságban szenvedniök kellett ^^Bfv napon si-k«űlt néhányad magaTaí szerencsésen megszöknie s nagy űM^l-bajjal szüleihez visszatérhe\'et \'Ab faiubac az osztrák megszállók so^^^eresztűl csak ugy jathátuk át. hogy a gazdájukat felkérték, hogy trá-
_____mintha trágyát vinne
fÖ dJSP1^— »^BFki őket a faluból, ki is a három menekülőre szalmás trágyát halmozva szállította át őket az eiienség sorain. Haza érkezése után segédtanító lett Homok-Komáromban majd kántortanító előbb Récéén, utóbb Zala-Kop-pányban, meiy utóbbi helyen 1872 ben körjegyzőnek választották meg s mint "iiyen a község tagjainak osztatlan szeretetét kivivta. Pár évvel ezelőtt nyűg dij£a vonűlt, mig hosszas betegség után január 18-án elhunyt s másnap nagy részvét mellett kisérték örök nyugalmi helyére. Beke poraira!
— Gyászhír. A csáktornyai áll. s. köz«, polgári fiu és leányiskola tantestülete mélyen megrendült sziwel tudatja szeretett kartársának Weress Dé-ne«r polg. ifh segédtanár araak hosszas szenvedés után. élte 29 ik évében, történt gyászos elhunytát A boldogultnak földi maradványai folyó hó 31-én. d. u.
3 órakor fognak a kath vallás szertartása szerint örök nyugalomra helyeztetni. Á gyászistenitisztelet február 1-én, reggeli 9* órakor, fog megtartatni. Csáktornya, 1896. január hó 30-án. Áldás és béke porain ! A polg. isk tantestülete.
— Névváltoztatás Hirschl Salamon és Rezső nagykanizsai illetőségű és it-tsai lakosok vezetéknevöket ,Hűvös®-re. — Kartschmaroff Sándor nagykanizsai ille\'cőrégű Fogásban Boszniában állomásozó cs. és kir. 48-ik gyáogezredbeli ezre<iórvos vezetéknevét „ Kanizsai\'-ra kért változtatását a belügyminisztérium mégengedte.
x- Koszorút pótló adomány . Folyó évi" január hó 29-éh elhunyt Nagy Zaígmondné szül. Langsfeld Laura úrhölgy kegyeletének jeléül koszorút pótló adomány fejében adakoztak : Nagy Zsigmond. 5 frt, Spitz Lipót és neje
4 Ért, Spitz Aranka k. a. 1 frt, Nagy Mór 2 frt. Nagy Jakab és neje 2 frt, dry Vándor és neje 10 frt Deutsch Jó zsjef 2 frt. Lukács Gyula 2 frt, Weisz Ferencz éa neje 2 írt, Goldschmidt Jakab 2 forint Cbevra Kadischa Nagy Kanizsa
— Dr. Bereczky Viktor m. kir. nagykanizsai törvényszéki jegyzőt az igazságügyi miniszter a X-dik fizetési osztály első fokozatába léptette elő.
— Ónk. töfoltó egyesületünk\'^foz-\\ gyűlésének érdekes lefolyásáról lapnak
jövő számában referálunk érdemlegesen. . — Csáktornya város birájává Vran-csics Károly volt megyei fószolgabiró választatott meg.
— Eljegyzés. Schwarzenbetg Károly mérnök Vrborskóról jegyet rá tott Scbvrarz Angéla kisasszonynya Alsó í^mboruian.
— A nkanizsai mnnkasképzó egyesület e hó 1 én rendezett .Jelmez Es-télye,\' az eddigi mulatságok egyik legsi-kerű tebbjének mondbstó. A fesztelen jókedv, amely mindvégig ott uralgott, a szebbnél szebb jelmezekben megjelent hölgyek tündérországgá varázsolták a Polgári-Egylet dísztermét és soká de nagyon soká feiedhetlen marad m;nd-azok előtt, kik ezen estén jelenlétükkel az-s^gyesület vigalmát megtisztelték- — A re^geii órák vetettek véget a mulatságnak és mindegyik ama sóhaj kíséretében távozva onnan: „Jövóre találkozunk:6 A jelen volt úrhölgyek névsora. Aner Mariska, Bódis Gizella (baba); Uiau nővérek, Brnlier Ida, Rorschítzky Mariska (törőknö), Beyér Kamilla (Csáktornyáról), Dakász nővérek Deuísch Kardin, Darcsák Mariska (tündér), Dobos Vilma. Engei Mélám i^parasztleacy) . Fehér Ilka, G-erocs Mariska. Glesinger nővérek (babák;. Goidberg-r Karoiin, Goldfinger Gizella (éj), Heucz. Gizella (spanyol vadászaő). Hentz Vilma (czigány-leány). Harangozó Mariska (magyar-leány) Hirschel nővérek. Heisler \'Regina Heisier Etel, Hamburger Hermina. Hirschel Flóra (czigány leány). Jakitseb Paula (Galambokról) Kolarits Böske (matróz,) Kolarits Margit Ko-váts nővérek. Kováts Mariska, Kaán nővérek. Klein Roza és Gizella (Zala-várról), Kornge Teréz (t>aba) Krausz nővérek, Koronczy Jioaa (menyecske), Katnmer Anna (magyar leány) Lengyel Hermina (Kaposvárró1),. Lidit Eaima (paraszt leány) Ladislaa Roza (pórleány), Lővinger Mariska. Mautner Berta (török leány). Mauiner nővérek. Magyar Ma riska. Miklós Róza. Monár nővérek, Ofenbeck Rozina, Reich Etel (Vácróí), Ribner Roza (babai, Rozs nővérek. Radó Janka (Budapestről) Rosenfeld Francziska. Rozs Mariska, Stein Lotti (bécsi mosónő) Stein Karoiin (töröknő). Stettler nővérek. Stocker Marinka. Szidi és Juliska. Szatnik Fanni (hit. remény és szeretet), Szélig Szid: (.oláh leány i. Szett-v ler Mariska (rózsabimbó). Schre;ber nővérek. Tachauer Juiiska, Torar»* Mar;ska, Tornán Juliska. \' Tersztenyai^^ivérek. Weisz Ilona tcz.g&ny leány.) Weisz Szidika Weliscb Berta \\j»iras2?leáay). stb. — Az első négyest 108 pár tán-czolta. Feiű fizetni kegveskedtek: Ko\'nn L Lajos 1 frt. N. N 1 frt 20 kr. Kovács Miháiy 1 frt. Rothoaan Béla 1 frt, Rosenthál Jakab 1 frt. Fischl Lajos 1
) frt ifj Stern Mór 1 frt, L. Tóth Lajos 1 frt. Szabók Szakegylete 1 frt, Fehér Pál 1 frt ifj. Wajdits József 1 frt. Hein f Mihály 1 frt Szépe Boldizsár 1 frt \' Fitos Imre 1 frt Komor Gyula 1 frt, S^abó József 50 kr.. Kaufmann N 50jcr., Kovács József 50 kr.^^i. Ofenbeck Ká-roiy> 50 kr.. Matbea Károly 50 kr. Rosenfeld Lajos 50 kr., Scbranz Lsjos 50 kr.. Németh Gvala 50 kr., Haiva-^ Frigyes 50 kr. Bicza János 56 kr.. Fili-. povits Nándor (Csákt) 50 kr.. Weisz I Izidor 50 kr. Biró Ferencz 30 kr., ; Hirschl N. 30 kr. Keller Gyula 30 kr.. Ballinger Ferencz 30 kr.. Nikitser József 30 kr. Schless Antal 30 kr.. Stánitz József 20 kr.. Szélik N, \'20 kr.. Kreisler Jenő 20 kr. N. N. 10 kr.. Szalay Mihály 10 kr.. Dattler István 50 kr. A szíves feiöifizetöknek ez uton mond köszönetet a rendezóség-
— Posta- és távirda-kiadói vizsgát ■ tettek le kitűnő sikerrel íretter Mariska j és Knausz Juli=ka kisasszonyok január ; 31-én a nagykanizsai kir. posta- és tá-• virda hivatalnál.
1 — Letört virág. Dr. Szigetny Károly kir. törvényszéki és önk. tűzoltó-j egyleti orvos 7 éves Kornél fia elhunyt, Möy részvét nyilvánult a szülők fájdalma iránt. -
— Deák-haagverseny Csurgóa A csurgói úgynevezett deák-konczert mindig a vidéki elité bálok közé tartozott s hogy valóban az is, az bebizonyult most febr. 1-én. Maga a műsor és az előadás művészi nivón állt a tetszésnyilvánítás minden szám után erősen nyilvánult. de legkivált Székely János VIII. oszt. tanuió monologja és-Eagel játéka tetszett előbbi midőn a ,Gyává-\'t adta elő valóban párját ritkító ügyes alakításával s szép orgánumává\', midőn a jelen volt hölgyek közül sokan szemeiket törülgették t- e sorok .írójára is oly hatással volt hogy már szorölni érzé torkát és a könnyeket alig bírta visszafojtani. Ügy öt mint ké»őbb Engel Guidó tanárt szűnni nem akaró frenetikus taps jutalmazta. Enge: hegedűn adott elő egy magyar ábrándot zene-
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI K ö Z L ö N Y
1896 FEBRUÁR 8-án
■kísérettel, a nála ismeretes művészi precizitással, mely után valósággal tomboló tetszészaj nyilvánult, ugy hogy még egyszer ki kellett lépnie a pódiumra s eljátszani a gyönyörű ábrándot. A táncz fél 11 órakor vette kezdetét s jártuk reggel 5 óráig olyan szűnni nem akaró kedvvel, hogy azt hittük, soha se lesz vége. Ilyen, jókedvű fiatalság messze földön nincs mint Csurgón s a rendezőség figyelme a hölgyek Iránt feljegyzésre mé-tó. Kotyi bandája is kitett magáért. legkivált a csárdások alatt, melyeket egy -egy huzamban óráig tán czoliunk fáradhatatlanul és igazán „csak szívesen*. A lányok egy felejthetetlen kedves éj emlékével távoztak s csak azt bánják, bogy egy évig kell várni, mig ismét lesz egy .deák-konczert*. Igen óhajtanám, hogy egyszer a kanizsaiak uéznék meg a csurgói mulatságokat. A négyeseket 48 pár tánczolla konfúzió nélkül.
— Vasutasok mulatsága. A farsangi naptár február 6-ára jelezte a nagykanizsai vonatkísérő $ze~mélyzet tánczmu-latságát mely kedélyesen zajlott le. A tánczolók fesztelenül mulattak, a kedélyes együttlétet csak a reggeli órák zavarták meg. S/.ép látványt nyújtottak a viilanyfé»)€kárjában lejtő párok, a vasutasok emblémáival feldíszített teremben. Az elsó négyest 40—42 pár tánczolta. Egy sikerült mulatsággal több van az érdekes farsangi időszakban
— iílárjansky >\'ad na orosz nemzeti énekkarával 1896. évi február hó 16-áu vasárnap, Nagy-Kanizsán a .Polgári Egylet" nagytermében hangversenyt rendez. Kezdete fél 9 órakor. Helyárak : P-boly 6 frt. — ülőhelyek 1—4. sorban 1 frt 50 kr, a többiben 1 frt. — Belépőjegy 60 kr Jegyek előre válthatók ifj Wtjdits József ur könyvkereskedésében. Műsor: I 1 Marche militaire, szláv motívumok urán rendezte Slaviansky Nadina. 2 K*lj fel te piros nap, szibériai dai (S\'ibéria meghódítása idejéből) rendezte Rtmsky-Korsakoff. 3. Leányka a folyónál, kisorosz tánczdal. 4. N iwgord, dal a 13. századból, rendezte 0. Dütsch. 5. A kovács, orosz nemzeti dal, rendezte Slaviansky Nadina. 6. Kar, „Igor* operából IL 2 templomi ének a capella. a} MUtyánk, zárdastyl 16. századból fKiew) b) Kerubin-ének, Bornian-ky-tóL Sjpransolo: előadja a 25 éves törpe TVchurelin Mischa. III. 1. Anyám Maschát nem engedi a folyón át. orosz nemz6ti dal. 2 Édes leány, itt jönnek a bojárok, Dkr^omigsky. 3. Gyászinduló. Vilboa. 4. Bölcsődal. Kaschperoff. ren dezte Slaviansky Nadina. 5 Orosz czi-gánydal. 6. Ei Ouchnem.— A Slaviansky Nadina d, Agreneff vezetése alatt álló és 16-ik századbeli korhű jelmezben fellépő orosz nemzeti énekkar jelenleg" 20 gyermek. 8 nő és 16 férfiénekesből áll, köztük két tüneményszerüen mély basszus hang. Az énekkar fölülmúlhat lan kiképzéséről és elragadó előadásáról a legkiválóbb zenekritikusok a legnagyobb elismeréssel szó.nak. A szólamok felosztása páratlan ; a? összhang meglépő, az árnyalatok, az átmenetek a pianisszimóbó! a fortisszimóig és viszont elragadó hatással vannak a hallgatókra. A férfiak- mély basszusa az orgona hangjáéhoz hasonló. A hangverseny nemcsak művészeti szempont ból, de etnografiii tekintetoen is rend-kivül érdekes Felhívjuk közönségünk figyelmét ezen nagy élvezetet nyújtó hangversenyre. Városunk, raeiy még nem nagyon rég a \'.egelsörangu művészektől lett felkeresve, művész körökben a legrosszabb hírnévre tett szert, miután közönségünk a hangversenyek iráLt nagyon csekéiy érdeklődést tanúsít, úgyannyira, hogy attól lehet tartani, hogy közönségünk a legritkábban fog magas művészi nivón álló hangversenyeket élvezhetni. — Bizony jobb lenne czirkusz, majom színház és panoráma helyett egy kis szellemi élvezet.
— Meghívó A csáktornyai kereskedő ifjak önképző egylete saját könyvtáráuak gyarapítására folyó évi február hó 16-án Csáktornyán a . Hattyú" szálló dísztereiében tánczkoszorucskával egybekötött Felolvasó estélyt rendez. A felolvasás tárgya: „A nők társadalmi szereplésének jogosultsága." Irta és az egylet felkérésére felolvassa Kárpáti Manó ur a nagykanizsai kereskedelmi iskola tanára. Efet követi: .Az ömwilkos" vjg monológ. Irta: Gabinyi? Előadja: Kopjár Sándor egyleti tág ur. Belépő-dijak : Személyjegy 2 korona, csaladjegv 5 korona. Kezdete 8 órakor. Fe ülfizeiések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
— Heti (eiügyeió e héten (február 9—15) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Bódis János szakatz-paracsook ur.
— Meghívó A galamboki önk. tűzoltó egyesület alapja javára 1896. éti
február hó 17 én Galambokon a nagyvendéglőben zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépti dij személyenkinl 40 kr. Felülfizetések köszöoettel fogadtatnak és hirlapilág nyugtáztatnak. Kezdete este 8 órakor.
— Napi biztosok e héten a népkonyhánál : vasárnap Polák Arminné Kohn Ilona, hétfőn Lówy Adoífné Maulwurf Malvin, kedden dr. Rothschild Samuné j Práger Sarolta, szerdán Gelsei Gutmann ■ Vilmosné Rátz Aranka, csütörtökön Vucs- | kies Jánosné Tőrök Róza, pénteken Németh I^náczné Mantuano Janka és szombaton Bacbrach Gyuláné Hoch Janka.
— Statisztikai adatok a mezőgazdasági állapotok összeírásából: Nagy-Kanizsán 1895 éri nov. végén volt 2578 szarvasmarha, 1110 ló, 4 kecske, 1653 sertés, 766 juh. 13342 baromfi. 104 méhkas ós 1 szamár.
— Heti biztosok e héten (február 10 — 15) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület ovodáiban Matosh Józsefné és Székely Lijosné választmányi tag úrnők.
— Változások az anyakönyvi kerületben és uj anyakönyvvezerők. A belügyminiszter Zala vármegyében a pacsai anyakönyvi kerületbe tartozó Zala-Szent-Mibáiy és buc<u-szent lászlói anyakönyvi kerületbe tartoró Pőlőske községekből fela Szent-Mihály székbelylyel külön\' anyakönyvi kerületet létesített. A pacsai anyakönyvi kerületbe a belügyminiszter Székely Ernő helyettes körjegyzőt, a zala szent-mihályi anyakönyvbe pedig Koltay Lajos körjegyzőt nevezte ki anyaköoywe/.tőkké s őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta./
— A szérum. A di£teritisz gyógyszere, a izérum — bevált. Naponta szaporodó tapisztalatokból következtetni lehet, hogy a difteritisz-vérsavó mai kereslete állandó lesz, ennek folytán a belügyminiszter közegészségügyi szem pontból szükségesnek látta a szérum elárusitásának szabályozását. Tíz országos közegészségi tanács véleményének alapján a vérsavót oltóanyagnak tekinti a miniszter a mert a gyógyszerészek azt maguk készíteni nem képesek, továbbá, m^rt hatékonyságát ez idő szerint csakis külön, laboratori uniókban állati kísérletek utján lehet megállapítani, ezúttal nem rendeli el a szérumnak a gyógyszerkönyvbe való felvételét, vagyis a gyógyszertárakban való kötelező tartását Addg is. mig a gyógyszertárakban intézkedés lesz tehető árszabása és ellenőrzése tárgyában, közhirré teszi a miniszter a törvényhatóságoknak, hogy a diphteria ellenes vérsavsót az ^eág területén- forgalomba hozni, csupán a vérsavót termelő állami telepnek és ázk, ezután esetleg engedélyezendő hasouló intézeteknek, továbbá a gyógyszertárak és a m. évi márczíus 3-án kelt rendé letben megjelölt vérsa7Ót termelő külföldi gyáraknak, illetőleg azok hi bizományosainak szabad. — Azon budapesti gyógyszerészek, kik a diphteria-el-leni vérsavót tartani óhajtják, azt a gyári beszerzési árnál legfeljebb 30°lo kai drágábban árusíthatják el. Vidéki gyógyszerészek azonban legfeljebb 50% hasznot számithatnak. A belügyminisztérium által felállított vérsavótermeló intézet készítménye a törvényhatóságoknak a szegény betegek számára az eddigi : gyakorlatokhoz képest ezután is dijta- í lanul fog megküldefoi. A rendelet to- j vábbá a vérsavó eltartására és hatékony- \' ságának ellenőrzésére vonatkozólag intézkedik. Tekintettel végül arra, bogy az országban a d phteria-ellenes vérsavóval végzett védő oltások és gyógykisér-letek eredményeinek ismerete ugy gyakorlati, mint tudományos tekintetben felette fontos, felhívja a miniszter a törvényhatóságokat, hogy törvényhatóságuk területén a vérsavóval végzett gyógy-kisérletek eredményeiről lehetőleg ma gánorvoso^tól is beszerzett pontos kimutatásokat terjeszszenek fel. Kívánatos, hogy az orvonok gyakorlati szempontból érdeklő klinikai észrevételekről is számot adjanak jelentéseikben. A reudelet lényege ellen vétók miudeo egyes ssetben 15 napi elzárással és 100 frt változatlan összegben megállapított pénzbüntetéssel büntettetnek.
— Érteatés A H Országos és Egyetemes Tanügyi tongresatus rendező bizottságához számos egyesülj, testület részéről érkezett kérdezősködések a kongresszusi tagoknak nyújtandó kedvézmények felől ; az elnökség mind a kerdezősködőknek, mind általábau az érdeklődőknek azives tudomására hozza, hogy az Országos Kiállítás Igazgatósága * kongresszus tagjainak a következő kedvezményeket biztosította: 1. Kedvezményes utazás a vasúton: 3 ad osz tályu jegy a 2-dikra, fél 2 od osztályú jegy a 3 dikra. 2. Kedvezményes lakás: közös teremben elfüggönyözött ágy tel jes telszerlésselek napi 30 rért és a
tisztogatási díjért; destkafallal elkülö nitett szobák egyenkint 60 krajexárért és a tisztogatási dijért.
3. Kedvezményes bemenet a kiállításra: 5 jegyből álló füzet 5 korona helvet 2 koronáért 4. Kedvezményes étkezés. Árkedvezmények ügye egyébiránt még csak ezután fog részletes tárgyalásra kerülni s reményli a rendelő bizottság elnöksége, hogy sikerülni fog az ealitetteken kivül egyéb kedvez ményeket is kieszközölni. Tisztelettel tudatja továbhá az elnökség, bogy á jelentkezések határideje még nem záródott le. Kéri az elnökség a tanítókat tanárokat, kisdedórókát s általában az érdeklődőket, hogy Mauritz Rezső igaz. gató urnái, a bizottság pénztárosánál (Budapest, Lovag-utcza 18., főreáliskola) h 2 frt tagsagi dij beküldése által mielőbb jelentkezm szíveskedjenek. Budapest, 1896. január 13.
— Millenium! album. A milleniumra készülő irodalmi díszmunkák között első helyet foglal az az album, melyet ma kaptunk. A Magyar Hírlap szer kesztöje, Fenyő Sándor szerkesztette és a Magyar Hírlap adja ki előfizetőinek teljesen díjtalanul. A nagyterjedel-mü, több mint kétszáz illusztráczíóval díszített nagyszabású albumban a,következő illusztris nevekkel találkozunk: Apponyi Albert, Széli Kálmán, Tisza Káimán, Wekerle Sándor Scblauch püspök, Karsay püspök, Szász Karoly püspök, Ferencz Józs-f püspök, Helfy Iguacz, Horánszky Nándor. Horváth Gyula. Gelléri Mór, Birtók Lajos, Bakony István. Bródy Sándor, Gárdonyi Géza Szomaházi István, Hentaller Lajos Endrödi Sándor, Heltaf Jenő Hevesy Lajos, Tó\'h Béla, Benedek Elek, Ridó Antal, Neméuyi Ambrus, Szomory Dezső, Keglevich István feróf, Nopcsa Elek baró. Hubay Jenő, Rohouczy Gida, Ilyés Bálint. Ignotus Münnicb Aurél, Kohn Sámuel dr., báró Salmen Jenő. Márkus Miksa. Lövik Károly, gtb. stb. A gyönyörű illusztrácziókat Feszty Árpád. Faragó Ödön, Jászai, Allers. Hornicsákó, stb. készítették. A p>mpás nagy. album ára 2 frt, de a Magyar Hírlap előfizetői — az ujonan belépők i*, akik február — márczius — április hónapokra 3 frt 50 Jcrral előfizetnek — mint emiitettük, díjtalanul kapják meg a kiadóhivataltól. Budapest, V. Honvéd utcza 4. sz. *
Fegyesels..
— Egy népszer. A Moll féle franczia borszesz és só által a betegeknek egy ép piy gyógyhatású, mint olcsó szer nyijjiatik köszvéoyes és csúzos\' bántal-inaknál. sebeknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással együtt r)o kr. Szétküldés naponta utánvéttel Moll A-gyógy szerész, cs. é.s k udv szállító ál-v tal Bécs I. Tuehlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A.-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényé-vel és aláírásával.
— Egy virító rózsát 10—12 bét alatt egy magszemből növe3ztetni, ezen eredmény kertészetünk soha nem nyugvó ösztönének eddig nem sikerült Ez a „Törpe Polyantha faj" egy oly rózsája, melynek magvát jajajjífiban már-cziusig egy kis virágedénybe teszik,, — melyből aztán legkésőbb l hó után egy szép rózsabokor nő, raeiy a legszebb fehér és rózsaszínű rózsákkal van tele. A tenyésztés köinyü ¿\\ mindazonáltal az ablakban véghez Vihető. Azon vi-rágbarétoknak, kik e kedves újdonság iránt érdeklődnek, készséggél és szívesen bocsát ily magvakat rendelkezésre az ismert Schmidt J. C. czég cs. és k. virágszállitó Erfurtban (Németország.)
Ki nyert ?
Húzás febr. l-én. Bpest: 40 15 19 17
30
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTO&FI LAJOS_
.£411 selyem -töveteket Só krtól 14 I frt 66 kr.g méterenként — valamint fekete, | feh*r. színes Heanebergr-selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként sima. csikói, koczkázott, mintázott, damaszt s. U b. (mint j egy 240 különböző minőség, 2000 axia és mintázatban a t. b) a megrendilt irn póstabér és vámmentesen n. házhoz szállítva mintákat postafordultával kfl>d : Henaeberf I tí. (cs és kir udvari izállitó seljem-grjára Zürichbe«. Svájczba ciimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelvenirt meg-rendelesek pootosan elintéztetnek.
%ooooooooooooo
Férfiaknak!
férfigjecgeségeknél impotentia a CJ. és kir. szab. falrano Tlllanjos kéaafllékem öohasznilatra a Ifg-
jobb esolRálatokat tesz. ■» Volta tanár rendszere. Orroailag ajáalva. Leírásokat küld borítékban 10 kr. levéljegy ellen. Angenfeld J. elektrotechnikus Wien, IX TQrkenstrasse 4.
03033000330003 __
oooooobooooobooooouoooooboo o
. -x Meghívó.
g A uaeí-kanlzsa! takarékpénztár résuvénytársa«áe
q 1896. évi február hó 25-én d. e. 10 órakor tartaodja Saját helyi-
q ségében
O 51. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT.
melyre a t cí. részvényeseket
tisztelettel megbírja
az igazgatóság.
O
o
s
o D O O
o o o o o o o o Q
o o o o o o o o
8
8 o o o o o o o o o o o
000c000o00030"000000u0003000
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
\'1. Igazgatósági és felttgyeló-bizottságí jelentések.
2. A mérleg előterjesztése : az osztalék megállapítása, az gazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határhozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése.
4. A nyugdijuabályzat bemutatása, ezzel kapcsolatban az alapszabályok 80. § ának módosítása.
5. Az igazgatóság előterjesztése a mult évi közgyűlés alkalmával az alapszabályok 11. §-ának módosítása érteimében tett indítvány tárgyában.
6. Az alapszabályok 27. §-a értelmében visszalépő elnök és alelnök, a sorrenden levő 9 igazgatósági tag, ugy a három tagból álló felügyelő-bizottság helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása és pedig a visszalépő Hertelendv . Béla elnök, Ebenspanger Lipót alelnök, valamint a sorrendben levő Ebenspanger Leő, Gelsei Gutmann Vilmos, Lőwy Adolf, Plosszer Ignácz, Sommer Ignácz, Stirling Sándor, Unger Dllmann Elek, Vidor Samn és Weiser József igazgatósági tagok helyett 3 évre, míg a 3 tagból álló felügyelő-bizottság tag helyett egy évi időtartamra.
7. Netáni indítványok.
JEGY ZET : A C Cl. rtai.éoyMelt fij.elmextettetaak, mismeriat «zarazó lapjaikat t89S évi február hó24-ik napján délelőtt 9-12. délután 3—5 óráig az intézet belyiáégében átvehetik.
Megjegyeztetik, bogy az álapezabályok 11-ik §-a szerint sza.azati jogot eaák az gyakorolhat, kioek rézzténye á küzgyöléit megelőzőleg négy héttel ne-Tére átiratik.
•féle SZIN-SZAPPAN
ható^gi lág bejegyzett
védjecy
igen jdl szárított kitflnőeu tisztit, legtakarékosabb a használatban
TiszUságáért és ártalmasságáért a kezek és ruháknál ) kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szín-szappanok között. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kaph.tö • legtöbb deui!-Ozletl*D. Kép.ieelője Bnjanest réIzére : DE-GKLLÉR KÁROLY. Akádeaúa ntcza ».
2 hid-mérleg
*} E rorat alau kozldttekért Best vállat felelőséget i Szerk.
(megrakott kocsik és marhák mérésére) egyenkint 80 mázsa (40 \' kg,) még nj és használatban, a híres Bogányi és Társa czégtől, < készítmény, v»t törzsökkel, vas traverzzel, mérczével és vaskörtékkel látva, minden nagyobb gyár, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság, kö gőzmalom éa műveltnek, különbeni 100 frt pénzbírság mellett törvé sen elóirt magyar hivatalos szabályozással, darabonként csak 370 riBtárt (gyáriár 600 frt), továbbá • ,
2 marha-mérleg
egyenkint 1000 kg, még és uj használatlan kitűnően játszó mérczével vaskörtékkel, korláttal és lépcsővel ellátva, mindeu gazdászatbat; hizlaldában igen szflkséges, hivatalosan magyarul szabályozva, ugy\'--elsőrendű gyártól készítve, darabonként csak 140 farintért (g\' 225 frt) helyszűke miatü, egyenként 10 évi jótállás mellett eladó: M és vasbntor-raktir Bécs I, Seilerstitte 12 , az udvarba bálra. 1» vataloi szigora felülvizsgálat épen tartatnak).
xjtv. Évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
ISSfi FEBRUÁR 8-án
604l|tk. 1896.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről Bzhirré tétetik, hogy Sebestény Lajos ügyvéd nsgykanizsai lakós végrehaj tatóoak Matalics Ferencz és neje Kilövi« Katalin végrehajtást szenVedő kiskamzaai lakósok elleni 18 frt 90 kr. töke, ennek 1878. deciember 7-151 járó 6*1, kamatai, 14 Irt 35 kr. eddigi, 7 frt 75 kr. jelenlegi, s • még felmerülendő kö tségek iránti végrehajtási agyébon a femnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a nagy kanizsai 4029 sz. tkvbec f 6848(1) hrsz. a. leivott bírom negyed résitwn özv. Masznyák Lsjosné szül. Matalic, Ro/áiia tulajdoniba időközben átment 463 frtra bejsült ingatlan 1896. évi február hó 24. napjának d. e. 10 órákor ezeo -kir. törvényszék telekkönyvi helyiségében Sebestyén Lajos felpere-1 ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezői kivánók tartoznak a becsár 10*. á\' készpénzben vagy óvadékkepes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi november hó 7. napján. _GŐZÖS kir. tszéki albiró.
6813,tk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osztálya részéró! hözbirré tétetik, hogy Balaton Ede nkaoizsai lakos végrehajtatónak, — Andik Györgyné szül. Hedli Katalin végrehajtást szenvedő mécsei lakos elleni 9 frt 55 kr. töke. 24 kr. per, 12 kr. ingó végrebajutási, 4 frt 80 kr. végrebaj rá-skérelmi, 5 frt 30 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtá-i ügyében a fent nevezett kir. tvszek területéhez tartozó, a nagyréc-ei 82,sz. tkvben f (240 -241) hrsz a. fele ré.-iber Hedli Katalin f: . Audik Györgyoé és fele részben kiskorú Andik István György és József tulajdonául felvett s 226 frtra becsült, haz, udvar és kert az 1881 évi LX. t cz.-156 § c. pontja értelmében egészbea; — továbbá a nagyrécsei 663 sz. teiek-jegyzőkönyvben f (3413—3416) hrsz. a felvet\' szől őnek Hedli Katalin férj. Andik GyOrgyoét illető, s 246 frtra becsült fele része 1896 évi márcz. hó 10 napján d. e 10 órakor .Sagy-Kécse község házinál Trojkó Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni klváoók tsrtoznak a becsár 10*t-át készpénzben vagy óvadéképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán a kir. jbiróiig mint telekkönyvi hatóságánál 1895 évi jan. hó 30. napján. GÖZONY kir. albiió. 7277|ik. \\
Együttes árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Simon Gábor ügyvéd nagykaniz8ai lakos végrebajtatónak Pető Katalin férj. Pál6 Györgyoé, — Pelő Joli férj. Magyar Péteroé, Pető Erzsi férj. Borsos Péterné, Szabó Erzsi férj. Czerbecz Jánosné. öreg Kurucz József, mint kiskorú Kt#£z Fereocz és Anna t. és t. gyámja sormási, ogy di. Bród Tivadar ügyvéd, mint az ismeretlen örökösök ügygondooka, nagykanizsai lakóa végrehajtást szenvedők elleni 149 frt 45 kr. Vke, ezután 1895 julins 1-tól járó 5*1, kamatok, 18 frt 50 kr. perbeli, 12 frt 50 kr. végrehajtás kérelmi. 9 frt 25 kr. jelenlegi, — ugy Pető Péter, mint kiakora Pető Erzsi és Juli magán gyámja sormási lakós csatlakozott vég-\' (hajtaténak ugyanazon végrehajtást envedők elleni 210 frt 47 kr. töke, oek 1882. október 2-től járó 6\'\', "□atai, IQO frt 10 kr. per. 8 frt 60 írehajtis kérelmi,,9 frt 85 kr. jelen-i s a még felmerülendő költségek iti végrehajtási ügyében a fentneve-■ kir. törvényszék területéhez tar-. a homokkomáromi 561 az. tjkvben 33 hrsz alatt Szabó Fereocz hagya-tulajdonául felvett s 474 frtra be-középhegyi szóllő és présház 1896. Jiáreilna 10 Ik sápján d. e. 10 •<or Homok-Komárom községházánál rmon Gábor és dr. Tuboly Gyula fel-\'resi ügyvéd vagy helyen ese közbe . ttével megtartandó nyilvános árveré-■ eladatni fog. máreN\'1\'"\' *r * fennebb\'kitett becsár. Hert». rei°\' kívánók tartoznak a becsár tag \'\'\' készPínzl>en vagy óvadékképes bao a kiküldött kezéhez leteoai. j-Jic Nagy Kanizsán, a kir. törvény-m|rc. mint telekkönyvi hatóságnál 1895. t-r \'»czember hó 21. napján.
GÖZONT kir tszéki albiró.
oooooogooooooooooooooooooooo
xxxxxxxxjxxxxxxxkxxxxxxxxxxx
ooooonoooooooooooooooocoooco
x x X x x x x x x x x x x x x x x
, x
x x x x x x x x x x x x
Kukoricza-morzsolók
kéz és eróhajtásrar egyszerű és kettős szerkezettel, szeleiével és szelelő nélkül. a
Gabona-rosták, Konkolyozok (treür5k)|
kézi kezeié,re vili . Széna- és sza!ma-sajtók
fekvőén vagy kocsira szerelve, Takarmány-f ¡illesztők, Szállítható takarék-fözö-üstök takarmány stb részére.
Szecskavágók, Répa, burgonyavágók, Darálók elismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
May far th Ph. és Társa
cs. és kir.
kiz. szabad.
gazdasági gépgyárában BÉCS, ll/l, Taborstrasse 76. zsám.
Árjegyzékek ingyen. -- Képviselők felvétetnek.
x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x
x x x x x x x
MOLL SEIDLITZ PÖR;
L., védj»tyét „(
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Koll
1 aláírását tünteti fel.
* Ti\'A-f<j* W«lz.HTrt tártól gyóljhalásá a legmakacsabb „,.,. . , tastbáatalaak. gyo^rg.rc <s gyomorhév, rögzött szákraksdsa »ájbí„úí0„M *\' teMás. aranyér éa a tegkaiöobózóbb á4l betá|it|<k ellen. e jele, ««Uk óta «»„dl, nagyobb aN^jdtoá.^ r„r l^aiilr^ £
Hamisításba törvényileg fenyíttetnek.
MÓLU FÉ^LE FRANÍPIA
BORSZESZ ÉS SÓ
Csak akkor valódi. >■» »¡"«wrik n.eg moll a .„jje^tt ,ei é.
k^""\'""1 - El" 4*-\'
Moll SalicyJ száj viza
. (Föalkatrésze • fQzolyssvas szik^ )
Amindennaji áttisztításnál különösen íonto. bármely kor,, gyermekek mint fel.
ÍTf"\'. ,»■« « • f»í«k további épség« biztositi. . rg^n.i.d
ér"" \'<*\'»)" «"«■ - E,y «áll A védl^yável ellat.ll i,.) ár, : 6oTr.7«°áV
Fószétküldés: gyégyszerész, cs. és kir. udvari
által.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ooooooooopoooooooooooooooooo

mm mm
OROK
Cs és kir. osztrák-msgyarj és bel/a kir szabadalom 2 Kitüntetett Brüsszel 1»98 | aranyérem s diszokmánnyal i
KELETI-félesértkotó
orvosi tekintélyek véUmé-! nyeszerínt a legtökéletesebb
ezen Diniben, nem csúszik, nem gyakorol kellfmet\'en nyomást é* eliávolitja czél szerű szerkezeténél fogva az. eddigi sérvkötők hianyait.\'
KELETI-We eomml •érvketó
idomitbató pelottával, szar vasbor védórel és biztonságil övvel.
Árak: e*yoldaln6-Sfrt.
kétoldalú 12—16 frt gyáramban készülnek ezen kívül: Möábak, múkezek. rgyeBesiartók. (Hessíng-I fete rendszer) ortbopae-diai ífizők. haskötők, -g&rcsér harisnyák és mindenféle fracezia gummi áruk.
Megrendelétseket pon-losan és dicséreesen eaz-
tr-öl
cs. éa kir. szab. kötszerész és| orvos-sebészi müwerész. Főüzlet és sérvkötészeti műhely: BUDAPEST, IV. Koronshercxeg-utcza 17. . Sebészeti műssergyár : Rostély-ntcza (Károly laktanya ^ . Nagy képes árjegyzék ingyen éá\' bérmentTe.
SORSJEGYEKET
elvállal eladásra egy párisi bankház megbízottja. ^Megbízások intézendők
Boükot\'IIsJGj\'ulához
Budapest, Nyár-utcza 7.
(691)
Mell A- gyogvszeresz, cs. és kir. udvari szállitó
ni Bécs: I., Tuehlauben 9. sz.
^ Vidéki ■áfrsadáléáák áapsita psiiáltaavét aellátt teijisltutalk
o A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
Q védjegyével ellátott készítményeket kérni.
£ Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia._iq
exMoocxxxxxxxxacxxxxxxxxxxxxxxxxaaoocxxaoöooo ooooooooooooooc ooooooooqoooo
Megbízható egyének,
kik kerrskedőknél. koromárosoknál, kávésoknál ismerősök — fizetés alkalmazás mellett egy Bécsi L\'quer-szesz gyárban biztos alkalmazást nyerhetnek, jelenlegi alkalmazásuk közlése mellett.
Emánuel Alllna. Bécs, Tabor-strasse 22.
! ,Lái>fagyás ellen
aki jd orvosságot tud reco-mendálni és gyégyslkerre vezet, kitűnő jutalomban részesül. Bővebbet e .lap szerkesztőségében
KELETI J.,
MEUSTEiN-feií ERZSÉBET labdacáok
v E pilalák haáoaló kéazitméovekoel minden tekintetben feljebb beczQlendök ; mentek minden ártal mas aujagtól az altestl szervek bajainal lazább eredaiénroyel használtatván, gyengéden huhajtók, vértiaztítók; efy gyogr*z«r aem jobb s melleue oly ártalmatlan, mint e pilalák a
azé ltazoruias
a legtöbb betegségek forrása ellen Czokrozott kOI-aejnk végett még gyermekek is sziveiea veazik.
■v Egy lő pilnlát tartalmazó doboz lő kr. egy tekercs, mely 8 dobozt, tékát ISO pllalá> tartalmaz caak 1 forint o. é.
Óvúe t Utánzásoktól különösen óva-"vas • kodjnnk KérjOnk határozol, ián Senslelá Erzsébet pilnlát. Valódi eáák, ha minden doboz törvényileg b^egy-zett védjegjOnkkel piros-fekete nyomtá-utásbán .Szent Lipót* és .Neastetn Fhlöp gyógyszerész\' aláírással van ellátva A kereskedelmi törvéoyssókileg védett ootnáfjaink aláiriaankkal van ellátva. X
NEUSTEIN FÖLÖP
..Vzeat-Ltpotkoz1 eilmzett gyógyszertára WIEN, I, Plankengasse ». Eaktár Nagy-Kanizsán: BE1.US LAJOS, PRÁGER BÉLI. BRLICH ARNOLD gyógyssertsz nrakiál

U« a r>t0C)
pj Hódi egészségi <5s családi kávé, n>ely Ivathreiner gyártási múilja/\' által a ked-^ vplt valódi kávé izét meri. Kitekintve egyéb előnyeitől, már ez okból külöitJiciy.ik ezen maláta-kávé minden más hu^únló gyárt-uwn,vtól. 9
A Kathreiner-féle kávé a legízletesebb, Iegegószségt-sebb és legolcsóbb pótkávé. Természetes tiszta gyártmány egész szemekben, miért is leiette előnyösen használható, an őrölt s ez okból-a vevő közönség által nem ellenőrizhető pótkávéval szemben, melyek hatósági vizsgálatok tanúsága szerint gyakorta .idegen anyagokkal hainisijtvák. ^
Eleinte csak harmadrészben,\'később felében atihatjuk a Kathreiner-kávét a valódi kávéhoz, s igy az egészségre megbecsülhetetlen hatása mellett minden háztartásban jelentékeny metfjtakaritást eszközölhetünk.
A Kathreiner-félé kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyul. Sőt magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle kávé a legjobb erósitö szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egyszersmind a legÍzletesebb ital.
Lelkiismeretes gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége érdekében perczig se habozzon Kathreiner féle Kneipp-maláta-kávét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben, melyekkel ma is csalják a közönséget, a vételnél vigyázni kell a fehér eredeti csomagokon látható névre:
Kathreiner!
■Vigyázzanak! Saját érdekükben ne engedjék magukat rábeszélni! ▲ valódi „Kathreiuert" sohasem szabad más csomaglásban, vagy nyitott , árúként eladni.
| |
!
I
1 £
! I

ZALAI KÖZLÖNY
I89f. .\'KRRUÁR 8 <n
Íkmerebher A utal
-Mi 1SSSBRÜCK. M-Trrtzia-utna 17 -
Első tiroli daróe*-s*őeetüslet. Legnagyobb széíküldési háza jótállással a Tilódi
TIROLI DARÓCZ (LODEN)
- ári tea<ar9ltiay, ealkípciy felöltik, zubfaany saL — teljes ntazo készülékeknek. , la ubll. Min.a l-t irjefrzék mgrtn Slcillf b \' ■
m , m » ÍTTTTTTTT T V t Tvacxanaananaat»
gép
V)
gyár
VULKAN
ju
rész vé ny-társaság
Fernau & Co.
Bécs
gyárban
ezelőtt
— Reinhard
Gutjahr és Müller Budapest az elsőrangú malomépitőszeti BUAPESTEN, V.. kttlső viczi-ut 70
Sürgönyczim: .Unljahrtnlkk
r V
A: öiaiaa Iparlzl ál.aaaak_ bia szaaaáalaaarva
GtUjahr-Mülíer \' A „Lengő
Az őrleményeket tökélelfsen szitálja és osztályon»: — a szitált lisztek tiszták, -a iler-czék lisztmenteark éa a darák .élesen\' vannak osztályoz«; — rendkívül egyszerű kezelés; — a szitált lisztnek tisztátalanítása egé szeo ki van zárva ; — i géphez kevés szitabevonat
gj irtatnak
Sürgönyeiig
„GutjahrvulUn-
i Az llittl Iparaié llli-Mkbaa mlili aui
Sóder nabadalma.
gépnek" előnyei:
szüségeltetík; — a gép cse <+{ kély tért és csekély erőt ige ^ nyelj.-^ á gép járása t5ké- ,-y leteken cyugodt; — anto-
il
matikus üzemre igen »lkai- jj mae; — a gép egy egész ^ cyünder-rendszert pótol — a gép munkaképessége felül $ múlhatatlan; j)
3
továbbá: -K
Mindenféle nemes cseusci. ooi mintegv 800.000
alvó szemzésből „ >.200.00 0
KÓSZiet. / »• vadonczból 15.000.000
I <>.8iesen mintegy 17.000.000
Csemeték ( Az i_o _3 éTe8 gazdag gyökerű, életerős neme« csemeték darabja árai: ) az>k «\'őssége szerint 20 krtól 40 krig.
!100 drb. 40 kros rsemete 1 vagy 100 fajban 38 frt. \\ 900 . 40 . „ 1 . 100 . 36 . i
600 . 40 . . 1 . »00 . 34 . 100 aakéat 1000 . 40 . . 1 . 100 . 32 . i ,ü0 5000 . 40 , . 1 „ ICO . 30 , \\
A fajok legnagyobb része szaktekintélyünk Bereorkl Máté hiraeves telepéről lelt beszerezve, miért is azok hitelesek. Eten fellll: a kiadandó csemeték homokban nevekedtek « éppen^arért gazdag gyökérzettel bíráik nemcsak, hanem biztos fogam-sósnak edzett terméizetu>»l^ egészségesek. h »sszu életűek és meg ezen felll igen olcsók is. A bőtartalmu, csinfo kiáUitátu és minden tekintetben tájékoxtató nagy árjegyzék kivinstra bérmentve küldetik.
¡{tisztító- és osztályozó gépek*
» * * » * » » *
es o
Schnetier Ágoston nabadalma. Vj
tisztító és o s z tá ly oz ó-g époek előnyei; Egyszerű és czélszerü szerkezet; üzem közben csekély lj kezelést igényel; a gép sokkal több tiszta dirit állit elő mint bármely más ily fajta gép; ngyanazon gépen J a legfinomabb dercsék valamint a legdurvább darák tisztíthatók; munkaképessége rendkívül nagy; a * gép csekély tért igényel; bármely malomban lényeges üzem akadály nélkül lehet ilyen gépekkel egy dara
V tisztítást berendeznL
A nevezett legujsbb malmi*zati gépekeo kívül gyártatnak még; rögsziták, tarárok, gabona-osztályozóiíépek Bobféle rendszer és misok szerint. .Vulkán* gabonatisztitó- és keféiőgépek. órlőjáratok, gabona, hsít és dsrafelhuzók szállítócsigák,- dara-, liszt- és derczehengerek, felhuzógépek és járószékek. Téglagyártási gépek H)top E. hírneves rendszere szerint. Nyersöntvények saját és idegen minták u<án, fogaskerekeket géppel formázva Miodonnemü s t eri z á m g é p e k fém, fa és kő megmunkálására Gőzgépek kipróbált rendszer szerint, vizikerekek, közlőmű a ek (iransmissziók.)
mm- Kivánatra prospectnsok és költségvetések küldetnek.
«
•K *
-K M
1

nagyszerűen halnak nílktllözhete\'.len és házi és népszer.
A gyomorbetegség IQnelei: étvágyla-nság. gy omorgy enge k ég. bűzös lehelet, lelluitság. savaajra. felttffftgés. hismenés felesleges, nyáJkakhrálasztás. sárgaság, undor és hányás, cyomorgörcs izükdlév
• Hathati!» grosynrrnek bizonyult Istlájásrál. a n.«-avnvil--ii ez a gromortól «lármázott. gyomort,Uefheiéw»él ételekkel
italok k............
rho Idáknál.
Kmhtett l-ajoknál a TIUrinr#.rIli ary omorrnr|)pek -vek ota kitü ¡■üknek bizonyultak. * mit szaz ineg száz bizonyitvány ianusit. Egy kis üveg ám használati ntasiládsal együtt 40 kr.. najry Ovejí ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TöröU J**t.nrT ^-yo^yszertára Bsidapr»«. király ulrza li sr
A vcdjvtty«* és« nlairast "üzete^ ttrwék nioytekinteni! CViik^ly c»ep[teke( lessék elfogadni. ntdyekn^T burkolatára zöld szabj.\' van n»u-a*zlva a keswiti aUirásával C Kra.ly) in ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyiloiu*.
k Mária z«lli gyiwcscppek valod-aii halók
NAGY-KASIZSÁS Bein, L^jo, éa Pr
¿L^ex -BABCsOK.
üohut Sindor gy6gyszeré.xnél
NAGY-KANIZSA. 1896. február Í5 éa.
7-m

Elifi trthi ir:
tm . - - 5 frt — kr. Fél éret . . . . 2 in 60 kr. KemrdéTrc . . . I" frt 25 kr Rcye» izáM in kr. HIRDETÉSEK
___peutiortiau mMöd«M*r
6, ■ miodeo to.ibl» «orert S kr.
SV1LTTEBBES petit wronként 10 krért vétetek íri. KiDcsuri U.íték minden «pw tiirdi\'tesert 30 kr. li.etendc
XXXV. é\\folyam.
A nagykanizsai ,.Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai Délzaiai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarépénztár .nagy-kaniz8ai- és galambokiönkéntes tözol tó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület\' a , nagy-kanhcaai tanítói jiráskör*, a .nagy-kanizsai
A lap szellemi és anyagi részét Mető minden közlemény BátorQ L^jos szerkesztő-kiadó nerére cximzettenSagy-K^uizaár» bérmentve intézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogad -útnak <4.
részvény-társaság*,
nőegylet* n kanizsai isr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a .katonai badastyáo egylet*
HE\'TENKINT EGYSZER,SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMUnHETILAP.
keresztény jótékony
.soproni kereskedelmi iparkamara\' nawkanizsaí kűlvilasztminyinak hivatalos Upja
Dr. Wlusici Sfili »»Ili»- M kíz-•ktatiiiiji ■l«i»t»r.
Ifoljt.
A határozott fellépés, csengó h;tng, tiszta kiejtés már akkor elárulták a nyilvános politikai ¿let jövendő szónokát.
Hatodik iskolás karában tette elsó külföldi tanulmány útját Bátorfi társasiigában Trieszt-Fiúmén át Ve-lenclébe. Emlegeti Bátorfi. a kit Wlassics Gyula nagyapja, boldogult Börzsönyi Ferencz kért fel a rajongón szeretett kis unokája feletti felügyeletre, hogy Fiumébe érkeztükkor éppen az orvosok és természetvizsgálók tartották ott évi nagygyűlésüket. Természetes, hogy Wlassics Gyulának, mint fiatal Írónak. azon részt kellett vennie. Elment Bátorfival az ünnepi bankettra is és ott tósztot mondott. De nagyon haragudott. hogy ói — gyereknek nézték és nem igen hallgatták meg.
Ó és gyerek! A kit nem vesznek komolyan!
Hanem hiszen reszkess Byzancz!
A sértett önérzet megtorló daezos-ságával fogott hozzá Finme nevezetességeinek tanulmányozásához
Álért is megmutatja, hogy ót nem lehet nem komolyan venni!...
A fiatal kor sanguinikus lázassá-gával kutatott, tanulmányozott, jegyzett a Tersaton, a Frangepán-vár bástyáin, a tengerészeti akadémián, a papírgyárban, dohánygyárban és mindenütt, a mit megnézett és a hová ellátogatott.
Bátorfinak a flegmalikus járása, közönyös lassúsága, terhére volt Azért Fiume-ben már le is rázla magáról és az idegen utasok közt már maga hajókázott át Velenczébe.
Velenczében aztán megismerkedett a többek között a boldogult Bernát Gazsi bátyánk által meg-
énekelt taliánországí hires .ojtott" szúnyogokkal is. Sjjelre t. i nyitva hagyta szobája ablakait és mig aludt, a szelíd lagúnák éhes szúnyogjai ugy elbántak vele, hogy mikor iszonyúan feldagadt arezok-kal Kanizsára haza érkozett, alig lehetett ráismerni.
A politikában is korán pártállást foglalt és ö neki nem volt a politika az „eiigentiák tudománya." Kezdettől fogva a Deák-párt zászlója alá esküdött, s ott mindvégig meg is maradt A Deák-parthoz oly in-carnatus makac-sággal ragaszkodott, hogy azt tántorithatlan következetességgel, egész lelkesedéssel támogatta.
Abban az időben löbb cykluson keresztül a nagyhírű tudós Csen-gery Antal volt a nagykanizsai választó kerület többnyire egyhangúlag megválasztott képviselője. Egy izben a Csengery Antal tiszteletére ado t banketten Wiassics Gyula is mondott egy felköszöntőt. A felköszöntő tartalma cs formai szépsége annyira meglepte az európa-hirü tudós Csengery Antalt, hogy az éljenek elhangzása ntán felkelt, Oda ment az ijju szónokhoz és gratulált neki. Környezetének pedig elmondta, hogy ez a gyermek-ifju szónok korát meghaladó . komoly gondolkozásával és érett felfogásával : ritka jelenség.
Ettől az időtől fogva meg volt kötve a szorosabb ismeretség a Wlassics-család és Csengery-család közt.
A ki ismerte azt a családias melegséget. a mely a fővárosban a Csengery-család légkörében uralkodott. az csak természetesnek fogja találni, hogy; Wlassics (fyula a Csengery-családnál csakhamar otthonossá vált A család kebelében
később a két rokon lélek megértette egyn-ást, s « Csengery-család egyik kedves tagja, a magas tui-veltségü Csengerf Etelka Wlassics Gyula nejévé lett, kivel máig is a legboldogabb családi életet éli.
A gymnázista szónok és a kezdő jogász nyilvános szereplése mutatja azt a nemes ambitiót, melyből a későbbi államférfiú kinőtte magát.
Nem „beatmer" vér ez és nem bürokrata.
Megállapítható ezekből a jelekből, hogy Wlassics Gyula nem azért : vonult vissza az íróasztalhoz és-a könyvtárak poros foüánsai közé, hogy korán vénülő szivü, szürke képű szobatudós legyen, hanem azért, hogy nyilvános szerepléséhez megszerezze a reális értelmi alapot. A tanulókori nyilvános szónoklatok már akkor megmutatták.\' bogy a jövő férfiának á nyilvános élet mozgalmai fogja igazi elemét képezni, de reális gondolkozása irtózott a tartalom nélküli üres harsonák talmi lármájától. Nem akart azok táborához tartozni, a kik alapos készültség nélkül csupán a csengó hang varázsával, hangzatos frázisok üres kong&tásáva! igyekeznek a nyilvános szereplés ugorka fájára felkapaszkodni Wlassics Gyula a nyilvános életbe, a politikai szónok asztalához, az államférfin talajára készültséget, szellemi vagyont, tudományt akart magával vinni, hogy azzal egyéniségének súlyt, szavainak erőt. érveinek megbízhatóságot kölcsönözzön.
Az ügyvédi oklevél megszerzéséhez szükséges gyakorlati müköciest az 1875 évben kezdte a nagykanizsai törvényszéknél, a hol akkor, atyja Wlassics Antal törvényszéki elnök volt. Ennél a törvényszéknél lett ó abban az időben először díj-
talan. később dijas joggyakornok. \' Innen neveztetett ki a budapesti kir. iiéló táblához segédfogalmazónak. Itt találta ót Perczel Béla igazság-ügyministersége, a kí felismerte a fiatal segédfogalmazó értékét, hivatalból helyezte á\' a saját ministe-riumába, az igazságügymínisteri-umhoz
Azt hinné az-ember, hogy Wlassics Gyula kiváló észtehetsége, jeles készültsége és irodalmi munkássága méltánylásául a hivatali fokozatokon, az alsóbb rangfokozatok lépcsőit mintegy keresztül futva, rohamos gyorsasággal emelkedett a hivatali állások magaslata félé. Pedig nem így áll a dolog. Emelkedésének lassúságát és kutató türelmét eléggé bizonyítja az a tény, hogy az igaz-■ sázügymínisteriumban 5 éven keresztül volt segédfogalmazó, habár időközben már az ügyvédi diplomát is megszerezte. Öt év után Pauler Tivadar ministersége alatt neveztetett ki a komáromi törvényszékhez, majd utóbb a budapesti törvényszékhez alügyésznek. Ezeket az állásait azonban a helyszínén nem \' foglalta el, mert megmaradt továbbra is az igazságügymi listerium kebelében. a hova már előbb beosztatott.
Az igazságügyministeriumban a codificatió terén szerzett elévülhet-len érdemeket. A kir. táblai és birói szervezeti törvények alkotásán kívül kidolgozta a bűnvádi eljárás tervezetét és annak indokolását A mű oly terjedelmes, hogy csupán maga 1 az indokolás 34 nyomatott ívből ál!
Ezt a nagy művet Fabinyi Theofil i az időbeli igazságügyminister. a ki a > képviselőházlipz be is nyújtotta, de j mielőtt az törvénynyé válhatott volna, Fabinyi az igazságügyi tár-i czától megvált.
Ezen sokoldalú hivatalos és irodalmi munkálkodása közben irta meg aiüg_vész korában a „Tettesség és részesség tana* czim alatt két vaskos kötetben. A jeles munka oly rendkívüli föltűnést keltett, hogy első kiadása a megjelenés után három bét alatt már teljesen elfogyott, a mi a magyar monográfiái müveknél eddig példátlan eset volt. Csakhamar Il-ik kiadásról kellett gondoskodni, a mely a szerző által tetemesen átdolgozva szintén megjelent az 1893. évben. Ez a ritka jelenség bizonyítja, azt, hogy Wlassics Gyula irálya formai tekintetben is választékos, emelkedett és világos. Kellemessé, vonzóvá és érdekessé tudja tenni még a száraz tudományos kérdéseket is. Ezt a kiváló müvet a magyar tudományos akadémia a Sztrakay-dijjal tüntette ki. Ugyancsak a magyar tudományos akadémia az 188ti. évben levelező, az 1892. évben pedig rendes tagjává választotta.
Alügyészből ministeri titkárrá neveztetett ki az igazságügyministeriumban. Félév múlva kir főügyész helyettes lett.
Habár főügyészi helyettes korában is az igazságügvmínisterium-hoz maradt beosztva,\' folyton teljesített közvádlói teendőket is és a sajtóbiróságok előtti végtárgyalásokon több kimagasló vádbeszédet mondott.
A jogászgyüléseken is mindig részt vett, mint ezen gyűlések munkás tagja. Jogi vitái, egyes concret esetekről tartott értekezései mindig elvi jelentőségű sulylyal birtak. E mellett szakadatlanul munkálkodott p az irodalom terén is. Nagyobb\' irodalmi dolgozatai koszorúzott pályamüvén kivü! ,,A bűnvádi eljárás tervezete", -A.bün-
T H G n.
Flóra.
Szép romáo lány, alig serdült, Kis papilak délvirága, Arccá halvány, szenvedélytől
Lángoi ajka, — pillantása •
Sötét a falunak minden kicsiny háza, Apró ablakait sikongó szél rázza.
Csak Mint
sak egy helyről árad sárgás, halavány fény, int afellobbanó, el-elhaló remény.
Flóra ablaka az,\'másutt csöndes minden, De neki ez éjjel nyugodalma nincsen.
Tépi, marja lelkét nehéz, sulyoi bánat.... Erőltetik férjhez — gazdag pap fiának. .
Jegyváltás leaz holnap, neki kinos halál! . Menekülő utat ah, sebolsem talál.....
Nagy ur, "kit ő szeret, el sem veszi soha. ..! A másé meg uem lesz!,bárki parancsolja.
Megrőzzen az ablak: .Nyisd ki, nyisd ki Flóra. Én vagyok, eljöttem csókra, édes csókra.. ...
Elhalványul a lány, szivéhez kap félve — „•Jóságos nagy Isten adj erőt e peresbe l"
\'^.Tebit igaz lenne? vagy már ki sem nyitod ? Szép Flóca reszketve nyitja ai ablakot.
Besufólt a vad éj hideg, havas szele 8 a pislogó mécset kioltja egyszerre.
Sötétségben a lány Bég jobban fél, reszket, Lefejti magáról az átfonó kezet.
•>H*gyj magamra engem, — eredj kajtélyodbá Szegény lány vagyok én, román pópa lánya.
Ne kérdi tőlem semmit, szivem, ajkam zárva Isten a vétkemet tán megae\' bocsátja.
„Tehát igaz mégit ....?" „\\tyám ngy akarja „X<tkem hajolnom kelt...,Hát az esküd Flóra.?
. Azt mondtad, hogy szeretsz 1 Birni vágy a szivem, Mig a sötétség tart szökj\' velem, jöjj velem...
Nélküled uem megyek fehér gyöngyvirágom „Akkor jöjj el értem holnap ilyen tájon. .
Hosszú, forró csókkal egymistól elválnak És csak Flóra tndja, mit hoz majd a holnap.
S*ive bálványának szeretője nem lesz, Gyürüt az ujjára a másiktól nem tesz.
Az apja parancsát élve meg nem szegi,
.... Sötét tanácsot ad az a holaap neki .... »
Román pópa házs Tarkán felezi frázva Jegyváltásra készül Nyüzsög a »ok néptül.
Nagy gazda a kérő » Semmi pénzt nem kér ő, Csak a lányt akarja Ölelő két karja.
Hol vagy lányom Flóra ? Kérdezi a pópa, De nem tudja senki Eléje vezetni.
A nagy zavargásba1 Hallszik zárt szobába Pisztoly durranása. Tor lett a lakoma.
3 másnap bajaal tájon < Fehér r*titalon, Várta grófját Flóra Szép találkozóra.

CZIKLE VALÉRIA.
De hova?
Vasárnap \'van, a nap már alkonyat felé hajlik, a kiket a verőfényes nyári napnak tikkasztó melege eddig a szobába tartott, sietnek ki a szabadba, bogy a természet szépségében gyönyörködve élvezhessék az üde esti levegőt.
Én is napi munkámat félretéve kisiettem a szabadba. A mindenség nagy müve a természet fölött gondolatokba merülve^: haladtam, s akaratlanul utamat a temető felé vettem.
Berengésemböl a temető kápolnája kisharangjának csengő hangja riasztott föl. Körültekintettem, a egy szegényes temetési gyászmanet közeledett a temető felé, s az egyszerű festetlen koporsót három siránkozó árva kisérte.
Én is a menethez csatlakoztam, hogy | az enyészet birodalmába egy keveset j körültekintsek.
A. szomorú menet lassan haladt, nekem | időm volt, hogy a síremlékeket, melyek mellett elhaladtam, megszemlé hessem. Hány ismerős neve volt ott már fölírva, kik a földi gondok és nyomortól megszabadulva, ama kis domb alatt .háborit-lanul alusszák örök., álmukat, ott várva a boldog föltámadás napját.
A temetőn végighaladva, annak egy félreeső zugában főiásott sirgödörnél a menet megállott; s miután a lelkész imáját elvégezte, a koporsó a gödörbe lebocsáj tátott. i ...
** Az alá hulló göröngyök döbörgése, még megannyi tőrszurás az anyátlanul maradt három kis árva szivében, kik az
elveszett édes anyát hivogttják vissza a mindig magasabbra domborodó sírból.
Szegény szerencsétlen árvák nem tudjátok ti még azt, hogy ama hatláb hosszú és mély gödörből, hova szivetek minden kincse a gondos anya lebocsájta-tott, nincs többé visszatérés. Jobb is, ha nem tudjátok, mert ptezi szivecskétek repedne meg,; de igy legalább a remény némi vigaszt nyújt"; nem tudjátok, hogy a titeket annyira szerető aoyai sziv, ki\' titeket annyi gonddal ápolt a annyi veszélytől mentett meg, ama kis domb alatt, mely; a világon egyedül a tietek, fogja kinyugodni magát, :ott, a hol nincs többé bú, nincs többé nyoáor és íájdaíom.
A három árva fájdalomtól kimerülten ledől a már egészen fölhalmozott sírdombra s ott enged utat még folyton kitörő fajdalmának.
Én mindezt egy síremlékhez dőlve szemléltem, s a szegény árvák fájdalmától meghatottan észre sem vettem, hogy már sötét este lett; csak mikor a sirásó fölszólítja az árvákat — .menjetek más haza, tovább itt nem maradhattok" —• ocsódtam föl.
A legöregebb mintegy 13 éves fiu -főlveté könytelt 0k03 szemeit e meg-szóllitás\'ra, s még a veséket is megnyi laló fájdalmas s a sírástól elhaló hangon felél: „de hova".
Igazatok van szegé ly szerencsétlen anyátlan árvák, mindenelek amilek volt, a hideg hant alá temetve, ninc* aki keblére öíeljea, aoyai csókjával iliessen, nincs aki ennetek adjon, nincs aki ágyba fektessen.
Kétszeres csapis ért benneteket, mert elveszítettétek a szerető és gondos anyát, s hajléktalanokká lettetek, mert eme kis sirdombon kivQI, ahonnét most elűzettek, nincs hely, ahova árva fejeteketlehajtsátok. Menjetek haza. 1>.j hova ?
— Blaháné élete és művészete.
Ezen a czimen egy rendkívül érdekes munka kerül sajtó alá abból az alkalomból, hogy a nemzet csalogáaya, a magyar népszínmű királynője - Blaha Lujza asszony búcsút vesz a színpadtól. A raü fényes kiállításban, számos il-lusztráczióval jeleoik meg, s tartalmazni fogja a magyar színművészet e ragyogó csillagának egész pályafutását: gyermekéveit, ifjúságát, színpadi diadalait, epizódjait és hírneves emberekkel folytatott levelezéseit, melyek nagy részének kultúrtörténeti becse van. Egy nagy megle-
f»3tés is lesz a könyvben, mely Blaháné éoyes tehetségét egy uj, eddig még soha nem ismert oldalról mutatja be. A munkát a művésznő hiteles adatai nyomán Kéry Gyula irja meg, a ki hálás köszönettel veszi, ha mindazok, a kiknek a művésznő életére vonatkozó adataik vannak, neki megküldik és ezáltal segítségére lesznek az adatok összegyűjtésében. A küldemények legkésőbb márczius elejéig Kéry Gyula czimére (Budap ?st, Kristóf-tér 3.) küldendői. & roü márczius hónap vége fBlé kerül ki sajtó alól; addig is elójegyzéaeket elfogad a .Művészeti Lipok\' kiadóhivatala. (üpest, Kristóf-tér 3.)
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXV. ÉVFOLYAM.
!
ZALAI KÖZLÖNY
1896 FEBRUÁR 15-én
vádi eljárás alapelvei", , A pénzbüntetés jogi természete-, „Uj irányokba büntetőjogban"; stb.
Ezeken kívül kisebb értekezéseinek száma meghaladja az ezeret Müvei feltűnést keltettek az összes európai tudományos- világban. Kivonatokban közöltek ismertetést munkáiból német, olasz és franczia\' szaklapok és folyóiratok.
Mikor Szilágyi Dezső igazság-ügtminister lett. annak helyére a budapesti m. kir. egyetem büntetőjogi tanszékére neveztetett ki egye-témi tanárrá Az 1S92. évben választatott meg a zalamegyei Csáktornyái kerületben országgyűlési képviselővé saz 1805 évben vette át a vallás- és közoktatásügyi tár-czát a hol a legnehezebb társadalmi problémák és legfontosabb culturális feladatok megoldásához fogott hozzá. Es én bizoin nagscatöró szellemének óriás ercjében.^izom az általa felvetett nagy kérdések megoldásának lehetőségében.
GYÓRFFY JÁNOS, nagykanizsai ügyvéd.
Az ¡zr. nőegylet vigalma.
Mennyi fáradságba került, ennek az estélynek a rendezése! Az eszme .találkozó egy világ fürdőben" testet öltött! Ezt csak nők vihették keresztül, nők, kiket az emberszeretet ösztönöz minden nemes cselekedetre. Az egylet fáradhatatlan elnöke. Vidor Samuné, minden napon gyűlésre hivta egybe lelkes gárdáját. bogy a részleteket megbeszélje és kiossza a szerepeket. És mindenkinek volt ambicziója, hogy egy-egy szerepre válalkozzék. Volt ia olyan nyüzsgés-forgás a Polgári-Egylet termében f- bő 8 án, mintha csak valamely világfürdő promenádjában sétált voloa az ember föl és aiá. Nappali fény hirdette, hogy itt a jótékonyság birodalmában vagyunk, mely nem szereti a sötétséget. A .segítség" forrásából bugyogott a .Champagne" üde nedve, mely gyó gyitó irt fog hozni sok sinlödőnek, azoknak is, kik a pezsgőt megitták, azoknak is, kik a jótékonyság obolu-tai-ban fognak részesülni. Egy lépéssel tovább mindeoki megtudta a .Mene Tekel" jóslatát a mérlegen. Sok megterhelt lelkiismeret megkönnyebbülve sóhajtott fel, mikor lelépett a Fair Banks mérleg bidjáról. — Azután a lóverseny-térre mernünk, hol izgató jelenetek játszódtak le. A harang folytonos csi-lingelése jelezte az egymásután következő surtokat és a bookmaker briliáns üzleteket csinált miben a.jtiry segédkezett neki. Sok ló tört le a pályán és a fogadók közül sokan három orr-hosz-szu<ággal maradtak el a czéltól.
Hogy a lóversenytéren pórul járt lovagoknak segítséget lehessen nyújtani, a menlöosztály gyógyszertárt állitolt fel, hol a hevenyébe« felavatott doktorok és gyógyszerészek dr. Márkus Blanka, dr. Rothschild Samuné, Fischer Irma és Wallenstein Malvin, enyhítő irt nyuj- 1 toltak sajgó sebekre. — de nemcsak silány testi bajok orvoslására vállalkoztak ezen nemesszivü nők, hanem társadalmi bajokat is gyógyítottak a .Létbe" ! vizével az .agglegéoy\'-likőrrel áj Thi- I lopbáglemezekkel.
Mig eközben az idő eljárt, a közönségnek alkalma nyílott rózsákat szedni a téli időben is A rózsaligetben három virágárusnő, kiknek azép-ége vetekedik a virágok királynéjáéval, hintettek meny-nyei virágokat a földi élet ösvényeire.
S mivel már a mennyomágba is eljutottunk, felemiitjük azí"i«, hogy dú-ao eilátott buffetten a Hébék Kugler-ambró-ziát és Törley-uektárt osztogattak.
A tolongás a nagyteremben oly nagy volt, hogy a tánczoló párok csakhamar zátonyra jutottak, mely kellemetlen helyzetből csak a .Bullám\' dagálya szabadította meg őket, elűzvén • teremből a lábukkal eviczkéioi nem tudó nyáraal-gárokat és philistereket r
Ide iktatjuk azon nemesszivü hölgyek nevét, kik a jótékonyság szolgálatában állva, aj eatélyre szerepet vállaltak, de ez a névsor sem bézagtalati, mert a .névtelen ösők\'-nek is jutott osztályréiz, kik csendben és félrevonulva végezték áldásos munkájukat.
A .Segítség- forrásánál a nymphák szolgálatát végezték Ledofsky Arminné, Lengyel Kornél, Satüer Irma, Kohn Ilona. Sauer Gizella.
A czukrászdában felszolgáltak Blumen-sc\'nein Vilmosné, dr. Blsu Simonné, Mil-hoffer Olga, Sauer Adél.
A .Rózsaliget"-ben árultak, Rosen-berg Ribárdné, Práger Sarolta, Rapoch Lujza.
A ióverseoytéren szerepeltek: gelsei Gutmann Vílmoané, dr. Plíhál Victor, Rosenberg Emma.
Szelvényeket árultak: Ollop Samuné, Maschanzker Mórné, Sattler Jóisefué.
Orvo« volt: Márkus Blanka (Budapwt) Gyógysiertár tulajdonoe: Rothschild Samuné. segédek: Fischer Irma, Wallenstein Malvin.
Ujaágelárusitónő: W«isz Melanie.
Mássálók: Kaszter Miksáné, Rotschild Amália.
A pénztárnál ügyelt Fischel Pálné.
A főfelügyeletet végezte Vidor Samuné és buzgó titkára Rosenfeld Lajos.
V. H.
beteg-
A nagykanizsai általános segélyzó egylet
f. hó 9-én tartotta meg XXV. rendes évi közgyűlését, melynek lefolyásáról a következőket tartjuk följegyzendőnek.
Lőnicger Ignácz egyesületi elnök az egybegyűlteket Bzivélyesen üdvözölve; miután a jelenlevők számából a közgyűlés határozatképességét konstatálta, a gyűlést megnyitja — felolvasásra kerül az évi jelentés, mely arra való tekintettel, hogy az egylet emberbaráti tevékenységét immár 25 év óta sikerrel folytatja, ezúttal nem szorítkozik a mult évi működésről való beszámolásra, hanem visszanyúlva a múltba, az intézmény létesítésen és fokozatos fejlődésének történetét — rövid vonásokban bár, de elég terjedelmesen megismerteti, különösen kiemelvén a főbb mozzanatokat, melyek az egylet beléletére és működésének zavartalan folytatására lényeges befolyással voltak.
Megtudjuk a jelentésből, hogy a közjó előmozdítását czélió egylet 1871-ben néhány emberbarát kezdeményezése folytán több lelkes férfiú közreműködésével létesül\', továbbá hogy egyesek és testületek áldozatkészsége oly alaptőkét teremtett az egylet számára, mely en nek fönnállását biztosította — kieme-lendönek tartjuk még, hogy az egylet a lefolyt 15 év alatt betegek segélyezésére 15.264 frt 70 krt; gyógyszerekre 3702 frt 58 krt; temetkezésekért 1979 fi* 69 krt és körházi költségek megté ritésére 822 frt 09 krt fizetett, e szerint csupán emberbaráti czélokra 21.769 frt 06 krt forditott
E számadások minden kétséget kizáró módon fényes tanúságot tesznek arról, bogy a nagykanizsai ált beteg-segélyzö egylet kitűzött föladatát derekasan megoldotta, az egylet intézői pedig nyugodtan, sőt némi önérzettel tekinthetnek vissza eddigi működésükre, hol lépten nyomoo a jótékonyság és felebaráti szeretet ténykedésének szép emlékére akadnak.
Az 1895. évi ügykezelést a következőkben foglaljuk össze. 106 esetben 508 ápolási nap után fizettek 392 frt 12 kr. azonkívül számos fönnjáró beteg 209 esetben díjtalan gyógykezelői ben részesült és ingyen gyógyszert kapott; gyógyszerekre 93 frt 69 krt fizettek. A beteg egyleti tagok kőiül ápolás alatt maradt öt, a többi mind fölépült
A közfelkiáltással megejtett választás eredménye a következő. Elnök: Löwiager Ignácz, alelnökök: Sallér Lajos, Weiszberger Zsigmond. Választmányi tagok: Fürst Sándor, Hein Mihály, Hild Ferencz. Horvát György, Lenkei Zsigmond, Lőwioger Lajos Lőwy Adolf. Munkácsy N-iodor, Eruing István. Pálfi Sándor, Práger Béla és Zoll-ner János. Egyleti orvos: Augenfeld Fülöp.\' /
Nem hagyhatjuk emlitetlenűl, hogy Fischer József, ki 20 év óta alelnöki állása mellett a pénztárosi teendőket ia lelkiismeretesen végezte, hivatkozással agg korára éa gyakori gyengélkedésére, a tagok mély sajnálatára állásáról lemondott és hogy a visszalépőnek az egylet érdekében kifejtett tevékenységeért az egylet hálás elismerését jegyzőkönyvbe iktatták.
A nagykanizsai önk. tűzolts egylet kürébil.
Tisztelt közgyűlés lv
.Nulla dies sine linea" : Ez a latin közmondás, melynek magyar értelme: .Egy napit se hagyj munka nélkül", a nagykanizsai önkéntes tűzoltó testületre nagyon ia alkalmazható, mert ha tekintetbe vesszük, hogy a kezdet nehézségeivel éppen e testületnek talán mindenek felett legjobban kellett küzdeni s miután ome nehézségeket szerencsésen keresztül küzdve, egy negyed századoa fennállását érte meg, egy oiy
időt, amely idő után bátran elmondhatjuk. hogy testületünk, tekintve az alkotások és tettek nagy számát, a Dunántúlban az első helyet küzdötte ki magának.
Ezen haladást nem lehet másnak tulajdonítani, mint a-folytooos kitartás és munkásának, mert ha beléletében előfordult ia egyszer-máskor meghasonlás, a melyre nézve azonban a gondviselés ugy intézkedett, hogy alkalom adtán mindig támadt egy-egy oly férfiú, ki a helyzet magaslatára birt emelkedni s a testület ege fölé tornyosult vészfelleget bölcs, erélyes és messze kiható intézkedései által, nemcsak hogy e!tudta hárítani, hanem ezen a testület kebelében keletkezett meghasonlás tű?-próba volt, s annak legyőzése az egyesület erkölcsi gyözedelmét és a kitűzött feladatnak a czélhoz közelebb vitelét eredményezte, mert azon eszme lebegett mindig ugy a tagok, mint a tisztikar neme előtt, hogy egyesekért nem lebet, de nem is szabad az egész testületet feláldozni, hanem példát véve a folyamok eredetéről, melyek szintén csak kis mennyiségű víztől eredve, de folytonos összetartás következtében oly erőt képesek kifejteni, bogy malmokat hajtanak s hajókat biroak el
így tehát e testületet is e közmondás uralja, mert habár előre is haladtunk, de haladásunk nem volt rohamos és oem is lehet még .megálljt* kiáltani.
Testületünk fennállásának 25 ik esztendejében mondhatni vajmi csekély említésre méltót müveit, mert ugy látszik a tűzoltó legnagyobb ellensége a romboló tüz elem, megérezvén hogy a testület 25-ik fennállási életévét éli s ennélfogva az elmúlt évben gyakorlati munkát —viszonyítva-az előzőévek bármelyikéhez, — vajmi kevese: adott, nem akarva ezen a teitületi tagok örömünnep évét a számtalan károsodott keserves könnyeivel zavartatni, — mind azonálta! elmondhatjuk, hogy megtettük mindazt, a mit csekély emberi erőnkből megtenni az ügy felvirágoztatása megkívánt.
Most pedig áttérünk jelentésünk tulajdonképpeni részére:
Testfiietünk adminístrátionáiis ügyeit alapszabályaink értelmében a közválasztmányi és parancsnoksági ülés intézvén, tartatott a lefolyt évben 1 rendes évi közgyűlés, 1 választmányi. és 10 parancsnoksági ülés, amelyeken 116 ügy-darab nyert elintézést.
A lef!%t évben csakis 1 nagy gyakorlat tartatott junius 30 án délután 4 órakor a főtéren álló hérc/eg Batthyány épületén, amely tulajdonképpen dísz-gyakorlat volt (iskola és rohamgyakorlat mentési kísérletekkel egybekötve) a zalamegyei tűzoltó testületek jelenlevő tagjainak tiszteletére, továbbá 12 kis szergyakorlat az .őrtanya udvarhe Iviségében s ezeakivüi az esti őrség ideje alatt a tagok az illető őrparancs-ookoktől iskolai okulásban, részesültek.
Az elmúlt évben 7 tüzeset fordult elő. Minőség szerint volt 4 tető, 3 félszer, 5 istálló, 1 ól, 1 faiamra. 3 szalma, 1 szobatűz és 1 vaklárma.
Elégett 2 cserépzsiodeiyes, 3 szalmafedeles ház, 3 szalmafedeles pijta, 5 istálló, 1 ól, 1 fakamra, 12 szekér szalma, 22 szekér széna, 1 drb borjú, 10000 (frb tojás és 1 ajtó szárfa. Az elégett épületek egy kitételével mind bizto sitva voltak az összes kár 475SI frt.
Működésben állott az önkéntes tűzoltó testületen kívül, 4 helyben állomásozó Ernő főherczeg nevét viselő cs. és kir. 48:ik gyalogeried, valamint a magyar királyi nagykanizsai 20. honvédgyalogezred legénysége.
Az év elején volt a testületnek 106 pártoló tagja, év közben kilépett 1, marad az ér végével 105.
Működő Ug volt at «év elején 109, ki\'épett 22, belépett 28,-maradt az év végével 116. Szaporodás tehát ez évben 7.
Szolgálati időt tekintve a következő
adat áll:
25 évi szolgá\'ati idővel 9,
24 19
18 - 17 . 14 13 11 10
1, 2, 1, 2, 7, 5, 4,
3, 2, 1 12. 7, 9, 17,
4. 25.
Polgári foglalkozásra nézve: ügyvéd 1, orvos 2, hivatalnok 9, építőmester 2, Unitó 2, gyáros 1, lapszerkesztő 1,
kereskedő 1, könyvkötő 1, k/\'pitos í, kőfaragó 1. lakatos 4, czipész 10, fodrász 1, molnár 6, kosárkötő 1. szabó
2, mészáros 1, asztalos 2, korcsmáros
3, kéményseprő 3, pék 1, csizmadia 1, bognár 2, kádár I, ács 6, köteles 1, késes 1, kovács 2. fuvaros 3, déli gyű mölcsárus 1, földmives 10, kömives 21, zenész 1, hivatalszolga 4 és bádogos.
Raogfokoxara nézve: Parancsnok és tisztviselő 24
7 őrparanosuok 10 csővezető 18 mászó
8 vizsgázott szivattyús 44 ujoncz szivattyús.
A zalamegyei tűzoltó szövetség álul kidolgozutott és 1892. éri augusztus hó 12-én Csáktornyán unott rendes évi közgyűlésében elfogadott Unkönyv szerint a testületi ugok közül az elmúlt évben 6 Ug jelentkezett a vizsgaletételre, velük a vizsgáló bizottság által a vizsga megUrtatván, közülök 2 kitűnő, 3 jeles és 1 jó érdemsorozatul ellátott bizonyítványt nyert. E helyen örömmel jelenthetjük, miszerint a kérlelhetlen halál a testület tagjai kőzöl a lefolyt, évben áldozatot- oem kívánt
Az év folyamán az örUnyán minden nap rendes, azonkívül a színházban, valamint a lovardában kellő Bzámu jól ellenőrzött őrség volt jelen.
Szabadságoltatott 1—3 havi időre 10 ug. Szolgálat mulasztásért megintetett 20, a tagok sorából töröltetett 2.
A zalamegyei tűzoltó szövetség ez év junius 30 án rendkívüli közgyűlését városunkban a városház nagytermében tartotta meg, a melyen a megyei tűzoltó-testületek közül i8-au meglehetős nagy számmal képviseltették magokat
A közgyűlésre gyülekezési helyfii az órtanyahelyiség tüzetett ki, ahol Knortier György főparancsnok logadu a vendégeket a testület nevében. Az őrtanyáról diszmenetben vonult végig a helybeli testület és zenekara élén a vidéki testületek küldöttei.
A városház nsgytermében a közgyűlés megkezdése előtt városunk köztiszteletben álló polgármestere üdvözölte a város nevében a vidéki testületeket, mely üdvözletet a szövetség elnöke Mayer István meleg szavakban köszönt meg s miután a körgyűlés határozat képességéhez szükséges számot consta-tálu, azt határozatképsanek kimondotta és megnyitott«.
A közgyűlés legfontosabb tárgyát az alapszabályok módosítása képezvén, a mely a kiküldött bizottság által már előző napon megszerkesztetvén, a kői-gyűlés által egész terjedelmébeo elfogad, tátott.
A közgyűlés befejezte után újból az őrtanya helyiségébe történta felvonulás, a honnét a polgári egyletben Urtott banquettre ment a testületek legnagyobb
része.
Dálután .4 órakor a főtéren álló Her czeg Battybány féle házon és előtte tar-Utott egy diszgyakotlat — Először isko-lailag muUtta be a :testület képzeUsé-gét s azután rohamra támadási gyakorlatot tett, a melynek végeztével ponyvába ugrálás, kötél és zsákba ereszke-déai mutatványokat csinált és egyesek -Ütései, törési és borísolási sebeket szin -lelve a mentők és kötszerek szükségét mutatták be akik, jelen lévén, a színlelt szenvedőkön azonnal segítve, sebeiket bekötözve, a montő kocsiba vitték s az őrunyára felszállították! Este 6 órakor a sörgyári mulatókertbe vonultak, ki a honnét az indóházba kisérte ki a testület vendégeit. . \' -
A magyar országos tűzoltó testületek segélyzó szövetségének az elmúlt évben 109 uggal volt ugja testületünk s azt egy Ug segélyezésére 30 Ért"erejéig, — mig [ellenben saját segélyalapunkat két tag segélyezésére 62 forintul terheltük meg.
Ünnepélyes kivonulásban testületünk az Urnapi körmeneten és Józaef főherczeg ó cs. és kir. fenségének városunkba történt jövetele alkalmából vett részt.
örvendetes tényről teszünk jelentést, a midőn ez é. végével 16 tagtársunk névszerínt: Cristóf Mihály, Kovács András, Muzikár Vincze éa Neumark József 10 évet, Kovács György, Raffay István, Weiszberger Kálmán, Ziegler Anul, Fleischhacker Ignácz, Kubát Józsel Novát István, Poredos Antal, Poszovecz Ferencz, Rozsonica János, Tiszay Mihály és Horváth György 5 évet meghaladott önkéntes tűzoltói szolgálatuk elismerésem 10 éi 5 éves szolgálati éremmel leendő kitüntetésüket ünnepe\'jük.
E helyütt még megemlítjük, bogv ő cs. és kir. Fensége József főherczeg tiszteletére a testület tekintettel arra, hogy miutáo az indóhátuál semmiféle ünneplés fogadutásba saját kívánsága szerint a késő esti érkezés miatt nem részesült, mindazoaálul testületünk a korona elé kivonult, mit ö fensége bejöve-
telekor észre véve a testületet kocsijáról leszállva üdvözölte s másnapra az általa adatott ebédre a testület főparancsnokát meghívta, a melyben szintén a testfiietet kivánu megtisztelni.
József főherczeg 6 felségéhez boldo gult fia László főherczeg halála alkal-mábóll részvétiratot intéztfink, a melyet ő cs. és kir. fesnsége nemcsak, bogy szívesen vett, haoem azt megható legmagasabb válaszára ia mélutni kegyeskedett
A gyász napjaiban testületünk a azt. Ferenczrendflek által a bold. lelki üdveért egy cagy gyászmisét mondatott a melyre a város előkelősége meghívatott s meg-jelénésük álul a részvét nagy mérvben emeltetett.
Az év folyamán épogy, mint az előző két évben a helyben állomásozó Ernő főherczeg nevét viselő cs. és kir. 48. gyal. ezred, valamint a nagykanizsai 20. honvéd gyalog ezred legénysége a gépek czélszerü kezelésében a testületi tiszti kartól okutást nyertek betenkint egyszer vagyis minden szombaton délután az őrtanya udvar helyiaégében. Megemlítjük továbbá hogy a testület részére a választmány uulványozata folytán ez évben is 12 drb tűzoltói téli kabát szereztetett be. a melyek czélszerü és basznos voltáról a testületi Ugok a tél folyamán kiütött tűz esetek alkalmával elég bizooyságot szerezhettek.
A testület kebelében a mentőosztály a mult évi rendes közgyűlésben jóváhagyott szabályzatok értelmében 32 Uggal megalakult s kik a testületi orvos úrtól kellő okatásban részesültek. — A testületi orvosnak, mint a mentő osztály főorvosának a helybeli orvosi kar közreműködése folytán sikerűit a mentő oszUlyt köt- és gyógyszerekkel dúsan mindazonálul olcsón felszerelni, bogy az bárminemű baleset avagy szerencsétlenségalkalmával szélső segélynyújtáshoz teljesen elégséges.
Az év folyamán Nagy Kanizsa város közönsége elég bizonyságot szerezhetett arról, bogy mily szükséges s mily üdvös volt ezen ostíály lelállitása, mert nem mult el egy bét. bogy a mentőknek és a kocsinak dolga ne lett volna s minden 10 közül 9 esetben a mentők voluk azok, akik a baleset helyszínén előbb jelentek meg mint ^bármelyik orvos és a rögtöni óvintézkedést avagy kötözést reljesitték s további gyógyke zelés végett pedig a kórházba szállították a szerencsétlenül jártakat.
A testületi pénzUr összes
bevétele 1534 frt 86 kr. kiadása 1500 . 88 . Marad pénztárkészlet 33 . 98 kr.
A segély alapösszege a kamatok tőkésítése után felszaporodott 3119 98 2 Ug segélyezésére kiadatott 62-—
Maradvány 3057 98 ^ Felszerelési alap I—V. ker. 457 70 VL—VII . 65 70 Összesen 522\'68
A mentő osztály alapja a kamatok tőké»itése után felszaporodott 493 82 kőt- és gyógyszerekre 92 68
Maradvány 40114
Mindezekben foglaltuk összs röviden elnöki és főparancsnoki jelenté -ünket. melyhez még csak azt csatojuk, bogy Kanizsa város áldozatkész közönsége a testület iránt M elmúlt 25 even át U-nusitolt jóindulatát a jövő évekre is hasonló mérvben Urtsa fenn, a testületi ugok pedig a szabályzatok pontos betartása és lelkiismeretes teljesítése által küzdjék ki azt a mi a testületet az 50 éves jubileum megünnepléséhez juttatják és méltóvá teszik.
LEKGYEL LAJOS s. k.
»..........\' elnolc, ----------
KNORTZER GYÖRGY s. k.
főparancsnok.
(Vége következik.)
CSARNOK
Zalavármegyei halhatatlanok.
1705-182».
(Folyt, és Vége.)
Báiiuth Antal, született 1777. jan-18-án Zalavármegyében Zala-Eger -szegen. Iskoláit szülőhelyén kezdé, 1797-ben az ájtatos rendbe lépett, mint e rendűek tagja páratlan.szorgalommal folytatta az oktatás nemes ügyét 1847-ig
Tanárkodott Szegeden, Kecskeméten, hol mindenütt a magyar nyelv
Folytatás a mellékleten.
Melléklet i .Zalai Közlöny- ¡896 évi feb\'uir hé 15-lki ?-ik »záaálwz.
XXIV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1896 FEBRUÁR 15-én
és irodeíom magvait csepekteté növendékeinek szivébe.
Szegeden adott ki egy: .Magyar irodalmi kézikönyvet\' nö?endéfcei számira. Kéziratban több munkát is hagyott hátra. Meghalt Víczott.
Vass László, síliftet: 1780. j«n. 9-én Zalavármegyében Salomvárott. Gyermek éveit szülőhelyén töltötte, honnan csuk a középtanodai tudományok megismerésére szóllitotta Szombathelyre, hol l?97-ben a növendék papok közé lépett s mint ilyen hallgatta a bölcsészeti tudományokat, melynek kitűnő sikeres végzése után 1803 ban pappá szenteltetett, 1805 ben már az egyháztör-;énet tanításával bizaio\'t meg a szombathelyi papnöveldében, honnan 1815-ben — udvari kinevezés — ugyanezen tanszékre tzólitá Pestre a magyar egyetemhez, melynek hú szolgája volt haláláig.
Legkedvesebb müköre Vassnak a tanterem volt ugyan; de az irói pályán is törekedett érdemeket szerezni.
Munkái ezek: „Öröm vers\' — megjelent Pesten 1830. , Demos-thenes és Ciceró" — (8 kötet) megjelent Pesten 1833. .Kiss János, íocretes nevezetességeinek vizsgálata" — megjelent Pesten 1835 „Észrevételek K. J. antikritikijira*
— (10 kötet) megjelent Pesten 1836. stb.
Latin nyelven is irt több munkát melyek között t .Institutio. his-teriae eccleslasticae novi foederls"
— czimtt a legnevezetesebb, megjelent Pesten 1828 ban.
TObb évig ügyesen szerkesztette
a „TudominyosGyüjtemény*-t. 1828-
ban a magyar hittudományi karának nagyságos rectorává neveztetett ki. 1832-ben irodalmi érdemeiért a magy. tudományos társaság tisztbeli tagjává választotta.
A keresztény anyaszentegyház történetéinek kiadásán fáradozott, midőn a kegyetlen halál 1842-ben elragadta az élők sorából.
Császár Ferencz, született 1807-ben Zalavármegyében Zala-Egersze-gen. Irodalmi érdemeit lásd a .Zalai Közlöny" 1895. évi 48-ik számában.
Gyarmathy Chrys János, született 1810. jan. 24-én Zalavirmrgyében Kis-űörbón. Iskoláit t Szent-Gróthon, Jászberény, Eger ós Pesten végezte. A veszprémi kispapok közé felvétetvén, a hittudományt a pesti központi papnöveldében hallgatta s mint másodéves bölcsészethallgató nyitotta meg irodalmi pályáját az .Eredeti bűnről* saóló magvas értekezéssel.
Szigorlatait bevégezvén 1834. szept. 30 án hittudorrá avattatot\'. 1835-ben a pesti központi papnöveldében tanulmányi felügyelő, 1836-ban pedig kSnyvtárnoka lett. Itt kezdte 1838-ban a: .Magyar Sión\' egyházi lapot magyar nyelven szerkeszteni, melyet máig Knaasz Nándor esztergomi kanonok szerkeszt.
Gyarmathynak kiadott monkái: .Vallás barát.\' Olaszból fordítva,
— megjelent Pesten 1844. .Közhasznú műszótárs s tiszti Írásmód." , Az Isten országa, vagy egyházi áliamtan.* -2. kötet „Tisztelet — oltár, melyet a magyarok Nagyasszonyának emelt" — megjelentek Pesten 1836. „Egyházi szózat az irgalmas nők ügyében" — megjelent Pesten 1842. „A Jeles hazafi a béke és a harcz idején" — megjelent Pápán 1846.
Irt sok értekezést a .Magyar Sión" „Hasznos Mulatságoka- és „Religiő*-ban. ..
Nagy Ignácz, született 1810 ben Zalavármegyében Keszthelyen, hol atyja gazdatiszt volt. Iskolái\'.: Gyöngyösön, Újvidéken, Baján, Pécsett, Budán és Pesten végezte.
Nagy már gymnázista korában kezde,t németül verselni. Midón
1829-bea Pestre aeat, magyarul nagyon keveset tudott; de egy szabolcsi magyar hölgy annyira lelkesítette a magyar nyel- iránt, hogy 1853-ban már magyar nyelven kezdett holmi apróságokat irogatni.
Nagyobb ezikkekkel 1835-ben lépett a nyilvánosság elé és 1837 ben már csinos beacéiyei által kezdett feltűnni a nagy közönség előtt.
Ez évben tett a „Jelenkór" segéd szerkesztője és megalapította a politikai lapokban az ujdonsági rovatot.
i 839-ben saját költségén indította meg a ,Színműtár*-t, melyből három év alatt 48 fűzet jelent meg, s ösz-szesen 56 színdarab, köztük Nagy Ignáczé 12.
Nagy port vert 1842 ben az „Athenaenm\'-ban — .Zajtay* név alatt megjelent .Budapesti élet\' czimü éles, csípős torzképeivel, és a magy. tnd. társaság által 100 drb. aranynyal jntalmazott .Tisztújítás" czimü színművével.
Sek munkája jelent meg zsebkönyvekben, folyóiratok és szépirodalmi lapokban.
Kiadott munkái: „Nagy Ignácz munkái* 3 kötet „Torzképek" 4 kötet „Hajdan és most" 2 kötet. .Magyar titok." 12 füzet. — „Menny és pokol" 3 kötet megjelentek Budán 1843—46. Eredeti munkáin kívül számtalan fordított munkáival is gazdagította irodalmunkat.
Mint szerkesztő is nevet hagyott maga után, szerkesztette a .Kisfaludy Tártaság" által kiadott: „Külföldi Regénytár" czimü gyűjteményt; továbbá a „Magyar Életképek," „Hölgyfutár" czimü lapokat.
Irodalmi érdemeiért 184Ö. szept. 5-én a magy. tad. társaság levelező ; 1842-ben pedig a Kisfaludy Társaság rendes tagjává választotta.
Márkffy Samu, született 1811. márcz. 29-én Zalavármegyében Cse-renosóezon. Zsengébb tanulmányait szülői házánál végezte. Középisko Iáit Alsó-Lendván, Kőszegen és 1826-ban a szent Benedek szerzet növendékei közé lépett, melynek 1832-ben tagjává avatták, s 1834-ben a magyar egyetem bölcsészeti karától — a szigorlatok sikeres kiállása ntán — hittudori koszomra érdemesítették, mely után az Enrópa-hírü bécsi szt. Ágostonról nevezett intézet tagja lett, honnan hár)m év múlva tért vissza Pannonhegyre, hol a görög és héber nyelvek tanításával bijyott meg, 1846, év végén pedig a pesti egyetem tanárrá lett.
Sokat irt; de nyilvánosság elé, csak baráti kérelmére lépett, mely utánanyomós tollából sok érdekes czikk került ki és jelent meg a „Religió" hasábjain ; de mindig névtelenül.
önálló, megjelent munkái: .Hitkételyek* — megjelent Pesten 1849. „Szent Szakaszok" — megjelent Pesten 1854. Kiadta a „Szt. István-Társnlat."
Kiadatlan munkái pedig több kötetre terjedoek, melyek csinosan tisztázva és bekötve vannak. Kár ki nem adni Márkffy ezen munkáit I
Szabó Sámnel. született 1813-ban Zalavármegyében F. Eőrsön, hol református lelkész w>lt Iskoláit Pápán végezte, melynek végzése ntán nevelő lett. Első munkája, mely hirt szerzett, egy halotti emlékbeszéd, melyet „Nőnem* czimen bocsátott a nyilvánosság elé.
Előbb csóri, hajmáskéri, tiszavár-konyai és végül tiszaföldvári lel-készszé lett.
Szabó már deák korában lépett fel az irodalom terén egy-egy czik-kela .Tadományos-Gyűjtemény" ben. Később, mint nevelő, lelkész több i vezérczikket, tudományos értekezést ! ós széptani czikkeket közölt kftlös-
I féle lapok hasábjain, de többnyire álnév alatt.
Pap István ref. esperesnek, kiadta :.Á keresztény vallás" czimü munkáját, saját költségén.
Va3s József, született 181». márcz. 19 én Zalavármegyében Zala-Eger-szegen. Tanulmányait szülőhelyén^ kezdé/a kegyesrendiek közé felvétet vén szorgalmas burára lett nemzetinyelvünknek.
.Ékes latin szókötés" czimü nyelvtant irt igen czélszerü rövidséggel és tartalmassággal.
Sokat fáradozott a .göcsei tájszavak" gyűjtésével, mely gyűjteményt a magy tud. társaságnak ajándékozta.
Talabér János, született 1825. jan. 4-én Zalavármegyében Keszthely mellett fekvő kies Diás hegységben, hol a\'yja — a városi port kerülve
— bolac* megelégedésben élt nemesi birtoki.il.
Első oktatásait Talabér egy kiszolgált huszárórmestertól nyerte. 1835-ben Keszthelyre ment a premontreiek tanodájába, hol hat évi tanfolyamot végezvén, 1841-ben a pannonhalmi szt. benedekiek közé lépett, 1843 -44-ben Győrött a philosophiai tudományokat hallgatta a szerzet házában, hol Ozuczor Gergely volt a magyarnyelv ős irodalom tanára, ki csakhamar észrevette Talabér költői ihletségét — szívesen megnyitá előtte jeles magyar könyvtárát, melvuek szorgalmas olvasgatása mellett megszülettek az első zsengék, és 1845-ben már a .Honderű"-ben a nyilvánosság elé lépett s ez időtől fogva többször találkozott a magyar olvasóközönség, részint saját, részint álaevek alatt munkáival az .Őrangyal," „Kath. Néplap." .Családi Lapok "-ban.
Megjelent tőle unokabátya. .Egyházi beszédek* — német franczia hitszónokok nyomán 3 kötet. Továbbá Grnber, a híres, érsek halhatatlan catecheticai munkáit is sajtó alá rendezte. Saját mnnkái pedig nagyobb
részt kéziratban vannak.
»
! bemutattam 17 Ziiavárme--gyében — 120 év alatt — született halhatatlant rövid életrajzban, kik daczára annak, hogy nagyobb részt megszerezték a halhatatlaoitó érdemeket; mégis \' ma már a feledékenység sötét homályos tömkelegében tűnnek. ,
Elfeledve érdemük, munkásságuk
— tehát mégis esak igaz: hogy minden és mindenki felejthető?! .
Zalavármegyeiek! kik mindenkor és mindenre készek voltatok áldozatokat hozni, miért nem ébredtek a többi vármegyékkel a milteniáres leleplezések korszakában leróni a kegyelet adóját azok iránt, kikre büszkék lehettek, hogy veletek egy megye területén látták a nap első éltető sugarait .. t»
Bölcsőjük a kies Zalavármegye volt, a honnan azután elszéledtek, mint az apostolok a szélrózsa minden irányában széles e hazában; de azért Zalavármegyeiek min? nyájan ők — a halhatatlanok 1
FARKASS KÁROLY.
H i r e t
— A do.nántnll ref. pűspökválaaztás Győrött megtörtént A presbiteri (l ésen Czike Lajos lelt győztes Aatal Gábor felett Amaz 11, emez 8 szavazatot kaptak.
— Hangversenyét a nagykanizsai, főgymnásiumi ifjúság nagy böjt közepén tartja.
— H...H.« adomány Halis litván és Hoffinan Mór által szerkesztett zala-\' vármegyei millenniumi évkönyvre Keszthely város intelligens közönsége 40 Irt segélyösszeget adott. A szép tett önmagát dicséri s utánzásra méltó hazafias cselekmény.
— Fényes esküvő. A gelsei plébánia templomban fényes esküvő tartatott
februSr hó 8-án, e napon esküdött ugyanis örök hűséget Rákóczy Parcse-tich Ottó cs. és kir. kapitány a vármegye egyik ünnepelt szépségének, a müveit lelkű és bájos Koller Irmának Alsó-Rajkról. A szőnyegekkel és drapériákkal földíszített templom minden zugában megtelt a vármegye minden rétzérói megjelent előkelő közönséggel. A násznép piros kendőkkel és kokárdákkal földíszített lovaktól vont gyönyörű négyes fogatokon jelent meg az esküvőre. Násznagyok voltak: Herte-lendy Ferenci és .Somogyi Gyula, náaz-asszonyok: Hertelendy Forenczné és Stajerné Paicsetích Irma. Négy ragyogó szépségű leány Koller Vilma, Véssey Emília és Irma s Töreky Margit képezte a menyasszony koszorús gárdáját, mindnyájan Halvány rózsaszínű selyem öltözetben Vőfélyek voltak Szily Feri, Vizlendvay Sándor, Dervarics Ákos, Molnár István és J&ger Árpád. Az es-ketési szertartást Modrovics János esperes plébános végezte, ki az uj ■ párhoz megható beszédet intézett. Esküvő után a násznép fényes lakomára gyűlt az örömszillők alsó-rajkí kastélyában. A fiatal boldog párt uj otthonában Palínban a szeretet és ragaszkodás megható nyilvánulásaival fogadiák, mely annál kellemesebb hatást idézett elő, mert előre nem Bejtett meglepetésszerű volt; a lakás elé gyönyörű zöld növényekből készített diadalkapu volt emelve, kivilágított tramparentekkel. Hódolaluuk jeléül felírásokkal, a megérkezéskor kigyúlt a görög tűz, — s annak ragyogó világánál üdvözlő beszédet intéztek az uj házaspárhoz.
— A millenlum programja Hivatalos jelentés szerint a millenáris ünnepélyek véglegesen megállapított sorrendje a következő lesz: Május 3-án istemtisztelet a budai Mátyás-templom-bán ő felsége jelenlétében; az isteni-.tisztelet Vaazary Kolos herczegrímás czelebrálja. Május 10 én országszerte ünnepi istenitiszteletek. Junius 5-én a koronát átviszik a Málvás-templomba a hol három napig közszemlére lesz kitéve. Junius 8-án hódoló felvonulás a két ház együttes ülése a szent, korona jelenlétében.
— Gyászhír. Lapunk alapítása óta és így 35 éven át egyik legbuzgóbb munkatársa Neusiedler János okleveles erdész vasárnap éjjel meghait. A barát-ságos érzelmű s vendégszerető kedves barátunk rég idö óta betegeskedett. Jobb időkben joviális életet élt, utóbb küzdés volt neki az élet, de azért magasztos gyönyörrel szemlélte szerető családtagjainak gyarapjitát és a nemes munkásság utján való baladásukat. — Szókimondó czikkező volt s ezért sok kellemetlenség érte. Talpra esett toszt-jai e vidéken ismeretesek s általában a társaságok kedveltje volt. Temetése nagy részvéttel történt. Benső fájdalommal közöljük a családi gyászjelentést : Neusiedler Jánosné szül. Wajdits Mária a saját, valamint gyermekei és az összes rokonság nevében mélyen szomorodott szívvel jelenti felejthetetlen férjének, illetve atyjuk, nagyatyjak, ipa és rokonnak Neusiedler Jáaos nyug. erdész, urnák folyó hó 9-én éjjel 12 órakor életének 60 ik, boldog házasságának 3?-ik évében, hosszas és kinoB szenvedés és a"haldokiók szentségeinek ájtatos felvétele után Wrtént gyászos .elhunytát. A drága halott hűlt teteme folyó hó U-én d. u. 4 órakor fog a gyászházban beszenteltetni és a helybeli római kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat pedig e hó 12 én d. e. 9 órakor fog a helybeli Szent-Ferencz-rendűek templomában a Mindenhatónak bemutatnatn:. Nagy-Kanizsa, 1896 február hó 9 én. Áldás és béke poraira I József, <Koniel, Róbert, Jenő, Irma, Etelka gyermeaei. Neusiedler Józsefoé szül. Hegel Janka menye. Bandi, Margit unokái. Újlaki József, Neusiedler Károly, ÍJjlaki Mátyás, Nina térj. Szei der Pitémé, Lujza férj. Márfy Gjnláné, Hermina férj. Krausler Bélásé testvérei. tfllaki Mária, Szommer Mária sógornői: Márfy Gyula, Krausler Béla aógorai.
— ii izr. jótékony nőegylet kö rébíl A folyó hó 9-én megtartott jó-tékonyczé\'u vigaimuok alkalmával a eztikrászda felszerelése, illetve az üdíts italok beszerzéséhez járultak: Vidor Samuiié, Blau Pálné, Szommsr Sándor-né, Rosenberg Izraelné, Ebenspanger Lipótné gelsei Gutmaun Vilmosné, VFei-aer Józsefoé, Kartschmaroff Leoné, Kürschner Ignáczné, Rosenfetd Adolfné, dr. Rothschild Samuné, Kaster Mik-sáné, Fischl Pálné, Pollák Arminné, Le-doíszkv Arminné. Blumenscheiu Vilmosné. Klein Illésné, Ollop Samuné, dr. Blau Samuoe, Ra pocii Gyuláné, Lőwin-ger Lajosné Maschanzker Mórné, Dob-rin Benőné, dr. Neumann Edéué, Bettl-
heim Samuné, Tauber Alajosné. Strem Vilmosné, Rothschild Aibertné, Lőwy Adolfné, dr. Schwarz Adolfné. Blau Lajosáé, Munkácsy őrnagyné, Dinneberg Jakabaé, Münz JÓMefné, Schwarz Samuné, Mayerhofer Sándorné. Grűnhut Alfredné, Zerkovilz Albertné, Práger Béláné, Weiszberger Ziigmondné,Schwarzenberg Ignáczné, Markosz Blanka, Hirschl Arminné, Fischer Ignácíné, Krausz Lipótné és Sommer Ignáczné.
Felülfizettek : Gelsei Gotmann Vilmosné 20 frt, Stem Sándor, Weiser József, alsódomborui Hirschler te.-tvé-tek, Vidor Samuné, Somaier Sándorné, Blau Pálné, Ebenspanger Lipótné, Ebenspanger Leo 10 — 10 frt, Grűnhut Hen rik 7.60 krt. Ripoch (iyu a 6 40 krt, Blau Lajosné. Hirschler Jakabné, (Usó-Domboru). N N., Risenfeid Adolfné, Frivisz Károlyné, Schwarz Gnsztáv, Zerkowitz Albenné, Sommer Ijnáczné, (Ciapi)>Eben8paoger Ernő, Weiszmaver Lipót, Dobrin Rikhard, N. N., ifj. Fes-selhofer József, Dobrin Benőné, Grűnhut Alfredné 5 -5 frtot, Löwmger Ij-nácz, dr. Riuch Ziigmoi.d 4—4 frtot, Beck Jenő (Budapest) Sümegi Kálmán, Remete Géza 3.80 3 80 krt, Kartschmaroff, Leoné, Scheicz Irén, dr. Neumann Edéné Baidekker Anna 3—3 frtot. dr. Obersohn (Zala Egerszeg) Márkás Armin (Budipest), dr. Blau Simonné, Piachte Hermina (Varazsd) Strem Vilmosné, Klsin Illésné, 2 60— 260 krt, Fischl Pálné. Kürschner Ignáczné, Rosenberg Izraelaé, Eismeer Samuné, Tripammer Gyuláné, dr. Lőke Emii, Eisinger Henrikné. Danneberg Jakabné, Práger Béláné, Gutmaun Si-monué, Sattler Mórné, Lőwy Adolfné. Deutsch Lajos, Székeiy Tivadar, dr. Hausar János, Klein, 2—2 frt, Oszter-huber László, dr. Stocker Antal. Rei-chenfeld Sándor, Maschanzker Mórné, Reisenauer alezredes, Rosenfeld József, Strem Tivadar, Unger Ullmann Elek 1.80—1.80 krt, Engländer Oiió, Fischer Ignáczné. Friedmann Károly, Rosenberg Richárd Sallér Lajos 1.60 — 1.60 krt, Kaster Miksáné, Sauer Ignácz, Keller Mátyás 1 50 — 1.50 krt, i Scherz Richárdné, Satuer Ernő, Le-dofszky Arminné, Milhoffer Ödön, Leit-ner Simon (Eger-Aracsa) dr. Schwarz Adolf. Véciev Zsigmond, Plihíl Ferencz 1 40—1.40 krt, Zerkowitz Oszkár i 30krt, dr. Fried Ödön, Neu Albertné, Fischer Sándor, Kohn Sándorné, Weisz Beroát-né, Bachrach Samu, Lengyel Iguáczné, Breier Ignácz, Neufeld Henrik, Weisz Béla, Blau Béla, Belus Lajos 1 — 1 frt, N. N., Kitzeubach József. Munkácsy őrnagy, Horváth alezredes, Csalányi ezredes, Morgenthaler Lijos, Mondschein Lajos, Tinául Lajos, Kovács gyógyszerész, Hirschler, Berger Adolf, Mathea Karoly, N. N., Kürschner Jaques, dr. Goldmann Lipót (Zákány) Weiszmayer Lipót, Tass Simon dr. Ézüts Miklós, Lengyel Lajos, dr. Weisz, Oizterhuber László, Csesznyák Miklós, Bogenrieder József. Szegó Gyula 80 - 80 krt, Goldschmied Jakab, Rosenberg Pál, Bettlheim 8iegfried. dr. Viola (Gelse), dr. Hausner (Kis-Komá-rom),\'- Weisz Ferencz, ,dr. Rothschild Jakabr Stirling őrnagy 60—60 krt, Márkus Frigyes 50 krt, N. N„ N. N., Sattler Lajos. Gerstl százados, N. N. 30— 30 krt, Ho6hűusz, Kaufmann Béla 20— 20 krt; összesen 345 frt 80 kr. Összes bevétel 1446 frt 76 kr. Kíadáa 440 frt. Tiszta jövedelem 1006 frt 76 kr.
Kedves kötelességet teljesitüek, midőn a fentebbi nyilvános nyugtázás kapcsán a szíves adakozóknak és felülfizetőknek, valamint mindazoknak, kik vigalmunk fényes sikeréi bármely irányban előmozdították, hálás köszönetünket nyilvánítjuk.
Az izr. jótékony nőegylet elnöksége.
— A nagykanizsai muukásképző egyesület február hó 1-é i rendezett Jelmezeslélye anyagi tekintetben is sikerültnek mondható, amennyiben jegyek és felülfizetésekből befolyt 221 frt 25 kr., ennek ellenében a kiadás 128 frt 63 kr. marad tiszta jövedelem 92 frt 62 kr.
— Gyászhír. Takách Alajos sümegi ügyvéd febr. 6-án 76 éves korában elhuayt.
— Gazdasági tudósítók. A földmi-veléoügyi miniszter Kiotli György zala-szentlászlói lakost a zalaszentgróti, és Köves Ede felsöeórsí lakost pedig a tapolczai járásra az állandó gazdasági tudósitóí tiszttel bízta meg.
— A vidéki sajtó a kiállításon. Mint az országos kiállítás igazgatósága tudatja velünk, elhatározták, hogy a sajtó-kiállítás bezártáig minden vidéki újságot a közönség rendelkezésére bocsátanak. Hy módon az egé*z jelenkori magyarországi sajtó be leaz mutatva. Ezenkívül minden egyes lap félivnyi teljedelemben megírja saját történetét.
I
XX.XV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 FEBRUÁR 15 én.
— A nagykanizsai katonai hadas-
tyán egylet évi rendes közgyűlését folyó hó 9^én délután tartotta meg Orosz-váry Gyula egyleti elnök elnöklete alatt 1.) Elnök ur délután 3 órakor az tagok üdvözlésével, a gyűlést határozat képesnek és megnyitottnak kijelenti, Ezután a tárgysorozat 1. p. értelmében Horváth István egyleti titkár áital a kiváló gonddal szerkesztett elnöki és titkári jelentés, számvizsgá ók jelentése s az évi számadások olvastattak fel, melyeket^a közgyüléí jóváhagyólag tudomásul vett. 2.) A. tárgysorozat 2. p. értelmében megejtetett a Részleges tisztújítás és pedig főparancsnoknak Veino-vits Ede 18, zászlótartó tisztnek Varga Mihály 14 szótöbbséggel; Sölétormos Géza és Viola József pedig választmányi tagokká egyhangúlag megválasztattak. — Egyéb tárgysorozat oem lévén a gyűlés az elnök zajos éltetésével feloszlott — A katonai hadastyáa egylet tiz éves fenállásának emlékére e napon tartott díszvacsorán a tagok nagy számban jelentek meg. A vacsora kezdetén dr. Mayer Ferencz az egylet diszelnöke eme1: elsősorban ^poharat a nagykanizsai hadastyán egylét védnöké nek gróf Batthyány Lajos fiaméi kormányzónak egészségére. Ezután számos felkös/öntés történt és ezek között az újonnan választott ^parancsnokra Vei-norícs Edére Zrinyi József emelte poharát, t0 7ábbá Tuboly Viktorra, mint az ogylet másod elnökére, ki viszont dr. Mayer Ferenczet köszöntötte fel nagy lelkesedést keltett rögtönzött tréfás rythmu sokban eképen:
Tény az. hogy a hadastyánok Díszei Nagy-Kanizsának ; Lobogója az egyletnek Jelvénye — honszeretetnek.
Ezt a jelvényt üdvözlöm én, K .millenium® küszöbén! S kívánságom arra ébred; Érjen meg uj ezer évet 1
És ha szűkség volna rája, Ha vészben lenue hazája, — S baj lenne tán a városban ; Ott legyen ö elsősorban.
De mit mondjak én ma többet E7en a lelkes űunepen ? Hol az Oroszváry G)ula Elég ross. ul nincsen jelen 1 Csak azt moudom igen sokszor: Hogy éljen a Mayer doktori
Éltette még a nagykanizsai ipartestület jelen volt képviselőit Knausz és Muraközi urakat és még Horváth Istvánt, mint az egylet derék jegyzőjét, mire a/u án Csillag Károly egyleti tag ugy Veioovics főparancsnok stb. nagy-hatást k. Itett ¿fXAyakkal emlékeztek meg az egylet ffÜiete, zászlója és fent állásáról és éltették Tuboly Viktort, mint ki a sajnálatukra ez ünnepélyről kimaradt Oroszváry Gyula elnök .helyett annak tisztjét teljes odaadással töltötte be. Az ünnepély Bajor László polgári vendéglős kitűnő borai és jó cfigány-zene mellett a ké-ő éjjeli órákban ért véget. f
— Napi biztosok a népkonyhában e héten : VasárDap Rosenberg Izraelné, Weisz Karolin, hétfőn Kaster Miksáné, Rothschild Amália, kedden-Wusztl Lajosáé, Farkas Vilma, szerdán Rapoch Gyuláné, Broch Hermin, csütörtök Scherz Richárdté, Samueli Olga, pénteken Náb rátzky Lajosné, Rátz Aranka, szombaton dr. Rothschild Jakabné, Maulwurf Málvin.
— Adományok a népkonyhánál: Szentgyőrgyvári Stirling Sándorné egy zsák burgonyát, 8 liter babot, Blau Pálné 1 zsák burgonyát, Maschanzker Mórné 1 kosár burgonyát, Schmidi Fri- I gyesné 2 zs. burgonyát Steinitz Hermina
1 zs. burgonyát, és Fischer Józaefaé l kosár burgonyát voltak szívesek adományozni, melyekért köszöoetét nyilvánítja az elnökség. i
— Heti felügyelő e héten (február
16—22) az önk. tűzoltó egylet őrtanyá-ján Morandini Román szakaszparancsnok ur. •
— Heti biztosok e héten (február
17—22) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület ovodáiban Gelsei Guttmann Vilmosné és Rosenfeld Adolfné választmányi tag úrnők.
— Kullusministerünk az idei tanévre állami segélyképpen a Kisdedne velő Egyesület részére 20Qáorintot adományozott. T
\\ —* A borok ára vidékünkön: 1896 iki közönsége* fehér vagy Schiller 12^— 1SÍ, frt, 1894 iki 18—20 frt.
— A soproni kereskedelmi éa ipir-kamara február 7-én tartott teljes ülésében elnökké Friedrich Ágost téglagyárost, alelnökké Boor Nándor épitót választó u egyhangúlag. — Friedrirh elnök székfoglalójában fölemiitette,
i hogy a kamara négy év múlva fonállá-sának ötvenedik évfordulóját méltó gazdasági és ipari kiállítással fogja megünnepelni.
— Meghívó Az .Első nagykanizsai magyar, asztaltársaság* folyó évi február hó 23 án vagyis vasárnap délután 4 órakor tartja Pintér Sándor urnák a Szentgyörgyvári-ntctában levő .Petőfi" -hez czimzett vendéglője aagytermében évi-rendes beszámoló közgyűlését, melyhez a rendes tagokat és & társaság nemes czélja iránt érdeklődő emberbarátokat tisztelettel meghívja. Ar elnökség. Tárgysorozat : I. Elnöki megnyitó beszéd és a társaság czéljának rövid vázlata. 2. Jegyzői jelentés a lefolyt év forgalmiról és az évi műküdcsröl szerkesztett mérleg előterjesztése. 3 Az elnök és tisztikar lemondása esetleg azoknak újbóli megválasztása- 4 A jelenleg érvényben levő alapszabályok módosítása. 5. Netáni inditváayok. Az indítványok a közgyűlést 24 órával megelőzőleg Írásban foglalva az elnökséghez nyújtandók be. Este 8 órakor társas vacsora ugyanott, egy teríték ára 80 kr. Aláírási iv ki-bocsájtva.
— Gyászhír. Mély megilletődéssel vettük a szomorú hirt. hogy Farkas Ferencz községPorvos Légrádon februir 11-én délután elhunyt. A sokat utazott s különösen a keleti viszonyokat bőveu .tanulmányozó kedves barátunk s munkatársunk elhunyta valóban fájda\'masan hat széles körben minden ismerősénél. Eddigi küzdelmei utáa Légrádon csendes nyugalomban élte világát, szerették, be csülték, .mert szorgalmas és emberszerető volt A családi gyászjelentést mély részvéttel közöljük: Ö\'.v. Farkas Fe-renczné szül. Komesz Katalin, a maga és a rokonerit Farkas Géza, Farkas Árpád, Klein Anna férj. Kirchknopf Ká-rolyné testvérei nevében" fájdalommal telt szívvel jelenti szeretett, feledhetetlen férjének és rokonnak, Farkas Ferencz Légrád város orvosának 1896. évi febr. 11-én fél három órakor délután rövid szenvedés után Légrádon. életének 62 dik és boldog házasságának 33-dik évében történt elhunytát. Hűlt tetemei Légrádon február 13-án délután 4 órakor tétetnek a róm. kath. szertartás szerint örök nyugalomra. Az engesztelő szent mise áldozat ugyanaznap délelőtt 8 órakor tartatik meg. Kelt Légrádon. 1896. évi február hó 12-én. Áldás és béke ham vain! _______
— Nyilvános köszönet. Fogadják mindazok, kik boldogult feijem Neuszied ler János elhunyta alkalmával részvétüket nyilvánították, s a temetésnél megjelenésük által az én és családom fájdalmát enyhítették, tiszteletteljes hálaköszönetünket. Özv. Neusziedler Jái.osi sz. Waidits Mária és családja.
— Hangverseny s felolvasással egybe kötött tá iczestélyt rendez a nagykanizsai irodalmi és művészeti kör febr. 18-án a Polgári Egylet nagytermében. Jegy ára ülőhelyre 1 frt, állóhelyre 50 kr.
— Uj kőnyomatos A Központi Sajtóiroda kiadásában, mely a .Vidék" heti kőnyomatost adja ki, most uj kőnyomatos napilap jelenik meg Szilágyi Gyula felelős szerkesztésében. Az Országos Tudósító, mely hivatalos értesítője a ; Magyar Tudományos Akadémiának, két ! kiadásbau jelenik ineg naponként: reg- I gel a vidéki napilapok számira, este a fővárosi napilapok részére. A kőnyoma- \' tos iránya pártonkívüli.
— A régi Pest Ős-Budavárában. Harmadfélszáz évvel ezelőtt Buda várá- . nak minden jelentő ;ég nélküli külvárosa | volt a régi Pest. Inkább a Tabánból átjövő hajóhíd pesti fejének védsfcnczul j szolgáló őrhely volt, terű\'etre kissebb a 1 mai belvárosnál. Kettős sáncz futotta "j körül. Három kapuját nehéz bástyator- j Djok védték, a hol töltött ágyú mellett égő kanóczczal álltak őrt, a bud i basa válogatott jancsárjai. A bástyafalon tul futó homok lepte el a vidéket a fóthi hegyekig... így, követelte ezt a hadi fortély is, nehogy az ellenség meglephesse a hídfő őr.-é/ét Ide kékellett távolból a.Mátra. A Duna partján hosszú tömött sorban állottak a török gályák I a rácz hajósok hadi czéiokra is alkal- í mas könnyű hajói és kirítt közű ők itt- j ott az örmény leánjkalmárok tarka I baldachinos hajója, melynél szerecsen hajtotta apró uri sajkák kö\'.öttek ki, bogy
a budai urak megtekintsék a georgiai válogatott portéká*. A mozgalmas képre komoran tekintett le a vén Gellérthegy sziklás oldala s az egész tájékra rá lehelte délibábos zomáoczát- a sajátos al-földi nap rezgő sugara... Ezzel a azio-dúi tájképpel gyarapítja a milleniumi ünnepségek látványosságait Ujváry lg-nácz, a nagytehetségű festő. Nehogy azonban az óriási kép hatását megrontsa a kellő keret hiánya a paooráma-azerüen festett kép ugy ¡esz felállítva, hogy ós-Budavár látogatói elé, a kik
j bástyatornyon át jutnak ki a Dunára I nyiló sáncz fokira — egyszerre, mind a valóságos tájkép — ez a csodás panorámája a mult időnek. Haogosabbao dobban majd minden magyar szív, az eleven színekben eléjetárt régi Pest láttára, a mikor ugy is káprázatom csalódásban ringatta már ezt \'megelőzőleg a látotthallott élet. mely\' vissza vitte harmadfélszáz év «lőtti időbe, s ott nyüzsgött körülötte, a török világot Magyarorszá-1 gon visszatükröző Ős-Budavárában.
Ve gyesek.
— Sok évi megfigyelés. Emésztés\' lgyengeségeknél és étvágyhiánynál siti-Iában minden gyooiorbajaál, a valódi „Koll-féle BeldJitz porok" bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fö\'ött mint fgyomor:erősitők és Tértisztilók Egy doboz ára* frt. Szétküldés naponta utánvétellel\' Moll A. gyógysze rész cs. és k. szUlítí, Bécs, I Tuchlau-beu 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A- készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és" aláirsával.
— Nem mondunk ujat, midőn azt állitjuk, hogy a gép par hazánkban olyan lendületet vett, miszerint Európának régi iparüző államai irigységgel tekintenek ránk. A számos, utóbbi idöbao alakult iparvállalatok közölt a .Vu can* gépgyár-részvénytársaságé — ezelőtt Gut-jahr és Müller, Reinhard Feroau & Co. Budapest, V., Váczi-ut 70 (fiókgyár Bécs) — a legelső helyet foglalja el. Számítva a technika és szaktudományok haladásával ezen vállalat gyárait a legújabb és legjobb munkagépekké? látta el és ez által olyan képesítettségre tett szert, bogy a budapesti és bécsi gyárak megtekintésére meghivott bel- ,és külföldi szakemberek osztatlan elismeréssel árasztották el. Nagyon messze vezetne, ha ezen gyár összes gyártmányait akarnók elősorolni, miért is csak a malomberendezési és malomgépeket, mindennemű szerszámgépeket fém. fa és kő megmunkálására,említjük fel. A milleniumi kiállítás látogatóinak kö önben bő alkalmuk nyílik a .Volcan" gépgyár készítményeit megtekinteni.
— Örömmel tapasztaljuk, hogy Unghváry LászlA 121 holdu czeglédt gyümölcs-faiskola telepe nemcsak a hazában vált mindenki előtt ismeretessé, hanem most már szívesén keresik azt fel Romániában, Bosznia Herczegovina Gali-czia s fóleg Ausztriából is a rendelők. És hogy la kényesebb izlésü külföldiek, mint vannak az U-igh-varytól szállított csemetékkel meg-ilégedve, arra nézve többek közt
szolgáljon tájékoztatóul Umlauft eiáu. és kir. udvari kert igazg. (Bécs-Schőnbrunn) alább következő eredeti levele •
„Különös Srímre valHt int értesl-ten--. nogy ideküidött csematei kifV-.taianak és valobin szépük. Én ctik elismeréssel nyllatkezhi-tem az ilyen -¡tüno minőségű anyag olíállításáért és ezennel felkérem int. hegy hatsnU kifegistalan mi ütegben az itt leirandokat küldeni szíveskedjék \' Umlauft cs. és k. udvari kert igazgató (Bécs-Sclianbrunii ■)
Ki nyert?
Prága: 7i 17 41 43 49
Felelős szerkesztő és kiadó • BÁTORFI LAJOS ™f !
Nylltér.*)
Se\'yea-damaiztsk 65 krtél. 14 frt 6ö k.lj
méterenkéüt valamint fek.te. í.b i r ■ ain<ts Haaneberg-selyem S5 krtíl 14 frt 65 krig üiít-re.ikéot itnl, eaikos ko-xkiiott. mi\',\'.»«-)".:, damtaxt atb. (miiit-egj i40 kll\'ooWit- minSi(f \'2000 sain él mintáxatba stb laejreudsll int poatabír 4t vi-ono.nl.\'íi a bixbox aaillicra miati-kit pojtafordat^ral knld : Heanebe\'g O. cs.ia kir. uS». iiill. (setye«ífá-a Zirich-bea 3 TÁjezba eximtett le.slekr. 10 kro. ia l.tsleiőlapokr* 5 kroa bilyeg ragaaatiDdö. Magyar ayelren irt megrendelé»»k pontossá elintéztetnek
Maison Joel Budapest
tisztelettel értesiti a n. é. közönséget, miszerint Joel Mór ur
GYERMEKDIVATBANI
megrendelések végett e hó 20 án két napi tartózkodásra a .SZARVAS SZÁLLODÁBA" megérkezik.
A legújabb párisi divatú mintákat és szöveteket magával hozza. Tisztelettel Maison Joel
iBpeat. Váczi-ntcza, Városháztér sarkán.)
K ml alatt Mulutekérl oeo vállal fe-lelöaéget a Szerk.
Szerk Üzenet.
— „Arany napok." L.paok programmjiba nem illeszthető a igj nem közölhetjük
— H H AÍ vilzonritasatjehetetlea kflíöl-nOnk. Oly leplezetlen at inaódo-, bogy közié, letel kösOuaégOok jóialését aérteuók. Mmdeu-nek van halira.
— S E. E|j nő I ikhelyit Dyilráo«sao oem adhatjuk tudoinásara senkinek sem.
— Dante táraasig. Sincs terünk, ba lesz — azi.eten.
— B. V. Betegségem korlátozott. Jobban vagyok, m„st már rákerül a sor.
Hirdetések.
S630jlk. ~
Árverési hirdetmény.
/\'A nagykanizsai kir. törvéoyszék tkrí csítálya részéről közhirré tétetik, hogy a délzalai takarékpénztár képviseletében Eperjessy Sándor elnök nag;.kaai-zsai lakós végrebajtatónak Lakati., Ág. nes őzv. Németh Gyuláné végrehajtást szenvedő budspeitl lakót elleni <00 frt hátralékos töke, ennek 1895 évi október 36 tói járó 8";, kamatai ét en. nek 8r„ késedelmi kemataí, 14 frt 23 kr. hátralékos eddigi, 6 frt 60 kr. lenlegí s a még felmerülendő kSlt-égek iránti végreh tjtási ügyében a fectiievt zett kir. törvényszék területéhez tar-tozo, az alsórajiti 48 az. tkben f ősi hrsz. a- felvett s 1194 frtra és ujyan- \' azon tkvben 1 2\',a. hrsz. a. f,|rett ■ 203 frtra becsű t ingatlanok 1196 évi márezlos hé 4. napján d. e. \\o önkor Alsó-Ttajk községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog
Kikiáltási ár a fenoebb kitett becscrv
Árverezni kívánók tartoznak a becsár jO^-át készpénzben vagy óvadékképei papírban a kiküldött kezéhez leteon;-
Kelt Nagy Kauizsán, a kir. tőrvény. szék mint telekkönyvi hatóságnál 189", november hó 17. napján.
GÓZOSY, kir. tszéki albiró
Í95;i896 sí.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehíjtó az 1881. évi LX t. cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járáabiróiág 1I519J95 számú vé^-zé.e álul Friedrich Lsmbert, z. szentbalázsi lakós végrehajtató javára S/.ücs Mihály és neje z. szent-balázii lakóiok elieu 270 frt —kr. tőke, ennek 1891. év február hó 1-ső nipjától számítandó 5*„ kamatai és eddig összesen 39 frt 70 kr. perkö t<ég követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehsjtás alkalmival bíróilag lefoglal\' és 678 frt — krra becsült lovak, gazdasági gépek és eszközök, takarmány, és egyebekből álló ingó\'ágok njiliános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 1895J96. p. sz. kiküldetését rendelő végzés folytán s helyszínén vagyis Zsla-Szent Baíizson alperesek lakásán leendő eszközlésére 1896 ik évi február hó I8-lk napjának d. e 19 óraja haláridőül kitüie-tík és a hoz a veoní szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak mez. hogy az érintett ingóságok ezeo ár<etési;n az 1881 évi LX. t. cz. 107 s » értelmében a legtöbbet Ígérőnek beciáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ineósa\'gok vétels\'ra az 1881. évi LX t. cz. 108 j-ban tne^ . állapított feltételek szerint lesz kifizetendő .
Kelt N.-Kanizsán 1896. évi j»n. hóv 31. napján. ^
BARTS GYÖRGY kir." bír. vhajtó.
frt 50 kr.- ért negyedévre
megszerezheti bárki a
I
legjobb, legérdekesebb,
fttESetlen, dcmoKrata, ; jjOll-v tlHal nap\'iapot
és bérmentesen a ,MaGYAR HÍRLAP" nagJ
Mlllenlwni Albumát.- iiiWaíI
- Ilolll ara 2 forint. - 1 OIJ
f\' Előfizetést levéljegyekben is elfogad a
jüGYAB HIBLAP" talflliülaU
BUDAPEST, V. kerület, Honvéd-utcza 4. szám (Az uj \'országgyűlési palota szomszédságiban.)

T
OROK
SORSJEGYEKET
elvállal eladásra egy piri»i bankház megbízottja. Megbi zások intézendök
BoskovIts\'Gjulálio/.
Budapest, Xyár-utcza 7.
Férfiaknak!
férfigyeegeségektiéi impotentia a cs. és kir. Bzab. galvano villanyos készülékem öahasauálatra a legjobb szolgálatokat tesz.
Volta tanár rendszere
Orvosilag ajánlva. Leírásokat küld borítékban 10 kr. levéljegy ellen. Angeifeld i. elektrotechnikus Wien, IX Türken8tr«>6e 4.
legjelenti
FROMMER A. HERRMAN UTÓDA
»» - >■
Fóüzlet: V., Tttfcör-utoi
ioa asnavyicereakedéaénelE
s.
« BUDAPEST *
FlÓkÜzlt-t: VI., AnclrSiaaT-u*
1896 FEBRUÁR
XXIV ÉVFOLYAM.
Egyedül valódi angol
: (megrakott kocsik és marhák mérésére) egyenkint 80 mázsa (4000 kg.) még aj és használatban, a híres Bugáoyi és Társa czégtól, erős készítmény, ras törzsökkel, vas traverzzel, mérczével és vaskörtékkel ellátva, minden nagyobb gyár, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság, község gőzmalom és műveknek, különbeni 100 frt pénzbírság mellett törvényesen előirt magyar hivatalos szabályozással, darabonként csak 370 fí rintért (gyáriár 600 frt). továbbá
2 marha-mérleg
egyenkint 1000 kg, még és uj használatlan kitűnően játszó mérczével és Taskörtékkel, korlátul és lépcsővel ellátva, minden gazdászatban és hizlaldában igen szükséges, hivatalosan magyarul szabályozva, ugyanazon elsőrendű gyártól készítve, darabonként csak 140 forintért (gyáriár 225 frt) helyszűke miatti, egyenként 10 évi jótállás mellett eladó: Mérleg és vasbutor-raktár Bécs 1, Seílerstátte 12, az udvarba halra. (A hivatalos szigorú felülvizsgálat épen tartattak.)
Karos vközség lakosai volt úrbéri erdejükben a tűzifának alkalmas, s még fennálló faállományt-eladni óhajtják. A venni szándékozók az eladási feltételeket f. hó 27-ig Karos község birájánál megtudhatják.
feustein
• vW - I
wa ff„C) $
Jtatörún^\'t
■MALATA-MÁVÉr
NEUSTE N-fe e ERZSÉBET labdactak * E [lilaiák hasonló készítményeknél minden te kiftetben ftljebb becsfilendök ; mentek minden ártal mas any ágtól, az altesti szerrek bajainál legjobb eredményijei hasioáltatrán, gyengéden hashajtók, vértisztitök; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilalák a
szókszoruláa /..
a legtöbb betegségek forrása ellen Czakrozott külsejük végeit még gyermekek is szívesen veszilq ,
Egy lő pllnlát tartalmazó doboz la kr, eg^ tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilnTát tartalmaz csak 1 forint ojjé. flfefe?mRgl íSvii« l Utánzásoktól különösen óva»\' LmhrfffnJ kodinnk Kénank batárosot-
<an Xeasleln Erzsébet pllnlát. Valádi l^ffOl CSak h* míoden doboz törvényileg bejegy-nUOH zett védjegyünkkel piros-fekete nyomta-|||31flf!JM tatásban „Szent Lipót és „Seastein C^U^ Fülöp gyógyszerész* aláírással van el-I«\'» A kereskedelmi törvénjssékíleg f »T/\'^\'Fj 7^Ptt aláírásunkkal van
MEUSTEIM FÜLÖP
„gzent-Lipothoz" czimzett gyógyazer\'ára ^ WIEN, la, Plaakengasse «. Raktár Nagy-Kauizaán: BfiLU\'S LAJOS, PRÁGER BÉLA.. ERLICH ARNOLD gyógyszerész araknál_
Megbízható egyének,
kik kereskedőknél, korcsmárosoknál, kávésoknál ismerősök — fizetés alkalmazás mellett egy Bécsi L\'qner-szesz gyárban biztos alkalmazást nyerhetnek, jelenlegi alkalmazásuk közlése mellett.
Emánuel Alliua. Bécs, Tabor-strasse 22.
-S y?jalódi egészségi és családi kávé, mely
/! y fr ¿¿ffiWf:\\ i Kathreiner gyártási módja által a ked-
^T\\ veltvalódi kávé izét nyeri. Eltekintve egyéb y^^^K^mMTOteíf.^. | előnyeitől, már ez okból különbözik ezen 0 &t ^t^irffí flfefT maláta-kávé minden más liasónló gyárt-
I ¿atV\' \'^^V mánytól. y
I ^ Kathreiner-féle kávé a legizlete-
i sebb, legegészségesebb és legolcsóbb
Mindenüll kapható - H kiló \'25kr. V pótkávé,. Természetes tiszta gyártmány egész szemekben, miért is felette
\' _ I . . előnyösen használható, as őrölt s ez okból
\' f ; a vevő közönség által nem ellenőrizhető
^\\ pótkávéval szemben, melyek hitósági
gálatok tanusága""szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák.
Eleinte csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner kávét a valódi kávéhoz, s igy az egészségre megbecsülhetetlen hatása mellett minden háztartásban jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk.
A Kathreiner-féle kávét a legelső orvosak ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyul. Sőt magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle kávé a legjobb erősítő;, szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egyszersmind a legízletesebb ital. \\ Lelkiismeretes gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége
érdekében perczig se habozzon Kathreiner féle Kneípp-maláta- r ___
kávét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben, , _______
melyekkel ma i/ csalják a közönséget, a vételnél vigyázni ¿¿f^&^S. kell" a fehér eredeti csomagokon látható névre: |®r
SUCHARD
Talédl párisi gyártmány, eredeti csomagolásban jótállás mellett, orvosi tekintélyek ajánlata szériát teljeses biztos és ártalmatlan. Surami és halhólyag tuczatonkint. Eredeti
csomagolásban .....1.--—
Capottes americant (rövid)\'.....2.--5 —
Párisi nti uívaeska.......2—« -
Irrigator.......... 180-6 -
Eredeti pessáriam oclnsivum (Peliporns)
Metínara tanár szerinti vezetővel 1.80-2 50 «sab. havibaj elleni kötelék „Dlaaa-Sv\' 2.60 -6 — minden hölgy.ek nélkülözhetetlen! 4
Gyűjtemény oraknak.......8 — 10.—
10 frtnyi megrendelésnél 10 -15*/» árkedvezmény Megrendelések pontosan és diseréten eazkozöhetik. ITTI CTI I a & Ürtiji szab. kötszergyártó.
RtLtll J. Badspest. IV. Kerettfcercnf •■toxa 17 é( Pária, Ru Mnrtslle 39 Árjegyzék mgyea sár» borítékban
Gazdák figyelmébe.
Vetni való felfér zab, hectoliterenkínt kilogramm súlya, Jíaphatő mig a kés ¿let tftrt
Lázár Ignácz Sándornál
Kathreiner!
Vigyázzanak! Saját érdékükben ne engedjék magukat rábeszélni! A. valódi „Katiireínert" sohasem szabad más csomaglásban, vagy nyitott árúként eladni.
Keszthelyen
MOLL SEIDLITZ POR
1896 FEBRUÁR 15-éo
XXIV. ÉVFOLYAM.
VULKAN
MOLL \'FELE FRANCIA
Sóder szabadalma.
gépnek" előnyei
Gvíjahr-Müller és 3ngő-szita-
BiBségeltelik; — » gép csekély tért és csekély erét igényel; — » ttép járása tökéletesen cyngodt; — suto mitikus üzemre igen alkalmas; — a gép egy egész cylinder-rendszert pótol — a gép munkaképessége felül milbatatlan;
\'■t Ai őrleményeket tökéletesen « szitálja és osztályozza: — a . ^ szitált lisztek tiszták, a der-, czék lisztmeutesak és a ] > darák .éleseo\' vannak osz-j " tályozva; — rendkívül egj-, szerű kezelés; — a szitált > lisztnek tisztátalanitása egé-| | szeo ki van zárva ; — a i. géphez kevés szitabevonat
továbbá
v Schnetzer Ágoston szabadalma.
£ tisztító és osztályozó-gépnek előnyei; Egyszerű és czélszerü szerkezet; \\ üzem közben csekély
I kezelést igényei; a gép sokkal több tiszta darát állit elő. mint bármely más ily fajta gép; ugyanazon gépen
jT a legfinomabb deresek valamint a legdurvább darák tisztíthatók; munkaképessége rendkívül nagy; a
i J gép csekély tért igényel; bármely malomban lényeges üzemakadály nélkül lehet ilyen gépekkel egy dara-t tisztítást berendezni.
t A nevezett legújabb malmászati gépsken kivül gyártatDak még: rögsziták, tarárok, gabona-osztályozógépek Bob-
f féle rendszer és mások szerint, .Vulkán" gabonatisztitó- és keféló?épek. örlöjáratok, gabona, lístt és darafelhuzók ^ szállítócsigák,- dara-, liszt- és derczeheugerek, felhuzógépek és járószékek. Té g 1 a g y ár tás i gépek Hotop E. hiroeves readszere szerint.
Í Nyersöntvények saját é* idegen minták uián, fogaskerekeket géppel formázva
Mindennemű s z ers z á m g é p e k fém, fa és kő megmunkálására. ^ Gőzgépek kipróbált rend3zer szerint, vizikerek e k, közlőmüvek (tran*missziók.)
u mm- Kívánatra prospectusok és költsógvetálfck küldetnek, -mm
hatóságilag bejegyzett védjegy
igen jól szárított kitünóeu tisztit, legtakarékosabb a li a s z o á 1 a t b a n
Tisztaságáért és ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szin-szappanok között. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a leglObb detáil-OzletbeD. KépTiielöje Budapest részér? : DE-GKLLÉR SÁROLV, Akádeniá ulcza ».
u.-tpyszemeii halnak gyomor tujoir.il MkUUmMm és álloliaouii ismer«,, liázi és népszer.
i (nrí>iiiorl>rtfv^v lünrtri: élíijj\'a lansig. jyorarjyengeiég. tüits lebelel. IJlojnaq. saYáayu. IcMtlOsés kmí, -y®»Ofjjés. telrtlcrjes. ityálkakiválásrlis lárgaiáj. undor is há>,is. . yoaorgirt. zjsülé«.
• Hatliati* po-WIrtlHi 1,\'lZonVul: l.-jlájááiál. a menynyiben m a inomnW.I -¡zármazott, gyomon^ ltc<heié; nél ételekkel -- iLilukkal, jilisrták. májbsjoli ... hánor. - - cd-r,j.
Említett liajóknál a JlNrlste-*«>lll »•marmpprk erek ula kitti nőknek bóonyultak. a mit száz nte? su, bizonyítvány lanuiitJ^.-. ki» nej* ára liasználaü uUsila«al3yvatt 40 kr. na.., ove* ára 70 kr. r
Majrrarorszá^i Rlraklár: Tírák ItyoejTáZerlárá Bssdssprat.
király utrr.i Iá sz.
A védjegyet ós aláiráyt \'Ozetesen te-«* megtekinteni! Csík oly cseppeket le«ek elriadni, melyeknek burkolatán) rokl szalag raji ragaatn a ke»zita ala.ri-áYat C Brádv) es ezen ázarakkal: .Valódiságát bizonyítom".
.» lUrlaczaU. gyomoreaeppek valod-an kachatók
NAGY-KANIZSÁN : B«laa Lajoa és Prt-tr Bála zjOgjízartázekníl. — BARCSON, onat Sándor gjógjBxaréaznél
Nyomatúit Ilj. Wajdits József kóuyvnyomdájában Nagy-
NAGY-KANIZSA. 1896. február 22-én.
S-llt az&m,
Elöftletéti ért Efttz tm . . . 5 frt — kr Kél erre . . Norrédén»
F,|prf« Ut« 10 kr,
HIRDETÉSEK
a fn 50 kr. I Irt SS kr
5 taaaaboa petitaorbaű 7. 6, i minden ujTáübi eorert 5 kr.
SY-f LTTEKBÜS |*lit »oronkfnt 10 krezt *>«"<* Irl. Itiícan .l.oek m,.ieü epet k.rűcte.»« 30 kr. metodn
XXXV. évfolyam.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", .a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .önsegélyző szövetkezet«, a .Kotori takarépénztár
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátor fi Lajos szerkesztő-kiadó ne»ére ezimzetten Nagy-Kaaixsára bérmentve iatéz endők.
Bérmentetlen letelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok r inasa nem küldetnek
részvény-társaság\', a .nagy-kanizsai- ég galamboki önkéntes tüzol tó-egylet a .nagy-kanizsai kisdedneveié egyesület\' a ¿nagy-kanizsai tanítói járáskőr\', a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet\', ^n.kanizsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények tipiniézete\', a. .katonai badastyin egylet" *<.soproni kereskedelmi iparkamara« nagykanizsai kftlválaaztmányának hivatalos lapja
hetenkint egyszer,szombaton megjelenő vegyestartalmu hetilap.
.A hízi
Mottó: "i ta
*»tt!-
QU aalzaatsrad.*
„100(1 esztendeje innsk, hogy a magyarok itt laknak." Hallom iskoláról iskolára énekelni. Helyesen. A gondolat és a tények fensége ragadja és vezeti tollamat 1
Igen is itt élnek, mnnkálkodnak, dolgoznak egyik kezökben a honalapító faj történelmi jogának fegyverével, kimagasló műveltségükkel, másik kezükben az örök szent béke jelvényével — a magyarok.
Rijta tttött, pusztította a tatár; mátfél századon át rabigábanyomta a félhold hatalma, a mikor a magyar vér folyt és ez a vér mentette meg a szomszéd külföldi tartományokat a török inváziótól, eliiport*-tástAi; főuraink elfeledték Árpád nyelvét, nemeseink cnriiján is Cicero beszélt: csak az a mezőn, erdőn, hegyeken bolyongd löldhöz kötött nép beszélt — dalolt a hop-szerzök édoeen csengő-bongó dalán, szaván.
Szent István elsd apostoli királyunk hozta be az örök szeretet és béke vallásit; nem is esett kár e miatt a hazára soha ! De na sem!
Igazán elszomorító jelenség, hogy ma a felvílágosodottságnak nevezett század korszakán k végén, a honfoglalás megünneplésének ezredik évében találkoznak magokat — mellüket verve — igazi magyaroknak nevező „s ó g o r o k," — de nem „atyafi a k," — legfeljebb „t a 1 m í a k.\' a kik elfeledik, hogy nem minden nép nemzet és elfeledik, hogy ..Nyelvében él a nemzet/\'
Szomorúan hallottuk, hogy vannak elemek, a melyek nem akarnak tndni a honfoglalás ezredéves ünnepéről!
Fájó érzet kelt fel bennünk és méltó boszankodás a fölött, hogy
vannak még máig is olyanok, a kik nem szégyenük kijelenteni, miszerint a magyar nyelv tanítása eriszakos térfoglalás.
Ezek beillenék igazán a történelmi .gyászmagyarok"-nak.
És mert az örök béke barátja vagyok, nem jellemzem őket alaposabban.
Igen is itt az ideje annak, hogy mozduljon megrminden járásnak kiválasztott hazafias magyar eleme, hívjon össze elsó sorban előkészítő értekezletet alkalmas időben a járás székhelyére, arra szólítsák fel részvételre az összes papságot, a hivatalok vezetőit, a körjegyzőket, tanítókat a községek biráit — értve hozzá az értelmiségi osztályt, hogy tanácskozzék a fölött, miszerint a milleui-umot megünnepli és mely formában.
Népek jártak itt e haza vérrel áztatott földjén, —. el is tűntek nyom nélkül; a mi idegen itt maradt, avagy bevándorolt, csak a magyar lovagiasságának, barátságának, jóakaratának köszönheti azt, hogy ma is vendnek, németnetí, horvátnak, oláhnak tarthatja magát. " .
Ezen egy részről végtelen mulasz tást, másrészről azonban határtalan nagylelkűséget ne feledje el egyetlen idegen nyelvű nemzetiség sem
Az egyesülésben, egyetértésben rej lik az erő, a ha alom és közállapotokban az áldás ; onnan az égből.
Ismételem: „Nem magyar az, ki ma hátramarad."
A ki Árpád szerzette földön látta meg a napvilágot, kell hogy magyarnak vallja magát; ez nem csak erkölesi, de politikai kötelesség is.
Megköveznék azt a francziát, aki a némettel szimpatizál X
Már most eleve óhajtanám, bogy a honfoglalás ezredéves ünnepe alkalmából :*
1) kérjük fel a járás területén működő össíes papi és lelkészi hi
; vatalokat az iráni, liogy Budapest fő- és székesvárosban megnyitandó ! millenium alkalmából ünnepies istenitiszteletet tartsanak hazafias szónoklat mellett, a mely napon minden hivatal zárva legyen az iktatóit kivéve.
2) a járásol\' székhelyén minden hivatalnál, minden házon legyen kitűzve a nemzeti lcbogjó, — falvakon a körjegyző és a községbiró lakásán ;
i 3) nagyobb és vagyonosabb községek önmagok, — szerényebb sorsú községek — iskolai kerületek szerént tegyenek alapítványt szegény sorsú jó tanulók segélyezésére taneszközökben és ruházatban való ellátásra,
4) a járások székhelye rendezzen be kivilágítást a nagy nap estéjén.
5) nyilvános és magán társalgásban, hivatalokban, uradalmi tisztségeknél, felülről lefelé az utolsó emberig — akik magyarok, magyarul tndnak, értenek és éreznek: éljenek a legszebb nyelvek egyikével, a\'magyarral !
6.) Isteni tisztáiét után minden rakottbnn r8vid«seii; de ünnepély«^ sen mondja el a tanító az ünnep jelentőségét az iskolaszékir vagy gondnoksági tagok együttes jelenlétében támaszkodva a történelmi fényes adatokra.
Lelkem fohásza felszáll a magas magasba, a népek királyának Királyához, hogy szavaim ne legyenek a .pusztába kiáltónak" szavai!
Quod Deus avertat! .Ad majorem Dei glóriám!
Isten ntán hazámért, királyomért!
TÖRÖK KRNÖ
II. KSzgyüiéti jegyzikönyv.
(Vfc«4.
Felvétetett Nagy-Kanizsán, a nagykanizsai önk. tűzoltó\' teslületnek 1896. évi február 2-án az örtanva helyiségében megtartott rendes évi közgyűlésről.
Lengyel Lajos elnök a szép számban megjelent tagokat szívélyesen üdvözölvén, őket a közgyűlés ¡fontos tárgyaira figyelmeztetve, azt határozatképesnek kijelenti, s megnyitja, egyszersmind a most felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére Thomka Endre és Bódis János urakat kéri fel.
Tárgysorozat:
1. áz elnöki és fóparancsnoki jelentés, a mely a titkár álul felolvastatván,. egész terjedelmében jóváhagyó tudomásul vétetett s megőrzés végett irattárban tétetni rendeltetett: f
2. A számvizsgáló bizottságnak az évi számadásokra vonatkozó jelentése és ennek kapcsán a felmentvéuy megadása.
A beterjesztett számvizsgáló bizottsági jelentés szerint, ugy a testületi pénztár, valamint a segély-, — mentő-és felszerelési alapokról vezetett számadások, nemkülönben a vagyon mérleg és leltár helyesen vezetve, illetve összeállítottnak jelentetvén s igy a felment-vény kiadkztónak javasoltatott
Ilatároztatott a bizottság jelentése tudomásul vétetvén, annak alapján a felmentvény a számadók részére a fén-tartaoaók fentartásával megadatik.
Ezzel kapcsolatban kimondatik, hogy a számadások és a vagyon .mérleg egy-egy példánya Nagy-Kanizsa Város Tanácsának megküldetik.
3. Az 1896. évi költségvetés megállapítása. Erre nézve a választmányi javaslat előterjesztése után a következő megállapítás eszközöltetett:
Évi bevétel: Pénztári készlet 33 frt 98 kr.
N.-Kanizsa v. adománya 1000 .--
N.-kanizsai takarékpénzt. 50 . — —
Pártoló tagoktól 315 ,--
Általány az I. magy. -általános bizt. társaságtól 50 ,--
Bizt. ügynökségi jutalék 35 . — 1— Váratlan jövedelem 15 , — —
Összesen 1498 Irt 98 kr.
75 5
6 .--
30 kr. 68 kr
Évi kiadás: 3 szolga fizetése 828 frt.
ruházata 182 frt, 1010 frt--
3 szolga jutalmazása 25 , — — Kürtösök 35 . — — Nyomtatványok, Írószerek, posták 25 .--
Tűzi BZolgálatok\\fogatok, fáklyák, üdítő italok Zalai Közlőoy előfizetése Orazágos és megyei tűzoltó kör tagdíj Tűzrendészet! Lapok előfiz. 3 Mosás 5
Titkár és orvos tiszteletdija 125 frt gyógyszerek 6 frt, iái , Beszedett lags. dijak 2*, 6 Jutalmazásra 15 ,
; Szerek javítására 33
Szerek tüzelleni biztosítása 5 .--
Világításra 1» .--
Uj beszerzésekre 100 . --
Ö sszesen 1498 frt 98 kr. Ezen előterjesztett javaslat egész terjedelmében helyesnek találtatván, elfogadtatott, a költségvetés alapjául s hivatottak részérói figyelembe ajánltatik.
4. Szolgálati érmek kiosztása: Az 1895. év végével szolgálati éremre jogosultak, a következők és pedig:
10 évesre: Christof Mihály, Kovács András, Uuz.ikár Vincze és Neumárk József. 5 évesre: Kovács György, Raf-fay István, Weiszberger Kálmán, Zieg-ler Antal, Fieischhscker Ignácz, Kubát József, Novát István, Poredus Antal, Poszavecz Ferencz. Rozsonics József, Tiszai Mihály és Horváth György.
Elnök a szolgálati éremre jogosultakhoz üdvözlő beszédet tartván, felkérte a testület főparancsnokát a kitüntető jelvények felfűzésére, a ki ugyanis buzdító szavai közepette a jogosultak mellére tüzé:
Az elnökség, választmány és működő tisztikar, valamint a számvizsgáló bizottság megválasztása.
Testületi elnök nr ezen alkalommal köszönetet fejezvén ki, ugy a maga, mint a választmány, de egyúttal a működő tisztikar nevében is a tagok azon megtisztelő bizalmáért, amelylye! őket ezen állásokra az 1893. évi január hó 22-én tartott rendes évi közgyűlésen megválasztatták s miután megbízatásuk most ez alkalommal lejárt, arra kéri a
t u e n.
Felesegein születés napján.
„Mit kívánjak: boldogságot. .?
Édeí, hosszú életet ?\'• Kor« hajnalt igy tűnődöm — S\' midőn „O \' felébredett: Kihalt a hang ajkaimon, És Talami gyermeteg Kelelem és elszornltság Sxálta meg a lelkemet:
Te a tavasz .... Én itt állok
A télnek zord küszöbén! Boldogságot vájjon immár
Njujhatok-e Keked én...?! Tavaazt a nyár — őszt a zord tél
Törvény szerint köteti; Igy két ellenséges évszak, Közénk magát ékeli, . —
Aludjál hát; aludj tovább.
Én draga hitves társam. Álmodjál jót, álmodj szépet.
Szeretett jó angyalom I. A\'ndjál hát, álmodj szépet
Álmodj világpa\'á.tról, Kijt az őszre nemiedőként A tél hava ráborul.
Mígnem a hantjaim felett
Kikelet hírnökéül : Kis pacsirta vig danájs, * Édes- busán megzendül. És az ébredő természet
Sok ezer szép szózata Erdőt, berket - hegyet, völgyet, Bo\'dogitva bejárj«.
Ékkor eszmélj, ekkor ébredj !
Ekkor nj tavasz csókja: Lengjen körül t ábránd idat, Varázsolja valóra!
Ekkor aztán ... ekkor t&ián ...
Egy lant húrja megrezdül Melynek hang-varázsa alaU
Álmod — s imám teljesúl. —
D . . . ,
Utazásomból.
Nem mintha az valami feltűnő (enne, egy világvárosba megfordulni, de a ki ismeri a Tel» járó élményeket, s aki nem is, 8 ha nem is mondnnk vele ujjat, (de hisz van-e ujj a nap alatt ?) annak eredetisége néha összevág egyesek hasonló élményeivel, s ha egyébért nem, már azért is kegyesen átolvassuk.
Ellenállhatlan vágytól űzve u.ra kellünk, egy bizonyos czél ntán tőrekedve, látni, örülni s megnyugodni.
A cupéba szállva, elhelyezkedés után az utasok egymást jól szemügyre ve-szilt, tetőtől talpig, piindegyik igyekszik azzal tisztába lenni, vájjon milyen a szomszédsága? ha nem lesz elég fesch az utazó ruha, ha ninc* nett utazótáska a nyakba, s ha a bőrönd kopott, ha egyéb holmik Ízléstelen bugyrokba vannak, skatulyák a lomtárból vannak előkeresve, ez mind aira vall, bogy a közéletben is enged az elegáncziából. Azért lehet szive arany, lelke gyémánt, de az ő nézete ilyen, nem ádk a pompára, s mégis némelyik előítélettel van, ilyen jelek lolytán. Az udvarias ember azonban mindenhol kitűnik, az rögtön .helyet enged segit a beszállásnál, fölajánlja a hírlapot stb... Szép verőféí ayes nap van, a mezők csiílámlanak a
hótól, szép szálas fenyőerdöa robogtunk keresztül, a midőn gyönyörű tarka tollú fáczánok repültek fel ijedten, egy vadászó szellemű ori ember önkéntelen puska után kapott, rájok is czélzott, de fegyver nélkül. —» Egyes helyeken a vetés zöldje élénkítette a fehér láthatárt, s mintán mé£ mindent bő födött, igy minden csepp zöld térségből nyulak száguldoztak tova párosával, feltűnő mennyiségben, látszik a vadakat arra spórolva fogyasztják, s-nem öldözik oly határtalanul.
Igy érkettönk Cs______ra a fenkölt
lelkű mindenkitől imádva szeretett .Döme bácsi6 hoz, kölcsönös örvendezés, kérdezősködés után megpihentünk, az aranyos kedélyű bácsika a szokott humoros 8 jóizü hangulatba volt, sok jó mondásaival mindenkit a szokott módon lebilincselt Elmesélte, bogy őszült meg ö »egy éjjel" stb . . . bele unván a hajfestésbe, egyszer elhatározta, többé soha vele nem vesződni, elég dolgot adott neki, de egy éjjel addig mosta, mig le nem ment róla, reggel megjelenik a refektoriumba. senki sem tudta elképzelni, mi ö rajt olyan, külőnö ? végre kisült, s volt nagy ,É jenzés." Forduló vonattal szándékoztunk tova utazni, de mivel páratlan vendégszeretete arról hallttnisem akart s azt mondta ihögy,nekünk mosst nincs akaratunk\' — igy meghajoltunk óhajának, s élveztük a szép miuta virágház finom illatát, gyönyörködtünk a sok szép tetőig érő pálmákba, érett narancsok, czitromok mo-
solyogtak a fákról, hjapintok részint elviritva, de annál nagyobb pompával aozta virágát a kamelia. Azaleák teljes diszben, ? egyéb . minden oly üdén mosolygott felénk a gyönyörű téli kertben. A C3 . ... i szép napokat még a többi kedves jő rokonok duplán fűszerezték, — a mi sokáiíTémlékezetes marad. A legmelegebb érzéssel bucsut vettünk, s az elmulasztott időt pótlandó, gyorsvonattal siklottunk tova. — Kár volt, hogy az esti homály előlünk mindent elfödött, igy csak mindenki saját gondolataival elfoglalva tűnődőt», mig egyszer a cupé ablakán át ezrivel csillogtak nagy messzeségben B. . lámpái, a sötétben gyönyörű képet mutatva.
Közelgett a czél, az őriási állomás-nappali fényben U3zott, megállva érdekes képet nyújtott ;a tengernyi utas hullámzása, az emberek minden osztálya képviselve, ki-ki hordárért kiáltozva vonszolta\' pakját, több gigerli bámulatos könnyűséggel röpült át e síneken, mig a járatlanabbak fejvesztve futkostak össze-vissza . . . folyton tekingetni kellett, hogy a négy tagból álló család egyikét az ár el ne sodorja, mert még teljes megállapodás nem volt a szállásra nézve ... nagy harczczal a tömegből kibontakozva, a tengernyi kocsik egyik kényelmes példányába elhelyezkedtünk, mely sietve rohant velünk as ,-írany bárány" felé, — a kocsik nem győzték egymást kerü\'getni, sűrű tömegbe nyargaltak, össze-vissza, az
\\
utczák gyönyörű panorámát képezlek, a mint mellettök gyorsan elhaladtunk, a lámpák fénye kimondhatlan hosszúságban valóságost,tüzes liniát képezett. . . Most már kífogyhstlanul jó lesz áz erszényt kézbevenni, mert minden lépés pénzbe kerül, megérkezve, szobáinkba -siettünk, a portás 13-as számú kulcsot nyújt, „azt nem fogadom el\', mire ő jelentősen rám nézett, keresve az okot, bogy mi a kifogásom. A legvégső idő lévén, meg kell kisérleni, tán még lesz egy megmaradt páholy véletlen az egyik nevezetes színházba, újra kocsiba, bogy időt nyerjünk, végső idő a megérkezésre, még épp egy páholy van, felsietünk Léhát 13. szám, úgyis játékot üz velem ez a szám, — nem titkolhattam e felelti boszuságomat. A darab ezime : .General Gogo" — vége-hossza nem volt a darabnak, az örökö3 „hoch-al, a darab szerzőjét Müllert folyton a színpadra hívták, a darabol először adták, nagy szenzácziót keltett, —zenéje igen csinos és dallamos volt, ngy a darab egyéb része s alakításai, ngy látszott a közönséget nagyon elragadták.
Még két napon kűlömbőző színházat látogattunk meg, a hol szinte élvezettel vettünk részt A nap egyéb részeit is alkalmasan használtuk fel, a két szembenlevő óriási alkotású, remek építkezésű, gazdag muzeumokban gyö-nyörköitüok, s pár minden izében művészies templomot néztünk meg. a melyek egyes ablakiit gazdag családok ajáudékozták, hihetetlen nagy összegek-
1 I - \' •; ■ ;
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
18»6 FEBRUÁR 22-én
ért vásárolva. — Megnéztük > fejedelmek kriptáját, megbatotUn állottunk meg egy friss élö virágnkkal felkoszorazott airoál, hogy mindanuyfan könnyet ejtettünk halála évfordulója lévén, még a virágok egész üdék voltak rajta, az egész társaság lehangolra hagyta el a halottak szomorú birodalmát. — Mária Terézia sok drága emléktárgyait is megtekintettük, bámulatos az a nyeregtakaró, mit magának ő hímzett, művészies gazdag kézimunka, ott van a trón széke is, a melyről ait a koloszális monumentumot, vitték le, a sok rengeteg ötszöget képviseli koronázási s egyéb kocsik megszámlálhat lao mennyisége melyeket csakis fejedeimi czélokra használnak s melyekből a kiállításra is visznek fel ezek mind lekötik a ügyelmet, érdekes a lovagló iakola, hol az udvar azámára képezik a szükséges egyéneket.
Eljutottunk a megfelelő időben a zárda az. falai közé is, mint czéluak netovábbjához, az áhitat lengi át ott még a levegőt ia, azon falak rejtették szivemhez nőtt kincaemet, — tehát láttam s győztem «diadalmaaaa. mert legyőztem aggodalmamat, a boldogság kimondhatlan érzetével teltem el... , oi! dón buc-uzáara került, egy pár kedves zárdai növendék oly szeretettel karolták s ragadták el karjaim közül a kicsikét, hogy egészen elfelejtettem bánatomat különösen egv zordon portáané arcza egészen magamhoz téritett. .. Isten hozzádot mondva egy mi$k czéi felé haladtunk már meaaziről láthatók voltak a B ... . Í kimagasló várromok, a melynek közelében oly azertt tetteljes napok folytak le, caak az bántott, miért laknak a 13-aa számban
közgyűlést, hogy a Tárgysorozat további vezetésére egy korelnököt válasszon s ekkor Knortzer György teatületi főparancsnok indítványára egyhangúlag újra 3 évre elnöknek megválaaztatott e akkor korelnök mellőzésével a közgyűlés további vezetésére felkéretett, aki ugyanis ezt elfogadva, a választás megejté-aét tovább folytatta. Alelnökké egyhang. Grünhut Henrik, Titkárrá , Réti Lajoa,
Orvossá , Dr. Szigetby K.
Ügyészszé , Dr. Fried Ödön,
-Pénztárnokká , , 1 ifj. Fesselnofer J. . Választmányi tagokul egyhaDgulag megválasztattak : Dr. Bentzík Ferencr, Ebenspanger Leo, Gvörfly János, Juhász György, Kürscbner Igaácz, Lówinge: Ignácz, Szommer Sándor. Szegő Gyula, Tbomka Endre, Unger l limann .Elek, Wagner Károly és Vécsey Zsigmond.
Póttagokai: Kelter Ignácz, Szommer József és Tripammer Gyula.
Számvizsgálókul : Bódis János, Kper-jeaav Gábor és Ploaszer Ignácz.
Parincsookokul : Főparancsnoa egyhang. Knortzer György, Alparancsuok , Raffay István, Mászó osztalvpa-
rai csnok , Bődis János,
Mászó osztálypa
raocsnokl. hely, „ Meskó István, Mászó osztálypa- -
raucsnok 11 hely, , Muzikár Vincze, brivattyus osztály
parancsnok . Morandiui Román,
Szivattyús oszt. I
szak*. , Weis»ergéi K.
A II. szivattyusi szakaszparancsnoki állápra 11 tag aláírásával titkos szavazás kéretvén, mi az alapszabályok 21. § a értelmében elrendeltetvén, szavazat-szedő bizottsági tagokai Lengyel Lajos, Knortzer György. Unger UUmann Elek ii Réti Lajos urak kérettek tel a szavazatszedő bizottság működési idejére a közgyűlés fölfüggesztetett. A szava/atszedő bizottság munkálatát befejezvén jelenii hogy beadatott összesen (19 szavazat, melyből Schável Lajosra esett 42 Juk Istvánra pedig 27, mely után II. szív. szakaszparancsnoki Schável Lajos 3 évi időtartamra megválasztottnak kijelentetett. Szivattyús oszt. par. helyettes egyhangúlag Heffer József, Szivattyús I. szak. helyettes egyhangú ag Juk István, Szivattyús II. szak. hely. Arky Láazló, Szertárnok egyhangúlag Schável János, Segéd iszt egyhangúlag BrOck Sándor, Tü/rendőrkapitány, Lengyel Lajos, a I kapitány Bátor fi Lajos, . szakparancsnok Poredus Antal, Zászlótartó egyhangúlag SUab József, Malom szak. oszt. par. Franz Lajos.
VI. VII. kerület. Mászó oszt. par. egyh. Tiszai Mihály, Szivattyusi oszt. p. . Fleischakerlg., Segédtiszt . Varga István,
Szeri ár uok , Poszavecz F,
Mászó o.p helyettes . Mátéki József. Szivattyús p. , , Novát István, Meotőoszuly
parancsnokául , Dr Ollop Mór, Mentöosxtály szakp. . Brandhofer A.. Ezek után Violi Kálmán testületi
tag ur indítványára Jack Ede ar tiszteletbeli szír. oszt. parancsnokul élethossziglan megválasztatott.
A tárgysorozat ki merüléae után Knortzer György főparancsnok a testület nevében meleg szavakban mondott köszönetet az elnökség, a választmánynak és pártoló tagoknak a testület iráut mutatott készség és ragaszkodásért s egyúttal kérve a tanúsított készséget és ragaszkodást a testület részére jövőben is fentartani. Ezen elismerés nyilvánítást Lengyel Lajos elnök ur ugy a maga mint a választmány, valamint a pártoló tagok részéről köszönettel viszonozván, további,\' támogatásukról a testületet biztosítva, a közgyűlést berekesztettnekjnyil-váuitja k. m. I
RÉTI LAJOS titkár.
Társasköri bál f. á. feor. 15
Vidéken a rerdezőségek szótárában nem igen fordul elő ez a szó .bál,\' mert hát .bál" rendezése aagy felelőséggel jár. .Báli\' Ez valami fenséges, szemkápráztató vigalom, mely összehozza a társadalmat a szélrózsa minden irányáról. A bál szó ballatára megzendül a fiatal leány szive, felvillan a fény a mama szemében és felnyílik a papa erszénye. A bál a virágok álma, jutalom az élet egyhangúságáért a falusi lak magányában, vagy a városi élet zajában, mert városban .ia lehet elszigetelten élni. S ép, mivel annyit várnak a báltól, azért rendesen csak a szeré nyebb .tánczvigalommal ettybekótt atb." szét olvashitni a meghívókon......
A nagykanizsai társaskör, mely városunk és a vidék előkelő társaságát tömöríti, folytatja az egykoron oly bi-res január 7 iki bál tradiczióit. Milyen élet volt valamikor Nagy Kanizsán -jan. 7-kén a .megye bálon." Akkor még tengelyig sülyedt el a hintó az országúton, a sok viczinális még nem szelte a megyét, de azért itt volt a fél vár megye. Régi jó idők. A czentrálizáló Magyarország megboronálta a megyei bálok termeit ia és onnan nem egy virágút tépett ki. De azért a Társaskör rendező bizottsága az örök9égkép átvett hagyományt csorbítatlanul tartja fen a igazi gavallériával teljeait tte a házi gazdatisztjét f. hó 15-én.
Nem sokan jelentek meg a .Szarvas" vendéglő fényesen diszitett nagytermében, de akik eljöttek, azok letéve a bálokon dívó feszességró , mint jó isme-röaöküdvőzölték egymást és hozzáfogtak a mutatáshoz, mely szavahihető szemtanú vallomása szerint, eltartott kivilágos-kiviradtig.
A hölgyek felnyíló aranyozott meda-illont kaptak, melynek egyik oldala tükröt, a másik oldala a táncrendet foglalta magában.
Jelen voltak: Asszonyok: Téth Lászlóné, Gelsei Gutmann Vilmosné. Hertelendv Béláué, Plihál Ferenczné, Mikos Gézáné, Nagy Valérné. Ro.gísin«zky századosné, Jemrics őrnagyáé, Dr. Ttiboy Gyuláné, Vécsey Zsigmondné. Weber Károlyné, Ajkay Miklósné, Somogyi Gyuláné Vésey Lászlóné. özv. Yasdinyeiné, Skublics Sándorné, Nyjli Szidónia, Bogyay Isi-
Négy színdarabot mégjmegnézve. fájón hagytuk el a kedves helyet. Még utunkba egy kedves város Gy .. . kí-kerűlhetlen volt, a hova gyermekeinkért rajongó szivünk vonzott, mindenütt az élet farsangi rózsás jó kedv uralkodik
I — a legkényesebb ízlésnek megfelelő asztalra váruk, gyönyörű zongorajáték fü szerezte, a különben is aranyos hjn-gulatot.
Távozásunkor óriási élő virágcsokorral kedveskedtek a jó barátok. Még egy utolsó kendő lobogtatás, s eltűntek a szem elől, a kérlelhetleo vonat mesz-szesodort szeretetteimtől. — Lehangolva húzódtam egy zu^ba, s midőn megbarátkoztam avval a gondolattal, hogy ez örökké igy volt, s ilyen a világ folyása, hogy minden a mi jó a örvendetes elmúlik, — vettem észre, hogy milyen két kedves utitársnóvel utazom, egyiket is másikat is a szeretet vezérli, egyik megy gólya hozt^ babácska látogatására, másik a fiatal menyecskelányát tekinti ne;, hogy gazdálkodik, — a másik cupéba szomorú lehangolt család utazik, keserűséggel telve, szomorú köteleaaég teljesítésére utasnak, egy állomáson legszeretettebb barátom szólít meg, — kérdem, hova mentek drágám ? .lakodalomba.\' És ez igy megy folyton, örömnek mindig bánat a nyomában, nézd az emberek özönét, egyiknek ma van öröm% másikaik ma van , bánata .... s a bolnap ia ép ugy váltakozva folyik le, de azért nem kell csüggedni, mart megvan mondva, hogy .ember küzdj és bizva bízzál.\'
UNGERNÉ JANDÓ VILMA.
| vánné, Isó Ferenczné, Hajós Mihályné, Nunkovici V.-né, Dsrvarics I-nréné.
Leányok: Tóth Kamilla, Tóth Mariska, Mikos Hedvig, Melani, Hertelendy Irma, Vécsey Gicai, Nvnlí Gizella, Ajkay Gizella, Ajkay Emma. Dervarics Györgyike. Csertán Emilia, Vésey Emiiía, Vasdi-nyei Mariska, Stablics Miczi, Skublics Lencsi, Isó Vilma,\' G avina Margit, Bogyay Stefánia, Hajós Ella, Nunkovics Aranka.
V.
K i r e fc.
— ö Felség« gróf Festetics Taszítónak az aranygyapjaa rendet ado-
i máoyozla.
— Temetés. Folyó évi. február hó 13-án délután 4 órakor vitetett az örök nyugalom helyére Légrád város tevékeny orvosa Farkas Ferencz. Csak másfél évig töltötte e minőségben közöltünk hivatalát, de ezen rövid idő elegendő volt arra, hogy községünk polgárainak nagyrabecsülését és szeretetét kiérdemelje. Ennek megnyilatkozásakép- tekinthető ama impozáns temetés, melyre Légrád m. város apraja, nagyja kivonult, hogy kegyelete adóját a megboldogult irányában leróbassa. Felejthetlen balottunk ez u\'ol: ó útjára kivonultak a róm. kalb. népiskola növendékei tanitóoőik. a helybeli tisztelt nővérek és tanítójuk " vezetése alatt: továbbá a városi képviselőtestület, az olvasóegylet, az önk. tüz-
1 oltótestület, az ipartestület és még számosan barátai és tisztelői közül. A gyász-I szertartást Tisztelendő Gadó Mátyás plebáncs, Filípecz Vincze imbroveczi léikész és Fucsek János^ helybeli káplán segédletével végezte. A .Csillagokon tul\' cziraü gyászének elhangzása után, melyet a rögtönzött dalárda adott elő, megindult a halotti menet, kísérve a vigaszulhat-lan bánatos özvegy — kanizsai rokonai és nagyszámú közönség által. Elmond« hitjuk. bogy Légrád m vároia ily nagyszámú halotti gyülekezetet még nem igen tátott utczáio hullámzani. — A szép koszorúkkal borított koporsót az ipartestület tagjai felváltva vitték, s útközben a légrádi önk. tűzoltótestület zenekara gyászindulót játszott A teme tőben a gyászszertartás elvégezése után, Szilvágyi Gyula ev. lelkész az olvasóegylet — Kováts Gyula jegyző, mint tűzoltói főparancsnok, a tűzoltói egylet nevében — mely egyletnek a megboldogult tagja volt — mondtak meghaló búcsúbeszédet. E gyászbeszédekre a dalárda a .Szünyadozz" czimű gyászdalt intonálta, mire a zokogó halotti gyülekezet azon kívánsággal: .Béke leng jen az Istenben boldogult hamvai felett, emlékezete örökké éljen közöttünk" — szétoszlott. Fogadják ezúttal, a mélyen sújtott özvegy köszönetét mindazok, kik áriu halottiának a kegyelet utolsó adó ját "róltsk és bánatában résztvettek.
— Nagy bérlet. A gróf Somsich-féle balhéi nrodálotn bérbeadása most már befejezett tény. A zágrábi .horvát leszámítoló bank* az uradalmat, maly mintegy 4000 catastrális hold terjedelmű. 18.000 frt évi bérért haszonbérbe vette s már a szerződést is aláirta.
\' — A perlaki járás községeinek neveit magyarosítani fogják.
— Al Irodalmi és művészeti kör estélye. Impozáns módon nyilvánult a közönség pártfogása az 1. és M. K. f. hó 18 án a .Polgári Egyief nagytermében megtartott haogversenynyel egybekötött tánczmu atoága iránt. Ott volt I Nagy-Kanizsa színe-java. a zsúfolt oík ez egvszer ne« volt epithetonornans. Mikor\' az egyesület zene, és énekkara dobogóra lépet\', mikor elhangzottak a i tüzes .Bordal" akkordjai, a közönség meggyőződhetett Arról, hogy váró sunk tehetséget egyesültek, bogy a nemesebb társadalmi1* élvezeteknek uj otthont létesítsenek. Szalay Sándor szipör-kázó humorral elmélkedett a házasságról és ódai lendülettel dicsőítette a családi élet kellemeit és ha valakinek, ugy neki sikerülhetett a megcsontosodott véa legényeket ia megpuhítani. A zenekar tetszetős darabot adott elő Mohrtől. A kiváló tehetségekből ősaze-válogatott .banda" Steroeck vezetése alatt philharmoaiai műérzékke) és pre-czizitással játszót\'. A daloskör pedig .énekpróbát\' produkált, nem olya, mely
a fület aérti, hanem olyan főpróba félét, mely beillik előadásnak ia E\'ő-adás után a teremőrök hozzáfogtak az akadályok eltávolításához és most már a tinczverseoy kezdődött, melyben vagy 150 pár vett részt, akikre a bamvazó szerda virradt, mikor elhagyták a termet.
— Gyászhír. A kegyes tanítórend egyik érdeme« tagja, körünkben álta\'á nusau tisztelt jó ismerős, egykor társas életünk élénk s tevékeny előmoz-
dítója, alapos és jelesképzettséggel bíró tanférfin kitűnő s szeretve tiaatelt kedves jó barátunk Farkas Láazló fögym-násiumnak volt közbec-ülésben részesült igazgatója, hosszas szenvedés után Tatán elhunyt Mély részvéttel Wzöljűk a utai társkáz által kibocsáto\'t gyaazje-lentéat: A K"s; w tanitóreod tatai társházának tagja .élj fájdalommal megtört szívvel jelentik, hogy szeretett rendtársuk nt Farkaa I \'izió tisitelet beli rendi kormányaegésl, házi lelkiatya, érdemeaült házfőnök és nyugalmazott gymnasiumi igazgató-tanár, folyó bó 15-én, este 8 órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele után, életkorának ó6-ik, szerzetes életének 38-ik, áldozárságának 31-ik évében, bosazas betegség ntáo csendesen elhunyt. A boldogultunk hűlt tetemei egyházi beszen-telés után folyó hó 17-én, délután 4 órakor fognak a városi temetőben őrök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig ugyancsak f. hó I9-én. reggel 8 órakor fog a Kegyesrendiek házi kápolnájában a Mindenhatónak bemutat ütni. Tata, 1896. febtaár bó 16-án. Az örök világosság fényeskedjék neki 1
— Heti feÍJgyeló e héten (február
23—29) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet örtanyáján BrOck Sándor szakaszparancsnok ur.
— Heti biztosok e héten (február
24—29) a nagykanizsai Kísdednevelő Egyesület ovodáiban Győiffy Janómé és Bogenrieder Józsefné választmáiyi tag urnök.
— Slavlansky Nadina hangversenye.
Az e néven ismeretes orosz társulat f. hő 16 án harmadszor mutatta be ének-előadásait a nagykanizsai közönségoek. Ugy látszik a szép Nadina és paraszt fiukból és legényekből álló dalárdája még mindig nagy vonzerőt gyakorol közönségünkre, mert telt ház élőtt énekeltek ez alkalommal is. Bár Nadina társulata nem vetekedbetik apja lárau-latával. mégis megérdemli a közönség pártfogását. A mélabús, részben régi egyházi, részben ujabb orosz népdalokat az énekkar kifogáatalan ösazbang-zattal és a piano és forte gyönyörű változatával adta elő. Méltó feltűnést keltett az egyik férfinak phenomenális baaszusa. A névtelen művészet a közönség háromszor tap <olu ki Különösen tetszettek még .Novgord" dal a 13. századból, a gyászínduó Vilbatból és a .Bölcsődal.\' A hangversenyt ifj. Waj-dits József rendezte.
— Közgyűlések. A sümegi Népbank folyó évi február 9 én Bánfi Alajos elnöklete alatt rendes gyűlést tartott, melynek főbb mozzanatait a következőkben közöljük: 1895 évi forgalma 1.008788 frt 56 kr.. tiszta nyeremény 4157 trt 12 kr, melv ekkép oszUlik fel 400 részvényesnek á 9 frt 3600 frt, tartalékalaphoz 415 frt, a nyugdíjhoz 100 frt, jótékonyczélokra 42 frt 12 kr. üssze-en 4157 frt 12 kr. Az intézet 23 év óta áll lenn. A takarékpénztar Sümeg februir 10-én Urtotta 26-ik beszámoló gyűlését. Elnök: Gjömörej Gáspár részvényes Gógáofáról. A mérleg 40000 frt alaptőkét, 28885 frt 50 kr. tartaléktőkét és 3255339 frt 24 kr. forgalmat mutat. 1895 ról tiszta nyere méty 9690 frt 26 kr, mely főiölt a gyűlés ísy határozott: Részvényenkint 18 frt 7200 frt, a tartalékalaphoz 1614 frt, nyugdíjhoz\' 652 frt, tiszteletdíj és jótékonyságra 224 frt 26 kr., összesen 9690 frt 26 kr. Fölemeltetett a tisztviselők fizetése a titkáré 200 frt, a könyvelő pedig 100 frttal fog jövőre többet kapni. Azon esetre, ba a Boba-Tapolczáig menő viczinális 7aaut Le-sencze-Tomajból Kaszthelyig\' épülne hozzájárul a takarékpénztá 2000 forint\'al segélyezné, Tapolczától Badacsonyig építendő vonalat ia. Következő három évre tiaztujitás is volt. Néhai Takácb Alajos szeretett alelnök elhunyta felett mély részvétét fejezte ki a gyűlés ét helyette Damay Kajetánt választotta alelnöknek. Igazgató: Eitner Sándor, igazgatósági tagok : Balasits Antal. dr. Bárdió György, Szakmáry József, Lui-szer Lajos, Darnay Kálmán. Felügyelőkké Bánfi Alajos. Eitner Zsigmond és Sü megi Tivadar. Mindkét intézet jótékony-czélul az iakolákat szokta fijyelembe venni. A népbank, valamint a takarék gyűlése megbízta as igazgatóságot, hogy Sümegen a millenium ünnep rendezés költségeihez belátása szerint járuljon.
— Gyászhír. Sebestyén Lajos nagykanizsai ügyvéd édes anyja özv. Sebes-tény Józsefné febr. 18-án éjjel végelgyengülésben meghalt Temetése febr. 20 án részvéttel történt. Béke hamvain I
— Városi képviselőválasztások febr. -6 án kerületenkint tartatnak meg.
— Napi biztosok a népkonyhán e héten vasárnap Samuely Henrikaé, Lő-wtnger Kamilla, hétfőn Vécsey Zsig-mondoé, Tóth Kamilla, kedden Saller
Lajosné, Scherz Róza. azeiián dr. Blau Simnnné, Práger Sarolta, csütörtökön Ol\'op Samuné, Weiaz Karolin. pénteken Tauber Alajosné, Broch Hermina és szombaton Kürscboer Ignáczné, Scherz Amália.
— A vlrxslniaszlfar márczins 1-től kezdve régi árába visszamegy. Most o és fél kr. darabja, ezután ismét 5 kr. lesz.
— Adományok a népkonyhánál Strem Dénes Bükkösdről 20 kiló sa-
\' vanyu káposztát, FOrst Mór Budapestről Yeigeltsock urnő álul 2 frtot voltak szívesek adományozni, melyekért fogadják az elnökség köszönetét.
— Hirdetmény. A mult hó végén \\ a város belterületén találtatott esv { lánczocskáa lógó jou joc\'-kból álló
ékszerecske, aki ebhez való tulajdonjo-I gát igazolni képes, azt a törvényes időn belül a rendőrkapitányi hivatalnál a hivauloi órák alatt átveheti. Nagy-Kaníz-án 1896 február hó 18 án. A rendőrkapitányság.
— Közgyűlését a helybeli fürdő részvéoytársulat márczins 8-án tartja a
i délzalai ukarékpénzUr helyiségében. I — Közgyűlését a helybeli kereske-| delmi és iparbank febr. 16-án tartotta meg. A kilépett igazgató-ági és felügyelő | bizottsági trgok újból beválaszutuk I 0szülék 6 frt.
— Képviselőtestületi ülés Urtatik ■ ma, febr. 22-én Nagy-Kanizsán.
— Technológiai Lapok. Ennek a | gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari
szakfolyóiratnak február 15 én kelt VIII. évf.,3 dik száma a következő érdekes unalommal jelelt meg : Az elektrotechnika a bányáazatban. (Vége.) — Vai-uUink éa a millenium. Weyde J. F. A tivoli római rendresször állomás és az a ttól táplált elektromos közúti vasat. H ... r dr. — Vegyes közlemények. — Engedélyezett szabdalmak. — Hirdetések. — Mindazoknak, a kik gépészeti és elektrotechnikai ismeretek - és tevékenység iránt érdeklődnek és a hazai mü-zaki irodalomnak fej ődését pár tolni hajlandók, ezt a kiváló hazai szakfolyóiratot, melyet Tabor.ki Ottó a tn. kir. technológiai iparmúzeum igazgatója szerkeszti, a legmelegebben ajánljuk. Mutatványszámot a .Techeológiai Lapok\' kiadóhivatala (Budapest VUI, Kotten biller utcza 12.) ingyen küld.
— Salamon király kincae, regény két kötetben irU: Ridder Haggard. A kiváló aagol regéoyiróuak ezen müve azok közül való, a melyeket az olvasó ha egyszer kezébe vette, le sem teszi többé, mig csak az utolsó betűig el nem olvaaU. C-odálatosan érdekes meséje és az eredeti humor, a melylyel alakjait jellemzi, adják meg enoek a magyarázaUt Mint Haggardnak egy másik regénye, amely szintén az Egyetemes RegényUrban jelent meg — az cztmü ez is Afrikában játszik, abban a bűvös, relytélyekkel teljes légkörben a melyben még fö elevenednek a hajdankor régét. Kalandról kalandra viszi bőseit éa mindegyik érdekesebb a megelőzőnél. A kél kötet, a melyet Fái I. Béla fordított le kitűnő magyarsággal az Egyetemes Regénytár-ban jelent meg és ára 1 frt. Kiadja Singer és Wolfner Budapest.
— Verne Gyula összes munkáinak egyedül jogosított képes kiadásából a Franklin-Tarsulat kiadásában A Jaugada (800 mérföld az Amazon-foly-mon) a most megjelent 27—30 ik füzetekkel be van fejezve. A geoiális franczia író az Amaznn folyam vidékéu tett utazá sai, viszontagsággal, érdekfeszítő kalandokkal az ö-világ életét mutatja be, együtt adván a szérakozutót a tanul ságos ismeretekkel. A munkát az eredeti franczia kiadás képei árdekesiiik. A fordiUs Visi Imre, tollából való, k: magyarosan, az eredeti köonyü elbeszélő modorának megfelelőn ültette á\' az érdekes munkát Verne müveinek e tüzetes kiadása lehetővé teszi, hogy minél többen megszerezhessék azokat. Egy füzet ára 20 kr, s mindenik gazdagon van illusztrálva és szépen kiállítva. Díszei bekötési tábla hozzá 40
Vegyesed.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a »Moll féle franezla borszesz" azelgyógyiutnakbiz-tossikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udv. szállító álul Bécs. L Tuchlauben 9. A vidéki gyógyazerUrak baa és anyagkereskedésekben aatározotun Moll-féis kéazitméoy kérendő as ó gyári jelvényével és aláiráaáral.
- IL Magyar osit.lysorajaték. Első osztályú sorsjegyeknek a II. oazUlyra való megújítása a sorsjegyeken jelzett elárusitókuál, kiknél a sorsjegy vásárol-
c. -
xxxv. évfolyam

ZALAI KÖZLÖNY
180« FEBRUÁR 22 ¿n
tátott, az I. osztályú sorsjegy visszaszolgáltatása és a megújítási díj — 1 egész sorsjegy: 20 frt, — 1 fél: 10 frt, — egy tized: 2 frt, — és egy huszad: 1 írt. befizetésével legkésőbo márczius 1-éig eszközieodő. Az I. hu zásuál ki nem sorsalt, mind három osztályra érvényes teljes sortj egyek meg újításának szüksége fenn nem forog, ezek minden további nóikül a II. és III. osztályban is részt vesznek.
— Testegyeaészetl máiutéset. Keleti J. czég. Budapest, IV. Koroniher-czeg-uicza 17. *z eddigelé sérvkötők és \' netegépolási eszközök készítésére iéiező gyárán kívül egy nagyszabású a mo dern technikának teljesen megfelelő műhelyt nyitott, Budspest, IV. Rv>atély-^utc/a, .(Karolj laktanya 15.) melyben orvossebészeti aczéláruk, test egyen észetí készülékek. Hessing-rendszerű elismert ^üderékfüzők./^yujtó és járógépek, rtü-i.ibak és mükezek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk villanygépek kötöszerek stb. készittettnek. -r- Szenvedők, kiknek ily készülékekre ssüksé-Cük van. ) felkéretnek, szíveskedjenek fenti czég\'öl köitségeiőirácyiatot vagy képes árjegyzéket kérni. Vagyontalanoknak minden lehető e szakba vágó készülékek havi részletekben adatnak. Is-mételadóknak kedvezméjjy. C/.leti elv: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutányo *abb árak.
Ki nyert?
Húzás február 15-én. Bpest: 48 53 49 86 Húzás február 19-én. Píága: 22 75, 17 39
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS
Nyíltért
Henneberg-selysm cstkia akkor valódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és szi .es 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként — sima, csikós, koczkázotf, mintázott, damasztot s. a. t. (mint egy 240 különböző minőség és 2oOO mintásaiban) sat. a megrendelt ára, pon ibér és vámmen tcsen & bázhoz szállítva és mintákat postafordultával küld: Henasberg 6 (cs. és k. udvari száliitó seiyemgya"-a Ziricbbsa srájezba czinuett levelekre 10 kros, és levelező lapokra 5V kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt" megrendelések pontosan eiiniéztetnak.
•) E rovat alatt közlöttekért
lel5séget a
nem vállal fe Szerk.
Hirdetések.
.Megbízható egyének,
kik kereskedőknél, korc marosoknál, kávésoknál ismerősök — fizetés alkalmazás .mellett egy Bécsi L\'quer-szesz gyárban biztos alkalmazást nyerhetnek, jelenlegi alkalmazásuk közlése mellett.
Emánuel Aliin». Bécs. ^ Tibor-strasse 22.
t074O;3. 895.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kikü\'dött bírósági végrehajtó, ezennel közhirré tes-i, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 77421893. sz. végzése folytán Pollák József kapoe-vári lakúj javára 103 frt töke a jár., a 6128^893 A. végzése folyUn Goitein Mór kaposvári lakos javára ¿20 frt töke » Jár., a II599J893 az. végzéae folytán Kurier Antal nagykanizsai lakos javára 82 frt töke s jár., ax 1631|694. szálon Végzése folvtán Hautír és Petroschitz «ráczi kereskedő javára 19 frt 63 kr. \'óke s jár., a 153^95. ».végzése folytán Goitein Mói javára 105 frt 63 kr. töke a jár., a 38561895. az. végzése Ic.ytán Kaufmann Mór nagykanizaai lakúi javára 66 frt 50 kr. töke 8 jár., a ü; 92J895 az. végzése folytán Boschán Teréz javára 53 frt 50 kr. tőke a jár., » 8720;«. végzése folytán Hamburg ¿í:ksa nagykanizsai lakói javára 31 frt töke s jár., a 7463J95 sz. végzése folytan H&lphen L. és fii nagykanizsai i\'ég javára 100 frt töke s jár., a 5289^5. sz. végzése folytán Fiálovita latos nagykanizsai lakót javára 12 frt 70 kr. töke a jár., a 9392J895, íz. vég-lése folytán Grárdi József budapesti lakos kereskedő javára 184 frt 55 kr., töke a jár, a 12218^95. az. végzése folytán Ruhmann ÖJön javára 839 frt töke a jár., a 6119^95 az. végzésével Kreiner Gyula nagykanizsai lakót javára
100 frt 70 kr. tóke s jár., a 3113^895. si. végzésével Milhoffer Ödön nagykanizsai ékszerész javára 243 frt 68 kr., téke a jár., végre Hlatkó Jánoa nagykanizsai lakós javára 53 frt 30 kr. töke s jár., erejéig Bogvay Ödön és neje nagykanizsai lakóiak eilen elrendelt végrehajtások foganositáaa alkalmával biróilag lefoglalt s 581 frtra becsült bútorok, zongora éi egyebekből álló ingósások Nagj-Kauiisát, alperesek iaká sán 1896 évi raireiloa hó 4 ik napján d. e. 9 órakor nyilvános árverés utján eladatnak.
Ezen árveréshez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az elárverezendő ingók a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés mellett becsáron alul is eifognaY adatni
Kelt Nagy-Kanizsán, 1896 január bó 12 én.
1ARTS Gl\'ÖRGY kir. végrehajtó.
7611> 1895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai királyi törvényaiék tkVosztálya részéről közhirré tétetik, hogy özv. Höff\'er Simuné álul képviselt kiskorú Höffter Gyula és Jenő sze-petneki lakós végrehajtatóknak. Farkas János pacsai lakós végrehajtást szenvedő elleni, a kir. kincstár részér« bírói letétbe helyezendő 61 frt 82 kr. adótartozás ennek 1892. jannár 1-től járó 6*1, kamatai, ugy 44 frt 96 kr. szól lő dézsma váltsági tóke, 8 Irt 90 kr., végrehajtás kérelmi, 9 frt 95 kr. \' jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent-. i nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a pac<aí 410 sz. tkben ;t 2278 hrsz. a. foglalt ingatlannak Farkas Jánost illető 152 frtra becsült fele része, a pacsai 890 sz. tkben f 2283\'|b. hrsz. a. foglalt ingatlannak ugyanazt illető 140 frtra becsült fele része a pacsai 568 sz. tjkvben f (1352 — 1353) hrsz. a. foglalt ingatlannak ugyanazt illető 55 frt 30 krra becsült egy tized része, a pacsai 788 sz. tjkvben f2122 hrsz. t. foglalt ingatlannak ugyanazt illető 84 frtra becsült egy tized részének, — a pic-ai 788 sz. tjkvben t 2122. hrsz. a. foglalt ingatlannak ugyanazt illető 84 forintra becsült egytized része — s a pac ai 559 sz tjkben f 915 braz. a. foglalt ingatlannak ugyanazt illető 124 frtra becaült három huszad résae, továbbá a pacsai 33 sz tjkben t 451 hrsz. a. Farkas Ápollonia, Juli, Károly, Teréz, János, Rozi, Mari, Eszter és György tulajdonán felvett 31 frtra, a pacsai 786 fi. tkben f 2567 hrsz. a. Farkas Juli, Farkas Károly és neje Ko vács Mari, Dancsak József ós neje Farkas Teréz, Farkas Mari férjezett Kovács Károlyné, Farkas György és Farkas János tulajdonán! felvett 11 forintra a pacsai 787 számú telekjkvben t 914 hrsz. a. ugyanazok tulajdonául felvett 134 frtra, — a pjcsai 560 sz. tjkvben f 49/hrsz. ugyanazok tulaj lo-rául felvett 45 frtra becsült ingatlannak az 1881. évi 60. teztkk 156 §. a) pontja értelmében egészen — végre a pacsai 560. számú tjkvben t 42 hrsz. a. felvett 160 frtra becsült ingatlan ugyanazon, törvény § d.) pontja értelmében egészen még pedig a pacsai 538, 788, 559, 33, 787 és 560 sz. tjkben foglalt ingatlanok Voller Anna özv. Farkas (Ádám.) Jánosné javára bekeb-. le/.ett összegű haszonélvezeti szolgalmijog épségben hagyásával 1896 évi ápr. •hó 10. napján d. e. 10 órakor Pacsa községházánál Remete Géza foiperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen el -adatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók t rtoznak a becsár i0*|, át készpénzben vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi deczember hó 31. napián,
GÓZONY, kir. tszéki albíró.
OOOOOOOOOOOOOOOOOeOOOOOOOOODOOuOOOOOO oooooooo
Gyom orv ^J cseppek\'
gyom lolános
bajoknál.
Iiazi es népszer/
A gyoniorlx.\'U-gsu\'g tünetei: étvágytalanság. gyomor-gyengeség. b0z5s lehelet, fcllujtsáj. savanyu. lefcílfögés. hasmenés, .yo-norégés, felesleges, nyálkakiválasztás, sárgaság, undor és hányás, t yomorgörcs <z3kBlé<.
• Hatliatúv. giofryszeniek bizonyult Ijjtájás-ál. a menynyiben ez a gyomortól szármázott, gyor. -rí_lterhe:é>nél ételekkel italokkal, gilisztái, máibajok és himor-r loidáknál. * •
Említett bajoknál a *Sarla?zrlli K»oiiiorexeppeit évei ota kitü nőknek bizonyullak. a mit száz meg száz bizonyítvány lanusit. Egy kis Oveg ára használati utasítással együtt 40 kr.. nagy Qvetr ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Török JozHcf gyógyszertára Budapesti, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni!, Csák oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zold szalag van ragasztva a keszitö alairásával |C. Brádvfés ezen szavakkal: .Valódiságát brzonyitom*.
A Máriaczelli gyóraorcseppek valod-ai: kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN: Belns l^jos és Prá-ger Béla gyógyszerészeknél. — BaRCsON Kohnt Sándor gyógyszerésznél
Készlat:
Csemeték
árat:
Nagybani árak :
Mindenféle nemes csemetéből mintegy „ . alvó szemiésből n „ vadooczból
800,000 i
1^00 000 / 15,000.000 \\
mintegy 17,000,000
Az 1—2-3 . éves, gazdag gyökerű, életerős nemes csemeték darabja azok eiőssége szerint 20 krtól 40 krig.
100 drb. 40 k os csemete 1 vagy 100 fajban 38 írt. \\
?00 , 40 . ^ 1 . 100 . 36 „ i
«00 . 40 . . 1 , 100 . 34 . \' .
1000 , 40 „ , 1 . 100 „ 32 . ( 1
• 5000 . 40 „ „ 1 , 100 SO „ \\
A fajok legnagyobb része szaktekintélyünk Bereczkl Máté hírneves telepéről lett beszerezve, miért is azok hitelesek. Ezen felöl a kiadandó csemeték homokban nevekedtek a éppen azért gazdag gyökérzettel birnak nencsak, hanem biztos iogam-zásuak edzett termésietQek, készségesek, hosszú életűek és még ezen felfii igen olcsók is. A bőtartalmu, csinos kiállítású és minden tekintetben tájéko*tato nagy árjagy-zék kívánatra bérmentve küldetik.
ooog o Dooooooooooooooooooooooooonooooooooooooo
NEUST£lK-féle ERZSEBET labdacsok.
E pílufák hasoaió készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendők ; mentek minden ártal mas anyagtól, az altesti szervek bajainal legjobb eridjaéuynyel hasznaltatván, gyen^édea liashajtók, »értisztitók; egy gyógjazer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e piiulák a
szétazorulas
a legtöbb betegségek forrása ellen Czukrozott kdl-gejük végett még gyermekek is szivesen veszik.
ST Egy lő pilulát -tartalmazó doboz lő kr, egy tekercs, mely S dobozt, tehát 120 pilalát tartalmaz csak 1 forint o. é
óvá« < Utánzásoktól különösen óva-v y as * kodjunk Kérjünk batárosot-tan üeustein Erzsébet pilulát. VaWdi csak ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomta-tatásban „Szent Lipof és „Neustein FBlőp gyógyszerész" aláírással ^Van ellátva A kereskedelmi törvénysaékileg ^ védett csomagjaink aláírásunkkal van £J ellátva.
MEUSTEIM FÜLÖP
„Szent-Lipothoz* czimzett gyógyszertára WIEN, I., Plankengasse «. Eaktár Nagy-Kauizsán: BELÜS LAJOS, PRÁQER BÉLV. ERLICH ARNOLD, gyógyszerész uraknál.
13000QOCXXXX300000QOOOOOOOOOOQOOOOOOCX3 OQQOQf
MOLL SEIDUTZ POR
Csak akkor valódiak, ha mlndegyilc doboz Moll a. vódjegjét áa
aláiráaát tünteti fal. A Hall A -fitt SaMlttzarait tartól cyóarbatása a iezm.w.cs.bh fy.ptr. ti a|.
tcatkAatalaak. gro-nor^lrcs «■ ^omorhér, r6|tz6tt Izéttrtkadst. mijb.nulom. vér-talaláa. aranyér ét a ie^kúlöabözőfab »ét ket»g«é,ek ellen, t jelei háziizeroek éi-tlzed.k 6ta aindif nafjobb elierjedéit izerzer.. — Ara efv tepéoiátalt ertatti d. ktzaak I frt a. á.
Hamisitáso\'t törvényileg fenyíttetnek.
MOLL»FELE FRANCIA!
SB

n«ak akkor Vftliirii mindegyik üveg MOLL veJjeeyét tünt«tí te! és mk vaioui, A \'fe]irfttQ ónoxMUl T40 xirrv A M.i.-féi, fra«-
czla boruesz és sé nevezetesen mint fájdaloaosiUapitó bedörzsílesl szer köszvény,
csuz és a meghűlés egyéb következményeinél \'.egismeretesebb népsaer. — Ejy óao-
zott eredatl fivt« ára 90 krajozár.__________
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatréue - füiolyiara« szikwS.) A mindeDD.iii uijtiixtitAanil kQlőníHen fontot barmelr kora gyermekek, miot felnőttek «lámára; mert « uk3.i1 a fojak to.abb, epiését biztosit;» ■ «jjliervmiod t>TOcx tOffájii ellen - ifi Halt A »ed|Hy"«< ellátatt ¡»tg ára : 60 krajazar.
(691) . Fóaaétkttldéat
Bili A. gyógyszerész, cs. és kir. Udvari szállité által, Bécs: I., Tuchlauben 9.^-sz. »Ulli llf nli\'ml aaf.afa putaatáavát arllatt Ul|aalttatalt.
A raktárakban tessék határozott-in HOLL A. aláírásával és védjegyével "ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia.
Ojlakj, Hirschler és fia czég vállalati betegsegéíyzö pénztár kezelésének
BEVÉTEL.
1895.\'évi mérlege.
KláDáS.
Főkvi ixpiv
Pénztári készlet 1895. január l én
A tagok rés zérói befolyt . . .
K czég részéről befolyt .
Péuzbli.tetéaek fejében befolyt .
Takarékpénztári kamatok . . .
Kotor, 1896 éri jannár hóban.
ízi
841
5S2 261 43 35
j7o:
U
15 671
u-
Táppénzek fejében kiadatott . . . . Gvógjazerek fejében kiadatott . . . Irodaszerek és eszközök fejében kiadatott Fizeté^k és tiszteletdijak f jében kiad.
Vegyes kiadások........
Pénztári maradvány . .......
DJLAKY, HIRSCHLER ÉS FIA CZÉG
raktár és fdréazkezelöség munkásainak ✓ betegsegélyzó-egyleti pénztára.
BEUGER MANÓ üzletvezető, egyleti elnök.
XXXV ÉVFOLYAM
A «> A i KÖZLÖNY
1896. FF.BRUaR 2í-er,
oooonoooooooooooouooooooooc
Meghívó. (
A* nagy-kanizsai takarékpénztár ?és«vény»*rsasá? (
1«96 évi február hd 25-án d. e. 10 órakor tartandja saját helji- (
légében \' £
51. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT, \\
melyre a t. cz. részvényeseket ti«rtelettel megtűri» g
az igazgatóság. (
, Taaácskbzasi tárgyak sorrendje: ^
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések. (
. i. A mérleg előterjesztése: az osztalék megállapítása, az (
igazgatóság és felQgyeló-bizottság felmentése felett jstáro (
zathozatal. * C
3. A hivatalos közlöny kijelölése. (
4. A nyugdíjszabályzat bemutatása, ezzel kapcsolatban az £ alapszabályok SO. § ának módosítása. C
5. Az igazgatóság előterjesztése a mnlt évi közgyűlés al- £ kalmával az alapszabályok 11. §-ának módositása érteimében J tett indítvány tárgyában. C
6. Az alapszabályok 27. §-a értelmében visszalépő elnök Q és alelnök, a sorrenden levő 9 igazgatósági tag, ugy a három £ tagból álló felügyelő-bizottság helyett njak, esetleg azoknak £ isméti megválasztása és pedig a visszalépő Hertelendy Béla Q elnök, Ebenspanger Lipót alelnök, valamint a sorrendben levő Q Ebenspanger Leó, Gelsei Gutraann Vilmos, Löwy Adolf, Plosszer £ Ignácz, Sommer Ignácz, Stirling Sándor, Unger üllmann Élek, Q Vidor Samu és Weiser József igazgatósági tagok helyett fl 3 évre, mig a Á tagból álló felügyelő-bizottság tag helyett Q egy évi időtartamra. 1 C
7. Netáni indítványok. C
MAGYAR OSZTÁLY-SORSJflTEK.
35007 pénznyeremény 7932000 koron» twérlélikii.
Legnagyobb nyeremény a ie edvezőbb esetben
EGY MILLIÓ
korona.
A II. osztály hnzása
1896. mírci. II 14-ig.
Kukoricza-morzsolók
ft JEGYZET: A t. cz. részvényesek figyelmeztetnek, miszerint szavazó Q
lapjaikat 189«. évi február hó24-ik napján délelőtt 9 — 12. délután 3-5 óráig az «T
O intézet helyitégében átvehetik. U
0 Megj egyeztetik, hogy az alapszabályok U-ik §-a szerint szavazati jogot V Q csak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőzőleg négy héttol ne- Q q vére átiratik. . ^ q
OOOCOOOoOOOOO^OIOOOOOUOOOOOOO
XXXXXXMXAXXXXXXXMXXXXXXXXXXX X X
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X
x
kéz és erőhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, szeleiével y és szelelő nélkül.
Gabona-rosták, Konkolyotok (treurök);
kézi kezelésre való
Széna- és szalma-sajtók
fekvőén vagy kocsira f-zerelve, Takarmány-f ¡illesztők, Szállítható takarék-főzö-Qst5k takarmány
részére.
Szecskavágók, Répa, burgonyavágók, Darálók eiismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
Mayfarth Ph és Társa
I
stb
■l\'jeen
cs. és kir
kiz. szabad.
gazdasági gépgyárában
BÉCS, II/«, Taborstrasse 76. szám.
#
Árjegyzékek ingyen. — Képviselők felvétetnek.
X X X X X X X X X X X
X
*
X X X X X X X X X X X
**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
féle SZIN-SZAPPAN
lalíOgi lag bejegyzett Védjegy
0
IS
igen jól szárított kitűnően tisztít, legtakarékosabb a használatban
Tisztaságáért és ártal másságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szin-* _ szappanok között.
Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a IrgtAl.b deuil-Oal»ü>en. K4p<i>elcje Ba latest rfsi re DK-GKt.LER KAROLY. Akadt-mia aicza ».
Nyeremény kóroaa 1 á 100000 —
1 . \'60000 -
1 „ 40000—
.1 . 30Ö00 —
1 , 20000 —
1 „ 15000—
1 „ 10000 —
2 „ 8000 —
8 „ ■> 4000 —
10 „ 2000 —
13 „ 1000-
100 , 400 -
860 „ 200 —
9000 „ 120 — 1._
10000 mmnéiTÓssiM . i64800o
korona
100000 60000 40000 30000 20000 15000 10000 16000 32000 20000 13000 40000 172000 080000
II. > fsSTÁLYU VÉTEL-SORS JEGYEK ÁRAI: 1 féí\' J tized 1 huszad
40— 20 - 4- 2.-frt.
■ ■
II. éi III. OSZTÁLYÚ TEUKS
SORSJEGYEK ÁR VI: , egész 1 fél 1 tized 1 huszad ;
60 — 30 — I- 3 - frt
i.
Ezen eredeti árakon kívül II. osz tályn sorsjegyei megrendelésénél ; ajánlott levél pórtója és nyeremény- , jegyzék díja fejében 25 kr., teljes sorsjegyül1,- megrendelésénél pedig ajánlási díj és 2 nyeremény-jegyiéért 40 kr. küldendő be.
A III. osztály hnzása 1896. május 12—28-ig
Nyeremény korona korona 1 jutalomdíj 600000— 60000O I 1 á 40000(1 — 40000» \\m I 1 -„ 300000— 300(100 1 „ 200000 - 200000 1 „ 100000— 100000 J 2 „ 40000— 80000 "" 2 „ 20000— 4000H
5 „ 10000 <- 5000Í)
!J^|10 , 8000— 80000
34 ., 6000— 204000 ii. 100 „ 2000— 200000 200 „ 1000— 200000 2650 ,. 200— 530000 22000 ., láQ-330000\'l 25007 «Jfrei.ese|tjlUl0«6284OUO
S
Az Qiztály Sorsjegyeknek II osztályra vald megújítása az I. osztályú sorsjegynek Inkildése éta sorsjegy árának befizetésével legkésőbb márczius l-éig eszköz\'endt)
Sorsjegyeket ajánl és szétkold az összegnek postautalványon valő elózefes beküldési mellett\' vagy utánvéttel jr
¡▲BQLY Pndapest, Szervita4ér 3,
Sürgönyczim: LOTTOHEIMZE BUDAPEST
PSERHOFER J.-féle
* gyógyszertár
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SIN6ERSTRASSE 15. SZ. alatt ,zon goldenen Reichsapfel\'
VÁpáiflvHiÁ lahdunanlr álUlé««» lahéaestk nevs alatt; u utóbbi ne^t telj-« joggal megérdemlik,
f Cl tlö/itltU WUUttWJUlV, mivel csikuzyan alig létezik betegség. tne\'yb -n essn labdac»>k c.odá« batá«ukat esersseresen be nsm bizonyítottál voina. Évtiredek óta ezen labdiesjk általános elterjedésnek örvende«ofc ¿«-«J** r«a «»«Iá 1, melyben ezen kitűnő házitzerből kéazlot oem volna tilálhitő.
3 iám talán orvo« által fczen labdacsok básias\'erOl ajánliatnak éa ajáaluttak minden ol/ hajóknál, melyek a roaz eménttés-ből éa székrekedésből erednak: mint epe-zavarok, májbmjok, kólika, vártolaláaok^ aranyér. bjJtítlenség a haaonló betegaé/ekoél. Vártisztitő tulajdonságuknál fogva kitűnő harással vannak vérszegényééa «b^XTeredő bajokaál ia: igy aápkőrnái, idegeaaé«t>51 szárma«ó fejfájásoknál stb. Eaec Tértiiititó labdteaok oly könnyen hátiak, Hogy a Ugca--kílyebb fájdalmakat a-m okoszák ás ennek folytán m^a leggyengébb egyének, de mág gyermeket á\'.Ul is minden aggodalom nélkül b >vehetők.
A saáabüan hálairatból, melyet e labdacsok logyasztiS« a ie/kaiöubözóbb ás iegneh jsjbb betegségük ntán egészségek visszanyerés« folytán, hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányát emiitank mej asoa megje^yzáitel, hogy mindenki, aki ezen lab-dacaokat egyszer használta, meg vagyunk győsődre, hogy aaokat tovább fogja ajánlani.
• Köln, 1898 áprilif hó SO-án
Tisztelt Pserhofe ur! Jegyen olyan szives és küldjön nékem ismét lb tekercset az ön fölülmulhatatlan vértisztito labdacsaiból otánvéuliei. >\'o«adj» ezúton is a legmélyebb köszönetemet labdacsai esodahatasáéi t.
Maradok telje» tisztelettel, P»wlistik Ferenc«, Köln, Lindenthal
Hraache, Flödnik mellett, 1887 azapt hó 12-4n.
Tekintete« nrl
I-ten akarata volt, h »gf az ön labdacsai keseim kOzá-kc-rüluk melyeknek hatását ezennel megiron: Én gyerm rkágyb« megnQItem olyannyira, hogy Mmnii munkát -«e® voltam többé képes végezni éa hi.onyára már a holtak közt volnék, ha as ön csodálatraméltó lab lacsai eagem nem mentettek volsa mez. Az Jsun átója ne; önt eaért ezerszer. Nagy bisaloia««» vaa, hogy em« /labdacsok eor«m is tökélet-sen kifognak gyógyitani. « mint már másoknak is egéssséeök visszaoy trésére se^iuégfll azolgáltak. / Knificz Tdrés.
Béca-Ujhe\'y, 1887 november 9-án. •i Mélye«» tisatelt oi 1 ,
A legforróbb kSasönetaast mondom esennel Önnek 60 éves narynéném nevében. Az illető öt éven át ssenvedett gyomorha-tútban és vixkóraágban, már életét ia megunta, melyrSl egyikként le is mondott ml45s véletlenül egy dobolt kapott as On kitflnS TÓrtisBtitá labdaetsibál a azoknak állandó haasnálata fo y-tán iSkéletoaen kigyógyolt. v
Legfőbb tiastalettal, Weiuczettel Jo.efa
Eicheagrabdramt, OfBhl mellett, 185». márez. 27-én
Tekintet«« nrl
Alnlirott ismételten kér 4 csomagot as On valóbba bau-nos ás ltítlnő labdacsaiból. El nem malaMthatom legnagyobb el-ismerésem«t kifejezni ssen lsh^sik érteke feleU éj azok, a hol eaak alkalmam nyilik, a szenvedőknek legmelegebben fogom aján-lam. Esett hálairatom teusé-sserinti haszaálasára önt ezennel felhatalt! ázom. Teljes tiazulettel, Hahn Ignácz.
Gotschdorf, Kolbftch mellett, SzÜéaia, 1888. okt. 8 án
T. ar!
Felkérem, misseriot az ön vértisztitó labdacsaiból egy eao m.jot 6. dobosul klldwi »¡T..k«lj«k. a. 0« eKdil.to.
labdacuioak k5.i5.het,. ho,j etj CTo.orbv»!, st ina it rystürt. megttabidoltan. £,,„ ij,d.cok niún ioh.-Iog"k kifogyni • midin l«iforrt>!> k0nSnet»«»t U-fojeiem, T.j7ok tisztelet tel, \' "»¡ekT inal.
K«e« .értiutiti labdacsok esakU a Paartahr J \'.fala <9
St^aratnuH 15 u. a H..itt-ta.k t^m, ai.«rtfbe« ■ trr 1» ..m l.M.C. tu-taim^i doboz ir. 11 kr. K,.
be. 6 dobo,-u„,l„„utik. 1 frt 01 k,k. kMI; bé"«;nűuL
lyeknsk használsU uUaitáaa a P«erhof«r J. né»aliiráa«al fekete sziobeü és minden egyet dobos fed.\'le ngyanason aláírással vörös azinben van ellátva. \'VS
Bernhard-féle alpesiíű-liquer. BsJLw
fé]üveggel 1 frt <0 kr.
kemi uaa.ua irt w^^ta\'Cll"\'
aek kars.ke.Ube. kéretik .Uki. P.„bot„^"iST da-okat el.i é. e«ki. t.kiotk«IIk «IMi^Mk, ml.
Fagybalzsam
genzben egy egész üveggel 2 frt 60 kr és egynegyed üveggel 70 kr.
meri kai kösz vénykenőcs, f7™
minden köszvényes és esnsos bajok, o m. : ferines-agy bántalom, tagszaggatis. ischi«s, migraine, idegis fogfijáa, főfájás, fülszag-gatás stn. stb ellen 1 frt 20 kr
Tannohinin haj kenőcs vÉ".k-
mennyi hajnövesztő sser kftzfttt o-vojok által a legjobbnak elismerve. Egy elegánsan kiállított nagy azelencaével 2 frt.
Általános tapasz
gauatoknál, ujjknkarz, aebea vagy gyuladt-mell vagy máa ily bajok .ál, mint kitünS tzsr .kipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bérmentve <5 krajcsár.
Pserbefer l.-t«. Sok év óta a fágyo« tt-gokra éa minden idült aebre, mint leg-kistosabb sser elisipsrve 1 köcsöggel 40 kr Bérmsntre 85 kr. TTfiffí-naHTr TJ általánosan ismert kitünó háair^er, hurut UW1UUÜUV, rskodtség, görcsös köhögés stb. ellea. 1 ü»e gecske ára 50 kr., 2 üveg bármentve 1 frt 50 k\'.
/ífi «*®PP5k) negrontottt gyomor
rjlDM353/l\'UllOAla ross emésztés és mindeonnmü altesti bajok «\'len kitűnő báziaser. 1 üregesével 22 kr., 12 Üveg * frt
Általános tiszfcitó-só A.
minden kövatkesményei, u. m.: fő fi áa, ssédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dngnlis ath. allén. 1 csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam. ¡2Vrfi^Lkr\'-"ki,a,,? Por a lábizzadás ellen. .SfcTTSS
képtódö kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint árt*^ matlan ezer van k-próbáiva. Egy dobozzal öO kr. Bérmentve 75\'kr
Golyva balzsam, ^.í^\'í.^\'«^
"íí l^lr kitQcö wer u idegek "Clk erSaitétire, a gjomor-bajb.n uaafeáSk 4a a belek 1 liter Kola-Eliiir \'W
bor t frt, \'I, liter 1 fH 60 kr, 85 kr.
Kaiser-Kola-Elixir 5 frt 50 kr ■\'
Via PnVr> kílönSi h.tiia grógyner egyoldalú fftájál
nua-roKO, ,>«., „b e\'ne.
Stoll-féle Kola-vt
Eaeo itt felsorolt kéaaittaé.jeken ki.ti! aa oastráklapokban ^irdetettteaaea bal- «a kalfsldi gyógyaaeréiaeti kal9:i!egeu<«ak rak tirq. TaoDak 4a a k4sxletbo. u.tin nem ierók gyoraan 4a oleedo ■egtaarjatetaek. — Poaui taegreDdeléa k a leírjoraabb.n eaa ksanltetaek, ka a peaasaaaeg el5r. bekaldetik; nagyobb medren-d«:4aek oti.r4t.IUI kild.toek. Bérae.itre e akii oly eietban u>r-t4«ik a kflldia, b. u íaaseg elCre k.4rkeaik, aoly eaetb.. a ■ poauknltaégek .okkal ia4n4kahat>bek. Badap«iten kapható : Tírík Jóxaef gyógytxeréu aroil, Eii4ly-ut«a 1«. aa.
Nyomatott Ilj. Wajdtts jTzsef könyvnyomdájában Nag;"-Kanizsán.
A(,V-KANIZSA. 1896. február 29-én.
9-lh: Bzám,
Előfizetési ár: r.fiz evre . ó frt — kr
KeJ erre . . . . 2 frt 50 kr. ^«iérre . . . 1 frt 25 kr szám 10 kr.
HIRDETÉSEK
iszbos peutsorban 7, másodszor 3 minden további sorért 5 kr.
NYILTTERB** r.it soronként 10 kre« »étetnek Kincstári il.eték minden egye« airdetés^rt 30 kr. fizetendő
szvény-társaságc, a egylet*, „n.kanizsai
XXXV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény BátorB Lajos szerkesztő-kiadó nevére czimzaten Na^y-Kanizsára bérmentve intéz endők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .önsegélyző szövetkezet*, a , Kotori takarépénztár---1-
,nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes türol tó-egylet«, a .nagykanizsai Esdedoeveló egyesület* a , nagy-^kanizsai tanitói jiráskör*, a , nagy-kanizsai k-resztény jótékony gy.ee-, ixr. jótékoay nőegylet*, .szegények tápintézete*, a .katoníí hadastyán Igylef a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai külválasztmányának hivatalos Uoia
HETENK1NT EGYSZEREZŐMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMU HETILAP.
Az .Eötvös-alap.\'
A magyar nemzet szobrot emelt a ihatatlan Eötvös József bárónak ; Néptanítók azon kívül, bogy bálás ¿veletet éreznek szivükben iránta, ■ekét a névéről nevezett jótékony . .\'sülét\' által is megörökítették.
Eötvös-alap országos unitói egye tf 20 éri fennállásának ideje >tt minden febrnár hó 2-án szokott iepélyesebb módon kifejezést adni uemzetnevelő nagy államférfiú vos József br. érzett kegyeleiek.
Kzen a napon hirdetjük ki az lú vös-alap" ösztöndíjaira és segély-Izegeire is\' a pályazatot. Sajnos, P a hozzánk folyamodóknak a fe-sem tudjuk kielégíteni, mivel most sem csatlakozott egyesünkhöz annyi tanító, mint a hány-kellene csatlakozni, hogy éri étMeink nagyobb összegre emel-ijenek;
,vi jelentéseink tesznek leginkább iiissgot arról, hogy mily nagy iség volt ilyen jótékony egyénre. A még legújabban is szegében díjazott azon néptanítókon, gyermekeiket magasabb taninté-:áben taníttatják, ösztöndíjakkal t az .Eötvös-alap;* az elörege-munkára képtelenné vált vagy ügdijban nem részesülő tanitók-k. ezek özvegyeinek és árváinak
segélyt ad. Mbiny év óta még ezeknél is tyobb jótékonyságot gyakorol az Gtvós-alap országos tanítói egyeit\' a vidéki tanítókkal az által, I i budapesti tudományos egye-leken vagy egyéb fő- és szakiskolán tanuló fiaiknak — a buda-ti szállodás és vendéglős urak oltáliól — ingyen déli ebédet tosiiott. Ily formán a jelen isko-
lai évben 53 Unitói gyermek részesül ingyen déli étkezésben.
A jelentPseinkbjn kuflMtoUkjftlief-nevezett szállodás és vendéglős urak méltán megérdemlik nemes szívre valló jócselekedeteikért a hazai tanítóság tiszteletét S háláját. Ha a társadalom nagyobb része tanjisitana ilyen jóakaratot irántunk, kö: nyen megvalósíthatnék régi vágyun\'tat; felépíthetnék a Tanítók házát, v, Zágráb, Bécs, Berlin városokhfn már felépült a .tanítók háza;" csak mi magyar tanítók nem dicsekedhet tünk még ilyennel. Nigy lelkesedéssel karolta fel hazáok tanítósága a „tanítók háza\' eszméjét; de nincs hozzá elég ereje, hogy felépíthetné mások segítsége nélkül. Beméljük, hogy megérkezik a segítő kéz s mi áldani fogjak azt mindörökké.
A hazai tanítóság javarészében már felébredt a kartársi érzület, él bennók a testvéri szeretet, mely a nagy Eötvös eszméit meg f}gja va lósitani. Eddig csak 1700 tanitótár-snnk csatlakozott az Eötvös-alaphoz s mégis 45 ezer forintot osztottunk már szét ösztöndijak és segélyek alakjában 72 ezer forintot pedig tőkésítettünk. Ha mind a 26 ezer tanító szent lelkesedéssel karolja fel az . Eötvös-alap\' ügyét, csodás eredményeket mutathatunk fel.
A segítségre szorult tanítói özvegyek és árvák, a betegségtől nyomorba döntött kartársak érdekében is mntassuk meg, hogy összeforrtunk kartársi szeretetben s tudunk áldozni 1 — 1 forintot az Eötvös alapra.
Különböztessük meg az ezredéves örömünnep idejét más évektől. Áldozzon legalább egyszer, ebben az esztendőben, e hagy nemzeti évfordulón minden tanító és minden tan-ttgybarát 1 — 1 forintot a szeretet oltárára. Áldozzon legalább hálából,
hogy Isten megengedte érnie ezt a dicső ünnepet.
Ha esdő szartink.t meghaltga\'ják a tanítók és tanügybaittok: egy-két év mnlva felépül a .Tanítók Háza," melyben a magysr tudományok forrásait szomjúhozó és istápolásra szorult tanítói gyermekek is elhelyezhetők lesznek, kik egykor gazdag kamattal fizetik vissza, hogy őket egyetemeinken s más főiskoláinkon kinevelni és kenyérkeresetre képessé tenni segítjük.
Az .Eötvös-alap\' mnlt éri tiszta i\'—delméból, továbbá a Gyerlyánffy , Jordán-, Léderer , Majthénvi , Örley-, róterfy-,Rősk Pál-, Rökk Szilárd és Zirzen Janka-féle alapítványok kamataiból 2795 frtot fordit egyesületünk a jelen évben ösztöndijakra és segélyekre. A" Néptanítók Lapjában és több nevelés oktatásügyi lapban közzétett pályázati hirdetés értelmében Írandó folyamodványok f. é. julius 10 ig Lakits Vendel egyesületi titkárhoz (Budapest, VI. ker. érsek-ntcza 4. sz. a.) küldendők be. —
PÉTEBFT SANDOa LIKITS VENDEL
elnök. titkár.
Jókai és a miliemum
A millenáris év aemcsak a b»*.tatus Magyarország ünnep*- Rossz volna ha a lelléesedést paragrafusok írnák elő ha nem benső meggyőződésből fakadna az az ünnepi hangalat, a mely az 1896 ík esztendő minden napját piros betűvel irja be a világhistória nagy kalendáriumába Csak ba minden magyar ember kiveszi belőle a részét, akkor lesz még nagy jelentősége nemzeti ünnepünknek, me.y páratlanul áll a népek történetében.
A. kérdések kérdése természetesen az: milyen módon adjunk külső eg is kife-Zést nemesítő, hazafias érzelmeinknek a millenáris esztendőben? Nyilván ugy, hogy ezzel a kulturát szolgaijuk, a mely hatásköre az elmúlt, ezer évnek és bá-
zisa jövendő századoknak. A művelődés, ha áz áthalja a társadalom összes rétegeit. a legbiztosabb záloga annak, hogy Magyarország továbbá is megdaezol az időkkel és a kelet határán nagy misszióját ezentnl is teljesíti.
A művelődés első eszközepedig: a könyv. A magyar társadalomnak mindig egyik régiségfoltja az, udgy szívesen olvas, de kevésbé szívesen vásárol könyveket. Minden egyébre, a mi — bogy kereskedő-nyelven beszéljünk — .luxus czikk" örömest áldoznak akárhányan s csak éppen akkor, lesz egy-- szerre mindenki takarékos, a mikor könyvet kell vennie.
Szívesen elismerjük, bogy ma már ebben a tekintetben is rohamosan haladunk a nyugat felé, a hol az értékesebb irodalmi művek egy két hét alatt néha tiz-tizenöt kiadást is érnek. Vannak már Magyarországnak is olyan írói, a kiknek könyveit nemcsak olvasss, hanem meg ij vásárolja a . publikum, liyeu kivételes alakja a mi\'literaturánk-\'nak Jókai Mór is.
Az igaz,\' hogy olyan szem, mint a mi koszorús regényírónk, a világirodalomban sem jut minden századra. Meg is becsültük s írói működésének ötvenéves lonlalójt ünnepe volt egész Magyarországnak. Ez az ünnep pedig, bár két esztendővel megelőzte a milleniumot, mégis az ezeréves Magyarország lelkes közérzületének az. impozáns megnyilatkozása volt. A Jó kai- jubileumot tehát bá*tra~a odasorolbatjuk a millenium n .7a6a® Qunepségei k d / é annál inkább, mert hisz ez a jubileum még nincs befejezve a Jókai müveinek akkor sajtó alá rendezett nemzeti diszkiadásából, csak a minap jelent meg a negyedik sorozat.
Jó lesz tehát, ha a magyar olvasóközönség számolva ezzel a körülménynyel, fölveszi a millenáris esztendő prog-rammjába Jókai Mor összes müveinek megszerzését is. Olyan páratlan a maga nemében ez a könyvtár, mint a hogy Jókai múszájának bámulatos termékenysége példátlanul áll a világirodalomban. Mindenki számára hozzáférhető s árát a legelőnyösebb részletfizetésekkel törleszt-heti gazdag szegény egyaránt.
Ha a magyar közőiség igazán felkarolja ezt a vállalatot, a melynek tar-
; talmi értékéről azt hisszük fölösleges j beszélni, mérhetetlen hasznára válna ez a magyar irodalomnak is. Jókai száz kötete egy kész könyvtár, a melyet könyebb szívvel egészítene ki mindenki egyébb müvekkel is. Ha több a millenáris év, mint patetikus föllendülése és azalmalángja Magyarország tizenhat millió lakosságának — és bátran mood-hatjuk bisz jóval több — akkor azok a kiktehetik,meg fogják ragadni az alkalmat a magyar irodalom föllendítésére i? Mert semmit sem lehet olcsóbban párifogolni, mint az irodalmat és semmi más nem áraszt annyi fényt és dicsőséget a nem- -zetre, mint az irodalom.
Jókai Bzázkötetes munkájának megszerzésével adjuk tehát a millenáris esztendőben tanúságát annak, hogy Magyarországon már nemcsak olvasnak könyveket, hanem vásároiaak is.
CSARNOK
Állítsunk emléket Bereczky Máténak!
Hazánk nagy pomologusa nincs többé! Kihullott az iró-toll a soha nem lankadó kézből, a sir őrök homálya borult a hazája üdvén karddal, tollal és egy hossza munkás élet 1 összes tevékenységével fáradhatatlanul és sr-ak adat\'tanul küzdő fiára. * Siratja őt Pomona. kinek hivatot-tabb apostola magyar földön máig sem volt nála. Maey.r von o miu-dan izében, kinek hazája iránt lángoló szereteténél taláu csak igénytelen szerénysége volt nagyobb. Olyan volt ő, ki nem a dicsőségért, nem a hírnévért, nem a haszonért, hanem egyesegyedül honfitársai jólétének emeléséért, a gyümölcsészetnek hazánkban addig elhanyagolt ügyéért önzetlenül munkálkodni nem szűnt meg haláláig. Jó részben az ő akadályokat, fáradságot; nem ismerő munkásságának érdeme az, hogy a hazai \\ gyümőlcsészet ügye addig nem sej-
r í 5 s u.
Atyán halálára.
ecre:-sednek sötét golgotáján eoiii lett a bús eadeiléi azata J elgyötört testnek Tftfh alál toaájkn ftjrL \'a reménység bágyadt sugara, bt hullott a könnyek sápor árja alalnil nem .olt i nincsen irgilom, használt a buzgó imák miliirdja tő hitves ápoló iiriiu f-dul ...i . . egyedftl eaak a airhalom.
ukadtal [¿Inuk messze idegenbe, - emléked csupán az maradt reánk, "elj in él tijó tépett azÍT«inkb«n «»»- .angoló yesta tűz gyanánt. \' Iliinek örök áldozat oltára latlomul megtart, megicbsett szivünk I ezen oltáron ég aa élet lángja \'ttek tz érek-éveknek torába Mtulta soha 1 . . . . sohasem leszünk.
m*t eoyésxet lalk.ni csak aát kérdi, : \'eterz: |,Ujaa bánatos dalon >l u embernek, minek akkor élni
• iilil leic egykor jutalom \'"»k u- r: kezdünk néma megadáasal " ;r> ijk::Dkaak bál panasz szarát ® «¡d\', repül villám rohanással ^lale még sok ezernyi ;vágygyal -"«1 elnyerjük a rideg bal.ll ?
! "él\' oh mert Ujcn ez a vilá • **t \'elmagasmtal s holnap elt *.t .. . .
*» «eg nyiló rizsa illatozó virág letöri a .ogó fergeteg S*abbitani a földi életet \'^t7 küzd az ember czélt sohasem ér \' «\'éré be merőire elreazetr, 5 « H! eszméért kínbaUUt aaenvedetl "O-.....pihenni a aötét airtia tér.
Óh u dicsőséges nagyhatalmú tatén I Kinek tróausá.il nyugalmat talált. Add meg neki, mit nem adtál meg itten Él jutalmazd meg a szerető atyát S igy bár messze tévedt mágia valahára Összejön majd egykor szétirskidl utunk Szétfoszlik életünk titkos ködhomilya S a máavilágon az örökös ba-.ában Fönnt a mennyben régre majd találkozunk
K. 1.
A pokol.
Irta: SZOMORY EMIL.
Olyan most, a miileuiumi kiállítás küszöbén L\'udapesf, mint egy bálba készülő tündémépségü szőke asszony, aki bodros haját fésülve, ragyogó boldogságában azon tűnődik, \'el fog e bódítani mindenkit, aki reátekint, elkápráztatja e azokat, akik közelébe érnek Pedig tudjak, hogy meg van győződve töprengésének igazságáról és szépsége önfeledt lodatábau szinte lehetetlen, bogy teljes sikerében csak egy pillanatra is kételkedhessék.
De a készülődések közepett jól esik az elábrándozás s mhlatt körülte min denki azon van, hogy a maga picziny segítségével hozzájáruljon a szépség eklatáns diadalához, ar. asszony maga hallgatagon gyönyörködik az osztatlan sikert megelőző izgalom szenzációjában.
Én Istenem, sokat, nagyon sokat tudnék még önöknek mondani a bod-rosfejü aranyszőke asszonyságról, hasábszámra tudnék irni megkapó egyszerűségéről, szépsége varázsáról, szive min
den jóságáról, de hiszen jól ismerik önök ia, és immár ismert mindenki, bár nemcsak a mi országunkról, — de egész Európáról beszélek, - -
Nem, nem akarom fölfedezni önöknek Budapestet és nem óhajtok önöknek az ezredéves kiállításról sem szólani. Hiszen itt méltóztatnak majd lenni teljes számban, a legapróbb részletét is látják majd ennek a mí legnevezetesebb ünnepünknek, amely előre vetett fénysugaraival máris bearanyozza az egész láthatárt.
És szinte jól fog esni, hogy e boldog. és mindenek fölött vidám ünnepségek elragadó árjában akadunk olyan dologra, amely a maga nagy érdekességével, mély és komoly motívumaival egy perezre a maga számára is követel valamit az ország lázaa érdeklődéséből....
Valljuk be ösxintén. hogy merész, sőt vakmerő vállalkozás például egy mulató társaság aszulára egy koponyát odavetni. Hány ember van Magyarországon, aki ezt valaha megcselekedte ? Én, fájdalom, egyet sem ösmerek és ha van, legfőkép azt sajnálom hogy velem aem kisérlette meg veszedelmes experimentumát. De milyen furcsa is leheti Egy halálfej, amint ott gurul ho*azu-c*őf8, finoman metszett poharak között, amelyekben nem tudom miféle Extra Dry gyöngyözik. Pecig semmi sincs a dologban. A halálfej nagyoo szép valami, csak rideg egy kissé és mindenekfölött igaz túlságosan ...
S most engedjék meg nekem, hogy
egy tovagőrrttlő halálfej révén a Pokolról beszélh .
A millenniumi esztendőre Budapest főváros olyan látványosságot kap, amelyhez fogható eddigelé nincsen sehol a világon. A megelevenedett pokol lesz ez, Dante hatalmas fantáziájának megvalósítása. A városligeti fasor legvégén Márkus műépítész által tervezett kolosz-szálís, kívülről is mohumenlálís palotájában ugyanis májastól kezdve megelevenítik Allighieri Dante isteni szin-játékánafmegrendítő részét:; a Pokolt
Ahogy a látogató egy félig homályos, temperált levegős folyosón végigmegy, egyszerre barlaogszerü nyíláshoz jut, amelyen belépve, megkezdődik az a meseszerű ut, amelyet Dante Virgi-liussnak a társaságában megtett, minden poklokon keresztül.
A Styx folyó sárgál-réres habjai folynak előtte, amelyeit Charon kormányozza óriás,;* kínlódó lelkekkel szinte rogyásig megtelt ladikját. Halálos rettegés ül cinden arezon, menekülni iparkodik férfi és asszony, öreg és fiatal bűnös, mert már látják a pokol vérvörös tátongó száját s elől az őrködő háromfejű Cerberus félelmetes, vérfagyasztó alakját, amint vörös szemeivel tekint alá és körmeivel süggatja le a lelkekről bőrűket.
S a kapun tul végigmegyünk a hét poklon a minden apró fázist a leghívebben, legmegkapóbban látunk, szakasztott- agy, ahogy Dante h&rminczhá-rom énekben megírta. Elől végtelen
sokaságban menekülnek a darazsaktól üldözöttek : arczukról és testükről vér csurog a sok marástól. A távolban hétszeres kőfallal körülvett vár látszik, tövében néhány ntgyszakálu öreg ember áll, köztük nagy pallosára támaszkodva Homér; odébb a pokoli forgó-szél forgatja, rángatja a sóiét fedett háttérben a lelkeket, melyek, mint a madarak repülnek tova.
Itt látjuk egész rémségében a kigyó-farku óriás Minoszt, amint tüzes szemmel, vicsorgó foggal bámul alá az örök tápor és jégesőben vergődő sokaságra.
Odébb az életben fösvények és zsu-gorisk tolják fel s alá a pénzes tömlőiket. c túlsó parton pedig a hegyoldalhőt fakadó vízforrás bugyog alá a mélységbe s ott nagy mocsárt alkot, amelyben fejjel, lábbal, mellel ütik, verik marczangolják egymást az elkárhozottak
A mocsár végén torony áll s a háttérben az izzó belsejü kínok vára. A torony tetején a három fnria vert tanyát. Elhaladva a szédítő magas várfalnál. az égő sírok mezejéhez jutunk, amelynek koporsóiban öreg emberek fekszenek. Itt van Anasztáziusz sirja is, amelyet elhagyva megpillantják a bikafejű, könyéző Minotaaruszt. Lent a völgyben feltűnik a vérpatak, melynek egyre szélesedő partjainál a centaurok lövik halálos nyalaikat.
A vízpatak túlsó oldalán az embererdő minden rémes szépségében tárul elénk. Az öngyilkosok erdejében a fik is emberalakuak, melyek tetejében az
E
• Lapunk mai számához fél ív melléklet van csatolva.
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 FEBRtÁR jS(l
tett rohamos fellendülésnek indáit országszerte és a nemzet legszélesebb rétegeiben egyre erösebb gyökeret rert.
Kiváló honfoglalásunk maradandó emlékét mi sem biztosithatja jobban, mint az ő a&gyszabása négykötetes munkája, melyben a magyar pomolo-gia alapja az ó örökbecsű megfigyeléseire sziklaszilárdsággal van letéve és a melyen az anyagi eszközök teljes hiányában is soha nem lankadó buzgósággal és változatlan munkakedvvel élete végső napjáig dolgozott. A Mindenható különös kegyelméből hosszú élet jutott neki osztályrészül és ő azt bölcsen használta fel. Csak így létesülhetett az a nagy alapvető munka, melynek minden perczét feláldozta.
S ha mi, életben maradt pályatársai és tisztelői mégis arra gon dolunk, hogy a legnagyobb magyar pomologusnak más maradandó emléket is állítsunk: tesszük ezt azért, mert tudjnk, érezzük, hogy sokkal tartozunk elhunyt emlékének. Meg akarjuk mutaini, meg kell mutatnunk, hogy önzetlS, egyedül a közjóért élő fiát a magyar nemzet meg tudja még becsülni és emlékének az egész világ, a nyilvánosság előtt áldozni k:ván f
Emléket óhajtunk emelni tehát a hazafiúi eredményekben oly kiváló Bereczky Máténak, a munka en.be. í nek, a gyümőlcsészet felkent apostolának. olyan emléket és azon helyre, mely méltó hozzá és azokhoz, a kik az ó áldásos életének legtöbbet köszönhetnek, a kik az ő működését ismerik és méltányolni is tudják
Adakozzunk a nemes czélra, ki mennyit képes! Ne hiányozzék a jómódú adománya mellől a szegényebb fillérje sem: hisz az 5 működése — mint • nap - — ti,!tí3f it1-^ tn-»\'.•«ilé íIómos hatását\' )«.< lesz : \'ja. sa\'éH**«" A. ke»?-«!*.\'*„\'-j.\' • >fcbelye miiidannyioaktiak kik
.«ii.^ e... • -<Sj -k. hogy a-ig Mt :
Budapesten. 1896. éri február
5-én.
Df. StkilWrut; kiről; Jolii- Istrú
az emlékb. jegyzője, az emlékb. elu
Az emlékbiaottság tagjai: Ángya 1 Dezső, Baranyay litván, Emich Gusztáv, Fekete József, Forster Géza, Fuchs Bmil, Galgóczy Károly, Gyóry István dr, Htgara Viktor dr, Ilsemann Keresztély, Kodolányi AnUI, Magyar György, Magyar Kázmér.
embernő arew bárpiák Dinek. A fák kő lőtt nőstény kutyáktól üldözött emberek fntnak, kik közül néhány eléri a beláthatatlan homoksivatagot, amelyre lángpelyhek omlanak alá. A sivatagnak szikla vet határt, melynek tetején egy aranyfejű óriás öreg áll.
Tovább baladva Geryont, az ember-arczu sárkányt pillantjuk meg. Alatta a kétségbeejtő, fullasztó gőzben őssze-vi-aza futkosnak az életben gazemberek éa ax árkok, barlangok éa mély kutakban keresnek menedéket az éket üldöző ördögök elöl.
Az égő lábak mezeje, a jósok éa ku ruzslók bucsujáráaa után a kolosszális nagyságú aznrok-tó vonja magára figyelmünket, amelynek gőzölgő buborékain át felmerülő alakokat az ördögök villával nyomják vissza.
Odébb a három karóval a földhöz erősített Pilátus, utánuk a tolvajok tűsnek fel. Fölöttük egy centaur hátán lovagié sárkány rohan elénk, mely ádáz dühében tfzet okád. Ezek • lángok szintén emberalakot öltenek a minden művészettel mutatják be kinos szenvedésüket. Ezek közt Dlysses és Díome-des brilliánaan megcsinált alakjai domborodnak ki.
A polgári és vallási viaiályt izitók karddal vannak megcsonkítva éa körmenetben haladnak >s Aket követő ét pallosát emelgető őrdöf előtt Ezek a kiolódók mintha egy végtelennek látszó völgy felé tartanának, amelynek egy ónáa gödrében már ott bevernek a beteg alakú hamisítók és egymással összegabalyodva, harapdálják egymást.
A háttérben a meglánczolt kezű óriá-\' aok láthatók.
Mauthner Ödön, Máday Izidor. Niemetz W. Ferincz, Pecz Ármin ifi., Rakovszky Géza dr.. Szilasay Zoltán.
Magyarország arvmadiraí.
(Kérelem a madártan barátaihoz.)
Felejthetetlen emlékű Rudolf trónörökösünk, köztudomásúlag nagy szenvedéllyel foglalkozott a madarak és kiválóan a szárnyas ragadozók tanulmányozásával s az ornitbológia e specziell ágát valósággal divatba hozta; közre adott, mindig tudományos háttérrel birő vadászkalandjai s pompás atledrásai révén — minő , például a „Tizenöt nap a Dunán" czimü — széles körben megkedvelteié Diarának különben indolens híveivel ii.
Általaban bízvást hangoztathatjuk, hogy a madárunnak hazánkban való ujabb fellendülése, elválaszthatatlanul hozzáfnződik elhunyt trónörökösünk aieső emlékéhez; ahhoz a buzgó működéshez ugyanis, melyet e téren kifejtve, mintegy életet lehelt a tu-doínányszomj lappangó atomjaiba, melyek nálunk a szellem ez irányban oly rég senyvedő szféráiban, a teremtő erő közrehatását oly rég hiába áhiiák . .. .
Tagadhatatlan azonban e mellett az is, hogy utóbbi időben a madártan iránti nagyobb fokú érdeklődés fejlesztésére, a .Il-ik nemzetközi midártani congresszus* tudományos mozzanatai, a hazaszerte közérieklö dést keltő kiterjedt mozgalmak szolgáltatták (újságos, tetszetős voltuknál fogva is egyrészt) azt az úgyszólván varázshatásu elemet, azt a gynjtó szikrát, melynek éltető melegében ma már, a madártani tudomány ugy szólván közkeletűvé vált, szinte .sic" számba menő s mind naj,_ "Hr --¿"vakban terjedő divatos sítj.ituxmá fejlőitek vaia. se, ttri-^-"í-- s Tídéi! - ittndeafelé ite-Iatkezó tr.aáiTgytiji-Bí.ici, a a ntr-tc\'"u felmeriMt dilettáns madarászok
Uik.L. . sz ornithuVíizi
központ „ Aquila" folyóiratau»d, bizonykodnak legjobban. Hint egy varázslatban hozza vissza ama _jégi szép időket, midőn a magyar OTni-thológia atyja első úttörő bajnoka és megalkotója: Petényi Salamon, oly törhetetlen buzgalommal és kegyelettől áthatva, terjeszté a .honi madártan" szép eszméjét s annyi\' lelkes hivet tudott dicsőséges zászlaja alá toborzani. — És bogy a
jelenben ezen szép időket éljük újra, az lankadhatatlac tevékenységű tudósunk: Hermán Ottónak sz ér deme. Neki vagyunk érte mi. a régi madariszgárda közkatonái, lekötelezve — a haladás nevében.
Mint emiitéra, főleg a ragadozó madarak azok az ornithológiában, melyek iránt nagyobb érdeklődéssel fordul, a madártannak immár szépen felszaporodott, tudományszomjas serege. Sajnos és -igen lehangoló körülmény az azonban a kezdőkre nézve, hogy mind ez ideig hiányzik szakirodalmunkból egy oly szakmü: egy jó-magyar konduktor, mely az oly fontos és érdekes deter-minálásokho* a pontos és helyes irány: megadná s eligazítaná sz embert, a hasonlóságok és rokonos for mák csalékony útvesztőjében Szóval nincs meghatározó könyvünk.
Az én, 1882 ben megjelent s felejthetetlen Rudolf trónörökösünk álul kéziratban előbb átnézett s csak azutáa kinyomatott, a .Magyarország nappali orvmadarai* czimü meghatározó könyvem — mely mű különben is mint hazánkban e nemben első. tehát úttörő munka : pótlásokra szorulna, — ma már alig kapható; Dr. Lovassy Sándor jeles ornitholo-gusunk idevágó specziell monográfiája (a ragadozó madarakról) pedig még mindig készülőben, valamint Hermán Ottó madaras könyve is szinte, még a „jövő zenéjét\' képezi. Máshonnét menteni pedig nincs módiinkban, ha csak idegen, például a leginkább kézügrben eső német müvekhez nem fordulnánk. A régi jó német madaras munkák (mint az öreg Brehm é Neu-man-é s még néhány kiválóbb orni-tholognséi; izonban már legfeljebb csak antikvárba utján szerezhetők meg s igy is ritkán juthat hozzájuk az ember ; az ajabfcak pedig (talán az elég lelkiismeretes Fridrich-félét és BieiCtijjü tói—Vivév\' \'eg-.nagj Vtibt^szt meghiitalísái.; n
bc« típeznek sinte« liétaétren ül
álíó ísrríat, a •-gtfliV
nyíre íeioicte —. pob» hosszú eresztett — iurá»atk. * tfela jwjv ti vitással nem igen állanak összhang-zatos viszonyban . . .
Tényleg alig van egy is kőztük, mely a tudomány mai állásához képest, a fajoknál oly fontos faji (ty-pikus) karakterre, mint a legbiztosabb útbaigazítóra — nagyobb súlyt fektetne, vagyis azt kellőképen kiemelné.
Végűi következik a jég. a fagy. a megsemmisülés örök basája. Az előtérben levő alakoknak a szeműk is be van fagyva Egyes alakok a jégből kiemelkedve, dühösen harapdálják egymás fejét. Az alakok szájából és orrából pára gyanánt száll kí a lélegzet. A hittérben megjelenik Lociileruek árnyékszerű óriás alakjahiUlmaa, művésziéi kidolgozásban.
Mindezzel azonban csak nagyjából és felette halványan tudtam önöknek a Pokol rémes szépségéről elmondani egyet mást. Kezdhetném újra a Dante poklának itt megtestesített harminezhárom éneke bármelyikénél vagy folytathatom ott, ahol a megbűnhődött gonoszok ve zeklése véget ér, megtisztul a levegő, tiszta, nnrkék less az égbolt a a messze magasban egy fénylő csillag ragyog a megtisztult lelkeknek, az örök béke, nyugalom, üdvösség határa: a mennyek nek országa, amely megbocsát a megtérő. bűnbánó bűnösnek, ■ megvigasztal bennünket is, akik végignéztük kínszenvedésüket.
költeményét a kellő erővel teheti szemlél be tővé.
Molnár és Trill festőművészek az 1900-ik párisi világkiállításra készítet ték körképüket és a magyar és idegen legjelesebb színházi festők, ^mzobráatok és gépészek segítettek bozía hogy hatalmas művök szépségével, faotaaztiku mával és beosztásával miaden más látványosságot felűlmu jon. De a hazafiság \'által vezérelve, itt kezd k meg világi körutjokat a míllenoáris kiállításon.
Vajjog mit szól majd a közönség, midőn belépve a magsa sziklakapun megpillantja a híres Lasciate ogni spe-ranza felírást és sziklák és h«gyazaka-dékok közt a poklokon keresztül haladva, a csillagos égboltozat alá tér vissza ? ...
8 most eszembe jut az a bodrosfejQ, alanyszőke asszonyság, aki szépsége ek latáni diadalában, a sikert megelőző izgalom mámoros szenzicziójában csengő kaczagássa! kérdi önmagától.
— Fogok e tetszeni estére ?
S az emberi fantázia e legnagyobb alkotását csendesen, minden előzetes zaj nélkül magyar színházi lel tómű »é-szek csinálják, akikaek volt bátorságuk \' merész eszményükkel elébe vágni a külföld hírneves művészeinek, de akik-\'! nek nehéz, évekig tartott munkájuknál segítségökre voltak a színházi festő művészet összes njabb vívmányain kívül az elektrotechnika széles csodái. Mert a művész fáradhatlan buzgóságán és szilárd kitartásán kívül csakis az optikai fortélyokkal mesterkedő színházi festészet alkothat erről olyan világraaaólé látványosságot amely Daate fenségei
Ha
Ha csSndes éijslente riraaztok egyedal Ltlkaare böl jsvinak sejteti» ««kazal, D(j fáj az élet tarke. de niaca ki kSayMI S n«m rifaaatal aeaki sert szearedók
kfrnl.
De fel tekintek a.lRre, oh: sín at alatt Szcavedaek aanr, Billiók aagyoM fájdtluk.i Éi -t« álul élik a azenveMsekrt Csupán eaak njáa ae szánna hát
vifaaz óz enyhnltl ?
JULISKA
MHBi
m
IMH
Egyik orkalum a másikból picézi ki leírásait, egy-egy kicsivel megtoldva r saját tudásából; a sok lemásolás mert ez a végtelenbe megy — folván aztán a német szikművek a becsusscl hibák, okoskodás szülte ferdítések s felületességekre alspitott, ép azért nagyon is kétes értékű .adatoktól* csak ugy hemzsegnek fis ha mindezekhez hozzáképzeljük még itt-ott minden bizonnyal előforduló u. n. szinvak leirók tévedéseit is (ami nem kicsiség), — akkor tisztán áll előttünk a legtöbb német madaraskönyv gyakorlati értéke, a leiró-természetrsjz — illetve a meghatározás tudományára nézve. És ne feledjük azt se, hogy a németnek nemcsak külön madárnyelve, de saját külön terminns tecnikusa is van ...
Általában szólva — ismétlem — lány az, hogy eredeti leírásokkal ma már alig találkozunk. Példának hozom fel erre nézve — hogy többet ne említsek — a dr. Fritsch-féle hires prágai .madaras könyvet, melynek összes leírásai majdnem szósxerint a Keiserling et Blasius-féle munkából i vannak átvéve — absolut kritika nélküli felületességgel, ép azért Ö3szes hibáikkal együtt, melyek között nem utolsó az, hogy a typusok megállapításánál a karakter és leírás sokszor egyetlen példányra alapitutik! Ami pedig — mellesleg szólva — irányadó alig lehet, kivált a nagy színváltozásoknak — illetve variátióknak alávetett fajoknál.
Aztán egyik nagy hibájuk a német munkáknak még az is, hogy rend-I kívül drágák s ennélfogva nem mindegyik műkedvelő által szerezhetók j meg. Az angol szakműveknek is ez I a sajnos bibéje: hanem bensó értékre | nézve aztán annál megfizethetetlenebb értéket képviselnek. Egy kezdő ; madarásznak érdemes megunulni i angolul, hogy a nagy britt madará-| szok komoly remekműveiből ismer j hesse meg az ornithologiai tudorai-1 nyokat... E tudományban ngyanis 1 — elfordulva a német érzelgőségtől — nincs szükségünk Michleti ídeáliz musra, ha bár ma már a mindenben divatossá vált hangulat rovására történik is az. mert a madár magába véve is már, a természet költészetének egyik legszebb kifejezése.
A fönt előadotuk — mint indo-! kaim — elórebocsájtása után, eljutottam volna mondanivalóm azon részéhe\', melyek e czikkelyem révén tulajdonképen kifejezést adni akarok és az ugyanis, hogy tekintettel arra, miszerint tudományos irodai műnkből absolute hiányzik egy oly madártani szakmü mely orrmadarainkat „külem* tekintetébea pontosan ismertetve, azoknak eredeti, a valóságnak mindenben megfelelő leírásait adná s a determinánsoknál oly fontos karakteristíkumot (nemi és fsji jellegek) a tudomány mai állásához képest absolut pontossággal megállapítaná. — elhatároztam hazánk orvmadár faunájának egy na gyobb műben összehozandó leíró természetrajzit megírni, még pedig lehetőleg hasban levó, tehát a preparálás következtében színeváltozást, fakulást ete. még nem szenvedett, — részint pedig élő példányokról vett eredeti felvételek alapján; mely ezélri nagy összehasonlító anyagra | van szükségem.
Azon tiszteletteljes kéréssel fordulok tehát a hazai vtdászközön séfhez, az erdész- és hivatásos vadász urakhoz .különösen pedig a rendezett vadászterületek nagyon tisz telt tulajdonosaihoz, kik az orrmadarak pusztítása — illetve elevenen való fogásához berendezéssel (csap dák, fogó készí\'ékek) rendelkezne i, hogy a frissiben lőtt, svsgy legfó képpea elevenen kézrekerült orvmadár példányokat (baglyokat is) s jeizett tudományos czél érdekébün — ügyem szivet..elősegítése végett, költségemre
hozzam Szegedre (Villa de i, szent Péter-u. 12. és 14 kaid szíveskedjenek. Megjegyezni kivin, hogy a hivatásos vadász uraknik tágliákkal szivef örömest áiiok n delkezésükre.
Nagyobb szükségem lenne fris, lótt, különösen élő kányák f Milro i réti héják (Cirkos), sólymok "(f^ és sasokrs (Aqnils), valamint gi!t ( ölyvekre (Archibuteo lagopus) Minden kom és ivaru élö béjáifci és ölyvekkel (BuUo vulgarisj lőre bőven elvagyok litvs s e [ jókban preparált madárgyfljtemém( is teljes; mind a mellet: pariagiSi\'
vekből (B. vulgáris) feltűnőbb
zetü példányokat, például ige, lágos, fakó (esetleg fehérj és tsljr. móan veresedóket: nagy hálává! fi gaduáui.
LAKATOS KÁROLY, , A magyar omiihológiii központi observálorá/7
s i r a.
— Zalavármegye történj hatosa bizottsága folyó évi márczius bó 10 délelőtt 10 órakor rendkívüli közgyi lést tart, melynek tárgysorozata vetkező: 1. 29010|1895. ni. sz. a naj méltóságú m. kir. belügyminiszter 5124[eln., számú rendelete a migt állam ezer éves fennállásinak emléké: a folyó évben Urtandó ünnepélyek rán a koronázás évfordulóján. Ű Fi sége előtt, a budai királyi várlaki a legmagasabb uralkodóház fent tagjai jelenlétében elvonuló hódoló netet megnyitó törvényhatósági bi riumok megalakítása tárgyában. 50168 — 761 sa. ni. 1895. ni. 1896. millenium megünneplésére Urtandó vényhatósági bizottsági diszgyülés ha napjának és tárgysorozatának, vala: a millenium megünneplési módozaUii megállapítása és a májas havi rem közgyűlés napjának a megbaUro: Miről a törvényhatósági bizottság ti jai tisztelettel értesíttetnek Zsla-Egei szeg, 1896. évi február hó 22-én. Csei tán Károly sk., Zalavármegye alispánji
— Közgyűlés. A ,C b e v r a Ki d i s a\' temetkezési és betegápoló szei egylet f. hő 21 én Urtotta mee é rendes közgyűlését az ízr. hitközság ti nácstermében Lőwy Adolf elnöklet alatt. Hogy az egylet mennyiben feli meg kitűzött emberbaráti czéljánal > szegények támogatása, betegek ápolás és elhunyuk elteme\'ése álul. arról évi jelentés adaui ékesen szólnak. A egylet szegények közt Uáo frtot osztot ki A zaidó kórházat az izr. hitsorsosol szegények és magánosok egyaránt gyak r»n veszik igénybe. A lefolyt évben 2 beteget 315 napon át ápoltak a kói házban. Örök nyugalomra tért az t folyamán 50 személy, 23 férfi és 27 t> Etek közül 18 halotut dijulanul temi tett el az egylet A fizető tagok szán 317. A szép jelentést, melyet az egy titkára Goldmann Samu ur szerkeszti
a közgyűlés éljenzéssel tudomásul vetu A hat kilépő választmányi ugok közi négyet njból választották meg. Dj vi lasztmányi tag lett: dr. Oerő József ( Berger Adolf Az ezredéves kiállitái igazgatóság felszólítására az egylet erek lyéit, régi esrlegeket és tóra diszt fogja állitaoi.
— A galamboki ónk. tűzoltó egye sülét által f. bő 17-én rendezett tánc; mulatság várakozáson felül sikerült jótékonyczélu egyesületnek 50 frt krt jövedelmezett Ezen mulataág alkal mával felülfizettek a kővetkezők: Juk Jóssef 2 frt, Rosenthal Jakab 2 Irt Surasinazky György 2 frt, Weisz Js kab 1 frt 10 kr, Kovács Jenő 1 frt Harkály István l frt, Singar József frt Baán Barnabás 1 frt. Bajor Lászl 1 frt, Polgár Józiefné 70 kr.. Kápolna Tóth Fereucz 70 krt, Gaul András 60 kr„ Szabó Géza 60 kr., Bőhm Sam i SO kr.. Pásti István 50 kr, Pungo Imre 50 kr., Póks János 50 kr„ Mata kovics György (0 kr., Varga János 1 kr.. Török Boldissár 40 kr, Bagvs Jáaoi 40 kr-. Kalemen Pál 40 kr., P. kin Mihály 40 kr„ Hőrömpöly Gyulánf 40 kr, Neufeld Sándorné 40 kr.. Rech nitzer Jőiaefaé 40 kr„ Kálőczi Jáoo, 20 kr. Egyed Györgyéé 20 k»., Gáspár Frigyes 20 kr, Kálőczi Mátyás 20 kr, Kati János 20 kr. Szabó Jánost\' 20 kr. Tormási Ernőné 20 kr. Martos Lászlé 20 kr, Tóth Péter ÍO kr. Szabó József 20 kr. Török Jáaos 20 kr„ Kincses József 20 kr, PauUs József
FHytata« a MMIéklatM
gr Melléklet a .Ztlai KlzWeyM896 évi február hé 29-iki9-^ izimihez.
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI K. ö Z L ö N Y
1*96 FKBRL AP. 2Í1-C11
20 kr., Garai Józsefné 10 kr., Varga I-tván 10 kr. Kupái Ferenci 10 kr., Bh»ó Boldizsár 10 kr., Bencze István 10 kr. Purkovita- Ferenci 10 kr., Satt-ier Jenő 10 kr., Parsch Ödön 10 kr. Pamer János-10 kr., mely fel ülfitetéae-Iíet ezúttal megnyugutja is > feiülnze-lók jószívűségéért hálás köszönetét nyilvánítja az egyesület.
— Gyógyszeréazek kongreatzusa A ¿vúgyszerészek kongresazusa. mint \'ég-.égésen megállapították, julius hó 26-án rs 27-én lesz • kiállítás kongresszusi épű elében. A Kereskedelemig;! miniszter i*en sok zedveiményben^ részegíti s kongresszuson résztvevőket.
— Ai aranyárkeletpótlák. A hivatalos Isp egyik száma a pénzügyoiniaz-tenumoak azon intézkedéséi közli, mely szerint\' a vámilletékekntk ezüstben történő fizetésnél vagy biztosításánál a törvény érteimébei: szedendő aranyár-kelel-póilék 1896. éri márciius hóra húsz és fél (201,) százalékban íllzpitu-tott meg.
— 18»6 ét. marrzins bó 1-én két havi kiképezte\'ésre bevonul Nagy-Kanizsára 450 m. kir. 20. honvéd gyalog ezredbe.i ujoocz éa póttartalékos.
— Az irodalmi él művészeti kör h»ngversenye. Az érdekes műsor nagy számú közönséget vonzott 1 bó 23-án a Polgári Egylet dísztermébe, hol felol-vásással egybekötött hangversenyét tartotta az írod. és múv. kör. A műsor első pontjául Lenmao Róbert gyó-nvórfl Notturne-je volt kitűzve melyet Hoírícbter E\'nmus k. a. adott elő kitűnő kíséret mellett, preczizitásaal és kitűnő iskolázottsági a valló technikával. A gyönyörű ábrándot tapsokkal fogadta az auditórium és meg ia njrázutu. A műsor második pontja Dr. Kiss Ernő felolvasása rolt a . Honfogafaláa költészetéről.* Ha nem is aktuális tárgyat válasz-tott. mégis mindvégig lekötötte a kő ronség figyelmét. Rövid bevezetés etán i felolvasó mindjárt áttért a Honfoglalást felölelő kisebb-nagyobb művekre. Majd a tulajdonképpen fejtegetendő thé-Iiiari: Vörösmarty 1825-ben kiadott ,/iiár. futásá-\'ra. Részletesen mutatta be a kö töt készülődéseiben, élénk azinek ben festi az akkori kor viszooyait, melynek tespedő volu késztette Vörös martyt nagyszabású és váratlan sikert ért époszának megírására. A tap .ok le-csillapultával léptek az emelvényre a dalárda tagjai, kik dicséretre méltó harmóniával énekeluk magyar melódiákat.
— Lóvásár Érseknjvárott. A ayitra-megyei gazd egyesület álul a f. XIV szer
íodezendó érsekújvári nemzetközi nagy vásár a f. évben is éppen ugy mint lz előző években május hó első hét-jjéu éa at ezt megelőző vasárnapon vagyis május hó 3—4-éig fog megtartatni. Miután a használati lókiállitáa a budapesti ezredéves kiállításon május bó 5 én nyittatík meg, a lókereakedőkre nagy előny, hogy egyidejűleg a főváros-ból 2 óra alatt elérhető hírneves s mindenkor jeles lóanyag felett rendelkező érsekújvári lóvásárt ia megtekinthetik s itt beváaárláaokat tehetnek. A mu.tévi felhaltál 2000 drb volt, a pénzforgalom pedig az eladott 500 ló után 150000 írt.
— Hh-detraeny. Budapest «zéke főváros területére szóló levelelések gyors kézbesítését felette hátráltatja aion körülmény. hogy a levelezések czímzése hiányos. A czimiratban ugyanis legfeljebb az utcza és a házszám van feltftotetve, holott a levelezések gyors szétosztása és kézbesítése érdekében igen kívánatos. bogy a czimiratban a közigazgatási kerület (I—Xig)az emelet és ajtószám is kilegyen tüntetve. A levelező közönség erdekében elrendeltetett ugyan, hogy a Bpestre érkező napíposták a azékes-l°ván>s területére szóló levelezéseket köz-\'««gitási kerületenként dolgozzák fel, h»«J ilvkép azoknak a budapesti fő-postahivatalnál, levélhordói kerületen kint vtló szétosztása gyorsiUssék, ezen intézkedés azonban a gyakorlatban ép a fentebb jelzett hiányos czimzés következtében nem jár a kellő eredmény-"Jel- A t. levelezi közönséget tehát "ját érdekében is felkérem, miszerint • Pestre intézendő > itt kézbesítendő levelezéseinek czimiratában az utcza és lázszámon kivűl még a közigazgatási kwíletet valamint (ai emeletet és ajtó
is kiírni szíveskedjék p l Horvát "Imán urnák Budipealen IV. korona-*"»í-n cza 1«. az. L a. 6. ajtó. Pócaett, ,89! febtuár 22-én Opria.
üfpilaelól vlüae«t«nok. A folyó "*6-in megejtett vároai képviselői ™«ttt«sok a\'választó polgárok rendktrüli "O érdeklődése mellett folytak 1«. A re \'««pán jelöltjei mind a VII kerületben
Képviselókül megválaszUltak
\' «övetkezők: L kerületben. Rendes !*«: Szommer Náthán postafónök, ^ Lajos figyrti. Halphen Mór, ■\'s Imre, kfikoac Gén, dr. Baucb
Zsigmond. Takács József Rothschild Albert. Póttagok : dr. Bród Tivadar, Rosa Ferencz, Feigelstock Ado f, Kovács György Rada latrán. IL kerületben. Rendes tagok : Sümegi Kálmán. Löké Emil, Plihál Viktor, Rothschild Jakab, Oszterhaber Láazló, Ja-kóby Fülöp Bun Samu, Beiniu József. Póttagok: Ollop Mór. líertner Vilmos,
, öreg,\' DobroviM Milfa, Weiazberger Zsigmond, Fehér Pál. III. kerületben Rnnde. tagok: Ács Vendel, Eperjeesy Gábor, dr. Lóké Emil. Varga Lajos, dr. Neusitdler Antal, Kottmann Boldizsár, Stiriiog Sáador. Sümegi Káimm Póttagok : Farkas gregor János. Sásvári János, Polin Péter Feii Alajos, Aodri Ferencz ifj. IV. kerületben. Rendes tagok: dr. Plihál Viktor,"Csóka Nándor, Csizmadia József, dr. Tripammer Rezső, Szegő Gyula, dr. Pachinger Alajos; Póttagok: Takács Péter, Szabó Jósaef bábos. MsU József, Mesteri Ferencz, Sveieaer Ferencz V kerlllefoen. Rendes tagok : Remete Géza, Reinícs Lajos. Krenusz József, ifjú Zemlák, ,ifja Palay Ferenci, Riti Lajos. Póttagok: Koausz László, Beukő József, Kastoer Jánoa, Pető Imre, Tollár József ács. VI. kerületben. Rendes Ugok : Szedlmiyer Láazló, Kiss Ferus József, Kovács Ká roly tszéki bíró, ifjú Faics József (nós Varga Annával.) Buoczom József (nős Krisztián Julival) Póttagok : ifja Kálo-vics József (nős Varga Erisével,) Horváth Boldizsár, Ötvös György (nős Krisztián Apollóniával.) VII. kerületben. Rendes tagok: Pukmann Láazló, Bago-nyai György, Hegedűs József, ifjú Hegedűs György. Steszlin Ferencz. Anek László, Plánder György (nős Sleszlin Juliannával.) Póttagok: Matés László, Mirton Jáaos, Gaál Ferencz.
— Márezlus 5-én lesz a képviselő testület uj alakulása s hírszeriot márczius 18-áo a vároai tisztújítás lartatik meg alispán ur jelenlétében.
— Közgyűlését a nagykanizsai takarékpénztár mult szerdán tartolta meg é.éok érdeklődés melleit. Elnök Eben-s[unger Lipót, alelnök Hertelendy Béla lett. A jelentést és jegyzőkönyvel régi azokás szerint egész terjedelmében kö zölni fogjuk.
— Egy jó házból való 3-t közép iskolát végzett fiu gyakornokul keres tetik Ifj. Wajdita József könyv- és papírkereskedését». i
— Köszönet nyflvkaiUa Az .Első nagykanizsai magyar aszUlUrsaaág jó-tékonyczélu egyesület\' folyó évi február bó 25 éo gyfilbelyiaégében meg tartott társas eatélyén Tekintetes Orowváry Gyula ügyvéd ur városunk előkelő polgára a szegény éa árva gyermekek lelraházási alapjának gyarapítására 35 forint készpénzt adományozol! Fogadja a nemes emberbarát ezen cselekvéseért e lapok hasábjain nyilvánított és az asztaltársaság mint jó tékonyc/élu egyesü,et tagjai részéről kifejezett leghálásabb köszönet nyilvá nitasáL Az aEiső nagykanizsai magyar asztaltársaság jótékonyciélu egyesüle." képviseletében : Rothmann Béla a t. elnök.
— Eljegyzéa. Tivolt Gyula kaposvári kávés e hó 26-án eljegyezte Polin Péter helybeli iparos Mariska leányát.
— Halálozás Dr. Szabó Elek kir lórvéayasáki bírót éa dr. Szabó Imre kla-czelli kir. járáabirót mély gyáaz érte szeretett édesanyjuk nárai Szabó Imréné, szil. Séllyei Emília úrhölgy elhunytával. - A boldogult áldott leikü urnő, aki minden női erényekkel ékeskedett, a jóságnak és nemesrzivü-ségnek ragyogó példányképe volt a elhunyta a legmélyebben eujtja családját a a vidék népét is, melynek igazi védangyala volt. — A család által kiadott gyáazjelentés igy hangzik: Nárai
\' Szabó Imre ugy fiai Elek, Imre; leánya Emília férjezett Hodiizy Míklósné, ezek gyermekei István, Oánea, Jndith éa Ferenci szomorodott azivvel jelentik szeretett nejének, legjobb anyának, anyósnak és nagyanyának Séllyei Emíliának hosszas szenvedés után életének 76-ik, boldog házaaaáguk 3» ik évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után f. bó 24-én délután egy órakor történt gyászos elhunytát A boldogult földi maradványai a római kathoiika anyaszentegyház szertartása szerint csütörtökön f. bó 27 én délelőtt 9 órakor fognak a tüske szeut-győrgyi sírkertben örök nyngalomra tétetni ; az engesztelő szent mise áldozat ugyanakkor fog az Urnák bemu atatni. Alsó-PuazUkovecz, 1896 február hó 24 én. Á dás és béke poraira!
— Az Eaó Magyar Gazdasági Gépgyár Részvénytárvaság megszerezte a szabadalmat képező Andreu-fóle zeg zug
| aciél-birooa kízárólagoa gyártási jogát.
E borona egyszerű, tartós éa czélszerü szerkezete álul tokkal jobban felel meg a kívánalmaknak, mint bármely eddig haazaálatos ily eszköz. Helyes és jó előállítására biztosítékot nyújt, bogy nevezett gyár e boronát külön a követelményeknek megfelelően berendezett U-laj é> növénymüveié gépek és eezkózök oaztályában fogja gyártani. Németország ban az Andreae borona az utóbbi két évben nagy mértékben terjedt el és ha zánkban is már itt ott alkalmazták ée a hozzákötött várakozásoknak fényesen megfelelt. Szerkezete o:y egyazerü, hogy az öiaaas huzamos használat kőiben azüksógessé válható javításokat minden falusi kovács végezheti, anélkül, hogy annak jó munkaképeaségét elronuná A borona járáaa nyugodt, egyenletesen működik, a talajt erélyesen és mélyen laaitja, eltomódéa nem fordul elő. a rögöt jól töri és jól gyomlál. Különösen kötött ulajban kiváló eredményeket lebet vele elérni. Megtei beire, rét-müveléare is alkalmas.
— Képvise.ú tMUIeii fi les Nagy-Kanizsa város képviselő testülete feb-ruir 22-án Urlotza közgyűlését a városháza nagytermében nagy számban megjelent tagok éléok érdeklődése mellett. A tárgysorozat első pontját a közkórházba 20 ágy beszerzésének kérdése képezte, I\'iahál Ferenci, Eben-apinger Lipót, Szekeres Józaef, Schwarz Adolf, GyőrfTy János és Varga Lajos folazólalásai uu!-i a köigyűlés csakis 20 szükségbeii ágynak felállítását ha-tároiu el. Hosszabb ritét idézett elő Hertelendy Béla éa több társának a póttárgysorozatba felvett azon indítványa, bogy a megyei közigazgatási bizottság határozata vai szemben, — mely az aoyakönyvi felügyelőséget Nagy-Kani zaáról Egerszegre kívánná áthelyeztetni, írjon föl a képviselő testület a kormányhoz Hertelendy Béla az indítvány fölolvasása előtt kijelentette, bogy benyújtó táraai nevébsiu indítványát visszavonja. Ebenspanger Lipót azonban a benyújtók éléok ellenzése daczára is az indítványt magáévá tevéa, a közgyűlés annak tárgyalását elhatározU. A kérdéshez hozzá azóltak Ebeospiuger Lipót, Plihál Ferenci, Schwarz Adolf Varga Lajos éa Győrffy János. Valóságos vihart idézett elő Varga Lajos azon állítása, hogy az inditványt azért vonu vissza, mert nem bízott a képviielő testület többségében. Schwarz Adolf kijelentelte, bogy 6 sokkal jobb véle-ménynyel van a képviselő testület minden tagjáról, mini Varga Lajos, ki úgymond egyedül csak azért vette vissza beadott indítványát, mert attól félt, begy az el lesien logadva, irigyelte a többségtől az elismerést, mely az elfogadással reá háromlana és sokkal na gyobb volt ez irigysége, mint a város érdekei melletti buzgalma, minek er érdekeket egész könnyű vérrel feláldozná. A közgyűlés megbízta a városi tanácsot, hogy az anyakönyvi felügyelő székhelyének Nagy-Kanizsán leendő meghagyása érJekében feliratot intézzen a kormányhoz. Az igazoló választmányba két tagot választottak, a a pénzügyi bizo tság javaslatára a .Zalamegye éa városai" cíimü évkönyv anyagi támogatására 200 forintot sza-vazuk meg egy banga baurozatul, e jeles munka támogatásával a képviselő testület nemes rrzfiletéról tett Uouságot.
— A diákok magyar ruhája. A fővárosi iskolák körében mindinkább tért hódit az a terv, hogy a unuló ifjnság a mtlleninmra magyar ruhát öltsön. — Több iskola Unán kara maga jár elöl a jó példával a már az idei marczius ló-in ünnepre magyar ruhát ölt.
— Olcsóbb a gyógyaser. A belügyminiszter a gyógyszer árakat iile\'.öleg uj árszabályzatoi állított ösaze amely árszabály márcziiu bóban lép életbe. Eszerint a patikaszere)! 13 azazalékkal olcsóbbak leaznek.
— Sárczlus 15 Ifcét az idén az irodalmi és művészeti kör ünnepli meg a nevezetes nagy nap jelentőségéhez méltóan.
— Trtfia jelmez-el\'.éljt rendez a caaioo ma, szombaton febr. 29-éo saját helyiségeiben. Belépti dij. azemélyen-kint 1 frt, családjegy 2 frt. Kezdete 9 órakor. A L közönség kéretik lehető leg tréfás jelmezből megjelenni. A tiaaU jövedelem a könyvtár javára fordit-tatik.
— Eltűnt axázaaok. Gráczból Kovára 10 darab vzázas jelzéssel 1000 frtM pénzes levél küldetett a napok-ben. Czimzeu amint a levelet telbon totta, legnagyobb moglepeUoére a levélbea százas bankók helyett iutós papírt U\'ált Nyomban táviratozlak Gráczba t feladóhoz és a pécsi [ osuigazgatójágboi, honnan a felügyelő azoonal kiküldetett a mint halljuk, a levél felvágáas és finom módoni leragasztása conatatálv; lett. A nyomozást erélyesen folyutják.
—\'Heti blatoaek e héten (márcz. J—7) a nagykanizaai Kiadednevelő Egye afllet ovodáiban Blumenschein Vilmosné ée Neu Albertné választmányi Ug urnök.
— Heti felfigyelő e héten (márcz. 1— T.)a nagykanizai önk. tűzoltó egylet örtanyáján Weissbergei Kálmán szakaszparancsnok ur.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában: Vasárnap Dobrin Benőné, Wnlheim Fanni, hétfőn Franz Lajosné, Török Szidi, kedden Blan Lajosné, Wajdita Irma szerdán Heidecker An ülné, Wnsatl Mariska, csütörtökön Fiacbi Pálné, Scherz Lnjza. pénteken dr Neumann Edéné. Samuely Olga és szombaton Bsttlheim Samuné Löwinger GaAUe.
— Adomány a népkonyhánál: dr.
Fülöp Kázmérné 10 kilo babot. C koszorú vöröshagymát éa 1 kosár sárgarépát volt azives adományozni, melyért hálás köszönetét nyilvánítja az einökség.
— Meghívó. A nagykanizsai irodaim éa művészeti kör 1896. évi márczius hó 1 én a Polgári Egylet nagytermé-ben\'.felolvaaással tí teiméizetUni mutatványokkal egybekötött déluUni hangversenyt rendez, melyre a tisztelt kö zőoséget meghívja a kör elnöksége. A hangverseny délután 4 órakor kezdődik. Jegyek árai : fölszioti éa karzati ülőhely 50 kr. Állóhely 80 kr. Jegyek vá.thatók Belus Lajos ur gyógyszertárában és a hangverseny előtt a pénztárnál. Műsor: .Borús az ég.* Rieger Györgytől. Énekli az irodalmi és művészeti kör férfi-kara. A villamosság köréből. Előadás, természetuni mutatványokkal. Urtja:FDr. Vörös Czyrill ur. Czigányzene. Mohr Manótól. Előadja az iroialmi és müvéazeli kör zenekara.
— Fekete, homokot havazás volt febr. 26 án virradóra nálunk is, ugy-látszik az Adriától Sopronig terjedelt. A babonának tér nyilik ilyenkor.
— Hirdetmény. Február hó 9 én a" város belterületén elveszett egy ezüst karperecz felhivatik a becsületes meg találó, hogy ezen elveszett karpereczet a rendőrkapilányi hivatalnál helyezze letétbe ugyanott részére illő juUlom biztosíttatott Nagy-Kanizsa. 1896. február hó £3 án. Rendőrkapitányság.
— Hirdetmény. A I. évi február hó 5 én megtartott, s a helybeli poéta éa távirda tiszti kar álul rendezett mulataágon egy karperecz ulálutott, aki ezen karperceihez való tulajdonjogát kizárólag beigazolni tudja, azt a rendórkap:tányi hivatalnál egy éven belül a hivaUioa órák alatt bármikor átveheti. Nagy-Kanizsán, 1896. február hú 25 én. Rendőrkapitányság.
— (Al osztály torsjáték mint iskolaalapító) Budapestről írják lapunknak: Hogy % szerencse istennőjének szeszélyei mily kifürkészhetetlenek eklatáns példa Magyarországnak egy távoleaö falva: Kántor-Jánosi, Szatmármegyének egy egyszerű patnarchalisao berendezett, mintegy 1200 lelket számláló falucskája. Ezea helységbe néhány nap előtt oly tekintélyes péozösszeg érkezett be, mennyi az otuni postahivaulban talán még soha sem fordalt meg. Ezen aránylag óriási péorösszeget a Heintze Károly czég (Budapest, SzerviU-tér 3 ) kfildölte és elképzelhető, hogy azt a vén posu-kocsit, míg a másfélórai útját az utolsó vasúti állomástól: Nyír-Bátortól megtette, ilyen epedve még sohasem várták. Az a pénzösszeg pedig, melylyel ez a posUkocsi Kántor Jánosiba bedőczögőtt, nem volt más, mint az osztálysorsjálék legutóbbi húzásán kisorsolt 60 000 koronás nyeremény. Nevezett falunak egy 15 tagból álló társasága megbízta Csuja Imre postamestert, hogy költségükre Heintze Károlynál sorsjegyeket vásároljon. A posumester megrendelt egy hu szádokba feloszlott I. osztályú egész sorsjegyet, melyekből a társaság mindegyike átvett egyet-egyet Egy huazadot a postamester maga számára Urtott meg, négy hnazadot pedig mint az ottani reformálna egyház gondnoka, ezen hitközségnek ajándékozott. A megrendelt aor\'jegyet, melynek száma 22,656 volt, az osztálysorajáték húzásán 60.000 koronád nyereménynyel kihúzták. Magától értetődik, bogy az a nap, melyen a szerencse hír a Kántor Jánosiak tudomására jutott, valódi örömünneppé fejlődött. Hiszen ezen esemény nemcsak az ö igénytelen, egyszerű életsoraukban jelent nagy változást, de most már egy régi bó óhajtásukat ia megvalósíthatják, L i. az ugyancsak tekintélyes összegben részesült hitközségnek iskolát emelhetnek. Igy tehát az osztálysortjáték ezúttal egy magasztos kulUr-czéit mozdított e\'ö.
— Verne Gyila összes munkáinak uj olcsóbb kiadáaát folytatja a Franklin-Társulat mely egyedül jogosított a képes kiadásra. Már az ötödik munkát
I adja közre, dúsan illusztrált fűzetekben, i .öt hét a léghajón" a most lüzeten-kint megjelenő regény, melyre Verne Gyula oly helyekre viszi a léghajón utasait, a hová különben nehéz eljutni, Afrika belsejébe, s öt beti kalandokban mond el sok ismertetést Afrika legaö-téttebb részeiről, és ad elő érdekfeszítő viazonugaágokat. Verne összes mco-káinak uj olcsó kiadásából eidig 30 füzet jelent meg. (1—9 ,A rejtelmes sziget"; 10—15 .Utazás a Holdba"
15-21 .Cuzás a Hold körül" ; 22-30
.A Jangada.\'i Az .Öt hét i léghajún" a 31 ik füzetnél kezdődik, a ebből a 31—33 füzetei hagyták el a aajlút, a szokott díszes kiállításban és mámos képpel. Egy füzet éra 20 kr. Minden könyvkereskedésben kapható. A Franklin-Társulat mind a művekhez díszes bekötési táblákról ia gondoskodott. -melyek színes s aranyos nyomásúik, s egy egy munkánál 40 krba kerülnek. Ezek is megrendelhetők a könyvkereskedésekben, vagy egyenesen a Fraokiin-Társnlatn&l, Budapesten
Vegyesek.
— Megbízhat« gyó&ykeieléi Zt vart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiáoyban, felfúvódásban, gyomor-görcsökben ésreadetleo székelésben szenvednek, a „Moll-ffele seidlitz por* használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz ára 1 frt. Szét-küldésnapoota utánvétellel Xoll A. gyógy szerész, cs. és kir. udv. szállitó által Bécs, I Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-félekészítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— II Kafyar osztá!f8or*jiték. Eisó osztályú sorsjegyeknek a II. osztályra való megújítása a sorsjegyeken jelzett elárusítóknál, kikaél a sorsjegy vásárol tátott, az I. osztályú sorsjegy visszaszolgáltatása és a megújítási dij — 1 egész sorsjegy: 20 frt — 1 fél : 10 írt, — egy tized: 2 írt, — és egy huszad: 1 frt, — befizetésével legkésőbb márczioB l éig eszközlendő. Az I. búzásnál ki nem sorsolt, mind három osztályra érvényei teljes sorsjegyek megújításának szüksége fenn nem forog, ezek minden további néikül a II. és III. osztályban is részt vesznek.
— A kölcsönős biztosítás kndarrza. Mi mindent nem hordanak manapság Össze a kölc-tönös biztosítás üdvös é\\ olcsó voltáról! Kötetekre menne ez, ha könyvekbe gyűjtetnék, sőt még e7ekbe Bem férne bele minden dic»éret. S míg a kölcsönösségi forma dicsőségét zengik, nem mulasztják el rárontani a részvénytársaságokra sem, melyek természetesen, biztosítottjaik véres verejtékén híznak nagyra. É-1 ennek daczára, olyan keserves tapasztalatokat, mint a kölcsönös biztosítóknál, a részvénytársaságoknál soha sem tettek a felek. legújabb adalék erre nézve a berlini .Ger-mania\' kölcsönös jégbiztositó társasáé esete. E társaság már a mult évi augusztusban 300*1, dijutánfizetést követeit be feleitől s miután ezzel sem tudta azük-ségleteit fedezni, most ujabb 500*/o utánfizetést ró ki ugyanazokra a sze rencsétlen felekre, vagyis a társaság biztosítottjai nyolezazáz százalék utánfizetést tartoznak eszközölni egyetlen egy évben. Természetes, hogy a leg-tudatlanabb osztály körében hódit leginkább a kő csöoösségi forma, mert a képtelen Ígéreteknek, amelyekkel az ezeket propagálók előáUaoak, a naiv lelkek adnak leghamarább hitelt, mig a műveltebb, újságolvasó eleme tudja, hogy a .kölcsönös ök\' még ott ia, ho! több szakértelemmel és több pénzzel dolgoznak, egyre-másra a feleket soj\'ó katasztrófákról lesznek hírhedtekké. Igy nem régiben az .Ausztra* osztrák kölcsönös szörnyű botrányaival voltak tele a lapok, most a .Qermania\' német kölcsönös okoz megdöbbenést azzal, hogy feleitől 800oJ,-O3 utánfizetést bajt be. vagyis tőlük egy évben nem kevesebb, mint nyolczszoros évi dijat szed. Mint a .Neiaaer Zeitung* irja, a neiaai kerület egye\'len falójában 93 szegény pa r&sztember az évi dijon felül több, mint 3000 márkára rugó összeget volt kénytelen a kölcsönös biztositó pénztárába egy esztendő alatt befizetni.
— Magyarország vármegyéinek mo-nagrafllja Régi panasz az, bogy mi magyarok legkevésbbé igyekszünk megismerni hazánk szépségeit. Ezzel a pa-naszszal szemben áll a negyvenes évek óta, a közönség fokozódó érdeklődése mellett folyó munkásság, melynek czéija Magyarországot s annak egyes részeit, a lehető legnagyobb gondossággal megismertetni A földrajzi és etnográfiái ismertetések terén, a jelen sxázadban Fényes Elek és a Hunfalvyak alkottak
ÍKI
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK Y
1896 FEBRUÁR 29-én
legtöbbet sok derék munkásunk társaságában. A részletes geográfiái és történeti munkák nagy folyamához pedig részint egyes megyei monográfiák, részint a különböző tudományos vagy ünnepi alkalmakkor kiadott kisebb mocogntfiák adtík a forrásokat. \' \'
A megyei monográfiák czélja az, hogy forrát-munkánl szolgáljanak Ez okból a a nagyközönségre-nézve a legtöbb esetben alig birnak értékkel.
A .Magyarország Vármegyéi és Városai\' czimü encyklopedikus munka ilyen Hű melynek előmunkálatai országszerte folynak és mely 1896. márczius bavá ban már megszerezhető lesz. A dis2kö-tetekben megjelenő vállalat tudományos munka, de népszerű. Minden érdekes rérzietet felölel, a történetet, földrajzot, néprajzot, közművelődést, közgazdaságot minden nyilvánulásában : de ugy, bogy az kellemes olvasmány legyen egyúttal. Tökre legyen valósággal minden egyes vármegyének. A mű becsét emeli az a azámos dísze« kép, mely minden nevezetességet, tájakat, középületeket, népalakokal, tör téneti személyeket stb. bemutat. Külön térképek és díszes müméilékletek járulnak a" munka értékességének emeléséhez.
A .Magyarország Vármegyéi és Városai" ogyes részleteit a legelőkelőbb helyi írók irják; szerkeszti dr. Sziklai János éi dr. Borovszky Samu, egy szakírókból alakult szerkesztőbizottság támogatása mellett, mely bizottságnak elnöke Bákosy Jenő a ,Bud«pesti Hírlap\' főszerkesztője. A mű kiadását az ,Apollo" irodalmi részvénytársaság (Budapest, Rottenb ller-utcza 4«.) biztosította.
A .Magyarország Vármegyéi és Városai" faszánkban eddig páratlanul álló diszes irodalmi munka, mely az ezredéves ünnep kultúrtörténeti jelenségei nek egyik nevezetesebb^ lesz. Szélesebb körű annál a német munkánál, mely a német városokat (de csak a városokat) ismerteti, még pedig az állam nem vállalkozbatik arra, a mit a hatalmas Kémetország tesz. de annál inkább várható a katóságoktól és a közöméi tói egy Magyarország büszkeségére váló műnek lelkes felkarolása. S ne a; ért igyekezzenek könyvtárukat gyarapitani vele. hosy szórakozásképpen forgassák, képei kedveért, melyek kitárják az egész szép Magyarországot, végig utaztatják a képzelmel annak béresein, völgyein, regényes romjai közt Kem. A munka tájékoztató lesz minden egyes esetben . azoknak, a kiknek tudomást kell szerez-siök Magyarország életének bármily iránju működéséről; a tanárnak, tisztviselőnek, gazdának, kereskedőnek iparosnak és katonáoak. szóval mindenkinek egyaránt, a kinek többet kell meg tudnia az ország állapotáról, mint a mennyit a lexikon nyújthatna Ekképen a .Magyarország Vármegjéi és Városai" czimü mű nem csak nagy, de azükséget kielégítő alkotás is leszen.
MOLNÁR ÁRPÁD
— Hit kell a fogyasztónak egy táp-gyógyszenői kívánni? I. A szer elismerést fejedelmek részéről hasznslat után.
2. Az orvosi tudomány előkelőségeinek elismerését. 3. A szer rendelését betegség esetén. 4. A rendelést és használatot kórodakbao. 5. Mindig megnjuló köszönetnyilvánításokat gyógyultaktól. 6 Folyton növekedő fogyasztását a szernek Mindez egy szernél sem fordul elő, mint a valódi Hoffféle malátakésr.ilmé-nyekné\'. Brooyíték: 1. E szerek 43 éves készttetéíük óta a bennük levő táp-és gyógyerő folytán 76 legfelsőbb és legmagasabb elismerést nyertek. 2. A legtekintélyesebb orvosok áltak mint a legjobb étrendi szerelf vannak elismerve.
3. A löldteke mindkél felében több mint 50000 orvos rendeli emésztési zavarok és vérszecénység eseteiben 4. Legalább is 400 kórodéban élvezik a beteg katonák a valódi Hoff féle szereket és vér-vesztés eseteiben a legfényesebb eredményt matatják, mint azt az 1864-ki 1866, 1870—71 háborúk után hivata losan elismerték. 5. E szerek 4» »ven át több mint egv millió kőszőnő iratot eredményeztek a lakosság minden rétegéből és naponként uj gyógyulási jelentések folynik be, melyek a közönséggel hirdetések utján ismertetnek. 6. A valódi Hoff-féle szerek nagv fogyasz- I tását a folyton nagyobbodó gyárihelyí-ségek is bizonyítják.
— Nagy fogadás tőrtént Czesléden a hires alföldi városban. Ugyanis Dng\'o-váry László gyümölcsfaiskola tnlajdonos, kinek tudvalevőleg a város határában nagyszabású gyümölcsfa telepei vannak, arra fogadott eg^ ottani tekintélyes tagokból álló társasággal, hogy hozzá Magyarország és a szomszédos tartományokból a csemete szétküldési ideje alatt a rendelőktől naponként 250—300 levél érkezik. A fogadás feltételei igen nehezek, de hisszük, bogy abból Dnghváry
$
diadalmaaan kerül ki, mivel megszoktat már miadazt elhinni, mi mankójával, állításával, illetve neiével öswe-fQggéaben van. Mindazonáltal mégis kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajjoo a fogadásban ki lesz a nyertes?
Szerk. üzenet.
— H. Nem tudjak kioek ée hová küldjük a kéziratot?
— M P. Lspuok szttk tere nem eegedi meg közlését.
— S V. »zonnal intézkedtünk.
— SL Lelke« óhajtásodért bilis kószönet.
- Zala-Eger*reg. Rendben van. Többit sze mélyeaen.\'
Felelős szerkesztő és kta-l\'ó ■\'• BÁTOüFI LAJOS
IV yll ti^r.*)
Nyersselyem básztruhákhoz való kelmét 8 frt 6ó krtol 42 írt 76 k.ig egy telj-s öltönyre — Tnssors- és Shanlnngs-Pongees valamint fekete, fehér, és színes Heaetberg-selyem S5 krtol 14 frt 65 krig métereokent, sima caikos, koczkizott, mintázott, damaszt, r. a. t (mint egy 240 különböző minőség, 2000 szin és mintázatban I s. a. t. a megrendelt áru postabér és vámmentesen a házhoz szállítva, mintákat postafordultával kaid : Henneberg G. <cs. és I k. udvari szállító) selyemgyár» Zftrlch-ben. Svájczba cximzett levelekre 1.» kro?, i levelező lapokra 5. lcros bélyeg ragasztandó. j Magyar nyelven irt megrendelések pontosan I elintéztettndc.
az orvosi előkelőségek ajánlják.
COMSTAMTIM-QUELLE
a gége és iégső szervek betegségénél
EMMA-QUELLE
hasonló «etekben ajánlatos, <le gyengébb testalkat u&knak kiválóan gyermekeknek.
Gleichenbergi forrás só
a legkitűnőbbek Bebizonyult belélegzési szer a légzőszervek (torok és* orr) betegségeinél.
Fírdéidéay G^icheabergbea ■•)<• 1
Szept 30 t«
A Szolyva-Poienai és Luhi Erzsébet-források
uradiltni igazgatóságának Munkácson.
Nem mulaszthatom el, hogy Istennek adott hála után a medve védjegyű Luhi Erzsébet-forrás forgalomba való hozataláért, mely a gyomorbajban szenvedők bajára oly jó-tékonygyőgyhatással van, köszönetemet ne nyilvánítsam. Ezen kiváló! gyógyvíz rendes használata engemet éveken át kínzott nagymértékű gyo-morhurnt- és étvágytalanságomtól j teljesen kigyógyított, pedig ezelőtti | esztendőkben ittam sokféle hírnévre vergődött ásványvizeket, melyeknek azonban rendkívüli gyouorbajom megszüntetésére legcsekélyebb eredménye sem volt.
Osak most tudom, mióta egészséges vagyok, mi az igazi boldogság, ezt pedig kizárólag házi orvosom legvégső utasítása folytán rendelt ki- j váló gyógyhatású Luhi Erzsébetforrás rendes fogyasztásának köszönhetem.
Kiváló tisztelettel
Berger Mária,
II Szegényház-utcza 21. j
•) E rovat alatt kOzlOttekért nem villái fe-: előléget a Szert
7346|tk. 895.
Árverési hirdetmény:
A nsgyksnizsai kir.\' törvényszék tkví osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár képviseletében dr. Tu-bnly Gjula mt. aiügyész nagykanizsai lakós végrehajtatónsk öreg Lörinczi Pál végrehajtást szenvedő nagykanizsai lakós elleni 100 frt 78 kr. tök\', ebből 55 frt 21 krnak 1895 május 9 tői jíró 6*|0 kamatai 12 frt 65 kr. végrehajtás kérelmi. 9 frt 35 kr. jelenlegi, s s még felmerűleedő kö tségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a nagykanizsai 639 sz. tkvben a t "05 brsz. a. felvett a 658 frtra becsült ingatlan 1896 évi márczlns hó 21 napján d. e. 10 órakor ezen kir. törvényszék tkvi helyiségében . dr. Tuboly Gjula felperesi ügyvéd vsgy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános á-verésen eladatni fog. 1
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'1,,-át ké.-zp$nzben vagy óvadékképes 1 papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságánál 1895 évi deczember hó 17. napján.
,^|.G0ZONY. kir. tszéki albiró.
Egyedül valódi angol
csodabalzsam
ÁflERBY A. Mszeiwlól,
PHi:tHtn,i-hk.i
Ki a balzsam axy beNölog. mint küliölt-K basznál : 1. múg «IIIÍR al nem. ért bntismi Kyoeyixer a tilJ* .¿mell Biindtm U-teKSvgAuél, mi hnrutot, csillapítja a kihányt
tüdő és
"ínratot, csillapítja a~kih4nyá>t é* a fájó kr>hü?ést •Itávulitja <-\'s eyóo"it idült fájdalmakat; SL kiválóan hsánál torokgynl.-uins:i:U • 3- eltávolít
minden Iáit: 4. mcglepôer. jj--"»nyitja
----------
aebnél 10. xxgy bclaoleg.
mint knlsöU-gkitsí gt.-lon «rodmÍD.v-nvol használható rvójjyit.\'.»x«-r. Csak akkor valódi «s bàir.ii«ita«lan a balzsam, ha minden fivog i-gy «-lünt-— kupakkal >K apael. van 1-zárva. a .Thierry «yógy»x«rtárfc tiz Őrangyal-MT bclanyotpva. Mindon más bstlrsam. -""V "x in kupakommal van l.-rárva i\'-a mtUként
vnu kiállítva, hamisítvány as utánzat. s káros hatató »s dnrva «f>r*got, mint vilM" .-« rlthea hasonlókat tartalmaznak. Mind« ilynomÜ. balzsam na lo*adtas«4-k «1. Balzsamom bamisitóí és utár.sój a védjejotiirVinv aUpit torv«nyrsvn. szigorusm Qld.lztetnek. A magas \' kormai 610%. ss. a. k»lt vtjjyésroti, sxakértói
A loero^i;.b. WjObb-nak bizonyult os valódi, mindnmallatt s legolcsóbb fgyotvmos. nrpszxrü bnzt gyùpr-szer. majdnem mindet külső és bels6 batce-*ig elleti
inelybvT
lt. V«J az aici-sza^re Siros hatású "anrajrot
az. Oly —»» • «--•—»-- ...
uxkértói bizonyítvány ivem umminotnQ ti 1-
Utítífij, kw:tC nijt j.
genyedtsóe. 1&-, rájfás
--------—............J Alii elv ró 1. hol balzsatooinból raktár nincs, toxnék r—et\'anül hozzám : Thlerry A Pra*r»Aában,
---------m mellett intézni. A«artrja-UiiBvi>ro
iely priataállomúsára bérmentve küldve, la kis vagy « daplauvt-K ára t korona, lioerniáhn va«>- H«rreKovinába béraentvr 12 kis virj 6 dnplaüvr«; ara 5 korona. M.-Cr^n-delesak csak «pénz alÓléK.-s beküldes.. va^v atánvétell.-l ««z-koxoU«tnekThl«TT Adolf eyósyszcrésx Prejradá-b a n, EoUts-Isuarbrnnn meUett.
THimy 1. p.gyartira « A valódi %ngol
csodakenöcs
haláss és ereje.
Az angol esodaken&cs. melv a legjobb ureiménynyel használt «*•*■ » azenvadü «mberisécnél a iejr-sulyosafcb és idült bajokbim. A sebek JO-^critása ujrrszintén a fájaalom enyhítésében felülmulbatatUn; — í&-alkntréwét a piros róisa ^o»a o entlfoll»"-b an létezfi csodaszert aaya*. más kitűnően elismert |yosryanyagok ösnetételalt ké
Az angol csodákenSes használható:
ka menyed ésnéí^Orbán« _
sértlmuX. láb- vji^T csont sebesülések, sebek.\' dagadt .Wijk, söt/í-sontsiu enen : ütés-. sznrás-T es zuz>tási sab^c eUen. Használható minden idegen\'réazvk. n. m. üveg-, faazálka-. homok-, szilánk- és tüskék oltávolí-tására. Mindennemű dajcanat. kinövés, pokol var. uijáképzO-dés sőt rákbetegség ell«-n. sxamdlcs. körümdaganat. h«.lva« es feldorsSolt lábak gyó«yitására. Klndennemfi ecáal so-f«gy»tt testrészek, be^efeknéfc hos««V fekvés által támadt/sobek. nyakdairar.at. vértorlódás, fülzneás és a gyermekekkel aWlorduK- k.s. l.esedések ellen «tb. stb. ta.effij^?1 OMtU*konoco régibb, annál kltftn6bb
Ig< n ajinlans ezen egyedül álla alovlgyázati tzmr-
bol minden családnál készenlétben tartam
Két doboznál kevesebb nem küldetik; a szétküldés ki-\' \'«árólag az Ssszeft eE!eg.-s beküldése vnev pedig ntánvét. 11. 1 eszközöltetik..2 tégaly csomagolás. tszUbLÓUvél és bérmen-tes megküldéssel 3 korona 40 Sllár. -
Stámoi bixonyüriiy áll rendalkezisre.
Fio-elmoztctek mindenkit hatástalan liamisitv.\\nyok meg^-éte.c ellen s kérem szi^oman arrs üio". Is.i. t.\'-ev ^indej^^gelyen a fetit. ^á\'Jeffy és eécnek „Thlcrry A Őrangyal tpró^ysrartára Pregra-lahan" b.-lc-ég..tve k.-ll ieunt es mni.Un re^tynek eg>- h-tsználatí ut«ait«al.n. iirt nn. olyan j«g>-g> el. mint itt látlmtó, kell azítUi, lenni
Az egyedüli és nsló^li angol rsodakenScíím Vnmi.it..í »jWjoortörvén.v.alapján, sziKoruan üldWtatnal.. ugyanng) a hamisítványok ssmételárnsiu\'.i,
Laytdau közvetlen beszerzasi forrta
THESRY A. Őrangyal gyócjyszertára
PREQRADiBAN, Roklta-Cacerbruun mellett
Oly helvröl. hdl raitir ;dn?i. tessék a magr^ndet. s-közvetlenül . Thiarry Adolf Óraagyai gydgyaxertáráhox"
Fregradábai.. Kohiw->«auvrl.ru.... mellett cimr*»«
Az ansztria-majo avoraiági váljegj- lajstr^ói szama 452-
Magyar-utczában saját házamban levő korcsma itatást az összes korcsmai felszereléssel" együtt í. évi május 1-én bérbe adom.
Bővebb értesülés nyerhető nálam.
TROJKÓ PÉTER.
n^ria
5877itk. 1895
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir- lörvényszék tkvi osztálya részérói közhírré tétetik, hogy a kif. kincstár képviseletében dr. Tuboly Gvula mt aiügyész nagykanizsai lakós végrehajtatónak ifj. Sánta István komárvároú, ugy Bor János é. neje Kencsei Imre galambnk) lakós végrehajtást szenvedők elleni 651 frt 32 kr tőke, ennek 1894 szeptember lO-iől Járó 6"|0 kamaUi 17 frt 80-kr. végrehajtás kérelmi hirdetési dij nélkül, 16 fri o- kr. jelenlegi, s a még felmerű-len. költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett. kir. törvényszék területéhez\' tarozó a csapi 544 sz. tkbeo 590a brsz. a felvett a 1054 frtra becsült ingatlan öreg Sánta István és neje Németh Katalin haszonélvezeti
szolga\'mijogának ép égben hagyásával. — ugy a csapi 170 sz. tjkben f 590\\b hrsr. a. felvett s 1054 frlra becsült
ingatlan 1896. évi márezfns hő 20.
napjának d. e.10 órakor Csapi község házánál dr. Tuboly Gyjla felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvánoe árverésen eladatni fog. Kikiáltási, ár a lennebb kitelt bec<ár. Árverezni kívánók t rtoznak a becsár ¡0*1, ál készpénzben vagy óvadékképes papírban a kikű\'dött kezéhez letenni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. törvényszék mint tebkkönyvi hatóságnál 1895. évi november bő 7. napián,
\' GÖZÓNY. kir. tszfki albiró.
Elsőrangú műtrágyagyár
a megye területére teljesen megbízható
képviselőt
kere», ki a meg\\e gazda közönségénél állandó összeköttetést tart fenn. Részletes ajánlatok továbbítás végett Goldbergcr A. V. hirdetési irodá. jiba Budapest, Váczí-utcza 9 küldendők (189. sz jelige alatt.)
aria-» • czelli
Gyomor
csapéi
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál nélkŐlazhetetlen és áltolinosan ismeret.es házi és népszer.
A gyomorbetegség lünetei: étvájy\'.a lanság. \'gyomorayengejég, büzöí lehelet, (elfujtság, javanyu. lelböflögét. hasmenés gyomorégés, felesleges, nyálkakiválajztis. sárgáiig, undor és hányas, tyomorgörcs szűkülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyul: tíjfájás-ál. a menynyiben ez a gyrnn m. származott, gyom\'ortúlterhelésnél .-telekU: is italokkal, giliszták, májbajok és himor-rToidáknáJ. •
Említett hajoknál a Máriaezeill gyomorrNeppek évek ota kitti nőknek bizonyultak, a mit száz meg szu/ bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg át;t használati utasítással együtt iO kr.. nagy üveg ára 70 \'rr.
Jííígya rországi főraktár: Török József gyógyszertára Budapeiil. "Király utcza Íz sz.
A védjegyet és aláírást tüzet ellessék megtekinteni! Csak oly cseppel.-tessék elfogadni, melyeknek burkolaiara zoltl szalag van ragasztva a készít :> aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal .Valódiságát bizonyítom*.
A Máriaezeili gyomorcseppek valodiai. Kaphatók.
NaGY-K AKIZ^ÁS : Prájjer Béta és Be\'. Lajos gyógyszerészeknél. — BARü^O Kobut Sándor gyógyszerész uraknkl. ,
frt 50 kr. ért negyedevre
. megszerezheti bárki a
jMAGYAR HIHLAP\'
9
— lei:J<ihb, lesérdekesebb,
rtkagretlen, demokrata pOl ^ÜH^ tltcnt nap \'lapot
és bérntentesen a „MAGYARHIRUP" ni\'g.V
^Ulleoiumi Albumát j 11 (vvan
— MoKi ura 2 forlu« - \' 11 i=> ><->11
di is \'.aj
|J» . a izer, év ta
let
iTi
c
" Előfizetést levéljegyekben\' is elfogad a
JÜGUR ÍIELAP" iiafloliiíalala
BUDAPEST. V. kerület, Honvéd-utcza 4. szám (Az uj orsziggyii lési palota szomszédságában.)
Hoff János-fél^ maláfa-készitniéuvt\'k.
«X XX 48 év óta fennáll. 77 Isgaaiyikk kltíatste.ek o.asz arak, k ralyak és f«lz- dilaskttt iát ! XX 1"
Köhögés, elnyal* asoáiis, reke(ks^. mell, gyomor, és s^ebiuok ellen. Maláta tiíoiata mm sör, Halála úm\\ú. ........... sürftstt saláta íifoaal.
Én 16 honapja, bogy hevos görcsös köhögésben szenved em melyhez nyálkajzornlás és esthma i. járult. Minden alka\'marott ater eredmény nélkül maradt MióU áronban a Hoff-féle maláia kivonatu sört és maláta ezukorkákat ha«zuálom. egészen egészséges-net érzem magamat, mert a nyálka váll.dék fennakad»« nélkül tőr Ennélfogva tisztelettel kérem ktldeai saL , Sopro11- Báró Leonhardl
Ct- és kir őrnagy a 9. huszárezredben
Hon J&no.a
ea és kir. adv.ri.a^Mt*. , „á., „d.aH uilli)6a..
Bíes Gr.ben, Brtaneratrasae 8. "\'»»
lagysn bérmentve
G\'«r«ertár é. nagyobb lűszer és csemete
Ktm a^SSPPi* KANUSÁÍÍ: FESSEI.HOFER, STRÉM 4 KLEIN, ARMttH és NEÜ i KLEIN urak kereskedésében
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 FEBRUÁR 29-éa
C« és kir. osztrák-magyar ! ¿a beUs kir. szabadalom ! ¡ Kitüntetett Brüsszel 1398. f aranyérétől üiszokmánnyal.
KELETI-ffelesérTkötó]
orrosi tekintélyek rél«né-|| nveszeriot a leg tikéletet ebb | ezen Bemben, nem csusjtik,j| nem gyakorol kellemet\'en nyom ist é» el á vol it ja czél srei ü sierketelénél fogra az eddipi sérrkötők hiányait.
KELKTI-féle gnmral »érikötö \'
idemitbató pelét iával «zar -.aabőr védő?el és biztonsági
öttel. . Árak: egyoldalii r, 8 frt.
kétoldali IS—16 frt gyáram* an készülnek ezen-*BTÜÍ: Műftbak, műkezek, f gyeseit art ók. (Hessing-^ fríe rendszeri ortbopae-;« , diai ifizők haskót^Jf, — j ) görcíér harisnyák és min-1 denféie írarczia gummi-\\ árak.
Megrendeléseket pontosan és dirséreeten esz-kf?öl
r/rr 17TI I « kir •x»e kötazerísz és
IV IjLIÍí i * orvos-sebészi mü-zerész
FSftalet és sénrkötészeti mfibely : BUDAPEST, IV. Koioaaherczeg-atcza 1*. Sebéaseti mús.ergyár : Bostélj-utcza (Károly laktanya 6 ) Nagy képes árjegyzék Ingyen és bériedre.
Gazdák figyelmébe.
Vetni való fehér zab, liectoliterenkint 48 kilogramm súlya, kapható mig a kés/.Iet tart
Lázár Ignácz Sándornál
MOLL SEIOLITZ POR
C~k valódiak. ha mlndsgjlk dobot Voll védjegyét oa
aláiráaát tftnteti (al. ¡LÍS\' a*/*? tíní" tJ<*Jbatita a lnt.tlc.aaU gvtaar él
teatha.l.laa.k pomar/Ira i, enmorhé., Mgtötl az.krakttiáa. mi.binulom Vital, aa. aranyér éa a legkülönbözőbb »41 httegaágtk elle., e jele. Uiim-V .itédik 6u mindig ugsobb elterjedétt átértett. - Ara o, y Iplaill llT_" t.
bazack Ifrt a. i. "
H
aaisitáft törve nyiieg fanyittgtnak
MOLL«-FELE FRANCIA)
Ciak akkor valódi. >" mindegyik «re, mou, v -»«jje^ét tnowi i.i t,
---felirata ¿HozatUl r»n li.-ri .4 MalJ-filt frM_
\'\',.,\'í "T"\'**",»\'»\' aja.l~e.ill.aita keMnaHaii azer kóaa.ety,
Moll Salicy) szájvize.
Fö.lkttréaze fuzolraa,aa szikbe ) A mindennt. i azijtiaztitiautl kalóiióten fontol blrmelr kom Remekek, mini fel-uottek i"í«u>; mert e tzajm . fogak torábhl épaégét bittoaiiia a egyazeraiuiud "<f*i" «»«■ - My »«II « vádjtgránl ellátott <>i| ár. : 60 kr.jozir.
(691) Fóazétkíildfts-
Moll A. gyógyszerész, ct ét kir. udvari »wllité által,
Bécs: I., Tuchlauben 9. az. *
vhékl Befreadaiásek avul. ,aa aatáavat mellett tel|nitt.taak
A raktárakban tessék határozatim MOLL A. aláírásánál és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Kagy-Kámzsán Rosenfaiú Adolf Sí Fia
^xxxsocxiocxiocxxwooö^iöcí^c^
X A munkácsi uradalom gyógyvizei X
* elsőrendű orvosi szaktekintélyek által a legjobban ajánlutoak W w és pedig: ft
í SZOLYV AI
forrás küsiiéi; és rowrkot sjttifesM
bólAgbajoknál, vesekőnél, hugyhomoknál, a légutak hurutos bíntal-ma nal. FÍrgaságnil s elzsiros)dás ellen stb.
E két viznek \'Mjegye.
a POLENAI
forrás köszvénynéi, * bugyuták hnrutos bintel-mainil, Diabetesnél torok, gége és börgök hurutjainál, gyomor és bélbajoknál, Chlorosis Atonia stb.
, IUSIS Aiunií
A „Lüffl ERZSEBET" forrás
medve védjegygyel rendkívüli kellemes i.O c "idfllt gyoinorhllrntnil;
étvágytalanságnál, fertőző járványos betegségeknél, mint diaeteti-
és Bditő savanyúvíz. A légzó szervek idalt buratos bántál mainál, tol-ságos gyomorsav képződésnél
"<uegye ^ clls ívó víz.
Gróf Mita nraflalmí ¿Viatósáffáiál
Munnaoson
NAGY-KANIZSÁN kapha ó: Fesselhof er József és, Rosenfeld Adolf uraknál
*
X X X X X
i X X X X X
Keszthelyen.
Megbízható egyének,
kik kereskedőknél, koremárosoknál, kávésoknál ismerősök — fizetés alkalmazás melleit egy Bécsi L:quer-szesz gyártan biztos alkalmazást nyerhetnek, jelenlegi alkalmazásuk közlése mellett.
Eiuanuel Alllna. Bécs, Tabor-strasse 22.
Vizgyógyiníézet
Pozsonyban.
M&ss&ga. elektro-theraphia és gyógygymn&sztika stb. intézete. Egész even at nyitva ál.
Tulajdonos : a Pozsonyi iparbank. Igazgató orvos : Dr. Schlesinger Miksa.
Prospektusokat ingyen ée bérmentve küld
Sömörbajosokat
száraz, nedvesítő, pikkelysömört és az e bajjal kapcsolatsa oly kiálibatatlannl kellemetlen „bőrvlaxketést" gyógyít kezesség raellett még azoknak is, kik néhol sem találtak segélyre. „Dr. Bebra sömirlrtója. • Ártalmatlan külsőleges alkalmazás. Ara o. é. 6 frt előzetes beküldése mellett utánvéttel (levélbélye-gek i.); mire vám- és postamentes megküldés következik. — Kapható St. Karlen Drogerie Danxif (Németország.) I
la?i részlet
csak
3
frt
RÉVAITESTYEREK
IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
lónmeremiese által (Beiapest, Vaezí-Btcza i. a.)
-CEa.leLm.lzTt minden ltönyvltereBltedeatoen kapható
JÓKAI MÓR ÖSSZES MÜVEI
100 kötetben diizkötésban 250 frt.
A sajtó némely nyilatkozata Jókai Kór összes müvei nemzeti diszkladásáról. s
JÓKAI HÚR. hangulatokért melvek reá toríku pyelv, mely felvett! ni.ált a magrar elbeazé tlttt ne. irt, váltltzátok el
Aa ó oerértl kezdjük e álönlsuek, t kóiyekert. az elbaj.lö, megbírj^ létnek piaoot. axokuzt. őt ea luláaat unitr.oy.irt . Isp azOrrget mi i*. áznunk melyeket tz 5 műréaz az- drimaj formát, — de t fl^- mtyytrkönyvhöz tz olrtaák t modern magytr azepiro-aterint azólrt olrtaóinkotk kö-ei t leiekből f.kaatiot- lekonyaágot aziot, zenet, azttetmt: az álul. hogy dtlouilól: mi mtrtd ? tzok, rólt, kl ez itten ét jütu uk tt egéazaéga ktcztj- uőkineae». t oépietn k a népazerOté lett. oépazerüre kik előtte utat Urtek, nem tnnvitzor azólt at 5 aznttk- ért, melrre tiattt hámori- müríazlií fSIfejlíóértt.t jel tette ta inxl.lm.> la o vagyatüc hilitltnok irántuk, hftzl Men oiorj múrell na- val meginylitett. Ötven ér lemzetraaéget. eleven életet njomáa jart, tőle tanult t kik előtte tekintélyek, mea. ber tlig van iráatndó em 6u bnzog t fórra?, ki-ptd- Jóktiiol kapu. Caodála-na tnbbi mind, a ki ma iroi terek róluk, ht kimondjuk, bar az orazágban ki Jókai hatttltn bőaégérel tnntk iatenadomanj a ez a Iá f tud éa olvttu.ik Jókti t hogy tz ő muvéatetök ,de-ntk ne -ienue aokatorotan az iauoáldáanak, meltér. éatnek. mely életeben nagv tslgy, mely karol faiakolija, gen m.otikat kíretett a adou ti etithetikti er. az tutik mür-ltie. knlda mureket\' ét eletével kor- erdokollurijt Umtdt t Jiktt nélkol a mtgjtr ttép-kolai gyóovirnaégekétt, kultaazt izt éli kulOu t.m aiakot tikot. -, a.ápirodalomntk ugyazólrt prtp fejlődét, ia kotmo-
melyeket m.in-iböl élre- plomolbtn: ez t kíltéatet. Jókai nélknl »a a mai magitól. - Ai-amaterünk. p.lita irtnyt, aatrayaltt tett, t ttunlaigokén. De mit küizst. Jókainak irodalom, aem tnntk aze- miouképO.k .olt Jók.i Mór k.pott roln. Jókti t t,em-aelrekkel .tokból fyarapo- féUzis rtet kóltíi mnokia renraia Lo.ibb fejlCdfae, mind.onyinuknak az irta zet. géniuaztól megihlttre, dotz, a ragyogó lelrá»kért, a giért . magyar nemzet, aem kóaúnaége, ennek fozé muréazetében. Tekint melyekkel képzelete onotn A mtgyar azeo\'prózt ta 5 konyatgt. simTCStlt nem t mtgyar ttépprozt ter- dilmit megtelt, a lelkaedeaéct, fellépété,el ke«dódik,.!. tte képzelhető Az ó termékeny tnékei kótt tttól t kettíioU mely feltillanyozU, a mély\'nlna Létetik rr.ítélj a r.- éa teraéke.yití aaelleme t mit 5 e féltzl- etttendo
aki otk teheti, tzerette meg tat t telja Jókti kitditt. t ■■elyét legntgrobb irónk otvenéT— jubilenmt tlktlmiból rendez
egy tekiniélva bizotuig ___
Tehető, mtgjtr kótóntég, beetnletbeli dolog, bogy-nregvegyed ezen kónyvgyújtemenyt, mely oemcttk t magyar ny.lren írettak közólt pirtUtt. de legbecaeaebb mindazok knzött, t me.yeket t mii riliz produkál Az otolaó SO ér mtgytr tirttdttmintk kéteter ivet bibliája, etj egétz kóajTÚr et tz öaazea kiadta fca nina egyetlen Itpjt i», t mely ne Tolna értéke«, azórtkotUló ea t mtgt oemébeo tanutaigot Kem miiól aolntprt olvttni való könyvek étek, hanem egy ragyot. mélyet az apioik meg kell aterézme,
Tekiouetek ehhaz vezerelte t mti iro-
.Budapeati Hírlap\' 1893. nov. í.
2000 ívm, erét papira., ayalazadrét alaktaaa, llazkitáakM
Kötetenként itlag 20 rrrel Felevaakeat 10 kitat jala.lk meg óa küldetik meg egyazerTt.
Gyűjtőknek
huaz rendeléi nttn egy diazkötétn 250 frt ér-téka tiaateletpéldinyt, egyet rendeléaék uun kéazpénajuulékot fizetünk. — Oyfijtőirek ingyen tdttntk.
JlikAI MÓR összes nimiiet imzeli kiadása
mindenki álul beaaereabető
3 frtnyi havi részletfizetés mellett
Aa eddig megjelent 4 aoroztt, illetve 40 kötet Urttlmt öaazéten t-00 nyomatott ive.
1. Knlely arm v -kort.
3.1 Török\'ilig Ma-cyarorvaigos ¡jii.
415 Egy nugyar ni* bob Hl.
6. hirpilby Zoltin
7. A jtnicti ók végűt pj ti — Fehér rózta
S. Hétkóanapok
9. A régi jó tibit-birik.
10. Cttttképek t magyar atibad*. tight rctból
1I|IS lJektmer 1|II
t vibtr
21 Htogok ntán.
22 Vtdnn rirtgti. 23. Erdélyi képek >4. Uj fúldetur. 25. Milyenek t nők
Milyenek a terfitk 26127 Egy az lat. qil. 28 Mire megrénnlnnk 29130 A kőatirn ember fit i MI 31. Aa elük. eatlid. 81 33. Kért. vir (IL II- Felfordult világ. Éattk botiból A debreaeni
_____Innttiknt
. Ár. yképek S5. Stélcaend alatt.
Stegény gtzdig Aa éleiből ellnvé.
16. Népvilig \'3S. A magyarelőidők.
17. Politikai d:rátok_; bői Egy taatonyi
18. Szomorú napok. : hajazil. 1». Vérea kóny» 1 37. Novellák.
20 Déltirágok. — ! 38.40 Szinmírek Ocraoit. WH.
hogy fiirt btgyh>aat örökni
Meg kell hit azaretni minden tehetőaebh magyar émbéruek ezt i nOl\'-«"*»)\'\' M«gytr könyvtir nem keptelheto el nélkote, nem it könyvtár, bt ninca benne tz öaaa— Jókat. „M. H"\' 189S nor 4 Havi hirom forintot réttletfizetétael boaijtjt ki t "éj Jókai Mór öatta mareioek nemzeti kiadiait. A nemzeti ktadiantk in kétatáxötren forint . mely törleothető tetatéi tzerint, de legtübb három forintnyi caekély ht.i réttletőtetétael A nemzeti kiadta kötetei gyönyört, ralóblt mÚTéaaileg keainti köattben Jönnek tz előőaetők kezébe. Mi t magunk réttéríl le^elégebbe. ajánljak olratoinknik .az t rá^alttot .Petii Ntpló^_18E4 már. 1.
~ A kiadók — Bét\' Teaziérek — legdicaéretdíbb dolgot ato.ban akkor eaelekedtek. mikor mindenkinek h&atiíérbttőaé tktrvin tenni téttletízKéti mód zttokktl lerjeattik t mtgytr s könyvpiac, ea örökbeaí nagy TÜlaUüt. Sokkal nagyobb a gtz-tlagtbb irodalom, mint t mienk, büatke lehetné ily gyOjtemenyre, mely kalaö IciilliutAnil fogrt ia haladiat jelen» t mtgytr könyv-kiadát történelmében. .Egyetértéa" 1895. jtn 15
.RÉVAI TESTVÉREK irod. intézet réatrénytirattig\' könyvkeratkedéaé-
tői Budtpateu, IV., Victi-ntctt 1. ezennel megrendelem :
Fizetendő Bndipetten
Jókai Mór összes műveinek
nemzeti kiadását
100 kötetben, 2000 iren, ¡00 Tászondisrkötétben 250 frMrt
1 Utányéttel féléfenkéüt 10-10 köt. 25 frtnyi otánrét. | 2. H&tí részletfizetésre, még pedig :
a) H»tí S frto* részletfizetés mellett, egyelőre tz
I sorozat szülitásit késre # { A mm
b) H*tí 4 frtos rész\'etfizetés mellett, egyelőre »2/ kiránt
I—II sorozatot kérre. f módozatok
c) Hari 5 frtoa részletfizetés mellett, egyelőre az 1 áthuzaadók I—III. sorozatot kérre.
d) Hari « frtos részletfizetés mellett, egyelőre az I I—IV. sorozatot kérre. 1
a torábbi sorozatokat 10 -10 részletlefizetése u»án. A részletfizetések be nem tartása «setén Bzbeskedjék a czég az esedékes összeget postai megbizás utján, a postaköltség hozzászámítana mellett behajtani. A postai megbízás be nem váltása esetér a részletfizetési kedrezménv megszflnik és a teljes mfi Tételári esedékessé Tálik. Aláírás és pontos czim:
XXXV. ÉVFOLYAM.
alai közlöny
1896. FEBRUAR 29-en
Schicht
hatósági l&g bejegyzett védjegy
\'féle SZ1N-^ SZAPPAN
0
n
igen jőI szárított kitűnően tisztit, legtakarékosabb »használatban
Tisztaságáért és ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatík, Egyáltalán a legjobb a létező színszappanok kőzött. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a leftúbb deUH-Qtletbea. Képritóöje Bod.pesl réuér, : DE-GELLÉR KAROLY, Akadfmi. ulcia ».
2 hid-mérleg
Hirdetmény.
A nemes-vidi takarékpénztár részvénytársaság 1896. éri febrnár hó 9. napján tartott éri rendes közgyűlésében alapszabályai 2. §-a érteimében 20,000 frt részvénytőkéjének — 300 drb nj részvény kibo-csájtásával — 35,000 frtra leendő felemelését határozta el.
Az nj kibocsájtás feltételeit következőkben állapította meg és teszi közhírré a részvénytársaság:
1. Kibocsájt 300 drb. ötven forint névértékű és 401 —700.folyó számmal ollátott névre szőlő 1896. évi január 1-tól kezdve az üzleti nyereményben a régi részvényekkel egyenlő arányban részesülő uj részvényt
2. Tekintettel azon körülményre, hogy a takarékpénztár tartalék-és nyugdijalapja együttesen ma már 25,716 frt 60 krt tesz ki s igy ezen alapok együttes összege a 20,000 frtnyi részvénytőke összegét meghaladja, az nj kibocsájtványok átvételi árát a régi részvényesek részére darabonkint 100 frtban, nj részvényesek részére pedig 120 frtban állapítja meg a részrénytársaság, melyhez az nj kibocsájtás költségei fedezésére darabonkint még 2 frt fizetendő. Az ekként meghatá-
e rozott átvételi írből 50 frt a részvénytőkéhez csatoltatik a fent maradó 50 frt és a kibocsájtás költségeivel esetleg fel nem használt 2 frt jegyzési díj maradéka a tartalékalaphoz csatoltatik.
3. A régi részvények tulajdonosai az nj kibocsájtványok jegyzésénél 4 régi részvény ntán 3 újnak jegyzésére előjoggal bírnak, mely előjogot a részvényesek esetleg együttesen is gyakorolhatnak; szükséges azonban, hogy ezen jogosultságuk igénybe vételét jelen hirdetmény kibocsátásától számított \'30- nap alatt a részvénytársaság üzleti helyiségében Nemes Vidon bejelentsék, ellenesetben előjogukat elvesztik.
4. A részvények jegyzésével egyidejűleg azok átvételi árának \'/s-őd része a 2 frt jegyzési díjjal együtt lefizetendő; a hátralékos \'/, öd részt két egyforma résílktben, még pedig \'/¡-öd részt f. évi jnlius hó 1-én, az atoisó \'/¡-öd részt pedig folyó évi oktőber hó l-ig tartoznak a részvényesek a takaréktárnál befizetni; szabadságában áll azonban a*, átvevőknek az egész részvényárt egyszerre is lefizetni.
A jegyzés alkalmával történt első rész fizetéskor részvényjegy jellegével bíró nyugtát kap az illető, melyen azntán a többi részletek fizetése is nyugtáztatni fog, a teljes fizetés után.pedig a névre kiállított részvény kézbesítve leend a részvényesnek. Tekintettel azon körülményre, hogy az nj kibocsájtványok 1896. évi január hó /1-től részesülnek az üzleti nyereményből, minden egyes részlettel együtt befizetendő annak 1896. évi jannár 1-tól számított 6*/, os kamata is.
5. Ki a részletfizetéseket elmulasztja, arra nézve az igazgatóságnak jogában áll vagy a hátralékos részleteknek és kamataioak per utjáni behajtását elrendelni, vagy a jegyzést érvényen kivül helyezni s a már befizetett összeget a tartalékalap javára fordítani.
6. A mennyiben a régi részvényesek nem mindnyájan élnének fent körülirt elővételi jogokkal, ugy a fenmaradó nj kibocsájtványok a na¿y közönségnek ajánltatnak fel darabonként 120 frt átvételi ár és 2 frt jegyzési dij mellett, mely czélra e hirdetményben foglalt kötelezettségek mellett ezen hirdetmény aláírási ív gyanánt is felhasználható.
7. Túljegyzés esetén a leszállítás joga az igazgatóságot illeti, mely e tekintetben végérvényesen határoz.
Nemes-Vid, 1896. évi február hó 10.
A nemes-vídi takarékpénztár részvénytársaság igazgatósága.
MAGYAR OSZTALYJMfflÉIU
35007 pénznyeremén2jg3g000jorona flsszerlekben,
* "" "—~ E Gr if* M ILLIÓ fc0r0D\'
Legnupyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben
A II. osztály húzása
1896. márcz li »4 ¡B-
Nyeremény korona korona
1 á 100000— 100000
1 , 60000- 60000
1 „ 40000— 40000
1 , 30Ö00— 30000
1 . 20000— 20000
1 „ 15000— 15000 1 „ 10000- 10000
2 „ 8000— 16000 8 „ 4000—\' 32000
10 „ 2000— 20000
13 „ 1000— 13000
100 , 400 - 40000
860 „ 200— 172000
9000 ,,\' 120 — 1080000 10000 IfMMlÚUmi . 1648000
II. OSZTÁLYÜ VÉTEL-SORS JEGYEK ÁRAI: 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad
40 — SSO - 4- 2.- frt.
XI. és III. OSZTÁLYÚ l\'ELJ SS . SORSJEGYEK ÁRAI: 1 egész. 1 fél 1 tized 1 huszad
60— 30— B— 3 - frt
A ÜL osztály húzása 1896 május 12—28-ig
Ezen eredeti árakon kivül II. osztályú sorsjegyek megrendelésénél ajánlott levél portója és nyereményjegyzék dija fejében 25 kr., teljes sorsjegyek megrendelésénél pedig ajánlási dij és 2 nyeremény-jegy-, Lékért 40 kr. küldendő be.
Nyeremény korona korona
1 jntalomdij 600000— 600000
1 á 400000t- 400030
__ 1 „ 300000— 3000JO
á|| 1 „ 200000 - 200000
100000— 1OÖ000
40000— 80000
20000— 40i»«o
10000 - 50000
8000— 80000
6000— 204000
2000— 200000
1000— 200000
200— 5300U0 150-3300000
.SriL 100 200 2650 22000
25007 finta, és tgjjaUloBG284000
Sorsjegyeket ajánl és szétküld az összegnek postautalványon való előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel
llllf21 KÁROLY, Budapest, Szervita-tér 3,
Sürgönyczim: LOTTOHEI*TZE BUDAPEST__


VULKAN
JW
gépgyár részvény-társaság
ezelőtt
Gutjahr és Müller — Reinhard Férnau & Co. ^Budapest. Bécs.
az elsőrangú malomépitészeti gyárban BUDAPESTEN, V., külső váczt-nt 70
Sürgönyczim: .Gotjahrvulkáu. • gytrtatn.it SQrgönyciíra: „Gntjahrtulkán"
Az Stszet ¡parki illanókban szabadalmazva
(megrakott kocsik és marhák mérésére) egyenkint 80 mázsa (4000 kg,) még nj és használatban, a hires Bngányi és Társa czégtöl, erfa készítmény, vas törzsökkel, vas traverzzel, mérczével á vaskWkke] ellátva, minden nagyobb gyár, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság, község gőzmalom és müveknek, különbeni 100 frt pénzbírság mellett törvényesen előirt ma^ar hivatalos szabályozással, darabonként csak 370 f* rintért (gyáriár 600 frt), továbbá
2 marha-mérleg
egyenkint 1000 kg, még és aj használatlan kitűnően játszó mérczével és vaskörtékkel, korlátul és lépcsővel ellátva, minden -gazdáazatban és hizlaldában igen szüksége^ hivatalosan magyarul szabályozva, ugyanazon elsőrendű gyártól kétzíSe, darabonként csak 140 f»rintért (gyáriár 225 frt) helyszűke miatti, egyenként 10 iyi jótállás mellett eladó: Mérleg és rasbntor-raktár Bécs 1, Seilerst&tte 12 , az udvarba balra. (A hivatalos szigora felülvizsgálat épen tartatnak)
GiUjahr- Müller és
„Lengő-szita
Az. őrleményeket tökéletesen szitálja és osztályozza: — a szitált lisztek tiszták, a der-ezek lisztmentesek és a darák .élesen" vannak osztályozva; — rendkívül egyszerű kezelés; — a szitált lisztnek tisztátalanitása egé szen ki van zárva ; — a géphez kevés szitabevonat
Az fiaazat iptrüzí állasakban tzabatfal aiazva
Sóder gzabadolma.
gépnek" előnyei:
szüségeltetík; — a gép csekély tért és csekély erőt igényel; — a gép járása tökéletesen nyugodt; — autó matikus üzemre igen alkalmas; — a gép egy egéaz cylinder- rendszert pótol — a gép munkaképessége felül
múlhatatlan;
továbbá:
tisztító- és osztályozó gépek
* Schuetzer Ágoston szabadalma.
tisztító és os ztályoz ó-gépnek-előnyei; Egyszerű és czélazerü szerkezet; üzem kőiben csekély kezelést igényel; a góp sokkal több tiazta darát állit elő mint bármely mis ily fajta gép; ugyanazon pépen a legfinomabb deruék valamint a legdurvább darák tisztíthatók; muakasépeasége rendkívül nagy; a gép csekély tért igényel; bármely malomban lényeges üzemakadály nélkül lehet ilyen gépekkel agy dara
N " tisztítást berendezni. A, nevezett legújabb malmászatí gépeken kíill g,irtatnak még: rögaziták, tarárok, gabooa-oaztályozógépek Bob-*f rendszer éa mások szerint, .Vulkán\' gabonatisztító- és kefélőgépek őrlőjáratok, gabona, liszt éa darafelhnzók szállítócsigák,- dara-, liszt- éa derczehengerek, felhuzógépek és járószékek. Téglagyártási gépek Hjtop E. hírneves rendszere szerint. Nyersontvények saját és idegen minták mán, fogaskerekeket géppel formázva Mindennemű szerszámgépek fém, fa éa kő megmunkáláaára. uozgepea kipróbált rendszer szerint, v i zi k er « ke k, közlőművek (transmlssziók.)
m- Kivánatra prospectusok és költségvetések küldetnek.
Megjelenti
FROMMER A. HERRMAN UTÓDA
maKnaaylEereskeaésénelE
\' Fólzlet: V., TüHör-utoza S.
BUDAPEST
Flóküzlrt: VI . Andrftaayut 1.
te mnwti, leiapatTi iiew és Uirnm »til mi
Nyomatúit Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán."