Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.7 MB
2015-01-28 09:33:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
828
4251
Rövid leírás | Teljes leírás (286.42 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 010-013. szám március

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896. marczius 7-én.
lO-lk azátzzi,
Elttimeltmi *t: Eféw tm . . . 5 frt — kr Kel erre . . . . 2 tn 50 kr.
■ • 1 Irt 2» kr. Keres *záa 10 kr. BlBOBTfiSKK 5 hiúból pMiuorUo 7. »»«odiior i , minden .torábbi «orert i kr.
SVILTTKKBES petit koronként 10 krért **ietark
lel Kioatwi »iwieo efyM
birdetMert 3U kr. Si(mJ4
XXXV. évfolyam,
A Up «ellem! él a»;ifi rétiét illeti siódén ktalemén; BlUrl L«Joi uerkeutö-kiadó ne.ere cziaxetteG KkfJ-Ualmra bér-mentve intéz eadök
Bérmentetlen levelek nem fofidei.
keilratok riaazknem küldetnek
A nagykanizsai Ipar-Testület-\', „a oagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Katari tskarépésztár .eszvénv-társasig*, a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tonoltó-egyltf, a .nagy-kanizsai kiadedneTeia egyesület\' a .nagy-kanizsai tanítói jiráakír\', a .nagy-kanizsai k-reaztény jótékony nőegylet* n i\'nnizaai izr. jótékony nőegylet", .szegények tipiotézete", a .katonái hadaátyán. egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kftlTálaaztmányának hitataios lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
y Vasvármegye -rélnnk.
A pártharezok zttrzararában nem lesz érdektelen, hogy a . Vasvár-
megye" (189Ö. évi 18. szimábml hogyan emlékezik meg a nagykanizsai laktanya építéséről. melyet Babochay György polgármesterünk oly szerencsésen oldott meg.
A .Vasvármegye- igy ir:
fchen Gyula, polgármester tehát, nehogy ezeo * város és díszpolgár »ágának érdekeit s főleg a kereskedelem és ipar fejlődését oly közelről érintő ügy a megvalósulás stádiumában felmerült nehézségek következtében. lehetetlenné tétessék: a laktanya-építés ügyét beható tanulmány tárgyává tette, a városi hatóság kebelében rendelkezésére állt szakközegek meghallgatása után, lelkiismeretes alapossággal egy terjedelmes szakszerű dolgozatot készített, melyet Sopron, Nagy-Kanizsa és L>-soo.cz városoktól beszedeti ada\'okkal felszerelve, ezek alapián minden oldalról megvilágított s különösen gyakorlati szempontból bőven megokolt javaslatokkal látott el.
Ezen alapos munkálat, nemkülönben az abból levont javaslatok, mely lyekkel a polgármester tagadhatlanul tapinlatának s a város érdekében kifejtett buzgó tevékenységének egy ujabbi fényes tanújelét szolgáltatta, lehetővé teszik, hogy a városi hatóság a gyalogsági laktanya építésének immár kétessé vált kérdését mégis majd a megoldás útjára terelhesse.
Éhen polgármester ehhez képest Szombathely város képviselőtestületének tagjait I. hó 24-én a városház tanácstermében tartott értekezletre hívta egybe, melynek egyedüli tárgyit a gyalogsági laktanya építésének megfeneklett ügye képezte.
A polgármesteri jelentés szerint a szakközegek által csinált számítás alapján a kaszárnya építésre Szombathely városa álul felveendő kölcsön évi kamattörlesztésére, — á katonai kincstár évi hozzájárulási összegének leszámitásautáu, — még mintegy GOOO frt Jedezetlenül maradna, ezen évi összeg fizetéséről tehát a városnak keli gondoskodnia.
Ennek kapcsán ismerteti a jelentés a soproni laktanya-építés pénzügyi oldalát, melyre Sopron városa évente csupán 2000 frtot tizet rá a kincstár évi 30 ezer forint hozzájárulásán kívül.
Kiemeli a polgármesteri jelentés, hogy Nagy-Kanizsa város által épített laktanya — az évi hozzájárulási összegek levonása után, — Kani\' zsának még évi 1700 /rl titzta jövedelmet biztosit.
A magunk részéről semmiféle commentárt nem írunk hozzá a szombathelyi polgármester jelentéséhez, de a gondolkozó egyéneknek az nem is szükséges.
Irodalom.
— Mi Mentorai történet. Marczali Henrik egyetemi tanárnak az .Árpádok kora* cztmQ nagyszabású monográfiája, mely az ¿A theoawn" r. tár&ulat kiadásában megjel-ioö. .A magyar nemzet története\' Ciimü tízkötetes nagy munkának (inilleniumi kiadási második kötetét képezi, immár befeje éshez közéig. A most megjelent 60. és 61. számú fü zetek az Árpádház kihalásáról, az utolsó Árpádkorról szíiaak, külön fejezetben van leírva a Kun László magyar király alatt vívott mornuneze* csata, melynek oly nagyfontosságú pijitiksi következményei lettek, ameonyib3n a cieh Ottokár le<yő/.etvén és a Htbtburgi Rudolf vetélytárs nélkül megmaradván, megalapíthatta a most is dicsőségesen uralkodó dabsbnrg-ház fényes jövőjét. A magyar nemzet önérzetes büszkeséggel
bivatkozhatík erre a világtörténelmi nevezetességű fegyvertényre, hol a magyarok tlöatö szerepel játszottak, mintegy a oemzatek sorsat i£hatatka kezekkel intéző gondviselés által arra hivatva, hogy aoaak a batalmsa aralkodó-családnak tegyenek szolgálatot, amely a későbbi századokban megvédelmezi majd a magyart a töröktől és a otTadiokább terjeszkedő aalávaágtól, melynek ereje Ottokár halálával összetörött. Erre a nagyjelentőségű korra a magyar oemzeti dynasztia kihalásának korára vonatko zóíag, eddig még jóformán ismeretien, igen számos és igen becses történeti adatot gyűjtött össze Marczali Henrik. A szöveg tömérdek szövegképpel vaa illusztrálva, melyek közül csak a feltűnőbbeket soroljuk fel. így .Ssent Margit koronája", mely a nemzeti mn-zeumben őrietetik; Dörre Tivadar rajziban .A margitszigeti apácza-kolostor romjai;* — .Habsburg vára: .A morva-nmei csautér\' továbbá Martéi Károly, I. Albrecht római király és az utolsó Árpádbázi király, III. Eodre egykorú arczképei. A füzetekhez mümeilékletül van csatolva .A magyar sxeot korona" azinee képe; .Románkori egyházi régiségek a Magyar Nemzeti Muzeumbao* Mühlbeck Károly rajában; .A Veszprém-völgyi apáczák 1109. évből való alapitóleveiének* és ,UI. Endre kettős pecsétjének\' hasonmásai A díszes tűzetek ira 30 krajezár. Előfizetés oagyedévre (12 füzet) 3 frt «0 kr. Félévre (24 fűzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden hazat könyvkereskedésben. Az előfizetők minden szombaton egy füzetet kapnak.
— Az Ezeréves Magyarország és a
milleoiumi kiállítás czimü Laureucic Qyula kiadásában megjelenő di?zmü 5 ik, kiválóan szép füzetét vettük. Magyarország természeti szépségeit még hazánkban is oly kevesen ösmerik, hogy őszinte örömmel kell, bogy fogadjuk azokat az irodalmi müveket, amelyek különös snlyt fektetnek arra, hogy ezeket a gyönyörű vidékeket bemutassák. Az illegeti, ki Magyarország hatarait annak bármily pontján átlépi, bimulva áll meg, hogy elmerüljön a tij pompájának szemlélésében s bizonyéra elmondja, miiy gazda* lehet ez az ország természeti kiocsekben. ha már a bejárat ilyen fönséges. A mindenható természet őrökké-
\' való szép légeiben Magyarorazág leírhatatlanul gazdag s midőn e füzet gyönyörű reprodnkáczióit nézzük, eszünkbe kell, hogy jusson koszorús költőnk szó-\' zata: .Hazádnak rendületlenül...* Lapnak tere nem engedi meg, bogy minden egyes képről hosszabb ismertetést közöljünk a igy csupán-azoknak röviden való megemlítésére szoritkozuok. A csorsztyni sziklasor Galiczia határán csodaszépségével lebilincselő látványt nynjt. A tordai baaadék három részbeo bemutatott reprodukeziója a természet alkotásának remekét képezi. Törcsvár, a Bárczaság legszebb vidéke. Bártfa fürdő a bazai gyógyfürdők leghíresebbje örökszép fenyveseivel s a Csodával határol forrásaival a szenvedő emberiség reménységét képezik. Uagvár látóképének szemléléséoél a honfoglalásnak történetileg érdekes része jut esziokbe, amennyiben vára már a magyarok bejövetelénél erősség volt, amelyet Árpád ellenállhatatlan seregei, a diadalmasan bevonuló magyarok vettek be. A szlnjini kaszkádok a remek viszesésekkel a Karszt bámulatos »szépségeit tűoteti fel. — Toroczkó városa, az előtérben az otuni népviseletben bemutatott lakodalmas menettel, érdekes látvány. A lő- és székváros képei közül: a Dana-korzó palota soraival, a Császár- és Lukács-fürdók, a Magy. kir. államvasutak arkádpalotája, a Műcsarnok, ujabban Plasticon és a zeneakadémia palotája fönséges pompája a főváros építészeti remekeinek. Az ezredéves kiállítás képe: A kereskedelem , pénz- *> bite\'ügyi csarnor, a kiállítási : taln temploma és házai és az erdészeti csarnok* méltó folytatása az előző füzetekben bemutatott kiállítási építkezéseknek. Ezek vasnak hivatva az érdeklődést s kiállítás iránt mir most felkölteni, mintegy vonzerőt gyakorolva minden nemzet népeire. Csak jöjjön el bozzáak a franczia, angol, olasz, német és valamennyi, a ki saját nemzetéoek nagyságára büszke és bámulja meg ezredéves fennállásunk megünneplésére létesült kiállításunk csodáit, hatalmas nemzetünk nagy életrevalóságát, az emberi fejlődésnek ezen impozáns megnyilatkozását. Kapható minden budapesti és vidéki könyvkereskedésben; megrendel-1/eló a kiadóhivatalban Budapest. Teréz-kőrut 38, félemelet (Knnosi Vilmos és
fia müintézetében.) .Az Ezeréves Magyarország és a milleoiumi kiállítás" egyes füzeteinek ira44, kr. tehát az egész, 12 füzetből álló diszmú csak 4 frt 80 krba kerül.
— Tolnai Lajos regényei szerb
«jelien. A .Képes Családi Lapokegyik szerkesztőjétől Tolnai Lajos drtól mostaniban egyre-másra fordítják regényeit, novelláit német, szerb és orosz nyelvre Közelebb Jankóvicii Döme du-naszekcsői görög kel. plébános egv költőileg meleg bangu levélben kérte Toluai Lajostól, hogy .A rongyos" cz. regényét eogedje általa szerb nyelvre átültetni, mit a jeles iró készségesen át is engedett. Tolnaitól a .Képes Családi Lapok" hasábjain egyre-másra jelennek meg regények és memoárok. Mely utóbbi közt a .Sötét világ\' czimü ugy az irói, mint a nagy olvasó közönség körében általános elismerésre taJálL A valóban kiváló írótól most a .Képes Családi Lapok\'-bao egy hézagpótló mű közlése vette kezdetét. A mű ezime: .A magyar nemzet ezeréves költészete " Ebben mint tiszta tükörben látni fog-juk milyen baladást tett igazi magyar költészetünk és kik voltak annak úttörői ezer éveo át. A .Képes Családi Lapok\' minden időben elfogadják az előfizetésre való megrendelést éi az első számtól kezdve is szívesen küldi mindenkinek. Budapest, Vadisz-ntcza 14. szám saját házában.
— A „Vasárnapi Újság\' márczius 1-sei száma 17 képpel c a kővetkező tartalommal jelent meg: Réei magyar művészek: Brocky Károly; Markó András, Minyoki Ádám (képekkel Brocky Markó és Mányoki ujabban fölfedezett festményei után) dr. Nyári Sándortól.
— .Anyám ládája;* .Ablak alatt:" .Virághullás idejében;\' .ányáip intése." Költemények Pósa Lajostól. — Regénytár: .Zndorék." Gyarmathy Zsí-gáné regénye (Neogrády Anul rajzaival.) — .Senki fia." Verne Gyula (a franczia kiadás eredeti rajzaival.) — .Nem roskadtak le nebéz keresztjük alatt, mert kölcsönösen támogatták egymást" Rajz a régi alföldi életből. — .Még valami Pongrácz István grófról.
— .Thomas Ambrus" (arczképpel.) — .A svájezi hunok" Fischer Karoly Antaltól. — .A nagypénteki társaság"
TÁRSSA.
Bucsu Soprontól *)
— Stróbel llermiu b»r*U«ü«*ek «Jáalv*. -
Talán soh\'sem veret ide éltem útja , Bucsut mondok neked szép Fegyvertár oteza, Eltávozik a kolostor tanitvinys, Isten veled pyermekkorom szép tanyája!
Átmegyek még egyszer a kis kápolnába. Imádkozni a helyemen utoljára. Azt a helyet más »eszi át már jStöre, Kern csuda, hogy fájón válok meg most t51e.
És ha mégis valamikor visszatérek Kis időre apáczáim ti közétek Egészen má* less msjd a volt tanitványtok ▲ki mindig csak jól gondol ti reátok.
Minden móló, megváltoztatnak az évek, De a szivem régi marad, elhigyjétek. Szeretetet öntöttetek közepébe. S lelkemnek ia itt marad egy részecskéje.
Isten veled ssent kolostor tán örökre ! Búra Hoh\'se virradj, hanem örömökre ! Közelednek már itt létem végórái. Ég veletek szent Orsolya apáczái.
HALÁSZ MARGIT
FeMvasék és fsMvasáuk.
Irta: JULES VALLÉS.
Mindeoütt csak hirdetményeicet látok felolvasásokról é* felolvasókról.
Ezek közül már néhányan keresztül mentek a tűzpróbán, gyakorolták ma-
*; Tizenhárom éves kori versem. H. M
; gukat a társaságokban, tanácstermekben - és padlásszobákban
Én egyszerűen csak azon egyén lelki-állapotára.vagyok kiváncsi, ki először lép a pódiumra.
Ha csütőrtököo fel kell olvasnia, va sárnap óta már nem tud aludni.
Az éjeket a bevezetésen rágódva | tölti el, ha pedig kisütötte már azt, akkor a befejezéshez ugrik. A többi aztán jön ugy is magától 1
Napközben görnyedezve dolgozik, vizsgál, keres, vonalakat huzigál. Minden negyedórában felugrik és nagy léptek-kel^áfi végig szobáját. Minden fordu lóu^i megáll a tükör előtt, hogy oratori posé-ba vágja magát és elkezdi :
.Uraim........1«
Háromszor is ismétli »Uraim" és aztán elhallgat Ha belekezd egy pbráziaba nem is végzi be. Ma már nem decla-málja el az egészet, mint tegnap. Ma este ugy öltözik fel, mint majd holnap. A főpróbát végigcsinálja a tükör előtt, mellét sanyargatva vagy különféle mosolynemeket erőltetve ajkaira. Itt a nagy nap! i Hét óra van. fél nyolezkor nyitják j fel a termet f* nyolezkor kezdődik» j Szeretné ebben a pillanatban vissza-I adni a pénzt és elmenni. — Minden i tánczo! és forog zavaros fejében; a j szerencsétlen még az első mondatra sem emlékezik már! Egy pohár rumot kínálnak aeki, melyet á lá Sombrenil | kisasszony hajt le, a lábak megerősőd-i nek, a tóiv lüktetése csendesül.
.Belép« !____
Némelykor oly egyenesen megy akár a nyil; leveti paletot-ját, leül, belekezd a beszédbe, de sakszor, azonban elveszti az egyensúlyt, — a fejét és mindenkinek tyúkszemén keresztül, — padokhoz ütődve, székeket fel-döntve, érkezék a szégyenteljes, fekete pódiumhoz, leteszi iratait, kiveszi zsebkendőjét éj trüsszent Aztán ezukrot dobál a poharába.
A közönség azt találja, hogy idejét veszti 1
Végre még egyet köszörülve torkán, kinyitja száját, mozgásba hozza nyelvét és beszél......
Minden tekintet rája szegeződik I A szédülés elfogja, gondolatai összezavarodnak, nem lát már tisztán, hadar Mpog.....
Ez némelykor borzalmas előadás ....
Hallottam egy embertől, ki tigrisre vadászott a sivatagban, oroszlánokat teritett le és a ki egy felolvasáson, kétszáz néma hallgató előtt lázba esett és vissza vonulni kényszerült, pirosan akár egy kakas vadul forgolódó szemekkel. Egy másik, utazásairól beszélget; minden jól ment egészen addig, míg egy folyó partjára nem érkeztek, .ügyebár a Gauges partján voltunk, uraim ?
.Igea a Gauges, jól van, rizzel \\ tel ve .... hogy ugy fejeizem" ki ma-gam (törülve az izaadságot bomiokárói) nem látok ebben semmi rosszat 1
Ah, az egy borzasztó pillanat!
Az ami legjobban zavarja meg a
beszélőt, az a csönd, a melyet csak hangja tölt be. -
A beszélő füle tisztán hallja, a csendes légben, mindama haszontalanságo kat és bolondságot, melyet csak egy folytában el tud mondani. A tömeg tapsoi, midőn azt a szónok legkevésbbé várja és hideg, érzéketlen marad, midőn falrengető tapsokat várt volna.
Van oly hallgató ki aluszik vagy felkel és távozik . . Meg kellene őket a székeken ölnil v
Ezen felolvasások tehetségeket mu tattok, be és ezzel nem akarok rosszat mondani; de a valódi szónoknak korántsem az az iskolája. Hiányzik itt a vita, a szóharcz.
Szükséges kell,\'hogy a szenvedélyek összeütközzenek á végből, hogy villámokat szórjanak és akkor nem mondhatná magát mindenki szónoknak. Nem ma\'omra, hanem malomkőre van szükség, malomkőre, mely érezte légyen a gyalut és kalapácsot, melynek játéka ne legyen zavarv> egy szem só vagy egy porszem áltál.
Hidegvérünket visszanyerendő csak egy pphár viz segíthet, a melyben a kis kanalat egy forgatjuk mint az .Ixion kerekét" és lehajtjuk, a tartalmat nagyokat nyeldesve. Egy nő azt mondta erről:..Ez nem szónok, ez egy ..........kacsa! ?■
; Fordította M. S.
Divat.
Lelkendezve fut a jó férj
Egy nagy skatulyával . .. S amint siet találkozik Legjobb barátjával: .Hova siets«?- — kérdi tőle
Nevetve barátja: . ,Uj kalapot viszek nőmnek,
Hogy rögtön próbálja I aerthi késem — még megerem,
Hogy más less a divat ; Akkor pedig nem lesz már jó — Vehetek mást — ujat 1
FARKASS KÁROLY.
— Koszorú. Január hó 17-én a muraszombati közkórházban egy sokat hányatott élet végezte pályafutását. A pálya, mely ilyen sötéten végződött, nem igy indult meg. Valamikor tekintélyes, közbecsülésben álló egyén volt, Zala-megyének egyik mezővároskájában; hol a hetvenes évek pártküzdelmeiben befolyásos tényező volt s nem egy kapa-czitás kereste fel akkor vendégszerető házát, kereste barátságát Volt része szerető családban, vagyonban, becsülésben. meghalt szegényen, magára hagya-tottan. S amikor fonom az emlékezés koszorúját, a mindinkább sötétülő levelek között, összehasonlítom az elhunytnak életét egy sokat hányatott gályával, a melylyel minden habok öitangul bántak és soha révbe jutni azt egészen nem engedték. Igy az élet igazsága nála csak akkor nyilvánult, a mikor már örömtelen életével leszámolt és megadá néki azt a kegyelmet, hogy az a föld fogadá örök nyugalmába a hol egykor bölcsője ringott.
XXXV. ÉVFOLYAM.
(Zichy Mihálj \'»js^raLj dr. Kiss Árontól. — .Magyarok Amerikában.*(Dznhay Sándor amerikai görög kath. magyar lelkész arczképév«l, s képekkel: A leiseringi magyar gör. kath templom; A magyar segélyegylet tagjai a templom előtt) — ,A vásártér Johannesburgban." (képpel.) — „A királyi sírboltban." Történeti raiz. Amerikai csigás sikló (képpei.) — „A legújabb sakkirály" (Pillsbury arczképével.) — Irodalom és művészet. Közintézetek éá egyletek. Sikkjáték, Káptalány, Egyveleg, stb. rendes heti rovatok. — A „Vasárnapi Újság* előfizetési ára negyedévre 2 frt, a „Politikai Újdonságok "-kai együtt 3 forint Megrendelhető i Franklin-Társulat kiadóhivatalában. (Budapest IV., ker., egyetem u. i. szám.) Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre csak 1 frt 20 kr.
H i r 9 L
— Ő felsége Svastits Benó Zalavár megye főispánjának állásáról szóló Í6-mondását elfogadta.
— Egyházi kitüntetés. Ö felsége a király Pálv János kis-gőrbői plébánost s a zals-szent-grótbi választókerület otszággyü ési képviselőjét, Aczér József gyu.ak^szii plébánost és Kauzly Dezsó veszprémi papnevelői intézeti igazgatót a veszprémi -székes káptalan tiszteletbeli kanonokjává nevezte ki..
— Néhai Málits János letenyei ügyvéd irodájának gondnokául az egerszegi kamara dr. Csempesz Kálmán letenyei ügyvédet nevezte ki.
— Nagy-Kanizsán néppárti nagygyűlés tartása april. 19-re határozatott, a kokárdák már Horváth Honor Szeot-Ferencz r. áldozópap birtokában léteznek. Mit akar a néppárt ? cziraü röpiratot széltében-hosszában osztogatják.
— A balatonparti villamvasut. & budapest-Veszprém-keszthely-csáktornyai villamos vasút kiépítése — mint ujabban, értesülünk— a megvalósulás stádiu mában van. A villamos vasút Budapesttől Keszthelyig még ez évben kiépíttetik, a jövő évben pedig Csáktornyáig s innen folyta\'ólag egészen le Fiúméig fog kiépíttetni. A villamos vasutat a villamossági részvénytársaság finanszírozza. Csak valősnljoo!
— Antisplrltlsták Nagy-Kanizsán. Homes és Fey-né az egész művelt világ előtt ismert és jónevű .antispiritisták\' a kik Cumberland leleplezésével oly nagy föltűnést kellettek, s a kik legutóbb Budapesten 51 előadást tartottak. Nagy -Kanizsára jönnek s a .Polgári Egylet", dísztermében két előadást tartanak. A. spiritisták azt állítják, hogy túlvilági szellemekkel lépnek összeköttetésbe, midőn természetfölötti jelenségeket és mu\'atványokat végeznek- Az elmúlt években Homes és Fey egész Európában és Amerikában a legnagyobb sikereket érték el mutatványaikkal, melyekkel bebizonyítják, hogy "a |spiritismus és somnambulismus épenséggel nem természetfölötti dolgok. Miután ezen érdekes, tudományos szinvooalo« álló előadások csak két estén át tartatnak, ÍBmerje meg mindenki eme csodás, itt még nem látott mutatványokat, melyek nem tévesztendők össze a közönséges bűvészi mutatványokkal, ellenkezö\'eg tanulságosak és szerfelett érdekesek. Olvasó közönségünk figyelmét felhivjuk ezen előadásokra, melyek látogatását a legmelegebben ajánlhatjuk.
— Fógymnaslumunk tanuló ifjúságának hangversenye márczius 8-án tar-tatik meg a Polgári Egylet nagy termé ben A jövedelem a milleniumi torna versenyen való résztvevős költségeinek fedezésére fordittatik. Óhajtjuk, hogy kiváló siker koronázza nemes buzgal mukat. Egyébként a meghívót egész terjedelmében közöljük: Meghívó a nagykanizsai kath tőgymnásium ifjúságának 1896. évi márczius 8-án délurán fél 4 órakor a Polgári Egylet nagytermében rendezendő hangversenvér«. Belépő jegy a földszintre 50 kr kar- \' zatra 20 kr.. Jegyek válSatók a\' h.ng-verseny eiőU a pénztárnál. A hangverseny tiszta jövedelmét a milleniumi tornaversenyen és kiállításon résztvevő szegénysoron tanulók segélyezésé, e fordítjuk E nemes czélra a -felülfizetéseket köszönettel fogadjuk és hiriapilag nyugtázzuk. Műsor: 1. Nyitány Ro\'ssini Tancréd czimü operájából. Elóadja^a főzymn. ifjúság zenekara. 2. Diadalének. Handel Fr. Makkabeus Júdás czimt oratóriumából. Énekli a fógymn. ifjU- | •ág \'egyeakara. 3 A hajótörött. Irt» ; Coppee F. Előadj, Vájd. Elemér VD oszl Un. t. Olasz népdalok, a) a nap\'
ígröl . . . b) Hová sietaz .. c) Mily boldogság ... Énekli a fógymn. ifjúság vegyeskara. 5. Magyar ábránd Ábrányi Kornéltól. Zongorán előadja
Sallér Aladár VIL oszt- Un. 6. Magyar népdalok. Énekli a főgymn. ifjúság vegyes kara. 7. Pizzicato Rittertol op. 9. Előadják Schreyer István VEI, Stein-berger Győző VIII., Hailer Jenő VII. és Morandini Bálint VII. oszt. tanulók. 8. A riporter. Monológ. Irta ifj. Chathó Asrél. Előadja 8teinberger Győző VIII. oszt. un. 9. Toborzá. Irta Amadé. Dallama Arany Jánostó. Vegyeskarra irU Harrach Jótsef. Éiekli a fógymn. ifjúság zenekarának kísérete mellett a főgymn. ifjúság vegyeskara.
— Heti biztosok e héten (márczius i 9— Hja nagykanizsai Kisdednevelő Egye-1 sülét ovodáiban Plihál Ferenczné és
Milténvi Sándorné választmányi ugok.
— Meglepetésszámba megy a felső Dunántul góczpontjában Győrött, (Ka-
I zinczy utcza 3 sz.) mojt megnyitott férfi és női divat-Ozlet berendezése és felszerelése. A czégtulajdonosok Fürst és Schlesinger, akiknek alkalmuk volt a ! dunántúli kerület közönségének Ízlését I évek során át Unulmányozni, kőzvetle-| nül Franczia- és Angolország gyárváro-• saiban tették meg bevásárlásaikat mi-I által üzletüket fő városias jelleggel ru > hízták tel. Feltalálhatja ott mindenki a | jó ízlést és a legújabb divatot és bizton merjflk álliuní, bogy ugy a berendezés, mint a felszerelés a legkényesebb igé-\' nyeket is kielégíti. Ajánljuk a czéget, ; kiknek utazója legközelebb városunkba érkezik, olvasóink szíves figyelmébe.
— Népszerű előadás. Folyó hó 1-én UrtotU meg az irod. és múv. kör második népszerű hangversenyét. A szép számmal megjelent lia\'lgatóság tap-ok kai jutalmazta a kör dalárdájának ossz-hangzatos előadását. Második pontul
| Dr. Vörös Cyrill főgymn. Unárur kísérletekkel egybekötött előadása volt kitűzve, a villamosság köréből. A kísérletező tanár ur először a villamosság alapelveit és annak rövidre foglalt történetét adta elő; fájdalom, hogy az előadást commentáló érdékes kísérletek egy része nem sikerülhetett a páratelt levegő mistt. Ezután a kör zenekara adta elő a Czigányzenét (Mohr Károlytól,) : élvezetet nyújtó harmóniával. A kitűnően eljátszott darabot a közönség hangos tetszésnyilvánítások között meguj-rázUtta. Utoljára, még a dalárda adott eló i a közönség kívánalmára tébb magyar dalt.
— A nagykanizsai Caallló vigalmi bizottsága a mult hó 29-én megtartott
\\ böjti mulatsága alkalmából a helyzet
I derültségéhez mért műizléssel mindazon fiaulok képét mútárlatként állitotu ki, akikről a közönség tudja, bogy jó gye-rekek, vagy speciáliiások az arany ifjú-Ságban. Mindenkinek figyelmét megkapta : a türelméről ismeretes Liba Dóri czin-gár alakja, amely Faubla* lovagra emlékeztet. Ebbeo a derültséget párolgó teremben szellős jelmezekben lebegtek városunk szépei, kezdetben körülállva a teremben felállított gyógytermet. hol a szenvedő emberiség Csiklandozó, Foghuzó | és Krakecz doktorok gyógykezelését vette igénybe. Discret szolgálatát Pólya orvos ajánlotta fel A nyugalmas megfigyelőket azonban csakhamar felzavarta az alvilág-síigonyzó assz&nyördögok hada, kik fülsiketítő lármával emlékeztették a fiatalságot, hogy az örök női vonz és hogy a tánczhoz hozzá kel! fogni. A fürdő-biztos erre a meztelen lábu Kneipp-fűrdő vendégeket a teremből kivezette és megkezdődött a verejtékes munka, íme azon hölgyek névsora, kik jelmezben jelentek meg: Alvilági daemouok: Dr. Schwarz Adolfné, Dr. Engl Sándorné, Kosenberg Rikárdné Dr. Rothácbiid Samuné, Dr. Gerö Józsefné, Dr. BIau Simonné (morva pesztonka). Hoffmann Józsa (harlequín). Herlinger Olga (fene-leány). Ledofszky Armínnéírózsa), Fischer Irén (tengerész gigerh), Kohn Adolfné, Lichtschein Lipótné íbarlequiook) Prager Sarolu (emanczipált nő), Hofricbter Emma (tyroli leány). Kaufmann Bálán* (czigánynfl^ Rapoch Lujza (paríorce vadász),{LÖKínger Amália (angyal). Sauer Margit (Röntgen potograpllíi). Sattler Irma (leneleáoy), Sauer Adel (vörös-bóbitás), Lengyel Kornél (j°keJ). Hendeiy Hermina (jokey) Hoch Janka és Karolin (bébék). Keufeld Lina (Éjkirálynője), Kohn Ilonka (matróz) stb. Jelen voltak még: Grüabaom N\'etlí, Rosenberg Emma, Kari Irán, Wallenstein Malvin, Kohn Katicza (Bókahegy), Samuely Olga, Káldi Irén: dr. Hausnerné fKis-Komárom). Gold-schmied Jákóné, Goldhammer Károlyoé, Kertész Józsefné, Gaettner Salamonná, Gsteltner Vilmosné, Bettlheim Sigfriedoé, Blumenschein Vilmosné, Grűnhut Hen-rikné, Reichenfeld Gyuláné, Reichenfelii Edéné, Goldstein Jakabné, Schertz. Ri-chardné. Ebenspauget Lipótné, Woiser Józsefné, Rosenberg Izreelné, Kohn Emiiné, Szabó Miksáné Práger Béláné, Rapoch GJuláné, Maschanzker Mórné. Bariba Lijosné, dr. Villányi Henrikné, Weisz Ferenczné. Káldi Mórné, Sattler Józsefné, Hoch Folöpné, N-uteld Heo-
zalai közlöny
rikné, Rothschild Zsigmondié, Lang Miksáné, S/.omtaer Náthánné, Goldmann Samuné, Breier Ignáczné. Rozenberg Pálné, Grönhuí Alfredné. Zerkoviu Al-bertné. Lengyel Ignáczné, Weisz Adolfné, Deutscb Józsefné. Sattler Mórné. Lengyel Bernátné. dr. Rauch Zsiginondné. Sauer Edéaé, Fischer Ignáczoé, Hoffmann Mórné Wallenstein Frigyeané stb. Az első négyest 72 pár tánczolta.
— Gyászhír. Vachott Sándor koszorús ksltőnk ritka jóságú s szellemdút özvegye, született ecsedi Csapó Mária unió nincs többéi Az Írónők egyik ragyogó csillaga tűnt le a ma<var. iroda lom egéről, lapnuknak rég idő óu egyik legünnepeltebb munkatársa volt. különösen Alsó-Lendvára törtéit\' költözködése idejében. Mély fájdalommal osztozunk a család keservében s benső részvéttel közöljük a gyászlapot Vachott-falvai Vachott Károly mint fin. és neje Mihony Olga, Vachott Erzsébet mint leány és férje Kovács József p. ü. igazgató, — Györffy - ltona, Kovács Ilona, Vachott Ida Olga, Marcsa, mint uno kák, Ecsedi Csapó Jozeffa, Sédy Istvánoé Csapó Hermina. Csapó Gizella mint nővérek. mélyen szomorodott szívvel jelentik forrón szeretett édes anyjuk, illetve nővérük és anyósuk özv. vachott-falvai Vachott Sándorné szül. ecsedi Csapó Máriának a halhatatlan irónö, a sokat szenvedett nő, a legszeretőbb anya és nagyanya a legjobb testvérnek, életének 67-ik évében f. évi február hó 29 én este 10 órakor végelgyengülésben, Gyu.akeszi-ben történt gyászos elhunytát. A boldogult-nak hűlt teteme f. hó 3-án du. 3 órakor fog a gyulakeszí-i sírkertben örök nyugalomra tétetni. Gyula-Keszi, 189G márczius 1-éo. Áldás és béke lengjen d drága hamvak feletti
— Eljegyzés. Frank Vilmos helybeli kereskedő jegyet váltott Rothschild Amalia urhöigygyel, Rothschild Sándor magánzó bájos leányával.
— A magyar roha érdekében a következő sorokat vesszük: .Mindinkább közeledő ezredéves ünnepélyűok, bizonyos lázas tevékenységre serkenti hazáek ifjúságát, szívvel-lélekkel bar czol a szép magyar ruha viselésén. Úrnők. urak, irodalmi, társadalmi, politikai elókelöségsk kűlömböző véleményt nyilvánítottak. S igy tudjuk azt, hogy a legtöbbje elitéii, csak kevésebb része helyeseli az ifjúság e mozgalmát Én a kisebbik táborhoz szegődve, üdvözlöm hazánk ifjúságát, mert nem találom ezt csupáu külsőségnek, büszkébb önérzettel dobog meg alatls a szív. Öltsön tehát magyar ruhát és legyen ez kiváltsága. a lapokból tudom, bogy egyes lelkes honleány mily hévvel karolta fel»*valóságos propagandát csinál a női magyar ruha viselésen. De ezt helyeselni ezért ném tudom, mert legyen ez mindenkor csak diszőllönye a magyar rónék, drága és szép, ne vonjuk azért azt a köznapiasság porába. Azonban igyekezzünk oly irányban hatni, hogy ne legyen magyar leány kelengyéje teljes e ruha nélkül, a mit minden ünnepélyességek alkalmakor évek során át viselhet. így eiérve hiszem a czélt, általánossá téve lassankint a magyar ruha viselését, de megmentve a köznapiaaságtól. . -
— Gyászhír. Következő gyászjelentéseket vettük: Özv. Ka-say Antalné szül. Prasszer Ilka a saját, ugy alulírott gyermekei és számos rokonai nevében mély fájdalommal Udatja a felejhetetlen jó férj, atya, testvér és Fokkonnak Kassay Antal nyűg. posta- és táv. főtisztnek folyó hó 3-án déli 12 órakor életének 65-ik, boldog házasságának 36 ik évében a halotti szentségek ájutos felvétele után végelgyengü és bee történt gyászos elhunytát. A drága halott földi maradványai f. hó 5 én d. u. fél három órakor fognak Vörösmarty tér 425. számú saját házában a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszereltetni és a helybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. —■ Az engesztelő szent mise áldozat falyó hó 6-án d e 10 órakor fog á helybeli szt Ferencz-rendüek plébánia templomában a Mio-denbatónak bemulattatni. Nagy-Kanizsa, 1896. évi márczius 4-én. Áldás és béke hamvai felett! Kassay Árpád, Kassay Géza, ifj. Kassay AnUl, Kassay Etel férj. Karesch Jánosné. Kassay Irma férj. Szemző Gyuláné, Kassay Paula férj. Wlasiák Ferenczné, gyermekei. Kassay Sándor, Kusay ViÖor. testvérei. Prasz-szer Gyula. Prasszer József sógorai. — Merk! Jánosné szül. Paner Anna és férje Merkl János a maguk, ngy az összes rokonság nevében fájdalommal tnlalják felejthet len jó édes anyja, illetve anyósnak. Paner Ferenczné szil. Szommer Erzsébetnek, folyó hó 4-én reggel 8 órakor életének 70 ik évében a halotti szentségek ájlato. felvétele után történt gyászos elhunytát. A drága b üott földi maradványai folyó hó 5 és d u. fél 5
1896. MÁRCZIUS 7-en.
órakor fognak Magyar utcza, 1014. szi hátban a róm. kath. hitvallás szertartása, sznrint beszentel: -tt. és a hílybeli róm-kath. sírkertben c.5k nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise áldozat folyó bó 6 án d. e. ^órakor fog a szent Ferenczrendüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemoUttatni. Nagy-Kanizsa, 1896. évi márczius 4 én. Áldás és béke porai feletti
— Közgyűlés Az izr. hitközség évi rendes közgyűlését f. hó 8-án délután 3 órakor ^tartja meg az iskola utczai ház nagyterűében. A közgyűlés tárgya :
1. Előjárósági jelentés az 1895. évről.
2. Az 1895. évi zárszámadások előterjesztése. 3. Az 1896. évi költségvetés megállapítása. 4. Nelání ■ indítványok tárgyalása. 5. Számvizsgáló bízottsági Ug választása.
— A magyar díszruha A mi díszruhánk mindig a legszebb viseletek közé tartozott. Csak ujabb időben hal-lőttünk panaszt j magyar díszruha ellen. Majd nehéznfek. majd pedig formátlannak mondták E panaszok is jogosak is Toltak, mert az utóbbi időben számtalan kontár teljesen eltorzította a szép magyar viseletet. Most azonban akadt egy-két iparos, ki megmeutette a magyar ruha dicsőségét Különös érdemeket szerzett magának ez iparág fellendítése körül a budapesti Balog és Bőbmer szabó czég. (Gizella-tér, Haas palou.) E czég belugja Balog Béla még az ország régi kastélyait is beutazu. hogy a díszruha készítésének titkát megtudja. Balog és Böhmer czég az általa készített szebbnél-szebb díszruhákat. a héten muUtta be műtermében, egy leginkább festőkből álló szakértő közönségnek. A korhű díszruhák ugy Wöonyüségük, mint szinpompájuk állal méltó feltűnést keltettek.
— Heti felügyelő e béteu (márcz. 8-—14.) a nagykanizsai önk. tűzoltó egy let őtunyáján Schável Lajos szakasz-parancsnok ur.
— Csertán Károly szeretett alispánunk márczius 5-én UrtotU a városi uj képviselő testület alakítását Nagy számban jelentek meg a testület Ugjai, a virilisták, a régi és oj képviselők oézsora fe\'olvasutván, alispán ur a városi képviselő testületet megalakultnak jelentette ki és a tisztújítást már-czíus 17-ére tűzte ki.
— Hirdetmény. Folyó évi márczius hó 3-án a város belterületén (Eisinger háztól a főgymnázium felé vezető uton) egy korai karkötő elveszett. — Felhi-vatik a megtaláló, hogy azt a rendőr-kapitányi hivaUlnál adja át, hol a tulajdonos által illő jutalomban részesit-tetik. Nagv-Kanizsán. 1896. márczius hó 3 án. A rendőrkapitányság.
— Gyászhír Városunk régi s egykor tevékeny polgára Gödörházi István meghalt. — Temeté-e mult vasárnap délután történt a polgárság nagy részvéte mellett. Béke hamvain !
— Napi biztosok e héten a népkonyhánál : Vasárnap Pollák Arminoé. Kohn liooa. hétfőn dr. Fülöp Kázmérnr, Mikoss Hedvig, kedden Ledofszky Ar-minné, Hirsch Hedvig, szerdán Tuboly Gyuláné, Nyaly Gizella, csütörtökön Blumenschein Vilmosné. Maulwurf Mai-vin, pénteken Grűnbul Alfredné, Roth scbild Amalia és szombaton Scherz Al-bertné, Wajdits Irm.v
— Adományok Nagy Valéria őr-jiáiyné 1 frtot. Kaufmann Béláné a
casínóí mulatságnál gyűjtött 2 frt 86 krt; Wusztl Lajosné egy sajtár káposztát volUk szívesek adományozni, melyekért hálás köszönetéi nyilvánítja az eln.
— Néppárti értekezlet Urtatott f. hó 5-én délután a Szarvas szálloda nagytermében, hol az esős idő daczára mintegy 500 ember gyűlt össze. Az előérte-kezlet czéljs volt a f. é. ápril 19 ére tervezett néppárti nagygyűlésre való szervezkedés, előadó volt Horváth Honor szentferenezrendi áldozár. Mégválasztották elnöknek Oroszváry Gyula ügyvédet, alelnöknek Tuboly Viktor ügyvédet és jegyzőnek az előadó áldozárt. A szervező százas bizottságot pedig, melynek névjegyzékét helybeli és vidéki polgárokból már előre összeálliutuk, felolvasták, mit az értekezlet éljenzésse! tudomásai vett és aztán szép csendben szétoszlott.
— Magyar OsztálySorajatók. A Magyar Osztály-Sorsjáték —. mely nyereményeinek sokasága és magasságával, nemkülönben annyira kedvező esélyeivel nemcsak hazáikban, de külföldön is oly népszerűséget vívott ki magának — második osztálynak húzását márczius 11—14-ig, tehát már néhány nap múlva ejtik meg a kormány felügyelete alatt és dr. Weinnans kír. kő\'.jegyző jelenlétében. A körülmény, hogy ezen sorsjáték utóbbi hízásánál kisorsolt nagyobb főnyeremények vidékiek áltat vásárolt sorsjegyekre estek, — annak közkedveltségét még inkább növelte. A már leg-
kőzelebbi szerdán kezdődő húzásnál 10,000 nyeremény \'.fog 1.648,900 sor. összértékben kisor.soilaltli.
— Tartó* gyógy siker. Fájdalmas csúznál, a derék-, testrészek és a for„ó köszvényes bánulmainál a „Moll-féle franczia borszesz és só" val való be-dörzsölés sikerrel használutik. Egy üveg ára90 kr Szétküldés naponta utánvétellel ■oll A. gvógyszerész cs. és k udvari szállító által Bécs. I Tuchlauben 9 Vidéki gyógyszertárakban és aoyagkere*. kedésekben határozottan Moll féle ké szitméoy kérendő az ő gyári jelvényé vei és aláírásával.
Felelős szerkesztő és kiadó -BÁTORFI LAJOS
lNTyllT,«s>r.*)
Hamisított Fekete selyem. ¿gessOnlr .1 I egr mintát a venni ssindékoh selyemből. a bamiiitis rúgtón kiderül: Mert aig x valódi a jól festett selyem az elétet^t,^; nyomban öuiepödörödik és -.akbauiir kialsxik, mag. után csekély barna hamut hagyván; addig a hamisított selyem Imely zsiro* axinfl szalonnái lest és könnyen törik) lassan tovább ég (mlnthngy roitsiátlai a festanyagtól telitetten totabb izzanak) éi sötétbarna bamnt hagy magi útin, mely talödi selyem módjára soha Óssxe nem pödörödik. csak meggőrbQL|Ha a .alódi selyem hamuját óssse nyomjuk, elporzik, a hamisiuánye nem. — Meoneberg ti. (cl kir. udv sxállitó) selyemgyara Zürichben, hazboz ■zállitva,póstaber- és vámmentesen Hitesen kaid liárk nek is mintákat, «kár egyes öltu nyökre való , akir éget* vegekben le.ö valódi télyemizóveteihöl S-ajczba czimzett Ír Telekre 1(1 kros-, él levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelélek pontolan elintéztetnek
UliicliiiiM forrásodat
az orvosi előkelőségek ajánlják.
CONSTANTIN-QUELLE
a gége és .égzö szervek betegségénei
EMMA-QUELLE
hasonló esetokbec ajánlatos, de gyengebb testalkatúiknak kiválóan gyermekeknek.
Gleichenbergi forrás só
a legkitűnőbbek bebizonynlt belélegzési szer a légzőszervek (torok és orr) betegségeinél. Fűrdéídeny Gleichenberoben: Májas ítél Szept. 30 lg
Hirdetések.
3222itk. 895 Érk. decz. 16-án.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstár végrehsjtatónak Tóth\' Erzse férj. Balassa Andorné pólal lakos elleni 101 frt 87 kr. tőke, ennek 1894 nov. 6-tól járó 6*/, kamatai. 9 frt vhajtás kérelmi s 6 frt 95 kr. ezuttali költségek iránti vhajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék a (letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő, a pólai 723 az. tjkben A f 1241 hrsz. a. Tólh Erzse Balassa Andorné tulajdonául tel-vett £08 frtra becsült ingatlan a pólaí község bíró házánál 1S96 évi márcz. hó | 28. napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°o-át készpénzben vagy ővadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyéff. a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságánál 1895. évi decz. hó 18 napján.
NÜNKOV1TS kir. aljbiró
3221|ik. 895. Érk. decz. 16-án.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstárnak Tóth István pólai la-kós elleni 14 frt 03 kr. tőke, ennek 1894. november 15-töl járó 6\'la kamatai. 7 frt 50 kr. végrehajtás kérelmi. 35 frt 95 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (s letenyei Jtir. járásbiró ság) területén fekvő, a pólai 49. sz. Ijkvben A I 571a brsz. ingatlan, s azon levő 32 népsorszátnu Tóth István tulajdonául felvett 231 frtra, ugyanazon tjkvbeo 1 6501a hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett váltság köteles 14 írtról és 7361b brsz. ugyancsak Tóth István tulajdonát képező váltság köte les 170 frtra becsült ingatlanok a pólai kőzségbíró házánál 1896. évi mar-czios hó 26 napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árvereseo eladatni fog
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*L át készpénzben vagy ővadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letecyén, a kir. járáabirt<ag mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi deciember bó 18-án.
NUNKOV1T8 kir. aljbiró.
XXXV ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
I 896 MÁRCZIUS 7-én

Gyomor-
aria- a * czelli
"cseppek*
nagyszerűen Iraln.-ik gyomor bajoktól, nélfcfltözhe\'.e\'íen és általánosán ismeretes házi és néj>szer.
A gyowortx-tegség tOnelei: étvágyta-lanság. \'gyomorgyengeség, bűzös lehelet-telfujtság. savanyu. lelMMfögés. hasmenés, i-^onorégés. felesleges, nyál ka*-választás, sárgaság, uodor és hányas, .yomorgörcs
• ziikülés. -
• Hathal.V* gt ogy szernek bizonyult l.-jtájásnál. :i iiM-wwfyiiieii ez a gyomortól származol!, gyomortulterhelésnél ételekkel _ italokkal, giliszták, májbajok és hámor-rioidái>ná!. ~ •
KihIiUH: bajoknál a M»rl»e*elll K;«M,orr»eppek évek ota kitO nüfcro-k bizonyultak. a mit száz meg száz i\'izonvit vány tanúsít. Egy kis >üveg ára használati utasít assal együtt 40 kr.. nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi faraktár: T*Hík JozM-f gyógyszertára KudnpipMt. Király utiva 12 sz.
A védjegyet és/aláírást tüzetesen t.-sjM-k megtekinteni"! Csak oly cseppeket lessek elfogadni, melyeknek burkolatára zokl szalag van ragasztva a készítő .ii.lírásával iC. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A Máriaczeili gyomorcseppek valodian kaphatók.
X \\ aY-KaMZSAN : Priger Béia és Bein« J.ijos gyógyszerészeknél. — BaRCSÖX Koiint Sándor gyógyszerész uraknál
frt 50 kr. ért negyedevre
megszeretheti bárki a
,MAGYAR HÍRLAP
leejobb, legérdekesebb;
nicgetlen, demokrata. pOll tlkal napilapot
és berméntesen a „WGYARHiftLAP"
[Vlltleiiiuiiii Albumát i n rrvon
KolÜ ára 2 fori lit. - 1 »ÜJ 1


Előfizetést levéljegyekben is elfogad a
„MAGYAR HÍRLAP" killíkinlllt
BBHAPEST, V. kerület, Honvéd-atcz* 4. szám (Az uj országgyűlési palota szomszédságában.)
Tűzifa eladás.
2ő(> köbméter kitűnő minőségű tűzifa cser és bükk keverve, eladó. A fa udvaromon megtekinthető. — Állomás helyben.
Lenti, 189B márcziui hó 4-én.
TÓTH SÁHDOR
plébános.
k MAGY. KIK. ÁLLAMVASUTAK
Tárosi Biiliwmiiii iltil litisitffl
„Millenium"
utazást és ellátási-vállalat
M
6YÍ
már most bocsát ki igen. mérsékelt áron
UTAZÁS/ ÉS ELLÁTÁSI JEGY FŰZETEKET
melyek ára esetleg részletekben is lefizethető. \\
Ezen fűzetek vasúti menettérti jegyet gyors- és személyvonatokra. a vállalat njonnan berendezett
ET" saját bérházaiban "W
kényelmes lakást, étkezést, ugy a kiállítás területén, mint a város minden pontján levő elsőrendű vendéglőkben és kávéházakban (a melyek névsorát a közönség megnyugtatására márczius elején szintén közzétesszük), kiállítási-. Ői-bud&vári belépőjegyeket stb. biztosítsanak.
Felvilágosításokkal és tervezettel szolgálnak a vasúti állomás-fónökök, a vidéki menetjegy-irodák, a vidéki képviselőségek, az összes községi és körjegyző urak, a .Hazai\' általános biztosító r.-t. ügynökségei, valamint
A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
városi menetjegy-irodája
BUDAPESTEK, HURGÁ Rí A - SZÁLLÓ.
Bejelentéseket helyben elfogad:
Bankegyesület r.-t.
000000OC0000C0Q00000Q0003000 Oooooooooaooooooooooooc
MOLL SEIDLITZ POR
Vsak akkor valódiak. ha mindegyik dobos Moll védjegyét és
aiairasát tünteti fel ^ A Moll A -fé:« Seldlitz-porok tartós gyózyhatáta a legmakacsabb gytaor- és al-testbantalmak. gyo norgftrc« gyomocbé*, rogzfttt székrekedés, tnájbántalom. vér-loluiás. aranyér és a legWrtlftnbőiöbb sói betegségek ellen, e jele* haziszernek ér-tizedek óta mindig nagvobb elterjedést sz?rze:t. — Ara egy lepecsételt eredeti do bezaak I frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
ÍMOLUFELE FRANCIÁI
Csak akkor valódi. h* M0I\'J\' v V^«*?* j?."^ í! *
——_____»A. Moll* feliratú «n<>zattal vau zárva A Moll-fele fraa-
czla borszesz és só nevezetesen mint fájdalaMesillapité bedörzsolesi azer köszvény, csuz és a meebülés egyé > következméayeioíf-leginmeretesebb népszer. — Egy óac-zott eredati üveg ára 90 krajezár___
""Moll SalicyJ szájvize.
(Föalk atréaze\' ÍCxolyaaraá sziluc.) A auodt-una: i aaiitMKtitaanat kalüuösro íonto* birmelr knrii gyermekek, miut felnőttek »amire; mert e ixajriz i fojak lo.abbi épségét bizloaúja a ez».aerimiod óraiéi- lojíajal ellen. - Ejy Mail A veJ)^r»»el ellatett ¡»ej ara : 60 trajonr.
(691) Főszétküldé»-. ^^
Moll A. gyógyszerész,,Jet és kir. udvari szállít« Hétrf: y., Tuctilauben H. sz. Vidéki >i|i»<uiik aapaata p.aaataa.at arllltt teljMltlatalk
A raktárakban Üssék határozott-in MOLL A. aláírásával
által.
=9
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld_Adolf SS Fia.
□oooooooo3obooo~oro30oooóooljoopflpr?r\'ptfrőpp\'?na
OCOOOOOOQOCOOOOOOOOOOOOOOOOO
„MARGIT"!
CS
\\ GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS
Vcgyelernezve a huoapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevés szabad, de gazdag, féhg kötő!: szénaavtartalma kiváló hatásnnak bizonyult, különösen tOdöbántalmaknál, a hol 3f szabad szfnsav csekélyebb jelenléle megóvja-a beteget a káros, sőt veszedelmes izgaiiától, ellenben\' a félig kölött s/énsav gazuSgsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon krváló előnyét is, hogy a hol szabad -szénsavtartalom-ban erősebb ásványvizek, mint a seltersi, gleicberbergi, tüdöbajokban, különögen tüdövérxé-seknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás me.lett folyton használtatik. ,r
A «Qdöbeiegek klímatite gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Gftrbersdorfban a Margit-viz otthonossá vált — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr Navra,til. da Poór, dr. Kétly. dr. Barbás; Bécsben : dr. Bamberger, \'4r. Doscbek, stb/a legjobb eredménynél aixahnazzák a !íSg*ö-, emésztő- és hugyaxerV^k általános burutos bántalmainá» r
_ Mint ivó viz
. praaervativ gyógyszernek bizbnyult a ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos főraktár
ügysziatén iapliató minden gyógyszertárban, tnsxerkereskedésbea ~ vendéglőkben.
ea. N k. sxerb k. adv. ásttnyvls-ssSIIU^oAl. Budapest.
o«c «0 -a
Ml\'
i. OS
o. <o
I •
S-S
f-i f " J* ~ r=
Sin s ~ 2 ■ - 1 ■? s «:
c — ^ ^ ^
s j «5 1 ^ ® I
w "p -
S - =
■isii
ííí
\'Síi

* 2 o -2
" — - S
s ® a " m ■
— i. T* — a £ ™
.-2 1 s-sfl
e"2 Sí
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
f
OO
^ c i: ■
Jtj< J< 3
u. r e _- i M ■? -é «
i«B j. is? a~ =
1 - J* ö.J=> Sí
~ u
=f o
-l-l
- s-s.-s\'-u qs —
«(Só
ÍJgSarö«? 1: I— ¡^^ 2
*á .•s,s,fVJ\'slS
í ¿"oI=?
\'S ^ ® — ~ i ■ ¡5« sSő g i« m
= ? S 5Í SÍ

COOOOOOOOGOOOOOOOOC oooooooooooooooooooooooooo oooo
XXXV. ÉVFOLYAM.
I
ZALAI KÖZLÖNY

1896 MÁRCZIUS 7 én
300000000000(X)0()0000000000()0<
A munkácsi uradalom gyógyvizei *
elsőrendű orvosi szaktekintélyét által a legjobban ajánltatnak y és pedig:
a SZOLYVAI
forrás lösrár a gjmhjú ipáiéin
bólyagbajoknál, vesekő -■él, httgybomoknál. a \\v w. „■„..,. ¡égutak:burutos hintál- \\ f két mnek
______/I _
Megjelenti
FROM MER A. HERRMAH UTÓDA
-----o ^^irornalcedéséneK
mainál, sárgaaáffnál a elzairoaodás ellen stb.
védjegye.
a POLENAI
forrás kdszvénynél, a bugyuták hurutos báníal-mainál, Diabetesnél torok, gége és hörgOk horntjainil, gyomor és bélbajoknál, Chlorosis Atonía stb.
A „LÜHI ERZSÉBET" forrás
medve védjegygyei rendkívüli kellemes izo és üditő savanyúvíz. A légzö szervek idült baratos bánulmainál, túlságos gyomorsav képződésnél
V., TtUrör-utoaa a.
naffyHerealseaéBéneK
--------Fióküzlet:
Andrasaj-ut X.
FW , * bijdapest ♦

idült gyomorhurutnál, étvágytalanságnál, fertőző járványos betegségeknél. mint diaeteti
védjegje. cos ivó víz. -
Megrendelhető:

S * MunKácson
Í NAGY-KANIZSÁN" kaphaíó: Fesselhofer József jj(
és Roseafeld Adolf uraknál -
Schicht
\'féle SZIN- . SZAPPAN
ható*4gilag bejegyzett
védjoey
igen jól szárított k itünően ti s z t i t, legtakarékosabb a h a s z n á 1 a t b a n
Tisztaságáért éa ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szin-szappanok között. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a legtöbb detail-nzletben. Képtiaelöje Bu-lapesi részire : DE-GELI.ÍB KARÓI.V. Akademn utrsi 9.

*
,Q
Készlet.
Mindenféle nemes csemetéből mintegy \\ • „ »Ivó szemzésből ( „ í .. vxdonczból
> mintegy 17,006,»CO
iték W As 1—2 -3 éves. gaxdag gyökerű, életerős nemes csemsték árai : t ei őssége szerint 20 krtól 40 kfig.
100 drb 40 kro* csemete 1 vagy 100 fajban -38 frt. ]
darab
darabjí
Nagybani \\ árak: I
•TO
soo
10U0 ,
woo .
« . « .
100 100 10C 100
3« ,
34 .
S2 .
¡08 aafcéat.
, „ * f*\'01\' \'e«»«CT»bb reaze «z.ktekintéWank Baraeikl lété birnevea tel.pérfl lett be,*.>re«»r, miért la a»k b.teleaefc Éten felal a kiadandó csemeték homokban nereketek . éppen .am «.da, gyökerzettel birn.k nemek. bao., bizto. loea.-záanak ed.eittera.ia.etn.ir e,rt..aé,e«k, bo.,.n életnek él még ezen felal ige? ol-
<3 §
% % %
<3 %
I %
I
I
Q &
f^aíódi egészségi és családi kávé, mely Kathreiner gyártási utódja által a kertig veit valódi kávé izét nyeri. Eltekintve egyéb előnyeitől, már ez okból különbözik ezf-n maláta-kávé minden más hasóuló gyárfc mánytóL " ^
A Kathreiner-féle kávé a legízletesebb, legegészségesebb és legolcsóbb pótkávé. Természetes tiszta gyártmány egész szemekben, miért is felette előnyösen használható, as örölt s ez okból a vevő közönség által nem ellenőrizhet«, pótkávéval szemben, melyek hatósági "izs gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák. ^
Eleinte csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner kávét a valódi kávéhoz, fi igy az egészségre megbecsülhetetlen hatása mellett minden háztartásban jelentéken}- megtakarítást eszközölhetünk.
A Kathreiner-féle kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyul. Sőt magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle kávé a legjobb erősitö szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egyszersmind a legízletesebb ital.
Lelkiismeretes gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége érdekében perczig se habozzon Kathreiner-féle Kneipp-maláta-kávét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben, melyekkel ma is csalják a közönséget, a vételnél vigyázni kell a fehér eredeti csomagokon látható névre: ■■■*■/.<■■ W . • ... ■■:
Kathreiner!

Vigyázzanak!
Saját érd ékükben na engedjék magukat rábeszélni! t valódi „Kathreinert" sohasem szabad más csomaglásban, vagy nyitott árúként eladni.
id

MAGYAR OSZTflLY-SORSJftTEK.
3500? pénznyeremény 1932000 korona Osrorlckbeii,
Legn-gyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben
EGY MILI. I O
korona.
A II.""osztály húzása \\
1896 márcz. II - M ig. \\i
IL OSZTÁLYÚ VÉTEL-SORS JEGYEK ÁRAI:
Nyeremény korona korona 1 4 100000— 100000
1 egésx 1 fél
40.— 20.—\'
1 tized 1 huszad
4- 2.- #rt
1 60000 - 60000
1 >> 40000— 40000.
1 „ 30000 — 30000
1 i» 20000— 20000
1 „ 15000— 15000
1 ÍOOOO — 10000
2 8000 — 16000
s- 4000— 52000
10 2000 — 20000 /
13 1000 — 13000
100 400- 40000
860 200 — 172000
9000 120—1080000
íoooo iimMjiuuia. ibísoOü
II. és III. OSZTÁLYÚ TELJKS SORSJIÍOYEK ÁRAI: \\ 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad 60— 36— 6- 3.— frt
i Ezen eredeti árakon kivfil II. osz-i tályu sorsjegyek megrendelésénél 1 ajánlott levél portója és nyeremény-jegyzék dija fejében 25 kr., teljes sorsjegyek megrendelésénél pedig ajánlási dg és 2 nyeremény-jegyzékért 40- kr. küldendő be.
A III. osztály húzása 1896 május 12—28-ig
Nyeremény korona korona 1 jutalbmdij 600000 — 60000U ^ i 1 á 4OOO0O— 400t>cW [• 1 „ 300000— 300unn ¡Ül 1 „ 200000 - 200001 1 „ 100000— ÍOOOOO 40000— 8000Ü 20(100 — 40000 10000 - 50000 8000— 80000 600U.— 204000 2000- 200000 1000- 200000 200— 530000 150-3300000
C 2 t>,
if a i 2 •
10 "
Ib 34
100 „
200 „
2650 „
22000 „
25007 IJffM. et tf¡ jiUltS 6284000
Sorsjegyek^ ajánl és szétkíld az összegnek postautalványon való előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel
ISIITlsS SMOLY, Bodapest, Szervita-tér 3,
Sargönyczím: LOTTOHEHTZE BUDAPEST. __
Nyomatott Ifj. WajdiU József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA. 1896. márcziöS 14-én.
11-llE
sÉLzn>
FAöf it\'ll ti ár: E«eai e»re . . . 6 fr. — kr. Fél erre . . . . ! frt 50 kr. Xetieoérre . . . 1 frt 25 kr ttjew uáM 10 kr.
hibdeTÉSEK
6 hasaboa petitsorbac 7. m»«xi«"..r minden wrabbi lorert 5 kr.
SVI LTTEKBES petit Boronként 10 krért tétetnek fel. Itmcaun U.etók minden efjé.
lurdeietm 30 kr. tiaetendö
XXXV. évfolyam.
A lap szellemi ét anyagi részét illet« minden közlemény Bátorfl Lajos sxerkesxtő-kiadó nevére czimzetten Nagy-KaaUsär* bérmentve intéz endők
Bérmentetlen levelek nem fogad -útnak el.
Kéziratok vissza neu küldetnek
A nagykanizsai , .Ipar-Testület", ,apagy-kanizaai Déizaiai Takarékpénztári .önsegélyző szövetkezet*,a .Sotoritakarépénztár részvény-társaság", a .nagy-kanizsai- és galarobokiönkéaíes töroltó-egylcf, a .nagy-kanizsai kisdedne/eló egyesület\' a .nagy-kanizsai tanitói járáskőr«, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet"\' n kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete«, a .katonai hadatíyán egylet« a ..soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Magyar Szánt Korina Országainak Békeegyesülete.
Béke a bíbora hamvaira! "
1895 deczember 14-én alakult meg hazáuk számos kitűnőségének, úgyszintén fő- és székvárosunk legelőkelőbb társadalmi köreinek jelenlétében — a békemozgalom lelkes apostolának Suttner Berta bárónőnekés dr Jókai Mór elnökünknek téré-keny részvéte mellett — a Magyar Sz. £ 0. Békeegyesülete.
Ezen nj egyesület ezélja, karöltve a már huzamosabb idő óta fennálló több százra menő békeegyesülettel — azért küzdeni, hogy az egyes államok közt létező vagy jövőben felmerülő nézet- vagy érdekkülönbségek ne az embertelen, győzőre és legyőzőttre nézve egyaránt veszélyes és a szerencse esélyeitől függő bábon? utján egyenlittessenek ki, hanem koránknak fejlett műveltségéhez méltóan, az államok képviselőiből alakult nemzetközi ítélő bíróságok utján.
Ámde ezen ideális, nemes ezél csak akkor valósitható meg ha mindoyá-jan, rang és pártkülönbség. vallás és nemzetiség, kor és nemre való tekintet nélkül, azon meggyőződésünknek adunk kifejezést, hegy egyedül a béke az, mely a művelt világ: jólétét és felvirágozását biztosítja.
Meggyőződését ki-ki leginkább az \'álul érvényesítheti, ha a „Magyar Békeegyesület\' tagjainak sorába lép és ;ezen Egyesület eszméinek mind szélesebb körben híveket szerez. Meií, noha ezen eszme megvalósítása és terjesztése a Magyar Békeegyesület feladata, a megvalósításhoz a tagok anyagi támogatása is szükséges.
A rendes tagsági dij egy évre legalább egy forint ; felülfizetéseket köszönettel fogadunk és a hírlapok utján nyugtázunk. Alapító tagok egyszer
8 mindenkorra legalább 50 frtot ajánlanak feL Tagsági jelentkezések az Egyesület titkárához wgy jegyzőjéhez (I. alább) intézendők, kik egyéb felvilágosítással is szívesen szolgálnak. Tagdijak a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankhoz (V., Dorottya u\'.cza 1.) vagy annak fővárosi fiókjaihoz küldendők.
A magyar szent korona országainak békeegyesülete.
Jókai Mór beszédéből, melyet a „Magyar Sz. K. 0. Békeegyesülete" 1S9T) deczember 14-íki alakuló közgyűlésén mondott: \\
.A békeszövetségnek feladata a társadalmi téren, a politikai hatáskörön tul terjeszteni a békeszeretet tanait: minden osztály, minden felekezet és minden népajk igénybevételével ; feladata: közvéleményt teremteni a békeszeretet számára. A közvélemény erős hatalom; de a hatalom csak akkor szokott nyilvánulni, a midőn küzdelmet indít meg; mi meg akarjuk kísérteni, hegy hátha olyankor is hatalom a közvélemény, -midőn küzdelmeket kell lecsillapítani.
A belső háborgások és a külső háborúk circujus vitiosnsából csak egy kijárás van: ha a közvélemény tömörül a béke eszméje körül, s ha azok, a kik a békét szeretik, bírnak a harezosok bátorságával, hogy ideáljukat megvédelmezzék, s azért szólni, tenni, áldozni s ha kell, szenvedni is merjenek. E megszenvedésnek legelső stádiuma az, hogy minket, kik a népek, közötti állandó békében hiszünk ■ ennek eszközeit, ntjait keressük, kinevetnek és utópiák után futóknak neveznek. Mintha az volna a történelem logikája, hogy előbb jól meg kell a nemzeteknek egymást verni, csak azntán köthetnek békét; nem pedig az, hogy kössék meg a békét
felmertló vitás kérdések fölött, mielőtt vértengert ontottak volna! ~ A békeszivetség propagandája nem rontja meg a nemzet harczi erejét. A békejobbsak csak akkor van értéke, ha azt egy erős kar nyújtja A békeszeretet, a humanizmus nem áll ellentétben a haza és az uralkodó iránti áldozatkész hűséggel. A hazaszeretet és az emberszeretet törvényei legyenek a mí alapiörvényeink. Akkor hisiem és reméllem, hogy azt a feladatot, melyet mi magunk elé kitüztünk: a külső és a belső béke fentartását, állandósítását, ha mi nem. egy nálunknál boldogabb és hi-vatottabb nemzedék el fogja érni !\'
Az elnökségi és választmányi tagok névsora:
Elnök: Jókai Mór.
Alelnökök : Josipovich Géza, Horváth Gyula, Vámbéry Ármin.
Dísztag : Suttner Berta báróné.
Pénztárnok: Naagebaner László
Számvizsgálók: Ormódy Vilmos, Vas F. E.
Titkár: Kemény Ferencz (VI. Lovag-utcza 18.)
Jegyző: Kende Lajos (Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank: V. Dorottya utcza 6.)
Választmányi tagok: Abafi Aigner Lajos, báró Bánffy Dezsóné, dr. Berzeviczy Albert, Bessenyei Fe-rencz, gróf Csáky Albínné, gróf Csáky Albin, ifj. hatvani Dentsch József, Földváry Emilia, Gelléri Mór, Hegedűs Sándorné, Hegedűs Sándor, Hevesi Ödön, Hieronymi Károly, Hubay-Ciebrián Jenóué. Katscher Lipót, Krausz-Wahrmann Renée, Lánczy Leo, dr. Lichtenberg Kornél, Majerszky Béla, dr. Medveczky Frigyes, dr. Mezey Mór, Ormódy Vilmosné, Pázmáody Dénes, dr. Rathfeld Samu, dr Szalágyi
Aurél, Szász Károly. Türr István, Veszter Imre, Walkó Lajos, Wohl Janka; ííteby Antal.--------—
A mílloniumí ünnepségek
B. Bánffy Dezső miniszterelnök a napokban terjeaztette az országos mllleni-nmi rendező-bizottság elé a hivatalos ünnepségek tervezetét.
A milleniumi ünnepségek részletes tervezete a kővetkező:
Május l-éo ő Felsége Budapestre érkezik.
Május 2 án ő Felsége a kereskedelmi miniszter felkérésére személyesen megnyitja az országos kiállítást. (Kíséretében lesznek a királyi család 29 tagja, valamint a külföldi államok diplomáciái képviselői.) Ugyané nap estéjén a kir. operaházban tbeatre parée lesz, a kir. család, a diplomácia tagjainak s az ország őméltóságának jelenlétében.
Májas 3-án a koronázási templomban ünnepélyes bálaadó istenitisztelet lesz. melyen* a királyné is jelen leend. (A királyi család nő-tagjai a így természetesen a többi hölgyek Is kivétel nélkül diszmagyarban jelennek meg.)
Május 5-én vagy 6-án a királyi palotában udvari fogadáai estély leend, melyen a királyné is jelen lesz.
Május 10-én az ország összes templomaiban istenitisztelet tsrtatik, a mire nézve a vallás és közoktatási miniszter már meg is kereste a felekezetek főhatóságait.
Május hó 15-ig az ország összes törvényhatóságai ünnepély« díszközgyűléseket tartanak.
Mtijus 18 án az uralkodó család jelenlétében tbeatre parée lesz a nemzeti színházban.
JoDins bó 5 én a korona és koronázási jelvények ünnepélyesen kivétetnek s a Mátyás-templomban jnn. 8 án kőz* szemlére kitétetnek.
Jnnius 6-án ő Felsége a királyi család tagjaival együtt részt veend az nj királyi palota alapkő-letétele ünnepélyén.
Junins 7-én fogadja ő Felsége az összes törvényhatóságik főispánjainak s Budapest székesfővárosnak tisztelgését
Junins bó 8 án lesz az országgyűlés hódolatának bemoútása a király előtt.
(A díszmenet a Mátyás-templomból f«l-vevén a koronát is, levonni az uj országházba, melynek kupolatermében a képviselők éi főrendek együttes gyilést tartanak. A terem szűk karzatán levő mintegy negyven helyet a diplomáczia tagjai foglalják el; a főberczegnők számára fülkékben páholyok rendeztetnek be, 17 fóberczeg mint a főrendiház tagja, résztveend az ülésben.
A rövid ülés után a menet a koronával együtt felvonul a királyi várba s ott az országgyűlés hódolatát a király előtt, a két ház egyikének elnöke fogja tolmácsolni.
Jnlius & én lesz a pusztaszeri, 19-én a munkácsi, aug. 2-án a pannonhalmi, 16-án a brassói bonalapitási emlék felavatása. Aug. 20-án a budavári Szt. István szobor alapkövének ünnepélves letétele, 23-án a kir. kúria épületének, 30-án a oyítraí zobor-hegyi emléknek felavatása.
Szept. I—5-ke közt ünnepélyesen megnyitják a 400 millenáris népiskolát. 6-áolesza kassai dómnak. 13. ő Felsége jelenlétében a pozsonyi Mária Terézia-szobornak, 20-án zimonyi a emlékszobornak felavatása 2T-én ő Felsége s külföldi uralkodók jelenlétében a Vaskapu megnyitása.
Okt. 4-én lesz ő felsége jelenlétében a megnyitása a vámbáctéri hidnak, a mely .Ferencs József hid" nevet nyer 11-én az ipirmüvészeti muzeum megnyitása, 18-án pedig a hetedik — dévényi — ezredévi emlékszobor felavatása. 31-én az országos kiállítás beresz-tése, este a kir. operaházban éi a nemzeti színházban díszelőadásokkal.
Tudnivalók
— Hirdetmény. A berni nemzetközi postairoda által kiadott .Dictionaire des bureaux de poste\' czimfi internátioná-lis postahelységnévtárhoz megjelent az I. és II. pótf&zet is, melyeket a budapesti országos posta- és távírda gazdá-szati hivatal mindazokuak, kik a szóban forgó könyvet eddig tóle megszerezték, ingyen és portómentesen fogja megküldeni. Ezen mű különösen az exportáló czégékre nézve nagyfontosságú, midőn tehát arra érdekelt körök figyelmét ismételten fölhívjuk, megjegyezzük,
T A R C 2 A-
A marczius 15-iki nép. 1848
Ez bát a nép, melyről megvetve mondták. Hogy nincs benőve fejelágya még ? Ho<t jarssa.ag nélkül nem bir Tnegalloi, Hogy lelke nincsen, szive sincs «lég? Ez-e a nemzet, melyről azt mondátok, Hogy nincsen rajta más, .csak Isten-átok ?
Nem, nem I ti még e népet nem láttátok ! Avagy ha agy, megkáromlátok azt. Melyet, miként ezt, hona szent szerelme És a szabadság szelleme gynlaszt. Oh azt bátran magára hagyhatjátok ! Az nélkülözni fogja járókátok*
Járóka, avagy járom : egyaránt nyűg. Mert mind a kettő egyaránt igáz, Eme* a népet gyermekké törpiti. Amaz embert is baroQuiá aláz ! Gyermekkel, bábbal játaz«tok ; igátok Barmaitoknak számára tartsátok
Jogot e népnek, mert mint férfi vivott,\' Kezébe fegyvert, fejére babért, Mert lelkesült, mert küzdött:éi mert fcyőaött S ha kelle, készen vala ontani vért; Szabadság és jog annak hősi bére Ki férfi karral áll föl védelmére
A legmagasb a sajtó.óriása
Övé — és így övé a diadal, A nép neveben zengjen bát az ének, A nép nevét hirdesse most a dal 1 Egy ezredig névtelen volt ezen nép : A történet könyvébe e napon lép.
Eddig kóoyüve!, s vérrel irta tettét, A törléseinek nagy könyvébe Azért mosódtak el lapján betűi, Átért nem volt még e népnek neve. Két szó elég lesz most örök nevére: Sajtóscabadaig lett küzdelmi bére.
Az ftrnagy titka
— Fürdői \'visszaemtékesés. —
Tizenöt év óta járom e csodás szép stájer fürdő árnyas utait. Azt mondták orvosaim, hogy mellbeteg vagyok, — én jobban ismertem bajomat, mint ők: szivem sajgott; it}t éj vérzett.... egyetlenemért.
Jó, ha. menni kell épenséggel, megyek; -r a kedves, tiszta, üde levegő bizonyára., balzsamot is csepegtet a sebzett szívre. j
Nem beszéltem éveken át senkivel, — csat jöttem—mentem, — olvastam, elmélkedve -szemléltem a fürdő alakjait.
Sok szépet, angyalit \'lát tam; de figyelmemet mindjárt első évben leköté egy nyugalmazott őrnagy és három lánya.
.Alfréd Kitzelsteio ans Meran* díszelgett a névjegyen.
A három lány igazán mythoszi alak volt, csodás szépség, bálványa a fürdőközönségnek.
Az apa erőteljes, vállas\' férfialak, öltözékére kitűnő gondot fordított; szakála, bajüsza figyelmes kéz működésére vallott \' Tetőtől tálpig katonai gentleman.
Bocsánat hölgyeim, hogy első sorban vele és «etn igézőn bájló lányaival foglalkozom ; nekem őt kel! első sorban bemutatnom. ^
Rend szerént a játékasztalnál találtam tarokkozni; legfőbb szenvedélye és őröm® volt a 2 l-es és a Pagat ultimo elfogása. Örömében megdördült hatalmas
bariton hangja, mintha csak a csatában volna.
És rendesen neki gibiczeltem azért, mert katonaiétére elég jó beszélte a mi édes-kedves magyar nyelvünket, sőt elégszer tréfálódznti, adomázgatott is a katonai élet köréből.
E czimen kezdődött ismeretségünk, majd rá szoros bai^tságuuk; alig lehettünk el egymás nélkül a kártya-asztalnál.
Napról-napra fesztelenebb lőn köztünk az érintkezés.
Az Ő gyémántjairól, leányairőljritkán beszélt, valami nyomta az én*$egem keblét. Ennek oká« véletlenül akadtam évek multával.
189 . . év julins havában tárt karokkal áll elém az én megöregedett őrnagyom; öleljük, csókoljuk egymást és csak ngy sebtiben meg is h: rögtön, hogy este 8 órára elvár lakására vacsorára. Köszönettel fogadtam.
Mint mindenben, ngy iU is pontos voltam.
Szolga várt őrnagyom ajtajánál s megfosztva az előszobában felöltőmtől, sétapál czáatól, ajtót nyitott, hol •** fojthattam el a felindulás kitörését; előttem állott a három Gráczia, az nagy leányai szíves lekötelező mosoly-lyal, kezet" nyújtva a régi ismerősnek.
Szebbek voltak most, mint évekkel azelőtt, — az az aranyos menyecskepir, a boldogság sugárzott le arczukról.
Elbűvölten, némán néztem pár másod-perczig magam elé, mig belétaláltam magamat az uj helyzetbe.
Csakhamar megindult a fesztelen bizalom és társalgás körünkben, — mindhárman már férjnél voltak.
őrnagyom anyagi viszonyairól tudtam, hogy nem vaiami fényesek; e mellett előkelő háztartás ? Honnan és miből ? voltak önkéntelen felvetett kérdések elmémben.
Mindez egy mythoszi kép volt előttem; azt hittem, hogy csak álmodom.
De meggyőzött a valóról három kedélyes ur berohanása.
Kitzelstein őrnagy és háziúr mutatott bq. engem védtelenül szeretett vőinek, névszerént báró Krummensegg Adalbert, gróf Staunkircben Engelbert és lovag ▲ufenthal Mihály uraknak.
Az nj c8aládtagck csakhamar körülöttem sorakoztak, megindult a vidám, majdnem ősi magyaros társalgás.
Ez alatt majd az egyik, majd a másik vő hivta ki őrnagy barátomat a szomszéd terembe s én csak elsápadt arezot, lekonyult orrcí és általános levertséget tapasztaltam a három vő arczán, mikor visszajöttek, »í a mi ez alatt oda künt társalogtunk élénken, — megbeszéltük a világ összes elismert regény- és zeneműkóit, költőit, megszidtuk alaposan Stambulov gyilkosait, agy értelmi szerzőit
De nekem igen is feltűnt a három vő savanyuvá vált arcza; mi lehet az oka e hirtelen átváltozásnak? Találgattam magamban, de bár vőmuraimék az udvariasság \' köpenyébe rejtőzve is elárulták azt hogy valami bántja őket, nem szóltak semmit
Jött a pompás vacsora; szikrázott ott az öreg arczáró 1, szeméből a jókedv, a humor, — lányai igazi angyalok lettek; csak a vigadni kész férjek homlokán suhant át egy-egy mély barázda
A villa árnyas utaira indultunk ki vacsora végeztével sétára. Nem néztem én a ködfátyolba burkolódzó hegyéket e mig a három nő férjestül odább bolyongott, hogy őket ne zavarjam, kedves barátomat, az őrnagyot vettem kísérőmül.
Nagyokat-nagyokat szippantott, én hallgattam. Majd vett hatalmas lélek-zetet, sóhajtozott ...
Mindez feltűnt nekem; valami súgta, hogy itt valami titok lappang.
Jó ám ilyenkor tartani a közmondással : .Hallgatni arany, beszélni ezüst."
Nem csalódtam a közmondás igazságában, — emberem vallani kezdett
Kedves Barátom I — szólt az őrnagy — látja ott előttünk azt a három kedves házaspárt ? Lássa ez az éo müvem 1 Ha tíz csatában én vagyok győző, nem becsülöm annyira, mint hogy leányaimat ily előkelő házassághoz juttattam.
Vőim persze ^nem oly gazdagok ám, mint az önök magyar mágnásai; ne de hát a széleskörű ismeretség, befolyásos egyének pártfogása itt már maga egy vagyon.
Apropos vagyon. Igen is ám, vagyon! Nekem nyugdijamon kivül egy kopekem sincs és hozzá három szép leány! Lehetett volna biz pénzem, vagyonom unos-uotig, akárcsak másnak, de halálomig még lehet is; — a lehetőség, a valószínűség soha sincs kizárva. Sötét felhő-
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
hogy minden megrendelő a könyvnek bekötéssel együtt 6. frtot tevő ára fejében egyszersmind a pótfüzeteket is külön dij nélkül portómentesen meg fogja kapni. Sopron, 1896. évi február havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A romániai kir. hadügyminisztérium a hadsereg részére mindennemű fölszerelési tárgy szállításának biztositására különböző lejáratú határidővel árlejtést hirdet. Erről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel van szereucsénk értesíteni, hogy a vonatkozó hirdetmény a budapesti magyar\' kereskedelmi rruzeum igazgatóságánál megtekinthető. Sopron, 1896. évi már-czius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hlrdeiménj. Dr. Czentner József ,A gabona elevátorok ismer\'etése" czim alatt szakmunkát adott ki, melyet, szakirodalmunkban hézagpótló levén, az érdekelt köröknek ezennel figyelmébe ajánlunk. Sopron, 1896. évi márczius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara. A
S i r e t.
Mnrczins 15-ét a
magyal^ sza-
badság. testvériség és egyenlőség szü letésének dicső napját & nagykanizsai irodalmi és művészeti kör következő szép, s hazafias programmal ünnepli meg: 1896. márczius lő-liT,. vasárnap a Polgári Egylet nagytermében ünnepélyt rendez, melyre a tisztelt közönséget meghívja a kör elnöksége. Az ünnepély este pont 7 és fél órakor kezdődik. Jegyek árai: Páholy 7 frt. Számozott földszinti ülőhely az első két sorban 1 frt 50 kr., a többi sorban 1 frt. Karzati ülőhely 1 frt. Földszinti áUóhely 50 kr. A kör tagjai igazolványaik fel-mntatása mellett a jegyek előre váltásánál 20*|. engedményben részesülnek. Jegyek előre válthatók Belus Lsjos ur gyógyszertáréban. Engedmények már az esti pénztárnál nem lesznek elszámolhatók. Az irodalmi és művészeti kör a helybeli fógymnasium épületét, melyben egykor Deák Ferencz tanult, emléktáblával óhajtja megjelölni. Az ünnepi hangverseny tiszta jövedelmét ezen kegyeletes czél megvalósítására fordítjuk. A felülfizetéseket köszönettel log&djuk s hirlapilag fogjtik nyugtázni. Műsor. 1. Hymnus Erkel Ferencztól. Énekli az irodalmi és művészeti kör vegyes-kara. Harmoniumon kíséri Pollák Miksa ur.
2. Titus. Nyitány Mozarttól. Előadja az irodalmi és művészeti kör zenekara.
3. Eötvös báró csókja. (Emlék) Irt*, és felolvassa Sümegi Kálmán ur. 4. Foháaz. Huber Károlytól. Előadja az irodalmi és művészeti kör férfi-dalkara. 5. Hegedű-kettős a .Kunok" czimü .operából. Huber Károlytól. Előadják: Qelsei Gutmann Anna és Hofrichter Emma úrhölgyek. 6. .Szentelt hantok" Mosonyi-tól. Énekli az irodalmi és művészeti kör vegyes-kara. A vegyes-kar közreműködő tagjhi Blumenschein Vilmosáé, dr. Engel Sáudorné, Engländer Ottóné, Kaster Miksáné, Ledofszky ^rmmné, Poredus Antalné, Rosenberg Richárdné,
ként tornyosult agyamra a gondolat, mi lesz szegényekből holtom után?
Szemébe néztem száz és száz halálnak és mentem előre a csaiában, de mikor ez a bántó gondolat meglepett, akkor
* igazán remegtem, szivem összefacsarodott. Valamit tennem kell értök, valamit meg keli kísérelnem, hogy biztosítva lássam gyermekeimet.
Tépelődéseim közepette sétáimban meghűltem, tüdőgyulladás döntött az ágyba. Szegény jó leányaim ápoltak — gondoztak éjjel-nappal; hiába takarták, láttam éh szemeikben a könnyeket.. .
Betegségem súlyosbodva, tettre határoztam magamat. Elhivattam a közjegyzőt és két régi katonapajtásomatj-mely kettőről igen jól tudtam, hogy a mi titok a szájokon ki nem jő, kitör az még a könyökükön is. m
Hogy végrendelkezni akarok, azt nagyon is indokoltnak találták. Elkezdtem tehát végakaratomar.
.Három lányom van, köztük a testvéri szeretetet fent akarom tartani, de mert Melánie lányom a legfiatalabb, őt szerethettem legrövidebb ideig, neki szeretnék 40,000 frtot, Jolánnak és Margitnak pedig fejenkint 30,000 frtot^ óhajtanék hagyni .. .
Ámult-námu t a közjegyző, szájtátva állottak Unuim vájjon hol vehettem én ezt a tengernyi péuzt; engem pedig hirtelen ájulás lépett meg g igy a végrendelet abba maradt Leányaim a szomszéd szobában levén, nem tudtak ebből semmit. — haod maradjanak ők teljesen ártatlanok. Én kihevertem a bajt, felépültein.
Dr. Rothschild Samuné, Rothschild Sa-muné. Szabó Miksáné úrnők, Farkas Vilma, Fischer Irén, Hofriechter Emma, Irmler Juliska, Kohn Ilonka, Krippel Kamilla, Ledofszky Miczi, Pikéthy Ilona, Práger Ilona, Práger Sarolta, Szalay Erzsike, Szalay Irma úrhölgyek. Benedek József, Erdőssy Bálint. Farkas Jenő, Farkas Mihály, Feigelatock Adolf. Fischer Jenő, Fiscbl Lajos, Irmler József, Kaufmann Izsó, Kovács Károly, Krizsán Miklós, Ledofszky Ernő, Lend-vai Samu Mágics Ferencz, Major Gyula, Mersits Ede Milhofer Ödön, Műnz Ödön, Dr. Ollop Mór. Ollop Imre, Poredus Antal, Dr Pollák Ernő, R-bák Pál, Róth Miksa, Szalay Lajos, Schiffei Kálmán, Schüssler Albert, ifj. 8inger Samu, Sárecz József, Dr. Stolczer Henrik, Vidos József urak. Karnagy: Csolosz Jenő ur. A zenekar közreműködő tagjai : Hofrichter Emma úrhölgy, Esztergályos Ágoston. Hava3 Hugó, Lenk Adolf. L»nkei Zsigmond, Major Gyula Pollák Miksa, Sauermann Mihály. Scbűszler Albert, Singer Kálmán, ünger Ullmann Elek, Weiszmayer Márk urak. Karnagy \\ Sterneck Zsigmond ur. Mint halljuk, utána táncz következik.
— Az izr. nőegylet körfcból. Blau Pálné 25 év óta viseli az izr. jótékony nőegylet alelnöki tisztjét. Ez alkalomból a nőegylet választmánya egy rendkívül diszes feliratot intéz az érdemdús úrnőhöz ós testületileg üdvözli alelnökét, aki az egylet érdekében negyedévszázados áldásos munkásságot fejtett ki.
— .Wlassics induló" czimen Kőnig és Zipser budapesti zenekereskedésében egy uj zenedarab jelenik meg e hó végén nagykanizsai születésű Hirschl Hu*ó fiatal és széptehetségü /ie nesz érzőtől. Cultus-miniszter ur ő excellentiája elfogadta a dedicatiót és engedélyt adott a zenemű kiadására.
— Gyászhír. Szörcsöky Ádám hor-vátszentmiklósi nyűg. körjegyző, szabad-ságharczi honvéd százados élete 72-ik évében meghalL Temetése mult vasárnap dé\'ucán történt. — Balaton Magyaródon pedig Szita Boldizsár ottani érdemes kántortanító hunyt el élete 63-ik évében. Márczius 4-én volt a temetése kegyeletes részvéttel, melyen a vidéki papságot Méhes Kálmán kiskomáromi plébános és káplánja képviselték.
— Antlsplrltiszta előadás. Homes Fey ur és neje, valamint Davenport kisasszony f. hó 7 én és 8 án antispi-ritiszta előadást rendeztek a Polgári Egylet nagytermében kevés közönség jelenlétében. Homes ur maga azért nevezi előadásait antispiritisztikusnak, mert médiumot igénybe nem vesz. Miután Homes ur bennünket neje kitűnő szaglásérzékérői meggyőzött, Davenport kisasz-szony egy befüggönyözött ^ spanyol fal mögé rejtőzött, a honnan megkötözött kezei daczára egy véka krumplit, 3 csengetyüt, két skatuiya-fö löt dobott ki a dobogóra és szomszédjának kabátját is levetette. Az úrhölgy még kitűnő em-lékezötehetséggei is rendelkezik és a háromtagú társaságban az egyedüli magyar, idegen hangzású neve daczára kifogástalan magyarsággal beszélt a közönséghez. Homesné végül a gondolatolvasásból meglepő sikerrel vizsgázott.

Inegkezdém szokott sétáimat, miközben találkoztam a közjegyzővel, kinek kérdésére csak azt válaszoltam, hogy most már jobban vagyok, a végrendelet készítésére még ráérünk.
A végrendeletre meghívott tanubará-taim legelőször is rohantak az ismerő sőkhöz, a hol bizalmas titok czimén megsúgták a nagy eseményt, hogy én 100,000 frt ura vagyok s arról akartam rendel-kezBÍ leányaim javára — halálom esetére.
Lett erre sugás-bugás, a titok any-nyira megmaradt bizalmas titoknak, hogy másnap már Meran minden szalonjában az én százezer forintom volt a beszéd tárgya.
Persze lén hallgattam a legbölcsebben.
Pár hét múlva egyik látogató a másiknak adta az ajtó kilincsét, — a színházban valóságos ostrom alá vették páholyunkat. Csakhamar jöttek a kérők.
Minden czélom az volt. hogy leányaimat férjhez adhassam; nem jó véka alá rejtegetni őket, — kosarat a kérők nem kaptak, de vittek haza csinos feleséget — hozományt nem is kérve — szép örökség reményében.
Egészen szépen rendbe jöttünk, — lefőztem ezt a csúnya anyagias világot 1 — Tessék megtanulni: A jó, nemes, müveit lelkű, gondos, házias, hűséges feleség a világ legdrágább hozbmánya
No lássa kedves Barátom! Az én három derék vöm, ma állitott be hozzám egyenkint és íjéhány ezer forintot kértek a feleség ieeodő örökségéből.
Én nagyot néztem és kérdém mindegyiktől miféle örökségről beszéltek gyerekek ?
Az előadás nagyon vontatott és kevéssé változatos volt.
— Czlrkveniese tenger, fürdőből irja Torma Antal, hogy most ott működik zenekarával együtt s kedvező fogadtatásban részeaü\'nek. Velenczébtm voltak e\'őbb, de az olaszoknak nincs kedvök mulatni az ah ikai zavargások miatt és igy Fiumébe hajóztak, s Abbáziában Stefánia trót.örőkösné előtt 3-szor játszottak. Fiumében pedig 2 magyar bált rendeztek kitűnő sikerrel, ő fensége a .Repülj fecském* darabot is eljátszatta, s nagyon tetszett „neki. Zenészeink sikeres működése feleit örvendünk.
— Rendeletet bocsátott - ki Dr. Wlasaics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterünk, hogy micden iakola megünn^pálje a milieniumot és pedig május 9 én. Mint halljuk a nagykanizsai kaifa. fögymnááium két napon át fogja megtartani.
— Nagy-Kanizsa-. Táros tisznjitó közgyűlése márczius 17-én, kedden tarta-tik meg Csertán Károly alispán ur elnöklete alatt. Polgármesternek Babochay György negyed ízben is felkéretett, a reformpárt pedig Vécsey Zsigmond fő-\' kapitányt léptette fel.
— Veszprémben a magyar viselet terjesztésére egyesület alakult Vtkár Lajos városi főjegyző indítványára Elnök Pongrácz Dániel vármegyei árvaszéki ülnök, alelnökök C.er József és Kaszás Ferencz taná&k A végrehajtó bizottságban 48 tag van beválasztva.
— Heti felügyelő e héten (márcz.
15 —21.) a nagykanizsai 3nk. tűzoltó ! egyiet őrtanyájan Schávél János szertárnok ur.
— Héti biztosok e héten (márcz.
16 — 21 a nagykaniz^i Kisdednevelő Egyesület ovodáíban Fiíchl Pálné Scherz
: Albertné választmányi tagok.
— Déli vonat. Mint értesülünk, a j déli vasút azon felül, hogy f. é. május
hó 1 tői fogva a budapest —prágerhofi ■ vonalon az eddigi éjjeli gyorsvonaton J kivül még egy másik, nappal közlekedő j gyorsvonatot fog életbe léptetni; a | kanizsa—bécsújhelyi vonalon is, hol j eddig gyorsvonatok nem közelekedick, — I ilyent május hó l-től fogva forgalomba fog helyezni. — Ezen gyorsvonat által, ! mely megfelelően tovább közlekedik Barcs és Bécsig, a menet ideje Zágrábtól Zákány—Kanizsa—Bécsig 9 órára száll alá. — A déli vasút továbbá, mint szintén hallottuk, magyar vonalai ré szére 60 uj folyoeós személykocsit és tibb gyorsvonatu mozdonyt rendelt meg, mely mindannyi május hó l-ig szállíttatni fog.
; — Közfgfeüles A nagykanizsai izr. jótékony nőegylet 1896. márczius hó 13-én délután S órakor cr hitközség tanácstermében taríja évi7 rendes közgyűlését Tárgysor: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári évi jelentés. 3. A pénztár-forgalmi és vagyonkimutatás előterjesztés« és a számvizsgáló bizottság jelentése. 4. Az alapszabályok szerint az alelnök és pénztárnok, 7 sorrendben kilépő választmányi tag és pedig : Blumenschein Vilmosáé, Rapoch Gyuláné, Rosenberg Israelné, Rothschild Albertné. dr. Roth-, schild Samuné, dr. Schreyer Lajosué és
No arról a 100,000 forintról, a melyről a végrendelet tétéiéné! volt szó — felelék ők.
Hja vagy ugy ! Szegény fiaim olyan nincs, nem is volt; én csak nyugdijamból éldegélek lányaimmal. Biztatám őket, üljenek le, hallgassanak me^. Elmondottam nekik azt az ismert ademát. mikor a Bachkorszak lőfináncza faggatta a vendéglőben tányéroz&s közben a szedő czigányprimást hogy keresnek e évente 600 frtot?
A prímás alázatos pofával felelte: „Igen is keresink Nagyságos Uram!"
Vérszemet kap a fináncz, gondolván,\'* majd jól megadóztatja a mórékat a kérdé tovább: .Talán csak 1000, vagy 1200 forintot is kerestek ?■
— Igaxsá van Nagyságos Urnák, mi bizony keresink — válaszolt a jó orrú primás — csák hogy nem tálálunk."
Lássátok fiaim — mondám vőimnek — ha ti a mende-mondára halgattatok s elfeledtétek, hogy nem mind arany a mi fénylik: az a ti bajotok. Elvesztettetek a csatát
Lássátok és igazat mondtam a közjegyzőnek én -a tanuknak: vájjon melyik apa az, ki ne szeretne, ne óhajtana gyermekeinek ezreket és epreket hagyni ? Főkép ha az a bizonyos százezer forint meg lett volna kezeimen, máskép fejestem vQlaa ki magamat.
Persze erre megnyúlt vőuraim orra, de hát magokat nevetségessé tenni nea akarják, hallgatnak és majd becsülettel dolgoznak fáradoznak — szerettetve a legjobb feleség álul és alapitva boldog, munkás házikört.
Strém Vilmosné, továbbá 2 kisorsolt választmányi tag üév?>^ Lőwy Adolfné és dr. Scbwarz Adolfné -dvett mások vagy ezek újbóli, végül Scherz M. L-né elhunyt választmányi tag helye\'"\' egy uj választmányi tagnak megválasztása 3 évre. 5 Három tagú számvizsgáló bizottság megválasztása. 6. Netáni indítványok.
— Közgyűlés. Az izr. hitköz ég e őljárósága f. hó 8 án tartotta meg évi rendes közgyűlését saját helyiségei-\'\' ben geisei Gutmann Vilmos kir. tanácsos ur elnöklete alatt A közgyűlésre mintegy hetven bit községi tag jeient meg. Az évi jelentésből, melyet Bartha Lajos titkár olvasott fel. a következő érdekes adatokat veaszük: Az országos izraelita kőz alap létesítéséhez va>ó hozzájáruláshoz a hiticözség tagjai buzdil tatnak. A polgári házasság életbeléptetése felekezeti szempontból szükségessé tette, hogy szegény, gazdag egyaránt igénybe vehesse az egyház malaszt jár, azért az eaketési dijak tetemesen leszáilittattak és a kihirdetés ezután díjtalanul történik. A mtlleniumra a hitközség néhány értékes serleget állit ki. A felekezeti tanintéze teket 667 tanuló látogatja. A jótékonyság gyakorlását a kőzoég hagyományos kegyelettel gyakorolta a lefolyt évben is. Segélyekre 9792 frt utalványoztatok, 328 tanulónak pedig 7664 frt tandijat engedtek el. A népesedési mozgalom dr. Neumann Ede főrabbi kimutatása szerint a következő: Házasság köttetett |32, hu született 55, leány 41 összesen 96. A hitközségnek jelenleg 495 helybeli és 98 vidéki tagja vau. A község bevételei közül fölemlítjük, hogy felekezeti adóból beíolyt 11479 frt, tandijakból 16299 frt, jótékony adományokból 1700 frt Az iskpla kiadásai 22188 frt, az alkalmazottak fizetése 9149 frtot tesznek ki. A szép jelentést tetszéssel fogadták és a lefolyt év számvizsgálóit újból megválasztották
— Rószvétlei vettük a következő gyászjelentést: Mészáros Atnália, férjezett Nagy Istvánné, valamint férje Nagy István és kiskora gyermekei. István és József; Mészáros Júlia, férjezett Clement Józsefné és férje Ciement József, vala-miut kiskorú gyermekei: Irma és Júlia; Mészáros Irma, férjezett Ketter Károlyné és férje Ketter Károly, valamint kiskorú gyermekei: Aranka és Tibor, ugy cz összes rokonság nevében is mélyen megtört szivvel jelentik felejthetlen édes atyjuk, illetve apósuk, nagyatyjuk és rokonuk Mészáros Alajos urnák hosz-szas szenvedés után folyó hó 8-án, éj— jeli 2 órakor, élete 55-ik évében történt gyászos elhunytát A boldogu\'t hült tetemei folyó hó 10 én délután 4 órakor fognak a gyászházban (Csömöri -ut 10 ik szám) a római katholikus egyház szertása szerint beszenteltetni és a kerepesi uti temetőben levő esa-ládi sírboltban örök nyugalomra tétetni Az engesztelő szent mí>eáldozat pedig folyó hó U én reggeli 9 órakor fog az Erzsébetvárosi plebániatemp ómban a Mindenhatónak bemutattatni. Budapest, 1896. márczius 9. Áldás és béke poraira !
— Halálozás. Blum József, a becsehelyi uradalom tulajdonosa és bécsi háztulajdonos f. hó S-án Bécsben 47 éves korában .elhunyt. Blum József fia-
Mjndezt az én derek lürdőorvosom beszéltei el patienseinek, hogy őket a terhes és nem tanácsolható beszélgetéstől visizatartsa.
Hallgaiói körében volt egy vidéki be-ceg. úgynevezett élczlapszerkesztő is, kinek felette megtetszett ez a sikerült őrnagyi maneuver.
A szerkesztőt a sorvadás lepte meg, rohamosan fogyott és pusztult otthon.
Két nővére volt szegény sorsban ; eszébe jutott az őrnagy titka.
Megcsinálja ő is még azt a tréfát 1 Hivatja a közjegyzőt és jól kiszemelt tanukat s rendelkezik százhúszezer forintról, mit épen amerikai nagybátyjától örökölt — nővéreinek hatvan-hatvan-ezer forintot hagyott
No most már a Záli, meg a Rebeka csak férjhez mehet.
A szerkesztő meghalt, a tanuk utján már eleve tudta mindenki a rengeteg örökséget.
Egy napon beállit a hivatal embere a hárhoz, kezében a 120 000 ezer forintos örökség után kiszabott 6000 frt iíleték-ről szóló fizetési meghagyással.
No hiszen lett erre sju.dozás, sirás, lótás futáj, könyörgés keresztül kasnl a vármegyén — föl a miniszterig az illeték elengedése végett mert hiszen amerikai nagybácsinak hire hamva nincs, a százhúszezer forint is bizonyára Panamánál van eltemetve.
Hogy sikerült a férjheznemadás min* denki tudhatja.
TÖRÖK ERNÖ.
tal korában a nagykanizsai társas élet tevékeny tagja volt Utolsó éveiben azonban teljesen visszavonulva csak a gazdaságnak élt. Jeleutékeny vagyonát nővérei öröklik, mert Blum József agg legény volt.
— Márczius 15. A helybeli felső kereskedelmi iskola önképzőköre a szabadság ünnepét a nap méltóságához illő ének- és zeneprogrammal flnnep\'í meg Az ifjúság énekkara előadja a .Szózatot és a Hymnust" Blankenberg Imre, Krauaz Zsigmond ás Krausz Oszkár tanú ók alkalmi költeményeket szavalnak. Az ünnepély délelőtt 10 órakor kezdődik
— A novai 1000 frtos péazes\'.evél tartalmának eltüntetője kézrekerült a baki postamesternő személyében, kit is a cendörök Z.la Egerszegre kisértek s az ottani kir. ügyészségiek adták át.
— Oraiágos nagyvásár lesz márczius 30-án -Nagy-Kanizsán, mely busvétheti országos vásárnak neveztetik.
— Alapítvány. Geisei Gutmann Vilmos kir. tanácsos, a kö>agyek lelkes előmozdítója, ösztönözve Wlassics Gyula közoktatasftgyi miniszter kolozsvári beszéde által. dr. Pachiuger Alajos főgym-nasiumi igazgató kezéhez 1000 forintos alapítványt tett le, melynek évi kamatai a helybeli gymnasium legérdemesebb tanulójának a tantestület ítélete alapján évről-évre kiadandók. Dr. Pachinger a nemeslelkű adakozónak, aki már több ízben adta tanújelét a tanügy iránti érdeklődésének, ezen adományért a .Zala" utján nyilvános köszönetet mondott.
— Napi biztosok a népkonyhánál e héten : vasárnap Bachrach Gyuláné, Hoch Janka, hétfőn Németh Iguáczné. Mantuano Janka, kedden Lőwy Adolfné, Maulwurf Malvin, szerdán dr. Hauser Jánosné, Mikos Melama, csütörtökön dr. Rothschild Samuné, Práger Sarolta pénteken dr. Scbwarz Adolfné, Boron kay Franczi8ka és szombaton Rosenberg Israelné Weisz Karolin. A népkonyha márczius 21 ón bezáratik.
— Adományok a népkonyhánál: nagykanizsai takarékpénztár 50 frtot, Maulwurf Ödön Saíonikiból 10 frtot, dr. Fülöp Kázmérné 1 kosár kelkáposztát adományozott melyekért hálás köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— A diákhangverseny tiszta jövedelme 240 forint 68 krajczár. Felülfi zettek: dr. Pachinger Alajos, Péller Pál apát kanonok Mnr8 Keresztúr, Délzalai -takarékpénztár és Hirschl Ede 5—5 forintot, Babóchay György, Scherz Richárd Unger-UUmann Elek, Belus Lajos és Weiser József 4 50—4 50 frt, dr. Rátz Kálmán, özv. Zadubánszky La-josné, N. N., dr. Schwarz Albert (Csáktornya) és Fesselhoffer József 2 — 2 frtot. Zerkovitz Albert dr. Rothschild Jakab, dr. Rothschild Samu, Halpben Mór és dr. P.ihál Victor 1-50—1 50 krt. Stefanovies. Saller, Graff István, dr. Kertész 8amu. (Bécs) Tripimmer Gyula, dr. Tripammer Rezső, Talabér. Kálmán, Simon Gábor, Kalcok Leo, Esztergályos Ágoston, Rebák Pál, Járvás Mihály, Zelenák Antal, Locke József. Mair József, özv. Simon Jánosné, Fibchei Fülöpné, dr. Hauser Já-no«, Ejury Lajo^né, Zerkowitz Lajos, Sümegi Kálmán, N. N , Papp Miklós, Simonides István. Bak.-%ay József, dr. Vörös Cyrill, Vittkó József és Venczel Rezső 1—1 forintot, özv. Pfiancser Gá-borné 60 krajczárt, Verbovecz József, Musset Richárd Blaukenberg V.-né, Steinitzné, N. N., Steinbergerné, Kágyi Gyula Lillik Agostonné, dr. Blau, Wagner, Kindl Ferenczué, Kiss Józsefné, Gross József, Etléayi János, Tóth István, Hoffmaun Mór, Sterneck Zsigmond, Vécsey Zsigmond. Klein Illés és Frey-ler Adolf 50 -50 krt Schless Antal 30 kr. összesen 98 frt 90 krt
— Főgymmásinmunk lelkes ifjúságának jólékonyczélu hangversenye mult vasárnap élénk érdeklődés mellett zsúfolt teremben tartatott meg. Kiváló siker koronázta működésűket. A dal- és zenekarnak iamételuiök kellett tetazetös előadásaikat, köztetszést aratott a solo-zeueelőadás is, nemkülönben a szavalat és a riporteurmonolog. Elismerés illeti Schüssler kr. tanár és Venczel világi tanár urak szakértelmes tanításaikat, a siker aratása legkivált az ö érdemök. Végül dr. Pachingér igazgató ur szép beszéde jótékonyan hatott mind , a v közönség, mind az ifjúságra nézve, midőn a nagyközönség részvétét a lelkesülő ifjúság méltó emlékezetébe hi\'ás szavakkal s poétikus érzelemmel ajánlotta.
— Zatavármegye rendkívüli bizottsági közgyűlése marcziu? 10-én tartatott meg Csertán Károly alispán ur elnöklete alatt amelyen a milleniumi bandérium összeállítása volt a főtárgy, ennek eszközlésével gr. Batthyány József és Hertelendy Ferencz elnöklése alatt egy bizottság lett megbizva. május u-én tartandó rendes közgyűlésre je-
XXIT. fcVFOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY
leotésök beadandó lésxen. Olvastatott a főispánt állásától felmentő királyi kézirat s egjéb belügyminiszteri leirat, ez érdemb«n Haadek Ágoston zalavári apát felszólalása atán a megyei mono-graphia Ugye tárRyalUtott. é« egy millenáris emlékirat szerkesztése kalároz-tatott el.
— A tolvajokra rossz idők járnak. A századvég a mai napig-nagy vívmányokat képes felmutatni. Ezek a viv mányok természetesen valamennyien az emberiség javát, boldogulását czílozzák s igy mindegyiket, mindenk; örömmel üdvözli- Az emberiség egyik része azoo-bab, mely nem becsületesekből áll s mint ilyenek részint mint kasszabetörők keresik me* mindennapi kenyerüket, bizony a közeledő millenáris kiállitás alkalmából nem nagy örömmel vesznek tudomást arról, hogy az általánosan ismert Becber és Hildesheim bécsi kaszagyáros czég egy olyan páncxé\'.kasszát ta\'.ált fel, mely a maga nemében páratlan és a kassza betörők réme lett Az országosan ismert Bacbruch A., ürünstein Henrik ¿sBreitner testvérek ékszerészek siettek is ettóla czégtöl iljen pácczélszek-rényeket beszerezni, hogy a millenáris ki-aliitásra Rzánt drágaságokat melyek milliókat képviselnek, megőrzés végett ezekbe a pánczélszekrényekbe helyezzék el. Ezeket a páncélszekrényeket a béc*i techno ógiai és ipar-muzeum is kipró-bálta és a lehető legtökéletesebbnek Laláita. így tehát a millenáris kiállitá son nemcsak a kiállított drágaságok, de maguk a páncélszekrények is látványosságot képeznek. Ilyen körülmények között tehát egy cseppet te találjak kü-lőoösoek, ha az ország nagyobb takarékpénztárai és intézetei ennél a czégnél tették meg megrendeléseiket, hogy értékeik biztonságban legyének. Ezek a kitQnő pá iczélkasszák megrendelhetők: Bécsben R^cber éi Hildesheim, Budapesten: Váradj Gyula (Teréz-körut 38), Temesváron: Tedeschi János fiai é< Aradon . Polgár J. czégnél.
— Kerti kedvelőknek Mühle Vilmos temesvári magkereakedő által az idén kiadott nagy, felette gazdag, kép-taitalmu és érdekes rózsa-, U- és nö-
- vényjegyzékben feltűnően nagyszámú újdonságokat találunk kertek és a mezőga?da-tágra nézve, nagy fontossággal biróha?z r.os és takarmánynövényeket és a kertészetre különösen sok főzelék, dinnye és , virágujdoQságokat, melyek kiváló diszei lesznek az ilietó kerteknek, a miért is a 110 nagy quart oldalas diszes árjegyzéknek ingyenes hozatalát melegen ajánljuk, mely átolvasva sokak részére számtalan hasznosat taitalmaz a menynyiben abban sok tenyésztési utasítás és közelebbi leirás is foglaltatik ; Ugyanott jelenik meg a .Rózsa Újság" j is mely az 0«ztrák-.Mazyar birodaloji ban a maga nemében az egyedüli szaklap. bő tartalommal és felette művészi kivitelű szines mümeKékletekkel — rózsák az eredeti után festve — melyet mii.den magyar róz.-abarátnak a legme-egebben ajánlunk. Az árjegyzék egy»•-nesen Temesvárról kérendő, mely azonnal megküldetik.
fegyesek.
— Bistoi gyógy hatáa. Mindazok
kik ro$M emészt és va«y székrekedés kövel-kettében telfuvódáiban, szorulásban, főfájásban étványhiányban vagy eeyéb hajokban szenvednek, a valódi „Moll féle seidlltz porok" használata aital biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétlei Eoll A. gyógyszerész es. és k. udv. szállítótól Bét», 1. Tuchlauban 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A kéazit -ménv kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
—- Testegyenészetl miiintézet Keleti J. czég. Budapest, IV. Koronaher-czeg-ulcza 17. az eddigelé sérvkötók és betegápolási eszközök készítésére létező gyárán kívül egy nagyszabású a modern technikának teljesen megfelelő mü-nelyt nyitott, Budapest, IV Rostély-Utcza, (Károly laktaaya 15.) melyben orvossebészeti aezéláruk, testegyenészeti készülékek, Hessing rendszert elismert möderékfüzök, nyújtó- és járógépek, műlábak és Hu kezek, valamiot minden e szakmába vágó aczéláruk villanygépek kötőszerek stb. készittettnek. — Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van. felkéretnek, szíveskedjenek [Mti czégtől költségelőirányzatot vagy \'epei árjegyzéket kérai. Vagyontalanoknak minden lehető e szakba vágó készülékek havi részletekben adatnak. Is-mételadóknak kedvezmégy. Gzleti elv: Szigora pontoa kiszolgálás, leciutánvo-sabb árak.
Ki nyert ?
Huzáa márczias 7 én. Bécs : 1 75 6 72 4
ixry-llt^r.*)
Faalard selymet 60 krtél 3 irt 35 kri| méterenként — japáni, i-hinai »tb a legqjsbb mintázattal és színekben, a. m. fekete, fehér és uines Heaneberf stiy<»et t5 krtól (4 frt 15 krajuárif neterenkéot — sikfia, csikós, koeakázott, mintázott damasztot stb. mint egy «40 különböző minőségben és 2000 exin és mintázatta! stb. a megrendelt ára péstafeér »s vaaaeatssaa a házhoz sxállitva, minCakax posUfordal tárai küld: Henneberg ti. (ca. és kir. udv. szállító) aeljemgyá a ZBrlckibee. Svájczba xczim-I zett levelekre lo kros és leveldzőlapokra | á kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt m?grendelé«ek pontosan elintéztetnek.
Gliitliilwíir firrwrtit
az orvosi előkelőségek sjáalják.
COMSTAMTIH.QUELLE
s gége és iágző szervek betegségéaél.
EMMA-QUELLE
hasonló esetekben ajánlatos, de gyeogébb tesulkatuaknak kiválóan gyermekeknek.
Gleichenbergi forrás só
a legkitűnőbbek bebizonyult be lélegzési szer a légzőszervek (torok és orr) betegségeinél. Firdíideay Gieiekeabs\'gbes: lt)ii Kii Szept 30-H
Á Szolyva-Polenai és Luhi Erzsébet-források
» i
uradalmi igazgatóságának Munkácson.
Örömmel kijelentem, miszerint hosszadalmas gyomorbajom, melyv évek óta gyötört, a medve védjegyű Luhi Erzsébet ásványvíz rendes használata által végképpen megszűnt A viz jótékony gyógy-hatása rendkívüli; a gyomor nyálkát feloldotta, égető fájdalma és nyomása megszűnt és emésztési képessége teljesen helyreállt, ennélfogva a kitűnő .Luhi Erzsébet* gyógyvizet minden gyomorbeteg embertársaimnak meggyőződésből ajánlom.
Kiváló tisztelettel
Bauer Szidónia
óvoda tanítónő, Budape<\'en, II ker. Török-u. 24.
Elsőrtngu biztosító intézet
flaiT-Kaoizu es lömyete részére
szorgalmas és előkelő
SZKKZŐ KÖZEGET
keres jutalék, esetleg fii fizetéssel. Ajánlatok .G, 1000.\' Budapest főposta restante íutézendók.
•) E rovat alatt ktalottckirt nem vállal fa -lelönéfft a Batrk.
relmi. 7 frt 16 kr. kielégítés véhajtás kérelmi költség. — Szalmay Lajos ügyvéd zalaegerszegi lakosnak 100 trt tőke, ennek 1890 márcziua 4-től járó 8*1, kamatai 9« frt 20 kr. eddigi per és végrehajtási költség, végre Remete Géza ügyvéd nkamzaai lakóénak 112 frt 20 kr. töke, ensek 1893 évi augusztus 9-t6l járó 6\', kamatai. 88 frt 55 kr. eddigi per és végrehajtási költségekből álló követelésének »hajtása caéljából a fentnevezeit kir. törvényszék tertleté-bet tartozó a az orosztooyi 572. sz. tjkvben L 60. in 436. hraz. a. félvett ingatlanoknak Németh Józsefet illető • 876 írtra becsült \\ ad része 1896 éri márezias hő 18 napján d. a. 11 órakor Orosztony község házánál Gyórffy János, Dr. Tuboly Gyula, Sebeslény Lajos Szalma Józaef és Remete Géza felperest ügyvéd vagy helyetlese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10", át készpénzben vagy óvadékképes pap.rban a kiküldött kezéhez leteani.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi dcczember hó 20 napján.
GÓZONY, kir. tszéki elbíró.
Elsőrangú műtrágyagyár
a megye területére teljesen megbízható
képviselőt
kere*, ki a megye gazdakfizörségé-nél állandó összeköttetést tart fenn. Részletes ajánlatok továbbítás végett Goldberger A. V. hirdetési irodájába Budapest, Váczi-utcza 9 küldendők (189. sz jelige alatt)
Mari ne
ARAHT-REMOMTOIR
gazdagon gravírozva, tartósságáért jótállás. Hölgyeknek vagy uraknak 3 födeles 9 frt, ezüst arany karimával. **% ^ számmal •negpecsételt 6 frt, 6nom horgonyszerkezettel 9 frt, fém remontoir 5 frt 50 kr.
Világit! Weck-r
L minőségű másodperceket mutatóva1 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 napi felhúzás űtőszerkezettel 5 frt 25 krért küld
2 évi jótállás mellett EU6. KARECKÉR éragyára,
Bregen», 216. ker. Toralberg. Gazdagon i Iustrált árjegyzék ingyen és bérmentve. Nem tetsző ki fog cseréltetni, esetleg az ár visszafizettetni.
1896 MÁRCZIU5 14-én
Gazdák figyelmébe.
Vetni való fehér zab, hectoliterenkint 48 kilogramm súlya, kapható mig a készlet tart
Lázár Ignácz Sándornál Keszthelyen.
eustein\'yülöpji
hashajtó labdacsai
ra
tiagyszcrfieii itatnak jyomer bajoknál. nélkflWzse\'e\'len ét »rtolánown itmtrtin \\ liázi és népszer.
1 gyomortiHegs*^ tünetei: étvágytalanság gywnorjyengeiég. b0z6s lehel»t, fetfajtúa, sava«r« tetböflögé». hasmeoéi. gyomor黫, felesleges, nváJkakiválasztás, sárjaiáj. nádor is hányás, gyomorgörcs szükülél.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult leflájásnál, a menynyiben ez a g)omortól származott, gyomort\'ultertelésnél ételekkel italokkal, giliszták, nájba^ok w hlmor-
EuiLtett bajoknál a .Wárlaexelll gy omoreseppek evek oU kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanusiL Egy kis Oveg ára használati utasilassal együtt 40 kr., nagy Dvee ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Tírík József gyógyszertára Budapest, Király ulcza" Iá sz. .
A védjegyei és aláírást tüzetesen lessék megtekinteni! Csak olv cseppeket lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a készít 0 [ aláírásával iC. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát haouyitom*.
A ■áHaeaUl gyomarauppsk vsdodian |
MEUSTEiN-fe e ERZSÉBET labdaesak
, E pilulák hasoujó készitményekaél minden tekintetben feljebb becsüíendők : mentek mindéi ártal jmax anyagtól, az altesti szervek bajainal lerjobb !er«dméoynyel haa^náitatván, gyengéden hashajtók, líértisztitók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
szeltszoruiaa
a legtöbb betegségek forrása ellen Czakrozott külsejük végett még gyermekek is szivesen veszik.
igr Egy lő pilnlat tartalmazó doboz 1« kr, egy tekercs, mely % dobozt, tehát 120 pllalát tartalmaz csak 1 forint o é.
Ay/g f Utánzásoktól különösen óva V/ v . itodjunk Kénünk határozottan Nenstein Erzsébet-pllulát. Valódi csak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyűnkkel piros-fekete nyomta-Utásban „bzent Lipót* és „N\'eusteln Fülöp gyógyszerész* aláírással van el-latva. A kereskedelmi tórvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal van «Uátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
„Szant-Lipothoz- czlmzett gyógyszertára WIEN, I, Plankengasse «. . Raktár Nagy-Kanizsán:
¡BELüS LAJOS, PRÁGER BÉLá, ERLICH ARNOLD I gyógyszerész uraknál.
NAGY-KANIZSÁK : Práger Réla és B«-los Ujos gTÓryszerészeknél — BARCSON : Kohut Sándor gyógyszerésznél.
Faj-tojás.
valódi Brahma tyúkoktól drbja 15 kr., fekete Hollandi nagy fejér búbbal darabonként 26 kr., Haadaasi drbonkint 25 kr^ valódi Steier tyaköktól drbonkint 10 kr , Ezüstös PaduaI drbonkint 30 kr., Olasx drbonkint 30 kr„ törpe tyúkoktól drboakiot 30 kr.. Coehlachiaal da-raboakint 25 kr, Erdélyi meztelen nyaknak tói drbonkint 20 kr, Dorkiagl diboakint 25 kr., Yokohaoua drbonkint 50 kr, Emdeni óriás ládáktól dara-bonkint I frt. Pekingi réczék drbonkint 20 kr., Stelerl nagy réczektől dara-
bonkint 20 kr. Faj-tójást küldök tiszta fajnzárayasok-tól, melyek többszór kitüntetésben résse-sültek, a faj tis ta és valódiságáért jótálláa.
vi ax Pauly,
Koflach (Steieror^zag).
Hirdetések.
KelelóH szerkesztő és kiadó -
_BATOEFI LAJOS
750i;tk. 1895.
Aiverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék, mint tkvi hatóság, közhírré teszi, hogy Horváth Juiianna és társai orosztony i lakos végrehajtatóknak, őzv Németh Józsefné és társai végrehajtást szenvedő orosztonyi lakosok elleni v^rehajiásí Ogyébin 70 Irt töke, ennek 1893 jnlius 19-tól járó 6\'|, kamatai 12 frt 70 kr. vhajtáskérelmi, 8 frt 35 kr. árveréskérelmi költségek, — továbbá a következő csatlakozott végrehajtalók, o m. Zálamegye árvatárinak 37 frt 10 kr. tők., S9 frt SO kr. eddigi per és végrehajtási költség. Németh Erzse f. Bilog Mihályoé és Néthetb Juli gelsei lakosoknak, 10 frt 58 kr. tőke és 62 frt 30 kr. per és végrehajtási költség, —. Veazter Imre budapesti lakosnak 10 frt töke, és 7 frt 02 kr. eddigi kóitaég, — az Osztrák Phónix bizt. társaságnak 4 frt 31 kr. töke, ennek 1895. snguvztui 15-tól, járó 6*|. kamatai, 17 frt 37 kr. eddigi per, és végrehajtási költség, — a m. kir. államkincstárnak 161 frt 27 kr. hátralékos tőke, ennek 1889 jan. 1-től járó 6\\ kamatai, 6 frt 69 kr vhajtáai, 13 frt 75 kr. árreréskérelmi költség, Sebsstény Lajos ügyvéd nkanizsai lakosnak 60 frt 45 kr. tőke. ennek 1891 jnlius 2-tól járó 6f. kamatai 26 frt 53 kr. eddigi per és rbajtáai költség, továbbá ngyananaak 106 frt 07 kr. tőke, ennek 1891 jilins 2-tól járó 6*|, kamatai 22 frt W kr. per, T frt 10 kr. végrehajtáskérelmi, mégis u. annak 88 frt 80 kr. töke, ennek 1891 jolias 2-tól járó kamatai 16 frt 76 kr. pv, 7 frt ¡0 kr. biztosítási végrehajtási kíX
Ksyedal valódi aniriil
csodabalzsam
THIERRY A, gyögyszeresTtöI.
PKKbKt»Á.|»,i.
A legrégibb, leejobb-Ul bizonyult es va-16di. miodameUett e legolcsóbb efj-eteaes, nppszerti bán gyugy -•ser. majdnem nr>md«tn küli& ¿3 bels6 beU-R-svg rllen.
Schiebt
féle
SZIN-SZAPPAN
hatóságilag hsj^yzett
igen jól szárított kitűnően tisatit, legtakarékosabb a h a s z n á 1 at b a n
Tisztaságáért éa ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán s legjobb í létezi szín-szappanok között. -Egy kísérletet senki se51 fog mégbinni.
1 Intőbb aeuil-aslstb«. KípviMiój! BocUfnK rfaiirt : DK-C-ELLÍE KÁROLY, Akadsma-tittia I.

Kz a betűim uk>- b^UűloK mint külsölr* basznál : í. Pl
nrm ert hatiau r»"C>szer a tud., és mell minden i.ur.-<t>..jrrlJ^ji rlivhiti a hurutot, csilla|>irja a kibar.vá.t *s a fá|ó köhöirést eltav..|iria n nórvit idült fájdalmakat; ». kirái..au b--\'-nál toroko\'uladri«:..,!; 3. .-It» minden lázt; á. mécle|.5en «r..Kvit"ja a gyomor minden hv-N-gség.\' t. .\'.. mrg-•zúntet minden táj.lalmat K>-..-fyi^jn az mrauy-eret; 6. a konnyf székelési elosegiti és a virt tisztítja. 7. kitünöer. basznál togtájásuLiial. a azájbuzt megízünt. ti: m. ,,, m KÍhszta ellen: V. kitűnően ba. külsőleg mint gí óg.v:t .sz-r u.:i sebnél; 10. epraltalán ug> b.-N.
mint külsőleg ketsegt. len v-re.li.. nyel hnsznilhato r.vovyitőazrr \' akkor valődi és liamisitnt ;an a
__zsnm, ha minden üveg egy .-s
, ,--\' kupakkal Knpsel van l-r»rta. a
melyben rzégem „Tfclerry A n«r7i«nirá az Őrangyal aox Prt|TUáb«l- belenyomva. Minden mas tuHSam. melj- nem az éc kupakommal van lezárva és ma.kent ran kiállitra, hamisitrány és utánzat. ■ káros ha-tásu és dórra anyagot, mint „AlOe" és ebhez hasonlókat wrtalmaznak. Minden ilynemű balzsam ne togadtas«.-k el Balzsamom ham isi tőt éa ntánxői a védegv-torv. n- alat-ján torrenyv^en. szigorúan üldöztetnek. A magas \'kormány B. Ö1(K sz. a- keit Teprésaetj. szakértői bizonyitvánr alapján igazolva ran. hop: készitmánrem «emmin.-v.iu tii-tott, vagy az er^szségre káros batA.u an>-*got nem tartalmaz. Oly nelyrü.. hol balzsamomból raktár nines. r..«sék megrendelést közvetlenül hozzám TMerry A Prerradaban. *omta-B«aerbnuu» mellett intézni. Ausztria-Mag-.*r..r.z«g bármely postaállomására bérmentve küldve, la kis vagy 3 duplaüveg ára 4 korona. Boszniába vagy Herregov.naba bérmentve. 12 ki« vagy fl dnplaüveg ára korona M.-gr. n-deleseá csak apénz előleges bekül.l.s.-vap utánvelell.1 eai-kosoltetn.k Tklerry Adolf gyógyszerest Pregrada-\'»«. «oklta-Wuerbrunn meUett.
TH1IUT A. gj^nir. « A valódi ««ol
csodakenőcs
liatá*a és ereje.
Az angol csodakenőcs, melv a legjobb eredménynyel használt ■ser a szenvedő emberiségnél a legsúlyosabb es idillt baiokban. A sebek gyógyitása ngrsxintén a fájaalom enyhitesében felülmúlhatatlan H-alkatrészét a piros róza»^ ^rosa •*atlfoUa"-ban létező osrfdasrertl anyag, más kltftnoen elismert ^yöpanyagok ősszetetelelt ké-
As angol csodaken&es használható:
A gj-ermekigyasnö mellbajánál. tejgyíUemlésnél. mell-keményedésncl. Orbánc (Szent-Antal tűse), mindennemű sérelmek, láb- vagy csontsebesülósek, sebek, ge.nyedtség. dagadt iábak. sőt rsontszu ellen : ütés-, szúrás-, lb-, vágás és BBZó^ási sebek ellen. Használható minden ideg. n resz. k, xx. m. üveg-, i\'asxálka.. homok-, sstlánk- és tüskék eltávolítására. Mindennemű daganat, kinövés, pokolvar. ujjáképztV-dés. sőt rákbetegség ellen, szemölcs, körömdagaoirt. h -lvag és feldörssölt lábak gyógyítására. «lndeanen.í egesl sebek- fagyott testrészek, betegeknél h..s«zas fekvés által támadt sebek, ayakdaganat. verrorlódás. fülzúgás n a gyermekeknél elftíocdcló kisebesedések ellen stb. stb.
Az angol oaodakenecs minél régibb, amaál kltftnobb batásábaal
Igen ajánlatos ezen egyedfii álló elővigyázat! szerből minden családnál készenlétben tartani.
Két dobosnál kevesebb nem küldetik; a szétküldés kizárólag as összeg előleges beküldése vagy pedig utánvétellel esakősoltetik. 2 tégely csomagolás, szállítólevél és bérmen-US megküldéssel 3 korona 40 fillér.
Számos Mronyltrány áll rendelkezésre.
lan hamisít
_ ------------------rr« ügyelői, hogy
Jiindsn tégelyen a fenti védjegy e« regnek ^Thleny A. Őrangyal gyógyszertára Pregradában" i.el«-g.-Tve kell lenni és minden tegelynek egy használati atasitásha. ugyanolyan jog}*gyvl. mint itt látható, kell becsomagolva lenni
As egyedüli és valódi angol esodakenficsöm hamisit.\'.i és titánsói, a vMjep törvóny atapján. szigorúan üldöztetnek, ugyanugj- e hamisítványok ísmételárasitői.
LgyedfiU közvetlen beszerzesi forrás
thikkBY L Őrangyal gyógyszertára
PRE61A0ÍBAN, RoMts-Sanerbrunc maUatt
Oly helyről, hol raktár ;>inr«. tessék a megrendelést közvetlenii(, Tiiíerry Adolf Őrangyal gyégysxertáxáhox" Progradáhan. KobiU->anerbrn»n mellett címezni
As ausstria-magj ar.irsjng. vé-ljegy lajstrom száma 4SS4-
kttiári* Ne«
XXXV «ÉVFOLYAM.
Z.A L A I K Ö Z,L ö S Y
O
A\'
1896 MÁRCZIUS lè-én
oouoaoooo Emxmxxxxnoxűooxo naaac&ga
MOLL SE1DLITZ POR
Cnk akkor valódiak. ha mindegyik dobol ttoll vádjagjét ás
alairaast tünteti fel. * IMI A.-r«t SaMltz-farak tartós gyóurhatá-.« » legmakacsabb ty—r- M «1-testbistalMak gyomorgsrc, *1 ^yomorhér, rögxOtt izskrakadsi. májh aatalom. v*f-talalás. sranrér él a legkillOnböiöbb «41 bttsgssiek ell\'n \' i«l" b* «iuernek er-tixed.k óta mindig najrobb elterjedést saonett - Ara tfy leOTciet«lt irtnall bíznak I frt o. é.
Hamnitasok törvényileg fenyíttetnek-
\' MOLL" FELÉ FRANCIA!
BORSZESZ ES SO
Cíak akkor valódi »¡»decik o™ moi.i, a \' ™"
""""" .*. Mali\' felirat» ¿.ozatlal «aa »irra A «•I\'-\'«1« ozlaterazaiz aa s* nere.et-.cn mint rájialaaioaillayitg keöírzaHael sz«r kMa\'wr. essz él a mezhalé« efyéb kóTetkexménjeinol ¡egismeretessbb népszer. - tir r»tt erettJtl áve| ára\'90 kríjczir______L-___
— Moll Salicyl szájvize.
(Fóalkatrésze filrolysaias izlk«.! K mindennapi szájüntitisosl különösen fonto! hirmelr kor., gjerm.-Kek, »\'»\' \'«\'-nőttek ssamára; mert e saáiris . fogak toralibi épségét biztos:!.» " " orszer togfajas ellen. - Egy NaN « red|eay.r; ellal.tt «»ej ara
(691)
Moll
ezyszersmiud 60 krajczar.
FÖSZrtküItléli:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
szállító által,
Bécs: I., Tucblauben H. sz. Vidéki ■sfrendsleisk sipasta pss\'aatanvet Beliatt taijasltlataak
A raktárakba^ tessék határozottin MOLL aláirásávú és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. q
\'Hakt ár: Nagy-Kanizsán Rosanfeld Adűlf es Fia.____g
^jcxxxjoooQoboacraaaaöbMOooocxrj^DOOoa
OOOO OOOOQOOOaouOQOOüOQ OOP
Gyengélkedők és betegjek,
kik tjomor. tüdő, vérszegénység, sárgaság, meghűlés, köhögés, rekedtségben szenvednek.legmelegebben ajiiljuk mint gyógyszert :
Hoff János-féle malátakészitraényeket.
TI alá tu klvonatu egrészséjrl sör.
Mindenek elStt fogadja óazinte kflizÓQ.temet az- ón maláta k.ronstu egésziéfi sörének n°fy«™j<*rt, mely 14 é»e« leínysmnak liianó™ hasznát ngy annyira, bogr Izenredeie caknem vtfleg megszűnt KtlldjOo meg SO ekke" Jlerzllai I.ajza, szel. Ebrrabérg. Finneken.
Maláta egésznéjfi Cliorolade.
A. On maláta ehocoladéja a legjobb, »elveket én IsmVrek. á téJíw slii-merfat megérdemli i.a e keleméi Italt Idült gjomorbsj. illette emésztési zarar és általános gyengeség mellett egyelőre jó eredménynyel buználtam
Kr Nicolai, gj.icorló orron. Trieb.k
Sűrített maláta kivonat.
Csakneni egy ét», bogr h.r« torok éi mellfájasbao izendréteia minden az éileo basznált szer eredménytelen maradt. Tiz nap óta bsszaálon. az ón kitíno malátáját és órómmel tapasztalom, miszerint állapotom napról-nspr. J I—_____ Dr \'\'loetzér, Cosnijt
Az első és egyedül valódi
Hoff János-féle mell-maláta cznkorka.
Kledül és felülmuihaüao köhögés, rekedt-ég. elnyáikásodás és légzési szerv bántalmaknál.
Hoff János csász. és kir. udvari szállító -
Bécs, Graben, Briinnerstrasse Nro 8. Arjegyiék Ingyen és bérmentve.
RAKTÁRAK: Minden gyógyszertár, nagyobb faszer és cwmrge üzletekb-n, s különösen Nacy-Kanizsín: FESSELHOFER SIBÉM & KLEIN, A^tMUTH ?s NEU & KLEIN nrak Iteretkedésében.
~3oooöö5ö5öjogöö5^55oo
A HAGY. KIB. ÁLLAMVASUTAK
íároil iniliKl iroft; iM létesített
HIIIiLENIUM
üía/isi- és ellátási-vállalat
az 1896. éíi BzrefléyBS tiálJitásl ltot szamara
már most bocsát ki igen mérsékelt áron
UTAZÁSI ÉS ELLÁTÁS/ JEGYFÖZETEKET
melyek ára esetleg részletekben is lefizethető.
Ezen füzetek vasúti menettérti jegyet gyors- és személyvonatokra. á vállalat ojonnan berendezett
JTT" saját bérházaiban \' Vtf
kényelmes lakást, étkezés^ Ogy a kiállítás területén, mint a város minden pontján le»ö elsőrendű vendéglőkben és kávéházakban (a melyek névsorát a közönség megnyugtatására márczius elején szintén közzé-tesszük), kiállítási-, Ös-budavári belépőjegyeket stb. biztosítsanak.
Felvilágosításokkal és tervezettel szolgálnak a vasúti állomás-fönökök, a vidéki menetjegy-irodák, a vidéki képviselőségek, az összes községi és körjegyző -urak, a .Hazai" általános biztosító r.-t. ügynökségei, valamint
A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
városi menetjegy-irodája
BUDAPESTEK, HUHGÁRIA-SZÁLLÓ.
Bejelentéseket helyben elfogad :
Banké gyes ölet. r.-t.
Valöm
Darócz-szövetek
(Loden)
férfiak- és hölgyeknek ajánlja BAUR RUDOLF
tiroli laröcz-szöTet szétiíldesi te
Innsbruck, Iiudolfstrasse 4. Vizüllu kópíüiet. ülődi nifju HiÜt stk.
iiiniakatalogus ingyen és bérm.
3269|tk. 895 Érk. decz. 22-én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi 1 hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstárnak Pap István becsehelyi lakos elleni 27 frt 63 kr. töke, ennek 1894 márcz. 28 tői járó 6°;„ kamata 5 frt 21 kr. végrehajtáakérelmi, 5 frt 95 kr. ezultali költségek iránit végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a luteuyei kir. járásbíróság területén fekvő) a becsehelyi 51. sz. tjkvben A. 1 — 5 és 7. sorsi, valamint az 59 hrsz. ingatlanon levő 29 népsorsz. ingatlanotnsk Pap Istvánt illető 318 frira becsült egy tized része A. 1 a. özvegy Pap Jánosnr Gyer-gyák Katalin javára bekeblezett özvegyi ha>zooélvezeti jognak épségben hagyásával a becsehelyi község bíró házánál , 1896. évi április hó 2. napján d e 10 órakor megtartandó oyuvanoi árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenoebb kitett hecúr.
Árverczoi kívánók tartoznak a becsi: lOlo-át készpénzben vagy óvadékkeps papírba0 a kiküldött kezéhez letenni.
Krelt Letenyén, a kir. járásbíróság mint te kköuyvi hatóságnál 1895. évi decz. hó- 27 napján.
XUNKOVICS kir. aljbiró.
>f

VULKÁN
gépgyár részvény-társaság
ezelőtt
Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co. Budapest - Bécs.
az elsőrangú malomópitészeti gyárban BUDAPESTEST, V., kttlsö váczi-at 70
. SQrgöoyczim: .Gntjahrvnlkán.\' gyártatn.ik Sürgöoyciim: „Ontjakrvnlkán-
t •K
Az Sitzet IparBzi áUuwk /ban szibadalaazva.
Giitjahr-Müller és
A „L e 11 gő -sz 3 ta -
Az őrleményeket tökéletesen szitálja és osztályomra; — a szitált lisztek tiszták, a der-czék iisztmentesek és a ■darák „élesen" vannak Os^j tályozva; — rendkívül egyszerű kezelés; — a szitált lisztnek tisztátalanitáss egé
szén ki Víín\' zárva ; — a\'
¥
géphez kevés szitabevonat
Az összes Iparüző álla-nokban szabadai «azva
Sóder rzabadalma.
gépnek" előnyei:
biütégeitelik; — a gép csekély tért és csekély erőt igényel; — a gép járása töké-leleten cyugodt; — anto_ matikus üzemre igen alkalmas; w- a gép egy egész cylicder- rendszert pótol — a gép munkaképessége felül
múlhatatlan ;
továbbá:
5S
•K
#
•K
•K *
I
M #
■K «
«
■K
í «
tisztító- és osztályozó gépek
Schnetur Ágoston szabadalma.
tisztító é"s osztályozó-gépnek előnyei; Egyszeri és czélszerü szerkezet; Özem közben cselrév kezelést igényel; a gíp sokkal több tiszta dUrát állít elő mint bármely más ily fajla gép; ugyanazon gépen a legfinomabb nercsék valamint a legdurvább darák tísí 1 íthatók; muakaaép^ssége rendkivOl nagy; a gép ciekély tért igényel; bármely malomban lényeges üzemakadály nélkül lehet ilyen gépekkel egy dara-
tisztítást berendezni.
A nevezett legújabb maJmászati gépeken kívül gyártatnak még: rögsziták, tarárok, gabona-osztályozógépek Bubáié rendszer és mások szerint, .Volkán\' gabonatisztitő- és kefélögépek. örlőjáratok, gabona, liast és darafelhuzók • szállitőcaigák,-; dara-, liazt- és derczehengerek, felhuzógépek és járőszékek.
TégJ a gyártás i gépek Hjtop E. hiraeVes rendszere szerint, v i.yersöntvenyek saját és idegen minták ulán, fogaskerekeket géppel formázva Mmdonnemü szerszámgépek fim, fa és kő megmunkálására, bözgépek \\ipróbélt rendszer szerint, vizíkerek e k, közlőmüvek (íransmisíziók.)
Kiváaatra progpechisok és költségvetések küldetnek.
Nyomatott Ifj. Wajdíta József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGMANIZSA. 1896. márczius 21-én.
12-111 azam.
. 1 In 50 kr. . 1 frt 24 kr
Előfizetist ÁT! Efési érre ■ ■ ■ » üt — kr Fél évre . Stfrtáttrt
Egjtt azam 10 kr. ¡-HIRDETÉSEK 5 inaaboa petiuorban 7, Biwl«m 6, a minden lorâbtii adrert 4 kr.
SV1LTTEKBEK petit aorookeot 10 krér: Tétetnek tri. Kincstári Ilitek miodeo efjea hirtlctéaert 30 itr. tisetendő
XXXV. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
.Kotori takarépénztár
A iap szellemi és anyagi részé: illető minden közlemény BátorB Lajos szerkesxtö-kiadó nerére cximzetten Nagj-Kan izsaa bér-mentre intéz endők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vioszanem küldetnek
A nagykanizsai , Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság* rész vén}-társasag\', a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tüzoltó-egykt*. a .nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület- a .nagy-kanizsai tanitói járáskör«, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* n kanizsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kii választmány ának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
A nagykanizsai takarékpénztár körétül.
Tisztelt közgyűlés 1
A midőn a mnlt évben intézetünk ötven éves fennállásának évfordulóját ünnepelte, hivatkoztunk arra, mily csekély alapból, mily változó, sokszor nehéz viszonyok között küzdötte fel magát a közgazdaság szolgálatában intézetünk az első vidéki pénzintézetek sorába.
De az elért eredmény nem az azzal való kétkedés, inkább fokozottabb tevékenység kifejtésére buzdit bennünket; miért is letéve félszázados működése zárkövét, egyszersmind a tovább fejlődés alapfeltételeit óhajtottuk biztosítani azzal. bogy a mai viszonyoknak meg-felelóleg, szélesebb alapra fektetve intézetünket, azt a nyilvánuló nagyobb igények kielégítésére, hivatásának teljes betöltésére, városunk és vidéke mezőgazdasági, ipari és ke-y reskedelmi hitelszükségletének mind nagyobb mértékbeni kielégítésére képessé teg>ük.
Ezen rzél vezérelt bennünket akkor is, a midőn a mult ér február bő 10-éü volt rendes évi közgyűlésnek s részvénytőke felemelésére vonatkozó javaslatunkat terjesztettük elő, mely javaslatot a közgyűlés mint az intézet felvirágoztatására irányuló törekvéseink mindenkori kész támogatója el is fogadta.
Ma már a jelzett müvelet teljes és sikeres befejezéséről tehetünk jelentést.
A részvényesek alig egy-két kivétellel igénybe vették a kibocsátási feltételek szerint részükre biztosított elővételi jogot.
Az ujonnau kibocsájtott 200 drb részvény után a befizetések akadály nélkül pontosan teljesíttettek, a be-
folyt 140,000 forintból 20,000 forint a részvénytőkéhez, 120,000 fo rint pedig a tartalékalaphoz csa-I toltatoit.
Ezzel a részvénytőke 80,000 frtra, a tartalékalap 196,405 fit 19 krra emelkedett.
A külön tartalék alap 86,000 frtra, a rendelkezésre álló tartalék 22,000 frtra, a nyngdij alap 41150 frtra, így az összes alapok 1895 évi d czember hó 31-én 425,555 frt 19 krt tesznek. \' ,
Habár ezen összeg az intézet emelkedett üzletforgalmával szemben is eléggé tekintélyes, mind a mellett, a mint azt jelentésünknek a nyeremény felosztására vonatkozó része is igazolni fogja, az igazgatóság az alapokat a jövőben is fejleszteni és gyarapítani kívánja.
Áttérve a lefolyt 1895. év üzletmenetére, egy minden tekintetben sikerdús üzletévról számolhatunk be ! a t. közgyűlésnek.
A lefolyt évi összforgalom 24,257892 frt 31 krt tett.
Az egves üzletágak forgalma a következő volt:
Betétek: Állomány 1894. decz. ; hó 31-én 6444 ar. 10340 frank 2,234.768 frt 19 kr.. Betétek és tőkésített kamatok az 1895. évben 1526 ar. 4505 frank 1,813 459 frt 87 kr., Összesen 7970 ar. 14845 frank 4 048 228 frt 06 kr. Visszafizettetett 1895 évben 2642 ar. ar. 1385 frank 1,806.666 frt 88 kr. Állomáuy 1895. deczember 31 én 5328 ar. 13460 trank 2,181561 frt 18 kr.,
Jelzálogkölcsönök: Állomány 1894. deczember hó 31-én 5630 a. 7900 frank .1,531,947 frt 87 kr., Dj kölcsönök kiadattak 1895. évben 1080 ar. 297,257 frt 92 kr. Összesen 6710 ar. 7900 frank 1,829.205
frt 79 kr., Visszafizettetett 1895." évben IOOOar. 13DÓ frank 172.537 frt Állomány 1895. deczember hó 31-én 5710 ar. 6600 frank 1,656 668 frt 79 kr ,
Váltók: Állomány 1894. decz. hó 31-én 536 914 frt 24 kr., 1895. évben leszáoitoltatott 2,971,496 frt 76 kr., összesen 3,508,411 frt, be váltatott 1Í95 évben 3019,490 frt 28 kr„"*Államány 1895. deczenber bó 31-én 488,920 frt 72 kr„ ^Előlegek (értékpapírokra): Állomány 1894. deczember 31 ín 4440 frt. Kiadatott 1895. évben 13221 frt Összesen 176G1 Irt, beváltatott 1895. évben 9960 frt.. Állomány 1895. decz. hó 31-én 7701 frt.
Értékpapírok : Állomány 1894. deczember 31-én 365,568 frt 75 kr., Tétel 1895. érben 186,301 frt 75 kr. Összesen 551,870 frt -50 kr., eladatott és kisorsoltatott 1895 évben 135,438 frt 75 kr., Állomány 1895. év deczember hó 31-én 416,431 frt 75 kr.,
Pénztári forgalom : Pénztári kés2" let 1894. decz. 31-én 422 ar. 59Ö frank 22831 frt 60 kr.. Bevételek 1895. étben 4029 ar. 5765 frank 5.771.034 frt 91 kr, összesen 4451 ar 6355 franki,793.866 frt 51 kr., Kiadások 1895. évben 4411 ar. 4205 frank 5,770.691 frt 58 kr., Pénztári készlet 1895 decz. 31-én 40 ar. 2150 frank 23174 frt. 93 kr.,
A lefolyt éri üzlet eredmény, jóllehet az évközben eladott értékpapírok árkülönbözetéből 10654 frt 85 krral kevesebb nyeremény szárma zott, mint az előző évben, másrészt magasabb adóalap és az uj részvények kibocsátása ugy s jubiláris ünnepély altimával kiutalt jutalmak folytán a költségek is 5368 frt 38 krral szaporodtak, továbbá
a nyugdijalap kamatai az év folytában fizetett kegydij levonáaa után vagyis 115Ő frt, a nyugdíj alaphoz már hozzá csatoltattak. 130 ar. 45 frauk és 68066 frt 53 krt tesz, az előző évi 116 ar 40 frank és 73046 Irt 34 krral szemben.
Ezen nyeremény összegnek felosztására nézve az igazgatóság a következő\' tervezetet ajánlja a t. közgyűlésnek.
Az alapszabályok 78. § a értelmé ben a nyeremény 5\'/.-ka vagyis 6 ar. 10 frank és 3403 frt 33 kr. a tartalék alaphoz csatolandó.
Az igazgatóságot és felügyelő bi zottságot jutalék czimen a nyeremény 15-7, ka vagyis 19 ar. 15 frank és 10209 frt 98 kr. illeti, összesen 25 ar. 25 frank és 13613-frt 31 kr. marad nyeremény 105 ar. 20 frank 54453 frt 22 kr., ehhez nyeremény áthozat 1894. évről 93 ar. 35 frank 2277 frt 24 kr., a rendelkezésre álló összeg 198 ar. 55 frank 56730 frt 46 kr.
Ebből osztalékul részvéuyenkint ötven forint, vagyis 800 drb részvény után 40000 Irt fizetessék.
Az alapszabályszerü tartalékalap, a mely a fentjelzett dotatió ntán \' 199.847 frt 82 krt tesz 152 frt 18 kr. hozzácsatolásával 200,000 frtra egészítessék ki.
A jelenleg 86000 frtot tevő értékpapír árkülönbözeti tartalékalapra tekintettel, hogy az az intézet jelenlegi papírállományával szemben, — mely különben is a deczember 31-iki árkelétnél jóval alacsonyabb beszerzési árakkal van felvéve — bőséges fedezetet nyújt, 1000 frt helyeztessék.
A házak felvételi értékének csökkentésére 700 frt leírásba vétessék.
A szokásos városi jótékony és közhasznú czélokra 1130 frl ado-
mányoztassék, a fenmaradó 13478 frt 28 kr., valamint 198 ar. 55 frank ellenértéke és pedig a jelenleg 22000 frtot tevő II. külön "tartalékalap helyeztessék vissza.
Ezen Ml. külön tartalékalapra vonatkozólag az igazgatóság határozottan kifejezendónek tartja, hogy ez korlátlanul az intézet rendelkezésére áll és netán a váltó leszámítolási esetleg más üzletágaknál származható veszteségeknek fedezetére szolgál és az évi nyeremény igénybe tétele nélkül ezen czélra bármikor tetszés szerinti mértékben felhasználható, miért is az .Rendelkezésre álló tartaléknak neveztetett" el.
Végül kéri az igazgatóság a t.\' közgyűlést, miként a nyeremény felosztására vonatkozó javaslatát elfogadni, az osztalékot részvéuyenkint ötven forintban megállapítani és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság részére a lefolyt 1895. évi ügy- és számvételre vonatkozólag a felmentvényt megadni méltóztassék.
Az igazgatóság. Jegyzőkönyv.
Felvéve Nagy-Kanizsán 1896. évi február bó 25-én a nagykanizsai takarékpénztar részvénytársaság ötvenegyedik évi rendes közgyűlésében.
Jelenlevők : Hertelendy Béla elnöklete alatt Ebenspanger Lipót igazgatósági alelnök, Tripammer Gyula intézeti igazgató, mjut jegyzőkönyvvezető, Ba-bochay György, Blau Pál, Blsu Lajos D.nneberg Jakab, Oeutscb Mór, Eben-spanger Léo, Ebenspanger Ernő, Eisin-ger Henrik, Fesselhofer József, ifj. Fesselhofer József. Fischl Pál, Gelsei Gutmann Vilmos, Goldhsmmer Károly, Grünhut Alfréd, Grünhut Henrik, Halphen Mór, Dr. Hauser János. Hertelendy Béla, Heimler József, Juhász György, Kovic. Károly, Klein Illés Kürschner Ignácz, Lówiuger Ignácz, L-dofszky Ármin, -Lőwinger Lajos, dr. Lőke Emil,
T 4 ft C S A-
Égből csókoltak la....
(tUrvitfe Margitka •■lékére)
Égből csókoltak le, kicsike ri rágom.
Angyal is hadd legyen ezen a rilájon. Szülő szívre, bogy ha bánatfelhő szállna. Oszoljék el onnét ajkad mosolyára.
És mégis i Uh agytál bennünket örökre :
Forró kónyitnk hallott a dnrva göröngyre, Te érted Margitkáok, akit ngy szerettünk, Mint a kis Jézuskát, a mennyben felettank!...
. .. Kicsike kis fejfád, éppen ide látszik;
Borongó lelkünkkel édes remény játszik Mintha távozásod nem is örök lenne, Mintha angyal-lelkad köröttünk lebegne 1 ?
KÖRMENDI PÁL.
Hogyan lettem szalmaözvegy?
Irta: SURÁNYI L. KÁROLY. -
Itt. helyben Pöczőrdőn lóversenyt nem lehet tartani, mert az itteni lovak csak abban szoktak versenyezni, hogy melyik tnd a másiktól jobban elmaradni ; a biczikli-versenynek pedig még c-ak halvány ,képe sem merülhet fel, mert ezen a vidéken nem csak hogy oicziklistát nem láttak, hanem még köszörűs Bem jár; megúszni az ntezát ugyan meglehetne, de az meg nem elegáns divat. így tehát semmiféle néven nevezendő verseny ez ideig nálunk nem volt.
Egy szép reggelen azonban beállít
hozzám érdemes Krajlik Mihály csizmadia mester szomszéd uram azzal a kérdéssel, hogy megyek e kutyafattatásra. .Hová?" kérdém meglepetve .Kutyafuttatásra41, felelte rendületlenéi.
Erre én ünnepélyesen felszóllitottam, bogy magyarázza meg szavait, vagy pedig küldje el segédeit. Krajlik ur azonban erre azt felelte, hogy ö már uj évkor elküldte a segédeit, mert az üzlet nagyon rosszul megy s e kjielentés ntán hozzáfogott előbbi\' szavainak megmagyarázásáig, t. i. hogy Löwy ur, a korcsmáros egy hónap múlva, vagyis május 1-én kutyafutiatást fog rendezni kntya-paicho-logiai alapon csüngő akadályokkal.
.Figyelmeztetem Krajlik arat, hogy az alap nem csüng, hanem nyugszik", opponáltam én.
Krajlik ar pedig titokzatosan mosolygott s tovább folytatta magyarázatát, mely szerint az akadáiyt a 200 méteres pálya közepén fél méter magasságban keresztül húzott kötélről lecsüngő foghagy más-rostélyos darabok fogják kép9zui 8 a melyik kuya legelőször ér a pálya végére (» hol a tulajdonosok fognak állni) a nélkül, hogy a rostélyost megkóstolná, annak a gazdája kap 5 darab ropogós tizest. - »
Ez a hir igy hirtelenében nagyon hihetetlennek tünt fel, tátiácsoltam tehát, hogy tarka bolondnak az öregapját
Krajlik ur ekkor a sértett büszkeség hangján, de egyottal a szilárd meggyőződés érveivel bebizonyította, h?g
igen érthető dolog, mert ez alkalomra 100 és 100 ember fog összejöuni s a bőséges haszonból Lőwy nr könnyen kivághatja az 5 darab tizest.
Láttam, hogy meglehet, miszerint nem lehetetlen az élelmes Lőwy terve s meg hatottan borultam szomszédom keblére bocsánatot kérve hevességemért s kinyilvánítottam, hogy a futtatáson én is részt veszek. *• ..
.A kutyával" egészitéó ki udvariasan és nyomatékosan.
.Igen, a Basával* tettem hozzá szilárd hangon "§ leültem és elgondolkoztam. Krajlik ar sziotőo leült és ugy látszott, hogy ő is elgondolkozik. Én azt számítgattam, hogy 5 drb. ropogós tizes az 50 forint; milyen égbekiáltó boldog^ lennék, ha azzal az 50 forinttal meglephetném az én aranyos, kedves kis feleségemet, s e jámbor gondolatokkal eltelve háromszor sóhajtám Ól ÓI ól
Merengésemből a szomszéd ur riasztott fel e szókkal:
.Hanem akkor a baaát be kell ám tanítani.\'
„Be-be-be48 susogtam én ábrándosan.
.De hogyao ?* kérdé ő.
.Hm* feleltem én kellő komolysággal, mire mindketten homlokunkra tettük mutató ujjunkat és elgondolkoztunk, de néhány pillanat mnlva már nagyot kiá\'tottunk mindketten:
.Megvan.*
Bámulatos egyértelműséggel leghelyesebbnek tartottuk, hogy a Basának naponkint annyi rostélyost adunk, hogy az
végre is megutálja azt s egy holnap múlva megvetéssel fordul el mindenféle rostélyostól. ■J . •
.Éjen a Basa" harsogtam lelkesedve.\' Krajlik ur pétiig mellére hajtván fejét, hallgatott.
.Van talán valami kifogása Basa élete .ellen? kérdém megütődve.
.Nincs* feleié tompán, szárazon s a fejét kilencz czentiméterr/1 lejebb horgászt*.
.Hát akkor miért ül arczán e bú. e fájdalom?* szavaltam tragicus elkeseredéssel gesztikulálva szemei körül.
.Egyet .kifelejtettünk a számításból\' dörmögé a csalódás sivár hangján.
Emberi,\'.. Uram, ne rémítsen ell Mi az, mit kifelejtettünk?!*
Krajlik .ur pedig nagyot lélegzett, felállt a székről s az ablakhoz lépve, megadással. susogta: .A ténsasszonyt."
Én pedig egy .Tyhü" kiáltással, vissza-hanyatlottam a székre. Világos, bogy a feleségem ezt meg nem engedi, tehát el van hibázva az alap. De aiért még nem -akartam^yégképen lemondani s Krajlik nr felé^\' fordalva reménykedve mondani:
.Hál ha megesküszöm feleségemnek az öw-és angyalok és arkangyalokra, hogy ezt csak szerelemből teszem?* .Mind hiába leune" dörmögte ő. Tudtam, hogy igaza van s bánatosan sóhajtottam: .
eHej;! fucscs Basa!* Hej, fucscs öt darab fopogós tize3.
Da míg én igy keseregtem, Krajlik ur az asztalhoz lépett, öklével nagyot ütö\'tt annak \'kellő közepére s mint valami győztes indián főnök, diadalmasan felordított:
.És nem fucscs Basa; és nem fucscs öt darab ropogós tizes és semmi sem fucscs.*
.Nem?... Hogyan ?!.... Miért nem ?* kérdém az örömtől fuldokolva.
, Miért?... Hát azért nem, mert a ténsasszony ugy is régóta szeretué megmeglátogatni a nénijét- elszállítjuk tehát Kanizsára a nénihez s majd lesz rá gondunk, hogy egy hónapig otí jól érezze magát.*
Ez a remek felfedezés egészen jó kedvre hangolt s hálásan luídokoltam: .
.Krajlik ar! ... *
.Tessék !*
.Ön....«
.Én ?*
„Igen ön... Ön borzasztó nagy ember ... jöjjön ide... hadd öleljem szivemre.*
S Krajlik ur oda jött és én szivemre öleltem s ünnepélyesen megesküdtünk, hogy soha egymást el nem hagyjak, zúgjon bár a sors viharja a Kárpátoktól az Adriáig.
S lön, hogy a feleségem másnap már Kanizsán volt. Mi pedig megkezdtük a dresszirozáát.
Reményteljes irigységgel néztük naponkint a Basa munkáját. A kedves állat gyönyörű étvágygyal evett. Három hét múlva a mészáros kontója 35 frt
L&punk mai számához fél iv melléklet van csatolya.
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 márczius 21-én
Lőwy Adolf, Loewy Ödön, Maschanzker Mór, Mayerbofer Sándor, Nucsecz József, Plosazer Ignácz, dr. Plosszer Ist-f ván, Práger Bél»; Plihál Ferenci, Rapoch Gyula, dr. Rauch Zsigmond, Ro-aenfeld Adolf, Rosenfeld Jenő, dr. Rothschild Jakab, Rothschild Zsigmond, dr. Ráta Kálmán, dr. Scbwarz Adolf, Scbwarz Gusztáv, Scherz Richárd, Strém Vilmos, Strém Tivadar, Sommer Sándor, Sommer Ignácz, Dr. Szűkíts Nándor, Sar-tory Oszkár, Stirling Sándor, dr. Tuboly Gyula, dr. Tripammer Rezsó. Unger Ullmann Elek, Vágner Károly, Vidor Samu és Weiser - József összesen 61 részvényes, kik 513~részvénytképviselnek.
Hertelendy Béla igazgatósági elnök üdvözli a szép számban megjelent részvényeseket, konstatálja, miként azok .mz alapszabályok 17. §-ában megjelölt határozatképes számban vannak jelen, kik az összes részvények egy harmadát meghaladó számot képviselnek, miért is a gyűlést megnyitva, azt határozat képesnek jelenti ki; megbízza Tripammer Gyula int. igazgatót a jegyzőkönyv vezetésével és ajánlja annak hitelesítésére Scbwarz Adolf és Nucsecz József részvényes urakat, kik a közgyűlés ál-tal a jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag megválasztatnak.
L Felolvastatik az igazgatóságnak a lefolyt : 895-ik üzletévről szóló jelen-tése, valamint a felügyelő-bizottság jelentése, mely utóbbi tanúságot tesz arról, hogy az 1895-ik évi ügy-és számvitelt kellőleg ellenőrizték és hogy a szabályszerűen vezetett könyvek alapján készült és a kőzgyül^elé terjesztendő mérleg ugy a nyeremény ás veszteség számla a helyzetnek hiven meg-felel; miért is az igazgatóság által javaslatba hozott felosztási tervezetnek elfogadását és az osztaléknak részvé-nyenkint ötven forintban leendő megállapítását ajánlja, végül kéri, miként a lefolyt 1895. évi ügy — és számvitelre vonatkozólag az igazgatóságnak, ugy a felügyelő bizottságnak a felmentvényt megadni méltóztassék.
II. E\'őterjesztetik az 1895-ik évi zár-mérleg a nyeremény és veszteség számla kspcsábar, melyből kitűnik, miként be-hajthatlan követelések leírása folytán szenvedett 382 frt 66 kr. leirá-a után a lefolyt 1895. évi üzlet eredmény 130 artnv 45 frank és 68066 frt 53 kr.
Eren nyeremény összegnek felosztására oézve az igazgatóság a következő felosztái-i tervezetet ajánlja a t. köz-gyűlésnek elfogadására.
Az alapszabályok 78. §-a értelmében a nyeremény 5J°-ka vagyis C ar. 10 frank és 3403 frt 33 kr, a tartalék alaphoz csatolandó.
Az igazgatóságot és felügyelő bizottságot, jutalék czircen a nyeremény 15°^, ka vagyis 19 ar. 15 frank és 10209 frt 98 kr.. illeti. Összesen 25 ar. 25 frank és 13 613 frt 31 kr., marad nyeremény 105 ar. 20 frank és 54,453 frt 22 kr., ehhez nyeremény áthozat 1894-ik évről 93 ar. 35 frank és 2277 frt 24 kr, a rendelkezésre álló ősszeg 198 ar. 55 frank én 56730 frt 46 kr. összeg.
Ebből osztalékul részvényenkint ötven forint vagyis 800 drb részvény után 40,000 frt fizettessék.
Az alapszabáiyszerű tartalék alap. a mely a fentjelzett doiatió után 199,847
volt, de a Basa már ekkor — bála Istennek — nagyon finnyás volt, ugy hogy ápril 30-án már azt irtani a bulletin-jegyzékbe: Basa csak fél porczió. Hőmérséklet rendes, étvágy minimális.
Másnap délután volt a verseny. A hány példányképe a hűségnek Pőczör-dön létezett, az mind felvonult a nevezetes helyre, hol minden veszély nélkül lehet-e rostélyoshoz jutniok. Mindazon-"álul biztam a győzelemben, mert a versenyző (elek legnagyobb része derekasan Ki volt éheztetve. Mikor azián szabad lábra helyezték őket, egyszerre neki estek a lecsüngő akadályoknak s elkeseredetten tépték, szakgatták. Volt aztán hivogatás ; gyere ide, komm her, pot sem, de hiába Az én Basám volt az egyetlen, mely a rostélyost semmibe sem véve, ünnepélyes lassúsággal bsktatott felém
Zugó éljenzés, riadó tapi között járultunk a zsűri elé, ét. és a Baaa. Az elnök dicsérő beszéde után Basa fején elhelyezték a kifőzd« babérlevelekből összefűzött koszorút, nekem pedig a közönség feszült várakozása közepett átnyújt 4 drb. ujdonat-uj ropogós zöld,
éa egy darab ujdooat-uj ropogós---
maktizest
Láttam, bogy rászedtek; láttam a 40 írtos kontót; láttam a feleségem haragos arczát a mint a sértett oroszlán felbúgtam : $ .Craml.. . Ez...l" .Igaz, ez a kitűzött öt darab ropogós tízes.
frt 82 krt tesz, 152 frt 18 kr. hozzá csatolásával 200,000 írtra egészíttessék ki.
A jelenleg 86,000 frtot tevő értékpapír árkűlönbözeti tartalék alapra tekintettel, hogy az, az intézet jelenlegi papír állományával szemben, mely különben, is a deczember 31-iki árkeletnél jóval alacsonyabb beszerzési árakkal van felivé, — bőséges fedezetet nyújt, 1000 frt helyeztessék.
A házak felvételi értékének csökkentésére 700 frt leírásba vétessék.
Az alább felsorolandó városi jótékony és közhasznú ciélokra 1130 írt ado-máoyoztassék.
A fenmaradó 13,478 frt S8 kr., valamint 198 ar. és 55 frank egyenértéke pedig a jelenleg 22000 Irtot tevő II. külön tartalék alapra helyeztessék vissza.
Ezen II. külön tartalékalapra vonatkozólag az igazgatóság határozottan ki-fejezendőnek tartja, hogy ez korlátlanul az intézet rendelkezésére áll, és netán a váltó leszámítolási, esetleg más üzletágaknál származható veszteségeknek fedezetére szolgál és az évi nyeremény igénybe vétele nélkül ezen czélra bármikor tetszés szerinti -nértékben felhasználható ; miért is az .Rendelkezésre álló tartaléknak" neveztetett el.
A közgyűlés örömmel ét megelégedéssel veszi tudomásul a kedvező eredményt, valamint á felolvasott igazgatósági és felügyelő-bízottsági jelentéseket és felolvasottnak, fogadja el ugy a mérleget, valamint a nyeremény és veszteség számlát.
A tartalékalapnak az alapszabályok értelmében 6 ar. 10 frank és 2403 frt ; 33 krral történt javadalmazását, vala-1 mint további 152 frt 18 kr. hozzá csa-| tolása által 200,000 frtra történt kiegészítését, ugy a külön tartalék alapnak : 1000 írttal való növelését, végül-a házak felvételi értékének 700 frtnyí csökkentését jóváhagvta.
Helyesli a IL külön tartalék alap rendeltetésének áz igazgatóság által eszközölt tüzetes megjelölését és annak 198 ar. 55 frank egyenértéke és 13478 frt 28 krral történt gyarapítását
Elfogadja az igazgatóságnak a jótékony czélu adományok felosztására vonatkozó javaslatát u. m:
1. Keresztény házi szegényeknek 150 frt, 2. Izraelita házi szegényeknek 150 frt, 3. Községi iskola czéijaira. 140 frt, 4. Községi iskola szegény sorsú növeo-dékei ruházatára 60 frf. 5. Izraelita iskola czéijaira 140 frt, 6. Izraelita iskola szegénysorsu növendékei ruházatára 60 frt. 7. Kereskedelmi iskola se-gélyezésére 100 trt, 8. Önkéntes tűzoltó egyesületnek 50 trt, 9. Népkonyha javára 50 Irt, 10. Szépítő egyesület ja vára 20 frt 11. Vőrös-kereszt egyletnek 25 frt, 12. Ingyenes népkönyvtár javára 25 frt, 13. Betegsegélyzó egylet javára 25 frt, 14. Keresztény jótékony nőegy-letnek 25 frt. 15. Izraelita kórház javára 70 frt, 16. Polgári iskola czéijaira 20 frt 17. Fógymnasiumi muzeumra 20 írt, összesen 1130 írt
A közgyűlés az osztalékot részvényen, kint ötven forintban állapítja meg, és az 1895. évi ügy- és számvitelre vo natkozólag ugy az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottaágnak a felmentvényt egyhangúlag megadja.
Ez kihozott a sodromból. .Hab! adjatok egy ostort, egy láng-ostort — ordítottam a szemeimet vért* fagyialóan elmeregetve — hadd korbácsoljam meg e bírákat"
Minthogy pedig senki sem adott semmiféle ostort, dühöngve hasa rohantam a pisztolyokért. Otthon eszembe jutott, hogy nekem nem is volt, annál kevésbé van pisztolyom, azonnal írtam tehát Kanizsára pisztolyokért s a feleségemért. Három nap múlva megjöttek a pisztolyok s megjött a feleségem levele is. Hogy a pisztolyok milyenek voltak, azt nem tudom, mert az az ostoba keres* kedő utánvéttel küldte, hanem a feleségem levele, az ilyen volt \' Uram!
Éuapöczördi tanítóhoz és nem apö-czördi peczérhez mentem nőül s egyáltalán nem érzek magamban hajlamot arra, hogy Ön miatt a falu nevetség tárgyává legyek. Értesítem tehát, bogy a válópert a mai napon Ön ellen meg-indítottam s tanácslom, hogy oe akadékoskodjék. mert jövendő térjem az én kedves Gólya Pistim nagyon heves ember és a mellett..... hu-uárórtns-ter
Dátum. Volt neje
Barna Mícz-. Igy lettem én szalmaözvegy, véletle-n»L S még az a kis vigasztalásom sem volt meg, hogy legalább a Bssát üthettem volna agyon, mert valaki elvitte magával.
III. A tárgysorozat 3-ik pontját a hivatalos közlöny kijelölése képezvén, az igazgatóság előterjesztése folytán a közgyűlés a hel-ben megjelenő .Zala" ez. hetilapot jelöli ki az intézet hivatalos közlönyéül.
IV. Elnök előadja, mikéut az igazgatóság, a mint már a mult évi kőzgyű lésben is jeleztetett, megalkotta az in-
\' tézeti tisztviselők és szolgák nyugdija-: zására vonataozó szabályzatot, mely szabályzatot az igazgatóság a t közgyűlésnek ezenne. jóváhagyás és meg-{ erősítés végett bemutatni kívánja.
Ezen szabályzat 2. §-a szerint a jelenleg 40,000 frtot tevő nyugdíj alap, a folyósítandó nyugdijak álul igénybe nem vett kamaU.ból, 60.000 frtra egészítendő ki. Ezen intézkedés az alapszabályoknak a nyugdíj alapra vonatkozó 80 §-ának módosítását vonja maga ! után; miért is kéri az igazgatóság a | bemutatott nyugdíj szabályzat elfogadá-I sát és az alapszabályok 80 §-ának kö-I vetkező módosítását u. m.
80. §.
A nyugdíj alap. mely jelenleg 40,000 j frt saját, a folyósított nyugdijak álul j igénybe nem vett kamatai hozzá csato-i lásával 60 000 frtra egészítendő ki.
A mint ezen nyugdíj alap a 60,000 ! frtot elérte, a kamatok azon részéről, i mely a nyugdijak álul igénybe sem ! vétetik, a társaság szabadon rendelkezik.
A közgyűlés felolvasottnak veszi a | nyugdíj szabályzatot azt egyhangúlag ; elfogadja ér megerősíti, ezzel kapcsolatban elfogadja az alapszabályok 80 §-áoak az igazgatóság álul javasolt módosítását illetve a fentebb jelzett nj siövegezését.
V. A mnlt év február hó 10 én volt évi rendes közgyűlés alkalmával Vidor Samu részvényes és igazgatósági Ug ur azon előterjesztést tette, miként helyesnek UrUná. ha a részvényesek, kik szavazati jogukat gyakorolni kívánják, köteleztetnének részvényeiket a szelvépy ivekkel együtt a közgyűlést három nap pal megelőzőleg az intézet pénztáránál letéteményeui.
Ebből kifolyólag a közgyűlés meg-bizU az igazgatóságot miként a mai közgyűlésnek erre vonatkozólag javaslatét terjesszen elő.
Az igazgató>ág tekintettel, hogy az előterjesztésben czélzott módozat alkalmazása a részvényesek szabad rendelkezési jogát csorbiuná szavazati jogának gyakorlását kényelmetlenebbé tenné és mert az igazgatóság súlyt fektet arra, bogy a részvényesek mennél na-gyobb érdeklődést tanúsítanak az intézet ügyei iránt és mennél nagyobb számban vegyenek részt közgyűlésein, azt javasolja, miként a szavazati jog gyakorlása tekintetében a-t alapszabályok 11. §-ának rendelkezése, mely szerint a kö/gyülésen szavazati jogot csak azon részvényes gyakorolhat, Vinek részvénye legltább négy héttel a közgyűlés előtt nevére átíratott változatlanul továbbra is érvényben basyassék, mely indítvány illetve javaslathoz Vidor Samu nr is hozzájárul.
A közgyü és egyhangúlag elfogadja az az igazgatóság javaslatát.
IV.Következik sz alapszabályok 25, 27 és 43 §§-ii szerint sorrenden levő el-nök, alelnök, 9 igazgatósági Ug, ugy a három tagból álló felügyelő bizotuág helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása.
Hertelendy Béla elnök a közgyűlés hozzájárulásival a szavazalszedö bizottságba, Grüuhut Henrik, Ifj Fesselhofer József, Rapoch Gyula, dr. Rothschild-, Jakab és dr. Rátz Kálmán urakét \\ jelöli ki.
Tekintettel, hogy mandatuma ez idő szerint lejárt, köszönetet mond, ugy maga mind belépő társai nevében -t be-léjök helyezett bizalomért, kéri a t. közgyűlést becses jóindulatában őket továbbra is megtartani, ezzel a közgyűlést a választás tartamra felfüggeszti.
A szavazat szedő-bizottság befejezvén működését, a folytatólag megnyitóit gyűlésnek a bizottság részéről Rapoch Gyula ur a kővetkező eredményt jelentte
Beadatott összesen 467 szavazat, ebből nyertek : mint igazgatósági elnök Ebenspanger Lipót 315 szavazatot, mint igazgatósági alelnök Hertelendy Béla 287 szavazatot, mint igazgatósági tagok 3 évi idő tarumra:
1. EbenspaagBr Leo 460 szavazatot
2. Weiser József 444 .
3. Stirling Sándor 439 ,
4. Geisei Gutmann. V.435 .
5. DngerCllmann E. 418 ,
6. Vjdor Sstru 416
7. Lőwy Adolf 409 ,
8 Plosszer Ignácz 396
9. Sommer Ignácz 395 , mint igazgatósági pótUgok 1 évi idő Úriamra:
1. Ebenspanger Ernő ¡35 szavazatot
2. Dr. Rothschild J. 96
3. Dr. Scbwarz Adoll 52
mint felügyelő bizottsági tagok 1 évi időtartamra.
1. Juhász György 434
2. Heimler József 395 .
3. Schwsr - Guszt. 385 . mint l\'etü y.^ bizottsági póttagok:
1. Weist x\'ivadar 385 .
2. Goldbammer K. ,54 .
mely eredmény tudíjásul vétetik és a felsoroluk megválasztottaknak jelentetnek ki.
VII. A tárgysorozat 7 pontját netáni indítványok képezvén, inditvány azonban az alapszabályok 19. § ának megfelelően bejelentve nem lett, a jelenlevők közül pedig inditvány tételre ki sem jelentkezik, elnök a tárgysorozatát kí-meritettnek, a közgyü\'íst befejezettnek jelentik ki
Miről jelen jegyzőkönyv felvétetik és aláiratik.
Ktof.
HERTELENDY BÉLA s. k. elnök.
TRIPAMMER GYULA s. k.
jegyzőkönyvvezciő.
Jelen jegyzőkönyv hiteléül: NUCSECZ JÓZSEF s. k.
Dr. SCHWARZ ADOLF s. k.
Váras! tisztujitás.
Az izgalmas polgármester választás, melynek előkészületei már hetek óta feszültségben tartották a város közönségét, f. hó 17 én végre megejtetett.
A közönség közé dobolt jelszavak alatt iodnlt meg a barcz mely az eddigi régimét megdöntötte és helyébe egy ujat, a reformok rendszerét helyezte. Tartózkodunk attól, hogy a régi rendszert elpirenUljuk és az ujat dicsőítsük. De jogos kívánságunk, hogy a pártharczok álul a közélet el ne mérgesedjék. Nyújtsanak egymásnak segédkezet az ellentétes elemek higgadt áldásos munkára, melyre a városnak oly nagy szüksége van. A választás lefolyásáról tudósítónk a következőket irja: A reggeli órákban már mozgalmas éiet volt az utczákon. Kilencz óra Újban a reformpárt hívei a Korona vendéglőben gyülekeztek három ■ negyed tízkor a párthívek zászló alatt, és a vezérférfiakkal élükön párosan a városház termébe vonultak, a honnan mindazokat, akik nem vo Uk képviselők, gyeogéden eltávolították. Pontban tíz órakor Csertán Károly alispán harsán éljenzés közt lépett a terembe és ülést nyomban megnyitotta következő beszéd kíséretében:
Tisztelt képviselők I
A mai Közgyűlés egyedüli tárgya a tisztujitás. Tudom, hogy e város képviselőtestülete át van hatva az alkotmányos jogok méltóságától, és éppen azért nem érzem magam hivatva, bogy egyebet mondjak, mint azt, hogy a tisztelt választók jogukat gyakorolni méltóztassanak. EzuUn az alispán indít-ványoró jogával élve. bizalmi férfiaknak Gutmann Vilmos, Varga Lajos, ifjú Fesaeibufer József és Grünbut Alfréd urakat a kijelölő bizottságba pedig Oroszváry Gyula, Dr. Neusiedler Antal, Ebenspanger Lipót és Eperjesy Sándor urakat jelölte, kiket a választó képviselők közfelkiáltással megválasztották. A kandidáló bizqttság félrevonu\'.t és majd egy óráig Unácskozott Ezalatt a nagyteremben kedélyes társalgás folyt Végre megjelent a türelmetlenül várt bizottság és kihirdette az eredményt A polgár-mesteri állásra jelöltettek Babóchay György és Vécsey Zsigmond. A két jelölt felett két bizottságnál folyt a szavazás beadatott összesen 197 szavazat melyből Vécseyre 116, Babochayra 75 szavazat ás így Vécsey Zsigmond 41 szótöbbséggel válaszutott meg poi-gármeterré. A közönség az eredmény! hallatára falrengető éljenzésbe tőrt ki.
Nemsokára megjelent Vécsey Zsigmond, hogy a választó képviselőknek a bizalom eme nyilvánítását megköszönje és programmját kifejtse. .Az öoők együttes működésére van szüksége e városnak, mondá; első soron abban a tekintetben, bogy e város anyagi és pénzügyi helyzete a vagyoni megerősödés azon fokára emeltessék; a város jövedelmi forrásai, a gazdálkodásnak rendszeres, okszerű és czélszerü vezetése és kezeiéiévei annyira fokozus-aanak, hogy ez által közigazgatás keretében létező és egy város, kü önö-en pedig Nagy-Ka iizaa város által fentar-tandó, létesített és létesítendő culturá-lis és humanitárius intézményeknek fejlesztése tökéletesbitése és a virágzásnak felsőbb fokára való emelése a polgárság súlyos megadózutáoa nélkül is biztosiuassék. De szüksége van emellett az önök nemes, önzetlen és érdekmentes együttműködésére e városnak má-
sodsoron abban a tek\'ntetben is, hogy e város közigazgatásában, közigazgatásának minden ágazatában helyes irán-. csalhatatlan érzék, önzetlen tevékenység munkásság által oly egyensúly ]éte. sittessék, hogy ezen egyeosúiy a ma: koreszmékkel karöltve, mondhatni lavinaszerű gyorsasággal járó politikai, péDj. ügyi, gazdasági és társadalmi válságok által soha meg ne ingattassék és sohs meg ne zavartassék.
De szükséges az önök együtti:.iik44fce mélyen tisztelt Uraim nemcsak itt e város közügyeioek szentelt méltóságos helyen, de szükséges az a Uradalomban is, mert egy város anyagi megérő södését, szellemi és erkölcsi felvirágoz Utását, a polgárok jólétét és békéjét csak egy erős állapotokra fektelett tagokra és részekre nem szakított, oly társadalmi élet biztosítja, a me\'y ezen jellegét a közügyek intézésében való részvétele alkalmával is híven ¡megőrzi ugy bent a város keretében, mint azon kívül.
Este a város polgársága fáklyás menetet rendezett az ujonnao megválaít-tott polgármester tiszteletére, akit Varga Lajos köszöntött fel a polgárság \' nevében, Vécsey Zsigmond válaszában kiemelte, hogy a polgárság bizalma sokkal nagyobb, mint az ő érdeme, de minden igyekezte oda irányuland. hogy vállvetve Nagy-Kanizsa város képviselőtestületével és polgáraival megvalósiii-a a kifejtett programmját éi kiemelte, hogy ajuja ciindenki előtt nyitva áll, aki hozzá a hatáskörésbez tartozó ügy-ben fordulni fog. Ezután lelkes élje\'n-zéssel a menet Hertelendy Béla a reform-párt volt elnöke lakása felé indult, hol Sümegi Kálmán üdvözölte a reformpárt elnökét kiemelve azon érdemeket, miket Herteleudy. minta párt szervezője, szerzett. Lett volna okod .monuá Sümegi az egyéni érzékenység — bár teljesen tiszu, de mégis subjectiv élű — fegyvereit is felhasználni; ámde te arról a magas színvonalról, melyre szép tiszted szólított nem szálltál le a kicsinyeskedés rögei közé
Végül a menet Gutmann Vilmoe kir. tanácsos háza elé vonult, akit mint a reformpárt egyik oszlopát éltették.
Félkilenczkor az emberáradat oszladozni kezdett és a város ismét vissza* nyerte nyugalmas szokott képét
CSARNOK
Nefelejcsek.
Aztánírj ám édes mert akkor tudom, bogy szeretsz, hogy nem hanyagolsz el, hogy még folyton reám gondolsz
— czimemet megmondtam: ,Nefe lejcsnek hívnak engem," — megérkezett az aranyos levélke, a borítékon egy parányi kék virágocska ékeskedik szív alakban . . . miért is van az, hogy ezzel a csepp virággal olyan rokon vagyok? — igaz, hogy élő kípet jelképez — többi virág is rokonszenves nekem, de ez beszél folyton .múlton épül." .... Eljöttem régi hűséggel az édes ott-
■ honba, mindeD-minden a régi, csak én változtam meg, a sióba minden zuga ismerős tárgyakkal elhelyezve
— az Isten képe a falon, h)l oly sokszor küldtem fohászt, s tanúja volt örömömnek, bánatomnak. — a tréfás vadászképek, - melyek akárhányszor önkéntelen mosolyra indítottak, tehát minden a régi, csak én nem vagyok az . . . elmerengve kinézek az ablakon, még egyszer élvezni akarom, emlékezetembe vésni minden ágot, a léczkeritést, a szomszéd házat, — kedves ez nekem mind, mivel közel van otthonomhoz, — körül nézek míg egyszer a szobában, — a többiekbe is betekintek még egyszer, — ki tudja jövök-e még vagy soha. — Isten veled! apám, ki apám helyett az valál, — Isten veled te édes ,jő anyám, — ki mindenem vagy — én messze elmegyek. — Cfc ! de nehéz a válás, csak most látom — hisz magam sem tudtam, hogy i gy szeretlek bennetek, most érzem, most tudom, mik volutok nekem. — Isten veled te völgy, — ti szép he gyek, én messze — messze elmegyek.
A ker\'be nefelejcsek iniegetnek felém, — hogy van az, hegy min-
Folytatás a mellekleteit
Melléklet a .Zalai KizMny\' 1896 évi nárcziui hé 21-iki 12-ik «zimahsz.
XXXV. ÉVFOI.YAM.
ZALAl\' KÖZLÖKT
ltt)6 MÁRCZfCS 21 én
den talpalatnyi föld kertetekben nefelejcset terem ? hiaz ez rnnea mindenütt Szinte könnye W>, bogy a váláson tol rtgyot, hisz ha még maradok, nincs er6w elhagyni bennetek. Most sietek, fntok, rohanok, ttz a kinos tadat, hogy raiu-n tó letek. Benyitok magányos szobámba, mit ofihaoeoiMk csúfelok, Oh I de rideg vagy, — <«r cseppet sem érzem, hogy otthon vagyok, egy • cseppet sem örülök neki, olyan zord, barátságtalan nem találom fel ma gamat benne, *—- kis" kert\'m is oly szomorú, együtt érei velem, hogy ne ? egy virága volt — egy rózsató volt benne, az is ketté rtröti, most oly sivár életemhez hasonló, — olym meiandó miwten . . . Ismét •gyedül, tehát imádkozni fogok, — ahol az ima, ott az Isten s nem lesaek elhagyatva, az a legjobb gyógyszer lesz, ilyen beteg kedély-nek, de míg ajkam hnK morzsol, lelkem Füárnyat ölt és elsiet az imádott hazába . . . Kezd derülni a magas ég a kikelet és kiviről,, a remény csirája érzem, hogy újra kél; tán mégis leszek boldog még tán van még élet számomra, oly enyhet adó ez a gondolat, édes borzongás járja át valómat, a remény balzsama éleszti, s mintha mégsem kellene oly messze szállnom, hisz agy is a mennyet láttam már gondolatba Összes angyslaival elöltem. — mintha mégis élni volnék hivatva. — Oh! ha ez lehetséges ! ha még fogok tndni ör-ülnk valaminek, ha virágok nyillása még felderíti búra hajló ked remet, ha tudnék még maguyngvásra lelni, — Oh! ha viasaalérne a holló az én olajtgammal, hirdetve hogy: ,Özönvíz többé nem leszen" — hogy szeiaeim könnypatakja felszárad, akkor hiszek a csodákba, kell-e nagyobb csoda, mintha a reményvesztett ember újra bízni tud.
Nem mondok le végképp, hisz az eihalónak látszó virág is, néha kihajt, a gondos kezek ttjra életre csaljak. Buc-nzom tőletek gyötrő gondolatok, nem lesz többé rabja rémtttományaimnak, — élesztem a gyógyulás reményét szivemben, — ápolom, edzem erőmet az élethez, hogjr többé erőt ne vegyen rajtam a kinos gyötrelem. B a félelem, hogy maglnyomban azt sem tudják, mikor haltam mag félre ti sötét gondolatok, hisz már jól vagyok visszatér a hit szivembe, s megvigasztal a remény, hogy lesz még több tavaszom is.
De azért soha nem felejteni, — bogy a kiket az életben szeretek, mennyire méltók arra, s ha tán véletlen nem ia, áld meg Isten! áld meg iket altkor is!
üNGERNfi JANDÓ VILMA.
Előfizetési felhívás
„ZAIM lUÍZLÖHY"
IHV. éftolfaiiaaat Il-iit eraecTeiers-
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetősök e hó végével lejár, hogy art mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben akadály mertljö« fel.
Efirfeatéat ár:
april —június évnegyedre 1 frt 25 kr. april—azept félévre 2 . 50 „ april—decz. 3 negyedérre 3\', 75 .
Hazafias tisztelettel
BÁTORF1 LAJOS . azerk. és kiadó.
a ií a k.
— tisztújítás A Tolyé hó 17-én Cier-tán Károly alispán elnöklete alatt megejtett (isztnjitó közgyűlésen a városi hivatalokat vákeatás utján a kővetkező tiaztvtseföttsl OTTfllíft be: Polgármes-
ter Vécsey Zsigmond, Unácsos árvaaz®! előadó Halis István, közigazgatási előadó tanácsos Nagy Dezső, (aj) külUná-caosok Tbomka Endre, Csóka Sáador, öreg Kaiea Józaef, Varga Ferenci, id. Hegedűi György, Szedlmajer Ferencz. Pénztárink Veiai Henrik, számvevő Juhász György, adó ellenőr Neu Albert, könyvvivő Lilik Agostoa, adótiszt Ciányi János, mérnök P.osszer Ignácz, kőzgyám Vágner Károly, érvatán ellenőr Hardy Gyula, segédgyám Varga István, szállás biztos Sterbeczky Ferencz, ügyész, dr. Benczik Ferencz. aljegyző ifj- Ats József. levéltárnok Halvsi Gyula, alkapi-táuy Bay György, Farkas Ferencz írnokok Horváth litván, Jak István, erdőtiszt Fridi Jenő, kézbesítő Ungár Gáspár.
— A keszthelyi kölcsönös aesély-szövetkezet közgyülé,e. A kölcsönös segélyszövetkezet folyó évi márczius bó 1-én tartotta IV. évi rendes közgyűlését, metyen 59 tag 1019 üzletrészszel volt képviselve, minél fogva az elnöklő flotifmann Soma vezérigazgató a közgyűlést határozatképesnek nyilvánítván, azt megnyitotta s a jegyzőkönyv vezetésével Nagy Z-igmond könyvelő\', a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Sparszam Pál és Stieder Lajos nrakat kérte fel. — A közgyűlés első tárgyát az igazgatóság évi jelentés« képezte. Ennek kapcsáa bejelenté elnőkió igazgató, hojy 13« taggal tói üzletréstazel az V. vagyis az 1896. évi évtársulat megalakult. Ismer.-tette az igazgatóságnak a zármériegbea kitüntetett 8427 frt 83 kr. tiszta nyereménynek a felügyelő bizottság hozzájárulásával hova forditása iránt hozott azon határozatát, mely szerint az I. évtársulat tőr-zsbetét számlájára 5850 frt 95 kr., a II. 1158 Irt 33 kr., a m. 1052 frt 75 kr, a IV. 365 frt 80 kr, előiratni határoztatok. Az igazgató álul előterjesztett jelentés után a felügyelő bizottság terjedelmes jelentése olvasta-tolt feL A közgyűlés valamint as igazgatóság ugy a fcllgye» bizottság jelentését is jóváhagyólag tudomásul vette s ugy az igazgatóságnak, valamint a fel-ügyelőbizottságnak az 1895. évre a szokásos felmentvényt megadta. Az alap-szabályok értelmében kisorsolt Kosen-berg Manó, Oizuta Pál, Eofman Araold, Riersch^Ázss^ Hever Antal, Pető Vilmos, az igazgatóság rendes tagjaiul 3 évre újból megválaaatattak; néhai Pap Sándor helyébe Sövegjártó Ltjos póttag igazgatósági rendes tagul 2 évre, — Breyer Arnold, Gyarmathy Lajos, Sgirszam Pál, Hochstilter Mór, Re-gensperger Ferencz és Schadl János az igazgatóság póttagjául egy évre megválasztották Pap Sándor elhunyta feletti részvétét fedig a közgyűlés jegyzőkönyvileg megörökíteni elhatározta. A felügyelő bizettság tagjaiul Bachberger Fülöp, Hofman Mór és Práger Tivadar egyhangúlag megválasztattak. A közgyűlés végül Stieder Lajos indítványára a vezérigazgatónak és a szövetkezeti tisztviselőknek a szövetkezet vezetése ügyé-ben kifejtett kiváló buzgalommal páro sult működésükért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott, mely után a" közgyűlés véget ért.
— Millenium! lornaverseny. A mii-leninmi ünnepek kiemelkedő pontja lesz az ország összes ifjúságának ó Felsége, a király elő.t tartandó tornaveraenye. A mi gymnáziutni ifjúságnak is "észt vesz ezea. 54 ifja jelentkezett tnár eddig a versenyre, kik Baksay József és Kiss Ernő dr. éB Pongrácz Adolf, tornamester vezetése alatt fognak Bodapestre utasai.
— Itagy 14ók nagy emberei fogynak. Braida Ádám 1848—49-ík, nyug-dijjaa honvéd hadnagy, 68 éves korában L évi márcz. hó 18-án jsggeti 3 órakor Nagy-Kanizsán megbaK. 1848—49 ben a szabad ságliarczot keresstűl vívta, Budavár bevétele utas Kmetly Györgv tá-
. borában szolgált. Székesfejérvár, Vesz ■ prém, Pápán keteaztSI Sopronmegye caoroai ütközetben átktzdötte az emlé-heaetea oagyon véres ütközetet, mely ■táa, Marczaltó, Mór, Székesfejérvár, Paks, Kalocsán át. az alapig akkorra lerontott üjvidék falakkal eltorlaszolt utczáin keresztül, Péterváradra ment a táwr, honnét néhány napi ott tartózkodás után, mely idő alatt a ráezokkal volt ágju ütközet, (várparancsnok azon időben Holtán Ernő volt) lement a táborral a római sánczok alá, Tital közeléig. hol szinte volt ütközet a rácsokkal, a kik beverettek a római sáncsokba és nézegettek ki a lyukakon, Titel alól a Tisza mentén Kmetty György tábora Török-Becséig ment, honnét á Tístáa át, Nagy-Kikinda és a többi községek vidékein át. lugesi mezőre ment a tábor, hol néhány napi táborozás után értesül a hadsereg Görgey átkos emlékű fegyver lerakásáról, mely után még Kn^tty György tábora a lugosi negye ket elfoglalva, rövid de utolsó ütközetet tartott as összes osztrák éa orosz erő
zászlókkal A pódium fő
vei, de gySzelemröl sző sem tehetett. Ezek a megholtnak Budavár bevétele utáaí működései a nemzet független-ségp érdekében. Megelőzőleg közlő nem tudj ar\'mely táborban tett szolgálatot s merre bsrczolc. de az elmondott időbea közlő a megbalua! egy táborban s zászlóaljban szolgált Közli : Gosztonyi Ferencz 1848— 49-Nti honvéd hadnagy, nyugdíjazott *
— Koszom ¡pótló adományok F bó lö.e^uoyt ReicbenleldSiroltaReieheníeid Gyula urnák leánya kegyeletének jeléül adakoztak koszorutpó\'ló adomány fejében: Ueicheafeld Gyula és neje 10 frt»*, özvegy Retcheoféld Ignáczné 5 frt, Reichenleld Sándor 5 írt Kohn Euil 2 frt, Weisz Lajos 3 frt, Pollák Samu és neje 2 frt, Reícheefeld Ede és neje 2 frt összesen 29 frtot. A nagykanizsai Chevra Kadisa
— Gy ilbffseág. Z tiam egye Szentgyörgy-völgye községben Tóth F«rencz öreg földmives gyilkosság áldozata lett Az öreg már régóta egyenetlenségben élt ve-e lakó bányával, ennek férjével, mert ezek igen ro-izul bántak vele, sőt szomorú helyzete ¿niatt be is psniszolU őket az alsólendvai ^Íróságnál. Azon a napon, midin tárgyalásra kellett volna manniök éjjel a csendesen alvó öreget a lelketlea leány a fejszével agyonütő te s hogy bűnét elpalástolhassa, férje segélyével a pajtának egyik magasan álló gerendájára a holttestet kötéllei felbuzta és o\'t felakasztotta. A helyszínén megjelent vizsgálat azonban rögtön felderítette a dolgot, a nő bevallotta tettét, elkísértetett s ma a zalaegerszegi börtönben várja férjével együtt büntetését.
— Hazafias ünnepélyek. Nagv és fényes közönség gyűlt össze vasárnap délelőtt fél tizenegykor a főgym-nasium nagytermében, coely nemzeti színű drapériákkal és lésesen volt fölékesítve, lött Kossuthnak és Pet függött. Az ünnepet az meg a Szózattal, mei István VIII osztályú nőv^ESft á magyart azava|^Azután Steinberger Győző, a Gy^^HIskola elnöke, tar-tott emelkedt^PFngn, szép beszédet, méltatva a mai nap jelentőségét Az énekkar ének^Birök Miklós szavalata következett e^^B Midőn az énekkar elénekelte az nMráld meget, főtisztelendő Pacbinger Alajos,, a pódiumra s magas beszédben kötötte i szabadság nagy esaméjstrea megTűnep-lését A közönség elragadtatva hallgatta a szívből jövő, szónoki pátboszszal előadott beszédet, melyet szűnni nem akaró tapssal és éljenzéssel fogadott. Mindenki lelkes hangulatban hagyta el a gymnásium épületét szépen sikerűit lelkes ünnepség emlékét vive magával. — A sikerben Kis Ernő doktornak, mint az é-.ekkar Gyakorló Iskola vezető tanárának és Schüssler Albertnak, mint az énekkar buzgó vezetöjé-oek, jelenlétében része volr. A felsőkereskedelmi iskola önképzőköre Kárpáti Manó tanár vezetése alatt Isa-soaló ünnepélyt rendezett Aj éoekkír a Hymnust énekelte, az intézet zeneértői pedig 8ternsk Zsigmond vezetése mellett zenekarrá alaaultak és a Kossuth indulót és Szózatot játszották. Krausz Osztár a felső 03ztály növendéke olvasott fel egy ünnepi beszédet Oi-oszi István Krauia Oszkár. Fieiscboer Miksa éa Grínfeld Ede lendülete«, hazafias költeményeket azavaltak. A városi polgári fiúiskolában Hoffmann Mór tanár \'tartott hazafias be szédet.
— Kárczius U A magyar neaaet szabadság emléínapját és ezredéves tea-állását márczius 15 én a kiskaaizsai polgári olvasókör tagjai számos aagykanizsai tekintélyes vendég rés»véteie mellett fényesen és nagy lelkesedéssel ünnepelte-U meg. Az ünnepélyt kora reggel mozsár lövések hirdették; 10 órakor pedig zászló alau indultak a polgári olvasókör tagjai s vendégei a templomba, oo ünnepélyes isteni tisztelet turtatoU Délután
5 órakor a polgári kör helyiségében az\' ünnepély folytatása hazafias dalok el-zengése mellett kezdődvén, mely után hazafias lelkesedéssel alkalmi beaaódet mondottak Bánekovic* 1 János tanító a szabadságharcz emlékünnepéről, tiszt Horváth Honor a magyar nemzet ezredéves fennállásáról, est iámé: dalok s végül az olvasókör álul adott áldomás egészítették ki as ünnepélyt
_ A társas kör utánzásra méltó példáját adu a tanítás ügye iránt való érdeklődésének. Éppen márczius 15-én 40 koronát küldötr a gytnnázium igazgatójához azzal a szép caéllal, bogy re\'e az irodaiam történettanulásában legszebb előmenetelt tett unulót jutalmazza meg A jutalom a záróűanepSlyen fog kiadatni.
— Józsefek »apja. Városunkban -mi. bó 19 én megünnepelte a József nap-
ját, néhol csendes családi körben, má- 1 sntt az utczin muzsika azó mellett fis mivel minden embernek van legalább egy József nevű barátja, sok ajándék ment kérról-kézre. — A névnapok meg-urtásában tehát a városban reformok még észre nem vehetők és a cúgáay csak ez egyszer is eljátazotu a városiláza előtt a Ftnselholer Józsefeknek kadvencz nótáját.
— KUérletekaRöatgea-sngarakkal. Dr. Vörös Cyriil fogynia. Unár sikerült kísérleteket végez a Köngteo-sugarakkal. Lddig igen szépen ístografálu le egy békáaak és egérnek csontvázát A ki sérleteket, melyek iránt nagy az érdeklődés, nagy buzgósággal folytatja a fiául ludós profesazcr-
— A a Irodaim! s művészeti kör szabadságünnepélye márcziui 15 áa. Az irodalmi éj művészeti kör előadásai a kö önséget ellenállhctlan erővel vonzák. A sxabadsá? ünnepélyére a városi értelmiség színe java jelen! meg a ,Pol- ! gári Egylet* nagytermében, kűlöaesen •ok hölgy volt jeles, akik lelkesen tüntettek a hazafias megnyilatkozások mellett a H.voiaus mindenkor megható hangjai ünnepélyes hangulatba ejtette a közönséget A Fohász caimü kardalt pom-piaan sikerűit kivitelben mutatta be a dalárda Csolosz karnagy ügyes, szakavatott vezetése alatt Megható hatást gyakorolt a .szentelt hantok\' négyes szó
latou kardal, melyet a dalárdával együtt városunk legszebb hölgyei adtak elő, akik karnagyukat jól megérdemelt ba-bérkosroruval tüatették ki. Mikor ezak az egyház zenére emlékeztető dallamok elhangzottak, a közönség szűnni nem akaró tapsokba tört ki, uiire a vegyes kar a nemzet imáját, a .Szózatot" intouálu, melybe a közönség kísérete is belevegyült Az egylet zenekara Titus nyitányát adu elő Sterneck karnagy betanításában. Ez a kitűnő zenekar, mely kiváló tehetségű műkedvelőkből áll, tleq^^^pos^^a mi városi zenei S^B Kálmán, a kör ezője .Eötvös báró csókjáról" ol vásott fel saját élménvüvissaa-emlékezést. A ragyogó dúi előadásával mind közönség figyelmét. Hol k. a. a kitűnő hegedűm: o\'y kiváló Unítványa Anna a .Kunok" czimü játszónak. Gntmann Anna
is, Jiaznató Jénett jauzotuk. uutmann Ann
.fiieyy.
néjlüek mejfunep- i
izoje . t-ű\'-Ti látélményü t^któ sí
•MHbkó
[ol^Büter
MN
ma előkel\'
szellem-ötötte a Emma és az Gatmana il kettdu kelő mez-a közöoség osz meg, a mi szQaoi
. _____u ayilvánalt A
közönség c«ak aíkor nyugodott meg, amikor Hoffrichter Emma és Gntmann Anna a darabot megismételték. Egy szép3n sikerült ünnepély fűződik az irodalmi és művészeti kör fennállásihoz és remélhető, hogy \'aajuii tevékeny elnöke éá igazgatótanácsa lankadni nem tudó buzgalommal fognak rárosunk művészi életének föllendülésén dolgozni V.
— Iskolai színjáték a milieniumra. Országszerte ezredéves ünnepet ülnek az itkolák is. £ötvös Károly Lijos haidumegyei kir. tanfelügyelő évek előtt javaslatba hozta mér ezt és a mille-niumoak esztendőnként állandó üoaeplé-sét E czélra számos eljárási mód közt sok isko:a és tantestület k.-sériettéte-lével legalkalmasabbnak bizonyult az ezer éves mait. joegjeleinté<e: párbeszédes, szinjátékazerü előadása történelmünk korszakalkotó edernéaiyeinek, — miatbogy életre varázsliaa nemzetünk nagy alakjainak. Eötvös K. L. ,A. hon-f>g!aiás ezer év előtt és ezer év multán" czimü dialogot is, mely Hébaer Vilmos kiadásában Budapesten Egy etem-u. 4. jelent meg é* 10 krért kapható. A czimből is következtethetően két kftlőn képből áll a szinművecske. E?yik a mun-kácii .Magoum áldomáí megjeleoitése, másik az ezeréves multu.ak emlékezetbe idéxcse. A két Véig külön -külön, vagy egybefoglalt an, szia padon, teremben vagy szabadban (erdőben) adható elő. Korhű öltözékek és maszkok nem azűk-aégeiek: .Kern az érzékeknek kel! csalódásban ringaoiok, hanem a k^pzeiem éi emlékezet kell, bogy életre a
fényes maitat, melyen «zinpadi hatás nélkül is lehet lelkesednünk.*
Budapesti levél.
Tavasz m."i újra. Uj élet, tevékenység iádul meg Az.éltí. és tevékenység azonban számtalan Wöreielméojmyel, »ok mindenek t adásival van összekötve; ennek némi részben való elérését /ohajúnk elcmozditam, midőn t olvasóink ügyeimét a főváros egyes intézményeire irányítjuk.
Azon iparvállalatok srima, .melyek terményeiknek nemcsak itthon,- hanem a külföldön is elismerést és elterjedés: szereztek, hazánkban, sajnos, igen kévé», s.-igy bizonyára érdekelni fogja t. olvasóink fgyelmét, ha egy hazai vállalatunkat, melyne\'c vegyi és therapeutikus tulajdonságai még rBvid idc^ efótt náhmk itthon Is rejtett kincset képeztek, most már a világpiaezot meghódítótOk — itt röviden ismertetjük A vállalkozó kiváló kereskedelmi ismeretei és fáradhadaa tevéiceny-ségc, valamint példaszerű kezelése által síkerűit a bei- és külföld legelőkelőbb orvosi tekintélyeinek figyelmét ezen termény iráw felkelteni. A
rendelkezésűnk re álló füzetben több mint 100 elismerő nvilaikozai között a bel- és külföld legtekintélyesebb orvosai és tanárainak neveit találjuk; ezek: Magyarországból dr. Korányi Frigye* tanár, főrendiházi tag; dr. Schwimmer Ernő tanár, kir. tanácsos stb. sü>.; Ausztriából dr. Diuel egyet! tanár, udv tanácrfs; báró dr. Rokitansky egyet! tanár; dr. Bamberger udv. tanácsos; dr. Benedikt. dr. Spoeth, dr. Schnitzler, dr. Hebra. stb stb! Németországból dr. Nussbaem, <ir. Bardeleben, dr. Znelzer, Landenberger és Winkel egvet. tanárok. Olaszországból a világhírű dr. Moie*chott, dr. Qwtani. "Maragliano cí Minich egyetemi tanárok OroszorsTáglk.1 dr. Zdekaaer udv. tanácsos, dr. Rbeyer, dr. Kosinsky, dr. Hugcnl^rger és Laml.l egyet, tanárok. Valóban a legkiválóbb társasága az orvosi szaktekintélyeknek, kft-nek Iwhaíó kísérletei a lkhion cs boorgazdag S*lvator-forrás vizet gyógyerejfl és igen hatásos ásványvíznek bizonyították és mint kiválóan eredményeset használják és rendelik vese- és hólyagbajók, köszvény és rheuma, aranyeres-bántalmaknál, továbbá a légző-és emésztö-szervek hurutainál. Ezen szaktekintélyek által felsorolt eredmények azt is bizonyit_,ák, bogy a Salvator ásványvíz az anyagcser a hatalmasan előmozdítja és hogy a szénsav-tartalmánál fogva igen kellenes. A vizeletet előmozdító üdítő ital. mely vasmeníí^ségénél fogva igen könnyen emészthető A »Salvator* ma már ugy a bel- mint a külföldön jól ismert világhírű ásványvíz, s a Salvator-forrás vállalat Eperjes mellett* a magyai ipar dinét képezi, melynek létesítése által a tulajdonos Schultes Ágost Budapesten valóban nagy érdemeket szerzett s a szenvedő emberiség hálával tartozik neki, mert az ö fáradhatlan tevékenysrge nélkül ez a gyógyforrás még tovább is ismeretlenül és használatlanul maradt volna
(iröÉtmel veszünk tudomást és közöljük t. olvasóinkkal, hogy Hazslinszky Károly gyógyszerészt az Akademie Parisienne nagy arany éremmel Tüntette ki és dolgozótársává választotta, a gyógyszerészeti tudomány téren kifejtett hasznom munkássága elismeréséül, é» ezzel meg v*a erősítve azon által talán os, szakkörökben, valamint a nagy közönség kórében is élő meggyőződés, miszerint Hazslinszky Károly gyógyszerei ugy a tudomány, mint a közegészségügy Követelményeinek teljesen megfelelnek. Ezért bátran veheti igénybe mindenki kinek valamely oly baja van, melyet az ő — immár háziszernek nevezhető gyógyszereivel meg-gyógyiuni vagy megszüntetni lehet. Ezek közül felemlítjük a tavaszizal rendesen nagyobb mérvben nyilvánuló czúz, rheuma és migrain ellen igen hatásosnak elismert (Jauliheria olajat, mely tokba alkalmazva, rosz szaga nem érezhető s igy hasz -nátása nem kellemetlen, Nothnagel bécsi tanár által is legelőnyösebbnek ismertetett eL Ara I frt. A Cicáin pastillából néhány darabka megszünteti a garat- és gégehurutot, köhögést és rekedUéget. Igen hasznos szer a Cardopatia vérszegénység, idegesség, angolkór, skrofula éi álmatlanság ellen; jó étvégyat, jó alvást, víg kedélyt és ewel a test gyarapodásai idézi elő;-a soványságot megszűnteti, különösen ajánlatos mellbetegeknek Ára 2 frt. A ^Fucus« nemcsak klinikailag, de már a nagy közönség körében is általánosan elismert gyógyszer soványitásra és a hízás megakadályozására, valamint a kövér egyéneknél előforduló asztma megszüntetésére. Ára I-ső számnak 2 frt. Ennek kitűnő hatász ma már közbesréd tárgya a fővárosban Hazslinszky Károly egyéb hasznos gyógyszereit kimerítő prospektusában sorolja fel, melyet kívánatra díjmentesen megküld az ő tulajdonát képező OrSz. Közp Hasouszenvi gyógyszertár, hol a >Homoepatia«. jeles szaklap szerkesztősége : és kiadóhivatala is van: Budapest, VIII. Rökk-\' Stilárd-utcza és Sándor-tér sarkán.
Igen száp és kellemes húsvéti ajándéktárgyaké . j ajánlhatjuk még az illatszereket és pipere-czikke-| ket Vértessy Sándor m kir. udvari illetszerész I (Budapest. Kristóf-tér 8. sz) termében a legfino-j mabb angol és franczia illatszerek a legnagyobb j választékban találhatók s vidéki megrendelések is postafordultával teljesíttetnek. E tavaszi idővel bekövetkező utazási loiiette-készletek, továbbá szappanok, kenőcsök és bajolajoki pipereczikkek, fésűk és bajkefék.
A gazdaközönség és a városi hatóságok figyelmét különösen az aszfaltburkolat czétsxerüségeire hívjak fel, a tavaszi idény alkalmával sok helyütt felmerülő nedves falak, lakások, pinczék, raktárak szárazzá rételére. N\'agy tért hódított már az aszfalt hazánk számos városában az utczák és közterek horkolásával, s mindenütt a legnagyobb elismerést vívta ki afz ezt letesető Magyar A uSa lt.réstváoytár-saság. Az. aszfalt-macadam koc*iu!-!«urkoJat. ezen társalat találmánya, tnelyie kizárólagos «zabadalommal is íöir, a legolcsóbb, legjobb és Jegtartó-sabb, a letó^b koczkakő-burkolattal vetekedik, s könayen és olcsón tartható jó karbaa. de készítési módjánál fogva annyira érdes felületű is, hogy az állatok és jármüvek a legkönnyebben és legbiztosabban közlekednek rajta, s az ország számos városában, hol eddig alkalmazták, mindenütt a legcélszerűbbnek bizonyult. A magyar aszfaltrész-vénytánaság, Budapest Andrássy-ut 30. az., mely az aszfaltot saját biharmegyei bányáiban termeli, kívánatra költségvetéssel és árjegyzékkel díjmentesen szolgál.
¥e gyesafc.
•— Egy népszer. A Moll-féie franczia borszesz és só által a ^etegtknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer jiynjtatik küszréayes és csúzos bántál-máknál, sebeknél és daganatoknál. Egy öreg ára utasítással együtt 00 kr. Szét-knídós naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, cs. és k udv. stállitó által .Bécs I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A.-féle készítmény kérendő az ó gyári jelvényével ós aláírásával.
— «OflhfYé! Unghváry László faiskola tulajdonos Czeglédröl, e hályen is Jelhivja a gyiimÖlc*észet barátait, hogy telepéi a nyár folyamán felketémi, illetve becses látogatásukkal kitüntetni szíveskedjenek. Jó -alkalmat nyújt erre az epredévi kiállítás és azon körülmény, hogy Ci&glédre —- a nyugati, vagyis a volt osztrák állam vasúton — i1/» éra alatt el lehet jutni. Fent említett czég a kiállításon részt nem vesz mert a vállalat természete, illetve a kiállítást érdemlő növények és tárgyak legnagyobb részt Jel nem
XXXV ÉVFOLYAM.
alai közlöny
1896 MÁRCZIUS 21-én
vihetők ét hogy a tulajdonolt jjrn raji, sem mintásat, sem adat koz-lét MSI kfpejithetik arra, hogy a nagyszabátu dolgának csak 100 ad rínét is Jeltüntetni bírná mit különben a helyszínén 1 — 2 óra alatt teljes nagyságában lezz szerencséje bemtUtalni.
■XT,
ixryilt^r.*)
S«\'yta-4uMUtak 65 krUl. 14 frt 65 krig méterenként valamint fekete. fehér i ninei Henncberg-selyem S5 krtól 14 i frt tó krig materenként sima, csikói | kocakásott, mintáactt, dtmuit «0». (»int- ! egy 240 különböiS minőség 2000 »sin éi mintáxaítba «tb megrendelt áru poatabér 4a TáamintM»« a házhoz azállitrs miatá- ( kat postafordultára! kfild : Henaeb«rf 6. 1 e*.és kir. odr. naáll. (aelye«*y4ra ZIrich- j ben. Svájesba caimsett levelakrs 10 kros 4a levelezd 1*pókra 5 kros bélyeg ragassUndó. ■ Magyar nyelren irt megrendelések pontosan elintéztetnek
az orvosi előkelőségek ajánlják./
CONSTAMTIM-aUELLE
a gége és légző azervek betegségénél.
EMMA-QUELLE
basonló esetekben ajánlati de gyengébb testslkatuaknak kitálóan Remekeknek.
Gleichenbergi forrás só
a legkitűnőbbek bebizonyult belélegzéai szer a légzőszeiruk (torok éa orr) betegfégéinél. Fflrdéideoy Gieícbf-heroben: Hájas I til Szept 30 -íg
Vese, húgyhólyag húgrydara és kSszrénybántalmak ellen, továbbá a belesző és emésxtési uerrek hurutos bántalmainál, orvosi tekintélyele által a LITHIOX-FORRÁS
SALI/ATOR
sikkerrel rendéire lesz. Húgy hajtó hatású!
Kellemes iztf SösHres emesitbetí!
Kapható ásTányrizkereaked-sekben és J gyógyszertárakban
A. Salrator-forrás Igazg. Eperjesem.
Jégszekrények,
Szétválasztható jégtartókkal UNGER GYULA mérnök álul szerkesztve. Kaphatók Bécsben, Hnadslnriner-strasse No 119.
*) E rovat alatt koslottekért t
vállal fa -Szart.
Hirdetések.
Elsőrangú műtrágyagyár
a megye területére \'teljesen megbízható
képviselőt
keres, ki a megye gazdaközöcségénél állandó összeköttetést tart fenn. Részletes ajánlatok továbbítás végett Goldberger A. V. hirdetési irodájába Budapest, Váczi-utcxa 9. küldendők (189. sz. jelige alatt)
84[tk. 896. Érk jan. 10 éa.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbirősáf mint tkvi hatóság közhírré teszi, hoc Zakál Gyula ügyvéd letenyei lakosnak Busa Rozi Bizják Bertalauné bánokazentgyörgyí lakos elleni 40 frt 95 kr. tőke, «oaek 1895. ivi augusztus bő 12-től járó 6*1, kamatai, 18 frt perbeli, 7 frt 66 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtás ügyé ben a nagykanizsai kir. törvényszék, a letenyei kir. járásbíróság területén fekvő a bánokszentgyörgyi 4Ö1 sz. tkjkvben A t 577/c hrsz. ingatlan ■ a rajta levő 90. nép sorszámú hál «92 frt becsárban a bánokazentgyörgyí községbirő bálánál 1896. évi április hó 16. aapjám i e. 10 órakor Zaká Gyula letenyei lakos felperesi ügyvéd vagy h£?vettése közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltáaí ár ■ fennebb kitett becsár.
Kelt Nagy Kaaizaán, a kir. törvény, szék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi január hó II. napján.
NUNKOVITS kir. aljbíró.
00000000000000
12|tk. 896 Érk. jan. 2-án
Aiverési hirdetmény.
A letenyei kir. járáabiróság mint tkv hatóság közhírré teszi, hogy Leitner Gáspár tótszentmártoni lakosnak Miho-vics Márí Kukntuzsnyák, Mártonné. Mi-hovica Ilona, Mihovica Dorottya, Nesztics Rókusné, Mihovics József és Mihovics Tamás tótazentraárloni lakosok elleni közösség megszüntetése iránti ügyében a a nagykanizsai kir. törvényszéknek 1895. szept 26 án 7874ip. 95. sz. a. bozolt jogerős Ítélete alapján 39 frt 85 kr. perbeli • 8 frt 80 kr. esoltaü költségek iránt a nagykanizsai kir törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő a tótszentmártoui községi 59. sz tjkvben fent nevezettek tulajdonául felvett A L 88 hrsz. ingatlan a rajta levő 35. nép-sorszátnu ház 570 frt 223 hrsz. 36 frt 377 hrsz. 11 frt 454 briz. 24 frt 543 hrsz. 73 frt, 674 hrsz. 57 frt, 772 hrsz. 56 frt, 926 hrsz. 70 frt, 1052 hrsz. 48 frt, 1180 hrsz. 26 frt 1373 hrsz. 28 frt, 1440 hrsz. 77 frt és 1530 hrsz. 22 frt kikiáltási árban az 1881. évi 60 \'t. cz. 155 §. 2. pont értelmében a tót-zent-\' mártoni kö.ziég biró bízsnál 1896. évi április hő 11. napján d. e. 10 órakor Zakál Gyula léteoyei lakos ügyved vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni feg
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Kelt Letenyén, a kir. jbságnál 1896 -évi január hó 3 napján.
NUNKOVITS kir. aljbiró.
00000000003000
7263/tk. 1895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai" kir. tvszék tkvi osi lálya részéről közhirré tétetik, bogy a kir államkincstár vbajtatónak Egyed György és Egyed József végrebejtást szenvedő calamboki lakosok elleni 478 Irt 77\'fa kr tőke, ennek 1893 évi ápril. 15 tői járó 6*1, kamatai 16 frt 95 vhajtá-ké-relmi 10 frt 85 kr. árveréskérelmi 12 Irt 06 kr. árverés megkísérlése 5 frt 70 kr. jelenlegi, s a meg leimerülendő költségek iránti vhajtáai ügyében a fent nevezett kir. tvazék területéhez tartozó a capi 362. sa. tjkvben f 824 hrsz. a. felvett s 1294 frtra becsült szőlő — a G
1 a. Egyed Albert özvegye »ÜL Boda Magdolna javára bekeblezve levő haszonélvezeti szolgalmi jog épségbe tartásával 1896 évi áprile hé 8 ás d. e. 10 órakor C-api község házánál meg tartandó nyilvános árverésen eladatni fog
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*\'0-át készpénzben vagy óvadékkspes pipirbsn a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsáar a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi decz. hó 30. napján.
GÖZONY, kir tazéki albiió.
ooooooooooc ooo
I52|tk. 896 Érk. Január 18 án.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság közhirré teszi, hogy a kir. kincstáriak Tislér Márton és neje Hederics Borbála tótsaerdahelyi lakosok ellea 35 frt 07 kr. tőke, ennek 1894 decz. 15 W1 járó 61. kamatai, 6 frt 50 kr. vhajtás-kéreimi s 6 frt 35 kr." ezuttali költségek iránti vhajtási ügyében a nagyki oizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő becsehelyi 357 számú tjkvben A t 6il hr"" Tislér Márton tulajdonául felvett váltság köteles ingatlan 224 frt a becsehelyi 561 sz. tjkvben A t 1U2 hrsz. a. Hederics Borbála nevére bejegyzett váltság köteles 280 frtra "beesült ingatlan a becsehelyi község bíró házánál 1896. évi ápril hó 17 napján d. e 10 órakor megtartandó nyíliánoa árverésen eladatni feg. i
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 101-i\' készpénzben vagy óvsdékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, á kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi jan. hó 20 napján.
NUNKOVITS kir. aljbiró.
7400, tk. 1895
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osx-táiva részérói köihírré (étetik, hogy Standt p»i, mint k. k. Standt István és *ndor magángyáinja, agy Standt Jórsef, Clmet-azentmiklósi lakos végrehajtatónak Böjti József vhaj\'ást szenvedő obornaki lakos eheni 64 frt tőke, ennek 1894 decz 18-től járó 6*t kamatai végrehajtaskérelai. »7 forint 35 kr.jczár 15 frt 60 kr. per. 7 frt 25 kr. jelenlegi s a még felmerülendő köitaégek iránti végrebajtasi ügyében -a fent nevezett kir tvszék területéhez tartozó. az obornaki 39 sz. tkvben 1,2,3, 5. és 6. sorsi. a. felvett s időközben Hilcz József és neje Kulberger Értse inlajdonába átment, 99 frtra becsült ingatlanok, — ovábbá az obornoki 15 számú tjkvben f 7W>. 1 hrsz. a. felvett a ugyanannak tulajdonába átment ingat-lanok Böjti Józsetet illetett s 249 írtra becsült fele része, — mégis az obornaki 39 sz. tjkvből a 45 ik tjkvbe Hilcz Adám tulajdonául átjegyzett I 54i48 hrai. a 25 írtra bee-ült ingatlan 189ó- évi april. IS. napjan d e. 10 árakor Obornok község bazánal megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitelt becsár.
Árverezni kívánók larloznak a becsár. lO^át készpénzben vagy óvadékképes pap-Wan a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N. Kaiiizsá.n a kir. tvszék mint telekönyvi hatóságánál 1895 évi decz. hó 31. aspjáa/
GÖZONY kir. tvszéki elbíró.
Kőszegen
Dr. Drelszker J.
SAKATORIUMA
és
V/ZGYÓG Y/KTÉZE TE
márczius hó 30-kátél nyitva.
Rendszer Príesnitz és Kneipp Villanyórái, massage, gyógytornászát és diaetetikai eljárás. Teljes ellátás igen mérsékelt árért Gondos orvosi felügyelet. Prospektus ingyen.
Az igazjcatósáfc.
MAGY. KIR. ÁLLAMVASUTAK
lifisi Kitlis irilíji íltil létesített
MILLENIUM
uíazási- és ellátási-vállalat
n 1896. m múm tiállílást láíopt számara
már most bocsát ki igen mérsékelt áron
UTAZÁS/ ÉS ELLÁTÁSI JEGYFÜZETEKET
melyek ára esetleg részletekben is lefizethető
Ezen füzetek Tasuti menettérti jegyet gyors- és személyvonatokra, a vállalat újonnan berendezett
ITT* saját bérházaiban H
kényelmes lakást, étkezést, ugy a kiállítás te-rOletén, mint a város minden pontján levő elsőrendű vendéglőkben és kávéházakban (a melyek névsorát a közönség megnyugtatására márczius elején szintén közzé-tesszük), kiállítási-, Ös-budavári belépőjegyeket stb. bizlositsanak.
Felvilágosításokkal és tervezettel szolgálnak a vasntí állomás-fŐDökök, a vidéki menetjegy-irodák, a vidéki képviselőségek, az összes községi és körjegyző urak, a .Hazai\' általános biztosító r.-t. ügynökségei, valamint
A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
városi menetjegy-irodája
BUDAPESTEK, HURGÁRIA-SZÁLLÓ.
Bejelentéseket helyben elfogad :
Bankegye-sület r*-t.
XttftKXKXKXXttXKKKXXKXX
T347,tk. 1895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. lörvéoyszék tkvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Lajos János pacsai lakós végre-hajtaténak Zsufa Tamás pscsai lakós végrehajtást szenvedett elleni 23 frt 70 kr töke, 4 frt 96 kr. végrehajtáa kérelmi, 6 frt 85 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezet: kir. törvényszék területéhez tartozó, a picsái 571 sz. tjkvbea t 381a hrsz. s. felvett s részben Ztufa Tamás, \\ részben Zsufa Tamáané síül. Lajos Verona ■ részbei Lajos János tulajdonát képező 360 frtra bec<ü t ingatlaa • z 1881rLX. t cz. 156 g d) pontja élteimében egéizea 1896 évi április hó 15. aapján d. e. to órakor Pscsa község házánál nyilvános árverésen eladatni fog. — még pedig a fenti ingatlannak Z«ufa Tamás és neje Lsjos Veronát 93-ík éa 4 sorszám alatt illető tele réaiérs Király Anna özv. Lsjoi Jánosné javára C 4 alatt bekeblezve levő holtiglaní lakásbői álló sao\'gal sí joggal együtt ■ oly hozzáadással, hogy azon esetre, ha aa érintett ingatlannak Lajos Veroaa, Lajos János és Zsufa Tamást 3—5—7 sorsi. a. illető fele részére, Király Anna özv. Lajos Jánosné javára C 13 a. bekebelezett özvegyi haszonélveseti szolgalmijogot megelő jelzálogos követelés fedezésére szüaaégesnek mutatkozó • ezennel 200 írtban megá lapított vételár beigértetik, esen szolgalmi jog is épségben marad, ellenkező esetben az árverés hatálytalanná válik ■ aa ingatlai a fenti határnapon az utóbb érintett szolgai mi jog nélktl is el log adatni, meg-jegyeztetik azonban, hog; az elől érintett lakóai azolgalmi-jog minden körülmények között épségben iaarid> " Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10% át kéu-pénzben vagy óvadékképei papírban a kiküldött kezében letenni- v
Kelt Nagy-Kinizsán. a kir. tvszék mint telekkönyvi haló ágnál 1895. évi deczember hó 31. napján.
GÖZONY kir. tazéki albíró.
xxxxxxx&xxxxxxxxxxxx
MARGIT\'
í
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS\'
Vegrelemezve a baöapesti m kir. nretetnen. Szeitneaí« regyi (»«zetétel«. ievés szabad, de gazdaj. Mtlg kötült szenaavtartalma »„aló hatáaouk buonyoll, külOnOwn tMehiatalmakaél, a hol a «zabád """ enkétyebb jeteotae megOrja a beteget a káros, sót veszedelme. iz«ilástól, ellenben a fóU« keatt uénsar gazdanása a gjójyhaiiaa alkatrészeknek a beteg tesMazekbc vaJÍ gyora la btztoa felvételét eazkbili. Esea tnUjdonS^aoak Uazőnlieti a ílarrt-torrá. azöo kiváló etónyil is, bogy a tol szabad «zénsavtartakni-kan eróseob áaványviíík. mint a seKersi, li.ichsrb.rgl, UMkajlkfcai, kllinóaen tBdo.ér..-s.ka<l már nem alkalmazhalók, a Maijit-fertáa itt is.a legjobb hatás melleit Mylon baazoáltalik.
A tMMetscek tlimatikns yrátyia\'iratelbeii, kűjönfloen a leglátogatottabb GSrfc.rsdoiHbsn a Margit-va otltonossi rali - Oivoai tekintélyeink Bodapesten: dr. Korányi, dr Sebbardt, dr Nr.vratil. tr Poór. dr létlj, dr. Barbi.; Bécsben: dr BunMTíar. dr. Ducbek. Bb a letjobb «edmén)-nyel zxík a I«ga6-, .rnéanó- ée hug,szervsk általános huretoa bántalmaioal
S^ Mint ivóvizj
prU«Ttaüv gjógjuemek biaonynlt a ]£OleX>&-i»^beCe9edé< ellen.
borral használva a legegészségesebb ital!
1« as.Hk.ls —seb
U.ásyvl»-
BHJIH uAiliUl>tl< 0gT5iiiitéi kapható minden gyógysxertárban, füsxerkereskedésben vendéglőkben.
Kizárólagos főraktár
IXXV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1896. VAfiCZItJS 21-,
A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK I GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉGE
- BUDAPEST/ József-körut 41. szám alatt.
Ajánlja: a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült gőzeséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas „Compound*
lokomobiljait és- egyéb gazdasági gépeit.
1896. éi
Utói Váczi.körút 32. és J d z s e f-k 5 r u t 41-ik szám alatt.
VULKAN

rész vény-társaság
5 W
ä g é p g y ár
J ezelőtt
5 ■ v Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co.
Buűapeat £ Bécs
* az elsőrangú malomópitészeti gyárban
* BUDAPESTEM, V.. kölsö váczi-Ut 70
E
OLL SEIDUTZ POR
8űrgö-iyciii Az iiutl iprlti «U hu szabadalmazva
.Gutjahrtilká i.
gyártatni.*
Sürgöajctia
Gutjahr-MüUer it A „Lengő-szita-
Az őrleményeket tökéletesen J szitálja és osztályozza: — a SS. szitált lisztek tiszták, a der-czék lisztmentesek és a
» »
it Sí
darák .élesen* tannak osztályozva; — rendkívül egyszerű kezelés; — a szitált lisztnek tisztátxlanitáaa egé szen ki ran zárva ; — a géphez kevés szitahe vonat
Gutjaí-nulkan*
az össze»- \\arezé HU-mskhaa szakaéli mazva.
Seder szabadalma.
gépnek" előnyei:
szSségeltelikí — a gép csekély tért és csekély erőt igé- +{ 8 nyel; - a gép járáaa töké- H lelesen cyngodt; — anto- ^ matikus üzemre igen alkalmas; — a gép egy egész cylinder- rendszert pótol — a gép munkaképessége feitfl múlhatatlan;
Csak akkor valódi* v. hs mindegyik dobos Költ a.. védjegyét ás
aláírását tünteti fel. » SS« A.-ffca Saldlltr-aar.sk tartós gyógyhitási a legmakacsabb lysaar. is al-
teitbastaimak. fyo noe^rea •» gyomorhév, rógzött azékrlkidii, májbaotalom váv-Islllás. aranyér «a a legkailtoböióbb aü ketlglltek ellen, e jeles hiiiszernék év-usedtfc óta mindig ugróbb elterjedést saenett - Ára <|r leiiciitilt aredatl Sí kazaak I írt a. t.
Haaiaitáao < tirvéwyileg fenyíttetnek. UOLU-FBLE F* A NC1A
C«ak akkor valódi. bl \'°«>degyik ll.eg MOLL i. .»Jj egyét tnotrti lel éa
. - .A. Hall- felirata ¿noxattal van Iir.1 A Mitl-fsll fras-
® ás aá neveaeteaes mint fajdaliacsilasiU bedlrrsilisl azer kóss.ény, . „ M * merbOles egyéb ksretkezménveiaei .\'egumeretesebb népszer. - E|y óss-\'*" "-«<»U i.n ára 80 kra)szár ___"_
Moll Salicyl szájvize.
. \' (Föaikatrésxe iQrolysavas szikaó.) a miodetma.i isájtisxtit>ieal különösen fontol bármely korú gyermekek, miot felnőttek szamára; mert e isljvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind ónser togfájss ellen — Egy lati A véd|«|yável lllátstt ívig ára : 60 kr ej ez ár.
(691 j Fósiétküldéa:
Moll A. gyogyszeresz. cs. ét kir. udvari azállité által,
Bécs: 1., Tuchlauoen 9. sz. Vidéki ■ •greadsiések aapasta psicastssvit aellltt tl,|silttltisk
A raktáraiban tessék határozottan MOLL A. aláírásával is
továbbá:
tiszti tó- és osztályozó gépek
Schnetzer Ágoston szabadalma.
tisztító és osztályozó-gépnek előnyei; Egyszerű és czélszerű szerkezet: üzem közben csekély kezelést igényel; a gép sokkal több tiszta- darát állit elő mint bármely más ily fajta gép; ugyanazon gépen a legfinomabb dercsék valamint a legdurvább darák tisztíthatók; munkaképessége rendkívül nagy; a gép csekély tért igéiyel; bármely malomban lényeges üzemakadály léikül lehet ilyen gépekkel egy dara
tisztítást berendezni.
A nevezett legújabb malmászati gépeken kívül gyártatnak még: rögsziták, tarárok, gabona-asztályozőgépek Bobféle rendszer és m iaok szerint .. Vulkán* üabona:isztitó és kefélőgépek. őrlőjáratok. gabons, liszt és darafelhuzők szállítócsigák,- dara-, liszt- és derczehengerek, felhnzogépek ée járószékek. Téglagyártási gépek H>top E. hírneves rendszere szerint. Nyersöntvények saját és idegen minták mán, fogaskerekeket géppel formázva -^Mindennemű s z er s z á m g é p e k Mm, fa és kő\' megmunkálására.
Gőzgépek Vipróbált rendszer szerint, visikerekek, közlőmüvek (transmíssziők.i
mm- Kívánatra prospectnsok és költségvetések küldetnek.
ooooooooooooooooooooooo
it *
* »
Cs és Kr tnxtrák-magyír ás belga kir. szabadalomé Eitnntetett Brnsaael 189». aranyérem s diaaokmásnyal. KELETI-félesérvkőtő orvosi tekintélyek véleménye aserist • mtlkeletasekk ezen nemben, nem rsosxik, nem gyakorol kellemet\'en nyomást 4» eliárolitja czél-szetú sserkeaeténél fogva az eddigi sérvkÖtök hiányait.
KELETI-féle gumml sérvköté
idomitkató pelottával, szarvasbőr védővel és bistonsáfi Övvel
Árak: egyoldala «-8 frt, kétoldali li-16 frt
gyáram! ao kész ölnek eres-kivel: Műlábak, mükezek, egyenestartók, (Hesaing-fcle rendszer; ortbopae-diai tftzék. haakOtík, — gCrctér barianyák éa min. denféls tzszeaia gnrnmi-árak.
Megrendeláueket pon-totsn és dicséreesen eiz-
kí:«l
UVT T?Tt t ca. és kir. int ksuserísa és X\\ rjJjXi l * d-S orvos-scbészi műszerész FSQxlet és lérvkotéizeti müiely : BUDAPEST, ST. Kotssskercseg-sUzs 17. Ssbésssti mnssergyár : Esstely itíia (Károlj laktanya 5, Hagy képei Aljegyssk isgyes «1 bérmentve
P<
»a
m
H 0 p,
e
ji
Ml
«
i I -<
Í ¡«SE
I * í = • o Äs
Sás
CD >>
bt a
i
£ ti

tÄül Sí
S 32 s se
- • I s:
- ■ U.
* S í l ■
_ «
= 4í
£ S
= s
CO Bál
"53
cfi £
■ °
SC t>D
r—^ e S CS
e é=3" < 5
.2 CC3 E-" Hf
ar T* 00 Sí l-s S -g ® £
J* ■ S
>> : bC & 1= C O o M S " S £
> > \'< & 3 O
— cxa » ■é S -a G*
od >

<S >— x -
-o
m —a <D I O M

•fl ^ W ItB ¡2]
védjegyével ellátott készítményeket kérni. , Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 0« Fia.
QQfyyiooooooooooböb
j A munkácsi uradalom gyógyvizei
£ elsőrendű orvosi szaktekintélyek által a legjobban ajánltatnak X és pedig:
X « SZOLYVAI
X forrás
w lanájféi r»wriij«i , - sziklat
bőlyágbajoknál, vesekő-w nél, hugyhomoknál, a
* légutak huiutos bántal-A mainál, sárgaságnál s
X elzsirosodás ellen stb.
* i: • A „LUHI ERZSÉBET" forrás
5 medve védjegygyei
X rendkívüli kellemes izü
X és aditó savanynviz. A
w légzó szervek idült hu-
X rutos bántalraainál, tul-
fságos gyomorsav kép-. xfidéaaéli
E két víznek védjegye.
a POLENAI
forrás kőszvénynél, a bugyuták hurutos bánUl-mainál, Diabetesnél torok, gége és hörgök hurutjainál, gyomor és bélhajoknál, Chlorosis Atonia stb.
idült gyomorhurutnál, étvágytalanságnál, fertőző járványos betegségeknél. mint diaeteti-cos jrő tíz.
vjMjsfje.
Gróf ScHtíorí nraflalmí irotosápiál
5 Mvan.lKd.osor».
5 -\' NAGY-KANIZSÁN kaphaiő: Fesselhofer József w és Rosenfeld Adolf uraknál
^xxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ooooooooooooooooooooooo
\'féle SZIN-SZAPPÄN
hatósági lag bejegyzett
0 ■ Tm
igen jól szárított kitűnően tisstit, legtakarékosabb a hasiná1 atban
Tisztaságáért és ártalmasságáért a kezek éB ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező sziii-szappanok között. Egy kisérletet senki\'sem fog megbánni.
Kapható a legtöbb deuil-Oaletben. Képviselője Bndapeit részére r DE-- . GKLLÉE KÁROLY, Akademia-ntcaa t.
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1-896 MABCZ!ü> 21-éu
"eusíein^flil^jj
ashajtó labdacsai]
*EUSTEW-fWe ERZSÉBET ItMaeMk
£ pilalák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendők ; mentek minden ártal mas anyagtól.. az altesti szervek bajainal legjobb eredménynyel használtatván, gyengéden h&ahajtók, vértisztitó*; egy gyógjszer tea jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilalák a
azé Uszoruiaa
a legtöbb betegs^ek forrása ellen Ci.ukrozott külsejűk régett »ég gyermekek U szívesen veszik.
Err 16 pllalát tartalmazó do bor 15 kr, egy teker«, mely 8 dobozt, tokát ISO pIlaláT tartalmaz csak l forint é. -
/ ivóa t ütánzásoktól -különösen óva . kodjank Kérjünk határozót tan Xeasteia Erzsébet püalát Valódi csak, ha minden döboz törvényileg bejegyzett Tédjegyünkkel piros-fekete nyomta-I tatásban .Szent Lipót\' és »Neosteln I Fülöp gyógyszerész* aláírással ran el-I látva. A kereskedelmi törvényszékileg { -védett csomagjaink aláírásunkkal van lJ ellátva
MEUSTEIH FÖLŐP
„Szent-Lipothoz* czlmzett gyógyszertára WIEN; I., Plankengasse •. Baktár Nagy-Kaaiseán: BELÜS LAJOS, PEÁGER BÉLA. ERLICH ARNOLD gyógyszerész araknál.
O 3000000000000oo
-- G/
ffíy
Mindenütt kapható - >i kiló 25kr.
W u ÍAlo
P)
Marine
ARANY-REMOHTOIR
gazdagon gratiskv», tartósságáért
r~\\ jótínás.
VM/ Hölgyeit Dek vagy uraknak —3 födeles 9 frt, ezflsl arany karimával M*/IMS8tánimal megpecsételt 6 Irt, ónom borgouyszerkezettel 9 frt. fém remontoir 5 frt 50 kr j Világit« Wecker I. minőségű másodpereteket mutatóra1 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 napi le\'hnzás Qtőszerkezettel 5 frt 25 krért kold
2 évi jótállás mellett EUG. KARECKER éragyára,
Bretel«, älS. ker. Tnralka\'rg. Gazdagon illnsuált árjegyzék ingyen és bérmentve. Nem tetsző ki fog cseréltetni, esetleg itaár visszafizettetni.
\'I
I
I %
§
tnlódi egészségi ás családi kávé, mely
Kutiirfciner gyártási módja által a ked-l veit valódi kávé izét nyeri. Eltekintve_egyéb előnyeitől, már ez okból különbözik- ezen maláia-kávó mindeá más hasonló gyártmánytól. » ♦ Á Kathreiner-féle kávé a legialete-sebb, legegészségesebb és legolcsóbb pótkávé. Természetes tiszta- gyártmány egész szemekben, miéit is felette előnyösen használható, as őrölt s az okból a vevő\' közönség által nejn ellenezhető pótkávéval szemben, melyá hatósági «ízs gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák. —
Eleinte csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner-kavét. a valódi kávéhoz, s igy az egészségre mogliecsülhetetlen hatása mellett minden háztartásban jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk.
A Kathreiner-féle kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyul Sőt magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle kávé a legjobb erősitő szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egyszersmind a legízletesebb ital.
Lelkiismeretei gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége érdekében perczig se habozzon Ka\'.hreiner féle Kneipp-maláta-kávét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben, melyekkel ma is csalják a közönséget, a vételnél vigyázni kell a fehér eredeti csomagokon látható névre:

Kafhreiner!
Vigyázzanak! Saját érdekükben na engedjék inasukat rábeszélni! ▲ valódi „Kathreiuert" sohasem szabad más csomagliisban, vagy nyitott árúként eladni.
Vial-hdl
Darócz-szövetek
(Loden)
férfiak- és hölgyeknek ajánlja
BAUR RUDOLF
tiroli iarocz-szöret széttttfeii la*
Innsbruck, Kadolfstrasse 4 íizkail« tifrtifl, valódi ijipji kritójl.
tíintakatalogu) ingyen és bérm
Q
J
készpénzben, elönyfis tör lesztéssel. legmagasabb összegekig ajánl:
„MAGYAR LL 0 Y D\'
közgazdasági vállalat Budapest, VIII Itztef köiut 7
IV Ügyszintén keresünk és ajánlunk kisebb és nagyobb birtokolat vételre és bérbe.
FOGAM
egyenkint úgymint egész fogsorokká gáshoz használhatók légnyomás togy rugóval IQ évi jótállás melleit ja tányos áron készit
W fájdalom nélkül. *
Vidékről a millennium ünnepély alkilmával hozzám jövőknek meg-felelő megrendelésnél az uli költséget vitat térítem Tanítók, tisztviselők és katonák 40\'/, előnyben részesülnek.
Koos M. foíspecíalísía.
Budapest, Kerepesi-ut 34
Rókus kórházzal szemben.
csak
3
frt
RÉVAI TESTYEREK w
IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Mimtresteiése által (Bolapest, Vaczi-ntoa i. iz.)
minden kónyvkereshieclésben Kapliató
Havi részlet
csak
3
«
JÓK AI ÖSSZES MUYKI
100 kötetben diszkötésben 250 frt.
JÓKAI MÓR.
A sajtó nfemeljr Bjilatlozata Jókai Mór összes művei nemzeti diszkiadásáról.
hangulatokért. melyek reá torikai nyelv, mely felveszi csinált * magyar yélbcszé- alatt m«. irt; válasszátok el
As 5 nevével kezdjük e átömlöttek," a könjrekért, az elbeszélő, megbírja a lésnek piaezot, /szoktatta öt és hatását tanítványaira
lap szövegét mi ii, szivünk melyeket sz ő művész esz- drámai formát, — de a haj- magyar könyvhöz az olvasik a modern magyar szépiro-
szerint szólva olvasóinkáik közei * lélekből fákasztot- lékonyságot, sziat, zenet, százezreit; as álul, hogy dalomtól: mi marad? azok,
róla, ki ez ötteo év alatt tak, as egészséges kaczaj- szókincset, a népiesn-k a népszerűvé lett, népszerűvé kik előtte utat törtek, nem
annyiszor szólt az ő szivük- ért, melyre tiszta humora- művészivé fÖlfejlődését,a jel- tette az irodalmat is Ax ő vagyunk hálátlanok irántuk,
höz. Mert nincs müveit ea- val megenyhített, ötven ev lemzetessége«, eleven életet nyomás járt. tőle tanalt a kik előtte tekintélyek, mes-
ber. alig van Írástudó em óu buzog a fórrá*, kiapad- Jókaitól kapta. Csodála-os többi mind, a ki ma irni *erék voluk, ha kimondjak,
ber az országban, ki Jókai- hatatlan bőségével annak istenadománja ez a láng- tud és olvastatik Jókai a aogy ax ¿ művészetük ide-
nak ne lenne sokszorosan az istenáldisnak, melyért észnek, mely életeben nagy talgy, m-ly kArül fiiskolAjs, gen\' mintákat követett s
adósa az eazthetikai er- az antik műveltség külön müveket és életével kor- erddkultnraja támadt a^" Jókai nélkül a magyar saép-
kölesi gyönyörűségekért, kultuszt irt ele külön tem- s«akot alkot. szépirodalomnak ngyszólva próza fejlődése is knzmo-
melyeket müveiből élve- plomölban : ez a költészet. Jókai nélkül sem a mai magától. — Atyamesterünk, p -lita irányt, szárnyakat
zett, a tanniságokért, De mit köizön Jókainak irodalom, sem annak sze- mintaképünk volt Jókai Mór kapott volna Jókai a nom-y
melyekkel azokból gyarapo- ftiszás éves költíi munkás rencsés tovább fejlődése, mindannyiuuknalr az irás zeti géniutztól megiblct><
dott,a ragyogó leírásokért, sigáért a magyar nemzet, sem közönségese«nek fo*é- mcvészetében. Tekintsetek ehhez vezérelte a mai iro-
melyékkel képzelete onnan A magyar széppróza as 5 konysiga. színvonala nem el a magyar széppróza ter- dalmat.
megtelt, a lelkesedésért, fellépési el keadődik, eiótte képzelhető Az ő termékeny mékei közt auól a keUAtól, tly felvillanyozta, a mély nincs Létezik erőteljes re- és termékenyítő szelleme a mit ő e félszá. esztendő
.Budapesti Hírlap"
2000 ina, érés papirsa. «y»>*M<\'»t alakba«, diukititku.
Kötetenként átlag 20 iwel. Félévükéit 10 ki tat JtfMik ■•« es kflldetik meg egyszerre.
Gyöjtöknek
busz rendelés után egy diszkötésü 250 frt értékű tis«le!etpéldányt, egyes rendelés k atán készpéncjatalékot fizetünk. — Oyüjtőivek ingyen adatnak.
JŐKAI K)E ¡son aiitiiet i«itü liitíu
míodeoki által bouirululö
S frtayi havi rbsalelBzetés »ellett.
Aa rddif megjelent 4 aoroxai, illetve 40 kötet tartalma OsazMea 800 nyomatou Íves
1. Erdély aranykora.
3S. Tírü.ilaj Ma-syaroraaiffoo I II.
41S E«7 magyar nabob I|II.
6 äarpatby Zoftan
7. A janicaarok v^fSKpjai — ■ Fehér rOaaa
8. Hetkoicapok
9. A rei ju takla-búák.
10. Caataképek a — atafyar taabad-a4ffcarcaból
litis Uekaner I|1JI
1«. Árnyképek
14. ^tefíoy (aaáac
15. Népvilat
11. Politikai SiTatok
18. &aoMoni napek.
IS. Tére. ktarv 10 Dálrlricok. —
OcMaia.
21 Haofok a vihar utao
21 Vadon riráfai. IS Erdélyi képek 14. Cj földesurad. Milyenek , nók Milyenek a teráak S6[17 Kar az taL 1|11. 28 Mire mej rénolüük 19IS0 A kcazifQ ember fiai I II SI. Aa elaik. cMlád SI SJ. Névt .Ír IJI. Sl. Felfordult Tlla<. Étaak bonaból.
Aki csak teheti, aaereaae mtf aat a teljes Jókai-kiajdhat. a Mélyét legnagyobb iréak ölrenétM jobilévnut alkalmabö! rendez egy tekintélye, bizottaAg
Tehetó, magyar közöntég, beeaQlctheli dolog, hogy Begregyed ezea köayvgyújteaeoyt, mély nomeaak a magyar ay-lreo írottak kftzött páratlan, de iégt>eca«*ebb mindazok közölj, a mélyeket a mai rilaz produkál Az slolaó 10 é* magyar társadalminak keteaer i>ez bibliája, égj egész könyvtár ez az Aaazez kiadás Ét nincs égyellea lapja ív, a mely ne volna értlkea, aaórakoztald éa a maga nemében tanulságos Nem máról holnapra olvaaai való köayvek ezek, hanem egy vagyon melyet aa apának még kéli aaereanie hogy Sára hagyb-aaa órokftl
1 Meg kéli hát szerezni minden tehelősebb magyar embernek ezt a gyQiteményt Magyar könyvtár nem képaelhéiö el nélküle, nemi» könyvtár, ha ninci benne azö»s.é Jókai .54. H \' 1S9S nwt 4
Havi három forintot réaBleifizetésaél boctájtja ki a ctég Jókai Mór öaazev mflT-iaek nemzeti kiadaaát. A nemzeti kiadazntk ára kétzaázótveo forint a Mély törleazthelő tetazét zzenct de Evzak hónából. | legalább három forintnyi caekély havi réaaletáaeiéaael. A nemzeti A debreczi-ni I kiadá. kötetei gyönyört, valóban müvéizlleg kéaaOlt kötézben jön-Innankn) > „,k a, elóS^ók kezébé. Mi a magunk réazér«l legmelegebben
ajánljak olvaaóinknak vzt a^vállalatot .Pesti Napló" 1894 már 1 á kiadók — Révai Tnatvérék ^ légdictíreőóíbk dolgot aanabtn akkor cselekedték, mikor mindenkinek hozxa\'érbetöre akarván tenni, réazlelfireééai mód -zatokkal terjeaatik a mzgvar könyvpiaca ea örökbecaű nagy vállal.lit Sokkal nagyobb ■ gaa-dtgabb irodalom, mint a mienk, buzzke lehetne Uv ryajteménvré mely kaltö kiállitaainál fogva ii haladáat jelen\' a\'marrar könyv; kiadás történelmében . Egyel e-t é,- 189$. jan 16
aS Szélc.end alatt.
Aa életWI elleave. 3a A magyarföldökből Egy aaaaonyi hajaaál 87. Novellák. 38;40. Számi vek "
um?
.RÉVAI TESTVÉREK írod iatézet rézavéavtáriatág■ köiyvkeeoakódtaé tói Bodapestea, IV., Váczi ntcza l ezennel megrendelem :
Fizetendő B dapeaten
Jókai Mór összes Dtűveinek
nemzeti kiadását
100 kCtnben, 2000 íven, 100 vá zondiatkotésben 250 frtért
1. Utánvéttel félévenként 10-10 köt !5 frt.vi-a anrét 1 Havi részletfizetésre, még pedig :
ál Havi 3 frtoa réaaletfizetéa melleit, egyélőve az 1 sorozat szállítását kérva A n m
b) Havi 4 frtoa réaz\'etfitetés mellett, égje íré aa kívánt I—II sorozatot kérve * * : - módoaatok
c) Havi 1 Irtot réazleifizetéa anllcu. egyelőre aa áthnzandók I -IU. aorozalot kérve.
d) Havi S frtoi réézletfizétóé mellett, egyelőre aa I -IV. sorozatot kérve.
a további torozatoáat 10 10 riaalétle\'lzvtóié u\'án a rezzleifitetetek- be nem Urtáaa - tétén ui.ezkedjek a caég az eaedékea óiizeget pontai megbízás ntjan, a poauköltaég bbzzáaaám tá-a rnéllett behajtani. A pottai megblaát be nem váltása esetén a rétaleiíze. téti kedvezmény megazSnik éa a teljét mó vételára eled-kewe válik. Aláirta éa pontot caim:
«•czelli
Gyomor-
"cseppek\'
imgyazetIken lialiiak „»mar bajakr.i nllkOiazhe e len ét áflolánatan ínmorel.-. Iiazi ét ncp-rer.
A gypmorbrtopu^ Inneléi: éiváíytt lavaá^ gyomorgyengé.«-. ku.-ői leaeiet. klfcijuáj. tavaeyn, Maóliójév hazMad«.
HéTOrógé., L-lMléféz. nyálkakliáavrlai-
lárgaíáj. nádor éz hieraz. y^avfSwi -zOkSUt.
• Halliatő. g,ofTarn»* bh.mjult IHMgáa.áLa n«.nvn.\'il«. aaaj:.n«ol1J «irmnz.il. tyoTOI.H»»»\'"»\'
italokkal,ígülirták. riiiiiok . - Wmor-r «Idáknál ■
Említett bajotii»\' . Hártor««-IH gynaanveppeh evek ota kiiü n&km-k luzoi JUk. ;i lull ztiz r.ieg S/.I l.izonvitvány iatiusiU -EgJ ki" ára használati nUsilJ^iul egyOtt to kr.. na,-) övei- ira 70 kr. ..
Magyarországi föralUr: U
Jnzwf gyoa-yzzertára ■ Király uteza Ii za
A vrdjevy*t éa aláiinal te^ék megtekinlani! Caak oly cwppéH leaaéá eifogzdni. mélyeknek borkolatán rokl ualag van mpasztva a keanis aláitáaával (C Brtdy)» ein» asavakkal: .Valódizágát bizonyítom\'.
A lláriacraili |jfnii»lk valodun kaphatók.
NA\'1Y-K.\\MZ-ÁX Präger Réia éa Be lat Ltjoa g>ócyttérészékael - BíRCíON : kokat Sáado: gjőgytzerézznel.
VrAMiaf/.tf IC T1___r t , . .... .. _
i
VMii-KANIZSA. 1896. márc/lus 28-án.
13-lk szaru,
Fftz évre . - Ä frt — kr. »1 evre . » Irt SO kr
S.^,.dérre . * . 1 frt IS kr Ef7« UM 10 kr.
BlKDKTgSEK & giii\'di petilaorbaa 7, maradaaor £ ■ i.i. uStl további sorért J kr.
SV1LTTEBBES set* jorof-M 10 krért vétetnek lfr, MX \'I-«*» muideo efre.
1 «r
XXXV. évfolyam.
A Up szellemi (m asja^i réuat illeti miodea közlemény Bat. rí Lajs. sserkesitó-kiado ne.er. czimrettea Kacy-Kaaiza«ra bérmentve laté. eadók
Bérmen tetlen levelek nem fogadtatnak el.
KesIrsUk vissza sem klldetaek
A nagykanizsai , Ipar-Testület
r^zvénj-Una^gV » .nagy-kanizsai- é« galambokig kén te« tűzoltó-egylet ootfriet\'. ,n ianizaai itr. jótékony nőegylet*, .szegények tápíutézete
■ a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény társaság*, a ,Kotori takarénénztár , a Bnagy-kanizsai kisdedneveló egyesület- a .nagy-kanizsai Műtői járáakír-, a .nagy-kaoÚM. keresztény jótékony .katonai badauyaa egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlválasztnányának hivatalos lapja
noegr\'« ■...... \'-----—• oauauyan egyiet" a .soproni keresteooim; iparkamara* nagykanizsai kttlválasztnányának hivatalos l.r
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegy es tartalmú hetilap.
Kérelem Zalavarmegya tiölgyaitez.
A vármegye törvényhatósági bizottságinak f. 189G. évi márczius iiu 10 én tartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatból kifolyólag Csertán Károly alispán Zalavármegye hölgyeihez a következő kérelmet intézte:
.Zalavarmegye törvényhatósága f. hu\'10-én tartott rendkívüli közgyűlésében tárgyalás alá revén a nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter nr azon leiratát, melyben értesítette a vármegye közönségét, hogy a magyar állam ezer éves feuállásáuak emlékére a folyó évben tartandó ünnepélyek során, a koronízás év-fordulóján, Ú Felsége előtt a legmagasabb uralkodóház fenséges tagjai jelenlétében a budai királyi váriakban elvonuló hódoló menetet a törvényhatósági bandériumok fogják megnyitaní s ennélfogva a megyei bandérium megalakítandó, — a következő határozatot hozta :
„A magas miniszteri leirat feu-kblt hazafias szelleme és iránya élénk viszhangot kelt Zalavármegye közönsége keblében, mely a Felséges Királya iránt érzett törhetlen hűség ét alattvalói hódolat s-a hiratvcre-tet magasztos erényeit mindenkor a leggondosabban ápolta.
Orőmtelt szívvel ragadja meg tehát Zala vármegye közönsége az alkalmat, hogy hazánk ezredéves múlt-jának a Felséges Király és a nemzet együttes közreműködésével tervezett megünneplésében, a milyen ünnepet ülhetni kevés nemzetnek adta meg az isteni Gondviselés, résztvegyen, ennélfogva elhatározza, hogy törvényhatóságát a folyó évi junius hó 8-án, mint a legalkotmá-cyosabb. legbölcsebb és legjobb Király koronázási évfordulóján, tartandó magasztos ünnepélyen, ós idők ha-
gyományos szokásához képest ban- [ deríumával képviselteti, hogy a mi dón az egész nemzet Bemutatja az ünnepélyes felvonulásban alattvalói - hódolatát, Zilavármegye lobogója is jelen legyen és hódolatteljesen meghajoljon a társtörvényhatéságok lobogóival együtt szeretett koronás királyunk előtt, hogy a vát megye ősi : czime se hiányozzék a diszkiséretból, I amely a nemzet legdrágább palladiumát Szent István koronáját, az országházba vezető emlékezetes útjában kőroyezendi és, hogy azon emberöltőkre kiható magasztos mozzanat nál, melyben az első ezredév alkonya a második ezredév hajnalával ölelkezve összeforr, hozzájáruljon azon páratlan összhang kifejezéséhez és megtestesitéséhez, a\' mely az isteni Gondviselés határtalan kegyelméből áz apostoli Király és hű népe, a magyar nemzet közt drága hazánk javára és minden népek és nemzetek örök példájára változhatlanul létezik és nemzeti életünk második évezredének s a magyar nemzeti állameszme fejlődésének és megvalósitáaá-nak első és minden intézménynél biztosabb és szilárdabb alapját képezi.
A törvényhatósági bizottsági köz-gyűlés áthatva azon lelkesedéstől, melylyel honleányai a hazafias eszméket-és czélokat ós időktől fogva felkarolták, és megvalósításukhoz szivük egész melegével mindenkor hozzájárultak : a vármegve lelkes hölgyeihez fordul és felkéri őket, hogy a vármegye lobogóját, azt a lobogót, mely a vármegyei bandérium éléB, a vármegye ősi czimerével és színeivel, Zalavármegye közönségének a közérzületét, a magyar hagyományos alattvalói hűségét lógja kifejezni akkor, a midőn a legelső magyar ember: a Felséges Apostoli Király j
előtt hódolatteljesen meghajol és a mely lobogóval fogunk, annak tettekre, kítünésre és állhatatosságra buzdító varázserejével bevonulni állami életűnk második évezredébe, ^Jobb jövővel kecseg*stő ígéret korszakába azon törhetleh elhatározással, hogy hón szeretett drága hafcá-jk és nem-zetünk boldogulását, üdvét és föl virágzását, a népek versenyében és mindsn viszontagságok közt is ki-kűzdjük, az országos ünnepélyre, a vármegyei hand\'riutn számára elkészíteni szíveskedjenek."
Zala vármegye törvényhatósági bizottsági közgyűlése, midőn e határozat hozatalánál szóba került a vármegye lobogójának előállítási, visszapillantva a régi idők higyomá-nyos világába, melyben a honszerető anyák, hitvesek és leányok szokták fiaikat, hitestárstika;, jegyesüket és fivéreiket, midőn azo\\ országos gyűlésekbe, üunepílyekre éi harezba vonultak, feldíszíteni lobogókkal és talísmánokkal ellátni : egy szívvel és lélekkel a vármegye honszeretó hölgyeire gondolt és a midőn felkérte őket, hogy a vármegye zászlóját elkészíteni s azzal a vármegyei banderiamot feldíszíteni szíveskedjenek: csak e higyományokboz akart hú maradni azon erős meggyőződésben hogy a bonszeretet lángja nem aludt ki, hanem Vcstatűzeként folyton ég és mindaddig magasan fog fellobogni honleányai keblében, mig magyar szó zeng áldott hazánk, e szép haza hegységein, völgyein és rónáin.
A megyeszerte élénk visszhangra tatált eszme kivitele a vármegye mélyen tisztelt, hölgyei körébe tartozván: részemről csupán arra szorit-kozhatom, hogy megyém lelkes hölgyeit a ezé! eléréséhez szükséges anyagi eszközök j nyújtására, vagyis
arra kérjem föl, hogy a lobogó költségeihez adományokat gyűjteni éi a megyei főpénztárnok urhos küldeni kegyeskedjenek.
Hazafias üdvözlettel - Zzla-Egerszegen, 189G. évi már-czius hó 14 én.
CSEBTÁN KÁROLY
Ztl*Tárme§y« lüspánji.
Mezőgazdasági közlemények
Kivált takaraiayaSvéayak teahtzataia
Az utolsó száraz és forró évfolyamok , a takarmioybiány miatt a gazdáknak | gyakran nagy nehézségeket és aggodal- I makat okoztak, valamint beigazolták a \' bővebb takarmány termelés szükségességét U. melyet minden gazdinak kötelességévé tettek. Ezért szükségképen szemügyre vették az összes mezőgazdasági takarmánynövényeket és a mezőgazdasági szaktekintélyek, intézetek és meg-j figyelő állomások a következő takar-• máuynö vényeket ajánlották, ;különösen:
Lathyrus sylvestris Wagneri. (A. nemesitett erdei mazsolaborsó.)
(Uj takarmánynövény köves, száraz vagy terméketlen vidékek Bzámára.) >
> A takarmánynövények legigénytele-nebbike; minden talajban tenyészik, a ¿hol talaj?i« Dineden, de még inkább dombos hegyes, magas sterilis talajban, \' sót még ott is kitűnően terem ezen takarmány, a bol birkák számára már takarmány nem nő és a legnagyobb menuyiségban és a réti szénánál jobb minőségben tenyészik. Kbemiai vizsgálatok bizonyítják hogy ezen takarmány a legbőveDb proteiutartalmu és a here ellenében fejfr teheneknél a tejbőséget 24"J,-»1. * vajképíést\'5°|0 al emeli. Ezen. növény tartóképeasége 50 évre tehető , és ez, valamint a takarmány készlet foly-tontaHó óriási tápanyaga bizonyára a legnagyobb érdeklődést fog kelteni a gázdáknál.
Tenyésztésére, aratására és értékárára nézve Mflhle Vilmos temesvári „ udvari szállító nagy magjegyzéke ad bővebb fel világosítást.
Polygonnm Sachalinense. (A legújabb
takarmány-uövény nedve* helyekre.)
Amint a Latb^fus sylvestris száraz-köves és magas fekvésekhez alkalmas, ugy az uj Polygonum Sachalinense nedves, mocsáro», vizenyős-agyagos vidékekre és helyekre nézve első rendű takarmánynövény, a mely tulajdonságainál fo^va a legújabb időben gazdáknál legnagyobb érdeklődést keltett éi azóta sokat irnak felőle. A Polygonum Sacha-lin szigetről származik, a mely maga is nagyon sivatag. Ezen növény sivár hazájában megtanult a legrosszabb talajjal boldogulni, forró napokkal ét jeges fagyokkal megbirkózni és mindenütt terem, a hol nedvességre talál és soha sem bal ki, a miért is örök időkre való. Két egészen 3 méter magasságot ér el, levelei pedig 25—30 cm. hossza ságot és 20—24 cm. szélességet. Sürü bokrokat képez, mig győkerfutói folytonosan és szüotelenül tovaterjeizkednek, ugy hogy áthatlan sövények képződnek belőle, a mi által mint keritésnövény is jó izolgálatokat tesznek.
A legnagyobb értéke azonban abban rejlik, hogy egészen kiváló abrakot nyújt a lovak és szarvasmarháknak, a melyek a fiatal hajtásokat éi leveleket annyi elő szeretet\'.el fogadják, hogy más, kiváló abrakot félrehagynak, ha Polygonums szert tehetnek.
Már akkor kaszálható, ha a hajtások 1 m. magasságot elértek és még egészen gyengédek; ezen minőtégben ugy zöldtakarmíny, mint megszárítva száraz -abrak gyanánt egyaránt alkalmasak.
Olvasóinkat és miuden gazdát különösen figyelmeztetjük arra hogy az idei árjegyzékek közt ezen takarmánynövény Mühle Vilmosnál Temesvárott már elő van jegyezve, a hol ugy a vetésre, mint a tenyésztésre nézve minden közelebbi megjelöltetett.
«írek.
— Kinevezések. A belügyminiszter Zalavármegyében a zalalövői anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Bárány Jenő helyettes jegyzőt, továbbá anyakönyvvezető helyettesekké a nagykanizsai kerületbe Thomka Endre városi kültaná-csost, a eses.ztregibe Sztanovszky Nándor
TÁRCSA.
A .Hanna- Berg Zürichben
Csevegés SvájciMI. — .Barlio.r Boodscbuj-Mis. ttrtaanyomá. csak a forrás mefneveiéiével vaa megengedve.)
in erlakoo történt, a Viktória szálló-bsn A ptttezérek már elvégezték a tányérok ulhordását s vísszsvonultsk az ajtóit mögé. a társaság legnagyobb része pedig ti,ár indulásra készen volr, csak nébánv Mlgy és ur ült még csemege \'■k.v fekete kávéja mellett, közönyös ebédutam hangulatban, — amilyenben mkábti kevesebbet beszél, mint beszélgetésre ballgat az ember, feltéve, ha érdekes a théma.
A svájezi szálloda társaságok örökké aktuális beszédtárgyának most is kellett időtöltésről gondoskodni. Hegyi kirándulás á la Tartarínfelszereléasel, jéghe-gyek megmászása, hófergetogek, lavina és más kellemetességek, melyeket kellőleg Kifesteni a leglantasztikusabb turista ■etr. birjl.
,A nők sohase másszáa meg a Jung-
frrn csúcsot*, kérdi egy fiatal szőke szépság, kiről meglátszott, hogy S maga len, ellensége ily merész cselekedetnek .Csak nagyon ritkán* felelte vissza egy ÍCuiebb korú vigkedélyü ur, kinek in-tel.igens megjelenése mindig nyitva tartott jegyzetkönyve s az ¡örökké Írásra kész riporter irónja már rég a zsurna-hsztát árulták el. ,Ett a bajos hegymászást az urakra hagyjuk, — különben
Svájciban csak egy .Berg* van melyet a nők kedvelnek, szeretnek egész a szenvedélyig. — ,áh" sei kis .Grin-delwald-Gletser\' ünk, mely az ő könnyű hozzáférhetősége miatt az ulmutatókbio I .A nők -^letser\'-je melléknevet kspta ?" — .Tévúton, nagysád I* Ez a begy a .Benne -Berg Mmdnyájin nevettek. — .Nézzétek", kiáltja egy nő, .ez a ruha, mely rajtam van. szintén tőle ered." — .áz én nászrubám is onnan van\'.mondá egy másik s a többi nők is felsorolták tapasztalataikat, elmondák egymásnak nézeteiket különböző selyemruhákről, melyek igy meg így néztek ki és ezen meg azon a változásos mentek át a folyó évben, mert: a „Henneberg selyem soha sem szűnik meg ezíiztálni I* mondja a közmondás.
A beszélgetés tárgya kezdett érdeket kelteni, .Személyesen ismeri?" kérdezték a ssurnilisztát. — .Persze! zsurnaliszta minőségemben egyicben alkalmam volt. meleghangú ajánlattal ezen világhírt gyár mechanikai berendezését megtekinteni.* .Mondja el, hilljak\' hangzott egyszerrre több tarokból, .az valami nagyszerű lehet, egésa éven át csupa selyem és bársonyban dolgozni I* — .Minden bíionynysl" erísité a zsurns-lisata. .A selyeu gyönyörűséges valami; gyönyörű amint késiül, és gyönyörd mini késs áru. Olyan vslami az, a mi a sókét csábítóvá, minket férfitkst pedig, gyengékké tesz. Nincsen igézőbb egy szép nőnél, bűbájos, csillogó selyemszövetbe öltözve! Vegyük a lüstre-t; azok a
mozgó féoyek, melyek a szöveten végig játszadoznak, a ránezok aisergése és zörgése, az a kifürkészhetetlen és csakis s selyemben lehető .frou-frou\' igazán izé-ditóen bal. Selyemben a izép nő még sokkal igézőbben néz ki, a kevesbé szép pedig pikáns kecsesei, van általa környezve. £n Madaríe de Genlis mondását: .A férfiak sokkal nagyobb sikert érnek el, hs merészebbek volnának* akként változtatnám- meg : ,A nők határtalan sikert érnének, el, ha csakis selyembe öltözködnének.*
Újból nevetés, de azért mégis valami pozitivet akartak hallania .Henne "Bériről. Zsurnalistánk leült s irónjáva! játszott, mintha saját szavait akarná írásba foglalni.
.Egy kis rajzot adok — mondá — dióhéjban.\' A sürichi paiotaszerü kettős-épületnek körülbelül 8000 négyszög lábnyi területén vannak Henneberg rak-tárhelyiséltei, melyben ezer meg ezer darab selyemszövet van minden képzelhető minőség-, szín- éi árnyalatban felhalmozva ; — egy fel nem becsülhető vagyon. Kényelmes lépcsőzeten jutni az első emeletie. Ennek egyik oldalát vannak a .Selyem és plüs" osztályok: mellette a .Minti-csarnok\', melyben egy sereg lány csakis a mintákat vagdalja, azokat fűzi, czimkével ellátja itb. Odább következik az elkészülendő áruk .szállítási irodája*, végül a főkönyvelőség és \\ a .pénztár.*
A második emeleten, hol a nyers anyagot ía kezelik, van a hirdetési\', a
magán-iroda, áruátvétel s ellenőrzés, valamint a gyár szentélye: a .vázlati terem.* Prolán szemnek ide betekintenie nem szabad ; annál megtUztelőbb volt rám nésve, hogy nekem megengedték. Megmutatta \' Henneberg ur a színek mintakönyvét, niely a lyoni nagy festődéből való, a ho. gyára részérs a selymet festik, — egy gyűjteményei körülbelül 6000 különböző szís- és változatban. Ezrekre menő minden gondolható szövetben feküdnek keresztül-kasul, itt lesznek az újdonságok komponálva, a legújabb szí-nek összeválogatva, melyek miod csak egy fél évvel azután jelennek meg a vHágpiaczon. A benyomás eogem is — aki ugyancsak laikds és minden érdek nélküli vagyok^- ámulatba ejtett, képzelhető, miként hatna az, kedves hölgyeim, az önök kedélyére.
A kipu \' elő!t"_Henneberg ur hintaja várt, hogy a gyár ajtajához hajtson. A gyönyörű utakon valn utazás k. házigazdámat egész bölcselkedővé tette .Mi a fogalma tulajdonképpen annak a szó-nak :" .szereccte V" kérdé. .Havalaki valamire vitte,- akkor az az ember szerencsés, de nem elég ám csak a támlás székbe ülni és várni, amíg a szerencse megérkezik, — a .szerencse* inkább reggeltől estig való fáradságos munkálkodás, egész napi hajbászás, átgondolt éjszskák s a nyugalom- és élvezetről vsló \'lemondást jeleoti. A .szerencse" legelső sorban kiváló hajlamot jelent, de kell mellette erős akarat és vasmunkakedv, \'kereskedői értelem,\' kon-
zequens megmaradás amellett, amit feltettem magamban és nélkülözni tudás, ha egy bizonyos czél lebeg szemeim előtt: mind velem született tulajdonságok.
Mint 8 éves gyermek létesítettem első üzletemet, amikor ugyanis Gőrlitz helység néhány kávéházában fidibuszokat árultam, egy üzlet, melyet atyám kezelése alatt pár napi gyakorlás után ütlegek-kel sajátítottam el; mint 9 éves elemi iskolai tanuló lemondtam a kávémhoz kapott kalácsról hogy órát vehessek magamnak, mit jó atyám 900 márka adótiszti fizetésből nem tett. Milyen büszke voltsm. midőn s 3 esztendő után szerzett ezüst anker órát araoyszegély-lyel a magaménak mondhattam! Ez első sikert azután követték a többiek, — de már itt vagyunk.
.Kit az Isten szeret, annak házat ád Zürichben*, ez már a középkorban oly sokszor emlegetett mondás jutott az eszemben, midőn az óriási telephez, ép a zürichi tő legszebb pontja mellett emelkedő gyárhoz értünk. Három nagyszerű épület, két égbe nyúló gózké-ménynyel, minden vörq} kő- és gránit-kivitelben.
A gyár igazgatója tette előttünk tiszteletét.
Az összes ajtókon levő .bemenet tilos\' feliratoknak rám nézve nem volt érvénye Először a nyers aelvem termébe jöttünk. Mégis valami nagyszerű a nyers selyem 1 Ez a sima, pnha gyengédség, mintha simogatás, enyelgetésre volna
XXT7. ÉVFOLTÁSI.
ZALAI közlöny
1896 MÁRCZIUS 2S án
körorvost, i baltsa és győefaiba SbIj Sándor községi bírói, n bellatíaciba Szollár Elek jegyzői írnokot és & cse-rencsóciba Vaszary Béln jegyzői írnokot nevezte ki és Valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta
— Yéeaey Zsigmond polgármester ur hivatalát márczius 25 én vette át hivatalosan Babochay György volt polgármester úrtól. A hivatalos actusról jegy-jőkönyv vétetett fel. Másnap már a tisztelgők és üdvözlők nagy számát \'fogadu.
— E\'jegyzéa. Freyslinger József a Korona vendéglő szorgalmas és előzékeny modorú lőpinczére eljegyezte ma gának Szeidl Delphine kisasszonyt Németh lgnácz helybeli népiskolai igazgató bájos sógornőjét Őszintén gratulálunk a kötendő szent frigyhez.
— L\'jouczozáa. Nagy Kanizaa város sorozó járá. 1896-áivi fótijonczorási ered-ménye. Az állitsi lajstromba felvétetett 361 hsdköteles, ezekből távol volt betegség miatt igazolt 5, fogva van 2, törvényleien távol New-Yorkba 2 enge-déíylyel távol máshol soroztainak 61. alkalmasnak osztályoztatoit 72, vissza-helyezendőnek 153, fegyverképtelennek G6, az egyévi önkéntes kedvezménybe részesitletelt 23, mint család fentartú a póttartalékba helyeztetett át^. Zala-vármegye tek. alispáni hivatalárak 1896. évj január 23-án 1385 sz. s. kelt ren- , delete folytán 1051 ló, 96 személy, 486 teberszá\'litó és 283 ökrös szekér íratott Nagy-Kanizsa városában 1896. évre össze.
— N\'óegí letl közgyűlés. A nagykanizsai Izr. JótékoLy Nőegylet márczius hó 15-én Vidor Satnuné örökös elnök elnöklete alatt 126 tag jelenlé ében tartotta évi rendes közgyűlését- Az elnöki megnyitó beszédében a honfoglalás és az emberszeretet térfoglaláaának szentelt lelkes hangokat, a továbbiban pedig Blau Pálné alelnök 25 évss érdemeit méltatta. A nagyhatású elnöki bearédet a közeyűléi lelkes éljenzése kisérte. melynek lecsillapMtával Rosenfeld I.ajos egyleti titkár felolvasta általános figyelemmel meghallgatott évi jelentését. A titkár ennek bekezdésében Blau Pálcé ale\'nökön kivűl Ollop Samuné vál tagnak adózott elismeréaael, ki utóbbi már 25 év óta tevékeny tagja a választmánynak, majd áttérve a lefolyt egyleti év aseméuyeire, az elhunyt egyleti tagokról emlékezett meg kegyelet teljesen. A lefolyt évben elhunyt Scherz M. I. né vál. tagon kivűl 3 rendes tag. Belépett az egyletbe 53 tag és jelenleg az egyletnek 1 tiszteletbeli, 55 alapító I és 301 rendes tagja van. A mult évben az egylet 2214 frt 05 krajcrári fordított emberbaráti czélokra. Az egylet jelenlegi vagyona 11635 frt 63 kr., me\'y összeg értékpapírokban és takarékpénztári betétekben van gyümölcsözőiig elhelyezve. A titkári jelentés után felolvastatott a számvizagáló bizottság jelentése, melynek alapján a választmánynak és a pénztárnoknak a felment-vény megadatott Végűi lázas érdeklődés mellett inegrjtetett a tárgysoron levő válas7tás a következő eredménynyel: Blau Pálné alelnök és Sommer Sátídorné pénztáros újból megválaaztattak egyhangúlag. a választmányba pedig 3 évre a következők, dt. Rothschild Samuné,
Strém Vílmosné, Lőwy Adolfné, Rosen-berg Izrselné, Rspoch Gyuláné, dr. Scbwarz Adolfné, Blnmenachein Vilmosáé, Rothschild Albertné, Ftscber Sándorné (nj) és Scherz Richárdné (uj); a számvizsgáló bizottság 1 évre: Rothshild Samuné, Grflnhu: Henrik és Székely Tivadar. Összesen 125 szavazat adatott be. Indítvány nem tétetett; az elnök a választás eredményének kihirdetése ulán a gyűlést bezárta.
— Estély a Caaínóbau. A nagykanizsai Casinóban f. hó 21-én megtar tott családias estély az utolsó volt az évadban de szép műsora és .nuiató közönségéről ezt sejteni nem lehetett. Hofrichter Emma gyönyörű hegedüjáté-kát a közönség mindenkor szívesen hallgatja. A közkedveltségnek örvendő mes ternő különben is bálára kötelezte a város műértő közönségé: azáltal, hogy művészetét minden önérdek nélkül, vala-hanyszor alkalom kinálkozík, az egyletek rendez őaégeinek felajánlja. — Dr. Rothschild Samuné úrnő és Práger Sarolta kisasszony által előadott „Üdvözlet\' Mendelsohn tói nagy hatással volt Szép nemes előadás és korrekt ki-> vitel jellemzi mindkettőnek énekét. Dr. Rothscbildné még a legújabb Bibliai emberből énekelt magándslt, mely lyrsi bensőségével a hallgatót megindítja. Ét mivel a taps az énekszám után szűnni nsm akart, a műkedvelő umö a közösség tetszés nyilvánítását még néhány ráadással jutalmazta. — Előadás után i táncz sem maradt el.
— á cs. és k. szab. déli vasút ápril hó 4. illetve 5 én a húsvét ünnepe alkalmából Budapest Bécs, Fiume, Triest és Velenczébe rendkívül mérsékelt áru kéjvonatokat indít. A kéjvonatok Kanizsáról indulnak: Budapestre 4 -én szom haton éjjel 12 óra 15 ,p; Bécsbe (szombaton) éjjel 12 óra 45; Fiúméba, Triestbe és Velenczébe 5 én (vasárnap) reggel 4 óra 42 pereikor. A jegy ára a menet és jövetért:
I. o. IL o Hl. o. Budipestre frt 11.60 8.80 5.80
Bécsbe „ 12.60 9 45 6.30
Fiumébe v.Triesztbs . 19.60 13 70 9.80 CormonsbaVelencze „ 23.40 16.501150 Ezen kéjvonati menettérti jegyek az induláa napján az állomási személypénz-tárnál válthatók és 14 napig érvé-nyesek.
— Jubileum A nagykanizsai főgytn-naaiumban hosszabb ideig működött Hám József tanárnak névűunepe alkalmából márcz. 19-én a nagykárolyi kath. főgymn derék ifjuaága szeretett igaagatójok tanár* kodásának negyedszázados emlékére ünneplő matinéét rendezett igen szép prog-rammal.A köztiszteletü jubiláns arczképé-nek leleplézése ii ekkor történt. Örömmel osztozunk kedves barátunk e kegyeletes, szép és megható, ünnepélyének éneiében. A jeles tanféiűot Isten él-tewet -
— A néppárt április 19 jki nagy-gyűlése nem a főtéren, hanem katonai gyakorló téren lesz megtartva.
— Az Alsó-Leadva és vidéke phyl -loiera és peronospors ellen védekező Egyesületnek 6J ezer sírni éi 20 ezer gyökeres sző lóvesszőjs van elidáiri készen, jelentkezés ápril 15-ig eszközöl-hető. Szmodics Victor főszolgabíró, mint egyesületi elnöknél.
— Alapszabály megerősítés. A nagy kanizsai irodalmi és művészeti kör alap-
kir. belügyminiszter bemutatási sársdékksl
csupán készítve Még ma is sajnálom, bogy Henneberg nrtól emlékbe nem kértem egy Ilyen köteg selymet. A lestett selymek megszámlálbatlau nagy kosarakban feküsznek és lógnak fa-kompékon. Mily azisvaráza, mily bővős féoy van ezen selyemkötegek ben és minő értéket képviselnek azok I De menjünk tovább: a nagykezelési terem, hol s selyemdarabok, a szövőszékekről jövet, átnézve czimkérel ellátva, azámozva és szállítva^ nemkülönben uj nyersanyagok a szőr székeknek kiadva lesznek.
Egyhsngo morgás, mint távoli vízesés jelezte, bogy a izövőtermekbe jövünk Lekötve állottam meg abban s kellemes mozgáibsn, sbban a keringő chaoizbm. Balra ai orsó-gépek, ezernyi apró fa-orsőkkal, mely gőz által íajtva. caodá latos gyorsasággal forognak. Ha egy vékony ss\'yemszál eltörik vagy elssaksd az a bizonyos orsőcska magától megáii s azonnal ott terem egy munkálni, hogy s hibát kijavítsa. Aztán azok a najrr szélmalmok, az óriási szövőszékek milyen irtózató, észbontó, bstalmia zárást-morgáat visznek végbei... Itt csak sífta selyemozövetek készülnek; szemmel könnyen lehet kísérni, mint nő czenümé-terenkint, minden lőkésael egy darsboca-kával nagyobbra. 8—16 métert ssállit egy egy azövószék naponta.
EtJ-egy teremmel feljebb állanak a kikészíti gépek, melyeksa a selyem vég kép elkéizűi. Az igazgató többek között
egy selyemlánczolalot mutalolt, melv 60 cm. szélességnél 18000 selyemszáí-nál többet foglalt magában.
A legérdekfeszitöbbek és legkompli-káltabbak sz u. n. Jiquard-szővőgépek, melyeken a drága damasztok és brokátok gyártatnak ; a különösen nehéz szövőgépeken csakis jobb minőségű szöveteket készitenek-
A Henneberg czég különben számos késiszövőt is foglalkoztat akik a környékbeli falvak és parasztházakban izás-számri állítottak fel szövőszékeket, — mert nem minden selyemszövet állítható elő gőzgépen I f
Henneberg ur ezután magáoirodájába vezetett. IU a müvéaset példás rendet, leniége uralkodik jielyemtninták, tervek, kartonok, színek mintakártyái és szlvsr-dobozok feküdtek itt keresztül kasul a a tulajdonos mégis azt állítja, hogy bármely szükséges tárgyat ha kall nyomban megtalálja.
Egyet azonban mit ée nélkülözhetetlennek tartok, hiába kerestem: szék, vagy díváaaak nyoma sincs. Ds szívé-lyeí\'háiígazdám ezt bölcs előrelátásuk mondji. Ccélja ezzel elintézendő ügyeit gyorsan állva elvégezni, bogy sokáig fel-tartőstatvs ne legyen. v
A látott és hrllottakről csak ugy ssédelgett s fejein a emlékező tehetségem képtelen volt egy szánná többet megtertani/azt t. i., hogy a ozág csupán levél bélyegekre évaakint százezer fraakot
I szabályait 23032 sz. ellátta. \' , ,
— Az aranyárkelet pótlék. A vam-illetékeknek ezüstben történő fizetésénél vagy biztosításánál a törvény értelmében szedendő aranyárkelet-pótlékol 1896 évi április hóra a m. kir. pénzügyminisztérium husz százalékban állapította meg. , .
— Hirdetmény. Folyó évi márczius hó 18-án a város belterületén egy ezüst foglalatú ajour gvémánt kővel ékített fülönfüggő elveszeti Felhivstík s meg-találő, bogy szt a hivatalos órák alatt a rendőrkapitányi hivatalnál adja át, — a tulajdonos áltsl illő jotslombsn része-sittetik. Nagy-Kanizsán, 1896 márczius hó 20-án. A rendőrkapitányság.
— Dr. Dralazker-fele kőszegi víz-gyógymód hírneves intézetnek lapunk mai számában fog.a!t hirdetésére felhívjuk az érdekeltek figyelmét.
— Hirdetmény. Folyó hó 17-én megtartott tiutujiló közgyűlés után a városház nagyterméken egy arany pecsétgyűrű találtatott; melyet igazólt tulajdonosa a kapitányi hivatalnál átvehet Nagy-Kanizaán, 1896. márczius hó 25-én. A v kapitányság.
— Hirdetmény. Folyó hó 17-én esti órákban az ulczán egy oikl óra ugyaníly lánczczal találtatott. l6«olt lulíjdonos a hivatalos órák alatt átveheti a kapitányi hivatalban. Nagy-Kanizsán, 1896. márczius hó 24-én. A v. kapitányság.
— Hiti biztosok e héten (márczius 30-tól ápril 2-ig) • nairykaniasai Kisdedneveló Egyosület ovodáibsn Mautuano Józeefné és Fesselhofer ."ózsefné választmányi tagok.
— Heti relügyeló e héten (márcziui 29 ik ápril 4-ig) a nagykanizsai ónk. tűzoltó egylet őrtanyáján Bódis János osztályparancsnok ur.
— Elhaltak Nagy Kanizsán f. évi január hó folyamán: Poszavecz György 1-én 1 éves, Bolf Julianna 14 éves, Kálovics Teréz 1 éves, Bán Erzsébet Hóbor Antalné 72 éves, Dattler Anna Czeíaer Ignáczné 77 éves. Pulai Rozália, Poszavecz Ferenczoé jan. 2-án 40 éves. Vaas Anna Beakó Jánosié 3-án 63 éves. Pintér Julisnns 3-án 3 éves Baa György 4 én 82- éves, Horváth Gyula 5-én 10 hónapos, Engel Janka 6 án 16 éves, Kondricz Ferencz 5-én 23 éves, Tislér Julianna 6-án 13 éves, -Molnár Béls 8-án 3 hetes, Benkó Ven del 9-én 71 évss, Piotrovszky Boldizsár 9-én 3 éves, Pspp József 10-én 3 hete?, Szmodics György 10-én 21 hónapos. Horváth Borbáls Kstom Ádámoé 12-én 80 éves. Heltingsr Erzsébet 12-én 18 hónapos, Meskó Károly 11-én 61 éves Bqtssits Julianna 14-én 18 éves, Kramer Pál 15 én 10 bónipos, Puk mm Józi«r 14-én 85/é<Bs, Hársi Rozália Horváth Fsrenalné 15 én 85 éves, Szilajka István 14 én 4 éves, Lukacsics Katalin 16 án 2 éves, L-ischítz Adel 16-in 12 éves, Marics György 16-án 4 napos, Werss Miksa 17-én 51 éves, Kn/sner Anna Bander Grörgyné 17-én 84 éves korában, Boda \'Mátyás 21-én
4 napos, Dala Borbála 21 én 70 éves. Juhász Péter 25-én 53 éves, Duschkó Mária 23-án 54 éves Pint Mária 53-án 3 éves, Simán István 24 én lő hónapot, ■Bruszt Leni Ladislau Sándorné 25-én 75 éves, László Ferencz 26 án 89 éves.
ad ki Hogy ezen értékjegyeket meg , ne lopják, mind G. H. betűvel vannak . átlyukasztva.
Végül házigazdám a — posta tájéko-zottaágáról némi bizonyságot adandó — végül még egy aszUlűóttot vett ki. New-York kelettel és G. Henne-
berg — Európában\' caimezve; e levél a téves felírás daczára pontosan Zürichbe érkesett. Aztán: s selyemgyárssk Hennebargben (Svájci.) Továbbá ilyenformák: Az első selyemgyáruik Zürichben ; a Henneberg-féle selyemgyárnak Verseczea (Magyarország.) Ez a levél Aebeimben Hollandiában adatott fel és egyenesen Zürichbe küldetett. Szívélyes vezetőm nevetve jegyezte meg : „A világposti fel tudji Hennebergjét találni\' — i én hozzá tettem hogy — a nők is.
— Hoher GyuU geneális fiital zeneszerző legujsbb müve „Csobáncz aljából\' 10 eredeti magyar népdal jelent meg. An 1 frt 50>kr Méltóan torako zik többi sierreinéayéaez mind kedvességre, nind tartalmi becsére nézve. — Megrendelhető szerzőnél Káptalantóti up. Gulács, Zalavárcse^ye.
„lagjar hymsuszok és hassfiss dalok" czimon BánfTy-Hunyadon Kovács Dániel polg. nk. tinitótól 27 darabból álló füzet jeleit neg H dik kiadásban Ara 20 kr.
Berger Joiefic 27-én 4 évns, Németh Klári 25 én 62 éves, Nemciics Rozália 2\'én 3 hónapos Pletyka Anna, Horváth Ferecczn\' 8-án 6S éves, Szi-getby Kornél \'f-it 6 éves, Perger Hermina Potratszky Jenóné 28-án 28 éves. Vajda Anna Ats J/"seíaé 28-án 63 éves, Singer Netti 29-én 16 éves, Langsfeld Laura, Nagy Zsigmondné 29-én 34 évei.
— Knopfmacher, elbeszélés egy kötetbea, irta Hemaa O.tóné. Ai Egyetemes Regénytár legújabb kötete uj tehetséget mutat be e nagyon elterjedt vállalat &lvasőiuak. még pedig olyant, a mely a javából való. Hermán Otlóné élesen látó írói egyéniség, a ki igaz (t az élet tőrvénveinek megfelelő alakok-kai népesíti be elbeszélését. A mese kerete pompásan van megcsinálva, a cselekmény érdekes, a stilus erőteljes és a nyelv magyaros. Az egész elbeszélés különben pompásan sikerült szatíra a mi társadalmi viszonyainkra, habár a szerző még a látszatát is kerüli annak mintha izatiiizátea. A könyv, melyben a fő elbeszélésen kívül még néhány rövidebb, de igazán érdekes elbeszélés vsa fűzve, megjelent Singer és Wolf-ner kiadásában és ára csinos kötésben csak 50 kr. Tehát a mellett, hogy érdekes és jó, még olcsó olvasmány.
— „Kerékpár sport" czimü uj szaklap induit meg Pécsett Bolgár Tivadar szerkesztésében. Ez nj lap egészen s kerékpársport érdekei elómozditásárs vsn szentelve. Havonta 2-szer jelenik meg. előfizetési ára egész évre 3 frt, félévre 1 frt SO kr., melv ősszeg Pécsre küldendő.
— Hatalma* munka készítésére adta fejét dr. Margalits Ede egyetemi tanár, midőn a „Magyar közmondások és közmondás-szerű szólások" ciimű gyűjteményt ren-
\'dezi sajtó slá. Most kűldti szét sz első ivet, mely máris érdekes olvaamányt képes. Ara fdzetenkiut 40 kr. megrendelhető a szerzőnél Bpest, Hus7.tr utcza 6.
— Énekek és Imák cz. könyvem Il ik kiadása elfogyott Mielőt a Ill-ik kildást összeállítanám kérem a m. t. érdeklődőket, hogy praktikus észrevételeikkel mielőbb hozzájárulni szíveskedjenek. Arafél\' vászonba kötve, aranykereszttel 15 kr, váizonbuzatlal >5 kr. E\'őlegei rendelőimnek minden tizre egy ingynn példányt nyújtok. — Megkeresések főtisztelendő Székesváry Imre plébános úrhoz vigy alulírotthoz intézendők Kiváló tiiztelet-tel Köbölkút, Esztergom megye Stampsy János fótanitő.
Vegyesek.
— Sok évi megfigyelés. Emésztés gyengeségeknél és étvágyhiánynál általában minden gyomorbajnál, a valódi „■oli réle seldlitz porok« bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek föjőtl mist gyomor erősilők és vértísz-títők. Egy doboz ára 1 frt. Szélküldés naponta utánvétellei Moll A. gjógysze rész cz. és k. szállító, Bécs, I Tuchlau-ber. 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő sz ő gyári jelvényével és aláirsával.
— Majdnem hihetetlen milyen nagy mérveket ölt néhány hét óta helybeli és környékbeli kereskedőinknél a kerti magvak forgalma. Ds ne ía csodálkozzunk, bogy oly rendkívüli módoo karolja fel a kertészkedő közönség s tokokba zárt magvakat, ha tekintetbs vesz-azűk ezeknek úgyszólván maglepő ered-méoyeit. Mert hát csakugyan kitűnőknek kell azoknak a Mauthner-féle magvaknak leaaiök, ha egyes meiegágyi (ajaknak u. m. kalaráb. retek, ugorka •tbnek kész terméayeit már most ott látják számos asttalokou. Ai ilyen korai konyhakerti termények nemcsak kellemes nidonságot képesnek a család-baa, a hova oda varázsolják a szép év-
Elöfizetési fölhívás \'
„ZALAI KÖZLÖNY"
III7- éTíQlyamánal: Mi mmiin-
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek elófizetésök e hó régével le jár, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben akadály merüljön fel.
Előfizetési ár:
•pril — junins évnegyedre 1 frt 25 kr. •pril—szept. félévre 2 „ 50 , »pril—decz. 3 negyedévre 3 , 75 ,
Hazafias tisztelettel
BÁTORFI LAJOS
szerk. és kiadó.
8zakót, hanem a hivatásos kertészeknek, kik korai termények előállításával foglalkoznak, tetemes jövedelmi forríst teremtenek és nem tagadjuk, bogy kereskedőink a tokokba zárt Mauthner féle magvak forgalmazása által áz üzletnek kertészeti ágazatát a haladás medrébe terelték.
• — A legújabb főnyeremények, a
Magyar Oíztály-Sorajáték JL osztáljá nak legutóbb megejtett búzása ismét be igazolta ezen sorsjegyek tizedek és hu-szadokba való beosztásának áldásos voltát. Síerencaés gondolat volt ezen rend • esert Magyarországba is behozni és ezáitai a azegény néposztálynak alkalmat adni, hogy csekély betétek mHl^tt oly óriási nyereményekben részesedteásék, minőket ily csekély koczkázat mellett soha éa sehol senki el nem ért Eoben áli az Osztály-Sorsjátéknak nem kicsinyleodö sikere. Hogy erről meggyőződjünk, vesv süok egy pillantást a széreucsés nyerők-\' nek nagy számára, kik épen most veszik fel nyereményeiket éa azon sok szerencsétlenre, kiket az 0 .ztály-Sors játék boldogsághoz. juttatott. Az utóbbi főnyeremények legtöbbje vidékre került. így azon sorsjegyet, mely\'a 100.000 koronás főnyereményt nyerte, Kőröji Albert szegedi elárnsitónál vették. A 60 000 koronás sorsjegyet Lőw Mihály Sátoraljaújhelyben, a 40.00G, 30,000,20,000 15.000 stb. koronás főnyeremények sorsjegyeit pedig a Heintze Károly czég adea el. A III. ojztáiynak már május hóban megejteudó nagy cyereméoyhuzására a sorsjegyek már eladásra kerültek. Ezen hónapban, midőn a milleniumi ünnepségek kezdődnek és a kiállítás — melynek keretében az Osztály Sorsjáték is helyet fogial — megnyittatik, ezen hónapban alkalma lesz mindenkinek oly játékban részesedhetni, melyhez hasonlóan kedvező esélyeket a világ egyetlen sorsjátéka sem nyújtott.
— GöreGnbora .Kakas Márton\'-bau Gárdonyi Géza hires alakja Gőre Gábor a lepéndi biró ezentúl a Kakas Márton czimü élczlapban fogja közzétenni nevezetes leveleit, melyekben kalandjait meséli el. Az első bejelentő levél már megjelent a Kakas Márton mai számában. A lap ára egy negyed évre 1 frt. Tisztelettel a Kakas Márton kiadóhivatala. Budapest, III, RökK Szilárd-utcza 4.
Ki nyert ?
Húzás márczius 24-én.
Brüun : 35 82 89 28 71
INTllt-tór.*)
Heaaeberf rtelyaai cukís akkor ralódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér ét színes 35 krtót U frt 65 krig méteresként — sima, csikós, korzkáxotr, miatäcott, damasztot ». a r. (mint egy 210 különböző minőség és ¿000 mintázatban) sat. a megrendelt ara, pambér es Timmen tesen a házhoz száUitta és mintákat posta fordul tárai kaid: Heaatberg 6 (es. es k. udvari szállító *eiy«mayára Zürichben Srájczba ozimiett levelekre 10 kros, és levelező lapokra 5 kros béljeg ragasxtaa ló . Magyar nyelten irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
ßlBicigilisril fo rráiötst
az orroti előkelőségek ajánlják.,
CONSTANTIH-aUELLE
a gége ét Iigző szervek betegségénél
EMMA-QUELLE
hasonló eleiekben ajáalatot, de fyeegeli-leiulkilnikaik kiválóan gyermekeknek.
Gleichenbergí forrás sá
i lefkitnoóbbek bebitooynlt helélefzési uer s láfiöszerrek (torok it orr) betejpíceloe!
FirStiSssy eiíiikssbirabM - «•)■■ I <« Szép: 30-t§
Elsórsngn biztosító intézet
ÜUT-íiiizu es tönretc részére
szorgalmas ét előkelő
SZERZŐ KÖZEGET
keres jutalék, esetleg fii fizetéssel. Ajánlatok ,G, 1000." Budapest főposta re« tan te íntézendők.
Vese, hlgykülysg hiryáara él ktuvéiykástalaak ellen, továbbá a hel«fs< <s\' eméiitésl tiervek binto. báatalaainál, orvosi lelüatályek által a LITHIOX-FOUáS
SALVATOR
aikkerrel rendelve lest. Húgyhajtó határa!
íellein út! KSiifei eiesilletó:
Eapbató ásvány vi skeresltedés.kben és
gyágysssettnkbas á Salvatsr.(srrás 1|»< IlMíjssM.
X\\XV ÉVFOLTAM.
ZALAI KÖ.ZLÖNT
1896. MAP.CZICS 28-ío
Elsőrangú műtrágyagyár
a megye területére teljesen megbíz-.
haté
képviselőt t,
¿eres, ki a megye Kizdaközflcségé-nél állandó összeköttetést t»rt fenn. Részletes ajánlatok totábbtás végett Goldbergei A. V. hirdetési irodájába Budapest, Váczi-utci» 9. küldendők (189. sz. jelige áláti.)
___ \'
Agenten,
ft> den \'grösseren P.ätzen- der Mo-^ narcbie werden Agenten zum Ver-schleisse Ton Näihzwirs, Seide und Strickgarn nurgegen Proiision gesucht. Ausführliche Ufferte unter .Fabrik 1900" Wien. Hauptpostlagernd gegen Inseratenschein zu richten.
Nyilt értesítés!
Ä Luhi Erzsébet, szolyva és pelenai források
ur»daJmi igazgAtóa ágának
Munkács.
Gvomorbajban sienvedók érdekébe0 örömmel értesítem, h®Rj a medve védjegyű Luhi Erzsébet gjógyviz rendes használata folytán, nagy mértékbeo kiazó gyomorbajom teljesen megszűnt.
a ,Lubi Erzsébet* gyógyvíznek gyo-morbdjom ellen oly kiváló gyógybatása van, & mit .éveken át mindenféle fürdők és más ásványvizek használatánál egyáltalában nem tapasztaltam, hogy gyomromnak emésztő képessége oly tökéletesen helyre á*lt vo na, miként most, hogy az emiitett gyógyviz fogyasztása altal nyert jó étvágy következtében, az ételek evésében oem kell többé válogatnom.
I-t len áldása lengjen a Kárpátok bér-
czei -felett, melyeknek tövében a gyötrő gyomorbaj és étvágytalanságban szenvedők részére, oly jótékony gyógybatása forrás buzog, mint a ,Luhi Erzsébet." Kiváló, tisztelettel maradtam.
Daniiovich Andor
Bpest, Murányi n 16 I.e.
2Kölber-féle kocsi
f«llí meí u|.
továbbá külimjéle bútorok, bolti ablakok, ajtók tat elköltözés tolytán szabadkézből jutányosán eladatnak a tulajdonos
Dr. Sehreyer Lajosnál.
•) E rovat Alatt kölMtekr rt i ]elosségrt a
7121 !tk 95.
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. tvazék tkri osz tálja részéről közhírré tétetik. hogy Remete Géza Qgjréo nagykanizsai lakóé • égrehajtatónak Tikács latrán régre-hajtást »/eovedő garabooezi lakos elleni 92 Irt 12 kr. tőke. encek 1894. ári január 1 tői járó 6*l> kamatai, 8 írt 95 kr jelenlegi > a meg felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a ! tentneyrétt kir. lörrényaaék területé hez tártozó a garabooczi 259 >a. tkiber t 33 hraz. a. felvett ingatlannak végrehajtást szenvedettet illető s 280 írtra becsült fele része ugyanazon ikben f 456 hrsz alatt telreu ingat\'ánnak ugyanazt illető a 84 írtra becsült fele és ugyanazon tkben f «82 hrsz. alatt felvett ingatlannak ugyanazt itieid a 117 ; Írtra becsült lele része még a f 33 és 456 hrsz. alatti ingatlanok őzt. Takács Boldizaárné szül. Mihály Rozália javára C. 2. alatt bekeblezve lévő lioltigtarló haszonélvezeti azolgalmijng épségben bagyása mellett 1S96. évi április hó 14 én d. e. 10 ónkor Garaboncz község-házánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtar- j tandó nyilvános árverésen eladatni fog. I
Kikiáltási ár a fennebb kitett beciár. \'
Árverezni kívánók tartoznak a becsár i 10* o át készpénzbeo vagy óvádékktpes p-pírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint teekkönyvi hatóságnál 1895. évi decz. hó 30. napján. \'
GÓZONY, kir t«éki albiró.
•állal íe-
Saerir.
Hirdetések. Kőszegen
llr DrrN/.ker J.
SAHATORIUMA
ós
VIZGYÓGY INTÉZETE
nárcziut hé 3O k*tel nyitva.
¡* * . Rendszer Priesnitz és Kneipp. Vü-Unyozás, massage, gyógytornász*! és ■iiaetetikai eljárás. Teljes ellátás igen mérsékelt árért\'. Qondos orvosi felügyelet. Prospektaa ingyen.
Az ipupitó»»;.
»czelli
Gyomor-
"cseppek\'
na^ysern«! hatnak nmr nélkOtózhe\'.etíen ét áMáaosaa
házi ét népezer.
A gyomorbetegség tünetó: éhráfjta-
leHujtiág. uvuyv. WoöWfé», humenés. ¡¡yomorégét, feleilege», nráJkakiválasztái. Urgaiág. undor és káayix, gyomorgörcs szűkülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyuk fcjtájásnáJ. a menynyiben ez a gyomortól származotl. gyowortutterb^ésnél etetekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hámor-
Említett bajoknál a Itáriaeselll K^omorrseppek évek ota kita-nóknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanusil. Egy kis Sveg ára hasznalati utasítással együtt 40 kr., nag)\\ Qveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: T*r*k József gyógyszertára l«íapes», király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláhást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oljr cseppeket elfogadni, melyeknek burkolatára
tessék elfogadni, melyeknek I zöld szalag van ragasztva aláírásával (C. Brády) és ezen .Valódiságát bizonyítom\'.
készít & arakkal:
odiságát bú ■áriaczaiii
frU^wJt.
NAGY-KAlíIZSÁN: Práger Béla és Bele« Lajos gyóg/sserészeknél — BAB^OÜ : Kofcot Sándor *gyögytzeréta«él. •
FOGAK
egyenkint tigyminl eqész fogtorok, rágáshoz használhatók Légnyomás vagy rugóval 10 évi jótállás mellett jti tányos áron készit
fo«; és gyökér húzás
9W fájdalom nélkül. "Wl
Vidékről a millennium ünnepély alhtlmával hozzám jövőknek megjelelő megrendelésnél az uti költséget vissza térítem Tanitók, tisztviselők és k»tonik 40*/« előnyben részesülnek.
koos M. fossspecialisía.
Budapest, Kerepesi-ut 34.
Uókus kórházzal szemben.
Marine
ARAHY-REMOMTOIR
gazdacon jravirozva, tartósságáért jótállás. Hölgyeknek vaty araknak 3 födeles 9 frt. ezüst arany karimával .számmal [ megpecsételt 6 Irt. 6nom borsonyszerkexettel 9 frt. fém remontoir 6 frt 50 kr. Világit« Wecker
I. miBöséftü másodpercaeket mutatóra1 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 napi le hnaás ütószerkezettel 5 frt 25 krért küld
2 évi jótállás mellett EU6. KARECKER éragyára,
Breger\', 216. ker. Yoralberp.
Gazdagon ¡IV*\'ráit árjegyzék ingyen és bérmentve. i3em tetsző ki fog cseréltetni, esetleg a ^r visazvhzettetái.
\'So.
SZIN-SZAPPAN
üatótifi la». bejctTiau
igen jól izáritott kitűnően tisztit, legtakarékosabb a használatban
Tisztaságáért és ártalmasságáért t kezek és ruháknál kezesség vállalutik. Egyálulán a legjobb a létező szin-szappanok között. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
KAfihitó a legtöbb deuil-0z!«tbcn. Képritelój« Budapest réwére : DE-GKLLÉR KÁROLY, Akadémia ntcia >.
fiffimi
Valódi pari hí grártmány. eredeti esonagsIásKaa jótállás aellett, orvosi tekintélyek ajaalata sxe-
riat teljeses biztov és ártalmatlan. Garetci és halbóijrar tuczatookíot. Er.-deti
csomagolá«ban.......
Capottc* aotericaos (r5rid).....
Párisi aöi szivacsba . , • •
Irrigator . ........ •
Eredeti pessariuir odosífam (Pelípomsi
Mezicra tanár szerinti vezető vpl Szab. havibaj elleni kstelek „Diasa-iv minden bó gy>ek nélkfllözbet«tlen!
(iyújtemeoy uraknak.......3 10.—
10 frtnyi megreodelésnél 10 - 15*/. árkedvezméoy Megrendelések portosan és disc^étan evrkozóhetik. uri pfi I cs. és királyi sxab. kótszergyártó. RlLlII J. BaOtpest IV KsrMthsrczeg Btczal7ét Pária Rae Kartelle 39 Árjegyzék logyen san boriiékbac
i.—e —
1---5-
í--«
180-5 -
180-t 60 2 50 - 6 —
ti®1 ^íí

Magyar
osztály sorsjáték
Lesugyobh iitrtaeij i lejkelmiM Britta
1 Millió Korona.
Húzás naponta
1896 Majas 12tsi 28í9-
Nyeremeny
1 jutalomdíj 1 ä
korona
koroaa
r>*xx*xx*x*xx*u*uxx
MEUSTE® .\'ele ERZSEBET labdacsok E pilalák basoulO késxitiaényeknél minden tekintetben feljebb becsQlendök ; »estek aiader. 4rUű \'■&s »nyortol- ^ oltestl saervek bajatnal lerjobb eredmény nyel kasználutván, gyengéden hashajtók, «értisztitúk; »"CJ gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmailan. mint e pilulak a \'
gzettazorulaa
a legtóbb betegségek forrás» ellen Czukrazott k 11-seiak végett gyermekek is szivesea veszik\'. *,—- i-rj U pllnlot tortolaoco doboz 15 kr, mely b dobozt, tehát 120 pllulat
tartalmaz c»»^ 1 t^*1 ° e
--1 / Utánzásoktól különösen ova
I kodjnnk Kérjünk hatarosot-
I ián Neustein Erzsebet pilulát. Valódi csak. ha minden doboz törvényileg bejegyzett ^védjegyOnkkel piros-fekete nyomta-| uiásbán r5>zeot Lipót- és »Seosteln Föiop gyögyszeresz* aláírással vau ei-í látva A kereskedelmi tórvényssékileg I védett csomagjaink aláírásunkkal van J ellátva
NEUSTEW FÜLÖP
. Sxeot-L ipot hoz * czlnazett gyo^yszerlora WIEN, L, Plaukeagas«e 6. Eaktár íagy-Kaeüwáe: BELUS LAJOS, PRÁGEB BÉLi. CBL1CH ARNOLD gyógyszerész uraknál
600000 = 400000 300000 200000 = 100000 -40000 = 20000 -10000 = 8000 = 6000 -2000 = 1000/= 200 =
600000 400000 300000 200000 100000 80000 40000 50000 80000 204000 200000 200000 530000
150 3300000
25007 "
6284000
Javított \'Kneipp ktira
Je^ájAatom és KajtvuUás
elles.
Okvetlen használ.
Miiuk\'1394 .unta. . >«.wut 1(94 xuuntot.
■ \'-irTtiir rn trr-°"~yi
A legkciinöbb eredményt. — A köszönőlevelek mindenki által megtekinthetők. Egy üveg" hajbalzsam I, 3, 3, irt uta-sitáseal együtt.
FRÖTSGHER P.
a hajkara feltalilája BÉCS. III., Hanptstrasse 133. szám.
111. OHxtálvu vétels*p»jegjek árai:
í \' \',. - \' ■/»
««.— SO.— «.— 3.— forint
Ezea eredeti eoreiegi érakon kivOl ajanlott levél portoja ée nyeremény jeqyiékért 25 Kr. melléklendő.
i Sorsjegyeket ajánl .1 azetküid az összegnek postautalványon való Hözctes beküldése mellett vagy ulánvettel
Heintze Károly
í Budapest, Szervita-tér 3.
Sürgöny czim: Izottoheintxe Budapewt.
IL osztályú sorsjegyeknek a Ili. osztályra való megújítása a II. osztálya sorsjegy vsszaadása és a megnjitási díj befizetésével és pedig: V, "A V.. \'/.. »orjeey
j, ao.— 10— 2. - t— forint
legkésőbben május 2-ig eszközlendő. W Nyertes sorsjegyeket minden magasságban beváltok.
b •X H
•íi
== 43 c CJ «
•= SS-
6-52
«S I
2
S 3 = ■«
5 Sí -säSa
■a w -
I =-í£ |
Ö^O 3 32 ■= = -s ? 5 8 fi 2
S-e —
-11 = 4» 5 a *
5 ® 9
B a JD Oa ec ©
Iv-í
sll p 3-
2\'í-a ifí-S
\'13 a\'5
8 . ■ e ja
í 5^5
\'S S
III
Síijí | jjtMií
\'S 1* I s íj :
c^ » sí =
S\'a
£ I Is t H
St § M .a 1
=5
g
M!
XXXV ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1896 MÁRCZ1CS 28-án
oooocoooaocxxxxjooocoocKxxxxjac
i
OLL SEIDLITZ f OR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A
aláírását tünteti fal. A Ml A.-féla SaMiitz-sarak tartói gjógyhatáaa a légmakaeaabb IfHír tl .1-teatkáatal-ak. gyo<norjsra ét «jomorbér, rögtön atakrtkédét. mij bántalom. taWáa. aranyér ét a legkU&obóaöbb tü ketaftéfek élléa, é jélet háaltteroék évtizedek óta aindig nagröbb elterjedőét taetiétt — Ára t» laewaátalt aradét! át kazaak I frt a. t.
Haaisitátck tirvéayiiag fenyíttetnék
flIOLUFELE FRANCIA\'
Csak akkor valódi >"> mindegyik a«* mou. a .»jjégjét tanwí w ét
--,A. Ball- félirata ¿nointtal tan tárra A Hali-fát fraa-
b*-aieaa éa aá neteaeteaen mint rájáalaoKtiiiapité kedárztiltal 1W köaarény,, eana éa a meebQlei egyés köretkéanéoyeioél >fitmereteaabo aéptaér. — E|y óae-tatf araéatl ira, ara 90 Irrajarár__-___
Moll SalicyJ szájvize.
IFöalkatréasé ■ fttolyaaeaa tziktó.) ^ A mindennaui tiijtitxtitaanál kúlöoóaeo footot hármely korn gyermekek, miat fel-
nőtték faáraira; áeA; aaájríz a fogak toeábbi éptégét bixtotitia t egynxérsniaj órazer logíájáa ellen"- Egy Mail A Yéd|ejyi»el ellátott <<t| ára.: 60
krajetár.
(691) Fószétküldés:
Mtll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállít« által, ¡q
Bécs: 1., Turhlanbeu S. sí. lg
Vidéki aeiréadaltaak aapaala pat aalaarét arliatt lé.|aalttétask Iq
A raktárakban tessék határozott™ MOLL A. aláírásával \'és g
védjegyével "ellátott készítményeket kérni. □
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Ad jl.f 8S Fia__§
SaaoaaaaoaoaqoooQoooocxxxxxxxxxxxxxaojooooo ————
ooooocoooooocooooooooooooooo c o
O 1B8B-1H óv óta Ismert O
§ HERGER FÉI.E ORVOM §
§ KÁTRÁNY-SZAPPAN §
o o c o o o o
8 o o
8
8
8
8
O
o o o
3
o
orvosi tekintélyek által ajánlva An<ztria-Magyarországban, Franczia-ország, Németország. Hollandban, Scbweiczban, Rominban stb már tíz év óta fényes sikerrel használtatik.
■V mindennemű bőrkötését
mint szinte az arczbőr mindenféle tisztátlansága! ellen külóoösen a rab, az idült és pikkely sömör ellen a kosz, a tömör repedvény, a fej és szakái ellen, a szepló,
Bájfolt, úgynevezett rezes orr, a fagvdag, a lábízzadás, _
a gyermekek valamennyi külső fejbetegségeí ellen. Ezen kívQl mint a bort tisztító mo-dószer ajáoltatik. -
Ara darabanként használati utasitasaal együtt 35 kr.
A BergerMe kd\'rány szsppsn 40%, a tömény fakatrányt tar talma7, felettébb goiidosan van készítve s lényegesen különbőzé a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen szappan 35f, gliczerin anyagot lartalmaz finom illatszere«.
Csalások kikerülése végett
a IJógjtiertárakban világosan BERGER falé kálrány-ttappan kérendő ■ ügyelni t kell a told ciunttgolaara
SíiiK tlHijinl kitiittiwrit j fai melliii liillitúoi iSSJ-tai-
Egyedüli hélyetlta a bél. éa kolftld réaaere:
A. HELL «»ós». TROPPAU ^EXttSÜt-
Nagy-Kanizsán Práger Béla s Belus Lajos gyógyszerésznél. Q
OOOOOOOOOOQOQOOOOOOOOOOOOOOS
Jloíf János-féle maláta-készitniények.
«X XX 48 év óta fennáll. I XX 1 XX
"Tt \'éttagyaba kltiataláast atattárak, k rályak és faja-
Köhögés, elnyálkásoil.is, rekediség, mell, ^vouior, és segebitfofc ellen.
Maláta Iwm sör, maláta cIiocBiade, aaiala mim, slntitl maláta ümat
En 16 bónapja, bogy bevos görcsös köhögésben saenvetltem. ineWbez nyilka-rorolái és aathma is járult. Minden alkalmazott szer eredmény nólköl wnsradt Mióta azonban a Hoff-féle maláta kivonata sört ét oalátV cznkorkákat használom, egészen egészséges nek érrem magamat., mert a nyálka válladék fennakadás nélkül tör-téoik Ennélfogva ti ztelettel kérem küldeni sat.
Sopron. Báró Leonhardl
cs. éa kir őrnagy a 9 huataretredben
Hoff János
ct éa kir. ndr.ri snAllité.-a aráar, görög tíromán király odrari taállilöja.
Bécs. Graben, Brlinerstrasse 8.
Árjejy^élt Ingyen és bérmentve
ELADÓHELYEK: G>6gyszertár é< nagyobb tüszer éa csem»ge üzletekben. K\'ilönösen NAGY KANIiSÁN: FES3ELHOFER, STRÉM 4 KLUN. ARMUTH és NEO k KLEIN «rak kereskedésébea
A MAGY. KIK. ÁLLAVIVASITAK
V
MILLENIUM
utazási- és ellátási-vállalat
u
n 1896.8fi mém tlállitást ltot számára
már most bocsát ki igen mérsékelt áron
UTAZÁSI ÉS ELLÁTÁSI JEGY FÜZETEKET
melyek ára esetleg részletekben is lefizetheti
Ezen fizetek vasat! menettérti jegyet gyors- és személyvonatokra, a vá\'.ialat njonnan berendezett
fT" saját bérházaiban
kényelmes lakást, étkezést, ugy a kiéliité» területén, mint a város minden pontján levő elsőrendű vendéglőkben és kávéházakban (a melyek
névsorát a közönség megnyugtatására márczías elején szintén kOzzé-tesszük), kiállítási-. Ői-budavári belépőjegyeket stb. biztosítsanak.
Felvilágosításokkal és tervezetül szolgálnak a vascti állomás-fónökök, a vidéki menetjegy-irodák, a vidéki képviselőségek, a? összes községi és kOrjegyzó urak, a .Hazai\' általános biztosító r. t. ügynökségei, valamint
AMAGTAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
városi menetjegy-irodája
BUDAPESTEK, HU MG ÁRIA-SZÁLLÓ.
Bejelentéseket helyben elfogad :
.Bankegyesület r.-t.
Valódi ^
Darócz-szövetek
(Loden)
férfiak- «8 hölgyeknek ajánlja BAUR RUDOLF
tiroli iartcz-izöTet izétmiieii tai
Innsbruck, Radolfstrasse 4 Viikillu köffiiet, nlóíi rifj! kefmék sil. Uintakatalogus ingyen és bérm.
1336/tk.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osztálya részérói közhírré létetik, hogy özv Molnár Mihályné szttl. Tóth Kaulin gt-lamboki lakos vhajtatónak Molnár rencz vhajtást szenvedő galambok! lakos elleni 30 frt lóké, ennek 1880 aug 5-tól járó kamatai 31 frt 15 kr. per, 6 frt 65 kr. vhajtáskérelmí 7 frt 60 kr. becslési — 7 frt 45 kr. elózó árveréskérelmi, — 4 frt 50 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ögyében a fent nevezett kir. tvszék területéhez tartozó a ctapi 245. sr. tkvben t 703 hrsz. a. felvett s 1290 frtrn becifilt ingatlan öreg Kápolna Ferencz galambok! lakós javart C. 5 alatt bekeblezve lévő baazonéive. zeti szolgalmijog jptégben bagyátával 1896. »Tl jnnlns hó 5-*n d. e. 10 óra kor Csapi közi-ég házánál Györ€y János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár s fennebb kitelt becsír
Árverezni kívánók tartoznak a bec-ár. 10\'1,-át készpénzben vagy óvadékkép»s papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N. Kanizsán, a kir. tvszék viat telekkönyvi hatóságánál 1896 óvi mára. hó 6. napján.
ÜÖZONY kir. tvszéki albiró.

r>
VILkW
wC

fs^P S y^ r vény-társaság
oielött
Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co. Buaapeat. / Bóoa
tt elsöranga malomópitészeti g y ft r b » n BUDáPESTEff, V., külső viczi-at >70
Sargöayczím: .Galjakrinlkkr* gyártatlak Sürgönyeim: „Gatjahrvnlkán"
Gutjahr
„Lengő -s
Az őrleményeket tökéletesen szitálja és osztályozza; — a szitált lisztek tiszták, s der-czék lisztmentesek és s darák .élesea* vannak osztályozva; — rendkívül egyszerű kezelés; — a szitált lisztnek tisztátalanltása egészen ki vs» zárva ; — a géphez kevés szitabevonat
Sóder szabadalma.
gépnek" előnyei:
srütégeltelik; — a gép c;e ké-y tért és csekély erőt ige nyel; — a gép járása töké-leleten nyugodt; — anto matikns üzemre igen alkal mas; — a gép egy egé»» cyliider- rendszert pótol — a gép munkaképessége felül múlhatatlan;
s
I
S *
1 s
M
•K
•X
továbbá:
.Nyomatott Iij.
tisztító- és osztály ozó gépek
Schnetzer Ágoston szabadalma.
k!i.íJiÍttJ\'|0,,!SflT!íírí<\'"L e,s*T»ií Egyaserü H czélsrerfl szerkezet; ütem közben cwkély í uffi t f"*1,U,>b l,"u d*íl elő, mist bármely más ily fajta gép; ugyanazon gépe.
«é„ 4„k!/ ,L ■ 1trZ» legdurvább darák tisztíthatók; muakaaépessége rendkívül «.,; a gép csekély tért igésyel; bármely malomban lényeges tzemakadály nélkül lebet ilyen gépekkel agy dsra
KleV.ff\' l®*a,,bb 1">mÍ\'tlÚ gép8k?0 gjá\'rtataak^mégrögszíták, Urán*, gabona-esstályozógépek Bob-
re,i"er éi «zerint, .Vulkán\' gabonatisztitó• és kefélö?épek. órlójáratok, gabona, listt és darafelhutók
- szállítócsigák,- dsra-, liszt- és derczehengerek, felbuzógépek és jártszékek, ré g I a g y á r t á s i g é p e k H )top E. biraevea rendszere szerint.
"\'vények saját ós id»gea minUk mán, fogaskerekeket géppel formázva
Mindennemű .«erasám (épek fém, fs és kó megmunkálására
"ozgépek xipróbált reoíszer saerist, visikeraksk, közlőműrek (traasmiasziók.)
. ^^^ Kivinstr» prospectusok és költségvetések kflldetnek. -mm T
***** tmt*tttuxAjüüatt.t»AjuiiJuuimjtit*m)<
Wsjdite Jézaef könyvnyomdájában Nagy-Kuixaán.