Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.67 MB
2015-01-28 09:34:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
778
3679
Rövid leírás | Teljes leírás (284.69 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 014-017. szám április


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

\\A(iY-KA\\IZSA, 1896. április 4-én.
14-llc azéim.
Előfizetem i ár:
¡¡egredén-e ... i fn 25 Kgye»\' szarn III kr. H i R I»ET£ 5 K K , 5 haaábos petitsorban 7. maaodazor 6, 5 mioden további »orert b kr.
NYILTTKKBEN p«tit soronként 10 k.rert »életűek Ksucstari il.éték aundeu egy;-* hirdetésért 3>> kr lizéteudö
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátort! Lajox szerkesztő-kiadó nevére czsmz^tten Nagy-Kan izaat a b«-r-mentre intéz endök
Bérmentetlen levelek nem f..g*d-
keziratok vixszaneui küldetnek
A nagykanizsai , Ipar-Testület1 \\ ,a*nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság-, a .Kotori takarépénztár részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tozoltó-egyief, a .nagy-kanizsai kisdednereló egyesület* a .nagykanizsai Unitói járáskőr*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedeími iparkamara* nagykanizsai kQlválasztmányának hivatalos iap:a
HETENKINT egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap/
Bethanla.
Egyszerűség háza. békesség tanyája, Benne a szeretet égi fényes lángja,
Megváltó otthona. Ide tért pihenni, enyhiiletet lelni. Kis id&re a sok bántalmnt Jeledni S talált Oltalomra.%
A ház három tagja: Mária és Mártha Lázár testvérükkel oly szívesen látta,
Ugy szerették ötet. Isteni Megváltó beszélgetett nékik, — Oh jól enk a szó, hogy ha a szív [vérzik —
t Vígasztala
. Ne Jélj kicsi hajlék s ennek áldott [népe,
H»gy haJáj szivetek; nézzetek az égre.
Leiekintek rátok. A mennyben is lészen rátok gondom [nekem,
Aty-ám szent jobbjától visszatér a lelkem Gyakran ti hozzátok.
Szorgalmas vagy Mártha, járadozol [értem,
Ht>gy a mitek csak van, ide adhasd [nékem,
Te pedig Mária A jobb részt választád\' bátyáddal [Lázárral^
Mindh ármotok lészen örök boldogsággal Tőlem jutalmazva:*
Jöttek ezután az Öriik gyászu napok, Elítélték Jézust a zsidó Jöpapok,
S a töviskoszorut Durván tették fájó, vérző homlokára ¿> keresztre feszit ék a kinzás nyomába És az $g beborult.
De ö Jeltámadott és Jelment az égbe Golgothának hegyét már csak onnan \\ | nézt^
Itt maradt a nyája. Bethqnia népe nem látja itt többé.
Mennyben székel Jézus immár raind-|örökké S onnan néz le rája.
Nincsen már romja se a békés kis [háznak,
Helyén vidám szocskük, madarak [tanyáznak. Elhagyatott a táj .. .i. /
Lakóinak teste régen porrá vállott. De lelkük Jézushoz fel az égbe szállott S ott a szív már nem Jáj.
HALÁSZ WARGIT.
Tristitia.
A nagyhét harangjai komoran szólaltak meg. Feketébe öltözött alakok apró lépésekkel siettek a templomokba, hogy ájtatosságukat elvégeznék. Ott térdeltet le a félhomály bau az egyházak hideg kópadozatára, megváltásért rebegve imákat, megváltásért ? A miséző papok kegyeletes éneke elhangzott Lassú léptekkel haladt a szószék felé egy so vánv arczu cleijicus, akinek orczáti egy szigorú noviciatusnak nyomai látszottak meg.
Remegő hangon kezdte szónoklatát, mely inkább önvallomáshoz, mint nagy heti prédikációhoz hasonlított.
„Nem voltam boldogsohi", moudá; | „Ürt", nagy ürt éreztem szivemben. A dicsőség tömjéné nem kábitott el. Jatéknak tekintém az életet. Földi sikerért nem imádkoztam az ürhoz. Meg nyugszom Ma világ Urának bölcs akaratában. Az övé a mindenható tudás, az övé a lét, melyet fonálon tart kezében. A nyers erő és a durva anyag az 5 teremtő erejének i kifolyása. Az ő akarata-e, hogy egy akaratának milljók áldozzák fel él-töket ? A szegény pór verejtékkel termeszti a Kenyeret a gazdagok számára. Szegény napszámosok palo-
tákat épitenek az utódoknak, milljók görnyednek az iga alatt. Gúnyosan mökdják a hatalmasok ,a szegények panasza örült beszédé a dolog a modern rsbs olgáé, az élet a miénk." A mi;nk a szegény nőnek teste, mert az megvásárolható, a pénz pa: rancsol. a végzet sodor,, sodor a bün örvéuyébe.*
Oh, mily ellentét a világ harmóniájában !, Hiúság a morál, & szenvedésért csak mosoly -jár. Az élőké az üdv, a holtaké a béke. Azért vette magára az Üdvözitó ezen emberiség bűneit, hogy halálával megváltsa azt. Az ő keresztfája ég felé tör. Ezen mutatta meg hogy hová kell törekednünk. Az ó szeretete átölelte az egész emberiséget. E^zmé-nyisége felvitte ót az Ur zsámolya* hoz, mert hősi akara;ával meghóditá az eget. Ecce homo ! i
A templomban összegyűlt áhítatos közönséget rendkívül meghatotta a növendékpupnak ez az első kisérlete. A városbin nem beszéltek egyébről, miat Pákozdy kispap böjti prediká-cziójáról. Püspöke pedig beosztotta ót egy a Congo államba induló kath misszióhoz. Tristitia !
Széleink felújítása.
Évtizedek multak el, mig Magyarországnak a filoxera által a tönk szélére juttatott százezernyi szölötiiü velőjének érdekébea országos tevékenysé? indult meg, ami a képviselőház által a mult héten elfogadottfilloxera-törvényben nyert kifejezést.
Képviselőink egy hétig tartó vitában beszélték meg a törvény részleteit. Az érdekes beszédek nyomtatá-ban egy kö\' tetet tesznek ki.
A „Borászati Lapok", ez a n(iár 28-ik évfolyamot élő szaklapunk, ei^a köte tet ingyeu mellékletül adja\' olvasóinak akkor, amikor a képviselőház filloxera vitáját, a hivatalos gyorsirói feljégyzé ser alapján, szószerinti szövegében és a
szónok-képviselők arezképeivel együtt közli.
A „Borászati Lapok" a millenium alkalmából, olvasóit egy másik díszmunkával is meglepi, amely általános érdekénél fogva, mintegy kiegészítő részét képezi hnnak a nagy mozgalomnak, amely a szőlők felújítása tekintetében Magyarországon megindult.
A munka czime: .Magyarország szőlőtermelésének muitja és jelene.
Gazdag tartalma pedig a következő :
„A. magyar szőlőtermelés története." írja dr. Herczeg Mihály egyetemi tanár.
.A mai magyar szőlőtermelés." A szőlőtermelés mai statisztikája; a szőlők tprülete, bor- és szőlöforgalmunk a küiföiddsl s\'b. írja Rubinek Gyula, az ! országos magyar gazd. ogye ület tit-\' kára.
,A gazdatársadalom műkődébe." A gazd.- egyletnek, szőlőszeti és borászati czövetkeí-etek és társulatok szerepe a \' szölőroivelés terén. írja Sziiassy Zoltán, az O. M. G. E. szerkesztő-: itkárja.
,A sző löm ivelés mai gyakorlata. A i fillox-ra elleni védekezés története, a : szénkénegezés; az amerikai, és homoki | szőlőkultúra dióhéjban, számos ábrával
I és a nevezetesebb szakférfiak arczké-pével. írja Angyal- Dezső, a budai kertészeti intézet tanára.
,A szőlő-növényi ellenségei." A védekezés módjára is kiterjeszkedve szá-mos ábrával. írja: Mezey Gyula, a m.-óvári gazdi ak. tanára.
¿A szőlő róvarellenségei." A védeke-véa módjaira is kiterjeszkedve.
szőlőtermelést érdeklő íiiagyar törvények." Kiterjeszkedve az idevonatkozó miniszteri rendeletekre. írja dr. Szilárd Ferencz.
,A szőlőtermelés a kiállításon." A borkiállítás és kóstolócsarnok. — A dija-\' zott kiállítók. —A szőlészeti kiállítás. írja Rombay Dezső.
\'.A kiállítás borai." Azok vegyi vizsgálata és ismertetése. Közli dr. Liber-mann Leó az országos kémiai intézet igazgatója.
„Magántelépek és pinczék." A magyarországi jelesebb szőlőtelepek és kereskedői pinczék monográfiája. Közte a szö-lős-gyáli • szóiőuradalom hosszabb monográfiája, több fényképpel. írja Rácz Sándor, m. kir. szőlészeti felügyelő. A
pestmegyei telepeket ismerteti Serfőző Géza, a vármegyei gazdasági egylet titkára.
A t. szőlőtermelők es borkereskedők közül azok. akik előfizetői a „Óorá-zati Lapok"-nak a saját érdekükben cseie-kedoek, ha telepük leírását beküldik a diszmü részére, melyben az díjtalanul tétetik közzé.
A .Borászati Lapok" nélkülözhetetlen segédeszköze az uj szőlökuituráojik, különösen most a szólőmonkák megkezdésekor jól teszik a szőlőtermelők, ha olvassák mindeD vasárnap megjelenő bő tartalmában szakavatott czikkeít. — A .Borászati Lipok" kiadóhivatala Budapest, .Köztelek * Előfizetési ára egész évre 5 frt; félévre 2 fr: 50 kr.
A kézizálog hitelről.
A kereskedelmi budiét tárgyalása/fölya-mán vita tárgya- képezte a kézizálog-hitel odiózus ügyeOJiózusnak nevezzük ez ügyet. mivel a zálOiüzleteknek csupán árnyoldalait igyekeztek feltüntetni. Niifcs szándékunkban a kézizálog-hitel mai kamatlábát pártfogásunkba venni, de tagadnunk keli azt. hogy oly visszaélésekkel állanánk szemben, melyek a záloghitelügy államosítását tennék szükségessé. .
Ha a törvéoy intézkedései daczára mégis merüinek fel visszaélések, azoknak az oka az elsőfokú iparhatóságok azak-avatlanságábau gyökerezik. Csakis arról lehet szó, hogy ezen végrehajtó közegek teendőik iránt kitanitassanak ésikö-telességeik pontosabb teljesítésére utasíttassanak. Czélszerü lenne ez okból, hogy a kereskedelmi miniszter szakértőt nevezne ki, a zálogintézetek országos felügyelőjévé, aki az elsőfokú iparhatóságokat teendőikre nézve instruáluá, azok jelentéseit megvizsgálná és időnként, közvetlen is eszközölne vizsgálatokat.
A kézizálog-kölcsönügy^letek állomá-sitását azonban nem pártolhatjuk, sőt annak vagyunk szószólói, hogy az állam — a felügyelet szigorításával — ezeD üzleti vállalkozást egészen a magántőkének, jelesül a rászvénytársulati és szövetkezeti vállalkozásnak engedje át.
Á kézizálog kölcsönügylet folytatására a magántőke kézséggel -vállalkozik, az áiláöniak pedig nincs haszna rajta, sőt
TÁRSSÁ.
Vándor fiu.
Mesíza . . meaie . . ott a poros országúton,
viador üu megy, l&M&o, eltiradva, Szegény, agy kimerült, nem tud sietai már, Ffdig milyen közei van szuJőtaluja.
He hisz már látszik ii a falucska tornya, Szülője hazának fehér hoinlokcata. Hogy lustöl a kémény . . tán az anyai szit Megerezé, hogy jön egyetlen magzat«.
▲ midőn fölére a kis dCÍmb tetőre, Egész Önkéntelen kűny gyűl szemeibe, > Leveszi kalapját, s kezét össze téve . . . Bagyadt arrzán latszik, mint örül a szive \'
Oh ! de hát, hogy ii oe, hogy is ne örülae. Hiszen olyan régen látt« e szép táját, \' Olyan régen látta öztegy édes anyját, A kit mar ölelni, hej ! de nagyon vágyott
Dc hát, hogyaa is oe, hiszen öt éve már. Hogy szárnyra kapának szivében a vágyak, Ot ére. hogy elment és nem gondolá meg. Mily tájdalmat okoz bús, özvegy anyjáoak.
Öt év . haj ! nagy idő, hosszú, kínos korszak. Egy anya szivébeü" örökké valóság. Mert hát egyetlene volt özvegy anyjának. Benne összpontosul*, a« öröm s boldogság.
Miért is oem maradt meg anyja közelében ? A ixegény özvegyet miért is uagyu magát ? Pedig hogy\' esdekelt és sirva könyöreött. Hisz\' még most is hallja büs, esdeklő szavát.
I>e hát, mert a vágyak, a sasszáruyu vágyaV, Kecsegtetve készték as eltávozásra, Hej ! de hiszen <> ia megbánta -mtr régen. Sírva gondolt sokszor jó aoyj t szavára. •
De bála az Égnek 1 ujböl itthon lehet, l>tt fehérlik hazak néhány lépésnyire,
Alig uébány perez éi ott-\'lesz anyja karjan, Ott elpauaazolja majd bánatát szive.
Mint fog örülq^ majd, mint tarja ki katját, Mint ölelni mqjdan szQiői keblére, Mint air örömében s halmozza csókjával . . . Megszűnik szivének minden azenvedese.
Majd a kert felé megy s be néz az ablakon, Onnét mondja neki adj Isten jó anyám f Majd, hogy lut elébe a szerető anya, S mint viszi majdan be gyermekét a karján.
Így merengett el a szegény vándorfiu, | Es hogy minél előbb otthon lehessen már.
Kiválasztotta a legrövidebb utat, j A temetőn által, es a kertek alján.
; A mint belépett a csendes temetőbe.
Szive elnehezült, a fájdalom dúlta, j Nem csoda, hisz amott a keresztfa mellett Édes apja örök álmait alussza.
1 A mint édes apja sirja mellé lép Ht,
S mellette egy frissen felhantolt sirt látott, összerogyott.. megh*lt. csak annyit mondhatott : „Az én testemet is melléjök ássátok.-
; A frissen hantolt >»r édes anyjáé volt, : A kit sírba vitt a szenvedés,"¡a bánat. Emésztette szegényt, v az a gondolat, hogy Hírét sem hallhatta egyetlen fiának.
Egymás mellett pihen immár mind a három, Az apa, a fin s a szerető anya, Ők a boldogok, mert mind együtt lehetnek Megáiünt három kebel szivének fájdalma
GALAMBOS ÍSTVÁS
Már czius 15-énX
(18W.)
A nemzeti ez*r éves Ünnepet
.A magyar ma kétszeresen
Üli meg:
Jelenti ez aemcsak a hon-Foglalást.
Iíe a napot is, a mely ma Ujja tette a hazát 1
Márczius tizenötödiknek Napja szent ! Az egek is ünneplik ezt ¿.Odafent, Apáink; a hősök, a félistenek
Még a sírban is nyernek ms. Nyernek egy uj életet!
Mert ma a két ünnep együtt Lelkesít!
Együtt látjuk megdicsőült Hőseit!
Árpád és a hét vezér kozt Megjelen ^
Kossuth sfpádk, mint Megvált^ E tényes nagy ünnepen ! .
litjuk, mint ball porba a rab. Szolgaság,
Szabad sajtó zsarnokságnak Szab határt, Egyenlőség, testvériség Oltára
Áldás gyanánt uj életet Hoz £ magyar hazára!
S bár ez után sötét napok t
Jöttenek; —
Nem veszett el, máig is él A nemzet!
Él.\'« alkotmányos jógától El nem ali ; Mert máig is a legelső Magyar embei a király!
Ezer év már elviharzott Felettünk
Uj ezer év áll ezental Előttünk
Adja meg azt a magyarok ; Istene:
A nemzetnek szebb jövője — • És legyen aj élete.
S legyen e nap századokig Oly emlek ; Lelkesüljön érte késő Nemzedék t
„■Talpra magyar\' harsogjon szét A hazán
És szeresse minden magyar \' A drága hont igazán t
TUBOLY VIKTOR.
Az életből.
— Irta: VALÉRIA. — •
Verőfényes tavaszi délelőtt volt, — mikor házunk verandájác könyökölve -egyik lakóház ablaka, megnyílt s egy régi ismerős hang megszólított: Jó reggelt kisasszony!
Qdatekiutve láttam, hogy a varró-le^by, Emma. \' . ^
Mr Jó reggelt 1
Legyen szives bejönni egy kicsit, mondanék valamit 1 Én beteg vagyok, neoi tudok átmenni.
Jó, bemegyek, — mondám s indultam a kis lakóház felé. Belépve a leányt már fekve egyedül találtam.
1— Bocsásson meg kisasszony, hogy fárasztottam, de nem birom tovább, hogy meg ne mondjam önnek azt, a mi lelkem nyomja.
— Talán titkot akar rám bizni Emma? ~ kérdém csintalanul; — de elkomorultam, mikor a lány arczába nézve
láttam azon a fájdalmat. A megtört szép vonások, a beesett sötét gyűrűvel körített szent, az ajkak fájdalmas reszketése hallgatva is azt látszott mondani, hogy az a titok nehéz, — sziv-szakasztó.
Egy széket toltam ágya fejéhez é\'fl leültem.
— Mi baja? kérdém s homlókára tettem kezemet, mely forró, volt és lázas I
— Mindenem fáj, nem birok megmozdulni. Felsóhajtott. ^Tudom, hogy ön az egyedöli, a ki nem fog kinevetni azért, a mit mondani fogok, hanem meghallgat és megszán, hisz önnek oly jó szive van..... Elmondom életem történetét, — mely örökös szenvedés és
| küzdelemből áll, s a melyet a mostani utolsó csapás végkép összetört. — Mikor emlékezni tudok magamra, egy utőzéli korcsmában\'laktunk, messze a ! falutóL Csakis szegény emberek éa vásáros nép látogatta. Apám azonban nem elégedett meg a kevés haszonnal s marhákkal kezdett kereskedni. Egyszer egy nagyobb vásárlásba meghűtötte magát és meghait Halála végleges pusztulást hozott ránk, mindenünket elvett ( egy uzsorás, kitől apám anyám ludta nélkül pénzt vett tel. Semmi nélkül maradva — anyám három gyermekével, kik között én voltam a legidősebb, ebbe a városkába- vetődött Itt a kenyér sütés fárasztó munkájával tartott főn bennünket Voltak ugyan jó módú rokonaink, I kik kértek engem is meg testvéreimet I is magokhoz, dé mi nem tudtunk meg.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
vjt
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALA
KÖZLÖNY
1896 ÁPRILIS 4 - 3n
ha országos kiterjedésben kívánná gyakorolni, ezt csak a kincstár válságos kárával tehetné. A közéPdek szempontjából pedig bizonyára ne:n állithatjuk a kézizálog-kölcsönügyletet a vastít, posta, távíróval stb. párhuzamba. Ami pedig\'a közönség érdekeit ilteti ez a kellő felügyelet alatt álló iiiagánzálogiiitézete-ket sokkal szivesebben veszi igénybe, még akkor K ha valamivel magasabb, kamatláb mellett dolgoznak. A/, állatni intézetekbeu a nehézkes, hivatalos eljárást találjuk fel; mely a kölcsönt igénylőkéi rendkívül sok idővesztegetésre kényszeríti, annyira, hogy ezen időveszteség péu/.ben kifejezhető értéke gyakran meghaladja azon kamattöbletet, melyet a magánzáloJntézetek szednek.
A\'bizottság szempontjából két>ég ki-vül\'messze felette állanak a nyilvános ■ s/árfíTaofera kötelezett vállalatok zálog,-. (Intézetei, az egyesek aftal felállított\' zálogintézeleknek. Hogv minő párhu/.a/» álliftiató fel az állami, részvény társulati éi a magánosok által fentartött zálogintézetek közt, azzal legink^ih akéut jöftettünk tisztfba, hogy a ^í.lupesti takarékpénztár és országos zálogkölcsön részvénytáraság" viszonyait és ügykezelé-ét megvizsgáljuk. Ezen intézetnek a ké/.izalog kö\'csönüzletek körüli szereplését azért emeljük- ki mivel a részvény társulatok kurzt a kézizálog üzletet csupán e/.eü társaság gyakorolja kiterjedtebb mérvbtói.
A j,Budapesti takarékpénztár és országos zálogkölcsön rés\'zíénytátsaság\', melynek élén Tolnay Lajos orsz. .kép v-selő elnök\' és B-nke Gyu a vezérigazgató állanak. miután részvénytőkéjét f> millió írtra felemelte és tartaléktőkéjét 42"> OGíi írtra kiegészítette, kézizálog-u/letét\' csak a mult év második felében\' kezdte meg, olykép hogy a fővárosi íorgaío/n legeiéukebb pontjain négy zálog intézetet létesített.
A társaság kézizálog üzletei a kővetkező helyeken vannak: Király utcza 57 s?.. Károly körút í8.«hz. Koronaherczeg-rftc/a II- sz. és József-kőrut 2 szám. értékpapírokra t>°/„ ékszereire 12%, ingó doUokra 1 :>"/„ mellett adatnak hat havi lejárat úí&ölcsöiiök, amelyeknek kamatai az első hó után esedékes napokra. nem pedig egész hónapra szedetnek.
E négy zálog intézet berendezése a czéln k teljesen megfelelő. A köiönség részére váróteremé áll rendelkezésre, külön rekeszekben veszik ár, illetve adják • ki az ^rtékpspirokat, ékszereket és ingókat, melyeknek megbecslése valamint a zálogbárcv.a kiállítása és az esedékes .ysSzeg kifizetése oly gyorsan- eszközöltetik hogy az érdekeltnek alig kell néhány perczig várakozni. A kiváltás njég gyorsabban megy végbe. A tu ajdo nos még e\'ö sem kereste a fizetendő összeget, midőn kiváltandó tárgya már rendelkezésére áll.
Az értékpapírok és ékszyek tűzmentes számozott hókkal és rekeszekkel ellátott va-szekrénvekben szám szerinti sorban akként vanuak ellhelyezve, hogy bármely zálogtárgy elövéte\'e csak neháfty inásodperizet igényel. Az ingók konzerválására villámmal világított, alkalmas . állványokká ellátott raktárak vannak be-s rendezve, melyekben az ingók szintén
vállni egymástól, jobban esett otthon a nyomor, mint másurt a kényelem. — Mikor kilenczedik évem betöltöttem, narancsot és czitromot kezdtem árulni háztól-házra járva, mit folytattam tizenhárom évemig, ekkor\' elmentem egy nagybátyámhoz, ki varró lába járatott. Vfrmfen igyekezetem arri irányult, hogy mielőbb magam kezére dolgozhassak. Mennyi pénzt fogok keresni!. Ez a gondolat nyugalom volt a fáradságban. Egy év múlva haza jöttem s a munka még csak most kezdődött. Éjt nappalt egvgyé tettem, görnyedve a vai^pgép fölött, s mikor kimerülve fsjem aláhanyatlott, ujjaim görc-ösen szorították a tüt s még ámomban is arra törekedtem, hogy sok-sok pénzt szerezzek! Az örökös sieté«ben nem vettem észre, hogy ar-czoin rózsái eltűntek, termetem megsoványodott. Az emberek szánakoztak rajtam s intették anyámat, ne engedjeu annyij dolgozni, mert maholnap eltedet Ékkor capr késő volt, nem voltam képes az ágyból fölkelni, erőm elhagyott, kimerültem Anyám orvost hrvott, ki azt mondta, hogy tüdővérzés vagyok nem lehet rajtam segíteni. Anyám nem nyugodt meg s azzal a kis pénzzel a mit már összekerestem, fölvitt Pestre a klinikára. Ott az orvosok azt consta-tálták. hogy tű lövészen nem vagyok még de ha egy évet teljesen nem pihenek, könnyen megkapom. Alig jöttünk haza. nagybátyámtól kaptunk levelet, ki hívott hozzájuk teljes felüdülés végett Elmentem Pár hét muíva a gondtalan élet, a jó élés annyira visszahozták erö-
akként helyeztetnek el, hogy felcseré- j lés nem fordu!hat elő.. , líy berendezkedésre ssaki3 a nyílva- j nos számadásra kötelezett atna" vállalatok képesek. Hmelyek bevárhatják, míg a befektetések a haszon utján lassan-Ttént megtérülnek De bizonyítékai az elmondottak annak iá, hogy a kézizálog , kölcsöoüzletek kamatlábát nem lehet leszállítani anékül, hogy a közönség . jogos igényei csorbát ne szenvedjenek. Ahol az üzlet lebonyolítása véget 6—10 hivatalnokot, 3—4 szolgát kell alkalmazni, irodahelyiséget rakiárakat tartani azokat az igényeknek megfelelően felszerelni, tftz és betörésmentessé tenni: ahol a fűtés, világítás stb költségei az ; üzletnek kora reggeltől késő estig való j nyitva-tartása miatt reudkivül nagyok, ott az objektíve ítélkező, a kamatláb . mekkoraságát nemcsak a pénzpiac/, álta-- iános helyzetének, baném a tárgyak átvételével, kezelésével és biztosításával együttjáró költségek magasságának figyelembe vételével fogja megállapítani.
KORMOS ALFRÉD a .Magyar Pénzügy" szerkesztője.
OS A 11 x OK
Véres lapok a múltból
Ha a történetet, az élet könyvét forgatjuk, sok helyütt rtaiálunk összeragadt lapokat, fökep a Kr. u I. századnál. Nem csoda. Talán soha.-sem szorult közéjük annyi szenny, tán sohasem folyt annyi vér. .sohasem hullott annyi köny. mint ekkor. Lázbeteg volt az emberiség ... Ledobta meleg takaróját, a szeretetet... j Az életút egyik oldalán sem vol- i\' tak Jean Paul-féle .padocskák", melyeken kipihenhette volna magát az agyonhajszolt ember; de annál sürübb alkalmazást nyert az emiitett iró „poétikus esete*: a szenvedő.
Ebben a korban mindenki a sors keugvelfutója.
A pogány világban mindig közel volt egymáshoz a bölcső és a sir, * de tán sohasem olcsóbb az emberélet, mint Kr. u. I. században. A császári korona és hóhérbárd egyenlő j magasságban függött /mindenki feje \' fölött. A koronát fejébe nyomták | annak, ki eíö mert lépni a pratto
rianusok^(testórkatonák) soraiból. I , Az ész és sziv közötti ut nagyon hosszú. Nem sok ember járja be ; még kevesebbnél van a kettő összekötve.
Ebben a korban még nem igen reflektáltak a kettő közti kapcsolatra . . A vágynák, szenvedélyuek sohasem \\olt ekkora birodalma
Milyenek még a koronás fők is?! Ott van mindjárt Tiberius (14 — 37)! A római világ reá nézve Capriban volt öszpontositva. Az egész világ
met, hogy arczom piros, termetem ki-; telt lett s később már annyira magamhoz tértem, hogy az orvos engedelmével egy nyári mulatságon részt vehettem. Jól kellett, hogy kinézzek, mert sokaknak feltüntetni s a város első gavallérja foglalkozott /Velem. Ez hízelgett, jót-ese\'t éreznem azt. hogy fölé helyez az előkelő s gazdag lányoknak. Gyakran eljárt Jiozzánk csokrokkal Wmeglepett, midőn egyszer azt hallottam, hogy egy gazdag lánynyal jár jegyben.
Ez tőrdöfés volt, dí nem a szivemnek, hanem a fölébresztett hiúságomnak. Nem akartam beismerni, hogy játékszer vol-| tara s az ő hűtlensége jrsak nagvraví-| gvósomat sebezte, mert éa őt sohasem szerettem ....
Járt hozzánk egy szegény mesterember is, ki hozzám illó volt, de én többre vágytam. Éreztem, hogy az az ember tetszik nekpm, de magamnak is szégyeltem bevallani. A hideg számítás, szeretet majd akad gazdagabb is, min^k legyek szegény raesterasszony. .\\{esterasazony l Ez nem leszek soha! Ilyenkor estembe jutott az előkelő gazdag udvarló, kit ha összehasonlítottam a szegény mesteremberrel, ^zivem. az a nagyravágyó hiu szivem elhallgatott s szégyeltem magamtól, hogy még rá is gondoltam. Kértek mások is, nem mentem senkihez Vártam, egyre vártam külömbbeket. S mikor az örökös harcz, .ne vet szivem és hiúságom folytatott, már-már szivem ré
szére dőlt el. .akkor ő.....a leány
szava elállt, arczát pirosság futotta át . . akkor ő a szegény mesterember jegyet
I
forrongott, megszületett.a világ Megváltója és ő mégis csak Aranyat és vért szomjazott. Megérdemelte, hogy kegyencze, Macron, legyilkolása után odakiáltsa a szolgáknak : „Dobjatok egy takarót ene a vén őczkóra és távozzatok\\u Mire a nép visszhangja Vgy felelt: .Tibert a Tiberisbe!* * Emlitsem-e Caligulát (37—41), ki valóságos czimkdrságban Szenvedett, mely utoljára annyira fokozódott, hogy egy alkalommal igy szólott: „Ha az ökrök, kecskék és bárányok -pásztorai azoknál fensöbb lények, akkor az, ki a világ minden népének parancsol, nem ember, hanem isten* — és egész komolyan vette istenségét. Templomokat, arany szobrokat és áldozatokat követelt: s ha Jupiter mennydörgött és álmában háborgatta, követ dobott ég felé. és harczra szólította.
Kedves lovát, Incitatust, con9ul-nak nevezte ki. Vérszomja akkora volt. hogy még tivoniyáinái is egy hóhér volt jelen, még akkor is a válogatott kínzások és Igvégzések látványaiban gyönyörködött. „Érezzék: hogy meghalnak*, szokta volf mondani. Az öreg és beteg gladiátorokat a vadállatok elé dobatta és midőn a hus ára emelkedett, foglyai közül öleted le a vadállatok\' élelmezésére. Betegségében igen sokan felajánlották érte életüket. Szavuknál fogta őket és az egyiknek megpa-raucsolta, hogy vívjon a giadiáto rokkal, a másikat meg, mint egy ál-\' d\'>zati barmot fölékesítve végigvezettette az utczákon, azután a mélységbe lökette.
Midőn a nép egyszer tüntetett ellena a színházban, ezt mondád, „Bárcsak egyetlen egy feje volna a római népnek !*
Nérót (54—G8.) mindenki ismeri. Csak 22 éves volt, mikor egyik nejét megölte, a másikai pedig agyonrugta. Gyermekét, az élénk Rufös Crispi nust, iP^nagyon szeretett katonásdit játszani ezzel a^ császár gyana-kodását mására .vonta, a tengerbe taszíttatta. Tanítómestereit, sőt anyját. Agrippinál is megölette.
Róma. mely minden látványosság előállításában találékony volt. ismert olyan hajókat, melyek hirtelen szétestek és százával okádták ki a vadállatokat. "Ilyen hajon küldte el anyját Nero, bűntettét alázatos kézcsókba rejtve. Mikor aztán Agripprna mégis megmenekült, hálószobájában gyilkoltatta meg Ilyeu véget ért az az asszony, kiről saját "atyja mondotta: „Mi jó származhatok tőlem és Ag-rippinától!" . \' :
váltott egy sz£p, gazdag polgár leáoy-nyal. S mikor e vesetve láttam őt, akkor éreztem hogy menyire sieretem í Az hittem megörülök. Mikor első ká-bultságombói magamhoz tértem, elkezdtem gondolkozni. Miért fáj hát az nekem ha öva leiézett éa megyetett mesterember megházasodik ? mert szeretem. É i a mesterembert ? hát megengedi ezt hiúságom ? nagyravágyásom ? Igen, megengedik, megtörtem, megalázódtam, nem vágyók senki, és semmi, nem tudok eryebet, csak őt szeretni. Igen, igen őt szeretni a ki elfelejteti V Váljon elfelejtett? Egy gondolat villant agyamon
Beszélek vele!
De hogy V mindenáron, idehivatom. De mi okból ? Egyszerűen: beszélni veretnék vele! Izentem. s ő még az nap délutánján eljött hozzánk. Ugy igazítottam, hogy egyedül legyek a az ablak előtt áTlva estem jöttét. Mikor megpillantottam, szivem nagyot dobbint s önkénytelenül kezem svomtam reá, ne hogy ki ugorjék . .. ó belépett g a szoba közepén megállva köszöntött és kérdé :
Miért hivatott kisasszony ?
Komolyan szinte ünnepélyesen kérdezte.
— Miéit hivattam V önnek tudnia, éreznie kell azt!
— Hogyao kisasszony ? nem értem ?
Én, mint az álomjáró, a kit a hold
deleje vonz. nem láttam az örvényt, — me\'yet e hideg szavak rejtettek, csak rohamain kitűzött elérhetetlen czéiom felé.
Ige», önnek éreznie kell azt, hogy én szeretem ött. Ugy e nem vőlegény,
Vespasian (69—70), nriíor egy város kijelentette, hogy arany szobrot akar neki állítani, odatartá tenyerét és igy s^ólt: ,Ez-a talapzat!* Ugyancsak 6, azon hivatalnokokról, kik Zsarolás hitében -állottak, azt mondá, hogy ők azon szivacsok, melyeket adandó alkalommal kifacsar. De ha csak ezt tette volna1! Csupán az egy Epponinára hivatkozunk, ki két gyermekével karjában, térden allva könyörgött neki férfe éíetéért: „Szültem és fölneveltem őket, szólt gyermekeire| mutatva, hogy többen legyünk, kik kegyelemért esedezünk * Mindeuki sirt, Vespasian nem indult meg.
Nem sokára meghalt — állva. Mert — szerinte — egy császárnak állva kell meghalni. ■ ,
Domitián császár (81—96 ) meg oly elbizakodott volt hogy egyik daganirtát feJkarczolva igy kiáltott fel: „Bárcsak ezen parányi vér kieogesz-telné az isteneket!"
Szinte*l£&ei csoÜálnunk, hogy meggyilkoltatása előtt való este gonosz sejtelmektől gyötörve még a — riyul-salátát (kedvenez étele) is érintetlenül hagyta. .Tegyétek el holnapra, szólt, ¿ia még ehetem belőle.u
Csoda-e, ha a szeretet kötelékeit ezen kor nem ismerte: ha apa fia ellen vádaskodott és viszont? Vagy kalapács, vagy üllő lehetett az ember.
Az önzésuek csak önmagára volt gondja. „A rettegés, mondja Tacitus, erőszakkal szétrombolt minden emberi összeköttetést."
Csoda-e, hogy Ilóma győuyörkQdik azon sebekben, melyeket akarókhoz kötött mezítelen elítélteken téptek a vadállatok ; ha örömmel hallotta, a mint ezek fogai alatt ropogtak a szerencsétlepek csontjai ?
Lehet e bámulnunk, ha a vérszomjas tömeg a gladiátorokat Külön étellel, az u n. sagina gladiatoriával etette, hogy több vérük legyen! Mert a sóvár szem patakokban akarta látni a vér kiömlését.
400 rabszolga a keresztre feszítve? — sémini ! Egy tekintélyes férfiút saját házában egy rabszolga megölt, azért a ház mindén rabszolgájának meg kell halnia; ez a törvény parancsa.
Ismerjük Juvenalis költeményéből azt az asszonvt. ki puszta szeszélyből keresztre feszítette rabszolgáját. Mily bűntettel érdemelte meg ? ki tanúskodik ellene ? Várj csak, hiszen egy emberért mindig el lehet halasztani a halálos Ítéletet? szólottak ?no\\iÁ. Örült, felelt. Ember a rabszolga ?w
Valóban egy kitűnő nevelésű, díszes nyakravalóval ékeskedő angolnát többre becsültek.
A keresztény vértanukról nem is szólok, jóllehet a marrfrrózsák tekintélyes helyet kérnek ezei: kor mozaikjábau. Csak azt említem még meg, hogy a különben embersége-;, Plineus minor is sorba ölette le őket. mert makacsok. »Megkérdeztem őfeet, igy ír Traján császárnak, hogy keresztények-e ? Beismerésük után kivégeztettem őket. Mert r,em kételkedtem azon. hogy makacssa-guk és törhetetlen önfejüségüfcért meg kell bünhódniök !" Vér, vér i mindenütt vér.
El is kerüli mindenki ezt a kort. mint a bélpoklost.
N EMU.
Tudnivalók
— Hirdetmény. Nagy-Kan. ¿aa város tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy Nagy Kanizsa város . 1896. évi. 1. li. oszt. kereseti adó kivetési lajstrom a 1S83. évi 44 t. cz. 16 és 36. értelmében a mai naptól fogva 8 napon át a városi adóhivatalba közszemlére kitétetett oly czélból, hogy a hivatalos or belül bárki által betekinthető, hogv a/, elien észrerérelét megtehesse és pedig :
a) azon adó/.ók, kik az .illető lajstrom-
| ban megállapított adóaemmel már a | mult évben is meg voltak róva a lajstrom I közszemlére kitételének napját, —
b) Azon adózók kik a kivetési lajstromban megállapított adóraí folyó évbeu e!sö ízben rovatuk meg, adótartozásuknak az adókönyvecskében történt be jegyzését kővető 15 nap alatt írásban a városi tanác-inál benyújthassák. Nagy-Kanizsán, 1896. évi április hó l-éu Véc<ey polgármesteri, NéuAlbert ellenőr.
— Hirdetmény. A bud*^-- ke eti pályaudvar állomáson a gyo^ásn fW-és leadás f. é. április hó ..JOávji 6e-8züntettetik, míg Budapes.\'-.iyzsefvároa állomás a gyorsáru fel- és iea.lasra — vámkezelést igénylő gyorsáruk kivételével — f. é. május hó 1-én meg/iyittatni fog. A vámkezelést igénvló gvorsáruk 1896 május hó l tői kezdve Budspest-fővam-ház állomásra c/.imzendők A Budapest-Józsefváros állomásra rendelt, vagy ott feladott gyorsáru küldemények után ugy a helyi forgalomban, mint az összes bel- és külföldi forgalmakban a buda-pest-keletí pályaudvarra nézve megállapított gyorsáru díjtételek alkalmaztatnak. Miről az érdekelt köröket ezennel értesítjük. Sopron. 1896 évi márczius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.^ ^
— U kamara 1895. évi tényleges bevételeinek és kiadásainak kimutatása Bsvétel: Pénztár lüaradváuy 1894. év végével 21.402 fit 57 kr., illeték fejében befolyt 13.306 frt 66 kr. a cs. es kir. szab. déli vasút kamarai illetéke 1.451 frt 11 kr., Kamatjövedelem időleg elheJyezett tőkék után 657 frt 37 kr .
Folytatás a mellékleten.
ugy-e nem igaz, ugy-e „engem szeret ? gyorsaB, hevesen beszéltem s nem vártam meg. hogy válaszoljon, tovább foly-. tattam. Én csak önt szeretem, csak az ön fele-ége akarok leaoi ! Viszontsze-relmet nem váró*, csak könyörületet esdek én ! zokogásba törtem ki, keblére vetettem magam 3 kétségbeesve fuldokoltam :
.... Vegyen el.....vegyen magához . . .ne hagyjon elveszni.
^ leány egy hosszú lélegzetet vett, alig birván viaszafojtani zokogását, — melyet e perez keserű fájdalmának, édes ! gyönyörének emlékezete keltett. •
A mint ott sirtam, önfeledten könyörögve tőle a boldogságot, ó hideg nyu-: godtsággal fejtett le Icebléről s a közeli székre helyezett.
— Gondolja meg kisasszony,/mit beszél, én -- vólagény vagyok. Most pedig latén önnel! r.
Szavaira nem feleltem, hanem ránéz-
1 tem 8 minden erőmet összeszedve\'kezdem:
— Eljön este ? On ! jöjjön el!
— ó megütközve nézett reám.
— Oh ! jöjjön el ! kiálték újra hevesen.
— Eljövök — hagyá végre rá belátva, hogy velem nincs kivel helyesen beszélni. De gondolja meg, hogy mi \' teljesen idegenek vagyuak egymásra nézve. NyugodságoL isién önnel !
Ezzel eltávozott !
Eo\' könnyeim letörülve, remény -és kétségbeeséssel vártam az eatét. Any-j nyira önkívületben voltam, hogy viselkedését meg- nem értve, csak annyit tudtam hogy láttam őt és ismét fo-
gom látni, bogy beszéltem vele li \' ismét. — Gondolkozni nem tudta* agyam tompán, üresen éreztem, vérei® rendetlen gyorsasággal keringett. Hogy lettem helytelen, elítélendő, nem tudtam, felgondoiui akkor, most belátom a én ítélem e! magam legjobban. Az első benyomás hatása alatt cseJekedtem, ugy a mint a szivem s nézem őrült tombolása súgta. De mit tehettem mást akkor V akkor, a mikor az örökös harcz véglegesen eldőlt, mikor * győztes fél vesztesége életem volt? Egy halvány reménysugár yilágitott sötét gondolataim közt. Ha eljön hátba minden íeg | változik. De eljön-e?
A lány nem bfcrl többet szólani a fájdalom földúlta arczát. oljan vo\'-| mint egy összetépett viiág. Hozzá \\u
i joltam s gyöngéden megfogtam ke/.
Idővel majd nem fog ez igy fájni Ebi.-u.
Mindig .... örökké .... de mi euyhitene V A* idő ? mikor őt bold »gn^\' látom .... ez még kétszerezi a.euW-désemet- Az a tudat pedig megöl. ő szánakozik rajtam vagy kinevet, bo-büszke&égem odadobtam gunykaczajján* s most már anynyim sincs, hogy ei mondhassam, hogy én űztem öt eL Én játszódtam vele, ő is kegyetlent
Ne vegye olyan nagyou szivére a dolgot Emmá, az a férfi a maga becsül«\'-sére többé nem méltó; s a kit nem becsülünk, azt nem szerethetjük. Maga.elfogja őt felejteni, a mint megérdemli.
— Sohasem ....
— S mit tesz akkor? — milyen lesz az éiete ?
Melléklei a .Zalai Közlöny\' 1896 évi április hé 4-iki 14-ik számához.
XXXV. ÉVFOLYAM.
ve.ijtfgv lajstromozási díj fejébea 10 frt visszafizetett eiólegek-445 frt. ae-
ZlUI KÖZLÖNY
lejtpspirért 14 frt 40 kr, Nitsch György
éa Poister Viktor utazási ösztöndíjai a m. kir. kereskedelmi minisztériumtól | •.00 frt. összesen 37.887 frt 11 kr. — Kiadás . nkbér a kamara hitital helyiségéért 1030 frt. évi tmti fizetések, | lakbérek, nyugdijakra 7629 frt 87 kr.. [ irodaszerekre 190 frt 60 kr, hivatal lielvicég tisztogatásáért 72 írt, nyomtatványokra 1049 frt 89 kr.. könyvek, hírlapok /s kunyvkótó munkákra 273 •frt 12 kr.. fűtésre 169 frt 10 kr.. lila- | üitásra .\'<1 Irt 61 kr.. távbeszélőre 30 1 Ytl. iKjya és távirdl költségein: 120 Irt. a/ %dú.a)fr»mok másolásáért 419 frt kr a «Suti forgalmi adaiok beszerzéséén 342 frt, járulék kereskedelmi é, ipariskolákból 660 frt. járulék a utugdi)a!aphoz 532 frt, öszlöndijakra 45 frt utazási költségekre 464 frt 56 kr., hírlapi hird-tésekre 422 frt 30 kr. a hivatalszolga rujpntalánya 50 frt. elüre nem látó:: kiadásokra 113 irt \'TS kr . ti/etés eiő.egekre 850 frt. túlfizetések czimen visszafizetett kani illeték 1 frt 02 kr.. 1\'oUer Viktor és Nitscb Györgynek a m. keresked miniszter által engedélyezett utazási ösztöndíjai . 600 frt. Torok István körmendi niüszövő a m. kir. kere-ked. miuiszter által engedélyezett szóvészeli eszközök beszer zésére elólegeztetett 34 frt 83 kr. A Isyi ira monográfiái munkálataiért 500 írt oseze en 15.657 frt 16 kr.. Pénz-tir készlet 1S95. év végével 22.229 frt \'O kr. Sopron 1896. évi márczius halában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara oevében.
Előfizetési felhívás
„zalai mmr
Ilit eiíolramaiiat Il-iit mwitn
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknejc előfizetésük mult hó végével lejárt hogy azt\' mielőbb megujitani szíveskedjenek-. nehogy a szétküldésben akadály merüljön fel.
Előfizetési ár:
april—junius évnegyedre 1 frt 25 kr. april—szept. félévre 2 , 50 P april—decz. 3 negyedévre 3 . 75 ;
Hazafias tisztelettel
BÁTOKFI LA JOS
szerk. és kiadó.
Híre
—tBoldog huweti ünneplest kívánunk lapunk tisztelt pártolóinakf olvasó közönségünknek és kedves munkát ár tóinknak.
— Vécsey Zsigmond polgármester urnái ápr. 2-án tisztelgett a városi tisztikar Lengyel Lajos főjegyző vezetése j alatt, ki az alkalomhoz mért hatásos beszédben üdvözölte az uj főnöket, melyre
— Az életem felől már határoztam és nem ingat meg ben-ie semmi. Beteg ápolónőnek megyek, ott, a hol aunyian jtjeatnak, az én fájdalmam is elfér valahogy.
— Hisz maga a legbetegebb, hogy ápolhatna mást?
Az fn betegségem rejtve van, nem tu-ija senki- Holnap fölkelek a a jövő héten elutazom. Az esküvőjét nem várom be. C3ak az fáj, hogy boszut nem állhatok rajta.
A következő napok egyikén Emmát láttam szobámba lépni.
Sápadtan, de mosolyodva nyújtott át nekem egy leveleL
Elolvastam. Egy fiatal ember irta Valami régi ismerőse, kérő levél volt.
— Nos ? — kérdém ?
— Hoz7ámégyek.
— De ba nem szereti ?
— Leszámoltam az élettel, igy. vagy ugy, mindegy már nekem, s ha nem tudok boszut állani rajta, legalább meg-s utatom néki, hogy — elfelejtet fem.
— Én mégis szerencsét kívánok a betegápoláshoz. . \'\' .
— Láttam az arczáró!, hogy nem ért.
— Igen, maga a legnagyobb beteg.\' magának a le\'ke faj, adja Isten hogy meegyógyu\'jon.
Három hét múlva megtartotta esküvőjét. S mikor mosolygó arczcial láttam vőlegénye kirjáo visszatérni a templomból eszembe jutott ez az örök igaz-ág: Asszony, hiúság a neved.
"a polgármester erőteljes megnyugtatással válaszolt, kijelentvén, hogy .szigorú leszi a munkásság követelésében, d* sze-r«?tettel viseltetik mint tiszttársai iránt kit a város közönsége bizalommal tisztéit meg. Mind a két szónoklatot harsány éljenzés követte. A városi tisztikar utáu a tanítói kar flSztelgett Németh Ignáez igazgató vezetése alatt. A nöegv-l-tek együttesen, tiszteleglek es pedig a Kisded nevelő Egyesület. Ize. Jótékony Nőegylet és a" Népkonyha elnöke Vidor Samuné urnó üdvözölte lelkes >zavakkal a polgármestert. pártA>gásábaajánltaé.s működésére Isten áldását kérte. mire. a polgármester érzelmesen válaszúit, kijelentvén. hogy kötelességének tekinti a humánus egyletek felvirágzására hatni s oda tö/ekedui hogy a kitűzött jótékouy-»•zélok minél kivánatosb mérvben eléressenek.
— A dunántuli uj reformátui pü -pök. Folyó évi márczius 26-áu tette le a szokásos esküt Antal Gábor dunántuli uj ref. pü«pök, az egyházkerület azon \\ napon Komáromban tartott közgyűlésen, j A gyűlésen Tisza Kálmán fógonduok és ! Szekeres Mihály esperes elnököltek. Antal i Gábor letevén az esküt, hosszabb be- I szédben körvonaíozta elveit, meiyek ót j püspöki működésében vezetik. Óhajtja a a -vallásfelekezetek közti békét. Az isko- \\ Iák fejlesztésére az államtól iskolai és (| egyházi czélokra nagyobb mértékű szub- i; vencziót óhajt. Nem tartja azonban czéi- , szerűnek a közép- és elemi it-kolák álla- | mositását és sürgeti a lelkészi gyám- j intézetek fölállítását A püspök űnnepiea beiktatására *zej>t. második ftlét tűzték ki, a beiktató gyűlést Pápára hívják ösaze.
— A\'mllleninnii kiállításon két iparosunk vesz részt T Halvax Frigyes ka- í lapos és Spanits Bál szürszabó tárgyaik az ipartestület helyiségeiben voltak k;-allitva s azokat Vécsey Znigmond polgármester, Lengyel Lajos főjegyző. Halis j István tanácsos. Hiatkó János és Mii-
I tényi Sándor szakbizottsági tagok meg j is tekintették s általában dicsérettel nyilatkoztak szépségük és jóságuk érde mébeu. ,
— Xiháld község képviselő testülete két tanítójának a miileniumi ki- j áliitás tauulmáuyozásának útiköltségre
_ 25—25 frtot szavazott meg.
— Csurgón a kormány selyemgubó beváltási hivatalt állitott fel.
— Szaöó Károly türjei lakos gaz iá-tisztet a szentgróti járásra állandó tu-dósitói tiszttel bízta meg a földmivelés-ügyi miniszter.
— Nagyobb mennyiségű palaczküve-gek eladók. Hol? Megtudható e lap kiadóhivatalában.
— A kicsikék kegyelete A nádor-utezai ovodás gyermek sereg egy tagja Weisz Andor elhunyt, társai krajezáros összeget gyűjtöttek a ebből csinos koszorút vettek 8 elhalt társuk koporsójára helyezték * /
— Közgyűlését a Kiadednevelő-Egye-sűlet április 26-án délután nádor-utezai ovoda helyiségében tartja meg.
— A népkonyha 124 napon\'át működött e télen, ingyen étkezésben részesültek 14544 adagban az iskolás gyermekek, alapitók utalványai alapján 218 egyén, intézetek utalványaival 483 és pénzért 2174. összesen 17770, \'átlag uaponkint 143. Ebből látható mily üdvös intézmény ez.
— Xeghivó. A nagykanizsai ált. munkásképző egyesület kebeléből alakult vigalom^rendező bizottság, könyvtár alapja javára húsvét hétlön,a „Szarvas Szálloda* dísztermében zártkörű tánczestélyt rendez. -- Kezdete este 8 órakor, vége éjfél után 2 órakor. — Belépti díj 30 kr. — Ez élvezetes tánczeatélyre felhívjuk t. közönségünk figyelmét és kérjük pártfogását.
— Részvéttel közöljük .a következő gyászjelentést: Esztergályos Ágoston kegyes tauitórendi áldozár és Esztergályos Adolf ugy a maguk, valamint az összes rokonok nevében mélyen megszomorodra jelentik forrón szeretett édes jó atvjnk-nak Ejztergályos Mór urnák, folyó évi márczius hó 28-án, tevékeny életének 67\'ik évében szívszélhűdés következtében hirtelen bekövetkezett halálát A drága halottnak hü t tetemei folyó évi márczius hó 30 án délután fél 4 órakor fognak a gyászházban (IV molnár-uteza 13. az. a) a (óm< kath. egyház szertartása szerint beszenteltetni és a kerepesi uti sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat az elhunyt lelkiüdveért kedden, f. hó ál én d. e. 10 órakor fog a szt. Ferenczrendi atyák templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Budapesten, 1896. márcziui 28-án. Aidáig béke poraira!
— Pr. Wlassícs Gyula vallás éa közoktatásügyi miniszter élet- és jellemrajza °työrffy János nagykanizsai ügyvédtől megjelent Ez érdekes és vonzó ir-
modorban irt s lapunkban egy része nem rég közölve is volt, csinos kiállításban a könyvpiaezra Xerült. Kapható minden hazai könyvkereskedésben. Ára 25,Jcr. Megrendelhető lapunk azerkesztősegé-ben is.
— A délzalai takarékpénztár márczius 25-én tartotta 26-dik évi rendes köz gyi\'étét. A jelentések tudomásul vétettA. Osztalék 1 drb arany és 41 frt. Igazgatósági tagok lettek : alelnök Hirscbei Ede. Ebejispanger Leó, Belus Lajos, Bettelbeim Győző. Sieitl János. Wasztl Lajos. dr. Szekeres József, Miltényi Sándor, dr. Schrgyer Lajos, Bogonrieder József. Felügyelő bizottsági tagok : Récsey György. Uoger UUmann Elek, Halpben Mór é\\ Grünbut Henrik.
— Tanítói járáskörünk uvaszi köz gyűlését april 30-án GeUe-Szigeten tartja. Előidást a milleniumi ünnepélyességek érdemében Szatay Sándor elnök, Hoffmann Mór, Farkas Vilma egy pedagógia kérdésről Kovács Miklós fog tartani.
— A hangverseny saison nagykaui-zsai egyhangú "\'iga mellett ür«-»iiiuiel olvassak a fővárosi napilapokban városunk szíiiültjéjiek Hukste^ lft*n kisasszonynak ■jLt. éuek mii vészét teréni oámulat««s hala-dását é> legajabban- kivívott többszöri diadalait a fő- és ^ékváros hangversenyein. Igy a .Rudolf koronaörökös jóté-kouy egyletének- hangversenyén operett« áriával iftnt fel. melyre vonatkozólag a „Budapest- «-zimü hírlap az alábbi ki-tüuteto szavakkal emlékezik meg róla: ,különösen Hukstedt írén kellem^ líil-bemászó hangja egészen magával ragadta
a hallgatóságot • ! L\'gy a hírlapkiadó hí- J vatali tisztviselők hangversenyének ripor-térje is,melegen tesz említést ezikkjében j a ,u>i Hukstedt Irénünkről" — inint j kellemes énekével kitűnt „bsijos paoir J" tárói.- Legújabban pedig a márczius 31 ére hirdetett .Telefon Hínnondó\' j hangversenyének műsorában olvassuk névét a tehetséges fiatal művésznőuek. Az eredményt még erről nem ismerjük, de megvagyunk győződve róla, hogy ezúttal, is tapsokat aratott és «méltó el ismerésben részesfiit Most már innét a távolból egyelőre esak azt üzenjük neki. hogy mielőbb őrvendeztesseu meg minket is fülbemászó hangjával, s e végből látogasson el haza is és necsak Budapesten az .Otthon--ban\'. hanem nálunk az itthón-ba« is gyönyörködtesse tisztelőit! .
— íieti biztosok e héten (április 7 — • 1 )a nagykanizsaiKisdednevelóEgyesület óvodáiban Rapoch Gyuláné és Prá-er Béláné választmányi tag urnök.
— Heti felOgyelő e héten (április 5— 1 ) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet ürtaayáján Moran4ini Román osztályparancsnok ur.
— - Expressáru-szállítás a déli vasúton Felyó évi január hő i -seje óta a déli vasiit összes vonalain az expressáru >zállitás vau berendezve., melynek előnye abban áll. hogy a feladás és kiadás ugyanazon módon U&ténik. mint az uti-podgvászé é.: p. szintén a podgyászpénztárak tlái szállítólevél stb. nélkül, egyszerűen podgyászvevény ellenében. Ezen ve-vény a feladó megküldi a czinizettnek. ki annak alapján felveheti az árut. juí met>-lett azonban a feladó kívánatára, a czimzett értesiitdűk is. vagy az expressárut átvételi elismervény ellenében házhoz szál-, litpák neki. A dijak úgymint az uti-podgyásznál | a tényleges 1 >-1« kgig felkerekített igyorsvonatoknál 5 ,,-kal felemeli súly uián számíttatnak, a mire nézve luiuiiixális illeték gyauáut 40 lílle-tőlej» i;n. fillér állapíttatott meg Express-árukéut kisebb állatod "\'kalitkákban, ket-reezekbpn stb is. és egyáltalában mindama küldemények fogadtatnak el. melyek a poggyászkocsiban ,való továbbításra ¿ríkatni jsák és a podg}\'ász gyanánt való szál lilából ainesenek kizárva.
— Hirdetmény. Mai alulirt napou a város területén (Sugár-ut) egy „Brilliáut-kővel ékített arany fülön függő elveszett. FelItiválik a megtaláló, hogy azt adja át a ren<l-\'*rkapitányi hivatalnál, hol a tulajdonos álul *» (öt) foriut jutalomban ré-szesittetik. Nagy-Kanizsán, lc96. ápril 2. A rendőrkapitányság. /
— A vidéki kereskedők mint a kertészet faktorai. Ne mondja senki, hogy" vidéki kereskedőink nem bn/dulnak »* kertgazdaság fe\'.leadüiéseért. Azon nagyszabású mozgalmukkal, hogy a zárt to-kokban forgalomba kerülő Mauthner-féle eüsmert kitűnő magvakat az egész ha-záDm általánosítják, a konyhakerté zet mintegy varázsütésre országszerte óiiis mérveket fog ölteni Hogy mennyire karolja fel a közönség ezen magvakat, kitűnik abból, hogy számos vidéki kereskedőknek magforgalma e/. idén tízszer akkora, miit volt azelőtt £öt intéző köreink is felismerték mát a nemesitett magvak forgalmának rendkívüli nagy fontosságát és jó indulattal, rokonszenvvel kisérik a he\'ybeü és környékbeli kereskedőink emiitett magelárádtáai újítását.
— Színészet Nagy Kauizsán. Somogyi Károly, a pécsi nemzeti szinház előnyösen »mert igazgatója e napokban itt járt Kanizsán, hogy magának a/, elő adási engedélyt biztositss. Mint hírlik. Somogyi a tavalyi cársn\'atát löloszlatta és majduem egészen uj erőkkel lép az aréfa porondjára. Az előadásokat cyk május elején rzándékozik megkezdeni. A társutat meleg fogadtatása biztosítva van. különö en akkor, baaz előadások a Polgári Egylet -nagytermében fognak tar tatni. *
V t i y e s e
— Külsó használ atra. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gynladasok a „Moll féle franezia borszesz- szel gyógyiutoak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Xoll A gyógyszerész cs. és kir. udv szállító álul Béo, 1. Tnch auben 9. A vidéki gyógyszertárak bac és anyagkereskedésekben határozottan Xoll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényé verés aláírásával.
— Testegyení-szetl mnintézet Keleti J. czég. Budapest, IV. Koron iher-czeg-uicza 17. az eddigelé sérvkötók és betegápolási eszközök készítésére létező gyárán kivil egy nagyszabású a rao dern technikának tejesen megfelel mü-oelyt nyitott, Budtpest, IV., Rostély-utcza, (Károly laktanya 15.) melyben orrossebészeti aczélárpk, testegyenészeti készülékek, Hessiog rendszerű elismert müderékfüzök, nyújtó és járógépek, műlábak és mükezek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk villanygépek kötösaerek stb. készittettnek. — Szenvedők. kiknek ily készülékekre szükségük van. felkéretnek, szíveskedjenek fenti czégtól költségelőirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni. Vagyontalanoknak minden lehelő e szakba vágó készülékek havi részletekben adatnak. Ismételadóknak kedvezmégy. üzleti elv: Szigorú pontos kiszolgálás, légjutanyo sább árak.
— A Horgon) -Pain-Expeller igazi népszerű háziszeiré lett, mely számos családban már több mint 25 év óta. mindig készletben van. Hátfájásnál, csip-fájdaloui, aöszvéoyuél, csúznái atb-nél a Horgpny-Pain-Expellerrel való bedörzsö lések mindig fáj lalomcsillapitó hatásuké nak bizonyultak, sőt járványkornál, minő: a kolera, hányóhasfpiyás, az altestnek Pai^i Expellerrel való bedörzsölése mindig igen h&sznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott bedörzsöléaként az influenza ellen is és 40 kr., 70 kr. és 1 fit üvegenkénti árban a legtöbb gyógyszertárban készletben van, hanem bevásárlás alkalmával mindig határozottan: mint\'.Richier féle Horgony Pain Expeller" vagy „Ricler-lále Horgony-Linimeut" kérendő és a .Horgony * védjegyre figyelendő.
1896. APRIUS 4-én.
Jégszekrények,
Szétválasztható jégtartókkal UNGEU GYULA mérnök által sjerkesztve.
-Kaphatók Bécsben, Hundsturmer-__strasseNo 119. »
A Luhi Erzsebet, SzolyvaTs Polenai gyógyforrások
| tekintetes I (fazga t ti s ági in ak Munkács
Ho«j kínos (jroőorbaj és gyöiri főfájásomtól uiei:szabadulhassad, évek során miuden gondolható gyógyszert hasznai-tam és sokfé.e hírneves ástáutvizeket ittam, ez iniodreogeteg pénzbe került és ahirueves ásványvizek sroinorbajou me«-ezflnteié ére legcsekélyebb eredményt sem gyakorolták, mett áluli^an arra a tapasztalatra jutottam, huny bizonyos us/ka ó, szerve« anyagot (leülepedést) tarlalniaró ásványvizek kéoyes gioiDOrnetegségemet csak sövelték.
Végre, orvosom rendelete folytán 1095. deczenber 10 tói kezdve élek rendesen a medve védjegyűje! ellátott Lohi Erzsé-bet gyógyvízzel és ennek a kitüuo viz-Dek mindeneket feihlmuló syó^yereje leirhatatlao jó hatassa! van emésztó-szerveimre
Isten áldása hazáukra, hogy niioaei) terméke oly nélkaiózhetetlenné váljék, mint a > Lubi Krzsébet gyógyforrás a gyomorbaj étvágytalanság és főfájásban szenvedők részére nélkülözhetetlenné vált.
Kovács Béla
kocsigjrártő mester, Budapesten. VI. ker., Szondy ntcza 83.
2Kölber-féle kocsi
ejcjlk raef, u)
r továbbá kiU\'inJéíe bútorok, bolti
\'\' ablakok, ajtók tat clköltötfs johjtán szabadkézből jutányosán eladatnak a tulajdonon
Dr Schreyer Lajotnal
*| K rovat alalt kús\'Utekén nem válla! te lelöiaeget a Szrrk.
Hirdetések.
JSJylXt.t^T.*)
F««l»r4 nrlymrl 60 trtél 3 frt 35 krif méterjeként — jap»oi, chioai «tt». a j leR\'jj.l.b mÍDtiz*tu> es színekben, a. m fekete, febér és szines Henaeb*rg salyeaet 35 krtól i4 frt 65 kráfezárig tn terenké.ut — simjr csiko^ koesk£tctt, mintázott damasztot stb^^mint egy «40 különböző lpi-; .oöségben és. .SoOO szín és mintazatu: stb. \' a mcftrendflt áru piaitbé»- és vaaaeatasaa á\'bazboc szállitv*. mintakat i-ostalurdultáral kQld: Hrnnrbrr^ <•. írs éa kir. ud». szállító) neljreaiffrá a Ziriclíbei». Svájczba cz<m-zett fcirelekre 10 kros és levelezőlapokra \' i kros béíyef raftisztandú Magyar nyelven irt megrendeléiek pontosan elintéztetnek
A bires
Gluicleilieríi íoriüoM
az orvosi elók\'előségek sjánlják.
COMSTAMTIM-OUELLE
a rége és ¡¿rzó szervek betefsé*éoél
_ EMMA-QUELLE
baaooló esetekbec. ajánlatos, de gyengébb testalkataiknak kiválóan gyermekeknek.
Gleichenbergi forrás só
a legkitűnőbbek liíbizonjnlt belélegzés szer a légzőszervek (torok és orr) betegségeinél Firdíideay 6\'aiohMbargbea Hajas I tfc Szept 30 if
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkví osz tálya részéről közhírré tétetik, hogy Kelekovic* János eszteregnyei lakós vhaj-tatónak Benke György vhajtást szenvedő eszteregnyei lakós elleni 4G frt 80 kr. töke, ennek 1895 január 9 tői járó ö0^ karantai 8 frt 45 kr. per, 6 frt 75 kr. vhajtás kérelmi 7 frt 65 kr. e\'őiő árveréskérelmi, (mely követelésből azonban a már fizete t 19 frt 70 kr. leszámítandó lesz,) toíábbá 4 frt 70 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a fent nevezett kir. tvszék teHlletéhez tartozó, az^eszte-regnyei 963 srPtkvben I. 3 és 4 sórsz. a. felvett s frtra — és az eizte-regnyei 530 az. tjkvben I. 2—7, 10, 12—14, 17—22, 25, 27—29 és 33 aorsz. alatt felvett s 709 Írtra bec*űlt ingatlanok 1*96. évi ápril 24-én d é. 10 órakor Eszteregnye község házánál megtartandó nyilváno* árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett bec*ár.
Árverezni kívánók tartoznak a bec-.ár 10°\'o-át készpénzben vagy óvadékképes ptpirban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N\'.-Kanizsán, a kir. tvszék mint lelekköuyvi hatóiágnál 1896. évi lebr. hó 5. napján.
GOZONY. kir t«éki albitó
. Vese, hnsryaólyag. húgydara és ktszreajbéiUlMak eliea, továbbá a belégző éa e«észté»I szervek ka aUa báataJmainá\', orvosi tekintélyek által a LIT-M10X-FORRÁS
SALVATOR
sikkerrel rendelve lesz. Húgyhajtó hatásul
tellegenzli Könnyen eusiüetí!
Kapható ásványvizkeresked<4«kben és
gyógyszertárakban A Salvator-forráa Igazg. Eperjeaea.
Maríné
ARANY-REM OMTOIR
gaadagon Eravirozva. urtósságáért jótállás. Hölgyeknek vagy uraknak i lödeles 9 frt, eztst arany kaiimcval ""A«.számmal megpecsételt 6 frt, 6nom bornonyszerkezettel 9 frt. fém remontoir 5 frt 50 kr. Világit* Wecker
I. minőségű uiásodperczeket mutatóva1 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 napi felhúzás ütö-zerkezettel 5 ftt 25 krért küld
2 évi jótállás mellett EUG KARECKER éraiyára,
Bregea*, SIC. ker.- Taralberg. Gazdagon illnatrált árjegyzék ingyen és bérmentve. Sem tetsző ki fog cse-iéltetni, esetleg .-a ár visszafizettetni.
/ . ■-XXXV EVÍOLYAM.
2440 S7. 1896.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött légrebajlc az 1881 Jvi LX. t. Cl. lOi. §?a értelmében ezennel közhíré te-tzi hogy a ukaoiznai kir. járásbíróság 613|96 számit végzése, által Scbleifer Sándor keszthelyi lakos vhájtató. javán Kohn Gáspir dió.káli lakos ellen •200 frl 44 kr. töke, ennek 1"95. év decz. hó 1. napjától számítandó 6*% kamatai és eddig összesen 6 frt 55 kr. perkö tiég követelés erejéig elrende t kielégítési vhajtáa alkalmával biroilag lefoglalt és 742 frt 70 krra becsült bolti áruczikkek. bútorok, boro.hordók, 1 vas-borprés és egvebekból álló ingóságok nyilvános árverés u\'jin eladttuak. Mely árverésnek a 2440I189C. »t. kiküldetést rendelő végzés fo rián a helyszínén vagyis Dióskálban alp?res lakásán üzleti helyiségében. és az ungi pinczéjénél leendő eszközlésére 1896 ik evi ápril hó IG-ik ^-¿apjának d e. 11 óraja\' haliridoüt kK tűzetik és ahoz a venni -rsoieko/\'uk ezfnnel oly megjegyzéssel hivatnrk meg. hOEV sz érintett ingó.-ágok ezen árverésen az 1881. évi IX. t. cz^107. §-sa értelmében a legtöbbet igérökk bee -srou alul is eladatni fognak. - Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. a. 108 §-bao inegállapitott feltételek szeriot lesz kifizetendő. V
Kelt Xagy.Kaniz.án, 1896. évi márcz. lisí 31. uspján.
j BARTa GYÖRGY kir. bírósági vhajtó.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 ÁPRILIS 4-én.
Vizgyógyiotézet
Pozsonyban.
Massaga. elektro-theraphia és gyógy gymnasztika stb. intézete. mv Egész éven at nyitva ál.
Tulajdonos : a Pozsonyi Iparbank. Igazgató orvos : Dr. Schlesinger Miksa
Prospeklu okat ingyen és béimentye küld
az igazgatóság.
Sömörbajosokat
száraz, nedvesítő, pikkelysömört és az e bajjal kapcsolatos t>ly kiálihatatlanqi kellemet!->n „bórvisxketént" gjógjit J kezesség mellett még azoknak is, kik sehol sem találtak segélyre. „Dr. Hebra sömörirtója." Ártalmatlan külsőleges | alkalmazás. Ára o. é. 6 frt előzetes be- | küldése mellett utánvéttel (levélbélye-gek is); mire vám- és postamentes ! megküldés következik. — Kapható 8t. Marién DrogerieDanzig (Németország.) -:-:-•!
NEUSTElN-fele ERZSEBET labdacsok
E julnlilc hasoaió készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendök,: mentek minden ártal mas anyagtól, az altesti szervek bajainál le/jobb eredményayel haszaáltatván, gyea^éJea hniijtók »értisztitók; égy gyógyszer sem jobb a mellette oly irtalmatlan, mint e pilulák a
azéHazorulaa
a legtöbb betegségek forrása ellen. Czukrozott kll-gejnlc végett még gyermekek is sziresen veszik.
■30T Egjr lő pilnlat tartalmazó doboz 15 kr, egy tekerc*, mely 8 dobozt, tehát 120 pilulát tartalmaz csak 1 forint o. é.
fSirútu l Utánzásoktól különösen óra KJ\\<tÜ . kodjnnk Kérjünk határocot taá »uittein Erzsébet pilulát. Valódi csak ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-tekete. nyomta-tatásban .Szent Lipót\' és „S\'easteiu Fülöp gyógyszerész* aláirással van ellátva A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal van _ ellátva
NEUSTEIN FÜLÖP
\'.Szfot-Llpathoz- rzlmxett gyógyizer\'ara
WIEN, I., Plaakengatie ». Raktár Nagy-Kauináa: BEI.es LAJOS, PR.ÍGEB BÉL». ERL1CH ARNOLD gyógyizeréir uraknál.
Ha. szép és olcsó IuvhmzI rn nyári
női kalapokat
akarunk venni, ne mulass/uk el a Ke-rrpesi-uti sói divat szalónt megnézni, hol franczia és angol divatú kalap óriási raktára bárki által megtekinthető. Ugyanitt elfogadnak jutányos árakon ka ep áralakításokat.
Vidéki megrendelések pontosan és gyorsan >szközölteinek; meg t.em felelő muk visfísc^téltetnek. e e\'/eg « pénz vis>zaaiiatlk. 1
;5pitzer Fáaai
nagyban nöi divat kicsinyben
kalapraktára.
B,,dapest. VII., Kerepesi ut 34 \' sz. mm- Czimre figyelni tessék. -»•
Xagyobb megrendeléseknél kalapok dijtalaíitU átalakíttatnak:
készpénzben, előnyös törlesztéssel. legmagasabb összegekig ajánl;
„MAGYAR LLOYD"
közgazdasági vállalat ,
Budapest. VIII József körút 7.
ügyszintén keresünk és aján-j lünk kisebb és nagyobb birtokokat vételre és bérbe.
FOGAIK
egyenkint úgymint egész fogsorok, rágáshoz használhatók légnyomás vagy \\ ! rugóval 10 évi jótállás mellett ju j tányos áron készít .
fog: és gyökér húzás
mm- fájdalom nélkül. ;
Vidékről a millennium ünnepély i alkalmával hozzám jövőknek meg
felelő megrendelésnél az tUi költsé- j
gtt vissza térítem. Tanítók, tisztvi- j
seíök és katonák 40*/o előnyben ré- | szesü\'nek.
Koos M. fo^speclalista
Budapest, Kerepesi-ut 34
Iiókus kórházzal szemben
OOOOOOOOOOOODC
Kőszegen
Hr Dreiszker J. \'
* SAKATOR/UMA
és /
VIZG YÓGflM TÉZE TE
márczius hé 30-kátol nyitva.
líenrfszér Priesnitz és Kneipp. Vil-lanyozis, massage, gyógytornászát és díaetetíkai eljárás. Teljes ellátás igen mérsékelt árért. Gondos orvosi felügyelet. Prospektcs ingyen.
Az IgnzicntÓNásr.
l,iÓ f«íl„ ■». U t® fc.*
Magyar
"osztály sorsjáték
le;r:sjctb ti=rem«j l legketivezcbb tss\'bín
1 Millió Korona,
Húzás naponta
1896 IWains*l2ts! 28;a.
Nyeremény
1 jutalomdíj
1 ä
1 9f 1 „ 1 „
2 „ 2 „ 5 „
10 „
34 „
100 „
200 „
2650 „
22000 „
25007 -
5 I
Í «2
•X a C = - 0
«Sc»
Oe § o S =JÉ
tio = o
in *
F O S O
it a
__\'Jb
korona \' \\ korona
600000 600000 400000 = 400000 300000 3GÖC0G 200000 = 200GÖÖ 100000 = 100000 40000 - 80009 20000 = 40000 10000 - 50000 8000 = 80000 6000 - 204000 2000 = 200000 1000 = 200000 200 = 530000 150 3300000 6284000
III. osztályii vételsorsjegjfk árai:
6 —
3.— forint
6«.— 30.—
Ezen eredeti sorsjegy árakon kiwül ajánlott levél portoj» és nyeremény jegyzikért 25 Kr. melléklend«. _
Sorsjegyekel ajin! és szétkűtd az összegnek postautalványon vato etózet«» beküldése mellett vagy utanvettet
Heintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3.
Sürgöny czim: I^ottohéintze Budapest.
II. osztályú sorsjegyeknek a III. osztályra való megújítása a II. osztályú sorsjegy Tisszaadása és a megújítási dij befizetésével és pedig:
20.—
%
•/„ sorjegy
10._ 2 - I — forint
legkésőbben május 2-ig eszközlendő. Nyertes sorsjegyeket minden magasságban beváltok 1
* czelli
Gyomor-
cseppek
n.igyszerOen hatnak gyomor bajoknál. nélkülöziM-etlM ét iiMáaosaa isatraUt liázi és nrjiszer.
A gyomorbelrgsa-g tünetei: étvágytalanság. gyomorgyengeség, bOzÖs lehelet, fcllujtjág, savanyu. telMtffSgés. hasm«»és. qyomoréfés. lelesicges. oyálkakiválasitás. várgaság. undor és háayás. -yomorgörct
• rüküién.
• Hathatós tVysz»TrieL bizonyult l ilíjásnál. a menynyiben «?z a gyomortól származott, gyomortulterheléinél kelekkel ^ italokkal, giliszták, májbajok és hámor-r >o ¡dáknál. *
Említett bajoknál a Jlnrlaezelll Kjomorraeppek évek ota kito nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít Egy kis Oveg ára használati utasítással együtt 40 kr^nagy üveg ara 70 iír.
Magyarországi főraktár: Tfirfik Jocaef gyógyszertára Budapest, Király utrza 12 sz
A védjegyet és aLiirast iflczetesen lessek megtekinteni! Csak oly cseppekel lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a \' készít C aLatnuaval C Bradyj « ezen.szavakkal: .valódiságát bizonyítom".
Schicht
■féle
SZIN-SZAPPAN
ható*á(tlif bejegjxett
védjegy
lír-t
igen ¡41 szá ri t o tt k i.t 0 nöe n tisztit, legtakarékosabb a használatban
Tisztaságáért és ártslmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik \' Egyáltalán a legjobb a létező szin-szappanok között. \\
Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kephilfa a léftóbb detatUailetbeo. Kép.itWöje Budapest réizére : DK GKLLÉR KÁROLT, Akadeiaia utéia >.
OOpOOOOOOO300000000000000000 0000000000 DQooocxx)QOC3Qaooüoooooog3gggegggg
MOLL SEIDÜTZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik . dobos Moll A. védjegyét sa
aláírását tünteti fel. á IMI « Wa Setdlitr-psrac tartét jióujhatás« a lezmtkac.abb gyaaar- él al-teatfeáatalaak. syeTiorítr« -i ^yomorhé*, röfzött azakraktdái, majbásulém, rir-ttlstái. araavér és a legkűMobOióbb >41 brte,ié«ek elleo, e jelei binueraek ér-ttiedak éta miadif nanobb eiterjedéit txerzett. — ára a|y tep«ciet«lt araiéit de . feaasak 1 Irt a. »..
H an it i t á so \'< törvényileg fenyíttetnek.
XAOV Ka.SIZSAS Fráter Béla él 1 -J Lajoe a)ésynerétsekael — BARCSON Kobnt Sásdor |^>(7aseréaisél.
Richter-féle,Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
Eae. himevt. hiiáaer ellértáUt ai idC meiprtbaUaanai. m,n már töM> niat íj,\' "\'•rtiihato. fajdatéBcsíllapito bédőrnöteikeat itkatautatUi kiam-^Sél, .Jíiut. ta|S2a,gataaaat «, -e,h»te*l«l „ or™,t ,.l,.t briX «.les-lre » mindi): gyikrabba., reodeltetiL A valódi Homov-Paio-fju^ller ,va-
korta Hnnp>ny-Ljtiinetit elneves... alatt Den titiiw «er. Laöm igazi :_
sépanra kaziucr, melyoet egy hiztartilsfcsn ^tm kellőn biáavozoi 40 kr, .Okr.aal tn «vegent. i,!i írtán majdnem minden gwrniertar-tan keulrtbeu van: főraktár: TJrfk lózséf ryógyat«miz»e: ■adapastaa. I • BevátarUs alkalmaval igen ¿val,^ legjánk. alert :obk kmebbéruáu utaaaat vutor»l<»ban Ki ae> akar Mfkáraaédai. i náada, uvegat .Jleriaar\' vedjegy neltal a<int Beat valatW ctaak- vi«i W^i Riottar F. Ad. éa táraa, oász. ™ kir. udvari aalüték. RadoMadt fttünngia,.
MOLL-FELE FRANCIÁI
CHkakk^val^l. ^-MiJrí^ví. í--
azta ksrtzaaz éa aá sevoaeuien -nint fi|dalé«alllaplt< kaMrzaittsi titr kMzvesy, ciar éa a meghalea egjib kévetkéstaényeiail legitmeretéiébb aépiaer. — í$r \' zalt aradatl lva| ára 90 kra|czár. __
Moll Salióy). szájvize.
rKöalkatrésze fosolyaaraa ixikaé.) - --
A aindenaaw nájtiaititíinál kMtaMén fontot bármely korn gyérmékék. miet fél-nőttek irmára; mert a aaájvii a fogak további épiegét bialoittja a egj«»«ramind óvaaer togfijaa ellen. - Egy Ball A véd|ny»vel allátalt l"l ára: 60 krajazar.
(691) Fóaiétküldfeét
gyógyszerész, ct és kir. udvari
által.
A. gyégy8zerétz, ct- é« kir. udvari uallité
Bécs: I., Tuchlaubeu 9. sz. Vidéki ■tgrsadsláaak aapaata paa aatasvát wllatt ul|aalttatsak
A raktárakban tessék katirozoHm UOLL A. aláírásával " J . védjegyével Tlláiott készítményeket kérni.
_Raktár : Nagy-Karnisán gjjjjfaM Adolf é» Fia. _
ÍŐ6B6BlgÖoRaBBBBB65BBBBBBB056cgBigöaaBBo
o ooooooooooooooo ooonoooooooo
sxxv Évfolyam.
zalai közlöny
1896 ÁPRILIS 4-én.
Aranyérmekkel kitüntetve.
Eltó cs és kir. kizár szábadalm.
Aranyérmekkel kitüntetve
OlttLOKZAT-FESTEK-GYAR
KRONSTEiNER KAROLY WIEN III. Haoptstrasse 120 szám. saját házában.
Fóherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai raktárak, vasat-, ipar-, bánya és hamartársLatok. építkezési munkálatok, vállalkozók és építőmesterek, valamim gyártulajdonosok tzállitjj* — Ezen bomlokzatlestékek. melyek mészben oldhatók, száraz porított állapotban, 40 különféle színmintában. kilónként IG krtől feljebb szállíttatnak és a tesíékszinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz. — Mintalapok és használati utasítások ingyen és bérmentve kü\'detnek
Swficzi női íehérnemiiek <rv;tri raktára
Homzu \'fáradozás útin sikerült egy elsőrangú *«h»ei<;zi nöi febernemű gyárral Összeköttetésbe lépnünk, melynek gyártmányából gyöuyórö választékit áru-raktart rendeztünk be.
Azonfelül egy\' 1Slf darabból álló "minta-gyűjtemény -teljes kelengyefelszerelési ail a nagyérdeniu közönség rendelkezésedé, melynek megtekint ésére ezúttal van szerencsénk az eziránt érdeklődő mélyen tisztelt közönséget tisztelettel meghívni
. Fürst és Schlesinger
D\\HE. kaziiw-stru 3 szii
i-
Kűlön osztálv fekete kelmékben.
/ m
A MAfiV. KIK. ÁLLAMVASUTAK
„* városi mn\\m irodája állal létesitett
„MILLENIUM"
ula/isi- és ellátási-vállalat
u 1896. B7í ezrefleves kialiiiást láloiat szálára
:aár most. bocsát ki igen mérsékelt áron
UTAZÁS/ ÉS ELLÁTÁSI JEGYFÜZETEKET
melyek ara esetleg részletekben is lefizethető.
Ezen füzetek vasút\' menettérti jegyet gyors- és személyvonatukra. a vállalat újonnan berendezett
JgTT\' saját bérházaiban
kényelmes lakást, étkezést, ugy a kiállítás területén, mint a város minden pontján levő elsőrendű vendéglökben és kávéházakban (a melyek névsorát a közönség megnyugtatására márczius elején szintén közzétesszük), kíállitásí-. Ói-budavári belépőjegyeket stb. biztosítsanak.
Felvilágosításokkal és tervezettel szolgálnak a vasúti állomás-lőnükök, a vidéki menetjegy-irodák, a vidéki képviselőségek, az összes községi és körjegyző urak. a .Hazai* általános biztosító r.-t. ügynökségei, valamint
A MA2YA ft KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
városi menetjegy-irodája
BUDAPES TE ff, HUNGÁRIA-SZÁLLÓ.
Bejelentéseket helyben elfogad :
Bank-egyesület r.-t..
^V.J\'VH
feSfa
SSSé
„MflRGIT"|
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS"
VegCelemezre a budapesti m. kir. egyetmen. Szerencsés vegyi összetétele, kevés szabad, de gazdag, félig kötött szénsavtatjtalina kiváló hatásának Mzonyult, jcöiöwisen tiidöbántalmaknál, a hol a szabad szénsav csekélyebb jelenléte., megóvje a beteget a káros,Sot veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kö:ött szénsav gizdagsága a\' gyógyhatású alkatrészeknek a teteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli Ezen tulajdonságának .köszönheti a Margit-forrás azoi* kiváló előnyét is. hogv a hol szabad szénsavtartaiora-ban erösebb ásványvizei, mini a seltersi, gleicherbergi, tüdöbajókban, különösen tüdövérxé-seknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a ¡.¡gjobb hatás mellett folyton használtatik.
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben különösen a leglátogatottabb Görbersdorfban a Margit-riz otthonossá vált. — Orvosi tekintélyeink Bud.. ;>sten : dr. Korányiy dr. Gebhardt, dr Navratil. dr. Foór. dr Kétly. dr. Barbás ^Bécsben: dr., Bamber.jer. dr. Doschek. stb. a legjobb eredroénynye! alkalmazzák a !égzo-, emésztő- és húgyszervek általános hurutos hántalmainál.
Mint ivóvizei
pras«rváti» jTÓíj.zernek biionjalt a kolera m.jb-i.ftdé. ellen.
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos főraktár
eskuty L.
M. *n k. .« ...rb k. ad.. ...... .i.-
.*ailll«u*l.
kadapm.
Dgyszinten kapható minién gyógyszertárban, fiiszerkereskedésben «• vendéglőkben.
e
ts£.ai
esa
eaai
mg
tm EB
mz
Eaai mm
mst
sum

A munkácsi uradalom ¿ryógy\\*izei
elsőrendű orvosi szaktekintélyek által a legj obbau" ajáíkatnak
és pedig:
a SZOLYVAI
forrás
liiíZir\'tr cs »joii«ítíji)L SfttiieiBi bóiyagbajoknal, vesekőnél, • bugybomoknál, a iégutak hurutos bántal-mainál. sárgaságoál s elzstrosjdás ellen stb.
«¡¿¿tg^S \' í.\'
E két víznek
véi Ijedve.
- a POLENAI
ferrás köszvénynéir^a hugy utak hurutos bár.íal-mainá\'. Diabetesnél "torok, gége és hörgök hurutjainál, gyomor és bélbáíóknáf: Chlorosis Atonia stb.
A „LUHI ERZSEBET" forrás.
medvf véd jejrygyel
rendkívüli kellemes izü és üdítő savanyúvíz. A iégző szervek idült hurutos bántalmaiuál, túlságos gyoiaorsav kép
idült gyomorhurutnál. étvágytalanságnál, fertőző . járványos, betegségeknél, mint diaeteti-ZÓdésuél redjerje. 008 \'y(* Tl*
MSclöitaSalíi iiazptósápál
Munkácson NAGY-KANIZSÁK kaphaíé: Fesselhofer József és Roseafeld Adolf uraknál
X\\ X X
x x
X
X X
X
«
X X X x X A X X!
*l
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Faj-tojás .
valódi Brahma lyukoktól drbja 15 kr . fekete Hollandi nagy fejér bübbaldsra-bonként 25 kr . llourtaiiií drbonkint-25 kr, valódi Sleier tyúkoktól drbonkint lu kr . KzUxIök I\'aduai drbonkint 30 kr., Oia*/. drbonkint 30 kr.. tör>»e tyúkoktól drbookiat 30 kr.. < ochii« hinai da-rabonkint kő kr.. Krdelyi merteIpo nyaktiaktói/drbonkint 2" kr , llorkingi dibonkint kr.. Yokohama drbonkint 50 kr. Km4«nt óriá.H ludakt.Vl íiqra-bonkint 1 frri\'ekingi reczek drboalant 20 kr., SteWi nagy réczektöl dara
bonkint 20 kr Faj-tojást küldök tiszta faj»zarnyasok -tói. melyek többszór kitüntetésben részesültek, a faj.tis ta és valódiságáért jótállás.
■viax Pauly.
Köflach (Sielerorsy.áe:).

Valódi
Darócz-szö vetek
iLoden)
férfiak- és hölgyeknek*
ajánlja
BAUR RUDOLF
firtii iarócz-szöret szetttliési baz
Innsbruck, lludolfstrasse 4.
Vizkatlu^tt^iirt.\'iilMi íjapjii krlfflft stb.
Mintakqfalogiis ingyen és bérm.
A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK I GÉPGYÁRÁNAK UEZÉIIÜGYNÖKSEGE
BUDAPEST, Józsei-körut 41--számralatt.
Ajánlja: a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült gőzcséplőgarnitu\'ráit, ipari t-zélokra alkalmas „Compound* n lokomohiljait és egyéb gazdasági gépeit.
1896. éVi augusztus l-t ő S Váczi-kSrut 32. és József-körut 41-ik szám alatt.
■7 . í » T V n 7 T A N V l896- APRÍTS 4-éa. XXXV. ÉVFOLYAM. ZALAI KÖZLÖNY . -------
^ ELSŐ HU AGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN. j
/. TŰZ-, SZÁLLÍTMÁNY- és jegb/ztositási üzlet.
KIÁQAtOfc. ^ HtraiIncMjolcuJik éi I támámk 1896. januiir. Mól deczember 31-ig.__^ BEVKTE1.KK. VAtiYOS._ Mérlegozámla ^1895. deczember 31 én. \' *\' TEflER
, forint kr «lör\'in\'t |kr -•■--.- . ter-| —- \' ; , fonni kn " \' ,, forint-"" ikr
I. Ttubiztoaitá,. I 1. Tűzbiztosítás. » j ,1 Elhelyezed tőkepénzek takarékpénztárak- és bankoknál) 1.741,907 79 Résavényalaptöks: teljesen beflz. ..... ~T
K\'f.™:Lkt?ík " ,is"",tbillMi">" Hl I Az 1894. évről áthozott készpénz díjtartalék a I ^.^kw éíXl« 9 «r, ,#00 egész részvény á 1000 frt 2 000.000 frt - kr|
íflBrii?« nűií ii bit 1» f iii. \' • \' 1«68.ö90 07 ,i,,„Dtbiztositott rész levLsával és min ! ) 88Joo? M Vír ítaImérésí £lé7 26 kr\' Részvény.l.ptöke: teljesen befiz.
SÜSSr IríSS ÍJ95.010 - den megterhelés nélkül......; 2,000.000 - i «¿Stfai • ~ i«. A iS? r,an nnn 2000 fel részvény á 600 frt . 1.000,000 . - . || 3.000.000 -
fés„tánl K,\', ""r/b"0"il0tl L 405.033,145 írt 03 krnyi kötött < 480 000 - 1 Vtu" í, k.l.k Tsnk " ~ " Társasági tartaléktöke...... -....! 3.000.000 _
•J.iíf.lml íd^\'lS.\'"^^- • : 261,792,09 j biztosítások ii\'án, »alamhif a * í 7 i I, \'k » -,80000 \' Külön tartaléktőke*...........! 800,000-
S.ii\' hélyegliletékek. . | 129,208 861 f. évben lejtó díjrészletekből \' 320 ooi--Malf l^tt 4^-0,7.1.7 \' ~ \' \' Tűzbiztosítás! díjtartalék késs- < /
|Po»t«li<r#k .......48349 56 j beid, t dijak . ..... 5 480 520 26! I jav ée\'.a.ti\' \' íoal« á _ 310 400 - p\'nzben a viszontbiztosított
|Adakozáaok k»,hae,nu célokrs 6.820 I I levonva- töridijak 531.059 79 I 226 őoő"— M«vaMeMOgM.elb.Tk " " . rész levonásával és minden
írt 7rkr. tártaik levonj utÍQ . J 94,25 1 viszontbizios. dl ak 035,021 93 | 4nS? „ l4ZTvel,ká 99 50- 223 87\', - , maglerhalé. oélkM..... 2.000.000 . - .1
A lísbUlOsiltU ízl*et terhelő ig.zgá» III - h.járt slsssblitosl- 196,000 — Kgy. Vpeali föv takarékp \' , " Száll,,má„ybizto.i.á»idijt«t.lék
(isi költségek ....... . 50ö,046;63, láti díjrészletek . 1.168,547-59 2 334,629 31: .8 145.880,95 . . i 4i| e .„, záloglevelek a 100— ™ 195 000 ,- i kézpénzben a viszontbiztosított
fiukul«"követelések leirá» , . . 5,588 81 A> 1894. é.ben függőben inaradtkárok t„- ¡11924 db Msgy.-franczia bi,t. rés«».- me^erMéí néíkül 20 000 L U nnn
A következő évek készpénz-díjtartaléka tal.\'ka............. 115,197161 5 261.088 40 iiírsasági részvények .1 100 - = 1.194 400 . megterheléseikül. . , ._20,000 . - . 2.020,000 _
s viszontbiztosított réaz levonása után] --1 209 darab Bécsi biztosító térsasági . tűzbiztosítás! függő károk tartaléka.....i 95 019 —
és minden megterhelés nélkül . . J: 8.000,000 - 4.703,688 77 II. Szállítmánybiztosítás. \'részvények á 240 — — 290 160 V- Srállitmány biztosítási függő kiírok tartaléka. . . 23 667 76
II. SaáUltmánjWatoettés. | Az 1894. évről áthozott díjtartalék . . . . 20 000 - 16,400 - Pesti Uoyd társ. I* ^ " _ " ! i.l nem veti,.ztaléiok ! !
bí„0.iu„, rés, levonásával .,. .1 2000^ .09,821 62 ,„. Jégbíztositás. I | •) \' "JJÜS *) A külsn tartslék as 1895. nyvreminjbol S00,720 frt!
III. Jégbiztosítás. 71.826,789 frt 24 krnyi kölött biztosítások &ÍS! \'\' \' , »"> >""
Yivzontbiztoaitá-ok és lörléssk . . j 206,612 89 utáni dijak . . ........\'JáíiíZSSÍ M\'StaíSK.. ! ! \'"C«
lifizs.rlt károk a viszontbíttoaitoU rév j IV. Egyéb bevételek. | / A követke.ő években lejáró díjváltók _
lovoi n-áva). .....(.... 1.246 030 67 \\ / 1 és dijkölelezvények ÖSBzege . . 13.922,748 írt 76 kr.
8zersési és igsigstási költségek a viszont- Beváltott Btelvényelf ulán, valamint egyéb be- -
biztositások utáni bevételek levonásával] 202,589 94 ^ ... folyt kamatok és árfolyamnyereség eladott | . ! -
Behajthatlan követelétek leirása . . í|_I 32l|38 1.656,564 8« értékpap rok és idegen pénznemek után . . 271,276 74 \\ . ..
1896. évi nyeremény ....... 1 827,18903 Táraasigi hánk tinta jövedelníe .... 30,27608 V •< "" I " -
■ | Erzsébeltéri házsk eladásiiból eredő nyerefég 160,OpO — 461.55182 /- _ _
--------:— O 297.J54[3Ö \' " ~~>"T?97.254[30 1U.632.3W1I50 , f 10 682,3,00160
//. életbiztosítási üzlet.
KIADÁSOK._Harmincsharmadik évi .értzámla 1895. január 1-től deczember 31-1«. \' \' BüVfcTELEK. VAOYON. _________ Mérlegszámi» 1894. deczember 31 én. \' TEHER.
" ) 111 f^rfni\' ■ IVr forint |kr \'. - l firiW"\'Ikrr\'línrint " |"kt, | \'\'....... . forint ikr lörint |kr
--------:—--1— . . .... \\m I .............. •>, otn ndslor,1 ÍIrttkpspIrok........»1.8ao,7Q5 frt <6 krjngtanit,, Uijtartslék...... 28 391,646 frt 06 kr.
Törlesztett kötvények dija . . . . 244 684 48 Ámult MII álikotolitdl^jtaj^k . . . 26.ílO.O»lri.6 , ^ é _ ^ k^^HD üt ktjávi W.l \' levonva avis.ontbiz-
Visszaviltott\'kötvényekért . ... .1 287,498 11» Befolyt dijak: ez évben kífflr.tott kötvények ,„,„„„, I a«,70o foríaiay. »•«,. ktr. 4\'|,.»s a.aayjárad«k m frt 26 krjkval 40,e«i 26 tositási díjtartalékot 612 047 frt 56 kr. 27.779 598 49
Halálesetek ulán kifizetett kárösszeg . 1.108 930 03 U>án......... 494,768 01 8.«B»,at>0 Mnyl magyar leldbllalint 4-..-0. .álogls. 98\';. Írtjával 6.589,258 U 1081 asi aijtartaiesot- ar. il.ll» oa««
iJöértk házasító^tőkékért 896 187 69, az előbbi években kiállított 1 H.WHW0 frtoyi magyar foldhltSIlDté.et. 4>U-os-Maljavilátl éa.ss-; lliztosságl alap...........• 212,259 48-
líl^í^i.^"^.«: I I; > kötvények után . . ] 3.974,784 80 í^\'Swi ffiuliil黫 t\'-|„..s\'kor... ziíog- \'""•\'"r^^^\'írls:.....N<
»SJ^^ ¡j^«»^^, --r ta>k .J-STJrKSÜSr\'Stíísr::: :
Viszontbiztosítási díjak...... 99,882 37 Illetékek............ • -3 , 101,000 fnnji ki.birt, «. MMhtt 4-/.VM Ologl. 100 m.m _ Killoraol, biztositázok tartaléka \' 170oo\'—
Bélvegekért.......... 62,894 50 Kamatjövedelem.\'......... ; 1.171,788 78 Wlrtok. .m. folbdhltellnt\' ó«,,^. .ílogl. loo. fnjáv.l »H-S toá 12l\'»B
Irodai bér noatadijak oyomUlváoyok, í - • »W frtuyi kisblrt. or... loldblt 6 is (él V sálogl l»o «Já«a i - »7,noo Viszontbztojitó Intézetek és mások követeléaei . 00.12199
irooai oer, postsaja« nyomisnanyos, ,of.!„.| , m.ooo (riojl m orn. kn«p. ukP. t í. w v«« »»logi. loo frtj.T.i; »4. ooo - 1896. évi nyeremény ........... 180.018 97,
U^I-és egyéb költségek , . . - .1 190,409/0 « 1 : >«V00 frtoyi .gy..nlt budapí.ti iSvirosí ukarékptazttr 4 lé | - ,
tlaltl illtfcak ... 4 4 \'~. t~4 | 82,662 6» V.-os zéloílevaai 100 frtjával . ....................100,000 - -
JöVedelBÍ iííéftx- \'<....\'•! B 819 30(- l \\ SO.OOO Mnyi magyar jclitlog-bitelb.nk 4\'i.os »yereaésykolca«»
hrnut dijakért \\ 87 896 88 I kOUénjfi 12S Írtjusl .... .........\\ 37,800, -
yrn™ uijueri. . . .. . . ,7fl nJ(,l, J, 64,000 (rtoyi magy. jsls.-blt.lb 4 é. fél •!,-»• s*1»«!- »»\'I, ftUáral «8,«80, -
Szerzési és dijbehajtási költségek . . 376,049 10 [ iri«,i ápí.t fír «\'„\'/. 01 k5]c.«ok»i.4D,ek 1C0 frtjit.l 2 496,000 — Kisorsolt biztosítások tartaléka . . . 17,000 — 1 U99,500 filiyi msgy. klr. .llammuli eiliitkslciöo 1 él fél \'l,-ol
Behajtlistlsn tartozások leirása . . . 14 032,46; 4.000,<32 18 j k.tvéoyek 100 írtjával..............................1.899,\'00-
. „l 1 t-t li 01 77a sqö sa s M.60\'1 írtayi magyar kir. keleti vasúti államkolciO. 5*)(-os araay- |
Díjtartalék es év végén . ..... 27,779,69849 Uvéoy.f utTija«! . . . •....... .... 11»,806 -
, 199.UOO frtnyi D. kir 4"l,-os ÍOidtebermenteaitéai kntv. S6 frtjávai 181,904 -
1896. évi nyeremény ..... .1 180,01897 t.719,600 írlnyi magyar kir. iulmérési jog ktrlalaailélí 4\'/,Voa I
I | kölTényfk 00 frtjáial . . . .....................4.719,600,— I
ti Bfímlercifibánja-brezotai és pjiki TSjdabuDyadi vssutt elf. kölvény t 088,071 41
8«,\'00 forintnyi , egyesített államadósi.g 41!,os papirjtradék v
(n,ájul—november Ifjárl 99 frt 60 krjival................84,882 —
I 1 • 498,3i 9. I.ire 06 c. olsss 6*L-os j.rsdék él kamatai..........197 56.118
. I {■■■*■ 1895-1,™ eisdékes kamatok és rlutmolt péosknldeményrk . . . 211,521 59
lelsálog kalciOuík..................................466,660 68 I
¡KOtléoy-kOlcaOnOk..................................2 881,849| -
;VliVnibln. k.tTéoy-kOlciCiiOk ...................».»«7 8»
1 \' A kosposl tart. zaaa tolyé számlás........................117,494 59
| Vöm- és füsgysökiégek és máiok urtosásai................«68,058| 90
j \' -31.959,»49^ ~.9bD,749\'59 29.120,427|88| \\ 29.220,427188
iOOSTOrj\'SF^.HgÍaTő"\'ti," a\' MMMWIW osztály főnöke. báró 11ARKANY. FRIGYES JENB*\'UJoJ tóm MNR^^DY^MOS, toó 8CHOSBERGER ZSIGMOND, gróf ZICI1Y N*"^. SZKN\'ÜK \' kS">\' kÖ";Ve,<" W°Ök" A fenti társzámlákat és mérlegeket megvizsgálván,-szokat a törvényben . s, alapszabályokban meghalérozott elvek .zerint készülteknek é, azok egyes tételeit s fő- és segédkönyvekkel teljesen megegyezőknek KACZVINSZKY JÁNOS életbíziosítá.i könyvi,ő. Budapest, 189G. márczius ^ A^ZA. , „ooi,
Nyomatott Ilj. Wajchts József kdnyvnyomaijabao Nagy-Kanizsán.
NA(.V-KAÜIZSA. 1896. április 11-én.
ÍO-IK Bzam.
Elöfixettmi ár: Egéaz . . ■ b fn — kr
Kél évre . . 2 fn áO kr.
Negv «Ierre
F.gjc* */.amfl<l v/í H 1 K DBTK S nfi nasabos peuuurnao í . s anuden további sorA
XYILTTEKBKÍ petit soroukeut lü krért vetetnek fej Kincstári il.«ftók minden egye« hirdetésért \'Mi kr. üzetendö
ZALÁI KÖZLÖNY.
A nagykanizsai , Ipar-Tesíület\'\', .»üagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság\'fa .Kotori takarépénztár
XXXV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető nioden közlemény Bátort! Lajos szerkesriő-kisdó nevére czimzetten Nagy-Kan iz*ara bérmentve intéz endők
Bérmentetlen levelek nem f.»gad-tatnak el.
Kéziratok viuzanem küldetjiek
rész vény-társaság", x .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes töxoltó-egylet*, a .nagykanizsai kisdedneveló egyesölet* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör\', a , nagy-kanizsai k-resztény jótékony nóegyjet*, „n/ianizsai izr. jótékony nőegylet", .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kül választmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EG Y ES T A R TALMU HETILAP.
A* ismétlő iskolák kérdése.
Amidőn a rcillenium tanügyi kongresszusa a tantervreviziót is fölvette prograaomjiba, ugyanakkor az ismétlő iskolák kérdése elöl sem zárkózhat ik el.
Az 1868. évi 38. t. cz kimondja, hogy a 12 — 15 éves gyermek ismétlő iskola köteles.
Hogy mennyiben jut ezen törvény intézkedése érvényre, azt csak az tudhatja, ki több vidéki tanítóval is érintkezett.
A tapasztálat sajoosan bizonyítja, hogy valódi ismétlő iskola csak papíron létezik.
Az igaz. hogy ahol az ismétlő oktatásért minden gyermek külön dijat tartozik fizetni, ott a tanitó — jövedelméaek szaporítása czéljából is
— berendeli áz erre kötelezetteket; de ahol ezért a község bizonyos meghatározott dijat fizet, ott csak az jár, kinek kedve tartja, vagy kit a lelkiismeretesebb szülők szorgalmaznak.
Ily körülmények közt pedig akik vasárnap — mert más napon szó sincs róla — 1; esetleg 2 órára betekintenek az iskolába, azok a tervszerűtlen eljárás miatt ugyan semmit sem tanulnak, de legalább az írást, olvasást és számolást némi eg gyakorolva, azt egészen még sem felej. tik el. ?
Ez azonban a tanügy rohamos fej-lódésével így fönt nem állhat.
Hogy az ismétlő iskolák jelen szervezetükben mennyire nem feleltek meg az általános czélnak. azt megmutatta — az égető szükséggé vált
— alsófoku ipariskola fölállítása.
Nagy városokban, hol a tanulók
az elemi iskolát elvégezve, vagy középiskolába, vagy ipari pályára lépnek, ott külön szervezendő ismétlő, illetve gazdaasszonyi iskola csak a leányok számára szükségeltetnék.
Amint pedig nagyobb városokban az ismétlő iskola helyett — az iparos tanulók tovább képzésére — felállíttatott az iparos inas iskola, épugy kell kisebb helységekben a földműves szülők gyermekei számára a jelen ismétlő iskola helyeit alsófoku gazdasági iskolát felállítani, hol a tanulók az őket érdeklő gazdasági viszonyokkal öntudatosan megismerkedhessenek
Ezen iskola épugy szervezendő, mint az ipariskola.
A tanítási idő nyáron csak a ra-sárnapokra, . télen azonban két hétköznapra ís kiterjed.
A gazdasági iskolát vezesse a községben levő tanitó, kinek szakoktatására a tanítóképzők vannak hivatva, hol a gazdasági és háziipari oktatás elég teret nyújt az ilynemű elméleti és gyakorlati képzésre.
A már működésben lévő — és a gazdasági iskolában alkalmazandó tanítók pedig póttanfolyamon a fane-mesitést, a szalma és vessző fonást annyira elsajátíthatnák, hogy annak a gazdasági iskolában való gyakorlati tanítása semmi nehézségbe sem ütköznék.
Legyen a gazdasági iskolának ép olv reális olvasókönyve, mint az ipariskolának. Ez magába foglalja mindazt,
f
; mire egy értelmes földművelőnek szüksége van.
Nevezetesen: általános földrajzi és történelmi ismereteket; á tulajdonképi gazdászatból: a föld megmunkálását, a különféle termények termesztési ^módozatait. gyümö.cstermelést, szőlőművelést, állattenyésztést, méhészetet, selymészetet s végül a fogalmazás, levelezés és ügyiratok különféle nemeit.
Az olvasókönyv mellett az életbe .vágó számolási müveletek és példák gyakorlandók.
A kézügyesség és háziiparból a szalma- és vesszöfonás tanítandó.
Az ismétli iskola épugy átalakítandó leányok számára gazdaasszony! iskolává. v
Ezen iskolában a működő tanítónő, esetleg a tanitó. nej? külön a kézimunkát és főzést is -lantija.
Ily alapon az ismétlő iskola kérdéséi e nézve — az egyes tanítói köröknek — a következő javaslatok megvitatását és a millenium tanügyi kongressusához való bekűidé-.ét ajánlom :
1. Az ismétlő iskolák reformja mulbatlanul szükséges.
2 Nagy városokban, hoj a tanulók az elemi iskolái -elvégezve, vagy középiskolába, vagy ipari pályára lépnek, ott külön szervezendő ismétlő-, illetve gazdáásszouyi iskola csak a leányok számára szükséges.
3. Kisebb helységekben a földműves szőlők gyermekei számára a jelen ismétlő iskola helyett alsófoku gazdásági, illetve gazdaassfconyi iskola szervezendő.
4 Ezen iskolákban is a községben lévő tanitók — illó díjazás mellett — tanítsanak, kik esetleg külön tanfolyam hallgatására kötelezték.
5. Ezen iskolákban — a helyi viszonyok tekíotetbe véielével — a népet leginkább érdeklő ismeretek külön olvasókönyv alapján tanitanáók, valamint a háziipar megfelelő ága gyakorlatilag kezelendő.
B. TÓTH LAJOS.
A galamboki tűzoltóság körebál.
Mélyen tisztelt közgyűlési
Az ^ alapszabályok által megszabott kötelességünkből kifolyólag van szerencsénk a galambok! önkéntes tűzoltó egyesület 1890 évi működésétől jelenté sünkét következőkben előterjeszteni:
Á lefolyt 1895. év folyamán az egye bü et működő tagjai 12 nagygyakorlatban vettek részt, éa 7-szer elméleti oktatásban részesültek.
Az egyesület tagjai közé felvett & uj tag, névszerinti Pungar Imre, Varga •József, Szűcs Ferencz, Tóth Ferencz és Salovecz János teljesen kiképeztettek és beosztva lettek, kik közül Pttagar Imre a tiszti vizsgát letette és 1895. évi augusztus hó 11-én tartott közgyűlés alkalmával titkár és segéd tiszté megválasztva lett.
A működő tagok magatartása, ugy á kiképzés, mint a rend és fegyelem tekintetében teljesen kifogástalan. A működő tagok közül 4 részesült ingyenes orvosi gyógykezelésben, Dr. Mayer Ferencz ur egyesületünk orvosa áltaL
Az óraégi szolgálatok egész éven át minden éjjel pontosan történtek ée igazolatlan mulasztás nem forduit elő. A községben tartani szokott bucsu és a
2 országos vásáron a felügyeletet 9 tagból álló őrség gyakorolta.
Az 1895. év folvamáa 2 közgyűlés, 2 választmanyi és 12 parancsnoksági . gyűlés tartatott, tol az egyesületet érdeklő és baladáaát bizlositó ügyek nyertek elintézést.
Pártoló tagúk sorába Gerencsér József Simon Itare, Srrbó Ferencz űvurt. Fiiak József töíö-i, Szle József és Szűcs Já-\' nos galamboki lakosok vétettek fel, igy ez idő szerint az egyesültnek 54 működő \' és 47 pártoló tagja van
Az 1895. évben a tűzoltó egyesület működő tagjai erős küzdelmeknek voltak kitéve, amennyiben a község belte-rüietén 2-szer, a község haláraban fekvő szőlőhegyekben pedig 4-szer volt tűz és mindannyiszer a legnagyobb ; erőfeszítéssel lehetett csak a tűz tovaterjedését megakadályozni s a pinczék-ben nagyhurdókban levő borokat meg-1 menteni, felemlitést érdemel Bedike i György galambok! lakos kárára kiüiött pincze tüz, .hol az ojtás bóval teljesitte-1 tett a rövid idő alatt a tüz elnyomva és a pkezében elhelyezett legkissebb tárgyak is megmentve lettek, továbbá Tőrök Bódi galambok! lakos kárára kiütött pincze tüz, hova a nagy partok és rossz ut miatt a vízszállítás nehézségekbe ütkörött, igy a pioczébe elhelyezett 45 akóra menő bort. meiydek hordói is égni kezdtek, földdel lehetett megmenteni és a tüzet elfújtam.
Egy esetben a szomszédos Csapi kős-1 Bégben kiütött tűzvész elfojtásánál is j közre múködiu az egyesület i Községünk be.területén és a szólöhe-j gyen kiütött tűzvész közel 1 gondatlanságból 1 gyermekek által. játsOU közben keletkezett, 4 tüzeset pedig ismeretlen okbói származott.
Egyesületünk-1895. évi június hú 30-án 44 működő taggal részt vett Nagj-Ka-nizsán tartót: Zalavármegyei tűzoltó szövetség rendkívüli közgyűlésén.
A nagykanizsai önkéntes tűzoltó egylet fáradhallan főparancsnokát két ízbeo volt szerencsénk körüukben üdvözülhetni, a mikor gyakor-atatnkat ügyelte meg és arról elismeréssel nyilatkozott.
Egyesületünk 1895. évben 2 mulat * ságot rendezett, melyet fényesen sikerültek, s az egyesület-ek 127 frt 31 kr. tiszta jövedelmet eredményeztek.
Ezen mtt.atságok jövedelméből ado mányok és pártoló tagsági dijakból a lefolyt évben 230 frt értékű szerelvénynyel gyarapítottuk egyletünk vagyonit.
Szabó Lajos egyleti pénztárnok ur átal ezúttal bemutatott számadás bevételeink és kiadásainkról bő tájékozást nyújt, mely szerint Összes bevétel 375 frt 59 kr. az összes kiadás 340 frt 08 kr. pénztári készlet 29 frt 51 kr., melyhez hozzá jön a kint levó 85 frt követeié tünk s igy öszeseu 114 fit 51 krral j rendelkezünk.
Tormási Ernő azertárnok ur á.tal be-| mutatót; és mai napon kiegészített leltár szerint az egyesület vagyona felszerelésekben 1572 frt 42\' kr. értéket képvisel. A szerelvényék nevezett szertár-nok és alsxolgálat vezető parancsnok közbejöttével minden hét vasárnapján megvizsgáltatnak s azok tiszta és jó karban tartatnak.
Ezek ben jelentésünket előterjesztve kérjük a mélyen tisztelt közgyűlést, hogy azt tndomásul vénni szíveskedjék.
Kelt Galambokon, 1896. márczius bó 22-én.
JÜK JÓZSEF elnök.
STABZSINSZKY GYÖRGY főparancsnok.
(Jegyzőkönyv jövő számban.)
fl
Válasz.
Szemben Juk Józsefuraakama merészéi nagyhangú ál Utasaival, melyekkel a .Zalai Közlöny" 5. számiban Galambok történetéről több elfogultsággal, mint történeti tudással megemlékezik s azt a kifej esésemet, hogy a XVI.
és XVII. " században Zalamegyében több protestáns egyház virágzott s különösen Kia-Ko-máromban r*t püspökök és »-»eresek székeltek, — eröködik megezáfohíí, sót némi airöfi ntiával nevetségessé tenni :• ugy erkölcsi becsérzetem \' indításából, mint ez olvasó közönség iránt való köteles tiszteletből, — Csire István somogy nagy bajomi lelkésznek a „Dntántuli Prot Lapban* 18»0. évben megjelent, a régi kiskomáromi ref. egyház multjara vonatkozó egyháztörténeti taoulmaoyát s nevezett lap ak-, kori szerkesztőjének. Révé z Kalmánnak, kiegé-szité. czikét vagyok bátor (¿lelet, illetve válasz gyanánt kózrebocsájtani, a mint következik:
Ku-Kom aram és vidfeke törtenetéből.
Irta : C«re István n.-bajomi lelkés«.
K.-Kciaárom, Zalamegyének e jelentéktelen kis városa, hajdan ugy polgári mint egyházi tekintetben, fontos szerepet játszott nemzeti .történetünkben. — : Mint végvár, bástyáival határt vetett az izlam-dradatnak. s különösen a kanizsai \\ •török várőrséget fékentartva, nem egy szer véres fejjel üzé vissza annak a délnyngoti vidéken csatangoló hordáit. I
Minket azonban kiválóan egyházi tekintetben érdekel e város, mely mint egykoron püspöki és eaperesi ¡székhely, egyik világitó torony volt gyülekezeteink között, ma pedig régi dicsősége romjain búsan sóhajt a ref. Sión angyala: .névben él csak, többé nincs jelen.*
Hogy niikorreformá;tátott K.-Kőmárom, j annak emléke; mint legtöbb gyülekeze- ! teinknek, elmosódott. De hogy „korán 1 megerősödött falai közt a meg tiszti tolt j evangeliami tudomány s erős protestáns j fészek volt, mutatja az a törteneti tény, j hogy a XVII. századbeli nemzeti har- j ezok idején, melyek — mint tudjuk — vallási küzdelmek is valának, Bocskay. Bethlen azabad csapatai előtt készségesen kaput tárt * zászlót emelt mellettök.
A vakbuzgó IL Ferdinánd uralma alatt űzött embertelen térítések templomfog- 1 lalások alkalmával K.-Komárom is elveszte\' vall^sgyakorlati szabadságát, templomától. iskolájától s egyházi javaitól megfosztatott, de a linczi békekötés alapján, az 1647-iki országgyűlésen elébbi jogaiba visszahelyeztetett. A vo natkozó országgyűlési végzés Pápán az akkori szuperintendens Czeglédi Pál ha zánál hirdettetett ki s* küldetett el K.Komáromba gróf Nádasdy Boldizsár és Siegbi János királyi biztosok által eképen\': „Somogy vármegyében*) Kis-Komáromi városban, azt a házat, mely a 90 res-tisuálaqdú templomok közül való és ennek előtte is az evang. minister birta es tiszte szerint v^ló hivauljá» ; gjerágálta, minden pertinentiával, úgymint földével, vetéseivel, erdejével és akármi néven nevezendő proventusival együtt, miért, Jjogy a Uöröknek félelme mmtt ad faciem loct nem mehettünk, *?.ért ismét Pápáról restisuáluok.*
Ámde az orazággyüfésileg biztositolt valláábeli szabadalom alig tartott fél századig. A török ugyanis kiveretvéu hazánkból, kiskomáromi és szentgróti egyházaiuk azou ürügy alatt, hogy csak mint végvárak nyerték vallásuk szabad gyakorlatára jogot, e jellegük pedig megszűnvén, joguk is elveszett, a római katholikusok által\' elfoglaltattak, lelkészeik, tanitóik elűzettek. — A vesz-_^ prémi r. kath. püspökség névtára szerint l\'Sdö-ben alapíttatott a plébánia Kis-Komáromban. — Aztékként elárvi toít- két gyülekeze*. Egyházi javaiból egyebet meg" nem menthetvén, anya- \' könyveit, urasztali készleteit, jobb idők reményében Somogy Nagybajomban a Sárközy család\', kezei közé tette lp megőrizés végett. Későbben a szent-grótiak az 1800. évben N.-Bajombac tartott egyhizkerüíeti gyűléstől visszakérték és nyerték az őseik által, említett uri családnál letett egyházi ingóságaikat a következő jkönjv.i pont igazolása szerint: I. Olvastatott a szentgróti ekkla kurátora\' több tagjai instantiája, melyben a V.\'Consistoriumot arra ké
rik, hogy birja arra néb. T. Sárközy Gábor successorait, bogy azou ezüst aranyos poharat táiacskájával együtt, 5 szinte keszkenőket, egy abroszt hírom szőnyegei, protocullom könyveit és 15 darab jósiágleveleket. melyeket néhai T. Sárközy János ur^\'. Sárközy Gábor urnák édesatya 1716 esztendőben április 25. napján az akkori háborgós időkre nézve, az ő ekklézsiájoktól reversális mellett, gondviselése alá vett, már most mivel ők nemes vallásuk gyakorlására szabadságot nyertek, uekiek visszaadni ne terheltessenek. Jelenlevő T. Sárközy István coadiusor ur, ugyanazon recipicus néhai Sárközy Jánosnak unokája, dec-larálta, hogy a praetendált mobiliák kezénél vágynák, melyeket a szentgrótiak-na.k kész azonnal visszaadni, mihelyt azok néh. T. Sárközy János ur .originális reverealisát producá\'ni fogják."
£ jegyzőkönyvi adat nyomán, megkerestem a nagypiriti szf.-lelkész urat, mint a kinek egyházához tartoznak a szt.-gróti, ma már kevés ref. hivek. — kérve jóakaratú értesítését e régi ereklye, a matrikula felöl s következő/ választ nyertem: .Én is érdekkel viseltettem s viseltetem anyaszentegyházunknak múltjára nézve, e tekintetből kutattam én is a sz.-gróti protoculiumot, mely a nagypiriti évkönyvben is .igen régi és igen becsesnek "neveztetik, de fájdalom, mindeddig is nyomára nem akadtam. Annyit bizonyít a piriti egyház történeti évkönyvbe is, hogy az 1800. évben a szt.-gróti egyhá« küldöttjei más egyéb tárgyakkal, átvették a protoculiumot\' is — bár most is a t. Sárközy családnál volna.
Hasonló sors érte a kiskomáromi anya-/^ könyvet is, mely szintén nyomtalanul^ eltűnt.*) Szerencse, hogy Sárközy István a b. somogyi egyházmegyének nagytu-dományu gondnoka, ki nemcsak névleg — mint sokan — de tényleg is a szó legnemesebb értelmében 52 évig, hiv gondviselője volt nevezett egyházmegyének, a kezei közt* levő ezen anyakönyvből, az érdekesebb adatpkat Tóth Ferencz számára kiírogatta, ki azok nagy részét egyháztörténetében, különösen pedig a .Túl a dunai íef. püspökök élete* czimü munkájában feldolgozta. Adós marad azonban egy ígérettel. — ■ Említett munkája 154 lapján a somogyi esperességekről ezt irja: .ezen esperes-ségekben (Somogyban régenten három esperesség volt .y a kiskomáromi, kaposvári és szigetvári, melyet gyöngyösmel-lékének is nevéznek) aok és szép ekklé-zsiáink voltauak. — Ezen hiányosságot másutt kipótolobj, közö\'vén velem, a somogyi ekklá^curatora T. Sárközy István ur a somogyi espeiességekben volt régi ekklézsiák neyeit a kiskomá- .. romi matriculából.*
Tóth Ferencz levéltárát veje és örököse Liszkay József fÖ ösleges óvatosságból a nemzeti muzeumnak adomá-uyozván, több fáradozásom után, sikerült onnét Dr. Kiss Aron ur szívességéből a kiskomáromi anyakönyvi érdekes kivonatokat s köztük több somogyi régi egyházaink neveit megszereznem. Dgy hiszem hasznos szolgálatot teszek vele, ha azokat e becses lapban is közzétéve, a végenyészettől megmentendem.
,A kiikomáromi és sz.-gróti ekklák matriculájából tett jegyzések etc.
Ez a matricula kezdődik 1623.
A kiskomáromi ecclesiáról.
A legelső prédikátor volt itt, ezen matriculába a ki a nevét beleirta. és az általa megkeresztelteiteket is bejegyezte :
1. Pathai István püspök 1624. — lakott itt 1626-ig
2. Deáki Sámuel pappá lett 1626.
3. Patonai Lórincz pappá lett 1627.
4. Paxi István pappá lett 1628.
5. Kanizsai Pálfi János 1634-ben lelt
•f Kis-Komifom, Készthely, Kanizsa ez időben Somogymegyéhéz tartoztak; 1715-ben csatoltattak Zalához.
*) Ezen tanulmány 1890. évben Íratott, azóta a kiskomáromi régi anyakönyv megkerült, s meglátható Pápán a ref. egyházkerület levéltárában.
XXXV. ÉVFOLYAM -
ZALAI KÖZLÖNY
pappá, a ki igy irta be nevét az anyakönyvbe y Ego Jixhannes Paulides Cani-saeus Ec-larum Orthodoxarum Helveticae coufessionis in comitatibos Cis Da-nubianis existentium Episcopus indig-uus in praesidii Kis-Komaromiensis Ec-ciesiae Pastoratu Dko aunuente, successi fteverecdo viro Steph. Paxio, anno mi-nisterii mei XXI. meuse septimo cur-rente^ Episcopatus quinto, tmense tertio ineunte, salutio autum per Christum Dominuai partae 1634. Prédikált, legelsőben Dominica Rogate napján Ján-XVI 24—30.
A Főurak akkor ezen ecclában ezek voltak, inintfe\'jegyzette pag. Pálfi János Mafri;-cula IC. Supreraus Capitaneus Gen. ac. Magniticu Dom. Stephanus Sárkány de Ar-kosháza. meghalt 1636. életének 67 -ik évében pag. 56. pag. .206. Vicecapita-neus Gen. D. Volfg. Lengyel de Tóthi
— Equestris Tribunus Balthasar Sankó. Pedestres Vajvodae Joh. Baranyay. Joh. Szabatom, Bened. Balassa. Ant. de Reczy, Jutlicas Exercitus Math. Nárdai, Joh. Tömlöcztartó.
Meghalt kanizsai Pálfi János 1639-ben
^ (Folytatása következik.)
Zlöfizeiési felhívás
„ZALAI KÖZLÖNY"
Ilit é?íolyamaiiat Il-dit eyiienreders-
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük miríffió végével le járt hogy azt mielőbb nx^gujitar.i szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben akadály merüljön fel.
Előfizetési ár:
april -junius évnegyedre 1 frt 25 kr. aprii—szept. félévre 2 „ 50 „ april —decz. 3 negyedévre 3 , 75 ,
Hazafias tisztelettel
BÁTORFI LAJOS
szerk. és kiadó.
Híre feL,
— A feltámadás nagy ünnepe s?o-kott kegyelet ességgel tartatott meg. Az impozáns körmeneten jelen volt a polgármester a -íanáocíal, a kir. törvényszék s egyéb hivatalok képviselői A .tűzoltói zenekar játszott s a tűzoltók és hadastván egylet teljes diszben megjelent.
\' — Twbori mise volt s egyszersmint a honvéd ujonezok felesketése a katonai gyakorló téren Mikríek Melchiades- hitszónok által c./.elebrálva; szentbesxéde megható volt. Nem különben Csalán Géza ezredes alkalmi hazafias beszéde nagy-hatást idézett elő.
- — Esküvő Tivolt Gyula" kaposvár kávés e hó 22 én esküszik örök hűséget Poiin Péter helybeli iparos kedves leányának Mariska kisasszonynak.
— Millenium vigalom Az.Elsönagy-kanizsai magyar asztaltársaság jótékony-czélu egyesület" a szegény és árva gyermekek felruházási alapba javára folyó év május hó elónapjaiban egy nagyobb szabá-u zár: körű jótékonyczélu mille-niumi vigalmat rendezend, melyről a rendes és pártoló tagokat, valamint az kf-deklödö n. é. közönséget jó eleve tisztelettel értesiti. — Bővebbet a kibocsáj-tandó meghívók szolgáltatnak. Az elnökség.
— Gyászhír. Bilisíts József téglagyár tulajdonos temetése impozáns részvéttel történt. A városnak tevékeny s jóravaló polgira volt. Koszorút tettek ravatalára : Feiejtheten atyának leányai. — Szeretett apósnak vejei. — Kedves barátomnak üroszváry Gyula. — A lelejthetlen jó barátnak Jack Frigyes és családja. — Tiszteletünk jeléül ".Márkus cialád. — Részvéte jeléül Marton és Huber. Béke hamvain P -
— A vakáczió Alighogy vége a húsvéti aranyszabadságnak, deákjaink már is arról ámadoznak, hogy az é? harmadik harmada már május hóban fog bezárulnk így olvasták ók a fŐ7ái*si lapokban. S ha az újságban áll, akkor van valami a dologban. Sajnos, ez az öröm csak a főváros tanulóit éri, akik május végén >zabaduinak meg az iskola szenvedéseitől és csak szeptember 20 án vonulnak ismét be. A vidéken szabad napok csak a millenáris ünnepélyek alkalmából máj. 9-én és következő napjain lesznek^Re-mén^eikb-n tehát nem egészen c&lat-kozik a, deákság és a húsvéti vakációtól va^ó -búcsúzás ujabb örömnapok bekövetkezéséve! talán még sem volt oly keserves, mint máskor.
— Választmány; ölést tart a Kisdednevelő Egyesület ma, ápnl li-éo közgyűlésit május végére halasztotta.
— Hertelendy Béla ügyvéd ar "az önk.. tűzoltó egylet czéljaira 20 frtot adományozott, melyért hálás köszönetet mond az egylet parancsnoksága.
— Tavasai fegyvergyakorlatok 1896. évi ápril hó 13-án 285. 27 én 390 és május hó 9 én 400 cs. és kir 48. gyalog ezredbeli tartalékos 13 napi fegyvergyakorlatra vonul be városunkba.
Vécsey Zsigmond polgármester urnái a küldöttségek foirvást tisztelegnek, igy a husv&i ünnepekben az önk. tűzoltó egylet, az ipartestület, a katonai hadastyán egylet sat. tisztelegtek nála s mindannyihoz barátságos és nyájas modorban válaszolt az üdvözletekre.
— Vörös kakas. Húsvét napjáa uagy szomorúság érte Sándorháza lakosságát Szilvágy közelében, este tüz ütött ki s csakhamar 14 lakóház és számos melléképület esett a tüz martalékául. Állítólag gyújtogatás eredménye, egy kis pajta gyuladt ki először.
— Tanulók hangversenye. Hofríchter Emma k. a. hegedütanárnő április hó 12-én d. u. 4 órakor a Casino nagytermében tanítványaival hangversenyt rendez. A műsor két részre oszlik, az első részben a kezdők, a másodikban a haladottak produkálják magukat a következő sorrendben: Kezdők: 1. Magyar dalok előadja: Gutmann Henrik. 2. Tyrolienne Rossinitól előadja Rothschild Béla. 3. Vándordal Weisstól előadja: Rothschild József. 4. Dal változatokkal előadja: Rothschild István. 5. Vadászkar Vébertöl előadja: Rothauser Imre.
6. Dal Aubertól, Menüett Dussektól előadja: Hoffmann Henrik. Hatadottak:
7. Accalay: Hegedűverseny a — moll előadja : Zerkovitz Zsigmond, zongora i~ kiséri Gutmann Lilly, 8. Chopin : Nocturn-Simonetti: Madrigale előadja: Gutmann Annié, zongorán kiséri gutmann Lilly-9. Dancla: salondarab — Alard : Scherzo előadja: Weiser János, zongorán kiséri Práger Sarolta. 10. Singelée: Fantasié Pastorale előadja : Práger Ilona, zongorán kiséri Práger Sarolta. — Belépti dij személyenkint 50 kr.
— A déli vasút osztaléka. A déli vasút 1895. évi mérlegének elkészítésével már annyira haladtak, hogy két-három hét múlva közzé fogják már tehetni az eredményt. Amennyire most át lehet látni, az osztalék nagyobb lesz, mint a tavalyi, mert 5—6 frankról beszélnek. Az 1894 ki dividenda tudvalevőleg 4 frank volt
— A. ezukorkagyár már üzemben van a Fischel-féle nádor- és kazinczy-utczai sarok épületben.
— Hirdetmény. Folyó hó 7-én délután a város belterületén (Wittinger czukrázdától Csengeri-utcza Gózony há zig) egy ezüst lánczszemekből készült karkötG elveszeti. A becsületes megtaláló felhivatik. hogy azt a rendörkapi-tányi hivatalban adja árf hol a tulajdonos által illő jutalomban részesittetik. Nagy-Kámzsán, 1896. ápril 8-án. A rendőrkapitányság
— Figyelmeztetés A m kir. 20 ik honvéd gyalogezred helyben állomásozó csapatja íolvó évi ápril hó 21 én Kis-Kanizsa és Bajcsa közt a Tölgyes erdő mellett éles töltényekkel harczászati lövészetet tart Miről a közönség minden szerencsétlenség kikerü ése végett oly figyelmeztetéssel értesittetik, hogy a lövészet tartama alatt a „hidegkút és nagy erdőben" való tartózkodástól és közlekedéstől tartózkodjék. Nagy Kanizsán, 1896. ápril 9-én. A rendőrkapitányság.
— Hangverseny. Ezelőtt néhány évvel a művészvilág elsőrendű tagjai szívesen látogattak el Nagy-Kanizsára, hogy műértő közönségünknek művészetüket bemutassák. A tiórenzi és kölni vonós négyes, Helmesberger tanár vonós négyese, a bayreulhi zenekar Wilfné aíszony concertjei még élénk emlékezetében vannak az idősb generácziónak. Ezelőtt néhány évvel még Barbi és Ab-ránviné próbálkoztak nálunk. — Azctí azonban teljes szélcsend van. Most újból alkalom nyílik nemes műélvezetre. D. Htndel Berta a m kir, operaház kiváló énekesnője és Bürger Zsigmond a in kir. operaház első gordonkása f. tfS 26-án Nagy-Kanizsán hangversenyeznek. Közönségünk bizonyára ismeri mindkét művészt, akiket a fővárosi sajtó minden alkalommal dicsérettel halmoz el és a kik a főváros művészi életében is számottevő, előkelő helyet tudtak maguknak kivívni.
— Hirdetmény. Az adózó polgáraink ügye mébe ajánljuk, hogy az 1874. é^» 33. t cz. értelmében mindazok * kik megelőző évi adójukat ápril hó 15 -ig befizették, az országgyűlési képvise\'ö választók névjegyzékébe felveendők A kik tehát a mult 1895. évben adójnkat még teljesen le nem fizették, ebbeli kötelezettségüknek ápril hó 15-ig tegyenek eleget, mfcrt külómben az 1897 ik évre, az országgyűlési képviselő választók név-
jegyzékéből kihagyatnak s igy a jevo évre választó jogosultságukat elvesztik. A városi tanács .Nagy-Kanizsán, 1896 április 7-én. Vécsey Zsigmond polgármester. Neu Albert ellanőr.
— Elismerést és málfcó dicséretet érdemelnek Weiser J. C. nagykanizsai gyár.u\'ajdonosnak m;lleniurai kiállítás tárgyai * mind jóság, mind szépségre nézve. A hírneves gyár termelménye a modern technika legszebb vívmányának tekinthető, különösen a Zala Drill és Perfecta néven ismeretes kitűnő vető-gépek, egyes és kettős aczélekék jár-gáoyok, különféle altalaj készülékek, répavágók, tengeri morzsolok, szecskavágóit és saelelőrosták, összesen 41 darab lett e héten elküldve Budapestre. Bizonyára díszére vállnak a kiállításnak és méltó elismerésben részesülnek. Az utolsó napokban számos nézője akadt * mindenki dicsérő elismerésben részesítette Nagy-Kanizsa vár03 gépiparálak büszkeségére szolgáló, e szakkiállítást.
— Faültetés a millenium emlékére. A földmivelésügyi m. kir. minisztérium 17 732|56. sz. föSuvására Tapolcza város képviselő testületének kiküldöttei-, a m. kir. vinczellériskola igazgatósága- és a m. kir erdő gondnokság tisztikarából alakult rendezőség, a város tulajdonát képező a vasúti állomás mellett levő parkban, hazánk fönnállásának ezredik év fordu ója tartós emlékére 1896 ápril hó
11—én délután 3 órakor faültetést rendez. A faültetés ünnepélyére a helybeli összes testületeket meghívták azzal, hogy kebeiőkböl íaükejöket nevezzenek meg. — A diszkivonulásra, a városház udvarán gyülekezik a közönség. — A ren dezöség tagjai: Faogh József. Glázer Sándor, Kovács Vilmos dr^ Nagy Pál, Szvaty Béla, Tus Antal. Va3tagh János. Vertán Jenő.
— ,Hód-Mezé-Vásárhely* czimü jelesen szerkesztett laptársunk márcz. 28-án ünnepelte 25 éves fennállásának jubileumát. Hazafias üdvözletünket küldjük.
— A keszthelyi ipartestület márcz-hó 22-én tartotta évi rendes közgyűlését, melyen Pőlcz Pál ipartestületi jegyző tett jelentést a testület 1895. évi működéséről. A jelentés szerint az ipartestület a boldogul!, emlékű Unterberger Ferencz alapítványa és végrendeleti ha-gyományának|22,593 irtot tevő tökéjének 967 frt 81 krt tevő kamata az évi január hó 6-án 100, 50 s illetve 25 frtos
j részletekben 34 segélyre szorult ipiros i segélyezésére k.osztatott. Az ipartestü-| leti könyvtár áll: 790 kötet műből. .— j Elintéztetett 250 ügydarab, nyilvántartatott 675 segéd «j 296 tanoncz. — A békéltető bizottság elintézett 14 panaszt. Az iparostaaülók által készített munka-kiállitásban résztvett 21 iparágból, 51 mester|^65 laoifló. 112 drb tárgy-gyál. A "^ámviisgáló bizottnág á\'tal fe lülv:zsgáit\\számadások melyek szerint tudomá-ul mötett/s Salamoa János pénztárnoknak a jfeimentvéLy kiadatott. A tisztvieelőség megválasztása a következőleg meat_V^be: Elaökké általános lelkesedés mellett újból Braun Rudolf választatott. EÍfiljárósági tagokká: Gerstl Károly, Salamon»János, Wilim Péter, Baksa Jáno*, Schaiber József, Szabó János, Bernátk József, Polgár Antal. Regensperger Ferencz, N ^awald Adolf, Károlyi Gibor és Huss Ferencz rendes, .— Kenyeres József Pintér János, Fab sic* János, Mejzler Károly, Laky Péter és Bisztróvics Jó/sef póttagokká; — Höfinan Arnold, Webáp Ferencz és Fizáry Alajos pedig számvizsgálókká választattak.
— Heti felügyelő e héten (április
12—18. a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtaayájíin Bruck Sándor szakaszparancsnok ur.
— Színkör. Liptársunk a .Zala* egy nyári szinház építése mellett foglal állást. Nagy-Kanizsa város évtized őta állandó színházra gyűjt alapot. Azért nem is hisszük, hogy a város képviselő tes:ülete valahi hozzájáruljoi a tervhez, hogy városi költségen 7—8000 frtért színkör épüljöt. Ilyen provizorium épen-séggel semmifélé műigénvekoek meg nem felelne é3 legfeljebb csak egyes szintárulatoknak könnyítené meg azt, hogy itt nyári stácziót tarthasson, de korántsem mozdítaná elé annak lehetőségét, hogy Nagy Kanizsán éppen télen, amikor szellemi szórakozásra és magasabb műélvezetre legnagyobb szükség van, állandó színtársulat működhessék Azért is az eszmét nem pártolhatjuk. Annak azonban, vhogy valamely színigazgató "aréaát építsen, mi sem áll útjában.
— He I biztosok e héten (április
13—18 a nagykanizsai Kisdedaeveiő Egyesület ovodátban Dr. Rothschild Sa-mvné és Ledofszky Ánniuné választmányi tag úrnők.
— A mi követetünk A fővárosi lm-pok folyton arról panaszkodnak, hogy
nemcsak a kövezet horpadásos helyeit igazítják folyton a fővárosban, hanem még a régi jól meg61le\'pedeit helyeket is folyton föUzag£$&fc. M; iljenabnor-mis állapotról nem ^únasikodhatunk. A mi kongó kövezetünk, mely a gcanit és aszfalt nyomába se Jéphe^ az utak fentartáaára vállalkozó czégét csak kevéssé foglalkoztatj8. — A nyár folyamán ugyan néhány nagyon horpadt mélyedést kijavítanak, de azért gödör van elég a városban. De ha mégis javítások történnek. akkor is a régi téglákat használják, melyek egymástól tótágast á\'inak. Ebbe a burkolásba-, mely a városnak--temérdek pénzébe kerül, aztán belebotlik a járó kelők jó része. Jelenlegi polgármesterünk főkapitány korában szorgalmasan ráirt a háztulajdonosokra, hogy a járdát javíttassák. Az erélyes felszóli- i tásoknak sokszor meg is volt a foganatja. Da a szekérutr« már " hatáskőre ; nem terjedt ki. Jelenleg főkapitányi interregnum van. De itta tavasz is, itt az idaje annak, hogy újból erélyesen hozzáfogjanak a burkoláshoz. Most már kinek informácziójara fogják a kövezést elrendelni? A kepe-hupás kövezel elsimítását ki fogja végeztetni ? Bizalommal fordulunk a városi tanácshoz, akiben elég eié\'y van, hogy a kalapálás víg munkáját divatba hozza.
— A népkonyhára ujabb adakozá sok: Geizl Victorné 5 frt, Hirscbler Ödön 1 tfrt, Klein Józsefné 1 frt 50 kr és Oblath Mórné 1 frt, összesen 8 frt 50 krt voltak szívesek adomáuyozni, melyekért hálás köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Yároai kipvistlók közgyűlése F. * hó 9 én délután tartotta meg az ujonan alakult képviselőtestület . teljes ülését Yécsey Zsigmond polgármester elnöklete ^latt. A városatyák majdnem teljes számban jelentek meg.. A polgármester megnyitó beszede kapcsán azt indítványozta,, hogy a gyűlésteremben a helybeli sajtó képviselőinek a képviselőtestületi üléseken hely jelöltessék ki, mely índitványt általános helyesléssel fogadták el. Yécsey Zs. főkapitányi állásáról való lemondását jelentette be Ez alkalmat Hertelendy Béla v. k. megragadta, hogy Vécseyuek ebben a minőségben tanusitott kitűnő szolgálataiért a képviselőség által köszönetet szavaztasson. — Polgármester helyettesnek Lengyel Lajos főjegyző választatod meg. E*y millenáris bizottságba 30 képviselő választató: t, kik e fczoitságot 10 a képviselőtestületen kívül álló polgárokkal fogják kiegészíteni. — A gyámpénztárak a város két takarékpénztárában fognak elhelyeztetni. — amit névszerinti szavazással emeltek határozatba. A városi szervezet szabályainak revíziójára 7 tagu bizottság küldetett ki. — Végül az összes bizottságok együttesen egyszerre alakíttattak meg. — A névsort terjedelmessége\'folytán csak lapunk jövő számában közöljük.
Ki akar önkéntes lenni! Olvassa a hirdetés:. •
iv a z g a cl a s á
—- Az első migyar általános biztosit á társaság raán-zius 2^-án tartotta az évi rendes közgyűlését Csekonics Endre gróf elnöklete alattv Az igazgatótág jelentését Jeney í-ajos igazgató terjesztette elő. E-zerint az ¡895. üzletév az össz-eredményben kedvező volt. Nagy része van ebbefi az igen foutos tűzbiztosítás! öíjetágnak. á mely a lefolyt évben maga-saí|B díjbevétel mellett jelentékenyen kevesebb kárfizetést rótt a társaságra, mint. a szintén kielégítő lefolyású előzi» esztendőben. A szállítmánybiztosítási üzletág áldozatot kívánt a társaságtól, mert a gabonaárak hanyatlásával a jégbiztosítást díjbevétel is csökkent, a nagyobh számú jégkárok pedig e díjbevételt annyira igénybe vették, hogy a szerzési és igazgatási költségek ebben már fedezetet nem találtak. A kamatbevétel, a tőkék ezél-szerü elhelyezése folytán emelkedett. A tüz- és szállitmányosztály díjbevétel 5 millió 607.050 frt 07 krrél 5.702,520 frt 34 krra emelkedett. Az életbiztosítási díjtartalék 25.010.035 frt 66 krról 27 millió 77í»,598 frt 40 krra. a külön tartalék 500,• 00 frtról 600,720 frt 80 krra. a „Lévay-alap" 80,979 frt 39 kiTÓJ 82,871 frt 01 krra, a tisztviselők nyugdijalapja 531,490 frt - 65 krról 544,982 frt 59 krra növekedett. A zárszámadásokban ösz-szesen 1.007,208 frt nyereség mutatkozik. Javasolja az igazgatóság, tybgy ebből 50 százalék, vagyis I42,2Í4 frt 98 kr. után az életbiztositottak nyereménye részéül 17,107 frt 49 kr. fizettessék ki. a külön tartalék részére 10 százalék, vagyis 100,720 frt 80 kr , 6 százalék az igazgatósági nyereméuyosztalókra, 3 százalék a tisztviselők nyereményosztalékára. 2 százalék a tisztviselők nyugdijalapiára for-díttassék. Az ekként fönmaradó 724.586 frt 83 krból részvényenként 23Ö frt fize-
tendő osztalékul, a mely hétfőtől kezdve a\'társaság pénztáránál fölvehető. Javasolja -végül az igazgatóság, hogy a millenium emlékére tegyen a társaság az ez évi 34,586 frt és 83 krból alapítványt, amelv késóbb öo.OOO frtra lesz emelendő V amelyből az intézet szegényebb sorsú hivatalnokainak és ügynökeTnek olyan gwr-mekeí nyerjenek egyenként 450 forint segélyt, akik a kereskedelmi akadémiát vagy az egyetemet látogatják A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, az igazgatóság összes javaslatait elfogadta s a főimentvényt minden irányban megadta A honvédelemügyi miniszter azt^a kérelmet intézte az igazgatósághoz, ho-n a honvéd-árvaleányok nevelésére szám alapítvány karaataíuak egy részét az uj honvédtisztek árvaleányai nevelésére is fordítsák. A közgyűlés a kérelem teljesítéséhez hozzájárult. A közgyűlés berekesztése után Thuróezv Vilmos részvényes-köszönetet mondott az elért sikerekért az igazgatóságnak. Lévay Henrk vezérigazgatónak -s általában a vez-tóségnek^ és tisztviselökarnak. a mit a közgyűlés áha-lános helyesléssel fogadott.
V ö g y $ $ o
— Megbízható gyógykezelés. Za vart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiányban, felfúvódásban, gyomor-görcsökbené8 rendetlen székelésben szenvednek a rMoll-féIe seldlitz pora használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt. Szét-küldésnapontautánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-félekészitmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— A magyar Osztály-Sorsjáték sorsjegyeinek a III. osztályra való megújítása kezdetét vette. Ezen nemcsak nálunk, de külföldön is gyorsan népszerűvé lett sorsjáték utolsó főhuzása május 12-től 28 ig ejtetik meg. A ki nem húzott II. osztályú sorsjegyek azok visszaszolgáltatása és a megújítási dij, és pedig: 1 egész 20 irt, egy fél 10 frt. 1 tized 2 trt is 1 huszad 1 frt lefizetésével a sorsjegyeken jelzett elárusítóknál legkésőbben május 2-ig uj^tandók meg. Teljes sorsjegyeket (mind a három osztályra érvényes sorsjegyeket) nem kell megújítani és a IU. osztály húzásán minden további nélkül résztvesznek. A rendkívül kedvező nyereményeséiyekből csaknam mindenki igyekszik a maga részét kivenni és igy elképzelhető, mily óriási erőmegfeszité-sflkbe kerül az elárusítóknak, hogy a közönséget a tömérdek sorsjegynek kifizetésével és megújításával kielégíthessék. Hsintze Károly főelárusitóhoz Budapesten naponként ezer számra érkeznek a levelek részint a ki ne>n búzott socs-jegyeknek megújítása, részint a nyertes sorsjegyeknek kifizetése czéljából. Ezen leveleknek elintézésénél természetesen a legnagyobb praecisitással és pontossággal kell eljárni. Épen azért csaknem lehetetlen azok igéuyeit kielégíteni, kik sorsjegyeik megújítását az utolsó na pókra, vagy pláne a határnapra (mám*-2-ra)^ hagyják. A pontos correct kiszolgálás érdekében tehét ajánlatos, hogy a megújítandó sorsjegyek az illető elárasi tóknái minél előbb praesemáltassanak, illetve beküldessenek.
— A medve vé^jegygyel van ellátva a Luhi Erzsébet forrásvíz, melyről szak-tekintélyű orvos tanárok behatóbb vizs^ gálódásai kiderítették, hogy a gyomorbaj, étvágytalanság és légzőszervek bán-talm&inál nélkülözhetetlennek bebizon yuit. Ez az ásványvíz a Szolyva és Polena közt esc . völgyben, tehát a Kárpátok tövében fakad, értékét különösen növeli az, hogy Bemminemü szerves ; nyagot (üledéket) nem tartalmaz, mert nem valami mocsaras vidékről való. A forrásviz tulajdonosa gróf Schőoborn uradalma Munkácson s mint igetp mintaszerűen kezeli ezt a forrást, mint a természet ritka adományát a forrásviz, mely jótékony gyógy-hatásánál fogva a maga nemében páratlan Nagy-Kanizsán Fesselbofer József és Rosenfelü Adolfnál kapható.
Ny lixt^r-*)
KyersMljem básstnihákb« való kel- j
■ét 8 frt 65 krtél 42 frt 75 krif egy
teljes Öltönyre — Tassorv és Shantungs-Pongeet valamint fekete. feWr, és «aines I HMMbart-sslysa 35 krtol 14 frt 65 kng méter.nkent, »im* cikot, kocxkáxotr «in-táxort. damasít, ». a. t. (mint egy 24Ü kQ-lóoböxő nioöcég, 2000 srin ét minta*atbao , a t a megrendelt iru poetabér és rám-mectesea a bizhoz szJJIutí, mintákat pos-tafordoltárai küld : Hesavberg «- \'«é» k; odvari szállító) wljemgyára Zlrich-ben. 8»ájcsba csimzett levelekre 10 kros, leveleső Upokra 5 kros bélyeg ragaaitaodo. Magyar nyelten irt meg rendeletek pontosan elintéatettnek.
xxxv. Évfolyam
ZALAI K ŐZ LÖST
1896. ÁPRILIS IM
Ismert jósiga és saját találmányit
Permetező gépeimet
r
az idény közeledtével ajánlom a szőlőbirtokosok figyelmébe\' 3 évi jótállás mellett.
Javításokat gyorsan és jutáiyosan eszközlök.
Ifl, Samu József
X*?y-K«BÍz»áij
(Miciiflirii fórrá soi
ax orvosi előkelőiének ajánlják.
COMSTAHTIH-aUELLE
x cége é» .égzô szervek betegaégéfiél.
E.MMA-CUELLE
haíon\'o rseCi-kbec ajánlatos. de gyengébb tmtalkatuakoak kital«\'»an gyere keknek.
Gleichenbergi forrás só
a legkitűnőbbek l.eliixonyult l»elélegzéai axer a légzőszervek itorok és orr> betegségeinél. Firdéideay G eichenbergben Majas I tél Szép? 30 ig
Vm. hagy hólyag barydara éa koszt en/bántal tn&k ellen, továbbá a belégző és eaaeszté-i szerrek ha<atos bájtalmainá\', orrosi tekintélyek által a i.1t hiox-forrás
SALUATOR
■ síkkerrel. rendelve lesz. Húgyhajtó hatású!
Kelta ui: Kôdbïej eneszHeló !
Kapható i*vátiy»i/kvre»keá\';s-kben és
» gyógyszertarakban A ^iáhafur-fórrá.* irazg. Eperjesen.
2Kölber-féle kocsi
egyik méjtr u|.
továbbá különféle bútorok, bolti ablakok, ajtók rat elköltözés folytán szabadkézből jutányosán eladatnak a tulajdonos
Dr: Schreycr Lajosnál.
azentgyörgyi 85 §z. tjkvben A. -f 150. hrez. alatt felvett ingatlan az azon levő 58. népsorszámu házzal együtt 474 frt becsárban a bánok-szentgyörgyi kózsée-biró házánál 1896. évi április hó 27. sapjáa Zakál Gyula leteayei lakos ügyvéd vegy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a bec-ár 10°io át készpénzben vagy óvadékképe« papírban a kikü dött keséhez letenni.
Keli Letenyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1*896. évi február hó 4 napján.
NUNKOVITS, kir. aijbiró.
301|8»6. ik
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osz tálya részéről közhirré tétetik, hogy a nagykanizsai kir. ügyészség által képviselt m. kir. államkincstár végrehajtatónak Lőwi Samu végrehajtást szenvedő kiskomáromi lakos elleni 102 frt 36 kr-hátralekos tőke, 9 frt 05 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. tszék területéhez tartozó, a kiskomáromi 36. sz. tkvben L 47. és 49. hr.<z. alatt felvett s 19 írtra, és ugyanazon tkvben IL 50. és 51. hr*z. alatt felvett s 873 írtra becsült ingatlanok 1396. éri május hó 12-én délelőtt 10 órakor Kis-Komarbm községházánál Varga Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttévei megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°o-át készpénzben vagy óvadékkfpss papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt K.-Kaoizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi íebr. hó 13. napján.
ÜÓZONY. kir tszéki albiió.
•) E rovat alatt köz\'öttekért nem lelőMéget a
vállal fe-Szerk.
Hirdetések.
69«;? ¡896. *rám.
Árverési hirdetmény.
Alulirott kiküldött végrehajló az 1881. é*i LX. t cz. 102. §-a értelmében ezeu-nei közhirré teszi, hogy a naeykanizxai kir. járásbíróság ^5557^95 szániu vé^: zé.-e álul Keiler lgnácz javára 27 frt 50 kr. és Hirschler és Fehér czég javára 30 frt tőke végrehajtatok javára Paulusz György kibkanizsai lakós ellen összes bn frt 50 kr. tőke, ennek 1895 év január hó 1. napjától számítandó kamatai és eddig összesen 16 frt perköltség követelés eiejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le és felü.foglalt s 620 frtra becsült kocsik és cséplőgépből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek 1078/1896. az. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Kis-Kanizsán alperes malmánál leendő eszközlésére 1896-ik évi" ápril hó 25-ik napjának délután 3 órája határidőül kitüzetik és ahoz a vetni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz 107. §-a ércelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 évi LX. L cz. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. v
Nagy Kanizsán, 1896. évi márczius hó 31. napján.
BARTS GYÖRGY/ kir. bírósági végrehajtó.
318.896. tk Érk. febr. 1.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi j hatóság, kö?hírré leszi, hogy Zakál Gyula ügyvéd letenyei1 lakosnak özvegy Sax 1 Hugóné. úgymint kiskörű Sax József 1.1. : gyámja, most kiskomáromi lakQs elleni 65 frt tőke, ennek 1894 október 23-tól j járó 8°|o kamata, 6 frt 10 kr. végrehajtáskérelmi, 8 frt 65 kr. ezuttali költsé gek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő a bánok- l.
• czelli
Gyomor-
cseppek*
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és iltolánosan ismeretes házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság. gyomorgyengéség. bűzös lehelet, felfujtság, savanyu. lelböHögés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, sárgaság, undor és hányás, Gyomorgörcs ízükOlés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult (¿{fájásnál. a menynyiben ez a\'gyomortól származott, gyom\'ortoilterhelésnél ételekkel es italokkal, giliszták, májbajok és hlmor-
Emlitett 1 vajoknál a náriaezelll gyamoreseppek évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány ianusit. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy Üveg.ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Tfirik József gyógyszertára Budapest, Király utcza !z sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen lessék megtekinteni! Csak olv cseppeket tessék elfogadni, melyéknek burkolatára ?old szalag van ragasztva a készítő aláírásával (C. Brády) és exen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom1.
A Máriaczelli gyóraorcstppek valodian kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN": Práger Réli^és Be los Lajos gyógy »»«részeknél — BARCSON : Kohut Sándor gyógyszerésznél.
Ha szép és olcsó tavaszi és nyári
női kalapokat
aks-rut-: veoui, ne mnlassznk el a Ke-
rvpesi-ati női divat szalónt "megnézni, hol fraaczia és angol divatú kalap óriási raktára Miki álul megtekinthető. Ugyan-iit elfogadnak jntányos árikon ka >p. ¿\'alakításokat- 9
Vidéki megrendelések pontosan és gyorsai iszközöltelnek; meg l em feleli áruk visszacseréltetnek, esetleg a pénz vis.-zaadatik.
; Spitxer Fáaai
nagyban nti dvat kicsinyben
kalapraktára.
Budapest. 1-7/., Kerepesi ut 34 sz. mr Czimre figyelni tessék, -vs
Nagyobb megrendeléseknél kalapok díjtalanul átalakíttatnak.
Marine
ârâmï-remo0toir
gazdagon gravírozva, tartósságiért — jótállás.
Hölgyeknek vagy araknak 3 födeles 9 írt, ezöst arany karimával ""/^számmal megpecsételt 6 (rt, finom horgonyszerkezettel S frt. íém remontoir 5 frt 50 kr. Világító Wecker I. minőségű másodperczeket mutatóva1 l frt 70 kr. Irányítókat ) napi felhúzás QiöizerkezetTel 5._frt Só krért küld
2 évi jótóílás mellett EU G KARECKER oragyára,
Brsï«v, sie. ker. Toralberj. Gazdagon illustrait árjegyzék ingyen és bérmentve:\'Nem tetsző ki fog cse* i éltetni, eseíieg az ár visszafizettetni.
FEHFjK A. ADOLF
bőr és tzipó-felsörésiík gjári raktára
nagyban és kicsinyben -----
BlDAPKSt, VII, kerepesi at 49 Xa£y raktár mindennemű
bőrök,
czlpészkel lekek
es saját készítmény u
czi^-felíőrcszíktó\'.
Nagy képes árjegyzékem most jelent meg. melyet kívánatra bérmentve köldök, egyszersmind miudazon. a kiállítás alkalmával feljövendő r/.ipé*z-és csizmadia-me»ter uraknak ajanlom bőrraktáromat megtekintésre
Meffrendelének postán éa vasúton csakis utániét mcUett azonnal esz-klizőUetnek.
Hatóságilag engedélyezve!
Ki aV^i* egy éves önkéntes lenni ? E
Mindazon ifjak, kik a megkívánt Íróiakat nem végezték, e őkészült-ségükre és foglalkozásukra való tekintet nélkül megszerezhetik az eéyévesönkéutesi jogot. Programra ingsen és bérmentve
Lichtblau Albert
igatgató
egyéves ön ként esi tanfolyama D F BRF.CZEN BEN.
Mayer Adoll
. e*. és kir. őrnagy felügyelő.
Születési év közlendő. A ki már sor alatt állott, ÍÖ1 nem vehető.
ODD OODOOOaOOOQOOOOOOOODOOOOObCX3l
MOLL SEIDUTZ POff
C«ak akkor valódiak, ha mindegyik dóbos Moll A., védjegyét és
alairasát tünteti fel. A Moll A.-féle Seldlitz-porok tartós gyóz/hatása a iezmakacsabh gyomor- ét al-testbántalmak. gyo norgfircs és gyomorhév, rö*zAtt székrektdes. májiUntaloin ver-talalás. aranyér és a legkrtlftnbőzőhb női betegségek ellen. \\ jeles háziszernék ev-tizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy .lepecsételt eredeti do bozoak I frt o. é.
Hamisitáso\'c törvényileg fenyíttetnek.
tel és
FOGAK
egyenkint úgymint egész fogsorok, rágáshoz használhatók légnyomás vagy rugóval 10 évi jótállás mellett jutányos áron készít
fo«; ésjtyökér húzás
•f fájdalom nélkSI. H
Vidékről a millennium ünnepély alkalmával hozzám jöviikrtek meg-Jelelő megrendelésnél az uti költséget vissza térítem. Tanítók, tisztviselők és katonák 40\'/, előnyben ré> szesülpek.
koos >1. fosspecialisía.
Budapest, Kerepesi-ut 34
Rókus kórházzal szemben.
[molu-fele franciai
akkor valódi, ha lnir>degyj!c nree MÓL!, »«.Ijeeyét/\'\'■•tünteti ----
I * »A. Holt* feliratú ^nozittal van zárva A Moll-féle fran-
I oz,a b*r»«« és sé nevezetcsen mint fájdalomcsillapító bedörzsölesi szer köszvény,
| csuz és a mecbülés egyé > következményein u :eu\'*mpretesebb népszer. — Egy óaő-
! eredaü av^ ara 90 krajozár ____*_
.. Moll Salicy) szájvize.
• iFösIkstfésze fiirolyiav« if.kic) I A roiodenui-i ■xiiti^titavDS) kulnuúseu lontos liirmely korit gyermekek, miul fel-i DÓt&k iwiúri; mer: e iiajviz a fitg&k tov.libi épségét liizlofitit ■ egyuersmiad 1 óvizer logfsju ellen — Egy Mail A ved)e,yével ellátatt Svej ara : 60 krajazar.
(691) Moll A.
szállító által.
Fóazétk&ldéa^ flyogyszeresz, cs. és kir. udvari
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. Vidéki ■igre.dt eiek aapsala (aa.aitaavét «elleti taliailttatask
A raktárakban tessék határozatim MOLL A. aláírásával~

IfiL
V Cs és kir. osztrák-magyar,
és belga kir. szabadalom ü Kitüntetett Brüsszel 1893.J aranyérem s diszokmánnyal. KELETI-félesérvkötó orvosi tekintélyek vélemé-j\' nyeszerinta lejtikéletesebh ezen nemben, nem csúszik,; nem gyakorol kellemet\'enji nyomást éa eliávolitja czél-j szerű szerkezetévé] fogva az; eddigi sérvkötők hiányait.\'
HELBTI-féle gimral sérvkötó
idomítható pelottával, szar j vasbór védővel és biztonsági ■ öwel. |
Árak: egyaldala 6-8 frt kétoldalú 12-1« frt yáramtao készülnek ezen kívül: Műlábak, mükezek egyenest art ók, (H-essing-feíe rendszer) ortbopae-, diai fűzők. haskötők, -
Sörctér harisnyák és min-; enféle írarezia ^ummi-| áruk. !
Megrendelétseket pon tosan éi diciére^sen ész-; k\'.-öl
és kir.- szab. kötszerész és! sebészi müizerész Föüzlet és sérv^ötészeti műhelv : -Bl\'DAPEST, IV. Koi onaherezeg-utcza 17. eú műszergyár: Rostély-utcxa (Károiy laktanya) 5 X«gy képes árjegyzék iagyan és bérmetlve.
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adfllf 68 Fia.
Sweiczi női fehérnemflek gyári raktára
Hosszú fáradozás után sikerült egy elsőrangú Kchweiezi női fehérnemű gyárral összeköttetésbe lépniiqk, melynek örü választ "
uztéku áru-
^ !
O
gyártmányából gyönyörű \\ raktárt rendeztünk be. u
Azonfelül egy 1319 darabboUHó minU-gyüjtemény (teljes kelengyefelszérelés) áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére, melynek megtekintésére ezúttal van szerencsénk az ez iránt érdeklődő mélyen tiszte\'t közönséget tis«telettel megbivni
Fürst és Schlesinger
GYOE. SaiiiMi-itra 3- síim

Külön osztály fekete kelmékben.
•JC
KELETI J., orVoa-B
jSebétacti
STEIEK
-fürdő
Grácz mellett.
Idény: május—oktober.
330 aéler a tea jer sziae felett vasúti állomás
tírúczből kocsival egy óra. Posta és távírda állomás.
; Rég Ismert vastartalmú (acrotherme) 30fok C ; meleg, 23 fok (R.) 25 tok C. és20(R) mérsékelt • klíma, erősHí erdöleTegö, kiterjedt • fenyves-■ erdők, gyógyhatás. idogbántalmak, nenrasticzia, | ideggyengeség, hátgerinezbetegség, hysteria, l görcsök, neuralgiczi stb. Xöi betegségek: vérszegénység.. béi és hólyag catar. sat. Igen ajánlható üdülőknek és gyenge gyermekeknek. (ívógyeszköz : külön gyógyterem, uszóbazin, kádfürdők melegvízzel, tenyűfürdők, villamos fürdők, ma-ssage, zuhanygyógykezelés sat. Olcsó lakások, egyes szobák, villák, gyógyterem Kitűnő étkezde és zene. Kimeritó prospertu« a f ürd¿¡igazgatóságnál ingyen ét bérmentve.
Ur. Blumayer Sándor univers: orvos, tulajdonos.
1896 ÁPRILIS 11-én.
Aranyérmekkel kitüntetve.
Elit c*. ¿8 kir. kizár, szibadila.
Aranyérmekkel kitüntetve
OMLOKZAT-FESTEK-GYAR
KRONSTENER KAROLY WIEN, III. Haupt.trasae 120 tzam. saját házában.
Íoherczegi és berezegi uradalmak, Cf. és kir. katonai raktárak, viíUt-, ipar-, bánya ér hámortársulatok, építkezési munkálatok, vállalkozók és épitimetterek valamint gyártulajdonosok szállitaj* — Ezen homlokzatfestékek, melyek mészben oldhatók, száraz porított állapotban, 40 különféle színmintában. kilónként\' 16 krtól feljebb szállíttatnak és a festékszinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz. — Mintalapok és hasznalati utasítások ingyen és bérmentve küldetnek. V ~
oooooooooooocooooooooooocooo c o
O 1888-iie ÔV óta ismert Q
§ BERGEK-FÉLE ORVO&I §
§ KÁTRÁNY-SZAPPAN §
o
o
c
o
o
o
o
o
o
o
c
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
O
o
orvosi tekintélyek áitai ajánlva Ausztria-Magyarországban, Franczia-, ország, Németország. Hollandban, Scbweiczban, Romínban. stb már tiz év óta «fénye* sitaerrep használtatik. *
SMT mindennemű bork üteget
mint szinte az arczbör mindenféle tisztátlansága! ellen kü önösen a lüb^az idült és pikkely sömör ellen a kosz. a .\\ömör rtpedwny, a fej é» szakái ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábizzadás. a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezen kivQl mint a bőrt tisztitó mosdószer ajánltatik.
Ara darabonként használati utasitassal együtt 35 kr.
A Berger féle ká\'rány szappan -iO^ a tömény fakatrányt tar t almáz, felettébb gondosan van készitve s lényegesen küiöubozö a mirfden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen szappan Ső^o gliczerin anyagot tartalmaz/finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
a gyófv szertárak t>an világosan BEIlGER-féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolási!
Szamos eli!ÍD\\i\\al kitfiMrtrlt a bécsi mimi\\ LiáHitásoo l8fô-h».
KryedBli helyette« a bel- én külföld réatére:
G. HELL gyóav- TROPPAU
Nagy-Kanizsán l\'ráger Béla s Belus Lajos gyógyszerésznél.
OOOOOOOOOOQOQOOOOOOOOOOOOCO^
o o o o o o o a o o o o o o o
s
o a 3 o o o o o
Magyar

osztály sorsjáték
• • - f Lejugiibl! cjerest»! i legkcd\'ezoU esetben
1 Millió Korona.
Húzás naponta 4
\'Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer elleotalit a* i-W- m. -::|>r.">hálừnj<t. m«*rt már tübfc mint 25 év óta megbízhat". fájdalomcsillapító bedürzsöleskent alkalmaztatik kószve-■jnél. csuznal. tagszaggatasaal .\'•> meghiileseknel az orvosok által bcdürz-s-»lésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horguoy-Pain-Expeller gya-korta Horgony-Í.iniment elnevez*-, :ilatt nem titkos r.zA. hanem^íjazi aép«eri_ háziszer. melynek egy háztartásion sem kellene hiaávocni. 40 kr_ 70 kr. és 1 frt. üvegenként) árban majdnem minden gy<.ó-szertárban készletben van; főraktár:T5r3k József ¡íyósysgei^sgnél Budapesten. « Bevásárlás alkalmával igrn óv«t<^at legyünk* mert több kisebb-rtéfcti utánza* Van forgal\'-rahan Kt nenr. akar megkárosodni, az mind-n egyes uv\'-.o- ..Horgony- v«liegv nelkni nm.t nem valódit utasítsa vissza.
Rwbter f. Ad. es tarw. t<kir. «\'¿vau ^.llitvk. RudolsUdt iThur
C " V tjk- 1896 Május 12*ai 2S,9.
Nyeremény korona 1 korona
1 intalomdij 600000 - 600000
« ^ 1 à 400000 = 400000
s 1 1 99 300000 = 300000
= 0 s « 2 1 99 200000 - 200000
3 as s « * 1 99 100000 ■=/ 100000
X Jí S = = g 2 99 40000 = 30000
1 S® o - JE 2 ^99 20000 - 40000
5.5 O c o 5 99 10000 = 50000
«o w 1 § 10 l\' 99 8000 = 80000
U (S 34 6000 = 204000
100 99 2000 = 200000
200 99 1000 = 200000
2650 99 200 = 530000
22000 99 150 = 3300000
25007 nyeremények és 1 jutalom 6284000
OOOO OQOQQDOOOJüOOOOűOQ OQO 0 - ..........:—8
Gyeiürélkedok és betejcek,
kik eyomor. tüdő, vérszegénység, sárgaság, meghűlés, köhögés, rekedtséghei szeuvédnek.legmelegebben ajánljuk miut gyógyszert :
Hoff János-féle nialátakészitményeket.
Vlulttlii kivoanlu eiéü/.sfjti sör.
Miudi-u.-k t-1 mt fctgi.lj, útiinte köszönetemet ,z Art maláta kÍTOattu f-K^»\'««**\' surraek tt.úfjerejeer*, mely 14 é»M le.óvómnak kiiuaőeo baszni t tilty annyira, bogv j/entedese r.aknem Tenleg mtfaiünt. Küldjön még 30 UTn5g«\'- Scallak l.njza, síül. Ehreaberf, Fiumeb&o.
Maliit« ejtmüfjtl C\'liocolaite.
At oa malata ckocola.leja a lezjolib. meljeket én ismerek, a telt«4 elú-I merést megérdemli P.ie keleméi italt idült gromorbai, illetTe étnétztési zavar "i általaous f .eugeaég mailett rgrelÁré jó érédménynyel használtam
Dr Mcolai, ¿r/kor;ó onroa. Trieb.l.
Sűrített mit lat a kivonat.
r
Csaknem egy é.e, bogy b.»e« torok és mellfajaaban siendretem, mindén az élleo baszna t szer erédtsénytéleo maradt. Ttz nap óta buzoálom az ón kitQaö malataiat és órómmél tapasztalom, miszerint állapotom napról-napra jainl. m ___________ Dr" Stoetzér, Cosa ig
Az első és egyedül valódi
Hoff János-féle mell-maláta ezükorka.
KuveJüi és fe öltua\'hallan köhö;és rekedtsétí, eloyálkásodái és léczéai szerv báotalmaknái.
Hoff János csisz. és fcir. udvari szállító Bn, Grjtieu, BrSSnerstranse Xro 8. Árjesrzeli Ingyen é* bérmentve.
KAKTÁRAK: Mi\'den evőcvsz-rtár nattyobb fú.\'er ¿•(ciws-c» ürlflekb n, » kalnni"w»n S .üv K«m/sin: FliSSF.I.IIOKBH STRf.M 4 Kl.KIS, ARMUTH m KEÜ ti KLEIN ur.k kére.k-dé.ébet.
oMxtálju vrtel*or»j«-j>j;ek árai:
. \' ■ _
:«).- O.— " ».— forint
in ereden sorsjegy árakon kivOl ajánlott levél portoja ém nyeremény jegyzékért 25 Kr. melléklendő.
ajan! és szétküld az összegnek postautalványon való előzetes í beküldése mellett vagy utánvétté!
Heintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3. «•
Sürgöny czim: l<»ttoheinl/.r Bndapest.
II. osztályú sorsjegtekuek a III osztályra való megújítása a II. osztályú soiajegy risszaadása és a megújítási djj befizetésével és peíi^.: \'/, /\'•■/, ; •/» "Qrjegy
20.— 10 — S r 1 — foríbt
" legkésőbben május 2-ig eszközlendő. \\ Nyertes sorsjegyeket minden magasságban beváltok.
ocç^3oooooojooçn<oooo^v50ooo
S
•féle SZINt ,SZAPPAN
o-
hatóságilag béjegyzett
védjegy
igen jó] szárított kitfinóen tisztit, legtakarékosabb a haszuá1 atban
Tisztaságáért és ártal másságáért t kezek és ruháknál kezesség rállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szin-szappanok között. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kaphitó a Ugtóbb detail^zletben. Kép>iielcje Bniaoeit réazére : DR-GF.1.LÉR KÁROLY. Akadeaia u caa ».
Elvedül lalódf ango]
csodabalzsam
thierrí a. mszertsM
S? tS MJ K A ni. |1SI;,,
«.Ui*. «i
•■«•E>ira«r a tiidà rs


nuk bizonyult lódi, mindamellett a legolcsóbb egyeteme«, népszerű házi gyógyszer. majdnem minden külső é* belső bet«g-
Itot, etaülapiTj:. .. „, f*fo küh..2.«t «tfi,voUi idült lái-ia\'.ii,aKUt: k
»»1 torokgynlaitáwiál minden lúzt; i, mtgíej. * gyomor minden betegségi t; r>. szüntet mindet. tAjdslmat v.
gyitja az arany-«-ret; 6. a k______ „
székelést elöteiciti és a vért tisztit;., 7. kitfinóen hasznai togtajus»knil, a száj bűzt megszünteti; 8. jó szer « giliszta ellen;. V. kitüjiüeti bittui,^] külsőleg mint gvógvit.\'.i sebnél: 10. egyáltalán u

2 el
kor valódi zsam, ha minden üveg egy ezüst-kapákkal \'Kapsel) van l-xár\\«_ a melyben czégem: „TWerry A., gyógyszertára az ÓraagyaJ
hox Pregradában" belenyomva. Minden n-.ás bnlz^n., mely nem az én .kupakommal van lezárva és máskv-tit Vay kiállítva, hamisítvány é* utánzat. s káros ha-tásu és durva anyagot, mint .^aioe" és ehhez hasonlókat tartalmaznak. Minden ilynemű .balzsam ne fogadtass, k el Kalzsamom hamisítói és ntánzói a védjegytörvény alapján szigorúan üldöztetnek. A magas koro.nuy íz. a. kelt vegyészeti, szakértői bizonvit va van, hogy készitmány«m semminemű tott, vaey az egész>M gre káros hatású anyagot nem ta maz. Oly üelyröl. hol balzsamomból rakUr nincs, tv-ssék n.eífrer.delést közvetlenül hozzám : Thlerry A. Preffradaban. Kohlts-Sanerbrunn Bellett intézni. Aús*tr.a-Magv~r.>r./ic bámjely postaállomására bérmentve küldve, li kis va-v ^ duplaüveg ára 4 korona. Boszniába vagy Hercegovinába bérmentve. 12 kis vagy 6 daplniiveg á— 5 korona. U-xr.0-delések csak apénz elóleges beküldea- \\ utánvét.-Ü-l ,.»z-közoltetnek Tbierry Adolf jyógyazwéa* Pregradá-b • a, BoMta-Sauorbrann mellett.
THJtttT i. « A valódi angol
csodakenőcs
lialátiB r* errjf.
Az angol csodakenövs. m»Iv a legjobb eredménynyel hasraált
azer u szenvedő «mbenséi:ii-l a leg-jlyosabb és idölt bajokban. ^
külsöleg\'üétségtelen nálhat —

erédnjéi

aayag, más kltftaőea elismert gyógy anyagok ösazetételelt ké-pexlk.
As angol csodakenőcs " használ-, ható:
A gyerxnekágyasnö mellbajánál, tejg>>">lemlésnél, mell keményedéinél. Orbánc (Szent-Antal tüze), mindennemű sérelmek, láb- vagy csontsebesülések, sebek, genyedt.séi. degadt lábak, sőt csonUzn ellen : ütés-, szúrás-. 10-, vágn. és zuz6-<ási sebek ellen. Használható minden idegen rés*, k a. m. üveg-. iaszálka>. homok-, szilánk- és tüskék oltiVv..; tására. M^i<lenn.-rr.ü dngannt. kinövés, pokolvar. tijjáké)./. dés. s.\'lt yákbetegség ellen, szemölcs, körörr.daganat. hö\'t.-it-és feldörzsölt lábak gyógyítására. Mindennemű égési sebek, fagyott testrészek, betegeknél hosszas tekves ált«, támadr sebek, nyaiolnganat. vértorlódás, fülzúgás és a gyermekeknél előfordul., kisebesedések ellen *tb. stb.
Az angol oaodakenóca minél régibb, annal kltCnöbb ka. táaában!
, Igen ajánlat ezen egyed&l illó elfivlgyázatl szerből minden családnál kó*/.*iiloCb<ui tartam.
Két doboznál kevesebb i..-.n kíUdetik; a szétkü\'.dés kizárólag az összeg előleges beküldése vagy pedig ntánvétell. I euközölt/rik. - tégo!v csomagolás, szállitolevél él bértncn-tes megküldéssel 3 korona 40 fillér.
Szamos bizonyítvány áll rendelkezésre.
Figyelmeztetők mindenkit hatástalan hamisítványok megvétele ellen • kérem «rigoruan arra ügyelni. Ii»rv "•inden tégelyen a fenti vé\'J^gy es cégnek „Tbierry A Őrangyal gyógyszertára Pregra.-íábfm" beleégetve k.-!.*" lenni el mindeik túgelvnek eg\\- haaziiala\': utasításba, ngvan-olyan jegygyol. mint itt, lnrli»tú. k.-U bees..i.u.g,ol« lenni
Az egyedüli és víl-\'.di angol cso.UVenöcsí"-j,i\' linmisit- i
in utánzói, a védjegytörvény n1npján»*/-ígoruan üldözCettiet.. ug>\'anugy e bamisitványok ismét, (árusítói
fcgyedin közvetlen beszerzési torras
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
PREGHADAbAN, Rohits-Sarerbruni me\'.lett ,
Oly helyről, hot n.k-ár ; i.»e«. i.-Wk\' .„ege I..tel M közvetlenül, Tblorry Adolf Őrangyal gyógyazerláriiOi-\'
Pregra.lnb.it. l!..i..Ls- »«.-rl..ni... i... il«n e....-s»i. -
Az aniztrin-tiMKyarursrngi ve.lj.-g>\' laj»rr..u. stflii..- 4S2-J
készpénzben, előnyös tor lesztéssel. legmagasabb Összegekig ajánl:
„MAGYAR LLOYD"
közgazdasági vállalat Budapest. VIII iizsef körit 7.
Úgyszintén keresünk és ajánlunk kisebb és nagyobb birtokokat vételre és bérbe.
Valódi
Darócz-szövetek
(Loden)
férfiak- és hölgyeknek \'
ajánlja
BAUft RUDOLF
tiroli ürícMziret uetttliesi táz
Innsbruck, Rudolfstrasse 4.
Tiikllai lófMjet, nlü SMÍ>itltA slk-
Minlakatalogus ingyen és bérm.
Nyomatott Ifj. Wajdits Józsefkönyyoyomdájában Nagy-Eanizain.
VAlíY-KATOA, 1896. április 18-áo.
ÍQ-Ilc B^am.
Elöfiztléai ár: Egész évre . . . 5 ín — 7él érre . . . . 2 frt 50 Kefired érre . . . 1 frt 25 P.yjes szám 10 kr. HIRDETÉSEK 5 hasábos petiUcro*a 7, másodszor 6, * sinden további sorért 5 kr,
KYILTTERBEK
IMstit sőrénkén? 10 krért vétetaek fel. Kincstári ii.íték minden egy--s hirdetésért 30 kr. üzetendő
ZALAI KÖZLÖNY.
A n*gyk»aía*i , Ipw-Te«ület:\', ,án»gy-kani*8*i Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori takarépénztár.
Á lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátorfl Lajos szerkesztő-kis dó nevére czimzetter? Sagj-Kanizsára bér-mentre intéz endők.
XXXY. év Folyam.
Bértnentetien letelek i
i fofad-
Kéziratok rlaazaaem kstdetaeft
részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai- é« galambokiiSnkéutes tüzoltó-egylct\', .nagy kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskőr\', a .nagy-kanizsai keresztény jótékonj nőegylet* „n kanizsai izr. jótékonj nőegylet", ,szegények tápintézete\', a .katonai hidastyin egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai külrálaaztmányának hivatalos lapja
HETÉNKJNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGYES TARTALMÚ HETILAP.
iparom\' és Butítások nyugtfij-Sgye.
Rég érzett hiányt van hivatva pó tolni a három év óta fölmálló Magyarországi munkások rokkant- és nyugdíj-egylete, mely mindennemű politikától menten az öregség napjairól raló gondoskodás nemes eszméjét óhajtja a mnnkasok kózt meghonosítani. Ez a törekvés mind társadalmi, iniod nemzetgazdasági szempontból igen fontos s megérdemli mindnyájunk figyelmét; mert arra az osztályra óhajtja kiterjeszteni áldásos hatását, mely még eddig vajmi csekély méltánylásban részesült s teljesen rá v.n szorulva a gondoskodásra Mert mig a társadalom többi osztályai biztosítva vannak öregsé-gök napjaira, addig a szegény munkást, a ki életét, mig dolgozni bir, nehéz munkában, a mindennapi ke-nyerért való küzdésben tölti el: öreg napjaira a Iegirtózat03abb nyomor fenyegeti, mely ellen nem volt módjában magát vagyon gyűjtésével biztosítani. Hl a szakadatlan munkában ereje elfogy, mikor idó elótt munkaképtelenné lesz, s kihull kezéből a kenyérkereső szerszám : ennek helyébe kezébe kell vennie a koldusbotot, hogy szomorú életét kegyelemkenyéren tengesse tovább. Ennek tudata érlelte meg a munkásokban az eszmét, hogy hasouló sors ellen biztosítsák a jelenlegi munkásnemzedéket Dic»éret«kre válik, bogy ön-erejökből vállalkoztak a nagy feladatra s az egész orsiágra kiterjedő, kölcsönösségen alapuló szervezettel vélik azt eiérhetönek. Ezzel igen fontos társadalmi hivatást teljesítenek, mert kevesbítik a társadalom gondoskodására szorultak számát s az egylet ez emberbaráti hivatása teljesítésében joggal számít a nagy társadalom támogatására. Tagja lehet az
egyletnek minden munkás kor- és nemkülőmbség nélköl, nemkülönben oly egyének ré, a kik nem tartoznak a munkás-osztályhoz, sőt nők is.
Az egylet harmadik éri működéséről mist megjelent évi jelentés alkalmat nyújt nekünk az egylet ki-való kedvezményeinek ismertetésére, s ajánljak azt t. olvasóink figyelmébe
Az egylet tagjai 10, 12 és 15 kr. heti tagilletéket fizetnek, s ennek fejében a tagok-, ha tíz évi tagság ntán saját szakmájukban munkakép teloeklié válnak, éltük végéig 420, 4 90, illetve 5 frk 95 kr. heti segélyt kapnak, mely összeg gondtalan életet biztosit számokra. A segélyezés összege a tagsági idő arányában évról évre nő, ugy hogy ha v.laki tagsága huszadik évében lesz rokkanttá, már akkor 4 80, 5 60, illetve 6 frt 80 kr. segélyt kap s igy tovább; mig negyven évi tagság után a tag 6, 7, illetve 8 frt 50 kr. heti nyugdijat kap, 8 ezt élte végéig élvezi, bárba munkaképes is. Ezenkívül segélyezi az egylet a tagok özvegyeit és árváit is, oiyképen, hogy az elhalt tagot megillető se gély ai ö halála u\'áo gyermekei neveltetésére fordiltaük. míg a fiuk a 13 ik, a leányok a 14 ik évet be töltik. Az özvegy pedig megkapja végkielégítésül a férje által befizetett összeg 30 százalékát
Az egylet magasztos czéljához méltóan igen szépen halad, mert ma már * özei kétezer tagja s 14,035 frt tiszta vagyona van, mely a Hazai Bankrészvénytársaságnál van elhelyezve s folyvást gyarapszik. Az egylet szükséges és támogatásra méltó voltát maga a keresk. miniszter elismerte, midőn az egylet nemes eszméjének sikeres terjesztésére 100 frtnyi postabélyeget ado
; mányozott. Vajha a társadalom is
követné jó példáját! I"\' A\' budipesti kÖzpőatT egyTétnelc-öt fiokegylete van: Ó-Budán, Diósgyőrött, Zomborban, Mískoiczon és Apa\'inban, melyek a központ fenha-tósaga «Jatt mind önálló szervezettel bírnak károsunk iparosainak és munkásainak ajánljuk, hogy a saját jól felfogott érdekökben e fontos intézményt honosítsák meg; tegyenek első sorban önmagok, mert örökké igaz marad : Segíts magadon s az Isten is megsegít !
Az egylet elnöksége (Budapest, I VIII, József-körut 68.) szívesen küld mindennemű felvilágosítást, ha ez iránt hozzá fordulnak.
A várisi képviseli testület bizottságai
— Építészeti bizottság: El nök Eperjes/ Sándor, alelnök Vidor Samu. Tagjai Gntmann \'Vilmos, Grűnhut Henrik, 8i.vós Imre, Knortzer György, dr. Lőke Emil, Plostzer Xgnácz. Unger Ullmann Elek, Blau Lsjos, Morandini Romic, Kies Perus József, Ebenspinger Lso, Sxeitel János, Pálfy ÁlajosFaálovits Lajos, Hlatkó János. ifj. Pulay Ferencz, dr. Hauser János, Hirschei Ede, B>na József Fisehl Pál, Szommer Náthán, Sável János, Boncon Jónel.
— Pénzügyi bizottság : elnöke Fiihál Ferenci, alelnöke Gutmuio Vilmos. -Tagjai: Vidor Samu, Eperjesy Sándor, Sümegi Ká.m in, dr. Lóké Emil. Varga Lajos, Ebenspanger Lipót, Sclmarz Gusztáv, Weiser József, dr. Rothschild Jakab, Steril J. Mór, dr. Bentzik Ferencz, Gaál György, P.ánder János, Rosenfeld Adolf, Grűnhut Alfréd, Halpbeu Mór, Tripaamer Gyuia, Battlheim Samu, Miitényi Sándor, Sásvárí János, ifj. Kre-ousz József, Lőwinger Ignácz, Faics Lijos.
— Árv.saéki bizottság: Elnök Vécsey Zsigmond polgármester, alelnök Lengyel Lajos főjegyző, ülnökök Sebestént Lajos, Simon Gábor, Szalay Lsjos, Grüahnt Fülöp, Bettlheim Győző, Lówinger Ignácz dr. Fried Ödön; Berdin Márton, dr. Ollop Mór, Oroszváry Gyula
— Iskolaszék: Tagjai: Mikos Géza, dr. 37.uk.iu Nándor, dr. Tripammer
- Reiwö-, Kbenspaagci\' bipót,-R rmete <Hzer Tóth Látzló, dr" Neusiedler Antal, Szalay Lajos, Kovács Károly, dr. Pachinger Alajos, Simon Gibor, Eperjessy Sándor, Sümegi Kálmán, Vargi Lajos, Faics Laj.s; ör. Hegedűs László, dr. Bentzik Ferenci, dr. Gsrő József. Lówy Adolf, Rapocb Gyula, Bún Samu, Sebestyén Lajos, Fitcfel Pal, Csizmadia József, Jákóbi Fülöp, Stierliug Sándor, Práger Bélt, Piosszer Ignácz, Goldschmied Dávid, Huffmann Mór, Knortzer György.
— Legelő és erdőbizottság elnöke Hertelendy Béla, alelnök Varga L, lapjai: Gntmann Vilmos. Puhái Ferencz, Kovács Károly, dr. Szekeres Jótsef Sebestyén Lajo=, Hertelendy Béla. Pálfy Alijot, Varga Lsjos, Benczik Ferencz, Gáspár Ferencz, Bagonyai György, Plamler György, Mininger József. Horváth Líszló, Szmodics László, Lengyel Bernák Som mer Síndor. Fü\'öp András, Anek György, őr. Fesselhofer József, dr. Hegedűs László, Szedlmayer László, Kilovics Lá\'zló, S em Sándor Székely Tivadar.
— Kórházi bizottság: Elnök dr. Sznkits Nándor, alelnök Mikosa Gáza Tagjai: dr. Raccli Zsigmond, Tóth Lászó, Eperjessy Gábor, dr. Schwarz Adolf. dr. BIjU Simon, Tripammer Gyu\'a, Reioit. Laj is, Farkas Gregor József, dr. Rácz Kálmán. Rothschild Albert
— Fógymna.íumi bizottság tagjai: dr. Tripammes Rezső, _ dr. Pa-cbinger Alajos, Q-rtelendy Bé!».
— Szecénv légügyi bi/.ott-tág elnöke Kovács"Karoly. Tagjai: Szegő Gjula, dr. Szekeres József, Pukmann László, Scherz Richárd, Sartori Oszkár, Schwarzűusztáv, Blau Lajos, Áca Vendel, Berger Mór.
— Stinházígyi bízottság: elnök Gntmann Vilmos, alelnök Sümegi Kálmán. Tagjai: Dr. Tripammei Rezső, Szegő Gyula, Grünbut Henrik, dr. Ollop Mór, dr. Neusiedler Antal, dr. Tuboly Gyula, 0 ízterbnber László, Plihál Viktor, dr. Benciik Ferenci, Ebenspanger Leo, Bspoeh Gyula, dr. Lóké Emil, Lendvaí Samt.
— Közegészségügyi bizottság: elnök dr. Szekeres József, alelnöke dl\'.. Szűkíti Nándor, tagjai: dr, -
Raach Zsigmond, dr. Paefainger Alajos Imrei László dr. Neumann Ede, Práget Béhr,. ér. Bta Simon, Maar Nándor, Hütter Lajos. Bnn Samu Németh Ignácz, dr. Gerö József. Belus Lajos, Seregély Dazsó, Nitb Norbert, dr. Rácz Kálmán, . dr. Szigethy Károiy, dr. Stoltzer Henrik\' dr. Mayer Károly, dr. PoHák Ernő, Ehrlich Arnold, dr Baru Gyula, Stepanek Albert, Harsay György.
— Jogügyi bizottság elnöke Tóth Líszló. Tagjai: R-mete Géza. Simon Gábor, Gózony Sándor dr. Sebwarc Adolf, dr. Fried Ölön, Oroszváry Gyula, Rapoch Gyula, dr. Hauser János, dr. Tuboly Gyula.
— Szám vizsgálóbizottság elnöke Szalay Lijoi. Tagjai : Réti Lsjos. Knortzer György, Reinitz József, Stolczer Gusztáv, ifj. Hegedűs László, S/.edlmayer László, Go\'dharamer Károly, Wallenstein Frigyes, Bun Samu.
— Nyugdij-kezelő választmány. 4 tag. Ptihál Ferencz, Sümegi Kálmán Faits Lajos, Reinitz József. Póttag \' Rottmann Boldizsár
— Vi 11 a m e 11 e n ő r z ő bizottság elnöke Sebestén? Lsjos. Tagjai Plihál Ferencz. Goldhammer Károly, Szalay Lajo«, Eperjessy Gábor Szeidemann Samu, Zerkowitz Lajos, ilogenríeder József, ilj. Fesselhofer József. Anek Istsrán, Uoger Ullmsnn Elek, Strem Tódor, Pollák József Szommer Nálhin, Ebenspanger Ernő.
________Válasz.
Kls-Komárom ős vidéke történetéből\'
Irta : CSIBE ISTVÁN n.-bajomi lelkewt (Folytatás.)
6. Briccius Dániel 1639. d. I. Juli lett pappá. A felesége volt Pálfi Anna, a ki felett prédikált Laskói Sándor Sapient IV\'. 7—15 A 1644. d. la. Nov. Matr. pag. 65. Megházasodott 1645 ápr. 20 án elvevén Sientgyőrgyi Miklós Deák özvegyét. Somogyi Örzsikét. Co-pulálta Bélyei Tamás csökli prédikátor pag 171. Meghalt 1655.
7. Rá\'kay György 1655. Aug. 20. tételeit kiakomáromi pappá, de ó oct. 9 én ment oda, a miből az Játszin, hogy a papság őszszel változott. 1658. már hogy senior volt, onnan lehet kihozni, mert a supennt. gyűlésen ezen kötéléi-
T A & C 2 A.
Magyar mulatozás
— Üdvözlet a tarozó Horváth LacjtinaJr. —
Torkig voltam a civilizált világgal. A háztömegek füstjéből elmenni vágytam valahova, hol farízeuiok és filisz-teusok nem vonják szigorú ránczokba homlokokat, ha valaki téveuésbő! igazat mond, vagy pedig elrikkantja magát jókedvében.
Januáriul hónap egyik vasárnapján szánra ültem harmadmagammal. Ha nem ís foglalkozásra, de természetre bizony-nyál czigányok voltunk mindhárman, (Laczi, Guszti és én,) kiknek lelke mintha megszabadult voitiz valami nehéz nyomás alul, mikor az éjjel esett szűz hó felett röpültünk a szánnal.
.Nem állunk meg a tengerig!\' Kiáltott Laczi csúcsos kedvében-, és a lovak vágtaluk arra, hol .nem parancsol Fa-recnz Jóska a csiszár!\'
Igazi tündérvilágban jártunk. A zúzmara behintette az utazéli fákat gyó-uiántvirágok millióival, s köröttünk, fejűnk felett és alattunk minden fehér volt A azeplőtlen természet szokatlan . gyönyörűségbe ringatott bennünket
Hajnaltól fogva száguldottak á lovak ; már elharangozták a delet, mikor elhagytuk a Balatont s egy magánosan álló csárdához értünk: — a Becsalihoz. Leugrálunk a szánról.
Micsoda pompás csárda ez a Becaali l Nem látunk senkit a tágas udvaron.
teljesen üres az istálló é< kocsiszín, — még egy baromfi vagy egy komondor sincsen sehol.
Senkise jő fogadásunkra : elhelyezzük tehát a szánt, bekötjük a lovakat és elindulunk felfedező útra.
Végi-e ráakadunk egy élő emberre; Mukira a korcsmárosra Tőle megtudjuk, hogy nőtelen, hogy nyta kívül senkisem lakik a. Becsaliban, sőt ő maga is Páhok faluból .kosztol\', hol huga és édes anyja laknak.
A nagy ivószobában kit, régi asztal és négy hosszú pad képezi az egész bútorzatot. Egy másik — szintén tágas
— izoba pedig Unnskodik a kényelem-"ülte bútorzatnak teljes megvetésérői. Nekünk kezd a dolog tetszeni.
Kérünk valami ennivalót MukitóL — Nincsen. Erre alkudozunk vele: talán lesz egy darab tzalonni, vagy talán akad egy kis kenyér? .Nincsen semmi I* jelenti Muki nagy sajnálkozással, amíért-való örömünkben majdnem megöleljük MnkiL (.Ilyen ember kel! nekünk, — ez az ember pompái 1\')
Azonban árnyék vetődik lelkünkre: I Muki két üvegben állit elénk egy liter I bori 1 Elmultak már a csárda aranyos ; napjai! c
De hát igazán kiveszett már minden romantika ? Itt m mérik pintekben a bort? , .
Muki mihelyt megérti szivünk ke urvét, azonnal pintés öregeket tölt j
— és miután ekkép a pintest visszaállítottuk volna régi jogaiba: igazi elragadtatással iszunk — ébomra.
Nem ettünk egész nap semmit s emiatt plebeju3 gyomrunk lázouganí kezd. Félő, hogy kényszerülünk kivonulni az Aven-tinusra. .Csitítgatjuk, altatga-.juk hiába*, a gyomor nem ismer \'.réfát.
A szorongattatás pillanataiban Muki -nak eszébe "jut 3 pár régen elfelejtett frankfurti virsli, melyet íziben le is boz a pallásról.
És főzéshez látunk késedelem néikül. Négyen sffrgülódünk a tűzhely kőrüL Laczi biztatja a nedves tüzelőfát, (.fújjad csak, fújjad csak keservesen I\') — Muki egy fazékban vizet tesz a tüzhez, Guszti és én vigyázunk és meg-m£g-emelgetjük a fazék fedőjét, hogy a nagy eseményt mikor a víz forrni kezd. késedelem néikül magtudhassuk.
Végre eljön a boldog pillanat, melyben a legfeketébbszinü virsliket, me\'y.k készítési ideje a messze időkbe vész, — mennyei élvezettel bekebiezzük.
Csak az a baj, bogy evés közben jő meg az étvágy. Már pedig lejenkiot egv pár virsli mi a tenger sima tükréhez? Rendelünk tehát ebédet Pábok faluban, és délután négy órakor nagy kosarakban szállítják az edéuyeket és ételeket hozzánk.
Mukinak huga, Irén, főzte az ebéded ki maga is eljött a csárdába: megmelegíteni a porc cellán céényeket és be terileni az asztalt damaskus abroaz-ssal. Csakhamar a szakácsművészet minden rafinériájával kiállított ebéd párolog elöltünk a Patkó PisU egykori aszta>ái.
Gombócz leves és sült libamáj mellett du\'kálgatunk a fö\'di javakban. —
Fekete kávét ís iszunk, (mely olyan pompás, hogj bizsergésbe hozza a vért) és kávészürcsölés közben Guszti rezignálva kérdezi: .Talán kapunk még hir-lapot is?" (.Ha újságot is adnak, hazaszököm I\' súgja fülembe Guszti.)
Szerencsére nem volt újság, de azért minden kényelem megadatott nekünk. Azt már nem is merem elmendani, hogy ezüst kanalakkal ettünk a BecsaJibau, mert most már előttem is valószínűtlennek tetszik ez a dolog.
És ott szorgalmatoskodik mellettünk aa édes Irén, ki olyan erőteljes és oly igen szőke, mint valami germán női isten, és akinek gracziózus mozdulatait vágyódva követik szemeiok.
Eközben szállingózni kezdenek a vendégek.
Első egy Kossuth-szakállcs rzámadó juhász, ki önérzetes hangon rendel fél litert és leül a szomszéd asztalhoz.
Nem sokára egy paraszt szán áll meg. Az ablakból kényelmesen oda látunk. Három ember ült a szánon, egyik bejön a szobába és a számadó mellé telepedik, a másik kettő pedig a gyeplöt tartja kinn a szánon.
— .Hát azok mér nem gyüonek be Józsep ?\' kérdi a számadó.
— Aiér, mer ekkiceit mögvertem üket.
— .Osztán mér?\'
— Hát mulattunk a sármelléki kocsmába, osztán azok kést völtek elő ; hát evöttém lű ők a bicskát és mö^pofoztam üket.\' Most osztán, — mondok nekik, — hs<aviszlek benneteket a szányomon 1
Guszti arcza ragyogott ezek hallatára. Én pedig meg nem állhattam hogy közbe ne szóljak : ,De báths azok elnyargalnak a szánnal és magát itthagyják atyafi ?\'
Az atyafi félvállról válaszol!, mintha valami magától értetődő dologról adna magyarázatot: .Már hogyan nyargalnának. mikor enyimek a lovak ?*
Ez bizony igaz. Guszti ugy kaczagott rajta, majdnem hanyatvágódott.
Hogy magunkhoz édesgettük az atyafiakat : bizalmatlanságot szavaztam a kormánynak és az adót borzasztó soknak jelentettem ki Laczi előtt.
Miután pedig minden magyarnak ugyanaz a vallási, és miutá. minden magyar született, politikus: tehát nem csoda, hogy rövid jegyzékváltás ntán megbarátkoztak velünk és asztalunkhoz ültek.
Java diskurálás közben jönnek a közeli majorokból ünneplő ruhába öltözött szálas legények. Ki bojtár, ki béres, de mind jóképű gyerek. Mindannyival parolázunk igaz magyar módra, éa hamar megismerkedve szíveskednek elfogadni meghívásunkat, hogy együtt igyunk.
Megjön a községi biró is néhány más diguitással. Muki pedig gondoskodik, bogy az ősi pint ismét tündököljék régi dicsőségében.
És jó kedve kerekedik az egész tár saságnsk. Guszti egy generális hangján parancsolja: .Cztgányt ide akár Páhok-ról, akár pokolból !* Egyszerre három legény fut czigányokért és alig félóra múlva már húzza a páhoki banda .Jaj
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK Y
1896 í PRILIS 18-án.
ségből megjelent. "Mart pag. 123. 128. 1664. jun. 14 éig mikor a török Kis-Komáromot elpusztította, ő volt itt pap, pag 149
\' Patronooi voitak, a feljebb mondottakon kívül: Lorántfi Zsuzsáona, a ki 320 tallért adott az ecclának. Simon Pál odavaló Vajda aki az odavaló oskolára és harangokra 1656. és 1647. sokat adott
Oskolája a kiskomáromi ecclának & várban más volt, más a városban. A várbeli oskolák mesterei ezek: 1833. és az előtt Szeiiczi András, de ezt részegségéért elköldötte Pálfi püspök. 1634. 15-ik jnl. a komáromi oskolából bozla Pálfi Gondán István tatai születésű, tatai ifjat" 1636. aug 24. Nagy Gáspár fogadtatott meg oskolamesternek. 1644. Lévai Márton, 1647. \'illé-dalvi István, 1650. . Fűsi István, 1664-ben halt meg Miskolczi István, 1655. Sa-lánki István, 1657. Sallai Balázs, 1660. Fösi István, 1663. Igmándy Sámnel.
A városi oskola rectorai : 1657. Szakál-lasi Géigely, 1660. Révkomáromi Gergely, 1663. SZőllősi Gáspir, 1656. építtetett újra az oskola Rátkai prédikátor és Saláaki reklorsága alatt, melyre a helybeliek de a somogyi ecclák is sok segedelemmel voltak.
Papfizetés 1650. H. 28. Nov. megia. vitutott (p. 143.) , A kiskomáromi Helv-conf. levő Sccl. végeztük egy akarattal, hogy az Ütvösiek adójából rendeltünk prédikátor uramnak 20 köböl búzát, 16 szekér fát. És az oskAnmesternek 5 köböl búzát és 4 szekér lát.
A kiskomáromi egyház jószágai voltak : l. Eötve«, 2. Aszaló, 5 ház jobbágy. 3. Illés puszta, 4 Ivánfalu.
Elvették a templomot és parocbiát s mindezen jószágot, de azt 1647. visszaadták.
(Folytatása következik.
Tudnivalók
— Hirdetmény! Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezenuel köz-hivré tétetik, hogy a sipadombi szent-györgy várihid melletti,kétágúi ésa bírói rá tek külön-külön 1896. évi április hó 24 töl fogva számított egymásután következő hat évre a f. évi április hó 21 én d. e. 10 a órakor helyszinén a legtöbbet ígérőnek a v. képviselő testület jóváhagyásának fenntanása mellett bérbe fog adatni. Az árverési feltételek a v. kiadóban a hivatalos órák alatt megtekinthetők. A
■ városi tanács Nagy Kanizsán, 1896. ápril 4. Vécsey polgármester.
— Hirdetmény ! Nagy Kanizsa város rendezett tanácsa részérői ezennel közhírré tétetik, hogv az egybegyü.t trágya a helyszínén a Rózsa, Honvéd és Garay utczákban a pásztor lakásoknál 1896. évi április hó 20-ik napján d. e. 9 órakorSánc.ban a volt akasztófa helyén ugyanakkor d. e. 11 órakor a legtöbbet Ígérőnek árverés uiján készpénz fizetés mellett-elada ik. A városi tanács Nagy-Kanizsán, 1896. áprlis 4-én. Vécsey polgármester.
— Hirdetmény. A keresked. rc kir. miniszter ur a pesti magyar kereskedelmi bank által alapított s külföldi tanulmányaira szánt 675 frtos ösztöndíjra pályázatot hirdet. E pályázatban valamely hazai kereskedelmi akadémiát vagy felső kereskedelmi iskolát kiváló készüts éggel végzettík, a következő föl tételek szem előtt tartásával vehetnek
be hangos a Becsali csárda, muzsikaszó pohárcsörgés járja."
Elhúzzák a Rákóczy indalót is melyre eljárja a kanásztánczot egyik magvar, kinek Lélek volt a vezetékneve s ki tudja milyen régi magyar vér folyik duzzadó ereiben.
Kanásztánczot láttam már. de ez másfajta volt. Amint nézem, egyszerre eszembe jut: hisz ez a kereaztes-táncz!
A keresztes tánczot már régen elfelejtettük, ugy látszik, csakis a pásztornépek, — kik ezer esztendő alatt alig változtak valamit — tudják egyes vidékeken. Magam is csak a régi iratokból tudtam, hogy 300 eszlendő elótt a pogány törők elleni hsrczok alatt, keresztes tánczot (Kreutz-tanz) jártak a kanizsai hajdúk.
Bár a Becsalibgp petróleum világítás helyettesitette a tábortüzet és két furkós bot az éles kardokat de azért Lélek barátom, a te érdemed nem kisebb ezek miatt! Járjad csak, had gyönyörködjünk a daliás idők caaradványában.
Három izben egymásután eljárja Lélek a fárasztó tánczot melynek nézése közben lelkem elkalandozott a mu\'tba. Láttam táborban levő elődeidet : ezér sáior előtt ezer tüz fénylik, va táborozók danolgalnak és a bor vedrekben jár köztük kézről\'kézre. Hegedűnek, furulyának vagy kürtnek hangjai feltüzelik a harczofokat és szilaj vérüket tán-czolásra hajtja. A földön két kardot ke-
részt A kereskedelmi akadémia, vagy felső kereskedelmi íakola kiváló sikerrel való végzése iskolai végbizonyitváay-nyal igazolandó. A folyamodványban megjelölendő azon speciális ismeret, melynek elsajátítása vagy tovább tanulmányozása végett az illető e tanulmány utat megtenni szándékozik. Fölemliten-dók folyamodónak esetleges szakmunka latai az illető ismeretkörben, valamint a nyelvismeretek éa s tervezett tanul-mánvut programmja ésid&artama. Végül megemlítendő a folyamodványban, hogy folyamodó jniként véli szerzett ismereteit és tapasztalatait a taculmányut befejeztével itthon értékesíthetni. .Oly (pályázó, kí jeles iskolai képzettség mellett a tanulmányozandó vagy elsjátitandó specziá-lis ismeretek körében más elméleti vagy gyakorlati irányú tanulmányokra hivatkozik és ezt igazolni képes, valamint kellő nyelvismerettel is bír, az ösztöndij odaítélésénél előnyben fog ré-szesittetni. A pályanyertes tanulmányútról a keresked. m kir. miniszter úrhoz jelentést tartozik temi. A föntiek fiii/elembe vételével szerkesztendő folyamodványok a keresked. m. kir. miniszter urhnz czimezve, a Moson-, Sopron-, Vas- vagy Zalamegyében lakó pályázók részéről f. é. április hó 30-ig az alulírott kamaránál nyújtandók be. Sopron, 1896. évi április hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
E i V & fc.
— Zalavármegye ba:ide\'riu mában 14-en vesznek részt Battbányi József gróf vezetése mellett. A bandérium tapjsi lesznek: Batthyányi József és Ernőgrófok, Bezerédy Líszló Bezerédy Lajos, Bogyay Elemér, Dervarics Akos, Fábiánics Károly, Hajós Kálmán dr.. Hertelendy Ferencz, Malatinszky Ferencz, Oltav Guidó. So mogyi Gyula, Szentmihályi Dezső, ifj. Tsrányi Ferencz, 6 csatlós a vármegye költségén lesz küldve.
— Tanárok tisztelgése. A helybeli felső kereskedelmi iskola rendes tanárai f. hó 13 án tisztelegtek Vécsey Zsigmond polgármesternél Bún Samu igazgató vezetése alatt. Bún Samu beszédében kiemelte, hogy Vécseynek polgármesterré választat4sánál iutott érvényre a közmondás igazsága : „vox populi vox Dői* és kéri. hogy a polgármester az intézetet, melynek felvirágoztatásáért a tanárok és a fentartó hitközség buzgólkodnak, vegye Rziotén pártfogásába. A polgármester megköszönte a tanárok megjelenését és biztositotta őket, hogy a tanügy ily szakavatott képviselőinek sziveden igér meg minden tőle telhető támogatást. a szokásos bemutatások után a küldöttségtől szívélyesen elbúcsúzott.
— Tanulók hangversenye. Folyó hó 12 én a szülők örömnapja volt, már azoké a szülőké^- akik jelen voltak a Casinó nagytermében, Hofrichter Emma hegedű tanáraő által tanítványaival rendezett hangversenyen. Az iskolaje\'.ölttöl kezdve a menyasszony jelöltig a művésznövendékek minden korfokozata eí.en a conc^rten képviselve volt, kikért a szülők drukoltak. Kezdődött a hangverseny a legbátrabb müvész.-zel, aki valaha a hangverseny terem dobogójára lépett. A kis Guttmann Henrik, aki nemrég töltötte be hatodik életévét, már is babérokon nyugcdhatik, mert néhány ma-
resztbe tesznek (élükkel fölfelé) — éa a tüz fényébea kilép egy-egy dalia, — gyors ütemben, de ritmikuaan, eljárja lábujjhegyen a keresztestáncsot a ki fent kardok között. Sarkantyú pengés kiséri szabályosan a büszke mozdulatokat.
.... Lélek fölhagy a tánczo\'áí3al mire a czigányok uj nótákat húznak és ez megszakítja merengésemet.
A számadó hosszan elnyújtott nótákat kezd énekelni. (A többi közt ezt is:
Jegerazegre megy a posta, Jaj de szépen szói a tiptva. Joda riszi a zajságot, Néköm a szomorúságot!)
Csakhamar tánczol az egéiz vendégsereg, Guszti a gömbölyű istennővel forog oly gyönyörűséggel, minth» e táncztól függne lelke üdvö-sé^e. Csak Laczi marad minden emberi hivságoktól mentesen, ugy ül mellettem, mint va lami indus bálványisten.
— Azt a nótái húzzátok, — kiáltok a czigányo\\ra, — .Erdő, erdő jaj de sürü erdő. közepén van egy szál arany vesszői* (Ez a Laczi nótája. Miodjárt leszállasz te is a halandók közé Liczi barátom !)
Persze a banda nem tudja muzsikálni ezt a nótát, végig énekelem tehát a szöveget mintha a czigánvokat tanítanám : x
Kiszállott a madár aa ágra.
De meg van sebezve á aaáraya,
Ej haj galambom, rojz kiredet hallom:
gyár zamatu népdalt oiy kedvesen hegedült el, hogy a kis művészt egyik lelkes pártfogója két szép babérkoszorúval tüntette ki. A reményteljes fiu ezt az ovácziót önérzetei hajlongással köszönte meg. A kis Rotnschild Béla kitűnő tanuló, de félénk tekintetekei vetett a világot jeleníő deszkákra, hová őt szerény természete nem vonzza. Rosslni Tyroliennejét tisztán értelmesen játszotta végig. Rothschild József jele3 turista, hegymászó és geográfus. Ha a hegedűn eltéved, ép oly gyorsao tud eligazodni, mint a "mappán. Ellentállhatatlan vándor hajlam messze országok felé von\'.za ő\' ;• Ennek az érzésnek adott kífejeaést a hegedűn is — vándordalt játszott, de turista-szerencsét lenség nem történt. — Testvéröcscse Roth child\' István inkább itthon marad éa aí egyhangú életei variá-cziókkal teszi változatossá- Variatió de-lectat. A közönséínek is öröme teleti korrekt játékában. Rothauser Imre, aki Karinihia bérczeiről került ide, a .Bűvös Vadásziból. játszotta a .Vadász-kart" Hoffmann \' Henrik, a , fiuk leg-idősbikje C-re hangok hegedűn játszott A-ra hangolt zoogorakiséret mellett. A haladó pártiak láborában hallottuk Zer-kovilz Zsigmond bravúros játékát. Accalay hegedűversenye nehéz darab és az előadó szépen juttatta azt érvényre, amiben Gutmann Ltlly preciz zongor; kísérete hathatósan támogatta. Gutmann Acine k. a. gyönyörű szinezésse! játszotta Chopin Nahírojét Az emberi hang minden timbreja szólalt meg hegedűjének húrjain. VVeiser János két. szalondarabot figyelemre méltó tökéletességgel és kifogástalan technikával játszott Práger Sarolta zongorakisérete mellett. Práger Ilona játszotta a hangverseny utolsó számát, Singelée fanuisie pastoralejét. Ez a tetsiős zenészdarab a hegedütechnika minden finomságait veszi igénybe, hogy érvényesüljön és a fiatal Práger I oua ezen igényeknek derekssan felelt meg,\'ugy hogy az ö előadása méltó betetőzése volt a hangversenynek, melyből azt a tanulságot meri teltük, hogy Hofrichter Emma begedülanárnő szakértelemmel oktatja növendékeit Virágokban és tapsokban nem volt hiány. V.
— Heti felügyelő e héten (április
19—25) az ónk tűzoltó egylet őrta-nyájáu Weiszberger Kálmán szakaszparancsnok ur.
— Heti biztosok e bélen (április
20—25) a Kisdednevelő egyesület óvódéiban Janda "Kirolyné és Eisinger Hen-rikné választmányi tag umök.
— Horváth Laczit, — kl e hónap végén Budapestre viszi jól szervezett bandáját, hol a kiállítás ideje alatt a Balatoni csárdában fogja húzni búbánatot altató gyönyörű nótáit, — a mult héten be zárták a városbázánál. A dolog ott veszi kezdetét bogy Markó Miklós budapesti 4alapiró kiad egy .magyar czigányze-neszek albuma* czimü díszmunkát, mely ben Laczi és bandája is megörökíttetni fognak .Írásban és képben." A képeket e bő 9. napjára Mathea Károly megcsinálta, a szövegnek megírására pedig Halis István városi tanácsos urat kérte meg - Laczi. E napon városi közgyűlés volt, de sürgős Isvén a dolog, a tanácsos ur gyűlés utánra rendelte Laczit az életrajzi adatok közlése végeit. A közgyűlés lefolyását a karzatról keleti nyugalommal nézte Laczi. Mikor a gyűlésnek már negyedóra óta vége volt és
Még be sem végződött az ének, már Laczi kezébe kapott egy hegedűt és gyönyörűségesen húzta ,az arany -sésr-szőt" Utána elmuzsikálja Guszti nótáját is. (Persze Gusztioak nem lehet megállani, hogy szövegét hoz: á ne énekelje:
It: Ölök a tetigerazélen,
A rózsámnak az ölében,
Gjöoayiort-tazök ezer csókbói rája :
A rosiajnuak aranyé« ajakára .. .,)
Laczi abbanhagyni szándékozik a muzsikáit. Hohó! nem addig van Laczi! Hit\' a .Kondoros! caárda mellett!*
Minden czigáaynak van egy nótája, melybe képes beleönteni egész lelkét Ilyen a kondoros: csárda nótája Liczinak.
S.rni kezd a begedü Laczi kezében az Isten kegyelméből való művész ihletével muzsikálja ezt a közönséges nótát A Becsaliban minden elhallgatott. — Ilyen muzsikasró a vén Becseli vastsg falai között sohasem hangzott még A pásztoros, mélázó nóta. (melyet nem szerzett kisebb ember, mint Arany János), Laczi elbűvölő játékával igézet alatt tartott mindenkit. Az egyszerű emberek éresték a nftgfoghaüan tünemé syt, hogyan uralkodik «ziveiken egy ember a hegedüvonóval. ügy hallgatták, mint az imádtiágot.
Vége lett a nótának. Laczi leteszi a hegedűt, mire az egész csárda rimánkodik neki. hogy még csak egyszer húzza le azokat a meaybéli hangokat Hiába,
mindenki eltávozott a városházáról : s tanácsos ur, — feltűnőnek találván a késedelmezési, — Laczit keresni a karzati «Jtóhoz megy. Lépései zajára pokoli dörömbölés haHateirk a bezárt ajtón és sokféle va\'"--, langiaenteketemlegetvekér kibocsátás, . Házmester t i. a közgyűlés ntán bezárt vagy hat darab kése-dalmező polgártársai s köztük a hindu satrapák ivadékát, Laczit.ia. Mikor azután kinyitották az ajtót, Laczi, — elmondván babérokat ás aranyakat gyűjtő életét, — a tanácsos ur asztalát* honorárium gyanánt letesz egy gyönyörű óriás-szivart, melyet évekkel előbb még Don Carlos spanyol trónkövetelőtől kapott mikor veueziai palotájában fülébe húzta a gyújtó magyar nótákat, és amikor még Cubában a lázadók nem pusztították ki az illatos dohányokat. A fejedelmi szivarnak méltó elpipálása a milieuiumi ünnepélyen fog eszközöltetni, s bizonyára az ü inepély fénypontját képa-zendi.
— Lóvásár Érsekujvárott A gyakori kérdező ködések következtébeu ismét közhírré teszi a nvi\'ramegyei gizdasági egyesület ¡itogy az érsekújvári nemzet közi lóvásár a f. évben május hő 3 án d. u. és 4-én {vasárnap és héttőn) vagyis közvetlenül a budapesti használati ló-kiállítás megnyitása előtt fog megtartatni. Ez az érsekújvári lóvásárra azért előnyös, mert a külföldi kereskedők mint a két helyen vásárolhatnak, miután Budapestről Érsekújvárra éi vissza minden két ólában lesz vasúti közlekedés. Lakások és istállók az érsekújvári rendőr-kapitányi hivatalnál megrendelhetők.
— Hllleniuml ünnepségek. A fő-gymnasium ifjúsága fényesnek ígérkező ünnepségeket rendez hazánk ezredéves fennállásának emlékezetére Lesz fáklyás fö!vonu!ás. diszü\'és és táoczmulatság is mely, hogy mégalegparanyibb bakfisekki-vehsssék belőle a részüket, délután 6 órakor kezdődik. A teljes programmot a jövő számban közöljük.
— Razzia f. hó 13-áo este razziát tartott a rendőrség s Sugár-uton kereszt-járásba véve a két laktanya területét éi nemkevesebb, mint 11 csavargó c<eléd és nemcseléd ieá-iyt kisé.tík be, kik a laktanyák körűi ólálkodtak. A nem helybelieket kiutasították a város területéről.
— A Gizella Egylet, melynek Nagy-Kanizsán és vidékén számos tagja van, évi reades közgyűlését áprilii 26 án Bécsben saját palotájában (Ferencz -Josef-Quai 1.) déleiő t 10 órakor tartja meg.
— Hirtelen halál. Farkas Árpái 26 éves helybeli szíjgyártó segéd f. bő 13 án délután hirtelen meghalt — Az orvos-rendőri bonctolás szivszélhüdést állapi-tóit meg a halál okául. „
— Néppárti nagygyüléa most vasárnap ápril 19 én lesz megtartva. Beszédet tartanak gróf Zichy Nándor. Mo nár János apát, Horváth Honor sztfr. áldozó pap, Kálmán József piebános. dr. Major József és Markos Gvula a Herkó Páter szerkesztője.
— Tuboly Vielor ügyvéd, mint a nagykanizsai .néppárt* alelnöke, a következő leveiet intézte Horváih Honor hoz, mint a néppírt jegyzőjéhez: Igen tisztelt jegyző ur! Tisztelendő ursm 1 Legyen szíves kérem a psrtelnökségn-1!. bejelenteni, hogy a .Néppárt* kötelékéből kilépek és alelnöki tisztemről ezennel lom\'andok. Azt hiszem, ezen elhatározásomat indokolni nem szükséges:
Laczi ismét az előbbi érzéketlen bálvány, kí nem hallja meg földi féreg könyörgését !
.....Éjfél körül jár az idő, kinézek
kocsisunk után. Néhány falusi legénv sürgölődik az istállóban, kiktől megtudom, hogy a lovakat csak a Iigények látták el élelemmel; a faluból hoztak szénát árpii részökre, sőt meg is itatták őket kellő időben, — mert kocsisunk nem gondoskodott semmiről : alszik már hat órája.
Borravalót akarok adni a derék fiuknak és az árpa árát megfizetni. Méltatlankodva visszautasítják, hiszen barátságból tették. Azt hiszem kedvűnkért szívesen agyonütnének valami németet
Gusztinak elmondom, hogy becsípett kocsisunk miatt alighanem iit kell ma radnnnk. Micsoda? Azonaal induljunk! Nem kel! félni, majd lesz ő kocsis! (Félórával előbb még olyasmit mondott hogy nem »legyünk haza az egész monarchia össwre kincséért sem.)
A legények befognak. Marasztal bennünket az Istennő, a bíró, a csárdás szóval mindenki, de azért raegmiraduuk törheti énül utazási szándékunk mellett. Mindegyikkel parolázunk. ,Hi balpirtl kövei akar lenni az ur, hát sző\'jon 1* kiáltja mé« a számadó utánunk, miKor kiröpül szánunk az udvarból, és neki vágunk a fehér éjszakának.
Isten veletek Magyarok ! - J.
mert politikai tekintetben a saját meggyőződését követni mindenkinek jogában áll. Mégis nehogy azt higyjék, miszerint ezen lépésem egyéni, kicsinyes érdekekre vezethető vissza: kijelenten: bogy elhatározásom tisztán politikai szempontból történt. Én már a szervezkedő gyűlés alkalmával tartott beszédemben is hangsúlyoztam, hogy az országos függetlenségi 48-as pírti elveket, melyeknek már több mint 20 év óta tástorírhatlan hive és még önfeláldozásommal is gyakori elóharezosa voltam, a melyekért a nép szahadsága éa jóléte érdekében nem egyszer s győzelem síkerével is küzdöttem
— a néppárt elvetve! —a 67-ee alapot kivéve — összeegyeztethetőnek s rneg-férhetőuek vélem és ezen elveket a kerületben továbbra is fentartaní kívánom. Minthogy azonban a párt kebelében később tapasztaltak utan arró! győződtem meg, bogy a néppárt a függetlenségi elvek politikai hitvallásától magát teljesen isolálja és azokat — legalább egyelőre — saját párűeőrében — még hangoztatni sem engedi: indíttatva éreztem magamat a néppártból, — melynek hazafias törekvései előtt egyébiránt ezentúl is mély tisztelettel hajlok meg
— sajnálatomra — kilépni. Hazafiúi tiszteletem őszinte kifejezése mellett maradtam igen tisztelt jegyző urnák Nagy-Kanizsán 1896. április 14-én. Alázatos szolgája Tuboly Victor.
— Az apagyilkos gróf Beleznay hú-hérpsl osa ez idősserint Nagy-Kanizsán látható. Utána tudakozódunk s jövő számunkban bővebb leírást közlünk róla.
— Aí iskolaszék elnöke Eperjesy Sándor, alelnöke dr. Pacbinger Alajos, gondüoka Faics Lajos és jegyzője Németh Ignácz lett megválasztva.
— A Polgári Egylet egyik bérlő társa visszalépett s most egyedül Rum-pold Gyula tevékeny s figyelmes bérlő maga tartotta meg.
— Nagy-Kanizsán február hóban elhaltak. Tersztenyák László 5 hónapos meghalt S án. Jámbor Sáodor 1 hónapos meghalt 5 én, Polgár Anna 2 éves meghalt 8-án. Schönfeld Lotti özv. Rech-nitzer Bilamonné 62 éves meghalt 8 án. Mondruschek Rudolf 67. ezredbe!! katona 22 éves meghalt 7-én, Magyar Katalin özv. Horváth Jánosné 71 éves meghalt 7 én Ugor Antal 11 éves meghalt 8-án, Neusziedler János 60 éves meghalt 8 án. Szabó Karolin Varga Jánosné 22 éves meghalt 10-én, Kéri Magdolna 6 hónapos meghalt 10-én. Tiszai Mihály 15 éves meghalt 11-én, Matalics Ferencz 6 hónapos meghalt 11 -én, Varga Julianna 18 hónapos meghalt 11-én, Ugor Terézia 9 hónapos meghalt 12 én. Lantos István korácsmester 48 éves meghalt 12 én, Hegedűs Rozália özv. Bakos Jánosné 60 éves 12-én, Anek József 21 napos meghalt 14-én, Baranyai Margit 6 éves 13 án, Bagoayav László 3 éves meghalt 14 én, Mariloseg Simon vasúti géplakatos 58 éves meghalt 15 én. Krug Mária 5 hónapos meghalt 16-án, Miilei Ferencz löldmives 24 éves 16-in, Frommer Gizella 2 éves meghalt 18-án, Klein Aranka 10 , hónapos meghalt 18-án, Heimler Mór 8 hónapos meghalt 18 án. Szerecz Ferencz özv. Sebestéov Józsefné 70 éves meghalt 19-én, Flór Ferencz bádogos 54 évea meghalt 19-én, Pint Irma 2 éves meghalt 21-én, Magvaro-y József mészáros segéd 40 éves meghalt 21-én, Polai Julianna özv Laky Ferenczné 61 éves meghalt 22-én Hirschl Márkus 82 éves meghalt 22-én. Horváth Irma 21 hónapos meghalt 22 én. Bognár Józaef földműves 62 éves meghalt 22 én, Battyáni Kovács Rózsa 3 éves meghalt 23-án, Kristóf József 9 hetes meghait 23-án. Bagonyai Rozália 4 éves meghalt 24-én, Gordán János földmives 73 éves meghalt 24 én, Krenusz Teréz 14 bónapoi meghalt 26-án, Szerdahelyi József föld mives 89 éves meghalt 28-án, GMörhazy István 72 éves meghalt 29-én, Horváth Mihály téglás segéd 68 éves megbalt 28-án, Andert József asztalos 72 éves meghalt 29-én, Mihalec. Mátyás csizmadia mester 68 éves meghait 29-én.
— Figyelmeztetés! A cs. és kir. 48. számú gyalogezred helyijei ál omá-sotő csapatja folyó évi ápril. 23-án máj. 5-én Kis-Kanizss" és Bajcsa közt a tölgyes erdő mellett, éles töltényekkel harczászati lövészetei tart. Miről a kö zönség minden szerencsétlenség kikerülése végett oly figyelmeztetéssel értesíttetik, hogy a lövészet tartama alátt a .hidegkút és nagyerdőben* való lar-tózkodástói és közlekedéstől tartózkod jék. Nagy Kanizsán 1896. ápril 16-án. A rendőrkapitányság.
— Meghívó. A .Zalamegyei ált ta-oitótesttilet" nagykanizsai járási köre f. é. ápril 30-án d. e. 10 órakor\'Gelse 8zigeten tartja félévi rendes közgyűlését, melyet milleniumi ünnepséggel s az ezeréves nemzeti lét emlékére készült járásköri lobogó köt össze, — a «övet-
XXIV. EVFOI.TAM
ZALAI KÖZLÖNY
188« Április ís-áa
kezö napirenddel: 1. Hymousz. Éneklik a járási kör tagjai. 2. A járásköri zászló leiaratása a kör elnöke álul, alkalmi Deszéd kíséretében. 3. A közgyűlés megnyitása és lolyő Sgyek elintézése. 4 Hoffmann Mór nr, nagykanizsai tag alkalmi beszédje. 6. „VisszapiHantás Magyarország ezeréves un ügyi múltjára." Felolvasás: Farkas Vilma i. a nagykanizsai tagtól 6. t A padagognf." — Felolvasás; Kőrmeudy Pál nr, langvizi tagtól. 7. ,A testi nevelés fontossága, különös tekintettel a házi nevelésre." — Felolvasás: Kovács Miklós nr, nagykanizsai tagtól. 8. Indítványok. 9. .Millenniumi óda." Hajgató Sá idor or, nagykanizsai tagtól. 8<avalja : Selm«czj Imre ur, geliei tag. 10. „Szózat" Éneklik a Járási kór tagjai. E közgyűlésbe a járiai kör i. t. tagjait é« a tanügy iránt érdeklődőket mély tisztelettel meghivja. Nagy-Kanizsán, 1896. ápril í 2. Szalay Sándor, járáskőrí elnök. A oagykan;-sai éa a Nagy Kanizsán átutazó tagok kéretnek, bogy ápril SO-án reggel 7—8 óra közt a polgári iskolánál szíveskedjenek gyülekezni, honnan lobogó alatt, kocsisorban történik a kivonulás Gelie Szigetre.\'\'
— Kérelem. .Miutánehóvégévelüzlete met felhagyom ■ Kanizsáról elköltözöm, felkérem mindazon tulajdonosokat, akik nek nálam, javításban órái vagy szemüvegei vannak, azokat e hó 25 ig átvenni szíveskedjenek tisztelettel itj. Csemlts Károly utóda mfi-órás és látszerész.
— Az egyforintosok bevonása. Az
egyforintosok száma annrira megapadt, hogy ma már ritkaság számba megy, ha a forgalomban itt-ott elöfordn Inak. Az 1891. jttlins 24-án forgalomban volt 57.883 S61 forintnyi egy forintos állam-jegyből ez év márczius hónapnak végéig 56 912,529 loriitot váltottak be, u-zy hogy a forgalomban mindössze 970 832 darab maradt, me vek aligha kerülnek valaha beváltásra. I\'y nagy mennyiségű papirpénzoél aránylag sokkal több szokott elkallódat.
— Letiport — Olaszországba. Nagy-Atádról Írják a következőket: A nehezebb fajta kitűnő igás lovakat az olaszok mindjobban keresik; a lefolyt hónapban Somogy vármegyéből több mint 200 drb lovat szállítottak ki Olaszországba, még pedig olyan árakon, a minő árakat e vidéken ritkán fizettek. Egy-egy jó irányban baladó és okszerűen tenyésztő gazda eey lóért 400 —500 irtot kapott a ha páronkint is adhatott el lovakat, 900 loríotig emelkedett a megajánlott ár. Kár a mult február havában is a Dunántúlról. tókép pedig Somogy és Zala vármegyékből mintegy 600 darab nehéz igás és hátas lovakat is szállítottak el az olaszok földjére. Nem szorul magyarázatra, hogy mennyire jól esik most a gazdáknak lovakból pénzelni, mert hiszen úgyszólván minden más forrás bedugult: sem a szarvasmarháknak, sem a sertéseknek, sem pedig a gabonaféléknek nincsen áruk. A saarvasmarha és gabona igen olcsó, a sertéskivitel pedig a ser-lésvész miatt vesztegel. Jobban mondva sertésből alig lehetne kivitel, mert akész-let igen csekély.
— Is ezredéves ünnepélyek májas hó elejével kezdetét veszik az egész országban és az iskolai és egyéb ünnepélyek rendezői znár nagyban készülődnek ezekre. Az ünnepélyek rendezésénél előtérbe lép a nemzeti szalagok be-sierzé-ének kérdése is. Eddig kizárólag osztrák gyártmányokkal voltunk kénytelenek magunkat díszíteni, de most már ítlhon is be.zerezheljük nemzeti színeinket Bácamegyében Kulán van Berko-víts Rezső első migyar selyemszalag-gyára, mely országos jó hírnévnek örvend éa a nagy nemzeti ünnepekre való tekintetlel nemzeti szalagot minden B/élességben raktáron tart Igen ajánlatos, hogy az ünnepélyek rendezői már most biztosítsák szükségletüket, hogy e nagy nenzeti ünnepen igazán magyar nemzeti szalaggal legyünk díszítve.
— Rendőri Lapok. A czim után Ítélve egy száraz, unalmas szaklapot gondolna az ember, pedig valójában az élvezetes hasznos és szórakoztató olvasmányok tárháza. A .Rendőri Lapok" minden száma tele vau érdekesnél érdekesebb bűnügyi események leírásával, e mellett kSiíl állandóan egy érdekfeszítő bűnügyi regényt és több nagyobb bünügyi elbeszélést A lap ismerteti a gonosztevők fortélyait és fogásait és oktat az azok ellen val4 védekezésre. A lapot ér dekes illusztrációk diszitik és minden szama egy csomó körözött gonosztevő arczképét is hozza. E rővíd ismertetés -után melegen ajánljuk a lapot minden intelligens embernek, de különösen kávéhazak , vendéglők és szállodáknak, vala mint kaszinók és olvasóköröknek. A .Rendőri Lapok" a magyarországi rendőrhatóságok hiratalor közlönye lévén, igen természetes, hogy minden, hatóságnak és
a községi és körjegyzőségeknek első sor
ban erkölcsi kötelessége erre előfizetni és ezzel egy ilyen fontos, közérdekű vállalat felvirágzását előmozdítani. A .Rendőri Lapok* kiadóhivatala (Budapest, IV., Károly-körnt 18) szívesen küld bárkinek, teljesen díjtalanul, mutatványszámot
— k Magyar mlllenlom" E czímet kaptunk egy rendkívül díszesen kiállított 8 tdrét kötetecskét, melyet Gelléri Mór az országos kiállitáa-sajtóosztályának főnöke állította össze. A színes és sikerült illusztricziikkal tarkitot. kötetbe, £ legnevezetesebb írók, államférfiak és tudósok irtak köztük Jókai Mór. Wekerle Sándor, dr., Faik Miksa Horváth Qyula, Vámbéry Ármin, Rákosi Jenő, Hermann Ottó, Korányi Frigyes stb. E mfi egyidejűleg németfi\', francziánl, angolul és horvátul is megjelenik és az lenne a főczélja az idegen nyelvű kiadások által, hogy Magyarországot, a magyar kuli urát, históriát, néprajzot, művészetet, irodalmat, ipart, kereskedelmet, közlekedést, szóval az összes magyarországi viszonyokat, a magyar fővárost és a millenniumi kiállítást a küllőiddel megismertetni éa külső országokban népszerűvé tegye. És éppen ezért, mert Magyarországot és nemcsak Budapestet akarják a külfölddel megismertetni, e különben pompás tartalmú : könyvben talán bővebben kellett volna foglalkozni az országgal, a mely sok | tekintetben érdemelne époly figyelmet a külföld részéről, mint a mi szép fővárosunk. A könyv a kiállítást rendező igazgatóság hivatalos kiadása éa ára 1 frt, mig azt külföldül: német, franczia, angol és horvát nyelven fogják ingyen terjeszteni.
Vejyes e
— Tartós gyágyslker. Fájdalmas
csúfnál, a derék-, teátrészek és a forgó köpvén yes bántalmainál a „Moll-féle franczia borszesz és gó" val való be-dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára90 kr Szétküldés napontt utánvétellel Koll A. gyógyszerész c*. és k udvari száilitó ál\'al Béc-í, I Tuchlauben 9 Vi-j déki gyógyszertárakban és anyagkeres-kedésekben határozottan Moll-féle ké szitmény kérendó az ő gyári jelvényé vei é^ aláírásával.
— Áa orvosi gyakorlatban raegbe-c-íülhetlen haszna van a szolyvai és polenai viznek, mert hugysavoldó hatásuknál fogva valamennyi ilynemű hatású hazai és külföldi ásványvizek között a legerősebbek, a igy sz összes hugyelválasztó szervek bántalmainál kitűnő gyógy-hatással birnak, ugy szinte hosszabb tapasztalataim alapján a köszvényes bán-talmaknál is — mondja ezt dr. Hanzély Béla Ugy a szolvai és polenai viisk Nagy-Kanizsán : Fesselhofer József és Rosenfeld Adottnál kaphatók.
Kry-llttór.*)
Foalard seljmet 60 krtél 3 frt 35
krij méterenként — japáni, chinai stb. a leguj«bb mintázattal éa színekben, u. m. fekete, febér és színes Henneberf seiyemet 35 krtól 14 frt 65 krajtzárif méterenként — sima, csíkot, koczkázett, mintázott damasztot stb. «mint egy 240 különböző minőségben és 2000 szín és mintázatta! atb. a megrendelt ára péstabér ét vámmentesen aházhoz szállítva, mintákat postafordultával kQld: HeanebergG. (n. és kir. udv. szállító) | selyemgjá a Zürichben. Svájczba cxim- ! zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra & kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven j irt megrendelések pontosan elintéztetnek
Vese, húgyhólyag, liúgydara és kSsxvéarbtetebamk ellen, további a
belégző és emésztési szervek haratos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a UTHI0X-F0R&Í8
SALVATOR
sikkerrel rendelve less. Húgyhajtó hatású!
Kitaüt! Kömfes eiéutHetö!
Kapható ásványvizkereikedótakben ét gyógyszertárakban - A Salvator-forrás igaxg. Eperjesen."
Ismert jósága ós ssját találmánya
Permetező gépelmet
tu idény közeledtével ajánlom * szőlőbirtokosok ügyeimébe 3 éri játállás mellett.
•Javításokat gyorsan éj jutányosán eazkSziök.
IQ. Samu József
Nagy-Kanizsán.
•j F róva: alatt balettekért sem vállal f.-lelőaas^e. a Srerk.
X X
X *
*
*
X X X X X X x X
xm I\'Mii
^ 1 s • - 5 « 1 -s j,- & « .i I, S S 145 S J • S 2 -T! «
W
í =J li S-s
Ü S
II\'
•S -«5 2 = SÍ s £ —*
to
3 3
fef
WC
fef
mi
S •* « -
filial
\'■a í * 1 £ i5 í s
*1« ^ e V8
$ A mnnkáCvSi uradalom gyógyvizei
X elsőrendű orvosi szaktekintélyek által a jobban ajánltatnsk
és ped g:
xxxxxxxxxxxxx
a SZOLYVAI
forrás
Uz\'rlT é fjwoifajot y<ilfi«l
\'lólyagbajokniJ,-vesekőnél, bngybomokuál, a légutak huiutos bántalmainál, sárgaságnál s elzsirosodás ellen stb.
E két viznek védjegye.
a POLENAI
forris
köszvénynél, s hngy-utak hurulos bántsl-msinil, Diabetesnéi torok, gége és börgök horutjsinál, gyomor és bélbsjóknál, Chlorosis Atonia stb.
A „LÜHI EIIZSEBET" forrás
medvf védjegygyei
rendkivAli kellemes izü és üdítő savanyúvíz. A légző szervek idolt hu-rutos bántalmainál, tnl-ságos gjoraorsav kép ződésnél
idült gvomorhurutnál, étvágytalanságnál, fertőző járványos betegségeknél. mint diaeteti-cns ivó viz.
vefietje
Megrendelhető:
orniraiili
? Munkácson
NAGY-KANIZSÁN kapha 6: Fesselhofer József K és Rosenfeld Adolf uraknál.
(xx^ooooGeoocxxjooooeooeoeoocK
cseppek\'
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és élMáaosaa tsawrat« házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: étvágyta-laasá». lyeewrgye^eség, bOzfts MmM, letlujUáfl. savanyu. feMftftgét. kazmeaéa. gyomorégét, Mnl^t, ayálkakiválasztás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgtres tzDkülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyalt fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortulterMésa« ételekkel
és italokkal, ~ " ------
Említett bajoknál a náriaezelli Kjemoreseppek évek oU kitQ-nöknek bizonyultak, a mit száz meg "»7 bizonyítvány tannsit. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Térftb József gyógyszertára Elndapest, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zOÍd szalag van ragasztva a készít & aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A Máriaczelti gyómercsepptk valodian kaphatók. |
NAOY-KANIZ8ÁN : Práger Rala és £ Ina Lajos gyógyszerészeknél — BÁECSON : Kobnt Sándor gyógyuerésznél.
XXXXXXXXXXXXX
féle
JfcEIPPMfiLATAJiAytf
Sí e)
Mmdenüll kapható - h. kiló 25k\'r.
fe
h\'a fjfss) e

I
I %
%
s
s %
%
\'I §
(alódi egészségi és osaládl kávé, mely v Kathreiuer gyártási módja által a ked-^ veit valódi kávé izét nyeri. Eltekintve egyéb & előnyeitől, már ez okból különbözik ezen maláta-kávé minden más liasónló gyártmánytól. v A Kathreiner-féle kávé a legízletesebb, legegészségesebb és legolcsóbb pótkávé. Természetes tiszta gyártmány egész szemekben, miért\'is felette előnyösen használható, as őrölt s ez okból
__a vevő közönség által nem ellenőrizhető
v pótkávéval szemben, melyek hatósági vizs-
gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák. ^
Eleinte csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner-kávét a valódi kávéhoz, s igy az egészségre megbecsülhetetlen hatása mellett minden háztartásban jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk.
A Kathreiner-féle kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jóiiak bizonyul. Sőt magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle kávé a legjobb erősitö szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egyszersmind a legízletesebb ital. <"
Lelkiismeretes gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége
0 érdekében perczig se habozzon Kathreiner-féle Knei|>p-maláta-5 kávét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben, « melvekkel ma is csalják a közönséget, a vételnél vigyázni q kell a fehér eredeti csomagokon látható névre:
1
S |
s 1
I
s
I
Kathreinef*!
Vigyázzanak! Saját - érdékükben M engedjék magokat rábeszélni! ▲ valódi „Kathreüiert" sohasem szubad más esomagláaban, vagy nyitott árúként eladni.

. XXXV ÉVFOLYAM.
■ •\'V-.
\'Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici oomp.
Ezen biraevee háziszer ellentállt az kd-> mezprtbálásáaak. mert mér több mint 25 ér 6ta megbizható. rájiUtaactIlleptté beUfc-Jzíleskiat alkalmazta« kéazvé-ayaél, ekéznél. Ugazajjatzzzil és neglnlénekaél es az orvosok akal bedorz-sölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik, i val&ü Horgonr-Pun-Eipeller gva-kortz Horronv-Linmient elnevezés alatt nem titkos szer, hanem ifazj aepszera kázitzer, melynek egy háztartásban sem keflaee hiányozni 40 kr, TOkr. és i frt. áyegenkénti árban majdnem minden gyógyszertár-" " tben van: fóntaár; TJrSk József gyógyszerésznél Budapestem
ban készletben van; fSraktár: TJrík József gyógyszerésznél Budapesten. • Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert többlisebbértéfcü utánzat van forgalomban! Ki nea akar neflkarosodui, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy nélkül mint «ftffl valóéit utasítsa vissza.
Richter F. Ad. ¿s társa, csász. ós kir. vdvari szállítót, Rudolstadt (Thüringia).
MOLL SEIOLITZ POR
Cwk akkor valódiak. fa» mindegyik dobol Holt A.. vódjogyát oe
aláírását tünteti fel. * Ml A.-félé Selélltz-éarsk tartáa gyónyliatása « lernekácaabb lya.er- és al-teétbáatalaiak, gyonxrgores íé gyomorhéf, ropott székrskaées. ntájbántslom, »értélalié aranyér és a léfkúiócbözóbb »41 feeté«sé|«k elleo. e jelei báziszernek évtizedek óta mindig aagyobb elterjedést szerzett. — Ara égy lepecaételt érsdati de bazaak I frt a. é.
Hamitifá«q\'t törvényileg fgnyittatnek.
ljTOLUFELE~FRANClAl
BESEmSEH^ai
is; c Április is ín.
1<®

föh

jatalomdij 1 -
Ii A. vnJjejryét fausti tel és ratu (Snozattal van zárva. A Jáoil-féle tra«-
Csak akkor valódi, b* a*eg ¥01-
1 „A. M*H\' feliratú ónozatta ozla borweszlis só nevezetesen mint fajdalomosiüapitó beWrzsöiéti »zer köszvény, csoz és a meghűlés sgyé^ követkejiménj-eiojl JegMineretesehb népszer. _ Efly óoo-Zétt érédatl ayeg éra 90 krajozér.___;
Moll Salicyl szájvize;
(Fóalkatréaxe íezotysávas azik.OJ ;
A mindennapi szijtisztitásoál kltlőnézen fontol hirmely korit gyermekek; mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja a egyszersmind óvszer togfájás ellen. - Egy Mell A védjegyével ellátétt Ivég éra : 60 kralozár.
Valódi párisi gyártmáay, eredeti M«»a*étí»W jótállás mellett, orvosi tekl.télyek ajanlata szerlat teljesei klztos és árUlmatla». Gummi és halh&lyaa tnezatonkint. Érheti rsomagolá.ban s •
Capoltei americana (rSvid).....
Párisi o5i szlvacs\'ia ... . - - - •
Irrigator............
Eredeti pesaarinm oclnsivnm (Peliporni)
Mezinza tanár szerinti vezetővel ■=zab. bavibai elleni kntelék „Dlaaa-tv1 rainSen hölgynek nélkülözhetetlen I
Gyfljleiiiény uraknak.......
10 frtnyi megrendelésnél to 13V. áHredvezméoy. Meg-
reodelesek pontosan éa disc-ét.n eazknzóltetik. VC! CTI I cs és királyi szab. kötszergyártó, AtLtll J. Badspeat. IV Kérsaahérezég-ateza 17 éa Pária Rae Kartelle 39 Árjfyzék ingyen zánborltékban
1--«-
*.--5 -
1.80-6 —
1.80 —í 50
2 50 - 5 —
3 — 10 —
(691) Fószétkaidésy
Moll A. gyógyszerész, ct. ét kir. udvari száliitó
Bécs: 1., Tuchlaiiben 9. sz. Vidéki migraadalésék éapeata péé:aatáavét .ellett leljsslttetaak
A raktárakban tessék határozott-in MOLL A. aláírásával
által.
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kamzsán Rosenfeld Adllf 88 Fiá-
reustein^^tilöpj
jhashajió labdacsaij
25007
Magyar
osztály sorsjáték
LesKücbb i|ttiM| 1 Haltam wttai
1 Wütto Korona,
Húzás naponta
1896 Majns 12 isi 28.»
korona korona
600000 = 600000 400000 - 400000 300000 = 300000 200000 - 200000 100000 = 100000 40000 - 80000 20000 = 40000 10000 = 50000 8000 = 80000 6000 - 204000 2000 = 200000 1000 - 200000 200 = 530000 150 = 3 300 000 6284000
Régi hírneves kéníürdő Horvátországban.
áSVARAZSD-TOPLICZAr/virda
Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. Ludvig udv. taDácsos tanár által elemezve 1894 58 fok Celsius meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rüeumatíkus. izü eí bántalmak, kötvény zfáha, titkos betegségek, börbaiok és görvélykórnal sat. IVÓGVÓGYMÓD köhögés, roellbaj. máj. vese, gyomor és aranyerekre. a«t.
Viliamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmel, egé« éten át nyitva. Nyári idény májas 1-től okt. l-ig. Nagy park. Kiteijeat fekvé?:"állandó térzene, táncz. hangverseny sat. A varazsd topliczai vasúti áfíomáson naponta a vendégek számára omnibus, kocsik. Megrendelé>eket a fdrdóigazgaióság késxsé^gei teljesít. — OrToai utasítással dr. Longhlno A. fQrdőorvo* szóljíál.
Prospectusokat ingyen és bérmentve küld a fÜrdÖigazgatQság
HEUSTEiN-fí!« ERZSEBET laMactak
£ piialák haso ilo kéizitményekuél minden te-kii.tetbeo feljebb beciQUndók ; mentek minden ártal inas anyagtól, az »1 testi szerrek bajainal legjobb ersdméucayel hasxnAltatváa, gyeajéilei huhajtók iértikztitok; í-gy gyógyszer sem -jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
azeltazorulaa
a legtöbk betegsége» forrása ellen. Czakroxott kül-sejak végett «»ég gyermekek ia^saivesen veszik.
mar Ejry 15 pilalat tartalmazó dobo/ ló kr. egy tekercs, mely 8 tobozt, tehát 120 pilalat tartalmaz c»^ 1 forint o. é.
Vfl rSvú-t ütánri-októl különösen ova iEj UVdS. kodjoak Kérjünk batárotot taa Seoatein Krzsebet pilalát Valódi ; csak ka minden doboz törveuyilef bejegy-I zett védjegyünkkel piros-fekete nyomta-tatásban „Sxent Lipót • és . Xeosteia Fülöp gyögyszexéar* aláírással van el-| látva A. keresk-deimi törvényszékileg I védett cjomagjaink aláírásunkkal van j ellátva
H£UST£IN FÜLÖP
^Szent-Lipotbuz- czimzett gyógyszer ára WIEN, I., Plaukenfasíe •. :/ r..- Raktar Nagy-Kai.óaáa: /BELCS LAJOS, PRÁGER BÉLA, K&LtCU ARNOLD
gyógyszerész araknál. ^^^^
III. oHX\'tályii vétehoPMjfgyek árai:
Vi * lh ■ Vw \'/*> 60.— SO,— 6,— a.— forint
Ezen eredeti sorsjegy árakon kivOl ajánlott levél portoja és nyeremény jegyzékért 25 Kr. melléklendA.
Borajegyeket ajánl és azétkűld az összegnek postautalványon való előzetes beküldése mellett vagy utánvéttol
Heintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3.
Sürgöny czim: I-rottoheintre Kmlapest.
II. osztályú sorsjegyekuek a III. osztályra való megnjitása a II. osztályú sorsjegy visszaadása és t megújítási dij befizetésével és pedig: \'/■ 7, \'/.. ■/„ Korjeigy
80.-" 10.— a- l—forint
legkésőbben májas 2-ig eszközlendó. Nyertes sorsjegyeket minden magasságban beváltok.
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS\'
- \' Vegyelemezve a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés regvi összetétele, kevés szalnd. de gazdag, félig kötött szénsav! art alma ti váló hatásúnak bizonyalt. különösen tiMöbéntalmaknál, a hol a szabad 4 szénsav csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a káros, söt veszedelmes izgaiáslól, eller»l»en a lóiig köUHt szénsav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának Köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szénsav tartalomban erősebb ásványvizek, mint a seiters», gleicherbergi, tüdöbajokban, különösen tüdöverie-séknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik.
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, kálönöaen a lefiátojratotiabl, GörbcrUcMban a Margit-víz otthonossá vált — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Koránjri, dr. Gebhardt, dr. üavratil, dr. Poór. dr. Kétly. dr. Barbás; Bécsien: dr. Bamberger, dr. l>aschek. stb. a legj./l.b eredménynyel alkalma^ák a légzö-, emésztő, éa húgyszervek általánee huratos bántalmainá\'
^ Mint ivóvízig
peiaervativ gyógyszernek bizonyult a kolSFä megbetegedés ellen.
borral használva a legegészségesebb Jtal!-
Kizárólagos _ _ , ■ ™ " >■
ESdeskixtv Li."
OgjadntéB kapható minden gyógyszertártai. füsterkereskedésb«!!« TemdéíükbajL

era
Schicht
■féle SZIN-SZAPPAN
ha\'ósági lag bejegyzett
védjegy
0-
vJ
igen jól szárított k itttnóen tisztit, legtakarékosabb a b a s z n á 1 a t b a n.
Tisztaságáért és ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szin-szappanok közöt*.
Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a leftdlil. detail-Ozletbeo. Képviselje BnJaues: részére DE-GKI.LÉR KÁROLY, Akadenia uieza ».
Valódi"-^
Darócz-s/ö vetők
(Leden)
férfiak- és hölgyeknek
ajánlja
BAUR RUDOLF
tiroli iaröm-utret uetttlHi baz
Innsbruck, Radolfetrasse 4
Viihallíi löfttirt, valééi gjaj^ii Uliü sík.
Uintakotalogm ingyen és bérm.
NyomstMt Ifj W.j^itj .TóTn^kínrmTimiííiáhsn N.jv-Kaniván
NAÜY-IUNIZSA. 1896. április 25-én.
17-lk szám,
i fn 50 kr. . 1 frt 25 kr. 19 kr.
Eléflaetéil ár: • F.gé« évre . . . 6 frt — kr Kél em - - . Nt*vedévre . .
Kgves li.m H1R DKTÉ Süli 5 i^aaboa petitserózfl ?. máscdazor 6, t minden további sorwt 5 kr.
Nítl.TTÉHBKK petit toronként 10 krért .étetnek fel. Kincstári H minden eg)** hirdetésért 80 kr. üteteudó
XXXV. évfolyam.
A lap szellemi és an/agi részét illető minden közlemény Bátora Lajos szerkesztő-ki adó nevére cximzetten Nagy-Kanizsára bérmentve intéz endők
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Köriratok vissta aem kiidetaek
A nagykanizsai , Ipar-Testölet:£, ,a nagy-kanitsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori takarépénztir részvény-társasig\', a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes to í oltó-egylet*, a .nagykanizsai kisdedneveló egyesölet* a ,nagy-kani»ai tanitói járiskőr«, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet" n iaoizsai izr. jótékony nőegylet*, .«egények tápintézete*, a .katouai hadasíyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlvilasztminyának hivataloj lapja
hetenkint egyszer/szombaton megjelenő vegyestartalmu ^hetilap.
ValuMnayi kir. taif»»üíy»l»*é9nek
-H-nDBmóakt. m kir. »I»i«i-tertói.
• Ű cs. és kir. Felségének 25 érés koronázási ünnepe emlékére .Első biztosító intézet katonai szolgálat Esetére\' Ö cs. és kir. fensége .József fóberezeg védoöksége alatt\' czimmel egy intézmény létesfltt oly czéizaUal, hogy a véderő kötelezett-jég teljesítésével ugy a besorozottakra, de különösen a szegényebb néposztálynál a főnmBkaerót vesztett családra nehezedő súlyos terhek köny-nyebben elviseíbetókké, s a haza oltalmira hozott áldozatok kevésbbé érezhetőkké váljanak. .
Ezen humánus czél ércekében kívánatos, hogy a társaság szervezete minél szélesebb körben megismertessék, s hogy az intézetnek min-denfltt állandó képviseleti közege legyen, — a kik a nép körében éite, annak e tekintetben á szükséges felvilágosítást és útbaigazítást megadhassák. — Ily képviseleti kO-zegeköl kiválóan alkalmasak a ta Birok és néptanítók, a kik ily módon míg a közjótékonyságot szolgálják egyszersmind „annyagí helyzetükön is segítenének."
Felhívó» tehát a tanfelügyelósé-get, buzdítsa a hatósága alatt áliő tanintézetek tanítóit, hogy a szóban furgó intézet részéről képviseleti és ügynökségi megbízást villaljanák, amire az engedélyt az 1868 éri 38. t-cz 141. § a alapján ezennel megadom.
Budapest, 1895. jnnins hé 1 én.
WLA8SICS GYULA s. k.
Jegyzőkönyv.
Felvétetett Galambekon, 1896. éri márczíua hó 22-én az önk. tü/ultó egyesölet rendes közgyűlésében.
Jelen voltak: Juk József elnök, Szabó Lajos pénztárnok, S:arzsinszky György főparancsnok, Hörömpöly Gyula alpa-lanesnok, Pungar Imre titkár és segédtiszt, Garai József, Kálóczi Ferenc*, Bencze József, Lőrincz József osztály parancsnokok, Tormási Ernő szertárnok, Ferencz Lajos alszertárnok, Matyi Jó zsef, Szabó János, Szolák János, Egyed György szakaszparancsnokok, ezenkívül 38 működő, 31 pártoló tag és\' a községi elöljáróság.
Juk József egyesületi elnök a megjelenteket üdvözli, a gyűlést megnyitott-nak s katározatképssnek nyilvánítva elő terjeszti, miszerint az alapszabályok 8. §-a értelmében a szolgálati kötelesség tekintetében megállapított 3 év letett s azon reményének ad kifejezést, hogy az egyesület tagjai ezentúl is megmaradnak a testület kötelékében, hogy községünk ezen legnagyobb közhasznú intézménye felosztani nem fog, sőt a közjó érdekében tömörői és folytatni fogja áldásos munkásságát
1
Ezek után felolvastatott a múlt\' közgyűlés jegyzőkönyve, mely minden ész revétel nélkül hitelesíttetett.
J: ■.. ________\'.-
Előterjesztetett az elnöki és főparancsnok! jelentés 1895. évről, mely helyesléssel tndomfcul vétetett és az irattárban megőrizni tataroztatott.
m
Szabó Lajos egyesületi pénztárnok álul 1895 évről bemutatott számadás a számvizsgá\'ó bizottság felülvizsgálata után egyhangúlag jóváhagyatott és a pénztárnok részére a felmentvény a szokásoi óvái fentartása mellett megadatott.
1895. évben összes bevé:ele volt a testületnek 375 frt 59 "ír, kiadása 346 frt 08 kr.. igy pénztári maradvány 29 frt 51 kr., ezenkívül kintlevő követelésekben 85 frt.
IV.
Tormási Ernő bemulatja az egyesilet vagyonánál a pannrsnuktág kmhajőttá.
vei szerkesztett leltírt, mely szerint az egyesület vagyona felszerelésekben .1572 frt 42 kr. becsértéfcjt képvisel Tudomásul vétetett.
V.
Starzsinszky György főparancsnok elő \' terjeszti, miszerint a működő tagok sorából 3 évi szolgálati idő kitő! éw után 9 mükölő tag bejelentette kilépését, kik közül egy agg koráiál, I betegségénél, 7 terhes anyagi ok és eV nem hárítható családi ügy miatt kénytelenek működésűket megszakítani, ezek között van Lőrincz József oszt. parancsnok, ki áldozatkészségénél az egyesületnek ou\'.gű tagja volt, ugyanazért indítványozza, hogy érdemei elismeréséül tisztb. osztály piraacsQoknak megválasztas-aék. Ezen ind tványt a kőzgyü és egyhangúlag elfogad a s Lőrincz József tisstb. oszt. parancsnoknak megválasztva lett.
Előterjeszti továbbá, hogy az egyesület kebelébe felvett 8 uj tagnak névsorát, kik az alap éa szolgálati szabályok megmagyarázása után az esküt letették. Tudomásul vétetett.
VL\\
Elnök maga és az egész tisztikar lemondását bejelenti és kéri a választás msg-ejtését Starzsinszky György főparancsnok az összes jelenlevők nevében felkéri fótiaz • telendő Juk József plébános urat, hogy az einöki tinstet torábbra -ía - oifo¿adni -szíveskedjék, kl is astelfogadváo, vezetése alatt a választás köve\'kezőleg ej\' tetett meg:
Választmányi tagok lettek: Kálóczi János, Bencze András Törők Bódi, Molnár János, Kápolna István éi Bencze János reodes. Kálóczi Mátyás és Tóth János póttagok.
Számvizsgálók: Bencze József, Molnár János, Bazsó Bódi rendes, Szabó János és Csire Imre póttagok.
A tisztiállások következőleg töltettek be: Főparancsnok Starzsinszky György, A\'pirancsnok Hörömpöly Gyula, Orvos dr. Maver Fereucz, Pénztárnok Szabó Lajoj, Titkár és segédtiszt Pungor Imre, Szertárnok Tormási Ernő, alszertárnok Fereoczí Lajos, Mászó oszt. parancsnok Garai József, Rendfentartó oszt. parancs-
nok, Kálóczi Ferencz, L Szivattyús oszt— paraastnik Benrvo lóisof, K.--Szirattyns oszt. parancsnok Egyed György. Mászó szakasz parancsnok Matyi József, Rendfentartó szakasz parancsnok Tahin Ferencz, L Szivattyús szakasz parancsnok: Garai János, II. Szivattyús szakasz parancsnok Takács GAbor, Ciővezetök Horváth Józaef, Komáromi Ferencz, 8<abó János.
Parancsnokság által a mászó osztályba beosztottak : Molnár János, Kápolna József. Baranyai 8ítfdor, Jorola Ferencz, Molnár Ferencz, Kápolna Ferencz, Varga István, Pásti János és Garai György.
VIL
A bonalkotás ezeréves fordulóját az egyesület május 10-én fogja megünnepelni, az ünnepély rendezésével a parancsnokság és választmány bízatott meg.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Tahin Fe-rencz, Kálóczi Ferencz és Marton László választattak meg.
Jegyzőkönyv felolvastatván lezáratott és aláíratott.
PUNGOR IMRE titkár.
Válasz.
Kis Komárom és vidéke történetéből i Irta: CSIBE ISTV1S a.-b*joa>t lelken.
(Folytatás.)
Ez a mit irtunk, a várbeli ecclára Uitozo\'.t, de a városban is (mostan Komárváros) volt ecdesia. Ennek papja. 1655. Nagymartom Balázs, 1655. Tatai János, 1661. Lévai Márton.
Somogyi régi Ekklesiák a kiskomáromi Matriknlából.
Kis Falud 1655. padlásdeszkát adott a kiskomáromi iskola építéséhez.
Gige 1655. gerendákat, 1660. a harangokra 1 frt 91 dénárt adott.
Déd 1659. Prédikátor Vátzi István, 1663. Szentlőrinci László. (Ez is adakozott.)
Inke, Pred. 1644. Séllyeí András az előtt 1634. galamboki prédikátor, onnan idehozatott.
Dents, Vése, Görgeteg, Lábad. Korpád, Szabás, Aszaló. (Mind adakozáaaik miatt 1655. építésre említtetnek.)
Somodor 1661. pred. Komáromi János, msgh. 1664. máj. 28.
Sagesd, Csokna 1661. pred. Bokor let*áfly-folesége veit Balassa Erzsébet:
Zabar. 1654. pred. Galgóczi Jánoa Meut Szabásra. — i$6o. pred. Bódi István.
Szenna, Kísasszond, Mere, (most Mérő) Galambok. Egy 1720. tett ínqni-BÍSÍO szerint, mely a Stettner famíliánál van, Galambokon 1670. esztendőben, mire a fateusek emlékeztek, volt prédikátorház és egy fából csinál; oratórium és hogy ezt a parochiális házat a kuruez világban égették el. A komár-városiak is ezekkel tartottak együtt papit, miután 1692-ben az oda való parochiális házat a károlí (talán karosi ?) plébános elfoglalta.
Lajstroma a somogyi Ecclákcak, melyek a kiskomáromi Scholának épületére fa él téglabeli segítséget adtak 1655-ben és 1660 ban.
Martzali 1658. körül, papja Szigethi István.
Galambok, 1634. Séllyeí AndráB, 1656, Lévai Márton, lett kiskomáromi pap, helyébe ment Tatai János 1660.
Csurgó, 1657. pap öri Jakab, 1660. fennállott ez eccla, rektora ekkor Szo-kolai Dániel.
Sz. Benedek, Paccza Szomajom, Várda-Egres 1660. prédikátora Marton-Vásár-helyi György, Hetes, Csokona, Újlak, 1660. Kis-Miklós, Vísonta,Becze (Rácsé) Po:földi Kutas, Kis Bájom 1660, pap Rimaszombati István, Ciököly 1645. psp Béttyei irtván, 1704. Körmendi Mihály. Vid. 1663. pap Büi Péter. 1644. Her-czeg Benedek, 1646. Szuthmári János. 1654. Demeter Pál Jádról hozatott ide, a hol 1641. körül pap volt. Merke. — Nagy-Bajom, 1064. pap Tatai János. Jád. 1641. pap Demeter Péter. Mere-Ujlak (ma Kaposujlak.) Szenta 1660. pap Kisvárdai János, Bolhás 1660. pap Herczegszö lősi Jáoos, Tapson, 1660. pap Zvonarícs Mihály, Szakácsi, Tere-bezd, Bükönye 1660 pred. Vácií Márton, 1662. Samtracus János, a ki azon 25 kiskomáromi katonának eltemetésére, kik szept. 22 én a kanizsai törökök által megölettek, behívatván, azokat Kis-Komárombanefpapoltt. Jerem. IV. 6. 7.8.
(Folytatása következik.
t n a a.
Tavaszi dal.
Felébredlek a virágok Eltűntek a .társz ágak, Forró nap hozzánk beköszönt Szírünkbe uj örtmet önt.
Tavaszodik uj reményre, Csattog mir a lül.mfile, T.vol esik a búbanst. Sa gó szirten nj vágj támad..
Tél fagja-majd tőnkre telte, Vele a jót felejtette. Tavasz nélkül halra voloa Sseltb sápokról mit sem trWnt.
He a remény bú kitérő, Benne őröm. a\' bánat felhő, Nélküle keserves volna, É.et kéjről ritkán arflni.
«in tavat, odrözöllek
Boldogságot henced letek. Felejtsd a bosazn tel« ; Ke adj bánatomnak helyet.
Madírdallal Végy most kíiül, Mert szivetá a dalnak örül Végrejárt a téli álom, Taraat után be rég vig.om
Felébredlek a virágok ! Eltűntek veltik a vágyak\' Telet kiaértem feledni; lgj fog szivem behegedni.
BOSEXBERU HKSBIETTE.
A deák is tud szeretni...
— Csevegés. —
Rózsavölgyi^Árpád gymuazista uram volt aztán csak fair gyerek. Nem volt az jobb sok Laczinál és Pistánál, h.nem még rosszabb a deákné vásznánál. Nem volt néki ideája a szép rózsás völgy, nem is tanulgatta a honalapító Árpád históriáját, hanem még mikor természetrajzból felelt nátriumból, akkor is a leányokra gondolt.
A szép Margitra, Rozikára és tudj* Isten mily Bzebbnél szebb leányokra. De egy tetszett meg neki Isten igazában: a Bzép Eliz. Fjjel-nappal róla álmodozott. Szerette őt, pedig még nem is ismerte, uem tudá szokásait, de a női arcz oly varázshatalommal bír, hogy a férfi minden tagját bevillanyozza. Törte fejét, hogy megismerhesse, de sebogysem tudott kifundálni valamit. .Egyszer már lemondott minden reményéről és á Borsra bizta magát. Igy fakadt ki. többnyire .nem enged engem Isten a Fortuna szekerén járkálni\' D* a mit az « furfangos eszével elésji nem tudott, meghozta a véletlen. „Francziául is tanult, de azt sem tudomány szomjból, hanem, hogy ábrándjait időtöltés végett a vén dáma előtt kitölthesse.
Ugyanis Eliz kisasszony is akart fran-cziául tanami, de takarékosságból társat keresett. Mort társ nélkül 6 frt, társsal pedig 3 bt a tanítási díj.
De társ nem jelentkezett. Ktpva az alkalmon Árpád barátunk, elment a dá-
méhoz és megmondta, hogy ha a kisasszonynak nincs ellenére, ő szívesen együtt tanul vele. Az első órán elő áll Árpád ¡és ily \'szavakkalTközelit Elithez. .Nagysám, miutáo a véletlen különös játéka folytán szerencsém van önnel eien győuyörfl^nyeivet tanulni, mindé-nek előtt kötelességemnek tartom magamat bemutatni, nevem Rózsavölgyi Árpád.\'
Ezen diákos frázisokkal tett beszé-decske után megered a szólt árja, különösen Árpád úrfi rés^rő\'. Oly bókokat mond Eliznek\'.hogy az füligTpin)\', »ót még a füle is piros lesz. Ezen órától kezdve Iszonyú hanyatlás állott be. Árpád barátunk már a — bonzsúr—saót is elfelej tette és boujournak olvaata. Fejét valahányszor órára ment, szédülés fogta el, tántorgott, mintha részeg volna.
Azon órák alatt, míg Árpid Elizzel együtt volt, ugy érezte ő magát, mint a szerencse dédelgetett kedvencze. — A sors mégis csak kegyetlen játékot űzött Árpáddal. Eddig sem erőltette ugyan meg magát a tanulásban, de most, midőn a véletlen Elízéket abba az ut-czába hozta, hol ő lakott.... De ez még Bemmi, közvetlen átelleobe.........
„Ez lesz még csak pompás,\' mondá rpád és esténként promonadot tartott, Elis ablaka alatt. Sokszor megilit mélázva az ablak alatt és nézte Eliz bájos arczát és ugy tetszett néki, mintha Eliz mindig reá mosolyogna, (pedig dehogy mosolygott.)
Egyszer a mint az ablak mellett elha-

lad, egy ifja deákot lát az ablakban Elizzel beszélgetni és közbe-kőzbe nevetgélni. Árpádot a féltékenység majd őrültté teszi, felmegy szobájába, magára zárja az ajtót azon szándékkal, hogy öngyilkos letz. De még itt is peche van Árpád urnák I
A hónap vége felé járván, az erszény üres és puskát uem vehet. Mikor már soká törte a fejét, hogy hogyan lehet péez- nélkül puskát Tenni, jut csak eszébe, hogy más öngyilkossági eszköz is létezik.
Gondolkozik, hogy mí a legalkalmasabb. A felakasztat választja de eszébe jut, bogy nincs pénze kőtelet venni. Végre heves lelki küzdelem után elhatározza, hogy gyufa-oldatot iszik. Da csak valami kileocz száll gyufája volt, (a miből ugyan uem lehet halálos mérget csinálni) Üegcsinálja a folyadékot, vagy háromszor szájához emeli a poharat, mig végre megissza. (Eredménye természetesen nem volt más, mint egy kis bascsikarás.)
Egész éjjel nyugtalanul járt fel s alá szobájában. Éjfél felé kocsi zörgést ball. Ablakhoz siet, kinéz s a hold fényénél látja Eliz szülőit kimenni a vasútra az ifjú diákkal, kí történetesen Eliz unokafivére volt s eljött a szünidőre rokonait meglátogatni. ;
Igy ért véget Árpád első szerelme, a miből az előbbiekből következtetve valószínűleg kiábrándult
ZENEGŐ.
— Milleninml történet Az Athe-naeum r. társaság kiadásában megjelenő .A magyar nemzet története\' czímü tíz kötetes nagy munkának (milleniumi kiadás) 62. és 63. füzetével a második kötet, be lön fejezve. A harmadik kötet, az .Anjouk kora\' tudvalevőleg két hónappalíezelőtt megjelent. Ezek a fű-zetek különösen azért érdekesek, mert ezekben Marczalí Henrik az Árpáökor-beli művelődés történetét írja meg rendkívüli elevenséggel és alapossággal. Szól pedig az alkotmány fejlődéséről, a törvényhozásról, a kunok letelepítéséről, az egyházi viszonyokról, az irodalomról, építészetről különösen a csúcsíves építési modor elterjedéséről, mely az utolsó Árpádok korszakába esik Nagyon tanulságosak Marczalí Henrik fejtegetései az akkori társadalmi viszonyokról, nevezetesen az urak és nemesek állásáról, a vármegyei életről é> ebben a tekintetben igen sok érdekes adittal világítja meg a megye szerepét és fejlődését. A jeles monográfiát, a mely legteljesebb azok között, melyek eddig az Árpád-korszakról megjelentek, lendületes .Végszóval" fejezi be a tudÓ3 szerző, a melyben rámutat arra az óriási haladásra, amelyet a magyar nemzet a honfoglalástól Bzámitva 400 évig tett az utolsó Arpidhizi király kiha\'isiig, ami 1301. évben következett be. Ezalatt a 400 év alatt valósággal Európa legműveltebb nemzeteinek egyikévé küzdötte fel magát a magyar. A közel 700 lapra terjedő kötethez kimerítő tartalomjegyzék van
XXXV. ÉVFOLYAM.
A I, A í KÖZLÖNY
1896. ÁPRILIS 25-én.
Tudnivalók
— Hirdetmény- A pénzügyi m. kir. miniszter ur Turóczy Adolf miniszteri tanácsost és fövámígazgatót felhatalmazta, hogy & jelenleg érvényes határ-vám-törvényeket és szabályokat összegyűjtvén, azokat saját neve alatt adjf ki. Az ezen felhatalmazás alapján ké-aiQlt éa mintegy 40—45 írre terjedő mű, mely ugy az érvényben lerí vám -tőrvények és haf-írozmányok, mint a fennálló vám- és kereskedelmi szerződéseinkben foglalt megállapodások- iránt biztos tájékozást fog nynjtani, már sajtó alatt ran és f. é. április vagy májas havában az előfizetőknek megküldhető lesz. A mQ ára 5 frt mely a mű szer-zőjébez (Budapest, Fövámbáz) küldendő. Tekintettel a szóban levő műnek különösen - gyakorlati szempontból való jelentőségére, amennyiben mindazon hivatalos közegek és magánosok számára, kik vámkezelési ügyekkel foglalkoznak vagy ezek tekintetében megfelelő tájékozást szerezni óhajtanak, hasznos . segédeszközül fog szolgálni, e műnek megrendelését az érdekelt köröknek melegje ajánljak. Sopron, 1896. évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara. .
— Hirdetmény. Az „Adfl^" m. kir. tengerhajózási részvénytársaság f. évi április harában aj hajóösszeköttetést létesít Fiuméből és Triesztből Dunker-\' gübe. Ezen uj hajózási vonal, melynek főczélja rendes összeköttetés létesítése és előmozdítása az észak francziaországi fontosabb ipari piaczokkal, mint a milyen Lille, Raublx, Turcoing, Valencien-nes, Cambrai Szt-Quentin, Arras stb., a .Báthori" gőzös útjával Fiuméből április 25-én, Triesztből április hó \'26-án nyílik meg. A későbbi indulások e vonalon havonként történnek. Az egyes gőzösök rakodási határidejéről az .Adria" havonként kétszer megjelenő menetrendje nyújt felvílágosí\'ást. Díjtételek ügyében valamint egyéb felvilágosításokért iegczélszerübb az .Adria* fiumei üzletigazgatóságához, vagy a társaság vezérűgynökségéhez (Hoffman J. és V. Budapest, Bécs és Triest) esetleg Lein-kauf József I. bécsi szállító czéghez fordulni. Sopron, 1896. évi április havában A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A késmárki állami szövőipari szakiskola az 1896—97. tanévet teljesen újonnan épített éa fölszerelt épületben fogja megkezdeni. Minthogy a szakiskola a nyert fölszereléssel tetemesen bővült, abbin a jövőre eddiginél is löbb Unitvány fog fölvétetni. Midőn tehát megjegyezzük, hogy a polgári vagy középiskola 2 osztályát, vagy az elemi iskola 6 osztályát sikerrel végzett tanalók sem tandíjat sem be-iratási dijat nem fizetnek, sőt a kiválóan szorgalmas és tehetséges ifjak a 2 tanévben esetleg már állami ösztöndíjban is részesülhetnek, ez aton értesítjük az érdekelt köröket, hogy a szakiskolára vonatkozólag az intézet igazgatósága esetleg rz alnlirott kamara készséggel ad részletesebb fölvilágosítást Sopron, 1896. évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
csatolva. Ennek a két utolsó füzetnek is pompás mümellékletei és sikerült szövegképei vannak. Az egyes füzetek ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 lüzet\'l 3 frt 60 kr. Kaphaló minden hazai kőnvv-kereskedésben. Az előfizetők minden szombaton egy-egy füzetet kapnak.
— Gyors egymásutánba érik magokat a Lampel-czég (Wodíáner F. éa Fisi) kiadásában megjelenő . 1848—49-iki magyar Szabadságharc! történeté\' nek füzetei Gracza György rendkívül érdekfeszítő ¡modorában leírva. Most már az 55-ík füzet lá\'ott napvilágot. Ebbeu befejezi a bánsági rácz felkelés történetét, mely .Hadik M. tábornok fényes győzelmével Szeged mellett vé|et ért-Aztín a téli hadjárat többi műveleteit írja le sorba, mint végrehajtattak ■ azok közt a várostromoknak él bevételeknek juttat előkelő Bzerepet Elragadó s lelkesítő a piskii hídnál Bem apó vezér lete alatt vivott csata a maroknyi magyar seregnek a tengernyi so!: orosz ellen, » ép oly gyászos emléket örökit meg a szerzi Nagy-Enjed pusztulásának leírásáról, mely közben az 55-ik füzet szövege megszakadt A képdisf r fűzetban is méltóan sorakozik a megelőző füzetek pazar illusztrácziói mellé, íme a képek sora: A komáromi csata 1848. jul. 2-án (egykorú rajz.) Rész let az aradi vár ostromából. Nagy Enyed puaztu ása 1849. jan. 8-án. Vízakna látképe. A visszatérő honvéd. A vizaknaí sóbányában 1893-ban talá t honvéd holtteste. Részlet Nagysasben ostromából. A piskii diadal 1848, febr. 9 én.
— Hlrdetménf. A £ é. junius hó 15-étől augusztus hó 1 ig Danzigban .Westpreusische Landesausstellung" czi-me alatt tervezett kiállítást illetőleg sz alulirt kamarában fontos informácziók nyerhetők. Miről a fentoeveiett kiállításban esetleg résztveoni szándékozók ezennei értesíttetnek. Sopron, 1896. évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
i i r e
— Zalavármegye főispánja. A hivatalos lap mult szombati száma következő királyi kéziratot közölte:
Magyar belügyminiszterem előterjesz tésére dr. gróf Jankovics László főszolgabírót Zilavármegye;főispánjává kinevezem Kelt Bécsben, 1896 márcz. bő 20-án. Ferencz József a. k. Perczel Dezső s. k.
Az uj főispán legifjabb fia nem rég elhunyt gróf Jankovich László somogy-vármegye egykori jeles főispánjának a közügyek buzgó harczosa, hazafias szellem s minden jótulajdon egyesitett eszméjének jóhire előzi ő* meg s igy leg-szeb reményt táplálja Zalavárraegye közönsége. A hivatalos] beigtatás május 5-én lesz^ZaU-Egerazegen ^megtartva. Eíőző nap pedig fényes bevonulás.
— Spitkó Lajos kerületi főigazgató e héten Nagy-Kanizsán időzött s a helybeli fŐgymna3Íumról telje3 elismeréssel dicsérőleg nyilatkozott. ^
— Knortzer György önk. tűzoltó főp »raocsnokotj névelőastéjén a tűzoltói zenekar szerenaddal tisztelte meg, mit a tevékeny férfit*-\'méltán meg is érdemelt.
— A néppárt gyűlése Nagy -Kani z<*kn. April hó 19 én tartotta a néppárt nagygyűlését Nagy Kanizsán a katonai gyakorló tárén. Kár a reggeli órákban mozgalmas képet mutatott ti egész váró?, vidéki arczok voltak mindenfelé láthatók. A gyűlés megtartásának s a vidékiek bejövetelének nagyban kedvezett a tavaszira fordult verőfényes szép napos idő. A párt vezére gtóf Zichy Nándor délu án 2 órakor érkezett meg a budapesti vonattal, kihez az indóháznál dr Kiss Ernő kegyesrendü tanár üdvözlő beszédet intézett. A gyűlést a gyakorló téren zászlókkal és koszorúkkal földíszített emelvényen Oroszvíry Gyula elnök délután 3 . órakor nyitotta meg, le\'.kes hangn beszéd kíséretében üdvözölve gróf Z-chy Nándort, kinek a kerület néppárti hölgyei nevében díszes babérkoszorút nyújtott át s egyben föl kérte a gyűlés vezetékére. Utánna gróf Zichy Nándor fejtegette-a néppárt po litikáját. Az isteni gondviselés megen-ged;e, úgymond, hogy ezért a politikáért, mely a kereszténység szent hite, keljü k sikra, hogy ezért küzdhessünk. érdekében sorakozzunk, — a mi politikánk az örök igazság, a kinyilatkoztatás, az evangelium politikája, szavait az apostoli király éltetésével fejezte be. Ezután Horváth Honor emelt szót, beszédében a néppárt egyik sarkalatos elvével a revízió kérdésével foglalkozott bőven és a hallgatóság élénk érdeklődése mellett. Dr. Major Ferencz székesfejérvári főorvos lépett most az emelvényre é3 fejtegette sötét tzinekkel s kisbirtokos és kisiparos osztály szomorú anyagi állapotát, melynek minden nvotqoró .á-gáért a kormány, tstte felelőssé. A néppárt szerinte e bajok orvoslást fűzte egyik íőfeladatául. Molnár János komáromi rpátplebános a gyűlés egyik legérdekesebb szónoka a válás ttóí jogosultságot fejtegette s buzdította a választókat, hogy leadandó szavazatuknál semmiféle pressió vagy aavagí előuj által ne engedjék migukat befolyásoltatni. Ezu\'án Markos Gyula a Herkó Páter szerkesztője szavalta el Tettre fői czimü költeményét. Majd Kálmán Károly sós kuli plébános tartott egy sieveu temperamentumra válló gyújtó beszédet. — Végül Zichy Nándor záró beszéde következett, melynek befcjezése után a miniegy 8 - 9000 re tehető hallgatóság a sormási tűzoltó zenekar kísérete mellett a legnagyobb rendben vonult a városba. A gyűlés alatt felolvasták Esz-terházy Miklós Móricznak az érsekújvári népgyülésbö: küldött üdvözlő táviratát. A gyűlés folyamin Horváth Ho-nornak egy szegfű és babérlevelekből készített nemzeti szalagos koszorút nyújtottak át a következő aranybetűs felírással : a kanizsai néppárti nők Horváth Honom ik a aíppírt főrendezőjének — Estve 8 órakor a Szarvas vendéglő dísztermében 180 terítékű társas vacsora volt, melyen számos felköBzöntő mondatott az jlsőt Pel ér Pál apát mondotta a pápára, Zichy Nándor > Irirfiyt éltette, Sebestén; Lajos Zichy grófot, Balaton egersiegi apát a távollevő Esz-terbázy Miklóst köszöntötte fői. — A bankét a késő éjjeli órákig eltartott s
azon mindvégig lelkes hangulat uralkodott. R
— A kereszt« hfcboruk. Ez évben 800 éve, hogy Európaszerte nagyszerű mozgalom indult meg, mely arra : törekedett, hogy a Bzent földet kiszabadítsa n törökök hatalmából. — Ez a mozgalom, meíy kiválóan vallásos bazgóságból támadt, voltaképpen az emberiség haladásának oly nagyszerű ténye, melyet figyélembe nem vennünk alig lehet — 1096. tavaszán indult meg sz első csapat kelet felé. s. ettől fogva kétszáz éven ít csaknem szakadatlan sorban küzdöttek a keresztények a szent fö.dért Küzdelmük csak ideiglenes sikert aratott. De nem is ebben van e hadjáratok fontossága. Az európai művelődés képe változott meg e hadjáratok következtében. Megindult a kereskedelem, virágzásnak indult az ipar, szélesbült a tudományos látókör, terjedt a műveltség s legszebb virágként kihajtott a szivekben a humanizmusa. — E mozgalmak közt emelkedett fel a polgári osztály is. Mindezen mozgalmak hajaikat is érintették s méltó megemlékezni arról ezredéves ünnepléseink között is, hogy mindjárt ez első keresztes hadjárat vezéréül Szent László királyunkat választotta meg a II. Orbán pápa elnöklete alatt tartott piacenzai zsinat. De őt még a készülődések közbea elragadta a halál (1095. jul. 29-én.) Azután IL Endre királyunk vezetett hadat a szent földre, de nem sok siker koronázta vállalatát. Mindazáltal édes hazánk is részesült e mozgalmak áldásos eredményeiben. Méltó azért, hogy e nagyszerű hadjáratok nyolczszázados évfoidulóján felújítsak és megüljük em-\' [ékezetüket. — Ezért dicsérnünk kell a a főgimnázium Gyakorló Iskoláját, hogy az évfordálóró: megem\'ékezve f. é. áp rilís 26-án d. e. 10 és fél órakor dísz-ülést rendez a főgimnázium nagytermében. Reméljük, hogy közönségünk őrö nmei vesz részt ez ünnepségben, mely változatos programmjával amúgy is nagy élvezetet igét, lesz felolvasás, szavalás, ének és zene.
— 10 milliói örökség A napokban az a hír járta be a fővárosi sajtót, hogy berezeg Porcia Ferdinánd Karinthiában meghalt és 10 millió értéket meghaladó olaszországi hitbizományi urodalmak a Porcia család a ma egyik magyarországi grófi tagjára gróf Porcia Lajosra szállt, a ki ezzel egyszersmint a berezegi rangot és czimet is örökölte. Azért tartjuk érdemesnek ezt a bírt megemlíteni, mert Porcia Lsjos gróf, illetve most már berezeg, Myik leányát Elvira grófoét városunk ^fyík családtagja dr. Thomka István fővárosi orvos, Tbomka Endre nagykanizsai városi tanácsos fis, vette el. A Porcia család 2000 évnél régibb, mert a hajdani hatalmas római birodalom hires államférfiétól Catótól származik, fejedelmi ős ís volt a családban, a mennyiben egyik Porcia hajdabában velenczei dogé volt
— Adomány. Keőmives Izidorné urnő a nipokban 5 frtot volt szíves beküldeni a ker. jót. nőegylet czéljaira, mely adományért hálás köszönetét nyilvánítja sz elnökség.
— Alapítvány. A nagykanizsai izr. hitközség az orszigos közalaphoz 2500 írttal járult. 4 közalap ezé ja ösztöndíjak létesítése és hitközségi alkalmazottaknak fölsegélyezése.
— Hírsck Móricz báró halála. A legnagyobb emberbarát f. hó 20-án Ó-Gyallán Komárommegyében elhunyt. A bulla Érsekújvárra szállíttatott A nagykanizsai hí község a ^ nemes ember elhalálozása alkalmából az özvegynek rész vétsürgönyt kildött. a báró nevére alapítványt tett és az érsekújvári temetésen magát Dr. Neumann Ede főrabbi által képviseltette, v
— Tihanyban hazafias ünnepséggel ültettettek el a milltniumi emlékfák.
— Képviselő.estület! ülés tartatott ápril. 20 án Vécsey Zsigmond polgármester ur elnpklete alatt, melynek tárgysorozata a következő volt: .A városi számvizsgáló bizoüsíg által felülvizsgált 1895. évi gyámpénztári számadás egyhangúlag elfogadtatván rendes mód szerint a megyéhez felterjeszteni rendeltetett. A nagykanizsai szépítő egyesületbe a város képviselő testületéből annak alapszabályai értelmében négy tag választatott be \'és pedig Tóth László, Faics Lajos, dr. Bentzik Ferencz és Práger téli városi képviselők. Az erdők és legelők jövedelmi emelésére kiküldött bizottságba eiy uj tag beválasztása szükségeltetvén, Pákái Ferencz képviselő tag helyes inditváoyára az ügy az erdők és legelők szakbizottságának véleményes jelentés tételre kiadatni hjtrnz tatolt mintán a szakbizottság újra alakult, ezen kefcelbeli szűkebb bizottságnak is újra alakulása kívánatos. Az összes bizottságok megalakulása s ren-
dezkedése n- \'másul vétetett Friedl Jenő erdótísz. »skületételével a .¡ozgyülés véget ért. ,
__ Eperjesv Sándf ujonan . választott Ukolaszéki elnöknél a népiskolai . tanító testület 18 án tisztelgett, Németh Ignácz igazgató lelkes beszédlen üdvözölte s kérte, hogy a város tanügyét teljes virágzásra juttatni szíveskedjék, ismert buzgalma s a tanügy iránti lingolo szereteténél fogva, mire válaszolólag kijelenti, hogy bár a közpályáról lelépni óhajtott ugyan, de a bizalomnak engedett, agg napjait nem tekintve, újólag a tevékenység terére lépett, minden lehetőt elkövet a város érdekei- és a tanügy felvirágzására szolgáló intézkedések sikeres keresztül vitelére, kérve a testületet, hogy irányában bizalommal visel-
— Heti biztosok e héten (április 27 — májas a Kisdednevelő Egyesület ovodáibsn Weiser Józsetné és Scherz Ríchárdné választmányi tag «rnők
— Heti felügyelő e héten (április 27 - máj. 2) az 5nk. tűzoltó egylet őrtanyájáu Bódít Jáuos osztály-parancsnok ur.
— Ai elhájasodás ellen a legjobbnak bizonyult szer eddig a Ltthi Erzsébet forrásvíz. Widerhofer dr. tanár cs. és kir. udvari tanácsos a legnagyobb készséggel igazolta ezt s azt mondji a Luhi Erzsébet vízről, hogy az vastarulmánál fogva az elhájisodásail egybekötött vérszegénység állapotoknál nagyon kedvező hatást mutatott. A szolyvai és polenai vizet a fentnevezett tanár viszont a légutak hurutos bánialmaira nézve is nagyon hasznosnak tartja. Mind a három forrásviz Nagy Kanizsán Fesselhofer József és Rosenfeld Adolfnál kapható.
— Hírlapírót orsz. kongresszusa. A magyarországi hírlapírók országos egyesületük megalakítása ügyében ápril. hó 19-én tartottak országos értekezletet. Az egyesület alapszabályait már kidolgozta a kis bizottság. Az egyesület kebelében segélyalapot ^létesítenek, a melynek javára még ápril hóban Bndapeaten hangversenyt rendeznek, a kiállítás alatt szintén rendeznek ünnepélyt
— Az Ur. jót. nőegylet választmánya 87 frtot gyűjtött Zalamegye disz-lobogójánsk költségeire, mely összeg rendeltetési helyére el is kűldetott
— Helyi millenium! ünnepélyek rendezésével a képviselő testület következő tagjai bízattak meg: Eperjessy Sándor, Piibál Ferencz, Tóth László, Mikoss Géza, Scherz Richárd, dr. Rothschild Jakab, Ebenspanger Leó. Dnger Ullmann Elek, Bettlheim Győző, Szommer Náthán, Sümegi Kálmán, dr. Lőke Emil, dr. Pa-chinger Alajos, Nith Norbert, dr. P\'iMI Victor, Epeijessy Gábor, Faics Lsjos, Kovács Károly, Szedlmayer László, fju Hegedűs László, dr. Neasiedler Antal, Jákóbi Fü öp, Bún Samu, Keller Ignácz, Reinics Lajos, Lengyel Lsjos, Halis István, Nagy Dezső, Knortzer György és S> bestény Lsjos. Ezen bizottság a társadalom kebeléből még 10 tagot választ maga mellé, agy. hogy a rendezóbizott-fíl 40 tagból fai állani.
—•■A keresk betegsegélyzö pénztárnál Scbwarz Gusztáv ideigl. titkár helyébe Rosenfeld Lsjos választatott meg.
— „ i Veszprém egyházmegyei Tanitók háza" gyűjtő íveit, kik ilyet
\'elfogadni szívesek voltak, kérjük a beküldési ha\'áridőn tul is belátásuk szerint ez év végéig megtartani, s minél eredményesebben felhasználni." A gyűjtő íven alalirt bizottság.
— Jótékonyai» A népkonyha czéljaíra ujabban adományozni szíveskedtek. Délzalai Takarékpénztár 50 frtot, Keő míves Izidorné 5 frtot, domonyi Brüll Miksa 5 frtot, mely adományokért bálás köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Meghívó. Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú Táros képviselő testülete 1896. évi április hó 28 án délután 3 órakor a városház nagytermében közgyűlést tart. Kelt Nagy-Kaaízsán, 189*. április hó 24. A polgármester. Tárgysorozat: l.) Az 1896. évi április hó 9-én tartott közgyűlésből a millenáris ünnepélyek rendezésére kiküldött bizottság javaslata.
— A millenium ünnepségek mikénti megtartására al-,kalt 40 tagu bizottság értekezletét megtartotta s a módoza tokban megá lapodott, mely a képviselő testület elé terjesztetik. Miután jövő számunk épen május 2 án jelenik meg. a kiállítás megújításának napján, e millenáris véleményezéshez bővebben szólunk.
— Véntf Zsigmond városunk polgármesterénél folyó hó 12-én délelőtt 11 órakor tisztelgett az .Első nagykanizsai magyar asztaltársaság, mint jótékony czélu egyesülőt" 10 tag" kü\'dótt-sége. Rothminn Bél társasági elnök üá vőzió szavai utia polgármester ur meleg szavakkal fejezvén ki köszönetét, hangsúlyozván főképpen, hogy a humánus egyesületek iránt érzett jó indula-
tát az asztaltársaságtól sem vonja meg, sől, hogy a társaaágot közelebbről z egész .falójában megismerhesse, azon nemes óhajának adott kifejezést, hogy a tagok sorába belépni kíván. — Ugyancsak f. hó 12-én megtartott választmányi gyűlés Vécsey Z-.igmond polgármester urat nagv lelkesedéssel a tagok sorába iktatta. Igazán lélekemelő buzdítás polgármester ur ezer: szép "cselekedete, főkép a tagoknak, kik caflggedetlenül már hosszú éveken át mi v nagy ..küzdelmekkel ~és fáradalmak árán iparkodtak a jótékonyczélu intézményt virágzásra hozni; ds hisszük, hogy po";. gármesterünk e.tette buzdítás lesz Na?v-Kanizsa város nagyon tisztelt közön-;. géhez is, hogy az Első nsgykanizj; magyar asztaltársaság szerény, de munkás körében látva \'polgármesterünk kimagasló egyéniségét, tömörülni fognak minél számosabban azon zászló köré, melyre az van írva: adj ruhát a szfl-lőtlen s mezítelen árváknak, nyújts alkalmat tanitatásukra, hogy \'ők mej mentve, megszabadítva az elzülléstől — a táraada\'omnak és hazának derék polgárai lehessenek.
— Hangverseny. Diósyné Haodel Berta a a. kir. opera első drámai énekesnője, Bürger Zsigmond tanár, a m. kir. opera első solo cellistája. holnap vasárnap a .Polgári Egylet" dísztermében hangversenyt rendez. Kezdete 8 és fél órakor. Helyárak: Páholy S ftt. I—IV. sor 2 frt, a többi 1 frt 20 kr. Karzafi ülőhely 1 frt. Belépti-díj 00 kr. Jegyek előre váíthatók Ifj. Wajdíts József könyvkereskedésében. Műsor. 1. Hsyden gordonka-hangverseny. Adagio és Allegro. Bürger Zsigmond tanár. 2. a) Mascagni. Románcz a .Parasztbecsu-leiből." b) Gastoldoni. Musica proibta. D. Handel Berta asszony. 3. a) Bruch M. Colnidrei. Héber dallamok után b) Moszkowsky. Guítarre dal. c.) Popper. Spanyol táncz. Bürger tanár. 4. a) Schumann. Widmuug. b) Rubiastein. Es blinkt der Thau. c) Schubert Gretcben am Spinnrad. D. Handel B. asszony. 5 a) Bizet Adagietto. b) Davídoff A szökő-kutuál. Bürger tanár. 6. Magyar népdalok. D Handel B. asszony. A zongora kíséretet BUchítzky Miksa ur volt szive» elvállalni. — Nem tudjuk közönségünknek ezen ritka élvezetet nyújtó hangversenyt eléggé figyelmébe ajánlani s hisszük miszerint a ieles művészek a legjobb impressziókkal fognak tőlünk tá-vezni. — a nyilvánuló nagy érdeklődés folytan ajánljuk a jegyek előzetes megváltását.
— Biztos gjógyhatás. Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, főfájásban étványbiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Xoll féle seldlltz porok" ¡használata által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára Lfrt. Szétküldés naponta utánvétlel Moll .A. gyógyszerész cs. és k. udv. szállítótól Bécs, I. Tuchlauban 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Mell A. készít mény kérendő ,az gjári. jelvényével és aláírásával.
— Budapesti kiállításra utazók figyelmébe! KELETI J. cs. és kir. sz.\'.hírneves sérvkötő speczialista g y á i i czégtől B u d a p e s t, IV., K o-ronaherczeg-utcza 17. sz. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég jó eleve gondoskodoti az iránt, hogy a budapesti ezredéves kiállítás alkalmával számos vevői által előre láthatólag tömegesen történendő megreu-déléseknél íb szokott pontossággal és a megrendelők legnagyobb megelégedésére megfelelhessen. — E czélból fenti czég Budapest, IV., R o e té 1 y-u t c z a i (Károly laktanya 15 ) műhelyében munka szemé.yzetét kettőztette, mely mindé\', idejét a személyes utasítást és mértékszeriutmegrende lendő czikkekre fordítja. Nevezet: czég készséggel meghívja a t. közönséget ezen gyári műhelyének megtekinté sére, bol mioden megrendelő szeméi; -sen meggyőződhetik a számára kész tendő köt- vagy műszer I e 1 k íj s m e-retes, pontos és szaké r\'tő kiviteléről. Különösen gonddal és elismert mű ^értéssel készülnek itt a 1 • g u j a b b szerkezetű teategyenészeti készülékek, Hetsíng rendszerű miederek és más orthopaediak fűzők, nyújtó és járógépei, műlábak és műleges kezek (amputáltaknak) valamint minden e azak-msbaa vágó orvoa sebészi acél áruk, villany gépek stb. Mindezen saját gyártmányú készülékek, kötszerek és gé péknek mintái a legnagyobb választékban megtekinthetők e kitűnő czég kiállításában IV. csoport köz-egészségi pafillon. Egyúttal
ZALAI KÖZLÖNY
1896 ÁPRILIS 25 éo
Hamisított fekete selyem. Égessünk el egr mintát a venni szándékolt selyemből, és a hamisítás rögtön kiderül: Mert mig a valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban óss*epódörödik és c«akhamar kialszik, magi után csekély barna hamut hagyván; addig a hamisi:ott selyem (mely zsiros szinü szalonnás lesz és könoyen törik) lassan tovább ég (minthogy rostszállal a festaovagtól telitetten tóvább izzanak) é« sötétbarna hamut hagy maga után, mely valódi selyem módjára soha össze nea pödöródik, csak meggörbül. Ha a valódi selyem hamuját össze nyomjak, elporzik, a hinisitványé tem. — Henneberg G. (cs kir. adv. szüli tó; selyemgyára Zirichben, házhoz •zállitva, póstabér- és vámmentesen aaivesen küld bárk nek is mintákat, akár e<yes öltönyökre való", akir egésx végekben levő va-;údi selyemszöveteiből S\'ájczba cximzettlevelekre 10 kros-, és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
fileiclßilerd forrásol:
az orvosi előkelőségek ajánlják.
CO N STAMTIH-OUELLE
a gége és légző szervek betegségénél.
EMMA-QUELLE
hasonló esetekben ajánlatos, de gyengébb tesulkatuaknak kiválóan gyermekeknek.
Gleichenbergi forrás só
a legkitűnőbbek bebizonyult belélegzési szer a légzőszervük (torok és orr) betegségeinél. Firdéídáay 6\'eiofasaksrfbia: Májas I-tél Szept 30 (|
Vese, húgyhólyag, hngydara és köszrénybántalmak ellen, továbbá a belégző és emésztsi szervek haratos
báatalmainál, orvosi tekintélyek által a L ITH ION-FORRÁS
SALVATQR
sikkerrel rendelve lesz. Húgyhajtó hatáau!
Ksllemes úfi.\' KőBDrea emesitketó!
Kapható ásTáoyTiikeretkedés.kbea és
gjógjízenáralcbaa A Sál rator-forrás Igazg. Eperjes».
•) E rovat áláU köz fittekért t Möaaéget a
vállal fe-Saer*.
a t közönség figyelmét« ajánljak nevezett czégnek e napokban, megjelent mll-lenltml nagy KÉPES ÁRJEGYZÉKÉT, mely nagyszerű kiállítása, de különöset, tartalomdús és azaktndatos összeállítása á\'tal a szakavatott köretbaa mélió feltűnést kelt és melyet a czég lagjen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a ki azt megkéri 0gyan-ott megrendellietö a ctég főnöke KELETI LEÓ ur álul irt: .4 sérvek keletkezése\' gyógyítása stb. czimü értekezlet, mely sérvben szenvedőknek igen czélszerü .és tudnivaló felvilágosítást nyújt. Vagyontalanok
részletfizetésre is tehetnek
megrendeléseket. Ismételadőkaak lehető legnagyobb kedvezmény. 0 z I e t i elv: Szigora po2tos klazsl-gálás, legintányosabb árak.
Nyllttér.»)
Hirdetések.
642|tk. 896. fiik. február 29 én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy a kir. kincstárnak Stiván Jáaoe és neje Pinterics Zsuzsa jelenleg bödönczi lakósok elleni 85 frt áO kr. tőke, ennek 1894. évi november 25-től járó 6•/. kamata 10 frt 95 kr. végrehajtás kérelmi. 7 frt 35 kr., eiuttali ¿öltségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a lete-ayei kir. járásbíróság) területén fekvő a becsehelyi 1034 sz. tjkvben A f 54/a hraz. ingatlan s a rajta levő 55/260 népaorszámu ház 1180 fit, továbbá a becsehelyi 1052 az. tjkvben A f 688/b hrsz. váltság köteles ingatlan 264 frt necsárban a becsebelyi kízaégbíró házánál 1896 évi májas hó 16. napján d. «■ 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becaár.
Árverezni kívánók tartoznak a becaár lOVát készpénzben vagy óvadékiépee pspirban a kiküldött kezéhez leteaii.
Kek Leteiiyén, a kir. jbiróság miot t-iekkönyvi hatóságnál 1896. éfi jan hó 20 napján.
JÍUNKOVITS kir. aljbiró.
Marine
HRkHY-REMOHTOIR
gazdagon gravírozva, tartóaaágáéri jótállás. Hölgyeknek vagy uraknak 3 födeles 9 frt, ezüst arany karimává! ***/1Mcszámmal megpecsételt 6 frt, finom horgany szerkezettel 9 frt fém remontoir 5 frt 50 kr. Világít* Wecker
1. minőségű másodpereteket mutatóvá\' 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 napi lelhuzás O\'őszerkezettel 5 frt 25 krért küld
2 évi jótállás mellett EU6. KARECKER óragyára,
Bregea*, 216. ker. Yoralberg.
Gazdagon ¡Mustrált árjegyzék ingyen és bérmentve. Nem tetsző ki fog cseréltetni, esetleg az ár visszafizettetni.
készpénzben, előnyös t5r-leaztéaaei, legmagasabb összegekig *ajinl:
„magyar lloyd"
közgazdasági vállalat Budapest. Vili Jízaef körút 7.
MT Úgyszintén keresnek és ajánlunk kisebb és nagyobb birtokokat vételre és bérbe.
cuslein,
eukeoaeff
asTT^toTaüdacaai
Ü
fE p
» £. I«
««sl
° g-. _
«1-3 ?
_ _
I . 3 g Ä ^
= " — mi ► i • 3 ■ g* I « ZS s
3 S g. = SS* 9a 55
sr s ~ ® __ m
% §• ? 3. a
NEUSTEiK- fii« ERZSÉBET libdacsek.
E piiulák hasonló k észitményeknél minden te kiutetben feljebb becsüiendók; mentek minden irtai« ma* anyagtól ai altesti sxerTek bajainál legjobb. ei^daénynyel h&sxuáltatván, gyeajéden hashajtók vértisztitók: egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e piiulák a
szóiszoruiaa
a legtöbb betegségek forrása ellen. Cznkrozott külsejük végett még gyermekek is sxivesen veszik.
W" Egy 15 pHalát tartalmazó doboz 15 kr, egy tekercs, «Hy 8 dobozt, tehát 120 pilulát tartalmaz csak 1 forint o. é.
I flvóa I Utánzásoktól különösen óva I V-J Vi«, kodjunk Kórjünk határom :an Keastein Erzsébet pIInlaL Valódi aak ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomta-I tatásban „Szent Lipót* és .Nenstela FDlöp gyógyszerész" aláírással ran el-í*t»$. A kereskedelmi törvénysrókiieg I védett csomagjaink aláírásunkkal van J ellátva.
NEU STEIN FÖLŐP
.Sxeat-Lisethez* czlaazett gyégyszertara WIEN, I, Plankengáaae «.
Ráktár .\\»cy-Kiiiiiáo: BELÜS LAJOS, PRAGER BÉLA. EBLJCH ARNOLD
. Svógyaaeréaa máknál.
9598 az. ní. 1896.
Pályázati Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa rend. tan. városnál üretedéiben levő városi rendőr főkapitányi állásra, melylyel 1200 frt évi fizetés van össszekőtve, pályázatot hirdetek.
Felhívatnak mindazok, a kik ezen állást el-nyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényüket, Métoságo9 Dr. Gróf Jankovich pásztó Úrhoz Zalavármegye főispánjához czimesve, ide £ évi május hó 20 ig annálinkább beterjeszszék, mert később érkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek.
Zala Egerszegen. 1896. évi ápril hó 19-én. Caertán Károly Zalavármegye alispánja.
Haszonbérlet.
Zala-Szent-Mihály község határában fekvő birtokom 1897. éri jnoins hó 1-től 12 évi időtartamra bérbe adó.
A birtok ill:•\' - (íessy/
1094 hold 18 négyszög Dl szántóföldből 353 363 , rétből
299 307 . , legelóból
27 „ 316 „ „ belsőség 8 n — . , szóló és gyümölcsös kertből.
■ aó fSh a.
Magyar
8. «
L^ußt» «jareaéij i lettKnzM ntttM
1 Millió Korona.
Húzás naponta
1896 Majns I2t»i 28,a.
Összesen 1782 hold 304 négyszög öl.
Esetleget ajánlatok 1896 évi május 5-éig hoz\'ám alanti czimemre küldendők, és a bérleti feltételek ugyancsak nálam vagy Dr. Rothschild Samu ügyvéd urnái Nagy-Kanizsán tudhatók meg.
l\'zjiek Hana Bécs L Kolonratring 12.
Nyeremény 1 jutalomdíj korona n. 600000 korona = 600000
«Ö 1 á 400000 - 400000
I ? 1 1 1 >• 300000 = 300000
3 o S «3 1 M 200000 = 200000
1 «S 1 II 100000 - 100000
s c r 9 o r 2 II 40000 - 80000
e n e fs- S.SO = o s o 2 II 20000 - 40000
5 II 10000 = 50000
c e M o 10 II 8000 = 80000
a a 34 II 6000 - 204000
100 II 2000 = 200000
200 II 1000 = 200000
2650 II 200 = 530000
22000 II 150 =3300000
25007 «V aremények éa 1 jutalom =6284000
III. OHxtntyn vételnorHjegvek árai:
V._Ül_\'/.. \'"«, - .
60,— 30,— 6,— 3.— forint
Eatea eredeti sorsjegy érakan kivOl ajéaiatt lavél partaja «a nyeremény jegyzékért 25 Kr. malléklendt.
Sorsjegyeket ajánl éá azátkotd az öaazegnak poatautalyányon vak) etfizetas beküldés« mellett vagy Lrtánvéttel
Heintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3.
Sürgöny czim: Lottoheintze Hadapest.
II. osztályú sorsjegyeknek a III. osztályra való megújítása a II. osztályú sorsjegy Tísszaadása és a megújítási dij befizetésével és pedig:
\'/, \'/, \'/,., _V» "prsjegy
80.— 10.— 2- 1— forint
legkésőbben májas 2-ig eszközlendő. Nyertes sorsjegyeket minden magasságban beváltok.
Hoff János-fele maláta-készítmények.
hu un 48 év óta fennáll. *K | XX
77 iHUflxM utiatetáaat. eaáazársk, királyék éa faie-delaektsi sat.
Köhögés, elnyálkásodas, rekediseg, mell, gyomor, gégeb^Jok elleo.
Maláta l\\mM eossség; sor, maláta maláta mMi süritstt maláta Braal
Én 16 bónspja, hogy heves görcsös köhögésben szenvedtem, melyhez nyálkaszornlás és asthma is járult Minden alkalmazott szer eredmény nélkül maradt UióU azonban a Hoff-féle maláta kivonata sört és maláta cznkoitákat haszaálom. egészen egészséges nek érzem magamat^ mert a nyálka válladék fennakadás nélkül történik. Ennélfogva ti ztelettel kérem küldeni sat
Sopron. Báró Leonkardl,
ca. éa kir ómagj a 9. hoazártzredbea.
Hott János
c- éa kir. odrari aiállití/ajszá^ gOrOg éa román király adiari aaáUltója.
Bées, Grabea, Bránnerstrasse 8.
ArJ egyzél£ lmyen ém bérmentve.
ELADÓHELYEK: Gyógyszertár és nagyobb lüszer és csemege üzletekben. Különösen NAGY KANlíSXN: FESSELHOFER, STKÉM 4 KLEIN. A EMUT H éa NED 4 KLEIN arak kereskedésébea
a POLENAI ;*-
forrás köszvéoynél, a hugy-utak haratos bántal-mainál, Diabetesnél torok, gége és börgök hurntjainál, gyomor és bélbajoknil, Chlorosis Atooia stb.
A munkácsi uradalom gyógyvizei
elsőrendű orvosi szaktekintélyek által a legjobban ajánltatnak és pedig:
a SZOLYVM
íorrás S toáj á powrtajek S ^eeitaga
C hólyagbajoknál, vesekő-
2 oél, bngyhomoknál, a
* légauk huiuios bántal-
X mainál, sárgaságnál s
X elzsírosodás ellen stb.
$ A „LUHI ERZSEBET" forrás
medve védjegygyei
rendkívüli kellemes izll é; üdítő savanyúvíz. A légző szervek idült hn-rtttos báatalmainál, (álságos gyornorsav képződésnél
j d ü 11 gyomorhurutnál étvágytalanságnál, fertőző járványos betegségeknél. mint diaetiet-cus ivó víz.
s s
rédjegye.
Megrendelhető:
raflalmi ig
! Munkácson
{ \' NAGY-KANIZSÁN kapható: Fecaethofer József [ és Roaanfald Adolf uraknál (>OOOOOaOOOOOUOQOOOOOOOOOOOO(
XXXV ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1890 ÁPHIÍ.IS 25 én
Aranyérmekkel kitűntetv«.
Elsé ct. e< kir. kizár, szabadaim.
Aranyérmekkel kitüntetve
>1 lucnkui riwiiiv»i. —« x! b g&mug&z^j} fwt\'tffflfcii
KRONSTE\'NER KAROLY WIEM III. Hauptstrasse 120 szám, iáját hazában.
T,-u ■ A u „....í.t-.L- ~ és kir katonai riktárak vasilt- ÍS*r , bánya éí hámortársulatűk, építkezési munkálatok, válialK«ZOK es
épi.ímlTtTr\'ek, " Z mJyek .észben ^
mintában, kilónként 16 krtól feljebb szállíttatnak és a festékszinek tisztaságát illetőleg tel,esen hasonló az olajmázoláshoz. - Mintalapok H hasznalati Uta sitások ingyen és bérmentve kü detnek. ____
gOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO
goooooocooooooi
oooooooouuuocxxxxjogggg.
1868-lk év óta ismert
IIEIIGER-FÉ.\'.E Oin üí»l
O O
8 KATRANY-SZAPPAN §
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztria-Masyarorázágban, Franczia-ornág, Németország, Hollandban, Schweiczban, Rominbau stb már tiz év óta fényes sikerrel használtatik.
4
MT mindennemű bork üteget ÍM
mint szinte az arczbőr mindenféle tisztátlanságai ellen kO\'önösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen a kosz, _.a tömör rrpedvény, a fej és szakái ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett rezes orr, * fagydag, a lábizzadás, a gyermekek valamennyi külső fejbetegáégei ellen. Ezéír kivül mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ára darabonként használati utasitassa! pgyfítt 35 kr.
/
A. Berger fele .ká\'ráoy szappan 40a|„ a tömény fakatrányt tar talmaz, felettébb gondosan van kesziive s lényegesen kü\'öuböző a minden egyéb, a kereskedésekben előfordu\'ó kátrány szappinektó\\ mert ezen szappan 35°Jo giiczerin anyagot tartalmaz finom illatszered
Csalások kikerülése végeit
gyógyszertárakban világosan BE RGER féle kátrány-szappan kéreadó s flgyelr j kell a\' zöld csomagolásra.
SzifflO! otíújiiil titiiiíltófU > Imi ■emietLüzi tiillilisoi Ij83-bi.
Egyedüli helyettes a bel- é> külföld résaér»:
G. HELL flvóflv- TROPPAU t^TÍ^.«
Nagy-Kanizsán Práger Béla s Belus Lajos gyógyszerésznél.
egyenkint úgymint egész fogsorok, rá gáshoz használhatók Itgnyomás vagy rugóval 10 évi jótállás mellett ju y tányos áron készít
fotr és gyökér húzás
IT fájdalom nélkül. "»■
Vidékről a millennium ünnepély alkalmával hozzám jövőknek meg Jelelő megrendelésnél az tUi költséget vissza térítem. Tanítók, tisztviselők és kutouák 40V. előnyben részesülnek.
Koos M. foííspécialisía.
Budapest, Kerepe«i-ut 34.
Rókus kórházzal szemben.
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
a^tVARAZSD-TOPLICZAr^
Zagoriai vasút (Zágráb-Csáktornya).
Dr. Ludvig udv. iaoácsos tanár állal elemezve 1894 58 fok Celsiui meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rheumatikus. Ízület bántalmak, í\'ti,k0í bete«8<i8elt\' bőrbajok és görvélykórnál sat. I\\ OGYÖGYMOD köhögé-, meiibaj, máj, vese, gyomor és aranyerekre, sat.
Villamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmel, egéjz éven át nvitva. Nyári idény május 1-től okt. l-ig. Na?y park. Kiteijedt fekvés állandó térzene, táncz, hangverseny sat. A varazsa topliczai vasúti állomáson nsponta a vendégek számára omnibus, kocsik. Megrendeléseket a fdrdóigazgatóság készséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Linghlno A. fürdőorvos szolgál.
Prospectusokat ingyen és bérmentve küld a fflrdöigazgatéság
FEIIEH A. ADOLF
* bőr^s dpó-felsírcszel; gyári raktára
—b-h— nagyban és kicsinybea - 1
BUDAPEST. VII, kerekest ot 49
Nagy raktár mindennemű
bőrük,
C2ipószk8l «ékek
és saját készítményt)
«ipő-íflsőrázekhő1.
Nagy képes árjegyzéken m st jelent me/, melyet Idváuatra bérmentve köldök, e.j-szersprind mindazon, a kiállít.is a\'kumával Wi»rendő <v.ipé«z- és raizm*divmeAte*r urak-nfác ajánl«a bőrraktáromat megtekiDn^sre
Megrendelések postáu és vasúton csakis utánvét mellett azonn-tl eszközöltetnek-
[MOLL SEIDUTZ POR
védjegyét es
Csak akkor v.tódia\'c- ha mindegyik dobos Hot!
aláírását tünteti fel. A Hall » ti t Seldlltz porok tartói gyózyhatiis a legmskacsibli lyanar teathán talnak, gyo norzarcs \'« gynmorlié», rógzntt szákrskadé», mijhántAl.nii ,er tolaláf. aranyér ét a legkilíSnbözőbb »41 betegségek ellen, e jelei háxiazernek tized.k óta mindig nagyol-l- elierjedést altraett. — Ara e|y lepeciéttlt «redtli dj tazaak I frt a. é.
Hamisitásoc tBrvónyileg fenyíttetnek-
MOLL-FELE FRANCIA!
BORSZESZ ÉS SÓ
C8ak akkor valódi ha minde|Cyik nveg MOI.I. V. vdjegyét <ftiit.-ti tel t»s
■ -1 „A. Mali* felirata ¿nozittal van zárra A Moll-féle fraa-
ozla borszesz és •• nevezetesen mint fájdalomosillapitó bedörz<olesi szer kösz/ény, csnz és a meghűlés egyé > következményein)! legicnereteselib népszer. - Ejy óao-z«tt aredat! üveg ára 90 krajozár____
Moll Salicy) száj.vize.
(Föalkatrésze - ÍC^nlysavas aíik,c.) A mludenca-. i azájtimztitiaoil kQlAnösea ínntns t,4rraely kom gyermekek, mint felnőttek i/.amjtra; mert e szajviz a fo^ak torábbi éjne^et biltofiti* a ezy.zerainiBd óvszer ioffajás elten. — Egy Hall A vedjagyéve! ellátott ivej ara : 60 krajozar.
(691) F ¿szétküldés:
- Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállít«
g Bécs: I., Tuthlaubea sz.
Q| Vidéki ■egreadeiéiek aapaota pos aatáatfét Brllatt taljosittotaak
Q A raktárakban tessék határozatim MOLL A. aláírásával
altal.
és
q] védjegyével ellátott készítményeket kérni.
S Raktár: Nagy-Kunizsán Rosenfeld Ad-llf es Fid
oooooooa{x^ocx3{»öoáöboooooooooocxx»3oooba
Liziiment. Capsici comp.
Ezen hiroeves haziszer rllennillt iu idó m^rt m«r több mint
25 év óta megbízható, fájdalomcafflapitó bedörz üteskent atkalmaztatlk kíszvt-ayaél, csnzaál. taB«zaggatasnal i* meflhuleseknél es az onosok állal bodorz-Kólésekre is mindip gyakrabban rendeltetik. A valtnli IIorg.«iy-Paic-Expcller gva-
knrra Horgony-Linimcnt elnevezés alatt nem titkos aírr. hanem Igazi ^^ ___
■epazara kázíazer, melynek egy hinartaslcn nem k. Itono biányozm". 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenként: árban majdnem miod.n g>ógy^zertir-ban készletben van ; főraíiár: Torok József gyógpo..résznéi Badapeatea. « Bevásirtás alkalmával igen óvztosak legyünk, mrrt tóbb kisebbertéku utánzat van forgalomban Ki nem akar megkárosodni, a/, minden egye* üvegat -HerflOny" védjegy nétkúl mint nem valódit ntnaitsa vma.-
Ricbter F. Ad. *a táraa, csász. vt br. fivan szállítok, Rudolatadt (Tbúnngiaj.
Valódi
Darócz-szövetek
(Loden)
férfiak- ns höl gyeknek
ajánlja
BAUR RUDOLF
tiroli iartez-szöret szeltíliesi la;
Innsbruck, Radolfstrasse 4. Tíikallu töffitft, TaJódi pifji M ¡U
Mintojtatalogus ingyen és bérm.
H- fi szép és olcsó tavaszi es nyári
női kalapokat
akarunk venni, r.e mulassunk el a Ke-rt^es\'r-nti dőí divat sralón^ megnézni, hol franczia és angol divátu ia^ap óriáti raktára bárki által megtekinthető. Ugyan -ilt elfogadnak jutányos árakon ka ap á\'alakitátokat
Vidéki megrendelések pontosan é.s syorsan < szközöltetnek; meg nem felelő aruk i?iisj-«acáer él telnek, ©aeíle^ a pénz
visazaadatik. " ; . *.\'»
Spitrec Fáaai ^
nagyban nsi divat kicsinyben. kalapraktára.
Budapest. VJI.t Kerepesi aí 34 «2.
Cámre figyelni tessék. ~mm Nagyobb megrendeléseknél kalapok díjtalanul átalakíttatnak.
Schicht
•féle SZIN-SZAPPAN
hatóságilag bejegyzett védjegy

igen-jói szárított kitűnően tisztit, I e K t a k ár ék 0 sa b b a li a s z n á I a t b a n
Tisztaságáért és ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaUatik. Egyáltalán á legjobb a létező szin-szappanok között.
Egy kisérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a legtóbh detail-asletben. Képviielöje Budapest részére : DE-GELLÉR KÁROLY. Akadémia uleza S.
A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK I GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉGE
9 - - BUDA PEST,v József-körűt 41- szám alatt. .
Aiánlja: a magyar királyi államvasutak gépgyárában kés/ült gőzeséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas .Compound-
lokomobiljait és egyéb gazdasági gépeit . W 1896. é?i augu.xt»« l-Té Í~V á c »i-k 5 r u t 32. é « J ó « . e f.k 5 r u t 4i.ik „ám alatt --
Nyomatott Iíj Wajdits József köuyTnyotniiájában N\'agy Eauizsán.