Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.65 MB
2009-09-09 15:28:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1133
15032
Rövid leírás | Teljes leírás (1.04 MB)

Zalai Közlöny 1882 036-043. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

$mL&W&b 1882- májas U-én,
íél errt \' ¦ í f
i^ry szám 10 kr ___
HIBOETESEK
B óasibos petitoorbar. 7, másodkor 6 e minden\'további sorúrl T> kr.
NVILTTKRÜKíí soronként 10 krért vetetnek Iri
Kincstári illeték miudea egyet kai* lésért 30 kr. fizetendő.
Bg&zoaegya&k évfolyam,
ZALAI KÖZLŐIT
A Up uellesu részét fQetil közVmí ayek & ti*rk*-,ztofló*. Wjagí részit illeti fctöeméeyeli pedig a kiadóhoz bementre intízendők :
WlaSBÍCiíkt;.
BérmeaUtleii lereiek caak ismert ¦tnkstimktól fogadtatnak el.
Ktziratok riaszt i
kőidéinek.
.^.Kanizsatiros helyhatóságának, .nagy-kanizsai Önk. tüzoltó-egj4et«, t .nagy-kanizsai kereskedelmi i iparbask", , nagy-;kaiuzsai UkaréTcpénztár*, t .zaiamegyei általános tanitótestüiet\' „nagy-kawzaai kisded-nevelő egyes aletB, a aagy-kajuzsai\' tiszti önsegélyző szöretkezet\'j a asopronr kereskedelmi i iparkAmara itagy-taizsai kaUAlasztmánya\' s több megye\'i és virus
egyesület hivatalos értesítője.
Heteukjui kétsz«r, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
A hasi nevelés ée a német ne-v előn ok.
Gyermekeinek kellő nevelteté-séról és (ab itta tájiról gondoskeeii! nemcsak joga. hanem bzent kötelessége is minden szülőnek. Sajnos azon bau, hogy hazánkban sok helyütt a joggal élnek ugyan, de a kötelességnek nem feleinek meg kellé irányban. L tekintetben Nagy-Kanizsa, sem képez kivételt.
Az lö68-ik népiskolai törvény kimondta a- kényszeriskoláztatást, dé megengedte a szülőknek, hogy gyermekeiket otthon taníttat hassák. Csak íiop. JiftteJezeitsóget rótta reájak^ hogy gyermekeik minden évben va-¦amely nyilvános tanintézetben megvizsgáltassanak. A hAznui Taió tanit-ratás Joga a tanszabadság folyományt, a vizsgálattá tel kötelezettsége pedig az állam íúíoiügyeietének .a szülök részérói-is tartozó hódolaiá-nak következménye^ de ez kötelezettség i ezzel a szülök rendesén nem Löródtiek,
Hogy kónyszeriskoláztatás kimondására szÜKség volt, légjóbbaa a tapasztalat bizunyitja, 1,4 éve, bog}" az kimondatott és -n-.égL mennyi ba-jü k tjm.. még - LitüLOi u&k -.az « lamalasztisok miatt. A tankötelesek, egy harmada .,semminemű iskolázta-\' tásban nem része-íüi. De na az a falaid szántó-refö ember, \'Tagy az a városi szegény özvegy asszony, mo sónó, napszáme-siió stb. visszatartják is gyermekeiket az iskolábul s nevel teíésökró1 a gyermek érdeke által követeire mőQon nem gondoskodnak is, Jgaz, bogy vetnek szülői köteies-iégök .ellen, dc részben iegaiább megbocsátható.\'
Enffiito körülmény üi számítható be nekii részint az, hogy önmagákból -kiindulva a rendszeres nevelés nagy hordereje t átiat-ni sem- bírjak, részint pedig a szükség,- meíy ez eset-
ben is törvényt bont. A földmives a borterme 16* gazdaság; kÖvüiT a szóló-ben és pinezében arigi lehet el béről ültebb gyermeke nélkül, a aapszá-mos pedig apróbb gyennekejoek őrzésére használja fel addig, mig ő napszámba jár,\' hogy arcza verejtékével a mindennapi száraz kenyeret megszerezhesse számokra.
De semminemű enyhitő körülmény nem kínálkozik a jól szervezett iskolákkai bíró városokban lakó azon vagyonos csaladok eljárására, melyet
gyermekeik neveltetése és taníttatásai körül tanúsítanak! Nem, mintha ezekj gyermekeiket nem taníttatnák, vagy: neveltetésökról nem gondoskodnának.-Épen ellenkezőleg: túlságosan teszik. S a mi tntság, az árt.
Nekik a jólszer?ezett isko!ák áem elégítik ki igényeiket. Miértj nem ? Azt talán őt maguk sem tud"-; ják. Dé gyermekeiket még sem küldik nyilvános iskolába, csakis ,a báz-j aái taaittatják őket csapa fényüzés-i bői. Derogál talán iiekik, kogy az ói gyermekök valamely szegényebb gyér-: mékkél egy \'padban üljön, egy igéü] hallgasson. Ha gyermekeiket jskoíaba1! küldenék s ;az ¦¦iskolán .kívüli. idórejj gyakorlás és felügyelet régett - tarta-i nának csat nevelőt,1* vagy oevelónőtj azt írteném; áe az \'\'iskolát/ eg\'észenj soron kivül helyezni, mégis csaló .luxus. Külön és nagy adói kelleaej ¦rá vetni.
Eötvös József báró az ercsii falusi iskolába járt, paraszt, gyermekeit közé, azért mégsem szűnt meg snha fönrnak maradni Igaz, bogy a mellett egyike volt a legnagyobb; demokratáknak* is. de vájjon nem épen ezáltal szerezte-e legnagyobb babérait?, -N^em. democraúai eazmér szerezíefc-e nek> birnevet laég a kftl-földöti ís?- : "
.Tójsef föberczeg sem nyárspol-gár5 meglebetös vagyonos t:mber is, grermekoi mégis eljártak az aksutbí
falusi iskolába, Nem derogált neki, bogy gyermeket gatyás, mezítlábas fiak és kék kartonos leányok között üljenek. Sőt midőn & rektor uram a fenséges család iránti tiszteletből az egyik, kis föberczeg számira külön padot akart állittani, József fóber-czeg kikérte magának ezt a szíves séget, mondván: .Osak hadd Üljön a többi gyermekek között, játszék azokkal, hadd tanuljon embereket ismerni 1"
Mindennek daczára az ó gyermekei ha felnőnek, műveltség és ele-gánczia dolgában sem fognak hátrább állani azon családok gyermekeitől, \\:ilr." egész" gyerttieTcvilágttát i \' go-veratrtá\'1 Szb\'HÍEjábail\' élfék" le. Erre igen könnyen azxal felelhetne nekem bárki is, hogy hiszen a népiskola az általános ismereteken kívül egyébre nem tanit és József föberczeg gyermekeit már az iskola ajtajában várta a nevelője! Blismerem, jól tudómén ezt magam is. Nem is akarom én, az eddig mondottakkal a házi nevelés nagy fontosságának" éiét tompítani. Korán sem! Hanem csak azt\'a ,yó-ieményt merem, koczkáztatni, bogy a házi nevelés és tanítás egymagában nem elég a gyermeknek mindenoldala, tefa.lt alaki és anyagi kiképzésére. Seg a legtÖkéreíesebb nevelő vagy neveiőoó vezetése melktt is féiszeg. marad az. A nevelés és tanítás pedig kell, hogy az égést embert egészen képezze ki.
Egy órai nyilvános tanitás többet használ a gyermeknek, mint egy egész n?pi házi tanítás. Egy hó: alatt több emberismeretet, több világ nézletet sajátít el a gyermekosztály fés korabeli társai kőzött, mint egy hónap alatt, hacsak a szülei ház képezi egész világit Ez annyira világos, hogy-a 1. olvasó csak rövid elmélkedés és visszaemlékezés után is belyben fogja hagyni.
A kizárólagos házi taníttatás mellett esak egy eifogadbaU érv azól,
t. i. az, hogy a nevelő egy vagy két gyermek egyediségéi jobban puhatolhatja ti. tehát nevelési eljárását biztosabb alapra fektetheti s inkább alkalmazhatja a nevelés egy másik fóelvét: — Ba nevelés legyen a növendék egyéniségébez mért\', mint a nyilvános iskola tanítója, kinek 50— 100 gyermeket kell nevelnie. — Ez igaz.\' de nem egészen. Először, mert a háznál a gyermekre nézve nem létezrén érintkezés, súrlódás sem álThat be. Pedig a jellemnek is ép-; ngy,: mint az aranynak; tfizpróbában kell keresztülmennie, bogy nyilat-kozhíssék (ez az egy is a házi nevelőre nézve sokkal csekélyebb arányban kínálkozik, mini az iskolaira, tehát az nlóbbi; ha sok is a gyermek, gyakrabban tanulmányozhatja egy-egy gyermek jellemét) salakos oldalait feltüntethesse, h*gy azoktól-megszabadíttassék s megtisztuljon és hogy Tégre mint színarany kerüljön! ki a nevelés kohójából.
Másodszor s ez igen fontos ugy: tanítói, mint nevelési szempontból, — a ház nem nynjt a gyermeknek elég példát. : edig esempla trehunt, a példa\'- ronz s a példa a neveiéiben egyik fölényeaő, mert kétféle lehet: kőretésre. serkentő és elijesztő. E oélktii azüfc oltódik a házi nevelő szobája; Nem nyújt alkalmat a ver sanyre,\' sem szorgalom, sem magaviselet tebintetében. A gyermek sohasem tanulhatta meg gyakorlatilag e példaszót: .Más kárán tanúi az okos.\' A nevelő példaadása nagy fo-aEűSsagu, de nem elégséges, mert ó mégis csak egy ember; a szülók .pedig tapasztalat BEerint vajmi keveset érintkeznek a gyermekekkel, ha nevelő, Tagy nevelőnő van a ház-Bál. Arra valók ezek, hogy egész nap velők legyenek a gyermekekkel. Pedig nagyon ritka.ám az oly nevelő, Tagy nevelőnő, kiknek a szülők ezen szívessége sok keserű órát ne szerezzen
De hát mnszáj velők lenti: hanem épen csak muszáj; s az ereii mény is csak olyan muszáj.
Fegyelem nélkül az iskola.vfta-lom viz nélkül. Hát ennek dolgába hogyan áll e nevelő ?
Legtöbb n y i re csa k ugy. tjm n t Mohamed a begygyei. ö megy :a hegyhez. A begy a gyermek, -ki azután csak egy kiálló szirtje azon hegytöuoegnek, melynek neve: állo más. Ezt könnyen koczkaztathatja a nevelő, ha a lelkiismerete parancsoltí. erélyességgei a növendéket magitól elidegenitené. Tehát mi baszna bogi a gyermek egyediségét jobban ismerheti, mint az iskolai tanító, ha netán szükséges fegyelmi c-zközöket kenyere érdekében nem alkalmai-hatja? 8 mi a vége? A növendék megszokja, bogy az ó akarata legyei, dontó mindenben s lesz belőle zsarnokoskodó, ebből pedig dölyíös jeílem — öiiáilóságorfc önérzeles-Bégnek ke tesztelné ezt egyik, másik elfogni: ember. Pedig nem az. A történelem és a mindennapi tapasztalat -bizrí vy/ttiák, hogy a zsarnokod hügÖevésbé önállók. Szeovedúlyeiken kivül a hízelgőket is uralják ti ha az éietbei-akadályra bukkannak, nem bírna ¦: sa ját lábaikon, megáiiaoi.
- V^ióbaa- azÁUárdj jellem- oak a/ jskolábaB .-fejlódheiu. Lu a gyermek egytnló raugnakk:.! s egyvniú eru:» kel kénytelen megmérhözni s a i«-gyózetés esetére öiinK:gi»dással viseir-; vereséget, [ftogy félre ne értseue*:. Kíjelenum, bogy nem a venekeáé-; értem.) Ha győz. növekszik önérzeíí-. ha kadarezot vall, megtanulja, bogy nálánál erósebb is van a világon e akarata ellenére a középutra terel tetik, ez pedig az aranyul. Tehát az az egy elfogadható érv is eltea-snlyozlaiik az iskola--által!
De az iskola nem nyajlh&ija mindazon ismereteket melyedre a ^vagyonos családok gyermekeiket ta nittatni akarják; Így pl. nem tapuj-
ARCZA.
hűbe 3-*)
.Xöl;őd!ik bíoDi nem wpet, líijífádft; -kstir: ,-lf-íea*
ti»*i.-ÍJi tar-u-- keiyiiiJjQ, ? BWttwodva — olrépOl \'
1>». ánryalnm W "** hi^fl ! Ne áajts ü)\' ráíaioujr.t, ae : áiurtü Iffyen ppj^*,
HlreriK roJut liurki, t*drp*;h*i! ííp Mffj cn i>*l ha. tintanaV, ¦
>londj iiiko,) ^rLiTue/y in^t, -
Síi m#g.\'\'M «t tir tóiflania,\' _ \'Hofy Bjkktc (fóort nyilaz ro4d. Hogj nép íngyUnk\'-t ei^>ori»ra,
o a iLnoi, tcr-lj oitarojoa L\'>M)*nt m, masniV- áldoíom
Mert c*aibat a bír, a látít
Dl én, t~ 6a éitem ftatyoiv, — En aem rsili.-itiak tneg solrn. ."-U izí7 hC siíret ei oelD írül. Srivíd todh-btjfl —inmagiru!.
SV hccyjoc hit a rewé«/;
..--\'j cultöd ;e*küiéa.:
r-irfiiiij" JinuguAi: oendj-i mi:, — Itt rejlik ópec a rarití, — í:íjátban ?5 "irornbpn nz
-ítereboe fiarró, ti*si», mélj; Ti-.-o;baa is «=k jirted ?1,
Kurd. ilmodik rajong, virajz;. -S Et cTdjCo I neki a rifftjtí :
Mert csukod fesi ai enjbülése | Smresáj nerud | óh coid 1)«^™\'. \'Hlg el5»n, rrrinrrréitM kirilyfl; Hogy iJtcct- tsáp iiiruiyaisJMsLOE;-. Gjuulai ^.elaak .catikaitazoo . . . S bt annyi íxeotelt éj ntü . Mipsom fog EJÍ"rai * rfuEfifí Ha !b»xeroet*í s>«mja ráfy ÖvOtrŐ b«Trt« r.pAaiit-igJ.\' Heijett >i*ir komákra -z: - . S leujiatTe oőrti Teaaioiét, Fórrá* a s=iklic aem íakad ? Ha Inrwi-bb Sltta m«gná.ka4 ? .- iai**a.-fc, -— látva.: .csalt ntm úrhvi,— üjülöh I«ai a Tűig, »s ílet ? Un kedT-a^ra, ?» kérdj te aenkit; Csakjirj. zokogj a kotcct -megm/hi:. S bs - -• . : .:. l*gj - - -. . Eí nem felejt öö dalookóÍLt . N50mád ni arju-\'oa réac ; De ü még ti.iza-titata ni% . .. 8 mefctorre, vérifl; ayíttiebéTo1, Ha majd a TLgfe*Ú>fcot bt fi, egjr pOMlT kér* 3a;tfaa-•- "-- i.r¦.. ajkio ¦
RDDJiTÁÍíSZKT QTULAJ
«Mn,tat*irJT & Ubetsejse- ba ^k safigj«Ieat-kblt«UÍIj\'-a:awUb5l.
juüó madara.
Irta: VÁROíY MIHÁLY.
Tomérciek tatene. és iatecnőjo TfltTi | hajdani pogiuj viiagomk; kii kö«ül f«uyet ::t.-opa. js.üzo".\'. Ju^ó isuíoaaMonj-. Ks Jupiter .-ic.-:. aóffűreéafeieaé^a &i &. mjui#r»k túxOtt lagÍBká.bb tiu. v és kedvelte a ^avat, mejj itaetrt ,JUQÓ lOftdafá\'
Li«d asirayis a ;yukoJt rendéhes taxtosik, a ie^wterib tollaaok. egyike ~. égéit föld í eret sitiid, tát Dalunk miodes üsaalaxat fóittl malJp^ailM ók«*aeg*-
Tel.ArczacsupaaStbuukefején Loildiiívagy .¦S,\'.ú-túl-- :.. - — b z e cd esés tollnEa\'a
. L-iriiiiUtfíiDüi pompás, babja pedig 24
| voii telt-
tollbol ilí. KelelindÜban, kivaltkr^pou Jáva és Szumatraí ssigetekco korlitlm szabadságot élvezve., vadon kiüt » l-b éraerfut tanyát
EarópÁba a világhírű Nagy Siodor, macedóniai király, hozta at elaú pirit midds diadalmaua Ttaazatért jeles icdiai ^áu^lrktibaT.\'í.ü\'IdBtt tnaUtviny gyaLinl igen tséb \'p^ldioy\'t\'GírSgoíinitjb* ia, hifl etntwek:"\'\'ínég a legnrörartebb
atbenciek b imalatteljeaen tódultak a tÖcdérmsdárhot, meirs: még aem láttat b a melynek életét a nevetett ttratkodó atigoru tÖrvényekÉer védeimeate.
Salamonnak a bölcs zaidó fejedé* lemnek hajóhada a tivol Ophyx tartó-matijban járt díszes tollasunk qUb.
Janó auuiara a báaskaál nem a,ny> .r_. ... -. ..l; 1 ex által cem sokat éri
4na* ini&lt iartatik mía.t iokábbgyQayörU tollakat* a alakja végeit. — Kénjei ib. talságoes,n kényes csodavaj h>.táros csinos ságára: b esec okból a j..-v\' . • ........
hiu agy, hog^ gÖgÜs számjasunk méltán víscTbeti a .megtestesült büsskeseg" s :.z sél5biaaág" czimeí.
Ianen vsa e h&rmxs közmoadás is: BCaifra, kevéJveá bíu mint a páva*.
íikea toUaaaok bossaaaB hiu a iáét-leoüi fttsrbójjáió; aem hiába idegeti átlát, inág ledig iaaiai eredetű. Micitegy ék* asertL: csillogó rnkájásak tBod kiáie azonnal világosan: etáru\'ja, — hogy a poapaiiaű^kE.ietxói saarmatoti,
5 Nem Ulálkosik r&adár s állat aem iorf.-. cjó, saelyre j)aBarlóbb féeaei btí-tette voloa szingasdagságáí a torcnéazet, mint épen dicso.a«arnjasuati . . .Midoa eaer meg eaver színtől villogó
féoyét pídij ." iPflyétlatait mntogaíjaj ChxysippBj a Stoa felekezetből való görög büícséai és törraó**eiuidóa Athéa vácosbari joggal felkiálthatott: ,Caak farkáért van teremtve a páva.\'
J 1 PoBBpái ítárnyaBUnk midoB fölséges aUk^áí. meglátja,, örömeoen majd kibújik "Dóréból, fejével az eget Bsoretné rerdeaei • egétoee. gyönyörködik öomagibaa. Dt
midőn véleí.lenű.1 megpilla itja redves és undok lábait, Orra lekoaynl s elszomorodik szerfelett; majdnem boszankodva vádolja a teratttő\', hogy a remek idomra z -z. lábak által mért sütötte a káinbé--y-r- : Pedig a mese szériát a dolognak tündérszép madárnak önmaga c-ka. M,ikor ugyanis Isten & tollasokat alkotta, min-"deoik mellé tette kinek-kinek ruháját is. \'fisén- aJkalOEb»al a páv» meiif; igeE ö\'íös pírM CHismis iíi heif eseti, h\'-sy z. lábbeli asÍDtés. teljeses n>t.gfsleljeja ¦nü^ösbájos Lollöltönyéoek. Ásonban midón az ég Ura intett, hogy minden madár gyorsan öl-tözkodjéx fei & ásoD.ruházatot fogja.efcntán; fajtája viselni, a tolvajéi azemoa; bolló csinos szárnyasunktól, míg ei hanyag gonduiallanaággaí d5re íelfuvalkodutisa-gában feltartátts. orri\'.\'peclceísi\'-n, L fennek bibörfötfemát ellopta . & magáét dobta oda. S azóta as utálatos hollónak szép piros lába van, magasztos tollasunknak pedig ra\\ ós t4berte>! . • ! l l
Páy András regélj bogj a .P&y^t íégaiebb\' m\'ádarnasV \'dífcáéri\'ék1\' barXíníí; :ír~ rsint reodeaen, 6 Dtaga voltt.azvelsó, ki íívtöír adoU. »Báx igy kioae -clavek a í&bei madár asóK esdeklő hiasát^al. , Em, iolladrói ató sincs -y — mond a p&iyka - ast csak kikitáregstaod keli; b^nem lábad, lábad! ?* A káesa elleobec így ByHtatke&olU *H >élnéraT bogy
mi barátnéid uton-ntfélon kiáltva ée int-tegva -_-¦...._ _ a többi tollár lá-
bának rovására nem igen Bzépecske lába: dat és eaBkhama*1 kiki a Bzámyaa féregből inkább ast kiaai, hogy öntseme rásák, mini ast, bogy láoad csúnya," .Hassnib eleinte ¦ tanács a pávának j de az igazaágoa maradék eaakagras oda tér1. -viasza, hogy a páva, tollai gjönybrüt. azonban laba ocsmácy-
Amde eltek.ntre a csúnya re\'.kbe lábakat, Junó madarának tollazata csoda szép színű, vakitó fesTa pedig abrándp* san csillog-villog, mint a krUtáfj pa.uk. melyre a fényki. ily gaedagon szórta sugárözfleét. Hiti szir^yasaink icory*.; ugy tuoik fel fi, mint a gjémintcs eleven ékszer: reá mintegy szájtátva tekint íz udvarnak több1\' t&i)ata.
F\'-j\'én :\'±g\'éd\'.-asn mczgat:t. b t3n-döklö lollkoroüát. mTntbk 6 ro!na ,a madarak ÖrokűE ét ftuletotl kiri\'y\'n^ja. Nyaka olyan kíkja mint a bnzivirig : háta arany toldj min.ha *z c^upa aranyos d.Ezélybogars-kkai vulot kirakva. HaaK. épen olyac BiinO., a atonkivü; csillogj niint éjjel astccL János »ügax* kedves isárpjái
L"gfel\'unLbb hosszú farka, mely uája az ftesiegoeV igazan otstovábbja: s enoek tolla ibolya-szioü, lOmincsózottan Tény s. úgynevezett pávaízemekke! vadnak diízitve.- \'
Ezen föiségea —-. r.-.xvit ma-aés eredete van; Utdniitltk Janó pogány ÍBlenaassony, jó n*.. ^ritkaáaépaógy iaaűy-nak, kii Jupiter fómefi tehénn« ¦ráiióz-t«tott, drsésére a_ szixaMmü Axguait re^ delle. Azonbtn eal a ravtisztelkü sUnjkax, a tolvajoknak vétiis\'eue t*.-«r« bípjavft; eiiiítat\'.a s orúiva KlVtéletiUl nir-gtíj"
Z üli Ki^K-LO K T
MUU8 11-én 1s82.
hatják- meg a gyermekek az iskolában az idegen nyelveket (elfelejtik, hogy otthon meg a hazai nyelvet nem tanulhatják meg) és a zenét stb. Szent igaz, elismerem Ezért kénytelenek a gyermekek mellé nevelő nőket fogaáni annál is inkább, hogy folytonos felügyelet alatt is maradhassanak.
Ez tehát a kényszerűség. De csak tovább ne mennének ! Használnák fel azon ismeretek elsajátítására, melyeket az iskola is nyújt, az illetékes intézményt: az iskolát! Ne tévesztenék össze a lényegest a kevésbé lényegessel!
És ha már fogaűuak nevelóoót, ne csak a tanításra, mint ismeretterjesztőre, hanem annak szellemére is legyenek tekintettel. Történjék a tanítás és nevelés hazafias szellemben Eötvös Józsefnek is volt nevelője. De milyen ember ? Magyar ember, ki nagy tudományával a lángoló hazaszeretetet egyesité magában egy magyar jacobinos, ki sok éven át szítta a kufsteini börtönök bűzhödt levegőjét, hova hazájának zsar noka; csukták. Pedig az öreg báró conservativ ember s az akkori kormány tisztviselője volt, de fiát hazafias szellemben akarta neveltetni.
Melyik nemzetbeli polgár érzi magát feljogosítva, hogy ezen követelmény alól kivonja magát? Megengedné-e a legutolsó bosnyák rája is, hogy valaki az ő gyermekét haza-ellenes vagy csak idegen szellemben is nevelje? Pedig mit tapasztalnak nagy Magyarországon s nálunk is? Azt. hogy magyar fér\'lat ritkán, de nót csak fehér holló módjára alkalmaznak nevelókül, illetőleg nevelő nőkül.
Legjobban lepik el a magyar családok házait, a német — .osztrák és norddeutsch\' — nevelönők.
Több példával tudnám illustráíni hogy a német nevelónŐk — s egyedül ezek — a legmagyarabb családok gyermekeinek szivéból tüzzel-vassal igyekeznek a magyar baza iránti szeretetet kiölni; hogy bálvány-képül a nagy német hazát állítják oda kedves hazánk csúfjára.
Tanítanak oly könyvekből, melyekben a magyar kutyafejű tatárnak, barbárnak vau festve; tanítanak oly világtörténelmet, melyen csak a nagy német haza van dicsőítve, magyar államról és ennek nagy férfiaíról pedig említés sincs téve; (mindössze egyet találtam olyat, melyben Magyarországról is volt szó, de ebben is .rebellen* nevök van
kolta. Ekkor Junó istennő, kí e tigris vórtett miatt nagyon elaxo mórod ott, a hü őrnek Árgusnak száz szemével Ör5k és gyászos emlékül felékesítette ,kedven cz madarát, a pávát; minek következtében e« százszorta csinosabb lett, mint azelőtt volt.
Diazee szárny aj unknak pávaszemei a farktollakon akkor Biemlélhetők tökéletes fényben, midőn farkit felfuvalkodott allatunk gőgös önérzettel kiterjeszti ¦ azt gúnyosan felfelé emeli kerék idom gyanánt, melyre ssután az ég szeplőtlen nádja teljes erejéből hinti a legtündok\' lába sugarakat. Szinte látszik, bogy a fénykirály is aekor legboldogabb, midőc Junó madarára süthet.
Azonban gyönyörű szárnyasunknak amilyen fönséges a tollazata, épen olyan kellemetlen, szinte kiállhatatlan a hangja Ez pedig a mese szerint okát a következő eseményben találja. Midőn a raada--o.kaí létrehozta a Mindenható, angyalt \'küldött le hozzájok zz égből, bogy ez Őket az énekre megtaníts*. A szerény ; igénytelen tollasok égess odaadással figyel tek i mennyei tanítóra, kitől azután bajosabbnál bajosabb dalokat sajátítottuk el b ason módon zengedeznek mai napig ugy, hogy édes Öröm azokaí hallgatni. Valinak ellenben szárnyasok, kik vétkes b alacsony könnyelmüségből vagy biu s 5re* pöffesskedésből oda sem hederítettek a jólelkű és bnzgÓ ángya! szerény oktatására. Ezek azután hangra názve faragatlanek sostobák is maradtak a jelen ideig ugy, hogy — ha megszólalni c — rikácsoló énekük szirté füisértővé válik. Fenhéjjáró tollasunk is e szerencsétlen figyelmetlenek közi lésen -gett s esztelen önteltségében aöket volt as égi énekmester előadása alatt.
csak) tanítsanak oly földrajzokból, melyekben Németország 50 lapon van tárgyalva, Magyarország pedig 2 lapon van s itt is oly módoa, hogy a törvény 300 frtnyi birsaggal, börtönnel és elcsapással sújtaná azt a tanítót, ki ezen államellenes tanokat hirdetni merészelné- Erővel verik bele a magyar gyermek szivébe azon hazugságot, hogy a magyar haza a magyarnak nem lehet egye düli hazája, hanem mindig és min denben a nagy Németországra vaa utalva.
A magyarnyelv nem is emberi nyelv. Ott a példa rá: ók magnk; éveken át eszik a- magyar kenyeret,, megszerzik magukat magyar pénzen, de arra ezt a kenyéradó nemzetet nem tartják érdemesnek, hogy nyel vét megtanulják. Midőn egy alkalommal egy ilyen német gubáczától kérdezem, hogy miért nem igyekszik magyarul megtanulni, hisz mi is megtanuljuk a németet, azt feleié : "Wozu?hier spricht jajeder deutscht* (Sajnos, részben igaza van!) S midőn felvilágosítottam, hogy mikor szivünk sugalata adja ajkainkra a; szót, eszünkbe se jut a német sző, most pedig csak iránta való udvariasságból beszélünk németül s bogy tőle is illenék, miszerint irántunk való udvariasságból — kik többen vagyunk s kik között Ó él — egy kicsit tanulna meg magyarul: arcz» fintorgatással feleié: „Ja, die unga-rische Sprache ist so rauh! ¦
Melyik magyar embernek a vére ne lázadna fel ilyennek hallatára ? És az említettem gnbácza nem az első s nem az utolsó. Ilyesmi csak a nagjy kultúrállam szülöttjeitől telik ki kik missiójuknak tartják még a család szentélyében „Schnlverein* politikát űzni!
Franczia, svájczi: vagy angol nevelőnő kezeire bátran bízhatja, bár\' mely család gyermekeit. Ezek anyatejükkel szívják magukba a szabad ságszeretetet, tehát más nemzet gyermekeiben is táplálják azt. De a német? Otthon szájkosarat kell viselnie, azért is Tan olyan rabszolga-természete. A néger rabszolga, kit t többiek fölé helyeznek, zsarnokságban túltesz az idegenen, az európain.
Azért szülők, ha már kény tele nek vagytok gyermekeitek mellé ne-velónót fogadni, a haza szent szerel meért kérlek benneteket, csak ,gut-gesinntek*-et és ,norddeut8ch*-okat ne fogadjatok !
Különben mai nap a haza határain kívül sem kell mennetek, hogy németül, francziául, angolul és zenét jól tanító nevelőnőket kapjatok. Számosan kerülnek ki ilyenek éven-kint a magyar állami tanítónő-képző intézetekből. A mínister csak nemrég bocsátott ki egy rendeletet, melyben tanítónőképző intézetek igazgatóságainak szívökre köti, hogy ezentúl a tanítónők kiképzésénél a legfőbb súlyt az idegen nyelvek és a zene tanításán: fektessék. Bizonyosan ott fönt is a német gnb&czák kiszorítását czélozzák.
Aztán nem hazafias kötelesség-e minden magyar családnak első sorban hazaföldteinek nyújtani alkalmat a kenyérkeresetre.
Vagy talán egyenlő képesség mellett rossza bb-e « magyar nevelőnő (van áru magyarországi németajkú is) c«ak azért mert magyar? Emlékezzetek a költő Hzavaira: Oh nemzet, nemzet! Becsüld meg tenmagad Gyilkold le szolgaYágyad, Mely külföldhöz ragad!
b.-fb
tel;esitésébea polgári állásuk és koruk ugy életfaat-**áss működésük g\'tal néni szolgál. Égést odaadással, s felebaráti szeretet melegévei csüggedést, veszélyt nem ismerve, élnek a nemes szálért, éber figyelemmel Őrködnek a személy- és gyoo biztossága fölölt. i[
A tényleges, vagyis működő tűzoltóság mellett jó és hasznos szolgálatot t< a tűzrendőrség, nemcsak hogy rendszeres segélyt nyújt s. veszély sikálmával, a működi tűzoltóknak, hanem ide már oly egyének is beléphetnek, kiknél polgári állások, koruk és ffceudőjnk gátolnom szolgál s mégis mindamellett lelkük sugallatát egész hévvel követhetik: szolgálói a közjóiét eJőmozditását képező nemes asemének,.a társadalomnak.
A nagy-fc ánizs sí önkéntes tűzoltó egyesület, mint már köztudomású dolog j 7 é. aug. 15 én zászló-avatási ünnepélyt tart és előreláthatólag- számos íüsoltóvea-deg érkosik városunkba, ezért, de kivá-lólag azon sseraponibói is, bogy már mosl zászlóval birand a humánus egyesület, testvéries egyetértéssel hozatott a határozat, miszerint a \' ratrendőreég ujabban szervezkedik, illetőleg nagyobb szára bani gyarapítása czéloatatik.
Midóu tehát felhívjuk a iüzreadór-ség kebelébe belépni szándékozókat. kS ZŐljük tudomás-vétel végett a nagy-ki aixsai tüzrendőraégi szabályzatot eges: terjedolmébea: megjegyezvén, bogy jelentkezések Oroazvary Gyurg elnök mint tüzrendőrségi kapitány, Bátora Lajos alkapitány ét Knortzer : György titkár uraknál történhetik.
A lüzreodŐnÓg mindeo nagy gyakorlaton pontosan megjelenni tartozik.
9. §.
Minoen tüsrandó- tartozik a mii ködŐ tagokkal egyidejűleg őrségi szol gálatot teljesíteni.
Gyűlések.
!0. §¦
A tűzrendőrség a választó gyűléseket kivéve, gyűléseket nem tart, érdekeit a rendőrkapitány mist az agyi elnöke által a parancsnokság ülésein érvényesít.
Tagok felvétele,
ii. §:
A tagok felvétele az egyleti alap szabályokban kőrűlirt eljárás szerint történik, még*, á fölvételre 2 tüzrendőr ajánlata megkívántatik.
A nagy-kanizsai onk. tűzoltó egylet tuzrendÓrségének alapszabályai,
As onk. tűzoltó egylet meködő tagjai sorából külön osapatkéot tüzreadőr-séget szervez, melynek hivatása a városi rendőrséggél egyetértve, saját parsae*-20te és szakssjsiveaetői veiényleta mellet * tüzkörűli tér elzárása, a negmea tett vagy btztooaágba hozott vagyon őrzése és s tüz körüli rend featartá**.
(PolyuuUs kcretkeztk)
A nagy-kaniisaí
tflzrendórség ujabb Báervexése.
A tűtolté ifitéaméayek üdvös voHa, «anak a vagyon- -és sz«aély megvédésére tÜzvossélyek alkaimivál aaolgÜó rond-
¦zsjrnt működése kétségkírai- áitaiáaesac beismerve van. Ande alédy4eges !üzoitó
A tűzrendőrség a működő tagokkal egyenlő egyenruhával bir, megkülÖU\' boa telesül azonban fehér posztéból készült* aranynyal beszegett karj ..ivéay-?yel láttatik el.
Felszorelése áll: 10 öl hosszú kötél és jelző sápból, azookivü! kurta oldal\' kardból.
Egyenrubáréi kiki ntaga tartosik goadoskodnx,
A tűzrendőrség tisztikara áJI; 1.) Egy tüzrendőri VapitánybÓl, a ki as egylet alapszabályai szerint mindenkor as egylet elnöke s így a parancsnokságnak tagja, szolgálatban azonban a főparancsnok alatt áll.
2) Egy tüzrendór alkapitáoyból, ki a rendőr kapitányt akadályoztatása esetében helyettesíti ét a parancsnokságnak rendes tagja.
3.) Egy segéd tiartból. 4.) Két szakaczparanocD okból. 5.) A ssükeégnes mért siámu szakám alparancsnokból, kiket a segédtiszt kivételével, ki mindenkor az egylet titkára, a tüzroadórség saját kebeléből 3 évre szótöbbséggel választ a működő tagok közgyülésések idejében.
A tűzrendőrség köteJeaségei.
A tűzrendőrség feladatát a közönség irányában tanuaiié kíméletes bánásmód és saját soraiban fenntartóit szigorú fegyelem által oldja meg.
.. \' b-s- :.
Minden tüzreadőr parancsnokának hűség óz felelősséggel tartozik a reá bízottakat teljesíteni, de öiibataímaskodis-tól minden esetben őrizkedni és előforduló szigorúbb intézkedést igénylő k&-rülmésyeJuóJ neki jeleotést tenni tartozik
. , ¦¦; á\'ft
A vész szinhelyén |a működő tagokat mi ndep. ténykedésükben elősegíteni nevezetesen:
1.) A tűzoltó szerekre felügyelni 2.) A tűztér akként: elkéazitésérs hatni, bogy a tűzoltó eszközök a működő tagok ihal : könnyen\' és erfhraayoWtzj h azznát nthaaasm ak.
Z.) A közönaég veazólyeaett vagyona feletti éber őrködés.
4.) Az 1 és 2 pontok alatti aaolgá-Ia( pontos teljesítése czéljáböl mindet tűzrendőr tartozik a működő tagoknak a ttizTencíoT kapitány vagy helyettese uta-aíttására mindenben segédkezni, s kivár léan szükség esetébon a szivattyúsokat a rendőrtiaztek utasításának hiányában s KiÜk&dő eaapat tisstjeiaek ataaitieárs, is beíyettesiteui. iir. \\
\\ - ¦
A tütffttKfór.k«pttis, t»r4o tik, Möadtea • a«ekíéj«í kltelutMgi k, kitenni BOgédlsi gj-ort kiraodeiiit*6l gondoskodni. -
Bon köíeiaeségében, iivoli.,iéb»n
«ág keWtóia .«fck oty *g,?B»k r«b«t. 61 & reDddr-alkcfBtáo, illetve fc\'rjndör-ri*H. kckn*-fslwd*tak nafaldiciblot tép paracosao\'eok koffseril^ti raagfokD-
A hallás, és hallószervek szer-, , ke«etérői.
Kit ue érdekelne saját énje és ki i e óhajtana tudomást szerezni azok miként-jéről, amik saját lényében, történnek ?
Már pedig a hallás as emberi szervezetnek oly fontos működése, a melynek közvetítése nélkül a körültünk történők legnagyobb részérő! nem szerezhetnéak tudomást 1
Ét Így méltó megismerni az egész befolyást, mely szerint a hang megítélése történik és megúaorrii a szervet, mely a iótoaiiit hangnak felfogását eszközli.
Nem elég ccak azt tudnunk, bogy látunk, báliunk, aaagoluak és ízlelünk, mert niszén est az állátok épen Ugy megteszik, de nekünk embereknek a teremtés remekének, illő dolog arról is tudomást i, zsikóst és minő közvetítők álul történik az, — amit eredményében ismerünk 1
Tehá\'. a hallószervek szerkezete es működ éi ok SOK mikéntje felöl fogunk némelyet elmondani!
Ismerkedjünk meg mindenek előtt ballósserr szerkezetéve!, aztán azok működésére térhetünk átl
A ballósservsk külső látható részeit két .falkagyláV* és az ezekben lévő nyilas, --a aalljirat képezik I
A fűik agy fő egy porezos, csigahéj szerű hajtásokkal ellátott része a fejnek melynek as L föladata, bogy valamely | zörej vagy bang áltai zörejbe hozott lég-áramlatot (Blfbgva, a bslláoi csatornába vezeme és |egyszersmind a hailási csatornát valamely kűlről jövő sérelem ellen édel mesze!
Esioi feladatokon kívül azonban fül kagylók egészes mellékes részei aajáiképeoí bal lőszer veknek, melyek balljárat belső végén kifeszített hártya-nemü réesazel, az úgynevezett : cdob hártyával" kezdődnek.
Dobhártya nevét pedig onaét vette e készülék, mivel a halljárat belső végéi agy kj van feszítve, miként a dob fölött a bór.
E kártya nemcsak a küllég behatása ellen védi a koponyában elhelyezett hállóaservok ösetes késsülékeít, hanem mivel esáaat&lfcn idegvéggsi van bebálósva a külról jövő légrezgést, hangot is közli a mögötte elhelyezett készülékekkel.
Közli pedig a kíretkesŐ mődon. A dobhártya mögött az úgynevezett jdobttr* vas. Esen dobflr a koponya alapréssón Baziklacsont* nevezst alatt ismert csontrészlet közepében, mely a — halántékcsontoknak képezi részét — van elhelyezve.
Hogy a ballás iétesülésóró! fogalmat szerezzünk, azon résseos\' ékke! kell meg-iimerkednünk, melyek: esen Űrben vannak elhelyezve.
Mindenekelőtt bárom/ apró oson-tocska érdemel itten figyelmet, melyek ,kongyeí«, .kalapács* és .Üllő* névvel jelöltetnek.
E csoatooskák agy vaunak >sgymás mellé belyeskedve, bogy egymást érintik egymással összekötetésben állanak.
Azon Űrben, hol esén csont ócskák elhelyesvék, levegő és vizaomü anyag is foglat tért. melyben finom szőrszálakhoz baaontő idogrégek úszkálnak.
A kalapács nevet viaalő csonloos-káknak nyalt a Aobkártyávd érintkesik, maga a kolspécs as ftUőkös tapod, — es pedig a kengyellel vsa összeköt létéében.
Amint a kstotkexett hang, — vagy sörej okozta légrezgés a dobbbártyát érinti, rezgésbe jön e kártya ia, ennek rezgése a reá táisftszkodókaíapács nyelet, es a vele érintkező, üllőt, ez pedig * kengyelt kosta mozgásba, mely csontocskák mozgási a dobür levegője és vizére is átterjedve, a dobürbent vízben úszkálá idefrvégek is átveszik a mozgást ós es«k BEállitjáfc aztán a baliidegatján az ideg-rendszer köepoDtjába, ki agyba as elfogadott lágert » itt less raegitérve ésfölfegrs az oda vezetett bangazt osioősége.
Hogy ennyr közvetítő mettett még is oly rögtön szerzünk határozott tudomást a keletkezett bang minőségéről, — ss as ídegrendsseroek villámgyonasággaíi működésében leli magyarásstát I
. „ ESEULAP.
A soproni kereskedelmi g Iparkamara körébős.
96L-ik sxám.
hatóságoak be-
A nagymólt. m. kir. bel ugy minj^. teriom az elkészített gyószerárukozk ét különleges gyógysserkészitméujekDek * külföldről való behozatala és elártuitáu tárgyában rendeletet bocsájtott ki, a,;V. nek értelmében ason isieskedét, aierínt elkészített gyógyszereket — -.^ gyógysseréiisek osakís as illető megjei T*gy városi főorvos engedélye mellett hozathatnak be, oda módczitta\'Jk, hogy a drognazárusok és nagykeieskedŐk ezen-tul a vámhivataloknál csxk igazolni tar toznak, miazerínt as íly ősikkel árulását az 1876. évi június hó 2 án 26033. sz. a. kell belügyminiszteri körrendelet értelmében — az illetékei jelentették.
Ugy an azon k örrendel e t ne k azon lalározaU pedig, mely szerint egyedül csak gyógycsélukra használt szerek és vegy készítmények a kereskedők álul csakis nagy bau és kizárőiag gyógyszerészeknek adhatták e], tovább is érvényben marad, azonban oly czélból, bogy ¦..
agy közönség, továbbá kösintézetek és egyébb gyógyintézetek némely gyakoribb basználata gyógyszereknek hosszabb időre szolgáló nagyobb mennyiségben való szdk-séglethesaz eddiginél olcsóbb áron jutím-sanak : megengedtetik, bogy a Chinisun: snlfnricum, — Cbininnm baaulforikum, Chinmum bydrocloricnm hass gramm, Cbinidiutn aulfurícum ét Cbinobaninnm snltaricun> negyven gramm súlyban ét azoo fölül árultaasék, csekélyebb mennyiség kiszolgál tatásának helye nincs.
Kór- és gyógyintézetek izámárft Cblaralnm bydricum is kiszokgáluibató-Mindezen szereket pedig u emiiuu kereskedők ca&k ugy árul hathatják, ha a felelősséget arra nézve elvállalják, hogy azok nem csupán teljesen vegvtisaták, hanem a magyar gy egyszer könyvhez megszabadult kellékeknek mindenben megfelelnek.
A hatóságok kötelessége a szerek tisztaságai főorvosok által időről időre megvizsgáltatni sőt a szükséghez képest vagy vizsgálatokat is eszközöltetni.
Bármely itt foglalt rendelkezésnek megsértése a fönnálló szabályok szerint büntetendő kihágást képezi
Sopron, 1882. apr. 30 án. A kereskedelmi s iparkamara.
Helyi és megyei hírek.
— A . V&rösiceresst-Egylet-nagy-kanizsai rálasztmáuyának női bizottsága, által ez évi május hó 7-én a .Zöldfa\' kertben rendezett .bazárja" annak daczára, hogy nem volt » legsűrűbben látogatva, k;mnŐea sikerült. A rendezésben és kiszolgálásban serénykedő hölgyek dicséretre és bálára méitó bus-góságs mellett semmi sem bizony:: jobbss mint bogy az Össze* bevétel 430 fiira, tiszta jövedelem p-dig 300 írton fsiűl jóval többre rug. Hogy a bazár látogatottsága a várakozás mögött maradt, ama bizalmatlanságnak köszönhető, melylyel ¦ fiatalság — régi szokásokból iiélvs — a baaarok ellen mai aap általában víasltst-ek, a tárcsa túlságos szellőztetésétől fe\'vén. Örvendetesen csalódtunk. Még a hölgyek kedvessége sem volt drágább -rendesnél, hát még az eladási csikkek. Dicséretet érdemelnek még a sátrak Ízlése* díssitéseért: Biau .Lajos és Koroknyay Ottú urak. A nemeskeblü hölgyek ét I közreműködő urak pedig a megvigasztalandó ösvegyek és árvák háláját és áldozatát vívták kí maguknak. A vásár után köveikesett a táxicz, melynek ép éjféltájban szakadt vége.
— VÁlammiár. A. nagy kanizsai kereskedők és ipsrosok f. hó 7-én választottak maguk \'zi\'-ú\'. a soproni kereskedelmi és ipArkamurába kültagokat. — MVgrálaístattak a kereeketleimi testület, bő! : Ebenspanger Leó, Hirschel Ede-Feaaelhoffor József, Vidor Samu, Wolheim Ernő, Löwinger Igaács; — as iparosok kőzöl : Honos Antal, Eger Iga áss, Hirschel Ármin. Vucskics János, Cseraits Károly, Ktlik Ferencz. Mindkét testületből választottak közö! as első három azonnal belép a kamarába.
május hó 7-és megtartott vörös kereszt egyleti rbasára a mostani eilált anyagi ós társadalmi viszonyok dsozára t= Ügy nemes voltához képest szépen sikerűn. Fogadják Őszinte köszönetemet a szent ügy és az általa gyámolitandók nevében esők, — kik szivea Közreműködésükkel ügyünket támogatták s mindazok, kik abban résstrettek és a ssép csői elérésébei meghozták as áldozatot, Pühál Ferencsoé elnök.
- Betöré*I\\ to^. Folyó hó 7-érői 8-ári hajló éjjel a Horsehetsfcy-féJe aranyműves üzletbe ismeretlea tettes** be akartak törni és csak az ajtó mögé támasztott lépcső akadályozta meg őket gonosz szándékuk kivitelében. — Hor acbetsky beteges ember, nagy aggodalmak között töltötte aa éjjelt.
ZALAI f önön
KlJüS ÍV-éá 1884,
(E ro.ai alatt megamliuttmanlu Hagj-Kaataain Wajdit. JiiWÍ kSnyTkeraafc.di « Utal majreedolbotS.)
— xafetsix«É<wí<i<<*«- Dr.stein-1 Irodalom.
bach Jonoeí helybeli orrot l»káUt, moly eddig a Babóchayféle haeban volt, — íiirilj- ÍNémet) fftewtbKj a dr. Fráger-
íéle hitét «•"• / -, .. . - ..
Bn,kb»j«li«> rondkivüh közgyükére kövelkoxo Uyi&iomm*., joient msgjABo-
?t"J11B Lt« mellotí folyt le. b.naonok .akolija. Ven.. SyuU rejfaj..
t „t i,en aiep ii»>«> voltak jelen. (KépHO - m»gy»rok onngi. -
T*S^?LS1. U,Wib« Igoo élénk P*\'.wm i kodolbu.sul.tolc kü^MrU.
?r<o1 . helybe* érd.a.l.g.4. járul- ÍW^T fELT^SSáS^
l Pli\'hli Fer.«=z, Alo.n-.ch Jó»ef, MpwM - U.»el^ • hnrcatirrol. -
Hk Jiot.I é, tíbonn. Végre , kókgyü. Egy amerikai Bó»a Sindor. - Ai fett
í Xg.du ..ípi.koaia íri^i torkot k»ro.k«d6«géc. - Bgi« ínln tó»k»
ie«li»ro kiküldött öli. bi.otuagnak meghiaamtaM.
abbali indítványát, bogy tm egyie\'.as 6 —^ T\'aaarttapt üjtig\' eloL«oié«i
eoitkeaosót elke-di; de t"TBlo kapcaok- ára negyod érre 2 ÍH, & „Polítrkai Uj-
toaan tervezet, sziiibáznak bejyet bagy donaigok\'-ktl egytit 3 írt ~ Ugyancsak
íí vár Addig, míg i eimbiképitoare asük- a Franklin Taraalat kiadí hivataliban
.ige. ősiség begyül « á\'-BzinhitOgyi (Btidapost, egyotom-nlcis 4-dik ««.)
b.iotUaggai érdemíegeaon értekeibetik. megrendelheti a .Képoí Naplap1 lafol-
-MlW Még tevékeny roa- caóbb njatg a magyar nap ssimíra, foii-rm
jva, illoészoink .1 aem tivo.t.k, már 1 fr . - E h^om h.ttl.p mdl.kl.pj. . fu l i ¦ t j ,„ i, ¦ o; ia~KAÍ á.irtl - Vilagsocikí*\'\' képe* hetikotlöny meg-
... , , / l ív unr,jni. rendelést ára a Vasárnapi Újság. Polititaí
nemei operetté ií.rsuiií erfcez*u nozzinfc, , r J ~&>
űfc h.ivben. Béca.tt, Ea.ek.tt néhány bidonaagos: vagy a Kopj* Néplap,.lif.»-
elíaaaat adnak . egyeiíire Bn-U?,\' negy«.T™ 50 ^ - V
\'taksa ujdouaagok U^tiDKjaen bOíitett gas-
uperatte
karea\'.be meiitrek
— Ablakbezuzás. f. hó 7 éa éjjel ar. ablaktablik csört>ropöléa« ratta :e. áimuak: DÓ; t CaeDperj-u^czn! .Hencz"-íéW\'ilás emoliii iakósail..ügy az ulcaa taWjirdán álló tiaial amberugTETjrs egééi si-driciéaael dübái la egy roásu :áo a köve kot ai ablakokra. Még járlak emberek u ^tczáa, esek megfoglak. Midőn K.. urak leérteitek s-a paéldobáró urai feieiőaaégre vontak, kiderült, hogy valami órültfélével tsd dolgoltV akj vállig axt . -.... hogy i sít i grófnőt ott agyon akarja dobálni.
— Hymen Baffay Isíváo i aagy kioiEsai járán caeodbiztosa, jegyet váltott Fe-unczy Józaef, kís-komáj-psai körjegyző ^íperévei, a a^ép míi-veítaégü Fa/eaczy Aoajii kiBaisionjayal.
— OngyilkoH&ági kísérlet. Egy köajjj hadaeregbeli közvitéi agyon akarta aiagá\'. ióuj: de roaazuJ taiájt. 3e»záliilo.-ták a %átoa\'aí -fcápháeha. \' Már TÓzaoriof \'.iü Taa a vosíéiypn.
— ElHzö\'kőt-t a nejétől -f. hó 4-én Vegiprími JAtxpí cevü. pakodi iilelojáí-ü 33 évé* kocaÍB, ki az utóbbi időben\' Nagy-Kanitaán miot anpszámos éldegélt, ~\'A mondóit napon neje moüá-iaai fogial--kozváa — • rijir* aamJatt j& öasezec rubanemirjét 1 8 &8Z\'-eu> magolva, caeiédkönyvét magához veüe ¦ oyomta-hújaj eittint. A reodóroég által .--<.-.- -:.-c.. ü.
— Hely szűke rr%Uit$ á\' mai számból néhány rovaur. ktíny toieOeá; vautok leljesen elhagyni.
— Agykóros nö Nagy \'.Akna helybeli napszámosuó f. bó S-án este 7
közben esEraófetét BeszáÜi ita váa a ÖTVÖS nála agykórt eonatatáit, Életéhez kevéo a remény.
— A zaiamegyei általáno* tari:-táj testület átimeirh iárási kiwí\', f. éri líájus bó ií"-tiu S&megh\'eC, tizéveí; fenn-allis iiDnepélylyei egybekapcsolt kóz^yil íűtt tart; melyre a kor tagjai me^h\'v*..-nak. Sorrend. Reggei s —9-ig egylet: ftgyák, iskola .epüteiDen. Sf — 1-0 ig huja iateni tisztelet. Disz gVttíés a;Teadégló ¦ígyterméoeVÍí. Keedete 10 órakor. A gyfl Ws tárgyai: 1. Megny\'"\' >-«,;«-«t-t S»
óra
napszám\' Újban, moeis
vesztve, öeazerogyo városi kórházba,
2. ¦¦JEloÖ.ki je-
dasi;gi rovattal ék kdlőn mellékletekkel
jelen meg.
ik száma a kövelketó tatalommal jelent meg: Ab etkadtezéki kérdéahes. Stepbes
.ugol legfőbb törvényszéki bírótól. — Észrevételek a magyar magánjogi törvénykönyv elóadói tervezetének Ötödic rész, elaó és második czimére.Dr. Eaíier Károly kolosván egyítetní tanártól. — A szomrEédjog. Dr. Katona Mér győri jogakadémiai tanártól. — törvény kenési szemle. A snlyos testi sértés búr*tettének oorrectionalisáliójához. Bodo: Láaxlt: ko-loatvár: kir. alügyéaztól. — Ssemel vények: í perrend tartási novellából. Dr. Wetai Igaácz braaoi ügyvódtól éa Teleaz-ki Istvántól. — Az átruházó szavatosságának terjedelme. Dr, Husi ág h Istvántól. Melléklet: Cnriaí hat rosatok. A.jogtn-doináiíyi &6üpa.r\' előfizetési ára: féjíév-re € fr:". negyedévre 3 frt.
— A ,K*pes Cicdidi Lapok\' 3i-lk Bzámt tartalma: Máz télpár Kérelem, EbeBtélée/irta Erdélyt Gyalu (Folytatá*.) — Tavaazi hervadás. K-Sltemécjr; irta Szirma! Lajos. A Eenesaeraó. Elbeaiélés. Lídaer A- nyomán Várót": MaJrinától; (Folytatáa.) — A vallómat. Beszély ke. irta Hirach Jonay-^Végt., — As elveszett. Bt**é!y Felfai h. utU BÓ.-aodi BétttóL — A sóiymássat tfirteWete. Taiományos cae-vegóa; irta „tkato* Karoly. (Vége.) — A nihilisták áidolgozata. Kumsreak. Soh. A. után Írta Philantrop/^FolyUtáa) — Képeickhei. — A aeerelemnek... — Örök tavasának... — Jeiaaó. Költemények; irta Rudoyánaakí Gyula. ¦— Mindenféle. Kéneink: Cola dí Rienzó, \'— A gyermekvilágból. — Már ké*ó! — Peking nyugat, kapája. — A eb;L-l fii. Melléklet:.A kuocs\' cximü regény 289 — 305 olda dada,—A „Gazdasági és háztartási lapok" -¦¦-¦ül havi azáma. A boritékoo: Heti naptár. — Sakk-talány. — Szótagrejt-vény. — Talányok m-;gfeitései. — Meg-rttjtók sora. — Kérdések. Feleletek. A-láaiatok. — A Sze-rki Hirdetések. — A kit Előfizethetni: Mehiie: pcst IV. ker.
dörgések bó esstendót jel estének. Kedvet áprilisra éa bavfe caájoara rendtaarint derült éa miaden sOTénynek kedvesé jc-niua asokott kövatksni. — Prongráoi éa Orbáa napig MkBlides ragyogjon, mart attól a Bsólötermeló sokat vár. — Tetszik a gazdának ha áldozó oslitörtököa derült es idé. — A pnskóedi eaó sok roeesat joleató.
— Tttko* b«t*9*ipkti a legújabb tudományos t a tatások alapjáa gyógyítok bői a legkétaégboeaettebb eaeteket, még pedig hiTatalsarar aélkül. Valaoaiat as ifjúkori vétkek roez követkesményeit, idsBrbajokat, teh^tedeoséget. A legnagyobb d tok tartás bietoeittatik. Kérem a legpontosabb betegség rudóaitáet Dr. Bella Mitgl. Gelehrt. Geeellach. Pária, 6. Plaoe de la Natitra 6. 526 11—*
Feleld* Bserkeasté : 8ZALAI SÍKDOE. Tárt»serkeestó: BÍ?í4CZI BKEHAT.
INT yilttér.*)
sokazorosas elismert i&odaxerem által matét es foglalkozás Vani amvarok tvélkül tartó&ax gyógy i t latnak.
Jutalom csak. már bevégzett gyó-gyitás után. 489 18—*
Prof. CH. ALBERT.
Paria, 2ti. Avecae de Wagram.
hí ft ti E t É «.
9l"l.. 18Ll.ikv. erk-dees. U.
í Vrvpr.birdetnieiiv
A nagy-kasizaai kir. trvszék tlkvi oestálya réaaéről köxairré létetik, hogy Lovrek Rosa domaaiaeczi lakoe végrebaj-taténak, Lepea Róza végrehajtást sxeBvedó palinovecsi lakóc elleni 100 frt töke, 1872. évi májoe bó 3 ától járó 20*/, kamatok, 12 frt 60 kr per, 22 frt 50 kr végrehajtási. 14 fri 50 kr jelenlegi t még fetnaertitecöí: Költségek iránti végrehajtáfi.
A birtokba lépet napjától a megvett ingstlss hassss éa ternei a vevőt illeti, ugy a déasmsváltaág fizstée is.
6.) A tulsjdoajog bekeblesése csak a vételár és kamatainak teljes lefisetéae után fog s vévé javára hivatalból esskö-aBltetnL
A kincstári illeték a vevét terheli.
7.) Amennyiben vevé ax árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan ax érdekeltek bármelyikének kérelmére, az 1881. 60. L os. 185. § a értelmében vevő veszélyére éa költségére, bánatpénzének elvesztése mellett ujabb érvéréé alá bocsáttatik, ¦ csupán egy hatandó kitQsése mellett az előbbi becs- illetőlég vételárún slnl is elsdatik, b a mulasztó vevő a vételár kalenbösetet megtéríteni tsrtozik, melybe aso.\'bac elvessteU bánatpénze beazámil-
utik. 563 l-l.
Ha as ingatlan az ujabb árverésen as elÓb; inéi SAgyobb áros adatnék el, a vételár többlet a mnlasstó vevőt nem illeti.
Kir. trvaaék, mint tlkvi hatóság. Nigy-Kamasáo, 1832. febmár hó 22-én. A aagy-kanÍ2aai kir. törvényBaék.
7) A mennyiben vevő az árvorée feltételek bármelyikének eleget nem tennb a megvett ingatlan ax érdekeltek bárme" lyikének kéreimére, az 1881. évi 60. t-ez. 185. §-a értelmében vevő veszélyére és költségére, bánatpénzének vesztése mellett ujabb árverés alá. bocsáttatik . csupán egy határidő kitűzése mellett ai előbbi becs- illetőleg vételáron alul is elsdatik s a mulasstd vevő a vételár külön bösetet megtéríteni tartozik, melybe azonban elvesztett bánatpénze beesámit-\'atik.
Ha az ingatlan az íjabb árverései, as előbbinél nagyobb áron adatnék el, a vételár többlet a malaaitóvevót nem illeti. —
Kir. trvaaék mint tkkvi balosáé. Nagy-xtsnissán 1382. február hó 8-áL
564 1—1,
B1T3 ÜWf 1861. deea. Sl-én.
LArver.hirdeíiaéDy.
A n-kaniassi kir. törvényazék te lekkőnyvi oestálya részéről közhitre tétetik, hogy Koslik János csáktornyai lakos végrehsjtatÓDsk, Margyetkó Balázs végrehajtást aseevedő gorioaáni lakos ellen Í44 frt tóke, 1880. febr. 21-től járó 8*/0 kamatok, 36 fr t 50 kr per, 30 frt 70 kr végrehsjtáai, lóffrt 50 kr jelenlegi : még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a feni nevezett kir. törvszék területéhez tartozó bécsi 224. sz. tkvben f 393, hz. az. a. Margyetkó Baiáxe talaj-dosáu! felveit váltság köteles, tartozékkal 387 frtrs becsült bzőíő-1882. évi mijui
ügyében a íent nevezett kir. törvszék [bó 15-én délelőtti 10 órako
- elnöke..
. bei ) bf
i*fi:ói i járási kör tis éri 3. ,A oó és hivatása\'\' fel\' J>náti Rendekről. 4. A j. MtexŐ iikoláfc tanuióinak •zám\'.ac éa cói kézimunka megtekintése kéretik. Süme I?í82. Bánti Alajosa jará* — A bőgÖ, melyet a 1 gáiiyrenekar famulusa atofeo\'t Kis\'-K.n.n<-\' -. hasa csipeim, í. hó e áa éjjei sve- | íftncsétleneégnek volt okozója, A bögouez ttgyauií jó kedvében jobbra-balra himbál-tsrtta a komor hegedni, midőn a kis-kani-z*a: hid mnilett egy kocei jöii vele ssem-q*n, melyen. Sci^iffer rszt>;rRgoyei koroa-maros éa két útitársa ülíek A \'l\'ivak a-bógőiől megijedve, elragadták a kocáit, s neki mentek az ároknak, _ kocsi tel-forcíult, még pedig oly sz - rencsé-ienul, QDgy a kocsia fejét törte be, a másik paraszt ember pedig « mellkasát. Seb. oly szerencsésen esett, hogy könnyebb tUŐ-5ea»n kivül egyéb baja nem törteqt.
— Ishgrúdi tudósítónk irja: Az itteni evang. gyirlékezet tir*mprdnTÍöak: igen srópen való renoválása b csifloeitána mibe* egy valóban gyönyörű templom csillár is járul, befejeztetvén Szilvágyi Gynla ev.{lelkész által, f. hé 7-én ft>lavat: tátott s alkalmi jbeszéd aitsl újra átadatott az isteni szolgálatnak. ..Látni. teliéit
;évr«-
papot
, fái
tőeég postája. — " HŰ,. — Bnda-8. ss. negyed
Vilxnosaái ¦ flde-utcaa ¦Ivré-S frt,
) 6 fr* 50 kr
A tMifyar Rtwr.y-Csnrnok-vTfír*. füzete re Sfnagvta a sajtót a aaokott jállttáaáaak | elegáos kiáltásban i élvezetes tsrtalom-mal.Első közleménye a ,.l.-ibapó&U= Bulla Jáoos humoréi cllsesrsélse. Ezt követi két hangul áttolj es mutatvinj Győri Vilmosnak aSvéd kötőkből\'\' czimó. Bvéd sa-tbolugiáyábói. — Doctor Caaülló eredeti regény Golenioh F.-től, s a .Sphinx* ci-mü érdekfesaitő fraocia elbeszélés vége. Esviiin Mozaik czitn ^lat: ismensttejesxtéi b mulattató apróságok s az AprÓgénr, feí-iratu humoros képek. — % vsié&ar ¦pár-: tolásra méltó heti fclyÓkatot ismelelve melegen íjanljak t.olvasóink figyelmébe. Elúfuetési á. a a keteBkint 2:/s—3 o*gy vnyi fUzetekben magjeleasj lapnak
a nivő seregnek örömiöl sugarad artjzát, hallaui ieíkesült, dic öltő énekat és hála ;maját, midón az isten igéjének több he.i nélkülözése uláa, újra megjelenhetett ott, a hol asabadop buzgóságg4l nyílva Bithalta vallásos érzelmeit, mondom, játai és haltani kellett, hogy forgalma legyen ajk embernek egy ily ünöepélyea óra nagyságirél. Bár mindenütt minden, ba megvolna e lelkesülted.: a szivekben, ^.bolde^^esBöst A*. Jntqskjgk ;*«8tv*riíég fánfr-tnt ¦*tf&iü*r 1\'— » \'"gyen!
-«few
egész évre 6 frt, félévre 3 frt: Egy füzet ára csak 12 kr Etífisetesri pénzek Aig uer Lajos budapesti könyvkereskedésébe vagy Wilckens és Waidl siadóhivatalábatíj (^Budapest, koroaahoroeg Qlca 3 sz.) ioté-<esdők.
— K&ÖnfiU\' SUtnáau \'emberek ?1 ethosszúsági viszonya egy régi ttatúti-kái nyomac a következe: 100 pap közölt eléri a 70 ívet 4íj ugyanannyi mesei gazda kösöit 40, u. a. magasabb tiut-viuek köíö\'.t 35, u. a. kereskeaj és kézműves kőzÓU 35, u. katona között 32, u. a. \'.isebb hivsUlaok kósfit; 31 s.. Ügyvéd k&sött 29
tUanitó között 27.
— A májasi idójft-ásrt vonatkozó-fsg ősapáink a követkesó éssieVdi E2a:>a iyC\'kai- áj<prMjtáa oasTg: Bsánc msrcfio! Deávef ápríhf ír Mfft *tnájm? nregUjití ( csűröket és pincséket. — Kora meny\' ergéa. késő ehsog. — A- aíjajj me«>-! neer
területéhes Urtosó rátkai 130. bs. tkj ben f X50 hsaz. sv, Lapon András tulajdonba! felvert viltBágcöteiee, tartozékotkaf-554 írtra becsű!!. szóJő 1882. évi május bó 23. capján, délelőtt 10 órakor Eatkán -a községházánál megtartandó nyilvánul árverésen eladatni fog,
Kikiál tási ár a fen te bb ki U tt becaár.
Árverezni kiyánók Ur toznak a becs-ár lO^g-át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vóteíárt három egyenlő részletben, még pedig az elaőt az ár verée jogerőre emelkedésétől ssámítva 30 napalat:, a 2-at ugyanattól 60 nap alatt, a 3-st ugyanattól 90 nap alatt, minden: agyes részlet után az árreréa sápjától ssámitandó 6B/c kamatokkal egjüll árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatos: szériát lefizetni.
Ezen hirdetmény kibocsájtSsával egy idejt|leg EÓegáiíapitott árverési feltételek a hivatalos Órák.alatt a a.-kanizsai kir. trvszék tlks:. ost\'-ályiuil 2 a rátkai község el Ól j áróságácál megtekinthetők.
A.z e.rend-jli árverét k fentiri telek jegysókönyvbee íeijeg-yseedó.
Az árvarési hirdetmény a telekk. hatóságnál kiftlggeaztéfi Ugy a Kátka e l aiorXiSi^te^sK^tjlsaec köröséi üí kifüg göaztes, & ^ B2».lai Köalccy\'\' czimü hiriap-ban e^yizbeoibeikUtáxáHai lözsátéteíik.
Lepen András netán még létező örökösei részére ügy gondoknak Faiu Lajos ügyvéd as ÍSBa-ik -évi SO. tcsikk 1A. §-ához képssn ktnevsstetik.
II. Árverési feftéieiek
1) Árverés; alá boosájtatik a fent-frt ingatlan. ¦>
Kikiáltási ir a bncsár, s az ingatlan a kitűzött egy határnapom a becs .¦áron.¦ siai is eüsg adami.
2) Ar\'rérexa* kirinők tartoznak a becaár 10*/a késspénEben vagy óvadék képes papirban & kikelddtlkesére Isdaeosi
\' -3J Vevő küteies L véi.el*>t 3 egyeoiA .rászlstbeo zség pedig aa sisól az árverés jogerőre emelkedésétéi számítva 30 nap atstt, a 2-at ugyanattól 60 nap B-at ngyansttól 90- «ap. siatt, miadeo egyes vételárréiziet után az árverés napjától jard 66,# kamattal együtt, a birdí letétek tárgyában 39425/81 as. a. kíbocsájtott ig. min. rendeletben meghatározott mőd-ssennt a o.- aaiaaai kir. adó, mint letéti pénztárnál lefizetni
A bánatpénz as utolsó réasletbe fog bessámitutní.
a. müféasrsjÉ
a, orvefi között 24.
4) VevŐ köteles az épületeket a birtokbalépés napjával tűzkár alien bisto-sitani.
5) Az árverés jogarőre emelkedésekor vevő a megvett ingatlan birlokába lépj meffjegyestetván, bogy a vevőnek vétei: bisoeyirv\'ány 1881. 60. l. os. iatéaiedéséhez képest csak as esetbes. fog kiadatni, ha az árverés napjától ssá mitoti. í5- naf- slslt az idézett t c*. 187, S-K ai ióa t scalei tok ineg Íű i eif aíö. ujáclftí B^n^hB%"tt"s|ais a. m m 2
mit?
Bécsen a lyilvános
község házánál megtartandó erásec eladatni fog.
Kikiáltási ár a feoebb kitett becsir, Jkrverein; kívánók tartoznak a becaár 10"/, kéaepéoEben, vagy óvadék a épes papirban & kiküldött keséhez letenni.
VevŐ köteles a vételárt három egyénid részletben, még pedig az alsót at árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hónap alatt, ¦ 2 at ugyanattól 2 hónap alatt, a 3-*t ugyanattól S hónap alatt minden egyért résslet után az árverez aap jitól Bzámitandó 6°/e kamatokkal együli az árverési feltótelekben meghatárosott helyen és módozatok szerint leösetni. — Ezen hirdetmény kibocsátáa^va! egyidejűleg megállapitott árverési feltétnek a hivatalos órák alatt, a nagy-kan i-uai kir. trvszék tkvi osztályánál . a bécsi község elöljáróságánál megle-kiatheiók.
Az elrendelt árverés a femir; telek jegyzókönyvb n feljegy2«ndő.
Ax árverési hirdetmény a tkkónyv; hatóságnál kifüggesztés, ugy Bécz éa szom zédos községekbea kordséa es kifüggesztés » ax egyik helybeli hirl-p-biJi egy irbec beiktatás álta! k&zxététettk.
IL Árverési feitétaíek.
1) Árverés alá bocsáttatik a bécsi 224-,ez. tk-\'ben f 393.hz. az. a. Margyeikó Bstáxs iulajdooánl.felvott váltságköteles, taxtosékkal 287 frira becsült asólő.
JKtkiáltási ár _ beosár t az ingillss a kilüzöti egy határnapon abecaáron alul is el fog adajOoi. \'ff] ¦: \' ü.j ,.; ¦ i
2. Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO*/0-át késrpénzben vagy óvg-d ék képes papirban *.-kiküldött kezA\'e letenni. —
3)Verő köteles a vétalárt 3 egyenlő részié (bee még ped>g az elsőt az árverés iogeríre emelkedésé tó.. számítva 1 hónap alalt, a 2 at ugyanattól 2 hóaap alalt, a 3-.-t ugyanattól 3 hónap alatt minden egyes %él*lár részlet után az árverés napitól járó 6% kamattal együtt a bírói le létek tárgyában 39425. 1881. **; s. kr bocsátott ig. min. rendeletben megbatiro-soU mód szerint a n.-kanizsai kir, adó . mint letéti pénslárnál lefizei^^yN.\'
A bánatpénz az beszámittstni. —
4. Vevó.köteles as.épttieteket abi tok&alépés napiával tüzkárellea hiztositni.k^*"\'""\'\' t™..**^ *T/"_?
5. As árverés jogeróre,emeikadése-í:^ D*i^-a\'L kor vevő a megvett ingatlan oirtskábs lép, megjegyezte tv én, bogy a vevőnek^ vételi bisonyitvány bjs 1881. 60. t. cs. ínléskédeséhez képest cask. az aaetben fog kiadatni, ha ax árverés napjáiól számított 15 nap alatt as idézett t. cz. 187. 3-t intézkedésének megfelelő utóajáalat nem tétetik.
A birtokbalépés napjától a megvett lOfgaViac baszna és terhei B verőt illetik, ugy a déssmaváltaág fizetés ú.
m. - &i A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár éa kamatainak teljes lefizetése Lata* Wg a vfrv&jaa-éxa bivstaibóí saxkö-lL^.
9170. 1881. tart. i*cr..
I. Arv. hirdetmény.
A nagy-ksnizsa: kir. törvényszék telekkönyni osztálya .-eszéről k&sbirré tétetik, bogy Kontrecx István turcsiacsei lakoe végrohajtaténak Kontrecx Tamás végTehajtást szenvedő turcsiscsei lakó* elleni 37 frt 75 kr. tőke 1876. évi okt. hő 12. napjától járó 6"/0 kamatok 30 frt végrehajtási, 13 frt jelenlegi ,. még felmerülendő költségek iránti ugy Fílipcvíct Imre turziacaei lakóa 65 frt tóke a jár. iránti végrehajtási ügyében a fent nevezeti kir. törvényszék területéhez tartozó rátkai 243 sz. tjkvbea f 1 sor sz. a. Kontrecx Tamás tulajdoniul felvett váltság köteles tartozékokkal 364frtra becsük szőlő 1882. évi május hó 26- napján délelőtt 10 órakor Rátkán a községházánál megtariandó ayilvánoz árverései: Kiadatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverésül kívánók tartósnak a becaár lO0/,- át készpénzben vagy óv^ dékképec papírban & kiküldött keséhez letelni.
Vevő köteles a vételárt hsróc egyenlő részletben, még pedig l-x elsőt az árverés jogerőre emeikedéaélől számítót. 1 hóaap z\'att, a másodikat ugyanaitól
2 bóaap ZUktt) a harmadikat ugyenattcl
3 Lóoap alatt, r - . egyes részlet titán az árverét napjától aiámíUDdó 8*7- kamatokkal eg) üti az árverési fehételekben meghatározott helyen ét módozatok zxe-rint lefizetni
Ezen hirdetmény ki\'oocaáláaá val egyidejűleg megájlapí tott árverési feltételek a hivatalos órák alatt a n.-kanizsai kir. törvényszék telckkvi osztályánál s a rálkai közaég — elöljáróságánál megtekinthetők.
Az elrendelt árverés a lentirt teiek-jegyzőköny"bno f\'-lje^yzcDdő.
Ai arveréi! hirdetmény a telekkvi hatóságoái kifügaT^-ze&. uey rálks s a atom«zédoE kozaegeabec körözés és ki ¦ függesstés, 6 ss egyik helybeli hírlapban egyicben bejkiaiaa alul közzélétetik.
II. Árverési feltételek.
1.) Árverés alá bocsáttatik a fent irt ingatlan.
Kikíáítási ár & becaár. i az ingatlan a kitűzött egy határnapon a beexiron alul is el fog adatni.
2.) Arveresni kivácók tartoiajc t becsár Í0°/0 át készpénzben vagy óvadék képes papirban a kiküldött kezére leteani.
3.) Vevő köteles a vételért három egyenlő részletben még pedig az eÍB5\'. az árverés jogerőre emelkedéséül számítva. 1 hónap *íatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattó. Z hóaap alatt mindon egyes vételár; réssiet után at árverés napjától járó 6e/0 kamatu.1 együlta bírói letétek tárgyában 30425/81 ut. a. kibocséjtott igazságügy ministeri rendeletben meghatározott mód ízenn* a aagy-xsnizBsi kir. adó, miat letéti yao%-tárnái lefitetai.
A bénatpént ez utolsó részletbe fog \'&e«zí tflittatni.
,4.) Vevő köteies az ép-úteteket a blrtOKbaUépés napjával — tüitkár ellen bistositani.
~v >.5-,)_A* árvesés jogerőre emelkedé-BekoT veri a megvettyke gall sa birlokába
b | retej: dumv: yány aJLfbol. evi 60 t. cz. -irtésirédéiéTirz képíbl csak az esetben fog kiadatni, ha a: árverét napjától számitott 1. cz. 187. §-a ftrtézkW^i-.i^\'-i^&rJ\\i-!.!í\' utóajánlat nem tétetik, f
A bírtokbalépés napjától a m~gvett inga.l^i. . .... éi —-..-_¦¦. a vevőt illetik,
agy % v-i.::;.., -fizetee te.
6.) A talajdonjog bekebiéze csak a vételár is tamásinak teljes lefizetése után fog a vevő javára hivatalbó: *eaz-K&zöitetoi.
A kincstári illeték a vevót -.erhelL T.) A mennyibea vevú az árverési feltéptek — bármelyikének eiégc: nem tenne, a megvet: ingatlan az érdekeltek bánaelvikéttek k^r-lmére, at 188".. évi l8?).\'fe-*--?TtHtEébír. "rev*ivesxé-
A A.\'\'ksst^5stsil:etik a vevőt terheli
¦ j"lyerijt\'z kriTTségere. b V tése mellett ujab\'i árv
«rpén^é
reo aU t
,>-k ej-veas ocsáitatik,
KAJUS- ifr4v^%i
BkfM .atin/.aiMiryere>tk«<iat,"IÖL árYerfe\'napjától s^milÖÄ W a«p »1*1« \' *z idfeeiV t. ver ¦ 187. §> íntéittidéaénsk megfeiet5 utétijSnfat t*nV
¦ csupán egy határidő kÜÜBése mellett at Vmrsdsü agyi
utóbbi becaáron, illetőleg vételáron aloV is sspja\\ól azimiUcdó 6% kamatokkal nladstik, e s mulasztó vevő a véteiáj-- együtt as árverési feltételekbea megbatií-különbözetett megtéríteni tartozik. -4 rozott helyen — és módozatok, szeriül melybe azonban elvesz telt bánatpénzé lefizetni. - ..•,•,.¦¦>" /.¦
bestámíttatik. Ezen hirdeMnény. iiboosájtásával
Ha az ingatlan az ujabb árverezel) egyidejűleg megállapított árverési feité: az előbbinél nagyobb áron adatnék el, á . lelek a Hivatalos érák alatt a n.-kanizsai vételártőbblet a mulasztott vevőt: neta.\'kir. törvényszék Lalekköoyvi osztáljánál illeti. — 560 1 — 1; ! . • a bécai község elöljáróságánál .meg*
. .. .-; .\'..: a kit. torzén; urék tekinthetők. ;
¦.elekköuy-vi oastályának líí?2- évi iebrj , Az iryerósi hirdetmény a tkyvi f közöltetni
j hatóságnál .kifüggesstés, ugy .Bécs. s. a| "¦-*"• ¦-j.szoniBzédoa községekben köcözéséfi kífüg-jjf .geszlés az egyik helybeli hírlapban, egy
ízben beiktatás által .köziéiétetik.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék I »fl rWétrfek.
22. .papján.
bármelyikének kérelmére 1831. 60, L a. 183. §-a éneimében vev.Ő veszélyére SErj költségére; UrfáTpór/BÍnék elvesztése mel-Isti ujabb árverés zU\'bocsijtatik a csupán j . egy határidő\'kitűzése mellett az előbbi ; . „A Wlokbalepe. napjától a megt**-^. ^ ^ e;adatik , \'
Í^Slí^^^f^1 ^kmöBkstt revfi a vételár •különbözetet, Ogy adéssmavállságfizeteejs. | ^megtéríteni tartozik, -melybe azonban
6\\) A tulajdonjog bekeblezése csalt«1 vesztett bánatpénze bessámittatík. a vételár \'és kamatainak Leljes lefizetés!.\' \' ,-r. ._ ; \' , ,. . \'"-, ,
. , ¦ e ¦ •¦ , . , , -J Jt ¦- na as ingatlan a* sjabb árverésen
után fog a vevő íavára Hivatalból eszi ¦ „. „i-lv; -t uk j j . L t
;i. r™. ^!*s előbbinél nagyobb áron adatnék el,
a vételár többlek a mulass í , vevőt nem llfctí. ~- \' \' 563 1—1.
I,Arver.MFdeíffléDy.
a részérőK kösbirré I T.j Árverés slá bocsáttatik a fentírt tétetik, bogy KozÜk János Csáktornyái szóló. — \' ¦ ¦\'!í
lefcót végrehajts tónak GadáMoí Mária Kikiáltási ár « becsár - ingatlana
térj. Kéresmár ir. vinne ét GutíKn Tei*z kitűzött egy határnapon becsároo alul iá
féfj Matiaaicj Valen\'.né végrehajtástszén* elfogadatni.
v&áő goricsáai lakó-ok elleni 55 frí lőko, Ü.) Árverezni kifenek tartsanak
1S8Ü. évi aug. 17-tíl járó 8% kamatok becsár 10% késspóplben.gWff, $7\' J\' 15 fit 50 kr, zálogjegy bektblezéői 10 frí kép\'es papírban — a kiküldött per, 27 frt 30 kr. végrehajtási, 13 frí 50 letenni, kr. jelenlegi.s még felmérőién a 3 küluágek 3.) Vevő köteles a vételárt 3 egyéni,
iránti végrehajtási ügyében a featnevezett részletben, még pedig\'áx elsői az arver sir. törvényszék területéhez tartozó béczi jogerőre emelkedésesél: számítva 1 ?161 176. az. ikvben f 330. hz. sz. a. Qudlín afitttjH fi-at ugyans-itÓl fiat
Terét férj. Matiasics Vaientoé tulajdonául *5-sA\' ugráljEtiől 3\' hooip2 slátt1 mini Felvett, váltság köteles tartozókkal 472 : egyes vételárrészlet után az árverés napi I írtra becsült asőiő 1882. évi május 16-án jitól járó ö% kamattal együtt\' a (biról délelőtt 10 órakor Béozen a községháza- letétek tárgyában 39425/S1. sí. a..feÍbo« nál m^gtaríandú nyilvános árverésen el* cfálott ig. min. rendel&íben meghatározott adatni fog, ( mód szerint a o.-Íanizssi kir. adó; mínt
— Kikiáltási ár a fennebb kitett [letéti pénztárnál lefizetni,
A. kidcsíári illeték a Wvfit,terhelik *i ít.yj^ mennyiben vevő sH.árverés faUitslek * Kijm..-jjikén.ak, -sdogst nana «^n^aet^iagMlan- *s érdekölttkj
m&am TVn\'ilO 8—*-1-\'-
Kir. törvB\'ék mini lelekitonjvi ható.Ag. \' N.-Ear>Ítsin\'!8Sí. fubr. hi. 8. mrfia.
legjobb Ászíaií-es üdiíö ital.
Utas« hatássa*i Mzssjwtt kShieJHÍl, atsi ¦ bsjekaál, fvstssT-ss sstTH ssnttaál. ÉDEGSEKqz sssésTtás flisssfKstáfs).
Mattuni Heerik,
459 17—48?
^i§ii§" ifns|ei^ libiliifiifiif Bfaz^ss^Bs^nj^s|s^>á|*á}BB
becáái
Árverezni kivánők tartoznak a becsár lO0/,, készpénzben vagy óvadék-képes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vótelárt bárom egyenlő részletben, még pedig az elsőt as árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 bónap alatt, a 2-at ugyanattól 2 hónap alatt, a 3-at ugyanattól 3 hónap alatt
A bánatpénz az utolsó részletbe fög beszámíttatni.
4.)\'Vevő" köteles ie épületet\'> birtokbaiépés napjával — tűzkár ellen biztosítani.
5.) Az árverés jogerőre emelkedő sekor vevő a megvett ingatlan birtokába lép, megj\'igyextetvén, bogy a vevőnek vételi bizonyítvány as 1881. 60 t," "es. intézkedéséhez kéoest caak as esetben fog
„Első Magyar ilfoianos Biztosító-Társaság." |
Vsü szerencsém a tj iiiömég& érsesiteni,. Iiogy az
, „ „Első Magyar Általános Biztosító-Társaság* |iíkjő!ljyn5^séjiét átvette^.
jttáfiikro, nwlf-klwl » UnaUt Taadalkraik, iamerotea in^araaii mlird elreV mérsékelt dlj^íeiei, kényelmes tetésl feltételei, pírosul^ . kir mind jyor. fel,é-tefeí. iakw a kartan-; íiakdékttiaa kjfl-tjfcétó-el, nmth, eagadik heg- ¦« írdakalt Uato-. lk*m •tfcié •AmA jiáéfaiéifcak fe-KJ«*"ú bi.loa.t4«it, maly lekwtatb
sitéteíekkel a köaöneiigraiMlBlkaíáiér&\'ilIok.
koaőnaéí;
le-olcsóblí éa legelő-
nyösebo
H a g f -É. * a i.Jis 4 n ..
55S 3-3.
188|. iprifis Mban
Teljes tisztelettel
W0LKEIM ERNŐ,
,ElaJ Magra- iltalaao» BillositóTareaaag" fi6k-füagjnöke.
111111111 o r 1111111111 i I \' " " *1 "1 \'1111111
TÁRCSA fürdóhely.
000..\' 0 0 0
o
a VasmegTében Szombathely déli és nyugati vasútállomás-a tói csak 4 órai tátolságban az osztrák-stajer-magyar ft a határszélen. Vastartalmú forrása nói betegségekben, kü- Q a lönösen a nemi szervek betegségeiben, idegbajokban, ugy- Q a szinte férfiak és nőknél elófordnió vérszegónységben sat. a kitűnő és bebizonyult gyógynatássaí bir. Ijakás és ásványviz a megrendelések a fürdő igazgatósághoz intézendók. Fürdő 0 orvos: Dr. THOMAS. — Az illető röpirat minden a könyvkereskedésben kapható.
0 MT Az ivatí május 21-én kezdődik. "*SZ1 0
^ iEványvisekm^grendeláseakattorraaigaxgatóaigáhoEküldendők q
0 SS3 4-6 A gyógyfürdő igazgatósága 5 0 0
Oö50000000O000C«0000OÖ00O0«
k%»r HÍMZŐIM FIGIELtól1!"7
Valameunyi pótkáTéfajok kBzt a legkUflnőWí ílfe«rt a
FRANK-KA Y É-
feltalálva HEIÍfBICH FRaNK böhne LudTigsbargban
nyerte el, kiváló finom ize és qos tápanyaga által.
„Valódi Frank-kávétt-iiak ártandó,
számos lelkiismeretlen gyáros, különféle gyengébb készülékek általót bitorlóit ..Frank-kávé* neve alatt forgalomba hozni iparkodik, és ezek legtöbbje ntánnyomja as egész valódi czéget: Heímricb Frank SÖime LndvigskOTg. A Ludvigsbtirg (2), Lins a/D.. Rietb, Bretten, Eppingen, nlarbacb s/N*, MeJmsheim éa OroBBgartactban levő 8 gyár birtokosa és 10 érdemtalajdonosa.
IBért l hogry a vevéiaÖket megcsalják. Tehát elővigyázat a vásárlásnál. A valódi Frank-kávé föltaláló] é* gyárosai, szükségesnek
látják, tehát dobozaik és csomiagaikra ezen aláírást-; Heinrich Frank
tttKKtt 1OOOOOOOOCK50I
Ivö^tőrti halál „Necrolin" által.
\' Poloskák NecróTin által & (e^tjyöEeresebben poezüi-tarnak et ;
BpJhák Necrolin által megöletnék és njindencor megóvatiisk.
Molyok és ezeknek tojásai szüestárgyskban, rubikbac, bútorokban síb. gyökeresen poastittatnak eU -
Tetőt baromnál Nscrolinnali bedörzsöiése által eltávolíttatnak, a szórnék sérülése nélkül.
LegyAnsár aHecrotíakhWzöIgóée után asQnca! él vesznek,
A Necrolin nem mérges, nincu kellemetlen ílUta. foltot aebol sem csináj, még- s legfinomabb szöveteken sem és semmi esetben m egészségre nea ártalmas. ¦ ltéfely 60 kr. (Ssétküldés legkevesebb2 tégely) a főraktár által:
SOXHLET E.,
[ 554 5-10. , Bécs, I. Mölterbastei 8.
Ür^jstétD-J- Inast hitsH adni? Ea vag-;.|*ira hiri«téi n*ej«á?a alt*! Wcik fel ; a b\'etsa;T*ls«it t a íogtöbb e*etben epen — a legroaiaabbaH h, sí , ms-i yen csalfáit tt biábi ralo\'pénktadiit olkerillnl atafja,annak ta-aá^oljak tocr Coi-tocJie* Káretp^.tet: e&tteiYSBjrinirflOile*-bsa IstvisUr 6.) bo--jü* moc m*zín*k i nBeas^sr*t6 csünfi.kSoyVöeíkét. meri sbb\'as a les^obf akafk ftíff"fffrM6mFM& tárfrilagcrtSn ** ifeíe-ritÜco .vniaak IamcrtetVe;^^tögT" mlníeiTictH teljes njngaJocanati bt- , ráláss é- t l«-rjobkat -viía«thatÍ«ais-s;áH-.lc. Afenatobbi, isir. aS^Jciaáásí ért kfturtecske ini-yen és bementre kBláetifc meg » -nogíendolScek, teiÜt ; new okoc t5on kSttaéset, naot 2 kra>caárt a iavoJezS Upéri, nrely magyaj IslasS , 403.10-10. ••\'
Gsoiatösalfflé-
Söhne Lndvlg«bttrg és a törvóoyííeg bejegyzett védjegyeket nyomatni és egysiersmind a hteasesonyokat fölkérni, hogy Bzigorur-. ügyeljenek a jegyre ée eseket\'kérjék, hogy így a valódit, a nem valóditói, utánzottÓl, bamisitoUél határozottan megkülöabőstethessék. 9W Ae orsíág valamennyi nagyobb í^szerkereskedéíéDen a ¦^Franx-kávé dobozokba és csomagokba elbelyesve kapbAti, s. fentebbi ¦\'édjegygyel éa atáírássa! ellátva. 530 6—10.
uxuu
VLrV.VarVSi%rWVVW-rW3-
Birka-bőr eladás.
Grrtf Tolnai Festetics Tasziló ar ő mél- , tósága vasvári e\'s olTári uraija\'maiban 1883.,; 1884 és. 1885-ik .ésckbeu.szaporod&ndá birkabőrök május hó 22-én reggeli 10 órakor Vas-Vároil a\' gazdasági irodában tartandó, ayilvá-nos árverésen elfognak adatni j r— az ár-«re!ni kívánók kell6 bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghívatnak.
Ollár, május 5-én 1882.
Sövegjártó Lajos, J
564 1 — 3 arad. kormányzó.
ás keüáieí felasszsáitaUk.
Így kiíithit.k fel io ii 6< OrSmmel tadstbxlon 5nn-l t-/.iT-a !o(-forr6bb kGtsGuetét,
öála Istemet
a- Bn Wlskelmayw-We bs/-tsrfáa B3fs*ST essaaozisjs ss kisácse bathaijiu se-
Biíi\'lt bajám tihulliUa ellen é» nj haj nör«nEeién, ÍJ kirínom • • :;- a-rfláf tadomiíára jEjjÖn.
asofiBssis P Dukls
Hét évi tarfejfisérj és szakái talanság.
Bél, nisjü a kOiíágb«eiéií| viU D-;*i Bn rxldban c»n-3is é» ritka evórrorejfi-Winkelffityer-féií t»j*rÚ* lyssár sssssoztzjs ss ke sí esések ba»uiiats álul . buja najnCvéttLex yiíík es a lukál is, mfijr.ok i.í\'.retSr.i-íi nis. \'iám zetk-dte mar igen iürtiu -otrUtkoiik ali(r 2 faé alatt. íMzösSa- tstsasssk ss a te-s-ésiet gyssysssjések. üc.< -cistia "vvicti Üi-Cilic -Mgjek, kS-afiactenet isóts! fLocce.x ki.
Kználer J, LépT>\'-Etü Budapecec
: as ön Wiakelztayer • fSrB sfttsrfss oyEker stssjaeziajásss
hasw-ÁMÍU utio p*rók*ÍB-at, n-.,ire: köse. crt érig bordám, ei-tároIttbaUsm Li tűbb bmjaj-t ti; , re int vai^br. vo|;. Eun z:-i-mcnjT5l míndoiJ-i aiejsySiiMhetik nálam. ¦\'¦ :-r - ¦ " Wasét J. ¦»sndea;t6s
- ¦ in N\'«utJedl bei Laa a, i. Tbaj-aa, íí.-Oest«rr.
Wiakelsstys ¦ fsle bijtarjáa gyökér esiBBCíÜjábó! 1 Ugelr-
\\yt\\ - hxtTtttírin, riteiira annak, 20 éves vapj-oV. Wvéa nap alatt . ecr nagy ¦« j ncps-tafrá[t nyertet*. Esen nton fsJMem ki kcf^Seat ¦ Lem**- \'A L*r«B7 kU|iz*r jon, in
... _ Krapp(KraÍ),
Uffotrébb WssVntita-oet M tsn Wlskeissiyar-fált bo, fcc -iái: gfíkjt; osasacziájasrt, -raljoek 18- nap oassnilam után, e$y pom-pi* ¦ flji-^^aos jtték. CíodÁUL-améltó muUtTÍnyit ajá»lhatom\' míadsBliáeV.- B«r|er József. Ttitter v. Rlg. in Wl.n.
fctfB. valaaitít még sok 100 más k6«ön« és eJisaiert ita-toirai, mslj-akei er^deübsa l-arki -ee«ukÍBtbrt i ál.isk, . a Wisksi-auysr-féls bojtorjás oyokér ssssczlássk es kessosssk toribb: dj-cíérgetéaét fsteslegeMÜ t««ik, mert a j<S önmafát dicsíri.
keoCw
olaj
90 kr\' 60 Urti i0 kr. aUü-
Pcstai küldeménynél, vagy készpénzben, vagy Tiffbtel lü krrsl több s csomagolsaért. L*u** "KSzpont, kültró-raktir; " Wülkei»ayflr 1. Bécs, VI Qvmpm&rfm\'dt*** \'
Zigribbio, Uíttslbaeher S. STVÓET"-. Pozsonyban. Karét- J-I Farfaoo-. \'Pischertborfaa-;* S. Tcmssvái, Jerooü- K EJOST**- > rTolotívár; -Szsty iíiklós gróftT"-, GySUgjöi, MersíU FerdLoana L7Óg7B2T D«bre<sen .aa, Dr. Eothicnncck t. Emil gyógys*--nesvár, larcsay Lttvás syógyzs., Bpe-rtsn TörUk J. gV^rT*1-, * legtöbb gyógytá-akbaji és rjSTram kereskadésekbao
Sxí arra kératnolc íel a vevők, bogy a hawwUások alke-rülíae végett, Hkatliff Wsxzstnuysr valódi bojtorján KT5kérkéi«U-kérni ét arri figyelni, hogy mindec tejeljen sTlskfcBíyer j. -^V^Gs^ápeirdorfemrasse ISfi. czége legyen. WfTT—
atft-gy.jgaabB&EL ^ossMtott ft\'kiadó ínUjdcrao^ \'Wajdite-. Jó*»Y gyproajsóiáaE.
jfoWttmBUbtW8& május
égess érre...... J.»
fél érre....... * ¦
?egyed érre...... ¦ .
gpj/ sz4w 10 kr.
HIRDETÉSEK
a hasábos petitsorban 7, másodszor ^ s minden toris-bi sorért.5. Jet.y
NYILTTÉEBEN -őrönként 10 krért vétetnek lei Kincstári illeték minden egyes V.ri ^ tésért 30 kr. fizetendő.
30-SÍ SCSáUCtX
ZALAI KÖZLŐIT
Huasoiif^yedik évfolyam.
A kp zzeBemi részét fflétS kfctlemé nyék s szerkesztőnő-, anyagi részét illető közlemények pedig t kiadóhoz bérmentYt íniezeodOk :
nagy. k an j z s a
1
rannkatarsaktol fogadta
lek essk ismert
fí^-Kanizsaváros helyhatóságinak, ,nagy-kanizsai 5nk. tűzoltó-egylet\', a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\', „n&gy-kanizsii takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület\' a ,nagy-kaiűzssi kisded.:aeTeJ6 egyesfilet\', i nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kübálasztmánya\' 8 több megyei és rárot
egyesület hiTatalos órtesitoje.
HeíenkiDl kétszer^ vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
A ml uzsorásaink.
Csak aki működésében, hivatá-sáiiál fogva a nép között él, vagy közte gyakran megfordul, ismeri egész nagyságában azon nyomort vagy legalább is eiszegénykedettséget, melytői a tönkrejutás, a végbukás örvényéig nagyon rövid és teljesen kiegyengetett, elkészíteti az ut s melybe gazdasági hátramaradottsága, rósz termő évek, mindinkább emelkedő köz és magánterhek, de legfökép a mindinkább terjedd uzsora-, ezen a nép testét szörnyeteg csápjai és szip-jaival elbénitó százkaru polyp sodorják népeinket.
Vidékről- vidékre ugyanazon szo-z.oru kép: r betáblázott adósságok, exekutíók, napirendes árverezések szomorúan élénk színekkel festett képe tárul elénk.
Es az annyival sajgóbban fáj a Hazáját és a népet szerető honfin szivének; amennyiben ezea állapotok mellett és épen ezekből kifolyólag s vszármazólag népünk erkölcsi tekiníe-ben njabb időben nemcsak nagyot ha nyatlott, — hanem a szó semmit sem nagyított értelmében teljesen demoralizált.
Vagy nem forog-e (talán soha ugy-, mint most) napirenden a lopás, rablás, sót a leghajmeresztőbb lelket-veiótrázó gyilkos is ? és ezek ameny-nyire nagy bűnök és súlyos vétségek ugy már magokban véve a valláserkölcstan, mint következményeiket illetőleg a világi törvények szerint; ép oly természeteseknek, sőt némi tekintetekben, indokoltaknak tűnnek fel. — Az ut, a vászongatyás napszámos, vagy szegény földhöz tapadt fö.dmivelö, kinek vérverejtékes keresménye és évi munkájának úgyis ritkán kielégítő gyümölcse (nem ritkán már előre is) a lelketlen uzsorások között van, nyomortól, szükségtől sarkaltatván, elném\'tja, leküzdi lelkiismerete, e „kisbíró" gyengéden kérő,
szigorúan feddő és erélyesen tiltakozó becsű let hangját s éjnek idején, annak módja szerint el-el tekint mások kamrájába vagy feltöri a dúsgazdagnak gabona-táru:. . . Hiába van, hasztalan az „enyém és tied\'-féle elv respektálását feltétlenül elvárni ott és akkor, ha és midőn ó, az épen ilyenek miatt elfásult „nép* viszont a felsőbb régiókban létező, kabátot viselő (de az alatt philantrophiát, vagy humánus-érzést nem ismerő szivei rejtő) uzsorások és csalóktól a czifrábbnál-czifrább kiadású tetteket elkövetni látja.
Kem fcfilönőaj e_.Jwigy, az a szegény parasztember, ki sokszor nem is beszámítható, majdnem teljeséé menthető pillanatban és iödularből e m bertársá t 5 írttal megk árosi tja szigorúan meglakol bonéért; aj a lelketlen uzsorás pedig, aki gonosz Özeiméivel családok nyalrába akasztja a koldus tarisznyát s a.munkás, ha-szonvehető ember kezébe ekéje helyett a koldusbotot nyújtja, — büntetlenül garázdálkodik — a tessék elhinni! — mint veszélyes féreg rágódik társadalmunk különben életké-\' pes. erős és maholnap - h* megérjük — ezredéves életfáján!
Vannak talán, akik türelmetlenül igy kiáltanak itt ránk: „Már minek megint Bujra kezdeni" ezt a lánientatiÓt, hát hiszen ott a hatályba iépett uzsora-törvény, mire való most boiygatni azt a veszedelmes darázsfészket, mikor most már a törvény szabályozza az egész dolgot.c
De igenis elŐállunk az ily szív telén vérszopók bemutatásával, leái-czázáaávai ; mert nem kell ám hinni, hogy oly hamar, csak oly könnyedén rajok ismerhetni.
Oh az ilyen fajta sáska-had igen jól érti el aem árulni gonosz, könyörtelen szive valódi törekvését, pokoli tervezetét! Oly hazafiságot, morált, felebaráti szeretetet negé-Iyez, akkora honfí-but és bánatot
szenveleg, hogy elkiáltod magadat: Bhová kell ennéi becsületesebb ember ; cas<rmóba s más közhelyeken felemelt homlokkal lép a valódi, a jó hazafiak sorába; ha adakozni keli, oly készséggei nyit erszényt, ha emberbaráti cselekedetre szólittatik fel, oly szívesen áldoz, hogy te akár kardra kelnél védelmezendő 2 „jóra-való ?mbert." aki például (véleményed szerint) vagy irigységből, vagy a ma még sokak előtt fenálló igazságtalan fajgyűlöletnek miatta van töobek által megvetve. De ha valahol ellehet mondani és alkalmazni b. Etvös. ama mondását: „Gyávád bátorságról, rósz orrák részrehajlatianságrói, önzők a hazáról beszélnek legsziveseb ben\' — agy itt s ezekre minden habozás nélkül elmondhatni.
.VaJóban hs arra gondolunk, hogy azon polgártársaink, kik ezelőtt egy- két év tizeddel a házról-házra járás-féle silány keresetéből éltek, ma nemcsak tőkepénzesek, hanem nagyszerű fekvóségeknek, földbirtokoknak tulajdonosai b mait meg valóságos irtóhiborut, hadjáratot inditottaií a birtokos és iparos osztály ellen s rendre zsebelik ki a pénzresznrulta-tat: nem annyira őket, mint inkább önmagunkat kell vádolnunk: igenis vádolnunk: gyávasággal, közönynyel a mindezek nyugalmas eltűréséért:
Megható nézni, vagy hallgatni: mint vezeti lépre a megszorult szegény, mindössze is néhány cold földdel egy tábla szőlővé; s egy zsnppos házzal bíró, de törekvő és munkás földmivest, mint keriti hurokra, mint nyújt neki mérget egy ilyen rosz-lelkü uzsorás; elmondja neki, hogy ,ha pénzre van szüksége, adok én szívesen és sohasem kérem kendtől Lítók, majd akkor fizesse meg, mikor akarja.\' — Miközben oly jó képet mutat, oiy „beata siinplieitás-*t árui ei és annyi készséget, hogy szinte kész volna az a szerencsétlen póraép velünk kelni, síkra védelmére az ár-
tatlan figyelmeztetésünkért, ügy bánnak el a jámbor falusi atyafiakkal, mikor pénzért a városba jönnek, mint az egyszeri Őrült (ki bizonyán nagyon okos őrült lehetett) az angol püspökkel. Nem jut eszünkbe, hogy boi olvashattuk e történetet de mert nagyon érdekes történet, amint emiékünkbe maradt elmondjuk.
A püspök us egy ház megy éje községeit menvén egy alkalommal megvizsgálni, egy erdőn hajtatott épen át, midőn a "tisztáson ésrrevesz valakit, aki nagy hevesen badonáz a le-
— Jó ¦ember, mit csinálsz?
— Atyám, én, az Úristennel sakkozok.
— ügv-e? És mennvibe játsz-
Lok ?
— Száz fontba kegyes atyám.
— S ki a nyertes ?
— Az Isten! monda az őrült ünnepélyes hangon.
—. ő hogyan küldőd meg neki ?
— Oh az Ut mindig küldi egy szoígájátj hogy nyereségét tőlem átvegye, íme át is adom a pénzt, monda — és csakugyan száz fontos baűkjogyet tett a püspök kezébe, meiyet ez zsebre gyűrt, hogy kegyes ezélokra használja.
Ahogy nijábol a püspök visz-szatérí, ismét az erdőn átvitte utja és ismét látja emberét, amint hado-náz a levegőben.
— Váljon megint az Úrral sakkozol ?
— Nincs különben, monda az őrült és inteti kezével, hogy ne háborgassák. --Sakk — sakk —
sakk — — mat ! Nyertem l
— S mennyibe folyt ez a játszma ?
— Szer fontba atyám !
— S az Isten hogyan küldi meg neked a pénzt?
— Oh. az Ur mindig küldi meg egy szolgáját, hogy nyereségemet tőle átvegyem — és ezzel pisztolyt
fogott a püspökre s kifizettette veie.
Ismételve is mondjak, hogy csodálat fog el bennünket azon. hogy mi magyarok . kiket a nagyri-lág nem nagy idővel ezelőtt barbárnak, vadnak, faragatlan, durva népnek ismert s akárhány utazó útleírásában még nyers hust, véres birkát is etetett az alföldi csikóssal, hogy mi oly humánusak tudunk lenni, hogy őket társaságunkban eltűrjük, megsziveljük; és oly gyávák, hogy tétlenül nóazük: miként fosztogatják az egész vidéket, önvéreik, feiebt-rfc\'-jaiK vagyonát egész az arczátlan-ságig és oly közönyösek, hogy meg nem büntetjük minden.megengedhető módon az ily szívtelen uzsorást.
Férfiasj bátor hangon számoltatni lelkiismeretökkel :..""_;•"....¦.,.,. üldözni őket minden irányban; — ez a sajtónak is teendője, ha kiűzött iránya, kijelölt czélja magi. eié aaabou feladata meilett. : . iíö~ zött biaoayárii. első helyei, fogiait helyet .társadalmi bajaink orvoslása* raegmErádni, közrehatni. működni kivan ;
Meg kell vetni, nem kell veie társalogni, egyes eirémitő eseteket, hogy hogyan tette tönkre ezt vagy azt. egy, .ide.m^g pd& való ^mbert, felfedezni, közbeszéd tárgyává tenni, hogy badd piruljon az ily gonosz állampolgár, hadd szégyenkedjék, hadd támadjon fel ismeretének dorgáió hangja R — Ez minden egyes embernek teendője: mert ha e társadalmunk mezején íelbarjánzott pusztító gyom sietve, haladéktalanul nem irtatik erélyes együttműködés ?8 üdvös intézmények stb. által le nem
szorittatik — oh akkor--—
könyörűlet Istene! — akkor igazár: „mint oldott kéve hull szét nemzetünk !..".¦
De hisz ez nem, - oh ez nem lehet, hisszük art. hogy „Él az a magyarok Istene s hogy hazánkat átölelve tartja atyai szent keae.\'
TA-RCZA.
.Loreley.\'
Nem t\'ám T»jjon mit j&lontien Hogy én oly báj vagyok; ÖtidŐkbSl egy ki* mese Folytoo osiemnen forog.
- & lég, alkonyodik Ki a BUju> halkan fc.y : Viajkea ragyog a bog; esacaa
AZ eStipif BUglritdL
Odiíenn a leges!t-g«*ebb * Csudás egy azfiz (Udbgél; AriDyékas&re eailiintlik AranjftUtin féiOkél.
Arauyfé«QV«l aimílja,
S hoitája. dalt zengedez, hCroj-bajoa és hatalmai Ztngzeta egy dallam el.
Kíb hajóján lenn a liajóst Vad fájdalom fogja el, Nem néL 6 a, uürtfk. ÍStio, Cuk a rsaegra néz L t*l-
LTgy hiszen, hogy hajés, sajka a hollimba v«as miad, 8 ím az 5 dalára! teUe A Loreley ezt a csint.
STÜUNBACH.
$nnó- madara.
Irta: VÁB03Y MtHAÍ&? ]\'iiVv
(Folytatia és Tége.) »} Kellemetlen bangja iniatt, amint Phaedrtu római latinköltó :neséii, büwke madarunk zagotódva menc védístenasz-oiony a Janó elé, hogy as; mér.t nem rn,-bá>u őt jTel.as ének k,ir.4iynöjónekj> iülmilénak. diliyaij rae)y-^nind«i
csodivai tölt el? Ellenbon 6, mibelyt szavát hallatja, nevetnek rajta as istentelen emberek. Asocban TÍgaastnlisG.1 eképen válaszolt ae istennó: „Panaszra nincs o^od; mire! te a kopott fülmüét BKgj-sAgban és díszben erhagyod; nyik L.ad ugy tündöklikj mint a ragyogó smaragd drágakő, gyöngylepte farkad podig bimoe tollal terjedez," Mir« ékes szárnyasunk bánatosan, igy nvilatkosott : BMii ér nekem\'a\'nagyszerű fény és pompa, ba viaazatazziui hangon bátra lök De Jaoó a g\'*gös mérgében siránkozónak le-cseodcsitóisg esen módon felelt: 3A végje: fegyelméből a lég nral kÖaQ] mindenik mást-mást njert: a sas erÓt, a füJmile bájaalt, a doIIó jövendölési sejteimet e n varjuk baljóslatot s igy tovább; te pedig fiíiülmuihautlan ei épséget S íme i\'yen ajáudétban megnyug*zik mindenik, ki zirolag csak L« zugoiódol. Te se vigyód-jai tebát arra, mi a sorstól nrm jutott neked \\ hanem e^óg^djél meg azzal, amid van." Ezóta levert ugyan a páva, ba rut jabwra néz s undok énekét hallja; Öröme axonban ba.artalanV\'aa\' mínueukít elbűvöli ékuaaégén-lakinl végig s elgondolja, bogy a fertelmes láb és kellemetlen dal,, 8 ketiÓs folt, óri..i disz melletieliőrpiil mint a viscsepp a végtalon l-ngarr\'el. szem bt"-. Hiszau biány nélkül semmi sincs az ég alatt; mi több, a legaziizebb :árgyban, a menuybo.ton sugértó arany napban is fedeztek W. foltokat. Eltűrheti; teaat Juaú madara is lábainak r, énekó-j nek árn; oldalit fülség« Bfibájaínak leg-j magasabb fokoan ragyogó fésyuldalá-ral sxemoeu
Dicaó tuí^Li..- rv.c: mely — a fait-reye SRoriut több túrjává! együtt Junó!: isten Donok csigák ocsiját bossa, Daican
ai önszeretetnek jelvénye vc.lt, amint saját tollaíbau kéjtÓÍ részegülteo gyö nyörködik, A halhatatlanság jelképe gyanánt is szerepelt.
Pá rátol iákból is készült Görögországban a l«gyesó, meiy<H a~gör<ig bölgy néha-néha maga hordott; de gyakrabban az ót követó rabszolgájuk legyeztnk. A görög biainé as ebéc után való alvás aiítalmávaí rsaáégnóit az illaiégetök körül ültette; ¦ amíg a tüsbelyról fölszálló és kellemes mámor, okozó illat édes álomba ejtette a vendégeiket: addig oda állttotx rabszolgák nagy páva\'oü legye-sókkai büaítettéa: az alvók arcaát b üiték ei as alkalmatlan rovarokat. — A régi rómaiak is használtak ilyes pávaloil Y gyozÓkel; s ékoe sxárnyasaak farktollai uem csupán jó, banem egyszersmind szerfelett csinos legyezőket szolgáltattak.
As ó-korban &agj lakománál a pávaaült elmaradhatatlan voii; pedig Junö madarának buaa i^en kémén; ize sem kellemes. A római tuUéoyee tenyüzésuek volt fentarira, hogy dizsótel gyanánt aaaOalára ^igye és uyolvóbol, meg velejéből készült fűszeres, nyalánksággal ingerelje mlterhsi i gyomrai. L badar smokks a középkoron át fen tart U magát ée különös jelképes jelentőség volt hossá kapcsolva. Gyönyörű sfárnyasan-kat a rómaiak Samoe görög Bzágatról boztáJE.
Dicsú toMaauckr-i; esküdtek a lÖva-: gok, ffiidÓB kaiandslerüségben egymást fölülmúlták. Hagon\'IÓ mudoc lettek oává-fojadáat a jó Fülöp francÜa király udvarába gyűlt lovagok a keresztes fíarcsraf midőn á törökök Sonslaotínápoiy t elfoglalták.
Janó madara, mely a tyúkfélék rundéhez tartozik, a hímnél szemcsés tollazata leirbatias pompájú. Á buboi áil&lánosan ismeretes, melynek búbja 24 tollbói áll. Keie\'.indiábao,, Java ét Samstra szigeteken szabadon lakik. Európába Nagy Sándor macedóniai ki rály hozta az elsőt. Nálunk a blzakbac szépsége miatt, nem pedig sovány busa kedveért tartatik.
Musuaad arab fejedelem trónja ékkövekből pávái képezett, melynek egyik gyémantazeme ellopatván, InaUába került e onnan Angoiorsaágba, hol Bkob i-noorE nevezet alatt azcrepeJ az i350. év óta b értéke harminca míüió ^forint. Hát maga az egész pavatrón mennyit érhetett?!
Pompás szárnyasunk tullaiba öltözködött fel a szajkó s azt hitte, bogy most már ó is Junó madara. EI i ment a pá vák közé; de esek az ái-pávát kiverték. Az. elűzött azután szomorúan Baját faja hoz visszament: azonban tulajdon nemze lisóge is elzavarta fit, s igy két szék közt a földre esett.
Fölséges tollasunk, m-ílynek arcza csupasz, fején pedig tolldisr tündöklik, az . axanylabu. öirm^i-.-királynak jelképe. A perzsáknál a büszke arisztokratán pávatol! van, mint nálunk a daru, vagy! j(ÓcaagIo)l. ( . - . •
"Tuno madara\'próféta is, \'mert ba sikoltoz: ésot iérex. Ha folyvást kiabál roaz idóben : akkor ez tartűs leend. Ha néma: kellemes idő várható ugy. A nép , dal igy\'hangíik; „Felszállót! i páva (^irmegyé háíara; sok szegény i»gényn*k pzabadaláaára.* Ebből az következik, \'ha szárnyasunk magas helyre repül, er sserencsét s áldást boc arra a luis^\'fíb\'fs.\'es rnnVaalC. \' 1 »!
Kényes tollasunk — Lessing meséjeként — igy szólt a tyukh>a: .Késd, mily kevélyen lép t kakas! mintha, az egész világ az öve lenne . Es -„..;¦ az jmberek soha sem mondjákr hogy a a&r gös kakas-, banem miudig csak as\'. gozta\'.ják bogy a dölyfös ptv%? Igaacig «z ?* A tynk azonban így feialtt. sHja, ez osa.tr. vaL., minthogy a kakjas ji^-éber.\\ége és férfias jellemére :.- r..i.,. QüajtitélkedheLait. De te mire 7\'fLJ ke_ vaiy r Toiíaidra t ékec azinedra or.npáq..
Byron György fraacsia írónak kát pávija voit, melyeket kimoDdbatatlasK.^ Bzeretett agy bogy mídŐc s*ok batogeá: ˇohak, megsiratta ée gyégyitotta; niidőc pedig eldfigiŐttek, meggyászolta.
Viktória angol királynőjek ezüst idényei közt legszebb az, meiy etüztpá-vát ibrázoi. E=en ozüst fények értéke tizajinyolci millió forint.
Juuó madarin^k. hí\'*Í«a jogosan vált közmondássá. Ha megdicsér let ik, vagy a lyuk közelébe JŐ. kibont]; virá-got és pillangós toilkerskét, kényes nyakát felemeli érbelteoiéüen macskamiákc-lási ballat. Ellenbec az irányában közön bős vagy lenéző tekintet elől félre húzódik, tclla változásakor pedig ssemle-eütvb migáoyba vonni, hogy kopaszaágát eltakarja. Mély szenvedélyekre nem alkalmai : azonban poffeszkedése nem olyan nevetséges, mint a kan pulykáé. Határtalan szépségének árny o 1 dalai: sz-llemtelen kifejezése, kopasz feje. fehér gyűrűvel kerekíti, szemei ée rövid BOOsV kvs lábai.
R rpüléee cs\'ipán rergódée, mégít iziveeen ,kcf üi íe.V a magas helyet, főképen a kerítést, háztetőt és keméuyt, hogy
21 LA I ^KiÖtJWj ÖRf
íf PiííSín °P-^lJWMíir4» fett.
A festett szórnom helyzeten segíteni törekvő ember és egyesület, igy a „kisbirtokosok országos föld hitel-intézetet", valamint a városunkban Z.-Szt.-Gróthon közelebb megalakult „Segélyző-egylet\'-et, mint melyek baladási zászlójakra az egyik az egész országra, a másik helyhe* kötve s a vidékre terjedve ki, de egyaránt dicséretet érdemlőleg az uzsorás kopást s ennek káros hatása s következményeinek megakadályozását tűzték nemes és szép czélokul: áldja, segélje a magyarok Istene!
A ragyogó tollú irást Eötvös eme jóslatszeríl szavaival teszszük le tollúnkat í
„Századok fognak múlni, sok ivadék eltűnni küzködés között, de a napnak jóni kell, melyben a jó győzni fog e világon. A mi hivatásunk elhinteni magvát, homlokunk izzadísá-gával termékenyíteni földjét, szivünk forró vágyaival érlelni csemetéit; végeztünk. Küzködni, kivánni, reményleni s habár az Ígéret földet nem érhettük el, legalább messzünnen láttuk áldott határait, legalább szemünket legeltettük szép táján s haldokló Mózesként éreztük, hogy szón Józanét, ki ott egykor győzni fog. mi vezettük a csatamezére, mi ruháztuk fel fegyvereivel. Oh s ki tjdja nem állnnk-e már közel e boldog órához ? nehéz a kor, melyben élőnk, forró egünkön terhes fellegek tornyosulnak s az ember Isnkadtan, remegve a közelgő vésztő! halad örömtelen Ösvényein; de ha a Dap legfOxTÓhb s a vetés föidfelé hajolva, már alig bírhatja kalászait, nem kÖze-*-e akkor épen az aratás !*
BÉKEFI ELEK.
Jetyírt: t. munkatársunkká!.\' egjctér-tünk\' ttttl amegjegyjés-el, bogy csikké nemcsak azokra azólhai, kikre 6 cseíoz.
Haladás varosunkban -
A. törekvések meséjén — ba az szép ée nemesre vezet, előre haladni mindenkor diadal.
Korunk czivítisatiója. mely igen sok tekintetben corrumpáit helyietet tüntet fel — odáig haladott már, bogy sok esetné! erezik a jobbak, ne tovább! s mert mig c vallásnak sere hódolunk, — *ddig magunkat feitünő — módon is asereíjük.
A ?allisnak nem hihetünk, mert a kenyérkereset szükBégAete a vallási órzal-met háttérbeisori\'.ja s elfásitja a nemesebb intentiáikat kiöli a kebelből s a rideg valósig sökögóe kerekein tolja áldozatait
onaac asodáltaaaa magát. KőpczÖs teste ¦ uszálya miatt lassan r elcsüggedve megy, amit ingadozó nyakának mozgása még fokoz.
Magasztos asárnyasunk tája: ÍJ a közönséges páva, mely Indía északi ré-szén vadon él; 2í a fehér pf.va mely bószTcrüí 3) aiArgu- páva, mely Suuiatra és Maiakká szigeteken tartózkodik ; 4) a sarkantyúz piva, melynek egy-egy csődjén 2—3 sarkantyú, van és hatája Java sziget; ¦végre 5) a pávuca, mely fajának teg kisebbje.
Kitűnő tollasunk nevére! hivatík a széles farkc galamb .páva farkú ga-Itmb\'-nak.
Junó madara vén napjaiban háasár-.tos, kötekedő s i^en roszkedvü. Utolsó lehel létig le nem vétkezi a vénülő hiúságnak jallcmvonását ugy, bogy a pávában a megtesteaüit híuaeg s üres gőg csupán a végső pillanatban enyészik el. Nem ártana, ha a kevély s ciu ¦..raber figveime tárgyává tenné fenbejjsró szárnyasunkat akkor talán ezen élő pÖffeszkédesben azt a két undorító b igen sok kárt okozó szarvashibát meggyülölné. l^ehet, hogy talán épen e végett van teremtve a Jnnó madara ! Ki tudja a gondviselő anyater meszet mély titkait?...
Merengés.
Et-e\'imélíz tekintetem A WhStlenfli szűz eg-n, Melynek féuyai e-ill*jait Kézfiém ai itelet napig. ,
Gondol kötő rn : a csillagok Apró mennyei cxíllafokv, Melyekan it Látja Ittas, Hogy megy haakok aoraa itten-
D« Ka *n AH, Bogy ablakok Azok as égi csillagok : ^ isten annyi ablakon it Mert nem latja basánk baját?
tora; — magunkat pedig felilínű módon szeretjük, mert az önzés minden kigondolható est;:özei: feihasBoáljok, — bogy anvagiságunk igényeit kielégíthessük.
Cíak koronkin., még pedig akként vagyunk ama iserencsé* helyzetben, a midőn egyes »sobb eszmék diadalra jutnak; c*ak ritkán tapasztalhatjuk, — bogy a kosos czél elérésénél egyesek meghozzák az áldozatot, azon Áldozatot, moiy erénynek nem, csakis köaokoaságnak tekinthető.
Ily nemesebb eszme diadalinak azonban most asem\'anui mgynnk Nagy* Kauizsán, a bol a kereskedelmi coneor-egy regen óhajtott eszmét testesített -¦g, midőn elhatározta, hogy az üzletek ezentúl minden ünnep és vasárnapok délutánjain zirvi tartatnak.
Ezen esetne mar régóta diadalát üli mis nagy városokban és igy mi ugyan eikéstüak volt egy kissé, de azért elismerést a jő akaratnak, — mert inkább most, mint zéaőbben, — vagy éppen soba \'
Mig egyik aggály töltötte keblünket eddig is. Iáivá a foIy*ono9 üzérkedést mely nem szünetelt s mely ¦¦ját tagjait Bern engedte pihenésre térni, másrészt ai ujabbi elhatározás azoknak, kik kezdemé nyesik es kereaztü.1 is viszik, dicsérelére szolgál.
Nem az í(t a kérdés, — bogy mi indítsa az tiletoket, arra, hogy üzleteiket vasár- ée ünnepnapokon a délutáni órákban sár fa tartják, hanem aa, bogy ezáltal több nagy eredmény éretett el, a mi kézségtelenal üdvös és már korábban is óhajtandó volt.
At egyik ctéi az íntésők részéről kességtoieDü! as, ami el is éretett, bogy t, i. a \'._*=¦, megkívánja a maga nyugalmát, mely a szellem felfrissülésében találja bölcsőjét.
Az egész béten kora reggeltől késő estig dolgozó kereskedő egy félnapi szabad időn át testi és szellemi nyugalmat élvez, s uj erővei foghat ismét fársdtaágos munkájához z né\'fcüi, hvgy e, szünetelése miatt anyagi kárt szenvedett volna, — miután a szünetelés általánossága bízó-nyitja, egyiket ttgy mint a másikat az iránt, bogy senkinek kaposisiga sem terjed odáig, ami a saebb eszmék ntic törekvő lármák megkárosításit vonni maga útin.
A misik czél ennél is nemesebb s ez abban áll, bogy az a< letekben elfoglalva levő ifjuaig egész napi firadalmás munkája utin aoba sem juthatott volna ason helyzetbe, hogy magit a kiképeitetés terére könnyebben eljuttathassa.
Az Üjuiigra pedig nagyon ke!) figyelni, mert as ifjskban is él a nemzet 8 at ifjak feladata, hogy a nemzetért és hazáért zcagukat szellemileg ie minél jobban kiképezni iparkodjanak.
Most megjött as idő, meg van adva az alkalom felhasználhatja azt, kiki józan belátása és a kor igényei saerint.
A nemes eszme társadalmi hasasáról máskor szóiandok.
Ünnep van mir Nagy-Kanizsán, — egy eszme ünnepe,mely a várost magát is valdban ünnepiessé varázsolja és minden Ünnepnapoknak délutánjain, s nem lesz szükséges ÍŐbbé a belépő idegenek el&tt elpirulni a lakósségnak a miatt, bogy itt sem vallási sem társadalmi nemesebb követelmény talajra nem talál.
Hogy a szép példa mily üdvösen hat, tekintsük meg a kedves kis szomszéd várost, Kesehelyt és azonnal meggyőződünk róla. mert mint a Keszthely jeles kis helyi lap igazolja, hasonló eszmének keresztülvitele — már ott is megpen-dilleletl.
MidÓn tehát az emiitettekért a ke* reskedelmi coneortiumok a kezdeményezés dicsősége méltán megflleti, — midőn annak a keresztülvitel nehézségeinél — kifejezett ügybusgalma teljes elismerést biztositott magának s az állhatatosság komáját óhajtjuk e nemes eszme fölött ragyogni, egyszersmind a közönség feladatául kell tekintei\'t azt, — bogy ama egyeseket, fcik kicsinyes érdekek Által vezéreltetve a szép kezdeményezés teljes ¦ikerét csonkítani megkísértik s talán idővel veszélyezteti is. — üzleteik iránt tanúsítandó részvétlenség által kénysze ritse odáig, hogy egy fecske soba se esi n ál hasson magának nyári napokat.
Megvan tehát indítva a n.-kanizsai kereskedelmi oonsOrtmm iltal ama nemes feladat mely reája várakozott, de ez még csak kezdete annak és rövid idő alatt folytatnia kell as előhaladásl ama a szép téren io, melyről legközelebb szólandó lessek.
Dr. FlRNEK LÁSZLÓ.
VÁB08Y M1HÁLX.
A bécsi es. kir. képsőinfiTé-sssetí aktóémiáröl.
— Szobrászat: szakosztály. —
Nem tehetünk kedvesebb kötelességet, midőn azon akadémiáról, — saaa ennek magyarajka heügeióirél beszélőnk Csak ritkán jnt ki egy kezdő müyjssznek azon megtiszteltetés, ba egy lap szerkeaz-tósége mir tanuló koriban megemlékezik ba esryaltsuaa toegtísstsi te teá-
ról* é>
nek nevezhető az, bogy ha egy a „jonr-nsüsts* nevét, — talán a művészeti pályán — bitorló tserkesstOaéf-i tag áitp: m egén ekei tetik.
As sem ritka, bogy az illető hirlapiró épen nem ért a mftvészet ason neméhez, melynek megbiraiasa végett szerkesztősége által kiküldetett; mert tagadhatlak as, ba valami felett kritika1, akar mos daní, okvetlen vzükségea, bogy ahhoz, amit irni akar. értsen is.
S bogy most kizáróbag magyar ¦fjainkról beszélünk, annak oka az. bogy ífjaink kénytelenek külföldön keresni a művészet forrása ti hol nem ritkán csupán magyarságuk éri hallgatják agyon művészi tehetségüket.
Alulírott is tudna egy ebh« ha sosló példát felhozni: van egy három-próbás magyar fin barátja, — ki a szini pilyin képezi magát, szakértők véleménye szerint ritka tehetség, a burgaxinbis jelosebb tagjai pártolják éo Pesten létekor nem egyszer résseaüH költőink részéről kitüntetésben.
Egv journaliata a minap csúnyául lekapta azért, mert pegazus papja slőbb tbilia papnövendék\'* -volt a rakonczátlan-sága mistt as intéze<ből kizárták. Tehát boszabóU
Minő benyomást gyakorol as egy 6atal művészre, ha egy közel 40.000 példányban megjelenő lap boz róla ked-\' vexétien kritikát, a viiag e kritika okát még sem tudja. f-ji
A magyar u^obriazok közül Elein. Miksáról besséit legutóbb a világ sajtója. Itt lehetetlen
művészi tehetsége — minden kritikébóí kiemelkedik. .1 \'
Akikről most fognak beszélői, azok. még nem kész művészek, hanem t. művészet templomának küszöbén állanak. Jöjj velünk \'\'-edve* olvasó! Hanem várj egy kiftsit megosze«, ba a tanár ur b^nn vsn-e. materemben, akkor sesa szabad bemesni. Vtva 1 Kinos, b«ni -
— Egy teremben van a magyar. atriamvíráitu-\'Bgyik magasabb, minta misik, előzékenység és ssivesség tekín-tatébea vsrsemyeenei*;
Ott van pdld-uii Scbefcaik Antal or kvereset beszél as emberrel, de tULnál többet dolgozik.
Ai a „Mihály arkangyal leveri as ördögöt" valóban szép műnk-. ¦ ba cemjis kész még, azért észrevehető rajt?, hogy okvetlen síkerülni\'fbg.
A müvet életnagyságban osicáljaés csak picéiké mintája van hozzi, a művészi rontín éatrevebető muokijin.
Azután megmutatta egy kompositió-ját rajzolta .Kisstus temetése" a czime; látszik, bogy ironnal is jól tud bánni.
Lórin fi Antal ar egy életnsjysigu szobrot (fiat ábriso-j) késeit.
Ez as egyedüli mnnkija, melyet tőle láttunk s nem akarunk a fiatal művésznek bizelegni — derekasan rjegoldj-. feladatit.
Különben — amint hallottak — Lorínfi ar okleveles rajztanár. Mnnkájit preent hOséggel végezi, teljes elismerést érdemel.
Rozner József ar kennpositiója: ,ré\' äges siléo." Hogy őesinték legyünk, bevalljuk, hogy az ő munkájával vagyunk legjobban megelégedve : de ezáltal ne legyen kimondva, hogy Schefcsik és Ló-ranfi arak talán kevesebb tehetséggel bírnának! Korántsem ! Talán ezért van ; mert Boaner or ezen munkáján kivŰl még több kompoeitíóját is láttuk. A szép reményekre jogosító fiatal művész megbit bennünket lakására e> oompoaitiÓít meg-néziŰz.
„A sabinttanők elmblisra" pompás kis rajz, persze relief pedig páiye-manka, melyiyel az első dijat nyerte el. „TJlisses felismeri Achilleat" és Körner „Zriny-rje-1 — mindkettő relief, as utóbbi Körner koporsójára szánva. A képek a tanárok által b dicséretben részesül tek s mi is csatlakozunk e dicséretbes — de megbocsásson a fiatal művész — „Zrínyi halálánál* volna egy kís kifogásunk. Szigetvári Zrínyi Miklós — tcVtécetileg bebizonyítva golyó által Öletett mwg, a a képen nyrl fnródík mellébe. Lehe*, hogy szebben vessi igy ki magát, de eszményképnél is cssk a valóhoz kell ragaszkodnunk.
Rosner amik kxllönben mir vas egy kis híre: tavaly őzzazel ss Árpád-szobrot állította ki Pesten b ekkor Sonnen-feld a ,& P. Journal" eiőnyösen »tnertj kritikoaa a következő kritikát irta man-kajáról: Auch dem Erat:ingz-irerke eiaas! Ulsnürien Anfángiere auf dem Gebiete der Plastik bug-egnen wir diesseal; es sind einige Versnobe Sosuexa, eine* Scbü-lere der Wiener Akademie, der zu scheuen Hoffnungen bei-eohtigt.*
A hasiban is el lett e három ifja tehetsége ismerve, minthogy hazaíró ösztöndíjat kapnak és pedig Kosner ési Sebet esik arak állami, míg IJóranfi orj kirilyi ösztöodijat.
Ne legyen e néhiny aor hízelgés a szép tehetségű ífjakrs nézve, hanem, ba szavalok iltal képesek vagyunk őket as] erélyes továbbmnjtödéarc sark es teni, —
akkor inkább mi vagyank köszönet-1 kötelezve.
Most mir szükséges lenne a magyar fealésekről ta referálni, Igaz 1 Lórinfi nr megígért*, hogy a honfitársaknak bo fogja Mutatni; rögtön sietek ígéretére figyelmeztetni!
A viszontlátásig:
SZOMMEB SANDOK mÚépítész -jelölt.
Helyi, megyei é» vegyes hírek.
— Unger Ahajos haza jön. A nagy-
kanizsni függntlenaég pár. rendező bi zottsiga a kövotkező felbivást intézi a aiasztő közönséghez: Tisztelt polgir-tirsák ! Usgec Alajos képviselőnk a pon* kösdi szent ünnepek alkalmával kerűle tünkbe i >- éu, pünkösd héttőn, azaz má jos 29 éu délelőtt l/212 órakor fogja Nagy-Kaoizsiu a ,,Szécbeiiyi-téí-"-eQ beszámoló boasédét tartani, a melyről a tiszteit rálasstó közönséget ezennel értesíti és egyszersmind meghívja a rendező-bizoítsSg. — E-te 9 órakor a képviselő lisatejetérefákivismenet rendestetik. In-dulá- a ,,Szécheayi-térr{l."
— Blztoeltás.. A magyar kir. hon I édelmí mioiatorium a hon % éd caapalok-;
nak as ország öeszis raktiraíban elhelye-aett több mini 16 millió forint értéket KépvráelŐ rtíha-, fegyver ér sgyéb fel-r-zereléai ké*slf>teit legkösslebb las. .rM6 magyiNf iltajiooe b4Ztos.iu&-UrassigI- ea a .Fonciéj-e Pesti biztosító intézet* két hazai tirsulatnii egyenlő részben 10 évi Uríamta biztositatta.
— TzBltr%y*Jé8 A zalamegyei általános- tanító testület nagy--t=.r>iz«K, járási körének tagját f. hó 11-éo gyfliéat tartottak Qelión ai )sk«)a termében. Jelen volt 40—50 tag. A gyűlés 9 órakor reggel vette kezdetét s á legélénkebb rész vétel meílétt fWyt délig. Legnsgyóbb érdakJ fld ea m ei lelt targvaj tsttak : A kös-pont- , vilaastUnásy itéle\'e a »agy kasu ssai járási iör egy batirozaU fölött; a Rill-Lederer-Molcir adakozisí ügy: az Eötvös-alap ügye és szon kérdéa, vájjon az orszigoe tani tégy ülés: mellett fenntartassanak-e az egyetemes tanító gyűlések. A közp.; választmány ítélését, mivel Csathó ur, mint ridlotl vádló ét elnöklő bíró egy személyben szerepelt alakilag is, érdemileg is kifogásolta; az adakozási Ügyben a megállspodis akként történt, hogy a ííili-ünnepélyre 6 írt, a Lsderer-ünaepélyre 2 fr: 50 kr ée a Molnár Ala-dir szobrára 5 frt atalviayoztassék ; as EötTÖs-slap kérdésé\'en elfogsdUtott Si ringer azon indítványa, hogy as Ösztön-diisk a tanítók ason gyermekeire is kiter-jesst&ssenek, kik kereskedői vagy iparos püyir* sziotik magukat; a4-Ík kérdésre nézve pedig egyhangúlag kimondatóU, hogy as országos gyűlések mellett egyetemes taoitógyülések is tartassanak A gyűlés befei--ze.se atin tiraas-ebéd volt a aapí resden, mely kérdéshez mindegyik tag legbatgóbbao asólott, agy bogy a vita egész esti 9 óriig húzódott -1. Az összegyűlt tagok kőzött a legvidámabb hsogu lat uralkodott, esak aztzajoiltukt, bogy a gtdzei -intelligentía netn tett bizonyaiget \'atelligentiija mellett, amennyiben iiz egész gyűlést ignorálta, asm a gyűlésen, sem a társaaebéden nem jelenvén meg.
— Félreértéé- A mait számunkban „betörési kísérlet\' czímen közlött hírűnk ténye félreértésen alapult. T. í. kiahlt, hogy Horschetsky aranyműves boltján nem volt lakat s a rendő\'biztos as éjjeli Őrjárat élén est észrevette. Azt a körül ményt nem tudia, hogy Horschetsky boltjában szokta az éjt tölteni, tehát a iákat hiány gyanúsnak tűnt fel elŐ\'te. Megtudandó, bogy a boH be van e zárva? elkezdte az ajtót rázni s miután meggyőződött arról, hogy zárva van, — tjvább ment. Ennyiből állott a betörési kíséret.
— Míitatlaii meghnrczolas tárgyivá tette az „Egyetértés" szombathelyi tndóaitőja virosuok elaő zenekarinak orí-mását Darizs Miskit, midőn erről azt írta, hogy ottan Horváth Lacsi O. M. it egy zeneverzenven tolte*-n Iagyt\'ste. A "mint Da.-izsfóí msgitól s izemtanaktÓl is hallottuk, Darizs nem jitazolt H. val versenvt, mir cssk azért sem, mivel azt Csak inüérlő közönség előtt tenné, a milyen as akkori szombathelyi épenség-gél n^m volt. Az egészből csak anoyi igaz, hngy D. Bécsből jövet betéri a „Sa-barii"-ba s itt a kösöoség egy részenek
érésére eljátszott néhány\' darabo.
— Vigyázatlanság. Tarosunkban egy fiatal menyecske férjének kabátját porolta ki. Egyszerre erős robbanás ijess tette meg s a kabát füstölögni kezdett, szerencsére nem veezts lélekjolenetét ¦ az égő kabátot íég-alsirá* iltal sikerült eloltania. Csak azntác tudta meg, bogy a kaucsuk-gy ufaiartóba zárt s az eró* porolás iltal tüze! fogott kénes gyufa okozta. — D\'csira, bogy különösön — a fiatal nők igen ,érdeklőcinek" férjeik kahá titka: utin itt a kÍTáncai-ág hiinyi miatt maradt benn s gyotatartó. Az ;¦ lehet, bogy csak c „papirsörgés" szolgáltat okot mélyebb kutatásokra. — Ez jo tanulság, hogy nemcsak papiroaban van a veszedelem.
— Betöréses lopás, még p*]^
K*1 - Hátyis (rcipósr ur sajnálatára — igazan történt e bó 10—11 ére hajló éj-jel K. M. m&belyében, hova a tsttesek a kapa bejirat alatt a fal áttörése ntási jutotuk be. Az ellopott lábbeliek ériéke 70—80 frtra mg.
— Nyomozás. Dobrovica M.ha,, nevű Szombathely viros :.¦ iltal csalis miatt fildözölt egyén letartót tatása réget: a helyb. kapitányaágiiy[ .-bé 12-én este távirat érkezett, elfogatij^ azonban, minthogy az eddif érkezén natokkal ide nem érkezett — eszküzöl-hető nem volt. — Nyomozása folytattatik.
— Debreczen város első kerületé-ben a Simonyi Ern5 halála folytán meg. üresedett országos képviselői állásra Tliaiy K Almán ffl ggeílenségpárti tál aszhatott meg 200 szótöbbséggé! Slmonff kormánypárti ellenében.
— Fehér holló gyauint p-mlitjuk
fel azon Örvendetes és bizonyára mindenkit kellemesen érintő körülményt, bogy >. víroai toronyórák a vasúti órákkal uem csak egy atoa, de pontoaau agy időben is járn>k.
— A „Bécsi M.agyar Djsignak"
kedve kerekedett a ,Zalai Közlöny* f. évi 30 ik számán ik vezérczikkében kozöh építészeti csikkemből a történeti adatokat átvenni és azt eredeti hírei közt kinyomni. Azigaz, bogy a színházak történeti Óvszá-szerkesztőség épen megszerezhette mint én; de ezt — mict íi;-szik — kiollózta,\' ami bvyébirint ott uem ritkrsig. Nem hintagból irom ezeo lót", nevem ugy sem volt ama csikk alatt, ezt sem vehntie a kérdéses lap sem át ¦ ezt nem * is aiváut»>n vy.na — de ismerje kötelessegouek ama lep bzerkesi-tősé^e, hogyha ri«aorni a .Zalai &riz-löay" osikkeirn és ezeket „kiollózza", akkor azt is érintse meg, hogy a csikket honnan „ollózta\'\' ki, avagy vette át i ue közölje akkor, mint eredeti köiléményt, s ha ilyesmit jövőre it elkövetni n-m res tel, akkor as írói jog épségben tartása miatt biróí lépéseket fogok tenni. Bécs. május bó 8. Szomraer Sándnr.
— Fölfedezett kótelep. A azor
galm-* én kutató emberi ész. lépeti a föld mélyébeo etr^jtelt értéket is fel ssinre hozni. Egy ily értékes éa érdekünknek nagy szolgálatot te*ndő kőbányát fedezett tei PetermU Jóifef pacaai postamester ur a dióskáli hitp.rbari ngyat-ve-zelt bükü szőlőhegyen létező birtokán, mslyj hat holdnyi térségen lalilhaíó. A kő.éleg szakértők megviaagáUsa után mind jósig, mínd mennyiségre sikat gór* ée felülmúlja az eddig létezó kíte-epeínket. — Ig«n bisssök. hogy a kék és márvány keménységhez hasonló láva fojbioya. a kőhiányában oly soka: nélkülözd vidékünknek kedvező szolgálatot fog tennt - kutak; hidak, házak, i ftleg országútaiok kiépítésére, Ajánljuk érd*-keltjeink figyelmébe!
— A „Magyar Korona" czimü
iapbac olvastuk az alábbi tudós; tást, mely — mintán a csurgói espere»ségbe több község tartozik megyénkbő bejnün-ket íz közeiről érdekelvén kösötjük. — Vizvár, máj. 5. ,,A Csurgó wperes-égi tanttói kar uagyméltósiga Kovács Zsigmond megyés püspök ur fölhívására folyó hó 2-ikán Berzeacsén főt. P.-.uc János ker. uaperes ur elnöklete alatt több pie bános és kiplán arak jelenlétben katb. tanító-egyletté megalaknit. — Ugyanez alkalommal kegyelmes i\'^pnazt-¦ un ~ * napi névünnepén az újonnan megalakult egylet táviratilag udvöslé s tudósitá egy-uttai magis óbajáflak teljesítéséről; m^g levén győződve az egyfot, bogy kedvesebb meglepetést nem szerezhet a tanügy iránt melegen érdeklődő fŐpasstoráoak, Az egész tani tói kar s a jelen .volt rendégek ellátásáról fót. Papp JanOs «. peree ur volt ssives gosdosSodni. Nem muiaajil-haiom et tehAt, hogy ezért, vafamml az ogjloi megaiakiliUa körüli DOZgÓ firsdo ki egyletünk nevében hfclás im. — Lengyel
sásáért
köszönetünket nyi! Géza agyi. elnök.
— Hymen. Sümegbi levelezőnk irja: Ritka látogatott menyegzőnek voltunk tanúi i. év május bó 7-én Sümegb-.-o. Káinoki Henri í, hirUpiró Budapea\'.rő:. vezette oltárhoz Kaurmann Erneazuna ¦zép és szellemes úrhölgyet. Az izraelita imaház zsúfolásig t*lt meg, hol Kxoober ger Jakab rabbi-helyettes megható beasédet intézett a m>itkapárhoz. Aidái Jegyen a frigyen !
— SÍn. Lee pápa snoyl.iikit bocsátott ki valamennyi püspökhöz, mely-bén szívökre kóti. hogy hassanak ;>d*. miszerint katkolíkus emberek a zsidók üldözésében részt (ne vegyenek, mert a mint kiemeli, ugy a keresztény, mint & zsidó Valisának, a felebarili szeretel képezi alapjit.
— Gyűjtés az oroszoi^zági üldö
ZOtt zsidók SiáiEAra. Ebenspanger Lipót ur az izx. hitközség legutóbbi ü.\'ésen megemlékezvén as Oroszországból kiűzi :t zsidót nagy nvomoráról, a jnvukra bss-közlendŐ gyűjtés eszméjét is megpondr-tette. Isditviáyi egyhangúlag elfogad-
i tátott ¦ ,. gyUjlée eszkö-iiésével Ebenspan-ger Leo. fiirschei Ed* és Weísz H. J,
\'urak bízattak meg. Mint halijuk és re-
Z jA. JL .-4 I Xö ZLÖK Í
méljük is, a gyüjiés szép eredménynyel kecsegtet. Egyúttal megemlítjük, hogy Bécs városának tanácsa szintén elhatározta,, hogy as Orössortságból kiűzött isidók felségéi ésére nagyobb Seaieget fog folyóvá lesni.
— Körözvény Kossuth Lajos ellen. A fú város levéltárában meg vannak azok „ körözvéoyek, melyeket a ssabadság-harci leverése után, a kiváló politikai menekültek ellen kiadtak. A legnevezetesebb a Kossuth Lajos ellen kiadott körözvény, mely »gy hangzik: .Kossuth Lajos, volt ügyvéd, pénzügy miniszter, a m agrár honvédelmi bizottság elnöke, \'^utébb pedig Magyarország diktátora, 4b éves, született Jászberényben, evangélikus vallású, nyniánk, széles homloka, kék szemű, tömött sötétbarna stömöldök-k"!, sima orral, kis csinos szájjal, kerek állal, fekete bajuszszal és szakállal. Bogiéi németül, magyarul, latinul, sslávuí, francziáal és olaszul. Különös ismertető jelei: göodörhaj, mely s fejtetőn ritka, majdnem kopasz. Melle széles, kezei fehérek, finomak, ujjai bosazakáeak. Méltóságteljes alak. Mozdulatai választékosak, járása egyenes, hangja kellemes, hitelgÓ éa igen könnyen megérthető. Gyönyörű\' metssesü ¦semeí elárulják ábrándosé ke-Mélyét, különösen akkor, ha fel f-ié néz. Né.-aetül, aem jól, aem ortografice nem tud írai.*
— Knnkácsy és egy magyar kárén- A k e r epés i u t. 82.it, a. meg-ayitalt kávéháx.talajdodíosa.\'jKoba Lajot ar táviratilag azon kérelemmel fordult nagynevű hazánkfiához, Mnn kácEy hoi
KÁJD8 U-fa 1882.
Parisba,\'engedné meg, hogy kilvéhisa tr j még Takács Adam (Ambrus) ós Lenkey
, nevét viselhesse. Erre s sürgöny fel adss* utáa alig néhány Órára Parisból a kórelcező sürgöny válasz érkezett: „Nincs eüeoretésem. fiankácsy,* A kávéház tulajdonosa felolvasván vendégel előtt a szívélyes választ, azok lelkesen megélje\' nezlék -Munkácsy*.: . <..;;„
—-Ai udvari ta&czestélj tikai-mával, melyen Berkes Lajos fog júiazaoi kitűnő zenekarával a főudvar-m-steri hiratal felszólítása fo!y\'.:: n kéí ig-?n ked- elt magyar dalt is fog játszani Ugyan ez alkalommal égy áííefaet írnbe céiyre szerzett, uj csárdást „Tele . van,* wagbi határ virággal* ií hé" fog"mutá(nf. A r.-.r tagiyj nemzeti diltdltÖnyben
megjelenni. E b.\'l l5;é;j aztán Berkes Lajos ée s*neksrs elhagyj" a int-:j.r fővárost, bogy Londonba utazzék, hol szerződés folytán e hó 21-éa lép fel
— Knpíjíő it/agyar, bem pedig
hollandi leti a méntelep egyik káplárja Vaáloa. A ctudá ámulatba ej te a városka
népét, midőn bírót vették, hogy X, .Y. káplár repülve vonul bt a városba Csakhogy nem aólyomszárnyak vitték, hanem két hatalmas uiéa fogat. .Jóért jót ne várj" mondja a magyar ember, \'i mégis közéje ment annak a két mén uek, epp ¦:. midőn leghíresebben folyt körtük a páros viaskodás. Előbb szép szóval akarta őket kapaczitáloi, de mivel ennek nem volt hatása, a suhogó korbács arája u kesdett szólani. Azonban süket fülekre talált, mert nemes szándékú interveocziójának as volt a vége, hogy a kél .angol* fogai köaé kapta karjait, iipv vitte hasa, bogy lába a foLoWt i " 1
jó kedvvei játssottafc. Geróryaé (Ka-margó) a eximsserepbe.. a nála Kár mindennapivá lelt nagy hstásasl tűst _ki. A hatást növelték Aodorfy (Poakslé merquiir) Láng Etel (Huanna)Nsgy Ima (Colombe) Farkas Gusstáv (Satornem) és Balogh Árpád (Madriu, Vetjoly, Filidor.1) Tele háa. J
— majlu 7-étt, vasárnapon Utazót-iák Sterelem hegyi Andrisnak 1781 ben irt bohózatát: B A tsörgŐ sapka vagyis A jói tevő ssarándok" ősimen. 101 esstendő-kig épségben maradt bohózat múmiának megjár ti. Színészeink általában jó! ját-ssotiak. Kár hogy a asinbásbso többen meg nem jelentek. Pedig Andorfy bagariákban mulatta s közöaségst.
— ÍÉájus 8-áa, dr. Tomcsányi Imrének „A polgárleány boesaje* cximü történelmi színművé, játszották. A darab sikerült. És ezért a babérok babéra Kőms\'vosüé Annát (Klári, Ambrus leánya) illeti. A valódi tehetség, as ígssi ihlet, nagy pl as tik ai eró sugárzott ki minden mozdulatából. És s különben bohóoz alakokhoz szoktaton közösségei sris drámai alkotásával szűnni nem akaró tapsokra ragadta, J3iába valódilelkesültséget, lángot csak a\' draraaiság nrajibet. Ennek\' hatás* mély, emléke marac-tudó. Miért le kellett, különösen a vidéki szispadokrói a valódi drámák nak lesaontlotok ? Mi vezeti * színműírók tollát? mi bő lidérc nyomás alsl \'(vannak, bogymauapaágmeg kapó társadalmi ttrLmáfcat nem Írnak ? I Ss-ínLiit; hisasiíE, hogy e darab, sseraóje isi ifjúsága emlékéi adta Kupádra. Annál ] méitébü az elismerésre. —CTapeei aratolt
Szerdái máj. 10-én : „ k proletárok\' Csiky Gergely népszísműve. Balogh Alajos (Mosolygó) és Kemény (Timót) szerepekben — kitűnő alakítást.: Eadainé (Irén) a beásó küzdelemnek élethű vises* tükrözte tése által — szép színéssá tehetségnek adák tanúbizonyságát. As sgéss darab teljes figyelemmel játszatott Tágig, gyakori tápok. Zene már játszott ; Balogh ugy másuk asivesen kóltekedik, általánosabb p»rtoiásrs méltán ssámithst.
Gyula íOrbánT) A jtöbb\'t ?\'KéreBi ! drámát íWzotrskí\'"" \'
r — SíkjQS 9-éll, kej&deo a váró üuekban építendő asiohAa jaTára dis% elósdás tartatott fölemelt- árak melled Szigligeti , .Tündéries Magyarhon b ím * csimü müvét játszották, il . - , jLi^ .10-Ad.j bncsuelóadásui t Cse^re^y.jí«re»cilj&9t& bagyetlária1\' [ál csimü nópszinmíivé\':\' Játssotték. Ac elő- i~h.< adás méltó koftrasj*. voít (Jetöfy\'"íttt idézésének. A főss-replóst- mindegyike •^eÖeíítfc Qtföf*e?T&éttX) ev Balogh Árpád (Csillagh Pál) dalaikkal ragad "íík el á kTJzÖnaéget. Kitűnő alaki-táasal játasottak még: Takács Ádám (Törfik Mihály), Kömiveeoé (Kender\' JuIíb), Szf-tígéti (Peták János) Andorfy fPóter ..(Kóssa*- Gyarka.) Általában sz egész előadás ;6sasévegó szabatos, jól rendezeti volt, A nagy ssámban megjeleni közönség, hosszas tspsssl fogadta a kitűnően ilikerült előadást és nem volt egyetlen,-ki aszal a gondolattal ki bírt volna békülni\', —¦ hogy a mi derék Gsrőfyak a Sidékj aséeészetnél igazáa ritka erőkkel rendelkező társaságával eltávozik. Gerőíy t ugy megazerette közönségünk oly esef oevet vívott ki , magának városunkban hogy üres az év, méiybea nem láthatjuk Kapósba távosuk.AdjaJaten, hogy ott is méltó pártéláJban réssesüljenek I Ben oünket biztat a viszontlátsz reményét
\'; Vidék! színészet.
A nyíló \'természettel, mint a ked ves fecske, színészek érkeztek Sümegh-e. Mi képes »7 kis városi életet kissé élénk
érte. Szerencséiére utiát állották a .u-i
. i_ j . ¦ | -( ¦ „,iij.isógbe hosni. h* oem — egy sikerült szín
vaknak s dorongoiekal való elszigetelést --- s . *>J . .
által sikerüli őket megflllspitani vészes1 "
rohanalukban. Annyi ».mberségük ason-ban roll a lovaknak, hogy párhuzamosan nyargaltak, k Ü I ö n b e c szétszakították volna. Sebei nem veszélyesek ugyan, de Bgy időig Arisai togja as ágyat. 3icpay. jóért jót db v*rj !
:A- Tií\'-os b\'.-.e\'jsígekst a ieg-njibb \'tG-dományoi- Kutatások alapján gyógyítok sőt a iegkétségbeesettebb eseteket, még p^-dig hivaulsavar nélkül. Valamint az ifjúkori vétkek ross követkesméeyeit, idegbajnkst, tehetetlenségei.\' A legnagyobb titoktartás ois:osiuatik. Kérem a legpontosabb betr^ség tudósítást Dr. Bella Milgl. Gelehrt. GeseUseb. Paris, 6. Píwce de la Natiou 6. 526 11— *
— Mindtn EpiUptikban (e*kór) görcsben és idegbajban szenv^dőkoek baLrak vagyunk ajánlani Prof. Dr. Ch. Alberl Paris, 29. Avenoe de Wagrana a viiághirü, majdnem csodálatos gyógykezelését, forduljon tehát minden beteg teljes bizalommal fennevesetthez és egészségűket, melyet már vefseltnek hittek, viMtunvorbetik. Levél által való gyófry
kezeié
is nyerhető, ha
bStegség\' atti.
pou körülményesen leiratiki. Megjegy zendŐ. hogy Albert ur csak lálhslé siker után taxi igényt a gyógykezelés djjra..
•-\' \'Ö27 I-* •
Színészet.
— KaJQS 6-an, szombaton játezot tik : .Kamargó a pirisri - táncaosoő* czimü operettet, 3 f el vonásban. írták : V&nlou A. és Leterriere E. zenéjét szerezte Lecoqu Károly. A darab^saövegében elég gacdsg a bonyodalom, de nem foly éléokeo. Zeoéje különösen as első felvo ? ¦iabso kellemes s némely részében meg-KaDÓeredeiÍségvsQ. Sxinésseink általában
A kSiOnség k5réböl.*)
Tekintetes sserkessté ur! Kern asoktsm ugyan hírlapban trai; de miután s .Zalai KöslÓny\' 34 ik számában a soproni kereskedelmi a iparkamara jegyzőkönyvéből közsélett kivonatban a nagy-kaaizasi kereskedelmi testület 223/1882 ssám alatti beadva-yában oly psnsssoe tónynyel áll elő, s mit én, mint érdekeit fél. el nem hallgathatok : — bátor vagyok azért est egész nyíltsággá] rnegeiáfolci. — Ugyan is, s nagy-kanizsai tisstelt kereskedelmi testület a többi kost azt mondja: hogy s nagy-kaaisaai kir. sdóhtrstsl s nagyobb-! bankjegyeket apróbbakra felváltani „oem hsjlaodó*, mi által s helyi forgslom nem | kia mértékben nanesittetik.
Megeagedem, hogy egyik-másik kereskedő ur miadenkor elegendő apró bankjegy gyei aem rendelkezik —éssst is, hogy s forgalom e miatt neheíitve van, arról ée nem tehetek, mert nem vagyok a kereskedelmi ügyekbe beavatva: de határosottan viaszsutasitom azon álli-hogy a kir. aolóbtralal -nem hallandó\' nagyobb bankjegyeket apróbb jegyekkel felváltani, — legalább az éa 7 évi ittlétem óta nem emlékesem arra, bogy bárkit is vieaE&ulaEitoíUm ."volna, ki asr ílyfóle bankjegyek felváltása végett a Vvaíalní.1 aisgjelení. —sót asj|ve-aen \' és egéss kéasaággel te íjesitettem ast mindenkor, valahányszor bárki ta jelent-
Görény ás hörcsög hsroar*, ,A rajnai Siebengebirgs", ás , A kit vigyásatlan\' czimL sióp képet. Ajánljuk c jelet képet lapot a as agyar közönség figyelmébe. Előfizetési éra egéas árra 10 frt, félévre 6 frt, évnegyedre 3 frt 60 kr. Elöntethetni Wückens ás Waidl koayvkiadóhi-vatalábsa.
— ^ndoyánazky Lsjos költeményei\'\' c s í m e n jelent meg egy füzet vers Budapesten. — Ssersője asép re menyek** jogosít ás meddő körünkben már e föllépésével is számot tevő eró. Az időtartam, mely alatt költeményei születtek ás esők mennyisége élénk tanúságot leesnek arról, bogy inspirstio nélkül nem fog tollat. Költeményeinek legnagyobb réssé lyrai: néhény elbeszélő ia van benne. Misdegyikbes igsxi értés, óssinte hang vaa: nyel vesetök egéssséges, gazdag, a nélkü:, hogy dagályosságba csapna át. A rersslskok a kSltemánytar-telmának teljesen megfelelők mindenütt. Tárcsánkbsu mutatványt kosién k. Melegén ajánljuk a fiatal költő művét!
Jutalom cask már bevégzett gyógyítás után. 489 20—*
Prtf. CR ALBERT.
Paris, 39. Avenue de Wagram.
H I B p e Tea
késett, mert minden péoskezelÓ aSt egyáltalában nagyoá : termés^etecnek tartja, "ogr sokkal könnyebb és sokkal kere-
JtA. _iíit.it.\'i» "> ¦ - t-X-i ¦ í ÍCj - »
Hasznos tudnlTtlŐfc.
— Termelési kísérlet különféle buaaiajokkak Dr. Leydhecker tanár ifibb tsám szerint 11 faj búzával tett termelési kísérletet, mely tieérlotbőí mi a mi restünkre csak annyi tanulságot vonhatunk ki, hogy a hidegebb égalju foiTidé-kec a Clever Hochlaod-WinterWeiseo név alatti válfajjal kísérlet érdemelné meg a további kísérletet, mint s mely fai mely igen jól kiállja a hideget t a ressda «¦ üssög alig tett benne némi kárt. A tavaszi buzaiajok közül pedig, nála it a Chsmplain sikerült legjobban.
— Ax alma és körte azinexéV a nap aagarai által amint Flo tow sris&Wtei mutatják, a \'harmatcseppek által aeg-
e- , Dcdresüíét .mérvébea történik. Ugyanit \'Flotow egy-teljeset szintéien Esderes vajkörtét, amint sst a nap erősebben érte. többi«ben megnedvesített, mének következtében at valóbas ssnoastve lett. Már Duhamei.ajanloltt, hogy ha crősebb BSÍ
Árvt hirdetmény,
Alulirt kír. bir. végrehajtó aa 1881. évi LX t. os. 102. §-s értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Zala Egeraxegl kir. törvényesek 1648. námu végsése által a tals-egerssegi takarékpénstár igazgatósága végrehajtó javára Molnár János Martonfai lakos elles 286 frt tóke és járulékai erejéig elrendel; kielégítés, végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglal, ét 515 írtra becsült 6 darab aaarvas-mar ha, két ló és egy csikóból álló ingóságoknak nyilvános árverét utján leendő elsdatása elrendeltetvén, ennek a helyszínén. va*ryia Martonfán leendő esskes-lésére 1882-Ík éri május hó 20-ik napjának déielótt 10 órájsbatáridóül kitüsetik és ahhoz a venni BSKodékosók exeonel oly megjegyzéssé: hivatnak meg, hogy as érintett ingóságok esen árverésen as 1881. évi LX. t. cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Al elárverezendő ingóságok vételára at 1881. éviLX t.cx. 108. §-ábjtn megáQapitott feltételek tserínt ieas klt-setendÓ. 560 1—1.
Kelt Zsls-Egerategen 1881. máj. hó 3Tán
¦ébh muhkábót ált ftsg^tt;n»kjegjrek- ^^B^XM sAsrunk ^elóáöítsni
ke! pénzt késelni, mint kisebbb bank jegyekkel — Hívatkozaataám tsimos itteni kereskedő- és magán urakra — tét a katonaságra is, kik havonkiat több ízben több éter forintot apró jegyekre fa!váltanak — de feiesiegesaek tartom sst, minthogy at illető urak ugy is meg vannsk arról győződve, — csupán ast - az egy valótlan állítást; .Nem hajlandó\' agy ssámban megjeleatf — megezáfolás nsUsruTtwn hagyhattam.
ZÓK KANDOB na. kir. adótant ok.
nlőadás?! Télén nem tok vigalom tartatott, ha kiki ekkor jól mulatott is — a: elmúlt: most ujabb áivesettel kinálko zik Tflalia. Balogh Alajüe dráma-, vígjáték-, népflíínmd-" és operetté társulata Ígérkezik s közönség estéit kellemes órákkal belölleni. F. évi május 6-áu volt az első kisérlet „Cttfra: nyOBaoruság"r csimü ízlnraÓTc! t~ srcjksj- BXfint kezdetben kevés aiima közönség elótt, Á jeles voltak kös tetszésé vei találkozott . a .darab folyama; — hisszük a Sümeghre asánt néhány bél felkarolással fog eltelni Színre fog kerülni: .Váljunk el" vígjáték, ;Ká-piiáoy kisasssoay* operetté. .Doktor bácsi* (D. Klsuz) bohózat. „Proletárok." .Körösi leány." „Mukányi." .Kéj utazás .Üdvöske.* pFuiL iegeüebb leánya."
.Ameriksi bárbaj." »tb.
SiljUS hó 7 én adatott . Az ígmindi
pap" caimu darab. A szereplők s vára-\' kozáMak megfelelően j á iszol lek. Közön-aég kevés számmal.
kedden máj. 9 én .Váljunk el."
írták: Sardou V. ét Najacz: fordította Fay B. franczia vígjáték 3 felvonásban. nDesPran«llesa- gazstag birtokos szerepben : Balogh Árpád ék „Cyprien" neje Hsdaioénak síkerüllt s közönség- általános letszését megnyerni. A színpadias ottho-Bosság\'akóooyüded játék, mit kiválóan elősegített, a szerepnek tökéletes tudása többszöri kihxvál és tapssal lett jutal matva. — - . . ~
Egy két előadás után oem nyújthatunk részleteket a tártuTat többi tagja felöl várni ssAsdékauk egyet kiválóbb alakításra. At érdemnek sairésen nyuj tuok mindenkor babért — legyen esen tövises pálya dija as elismerés, mitől aa anyagi jutalom, randeaesi oly távol t *o-kott maradni. A felkarolás lassan halad. Szünet közben, de népszínműnél különösen, zenét rár s k&söoség. u . I
irodalom
(F, rotál alatt "me(«mUt«U saanka Hacv -Caaiasán Wajdh* Jóiaof ;- r.n-skere"cdite által n*fT«Dd*Ilt«EŐ ;
— Az egyetemes magyar népdal-
gyűjtemény dallam kövéből, vagyis, a .Magyar Dal album" 111 ik kötetéből megjsleot s7-ik fuset is a következő tar tslommal: 1\' Korcsmárosné, ejnye ejeyel 2. Korctmárosi:é kápolnája..^. Körfii csillagos as ég. 4. Körül van Ssstmár kerítve. 5. Kutys, kutya tarka. 6. Lám megmondtam Asgyal Bandi, 7- Legyen ugy, mint régén\'volt. 8. LekAstátták már a rétet 9. Mt van Jakab nap. 10. Megérett a meggy. 11. Megfogom as eke szarvát. 12. afegineete az édes anyámnak. 13. Hegkérdezem aserelÖmtŐl. 14. Messze ké-kellik a Duna. 15. Még sincs ssebb lány a faluban. 16. Mért Íb gyötör engem a búbánat. 17. Mi boa borongás érheté. 18. Minden este fuvolyások sokáig. 19- Mindig mondtad, nem ismersz máit. 20. Mu ssikálhak a girásnyi etárdában. Ajánljuk esen egyetlen iolyair.atban lévő és zoDgorárs alkalmazott magyar népdal-gyűjtemény t mindenki figyelmébe. Előfizetési ára ,,Dtl Album"-raegyévre, vagyis 10 füzetre 1 írt 80 kr. A,.Magyar Dal tár*\' lU-ik kötetére mint s „Dalaiban" szövegkönyvére 80 kr. , Dal tár" Illik kötetéből as elsó félkötet már elhagyta a sajtót és míodnn megrendelőnek azonnal megküldetit. — Előfizetések Győrbe, s ,,Magyar Dal Album" kiadóhivsisláhos intósedők. Egyes füzeiiök miudec Kiadót hasai könyvker^kedésben ia kaphatók!
—"xegjelent az „orezag-tüag*
XVII. füzete élést, változatos és gazdag tartalommal. Közli: Irányi Ödönnek .Ujobcz feleség\'1 csimó asép rajzát, Föld-váry látván „Kertben" czimü hangulat-teljes kőkeményét ,A ssn-josginí hősök" csimü érdekes angol novellát ét .Nem egymásnak teremtve8 usímü rontó orosz beszélyt. Azonkívül Török Józseftől .Műveltség és erkölcs*, dr. Luby Gyulától „As élelmi szerek hanisitátárél*! ét\' \'L F.-tÓl ,Vaipurga éjj-le és a Boszorka nyak* czimű rendkivül érdekéé át-jeles csikket. Darwin Károlyról van egy It" meri 10 lanolmány. Apró rova\'-ai vAltoza-tosak, élénkek éa osfy gondra vallanak Képei köaül kumeljük s .Bsrabást, Ba>»-básr* czimfj gyönyörű képet, s „Vándorúton* czimű . edvea raji. „A tikét fajd" „Éj a pusstán* Niklay J. eredeti rejea
•) E rovat alatt k&slBttért felel&s^sret aem rálla.1 a Srérfc.
mídón a gyümölcs már teljes nagyságát elérte, körülötte ls kell atoám a leveleket s annak a nap felé fordult oldalát egy friss vízbe mártott ecsettel meg kell nédesíteni. — L kísérletté véére as vésette Flotow-ot, bogy aa alma és körtén a píros Csíkok soha se keresztbe, ha em s tengely irányában futnak s s harmat, amint a nap a gyümölcsre süt, — csappekké fut ösase, t mint ilyen lat le a gyümölcsön s ajd keskenyebb, majd aeélesebb távolyt sedvesirvs meg. íme tehát ismét egy tapasztalatul többel bírunk, egygyel több felfedésre a termesze! titkaiból.
Arpa
Hivatalos plaezl árat .
NaCT-asalssán, 1881. májusit.
100 UWfVasssiJávai ssáatitva.
Bn«a II--11.90. Boa* 8---8.80
7.30—7.80 Zea 7,-6.80 Kukoricás
Borsé-——86 OnqáBtln 6 .——
—¦—XjSSCM 82 —-—.Bab fsiiér 10.—.-
Bab tarka ——- Repess 12.50—15.— 8eáas WC.—-—. Szalma I-,-.—.
1 kflsf raawjával sassoitra. Marhahús 62.-^4. Borjaics 50-52 Ser-táskas 66-60.— aaalenna •— .80—. DUaséssir 96— VörösaasTsaa •—la FoaWvsaa SA Cznkar —.—64. Bors .—•—1-10 Paprika 80.—. Stappa-: ¦—.—13.
1 literjévé! Bsánütva ó bor 28- 48kr. Új boy 16-34 Fálinka 46 kr. Kezet 6 kr.
*&. ss&m 1882.
Arver. hirdeimenv,
Alulirt kir. bir. végrehajtó as 1881. évi LX. t. cz. 102. § a érlclmében etesii kfishrirré fessi, bogy \' tals-egerssegi kir, jarasbirÓsag 1383. tsimu végeéte ii\'.al Giiner Li po\', tala-egersr-egi lakós regrebajtato javara Masdler Zsigmosd oagy-lengyeii lakóa ellen 400 trt.tÓkeée énnék ja-ulékai erejéig étrendeli biztoti-\'isi végrebajtis slkalmival birétlag le-
fogUlt éa 7to irt 41k«T*becsaIt 6 drb. 294 frt 41 kr. névértéku adóslevél, egy ksssl sséoa, tOaifa. karró, tragya, lovak, koosik, lósterstimok, 264 fenyó palle, egy aastal, két igy, egy tublat, Sgy ifonérbó! allo tagótigokaak nyilvitos irverés utjia leendÓ eladalasa elrendel-tetvéa, ennek a helyszinén vagyis viperee nagy-1 sogyeli lakeian leeodS eaxkosléaére 1882. évi majns bó 16 ik asprinak d. e.v 9 órsja hataridóiil kitusetik és ahhox a venni flténdékoaók ezennel oly megjegy-sétsei hivatesk meg. bogy as érintett ingésétrok essa irverésen as 1881.\'évi LX. t. cz. 107 §t értelmébea a legtfibbet igéróoek bectaroo alni is eladatni fogoak At eltrrereseodó ingósAgok vélel-ira at 1881. évi LX t. cz. 108. § iben megillapitotf feltételek Btertut letz ki-fiseteadÓ. 567 i—1.
Keit Z.-Egerasegen, 1882. évi spr. 27-én.
vasutl tin tfvn snvtiajexaxa.
tiXZ-T-xnátul Knnlasiról kova:
?onat is. t07 E..Í 2)5 2<>9
204
Potra
ő 10 refe ri 3 30 i!l„i H I ifi 5 65 t*tf
%.,4 dalai,
- 3jL
(rjor.-(postai {r«gv«s vonat) 1 T 20 313 Bí^-Jie fAsawsatkslx.Sopron
Mi) 4 15 r*gB„
1150 -ije
Slö Sopronba 3 40 dílnt
205 Práeerhor Kottori. Csáktornya 4 56 retrr*l 2 47 délet
r*0t" -jsr - Cz7f»r.) . 1050 íjje
Brkesds: Kanlitijf*Jípm&Í j , 2io Zákáoj fslsi férte
216 1 41 d.\'.lb
208 , . -ííJ l, Ul.l Öjje"
511 BvSA-Pastrfil (resrjs* vonat) 4 15 rwe^ei
308 ., (postaronat) 2 r, á.\'-lat\'
201 (sr/orsronat) 10 30 ijjs 802 Bí«h81 -x 4 1 reerel *tt .- 2fiV 10 15 *ijel 316 Soproubél 12 ÖJÍlbeV
204 , ; \'.: 1.10 sélsu:
20fl „ 10 50 ijjo
202 P»st;arh«f f«181 (Ejonro n-t 5 37r*sjf*
Felelős sserkesstÖ : SZÁLAT 8AHD0R. Társsserketttó: B ÍN OC ZI BEB5 ÁT.
Nyuttér.1)
;/\'iEi KÖSZEXVXBOJZ oí-jí
sokszorosan elismert rnódtssrsm által műtétes foglalkotátbsui tsvárok nélkül tartósan gyógyíttatnak. —
\'¦+) K rorat alatt kC«I5«rt féieiSasj^t aeer ráHal a H\'
t fisrfiiCsOí vs"iCl
\'ess sstkt. 882. 1
Ary. hirdetmény.
A \'lala-o^tfiae^i l&rnfték, nnst tciítEónyn ilul UdM **.
tik, m.tép t*lmr<rye tnftf-ia klKpitrinjR T<gr«htjtaCénRk — Tuboly J«nA mict elhalt néjetíí Lochucc Karolinilíl wwil-mftsott Eügéait i Ferfoscz nevü kitkorn gjsrmeket gyimjji régreh«jti«t *s«DT«d& .llmi 936 frl tSkebitnlft köTeteiest t jiralék.i iieiéptéBe r^ett ¦AjtAri sí. tljkSnjTben + 98S, 1071, 11B7 hm. tUit • u 678 n. tjkTME 1131 la. u. ala.t felvet: inge.laook\'oó: Lűchuci Kamuin nevét illó 1713 frt» kr. bot-értékű feJoráu: S\'jjtör k&üégbec • kSnáe-biró hisáaia 1882. ivl jn\'.lm hó 17-ik nipjiü d «lítti 10 órakar 1713 frt 60 kr. kikiáltási ar, agy « venni lalsdéko-¦Sfc áhai k bírói - nregbÍKrtt - k«*bw le-teradí 171 frt 36 kr. binafpém. torabbi a t^lekkönvvi hatoaag kiadóbivataliba et a síjtöri IStUfbilíni.\'. magtokbtlMtó etrvéb feltételek melleit a lerlobbot ifi-rónék -Udatni fog. * ^ 666 1 —I. L-EgeraMReii I8S:. miroí M 17. uapjL. ! A 4ir. törv. mint tlk-x halóéig. í
Árv. hirdatméríj\'.
A sala-egerszflgi kir. törvényttpk, mint telekkönyvi hatósár- SlUl kekht-ré tétetik, nikóp, s ssJs^egeeszegi.tsksrek-pénztár végréhajtaténak, Iván Ágnes \'* -:. Csaló\'Is Iván né illetveörökösei Végrehsj-táat ssenvedók elleni 134 írt áöveteíék t járulékai kielégítése végett s sst.-lŐríBczi 1 *s tkjkrbeirí í\' 1^1—4 és 6—12Taor
itt. 6.\'felvett ingatlan Sz.-Lőriscs közsjrlg-fbirO hasánál 1882. évi jnnint bó 1* L napján délelőtt 10 órakor. 12U rtV k aitasi ár, ugy a venni szándékozok által a bírói ajegrrrsotl _ keséhec ieteendó 121 írt.Jp.,krv>^0atpéjjz, továbbá^felekkvi bstáesg kisdóhjvaUlában\'ésa átt.-L<"rincz
H IB DE T E SE K.
községi bírónál megtekinthető — egyéb feltételek mellett ¦¦. legtöbbet ígérőnek ftl ad atn Í fog. 565 1 — I.
Zala, Égerszögen, \'1S82. évi márci. hó 10. a kir. törvényszék mint telekkvi hatóéig_
Arv. hirdetmény,
A nagy-kanizsai kir. . "
mint tikonr7i hatosig által közhírré tétetik, mikép Pf.p Anna cxvegy Pecta Jó-zsofnó orosstonyi lakó- végrehajtatóaak
Kiss János ugy is mint kiskwn gyermekei gyémja oroaztonyi la*tos végrebajtiat szenvedő" elleni 10Ö frt tőfco koretelése és járulékéi kielégítése végett az orosz-toiry?4(>. as. tljarrbes foglalt ..vógrehsj-iást szenvedett nevén álló A I. 1— 6 i sor sz. alatti 414" frt irn isgaihin úrbéri birtok — még is agyán az orosstonyi 391. as. tljkvben Af 1—-4 ssr sz,-váltság köteles ingatlanoknak Kiss Jánost illstő 270 frtra becsült fele as orosstonyi községben a kösségbiró bizanál az 1882- évi június 5-ik napján délelőtt 10 érakor\'
egyszeri batáridőben megtartandó nyíi-vioos irverésen fognak eladatni, — a venni azáudékozók as urbérí birtokra 41 frt 40 krt, a valtáig köteles szülőre pedig 27 frt binatpénzt a bírói kiküldött kezéhez készpénzben vagy óvadékképes papírban letenni tartoznak,— az árverési feltételek a n.-kanizsai tlkvihatóaág kiadó bivataUnálfés. orosztony község birijinil megtekinthetők. 568 1—1,
N.-Kanizsin, 1882. január hó 31-éh. A kir. törvényesek niinttlkkőnyvi hatosig.


• 4 H
¦ < ;shs
ni DIETRICH i
gyomorkeseruyéjn (UniYersal-Magti-.tfUÍEi\',) Ig\'.\'D fölkarolt ital, nyálkásodas, gyenge emésztés, aranyér, altest és gyomorszornlteagot eilen lanusitott erfls
h.tisa által nagy hírnevet sserzett és több nevezetes orvosok által megviiagaltatva, minden gyomorB«Dvedonek a legmelegebben ajanltatik. S39 3 — 6.
W Raktár: Strém és Klein araknál Nagy-Kanizsa. ~Z*S
ö
o
§
fámé
¦ M
ÉRTESÍTÉS.
Mintán tobb oldalról ladémátó_Ta\'(Trt*\'án; hogy Singer ezég alatt, mely nagy elismerésnek Srreoc, Yá^íí^pek adatnak el,-etek pedig csupán utánzottak, ezért bátor vagyok részint \'hlrnevHnk le né alacsoilItiLSA; részint a n. é. közönség félrevezetése elhárítás* czéijábói figyelmeztetni,, hogy az eredeíi Singer varrógépekre, ogy mint itt mellékelve látható czégünk védjegyét megismerhetni. Biztos tájékozás végett raktári helyiségünk hollétét ido jegyezvén.
: Az eredeti1 Siüger-varrógépek tc\\jes bízíositék mellett és csekély részletfizetéssel, -mely sn-basem eiodteUk maga^ egy íorint részletnzetés mellett megvásárol a ató és alapos oktatás is iagyeaadktik. .. . \'
* Vezér-ÜgynökBés;:
The Singer Manufacturing Co., New NEIBLINGER 6. Nagy-Kanizsán
Osa,_ _.©ó,_ Ferencz-tér 4SO. 355 Orü.niiwt 3000fX>OOOCXXX)OOOOOCX)OOOOOOC^^
fii
569 1—10.
Rögtöni halál „Necolin" által.
Poloskák Nncrolin által a leggyökeresebben pusztíttatnak el.
Balhák Neerolín által megöletnek és mindenkor megóvatnak.
Kolyok é> ezeknek tojásai ssücatirgyakbas, ruhákban, bútorokban stb- gyökeresen pusztíttatnak el.
Tetfik baromnál Kecrolinnali bedörzsölése által eltivo-littatnak, a szőrnek sérülése nélkül.
Ij0gyekmiraNecrolinkikőzöIgeee utin azonnal elvesznek. A NeerO_n nem mérges, nincs kellemetlen illata, foltot sebo! sem csinál, még a legfinomabb szöveteken eem é* »emm: esetben az egészségre nem ártalmas.
Itégíly í>Okr.(Siétküldés"legkeve«ebb 2 tégely) a főraktáraiul;
S O X H L E T E.,
0 564 6-10 Bées, I. Zölkerbastet 8.
Oo.
MITRI Ca A. fenyötülégje
(Fichtennadelaether.)
A legbiztosabb bas és orvossser köszrény, !deebácta- S
Mim, a> -Mígroüködé?. bénultsága, kerwit e. aellfajdalmak, I
á ideges f5 és fogfájás eüen — ajánlvi és kistolgahatva ötrém a q it Klein urak ciegc aliai Nagy Kao—>o. 538 3-6 g
¦oooooooooooo 0
Sa\'!
a városháB épületében FESSELHÖFER JÓZSEF, fűszer kereskedése mellett. (azalOtt Babocbay-félo hátban.)
Alulírott ajánlja magát mindennemű
URI-. NŐ-gyermekczlpék,
valamict
CS1ZMÍK
szilárd, gyors és jutinyos árakon való elkészítésére a
legjobb borból, bel- és
külföldi bárminemű kei- _________
: méből, gTunnii sarkokkal ugy kész lábbeliek raktárát ~~ Yidéki megrendelésekre legnagyobb gond fordittstik, és azok csupán egy avalt csípő avugy centimé térmérték beknldece mellett a legpontosabban eszközöltetnek *9B B-sv"" a Jegnjahb divat szerint. A n. é. Vözönség kegyes pirtfogisit kéri 540 5* ULTENBEBGEfi SlXOOR, czipész.
%OLL SEIDLITZ - PORA
Oaolr <*\\r\\rm* itaIA^Í ^ mlnicn <3obo« cwtn.apiin a issa V^»ttíV Hti.ti.Ur VHlUUlf ^ „ 4n joluaorőaitott oeAgom van
xx>mat>>am>m>t>mztitiex
Birka-bőr eladás.
Gróf Tolnai Festetics Tasziló ur ü méltósága vasvári és oHári uradalmaiban 1883., 1384. és 1885-ik években szaporodandó birka-börök május bó 2ü-én reggeli 10 órakor Vasvaron a gazdasági irodában tartandó nyilvános árverésen elfognak adatni; — az áryerelni kívánók kellő bánatpénzzel elláíva tisztelettel meghivatnak.
Ollár. május 5-én 1882.
SÖYegjártó Lajoe,
564 2 — 3 urad. kormányzó.
Isnyoinra.
80 ér itx a teejobb aikirrofc mallatt fennÁU ruradacneasC gyssisr
betsfseoek és rasaztáai\'akadályok, {«!nt.étráíyaütiy, bussoralas), vér tsrllas és araayér ellen. Ka!önt5ieD oly pgyíntknok ajánlva, kik (115 álot-módot folytatnak\'. \\ ¦
Ksztlsltássk törvínyileg tBststtetssk.
Egy !epecsótelf erodati doboz ara. í frt. t. é.
\'\'..SS K A V E ~
és th ea szétküldési czég.
Lsgasayobb szétkiídésl üneí
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bérmentesen ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve
*zini Olltn ért. írt.
21. Hoccí valódi aiabia; — — — — — — — — — 710
22. Hetudc ígen nemes - — Gíű
24. láva 1. tárva nenteí — — — — — — — 6 —
30. CsbS aOld arBtelje* .— — — — — — — — _
27. Pari-Bscsa, igtn kiadós — — — — — — — — 5 —
25. iava II. sárga nemei — — — — — — — 4 40
32. SantBl, jólalí.D - —-_ — — __ — — _ 4 Uó
33. Desfisfe, kiadó. - — _ - ______
34. Rls erítöljez és tiszta — — — — — - — 3 "0
JÖ\'0 75 krtói frÜR 5-50. Ruialik ¦ K\'ron Sardina bordónként 5 kilo Í/S\' irt KSzvetlea azétkflldé*. gyűri éi sslid UsIfá\'Rt -Krjegyté kok kává-, ttes- és vasilUból, valamint Itíi ptsta srébák dij_«=te*eQ külJetnek. Kérjük b. ajánlatát és ajánljuk magunkat 457 12—26.
FÜNKE & KOSNBERG HAMBDBG,
;rahczia borszesz sóval
FF..... L itgmegbizhatóbb öwpóiysű s=ere a ízenreoG embenaégnok minden bebS é* klhS gyti!ladil*űál, a legtöbb betegség ellen, min dennemü labeafttóaek, fej-. RU- *• í»gLa/~. régi sérvek e* nyflt a«í>ék rákrekélvek. Caiök, azemgyalladáa, mindemlemQ béntüás &s lértÜÓB ztb »tb. ellen.
{jvegekben ha&znáiati utasítással együtt 80 kr. e. ó.
ifai-majolaj.
KrohnH. és.Uraától Bergenben.
{JKorvégiiban.)
Eaeo halmáj aairolaj valamennyi, a keriwkeiielemben. eiSfardalví faj kSaött ai airedali, mely orvosi czélokra hasrnilliató.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt. o.é.
Fú Biáüítás «Oli A. gyógyszerész, cs. kir. udvari s_U_tóuÍl, Bécs
TachtauLaiu
Baktlr az Ülxm minden r \'i-.. gyógyszertárában vagy Olaasr-kereskedésében. Eaktár nélkfllt hflviegekben maginegvénak nagyobb megrendeléaeknél megfelelő irleeogedéaben reaaesOlnek.
A t «. közOnzég kéretik batiroaottan — OÜ-fé— káwUnényt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját cvjsgyem ?1 alürí-sora-_il Tannak ellítva.
———rak: ttaev-lUzlZa». Belus J. gjógyxi. Pragor Béla gyógysx Feaselhofer József, Roseafji.íí Adolf, Roaenb*rg Peren—, Strani éi Klein — ZaU-EgzTSZIf Hollósy J. E. ItftrexxH Inti Fari. — Bat-m Dorní-r K — CsáktSTZys O&ntrs L. gyóyymieríya. — Ha^BSVir Babócbay Kilm. íóhn J. gyógy_. Ti. Seczkeaay gyógraz. — t—presort mtt _U gvógy-ti—Sf C*acaiaovics ízt. gyógyi». — Ea&HtÉa\'.y Wflnsch V. — Kltzitlé Rau .Jin. — Zá([-t>* Irgalmath*.* gyÓRys^. Mittlbach S. gyferyaz. HoIjm V. — Son- űr. Stf*«*y And nyógyaz. — Lttesye ¦ICaliwoiaJ — ajuwavíV rstt üorovica Ad. — Zalfc-E§*rZíe$. HoUoazj L L. gyúgyat 451 30-^52.
BERGEE or—i
K ATRANY - SZAPPAN A
[ orroii tekintélyek ilUl ajáclTX, a legtöbb európai állam.okbau » legnagyobb [ \' batiszal haianál_tik
mindennemű bőrkiütések ellen,
; különösen idflh ós ¦ÖmOrÖk, rüh. ótvar ?1 élídi kiüuísek, ugjízint^ ve.\'ei orr, fagydag, izzólib, fej- és szakái pikkely. Bergsr ksb—iysiazipas 40°, fzkstraayt 1 tartalzoaz é* Igen elk—OnltssiS a mii forgalomban Javé kátráiiria*ppai>°k:.>! I A caalátoi elkea-fllé*e végett kéressék WJágorta Borger kitrány-txappana é» |,: Qgjrelteaaák az lamert védjegyre. 474 !~2i
Hakaca bórszen\'-edéaeknéf a kátrány-ízapüaa helyett hatása— b—iniiu:ii
BBTöir orrusi aáíráiy limwm
é* a_>n esetben, ha ez ízttkségeltetoe, agy kéressék otsX.it a BsTSsr-/e(s kái-
r_ty \'kén-zzappW,1 mlnuogy a kulfölü; ntanzások or^dnéavlPÍ— k,\'\'-¦:rr: \'¦¦ Mint gyengCbb kitriny-saappan mcilSzésre minden
tisa:tá.tlansas
bőrön,
bSr- és fajkiQtéaek gj érmek elméi, valamint eddig elérhetett— izópitó noi* da i ea farIM-uap^as iá rad en—-pi ba_nálatra izolgál
BER SER GLYCERIN KATBANY-S ZAPPAHA,
. mely Só*/, Glycerint tartalmaz és finoman van illatositva. tfff Minden fajtának darabja 35 kr. utasítással együtt- "Wl
FösietkiWés: HELL 8- gyttgyszeraízoe! TR0PPÁBAN letbea van tftin4w eoropai gjogjuaríá rb&n. F 5 rak tir Nagy »—aizaa PitÁGEE BÉLA és BELUS JÓZ&EP gyógy«ar4**eknél.
Bsk_rsk:_ O*;
s_mán .
fagy-rMinta, ajmutatt k k_6 t—jdosoi Wajdits Jóntí gvorssajtójiE.
_NA(fo-KAitffZJIl,Afe82. május 18-án^
EUtirtéi ár
•eési érre ¦ ¦ . . ¦ 8 frt
IOJI0] t A J A S 40-12E MtéaJJJ
évfolyam.
netTjec -évre * »
Lyy agám. 10 fcr
HIRDETÉSEK
- aasábos petitaorban ¦\'„ saásodsaor 5 f minden további sorért 5 kr
SVILTTÉRBEK soronként 10 krért vetetaek tej Kiucatari illeték minden egyes V:ri; , tésert 30 kr. fizetendő
KÖZLÖNY
I
1 lap sxeBenii részét füsté köziemé nyék a srerkezzlÓhöI; aayaári részét ÍBetó közieménrek pedig a. kiadóhoz bénnentve iatéxendők: NAGY- KAKIZS Á Wuusloskáz.
BérmentsÜen iereiek csak ismert moakaiársaktő! fogadtatnak ei.
íáézirawk tíiszs nerc knldettiek.
_\\: -rr-Kanizsaváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet^, a .nagy-kanizsai kereskedelmi a iparbanee, ,nagy-kanizsai takarékpénztárB, z .zalamegyei általános tanítótestület* e , nagy-kardzsai kisded-nevelő egyesület", 4 nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a ,soproni kereskedelmi s ipariamara nagy-kanizsai kai választmánya11 s több megyei és város . . egyesület hivatalos értesítője.
Heten ki q ft kétszer, vasárnap- § csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kenj erei * iiépneVf
Mikor annak idején a római ?ep kenyeret és circusi játékot kért. az egyenlő volt & vészkiáltással.
Ha ez minálunk, a .téjjeí-mézzel folyó" Magyarországon módiban volna, aligha meg nem ráioá a , hármas bérczet\' L nyomorgó, napi kenyerétől fosztott éhes nép följaj-dúlása.
De népünk némán, megadással iécytelen viselni azt a sorsot, melynél: önmaga legkevésbé oka ! . .
Egyik-másik helységben siralom nézői a iakókat. Évtizadjak ejött még jó mód, megelégedettség, egészséges, magyaros életkedv ragyogott arczaik-ról, ma már a mindennapi hasztalan k lizdés és nyomor fásultsága Bápad azokon.
Nemcsak falvakban, de városokban is épen sz a meginditó, kétségbeejtő kép. Ugy, hogy szinte kétkedve áll meg az ember és kérdi magában: 0 Vájjon e nép .azon ósök ivadéka-e, kiknek talpmozdutása alatt egykor Enropa megrengett?"
Fájdalom biz ezek már csak atomok ! 1;
Miért? Mi tétre óket azokká? Talán az erkölcstelenség fertőjébe merültek? Tulán a tespedés szülte gyönyörök ölték meg? Talán ugyanazon bünők bélyege sápad areznkon ? nsryan&zon bünők égették ki csontvelőiket, mik a római népnek is gyilkosai lettek s a fényes bircdalmat rabigába görnyesztették ?
Nem !
Az a néposztály, melynek érdekében szólunk, sohasem ért rá gyönyöröknek élni : . . ahhoz a néphez ¦ohasera férkőzhetett a-mai kor meg-mételyező áthaladpttsága. Egyszerű-bégében tisztán maradt ieike. Hanem igenis jöttek oiy mozgalmak, oly intézmények, melyeknek keresztülvitelére elérkezett ugyan az id.6; megkí-
vánta a kor, meg világrészünk magasabb cultnrája; de amikre nem lett megérlelve épen azon osztály, mely annak terbét vállaira kellett, hogy vegye. Ilyen volt a begyvámváltás és a szabad-ipar keresztülvitele
Ne menjünk messze! Megyénkben roppant sok a hegyvámos szőló... Ezt, ha semmi más nem bizonyítaná is, bizonyítják szomorúan a koldusbotra jatott helységen.
Közelünkben fekszenek : Kere-cseny, Orosztony, Bakónak, Dióskál stb virágzó községek egykor; a nyomornak, szánalmat keltő, könyet facsaró inséngek tanyái most.
Vagy néVztiuk szsV\'caak városunkba! 1 Nem fogja-e markon valami keserű érzelem szivünket, mikor az..előbb- virágzó- QslaUfii meg-e\'égedetten élő iparosság legnagyobb része a napról-napra\' tengés szomorú sorsára kárhozott ? Mig másrészről verejtékteien szerzem énjével tejben, vajban fürdik a parasita-han.
Segítsünk rajtuk1! -Szent köte-
Erre nézve nem. fogunk uj eszmét pönditeni meg. A falusi népet semmisem mentheti meg a végkétségbeeséstől, vagy a teljes koldusbotra jutástól, mint a ^bázi-ipar.
Ezen eszmét már a kormány is igen melegen felkarolta; keresztülvitelére azonban ez idS szerint sem ideje, sem,pénze nincs, - \' De egyszer már legalább egy-időre szakítsunk azzal a\' rádikaKa magyar szokással nogj szépen karbafont kézzel mindenre csak felülről várjunk orvosságot ! A kormápynak elég az ügye, baja az országos in tézményefckel. Ne várjunk tőle mindent ! Tegye magiévá az eszmét min den oly megye, a jjoi a jó Istent kiáltozó nyomor oly tetőpontra hágott, mint a mi — különben áldásos megyénk — néhány községében; a
hol a szegény lakóknak véres izza-dása a begy vám váltsági hátralók és a vérszopó hitelezők edényének termékenyíti a földet.
Induljon üdvös mozgalom a megyei társadalmi körökben ezen eszme felkarolása és keresztülvitele iránt 1 Ha vannak az általános emberiség jó voltára különböző czéiu egyletek, mint pl. .Vöröskereszt-egylet* is: — miért ne lehetne .Zalamegyei háziipar-egylet\'-et is szervezni, ugy, hogy ez megyéik el szegé uyedett köz ségeiben a bázi;parnak megvalósítását ezeiozna?
így azután a megyei hatóság és a megyei társadalmi körök vállvetve lennének megmentói annak.a néhány ezer nyomorgó magyarnak, kik közúl bizony nagyon sok ehnenoe ebből a mi boldog hazánkból vissza, ahonnan jöttünk, csak tudná, bogy merre van az a vereckei szoros ? L-
So kan abban a tó vet hí t ben élnek, hogy a háziipar behozatalával a mesteremberek szenvednek kart. Épen nem! Az L bajuk a fentemJitett dologban gyökeredzik, mely tért nyitott a külföldi gyári termékeknek és ekme lett a csakhamar megbonosnlt hazai raktáraknak.
\' ríüíönbén\'\'is mi a házi ipar azon etemét szeretnők felkarolva látni mely Őcbwewbui, Tirolbai,, .-(Jsehor-szagban. mü-Te^etik ieginki.pt: a csecsebecsék, játékok készítését, szó val az úgynevezett lombfürészelési munkákat. Ez egy iparágba sem vág; előállítása legolcsóbb, készítés-módja sem jár nagy faradsággal sa munka által igénylett eró; idő, beruházás és 1 vételár aránya szerint még a legjövedelmezőbb is.
Teljességgel nem meríthető kí e dolog ily szfik keretben ; de biztat bemjüríket a remény, bogy szavaink visszhangra Laláinak s hogy leendőt, olvasóink kötött, ki a dolog érdemében szól.
Mi részünkről nem maradhatunk némán, nem hagyhatjuk elaludni e dolgot, mert közvetlen szemtanúi voltunk az emlitett néhány község nyomorának és megingott bennünk as a hit, — mely ezredéves létünkben gyökeredzik, — hogy nem fogunk elpusztul ni.
Tenni kell minden ron ! Az a sápadt. képű, tompa, fásulta nép, mely most görnyedten, viseli terheit, kérdés: nem fog-e^ följajdulni ? vak kétségbeesésében nem fogja-e a türelmes eget megfenyegetni párolgó kézzel azoknak vérétől, , akik. nyomorba dönteni segítették-, vagy nyomasztó, kényazernelyzetöket Önbaaznukra tőuk-re silányittó-módoo felhasználták 1
Pedig érmek nem szabad megtörténnie. \'\'Netfink magyaroknak jobban, mint bármely " nemzetnek^ szükségünk van hounakra! . , . Nekünk mindegynek keli lenni: keresztény, zsidó, görög vagy akármiféle vallású, csak magyar legyen!
A, legnagyobb magyar szarai szerint, mi oly -. kevesen vagyunk ngyts, bogy hátnak még az apagyil-kbst se" kellene halálra itélni.
Előzzük meg az oly dolgokat mit sokszor egy átkos pillanat szüleményei lehetnek ! Hozzuk meg ezt a kis áldozatot annak a néhány elnyomorodott községnek ! 82 nem kivan ezreket,csak jószán dékot, erős akaratot a kivitelben ugy a megyei hatóság, mint a társadalmi körök részéről. Kenyeret a népnek I
Uellexló Zalamegye erdőségei érdekében
Ki ne ismerné azon erdopusz titást. mely ltí48 óta vaiódi csapás kéne súlyosul az országra.
Ea \'figyelmünkre méltatjuk mi is Zala megyének ezelőtt 30 évvel kiállítót erdő statisztikai elaboratn-inat, ugy azt látjuk, hogy Zalamegye abban az időben mintegy 228000
hectárt meghaladó, zárt állományú és technikás czélra alkalmas faneme kkei bírt
Ezen Őseinktől öröklött roppant vagyon részint a megye népesedése, részint a létrejött vasúti közlekedés, mely manap Zalamegyét több helyem keresztül hálózza, részint t megfontolatlan kezelések következtében több mint 0 — 5 része letaroltat vén elpusztult, — amig 0 — 5 részben íennáÜÉ erdőségek belsejében pedig ha meg-jeteáflúk, ugy azt látjuk, — hogy azok nagyobbrészt vakvágások álta! tőnkrejntott erdók. — Nem szándékom ezúttal a szabad gazdálkodási jogot korlátozni, azonban óhajom mégis, - bogy a már letarolt és *5-pasztult erdők helyébe, .főleg ott ú azon tereken, mely 1 a gondviselés vagy a természet által nem más mint erdőknek alkortattak, hogy íazon térek befásittassanak. azon tereken uj erdők erigáltassanak, ba azt nem akarjuk, hogy utódaink átka a jeleskor rovására üsse átkoa bélyegét: Méltóztassék t megye mindet! irányában elterülő és már nagy mérvben pusztulásnak indult erdőinket figyelemre méltatni, — ott Ütjük északról Káptalan fától elkezdvéa, a sümegi hegyoldalakon keresztül.. Tapolczán át föl egész Füredig és azt látjuk, hogy ezek nagyobbrészt felbontott állományú erdók.
Méltóztassék a megye délkeleti ;ráryában el\'erüló és már nagymérvben pusztulásnak indult erdŐ-téreket megfigyelni, — ott látjuk Szent-Gróthtól elkezdvén Osány, Szt-Györgyvár, Zala-Apáti mentében Sza-bar, Merenye, Bakónak, Gelse, Felsó-Rsjk, Pacsa. Szent-Miháiy, Szeat-Péterur, Bióskái, Orosztony. Kere-rseny stb., e vidéken az erdők már nagymérvben elpusztultak. , ¦ (i
De Lüéltóktassék a megye nyugati irányában egy contignitásbac elterülő és pusztulásnak indult roppant
TARCZA,
ElTonulnak.
K;?onulnak fólöttejn ax éi-slc ; ÁíSAE airjat lelkem reméoTének. Bcrik issa. másik betakarja. Mik olyan jen lóikra, mint a Posatasag avarja.
Mint SittétsS fáj-61 a Ivrélks, Hullana; szírem *«ép\'\' érkeményo... Vész íbrindom, pnsctsl lelkess fija. Mig- olyan Je»a régre, mint a Vénfs koronája.
íp.r vonulnak fölöttem as érek. így hanyatlik sir f-lé az eleL IdS, idó te Örök sirisóij Mond meg nekem, mikor pondQl Nekem mar az áaö ?
VAS ÍXM0S.
A/, egj csHm&s TŐlegény.
StereDcaésnek tart ön engem-t — nemde kedvei barátom — hogy Marcsa nőmmé lett? monda Ssobeesldj fifnl orros — nála időző Collegajaoak L.ip^ orvosnak.
Szd ami szó — én is annak tartom roagamaí éí halát adok Istenné t — s bzi rem melyéből órveodek isod, hogy Marcsa eDyém lett — mert Méz ő oly jó, -í-^rék és becsületes, szép és *zereíetre-mélté miot tán kevés e megyében.
Hej pedig mennyi szomorú nspuek volt, mig kiköthettünk a boldogság révpartján, mig elértük jelenlegi szerencsés helyzetünket. 1 \'
Tán ön kivioeai raeníhziftnk törté-aetét magtadni?
Kiváacsizágk legyen tehát kielégítve!
Im hallja :
Hisz sst tadja kedves barátom, hogy én atyám kiv&o\'ata folytán — ki 8 évvol ezelőtt egy nagy család ó« egy kis vagyon hátrahagyására! jobblétre szenderült: Pestre mentem egyetemi tanulmányaim befejezésére.
Csekély örökségem alig volt elégséges a. B-isrortati költségek ^fedezésére — az ntolsó szigorlat -ló it voltam — amely ép*n dootorrá avsiott vnlna, midén már péozemDek teljesen fogytán vaiék — és raégis sokkal i>üsskéob, min\'.aem barátaimtól vagy rokonaimtól segélyt kér jak h ez volt azon idő, melyben a legssegé nynbbnsk éreztem magamat.
Szegény voltam igen igen szegény.
Aztán ruházatom is rotz volt és pedig a kopottság amaz állapotában, — mely a ruházatot teljesen egyenetlenné tessi.
Nadrágom ugyan szép volt, — de a\' kabátom — »eent I<ieo ! az a kabát, — vásott is voil — kupoit ie — a gallérja p-dig olyan, mintha a föld kerekségéu levő kxgyiok vándoroltak volna át rajta házikóikkal.
Házi asszony ómnak — meg adósa is voltam !
Bár ó maga is szegény, de 6 igen jó ssivü volt, nem sürgőit, ó ngy » jól ismerte helyzetemet. b .
Ssegénységem érzete oem foknaó-drk \'-^ ha egyedül ia jól érestem voIbs. map. mai : ¦ azonbarj -JJonDarj kötött !Em(-retaWgem es»y fiatal botgygyel kettseresen
Mstres- volt ez-áidett teremtés — a mi tadva sterettük egymást^ as atezác sélafiosben rslé tsdátkosás már uém volt elégséges mélyen érső ssiveinkoek, — minek folytán találkoztunk gyakran — agy vél ellenség &ói, mi sz-relmcsaküél nem ?agy akadáiyokba ütközik. il
Midfin Marcsival igy gyakran találkoztunk volt, nyomorom a nyomorok legmagasabb fokán.
A virágámsnők sétánk közben csa-logatólag hívtak hojy vegyünk virágot
— t bár tudtam, hogy Marcsa mindenek fölött szerette s vir.lgot, még sem vettem — mert pénzem nem volt!
Egy alkalommal rögtöni roazuilét által vettem elejét annak — hogy kérésének — egy képtart megtekinteni — nem kellett eleget tennem!
Végre összeszedtem bátorságoma1 é* megv»lloLt»m néki mindent! Felelem éa reszketés köz-pette tettem meg s vallomást — az igen gazdag zsogorí bankár — kedves Bxeretelreméité leányának.
Mily kecses nyugalommal hallgatta szavaimat s mtly szere le írem éltén beasélt bossam! Vigaszt*:; ék kért, hogy os osuggsdjek el — ő osztót ik bans-ttroban, fájdalmam és nyomoromban ia!
— Üll j l e^yik nap a másik a tán és yomorom folyton nőtt, egées az ében-
halssig.
i Ócskskabátom is miodinkább ko potisbb lett és egyedüli pár csismám mar a végfeieeslás stadremán állott. \'
Semmi sem nehezedik egy sse-gáoy, — de -*s illem - afttfMia belül mosgó-ember szivére oly tfsgy salylysl, rsio*. seoe tdá«j" hogy ci^mli [íSí-fyo sJspff.^\'ÍRy sqnital ^Jtai^p^tfö
az még megjárja — de rongyos csizma az megbocsathatlan valami, mert k lab beiik nincsenek kitéve semmi véletlei eahetöaégbék — t senkiről sem tételesen í<tj ;— hogy azt hisii — miszerint a széi iefujbaija lábairól a csizmát és hogy azt a szél a folyóba sodorja.
A csizma felsőbőrén egy szakadás — v»gy rongyos talpak kétségtelen bizonyítéka a asegéoységnek, IXa rongyos ai ember caismája — sz az utczán s kósszemlélet tárgya ;a rongyot csizma sz feltűnő valami. Édes ke vesét hsssnál axj ha a kapcsa* a lynk helyén tintával befokelittik, mert az a fatális folt menés kósbea helyéből elmozdul és ismét előtűnik s feltűnő rongyos csizma. És ha a talp kezd válni saját énjétől, nem kell-e minden pillaniiban attól telni, hogy a csizmáiéi is elválik ? Higyje meg kedves barátom, Hogy -rongyos csizma a szegénység, mondhatom a nyomorúság tetőpontja.
H-jj az én csizmáim is igen rosszak: voltak. A balról a sarak mondott ,ls en veled"-et, a másikból pedig hüvelykujjam kandikált ki .Jó napot" kívánva — és essek folytán a lynk nóttön nőtt, úgyannyira, hogy remél bettem. bogy nemsokára megszabadni borjú bőrös bi-iieceeimtől.
Kedves Károiyom, szóit Marcsa sé^aközbeo hozzám, csizmáid kimojd hatlsnal rosszsk, csináltass magadnak egy pár ujat és eközben oly kecsesen oly elfogulatiadul tekince\'t reám, hogy tel jea lehetetlen volt reá étért neheztelni.
elFerejtetted ast, bogy a csizma csinál tatáshoz pens is kell — mivel épen e pil-
lanatban — sajnálatomra kell xsg-iJ-lanom. — Erre épeaséggel nem gondoltam, kedves Károiyom, monda c azr<-moran. Csak atyimtÓl kaphstaók. péni\'!
Csendesen kedvesem és ba még annyid ^enni — gondolod elfogadnék tó-led pénzt ? Nem! annyira még nem jöttem. Hát nincs nekem reményem — bogy gazdag nagybátyám után fogok örökölni! Hily pompás, leene, ha ugy egjazerrs gazdag lennék !,Oh !,,az pompás íec-e. Rögtöji elmennék atyámhoz — nem — először a susterhes mea-nék egy pár ssiemáérí, azután a szabóhoz és ezekuián atyám házáhos hajtatnánk.
Ee azután?
És azut<n ott kiszálnánh a kocsiból és tudatnád komoly szavakkal — helyzeted, is megmondanád neki, hogy szeretsz, szeretsz az Őrjöngésig — ¦\'.kkor atyám megfogná s. kezedet éc monda. á^.. Teremtő Intenem megveszett az a kn\'.ya.
Harcsám hát est mondaná édes atyád ?
Nézd! Lásd; ide tért! védelmezz, olulmart!
Egy pillantás tudata vélem a veszélyt! Egy nagy sereg rongyos gyerek altul üldözve — futott felénk tartva egy dühösnek látszó kutya! Szemei ijesztő módon fénylőitek, ^kékes nyelvét habzó szájából kilógatva — közeledett felénk a tökéletesen megveszett kutya. A gnndotásra ahg maradt időre! Marcsa; gyorsan egy kert ajtaja mellé állítottam batammal fedezve őt : midőn. % \'kótya közelembe ért, lábam telje* erejével rágtam egyei Vopilvs ffltott a Wtifi tbva!
*\'"Megb-rk\'pótt táh\' kertié Marcsa \'el• fcrálaváayeíivsr? Nem barapótt-meg^Ttéd-
arjSZOHEGTSDjü^
ÂM
Z AlL A I
K 0 Z L O H Y.
,\'i\'f\'i-^f- sajkát iLB
erdótéreket megfigyelni és itt elko morodik az ember lelke a láttukra.
Itt látjuk Hr. Battyhányi Fü löp zsig-árdi, Hr. Eszterüázy Lendvs Kemphti erdőségeit. Gr. Andrásy leteayei. szombatüelyi püspöki novai, több magánosok és községek erdeit
A jelzett vidékeken elterülő és más végleg pusztulásnak indult parlagon heverő erdőtérek apraximativ 131000 hect. képviselnek, - ha ezen erdótérek be fasi itatnának és mint sarjerdóüzem 40 - 50 éves for-dában kezeltétnéuek , ba az évi átlagnövekedési felvétel csak \'/„ nsz. illapittatnék is meg. - mégis 40 év leforgása alatt 325000 őlfa lenne ai utókor részére megtakarítva; Sselyoek ma nap fen forgó piaczi értéket csak pr. S írttal véve mintegy 26\'íO000 frtot gyümölcsömé. Kívánatos ienne, ba a megye az ö autonómiájává] élve. mielőbb intéakedni szíveskednék, mely olyaténkép történhetnék, bogy a megye négy részre osztatnék föl és minden kerületben egy szekértő erdész neveztetnék ki, kiknek feladatuk lenne a kisebb magánosokat .-ós községeket az erdők mikénti mílveiésérd beosztására serkenteni, abban segédkezet nyújtani — és minden müveletekről a megyénél; évnegyedenként relátiot be-terjesztsn!; — ez lenne az elsÓ és legszentebb köielresóge minden jó hazafinak eiómozditani e téren & lehető legjobbat, ,j— melyről a jövc" alkalommal többet
prtosfe*\'*J szemfog nyerni egy
Még nem teéső - ..
KeHemes érzés hatja át az embert, Kidőrj T<lacnejj város atyái gondot kesékkel nyalnak oly iox-zményhez,. moly habar nagy áídusalába kerül ia a lakosságnak 33 vágv a közjó, közművelődés,\'a várps ssepitész«íe vagy általai bármily aéveo megjelölhető közérdek elérésére van irányozva.
\'Varosunk lakosságát is ííy kelleme* áráéi- fogta el legközelebb, — mtdÖn az Ofoonan nyitandó atcaa kérdése eldöntve lett, mert habár tudta, is a közönség, — hogy óriási mérvben !ett megfizetve minden talpalatnyi föld, mindan szál fü és fa, ami a kihasítandó utcza számira azük-aégeltenk, mindasonáltalmérlegbe vetette azon előny eket, — melyek sónak következtében fognak létesülni — megnyugodott.
A kösőnségnek eme saenyugvását okozta az, mert hitte,
s) hogy 6 Csengén otesávaj beo, egyenes irányban gyönyörű utcaát;
b) mert aat hitte, bogy sz aj utcsa olyan sséles les*, — mely * kor minden gényéoyének, de követelmenyének is megfog felelni, nevezetesen elegendő tágas lesz a szekér üt, két oldalról elég saéles gyalogjárda, sőt mint a Gsengery utcsá-
ak ujabban nyitott végén itt is fattltet-ények fognak dtwleni;
c) hitte végre azt is * közönség, — bogy mintán e város teljesen Ztófkülő* mmden sétatéri, — az újonnan nyitandó utcza i azolni fogja eme szükségletet is,
ermészetesen, ba az sséles és befásj-tolt leendett.
Mindezek helyett kapni fog e város kösőnsége a. Csengery atosától égessen oldalt eső másik egyenes ntezit, melyet csakis asért nevesnek előre utcsáíaak, — mert midőn késsen lesz, metsmpr fosieostj egy át, vagyis lássál! a per, megmarad v dóság s látni fogjuk, hogy ötveneseres hegytömeg — szült "egy nevetséges egérkét.
Kapunk "ugyanul egy keskeny sikátort, melyet bátran lehetne . kutyaszorítónak vallani. .
Kapunk egy színház, köskórhás katonai laktanyához vezető nagy ut bel vett, — mely a forgalmat a fentebbi csikknél lehetetleníti, egy félreeső keskeny utczácskár, mely na a háshelyek aoha sem fognak keresettek s kedv t-i tok lenni, — miután oly zsákutcáiban * telkek és háaak értéket alig képviselnek és s kinek pénze van vagy lesz, as majd tslál magának más és cseMsserübb helyet házé pitékre, f nem lesz kénytelen as ösasexsago-rított házacskák későitiak-ii.
E mellett nem szabad esem elől téveszteni azt sem,.hogy tüavées — vagy ragályos betegség esetén egy oly keskeny megnépesedett utcsa, —¦ Beint a minő a kérdésben forgó nj dtcssleone, a legnagyobb veszedelemnek vsa kitéve, mely utcaába tehát ,sem építkező, sem lakó nem kívánkozik.
Egy utcza sorsa, melynek nyitása közérdekből történik, nem 10 vagy 100 évre de örökidósrre szól*
Egy üysn. ojoanan .nyitandó ntosa oronája. dísze a városnak, melyből minden fanyes sugár kilőve] s előre hódolni kell minden mellékes érdekbek; egy üy utcza vau hívatva arra, hogy irányt jelöljön a korábbi főterek ós utosákrs vonatkozólag, n elkeli hárítani előle minden akadálya ahhos kell idomítani minden gyebet, mert ellen eeetbea sincs értelme .nnak. — hogy megnyitárára a város közönsége óriási áldásaiét hotson meg, mert hs a jelsett osélok általa elérve nincsenek, ugy nem elsőrendű atcsáról,
ves-jn 1 a földre irányzám tekiatetemev Mit kellett látnom! Uram Istenem a oaíÍTnit, mert a heiyett, hogy a kutyát rttgtam voltra meg, i-gy kőbe Utköaött s UJsanT t orámtm a szó szoros értelmé bee megrepedt li, ¦; \'.1 u
A talp ugyan méga sarkop függött, Je a felső bór ez teljesen eivaiv a talp tói! Ez a csizma — azt éreztem — ment-aMi<t.;.. oda, veszett 1 Mit kezdyok most — kedves.Marcaám — mondám pao szoc hangon 1 Jöjj hozzánk — monda ö —\' jásr lépés és kertiiitÓTiknál vagyunk —...Hagynéném egyedül t-sc hon, atyám pedig ritkán szokott 7 óra előtt haza jÖnoi. Es ha csaV Y**4g 11 j-^f^dsr Qá-lttnl, skk»r már ülés van — s minden feltűnés nélkül haza mehetsz * \'Keresetiek engedelmeskedtem!
A körében "töltött hét óra kimond hatlanul gyorsan véget ért. — Édes cse Végesünkből \'férfi léptek saja riasztott fel. — Oh Istenem, atyám jön I kiáltott Marcsa székéből felugorva.
Be kell vallanom, hegy esen atya léptek\' hallatára bátorságom a még meglevő egyik csizmámba szorul. De várható e es máskép egy embertől, ti a lealacsonyító Öntudat érzetét birvt, — rég óhajtott apósa elélépni, elmondani neki mindent — mindent — de egy csizma kopott nadrággal, de még kopottabb ka bátta\':. Sohsem láttam életemben egy em bert annyira meglepetve azzal, amit Iá tott, mint Marosa atyját, ki épen a szo bába lépett.
Uram! mi keresete van itt! — szólt felháborodva, kit vagy mit illet jelenléti
— Tán ezüst kanalaimnak vonzó hatását
— vagy leányomat illeti a látogatás?
Oh Károly — jajgatott Marcsa — mond meg, hogy mit akarsz, tudasd atyámat — mert meg keli hallnom I
Tisztelt uram I Állásom...
Mit... állás... ide jő házamba mintegy rongyos koldus és szerelmeskedni kesd leányommal — rongy himpellér. — Hol van a csismája ?
Minden kérdés megfeleléeéra késsen voltam — de erre nem is gondoltam.
Előtte állottam — mintegy önálló fiatal ember a legkeostetőbb reményekkel - a legbecsületesebb asáodékkai s*y»s*s« Éoidxs sújtva nyoi--rcrjfT ta-
hanem csak egy kösönséges mellékes söslekMést hoiyről lehet szó, melynek lejtésitéseért oly\' aagy bühót, oly nsgy aldozaiot teást) fíÜöeieges.
Vegyük fej például s budapesti <ugárntat. Sjcsinyben ami B\'csánk ia lyea rolna ha helyesen lesz kivágva.
Vájjon a sagárotoa laonének-e s rajta lovŐ háztolkék oly értékesek ha ss k eskeny volna ?
Épülnének e rajta oly pompás paloták, hs a lég sem járfastns be szabsdon k ablakain ?
Szeretné-e s kötönség sétániui — haasaáini, — hs rsjta mozogni is- alig lehetne.
Volna-e benne oly sok üzlethelyiség ha keskeny \'helyre esesessorMott épületek között a verők még napp»l is lámpát kivaaha!nán*k a kelmék mesjtekinlbe ése végett.
Tudom, hogy ezen Ügy ne uynlj boasim virágnak van a botsnicában msg> jelölve, s a tspsastsiáa dsrássfésseknek nevezi; de mindegy; én mim e város lakója, ki ek érdekei bossi vannak fü-sód ve s város minden jóllétéhez s mert •aivemből óhajtom, hogy Kagy-Kanissa vároa csak előre, dsjie asuj; utcsa altai hátra bal adjon, — polgári kötel-sségemet teljesítem akkor, midőn kimondom, hogy á tervesett uj utcsa, hs sson mérv szeribí fog épülni, ntínt hirKk, t nem a Ceeogery-utesávsi teljeses összevágó-folytstaV* mai-letts nem lagslábh Í» oly sséles fog lenni
— kivánstot, hogy még isélesebb lenne
— mint a Caengery-utcsa, akkor az egéss ügy csak egy botránykő less, mely cséltáblául fog szolgálni utódsinkaál:. is annak megitélésére, hogy á kSsjó érdekében mily semmit érő csélra tudott ötven vagy taJán több eserra menő forintot is
városi képviselő tésr&iet vagy ar as* intésé bizottság s tiaeskileocsedik ssésad ulolaő negyedében i magesu.vgani és a mi több: kidobni. ¦ _L .
Még nem késő, még lehet segíteni a dolgon; még mindent meglehet menteni, s dicsőség sem vessett el, csak áiiségyeo-nel ee legyünk ssját érdeketoknét nj, pótló. d« épen azért j»F*ó.e!járás .essköz-lösébec. Még van ídójjmég nem Lettek kiosztva a telkek, még oem épültek rajta háaacskák aem, tehát Jehet segíteni csak skárnl kell! 1
Gondulják meg ss iótésŐt: ék1 a város ügye, égy köwSraég érdelíe, k ksv igényo ** naeghesoU áldozatók jogos éa elengedhetetlen követbssménvö i u
Dr, FÁBNEK, jLAS^iLO
dats által — hogy.. cssk vegy_ csJsmsfa van ! —
Sohsem szégyenlettem magamat acoyirs, mint stkkor. Hagyj* «1 házamat rögtön — hasson talán gszember — ki amúgy o r d i t o t t .as percsenkínt övekedó bÓszültséggol. — Es én men ram. De az ajtónál mégis megfordultam és a fájdalomtól elesetten sMaaám oéki j Igasságtalanul bánt ah velem és leányával. — Ha meghallgatott volna tn, domásra juttattam robja, — hogy s í becsületesebb saándéktÓl öszlöcőzví jöttem hasába.
Nevem Saobossióy Károly — *s... Hogy hívják Önt? kérdé ss öreg rögtöni hangváltosáasal ? — Saobossléy Károly orvosnövendék! — Majd engem hassontaisn, riugy, rongy gézengusnak, gasembernek neveset\'.! Én magyar ember vagyok és nemes.
Várjon, várjon uram egy pillanatig, nemde ön D...bói való? Igen?
Lakik Önnek Amerikában egy — nagybátyja?
Igen, Náaasd Nánassy Jóssef^kspott tán vői^ levelet?
Ö töte ugyan nem — de ügyvédjétől kaptam, — melyben tudatja velem Nánassy ar halálát és ss Ön résiére hagyományozott 80 ezer frt örökséget.
S hs Önnek tetszik kaphat Ön üz letemben minden peresben pénzt.
Uram mondám az Örömtói elfogultan — minden meggondolás nélkül — akar ön nekem 100 frtot adni.
A legnagyobb Örömmel, ím fogadja — s ba ma estére nálom akar vacsorálni örömmel fogadom legalább megíhatjak s béke poharát.
Marosának sem less ellenére. Örömmel fogadtam el a meghívást és sietem e hasból 1 Egy félóra multán elegánsan tetőtói-talpig felruházva tértem risazs [ Most következik a dolog, melye. Ön kedves barátom nagyon köny-nyen eltalálhat 1 Ai egy ciii tcá s e m b e r b Ő i lett — egy tissteietre méltó évi jövedelemmel biró vőlegény és hit hét multán — midőn orvossá avattattam te: — tartottak meg s lakodalmat
KADABKTJTHT
ssabály rendeletek — csak írom lasztok í \'telve ss érmek Jtös\\, AjbefttÓl kesdve maradnak. ! il. Lajosig . mít^-\'n uralkodi képviselve
Tüd}!. népünk, bögy a szolgabírói ! Eshetett, hivatalok aa aj erdfiteyvény tfégrehsjU-
Lérél P. Sze!rtt>ét«fröl az Időjárás és a vetéa üláaáról.
Tekintetes sserkeestŐ ur 1 Aggódva tekintgettünk az égre már több mint egy hónap óta várva a jótékony saót. n^ily elsatnyult és ritirán keit tavasai, ugy sárgulni kezdő őszt vetéseinket felelevenítésé. .¦ ,¦_ ¦ i:
Hosszas vársjcosáauukra valahára mégis megjött as eső. örültünk is midőn tegnap már huínarban \' meghallottuk ^ h»s eresoéról lecsorgó visoek subogásáL S egy időre eltűnt árosunkról ss aggódásnak tekintete, melyről mint agy be irt lapról olvashatók voltak eme kérdések: .Mi less belőlünk, hs sem a földön, sem as égben nincs szántan krs irgalom.
Gyümölcsöseinket a heinyd pns« litja, kevés megtakarított élelmi késsle-"tunktőT meg as adóvégrehajtó fosst meg bennünket — - hsrrá "vesat bendünket e, ssép gasdálkod.ás. . i,.!
. Még sugolódnunk sem s«sbaáb,— mert ast mondják — adózni hissaztut kölele«3ág.
Es igasaág és figaastaiásal is megjárná, ha a családapának nem kellene hallani, midőn ölében ülő..fiacskája har Bányán reá kiált papa adj kenyeret, mert fiad éhas.
Az apa nem szól, mert keblét valami keserű érzelem elfogd amit nem ezabad kimond&n:.
Na de elég legyen már & panaszból a tegnapi eső egy kissé kibékített bennün kot a szomorú körülmények s állapotok a jobbra való fordulás reménye ált*l kissé elviselhetőbbé válnak, mert ha jó meleg napok járnak terméken/ esőkkel felváltva, ugy még őszi vetéseink közöl azok, melyek jókor el lettek vetve, ínég adhstnak meglehetős kösépszarü termést de a késői óssiek és a tavassiak még a legkedvesebb idójáí\'ás mellett sem ígérnek még kösépsserü aratást sem. Sse raoese, hs a magot megadják
A gyümüicsfélékból meggy, cse-reasnye, sstlia, körte szépen mutatkozik, s b..i a fagy vagy annál is gonoszabb, s hernyó meg ucm emésztette. Alma ssép kevés less.
Hernyóról volt a ssó, meg kell jegyeznem hogy a hernyóirtó hatósági rendeletek nem mentette meg gyűrne!-esőseinket a hernyótól,t— mert jól ismeri már népünk ss eljárást tudja, hogy csak akkor gyűlik meg baja, — ha as adóval vagy közmunka és ssŐlódézemaváltsággal van hátralékban.
Mesőgaadaságunkst — vagy essél rokoA gy ümölos • esiy ésstés t eLó mozdító
sával mely igen fogislva vsonak, ¦sok ily mezőgazdaságot érdeklő sssbáiy-reod*letek — végrehajtására reá n-«n érhti i nek.
De aem is várhatják asl, bogy a hatóság minden szabályrendeletet végre-hs] ihasson.
Községi elöljáróságnak — Kell Uy ügy bee az . flgy buzgó* ag tói Áthat va, — erélyesen fellépni, saját köwégüt jóléteért mindes követ roos^ostditani.
Ily kpsaégt elöljáróságok azonban kik a t-.sjóért burgolkodnánák ma még igen kevés iám mai vágynak. Nevelni kell erre a népet Vannak skoibaS kivételek és ismerek ie községeket, boi a község] jegyzőre s bíróra hallgat a nép mint jóltevőjére a kösségi elÓljáréeág batárossta vagy végzése ollea jobban fél hibásai, mint akar a ssolgsbiró rendelete alleov , .
A jó kóasegbiró tserezhet érvényt, ily közérdekű szabályrendeletek06^ mm; a hernyóirtás, gyümőlcsfatebyésztéa, ma gán legel telesek tilalmázása.
A mull hóban történt figyok ái-sl okozott káros magasabb helyeken fekvő szőlőültetvényekben nem yehettjk estre, .e alan ubh fakto fiatal stől^üheíésekben ok héiyen\'láthatni elfagyott tőkéket.
A kár sWtbsc nem tetemes:\' d- de csak még ezután óvja . meg sz -íbLod eszélyea időjáráulól, m(ég akkor/ktxép-szerü Lsrméasel biztató reményünkről nem mondónk le.
P. G.
B észét-
1877. évtél előfordnlt leletek. (Feéjegy séseim nyomán.) ,.; ,
Sümégh.-18\'7T. msrcaj A.vár romjai közt 15. ssásadbeii sarkaatyu. ¦-,[, ,
Sümegh lS78-(..A vár adv^rábin. több ember egy lócsontvazrs akadt, megtaláltatott a lé sabUJaOak tóVedék-valamint két meglehetős Sséles :fóps.t%ó ; as emberi- osoaCvssák: mellett A db. Ra-kócsy póni X iv?ro ÜourUaLoj pipa..e»sk->-zök 1 fuserben (csipóvas tisstító és szúr kiló) — nemkülönben 2 drb különféle rarkantyo és ézismapaxkók tórbdákei és egy alroacaolt pas kazár. lotíhí.\'Oo ¦ -Sümsghi, város erdőbe^ 1J8771 íair-tásnál j méter mélyen egy magyar eredetű sírra akadtak, feltűnő nagyságú csontvázon kfvül 1 sarkantyú találtatom melynek eredete a 13-ik ssásadbs vibető vtassa,
Sümes^h (Hsmaesir gyár környékén 1 drb Lucsius Verus féle nyugat római ezüst érem. IV. \'Béla\'és V.Is ván nagyobiá oés érmei (öanot* Maris) (Lex Béla rex Stef.);és,lV. Béla agyjevesetl kis. tatár pénze.
Sűmegh (Mojslt féle szőlő hegyben) nagyobb mennyiségű Rákóczy (Proliber-i tate X)péDz- \'
Ckxb-ttendek és Su meg h köai elte rülÓ szóló hegy naponkint érdekesnél érdekese tárgyakat Ur fel i877-b-u 1 db igen érdekes és díszes kiállítása bronx lándssái és több mÜbecscBel bíró apróbb bronz tárgyat (gyűrű kupocscaal stb.) 1Ô80 ban a 16. Bzássdbeli íovsgkardot ellesaÓvas nélkül.
Hányon (Zalamegye) .sántás sfkal-mával egy római sirrs aksdtak, csontváz
Csehin ugynevesett Keasthely kut környékén TÓmai épület- romokat ástak ki, a talált téglák közt voltak fél gömbölyűek és óriási- uagyiá^u peremei téglák mind CRN bélyeggel.
Mihályfán. Bessenyei Eraő képviselő ar jószágáu a ceehin talált épülőt romokhoz hasonló darabokat találtak.
Basáin. — Lener féle szőlőhegyben F i . i p d u s jun. féle — bronz érem — találtatott.
A fentébe eWaorolt tárgyak kivétel nélkül mind gyűjteményembe kerültek.
\' \'• Kosai:
DORNEB KÁLMÁN.
Helyi, megyei\'és vegyes iilr<-k.
A nagy-kanizsai katb fógymnasi-umbtn\' Í8o2.\' évi május\'hó 20-io d. u i órakor tartandó sirünnepély műsora: 1. ,Rulo Brítania." Előadja a fógymn. énekkar. 2. „A bandháfc k*ra.* Bravetól. Előadja a főgvmor. ««n«kar. 3 „rNílttP fasLs beszéde.¦ Katonától. Ssavaliaifingel Sándor ylll. oszt. tanuló. A „Capriue Tantastiquf,11 Vois K- tói. Zongorán elŐadje SpftzerGu-rtáv VIII. oszt tanuló. 5. Magyar népdal. Előadja a főgyma. énekkar. .-6. Változatok magyar népdalok fölött, Poor V.-tól. ZongoraHisóret mellaU előadja a főgyma. zenekar. 7. Sonkoly Grerg. Jókaitól* Ei<\'.adja Sp**kopl iGosz-táv V. .«est- tanuló. 8- A pály»d*jajc kiosztása; 9. »A vig kovác*," Péter P.-IÓl. Előadja a fôgy m ének-és zenekar. DisirtorcAKás.
— Betöréses lepas Fo-yó mófa*
ll>réV li-ér" - átmeaé ejjeien a ieioki utcsa végén, levő s az ÓkdrbtŐs czíauett szálló, korcanjábi.n a pincaeajtó iameret-l«n tettesek által FelUÍretvéo onnét 2 akó szilvapálinka és 32 liternyi zsír a jégve rémből pedig minteg 3b kilogrammnyi disznóhús fllíopatett, J— Minthogy ez*n korcsma SomogJ\' felé nézve a legsséisó hiz, s ott a mondott éjjel a nytll félezer alatt somogyiak náHak * gyanú ezeket terheli. A nyomulás erélveaen fo\'yik
\'í — Tanügyijeientéí A o.-ksa«ss. katb. fÚgyianaSLUdjQan az 188*/, évvégi éreUségi.vixagâiat iras do-, része.t. bó 22, 23 ée " 24-én, szóbeli\' része pedig jaa. 9— l2-éo"íog«6f»gi«rtslni. A« igstagitósag.
— Öngyilkosság. H^ndler József 50 éve* t. .ksth..,niészaeo* legény tolyd májas hc lé-án dételút\'li IC órakor h Király ¦uícs»r",Öiápirí fils házban lev* lákláán önéyílkossiei ssándékbó1 agyonlőtte magái, A lövés a mellkas baloldalára volt irásyosva s így a szivet uiálva rögyöai halait okusotL A hulU a városi kórházba szállíttatott. Az Öngyilkosság oka hallomás szerint .-.;;-;;.su nyomor. Handler tízVegyét betegen kerest-tképtelan állapotban ¦ a legnsgyobá nyomoj-asin hagyta hátra — HisszUk, hogy aa emué riség könyörületesség^ némileg enyhíteni fog nyomorán.
— Országos Vásár fog megtartatui f. bó 22 én, héifőn Nagy Kaniasán.
— Lapunk előbbi ssamábao a nHaiadá» várusankban* osimü csikkbe lÖbb lényeges sajtóhiba csúszott, mît a csikkíró | érdekében — kötelességünk kijeleeteoi.
— Nagyobb tometót óhajtana varosunk VI, és VJT. ksrüieie, K.-K\'iuiz>-a Tobb olduirol panaszt hallottunk ogyauis, hogy hely szüks miatt egy sírba három
feltűnő nagyságú — bélyegea téghv — talál latolt.
Sárosai temetőben sirásásnál 1 di-4Zes es roppant nagy római uroirs akadtak, melyhez hasonló nagyságú még Magyar uraság lurüffclán nem találtatott "(leírása Z*laÍ Közlöny 1880. évi novemb. J6 szám.)
Hosztódon 1 drb.ezüst magyar érem 16. Bsázsdhól.
N»gy-Bersseryb«n 1 edéoy, i drb, brOnskori kapocs kíaéretébea.
Kohuson. 1 drb brons gyűrű kígyót disfitéssal.
N agy-i amondón 1877. 2 oeUr mélyen római sírra akadtak, a oaontváson kivttl, e fej f-iett egy kis korsó jobbról éa balról egy-egy eséssé alakú edény, — ugyanitt \'/a mé\'.ter mélyen szántásnál csinos disi-caákányt találtak, eredel>- \\&. ¦sazud, a Marcsal szabályozásánál ^bb kőkori i-askóZ\' találtak, de kózülok csík egy félig csiszolt és átfúrt felbnó nagyságú kőkalap-icsot sz»rezhet-em meg.
Dobs, (Vesaprémmegye.) A Somlyó lábánál nagyon sok kő- és broos-kori tárgy tálai látott, melyek kösül nébáay cfissolt köbal\'a ál és több apró bronz tárgy került gyűjteményembe, nemkű lőnben | — oagymenayiségü brons-kori ssrnes agog oraó-gom b különböző nsgyságbsn.
Prágán (Zslamegye.) Anda J.-féle szőlőben s munkások egy bögrében 800 drb apró magyar eredetű esftst dénárt éa egy drb Albert arauyat találtak, érmek nagyrésse egy sümsghi ssAlócshos .kerültek, ki asokat Bécsbe küldte, mégis sikerűit az érmek bó! le drb különféle uralkodók alul megassAesaena. esek utás
formáo, haigy s^már rothadó hiill* u felásás alkalmával közszemlére tétetik ki és a nép nagy része cssKUgyan oda ís tódul kegyeletet,*>ésitőitBÓdop bámaioi az enyészetnek induló nullát. Minden esetre Üdvös volna s dolgon ugy segíteni, bogy el Kaim ss helyen egy másik teme\'őnek való területet sajátiianáaak ki. Fölhívjuk erre a „közegészségügyi bizottság\' figyelmét 1
- Hymen. Dr. Tripamer Rezaó helybeli Ügyvéd C ho 16-ác reggel 7 ó, a uián eskWoti hűséget Darás Jóasa kis asszonynak, & köztisiteletben álló Darás Zsigmond helyb lí ügyvéd leányának a ¦zectíerencsrendiek egyházában.
- A t cz. szülék és gyámokhoz a budapesti állami középipartanoda igaz gatóság^átói. Hogy azon iparos tanoacsok éL segédek is — a kik régebbeu vaiame lyik középiskolának csak két-három osi
ályát végesték s azóta a gyakorlatban tannak — beléphessenek as allcml kösép-partanodába: felkéretoek s L cz. ssülék és gyámok, bogy a felvételi vizsgál !1 letŐ felvilágosításért mielőbb sziieeked jeoek as igasgat ós ághoz fordalni, hogy as érdekellek a jövő tanév eleien lartandú felvétoli vizsgára kellően elkészülhesse nek, mert cssk sikeres vizsga alapján vehetők fel.
- VUbe fnladt. Aísó-Náaán (Tol-
Oamegy^) egy kis leányka késeit mosogatta egy a kösepén elfűréaselt petróleum herdóbói kéesült Bajtárban levő -: Mosás kösben anny hajolni
jutvac, fővel a ví:
s ben.
Ulált a sajtárra iraténak fabő réssé túlsúlyra ízbe esett, a midőr, osü-ár
lóinazr\'evetiéka s z e r e C ç se y1 * n i halva volt \\ lubsj^eea
ar^wKMTMMp: «vroLYA.it
YUDrJ !S-te 188*.
- Wortmann i. ur * newyorki Heiler A. és Bros* ezé*[Una vasárnap Jt. városunkban idős. W. ar városunk „ttlfltlje, nagy érdemeket szerzett magá-? ak hazája ét földi
nagy
ybb amen
kórul magy
Mint a l
por álc bázaak főnöke — lankada.lan bnzgaloromai oda mnkrödikr: bogy a barai" boroknak minél nagyobb bevitelét eszközölje ki mindenüvé, bogy a. magyar erkölosökeí éa szótanokat az Amerikába ki vándorul\', magyarokban ébren tartia és bogy osazetartozandóságát meg-
aajlirditsa, W. nr ópitette New-Yorkban a ,Ho»-í Hungária- i is, mely uen kizárólag magyar konyhát vésetnek és a rceiy
ség nélkül 3000 frtot ajánlott fel alapít illáit."Vogy részttckrol a babért mindén tílalino* biztosilé társaság, ékesen szŐlá
anyui Rafaj Károly njssékeli lakos, k babosa* nélkjl nekij-nyai-jjak. Hisz bogy bisca yitakai e számok. A tirasaág tekéi
, .-_ i—.— Megszökött e mfi ssersőWiek egyik timogs» okival a legelő vrgyizatotabban bslyesvék el e
Haas B3Ta~ éTJ&nk-: .Agnes"" asssonyt irta ti annak kTelégltZleg jövedelmeinek. As elbeíye-
tett nem ssoral dicséretre. —_
sikkasztó ;ttgy véd-segéd. Straus
\'-yorfci magy
BMagyar Egylet\'-nek képest A szeged\'
él, Zalában, boi\'rokonai laknak és Veszprémben, boi bivataloefcodott nyomozzák erélyesen. — As aj bukaresti osztrák-magyar követnél Msyr bárónál f. hó la. tisztelgett a „Bak are* ti magyar társulat" héUagu küldöttség*., Bar tal os "lelkész odroknak és az ottani j vösio beszédére Mayi intette a küldöttség
volt >
aki a
agyai
BJünl": Ágnes, asszonyt
mádi szül. 30—32 évet. nőtlen, több] nyilvinitaai annyi volna, mint Aranynak j sés főtételei: ingatlanok s jelsilagok rendben sikkasztás is csalással ^Uo%Íiimí J^^f^V-T9m»Mk minósiten.. _ 19.858,881.39. Söiesfinök .oJaJddn état-ügyréd-segéd, mait bó Í8-áo esti S é&fái.].kiiiioí: kritikai munkát igen melegen biztosítási kötvényekre l.S30,4_L_4. oriHőr a\'Veszbrém\'Mr Nagy-Kanlm^feW ajíuljltk i tszMű kertészeti¦ --tsirtilmány4 értékpapírok 8.237,521-50 Készpénz-menő vaanrvona.tal megszökött. A zzöké- \'iráií érdeklődök figyelmébe \\ Kapható állomány as intéz tnél « a banknál Vén_tkttlÖnÓse«r2^pléaben, bol say>fcS(ksJ Lajosnál BlldipWefl XIV^Károly-l 1.860,127-88 stb. A kamstozú vagyon a
Qtoat^itJ3:;;;j:i anlt évben többel mint másfél millióval
— ifjabb K*g«í Ottó budapesti j szaporodott, as Artékpapirok srfolyam-kőay vkeres4edaV:. kiadásában folyó evi ! ingadozásinak fedeaésére szolgiló tárta-mijbf«,!l-6n>íjíÍ!Wllit ;meg az .Önügyvéd" j lék 61.300 frt 19 krrai emelkedett! az czíma" mir két kiadást ért mü teljesen I idő szerint &61,34€ frt 22 kr. rug. A áidolgozatoíí karínadik kiadásinak elsó jelentékeny tartatékok es óvatos éa elére
fuzdt«L irta Ktfbrr Alajos kir. táblai bíró., lité összegyűjtése . •. :---- a biztoeitot-
Án "ismert jé nev& írónak e korszerű., j taknak szolgál a lehető a legteljesebb ga-árv]z alkalmával W. | .^jffj.hogy tsrtsanak össze és neveljek | közhasznú és\'\'mondhatni nólkOlÖzhetlen i ráncaikkal, misréazt pedig a részvényéét serencsétlen irvizki- | gyermekeiket magyar ssellemben. Kérte I kézikönyvet\'sjánljnk a t. cz. olvasd k - nyugtatja meg tőkéjének kevésbé ked-hogy jegyeasék be őt, cint rendes tagot] aonség Egjeínaébe. A ffiü részletéé tar- vezŐ évben is biztos kamatozása iránt. Az a magyar társulatba, melynek i általiban talmit és a megrendelési módozatokat] osztalék lS8l-re minden, "315 írttal be-a magyarság megőrzésének érdekében 1 ismerteti előfizetési felhívás minden \'. fisé tett részvény után 270 frank aranybaa. mindent el fog követni. A koldöttség könyv kereskedésben kapható. A többi i — Titko* Wsjsápsisí a legújabb tu
meghatottan fogadtik * ssép hasa fűzetek folyt évi -májat l tői ssimitotti dominyoe fcutstisok alapján gyógyítok
gyülöhelyét ké-|
t a bukaresti magyarsag kép-
—rfcaatk _ aniisára hónait :
B Sí rerr-.
I ál dílt
II 1 éjjé \'veE7el v°nat; t 15 rngri
(poi_Vii&aí,i L & áefct (ryorsvonat\' 10 80 4_qs 4 1 nessi 10 15 ijje. IS biUb*c. 1 30 délaij 10 60 *ü*
SÍI Bnaa-Paatrol I0S ., .
316 Soproooól 801 . 106
302 Prlgarboí íelöi _yoi
I 3Trafg-*l
Feleli- azerkesztó : 87iLAY SASOOhV Táraezerkesztó: B1.NÓCZI BERNÁT.
roeui\'.ak javára oly kitün5\' si terrei. mag» áldott gyűjtést kezd«ményezte — éi * tróoöri ÄÖ* menyegzője alkalmával is az 6 buzgóaágának volt köszönhető am.. ¦Bterü bankette. — mely az amerik\'
oly min\'
pÜagy araegélyzó-Egy esület ¦K..*:i-g;-.: eredményezőit. Ezenkivh hűes ez*»rstÖ rokon is ritkán akad; Vv\'. ar. Várotunkban élő 2 aaegóny test vérének családját egéez«n 6 tartja fenn, :;en> k i eháI vÁa ««taaii t. bogy esskUhstőieg-tJBateaaégeaen élhesaenek éa gy crm ekei cet keílőképeu {nevelhessék. Bárcsak minden magyar emberben iakotnék oly nemes baiatiaj szellem és tanúsítanának tivoi külföldön élő houfitársaink mind oly önzetlen hazaezeretetnt, mint a mi jelen-legitthon időző földink, Wortmann nr! - Halany_vá_Itas. AJniiroti ked-ek tanumT.Dr.fichvarz <!amint T. Dr
javára azép asavakat. melyek után Yindory La- ; hirosaheti Idő közőttben fognak kiadatnL^aSt a legkétségbeesev
nbfa
bemutatú a küldöttség tagjait. — Dr. Az «géss mfi x_ategy 18, legkeves«ibtf*padig hivatalzavar\' níiLü.
Valamint as
;fjukori vétkek rósz következményeit, idegbajokat, tebetedenséget. Á legnagyobb titoktartás biztosittatík. Xérem a legpontosabb betegség tudósitis\' Dr. Bellt Mitgl. Gelehrt: Gtsellsch. Paria. 6.
626 11-»
PO\' y ntté r.*}
KOSZKXVZnOK aokazoroaaa eiiamert módszerem aita; m&tét és fogialkozisbani aavarok aöikEL tartósan gyógyíttatnak.
Jutalom csak. mir bevégzett gyó -gyítie utic. 489 21—*
Prof. CH. ALBERT.
Paris, 29. Avenub de Wagranz.
vesKÓteíetisegemu Albert ¦ ároei é* vasú
Krssnv^iz Ignácz járási és urodalmi orvos uraknak hálás köeaöaeiemet hiris-piiag is nyilvinitaai a felett, bogy hat éves Ötzelia leányomat, ki dypbtaritieben
nzeavedett, — lógcsöm>iiaiéa kílüdó éo íicr-ncses «lkalrohZ>ÍB» segélyével a biz-los balaltói megment*-1 ték. Fogadjak, t*rem a orvoa urak h baia éa elismerés -mez ösziute jelét nőm és mtgxm rétzé-ril szívesen ! CaáKtomya, 1882. mijui \'. 2. ácbleitng*-r Mfir oreBovieiai lakóa.
Magócson
p.r nap
gÖttj ep-i; akkoi segben. Kacz Kotiron
nyolez lafebti a hét pajta. A szegény neont-k mindene elégett. Ha meggondoljuk, bogy a gabona ára mily nagy, ai aratás mÜT távoi még: tépieiheijuk az amúgy ía scegény nép nyomorteljea alla potát. — A sásdi ssolgabiróság meleg hangon irt körfízvónyt boositott kösaé, melyben a járás lakosait könyöradomá -ói: l ja fel. Adja latén, hogy
HampeiJózsefegyetemitanirésmuzeuinRr két és\'féliv Urtalmi füzetből ÜlandTTlgy Keaztbelyen időz, hol Dr. í.ipp Vilmos füzet ára 30 kr.
igazgató ós jelez régésznek vendége^ — --— ..-- _- --
Andrassy\'ItönagrofnŐeskövŐjeBattbyiny ^--------—
Lajos gróffai e hó 23-áo fog \'égbe menni! Egyyeleg,
Budapesten az egyetemi templomban. - _ rjsaz^IMHI biny. férjhez Place de la Natíon 6
Az aradmegyei uj szent-annai gyermet- meBn. márr- férjhez menne, de nem _
zenekar művészi körctra induU Orosz- v0Wlk a bolondot nem teszik.\' - 1
országba, - Jósai Mór sógornője Csontos Mstyarorszagon, de igoc U Ámen kibán, Klára kávéfőze* közben m»g»>s dSati j ArgflzxtiaUban. Ott ngyanis nemcsak, -
hogy pénzt nem kap a leány, ha férjhez megy, hanafcn még azt i* leszedik^ róla, a ta\'
SKerkesstől Üzenetek-
az égő azeaztartót, a ling megkapta mhi Ijit, azUn őt magát t ugy megéget «. \' bogy rop ant kínok között másfél nap; szenvedés után kimúlt. — A* aradi sár-
¦ BBkkSsa. í „pipiraaietak* gynj-xiir mesterré oLhet kasom vei-
irjoc! SzereaCaiflkjo a Cm ebéé előtt
tsaéoei
---T~l--° i_ »i\' _j \' ( set n« i .
.jtsl Tan, agy hogy a vőlegény i jrtMt«xKülönben nom hiaarOk, hory u lenysssBoayi ruhit ie köteles be- j aictaoi íogjos 5oLt3,lm.ari au zfcjgi bogy :. tanuk síremléke költségeinea xeaeswor^ . Bbonyoz, bogy ott csak szere- j f Lf Ma-" Wt«SÍ
ki oeaitott 1 frtos nyugtákat a gömöri ¦ leaWU*t,ek házasságot I W^gv^*^
bizottsági tagok mind beváltották, csac, __ rj.rfesrt| feHaránOS biztosító . példányi (eljvárja taí? Prébálbcom. akar várj
a ro/snyói püspök Sohopper György uta- Uaw^ |Lai azámunkban közöljük o.. tstc arMyo^dik ?^_ _
sitott. íimi. - A «tfoki »»^LJ- ÍrTOtaEL biztosité tirsaság l&l-rs I ^ + ^^^^
pénrtímlnem bírván, «r«dlB<«yld«ttH^u(i é»i\'4»letí \'aT<k«»T»<f*t tirji kidoltooúi. köislhe^tt, de iCT ¦
.p elolt boritilo tí«»*M dübÍB^- • midíiD . ,tomMéd_bríj--
k.ll.« ti»o.uiok. — S«.beo í. Mir.m.. :bMii bet4idötl <ri jelonti.bil luk, »•»¦ .....
r„. L. M 1^^"^l!.k««,k^...»JjtkkLi.^>.**: ^Lh^T^fT
Vízzel töltött fegyverrel *QW-. »¦«\'\'•iiWc, iofnlyt évben összesen 996,036 frt ^íkaak. mil alen íz. tlkent van fagyon--egy-gyönyört! g^lyáa-bop^ -— arrrraTezaporodtalc, z"mi iltal az T8SJ ¦: a ".birok" PmanrSjs\' ntsa\' «piena " voU-gotba^ks^tairy ^ beTé^lek „ 1880-ki 10.131,109 frt It naryBelecam? _
öyösött aogyílkoasigot köv.ttett —/^g WrsTU»mben 11.117^ frt «wLa^AI A Wuofct fcrokodi+uz osak- m-se, ¦m*rJ* ! emelkedtek. "ITX mérleg, mely a ttts-, y 1. Z-S^ersze« ^aryoa
jég- \'és^szalfitisi biatoaitiet foglalja magi- ; ho?j * hajtási t S>* Wjjeriúietjtlk ban, plO.ltfefrt 05,kr. tiszta jövedelmet | késett
fóKapiiány mag* azért, bogy a gye déatŐl eiijeaase.
ililta ki, még pedig i eket S knrai für 1
\'g-uídemó-„ pillán -
II, hogj
)tx ebbec a te pó-íajnaijnk.
1256. as. tkv. 1881
Arv. hirdetmény,
A n. kanizsai kir. törvszék t-iek-könyvi osztálya ressérői közhírré tétetik, hogy Dr. Horváth AflUÍ ügyvéd tu-ka nízsai lakóé végrehaj tatónak Köbli Jinot védrehajtist szenvedő kíi komiromi lakos elleni 250 frt tőke, 6 frt 50 kr per, 6 frt 80 kr. végrehajtási kérelmi, 8 frt 4cb kr. jelenlegi :. még fel nem merülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. tÖrvzzÓk terüretéhez tartozó fcia-komáromi 130. »z. rjtevben A HL í —9 sor az. a. felvett egész 19B"fb*. becsült Köbli Jinoz tulajdonit \'képezd ingatlanok mégis a kis-komaromi eSl. as. tjkvben A. I. 1—13 sor st\'«,fe*Wlt fekvőségeknek Köbli Jánost illető 4AÁ frtra becsült egynegyedréeze 1882. évi június bó 7. napján délelőtt 10 órakor Kis-Komáramban a községnek házinál meg\'artandó nyiívinoe árverésen eladatna fűgnak. T ¦¦/nn-.k!
Nagy-Kanizsán, a kir. t&rré&fmék taiekkvi osztályának í8S2. ¦ évííebri^S 28. napján tartott üléséből. 570 1^1-
nyoK
Irodalom
I y rilTli xlxf. tcPgcmlitottmniiMM Nagy-aaab»ain"WaJdÍsÍ J6«sef kscyTkerMkodéae Utal neuron do Ihetó.J
iegy*
Rövid hírek.
A boBinia-berczegovinai
orubaj* i nadrá
majn
ujoncsok éc zubbony, haaon-pka ieaz At ujon-irtatik mt,g ^z , vannak. — Ne-rheiymegyrei ma, ü szegény QÓpiskpbWt e- aöveo-
— Egy fö-zet kritikai értekesés jelent meg Tewrewk Arpádlólj ,Agor-asszony" ci .Agoes asszony
Sz. 8. Beat. L Kraut okai-cy; küldjük, mutat ti. As\'éMbrztositaa! Üzletet maga- mihoM ^ oitÍTedt boiyet a= aj mai-
ban foglaiólB. mérlegben 3l97841 frt 3o|kéaz«í kr. nyereség" mutatkozik. Ehhez járul\'
m6? a jelztíogosztily 132,158 frt 17 kr. tiszta aycresége, ugy, hogy Összes nyere-ségksip r.382,-092 fri 47 kr. mutatkozik. Á tartalékok rendkívüli azaporitása fordíttatott -a jégbiztosításból eredt nyere-ményfela « kerek 160,000 frttal. mely véeserUishe* buttocitási ágból későbbi
Va-siití. nx0netreii.c5.
Indul Eanlssárói hovs. :
207 EaaSk, Mubii-S16
im^n\'SzerzŐ Arany Jiios"ozkj éVdrtsM, srtóhető veszteségek f*J««é^re . 202 »»aa-P-t« (ff; • hivitvz. A kárfisexéseknél 1881-ben 304
utin 7.646,628 frt 11 kr,
csimü balladájában
25 i
y-nnihak már kés en alapítviny. A* udv-
{vegysí vonal bwtUolj, Sopro
rt Fore. Ida
5 10 rege»! 2 30 déhtt •fi. 5 55 r«íg« 2 L dalai.
) 11 ae *jjo
11
ek segélyezésére
»leksseü kuloub- ; legi«
b^íteí alapokból jndul, B:«regasi Aébed mélyre-.bató psycho og.
«Bibeükai érvekkel foglalt
jnífiM^aMsWttH^iz^k és annak 203 mily jSentókeny tényező abban a trieszti 2ül
11 50 3 Í0 ¦455 , 2 i7 10 50
legjobb AsztaJí-és Udite ital, 11
ti tűni: hatásimat bizonyult töfeagssoél, |)ése aa)okj)ü, gyoaior-éi tiötyaij firnnl^
EDECSEK Bjjsmwiáv&^teiitt\'.
Mattoni Henrik, isniiiiin-. iomtHmaji.
4&e 16— 48. i
\'-; L rovat alaa kdalótirt íeiaiőssár*-lem ralla! a Saerk
n I R ü E TESE K.
QOOÖOOÖOO€öööOOC3<^©OC30PP(
0
8 A
hÄPikirtas részére
oosabb segit.ee .hogrtoi aí ^gr"Wö^ töeibeió és
és 1
varrpgép mindeaesetre a.iegszor: varróinuntira alkalmasnak mutatkonk
¦ \'erfe nemlrSlóDben niwe* egyéb
köpeny-, corseti- éa ernyógjártasra
szen gépekből a, ,p«Jt év- folyama
izolgai, bogy
nun-
:AÄedeüi Stoisr áanufacturing" Ca.-féie varrógépe* - lega*-mis näakira is, mint fehérvarras. noi ^melyre kellő bizonyítékai, latt több mint <
fél miiiié darab adatott el
Az eredeti 8lnger-varrö?épei teljes biztosnék
kély részietfizétéssei, mely sonasem emeltetik m^3^": ee"\' forint részletfizetés mellel: raegtásárolbató és " Tévedések kikerllése régett, hogy a Sláger néV,aU^
fel ne cseréltessék,
mellett és cse-», hetenklnt
alapos oktatás is
ing} en adatik
kiadott egyéb yarrúgépekkel -
ereden v»rr<5sép«ik a czég tóljesczimét.
méltóztassék jól
Vaiaioennjl pótkávéfajok kozt a letrkitünobb sikert J
FR A NjK-\'KA.V # Í!.
feltalálva BEISSICE FBa>"L MhneXuilTtgstursaij
I ;nyerte elT, kiváXó finom ize és dus tápanyaga által. 1 < ;
, Valódi Frank-kávéc-nak ártandó, =
8BÍmo6 lelkÜBroeretlec gjiro«, különféle gyengébb céstüiétet il rélót IHtorluU .Frant.kivé" uevé alatt forgalomba Iscjbq: iparkodik.,.; éí esak legtöbbje otinoyomjn az egész valódi ereget r Heinrieh Fmní Söhne Ladrigabarg. A Ludvigabarg (2), Linr a/D„. Eistk; Brectan. Eppragen. Marbach a/S., iTeiniBheim ée G-roesgartacbbaíi ievo 8 gyár birtokcws ét 10 ó r d e m t a 1 a j d o a:o né,; \';"
Miérti hogy a Tevónóket megc»alj4k. Tebit elAvigy&ü
,aariÍBnál A valód
gYelembe venni
hogy
si^<rGí--;i:í- ma;
gep oldalán viselik, továbbá a gyir -pecsétjét i gép f,
kalaposok, könyvkötők és zsákgyirosocnak
"CJ1-^ A- C T XJ i=t X rv\'" G CO.
ló részén és állványán is tartalmazzák. — Szabók,
pészek. nyergesek,
es TK
kiválóan figgjelmébe ajánlja* a (Unser Coi-ffile !
rágépeltet.
bl-ják, leiiÁ\'. dobosi
O 569 2 - 10. vo»^* — « - — v^ a
§ The Singer Mannfactoring Co..New-lork.
Q °_______-^-^ .aTSAS I/«ní^««-n
O 0
iiVaé^e
Heinrich Pmuh
NEIDLINGER G [Vagy-KaBÍA.
a- b\'-> \'
o
00
„ ,„ „ ^ tAT 4SO, sz- Gz-CijaAia\'tjkéi© zaéiaSB.
Söhne Lndvigsburg é. . !Sr»i.y.l«E V)%"!t *f-
matai 4. egj»=er.miad a biaiaaaaonyoka! plkérni, bogy .aigoroa»
ImeHesek a jegyre fc <«k« k*j*, hogy igy . nlM», »
TaMtUtM, nOuMtü, hMEWtotftil hala\'OioltanTragtiilotlDäJtettieaWK.
doboaokba-fc 4ón=a-gotb, ,1b,iye«ve iapbttíi a fentebbi .édjegygyer-Sraiairaaaal ellátva. b30 7 — 10.
\'UéjOÉ 18-an 1882.
HI B ti E T ; E g E- K.
Rögtöni halál „Xecrolin4\' által.
ie^gyókorbaabben- pnzBtri-
AZ &&&IQTHL&ZIOKI &EKESAI.I SSRi-ik évi MÉFTEGE.
Nreíéség-- es veasteség-sa^rcl-az A, mealegusj ^jSAl.)
Poloskák Nr-crolin
aitai
Ralhak Necrolin által mególetoek é* mindeekor megóvetnak.
Kölyök: él eseknek tojást: íruőÉtáfgrskfasn, rahákb»E,
htrrri^ofcítirj srfc.\' gyökeresen pusztíttatnák si.
Te4ök\'-baroöíBáí NecroBnnali bedorzeóiése sitai elláro--í~ítshnak. i rziVnek sérülése Tréiktrf.
Legyek aiar & Xacroli.n kikőiöieése után azonnal erreasnek.
A Sftr.i-Q.to spie njérges. cinci kellemetlen ülats, fcllot sebo: sení rainti!! meg e "íegfipómabb BtriretekeE sem es semmi er\'^\'beii az ^e-é"rsé^TP n^m ártalmas.
7 téjrely &0 kr. (SzérkS.dés legkevesebb 2 tégel vi a főraktár által
SOXHLET E.,
564 7-10 Bécs. I. íörkerbastel S.
GYÖNWKÖ RÖM KATH. ÍM4KÖNYVEK\'
v as szerencsém jelenteni, bogy a köz tiszteletű. Kefee Kristóf v-öros otrény: rőm. kath. plébános ée hirneves magyar j áiui.^^ienuiiaJ aze/K4í . harmadik ás negyedik kiadást -éft. at sr,tatAftaátrti ^lónjotái .6 kath. hivek szivét nemesítő, baromtéie kiadass : ,M(-pnyei llHnn interi\', ÜdvÖHsép, öa-vényi-\', ..Bisuii» ielti vt»xére csimü et aaár tiaenkrí ea?r példányon feiüf a kath. hivek k6st elterjedt
teljes irói joggal örök irón megvásároltam.
B-ke Kristóf plébános ar, a kath. hivek jobbleteért lel- I kes\'-E küzdó lelki atya boicsen belata ezen imakönyvek azüisé- \'\' gességéi, és *zek álul igyekezett a nyelvetrontó ée hibáé ima-könyvek kiküszöbölésé\', elómozditaui.
Ezen imakönyvak magjejenésök ita mindenütt szívesen \' fogadtattak és eddig a veszprémi, pécsí ék szombathely. pAnpöki aatóh«s;ok jóvdhagyri«Ht kinyerték, e ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépet kiállított hibátlan imakönyvet terjesztésé" L kath. bivek közt szívesen látnák.
Eseaayei aaflaaskert, vagyis tfljss urtai ron ima- 6i éaekonyv keress-\' Urt zaihoíikcsoi hasináiaUra. harmadik kiaAis. öt mOví-sai aczábnet
"leppc; 8-rÍLü, fílbörber., kötve tokban . . frt 1.80
Egét) bSrben. tokban éz finom aranycntízfsse! . fri 1.50
Zír^Uórben, csal f-t QUEÍcté**ei frt 4;J_ \' *
Fiaotcaöbar; készítve....... frt 6._.
Seyem- rary háfüonvkfltíí ars.nvrí.».:BiítJ.0I (iiaiitve . frt 7—10 —
Seatrys aenaaskert. J Snom papjrr* nyomva 12-retC, hat kdtocfi ¦ÜJtoltlél dsvésys, f ac«41nt*ta*etC képpel. 8ziEnyomí.Oa csúnlapozl. 1 Steíe: «ifcive2ér ¦ Nefryedik kiadá*.
Orrúit i! i Cití. erri.7""
I istssu
..... I IMilj
p dflttet .....
isi-. íil-nrJp!rot vT»|f»! i tsro-
-jtairr, tonatele^TléteejicniW. .
•1 _L
wivmtij
im:-ussavir;
tanca
i: tnffiltr^ayltacaiüb
-------
kirak: ¦ *> a
3) . .....
r itrtcU
í NITlS2t
tj Jíthtaíaitii
Aia ti íxtüuA .
ii jBiíili , . .
^(iti.Ji.tüíiM^rr
ezzt^sé^-^siinila a B. merleybe^iletbiktusttttsi oaztáiy (Iá8_y_
I >=>j»r*irtn uL Uiiitáaiotra , Ulti
[j-\'OS\'j j ürulci rtsdci ^!Ulél«i . . »r li» . a.- *AB,^1&UUí-
írt l^tfl.
frt 2^0 frt s^o
&-ts,—
^.60
IA0 250 ;
Fé\', birlter,.
&gí-«[ bór, finom aranvnietaif <•L tokbaa
áesíi kareiit á< caatta!......
Zersebor dlsaitííse! ......
FinomaDt tiáilitott ... ... frt
&«iyaas- ngj bá-ionvk disai-.ménr .frt
Bjestirfíí: atssáskst 3S-rotQ. temérdek képpé! disritve,
papirk. tokban , irt
ÁjiarnsMMÓe**!. tokbac..... fr.
Aezél ksresat, caattal fr "
Zeryabőr. di.we.en ....... frt
Selveio-bánocT Snom dí\'títniénvtiysl .... "frt
Kíl ráZSáskBrt. tagr a fcatn k«rasztéov ifjaíig imái is inekei kis csinos aranya? oniaU papirkfitéebor.. tokban; ára 30 kr.; aagol vászc esfist nyomaim; W kr.. ft;é*i bőrben velinpap1r arán vei etszéMe\'., tokban 50 sr.-, aczílesatra 70 kr;of;ezz bírber veiic papír aranyceuiásssl és 1 t<*é! caarra. keresstttl 80 rr.
E^ytttzi ssekkanyv. 115 ogjhá*i éoskat \'.artalmaió. U-fk kiaöitt Crt | ninot aracvraetsléssel készített köavvecske, ára 50 kr.
HsjsBeákasBsj-osal ssrlesy a bőid. :t Máriát Kfryeietteljciee ürzteló \' raagvaroknak ajániva, ára 20 kv.
BJaat, aMsBBtt, irta Tótc -iíiki ."mw tiraaságí ta; 17, kiadás,
i\'iDjr aipeciei ára fűzve 18. kötve aranvnyon:J\'.\'«aI 28 kr.
A aietrt keresztstl ijtitoasts. kAp«\'. ki»r.Li irta SíemÉnyi ágortíten--^wotifii r. íadoiaj, kpmsnr kCté*. *raEíEy^n:á<ia! 28. kr
} a log EtSkiattCi c.;jí.
uuj untatir<il«rr
ira \' jB-nl^ici-.i^u
11« US,. tXMll iSi
sTSrtttrlW1, r<«i íz
tói íi tóí<€
Ü \'.iSSKTBAZIOS-I «jTVTOALj \\A.UXOTÍl ÁLLASA _l_WWt. DKt\'ZKKBEK Sl-én.
T e h e e
t -a e t a ¦
ir* rit;n<.rirt l=no«i^: *tóíkTdai ... . . .
: Iagiti 1= bit;.A (mfcd^ Ufa»-^! bou}:
j) iHad..............
l - t>) UdUrtnkal riidasití tÜarrééMa Wdr tiírfet
irfM-jtt toMktrtat\'t
r.j>«^i,: líkft tétcfiri ¦ \'. : . * .\':*"..
i Kjrr.jiiiii. ji-ijji.-^ jj: Wa.-n,^;:: "ni \'ba.^*1* >g<l Milli U J*t-
i«í.i; •.uijit^; \'jnoiS kitrirlr\'it: ial^ptuaJij-.-.i !. mtktj
i| tir.fcv.ssa\'f^i^rrsjrser, illxs (j saa ÉrtSkpw«aar] ....
o illim h nu .Tlfkparu*\' (* mrilrtlrt) .
S fiitis*1 ^^"-«iulj. rriiér, ,1 \'. ,, . \' \\ \'.
•> !Vn:rl Wi., «jjalae la!.:!»\'*\'! li«ioiaL ai^iiisJ^etsfi
j io Witigni-irsiir\'. i L-mrE .-5 .«tlcBn» S>4t\'iSBL« ?fctiüfiíaa
ili tmpési-\'i&üc-- 1 t.\'.i..A péniiáriSM ...........
• r." Fjrrrtl-í •h.-.*ibiti..ii*".i líialiftill . .....
j 11 . í.- iniíKi aúkuuk mnuaíí....., .. . ,
; ! i I: t DRritf UijS ttínUJ&X......, ,
|IS 1, AúMüt iüJnb5iL táaei »1(6...........1
ili :.Mr(rt bi;toülít ti LcMSts erikái .......
thjunilAíil iwi: Ttnoai-líiflAi-^ir.tfj cieii=!ciLsití3a
üjlllflir i >J\'ÍIttf*Brci - íjíjj^sL úlWí! aiüliblhiK. C^StÜlllí.
;jfu: r> iionainat a: \'¦il^rs rALiíiibafl \'. 1 . Torlm\'.i-ai! jiaiiéioi d jjrigseaij uottcíIí lilitjjií . . .
"faric [Cf \'fero: i7„ fecm-
tssimoí—fi ísn&ooi—j estsocoj
ss-zs-si
itss7ussj
trniiíistjj stilili:
rrapsj OatriSt^» a
tlLoscj ss l*4G*st SS||
laszsszs. *S**»jssj i4«s*s-
usrsssjtsl IjjsMJssj
\' i«o*TM\'ie^«lta/ÍisftáTti»^
s2m71;—j. rstv:
1! üj|*5aí . . . ¦........
I TEieulrti ajrrracaT.jrji\'l . .
1! Tsnslék ts írtéki^fje-\'A irto."j:= í=?iío;í!i
i lacift** urtici
\'. TarjirILSlip liín L.\'irlpieurl Wr;-iftr
: Koaairau rcBSeftwi jíu^ ijow» aj-i^rn
! ii ISSI. dm. 31-n qcL trtbijtxa ím
i iiJ airfjcgr: ...
): Tarjlci twjeícaicL:. ir IB81 ilcttna^ J!-
Ida^aa^ir.iij -.!70« 1
eflsiss^iaaf \'^J"1" ¦ ¦
Eoraleg « Tinooiáiii-\'í::ii Uiciípri .
í»TJJ* zsl:S. a ttaóaíl. tűudb^-\' uuüdcs .
r ?; Letiui biajnitil ti toftf n\'i=i=:
S BrnJ« willUa. ; rtUTíijcietoei
Frtókm^i . . . . j.....
" rfsnüetAt - -
Mind.
sta fordultává! esskoznlietik. "«SU
WAJDITS JÓZSEF.
.uisu. r o...... 7i3n»[io!.T.mo ... — -----
J> rantSTJ ASSICURAZIONI O.EHSRÍÍI KÖZPONT: !bi>SÍ - .. - ¦ • Mriwrr-T t \'POT
Dr. 5Lfi.riBOG01ii.TO l, B.r6 JSOBPTmOO íél.eí, Biro SAIÜ AKBB, SEQEE V.. Bt. OÍJ-^BI S. CW^SCEairE^T -IPOI A v,^rtitkOr: KAXOe BESIO. MasrarorMigi róngro5t«Be Bndipett, Dorour».«ut. 10. »r ,m \'¦»»»\' ¦ , j
B5vebbEir.TEl.mioskirMrooiHi.oV .< «Loti ÍMiffyouK.<*!roeI k.sIntoK. ü)t».e.« tolT.ltf».»** i.po.ir.iobb .««If •» ,lotbi.tr,,i-.í.i íg.íaiokbao . l«p»oUd.bb iel\'ét.iek t, lefclctíbb dij.k roebef. „.EOídletoek, ] J i. D.gT-kioixB.i ffidgynökaig
nak és b:r.tositas: sjáolatok a tüz-. jé^
571 r-i
í880-ik évben 80.000 palaczk, !83t* evbM 295.000 paiaczk lett sltzállitva.
ÜA inöhaí
forrás
hazani egyik legszénsavdusabb
3
v a n v u víz e
kitűnő szolgálatot tesz főleg áz emésztési zavaroknál 3 a gyomornak az idegrendszer bántalm&in alapuló bajaiban. Általában a viz mindazon kóroknál kiváló figyelmet érdemel, melyekben a szervi élet támogatása és az ideg-remkzer működésének fölfokozása kiv-ánatcs.
ínmtön föár is kiterjedt bedveMsé^nek örvend.
Friss Híiéshea aatiaáeaker kaphatíí
1
572 1—12
m. k. udvari szállítóját Budapesten, Erzsébettéreo,
Ugygitntéii minden gyógyssertarban, fttszerkeresfe édesben ég vendéglőkben
ckKS3000000000€>0000000000
aa: jaa T T o 3V I
Vi fl^rláigója Soo*moorbol.
H 0- láplugony franzensbart- nfl. Alkalmas pótlék BSBP- lábfDrdcknek. PHj 544 2-10. ElSillitási szer aczél- és sófürdókből.
Szétküldés: Matlonl és Társa Fraiizensbad. Kapható miDder. gyógyszertárban f-s faazerbereskedésDen-
C>3eO(XX>OOOOQOL^OOC?OOOOQC
ISSO-ik évben 80.000 palaczk, I88i-ik év<»n 295.000 paiaczk lett: eiszallitva
JL
Birka-bőr eladás.
Grof Tolnai Festetics Tasziló ur " méltósága vasvári és olléri araHalmaibsn 1883.. 1884. és 1885-ik évekbeli szaporodandó birka-bőrök május hó 22-én reggeli 10 órakor Vasvaron a íjazdasáiri írodábau tartandó nyilvános árTeréseü eifoj?uak adatni; — &7. árverelni kívánók kellő bánatpénzzel ellátva tisztelettel irteghivatoak-
Ollár. május 5-én 1882.
Sövegjártó Lajos.
564 3 3 urad kormányzó.
ii-iii-iiiniii-iinniinii*lifii< i • I imir~r T i hí ilT
Sio-Kiaiate, ajoaitott « kiadó tolajisam Wajiits József gjorasajtóiis.
yAfrY\'KSStm*, 1882.
május 21-én,
egész érre . . . . . . - ¦ 8
fél érre \'......... * •
negyed. í>«....... 1 «
Epi/ srsáw lO kr\'
HHWETESEJt H hasábos prtitsorbix másodszor 6 i minden további sorÉ:í * I*
^YfluTtÉRrÁN ;\' \' jüroukii-t I<J tiért Tétetnek tei \'\' Kincstári üleiélt micdeii erret \'-.;nií ^¦aérí 3° kr. Szelendő.
jjnggWjggjft évfolyam.
A laj uellemi réssel illető k*zkf*é-
\\ vföc i sLera*«ztolie^\'^*-• anyagi réak*í ilírfő k-özieaíawi
pedig a kiadóboi bénnestre intéxecdök"" 7-"-T lí A Ö T- K AM Z S A Wl*islotk*z.
Bénsentetlen ieTelek csak ismer. mankatirtiktŐ! fogadtatnak el.
Késiratok tissxa nem knidetuefc
N..^-Kaniz6»viroa hélyh»tA<»gín*k, .nagy-k&mzs&i Bak. tttzo!tó-egylet", a.,nagy-kanizsai li^eskedetaii t ipái-bank\', .nigyWzsai takarékpénztár", a .zalamegyei iluláaos unitóuataief « ,cagy-kai.imi kjaded-aevrio egyesület\', 1 n^-tanusái tisiti onsegélytó: atfutkoát\',i",»proni kereskedelmi ¦ iparkamara aagy-kaatzsai kllvilasztraáaya¦ ¦ tobb megyei és tarai uiip*1 • \'¦ : egyesület Mratílos értesitóje. v - . •
Heienivlet kéjszer-,_ vasárnap- s csfltörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
CJ Idők aj jelszavak
Segiaj aenj uj. t nap alatt, Csak.a mts valtotoit, Hanem * dolog, ai maiad:.
. MióU\'a. világ a világ, folyt a kttzdmera a tótért.. Ar. egyik ember nyílt sisakkal; & másik aístorabac:
az egyik tisztességes eszközökkel, a másik undok fegyverrel; er nemes czélból, amaz aljas szándékkal; az egyik vzáiaitúbaí, a másik rajongásból ; itt a természetéből kifolyó rosszaságból, amott s viszonyok hajt-hautkm t enyszerlrségé^bó! stb.
Kzen a processnaon az egyes nemzetek is mentek át; ezek is ép-; ugy küzdöttek nemzeti ltokért, mint az egyes emberek ép oly különböző
czélokból és rfgya\'nbiy;J\'sokféld fegy vérrel.
A . kigyó megirigyelte az első emberpár boldogságát, bünxe csábította őket, üogy száműzessenek ; a ró maiak féltei: s\\i zsidók- kőzött támadt nagy férfiútól, ki második Mózesként a római és a szellemi rabságból megakarta óket váltani, mamelak rabbi-losok által keresztre feszíttették ¦, a pápák féltvén világi baíalmukat. sok hozzájuk hasonlóan Isten képére teremtett mbert kiátkoztak az emberiség kötelékéből, hcic:i ugyanazokat más fejedelmek dicsőítették; az in-quisitorok más emberek vagyonára sóvárogván, sok küiőoben becsületes, derék embert megégettek stb. a zsidók látTáü, hogy csak a pénz árán hpgyják meg éli?töket nyugaUno-\' lat, a minden áron való pénzszér résre vetették magukat; s rajongók azt hivén, bogy a hazának és a* emberiségnek tesznek szolgálatot, fölkent fok élete ellen törtek; a nihilisták látván, hogy csak kényszerrel győzhetik le az Önkényt, romboláshoz nyúltak; a kormányok tudván, hogy ba a tömeg ügyeimét másfelé nem irányítják. ő ellenek fordul fellázadt önérzetök, villámhárítót adtak a nép-
T A RLZA.
nek odadobták nekik ¦ egy egy fej s..-:felekexct::61eté^.r.Tftgyoiiát.
Sok ily esetet hozhatnánk fel a mellett, -hogy az.- egyes emberek, és nemzetek aem mindig nemes indító okokból és czélokból és ritkán nemes fegyverekkel küzdöttek a létért, melyet azon egy világfentartó szóval fejezhetünk ki: .önzés."
Volt azonban mindig és mindenkor annyi eszök, hogy rablásaiknak váiódT\' rugójának más nevet adja-\' nafc\\ esik "az igazit ne emlifcfék. Akadt, ürügy elég ; egyszer, a sertett jeg, másszor, a becsület, legtöbbször a farkas-bárány okoskodás -éa lég-«to>\' esetben\' a \', váH&s.-* i; f
Szegény lelkiismereti meggyö-zőéésl-de sok • álnév-és takargatott czél által akartat már* téged a sáiba taposni! Mennyi ártatlan, yér folyt már, a te. álarezod alait addig, . míg eautenai lehetett,..-.í mig . te voltai divatban, znig .téged. .vAUszthatott a .paláatoli. irigység és kapzsiság, a türelmetlenség es eroberteleB indulat takarónak I "J ;;
Erjüékezzünk csak vissza a;gö-i~óg szent i háborúkra, az elaö ke-resztónyek Űídöztetósére, a protestánsok sanyargattatásara és ho meg a zsidói: elíeri ittézett irté háborúkra. Pedig a íelsorolt" kegyetUpkedésék-nek csakis az irigység, a barharis> mas volt források, de volt egy szent és\' sérthetetlen ezimök : a „vallás.6
Sokáig tartott er így, sokáig volt á jelszó a- vallás.
-Elérkezett- az újkor de külÖnő--sen * XIX század s a 8vallás-jelszó kimeDt a divatból. " -A: XVIII. és XIX. szazad sokáig vajúdott, végre megszülte a lelkiismereti szabadságot. Á nép any-nyira jromlottá. lón", hogy a más hiten levít is embernek tekintse, kinek \'kőtelességei mellé emberi jogo kat .is padján. \' JEzen sok ki&hilü és
elfogult rajotgó szörnyen kétségbe tudott estiig
Más .jelszót6 kellett tehát választani, meiylyel a tömeget inkább lehet felhasznál ar. Az északi kolosszus nem veri többé a ,po-gányt\', hanem á .törököt;" a protestáns porosz nem a katholikns franczia ellen küzd, hanem fajroko-nainak visszacsatoiásáért; az irek nem az ..:.;-\':.:.. . egyház biveit gyilkolják le, hanem az Albion-fajt és egyesek a nemzetek soraiból nem a zsidó .vallást* üldözik, hanem a zsidó nfajt.\'
; A, oetttiettségi eszme hozta felszínre ft fajkérdést is.
magyarok sok oly előnynyel bírtmk. más faj béliek fölött,.- hogy csodálatosnak tetszik, miért nem voltunk oég képeset — ősapa szellemi hegemóniánkkal is — e kedves haza másajku polgárait egytől egyik, ha nem is megmagyarositani, hát legalább megmagyarítani, azaz a magyar áHameszmének testtel-rélekkel megnyerni
Hiába! ott a fajgyűlölet, melyet pánszlávok, dacoromának, sehol-vereinnsok, raszofíkik stb. szítanak eílenlrnk. Miért? Megérdemeljük talán\'?\' Isten, ments! Osakhogy azok, kik etlenünk agyarkodnak, testünket, vérünket kiváaják, reánk ez áldott föld bírásáért irigykednek, azzal nem törődnek; a fóczél a fajgyűlöletet ellenünk ébrenurtani addig, mig elérkezik az alkalmas pillanat, hogy fajunkat megalázzák, vagy ki is irtsák.
_.....A-középkorban a jelszó ez volt:
.vallás*, ma ezt már restellik s azt mondják : » faj I"
S valakit meglep a vallási rajongás, ba egy másik elkártyázza, elva-dászsza, eliszsza. választásoknál vagy más .nömös* módon elpocsékolja azt, a régi időkben még birtoknak nevezett, de a mai fokozott igények mellett csak ,portá"-nak beillő ósi örök-
ségét ha az „arhatnámság" földhöz teremti, akkor sohasem ő maga az oka. Hibája az mar az embernek, hogy tőbbjyire önmagán kivül keresi ax okokat
Uj jelszót ajánlunk : ,Elfogulatlan igazsagszeretet !*
b+b.
^Emlék-Album" Kossuthnak.
. ..
Halász István budapesti könyves képkiadó már régebben Bzép mozgalmat indított a nagyhazafinak 80. születésnapjára a nemzet által nyújtandó „Emlék-Album* iránt. — Ázt fejtegetni, hogy ez keltett-e. nem aunyi .volaa, mint ké\'ségbe vonni azt .az általános nemzeti érzületet, mely a nagy hazafi iránt :kell, hogy nyilvánuljon. \' E - kérdéssel szemben a pártérdeteb eltörpülnek- \'
Hogy mi volt Ő? azt apáink tudják, bogy mivé kellett volna lennie? azt mi érezzük; mi a fiak, az unokák, kik az apák törekvéseit, nagy est mért -a történelem •világításában látjuk, . - és nézzük ebből á mi meg nem nevezhető sotétsé günkból.
: A\'nemzeti hálát róni kell némileg, mert teljesen leróni ugy sem lehe; ezzel a mai ivadékksi.
Ezt czélozza az átnyújtandó .Emlék-Album* is. Kétes színezetű, nagy czélokkal szemben Önző, materiális alapokon nyugvó vállalatoknak nem vagyunk barátai; de ez a vállalat tetjesen ment minden ily vád-Lói, 3Őt -határozott érdeme #z, hogy. tisztán hazafias szándékkal indult és nemcsak a nagy állam férfiút akarja megtisztelni Kossuthban, hanem a nagy írót, ki nemzetének — a legújabb munkájával — pótolhatlan és senki más által elő nem állítható történelmi kincset adotL.
Teljes bizalomra hívjak fel olvasóinkat e vállalat iránt. A felhí-
vások — ugy hisszük — már rég rendeltetési helyökre jutottak. Most már csak arra kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak filléreikkel e nemzeti kötelesség teljesítéséhez! Tegyenek fiélre minden pártnézetet 1
Ex oly tény leend, mely: ftlött legmakacsabb ellenségeink sera /törhetnek pálezát soba.
A dolog iránt fel világos iiaat és bővebb ismertetést szerkesztőségünk is nyújthat.
Városi ügyek.
— Adókivetés. Az 1882-ik -évre---.-alakitott adókivető bizottság Nagy- és Kis-Kanizsa egyesült város ITLés IV. osztálya keresetadót, a tó tékámat és járadékadót, valamint a nyilvános—számadásra kötelezett egyletek és vállalatok adóját következő sorrendben fogja tárgyalni.
Á \'Hl. osztályú Ireresetadót
május 30-ikától június 7-éig.~_
A IV. osztályú beresetadót jtL-nius 9-éu,
: A tőketamat és járadékodét június 10. 12. 13. 14-ikén.
A nyilvános számadásra kötelezett egyletek és vállalatok adóját június 15-én.
A tárgyalások a városháza nagytermében fogoak & fenLtítüzött napokon délelőtt 8—12-ig megtartatni, ahova az érdekelt felek, .vagy képviselők megjelenhetnek.
—_ Választók névs^ának kiigazítása.. Az országgyűlési képviselőválasztók állandó névjegyzékének kiigazítása Kagy-Kanizsa rendezett tanácsú városban f. évi május 22-én fog teljesíttetni és e czélból a kiigazító küldöttség a városháza nagytermében délelőtt 8 órakor megjelenend s működését megkezdi.
A bojtár.
Tfiizal nés a nap a bojtárnak főjére, TQzeiebban c= a magsa ég neraéoa.
Haragosan forog kaiéban .baltája,.. ¦ . „Haj rra txOlatasat valaki magbinja 1\'
.Bandi; jö bojtárom", " ifi ráfog laamedben ? Hova visz haragod, nagy- bónak areasSD ?¦
„Zivatar kaleae, a aaivea verLie. Megbánja e aapoi valaki vet*««."
.Ke tódulj, ne aenj el, artrrka az ég alja. . Indáidban van a psixták zivatarja.»
.Elaicgyek gaadoram ; meajegz5re várnak\' ...... : léassa ClO\'rdia ¦ \'
BíOmortsaa n<H a-fala kitíharsngja, Bandi a toronvoak aljában hallgalja.
,Eare hntia kend azt, kinek ;nvng«Jmá>a ?^ „Hejh 5c*4u, na kérdezd ! Ciordás Katiesi^s!¦
iPokolba ss verjiu, rr_\'-,-,- - «1 se tépje !. . Ha go&oula bajt a, aennjat át ne lapja.1
.Bá.- agy Tj.ni Kezem ! bej de isten lá\'bat\'d\' Két kialva sasnem nehéz kOcyös lábxdt-
s-Mriot: vált (xegénjnek járáaa, kaléie, Kyalka nép bojtáré a eiive ve.-éae.\'
,D« a cssdar apjn médDzabbnak szánta ... Ma eaküd3U volna, *sa U lőtt balála.-
Ssoi&ora airaüna. Csordasék kit háza... Bandi a küinoset vad baratgfcl tíziü,. \'
.Megállj nyaBrabojtár, mltalcaHrz Itt niltjnk ? Kiteátrs íeisczüc Saíicaaieá^yaak1
„A nagy Isten belyett, rágom kendet agyon Alvó azeretSmet fcairdnek\'itt n^m\'\'hagyom.\'
.Vigyasie vágást vérea aüsréiolj Káasaa miákol majd a pokol fe&«k4rul I*
Ssomerw kendnl-a fala kig baraagja-.
VBP két rAVStüja.
Bandi bojtár k\'eltf, költi KaticzájáU.. Elvesztette scegény aa\'easé világit . . - 1881. —
".VAS AI.M06.
Lovász /Misa esete. Irta: azuTviitsi X*aJ«am.
Abban , a kis, falában élt L, ahol a legényeket jobbára csak ké:téiekép biv-tá\'k " Jao\'óHaic, vagy iíaina^ . Eis" a kéL név oly kedves vo|t a szőjük elfltt lé óly megszokott; Mitbr kerewstelöre vitték \'a azomazód faluba a\'íu gyereket, a tisate-telondő ur arrakarölvén a sor. hogy milyen oevt lesz a sarjadéknak, csak azt kérdette: Janó, - vagy Misának fogják e hívni. Valami Gyurka nevfr osak fehér h\'jlfó volt itt.-
A-^\'sok Jatté rapg-Miss név folytán reraregysser támadt zavar. De tud ma-gán\'aegiteni S fala*í is, ba félig-tét is. Olyan - jelieket, megkOlöBbötteuJ s éíÖ neveket adtsfc, a Miss meg a Jaao nevek TBBÍÍá, amiket as iljetfik- sokazor bottal k&szQnteb meg.
.A\' bebekurgyáa Misát a Grádónyí fiát senkise tévesztette astea öftBze Kóraés iisTiF W: pisze Misával, vagy a léceiébe Misával. A ma\'ya Jaaét s Handrák j fiát seokise hotta besaédbe a füttyös Janó Siverkófiahelyett,vagy a Lepsik kaajssa
Jaao fic helyett Igy keresztelték el a kis Misát is! lovász gyerek Misának, bogy galibát ne csináljon a faiabsa. | i
Még csak gyerek volt, mikor a gróf felfogadta a többi lovász gyerek k&té.
Kákcat, a pejt, eten szavakkal adta át neki:
— Misa! egy ló élete lest rád bízva. Aztán vigyázz, hogy a nemes állal, ki ne adja a páráját a te kezed alatt 1
A 14 éves Misa, miatta csak azt mondottak volna imádkozzál, mert bs aem Vdczsd. bát különben meghal az apád. annyira lelkére vette as intelmet;
\'¦ N«ro is volt ám egy lovasa gyermeke «k oly gcndoean ellitra.a lova mindennel, stiut akis lovász Misáé. Mikur a lobbi .ok aludni mentek, 6 élobT> még el mept .látogatóba" a Rákoaáböz s megnézte, hogy síiként asol^ flgédi-aégére az esti nyugodalom, aincs-e vaUmí
H» értetto yolna a szavát a négy-lába állat, bizonyosan, még szép álmokat is kívánt .... . neki. Muri bét ö azt az úrias szokást, sokszor hallatba vacsora ,atán az inastól, b* niég épen akkor volt nála, mikor a sveiezi franczia ját«só leáay a gyermekek tíszi taui való caipoi-ket hozta be. ,
. Sokazor ugy olóiugeltette azt a négy lábu állatot, mintha csak szerelmes lett volna belé.
Egy azpon finnyáskodott a Rákos e mint a csintalaa gyermek, csak agy ímmel-ámmal szedegette a ásónál. Misa szomorúnak is látta üt.
Ha valamelyik lovász lova ilyen nrias finyáskodáara-. vetetnedutt ott( ugy sónak elkesdodőtt a ezifra\' dtsoarsa*
haszár módra r a kikerekitett szóbeli mellé kijutott a nyomaték íe a gestiku-lacióból a néhány" -csattanós pof. üá tehát csak azért, bogy s finyáskodé áltat megértse, hogy nem a falnak káromkodik olyaö -nagyokat az abrakolójs.
Misa \'ogéazen másként bánt az ő nemet állatjával
a ¦ . [i,^ Mi bajod Rákoa - ezóit hozzá Eszem a lelkedet te nemes állat mi bajod ? _\\ -¦ harmat gyóog^-öm aaólj már,\' Miért uem-izlik a széna lelaem ? Hejh Rákosi — Más lováaz már erre kioazlutt volua neki egy két erós pofont,, de o — gyóa igéden megsimogatta a ló homlokai s folytatta a diacurzual.
Mond csak mi bajod, mí bántja a szdTedet ? :>
Végig EÍinnn-atta e hátát s zabot ariolt nokí, .*¦.;.;
! fia\'^értett volán a tudomá-
nyokat, tán még nerbatheat fózótt .volna a nemes állatnak. Mt&tbugy a gyomrát rofltotta -el- valamivel .azt . hiányosan hitte, tudván magamegárol, bogy.ba csak agy tmmei-ámsnal ossik. a gyomrának van valami \'¦ aja.
Borcsikná a.bárortal tálában híres kenő: asszony nem kente viln.a n>eg oly ^aluposaj.* gyöngéden, oiyan teljes oda adással, mínt Misa szokta ilyen Ly«>agél-kedó állapotban .Rákost.
De sokét is nevetlék ezért a sok czeremoaiáért Misát. Ha nevetni akartak a iegédyektiiát csak a lovász Misát hozták elő a Rákossal, az 6 szeretőjével. — Persze sokat is tódtak hosBá á dologhoz Csak agy nevesték a ió bolondja.. . . ,j
Mikcr egyezer Misát nagyon sso-mornnak látták, akkor meg rá fogták,
bogy azért olyan babáoalv a gyerek, — mert megtérte a lovat, s ?. gróf ür aem adta aekí.
Bánta ve Misa akár mit beszéltek, akármivel is gúnyolták. Végeste a toigát ezután is-csek-ugy, mínt addig.
A* idomúit.
A lovász gyerer.ból csínos iegóay lett. Kezdeti számba jáni a leányoknál. Mi több már nekí ie jatett virág\'-—- ugy vasáru-ponkint.
KctiÓnek .egyszerre adni pedig nem sajkás, így bát egyiknek, másiknak aem jaiott.
Mísa most már ajci kezdte észrevenni, bogy nem neveteket és gúnyolókat lát, bioem huragos szemeket ét összeszorított Öklöket.
.. A legények most már többet beszélnek egyik másik; leányról, rniula Rá-.koiról. líu az még sem lett volna olyan nagy baj.-ba hol egyiktől, hol a másiktól arapolt volpa felváltva egy-egy muskátlis bokrétát a kalapja mellé, —¦ de mikor a baxaa.szemű. Koetáa Mari a kastélyból a .káfés-teány\' két — vasárnap a. lemp-l«m aiol.t. o-ak fit ajándékozta meg, erre aztán .a többi kissé elhallgatott, hanem a parádés kociis annál jgbban vég:g mérte fyrgo Bzemeivril aókié\' ugy látszott keményebben srorituíta oeaze, mint valamennyi legény együttvév-f.
Es ez az egy hamarább is akart leflni legezni, n^m csak beszélni, mint a többi együiteaen
A nyelvet Klári aaasony, ki igazán jó kávét tadolt fózni, ami nem mindennapi talajdoaaág —a sairetelbea nem vol t oly állhatatos, miat a hávófózési tude-raiuyábeau
ÍV,
BUSZOST aGYBIMK: STFFOLYAM
Z^^Aait-*^ Z L ö N i
.oé-íS effiMi .S88J rf&^frTffl-;
AJsoproniJkereskedelm.^ ipar kamara! 1881, évi zárszámadása
1130-ik Irán. 18S2.
Fenlebb n.remtt arikkak útin ijmiwiUkA TjMMrtJwp Mpfr
BeTétel.
fistári maradvaej
u 1880-ik ér 6122 fnéiir. 08. ,
vegevt!
2. Illeték tejében befolyt 87 75
3. Kamatok fejében idóleg eibelyeze!tószegek után 65 , 0~-
4. A kamarai helyiségek egy rástéoek albérlete
250\' 20
5 Védjegy-lajstromozásidij fajéban | . ¦ r\'• , ¦
6 VÍBÍ»té-it«tt előlegek .\' ": ; . fejében . . 340 » — .
Összesen: 15.57 SÍ írt 75 kr
Kiadás.
1. Lakbér a kamara helyiségéért a Ukbái Dtioí községi pótadónál 102Ó frt — kr.
2. Évi fizetések lakbérek
é< napidíjakra . . . 6276 , 10 ,
3. Irodaszerekre . . - 223 ,\'¦ 80 ,
4. Nyomtatványokra . 933 , 41 ,
5. Könyvek, hírlapok, éa
könyv kotornánk ákca . 321 . §1 .
6. Fűtésre . . . 140 , 70 ,
7. Világításra . . - . 15 , 06 . 8- Pcstabétre .... 90 , — „\' 9. Járulék ipariskolákra 160 * — , lOJárulék nyugdíjalaphoz 488 , 80 ,
11. Utazási költségekre . 2-2 , 10 ,
12. Hírlapi hirdetésekre . 2S2 „ 80 , 13- Véletlen kiadásokra . 118 , 12 , 14, . . :>: melje.ti
adott előlegre \'.
összesen : 10,447 frt 70 kr. Péostári "maradvány az\'
1881. évvégével 51 26 frl 06 kr.
Kelt Sopronban, 1882. évi máj. 8-
200 . -
A soproni kereskedelmi s Iparkamara fcSrébol.
IlOO. síim.
EirdAbraány.
Á nagyméltóságú re. kir.\'főldmi-vflee-, Ipar- b kereskedelemügyi minisztérium va!«.roencyi veaalegintézBt igazgatóságához és vesztegállomás vezetőségéhez 7814/1882. azím alatt intézett körrendeletével azt rendelé. miszerint azon országokból, meiyek az 1874. 53.. t. ez. elvéve! egyező eljárást nem követnek, nem gyárilag mosott, de kellőleg zsákolt gyapjú, marba és k ecskeazőr, száraz csont, szarv és köröm, teljesen kiszárított bőr, rongy, edények és boritébok az országba való beboesát tatásuk elétt a veezt«g.ntéze-teknél minden különbség nélkül 0. rbol-savüldaftal fertőtlenitendők.
következő fertttleniléef dij ssedendi
a) as atső 10 köagrausmig í kr.
b) 10 kilogrammtól 26 kilogrammig ........8 kr.
c) 25 kilogrammtól aa első 25 kilogrammra, eső 8 kroa felQJ minden további 25 kilogramm
utác......... \'/a kr.
a mi a neveseit miniaterium m. rendeletéhez képér\' ezaoael &r. érdekeit ei rök ¦a (.¦.¦mására hozatik.
Kelt Sopronban 1882. májas hó 9-én
1101.
szám. -; ... ,
Hírdeímény.
•A ígyapjogyirosok ét kereskedők mindén oldalról^el hangzó* "egységes pV-nirsxa; bogy b-körön ség\' ¦ jnh áessriok baa a juhok megjelölése nem fuibóíyeggel, hanem a bandán oly anyagokkal, leg \' többnyire szurokkal vagy szekérkenócs-csel történik, mely anyagok a gy apjn i feldolgozásánál felette hátrányos befolyás* sal vannak, a mennyiben a gyapjából igen nehezen s még a gyári küzdés mel lett is alig távo|i(ír»tók"el. • 1
Azon föltevésben, hegy "ék emiitett kisebb juh ásza tok \'.ulajdonosaí kellé figyelmeztetéa titán szakítanának a már. roex szokássá vált gyakorlattal; a m. ki. földmic-léi-- rpstt-i i: kereskede.imügyi minisztérium által szakértők meghallga\' tásával megjMőlt következő alkalmas és a gyapjúra ártalmatlan festő anyagokra hivjuk íel aa érdekelt körök figyelmét:
) a vörös kréta egy titstáUl válísja a vörös vaskőnek, alkalmazás* agy történik, hogy a vörös kréta nyelvvel megnedvesilté.vén; a banda mint egy iróanai megjelöltetik:. Ara a kereskedésben 20—40 k-ajcsér közt váltak óznak.
d; a vaspor az előbbihez hasonlóan aedveaj!elt illapotbao aikaJmaahaték. Kilója 20 kr, a két festék egyike sem mérges.
Kelt Sopronban 1832. éri máj hó 9-ésx. A kereskedelmi a ífmrkazsara.
litilyí, megyei ée vegyes Ulr«k.
— A helybeli géafardÖt f. hó-!.-töi fogva BDohier Lajos vette bérbe a részvény lársalattól. Alkalmunk volt meg* gyöxúdai, bogy Bücbier semmi fáradtságot és költséget nem kiméit — a fürdót közönség igényei szerint borenetezni. Különösen kiemelendő a jelenlegi tisztaság, az újonnan beszerzett bútorzat, as aj szőnyegek e a kécy> lem. Szab-id fürdók számára Budapestrő\' jött aseómeeter és z itteni szolgaszemélyzet kettővel szapo-rittatott. Továbbá felemlítjük, hogy bérlő önömmel engedi át e fürdó szép kertjét a közöcségaekj — melybe pihenő padokat
J>nosmertháf hogy is hívhatták volna máskép, ha Misának nem, egysser már otthagyta őt, a fahl leghelyesebb leányát, felütötte ai orrát, most hát épen Kapóira jött a bogánzemü lovász Misa annak viaataűzetéaére.
És mondjunk többet, áruljuk el ai igazat, hogy Misának kis fekete bajusz-kája sokkal helyesebben állt kreaé hajlított orrához, mint János sárgásfehér bajusza, pisze easfifogó orrához. S mennyivel jobban áll rajta az a magyar ruha, mint Jánoson. Erre nrotha caak villával hény ták volna.
Eddig ezt sem vette eezre a czifra Kari, de mióta ott hagyta a faképaál János, azóta oiyaa kiálihatlan volt előtte mindene, még a járása :e tetszett neki. Most már fütyölni se tud.
János — mint maga mondta — tóost látja, érzi, hogy belevesse adott abbfe a leányba újra.
5 ha valaki beleártja magát a dologba, mert Ő uj borra eiakarja venni a leányt, azután vele veszekedik össze. Ha erre még feltolja magát valaki, temetés lesz a vége.
Eljött & harmadik vasárnap — Misa megkapta a harmadik bokrétát, s milyen nyájas arctot csinált as boaaá, aki adta!
Jánost as a mosoly, rseg az a bok réta annyira tűzbe hozta, hogy elvöfösi tette, s égő taplón! vette a fülébe, hogy caik a fala két erős legénye a veakezÜ Hortsék Jaeó, meg a dragonyos Sorgo-nyi Mis* bhrta ösaaetartani, hogy templom előtt neki n« vesse magit a vász Misának. Pedig hát Misa, aat se bánta volna, ha as öreg bakter veszi is el Marit. Nem szeretett ö még ?eakit. amint elárulta. Olyan csendé* anyám asz Bsony gyerekneklatssotlH.se, kinek több gondja volt a Rákosra, mint a szere lemre. Ásókból a legényekbél való volt, akik aszal köszöntenek bek leiayhos — ha egyszer esaökbe jut — eljoss-e Ztusska hozzám ? Ha jósz jó, ha nem, hét maradsz! TTa aat a válasst találja kapni, hogy igen hát jó, három hét maivá esküvő less, készüli rá, eljövök érted, ha nem, hit veszi a kalapját egéas közönyö-•en elballag — s ast mondja: Ica* te, 1^cz* te, több lány is vas am oaak te 1
..r.L-i- --ss a^^svésTJÁP»B»Bgná!, as ár«tt í-essillithaiisí. iri=;- A hal/iaég agy vae rendes^*, hogy ,: -atai mindennap lesteso sen gÍEfürdiSí hasaniln:; naponkint fel-váltva : férfiakni-k és aéknek.
— ifiért\'i A 48. gyalogezredHok aálcnk áiiomáeosó aissló«ljaibó! a 4-*t teljes felcserélésééi, Ti éle; töltéoynye. Pécsre mozgósi\'ottik további parancsra. Legtöbben a munka; zavargást adják
Uc.ii. Miért? üisr PécaeU több katona vaa 1 —
— Fróbel-Ünnepélye a n.-kaniasaí
kizdednevsló egyesüJctcek pünkösd béti6-jén dél a tán, Urtatikzneg. Frő.bel arczképe és a keret elkészülvén, misem akadályozza jkjj Hu ay epély I magtart iáit. A pfégátnérbt jövő ssamai-k hozta f moet aunyii f mi -tünk meg, bogy -basánkba aa elsőség Kanizsát illeti, hol Erűbe, arczképe található 7s, miodehhU csak egy kie gypszöntvény szemlélhető.
11 \'— Ldosztályoz3l&. Megtörtén: már a kanizsai járásban :iz 1882 ikí lóosstá-lyoaáa. Szemlére állíttatott 76 mén. 876 herélt, 21 i 2 kaueza, öesieseo; .3064. Jízek, törvényeién osztályoztatvin^. .Örvényesen mentes: 19, végleg alkalmatlan : 2714; alkalmas : 102 hátas és 194 hámba ló.
: — TÖSrésZ. Légrádi levelezőnk irja, hogy ott f. hé 16-ac d. u. 1 órakor „tűr. ranl*1 kiáltás riasstotta rTelas éike-zőkei.. A dolog u*m volt vak lárma. Mire a lüs ssinhelyérv értek, már 3 ház állott lángbaa mellék épületeikkel együtt, Daczára, hogy as otani, valamint a dom-boroi.és imbrioveozi fecskendőkkel teljes erővel hozzáfogtak a tüa meggAtolásához, 5 hás és azok melléképületei áldásától estek, — Emberélet nem esett áldozatai,\'\'hanem két borja, Bsntmoe ma jorzag, aok.élelmi szer és takarmány. A saerenoaétlenek nyomora iairhaiatiac. — Á tűzoltásban az iotelligentía réaaérÓl különösen osgy bazgalmat fejtették ki: Gadd Mátyás, helybeli plébános, ían-; kovtos Jóssef, h. szolgabíró és vésshictoe, kinek azonban — leveíeaéDk —,\'a tul-buigóság mellé több higgadtságot kivan)\' — továbbá Hirschl Annin helybeli orvos, Haller István postamester, Goldschmid József. Skublics, ifj. Kollay, s domborci fecskendő derék Tezetöje. Dicaéretec buzgalmat fejlett .ki a városi siói járóság !6 Lipoay Béla jegyzővel éléc. (A bírd ,Ka-nizaán volu) Nemkülönber. Amtmaas János ev. Unüú, Artner Károly addsvedó, s általában as egéé* könAoség. *) — Az elemmel még sem lehetett teljesen megküldeni. — Tűzoltói intézmény], mikor jő el a U országod Légrádra és vidékére?
° i\'i- Qton értesaltank. :• a tflaoltás kortUt érden ee^ik nroszlánrésxe Szilráiryi Gyula, ottani ovaag. lelkészt is illeti, ki min-deoüu jelea volt, hel a vész Barysáfa aSit.
Egy mán hivatás fogta el Őt. Mari pedig aaután még- jobban csinálta a dolgot János boazoaágára. Jobban csifrázta gát, mint eddig. Ném is jött volna kapósabbra a vén, erősen sas orrú, de azért lángoló szerslmü éa minden \'fiatal eány elkeseredett ellenségének ssegí-dött sovány német nevelőnő boaavirágoe és aranyos rozs kaláeaos fekete selyem pántlikás ajándékí.
Mari erre aztán a i\'alu egyik végén akó bojtár leányától a Zrazaftól e\'idi-csekedta a í*lu másik végéig, a bérescé bánatos Tórájának, ha kérdésiek — mert az a szép pántlika, nagyon jól illett a fekete hajá>ios, hát mindjárt elmondta, ha nem beatéitek róla, hát perge nyelvével oda vitte a beszédet, hogy milyen derék l»góoy az a lovász Misa, milyen aép ajándékot adott neki.
Ilyen hajközé való pántlikát pedig csak Fúeten lehet veani, ha pedig valaki oiyan messzire nem nőtt fe) menni vásárolni, az ugyancsak szeretheti a szeretőjét, mondogatták az irigy szemmel néző leányok.
Hej volna még mnzsika a tálában, ma)d megmaUtná a szép pántlikás Mari a legényeknek, hogj kivel szeret ő legjobban tánczolni.
De hát ki tehet arról, hogy az a falu oiyan szagéay, hogy még harmadfél szál czigány sem akad benne.
Hadd búsult volna meg jobbac a kocsis Jánca. Hadd kapóit volna össze érte 4—6 legény.
Ezt sceuette volna legjobban, Hadd jönne már 6 is jobban hírbe.
— A pántlikás vitriol olaj volt a
— No megállj majd nam tolod sokáig tazibénk magad- aa ia igazi Mert hogy Mari nem nés rám, annak csak ív »«*y oka, te lobolomd. Majd adok éo neked pántlikát megállj a nyakadra.
Még as este akart valamit tenni, — mert nagyoe; I bántotta belülről valami; aminek kikeli törni, vagy őt pskk&sstlja meg.
Megverek még ma vsűakit, vagy engem ver meg valaki! est mondogatta aj nyugtalanul járt-kelt ide-oda.
De nera tehette meg L .mire készült, A vasúthoz kellett mennie vendégért.
— A közönség kényelmére, Heist MiW; eiőaytW ismert helyh»&-káv«jr
haataUjdonos, íaijsseniríEiirv-áit kávéssizát ma syiundja mag. Á helyiséget volt alkaimcnk megaétc. • aisd.ee tekintetben dicséretet érdemlöleg Byiiatkoshstank róla. Szép as illeti kávésiistalajdoBOSttól, hogy k6llaég«t nem khöüve igyeksaik a kúzöttség magasabb igésyoinok megfeidni. Pártolást érdemel.
— Megülte a f^daioat 3- Pe*
renc: nevüt — kbreczcecyí (z ¦¦ & megy-e i) földmivesnek házát elárverezték. Miután a ház uj- birtokosának — á legiöbbet gérőpek — átadatott, oda lépett siránkozó" \' övéihez és caát: sranyií mondott: Vegyétek le szivemről ezt a nagy fájdalmat]* — azatán összeroskadt. Á mii.
rtonySrülJ Balál. A hová éz vítte, otlmár jniwáíiriíyöni\'ór; n7nC8«n^iteléio*,~b7n" végrehajtás.
— Szép példa.Szóke*fehórvársiab. kír. város képviselő testülete a ,BtC4Í magyar BüképzŐ és társalgó (segély) egylet«--oek 60 f-fnyi \'jégélyt sakvaZou meg. +** -Oszmtén üdvSzfiijak a ha-zaEas irányú, törekvéadkot- ily oemeaen méi-táaylő városi képviaelő-testületet. Szép az, ha a magyar áldozat fillérek oly helyre játnak," hol a hazaszeretetnek a hazafiúi hűségnek - onreldek oltárt. Vajha a nemes példa, versenyre lelkesítene töha városi k. testületét. , j ,-.
— YcrDskereszí-egylet alakult Tapolcáén f. évi májns hó 14. SümeghrőJ
álasstmány küldöttei elnök: Dorner Kajetáané. -Választmányi ~tag : Hite er Sándomé és Bánfy Alajos takar, azemé* lyeeeo ráödattak Tapolozára, hol. dr, Beazedica Edéaé, és Leazner Emanaetné arnŐk előzetes fá. adózásaik folytán —~ a •--resbái termében szépazámti" hölgyko--aorti vol: együtt- Ok as elqökí ftdvbalés uúíi kővetkaxett titkári elő\'erjoaatésre egyhangúlag a .Sümeghvidék: vőröt-ke^ess^-egy*et• hét való csaliakozásuk&t a -tapoleTzi ÍTÓk vöröakorttzt egylet megalákaiáaát határozatilag kimándották.
— NermagTatrosrtás. Toppler Ist ván aaékes-tehérvári reáliskolai tanár. megyénks\'«*elöitje, nevét vHolló*"ra magyarosi lotta.
— ítélet a Bingszinház perében. Bécs. máj. 16. Bitkin vártik mé$ par
menetelét oly feszült érdeklődéssel, mint * mai Ítélethirdetést. M;L- egész délután toioogott a közönség a törvényesek épülete előtt-;.a terem pedig — noha csak külön kiadott jegyekké! lehetett bejutni •— zsarolásig megtelt. Négy órakor jele t meg a törvényszék ée shi csendben hirdette ki az elnök* hogy az esküdtek Jauoer igazgatót,.Nitscbe gépészt ée peringer házfelügyelőt vólkeseknek, a többi vádlottakat nem vétkesekDek mondották ki. A fölmentettik nyouban elhagyták a
CMyan hossza volt neki az a másfélórai ut, — mintha két hétig tartott volna.
Mindig csak az olthoni dolog forgott a fejéb-n, ast hányla vetette meg.
Mielőtt az állomáshoz ment volna belért a nidókereAk<edőhÖE a most nem csak dohányt vett, d« vitriolt is.
Jött eslán vissza azzal a négy szép lóvp], mintha csak telt volna, hogy elké sík valamiről, ami nagyon nagy baj lenne.
A gróf maga is csodálkozott azon bogy olyan hamar érkezett vissza János. Pedig as nt sem volt épen jó. Vendége pedig atl mondotta: Ilyea kocsist se )i tolt még, agy hajlott ez az ember ember, mintha a aséllel akarna versenyezni.
Jánosnak a kezei fájlak nagyon. Egyik a gyeplő tartástól, a másik meg az ostortól. Bánta is volna est csak a szive, igen a szive ne fájt volna oly pogánya!.
A minek meg keli törféenie, ha törik-szakad, nem szabad elmaxadcia — gondola.
Az istáléban épen senki sem volt este. Oda ment a Rákos mellé, megsimogatta gyöngéden, felomelte, veregetvn a nyakát, seéihosta aló két kapcsait a bele töltötte a rángatódzó állat torkába a vitriolt.
\' — No ha sem vittek el katonának Misa, most elvin as ö-dög ebből a határból !
Bizton hitte, hogy a gróf kikergeti holnap Miaát még a megyéből is.
Másnap reggé: nem egy — de három ló feküdt mereven a szalmán.
Egyik a Bakos voft, de a másik kettő a János-é. Est a vitriol ölte meg, ast a kettőt meg a tegnapi sebes hajtás.
Mikor Jinos meglátta a két elhullt állatot, irgalmatlan káromkodást eresztett meg. Még a csillagokat ia leszedte volna mérgében as ó bűnös kesével, ha lehetett volnsv,
Misa pedig olyan leli, mint a kit temetni visznek a e szokatlan fehérség szótlansága kőnytelt szemei többet beszéltek, mint János éktelen ; nráitoatááai* Nem bír- a legény, ftébiny Jperczig"szólni, baaam azomti. Ei dóitok, s ott üli alá előtt, keséit széttárva, mintha\'
termet, bmerőkéik^rtsSl Ödvözőltetve. A verdikt\' kihirdetése roppant isgalmat szült a hallgatóság köst, agy hogy ¦-sUlsmügyés^sJjg^birt .szóhoz julni, meg. teendő a büntetés kimérése iránt iadit-ványáx. Bee*éxiébezt saaga u enyhítő ko-rülmenyeket hozott i«J a vétkeseknek nyilváaitott vádlottak mellett s e szavakkal végezte : ,Ne caak a törvény paraE-rafosai szerint Ítéljenek, de mint emberek is 1* Öt óra eimalt, midía a törvóny-Bzék elnökéé kiszabott büaletétt kibir-deté. E szerint Jaaner négyhavi köanvü Gretinger négyhavi súlyos és Nits\'cb. n^élcz havi Boiyós fogságra, "bőjttef- szi-gOritva, uéUetoek. Js^csr réeVéje semmiségi panasst jeient be. A közönség izgam.. óriási; a táviróhivatalok valóságos ost-
kiadásili-sí ulwáíi-crreVrt! kelnek.
\' ttstgyai onBBr \'Légrido*—máic; 18 ia tárta, ott az - ^vaagehkusck iskolájában a zárviz*gilat. Á • ..• lankadatlan biizgéeigá\'folytán a tanulók szép ered/DÓnyt matattak fel és a rc-ráüh nézve legnagyobb fontosságú: — tuadsitónk szerint — ugy beszélnek ma gy nrui,"hegy még- a debreezftin esivisnk-\'.:¦(¦;: k kiillsoiák :. verseeyt, Végttl az. KÍvíicjt, hogy.afrk :!y lacilói adjon Isten Muraköznek s akkor ott ritku lesz a bor v<t azé, mint a fehér hoi-ó. (A muraköz: horvátok úgyis jó magyarérzolmüek t tiakugTari nem is kell más nekifc, m;ct bogy Falvaikba tórzsgySkeres magyar papok Ős :tantték kerüljenek, kik őket as édes haza nyelvére.oktassák. Szerk.)j
.t-Tr ügyvédi l»d*njlta8.PDr. Hoff
mann László, köz és váltó ügy ved. s sala-egerszegi kir, :tör\'- éayszák terüle-téa — Tapoleián, — ióaicza 298 as. a. Scbwsn József féle háaban iri>dát pyi-tolt. Kár, bogy nem K»oizaán .
. — Kinevezés. Zala-Koppány b«
plébánosnak Nóvák Dómonkos, volt hnr zenczei káplán ?ett kinevezve, s már a-: jyéV el is fygUlta. Benne jeW szónoka a raagyaros, barátaágkedyelő embert nyert\'Zíaía-Koppány. UdvÖtöl}Uk 8t Zalában s ki ráncra k sok azsrecesét oek(!
— ElfOg«tt tolvíj. Pischer Zsig-möad araoy és óraműves a kspjav^r: kapjtáxvyság által lopás ás szökés miatt ftldösőb* . vett egyéa távirati ér testet folytán a helybeli rendőrség áital f. bc i8-án letarlóslattutván, bíí\'.os őriz»-\'. alatt Ka\'poftvár-a visMakisértetett.
akarna csapni, de a SzÖráyS\' meglepetés annyira erót vettrajta, hogy nem birta. Szemei folyton ugy kidüledve, mintha szempíllái\'t bem bírná lecsukni, sasija remegve, tátva, de egy iiaog sem b|rt rajjá utat törni, komlók* össze ráneso sodott, szemöldökei erő ea felhúzódtak^ io moet, no most — mondották * szörnyű küzdés szemtanúi — kitör belőle\' as őrülési roham. De nem. Bevetette magát vagy inkább rárogyott a kimúlt ájlatra, a agy sirt olt fuldokolva sokáig.
A grófot épen ross kedvében talál- i ták a meglepő hírek.
— Misa — vele találkozott előbb — kötelességei alél felmentéül, nem merek már oly vigyázatlan és gondatlan emberre bízni ismét egy állatot.
Ennyi jutott Jánosnak ia. A hónap ntolaé sápja volt e a ke reskedő ismét megjött, mint rendesen a szükséges Áraczikkekkel.
— Bocsánat méltóságos gróf ut — szólt Reimer a grófhoz — hogy tisztább vitriollal nem szolgálhattam tegnap, — miután jobb készletben nem volt.
Azt sem akartam kiküldeni, —> de Janóénak nagy ssükségé lévén rá, hasz-asihatónak tziáiis.. j j
— Vitriolt vett V
— Igen b. Ki is fizette.
— Mire kellett az ueki ? hm... hm... De mire?
A dolog kezdeti gyanús lenni. Kérdezik a Jánost, aki zavarában azt se tudja mit bestéi.
A csomót azonban megoldja a kis lovasa Janó, ki épen a saénapadlácrói loLat rémülten.
— Méltóságos gról ur a lováas Misa kiakasztotta magát. Krétával meg ast irta a gerendára. xNam as bántott, hogy elküldte«, hanem, bogy .aat mond-ták. éa nem hintem jói a Rakossai.L
János hilyaetö még gyanúsabb lón A vizsgálat mígiudiitatott s boaauíának eredménye napfényre került.
H Most Jsíáx aj borra nem meny asazouv t kapott, hanem börtőat. fj ,
Maxi pedig sirt — de nem János után. —: . . . • • j.
Borid hfivk.
A $6héi" CXirn&k a neje számára kívánt 8 fehér lorat <.z .Oppenheimír* hauot veri czég szerezte me;. — EgTeSsy Bén. sirtmíékét t htí 18 án f-plezték le ¦ budapesti kerep^si tensetőben. — ..-rintottáral vendegeit meg dr. Hermev ¦ berlini sqaarium igazgatója néhány urai éa ,gyermek»íÍL A kigyótajatok izletiek
— Józsaf föherczeg családjával együtt
Nagy-Váradra megy e hó végérái Rémer Fféris Utagatásáára. — Fnnk lApÓt bécsi méraök, ki a ringszi^há^i porbeu mint az* kér lő szerepelt, eltűnt. — Négy gyerraekélhagytael TemplomiSOríykték Olaszország Este nevű helységbea a lel-kész az igazhivők csalogatására a templomban sorsjátékot rendez. A főnyeremény : vaskos imakönyv.
Vidéki színészet
h ÍSmtfkéí Baiogr Aiajos ssiu-társtLWti által f. évi május hó 11-én ¦ dato\'t: ^Kapitány kis-sszooy* opere ie-Várakoaáson fslül sikerült a közönség yskori lüpsbüD sriíüí letszésének kifeje-jeaésL Hadainé (Fanchette) HoJo:t (Mari* kieUyuC) kitűnően jáusotl Hadai (Lambertó) kellemes Eudnttí (Don JaBUarré) elnmerétt érdemelnék.
— Májas 13. ,Mnkknyi\'\' irt* Csiky
&argeij. |W vigjaLÓkbaA Balogh Árpád (MukányiJ ujabban aefelejuet tuiöt: az érdemkoszorafaa. mely ít, mim ügye* eszméltén megillet. Igen helyén vof*
; E. ottak. hangja és xdakutássai
Kemény (Zápolya ayelvéaz; ó egy peresítsem feledie helya«^ét, me.yat tőlea sserep aiakitás és,nyö!vd«et tekintetből magko vetélt. Közötiíégmindakftt előadáson azéj számban.\'
— 14 én »Az arra Zsczska-Lukáosy Sástdor népaamnaü-szinra. A darab magiba- véve nem égitŐ, ily\'miinél a kitűoí játék sem képes petoini egészen azt mi\', iierzí malasstott el. Azonban otthonosság a helytől ura m-rádn; mindvégig eofcst íendiihete-i vpína. Ez alkalommal nem nevezünk meg senkit, mert, hisasQk a jéakaratu figyelmesletes igyekezete: fog kilteci azokban is; kík feledni ludfák, hogy a színpsd élet iskola z ha" as, akkor ott élethű süstkiiáa várható; s. winészea ne vegyek észre s játékot, ő vaié* synijtsoo a színpadon mosolynak egyéb beszédnek mi nem a szerephez tartozik, helye ? lőcs. játazszék i szfnées midÓE bflszélnie nem\'is k\'élK rj^t^éreítél említjük Monorit f/Bodner. András) mrophen 6- a^enaebb lŐsoröítakaak - civáié raa^LrWé> Kö-
kerü
kie
huszonegyedik évfolyam
z. a k a f iöüi.ohy.
zontég meg\'.tiheóz *zámban volt, — da vasárnapon több lehetet volna. Kísértsünk
. . I . - Ú ti _ . --• ..L
& toMrt .aiast w*g# jól**\'.Ununk* &ág»J Knédli-. "fcajdltj J6íi/>fkAu^ík!eíwk*íi»« Ut*>f
necreadelhetoj
— megjelent és bsknldetett hozzánk a Viliási Pál által sterkeaztett ,G)"ümolcaeaseti ?8 konyhakertészeii fü-telck*\'-boi a IV. kövelkesö tartalommá:: 1. ,Üj Poit-sa* Villáéi Páltól. í. ,A baltavári Ökörszem cseresznyefáról* Hor-vi\'.k Györgytől 4. „Hajnalodik.* 5. .Kosjatb alma.\' ..Kossu\'.h Lajos bordái almija." 1. r. Tárniav Károlytól. 6 ..Borsos aima." i. r Tamásy KJároiytót. 7. „A fakoronák "ültetéskor visszavágása — vagy épenbag;. iáiról" Oroaa Mik-ióetél. 9. i,Hkagyst«iget." Porzsolt.A dántól. 10. .Az\' flcyingi jarjlü faja költ-fev-ügyelójóu stt\' körözvénye-"1 -Varga János, ói. 11 „Csev-géaek sr aaagraroraaági gyu j>C^atc^ói.-ig(tíyer G Gyúl. 12. Iro-
, szép
ratral.lw: "
-jeD ajr.nl-ck dgyei\'
papnövelde-utcaa 8. ss. Egéss évre 6 frt, fél évre 3 frt, negyedévre 1 fri,50 ke.
¦- — üj arnaftmnTei^lVb^riskx\' és
Panch nemzeti zenem ük eresk ed étében megfent Legkedveltebb aslpdsjos:, — meiyek Almasy Tíbaméf .ntilíraájráv pai;¦ asteria oapssiBmfi^érieD enekefter aek. Énekhangra songw-akiséretteT aTEaP nuuta Aosé^Kálmán. A-a I fet.
naj\'Gf
— A „Vasárnap TJjság*1
14-ki siimakövetketé tértei ottmaLjefcn\'t
meg: Tóth i^rincz. Szása lÖroryléLM Küllővé le±\'„. Szemerr: Miklós kiadatlan koiteméiiyeiból. — A kikélném lehat megvásárolói. Smüet trtáa KSey^s Tóth Kálmántól. — Irland fővarosából. György Aladártói. — Egy fedi alatt- Angol re-góay. Irta Payc Jakab. — Egyveleg,
— Uti képek Kis-OroBiorazágbói. Tisso: tó). III. Mese a tehetetlen papról, —. Mágy.r dalok üusitráJva. —- Kivibdor-lás Vajda Jinoatói. — A Palöfi-táreaeág Dabreczembiiű. -— Irodalom és mi réssel.
— Kőzinléaotek és egyieiek. — Mi aj-jfcg? — Halálozások. — Szerkesztoi-moadanivajii. — Sakkiátek. — H«ti nap-
| tár. Képek: Tóth. Lórincs. — Dublin. Irtaná* fővarosad 1. Királyt palota : éí loray-s — -2. Készlet a Phönix parkból.
3. Sackvi)ie uicza a Carlisis-hidról nézve.
4, Szobrok és emléke-celea helyek. (13 kép:) — ,Gy«*e h»za édas-"- anyám.-," j Zicbj Mihály rajta — A pópa éa szent-| iliklói. A pópa az akaszióft. alait . A be- ! Leg ieánj és orvosai.
ttom.
jak K-6í«f:íárii*ic- cí néptaa méí>ej \'-^ .Az ptts^elékei: \\_egosE évre 4 fri áeiévre 2 tri) WTickűns ós Waidi kiadúhiv»L«laba (BuüapeaC koroaaher czeg utcia 3.) küldendők.
— X szahAdkómÜTesáég (éoyege, alape\'v.oi, lörténelj fejlődése, Bterveie\'.u és feladatai, külö öl tekintettel hazai viizuiiyainkrii. Kiadjt a magyarorsiági ítub-dkömflTea nagy páholy/. Ára 30 kr. Bud«pt:at At^ner Lajos, bízom any a. — l.y cirii: alatt ac imént ig.es érdekes rüp-iral jelent meg, a melyet mintán az a airtO-dkumiiveb-aagypahciy ctége aln 11 keröl ayifvanussig aid, agy keü tsk;:.-lcnuuk, miűt a m^gykrországi szaOkdúó-mflvesek hivatalos uy.r!atkosalat. Ciólja !
iwy trjfflibsía <t e - irf(«lt>íec i,- --
íeiói h*=ankban uralkodó tévea nízele- rar\'as6ji.g.
» «-badkómuvssek. ..ránt a Ülöm ! _ A „Yasamapi UjskgB ei.lfizetési
bözó oldalról táplált elütéleket, hogy | ár» negyedévre 2 frt. s „Politikai Üjdon-kjsairtcuaa a íu^aosóaic^^
nézve nagyobb koretkearaény nélkdb S miben áii e vi^sái ?AbbL.l,bogy anap hz. üti ereje s hősége tetem<-sts csökkent. A napbisége atöfekenésénekpedigtermétae-tes következménye as, hogy a földön foly* wnüsan nagyoijbloM a hőség, mert ¦^jjjjj-u "üt "gáfxsfc, uwdyek kídsalenek a napbál, Bd^íaji4l déo as Kata melyek eddig mintegy pajzsai ssolgáltsk a földnek, elenyésznek,
— ha aa, mint *ddtg meg mindig tovább í 1 Bttra..sia<jftL. ^rtj laftxobb tervet öi: — aránylag léví nem m hossza idő malvL aföldte.-eí ki — e elégésévei végzódjék.
r. 81.-T—a NsfVOn mélyon JuTuJtil a darázs fésaekba Csak olyat írj. kárlek, a mi kfizelebbrSÍ árdebal bennönkat! A két k&tle-mány igen ársekei; — kaacSaftat.
I. P. tsjybc«. Osbac iraai tobeuógeí \'ámítk. Technikája bgras ; oyelvesete ogetc-i4faa„ Baa«n a baUaJ\\ neheaaégairoi még küidecio kell. PráliüLcu-i:- knanvebb mit -..mfg aem ¦¦ ¦ ü\'.\'-it át. t. fc vtivtr. KötíBiiiök kflldemt-rsdet Már egyacer ideje Moh niesgatólamla-torony nlstt. Bízunk már magid ii ? etsra-Snattsif Kanon síjnáijok, e)e a üíraen hírt D«to k&zfilasqtlk, t .f^folorSlap iróJAL aSK jjmerjük. E \'-ckictetbea \'Eec ot*" 2:kell lennünk.
— Ml ér többet e. test e vagy a
szellem? A toat! Ezt bísonyitá be egy hiu Décsi boi:oasj\'f 1 ki egy S éves ónt, — mert es ét „Sarah Bearhardtaak\' ae-vestk, Iogoidatta. ontott le. A fia jeieató-keny sérüléseket szenvedeti.
V. r-r Ej étrágygerjeartó sasr a
m*-onykóCBapá*. fcri Párisbaa bizony alt ba, nem ai .Acdémia Francaise\'-bac ngj\'ta. b"0em egy O\'.tani aiitiseregletbun midón ü napokban ooióüíö\'.t a villám és egy kigyóaak, mely már hetek ó\'a szen-vedtál eméaatéa: bajokbao. teljesen vissza szerest", étvágyát. Igaz hogy a BzomBzédoe \'ta\'.reci-kben töob áltat megaerült, egy tlgrit pedig teljesen m-gbéault de kígyó mész<;:ü embereknek, ogvlátszik. még-pás.
Vaauti menetrend. Indoi Kanissárói hovE :
30? afoháo;
US
203 Bnda-
5 65 ,
(gyorsvonat
f p<>»ts.toí-.*t\'i 2 G (vegyes vonat1, II 20
mbatbsly, SoprOü
tm. Forc. IdE 6 10 roegoi 9 iG dílm éjj. •Sva
Brkesdk Kanizsa
210 Zákány ftlSl 216 , .
ill B..d*-P«t-6I
11
41
1
203 201
302 BstkbSI Hí
31R Roproabó 204 r W ,
I02 Pnlgerh,
15 1
ve^yw rónai; (postavenat) 2 6 d^iin (gyorsvoaat) 10 30 bjjp i 1 riggel 10 15 i |«. 12 \' SdéiboL
FeioJÓg azerkeastő : SZALAY SÁNDOR. TarsflZürKesztó: BÁi\'ÓCZI BEfiSÁT.
S15 Sopronba
30ó Prágeriioí Kotlor;. 1
nyntté sr.*j
KOSZEXVEIKtK
bokszoro.-nn elismer: módszereju által műtét és fogiaikozásbaai zavarok néiküi tartóéit: gyógyíttatnak.
Jutalom caas. már bevégzett gyó gyttáí. után. 489 22 — *
Prof. CH ALBERT.
Paris, 29. Aveaae de Wagraxn.
keziti^n felold
svtix ártana egy kié
— Mai szi.rHUnkbaii alatt JsentÉsi & Co.
HIRDET
— A „Világkrónika^ 20-ik SIima
kövöikezi tarlaiommt.1 jelect-meg : A Bo biaaaluk iskolája. Verne Gy aia regénye. ¦\'Kiíppei.) — A ró maiik állalviadfcla-—. Az eltépett ruha — á mi f a1uak ból.\'" —\' j-Küzdelem egy medvével. — Hogyan el-; :ek a kötépkorbin ? — Fetóri dt.-breciec i ben. (Két képpel.) — Debreeien. (Kép-
- ValUtáí ¦ ¦
Uirüolcb: j
hambargi
baakbás ajaolja borsjegyei\', a hanbargi ! ^|*óoalotleriábó], Eren már több mint UK) éV-^íts -fmiíillc lotteria -itt\' ig"E jol-fsraert ! <
\'* knógms soiiüaagá-
vádatc td>ptaianiágát éi igatoija azokkal si\':tsb"ti a ¦¦•íz k \' rr:uv es izövptség létjegosuitságát. A ,Bevezatés* ben oló v.-b -dvt a szövetség c-térja, mely röviden obiie.\'ogiaJva abbó\' áu : a ^barxsaismas gyakorlása, a felvilágosodás, at erkoreni ség a jotec\'lerjesste** aitai a ir-betósét g.g. megvalósi\'.aui az emberi nem boldogságát. Rövid történelmi visssapiliactas a tán, mely a jaabadkómiivee-sso rétség tredelét és fsjlöd|sét tárgjaija, a röptrat l-\'rbü VOÓáaai ban ismerteti a bxoveiség ize rr ez étét és tagok felvételének módo-z italt. Majd áttér a s... 2 ?0 művesek ellen (.-mell ÍCbb vidak sittoiására. Az állam- é* egyhaz-riieiieí törekvések vád-jaival aaemben a többi közölt arra Uta..
szabad kCmüvea^k miadeakia\'k
Wgebl L-i*i<w\\*} bocs^kyzaMk, L
hugy ars oral- \\
erííiCtUk
nogy
valcö
\'-óz-idését tiszteié:-
ora tariják, imgy polfliká/él vallási kér ó^znk vitatás- a szab&afcúmüves»pábc\'-lyokbaa el vau tHtva, s hogy épen atoc országokban, a nii:iy<;a,beű a szabadkómii-vcaség a legmélyebb, sjy• kattoket serte, rniut An^iiábaii, Neme;orsaágban é\'. Svéd Norvéjurátágo«n magok az uralkodók és az uralkodóbál tagjai állsa&k a szovétség éleq Szi01 ugy ktmdtatja a &rsmopoÍKi8muE radjaaak aiap^ilansagát is. A r.nlio ¦. liikblédsái vádjai Üietóieg ::-*"HJe^ysi, bogy k szabadkómÚYeaek ma mar csakis a kfilásÖaÖs fuiismerésre sio>-gáJó kiaksajerusügeket. jeleket cs jelszavakat tarljak Utókban, est pedig neia-..:u; viatáaélések rasg^kadályozása teszi aiúfcnégeaai\'. VégBl a röpirat e.öadjs a. -.i..b ."rfkőmflvesség j^i-íc állapotát hasaak-bau és Utal ason teiidatoxra, a ro«lyes> Uek mt-güldáait a ro&gyarországj asabad-\'¦!!]L.re é íojctek, valambzt felsorol néhányat azon iotésméayek közöl, ü melyeknek ié:esi é*c kösveive, v»gy közvetlenül szabadk\'mbveatkuoi: köszuobotó. Ilyen a népoktatási toi, ax ortojcava Mai y hirodniom-válialai, a rab segély tfi egylet, «. baj lék".*\'^nok mnee dékbelye, a fív^roaiszeretetbái, oepkonvv \'.Arak stb. ztb. Ajánljuk a röpiratot mindazok figyelmébe a kik a \' ezabBdkóaitf vesséc iéuyege iránt alapos tájekoza*;. óhajtanak maguknak sseresai.
- i »Képeí Citüáí Lapok- 33
= ;-rnáTiefc lartsJma: Maeféipar asereUx Elbeszélés; íftá Erdélyi Gynla. (Vége., — Imádkozom érted. K-öhetnéDrj L irts Thuxéciy Endre. — Csak. Besaely ; irta Vörös Ka.máu. — Hogyan lehel szel tsuni íerjre? ü^rczolat; iria Kme.ay István. — As elveesett Bessély ; F-Üe L. mán Borsodj Belátói. \'\'Vége.) jtipók Méreti. Kajt: irta Kojcsir -Pált;- — A aihiliBták áidoeatt^ Humoresk, Üch. A u;áxtirta^PMÍajttí^p_^Fojy tatás.) — Képeinkbe*. —.. "MiodenieV Képeink." A gyermek-kéVhftsfeao.- -—\'\'\'Lengyel talajt sok. -i- ^: dnK^svsdáwra!.- Melléklet: DA kincs* caimS regény 321—336. oi-d*Ia._ _A \'Nár^jág" májast havi száma. A boritékoD: Heti aáplár. — Sakk-te-lipy, — Sytaff-reitvéo\'y — Talányok megfejtéséi. -— Megfejtők "•névsora. — Kérdések. Feleletek. Ajánlatok. — A szerkesztőség postája. — Hirdetések lottó hasisai
Franklin-Tar salat kiadL»Li valutában ,\'Budapeat. agyetem a -ess. 4-d\'k sz.) meg rendelhető t jKépei Néplap\' iegoicsóbb újság a magyar nép araszára, félévre 1 frt. — E hiram hetilap melléklapja a „Világ-krónika*1 képes botikoziöcy nsegrniidnié-i áras Vasárjupí. Újság, pulstsikai Újdonságok v»gy a KT^pe* Xép.fcp alófiiotöi részére negyedévre 50 kr. — A Politikai Uidontások t\'Temesec bóvilett gazdasági rovattal és kdl&n mellékletekkel jolen meg. — A ^ogtcdomiinyí KöalSny"
19 ik ssámt a kóvelkesi ar-alomnial je leat meg: A magyar Bgj . adseg r-formjá boa. Dr. Dell, Adami tlesaas budapesti ügyvédtől. — HásaseigkG .ée egyházi ée polgári jog szorint Közünsegat egyházi és basái katfők nyomáo. D.- Kcvéiz Gyaís\' budaDösti Ugy véd t6í. — A tör-s-ányot öröklési jogtorróay tervezet\'-. Dr. Vida Lsjos "o adap-st: UgyvedióL Tő \'éaycejé*iSzemle: A budapesti itéló JlIj.b gys-ZoriatábűL
törvéov 257. §•
Oask
kodae Hamour^diic miudeu oyeremeny aek pontos kifiieíés^t az ugész áliamvi gyoaani bixlcitjt. ILr ebben magában egy íeltü.íiú bizonyosság rejlik. Jcen thar éa Tarán bankháza már kor ül bel ól egy fél század óu áll fonn, s Bolidság- it pontossága által már mint egy régiség jó biruevere tett szeri ügy különö= be-rendecésé*. czea czégbek emlltíok meg meg, mely abb-a áll. hogy w nyert Ösitcg még a nyerőnek iaa.ásara is kifizettetik A ciégnek e c*eira még ö.sa^iek i telese is van -z elsí •isstrik B*akházfcjgka!. mely mioáenbi^! fii vae állrtva- 575 I — 6-— rííiíoí Osíejíí\'yeisi a legújabb -a dományor tolatások niapján gjogyi;ok sót a iegkéuégbe>-6^ttebb eseteket, naé; pedig • . • • nélkül. Valamiat a
ifjakor: vétkek rosi ko velkezmóny e: l idegbajakat, tehetellejBéget. A legna gyobb titnkiartá* ...r . : Kér^-m a ietrpon\'oaabb betegség tudósítás\'. di Bell* Mitgl. Gúebrt. Gezeliscb. Paris, b-Piaee.de k ~S-....l 5. 526 15
- v
Értesítés!
a palini urasági majoroB értesíti a t cz. tDEönséget, hogy f. évi májas hó 22 t<51 ai&i hétfőtől kezdve a bazárban 12-ik szám alatt reggelenként tejsorü. vert tejsüra és tejfel aludt tej, riaponkint fris vaj irós vaj reggelenként fél 6-tól 9 óráig, délután pedig 4-óráíól 7 óráig kapható.
a t ez közönség pártfogását kéri
biti.!..
SDTTER KAROLY
i majoros. .
578 1- 2. ;
Püi>lrsí«letók.
Bemegy
atyaL i «io-aazzűnFöo;
teic ajnak kaidjei \'
{.Ki - .
vegrebsjti
_ Előfisethetn
j>bcE Dr. W--K. J--F badspesti
ngyvédétól. — Egy LÍs űgyeJmeztetés & űzé^jegyzéaeket vezeti kir. törvény székeknek Dr. 5L F. koiozsv. egyet, tanártó . Melléklet : Curiti határozatok. A , Jogtudományi Közlöny* slófize.eai ára: fél évre 6 frt, negyedóvr - L frt.
Egyveleg.
— GyászQSidóa^k r. .:: .-: elébe. A köze! jövőoen oly égi tünemények fognak mutatkozni, melyek a í&á jelenlegi Jakóssi számára borzasztó \'t-tstbo lenségre engednek kavetkoztetn;. Knapp, ki ü nagy járvány -oriónetét tanaim icyosl&, hugy ha íaiameíj nagy p \'^Öielbe !ép t*t az mindig j\'.pvtby íoIi osaseköiíc. Igy pi. a VI. s XVI. ssáaadbae barom nagy pianeta egyszerre ép-vu & napcöaei&e a agyasakkor dühűs-gölt a kolera, peaiis stb, járvány Kr.,ss3i-¦ ülése tuáa a legnagyobb mértékben-. Nemsokára I88G. u:án 200 év alatt oló sxor fyg mindjá négy plaaéta egyszerre a napközeibe lépni, ugy, hogy 1880— 85-ig a föld lakói a Ifgvesaedeimeaebb Detngségeknek lesznek kitéve. A neveseit pgi tQnemééy előbirnökei lesznek: bor-"^azio bőség B hideg, nagymérvű (iradások s balesetek, vessedelmes látak as embe---¦\'k s óriási dögvész az állalok között. — Hogy a-naprendszer Ósscm nagy planétájának, melyek közölt Jnpiter egymngz iOOO-szer.nagyobb a földnél, egyszerre a napközeibe vaid lépése as iimospbera s a bómérsékletben nagy változást idézosk elő. as lehetséges > hogy ezen változás az egé*zaé^- a életrekiriékonyan fog hatni, az bispavos; s hogy esen sstromoniai tfi-mények mindig nagy jarvioyoktól voltak kísérve, azl tanúsítja a történelem Igy.ir egy Övarösi napilap.- . -
—- szoniorn jorendelés. Töbi
Csillagász m-fgfigyelle az utolsó napfogyatkozás-alkalmával a napot nyijan consiatilják azon tényt, hogy aap állapotában nagy Locky
......... ... - ._ .. .._ által*
f oaemyfií.- Siert esSrc tsi: kilátás. Elohnz 1 tpicisbieont pgyik aarokbói keufit t titagi^ j gátja : melyit jobb. Sex: ogy ideig az aty«í \\& egysser cjak m»gai6ia!; Si, teosasssony 1 nem—sarfe- Am aag-yon az osö; eHg l^a- agy ; esomvf
i1 , »Síi már Bcaem uram 1 akánait mood, aaty banesfet m*gt : igiiá: magt a hnneafn-tok kapitánya .Igtss. ^ac eenerálií uram 1*
Szomrseü ar ! bo^y*- v*é ísájSbgjé 06 ar idén özet a tekepályán ópea netn tod jo! dobstí holott tavaly msgiehotoscL íoaált ? ,Ja k*rL, swrtfsá\'r-i»n jstí:rt * psJytí"
Egtik napilapnak kirdetési rovatából : Van Eiareáétém s. nagyérdemű fcözüjl-je- I ségnek ajánlani atyit — illatofcat
Dr. ; _
2CW0 éveej . ^jf^ ^ kUbJaig *aa v. képviseli
találta, ; é4 . tako^ kBzöu ? la * BflE .Non- én.\'
oakai i ííe vig/átZoL. aii^d rüo^mcndoa ; A
\' kakttkot sokac halják dc keveÍOE látják, Y-t padig sokan látják, de kérőien hallják.
mioS-bogy a változás" \'történt,! tanár határozottan kimondja,)
Hivatalos píaezí ikrák.
Nagr-B>niaȇs, mijur li.
^oc kilog-ranio»íávaj «aaailTa,
Brr** 11---11-.50-. B»zi 8*50—6..—
Árp- t».-8.— Zab 7.8 0-S— Kukorica* S.^— 8.— Borsó— — 8e CinqtaHc d .—
---Uncio 32 —--\'—.Bab ftnér 10 —
Bab tarka .—. — .— Senese ÜAO—13__T
a-ina 2^0.—-—. saajaia 1—.-.—,
"wl kilogram«Jáva] saámitra,
sáarhsasf 52—.5*. Borjahui 50- 52%* tísbuj $G~60 —. anionná •—.80— Diisoes, 96—, -VörBsaagy-na\' •—.—la ?ogbagj-tc —._2Í^ Czuksr —6». Bori —*• Paprikaj-fO. —. 8i*p***a ¦ —.—tó.
zL X Utarjérel a-ámitvs — 6 bor 2tj- i8kr. TJj bor 16 if Pálinka^ kr. Sessi 6 kr. ~_7
feerfees z-toí tiseiietefc. =
sajnálom
U Erds-KürtB. Nagy «L -p, adrlig netn kipts : :eaélt level*: udvari** Icmondáwik
Sduec VilmoMál, Bud.^C IV. ker\'.,hogy nagy Tiltod. aM, l.h.t . fiildr. 1 .„uó.
hogy 1 28-in voltak. «
J. 6. aapetsvir. Örömmel nyujtnnk k<~ *et. A b-t%*tá*fr --***ogy*n kös-5nyro -sagf* rázta*.
U. PlO82 Kívánaté szerint fogunk
400,000 márka
nyer laetö.
jSsen roppant öaazegtü rag az-jrencséí esetbea a íiínreri1\', melyet a hamburgi kormány által jóváhagyóit és az üssíeyi állam vagyonnal garantirozoti pénsorajátékaál oyeroi ieboL — Ő*z-szesan esorsjáiék 46.000 nyereményt foglal magéban 8.634,270 márka öhb7.cgbeQ, mely 7 osziálvbaa e-e alanti 8,;|-rendbaa sor-soltplik ki. —A húzások gyorsan köve-tkezaelt egymás atác, ai elai húsát pzimsra elfogi.dunk mrgrendtíiéseke:. egész
f. évi májas 30-ig.
A sorsjáték főnyeröje, mim emlitet\'.ük, esetleg 400,000 márkit teáz Különlegesen pedi-; magában foglal nyert kát
250,000, 150,000, 100.000, 60,000. 50.000 márkival, további ¦simoi nyeremény 40.000 30,000: 25.000, 20.000, 15,000,
i2;ooo. 10,000; 8,ooo, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, ?,000 már
kával stb. stb.
- As első írttzásra szóló sorsjegy árának űek üidéae mellett és pedigjO. é. 3 frt 50 Jer- egy egész eredeti sorsjegyért o. é, 1-frt 75 hr, egy fél eredeti Mrtjjeeyér- é-- 90 Ar. égy negyed eredeti, sorsjegyért iatrjiékukiiui Bzétfeüldjük a
mí-grendelökuek az eredeti sorsjegyedet (n-.m Ígérvénye e.t.) Az \' ossz. -*SBlr. bankjegyekbe a, vagrj pe-üg oszlr. vagy magy. poataje-gyekben és iegkócyeiraesebben.ajánlott ievóíbec iebet megküldeni. Minden sorsjegy külüeméoyhez hozzs2»atoljak a teljes hutistervet, melybői pontosan kitűnik, bácy nyeremény buxa-trk egy-egy osztályban. A beéfkezó megrenáaiéaok belaíalcs-moztatask és közvetlenül a hasas után megit&cják a megrendelek a hivataloc hasisi lajstromot és a\'ayert ^sasegeket,,C®j-günk már több mint fólasázad óta ál!"fönn \' éí AaszIrTá-Sfa--"-\' gyarorazágban eléggé íím"reieí. Köszönele\'. mondunk a t. zz. közönségnek azon bizalomért, melyben eddig részesíteni kegyes-kedell és ígérjük, hogy jövíre it pontosan ét gondosan leijén, sv.tiak miaden megreadslést ér haiaűéktaianUi beküidjük a gyárt összegeket. Ezennel isméiéibe figyelmeztetünk arra, hagy, az általuok birde\'ett BOrajáték nem magán vállalat, baoear bogy a nyeremények pontos kifise\'.ésart a hamburgi kormánykezeskedik. Lt74 1 — 3. -
Tekintettel eme föltétlen battozsagra, minél asámosabb ré^rételt-TemiJünk, Á megrendeléseket a következőkép kérjük^ caimezni f :
1 jspnthal % Go.
BaThqiiierB und SaupUötteriéburaau i Hamburg.
t. eszi. 1 =a 12,000 "-mka, 5 i 5000, I 4 4000, 1 á 3000, 1-á-SCOO 2 i 10)0=2000. óOp&lőOO^ 5 á 300 = 1500, 10 á 2o0rs=2000, 25 i 100 = 4500, 50 l L0-=25O,0, 390Ö
S .; á\';20 =Jb.OOO iisszeaen. 4
r - 4Ö0O nyeremény » 116.000 már\'**, 2. osztály,
4000 nyeremény =**fíf 10,620 márka, 3. osztály,
4000 nyeretriéay =á331,1-qÜ. m irka,. 4. osztály,
4000 nyeremény mm 452 100 márka. 5. osvtály.
«u> 2500 nyi-ieiaéo? -=-»4-15.600 márka 6. osxtüy,
1500 nyeremény—351,G55 marka 7. osztály.
¦ 27600 nyereraeny áa^ jutalék = 6.757,150 raka.
DO
92 oo
Bü&fJrk&iYS&IK ÉVFOLYAM.
*JjSW>»$SY.3«82.
n iVr:\'-\'d:-"b\' t e s é k.
88G ik évben 80.000 palíczk/ 188) ik évben 285,000 \'jSiácajt. iatt atoátiitva.
forrás
A mohai ÁGNES
hazánk egyik legszénsavdusabb
s a v a n v uvize\'

kitűnő szolgálatot tesz főleg az emésztési zavaroknál s- a gyomornak az idegrendszer bántál main alapuló bajaiban. Általában a viz mindazon kóroknál kiváló ügyeimet érdemel, melyekben a szervi élet támogatása és az idegrendszer működésének fölfokozása kivánatos.
Borral használva már is kiterjedt fcedvelísepek örvend,
Friss tSIféshei a&íadea&w kapható
=
572 2—12
2
EDESKUTT L.
m. k. udvari szállitóuál Budapesten, Erzsébettéren.
TJgysiintén minden gyógysraertárbaa, faszertereskédesben és vendéglőkben
5BF" i8SC-ik évben 80 000 palaezk, .-!88!-* évben 295,000 palaezk lett elszállítva.
RegtpRi hálál „Necrolin" áital.
¦ leggyökeresebben pneaiil-tnegÖitítjek is roindéúko\'r
\'"\' \'TfllWÉfcst TT-nr-j-t tiu t»uijiik,\'el.,
BftJhafc Keerolic áll. nifgiiTavinak. ". j (.
\' Bolyok¦«« esekboÍc tojásva,Í aaücstárgyakb&o, rtihákbaa. -bútorokban irt), gy-rrkeresaa ppeztit iáinak aj.
Tetflk baMÖmáí-, Necrofinnali bedőrzsölóse által eltávo-liitainuk, s szőrnek sérülése nólkfiL
Legy«jk"iijár aNenrolin köközöJ^éae.után asoDn:il elvesznek. A Neei-oHn nem mérgeit, ixjnía k«j1 lem étlen fllala, foltot Behöf\'áa\'r csinál, meg a legfinomabb szöveteken böíd és semnri eseiber az egéatsé^re nem ártalmai. . *> \\.
I tégeíy 50 kr. (Szétk Öld és legkevesebb 2 tégelv\'i t,.ffiralctár álul
SOXHLET E.,
554 8-10 Bécs: I. MöitrerbMtei 8
TÁRCSA fürdőhely.°c
0
Vasm egy ében Szombathely déli és nyugati vasntállomis- q tol csak 4 órai távolságban az osztrák-stajer-magyar q határszélen. Vastartalmú forrása nöi betegségekben, 1;C- a tónOscn ,i nemi szervek betegségeiben, idegbajokban, agy * szinte férfiak és nőknél előforduló vérszegénységben sat. q kitűnő és bebizonyult gyógy hatással bir. Lakás és ásvinyvii q megrendelések a fürdő igazgatósághoz mtézendök. Fürdó a orvos: Dr. THOMAS. — Az illet6 röpirat minder X könyvkereskedésben kapható.
Az -hrad május 2! én kezdődik. "«M Q
Ásványvizek m^grend élése akti trorrás igazgalóeájAboz küidend\'e 0
nyvi
Ő33 4 — 6
& gyógyfürdő igazgatóággá
3 ooqqqoqqooooooqoqqooqqqoqqqoooöoqqoq^
A háítaTtfe részére
egy varrógéD mindenesetre a legszorgalmasabb és hasznosabb segítség, hogyha az egyszerűen den varrómunkára alkalmasnak mutatkozik. —\'Az «redeti; Singer SSariiffacturing Co.-fére kai masabbak erre. -nerakíHönbee minden egyéb- -más-:tnnnkára is, mint \'fehérvarrás, köpeny-, corsett- és / erjiyőgyártásra, melyre \' kelio bizonyítékai szolgái, hogj- ezen géjothói a mait év folyama *Iart íöbb mint
tél millió dara!) adatott ei,
Az eredeti Sín^er-varrtzirApek teljes -bistositék mellett és csekély részletfizetéssel, mely sohasem eTneltetík.-ínagasabbra. . íltjteBkipt egy forint részletfizetés mellett megvásárolható és alapos oVtaíis is ingyen adatik. Tévedések kikertUése végett, begy a Sltl^éT név- alatt, kiadott egyéb varrógépekkel \'fel ne cseréltessék,- .méltó/üssék jól figyelembe venni, hogy az oreaeti v&rrégépett a ezég teljes czimét:
IlfllEIEK SANBOR
vároahás épületében
PESSELHOFEB JÓZSEF,
füsserkereskedése mellett. r«s-oisit Baboobay-fé;* báaban.)
THE Ö"T3Sr«3f-EJÍ«=t M AIV ACTU RIKTÖ
a gép oldalán viselik, továbbá a gyár pecsétjét a gép felsÖ részén és álirányác is tartalmazza pészek. nyergesek, kalaposok, könyvkötők és zsák-gyárosoknak kiválóan figgyeimébe.ajá&ijck
különleges Yurrógépetet. V*» IV.
569 3—10. Vezér-üg7ttölEaé«: -¦ z.-.s-
The Singer Manufacturing Go., New-York. NEIDLINGER G. Xagy-Kanizsáit.
Csaltis Deák Ferenc .-tér460. sa C3i íiniai^it féle íxélz
?OOOCK»OOOQOOOOOOOOCKX>OOOOOOOOOCX)00000<
sL
Alulírott iijánija magát mindennemű
imi-, kő-
gyermekezipők,
mmÍK
szilárd, gyors és jutinyoe árakon való elkeaaitésére a legyobit borból, bel- ez p35S \' külföldi bármlnenrn kei- te iaéWl. iriimml sarkokkal ngy kész lábbeüeir raktárát
Í^SBsT^\'Vjdfeki megrendeléflíkre legnagyobb gond fordi:tat.~. éa aztik esapáA egj- _,vait czipé svtgj centimetermérték ;hBkü.ldési Köüett a le^DOrjtosaobac eszkokoltetnek a jegsjabb divat szerint. ~Qkl . A n. é. közdnsée kegves pa.rttugA.iat kéri b-40 6» MILTENBEBOEE SÁJÍDOB,
1
i
1
ő
SS
íl s? Sí
i s
fl-s 1 ?5 a J
it 2
Ifi If! "í E Ja í &


JH »*¦ I ül
?11 aii i ^ •*¦»? ?>ca
1 a 11
— e ? u - i t S
&2 í
I s\'.i:
A legjobb SZI VAR KA- PAPI RO>l
LE HOUBLONi
I
fi
N -o = st c
la
liMÁSOITCt ÓVATIS-"
/f .UK iniad^n Uj.j. Le Hortlftí bíh^\'1 fy-UrEulma... w mtsiicn c.oma? »" gl
1 ájc5-Í ~ L " o
• :pért^ * *rs—¦ —nr
S"agy-fíaGÍzsÍG.
nyomatott a kiadó tulajdon\'"? Wajáits ¦József gyorssajtóján
yAflY-KANEBA.d882. május 25-én.
DCfoittfc ár:
tfHz érre ...... 8 fft
fel érre.......* ¦ ^ \' §§| .¦:
aegred érre......* ¦
EfM ***** 10 *-*¦
HIBDCTCSEK
B ijftBiboe petittorbau T, mátodszor 6 s minden további torért 5 kr.
2ÍYILTT ÉRŐEN sorotiént 10 krért Tétetnek tel tincstár; illeték minden egyes -úrdj-tetert 30 kr. fizetendő.
A lap tzeüenu rétsét rűetó kézien, njek a íreriasztSlőz, snjzgi rézzé* illető kozlaaÓBvek pedig t kiadóhoz bérmentve intézendgk : NAGY- KANIZSA WtttitttHT
Béraeutttlen levelek emtk ftmeri mnekMártiktól fogadtattak t-L
Seziratok *iszz& nem küldetnek.
,v.Znütmiim helyhatóságinak, .nagy-kaniraai tok. tfteoltÓHSgyletí, a ^mgf^áimtífmWtM\'.wl s ipubank\', ,nigy-V»iii-í-J takarékpénztár\', a .zalamegyei általános taoitótestalef , nagy-karinai kisded-neve!* egyeseiét", t nagy-kanizsai tiszti tasegélyző s»*Yetij!zet", a .soproni kereskedelmi s iparkanura nagy-kanizsai knWalasztaiánya\' s tóbh megyei és íiroj
. egyesület hivatalos értesítője.
Heienklní kétszer, vasárnap- s cslíörtőkőn megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hála a nemzeti türelemért.
Ez a föld, melyhez bennünket mnen-onnan „egy ezredév csatol", ús&páink drága vérén szerzett, mia-deü maroknyi porában honfi vértől szentelt, egyetlen édes hazánk.
óseink elbagyák a bőlcsóhazát, mert szabadságuk veszélyeztetve volt Ázsia szivében. Eljöttek ide a szóké Líuna, az édes vlzÜ Tisza partjaira, hol téj foij a folyók medrében; szin-ariüyt teremnek a büszke bérezek ; ¦ae jöttek hazát keresni.
Találtak és el is foglalták.
Nem szóródtak szét a nagy világban ; — egy nemzet nyakára sem mernek vesdégnek azért, hogy azután ük legyenek az urak; — nem léptek fel didm ravaszsággal, hanem nyílt sisakkal, méltóan mondákban éló nemzeu multjokhoz, méltóan azon uissióhoz. melyet később a rajok eleinte alaptalan balítélet tel néző nyugati uépek iránt dicsőén betöltöttek.
Elfoglalták az aj hazát nemes, nyilt harczczal — az akkori kor felfogása szerint az erőse:. hatalma-¦aubb jogánál fogva. Igenis joggal, mert akkor általános népvándorlás volt; az erósebb hatalmasabb kiszórna a kevésbé hatalmasai., ez ismét a gyöngébbet.
Igy lett mienk ez a föld! Drá-^a uekünk nagyon. Nem ok nélkül ragaszkodunk hozzá rajongással, kiolthatatlan szerelettel; nem hiába száll apáról fiúra szent ereklyeként a legnagyobb nemzeti Örökség, az utolsó magyart is egykor sírjáig Kísérendő kincs: a hazaszeretet: — minden talpalatnyi földért itt .apáink vére folyt"
sok gyá&zemiéku napunk volt. Nemzeti dicsőségünk koszorújába ezernek, legjobbjaink vérébej nöLtek a
rózsák.
Mégis élünk, mégis mozgunk, mégis vagyunk. , Megfogyva bár, de törve nem!"
Szerettük a szabadságot, imádtuk,\'rajongtunk érte, nem élhettünk nélküle soha. Tiszteletben is tartottuk az idegen népek szabadságát; szabadságot adtuak azoknak, kiket a kényszerűség közénk hozott, vagy kiket s megfogyatkozás szomorú korszakában magunkhoz vettünk.
Igy lett azután közös haza ez a íöld! Jó otthon azoknak, akik ke nyerét megízlelték.
A törzsgyökeres magyarság fogyott kttiellenség által, belviszályok által; a jövevények, megtelepülök szaporodtak vendégszeretetünk által szokásaik, erkölcseik és jogaiknak tiszteletben tartása és biztosítása által.
Bizony sok magyarnak kellett elhullania, sok idegennek tanyát vernie, mig oda jutottunk, hogy az ősapák vérén szerzett és tiszta magyar vérrel öntözött föld csak feles birto kunk lett.
És ez nagy türelem a mi nemzeti multunk, keserű emlékeink, szórnom napjaink után, . — hogy ily szépen megférünk egy ég alatt a kü löcbözó népekkel azon a földön, melynek vérpáráktól terhes levegőjében még a lélekzetvételnek is tisztán magyarnak kellene lennie.
De most már igy vagyunk Jó magyar közszólás aT , bogy: „Isten neki fakereszt!"
Ideges fajok vegyültek közénk ; Ők nem bántak meg; mi pedig: nem bántuk. — Kern kértünk tőlük semmit, nem akasztottunk nyakakba külön terheket; csak azt vártuk tőlük, hogy ne csupán a földet szeressék, mely Őket élteti, — hogy ne csupán jólétük, kincseik csatolják ide, hanem ragaazgodjanak hozzánk önzetlenül; — legyenek testvéreink, — mindet ügyünk, minden bajunk legyen Övék is ugy, mint a mienk; —
pasztán a telt kalász, mely dúsan nő tereinken, kösse őket e földböz hanem a honfiai kegyelet, mely rendületlenül s mindig Tértezetten őrzi az ósök alvó porait; — szóval Ők is velünk érezzék és fogjak fel.a maga nagyságában és szent voltában, bogy mit t\'.-sz ez a szó: „haza* ; és aztán tudjak méltányolni és oltsák vérükbe a hazaszeretetet.
Mikor azután igy szépen megegyeztünk és megtanultunk egy gyékényen árulni vendégeinkkel, illetőleg velők áruitatni a magyar véren és verejtéken nőtt kalászok és szőlő-veszszők gyümölcséi; akkor is következtek szomorú napok, gyászos esztendők Jobbról, balról jött ránk az ellenség. Mi a haza oltárára vittük •vérünket, életünket, vagyonunkat; fogytunk és szegényedtünk; — vendégeink pedig a mi gyékényünkön :— & mi védszámyaink alatt — szaporodtak és gazdagodtak.
Igy lettünk azntán a közös hadában szegények mi — gazdagok Ók. Kezükbe került a vilagmozgato pénz. hozzájut szegődött a hatalom is.
De azért, mert megosztottuk velők hazánkat, hogy testvérekül fogadtuk,egyenjogositottuk Őket ingyen, vendégszeretetből, — hogy ők viszont önfeláldozó, lelkes honfiakká igazi testvéreinkké lettek volna; arról irt vala sxt. Dávid ée el is hegedülte vala.
Az állani intézmények legprimitívebb korszakától egész koránkig történelmi adatok beszélnek, hogy minden országban, minden nemzetnél drága volt és drága most is a honpolgári jog és ahhoz — az illető haza jogos polgáraival szemben — vagy épen nem, vagy csak nagy áldozatok árán juthatni.
Példáért nem kellene sem a régi Rómába, sem Athénbe mennem; csak a közeimait fátyolát lebbente-ném fel e Francziaország példája fényesen mutatná, hogy egy nemzet
tagjává lenni, egy háziban az Ős-nemzettel egyenjogosittatni nem mindenütt történik barátságos vendégszeretetből, jő remények fejében, mint nálunk szép Magyarországon.
& mégis mi történik?! Min* den államban, ahol a települők legalább részben megvették bonpolgári jogaikat, kényszerítve vannak az illető nemzeti közvélemény hegedűjére tánczolni; s még a mellett is éreztetve van velők, hogy ők esak befogadottak, megtfiröttek. Nálunk m<±g, mert mindig tiszteletben tartottuk jogaikat, sőt egyben-másban kivételeket is szívesen tűrtünk velők szemben: utoljára fejünkre akarnak nőni teljesen, államot i akarnának képezni az államban és markaikban tartani bennünket, kik,, ha nem. is vagyunk auíochtonjai e földnek, hanem minden esetre véres szorezményünk. Téren szerezték apáink; véren tartottuk íenn mi, az unokák, ennyi száza don át. ... ,
Csakhogy ezt belátni épen nem fkarják. Talán a svábokat kivéve mert ezek jóravaló magyarérzeimüek, ha nem tudnak is magyarul - í többiek nemhogy elismeréssel, hála val viseltetnének a magyar nemzet iránt, ellenkezőleg váddal lépnek fel ellene. Vádolják jogtipró intézményekkel, fajgyűlölettel, fanatisnrnssal
irigyaóggel e ax Lg tndja, tnivol ? \'.
Mért ?
Mert a nemzet látva, hogy itt-ott miképen igyekeznek bebizonyítani a magyar közmondást a szállást kapott tótok: erélyesen kezd föllépni és nem engedi a kigyót teljesen nya kára tekerőzni.
Gyűlölnek bennünket; tetteik fényesen bizonyítják. Hisz, ha magyarok volnának testtel-lélekkel, akkor csak nem sziltanának idegen föl dbn lakó. idegen nemzetbe olvadt fajrokonaikhoz; akkor nem lebegne előttük közvetlenül semmi szentebb érdek, mint az édes haza érdeke. Ha
igazi magyarok volnának, egy hus és vér velünk, akkor csak nem tüntetnének saját hazájokban, saját jó nemzetük ellen. Maszka, csak muszka marad. És ha uj Krisztus születnék, megint csak keresztre kerülne. > V.
Igy lett ez a föld iá mi nemzeti türelmünkért a hálátlanok fészke.
Pedig vészes párákkal van tele ievegő. Ha valaha, ugy most kellene hozzánk két kézzel karolódniok.
Tudja az ég: melyik pillanatban hasítja keresztül boros egünket a Villám r 1
Akkor már késő le?z YÍllámhi-ritóért futni.
Hejh vészes időben, nagy pillanatokban bet szívesen húzódtak mindnyájan e nemzet karjai közé! És ez a nemzet meg is védte őket.
Vagy talán a fiakkal szemben elfeledték az apák érdemeit?
.Csak sast nemzeneE a sasok!" — Még jöhet idő, bogy megmutatjuk.
Látszik, hogy nem vérünkből valók. A magyarnak mindenkor erénye volt a :. nekik mindvégig vétkük : a hilatlanság.
Térjenek meg \\ és ml feledünk.
Második S7.ó az uj uicza kér-
Midőn valaki nem szeret bizonyos dologrói beszélni, legjobb hallgatni.
Vannak némely dolgok, melyeket a magyar közmondás szerint
,ftgynn-hfUgatnak B
De vannak ám oly dolgok U, melyeket agyon-hallgatni nem jó, legalább is nem méltányos.
Most van egy ily fontos ügy szőnyegen, melyet a „Zalai Közlöny* 40-ik számiban .Még nem kóró" czim alatt felvetettem, ti. az uj utcza ügye, melyre azon reményem
TARCZA.
A magyar rableány.
taToveUe.) Irta. MOLNÁR PÁL.
Scomora időkbe vetetlek nyájat Divuaó, szegény bazi.cn gyászos kor-
szakába, mikor: .Idegen lett ittboa a magyar." .-\' - ....- évek, bos emlékesét.\'
Az al vidéket régen el oson ié a török had, t ellenállhaUan eróvel nyomul f-íljflbb, feljobb. Szigetvár elesett, de Kanizsán meg nemzeti zászló lobog, t váriornyok zzeot keretttjeit még a hi»-nizsz foiyó tükrözi viasza.
Napjainkban ugy a várnak, mint & tolyónsk is csáb. emieke él az ttódok ajkain. A virt a nstvanas években rom bolik le teljesen, a folyó medrét pedig régen betöltötte ai isaap, még a helyet it z!ig lehet megmondsni. A vártól dél keleti irányban emelkedé nalmokoo ál Jött a Kznistsyak kedvencz mulató helye, a kies fekvésű SxsntgyörgyTar, melynek
mai nap szintén csak romjai láthatók.....
Fényes vigalom ünnepit ültek a deréír Kanissay grófok a t-entgyörgyvári nyaralóban. Szigeti Elemér m»g«aabada-Itftának Örömére, kit övéi örökre vénre hittek. De iroe a gondviselés visaaare-zérlé, bár tok hányattatás ea veszedelmen ment eodig keresztül, míg njre viasxa-keríilt. Zrínyi csapatában zászlótartó volt, s az Eezék körüli híd rombolásnál megrohanták,tfogaágbakerölt Konitanti-
oápoly mellett egy börtönbe zartak, hol heted nap ranlva fejveaz4éare vagy^ asi-n*.gbarái:a ítélték volna, hanem egy kedvező sötét éjszakán, szalmából font kötélen leereszkedett. Ae alaó torony őri le veik esteié s ruhájába öltökre barangolt tüskén¦ bokron át hasa felé. Hajmeresztő veszedelmek ét viszontagságok után végre eljutott Kanizsáig, bol az Ő szeretett keresstspja volt az ur, a bires K.anissay Péter. Az ünnepi disz, az Ünnepi *kj fényesen hirdetek, bogy örömünnepe van a exaiádnak.
A saenigyörgyvári nyaralón, mely nagyszerűen fe<diizitve, feltataiétva, felkoszorúzva van; rajonkínt érkeznek * hivatalos főúri családok, s rendre bókol-oak a daliás Elemérnek, kí oly ügyesen ki tudta játazani a halálos veszedelmet.
A vendégek megérkeztek, örömí\'-tat arczczal lepik el az árnyas világokat, elő készületül a vigalomra.
A nyaraló csinos ée ialéset stylben épült kéjlak gyönyörű sétányokkal és Ingátokkal övezve, mimha csak megvolna tiltva a napsugárnak, oly ritkán mer belekinteni.
A nyaraié északi oldalán áll a keskeny őrtorony, honnan messze, nagyon coeeaze lehet ellátni.
Belül a csillámos termek ragyogó fényözönben úsznak, harsog a ztne, járjt a tánca, ujong a kedv. Mindenki boldog mindenki JÓI érzi magát, de legjobban éreí tán korának legazebb honleánya K.&-¦ifaayLeake.
Seeralmea Bzivecakdje krepea örömében, mint a nyugtalan madár.
Déloaeg büszke alak, tántorító nép tég. Azt mondják, kogy a kiváló szépek
ojak zzókék lehetnek, — az nem is igaz....
Ú barna voh, koromsötét sürÜ selyem hajzata szép bullámokban vonult alabástrom vállaira, nyilt magas homloka büszke, uralkodói tekintélyt kölcsönzött ? eki, ragyogó fekete szemei olyanok, — mint a meggyulladt éjszaka, soté:b;n is ragyogók , mint az igasi gyémánt.
Karosa dereka, sugár lerm=le, olyan volt mint egy Istennőé.
Forrón szerette * vitéi Elemért, kit a balal már csaknem elmgadott az rléből.
Elemér daliás, vitéz, sugártermetű szálas alak, göndör hullámzó — gesztenye fürtökkel, redóilen homlokkal, tüzes bo-garasumekkel, melyekből a pezsgő irjui eró nyilai ló vei aek, nemes tifbásu sas orral, éjasín, kétfelé fent bajaszsz&l, mely az éietvidor arci rózsáinak árnyéklata, domború mellel.
Szellemesen szórakoztató, kedves megnyerő, bódító, kitűnő mulatta ló és mulató, vig, kedélyes, vitéz, bátor, harcaiét, elszánt, néba vakmerő is.
Kikicaap a vigalom zaja, mikor agy nyiiik as ajtó s lehallatazik a legvégső lombtátorig, mélynek árnyékában Elemér ét Lenke bizalmasan társalognak s olr^dosnak az édes viszont szerelem csókjaiban BOb mi boldog peiezek kedves Lenkém, mily mennyei élvetet körödben, lenni. — Lehet-e boldogabb pe/cz egy emberéletében, — miuths valaki szemeid gyémánt tükrébe nézhet. Oh nem biazem t igy talán eki vagyok a legboldogabb ember a világon," . L
_ .Ugyan ne bókolj Elemér, hisz jól tudhatod, — hogy a meg nem érdemlett dicséret nem örvendeztet." . ¦¦-.,„
.No de kedves Lenkém talán abban it kételkednél, ba azt mondanám, bogy... nem, nem merem kimondani. Kern merem, szivem haboz — éz hangosan ver e g< dolaira.Tedd csak kis kezedet szivemre és megfogod értíní dobbanásaiból aktaraiát.
Lenke ugy tőn e a zziv hangos vi résére mosoly kelt eper ajkain s Elemér keblére borult.
„Tehát szeretsz Lenkém csakugyan szerelsz ?
Add ide kit kezedet 1 Való-e ez vagy álom, vagy talán valami tíikoa mámor ujjai szövik e tündéri képeket én elém? Nem ez nem lehet! hisz itt dubog szerelemtől dagadó kebled az enyémen, — t ajkam édes ajkadon olvadoz as édea cze relémben - kicsiny kezed iit a kezemben. Te vagy az, valóban te, oh -tadom, bogy nem álomkép es...
Szerelmedért fogadd el legfőbb kincsemet, legdrágább birtokomat,híven érző szivemet mig ez dobog, tőt azután is legyen a tied. Fogadd legbecaeab ajándékul ama legazebb kegyért, melyben engem résseaitettél, a ama drága adományért, mely a királynak is kegy lett volna, a te édes csókodért.*
Hatalmas Itten de jó vagy, megoldod esők sziveit, kik egyymásért hevül n«k.s boldogsággal tollúd el őbe:, bogy itt a földön it üdvözölj en akt
A vígadó vendégek a fedél alatt, Ők az Itten axabad ege alatt mulatotiak. t ábrándoztak boldogságról szerelemre*.
Hanem Sziget felöl egy lóhátaiban vágtató vitAs hozta a vészhírt, hegy a vár öletett Szétoszlottak a ve .ideget az öfümüanepxól, a csörgő féayes. teaéK
öltve, mindnyájan bátran készeitek á közelgő ellenállásra. "
De már két hónapja Tarnak. at ellenség \'ámadására a még hire sincs törökne/.. Megkétszerezték |a vigyázótorony őreit, kémszemlére járnak a szomszéd utaken, óraiárásnyira elmennek, Babócsáig, Berényig, de csak minden tontosabb hir nélkül jönnek.
Már a sánosok zsilipéit it kinyitogatták és a megkőzelilbeÜen tár és ittap tenger állat, halaimat védelemre teáxnit-hat a vár. A csapó hidak feWonaltak. A közlekedés megszűnt, minden arra caéi-zott, hogy komoly ellenállásra készülődnek. De as ellen még mindig se mutatkozik.
Vasárnap éjfél ntán teszi a toronyőr az első jelentest, hogy ssokatlan világosságot lát délről, mindjobban közeledni. Most már semmi kéltég, bogy a törökök Jj önnek.
S mi is volna mát az a szokatlan világosság, mint a feltornyosuló lángok vörót fénye, mely a közeli falukat ham-vatxtja el. Keddre megérkeztek. S=erdán egy aikcreilen támadás által kénytelenek voltai a berekből kitakarodni. A var ibösiieg védelmeié magát, azonban a belopózott kémek, t a fővezér vigyasatían-sága folytán a tzombati rohamnál már bsaknem elesett. A csapó hidakat letse-jgezték egy éjjel s szabad bemenetük Inyili a varba. Még csak a felleg vár, volt bátra. Itt.megtörött at erő, bár a {örök" kiata fia felhatolt nebény emberével a ^Korona vár* ablakára, hol KanUtay, Lenke kiragadva egy apród kezéből .a kardot, maga it hadakozott Mer már beállott á rég/katasztrófa, de nibiel a
ilpjjiíj .-..i Imiilnarn \'nn
SÜ8Z0NKÖ
.TÉTfeLTAM
tolt, hogy illetékes helyről legalább is ,némi" felvilágosítás, megnyugtató közlemény fog jönni. Nem jött.
Tudtam előre, hogy reményem kétes; okát is kitaláltam ; az ok egyszerűen abban rejlik, bogy egy bi: zottság oem tartozik feleletet vagy felvilágosítást adni az általa végzettekről egy egyszerű lakosnak vagy felszóllalónak.
Pedig abbén nincsen igaza annak, a ki igy gondolkodik, mert a kérdéses ügy közügy, mert ezen ügy-nem szoros értelmű -hivatalos kérdést tartalmaz, melyre csak illetékes egyén, nyerhessen felvilágosítást s másnak hozzá szólni valója sincs.
A kérdéses ügyhöz 13,00.0 ember jogosult szólani!
.Ezeo 18.000 ember Nagy- és Kis-Kanizsaváros lakosaiból áll, kiknek mindenike jogosult hozzá szólni oly ügyhöz, a minő most szőnyegen forog, mert mind a 18,000 ember zsebje megnyílt vagy megnyitandó lesz annak létesítéséhez.
Igaz, hogy befejezett a tény, az rrj utcza k ibasitisa és ahhoz szükségelt hely megvétele iránt azért nem annyira befejezett, bogy most, midóo botrányos hiba tömege sen mntatja föl magát, — azért mégis csak a rosz. mégis a hiányos valósághoz ragaszkodjunk:.
Lehetetlen, hogy ez érdekében állana az intéző bizottságnak!
Ég azon nézetet táplálom, hogy még egy bizottság is, mely közügyek keresztülvitelére van kirendelve; hogy az üy bizottság melynek férfiait a közbizalom állítja azon magas polczra. a hol egy város sok ezreit egy szép és szükséges, egy jó és hasznos czélra belátása szerint bár felelősség terhe nélkül kiadhatja, azért mégis erkölcsi kötelezettség feltétele mellett ál li totta azokat oda, kik tehát megnyugtatni minden egyes kételkedőt tartoznak.
his ha feljajdulás hallatszik valamely oldalról , nem agyonhallgatás arra a helyes válasz, hanem nyilt és ószinte szó, melyből érteni, melyből tudni lehessen s mód és alkalom adassék a kételyek elhárítására.
i - Könnyebb a bajon segíteni, mi-dón még lehet, mint akkor, midőn már nem lehet; mert az utóbbi .nem lehet szó1 az ügynek egyszersmind végzetes eldöntése.
Meggyőződésemnek adok kifejezést az által, hogy kinyilatkoztatom, miszerint felteszem az intéző férfiak felől, hogy ők maguk sincsenek megelégedve saját művökkel.
Meglátjuk, igazam van*e ? mert a hallgatás beleegyezése jelent. — Legalább Így tanították azt már a kis iskolákban is.
És most még egyszer felemlítem, hogy az Ügy, habár az előleges mTmtraiatok megkezdve íönek is; csak elvi dolog, abból sokat el lehet hagyni, a mi nem jő és van még idő hozzá tenni azt, a mi jó s főleg azt, a mi néiküi az egész egy eihamarkj-dott számításon alapalt semmit érő vállalat leead. t i. .kiszélesíteni az utczát. *
Ki kell széleaiteoi ezen utczát minden áron, annak mtühatlannl Weiser házig kell legalább terjes3-kednie.
Befejezésül a város igen tisztelt atyáinak becses ügyeimét hívom még egyszer föl, hogy akadályozzák meg a nem üdvös cselekményt, fordítsák azt jóra, a mit még lehet s éljenek a classicus iró bölcseségével: »Vide-ans consules, ne quid Bespnblica detrimenti caperet.*
Dr. FÁRKBK LÁSZLÓ
pasa fia élve akar\'a kézre keríteni a bájos hadakozót, súlyos sebet kapott attól, b alig bírt m neküiui.
A koczka fordult, kiszorult as ellen a várból. A hadparancanoköt lefejezték. Á megrongált \'alak-t kijavitgatták a közeli támadásra.
Amour bej a pasa ha, ke tős sebet kapott, egyet a balkaron, a masikat szirén, de az utóbbit nem kard vágta. -hanem Lenke szemeiből küövelö nyilak. Szerelmes lett belé kimoodhi Mihelyt felgyógyult elsó te volt, bogy értesité Lenkét az _ szer el mérői.
Egy magyar fogolylyal küldte levelet a várba, mely e kő7etkesóke\' tartalmasts;
A nagy-kaulzsat kath. fögym-
naMuinban az 1&S2. évi májas hó 20-ün tartott zárünnepély lefolyása.
A gymnaainm messze terjedő hír neve nem egy szülőt, nem egy tudomány-barátot csalt a rajzterem falai közé, hol a zárünnepély a szokott fény és ünnepélyességgel lón megtartva.
A szépizlésról tanúskodó műsorosa*. a következő volt:
1. RutleBrittsuia. Előadja a fógyinn. énekkar.
2. A banditák kara (Braveból.) Elóadja a tögymn. zenekar.
a. retnr ban beszéde Katonától, ¦sai-alta Engel Sándor VIII. o. t.
4. Caprice FsDtaatíqu Von K.-tól. Zongorás előadta Spitzer Gusztáv VIÍI. oszt t.
5. Magyar népdal. ElŐdtaa főgymn. énekkar.
6. Változatok s magyar . épdalböi Zongorakisftrat mellett előadta a főgymn. énekkar.
7. Sonkolyi Gergely Jókaitól szav. Spitakopf Gusztáv V. o- t
8. A pályadíjak kiosztás*. Ekkor főt Hám József, mict a
gyakorlóiskola vezetője lépett fel, — ki lelkes szavaiban melegen emlékezett meg a gyakorlóiskola jóltevóiről, majd Eisier Dezső a gyakorlóiskola jegyzője íelolvasta s \'ststisticai kimutatást a gyakorlóiskola ez évi működéséről. Melyszerint
A gyakorid iskola ez évi tagjainak szám* 152, és pedig 82 activ., 79 pasaiv szereplő. Tartatott 1 alakuló, 17 rendes 1 gyűlés VÖrtsmartyJ Mihály halálának évfordulójára, 1 gyttléé a vora^yesavalat megtartására fordíttatott, mélyen Paray Trubadúrja adatott elő, s 1 Lárógyüié«; Összesen 21 gyűlés.
A beérkezett müvek száma.
1. Eredeti költaméay 90. Jav. cél-kűl 46., Javítással 8. Elvettetett 20. Be-tilUtott 1. Viaasevonatott 8. Bírálatién maradt 12.
2. Németből ford- 1. Visszavcna tott 1.
3. Allegória 1. Jav. nélk. 1.
4. Költői rajz h Jav. nélk. í,
5. Emlékirat 2. Jav. nélk. 2.
6. Elégia 2. Jav. nélk. 2.
7. Ballada 5. Jav. nélk. 1. Elvettetett 1, Bir. maradt 1.
8. Sonett 2. Jav. nélk. 1. Bírálati, maradt 1.
9. Paródia 1. Betiltatott 1.
10. Eredeti mese 2. íav. nélkül 1 Bir. maradt 1.
11. Ford. mezé (német) 1. Javítás nélk. I.
12. Gnóma 3. Jav. nélkül 1. El vettetett 2.
13. Epigram 3. Jav. nélk. 1. Elvettetett 2.
14 Románca 3. Jav. néik. 2. Elvet teteit 1.
15. Értekezés 3. Elvettetett Visszavonatott 1.
16. Költi! beszély 2. Javítás nél
kűl 1.
17. Tanulmány 1. Visszavonatott 1
18. Szépr. fejtegetés 1. Visszavonatott 1.
19. Leírás 1. Jav. nélk. 1<
20. Humoreszk 1. Jav. nélk.
21. Szavalat 50. Jav. néik. 47. El ttetett 3.
E szerint a beérkezett müvek száma összesen 126, közülük javítás nélk. elf. 66, javítással 3, elvettett 31 taazaronasoU 12,\'bÍrálaÜanul maradt 14. Majd a pályadijak kiosztására jött a sor.
L Fótdó Pap János igazgató ur drb. aranyára, mely egy at-tbadtárgyu természettudományi értekezés lőn kitűzve beérkezett 3 pályamű.
Liánul. iodÓja
^mádott hölgyem ! Dicső magyar leány 1 En hóditani jövék, de meghódolok,
¦érelmédet
megnyerhetem. Szeretn
eveiét levél
foglak tiaatán, forrón, lángolón, _. . ... angyalok a hetedik menyországban. Légy te as én angyalom I — Udvö.«öl téged szivéből
Amour bej a pasa ha.
Rögtön elkészült a felelet, amelyet egy tŐrOk fogolytól küldött vissza Lenke, a vár ur tudta nélkül.
Hanem a vitéz Iván ki a hozta, mást is mondott, mint mi ben irva volt. „Vigyázzon, az Ist re:mére drága kisasszony, öet minden áron kézre akarják Keríteni sértetlenül éa meggyalázni. A bej már jutalmat íi lüsött ki annak a számára, ki önt el fogja. Cselhez folyamodik, annyit tudok, többet nem érthettem, mert nem tudok jól tőrökül. — A visszaküldött felelet a következő szavakból állt :
VÍ*éa Amour bej! As nigyon szép, ha 6o tud egy magyar hölgyért lelkesülni. Én önre aem haragszom csak a seregére. As ön szive mindamellett jo is lehet. A szerelmet illetőleg pedig oaak örülni tudok, hogy kedvét találta bennem. Találkozni fogunk a parti füzéében. A viszontlátásig.
Kaaisaay Lenke. Övömtől remegő kezekkel és csillogó sssrwika.nl elvasá maga a bej a kis
rövidke levelet, melyet bármiként magyarázgatott is magának, mindig csak megtudott győződni felőle, hogy ai s viszontsserelem leghívebb tolmácsa.
Nyugtalan lelke alig bírta bevárni a kitűzött napot. Boldogsága közepett már a hetedik mennyról álmodott, meg álmodva előre mily nagyszerűen sikerül Ót a fülesből elrabolni s a táborba röpíteni, hol as Ö aranynyal és ezüsttel gazdagon hímzett ssőnyeg sátora van, s hol - aok nép, hölgy között 6 fog lenni a iegszobbi k.
Fölviradt a boldog nap. melynek kora reggelén volt a találkozás kitűzve. Amour bej a hajnallal ébredett édes álmaiból, felkötő dus aranynyal hímzett kardját, finom tibeti övvel szoritá körül karcsú derekát, melyet a legdrágább pisztolyokkal rakott tele, sötét vörös tu-nisi fezzel fejében kiválaastá a legdélcze-gebb fehér paripát, mely a széllel röpülő madárral verserj-t futott, hogy ezen fogja elrabolni imádott angyalát.
Sokáig nyugtalan várt a találkozási helyér, de nem jött egy árva lélek sem. Hol kóshetik olyan soká nem tudta elgondol, s kémlelődve tekintett a sugár-utra, honnao szeretve várt vendégét jönni hitte.
Megnyílott az érczkapu s lebocsá-ták a ^iapó hidat. Egy deli sscs vágtat ki a félhomályban, fehér selyembe óltöz kőd ve-! suhogó ruhában, drág* bímsetü kék mentében, gyönyörű kócsagtól!*! kalapjában, ugy nézett ki, mint egy istenasszony. Elszorult a bej azive tája, kápráztak mereven néző szemei, meg feledkezett mindenről, \'.alán magát ii elfelejtette.
Valóban részegít Ó gyönyör volt zemlélni, mint ült aszályos lovag öltőjében felkantározott szürkéjén, mily ábrándteljes tagraotdalattal játszőtt lovag, ostorával, mint lebegtek hó vállain ójssin hajfürtjei, — valósággá! a hajdankorí amazonokra emlékestetett. S most egyenesen a bej felé vágtat Lenke, majd 40 lépésnyire hírtelen megáll.
A bej csak akkor ocsúdott fel szereim: mámorából, mikor as első nyíl a föle mell-ti repült el, a másik nyorr ban a fezét sodort* le feje tetejéről.
A nyíl nem talált, Lenke viasz*\' fordult, de néhány lépésnyire uton érte a szomjazó vércse, az ártatlan g*Íambot. Lenke BÍkoltva hallott le lováról.
Mar vitte hsa* felé. vágtatott bej bársony atőrü lova büaskéo lomból* urával s as angyali Lenkével, kinek cstpke fátyoléval oly szelíden játszadozott a langy szellő. Hanem egy magyar kémcsapattal találkozott, kik úrnőikre ismerve, őt kiszabadították a keselyű körmei közöl.
Essraéletleoüt vitték haza övéi ől s mikor fölébredt egy bosszú terhes álom nak vélte az egészet,\' de bogy mégsem álom volt, azt láthatta vérző ujjáról, melyet as elszakadt tegez húrja megosapotl Megláthatta arról is, bogy sürögve forognak, ápolgatják, melengetik.
Reggel megfogatta édes apja, ki megdicsérte vitéz, bátor lelkületét, de egyszersmind a íegsseretőbben intette arra, hogy többé üyen vakmerő vállalatba ne bocsátkozzék, pláné az ő tudta nélkül.
Számba vették a legénységet, s ki fürkészlek, vájjon ki volt azon alkalommal a kémcaapaf vezére, előharezos*, hogy méltó köszönetet és szívbeli elismerést szavazzanak, az bátor vitézségének, s megjutalmazzák a nemes hősi tettet.
Elemér volt ama nap hőse, ő kalandozott az ingovány ok között\' mintha csak a gondviselés súgta volna meg neki.
Vitéz derék fiam, esőit büszke önérzettel az öreg Kamuéi, c-:? is tudom hogy szeretitek egymást, ha ti ugy is akarjátok, legyetek egy miséi, szeressétek egymást, úgyis megérdemeltétek egymás szerelmét mindketten.
De még holnapig várjatok a többivel édeseim.*
Azonban as ágyú dördült, a várfalon, fedelű kellett rája és s védelem után tekinteni.
A vidám legénység a várfalon termett s bátor lélekkel várta a táraadó hadai.
Délfelől minden táraadási kísérlet meghiúsult, olt voltak a falak a .egerí-sebbek, a legénység színe, java is oda gyülekezett, mert a fótáctLvfást épen onnan leheteti várat.
A .dijat a „hő .lényege* caimü nyerte el. — Szerzője Engel Sándor Vili. o. t
IL Tek. Knauns Boldizsár ur 1 drb. aranyára, mely egy szabadtargyu történeti beestél yre volt kitűnve, beérkezett 1 pályamű, mely a jutalmat elit nyerte. A ,Kunza-oaimü besasélr, szerzőjeFérnek László VHL o. t
IXL Tek. Wolheim Ernő ur 1 drb, aranyára, mely egy asahadtárgyu vagy forditott novellára voit fcilttsve, beérke tt 1 pályamű ,Die Liebe der Königin" caímmel. A mű jutalomra méltatlannak\' találtatott.
IV. Tek. Wajdits József ur egyik yára, mely egy vallásos balladára
volt kitűzve, beérkezett 2 pályamű, dijat , Absolon* OBnfü nyerte el. Szerzője-
Hartmann-Je.no VTJX o.j. __
V. Az 1879-ben végzett ifjak 20 frtnyi jutalmára" melyre a pályakérdés volt kUttzve: Nagy Lajos kormánylatának befolyása politícai és műveltség terténe-íünkre (Müveltségtürtóneti értekezés) beérkezett 2 pályamű. A dijat .Quidquid delíra reges, polectuntur Achiví0 czimfi jelzőigévet ellátott mű szerzője nyerte el, helyes áoigozatáértjtartatom ée stylus tekintetében. — Szerzője Eisier Dezső VTJX o. t
A .zordon de ragyogó lovagkor" jelaőígés mü szintén díjat nyert; tek. Ebenepanger Lipót ur 10 frankos ara-: nyávallőn megjutalmazva. Szerző Hart-mann Fülöp Vili. o. L
VI. Mint tehetséges kői tó Hartmanc Jeaő jata lm áztatott 1 drb. aranynyal : mint legszorgalmasabb tag Berzai Elek házfőnök ur 1 darab aranyával lön meg-ju\'.almacva.
Helyes eriticai dolgozataiért Hart-mann Fülöp ayert 1 drb. aranyat
VIL A jegyzői pontos és ss«rgalmas vezetéséért Eisier DezsÖ i drb aranynyal, a könyvtári hivatal lelkiismeretes betöltéséért Plihál Viktor szintén I db. srany-nyal jut*lmast*tott.
VIII. A zene terén kifejtet* buzgalmukért:
Baáa Géza VIIL r.U írttal. Mantuánó Rezsőé írttal Rauch Ignátz 2 frttal. Ax ének terén pedig : Kaán Karoly V. 4 frttal. Mantnaaó Rezső III. 4 frttal. Mikoláseh Bódog III. 2 frttel jutalmaztattak.
Etek után ftdó Pap János ígazg*tó ar következőleg szólott az egybegyűlt közönséghez e as ifjúsághoz.
Lélekemelő beesődét amennyi bon gyorsirácsatálag leírható volt körül bei ül gy hangzott
Tanuló ifjak! Kedves öcséim ! A mai alkalommal újra meggy ó-sődtem, arról, hogy intézetünk növen-
dékei közül ezen év folytában is elég saép számmai találkoztak olyanok, kik nem elégedtek meg csupán azzal, amit az iskolai törvények tőlük, miai kötelezettséget szorosan megkiváonak, hanem szabad idejük egyrészt gondos tanáraik vezetése mellett önképzésre szívaemesi-téare valóban szép eredmén használták.
Jól tudom én azt, hogy azon kisded mntatvány, amelyet imént az énekből éí
nnye!
zenéből hallottstm, csak egy kí* részét képezi azoknak, amikre ez év folytában taoitvs lettek, épen ezért hivatalból folvó kötelességemnek tartom ezen helyről U köszönetet mondani a t. tanár uraknak, akik kitartó busgóaágga! iparkodtak az ifjúságot a aaé|imüvái)z,c;ek ezen sVában Oktatni s bennük a nemei: érsclinol ápolni. Adja Jateo» hogy fáradtságuk juulmát fogékony lelkű tanítványaik háladatos-ságbanielheskék fel.
önöknek pedig kedves öcséim ki-Urtáat, buzgólkodást ajánlhatok továbbá is. Ne elégedjenek meg azzal ¦ mit tanultak, ne állapodjanak meg iéUton, — haaem lelkes vezetőik által épített alapra iparkodjanak Önerejükből aj ismereteket hordogatn, hogy ezen gyűjtemények halmazából — idővel a szépmüvészetek figyelemreméltó épülete emelkedhessek.
A zene kedves öoséím, mely a görög hitrege szerint \'egykor még fákat, — sziklákat is megindított, — kedélyem-ló hatással vsn as emberre. Fokozza ez annak örömét, lelkesedését, — szomorúságában enyhítő balzsamkép hat a buba merült aaivre, lefegyverzi a heves indulatokat, csiUapi\'.j* « haragot, egyszóval jótékonyan hat a aaivre.
Annak ki szenével foglalkozik — kedély világán nyugodííág, derültség — szokott elömleni.
Vagy mit szóljak az éne tM, a zenének e*ea valódi méltó ikertestvérérői ? Ha a napi gondok megszédítenek bea-nüuket, ha a mu. ka kifáraszt, mily jótékonyan hat reánk a szabad terméssé: dalnokainak a madaraknak kellemet éneke.
Pedig micsoda ezeknek egyszerű dala az emberi művészi hang bájaiho; képest
S valóban aííg cialódom, — ha az! állítom, hogy a jó ének sok tekiotetbeo felette áll a zenének.
Iparkodjanak magukat az énekben is tovább gyakorolni, mert csak az iskolásait hang alkalmasa művészi ösuh&ng-satos énekre.
As önképző kör tagjainak es évi munkálkodását is megelégedéssel haliul tam. Ismeretes előttünk a csél, melye*, a kör maga elé tüsött, igyekezzenek azt | nem csak az intézet falain belül, hanem azon kívül is őntehetségűk szerint m«e-közelíteni, s ha lehet el is érni.
I<t a diadal a mienk lett Hanem a törők cselhez folyamodót*, hol legkevésbé várták volna as icgováoyok felöl. Különben is egész éjjel szakadt* as ágy utas a homokkbmáromi hegyekről; 4 tornyot teljesen ledöntötték, s a védő falakat annyira megrongálták, hogy már csaknem reményüket vesztették s várbeliek.
A reggeli támadással végre eldőlt s koeaka, a tengerayi törökbad ellenáji-hatlan erővel özönlött a falakra. Hiábr. kaszabolják Óket a fáradt vitézek, minlhi csak minden csepp vér ajra foitáasadnsv ugy növecedik * törökök, száma.
A vár hosszú tusa után végre még is elesett
Fóoka pedif az elvadult ostromoak as volt, bogy Amour baj megesküdött Allah az* káli ára, bogy eddig oem fog háremébe mearjeleztzti, míg bosaavágyát ki nem elégítette.
A fellegvár is török kézre kertit lángoló ösakök kosul ragad ki egy ifjú török egy gyöayörü sói alakot kí eszméletét veszté s elhagyva magát nem tudja mi történik vele.
Egy siralmas reggelen az egéss erÖd (hamvadva állott, a füstölgő Űsskők mutatták es*k, hol volt a foliegvar. hol aj őrtorony: A törökhad megfészkelte ma gát és rakoeczátlankodott, kegye;]^ ke-dett 150 esztendeig.
n.
Szép nj ári este van, a méiázó hold sugár suttogva enyeleg a fák lombjaivá
1
tiikus hangokon beazéi szomorú regéket az elhullott hősök tetteiről. A néma csendet csak nagy ritkán egy-sgy halál madár sírása szakítja meg.
A szentgyörgyvári nyaraión már Amour bej a tulajdonos, fényes, pazarul gazdag házat vsaet, dics pompa, fény diadal jelvényekkel ékesített hárezse csak ugy ragyog, saiut * „korán* -i p*r*< dioaom. A vidékem minden elpibeet, néma csend honol, csak a bej nera alhatik még, ébren tartja a szerelem.
Mit aeki a háremi királyné, bárht az 6 csókja még oly édes ia. ka egy sa cuki ért szive oly régóta ver, as aem akarja őt viszontszeretni semmi áron. a
As őrtorony egyik keskeny ablakából halovány fénysugár dereng, ott még ébren vannak.
Halk zokogás hallatszik b mély be alá .Szeress imádott angyalom, szerelmedért kérjed bár az egeknek csillagát, megszerzem azt ia, csak aseress; ha kívánod hogy meggyűlöljek minden embert, apámat, testvéreimet, mindenkit, megteszem azt ia, csak szeress. Ajáodékozx meg a le égi szerelmeddei, dicső magyar leány, ha egykor meay be érek, Aliah trónusához, elviszlek magammal a meny be A változnaiatlan örök szerelem é» -¦ ¦\'ű;tbet:ec bizalom, a . r . . hüaég ígéretével add á: szerelmedé:. Kérj tőlem, kívánj, követelj mindent, c*&k ast ne, hogy elbocsássalak, vagy az\', it megteszem, ha megengeded, hogy veted maradhassak. Veszítsek el mindfDt. csak: megnyorjem igaz szereimed**, én a legboldogabb leszek a föld kerekén. Nézz angyalom amott délkelet felé, hol am» fényes csillag t&odőköl. arra van Koastai tinapoly, hol cz éa elődeim királyi fényben uralkodtak.
Légy es én királyném én labod ssámulyához borulok, szolgád leszek szerelmedért."
.Lovagias, vitéz bej ur. legyen mit; győződve róla, hogy he Isteoem előtt si-nem jegyestem volaa már magamat ma>-nak, szerelmemmel szÍTaseu boldogítanám, annyival ia inkább, mÍDihogy ursJkcdói tekietély, az erőeaak télre \'ette. !.)¦¦ j»Joa helyzetem tagadd válaszra kéaysserii, bármi történjék u volom. éa önt soha sem szerethsteo-^ M\'-r-Uidja meg, hogy a magyar hölgy siris; jy iszol ja sserette emiékét. ha őt eltolódj em ? Oda veaeem magamat karjaiba? Nagy ég segits, te légy \' hogy elég erős legyek 1 Éa nem Maró* gyászos emlékeim felett buoös aseretembe keveredni. Oh ti áldott balak, miaor t s mi bsazédeinket hailgalUtok. >---¦" ¦ volna-e róla álmodni ia, hogy egy01" tu\'ajdon birtokunkon foglyok, rabssolg* nép lessünk. Istenein a te uUid, milyen osadálatosak.*
A bej, Csókja udvari tisztjére bxzU a uyaraiót. ki a háremi bűigyekkel karöltve akart köaremüködni Leal\' kerítésében.
(Folytatása k6v»Éke«Hr )
velem.
e me.;
11*
-M ** 5*
iiri
i ¦ i* «
i S 8 . »
r a-*:?*1 a* fifi*
seoi8Sas?-«a \'a "2 s -S"
II
**2 «3* «™«"
^ 18* S*-3* «a-S s-Sis a 8
(T a
s
*.| S-S s 5* " "i-j s t-B S- iji8* . S S «
-i S.« * « -a ?.« . -S.* . * -* . s 3 * .. g Wl : -f 3
HTJSZOÍ? faTI&tgr ÉVÍ OLTAM
Z-\'A1.<a.>l SE*>ÖIZ li ö S-iS
¦ MÁSFJS\'gő-íB ,1SS2,
I
8
1881. LX. let. ]42. íjában jelzett árfo-ivuDmg! siámiiu:\' óvadékképe* papirosa
». kiküldöli ktv ébez letenni. 579 1 — 1.
Alsó-Lftid-a, 1882. évi február hó 1 3-ik iiapian. Az *l»ó-ieDdvai kir. ján Dirósiig mÍDt\'t«tnkköDyvi hatéság.
a csercncsoczj 66. az. Ük v beo A I 1—9 a- felvett 6a >/, részben Bossek
\' Ilona nevén álló éa as adó. alap-jác a tartozékokkal együttesen \'1 .S^ÍWrs beesült és ifjú Scherbita Márton által Í879. «Svi június 4-én 1600 frton megvett ingatlan . »82. ré»- 1600 frt kikiáltási árban az 1882.
írr, m&bm mm S5^P.\'»?S
At alsó lendv.i kir. ibirózág, mint hA"D41 megtartandó nyilvános árverésen telekkönyvi hatóság rész-irŐl közhírré * meO««pított kikialtaai ifon alul it
telelik, hogy Glsvais János végrehajtató- I eilld*lbl ">**•
nak Scberbits Mártonná Bozaek Ilona Árverezni ssándékosók tartusnak
végrehajtást azenvedö ellen 100 frt lóké as ingatlan kikialtaai árinak 10°/. vsgyia küvetelós ás jár. iránti végrehajtási ügyé- , 160 írt készpénzben vagj az l88l. LX, ben a zale-egerszegi kir. törvényszék és \'. t. cz. 42. § ában jelzett irfolyaxnznal az alsó-lendvai kir. járásbíróság terüle- : azámitolt óvadékképej papírban a kikül-tén Iev5 Cserencsoczon községben fekvő | dötl kezébek letenni.
Visz
AtsÓ-Lendva 1882. aprii hó l8-ik napján. - ...
As alsó-lendvai *i mint telekkönyvi hatóság.
járásbíróság,
oso i— L
SS. a*. ldS2.
ea S20 íru-abraüit szarvasmarhákból álló ingósagoknok a még fenti tőke ajaruléki-bói fizetetlen összeg kielégítésére nyílvá-aos árverés utján leendő nUdatása elrendeltetvén, ennek a helyszínén, vagyis Zala- Szent-György ön leendő eaaközlésérej lSS2-ík év május bÓ 31-ik napjának d\\j 6. 10 órája batáridőül kitüteük és ahhoz a vonni szándékozók ezennel oly nzcgjegy-\' zéasot hivatnak még: bogy as ériöléit ib\'-l góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. tos.Í07.§-a értélméDen á legtöbbet\' ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára 1881. é.\' LX. tcs. 108-g-ában megállapított feltételek szerint less kifizetendő.
1882. évi!
.077 l-l.:
Arver. hirdetmény.
Alulirt klr\'nlr.\'\'^rrénajtí «» 1881. évi LX. tea. 102. §-k értelmében eaennel kösiin-é terni bogy » aala-egerssegi j4r4sbn-4»4g 7040. 877. "émn T<P** 4t tal Zaiamegye Sassesltett irv.tire végre-hajtatd ja\'v4rs Sy5ro János tatentgyor-gyl Ukós elleti 76 frt 22 kr toké «. "i.
fi járulékai erőjéig elr.nd.lt kieléiplé.. K>1 ^Eg«.Mg*n,
végiíb.jtá. alkJmáv.l bíróilag lefoglalt1 n*)" bt 14-ik n.pjan.
KatliitiM sgitofu
laijtkb feztall-és adito ital, \'
M klHl—ik Hoqidt UUgnaél, tj;i > HHtaa »¦» >¦ Ww kjwtasl | ÉPECSEKtr zzésztis rtottsragire,. I
HtttHl Henrik,uumu *a«.
A háztartás részére
egy rarrogép mindenesetre a legszorgalmasabb és hasznosabb segittrég, hogyha az egyszerűen kezelhető és mín-\' ¦\'¦•itn rarrómnnkára aHtalmásnak mutatkozik. — Az eredeti Siager HamrfactüTing C8.-féle varrógépek legalkalmasabbak erre, nemkülönben minden egyéb más munkára is, mínt fehérvarrás, nói divatezikkek, köpeny-, corsett- és ernyögyártásra, ffislyre kellő bizonyítékul ^ szolgál, hogy ezen gépekből a tnnlt év folyama alatt; több mint *
íél millió darab adatott el.
Az eredeti Slnger-varróg^pek teljes biztosíték mellett és csekély részletfizetéssel, mely sohasem emeltetik magasabbra, hetenslDt egy forint részletfizetés mellett megvásárolható és alapos oktatás is Ingyen adatik. Tévedések kikerülése végett, hogy a Stnger név alatt kiadott egyéb varrógépekkel fel ne cseréltessék, méltóztassék jól figyelembe venni, hogy az eredeti varrógépek a czég teljes czimét:
BIKGKFt M A.NX7I* ACTTJRI !W<5 CO.
további a gyár pecsétjét a gép felsó részén és állványán is tartalmazzák. — Szsbúk, czi-könyvkötök és zsákgyárosoknak kiválóan figgyelmébe ajánljuk a Slliger Co.-féle különleges varrógépeket. Vezér-ügynöíaég:
*w SÍZI ASSZOM FIGYELMÉBE!
Valamennyi póttukTéfajok közt a legkitűnőbb sfkerr a
FEANK -EAVÉ
feltalálva HHXKICH FÍUXK Söhire LndvlgsDurgban
nyerte cl, kiváló finom ize és das tápanyaga által.
„Valódi Frank-kávé*-nak ártandó,
számos lelkiismeretlen gyáros, küiönféle gyengébb késsülékek álla. a bitorlóit .Frank-káv^" neve alatt forgalomba hozni iparkodik, sőt özek legtöbbje uLánnyomj* az egész: valódi czéget: Heiurich Frank Sohne LQdrlgsbnrg;- A Ludvigsburg (S), Lins a/D,. Kieth, Brettea, Eppingen, Marbach a/íi.( Meimsheim és Gross^ar\'.acbDaa ieví rí gyár birtokosa és 10 é r d e m t u 1 a j d o & o s a.
Kiérti hogy a vevönóket megcsalják- Teliáí eióviijváta;
a vásárlásnál. A valódi Frank-kávé föltaláló! és gyárosai, szükségesnek
látják, tehát dobozaik és csomag;
Heinrich Fiánk
er Manufacturing Co.. New-York. NEIDLINGER G. Nagy-Kanizsáe.
LioíiB: Ferenoz-tér 4SO. sz. Gríinliut fole liétas. g
ooooooooooooooooooooorx>oocxx>oooo^
Sóimé Ludvigsbnrg é. törvéoyileg ^>i%T\'f-1 J^JW**;
tB.f, és 8gys«™=i=d . ht.iu«»J»ta fölkérni, hogy
! ügyeljenek a jegyre é. M.ket térjék, iogy ig : víioditól, aliaaottil, h.»Uitottél h.tiro.ott.r mogUHSUboite ! IT A. or«Ug T.lamennyi n.g;obb fa.ferkere.k.dérfbe» kivé doboiokb. ét combokba elh.lyMv, k.pl.«lOf
fr.u — 10.
Rögtöni halál „Neerolin" által.
Poloskák Necrolio által a leggyökeresebben pcaztit-tatnük el.
Balhák Xecrolin által megöl etoek és mindenkor megév&tnak.
Kolyok és ezeknek tojásai azücstárgyakban, ruhákban, bútorokban stb. gyökeresen pusztíttatnak el.
Tetfik baromnál Necrolinnali bedörzsölése állal ellávo-iiltalnak, a.ESŐrnek sérülése nélkül.
Legyek máraNecrolinkikózölgéte után azonnal elvesznek.
A HeeroÜn nem mcVges, nincs kellemetlen illata, foltot sehol sem csinál, még a Legfinomabb szöveteken sem és semmi esetben az egészségre nem ártalmas.
1 tégely 50 kr. (Szétküldés legkevesebb 2 tégely) a f órsktár áltsl
S O X H L E T R,
554 9-10 Bées, I. Mölkertastei &.
Tőke-befektetésül
ajánljuk a magyar jelzálogbank 5%-os zálogleveleit.
Ezen záloglevelek biztositékul szolgálnak : ....._ .. _ __________ í . .
1. Mindazon zálogok, melyek a jelzálogbank réssére nyilvános j gyekben és legkegyelmesebben ajánlott levélben lehet megkül-
400,000 márka
nyerlaetö.
Ezen roppant összegre rag szerencsés esetben a lón verő, melyeta hamburgi kormány által jóváhagyott és az összes áj-latnvagyonnal garaotirosott pénsorsjátéknál nyerai lehet. — őaz-szesen e sorsjáték 46.000 nyereményt fogial magában 8.034,276 márka összegben, mely 7 osztályban az alanti sorrendben sor aoltatik ki. — A búzások gyorsan következnek egymás után, aa első bnzás számára elfogadunk megrendeléseket egész
f. évi mAJus 30-ig.
A sorajéték fényerője, mini emiitettük, esetleg 400,000 márkát less Különlegesen pedig magában foglal nyerőket 250,000, 150,000, 100,000, 60,000, 50,000 márkával, továbbá számos nyeremény 40,000 30,000, 25,000, 20.000, 15,000, 12.000, 10,000, 8,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2.000 már káva! etb. stb.
Az első busásra szóló sorsjegy árának beküldése mellett és pedig o é. 3 frt 50 kr. egy egész eredeti sorajegyért o. é. 1 frt 75 kr, egy fél eredeti sorsjegyért é* 90 kr, egy negyed eredeti sorsjegyért haladóktalannl széikuldjbk a megrendelőknek az eredeti sorsjegyeket (n<un ígérvénye eU) As Össz. osslr.bank jegy ékben, vagy pedig osztr. vagy magy. poatajs-
védjegygyel és aláírással ellátv
)0O0OÖ000O30Q
könyvek szerint biztositvák. 578 1—3. daní. Minden "sorsjegy küldeményhez hozzácsatoljak
2. A társulati tőke 10,300,000 írttal. hazáatervet, melyből pontosan kitűnik, hány nyeremény haza-
3. A tartaléktőke. tik egy-egy osztályban. A beérkező megrendelések belajstro-
4. As öuses záloghitelezők által alapított közös biztosítási tőke. moatatnak és közvetlenül a busás után megkapják a megren Kizárólagos biztosítékot nyújtanak még esen záloglevelekre az delik a hivatalos hozási lajstromot és a nyert összegeket. Czé-
1876-ikí XXXVI. törvény értelmében még azon kivfll: i gunk már több mint félszázad óta áll fónu és Auaztria-Ma-
a) A részvénytőkéből kizárólag a. zálogkölcsön-üzlet részére | gyarországban eléggé ismeretes. Köszönetet mondnak a t. ca-elkülönitett és külön kezek biztosítási töke (jelenleg egy miliő forint.) j közönségnek áron bizalomért, melyben eddig részesíteni kegyes-
b) A záloglevél tulajdonosok bskeblesett elsőbbségi joga mind- i kedeit és Ígérjük, hogy jövőre is pontosan és gondosan t^j6" azon zálogokra, melyekre a záloglevelek kibocsáttattak. Asonkivül tekintetbe veendő, miszerint ezen inté<el sálogleveleí még a nominál érték alatt állanak és hogy árfolyama változásoknak alávetve nincs, — miért is ezeket legmelegebben ajánlhatjuk.
Budapest, 1882. május hóban.
Iairír inzífflítílfl és jéizráitóM.
ÉRÍESITÉS! ~^
A palini urasági majoros értesiti a t cz közönséget, hogy f. évi atójos bó 22 tői azaz hétfőtől kezdve a bazárban 12-is szám alatt reggelenként tejsnrü, vert tejsürtt ós tejfel, alndt tej, naponkint frir vaj. irós vaj reggelenként fél 6-tól 9 óráig, délntén pedig 4 óratói 7 őrsig kapható
A t cz közönség pártfogasat kéri
metka&DböatcM! tisstelettcl
SüTTBE KAKOLY 578 3—a majoros.
Biiftnk míndín meRreodeiést éa hal.déktal.oul bokOldjOk ny«rt öiragekel. Eier.nol i.oiételre figvelmeíl^Olik »rr«, bogy ax általunk birdeiett sorsjáték nem magán vállalat, han.nl bogy a nyeremények poulo* kifizetésért a bambargi kormány kineskedik. • 574 2—3.
Tekintette! eme íöhóllen bistosaagra. minél síimosabb rési vételt remélünk. A megrendeléseket a követkeaokép kérjük csimesai:
Jsnnthal & Co.
Banquiert und BouptíMt-erieburvou HatnburQ _A_ mí»Ox-»c3l^i.ri Borrendje.
1. os«. 1 á 1Í.OO0 mk., 1 á 5000. 1 i 4000, 1 i 3000, 1 i 2000, 2 a 1000=2000, 3 4 500 = 1500, 6 4 300 = 1600, 10 4 2O0««20O0, 25 4 100 = 2500 , 50 4 50 = 2500, 3900 4 20 -a 78.000 oatzeeen.
4000 nyeremény _ 116,000 marka, 2.
4000 nyeremény— 210,620 marka, 3.
4000 nyeremény _331,150 m.irka, 4.
4000 nyorstoény — 402,100 marka, 5.
2600 nyomoény = 416,600 marsa 6.
1500 27600
GYÖNYÖRŰ ROM WHmKÖHmK.
Van szerencsém jelenteni, hogy a köztiszteletü Hehe KrintÓT vörös barényi róm. kain. plébános éa hírneves magvar iró áits) figyelemmel szerkesztett harmadik Ós negyedik kiadás! ért, az hitatosságot előmozdító, a kath. hivek szívét nemesítő, háromféle kiadású : .Mennyei Maón nőkért". Cdvtttmés; ö*-vdsiy^", „Btatoa lelki vpaér" czimü é* már tízenket rzer peld.ioyoii felfii a kath. hívek közi elterjed:
lxr^.aJL önyvelret
^ teljes írói joggal Örök áron megvásároltam
Be ke Kristóf plébános ur, a kath. I kesén klizdó lelki atya bölcsen belata ezen gességér, és ezek által igyakesett a nyelvel köuyvek kiküszöbölését előmozd.tani.
Ezen imakönyvek megjelenésök ót fogadtattak és eddig a veazprémi. pec*I a|t*p«ki haté^ásjok jóvahas;yji*«
fejeséét adtak, mizzeriot e szépen kialli terjesztését a katb. h
Kinye olt bibi
nyves az\'iKae-és hibáé ícna-
indeoütt Bziv«tiec M»oiBbathe!> Í
¦ték, s esíft! tal kí-.ll&n imakönyvek
Hesnyel saansiskert, vapyi» t«iie\' m.—"\'. .. ... h„lníl»Urft. harmad.k
ok közt szivwe: urUl
té-v katbotikssok azetn képpel S-rétü, f*lb«rben, Esész bórben, tokban és tinoo araajmaUsí Égess bár aranya, etwé.,- csst ős kereasz Zergfbőrben, csat ós iv
ayeretaéay — 351,666 márka 7. osatály. nyeremény és jutalék — 6.757,150 saka.
líegy-gfiEizs&i, ayo«*tott a ísidó toiajdosos Wajdits J6»t«L gyortBajtójia.
RAOT-gafflfflitHpm május 28-án.
sgetz évre...... 8 írL
íél ént....... * »
negyed ívre ^ , Egy aaám. 10 kr
hirdetések
- casábos petitsorban T,\' másodszor hWS
6 s minden további soré.-\' ? kr
NY 1LTT ÉR BEN 10rönként 10 krért vetetnek tel :;::,(-stár: illeték Minden egyes \'t:rü>-tésert 30 kr. fizetendő
.Y Sí 0
Huszonegyedik évfolyam.
-Kanizs»T&roB helyfc.««feAgiu«k, ,nigy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet\'
a .Digy-tarizsai kisded-neTeló egvesOlet*, « nigy-kanizsai tistti Snsegélyn!
üeteiikiüi kétszer, vasárnap
A lap szeDetd résset iBetŐ kftzless*. avek a cerintitőkoí. anyagi résxét illető küzlexpényrk pedig a kiadóítoz beme&tve iatézendők: KAOT-KANIZSi Wiatslcsaaj
bérmentetlea levelek csak :smen munkatársaktól fogadtatnak el.
kéziratok vissza nerc knuúoek.
* Jpjtáföaííj& kereskedelmi s iparb&nk", , nagy-kanizsai takarékpénztár«, a .zalamegyei általános tanítótestület* szöyeta^xeí\'j a .soproni kereskedelmi a iparkamara nagy-kanizsai kül választmánya\' s több megyei és város egyesület hivatalos értesítője.
s csütörtökön wegjeleüő vegyes tartalmú lap.
Pünkösdi gondolatok.
Ugy mondja, a biblia, hogy hajdanában tüzes nyelvek alakjában szállott le a Szentlélek, — Az apostolok együtt ültek, mikor nagy szél -zúgás közt jött el roppant erejű\' malasztjával, adván az ő lelkeik-pe erőt. mely által bátran néztek a küzdelmek szemébe, és \' varázsolván az ó nyelveikre olyan igéket, mely aital ezerén meg ezerén lettek tanaik követőivé vagy amiképen az írás mondja: ..megtértek.. Éa a Szeotlé-iektól megszállott apostoluk elmenének1 szét a világba és hirdetik minden népeknek az Isten igéjét.
Nagy idő eltelt azóta.
A keres2tények ünnepet szenteltek a szentlélek eljöttének emlékére és megülik éventint maiglan is, mert nem dolgoznak.
A mostani apostolok, — a kik egyszerű szegény, de nagy elődjeinek törvényes utódjaik, most is várják a Bzent lelket, csakhogy nem agy, mint hajdanán. Az a szellem, mely akkor szállta meg az apostolokat, kiment a divatból. Ma már drágák :i tüzes nyelvek^ — noha bóviben vannak.
Abban az időben magok az apostolok sem voltak egyebek szegény embereknél kik idealismnssal telve, rajongással csüngtek azon valláson,
melynek gyönyörű isteni költészete, megragadta eszménye a tán törekvő ielkeiket. lemondtak minden földi gyönyörről és követték azt, — ki mindenek fölött tökéletes vala : a megváltó nagy mestert Nem csalogatta Óket földi pompa, fény, gazdagság. Egyetlen fényes álmák volt: a föltámadás ésj ennek koronája: az üdvözülés.
Ma már lejárt ez a boldog kor. A ki manapság eszn.ényi dolgok után tör, annak felkopik álla; fél ntoa leüti lábáról i nyomor. Most & pénz beszél és pedig helylyel-közzel rette-
TARCZA.
Nem. volt tehát...
rícm volt tehát, nem volt pm*t* ábránd ! Kcvém lettéi édet angyalom. B áíép való Menteit boldogságát Némán vinni tovább aem bírom.
A« oltárnál, Isten **iue el6tt áldva küték 6*aee kazeitik . . KoUogaage-W \'áapja akkor feljött ; S mindenségem most kezegbe ring-
ben, miről egykor álmoaim cut.... id közt mind mPgssQletett.
oak waived vomaJmának " hiaetod.
K«rj
5 hogy--------
Melegénél fognak;
Híorelmedde! édes feleiégem ÖWta wrtveta uj «nl5ttjeit.. Minden fáayes csillagot at égen Sxerolmas nap lúugja melegít
F.z a világ ngv ii látod annyi Annyi rouzat júaolt énnekem..! • Ne iáacon hát boldo^aá^om romján Nagy, kinoi but Qlni képemen
Sipg-écyo kicsiny tanyában Itt éljünk, de ebben benn legyen... A mit ÍBldenloH hatalmával Bir toromtni földi szerelem.
É= kíladéseio ka,les* óriási "áradt fohászt nem fogM hailaní Szent erélylyel fugnak fdrahá/ni Édea ajkad áldó csókjai.
.. kin, a gond könDju less melletted... Pan»»z nélkül hordom terhemet. A tnditra: slni te nélkflled.B Megszakadni énem szivemet
SZÍVA.
nelesen beszél; amit, csal, elszédít, kárhozatba dönt.
Az apa,kien éhezve, siránkozás-sal csüngnek jobbról balról gyermekei, — eladja lelkét, szabadsági-becsületét, csak vess neki mindezek fejében pénzt. Ennek pokoli csengése legtöbb esetben legyózi, eltapossa bensőjében, ami istenit a teremtés belé lehelt.
A becsülettel járó aszott képű nyomor sarkában mindig ott van a ? önök ördöge; ajka kéjtől liheg és szemeiből aranyok villognak ki — -Elszedjti a beteg, anya vagy testvér életéért remegő szüzei, az életét szabadsagának, függetlenségének megőrzésére szentelő férfiút, ki czétaf tűzte az emberi jogok védelmezését, a jogtalanság ostorozását — körülveszi és nem nyugszik, mag vagy hatalmába nem ejti, vagy hogy tragikusan el kell buknia.
Oh és munkájában a leghűségesebb famoiasok maguk az emberek.
Az a tragikus sors, mire Krisztus tanítványai s különösen az apostolok jutottak nagy mesterökkel együtt, ma is csak ismétlődik, — csakhogy másképen, mint akkor.
Most nem állítanak feszületeket az apostoloknak, nem feszitik meg őket. Hogy is volna képzelhető ilyen magas caltnrai színvonalon ! Udvarias bánásmóddal élnek a? emberek. Oda állnak finom kéz&örzsötésseí és eldicsérik, hogy milyen dicső lángész, milyen vasakarat, tiszta jellem. (Régente ugy mondták, voina, hogy megajásdékozía malasztjával a szent lélek.) Hanem tár olyan gyümölcstelen küzdésre, hálátlan munkára vesztegetni anuyi észt, annyi erőt. Karolja föl ezt v. amazt az érdeket, emelje és akkor emelkedni feg; — vagyha tovább is föltevése mellett marad, sajnálják, de. . . .
És ez a .de\' annyit jelent, hogy akker magával számoljon, ba
éhen hal, vagy ideje korán el kell némítania szivek, 1
Mióta emberek vannak ée társaságban élnek. azóta mindig ugy volt, hogy egyik érdek a másikkal nem féi-t Össze; legtöbbnyíre a nagy és általánosabb érdekek ellenségei a kisebb és szüsebb körűeknek. Az emberiség eszményi érdekeiért folyó küzdelemnek ellensége az anyag és viszont.
A mai kor anyag után kü*áf fegyvere a pénz. Nem az áLtaiános emberiség harezosa ennek a tábor nák, sót — ha körültekintünk — azt látjuk, hogy a materiális mosnak nem olyan tengernyi a hiví, mint az ember sötét óráiban hiszi. A harcz egyenlő fegyverekkel folyhat és foly is.
A materialistáknak a fegyverből bőven .jMtottt; nalnk van ax erő. Az pedig agy Volt örökön örökké, hogy a győzelem mindig I az erőhöz szegődött, nem pedig a többséghez.
Ha azt az óriási munkát, mii iKrisztns és az apostolok keresztülvittek, ma kellene létesíteni: bizony, bizony mondom nékünk, hogy duplán kellene a Bxent-téiekból b még akkor se igen iehetae jót állani, hogy , aranyszájú sz. J ánosok bei yett nem váinának-e jó részben .aranyozott szájak;" kik baiTfesebbeu elvesztenék az igazságot, miat az aranyokat.
Az ilyec dolgot különben rossz néven se veszi Benki. ítt is, ott is suttognak, buttognftk ilyen v. amolyan .aranyos históriákat* ; aztán szépen bozzá teszik: .jól tette; volt es7e! *
A mai kor levegője nem éltető tíleine a mariyrinmnaf. Nem az a boldog, a kit megszáll a szent-lélek és erós akarata van a jóra, nagyra, nemesre, igazra, szépre, önfeláldozásra, hanem a ki le birja győzni Önlelkét és habár meggyőződés nélkül is oly érde
kek mellett küzd, a mik — ha nemes büszkeségét nem táplálják is — kenyeret adnak neki, sótamikgyak r»n oly állapotra juttatják, a hol már jó pénzzel, jó borral, társas lakomákkal igen könnyen el lehet hallgattatni a hangoskodó közvéleményt, melyből aztán csak lassú suttogás lesz; egy-egy lopott emlékezés a múltból.
Különben ez nemcsak most van így legelőször. Mióta a népek bizonyos culturai alapot nyertek : az ide-alismusnak mindig harcza volt a ma-terialismnssflí,a felekezeteknek egymással. — Majd ez. majd amaz győzött és uralkodott egyideig a szerint a mint a nyomor többé vagy kevésbé ingatta meg azon alapot, mit a vallás lelki malasztnak, a psycbologok pedig jó-irány ü jeflémerönek neveztek el.
Reméljünk boldogabb tdóket! Nem lesz mindig igy. Talán jó olyan szentlélek, ki eít a sok egymásra agyarkodó fajt, felekezetet Összeegyezteti \'ég „lészen egy akol és egy pásztor.*
-Tövei, jövet te Szentlélek! ! Akkor .lesz még csak igazán ünnep a világon!\'
Borkereskedőink.
Ha az ember & báttaszék-záká-nyi vaspályán utazik azokban a ba-romszállitő-yaggonokból rögtönzött s a divatos III numerussal, díszített, négy vaspálczával elrekesztett Űveg-láblácskával ellátott ablaknak esnfolt lyukkal bíró ,coupék*-ban, ritkaság, hogy ne találkozzék egyik-másik borkereskedőnkkel, mert ezek "tnjőta a nevezett pálya megnyittatott, folyton utaznak Grácz, - L&ibach, — TJripstbe borokkal, ho! aztttA\'n gyönyörű vG-scháít"-et csinálnak. Rá-jik lehet ismerni könnyen a mhá zktukról, mely áll: széles karimi-n .kalapból, kék mellényből, apró sQrü
egymásmellé varrott fehér gombokkal, kék magyarsz&bása nadrágbői, melyre csizma helyett ugyancsak kék kapezát búznak, s papucsból. Nyaka ban uagy szőr tarisznya, melyet le nem tesz senki fiáért. így néznek ki a mi borkereskedőink, kik máshoz nem értenek, mint a szántás — s barometetéshez, de mivel azt megunták, felcsaptak borkereskedőnek
Gazdag bortermelő vidékütiiben vannak faluk, hol tuczat számra találhatók e henyélók, kik folyton azon fáradoznak, hogy előbb önmagokat, azután másokat tegyenek anyagilag tönkre, hogy megrontsák borunk jó hírnevét a külföldön s a kereskedőket távoltartsák — mi nekik sikerül is.
Miben áll ezen jó madarak ke-;sskedelme? Abban, hogy vesz itthon 10 kror. bort, mely eddig még csak egyszersem volt fejtve, ezen háta! borokat kiviszik pl. Grriczba. Mire kiér a bor, a színe rendesen megtörött. El nem adhatja, tehát plnczét bérel s oda teszi. Elkezdi a valódi ,6zegszárdit* pancsolni — mert & borkezeiéshez annyit ért, mint a tyúk az abc-hez — minek kővetkeztébeű a bor folyton romlik; ba a so!; kóstolgatás mí&tt a bor fogyott, feltölti vízzel a Murából. Jön a kereskedő, ki ismeri már a BKuná\\chaft\'-ot, s ígér neki 9 krt. Nem adja, manipulálja a fentebbi mód szerint még vagy három hétig, azu\'.án odaadja gyakran 8 krou; mert ,uem ért már többet" mondja itthon.
A tetemes veszteséget — szállítási. — befektetési költség, áz utazási s a nyolez heti élelmezési költség — helyrppótolandó. ismét vesz bort, leginkább hitelbe pénzhiány \' miatt, ezt is kiviszi. !)¦¦ még tosz-szabbul jár. .Nem haszrrálrutoni* , — mondja a nagykereskedő. x> tudja hogy sokáig nem képes \'ott maradni a német s biztos abban, hogy utoljára potom áron megkapja. — Jöa
A magyar raMettay.
(.Novella.) Irta: KOLXÁ& PÁL. (í\'olytatáa és vége.)
Magányos szobáját meghagyták de megnyitották eMtte a díszes társalgé termet is, honnan kígyóként kztsztak, simultak feléje a hízelgő odaliszkok, hogy mézus szavakkal eltan\'orítaák.
Matattak neki csurogó ékszereket, drága kárpír <¦ ezeket, minden csillogót, mi csak kápráztat- ami eiak képes eltántorítani, csakhogy megingassák szilárd, rendithetlen xaagstsrtását.
Rebesgették, hogy az slhadveséT, a bej első feleségül szándékosik eljegyezni, csak akarnia kell és nem kerül többe, mint egy wigen" vagy .legyen* faárába.
De a hízelgők minden törekvése sikertelen maradt. Mint a tiszta szin-vány, a saennyes fövéay között oly ép, oly bembcskolbatlan erénye, rédpajzsa alatt megtudta Örisni a szűzi asemérem legdrágább ajándékát
Egy keleti himcésü kerssslre ti-mas\'stva)jobbját, bánatos ffi-ei tekintgetett ki a jót ismert vidékre. Kátlgatótt és némán csüggoszté le fejét.
Idegen, bsxátságtalau volt mindenkihez, mint a dalos madár, kit a saahah* természet templomából egy ssük kalitka börtönébesáriak.
Ő maga rab, de gondolatja szabad volt ¦ boldog emlékei paradicsomában mereaegfltt velők. _ ,
A jelen siralmas emlékei kőzött nem talált megiiyngvást, vigasztalást,a jövőnek gondi\'laiá ó| is rettegett Csak a auil az a tündéri boldog aserelsm korataka, az volt
elétt a Isgreményteljesebben söldelé oáa.Ottssokta gondolatjának fáradt mada rait megpihentetni.
Oh ti boidög idók, ob ti áldott emlékek temessetek meggyalásctt romjai\' tok alá!
A társalgó terembeossokatlap élénkség, sürgés forgás észlelhető, valakit várnak, valakijönni fog,a toronyőr jelentése szerint, ix harám hölgyei, vakító, elkápráztató, csábos öltönyeikéi öltik magukra, fdlosicsomássák magákat,caábitó öl löaelük láttára még szerény is ei esik. Hajukba bódító rósaát tűzve, buja hajzatukat bíbor selyem t aranynyal himsett kóLÓvel kbsik át. Nyakukon fehér keleti apró gyöngysorok díszlenek, az eltakart kebel felett, üaarn, kodaserü Csipkefátyol lebeg, a többi öltözetük ís hasonlóan merő csáb merő inger.
Csak Leako öltözéke oly egyszerű, az ablak melletti keresetné! agy latszik hogy fel te veszi a jelentékeny sürgés forgást. elékéazÜléseket
Egysaer csak kitárul a nyaraié kapuja, a basa lépdel be azon, délezeg fiával együtt, kinek czélja volt bemutatni anyjának az 5 bájos fogolynőjét.
Szegény jJLinkel megéróVtűelted-e té aa egektől e szigora bün-eiést?
Most atya és fin versengenek érte ¦ kaindakettő haszontalanul. De remélhet^ hbgy az aps rövidebb aton vágyik szerelmét megnyerni, mint a fia.
Ha más nem hasira!, ngy rabolja meg Erőssukibte, Jztgortnág^oí\' fordul. Ba hamar fog yAltoita\'-ni a dolgon.
.Magyarok h««almaz Intene! Ne\' eBged »»t, hngy es;y álnoisr hitsregá; ki ájlátiás Öszlbnnek. rabja" meggyalázioa "
«Üj elég erőt, ha jőni fognak a rálságos pierczek."
A mellékajtó zára nyílott Amour biej lépett be azon, egy ritka értékű gyémánt gyűrűvel kezében, melyet & harcz terén eszméletlen förangő gyaur tujjairól huznlt le egy közkatona,
Eesel akarta kegyét megszerezni, Itoynjtja a drága ajándékot, hizeigőaéde_ szavak kiüéretében.
Azonban elssörnyed, viaszaborzad attól, — amit a kővetkező pillanatban látott.
Lenke eszméletlenül fordult le a gyürü láttára a kerevétröL
Hogy is ne, hiszen s^jit jegygyürí jét ismerte fel benne, melyet ElemeVrel váltott az Ujtolió napon.
Öt most már bizonyosan a halál hídeg karjai ölelik valahol. Ez volt az egyedüli ruménye még ki megszabadilá-aára znindeut el fog követni s ime most tég4Ő reménye is hajótörést szenvedett Nem bírta elviselni a fáidalmak solyát: ösj-zerogyott
JSgy bosszú álom után feiébredv.e, a bejt az ifjb viléat taláij^ oidaia meáiett Őrködni fülelte, — de kárelmére az is Uvozott.
A szomszéd teremból heves ssóvállas hangjai t bal látszattuk át Ugy érezte tojagát Lenke, mint egy fehér galamb, ki 14\'ja már, hogy fölötte lólymok versejiyre kfltek a meg nem tudja melyiknek kör-, tnei- alatt fog elvéraeni, hanem annyi bizonyos bogy meg nem meDekülhet.
\'\' .Nem oty\' apána, Alláh\'s nem a martalékot n^ra "ngednm n.-k«rl. >«t én i-iiflD az első jog ae <-nyém,u
Hallgass Sam, tndod, hogy as 1 történik, mit a fővezér akar, -itt nem vbgy \' fiam! *
Nem vagy aiyám. Teremtő Istenem mi az ! Kardcsörgés után -toajps súgás et és fájdalmas hörgés btHatcxik: át.
Nyilík as ajlo s oly rémületes félelemmel tekintett Le"nke fé\'éje, min\'i ki mindén pillanattá* viiía-\'a feje felett \'Üggó szikla lömeget leszakadni-
\'M"\' léCt vólbá V;te",: há lub\'éj esik el. Oh issuiiya T
ÍJ a hála az égoek azörrg ¦zfirojútég vérzett el a dúsan bimzelt szőnyegen, — melyet az ö vére caég tarkábbá festett.
At ajtó tárva marad\', AmouCjttej, szemeiből sürü kóoy^snppek gürdüi\'ck \' alá. «Lilod a szereocséllxii hullát? Aí atyám, kinek miattad kellett örök buc*ut i venni at élettől.
Az egéss lelki valómat kerssitül\' i járta már a salyos fájdalom, komoly big-!gadt feleletre kérlek fel tehát legu\'.oijára. ;S figyelmetrtetiok egyszersmind arra is, J hogy jói megfontold szavaidat, mert kii-jtösibea együtt - ölelkezhettek atyámmal \' s paradicsomban. Éa nem akarom be-sseoayezni alávalósággal büszke lelkemet, melyet ős imbe Mohamed ielcit, ds, ha ez uto so lépesem is haaaootalan, ám lássad a többit magadi Megszüotem uzaa-nel a nyájas, köayrirgő, a szeretve es< dokiij lenni, hatalmam", szikrával, re te-kintéry.m ;géaai erejével kéaysseritlek száaidékom beisegyezésérH. Felelj. v*gy kftl6sbe«, szt s hegyes tőrt fogom bemar lárfí *v.éo fehér kebeledbe.
L:nke rapyogr, szikrázó ttíemtiti\'. ve.ett > bej arcaárt » » magyar buig^h >s illó bátursaifgai, kitárja k-b\'.-íéi. •„
BJ.E3. Pfffrf-j íMg- rsr s
*-"V n «j>! I T oq m ~ 5
Fírt J • * I I o •< ». E
«?¦ _ M B E o, a i S-S1 »iL
If mi! nimm -hi eu M* I Tilt ?drlMílMiiiy
j e. ^ g- L. !5 S! K. S" Sr S- 5\' » k. s.
Ill
if,.
\' -a \'S \'
l\'îmi
s g r
írt tepMBf!
«¦? i !
Boa Stî K_rr5.<
1 ís^l
Í-S B \'11 «
\'ktp » ri
H.
» a B, r » m n in
\'11 L f
\'S,
car*- 5* "*.U ¦
_¦"L-• ,\'J » 5P
. gii
I
II
?i» » f if-3 » L1 fflil
eflf\'f rlíj}
tkft ;-h;
IJrFrf *e. I*
s
ff ci i» e
Its-Ill fîs If
. isS-I--8 frita ,
IIMÖ g* B t B-â Eg f î "fi i
B
a r. a -•
ffi. 2. o. cr
B ** -1 S
"> _ S- ír
01 o, n» EJ ^
» 2 5 i I !
5 ji. B
g 2-(S ? Ill ffi-
S g |ÍY
0 KT O-
S B
% ¦ a -i « g p
ri»» 1rs
s SfSir8^1
l\'Hill
i Ë en\' E OK t»
IS-Eb s
I-l-f S |S ell
¦ e- S. S" tv g E, S
& s; i
E- 00
5S1 s.ss.|,l|s ligi if-!Oa I II
BS S"
Ç1 ^
\'BSE
tesi s
. O-P" S- S-
3-
ft. 13
38r>"E H. P . *
.ili!
- a r S. 3
c: fe S1 i
S3: ?
,ST!
1
rmiuli ili i Ji mil! : iii if
|*-s
1=8 S
Plfl
JT! îLiii-î* ff Í 13 8 ss^i » " &\'
xf-,{fi|Fî IIririiritîHii\'
;g ¦! s-||é-|i| ¦ ¦ iff #t|JSfc"-
beasti S\'ira
f-jfesii fil*5
11. IiȒ
¦Srl.. |irl»*Xsi sts\'i15
. If S-11 i
¦ s- s s- g. = la s I „
i i 1 g H S§ S 8.Q g~E5TÎg H
a srî Bal o*B i B.^a.S-1-S.a s-t I"] S* s s. g-s I. sr s - Ç" «-T :
1= ^ K> ^
Mi IP fltlHgttfft.
if ? I
ris3**? i
KÄM-«
e rS-ss.§tsL:î2\'sl
E] « o ¦ w S a w .
¦ i " "\'S I s- B K ^ g S \'
"Ib*! "\'\'S..S-a\'f
P-|s*I2-gB-"-g-S\'
Si
il
8-î. r-
i. ili» pili ^p-si:?î| iryilKI
! ili.\'s-f!-!
í\'f M
."•g\'^BTig\' SB -l\'I*. *• *
\'s-™«
» « -
• f I\'ll si i"
g ^ * m cj f,\' cr
HOSZOKgS^KDIK ÍVFOLTAM
SAL AI KÖZLÖKI
MÁJUS 28 it
[ott ker. jegyzőre Horváth Gyula barcsi I káplán Összes jelenlevőkre itb. Leg megbalóbb volt azonban hallani, midőn Farkai György kanonok ur ö nagysága emelte fel poharát, könyek közt éltetvén régi kedve* barátját, veterán bajtársát, .. mi kedves Rozs bátyánkat StivbŐI fakadó éljeotée ritkán hallatssék, mint a mire aaavait követte. A kedélyes társaság csak a késé délutáni órákban oszlott szét, vivéo e napnak kedves emlékét mely szivünkbe less zárva Örökre, melyet felejteni nem fogunk soha! ...i ...ó.
— -Keghivó. A keszíhelyl m. kir. frasdasági tanintézet haligatósága 1382. erijuuius hó 3-án a BSegély só-egylet- és .Deák Ferencc könyviax* javára a hév-viai fürdő helyiségében s*V tkörÉ tavaszi tánezniulataágot rendes a rendezőség: Keserű Béla, elnök. Boué Gyula, b. alelnök. Szabó Araoid, b.jegyzó, Szőke Zi.ga, b. pénztárnok, Kapácsy Kálmán, Molnár Jtlassf, Slrohmzyer Ferenct, Szabó EdŐ-mér, Jikabffy Imre, Sailvásy Ödön, Wis-ky látván, Füzy Kálmán, Ihrig, Ernő, Laislovsaky Kálmán, Kegensberger Já-aot, bizottsági tagok. Kezdete 6 órakor, bzemélyjegy 1 trt, cealádjogy 3 frt. Akik tuoghivót nem kaptak volna és erre igényt tartanak, . veak a uiso\'.tsághos i^diJni.
— A novai csendéletet ;hosszu
idí óla nem zavarta más meg, mint egy p.irul járt sertés tolvaj esete. U. i.a a som b*ibeiyi püspokség tulajdonát képesö nu vai arodaiomhoi tartosík, az ettől nem egészen egy kilométerre, fekvő Imre ma-
Az ott lakó urodalmi erdőkerülő f. hő 21-óról 22-re menő ójjalen 121/l óra-aor menvén haza, két ismeretrsn egyést, látott, kik épen az .\'. sertéseinek kiereaz-:éíér.ií voltak elfoglalva. Esek is meg-Ir.tváti ót, futásnak eredtek, de az -rdó-keiülő lekapván fegyverét Hit. Akkor nem veit és* re semmit, hanem midőn másnap Őket nyomozni indult, az egyiket * sürÜben halva találta\' A lövés épp1
pában érte. Az esetet azonnal bejelen-\'.ette a helybeli szolgabiróságnak, hol ~ siúloge* vizsgálat megejtetvéo, az eset a 7.<.ia-egerszegÍ kír. törvényszékhez tétetett a:. A boncsoláai és lörvényaaéki vizsgálat rn >t k tör tón t. A pór u I j árt 8«. rlés ¦ to I v aj ismeretlen. V.
— Felséges örökös. A német csá. szár egy dessani uiv- után 50.000 márkát urüköit; az örökségbe iépés semmi-nemű teltételhez sincs kötve. A hagyó-.:. .: •• zái inditó okáu: azt irta az özvegy asszony & végrendeletébe, hogy már dalai korában nagy rokonszenvet én szar iránt.
— Fiatal kalandhósÖk. A komá-
ronyokkal hozza öVtzekőttetésbe, mi azon J Ulma: Libapósta, humoros elbeszélés ban nem akadályestsa azt meg, hogy. egy " " " ....... .
időben és egy dróton sürgönyözni éa beszélni lehessen. A második kisérterBrütt szel és Paris között történt. Egy időben ós egy éa ugyanazon dróton sürgönyöztek Cooberey közlekedésügyi mieisteraek, Osel m-Hrótgazgatónsk és beszélgettek is velük. Ls a kisérlet is jól sikerüli. így tehát raa rá kilátás, fcogv néhánv év múlva Péter tárról pl. Ke wyorkba lehel beszóUi.
— Vj híd a Dmtás. Komárom város l — mint levelezőnk irja — tárgyalásokat folyat, jelenleg agy küllöídi társasággal s remélhetőleg rövid időn megtörténik i. végm&gáilapodás. .Egj állandó dunai híd valóban nagyban előmozdítaná Komárom-ráros feivirágzásai, Í&-q% mivel
z esetben Uj- Szőnynek Komárom mai arveze\'-l egye itése is megtörténhetnék.
— Tümos császár élezel- Berlini dvarí körökben beszélik , hogy midőn
dédunokája születése alkalmával a íóod-armestfr odament a császárhoz s gratu Iáit neki a sseraocsé* eseményhez, az öreg császár jókedvűen felkiáltott: .Igen. hála Istennek 1 E tekintetben jó! el van látva Németország. Van egy uralkodónk akti\' vitásban és három raktáron!
— Ritka házasság történt N>gy Perkáía fehérmegyei községben. Ott ugyanis e hó 3l.én vezette oltárhoz Ki aaáo Jósaef parasttlegény Mandl Johanna estdólsánysót, ki előzőleg kitért a katb. hitre és a Keresztségben Kornélia nevet nyert. A keresztelés ós a menyegző igen üt 2 üpies volt s az egész falu részvételével tartottak meg a lakodalmat,
—. Torkába mászott a patkány.
Ssíkora Plnha Cecília 4 1 éves Cseléd, haiual felé megjelent a RókuB-kórház felleli irodáiában és térdre borulva kérte
di gymn
Bulla János\'ál. — A Petőfi társaság Deb-reexenbea cziaamel, alkalmi költemények a táraaság debreczeni kirándulás* aíkal-ábói, a társaaág fő: tagjainak névaláírása. — Doclor Castülú, eredeti spanyol regény. — A fekete fátyol, angol vázlat Dickens K. után angolból ford. Ballá Mihály. — Mos&ik caim alatt mulattató s ismeret terjesztő apróságok a Aprópénz feliratú humoros képek. — A heienkint 2Vj—3 iv vagy cyolczadrét alakban megjelenő folyóirat előfizetési ára egész évre 6 frl, féló\'vre 3 írt. Egy fűzet ára csak 12 kr, ¦ \'
- A „Képes Családi Lapoké 34. számának tartalma : Patak partján. Rajz a székely népéletből. irta Zj. Pap Jéaos. —..Afljdalom dal*i*-bÖl. Költemény irta Lévai Sándor. — Cs*k. Beszély : irta Vörös Kálmán. (Folytatás. — Az egyp-tnmi sötétség gázvilágitásnál. Saphir után mutogatja Kun Kocsárd, — Egy míeia-ter regénye. Novella ; irt* Wirlh Bettina ; fordította Vrana Hermin. — A középkori halálbünletéaekról. írt* Tasnádí M. — A nihilisták áldozata. Humoreszk. Sch. A. után irta Philantrop. (Folytatás. — Sa-vonarola. (Képünkhöz.) — A zsidó leány. Heissner Alfréd költeménye; fordította Szüry János. — Képeinkhez. — Mindenféle, Képeink: Egy nihilista kivégezteteae.
— Ssvonarola a fényűzés ellen szónokol.
— A Szt-Gotthard vaeut. Melléklet: ,A kincs" czimü regény 337 — 352. oldala. A borítékon: Heti naptár. — Sakk talány.\'— Ssólagrejtvény. — Talányok megfejtései. — Megfejtők névsora — Kérdések. Feleletek. Ajánlatok. — A szerkesztőség postája. — Hirdetések. — A kis lottó huxáaai. Előfizethetni: Mehner Vi!moeaál; Budapea; IV. kor., papnövel-de-utc*a 8. az. Egész évre 6 trt, félévre 3
az orvost hogy mentse ki őt horaaaxté frt. negyed évre 1 frl 50 kr. helyzetéből,, mert — ugy mond — alig) _ Megjelent az .Őnügyvéd* cximü
feküdt le az este, midÓu érezte, hogy ; közhasznú mü második füzete Írta Knorr yitva levő bsájába valami állat mászik. | Alajos. E füzetben a azerző a községek
al tanulója : mer hanyagságukért dorgálást Kaptak a ta-uarlól, eibatározuk, hogy világgá bujdos u*k; megszöktek tehát a szülői ház tÓI s mindenütt a Duo* minién baiadvi járatlan utakon Bécs leié tartottak. A szülék kétségbe voiiak esve s cselédeket, r:aúór»égel küld.ek ki a st-oKevények után, de basst*Jan, a rendőrük még azaai -. uiegB\'íokott frázissal sem élhetlejt, hogy .nyomukban vannak az illetőknek:\' mert biz azoknak nyomuk sem volt sehol Az egyik diák nagybátyjának mégis sikerült őket Gönyön megtslální: rögtön aocsira ültette valamennyit b haza vitte őket a szülőknek. Az eset, irja levelezőnk, maál nagyobb feitünést keltett az egész városban - mert a íiuk mind gazdagabb családot gyermekei.
— A „murameiléki önk. tűzoltó.
ütóvetaég- nem régiben alakult meg. — Magában foglalja az alsó-ieudvai, baksai, üeiialinczi, lentii, novai éa rédicsi egyle-[~ket. — Erről még résziétesebbon is szúlanduak.
— Nagy felhőszakadás volt f. hó
Yi én Esztergomban. A szakadatlanul ömlő eső már délután 4 órakor vette kezdetét, s 9 órakor este felhősiakadássá növekedett, mely 1 óra hosszat tartott. A legöregebb emberek — sem emlékesnek basoaló vehementiával fellépő felhőszakadásra. Borzassió gyorsasággal ömlött le a vis, a hegyekről s 2 — 3 mázsányi köveket sodort magával. A legborzasztóbb helyzelben a begy tövében lakók voltak, mert esek még csak menekülni is nagy-nehezen bírtak. Némely házban derékig éri a víz, de emberélet nem esett áldozatul, mert a katasztrófa szerencsére még elég jókor jóit arra, hogy a még ébren levő lakosság meneküléstől gondoskodhassak. Csütörtökön reggelre 7 deczimeter magasságú iszap ós embermagasságú 5 — 6 mássás kövek bontották a város főutcsá ját. Rendkivül sok kárt tett a szőlőkben éa szántóföldeken. Ugyanaz nap városunk fölé is emelkedtek a vészterhes fellegek, de a vetésekre nézve jótékony eső tttán tovább vonniuk.
— Beszélgetés Brüsszel és Paris között. Nagyfontosságú találmány híre érkezik Belgiumból. Már hosszabb ideje beszélték Van Rysselbergbe nevü mete orologus telefbnkisérleteiről, ki arra törekedett, hogy a telefoni nagyobb távolságokra is alkalmasa*. Először Brüsszeléi Nstende között tettek kísérletet és es jól \'"került. Van Kyaselberghs találmánya azon alapul, hogy a telefont a Uriróaod-
Oda kapott, hát egy nagy ősanya patkány már fejével igyekezett a torkán lefelé futni, ö megr&gadia a patkány farkát és húzta visszafelé, de Bikorttilenül. Rette-\' netes küzdelejn fejlődött ki közöttük, mely végre annyira kimerité ót. hogy kénytelen volta patkány farkát eleresz teui s ekkor az egyszerre lecsúszott a torkán éd most a gyomrát ragja rettenetes módon. A szegény asszonyt a megfigyelő osztályban helyezték el.
— vj repülő gép. Baranovski tanár, oiosB léghajós oly repülő gépet talált ujabban fel, mely alakjára nézve tökéletesen hasonlít a madárhoz. A gép főrébze égy benger, melynek belsejében a gázgép van albflyeave. A gépen két ember számára van hely. A henger két oldalán és hátulsó végén egy-egy kerék van, melyek hasoulitaaak a szélmalom szárnyaikhoz s ezeknek Bobee körforgása irányitja a gép mozgását vízszintes vagy függélyes irányban. A henger egyik végén egy nyúlvány van, mely a kormány szerepét jálsze. t a g-\'pat a kívánt irányban tartja. A benger mindkét oldalán levő két szárny hatalmasan csapkodja a levegőt eszközölve a felszállást : fen-tartva a gépet a levegőben, A gépnek, mielőtt teleméikedoék, mint a tusokvak. futnia kell a földön egy darabig, miért ís hengerek vannak aljira erősítve, melyek felszálláskor hirtelen eltávolíthatók. A dárhoz egészen hasonló gép mozgat ható feje s henger belsejében ülő két ember belégséséi s a gép fülesénél szükséges levegő behatását szabályozza.
¦ idéki szinészet
— Sümegben Balogh Alsjos társulata oda adó fáradozással működik én mindig jobban megfelel a várakozásnak. F. é. május 16. óta a-iinre kerültek: ,A doktor bácai\', ,Kéj-uiazas", ,A legény bolondja\', ,A> üdvöske0, aA körösi lány\' és 23-án .Pokol a háznál- czimü darabok. A színre került darabokban eléggé kilünt most már a kellő készültség ehekintve midőn Fan esi, Hadait helyette-¦iié — a rögtönzés daczára is több ügyes séget lehetet volna kitejteni. Kiváló tetszésben részesült „ Üdvöske" operetté, melyben Hadai pár a kellemes dal, — Monori ügyes (Lórán fejedelom). Balogh A<~pád & jól betanított kardalokért roékó elismerést érdemelnek. Játékával mindig dicséretet arat Balogh Alajosné. T.emény figyelmes színész, hs leszokik az erős uió hangnyomatos beszédéről, bár hol a jobb tehetségek között lesz említendő. Rendek ről is jönnek már látogatók, szép lenne, bs a vidék ís pártolásra méltatná a vidéki szÍDÓsaeteL *
szervezetének én a blróí halalom általános is mer Le lése után a bíróságoknak, külö.iő aeo a kir. járásbíróságoknak, kir. tör ényszékeknek, a oudapesü királyi kereskedelmi- és rá!ló-törvényszéknek, a kisebb polgári peres Ügyek elbírálására hivatott bíróságoknak nevezetesen J kír. járásbíróságoknak éa szolgabirckunk, — mint ilyeneknek, békebiráknak és községi bíróságoknak, az egyházi- és ipzrbtróaá-gokcak a válaaatoLt 6e as áru- ós érlek-töude b\'.róságiiinsk —az osztrák-magyar bank választott birÓaágainak valamiül a konzularis bíróságoknak, » felsőbb bíróságoknak, végre a air. ügyészségeknek hatáskörét kimoritólug ismerteti ó* közli a bírói felelőség szabályait, melylyel a uiunka elaó része befejeztetik. A második rész a j°ííü^ ^° kötelezettségek Ismertetésével kiadódik és általában tárgyalja az okíratoka.t Ezen érdokea tartalmú fűzet ara 30 kr. kapható ifjabb Nágel Olló kiadónál Budapesten és minden hazai könyvkereskedésben.
— A Magyar Regény-Csarnok XX. füzete fekszik előtlünk a következő érdekes tartalommal ! Libapósta, humoros elbeszélés folytatása Bulla Jánostól. — Bordal mutatványul Szemere Miklós elhunyt költőnk sajtó alatt levő kiadatlan költeményeiből. Doktor Castiiló ér de-k fosai ló eredeti spanyol regény Gole ních F.-\'Ől — Az újmódi hazajáró lélek, érdeke* csevegés a phouográfról Dárdai E,-től. — Mozaik czim alatt ismeret terjesztő és tréfás apróságok b az Apró pénz feliratú, humoros képek. A rendkivül elegáns kiállítású és páratlan olcsó folyóirat hetenkiní három íves füzeiben jelenik meg s előfizetési ara egéiz évre 6 frt, félévre 3 frt, egy füzet ára 12 kr. Előfizetési pénzek Aigne-- Lujos budapesti könyvitereskedúböz, vagy Wilchens és WaidikíadóhivaUiába (Budupest, korona hercseg u. 3. sz.) intézendúk.
10,000-et fog adni. Most táplálékunkat főzzük ugyan, de a levegi\'l és a vizet nyeraen élvezzük, s ebből keletkezik minden betegség, minden baj. Jövőre a vizet dosstillálva, minden egiszaégteten részétől megtisztítva fogjak kapni, s levegőt pépig mindaddig ném fogját besaivai, míg ártalmai reaseitől megtisztítva nem less. A házak és uteaák rengeteg épületekbe lesznek befoglalva, melyeken a levegő egészséges és kellemes less, A télnek és nyárnak nagy hősége Ós intenzív hidege megszűnik, mert lesznek módok és eszközök, melyek s hő- és léfrmérsékletet mesterségesen ssabály osandják. Eanek következtében a föld minden része iak-hatóvá válik. Éj és nappal között nem less külön beég, mert a mesterségse fény és világítás sokkal kellemesebb lesz mint » nap mai világa. A levegő hajöshatóvá tétetik, mi természetesen a földnek más alakot fog kölcsönözni, mivel a \\ rosokat egéazaéges magaslatokra ét n< egészségtelen lapályokra fogják építeni. Azon nagyszerű motorokkal, melyeket bizonyára már legközelebb felfugnak találni, könnyű lesz egész begyláncsokat helyükből elmozdítani, míg ellenben a jégtengerek, melyek a földsarkokat körülveszik, folyóvá tételnek stb. — Mint látszik, az amerikai t ebnikus a jövő század regényét itt-ott elég reális alapon képzeli - annyi azonban bizonyos, hogy az emberek 100 év múlva a mi jelenlegi utezsi világításunk, fülesünk, utazásunk módjaira és eszközeire ép oly szánalmat mosolyiyal fog visszaemlékezni, mint a mily szánalommal mi az olajlámpások, öl fák és postakocsik korszakaira gon dolnitk.
— Eredeti hirdetés az is, mely
egy angol iapba látható: .Egy legjobb korban levő férfiú, ki azon a ponton áll, hogy mezrházasodjék, óhajtana egy le gényemberrel megismerkedni, ki őt e lépésről lebeszélje. Szíves ajánlatok V. x. R. alatt London, poste restante.
— Ttíkos htttgugektl a logujabt ;u-Jományoh kutatások alapján gyógyítok sőt a legkétségbeesettebb eseteket, \'még pedig hivatalzavar nélkül. Valamint az ifjúkori vétkek rósz következményeit, idegbajokat, tehetetlenséget. A Legnagyobb titoktartás biztosíttatik. Kérem a legpontosabb betegség tudósítást Dr. Bella Uitgl. Gelehrt. Gcselisch. Pária. 6. Place de la Natkm 6. 526 15—*
Indul Kaníssáról hova :
S09
202 bada-Pm 904
Ml) « 15 r*ff*
301 11 a) ?11* 3Iö Sopronba >3 tO\' dólat 205 Prág«rüuí Eottori, Csáktornya i ?5 rejsel SOS , »47 dstttt 201 , . (rrorav ) , 10 5C ajje
TJ^«*T> Kanizsára honnét : 310 ZákáoT u-i\'- 5 n ree-ee
216 , l 41 dílb
208 , 11 t éjjé
Hl B«4a.P«str<l tvegys. vonat) * 15 r.pg\'-
203 ., (poiUvonat) "i 5 délnt
201 „ ((TToravonat\' 1U nO í)jo
302 BicibCl 4 1 reekei 314 „ 10 15
316 Roprouhftl 12 S dílben
204 , 1 20 délnt.i 10 50 <;>.
202 PrAgerhof foIÖl (gjoravon«t E 37r»|tf«I
Felelős szerkesztő : SZÁLAT SÁNDOR. Társszerkesztő: BÁNÓCZI BERNÁT.
IVylltté r.*)
koszeífvedok
ikszoroeau elismert módazerem által műtét és foglalkozásbani savarok néiaüi ¦tósau gyógyíttatnak.
Jutalom csak már bevégzett gyógyítás után. 489 22-*
Pref. CH. ALBERT.
Paria, 29. Avenue de Wagram.
Misto
S/.erkesEtől üzenetek.
.r. T-. S. Ifrc:: kolaOiiom ssivos mi sásodat. A dolgozatokat megkaptun csak igj kaid \'
L Gy Nsgy-Kársly n; nem privat-aas-
) i: i icy, tisn>\'m pl ti :,:eE0pODtbó!.
Kivételek nem akarunk \' sr.z\'.. ir kivételt un
teasBnk. A kéziratok vis irai érésé re Tálasxaak a lap homlokán van.
H. J Csaktsrays. z\'-Ha valami akad, ci.k kaid be.
V S. TssMjiez* Hát te .ar.ld bajtakái larga pitykís ,.¦\'); ¦¦,.;i\'\'i:v- mért orni ifi már valamit, f:y ,nkképen jirtá! haiioacyóddal
P kalybes. Á beszély korJén
kezdtük Törc törekvÉi
8 T. Csáktornya
köszön jük.
djélí ogysierilsÍRrí
Nyilatkozati
A l*pokb*s többit be li a Kaufmano és Liohtenatein helybeli pálinkagy árusok ellen folyt perem alkalmából \':: magvilágoaílásáraszükségeanek ki-
nyilatkoztatni, miszerint nevezett czég sŐJ-borszeszéujnemcsak az enyémhez teljeoen hasonló Üvegekben, d>-. »Őt védjegvem éi caimkéím utánzásával bocaá olta furgaioml ba, s a nagy közönség e ktilafi basoulatossag által tévútra vezettetne, .... az én készit menyemnek tartva vásárolta, mluek kűvet kéziében folyton érkeztek hozzám paca szók, hogy a sósborsxesz a régibb rnintl-ségnefc meg nem felel (az uliazst necr. is felelhet mog) b nehogy k\'tünőnek lemért " czikkem hitele a hamisítások által töukre letessék, de máarési.\'., hogy védj-gy^m utánzása miatti jogsérelmemet orrosnltat-ha&rtam, keresetet indítottam .. -
ee LiohieBstein czég ellen, a ugy a lek..\' fővárosi tanács, mint máíodloku iparba-] tósag 54105/íiöl sz. a. végzése, mint aí nm. m. kir. foldmií elési-, Ipar- és kére -M kedelmi minisrer um mint h -rnaníi.kun iparhatóság S909/882 «-z vézxésév-i ki-I moodoita, hogy Kaufmanc éa Lichtonst-rin I védjegy bitorlást követtek el. s 100 forint! birságra s csimkéik elkobzására ítélte.^ Az liyfele hutnisitváiiy\'k vételétől óvandóí.\' a t. nagy közöuiéget. tiszteletiéi figyel-? meztelem, miszerint aí általam készite\'tfl sóaborazeaz ÜvegeÍP, s kis Üvegeken 31t*.S >*s a nagyokon 320. SS. a. belajstromoziilta. védjegyem, s azon házam lálaépe v«n| tellüntolve. e caakis rzek jó miuőeeg^értí kuz-sked\'-m. Budap\'
kü!d«uiínvít
15-én Brázay Kálmán.
májúi hoj 531 1 — 1. ::
E K.
Irodalom.
(K rovat alatt inegemUleU munka Sap-Kaniaaán Wajdlts JW ltannker*sksdáss Utal megrendelhető.)
— A Magyar Regény-Csarnok 19.
füzete a szokott csinos kiállítással s gazdag élvezetes tartalommal jelent meg s ex alkalommal sem mulasathatjuk et fel-hivni rá t. olvasóink figyelmét, mint rendkívül olcsó s kellemesen szórakoztató ol-j\\ nyújtó folyóiratra. L fűzet tar-
ü g y v e 1 e g.
— A találmányok jöröjeról érdekes fantazmagóriát közöl egy amerikai lap. Tekintettel t találmányok terén tapasztalható óriási haladásra, a következőképen elmélkedik a tengerentúli hirlap: Ha pár száz évvel előbb valaki azt jósolta volna, hogy a vizet csöveken át minden házba, minden emeletre felvezetik, hogy égŐ anyagot — lógsseszl — ugyan ily módon vezetnek a lakásokba, vagy, hogy az ember gondolatai egy perez alatt a világ minden részébe megizenhetők : azt rövid uton bolondnak nyilvánították volna. Ép ily hihetetlennek fogják kortársaink azt a képet tartani, melyet 1982-ről bátran merünk a következőkben ecsetelni. A honsadik Szásádban a villamosság oly csodákat fog művelni, melyeket ma még mindenki abszurdumnak tart, a komoly figyelemre nem méltathat. Ea időben t. i. 1982-beB villamos szikrával fognak főzni, sütni s a franczia „co-teleite á la minute* megraiósül. A.színes Üveg mögött alkalmazott villamos fénynyel, a föld gyümölcsei roppan lul sokaao-rosittataak. Gyümölcsök én fúvekat egész] éven át, télen nyáron, éjjel-nappal fognak teremni, ugy, hugy az a földterület, mely ma 100 boabeii terein, jövőre
123. ISSO. as. tkv.
Arver. hirdetmény,
szegi kir, járásbíróság L419 azám^ végzése . az 1 állal Csontos Pál örökösei pokodi lakos végrehajtatok javára Juban János baic.én pokodi lakos ellen 180 frt tőke és enaek járulékai erejéig elrendelt kb-Iegi esi végrehajtás alkalmával bíróilag lefog.alt és 450 Írtra becsüli kélló,kétcsíkó és gy
tehénből álló ingóságoknak nyilvános* árverés Utján leendő eiadatása elrend*!-.\' tetvéo, ennek c bélszínén vagyis P»kodon., l.-endó eszközlésére 1882. évi június hó . 5 ik napjának délelőtt 10 órája határidőül I Alulírott kir. bir. végrehajtó az kitüzeiik és ahhoz a venni szándékozók 1881, évi LX. t. cv. 102. § a értelmében ezennel olv mögjegyzé-we! hivatna* megüzennél közhírré teszi, hogy r hIr eger- hogy ae érintett ingóságok esen árverésen
" évi LX t. ct 107. § a_érlelmé--< ben a legtöbbel ige\'ónek a becsáron *luLa is eladatni fognak 583 1—1. ¦
Azelárverezendi\' ingó-ág"k vételársl az 1881. év, LX. t. ov. 108- §-ban raeg-J á lapi\'oti feltétetek sa^riotless k:fizetendöj-Keli Z.- Egersz-géu, 1832 évi mái. 18-án.*
o»x>ooo<rxxx»rx»oooooooooooc)o ^
o
Hirdetmény.
A f. évi április hó 19-én tartott reudkivüü közgyűlésen a jegyzett részvénytöke\'nek további 25 V. befizetése egyhangúlag azon megjegyzéssel haíároz-íatott : miszerint
107. legkésőbb folyó evi június 157. pedig legk. „ „ szept. a pénztárnál befizetendő lészen, a t.
hó 31-ig, . 30-ig cz. részvényesek tudomására hozatik. 5a2 1—1 Kelt Bellatincaon, 1882. évi május hó 18-áu. A bellatiDCzridéki takarékpénztár igazgatósága. Kasdelik Ferencz, Polacsek Arnold,
>OOdOOXtöOOOOOOOCXX3a
HÜSZ0NE8-TEDIK ÉVFOLYAM.
H IE D E T E S EK.
KÁTRÁNY - SZAPPAN A
orvosi tekintélyek .-.i::-. ajánlva, a legtöbb európai áJJamokbaa a legGagyobL hsiáisal Usaoáltttik
mindennemű bőrkiütések ellen,
különösi-n idQll és iömtfrök. rQh, ótvar t-i élődi ki&tések. u^JE^iatc Tim orr, f&gy<Ug, iszólib, f«j- ét izakáf pikkely, Bergw iutráiiyazappaD 40% íaltfitrányt tartalmai ?1 igen elkölöniiondS a mái forgalomban lüvo\' kibán ysxappannktol. A culátok elkeraiéae végett kéressék rilágosau Berpcr kátrány-ízapritii él \' Qgreltessék u Umen TÓdjegrre. 47+ 8-^-24.
Makacs bórszenvedésekné! a kátrány-sz»ppan helyett hatással hasánál tatík
Beror oryosl tálráiy ik-mm
ét uod eaetberi, ha \'z siaksé ((elütne, ugy .kúre;«ék 0SS.Kis a Beraer-fela kátrány kéo-tzappsn. mintlioev a. külföldi uuinzáíok er dmeayiclon k«*zitmúnyek.
Miot gjcngébb kátráov-srappsri meiiösésro minden
t> ö r ő n,
tisztátlanság
• ?8 fejíi-Otések ffjetmekéknél, valami:-\', "ddig elérb\'-tetlan ttépitó ús fürúi-szappan ^mrkuüaiM ba.ssns.latrs nolgál
BERBER GLYCERIN KÁTRÁNY-SZAPPAN A,
mely 35°
.vccrínt tártai max ?5 finom
WW Kinden fajtának darabja 35 kr. utasítással együtt. "911
FSszétkS.dés KELL G sydgyszeresnél TíiŰPPÁBAN Raktárak: Ké»-lotbeu van minden enropai gyógyszertárban. Főraktár Vigv-Kaoizaa siámára : PRÁGER BÉLA é* BEL US JÓZSEF gyógyszer tWkt: ÓL
DIETRICH A. fenymülégje
5 (Fichlennadelaether.) fl
a A legbiztosabb bA« éa orvoasser köszvény, idegbánta- *
I lom, az idegműködés bénultsága, kereat éa meUfajdalniak, 0
X Ideges fó <Ss fogfájás ellen - ajánlva ís kissolgállatva Strém 0
- és Klelll urak czége alul Nagy Kaaisean. 538 4 —6 . 0
M
OLL SEIDLI\'I Z - PORA
Csak akkor valódi, l\'•\'T.AT™-
50 ír óta a legjobb sikerek mellen fennáll miodennemO gyolaor betegségek és emésztési akadályok, (mint ítvágvhiáriy, haasaornlii). vér tei-dfcí éí araayer ellen. KDiönotsn oly egyéneknek ajioiTa, kik fllo ilet-módot folytatnak.
Hajtiartástk törvíoyllec böntettetnok.
Egy lepecsételt eredeti doboz ara. 1 frt. o é.
CHANCZIA BORSZESZ SÖYAL
A legmegbithatébb finiegílysS" faarc * izcnvedo embernesraa.
I minden belső 8* kftliS gynllaaasaál, a legtibb oettgség ellen, min dennemtl atebeiQléeek, fej-, fül- éa fogfájás, régi (érvek ét nyilt .ebek, rákrskélyek, üszök, izemgyoliadtj, mindenne ad bénoláa ss sertUéf stb. stb. ellsn.
Üvegekben használat) utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-m4ioIaj.
Krohn a. és társától Bergenbem-
-- (Norvégiában.)
faj iíastt a* .„.dali, n,l, om,,i colokra hansalaaté. ™»""»;
Ara egy ttvegnt* használat utasítással I fpj. .». é.
Fö szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. adTari szallitónil, Bées
Tuchlanten.
nZi\'.tSÍ ílSa°^ dr,,8idni\' "•1"k »Í*\' :TÍ1««I. SS;
- , /\'í Só-ín és Klóa
-»» Boro„„ Ad. - ZiMfVty, ?7^,
I8ft0-ik évben 80.000 paiacak, 1881 ik arass 29Í0Ö0 aataczk lett alszálUtva.
A mohai
hazánk egyik legszénsavdusabb
havanyuvize
kitűnő szolgálatot tosz főleg az emésztési zavaroknál s a gyomornak az ideg\' rendszer bántalmain alapuló bajaiban. Általában a viz mindazon kóroknál kiváló figyelmet érdemel, melyekben a szervi élet támogatása és az ideg rendszer működésének fölfokozása kívánatos.
[Borral használva máris ki^rjedl kedveltségiek örvend.
Friss tSItésfeea miadeaítar üagaaté
572 3—12
EDESKÜTT L.
m. k. advari szállitónái Budapesten, Erzsébettéren.
Dg7szinten minden gyógyszertarban, fQssorkereskédesben és vendéglőkben.
1880-ik évben 80.000 palaczk, I88l-ik évben 295,000 paiaezk lett elszsllitva.
GporsMBIloM DIETRICH 1
g j omorkeseruyéje (üniverBal-Magenbltter.)
Igán felkirolt ital, cyaIka*odn8, gyensre emésztés, aranyér, altest éa ^omorszomltsagok ellen tantuitott erfis hatása által na^j hírnevet sserMtí es tóbb Deve»tea orvosok által me^TÚagáltátva, miaden gyomoreL-nedöcck a le^melegt:b-bea ajáaJtattk. 53b 4-6.
mm" Raktár: Strém és Kíein uraknál lUgy-Kanizaa. "V*
Rögtöni halál „Necrolin" által.
Poloskák Necrolin által a leggyökeresebben pusstit-tataak el.
Baihaií NecroHn által megévataak.
Kölyök es eseksek tojásai laticstárjrykkbaa, rahákbaa, bátorokban stb- gyökeresen puactiUalo*k el.
Tetük barom na: Kecrolinoali bedörxaöleae által eltávolíttatnak, a ssArnek sártilése ?élkűi.
Legyek mar e Necrolin kikdxőlgeae utác t.aoncal elvatgoak.
A. NeeroÜsl oem mérges, qídcs kellemetUi) illata, foltot sehol sem csinái, még a legfinomabb ssövetoken sem es semmi esetben as egeaciiígre nem ártalmas.
ltógely 60 kr.(Ssátkaidéa legkevesebb 2 tégely) % faraktár által
SOXHLET K,
564 10-10 Bécs, I. HolkertMtel 8.
negQletüek és mindenkor
ZKA VÉZ
ét tbei szétjtflldési czég.
Lssaanyobb aútaiMéa. izíat .
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bérmentesen ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve
saám Osztr *rL frt.
21 Meaea valódi arábiai — — — — — — — — — T 10
22. Mentla igen -nemes - — — — — — — — — 6 0
24. Java L tárga nemtu — — — — — — - — — 5 —
30 Caaa sölí «rdielje« — — — — — — — — —^ 5
27. Part MaCCS, igen kiadés — — — \'•> —
25. lava II. sárga nemes — — — — — — * 4f
32. Ssmtas, jdísléstl — - — — — - 4-(>n
33. nsisai, ki»déi 8 90
34. R>0 eröuljM és tiasu — — — — — - 3 7U Tkea: \'L kilo 75 krtél írtig 5-50. Rui«lik Kron Sardina iiordón-
ként 5 kilo I 75 frt- EOsvetlen tsétkOldés. |yars ét sol.fJ tuoíga\'a! Arjegyaé kok káva*, tisa- és vaaillálvöl, tsliobi kii poati prébák díj menteién kflH*:-wjk KérjOk b ajanlatát és ajánljak magunksJ 457 13—?6.
PUNKÉ & KOBNBEBG HAMBURG.
A háztartás részére
egy varrógép mindenesetre a legszorgalmasabb és haszaosabb eegitbégj hogyha az egyszerűen ke7,e!hetó és minden Tarrónmakira alkalmasnak mutatkozik. — Az eredeti Singer Manufacturing Co.-féle varrógépek legalkalmasabbak erre, nemkülönben miaden egyéb mis mániára is, mint fehérvarras, aöi divztczikkek, kípeny-, corsett- és ernyögyartásra, melyre kellő bizonyitékol, szolgai, hogy ezen gépekből a mr.lt év folyama alatt több mint\'
léi millió darai* adatott ei.
Az eredeti Singer-varrógépek teljes biztosíték mellett és cse-I lély részletfizetéssel, mely sohasem emeltetik magasabbra, íieíenkíüt \' egí forint részlelfaetés mellett megvisirolnató és alapos oktatás is ingjen adatik. Tévedések kikerülése végett, hogy a Sínser név alatt kiadott egyéb varrógépekkel fel ne cseréltessék, méltóztassék jól( figyelembe venni, hogy az eredeti varrógépek a ezég teljes czimét:
THE HHVTOJ-EJn JkT A KrTX^AOTTX:EtIIVGr CO.
a gép oldalán viselik, további a gyár pecsétjét a gép felső Tészén és ülvanyin is tartalmazzík. — Szabuk, czi-pétzek, nyergesek, kalaposok, iSnyvkBtík és zsakgyarosohuk kivilían figgyelmébe ajánljuk a Singer CW*
kDianleges varrógépeket. 569 5—10. Vez«r"\'ú.8;ynö]i:aés:
The Singer Manufacturing Co., New-York. NE3DLIN6EE G. N^-kmimtt.
CsaKls DedJK Ferenozitór 4BÖ^\'mag,\'. QrrtXxitxxix. félts ház
O O
o
s
o o
Sagy-KsaBote, njliilull e teadó telijieem Wajdits Jeoef o-ocaajtSüa.
8
O
xxoooooqooooooooooo°
NiQY^yriM. 1882. jiirias hé&
0 J X 0 H I A\'tl A S
Bétkatév ir
egéii érre......8 frt
féí erri.......¦ * , \'
aegved *rre......2 t
Egy szörr. 10 Jer.
HIRÜETESLJC .-, hasábos petitaorbaa 7, máiariiTfw
t L raJaden - :..... sorért 5 JtT,
NYILTTÉRBELV soronként 10 fcrért Tétetask tei
¦úűcsur: illeték ~......egres kiraj-/
létért SO kr. fizetendő.
A lap síeli «ni rétaét fürté kftikmÍ!: : nyék a sxerkeaxtőbóx, ; anyagi réazét illeti koiiesaéayek pedig a kiadóhoz béraeitTe intéieadók : NAGY-E 1ZSA ° " \' Wttsslaaatz:
BénnenWtlec levelek csak ismert jrnmka.tai\'iafcséi fngadtatesLk" e!.
..Ktairaiűk ítasza-aem. küldetnek-..
Ns^-Kanizsavaros helyhitósáfcinák, .na^-kpriizsal öttk. tűzoltó-egylet\', & ,nagv-kanizsai kereskedelmi a iparbank*, , nagy-kamzsai ukarékpénztár ¦, a .zalamegyei általános unilótestttleti4-a r aagy-karA)zSBÍ. kisded-nevelő egyesület?> * nagy-kanizsai tiszti düsegóiyzo" szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi t ipiirfeamara nagy-kanizsai külváiasztmánya11 s \'több megyei éa város
egyesület hivatalos értesítője.
tíetfnklfli kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjele/ó vegyes urulmu lap.
ütrdsm verekecrés.
A kor jelenségéi a társadalom éoyegében s állapotában ieüEái*.pi&-kit. Akármily ínyesek vagy nagyok.
akármily erősek vágy fracwlók, akármily vissza taszítók vagy unalmasak legyenek is, keletkezésűknek mégis csak egy közös forrása s kormányzója \'-an: & társadalmi viszony 8 az esíme, mely uralja. Ha egészséges eszme uralja társadalmi viszonyain kát, akkor az idézte következmények . Jlag hatnak miadeokire; de beteges eszme araija, akkor na-: gyoB természetes. hogy bénítótag, .-octólag fog hatui nlindenkor.
Aki éber figyelemmel kiséri át] éneteket, jelenségeket, melyek.min-\\ ¦i\\g nagyobb s nagyobb számban mutatkoznak társadalmunk egén ; aki .átja azon iároe, vesEedeimes következményeket, melyeket előidéznek s melyek daczára annak, hogy tisz tatlan források ismeretes, mégis maidig több követőre taláin&k : aa-oak elszorul a szive, ha tekintete a lövőn csüng.
A sok kőzött egyike ama veszedelmes, de nagyon is elterjedt nézeteknek ez: .minden, még a lát-, szulagos megbánLásért is véres elégtételt;" S ki ne tudná, hogy a badar Dézet. mint helyes terjedt s i erjed el még ma ia s pedig nem annyira a köznép., mint inkább az urak, grófok, berezegek, képviselők búzott, Elterjed e modern verekedés ¦laczara annak, bogy tnmtfenki tndja, mennyire méltatlan az emberhez ..yen elégtétel követelése, mennyire jeaiázó s vészthozó mindegyik félre. S miért tíryed el? Pusztán azért, mert hát módi s ki ennek ellenszegülni mer. ki ily modern verekedésre ha felszólittatik nem hajlandó, faragatlannak, de még becstelen-aek is mondják. S épen az attól rali féieiem, hogy a közvélemény
elitéli, őt, kinek Isten s ember előtt igaza van, ép>ín a félelem adja Öl dökiésben gyakorlatlan kezébe a pisztolyt, áilitja ki czéltalanul annak, kinek sokszor sem esze ahhoz, hogy magát -avval védhetné, sem bátorsága, hogy Ügyénak elintézését elfő gulatkn bíróságra merné bizoi, mert tudja, hogy ott veszt, míg itt biztos hogy lelövi ellenfelét s biztos abban* is bogy romlotiszivü környezete \' őt magasztalni, dicsérni fogja azért, hogy becsületét ,— pedig sokszor nem is volt — más vérévé! mosta tisztara.
Ha két paraszt hivja ki egymást párbajra farkóe bottal s az egyik a másiknak- beveri fejét, vagy pláne agyoncsapja, a törvény alitéli ót nagyon helyesén, mint gyilkost; de ha holmi .grófok, vagy képviselők pieztolylyal menne*: párbajra s az egyik a másikat lelöveH, a tett indokoltnak találtatik. Fáma asszony fogadótermében nem gyilkosságról, hanem csak párbajról beszélnek.
Ha meggondolnák az embertelen emberek, hogy tettök által mily szégyent hoznak — ha nevetnek is sokan a sikerült gyilkosság ntán — önmagukra s öveikre s a korra, melybon élnek; ha meggondolnak, hogy teírtök álul mennyire lesüiyed-nek ama polczról. hová Őket a természet állitá ; ha meggondolnák, hogy mennyire boldogtalanná teszik önmagukat, ha nyerők is, mert a gyűlölet után az elkövetett gyilkolás következménye a megvesztegethetlek lelki furdalás, mely megmételyezi minden örömüket; ha meggondolnák, hogy mennyire ártanak hazájok jó hírnevének; ha meggondolnák, hogy mily határtalan fájdalmat okoznak azoknak, kiket a szeretet köteléke elválhatlanul csatol a meggyilkolthoz ; ha meggondolnák, hogy legtöbbször mify nyomornak teszik ki az ártatlan családotj ha megiosztják attól, ki őket eltartotta; ha meggon-
dolnák, hogy mily durva kijátszása, fitymálása tettÖk a törvénynek, mily megbűcsáthatlan lábbal tiprása ama parancsolatnak. melynek mindenki engedelmeskedni tartozik , midőn mondja: „ne ölj*; ha végre megmeggondolnák, hogy mily szegénységi bizonyítványt állitnak ki Önmagukról: lehetetlenség, hogy üy modern verekedésre el tudnák magukat határozni.
S vannak még olyanok, kik állítják, hogy ily tett megbocsátható, menthető. Megbocsátható, menthető még akkor sem volna, ha a sors könyvében megvolna határozottan irva, hogy mindig a sértő veszt; még akkor sem, ha bizonyos volna, hogy mindig -csak csekély sérüléssel hagyja el a helyet; mert a tett mindig oly vétek, oly törvényelle-nesség, melynek észszerű s jogosult alapja "nincsen\'s azon a legszigorúbb büntetésre méltó.
tTa akad egy-egy józanabb fér-ül: ki állításai igaz voltát bíróság előtt kész bebizonyitni s nem akar megverekedni, ha van ilyen férfin, ki & dobott kesztyűt nem hajlandó elfogadni, hanem az illetőnek szeme közé vágja: akkor összeül néhány halandó, kiveszi magának s jogot s kimondja, hogy igenis ki kell állnia s lőnie, ha akar, ha nem, ha tnd, ha nem. S ezen bíróság neveztetik „becsület bíróságnak.E
Váljon mikor fog már bekövetkezni az idő, midőn legalább a nagy urak befogják látui, hogy üy. párbaj nem emberhez méltó, hogy egy gyilkosság íly szándékból nem állithatja helyre senki megsértett, becsületét. Mikor fog bekövetkezni az idÓ, midőn nagy araink félbe hagyják e modern verekedést s jó példával járnak eiüi s minden erejűkkel azon lesznek, hogy ily barbárságoknak? hatást szabjanak ? ! Ideje volna már, kivált mináiunk i
magyaroknál, hol .még az apagyilkost sem kellene halálra ítélni."
Az újkor Máriásai
Egy elpusztult Jeruzsálemnek volt Jeremiása; — a leigázott s szétrombolt Karthágónak volt Mari-nsa, — kik miként azt a hagyomány az utókor számára föntartotta, a leromboh Hagy városuk romjai fölött keseregtek;, i -
Ezen jeles férfiak \' kesergése niélt^ volt, a; nagy , veszteséghez. melyet átérezték, annálfogva azok je-lességéböi s hősiességéből a kesergés mit •áeti\'von lo. sót valódi bakáisá-gnkat az tücrterí for,! \'hogy látva miként lehetetlenné \'vált a dófgon Tál* toztatÖi,;s!a -nálgy ^teztnltóön segíteni, — fájdaiujQk kesergésbea talált amannál enyhülést, ennél kitörést.
Nem ií csoda^ niert Jeruzsálem a sídnt város elpusztult; népe, mely Istennek is választott . népe volt, a nagy világban oszlott szét s mindezt a hagy próféta látnóki tehetsége még azzal toldotta meg, hogy a falak többé ugy, mint azelőtt állottak, soha sem fugnak felépülni s népe soha sem fog tftbbé egy oly nagy városban egyedül élni.
A keserv méltó volt a gyászhoz.
És Maríus?
Eme rettentbetetíen hós látva a büszke .Kartbagónak földúlt alapját; átgondóha, bogy annak hamzias népe az egész világ által uralt Róma bítalmát nem egyszer alázta meg; tudva, hogy a hős Karthágóiak teljesen leigázva lettek, meggyóződöü arról, hogy Karthágó nem fog többé Róma vetélytársa s legyőzője lenni, ezen tudat a hós szemeibe fájdalom — könyeket csalt.
A nagy próféta és a rettenthetetlen hós egyaránt dísze volt
nemzetének s elpusztult városaik romjai fölött keseregtek, mert amabban a kegyelet szent érzete lágyította meg az erős szivet, tudva, hogy a rendelkezésére álló fegyver, azjTn-lettség nem fog elég erős lenn: az elpusztult város ujjá alakítására^ ^ mitsem éró arra, hogy az elszórt népet még egyszer tömörülni .lássa...
De Máriásnál &em a gyermekes érzet sajtolt köuyeket elír;, ex,e4-tek azok ama mély fájdalom. jXudá-sábók hogy bármily hó: iegyer -is,, ö egynaagábaa, az örök vírossai ,bü-szaharezot többé nem folytathat. i:
Y\'ige -méndenntk I
Ezen százados, sőt í^retíöves tőrtÓLetek -kisebb nagyobb-1 mérvben más aiakbter s más heíyekss \'ttsóts is jelentkeznek. ; - 1
8őt ha satbad a viügfa >szÓló eseményeaket á kisebbeket -Sseséíut\'-sonlitani, ugy komnkhan is \'fogttipl. találkozni oly iatéiTöényekkeli merjek a javítás bzhíezetét -oiselvéd, tényleg csupán posirtüláatuígajtolnafc. ,r "s \'¦\' \' Hogy hosszasáé Megyek1 «°SÍÍ közmondtó\'\':szermrxm^í5é\'neítisfórf nóí-gnnk udvarán nézzünk szét. Ht* térek azonnal \'városunkra "\'ífagy-Kanizsára, ahol a \'-JaViiás s \'srfeprtSs-1 czimével püsztulist láiuok. \'c
Elpusztnit\'egy szép \'ház. a ÖÍ-\' bochay-féle ház e fÖulc2ári, hogy\'helyet engedjer. egy kisszerű hiz\'nak s még kisebbszerü ferde utCzanak\'V ¦\'
Elpusztult "egy százados fífcif1 magában ölelő g\'ybnyörö kert,,ll\'Sz,; .Egylet\' .kertéi hogy1 helyetéhgea-jen\' azon íiísszéru\' utcza fűrae^ég\'éoeé1^"
Elpusztult az .Egylet1 tagjaT-nak ama kedves reménye, mely Őket: az újonnan építendő szihnáz : .iránt saját telkükön kecsegtette\'-!. , |>iS
Elpusztult az egyetértés ezen „Egylet* tagjainak kebeiébót, meri-elégedetlenek lettek a romokkal : b mig elégedetlen bbek a terrezetí;"ifj\' épületekkel. Csalfák voltak $j r^fflfry
TARCZA.
Népdiílok-
L
Holló cailUg futott ie ax lijeD, Má»; Eierfstt már, iudom régefl-rógot, Máars raKj\'Og ozép ¦icmed t^ága, Miairt iobog caalU aiived lanrjs,
Saomom ftU ágají iebojtja, MegiáW*ik a oácat ialya rajta, Hej engem :, nujlér: a hiaat. Titkon Ég«fci ióhajtos utáanaá.
0e
ligia
cai, hogy hí égek éited, misDak elígérted, ián éiod jö tilágod, tz.ss féiijei menrornago!
ar, iiugj minden bijabi, id s. izírein bajib*\' ¦ laámamra be elet, k hisiek, remélők
iii.
iíii-Kanissa, Sagj-Kaniiü város... ...N\'e kúrdeid a csitmán! mér\' oij sir Hegvet, vr.Igy.il öai.re vissia jánam. De sisretíit »eho! sem taiiltam...
Jútl elibém egy kis barna tájjka, | Jaj! hogy eget «ottit í^etne lángja, Megigérett nyomban a kia iinok, 3 éiirevélien, gjoraan tova izáJlutt.
.gir
. sropiána\' jároí
i mert veasídelmea Tijta: SsivBm-lBlkpmei ö««iosavarta.
Cliginy-Uiesa girbe-görbe aároí, as éu «iivom sxerelem virágos, Most nyiük a leg»ifbh himbó raji a, Holdog lesa ax, aki Irsaakajtja.
marobhalmi GYl\'LA
ÜEJ mint a tengeri íajka,
Ait ss tudja t «él merre bajija, -:iurik rtie í haboknak íénj*, Üegii ran még biaaliAs. ríméare
??-dig tudom csalfa lelkű szentem, Hogy le régen elfeledtél oogetn S mint a futó csillagfény ai igen, íJmosodott j\'i-embö] [.-mláketn
Tarka réten, tarka virág, Jaj áe for^ií. e* a világ, olyan édos, olyan kedraa, Mégis olyan votscáHmeS-
TelevbÍTal, íale\' bájjal. Tel* annyi aaép leanynyal Mégis mind oly eaalík.
akar aafika, akir barna.
A szép emh\'T.
— KarcioUt. ~ BELÁXY1 TlVABAM-tól.
Én lsleoem — de is boldog illapol környékezhette az emberiséget, mikor móg semmi uCveo nevetendő lükör gyar: tásiboa oem értett...
A tó oaeo des tükre is megmutatta agvaa a faoaitnilet, de anztyi közvetlenaé^ gel mag aem, bogy ralaki őnmajaba is szerelmes lett volna, miat a hogy századok malva ezüst- éa üveg-tükrök- — ftGndöasza is egy példa maradt ránk a boldog myihosi korból, hogy t. i. szép legény dsmagába lett őrületesen sae-rélmeaaé.
De ezi ie az i ízokaliaü körütiiiéoy vouta maga alán. bogy ai illeti Narcissos úrfi — pardon ] biauec caak egyszerű paaato\'r legény -oh... tahit Narcbrtaaos
abuj^ru nem akartamegérteni a legszebb eméaalö szerelmét. Podig as meg U köezönto voma. Denique, isteni haragjában ugy büatelte, ahogy mondtam. Végre midőn egy Icirbatlan szépségű rózaaüget kristály tavában önmagának kurizált rolni, erényes Narcisaus barátunk olt lelte halálát.
Ámde, hogy a boaxu isteni eredetű roll, aat belőle sarjadsotl, a ma már általánosan ismert oaruiss-rirág raji hiratva örökre igasolai.
Sserényteleniég volna tőlem, ha KarciMUs erényü legények után mernék Ludakoxódni.
Föntebb a pásttorlegécy urfiral léresatettam osas«. B-látom én őszintén sajoálotn a tévedést. Ne lessék zokon renni mélyen Cissteh urfiai erényükben gazdák knrsxakunknak.
No de nem rád- és éűbeszéd r»a it\' késrü!5bsn, hanem volt egysaer egy ember. Jé! mondtam-e kérem í igenii jol mondtam; mert akiiól itt azóbcaiéd lesz, az, ha aem is telivér ember, mint éppen az ő rangjában kezdődik az ember, báró Durványi Z>ltin már kékvérű ember, léhát ígaai ^mber volt, a azó íegmagyar ofazágibb érteimébea.
Egyiiti diákoskodtunk.
Srép 6u rolt. Ezt tbég irigyei sem tagadhattik meg tőle. — Fürtös szögbaj. vérforraló szenaak, gyönyörű kis pőrge bajusz ai ariaxlokraükas orr és bibor »jkük kösíStt, méltósigtelj.^ arczkifejezés íe^edelmi tekintet ée termr\'..
Olykor szeavele^te a demokratia nfat, de kevés eredetiségbe;. — Uiódig láuzott rajta s. nagyomínyoe gőg; éreí-I hétí volt ar a ?Íma h&tuc volée — \'befolyás.
Nagyra rolt vele, hogy köttünk egyedül egymaga volt magBáarér. — .\'¦ ebDoli aserepét comme il faat játszoUa, de ilyenkor unalmas ie rolt, mint ax »*-\' Tarjuló:áraaít még ie is nézte, kósxónésü-ket aérlo rövidséggel visionosta, mit ezek aztán kurtán furcsán be is szüntetlek. Sőt olykor-olykor, ha velünk együtt malátái elég leereszkedő rolt ax Ököljog egyes etelidebb paragrafusail Íe alkal-¦a az tik reá.
De én tadlam vele prósában is b» szólni. MoK\'iaateU b-raisa^a vul is. — a bruderachaf Ot azonban iwtn paraaZ\'borr>l bauem ralódi (budup^ati) uordeiuxió^l ittuk meg, Kttól kezdve sngc.33 Tódinai-. s én ól Jolinak ner^ctnm.
Ugyaaekkor oly jóízüec iazoga :una méltóságos barátom axobájab*n bogy ót végre a szók is lövetette magáról s ott *ludi el a síkos parquetteo.
Az rlóadás"k alatt kőnydkes p»ftá-sok roltuuk, ami profán szóvtil anuy.i less, bogy egymás mellett ültünk: Z.- .; hevert inkább, -nint Ült, már c»*tc ugy uraaaa.
Öotel! éa hia ro;; egész a sriaaío mig. Bü«zké ral: triti rlöoy^ire, melyek a szellemeiket messze mlaliroyalták Szenny Zoli !
H*nem e^-yster th"»3á>tz.. 1
Akinek jellemrajzi ilyen roriasokije nyugszik, arról szükségtelen még\'asi is ídeirai, — ÜÓgy ledér iB rolt egy-egy kicsit,
A\' biz ő! Már csak ugy urasán.
Hát e»: a uemeí róoifat \' niajd mklbb illusztráljuk.
Egysaer agy eset! a dolog, hóty a saobaczicSQS akit j&ol: báré Ijstéa
legremekebb alkotásá\'-cát t&ríö\'ít, rísáta-p^rtolt előbbi imádójából. \' KokuteV"Ífa-tyás becsüietoe lakatol legényhez.* — Rí porsse, mo*: már eltökélte magát á íeg-" erélyesebb föiiépéare is. Bogy D^rviUD\'yi*\' Zohán bárói távoi tar:»t FiE:kájaídí. \'
Egy esté be it fü\'.ötte neki a poklot emberük A bátusó iépc8i\'\'ire anoi. a?nak.-elóite Fanika es Zoi;
.. ma^a Kocutek vonuit, L hogy a
i .. jól uasöu ki, .c----. FI-
cika rahajáha.
A hátulsó lépeeÓ mini roodeaean most i* sötét roít- — A holdvüag. aeis •ikaiit*- iao^wiou. Zoli a kari !eüÍ laduh ax idyhi eipi-duiC-a. azire dupla-- dono-gou. Stó nélkül koaeiectett a rejt Fanika teé. Ez mt-ir Z-j1i feí\'é. Egymás, karjaiba bul-n: pili^uíi, müve roll, Sansm Zoii o*ro nemdittvül ^uzeeneK :aiáita Fanika ilileVét -:e^ LjyOQLédi\'-lrionek ..aJT*.
bjoíy a szereiami jele«iae. De as *J Fá aika oem t*fitoti, sol aanriio\'t, ngj, HuKy Z"li úrfi Jiyöa.zórid\'t b-íle é* fö! is jajdun, »mint a aa\'ontá* here alól szabadulva a iepcs\'Vk"rlátjaho* fogta a j.űaró ax érzékoj^_< oldalbordáit.
— Hál.el j"n e még valaha at ur • Fanihtra\'f — kerdé Ugai kóaÓU a kea«r r(ten lae^csalódott-Durvanytt.
BuOzáaa el. nyomorait.\'... iibngé a boidogtai .c ZuiL
El Ss bocsátotta öt a lakatos, de ly szel eke a, hogy mag * fái táre\'sigáról sem gyOíŐdbet^t; mos;, mert csaknem bicsak kai kellett 6t orra»n levakarni.
"odaierctrie;ie a vum»r"(rG iaka\'oe-iegénv. Ai\'án\' métr egy kirsu meg iw fejelte,\' ¦ "íjrv htiJy o-iihagy va. gySzeréfmVl-^taaac vonult" b»--?«a^á)i4lóz,-disslsJ!oií
HÜSZONKGYHDIK SVTOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK*
"ÍJ?
nyefc, mert másként s nem igy voltak előre értesítve a létesítendők felől!
Elpusztult a város nek minden kedélye, melylyel az uj intézményhez fűződve volt, mert minden.történik, csak az nem, a miért áldozatot hozni kívánt!
Elpusztult azon kilátás, ! . az nj utcza sétatért képezhessen; elpusztult azon remény, hogy az nj utczában pompás házak emelkedhessenek, mert a kedv elveszett, hogy ott valaki még ideában is telket szerezzen s ezen értéktelenné vált utczában házat óhajtana!
Elpusztult niioden, még azon remény is, hogy ezen uj utcza a czélba vett katonai laktanya felépülése folytán a közlekedést kényelmessé tegye!
És a közönséget senki sem siet vigasztalni nyílt felfedezésekkel, senki sem tartja azt érdemesnek, hogy kételyeit eloszlassa; azok, kik épen hivatva volnának rája, legkevésbé tartják arra a közönséget érdemesnek.
Jól van ez igy ls, mi csak keseregjünk !
¦ Ugy tűnik föl előttem ezen dolog, mintha az egy dtptomátiai harcz lenne a város közönsége ellen, mely bevégzett tényekkel szemben képtelennek találja magát többé azoknak megváltoztatására.
És h& lehet ezen ügyből, ezen beismerve elrontott dologból a közönségnek némi vigaszt nyerni, tekintve, hogy az egyedül az ó saját közön bösségének tulajtonitható. mely jogérzetének ellenére is hallgatásra kárhoztatja, — mondom ezen vigaszt ama körülményből vonhatja le, hogy az ő hallgatása épngy beleegyezést bizonyít, mint igazol ilyent az eljárást intéző megbízott férfiak hallgatása.
Alszik a közönség önérzete s csak álmaiban jajdul koronkint föl, de azért lelke, szelleme s tevékenysége nem hoz a közérdek javára egyetlen férfias szót sem !
A kisajátítási törvény szabályairól és annak következményeiről, melyek nemcsak az egyes Őrdeklettek jogait tartják sérthetetleneknek, hanem minden más, tehát nem közvetlen érdekek s igy nem a tnJajdonOS-
jelü! magival vivéa ai ori vetélytárs susott wdlinderét is.
Másnap, harmadnap nem láttak Zolit. Történetesen hossámentem, de alig ismertem rá: tele volt az arcaa flastrommal. őszintén, de keserűn és bo . ásató! égve mesélte el kalandját Párbajt emlegetett Sikerült lebessélnem, hogy a lakatos legénynyel ne verekedjék meg. Engem kért fel secundansnak. Ennem tartottam elég diasesaek az okot éa nomis vállalkoatam. Egy cselédért verekedni aerncharakter. Ebbe sátán belenyugodott
Odaállt — mint rendesen — a tÜ kör\' slé és siránkuiva sajnálkozott szép árosának .ilyetén elcsufitása fölött... Majd legalább nem fog magival coquettirozni, miot azelőtt. Valósággal belebolondult saját arcaa ssépeégébo. Most astin le volt htttve.
Hiúsága több ily affsirt szerzett már neki, de még igy nem járta meg.
Két hét múlva begyógyult a szép aroa, de részint vonalak, részint foltok matatták, hogy a saép arca többé nem oly kifogástalan ; sót kellemetlen maradt
Utam eselótt bárom évvel Nagy-Durvinyon vitt keresztül. A báró otthon volt, sagy Örömmel fogadott és nspokig maginál*maraaatalt Néhai &aep arcúnak történetét sem feledte el. De aat sem, hogy 6 volt a log hiúbb ember széles e basában..
Most B. megye főispánja.
A -látomány.
(Egy nő oaplőjábdL) Ha vas születésé napja * anyim q aliiinak évfordulója; minó édes és fájdalmas gondolatok fűződnek esan napnak óráihoz. — Loha egész életemben nem láttam oly igas, önfeláldozó kedves lényt, mint mi^ó boldogult anyim volt —
— Atyáin ép akkor halt meg mikor a kis Ernesatica nővérem született. Anyimnak sserfölött sok gondot szer sett a kis Erneastiua, ki midőn megasö-letett igen sovány, gyönge kis teremtés volt olyannyira, hogy még három éves koriban sem tudott menni, nyelve pedig *% tad»U Behány szót gagyogni.
nak beleszólási s felszólamlás]. ugy nevezett észrevételezési jogát ís tiszteletben tartják, — ezúttal nem is szólok s esak annyit említek föl, hogy egy ily köz-bely, vagy utcza nyitásnál a terv záros határnapig közszemlére lett volna kjteendő s csak mintán az ellen senki részéről felszólamlás vagy észrevétel nem tétetett légyen, — lett volna a kihasi-tás foganatosítandó.
Sz meg nem tőrtént 1
Jogosult-e iz eljárás, ítéljék meg azok, kik a tűzhely körül vannak.
Ezeket még elmondani szükségesnek -tarto(tam; nehogy a jőró nemzedék, de még magnak is azt mondhassuk, hogy nem akadt senki, aki e város érdekében egyetlen arra szót koczkáztatott volna e ferde utcza létrejövetele előtt
És így ón megtettem nézetem szerint -polgári kötelességemet, nyugodtan fogom \'— bár fájdalomérzettel — szemléim már rövid napok múlva miként fog i harcz csendes lezajlása mok fölött 18,000 Mari us keseregni.
E kesergést el lehetett volna hárítani, de a kesergők között lesz — Pilátus is.
Dt. fábnek László.
e dipíomatiai után a ro-Jeremiás és
A budapesti állami kftsépipar-ódában
a gépkezelők és futók számára rendezett első tanfolyam eredménye.
I A tanfolyam f. éri február hó 6-in nyittatott meg, ekkor kezdettek meg ** előadások és május 13 áa fejestettek be, eaen időtartam alatt csak két napcn nagypénteken és hu t vét vasárnapján nem volt előadás. \'\'
A taafblyamrs beireikoaott 157 tanalÓ, s kik közül a tanfolyamot elvé-geate 103, a többi nagymérvű óramulasa-tia miatt időkosbea kisáratott, illetőleg elmaradt.
As előadások naponként estve ? órától 9 óráig tartattak, összesen 164 órában, a vasárnapokon padig délelőtt 9 órától 12-ig kesdetben mértani rojt taníttatott 21 órában, később kirándulások voltak.
A gyakorlati oktatás as illamvaa-k gépgyáriban april 24-éu kezdetett me^ ¦ májas 13-tíg tartott, ott a tanulók egy művezető vezetése alatt IS—20 tagból illó csoportokban bárom napon it
— S. ellemileg azonban a kis Erneas-tina nagyon gyorsan fejlődött; édes any-jit ét teatvérjeit — ha beszéltek hozzi
jól megértette. Különösen szerette, ha meséltek neki valamit, — a mit ő nagy érdeklődéssé] hallgatott.
Egyetlen fivérem még nagyon fiat*-on hagy á el csendes \' hajlékunkat, mert ó tengerész akart lenni b asért a tőlünk nem nagyon távol lévő Hamburg virosba nunt, hogy magát az ottani hírneves tengerészeti iskolába felvétesse ós életpályájára kiképestesse.
— Életünk nagyon egyszerű volt, anyim egyedül vitte a gazdaasszony szerepet, s csak nagy ritkin engedte meg azt, hogy én ie segítsek neki.
Kis városunk egy törvényszéknek volt a székhelye, melynek atyám ia egyik igen becsült tagja volt, s azon őszinte barátság éa tnttelet melylyel atyámat a törvényszék tagjai elhalmoztak, halála után átszállt anyámra.
Nagyon ritkán s csak olyat társaságok ban jelent meg, honnét semmiféle kifogással sem hagyhatta ki ma^át, mert az ő állandó helye a kis Ernesstina ágya mellett volt Egész naphosszat eljátszado rott vele s mesélgetett neki, mit ö mindig a legnagyobb figyelemmel hallgatott
Házi orvosunk folyton a legssebb reményekkel bístatott bennunhet, hogy majd évek múlva meg fog erősödni a kis Ernesztina.
Éa 17 évet voltam, kis húgom pe. dig 4, midőn anyám meghalt, atyám halála anyámnak amúgy is gyenge egésa-ségét égessen aláásta. Hosszú ideig betegeskedett ssegény anyám, kesébb kezdett egészsége ugyan kissé javulni ¦ már sétálgatott is némelykor kis kertünkben mig nem egyszer csak egy erő* láz ismét ágybs kény szeri té maradni.
Mir.ír- éné, hogy közeledik életének vége, b hogy perosei meg vannak asámlálva, igyihos hívott: „Mari, monda Buzogva, halilos ágyamon kérlek valamire; látod a kis Smeastina kedves gyermek, ápold ót, légy helyettem anyja saját kezed nyújtsa neki az ételt, saját kezed pótolja erőtlen végtagjait, míg az ég erőt ad azokba, ne feledksaséi mag
gyakorolták magosat a loromob:! és cséplőgép szerelésiben ét jiratisifaan.
A vizsgálatok május i4-éa kerdúd-. tak mag es 17-éo fejeztetlek V, as eJmó-leti és gyakorié ti vizsga! a t párhuzamosan tartatott, - az utóbbi esélra as intését udvarán egy locomobil és cséplőgép volt felállítva éi üzemben tartva.
A tanfolyamot végzett 103 tanuló közül vizsgálatra jelentkezett 98 s esek körül csak agy búko: t meg. A megvizsgáltak közül; « locomobil ét a cséplőgép keselé-¦ sere képesittetett 47 és pedig 4 jeles, 22 jó és 21 elégséges osz\'ályzattal;
csak a locomobil kezelésére 43, esek között 12 jó és 20 elégsége*; ¦ ¦-
a locomobil kasán kezelésére sssa fűtőnek 15 és pedig 8 jó és 7 elégséges osstálysettsl. ;. » *-t i; \\\\ / *i
A megvizsgált 96 tanuló\' között 25 vidéki- a löobi pedig a fővárosi gépgyárak bél való munkás volt .[
A mesterséget tekintve volt 74 lakatos, 17 kovács, 5 esztergályos, 1 hivatalnok é: 1 cséplőgép résstuIsjdoDo*.
Ason tanolók közül, akik a locomobil éa a cséplőgép kezelésére képesít tettek — jutalomban részesittetelL 34.
2 kapott Jtüst remontoír órát, — a melynek fedlapjiba metszetett: „Jutai-mnl a gépkezelők és futók tanfolyamin tanúsított ssép előmenetelért"
*9 rajzeszközt, 5 ssalagmérczet és 18 a gőzgépek keselésére vonatkozó szakkönyvet, a melyeknek első lapjára jratott .Jutalmul a gépkezelők és fűtők tanfo lyamin tanúsított szorgalomért*
A locomobil és cséplőgép kezelésére képesített tanulók nevei közöltetni fognak a gazdasági egyesületekkel és éviden ti i-ban fogja tartani aaoknak lakhelyét as intézet igazgatósága ia, hogy s földbirtokosoknak — a kikhez e czélból felhivist fog mté*ni — hogy képset\' gépészeket ajánlhoason.
Az Időjárás és ídcyóslásrőí.
Szokás szerint ez évben ia ama 3 nevesetes fagyos ssen\'ek nem jói viselték magokát
A hideg északi szél egyre fújdogált esés napok alatt, mig végre áldozó ssöm-bacra virradóra jókora héharmst volt, — mely a lapályos helyeken a nem rég kelt gyenge kukoricáiknak, de még jobban a borsónak és töknek irtott, gsbonikon is meglitasik a hidegnek s nyoma; de csak nagyobb rsssedeimet ne bocsásson reá a mindenható, — kŐsépsze.ü aratást rományi hetünk.
A májusi barmatok és esők sokat használtak a gyenge tavasziaknak, még a késő őszi vetések is sokat gyarapodtak.
A fagyos ssentekról levén s szó, nem balgathatonj el észrevételemet esen napokról szóló s uralkodó balhi-delemről melyet esen fagyos napokról a népkősött
-f mlmil SSai
róla soha, de soha. Megígéred nekem est? Megesküszöl nekem erre?
— Esküszöm! Es sírva szoritám a mir hidegülni kezdő kesét Néhány peres malvL. egészen árvák lettünk. Eskümet mindig híren megtartottam; híven ápoltam a kis Ernessiinát éa ő esért mély szeretettel csüggött rajtam. Fivérünk mint tengerJsztiazt Din asotgilstbs lépett s csak nagy ritkin hallottunk róla valamit.
Még nem mult el egy éve, hogy anyim meghalt, egy szeretetreméltó" férfin vsl ismerkedtem meg, ki s törvényszéknél aegódbiró volt Gyakran észrevevém, miként tűntatett ki s t-jbbi előkelőbb, gszdsgsbb lányok körül; minő büszkévé tett ezen, kitüntetés engem b mint vonzott egyszerű igas lány, mely annyira különbözött a több! fiatal emberekétől. Mindezt nem akartam bevallani magamnak, azonban mégis érsém, hogy aagyon szeretem.
Egyaser egy \'kirándulást rendezett as intelligentia kis városunkban, hova engem is felszólítottak ismerőseim, hogy vegyek résst s kirándulásban, én azonban nem akartam résst ve..c: s csak midőn meghallottam, kogy Ede is a kirándulók közt less, slhatároztam magamat, hogy én üt velők tartok azon elhatározással, hogy még jókor vissza fogok térni a kis Erneastinához. Ede soha sem nyeré meg oly nagyon kedvemet, mint ma és soha nem láttam oly jó kedvben és vidám* ságban, mint ma.
A ssép erdőben a hova kirándultunk, a madárkik víg csicsergése mellett délben jól megebédeltünk, s ebéd után a társaság egy réssé hasa felé indult, a másik része pedig az erdőben maradt.
.Menjünk Bemerodeba — kiiiti a meg hátramaradtak közül valaki — Bemerode nagyon magaean egészen s hegy tetején fekszik, honnét a nap le-nyugtit teljes pompájában láthatjuk.*
As indítvány elfogadtatott, csak én b még néhány éltesebb nő akartunk haza menni.
-Ha öu engem szeret kedves Mari — monda Ede Irsssn — ugy velünk fog maradni a jljön Be-nerodeb*.e
nem ritkán még a müveit emberaktfii ia halhatni.
A három ss*otet ok4su&k & bide-gekért, melyek május krMzegietájásrssok-tak uralkodni. Néenileg igaaelva ras e babonás vélemény, mert hát többnyire május közepére esnek a tnáj&si nideg napot, de május 12—15-dik* kösbeo a b&s éjjelek nem ritkás a elérek is be-követkesmeik. A kösraép pedig, ha valaminek as igazi okit megmagyarázni vagy megérteni a*m tudja, a babonihes fordul) sottasutáa kap fedeleiét éa naagy aráaa-tot. még pedig milyent. Igy nyertek ama három ssentek ia a megtisztelte téaükat. Pongrácz, Servics és Bonifács. A jámborok még a földon jártak sam okoztak a felebarátjaikoak bajt vagy kárt, — mért okoznának holtak után. Nem azért, hogy e három azeutokról L súlyos vádat ieve*-gy«» — \'aksrom a íégthnetí tüneményt nwgnrsgyarixzrirTneTt hisz óarsere ganiiz srorului, hüuem őzért, hogy a b&boaát msly még mott k talál eléghivők.-e. es Üt aj ís irtsam.\'
Tudjuk azt a természettanból, hogy midőn a víz és mis csepfolyos testek a folyékony állapotból, a pára és gÓs állapotba, a hó é» jég;szilárd állapotból a csepp folyós állapotba tercek át, a maieget lekötik. S a levegő melegét az olvadó jég és hó, a, parivá viríbzÓ víz\' efvonj* és a levegőt lehűti Tsp\'&s=:aih?.Uuk ezt elégszer, midőn silónk Uvaazxssi a hó és jég a nap sugarai által olvadásnakindnlt sokká! áthatóbb hideget érésiünk, minta lé] idején, mídŐn [móg a hónak eszében sem volt megindulni.
Valóban pedig télen sokkal hidegebb volt, mint tavaassal, mért máskép hogyan is fagyott volna be a víz és levegőben levő vízpárák hogy be váltak volna hóvá, ha hid\'Sgebb nem lett volna, — mint tavasszal, mikor a hó megindult.
Honnan van tehát fi riszás állapot ? A tél bcáltával a tartós hidog alkalmával álló éc folyóvizek befagynak, ékkor * lekötött meleg &egssabadult és a levegő hó fokát fellebb emelte ós a hideg ís tűrhető enyhévé vált, mert s nap sugarai által melegült levegő melegét sem vonta el, a még ekkor egészséges friss hó. Az előbbi kemény hideg után követkesett enyhébb idő tanát is^ut éssreveheie. Mig ellenb-a Uvasssai meglehetős jó meleg időnek kell járni, hogy a jeget havat útnak indítsa, a midőn már megindult a jég, a poshadt hó, csaknem rögtön váltík vissé, — s a hírtelen olvadó hó a levegő előbbi melegét hamar leaaállitja. Igy as előbbi jó meleg tavaesi napokat caak ha. mar hideg napok váltják fel, mely a már előbbi meleghez asokott bőrűnknek hideg érzetet okoz.
Az ia könnyen érthető dolog, hogy a magas havasok Kárpátok éa Alpok éaaakí oldalán sokszor még két hónappal ís későbben mozdul meg a hó, mint ezen havasok déli lejtóin és ezt követő vidékeken.
Kérésének nem bírtam ellent állni. \' A délutánt igen vígan töltöttük e] utank\'egy szép sürü erdőn vésetett ke\' resztül egészen Bemerodeig. Nsgyon sokáig voltunk fent a magaslaton s a mint haza felé tartottnak és és Ede voltunk a legutolsók, s oaak lassú léptükkel követtük a többieket. Sokáig haladtunk egymás mellett szótlanul mig végre Ede egyszerre megállt z a következőket monda: „A mai napig asért nem akartam megkérni a kezét, mert állomásomon cem voltam végleg megarőaitve, de most midőn e/.en óhajom teljesült kedves Mari, akar-e szerelmével engem boldogítani ?" Erre nem bírtam felalni — a ezalatt a társasig az erdő egyik sarkinál szemeink elől eltűnt — ceak némán s elpirulva ittam előtte; mire Ő engem átölelt L egy forró csókkal eróaité mag frigyünket.
Nemin gondolatokba merülve hs-ladtunk a társaság után, mig végre elértük sz erdész lakot, hol már várt reánk a kocsi.
Késő este volt mire haza értem; a szolgáló egéu aavsrtan futott elém s monda : ,Ne ijedjen meg Hari kiaaaa-ssonya kia E\'-nesstin* rosszal van, már az orvos urnái is voltam, ki megígérte, hogy röglön itt lrss.B
A kie ágyhoz leplem: .Jösz még egyaser Maxi — kiáltá Ernatztina — nagyon soká hagytatok ti engem egyedül, te elmégy, Zsófi pedig étimbe teszi a bibiiát, aztán ó is elmegy. Sromi^s voltam, éhes voiiam, nagyon sokéig sírtam, hogy nem hoztak semmit Tudod Mari ki jött akkor hozsim, mikor ugy Bírtam ? A mama a drága jó mama; oda ül: ás igyam szélére a egyszerre elmúlt ssomju-ságom, éhségem. Fekete ruha volt rajta, de ssobb, sokkal szebb, mint máskor. Bgy aranyos csészéből adott visel inni. Jáj de édes volt ssl Anitán nagyon sokat beszélt a jó Istenről ée angyalkákról, kik fenni as égben vsnaak ¦ még azt is mondta, hogy nemsokára megfogom látni az édes \'/apát, kit még soha sem láttam.•
Az orvos nemsokárs megérkezeti, kJ fejét aggodalmasan rázá a monda: „a gyermek nagyon beteg" s rögtön rendelt orvoarAget. — Eraasatina aatn akarta
A napnak az égan_bizonyos magasságot kr,U elérni, hogy sz északi oldaia-JK&n levő havat Ís megmozdíthassa. Ezt a ráa.gassigot anapmijuaelaő felében éri el. Mire itt megindulta hó,-addig aáiuuk már javában zöldül a termoszét, De mi <;;.. ténik ? A nálnnk*ÉFnr *H,tfelmeieLült _-ezzel egysserrtkőnnyebbé-is vált Wegő felemelkedik a:magaiba,-hélyébeén*kr(ij & meghűlt éa jgv tomötíabb \'és nehezebb % tódul. i-.^ n:
A náinnk melegebb 1*-*»,\'; ^
Szavasok északióldalin az olvadó há által meghűlt levegő között egy harca *fr\\&q fejín^r*^\' *TT- •\'¦tó. •f?9?<-*ddig
tart, míg a levegőben a két északi és\'déli o!da3*\'kím éa tájtkoa levvyWegő \'kozötif bŐkülönbség ki nem egyenlítődik. Annak hogy as ésxaki oldalon is a hó a nap heve
nflljön, hogy a tudeg és meleg levegő közötti karén fBhitta^Tjon—éa" hotzánk érjen s néltmk;iis a. levegőt >hütae. kell egy pár hét E közben már május hó közönén vagyunk Vannak évek midőn si,:Lit*5k\'\'e« havisokoni hóolvadásből aáarzasceH hideg szelek mis.;!: hidegek mijns),,végét* sőt íchí^e sisjéra .\'esnék, TTj -T^gTSokottabb -ideje azonban májú* kosepe. A májusi nideg szelekhez még hozzájárul májuaban a hajcali szürkületnek hoasm\' majdnem 2 óráig tartó ideje- -Mer; a világos éjjelek ídéje alatt sokkal b«narébb eihocaájtja a ímd éc a loyegő nappal: ;nyert melegét, ;mÍo( a sötét éjjeleken. : : . ,..
A fentebb elmondottakra azt as észrevételt\'\' tehetné a figyelmes \'olvasó, ha májusi hideg napok !a - hó és jég olvadásától Bsármasnakf miutia bd o*<1 vadasnak. - miután a hó oivAdásaük a havasok éazaki oldalain mli-o^c évben be kell következni, tehát\' minden évben be kellene ezen. faUevéö szerint- kövotkezní a hidegeknek ia hogya van az, hogy az mégsem következik be minden évben.
Ha á tnájoái hideg napbk valámeiy évben oimaradna-k ennek két oka iebe\'. Egyik éka lehet m, ha nsájusban borult éjjelek vannsk. ,. jrjr-v:
\'".Mert * felhők mintegy.. tkkarok nem engedik a\' févégőt kisugárzás utjaa kihűlni vsgy\' pedig ugyknésen szokott hideg napok Idsjébeb, nyugatról ás Atlanti ^tengertől, i *gy körben forgó szél hasódik keremtü 1 hazánkon, a mi a szokásos hidek napok májas 10—15-dike táján hideg levegőt rnegmelegitia a félős fagyoa:azen4ek ;napjaj. műiden veszély nélkül mainak el. S.ez a másik ok, mely asotgál a hideg elmaradására.*
Hogy megjósolhassuk-e\'-Ire, váljon békövQtk*zaek-e a májosi hideg napok, vagy elmulnaa minden baj nélkül, tudnunk kellane, fog e hasinkon, különösen azon s vidéken hol lakunk ilyen meleget hozó légáramlatok keresztül vonulni, vagy nem. H"gy ezt tudhassuk, ismerni kellene a* Atlanti tenger fölötti légáramlat és a körlég villanyos feasültaég minden viszonyait Est ismerni nekünk
bevenni as orvosságot; .vigyétek el tőlem est a keserű vizet, abból adjatok inni, a melyikből az édes mama adott Oh de édes volt az!*
Néhány óráig csendesen feküdt, egyszerre-ésak késő éjjel hírtelen felült ágyában s s következő szavakat nco-jcá: J Jő : mamám jöjj el-Órtem, én hoznád akarok menni fel az égbe."
Esetet mondva lassan viaezasreni-kedett-ki* váBkoaára, még egyszer sóhajtott és meghal\'... ,
\' A bibfia nielleúe résL^i:. melynek képeit uéségeié "és ép" ott voit nyitva, hol a tízparancsolat állt: Tiszteljed atyádat és anyádat..... én megszegtem ezen parancsolatot, mert.uett tartam meg eakuniét, melyet anyámnak halálos ágyán fogadtam.
Egy év múlva Ernesstína halála után Ede neje lettem, házaaeáguuk igen boldog volt
Azon éjjel, midőa egy szép kis fiúval áldott meg az Isten, borsassió nehéz álmom volt
Agyam fejénél állt anyám aacn fekete ruhában, melyet atyám halála után folyón viselt, tekintete szerfölött báus-toa voÍL
,Hcgy t!.rtád meg iwküdet monda ő? N\'*m vagy érdemes arra hogy anvs lógy 1«
Erre lássa de bistos lépésokkei n*-tadi a bölcső folé, melyben gyermekem íeküdt; kivette öte. a bölcsőből, karjaiba ssfiritá és fájdalmassá musolyogva kéutter megcsókolá.
Felakartam ugrani, a gítsegért akartam kiál\'oni, da nem bírtam, nsistba mázsányi teher nehezedett vuins rám, nem bírtam megmozdulni, egy hangot nam voltam képes adai.
Másnap reggel halra uláitam a kedres gyermeket bölcsőjében b azóta hásasságuak gyümölcstelen maradt. , Budapest 1882. Németből fordította:
SCHMIDT REZSÓ.
lei;,1 K ÖZL05 Y.
1-én 188*.
hai»nd< emberokaek aem áll haiaiamnk-b«c Ig>" nem ?1! tatalmánk ott megjÓ aolni JÓ előre a májusi időjárást aem.
A mi időjóeláfli ismeretünk még ?agyon asük határok kötött ran. — Ás időjárást biztosan megjósolni miaden tudományon segédmüsxerek mellen itpir napra alig egy hétre terjed. As ágéra évre szó!-- időjoslásnak caak annyi alapja van, meonyi befolyást a hold járást ée » napfoltokban gazdag évek gyakorolnak Herschel ludóo csillagász kulcsa ¦sefinti időjárási jóslatai aholdváitozásain okosU befolyáson alspaltak-v Mely szabályokat i.t inmerletni terünk nem engedi. Csak egy par nevezetesebb esetei a hold befolyásáról legyen saabad megemlítenünk.
A hold vonassa nemcsak a tan. vizét hozta mozgásba, \'kanon, a « it. Legui-gyobb- eraj4 via r feüic von iának a bold uja utáo.pár nani*;. Ha c hold ujjnlás a holdnak fÖlftl^lFidil-¦. dzi is oaaacesik ts móg neveli a Lioidnak befolyását as időre. Pélctui a hold ujulás közben oiy helyes lepi át as agyen^tl^t, snidón as valamely nagy asá-.-»1 fóldréssnek áll délvonalában, akkor ezen bónak folyamata általában szárat ba pedig a hold as egyenlítőt felesálló .lüépése tenger fölött történt, akkor ezen hónap, mig abból a -hóidba :*tl »«dve*/j időjárással fog kims-ni.
Á oapfultokban gaadak évekbe viharok, viiáradások, fel hóezak adások
géay
y&koribbak, mint a napfoltokban sae-években. A napfoltokban gazdag legény évek visszatérési korszaka Cyklasa 11 óv. A hold járása ée a nap-foltos évekből eredc időválu>zások me^-j6ali a naptár csinál óküak már hatalmi-b*n ?11. Sogy aokssdr megesaTakfc ben-\' útiakéra naptári rdójóslatok, nem tagadható, de es csak ssoq körülménynek :udacdo be, hogy nem ismerjük még a :<\'.-Q]ósEet minden titkát.
As időjárás ée jóslásról máskor majd még ezotni fogan k, ha tekintetes kierkeaztó ar magengedni szíveskedik. *)
P. Q.
Csodü-gjernieÉek,
i^Gy érmek kiállítás Uj-OrWansbaa.)
Angulorsság bán eselótl egyátaiában nem tartoztak a ritkaságok közé a gyér* mekkiállitások, melyek által serkentőleg akartak halni a faji nemesedéire, magas dijakkal jutalmat-rán a legerősebb és iegjobban kifejlődött gyermekek szüleit. Kzuttal azonban ugyssólváo a hixómar-háva! helyezték egy sorb<i az emberi nemet, mázsákkal, illetve fontokkal mérvén meg annak értékét.
Igen előnyösen tér el e\'tekintelbéri az uj-orjeansi gjermekkialJttáSj hol a ara -csak jól táplált, hanem egyúttal jól ok tátott éa Biellemileg kiváló gyermekekre terjesztik ki figyelmét Már a kiállítás küla<j képe is lényegesei, különbözik aj AÍőbbteklóí. A-főterein hosszában mindkét uldaiou izi és teljesen kóssitell rácsosat húzódik végig, mely mögött igen csino-san LierendezeU, felülről kivilágitoli páholyok vannak felállítva. Klói a ráceo-tatoo kis táblákat alkalmazlak, melye-Ken a kiállított gyermekekre és asülóikre vouatkosó életrajzi adatok olvathslok, igy pl.:
„Swallow Jonálháo, szülelett Ken Vdckybi.ii ;ö7ö. április 9-ess, - fia: a-3*j éves SvralloiT Bóbert és a 27 éves Swel-juw, aiüie.elt Poialos Maryniik. A szülik 1878. deczember 20-áu keitek egybe. Az anya (a kiállítási irodában őrző.; bi-tonyitvány szerint) maga szoptat la gyermekét. Jonátiián 90 fontol eyom, 2Vj iab bosszú « a legnagyobb könrryüség-gel földre terít bármely hat éves fiat." .
Kern kevésbé érdekes adatokat \'.ártalmas a második Lá^licaka, melyen következők olvashatok:
,Pegavray Jemima, szül. Uj-Orle-ansban saeptember 17 én a. 2C éves
Pegaway Bessiiól. (Apja iamerellen.) Az any* mags-ssa pt*vi» a ,laanyau Jsuiians, 91. foaiot ny m és ^lab hoaszu. Haja 11 hüvely krSiempiliai 1 hü>djt hoasanaa. Usjyesen keszíii a puddingoi.*
A kiaili:as barom c»\'>portra van oEttva. Az elsóben * ké. éveu e.óli, a másodikLjan a négy éven aidli é« »z u^l-^ KÓbun a csoda gyexmskak latbatofcnaíft,
felső csoportü^l^Y^\'t^^\'f:^ páholy, melybea^^píjmpaa kó\' éves tíu van kiállítva. A kIe~~"«inberké»ok -már magnóit míxtdtja fog&: s járása mar eieg ^i»toa. A szegény anya- mindenkelek pj*: oa-ikodik, hogy e^álalíbaa; aem kap dajkát s páholyába*1 .-blirtkéo sétáló «riÍ BSámára, L körüiméoyW ogf? oseppet sem csodálkosik ,kj omber, ba.. a pajkos „csecsemő véJetMMU -üiegíogja. a iito-gaíó kezét, e ugyancsak jól mdgliar»pja
Kgy másik páholyban sokat ma-iatuak a látogatók kél kedves kis fiua, kik közüJ as egyik oégy, a másik két éves, Kgy alkalommal nekiugrik testvérének a LíHgv éves Su s Legyeilenül elpáholta klilönbeű elég derék öcscsét. ¦ Miért ütöd fivéred ?* kórdó egy Látó-gáté a bŐai fiatéi. .Mert én vagyok az idősbik I" faléit aicbbí büszke öntadat-
Orömmsl vesazUk.
áaerk.
ftUgTaa aa0fl4,megí —, kórdá,- isnjtáa egy mellette áiló\'ól — B\'ftjjon miudis; idósnob iesiek e^Johonv-nái?^ — .Természetesen*, "riazóa/fc a kérdezett. — EOh, az pompás less !e, Jkiáltolt fel a 5u a Őrömében\'tapsolni kezdett kövér kexecs-kléivel. — .Vájjon miért?\' — kérdé csodálkosva a látogató. — aHert akkor mmdig üthetem Johnny*-t, voít a aai\'v válasz. Esael a kis óriás ujjongva fordalt vissza öo*caéhe\\ hogy folytass* a félbe hagyott munkát.
Tiloksserü, majdnem rémes benyomást tesz a látogatóra az agyuevesett csodagyérmektskcsoportja, üorukatsaeile-milag messze túlszárnyaló 1 oly képességekkel bíró gyermekek, melyeket a kö~ swüségeSjSBsber felaÓtt kocábas. is ritkán képaa\' e^*tijititL.nf. bámnliVa gerjessrik ugyád a nézőt, de egyáltalában nem nyújtanak valami léiekemelÓ látványt.
Egyik Burokban egy hat éves fejsaá molöül,ki néhány pillanat alat/ns«gmocÉ|aJ hét ssrámból álló ssora^erednaényét. Egy] nyolc* éves kisasszony ott játszi a bábjával és köayv nélkül hibátlanul elszavalja Konsrfellow ösazegyOjtott müveit. Egy négy éves akrobata végrehajtja a világ leghíresebb kOtólukncsosai által addig eredpiényteleoül megkísérlett műtétet és egészen há ra csavarja fnjét, mig agy öl éves senemtlvéax a leggyönyörűbb dalla-mbkat iujjs három, egyszerre aaájába dugott fuvolán. Egy ayoíe* éves leány bámulatos rögtönsó képességgel bir a vscwgyártás terén is kifogástalanul értekesik a legkülönfélébb vertiábakbac bármely ado\'t thexnáról. JiC^!:-> flíjíl) \'é - „ Xu sstj., apró torsképrajzoló vonja magára a kös^aaég figyolmét. ki bámulatos gyór**6sÁ^g>l Ter»j>oÍj» egy nagy pa-latáblári. látogatóinak eliorsttott, de rög-Löt felismerhető aroxvonásail^ ott egy kis leány s legfogaaabb talásyokoak játasi könnyűséggel raió megfejtése által ra-gadja bámulatra a.látogatókat. Hát mit szóljuak még a hét éves tá^cxóshOkrol, a hat éves sakkozókról «* nynlckéVea bil-lárd rnüvészrói? Valóban, Vesodák láttára sunte sug as ember fajaa.yégsu a*t sem-tudja, higyjen & saját szemeinek vagy pedig káprásatnsk tartsa ax egóas do%oL n9dD1 \' ^PesMPHWáp-\'
fríiaísle>lB;
Jegyzék
a nagy-kani**ai kir. trvatdk biróiig-nál I$82. yuntus 1-in, 2-dn it 3 án megtartandó végidrgyaltit ét itéUt kif de\'Jsehrl..
«r4 y V taj I Jnnius 1-én.*5 **** \' 663. B/82. Lopással vádolt üj. Nagy Jstváa eHeni büBögyben véglárgy.
352. B/82. Rát-almszással vádolt Marics Gábor elieai ügyben végíái-gy.
_ 660. B/82. lopással vádolt Luca Jóssef elleni bűnügy ben végtárgy.
6651 B/82. Lopassaí vádoltL Pá küzdi Mihály elleni búaögybdr. Tég> tárgyalás
1189.. B/62. Jövedéki kibágáaaa vádolt Terssleayák Jakabné elleni ügy ben itbird.
1504. B/Í12. Sikkaszláasal vádolt Spitzer Lipótod elleni bűnügyben ,ítélethirdetés.
1739. B/82. L^oisaal vádqU Jasti-lo%» Ti*vterir- ^am" ?z^t*g>- beiV faéle**\' hirdetés. Q
Jiuiur^gtssv
667. B/82.: Lopásai vádaít Szibi Lássló elleni büaügyban v-égiárg^.
668. Súlyos testii sertéssel vádolt Ssiia Teodoi s társa nlianí ügy boc végtárgy. X
I 9IS. B/82. SikiciSEtásstl rádolt Ssáatbó Pal ellepi bűnügyben vtjsjtárgy.
8S2 B/82. Lopással vádoitakács. Mihály élieLÍ%ftfflzgybeQ regtárffTJ Janitu 3-án. 1313. B/82. I»pi* kisériat éWán dalcosTob-ro.é^-l vádon MoÍDarfZsirka) Jóasef ¦ ¦lUraai" oJ^eöi D4aügybesjí vé~ urgyaláa. 2
Kelt N. Kanizsán 1882 május 30.
Kiadia: PLANDEB GYÖEGY
r, kir. tmiíb klado.
r~V-^— r
^íi\'i, íiiftgyei és vegyes tilr«*k.
— Május 29-én tartotta aeazámoló besiédét Unger Alajos, rá lassi dkerül e-tüak ghwfci* képviselője, s déli Órábsn. Ls<a a^ge4«ű8ógi pártrésséról fáklyás-senével lón roegtisstelve. A fáklyássenét banqoetté •követte.
.----lüratsinzás. Horváth Józseí
¦nevft ftrriros,"\' ki Grünha\'h helybeli ? agykereskedőhöz gabnát zzállitott, túlterhelt kocs.jávaJ a város fÓalOzájáa megsütyedt. oly annyira kisofrta a lovait, bogy a nép oasseszsladva e bsrbár teltért ót megrótta, a melyet 6 drastioos ki fejsnésekkel viszonzott Tetszése sse rint kinoshatja — iaindenki a nyilt utosákon barmait? Szánalomra méltó korbimáoy. Állat redő-egriét hol maradt s te országod?!
— Paesavidéki leTelezónt írja:
Unger Alajos a nagr kaniasai kerüiet fu^getiensegi párt orssággyuiósi kép vi-
seld j e í. bó 28-áa tarts, Pacsin besziuold besiédét nigyisáma kBtÖnség elítt. — HagyssebEsii beasédjéb^ lebetóieg kii fejtéiiásáák gyássof helyzetét, — asoa mostoha víasodyokat, melyben Leepedünk. A több: kőit el monda nemseti di esosa-, gÜnk egykori fénykorát és hogy hazánk valódi jólóvét még egyszer viaaeavará-ssolní legforróbb óhaja, hogy az a nemzet mely egykor óriási dolgokat vitt véghez, és mélynek múltjában a jelac agy valódi Karthágó, hogy az a nemzet végre íx sokoldalú bajaiból boatakosva küzdelme ingyen diadal a jelenlegi kormány felett. Es a mag, esélynek aövósbec levo fája már fakadni kesd. Itt-ott már mu\'atkn;-nak rajt a lombok, kívánatos, bogy a nemzet arnyat va&eaaea észre *«tt, hol addig misem Óvta a kánikula zsarnok ságának ölő tünétól. Aa ünnepelt képviselő megéljenezve tért viaesa Erdhardt Gyula föld bérlő ur magyar vendégszerető basához; kmiií ugyanis |s a ap babér ki posstáján agy épület íett a toz martalékára. A tUs pisztoly sütögetés következtében keletkezett. A béresből lett tutin esteri béres társai agyon veréssel fenyegették, kit as ottani tnsjor gmadáaak alig sikerült megvédelmezni. N.
— ZsebtolTaJUs. Pünkösd m W napján tömegesen meotek a városunk baa tdéső panorámát nésni ée ösrxezsu-folUn bámulták a körüUsvö képeket. ^%y élemedett nó agyaserro csak jajveasé-kelní kezdett, bogy kilopták zsebjéból a péaat és podig 90 Forintot. As-öit osir-kLíó rsddÓr-asotna! ott termeti-r de sia\' asajsjosiy még éssk Bejtalai^sE-. bírta, hogy ki iránt Sápláí gyanút. A rendőrség nyomoitz, de sikertelenül. — Bizony kissé farcsal ElössSr: minek tartogatott pünkösd másodnspján 90 foríotot a ssehjébenr máaodaaor: hogyan szemel-bette ót ki valaki igénytelen külsejénál fogva s minő bizonyocságga] nyoihalott sz ő zsebébe a 90 forintért? — Éva leányai nem igea isrokták elveszteni pén-iökat, meg a férjőket
— aaaarpnssfltafi. Kis-KanissA-ról visaszük a hírt. hogy bizonyos ,jc madarak" egész hadjáratat .indítottak a aálukaáJ minden esetre aselideblt terméssé tte! és szebb tulajdonságok kai rendelkező ártatlan, sőt jij részben hasznos madárkák ellen. Eá a hajsza különösen a bassaosságokró! ismert éneklők ellen foly. A még teljesei: mesillen fiókákat elsze-
kflin^ok alól. Ez már azután nem ason neme a madárfogdoaáanak, mely a madár tartási kedvtelés, határán sul nem csap, bacam ez egyenes k.insás, ilidi-gyilkolái) — Ha iái inaiai, hé én öklök, pusEtitása érdemében már «gysz^r bocsátott ki rendeletet a minist-ír. Jé ^volna érvécyrs juttatni I — Miután éa; városa nknak Kía-Kánizaa felöl fekvő erdejében és oagy-kanizsai suhanezok által ís iisetik, elsó sorban a városi fó-erdész ur Ügyeiméi hivjujL fel reá ! Ha a doir» elharapódzik, a határra nézve nagy tárokat ifbosbat. Ez\'tadralovC dolog.
— Tttirfesi- Pacsai tudósítónk értesít beuuünkat. hogy PacaatüUŐs hely ségbea f. hó 27-én déÍuUn tűs lámadi, mely a nagy asé] és szárazság miatt 15 llásat hamvasztott el. Kettőn kívül valamennyi hiztositva volt.
— A. megyei fttbilpsat egyik fonUa. t bak-res»cdei vonalnak fcjőpiujtt
részét PólÖskétól a z.-apáti halárig f. hó 2l-én vetlek át a vállalkozótól a mi\'gye által megválasstoU éa agyán az, állal tapinUtosan igen focLoí hata.ss.ürcssr\'fel. ruházott uifelügyelÓnég tagjai * rlorváth Mór kir. kamarás. Alsdrajki Koller István, Kuukovios Vilmos, Ujlaky József. Rajky Lajos, Jakabfai Grenner ^rak, A. tevékeny alispán Svastics Beno ur elnöklete alatt, a királyi fő- és almérnökök s a járás ssolgabirái yolenléHebeu. As átvétel reggeli iO őrs. után kosdódvéa, délután 2 órán-tol tartott. A fárasztó gyaloglási k-délytE ebéd köret tó, melyec :;amo»\' pobafkössfiatések mondattak. A icrj- d mes és mmden részlrtnkra kiierjeazkedó jagysdfcöoy v esti 8 óra utas elkessüjréui aiáiraioit. Azután a kÜldöitaég a paCaa #xives plebaois bastai részint a zaJa-sxt.-mihályi rasata]lOmsWa, részint baza hajtatott. R. L.
— Az iiliami középipartanoda igazgstÓSkgitŐl. A budapcsLi ali.mi kofep\'par\'tanodái a közmunka éi kösle kedési uiiniater feljogosiíoiu a gépkezelők és futók vizsgálására s a vis-gáló-bi xoitságba kinevexte elnöknek Hegodus Károly igazgatót, elnöki helyettes és rendes tagnak Lanci ÖdÖO, póttagnak pedig Jalsoviczky Géza gépéaseti asaktanárokst. E bizottságnál vizsgára lehet jelentkesni naponként az áHami középipartanxiában VII. ker. ^odsafsf atosa 28. az.
— Titulus hajbáSZaS. Baranyame-gyai levelezőnk irja, bogy valami ügyben czipészénél volt ; alig lépett ki onnét, mi-dón ax ajtón, egy ^énsasssonya áiiai — köoyvkötóné — instruált szolgáló lép be
|s egy Bzuzz" aiail t csipéssnénea. eteket mondja : „Csókolom koséi téneasezony
— Bablási ktoérlet Udvariban (Tolnám.) e napokban rablók jelentkeztek. Egy parasztnak lovait akarták ellopni as is ti! lóból, melyben a párasai ember fia, markos, erős gyerek, aludt A felad intálióajtó erőszakos kinyitása által felébr-estették as alvót. Es felkel, kinéz as ajtón s lát három szűrös atyafit as ajtó előtt, akik futásnak eredtek, midőn látták, hogy a gyerek ébren tsvO\' de ea sem volt rest, hanem atanok szaladt M megfogta az egyike\'. A betyár; eresebb lévén, torkon ragadu a legényt s oly erősen fojtogatta, hogy as nem tudott segélyért kiáltani. Es alatt vissaa-fordaltak as elfogottaak czinkostársai s valósainüleg fokossal négy kemény csapást mértek a bátor gyerek fejére s egyet karjára, melylyel s betyárt tartotta, mely csapások alatt a gyarek összerogyott, a gasembetek pedig egy a fala végén rijok várakosó kocsin elillantak. — A parasztgyerek 36bei L«m életveszélyesek ugyan, de mégis nagyon súlyosak, a menayiben az orra sas egyik sssme veszélyeatetva ran. Ugyanazon éjjel kirabolták egy pc-raszt ember első szobáját s agy kiskereskedő boltját s igy bibéid, bogy a fics-kók többen voltak.
— Bablas: F. hó 23-ás- kirabolták Tormáson (Tolnám.) a kocsmárost, elhajtottak tizenkét darab disznót. Ugyancsak másnap P. Nánin el akarták lopni egy paraszt ember drága lovalt. Ugy látásik ezen rablók ugyanazok, kik az év elején Passu^Tcrináaon ejaő éjjel bárom diasne b\'aaát, második éjjel pedig nyolca darab disznót loptak el s pedig épen aUkor, aat dőn aagyobb biztonság okáért egy >pant dur tartózkodott ott, persze az ágyban, Morpheus karjai kösdtt s nem őrködését;. A kdsbizto.iság Tolnamegyében ssép lá-boaálll
— A somogyinegyei tanfelügyelőség ugyanosak neki fogott as iskolák körül tapasztalt hiányok azonnali pótlásának eszközöl te téséhez. Eddig 37 iskolánál rendeltetett aj — es évben — részint uj !Yf.olah.as építése, részint a meglevó nagyobbitáa* vagy átalakilása és a ssük aégse t&ntrőc beállítása. Az eredmény mái is szépen s&utatkoaik, a megye több községében emelkednek a tudomány, az erkölcsiség szent hajlékai. Mint halljuk, ha a községekben a legssükségesebbek megtétettek, a népesebb pusztákra kerül s sec, sót már es évben 3 pusztán is léte-süH uj Íb Wol s. ha ily buzgóság nem zao ral dicséretünkre 1
f- Páratlan Lakodalmgt tartottak a minap Isménybea, (Toinaat.) Megvolt hivs már a vendég, megsütve a kalács, levágva a tehén, borjú. A lakodalmat megelözÓ nap estéjén Összegyűltek a közeli rokonok, mint az már szokás, megtartani a „Polterabe&d\'-ot. Ez alkalommal a vőlegény uram Örömében kiaaé nagyon hajtogatta a tele kancsóka;, minek természetes következménye as lett, hogy becsípett s a menyasszonyával a vendégek előtt összepSroll s kevésbé mull, hogy meg q«jd tépegette a leány copfját, mim Cupido a szelídített oroszlánjáét. A meny asszony a vőlegény emez érthető szavaira: ,ao megáüj csak holnap estére*, nem fe-lelt^\'da ósazesxedte magát : ott hagyta i vőlogény t "íiudégeatói .<-• . . a aetitfitt ssí tálnál . bazameu1 az anyjához. Hi lett 1 lakodaioDS, aaláos, bu-bói ? — Hat bizony a Segmsnkas vőlegény magához hívta reggel a rokonait, barátait s jóízűen elköltöttek mindent, megtartották a lakájt Kenysaasoay aélkiül, mely igy igasda páratiün volt mindec tekintetben. t j
— A itöb Szavazati joga- A temesvári magyar szinügy gyámolító egylet n bó 25-éa tartotta alakuió gyűlését után as egyletnek, mely a németség egyik érés várában ily Btagy hazafias cselt zött maga elé, számos lelkes honleány is
| pártoló tagja, szóba jöit, hogy a oók í< szavazattal bírjanak az egylet gyüléaéo dr. Sumoany GyuU ügyvéd ar aS"Bt»a nagy tÜazel kell ki az ellen b a megejtett azavasáanal dr Laky Ma-yáa fóre*li«k. igazgató aivételével a lobbi jelenlevők egyhangúlag a nők szavazati jo<a ellen nyilatkoztak.
— EgT nö-bÖlcSeSZ. Pereire Izsák nemrég elha t du.-K»Ld*g párisi bánkor, mint tudjuk, pályazatot hirdetett különféle gazdasági es iársad"mi kérdésekre, ralyek kost, a p-upcrii-mua kiirtásáról szóló muukálatr* l0u00fr.uk dij voll kitÜBVe. Egy *rre riwaskósd palyáztt ér Késett is b« B"Stoaból, d t aav t^letiül.|Sóa KamiL, e bíráló bizo.iaag noöke, feUsó-htotta tehát az amerikai f-pokban a szer sói, aevezie meg magát s_ a aspokhio 1-velet kapott egy Ladvey 1 nevösfio«iou-ban lakó franczia nőtől, esélyben magái nevezi meg a pályamű saefi-ójóül s elmondja, hogy azeVt nnm 1 te4e ki névéi, mert attól tartott, hogy tóié mini uiloi el sem fogadják s pályázatot.
saonyt. —\'< A lutrS múlt évben Áaszriá-bau 8.760.638 irtot jö vedel mosott. — Papus a kanyaró és vörös himlő egy usp legalább 8—12 áldozatot ragad ei.
- Ylfrtoria királynó 26 é 1 töltötte ho
63. évét, június 20-án pedig trócralépté-nek 45. évfordulóját fogja Ünnepelni. Angliának csak tizenegy uralkodója ért ekkora kórt B csak -három uralkodott
ennyi ideig. — Az „Ország-Yllkg" esimü képes lapot ifj. Ssinnyei Jössetlől ifj. Ábrányi Kornél veszi át. — A magyar mérnök- es épitéss-egyesulet l hó
28-án tartotta éri rendes közgyűlését, ezután tárzasebédet, melynek végeslével 190 tagja kirándulásra indult Fiaméba, hol 29-én reggel cagy embet tömeg, élükön C i 0 11 á \'polgármesterről, várt érkezőkre.
I r 0 d a 10 m.
(JL rovat alatt megamHUU munka Kagr-Étaaiaián WajdiU Jdsaef KRDyvkerMkodéae Utal marreadalhetc.)
— Az „Omasr-TUks^ XVlTI-dik füzete magjaleni élénk, gazdag ée változatos tartalommal. Közli V. Sárffy Ignátt nA siket kántor\' czisaü ssép rajzát, a .Tekintetes Szerkesztő ur" osímü ügyes karcxolatoL Majláth Béla hangulatUljec költeményét .Barátimhox\' és „Rale Briilsuiia |* — sngol nemzeti hymnuszt Fejes István fordításában. „Nem egymásnak teremtre" czimü érdekes orosz besaáiy U As JEraereUerieazic csikkek ¦ori*- Fejétrpataky liaazló .Bártfátoi fté- • máig •1494K. osimt jeles dolgozati, kezdi meg, esrköyali B. H. .Asutasás mester-\'\' •égé* cxrmtT tanulságos caísíke és Ke^." tuencsky Kálmán rÁ. mai Crörögorsság.- . rdl* ozímü tanulmánya. Hegyi Aranka |,
épszinháa kiváló tehetségű m&részn^\' jéröl, kSoek a lap rendkívül sikerülr arexképét hozza, egy aosssabb életrajzé^\' és méllatástköaöl.Képei jíiwesek. czepak s gyönyörű méta setékben mutatv1.k be~ Igy* ,A nyertes* gyödyorÜ raja, ¦ remek/ metszetű, ,A szomorú végrehajtás", „AJ sekTraribi Bsiaháxéréi", .Etzaki fény,-világos Bappal" stb. képef rrnadssépek ét), istésesek. —- \'Apró rovatai élénkek, mis\'í rendesen. E- kitűnő lap e*Wfizetési ára\' egész évre 10 frt, férerrabfrt, érnagyedrsa* 2 frt &0 kr. Előfizetheti;i a kiaddtulajdoV\' rtosok Wilókeas *a Waidi k{adóh.:vauláv> ban, koronaherczeg atcsa 3. ^
—..- ;-tt^ i,-- Kj
Egyveleg.
— A tőrp&lé emb^rísifc Német-,
orsságbj i Kéíanburí grdf várában érdekes emiókat őriznek.\'Eí""\'egy vndászkQrt alakú serleg, mely két piát üriar\'.tíma; A ki a várit megláto^orts, axt\' raeykj--oálták, hogy igyék abból a serlegből éa a kik engedtek a kínálásnak, axokoak nevái feljegyezték, odaírva egys«rsqjíiuL mennyire vitték az ivás művészetében; 1586-ig csak olyanok nevei vanaak {eljegyezve, akik a serleget egy huzambab fenékig ürítették. Áltól a< időtől kezdve egész 1608-ig a vendégek csak félig tudták kÜcoi a serleg tartalmát. 1608—17,00 ninaa név feljegyezve e agy lát«tk; azóta Benkí sem tett kísér etet, hogy é\' serlegből hryék. A serleget és j*gyxffi.at. át araatadtiherozeg: kastélyban órzikv j{
— Ötszáz forint egy czapairt!
Ennyit iü.s:*tv -síi ~ fiumei tanács j utalta ni aenatr, kí egyezápat kéarekeívt.-erséíja, lévén, ha ni>m Íe a csendes oozeánból, iegalább ax adriai tengerből kipos^\'-F-"\' 1 tani e ká\'téstony fajt. A czápák egy ideis^ Osak aürün kerüllek r-gyre-máira, a csi^ nos jutalom-öesse^tői indíttatva. Áz ea-.. ber nem ís hil\'e, hogy az az ártatlan kis fiaméi lenger annyi czápát tart - fenSL Hanem a magisztrátus egyszer :csak rosszat kezdett aejleni s a legelsőnek, a fc" ismét diadalmas harczcxal állott elő, r.ogy vczapál fogtam 1\' égessen advariasaci. kijelenté, bogy a jutalmat ugyan kiuia^. cányoütta, de a oaápa fejét megtartja % uagyobb evid-niia Kedvéért. A deré^* esapah-iiJLss nem esivesen egyezett ugy&áf bele a gyönyörű állat megosonkitásábsyei hanem végre is ongodnie kellett s a 5üt inai taaacsaak jó előérzete volt. Ez sa^r, óta ninc^ lobb uzápa a fiumei leagerbeo\'^
— ,8 ha visszatérsz hazámba,\'
mond hogy üdvözli a fia!" feliratú papir^"-szeietet koiott e y Tuoiazban élő franczia egy teCske lábacskájára ezen a tavaszon. A szárny** birvivű apr. 26-án érkezett meg tiaiat Omerba, hol régi fészkébe axáli-. Egy iskolás fia észrevette a rózsaszínű BZalágocsK ál. melylyel a papir a fecske lab.hoí vo\' kötve, — megfogta rt
Kövid híreit.
Egy hodafei oláh paraszt, 5 éíÓ Tiarieíteű a tdusasasony s ténaaszoayt, 1 gyermek atyja, foiakaastoua na**at*tP^ lenne ssíves a ténfasszony 3 adna a téns a hatodik ía már utón volf*\'— Öreg asszonynak három krajozárórt tejet." A \' inátkap ár. TheresiensUdban a 84 éves aosaleroé még több .téoaasssonynysl* Oberreiter M. a napokban vezette oltár bocsa lotta ei I bos 8ö éves Travnicaak Paula kisass-
f^có^ét - elv : b bac-
ilo]
¦¦.si: örommei
PiL0rpi*;leresj.
Vigyáii n;agndri, mer; miodjir: . Qtlekl
No iaten próbáld esik: Tadora is ngy váflak pofot, boey a ssenied is ki
.Hová Matniálem ?• .SáSábal édes ninéas
X. AjÍL
Y. K6jfs*a»aií r \' X. ywW.---- - ^ -- "w
Y. Hogy o! nem nyelt
X Nyngodt leh:-t ; vallásom tiitjs-vagyok
SÍJ8ZOÍfKX33Sf^p SYTOLYA3Í
InduJ KTaniasHról hová: ?ouií r\\íte Oraf
307 Es*6V, M.íhtftí, doffllovír
(posta1
5 jo
sV\'íflst
6 55 rorg-e : 21.1 BVaa-fWíl
212 813 Béo,
SOI ,
31 i ü»jr«üb6
(ragyás vonat) il 20
-j> , 201
j S02 blu
ijjc sts sop.-octd!
1<J * i xMia• MJtffl-GoIeTLrt.-G«eTl>eh. Paris, 6.
i.\'iP fjrrri rt-¦—sSrz--1—? : Se 1 1* Nahon 6. 526 18 — •
» Feielc* szerkeszti : ^ítóaAJ^Í giííDOft. f mAmnwIf-ho„ V..
.Taraaaeraeaatő: BÍWÍCZI BEftNiT. ! , Sí, ^^W* 6 ,b,rí<Al
\'¦ ———-- rovai alatt Jseotfaal 4 Co. ham bure\'
41 dSTI ~ °* ^flígékéi a legújabb m I bankba* ajánli* aorsi.-gveit a hanboxgi
li: I éjjé ; dom*ŰTOc taUt**ofe *\'*pján gyógyítok- f pénsIotterilbÓi. Ezen már U/jb mint ICC\' ("sT" vonat) fl5 regge . * legstétségbeesettebb eastekét, meg \'ér óta fan silo" lotteria itt Ig^n já] iamert f™«»ati 10 M h,\'T"*>w~ B<íkttL V-.J>mint á« anatra, hogy nem ar ükség*: aoiidaágá-
(rjeravenat) 10 30 .^.,frQkor: Tálkafe rw követkesméoyeít, • rő- bővebb éri-kezekbe boisáukotnunk jje*. \' ««etrWjokat. tehetetlenséget. A Ugna- Csak azt említjük meg, hogy\' az ural-¦ gyobb titoitártai biztosíttatik Kérem a kodáa Hamburgban mindén nveremíov-bb betegség tudósítást Dr. nek poutoa kifizetését az egéét áiUmvs-
205 P.-igarJ^Í í^r^PMWWiíii6 55 reggel , 306 2ÓS ," . »« 1 *y3
201 ¦ , \'¦ ígjortv.) , 1050
árkoslk Kactzsára bormét Slfl Zákány fa idi 5 *7
21,6 ,. ... , 1 41
10 Ifi 12 \' 5dale.ec. I 30 íélei:
íegpoDtoaaO
87
gyo\'anal híslósitja. Már ebben magábas egy feltűnő bizonyosság rejlik. Jserjtia] ée Társa bankháza már kcrülbelt; fé! század óta áll fenn, e solidság pontossága által már mint egy régiség jo\' hírnevére tett aserí. Egy Különös fae-rendezését ezec czégnek emlitjuk m^g meg, mély abban áll, hogy .. nyert rmigg még a nyerőnek lakására is kifizeftstik. A czégnek e ciélrs, meg ÖMzeköttei eseík van áz első- OHEÍrát bankházakkal, mejj. micdenb\'\'\' fei van állítva 575
3S3 yilttór.*)
K08ZENVEDOK
aokszonwan elüinertj :modsZerem által műtét <m t\'ogluikozaabani zavarok nélkül tartósan gyógyíttatnak.
Jütalóni Cflak mar \' bevégzett gyó-
gyitás után. 439 22—•
Prof. GM. ALBERT.
Paria, 29- Avenue de Wagram.
\' E rovi
aj aít kftaiőttÓTt jelqlíiwrsí\'l
legjobo Asztait-és ííditt ital,
altunö hatásának wzocvult köfiogesaél, féae bajekaál, syoesdr-es ijójyagbarasnál.
ÉDEOSEK(az emésztés elSsefltésérs).
Mattóni Henrik, asvtss<sa»>s/^css^s»s»*a> I.
rpoooooc<x>ooooocxxiüooocxxxxxp)
.. ;\' Tőte-befektetóstU
ajánljnk a magyar jelzaJogbank 5%-os zálogleveleit.
E=dD siiogUveiek biElositékul szolgálnak:
1- Miudasop zálogok] melyek a jelzálogbank résiére nyilvános könyvek aaeriat biztoaitvák. 578 2—3.
.2. A társulati teke 10,300,000 írttal.
•3. A tartaléktöke. . «: ^vuiittv /.
4. As ö&azBs záloghitelasék által aiapitott közös biztosttási töke. Susárólsgos biztositékot nyújtanak még eseu záloglevelekre hz 1376-iki XXXVI. törvény értelmében még azoa kivftl i
a) A részv;óuytőkéból kizárólsg a zitogkéMesőn-üzlet részére oikülöaüett és külön kezelt biztosítási tőke (jelenleg egy milió forinL)
b) A záloglevél tulajdonosok bekeblezett elsőbbeégi joga mindazon zálogokra, melyokre a záloglevelek kibocsáttattak. \' Azonkívül takiutBtbe veendő, miszerint ezan iutéiél záloglevelei még a nomrnál érték alatt állanak és hogy árfolyama változásoknak alávetve nincs, — miért ia ezeket legmslegebbfn ajánlhatjuk.
Budapest 1882. maros hóban.
láiyarleszsiitoló ti íémitóöaaí.
8 TAROSA íurdéhely.
Vasniegyében Szombathely déli és nyugati vasútállomástól csak 4 órai távolságban az osztrák-stájer-magyar határszélen. Vastartalmú, forrása női betegségekben, különösen a nemi szervek betegségeiben, idegbajokban, ugy-szinte férfiak és nőknél előforduló vérszegénységben sat. kitűnő és bebizonyult győgyhatással bír. Lakás és ásványvíz megrendelések a fürdő igazgatósághoz intézendók. Eűrdő orvos: Bt. THOMá.8. — Az illető röpirat minden könyvkereskedésben kapható.
Az ivao május 2i-én kezdődik. "Vtt
Xavány vizek m\'-.grendelése a kuttorrás igazgatóságához küidendők .
533 6-6 A gyógyf&rdő igaxgatóstaga
H I R DE T E SE K<
| Árvér. hirdetmény,
A nmélL veszprémi püspökség tnlsjdon^hoz tartozó alábbirt ingatlanok, n. m. .
í) Sütoegfevároflban- 2. házsíám slatt. a főtéren I Jevó*\' emeletes, egykori \' urod. sóboltház. a hozzá j tartozó belsőséggé]\'f-1\'"
] , 2) Ugyati. Sameghváros határában levő 2 ke-; rekü..-u.-m. .Kismalom* a hozzá tartozó lak-báraal, 5 eat. hold s 471 Cl* rét. — és 3 eat. j hold s\' 10.10 ¦?•:;szántóf5lddél együtt folyó 1832 óvi íuniys bó 15-wi Sümeirien az ottani g^dászatt ferodáhan nyilvános árverés utján elfognak adatni.
¦ Á íeatebh . leirt, lakház kikiáltási ára 2200 forint, ;— a 2. pont alatti malom, — lak ház. rét és szántóföld-birtoknak pedig Összesen 2895 forint leend, mely becsáron slnl azok eladatni ne in. fognak.
Venni szándékozók az eladandó ingatlanok becsáránftk 207o-át vagyis a sümeghi tskház után 440 fotintct, i. maio^; és tartozékai ntán pedig 579 forintot tartoznak bánatpénzül az árverés megkezdésekor letenni.
Egyéb részletes feltételek Ye^poénben s püspöki javak kormányzósági hivatalában, va\'smint Sümeghen. az ottani uror]. intézóségnél megtudhatók.
Kelt Veszprémben, 1882. évi május 24-én. ,
Háth IVÉall.
5M 1—3. nrodalmi kormányzó.
mu**xxxu»*xx
mafia
nyerüetö.
Bernhardt majoraszinháza.
A takarékpénztár (bazár) épület hátsó részén, e czélra épített arénában, mely teljesen fedett és minden zivatartól óva van. Csak Szonbatoa, funius 3-án és vasárnap, június 4ón aapoitta 2 nagy előadás. Kezdete d. u.. 5 órakor, a Il-iknak este 8 órakor. Mindkét nap feííépte a hires kötéltán-czosaak Matmströffi urnák, a két Oloron zenészeknek és fellépte a csoda-elefántnak Pepi. 585 1 — 1. Aa igazgatóság.
Ezen roppant összegre rag szerencsés esetben a íőn erff. melyeta hamburgi kormány által jóváhagyott és az összes ál Umvagycnnal garantirozott pénsorsjátéknál nyerni lehet. — öaz-Bzesen e sorsjáték 46.000 nyeramésyt fogls! magában 8.634.275 márka Öaxzegbec, mely 7 osztályban az alanti Borrendben sor-sóltalik ki. — A húzások gyorsan következnek egymás titán, az elaő húzás számára elfogadónk megrendeléseket egész
f évi május 30-ig.
. ,A sarsjóték fényerője, mint említettük, esetleg 400,000 márkát tesz. Különlegesen pedig magában \' foglal nyerőket 250.000, 150,000, 100.000,- -60,000.-\'50.000 márkával, továbbá számos nyeremény • 40.000 30.000.- 25.000, 20.000, 15.000 .12,000, 10,000, 8,Ó00} 6,000, 5,000, 4,00©, 3,000, 2,000 márkával stb. üb. .
Az elaí b uzéera szóló sorsjegy áráaak Wk üldéae snolJett
és pedig o. é. 3 frt 50 kr. ftgy egésx eredeti ¦^or&jegyért o.é.lfrt 75 kr, egy fél eredeti aor»jegyérth~_9Ű kr, agy negyed eredeti sorsjegyért haladéktalanul siwtküldfük a
megrendelőknek az eredeti sorsjegyeket (a*im igérvéoye «t.)Az. ossz. oastr.bankjegyekbeu, vagy pedig oaztr. vagy xoagy. poata^o-gyéhben ée legkényeímesebbeu ajánlott levélben lebel megküldeni. Minden\' ac-rajogy küldeményhez hoasácsatídjuk %¦ teljes huzaatervet. melyből pontOBan kitűnik, hány nyeremény busatik egy-egy osztályban. A beérkező megrendelések belajatro-moztatnak és közvetlenül a huséa után megkapják a megrendelek á hivatalos husási lajstromot és a nyert össiegeket. Czé-günk már több mint félszázad óta áll fönn és Auaztria-Ma-gyarorsságban eléggé ismeretes, -iíöéeöttetet \'monrlrínk l& t. ez. kösönBégnek azon bizalomért, melyben\'eddig résiesiteo: kegyeskedett és Ígérjük, hogy jövőre is^pontosaa ée gondosan teljesítünk minden megrendelést, ós baladéktalaoal beküldjük a ayart összegeket. Ezennel ismételve figyelmeztetünk arra, hogy i.z alvadunk hirdetett sorajáték nem magán vállalat, hanem hogy a nyeremények pontos, kifizetésért a hamburgi kormáay kereskedik.: -:\' • - ,. - 574 3—3.
Tekintettel eme föltétlen biztosságra, minél számosaob részvételt remélünk. A megrendeléseket a következőkép kérjük czimezni :
Jsenthal & co.
Üanquierf und Uauptlotterleburean Hamburg. -A, jcagqx°soiábg borrendje.
I, oszt 1 á 12,000 mka, 1 á 5000, I á 4000, 1 á 3000, l á 2000, 2 1 1000=2000, 3 *. 500== 1500, 5 á 300= 1500-10 a 200 = 2000, 25 á 100=2500. 50 á 50«.2500, 3900
20»
4000 nyeremény ; 4000 nyeremény i 4000 nyeremény i 4000 nyeremény :
78.000 összesea.
; 116,000 márka.. 2. oealálv,
210,620 márka, 3. oaztáiy,
; 331,150. márka, 4. osztály,
: 452.100 márka. 5. oaztálv.
2500 nyetemény = 415,600 márka 6.. osztály, 1500 nyeremény = 351,655 .márka 7. osztály. 27600 nyöremény é* iutalék — 6.757,150 mka.
OOOOOOOQOOQOOOC
A háztartás részére
egy varrógép mindenesetre a le&ízorgalmásabb és hasznosabb segitség, hogyha az egyszerűen kezelheti és minden rarrómnnkára alkalmasnak mutatkozik. — Az eredeti Singer fcmrfactimng Cú.-féle varrógépek legal-kaimasabbak erre, nemkülönben minden egyéb más munkára is, mint fehérvarrás, női divatezikkek ^77.7^ köpeny-, corsett- és emyőgyártásra, melyre kellő bizonyitébnlj /^Tí}^s\\ szolgál, hogy ezen gépekbői a mnlt év folyama alatt több mint\'
fél millió darab adatott el.
Az eredeti Slnger-varróejépek teljes biztositik mellett és c
J^ü 1 kélj részletfizetéssel, mely sohasem emeltetik magasabbra, heteilklnt Wl f egy forint részletfizetés mellett megvásárolható é« alapos oktatAs ia V/ ingyen adatik. Tévedések kikerülése végett, hogy a Sláger név alatt s\'f kiadott egyéb varrógépekkel fel ne cseréltessék, méltóztassék Jól^ figyelembe venni, hogy az eredeti varrógépek a czég teljes czimét:
THE SIIVQ-Jan MAKUPACTURING CO.
a gép oldalán viselik, továbbá a gyár pecsétjét a gép felsó részén és állványán is tarta!maz7ák. — Szabók, czi-pészek, nyergesek, kalaposok, könyvkötők és zsákgyárosoknak kiválóan figgyelmébe ajánljak a hlnger Co.-féle
különleges varrógépekéi.. 569 6—10. Vezér-tgynökeeí
The Singer Manufacturing Co., New-York. NEIDLINGER G. !\\agy-iíaBÍsssáo.
Caaüls üoált Forencx-tér 4eo. sz GrOtiliut-réle Ház
, m ÁSSZOMOK FÍ&ütóBE!
ValameuHyl potkávét»jok[k5zt a legkitűnőbb sikert a
FRANK-KÁVÉ
feltalálva RLISBECH PBaKE Söhne LmlTÍgsborgbHn nyerte el. kiváló finom ize és dus tápanyaga által.
„Valódi Frank-káve^-nak ártarxdÓ,
azámos lelkiismeretlen gyároa, küíöDfóJn gyengCbb aésrttékek által s bitorlóit „Frank-kávé" neve alatt forgalomba hozni iparkodik.\' sét esek legtöbbj: utánnyomja ss egész vslódi cséget: Heinrtch Frank HÖbfif LncTlgobar^. A I.udvigsburg (2), Lins a/D , Rieth, Bretten, Eppíngen, Marbacb s/2í,r Heimsheün éa Grossgartaxshbao levő 8gyá-birtokosa éalO érdamtalajdonosa.
Miért í hogy a vevónóket megcsalják. Tehát elővigyázat
avssárkasnál / valódi Frank-k í vé föltalálói és gyárosát, szükségesnek
*átják. tehát dobozaik éa csomagaikra eaen aláírást : Heinrich Frsni\'
t-^ruRU
J SÖhne Lndvigsbatrg és a törvényileg b-jegy^elt fédjeffy [ naa\'jii és egyszersmind & háziasszony okai fölkérni, hogy I ügyeljenek a jegyre és ezoket kérjék, hogy igy a valódit, a nem valóditól,.utánzattól, hamiaitotlói ha tároso t tao megküióuböííethesaes:. 9bbsv*~ Az omág vaiamennvi nsgvobb füszerkereskedesébec ¦ ^ril^7;* kávé doboiokba éa csomagokba orheiyezvs kapható, * fentebbi védjegygyel és sláiráasal ellátva.
530 9-10-
nyaoaaeou & kiadó aüajdoaos Waidi^ Józsefv gyorsaajtojin.
yaGY-KAKIZBA. 1882. janim 4-én.
fél évre.......
urfj*4 évre......
Mm* mém 10 kr
módén további torén S kr. NYILTTÉRKEN toronkent 19 krért vétetnrk tri KiDcxtiri illeték súadea egyes Vrá>. lécért 80 kr. fatasse».
KÖZLÖNY
Hnazonegyedik évfolyam.
a ¦» műé rtaii ouu Uiw
¦T* a . asjafi rdását j
k a er. I4NIZB A
Htr. Mafla. UnU caak n kaaakatársaktál fc*adu«k «
N,.rr-Kanizaarároe helyható-ágáaak, .nagy-kanizsai énk. tflultMcrkt\', t .tugy-kanitsai kereskedelmi j iparbank-, ,nagykanizsai tata»aknénztár-, a .zalamegyei általános tanítótestület" , .nagy-kanizsai kiaded-nereló egyettlef, i nagy-kanizsai tiszti éorsgélyző szŐTetkezer, i .soproni kereskedelmi t iparkamara aagy-kuitsal ktlrálaaztaánya\' • t6bb megyei ét várót
egyesület hivetalot értesítője.
HetenkiDt kétszer, vasárnap- s csItOrtOkOn megjelenő vegyes tartalmú lap.
Sok fától aí erdői.
FelhíTks tisztelt olriAol.k.ot
Szokása AZ már az emberek net, hogy tekintetűk atkád « a ti tóiban tévedezvén. a közvetlen közelökben történő dolgokat észre sem
vesaik.
Azt mondjak, nogj ax einber mindig elégedetlen, pedig neai tant egyebet, minthogy a magáira való ügyeiéi helyett miadig csak a miséi nézi ét kívánja, mert a maga lőre vont oűtöi koron tol esik.
ii ószövetség 10 pecváscsoia-tiuk utolsója épen ezen gyengéjét 12 emberiségnek szándékolja kiküszöbölni, midén azt mondja: .Bs be tiranj semmit abból, i ni i la fi ..barátodé!"
Akárhány ember Tan, ki a hazáján kivül eső államosai jobban ismeri aaját hnrájinal • ezt megUt jobban szülőföldjénél.
Ami az iskolai uniUsban aer-kalatol elv: .közelebbről a távo-labbal\' aat az elet uütolájAban is kellene alkalaaaani.
Az élet nsgy mester ugyan, ée agy Utazik, mintha ezen egy érvről megfeledkezett Tolna: nem tanította meg rá az embereket.
Pedig csak nemzetgazdasági szempontból ia mily nagy batzea volt ezen elv alkalmazásának. Menynyit lendítene a házai ipar és keres-áedeiem fejlődésén és megerősödésén, ba mindenki először is a aaját házija határain helol készült gyártmányokat kísértené megvásárolni év ¦ii akkor a külföldieket ha a magyar gyártmány ainétégéoél és árár nál fogva egyátalabnn aemielégitené ki igényeit.
A legközelebb mnlt éa a jelen egyaránt elegendő alkalmat adtak arra, hagy a távolban végbemenő események magákra vonják figyelmünket.
TARCZA.
Huzd rá cilgau) U.
Hosd rá csiftav l_ baad el áa ás «SOátát, a:, i do\'Ai. müB k.i.ra fáliAaadl Zaadüljöa aAr m b«gwU kákádba., Hkdd íelajtaem aat a kaüaat, kit ismiD »»e-
Hq ...p.arat I kákáo, kn».
KitrSIt aAi kk tvae, kkrt koaiaal Bkdd laakakaáái borba k sag, báaaáát, Hadd felediaa, «1 ac/kor • «*S«*T aáiv»*k fáiaatMI
M>kd*k ablak atldt aár ss utakábáá, Kgjeosi éa nálatok a csárdában ; Todoa 6 aaaa aliaik. .. ajitra ablakja atattSrt aalTOB baa datált, aa.fdBT — alrva aall.aga
Krj... iasoa, — átégik jótta maradok. 8 ka adtátak odaát aa ablakok í A« a adtát a fllraaba kaaatoat, Ubaralok aa áaauúra, a a ASllaau afj » rkkoai .
Hátiatok mi. M a adtat alafW,
Lla( l..z mar, mnt a aaiaea aatiayad I-
.Haiaátok caak! LogaUbb ka «•»«*¦ adt San csalja m.f in Ukaj sasa odalaat »(»>¦ ajaal. .
mid
1878 ban a bolgár menekültek, kiket m orosz brutalitás hajléktól vagyontól fosztott mag, »e hozták ridegen megmentett életeket i em berbaráti szeretetönk megnyittatá felünk erszényeinket s a jótékony Ságnak nem szakink határt.
A térek sebesöltek nyomora ia meghatotta szivünket, hogy a ne se\' gazdagja-szegénye vetekedett a nyomor enyhítésében.
1379 ben a asegedi árrizkáro saluk — hazánkfiai, de tilOnk tá ralabb esek — reszteségének pótli sára s legnagyobb serénységgel rak tnk ke forintjainkat a jótékonyság altárára.
1880-ban a zágrábi földrengés áldozatai Tettét igénybe Hayérfile-tflnket ét mi nem sajnáltak filléreinket ét hajlékainkat relék megosztani épngy mint a hogy nem szorítottak s garnat. a maai láai ár. vizkánMalukat kellett segélyeznünk.
Jelenleg pedig az oroszországi üldözött zsidókon esett meg a szivünk, fáidalommal vettünk tadomást egy ártibkiuni szenredé aépfitj bir-haratian nyomoráról - s siettünk * odabatnok még most is, hogy a türelmetlenség kegyetlenség és á bru-talismos okoaU kényeit felszárítsak a földönfutókká lítt százezernyi oroszországi zsidóknak. Ss szegénységünk mellett mind aa emiitett jótékony ezélokra oly tetemes összegeket tudtunk előteremteni, bogy aránylag véve annyit tettünk miit bármely más, jólétbea aazó nemzet fiai.
Ha tettük, jól tettük, mégis áld éne a jé Itten. Igaz, hogy csak emberbaráti kötelességet teljeri tettünk vele, de mai nap a kötelesség teljesítése ü> érdem, különösen, ha pénz-áldoaátokrél van saó.
De ezzel magával még sem tettünk eleget kötelességünknek, mert ezen könyörületességünk fénye mellett nagyon is kirí egy árnyoldal, melyben még sétéiebb betűkkel aa
van írva: .A tok fától nem latja tok az erdőt!\'
Hirólank magBnkról, zalame gyeiekról na né. Ham hangzatos a nyomor, mely felénk tartja el aszott tenyerét, de annál mélyebbre haté. Nem a iéket vesztett ele mek rahoaczátian puaztuásának ál dosatai, kik a mi segélyünkre várnak ét erre számot tarthatnak, asm az emberiességből kivetkőzött durva néptömeg hjgyitkolrjainak jajgató óz végjei ét árvái, hanem agy rsaata) foganatesTtett intézménynek lassan sínylődő betegei, kiket a nagymérvű lágy a jég akoata sanyarú eszteadék hosazn tara már a kórágyon talált, hozzá lánczoft ugy, bogy a félidőiét utolsó reménysugaratói is meg-veatukk fosztva, mart némáa tűrik beásó sebeik tíjgtttt t orvos arm kínálkozik, ki a betegeket a te tjét TérTeaztéttöl megmentse.
Közvetlen közelünkben feküsz nek a betegek: Orositoay ét Keratseay lakosa\'.
As anyagi töokrejatás orvéaryé-ben vergődnek szegény szomszédaink, melybe a túlságos msgtttn megálla puott, hegy Tál taágofi kivül a mnlt érákban gyakori fagy és jég vetette mindnyájunk által derék, iparkodó kzorgalmas féld népét.
Kötelességünknek tartjuk t. olvasóink figyelmét e két falu né pere ftlbiTui ét kotvr«rllezeatagökhói apaaUáini; ae engedjék, hogy e aéa, legközelebbi testvéreink bajdosáara kényszerüljenek !
A ki a szegénynek ad. Istennek ad kölcsön s ez jó kamatokkal fizet; a szegény, magára hagyatott, kéregetéshez nem aáokott nép áldása fogja köretei jótékony cselekedeté kot t azon édes öntudatot tzerzeodik ag astgsrntk, hagy Isten tudja; hány különben most még becsületes embert mentettet meg a társadalomnak, könyöradománysikkal visszatartván őket azon önökre nézve ia ká-
ros következményű örvénytől, melynek neve: küzdelem a létért, ha a mátok kárán is!
Ke mondják, hogy idegenek felségeiéiért telik elég, csak aaját szomszédaiktól vonják vissza ada kozásrs nyílt kezeiket Mert hiszen ezek is épngy rászorulnak ét épugy érdemlik meg, mint átok az ide nek, a távoiesík, ha nem is tornak ki hangot patuszókban! Ne felejtsék, hogy a titkos nyomor szánalomra méltóbb a minden ajtón tér. getőnél<
Alakítsanak bizottságot at oroes-tosyi ét kereeseayi taornazédok nyomorának eoybitésére. mi magunk u szívesen fogadjak el a nozzánz be-ktldött osazsgeket t nyilianatan nyűg Iázzak.
Néhány szál forint csodálat mi vélhet 1
Vajha szavunk ae lenne kiáltó szó a pasztában, midőn arra kérjük
.fisaik meg a tok fit között
az érdét isi*
—k— .
A répa-c^atoradónak ataU njoaitéta as 1^82 3 éri termelési .déli., re.
A a. kir. p-éastt4TynkDwUraek {. tWi 29.8SH tat. kö^rem-J.ler- a r.ip»c.nkor -do.mk is, ie8a-83. évi téwt-eláfj iéámjT* al^áDytwáéa., Taíaaiot a caukur gyároaek onkai jhóilÍa«téa)4>áA«k éa as 4.-Ukiok rMa-t«>i-e«tld eileBÓrsési költséáfrsk-nek biiiosítasa tárgTibao.
A rtpacaukorgyártasQsk megadóztatása iránt as 1883-1883. éri termelési idényre nésve aí 1880. évi XLVII. tea. 4. és 6. §§-ti val«-miat az 1878. évi XXIII. törvény-caikk 2. ée 3. §§-ai alapján, az ositráa cs. kir. pépjágyminaTtriTel egyetértóleg. t köveUezóket reoétlen: 1. §. A telepekbe egyesitett áztató edények összes flrUrtalmaiizk minden egyes hektoliterje és azok
mindegyik töltése atáa ia«gadózandó nyen répasnennyiség követkeaóleg áj-Lspittatik a*eg :
L Azon áiUtó-telepeknél, melyek lesjaMVb 9. és legfelebb 11 állaté edéiyból áilanak :
l. Negyvenbst (46) küograa*-mai aao& esetben, ha az aiuto-exié nyek hanni^M-\'-r módjz tekintetében s löretkezó feltételei eajötle-
») ha a répazzeletek ny ra állapotban eiósseéegUés vsgj elókeve-réa és egyáitaiábtr atiaden ekólé-saités oélkttl tAltetaek az ázUtó-edényekbe:
b) ha as ásztato edények meg-tAltése a rt{M^etrétegek tömön tétére szolgáló bármely nyostvó- vagy taW-késziUék a]ka.mázasa oélkol esz közöltetik, mely krsMftsVSk alatt azonban Lapát, kurngiya és gereblye oea érteansk.
Ellenben az áztató-egények felső csapó-fedeleinek lezárására netán alkalmazott csavar az esetben nyomó-készüiéknek tekintetik, ba az a fedél szoros lezárása mellett a kanyar-vasból vagy fedél, — az anyacaa-var által fedett részen tal 20 ezenti-méterDél magasabbra kinyal;
c) ha az áztató edények megtöltésénél - a kilogxás megkezdése után — póttöltés nem eszközöltetik, vagyis a répaszelet mennyisége ily módon nem szaporittatik
3. Hauankilenw (69) kilogrammal, ha az áztató edények baszna latinál a fenti három tétel közfll az a) vagy b) alatt körfllírt hiányzik.
3. NyolczTan egy fér (W/t) kilogrammal, ha az áztató-edények oly móskoa használtatnak, hogy a lentebb elősorolt mind s három fettétel, vagy azok közöl az a) a b) alattival együtt, vagy a e) alatti hiányzik.
II. Azon áztató teiepekaél, sasv lyek 9-nél kevesebb vagy 11-nél több áztató edényből állanak, hasz-
KarafloU a költő nirjáról.
-„betrílé. a deák td<JtW!i :
yortlitoua: PKÉMZTH VÖMOKK08 Ht<dsg vsa oda kiasi. — A osisós «issasi taé. aaarsrais rírpkodssk a bó-
Hyhsst as slsalhim A hé -taréig 4r, — _
as srsssekrtSi yé<cgy«rtyák tOgaak. — Msfts 0l5k swbsAbasi s kasdsiU LO-sSjssél, -i- oJ»-sgst«k ktosiSe kit ssrga t^.y-soskébó.- - Bsk keétcs nsksa • toojv»*>oske 1 fis fs)saayi Uts vsa bssse! Ast gosduios as smbsr : iaogok sysidos-sák a ossgsárgutt írvsAss. TVsswr is eJvsav issb star at — éa asosl sjra oivaaess. — Tiséjatok-e. kssry ki tri* est a kis sas» gsaykét? — A ssttrssioiétUs .aysWsa dokuK". a sstat a krsjs».»k s bsasliso* aal kisst ssoatas, — a Sfamai ossi les P»—»rs rsrssHas. — És isstjétok-e kogy kié ránt? - A Prsssraé. — Nsss ossela tshbát, hogy** és ¦«*«<& ssévss. rissa,
•irág is ran mSMt. — KsTsiaoia, goatio-ksss, vagy iegtuabb is aa toíl — Sisv-gsoy rirsh-sm, muj sétgs rágj. ssuy syosaoruilsvs. sssits kii No ds tüss avasi w trSf-k am, kasa éren ai paptrstrtMaB sj-madosoi. — Elgjkor, itjeo e«rjkor virég-sost, kéj vc4t tst^és-jaj >a.Jéjíy asros, ssily tsjjss vott. fisily he/vMu bíntsaüti a issilo lebeileisce, — bőgj rssasgstt rsju a karoast ossp-: kvf^i^bsvs, (Kraiabsrg) Prssern sírjás) nyílt, la tapsi ess, hogy t*U-losktk miavdea a rilagon 1 Nyilai, nrág-sss, shsrsadss, — leány, ssasosy. b-vaja.
Koarbitem osssd, — cask a kas dai ló tftas paUog, a Isaspa láasja remeg siótism •>* aa.ua.oa, fsjeasbsst réfi, n-.,o-va*y kópak keistkssnek • pisé élésv-kssbbak Isssftss-, — asnek. — As ép ksfsAoaáss is miaik* pii-osoda-sk, miatha. saaslaé a tsjét, mtatks, b«ss.41si sksras. á&essvéij viiágscakass, kessélj, hogy hall
b.....nk a jó ssibersk
N-sa Isss ss aagysa*Ht« kigoséolt fioomu. sshia tsvsse, hsasm íakább sas rvasyi «.sba.iO.aa, P«^^
baroaily, caakbojj ssivbét jón — és as tv éjss sokai.
Vig és pajkos vért ésék voJtsat, sség aa ördög sasa jjssstett mag - — Aséiaa ara ssssosyoktbi ¦égis .éltem, joiUhat aa orrom alját mar duaitették s bajaas pslyhak.
sÜját*tasa térssségokbs s mig a mi .jsaassss deres* ak htm kés ssssigstu makfajét ossregvs raiame.y •\'is-a-ris-rői, vsgj pedig vawaasJr d<picmatávaJ aagy a omolj aji rostálta s kelet, kérdést, aasistt éti rontó .am a „négjeeekeb", — vagy padig bsllgatvs bitem táDcsossóm sasi-Jeti, *— s iassétsss. iCéeöbb persas es is ssssjvsitosott — gosdjaim asm roltak, — és sjstsél több Lráía, saját aranytűmet pedig aem adtam Tolna mag s caássari t-orouaert ssaa. Verseket ts faragtam. Hissea iSmi/atos, ssaléie teremtés as ilyen áaiai versfaragó. Nem kisaem, bogy rolss vsJsssu sevstssfsush a vnagoo saist ss ily fiat*, losderfi aki iskolai böay vessek sséissi osSmpét eoaetteket kovaosoi és es alosás misdanayissor megbotiik, vslaJUnyssor ideálja ,ooacre:" alakjával talaikosak. X taaaias sasa igsa aggass toti. Bóvideaen es miades teáietet eél-atil a aséf nemre, asg/oa ayagtalaa és be vsa vera) Tolum, leibem meg folyvást a ssétee, aagy viiag-asa sósáéit.
N* vegjetes. rosa nevén e aagyoa is jeáJeassé mesjegyséasimst as iskolás .élet idejébéi, ka-iseset ám vkessafOBéol nőse as élet eraey aoriaak köUéss*yéVa, a meJT íárdtuom, sresa tart tovább s pil iaasé áaatésvél, - midoa as emberi ssiv b-bs a Issassmssekb araalmek ssaletaek, arsaimek meiysc a m» aprs aaaa .aaé-dioe\'-i katmaaivaskbsB a-tgyoa ts ritkák. Mag kall eaaWesa, bogy e tarcsolatok
épen ssökségesek as éa féetletlea meséin bea, a melyet agy ao csak hiába fog valamely tudományos bíró ,m. poetiets" as fl eJstélsti rőtjével méregetni. Aa egéss különben nem is egyéb, salat .as eltévedt bárányról.\'
A sa-tat Katarra téri gjmiuatKK épalet, mely fttOtt assm idfV bea kétfejű sas flggétt, jól lehet bestae asm (Sibétot, hanem THágbésesességet irnltsk e hasban mosdom egy bisoayea év, julint havának atoleé napjás a sas» kottaái sokkal aagyobb lárma roit mig e kát aaé; ,Jöa as .igmsgaié !\' ssajról-asájrs réptJáes esjsstéet aesa ssiailL S való Dán besüli t aa igaragalé, tasaiar* bo rotfáviva kanyont agy paraaor, kiköbogi sasgát, astáa a saagas egahaek irápywasa begyet, ferde orrát, n.ai a kakaa, ha vjssH ivou.
Nek Bak as igásat megvallva, sess volt iayank aaariat a gfcm>Biaa«ajó oste ,feid0«tvaja." Nem aanyira ferde orra miatt, — ss aayaots bal f*ué bajio.t. — bsaasB, Bscrt jeliemére nos ve valódi Tor qaemsaia volt, aea miaiature." Horaüns kéltemésiyait is esatk saiaUa keid am gyűlölai, naert 6 readaeea délután forró nyári napokon, mm tan mar becsípett velssaely kaaoaikss ebédjéa •soáLa ia<-lalUtai e dicső tölti hagjomiv.aya.K. Voli is áss olyankor ki Bt" — Caak akkor saarstttk hallgatai, mikor a rómaiak pia őséi-, Tlregei , feikVsöntétei-, t kttiöntéie berniről bessélt. Lrge\\es vott ss 6 lejt** gatéee a pbaiermati" ét a ba kövecs, osep pek kftröobeegérol. -
Kalönben is as 6 bajssl-piros orra e\'éggé btsonyiU jái-taeságst as archeolo gia esen ágában. — Es alkalommal nem aaéWssTOsott elsadsst, —\' a \'
eVtrrttiében tartani, hanem elénk állt mint valami Óriás, s csak agy ssérts fejünkre latía kösmondisajt. koséjök kevervén néhány phrasist a nagy aasTtrisi patrioüamusról. At egéss pero^ácsio Teteje aa volt. hogy hát beálltak a esflse-ssb, a deák ssabadeég araaves pilésAsUi. — Midén vége lett es sgesa klsssváns csei^m oariÉaak, aagy orttnmal ^érréBlrt-itmk a kétlejt sas aaársyai alél. a .Bem sértek érések* avtadalsttaa sassás* alél.
Lelkünk mélyébet fcesdtftsk télsg seai és éa, bogy megmoiaMam rnilyea saabad vacyok, bogy taketetés nr vé-rj ok, as eres; Homár ast a Cycloposbos aüld em Vtrgiliast Tartarasba kergei-tem, — aséva, aa egeas tedomány a kályha ssogé rr.ptK.
\' Elb-tárotiam avilácWriMaai. Nagy batáraaat. De mi a világ ? BeÉOByos Sess-i>aai (fala Zét-ráb sselleu) párasat egy al* traloaskaai aat mo*>éia, hogy as * aasjja Zá raobaa ktfl, Vr-boae lakban paéíg leayagssik; es aa é világa. Nekem ia caak, mint aa; ám ksévenssíéaee, ily he-mérasi fég>imam vo.t a niégrói. sép asért nem t&dhautasa, melyik ssélre voksa legjobb eaa lyaua.t biaai. De bkteghteU barátom Albert, tsép, egássaágsa, aroe és értelmes fiatal ember. ~ mrttt, érés tini. ée ialai gyoa férftas arcán veit. Seéles éa saigofai arcsa. e.öteljea ajkai start sesmllÉlket fekete \'ftsea snesist - fOidU, baja bsjaaia, arseave^élyeaaége eiaon vitatta a. hi>gy é sem Het-TSH.be sasa TaWeaeMa gyarfáeke.
fi. -akiben * veaé volt. bömaa-kraiihas gyemnek. Hi-een tadjátok, bogy mit aksírok eae«4 moadani. aat ngoanie hogy as/tréisél asak a «sol eáleval be-ssélteb aayanyelvén, l
......ali
.MYIDIZ «tfolya*
\' í riflui -S-8Í xttóoi
niliti módjukhoz képest t fenti (I)
tételek 25\'/, pótlékkal.
11!. A 75 oentiméteniél ait-csouyibb sztttó-edényeknél u I. ét II. pont szerint megállapított répa mennyiség, az edények magassági hoz képest, még a következő pót lékkal emelendő;
Hl a magasság
75 eratrea alal van, 4r Lealibb 70 eeii
7« tő «I 65
. - a
56. «U
a* . le
at . l»"/,-ei, to . ao -a\',
C. "\'/.-ei . 5» -ai.
so ; \'„ " - - — «o •"¦• Az ázlató-edényck ezen mt-gtssági. h\'ll.-trésre berrtidezett áltató edényeknél «z alté atita középpontjától a felsó sziu Htéppoatjáig — másnemű áztató edényeknél pedig az ahó szita középpontjától függőleges irányban a felsó hatoljuk szélének rzinvonaláig tzámitandó.
IV. Oly áztato-edényeknél, me lyck lefelé tupszerttleg kitagolnak is melyek belső átmérője tehát felsí szelőktől lefelé egy ronatbin vagy lépcsőzetesen nagyobbodik: az I alatti tételekhez, illetőleg ezekhez * a II. és III alatt határozott pórlé-kolthoz, még kilencz (9) százalék pót lék számitutik.
Azon knptláko áztato-edényeknél azonban melyek kúpszerű részének legki?-bb és legnagyobb átméróje ltb-zBtti különbözet st (5) czetttimélert meg nem halad, ezen (IV.) pont alkalmazást nem nyer.
Szintúgy kilencz "... pótlék alá esnek azonban mindazon áztató edények it, melyek felsó kapszerfi \'résekkel kapcsolatos hengerded vagy kettős kup vagy mindkét alakú részekkel bírnak, ha az alsó szita középpontja és a legnagyobb kór felülete közötti függőleges távolság, azon ponton mérve, hol a kúpszerű felsórész a hengerded vagy kettős kap alakú részhez csatlakozik, — a legnagyobb átmérő felénél kisebb.
Kan. aritott vagy lépcsőzetesen kitáguló alakkal bíró áztató edények, 6 kupalaknakkal egyenlő elbánás alá esnek.
2, §. I. Minden egyes áztató-edény adóköteles űrtartalma akként
dig a nehogy
hivatalos* volt ha— álltban a .paniilaviamua* gyanújába
Szjal ilyenek voltak el idők! Al-beirt ia a esőt .ooslrák" ethnograpbiai fogalomnak tekintette 1 ebhes mért* bs-Bánságit ia. Keaméi nem röpködlek aem éjetek, aem kelet, eem dal felé . fekete\' aárga eiölöpökön kereeittli, mert a esel irmi táplálékot caak oyugetről. — Ger márnából oonkod roll bihooni Jobb eeeb-jebeo mindig Schillert, baljában padig Goethét hordozott, — értetődik, .Teli Vümee\'-téa Góti von Berlichingen*-: kivéve, mert e két drámai költemény aaoo időben .aberretio metil bamaaae" volt, —
Akkor meg télig gyetmak voltam, nem voltak oly Memeim mint máma de hogyha Albert jut eaaembe, hogyha aa ő ekkori termtaaeltröl goadolkoaom, eaayi év multán be kall látatom, hogy mennyire eiroDtoua aa idegen aaeliem torméesetel-leoee ol\'.áee a derék rend fiu élénk, eien-vedélyee terméeaelét. Aa ás Albertem •ealimeuleba lett .maiaaoboliotu\', eőt .aaereaceetien* ia jóllehet valami iseron-caéileaeégTÓl fogalma aem volt, gondtalan, kellemee életet élvén eaülat meilelt.
— lataaeaa, kegy falu Goethe . Wer ther\'-jétl AtoivaaU legalább ia négyteer, mig végre meggyótódöll, hogy ó maga . Werther-nek meecdik élé kiadás*. Aa igse, hogy éa aem álltam még eeját libi-aaoa; de a mint már inkább epikai aaiat lymi ternténaelü vagyok, lokátor megia tadtam haragudni Albert vhaluctnáiióB-ára; aöt egy alkalommal oda ia rágtam ¦aki: .Aa Ördögbe 1 végy már egy piaa* U.lyt magadaek e egéaaitaed ki leljaeee aa uj WertWI-
Eevetelé nem inertem vele oélálai, mert a holdvilágnál mindig Mathiaonaak .Ahendiandeoneil\' - jat aaavalte, hoaná aáráa néke-aéka aa .Elegiát a várromok lelett.- — Végre belemerült Loneube ia.
— Warthorból egysaerre .Feael* lett, eea kérés haján oaaknem maga L-aau, télre költői erérel, hanem eme uerenceél len Leaau Döblingben akinek tépnél mél aa orütteég estét leple födte. — Nagy ko ¦ llyilnajil hlliflt, baaoayoíbatároeallan etorulteágről, (ajfájáaról. hegy aa 6 kép teletek.* hagyat keverednek képek a
menük ki, kogy rrttra tsrtáta mt ett "tet
reléig rizttl teljeten mvgUfteti
A < íznek beörtéae elótt azonkaw a letá: megtérő ngrímveaett szita-sulytnlaiiiiók (melyeknek alka.mazáta egy*** int a termeié*. Meny he*" detaenőt: be^tnte«dó)naáxtamj edétty bői kitetente* éteren edmirek miad azon nyilasai, melyek a lébe — vagy átvezetésért rendelrék, a fai kelni felületére! egyenlő vonalban elzáratnak.
E tekintetben köretkexók tar taniók jaeta elót»: , I 9 l3l 5 a) az áztatu-edény . felsó szélén netán meglévő ét annak beiteiébe nyúló ugynerezett kagyló, valamint az edény felsó szélén esetleg alkal raazott gy-ftra csatorna, melybe i lecsó vezet, — a kimérés alól ki rétéinek ;
b azon áttató-edénycinél, me iyoa a feaéaaiita alatt még egy hozzá ön tóti vagy szegezett leosztó fenékkel rannak ellátva, mely a Jé meg osztására szoigaló egy vagy több ntitáasai bír, ezen nyilasok, a kimérés eáótt a ltoaztofenék felületével egyenlő rónaiban rizmentesea eJ-záraadók.
Ila az áaUtó tdéttyek léntité-fenékkel aúneatnek ellát-ra, haxrean a lé be- vagy kiveti látéiri. a itnék-szítt alatt egy vagy több nyilatat! hinták, ezen nyilatok közvetlenül a teneksaiu alatt*fal lllllftnanjl eryenló vonalban szintén el záratnak.
Ha a iéoszto-fenék aincs az áitibó-edényhez öntve nagy taegezve. ti említet nyilatok elzárása az eatuá fenét tttitti fal felületétal egyenió vonalban történik.
fi. Ha valamennyi áztató-edénynek felsó bnrólyuk fedele kifelé domborodik, ennek öble is, a szájcsöret nek a fedél belső falazata dombom dásának megí-Jelőleg eszközlendS el-zárása ntán. vízzel kiméretik és ha annak űrtartalma az áztató-edény ürurtalmát 3\'/,-al meghaladja, a többlet az áztató edéay adó alá eeó űrtartalmához hozaáadatik.
III. A mindegyik áztató-edénv-nek ekként megálltpitott adó alá eső üTtirtalmlnál elófordnió literrétzek,
rakj hat ,, n ¦. eaárnek i így aaeghm-ilaa adaak \'eéti litetm-k réteytnek. ha •¦¦ber , .1:terra kerotehbet teát
nek, elejtetevék.
S § A répáié-sajtók laponkint mt-gadezutandü teruielóképesséee az 1871 évi janin hó 29-éi 35,367. sz. a. kiadott rendeletem szerint meg-átalányezáti ménekhez ké-idazonált.ii t sajtolás mindegyik módjánál, kilenczrenöt (95) százalék hozzáadásává; határozta, ük meg.
4. § Az általinyceftott répa jaukorgjárak rállaitazói által netáni fpötfizetés \'esetére \' BiztosTtandő\' aíó-*sn(g7 X gyáraikat T20 ttneti rrrprT Urheló adoátaléa; trzenAtil&l^\'.-áTal állapit tátik meg.
5. §. At aryanazon eznirorgyá rótok által ax 1880. éri xlvil tör vény eztkk 6. f-a alapján raegté-ritendó eflenérzési költségekre nérre nynjundó biztoritékot. -eszemről 120 űzfeti napra eső adóáttlirív egy ,él (v: )•,\'.•*»«. határozom meg
mait idökhél a moataaiakkal; Iámnál l aa ftrfiltaég keletkan árinak föltételeiről Ilyenkor rendeaen megeaoktam él aererre alakítani: , Amice, ne beeaéljönk ai erűlt-aeg kehjtkeaaaelrol. hiea te már agyié mageralUll* — ö petaae erre eértve eieale magát, hanem eeereuoeeakre mindig k:uékilltunk
Aiutáa eiorelmee lett — a ea némileg kigyógyhotta. As S ideálja, — élese*
aaerelmét, hogyha e gyerekjáték aeere-lemnek kereaatelketé; de Albert költői nagyitáaait, — mert vereferagáeeel ia foglalkoaott, - mindig asaró élesekkel ée a horvát aaép nemnek mintegy vele aaflle\'ett Humorával viaeaatudla otaaitaai.
fia keadetben fájt a képaeigó Albert, ek, de később .a áloaek. aagyea is boldogitouák ét, mart aaeriate épen belőlük vehető ki Heine .tarceatictu* aaelie-me, — arai különben nagyon roaa haaon Ut volt.
Most megint mini anereimea lajtéeaea máa tába rágta fejaaéjét a Heine .Dalok könyvének" máaeUtáhoa fogéit, etféee kemyrre való dalt költött, aaai en övi lágtajdalmáaak amgyenyaútaaaare eaeleráli.
De hogyha megmondom, hogy aa ideál, — Zorieáaek hhták I — már haen évee rolt, Albert pedig esek tiaennyotoa. el kell iamernetek, hogy a belyaet eaokáa ellenen volta miatt, Albert ágéi ni ege nam lehetett állandó. Ideálja tehát nem eertetve megeailleodöeegmataalyait, midőn köreire aa egéas (varos) eaámitgatáseit egy far aaagi raeárnapon kenaomvel a fejen bm-téha Olt ¦ avasát Márk totaplemáan Titetet\'., bogy e\'t egy érdemes férfin elválsaa katlan élettnmárá Tálfék.
Albert föl nam foghatta e világot logikát ¦ Otheilékén! nagy tragikai pat boaeal {elkiáltott: .Anláel*
Alkonyatkor meg egyaaer a hitelen ablakja aláment, hogy a fehér függönyök mögött legalább még egyaaer meg láthaaae a hülelen .ailbonette* jét, — de
aa ideál mialoe aem ért rolne rá muut-keaai, Máatap rianaakapu tőle költeményeit, — Heine ianutióu, — ason tenui-aagoa mogjegyaéeeel, .hogy aa ő ette (e naé hibái rolt) be fogja látni, hogy egy terjeaett aé aem tartkatw magénál máa
,,,!TtVvéuyketvtm kírélHÍI.
Ztllwggyi tdrey n\'íhaekjegytii* a aaU ejar "es. «•>. ItVsMyeeaasaáa.
BOI. B/8Í. Sa. I. rtffl Jéesefea tárna Itfái lai raaWItak eUeai Ogybaa
véntárgT-
, lKtó. Sa. 1. Datoli Károly ée tár-esi súlyos teitatarlémet radoluk elleni ügyben véglirgr.
AÍH2 Sa. t. Seserrlk Márton éa tarasi lonással vsanartak elleni Így nasi váglárgv.
1849 B/82. Sa. L DAtaotor Gábor máa ragyoaáaak megroogáláeával rádolt eller: ügyben végtárgy.
1251. B/81. Sa I. Gehhárd Andrai éa társai aalyoe I ileeái létnél váldoltsk ellesa ügyben I. kir. ithird.
1SH9. B/82. fk. I Sascsk. Mihály és tarasi lopassál vádollak elleni ügyben 2-od hir. nhird.
1SS8. B/82 St. I. Boaaeky Gyírgy-lepéattl vádolt elleni igy eea 3-ed kár. ithirdeaéa.
1339. B/82. Se. I. Fonton Ferenci aikkiiatáaail vádolt elleni ügy bee 3-ad bir. iibird.
Janisa 7-én. 703. B/82 8«. 1. Bucaek latrane* hatnaági keaegek eáktni eröaaskkal redői t elleni ügyben veglargy
876. B/82 Sa. 1. Bereadias litván hetééig elleni eröaaakkal vádolt elleni ügyben régtárgy,
íertui keaeiráaát. Külöabea biatoaitre le bet deziote barátaágáról, alb.
Mindes a eaünidő keadetén történt — „Berátiagl* elnereti magát Albert keservesen a Saneetöri a lerelkét, melyei aa örökre elreoaeUél városi poaairal kapott. — .Gyönyörű aanfi rirág ea a tad, de a büteleneeg mérge rejlőaik benne. Mily irónia I Barátom, — folytatu, — aem aajhatom a leregöt, e esély áraleteal (mérgnaleUtt mag. A \'.ilila as&a termé esetbe akarok meaai, a aagyaaerü krajnai hegyekVe, hogy ott megnyiLgtaesam eairomet. Jer le ie! — Akarav? — Akarok rolt a váleai — a itt teetdödik a meee as eltévedt báráayrél.*
Mielőtt aaonbss megkesdeeém fia balkon Odyeeeánk eibesselerft, engedjetek meg, hogy bemn tstbaaeam a a második boáét ia, — önönakagamii.
Ne vegyétek rvjes néven. Tudom, kogy ea kit arcaátlsniág — ámbár már aok Írónál unkáéba jött Él ai én táladét nem ia oly nagy — mert sem hinaágbéi temem eat éa astáa nem ie leeask igen huásnu. At én llásatös aaemélytaégemnefc megbetáraáaa ea t ságrábi gyerek. Mikor én aat mondom, bogy .aágrábi gyerek" képnelnetek kell valami halováayet vagy árkát vagy mint a francait mondja: .nujet indeeia.* — Zágrábi gyermekek aaoo időkben még otthon ia idegen ételiemben nevelteitek : a kicsike Zrooimtr-kák él Duiankák t*kil Zoneák éa Zlali cák iaionyuin néuetiaáhak, — liiitaá a német iikolák a bot a horvát bőrt ege. aaea fel kellé cserélni a kosmopolttikaa frakkal. — Magam fa eaak ily aágrábi ¦váboceka roltam. Korán inegiamerk.d-lem Schillerre!, labokkevel, Bftrgerre!;
még mini gyermek— elloptam anyámtői Bnlvert, Diekenst. Hegé Viktort; .Rienci.* .Notre Dame de Perit* már tii évee kérőmben ismeröeim Toltak ; ¦ midőn tisenaégy érea koromban elöaaor bslloltam a •aőt:.tínndalie"(Gejadilic. jelei horrát költő a 18 ik ásásaiból Ba guae (Dobro.nik) köStánaiágTánik elnöke rolt,) — aat gondoltam, hogy ea bieoayonan • .hajdúk* ok IHajdúk betyár Különösen Boasaiábea ée Héroavag-OYinábaa). valami l erambaaéj\'a tf olTtstssa ks.atkpsflr i
hess ééSssB/82. asajea Jóaaef éa laraa.. o BteesnKl \'ádoeB ellené ügyheelW
ImfurgafB ™h.
.01« B -- ja Keeater Jáaee osailaaal TSr . síién Igyher vég-tátetyaMa.
1312. B.-z Let SnWnen Fereeen henna eaklre. vádolt elleni ágy bel vég. tárgyalás.
188« jaains 16. 1134. B/82. Se L Illés leborlk-aatyoe t. táVténeel vádolt elleni ügThen
régtárgy.
1146. B/82. Ss I. Koeane Jéene* •aindéám onshirfllte.il vádoli ellem ugy
ben végtárgy.
1183. B/82. Se. I Hoeaau Iaiváu éa tártat\' soaéaael vadoluk elleni «gv ben \'é«**rgy.
134&. B/82. üa. L Breaakoca Iiltan «• társai emberöléeael vedeltek e.l ügyben végtárgy.
1396. B/8Í BB I. Németh Ketelia ¦as beit leesel radoluk elleni ügyben végtargy.
1397. B/82. Se. I. Domonkoe f eier éa társa lopéaael vádoltak elleni ügyben ••¦^Argy
1431. B/82. 8a. I. Dnken Veroeje ralláa elleni vétséggel vádolt .11.». ügykén 2-oel bir. tthiad.
Jwat 20. 1461. B/82. Let Németh Kápi.r Jéaeef ée táraei gyilkosság éa ribláeaa! vidékek elleni ügy bee régtárgy JunanaSl. 1136. B/82. Se. I. Ssvakoli János aulyoa lenti térléttel vádolt elleni egyben Ágmrgy-
II76-. B/82. St. 1. Horváth Jáaoe Jéeeef lipjnil rádőlt elleni ttgyhen röftárgy.
1S10. B/«2. Se L Követi Pálén \'.áreei talyee l. eértéteel rádőllek elleni ügybea végtárgy.
Jtaiua 22. 1 1430. B/82. 8a I. Horrátb Béres Jíao. éa latráéi mlgéaoeok elleni ert aaskkei vedellek elleni bűnügyben 2-od. bir, ilbird.
1432 B/82. Se. 1. Tóth András ealyoa t. lárieaiel vádolt elleni ügyben 2>eel btr. ilbird
1460 B/82. 8s. I. Herráth János a tárna atlyee i. eérleanel védőitek eiletd ügyben 2-od bir. ilbird
1476 B/82. Sn 1. Ceéler György magánokirai bamiaitáaeei vádoh ellent ügyben 3 ad bir. Hhird.
Zel.-ligareaegen, 1882. máj. 81.
MUZSIK KALhUN aveée nmtiall.
-¦ ¦ - fl - -......jfart*
lU-lj i, mei?yel és vegyes lilrrk — A ni|j Italntnl tárteekör 188»
éri jttaiua rtásM t vároei feásé aráé agy-neveseit nyergen vágtáéban e ea aap folyteuUeg e laeaaaki kartbea aárlkörü lavaasi mulatságot rendes. Napirend Béggel 6 érakor oneeeyörelel a lárseekV előtt e kocáikon indtláe aa erdőbe. — Időlés ea erdőben esti 6 orsir. — Siti 7 énekor teecakeeeere e lem neki kertben Belépti dij e tannakoteernhfai uemélyen-káal 60 kr. Kik ea erdei kiránduláiben ia ráeat veani óh.jtaaak, eaireakedjeaek a rend. bisottaág ehröke t TMlány Béle árnál jun\'ui 9-ig yelseitknaaBi. Ar erdei kirándulás bővebb réeaietet megtadketók e tereeikörben ée e helyi I.pokben ti köesétetetnek. A bjeoerklosn o tsjsle jf. védelme . Negy-Keaienáo létesiteadé aaa\'nhán aiepjeváre fordít te uk. Kedreeöt tea idő eeetée e maletaág 1 éri jnnana 17-érn belseeULi k .Iáegkerea let tünk nnnnk köalénéio hogy akik a negy-keniaaei táráéikor áhel f. éri junios eo 10 iikéa rendeeeedfl tavieai muietságre téreekfebéi megbiréi oem kepuk rolne éa erre igéeiyt tartanak, eaiveakedjeeek a rend. bieott-aág feneke Tesiöey Bele urnoe lord elei. Basel kepesokteaea megemlítjük, hegy a tervenett esel álság kedély ennek igérke. lik e arensyinen en n astry-knaiaeei eddig r.edesett kanvnm malatesgoktai elteréleg kére reggel knese ieduláeeel reeei keadeiét, egéee n;p ne erdökea különfél • aeélttkeeáe, koeös étkaeée es leesaeki kanban
brfaj etalik rei.
táaeetoesoro.el. — Vidékr.t, ie többen kéeeO.n.k.
— A .tiagy-kaBlzaai klededeerelö
egyesölei" rétaérél folyó éri janin* hé 5 én de. után 6 órakor a nádor stonai ,Kiadedovi>d."belyreégétenTálaertT«ínyi •lés kertelik. Tárgyi rr^at : 1.) T. éti apr. 5-án tnrtolt ralnattmányi ülee jkcej renek felolvatáaa. t.) Aa apr 30 iki köagyüléai jegyaékönyr nlepna. 10 eaeriaU hitel olitene. A) Aa elhelesetott Frőbel Inuepely mikénti mesrtanáténsk kérdene. 4.) A ialini végén tarestaté aárüaaepély readeaéeének ügye ó.>Kgys-tülett ügyem or jelentése s megye- et emu oroda előbbi bérhelyetége ügyelek ee-,\'ejeséeérSl. 6.) A aagy-keahras enk tüaollé-egylei sastloevetáai ü*nes>aryére aaőló nangkiré iseneti 4 t.gn női küldött aég megrálemtáea. 7.) Pelyé ügyek.
•txivas ja.iuj maartölti s f*aiem 4 Sok ét hidsg-wA irt • mAIA-^ ^ mfthka^kn.k, Kik odi mos ét M-dvd napj» derült !«(rjfD. H« Medárd QkL,mn ¦ • 40 ei-p-f ntdresj tó&jAr. Elemi CMpaj C*<V-<>rvyta ^ tttéké* mijsu 31-.*» dailaUa ttí k,„ »VB -.ÁlTihnir .OeUDO;\'. 1 n_. .m fi lgf*»re<dt a j^f^suS, sBoIt ¦ioteirj **ty4 <ft§ifT nkoffott töakrat-íva . v--\'.-.^.
(rT-iaÖlaab&t. ietiporv. a v"éfmi ^^ptvjáaMta dis»iü réutséret ét dtótt^ én asein«ÍT<-l bestiára nás, mtog Mtxiog.\' A kár kilsiwtkti-ui. Al ktmy áiáx ss*% Ufataim lah-iwi * su.-na hullott jegrt.
— Bftka óriás lassato v.„ Tstk
*>4M ko\'v kei* Qíjv^d kr-r^brav sónMi *\'\'o teoérdi* E-o4é-.t,rH i u . «od. Uioa. hagy WEMJtmuM. miBd«.rjik mu itt.U asJBTávl.OMtot mgUt, »ői ugvsoafiiii •igiveakáB ras mgé—ea M>rV ét rtU.nob-jitakwi vu-AVg. A. rtWl4t eUoéBivr mAtotlM froadoma. ét bárkinek KÍrrs*-a néfau-totja a rítka Tiráj-^gjed-tL Ajánljak 1 le^flkint.-sr-\' !
imww*émjkwmk.»d& m^Ml. (l-.im^n B«rU kiniktdtsMéJkajt, a .Fitafkircboof Z04 tuaf" •S4»rkrJ.uu*ij(íri*.k laáa-át.
— Dtvraxa Miska L U 8 ia Ur-¦¦Sjási, k^osa^tá^ailsaalÉat isri-rad « arSwTaa" -aábgii miiiai-^knrijeoci.. tat mikmionuB.i már aiua dA»a4iAfjonruliaD»,n
¦ek, aiyal; oco n-ülfaldr*- íoájaak ti i- Hiasstík bogv kSs^astiirüak ér-dism ttéxriat fogi- meitáojalai tttoljái. a derék ---4SJ4M- ziarjaaiktaC
Üftaxk*. Km—* Ilo»*, ^vagj aimeroa Jos--*m# . kta»atj|eiri koi^i kt-koJa ¦^-kásimuaka Uniióuojíjnek kedves ioánva fol/ó ári m-íjits hó fb-én 16 ére* knráb-ií jobbUtre rr-od-rti t. Élte Uvi-aaáo rairadta ki as éUk soráböl a kárial ketia* kaláJ e kedrM ét mQTt.ue.ku ieiajkat odo» *uitj*, to-.fér«i, rokonivi 6a iamerusvei mélv báaatár. ét iiorooru-ságirm TeaetüSaé 26 án deltán 5 órakor igMi m-fv rásfvét Mett-rtt nastt *éfb+. ííBnfVsn konnvii a baot, mta\\y a- kattv*M leioojtheiiea aaieati leáu^ksbuh tefVameú Ukarja 1 lUdás «. orökWke leb^j-\'D bsbmvai feiatt !
— HaliSjeSXei. lUlafib eliajos Mia* igaaa^to f. bd 1-áa K^stWi/re f>rk«S4U
MlUlfJ*\'4-\' 0 SíVMU .l^aStVXad: as-pap" osimi davr»0De\\. keatii ui<-g olúsvdisok A>oro*j^alát, A jöv-j bétro (¦ir1«id\\sra ki vsa-¦ak tftsTa: /Íbíoj ti-án „Ctifra BvonMtra-aádj,, 7-éB .Cdvúaka-. #-áa .% maist. ItaajToJ tUTst-, 10-éü ,Armáij ét s»e-náarn*. li án ,A abrasi lany.- As «lo-asláaokról itÍ6rdl-idor« rá.a.etes bírálat, t boaaBdaak.
- A esálteornrsJ JéUkomjoméin afl fjiti stlapUSkéja ¦rj-r.pitats-ra to.« •vi jaationt 10-tia a daesTsri-fáie kartoou tártkírú tovaaai *^Tn^ml~^^r^g^\', rantiei. BeiápU díj aMmáveakiat 60 kr. Knsdi t-6 órakor. Ktsdrasótleo idÖ eaeián a mu ItvUiir jao. 17-^tarUtik meg. Felüifii\'-tckwk kÖBfAoettel fogad\'.atnak
— Haj áll k. A Beasthenv onk. ttta-oltó-egvU; folyó óvi májas bó 29-áB a kaastbaiji kóbáoja -oolielti ardíb-u ivar agi téskiatatbea igeo jól aikarüii la-vaaai mataUágot reodeaett
— Baskr. A .tnagyar «Mt koron* oraaéfaa vöróa kereait agviot--\' Ka«ti.".> vidéki válttastmáaja tolj6 bó 1U tm. dói után 4 órakor, a keszthelyi soraerr. VoB Sát|tn alaptók éje fjt rspi t áatrs. ta oc ; oanl egTb^kötian B«aBÍ-t\'raii>de».
- Mmiéik. 4 éáikéknyfti álinxi tanitóképaada Bovendékei m*ju« XT-*o aárlkörü Uvaaai mnlataágot rcadastek. aaalj aiulaBTéTa iia-rii. : doh mondbai> . ifi ís akBdái/m Tolna é síkért ? - Ko aoaaég saép ssáamsi, ásaai-lioua valós* goa kis Tároaligat. id*S padig olyan, kogy jobbat meg aem reiidelbattett ««laa; ¦ ml keli többb agy najália kedvasóaikerébes : — Scovai miadan jó rolt, saép rolt, da * lagaaabkeakat mágia a köratkaaó névao\'-baa taiámatai : Alaaagky Al»je-»e. B--bioaaé, BsBotaynÓ. Bárón Caih Bbum SándoiaéiC.ttrgóról), Belányi TiT-daras. Banoaák aörérok, b.-: -_• - k>auakt>. Csapregby EatiráGé. DwgoWH" Púi**-Dugorioái Betti (DombororóO \'•j*r ,A -árak, Fv-raier AiUW Oránerná, Qre-s Majíksi-a. H-ra F.ór* HerltBgerae. Hor.atk Daliaké, klóba l\'oax, L.abbai m r nfirdrek, Lc**>a,ueci Antonia, i>\' pensbak Jóaaeíse, LupmiMi Uoi ken Ansóusa (Saent ktáxtonWl), M—b nóvtVek (.Baliosáról), Haadl BÓrárek ^(Páriákról), llargiui J.\'aaafaé, oaeviaa nővérek, Ma.saovioa aővérea. Meyer N . aUyereoeáaee b. Neffeera N., Nikelica H No.ák nővérek, Peloni m-> verek, Simioa Lujee, Saelev Midőn... <" htemweru A «ber bed, Tódor Jósaeleé, Tur ko vacane, Velie Vilmoeee, Vollák Benőne. Zrínyi Jáaoaaé itb. urno.gyet vei
J-S(yUtázt*t koeaéaet ée nyng táaáa Al e liqoubi totósig kedvm köi-laaaanini^ ieei eieg.^ midóo nyel alienai tMiwiépende áHel e képeedei negély egyl-l j.ver. yen z>7-ee i i.diieet Invase, meleti follltíaeatlieea ea «u» mtetanae aavajet tejeai ki. Felülfiaetai tegyeakediek
ceakUT nóreodékei int-
HTJBZONWTHrtt IVFOLTAIf
SitxVl tÓítÖIT
JUFTÜB 4 éa 189t.
Sseivert Antal 1 írt, Cetedet (séaa 130 kr. Bóle. Béla 50 kr, Laperesoek Jóee*. 1 frt 50 kr, FiNtki Júseef 60 kr, Maii-uuvics Péter 60 kr, Vlnesies György 50 kr, Génen L>H 60 kr, OiimÉk CMé* jO kr, Foreter Antal 50 kr, Rheialaaclsr S 60 kr, dr. ScVvars AlWt 60 kr, Beecaák Faránoa 60 kr, Sóvegjártó János 1 frt, Vollák Reaeé 1 frt, Plichta Kaimár 10 kr. Práger Izidor 40 kr, Gréaa Alajos 1 frt 60 kr, Siabar János 60 kr, PecBor uik Jattot 1 trt, Tódor JéWl frt, Manél HibaJT 1 frt, Gránor Mikaa 60 kr, Fejér josse. 60 kr, Cnaasaák Simám 60 Soananwald Santa 50 kr, Méees Borsát 50 kr, Roseab-rg Gvult 60 kr, Lnkcr-ta Jánot 60 kr, Halam Karoly 60 kr, Herlinger Mér 1 írt 50 kr, dr. Kreeorets Igsscs 60 kr, Paconrsik Frigyes 60 kr, Kbciud N 50 kr. Öesxeeea 22 frt 60 kr. Csáktornyán, 9983, májas II-ée.
— A t es. safllék éa gjástokboi
a budapesti állami koarpipartanoda igas-Lat<>.ágá\'él. Hogy aiúD iparoa laaonooak m tegédek )¦ — akik régebben valams-.uk aóaépiakólának oaak két tárom oot--.aiyat végseték ¦ aaóta a (tyakorlaibee vannak — btlsfrhiatoaaek aa állami k ¦aép-ipartaaodába: UlkorMsak s U 00 acfilek ét gyámok, begy a falvétali Ottawát illáid -:v:,agoaÍlaasri mielÖbu *aireekeujenek at igai^tóeágbos fordulói, bogy at érée-keltes a jövő tanév elejéé tarUndó fal-vét oi. nsegira kellóea elksesülbeeeaaek. mert oaak tikeree ráasgn alapjáa vébe-a tel.
— Tekintetéé uerteszté ar\' Pa-aöad úonépekre Veemegyébe Nemet (Jaacare ataataat látogatóba, hol igea k odva*, tét mondhatom elfelejthetellea érákat élvtasom. Ugyanié a nagy gencai .Dalárda* puaköed hétféa tavaséi ma ialeágot rendeaett a göncei alafj erdda, bo*e a délutáni érákban kedvee barilom, ?agyontiaitelende K M próbáén* orral kiranéaliank, nagy mTiglttpoiriaomrn aaol cált aa, hogy a dalárda, mely esek a mait e- deew hó 1 éa jött létre, oly aaép Öeea-haogaaioe 4 eaóiamn dalokat ésekejri • aej annál ia iakább meglepett, mert tagjai, kik negyvenen vasnak, mind oly agyének, kikaek ma ai •keaaarvát, bolaap p^dig a kaaea vagy kapaoyeiét kell mag fogntok, vegyit földmivelók. Re ékelték^ pedig t kÖTntkeaó darabokat: „Hasádaak* -¦¦uau.eilenul-, „Isten., ki laoagvelboert* .Fiuk aa Itten áldjoa mag,* .Hajtogat •uk a kancsókat*. .Ej baj ae taoawr kodj", .Boa ai idó\\ .Ha valaki, valaki,\' .TemeLéare aaéi at éaek\', .Ég a kooy no" — S mindéit a hangjegyek Ismerete nélkül oly aaép óttahanggáJ énekelték bogy valébaa bámulatra beltett a antaéet Bejéay Lajoa a-genoai kao tor tani tó ar fáradoaáaának tikere, ki éket at eatí órákbaa páratlan bungalómmal mtaéen dij nélkül taatttje. Tuééeitattmat t úbajjal sarum be, vajba fent aevesett aito uroak minél több kóve\'óje akadoe, b°*J \'gy * "épet, a isivet én lelket ntetito dalokra ásítva aa erkolos-rooló da.okról leaaoktetnik • bogy est esáltal ciakugyaa ellehet érni, aevasett bOntég-bcn Upssstalhalé. Hassiai ttdvoslattel maradtam tekintetet tserkeesló nraak. Tntka Mátyás.
- Hymen. Braua Pál oki. gyógy-•serét, folyó évi májat hó 30 in vésette oharhos oébsi LikoerFeren.es volt keast-belyi gyógy sserées ösvegyét ssttl. Dongó Petiim.
- Sataiéaset As a német seéntár •alst, mely a minap Kas ints n idosóti, Caáktorsyát is oolűJicto\'.!- két oparette-eioadsassvk .Giroge öitséla" e- .sWs*> eio\' csimfl jelee ismert operetteket, mint .oovitat\'-eket bosta sstore Freuod Al-fród igaas;até a .Hattyn" ssálloda aajry termében. Köaúaaég térhető teámmal vett résst.
- Sümegben f. évi májas 29 én a lovéestáraalat, a reáiiakoiai tápíatéaet atapjávára 14 éa tekertrsesyt renéeaetl. A kedetyes Baakataáa; éjjel 11 óráig tar lott illetólog eddig a lánca, a kart sség kesébb is népes volt fiaiaiokkal. Tiasta jövedelem: 40 trt körül, ba testiétjttk, bogy s jelenvoluk mind jé! érésiek magukat, deficit nincs, a vigalom teljéének aeve-.be tó.
- GyemekgyiUosság vlaryáast-Unftáarból Novai .evelesésth a béveUe séket irja: .Egy ssivrenditó eaetré. értaeultetn ma a -so\'gabirói bivsUlbaa! U. i. Jáger György vargaasegi lskés és jotaóda para*stgasda, stráaikoava adta elö, bogy májas 51-én midén birkáit hajtotta baaa, egy forgó pésstelyt talált ss Btoa. Hasa erkesvén, s fegyvert próbál gatta mi kósbeai as elsélt s a aeje ölében lévé kis fiát, bit as eaoptsvtott, agyon •étU. A astlék kétségbe vasnak sav*. Mily sok in!ö példa áll ir ily gondoilaa ssulób elölt a mét; aem okúinak. V.
- Jégesó volt májat 31-éo dél a tán 5 és 6 óra kösbe Kaposvár és Kis Korpád kösott — As nap caakagyaa éjssakkelet rtfl és délkeléiről (Somogy felél) jtttmh a fellegek ; ée sniskéaéi lelól a vau érUsé-les tterint na y károkat tett a jégvsrés. Ksaissa környékére ssosban áléáeoa eeét bi.stak as ijeesté felbök.
RoMd hírek
Nagy ¦¦trmmkg uralkodik Bspus vidéaén, a termés még mi éléit kihány ds a fejet, ekatáraé a lábán. — A\'kmrrmsn^tns áléosatásil eaett egy aaary-gereaéi Ukéa, hiaek egy karunsoiónö sieaaéerlevél-tbeét adott be. A bevétet a té a agy félórával meg io bali. - Sxaséves bollé. Meta kőseiében reakir&l aagy botlét lettek, melyaeb lábét aagy fémgyHrt vette körül, e feliratul: „Siőletett Loadreyaaa
1788.* — Kavatásybél Beit hányi Ged*
gróftól ismeretlen lettesek 14 drb lovat
loptak el, de miaaip reggelre valumeony afisUlréba. -
megijedt
ágtatva nyargalt
A mesitydórs^«tél assy
egy DUÓ apa* ti leány, bogy megórélt.
72 éves asszonyt ne&kuteát mag Berlin
ben egy fiatai kereskedő mert as agg asfls nagy össseget OrfasAlC
Mdéki aalnétáget. Buesst rett Tbalis Stmeghiéi,
egy adire meg vagyunk fosaivá a kelte-asórskossateli Balogh Alajos utolsó kosaéaeaat
etóadást birdeté asislapos mood a kosóneégnek taanejtott pér\'oissa ért — mi bosaá ttmsak, aat magár de melte. aot eagyabb fslbartMVáara éVéemes
lArsalatáVal egyttU.Bratkwice György* Balogh Árpádot, jatalomjálékábas Bra\'s kovícs aterepbeo, mindenki dicsélté és ág bokrétával balaaosá el. ét a kös-kedveltségü ügyet amsaast. As operettek t.kérőitek. .Beaaaoniá* ét a .Koraevilii bajrangok\' es atdbb. Hadamé jutaiomja enkav ír- . ssamoe kfiaöoség éa -irág eeekrok jelesték a isUassiáat. Balogh Alajos igasgató ,,Gá«pár hsasoabérié* tserepben Badapeelen te asng állana aat biaa.ua dicsérettel a sarat, .Dobé Ka-tiesa* ssiamQbeo DoDo latrán j gsméaj emeléséé ki. A f. évi május 31. eliedot\'.| darab .A tstssiss-rt baulasa" egoosbea aikta-alL Muokaosy Mihály ismert képe Krias.ua PilAtsa etéct görög tüaréay ta-lágiLáa*ml meglapé BteBtésae. >óa néma késÍBlb«n AiáJlitra. Jbbíbs bébas Keasi b-:yeu íujfj- c Lartulat működését meg k-ecdéai. Keaathr y vár.* éa s rürfl. kö-oÖB.ég let. bératra éiceané^r említett társulat iár.deaaaa. ma. táamvio..
Valamit kssyic
De hagyjak eat.
A másik állítása eseriet , At apes telek iéeéUmeaail, rtkoagiesai eeáagtak a valiásos.*
Ne ié se li tél ion t. ea, aa*. As apostolok sem vol tak *«ly ide -álistieaa rajongók mint öa hámi, hasam a t, aa igás hit féstysagarté által hav eaormtott sgyssnrt hetéesok, — kikaek a aite, meggyéiédásh nem oaak iéeél rem basem megteetesili ige. — ők nem aa ideal umiu felleg vérei ben rís gates tak, hanem aa eroe meggyosédés, tiesta bit reséflletlea kösaiklájáa áll,,\'.tak
A esani folti¦¦ li peolg nem .Almák* volt, hsaim ceajhauaa reméaylk, mely harmadaepra agéaa világ teljes di-CBÓtógere éa letraatias arÖmére be it larf-e*lt
Bator vagyok tehát figyelmestetai a megbotráakostatottak nevébes, bogy Be vagéalkonaék oly ssavakkai, melyek sok ért»1 oaéval nincs kellőleg tienlábae ¦ óvakodjék máskor oly vallása dolgot fe-BBagitai» bonnseigatai. mely bea aeavit
«*¦ Mit*.* \' I «• Am Li. mmx ír még • m.teo.l ¦turól él olru bonbMttokct, tAwrek n.m k t.rtoo) MmnmI a tiliakoiAat ¦ajoaafolja aajat augii.
Ciak arra akarok rafiakUio: méf, kog, aa aa A*a kioa ákas.asiriakoaAaeal auiagaak )akbrAI kairól ajaraa.kal — oiadja UafcAt aubadaae*\'., aaw.QI.ldt — oaak raw aeki misdaa«k f.jrbao pdsat, aa as apa kigtolaab oaak ki*«nl .ehal. aa
» «»gr»» r^uszl
Már paaig miluoj l»l.naag. kiad. lááskei tsáá-lf-i aiasni. a aosi a«X aá.
járni, hogj ráolvassak atokre ia, kikro
áugysdém 60 kr. — A l kir. t6rr*srssdk tortlatáa lead caukoraeai PaAitikai Djasássagok totiaásasa kinutt \' J69 as, tjkTbes 188 ISO m 364. ka. fudasagl ro.aiul aa ktlo. ¦alléklUik a. S.aU Ildaa da 8ra\' .1 Iaaáca lalaj-kal jalaa as«g. éásaáail fair.11 179 fnra b-cadlt a 271
— A .isajlllasaáajl EaWH-r* a. tjb.ka. 873 da 668. ka ás a. S,.«.. Í04k aaáaa. a ko.atk.ac tartaksaassal | Rosa as Srabal I<oAo tola|do.áoi I. .,u
j.iut aasf TekiatAly da .aaoad SÁrálaL - Hasasadakotda acjkAái da polgári joc mnal aiá«.ii|ii sgjhás. da aaaaitkal. fik aj Dr. Koráta Oyala bposli
agy Tant*. — A saaSáaaaaSdjog. Or. K. toaa Mar gyári já^aAtaéemiai taátáttáU. — TorrdATkásAai ásaaslá: Iagatlaa árroráar. KApláar Qas* kir tsrrd.ja.lki bírótól. aUUkkát Caria. SAlAroaáiok - TOr-rdáTJaTaalát a királyi CariáBak oraságoa kdsrisalí rálaadtAa. ogyskbad ráki siráa-koaáaárdl - As 1871. ari VIII. laska. Horritk Bdla királyi álstrásstál. -Káliafdidk A .J«flodoi...y. KSaióby-alsisstáai ra fdjdrr. C frt, ..fyxldare 8 fon.L
F.Ulda ásarkaasii : 8ZALAI SÁKDOa Tarsasarsaastd. BANOCZ1 BKBNAT.
A kSsSnség kSrébőr.*; Bar kis kereMítrli & .PQak5»di gondolatdrkrm." X »L,
Sfotto: .Adtál ura. SáSt
La á .aljra, ragy asss láasoea ml.
— Aa agy lASMik, hagy aa.yra ..art l.oal aaly aa s\'k\'irsaasali aaakari aa a basáit, fdláa^rada;oil ...r >aso já, — o« a aatyrs ssssiosi, aaját asafáa aa^ynaáljá, aaart olya. oááoioáo. o.saaákot boaaát kuara keaad, molylól miadWa lasaasldtos katkollks. Sáágrsláaaol forda
Asos ássaadkkái v.iis fái t. csikk ró ar á fo.alát, begy a OSSsrassiott. — órdokkajkáAaó saákorsk saiga .áaetot OBWrosBB, s a airár a.ysgiak Stán ad-r.kaókel idlas.gasg.4k — elhaf j aaára bari..
Ea Bálod igaa aadp ái ááágaáatoa löiak vád 8«Sp da ¦Mgaá.tofe oassas ngysa, Da BBagadb. sááii t. ss. ar.
Ugy biat ál r.l«, miat áalgyotláa ór.oa patiaasdral, kit agy sseg-gyáf juott bogy löbbd .ess aj aeiomija, aaart agyoa gydgyitdtta. Tdbbod ártott, aaiat baeaaált •ás, asartsaag ragrok gydasdra sóla, — bogy ama caak snganaat, — aa áao.-osai BB.góotrá.ko.latolt-
Hág/os fWesá. tsbbí ki asagdt aa, aniaor olya. oktat, ragy iA.lt, — ki mari oktatáar. aaaral.a, lagalákb a to-ki.totbs..
Noa adom elkdpM si micsoda AUáapvatja lehal 1. ca srssk, da . jdida csíkká uiád Italra, sasa li a katbolikoa Báár pddig igy aaját laagdt aalyráij..
A katkalikaa padig SBdrt, — oaar kaldabas aaaa asarad ayilaáaoasdgra be Saátssi ilye. áasaaát. — A karaaaláoyok QB.epet oaa.teltek a BMBtláVk aljóllá..k •mldkdro ea aaaa ia ttlik dreaki.t Báaugles ia .oaart Bea aofgoanak.-
Kagjuo faros, fogalmakat kát ci ur a k-TboJikoaok bsagá biráábe. da TAláai meggydsoddaohoa.
A kadbolik.aek anaa satdrl blik aseg a pkokdedi s agyeo Soeepskoi, — begy dolgosai .a kalljee, beaasá aseri, bogy ielklUbea i.met fJajileda, eme boldog idók, kereaekek amlekdi, — melyekbe, aaoa áaemdeyak bartsslek.
Sokká, saagaesleoaba e esdi, ss
aaJSS—e. áeaaoii iroa ae iTiik. Sa^relaá lááo. bogy aresaá magát t ca sr, beás* \'bor. rá sráesekolaAss saját áihtáaát. U<f e wasáaák. Kápselesa.
áSgaoSáa ásom* arról ia, ha«y es aranyok eleaábitják . asfláal atb. Mag* tiaale.em aldaaaa aa olya. aagset. Ee ia oaak kirdt.1. — A -AlÁdi asIVs Byegodl lelkale\'et. ki.ak k-bria. ig.á biűd.gi. barid, .asansah begy a ayomor gélje aseg, de meg a máglya \'Aa a báb*. ok beadja, . vad tigriaák, eroealáákak rillogó áaaásai aaaa.
0«! a pdlda aeerdrel a katb. lórte-selem lapjel., olraááá el, be BŐBB biee Bakom.
KeeyasaHllre aelkaoi Sokrateekdot .miaaegy árayakbaa bereselai, mert a Bjárkálea eaikkirá ar egydaaeigi aidltem iemsratles rolt, de ea sppaa aa. .áltoa tat a dolgos eeesmit. Ha ismaretle. ie . aa^rad. bélre, rá marosa Segsi, hagy aees leket aaaa. miat aa. kiaak ea elébbi aaá-Bsokbea olyea aegyee eok baja roit a .fajjal\', e ,aaaiáe<ieegg.|-, melyly.l kibékblBi a jalaa ealkkébe. aem led ida ia bele aodorja.
Egjébu-Aot saoa eaikkek Is Isire T.noak\\aBO«lo Beaetekkel da eaeesdkkat a aseg rogyok gyóeodre. hogy eameeek BekeáB, da máaoknak ia megbotránko-edairereat.
Kbbee aa aj avbmeeferába.. moly májaa elaejdiól fogra lebeg e resercaik-kekes, aegyea kérés es elaay. De bogy jtcs. sr esaraivel éljek: .Nem 1 ea es
- áfiadeo fyiUptiálm (oekár) górcabee és ajaghajboB eeeeredókeek bálrák ragyaak ájaaleai Prof. Dr Ca. Albert Paris, 20. Are.Be áe Wagreaa a nkágkarS. mijalaaai OBodáletoa gyégyke. .\'Ideái fordaljoa tebét misdea beteg kai jsa basa lommal feaaeraasttbea ée egóasad-gtket, easlyet near rossettaak Bitiek, riaaeeayerbaxik latra áltel relé gyógy-kaeeléa ie syerbeté, be e betegség állapoté karaliueare.ee Mretik. afaerjegr aesai, aagy Albert ar oaak látbaio ai el atta tart igkejt a^gyógykeeoia aijra 6Í7
— Sal tsfcauntrbsii e hird.táei
rorat alatt JasBtba] A Co. hambargi beskbAa aftaH. aorekegreil a benkorr"| plsilarlnilbil. Keee eear tsbb aaeat 100 ér SU feadiid last aria Hl igea jól amort || aaayire, begy aem eemkaégea aolidAágA ról bérobb értékeséébe booaAjtkoanaok Ceok eel emlitjak Beg, hogy as ural. kodáa Hamborgbe. minden ByeramoBy-sek peate. krSaeleaál aa egdea államra, gyoeaal bsstoaitjo. MAr ebbe. magában •gy teltáaé sisoayoaaég rejlik Jáenkáá és Társa boakbAaa naér klrtWa egy fd aaéaoal óta éli faaa, a aolidedg- m poatoeaage Által már aaiat agy rtgiaég jé hiraerare tort aeert Egy ktUSaSa be-reodaeoo* esea eoégaek emKtjok még meg, a»elr abba. éli, bogy B ayert áaeaeg Sbég a ayillaik lakáeAr. le kltiselletik. A Badge ak a oeélra sség oeaaakó Ile Idee ik elad oaatrák baokbaaaekal. mely
179 frUá beosflll iágatlan ágdasbem. , Í72. aa Ijkrbee 86 aa 176 ba. aeáa a felrótt iBgallaaokbil illóS\'akrl Ig.áoaot illaté 131 srtra b-eel|li fel. noe, .egre 0 «70. aa tjeebeo 400. á9í 656 ad »56 ha ss. a. i^railaáokból lugyaaosak 9ra-b-\'l Igoásaol illeiA 136 frtra b-eeéll fele rdaee agyeaeeee o.áBeg kikiáliaai ár m eeerk asegialald 1U"/, bánalpÓBi .-letale köleleietteége mellett a oaekorecai kös-adg bird haaáaál 1882 éri jalioe hé 18-ik aapjéa d. a. 10 órakor urteodó árreréee. aládatai fog.
A reosleleaebb árreroai faltétolok kir. jAráabtróaág teiekkbayri oee lAlyáaál éa e oaukorer.ai kdaadgbirÓBál megtekiatbotók. a
A kir. jd-ésbiréaág mist telekkri heléádg Caak lorn; án 1882 ári febroér
hé áé-dik eepjáa. 68« 1—].
saiadssbol fel ea* állii.a 676 3-6 — Tftkee seraoee^eaol a lago j.bb I. deeaaayoe kotaldeok alapjáé gydgyitok legkéttdgb. mattabb eaotoket, aség pedig airátelaarar aélkal. Valamiot aa ifjakeri retkek rosa k6retkesméoyeit, idegbajokat, tebatetleeeegat. A legaa-gyobb titoktartaa bmtoainakik. Kérem e tegpoateaebb belogeóg tadóallAai Dr. Bella htitgl. Oelebrt. QaaellKb. Pária, 6.
IPIase da la Kation 8. 62« 19—*
iMi Sy^i-.»»ski
ti mibe. ért rágjon ebbe, a caia-mad.a maradim a dikiceodl aa áce fttrdasBé: a aeidó a fkalmad melteli, a ketbol.kae ae báakak aa e—aagoliemot, aajat saakméjAba. mindenik megállja\' Ihar/ét. mer kot átjéai .at maja korlátai 1, eook aerateég bvtrAa, tárgyára leas, — •ragy keeter saukéi síkot.
Maradtad, a legmeMrebb emetelotlBl a tieatelt oaikkiró ar aaorgelmea ólra-áája: h-d.
Vagy ka tokjaik da bramosa a aie». kot, sokkal aaebb aa h. .yilt aiaakkal áHaek ...msoel.
mer adtom késs taaa toldja MATKOVICS OYULA
B il
Nyuttér.*)
koazslttedok
eliamort módasorem á álét éa foglelkosAsbeai sararok aélkttl tortóeea gyógyíttatlak.
Ja talora cask már bevégxett gyd gyitda atea. 489 23-*
Prof. CU ALBERT
Paris, 29. Arasse de Wagr.m
E T E 3 E K
aiat 1. o.
ilé sr gondoija. 1 kellje.
Ba ta eaórt ál íaaopot, hagy doigoaaia, sai aem-
Sg..ébirást oeek kérde» —g a learonáhlTlbb katholiksae, majd meg
fo!>iXii ta.. wj- «.1-Jír
.r 1.0^., a ^ig O. .Ulti agy Idu^k .ooogoile rett
lg, kaiboUks. sssbaj »•"¦;"*\'-
zl.......¦¦ aa, ki ae ka
tbolikaa, aa
.saVt, se Boasssi, seek ke*yi»
•) ( raral alea k*elo*«1
Irodai ura
(K teeekavUtl aafaaáitaK aeab. aealaeAe WajdUa Itami káerrkereakadáee Utal -eir.adaleoáá 1
— A .TUagkréolkA" 21-ik kbratkeaé tartalommá1 j-lent meg: A Robiaeoook lakolája. Verae Graie regé*" (Képpel) - Ir.aed loridnolébet. — Sgyipioaai dolgok. (Négy képpel) — A dabiiai -yükoaaég (Képpel 1 — Falra-baoyt boraci. — Fsay- áa arosfcépek. — Kik éráik mag Nepoleoa heraaoget ? 1.1 A lámedáe if A kereng bálája. - L Tegyeeak.
— A „Taaarmapl Cjssg» .IdBsotési
ára sogyaddrr* 2 frt, a .Politikai Djdaa-•ágok\'-kal ogyttt 3 frt. - Ugyasoask a Fraeklia Tireulal kiádébieelolibaa F (Bodepoat, ogyotem atea* á-ik as. meg ¦-ad.lh.li a ,Kép-e Néplep- lij,ilnilik ajaága magyar aép Beésaére, léidére 1 fra. E károm batilas melidklapj. • ,Vi-Isgkroaika- képm beükoalóaj Bsogroa-deióal ára a VaaarSdpi Ojdég, Politikai Ujdo*»Agok ragy a Képes Néplap elé
H I B D
aSruE-
Arv. hirdetmény
A Csáktornyái kir. «aTasbiróeag, mint telekkvi hatóság ressero! eaennel kAshirré tétetik, hegy Mirica Kstslis térj. Svabel Melkánéaak, Brabel Melké és Svabel Asma férj. Vlah Irénné miat elhalt Svabel Ifnács Örökösei oaukovecsi lakóeok tlissi 100 Irt téka és jár. iránti végrehajtási ügyében s nsgy-banisaai
•) I rorat alatt kfralatrért teL-.Beátas 1 villa I a B-erk
HlvaUloH.tn Megerődítve.
jün. 14. és 15-én a. c.
kead&aaek a I SasáaaL mtlyot
álU jr.erákdaC7>tUk
vacjeomal tkketee tra vaaj A .íiif.\'V ajaretfáiar a l*e^asr*aassá«bi. .•• -tb>o .
400.000 marka.
¦••asma h-allsAas alea s 47 sao oyi realereát isi iatsMaaak
1 jelalak á S60Q00
1 arera*, a íetXáao
1 . á 100,0 0
1 108 ül 10
s asti
107J
S7SS9
SáOO 167%
so.noo
aO.0O0 90.000 11X1,ÜÜ0
animo
so.ooo
18.000 »40,000 94 000 18,000 270,000
wooo
Sít .0011
HM ia..O0
Dm
¦MM
5MA00 eosoo
gJM iTOOn . istmo
3W\',oo5 a lei — ?97.600 ilOO M 67 SO to aj li. ak kltau iuiaaee
oolow —
25 300 = 30 000 —
l&.\'OO 11.000 — 10,000 —
S.000 -e,oorj -
5.000 —
t,ooo —
3.001 -2000 —
Ua» ea I.K0 — IJM aa
soo —
S00 =
sto
ro. —
9"
8,634 275 markát
¦ iikaa-bác MTAoltalBak l-i. át
"í-rik évtékkre, ;..*:. hé-Jyefbaa raaj poout aialvánjoyali be-taléese 67« l—S
\'t SAS) kr \'/. eveietí tkorj-frort . Ui kr. \' . N ar t
aaétkSldjak mi esea eradeti iioraiéír--ket aa hIcö aaakatn oBáatát-a asonaal a BaPf-raodr-lóknak ét minden é-njeprb*. egy kioh-rití tarral sMUékoltVaa. a Ss-sás Itáa áriad**, résstrrve asoBoa] egj kivatalei butát lajstromot kap. eposv BSeasaJ iot*ak*é*e less a ayert péosefc iránt Mi Már erakravsa Toltunk Ss«B k-éreiJ! hel.a-lr.en, Anutriiha. a !•(-aagyebb a Teremén y«- kft kifitethetni. á nee>réf boT-ga-tt lett.Ti»ü*u a tSbbaá bRgt fiottflsk
150 000 márkát 46992. számra 40000 markai 65351 számra 30,000 márkát 61038. számra Nynjtsunfc ke/.et
aéterencflének
Kaerok fjakn koeskákUtnak, if n által ii alkalom var aagy ,6>ér* aaart i.
általatok által
r «ST I
oyejtVa ai Káré toe k
osef leaénaBSSSMé ketTetlen igy eeims-aoi :
Isenthal & Co.
valtötlzlet HMassselaan, /alapítva 1825.) A HsoreoláAoknak sorrendje :
1 ntkáti 400« nyer 116 000 mái-kával,
2 scaitaes 4900 ay-r S (. GM m S rate ttwo ayer. l»l,iH * 4 aaai
nrer áSSptOS na "
toso
eytr
» sr.. * OS
.- Sé 1500 Syr
L I-.«a 1í." IC !.. M ea i
1 1MJ ia.arlA.-i
LANZ HEINRIK BÉCSBEN
Ili Kiatera Zefuseetaerraoas 18 *.
taa^jakh
Kizi éa
Tasan-t-y atskdtót«»-yi gawk iti.
laygartAkesebk — rsaásiarrsl olcsó arak nueUett Képee arjegyaékok iogyea éa bersaealT*. Off ás aaoW agsalsft iá iraaátalár.aitáá idrásuredá. faS
HU8ZONKG1 aiHK KVTOLYAM
Z * A. A í flM> P * • JF
-.á it.. ....tk-vj,-
HIRDETÉS
•Villi M/öil
luiio^xiniii y
I
1Í«r I880-. érta 80.000 p»J»iak, 1881 _ 295.000 pai»"" "ti mazailitva. fJt 1
A mohai AG1YES-I ras
hazánk egyik legSzénsavdusabb
sava ii y u v i z e
kitűnő szolgálatot tosz főleg az emésztési zavaroknál s a gyomornak ax idegrendszer bánta\'main alapuló bajaiban. Általában a viz\'iriindazon kóroknál kiváló figyelmet érdemel, melyekben a szervi élet támogatása és az idegrendszer működésinek főifokozása ki .-állatos.
Borra/ használva mar is kiterjedi kedvelésednek Örvend.
Friss tSUésfewi akdeakor kapható
572 4-uf
EDE3KUTY L.
m. k udvari szállitóoál Budapesten, Erzsébettéren.
Úgyszintén minden gyógysiertArbAn, fasierkeresk edeeben 6« vendéglőkben
I 1
=
) W W80-ik évtwt 80.000 fatteti*, I88t-ik warn 295 000 oalaczk tett tatzaBitvi.
ozlpéE
X.-KanlZ8an
» • abe- -pu.eialan FESSKLHOFER JÓZSEF, fuBterkorOAkedéee melleit. iie\'a.tB.Ovcnay-ré,. kuka"
t cb.
Alulírott ejtetja magái mindennemű
URI-. NŐ-
. ék i
gyermek czlpők.
CSIZMÁK
aailárd. eyors és jutlriyoe árakon tsIü el kánai tÁaére a legjobb borból, bel- éa UUf514f bárTJTrwmn ital _ mt-bol. rmi ttrt«*fcal »g7 ké« lábbeliek raktárát ia ¦JeQ/~ Vidéki mcRreQdetónakre legnagyobb gond fordittatik. éa azok caapán egy ara.!\' caipfl ¦ˇngy ceDthnetermérték bektttdeae zn ellett a leepontoaabban etikoarjlíetnok
g/ff- a legújabb dint uerint. ~aj(
\' A n A közönség ksgyes pártfogasát kéri
báO 7« KIXTEXBEBGEB SAXD0R, ciipéaa.
A háztartás részére
egy varrógép mindenesetre a lat^zorgalmasabb és hasznosabb segitaég, hogyha az etrrexeruen kezelhető éa minden varróraunkára alkalmasnak, mutatkozik. — Az eredeti Siggar lUmifacturing Ca.-féle varrógépek legalkalmasabbak erre, nemkülönben miaden egyéb más mániára is, mint fehértarrás, nőt dlratczifckei, köpeny-, carsett- éa erarégyartaara, melyre kellő bízonyitékul. szolgál hogy ezen gépekből a molt ér rohama alatt több mint*
« lét mii Hó darai) adatott el.
|1 Az eredeti Sluger-i arrógépek telyee btatamtei mellett és cse-11 kély részletizétéreei. mely sohasem emeltetik magasabbra. hrtenkiat i \' egy forint részletfizetés mellett megrásárolhetó és alapos oktatás ie ingyen adata. Tévedések kikerülése végett, hogy a Sfnger név alatt kiadott egyéb varrúsepekkel fel ne cseréltessék, méltóztassék jólajai figyelembe tenni, hegy aa eredeti varrógépek a czég teljes czimét:
THJ3 SIMOKH MztkNajTAOrUIÍIJiTG CO
a gép oldalán viselik, további* a gyár pecsétjét a gép felső részén éa áTlvanyin if tartalmazzák. — Saabok, eaj-pészek. nyergesek, kalaposok, kényvköték éa \'avmkp^ááoabklCk kiválóan figgyelmebe ajánljuk a Slnger Co.-féfe
kttíötilegei Tarrágépeket.
Csat 1 n
ktísitM •nSzlerjiNtaiiá
569 7 — 10.
¦Vezér-ügynölti
I tfe BV •
The Singer Manufacturing Co., New-York. NEIDLINGER G,
Csaltla JZ>eéLji Ferency.-tcr 46CX
ra.-w-is-ra Hllt, - XtfeltB IrLSu.a?
>oo<
3lav^íasV«JiC JtC-ít 4)
MATTONI
¦ láplugony , F r a n a e u a b a d - nal. Alkalmas pótlék mw I á bt"0 rd6 k ne k fájj .«Mi-iO. Bióaklitás. szer ászét- éa aófürdflkbol
Stétitüldé* : Mattoni ét Társa Framensbxtl yr afjfrntt.fr fffjffpm gyógysaertArhan rt ftsxerkereskedésben.
I Csak akkor valódi, l\'zt"^^\'^,
A legjobb |S ZI VAR KA-PAPIROS
»1 7—SS
LE HOUBLON
Franenia gyártmány |r/TÁWEA80KTÓl, ÓVATXaXü:
/¦ Valódi csak asoa parirarks-aaair, í
il ha minden Upja Lt Haaátlaa Uh tgr t )
tartalmaasa és minden tajomat; as \\
alanti Tadjefyfyal ii aJjnatoriral \'
ˇaa el látra I
¦•w ¦npera»"c \'"•«.«.aat*\'* _
Jl
1 «1
ilíii
« le
s-s
¦ss\'
iüií
=1 »9-3
a-a. I -
síi 8 8,3 is*
-S ^*Í3a3
B O **! afe a - # _
filli ili
I -5-
HP*
Sfa s s-s
- a e
11 il
je>. P ™
1 I 9J L I 1
1 ?_
lüLL SKIDLITZ - PORA
09 *r «Su » lariobb tíkerttk aaalUtt fsoiiáll windanDemfl fyaaiar Ma|>áF«k éa (nsszítal akaaályak, (mint «traiyhiaoy. haaMomlási vár (tastalaS ás araayér eTUa. KRlftnaam \'nlr efrénrkn-k aiánlrs kik (H5 aaat* •kátlat folytatnák
Huartttáiak lfcti«r*ef Mmttatnak
Egy tt^ctétstt Brodeti dotMz áfi I frt. ». é.
rRANCZIA BORSZESZ SÖVAL,
f l WtwU.Ua»«»»* Bi»ii#lljat áka.n, a aa*arradK Mktenaiffatvk
§ trama.d b**>L á> kltaá fljbUadAaaál, a UctAsab l<«iff*ef elieo, m»-éannaaat iibawlláMai. faj-. Ml- ás fogOjái ráfi sárrak á* «ilt .-bak, tábrt>kaM/ek, Quali, t»*aa(7>ilU<)tva -.TnH,-».t-»»a bénalá* as aerali, sta. «jt*>. «JIm
Qvegakbw laainAlatl irtatrtattal ggyfltt 80 kr. . e
Hiű-inajola).
Krohn B és Uraktól Dergtttbea
(Horvég.áb...! V.er kalmtj a. lalai vilaainwyt. a kawketeleate-. eJtr«fá.lt faj ktate a. aeratali, mafy or.tMi emélakra kaea-i.k.1^
Ara egy Ovegnek haantalaa iitwtaaaal 1 frt 0 e
Fi iiallltat
aoll A. gyógyszerész, es. Wr. ndTari szátlitónil, Bért
T Ma.il . .
Raktár u illám «la4a* te-^v^ tfoty— m-táitt** vacy fiMe\'-k.ie.k«i^ek.. TUkutr\' aélkWi k-kjeatakko aváararáMk ••»)\'»¦ »»trraéiltttka«l atet**.|« 1.1. .<,J^\' ..
\'K t át. ktrtnatr ker«lk hiltn,«itltli « i-«U k*~o.\'°r\' raaáaiat le.iut otra^ek.i tl.pl». ..lj<k Uut\' \'j*t7*<* *
attiri\'
lUkiarak: akarr-laa*aa BWn. J. aréna*\' «VU /rK,í
Famlkatar Joiaet tce«lllt Adolt Eo.«nb«j Fer.ee^ "arem *• - Tili r.liwu Ha.14^ J * «a-ezall t~u r.rl - tata O"\'" \' hl - Caákiarayt 0to« U r7*tT»«~- - «taaavti »»\'*,*i?„"„ lek. J. tjatT" Te sjdaLj.t - Katrtaaaa W..u * \' - .
táan, tNaeJiori- \'« áT«ty.« -Itaaátttt wt.^k t - ™_r^™
Bála Já. - zvkr»t let"\'-avVt tjearrt. tfiulbaek S pí.t"< "7~ T. _ «area tatara *aá. íj,*..*. - latatryt a»>Hr»t.J 7.,*ÍTrT rati Borovc At - Zala Eajaruaf tt.IU.tr L kV trotr- \'J~ ,J
Haary-hUaiaaáa. ayotaatotx a kiadó tulajdona. Wajdrtt József gyoraaajtóiAn.
"<irí aftfávl i
SiflY-&S%4V 1882- fraina 8-án.
Hnazftnegyeditjt éviolyam.
n aaaaboe petiteorbea 7, 6 . diede» toriból Borért S kr
NYrLTTÉHBkTN
1 Up eaeUemi • — - in|,.| ajak i aieráeaaldaáB,
ID-ag I
—„
s ji-Kanizsaváros helyhatóságának, .u^-kanizsai ösk. tftalté-egylet-, a .nzvgy-kanissai ara^eseasjü < rp.rb.nf , nagy-ksnissai takarékpénztár•, s .taiamegyei általános unitótawolet\' , , Dagy-ká»itaai toded-D«T»i6 varjasaiét" % nagy-kanizsai rutti önsegélyző szóretkexet", > .soprani kereskedelmi s ipvkutr* uás-y-ktnitsai kálváiaiutitánva" s több megyei et váras
egyesület hivatalos értesitóje.
Hetpnklflt kétszer, vasárnap- s csítörtűköB ¦ egjelej.t! vegyes tarUlni lap.
PerhiTait hazánk kereskedői karéhoz\'
Rövid idóeel ezelőtt néhány osztáryask érdekeit asiTé. siseM kereskedő ketdeményezése Mrtáa. Ba da pested kereskedelmi segélyegylet alkatit
Nem nakaéges hosszasan festegetni ez egylet mily nemes céloknak lehet meervalósitőja, működése mily üdvös befolyása a maarysr kereskedő jöréjéaett biztositására régre, hogy soha hazánk ben tán hasznosabb kereskedői intésiaény nem létesíttetett, silót ea. nn\'
As írói segély-egylet, a hírlapírók nvugdij egylete, t tiszt viselők urngdij-egylete, fényes tanubiioor-iagai annak, hogy ma már fsak tár sadatnri tton érhető el a járdánk, a munkában kifáradt aggkernak. - aat tositáee. Az öaterr.-ung. Besmteo Pensionsrerein érenkint 60 — 70,000 forintot Izet k-\' segélyekben elaggott tagjai és azok özregre! kist; a németországi könyrkereskedók segélyegylete ugyanannyi márkát Hány gondteljes léteit mentesek meg ez összegek a kétségbeeséstől, a koldus bottöl és terelnek le talán a btn útjáról!
Ily intézmény akar lenni a ke reskedi-kmi segély-egylet
Eléggé ismerjük s bajokat, melyben osztályunk szenved. At alkalmazott biztos klistásban tadja használhatlaneágát aggtmrábai ; a 30 40 éri ftrsdhitlan és etnye detlen szorgalom jttahna nála a koldusbot ragy egy bolti szolgai állás. Sz a segéd jatalma. Még mostohább szon fonóké, kit a sors kérlel netten keze sújtott megrabolvs át egy tán hosszú küzdelem gyümölcseitől. Ai I illspota jóllehet még száosiomra-méllóbb. Volt segéd kartáiasibea for dőlni, ezt nehezíti nála olykor\'-aa-evon is érthető önérzete, melyet német jellemek még a balsors köze
pattá asm tagadhatnak meg fönóz-collegii pedig, a mennyire sasrét tehet* kitérnek etóis Nincs hova fordoinia a kéuégbeeaéa az egyadaii kiitta, mely etette Oltárai
A kereskedelmi segély-egyletnek lesz hivattat enyhiteni e bajokat; czóljai lettnek :
Elaggott munkaképtelen keres kedóknek tűrheti léteit biztosítani
Egy telállitaadó menedét-ház által otthont adni zekktat kar tár-sainkaek.
Segélyt ayajttai alhak asagaay-aarat kereskedők özvegyet éa át-sásnak.
Bendkivtlli esetekben segély esni rövid időre át ideiglenesén hiányt asenredó ki
Az egyletnek ezen üdvös hatás-kftre megérdemli, miszerint azt hazánk kereskedőeége a Legmelegebben karolja fel. annál is inkább, mert senki sem olvashatja ki a csillagokból, mi sors érheti holts napjáig s megnyugtató lesz s magyar kereskedőknek azon tudat, hogy bármily nehezen sújtsa is a sors őket, életük pályáján találnak enyhülést önére jakból létesített intézményükben.
-At egész kereskedelmi osztály hoz fordslaak tehát saraiokkal, i leggazdagabb főnöktől a legszegényebb segédig. Ama* aianiió vagy
Azért, eléggé és elégszer,
bangs uiyaahatjuk
hogy kivétel nél-
kül mindnyájan legyünk tagjai azUséok a 100 (nari
országos .kereskedelmi segél;-egylet nos". Ha minden magyar kereskedő megteszi ebbeli szeut kötelességét, akkor virágozni fog az egylet,a ma gyar kereskedők üdvére és dicső, bégére.
Budapest, 11182. június hó 1 én. A kereskedőim! segély-egylet igas-
Dr Herich Károly miniszt. osztálytanácsos, elnök : Udíer Vilmos ker. tarnácses, s budapesti keresk. és iparksmara által kiküldött lg. tag; TTUatana laure, a pesti kir. kir. nagykereek.tastáiet által kiküldött lg. tag\', Bánhegyi Jézsefnagyteras-kedó. a aasb. sous, keresi, tastáiet aitai musiate lg tag ; Gyenge Gusz tár, a btráanesti kereskedő ifjak tár
Usta* errai atgyságodat érta-saereo-
¦aaJajV
¦ean»>
17-én.
(étalre átkíldem
Hazaftm odvéztecte!
tan, 1882-ik éti ápril hó
A pesti polgári kereskedelmi testület nevében : Strasser Alajos elnök. Fritx Péter jegyző.
Magyar kereskedelmi csarnok: ,1 — Hozzánk intézett azon kérelmének, hogy. a kereskedelmi segély egyletet czélja elérése utáni tó rekvésében hathatósan pártfogoljuk, készséggel felelünk meg annál is inkább, mert magunk is azon mi zóüéstól vagyunk áthatva, hogy egy oly intézmény, mely az önhibája nélkül rokkanttá, vagy keresetkép-
rl vált kereskedőnek anyagi se-nT».t, rég érzett hiány ha-tankban s megérdemli, hogy\' a ha
jalanUetni agy a főnökök, mint a segédek köréből t azért kérjük az arre hajlamukat, azt velünk mielőbb posta ut^án kotölni
Siepaia háljak, tartatlak ás aejelaotéai Ivek díjtalanul és bérmentve küldetnek meg, melyek iránt a arathat itt ii th Budapestre, Gizela-tér 2. sz. a. leró túkáriágunkhoz kmldendok.
A
nevében
kereskedelmi seeréer-egylat
AZ IGAZGATÓSÁG
BerekeBítés.
. VoJil.
¦ as ö;
* sM.
megjegy-ur czikke
salata áltat nkáidótt tg. tag; Bee* ! zaj .kereskedők összessége annak fon
.Még volta néhány mondta H M régén — s én magam aem vagyok máskép; jóllehet nem volt » nines lis szándékozó a dolgot elmérgesitetu s a társaskört e aagy részben pártolásunkban ét köztünk felnőtt árva
Dense. Bota Gjnba, Frastal Akvtosságát felismerje és minden tóle\' trmeket j0bbta mond;.*,m
dér, Gnttmann Adam. Karner Béka. Margnliea Miksa, Mede Elek Pertik Béla Kilahy Simon, igazgstósági rendes tagok.
-.1 ,| - i~. , : -, d
A keresk. segély-egyket hazánk legelső kereskedelmi testaieteitól részesül nemcsak elismerésben és pártfogásban hanem tényleges istápoiáa-ban, amennyiben mindannyi ktépri-spltetl .magát annak igazgatookgaban teljesen tzjlárd és hizaiomraméilo
a nyíltanon ágnak — kilesni ._de én
jmrtoló, ez pedig rendes tagja legyen alapot adván igy szervezetének. Meg- j budapesti áru- és értéktőzsde stb
telhető «rejéeel pártfogoljs, hogy igy l^doyt u éjgetójtap mjjegének a keresk- segély-egylet csakhamar,1 tnint anyagilag erőteljes tényező, minél üdvösebb tevékenységet fejtsen, ki.
Maradtunk hazafiúi tisztelettel. A magyar kereskedelmi csarnok: Oauwclt, elnök. Dr. Schreyer Jakab, titkár.
Bp kly kiedveaóen nyilatkozuk k. te. nagykereskedői ysstület,
ss egyletnek
Tudjuk, ntert az emben termé szetbeo fekszik, hogy mindenki aat hiaxi és reményű\' magáról hogy d soha azon helyzetbe nem fog jutni, miszerint segélyre szoruljon s ezért sokan (eszűek, kik aszal kecaegieten dik magákat, hogy tájak aésre fölösleges az egyletbe lépés. Osak <s mindennapi élet példáira utalnnt, melyek ált mulatják hogy millióknak rolt birtokosai jototttk már koldusbotra.
következőleg üdvözöltetik
kereskedelemi
slakuláss általak
Á pesti polgári testűiét;
At alnlirt kereskedelmi testület jelét óhajtván adni annak, hegy a kereskedelmi segély-egylet nagyfontosságú czéljait teljes mérvben mél tinyoljs. a folyó hó 11 én tartott
választmányi uleaébeu. aihjatározta,, link érintkeztél
A kereskedelmi segély-egylet szervezet* országos és ezért fordul sz egész ország kereskedelmi karához, esért szükséges, hogy minden jelentékenyebb városbsn rendelkezzék legalább egy képviselővel, ki sz ügyet saját városa területére felkarolja ott az egyket érdekében enukonjék és se-
hogy testületünk 100 frtnyi alapit-ványnyal ezen nagyságod vezetése alatt álló egyletnek alapító tagja
Nem vélünk csalódni, ha szon reménynek adunk kifejezést, hogy! arre eiiieikArri minden városból fog
(már akaratit mondjon is HM ar, bogy az ideál nem szokott megfelelni a vtifajtgnak. meg hogy mia den intézmény éa emberi tevékenység gyarló > igy a cjevinúk, polgári agyietet ét láraaaaöröe; ts mégis elhibázottuak uttom feltogisát ét kündaláai pontját és pedig anoai inkább, ansal H. M. .ur cuakemet midőn kimeríteni nem akarta s alkalmat keres még e dologra visszatérni, lehet, hogi nreg^yótésetnre erósebb érveit fe\'ntartottá - t azokra aem felelhetek, de mert épen olt győzött meg engem legkevésbé ügyének igazságáról, sboi s moghasoalas ördögét — mint rádat — ts alapítókra keni a kik azonban azt oda mint ilyenek — be nem vihették kagföiebb alapítás eikaiméra, ma.- tt-lálhittik. aJniwét tokát •— a aaa-lok összetévesztését mégis ét aí ier-kóicsi esést származtat épp, \' árira
T ARC ZA.
Retteli csillag.
Toéee-e leéevke.
UH eiooeoruil nekesi T
Setved egér reilleg
É il »H MOBioaeM, Ael togedttoi aékeé : 8« rea .gee oilleg teeee e te kepei.
Sseroaket beváltok.. Keeea eelllsg vele, Ceekbogr hulló ceilleg : Beaer leeieleite
ide e be b
ilU eetlleg, eaelj reads estr.aael, e«
Oevpdi ttiel.
VÁROST MIBA.I.V.
Karaflola a k«ltó ill1avra5l.
Iklkeetélde e desk Mékaell)
Fordinus: PM&MUX DOHOSK.08 ^Felrtelae) Bodeaakodtaza, eeégyellel* m.gem^ bogy d. erríl reassert eem todoe ; borratol tadtam agy bb, áa eaek Baiai ealeau kot* - Seere.eed.kr. k.pioBk egy «astri, teogirmelliki borrilot Olya. roll aa eao-ber, mia lka méebdl baldlték volaa Cadp-peBkéat ddtdgotd holdak a tisate borVll edgot, jdlleaet e feláudriel igaagelé aaeid megpukkadt mdraefitea. Meaa roltees, ragy laejelébbíaVdg BBa»ire,1»le-l aálaak .eoa iddbes majd mlaeteaki nilte,kogr keUrrSeWaá slrBMlkak.
biek,
„Jsrsai olnöe ari* estik ót a tdb-miadea módoo biaalogrda oéki. Tekéi Msael oür aukr.tikm kér. As advarialiea fogadiataa ketldB-ket oppoeiesióra kdaatdttr a ép asért mi tadla.k maakdp, miat borvám be>
asm lo aaéln..
liyea gyeoge Bád e Beala*, relék, saidda agy dee k beni ad teker Albert ba-rétoaimel otre keltem e krejaai kegyek felé. Hagy e regenyeeeeg i.ljaa logyaa, k magankoak ragénjree iltö. kabátot ere** asAvedbéi. érflak koré aeeeaa aalfjat. saagaa ceiemii, Malo-rat, eoegea walieaBlaiai kelepet,.pieidk-et, áoaafabotot a rájaiakre olikiskát fakade bérbU. Télre vddtoaá reaaéayekkel, ka-U»dvégygyal e bisoaToe rétartáaeal keerytak ei ea dea Zágrábot.
Bürakseégtaket eaek egy atéjer helyeégbea Bérletiek meg. Fölemelt fívej léptüek a bolyi venddgidbe, a koreaetol meorr e peraastok efjaama esőbeján aa arak eeáreára velőbe aaáadékostMk, mldia stoakta áll aa ériiai readég lbaaéaasaió gosyayal taéHaskr. adja. bogy hit ea a eaoba caak urak aeémára rajé. -
Kam oeode, ba aagy méregtol rér aeékott aroeaekba, — mart m kolida raosmaakák a tibbi\' abaSoaégea halea-dókoil aokkal megaáebb Idsyekaek bii-lük megaekiU
MiDa.íoná.tai ajkemba kerepra, t gyesgédee idlretaaáilr. ee ud-eratláa Baesooy\'-. ogéea lakenikBae. fatai Kaa oekii.afia eaak arak regyoak -ia oeael bems-ettaak a beiy ttshelyébe.
¦"Öt iBdiridimum elvrtla agy aa> tal kárul Bgréeaiadn Legj,leet*ke»V»H «mé1ymsgí.k kfarülbk lábasak leaal egy pooeekoe. megás eeabdr, aagy tday-
talea láomokkei Oriiai orrát papeeaejtBt.. _—--
el arargelt. meg h<*~0 u.k ifiét gei U*k a >áa ««, h.l-ő },l*°tMk_
\' K. _._ a:_U. t___»1, k-t. umnlamnk a barn* Teása*, finnig-Ti
A ^kiyontr 4< nai. elao . pil" l*«albava egy negveté lefciateuei eseren-\' onálte ett, a tőlem «le orrát, mintila jelen lálflnk -irooLotta rolaa a levegőt A kire teinokok táraaJgáaa egy p Üanalra meg-aaakadt, de midoo. taire Uve taekainkat, minden cseramonie aéTkbl le_telepedtii.sk, agjobb bőrből inni, a rántott oaibekel ni kesdttnk, öaaaadugUk fejeiket, felesemmel eestek ránk ea latlogUk. Midőn pedig b ae*getí»flnkbe .Consti— tulio\' t, GaribaldTt, Napol eoat, s több a file pkrasist kerertttnk, a .Besirks-rorslead* röroeee lett. roint a pípaca. ItÜagseaí ?•hetes kendett, mio\' vaiato: góegep kifisette pohár eordt ás kieáUll a tflbbi-k kAretrék öt. — Igy kergettük ki a beavi arwaiokraeaiii. Albert a gyoselensieeery pohár Intieabergit antett, a minek 60 ssaremboi őrflltem mert sai gondottam, hogy e Létembe belefulladt talán as a tolse gondolat as elveanett ideSira
Kern foglak atirajnokknl antatni. - Emb^raege«.B kifáradva eritlak Al-b«rt rokoeaieak hasába — Ki-aiayna. Ka sajntbs ngiÍBBSS saáa rilsg^a, edeaoe kftito*iem roma. EUttem fellirulsak a
krajnai b-gy«k egens feaeágtlkbeji. A«ok a meredek oenosok fed leoy réseikjl,
wz* i*.Tr.ja feyáa sseg lÍ-Ml^ a lp» U-plo-ok.a
. ,*i b-\'es • ea sWiS\'sU-aen <
regi Véiraaka \\\\\\ s dombon. — Itt .unel-kedaek meg a »ároe haidaoi falainak áss-radviayai, ott essa asikUa csonka torony nea as ág fsM, — valamikor bo-kaayoAst kmoaiak benne. — Emil n najdam srajoai ,vojvoda"-k óarégi vára.
itt régi gdtb lenplom, télre korite-sekkel és ktsmrkáAyokJtai. S hai Ka meg esteli pír oatikolgatja a hegyorm./kaL s ¦as+re eJúaiiataWik a tomplomok haruig-iaaaak seftat hangja ! — Egy jj.euet — ecaeraye — nsiaxlig oanJekeeelemben fog naaradni. Már söte;edett, s gdtb templom komor boitknjtásai alatt remegett a gyertyák világa, as orgona oly oeodáis-tosen MégtHt, — teesploss beassebm térdepelt a fallisi ndp. — llogy piruajia aa d nesnsa, lelt arcsa meonyire ténylik gyertya viliágnál as Ű fekete, nagy reame mily ábitsAta! káldi ég felé regi, rasai énekét ! — Oly egyesera. * négú oly teoneges osssbbévfgsalot élelenebpe aem ballotlaai. Egj ss^sttMO állva noaiem e népet, ballgattam ea e^kaj a lelkem srenea mi^raaXuauiL .-r- liftsóbB Sobil eri kstsdlem alvásáig de,«geenna máensk iákssott ssost elöttam. ÖoftdoJkosiam. gosdoiSosiana, mig réajre asm Sérdoaéna fmM : . Ugy e a ose a éghay aa aia Tale s éSebiiler? Magam nem t^r)iaa>i vnasaoioi e kérdésre, — de rövid idá jbu.iv» kap t*n rá vélasít.
Albert rokonaJÉek kását .itarapoe-tának hil\'á^ - t .lóban pedig randagia volt A Unf ar nfjveeeo iogadqtt, nsrjs peaig vlgyásott ránk, m\'nrb* «dee gyer-ssálfeí Tol.ank eolne\' Lgy vslessis-b Bagyon.osodáik..-::am á Ibér lés, n ej : Ság rabban, aeaa haHnattá! másf. oSiot német |.^-.^bé^ik.l dsBgrat\'SjJ,.-— mr b« -1 \'
huesr rendet, a igy kei lett otJktJefc ts oessálollnk. — A bácsi" meg elég eres ember volt, — de valami beeefl beug«4-géeek keiie keeerítept eletét, ö agyv-a nem mutatta est külsíleg. hanem tréfált éa orttlt Neje elág ritkás bensőit retftnk ¦ vesdégeiTel fl OSeA gsadaslgsoak élt: asép volt őt a esni, mikor ugy Mttrve para nono Iga to ti as od varon. \'—\'• Aí emberek n-k nem rolt sajtt tdagsStyitk. hanem magukhos vettek egy falusttásTyt, vafaboaaaa s koros tahi határról, sai távoli rokonak rolt. — Igasen nem taíeéi. hogy írjam le s lényt. — Láttalak e már harmatot a virágos, tssJttart a bo« >rban piros almát a\' gyenge ágon ? —- Ilyes rolt Nassa Nem ugyan Városi Fdány, a miat seé/ mondottam ; —- ée mily nsagy ¦aertlea lépeVvgell, mily gyen rád a* nseie magát, milyse>ct voitak moaáslaUá, ke gyen moaolygo.i, nsiiy kedven, eairy finom, mily gyengéd atemlsafl voÍL
öakénytelenQl gondotnom Bielle: Nem jött-e esés lány vaUns? seeloaból ? • Uán Uáfuként oaak tréfából reti ma. gara falum öhönelatT - g a beMcsegés-oek még árévá sem, — valódi egéseeá gas, tisala, még nem érintett yartaésset, miadea embert tét ápol áss nélkfál nőtt mesei virág — Barna rolt, picsile de mégis telt. gyere, Urnt a ki* seékás. gyes géd. éloswo, a ba eloerelé magát — mintha s> harangok eattafkaagja a ba-gyekrfil riasbangsott rolas ! —• T<bbaaár aaemMIgattem\' eseet arcsot. —Hoeesaa, read, minden fett s>éf%nM p*roe és fehér, - pfrte rosea feejér baro*. iJnmUiebii barnák vékonyak, etyeaetet. vejg-ááJtr-a^^-Káek es apra rér aj ka a " ,yaglrnt.á.nok,miai
—raa »•*»»• M -•»*\' ávaajj..^
S f re-----
UC3ZONSOYKDTK
TAM
z a li r^trtSi L 0 H t
-----
\\
.««-8 "ninni .IW! Vfc\'íéi».
en* elemek > társaskörből kilókét te* (és he ez csakogyto tlapos ok volt rolót is ifljyedésre imit tagadok.) Mit t társaskörnek a czéljaira való tó rekvét ezáltal ieaaát ét méginkáhb lehetőre tétetett; t régi és aj társaskor között válíilát megvonni: t rnstisrilistícus tendentiokat tz tfXJ tlis czélokktl szemben felállítani jLj n enfséget t körén kirttl keresni önmagokat mindet felelótégtói mentetni j szakadatról beszélni ahol csak t társaskör kitűzőt: irá nyában való megmartdásró] s czél jtinak ategteremtéséhet és kivi teléhez nem szflkséges elemek melló zéséról tolt szó ; személyét
tel ott,
tmbí
szakcéget még aem "Reme az éa zélom a társaskörnek nem miat a tsxsadslom t a társaaélet közegének ; de mint attól mindig tovább ét tavak* elhajló intézménynek megtagadásira és pottlhatltntagámn .-neg-tíolasára, tőt igy áradó Moslegtsaá-géoek kiderítésére iréaynl, atvitkoeeta ehintetbeaezikkem tárgyilagoeágára s eszmemenetére, t felho70tr okok és ténykoralzaéayekz>ek az azokkal meg egyező léuyegeeégére; nem is más azért ama csikk, mint paszta negs-tioja ama hangos száraknak, hogy a (társaikor ,m|- ^neyaartet\' .fot)-| to«\\ .pótolhttlan.\' "É< azért s hl rég-1 \'¦IrmzésbenTán szuTségesnel elfogíT-
tiok megsértését felhozni ott. ahe) -ható rolne is ; ai kétségherenhatlan elvek harczérór és irányoszlopok fel - hogy a társaaélet iieir^sitéaére és élete
— a. -sai__w.t____1—__l_etl_ L.á>al^a« • .as-srtl
állításiról lehet csak dreserrtte említést tenni - t*rerintem eftezen téres alapgondolat mit. amelyből nem lehetett azon felvetett tételt megczá-folni: .hogy a társat.kftr nem áll hivatásának magaslatán nem is érdemli meg hogy létezlek, egyszóval, hogy fölösleges valami,\' de akkor nem is ismeri H. M. a társaskör genesisét és beláJlapotait, ha a vá laszti vonalat a jogos (?) méltányosság (?) arcrnlülésébeni időben kere*i akkor, midőn attól fogva a társas körben biraVsteU és köztadomásn .béke\' uralkodik és a tarbnlens elemek megszelidQlre visszatértek, hogy a kötős czélra ojból torjínek i talajt többé nem találnak.
És igy H. M nmak alig sikerfiit csak mentegetni is; hiszen egyetlen érdemleges okot hoz-e fel ott, ahol azt mondja: hogy érveimnek gyenge oldala miben fekszik arra nézve, hogy a társaskör miért szfik-ségesg miért nem fölösleges és miért jótékony hatású a társadalomra ? !
Pedig az én czélom megvallom forintén .egkevéf*bé i*m irányult a a társaskör — mint erkölcsi testületnek megdöntésére és elkárborta-tásárt, azon czélom legkevésbé sem akarta az én szempontból elemezari a társaskör jogosultságát, amely szerint ha feladatának megfelelne is,
a kedvna éneklő madáré. — Basáéit gyoraaa, — a miat mir * krajaai lányok aaoktak, bárom német aaot aem értett, • midőn ideg un nvelTen beaeéltek előtte, leettté iiiDfiit éa •itnogatá selyem kötényét. — Aat mondják, aa emberi aaem-nek nagyon nagy Taráaaa »an — án aat mondom, aa emberi toroknak ia j legalább aiöránek rolt; midiin énekelt — nemeim beaáródtak. aaivem megaknrt repedni, — •At megortltri ia lehetett »oine. — Di miaek ereaakedem éa aa ilyféle hajdani képaelgéaekbe, — ami nektek oank anal-maa lehet.
án Maladgáltasa a dombokon, ng rándoitam bokrok koaött: Albertnak iratát aágrábi büteleaje jutott eenébe, — a erre aatán árulódik, Óaaaekoráoaolt agy pár toomat elégiát. Miodig a mikor kiaao-ritott a botatartóból, egy egy ily lameo-tácaiót. a kertbe hívott — Éa levetem magam a aold fílre ¦ pipáztam valami makrapipából, Albert megeaa valta Bemet alagiáit — aagy tragikai pathoaaal, erre-arra bedouiave kaaeivel. — Egy alkalommal naagaaakitotta őt valami kadraa nevetea a roaaabokor mógől. — mi kőrül-aéarflak, — • ima a róaaákból kibúvik Netee faja.
,Ah. — ataavaté magát a lányka, ¦Ily népen prédikál aa Albert, kár, hogy nem taagy papnak !•
Pénee, A. bort ilyaakar nagyon meg aaokott haragudni.
Kár, hogy üy gyönyörű láoy meg. teateafilt próva — aaóli eyatraa hoaaáaa.
Barátom, — aálataolék olyankor, e próaábao több a valódi költééaet, aaiat a te patboaaodban.
Egyaaer vaoaoráaál ültünk a kart-leje, N« I holdrii
vélek en k-rontül kandikált a hold lagaaba, a bol agy booaiQ aaatal körül ültünk. E pillanatot aoba tan fogom elfelejteni.
Albert rendkivü komoly, mond hatnám mérgen roh a mintegy dflhhel aroaatgtté ati varja füatjél a hold felé. Hallgattunk
Mi bajod Albertam? — megaie-krtfa a eaaadat a haaiaaaaooy, — te aeaa it \'-tol • a mellet: oly aréata fáitokat muith. mérgei rolaal.
— " ai\'l — Táasoetá Alkart.
— Caak aa tatodaad magad, — kW tara Hasat kianá f.liagartlre. -
attttama. tata, agy-sT
baa. — aa ur, naje Neaaa. Albart éa én. Gyönyörű holdvilág voli Stilo la.
tétére: eaak csekély befolyást vagyis
oly közönséget - (t igy kitezott czéljeitól eltért) egyertlet, mint bármely mis t igy a többi egyletek fölé t azokkal ellentétbe semmikép sem állítható: és aat vélem hogyha felhozott s ennek igazolásán szolgáló érteimhez sorolom még H. M. nmtk azon mellettem — ét a társaskör ellen — stóló énét, .hogy én, ha ét az ily egyleteknek (t. Lj olyanoknak amelyek magukra vállalták) tehetségükön feláll átalakító befolyást tulajdonítok mint IdeaHi a társadalomra: ét a társadalmi életre csalatkozom; azt hiszem mind amaz állitmányok, alkalmazások és következtetések belyeségét. melyekről szóltam, azok is, kik az általam felhő-zotttkból begyózöttnek nem tartották tolna, a .Zala\' 41. számában megjeient H hí.-féle czfkk ntán. amely a fentemiitett tényeket majd rjlágosan beismeri, majd hallgatással mellőzi, tót deralra\'o és doprimáló részében egész terjedelmében elfő-gadja, sőt még saját maga példákkal is illnsztrálja — szintén kénytelenek lettek beismerni. Azért hiába is akarja H M. nr a vidéken mo tatkozó s megnyilttkozó handt-banda megszűntétől föltételezni az egyletek nemet hivatásához szlktéges erkölcsi komolytágot • aszal mentegetni a
— No már miért? — almoaolyodik a hati ur, forgatván hüvelykujjai agyikét t maaik korai.
— Hát ágy rolt aa egéét I — folytait Neaaa esengő hangot, aajg aaaoaai foaylattak. — Béggel jövők a kertbe rőtekért ebéd atáaaára. — Egyaaerre hal. lok valami predikiciiót. Bokor mögé bu jok éa nétek No hiaten rolt mit látnom! Iatenem! Ka a horvát ar fakatik ott a füb.u éa pipaaik. mig Alkart ül, forgatja fejét éa aaoatét, hedooia késeivel, aóbaj. totik a valami tráb létáaiát racitál.
Ö tteaaorítotum a aaámat, da hiába al kellett magamat Bevettem, t arra aat mondtam neki, kogy bát jó volta plébi-notoak. — Nam igy volt.*, horráttrata?
- fordult aau\'án t láay láagolé arcáéval felém
Épen ugy 1 — rámásoltam.
Te etetőt attél belőlem, te aaeg-aértettél. - odavágja neki Albert.
Lelkemre, aem 1 — moudá a jo-aaivü lányka — ét ha akaratom ellenére megbántottalak ia, nyujtad kesédet éa bocetee mag. — Nam rost aaivbő! tettem. Ki tehet arról, ha mi agyügyü ráadok aem értjük eat aa urraa németaéget\' A mikor annyira kiabáltál, kadoaáatál, mikor oly érthetetlen tmrakat ejleg-t-tél — nagyon nevnttétattak aéatel ki, booaáat meg. de igaa K" aeta tud magamat Tiatta,tartati, lett nevetnem
.Hogy it ael — asarába rág Al ben mérgaaat, — tata it taataa te máa-kép, aaiat reodül asm tudod te, a költéatetl
A láay aroaa rérpi-oasá lett. Blfat a Jáaba de oaakhaaaar ráttaajöe agy kit keeyvval kssébea.
Mi? éa asm tadaáaa, «< at költé Balt — átélt Naass ragsrtlt kaagoa. -íme oiveaet tolytttá t laáayka nekem nyújtva a könyvet — olveenacaak uram,
— éa kistHrél tudom a köayret — taé-ral aaéra. Msadja eaak, tudom-e éa, m aa köhéasel?
Estembe rsréaa a könyvet, elol vaaom feahaagoa a caimet.
.Dr Prtaara Fraaoe köllemsoyai Laibach. A. Oiontioaioaál. 1847.\'
Kihallgattunk miadksttsa. Albert aatgyaatól laarsaaté a fejét, éa bámulva sietem a leánykát, a ki felemelt fesel állt eléttaak t holdvilága ál.
Kat érttet, — folytatta a láay, tat te arák letáoiaiddal aeea tat
éhjavjá-nem ereee .11 Lárrsdalu élet fcérméró; dfol; teaként, majd az ér
k éa a kolónérde-nea nyilvánítani rt a féltett embi-í c ily elzárko-calomtól, nem aa
«1 válaszfalak bonto-arüg terjedésével nem az átalakító befolyat lehetettje áttétévé- de épen (mint H. M. nr ia rossza! igyekszik védeni mindazoknak a czélóhnak félretélelérel és megtHnmisttébével jár lanittír mag-szflntetését t társaskör maga magának\' ^gy"ídóoén ez oVBól tözfltt hl.) Bddig a tárststor azt Tartotta Teladatának, s tártadalomra hatni és most vice-verta a társadalom visszahatását kénytelen elfogadni azon elvből, mert — (ámít nem gondolok, hogy\' a társaskér maga vaflana csak H. hí.) nincs egy körnek tehetsége a társadalomra és a társadalmi életre átalakító befolyást gyakorolni ; ezen elr kifolyása lett azután as is hegy arra a ctseinóra, melynek oly astksége rttaa etry kis magyarságra ahol egy magyar szót aeaa hallani 1 melyei H. M ar maga it any-nyiszor megrótt ét saját maca íel-oltaaásokkal 1 a társaskörbe bebo satallal akart a társtdalomhoz közelebb hozni - igea aagy naksóge van a ke"tkedónek, pedig ba azok taktksrják tenni magáikat oazó Qileti érdekeken, melyeket birhol it elintézni kehet ét ha a társsakor csak most akarná még megtalál il helyes alját, agy itt as igtz aalktét, lesz a táreesirérre 1 taláa jótékony hatását mégis éreshettatr.
Bzt felfogásom megbizonyíthatja, hogy éa a társaskörrel szemben elfo-gnlatlannl, igázságtaltnnl s félszegen, sem a críTicus, sem az erkőlesbiró, snnálkerésbé 1 javító vagy oktató álláspontra helyezkedni nem akartaa, sót többet mondok nem is fogtmzott rolna meg (azt hiszem bennem soha még az öeazhatonlitát boscxolgatás
Ét tál it az, (ha jól felfogjuk osasctotjak s meglatol jak H M i aaotoii»:s as aiapasa- ur czikkének éa eérttaaek urtaluiát) fölró katatmekatfaem maxi- máa ama sok ok és feltevés, amit mumokat t m.niinaaotat mis: H M. mintegy \'enjaitó\' rsgy hogt agy ar Daottdja) tiapnl »lvé>e tár htaaj saóljtk — mentő köruln»ényHl felhoz ttan foghslkozzam a úrasahw dolgai B. M. 1 * rsaattör létének aztkaé-rai és oétjaival sót mi tooo, magam ípjestégének, faotoeaágának pótolhat-sgy kór ellenségének lietantaseam, na layiságának, serezetességének táato, 1 tmt Débánr nagr garraWtJBW. ajlp Ptátára ronstkotólsg — mégia egét,, lemgerjesstés vagy ég tudja mi okból ben réve, aaiat as általam oda álli-
¦ hől kel
No hit Nsaaám, — atdl matt a néaike — hogyha agy tudod, lait dalolj el agytt!
Miért aa? — felelt aa ártatlan letérte — Dalolok biaouy. ha Albati haragsaik ia I
Éa a kii ajkak oly tinte, oly ked-vea hangon elaaagték Preaera dalát: Luna lije. E ladro bija Irtsdua. pasas ars at; Prsd reta sue Sraaaa rase Mesi spati aa pua-te
(A hsM rilagit —
Ai ér. at, —
Mily kéaó. kéeí lehel már !
De égő aebek,
Ssivaaaet kitaák, —
Ka álmot aaemem oaak hiába sár f)
A láay assmai ragyogtak, kebla daasaatott, — és aéstem, soká aásl ét mig oda asm tagok Albertnek :
.Barátom, Schiller aem as éghajlat .Iá salé.
ama sápiéi fogva Albart csodába. toaaa bámulta alföldet, aaivarjiuak füatja oly mélabuaa i hatódott a földös, naist aa Assi ktyd a vidéken Lelkem meeráa> kódott, midőn roaáaaibaa újra kelte étars-vennem Leaaa Faultjának buikomoraá-gát. H-m tudom ugyao torrbatott as ő aeotImentalii lelkében, d- miodeueaetre Talami dramatikus fordulat vaia kéastv lőben, eléidésre Presera aereoadja által, a melyet a aaüii ajkak kiaaoadhatatlaa rarásasaal ssagták al.
Jóllehet sasa payoholagia ialáty aagyos ardakaa a taláa elég rilágaa ia volt, még aem ériem rá megfejtési, mart aaját tsirtmhaa ia keraregsi kssdttk aa éraelmak, mist as iafaeoriák a oaspp Tiaben. — fliaanniai előtt folytoaoass lebegett aa utolaé éjsek váratlan .elair 0 eoer\'-je t kertbea. Sót álmodtam is róla. Láttam a aaaai alkat finom voaaaait, mögé ta a hold világit, amely eeür aaia-bea remeg a aaőlóleTolakea, — aaiáa, félre tardita árosát, — aaoat látom a a agyasa i fl profyll aa éjjeli fény aankráit asamaihaa — atsgiat hallom Prie ara ia\' lát, mily trotta Tart a asÍTsaa, aaiat mi don a torony éra aa éjfélt hirdeti, — l t ti-okaatoa idétajbaa lebeg alétttat 1 láay káoe Tartas tao y bee aalct raíate Hl i Ir — a rhaaabnkiih ét a tsld lega.
odavetett szó nem ösztökél éa ha s reáforditotí méltatást és munkát — s társaskörre hasznothajtónak s általa kiárdyulettaek eddigi mOködéaére tsÍs n-kljtette! Is, nem tartónf. Kf-Tzrentr azért s czikk iét.ejöítél a—ezé-tata, jó igyekezetem ét s társaskör nemes hivatása hoz ojbóii risszatére sebe vetett bizalmam ée ha H. M. még egyszer reetMt magának elég idtH ét fáradtaágot, a tartáskor dolgaira! bibelóaUi tartsa szAksétjesoek e mélyreható dologgal elegendő kép foglalkozni is; mert én azon nézetben Tsgyok ét Toltam, hogy egy erkölcsinek nevezett testülettel oly kényedén, felületesen, néhány torral (bocsi -nat, hogy igy fejezem ki magamat) elbánni nem lehet és ha nem is rrm-hatjja ki magát semmiféle testfllet. Im-lönfiseB
egy olyan, steiy nemes hivttá sának mef aem féldi. e aryttrániailg éa felelóeég terhe alul s legkeTéaW «at> oka fétni ettól aa oly hóraatk. ately ról H. M aat állítja, hogy jóté koary hátáéit, eaak as aeta hiszi, aki tatamit aeaa hisz; megérdemiette t bórebb fejtegetést (mint ahogy most is teszea) egy oly társaság, melynek hirstott és királo tagjai raruak melyet kózónaéges Kávéházak nireaujára engedni aalyedni rétek s szaelynek erkölcsi kötelezettségére hivatkozni is. annyi, mint a felbocható össses és oyo-naót érrek súlyát igénybe renni; és ba valaki ezek össseségének felsorolásával mégis bflobe keveredik és azok ismer tetése, bonczolgatása fájó sebet érint tz a társadalomra vonatkozólag mindamellett it eaak etóny — reám lelkiismereti tartozás 1 igy tóbh mint ildomoaság rolt I
tott erkölcsi fetadtt meg nem oldhatásáróf 1*16 lemondás ^k- 1 1
tehetetlenség, elfogadása és a maga aabb ahiTstasnak .erkólcsi. snLsa alul t-alo elmenekilém II • ) \'» íl
aek esek ló lakosai felébredaek a oaeadea éjsek kdaesotU a -Issdalité ttaahaagaat-baa kiasrik a láay tatákét. — Sai vem oly mmart, oly saetta volt, ¦ magii sast -kadreasek tetaaett aaiadea neki, oirado-aott, miat hé a tarata) napon Aa iakoli-baa hallo tam valamikor, hogy a régi aalárokaak tSndáre.k voltak. Eaea éj.ii kásatva hittem, hagy aaa át vasasa., ha sasa ka ar.ayhajaak. Alheriask egy aoét •sas aaéitaaa hitemről a lüadérekbe éa arról, bogy áj tei bea tülemüléket hallói, tam dalol at, — de sa tam kérdenem 6 tett, hogy miért bnsótVrk astVarjáask raatje oly bsskoaaoraa a tölass.
Naaaiea — moadim agy rsggsl kávé alál. — köloaÖBÖaae nekem aaokat a költaaassyekei. nulláim alitasi
Sei enee. — allietai a láay moso-iyogra, hasasa Tstsas kstl tao aaraia. mtrt asnk aaatttak, legalább éa nekem eeeotsk. Astia badja, horvát urasa öaase-aaorítia eealfás ajkait, ősnek salé t es. ilyea varos itjti arssk? Meta átitass kissh aaistVaa a.ma édes; — kakishel hátasa tsatjs, hogy aait akarok evvel ¦ ondasi, és ssak krajaai lásy vagyok i as esek krajasa kfiltsaae , sai sai agy ésekeljük —mia: 4 madarak, eat sasa pr-diaaijak, — miai a német papok sssktak.
A a Blatté aaevakat a lásy kalöaőa haagasj. lyai a laaaaa ejtette ki, asaro de mágia varata ntoeotylyel, miatha mindéi aasaával magakart volai valakit Marái. Albsrt .unaadsm sriíseoa* ajkáhs béreseit, orrahoa kapott, aaiataa beaae hagyu volna raláskját, a mira Natta j miategy komolyan megasólitotta ői .
Albert, Alberti miaek rágat oly kesére inast? Tudom már, mi a baj. hsoaáat meg. — keret oaakrot lettosi • kávédba.
Alkart rétit tett aaiat a pipacs — főiem alkati,! át kirohaa a kertbe, e boi isaali fő.el és hátraTsiatt kaaskkel járkált Col éa alá hsroioai parthoai lép t ekkal. miai Sobillar aráaaáiask ralsaai hósa a aeiapadoa. Ha aeaa u rolt lutea, flekla miodea ároa akart lessi. Ka asm kéret tam ét, hasam agy régi hánts alá Utasa a aagy áhítattal kaadtssa teaelaaá-ayotai Pianta dalait, salsi mikor t láay lepra olveeaa elő eeééslmM IsTslét, miat a gyermek, madée agytaélváa, ayaKa 1 köayvból » varasemeeéke.
gábaa az a . sok ,ái>htnos igazság köztudomású dohig, öröktőrvóny és minden étaeter\'\'\' íntenéáj\',\'\'at1\'lieTr keataég gyarlóságára — vagy t nwmes ideaiitmssotra n.o hitttkoza-. mfntaat: hegy a réaaleieknck ategoaa-sael as egyleteknek a tájratdalnmmai öszhangzó muködése. — általhathatni agyán a tiratdalomrt, de.meiiap a társaskor sajnos aioea laton egészaéges helTaetben. tatgy tat ami. a mar a tea-méasettAI (ab origiae) idegon.edi, egy mattol • egymással kibékitteét óataeftsVatmta — t ez által tárta, dal ml aroc«a»nit hoza»c létre.
Furcsa! — de mégis, ja, puzta tlwmerése csak az mind amit H M. ar a ntnnzezi cassiaó — mint poiitikBi tényezőre való hiiatkozás-saJ felidéz , egyrészről apaa mateari alittikaa, megresztegetet. s elhibusot; tiapgoadolatnak amely csikkén régig vonal t amely igy hangzik: .paszta tseilemi czélok-ra s társaság tömegét (éa isiadig müveiti bb elemektel faataiiáltam) megnyerni nehéz dolog-\' tasaréasrél auuuk a themauak hogy a társsakor felidata nem az amit alapazabáryai szerint rali — amim takári jelentései körvonalaztak, vé-latv.faltk bontogatasa, — társtdaJav szükségletek szemmel tartása, -aasztce eszmék mellett ieikesités kór dolgok iránt érdekeltét, hanem egészen mát. a műveltebb elemeknek hártya, hiUiárd, uyság olvasat és szorakoamtrá való paszta tőzeibozast Oly UrésaU, mely majd megtaláljt helyet atyát, mely azonban zsa he lyes utón nincs 1
És hogy ezeket mégis csak az égést csekkesek óaszegéból lehet le Tosni, Beat pedig il) elvétett egyes atondttokból miat pL a társaikor eaéljsi eUróaére többet is tehetne heg/ a társaskór s társaság magyt-rotodasát illető tzkrékrésetben messze atögotte maradt esélyeitől az kétségtelen, mert esetből — valamint t kosagyek ée közérdekű kérdetek itáaii nyiltakozatokból még t msgs valóságában az össses csel ok feladása * mellőzése ing rolna kiolvasható sót azt it gondolhsttnk. hogy a társaskör mindezekre komolyan meg most it törekszik (de nem . rahamotan."
A felolTaaáaok — alapos indokból szünetelnek : belátom müvei tebb kórok est nem is igénylik s valóban sz erkölcs és értelem képzését mellózaetjak ily kérken, de mit ssólnnk ekkor arra. hogy saayi müveit embert s könyvtár régi állapota nem érdekel ? — Miből magyarázható e tünemény?
De igaz én csak Mjajdsiok a feljájdnlásombtai egy mázsányi igazságtalanság rejlik, ezt magamról igy értem ; .saólj igásat, hetink a fejed \' de szórt és aem fogadom el a késsé sért, én hibákkal hibákat meatatetni nem haaryok, 4a asokasa .staitlMsei-lemi csálékra totaeget fogni nem lehet elvet (e JsjhaklabImaest) el nem fogadom és az ötssetariozandótág érzetét pnssu anyagi érdekeken alapn-lóaak el soha nam ismerem, en tudok méltányet és ígataagot lenni egy testi.ettél ssembee bel htitaast. lé-nyesót, társadalmi Intézzaényt — er-kóical erősséget tslál.ik, de s hol a .béke- cstm alatt régetsuot értenek ott aem 1 ha éa aaetpt eaak azt atan aeat: rloery -é*" -oaoa: a f6U
jiAadtiaí. OaiOó,
BALAI lOlbOU
JOTIÜB 8-éa
itolyn megyei fc Tegyw hlrek
ˇolt nnyit hallanunk, — bogy »eigondolkoeaaak mia», üa s aas-y né» a*m—{orÎ fcémeetbak t*r-:enei*vel, nagy sapjaiak, dioaisé guak mm emlékével, gyáieoa ker-•ukoik tf>l«dheU«B farméval. Hogy mi rali d aaekaak * miad* nepaek, m al y jogai maliéit kardot rántott, m > adoaki todja : a vilig-•civOk*laa#\' OBseuen bajouta. Mi Barn, rsfik aa igesaigoe tftrtéaelem emel-bat aaki fd..yea lapok bdi maltd *m.At.-oaaiopoL Legjea a aéaafc, áldaaa porain t
.7.l
eyel v, mimmi Byelv. 14-éa V. oastily u-gTv .jelv. a ám et arci.. ÜL oestáty latía ájala, aaegjer ajelvj eimel ajela. I. neotály Latía avala, eaegyar aysjv. 15-éa II. oeetály latía ajelv, magyar ay.lv VU. ooetajj latit ajtlv, »örög
kltdednerel
met nyelv. VI. oast- latta ajela t-órög latía ajelv, Saegyar
IV.
vina ék Bareaeayée a gabonák aaaTiaa elti ktUetbas a aat kaidé elemit révéét tel tea., letarelta, a többit ia lattal- attitía eaymámil mámba, a ráfi semas, ataatm megverte Háromfla Varead atta | reydi Mámon kktajláeett Megyei ai»it-oi vatt, «a atl meg áriam mái ( ¦utili II. [4, , u éaarlhlw, kisek osai ja dyeoatiiji-Több biaat ttearoafilt kaaalokat aUa uk natela, d. !ki aa éeeitSI
le ott ea 1 jos asa atath eaép t
Iftnaot it mai reagálta.
UtrrktVta foljőké5 aat
nyelv. IV. Oértelj törtéaaleoa, áSldreja, I eee vakar veit. suives etUattat 188 da
,js. 16-án. Fraatjeie ayel\' t-joraaráa 17-és V. eaetátj Ulta tvale, görög ajelv. IV. osstály aaéoatjm, átér U. VI. oaaiály megver njelr, aémit ajelr, 19-*» VU. osetálv ttrteaelem, aeaajiiegtea. VI eeatály staenj kaégtaa, tervataaetraja, tiri la elem II ossttly talora ja, esimie., merte. fr>aa V. oaatalj tatliauli., tarmeaait-reje. eBémaymégtea. Ili osatily tóid raja, t uria emum, tiámtaa. mérten L
lautaaáaja t. ad 5-dt - miat lapnak
ba. ttart jeltatak — gy ü tel tartott, mely »»\'¦ aa egjater eloapo l Pro bel Sliepdaj megtartaaát jaaiaa 18-ára taate ki Át boaepály progreaaját aat mag-- őaőleg reeadik ai érdekelt aiüiők. Aa< tik ideien majd mi ii koeőlni lógjuk la paakbaa. K helyen eanpáa i vilaeetmlay ild"..thiniágét emeljük ki, » mennyi-beo ea űs.epelj végével tagok kasöli albalároaotl gyüjlée aljáé . kiededek iáméi i tárlet uaeo.il raade- j
¦ead. — A eeokáeoe évi lárfleaepély | kívereesjee aa elán dijat
batárideje juliaa végére tűseiéit ki ai 7 ut.- kart heljieégéb.. - Ugy.ne. ^slkeiomaaal lettek magrélaaatri aa 6a-
kentel tűaollé-sgyiet sag. 16 éa tertaadé
•áealoev.teei üaaepélyére . 4 lagu kóláimig éa padig: Setessiek Lénaoeaé Zetbureoaky Zeigmekdad. Zadubáaeeky Lejoeié él Veiiiras arsék.
- A aalyaeU oak. ttUolté agjlat
tamu julalaesát, mely . ,Zöldfa* kert-bea latiaisu LM 4-és, káestassV—
rab ésarvaasaaras. 39 deret) 1». *ío drh. asvásj éé t trs kmlalt ssréáa. A vsvt ktvts jatt
- Jétékoayaag Od. Zallar Jéaeef viavárí Jaaaábes laké falétaivsa kit er skstt a bal.vári tespiemaak ege igea aasp ciliari vetta s malt évbea áorváu u léé 1Jie tartósé terdisisdfalva. tsaaplom-aak aajsséa aaryst. mialhogy odi it kokb-mOr megy istsa tiwteleire. a Dritta tal partja, lak via. Ea éress pedig e vktvári teotplomssk egy 800 trias sillert réti.
- raáktartyar* irjat, aagy
oéegylst által f ké lO-ss a Bseirert {Ha kirtbea resdeessdo ia vasai millaltégia , ssaia
sasét s XVIH. saiaed
Magyaror-
Jy földraj. esámtan marttá. Eset vísagajatokra es érdekelt felek tieatéltt-tsl m.Tblvatsak. Juaiu. ké 81 88. ét 83 áa mgan visagálatok fogtak tartami
áa igBlgaJéaég. uagybeu folysak aa elékéaaűíetek. a
Laug m(p ur f évi jaaiat 5. belyiaég osiaoaas lest diesitv. Jé teáéról
tartott haagvaraesy jöradelméaek egy- is rosdoskodva vas- á restes/ bisoitaig-
réasét üt foriotot kiadeduerelé égyeeület- i ssk liasritt Darást Kieka jelel aeseka-
ask aaagkiMtéa, amvsa k«a.al|ilrt aa | rét mtgayérai a muleteia-r.
egyééüiet ser ékes koeabaelét tyilriuitja _ akt áttolta, aa at i tvaata ;
•• ehatkaég. aki asm iakalla aa alvataa ét Uaaljoa - 1 lSréaa Bgyh»ti mutatta* setéin. Egyik eomogr megyei faluban f. bé 3-án eeéaen li került A
eegilesaéeel atrekaaik alirs ¦ait akkori allapotáasa tareasabas. aarjetVi a aat •vok r.moKik . easamamyl i/nik fsamai ¦ tértek s tsreéaytudó kds.e ¦még: a aasgye taaik fel miai a régi Lállsps- lóti messe Kasa alesa M llllt.il Ireadktvil ellaaglti as a aagy törlésen fir nessi mely ssk tolj tea a torok által elpssat.lt alfud legaagjeab réasbe. aj,, maaryarvá lett. A aaaaselik kötetlies . ooaeaár eaO.e less sírra, ttjai igyekMii átalakítási a Aiaoait pkáfosopbia aagy aaaatea stariat ltagyaroraaágssk sáast atáayit msjd egykesi ét mavellesgi vsgra gasésaégi viaaoayait. A féealj ássak kimutataeara rea bslyasve, lia aattktégkép
— rtrkst imiatéatiel a legújabb te-dosais y ea aatstáask alesjáa gyégyitok •ét e legbémégkiillllahli aeelaket, saig pedig kivaialaa.ar aslkil. Valamiét ss ltjukon yélkek rest kOrelkeamSnyeii ida»bajokat teaeteili ni» 1 A légas-gjobh titoktartáa eislomttatik Kérem a learpoaloéebtt betegeég tudoaitá. Dr. Balla Mitfi Oelehrt aaaslleoh. Perle, A Plscs de lé Natio. 6 68« 8tl—•
Nyílttéri
KO&TEyVFDOK
aliimait ~\'| ¦ i iltal tlét éa aafielkoeaebeai ..varok aélkaj gyógy ittat.ak Jutalom essa Saar bsvégsstt »ys-gyitáa utáa iéra Î* -*
Praf CH ALBERT.
Paria, 89. Avesse de Wagreai
eeépe. i
!at Wiel
aooeég Utogatu meg. lui aagyha\' ei»-| d.lktauak. vais-uis a baisi jé law-
vedelem . táatlé.valáli ünnepély aegeiask fedoséeere, léhát —
palli
ihst Dosith, távirata foaak éa a~ harmadikat Varga Lajos, hely beli ügyvéd nyerte el, A aakeraráe-nyes ea alté tatalom Lovak Kde tör-vénvaaék, jegytéé • máesdtk Brk Oes-kiré. s fcaraaaalik Hittar Lajta helybeli svsag. leikéssé Isti. A helybeli ét vidéki aaépaea seép l\'ina bea volt képvieelva A lasos éjfél Btásig folyt s Isgvigabban. A kesioasJ Sateksig kát aaAaaksa vett feo-1 réeat a kedélye, mnlataágbsa.
- Tavasai malalaasv. A kaast-balyi m. kir. gaadaeági iaaisitaai ball-"kn\'l-.- ga oi állal aa iatétsti aeerélyegylet éa • cséira .Deák Feresos* — folyó hó 3 in
béwiii vimdéglé nagy termébel reodetett
^î^l^z^im^^if^^ -ol."-€ -Tai- Ukiat-va-jól tüsolté-agylai oly ,n^\'?vJa*3W.»*»« U ^ A buI^í tevékaay és Sapvatato.
\'^k^lé»r. adJayt ^.SE. r.ndi-4-g.JSell—e. o.J
kntslee.ége . kttaöojl levet L.j._ ^inkomímt .ssj.ott álv^tdue
¦ arioanak. Fogadják
AkerháB, ?Zmém -.-ago. e.Çoh. Wv-p.riolaebsB rén^tsu már k<»„n.r#l.k. »M/_<rl,^~lM1~
Ugy hiee.ak : a resdasó-biwtlaágoa műit aemmi Legelébb aem akarjuk teooi. bogy a msghivaeok éa a k*e*a\' kelet ttgyelmeautéee körül Besyegal vi
ssss upisutlssBl^irnsgyes^el.
buoao-eetély mm — volt — e .Sauva, kortyebe. hao.m a
réaeéröl jelaelt liai lapuokban vasdéglö mulató .Zöldf.* kertheaf
A6 esetén pedig a ,Koron.\' j*f-degit éllermébes fog megterUtsl aVhó b áa Uraapjás. lamétel lé. felhívjta)j>rá kőaöaaégaak jéektró figyelmét
- ngytlmettetés A
társsaikor
oáayájaa. is külösöeeo Keserű Béla. Ili ed évee gasdása, a re.oeaó Veouaig elnöke silát el.amereattnte- Aihteiea.ua, ,gy i jétsslevök kosi talilhsaask va 1 .ha. aki éiatu aem emlékesBsyk.,viaesa . . foly lonoess vidám kedélyeeaég köat elrebheot oéleljro. a tiscaeatély, aneljea a négyeaekel 48 pár lejté, 6 ófatél lap fefköltéig tartott- — Aa ott essi diéMS bölgykuMerabia láttak: AlhsU Ilona, B.aaay atariska, Bottka aö-érsk Jóiból éa Ujfela ) Cairela Lakta, EsTsea Jolán ^Tapoloasj. Farstar Gisella (tJyaV) Oar ver Eageaia, Oasi Atala Paosay flao.r laaaay Mariska, K.re* -Luju
tik, botfj » kik ebbe» uaak, aiivoakadjanek f.
értei eiriadsláabo. a~to*ly«k,n. ífeA^t-tíhaí
Tési v«2tÍ)fc.j. *— CS^ap.), Maiajájvi Etel
é?i..m.ihfoHg Hatály athrii (Z.-8.I. Mibily^altaöly bhillT, .lmok Jah-ka, HéjserMagL (SűmaCTBajk,
80 kr, mely a jeleatkeeet alka.ma. elére ttieuadó. — Elért a re. deeéasg eaolgaliatjé e léséi, villáé reggelit, kaojare!, aert él ebédbe, levsaee ha. eledelt. Hideg étkeket éa bort kéretnek a rént-verék a. erdei kirasduláehoe magukkal boaai. — Fogatokról aem kimenetel, aem rieaaejövelelhei a reedeeéeég aem gOB-doskodik. — A ttneakoaaer.ho. bslépti jegyek Lasaaakoa a bsmeaelaél leaaaek k.pk.tdk. — A Besietett; megtartását f. év j.niua bé 10 és regveü 6 óraher a tiraaakör halyiaégéból kirüaeedó sáaaté figja joleaol. A reodeaöeég.
— A auagy-aaaiaaai oak. taaoitó-egylet f. évi juoiua bó 4 én megtartóit táacavigalmiaak eredméajé belépti dijak utas 106 frt 90 kr., felilfiaeteeek utas 36 Irt 08 kr, egjebskböl i irt; östssees 146 írt 68 kr. Kiadta 60 frt, naaved tiesta baasoaal as agvesruha be saaraéai alapra 86 frt 6» kr. Felüinaetiek : Clemeat Lipétaé ó aagyaága 10 frt, tkaseasly Aatal 70 kr, Kl.in Il.ee 8 Irt, N. N 20 kr.. Bátort Lajos 4 frt 70 kr, Heim Mihály 70 kr, Waeaa Maaó 4 frt 70 kr. Kasáéi Jáaos 80 kr.. Stolber Jé toa 30 kr. Flechar Jáaos 40 kr, Saoov mar Jotaef 70 kr, Lóringer Igaáca 1 frt W kr, Cimb.lok Jinoa 90 kr. Li háltál \' ereoci 80 kr, Flo.eehhaokér Gyula 90 kr, Saller Ujos 40 kr., Beiehenfeld N. 30 kr, Uboeáe Osas 80 kr. Bogéi Adolf 30 kr, Krompaeh-r litvaa 1 frt, kfaiiuaao Jéássf 1 frt, Farka. Péter 10 kr, LeagjJ Lejoa 70 kr, H. N. 46 kr, I\'iaeh Sino. 16 kr, Beiaita Lajos 80 kr. N. N. 28 kr, Fiechl Pál 70 kr. Seb vegei
70 kr, Orsaavárj Gyula 1 frt Soherta Edmuad 80 kr, aseij \' i edskosáso-kért . taiatrett jésk.rd foífihkssiök ta-gadják eteaasl aa egylet hálát kösaöie-tét. Keortaer György, egyl. titkár.
— Taadkgyi jeteatéa. A aagy ka
aiiaai katb Kgymiaaiumbai aa it»1/, ibi iakolai év végéa a nyilviooe riaagilalok tövstkaaé rsaibés tartat aek meg ; Jsaia. hé 13-ia VIL sattály magyar ayelv, aa-
lUgené^erger Gi Ederioej, Stocker bó Joláa, Saabé Ida(Tapolcsá), Takío. nővérek fSÓmegb) Töreky aérérak (ViU), Weiohiager Tóni. Zrády Irma (Tarje), itb. etb. úrhölgyek,
további Bsksay Sáodoroe Fere.ciy SásdorséfZ -Apád), H.uer Géaáiaá, Nagy Pálaé, StriBovioh Leone éa-Udvardy Iatváaaé nraék.
— Bersaaité jegesé volt májút
31.déluUiötér.korSaáavir(aaraayam ) vidékéé, mely tönkretette e níleal Ttjás nagyaágu jégdarabok eatek oTj erőről, hogy hevertek e hátak ablakait — p. 1 tófűi templom éjeaak-ayagetL oldelásj miadea ablak be vas anava — öttaetör ték a oeerépseind.lt . hiltetőköo. Lég. aagyobb kárt tett a köve kasé helyié, gek bea : Saáei váron el verte a estes le aaőlők egy rseaét. ViraljiaT, Máaáa, N.-Máaj.koa, Kát Máayokoav Ed elverte a aaéUklt tsljssaa, sak helyes "ég vesysge aem maradt a léké. Hi tekintetbe vemBk, bogy i aevésstt hely. éégsk lakosai míjdoem kiaarilag borter ¦adásai foglalaoaaakolj aagy mérték bea, hogy p. Hidea egysuga 60—80 aaa»| bkü. tarmeatt agy évbea, elgondolhatjuk mily óriási a kár, Gjörés elverte a ve téat ¦ t esélőket tiaaiare, ea a kösaégi képiéles aa ídés esét Baetai Tdfüi aeőlökei ¦ • vetést réesbes. — Maa.yu-al örfWt . asegéay nép a kössli jé araláaeak, ¦ ime lemmije ikamia mar! eksitatalaa már négy hét ót. veeal • kasyérliiatel kontóra, melyet araláakor ígéri meg. naeini. mi .aaa . teegéayakbol ? Gaa dag 1 jó bortermésééi, aésteak elébe eaoat oda miadea.Sok kárt tett a krampli kukoricáé-, keeder., mákb.a: továbbá ksriskbsn. A nyomor általáaoa, min ugy a v.lééook, mist a alAWlik mégj aiáaadrésie asm volt bnrtosiivs. r. 1
— Trxrkri leveletóak Írja: május bruts/1. naódsn vast koomv Mia. delült aagy a pással e. atyára hé.apr
de aautáa . végi még Wbb paaaaara adott* okot 31 itáa ugjaoi. több helye, tete-l sasa károkat leu a jégteő Vívráraa Bétal
két ar asm tadott a.yaeai»T ¦ jdnni hi jet vi Ha utrjbss. Miathogy samik i akeet eairedu,. biaeayoean ade latt voi.» salo e {patary jigo.ook.Uk sem B sa agyfeleklél. Og>sa» k«ea«s<een mee-illapodtak abbaa, hogy osa fogaak para ieditasi, ballai valaatt aaisdaaikok iameréasi koaSl. egyat-aarsst - ir vslassiott kbadale sgy harmadikat ateadfsa a barese itelatel. A valsastéa aegiorlsatével aa érisksltsk aaavakal eeltak heery a hérees aliai hossaié Ite lete, bessayagestaik. A herék migii-titvin aa «rvei klmiaitih italetaket Btsljba ea agyatlak bete u nyugodtak.
Irodaltim
i il ro.ai alali saaieilllill eieska haaj Ka.iaain WajdiU Jóeeef kaaj.ke..aka4aa. iktal • acraeé.lkelé )
— A .Képet Ossateli Lasek"
86 ik eaaminak tartelme: Mar leet Elusesele.; irta Cariai. T. Mi — A vanesi casti, k^aeraday ; irta ,fj. Abr.. ayi Kornél. — Oaak. Beasély; irte Voto. Kilmtn (Fslytatéa) — Kéta.
egmeetve. Dltaial emlék. H. H Belladonna- — Kgy miailtsr regéass. veli. ; irti Wirtb Bettina ; fordiloSU rase Hermtn. Fol-lataa. — Kgy h-aerr éj. Beeaély : Irta A.toni. B.r|1i forai isti a Nyitraj Jóeeef — GoddaV Kervjeelet ; irta Krdéiyi Oyall. A libai .ik ildouu. Hamsreaak. Beh A sia rie Philaitrop. (FolyUtai ) — Kép-isk-tea Hsm vidollak . Kdltssaéay; in. Lavai Se.dor — Miideuféie. Képeisk : A borlini niamégigyi kiillitéai palata.
A. irgalmaa aaeriélee. — A kit rab-.tolf. Melléklet. ,A kiore" camS rotear S63 - 368 oliale. A .Gasdaaagi éa Hietartaaj Lepok* jaBIaei fair: Baiata.
horitékee: He\'.: aeptir. — Saik-te-isj. — Saoiagrrjireny — Talaayek megfejteeei — Megfajték névaora. — Kérdéeek. Feleletek. Aiinletok — A ¦aarkaésuj poaUja — H.-detée-k — A kia lette buataai. - Elóneetbetai : Mah aar Vilmoaaal, Budepeet IV ksr. p.peo velde-uteae 8. al Kgéei erra 6 fri, h\\ ovre 3 frt, Bekfjed erro 1 l.t bO kr
- XlUrksi -telbtlU a Magyar Tud.maDToe Akatdémmia alta! kiadanic koTBtkaaÓ moakasak aatuodik kudaaara .Magraroraair II Joaa«f korabaa." lata Dr. Mercaaii H«ank. II kiaalaa. Két ko-tetban aa akadéosiii kbnrrkiadó véllalat alakjabaa. Bolu ara fttata 6 frt. Ai akad. kftayTkiadó ˇailala.t pértoiói diajxa kOtéaban 4 frt kadvt»tréo_vi aron kipjék
mf>ck«Bdéaa » magjar aJkotmáoT aaáaadoa aail.aléaiiIT foa.u.atoa Wo«t4aa\\i aia mio mmi ktaTaff^tVéat a mmgj éa -t*f aaatoa m «aatktavrak éa u ormia+roa rimacmjok „ « pltrr- «Uanálliaiji. A mOaek I. kiailaaa la mmrj tataiaaaal Utt ÍQ**dr- mm oraaáa-oa m%jU -Itai. Maiaar |h4rU)lééW-. kir nk fai ol TaaÓiBkat !
_ mü asoa koraiak törtooolét ˇilifttja ¦cg a iabato lagtoijaaabb levéltári éa itomi katatáa aiapjéa, aaa,-»ak alk»t-min jo* ¦ Biaaai.aiég. kfiad«liaei ai»; aapig ia oly élénk miaUban élnek aia me4jaea mi Esd «a ea4.»éaya a fsjlocamW Itsgaaoroaabb viiacn» ba.a ali korúak a» .tik*, éa táwaéiaámi ké>d黫eatT«C. Sa.«?
Egyveleg.
Aétí gwala. Írja m k«^tkaal a>«jnkaa taVtéai-tkét l^káaommal aiemben veit •gy immk^tímwmk, bo-i a aame útról )*U lV>oakopár akart i«U««p«4nA, asiat m féat»k jogoa gaadit. 0« ím- a iikiat agy pafoat raréb vatta bérbe, • a talajdoao-aok miodaa üllakoaó caiomerrim* dacaira mmm akart k.kMUak&dai. a fanakaajér ak igaa nabeiére aaaCt e veréb-aaemte-¦ aga aga, da végre is naa kaakatu ki a fé a-jklvnk oaJ réámiaú áiUakmat tU aara-baH. El-oaultak éa a najmtalaa v-réb ki-kajkkaatot, Tajjos tiaata-a ml*r létbatar. Haaom a ímmk«pér wakkamar viaataajoti éa. a bitorló rerab-l bafalaaai kaMé. Mig •f •gyrk aar a Máa a rag ut»a ¦ ét.Itt, -máaik ott éilt a Manci njilaaanai a a aaSgadU, kogy a varét kijAjjön da aaajg itiaa aaaak, a-m tudraa a faoakék aatkraytt boaaaj*\' aaaw igébaa aaa rolt, bagy kir-pftlfoa Egy éra maira m k*»olt Maara A faoakék caaialtaa éa b%b iottak tAbbé viaaaa. Éa akkor meg akartam aiabadítaai a beféUávaoU madár, k*t da i*éaaiat igen megava volt a fal-réWaiat mag aürgoa doigom akadt-, alté ladkeatam róta. CaaA aiáaajap jutott ahi-Mbta, aaidAa a aammaaéd kia malWtt eHjaladtam a akkor aikirttit ia a befala-aajU BTÜaat ojra magoyitooin da mér kém& rolt: a rsrab kaaarraaaa m ágban-b*Mu a bitorléa vétkét. megfalUa havévrt ott a páka ioDágyoa.
- Érdeket emisói as illatok éltéből Kgy Mires.a vadasai kmrMkmm& ér-dakaa aaetat beaaéli ; A multaapikbao magiátofattam a rvboik\' karfl -toon také rokonaimat HasrukntU ogT M-eake vaa, moJv aéluLBj, nap óla két agéasaégea kis asaoaíia-fiák b-iido* anjja. Et^yaaetr ai ordc aaéléa «1 taraié karib » aéiilvéa, — magpillantotUm agy oaak imáot aaüietAt nyulaoakit, maly tebetetl-nQ\' h-vert a filé6a XfaaraajasÚtaam a saaayaay auamu, olritton. rokoaaim bAsábt>a, a átadtam a raakoakiaik, aaaly baad^bii aaorgott aa uj jdreTéojr", da oaakbamar mefraaeratle gy^ngédaa megayalogalta aa állaiméba vstta. Ea id^ óta a Inggyéapvédabb anyai •aasr^Utie. TMS.lattik fogadó.t gyormik-irAat. — A kis ayalaaaka aaonban jobb étrágynaa örvond, mmlmacska-t-alf er. a gyakran fölkaraan a konybába „tími baaoditi\' aarsloaayát bagy agy ogy köjön lakoméba* réaaeau!j&a, mit agyba gdd moatoba anya aoba asaa tagad m-f tÓla. A -adUa most nagy érdskiódtW: ˇArj* aa idót, midAa a kia ayal majd f»l ad, bogy maglaaaa aaily kstalaksk fogjak ruao .maja akkor ama aa* L mvtj^Mmj^^^umm^jk^
Faialéa ¦awkeaarté: glALAT SiSÜOU
sjc lati
Arv. hirdetmény.
Aliiért kikaUon ésiakij ii át 1*81.évi LX. tea. 108. §. er:-„.ea-a naaial köehárvé tasak, hegy a esékinraytk kir járaebiréaig 8678 V 82 as. - éceéSl iltal ér. Kraeoveea Igaáea eeáktorajai lakol végrehejletó javára Meroaeek Ve. ossl ai.ta.er* lekéa ellen 7000 frt töke eaoes 1 - -Z év epríl hé 15. aapfálól alá
»itaadé kamatai e eddig öiisnas 23 frt 80 kr véereja. kérelmi perkellaig k5vételéé ersfatg elresdeli kielégitesi •ée-aa haitáé elsőimével btréileg leloflelt él 1690 trl 50 krrs becsalt ééobebalorsk egraemttsk, fegyver, képek, nagyobb éa kieebb hordók, téhss. borjuk, ló. aaeke-rek. lüaifa, eaüatueoűek atbhél illő ra gfilgnk ayilvásoa árverea atyás eladatnak
Mily árveréaask a 2786 v. 1882 aa. k.knjdsst rsidttf vegeéa folyta, a belyealoés, aagyía Saautevaoaea .Ipsrea lakiak a leendő é»kösléeére 1882 évi juniui hé lö. ét 16. eepjisek mindenkor delelőt. 10 érája haliridőíl kituaet.k és shhss a veséi eeaadékoeók -aeooei dty merjegyadeeel hiveissk saag. hogy a, érisistt iseésiffok saes árveréses aaa 1881. évi LX. li as, 101. g e értelméek<a . legtöbbet igérleak hscséroa alu: 11 elad, isi fórnak.
Aa slárvereeeeiS ia»éseask Tetőkére es 1881 évi LX. t ea 108 | éhn met-állapiiMt fettételek eieriat le-, k\'t iiitiiéi. 688 I -eY
Kelt Ceáktersjás I88J me .1 ...
TérsatjaorltJéritö
BÁ3ÓCZI BEES AT.
117 aat-
Tir
¦ \' ** v y
A»*v. birdetmén p
A\' a\'irt kir. bir. Taer.b-.rto a. >B?f évi lsX t. ea 102. § a értnlméb-n eaenn*;! koamirré laaai, bogy a sala-egfaa)fi kir jiraaWpoadg 1036. aaaaao vég«éa« aha, Moakorita Sándor letaayai lakóa végra-kaj\'ald jarara Brauaséna Pál éa Jó«r( sala agarMgi Ukóaok állam 50 irt tóka éa eoaak ié-ulékai eatojéii; alr«o4«lt kialé gitesi rtyagralaajtia alkalmira! biroilac Wul fagtSklt da 1588<Kra bomttt ke: tó. két lóaaekér agy lóaaoraaám,\' ft*df6 aaJIlfl t-rméa tégta éa omrriy aaindeÍyMl allé iagoaégokaak nyiivinoa arrsréa at-jia adat aaa aJrtaavdeJutiéa. Maveák
a haalyaaiaéa vagy ha Zala-Egaraaag^a loaado aaakóaié-éra 18Â2. éVÎ juoiua W 23 aabjiaak délalótt 10 óréja batirídMl kitöaetik és abboa a vaum aaandea .aók eieanel oly auagjagyajsi il hivatnak meg. kogy aa ériatett iagóeiguk eaaa irveré aem as 1881. éri LX t. ca. 107- f-a értelmében a lagtéSbbet ígérőnek becaicon alai ia eladatni f sgaak.
Aa aWrormtaodó iagôai«ok vétel-ara aa 1881. éri !.X L oi/Í08 § m&mm megiHapiiott teltételek aakeriart lana ka fiacétendÓ.
Kelt 2^-Egottasegea, 1882. mijo» 29 éa
• F rovat alatt * a ----t 1-1-.,-«-i valla] a ftaarh.
H I R D E T E S E K.
aoooooooooo
Q ! \\x\\ttoyi-r
OOtXDO
SMMtXii-^k legjobb Asztali-és Miti ital,
aitasi iatáaseei átméreti kleeetaeét téti attrai I
EDECSEK uemáertea .llnaltiilr.
oooooooooooo:
«C8Z0i««««8}S ÉVFOLYAM
% A* lf> Aj B » Z| U 0: H í.
1 brasala a **y iKá
4 roia dallode;
11 J,j1.
H IR D B-T E S
JGá tV \'
! 11
IV .1-,, VI
itm ./li,
ooog
A háztartás részéré
1"-"*\' """"V* "-Itessárlleii.esi * a***.. ilaleid ,1.1. !1 a* ,«»,,.
egy v,»-rógép isiadireietre a legszorgalmasabb és hasznosabb segrteég hogyha az egyszerűen k< den,iwtómsirtárzrabsajinasnak mutatkozik. - Az eredeti %|rV ^m^ertja-teti Cg/We\'" kslrnitsabbsk erre. aemkálónben minden egyéb más ojtnkárt is, mint feJtérTarris, nói . köpeny-, corsett- ér entyégyártásrs, Beidre keüd bi»n)it»Seal „ /X^TVÍ^X »*>Ig*l. nogy ezen gépeH>St » mólt eV ttrytnis altit Ml>B»»t*f
mm \'el ¦un* WKmWfa
<i Az eredeti Nrneer . sTrórép«k telyes btttoeiték mellett ée c Ül «élT részletfitétessel, mely sohasem etnHtétik mae-eLMbbra,\' heíVarfttÉtrrf" \'ml eK> toTtni részletfizetésmellett megTlstVolnhW és 1 slapos\'oktális is JÍV/ ,tnaS-f4l\\\'k Tévedések kikerülése »i<BtJ,".\'si»„\'\'a .S.rijrer ,nér slstt
¦ aiadott *fkb varrtí népek kel fel a* twéltasiék, méltóztat jól a* figyelembe venni lmgy sz eredeti varwiwép*, a taeg isljas snnit. T«IB SI3NTGJ_I^ M ^r<TO^J^c?T,TJtttttlGf OO. t gép oldalin viselik, továbbá a gyár p»-.»>j.»t aaein,felej. í*Zi.\'i. eyieftjeje,. ii, \'Vy\'OTirJTé"r-1-"- ezi-pészek. nyergesek, kalaposok, könyvkötőt és zsakgyarosokriik bvait.«ji\'M«Ía^mé»< «*»laak- a Nhtrer 6t> -fele
különleges v.rrögépektt. « •¦"*\'- *""«\'¦
56S 8-1Q.
The Singer ManMáetittHng.Co.. New-York. NEIDLIN6ER 6. Xagy-Kanizsáii.
Csaltls DeaK Forenoa
¦tér 460. az Orünriut fo Lo liaz
,OOOCXXXXXXX3
ly.si házzal. 5 eat hcrld : hold s 1010TD* si»|tófölddel együtt
Árverés»J hirdetmény.
i püspökség tnlajdonához tártézé a lábéért ingalanos. n. aa.
11 Snmeghvíruian 8. házszám alatt, a főtéren egyalri nrod sóbolthiz. a hozzá
emeletes, belsőséggel;
2) Ugyan SumAhvaroe határában levó * ke .KiHnf tosa* a hozzá tartozó lakai I Cl* rét — és 3 eat.
A fentebb leirt lakhaz kikiáltási ára %gf)l\\ (qrinz. — a 2 pont alatti malom iákban, rét\' és szástófoU-birtokriak pedig 8895 forint leaad, mely becsáron slnl azok eladatni nem fedroak.
Venni szándékosok sz elsdandó ingatlanok becsá^ána^ 20\'/,-át vsgrts a sOmegtr lakhat otán 440 forintot, a malom" és tartozékai titán pedig 679 fariatok tartósnak bánatpénzül az árverés megkezdésekor letenni
Egyéb részletet fettételek Veszprémben t püspöki Javak korntányzijsági hivatal sbarc, valaavist Sümegben az ottani drod. intézoségnél megtudhatok. > Kelt Veszprémben. 1882\' évi májas 24-én. \' RAth Ivad,
584 S— 3. arodalsti kermeoved.
ooooooooooAötíoo ooöoo o <
i
1
tOOC<XXXXJOOOOOOCXXXXXXXXXXX&
-jáoijok s naajyar i*lxálos;baDk »*/• •* zalotrlPTelrit-
Bmb aáinu. -reMc ijiatoeiUiknl aW.lp4li.ak :
1 Miaaaaioti aái(iir:)K, m*Afaí ¦ ielaáioirbaiik rsnÁre aeliváina
könyvek atartat b<t*->aitrák 678 3—4.
2. I lárea\'at. t«ke 10.3OI.000 frttal.
3. A tar-alektnle.
4 Aa raaaaám sálogbtteie«.k által aayjított kfta6* biatoaitáai tak-, KtaárólaKOa biatoaitAot afajtanak ínég saen aái^evéjaiaskre aa 1876-iki XXXVI. \'.írverv aVtelmabev m*z aaon kirttt. i
a) A reaavóaytokébői kisáróla* a <árO|rk«l«aAa-(laiet réaaére MkalöBitett éa kttlftn koaolt biatoattáai tők- (jeloaltsar egr aailÜ foriot.)
b) A aélogloTé\' talajiaaoaok bekeblt««At a4aawaaa4p j0lra aaiad- | aaon aáloffokra, melyekre a láloglerelek kíboceáttattaa. A-annkiatll tekintetbe veendő, míateriat esen mtéaei láloglere+ei aa^t; a e>ovnÍaaU érték alatt állanak ée botry árfrlvarae viltbiéeoknak nléfYstrn aUoe, — miért ia eeeket letmeletrebh-^rnjénlhatjak.
Badapeet, 1382. máj 11» hóban
XXXXXXXXXKXXXXXX>
lillVl,|-|
Egry már bttwnait. de Jó karbtu: levO 8 ló ereje cséplőgép. 1 kettes taraen daráló malom es az ehhez siokséges szükségletek olcsó áros eladatnak Közelebbit e lapok Kiadóhivatalában -,«• ,
*>^A«a>atdA«Aá>k<>v»áit^
I
ar m IS8MTDI FIC1IL1ÍE!
Válarrteun) 1 pótkivéfajuk közt a legkltoBÍibb sikert a
\'FRANK- KAVÉ
feltalálva HF.INBICH FKaNK bShne Lnclviituburíhan
nyerte el, iiváló finom ize és dns tápanyaga altat. -
.Valódi Frank-káve"-nak ártandó.
áaámoa Mkiiamaretlea gyáros, küldefelfl gyesgébh kéartléke^ álaal . bitorlott .Fr.ak-kávé" aav. alatt forgalomba boaai iparkodik, adt aaaa ragkobbja otáa.yoaija aa agsat valódi caégat: Herariek Praak Söhne Ladvlgsbsrg A Ladvigabarg (2), Láas a/D., Kiotó, Brattao. Eppiagoa. Marbacb a N. Meimiijtian áa<it<iaa»ártachb»b iov6 8 gya-birtokoaa\'és 10 érdamtalajdoa oi* ¦ l\\ |. f s Z|
aUértl hogy a vtrréaóket mrgesalják Tehát eK\'igyáaei
aváaárlaeoál A valódi Freak-kavd tollarllíi áágyaroaai, aetkadí-eer-
láljik, tobát dobiraeik éa eaom^eikre eaaaa aláiráel : Hetarieh Frank
Soha\' Ladvtgnhsrg éa a törvée/ltek; b^egremU védjegyeket ayo meati ee egyaaeraaujld a héalaaaeoayoltel iSlkérni, hogy áeísoroe.
ügyeljenek a jegyre éa -.-kei kérjék. hegy igy e Tesasiv e oom Valóditól, utáoaottól. h.míaitotujl baiaroar-tae megküjőaböatetbeeeéá. a^T As orsáég velemaaayi nagyobb fsaaerkereekedéeébea a Frene-" kire doboeokba m uaomagokb. elhelyeare kapható, a featebbt véé jegygyei éa aláiláamrl állatra. 530 10—10.
*flkmaa<ktiW mei^rftiirvt-.
jun. 1,4. e*\'lodili a. c.
keaSSeeat e seamejr|i ptailalaiiláaát imaáeel m.!,.!, a baa.|var|ri ktVmtá.,aea
által {ávákagraatak áa ». ratea áliem-•eeattoebeliStato,riaim. a Ii aaezvobá eyeaeekáer a lismaa.eeeéaaliá .étben.:K
400.000marka.
aálsm aa aakd a 47 60« ara
1 aeareái. á Ttd.oon —
i . i k 100.0.« m
i . a ea/xx, =
1 á boooo -=
5 " l 40000 =
¦ S ; k 90.SOO Iá.
/ 4 . á stSOS -
1 ; I S?8o"
i "i ír.ooo -
*4 . á 10,000 —
•|- XS - e( ál\' 8.000 —
s . á anno —
54. . á 5000 -í . k 4,000 —
ros . t\' .J.ono--.
S008
smooo 160,000 i iooíooo , SO.OOü
sonoo
90 OSO
lOO.IáOO 00,000
rtrS MpM tMOno í
18,0011, 270.0« »000
\'aatotlo
-H.Sl\'ö ,
•<y«»h., \' fisfi.seo
30 100
ttteo
17.000 •
tot . a \'\' aoo =¦>
86 . á »60 -
86 . á »00 -
100 . i \'.01 15 006
27089 . é léé - ISBVOOS
2400 1 é 1.1 « ttSZ^OO
I67J6 . itOSi »4.47. 50 40.» ál.
sex area avii asmajjá Utaazeek aaai .
8,p^5.áUrkit.
áe 7 tiakékaeaan etwTUtae* »>¦ Oaas-tTDek oactrik lrtékb-0, p«-*a M-rr-»rben raary poeta atarvaareyall be-
»74 a-i*
épért i
•r. 1
Irt SM kr . 175
gaíUa\'djek ni kat na eM eaa jniir•¦Íl\'íl-T-t- áe asindeo •or.ietjhps efj kiaiaritő tervat m-Uék-lnak. A ka-, aáa titáo raíndar revatvevS atoneal t%j Uratalee hnaái lajitremot kan, épatty eaoaaal itriaekeé-e lean a nyert péesen: írásit H4, ¦ Ár (rákra* voltnak aaaa kedvese aWyxalbea, Aaeetriákaa a Uf-naf/obb ayereeiáoyrkr>t kiftsatne«ni.: át aeesráf bevtVfeatt \'kittertábae a tflbk«k
60,000 márkát 40992. ntámrn 4AOO0 márkát 65351. számra 30000 mákáL 61038 bzámr*
% 11 e r e n c i é q e k:
kiérek Ce4r"a *ai:*aatak «lthí k icakáitattiátk, itt akár egy k aitai i. aUaalaaa va- ey-jtva nafj tövére meri tmm ni KaVetaek M merrvoárf.eeaat kOare-iee igy «aa-s-«t»4 J
Jsenthal, & Cot
V dai tatai e.t. > (aUpttva 18t5V sei leaajsK
ever
aeakaee 4000 avar. " éaSS aver. 452,106 arar 415*» aa. S teak 1500 .rea/ 861,856 m 7. irai I7.S0O orerrei tJS Jelelik 4,757.110 .árkával ^
ntMorWXLrÖOOf^^ oíx5oooooooor^^
InnimIBtÉlé-
cita
Ura ks-Jtaart-* ¦ f*# éa ia a) .¦.-úmmr ;.aiit;..n.
6aaU.Tr«» ItlT iála Ütemet.
• ¦« «SakMmayer Wa bal terjaa srékár eeiaecziaja áe fteaeeaa aetkatáeaa . rttMS hiria. llbentaa ellaa bej ..-a..-om eaiaaaaác « .-ás
^-^•W.ti,
Hét évi tayrfaéjsvát) es
t7^kálts»nntap
" j ¦ 4 •¦ i" Sa zii «t;:: ; sál maja a ketaáabaeaáaiK vtet Deaa Se rabába. eaa-4áa éa ruka gzáajarejH Wlakeliaáxer-rála bejtarlka irtkér eaaeaaiiafa áa kr «aliala teaenálata által bója kejoevéakei jaták éa a aeákál ia, aalroek letrajeveeáa ma. gam la katakéten, mér agee aaata mmalbiiilk alig t ké alatt. MMll\'l lllllllll áa a te-aeuet p ágy ar aj ásat öa.íi, almán
roridea Beeábe aagzek, koaaOeeteBal eáárel fejaaem ki.
íáadltr I fápraaatS Bodapeaieo.
IMII ÍiiisaWsf\'\'- fosta. ,a»i| jjljias
báaaamiau atáe „,ruk l.U, a -1^4 atiael egj ávic bordlea, el-tárolitbatUa áe több kaja. ree . alai talea» rolt Ceeo «r-d-•eayrSI aaiedaekl aaerrSaddkelIk ettaa
SVemSt 1 vaodeiida
ia geeeiadl bea Lea a. 4. Taerea. S -Oeai.rr
¦kati^ivi .»t» bataerrae ir 111
Irai taaaálráe. deodare eaaak. » e. atj aegr e áépsaekált arertei temet.
S..e4a»lj-leceak. ,fcavéa aep alai\' Baca atee fewa-aa ki braaaar-ti atjail Ina. le gre,, («ve. t
Lefforrdeb
kseamaneaet «a se t>láá*lmatajr-fere bajtajáa
erSker n"n II|II1 -elveri IS -f 1 mljeeakájboa jetde Cu ilalaejaaelM
eée
aiadaokiaek
Rara, ralaalat meg áák int) má, tbaaSeS da alili
intet. betgeket errdrobee tárát Me»l klátárt \'ál-«k a
¦eáitacráárát aaaelkal.\'ia Bitter Zig. i» vTiaa
"jt*iay
ilibili a- falealágeear im.k. unert-e aó daiaaaeratadtrWt
, ae-. "
Arak: .
Idkrlm.rer-fale tydkrr .Beerai» keeS-a
» eltl
ti ki
ntaa-
Peata! ktlaeaaéataél , vagy készpénibea, «sj fatta! 10 krral több a ratasagelssért. Kötpaat, káldávraktar :
wink»itaayer j. Bici, VL ih»*p*t<A>rj*r**<>*» *»¦
Zdfrákkaa, etiti.Carter e crear" \' Peeeoejkea. "^ater J Parfoaaa. rSarkarlkorgaeae S Taapeevi- Jeroeela f ST»«Te« Soliaurtr. Saetr lBklde rrecr» «vaatrte. kt-^t krrd™a«< rria— nebr^avre ... Ut BiIbllbe.A r. tea! arena»., I-aearér. Tea—» aerea. rrOgree., UeeaM rarfk J, irdgvee. da 1
•a
eeetabb gjdgrtárakbaa 4,
Caak arra kéret rtléer ragrtt. aiadii árit bérei da aere Sfrata», hegy Beeo.VI.QameimaaafaOmaeii 1JS.
tea kereakedéaekhe»
^tk , kogT a VaaleMieek\' albe\' nlddl >-ef«arj«.. (rreker addala-aded. ta<r>,.e «rlskljaas-ag. lattee
(tea^ I1V .. Il ud
^Y-KANIZ&cV 1882. jnnius 11-én.
47-UK
Hur^ne^edik éytolyam.
i Buades loriabi torért í* kr.
„őrönként 10 krórt vétetnek tei Hri illeték mindet) etje* kfeil iétéwt M kr. t-eteodo
ZALAI KÖZLÖNY.
A la,
nyek a MBBrktMtSkAt.
UTM> révét íDrté Hiluliji.
NAGYKANIZSA
Bérmeatatléa ti ilil «mk lémért
t.-rr-KuüzsavároA s^yhatA^ginák, .nagykanizsai onk. tűzoltó-egyket\', l .nsgy kanizsai kereskedelmi i iptrbeaf, ,uagy-kemtesi takarékpénztár", ¦ .zalamegyei általános unitA*,t^" | nikgj-k»iii«i kisded-neveié egyesület\', t nsgy-ktnizaii tiszti önsegélyző szövetkezet", t .soproni kereskedelmi I iperksatari usgy-kiuitssi külvelaszttainya* • több imsfjei éa rárot
egyesület hirstaloe értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csatörtOkőn laegjeleoé vegyes tartalmú lap.
Az újkori ariswkraUk
(Sz.) Minél inkább bslsdt kor. minél éotadstossbbsn sietett sz rmbenség czéljs felé, annál inkább - mbolódott le az egyre társsdalmi osztályok közötti válaszfal és tniré lettek szon kiváltságok, miket egyet osztályok itt ott jogtslsnnl, de emberi szempontból minden&tt jog -telannl bitoroltak.
Így jntottank nagy nehezen ods, ahol most illnnk.
NáJonk Magyarországon s negy-.eaiiyolczadiki nagy tihar se volt képes egészen megtisztítani az ősi t/totminyhoz és szoktásokhoz ragaszkodó nemzeti felfogást. A nemet ée ?em nemes kézétti válaszfal ledöntetett agyán, de azért a mágnások most is befolyásolják a főrendi ház padjaírói az ország torsát.
Máskülönben s rangkülönbség teljesen megszűnt Htnem s régi romjain fejlődött egy újkori kaazL Ezt nem szentesítették törvények, nem folyt miatta hsrcz se szóvsl, se tettel.
Ez s vsgyonoeság kasztrendszerén alapul. Lettek a nagy pénzaria-tokraták, hatalmukba ejtve minden hstslmst a fényét trónoktól a kunyhókig. A közéjek sorakozásra nem kellett semmi egyéb feltétel, miat mód, bóvelkedée s ragyogáshoz, egy kia ügyesség ahhoz, hogy nyilvános helyiken vslaki arezátlanul játszhassa s mágnást, szemtelenül hencegjen, — snélkfll, hogy sz intel ligentiánsk még csak árnyékával i; birna, magának mégis szellemi fel sóbbséget vindikáljon; — esetleg egy-egy jámborabb természetű pari pát megbírjon ülni és divatos tartással tudjon helyet foglalni a equi page-on; mikor azután s tsktisa tüntetést kivin, egy pár champag ?eit eldurogtasson és a eziginynak ország-világ szeme láttára ötöst vág
jjoa a tányérába. Basel azután azon anatokratái kosé sorakozott, a kik robíliaan adják, a kik tehetős, befolyásos emberek t orron fogják a ma-gistratust diktálnak a megyén, t képviselek torsit eldöntik jobbra vagy balra, az országgyűlésre magánjellegű mandátumokat adnak.
Mihelyt valaki a világ elót bebizonyította aat, hogy neki nemcsak annyi pénze, vagyona vsa, a mennyi saját extslentiájára okvetlenül szükséget, hanem még mátok kisegélesére is béren kerül: attól a pillanattól fogva már a legelőkelőbbek kösé disponálódik. aaaely poti-tiéjából szutin az emberiséggel szemben opponálhat, deponálhat, re ponál hat.d ispooálbat subponilhat pénzzel,ha mindjárt étznélkül it. Van pénze, vsn tekintélye it Fényes éltözate, drágaköves gyűrűi, csillogó- vulogó sranyjai elótt alázattal hajolütk meg szazak. — aeta! — ezereh, Ée hányat boldogít, ha köszöntését észreveszi és hányat ragad el, ha tiszte ségeseu viszonozza.
Milyen leereszkedő! Kitüntető tiszteletbeli állasokat kap. Ha egyik kezét néhány fillér-nyl köoyörsdományért zsebébe dugja, másnap 15, 20 hírlap viszi országszerte hogy X. v. T. gastlag tőkepénzes , magánzó a k. . . i tizká-rotáltak javára 100 irtot irt alá. Mennyi áljnrttkéassig I Mily aagylelkttség. Egy két ily jótétemény, meh-lyel a szegény ember krsjczárjs bizony fölér, ha többet nem ér I — és megkapja valamelyik érdetakeresztet.
Azt nem keresik, hogy mi rolt, mit tad, mit tanult? Kezeiben vsn s leghatalmasabb minősítvén}-: a
pénz.
Azért még s mennyország kapáit is ki lehet nyittatni, - ez az ó meggyőződése
.meany-
A földön uralkodik o-szagnos |attot formál.*
Btótte különben itt t földia c-st az numerái kiaek pénze vsn, ki vele együtt adhatja az arat.
A tudományos ember vagy egy , t ki este atin él, az szegény ember előtte és minden slka kommal megvárj t, ha agyán megkapja, hogy a szellemi felség meg hajoljon az é reália felaóbbtégt elótt.
Ha pap, kiró, ügyvéd, orvot, tanító, vagy barmi homoratior létedre egy-egy leereszkedő .terma\' tal megtisztel azt megköszönheted Mags nem tsnult semmit, nem tud semmit; legfölebb srczátlsnal csevegni, vagy gúnyt üzai másokból, a kik kapott öltönyben kénytelenek megjelenni itt-ott, mert esetleg a a sort nem adott eszükhöz mérve vagyont is.
Mindenkitől, ki tudományával, eszével, tollával vagy hinni szegény embernek jutott módon él és szolgálja nemzetét; tiszteletet, aü vege-lest kitétel. Az ntezán fellatzitha tod, azért meg nem billenti kalapját ; elóue a te intellígentiád. qnt lificstiod semmi, ha mellette szegény vagy-
No, ha qealrficált ember lé ledre pénzed is van, as mir egészen mit. A qualiieált gazdagot tiszteletben tartják a qaáliűcálatlan pénz-ariatokraták.
Az ü igaz. hogy azok a qaa-lificált gazdagok is szívesebben fognak kezet a pénz sristok ráták kai, mint szegény társaikkal; mert onnét feslik a hárs. — Bot az ilyen kézfogások alkalmával, — ha esetleg baráti viszonyosa rsgy sz illető qualiieált gazdaggal — 1 gjobb tőle szerényen tartózkodnod, mert azelétt ss tskolaszagolt tudákos pénzáristr k-rata előtt pirulni fog miattad, hogy ütött-kopott köntösöd alatt az em bért egy elfeledkezem pillanatában
mél-
respektilta és .brnoertchaftrt tátott.
Bzek aa ajkon snstokrstak. Me teeaék ám azonban félreér As ilyen dolgokat, ha elolvasta valaki, ráha.-ta a tudókra. Pedig hát épea a szidok: közól karai ki a legkevesebb vaskos kiadású pénzans-tokrata. Val ki közölik is, az tagadhatatlan, de legtöbbnek sohse lehet szemére vetni, ha meggsxdsgo-dík it, hogy múltját elfeledte s bárkiben a szellemi fensőbbségét ne tisz telné. Hanem igenis vsának nekünk máa kiadása pén záriatok rátáink, Üknek múltjáról átszeli csárdák, a soproni országát, palotává nőtt műhelyek mdnánsk mondani regéket. Most kényelemben. pompában, fényben élnek; tőkepénzesek, földbirtokotok, vállalkozók, meg az ég tud|t: mik? éa a közügyekben aagy szavazattal és befolyással rendelkeznek, mert van , pénzök.
És ezek a legnyegléhbek, leg-trezátlaaabbak a társadalmi körökben , ezek ejtenek azután a taegvo-nnltan. de nemes liiükssfifj\'ni élő szeréoyaortu honorsttorról tlyformt szokat: .Koldus fiskális, koldus bíró, rongyos tanító" stb
És mégít a nemes önérzetet levetkezettek serege — s mi pedig igen nagy — hódol, bókol, süvegel nekik és nincs, s ki kimondaná, tejeikre olvasni, hogy mik ék tulsj-donképen?
Különben várjak be az kdét, mely megérleli a gyümölcsöt! Neat volt olysn társadalmi fonákság, melyet az idő. elébb, utóbb halálra ne érlelt vofata.
Tápláljon bennünket az a remény, hogy ez a pénzanatokrttaaág mely most minden lépten-nyomon elénk üti szemtelen fejét; elveszti alapjai, mihelyt a mayám évek után egy néhány áldásos esztendő kissé egyensúlyba hozza s pénzviszonyokst és arezátlanul ragyogó gazdagság
mellett aem ktaa oly kiáltó s nélkülözőt, a nyomor.
Akkor határozottabb illiinon-tot foglalhat el társsdaimunkbsn a valódi értelmiség.
Garibaldi
Olaszország Garibaldi halála által gyászba borult s fájdalmas emlékezet napjává tette 1882-ik éri június 3-ikát. Lspnnk szűk keretéhez mérten a következő idatok bar. kitereljük meg rövid életrttrát aáai a világszabadság hősének, az olasz függetlenség dicső elóharezotának. at századunk legnemesebb alakjai egyikének. — ki a magyar nemzetnek őszinte barátja volt s ki a legaáa-golóbb hazaszeretettel pirosait ritka önzetlenségben ia csak kevés nagynak nevezett emberben találta párját.
Garibaldi József Nizzában, t hírei tengert fürdőben látta meg a napvilágot 1807-hen jtü 4-én. Atyja tengerész volt s S is azzá tett Első nyilvános fellépése 1834-ben történt, midőn sz Olaszország föl-szabaditáaára és egyesítésére alakult összeesküvés tagjai közé lépett A hazafias czélt nem érhették el. neki menekülnie kellett, igy került Fran-cziaországon Tanis.n át Dél Ame rtkába, hol Montevido köztárasság szolgálatába lépett, mely ép ekkor állott harciban a brazíliai császársággal. Ezen, a brsziliaikát tnegret-tegtetó bábomban sajátította el t hadviselés amaz iskoláját, melynek alkalmazása által hazájának oly nagy szolgálatokat tett.
Osak 14 éri száműzetés után láthatta ismét hazáját 1848-ban midőn Olaszország ismét fegyvert ragadt az osztrák járom lerázására. 1500 harczasssl bámulatra méltó gnerulaharczot tivott Hedetzky ellen s ezen habom tette ót legnépszerűbbé Midén a szard. krrary-Oarló
TARCZA.
Darára Mi»kához
ttl
ElULUaOl llttlr földre. — Hmmavti a .ajaretMt, Hailj aaayiaaor falviditotl OaatTÍc borára derűt Vidd migaddaj uJiiSnianl 8 bird-ad a naarjr \'iláijnak : Hog-y a aaaijyar asep aeeásak Párján ásta akadnak.
BúbaDatDnk vajrj Gi-ornunk fieooa rejlik ivaiiu. Velőnk érea, velünk Ü-aaJ
Hr«féyd0b«ml a OllfeUlt Vidd Bánfáddal Ualiatuáuul Síivéraelnaaak öaaiaget 8 diadalról diadalra Emald a maérjar írnet
karaflula a költ* sírjáról
L-Jbesaiiés ¦ deák időkbe.: . Aeta pb afomttét. ^Mdii*u» pm.ému8 do mos kos (FoljUtáa ) Ai Isten tudni, hogyan érestem m*D\'*ni, egéas léoyembea ralami for roogai aeadett. Laaaankoat Ömlőit asi-\'eosbe a aengfi rend oyefr kőn a ˇ ti •úroyaia aaoo oaodalatoa boakomoraig tv mely Preeern reraeit itresgí a kéj lehet m«K agyaaölrajo éretlea fia rolum még ia liitad tam fogni Preaero aairének mély fajdalmit és •aerenaétlen életének mia-
Ugy tetasett, mintha körfilöde mia-den madár as 6 melodiijél énekelaé, — mintha ¦isrdem kegyi barang as d aotája »anat fttata, saiatka a ntmago íaiaraiak.
rél aa oaÓDajai hangosaáaak viaaaa. mintha tóid kagyakaa ssaa\'as asis eaiharta húrjai égi hangokbaa aaavalnák as ó .Bucaujat • fiatal kortoi a Háajasor s>eaa illapodoU meg lelkem egy-egy goudolat nál vágj költői képea, asast a lapke a gy&nyorü i.iatoa feirágoa, magam ia égésien aj gondolatokká! keadtem foglal-kosai. EI előéltem aat a aagyaaart satU begyet, atjt ast a kékderül L agat. Nem ia tudom, hogyan érésiem magam. Prueera könyve oaodilatoa, komor érialmeket keltett be aem,a esek mégia oly mélyek, oly melegek rollak. Egyaserre a báai-aasaoay terem előttem. — Navetve meg-aaKílitott.
Hit maga aorvit uram, mit oaíaál itten I Hogyha éj rolaa, aat mendeoam a caillagokat olvassa,
Preaerm. olvasom aiasoayesa. A Preaernt Neaaa adta, aeeade ? -
— Hit elébb aem ismerte?
— Caak aereroi. •
— Hogy teunk ? Neaade ssép da lokt N-aea soka ss fogja megitatói.
Sajépek. telaéffeeek de busák báai-toa tsivbol jöttek
— Igasa van Bua aagy. esetlen ember rolt aa a asegéay .syelr
doktor."
— Hit issaerte?
— Hogy ne! — Hisaeo annyissor
rolt minálank.
Ok besaéijen róls! Nagyoa •aeret-nák tad ni barmit ia életéből.
Saireseo felel a jé aessoay s tmelirm tlt; de aokat aem log áa megtudni - éa taiin épeo ast aem. a m:t akars... éa oaak olysa egyaserto sssaony ragyok a
Isjaaia aeaki as goaddta rolaa, kogy s mi Kraaoeak oly eaép veraeket tudott oainilni, nekünk lagaiibb aaépek, mert mi értjak éa aaivaakköa aaélsak Neaa tortMött 6 sokat ruhiaaUval Ejirkilt ú akármiben ia. Hiayasor nem andUm meg St amúgy igaaiban de 6 oaak vallat vonogatta. Avval se igen törődött bogy ¦él a rilig felőle. Lehajtott förel, lesütött asemekkel el eltlddgélt egy pohár bornál érik bossaaat ia.Néha-néha ki aao-kott venni a saebéból darabka papirost,ri firkált valamit — Uláa verset. Aatán milyen fé rolt, nagyon jó, mint a jó kia gyerek a oaodilatoa. mintha holdkóros rolaa. Al 6 nagy aaemei oly teléé ken aóaték est a világot sebei, de aabol aem tudor uláini magának való aiögieteoaktt soka sem tudu bora busód jók — Néha fel aaokta olvasni valamely dalát, de nagyoa keveaet bsaséit róla, — s ka valaki megdicsérte, oaak mosolygott. Sokat gondolkodott, miat miadea ember, a ki sokat tod, nagyoa ritkia matatott víg ereset. Da kát miért ia volt A ilyea ? Egy seb ógetó AL régi mély aeb, esssoay volt aa oka. Olyan ember, s ki miat A osiil*-gok kósott ól, a feldöo ia oaak csillagokat Üt, — estin a tadóa faj legelóbb aaegbó-duL Preaernt ia assaoay Dolonditoita meg, sssai sj aa oka, ,bogy aoba sem láttuk At vigaak. Júlia volt a esve, — hass különbé* agy is olvasta a nevét av apró versek tea. Aat gondolja eaép volt? De bogy I Tteste klalféf 81 arci volt, da kát Preaarat mégis elvaráaeolta. — 0gy vaa, miadea ember aaját aaaoaérel oéa, s aranyat lát ottaa, a bal oaak féayea garas aA- Preaera agóasea baiamerült Júlia , aaemeibe, ss régre agy bisonyoa hivatal-műk asje lett.
Most gondolom. „Novo meato\'-bei él. — De hiaien aem ia lehetett aa máa ¦.ép. As kisaaaaoay rolt, finom art láay, — báb. Nem oeevegett máskép miat németül; — Preeern pedig vead rolt, — aailird vend, — totótól talpig. — Aatán vend dalok, egy „nyelvéé doktortól,* aa a mi urainkéi] valódi aaégyea 1
Férjben meat tehát aem törődve Preaera vigiliiiral. ¦— Ea sebeste meg •aivét, s ¦ be aem hegedt be aoba. — Nekem bessóit róla, — vigaastaltam, ds hiába. - Különösen akkor, ha a bor he-vitatta fel, kitárta előttem eaivét. — Aayjinek hívott, habár fiam aem lehetett volna, CJgy hallgatott rám soksaor; miat sselád bóráay, de néha mogorva, mond heteim vad volt- Egyaaer caak nam BsereooeéÜeaeég törtóat. — Ül csendesen al éa issik Ea kimegyek aa udvarra dolgom után. — egy merre hallok nagy lármát a konyhából — Vieaeafaiok, hagy lássam mi vsa a dologbea. A li* ayok t alavinyak. mint a vásson, tördelik keséiket. — Hát as éa Pnyelvss doktorom" felakasstotts magát a konyha ben, arra a esegre ottaa e, a kemencse kia ajtaja fölött. Hogy mién? Aat aa Iitea tudja. — Nem ia gondolkodtam ao kat, hanem nagy hamarjában elvágtam a kötelet. Igy mentettük meg. Éa aoba kérd estem, miért tette eat és A se itt róla aoba, de móg agy laót se.
S»ki mássaln em tárealgott, {miat avval a kia barna vargával, aki még most ü eljár hónaink. Hiasen már taláa Látta 1 — ÍJ .y láteaotL mintha maga a megtestesült bánt fekete gyásafátyolként eresakedett volna aa i fejére. — Eevés-;ael halála előtt kivess aaebóbŐl egy köny vst — ogyaaaat, a msiysi ¦ "
ts-t, — saját verseit, — mskem adu, mondta, hogy niaos aveaamd értékes sebbje, tartsam msg ast em lekennek. Éa meghalt- Kenőbb Neass jött katsuakhos.
Egy alkalommal keresgélt valamii tárgyaim kösött a Preaera eme könyvére bukkant- Nem is adja amjasóta keaerből.
O ia oaak otyaa fej, amely hamar felhevül, - meleg vér, aitin milyen aaó-pe a tud bősei danolni\'. — As Ím, caak saóljoa valamit a .doktorra*, asonna. tüs less. — Be olyan a termóesete — Mennyire haragudott midőn eTmonJtam neki, hogy Júlia aem akarta elveani eat as embert.
— Hát volt annak lelke, — kiáltott tel mérgessé, — a ki aem akarta Őt elveani, ót, aki olyan aaép varaeket tudott oataálai! Ha mi élae, a ha öreg volaa ia. oem sokat gondolkodnám ba aem asoaasl boani menaék, oaak A akarna: 4h> Aaért meri vead volt? Istenem 1 — asoku nj\' edaai. — hiasaa veo-dek ia emberek. — a atin raindaoki he-gadai, a kinek maga aa ur Istea adta a hegedftt.) Nem aaégyen as. — Éa tudja-e édea nénikém, mik eaak a mii laibeohi fraj.t.ink ? Mikor aóasst&l aesdenek k«gni meg datloisi. asonna. meg.aUiii, .hogy a német aaó aem aa 6 nyelvükaak való ! — Hallottam én, s ha aem ia értek aé metül. — aa aat fAJameea aa mégie oly oaodalstoaaa hangaott\' — Dehbaen aóo.-kém. viand al őket aa — majd. amáet moedteu. — éa ugyan nem megyek soba kompaaUjakba, nem ia lenaékónaemmiért Laiaachi trijia.\' S ka maid a Jú istea férjet sd, nem megyek laaishan vele aa oltára, ei, miat a aagy araayoa -nyh" alatt, a mely ea öreg anyámról marad; ram
lTO8ZOKl»TBDl»: «TTOLTAJI.
Z
ALAI rönoii
fi \'\'IfitJtimtjé h-t* 1882
Albertó az osztrákokkal fegyverszünetre lépett. ujr» kénytelen volt menekülni. Hálátlan királyi azonban elfogatta s Qaribaldinak a száműzetés — vagy a bortön között kellé választania.
Nejét Annitát, — kit meg Montevideoban vett el és at még ss ágyuk moi:.ja közepette sem távozott oldala mellől, e hadjáratban veszité el s midón bujdosnia kellett, barátai gondoskodtak itthon maradt fiairól.
Hosszas bujdosás után -ikerült neki New Yorkba menekülnie, hol eleinte egy szappan és gyertya-gyárban dolgozott, mig egy Ázsiába induló hajón kapitányi állást nem kapott.
1854-ben visszatért Szardini ába s ekkor megvette a kis Caprera szigetét, hol a világ zajától vissza vonulva csendben művelte káposztás földjét az ekét csak akkor cserélvén fel karddal, midón a haza szabadságának érdeke azt parancsolta. Ez 1858 ben történt, midón Oaronrral ki akarta rivni, hogy egész Olaszország Szardínia slatt egyesittessék. Seregestól csoportosultak körülötte az önkéntesek s ó 1858. május 23 án átlépte a Ticinót s megtámadta as osztrák hadsereget a di esóen barczolt ellene. A villsfrsnksi béke véget vetett megkezdett nagy müvének, mert nem akart oly király szolgálatában állani, ki az Olaszország egységének legnagyobb ellenségével, az osztrákokkal szövetségre lépett. De ha szolgája maradt hazájának. A mit királya segítségévei ki nem vívhatott, azt megakará tenni saját szakállára. Genuában titkon hajóra szállt 1000 hősével, kiknek nagy részét emigráns magyarok képezték, s 1860 elején kikötött Sziailia partjain. Ó i közönséges földmires hadat indított egy király ellen, — ki 800 főnyi hadsereggel rendelkezett Marsalanál ütközött meg II. Perencz nápolyi királyival s ennek hadai eszeveszetten futottak meg .az 1000 hós elól. Ez képezte elsó szemét azon hosszú láncznak, mely csupa diadalokból állott. Pelei-moha, Sziczilia fővárosába tartott bevonulása alkalmával a nép örömnadallal fogadu.
A nép megváltóját Imádta benne s átadta neki a diktatúrát. Ekkor
átszállott Nápoly hatarára s itt győzelmet gyóseiesare balmorván, megtartotta bevonulását Nápoly Tarosába s a két Sziczilia diktátora lön. K város piaczán esküdött zaeg könybe lábadt szemekkel, hogy addig nem nyugszik, mig Magyarország szabadságát is ki nem vívja. Kesében rolt a hatalom, felhasználhatta volna tetszése szerint, de ó Viktor Emánuelt kíálUU ki királynak, letette a diktatúrát s visszavonult szigetére sz eke mellé. Az önzetlenség, s nemesid-küségiiek ily ritks példája előtt nem csoda, hogy ae olasz népen és ennek királyán kiről még egész Európait és sz egész világ kész volt leborulni. Oly szerény rolt, hogy még kitüntető czimet sem akart elfogadni. Midőn .Olaszország első polgára1 étimével kínálták meg, ezt azzal atasitotta vissza, hogy ó nem akarja, miszerint Olaszország polgárai között különbség legyen, Olaszország polgárai valamennyien .elsők* legyenek !
Megint a régi lett: közönséges szegényes földmives. Mégis gazda gabb tolt királyánál, mert ennek ő osztogatta a koronákat, a népnek ennél még drágábbat, az arany szabadságot.
Csak egy vágya Tolt még tel-jesuletlen, Olaszország az ő szenté ben test tolt szít nélkül: nem rolt fővárosa. Rómára Tetette a szemét, kiadu s jelszót: .Róma ragy a halál:\' s elindult Rómát elfoglalni Olaszország számára. Aspermontnál találkozott az olasz király katonáival, kiket as III. Napóleon parancs-szaván küldött ellene. 1862. ang. 29-én történt. Garibaldi megtiltotta katonáinak, hogy as olasz király katonáira lójjenek. Lelkesedésökben azonban megfeledkeztek a tilalomról s lőttek; a király serege sortűzzel felelt s egy lövés az ősz vezért földre terítette: golyót kapott a lábába. Est a darab ólmot kapu jutalmul arany koronákért A győző sereg vezére kalapleemelve közeledett feléje s sziute azégyeuketve kélte kardját. Átadta — fájó testtel s talán átég fájóbb lélekkel visszatért szigetére s lett ismét, a mi rolt: egy picziny káposztás föld mivelóje.
Teste sebe begyógyult, de nem a szive, neki Róma kellett. S 1867-ben
Kernest, ¦sokas, e melyet Leibach-baa abba hagytak — aépea asért mdrge-lédik Nana. la.
Eoayire meg tudott beragadni a laibeehi Frajlákra doktor Prosava miatt, a kinek airjét miadig virágokkal állati. — Seól joa oaak Doki, elreaet ám Pnaei airj ára, — aiaoayoaan log bal.ani olyi igeai létániét. Albert már ogyta kikapott tőle agy pé/aaoi
A háaiaáasony egyesért elbeoaaléáe a boldogult költőről caodélatoa benyomást gyakorolt os éa aaivemre. Moet kesdtem érteni as d elkee-redott lelké. aak meleg ea bánatos kiömléeeil, ama abtat arnyat, a mely nagyeaerü verőéinek soraira neheaedik. — Nem volt semmi ködöa .vilégíájdalom", a moly aa egéea világot oaak-oaak leitete olde lévai állítja elénk,
újra kardot katött. hogy azt elfoglalja. De itt Napóleon katonái fogadták, rakásba lőtték embereit s ó a mentőséi csau után kénytelen rolt TÍsszaTonulni.
Még egyszer s utoljára ronU ki kardját hOrelyéből 1870-ben, midón a frtnezia köztársaságnak sietot segítségére 15 — 20000 főn menő szabad csapau ellen egész annádiákat küldtek a poroszok, elakarták fogni a 63 éves agg vezért, hogy mint egy közönséges rablóbanda főnökét felakaszthassák, de nem sikerült nekik.
Eközben Olaszország visszakapta Rómáját is, s igy ő már nyugodtan térhetett vissza bérezés szigetecskéjére.
Darab ideig még foglalkozott a közügyekkel, de a kor éc betegség nemsokára elssóliuk ezek mellől
A jelen év elején fölborult kocsijával komoly betegségbe esett. , Az orvosok tanácsára Nápoly enyhe , égtlja alá ronult de itt sem hoz hatu már sokáig, e hó 3-án kiadu erős lelkét mely a gyenge testben már meg nem maradhatott.
Ezekben adtuk lehetőleg röviden a nagy férfin életrajzát majd megírja egész bóviben a történelem, melynek esinálásában neki oly nagy része volt.
b-fb.
Jegyiek
1 eojy-kaiiiaacu kar. rrvaeé* irttitíetfi óardaajetii 1882. yttaaiaia l-en, 2-d. áa 3 ia majt art nődd e.\'yftrgyol is át átélat-airtietdáátríí. Jaa. 7-éa.
1409. B/82. Gyilkoaeigi kieérlettel vádolt HorvA\'h Léaeld ellesi bűnügyben Tégtárgy.
1309. éa 1566. B/82. Lopée btta-te terel terhelt Horváth (Kapai) Jéaoa a tareai elleti ugy beo végtérgv.
1556. B/82. Lat Tóth Ferenc elleei büoűgybe. öeeebüntetée kiaaabéae.
1791. B/82. Lopaeaal vádolt S~ ayéri György alleai bűnügyben vég-I tárgy eláa.
1595 B/82. Lopaaeel rádolt Her-eseg Mihály elleni bűnügyben végtár-gyaláe.
Ja\'iiaa 9.
1027. B/82. Lopásáéi rádolt Parlo-kovioa tadráa éa tárae elleni bűnügybe a végtárgy.
937. B/82. Gyilkowágg.l rédolt üj Jarv Maria ellesi bttoügybea végtér gyalaa.
tettetett bu
aoagéa, — e költeményekbe önid Pleeaan miadea érselmeit ogyaserü, de mágust, aaavakkal. — A .gorenaki\'•) talajoo adu üröm ea. — a mindazon kommentátorok, a kik Preeorat Schillerrel hasonlítják öeaae, nagyon oaala\'koanak. — Ea kdt egéesen küióoboső ember de he Frenoe (Proseru) emelkedik ia Petrarca élénk mértékéig, he narylearü gondolatait aa arab ghaaellék lánceaiba foglalja ia, — ö még ia oaak vend, aaiáv, tetdtdl-telpíg. A .gorenaki" veodégloand eioeeaéléae valóban nagyobb \' ecaü volt előttem, miot a tadóa kommentátorok bármily találó magyaráaete. Ea eme köayv épea aa övé volt, épen ea övd, ugy éreetem magam, miatta rillenyoa áramlat futná ét urasaimat, mlatba keeeimbeu \'.ártanék valami eeeat ereklyét — Albertakét futok, elmondom neki, a mit hallottam, a babér bíaoayoa értheietles roeekedvuadg faggatta ót, mégia mindig figyelmeaabben hallgatott rém, a miatta aa "a kélté romantikái aaerolmét aokkal aaebbea ki-ceitráetem, miat a uáaieeeaooy. felhevül á ia éa teettol, lélekkel Praaornnek atsa-teli magét Említettem mar, hogy Albert-aak aemea asaTe volt. A aaereaoeétlea melldadtt költi buja aa i eaavét m elfogta, maglehel teléé eaért, mert mag Tolt gyt-
sódve, hogy ót magét át oaak ugy mailt"ate Ságra bi ideálja.
De oemcaek eaoo képsolt analógia érintette ÓL — Miért kellé Preeeraaek e airlg iBMiBoaétleaaek 1 eeitie ? Miért mel-lóste ót a lány oly kegyetlenül? Mert vend volt, egy elnyomott aotnaet gyermeke, a kire aa idegea nagyok megvo-tdleg adatok, aaját árulói pedig kinevet-lek, mert nem akart lemondani aa anyatejről ; — mert magaastoa gondolatait Samo *) derék unokáinak nyelvén fe-jeate kii\' Nem nevetésre, aem büote\'éare mélto-e ea? Tobbeaör mondtam már Albertnek, hogy 5 nem német, bogy nekünk, még ae kellene aaayire diceditenbnk aa idegen, habár aagy nemaetet, a bogy a kiaebb nemzetnek ia van jogot a világ eainpadára lépni. Olyaskor oeek keserveden mosolygott, a miodig ugyenaaon vilaeet kaptam: .Igen ea aaép — da mii tebotüak? Itt aiaea gyógyír. A történél minket kegyetlenül elitéit 1 — Mit ia orae ily uWmopylei ütköset, — hajol-jaak meg e aora előtt; melegedjünk Schill-r ét Goethe dioeóaégéndl, ha nekünk ninca napunk." — De moet már aem beatéit igy. Mellóaött, megvetett, aaereocaétlen, a caak eaért, mert vesd, mert ealav. Es elkeádritette ót, de mag-ráltoatátta ia. — Ceupa tüa letL — .Micsoda? — mondé a öaaaaeaoritá ökleit, — kitek adott ea leien jogot, hogy tapooeoa éa oaak eaért
engem möge«---
mert vend vagyok ? Ki követelheti tälem, ia asereaoeétlea legyek, caekhog;
bogy éa aaereai i lebeeeea eaera
\'egy
cada? Hát aa emberek
Tádállelok -a, a melyek egy miat tépik? Miért lehetnék én oeek eaoo foltéul alatt kirea, ha megtagadnám véremet, enyém lejét lerméaaetomet, aeeemat?
Gondolatokba mélyedt, de csakhamar újra folytatá: .Igen barátom, ige-aed volt, tiattelet éa beceület, minded aagy eeamének, minden bdceületea [eat. ménekj oemaetaek, de eme aagyaég, sne dioaóáég, aem kdeatethet arra, bogy \'áru lóra legyek, bogy áthágjam a trrméaaet lórréeyét, aem, soha t
•I Seme a I. aaéaaé attaséé álad deaett egy aalár áUaaaat, — a mai
Megvetik a vendeket éa én vend vágyok, - vead vér, da épaa eaért, mert megvetik ókét vaad akarok lenni, esi lárd read, a milyen Prea-rn volt Ti bor rátok aaareacaéeebbek vagytok. Nektek, nem égették el a multak krónikáit, ti aem vagytok egyedül aa ekébea kötve. De titeket ia megvetnek, ti ia oaak barbárok ragytok a világ aaemébea. M meeok aapaadmoaai, ti máaok pandúrjai — mi éa ti aaláv var."
Da tovább aa legyen igy I — kiáltok fal Albert aaeét megragadva
— Na I Nem aaabed igy lennie, — Télaaaol. a megaeoritja jobbomat — Lágyunk aaok, a kikaek aa Iatoa teremtett. Saegyeaiom magam, — hogy ea méa-kép a lehetett valaha. — Uél mi roaa aeabbak ragyánk máookaál. A mi fajták aem nlyaa-e, mi tl a másoké — de nino.-e nek Un k m oly melegen éred am-vünk. miat e többiekaok? Igen, ka ihermopl\'iei ia a küadelem, de diceö, de térfiaa. Ea nem volaáak-d valdbea lobben egy maroknyinál? Gyerek Toltam, va lódi gyerek, de aem érdemelném meg soha a .térfi" a- vet, ke megtagadtam vélne eredetemet, mert ea kialeiküeég, mart ea gyavaaágl
Mególeiiat egymáet, a barátságunk élénkebb, aróaobb lelt, mint eddig. Ama naptól fogra aagy asorgaiommal olvadtok Praaera költeményeit. - Nem tudom agyén, hogy esse deák éraeigdaák nem untelaak-e, da higyjétok el, hogy igásak, hogy ktlo.de, aaenL kimoadbatlaa éraelt.m fogja el keblemet, hogyha gondolok ama pillanatokra a krajnai hegyek kötött.
Sóba aem fogom elfelejteai, hogy a kjltéaael veaetatt aa igaaáághaa, hogy a köitéaaet adott viaaaa e teraaéeeetnek Lelkddedve kóboroltunk a romantikáé ri dékda asóve és faragva raraokst, — áa Preeere miadig velünk veit.
Egy alkalommal riaasatérvéa ily tündéries expodieaióról ae .öreg poetá-" bot a küeeöboe a báaiaeeaoayayal ta-lálkoatutk, aki aaoaaal agy ambarre mutatott aa ujjával, mondván: .Uram I Ha megakar iemartadai Prassra pajté\'
1098. B/82. Lopaaeel vádolt Né aaeth Jdssaf a társai alleai attnUgybea eagtérgj.
1288. B/82. Sikkasatéasel vádolt Vajda Oaáke György ellesi bnnttgybea végtdrgy.
Junina 16.
99a B/82 Wkksdataaeal vádolt ílorvélh Györgv a láreei ediaai ügyb a Tégtárgy.
>09I. B/82. Sikkaaataeael vádolt Blaekorica Jéaaei e leni bűnügyben rég-térgyalée.
960 B/82 Sikk.ealéaaal rádolt Gottmeno Jóaeel elleoi bünllgybeo végtárgy alea.
1246 i) 32 Unger Fereaca elleni bünbgyb... II bír llhird
1218 B/82. Kahér lika a társai elleni ügyben III. bír. itbird.
1466 B/82. Nóvák Pál -ll-ni ügyben ithird.
1570. tB/82. Oaigéay Lejoa alieni baaügyaes II. bír itbird.
1669. B/82. Sipek Imre el eoi ügyben II kár, ithird.
Jui.iue 16.
1198. B,«2. Ce.lard bakéeael vádolt Graoica Jóáaof elleni büoügybea rég\'árgy
1232. B/82. Sikkaa.ii.eei vádolt Polonaca Falöp ellesi bűnügyben vég-lirgyeleá.
1200 B/82 Lopaaeel védoll Beokó Iiteán éa tersei elleni bO.ngyben végtárgy alá.
1476. B/82. Móróc. Laaedd elkeni topéai ügyhaa végtérgy.
1334. B/82 Pleea Eraee elloai »gy-ben III. bir. ithird.
1314. Tdth Péter elleni bűnügyben II bir, ithird.
1667 B/82 Merkó Jéaoa elleni ba.agyben III air ithird.
1468. Zudravocs Jokuaica Zdigm. elleni ügyben III. bir. ithird.
1601. B/82. Martin Jéaoa a tára:i elleni ügybrn III. bir. ithird.
Janisa 22. 1192. B/82. Sikkaaetiaee] vádolt Löary Samu alleai bűaügybea végtár
gyJáa-
1201. B/82. Lopéaaal vádolt Tekia Aatal ellem bűaügybea végtérgy.
1209. B/82. Lopásáéi vadolt Jámbor György elleni bttoügybea ree-tár
U75. B/93. O.léM.1 rádott Slan. u vf»r Monca alleni bllnligT ben vég lád-frjaUa.
1600. B/82 SalkoTÍoa Imre elleni bOoüdTTbea II. bir. ii«írd.
1606. B/82. Koráoa Joaeef elleni bAmnttjbea II. bir. ithird.
1753- B/82. Snom Bernát qvörgj é» táreai elleni Ijfleüjryben régtargj.
1311 B/8S.PeJlák Gntertár ée neje elleni tagrbea IIL bar. itivird.
eáraJ. — errai a vargával. — iene, moet itt van."
Oda ¦¦¦ni- Áa aeetelnál aiaceooj embrrke dl\', fejni keeeire lámaantá. iae-majt ee*j elitta laro Qveg borra fügKeeitá. CeodáJatee rgj logénj rolt; apró le}*in pár bajeenla »4gfelé kapannkodék, pár pedig enálee borni okára ereenkedék. A reta piroe Tolt, rövid, oeeaenjomott ét borotvált, orra kioeioy ee begjee, eniatdn rövid éa begrea állni felen ceodaletoaen ¦estek ki vákony ördöagoe ajkai. B 1 fOláríl ogj negerfej alakú fülbe való lógott. — Ifelláfe altunk, de tekete apró aaemeirsl égig ne*vén. mjlask egy ásót eem esólt.
HoMttunk n legjobb borból. Töltöttem neki, e mire 6 ceodelnua tekintetet vetett rám. Vágre rááilt, .oaakbogy meg ae eótteea." — A „Djelree doktorra* toreltem n baeaótgetóet. Moet kendet t engedni c jég. Puhárt pobár után öltött megába aa emberke, eeanaeí eník-rnntak, mint a meoekáé, Okiéval dóngeitt: telt.
— .Hogy iemertem-e ót? — De mennyire! — Itt öltünk éa ittenk egyOtt. Prí mojoj doni t Lelkemre ! tudóé egy ur Telt as, — páratlan fej 1 — Minden ról tadott beeselni. eVa latan eyagoeaeaa meg, Sner?noeótlen roll mindvégig — fejét mindig lehajtva b^rdosU — Én vártam neki lábbelit. — Aatáo nem veit ám buaake. ouat n téhbi arak. - de okosabb vnát mindé¦nyinái. Mit, ének e mákfejek ! — ha megeogadi. Nem aseV gyelte magát meetereaberrei, ragy pev reenttal b*saéioL a honná veodü ám! — Astáa vere-keá in caináh. da vend ver •eket ám, — legalább ár tati ni. As ó dalait oly aaépea el lehet énekeim, ájta-toean, édesen, — mist e veen^reyéaiél esoktnnk. B-seaélik, hogy htviata elótt eo-knt alégete^ - kár 1 Moadaák. begy ördög meank voltak. — da én nem hi aneen. Lehellan, hsery oly baagatietae lé-lek, — a varga itt eahnlltratott, a kiüri-tartta poháráL Antan talesaiU inját, még jobban e.ptroeodék, miméit fwrg uja áe keséivel de tájával gaetéhkniálv-, neély rennend baagon kend ás e kei sí :
1168. B/82. Hajdú Jóeael é. táraai «|f»n. nonttgyben IL bir. ithird.
Jnnine 23. 856. B/82. Snlyoe teetí aátiéeeel vádolt jBirkáaJósaef a társai ellani ogyb*a
1S70. B/82. Sulyoe testi eértén.| Vád< 1. Ssa fi or Jóseef e tirasi etieni tgr-
1368. B/82. Lopásnál vádolt (K. György elleni bűnügyben reg-tárgy alán.\'
U98. B/81- Lopáeeal vádolt K ¦ aás Ia-ráa elleni bttnocvbes véáTtárgy.)
1566 B/82. Lopkk..,. .*d ... k* . Vicm latváa elleni bdongyben végtár gyaláe.
Juoiua 30. 1371 B/8B. Say» ¦ tért. vádolt Moina Gábor elleni bíiniigyben végtár-gyalia.
983. B/82 Vétkea bukfc véteége-vei terhelt Heck Mónca elleni büeÜgyut-l
! B/82. Lepéeaaf vádolt Ssol-tár Kati stlesi buotig»vose végtárgy.
1531 B/82 Hatóság elleni eró eaakkel vád-li S<á»>i I.\'ván «li-m ugy\'t>-n égtárev.
1528. B/82 Hatóság elleni ere esakknJ vádolt Kadela Jóaeef eiiaa. bűnügyben végtérgy.
Kelt N\\-Keniano IÖ»2. jun. 4.
Kiadta: PLANDEK GYOUGY
Ur. . v. .« «...
A sopronlkereskf3delmi s ípairkamara kOrébol.
lSls-ik taan.
Hirdétmfny
A * opr abaa, Baafalvan, Neaeide rea, Kóeartgea, Nagy Kaniaaán ée Keest helyen esálláaoló oa. kir koeöe hadae regbeli oaapatok, — agy a Suprooban, Kóasegan éa Nagy-Kan ia»áo luállaeolti m. kir. boa véd oaapatok réeaér- l»82-ik évi okt. 1-tól egéas 1883 eaeptember hó 80. kiváataló titanio anya^uak, a. st. kssaesyfásak ée kóaaáanek UatoeiLáeárn a aoproni ca. kir. katonai élelmeséé: raktárnál i. e. jaa. 12 éa ajéaláai - a-t fog tartatni. A kik abbon réaet venni óhajtnnnk, iraaheii njAnlatnkat áa • bánatpénst a tárgyaló napján ]egkéV<bu délelótu 10 órájáig .A koeóe heaaonbér lettárgyaló binottaág" caime alatt beküldeni el ne mnlaeeaák, — kéeóbb vagy fávirdai aloe érkeaÓ ajánlatok figyelembe nem vehetók. A hocelehbi feliét*Mek ée ajánlati minták a soproni oa kir. katonai élelmesééi raktáráéi és a Saókea-Febér-várott aeékeló m. kir. V. honvédkerftleti paraneenokaágnál betekintbetók Sopnm, 1882. májoe26.
.A bold világit, — Aa óra üt, — Mily kéeó, kéeó lehet már\' De ÓgÓ eebek Ssi vemet kin tak,
Ée álmot eaemem, hajh. hiába wájtf Végre ie a költó airja jatotteesemDe a melyról a básiaaasooy bemséit.
— .Nesaicaám! — moodám egy ebéd tttáa, — sánikéje ónhöa tttoeitott. — vesonsen. Preeern airjára.
Less oly eajvee ?\'
— SasveeeB. válaeaol a lány, s mikor caak tetesik.
— A asikor Önnek l«tataik
— Nekem miud-gy. ha ma ta.
— Hát jól van, legyen ma. Délután volt. Ssebb napot nem láthattál A magas hegyormok e kék égge. létaao.uk onókoloeai. A nap augarai oeo-dálatomaa jáiesottak a söld erdóeéreken A hegyek lúadokoltsk, miotba a tündérek eeüat eaálakkal báláatáh volaa kö -ül. A söld legeiók miéi mag-aayi *# Iyem as/nyegek rerjeesk«dtek a dombokon, — ¦ fabán-k, « aeuoaokról elégedett \'? y - is- n ¦¦ .-a a ¦ »t — A világneaág oaodálatoeaa j re aa egeit a i ..d kövekeo a patak mellett, a a régi toron>
¦ mohóval besétt Minden oly ceeo-
fdee, mtedas oly kedvea. Suoir kelle-ase volt járkálni a derüli, nantst*\'1\' \'áehVkáan.
A tömőidbe meat&nk. Nem tadán> | jól irni Hiesen atiad-a oly régea tortáat. ,-r • »ly*a köaayea elmosódik as ilyesmi még a leghívebb emléken* luh.tiágákdi ia. Nem ie ónod a. Háay külöafóte kep* ós vidéket láttam ás mér asóta. S ató-régre temetó osak temető marad, kttiö snses falán. Kösápea a felfeesitett. kord lótte sírhalmok én keraentak. Aa átélt ! örömek éa aaeavedéeek egy teljes köayr-a »Ílágtá5rtéaet egy ásakMeTiayija — de e könyv hetaasre* pecséttel be vas Masdlalve, kivülróJ pedig Utdrdlhstles UtOkkel irvák Preeam esnvai; ,Aa ólat hoassnaéga rövid." — A JtemelÓeek osak egy pontját jegyestem meg jól anagm* sah, — Présért, eirjat
SALÁT K ö Z L ö IC Y
JUHTUB 11 éa \'88t.
tü mÁm
www
Hirdttmíny. Felhívjuk ss érdeseit korok figyelmét, misseriat e m. kir. főldmivelée-. ipar] es kereskedelemügyi noiaiateriuralól ayert érteetiée eeerint Röthardt Fi reue« ée tir»» késtmsrk i len- és kender tono gyárben ugy n nyer* ni int a felig áe teljesen fehérített fonalakban n henei nukeáglet fedeshetó.
Keit Sopronban, 1882 májas 23.
A keresk ed elmi a lparkunar».
Miatáa meggy Ósódhetett csikk író, bogy a enabad véleményayü vasalásnak barai ja de «in laid ja » «gy ok, ae Olkönne« meg, ha eaeatal ie kis áletlen&l oda vágok, a hol legsajgobb n teh.
6a levonta sisakjai, áa te teUnaelean a rostélyt, habár kissé bdvea hallott rám a „kereestvis* abban a hitben, hogy tan i még egysser eem kaptam. Tehet aaaa
SZÁLAT SÁNDOR.
Üiolfló kenet aa „Egy kis kérészi viz\' re
Nem biaba. bogy kereestrinsel jött a csikkiré „pünkösdi gondolain-im"-ra, hanem el ta kereestelte aaoknt ugy, bogy asiate magam ie megijedtem volna ásóktól, ba nem tudom bogy mit írtam.
Igas, hogy mikor a nikkel irtam, setn helyenkedtom. de nem ia volt snán-dékombsn aaon álláspontra heiyextedni. melybdl a esik kiró aat bírálgatta. A mii irtain, áltaíáaoa emberi ssempontból áa nam felekeeeti aae mpon bo! írtam. De bogy aaért .gondolataim" onikkiró aaavai ssertnt: „oly eeeaaekel bocsátottak volea kbare, meiytdi minden becsületes kalbo lik uh magvetéaael fordul el" — ast a katbolikoa világ ruputstióje érdekében el nem fogadhatom, mert tagadnom kell. bogy ami ae nitalenoe bumnitás nsem-pootjábél \'gai a katbolikoa egyhnn •tempóntjából megvetésre méltó volna.
Tagadhatatlan, bogy .gondolataim" boncaolgatáasosn csikkiro igaa katboli kii* lelkesültséggel — noha kieeé epébe mártott tollai — análluit a.ara a kstb. egyhit érdekében ; de hogy csikkem után mini alapon kereestelt skstboti-kuanak ? — as nem értem. Ilyenért! a pro kicsi syeskeuéaei re ál láepoo tómból vsiassolni ültje a belém gyokeredaett valláai tdrelem, mely minden feleke-setben tiaateli a meggyónod eat a boldogító hitet. Oeapán nóuáuy balul magya-rasott conatruatiou iránt kívánok felvili goeitáat adaí.
Nagyon rueee néven veaai \'Ölem, bogy Kimondtam ast, — ami nekem ie fáj a ami fájdalom bisoay igae \' — hogy »s"ünoep megttléee — manapaág ossz „mankaaaünei.1 , — Esi nemosak én mondtam, mondták |igen eokao, kik né lam busgóbb kntholikaeok, oetoroeiék éa osiorossák esseJ íolyion egyháaonk leg-kuünóbb asónokai a biveket, — mert a
hogy nagy bu-hóvel aaeretnek föllépni. Jó idóvel megjelenése elért ia eokat b*-eeéltat mér magáról aa efféle „finom" oaavargó d- ba sátán vaiahol föllép, ugy hogy köeelebbrÓI ie ase at ügyre ve-hetó, kibújik a lóláb a arra a maggyósó-deare jutunk, hogy hfl.paaigui akasatófa virággal van dolguk, a ki átég a ka poféi fa tói ae vess buoest. — oaak bogy a oehatibb vieagálat alól menekül hesses. As aj oetdköa aa ég eaea legújabb esél-bamoaa. hit a eeillagáaawk aagy örömökre nemrégen „aaiptek meg,\' aaintán aa efféle mákvirágok fajtájából való- Eget-varó debeaóval hirdette elére megérke eéeét kidobol tattá, hogy ó ilyen meg olyan ragyogó, fényen tünemény — áe Btaiat elérkeaett ea ideje, hogy ki ii legyen msráért. ngy köaönaégea miedea napi „svindWa bontakoeott ki belóle. A , todóeok kiknek éber figyelmét e ván-templom elótt volt felállitva, A katoaanag doj., -n + ^ J mtnm ktwfljbotik, most ta\'jendiaaboa volt jelea emindaa I már iat állítják. - hogy a aagy vajjal
fellépett ar, jeseetekta.ee assgény legény
Helyi, meeyel és vegyes hírek
— nP\'fj*l lg** aaéü idő volt A katholikaa egybáa aaokott öoaepélyes-aéggel vógeahette körmenetét. A 4 eátor könttl aa elaó a főpincsoo. a második Wagner Károly kása elótt a harmadik a vároei templomnál, n negyedik s kórháii
napra
aaomorubba.ii
moen
tspsas\'sláa napról
igaaolja a valláai kösöay elterjedése.. E- caak ugyan megadná neki aa a doktor ki ilyen aymptbomák után felvett diag-noniara ast mondaná a körüiállókoek, bogy semmi baj amen ee ásóknak fogna osturi, kik aat marták áluinni, hogy a beteg vessélyeesn beteg.
A kí s bajokat takargatja vagy éppen — mint |csikkiró — ssépitgeti, ae vagy nem biaiK orvosi erejében, — vagy eicnsége a betegi.es.
Nem gany volt ss as én réssemról, banem keserű kifakadosáa, mer. \'udom, hogy a vallási kösöny mellett ij-aslden ver már ie burjánt aa erkölcstelenség. — Ijjeestó tépet ÖU an, nemcsak nálunk,
----bo minden felek esetnél. Hogy
leiedsik oka, aa nem ide vagó.
A valláai kösoayból dedacálbató axos Állításain. igasvolU is, a mikst s családapa ée astlare vonatkoaóiag írtam. Nem mindenkire nlkalmastun eat, mert vannak kivételekbe — fájdalom 1 — csakis kivételek éa éppen asért nem lebet — e\'tnnssstsiss nyomán — belöiök ass-bályt alkotni.
Csikkemnek esés tételét: „Abban as időben maguk ss apostolok aem voltak egyebek aaegóny embereknél, — kik idealtamuaeal telve, rajongással caüsgtek aaon valláson, melynek gyönyört,, isteni költésset* megragadt* eesutánye utál törekvő lelteiket\' — oaikkiro tsljessa feiremsgyarssta. Alt esse te ki belóle, — hogy eessriat as apostoluknak ¦ volna bitók, meggy ősődésöa. Ide irtam est a pseauat, hogy újra megítél teeeék En csak ast nam bírom megérteni, bogy miféle peycoologia sarja k< egy ugyan-ason ember lelkében a bit éa meggyősó-dée mellett SS idealismust áa visaoat? Vagy melyik as, mely s rajongásnak alapjául ttsetesaágee emberi érselmeket ia (miaó p. a vallási érselem^hasasseretet *Ub.) ae ismerné a) f
— A kik hsaájokoa rajongással ssaagtek, slbatárosó pilUnaibaa vérts-\'lákájósek érts. Es as snysssentegy hásaak nem-e a leikeedléa eaee rendkívüli neme adta a maga martyrjait ?
Még cenk aaon egy mesjegysésra kell válsssolsom, bogy: „ebben as sj eibmosferábss, — mely májas elseje tói lebeg s vasércsikkeken, nagyon kevés as éieey." — Ssereaoeéak, hogy es nem kosvélemény. Es a prívst proteaüa dolga Egyik iadívidum többel, a másik kevesebbet *képee felfogni as sthmosfera óie-syéból s ehetniei elkatr ássak seeriaL... éa es még sohasem sarja ki, - bogy ott honnan éienyt kapott, — ne volna még
tartás kösben lóit. A diealóvések niadig igen kitünóen sikerültek. A meanyeset alatt a város polgármea-ere éa i utána a többi úesfiselök haladok. A 9 órator ae-dódoti körmenet 11 éra alán ért végett.
- Pályázati eredmény. A beJyi
lapokban már jelesve volt, hogy sgy .auugybarat 100 frank arany pályadíjat tűsött ki a kövslkeoó tétet megoldására : aMiuÓ aeaköndkkel reod»lkanik s Uaitó, kulöaöseo a falsai tanító, hegy s gy erese-keket ál lat kimérésre busditsa?" Caak sala megyei tanítók pály áshattak. — Bs-érkeaott két pálysnjo. Ének kösftl as elaó dijat (60 fr.) s „Ne kiaosd ss állatot!" jeligéjű mű nyerte. Sssrsóje: Hajgató Sándor helybeli l-laö leányiskolái tanító. A második di) (40 tr.) „ás isholn aaniv-jóság ée lélekoemeeség bö-lc-óje- jeligés m&nnk i tál teleti oda. StersÓje: Juháss Péter helybeli népiek ..Isi unitó. A pályáiról idsaleteeoa a június 16 éa magjele aeodó „Zalai Tanügy" esimft ssaklapból értesülhetnek olvasóink.
- Darán ¦¦akkaalr Drasprs jei.
sett bucetuójs igen kiiúnöes sikerüli. A kosöuaég a asó esorue érteimében ösoalea a „Zöldfa\' kertbe ; agy aaayire , bogy már 8 óra után alig leheteti helyet kapai a kéeóbbeo erkesaitek pedig vagy kény telének voltak állva hallgatni a senét sgy visesamentek. Voltak olyanok ia, kik a kitirüU aöroabordóáodl rogtfiaostek uiAaiital\'natoaaágot, feeslelenfll osipelvés asokst egy-egy nsgy kessieiemme! el foglalt poaiUÓra. Mások prira balysktól hoMttak. aaetalokal éa p.aok»t Ssijnts Hóbort kertbérlő, tapin i-toeeágahos es több ily alkalommal ayilváaalt aaép figyelnedhae eaokott köaoaaésjuakre rosa
ki s világnak .ceaJódáaeJt" akarja oaak eaaporilani. Eleinte es ég éssshkeleti, satán ésssksyagati rásale jelenik meg, esan halysket is slhagyja gyoraaa, hogy 8-ikáa s ,b ka* na üsat^ie^beaeen 10 éa pasiig igáaiaa el is párolog agy, hogy botul Qtbeiai s nyomát. Est ss óriási utat sly s^srsaséggel tesai meg.
iatha milliókat aikkaaatott volna el, de még essa idő alatt sem less áa sly vsnyee, amint kcsavntlea elődje volt. As s bir padig, hogy még nappal tog metal kötni ¦ asa bad as mm si is látható lens, valóságos hóbort, mert hit ki is hiaai si, hogy sgy eeádalgó gasfiicskó fényes sappai láttassa msgat.
időjárás nass^ssjsdi, oaak -4-8 B. bómérnék legyen- 4 Miadea állatinlanik (holt bárányok t gyapjának, eót atóssOlaie aaksak ín) eltávolítása ss istállóból, hegy svswssssg Igéaaiágii lovagot tárténak fenn. 5. Msrbssó kalló meaayieétrben, vályuk-juhok önkényesért, éliaestári 6. Miadea etetés és legelta.és lobaasö* as-poakiat, hogy s lápban seb vár oeanegya-lése msgsátoltsseék. Aa állatoknak min-dig jó Ótrágygyal keli bárniok. Utállóban történő élelmeaaassl llulii esetés, me¦ t ..él s nyújtott tápsáláldh felemésstetik, lege-lésaél egy aem igen terjedelméé helynek tökéletae kopárrá I agai leláss^ melyre a juhok, miatáa láthaiólar jóllaktak, ismét vtsssavosatnak, bogy egy fiái vagy egéss óra múlva a teljes iegelőhóa terei leséének
7. As itsvtó-visbee körtUbelQl 1% aossi önUtik, aaaa 100 liter visre 1 liter sósav ugy hov-v gyeage asvasyuvis ssármasik a melyet w ember ie jó isflen megibst, — mert s juhot -tak eem asebed tÓle trtónnL
8. Ha a fenti pontok saigoni betartass dácsára a betsgság- isaaéteiioe fellépne megállapítandó, vájjon mind oaak ugrat poatosaa betartatott e, bogy ha ss meg történi, ss utolsó sserbes fblyamodjuak :
) 75-/, asarbaeó, 25*/, glsuboraoval k-vsrtstik ós végre b) 1*/. srsésikumnak hová tétele, ss előbbi kát sóval jól Bissa kavarva. A 8. s) alatti esnr általában már csak akkor bsssnálsndó. ba s juhok hulladéka igen aaárss. A 7. alatti ivóvit a melegebb idósaakban mindig kossen a jakok asebed rendé.késesére álljon. Ha a jakok caak valamivel matatják, hogy a vis aem isiik, aa osak jele ássak, hogy a keverés aem aa eléírt helyea mértékben történt, s ekkor ajbál pontosan tímárt i aaetra pedig attrfi keverék ké
idegbajokat, tshe te tiesa eget. A legnagyobb titoktartás bmtonittetik- Kérem a legpontoeabb betegség tudóéi táV Dr. Bella Mitgl. Gelehrt G-eelUch. Paris, 6. Place de la Nation 6 626 20—*
xynttor.*}
K08ZE&VMDOK
aok>Boroesa elismert m ódaserem által mólét éa foglalkosssbani sa var ok aélkal tartósan gyógyíttatnak.
Jutalom gyitáa után.
bevógsett gyó-489 24—*
Praf. CH A1BERT
Paria, 29. A venne de Wagrsm
E rovat alatt kcalötán felslSss i villa) a Bess
HIRDETÉSEK
Rövid hirek
BÜtAntoteá. Gyórfy Mihály baiai-rsf. tanítónak a oeoseve.es kórflli erdemeiért ö felsége a korossá esőst érdem keresetet adomány osta, — Bogyó saia társulata s krísstias vároei astokörben nagy tetsséet arat. — A bokoriul aaa-gyarok hasa telepi lése tárgy, baa érle-keslet tartatott as irói kórbea. (Ennek
vaa értelme.) - A Bnkéexy-etnilékUblá
lelepleaéee alkalmára Jó^ai irt ódé\' s eikaldte S-A. Ujhelyre. — Báró Rad vaufAy ántaJ, s magyar orsa. ág. bitv erangalikns egyhas egyeteméé felügyelője. Zó lom megye fóiapáaja, meghalt. — A kolaxSTUi poatneikkesstá- utján el-veesett öeeseget s misiatarium 29.000 torint ben áilepitotis mec. A vissgaist foly. — Al OrosH saldók bsvésdorlSss ellen a fal tostai urtomtsji tóhaopsranoa-ntiksága már reodeirtot D.-csatoti ki. — Sinthmárniegye feliratát D«brecsen vá-
«ulhstott enssdrMVV A^1^1*-\' ^.^^?2 egyhangúig caak todo eUen a kOrftltnény ak Vski-^e rételév, ] , ^ttArb. belyeste. -
Mokinea sem lebeiatt kifogias. Miadeor i m pedig i-gj ibbaa felejtetett Dai áss seae tarának kitttaó játéka
PapsTaáttletek-
Aa ja : „Aaaaaa ! Ceékolá stag a éel
t!"
Sanana : Jaj ea felek 1 Csókelja s>ef
Veaaegai voltak a telasi umitonai — agy ej arat m ás jeieaU: .Tssitó tessék kijoani kivják t* .Ki niv?- .Haas jött »oiia, itt bég aa ajtó elStt!"
, Irmoaka \'¦ K«7 kst eceát kantai aaa ba leásvsbos. .No BMSjek,
ftaólt
En es.én meg-gyÓsódbetett misdsnkta külfinosen maga D. bogy mennyire kedfonese kosúnaé-güoknek. Kísérje ót haeoaló fal karolás nagy útjában. Mi miadenkor örömmel udrösöljük, ba vissaater.
- BendórwssrüJik flsryelmébe.
Több alkalommal upssataltat, hogy a Teleky utossban Totb Josaef korácamo-belye elótt a gyslogoeok isámára fess tarlóit járót ss oda jsviiai vitt koosikksl és patkóiéi veoeie\'t lovskksl ngy eJtorls-asoijak. hogy as arra jaro-ketók kéayte-leuet a twosi-ut kos«-pere menni. Es es mar tudomásnak ss-nnl valéaagos usussá lett Meg ssaras úttal osak isten neki. de sáros uiia. bisoay es nagy kényelmetlen-aáffgel jár. Különben ie elvi ssemponiból éve a dolgot, aem ártják, bogy es miaó különleges privitagiam ? Kösiudomás sse riet es már évek óta igy idriéot. Valósain ü leg rendőrségünk még nem la pasa-tslts. feljelentést pedig eeskisem telt. Re mdijak saooban, bogy es érdemben sso kott erélyeeeéggel istéakedead.
— Nnlyoe Umtí aérté*. Bender
Ferenc s, mesei esése. Nemes Mihály magyar-utessi lakóét, s mólt vaaamapon kecskéjét s rossfoidek sseién levő fbben legeltetve találta a midóa ebben meg-skadéjyssts, Nemes Mibály nnnyiradnhbe jött, hogy hass menve fejeséi ragadott, s Baader Fereacs oeóes hasa előtt el menve, oly hatalmáé vágást asért ennek oldalára, bogy egy bordáját réaabee, egyet pedig tetjenea keresstfllvágott, — As &gy átadatott a kir. vissg. bíróságnak a eérdlt oeóes pedig órbási ápolás alatt van.
Lopes. Folyó hó 8-ról 9 re átmenő éjjelen Varga Fereacs megy átesni lakóé istállójából eddig ismeretlen tettesek ke. tehenet »1 hajlottak Es ugyan aem aagy ne késs ággal járt, mert ss ad varba a mosóról söaayea bejuthatni, sf __ álló ajtó pedig ané.kül, hogy ott valaki órsés os-aéri hált volas, ogées éjen Él s hásboliek által nyitva hafystotL — A csapásai a hajaali eeá miatt lebete, enné vált A ma haigaaolvtnyotra násr., elég ssigoru readaaabályok állnak fenn. Vsj joa tuiadh itnak-e as igasolványnyal nesa bíró tolvnjok a marba kon ? vagy siosipetaek 7 — es s hatóságok éosreágé tál fngg.
.Nagyari né4el$ó Nagyobb káboriovsfoasak régi sajátsága,
Lemberghen * saídók ss oa«see asm.
góg*kbaa hsisímát mondottak as oral
kod óért. — A lu Ortxaagyulée elhs-
tárosta, bogy Fiaaorsság ssámára saj\'ó-BBsbsdságot kár. (Nem hiába, bogy rokonaink I)
S*erke«atői ünenetek.
L 1 ¦esaalá* Gratslsiok. Cssk ipar koájál. KDidesseaysSet k&saOeon — MielR bb jönni fee.
st. L Eréé-Urm Kaiá.sie-jat »-i kaptak á osibkksJssss miatt rán aok kell kAeláserel
r A» a feaferfé kortthaesys ktSI íusk Ks általad esélsoa esetsea afrsi-rüen kivas kosik as itrevere. KBldesiéBjeiáei baseroi tsst Lerelessre márt saw vai ape» las? Tát; siómat 1«v*lil»f furO\'l tOaes -bb. kapai.
Si S. anta Ssives afa sis. s« ksrjik aa vágeit.
Anni l QSrtsMsOtéssyt readeeea nei kapják. ssfreekesjeeefc saerkesetöSeraakb9 tarsslai.
Irodalom
(S ravat alatt Begeaslitett ssaaka Nagj-*attap Wajáiu JoaaeíkSer-ier^a.d*.. által
•greDQtlbeté .
— A „VasArnnpí Ujahg* májas
21-ik aaáma követkssó tartalommal jelent meg: Asbótb Lajos. — Ssöleiéasaprs. Költemény Góbi Imrétől- — As Örttis melléi. Apró kalandok. Egy angol ks
tOBB elbesa ÍÓM Sláe. 1 A lóköló. II.
Kadnmbiai. Kosi: K. T.K. — A dnbliai gyilkosság. —A -.ariói cxitadelía Gregass Györgytől. — A kiket aem lehet meg vásárolni. Smilae .Köieleeedg* osimfl munkájából. Kösyves Tóth Kaimánüi
— Egy Bsgyar ember leveli Aossuiábol.
— Egyveleg. - Mérleg. Vajda Jánostól
— Kengyeliutó. — A május 17-iki ssp-fogyalkossa. — Uj teijee német éa ms-
Ear ssótár. — I-ódalom és művessel. — hintésetek ée egyletek. — Mi újság ?
— HslsJosások. — Sserkesstói mondani való. — Sakkjáték. — Heti naptár. — Képek ; Asbót\'h Lajos. ElUager fényképe alán. — As itiandi miaisstergyükosság :
Csverdish lord, Irlsnd meggyilkolt nisstsre. 2. Bürke, a maggyilkolt államtitkár. 3. Kormányreadelat kifog-gaaaláan Conoemaraban 4. Glsdatone és nditványa pártolói s páriámon Sponcser lord Irlsnd alkirálys kairói csitadolla. — A kesgy elfelé Gyulsy Lássló rsjss, — Fiume. (A Hrrtlebeo kisdssábsn moet megjelent utikaJ-usbél-}
Felelőé eserkees : SZÁLAT SÁNDOR Tárasnerkeestó: BÍN0CZI BERNÁT.
— Mal ssnaionkbaa a birdei
rovnt nlstt Jaeathal A Co. hamburgi baakhaa ajánlja sorsjegyeit a haoburgi pénalottáriából, fison mar több mint 100 év óta f-nalio lotteria itt iE-n jól ismer annyira, bogy net» ss ükség es solidságá ról bővebb értékeséébe boosájikossunk Cask ast emlitjflk meg, hogy as orsi kodás Hamburgban miadea syeremény nek pontos kin telesei as egéss állsmvs\' gyónnál bistoeitjs Már ebben magában agy ialtAaó biseoyosság rejlik. Jeeethal éa Társa baakkása már körülbelől egy fél BBáasd óls áll fenn, s solidság pontossága által már mint egy régiség jé bírni\'vére lett esert. Egy különös be rendeaéaét esen cségnek emlitjuk még msg, moly ebben áll, hogy e nyert ösessg még s nyerőnek lakására is kttisettetik A őségnek e osélra még Össs e köt te lése i f-¦ első osatrak benkhasekka. sani miedeahnl fel vsa állítva. 675 3
— Titksa eeripWeohet a legújabb tu dományoa kutatások alapján gvogyitok sót s lagkéteégbeeeetubb eseteket, aség pedig bivatalaavar aélkal. Valamint as ifjakori vétkek reas kSvetkeaméayeit,
— A
Hlvataloaan megeróaltvf.
juiL 14. és 15-én a, c.
keadSdnek busásai, sseljek s nassburgi kort^aaji által )SVáaaírjaltak ás as utáts ál\'am-vagjoaaal bmcn tri sasa] A lef^sgrt.bb ayeresséaj s legsaersae tesse* ee tikén :
400,000 márka.
Kásztetaa nrállrUas sjasd s 47.S0C sya
reg issyeek ée 1 .ataJékaak.
1 jstsl\'ek i abO.ÓOO — •50 000
1 aj arasi, á laO.OOü 3 150,000
1 , á 100.0 0 » 100,000
1 „ á aojooti k*j «0,000
1 , • no.oou — 00,000
2 „ a «0,000 — §0,000
1 á 80000 — 90.000
4 „ i tt.OOü = 100,000
a á 10,000 -a 40,000
i . á U.\'OO f •OjOOP
i . ft Ii.OOU — W.flO»
24 ft 10,000 = sáo.noo
1 ft 8,000 =~ 84 000
S . ft S/JOO "" 18,000
5\' , ft 5000 — Í70.«00
ft , ft 4,000 ft 5,000 — yuouo
106 824,(XX)
864 . ft 2.000 - 528.0t»
10 . ft 1,500 — 15,000
8 4, -aoo — 3,»o0
aff , ft 1.000 » 580000
1078 ft 500 — 536,500
101 „ a son = 80 800
m . á 860= 6.250
86 „ ft too = I\'T.000
100 „ ft MM 15 000
27069 ft 145 la ¦ --? .e..-.
seOO „ ft . 1/4 — 2S7.K00
. ft 100 «4, «T SO 4o no 11
syerassanyefc krlesrsefc ftasr
8.C34.275 markát
7 jsnhssnasss sorsol aafeaíÉ ki. As
ft>is--goek ¦ sstrák 4rté*.b*s p.-aas seV lyegbaa vagv poeta ntalvásynj\'li bs-kOtdéee 57b 3—8
J,54 kr Vt eredeti sorjegyért
175 rr \'| si %
ss«lko:djilk at eai-et eredeti sorsjegye kst ea elet sas kasa ssáaatrs asonasl a BMgreaéeléksek Ss asindea sonjegykes egy kiaervtff tervet m-Ilik etünk k ka-s*s ntán súndae ráestrevS asonaal egy biratalo* kaaáe Ujstromot kap. sssssal iDt«aked>e less a eyect pápsek irábt Uí már gyakran voltnak un kedrre( be\'ysetkes, ^ »¦ S leg
¦sgyehb BTereatányrbet kinseiaesni i aSesrág bevgsell lotteriab«S S tobbah kBat fisettáek
150 000 roárk&t 46992. -un 40 000 markát 65351. számra 30.000 márkát 6J038 bznmrt
N ujt-unk kexet k% nerenciének
aaaseá gyekraa riüeieiok által keesk ás tatnak, itt már egy áss Sasa árkai te alhsasai vse eyvjava oirtei aagy tft >ere eeart tea ai. a éretnek seegrendeieeekel kftsvetlea igy caim^ao
Lomhái & C(»
valtouxlet flhsaa^rtkaU, (alapitva 1S25.) A klsorwl ásóknak sorrendje
1 Hi.i.i ioaO ansv. I16OO0 Bárkává I asajkass eflOO ij- S:oL80 ssaksse 4000 nyer. 881,150 m A 4000 nyer. 458,100 nyer 415,608 Bt 6 361,055 * 7. ssak jatalek ».757.150 a
1500
Bak. 1500 Bjrei ,600 nyerési árasra\'
»87 8-6
lanz heinrik Bécsben
ül. Hátíf ZMaMntratu li a.
Hssxbos tudnivaló.
(Bl.Uokl^) ém . I<lpf.iie mejilla... — ill.i<l^ arroti*—, irinl. 1. El^al^a bikI.io. .ll.loka.k ¦ mmmk rráiFin.k. mmljok . b.tug.<t k&r.tkeitetMD ^hul-lotufc. a Aí .Kbb elásott áli.ioka.k kiámláu ém m»r«i4k»iki.ak mléfmtémm, . toa.täbei/aak ohlormAw,.! t.16 fsriói-UlaBil^M malati. Misti. babiBOBTult, bogy füaak, OMlaek ily baljakM »OUmk, mmét MpÍMiel bouak l.tra 3. L.b.t<lM; m1» laiilok. .Mayákba. . Mijin a.
riiuspss i
Kézi és jartasy-Méeléjép.* Tskaretiy e*tMritsie«yl stf«* stk. L«jrtk tMrfcMta, l«gértek««bb - re»*B.ml olcsó »rat
"°*~*^ itj^j^mk \\zfjm* ém ba»ma.lTa.
aar- ün- m —el estensi «» s-ai««--aa arwaw-
mellett.
HU8ZONBGYHPIK RVTOLYAM
ZALAI K 0 I I O I I.
jijirros 11-4» issi.
H I B D E T E S E K.
BERGES orvt»i
K ATRAN Y -SZA PPANA
<*¦>*. [\'kintélrrk által ajánlva, ¦ lea-tAbb ni oi>»: illjankbu a Vf^a«;ro»»* fe atillái bánnál Utik
mindenaeinü bőrkiütések ellen,
kniöDAavn idill éa io*fit~ak, rűh, Atrar «-s elG<li kiAt4Wk, «4rjwa«* raraa arr, raffjdax, itzúlib, fej- éa aaiká]pikk*ljr, Wirar > ili itJJ II ¦¦¦¦¦ II\'. IfcÉÉllfcflI Urtalaaai éa iare PikalflatttvedŰ a máa forgalomban E v5 kátráitTtzappanok\'lél. A naláaok elkereiéaa végett kéreaaék világoMu Hírf»r fcátrámy aeapaaea éa OfjHit-iaék aa iaatrt vádjt^rr*. 474 9 ~-\\H
afakáca ht>ropn védéseknél a katráar-axappaa helyett bétáiul barnai Itat ik
Bergiir orra ttom aú-sziniui
a* aaoe aaartben. ba -i aaOka«r;ait«ta«. n»v Ur-a*>ak aaafcUa a larpr raka kát-rá*7 kia agappstay emintbefT * kai feléi, aaajakáaok •r^daieDrlrJoa kétvajtanéayak-Mu.: ¦j-venjébb kábáor aiappan meijSiéare miadea
tlBztatlanaai ea bőrön,
be>- éa a «- k_f . .. a: • valamint l«ldi| alrrbetadaa aaépité 1 rr lad-\'nca.; fca>iaa.*i-a aaolgál
BER6ER GLYCERIN K A T ffA NYS ZAPPANA
Bel7 35»\', \'-Len.\' I»«al«« ét finomn.. IU !Ll.toe.lT.
tm~ lilies fajtának dsrabjs 35 kr. stssltksssl egyOtt 1
IletUtti HELL E sySfyuereusVI TR8PPAB4JI R.k..r»t S
Írtban Tan minden *-uro pai gjógyizertárbaa, FSraktár ÜmfJ " PKAGEB BELA éa BEL US JÓZSEF ryry#«é ¦eeknél.
1
kslm&ssbbsk erre,
A háztartás részére
egy rarrógép mindenesetre a legszorgalmasabb és hasznosabb segiteég. hogyha az egyszerűen kezelhető és min dec varró munkára alkalmasnak maUtkozüt. - Az eredeti Stttfer >Mwfll \\W %%% C«.-féle varrógépek legal nemkülönben minden egyéb más munkára is, mint fehérrarris, uói divatczikkek köpeny-, corsetí- és ernyogyártásra. melyre kelló bizonyítékai szolgai bogy ezen gépekM! a mait év folyama alatt több mint
fél millió darab adató., el.
As eredeti Slutrer-varrógépek teljes biztosíték mellett és csekély részletfizetéssel, mely sobssem emeltetik msgasabbra, hetenklnt PC) forint részletfizetés mellett megvásárolható és slspos oktatás is ingyen adatik. Tévedések kikerülése régett, hogy a Slnser név alatt kiadott egyéb varrógépekkel fel ne cseréltessék, méltóztassék jól figyelembe venni, bogy az eredeti t arrógépek s czég teljes czimét: THB SINGJ-SJE*. M A .-VtTFACTURING CO. gép oldalán viselik, továbbá a gyár pecsétjét > gép felsó részén éa állványán is tartalmazzák. — Szabók, csipeszek, nyergesek, kalaposok, könyvkótók és zsákgyárosoknak ki.al.an figgyelmébe ajánljuk a Slueer Cav-féle
különleges varrógépeket Vezthr-üay rt ö ke as ad ar
>0 O
The Singer Manufacturing Co., New-York. NEIDLINGER 6. NaLy-Kantesan,
Osaltls TJeaK: 1-^*3r orzo \' -ter460. sac CSrtinltiiit feie haz
y 0OOCKnC<XXXX30O0OOOOOOOOOO JC oooooooooooooo
•CSÁSZÁRI KIR. SZABADALMAZOTT OSZTRÁK PHÖNIX BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG
(Veiér-ügynőkség Nagy-Kanizsán Goldstein testTÓrewié..) t ¦erleg-azaaala 1881. deczember 31 én.
Vagyon.
Réaavénjeaek latétválta.. .......!
Kaaapénzkéulet éa pénztárj egyek i fópénatárbao . . . Ej^alyeaeti tokepéniek a tiniaág b id kárai oá í . . .
Tároalbeli Tiltok........].....
A táraaaát; báni........S . . .
Értékpapírok .....í » . . . .
Értékpapírokra, jeleálorra éa eMbutoaitáa kötvényekre
adott keicaönök........í • • •
logéflágok érteke........I.....
Kaloaféle adóaok i
1) pénikéaaler éa tnaradványok a ve*, értijtjokiéf ni\' b) bistoaito iDlálatrkuót.........
. o 8
o é frt. ikr.
! 400 000 -
139.372 18
585.69*8 ! o7
h -o
494 146
I 111,090
30S86 -
ete.ieé
H
mm, 146J
4 8j4,sub sy
BéiivéortSke.......1.......
Dijtartalék a ^hJ^\'TWrf* réti laToaáaáral :
a taibiitoattási ágaiatVan .... 51« 340 50
a MáJIfteaeajr, ....... 90,990 SO
es • • z: . u- .......I SKS IJ6€ -S«
Dijitritel .-letbut. etáa.........
Tartelek : " kárekárt ......... ,,vt,
TCkataiealék........
XkaatisaeJSi ujmrdij alap..........
BitcleaZk foil- axázalábaa..........
A kormánvaó taeáei *. lrai»«tó i4aa^laaéka . .
MO* , adtrtalék 1881-ib é*re...........
SjK-rvég átriul 188\'-ik érre.........
i OwrsweuóM DIETRICH i i
g) omorkeaernyéje (Ualveraal Jlateultiiitr. S
felkarolt it.l. ayalkksodks, gyenge emésztés, ft
aranyér, a]test é. gyomorszornltságok -lles tan uaitott eróa JK
haláaa által aagy hiroevat •¦•¦raetl éa több oersaottra orroa\'ik ál- JÉ
tel megriaagáltatra, míndao gyotaoraaeovrddDek a legmelrgeb- w
ben ajáaltatik. 539 5 — 6. 8
RaittaU-: Strén és Klein uraknál Nagy Kanizsa, fm J
aaáaaVáaaaaaAaAamaa - - - *a
Basa. last. d«».w st-e..
ÁZ ieiZGATÓ T A J í C 8 : gróf Salm Beijfencltetd Buga. AUlnöi: MaUmann Jómtef lovag.
4
0
o
DIETRICH A. i\'enyőtügléje
Fichtennadalaether.
A lagbistoaabb hai a. orrOMz.r kössréay,
Idegkán ta-
( 0 lom, aa Idegműködés bénultsága, kereszt é. mellfájdalmsk. 0 ideges ró ét fogfájás eli.. — .jülv. é. kiuolgilfat.a Strém \'
538 5 -6.
¦ z — — * m —- — -j —" -
0 e. Klein urak caége által Nagy Kaaiiaiti
MAGYAR FRANCZIA BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Hat
Eészrénytóke 8 millió forint sranyban slisittttott 1879-hfi. JJaiitUtéll
Brfi.et.tt ranveartSk. iruybu
Ario-tartaWktake.......i.
K«id.lkeié« é. n.ereB.or-Urt^ek.;»p \' . Arfolrut ka]6aSsa«i Urulak^.p ....
Elemi butoiitúok dijt^talAk......
EletbiatocitAd dijtvtalék . \'.
DUváléS-tárma
Értékpapírokba* <thHy**vt :
t oderberzi "Ifibbig, ktttvánr . 9S.60 f.t
(rt 4.000,000-— . 701,100 — tiA.*2103 80,000 — 717,986-78 331,948 94 . 1.575^80 44
ii ^i\'8^ kaaaa-oeartergi el.HbbkAp ktttváDj . 94.60 írt ?78,980-80
! \'íj**0 "»«T"\'»rtiraava.aa . . i. a »20 . 149494-80
, ¦ Il A 96 30
c) 197,000
4) 111,400 alKld.finm.i ,
.) 180,000 a. jicon.tji . . t) 17,400 .
g) 110 db tUui muli réKvéoy b) 98.000 o«ttrAk-m.arw bulk zAloglerá] 0 S5.000 6*/. foldh!teUnt4«.ti bank . k) ltAOO ÖV//.-.B I) :23.300 67, fSIdb. re... tan.\' \' ¦ ) 46,000 6»,. 11147. «MtyjAradék o) 8O.OOO 57, ..:..k p.p!rjtr.d?k
0) Különféle bi.to.ita« Unúa«ok réuvAorai .1 660 58f30
«a «tés>aj»rJi a» 1881. sararí ink 4» o» 141,599 97 3.046,799 47
. . > . J .1 ies,iiS\'-
A 94 50 , . A 94 - , ¦ A 9Z — , 42S0 5O, i 101 25 . A 101— , . A 101 50 , . A 108— , A IZO-- , . A 94 80 ,
182,717 50 2S.2ÍT |t 75,840--
Ut
trUkpapirokr. «doB k61o.f„9k Hu.i p4n.iat4aetek.el elh^ye.ett tSkik
VAlta-taraa.....
S tAnwAf hAMi BQd.p.iieD.............
BiztoBitd.iDté^tek ¦ képT.eeleuk.AI kialavA kaveaaláMk . . .
he.ip.r.ulllomix,, . ktipontb.u a . k4>vÍMlM»kaál.....
A. 1881. ?.be. . tflwtzi*»tb.B 599.301,663 frt, — . j4fAsuMb». 4aj*4l?64 m - íi . nillilmAaji iiuabu 135.690,960 (rt
birtoeuott tok. ui* , . kA.ap.Deálj-berét.l tett......
bi.toeiti..>k DtAn kifisMett kArok HiMt.;......
S60.454S7 74^49 56 1.066,995 48 1.734,39190
107.10275

KWsHKKWKotat
l\'aciében larS Űrökért tartalékba hely A ajViaaáf biaaiaak jö»(rd«lm«
u ártéfcpapirok éa betétek
Am élatbiatoiitáa illára.........
*¦ a éri dija.........
Aa élatbutoiitiaok után kiflaatatt kérek öaliare fattrSban l„,5 károkért tartalékba halyaitetati Turta Dy-areaéc »881. érrti........
mely iaatveaj » ksagrttléaá ka táró lat et-telnébee a mit ttríeretttlentd -aaradt alipitaai éa laarveaéti koluéfak fadaeéaéra az 189S. fc, nimláiári it.iteük iTtáauryoaa-at aaaa fll^«*«ik.) . ov.. . .
«^/*ia>i.^i>aa*d^ aaot>.J: FaaéVasTyadaeée : Guttmann 8. H.
4.744.794-Ob 3 ír5S.63! H 396,1 »-34
311,000-12 11.193312 11
419,000-— 17,010-68
11 TOO--813.117-19
Áriejt. hirdetmény.
A nagyméltósága vallás és közoktatási kir ministeríam a tapotezai járásban leró .Halápi" rom. kath papiakon szükséges helyreéllitási munkálat 1S82. éri május hé 16-án kelt 30219. sz. rendeletére! engedélyezte, megegyeztetvén, hogy ejhitiözség által még 1T70 frt 40 kr értéket képviseld 270 kézi és 57 igás less leszolgálandó.
Ezen munka biztositáss tekintetéből s halápi plébánia hivatal irodájában folyó 1882. évi június hó 23-án reggeli 10 érakor Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli Ari ej tés fog tartatni, melyre vállalkozni szándékozok azzal hivatnak meg, hogy az árlejtéabeni résztvevős esetére, magukat s fentkitett összeg 5V,-val mint bánatpénzzel ellássak, mely vállalkozás esetében 10\'/, bizto-trtékrs lesz kiegészítendő
írásbeli sjánlntok fentebb kitett nap reggeli 10 órájáig fogadtatnák el; ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendó, továbbá számmal és szóval kiírandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy sjánl-kozé a munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
írásbeli ajánlatokhoz, melyek 50 kros bélyeggel ellátandók, a vállalati összeg 10\'/,-ja készpénz vagy elfogadható állampapírokban csatolandó.
A tervezetek, müszerelvények és feltételek alólirt hivatalnál a szokott hivatalos órákban megtekinthetek.
Zala-Egerszegen, 1882. éri janiul bó 8 án.
Zalám egyel aa kir. építészeti hivatal.
SKIDLITZ- PORA
Csak akkor valódi,
deboi evitali api án • 1 áa aokaaoroaitott "lasfam <
80 é* Ha a Iiarfokb ..k-r.h enell-tl ¦\'.ónál n.iiH.-irt-mu fyiKar imsk éa cava art tea aeaa ál yak. r.itit iiTicrbianr. h»...orniá. var taaotaa 4a araaryar K«irv»fteaB oij acrénakneh aiánlva kik ali *i*t.
nédot folytatnak
Hatvlaltáaek terv -ayHaa bietattataak
Efy iipictáflt ertjtreti ttobtz in I frt. • e
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL "TPi
I á laaretecmiibaiébb twi-ti > ií aavanra a H*>evedő syavtruraaafo*k
I az. ha d-n b«M é- kaUf 1 jelladéaaal. a legtébb betagaéf eli», Ma-éeae-ata ••.•éy.aiéaak. írj- fal- éa fojrfájáa réfi éa dtíH MtVek,
rákrebéljaak. aaaak. aaaeacrenadia ¦iadene-afl bénaláa aa aéreléi ttL
Btb. aallé»
jve^twi hasznaiati utasítással együtt 80 kr. r é.
Hal-iiKijoLij.
KrohBl ratarnaUJ
Kergeakea
\\ .....
Kta. b.lnij ...roi.j ..!,«.„„., , k.r^k.,),i.™b.., e44(.r4irl4 m k..»tt u m,^au, aaaty or.e» eail^ra kM^a.ta.
An ary gvapaak haaattUti trteattasaal I frt ti
Fa a z á I I i t á s
*Oll A. gyógyszerész, es. kir. udvari szállítónál. Béc*
T.eálaaLM
. aaku u Ali.. .ídAcd km... crucrnertAra».. r*4rj (!*•»\' ¦«¦eeiallei BaktAr .alkáli aWnátatl.ra mi<ln^j*~k •^T0" •erv.WeAaMk.4l aejff.M. Arl..^.44.b«.
* t az fcS.Baalt kAr.tik haaámaeaaM kf i-(4U káwitW.Jt "•kt. ke <ut .l/a^kat elfogadka, ndr.k aa|At .jejjeu. 4s. aiAirá-n.k elit..
iwtu J. ir*araa. fra».\' »u zi*\'"
Salt. Uo..«b.t< Kw.oce, Stri»
lUkUrak
Femetaater Jd»eA. IweW adall ím»~—>.------. -s
- Ua Ererazaa H«il4»j J. K ata.azall l~U F«d - •*-•« o»r I CaaUareVa o«~. L „6,,™.,*.. - Haaaartr «.backay Hélai Kok. J. zr4s7eM Tk K-r..k.«.. tjigjM - ftafraaez. tiarai f..™.»»-... laa u — Sauta» r ». • •
KAu JAa. Zánrák LrgWeuukM. tJ°*J". ktiu!b«c- -" mtf t ad aráajaa- - I átsaj a Zal
- Z.laEsar.rH H .ItaTiTt. K «7*«?" \'*\' **
liwod. J
w. it * aj4«7-— asva.aa
«"saiam"
lágy
ayoaaatott a kiadó taUajdoaoa Waaiite Jéanaf grorsaajtofáo.
43
SAGT-KANIZSA, 1882. jnnigg 15-én.
Pr«i érre
• baaáhoa petrtaorbea \'., masodixor b ¦ taiMitro további tort:\' \'. kr
NYILTTÉRHKK toronként 10 krért vttetnek m-i illeték susdes egyes MrÁá
ZALAI KÖZLŐIT.
NAGY K IN I Z 6 A
[*tar»-.k1Al fn,*,fuiwk el
N ^-K«,i»TÍros be.yb.t^in.k aas-ttaia* Sat t^t^*-, . .oap kledéi.,. iparbMk., ,a^íimi uk^kpénx*,-, . üuUoo. uaiitoiitaf
. .a^-kA^ llllll.sSI «O»*»\'. a ..„I u III M SS****! Il III 1«, k I Hill . ^k*™ a^.^L-L kt.Vil^yT. . t6.b ÍZ,
egjat!* Untain értesitój*.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csitörtokön lae^je.eno vegyes tartalmú lap.
Bagó Marton .javított piané a-Wnyve.*
Ki akarná zokon venni az em bértől, ha tekintete az élet tzer baja l Öröme között sokazor kíváncsian a jövőn c üug, ha szeretné megtudni, mit takar számára a sors sötét ötében ? Ha a kegyetlen sors által hányt-retett ember szeretné tudni, hogy .leszen-e ezen a földön jó napja* ! — Vagy ha az, kit a világ boldognak hisz, mivel a szerencse mihókkal áldotta meg. épen e hol-i i-gsagában szeretné tndni, váljon nem fogja e rövid idd alatt a bol-űugságot. jólétet — mint ahogy az mar számtalanszor történt, — nyomor s ioitég felváltani 1 — ki fogja ezt tólflk zokon venni? Ki akarná roas néven venni a gyermekét hón szerető anyától, midón az ismerve a veszélyt, nely az embert ez életben mindenütt könyezi. szeietné tndni, váljon az élet gyermeke számára r aéX terem-e: vagy csak tövist hoz ? Ki akarná rosz néven venni a fér ötól, ki aaaéi vállalatba kap azért, -.. >ey hoiiát boldogítsa, midón látja, hogy vállalatát nem hajthatja végre, ha erős kézzel, persze sikertelenül, el akarja vonni a sürü fátyolt, mely eltakarja szemei elól a jövőt, bogy megtudhassa, váljon vállalata által boldog lesz-e hona csakugyan, vagy tán más emberek által rossz-akaratból más fordulatot nyer s épen karára lesz honfitársainak ? - Bizonyára senki.
De ha e kívánság vágygyá, a tkgy szenvedélylyé fsjul mely kö-leckexményeiben elbutítja az észt;
./ embere szenvedélyétkielégiteudó kénytelen megcsalni Önmagát az ál-tal, bogy a véletlen jelenetekből a jövőt biztosan tndni hiszi; akkor e tivancsiság, e ludvágy — ha ugyan ..liüad-e kifejezéssel élnem, - ba-uonás hitté, órültaéggé less. Mert üem őrült tett-e áx, ha valamely
halandó ostoba v a gy, tfl relmet len remény, mérték nélküli félelem által annyira elkábítja magit, hogy a természettől nyert eszét mel\'őxj helyébe a véletlen körülmények játékát helyezi, mely tulajdonképen azzal, mit ő kív\'n, vagy a jövendő eseményeivel semminemű összefüggésben nincsen ? Nem őrültségre enged kö Vetkeztetnünk, midőn valaki a jövendőt álomfejtésből, a madarak repüléséből, bizonyos csillagok megfigyeléséből . kartyavetéaból stb. akarja megrudni biztosan?
Igaz, hogy hála a tudomány.
javított oktatás, nevelésnek — esen szerencsétlen emberek ssáms csőkkent, de azért sokan vannak még mindenütt; s nem is fog beköret kezni oly hama.- az idő, midőn mondhatjuk, hogy ily ember többé niociej, mig növekedik azon schwiod-lerek száma, kik felhasználják amazok jóhiszeműségét arra, hogy osto bábbnál ostobább könyvekkel még inkább megzavarják ezen szerencsétlenek eszét, pénzt csaljanak ki tólflk s mi több akadályt gördítsenek a fel világosodat útjába
Ily ártalmas könyv Bagónál : >79 be;, német nyelven megjelent 95 lapra terjedő .Javított planéta-könyv * (Ha ez a javított kiadás, szeretuém olvasni az elsőt I)
A, Különösen a köznépnél exer meg ezer példányban elterjedt, ha zugsagoákal, badar&agukkal mítömött könyvből, melynek czél ja ax, hogy .maradjon setétségben a nép. mert zavarosban jó halászni!* legyen sza bad fenti állításom bebizonyítására s sok közöl csak ezeket idéznem: .A nap a negyedik planéta, 689,000 mfd. távoiaagbaa a fuidió. . llb-szor nagyobb a földnél: sefc-ssége 250 040 mfd. egy őrs alatt; 365 nap végzi be egyszer pályafutását. - A nap uralja ax ember agyát, a vesét, a a szivet, férfinál a jobb nőnél a
bal szemet.* — ,A vénás az 5. planéta a földiŐl 959 000 mid. távolban ; pályafutását bevégzi egy év alatt." A mar kar a 6. planéta, épen oly távol a fokkÓL, mint s nap; pályafutását bevégzi egy év alatt.* Vagy pedig: . A planéták hatása a gyermekre fejlődésében: Satumus megtartja a magot, átváltoztatja a materiát hassá, vérré Jupiter 2. hónapban idomítja a gyermeket, alakltja a fejet, a karokat, lábakat, fogakat. Mari a 3. hónapban készíti a bordákat A nap a 4. hóban adja a szivet, tüdőt májat, gyomrot, lépet a veaét. Veaus as 5. hóban a szemöldököt, a szájat, fület & orrlyukakat. Merkúr a 6. bóban a nyelvet s érzékeket. A hold a 7. hóban ápolja a gyermeket, alkotja a cson-I tokban a velőt, a mellet s ad élet-| erőt; ha megszületik a gyermek ek* i kor, ntkán marad életben. A 8. 1 bóbaa hunét Satsrnua gondozza, a Ff. hóban Jupiter elősegíti az ember .születését\' stb. stb.
Már most hiába mondja p. o. .a tanító a. iskolában, hogy a nap I álló oiilag. bog}\' nem a nap forog a I (old körűi .kiaba mondja, hogy a nap • akkora hogy belőle 1.40C.O00 tőidet lehet nr elöállitrui s hosrr *0 miliő mfd-nyire vau lőlflnk. Hiába mondja, bog? p s Veana 7\'/, hó alatt, a Merkúr 88 nap alatt végzi be a pályafutását, nem hiszi, mert hát ax apja ama szeat planéta könyvből máskép olvasta ki 1
Bizonyos, hogy mit: lesznek c lók, kik ily ostobaságokkal árasztják el a világot ¦ vetetik meg észjárásuk e természete* szülöttjét drági pénzen a néppel; mig akadnak emberek, kik mintegy életfeladatukká tűzték a modern iskolának minden ben harezot üzenni ; mig megvan engedve ily müvekel nyilvánosan árulni ajánlani, mint megdönthetlen igazsá gokat tartalmazó hasznos könyveket:
¦ig üy ámítók készakarva, de bfln-te\'-nűi gőrditnek akadályt as általános >)viÍágfjsodáa útjába: addig ne-hesea fog bekövetkezni ax idő, midón mondhatjuk, hogy az ember valóban ember: addig nem fog megva-lósuini a jobbak reménye. hogt meg érjék minden polgártársunk arra. hogy megértse azon magasítót fogalmakat, melyek megvalósítása épen a nép szellemi elmaradottságán szenvedett hajótörést a haza kárara.
Aki a fn világosodé*, a haladás barátja; aki szivén hordozza embertársai valódi javát: az nyújtsa nekünk jobbját azon tiszta szándékkal hogy mindenkor segítségünkre lesz s ¦Otétaég országának exen terjesztői ezen ámítók ellen s lelje jutalmát az öntudatban, hogy embertársán, nemzetén segített
Néhány ané a magyar fürdőhelyek érdekében.
híagy arorsxág ás v ány források ba n és fürdőhelyekbea oly gaxdag, hogy annak lakói csak legritkább esetben volnának kényszerítve ax ország határán kivül gyógyhelyeket felkeresőt Mégis énen UaarvarorazásT szoliráltat nagy- contiugeast e külföld iegkülóu bözóbb gy ógy és fürdőbe lyeinek, mig a mi fürdőhelyeinkben idegen nemzet béli ét csak eltűnő számban vannak képviselve.
Mi lehet ennek as oka ?
Csakis ason apró hiányok, melyekkel a mi nyári tartózkodási helyeinken találkozunk ; csak azon apró hiányok, melyek miatt oly gyenge a forgalom bel és Külföldről s melyek a mi gyakorló orvosainkat is kényszerítik betegjeiket a külföldre kül deni hol azok ugyan hathatósabb gyógy hatályokat nem lelnek, hanem nagyobb rendtartást kényelmesebb és az időszerű követélmények ne a meg*
felelóbb bertndezést és üdülésükhöz több nyugalmat találnak.
Első sorban szükséges, bogy fürdőhelyeink rlaaj ukhaa eáaihtáék és benndecéaeik sok tekintetben ja vitva legyenek, hogy azok egy valódi gyógy intézet segédszerm felett rendelkezzenek s egy gyógyhely iránt támasztott társadalmi követelményeknek is kellő mérvben megfeleljenek.
A legtöbb magyar fürdőhelyen hiányzik egy illően berendezett gyógy -terem, ason közeg, melyben a leg-koJooboxőbb, egymásnak teljesen idegen eleste* talál kosnak és egyesülnek, hol a társadalmi ós Kedélyi élet elómoxdittatik, honnét a feszültség, rang és vsgyonkfliönbség száműzve Legyen; röviden, hol az osxtályszei-lemnek uralkodnia aem szabad, fixeu, a gyógyhatányok után a fürdőhelyeknek első fókelléke náiunk ritkán létezik További követelmény az, hogy a gyógy szabály ok pontos useg-tartáaára mindeaki köteles legyen s ne hogy pártfogoltak részére csa.it a papiroson létezzenek, au szinten luajdnem mindenhol nálunk figyelmt-a kivül bagyatik.
A hiányosan éa helytelenül *U-kitott gyógybszotlságok sxiuién aiu*-denütt akadályozzak ax időszerű ha itanti, a iurooorvosos, *i» s icg
több intézkedés ét berendezésnél leginkább anérvadók vttlnáuak, aem ritkán ignorál tatnak s a bizottságaik csak formasxerüleg tartott tanácskozásban, közömbös kép viselő krek engedtetik hely éa szavazat. A fenn forgó hiányoknak gyökeres javítása és méltatása csak akkor történhetik, ba a fürdőhely Össses gyakorló orvosai s nem csupán az igazgatóságtól fizetett orvos vonatii a fürdőhely viszonyainak tervszerű javítására törekvő tanácskozásba s ba csekély mellékérdekek a közjónak feláldoztál nak.
, A gyógyidény májas 15-én nyittatik meg," igy olvassuk a bir-
TARCZA.
Levél;
T. Üy. barátomhoz.
Hol vesj, sterra, kedves jé barát? I Olyas sosssor smiskaseat reád.
Bt olyeake r, ka feléd vaast
A tn, rBDX6 bá. emléket-1 Haaxtal. a kársa tekmtataa. Caak kissjrsél SMsésantt a-«am ; S seikalad sa étst oly aivár, áltf sierak rá gosdolm sír
llaly aokskssk enyhet, B)ngtot sá,
» jS t a.-. ¦ • t Hsjtl a*i nséf volt es;;koros »eleJ KáfOBilolai ia slif attrek.
tajSll áttSk fSaátsissnl ál
ás itjiaaágssss srss/korát, KettAoksek eg>y tslv*, l«lht *oit, * a barátúf kíven atkarstt. :\'-4 valaau árt, wurny tájt askW, ktai ia a.lBa,ár: árayakst -n.u. ^sgyaa eagsai ért s bu, a good T-.-fd-: i, Mjtstt at Tttíoii-. B"^Of lééb, 4 áfa R.-p i.s|.uk. Jaj aa gyorsan tava asálltstuk !
¦ Su. aaivanut aa vigasa, as ir, \'•J\'-alaassas anksssr visasa-ir .
Uoat avar ¦Jsdsgy allea r3|y barát, naaatalaa svnjtjs fa-em karát, Burssi mir •iforatsi ast, Féiak, hsey caak aj kftsyet (aka—•
.,\'Ul.Ll réOtl .<-*((; .11
¦ csBéálssi, aogj ilyen r—
rac»o
Sasga->7 \'t\'fm aienavit •laeVsá.tt \' kUraboUák laflo kiasssttet, Biwlawit, bikát nyuftottst. átiTi-m nvál/os 6rsAtt titkomat, Ok éa aekok aa assi vall alee
Láss .aratom ! ilyen a világ. KivSl ákaa, a.n.p ¦¦., ¦ virát*, O* kaljkében kigro rejtesik, akkor öl meg. mikor távolit.
Vágj kai ön beo nam pastttkoSosi, Fáj aek evi i», nsgvss jól tndum. Ht lesajt .i a tok amavséét, afervigaaxtsl as •mlákca-i. Vas agy pontom, a*.vsa bút tsívssi Fájdalinim kSst gyakran msgpibea, Hova asm lér bánat ea a toni, atesájssi-é, aotT ast.ákad a asst t I
Kslkereaeai gy*krss a kslyet. S flbf.réisk ntsakiUas valsé, Elstotidoat, kogy aúly levert i S fájó aaivsai ateg-vigasataloá, U-g>aaoritod ka*lat atslsgss, S olj jól aaik 6 vigaaa sskam S ,u,ii.uk ifjs álstsisk. Komba Omloti faUsfrársisk, 8 ormira jak a sivár jelest, atslybss ailséaa tarvSsk fllstb
sgyok,
Haasst aaert al n
Mreaaaaa rsá ujat épitssk L«t7s*, ka már i.\'rsa a vaM, A jSvássk roatkotsi vala
Oh legj áldott drága fjn kar, Meljbea a sthr paaagS vére forr, Mslybes a ceapoagó képtsUt Pentrspkad a caÜUgt>k faiéit.
Hol vagy. merre, kedvet jé barát ? r\'ijó aarrvsl gondotok rséd, 8 lelkes aa a báast ölyve tép \'¦j, aagy es amné ásráad. patau kép, 8 bogy »em kallod MéekU asaram, S ákráadekkal altatom másam-. .-Ksbbilinctsm kér fogva tart msj Hamtm aasrt dartl mar aa ág S kösalsf a sslnsf piti ¦ «at, ¦-ly Mkemask ejrs viaaaaad K faladatok basát hi.lllli, Mist tebaeu Sa a fstd ama.
MABO-HáLMJ Oi\'ULá
Karaflola a költő sírjáról.
(kUasaadlae a deák iiókbSl
Fordiwtu PRÁM UH DO MOS KOS
(Feiytstaa j
— Uraira! — monda Nernta, kinyitva asobánk ajtaját — ka ugy teiasik meglátogathatják Pruasrst.
Pár pUlsaal mu.va nton vollnnk. A láay sióitünk lepdtgélt- Rövid, tétét aninfl ntoknytjn gyönyörűen oesseillé ránoaokbaa arftvakadék le karosa ötéről. Ktoaike lábai tekeie kivágott oaipőbei könnyen t mintegy Isbsgve emelkedtek mag eresek ad lek alig érintve a követ talajt. Gyengéd, da Isit felnő tere a melyei kékea vásson mellény esorílott virágként bistánott előliünk — tan a anép fej k őrül fűtve gyönyörű fekete bajfOae-rtétknl, a melyeke, nngy esnst tttk isr-tottak Ötsna. Így lépdsgeli egy ksríiét mállott, — vagy jobban mondva lebegett cióitunk. Moat agy lepkéi ijsastett el a bokor mailéi, moat p-r kökény aaemei, teketét, mint aaját aaemei, ssakitstt ét mmdest csak ugy mentében a folyváat éadolva valamely d»-•¦ Mí ketten követtűk asomeinkkeJ miudea moadalaini. — Egyikünk sem sséit, de még egy aaét
Igy van as. Midőn aaemeid .eike-asdvén a anépaégért fölöttébb it levéke-nyek midőn ttivsd megteitk, alnémul n aynlv.
A lemslőbt értünk. Arra em lékasem hogy egy kies aikon fskaaik, hogy nmet miatti t várnától, hogy körül vsa kerítve. Mást nana it láttam, mart án oaak ó asryntmmta nöteptek
Urtott, • könnyedén lépdelvén a air halmok ko-őtt megállt egy a többinél magasabb emlékééi, nsurke gránitból.
As emiék alant unté asükabb, felül pedig, bs jól emlékenem eeélenebb volt, tetóje ledéiben kanon litoti.
— .Itt vagyunk!" monda a láay ujjavai a kÓra mutatva, a melyet a tőid bokrok és tarka virágok körösték. Igea sa volt Presero tirja Aat bitonyiiották st srany betQk ia a kövön En Albsrt-tsl a kosnllévd balomra Ult-m, ¦ bámultam a felaéget képet, a mely asemeiná elé táralt. Kár, bogy faalé nam volt ve Ifink. Éa Ugyan tudtam •sfikségbői, di csak irónnsl vásolni n takar íven, — de mik ások a holt fekete vonások, n kék ég nélkül, minden «old. minden piros min nélkül, lángaaomnk nélkül, élei nélkül.
Mély otand uralgott Még levél asm onduli meg, még felhőcske aem volt a k ria Iái égen, caak nyugaton a néma kegyek felalt as ég kékje vörösbe ment ái. KüJuábosé kéh világok, róssák, vad mák, tenyésslek as alacsony airhslmokon a faksrssstek kósl. Egyedül Preaern emlék-kőts tűni ki a többiek kötüi, mint valami hős -yönyörködve a béjoa vidéken. A napfénye viaeaaiukrosék a ainta gránitról ét arany beinkről, mintha áldsaá a dicső genius utolaé emlékét *nta köv«t, a mely könnyebb volt uaki, mint élete. A kő körül róteák virágosuk, tojók si a airra hajtva, virágnott ott a karából*, egbea •malva tűs piros otiUagooakáit, rolt ott átég több különféle anép asarény virág. Néha néba aárgapillangó anelli a rostára, s vagy dinsély egyik bokrooakárél, a mnaikxa, hallatva aavaasgő asagját. Ma
dér in jöu, a kőre ül, lehajtja fajét, m-giátja a leányt, anél egy-kawő* a saláa elrepül- — Ét Hasnál Térdepekt Preaern airjaa — A nap tugarai oly édesen oao-tolgstták gyengéd, gömbölyű vunátsil. iehi.jtoti fejét Űnaat árasai, hossau se-yem assmöidökét B me.yek alól kát kökény assm oásts a költő ttrjal, m«g kenni, imám öassstéva, ayagodtsa. asűs ksblés ! M«Kfelsj>kesinm m»ssnaro4, barnáivá e kep-t Earysa-rre te.sru^ikeűi t, aatán megá-j\'ja ásresa termeié , meg-easgeljs s róaaát, lép ide, lép "da, itt megemel egy bimbót satstl Inat ast il sl-bsrvaát levetet — ér eldobja.
A kosban bsssélt faiam : ^ , — „H*.a Iateuaek \' A virágokkal mefvagyok elégedve. Magam ültettem. Ne nevessen! Hát nem ané - at? As embernek, aki itt alaaík, nincs tnnkije a világon, — fnnkije, aki telditsitané sírját. Emléket emeltek seki, — igen, követ, keményet miat saivftk. —i Elég et \'t A virágok tsnbbek, ások illatosnak, ások élnek. A karafiola miatt aggódtam, — mintha nem akart volna nyillnai, de már magjobbult. Nétae caak, milyen népen kinylllott, milyen piroa, — kéj még ráaésai it.
— „Hát kimondotta önnek Neati-caám, hogy virágoktt ültessen eaen önnek iám erőtlen ember airjára?"
— hUosoda ? Farosa I Hét aairaan. Ha már aeaki atau akart, üliutinm én tsegény leáay. — Talán oaak nem vét késtem aa által? Hitt\' káayssor olvastam egéss magamban anép, aagyassrü dalait. Talán caak megengedi, hogy ané pak, ha vendek te. AaelÓtt oaak a kit naptárt meg a sssaéhst n .Hasad KJug-
Z A fcsáV I >C fc*V^ ÖNT
detményekben, melyeket u illető »k*d*lyoxza, de miért nem érkezik fürdóig.ugat óságok közzé tesznek Ha a aémet. cseh, styTiti és más kftr-
azüiiban a helyszínén akkoriban ele- földi gyógyhelyek a kedvezőtlen id*V mezzük r szárak tartalmát, melyek járás kövi tkeztuényeit írnyira, mist kd a természeti szépségekben das a uiagy-r fürdóhehek? hol tulajmagyar fürdőhelyek megnyitását hi donképen csak julia- hav .bau lehet re*ztelik. a bájos eiimatikns tnlaj- szó étetik idéojról. donságokon kirfll, vajmi kévéi máa.- fJá\' a aaavgyar fürdőhelyeken előkészületeket észlelhetünk. N*47WjatitB, hava ss idénynek s tulajdon-jól értik minálunk a természet szeu- \'képenf tetőpontja, s vendégek szá-télyét mesterséges beavatkozásoktól mát akkor is csak százakban olras-menten Urtani és innét ered, hogy hatjuk és pedig szazakban, melyeket az idény megtryttáJtaVnr érkéz* fnr- egy kézen jelölhetni; ennek daczára dóvendégeknek a kedves, szép termé m.D(jenöU oly keres IsAosstály áll szeten kivül alig áll más rendelke rendelkezésre, hogy sok resdég, alig |bogr megérkezett\' lakás hiányában De Ngyünk e! nézők! Azon r\\- még ugyanaznap tényteleti otthagyni
avult weatrehanyásnak, hogy a ma gyar fürdőhelyeken semmi som történik, már eleje rétesett és sok he Íven annyit is ojifaaak hogy nem t. tudnak vele elkészülni. Ámbár az okok különfélék lehetnek, s hatáe mégis az marad, bagj az első vendégeknek azon gyógy esz közök némelyike, melyek az idény megnyitás tu-lajdonképeni összegét képezik, csak hiányosan vagy egyáltalában még nem áll rendelkeződére s ennélfogva a már megnyitott idény évről-évre késedelemben szenved, mely a legtöbb magyar fürdőhelyen állandóra válni látszik. i
Nem bir-e már az első vendég is ugyanazon joggal a megnyitott idényt alakító, tökéletesen készen tartott eszközök használ hatását követelni, mint s későbbiek? Miért ne érkezhetnék Ó is ép oly kényelme-sen és pontosan s fürdőhelyre mínt az idény folyama alatt a rendes közlekedés mellett s többiek? Miért ne élvezhetné ő is mint a későbbiek, a felvidító zenét? Miért ne követel hetné épen ugy mint a később érkezők, bogy az előkészületek által nyugalmában ne háborgattassák ? Szóval, mihelyt az idény megnyitott-nak nvilvánittatik, nemcsak a külön-oozo \'újságon mraetesi rovataoan hanem már az elsó vendég fogadtatására minden tekintetben készen álljon.
In intézkedés kedvező eredmé nye az volna, hogy mindjárt az idény kezdetén a vendégek megfelelő szambán jönnének s az igazgatósa-gok a külföldiekkel egyaránt azon kellemes helyzetbe jutnának, mindjárt az évad elején a látogatókat nagyobb számban iktathatni a vendégek névsorába. Az esetleges kedvezőtlen tavaszi időjárás a fürdőhelyek látogatottságát általában ugyan
keea\'fól olvastam. Ha, ha, ha ! Éa. bo l.>nd, aal goadoltam, hogy aa caapa mé» pedig dobogj, caapa asemét at! Hikoi aa 0 dalai keséimbe kerüllek, áronnal meakép k esd tank áai aaiaaolni.
Tudja-*, hagyás tankká magát m •mbar aagy pénteken éretni, vagy i mikor meghal valaki kedvééi kot\'i vagy mikor valami asépet — álmodik — mikor mindet amúgy igtsábsn tiivé* ragadja meg. Igy ragadták m-g at én •ti v emel — ia aa fi k ö 1 t -. m é u ,
— Elásom o rodtam, tudja éa mégta jol érettem magam, aa igat, bogy n értek mindant. Vaaaak ott latin tiavak ia, aitáx itt-ott aagyon m magaaaD irt Nem it oaoda. Preaero tanult ember volt a éa oaak agyeaerü lány vagyok. De aat tudom, hogy tserenotétleonek kellé l níe, t hogy ttereacaétlea volt b:tonjoa láay amiatt Éo ugyan nem tudom,! ogyao van aa, ha at ember máat aaere ,\' • aa a máa meg At nam asereti, de valami rost nak üiaonyoaao kell lennie. Ép étért ttj niltam Preaernt.
Nétd oaak, gondoltam magamban
- a legény ember annyi taép dalt költött. Éa kiér } Mindenkiért No, nem igei? Hitaeo mindenkinek jól aaik, ba dalait énekelheti vagy olvaebatja. Miért van ea igy, aat aem tndom, de ugy van. — Ea estén mi a jutalma mindeaért? Íme a kél kemény a. ! Ea mind. S mig ált, akk a- törődött vel« aeaki Átért ültett-m neki virágokat. At igaa, hogy evvel ae tettem neki, tudná Itten milytokai.de A mikor a mean yeknól arjai .e.akiat, iMBonyoeen örül, hogy rajta rónánk éa karafiolik ayilaaak. Éa aatán mag aat mosdjak hogy ha oaeadet aa éj 4a aa er*et világ akraik, a virágok » aim borúi oak a sast átélik a botdogultaak, mi aaápui láttak eme napon, mit daloltak a mederek — a akkor aa HíetŐ álmodik tatád arról. Ea a róaaa ÍU isaán 4bsan«tte
ftrdóbelyet. Mi lenne belőlünk, ha külföldi fürdőhelyekhez képest szintén ezreket kellene egyszerre elhelyeznünk? Mig lassankint maradandó eros kóépuleiek elegendő számban emelendők volnának, addig a magyar fürdőhelyeken divó lajtáabj-ányon ideigíenef olcsó faházak által lehetne segíteni.
Más jótevő haladás h mutatkoznék, ha az ,fgyenjotrnság* na gyobb mérvben juthatna érvényre, mintsem eddig. „Rgyenlő jog mindenkinek*, ez minden fürdőhelynek legszebb jeKxsva. Ke elsk a gróf, báró. ragy bankár tekintessék fürdő-vendégnek, sz egvenjognság j*lp*a vának minden jótékony intézetben gyökereznie kell és az ellenkező szemrehányást igyeketni kell meghazudtolni minthogy különben sok vendég hátat fordít a magyar fürdőknek s i hazai, tán nem is gyógyhatású üdülési helyekre viszik péo zünket.
A magyar fürdőhelyeknek még azon szemrehányást is tették, hogy nagvon lármásak, hogy táncz. játék és zene által a betegek éjjeli nyugalma zavaxtatik s hogy az úgynevezett »fürttői U karodé\' érvényre
r>*>m int hat Ahol irKiokr.lt erén
szemrehányás, faakis az egyenjogúság jelszó figyelmen kivül hagyása nak következménye, fjgy gyógyhelyen pontban 10 órakor este nyugalomnak kell beállnia, minden ét- és káré helyiségek bezárassanak a min den tincz zene ragy ének által elő idóxett tomboló lárma mellőztessék. A löógyszabilyzsl e tekintetben is nemcsak elméletileg a papiroson, ha nem tettleg a gyakorlatban nralkod-iéfc s paragraphusainak mindenki kő-teles legyen magát alávetni, ki akár mint beteg vagy egészséges a gyógy bc-ly területébe lépett. Ezen parsg
neki. bogy éa őrsöm ét diaantean airját. Biaony tan jól esnék neki hallaai. hogy egy léay legalább mégia Őrsi földi ma r»d ványait.
A láay - aiavakat egyaaerü, — de óeiinle hangot ejté ki, a arcain meg látatott, hogy minden aaé túréból jön.
— .Mondjak oaak moat jó-e as, a mit éa tettek?* kardé Noaaa pir pillanat maira.
.Felséget!" llfiiaalli
Áldott minden »ir, a malynaa ily 4ral angyala van, tterruoaéa költd, mert költéeaelenak araay magva ily gyönyörű virágokkal ditaiti -i Ön asivéL
.Meaaám! monda Albert Mogorva, vaióbap te aranyon láay vagy !*
— aUgy t, ugy-eV — olaeveti magát a Uny. — moat araayoa vagyok, édes Albertem, hát elébb? D-- én ast mondom, begy nem vagyok aem arany, a«m estiét, aem máa drágakő, hanem Nesae, hallottad-e, — Neaaa a kinek van valódi, ogé stéget aaive. De miatt már forduljunk vittavaieié, ideje már, a nénike megharagudhatnék Várjanak eaak, — tolyteiá megálrva, — vigyamek nt-g«kkel emléket a költő airjárol. Akárja-a ? — fordalt fölém S"-- téremaadpen i
A lány a airhos lép, — félrehajtja kesével a bokoreetoL leaaakit egy nagy aeép karifiolát, a melynek pírja, mintha lángol; volna.
— .Fogadja est a karafiolá. " — monda nekem nyújtva a virágot, — de higyje fi a*ja álom, bogy leasakitottam. mert etek a virágok, mintha lee tv ereim rolninak. De moat már legyea. Orrán ám, — egalabb évek mnlre is gondolni fog Pretern sírjára.
Ne féljen; mondják ugyan. hogy aeaa jé fairről virágot aaakttani. Nekem podig ugy tetteik, hogy minden virág a boldogul t aeivéag ér, a hogy a terv még halál máa te 44. De \'
raphusok érvényre emelése .pedig az illető iguigatósigoi feladata, mert
csak a gyógyszabaJ rok szigorú Ős hajthatatlan fenntartása által sikerülhet a magyar ffi-dóbelyei. felvirágzását akadályoz J befolyásokat mellőzni s ifj i gyógyhelyeket a nagy közönségnek könnyebben elér-hetóré és kedveltebbé tenni.
Oaak ily komoly és részrebaj-latlan törekvés mellett sikerülhet a gyakorló orvosok és a fürdőközönségnek bizalmát a magyar fürdőbe lyek iránt felébreszteni és a kai- és belföldi vendégek látogatásait bizto sttani. Mit használnak a kttünő gjógyhatanyoá, ha a haiadáb a természeti adományuk olhiinyagoltatnak ée értékest tétlen ül maradnak, minélfogva az ország nemzetgazdasági tekintetben csak veszteséget szenved. MAJÍGOI.D HENRIK tr.,
fürdő orvot B.-Ftiredea
4 tej én Upértáke.
Hogy aa embernél ét ételében aa "tnlAe állatoknál, a tej a mogkeadett élet ¦-if-iaó taakában wilv aegy laerepet ját-«ik, a hogy na a faületéa után néhány kósapon át kiaárólag képeti aa ujaaüoi-tek táplálékát, aa köttadomáaa dolog letée. erről bőribben nem ia akarunk a kelyen megnmtékesni hanrm inkább as tayn, vagy dafka-tojaek legets&kwerkbb helyett«i tanerői a <ehea ét máa haesaá-ietban lerö tejek tápértékéről, attáa as eltartható tétről fogunk anolani
Hogy a gyermek lápláláaárM aayatej. miat a t^rmeaset által rendelt a legjobb tápater, — at mag ér\'heto.
Vanaak aaooban eaetek, midőn as anya mea; nem felelhet ason feladatának, bogy cvérmekét emlójéa táplálja, gvöac«eeg. betegadg, vagy halála folytán.
Ilyenkor a gyermek meateraég\'-a módokat kall hi m-lv téren attáa egaktsaéget dijta asop-tatia volna a Iflgcaélaterübb. De ilyenaak biánvában i\'lati tejre vágynak utalva.
As állatok tej* kőtől at aaaiouyi te; raaaseléulét leginkább meifkonelii, . \'ebén- éa a xmir trj.
A. elÖbbí aiilárd réafkben g-tda gtbb éa csukorbaa asagé«y«bb. aa utóbbi cenkorben gaadagakb as "nsonytejnél.
A naesteiséges tápiálááoál as előny a aramirtr-JBt illetné, de «h"* rit kabban juthatni, — aaart a tahéatejre vágynak Qtalva.
De aa nebeaebo tméaatetfi Ievén, atükaegea agy réss vis ét két reea \'ejet vennünk, egy k«véa osukrnt adva bottá ét aatán felforralni, hogy a aejtenyag fölöt réttr a pillében megaludva -Uavo-Httethataék, meg bogy a netalán a tehénben rejlő betegéé? otirái a bevi\'éa által mnazaemmiajtteeeeaek éa agy adhatjuk kisdedeinknek langyoa melegen
Ciéln
ttól
talán épen
táplálására náln\'tnk,
Megjagytendő, hogy jé rneggyŐtő d4ai aterss fink a tehát) jó kiaénéee ét egéaiaéfrea volta feltl, mrlymah tejével táplál * -tónk mert — kivált forralatlan tej élvesdee atján — kttióobÖeő rsrályea htlagiégnkhts iathataak.
Nálaak. hol juhok éa tehenek lőttnek nagyobb mértékben testyésntve, — leginkább esen átlátok tejéről emlékes tfiak msgaaayival ta inkább, — mivel téayleg esek bimak a legaagyobb táp-•rftve! annyira hogy teji«K táplálkoséa mellett a hua ét máa tápsnyairok \'eljea*n oélkQlŐsbetők. learfŐlebb valamely növényi tápater kaláasos vagy csövet neme — buta — rost, — kokoríesa kenyér alakiban, — éa aa erőtelje* emberek példányképeit nyerhetjük, amint est. kivált álatteoyeaitéetet fotrlalkosó hegyi-lakóknál látjuk.
A kecakntej, mely isére nésvfl at előbbiekkel Öaatebatonlitva aokktl kellemetlenebb, de tápértékére nésve megegyez átokévá).
Rónák lakéi, kiváit Assia rengeteg sik téreís, hol gyora lába lovak helyette sitik a vaantakat éa s bentlakók as önvédelem folytnnot ttfikaégeesége folytán asületett katonák Őt pedig lovat katonát: gasdélkodáaakaak csaknem — kisárólagossa a lé\'eayétatéa képevi tár gyát, s lótejjel nemoaak hogy táplálkos-ask, b*nem abból aneases italt ta kéesite-aek r k ummií* név alatt, mely náluk ugyan ast s asolgálatot testi, — miat nálaak a bor, vagy máa esess at ital.
Késsitdse forralás által történik, midőn valamely növényi csokor.anyagot tettnek bossá éa attáa elsárják edényekbe bol aseasea erjedésen megy kui uaalfil a tej ét késsen van a iuxaa ital. melyet ujabb időben Európsorvossi it ajánlottak gyógysserképen tüdőbetegek réesére, — de amennyiben t-m \'áp- aem gyógyerejére nésve nem külOnhöstk s tejtől, s .búm-mit* hatsniláa- Eurőpáhöl krtserolt annyival ia inkább, mert nekünk jó boraink éa söreink vannak, melynek ke-délybangoiáa cséljából a .kummia" nál mindeneaetre jel-ntékenyen kellemeaebb.
Ssigstortágokbaa, hol tejelő állatok tartass — legalább aagy mértékben — lehetetlen, — tengeri éa etvatagatekra. hol friss táplálékot besssresai lehetetlen a tejet mm térség esen késsitik olyanná, hogy aa héaapokoe keresstfll eltartható ét élveshető legyea
E tekintetben Anglia a nagymester. Ottaa egeas gyárak vanaaK, melyek a tejet ehartható minőségűvé á\'alakitják éa ólom dobosokban a asé!rótta minden | irányában torgslomba hossák olyan be lyeken, hui friss tejhea jutni nem lehet.
A hasasadéinál gyári eljárást. -merj a tejet at eltarthataara elkéstiti. e helyen leírni aem tartják asflkségesnek, legyea elég e két fómosassstot elsorolni, mely itten létesül.
Mii.den boai liter jé minőségű tejhea </, kilogramm csuk r less advaés »t t megcsakrosott te; hevítet iltal agy Isss beeöritve, bogy hatt literből 5 liter less, -agy it 4 liter egy literré less beafl-rilve, vsgyia a tejnek 76*/a vistartaltta párolog h. Esen b*eün*-eU tej légmenir ren íesi rlsárvt ólom edényéébe, melyek mindegyike 560 grammot tartalmat. Egj
ilyen edény suri telt lej agy liter lágy -annhVg vissel higitra jó minöaégü tejet helye letit
Tápereje megegyenik a nnaérsl eá aiőave as, begy assn megy oly hamar »r dn.b ininl a asari-rttt, besOi«tt. va -y amtekét^ knaservál: hna ét nem it h,-ss4\'t • \'eme\'i.n m-l mint esek
ESKÜLÁP
a soproni kerr^ibedelnl » Iparkamara körtbol.
1441-ik Matta.
kérdé Albert
nserenherns nekünk ily as érést y illatot
virág, s mely oly jé, oly nsmts taivből kait? - Én nem hinnék ebbe s bolond ménébe
— .Eöenönöm Neass - vilaaso-lék. őriini fogom,.mig élek \'
Éa nekem aem mi\' ? -megsértve.
.Megérdemelted? — monda t láay ham La ssosolylyal. Hiansn itt nem nőnek aagy uriai tolipsnok és geo-giák, hanem csak rosták ás kartfioUk, caak vesd virágok.
— .M s s t t !• — elkomorkodik Albert.
— adjon ó neki is, adjon, — kösbe keverem magam. — higyje el, — meg-érdenkUte,
— .Legyen neki, csakhogy ue Ingyen oka haragú ni Nesae — oda nyújtja neki s karaőolát, — de stott se sírj ám. Ntm igei érdemelted meg. De esutás aem kel! csúfot fisai t vendekből, mert kitten, mi vagy te mát, miat vead.
Vigyen erre a virigrs, el ne dobjsd ! En tsámoa fogom kérni tőled — folytstá njjaotkával fenyegetŐave-
— .Ne félj Neasám - aaélt AJ bért megilletődve, — te tőled t-nulUm meg, hogy vead tag/ok ét elhiheted ss maradok síromig. íme barátom, fordul elém, t me^BBoritja jobbomat^ — este tsnnt helyen, e dicső tirbalmoa togyfink tanút fogadást, hogy te horvát, én vead nemsetfink bfl fiai marad un k.-
— .Ugyvas Albert!" — fogadjak ezt meg, hogy \'semmi arany aem fog nemseiünktől elcsábitani, — vele fogjuk tsate i bánatait, érette fogunk kfisdeai éltttak végéig hogy torekedai fogusk más beotfijetea euberekkel a nnnát ¦ porból felemelai. Semmi baj as rettentesa viatas, derék emberek lessünk, gyeresért -ia derék emberekké fogjak
— .Igea, agy legyes, Unnánk st Itten, e aegyareru magatlatok e dicső költő itt a sírban."
.Et i jé láay itten.-
— .Amen " — coatta a keseivei a is-? - .Ea már más, m «t már jók
vagytok."
MegOaókoltuk egymást.
-N mire! cly derék gyerekek vagytok — tnél a lány Bevetve örömében I mivel asivem annyira ver as örömtől, megpecsé.ejem én it s bisonytagot. At Itten nagyon it magassá, a költő aagyon mélyen — itt oaak én vagyok Talán csak nem retkesem ai iltal, jól tudja ast i jó Itten, meg Preeern, hogy aem rost ttáodékbél tessem.
Erre megcsókolts Albertet, utána ngemat ét egy ttot tem ssélvs háta felé fordult, mi követtük. UtkÖsben s kari-fiolit a könyvbe tettem, Prosera datisi kosé. A .atart póttá* bot érvén, a hasi tetto oy tréfásan fogadott. fe
— .Megjö\'tek valahára? Már ast goado.iam, hogy elreastek, legalább ia tit léUaíát elimidkoatatok a tiron ¦
Ne féljen nénike. — monda Nett* tsintéa tréfássá, — jé emberek asek. — Égessen mesJobbulUk. — Éa kigyó gyi\'ottam.
.Noeaskhogy te meg vagy elégedve akkor jól vaa.
t ogadáaunk a költő airjáa taresnea megváltót latta erteti ét gondol kos isi módunkat. Derültebbek, vigsbbsk letiönk Hs fát olyan földbe ültetni, a mely áem kedves neki. ta ár ansi kasd. tsomoraan Lahsjtjs ágait, de ka átülteted neki való tslsjbe. megsöidöl, ég felé fogja nmeim ig\\i. Ugy volt as velünk is.
(Pelvtatása kftvetkesik )
aVirdsfWsy A boráaasu kormáaybtiu>a tanúi
Ijerl ertet.tét t •- U| a .,«ht F garaea j -rdélyi piiap^k hagTaiét ánot U\'tiV, 145.000 frtrs heesaVH **\\ kesdv.
kOJömbösv évekből leró Eialiag ét máa fimn Dessert borok. mmo-gy J" hektoliter tnesuyaaégaben ét s * * • Írtra becsült hordót f. én jua.ut 19 éa
ét követketŐ napokon Öyali-Fihérrinitt s pajrpokt r-wtdestiebaa asvasali kritspeai fise tea mellett elsrTereBielw fagtsk. Sopron, 1781. jaains Ifi. A kereskedelmi s iparkamara.
H«|fl, mecyei éa vegyes hjnk
— leghiui. A nagy-kssisaaiksih főfymnasiambsn, 188S. évoen éretiaégi tett ifjak, folyó bd 34 e* a .Pstgári Egylet" kert kelyieégaben tarikorú tancr-koaaorucskát rendesnek. B* épu díj Üli kr. Ke ide te rj órakor. A \'ístta jövedeleni felerétzbeo a nagy-ksniasai katb. főgymo «egélyegy|ete, f -l-réaiij-ti ptdig a nagy kssnanai .VórÖtkereta-egylet* alsptöke jéaek gyarapitásárs tordiltattk. F .ü t tetetek köesooeMel fogtdlstaak. ti --, idi\'i eaetsa a mula:asg másnap Urtstik meg.
— -Frobrl Ünnepély- A nagy kanistBi .Kisdednevelő Egyettllet\' F. évi junioa lf^áa, v.airaap délután 3 érsker nádor atcaai aaját ketyitégében Frőbei Frigyes atu leséoot 100 ik évfordulója alktlmábda ünnepélyt tart A aagy gyermekbarátnak »rctképe aa óvodai növendékek jelenlétében fog leieplestetai. V n aaerencsénk as érdekelt tsülóket t agyai talán aa óvoda pártolóit a aairss megje-lannari lissteiette^l felkérai Nagy:haaiaaa 1*82. évi janin* b-iki ölétbő. s vsltsti máoy Sorrend: ! Ai owod*ú aőveede kek több readbeai mflkoatsse JCeméay Jéaaaf óvő ar vesényl-t- slstt és pedit;: t) A aövendékek udvöilik s megjeleBO ke\', b) laeltpletét s sovesdék"*. verselés-kost. keaaité as öróső. c) FoglsJkotsa Frőbei Frigyes talál mánys asenat kooi kikksli emlékosslop kirakata 2.) Bátorfi alkainri költeményét eMedja Somsai\'-ti Katinka kittatanay. 3.) Frohai révid életrajtinak f-,olvasás.. 4. t P Saathmsr. Károly alkalmi költeményét felolvasta Ssnlay Sáador nr 5. Zárlatai Fröb-I 100 é-e« tafiletéti emlékének ütsspért évé) által kéamtett gyermekvers elmondás* — A mindkét ovuoW aovsadétei osaonáttaiáaa.
— Ukolai érteedtea. A aagy-
ksnissai 6 osatályn polgári itko.ábas ai 1881/82. éri aárrirsgtrlatok f. évi jumui hó 17 én vessik keadetoktt ét tartásai jnaiaa bó 23-ig. tsBsk-, teae- ét a jttsl-m.s kiosttásatal osaa-kotOti aárttaaepéa napjául jnaiua hó 27-e löaet-tt ki Nagy-" Ksaittán, I88s* janina hé 10 éti.
At igsagaux.
— A táraaakör társsai maU\'tág*.
daetárs »t akkori aseatélyes id\'jir »d». jól aikerfllt. Reggel verőfényes idf> levet, s ki*rsi kir-ndu inra vállalkoaottak ku esikoa .i.-ii ek ni. Délig nem lavarts jé tedvAket temmi; de akkor megeredi ei tnő éa kéayaataank túliak s fölvont kosaik beliejébe v maim ss ebéd elkölte tére. AteeŐ aem tartott egétt nap. Mihelyt
megállott, stoanal beh-itsitaB L»mnskra t ott a Waca kesdetét aavfa, tartott éj^el két óráig. — A readeioség,
elea
TMifityBéí-r-tral, -i-d«t J**"**" begy a lavanti mnlaleig ngv
t erkölcsi caéljáask *i*J^*^ As eredtnény biitotnja rés
i méltó
- lakattal rrteadtótv A nsgv-• - "Tils taaieatfilet által aer-
Eat „»TÍ.ár..»lt*j. i*.™
ut 9 *r.k<» if aaaa"""»* ¦ f*
-.a»7 boátok *7™r Lt ~ - Nhu ti. r a»t
aasSaaal
lu.
- larrtoHralatok 1 M/bcH
\'«r..lju i.kol.b.n .. ., 4,i urv.i^*\' ¦ok . kö.e-kM.\' r.antj-o fo^Mtk mmgt»T-MaS: i ; n k«»nuk. UaSNaalaa.
II C. ..sia.. ie.j .¦ . Ili I> Su
aiv íii-.« aaMan • III—IV.
•"lai- 21 tm aaM.tit .. V. é. Mailt aalsUa u v vi .i..}. 23-..
d«.nióu . IV. i. emui}, a-m... u I— II Uá.;a»ial;<>k Í8—Í4-*. .aat . knkaUai lakol.b.o *5 é é l.iar. » Ma.jis^flaai, dí.u . Icrf. ked lm »6-4« déWóti a awv, dal ala. .aaai.i ¦aatáijjakbe.. Aa i(M(.taS(.
ÍIUSZOinWYMTJlX «VF3LTAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUJIIUB IMa 1882
— Botrány A nagy-keoimai járás
¦ilotgabirBJs, Svastica ELároiy f. hó 9-*a itt ment Bakónakre aa otUni körjegysö Q.ni eli B mrgeiiendő inveetigatiórs. A á-log kimenetele bs illető invwt-gálira „esve aem valsesi keeseejUtóaek igár-sesvéa b humaaus érselmű szolgabíró fólhivu a liasteeaógee atoa való lomon d»*rm A körjegysö erről tudni Bem akart. Ai u«7 további fejleményében Ganeit a .solgsbiró állásától f-lfüggesztette. meri „\\y dolgok mats*koa!ak, melyek alán hivatalos irodábon tovább nsa ma-adhstott u-t irodából *nonban távcsni némakor tée kezdte aaon iratokat tépegetni, melyek -lieo- : . volna. Eaatán váló
tagos botrányos huaavoaa keletkezett. A loitüggessUtt még a fegyveréé ellenállást is meg akarta kísér al ai. Ai elüljárók szétfutottak. 8. Bsolgabiró aaon hitbon, — hogy latelligetu emberrel les* dolga — brechinsnot nem vitt macával. Annál aao nwrubb, — bogy itt biaoay keeeruea csalódott.
— Schenkei Guido, a meteorológiai
a re ola > varosoakbaa vsa, a
kegyearradi bát vendége,
— Színház és mövésiet A német
rb*Iiapapjaiéspapnői I-bon tolla* végre\'e rSt*rvaa\'-ban Máltiloft oltárukat, öeaae--zedték agy s hogy eétorfájokat • odább adottak, s nélkttl, hogy bárki sovárogvs Beane utanok, — ha csak egyik-másik : ,pioc*ér nem. Sohase kell est birlapilsg
¦ tíy tnis atoa — módon hirdető., bogy m: Nagy-Kan issán német ezintársnlalot b-m kérünk, — hogy városunk asóbsa, .elbeu, asellamben tissta magtár; majd k-ressielik est felőlünk s német •sioaeaek negus. A példa vons, vsgy ss esetben
ireti-nt. Ad usi kedvrsebbeu eru lekéin o ». meg asosb n as in rn»;i naiis muvéssetaek egyik fölkent papjáról , rüafe c Alfrédról, a világhírű air. udvari song. >ramU vészről, ki barom sió hóig voli varuannk müértÓ és tnil-pa> oio közösségének k<-dves,s teeyrekea bordott veedége. Elreg-dlató játékán ki vili Baerrtetremél\'óeága ie nagyban iaruil bosss, bugy ..elv-,, dédelge tus K-jrma-ao\'-in: Práger Béla gyógyaaeress SI VgájLj de vstlóseggel S aagy
közönségé. Nyilvános hsogverseBy bea asm lépett fel i. ... de asért lu idöaé--ének majdnem minden estéje volt as. Ások, kiket s sserencse nem vihetett koseléb.-, ablakai ala meatek, ój félig Ott álldogáltak, Csakhogy remek játékában gyönyörködhessenek. Bennünket magyarokat annyira megsaeretett, bogy nem Is tartotta Beaeestélyaek, melye i egy asoas alstt 30 — 40 magyar aépdall el aem ját-ssutl. Es hogyan játssulte ssuksl. Min\'bs .teak a „kecskémen pueztán" látta volna meg a napvilágot, u »m p\'dig a L :<u*a városában Ilyenkor a termákból éa as ucssról felhangzó élj n es tapsviaar egybeolvadt e asdnni aem akart. 7-én távoaolt kői ónkból, a Cseagery utosa telve volt m&véese\'éaek hódolóival, kik -getrásó .éljenek" kel mondtak „sseren-ctés ti tat" as Amerikába indád müvéét aek, a vaspályán pedig bensőbb barátai veitek lóié bucut, nók é* férfiak egyaránt bacau csókot vá\'tottsk vele e Ü ason kijeleo\'ehael lépett a kocsiba: .A Nagy E.nitteéa töltött három hét bosesu, ¦sép alom gyanánt tdnik fel nekem."
— Tódorból cnöbörbe, As ut idó ío.t német operette-taratilet reményeik "oiBJeivai a dtcaóség kiaaé asinteíenebb és soványabb babérján megpibeoundó, .Volksaingereit* képezve, gyönyörködtetik a műpártoló köaönaéget
— Istóeiy- WahrannjiB féle párbaj üg. ss aleó esinbely en a rendőrség sósbefepése folytan meggátoltatott. Aa uj párbaj •sinhely Kereestur és \'Ercei koaött volt, a hot agyaaas napon hst e-hét órák kOaoti végbem-nt ée pedig a nélkül, bogy egyiknek is legkisebb baja lörlánl volna.
— Garibaldi tetőmét f. hó 8-tebát éppen űrnapján, mely nap tud ievóleg élete egyik episod jávai függ ossee. — temették el a Caprera Bsigetéo. A kosvélemeny oda nyilatkosik, hogy es csak ideiglenes nyughelye leend, mert -ióbb-olóbb Komáu- a végre velóesind, bogy a Paatheonba jui. As olass nép Caprera ssigetérÖl ereklyékkel t.vosoll
— Andorfy Péter a Geröfy tár
¦ulat derék komikusa, a budai ssinkór-W szerepel Bogyó Alejoe franisi, aál.
- A „Vetuprémi Független Mlr t*f dwék aserkeesiój-v Kompohhj Ti-rndar f. hó 20-án fogja megkesdeni h;
..jtó logsaga-. Furán htiigsik 111 et aaép Magyarorsaagou, a hol sselóu ¦x essteadővel otyso kigyúlt aresessl dörög ék s aagy milliók, bogy: .A ma-tiísr-jíc istenére eekoa ttnk, eekusidnk, D ay rabok tovább aem leesdak." Hja Persie ast nem tették bossi as unokák, 0°S> .ssabadaajldt drága péosen a m veazQek.\' Eayhitae derék társnak fogságát a aemes óatudat éa mindayájuak ráasvéle.
— Fami levele-tónk Írja: ,E hó
*-an unoepeituk a kath. világ eme magasít.,, ünnepét as Űrnapját. Tódult ss éjtatos ítépeereg tonegeeen -a ietoai u«s-leletre, ugy, kagj a k diós ben elég táras
pscssi templom alig volt kópés befogadni és s aek, e-tye is megtelt emberekkel. -Mise kosben saokás aaerint kö-fllberdá a sekreetvéa a perselyt, moly s baagó hivek fillérmbdl ma majdnem agsaaiB megtelt. Esfja magtelt perselyt s sekrestyés asemeit láttára a sekrestye eaakré-nyéaek egyik fiókjába sárls Azután követkesett s körmenet s faluban nfce aitett lombsátor oltárokbos. Viaessérkes-vén a templomba éa végeavéa es ájtatos kodást, megakartuk olvasni n persely pettst, bogy ast rendesen bej egy esve el tegyük e templompénitárba. kinyitván tehát a fiókot, a perselyt ugyan megia láltnk, de legnagyobb megütkösésöokre A r e a e a ! Egy forfangos tolvaj, addig mig a nép e körmenettel elhagyta s templomo", belopódahalott a aekreatyébs es alku loscsal a fiókot felnyitván, ellop hetts s pénzt. Majd ba s ryoasosáa, ma lyet a hatóság aa Ügyben meginditoit, osélra vetet, nsegirom. bogy ki volt a raffínirosot ganembar.
— Előléptetés. Z.-Egerssegró. Írják, bogy Lányi Kálmán a salamegyel magy. kir. épi-észeti hivatalnál slkali sott kir. segédmérnökót s asgyméltóeágu kösmuaks- és köslekedés instgy. I minissterium III. ossL kir. mérnökké előléptette.
— A hadmeatean^gl dij fiuteW alól a pénsngymiaiea\'er ujabb keletű rendelete é-lelmében, — as elemi valamint a földmivetési, ipar és kereekedelmi felsőbb nép és polgári iskoláknál. tanitÓ képesdéknét s essél kspcsslaloe gyakorló iskoláknál s végre e felenbb teáayuko lákaál működó tsnitófc ée tsoitójeröltek fölmentetnek.
— FelUmadt. Érdekes -tasba.a • oaet történt néhány nap előtt Sseuicsen. bo) általánoa feliűaéat is heltett. Egy oda való öreg asidó asasosy solyos Oetegeégbe esett s minden pillnnstban halálát várták. Egy este een le egyen jelentkeztek nála a aöselgó haltltosa etÓj>-lei. A gyásaoló család s bevett srokásbos híven iöbb férfit hivo.t meg, kik a haldokié ágyánál a hs loiti ímáket végessék. A beteg meghal. ; holttestét egy azalmassakra kiterítették a meggyojtották fejécél a ,lélekféoy\'. • A tárfiak gyásno* aémsssggal távostak, csak kettőn maradtak as elhuny t mellett, bogy fölölte viressBssnak. Az egéss éjt igy töltötték halkan imádkozva mellette. Hajnal felé egyszerre elkesdett s halottat födő fekete lepel eiöbb laasan, majd egyre aró-eebbao mozogni, s ssslms rémületesen sörg it s egysserre essk félegyenesedéit a halotti ruhába öltostetett nő, a bsláirs rémült vjrrass\'-ók elótt Qvegesedett sse meit rajok mereestve. Mielőtt még mi gokbos térhettek volna réműletökból, a feltámadt velótrásó eikoltsst hallatott a ájultss rogyott viseaa a ravatalra. Caak hamsr azoabaa eszméletre tért s s temetévre táviratilag hasabivott gyermekek nagy Örömükre e le^jobb.agésaaégbeo ts Isltsk anyjokst
— Zala Lgersiegról Írjak: .Iíj Bokor József operetté-, dráma- ée nép aaiomű táreolstával 1. bó 7-éa ide érkezett éa v. a .Zöldfa* nagytermében .Giroflé Giroflt* oa. 3. felv. operett elú-de.á-rai ssépssamu és műértő kösóuség előtt - ó. aasai: megkezdette éa e: alks-.oiii-i a. a saereplÓk általános köatetasás ben -i . Komlóé* (Don Balero) Bo koráé Agnea Aurora) aeja, oehéx sierepűk\':! meslerileg végzek. Berssenyi J. (Girofié Girofllá) kitűnő éneke és otthonos játéka által legnagyobb kos-teusés: nyervén, tobbssfir megujrsntstott; továbbá Gálosy (Msrsaqaia) és Bokor Jó-tsef (Moursuk) is igea helyesen játaaot tuk. ,B o e o a o o i o* osamű Látványos operetté f. bó 10. került esiare éa s lellépdk vslódi diadalt arattak Bor ssenyi J. (Boccaccio) óa Dancs i Lamber. LUCOio) tobbas<)r ntegtapeoltattak. Bókomé Agnea (Peronella) belyessn alakított és Bokor Mari es alkalommai béjsann 4 kelt, végre Páloey (Pietro) i-jól játszott Ceepregi F. 4 felv. „A piros bugyelláris" cs. népasinmüve f. hó 1] adatott és es alkalommai Komléay, Berveayi, Tóth Kelemen ée Bókomé Agnse igea jól slskitottnk."
— Hogy oldjak aseg Amerikában a női emsnesipácaió kérdését ? As al-bany-i törvényhosó testűié; rgyik tagja köveikeső törvényjavaslatot terjesa\'.ette bt: „SsavaaKÜ joggal bir minden ní, ki már betöltötte életének Ötvenedik évét.\' Képzelhetni, milj iagatottságot kelt e maiiciozus ;tbrvéayjsvaalst ss amerikai bö gyek kost. Hiesea es körülbelül annyit tesg. mint tényleg megskadalyoaei s aó-ket sssvassti jogok gyakoriásábta. Mert ha akad ia Amerikában 50 óvee hölgy, e korokét úgyse vajmi kevesen fogjak bevallani — 70 óv letelt* elótt.
— Az nj Tirárnyeh LitaelsUttea-bea (Németorsság) hosssss vsjodások után végre megsröletett egy ta.iós némel kopo-nyábsn. Az nj ayelr neve .Volspük" a s fel aléló hírlapot akar e nyelven leg-könolebb kiadni, melyet valóssinvleg csak ó maga tud majd olvasni, különben a be nem avatottak ssámára német fordításban ia megjelenik a lap minden kci-kmenye íme álljon itt egy mutatvány
Cogikos. Fat l O Lnidil 1 kise mekol ibö \' - Lnidil :Oe,e fatil! kölób klotili pups obik ladiko. — Fat: Ab ko kta ibö kölol, o eil ? - LaidU : Cs lufiievis élik, o pap! — Fnt: Ys, kim aaagom ibö old, da* lufilavia kölóm-ls leslik 1 - Lnidil ¦ A möt sssgof tö vendéi, das lufilavia ékölóm la eo ladik andi ols. - Mi magyarán ennyit akar tenni l Hámor. Apa : Lujsáoska, mit csisálss te ottan ?
— Lujsácsks : Ej. spácskám. piroars festem s babám ruháját — Aps: De ugyan mivel fested, gyermek ? — Lujsácsks: A te páliakáddal. pap*. - Apa: Nos és ki mondl* neked, begy a pálinka vörösre fest? — Lajsáeske: Ej, bissea épen tegnap mondta a mama. bogy a pálinka festette a te orrodét oly peroera.
- Antlnseanita advarlsnnág. Aa oroBs batár köaelébea egy neme*, bárónő következő feliratul látta el partjának bejáratét: .Kutyáknak, zsidóknak és ssidÓBÓknek egy szarka bírság terhe alatt tilos a bejárat.\'
Rövid hírek
lgnaüeT megbukott, hely elte Tols toj gróf nevnsieett ki b*lagr mini*\' erré.
— Aa aleinndriai oeitrák aaasryar fokossal s»jet séts kösboa asagtámadták éa báatslmssták. — Egy berlini lap ast ajánlja hogy s nőkre sdó vettessék ss eltagadott évekért, AlexMdriábnn fellázadtak sa arabok ss európaiak sllen a brit coneeit kivonszoltak kocsijából éa megverlek — As oroai kormány Gács-orsság bstaraie erődöket aksr építtetői.
— A nemxeti wrlakárban ezentúl ceakia
villamos lámpák fogják a világítás ees-kösét képesni. - A frlaérámlási por tárgysiasai erósen folynak Lstnbergben. Lspnak sartáig két vádloUat hsllgsttak ki. Mindkettő tagad éa magukat ártatle nőknek mondják. — A Rákóczy ünnepély fésysssa sikerült Tbsly Kálmán távolléte feltűnést keltett. — Saru
Bernhnrdt se orosz ssldómenekűlők javára elóadáet tart — Aí enaláli esetről már esiedarsbokst irtak. .Híva \'apósnak
isteni költéssel?\': — Egy fiatal hadnagy
öngyilkossá let., mert egy jó barátja el len kellett volaa hivatalosan oly tanú vallomást tenni, mely annak egész jövőjét tönkre tette volna.
Irodai oi
íK raitf alett ssfgetellteU sseaki Itagj
K» » lakán W.jJ.ts Jámser k ftn v-kersek. ?S.s Lltsl leerreadelkeái.)
— A „Harmónia" táranlat kisdá sábsa megjaleat .Este vsa már" csimfi magyar romanes énethaagra zongora kísérettel ssarsé Aggbáiy Károly. Enen műdal Caíky Gergely .Ssép leányok osimfl ndpesin mű vében énekeltet k. Are 80 kr. a kapható n társ. nemi. zenemű kereskedésében Budspeet (rácai oteas 3.) valamint vidéken miad-n könyv- és Benemük erseked éa ben.
— As w0rasAg Világ* XIX ffl sete megjelenL Váhosatos. gaadng éa óléak tartalmat a köretkasó dolgozstok képeeik: „A fekete 4oktor." Eredsti et-bessélée irss P. Gy. T. — „Eltűnt álom\' Ssemere Miklóakölteméoye. — .Huszonöt év múlva" kedvee kis elbeszélés.
— Nem egymásnak teremtve*\' érdekéé orosz beesely. Fordította Timkó Iván,
— BeadkivŰl érdekesek s következő csikkek ie: „A tilalmak bebonájs" K. F. tói. — „Maderia asigete" M J.-tól. — „A mai Görögországról\'\' Kemecsky Kalmás tói. — „Bódító es-rak" M P. tói. - „Egy 1848/49 iki boa véd naplójából " - Apró rovstsi elénk-k és váltosstoesk. Képe\' saépak, a kiváló metasetekbea motslvák be. Munkácsy feaimésye után iges síks-rfllt rsjs „A fala bóee"\' Temple János ts beteéges festőnknek ssép műve .Válsssló értekesiet\' gyönyörű rajában van be ma tstvs. Jelee képek még: .Erdei tó Norvégiában". .Hasa tér ás s havasokról\', .A kálvintéri esökőkuf, ,A ast. gottbsrdi vasat"" „ZsidóŰldöséa", .A berlini egées-segügyi kiállítás psloisjaJ, .A dublini merénylet áldosatai", .Egy tűzhányó nö vény". A jelen füsetból meg-udjuk, hogy dr.Ssionyei Jósaef, ki eddig a lapot nagy Ügy buzgalommal aserkeesteUe. visszalép, s helyét ifj. Ábrányi Kornél jeles írónk foglsljs el, s e változás gerancatát ayujt arra, hogy aa eddig ia jelesen sserkesslett képee lap miaden tekintetben nyerni fog. Ajánljuk e kitűnő lapot kösonségünk figyelmébe.
— A ^Vasárnapi Ijaág" május 28 ki száma követkesó isriatommel jelent meg: Az alsgntkirály. Vajda János tói. — Koryiaicsán. Kö|t«méay. Bartók Lajostól. — Pünkösdi király se. Irts Gossdu Elek. — Váiasstói értekaslet. — Kávéhássk, miat a mértékletesség tsr-jeeatŐi. — Egy magyar ember levelei Ausstráiiából. — Egy fedél alstt. Angol regdoy. Irta Paya Jakab — Egyveleg.
— Uti képek Kis Oroaeorsságból. Tisot-tol. IY. Éjjeli utaaas. V. Berdiosev éa stdrakosássi. — Irodalom és művészet.
— Kiadatásotok és egy letek. — Miujaág? _ Halálozások. — Saerkeestői moedaai-való. — Sskkjáték. — HeUasptár. — Kopek: Seeat-Óotthsrd vnaat: 1. Sűrített iégs> hajlott asendony megtöltése a*
slsgutbsn, 2. As -lagot ayilása Gösche-aaendl a evájem oldalon S Aa slagot ayilaas Aáralea-I Otasa-ország-sa - Két raja. .A pünkösdi király né"-ásat. — Váiasstói értekesiet, Temple János f*et meáye utas. - Egy fedél alatt. A kötél-bágcaÓB. Uü kép Ki>^>rossorsssgból (6 raja.)
- A „Világkrónika- 22. asáms kövataesó tartalommal jaleat aseg: A Bobiasonok iakolája Verne Gyula rágd* ye. Képpai , - VisBssfejlödm. - A asenugeUhárdi vssuL (5 képpel.) — A
sár lakhelye. A caár öevegyénefc ea-lék.ratai. — Nemesi előjog. — Irlsnd társadalmi viasonysirol. — Vegyesek.
- A -Vasárnapi Cjaág* előfiaatéai
ára negyedévre 2 frt, a „Politikai Újdonságok*\'-kai együtt 3 frt. — Ugyan oaak a Frankba-Társaiét kiadó hivatalában (Budspeet, egyetem-utcaa 4-dik ea.) asogrondrlhetó s .Képe- Népi*p¦ egolcsóbb njaág a magyar nép szamára, feiévre 1 frt. — E hároBi hetilap melléklapja a .Világkrónika" képes betiköslöay megrendelési ára a Vssáraapi Újság Politikaiojdoaságok vagy a Képee Néplap -lófizetői réeaére aegyedévre 50 kr. — A Politiksi Újdonságok tatesnesea bóvitéttl gssdzsági rovattal és külön melléklettel jelea meg.
- A lágya r Regény-Cnsni ok XXII. füzete most hagy ta el a sajtót * érdekes tsrtalms a követkeső : Libapósta humoros elbeeséiás (vége) Balls Jánostól
Régi aaeretem* bugulatleljea kfflte naény Csáktornyai Lajostól — A föld alatt érdekfeenitfi uj er .len regény Ar : nórhitól (Subó Ignác*). — Sárika grófnő pompás kis el beszél és Mikssáth Kálmán nak most megjalenŐ . Kavics-,k" cs mit mü-éhól. -- Mnnaik caim alatt metettaü, t iameretterjeaató apróságok a Aprópénz felirattni humoros rajsok. A füzet • sso kott resdkivű! osiaoe kiállításban egy tól-egyig érdekéé kőslewéoyeivel méltán megérdemli a magyar kÖBÖaség tömeges 1 pártolását a melegen ajánljuk njelsg ia t. olvasóink figyelmébe. Egy füaet ára ossk 1*2 kr. Előfizetőéi ára a b*ti fűse lekben megjelenő fulyóirstask egéss év re 6 trt, félévre 3 t-. Elöfiaetési pén aek Aígner L*joe bndapeeti könyvkereskedőhöz vsgy Wiicheus és Wsidl kisdó-hivntaJáb*(Badsneet keronahoreseg oios* 3-) iatéeendók.
- Uj lap. Kaposvárott aj lap in dittatott .Világosság* ősimen. A szer keeslóség részéről Krátky Jáasa syilatko-sott s lap álul követendő irány érdemében; Aa 1. asám elég tartalmasán jelent meg s ugy {látásik igen jó iránya törekvés" éa tspiaUta van s társadalmi bajok orvosláss körül. ÜdsOsoljük. Adjon la ea o-t. életet ebben a aaűk világban ! Bizony nuá> nlig férőnk meg egymás mellett. Pedig de megtérhetnénk oiyso programmmei lett,
— mioót a ,Világosság\' ia maga ele tűzött.
- A -Jogtudományi Közlöny" 21-ik asáms a kövstkeeó Urtelomsisl Jeleni meg: A íóvamsi járásbíróságok osntrslisáüójs. Dr. Nagy DessŐ budapeai Ügyvédtől. — Háiassigköás egyházi és P("\'f\'éri jog sserin . Kösonség^s egynári ée hazai kútfő* nyomán. Dr. Kováu Gyula budapee\'i ügyvédtől. — A dele > gácsíó állása fcösjtiguokbsn. ÍV Jali.arkj Arthar budapeai i ügy vedtől. - Külföldi\' jogélet Fra ciiaorsZJ.\' : A bírósági re formok. A véteégi eskűdtssék. Uesors törvény. Fxcepüo v«riUtis. Társasági jog. Jogtudományi ok-a ás Torvényho sasi muokálstok. Tórtesykezési Szemle. Ingatlan árverése. Teleszky István er-tiággTülési képviselőtő1. — A végrehajtási törvény 168. § áboz Bodor. Jósaef ügyvédtől. Melléklet :Cunsi balárosatok
— TörvéayJBvssIst a királyi Curiának országos képvaveló-válasatási űgy-^kbeo való birsskodsssról. — Ktilönté.ék A .Jog\'ndómányi Közlöny\' elófisetási árs félévre 6 frt, Begyedávre 3 frt.
psnnol Egysser ast kérdésiek a festé\'ftl, mirili e Chop-n aenéjé*. — .Egykor nagyon ss erette na * — vnssoaaá Del acro is — még pedig ekkor, midóa én enéko-lóaUm X. Bsssonysággal. mig a jámbor Chopin a aongoráaál ült éa játaaott"
S/erkellői Qsenet«k.
L a ¦sslMlll A eli om.-r»• kSssAsJak, ba tartoioa sasi salitikai t«.n a. ka -gen, sse loteakrd*,*- kárjsk s ezlkk minava
isei rajtsnk «ulik. kló
ön s tsfessS falssó--. .-t... . vált aás lÖr-feleit, s iti aeei tájábesúattank tevákki sassáéka írsst L_a ¦ MBS a reauet-lesoág- — Igyebkt-ni istéskedái fegnsk —
a A Bamsnk a knlssaséart vettek, ds a -,¦«:,. sok i -• . i- várf- aikkLai-assa aabktt aság aaas kM.haoak. BtiBeiyt te-rSsk lesa, kemSljkk
A Vaatrti uj BamWframtl.
Pars; irrins;
Érkenk lodai
. IR pJ t dra ia v.vaw •iMipreek.)!
a le é no p.\\ u . i . . m.
mjt, _ a. ió 11 p !54.1&P Ir-g
>>Bares-Béos-|
aíkely. 1.
a
osi m
Prageraofl.
b ¦ Prsgere -Bpest. l I 3
Il ora fi 6.Up. 5 6 27 p, 6 ó 15 p.
Zákányba1,) 1? el* iSáeó*
86 5p S IlO 6. SO p lo 6.50 \' * U»|4 o.Mp.
«e»
te.Up. 6 6. 8 p. li 6 14 p. .1 á 6p.
pi e io p -ti ito
eJájj I fcess
Fotelóe szerke*i. Társi
i: SZALa; a ANUO a
— Titksa ostajtigtkét a laguj >bb u domáayos katatssok skapjáa gyogvitoa--aőt s legkétaégbeeeetlebb eseteket i még pedig hivaUlaavar aétkül. Vaismíet aa ltjukon vétkek rosa következmény <il, tdeg\'oajokat Uhitetleaeéget A legnagyobb titok tart* « btatoeittalik K ¦- -rr a Isgpontoeahb bi-egeég ladó-uá-t 1)-. Belle Mitgl. Gelehrt. Geseilach- Parsa 6. I\'.-- üa la N? 6 >jh ?\\
iVyiltté r.*i
koszén ve do k ."k»z r .fcU elismert- m. amarem által os A tét és fogtelkosssbsai tiv..rok nélkül artóssn gyógyietstesk.
JuUlom oaak mar bevégsett g-. -gyiiáaotán. 489 ito-»\'"
PrtTf. CH ALBERT
Paris. 29 Avenue de Wagrsm.
t je y v e I e e.
— Vslamenny 1 mind barai* É.
s világos négy legyecske és mind a négy legyecske éheseit. Ae egyik sgy bnrke körűi saálloagott. oly szépen bevert -a ott as asztalon a oly hivogalólsg isteti feléje. Éa a kis légy evett belőle. Másnap meghalt bél gy al edse boa, mart a barka aailiaaal volt homisitva. A másik légy » Issst k&rll ssáioogoit s abból .......ato-don, — meghalt gyomor aguláabea, mert a liszt sulypátUl Volt hamisítva. A harmadik n tejesAödsoggel ismerkedett meg ; kólikábnn pusztult el s szegény mert n tej méesssel volt hamisítvs. , Ha már miadenképen elpusstolonk, gondola a negyedik, bat legyünk Öngyilkosok, ez nt.tr ss emberek köst le divatltsn I" S odarepüli a légy papírhoz, melyre halál fő vaia festve s siati* a seb rémlett fekete be ükkel: „Méreg!" Ea s negyedik legyecske oda repült, ivott, ivott, egyre ivett, de s asegény pára nem vessati bele.,. A légy papír is aaeg volt hamisítva.
— Ez is zenekedvelő. Deleoroix,
híres festő, évekig udvaron egy hölgynek, ki igen aseara itt viszonyban élt Cho
*) K savat alatt kftSlötárt felsISeságat •esi váliBl a Sserk
HIRDETÉSEK
Arv. hirdetmény.
Aladárt kir. bir végrehajtó as 1881. évi LX. t. os. 102 §s értelmében •-zennel kösbirré teesi. bogy a sals eg-.-.--vaegi kir törvényszék 2063-máma régzéss alul Hirsoler Ignács s -po-n t ak ós végrehajtató javura Bohas K..-- ¦ b.-sst.---lássló. Üke* ellen *>K) trt töke \'ea anaoB járulékai erejéig e—ndeit ki-tegitésf ; végrehajts* aiKa.m » biröilag \'eto»;ls\'t ée 2611 írtra beesőit bolti asikkek, but-rak és sgyeesaVból áile iaaáaágokBsk nyilvanoa árverés utján teendő elidatáea elrendeliaivéo, ennek a helyszínén vagyis B.Szl.-Lászlón leendő esokosleeére június bó 26- sápjának dé.elött 9 órája haiárd- ül kituneiik és abbos s venni szándékosok esensel oly asegjegyieaeel bivstnst meg. hogy ss er.Btett iugó«ágok esea árveréeeu ss 188). evi LX i. es. l\'.\'T §-a érielmeb«u s legtöbbel igerŐBek b-cssrvn a.u w ekádatei fogosk.
As essrversBi-Bdó ingéeágxik vételára as 1881. évi LX. t. cs. 1U8. § ábsn mesráilspiioti teltételek ezeriel lem n-fisetesdó.
Kelt Z Bgersseges 188<J. június bó 5-en,- ,
Arver. hirdetmény.
Alohrt kiküldött végiehajtó as 1881. évi LX. tos. 102. §-s éVulmésou ese o nel kösbirré teszi, hogy s Csáktornyái kir. járásbíróság 2383. 1882, számú végzése állni Satkony. Zsigmond mint s muratosi Uksrékpéostáx igasgstójs
HUBZCrtN» Y KIJIC rEVFOLYAM
ZALAI* 0>Z LOH.
JÜJTIÜ8 10-er. 1882.
H I K I) B T
E S K K.
v.-jr-h.j( >U) jav«r« Kot lik JáewM oaáá> torayai - -i.en 600 frt tnke, -a aek IHH2 ik *v február hó iíő-ik aipjátol ü/*mi!»ndó fí»/t kamatai és eddir\' rtesee-¦ a -22 frt 25 kr pörkölt**** követelés M járulók erejű* elrendelt kielójriteei vág-r-hajtás alkalma* >l biróÍl*s,\' Irfoelell é* 670 frt 54 km becsült enohebetor<>r-. < borok ó. pelink.ból a.1* lupów-.k áj.l-v*uoe árveróe ntjáa eledelnek. Hely Éf-j v-rénaek - 2873 i r 1882. alkuidon j r-ndelő ró iéi folytán e belyetinén, i v-gyieKlperraUkánán Csáktornyán leendő\' ~súsláedre 1882-ik óv jontuá h\'ó íl-ik nHujeuek deM"\'! 9 órája óe Már tanban a br vsa.¦ ém 1882 éri juniu« bó 21-tk i a-pjássk d, n. 2 órája határidőül kitu« xetik áa eahvs a renuí enándékuxdk^seo oel oly tn*gjegy véWel Itív ¦ tn« k \'ü\'í »a óriotatt .: í\'>o k -/ >i árverésin, hí 1881 ári lx. t. CC. 107- §-a •¦- elm ¦:, e legtöbbet Ígérőnek beceáron afal u el adatni fognak.
\' «alái *^r^»e>\'MtgiW jnk ve^-*l«ra j ifk d.-íu ¦ n. -ak IMI Ari LX. \' an. 10-- $ ál na bcJ áll. u^**-,.,.
állapító t tel tótelek aajareal lea/ k üir - lendo. | ján elada tana
Kelt Csáktornyán Ift82. ér, •„„,.» nó II. napján. f).\'T 1 — 1.
>k e> mi. -i. rilváme) arv,
¦akaa.
réa u:-
?4* aa iont.
Arver. hirdetmény.
S-l. ir...T^«.l - »49 ...
lt iltflldí- -.ndrlil 1.1 la. * twlf
•fiiiéi). vag-jna alp»r»* \'.kaam Jori-aov*. c«.B l.rndfl -»a*n*\',iarr. 1R81Í ík évi jaa ki 2} ii aaffiaak ,ir ¦¦ 5u »Oral kalár-m\'u knusalik c -iih. r . .\'¦mii .a.ndé-
ii l, ii .¦ <iriiu,m Ii...... n-i ai
T*r<W«, M 1881. é.l LX Ma. 107. §-a
.-.-.[,.. \'„-n • legtöbbet i:.-r brcaároa
.lal i« .l*Sa1ui f-.gBak.
A. \' \'Iái v —.¦ d\' iagaaAgok vétrl. ár* az l«"I-ik -rl LX. in ins §.«b»n
„„eallapiim M\'ét l.k aa-rlM lm • fi-a-i.ndd 596 1 — I.
Aluliri kiküld 1881. é.i LX tea 102. oceBBrl t n — ¦ \' bágy a e-áklor nv». Kir. j.rl liirniáí 18\'\'!\' 88ü nliin végvé e 11**1 - \'er* F- gy . ¦„ ,n«- .i lakó* ¦ er-hana\',\' javara Poknm.ndr
Elok jurc*r,«>c<l I......Ilea I L\'" fri .,SV, I
kr Mka, aaaek 1881. jaliaa bá 28-ik I aapjálol -mm \'..ndó 6% kasai.i aa ed- 1 dig e^aaiea 12 frt 80 kr p- • «".!¦..•kS > vétele* éa jamlek erejéig alreatlell ki-lé- 1 giteei .éarrabaítáa *lk*lmá.al bíroirag I lefoglalt ál 414 frtru becaflll aaouabou, !
Kall Cuki -..»-• 1882-ik ári ja grebajii ! k<»*« J »\'j m«iO"lU»*-,\'!l biv.u.k | „i„ bó 11 ik a.pjaa. érlel laaSbea J — -¦- - -- -- -*--
o<^> ooooooooooooooooooooooooog
Egy rattr hasznait, de Jo karban levő 8 ló erejO gOzgep, 1 kettős járása daráló malom es az ehhez szükséges szükségletek olcsó aron eladatnak Közelebbit e lapok kiadóhivatalában Üi.ij
OOOoOC3OOOO<3OOO0OOOOOOOO€>OO
ItgjaU Atztsll-«i Udito ital. kttiaa batáaaaak Hzaaralt mi|inil, aaaa aajakaál. piem-ea kétyaa karataal.
ÉDEGSEK.,-«.»..
1880 ik évben 80.000 palaczk. 1881 ik évben 295 000 palac/K lett elszállítva.
A mohai ÁGNES- lorrás
hazánk ejryik leRSzéiisavdusabb
savanyút ize
kitűnő szolgálatot tosz főleg az emésztési zavaroknál s a gyomornak az idegrendszer bánta\'inain alapuló bajaiban. Alta\'ában\' a vlz mindazon kóroknál kiváló figyelmet érdemel, melyekben a szervi étet támogatása és az idegrendszer működésének fölfokozása kiaiiatos.
Borral használva már is kiierjedi keilveííseirnek örvend.
friss tiltesbea nüadeakor kapható
/ 572 5—IS
EDESKUTT L.
m k udvari szállítónál Budapesten, Erzsébet téren.
Úgyszintén minden gyógyszertarban, faszer keresk édesben ós vendéglőkben
M~ 1880-ik évben 80.000 pslsezk, I88l-ik évsss 285,000 palaczk lett aiszailitva. -ajaj
A háztartás részére
egy varrópép nindeoeMtre a li-trK^nrgalnawbb ée hasznasabb segitaég, bogybt »r ogyszerüi\'n kezelbetó én min den Tirrámankirt alkálinknak mutatkoiii.-. - Az eredeti Sláger Manufacturing Cs.-féli- varrógépek legal kalmaaabbak erre, ucmkülöabeii minden egyéb más munkára is, mint fehérvarráa, nói divatezikkek köpeny-, corsett- és ernyógjártásra. inelyre kellé bizonyitéknl
mnlt
folyama alatt több mint1
sznlgal, bogy ezen gépekből
tél millió darnb iidaloll el.
Az eredeti 81 Ufter-varrógépek teljes biztuaiték mellett és cse-I kély réazletfizé\'éksel, mely sohasem emeltetik magasabbra, hetenklnt ég) forint részletfizetés mellett megTásárolbató ós alapos oktális is ingyen adatik. Tévedések kikerülése végett, bogy a Stuger név alatt kiadott egyéb varrógépekkel fel ae cseréltessék méltóztassék jol A vsrrégépék a czég teljes czimét:
figyelembe venni.
az eredeti
THB 8IXQ1-.R M A.NTJF ACTTJRI NO CO
a gép oldalin viselik, további a gyár pecsétjét a gép felső részén éa állványán in tartalmazzák. - Szabók, czi-pészek. nyergesek, kalaposok, könyvkötők ée zsákgyarosoknak kiváltán figgyeimébe ajatljuk a Singer (^k.-féle
kolönleges varrógépekéi
569 10—10.
V e z e r - ü g v tiölCHOn
The Singer Manufaeturiiig Co., New-York. NEIDLINGER G. Naff)-Kanizsán,
Caalcls Oeak Ferenc -tor 4ÖO
örttnliut féle íxélx
Áriejt. hirdetmény.
A »ag> in -h"sáffu vallás- és köroktatám kir. tninisztprium a Maraközben levő aJsó-d mb-\'roi rom. kaih. paplak hrh reál lilásat 1882. éri májas bú 16 áa kelt 37532 száma rendeletére! 18*1 frt 40 kinyi összeggel engedélyezte, tuegjegyeztetrén, bogy a hitközség által 238 frt 35 krnyi értéket képviselő 237 kézi és 54 igás nap leszolgálandó. Ezen monka biztosítása tekintetéből az alsó-d mborui plébánia hivatal irodájában folyó 1882. évi június hó 27-én reggé i 9 órakor Írásbeli ajánl ttok elfő ada sával párosalt nyilvános szóbeli árlejtés fog tar Utói. melyre vállalkozni szándékozók azzal hivat nak meg. hogy az árlejtésben- részt ve vés esetére magukat a fent kitett összeg 5\' 0-val mint bánatpénzzel ellássák, mely vállalkozás esetében 10*/, biztosítékra lesz kiegészitendfl.
írásbeli ajánlatok fennebb kitett nap reggeli 10 órájáig fogadtatnak el; ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pmtosan kiteendó. továbbá számmal és szóral kiírandó tznn *zázt<Vli elengedés, melyért ezen m un fc Álatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánl kozó a munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
Irásbeli afáulatokboz melyek 50 feros bélyeggel ellátandók a vállalati összeg 107. ja készpénz vagy elfogadható állampapírokban csatolandó.
A tervezetek, műszerei vények és feltételek alólirt hivatalnál a szokott hivatalos uránban megtekinthetők
Zala- Egerszegen 1882 évi június bó 10-én Zaiamegvei m k építészeti hív ta\'
Áriejt hi idei iné ny.
A nagyméltósága vallás éa közoktatási kir ministerium a tapoicrai járásban 1-vÓ .Halápi" rom. kath paplalion szftkségoshelyre: llitási munkálat 1882. évi Buikpas bó 16-áa kelt 30219 sz. rendeletével 1764 frt 94 krnyi összeggel engedélyezte, megeKyez-tetvón hogy a hitközség alul meg 270 frt 40 kr ér téket képviseló 270 kez: és 57 igás lesz leszolgálandó.
tizen munka biztosítása tekintet<-ból a halápi plébánia bivaul irodájában folyó 1882. évi június hó 23-án reggeli 10 órakor Írásbeli ajanlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatai, mciyn- vállalkozni szándékozók azzal hivatnak Bég. hogy az árlejtésbeni résztvevős esetén . magukat a feotkitett összeg 5V,-val mint bátiatpéiiz sel ellássák, mely vailalkozas esetében 107, biztosítékra leaz kiegésziiendó
aj- Iráebeti ajánlatok fentebb kitett nap reggeli 10 órájáig fogadtatnak el; ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendó. to vábbá számmal és szóval kiírandó azon szaztóh el engedés, melyért ezen munkálatokat elvállalói szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánl kozó a maukálatoarat és feltételek tarUlmM ismeri «\'¦> elfogadja.
írásbeli ajau.au».hoz melyek 50 kros hé heggel ellátandók, a vállalati összeg 10*/,-ja kész pénz vagy elfogadható állampapírokban csatolandi\'
A tervezetek, maszerelvén}ek és feltételek alólirt hivatalnál a szokott hivaUlos órákban meg tekintávetók.
Zala-Kgerszegen, 1882. évi jmams hó 8 án.
Ztlítmeuw\'l in kir épltéHKeli hlvt.fe.1.
ITagy
kiadó ralejitaarw Valetta •fosael gyoram)totaa -
NAGY-KANIZSA., 1882. inni™ i8-án.
Hnazonfyyediit évfolyam.
i IO kr
HIRDETÉSEK
- batáliM peüuorbu 7, iwkuHhnnr .. ¦ «iDÓ>n \'..«[.:, lorért \' kr.
NYÍLTTÉRI! EN ...rucki-m 10 krén Tétettek lei Innestar] illetek miud.-o CfreS kir. >-teiert 80 kr. Síelendő
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap mOtmi résa* fl>« IrMW
anyagi "Wí iOf-t* kösjesséar-fc pedig a kiad ónos Bárawatvi
KAGTKANIZSA
> -rv-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy kanizsai önk. tüzoltá-eorlet" • a ^agy-kaPÍzsai kiaded-neveló egyesületV a nagy-kanizsai tisrTonse^ilvzó.Trt T ^ \' ,"rtMk\'\' ^^«i Ukarékpénatar-, a .raJamegyei általános tanítótestület"
onaegélyaá szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kaiúsaai kűl válását manya" . több megyei és raro» egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkloí kétszer,
Ro-z Időket érünk
(Sz.) MióU a közönség és különösen sajtónk, a tisza-eazlarí esettel a különféle föltevések, vak okoskodások a pro et contra vélemények labirnitfausába keveredett: az izga lom folyton nó és a közeli napokban bizony különös módon jutott érvényre a zsidóság iránti ellenszenv.
A ma rejtelmesség óta, mely ti-za-eszlári Sólymos Eszter eltűnése folytán fenforog. föltevésünk lön, bogy ezen agyhoz érdemileg mindaddig nem szólandank, mig a törvényes kiderítés által határozott álláspontra nem helyezkedhetünk. Ezen föltevésünkhöz ragaszkodni iá fogónk.
Hogy a labirinthasból miféle anadDS-fonál vezetendi ki a közvé leméDyi azt nem tudjak. A kilátás a mai nyomasztó helyzet kérdésének lebonyolítása iránt annyira kedvezőtlen, hogy részünkről sokkal szí-vc-ebbeu vennók a véletlen játékát, mint azon szigorú logikai fejleményt. aieJy a tényekből mint előzmények ból elkér ül hellénül következni szokott.
A tények nagyon szomorítók.
A oomiptio megragadta a képviselőházat is és pedig a magyar parlamentáris életben eddig páratlan m.idon. A dolog ugyan elintéztetett, niiképeu az irányadó .közvélemény* niondja: .lovagiasan :* de a szomorú következményeket aem híszszüz, hogy ezen elintézés megállítaná utjokban!
Előttünk vannak elvitázhatlanul máa esetek. A .Pesti Hírlap\' jn> :..u- 13-ki száma hoz egy tudósítást, .;¦ a fővárosban, (Lipótváros) a Tisegrádi-atczában törtéut: A visegrádi-utcza 24. sz. számú házban lakik Zollner Franciska, egy zsidó hordár neje, hat kis gyermekével. Halt csütörtökön a szomszédos házban lakó 14 éves Huber J.ina, az emiitett ház udvarára joa a gyermekeket zsidó porontyoknak nevezte
vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú Up.
és véresre verte Kiáltásaikra kijött az aoya és beakarta vinni a szobába gyermekeit. Ebben a pillanatban Huber Lina anyja két emberrel ott termett, rárohantak a zsidó-asszonyra és e szavakkal: .Ha ti keresztény-vért akartok inni, mi zsidó vérre szomjúhozunk. * Zollner né t földre dob ták, lábbal taposták, fejéből egy csomó hajat kiszakítottak és hátán több sebet ejtettek. Az asszony be tegen fekszik dr. Renner gyakorló-és dr. Miskolczy rendőr orvos gyógykezelése alatt. Jelentés tétetett a lipótvárosi kapitányságnál és fenyítő törvényszéknél."
Ez az egyik eset. Nem kell hozzá magyarázat! Mindent elmond rémes valóságával a vérlázító tett.
A másik eset — valamivel szelídebb természetű de az állapotokat épngy jellemző — szintén a Lipótvárosban történt Ezt a ,P H ¦ tudósítója igy i.ja le: .A Ka tona-J >zsef utcza 17. sz. ház első emeletén lakik Pollák I. zsidó ügy nök. Egyszer késő éjjel tért haza s a mint fölment az emeletre ugyanazon házban lakó Németh és Lhota nevű kézművesek derekánál fogva megragadtak és .nem kell ue-künk zsidó a házban" kiáltással le aknrták dobni az első emeletről ; adverra. Segély kiáltásaira előszaladt a házban lakó vásári felügyelő. Sí került Pollákot veszélyes helyzetéből kiszabadítani. Ezt az esetet is följelentették a lipótvárosi kapitányságnak és a fenyítő törvényszéknek." Ezek bizony szomorú dolgok. A fővárosi lapok egyike, másika nem is vett tudomást a dologról; némelyik - mint a »P. H." is egyszerűen csak registrálla, nem tulajdonítván neki semmi nagyobb fontoságot.
A túlzásnak, holmi hinapi na gyitásoknak mi nem vagyunk bará
tai, de itt már tényezkel állunk szemben. Előbb h történtek hazánkban zsiduheezczek : de a most történők nek nagyobb horderót tulajdonítunk mert a jelen eseményei a különböző táiakrol jövő lélekronto miasmák nagyban elősegítik az liyféle ragályt.
Ily ténynyel szemben nem maradhatunk némák nemzetiségi szem pontból sem ; és pedig azért, mert a fent leirt brutalitás elkövetői nem magyarok, nem a mi vérünkből valók, hanem a féle megtelepedett németek és szlávok Ilyenek voltak intézői az előbbi heczezeknek is, ilyenek zavarják folytonosan azt a nyugalmat, mit zsidó polgártársaink ré szere a magyar loyalitás törvényileg biztosított.
Eféle, eléggé nem bélyegezhető gazság. brutalitás a szabadságszerető és az emberi jogokat tisztelő magyar nemzet véreitől nem telik ki. Elég sajnos, hogy rovásunkra helyivel, közzel mégis megtörténik. A külföld elótt azután a mi szégyenünk; nekünk kell miatta pirulnunk; mert Magyarországon történt.
Pedig mi törzsgyökeres magyarok ebben a zimankós időben is megmutatjuk bogy méltók vagyunk azon nymbuahoz, mely bennünket a törvények és jogok tisztelete tekinteté ben körit. A bennünket igazán isme róknek elég az ily tényeket olvasni vagy hallani annak megítéléséhez, hogy azt törzsgyökeres magyar nem tehette.
Hogy is volna ez képzelhető! Ártatlan gyermekeket, védtelen nőket megtámadni csak holmi földönfutó, magyai földön idegen Istent bálványozó sehonnai képes; d a letelepülőket testvérül tekintő, még vendégszeretetéről is hírneves magyar, nem soha.
Erről hova-tovább ezredéves történetünk Tanúskodik.
Bármint történnék is a jelen l zűrzavaros helyzetből való kibonta-|
kozás. szent meggyőződésűnk, hogy a magyar nemzet százados dicsőségtől •ngárxó fegyvere .... gyüokká nem aljasul soha.
A ki a most itt ott felmerült abnormis helyzetből azt várja, hogy a magyar nép egy szép napon majd a magyar-zsídók vérével mészárszékké ocsinányitja hazáját pedig van ilyen elég — az *agy nem ismeri e nemzetet vagy hogy esküdött ellensége.
Fájdalom! ezerek és ezerek vannak a nyomor azon szédületes fokán, honnét bizony az önfeledkeaés lég köre már nincs messze: de mi bízónk szegény sokat sanyargatott nemzetünk energiájában és azokban, kik nyugodt álláspontjokből a helyzetnek urai lehetnek.
Szent meggyőződésűnk, hogy köztünk törzsgyökeres magyarok között a lipótvárosihoz hasonló tettnek még csak árnyéka sem fog feime rülni. Bízónk népünkben és annak tradicionális törvény- és jogtisztele lében.
És részünkről — bárhonnan jöjjön az — e féle tettek és czél-zatok intézőit ép oly kiméljilenül fogjak ostorozni, mint a mily tar tózkodás nélkül álezázznk le azt a zsidó polgártársunkat, a ki még miu-dig sanyargatott ősei által bizonyos reactionaiis joggal elfoglalt inhumánus álláspontba feneklett. Igenis, ostorozni fogjuk közölök azokat, kik arra érdemet tesznek akár nemzeti ségí, akár emberi szempontból; de bogy mi, 8 miliónyi törzsgyokeres magyarok 5 -\'i százezer zstdó-pol gártársunk ellen támadnánk fel, azt csak & missíonalis zsidófaló németek és szlávok hiszik és szeretnék; de mi nem ís álmodonk róla.
Nyugton ís alusznak köztünk, törzsgyökeres magvarok között. Tudják, hogy mi nem varázsoljak vissza Szt. Bertalan-éjt, mert azt tiltja
ősi büszkeségünk, mely nemzeti aagy szeplőtelen maitankban, hagyományos szabadságszeret etünk ben gyökeredzik.
kerr^hedelmOnk magyarosítása*
— Pályaayerteesaa. —
I. Reges régen, egy ezred éve már, Ázsiának sivatag hazáiból, vi bartol űzetve-hajtva, ntnak indult egy kicsiny magvacska s im sorsa messze űzte ót, s hossza viszontagság után letelepítette Korópa jegyik kans földjén A föld kövér s tápláló volt, a kis magvacska nőtt növekedett csemetévé, terebélyes fává, - mely sűrű lombjaival népek millióit fedi*-, árnyékában enyhe védelmet nynjta Hossza évek, századok nevelték ha talmát, törzse edzettebb lett, lombjai dusabbak és gyökerei szilárdabbak Fenségét csodálták, árnyékában ezren pihentek meg De minden boldognak és hatalmasnak vannak irigyei. — asl lenéi fejére gyászos i ibarokat zoditottak, csapást csapás érte és ¦ szenvedett és daczolt, ágait a szél letördelte; száraz levelei széttépve bujdostak e nagy világba szőne, a fa tsétlörve, zazva szegény volt, de törzse még fcuaállt büszkén daczolva széllel és viharral, állott hatalmasan s kidöatbetleuftl, mert alapja erős volt, hatalmas gyökerei erősen kapaszkodtak egyetlen védő -jukbe. a földbe, a nyelv éltetó talajába s mig ezt tevők a száraz ág íjra zöldéit s vihar nyomán uj élet kélt i a fa hatalmas vo\'.t.
Évek maltak, érkeztek uj századok, b i . a fa, mely szembeszáll széllel és viharral, most, midón az ég derült moaolylyal süt reá, — a pusztulás szomorú jelképét mutatja, lassú bervadásnak indult. A suttogó
•) A .Magyar Kereskedik I-spja\' nimu ¦Síklapból tattak it Helyi iniot,4ink te-kmtetibea u Bagyea íajee tal-ja a tt-g**
TARCZA.
Nincsen bánatomra.
Paereiteai éa esókét, barnát
I\'nmpái <• tr.utlun .. Ha*egál a ndef alrig
¦f-i fi.gat.taa.. É» latuam, ha alnaanjsnensat. •».
Heg .• bántam Tolaa.
Ha • aiAsa megcsal eatfem rleraa láaybos rseptsas .
Hol egyik\'n, fa..l má-ikon K«aaegaii meg ajkam. ti* ba erve vissgagoadulok na, Ntitcaan báaitorara.
A halván; ée aöc ( virág kgjfurmán rejt eiíxet .
* x : v .rr.A
bgjkent gyöngy as élet.
Ém •*!, begy áa ¦ >ái. JÓI Uido» I
\\S<-Srn ;j.ra
TOitóat párszor, bogy a ssaeiák . aa, de aa.lgaaa a) elvem 1
Bet ¦ | nrertaea, b"i m-g asüa
1 C/aesonyit ayaJtetn fa adtai wle 1 veit n bánatosra.
asna tréía firn
\'¦erVat vigre, bou *ST *aSk« ValAfágot aagyal, Er**>te egó esókját Forró ajakaasesa].. H« - gyajto reo k ra good o o k y várcat forra*.
Ea BMgtArteat, i-ogj «a, a mi (>\\y aokat aseratteM, Hagamat agy a»5ke láajraak
Olébea. . .-m .
Hama te eelt... S ae« ** furaia,
v" • .na: ir. a.
VASfi ÁLat<j6.
karafiula a küllő sírjáról.
(Klbasiáiás a deák .oat.:; Semva ÁffomUoi. rardiwua RRÉM UH IMMOXKOS iPeljUtáa ) Albart aem olvasta többa a uámet klassikuaokat, taivarjáaak füatie kék karíkákbaa éR felé em.; - - léi Trefah örült. De eiea örönüak is caoda atoe volt. A láay jelealétabaa ballgattaak, — miat a aamák Valami sawntotla a tor koaka\'., rá aem martnak b--3JÜ!e e*pn uáaai. oeek agy felasemm-1. Ha mag;tiak voltnak, aevét aem is esalitetiUk. Oriáai terveket asőttÜak, a mely-ke! meg el-moadaai aem meem. As előtt o*a>k s^J lielys>jr melletti ó toron\\ a a.éles bóbér bárd boaasQ dárda, mefrar«ayoaott biré-jelváoy, ¦ máa miedealále roroaatiktu ap róaágok, a airljrak a helységi régiség tárban őristelaek fuglalkostaiták agyamat. Agyamban borraasió romaatikni epoeok aaülrttek vitézekről, boanorká-ayokról éa roagá ól értatődik, aajef-rajcsét-len saarel-mről. I) * moit máskép kead-tflak ám goodolkudai, A rumaatíkaaág osskbamar kiparoigott f»jemből, aaou caak a sí . lerméeaetet, a bajos vidéket, mt -rút - jó aépel bámultam — s saiveai caordalttg m-gtelt boldog érselemmel. — Ab r: é-eu valódi de.iriuri.b-u éhünk, a mely a háai eaaaoayaak el^g vkot•aolgál-talott arra, bogy kiaereaa-a, kogy tréfál-jól velúok. Tt\'bbeaor emiité, bogy Neaaa nagyon iscaalódlk, ha asigoadolja, hogy meggy ógyuhaak ; — aa előbbi betegaég ugyan elmúlt, de mutaikoaott másik be-tegaé^, sokkal reasélyeanbb.
Igaaa roll aki. TapaaatnJt aaasooy volt d. Minek ta tagadnám aat, a mii mar
ugy ia kitaláltatok, átn-dakettan Neaaát aaerettttk. Saja ! Ugy vsai Mindennek as oka ai a asareacaétleo bironyságiétól Présem sirjáa, ama kedves-ég, ama aem tettetett ter messe tee báj, a melyoek még koros férfi aem állhatott volaa allea. Ily boayolődott eaet, a mikor két barát be-leaaeratett egy éa agyaaaaon letoy ba, aent valami aj a egésten lerméeaetee, mert éa ax igaaat megvallva, valóbaa n -m emlék-1 •sem, bogy aaon időben Kralayban más oly aaép virág, mint Neaaa virágiott volaa. — Valóban aem tadtaip, hogyaa fog aaaa bonyodalom kibonyolódni, me a láay, ba Lalán ludta Ís, bogy kedvi arcaa folyváat ssom-ink elfi:t leb^g, még ia volt oly okos, bogy miadea bókot, minden biselgést caak barátságnak tekintsen, a egyealö gyengédséggel visxo-aossa barátságunkat ugy, bogy egyikünk aem dicsekedhetett valami nagyobb eredménynyel, M i ndeneee * re nálunk okosabb volt. akik kóaoti moetaatői fogva titkos, de aaenvedélyes versengés támadott. Da-.okai, ódákat, di ly ram bokát, soaeltekel koltöktüak, — de miedeai nemselüakért, baaankért — a a saereacaéilea képaelet n teremtményeit felolvasta as egyik a másiknak
Mindamellett faragtnak ¦ ser<ln.es veraeket ia, — értetődik, b. gy Neaaa volt aa ideál, — de aa ilyen portékát aem köaölle aí egyik a máaikkal. — Verten gas parate gyerekes volt. Ha Neaaa ukját gömbölyítette, mindaketten ae-giteui akartunk : ha leeeett a keaakenoje, miodketao felakartak emelai, itb. (J iák moaolygott, a miat ciillag esokotl lOaolyogai aa emberre éjfél tájban Tét-esett aeki. Hogy ia ae! Saegéayke, egéss éven ál egyae-egyedttl, — folyváat agas-
daaágaál! Jó gitdaaaasooy volt. S o\'ó-végre legyea as aaaaoay bármily tóke-ie\'.ea ia, ártatlaa, miat a liliom a ataőn tissta, miat a hajaali h»rm it Olyaa még aiera a világon, a kinek biselgfi aaó aa fju ajakáról meg aem melegiteaé eaivát. Terméis tea, bogy eien •sérelmi diplo macii* felhevült tejeink mellett nem unhatott soka! — Egy este, — már fél kéaőa volt, — asobáakba tériünk. Albert csodálatosára rendkívül a< ugtalan volt. Bennem ia forrott valami\' — .B.rá\'.om!
— aaólt elém lépve a reám mereaatve aae-aaeit, — egv költeméayeai-t aaeretaésn feloUaaai. MegbOlgelod ?"
. ~. • . • » v-s.- - rálaesolok
¦ aaslal mögé ülve saivarra gyajlck,
.Egy kisaé máskép fog naugsaai, saiat aa \' — 8naru,laai —
bosaá Albart a asokoltaál éléaebb baag--atylyal.
— „Nem báawsal" — v :>t .111
— Kiieé viaasafujtutt haagon kezdte Albert olvaaai a versaaakuk bosesa sorar; s melyek ugyaa eléggé ósasbang/ottak, de a hyparbolikas hasoalatok raja e«*k
gy bemsaegetl beaaók. Aa egéas kolte-¦eey Na—ár* ToaAikosoit. Hiasea ti eit tudjátok. Ilyenkor a tündérek fiatal gyermeke aaokia saegrabolai Hornért. Scbakaapéaret, Kalidast, koráat, aepdaln kat, botanikát, ssologiát, mijeralogiát. görögök és rómaiakat, pogány n>eayorsaá-gol, bosaá még a kareaatéayek poklát ia.
— Albart a költeméayt jól olvasta. Hangja iaaaaakéat saabsdabbá lett, aaavall ufleake hévvel, míg a papiros reeske\'.et\'. keaébea A költemény hosesa voli, de miadamel-latt tüaaa végig. Miatáa SBoatis ballanáac. Épen belekesdett, va ódi saagaaslos pat
boasaaal, a utáni képletbe, a mely körül
belül igy bangaott:
.Világ leagaraek sagó babja, köat,
óriás kagyló aa óriás haloai;
R*ju °gy gy°agy"*em nagyíserüoii rn-
pn.
Te vagy t , ta vagy, — Nessarm, an-
gyelom!*
mid \'n egyaaarra as éjj-li ér kürtjének bőgése, a as ér farkas-baagja r .Tixeo-kettőt ttiött as ara, atb.* — saagssakiija At. As éjjeli Őr kötél ess ágét „avas nae graoa tanaié* végnaie, E kutysooacxert alddi i.varba koaott. Alb^rtaek as éjjeli őr e kauiüau árijaja .*s istea\' batrahoaia ¦ géss lengerét* telaavaria. — Kemegm kesd, elhal*anyai, fáira aWbja a papiruel olv tabiatalet vet rása, saiatka uegaáaraa \' au. asiáa aa ablakbos ugrik., — En követtem Világas lévén aa áj, é**revehettük a téren, aaéjjell őr fekete, si-bouet ját, Dürer Albrechtnek élő példá-ayát, a miat, k"aébea dárdával, kürtje 1 és lámpájával, m-grmdith*\'len bideg-véruaéggel bámulja a holdat, ¦ pecsété ii bolca lekesióját egy spoatrophávsl a an. F.óriáara. Albert mérgében odakiál-ott aeki épen nem költői .jó éjt," a mire at Ar miadea tekíatet aálkül as illem •tabtlyaira valamivel lairoasbbaa vála-aolt, ¦ satáa nyugodt léptekkel folytatU atját. — Igyekentem Albertet megayng látni, de hiába. A viratlan a épen aeaa kedves éjjeli kokenkelás . alóbhn Ofg m ¦¦-;»• -\\\'\' At, S ssegfugedts. h
megfogja magát boasalai s ¦yilváayoa bisioaság eme baglyán.
Litván, kogy ayagtatásommal cselt aera érek, aat atoadtara aeki, bogy ol vásson tovább.
— .Nasn akarok, n-m Iahet."
arSZONEGYKDIX tVTOLTAM
ZALAI KÖZLÖffl
JTJKIUB 18 ia 188».
zöld lombok helyett száraz galyak
zörgik bus borult időben a régi hós hírnév fennmaradt emlékeit, a mait-nak gyaszánl és a jelennek szégyenéül.
Oh! e fat nem az ég viharja, nem t pusztító emberek romboló eszközei, ezt a belső féreg, az hervasztja el. E fa férgei meguntai: az ősi hirnév diszló árnyékát, meg a talajt, melyért őseik számos századon küzdöttek, duló csatákbír. a fergeteg zivatarjai és csapásai ellen vérrel tartották fent, mostj elvágják gyöke reit s a fát az áldott termékeny földből, az ősi nyelv védó talajából át akarják Hitetni idegen mezőre. .... Hosszú hervadás emészti ezt a fát,
Melyet nagy korában tettek más földbe at. — Ez ősi fa nemzetünk jelképe, addig él a magyar s daczolhat az ég villámival, mig honpolgárai híven ragaszkodnak ereklyéikhez s fentar
Itatjuk tehát, hogy az eddigi o iá-gy körüli eszmék csak kísérletek maradtak gyakorlati eredmény nélkil s .arjuk szegény honunkban, midón a magyarosodás társadalmi téren már elfoglalta az ÖL megillető helyet, midón műveltebb körökben magyar szó díszeleg, midón az elnémetesedett főurak visszatértek nemzetünk nyelvéhez, nem szégyen lik származásukat s a barbárnak nevezett nyelven mint anyanyelvükön beszélnek, midőn minden szellemi felsőség honunkban magyar; még létezik és szerepel egy német tár sadalmi osztály . mely szégyenéül még képtelen volt a megmagya-rosodásra.
Fentebb a magyar kereskedő ket idegen nyelv tekintetében elszigetelt osztálynak neveztem s emez állitásom eddig még csak részben van megmásítva s hogy hazai kereskedelmünk a tőzsdétől kezdve minden kisebb és nagyobb tagjaiban német, I
tójukhoz, a nemzeti nyelvhez. ^ _ ÓMiaan anrjak. hogy
Tme nyelvünkhöz hűtlenek: poi- . kereskedelmünk jórészt magyar
gártársaink, a magyar kereskedő*
A jelenkori megfejtésre váró kérdések között első helyen áll kereskedelmünk magyarosítása, mely mindenesetre legérdekesebb , — az illető hazafias köröket legáltaláno sabban foglalkoztató eszme, törekvés egy nyelv szerint idegen, elszigetelt és részben hazafiatlan (l) osztályt, melyet eddig csak önzés volt képee a nemzethez tartozóvá tenni, keblünkbe olvasztva hazafiassá varázsolni, azaz magyarrá
Az eszme nem uj, de csak e századbeli. A mnlt században kereskedelmünk idegen kezekben volt, a legkezdetlegesebb állapotban a részleteiadásra szorítkozva a fejlett szomszéd német kereskedelem emlőin táplálkozva és baladva, nem csoda, ha németté képződött A nemzeti újjá ébredés kora kereskedelmünkre sem maradt befolyás nélkül. — az érdeklődés általánosabb lett s mi eddig csak egyesek által hangoztatott elterjedtebb alakot öltött s a nemzeti nyelv érvényre emelése által lendületet nyer s a kereskedelem haladásával kezdett magyar irányba térni, habár csak szűkebb körben. Az ez után következő évtizedek ismét megsemmisítettek mindent, — s maradt magyar kereskedelelmünk mind e mai napig német.
kezekban van. Ez kereskedelmünk legfőbb árnyoldala. A magyar kereskedő (mint a német hű képmása) cosmopolita.
A valódi cosmopolitismus elve igen eszményi és szép; jót. neme set. czélszerflt és hasznosat létesít ét teremt, de nem önmagának 8 nem cuk hazájának, hanem az egész emberiségnek javára1— Ó fárad embertársai jóléteért. Ily eszményi nemzet volt a görög, oly cosmopolita, ki mind emellett jó hazaliságát is bebizonyította nem egyBzer.
A szédelgő világ megteremtett még egy másik cosmopolitismust, azt a kor cs önző elvet, melylyel honfiatian hűtlenségüket csalárd ha szon Ieséseket kislelkfl elpártolásukat, elnémetesedéseiket igyekeznek palástolni, — mint M. Terézia korában Bécsben elfajult magyar nemeseink. — melylyel takaródévá kereskedőink Önző raja érvényesiti kizsákmányoló czéljait fennen lobogtatva jelenti \'.i, hogy neki minden föld hazája, mely neki enni ad. Az elv kecsegtető, a kivitel hasznos s ez bódít az önző világban. E cosmopolitismus, a kalmárok eme fattyú-hajtása, - mint mindenütt, ugy nálunk is kereskedőink között lelte legszélesebb elterjedését, csak sajnos, aránylag tágabb
körben. k skedelmflnk korcs cos ui.pn.iii-.mu~* túltesz a németen mert az oaaaján tal is megmarad nénvt-nek. hazát cserél csak, de uyelvet nem. de a magyar meg, honában sem használta nyelvét, még itt is közömbös iránta s távozva hazául ból földet cserél csak s nem hazát, mert azt ó nem ismer.
As önzés határtalan, nem tekinti más kárát, megragad minden eszközt, melylyel vágyait kielégítheti érvényesiti honfiatian elvét s feledi, mily vétket az, mily árulást a társadalom ellen, * hogy elve általa-nositva mily lebetlenségig vezetne, mint taszítaná azt óriási zűrzavarba. A hazát kapzsi önzésből sxeretók soha fel nem virágoztatba\'jak meg nem védhetik. Olyan hon. melynek polgárai önzetlen honszeretók, kiknek minden csepp vérük a hazáért forr. szivük minden dobbanása érte ver, s karjaikban izmaik a közjóért és azzal együtt öuhasznakért feszülnek oly aon. oly társadalom biztos lehet, virulni fog s ellenség hatalma nem törheti össze. Ilyen hazát ped\'g e — korcs cosmopolitismussal nem teremthetni.
Hazafiságról csak honfiak kőzött lehet szó; oly polgárok között, kik érzik, hogy övék a bon, egyetlen hizájok, melyben születtek és élnek, melyben fáradnak, hogy boldogok
Teremtsűuk tehát képzett kereskedői s mániánk\' nem marad sikertelen.
NYÁKY KÁLMÁN
— .Alberti-
— .Hit akarás ?\'
— aE költemény Nonaára vonat kötik ! Te Mareted öt 1
— .Igea. igen! — válaaaol ö e megáll előttem. — De te ia atereled! Beesel j!
— .Nem tagadom.* .Tudom. Már .régóta meggy fiaödtelet t erről a nagy udvariasság.\'
.Magam ia észrevettem agyaneit."
— Elhallgattunk. Szivem fájt. Ta Ián aa övé ia. Meg kell vallanom, hogy aaon pontig ertünk, a hol a eaerelem ön eéebe megy át Gyerekek 1
.Hogyan fog ea végződni ?" kárdá Albert bieonyoe aienvedeiyességgel.
— .ítéljen a leány! — válaaaolok
— .Jól van f ráállok monda A jobbját nynjtra. Nekünk burátoknak kell ma radnánk. A Neaaa iránti szerelemnek aem eaabed akadályai eaolgálaia hive-táaanksak. Veraeagjüok érte nyíltan, becanlet\'-een. Váleaseoa fi maga, kinek kedveee, kiaek nővére legyen.
rJ\'gy van 1 ítéljen 5 maga. Bármelyiket ia ári a •lerencaétleniég, hajoljon meg a sora előtt!"
Igy bekültünk ki ünnepélyesen. Gyerekek ! Mostantól fogva keveset fog-Lal koalánk a pelrioiikus költészettel, — most oaak aaerelmünkrol daloltunk. Egyik a másiknak mindig felások ta olvasni faragványait, a a mellett elfelejtettük, bogy vetélytársak vagyunk. — Caak ae éjjeli őr, e fekete daemoo, emlék estetett még a prózára. De kieaea ki kapta fi a magáét. Lehetett egy alkalommal agy ájfél Ujáé. A gyertyát eloltottak, i as ablakaál vártak ea Art. .Itt jön I\' Egy ssak atonából bnllagot ki. Megáll- Elku-korikolja magát. De e ptlleaetban kirepül ablakunkból a rothadt almák éa to jáeok valódi jégeeöie a aaereaoaétien dár dánra, aki megijedve eeen epea aem per fumiroaott meteoroktél, keaével eltakarta fejét, a oaak agy repült a térae ke-reaatai, aaee-felejtkenvei taeat Flóriánról
csak hazájok, hol annyi fáradtságos
hiányzik. Jelen kereskedőink inem
egyeseket, de a/ egészet raj zol va) nem állanak azon színvonalon, melyen szereaelniök kellene, nem bírnak azzal a tekintélyivel, melylyel más országokban (pl. Aog\'ia; nem azzal a befolyással, saety ó* . i>\'-s melyet tőlünk megvárunk.
Ennek főokai közé tartozik elő képeztetésük rendszertelen, mondhatni alárendelt hiányos modora. Nem szólok a gazdagabb, de igen csekély százalékot kitevő középisko lát vagy kereskedelmi akadémiát végzett egyénekről, de az óriási többség kérteztetcséröt - kik alig végezve el az elemi iskolákat, már egyik vagy másik üzletbe tsiioucxal beadatnak.
Ott nagyrésze kiméletlen. sőt durva bánásmódban részesül, eltanul mindent rövid idő alatt, az első otezabetyár lesz. ezután lassan-lassan minthogy kénytelen vele. hossza nézés, sok kártevés után beletörődik és kezdi megismerni áruit — sót ügyességet szerez a gyors kiszól gáláiban, bókolásban stb. s mikor mindezt tudja, vagy akár nem is tudja, de szerződött éve letelt 4—5 év mulra, Ő kész segéd. Egy részének még ily képzés alatt is sikerül ugyan önszorgalma és életre valósága
által tökéletesítem s jeles segéddé I (30_l0 ub^^ |„bUsí >M>tia., fejlődni, de másrészt milyen segédek fü\'e*v,. t és kieeé ráncaoe idomnak fiatal
a L-¦¦ ri ti-., L- \'- Ismerni*!.- minden árut mit l korukbsaszőrösek ea vissaáa tojás alakúak.
kifejlet: kurukbea epedig fényesek, kiesé fodroaak ea a levél nyele kólbülykü. Virágai fehérek, hoasau kocsáeaek, kel-
A c*rere§zuye és meggy
Irta: Y.tROSY MIHÁLY
Van agy talány, mely igy bangáik ; .Fehér előbb, mint a hó, sóid aaaiáa, mia! s eöeka. végre pedig veres, miat a rér ea minden gyermeknek kedvea :
ui ti?* A felelet reá, bogy csereaieye Ezen gyümöle*, ro<iy sz ..rvoeok szerini ia igen ^.-.ia* g--s korán érik, aaéprn pirosló, nagystemü Ós {ropo^óa. Eredeti nona Poeta* kie-ásetai l^riusaáay, bonnan aa aieÖ csarcstnyofál Európába — Pliaias latin iro -z -r . — fi80. óv körül Lukullasa római kedvesét- bosta. ki Mitbridaless pon tusai király ellen harcaolt. Mivel pedig Cereeue váróéból vitte I\'áliáb. ^O.asshoab*) kkórt laitiui .cerasus*-nak bive\'ik en-a gyümolonf*. Innen a magyar ,naereeaaye\' elnevezés ts. Volt orom és ámuiat Hóméban, midőn a duageáuleg i.ua .us asztalára, ui .. kölóab*-n is meeée.-é és kokmontÍásueea vált, fölaégoe fényv-lu miatt, f.lkerflli ea eleo tányér ce-reeanye. A birea hadi meghalt Kr. e. ea 57. évben. Olaazur-eságból 120 év alatt agéeaaa áagoiorsaagi^ elterjedt. Vannak azonban olysn Írók, kik aat állítják, míaaeriul Európában i-m. Itália látta elöesör a ceer -asnyét, ban-m aat Lukullos előtt Gör goreság már rég-n ismerte.
Kí-u gyümölcsfa IO-14 méter
legy:enek, hogy jólétök ital « tl
du« legyen: kik tudják, hogy itt ««l^ . k?rdcied hogyM fa mmt.
miből stb. készül ? feleletet nem
munkánk joUlmi. köztisztelet bt-, \' U
ritsig oly sok szomorú és eSTtSf^J-T fe m Mi neki hogJ ,zt emlék fűződik nevéhez hol uunden !^Í5mcr, mire 6n411óli lesz, vidék, aioleD tlrgj & ember régi ( TJJ rend5Iere8 neTelés meilett ismerőse, hogy jirjoo birhol, bfc. eB lenetM Mlm
milv messze, visszt vonja ot e lola
» megszokott ismerősök és »z édesen A kereskedő segéd on««g»r» csengő anyanyelv s kik érzik ett, | bígyatTS, mint tanuló rosszul ké-kik mdjik, mi a honszeretet, azok ipezve, igen gytkr»n nem képes hiY»
lejével Ülnek egy egy erayebea. C-s.-, öt f"gu, a virágbokréta öt fehér kerek amiromból all, ha.a por.-d.ja vaa, aiely.k a viraKoaeuéböl joaek ki, lerméje pedig Cíak e<y bibe.airl vU*l.
Qyüino.cauak ininel „ í/.\'h .
bu. ..un a éprbb iáé p<d>g kedveaebk, .aaal ege.awge.-bb. Atoa CMraaaave: ai.lv „aiilaaii- aak hivalik, pirsabb miat a Ubbi • • : :•-*» l.jl\'aál lóbb va\'ó. E/rpla.b*B oera •aaporitl.l
.em náansst* .degen nyeW m- j ^?^0^ -WSJI ÜT " ÜEFr^^
váuy oltárán, olyan ember nem lehet | társadalmi proletárok már is jelen hűtlen - az ősei által megvédett I tékeny számát. Másrészt pedig éle nyelvünkhöz. |tét korhelységre szenteli, s igy nem
Es at taaasiije, hogy a oaereeaaye hideg hely barátja. Olasahoaból került Francnia-,\'Német s Aagolors*ágba,a*ia-
|cs.HÍa, ha nem haladhat, de köteles- ; b.a v.ló-aiaüoi,, misaeriat radon waA
Hazai német kereskedelmünk- ^én\'ek s<,ra képes raegf-lelni és fákról ne—,tés követkenébe.terjedt «1
nél két részt különböztet hetünk meg. az egyik rész az elnémetesedett magyar, másik a tökéletes német. Fő-kötelesség tehát először a magyarokat nemzeti nyelvük gyakorlatára és fejlesztésére megnyernünk és a további elnémetesedésnek erős gátat vetni. Itt az akarat megvan, csak az erély
a hebegve: .Ferdamana krota!" (Atko-aott horvát I)
Mi ideális fiatal emb-rek még akkor nem ismertük a parsgrapbaat a nyilvá-noe aatráaaa megsértéséről a aién aem kevéaeécaodálkoatunk, bogy ea?e botrány aa egéai rároake beaaélgetésánek tárgyává lelt. Ssereaosénkre Albert nngy bátyja vároei polgármester vagy tanáeeo* volt, a igy aa egóaa bombénáénak nem volt valami komolyabb követkesménye. kivóve aa ügyeeen dobált tojáaok arany-aainü nyomát na Őr egyenruháján. — Mindeaeeetre mi voltunk a gyfisteeek. Aa éjjeli Őr nem kukorik<lt többé abla-kuuk alatt. Igy satáa kéayüok kedvünk aaeriat eaavslba\'tak egymásnak, ha mindjárt haj Dalig ia saivünk gyár\' m anyáit Eb, gyerekek! Hát mi nem kukorikol tuak? — Ea Neaaa?
Mit aaóljoa a fiatal Wány. a kinek anve tiaatn, miat a hegyi forrás, — mit asőljon, midóa két fiatal eaivtöl egy• serre • elöesör ball valamit a aaeralemról. Mert mi bébe hóba ayilatkoetuak előtte, a mint már s sok te a meggondolatlan fiatalság. Saegény egóeien megánkivül volt Miadakettea kedveeek voltunk neki, s ma eem tudnám megmondani, melyikünket amúgy igaaán aaerette. annyit tudok, bogy aavart, a nyugtalan vol:. TóbbaaÖr aeokott a kertben ülni kötve vagy fonva
— mi ketten mellette voltunk. Felolvas tak neki költeményeinket. 6 stégyenkedve hallgatta glori fictióit, leereaaté hoeesu finom snempilláit, s félaevetve monda: .Hisaen én nem vagyok na; dehogy vagyok ! — Ea valódi vétek !"
— Én ugysnia öseaebaaoalitottam ót valamely k eresa tény ssent stfiaaeJ. AI bert meg btaonyoe pogány istennövel, mert mi isko.áa csibék magákkor nem tudtuk, bogy a torméneetbea élő lények köat ie van költénaet. Neaaa mindig tréfával éa nevetésééi aeokott felelni, de oly csodálatos aevetésael, bogy egy páraaor köayü-ket ia eeerevehettem énemében. Nekünk, a kik még aem ismert Ok a világ logikáját, • aa éreelasak alllogiamaaejt, — bo-
eleget tenni.
A kereskedők ilyen képzése mellett, az összesben képzett, müveit és szakértő kereskedelmet nyerni nem fogónk.
Amely földön aratni akarunk, azt szántani is kell, nem eleg csak vetni.
ceáoat e paradoxonért, — nekünk, mondom, minden nagyon nehezünkre eeett-As tly versengés, s mely úgysem •éaaá. hetett crélboa — épeB lorhetieuné vált-A báaiaaasony, kinek kitünö aaeme volt, mindennek oaak nevetett s egy alkalom 1 igy saélitott mag :
.Nem gondoltam, hogy Horvátor-saágban annyi ^yuanyag lehetne. Alber tem egéss horvát lett* — A metaphorát, dacsára as alig letett érettségi visagálat-nak, — nagyon ia jól értettem, a caak ugyan eaégyeltem magám, de as egyszerű vead sssicuv e diplomaiikas kifejenéac egyikünket sem gjrőgyitotta m-g. — Ily kódos és lyrikna lelki állapotban lóvén, egy alkalommal Ültünk egymás átellenében agy körülbelül három negyed órányira a városkától aaivaroava éa füstkarikákat ereestgetve A füet mind nagyobb és aürübb tömegekben emelkedék a levegőbe, jele a növekvő aeenvedélynek. E pillanatban a halom tetején, melynea aljában ültünk, egy valóban cao dála\'oa alak tünt föl, balet-léptekke.\' ererakedve lefelé Magas, vékony ember voltat.\' Vn. naknéaettki Feketefrakkja "léggé megkop^asodott óa látatott, hogy nem aa I testére ssabták. fekete fehér koctkás nadrágja rövid ingje piszkos és mellény nélkül, píros nynkkendójét mü-véstieeea kötötte nyakara. caipöi sárgák, el hsainál; kopása cziliaderjél u-i fülére akaaatotta, jobb hóna alatt p-dip kicaike kék kendőbe borkőit pakkoeeka volt Mi annál ie inkább osodálkoatuak .. aso katlan lénynek, mivel arcza goadoean meg volt borotválva. — Jellemére lebetelt követkeehetni vonásaiból, lódi taláay volt Kitolt alsó ajka nagy ama dölyfét akart elárulni, ama két szem a vékony aaemöldökók alatt vagy a delírium tremeua" nek neveseit betegség jele voltak, vagy bélyege aaon bajnake-aégaek, a mely mintha mondaná: „Deoa eat in nobia" etc.
Találgattunk sokáig, hogy as emlő-•ók melyik rendjébe volaa legjobb e váratlan iadividuonaot sorosai, mig végre
bban agyeztüak meg, hogy ezen ember a nagyon liaalelt szabó eteknek egy sorstól Üldósött tagja. De miat világfiak e más tsemélyee szabadságának tisztelői Ihatáros\'uk. hogy kivánceiaáguaknak iem fogunk eleget tenni, a keveredni a zsandárok tiettjébe, a kiknek joguk van minden ily forma személyiségtől saámon kérni aa ntilevelet Ép asért gondoltuk ia, bogy a csórna és s tü eme vitéze minden aaóváltáa nélkül el tog ballagei mellettünk. De csalaúoztunk. A koctkás nadrága ember min\'hn nagyon aggrees\'V termóssetü volt volna. Hoaaáak érvén bb papucsát, miat .mailre de plaiair" bal papacaa eló helyeate, levette kalapját, fajt egy párasor a levegőbe, aztán meghajolt jobbra éa balra, a mire gyanakodni keadtünk, hogyhát as ember nem-e valamely lófuttatáéi társulat .clown\'-ja, aki incognito utazik. De moet ie eealetkoi-tank. — Végre megszólalt, — földre asegeivén szemeit — ós pedig német nyelven: .Korunk a művészet megsemmisítője, ati figura docet. Éo, mólyen tisztelt könóaség nem röpülök hypogryphoe a tündérek világába, a miként Wi-laad mondja, hanem caak p-r pedea apoe\'olo-rum, ím- ekkéf* — t itt méllóságttlj.:* magvetésééi eldobta anagától bal papu eeát. — Igen, araim, Önök joggfl kérdet-betaek, hogy ki éa mi vagyok ? Hallják ce»k ée sírjanak ! Éu vagyok Moor Ká roly, Fieako, Marqaia Poaa, Egmont, molnár legény Konrád, et caetera. et centere. EmlÁKeaaek-e még e eaavakia; „ó átkozott kommentátori k^reaak I" „Síre, engedje meg a gondolat azabadsá gott" Tudják-e est? E aaavekatl egyel fordult sarkán. — „Mfivéeaetl ba!ha\' Phrátial És én in művész vagyok. Tnu ben, Kadolcebaa, Cillyben caak éa rólam beoaélaek, — nőt Grácabaa is kitüntet tem magam egy saolga-sserepbea! Éa moet? Ne ís kérdezzenek. — Bomba eeett lárealataekre. Elszéledtünk Sorsom erre as útra terelt .Leaai vagy nem leaai, aa a kérdés," mondja a híres Hamlet ée nekem agy garasom ti nos. Válasaoljaaak
Hoaaáak Magyaioreaágbae aamatoa gy ümöloeötOlaezboaból, meg pedig Pád ua váróéból 1536 baa Verán ca Antal eaaier gomi biboraok érsek hosta, kinek kénjéből terjedtél aiat in laseankéat as egéss bessbaa . •»<¦-¦¦. zu\\r. mely hamarabb leayóaaett náiaak, miat Bécsbea,
A ceereacny efa gyümölne gomb-aaerü, kopaee s édes. junmsbaa érik, le-önök a dán prinoa e kérdóséru. Éu tudom, bogy iioök nemének — ós as én nevem Artúr Feldmaaa. — Kell ennél Ifibb ie? ó napja a müvei ségn^L, miért aem világítást itt ia ? Apolié ? H-l vagy .\' Ok Apollói Hogy ia jöhetne fi ide e bar bárok köaé, a kik még Schiller nyelvet sem ismerik, hanem inkább ugatnak, mint a kutyák ?¦ — Erre Moor Karoly orrunk alá nyajtotta kopaea eri ind r-jét, s kenünk önkényteieaül aeebünkb-nyult ini garas után, n mely aa ó aaebé ben aem volt. O.ympi meaoly jelael rnec a komódiáe arc ián mikor két er aat h« toat pillantott meg kalapjáb -u a mihet mindegyikünk mégi.gy-egy fia»m saik-art is adott. Fiossko föltette ctKÍnd\'üjét, föl -si-ri - papoceát s nagy graczisTal hutám lnpitt: .Oram, kérnék ngy kis tünet." Rágyújtván a kalapját bá\'ikén megérintvén, ajáelotta magát, a eimeet
— .íme, as ateaó .keltére!" — mondám Albertnek.
— ,U( ii-ó .oholera", - válsnaolt .Schiller harommm megto\'dulaa sírban, ba megpiilaa\'Hná a oem-t mAveii
t-ig in .|. -\' . *
— „Hí megfordulna ia, — ¦ esetre a cseed.\'«rs--ggel
li ad-a-
ulna dolga- -
\'- idn ti kell, hogy u ily tpoeiojokoak, vagy jobban mondva ,schwi adi orea nek4 ntai időben sok privilégiumok vaa as
allambaa...*
— Erre fölkeltünk, bog) heaafelé menjünk. As uUni komédiás szavalása esodala tos b-.. t ¦-(« .-• gyakorolt reánk Mergelödtüak. Ily etenaé\' aaeróeaelkedák salárokat gyaláaai ealáv földöa, -ám mágia megajándékoztak .*.. O. a galamb, vagy iakább bolead aaláv ter-raentT\'-t !
— .Ne loriidjüak vele," — mondám Abartnek — beaeéjjünk inkább másról, példának «ksért Nesaárúl. Melyikünket szereti ?
y .u:... kATetbeeik i
HTJ8ZONBOYEDIK fiVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
JUMUB 18-áo 1«82.
...„,., és busos; ssine sárga, fokete, piros vmtj tsrks. Zamatos eledelül ssolgéi, de pÁlink* is iosetik abból. Svajesbnn visel „iiteuek rá as aratók s a nyári melegtég-paj büillő ital Késiül belfile, kisajtolt , veiéiből forrna iltal igen jó bor, virág-jiból herba tbea ¦ öessetőrt msgvaibó!
.tette* ital.
Becsen gyümölcsünknek sas mos
válfaja Tas, melyek köaül nevezetesebb t r»d caereesnye, mely k-snrnyés isQ i a a»dár vagy erdei cnereannye, mely puha t-k-te éa tojásdad gyümölcsű; a kerti ragy kösönségee caeressoy*, mely ttiv-¦ . e- puha; a ping.r-.di oeeressoye, asjrj ropogós és csokorban eltéve kitűnő befőtt; n varjú caereasnye, mely barna-s mű éa apró. — Aprilia éa májas hóban
v.rtgsik e gyümölcsfa, mely gy«krnn j m^Mj ág^Tlebajlék. Levelei simák, íé-
nyegalyet, — mi által riasonsserelmét tao na itja.
Edee gyümö.ősünknek savanya
testvére a meggy, melyet a fekete tea-ger kornyékéről Európába esinte Lakul luss római hedvesér hosott legelóssAr. Mina s két gyümölcsnek kosos neve volt .oerjsum". csakhogy a osereanye „édes*, a meggy pedig .savanya" jelsóvel (ke-resstnévvel) bírt, Esen utóbbi a gyógy-•sertárban is „cseresznye* név nlatt fordul eló. Asonbsa Kr. e. a é. asássd végén Tbeepbraastoa leasboesi görög terméssétbuvár a két gyümölctötegymás-tól elkülöníti éa „Meepilui* név alatt ason gyümölcsöt irja le, melynek neve nálunk meggy.
Eien gyümölcsnek fája 7—8 méter
aVBl\' dul n hegyi erdőben, ssonban több ajár- csupán egyesével. Ritkaság a „cse-re-myés."
Kedves gyümölcsünk magja gö:nb-tierü ée sima caontár, m-ly a két uj kösé Ussa játékszerül lövöldöaésre baasnál-tjáeh nem csak s pajtán gyermekek kezében, h-nem a tündöklő an aastnl fedett ia. hol olykor olykor as Önmagokról m -efel-dltesettek kenyérrel ét kalácaosal it dobálóznak cseresznyémig helyett.
nyesek ét börnemüek, t levélesár bütyöknélküli. Gyümölcse savanyúé. .Ezrével terem a fán a meggy !" mondja Petőfi Sándor. Csakugyan temérdek terem — Nálunk mind a kertben, mint vadon gyakori, - aprilia és májat hóüao virágaik.
A csereatnye elfogyása utin nyári meleg napokban igen kedvet gyümölcs a meggy. Nyersen vsgy mint .befőtt" elvettetik, a meggymártás, meggyvaetag-
Pénteky György, a molnár fit, nj étel, meggyes rétet t egyéb aütemény hat eiótl tanult, kit Küzdi Frigyes, s ; jeles étel. Néhol télre m sgasar itlalik és
igy vagy pedig levesnek alkelmestetik ;
tiszttartó csintalan |gyermeke, meglőtt cseress oye maggal. E magot Pénteky György airva saebre tette a elvetette pár nap múlva a kertben, bol abból fa lett r.ien faslárejtösöttel tis |év mu.vaKüadi Frigyes, kit a molnár fia megkioált egy -sar cseresznyéről; de amig ea bemeskj l szobiba, bogy as éh-a ^rejtesőnek ke méret is hozzon a gyümölcs mellé, addig f-uyver-i lovasáig tört a kertbe, hol a íitarton.k azökoi akaró fiát az agyon lőtte. A váaott gyerekből Küsdi Frigyes b*>\' garázda rsbló lett.
Hagaettos gyümölcsünket taereti a madár is. főképen a veréb, seregély s egyéb azsrnyaa. Fáy András aterint egy ¦"i^* egy terebélyes oterettnyefárs ra-kett léizket. Nyár elején elterilé ast gyü-in»Icto. .Beh boldog helyet válaastál! — e-Tipolá a veréb — bár én is felértem anama attéssszel." De a fa lakója igy fe-\'"!\': .Hidd el! moatan ía szüntelenül . gondolatianaágom, melylyel ide nanh eltem. A azámoa szép csereszoye NBt csábítja a gonosz embereket a a ss*-dók majd reá ultinak féstkemrr, melyben mér kicsi:._ fiaimat ápolom *
DioaŐ gyümölcsünk egy talány -t-rint .értéketlen teremtéa, mely eleven piros szemekkel hunyorgót." Sok népdal oan előfordul, melyek közül egy eképen k-zdődik: .Jaj beh édes a csereatnye tmutha csupa czukor iean".\' Piros aaine s éden volta miatt s női ajak ia .cee-resznyosjk" oak mondatik. Eten kifeje tét áltsl egy csapással két }égj ültelik : az aj>k róntsazine. oemk ülőn ben més v**y csokor tartalma.
Fólség-s gj Umölcsü k közönségesen nyerten élvestelik, de - ttett gyanánt ¦ assalva it. A ea>resanyés rétes - egyéb tésstaétnl sem épen utolsó. Gyümölcsünk fája asstaloanak ée esstergslj ősnek keli. A hklváay-aárga ét nagyon ite-méoyfa mülárgyaknak haesuáltatik. Aa élúfiból mézga szivárog ki, mely .ceraein" n*vet visel. Agai enesedaek éa stétágaaaak. Többnyire mint jelentékeny , es tekintélyes fa gyanánt azerepel; nzou-ban néha nébeceerjekénl szintén található.
Sserfelett kedveié ssmatoa gy ü mólosunkat — n cseh séphit szerint — a Boldogságos Ssus ia. A cs-h édes snys, bs meghalt gyermeke, Boldogasszony fogan tatásának deozember 8. napja előtt s világ minden kincséén aem eetik cae-retseyét, mivel akkor m>-gbolt ms<x»ia nem kap ason caer-MtayébŐl, me\'yel « szent Ünuepen fent a mennyortságban as üdvbsfilt — kiededeknek ad at ég királynője.
Borbála napján deczember é én as eladó leány n kertben megoyirbálj< gyümölosüuk fájának gelyait, fittel tel üvegbe tanai éa meleg tiobibeo ápolja. E esereaznyefsgslyak nem tokára bimbóznak és karácsony kor virágosnak. Eten virágokat füsővállsiba helyezi a lány: tltsl kedvesének szereimé\', c,.\'.varáttolja fenntartja.
Déli Németországban stinlén °áls napján caei .ssnyegelyskst tata a basuaáa család a vízbe t a gsly ksráceo-UI18 ha kizöldül, akkor a kövolkesŐ «*tteadi áldásos leeod. S e cserettoyegtly karácsony napján a karácsony fn, mely l«bb b -,\\ en eserepe! feuy ügaly b-ly-tt.
Esen tőünnepen as erdőben háttal fordulva s iagbea a oseh legény levágja a bimbót oseressayegslyat, v.asi sat fordi-Lott ruhában sa éjféli misére és meglátja t boszorkány t. ki as Ur zzíne változatakor bálul fordul as oltár felé. — A hajadon leány sincsen Üres marokkal ilyenkor. Es virágáé oterossnyegalylyal , övében aa ájféli misére megy. Utkösbea s legény forráé vagy kut visébe mártjs jobb ke tének két njjál ét jobb árosára kcretstet vet B risnt a nagy iáoy •aereiem jele a legén v padig e kön be; kiressi s hajadonnak ovéb\'il
gy vagy pedig
stztali csemege gyanánt ía ki üní vagy etetsbe tétetik, melynek igen szép piros t ad. mig maga a gyömö.cs pedig megfehéredik. Öastetört magvából hűsítő * egésttéges bor állitutik elő
Válfajai köatti asslitésre méitó a t e 1 u i c e meggy, mint cserje végy 6 — 8 méter magas fa, melynek le vei türésaeitek, virágai fehérek éa gatdag fürtökben lógnak le, gyümölcse pedig bor BÓnagytagu aélvethetieacnontár. Nevezetet továbbá aa üvegmeggy, molyátláteaó, végre, a hólyagos (hajag) vagy \'peoyo: meggy, mely aetét veres és nagytvemU — At úgynevezett örök meggy fájából kéttül as illatot pipsanár. a vad m-ggy vadon lomboa erdőben fordul eló patak partján, de dissnövésyül kertben it ter-mesttetik, májai hóban virágtik. Déli tartományokban nem ritkán kerül elő a a boroatyan nteggyfa, melynek levelei nagyok, börnemüek. fürtösek, felnyalok ¦ - 7. kékenyssv tartalmánál fogva
P*d>r eyógysserül haetnáltatnsk. gyü-raölese fekete.
Savanyu gyümö\'ctbnk ia, mintádét lestvére a cseresznye, több népdslba be vsa ttóve. számoz egyénnek vesetéknevet kölcaóosött, kik kött legkiválóbb Megy gyet (vagy Itedgyes) Lajot erdélyi refui matat lelkéss t|Író Deet várotbaa. Ssíntét Erdélyben a Szászok földén egy egéSs megye (szék) .M"dgyeau-nek hivatik, melynek területe 11 négyazug mértföld Iskóaainsk uást 30 ezer • holyeég--Ínek oansege huat-\'nbét. Főhelye M ed y e a attbad kir. város hé: eter lakósaal. Régi kns\'éyában 1533-beo Grít\'n Lajos sorsa savanya sói keserű volt — mint a vad m*rt csúful kirégesteieti. Atoa-btn 1876 bzo édes \\olt itten tt országgyűlés örsvne, mint a ropogót cseresznye meriBttbory Itivin itten hivatott meg (** lengyel trónra.
Il«*lyi, megyei é« Tegyes ii|r*-h — aréasef fóberezeg, . m. k. hon-
¦ fi>psfanonots, a Buda felől
18 án de.után 2 óra 5 p-rctkor *rkeső vonallal jű és 2Őpetcsig idósend s vasúti iodóhássál.
A helybeli „vörös kereszt egylet" válaazimányának női osslalya résiéről bek üldeteU: . A vorós-kereaat egylet aagy-kanisaai fiókja által f. évi mi.]us hó 7-én a Zöldfa kert belyi*égé-ben tartott bat^r alkalmával m -c ¦ t-gált aaámsdssuk atariat as ösaaea bevétel 430 ír. 07 kr , roll, melyből a fölmerült kiadások összesen 111 frt 86 kr., levo-oatván, msrad tíatta jövedelem 31 7 frt 82 kr. Ezen ússtegbes felülfizetése I ja^ Roseuberg laraelné 1 frt 70
40 kr., Blas Nándor 70 kr , Gntmann S.
H. ] fri 70 kr.. N. N. 10 kr., Blau Lajos 70 kr, Pl bal F-rencz 70 kr„ Kalivodn Jáaot 40 kr. Sommar Sándor 70 kr, Fri deosky aletredesaé 70 kr, Lengyel Bernát 40 kr , N. N. 40 kr., N. N. 90 kr., Gntmann Vil moa 1 frt 70 kr., Hersmann Bésti 70 kr , Ebstzapaager Leo 5 frt,, N. N. 20 kr, Stirlmg kapitány 70 kr, Horváth György 70 kr, Eoha Károly 20 kr., N. N. 10 kr , Banóehay György 70 kr., Hauaer János 2 frt 70 kr., GrÜnhuth Fülöp 70 kr., Kacs Antal 10 kr., Groesmann lgnáos 70 kr., Lőwinger Ignács 2 frt., Killer N SO kr., Engel Ármusné 50 kr., N. S 20 kr. ReichenfeU N 30 kr., N N. 20 kr., Ebenapaoger Manóné 1 frt 73 kr. Ga.t-.-i-n 74 frt 13 kr. Amidón ennek tsivet kóaaétélelére t tterkesstő arat föl kérném, egyatlal as egyle\'-i válaastmány női osztályb kedvei kőteleaégé ek tartja kötsönetét nyilvánítani a kegyet felülfi-setÖk és pártfogóknak, kalóaöseu pedig Janda Károly kertéss urnák, kí az óessei elárositolt virágokat ingyen volt aMfajt az egyletnek tsillitáni.* A vörös keress, egylet nagy-kanizsai fióteja választmánya nak nöi osnálya mezbissaából dr.Taboly Gyula, egyl. jegyző
— Idójárasiuk, * foly lunoaan -in-..i\'.d \' eső — nem v*Umi jó at elö mént éa a mesterséges laksrmányok be-takarilhatását illetőleg. Ecyik, máatk gssdánk ugyauctak vakarja n ám affile tövit; olyan i* vsa, aki bitony gArbe imádtágra fakad. De más oldaltól van némi vigasztalás, mert időjárásún it a burgonya éa kukoricás f«jlodéaére igen jóékony befolyása.
Bj:
— tyhaBhir. F. hó 16 án kísértük ¦rák ayagaJoanraiaieub-n boldogaii Kocb U.bály helybeli \'ttgyréd-tt Temetése folyton aaakatló eső dscsára eaép réazvél mellelifoiyt le A kiadedneve\'ő-egyeaület éa a aagy-kaaissai takarékpénztár tagj asép számban voluk képviajlve. — A temetési szertartást Ssil * igyí Gy ula, előbb nagy ken inai i, moal légridi eveag lelkest végea e. A koporaó fólótl igen esép besaédet Urtott melynek legmeg hatóbb rí i» as volt, mikor az elhunyttól a asóook aajit nevébin bucsuzolt el. Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül s nngy ¦¦ . - . L igaaáa
példás ham -oitátit, bogy st elhunyt, mint a tskarékpéoitir nyug. f-lügyslőj« irinti kegyeié b\'. — a temeiési kÖllaaV goket viselte. — A kiadóit gyászjel*més igy hangáik: Kocb Uibáiyné szül. Kreba Krissiina, Kocb Izidor és neje Koh*riis Leopoldíaa, Kocb Adolí és sséa afiilel-maao Berta, es utóbbiak ttját éí kiskora ey érmek Ük Tivadar — nevében tájds-romielt szívvel jeíeatik falejtknilen -sere it térje, édes atyjuk, ipjnk, illelóleg nagyatyja • Kocb Mihály urnák hitei ügyvéd éa a nagy-kanizsai takarékpénztár nvasalmatott felügy "lőjenek 1882. jneiua íé-éo déli órakor —
aselbodés folyt a — eletének 73-ik évében ur.ru: gyásaos kimuliát. — A boldogulinsk hüU teleméi f. bó 16-án d. u. z órakor tétetne\'t as I asgy-kaniaaai temetkezési vállalat á\'tal at ágostai hitvallás asertar áss aseriat a helybeli air-kenbea Örök nyugalomra Nagy-Kanizsa. 1881 évi jun. hó 14 én Aida- éa béke hsmvaira!
— MaUHum a aWadárvi tágban
Mar voiu:. eselek . - in.. - . . \\ ¦ tolskodó. — : .v.. . - l. ¦. s ftcskék b ¦ falssUk s rsbloti féazekbe, voluk pél. dák, hogy gólyák tó eoyszéket Ülve el :léi ék a háxaaapgtörő nőgólyát ét r.jta at iiéle:et azonnal végre is hajtották, — baaem hogy fecskék a féssket elfoglaló verebet f ólak sastól ták volna, anól még eddig kev^a ember hallott; Ez történt < hó 12 én Nagy-Kaoisaáo, a honvéd lak tanya emeleti ablakai fölött as e\'foglalt fecakeféstekbes lóacórre fi lakass 10 tUk a feosték a rabló verebei. Dr. Tomcsiny levé:otte s fészket a tűzoltók msaaó ké asüléke segítségévn] és Bud-peatre küldte a terméssé ti adományi lar»ulataak a fol-¦ kaasto\'t verébbel együtt! N«gyaaerÜ hak: Roseuberg IsraalM i irt tv ar., j vult látni a fénaket éa fólskaatto\'t vsre-Somm«r Sándorné 70 kr., Trettar kapi- j bet. Alóaaór véges féat-ks^ralkoimáoyába Pálfy Elek 10 kr., N. N {bele volt építve, a fészek fenekén kilóggó Tn l— Eben- | nonaaabb végére p dig egy esj*uag.« bakba n veréb voll fölkötve. At ósvegyen
táoy 30 kr.,
10 kr Pühal Ferenctoé lO kr. spinger Lipót 10 fri, Mfc Lajos 40^ kr
törli
a esaress 1 2-igmoad
líirschi Ede 2 frt, Vidor Ssmu 2 frt, Hersog Leo 70 kr„ Dr. Engel Ármin I frt40kr., Knauts Boldizaároé 70 kr, Feaaeihofer Jósacfné 70 kr, N. N. 10 kr., Blsa Psl 70 kr., Dr. GaÓ Jóssef 70 kr., Roseofeld Adolf 40 kr., N kr., Oeteatiy AnUl 1 frt 10 k Imre 70 kr.. Blea Pélné 1 Sebért M. J né 70 kr., Velia. h Adolf 30 kr., Ollop Samané 40 kr., J. N. 10 kr., Milienbirt-erSindor 40 kr., Heintlar József 60 kr., Roaenberg Adolfné 20 ar Dr. Hambarger Sándor 1 frt 70 kr., Weiss Sándor 30 kr.. Leaanar Henrik 70 kr., Dr. Schvartt 40 kr. Sómmer lgnáos 70 kr., N N 20 kr., Zadsbaaaky Lajos né 1 frt, Gntmann S monné 1 frt. 70 kr , Lsekenbacher Béla 20 kr., Weiss Mar - ¦• - Wolheim Eroó 70 kr., Ga-ray Sándor 70 kr., Dr. Pressbarger Ja* kab .") f-t, N. N. 10 kr.. Zaibarecsky 1 frt 10 kr., C ii -u Lipótné
N. 10 Ollop frt 10 kr ,
dt h.m vei éb harmínezhat óráig caip-desie a lósiört és skarta minden árun megmenteni párját, de bia az nem ai kerül L
— Ijonn felül vizsgalat tartatott városunkban Gartner Antal miniszteri otttálytanácsos, elnöklete mellett s város hás nagytermében.
- Megkerüli lopott marhák. Lapunk 47. számában emiitett a Varga Ferenci magyar-utetai lakót istállójából elhajtott kéttel énen s tettének csak ugy sn nem tudtak idejekorán túladni, mert enek a lopás mán néhány napra esirkaló megyei rendőrök áltsl Ib -Berényhea közel at erdőben egy lahot kötve megtaláltattak. At agysnasonostág constatáltstván a tehenek már a tulajdonoa birtokában vannak, a lettesek atoaban idejekorán ker-k-t oldva aligha testnek kézre kerít he ók.
- leehanlkal ulaááz. Aa alább •tállát bisoayaa fokosatosságávil még egyre igérkesnek s ssmbási melegségek. Nemsokára mechanikai síid hás érketik városunkba — már oaak as ei fiadéit tessék érteni ! — Ugy mondj-k. hogy „még
léi esett" kitűnőségeket prodaká-land Minden egyébből s falragaszok foglak aaólan.
— A esáktornyal nő egylet javára endeaett tavaani ma latsa g alkalmával felulfisetni azivoakedtek: Konyárv Mi hályaé 2 frt, Ziegler Kálmánné 1 frt 60 kr, Gmbvt Ferenes 60 kr. Bölcs Sándor 60 kr. Csendes Géss 50 kr, Tódor Jóaaef 1 frt, G.ési Alajos 1 fri, Bernyák F rencsné 50 kr, Peotorsik Károly 60 kr, dr. Schwars Albart 1 frt 60 kr, Laky József 2 frt 50 kr, Cseasaák Sándor 1 frt Meysr Salamon 3 frt, Jeaey Gusztáv 60 kr, Paosornik Fngyaa 50 kr, SingnrSáa dor 1 frt D\'urbáayi Eltkné 1 frt, Vol Iák Rasaó 1 frt. Sstnkoviu Fareact 1 irt, Bernyik Károly 1 frt, Rss ek Károly 1 Irt 60 kr, Terbées látván 60 kr, Tallér Jótsef 2 f t 50 kr, Ztkál Henr.k 1 frt, Buch srzer Fülöp 50 kr, Hiracbmaan Samn 60 kr. We*e* Salstaoa 50 kr, Satv neawald 50 kr, Kraaoveti lgaáea I Irt, Weiss Ede 1 frt 50 kr, S\'.srs Jaksb 1 frt 60 kr, Neumann Igaáos 2 frt M.adl N -aé 1 frt, M.adl N 50 kr Ro.-nbr.-r Gyula 50 kr Baroo Réss 1 frt 60 kr, Roafjabsr g-r Lajna 1 frt 50 kr, Heiarich Lipót 1 frt, Roeeoberger Rudolf 1 frt, Beaedikt N. 60 kr, Uirachler tea:vérek 2 frt, Gra-ner S 1 frt, Hrrüsger Mór . írt 50 kr, Pe hó Jenő 60 kr. Góaos Ujoa 50 kr, Plichis G0 kr, ifj. Seifert Asisl 2 frt. Neumann Albert tO kr. Msyeroeak N. 1 Irt. il.r.e-m-u;. Adolf 50 kr. MoLár Kiesné 2 fn. Ösanssea 52 frt 60 kr. — A mely ossatarért featnevetett hölgyek éa nrakaak, n aőegylat nevében hálás kö-esöaetét nyilvánítja CaákU>rnyán, 1882. juniot 14 Kmtovelt Ignictné, nőegylet! elnök.
— Zala egerszegi színészet. Tu-
désitóak irja: F. hó 13 áa .Váljnak ela ca 3 felv. vígjáték Ssrdo V. éa N-ia. E \'ól, mü riő ét igen m-gytsimtt kösön-•ég előtt került isisre, mely előadás me gyenk koaüailelatbea álló főispásjs mu. GUvins L«jos becsea jelealé\'éval ia tisz-eltettek mag. A -sereplök bősei Tóth (De Prnaelles) és G. Buszai Kisria (Cyp rienne) neje voltak éa hósazsntartó tspt-•al jutalmastattak. .Én voltam, vagy vén asszony a Targoaezán" ez víg operetté Soapéból, L hó 14-éo asm nagyzaamu közönaég előtt karült sziore és Bokor Ágnes (Onodiné) oly nagy ha\'ássaI szerepelt, bogy as eliamerő közönség atünni . em ¦karó tapsolásárs többanör meg ke\'lett jólesnie. Eat követte .A pajkos diákok" cl 1 felv. vig operaié Coetától. Daaez (Geier), eredetileg alakított a diákok kö.ül G. Buaaai Claria ét Bertaenvi J. kitűnően játanottak. B\'kor J. fFlek) szintén kitŰen sterepelt éa Berasenyi J.-val többsnör l»p*oi araluk. Végre Gáloay ^meslerl.génr) ét Bokor Mari | Lm kedvese) igen nagy tetssésben részesüllek ét -s«k it löbbstör kihivattsk.
- A csak tornyai nőegylet álul rendesen tavasai tancsmulataág, dacsára as eaőa idöuak, mely a kősó ne éget fedél alá ezoritoita, o. aikerult,kevés, de válagatott közönség voU jel*n. Vígan Mjrt a táaez Nem is csods! Darám Mátka j»les aene-kara ngyaacask aaorgilmr^as butta ¦ aaebbnél szebb csárdásokét. — Attnyagi er-dméo y nyel i* meglehet s nőegylet elégsdve. 27 frt 95 kr a tiasia jövedelem.
- Pisztoly utaat - fózókanál Hs Wsbrmson Mért L-lerili Istócsy golyója, nekrológja egy adomával szegényebb lett volna. Pedig az aa esc it, melyről most írunk, megérdemli, hogy együtt emlegessék első parbsjávsl. Mikor vége volt s párbajnak, Wabrmaan keble feltzabadaU a nagy nyomát ilol, mely szivére a ennek köveik estében gyomrára is nobetült t at az értét, mely három uap sasrnokoakódolt as izgalom, irgal-mstlaaal, tflrelmetlenöl kezdett isgágés-kodni gyumrzbsn. —- A becsület ki lévén elégítve, ss éhség U követelte joga-. — Ember vért o.-m onthatván, legalább egy csirke vérét akarta folyni látni. J3e bát hol kap -nni valót? A vendéglőbe nem
betett, mert ott latóciy telepedett meg aszal pedig ó mag nem fér egy caárdabsn. Meg körül ni ia aksrta a sajoa érdeklődéit, melyet azemélye iránt tsnuai-tottak volna. Megrmlek-seit azonban arról, hogy ss ercsii ;r -e..\\. hitkósség elŐljáróiival egykor vslsmi síiveaséget teát. Et nem fogja éhea vssaai hagyat. Bekopogtatott hozaá. At elöljáró r-adki-ül nyájaaaággal fogadja. — Mtgértvéo stonban Wabrmann kérését, tajeálkotva szsb.dkoíik. hogy házának egy fózn tudó ainonynépe aiscs ilthos, feleség\' ugyanis Buda pestre ment, még pedie egyenesen tzért, hogy s Wahrmanaról szóló hireket kötvetlen forrttból és frissen kapbasas meg, t ttolgálónak pedig maaő napja van. De azért sebaj. Oda se nesfŐ ennek a kellemetlenségnek. Tad csinálni olyan csirke pörköltet, bogy király is megnyalhatja atána a esáját olyat nem evett » .t n, Wahrmaun ari
ssutslán. Még aakter sem kell*?\' maga vitte sekí a kést s csirke nyakának ét pár peres múlva már lobogott s vrt a csuporban, a két fürge kés caak agy eöport* a tollat a Itforrásott állati testéről. Igen ám, de Wáhrmaasak éhsége aem bórt oly türelemmel, hogy a csirke-hui megpuhultál bevárhatta volna. — „Ennem kell I\' kiáltá, mintha Corioláu piebiie volaa. — .No, ba nem taú várni, avon ia tudok segíteni, telelt a gssda, — csinálok rántottal!* — Odatette a lábast tüshöa, bele asirts kesébe nyomta Wahr-mannak a fősök aaaUt, — „No atsst keverje." — S mig Wabrmaan forgatta a fösőkaaalat, fi csapkodta bele a serczegő ntirba a tojást. Jól esett as éhség-ól kiásott gyomornak, de essem voH elég, még mindig zúgolódott. S Wsbrmsnn gyönge szemével ia éssrevette, hogy at a csirke gyönge táplálék lest neki, — kell még ráadat botsa. JÓI van. A nródó gssda még burgonyát ia késaiteit, d ¦ a mig bántotta Wahrmaunik kellett a csirkét fnrgataí, bogy meg ne égjea. Végre késu voll a pompás vaetora ás Wsbrmsnn csakugyan nem evett életében jobb itüe mert hatat ébaeg a legjobb ssskács. 8 mikor elmosva, megkössön te s básigasda ssives-*égót, igy azóit: .Nem bitlem volaa, b°ft7 egy sap két ily meróbea különbőz\', dolgot caelekedjem, előatör : ma foglssn elűasör komoly ügyben píaztolyi a kezembe s ma Latiam eiöaaor komolyan íótóaanaiat.-
— Kovnes ZslsrmODd veszprémi Begyát püapók ar fi ezcellenliája, a aagy-knninsai kiadednevelő egyaealcl aoraje-tékot rendető bisottaéga állal . ff.. tolt 2 darzo sorsj--gy eü-néheu. a bit--, ság elaöate éa péaa\'árnoka Somaaicz I. rincz nr 6 sagyBégtboz msgánkesülng irt hstabss ihleilöt áthevüli levél kapesán ogyazáj forintot küldvén, ezáltal ritka nemes humanitásának ét emberbaráti páratlan érzi-téov-k szolpá-tatia ujolag feuj — bitonyitékái. >uparozz* ba mir i-ohtu <t e nemes főpásztornsk drága életéi a boldogság dictfényévet, hogy egykor la uja lebestea a/on miétmenyak virág rátának, melyek ai keres előmozdításához ó is jelentékenyen hoitájárnlt.
- Hysseu A .Badapeat* fítim«i
lapban olvassuk : .Baráti ¦ Ignáct, t caák\'ornyai áUami tsur.OK.epzo lolézei igaagató tanára t napok baa váltott jegyet NagySzombttban Csorba Maria -kiaaat ssonynyal, egy magánnevelö intését lulaj donsaávsl.
— A selyemteayénztés érdek-., i. .
ujabban kiváló baagslom nyilvánul ország-•törte. A kormány egyik jeles tsladata-Lak ismeri a közeégi es^derfaiskoliK. " létesítőiét, a végből valamennyi áŰ«véaj-hiiéaág tetűlelén elrendeltet\' \'t a etsasr lyes in\'étkeslések f .gasstoaiiáaa. Z*U-megye területén ii t^bb helyen butogoak ez érdemben. Kiváló elismerés illeti meg e tekintetben is s caaktoroy>i állsmi tanitóképetdét, bol Csepregby Endre tsnár ur minden dicséretet megérdem\'ó ugybaagaJotaaaal éa sikerrel oktstis s leendő tanítókat arra, miként kelljen . agykor a oly merek gy akorlati éa elméleti \' bánáatnódfái\'I megismerletni aépüuket, j mely at ipar eme jovedsltoecő ágét még ! hírből ia alig iameri. Pedig ttakértők réssrehajlatlan véleménye,\' i. z? a hazánkban termelt telyem kiállja, s ver-¦<enyi még ar olaezcratágtval it, ahol mér régi időktől f gva egyik legjövedelmezőbb fogls\'kotáss a népnek, aggok, nők. gj ermekek űzhetik a wlyemlermekést ea juthatnak éveoitint szép pénzhez a csekély monke és néhány heti idő tejében. E bó folyamán a foldmiv-,éa-. ipar- ás kereaked-lemügyi m. kir. minittemek a selyem len yent lés emelése czéljából kiküldői\' mearnatslmasot\'js. Beterédj Pál it meggyőződést kivan iserezni a csők-tornyai áll. ikepeade lalyiatáermeléai eredményeiről, kiküldvén a ategisárdi orasigna tslep anárát. Gnnde Henrik- t, ki ea iparág felvirágsáea érdekében biva-taloa köratst tesz, megvizagáisndó a selyemleayéaaiŐ telepeket. Cstktornyáu f. hó 6-én fbrdnlt mag s aa áll. tképézde selyem termelési eredményeivel teljesen n>eg0l*g0dve tsvozott.
Egyveleg.
- Ur u maga házában (Jelei egy " ngol híré elótt.) Mr. Baxstow londoni biró előtt tieatcaégeeea ölioaött férfi jeáeat .
napokban. Kérte a bírót, hogy aaabaditaa meg egy albérlőjétől, ki megkeseríti aa életét t még csak nem ía fizet. * A biró: Est megteheti ön .a Mondjon lel -neki a atsni-ae ki, ha _
Caak egy baj vaa. — Nie? — A kérdé ses ttemély aa aayóaom. — At nem tesz eemmil, ön nem kb\'slet anyósát magánál tartani. — At ám, otakkogy a faieaégm itsizeatűri a levet t a két asszony eng-m.. . dobott ki a bazbói — Hogy tűrhet fryemt? — Beesáaatot kérek atró ar: nés ön? — Nem. Ugy ! akkor hi\'tbs vesztegelem st időt, ngy aem érti meg az esetemet biró ar ! E eeavekkal a férfi búskomoran távotolt.
ffrjSZOKBGYTOIK «VTOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JTJHTTJ8 18 án 1883.
— Egy hajon 0U10 íliianammjr
naplójából, 1. nap. Viharos idő. ráess táreeaág. — 2. nap. A kapitány igen ezeré te treméiló, bevallotta aserelméi ¦ laUjánlotU mi vet és kesét. Visssaa\'n-¦itottara. — 3 nap. A kapitány aj: a zaklatott ajánlatával a aeaal fenyegetŐ-iou. hogy megöli magát velem együtt • légbe röpiti hajóját ea 300 utaaát. Visssa-utaaitotUm — 4. nap. "Megmentettem 300 ember életét!
¦ I Caáktersya x&szsnjok
X, Hajlts-tasysst a ffníors;.. Sgybse \'fa-aán asm biro*. ms*msaryat*eai
V % Tap\'1\'" Cavea mi vae veleá, uory aty e áaljgetáaba fenek Ir tt*i ? oaeeelj ! maospai^ aa • «.Osi Orvsad kelead3aé«-aek?
¦ fi) Veezm-za*. T amass v-Jnnk, kogy ¦¦•tj ¦límr.k maradtak el ?
P. D Záarák. Kapja ön rend ¦>¦¦¦<¦¦ a t p T
Szerkesztői Qaei-Kek.
T. Zala Esera/oa A, tudósítás ¦*t*»p-tok, kSMOnink.
B T CánkUrnya artexonjttk. Kiaérjn :.(í.--,eaitnri a kirak rovatát t Ha rsakogyan tény, k onnét van aa, kogy B 01 entSI éa nem melegében kaptak a kírt ?
Felelőé eserkessló : SZÁLAT SANDOB. Társsserneastó: BÁSÓCZI BERNÁT.
— Titkos bé>Ug»»igtk*i a legújabb tu-dományot, fcatatáaok alapján gyógyítok-i sőt a legkéteégbeeeottebb eseteket, móg pedig bivataJeevar nélkül. Valamint aa ifjúkori vétkek roaa kövotkeaményeit, idegbajokat, teheteüenaégei. A legua-
)
gyobb titoktartáa biztoeittatik Kérem a legpontoaabb betegaag tudósítást Dr. Bell. Mi Lg i. Ooi-üri. Qeseslech. Paris 6. Plaoe de la Natioa 6. ö-fO 23 - *
— Mindem EtnUftiában (eekaW) görcsben éa idegbajban esen védőknek bátrak vágynak ajánlani Prof. Dr. Oh. Albert Parnt, 29. A venne de Wagram a világhirfl, majdnem csodálatos gyógykezelését, forduljon tehát miaden beteg tel: jea biselommal lensevesetthes és egéaasé- 1 gttket, melyet már veesetteek hittek, vissasnyerhetik. Levél által való gyógy- ¦ keselés ie nyerhető, ba a betegség állapota körülményesen leíratik. Megjegy- : aendő. bogy Albert ur caak látható ai er ¦tán tart igényt a gyógy késelés díjra. 527
Nylitté r .*)
KOSZEJfWDÓK
eokssorosas eliamert módaserem áltat mfttét éa foglalkozásban! zavarok nélkül tartósan gyógyíttatnak.
Jutalom <ssk már bevé t«»\'t »yó-gyitáa atáa. 4<í_ 30 *
Prof. CH ALBERT.
Paría, Ü*9. Avenae de Wagram.
A tiiztelertel alélirottnak van szerencséje taljes alázattal a t ez közönségnek becses tudomására jut tatai, hsgy néi intézetét folyó évi július hé lén negnyitja és epen ugy mint évekkel ez elért helyben gyaki rolta. a reábízott gyermekek >ézi munkában való oktatására irúveie sere és nevelésére különös xaskt tsSHaaS.
•:¦ E rovat alatt kSalötért felsiöaséget vállal a Beert
Tisztelettel
BÖHM ANNA.
Horváth Lajos ügy v id ur házában a kegy ea-rendiek átellenében. 601 1 — 3
H I R D E T E S
K.
Az eredeti Singéi* varrógépek
külön talajdonaágnk miatt fényen sikert mutattak fel aa állal, hogy az elárusítsa teten.es«-a növekedett, ugy, bogy a lefolyt évbea
több mint fél miliő azaz 561,306 darab adatott el.
Ez többet testen miat aa öeezee varrógépek gyártmányának harmadrésze as egész földön — Esen varrógépek jósága éa tartósága, caéltBerü szerkezete, mely által mindig tökéleteeebbek leesnek és felül mai minden más gyártmányt es idéate elő ezen rendkívüli sikert — és es által eten eredeti Slnger varrógépek háztartásra, ugy mint minden Iparágnak legkedveltebb s világon, — ezek moatan
uj szerkezetű tiporóllványnyal
asállittatnak, as előbbieknél, melyek asokáa aserént rövid idÓ alatt nehezen éa nagy nak, ason előnynyel bírnak — hogy aoba meg nem vasnak, tartósan és állandóan és könnyen késelhető, ugy, hogy a leggyengébb — vagy agg személy, minden nélkül haaanálhatja.
hogyha a gép állványán éa a gépezet kanján, ss ide mellékelt gyári védjegyet hordja — esek teljes jótállás mellett gyári áron és heten kint EG Y ÍYJ/í/.Vrrésiletflzeté^ mellett adatnak el
sajjal jár ¦aj nélkül er \'festi t és
600 1-*
Csat raM,
NEIDLINGER G. Nagy-Kanizsán Deák Ferenez-tér
460. az Grünüut féle tiö,züan
SKIDLITZ - l\'Oli A
Csak akkor valódi. íf "\'í™ íobo\' J1\'
í ka *. ín .ok.aoro.ltott r%kfH
mmmtm,
8" í. \'.u , le.i.ht, ,,-k.r.k ™.f.DnLi niDa.na.ma mmt geillll. •• -MI*» lUU,*, Lini ÍLichün,. kn»„,.,",, "S" "-"Tir .Un. Ell...... H?n.kD.k sii.l.^ kik Ili <l«t-
módot folytató...
Hullltink tlrviiyttf, biilettil.ek
Egy lepecsételt eredeti doboz ira I frt. s. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÖVAL.
I . . * l*re>\'cbizhatöbb onaegslys* saaSS a szeavedK -k
¦ minden belső kfllso fvnlladssaál, a legtöbb betegség elles, ssiav fi wf J nu *• \'•sT\'ájáé. r*r sérvek 5 nyilt ..bek,
stb *11 a"Ök\' ¦"•"trelleéee. miodennsmn bénstáa ss aérSlés sth.
üvegekben JMMJJIm uUtitáásal eoyfjtt 80 kr. o e.
Hnl-inájolaj.
Krohul ésUr-átol Be rgénben
(Norvégiában.) Csen aalmáj a«rolsj vaJaatennyi, a kere.kseelee.bea elofordttlé faj kttzstt as atyedttli, mely orvosi csélokra kasza álba uS
Ara agy üvegnek haaznátatí iiUaitátaal I frt. a é.
Fó nsá 11 Itáa Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Béc*
Tnehlaoten.
"*kti- az állam minden hirnevaa 176gyssertárában vaey fftaser-ksresksséaébsn. RakUr sélkSJi helyséfskben mas^neftréiisk osgyobb merrendsJéasksél meffelelő árieesgedasben resasaatask.
* t SZ- ksaönsée kéretik batárosottsn at MBs kéasitaaéiryt endelai aa caak olyasokat elfogadni, melyek saját 1 ^egram és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak : santy-assbtss Baine J. otósyst. Prágsr Béla %jt\\%y*% Fesaalbofer Jázsef Roseofsld ádoll, Rosseberi Fsrescs, Strém éa Kleia Zsla ErsrazSf Hoilöey J L marSUll laatl K*rd — táras Dorner K — Casktamys Oonos L.. gyogysserésa. — kaaasvár Habochaj Kálm. Kobe J. gTÓgvaz. Th. Ksesfceaay syégyss. — aagranszs Werli Sí. V&kj-SB Cascaisovica lat. gvőfvsa. — KsSZmCly WSescb T. — Klrmesé Ráta Jáa. — ZáSTSk lrgslmasnoa gyógyai. Mitttaack S. gvosrj** Holjs V _ tls» SS zteaey And eyöfjas — UtsSffS Ksiiwoda J rstt ;;orovics Ad. — Zala Easrszssj H ¦liosty L E. gyógyss
ksssavi
il th— 5:
715. síim. 1SSZ. 598 S—I-
Áriejt. hirdetmény.
A nagvméllóaágu »»ilis- és köiokutási kir. minisztérium a Muraközben levő alsó-domborui rom. kath. paplak heljrreallitasát 1882. évi májas hó 16 in keit 37532 számú rendeletével 1881 frt 40 krnji összeggel engedélyezte, megjegveztetvén, hogy a hitközség álul 238 frt 35 krnyi értéket képviselő 237 kézi és 54 igás nap leszolgálandó. Kzen monka biztosítása tekintetéből az alsó-d mborui plébánia hivatal irodájában folyó 1882. évi jnnius hó 27-én reggeli 9 órakor Írásbeli ajánlatok elfő adatával párosalt nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, bogy az árlejtésbeni résztvevős esetére magukat a fent kitett összeg 5\'/,-val mint bánatpénzzel ellássák, mely vállalkozás esetében 10\'/, biztosítékra lesz kiegészítendő.
írásbeli ajánlatok fennebb kitett nap reggeli 10 órájáig fogadtatnak el; ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állasa pontosan kiteendó, továbbá számmal és szóval kiírandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkalatokat elvállalni szándékozik, világosan kitejezendó végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek tarialmá\' ismeri és elfogadja
írásbeli ajánlatokhoz, melyek 50 kros bélyeggel ellátandók a vállalati összeg 10*/,-ja készpénz vagy elfogadható állampapírokban csatolandó.
A tervezetek, mnszerelvények és feltételek alólirt hivatalnál a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Bgerszegen. 1882. évi jnnius hó 10-én. 7ilis,|,sl sl k. építészeti Mvatsl.
ZKAVEZ
él t ti e a szetkiiidési czég
Lafa^yaM «etkiw.tl «z et
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bórmentesen ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve
valósi arábiai
__I igea o-aao»
Java I fársja ¦¦ .e — Cena »fi\'d srSirljea —
Pan usees, ipen kiaJés
Java 11 aarfs Demes 8a*tS<. jóislóaU , kisses
¦
33 _
34 Ria ffőt-ljs* es
4 40
4 uh 3 SO
3711
Tnss \'j. bilo 79 \'e-\'\' 5--0 Kn-aiik iron Sardina imr-i.\'-n
ként S kilo 175 fr K.-.iiT.--! n -..\'-tkuil.. fyars SS ani S szeassat Arjesrytá kek kávé-, man se vsailiái^i. v.l.mim kis pasta araba* aijserata*.-., kali-t-
wk Kérjek b ajánl t
FUNKE KORNBERG HAMBURG.
Iirotl ajánlja magát liadcnnemfi
UKI-. Ml-ií)triiick(7.i|»ok. csizmXk
asilárd, gyors éa julinyos árakon való elkészülésére s
lecjnb bárból, kel- és _ kfilfSldl bárminemo kel aséVvóI, rumml sarkokkal ugy kén lábbeliek raktárát is ajasV*\' Vidéki megrendelésekre legnsgyobb gond fordittstik. és ások eaupéx egy svait eaipé av. gy oeatiasetermérték beküldése m-liott a legpontosabban rszköeöltelnek fjt<j mmT * legújabb divat szerint -fjaj A a. A kösöaaég kegyes pártfogását kéri b40 8* nULTEN\'BEBGER SÁ>\'I>OB. esipésn
Hsgj KnntT-T uj iimilan I a bado ulajdiwos Waylits József iryo^amajtóváu
NA6Y-KANIZ8S., 1882^ JTinina 22-én.
BO-Uc azftm
Hnsronegyeq\'ik évfolyam.
ZO *v
HtRŰETESEI
- hasábos )>ftitBnrtiin T. másrwitinr | • minden további torért \'¦ kr.
NYILTTÉRBKN .r.n.nként 10 kiért vru-ta.k tei illeték minden rtfí ¦
letért 30 kr. nseu-ndé.
ZALAI KÖZLŐIT.
A Un aaetteeti réaa* D>to kr-íte**
lovagi réttel ffletc koaleaaenvek pedig a fcaaobot ser mentve
NAQT-i AN I Z 8 A
Hii mialstliw levelek caak iteteet miinkilártaktöl fosad tatnak «4.
S jy-Kanizsaíáros helyható-aganak, .nagy-kanizsai önt. tuzolto-egjlet\', ¦ .nagy-kanizsai kereskedelmi , iparb.uk\' nagykanizsai takarékpénztár-, a .zalaeegyei UtaUoo. ttnilóteatülef , .nagy-kaniasai kisded-neveló egyesület\', a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szÖTetkeief, a .soproni kereskedelmi » iparkamara aagy-ktnizsai knlválasztnainya\' . t6bb -egyei él Táros
egyesület biTatalos értesítője.
Hetenkíni kétszer, vasárnap- s csütörtökön luegjeleoő vegyes tártaiul lap.
KlotU*M»Si f>hlvas A jalios elsején kezdődé aj év-¦egyeddel tisrtelettel felhívjuk a kö-/.ónség\'1\' Upank pártolására! Az eddig kövelett irány elég garantiát nyújt arrs hogy t. előfizetőink ígé-nyeiuek jövóbeo is megfelelni igye-kezendünk
Eiófizete?\' ár:
Félévre (Július—deezemberlg) 4 frt. Negyedévre (jul.—szeptemberig) 2 „
Az előfizetési pénzeket lapank kiadóhivatalába (Wlassics-h:jz) kérjük
küldeni.
N.-Kanizsán, 1882. jun. 21.
A kiadóhivatal.
Néhány ezó a qnallficaflAróL
A tisztviselők minősítéséről szulo törvényjavaslat — agy az álam, mint a közönség érdekeit tekintve — kétségkívül egyike azon fontosabb reformoknak, melyek meg-valósitás végett, a közel jövőben az országgyűlés elé kerülnek. Nem !°sz tehát talán teljesen érdektelen, ha e tárgygya! egy kissé tüzetesebben foglalkozunk, annál is inkább; mert a képviselőház által, ezen javaslat tárgyalására kiküldött bizottságnak öleseiben kifejtett nézetek ványok — s tervezetekből egy kissé is figyelemmel kisértc a tanácskozások menetét, nagyon kóny-nyen azon meggyózódésr juthatott, hogy a törvényhozás e tekintetben czélba vett reformjai által ismét az egyik szélsőségből a másikba igyekszik átcsapni s hogy a köztisztviselők qualiíicatiójára vonatkozólag fór máit követelményei csak ujabb folytatásaként ígérkeznek azon systema-ticus törekvésnek, mely az ügyvédi kart a földszínéről eltörölni szándékozik.
De szóljunk világosabban: A javaslat 28. §-s értelmében ogyanis, az egyes ministeríamoknak alá ren delt állami tisztviselők ugy
törvényhatoságokuál az alispán, főjegyző, szolgabíró, a törvényhatósági joggal felroházott városok polgármesterei s a rendőrkapitány, gyakorlati közigazgatási vizsga letételére köteleztetnek.
Mi e szakasznak az állami tisztviselőkre vonatkozó részét illeti, agy az alig mond valami ujat; mert hisz. manap is. már majd minden állami hivatalnál — legalább a fogalmazási szakban való alkalmazna táshoz az elméleti képzettségen kivül még az illető szakvizsga letétele is molhatlauul megkíván tátik, ettől lévén függővé téve az állami szolgálat — mondhatni — minden ágában az előléptess, avagy a nyugdíjra igényt nyújtó régleges alkalmazás. Az érintett szakasznak a megyei tisztviselőkre vonatkozó intézkedése azonban már határozott újítás s bátran elmondhatjuk, jogos követelmény is; mert a mai fejlődött viszonyok közepett sokkal bonyoló-dottabb már a közigazgatási szolga lat, hogy sem annak, minden quali-ficatiő nélkül megtelelni lehetséges volna. A törvényhozás czélba vett reformjához tehát, mely az önálló hatósággal felroházott megyei tiszt viselőktói jogvégzettségen kívül még a gyakorlati közigazgatási vizsga letételét is megkívánja, legkisebb szó sem fér, hacsak azon egyedüli aggó dalomnak nem akarunk kifejezést adni, miszerint félő, — hogy mindezen üdvös reformok nagyon könnyen hajótörést szenvedhetnek akkor, ha a megyei szolgálat terén továbbra is a hatéves választási rendszert akarjuk meghagyni, kétséges lévén igy, hogy az ideig-ó.áíg tartó bívataloskodásra, bizonytalan s annyi kicsinyes érdektől függó pünkösdi királyságra lesz-e majd elég jogvégzett s ezen felüt még a gyakorlati közigazgatási vizsgát is kiállt vállalkozó? Igaz agyán, hogy a jogi pálya tultömöttsége kő-mint a\'vetkeztében ma, hogy agy mond-
jak — nagy a .kínálat"; de eszel caak tovább-folyatását képezendi
szemben nem szabad felednünk azt azon eléggé nem kárhoztatható ferde
sem, miszerint a mai reális korszak- s agyonvizsgáztató rendszemek, mely
han mindenki ~í biztos exístenüának a gyakorlatra időt alig engedve,
adja az elsőséget s igy, ba netán csakis elméleti embereket képes ne-
keliő számban pályáznának is a bi- vélni; méltánytalan pedig az okból,
zonytalan közigazgatási szolgálatra a mert az ügyvédet az ügyvédi viza-
végzett jogászok, azt bizonyára a gán felül még egy hasootárgya, de
aagy többség csak ideiglenes életpá- bizonyára sokkal szükebbkörü vizs-
lyának fogja tekinteni s ahoz legfe- ga letételére kényszeríti,
lebb csak addig ragaszkodik, mig daczára ranak, hogy a jelenleg ér-jővöjét valamely biztos s hálásabb | vényben lévő ügyvédi rendtartás mel-
indit-
téren megalapítani képesittetik. Hogy szután ezen ideiglenesség, ezen átmeneti kivaUloskodás a különben is annyira ócsárolt közigazgatásunknak nem valami nagy előnyére fog szolgálni, azsokbal kétségtelenebb, hogy sem bizonyítgatni kellene.
De visszatérve magára a törvény ja va> ia tra, i lle tőleg az ezál tal í czélba vett reformok tnlhajtottságara, i sietünk kijelenteni, miszerint a tul-[ hajtottságot nem a jogvégzettség l j a gyakorlati közigazgatási vizsga iránt ! formált követelményekben találjak, hanem igenis a már többször érintett javaslatnak az ügyvédekre vonatkozó szakaszaiban, melyek sze rint, igaz ugyan, hogy az ügyvédek fel lennének mentve a tervezett 2-3 évi közigazgatási gyakorlattól: de másrészt meg ÓL is a gyakorlati közigazgatáei vizsga letételére köteleztetnének. S épen ez — szerény nézetünk szerint - a javaslat leggyengébb oldala nemcsak azért; mert gyakorlati vizsgát követelni valakitói valamely szakban, melyben soha nem practizált: képtelenség, hanem azért is, mert a javaslat ezen része ép oly méltánytalan az ügyvédi karral szemben, mint a mily inpracticus a jó közigazgatás köve tel menyeit illetőleg. — Ozélszerütlen, inpracticus a javaslat ezen kívánalma pedig azért; mert az ügyvédet a minden : — de főleg az önálló hivatal oskodáshoz moihatlan szükséges
lett amúgy is egy egész kis vagyon kell s fél ember élet is alig elégsé ge-i ahoz, hogy valaki a jogtudori szigorlatokon áttörve, ügyvédi diplomához juthasson.
Igaz lehet ugyan — mint ez a képviselőház közigazgatási bízott ságanak Üléseiben is különösen hang snlyozva lett, — hogy az ügyvéd ség tultengésének egyik főoka abban kt-reseodó, mittzeriut ez ideig az ügyvédi vizsga mindenre képesített s hogy ennélfogva ezen irányt továbbra is pártolni nem czélszerü; de másrészt az is igaz, miszerint az ügyvédi miseria és proletarismos másik elvitázbatlan oka meg az. hogy az ügyvéd a törvényhozás ujabb és ujabb intézkedései folytán a közszolgálat minden teréről systematícusan lesaorittarik s igy ebből folyólag az is igaz és eivítázhatian, miszerint ezen merhodossal, mely által a társadalom egy egész osztálya a megélhetés feltételeitől egyenkint és egy másután megfosztaük, a bajt csak elmérgesKjük . de orvosolhatni soha nem fogjuk, aminthogy soha oem is hathat az oly gyógyszer, mely a kóros állapotoknak nem okát, de következményeit karozsolgátja.
Nem a megélhetés eszközeinek tervszerű és követaezetes elvonása által kellene tehát a tér vény hozásnak
az ügyvédség toltengéséből eredő bajokat, orvosoini, hanem ellenkezőleg.
gyakorlat alól felmenti sigy^addig is, mig társadalmi s közgaz
dasági viszonyaink teljesen át nem idomulnak s igy ebből folyólag aj, biztos és tiszteséges ezistentiák alakulnak, vagyis másszóval. adKig is, tnig .prókátor nemzet* maradni kényszerölünk oly .módos vivendi*-k nyújtása által, mely a feles számú ügyvédeket, tanulmányaiknak megfelelő állásba, foglalkozásba segiti. — Igy tett hajdan, hogy több példát ne emhtsflnk, a dassieus jogtado-mánv hazája: Roma is, mely a jog és igazság védőit szintén cséhekbe szorítva, gátot vetett agyas aa ügyvédek tutszaporoóásának; de soha sem ment addig, bogy as ügyvédi kart kenyerétől akarta volaa megfosztani, sót ellenkezőleg aa ftgyvé-dek sorából nemei tettek ki az állam elsőrangú tisztviselő
A magyar törvényhozást azonban e tekintetben ngy látásik, nagyon is elienkezó intentiák vezérlik, kézzel fogható bizonyítéka ennek ujabban a köztisztviselői, aunóertésérói szóló törvényjavaslat, mely istaételt bizalmatlanságot árul el szemben az ügyvédi karral, ujabb setsrmibe vétele a manap már agyasén** ke-keservesen megkereshető ügyvédi diplomának, «jabb törekvés az egyik szélsőségből á másikba való átmeneteire. Eddig jó volt as olyan szolgabíró is. kinek óssces- tudománya talán csak az írás olvasás mestarsé gében cuiminalt. most mog egyszerre ¦ízt kívánjak tőle, bogy legyen végzett jogáss, doctor jaris, igy véé s mindezek hegyé még a gyakorlati közigazgatási vizsgát is tegye le. Már pedig, ha valaki minden gyakorlati, bírói vizsga nélkül lehet térvénysaéti vagy akar ieerfóbb rté lóazéki bíró ia, ügyvédi oklevelével, ugyan kérdeni, miért nem lehetne az ugyanezzel a szegény diplomával valamely kis falusi városkában szolgabíró, polgármester, vagy akar alispán is ? Erre bizonyára as á válasz, hogy azért; mert csak ügy
TARCZA.
A n;iff> kanizsai Frőbel-iinnepély* n
— Ssavelta SOHSSICH KATINK* kiesassonv.-
Onaepet tartunk ma itt.
Meg p dir. k-ttoe ünnepet —
A kebei sreés.it
Reá sélkfl -.-\'¦> — x Uhet
Hisi ragy.ig mir.d\'r arexon, minden nemben
atüy mafaaetoaat sreaSnk • percbe a\'
K. iihi- -.i . sereglett *.
Rutének áldott satv-bva Va ejrj aj virág termelt
0 isitek hiven, fyoagéd*a.
1 aaép ékes uj virác l a kegyeleti — Testvérré tesa aúadas népet nemaetet.
Misik virág it van még, ¦alr a ssivben at áaaaael él; IfteetSI vett SrSkaég
1 -gy aMadea kinesail tSbbet árt
t«a. t a . >• ir."« saeretet, irtsa áa ember efjiránt tsaret
^ kwss éraelaaan.k \'as ssaalerve FrSbel aapja f,Jt7 tok saápat teremnek, á*< \'a naasp bisoajitjs *
"tren a kép -mlék a kktéedakaél B»0 aiaea drágább virág • kát értetaél I BATOBK1
Karaflola a költő sírjáról.
(Klbaatáláa a deák iddkbel!}
aaeret, igen, ő • teret, mert egéaxen meg
váltoaott. Nem vetted eat éaare?"
— .De igen."
— Kit aaeret? Aa\'. egyikünk sem tudja, ő Uekí pedig nincs annyi bdor-aága, bogy sít megmondja. Tndod mit ? Hagyjak el őt egy időre, hadd\' goadol-koaaék. Msjd ha aeaa leesünk vele, megmondja a aaive, melyikünk aa igaai. Akkor ítéljen. Jól laen-e?
— .Jól vaa, nagyon jól vaa. Beállok."
Haiaértüak vacaorára, — a mely megiat a kertben volt. Aa aaatalaá! elbe-aaéltük tslalkoaáaankat .Thalia\' gyermekével — volt elég ne ve tea. Végre a többiekkel ia tudatlak aaaadékuokat aa hogy másnap t\'ivább akarnak menni -a biedi* tóig, a bohiai tóig, — a Saáva forráaáig — éa pedig korán hajnal előtt. As ar éa aa aaaaony jóvá hagyták elba-tárofataakst, — Neaaa pedig alig éaare-vebetőleg megrettent.
— .Éa meddig fognak elmaradni ?" kérdeste Albérlet.
— .Tiaeaaégy napig,*
— .Éa astáa ?. — folytait. Neaaa kiváaoaiaa.
„Viaeaatérüak* — víaaoaaáaa.
Erre aa ur felkelt aa Alberttal bement a háaba, hogy átadjon aaki agy levelet, a meiy aa ur egy barátjának Bledbea volt keebaaitendó, aa asaaoay a konyhába meat dolga után. Aa aaatalaál
Fordította PRÉM US DOMONKOS (Folrtstás ás vége.)
— .Tudom is éu 1 Minek ia kérdésed ?\'
- .Hogy ae kerd-aaém? Néaa wak, mi\' veraeagÜBk a láayart — éa í
*~"— .1--—-"
M
•) B1..H tő áa vidéke, í\'aiaa kafr\'C*-nJes.bb poatja. - Boáin. U a-mten ».t~ete-„aaysra vidákárál. - Mi»«ak« ló a Saáva fa^a^áaál v«. - a m*,- » asvaatatik. -iv«l aagyaa htealaj. 1 Wl •* ídékH a r..ed-k lecerStalirsebb néaa lak)*.
maradtam magam Neaaával, ő kötőt*, éa •t.varomat aaori\'gatiaa. A gyertya remegő lángja körül rőpkftdtsk aa éji pitiangiik, — a bold a leveleken ke restiül kaadikáit laganaakba, — a hal voltnak.
Egytaerr ¦ megasólal aa o torony harangja.
Tiaenegy óra.
.A hold világit, at óra ül" — akaratlanul ejtéaa ki e sorokat, agy fél hangon. s.
— ,lga*-u, — aaólt Nacaa mosó ¦7 °gT*. — önök oaakugvan mennek holnap ?\'
— .Igen. De valóban, viaeaa kall adai .Preaara költeményeit "
.Minek, biaa ugyia viaasajónoek." .At igat *
.Vigye oaak magává, a köny vécékét Scavicaáa olvaeaa el a karaaattát a Saavicaaaál," a akkor adja viaaaa.
— .JÓI vaa. Mindent nargtenaek akaraU aaariaL"
Magiat hallataaott aa óra ütéáe. Negyed ÜaaakaátŐra.
— „Kenő vaa naár, — mondán gondolataim ba mélyedve, ideje, hogy leiek udjiak.«
— .Aa igaa, — válaaaolt ő — bol aap korán kell fdtkalaie.-
Felkeltünk éa laeen léplekkaJ a kás faié tartottaak. Miadea oaendaa — caea-daa volL Moadalatlaaal áhtak a fák ét
¦«*y»k-
A kert aj Ujáig étiünk
.latén vele Neaaicmám, — a vi-aaoatlátáaig*
A láay a kapatárs túataaskodott. Lehajtotta fejét, kereaatbe tette késett, Miatha álmodott volaa.
Astáa atintha valami felvillant volna agyában felemelte fejét. Bám né-aeti. Saemei a holdvilágnál nagyaaerüen ragyogtak. Knaébea kaptam, ö mintha elakarta volna vonni, — de még ae tattá.
— .Jó éjt !* imtoga. Egy köay villant taemeoen Kőaeiebb léptem hoaaá. Érésiem meleg lehelletét. Ajkaim ftka ratlannl as övéit érintették Nam futott el, aa Ő ajkai válaaaoltak as eayimaek.
— \'Isten vele! Iitaa veleI" — angta aavartaa, a viaaoallátáaig.
— .Igen a viaaoallátáaig 1 Erre ellátott: — Csend éa béka uralgott a városka fölött áa vidóa aa éjjeli őr as éjfélt hirdető, éa már álmodtam Nősééről.
Máanap mielőtt a nap sugarat ÍÜ rödoi kendtek volaa a harmatoaeppekbnn mi már jól meaaae vo tank rlraínylól. Jóllehet a reggeli eeelló lehellete kelleme-aen halott reám, aaivem mégía aaomoru volt. Hias nehea elválni bármily helytől ia, a bot pár kelleme* napot tölt el aa ember, hogy ae eaett volaa nehegemre aí elvi! Iá\' nekem, aki .éltem, haltam" NeaaaWt.
Midóa aa ember a tei-méeaet •népségeit aaemieli külöaboaő kép-iben, gya-rekiea vágy togja el aaivát, aaeretaa, ha Istenként mindenütt éa mindenkor jejea lebetae, éa a tudat, hogy e vágy teljeait-hatlea, fájdalmat éraeimeket.kel\' beaae. Neaaa oaékjs még lángolt sjkimoa.
Valaháayssor kökáay aseaséaak ragyogásán a boldvilágaál gondillám, — ki vem remegni kendet t, a e asóaak .visawatláiááig" mintegy viaahaagja agéaa lényemet töltötte mag.
Ily gondolatokkal roglalkoava lépdelten* Albert mellett. Néha-néha tia at
kesdtem, gondolván miaél előbb érünk ctélunkhos, annál előbb\' vieaoatlátaadom Neaaát.
Béla agyiktak aeaa aaólt egy saűt aaaa, — többet gaadoltaak rája. — A bladi lóboa értünk.
Nam vsgjok .tourwta*, hogy élénk saiaakkel le tudjam festem a bájos vidéket. Egy fenyővel fedett Kegykoaaora-baa, magasan fektéik a tiasta hoeaaen bő, körülötte láthatni a nyaralók beásna sorát, — aasott a partos egy piros ?.\'xLeln templom áll, tovább egy a többiskbői kiálló a a tó fölé hajló aneradek aaikláról köaépkon vár gyöayörkadik a tő faasé-gében, A kékes tő kösepéból aatgetecske emelkedik, — a Böldogaaaaoay templomával. A bol most aa isten anyja dtnaő illetik ott hajdan nalAv leányok Ladá-juknak*^ áldoaaák. Ea volaa a tó proaai leírása. Én ATbertlaj aémáa bássaltam s [ magssstos képet. Kisek Ís volaa ideje beatélni, (mikor ily várása amphitheeler tárul nemei elé, as ezüstös tó, a adld lugasok, a kék ég a fehér háaaeakák, a komor ca ácsok a eh bet a aap aranytű-garai. Ugy letssett, mintha a Lads lugasát látiaaa volna a aaigetan, miatha belóle as áldoaat tüStje emelkedett volaa, — mintha saüseket láttam volaa koaaomkat fonni, mintha ss ieleuao tistlelelére ajkaik dalokst seagedeatak vofaa, mintha magát at ItieooŐt látási volaa ssoao lyogai, a ttégrenlős. s aselid, k bájos, as •gyaterO itteanót — Neasá uaaoaképét. A templom harangja ébr ess tett fel álmaimból. Mily basa a, mily kadvaaaa koa-
•) Lada, — aa ód s«|áayaalávaa«ál a tsarelem, tavasa, *"-\'r*Z stoaaaáfs.
««^?»7«-^..^-^ TMtrtr* ^leadasvtMstm esteit tmyv* »\' avlaa*árkejmaa_
ZALAI I ö I L O H T.
JOTITJB 22-éi 1882.
pedig kiirtandó a
TtM. az ügyvéd földszínéről!
De ám legyen! ba már egyszer épen aem ibe sem veszi s törvényhozás az űgyTédi oklevelet, kötelezze inkább átmeneti intézk édeskésen, mindazon ugy v üdéket, kik s quali-tit-ai inra vonatkozó törvény életbelépte elótt szerezték meg a diploma; s a közigazgatási szolgálat terére akarnak lépői, a közigazgatási szolgalat valamely alsóbb fokán, p. o. jegyzői, segédszolgabirói minőségben eltöltendő egy évi gyakorlatra s ennek bizonyára több practácus baszna leend, mintha a tatám kelőnkén is csak elméletileg képzett agy véd. egy ujabb* eimé-U ti vizsgára kényszeríttetik, meiy az ügyvédeket illetőleg, minden gyakorlat hiányában, legfelebh caak névleg lesz gyakorlati vizsga ; de nem vakiságbaa is. Ami pedig azon ügyvédeket illeti, kik a qntlifiraüó törvény életbe lépte otáo szerzik meg a GipiomáL fogadja el az országgyűlés, (\'borinnak a képviselőház közigazga tani bizottságában kifejtett azon nagyon is talpraesett és méltányos indítványát, mely szerint az ügyvédi rendtartás olykép lenne módosítandó, hogy az ügyvédjelölt a gyakorlati évekből egyet a közigazgatásban töltvén, az ezután letett Ügyvédi vizsga alapján a kosigiigitÉBi szolgálatra is képesittetnék. Igy azután — a csupán állam vizsgásai tett végzett jogászoktól, a javaslatban is tervbevett 2—3 évi gyakorlatot, ugy a gyakorlati közigazgatási vizsgát is feltétlenül fentartva, — a mai körülmények közepett, bizonyára a legméltányo-sabb s talán nem ís épen czélszerüt-leo nieajoidást nyerhetne a megyei tisztviselőket illetőleg a quaiificatióra vouauozó törvényjavaslat, melynek, ba ugyan rövid életű, leiszeg intézkedés nem aaar lenni, még mielőtt tőrvénynyé lesz, egyébként is számolnia kell az elmélet, gyakorlat, méltányosság, czélszerüség kívánalmaival, hacsak nem akarunk az államigazga táb terén is folytonosan experimentálni s örökösen a végletek között tapogatni, melynek káros következményei ugy az állam, társadalom, mint egyesekre nézve, hogy soha el nem maradnak, — agy hiszem - ast épen mi tudjak és érezzük leginkább. Nagyon is itt volna tehát az ideje, ha egyszer már szakítanánk eddigi
gott a harang. — miatha siratás —
valamit.
Halija tuk-e »at a hangot, ti vsad sziklák? Oh aaegeny vead népem, aem asived budaiánek visszhangja i?
De .tovább, tovább!" augta nyugtalan asivtlnk — mi hallgattunk rá éa mentünk tovább, ama borzasaié vad hegységbe, a zöld paastaaágba a hol nem hallhatni emberi hangot. — á bohini tavon kereastul egy hálása caőnak vitt át, A tó fanekén láthattam régi tuskókat óriási szürke köveket, siető halakat. — Tiiokaatos morajjal csapkodta a via ceol-nskuok oldalait, A haláaa oaak ült, oaak -vetet;, oaak hallgatott. — M^lálasot\'. rajta, hogy zivatar volt s kereestepje, villám a barátja. Csodálatot, érselom fogta el saivemet, önkénytelenül a vis foiéhajoltam, kérdettem a tuskó\', a követ ,Hol vagyon tündérek, a ssép ssláv tündér ? Itt idŐsik-e még a tó fenekén, mikor a holdvilág játaaik a habokkal ? Sír-e. lalol e, maghalt ?* És a tündöklő habokból mosolygott rám egy kedves női arca, — Neaaa. 3 ai vem bői felkiáltottam; „Ab! él még a tündér, él arsigl"
Magas, meredek, komor, csúcsok emelkednek körülöltünk, miat meg-annyi óriás vitéa, akik óraik a világ > vsráasaaogletét. Most kikötöttünk s tó túlsó partján. A haláaa aa eaerévea erdő köa kereastul vésetett. Mogy előttünk, magy és hallgat, hallgat és megy. Ninos itt ut. Csak a viharok bősze készítet; as erdő oszlopai kÖedlt itt-ott agy nyomorult ösvényt. — Aa erdő mintha mormogna; a levelak miatha remegnének. — Tovább aem lehet. Egy magas fal áll utadba. E saikla fal súgó, fénylő, babokat hány magából, ¦ dobálja le a mélybe, a kőkaUaaba, Aat goadolnád, csupa esőst ea. — Hátad borsosai kesd. Hogy ae! Hies ama virágok, ama fák s suhatag körül is remegnek a félelemtől. Maat megjeleat a aap is a hagy fölött Mii;iő drágakő ragyogott a levegőben, aailliő osepp oaillagkéat oaitlogott a fákon — Seat a I aél fal kiél tani, — de kö-vaaade,. Fetségas ás borzasa Uj.
ferde tanulmányi rvmdazerünkkel, melyet ha továbbra k* folytatónk, féltudósokat, elméleti embereket nevelhetünk ugyan a hazának; de a
gyakorlati ember — mind addig, míg reálisabb alapra nem fektetjük a szellemi képzettség iránti Követelményeinket - ritka lesz, mint a fehér holló, — habár agyon iskolázzuk, vizsgárznk is a fiatalságot.
JKNVAY GÉZA.
Felolvasás a FrÖbel-unnepéiyen-
\\jury Kanima, jialas 18 áa 18*2.
— Psreg\'iay sjeaso — A legrégibb időktől fog-* kiváló goad fordíttatott a Bevelénre, saámoa iskola, Uaiatenetállittatott fal. a kiad-dek ae*elese ssoaban a tarméaaetes éa épen asért a legjobb nevelőknél -aaédes a a y á k a i 1 maradt : eaakía a természettudományok fejlődésével, midón már > gőt, a villám oaodaaaerü ereje iaanereteseé lŐa a as emberi éaa aaokat munkásaivá bódította, midőn as ipar oly roppant lendületet nyert r ea által as anyagi éa ssallemi esüktégletek annyira növekedtek, bogy a felssaporodott munks végrehsjláeáre több arő, lóbb idő volt forditaadó, midón a térti kén már nem volt elegendő, ennélfogva tehát a nők ia a sürgés forgásba bevonultak éa így kény telén i tettek a aap agy restét lakásaiktól távol tölteni, mi által a kisdedek magokra hagyva különféle veaeélyeknek kitéve maradiak éa a asegény elhagyatottakat ért boraasstó ¦serenesetlenségek híre csaknem mindennapivá lett, vagy a wereoesetlen, anyai ápolástól megfoestott árvák aa ut-caákoa tévelyegve roanlelkink által elcsábítva a büa martalékaivá lettek: ekkor kBayőrület saállta meg a jólelkű emberek ssivét — éa állították tel a kiadedovodákat, pótlásául a háti nevelésnek:
Ssép jelUme as emberiségnek. Itl em aa ónséa hidegsége, hanem a felebaráti sseretet melegeége jutott fölényre.
Esattal ís a bőként éa gyakorlati angolok voltak a kaadök, — kik belátták, bogy a gazdagok bia-toatágát a munkát nép jóléte és megelégedése ídési elő. As első óvoda 1819-ben nyittatott meg Westminsterben Nálunk as áldott emlék eset ü Gr. Bruntzwick Térés alapi tolta as első óvodát Budán Angyalkert név alatt 1828-ban Ezóta as ovodsügy, mint minden nemes növény lassan, de a r ő -teljeaen gyarapodott Ámde vi-ssoa tagságokkal is mag kellé kuadeaie, — mig basánk legújabb korában — kí-álólag aa angyali ssivü jó nők, — a gyöngéd árselmü anyák felkarolása és
Beaten bungóeága kö-etkeauáben orazág-eőt viiágBserte virágaik.
Itt asa, a nagy-kaniaaa. kiadódna velő egyasáiet kegyelettől inditiatva egy oly férfiaaak anásadoa aatlelesi emlék Onaepléaére gyfjt Öaana, — ki aem *olt kiadedóvé és mégia a k i . d e d óvók nagy mestere lön. — aenaaa eenanéje által a legnagyobb gyermekbarátok egyikévé emelte maga magát. Hódolva nemes eanaséjéaek éa tisztelve érdeméi, beostllve mnnkátt-ágát egyeaületüak arkölcai kötelmét teljeeilé, midőn alkalmat így ok esett ayujtani ia-téseiünk termében arceképének bírása által aa érselem tettiegeaitaséra.
Engedje ang s t köaöaség, ha a nemea férfin életrajzát röviden előadom.
Fróbel Frigyes aeületett 1782. óv spril 21 éa Obar-Weiabachban, hol atyja lel késs vi.lt Anyját korán alvenatvéa, a fiu parlagoa aövakedett, aiajd egy aagybelyja vette gondjai alá, 1808— 1810 ig Peetaiossiaál taaiukikodott. — As itt töltött idő egéét élete,- döntő hatással volt, asuián 1813-1814-ban ráaxt vett a német ¦sabadságharcában Láiaow aat egében. 1816 baa Griesváeim ben nevelő intéselet nyitott, honnan 1817 ben Kellhauba költöaött a latésete aaép hírnek örvendett. Itt adts ki 1826-ban „Di- Meascheaersiehung, ctimü munkaját, melyben eltérőleg as eddig követett attól — misserint a 1 é 1 e k fejlesstése canpáa receptívitással esskösöltessék — kimutatni igyakeaett, hogy aaevelás lényege éppen abban áll, b>gy as agyéabea a tevékenység (Tbátigkeit pro-d akti vitás) — minden oldala kik épe* tea •ék, még pedig valamennyi egy egéss össsbangaó viasonyban. 1817-ben állította fel BiaBkenburgban sa ehsó gyermekkertet. Itt jelent meg ,Komm!, laaat unt UBeern Kiadera lében" caimü munkája, — mely nagy tetszése "1 fo gndUtott.
Fröbel aaonbaa uj nevelési eszméjével — a gyermek kert tel nem aaorít-kosott csupán a kisdedekre, ő as ifjakat sőt a már telBÓttekel ia ily táraalgási kertekbe kívánta gyűjtési, mi aaoaban em sikerült neki. hanem asért aa esame em ittnt el nyom nélkül. Létesüllek ily kertek is, osakbogy más különféle elae vesés alatt.
Blankenbnrgbdl Fröbel MaHeo thslba költöaött, hol kiadedaevelóaők képaésére intésetel ssándékosod felállítani, miben aaoaban halála meggátolta
Fröbel moagalinaa — életéből a gyermekkert köti la figyelmünket, es által lepünk mi, a kiadedovodák»1 pár tolók Fröbel lel vistonybs.
A kindedaevelés aem Fröbel ass-méje, m-g volt as már régre régen. Ott van Spasyoloraaágbaa a jámbor Kela-naati Jósaef, kinek példája as egéss müveit világra kihatott.
1 A múlt saáaad végéa pedig Sekweia-
baa auioB\'is-n Peauloam tűnik tel. ki aaatesákról asedegettehla asagéay « 1 h a g y a t t gyermekeket A világhírt aevalŐ aaon-baa aevelési módaserével elmerült a ¦ a e a 1 é I t «¦ t é ¦ b e a, — Ő oaak magából, as 6 lángoló saaretébő. kiváat meri tea i ; a világot meglehetősen ignorálta, aem » kiváai Ő egyebet f e j-1 e s s t ő módaaeréaél, miat a tárgy • aámát, alakját éa savét. Növendékeit órák hoeesnnl as unalomig elfoglalkoataila a terem rongyos tapétának saakadáaainál.
Pestaloaai bnagéaágávsl aem futott versenyt s paedagógiai é • s I e I á a; 6, ka megindított valamit, sa aaatáo, mint > kicsapott vusár oaéllalaaul rohand niBdanfelé.
Fröbel is tanítóskodott Peslalozsi-isi, évekig eeaielte as oitam nevelési és ktaiáai BBÓdaaert s ¦ sontui is több óvodában megfordult. Ámde mim as emberi léinkbe mélyen beiálÓ tudós, miat Ián goló saeretet állal lelkesült gyermekbe rát, amint felfogta ások magaaatoa caél-ját, jótékony hatáaakat, agy észrevette a aagy hiányokat is és okul a a mindennapi tapeestalaeon: bogy kia gyermek-k össtöasserüleg von-sódnak más kis gyermekek he*, mily jótékouy hatassál vannak a gy-rmekek teati es lelki fejlődeaéra a hasoako ruakkal való Iára a igás ét játékok, melyek teati erőiket éa sselleasi tebelaégöket gyakorolják, köisnrülik. s kiadedovodák mintájára a jobbmódu aaÜtők kisdedei asa mars tatállitotta gyar-mekkertjét, hol kiválva Pentalozaí ötére v utánsoi kösál, vsiaaiai Pealelo si Rousseau elvét, hogy a nevelés termé-legyea megmagyaráata, misserint aa alatt termésaetslerflt kell érteni, ngy ö, 1 i. Fröbel w Pestn-losai n agy aaea tar ének módaseréi — thogy as ember főhivaláaa a .nkásság — as egyoldalú esem lelteidet kibővi telte a tevékenylégre ébreastŐ, össtöoső foglal-koaáaokkal, saire aéave alkalmas saereket ís nyújtóit, melyek caakhamar viiagsaerie méi táay láara talál tak, a kiadod* óvodákban is állaiánoaaa elfogadlailak és maí napig jó sikerrel alkalmaalatoak. Aaoaban valamint a tengeréatuek ásásában a delejtü aem szolgál i r á-y u l, hanem tájekotáaui. bogy mesaae sík aengerea a ki tűsön pontot elérje, ugy a Fröbel féle találmány oa sem kö vi telik i uolgii utánsátt esek ia oaak tájékostatják a kiadedaevelőket, miként juthatni, miként férhetni a kisdedek tengernyi kiterjedeaü, agy inkább ezer éa éterié.e lelki sajátságaihoz Ebben rejlik Fröbel paedagogia jelentősége és es által emelkedett Ő a kisdednevelők aagy meetarévé
Fröbel as atapnerelés e szerencsés veaeléae által győaOtt. Zanalója disdal-leng, mit eléggé btaooyit aa, bogy
Saavioaa ea — a kicsike Szava Zogva f\'HTvs tör magának atat aa ős erdő köves talaján kereastul, mintegy dühvel ömlik a bohini tóba, belőle folyik tovább delre-délre.
Itt olvastam It Presern „Kereast-fáját a Saevicnánál*, itt éreztem át e költeményt, itt vésődött ssivembe. Saen félelem fogta el lényemet. A terméssel e fölséges sugában atolaő, alkeaeredelt haroaot vívtak hajdan a vendek aaabad tagúkért. — e szent belyea utolssor ál doatak saabadaágukask, varokkal, — s habok ingass elnyelte as elesettek jaj-kiáltásait. — Itt barát kosiam meg újra Albertemmel. Itt arŐsitettflk meg újra fogadásunkat.
Iámét Erainyhot közeledtünk. Ssi-vem erősen dobogott. Most kellet hallanom as ítéletet. Melyikünkre fog esni a kocska? Melyikünket Bánréti a lány? — Már sötét volt. Messzitíl integettek a kivilágított ablakok. Körülöttünk -néma begyek, alattunk esörgadeső patak, fürdik baaae a hold világa- Megálltunk, néztük a telt, aa aranyos holdat, eléne-keltük. r A hold világit, aa Óra ti." — A városkába léptünk, a „atara posta" has énünk. Mintha valami torkomba akadt volaa.
A kivilágított folyoaón térdepelt a cselédség. Mi at ? Önkénytelenül térdre borultunk mi is. A helyi plébános épen lejött s lépcsőn, karingben volt, kesében a tsentség, — előtte egy gyermek lám pát vitLHideg futotta át itmaimat.A mel lettem lévő aaolgálóhos fordulok.
— Mi as? Ki aa?
— „A Neaaa — válaaaol ő kö-nyeave, — nagyon rosaanl van, nagyon rriaawitl, — ninos segítség ¦ Agyam megakart fordulni. Most lejött as asssony is. Sin. —
— .Kimúlt. — Imádkoznátok
érte!"
— .As istenért! — kiáltok fal, -ígaa-e as?4
— .Kéaőa jöttek. Tisztelteti minda-ke ttot Maghalt Ii ionom It lenem Miért vattád el? Mit vétkeztünk ? — Hát tud-
ják, vendégség volt a Bsonuaéduakaál
— ott volt ő ia, — astáa meghűtötte magát, forró iáabe esett, s aansi, — haloii.
— Igen halott Ott feküdt s fehér ágyon, megkoszorúzva, bet égő gy-rtya, állott őrt ágya körül. — Halavány volt,
— no de háts tudjátok, milyen a halál. Mintha moao.ygott volaa, — édeaen — miat egy tündér, — miat egy oaillag. Mi ketten sirinnk, mint a gyerekek.
— .Albert! — szóltam, — kimondták as ítéletet; a kocska sem rám, sem rád, — hanem a sírra esett"
Mielőtt a halotut a koporsóba zárták volna, megnéztem még agy Batár a kedves arcsot, aaokat az ajk.ka\', .. melyek az eayéimen csünglek. — Isteadm, mily ragadozó állat a természet. Megkondultak a harangok, megindult a halotti menet aaon as uton, melyen pár héttel ezelőtt Presern Bírjanak látogatására mentünk.
Nem menése a költőtől belyestük ót a hideg fold Ölébe. — A virágok a költő sírján lecsüggesztették a fejeiket, mintha sírnának, as s kék ég miatha ránk akart volna borulni.
Másnap ott hagytuk Kraiayt Aa elválásnál as aaaaoay e eaavakkai saoritá meg jobbomat
— Tartsa meg magasak Presern köayveesséjét, — Neaaa mondta, hogy önnek adjam, latén velők.
Meglátogattuk még egyszer aa aj sírhalmot, astáa e\'mentünk. En magammal vittem Presernt s benne a aaegóny karanolát.
ívek és évek multak el. Istenem, bogy megváltozott volaa azóta a világ. Mennyi bajon mentem már azóta keress lüt Ki tadná megtzámitani. De Presern költeményei ás a virág a sírjáról még megvannak Minden megváltozott, caak Albert és én, mi nem váltottunk meg, — mindegyikünk hü maradt togadásáhoa, nemzetéhez 6 vend óa horvát.
Éa vafafaragóvá lettem, ő prósával védi nemsetét Régóta aem láttak egymást, de amvnink ment ia egyenlően dobognak, aaiat egykor a költő sarján, mint
világasert e megülik ertletéaéoek évfor dmónapjá\' as el homály osi thailaa érdem nek aaéltán ayuj\'.va a hervadhatlan
ba bérk oeeorat !
Mi a nagy-kan ssa kiededaevelő egyaaülei is, miat folyváat é a s I e 1 Ő k t-hat illat ékes bírák — diosö-itjük a gyermeki oaélsaerü foglalkozz aok Bsereacaéa megindítóját, látváe, hogy as óvodák e gyermekkertek Ügyét, haag-aatos, aokat ígérő anevakkaJ nana lehet elóaozditeni, arra t é a y e a kall*,. Bek; tények, miszerint Fröbel példája ¦serial öasés nélkül, megtagadással, önfeláldozással ssálljoa le s gyermekkor, tana, a gvennekbarát a kisdedekbes a kifogy hatlao türelemmel foglalkotnsék velők. Nehéz mnoks, mely aek szélűi jutalma oaakía as iganaáges Istealől telik ki.
Fróbel elültette a magot, mely áldásosán tenyéaa, — rajtank a sor, a mag sjyeBge csiráit megóvni, ápolni és gyümölcsözővé érlelni, soha sem leied vén, hogy a külöaféM-\' kerti máskának meg van a ¦a aga biaoayoa ideje éaa mag-kellő módja.
N> ojtsunk tehát időt és naódol, agy alknlnaaias alspaeveléa miael oa>|-iráayossbb vesetésére, essa épilaoi köay ayebb. saebb és biatoaabb.
Mozdi.aak elő résein; ónsetlen áldo-saikéaaaéggel, részint jöeknratu mnakáa-saggal a családok oromét a közjóiéi et, basseo agy édea hazának, egy dicső nemzetnek vagyunk — ktaebb-aagyobb gyermekei !
Hrlyl, .avegyel éa veájyee hírek.
- Ritkán látható -r.-m a y il vám-táaaak volt saiahnlye f. hó 18-án s va tati iodóbás, Már l^1/, ó-akor eaakugy boüámsott kilelé városaakaak mind-u rendű áa rangú Ukoeaága. a páiyaadvarra kivezető ajtók előtt a kÖaAnség tajoaan kiváetn a l>e , illetőleg a kibocsáitatás, dee tekintebeo aem miadeaki réasesal; aaon kedveséében hogy aperroarakijalvs, megtekinthesse as ünnepélyes fogadtatásnak kéteégielee jeleit A pályaudvar igasáa csinosan fel volt dissitve. Minden ajtó és ablak cserfa koszorúval s virágokkal volt körülvéve, tömérdek sásaié eaáVa-gött alá, melyek aaiaiegy hivogatoLag lobogtak a kedves veajdég ele. Kiváló elegaas volt aa I. oes\'-áiyu váróterem, mely a magas rangú vendég kipihenő terméül aeolgálaudott s hol n-llii ö;. virágok köBÖtt diaale.t. Sürü Béptüsaeg foglalu «I a pályaudvart, melyaek kÖse-pette a kalöaféle teatületek könött ott láttnk a vároei teatfllntat éiéa a polgár-nsesterrei, a kir. lörvéayssék és járásbíróság tagjait, a képviselő testületet, s tiszti kart, továbbá s .vörös kereeat-egy let" tagjait karjaikon vörös kereanttel azután a kisdednevelő egyesületet, as iparos társulatot aásalójávaJ, a torna agy let tagjait, ssintéa zanaio vai, a tűzoltóságot stb. Hosaaaa várakozás után végre
s Saáviota Babatagjánál. Ea ti virágok hogyha disaitilak Neaaa sirhnlasát, hajol-jatok meg, fogjátok meg aaask, a ki alattatok álmodik, bogy ?1 még at a horvát, a kii megcsókolt valaha, él és áldja sa emlékét, a kit visszaadott oemse-tóoek őrsi még Preeero könyvecskéjét, mint valami szent ereklyéit beanealsaik, álmodik éa álmondni ia fog még soká, de soká a karafiola a költő sírjánál.
kisfalud) Sándor mint gazda és társadalmi ember.
Kinek érdemeit as irodalom terén mindenki ismeri, ki anyanyelvünk ha-ladáaát előmozdította, kinek müvei még most is élvesetet nyújtanak e férfiú K i t t a 1 u d y Sándor volt. Nem akarom irodalmi munkálkodását fejtegetni, mert erről már úgyis sokan saól-tsk, oaak miat pontos éa a sorga mas gazdát és derék társadalmi embert akarom elólüatetai.
Mig a többi aagy gazdák figyelme gazdaságuk fontoaabb ágaira erjedt ki, addig Kisfaludy nemcsak minden nagyobb gasdaaágí moaaanatban rett résst — de még a le. csekély ebb dolgokat i fel jegy este.
Gazdasagához következő koayve-ket hasznait l-saor .egy naplót, melybe bevezetett minden dolgot, mi legkevesebb érdekkel bírt ia p. o. ekkor eV ekkor tetojott a nagyjfekete tyúk, megborjusoit s tarka tehén, cseléd ooaveaoaio, luca» naptár sb. miadaaou által ezen napló, mely 40 évről saól, aaaa 1798 tói 1844-ig igea sok irodalmi adatot ia tárt fel, nevezetesen öcscaere Károlyra vonatkozólag megtaláltam az eddig kétes lakezimeit Különösen érdekes 1829. évi naplóban találtatott, mely ben leírja öcscsének lakását, melyben magbalt l\'enea adatot aem ts késtem Dr. Bánénay Jósaef u-ral kö tolni ki aa aendemís megbiaásából Kisfaludy K. életrajza\' irjs, hogy munkája baa felhaaanáJhsssa), valamint gyakran találni adatokat kiadóU muaáairol, —
mlyiket adla el Döbrentey Gábor, Ságb ée Sk ablica Imre kik testi, lelki jóbaráUi voltak. 2 • or a bevételi könyv, melyben é-ről évre látha\'ó gaadaságáaak jövedel-meeéae éa a rend kx vü li jAvede! as*-a is, mit lemásol va, az eredeti köay v alán erdemeaaek találok köeólai.
Jövedelem. 1800 bao 3267 trt rendes. 1801-ben 1818 frt leadaa, 419 rendkívül)
1802-bea 1980 trt renana, &69 frt rendkivtli.
1803 o.o 2207 trt readas. 107 frt reedkivün.
1804 ben 2835 frt rendes, 70 frt readkivtli.
18UŐ ben 2857 frt rendes.
1806 baa 4105 frt rendes.
1807 ben 3693 frt reo dea. 227 frt readkivtli.
1808-baa 5741 trt rendes. 1809-ben 7962 frt readea. 1810 ben 19410 frt rendes, 56 frt readkivtli
lSllben 11268 frt renden, 2« fri rendkivtli.
1812 bea 4762 frt readas.
1813 bau 131Ó irt readea, 60 frt rendkívüli.
1814 bea 6131 frt rendes
1815 bea 4450 frt readea
1816 baa 6809 frt readea 1- .7-o-n 5108 frt rendes.
1818 bsa 4660 frt rendes.
1819 bea 5899 trt rendes, 160 frt readkivtli.
1820 baa 6406 trt readea.
1821 ben 5218 frt rendes, 40 frt rendkivtli.
1822-ben 4745 frt rendes, 49 frt rondai vaji.
1823-ben 5041 trt rendes, 74 frt rendkívüli.
1824-ben 4463 tri seadee, 196 frt readkivtli.
182& ben 4878 frt readea.
1826 baa 5039 *rt readea. 44 írt readkivtli.
1827-ben 3801 frt rendes.
HUSZONrWTnTOJX lYTOLTAU
ZALAI KÖZLÖNY
«fUxflTJB 2S éa
2 óra ö p-rcik t megazólalt a jeladó csenget) ü a dörgő élj d kialU.uk kösött ber ü * voiia\' m ¦ y ..\' kit íirUlv.
ö fensége Jóssef loheie-\'-g, egy tábor-nagy, egy lábornuk, egy alezredee két kapitáuy kiaéretébeo kiasálle k először Szelmay honvéd -zázedoe által Üdvözölte tett, majd B»bocb»y György polgármea tar rövid lelkeaü i aaavakbao fejeate ki a kaoiaaai kösÖDaégoek as ő megérkenéae fölölti Örömét a kacsé, valé ragaszkodásai mire ö feoeége azivélyea szavakkal * -laasolva harsány éljeoséa köst bevonati aa I. oaslályu váróterembe. Itt némi fris sitöket vrvéo ma?áhua */, óra mnlvs iámét megj-lent a ex atk lommal a „vörös kereast egylet" nevében Ebenspanger Lipótné urnő, as iparos társulat óévében pedig Fötdy -János és Eger Ignác arak Üdvözölték, ó fenség\'- le ¦renskedŐleg felelt mindegyikének, s miu án a csena-etyfl harmadsaor is megatólalt, kísérőivel fel szállt kocsijábs s ssöuni ae.n akaró üdv-kiállások kösött robogott el a vonat, mely szeretett fóherczegiiuk-t, ki a magyar iiiz-\'. irauti azcr<-ieiene.k m*r oiy sok éa kitűnő jelet nett a, a horvát testvérek fflváro*ábn, Zágrábba röpitae.
— A „Fróbelunnepély*- igen szépen sikerüli f. bó 18 an a uádor utczai óvÓ-bely iaegbeu. Soms.tioh LŐ-rneXaS ur es alkalommal ia féoyea jelét adta annak, bogy valóban aaép gonddal vtssi a gondnoki- ezerepei. — Aa ön ne pély rendje ig-n asépen folyt le. Leg-megbatóbb részét képeate as, midőn Frőbei arcsképe a gyermekek vereeléae közben leleplestetett — A ssép szak kepsettaéggel rendelkező övök, Kemény József és neje es alkalommal féu> es jelét adták jó irányú működésüknek éa lankadatlan busgalmuknak. Sok ezulű szemében ragyogott órömköny, mikor ások a kia apró jósvágok olyan fontoskodó képpel raktak különböző heeá bókból „Frőbel-bácainek* emlékosalo pot. — Általában a gyermekek minden foglalkozása — különösen ss udvar elején a gereblyék-, talicskák ée lapát kákoak egy homokbucskára r-kott gu laja eléggé : isonyitá, bogy \\u óvóhely csélja itt teljésen fel van fogva, a mennyiben nem as anyagi, hanem ei alaki képzésre vsn első sorban aaly fektetve. A programmban jelsett felolvasásokat, néveserint Somaaicb Katinka k a., Báiorfi Lajos és Ssslay Sándor által tartva, a diases közönség éljenek-kel fogadta. As ünnepély valóban kedves mulataágoa részét a .gyermekek ossouás tatása" képeste. As ozsooa a válaastmáey költségén tartatott a Wit-tmgerné uroő belybeli csukrássné, kisdednevelő-egyesületi választmányi tag által lón kiasolgáltátva és pedig dicséretet érdemlöleg. — As osaona kioss-táanál ott láttuk sürögni, forogni a gyermekek kösött, mintha mindnyájának édes anyj * lett volns, Hantusno Jó raefné úrnőt, ki iganáa szivén hordja a kiadednevelést. Egyszerű öltözetben je leni meg a igasi otíhoniaesággal oeatolia a kis mosolygó apróságoknak as oaao nái. Sok ily lelkes hölgyet adjon Isten
a kiadednevelés ügyének 1 A ssép ünnepély ugy d. u. hat óra tájban ért véget. — Áldás legyen pártolóis 1
— A nagy kanizsai polgári egylet tagjai kösül mintegy harminesan határozati javaslatot nyújtottak be esen egylet elnökségében oly cséibrtl, bogy ss egylet epit kenése ügyében hozóit véglegee ba-
árosstok egy ujbói egybehívandó köz-gyűlésen hatályon kivül helyeztessenek a melyben eltérölog sz eredeti tervtőt, máa lapokra fektetett építési terv elfogadass, illetőleg keresztülvitele kér elmés telik. — Tekintettel esen ügy iránt matstkosó érdeklődésre s s közgyűlés előrelátható lag hosszantartó lefolyáséra: igen kivá aatoa volna, ha a közgyűlés megtarUeá-nak ideje az eddigi anokástél ellerőleg — aem a rövid délelőtti, — hanem as éjszakába is benyúló délutáni órákra tfi setnék ki.
— Értesítés. A nagy-kanisaai polgári iakola folyó juuius hó 27 én d. u. 4 órakor a polgári iskola rajztermében ének-, «-ne és asavalatbó! álló aárünne pélyt rendes. A séxünnepély műsora a követVesó: 1) Karének. „Verdi Nabako-donoznr\' csimü aalraüvébői. Énekli polg. isk. énekkar. 2) a) Prélude; b) Scherzo B moll. Chopintől. Zongorán előadja Hook Jáaos zenetsnár nr. 3) Dalok : a) Válás. Heimtől; b) Tanyám. Schubert-tői. Énekli a polg. isk énekkar. 4) Tetemre hiváa. Arany Jánostól. Szavalja Szondy L ezLó VT. osst. tsnuló. 6) Ima, Weber hüvóá vadáasából. En-*kli a a polg. iak. énekkar. 6) Fonódal. Li\'o.fi tói. Z\'mgorá elöadjs Hock J. tanár tv, 7) Nyári kép. Bnlosu Károly tó . Ssavalb. Wsjdiu Jóssef III. ansft. tsnuló. 8) Hy nos ss éjhez: Beethoventől. Énekli a polg. iak. énekka. 9) Reveille du Lyon. Zongorán előadja Hock János tanár ur. 10) Jutalmak kioaatáaa. 11) Népdal egyveleg, énekli a dolg iak. énekkar. Mire a t. szülők éa tanügy barátok esenoel tisztelettel meghivstask. Nagy-Kenissáa, 1882. juniua hó 20 án. As igazgató.
— A „Gyári Közlöny** czimü
laptársunk által f.e luniua 18<án megjelent 49. azámában közölt nA helyzet és reményünk*1 c-imü csikket lapunk már májas 7-dikén kibocsátott 37. száma vesérczikkÜl hosta. Hozsánk maga aa író küldte be éa 1 istosau mondhatjuk, hogy laptársnnk tőle nem kaphatta mint kéziratot, hanem átvette szóról-szóra lapuokból a nélkül azonban. hogy a forrást megnevezte volna. Ennyit saját reputationk azempon\'jából szüksége*, ne\'; tartottunk kijelenten\' Egysnertt híreknél fölösleges a forrás megneveséae, de már nagyobb csikknél bisocy elkel, mert & kósöoség íly eaetben nem tájékosódhatik eléggé
UkUnyUváaJUs. Minda-oknak
kik boldogult férjem, illetve atyáak Kocb Mihály árnak elhalálozása és eltemettetése alkalmából kegyeietttk jelét itületí vagy egyéni megjelenés, agy kossorak adományozás által tanúsították mindezek állal fájdalmunk enyhítésé hes hozzájárultak, legbensőbb kőesöne-
— NyUvhaof köszönet A nagy-kanizsai kisded ee velő- ery nafllet sorsjáték endeaó bisotiaágáboa. 1 >ívtetóleg követe kasé fel ül fizetések, ili tóleg ajándékozások érkeztek be: Pete Lajos Hetes I frt, Jaukovich Aladár Zágráb 1 irt, Somsaasich Pál Budapest 2 frt, Jablaaiesi postahivatal 1 frt, Jeakovieh Elemér Taresovata 1 frt. Gr Zioky Nep. Jáaos 2 frt, Tabak Pál Csoknya 1 frt, Rohr baohí postahivatal 1 frt. Gr Sséckeuyi Dénes Somogy vár 1 h-t, Saele Gábor prépost Eger I frt, leseit Samu Kapoavároti 1 frt, Merkly Adolf Hatvan 1 irt. Jaukovich Tivadar Ssőllőe-Cyörös 1 frt, Peit-ler AdUI vnozá püspök 10 frt Báré Rothschild S. M Bécs 1 frt, Ungar Alajoe Badapeat 2 frt, Glaviaa Lajos föiapáo 2 frl. Mjbálovica Jóssef ársek Zágráb 2 frt, Tomor Ferenci Badapeat 1 frt, Eiainger Heortkné Nagy Kanizsa 1 frt, Bogy a v Poagráct Péje 1 frt, Lovag Goldschmidt Mórica Bécs 1 frt, Szegedi aóegyleti óvoda 1 frt, Mileoa János Budán 50 kr, Scbmiedt Emil Letsnye 1 frt. Veszprémi püspök ^Kovács Zsigmond) 100 frt. Dr. Pressborger Jakab N.-Keniaea 50 kr., Pannonhalmi főapát 5 frt, Mor porgó éa Psreate 5 Irt. (Vésésen 150 frt Előbbi kimnutáa 22 frt 50 kr., össne-eea 172 frt 50 kr. Mindenekért a bizottság nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. Nagy-Kaaisnáa, június 19 és 18-2. Somsai ch LörioT* bis. elnök és pénztárnok
- Erdósaty Eugénia diadaláról folyton ujab > és ajabb hírek érkeznek. Todvalevőleg ő moat a berlini „Frigyee-Vilmoa vároei anabás" aa érződött tagja. Ném.-égibeo a „Farosa háború1 és a „Gaseognei nemes" csimü operettekben lépett fel a aratott vaUmeanyi Urseiná több babért. Egy brémíai lap ez alkal mákból a következőket irja a ki\'&aó müvénaaóről : „Valamennyi fölött tfin dökölt iámét ErdÖssy Eugénia k. a., ki aek eaép, dallamos hangjára már U.bb asör volt alkalmunk * közönség figyelmét felhívni. Kívánatos volaa, hogy ezen mii-
ő már egyaaer magasabb téren ia — mint a bnffo-operetté tegyen kiaérletet. T»kétségei erre haUrozottaa képessé teázik." Ezen lapnak csakugyan tgsaa van; est bizony íja a „Berliner Frem-deoblatt" ezen híre: „Erdőasy Eugénia k. a. fényes ajanlatot kapott Londonból, hogy aa ottani „Aibambra*1 atínbásban, — melyben a legközelebbi évadban a .Farosa háboru"-t nagyszerű kiállítással szarják előadni — itten annyira megkedvelt művészeié: aa angol kösönségnek ia bemutassa. Haj nos, hogy s \' szerződés, mely s müvéásaÓt ide köti, nem eng-di, hogy e oaábos ajánlatot elfogsdbaaaa." — Nagy-Kanizsa büaskén vallhatja magáé nak a jeles művésznőt, kit lépésről lépésre kísér a diadal a a kit koszorúi sem vonnak el városunktól, hanem el eljő hass babéréival, dicsőségével m-gmulatn bogy aa ól köri tő fénynél ia ragyogóbb hazaszeretete Dicsőségén a világ osztozik velünk de emez -gyedül a mieak
Baiárt rendezett az országos
és segédek is — a kik régebben valamely kösépiskólának oaak két három oastályát végezték a aaóta s gyakorlatban vaaaak — beléphessenek as állassal köeéptparts-nodáben : fsJseireiaek s t. os. szülék és gyámok, hogy s felvételi vizsgát illető fel világosi Uaért mielőbb esi vaekedj ének as igasgatóaághos fordulni bogy as érdekeltek a jövő tanév elején tartandó felvételi viaegáre kellően etkéssülheeeeuek, t csak sikeres vizsga alapján vahe-
válssstmány* folyó hé ll-éo a sörhás kertjében saját alaptőkéje gyarspitáaárs A buzgó rendezőség pár nappal a bazár elótt nagy Bürgés forgás köst végeste munkáját a tette a erVháskert átalakitá-aáhos, dissttéassMs l.« asgee intMedéae ket. Gyönyört látványt nyújtott a vörös kereast jelvényekkel, sfiid gályákkal, lamptOBokksl islésteljeaen feldiszite\'t kert. A bosfó hásiaeasonyok délután két órakor már elkesdtek sátraik distitéaét s 4 Örskor s bazár metrnyi\'Saakor már ¦\' < fel
minden sátor a legesebben és islésteljeaen > _ THl*iniCS.lp>B Keasthelyen f.
feldastritvegyönyörködtette saaemlélÓket. ¦ 1 déíaUn 5 órakor Boros Lajos Kazértsük meg as egyes aáírak s as esek- i basába a villám leosapott; a konyhában ben működő fáradba\'lea hásissssonyok fOBla|tosó haaiasasotjy eszméletlenül esett és pincsémŐk leírását. A fagylalt és limo- laf^ je csakhamar magához tért a egy kia nadé sátorban láttak : Vértessy Ivánné , remagéanél egyéb baja aem esett. A vil-urnöt. Nagy Ginells és Stooker Vilma |4m , konyhából át a aaohába hatolta úrhölgyeket, a esakrássdában: Csák An- i ;tt ^ m fajo, függő tükör darabokra tsiné úrnőt. Csák Irma éa Hoffmann Re- \' taaggatva hallott a földre.
— Hirdetmény. A kessthe I y i tott öslette] biró kereskedők és iparo-
gína úrhölgyeket a bidegéteUkné: : Kohn Jóssefné urnÓt. Deuiach Katinka és Bre-yer Helen úrhölgyeket, a asárdábao : Stocker Antalaé úrnőt Kohs Hel-n és Nagy Málvi. arhöigyskat, a kávánál : Baksay Sándoraé nraÓt, Deatseb Gisella és Snjaaeaky E\'el úrhölgyeket, a ssivar-árudában: Ssép Láaslöné ur ót, Nagy Mariska és Ro.enbsch Ilona ar hölgyekéi, a grümoiosnéi : W- ltasr Jakabaé urnöt. Gleiman Györgyi és Csűrd a Lajna úrhölgyeket, a virág-sátorbsa : ifj. Keisehl Venoso né arnÓl, WelUer Adél és Gey-schlseger átili arhöigyekol, a aserencse-koeárnál: ösv. Udvsrdy Györgyné, Der-varica lm rea* orsókét é< Garger Zaem úrhölgyet, a aalássléaél: Sueder lat vánné úrnőt, Sueder Laura és Kuba Teres úrhölgyekét. Esti 9 óra Ujt vette kesdelét a <áoci a a kedélyéé mulauág, mely as üdvös Csálra 107 ff. ti9 kr úszta jövedelmet hozott, oaak a aap folk eltével ért véget
— JÓtéhonyesélu mökedvelöi előadás. A csurgói rform. nagy gy mossi am ígssgntó binottségs megbízass folyUa a VII-ik és VIII ik oasUly tanssékei tökéi aek gyarapítása esétjaból Csurgón juniua bó 25-éo Uncsesal egy bekötött jótékoaycsélu műkedvelő előadás rer-destetik, melyre a n. érdemű kösöneéget tistrtelettel meghívja a rendezőség. MŰ kedvelói előadás. Csurgón 1882. évi június hó25-éa a „Daru" vendéglő nagytermében adatik : „ L é 7 y o t t* eredeti vígjáték 1 fel vonásban írta ifj. Ábrányi Kornél, rendesé Bárány Gyala ur. Sze-
lünket nyilvánítjuk. A gyáezoló család, vöröe-keresst egylet Keszthely vidéki
1828-ban 4509 frt rendes
1829 ben 5772 frt rendes.
1830 bsn 6194 frt leudea, 100 I rendkívüli.
1831-ben 53*6 frt rendes.
1832-ben 9472 Irt rendes
1833-ben 413\'t Irt rendes.
1834 ben 8270 frt rendes, 5000 frt rendkívüli.
1835-ben 7638 frt rendes, 55 fr rendkívüli.
1836-ben 8643 frl rendes
1837 ben 8870 frt rendes.
1838 bsn 8180 frt rendes.
1839 ben 3250 frt rendes. 1840-ben 2488 frt rendes. 1841-ben 2610 frt rendes. 1842 ben 2338 fn rendes-1843-ban 3154 frt rendes 1844 ben novemberig, 2944 frt
rendes.
Mist tártadalmi ember is kedvelt egyén volt, ismerték is barátai atoo jó tulajdonságáról, bogy aem sokat fe caeg, de a mit beesel, ea talpra esett igás szól. Legkedvesebb mulatsága volt a gyógyaaertár elölti kó-pedra, mely\' je-lealeg ia ott áll, öáaseülve barátaival órákat eltöltött, vidám adomásás és poli-Uaakáanal Barátai kikkel aspoakintérint késett, két sógorán Majer őrnagy és Farkas Gábor földbirtokoson kivül. Skotti, Eitoer Jóssef és Hertelandi György voltak, kellemes asórakosást nyújtott nekik, ba as arra menőkről megiegysésekei tehettek, igy elterjedt aaoo közmondás: „Kit Sümegben meg nem ásóinak, Ken dekeu meg nem lopnak, Egeraa-g-n föl nem skaestsaak. aa elmebet a világba."
Egy másik kedvencs találkozási helyük volt a moaUai vároahása átellenében levő négy oaalopoa épület elótt fekvő hoaaau gerenda, melyen uL e az in téa aokasor megforga\'Uk a vároa éa a haaa ügyeit, a helyes anonbaa gyakran megzavarták, as akkori idő, igasságazol gáltatáeok jelenetei, kaUemea Urasiga-Égy ízbea aauatés ki kenték, n
ssikat
caapópadot éa ráfektettek egy csapásra it 12 - 14 éves fiút, (ki tán oaak asaal érdemelte ki esten büoteUat, hogy éjjel tilosba őrs \'li) s rá verték as olvasatién tisenketiót. Kisfaludy Sáadsr megütkó-séasel fejesi kí rnaszslását esőn barbár eljárás felett, — anonbaa társai egyike Eitner József, Ucooice rá feleié, „hogy nevelhetnék a gyermekeket 100 botra ba nem a 12 aél kezdenék.1 Kisfaludy mint a íóhercseg Józe-f nádor segéd-tissttel üésseköltetésbeo állott as udvarral, honnan gyakran kapott történelmi tudósításokat, melyeket Örömmel közölt barátaival. 11 int a nemesi felkelő sereg őrnagya gyakran felment ai udvari bálokba, egyaaer Martínoviok udvari káp lan megszólitja. „Kedves Kisfaludy ur én már régen íamereiaégbe óhajtottam kegyeddel jönni, ne veaae meg barátaá gomat, tissteljea meg becses látogatásával I Kisfaludy kikérését\' minden kedélyen Urat Ságot, néhányaaor ellátogatott bozsá, 3 ik iátoga áaéval Martinovics biaalmas beszélgetés köst el monda össses esküvéai tervüket és kérte Kisfsludyt, hogy álljon közéjük, Kisfaludy hstáro sott választ aem adott, meri inkább óbajU magal aa ily dolgoktól távol tartani, Martinovics azonban rá erő szakul ta öasaeeak Uvéai „kaUjot", Kisfaludy, midőn eljött kossá, elhosá ms gával as említett kátét, később midőn as összeesküvés napfényre jóu Martinovics lefejeateteU, a kormány Kisfalu* dy nál is hásmo\' osast rendell, azonban aemmi irat as össze esküvésre vonstkoaó aem találtatott, tehát a gyanú alól felmentelett.
MidŐa Kisfaludy királyi testőriéit, atyjs Mihály egy ssép lovat óhajtván neki venni, elment vele a keszthelyi lóvásárra, azonban ekkori ross utskeu egypáranori megaülyedés nélkül I lehetett haladni, éppen msdÓn egy ily kénytelen mulatsággal foglalkoztak, arra bajtou gr. Festettek György, ki sseg-saésálvna a kzniádokst, leneséit és> lovai-
sok egyetértöleg alhstérosUk, hogy üzleteiket 1882-ik éri janns 15 ke utáni vasárnaptól keadve minden veearnap dél után zárva tartaadják éa pedig május 1-től szeptember 80-ig 1 órától 8 éráig, október 1-tól epri) 30-ig 1 órá\'ól b óráig. Ennek folytán a t. ea. közönség kéretik, hogy asftkaégletelt vasárnapokon mindenkor délelőtt vásárolja be. A keaatholyi kereskedők és iparosok saövetkesete.
- Emberölés vlgyáaaUaamághól
Tapolca ai levél esős k borzasztó esetről tudósít bennünket. Tapolesától agy fél órányira fekvő Haláp nevű kösaégbea as odavaló araságnak, Bogysy Istvánnak, urodalmi iapáaja, Hoenok Mihály kímeat a juhussuUst inapiciáioi As egyik fiatal juháast rendet.enség miatt megintette, mire as gorombán falelvén vasasa, as ispán rajt felejtette néaáayssor borjának boldogabb végét. A juhász erre as ispánt megragadta a beledobt sommás eljárással aa aastalóba, A kellemetlen uaztsUara megijedvén, egy oselédst neonnal beküldött s falába, hogy Perlak/ Jóasef, kath. jlelkéss-sdmioístrstort hívja ki A hívott —- miuUn as ispánnak jó barátja — aaonnal megérkezett éa bogy a jaháas megjuhászodjék, puskát ia vitt magával. A helyeaiaeo megdorgálta a jubáaiokat s különösen ast, ki ai ispánt megfürösztötte. Erre egyik juhász kivil társai kÖaÖl és vastagabb kiadásban kesdi vissaarakni az adminietratorra, a mit tőle
ki
ptak. A lelkész lekapjs válláról poj mélvset : Széplaki faV>beri : GyŐry Vilmos kaját e szavakkal : „Nem hallgatás hit-nr.Laura neje Nagy Ilka kiásass. Békeay I rány ember ! ? Nem félas, hogy agyon Gergaly, Irén, Laura rokona, jegyesek : Ifiiek." De véletlenül a puska töltve Le
Ifj. Nagy Sándor ar, Héjas Irma k Szoba leány : Nagy Margit kiesess. Inas . • , Helyárak. Támláaasek 1 frt 50 kr. - Zártssék t fn. - Fóidasiati állóhely 60 kr. Jegyek előre válthsuk as olósdáe napján Domby Vinose pénstárnok ur lakáaán és este a pénztárnál Kezdete eete 9 órakor. Előadáa nUa lánca. Felül fisetéeek kössóaeltel fogadtatnak éshirla pileg nyugtatva \'ossnek.
- A L ez. ttshlék és gyámokhoz
a badapesti állami koaépipartanoda igas-^atóaagától. Hogy aaoo iparos tanoacaok
val kivontatta kocsijukat bessédbe eresz kedve veltts. megkérdd Kiafslodytól hogy mi járatba mennek Keszthelyre K. Mihájy elbesiélé, hogy testőr fiának Sándornsk lovat akarna venni, n he asélgetés tovább is folyt közönyös dol gokról. mi< felnitek kocsi jókra és tovább hsjtsttak, minUn a grófnak jobb lovai levének, hamarább is beért Kesatbely oda értekor rögtöa elküldött minden vendéglúaböz azon rendelettel, ha Sü meghról két ur jön asalláséri utasítsák a grótboa, mm án saállás oaak ott aap ható, as ő vendéglője tömve vendégekkel, ugy ia lett K. Mihály fiával, óansr járt minden v.-ndéglói. de eséiláat nem kapva, kényieleuiuetett a grófbos menni asáilásra, oda erve a gróf ispánnak öl tnsve torgatta őket a kólraoaöe bamnla* tsaaál, ó magái Tolnai ispánnak nevesé, ason Kérésükre kogy tisztoleghHaénsk a gróf omál — nem lehet, meri beteg, volt a válása assal fölmentek a kijelölt ssobábe kényelemre Uve magukat, elaludtak. Manaap kora reggel felkelve, kimentek a vásárra, hogy idejébe ve hes • aenek lovat, aaoabsn a gróf által ember küldetett utánuk, kí vagy hibát találva lebeszélte őket a vevéartfl, vagy szaga verte fel aa árát, így kesainlanul járva kéaytelesek voltak eredanéaytelesül viaesatérsi, ismét Tolnai iapáa fogadta ókst, mid ós alhssaéiék seki ídefövete-lök eredménytelességét, fekmóliU ókst kogy ha a váaárba nem H.ttak szép lovakat, hát ne<aek meg a gróf ar isUllóit, össse járva valameanyii végre ason taUllóbz értek, hes n g-éf bátaa lovai voltak, he érve, Katfalndy Mihály barnáivá nézé a lovakat, különösen egyik a*C)~° - SB*gtetaseuneki. fiának véleményét kérdve n ló telől, asoe valaaat kapa. „Már ilyen lovat én se dobnék ki Miklósából."
Maga esve s többi gazdasági épülteket és megkössön ve as -apán ssivss resdégsservtetét, ntnak indultak, már Késő este volt, mire hass értek, bejárva
as udvarra as isUHó ajtót nyitva be kötve pedig as emiitett lovat, melyre Kisfaludy Sándor m--gjogy zését telte, találtuk, a kocsis, ki a lovat álh< sta, mindig mellék utakon járt — és ea ért előbb Sümeghre, a gróf egy levelet ia küldött Kisfa.udynaz, melynek tartalma nagyjában a következő volt.
,Ast hisaem, ssavát bevallja és aem dobja ki istállójából enen sjás-dékbs küldött lovat, végül írja , Hugóm-asasonynak kosit osókohstom.
Tolnai gróf Feeletioh György.
Mint költő nagy hírnév aek örvea delt Beesések hsaánkban de k01 földön is, egyaaer a 30 as évek elején két franczia utazó jött Sümeghre Kisfaludy Sándort felkeresendő mindenfelől aérde söakodtek Kisfal udi lakását ason bsn francába váissst adni aem volt senki képes, mig G*rseó, ki bírta anyanyelvüké\' útba igaaitU őket, — Ksvfslady esivélyes fbgadtaUabaa résaeaitvéa ven degeit eltávozásukkor emlékei kártok Kisfaludy S. tél, ki kissé kérésükre asvasrba jött. nem tudta mit adjon askik, aaonbaa a tranosiák kimeateiték savarából midőn ason ledtől lát kérték tőle, meJylyel utolan irt, mii örömmel át ia adott nekik. Nagy hírnevének bebizonyítására asolgál Dobróatey Gábor ég.- gyűjteményembe levő levele, melyet az eredetiről lemásolva köbölök.
Dóbreatey Gáhor levele Kisfaludy Sándorhoz. Beden, jaarns 30-shkáe l82>i,
Teh. tabia biró ar!
Joha Bewriag aaget tudós, kiről s mali hóaspi Tudományos-Gyűjtemény bea jeieatettsm, bogy tőlem magyar kösnépi dalokat kivan, ajoaasa hssnám érkezett Uve-eb-a arra kér. bogy némely elsőbb magyar köliőoek kézirataikat kHldjem stég neki mivel azokból gyüj teményt kesdeil » a<t a magyarokkal is ssveini *h»m
vsa, alig ejtette ki ezen szavakat, a puska eldurras a a juhász halva rogyott fisán As eset vasárnap f bó 18-án tortént. Máanap korán reggel asemélynsen ment Tapolcaára as adminias\'rator Adása Jő saef aaolgabiróboz jelentést tenni. Ez as ügyet áttette a járás bir óeághos. — As illető lelkész kétségkívül segy éa vétkes vigyázstláaságol követett el; de aajaál ha\'jak, mert különben nagyon csendesen sseliden élt kia falujában híreinek szerelvén miaden idejét éa erejét. Megtörvo és kétségbeesetten futkosott a biréaájnál
K.:egy*zie a mu!t május ÍM t.n Londonben költ \'a kasaim has s folyó évi junios 13 dl kán jutott leveléhen ss említett őséire a tekintetes tabla ,aito ur nevét ia különösen méitóstaasék ennél fogva kérem ason ide mellékejt levél papirosra valamely gondolatot vagy versei felírni s asi minél előbb nekem elküldeni, ho^y holmi egvabesael ames Liter át aránk nak vele való bővebb meg ismerwesétaez áariosaak, tüstént Loadozi-aek atasithassam.
A „Magyar Tudós Tárasság\' sás annaat Nádoraak Al Can test által adta Gr. bUrioskys^sssa, kmysisakosjutásasl hogy alig veina egy kél mezjesryaaael reá sanyira aseg van a ksrsslgraiázia eségeéva.
Be aaeretnék magam is Fttredsa aa.i a tekintetes Ubla biró árnak te* ras Uraeaágában de ba saegyek ia asak később ms he teák.
Magamat b-oses barátságába ajáal-váa vagyok igss aaávea üss lelettel Kedves aram bátyámnak, begy levét kémet, a aaivaek eaea bástoaabb meg-anolliUaával
aláás toa aaolgája, barátja Döhreatsi Gébet.
KiaíaJady Sándorban egy jé gaa-dát, kedves társsdsJmi ember, és aagy hírnévnek örvend ó költőt vesztettünk^ de megmulatták * kedves emlékek, — me, v ze. hátrskag ott, me,y-k létezését -gydiM na*i krs^b^jflrs . 4 »0me«-hi olvasó egyUt és a Balaton Füredse lavó ssiabás Barátai ia mind meghaltak, kik vieesa emlékeséének e nagy férfin tette na viselt dolgaira. — még esek egy él koattlök T. Kiteer József ar. ki gyakraa ¦ok élvezetes őrét syajl elbeszélgetve Kisfsludy Sándorról.
Kőali
DOBNÉK KXLMAN.
SALAI KÖZLÖK i
•TüstlCP 22 én 1881-
és e I ¦ a i d t t, hogy ast Ma tudta: me,; van-e a puska töltve * esse ágában.
a\' voll lóai; oaak ija—lani akart.
- Vidéki áaiBéftMt Zaia-eger-
¦X"gi íttni Mtóak Úja: wKrt"""\' * fala eégem* aa, 3 fair. oparatta f. hó 15-én Üáloay Jáaoa ...n.ur. aaiatali,
mely atkalonaial a snánieraas zsúfolásig megtelt. A m^juUimazaodo a zsiapsdon megjelenve * k isoosag *JtnJ örömmel fugedtaioit, ki (Fnkkel) eaerepét legnagyobb koctoUaaare otdá meg, Daaar (Peleméd) beVósagárdl ssntgseágrs jui-. ráa, aoraát türelemmel -izélte áa igen eredetileg játeeoit; Bertsanyi Julia(btar jolaína) nehéz szerepet oly müvéssiieg Tágad, bogy aiunni nem akaró b-avova jutalmaztatott, továbbá Bokor 1. (Han aibet) Somogyi. (Peternop) Bok Tad Man. fBualia) leánya ia elismerésre méltóan játszottak. „A komevilli harangok\' ca. 3 fejv. oparatta IUb t. hó 17 óo a
ronfoláaig tolt báá etflit adatott: Gálosy ¦ H-ori de Korn-vill»> pompásan alakított, r. : ¦; táspáj Sp :r. B -ssileg OÍdá saeg oohés ezerepét a tóbbaaoröa Upa által ki, Bókomé Mari (Cfer-m. ne! neveitlany* helyen alakításáért aegtapaolutotl. Bers-snyi Jalia (Serpo lattá) elj elragadóaa játssott, hogy síin-ten nehányasor megtapsol tátott, a többi szereplők ía megállták bolyokéi. F. 18-áa ,Ai igmáadi kiapap" ca. 3 fel eredeti oépstinmü Berciik Árpádtól ke rolt színre mely alkalommal a raürjaar-nok termei a ásónak nemesebb értelmében eeafoláeig megteltek j Bokor L (Nagy [houná, TÍaaaa küldte a többek kost meg.

felr.
tudtunk, noha mi ia aaoa ifjak köse tartanunk, kik aa Idea végen-tek. Fubetoláeeinkre asm tán megtudtuk, ¦ fiy eaea koaaorucaaa erettaegii tett ítjaá. áiiai raadoateük agy aa, anonbaa iiuiapóaaae aagy által, a kik — aeaa todoi mi okból — neveik ki tataié aéákOl eaen kifejezési haasnálták móg\'* nagy kaaíaaai kaik. fogy mamái ómban, 18Ü2. érben érettségit tett ifjak.* Miat-boajy mi erró. semmi, sem mduak éa abban eg vállalati résit nem veezünk, a magunk érdekében eaükségesaek találjuk, hogy kí jelen tátik, miaaerint a megtér tandó mulatság csupán négy ifjú által rendes teák.
Midón eaea nyilaiké te utasnak becses lapjábani mogjelettéeél karjuk, egyebekben maradtunk tekintetbe aasr. keastd urnák
késs aaoigai több 18b2. érben végsett ifja.
Tekintetes sserkesztő url
Honfiai kötéleeeégsmnek tartom tudomásara adai s i. sasra,esető msak oly eaetet, mely megérdemli a koangyeln.nl a mely megéidemli, bogy például aaolgaijoo oiy kereskedők éa iparosoknak, — kik mindennemű levelezése, tat német uyel* esetik.
Ugyanis Tárosnak egyik jó hírben álló pékmestere Budapestről a .Q-isetla" malomból német ssámlát kaprán, el nem fogadta, hanem egy tereiét mellékeire
jegyesvén, — hogy ö mint vevő, caak magyar nyelven irt saámlákat s leveleket fogad el, mert — agymond, nem a verő tartosik as eladó nyelvét, hanem igenis as eladó tartosik vevőinek nyelvét megtanul m. Esen tósagv6keres magyar ember Farkas János. Nagyon üdvös oina, ha különösen neon kereskedők
I néptanító) eredetileg alakított, Bókomé Agues (aeje) ssintén, Tóth L (Ferenos fiók) kiapsp b nsŐ harcsával küsködve, igen jói játsaoit: Berzsenyi Julís (Esztik, gyámleány) ss Gálosyné (Kaanek Zsusss a kösönség kedvencsei es alkalommal oly művészileg jáissotlak, bogy asámtalan-asor ssflani nem akaró tapsot arattak s
többszőr megujrásUtUk, Gálosy (Király (indulnának példája után, kik külföldön Piata\'.ea együgyűség példányképe igen asokuk bevásárolni, mert ha aa igy tör-helyesen alakított végre Kelemen (Pepi) I tennék, mindjárt csökkenne aaoa levele-GyÖrflyné (Bini) és Somogyi (plébános) j sók s köayvvnsetök ásassa, kik ason is helyesen játssottak. Esekután merjük aagy büaök miatt aem kapnak helyet, bátor lélekkel minden elfogultság nélkül mart magyarok. Ha még sok ilyen fsr-ifj Bokor asiotáraolata fölött sxerény >é ¦ kasa volna a hasának, — akkor milaem töményünket elmondani. Esen társulat érthatna s germaaiaatioiegiortélyoaabban oly jeles és iakoláaott erőkkel rendelke \' kéasitett fegyvereivel aem. sík, melyek as oraaág minden ssinpedjá- \\ Legaláaatoaabb ssolgája a tekint, nak tisateletére válnának. Berssenyi Ju- [ anerkcsstöeégnek lía bájos éneke, kitűnő játéka által mindig ragyog, Gálosy, Ruaaai élethű és lelkesítő előadása, valamint ssép és meenyerő modora által mindig hódit, továbbá Komlósy, Gálosy, Dancs és Tóth ia kimagaslanak, végre ifj. Bokor I. karnagy veséiébe alatt álló jeles se-nekars is i
FEKETE M.
1 roda 1o i
K rovat alati .acy esaliteli aaanka Naaj-jiasáa Wájdits JAsaeí kiay. k«-rssSsdsss Utal
frsed ¦ he t \' I
— Ifj. Nagel Ottó budap *ú könyv-
em.h Bokor mtod.o. elkó.et hogy . .Ljj... „ „OuagyVád" ..r-
..értó kotóooágo.t ólsdo. s«ór.k«4.t * k k"„m^k bS
I .*.¦***¦ ¦***?". "T** W °(Iru KNORR ALAJOS.) Ar» 30 kr. ..m»i. érni i*Wl !k fa„,b.o . .. oki»tok kollí-
hogy 3-4 .Utiémr* .d. J»o «. „ okirotoko. W-
tegnap 21-én \'épett föl, viasont a kösönség ia legnagyobb késsaéggel asivesen pártolja, mit miaden előadás alkalmával a műcsarnok tágas, de megtelt ter mei legasebbea bisonyítsnak.
Köv.d hirek
Budapesten magyar iskola egylet van alakulóban. — A valláftögyl ml-Biflter legújabban felette erélyes hangon rendeletet küldött aaét, mely saerint 1883. június 30-án tul oly egyént, ki a magyar nyelvet tökéletesen nem bírja, tanítóul alkal masni uem asabad. — Blahs Lujza aaaaony Nyiregyháaáu ven-dégaserepel, onnan Egerbe, asctán pedig Miakolcara megy. — P. 6. fÓvarOSi ügyvéd a uasa-easlári eset miatt meg
haasnálandó bélyegi I lelek lerovásának asabályait. a bélyegílletéki táblásatokkal, a bélyeg és jogilleték rsemélyes mentesség eseteit, a\'kösvetleoül lerovandó illetékek kiaaabáaának és lerovásának asabályait, ismerteti a kösjegysöi íaies ményt, .külÖJÖsen annak hatáskoréi éa eljárásának módját, kósli a Ösjegysói díjszabályáéiul, ezután áttér s ayilalko-aaiok egyes nemeire, me\'yek kösül as eiiamervények és iromány példákkal ia lelvilágosi ja. Megjegysendó, bogy mindezeknél , de általában a munka eddig megjeleni füzeteiben is, a szerző mindenütt kiírja a vonatkozó törvényeeik asztmát ía, mi a munka hasán ál baióaágat még inkább fokossá.
— A Magyar Regény csarnok XXIII. füstté érdekfeszítő gsadag tartalommal
Mit, ¦« . rtpMmoj. bogj ít III llSSt htgT„ ,| . „jtól. Kw k4l|e„éo7.
7 . SaS*" MS»?iaiSaáaia*aSBláV»Sa
tto..p«ly. 300.000 fr.nkb. k.rtlt, - .jLlkoo^o L.n..rt H Lm W.o..
A debrerzeni iparos ifjúság kiráaduláal tervez Fiuméoa. — A párizsi tnaarjS eltiltotta a Vendome-oaslopra való folmenetelt, — mert nagyon sokan ugrottak már le róla, öngviikosságot követvén el. - Zmertlch Iván f bó 2 áa Regens-burgbsn csolnakba szállott, hogy 28 aap alatt a fekete tengerig eveasen. — A Msrgit-szlgetet t hó 1 tői ló-dikéig 39444 saemély látogatta meg. — Az idén Budapesten sem less gabnavásár, mert ast tapaaatalták, bogy az eddigieknek aem volt eredményék. — A régi 5 frtos bankjegyek caak jövő bó 1-éig fogadtatnak el. — Fiumébe, ss idén 74,257 \'tmtm. magyar liast aeáUiitatott-mig Trieastbe oaak 9.348. mtm-
A közöüriég köréből.*)
Tekintetes sserknastő ari
Becses lapjának í. éri 48. eaámá-baa egy meghívó jelent meg, mely sserínl ss 1882. érben Nagy-Kanisaáa érattaéget tett ifjak t. hó 24-én a .Polgári Egylet\' kerthelyisége ben aárlkörü tan oak osso-ruo«kát rendesnek. E meghívót mi is olvaaiuk s nagy megütközés i kei tett benailok, a mennyiben mi erről épen
*) X revet alatt kösltttért talwllsgat
osaa ismert és kedvel tollából. — Eat követi Arnóthi (Saabé lgnáos). A töld alatt csimu valóban ssép regényének második kosleméoye — s egy kedves megható kis bensélyke Ei ber Györgytől A falu gyermekei esi me.. Eaek után jönnek aa iameretterjew-tó éa tréfás Apróságok s se Aprópénz feliratú humorisatikos képek. — E fo lyóirat, mely a legcsmossbb kiállítású füzetekben hetenklnt jeienik meg kitü-nó közleményeivel egyike a legtámoga-táara méltóbb vállalatoknak, e mellett ára oly csekély,vsgy i űzet ára 12 kr.) hogy ast a ssegényebb sorsuak is könnyen megsseresbetik, miért is melegen ajánl jak ast t. olvaaóink figyelmébe. E őrizetééi ára egész évre 6 frt, félévre ó frt. Előfizetési pénzek Aigner Lajos budapesti könyv kiadó kos vagy Wiickeoe és Weidl könyvkiadó cséghes (Budapest koronabercseg u. 3. intéseadók.
- A -Családi Upok- 36-dik számának \'a\'talma; Már kéeo! Elbeszélés; irta Caerhalmi T. -M (Folytató) — Dalok (I —IV); irta Zalai B. Soma. - Caak. Beesely irta Vörös Kálraáo (Vége) — Kétaaérenen megmentve. Utasáéi emlék. H. H után Belladoaas (Vége) — Gondc-lstok. — Megkérdem.! Költemény (Kép Hl >rts Holló. — Egy saiaaaster regé aye. Novella; irta Wirtb Bettina; tordi-
lotta Vrana fiarmia (Farytatáa) — A nihilisták aldoseta. Hnsnoreesk. Sok A. alán irta Philaatrop. (Folytatás.) — Egy biaarr éj. Bssaély; hrta Antoaio Barilli, lordilctu Nyitrai Jóssef. — Képeinkhez. - Mindenféle Kepéink: Bőrke Tamás Irhon meggyilkolt államtitkára. — Ttg ruvadásastelefántal. — .Megkérdem...!-Melleklel : .A kines* ezimü regény 369-384. oldala. A bontókon: H-ti nap tár — Sakk talány — Szó tagrejt. vény. — Talányok megfejtései. — Megfejtők névsora. — Kérdések. Feleletek. Ajánlatok. —- A szerkesztő postája. Hír detések. A kia lottó hasasai. Elótísethet-ni: Mehner Viimesnál. Badapeat IV. kar., papnövelde utcas 8. ss. Elgésc évre 6 frt, fél évre 3 Irt, negyed évre 1 frl 50 kr.
— A _Jogiiidoman\\ 1 Közlöny** 22-ik azé ma a következő tártai m mai j-leol ssaag: As esküdtszék kérdéséhez Dr. Vsvrík Béla egri \'örvé yaséki el nőktől. — A magysr általános \'Örvéuy könyv tervesete. Dr. Jetiinek Arthur bpesti Ügyvédtől. - Törvénykezési Szemle. Egy teljes üLéei döntvény B F. tőt. ea -¦¦ ; . -rozatok. — Különfélék. ¦ .Jogtudományi Közlöny\' előfiz-i íai ára félévre 6 frt, negyed évre 3 fr:
— A magyar népdalok egyetemes gyűjtemények susgorara alkalmazott dall ama ony véből, vagyat a .Magyar Dalalbom\'ból megjelente Ill-ik kotat. nek 8-ik füzete ia as 541 —560. számú, kővetkező dallamokkal: 1. Nem anyától lettél. 2. Nem hallottam sobs ily tiü Nem járói már én sehol aem. 4. N -m messze van ide rúnám. 5. Ne ssomorkodj, légy víg. 6. Nyisd ki rózsám ablakod 7. Oda fenn a felső réten. 8. Ob én szegény kis madár 9. Ob ni boldog »| én Bsivem, 10 Olyan a asemed járása. 12. Örssé néni a csárdába. 13. Piros róizs, fehér rozsa .14 Poprád hires város. 15. RasaáJlolt a vadgalamb .. It> Reses pmte, Csutora. 17 Rongyos a betyárnak... 18. Rozmaring szál jsj b* illatos. ]9 Rózsabokor a domboldsloo. 20. Rózsa bokor tulipán — Elófisetéai ár a .Dal-Albam"-rs egy évre, vagyis 10 füzetre 1 frl 80 kr. A „Magyar Daltár\' IH-ik kötetére mint a .Dalaíbum" szövegkönyvére 80 kr. A .Daltaru III ik kötetéből sz első félkötet már elhagyta a aajtót és minden megrendelőnek azonnal megküldetik. Eiófi-se esek Győrbe, a „Magyar Dal Album\' kiadóhivatalhoz intéaendök Egyes fűzetek minden rendes hazai könyvkereskedésben is Kaphatók.
— A -Vasárnapi Újság- Juaios 4 ki százas következő tartalommal jelen meg: Markuaovasky Lajos tr. — Dal. Vád. Költemények. Domólör Páltól. — As árián sáaslétartó. Rijs Irta P. Siath-mári Károly. — A sugarú\'. — A Jeannet-te expedicsíó. —- A betegség k életkor aaeriatí statisztikája. Dr. Luby Gyulától. Egy fedél alatt. Aegol regéuy. Irta Paya Jakab. — Egyveleg- — Uti képek Kw-OTsesoraságból. VI A zaidók. Tia-sottól. —At erdő nyáron Vájd* Jánostol. — As akadémia nagy be e — Irodalom és művessel. — Kösiotézetek és egyletek. — Kgy hát és iskola. — Mi njság? — Halálosások. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. Képek: Markuaovsaky Lajos Ir. EH inger fényképe utan. — A .Jeannetié, hajó éaaakaarki expedicziója. (Képcao-portosat 10 képpel.) — Képek a angarot ról. (6 kép) D5rre Tivadar rajzai, — Uti képek Kia Orossországból (9 kép )
— P. Szathmáry Károly ismert
nagyssabáau mUvébői ss emberi művelődés tor.énetéból ismét négy tüzet je eat meg éa küldetett be Tetiey Nándor és táras bndepeati könyvkereskedők által, melyekkel e női történőin?: rés. e befejezése isié közeledik A 27. és 28. ffiset as újkori művészetet tárgyalják a valóságos kínos tárát képssik a esebbne.-sz-bb illus-trstioknak. As épitanset, sswbrssaal és featáaest tegbireaebb emlékeit ismeri meg aa olvasó képben, a mondanunk sem kell, hogy tekintet lett véve hazánk legújabban virágzásnak índuit művészetére is. E két fűs«t 52 képet tartalmas a igy oly gaadagoa illusztrálja a mölor.ee-lét, minL eddig magyar müoea nem történt, A 29. éa 30. füset as újkori találmányokat, a hadaszatot és politikai történelem kes dalét adják. Aa eddigi tartalom után ítélve aa újkor még 2—3 tűseire fog terjedni, mely olás beless jegyeeve ¦ a magyar irodalom egy oly díszes munkával fog dicsekedni, melynek kiálliláaa versenyezhet bármely mivel, nagy nemzet hasonló művével. Egy egy füset ára 30 kr
rend és csend megsavarasénak előidríeé-aére fogják tothasználni A miniszter btsik ugyan abban, hogy ily izgatások basánk-ban termékeny talajra nem fognak találni, mindazáltal agy nez-fiui. miat ai-vataloa kötalenségének tartja a törvényhatóságok figyelmét as eshetőségre fel hivai, mert nem tartaná megenged be iú nek, bogy Msgy arórsaág területén, hol ¦ asabadság, egyenlőség ás testvériség kő sós boldogságunkra virágaik, egyesek roasssiLsrala folytán easel elleakeaó jelenségek eiőforduljaaak. A minuazter felhívja ea iak folytán a törvényhatóságokat, intézkeajenek as iránt, hogy ilynemű kísérletek meghiusitassanak; külóooseo utasítsák s városi és kösségi elöljárókat bogy ilynemű üzelmeket a legerélyeeeb ben meggátolják ós előforduló esetekben a közigazgatási hatóságnak haladéktalanul jelentést tegyenek. Reméli a mi-nizzter, hegy a törvényét rend, a személy éa vagyoabíztoaaág s a honpolgárok nyugalma e hasában orrodén osztály es vsttáskü lön beég nélkül meg fog őrié tetei éa ujsbb bizonyíték log saolgál-talm arra aénve, hogy Magyarország te rületón a rend ée béke teljesen bisto-sitvs van.
A vasúti uj menetrend
IFtWg irány
¦jkelj
Érkerik Inda!
La) Becsűjk. —Bsrea
1 ÍVJ ... Ití ,, S. 10 Si) p
>. *6. 11 p
* .ír. Lu *.to.
5. 15 p
11 <tn 5 6. I7 p.
(«.. av
kin,I.Al.) 1 «. .1 p.
1*
6 & 15 p.
2 4.&5p
II «I HpMt Prwb.fl.ll it 5p í ó 4>p J i>, 3 i.
- 4».»1 p... 0.57p (....)
l.ll&H p. S 0. 8 p. M S 11 4.14 p I 6 • p N..-j l.|llo. 10p jll 4.36 rjtij ,
¦keiitS: SZÁLAT SÍVD0R ;«•«: BÍNÓCZI BERNÁT.
t>j y lltté r.*) EM rangú egészség es asztali vi z
Lef Urt.lM0as.bb kor- 4« litbi.. forr..
S A. "V" A. T OR
txiatartatom »Hkal, gaMdag temt
borsavas Xátni es szénsavas littiotbac
(03*843 .-.r...-. {0-lSt*b Ub-rkúit.
LipMil hrri. g.zg.t..., Ep.rj.is.
¦ - ro.M ..." « ...
Mr., ..!.. . rWrk
K.Jlh.t. ¦>*... u>. |.lii.r«a.i...... . g
.,!..,., ... p. n.-r----- >
Faraktár : ESeskuty L. Budapesten
HIRDETÉSEK
Arv. Iiii\'íli\'iiiini).
A ... .-ír.r.r.-.- kir. Diót ¦.„okko.jT, botóobf álul k&skirré tetetik, roikép Mirtoo Rudoif .egreb.; Ut.\'.B.k St-ioer SoUmo. Tégreb.jtást nnredi ellesú 240 frt, 260 frt es 167 frt kő.eteloM ás járalekei ki.legitás. .eg.it • be.eredi 144. tm tkj.ben fogúit Stei. oer S.l.mon oe.eo álló A t 3O0 hsbs. •letti 360 frt ertek0. iog.il.ri Benred konegk.. . kooágbird kiiUál ÍSH\'l évi julfu« hó Sl. stapjaH d.icl.",:, 10 árukor 666 frt 60 kr.. oió.jiol»t, (18Hl.LX.tM. 187. §.) kikiáltóéi ár ugy o v.ooi uáad^kersók álul • birúi megbisolt kesehet 1-ueodA biootpoos to.ibbl ¦ telekkooyri b.tóeág kiedóhi-T.ulábu ás o bonredi kóaságbiróosi sAegukiotbeió fjib f.l«át.l.k m- ~. ¦ legtöbbet igeróoek elwi.tni fog.
Zelo Egerosegeo 1882. esi jaoio, hó 2. o.pjio.
... kjr. -v-r.v.i. . miat tolek-köoyi betóság
A ti.ztelettei alélirsttnak nn szerertcmje télies alázattal a t ez közönségnek becses tudomására jut tatni hogy nii intezetét fslyé évi július ho I en megnyitja és eoen ugy mint evekkel ezelőtt helybe* gyakf rsita, a reábízott gyermekek kézi munkában való (kutasára müveié sere és nevelésére különös esndet forditand
TwoteletUl
BÖHM ANN».
Horváth Lajos ügy ved ur hazában a kegyee-reodiek átellenében 601 2 — 3.
legjobb tortali-es udito ital.
Utasé natáansak siieeyolt ken ásassál, sáen satasjaái, eyeaisr-és aáryai taratasi.
ÉDECSEK >i»..ii»
Grand Theatré mechanique.
Nagy-Kanizsán a főtéren az e czelra felépített arénában
A mir több éT óts birnevfsen ismeri mecbtoikai ön-mozdonvj szinhu Fr. Gierke rez.utleie miatt helyben megérkezett és szombaton, azaz f. hó 24 én esti 8 órakor díszt, és nagrszerfl előadásokból cyklnst nyit. I só rész. A ré* New-Yorkból. II. rész. Egy téli vidék holdfelmenetelkor. Hl. rész. Kgy önmozdouya mürésztársalat. állrán kötéltánc zosokból, akrobata- gymnasükns , ballett és solotAnezosokból. Végfll:
kedvelt Wandl OltranU , Tilágitv. a Oromang-féle mészTilággal Hydri - otigengas
Uelymrak: I. Zártaoák aaámontt 60 kr, II sériesék Maaou.it 40 kr, rooso dik kelj 30 kr, állá hely 20 kr, k.na- 15 kr. Gyra-i-k 12 é.ig . ..-máa f-áaodik helyro felét Sae\'.lk, k.n.l 10 kr.
Jegyek olóro .álth.tók asiadeo o.pp.li ,d.\'b«n sr-n*. peoMár.ál. Feati seiobás birtokon .gy dusUrt.ln. r.p^rloira.k, .mtmom. .olt ab. gáá ás legmágM.bb oruágok elótt elówlá..it -..gy batáas.l ádai, ópugy b^y bea is á Ugaegyobb ab...lágedest .i.oadj. ki . o»gyooii..t«lt köcoo. -g olótt. Moly tiaiUlotlel
-1 Fr. Glerke
E % j v el eg. - «Wé iHtczkeSea. A b.lagy
oioater korroodrl.t.t intesett »s os*..* tAr.eayhalos4gokkos, m.lybro uul «ra, bogy n-ba.j.n ...o .^0\'l.n hirt, hngy as 0roeror.m4gb61 meaektllo ssidok to-raegeoeo s.»ndeko«o»k H.gyvorM4g te. rOlete* letelepedoi aemaalônbeo s Soly-rooei Ssmter eltftaeM folytaa a oaidok ¦•! laai t.jgyilSlet aaitaaar. s e Ur.eoyes
C XKX KXXXXtt X Xlt K X
ivi A. t T o Jvr i x
Vm C-lápsöj-aj Siiiassr.il J
H 0- láplugony frinembil- uál X Alkalmas pótlék I a k f I rds k ¦• k "SSI
544 4-10. Hoállitisi szer aczsl S sofu/tpikbôl X
Szétküldés: Matu.nl és Tai-HS Frsnsensbsd. X
Kapható minden gyóí-y.zertárbaa rs IIWserkeréskMléBbea. X
xxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxxx
kiaáó -i\'-fi--Wsaiits Jéaaa. gyor»»»|toi»B
SAGY^ANTgJA, 1882, jtuugg 25-én,
«51-iü
Elo*»»t»i: ar
egéss ívre í frt.
fél e re.......4 ,
ae ved cvre......1 .
Effy mim 10 kr
HIRDETÉSEK
I hssábof petilsorbas 7. nijm.,liinr b BJ\'eöVn Iftvsbbi tort¦:*. kr. NYIMTfiRHEN toronként 10 kn\'-rt tt-ti rad lei Kinrstart illet- k íoisilen egyee a-r«i> trsért SO kr. i,
ZALAI (0ZL0HI.
A lap isaneaa réesét íTl«t6 k*ileme arak » aEerketstönös, tarasi reesét Uirto kösJeseajek p«t*ig a kiadókox bérmentve
NAGY-KANIZSA
Bér-mentetlrn levelek esek ismert aotüuiaxaaktAl fogadtatnak el.
Kéxiralok t ittas aem küldetnek
Nj-ry-Kanizsaváros helyhatóságinak, .iiagy kanizsai önk. tűzoltó-egylet*, a .isagy-kanizsai kereskedelmi s rnarbank", .nagy-kanizsai takarókpénztar*, a .zalamegyei sttatános unitótestűlef a „nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tisxti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kaival ásat osánya" s több megyei óa város
egyesület hivaUlos értesítője.
Ueteoklot kétszer, vasárnap- § csütörtökön raegjcleutí vegyes UTtalmu lap.
Előfizetési feihivan.
A jolius elsején kezdódó oj ér * uegyeddel tisztetettel felhívjuk a kö-/.Öuséget lapunk pártolására I Az eddig követett iráuy elég garantiát nyújt arra. hogy t. előfizetőink igényeinek jövőben is megfelelni igye-kezeudűnk
Előfizetési ár:
Félévre (július—deczemberig) 4 frt. Negyedévre (jnl.—szeptemberig) 2 ,
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Wlassics-haz) kérjük
küldeni.
N. Kanizsán, 1882 jnn. 21.
A kíadóhiraUl.
üfilirj cink és a ina*;) arswiists.
.Vagyar hölgye i-k •aQUttel, áldd érte •otíodal\'*
.Felvirrad még valaha!"
B három szóval vigaszulták
egymást apáink a negyvennyolezadiki viharra következett pusztulás alatt ; c három szót volt szabad magyar nyelven egymásnak fülébe súgni, ha osztrák-germán faltörő kosok által rrimbadöntőtt nemzeti örfalunkra gondoltak a bánatba merült honfiak.
Ezen ürfal, a magyar nemzet létének ezen legszilárdabb bástyája, ezen áthidalhatatlan , nemzetiségünkre törő külellenséget távoltartó sónczárka s nemzeti megerősödésnek; a mi édes. nekünk valamennyi nyelvnél zengzetesebben szóló magyar nyelvünk.
Sokszor kísérlettek meg már a magyar nemzet emez életfájának gyökerét kiirtani, bol ásóval-kapával, hsa] pedig a mögéje eresztett, csen-dr-sen rágódó férgek — mézes beszédek és csalogatások — által, de egészen sohasem sikerült.
Az eró-zakos germanisatió nyomában azonnal ott termett a nemzeti önérzet, melyet a Bécsből dirigáló körök már kihaltnak tartottak ;
az elaltató rendszerek közepette pedig mindig akadt egy-két ébren maradt férfiú, kik a nemzetet feltudták rázni a leüsargiabul.
Ha nemzeti nyelvünk fejlődési történetét lapozgatjuk , rájövünk, hogy ennek egyes fejlődési korszakában a nőknek azon időbeli hazafia* vagy ellenkező érzelmei a nyelv felvirágzása — vagy hanyatlásában igen fontos terveiéként szerepelnek.
Az igazi honleányok neveit a történelem megörökítette, de a kevésbé hÍTekról caak névtelenül szói; csupán azt emlitvéa meg. hogy a német nyelv és szellem a magyar nyeW rovására ebben és ebben az időszakban a nőkben találták meg legbozgóbb apostolaikat.
A mnlt ssázad közéltéről és a jeleu század elejéről tudvalevő dolog, hogy a nők annyira cinemet esitették a családban uralkodott törzsmagyar szellemet, hogy nem is jött már nnház számba az olyan család melyben a noreionó és a belső cseléde k németek nem voltak, magy.r leány szobalányává nem is avancirozhatott. mig nem tudott németül és ezen nyelv volt a magán és nyilvános társalgás közvetítője, mig a magyart csak a parasztság és kurta nemesség használta még.
Oly fensőbbségét nyert ezáltal a német szellem még az ifjúságban is, hogy már meg sem.elégeótek azzal, hogy né\'metftl társalgó, csakis német irókat olvasó magyar hölgyeket válaszszanak életök párjává, hanem magából a forrásból merítettek, Ausztriából és Németországból hozván maguknak feleségeket.
E szellem aztán nem csoda, ha az alsóbb rétegekre is k hatott, mely az értelmiséget bármely ferde divatban is utánozni szereti.
Régi szólás, igaz mondás: .Többet észszel, mint erővel!" A lehető legokosabb módon altatták el tehát a nemzeti önérzetet s elleneink már-
már örülni kezdettek e diadaluknak, midón Kazinczy és társai fellépé&ök-kel megmutatták, hogy nem az egész nemzet alszik, ők ébren vannak & szent feladatul tűzték ki maguknak az egész nemzetet magyar voltára fölébreszteni.
Az Isten áldása kísérte fáradozásaikat. Idomították, finomították, gazdagították a magyar nyelvet, a többi európai müveit nyelvek szin-vonalára emelték. Magyar honleányaink dicséretere legyen mondva, ók is fölébredlek s íjra magyar sz<-l-•eza ós élet lüktetett mágnás és iparos-hajlékban egyaránt.
1848-ban ,kjn nagy vihar s utána pasztulás", de erőszakosan nyúlt a nemzeti élet vérébe — s reaetiét szült. Aa erőszak a nók érzelmein nem foghatván, ép ellenkezőleg ók lettek a magyar szellem őrei a családban és nyilvánosságban.
De 1667-ben visszakaptunk mindent: felvirradt Az alkotmányos szadadság ós nemzetiségi önállóságunk napja azóta derülten mosolyg reánk és most még jobban, mint valaha.
De nem éltet, hanem tikkaszt, elaltat. KüleUeuség nem támadja meg; belellenség nincs, azt hisszük, mert a pánszlávok és omladtnisták. meg a deooromanok szép csendesen ássák ellenünk az aknákat, tehát elhanyagoljak mi magunk, alszunk s elfeledjük, bogy .nyelvében ál a nemzet!"
S tapasztalatra vezetett több megfigyelt eset. Legyen szabad a sok közül csak két esetet felemlíteni. - Váró* un k egyik kávéházában együtt ültek egy asztalnál 3 közös hadseregbeli katonatiszt és egy magy. kír. állami hivatalnok; ő maga is magyar, a neve is az, talán még nemes család sarjadéka is. A tiszták tört magyar nyelven társalogtak egymással hi, vele is, ó pedig mindig csak németül. Megfigyeltem s ezen
ur más helyen ís ép ugy cselekedett. Aztán még panaszkodjunk a közös hadseregben uralkodó magyar ellenes
szellemről ?
Hanem igaz, hogy férfiak közöl ezen kívül még csak egy-két példát tudnók felhozni. De a hölgyeknél az év minden napjára esnék néhány L\'tczán. sétakertekben, a háznál ritkán hallja az ember a magyar nyelvet ajkaikról. — Idegen ember azt hihetné, hogy Sopronban van, vagy Nagy Szebenben.
Pedig s nők kezében van letéve a hatalom Nemcsak maguk kőzött, hanem másajk u, de a magyar nyel vet félig meddig értő férfiak társaságában is honleányi kötelességük volna a mi nyelvünket és ennek utján a mi szellemünket is érvényre emelni.
Ha a férfi nem akar azzal a némettel ennek a nyelvén beszélni, könnyen megeshetik, hogy kerültetni fog, de a nőket, kivál a n. kanizsai szépségek- és szeli emességökről hire6 nőket nem kerülné az a katonatiszt a magyar nyelv miatt, inkább meg tanulná, mintsem a velők való érint kezesből Ígérkező szellemi élvezetről lemondjon. Hatalmas fegyver ez a nók kezében, nagy kár tehát, hogy nem forgatják, több : honleányi kötelesség mulasztás.
Vagy hiszi-e valamelyikek igen t. hölgyeim, hogyha Önök német .Sftngerei\'-ba nem akarnak menni a férfiak is nem önök mellett marad nak? Vágyba már el is mennek és aszúinknál 10 férfi foglal helyet, ezeknek a .Sánger* felszólítására kedve kerekednék vele .yodlerezni" ós önök közéi csak egy is odavetné, hogy még sem illik ám egy oly magyar városban, mint N.-Kanizsa nyilvános helyen német jodlerekkel jodlerezni, hát azt hiszik-e, bogy mindezen 10 férfi az egy nő ked-véért is nea fojtaná magába a német Iszőt még ba nem is született magyar.
Nem nagy dolgok, de jellemzők. Elég sajnos, bogy Temesvár német származása hölgyei jobban tudják, mi a missiójuk, nuat suk származásánál és környezeténél fogva magyar nó.
Nincs forróbb óhajtásom, min\', hogy a legrövidebb idó lefolyása atán mellbe üthessem magamat * elmond -hassam, hogy hölgyein*: magyar honleányi érzelavaibea csalódum, a mely édes csalódásnak minden igaz honti-síiv őrülni fog,
íme hölgyeim az Önök kezében van letéve a tökéletes meg magyarosodás ügyének leatfontosabb része, ne :dobják aat el rangúktól. Honosítsák meg a magyar nyelvet és asaliemet a családban és a köztársalgásban l akkor idővel büszkeséggel mondhatják majd el lansi ¦¦ rríl, hogy,N.-Kaai*»át nők tették tökéletesen magyar váraami.
* v,t,fi hü i d M-i*,
-r|wd\'i»Vi /I-d
Felhívás
trorwM 1- UwIté^aWuUMZ\' A magyar ttzolték \'V*. orjta-[gos Msgynltee Zala-Bgersiegen 1882. éri HfKtii hó 11 — 15 napján fog megtartatni. A meghívók és bejelentési irek i hasai toxoltó eplr-tekhex f. éri muraim te április hó napjaiban már szétktlaettek
Azonban időközben f, alakulhattak tűzoltó egyle\'ek, valamint az is megtörténhetett, hogy egyes egyletek a rétinkre kflldWt mejíbivókat postai, ragy egyéb akaüily\'dk miatt ez ideig meg Dem kaptak. Feltemnek tehát mindazon t égy lélek, ine-lyek meghivót te bejelentési íreket nem kaptak roma s magokat az országos kbzrjülésen képviseltetni óhajtják, hogy ez érdemben egyszerű lerélben, ragy levelezési lapon alul irott központi bizottaágkoa fordulni , sziTeskedjenek. A meghívók* és be-\'jelentési ivek. valamint az emiitett
TARCZA.
Primula veris!
L
lUjlő *i recéséi, lete ily joker Tértél aaár viesea ? Légy neke*. l >Si Príejaia -reria1
Lágj-abb volt álmod, kliBt a v . .iuy ¦ T\'.
I irmelr rirágé, Hijló firác-aál Primula verii
Cmpáa te haliad Caini bai «US Uyengéd hefaletát Kelte i-riMDik Primula 1 r » ¦
Vi nlt «/.
Nékem ia \'C7k*r -lebben mii.i bármely Saarislmi tir ég / Primula v«n !
a
Bálié ..... Pritaala varia 1 Bit ˇ» iaának Mondalak, kedvet.
;!.y" aa égntk
fellát teára - Siete* i* kaMed Tár.d fel eéki
M-acjOtc a lavaan I ->ontaa bár aat Ka^y él boronjó C&d il al njra;
Virác te ajeeee Hogj aa ékajtatt Iataoi lavaea Tigra caak BiefjStt,
1 megnyitod kebled, ámde betSraek Laeked4 fagjok
OvUkoloa i
HervadjoD hit es, H iti ¦ virágnak BirtHi lelke.
A nnép nemet magyarja.
— Karcsolat. — KCLCSlR JÓZSET-tti.
Nem hiába ayal futeU kereastul aa atjokon: aem ia járták Sebararakop-fők aaerencadvel a váaárt. Egyik bajuk kesét lógott a másikkal. Alig tdat el a veeaboső oynl, aaár elkesatilt a balaora kovácamühelvőben a reaaedelmek laa-caábee aa awŐ karika-.
As eredd raákék aagyeabe varnak fogva a ádaaa lovakkal. Haaeaa gaads a hatalao üléebec tréail, mig Fargl a kor máayaáa gondjait viselő. Képül aek, aaiat a gondolat. A eeága <M atmvaaa maakaa öreg etebar boataájok képest. Miart élemedett fér nemei a fiatal oldalborda eeiaryjait: «1 kerülik rendre a keoaikau
Aaon baa agy vaa as emberek kő sött ia, hogy aaemarak állnak a lángelmék aljába: asegeny Scbwarskopfőkat ís oaaoai tette ceuffi. Ott baktatott aa utoa a Laair koldus gyókóoea kordéja előtt, ki nélkül egy váaár, egy buasa el aem mulhauk,(Mikor ajráakosó bsagjáa rá keadi: „Könyörüljenek mag e sas-géay aemáaaadaáva. hall óoaka ka-toua-aapkájába a joaaivű aaeaoayek üllőre. Caap is a váaár ataa a koldua-atya-
fiságnak olyan diridót, [hogy majd öa dől s sa. vaj tői a .Pitypalaty" csárda. A negykőaláb-jarő a eaárdasi rakja, a világtalan a bor saiae elles tfrsel kifogást, s felkesü kőt késsel dőagefi kedroa élet-párját ¦ ami Sémink agy fajjá bosaá a nótát, bogy: .Megesett nékem a asabad-kai vásárt Elvesstettem kotdos-aomám garaaos pipáját" — akár a trombita bar-
sori....)
Tudnivaló dolog, hogy a ló olyan bari isiét ben ól a ssamárral, miat a frea-cxia a barkaaaal. Nakí bokroaodott as a Begy táltos ia a fűim láttára ea saegeay Schwarakopíek egyaaar oaak asoe vették eaare magukat, hogy ott kecameregnek aa oiaaéli pocaéu kellő kösepóbea : rijok dőlt a kocsi.
Saegeay Fergl! Hófehér piaatoly bugyogól hason fol a veeerra, a eaalWoa csípője oaak agy tündöklött a gyapja-barisoys tövdbea t aa üaneplő kék miauja volt rajta. 6 moet utolsóbb a vályogvető esigáayaál ia — ő, ki első .burseh" rgesc Lepéayeaee I Akkor is, hogy útra keltek, ugy rajta felejtő sseme bogarit a esőmmé a ak iaerreiaja, bogy majdoem kidegleiaat kapott a tttaes pillaaiiaitol.
Dehogy iamerae rá as ődes ia, ka Őt ityea állapotban látni! Saame-asája agy tele vsa pempŐvel... Hát\' me^ aa a négy lő ! Olajos po atőval csisaotta ások saőrét ragyogó fényesre, hogy megbot lott rajtok a napsugár. — 8 most agy sár miad a aagy. Ast sem tudni, melyik •Bürke, melyik pej? Alig gyésik őket .maiira rsutakolni. mikor ea iamerőahös érevrk. Betyár, aa oaáarhegym .hoaaaé\', arat » sántitik a bokfeocaet Ele nte osak mődjivai breamg, de- asáaaap, a
pibeaas után. föliamersaik. bogy a lába ócsamalt ki.
Bistatja ía Fergl as apját, hogy fordaljaaak rimsa. Amiatt asitkosott nyul miatt még utóbb ia bajba keverednek. Asoabaa Haaeas gaads kevésbé babonás. Meg oaak as kellene, hogy asdgyea-asemre visaaatőrjea a dőreségén oevea-aenek a falubeliek! Bajuaawe emberen ia megesik aa efféle, még ha ssáae-világit sem látta ia a aynlaak.
Megereart egy két .Bsapper+otl-\'-ot. a kötőféket odakötösi gyimnak a asaka-doaott istrángból i tovább hajtanak, miat a förgeteg.
A kÖvalkesmőny Ferginek adott igásat. Mit nem okoehat agy tacsialínes oyoJ 1 Nem érte be a folbontaasai még tubaay-t is ontott a nyakuk kösd. Megástak, miat as ürge. pedig ae agám táj verőféaybea augirsott. Köröakörül tiaata kéken moaolygott as égbolteaat, a aap tündöklött, miat a boldog ara tekiatete as oltár elótt; c»sk fönn. s fejők irtat esoTBOrkodott egy irva felhődake, koay-ayekre fakadván, mikor mar baja aeaa fért meg keblében. Mínt a magyar ember mondja: verte aa ördög a MméMét, Nem tartett sokáig, de Üreg eseppekben saakadt as eső. Mire a ceikeresi kapass kod ős fölertek, esoroavis fait mág W ingok ia.
Haaem meg csael aem tett be a csapások mértéke. Amellett, hegy a magaia ralt betyirt MUroa kellett H.neas gaa-dinak elvaaategetaie, meg károm darab hamis trs foriotott ia rsWéadtt a talián kupees, Vi a mifcókat megvette As ij peas c«ak- akkori ben kapott Iáéra, Hm
near gasiK Bfdg natt volt beane yártaa - TakaffSrtkar*a«Ta\\a .mapapevi»*\'-^
frigyre leptek a Pdoaaerwettera-«kkel mikor a ásóéi jagyaŐ feliam/rts a hami-sitvinyokst: de már akkor kóaő volt a aopáakodis, üthette bottal a ősiké: nyomát
De a bajok legnagyobbik*, — legalább Ferglre aésve, — asm as volt.
Bevett svohás kceuaépaál — aéli-aeg-kimélósDőI — távol földön iameréao-kot tartani, kikhes hasa<llanak vásár eJksimiveJ, rag/ ha arra akad atjoá.
Hanam gaadinak a lepényééi arab nak ia ilyen samarőee valt a téagyöhares asagyar Balváiátia Hetyei -Pál aram. kLodakettő vsaároaé ember. Arasst saép . lovai, amaat pedig eeiaaarea ökrei gas [dagi torták mag.
Nem beeaéfik egymás nyelvét, Csupán aa idegea ssó elnyomorítáaávaJ sne-rea mamaságot egyik a másiknak ; baaem ea aem vont gátat barttaáguk elő. Tol • mioauk. a kstoalaat smvasadg, mag-[ertati vaiefe, hogy többek egymásnak ¦osas styefiadl.
Mikor Haaess gaads Hetysiak hi sáfao* kösetedík, Jolrbd tarthatja, mfatha, haaa meane* Meg otthon aem viselik agy gondját Talpra ál! aa sgeas haautfp, hé lyet sem leifk, teaynrSkóá bbreovsak. teja«-vvijbaftr(jsan(k, cakkhegy ki sam ssedik a kerekeit.
A amvessdf*jee Lepényeeen áinc* hiáay. Csakhogy nem ily aságyaroa módos avrtstkosik. órvemdaaek ott a a ven-degnek, — da többet kiná.iák ssdkkel. miat kalaoaeaal. Haaem gaads ajkán hoastabb a moeoty miat astrtaTáa s k -báaa. Hiába* as uflaiak aem egyformák ^§mhmm\\Utn- ásót a rdagvar U
3T RZON HOTBOT
SY\'01
iTAJf.
ZALAI KÖZLÖK Y
/UliUJH 25-ea 1882.
napokon tartandó ünnepélyek már megállapított sorrendjét tartalmazó programm, ily megkeresések követ-kertében haladéktalannl megfognak küldetni.
Zala Bgerszegen, 1882. jnníos bó 18-án.
A mmgjv tfttoliók VI. oriiágo* k&a-Kj tiié*«nok kóspi öti rssdaso bitoitaág.:
SZEOHŐ ISTVÁN, ej.sk.
A magyar tusoltok TI. országos kii tTiul™. alkalmival Zala Égerszögen BBZ evi aagasztas ki 11-15. aap jala tirUndu ünnepeljek sorrendje :
Csutorák angnsztos 10.
A délutáni 2 órakor Nagy-Kanizsa és esti 8 órakor Szombat bely felöl érkezó vendégek fogadása a szentiváni vaspálya állomásnál, — bevonulás Zala Kgerszegre, a Táros bázban levó állandó irodánál megállás - az egyleti zászlók elhelyezése a megye nagy termében, — S vendégek elszállásolása.
Péntek, angnsztos 11,
A reggeli 8 órakor Nagy-Kanizsa és 9 órakor Szombathely felól érkezó vendégek fogadása a sient-iTini vaspálya állomásnál, — bevo nnlás, — a Tárosházban leró állaadó irodánál megállás, — as egyleti zászlók elhelyezése a megyeház nagy termében, — a vendégek elszállásolása.
Délelőtt 11 órakor a kiállítás megnyitása 8 s bíráló bizottság működésének megkezdése.
Délalán 2 órakor a kiállított tűzoltószerekkel kísérletek a kiállítás helyiségében.
Délntán 4 órakor daszehasonlító oltási kísérlet a Hohl-féle tűz-oltóanyaggsl a vásártéren Payrleit oer Gusztáv vezetése alatt
A délntán i 5 órakor Nagy-Kanizsa és esti 8 órakor Saombathely felói érkezó vendégek fogadása s szentiráni vaspálvsnái. — bevonulás. — • városházban levó állandó irodánál megállás, - az egyleti zász lók elhelyezése a megyeház nagytermében, a vendégek elszállásolása
Esti 9 órakor ismerkedési estély KiinhiTln a kerti helyiségben.
Belépti di) nem tűzoltók részérói 20 kr.
töltess » nénwte*! Vérré vilt már ebben at kapnrisig, mint a barátban * lenonn.
Saeginj Fergl 1 •Tibiétire ugyan csehül járt. Késs veszedelemre jotl Hetyeükhes. Annsk a Jal-skáask kit fekete sseme megzavarta esaé*. elűzte asávs nyugalmát.
Milyen anemek anok ! Ceodák csodája, bogy tünet nem fog a por, ha kilép ai u tcsár a... Hisz aaaal a aaeiapárra. gyújtogatni lehet! Ferginek legalább aem rolaa oly itaonyu melege kit égi ¦aalmakaaal köaött eem, naiat mikor Jn • Ka ráveti asemeit.
Lehorgaaatja fejit; rá aem merre tekinteni egy rak lóért. Attól fii. bogy bele vakul, miat aki a nyári nappal far kee-Baemet akar nézni.
Kit fekete gyémánt aa a két sseme. A gyémánt oaak arany foglalatba illik ; Joliaka ia gyönyörű egy leány ám! Behányt anonim el ia Tan oiyan aaép. hogy a mesék tündér királynője sarokba baj hatna mellette... Miat a kora oseppentett tít, ptros-tehér aa arcaa Pieeiay ajka íasló róaaaöimbó. melyre mosoly gyanánt a kelő hajnal saökött la aa égről. Seeenöl-döke két fakaia esiTárviDy."1 Holló-baja nehéa fonadékban majd a sarkit Teri Nem is idahat bele rőfös pántlikát, miat a többi leány, mert akkor as at porát seperné Nála egy csokor is meglesni.
Még as öregember sseme Ís megáll rajta, bogy aa bomleaáaak irta a iegi ayek. Kettő ia jutaa mindenik ujjára. Ha sserelme fajébea aat kiváaebí tötök hogy fusnssek a ujat asikráieél g/öagyő. a nyakára, — miad válleikosaék rá . .. Da aare még aaaa moiduit mag, hiába inteenek duosujárásokat a básuk tájára, Juliska oaak nem tud válása tani.
Aaayi aa irigye, a hány .eány vaa BáJviadoa bűbájos hírét ia költőnek, — eiasveajték braavnrkásy-lámpiaaak, kivel ugy jár a fejéreaatett legény, mint aa éji lepke a gyertyalánggal, megégeti magit. Föl ia taeai nem agy legény magában, bogy aem járja tovább a bolondját; da fogadás ide, fogadás oda — oaak aat vasai ás ara, hogy aaár megint ott áll a kaonjok elótt. — Akarva, avasa akarva «da visaá a lába. Ha a taivigra vaa me-¦éja, vargabetűt aaiaál sa aj vág falé -
A kiállítás este villám fényű kivilágítás mellett lesz asegtekiutnetó.
Belépti dij a káiUitási helyi •égbe: nappal 20 kr., eate 40 kr Szombat augusztus 12. Reggel 6 órakor ébresztő. Reggel 7 órakor az országos szövetségi válaaztaaány előértekezlete a megyeház nagytermébeu.
Reggel 9 órakor az országos szövetség közgyűlése szintén s megyeház nagytermében ; melyen nem tűzoltók csak belépti jegygyei jelenhetnek meg, szavazati joggal pedig csak a magyar nyelven kiállított rendes meghatalmazással ellátott egyleti képviselők s küldöttek bírnak.
Délntán 4 órakor kirándulás a felső érdére, itt tánca vígalom, eate tűzijáték három szakaszban és villám világítás.
Belépti dij nem tűzoltók rószé-!1 50 kr.
A kiállítás egész napon át nyitva.
Vasárnap augusztus 13. Reggel 9 órakor ébresztő. Délelőtt 10 órakor díszmenet a vásártérről a fehérkép- uri- iskola és körmendi otcsákon át a Kazin-czy-térre, boi a vendég egyletek i a helybeli egylet akként fognak az állványnyal szemközt elhelyezkedni, hogy első sorban a zászlós egyletek, ezután pedig a táblával jelölt egyletek fognak betűrendben állást foglalni, végűi a helybeli egylet; ezután az egyletek küldöttei által az ünnepély védnóknóje s a koszom hölgyek a megyeház nagyterméből a számukra készített emelvényhez kisértetnek s itt helyet foglalnak ; ennek megtörténtével tartatnak az üdvözlő beszédek és ezek? tán megkoszorúzhatnak az egyleti zászlók és jelvények a koszorú hölgyek által ; végűi a megkoszorúzott zászlókkal és jelvényekkel tisztelgés a védnőknó és koszorú höl -gyek elótt, ezután pedig a védnöatnŐ és a koszom hölgyek az egyletek küldöttei által visszakísért étnek s megyeház nagytermébe.
Délután 1 órakor díszebéd a Zöldfa* vendéglő nagy-.érmében. Egy teríték ára 2 frt.
Délután 4 órakor diszgyakorlat a Kazioczy-téren.
csakhogy Juliskával — egy-két saó> álthasaoa.
Fergltel is fölfordult s világ... A csillagviaagálók nem vették ugyan éssre, hogy kizökkent volaa sarkából, — da Ferginek ugy tűnik föl, — aíatha liba helyett a tetején állana. Látta ö Jaliakát eselótt négy évvel, hanem akkor méfonak serdülő félben volt, aem gyakorolt estvére különös benyomást. Most aaoaban meg van babonásra,
Aa öregek aagy beaaédbsa vannak •s „orsság dolga" telől.
Lagény fiát Bálintot kiküldötte Hetyei uram a piacáéba*, hogy gondoskodjék a vacsora ...k-rl Itt! ion csak a csigerét tartják a boraak, hojy a java oa fogy joa. A aorbeli bordók vérét osak akkor ereaatik meg, — ha vendig Tan a báaaái. Helyei urasa moet különösen meghagyta fiának, hogy annak a közepéből töltse ám meg a csoboiyót, melyiken a .fekete macska &]• a a fehér tőkék vertlékéből is botson kóstolót.
A .fehérnép* Ferglt fogja kereszttűzbe. Ostromolják étellel-: tállal: pedig még bátra vaa a dösuó űtkőaai, a va eaora. Eltartják ménes-máeos beszéddel, melyre, — hogy még édesebb legyaa — csokrot hiat a sugaráé arcsok mosolya. Hs Fergl caak minden tiaedik esavoket érti meg, arról ók aem tehetnek.
Ugy 01 ott k&alűk a tulipáaos lóoaia, mint a csigáay vajda, k>aek as esüstgombos botja el vesse tt. Farsangot jinak keblében a furcaáobn..-furcsább erselmek. hanem asért a képe mégis nagyon bőjtí ssist visel Saive hangjsan var, aaiote tuidobogja as óra kst jegesét. Faja aug, miat a befutó\'t gősmosdoay. Bansal, agyra bnaak miat a baUtaau ke-aaag a Sióban. Elhajthat a egy saélmal-aUOt a sóhajtására. Mearasaék rajta aadg aa el lenség aaiva is.
Se ált, se halt saageny.., Vica* néni — Hetyei uram bitesLaraa — anyja után kéVdeaőaködik.
— Termett-e sok kendere as idea? Eljön-a váaasauaal a U vasas vásárra?
Da Fergl nél oaak aujibél áll a falasat, langy agyat sasa aaól, aat is lassan mondja. Usneu; a karddal aagyobb hangon hátba aaaa tökéletes a fűiére —
Délntán 6 órakor oépflooep és tekeverseny a Rozenkrantz-kertben tttzijátókkai
Belépti dij aeaa tűzoltók ré-aaére 50 kr; egy verseny jegy 25 kr. Bste 3 órakor zártkörű tánczvigalom az .Arany bárány* vendéglő nagytermében
Belépti díj 2 frt. Szűnóra alatt a zalvegerszegi önkénytes tűzoltó egylet betegségé lyeaési alapja javára hatóságilag engedélyezett Uargysorsjáték nyeremény tárgyainak kisorsoláaa a hatósági kiküldött jelenlétében.
Kiboeaátott 5000 drb sor.jegy, — nyeremény tárgy van 100 dara,b, melyek közű] az elsó és harmadik főnyereményt egy—egy 3—4000 ft, illetve 100—150 frt értékű a kiállításon kitüntetést vagy dicséretet nyert ujabb szerkezetű tűzoltó-szer, a második főnyereményt pedig egy 300 frt értékű 12 személyre való ezüst asztali készlet képezendi. Bgy tors jegy ára 50 kr. Sorsjegyek kaphatók aiulirt központi rendező bizottságnál éa este a pénztárnál.
A kiállítás egész nap nyitva.
Hétfő angusztus 14. Béggel 6 érakor ébresztő. 10 órakor a kiállitási bíráló bizottság határozatainak kihirdetése s ezután a kiállítás bezárása.
Délntán 3 órakor kirándulás a .Sriv\'-avagyre.
Bste a Nagy-Kanizsára utazót kikésérése a vaspályához.
Zala-Bgersa^gen t 1882. évi június 5 éa.
A magyar tusoltok VI. oraaigoa kos gyűlésének közpoati rend eső bit\'ltaága;
8ZBGHÓ ISTVÁN,
A z alamegyei alispáni hlvataMl.
Ui tatai"* Bsasaáa*.
3*876 saám.
Körrendelet as %w*má*j 6%*%é» tOrwénj/ lvalótxif<i\\kot>. Miathogy a vádáaaat megadóalatá sáról aaóló 1875. évi XXI. t. cs. batáro tatainak módosítása tárgyában benyújtott törvényjavaslat sadg ea idáig a törvény kosás által le aem tárgy alU lot t as 1883. iv atső felére kiadott vadáaaati
Ekkor magas a Tálasa, hogy :
— Keaaene, nem isaui, oaak aaost leteas a csmtri.
Vieaa néni Juiiakávai kinéz a konyhára. — FcU hassa ál ja Fergl ast aa egérutat, k.surras aa udvarra lavagé alán. —
A hévbe sseiló is a persaelasó harmat annyira — mennyire magános térítik Őt kibultaágából.
Időbe karftl, aaég egybegyüjibeti saaoastét kóválygó gondolatait. De oaak asért ssáUiakósask össse, hogy egy képen eser aaínbec igésőbbre rajaolják előtte Jaliakát.
Nam hiába magyar leányról ki saűltas a dal: .Nem anyától lettél, rósea fán termet tél\' — da oaak magyar is ma rad a magyar, sohasem lép nyomába a német. Juliska pedig a magyar lányok köst ia hajnali csillag a csillagok köaött. Több sse-nrevaló vaa ennek aa árnyékán ia, mint a lepényééi lányokon öaaaavéTn.
A mindea lében kanál kereastanyja már eaakaem Össse boronálta a lanvirág •sémi. Puxeadl Perbllal ; haaem aabak majd aüi a pereoses — ő ugyan el aem veasi I —
Vsgy Juliska lesa a felesége, vagy ugy marad magánosan, remete módjára... Mart ó gondolái aem tud máara Juliakia kivkl. Beleeaett abba a sötét, mély verembe, mit sse r elem aek nevesnek, ki aem sasbadal belőle, mig a világ világ lesa.
Ssólaa ia vele a aaive asáadikiról — osak édes aayja mag ae tanította volaa a .mttaa" aaéra-. Da attól remeg, hátha Jaltska aaaal ásatod ki, bogy ma nincs április elseje. Kaoaagaa sffólölt a badarság lótott, begy róla aadg sgy bőr-bajsnu, facsjpos Fargl is mar álmodosai kinek a aevéi sam tudja kimondani.
Igea ám, ha magyar iagéay volna.
Caak as a aha11 ott aa lenne min deaűtt, mint a vetemény ágyakon a tus-dárijeas ö.
Megiikussa as őahajdaakor építi-saait: miért nem tar vésték, a bábeli tornyot sgy-két emelettel alacsonyabbra? Anok as okai, hogy annyiféle asm.se .i-sig vaa a világon. Nam fájna most aa 4 faja, ha Juliskával agy ay el vet hasamlaa, agjsasnrttaa megkérné
jegyek irrémyesaége pedig folyó évi ja-niua végével lejár, mihsasUrtáa végett eaeaavsd ér tas item a tSeváay batoeáget hogy mindasou falak r iámén, kik a folyó évi juajar végéig érvényes vadasaati jegyeket megújítani kiváajik. vagy aj vadáaaati jegyek kissolgál tatása ért aló. ssör folyamodnak as 1876. XXI t oa. 11. § ábaa megátlapitoti tiaenkát (12) frt, illelőleg hat (6) frt és a törvény 11. §>baa említett egyének hsssnilatára •solgáló jegyekre a esve a törvényssert kit (2) foriatayi bdlyagiUelik előaeiaa iefisetéae mellet a kívánt vadáaaati jegyek egy évre vagyia 1882. Őri juliua
1 tői fogva 1883. évi június végéig tar jedó érvényesaéggel leasaek kiállitaadók, moly csélra 12-6, illetŐles; I frtoe bélyeggel ellátott Tsdássati jegy Uriapok haasnálandók
Oly felek réasére kik ss idéaett törvény 9. §-áaak baiároaalai alá aaő vadasaati jegyek ktasolgálUtasáért folys-módnak ilyea jegyek as idéselt § baa megállapított 3 Ívre járó IÜ frt illeték agy éri réssletéaek megtelelő ségy (4) frtayi Ö mai g előtetős leémetisi mellett asintée osak folyé évi jalias 1 tŐl 1883. évi jttaias végiig érvényes nj jegyek sd -ba\'ök ki.
É* miután aa e csélra hsa inalható bélyegéétt Űrlapok forgalomban n nese nek. eaeasel megaagedem, hagy as a*óhb emli\'alt v.dáaaati jegyek kiállításira a IS frtoe bélyeggel sllá ott űrlapok hass aáltaasaaak fel, naoroa kötoleeaégévé ta-ssem asonbaa a fentebb idéaett Uírvény
2 §-a esertat aljáré törvényhstóaig: liastviaelóaek, bogy felelőaig lerbe alatt aa ilyea vadáaaati jegy kiesolgáltatása alkslmavsi au na a hátlapjára a 4 frtayi iiletéköassag lefieetiaét — valamint as 1883. ivi június végéig terjedő érvény eaaég időpontját pontosan tüntesse ki és as abbeli airadékot eláiriaával és a hivatalos pecséttel is lássa el.
A fentebb említett vadáaaati jegyek kiadáaa iránti folyamodváayok tekintettel arra, hogy s folyó iv második felében kiadandó vadáaaati jegyek aa 1883. év első felére is kiterjedő irvinyeséggel kiállitaadók, aa 1876. évi XXI .tea. 3 g-ábaa megbatárosott 50 kr bélyegilleték alá esnek.
Végűi felhívom a törvényhatóságot, hogy a fentebb jelsett bélyegsett vadasaati j-ary űrlapokból saükáégelt késtlet-aak aa eddigi módosatok aaoriati meg-aaeraása végett idejekorán iatéakedjék Budap at, 1882. jnniua 16 áa,
Qr. SZAPiRY a. k .
Idő Járásunk.
Ha két tamer ellen egyén egy mással társalgást kesd, sat legtöbb esetben ss dőjáráson kendi, de sokssor ismerősök
idői ár is, aa
nincs késs beasédtárgyuk
Bálint magfordult a begyről s .lélekkel", a leves is megpuhult már a töi-belyee, mire Jaliska fölterít Viesa sési is kása a tálaliaaal.
Elhallgatom : bogyea leiéinek meg a párolgó tálaknak ; hogyan nassol ja veadégeii Vioaa aéai, hogy ae hagyja nek im sosBBBii aa éleiből, hadd legyen bolaap ió idő.
Elhallgatom : ;hogyaa koasonge-ik egy máara a kulaosot; hogy aa derűi két Öreg laeeaa-leases olyan róantáa kedvre, hogy utóbb már komattak is egymást, pedig teljes álatokbea miadig sógorok voltak sgysaáastak. (Tadvalsvóleg a magyar ember a tótot a\'yafiaak, a németet sógoraak asoku aeveaaí.)
Elhallgattam: assgéay Fargl hogyan esik iasaét inkivtileibe a aaép • tarnak sugár áa; hogyan fajjá derűre borura a kihűlt gulyáshúst, pedig annak as a baja, bogy aem nemet saájisre pap nkásiak ; hogyan virraaatja keresetni ss éjsaakát.
A tagrom es\'.smi foiö-legee, csapás as elbucsásassál állapodom meg.
A kocsi mir félérája ott áll ss ajtó alón. Haaesa gaads épen harmadasor küldi ki fiit, hogy vesse föl as istrángot, meri rögtön ladulaak. Utaak, asdaak Maláji ágit* nieceen vége, ba végét nem saakiijah.
Hetyei uram újból viasaatartja. S jókorát ayelvéa agy eeesaféey vaaató kor-tyos, megtörli bajusaat as inge sipajjá val és Ha ess gaadára köaaöati a ka laeaot:
— Adj\' lataa minden ját! Saáli joa ránk saoat Jáaos áldásai Trink só-gor 1 Becaalatlol adom I
Haseas gaads kossal Tan aaár Noe apánk állapoiáhoa, majd levari libáról a tömérdek .aaent János áldása.\' Stábod va fogjs mag a gaada kasét.
— Neue aégor, saeat Jáaoe hall-gsaal nem Ishet, meajártik.
De nincs addig maradása Hetyei áramlói, mig óssee asm csókol ódáik a kalacscaal, átadváa aat Ferginek.
(Vág* köveik esik 0
időjárásról beaaélnsk. Ra aaayíra szo-kásaá vált már, bogy aémely ember aem is tud maakép bestédbe eresskedaí. ha caak aeaa aa időjaráaoa keadi. Na de ki ís kapják eaért sokssor a lecskét ások. kik aa időjárásáéi kaadik, olyaaoklól kik magokat miveltaek, saellemdusiiak tartják. — mert ilyenek igea póriataak Urtják aa időjárásról besailsi, állítváa,
— bogy caak a goadolataaegéayek éa aí agyűgyáeK bessélaek as időjárásnak vsltoaandóaá iról. Miadefpy. hadd b-sailjeask asek a magukat mivelukaek ladók Botiükáról, asáaémetről, a siiapa-dokoa fellépő egy-egy Sar b Berahard ról ióveraasyikról • ss ig tudja saeg miféle osodabogarakról. már éa oaak megmaradok a régi ssokáaom mellett — aem törődve aaaal, — ha kasaéUen ,. Egyébiránt mi magasa Isi való vsa abbaa kaja. ember as adóról beaaél Mi érdekli as embert jobban a kaayérea kívül, miat aa időjárás - Kűlóaoaea ssi falas, •mbei-es as idÓjáráatél aaayira fogva tartatunk, kogy ritkán malík el asp lőlttak, bogy reggel, vsgy még e\'.\'ute vsii eaU meg ne kirdeattik, ha mást sem magánkat, hogy mit teendők lestttak. ha aa idő jól ssolgál, vagy mii ha ross iáé vagy e Ó kosa Miadeaaap mintegy meg kall alkudni as idóvel. — Kűiöaoaes a június bóaapbaa akaduak el sokssor m falusiak sa időjárás miatt A asén* rogatás köabea jövő eaősések ások, sselyek bennünket laghamarább^ kihoaaak ji kedvűnkből, savért ae ué\'.jen el t. eser kasa tó ar. ha levelem megmt osak aa időjárásról fog besséioi- Mart kaiba caak as idójarásiú. fagg sasegéay falaaissabsr aaerenoaéje vagy saereacsét 1 easege
Istaaaak legyea bs >! Majn< ha égessen jasinssak ts már fele e\'sault és I így a későt fagytól vsló félelemtől mag-| sse bed altnak, de moet meg oaakkem i miadea e»p as össse ös*setoray<tsbió ter-bas fellegek ijesateaek meg bennünket | vísstjóeló sötét ssemstkkel. Ha mir a \' mijas magk agy elmeséli, meaeiak, ker-teiak, sailsiskaek óhsjtjak, bogy jnnma és a kOvatkaaó bóaapok se logyeaak rosssabbak. Kórjuk is as ég ural basgó lélekkel, hogy őrködjék felelünk
Igea megijeeatslt a május bó is sok hideg saeleivel és kóharmataival, — da hála as égnek nagyobb voi panasauak éa félelmünk, miat s valóéig. Ha tett i-valamelyes kárt as ig\'n csekélység panaszra sem méltó as aálunk, istáa helyeken axonban, miat a tudósítások ásóinak nagyobb károkat okoson s májas hideg időjárásával.
A varas orra Orbán a piatérek patrónusa, agyasénak jól viselte magát, ha reméayeiak nem csalnak, az idén a piatérek jol ri sas sasod jék ám magukat, mert leaa dolguk s ha dulgnk less, péa-sók is less. A ssŐlók s hogyan a virágzás maUlja bő ssureUi igéraek. Adja Isten, < b°gy ígas legyea 1 Reá is férne a ssegény magyarra, ha fogaastj i lenae a költő szavának .Isten áld meg s magyart jó I ked.val bőséggel stb."
Ugy látszik Medárd is igsaolja as •dia a róla való köamoadást, .hogy ba [Medárd napján esd esik akár mi kevés ís, után? a 40 a spig esik még naponként, ka osak kevés ta." Medárd éta osak 2 aap sam hibásott, hogy ae voli volaa eső. A Medárd előtt fújdogáló déli ételek oaak agyaa ethoaták a téri tők hdaóu Afrikában és Áznia déli réssén június hóban ural kod ai saokott eaősések fellegeit a vispárával leit levegővel, a mi a sséltel levő lelssársdt ssénáinkal jól meg fogja berni tani. — No de se baj, aaaal több sarjat fognak kaszálni.
Mert aa idáig esett gyakori esők i* a sarjuk aövekedéeeil nagyon elő fogják mozdítani. De nemcsak a sarjuk növekedésére volUk aa esők jó hatassál, haaem a kukoricáé is más kapás növényekre is . Egyedül s szőlőnél aem volt szükség ns esőre, mert ss moet virágzik nálunk a legjavában.
Szőlőről levén a ssó, sem lesz feleséges amlékasletai s saóli\'s g«sdáket, — hogy boros hordóik un tu Ur tátiról, lletőleg ssorgalmas bekéoeséaeról (eia-achlagj mag ae feledkeaaenek. — Szamot vetvén boros edényeik menayisigéró! a remélhető bor termésbet mérten a még hiányzó boredényeket most még jó >ióre beeseressék, ae kelljen majd szüretkor kapkoLódni, as edénynek kettős árát ia megadai.
As előre való gondoskodást ntkáa saokla aa ember megbánni.
öreg vsgy anyásáén a kevés takarni • ast ís a gyakori esők jut megbarnítják. De íakább ásson meg, éa légy t-n barna, mint nedvesen ösnaerakva peaésst kapjon, melyet a marha már nem eszik oly jó kedvvel, többet a láb alá eaór — mint a mit belóle megestik • a mit meg eszik ia, aem válik izére.
Össae lehet a szénát ugyan rakni, ha nincs meg ta a tökéletes saáradis, de as ilyenkor igea megkell tiporni u asénát
— hogy taiiail kevesebb levegő férjen a asdnáhoa, aaaéosboglyát azuiao szalmával kőrös-köral betek arai is jól befödai, — hogy sem viz, sem levegő a Bséaába be ae hatolhasson, mindaddig mig a sséaa jól ki svam íoria magát.
HUBZONSGYRDtK MTFOLYAM
SALAI KÖZLÖK!
Al ifj kernelt ezéna a forrásban
megszokott barnulni. De a sséne asára-dáai állspotánek k időpontját jól mtf kell vigyázni, mert e koráé öaaaerakott félevén aséna könnyes megromolhat.
Al tagolok moeUnában felteialt atéoaaaárogatáai módjuk épen elleekeeó t. mienkkel, mert esek ie elég megfonj áradt fovet már baglyába rakják és aleg-csövesés utján a ¦sénában fejlódó gdet, egy ventillátor segélyével eltávolítják. Ezt m gtebetik ei angolok, de nekünk asegéoy magyar gasdásnak nem kerül ilyen drága aaárogatáara. L dicaóeéget hagyjak aa angoloknak, ások kódöá és borongós idójáráaaal biró oraságokban m-gtiieü aa ilyen iséoaaaárogatáa. — d nálunk nem.
Nem mind arany, a mi témlik, — sem mind jé és nem mini praktikus mit as angol tslái ki. Bár a törvénybosás térés se atános\'áK volna annyira a nagy it^liséggel járó igavságssetgáltstáni — és t irmánysáai eljárást.
Már ka atántott a magyar inkább aa éasak-amerikai ssabad államokba divé oosóbb rendesen vette volna például
De Ingyen ind, ba kövér, aaokta a magyar mondán. Pedig semmi máa — mint caifra nyomorúság. Hiotóa kooai k-oderhám, nevetaégea agy aeerssám. — Nincs reasnabo, mint as aa ntánaás. A mi jó as aagalnsk, ss nem jó a magyarnak mert a magyarnak egéevea máa a ternió •sete és isleae.
As angolnak talán jó, bogy raa aa enyaorsságoa kivül egy kelet Indiája, de iner magyernsst már nem jó a bosnyák ocupátio. Bocsánat e kitérésért, n mit nem Lett volna aaabad tennem, — msr nekem ia könnyön odavághatja vajak maradj te as idójáráaaal. és hagyj bekét a politikának, miat aa ngysserü vargának ki nem maradt a kaptafánál, hanem a művese munkáját t iralgáit*. Lo tebái ásót is fogadok, maradok as idójáráaró értekesö:
P. G
Helyi, megyei és vegyes lilrvk.
— József fóhercseg e bó 21-én, Zágrábból reggel lÖ»/4 órakor érkezett Pécsre- A pályaház gyönyörűen volt folékitve, kivirágozva. A honvédség f\'iparaocauoke Holláa Emó sltábornagy, Jelleocsik bon véd -ezredes, Polka elesre-des, továbbá Percsel bsrssysi főispán veséiébe alatt a megyei Küldöttség, Aidia-ger polgármester alatt a váróéi kuidou-*ég, Feszti, miat peatpflki helyettes. Du-Iznssky igaagaió, Troli fogaduk. A főispán ÓS Feszti kanonok basádéira a föhercseg magyaros •gyasertiséggel, barátságos aaavakfcal váiaaaolt. Jóssef fŐ-bercaeg a püspöknél volt sta.lv*. A pás-poki ssékkáibea Dal ássak y püspök fogadta ; a nagyúri vendég kíséretében vol tak : Ornef lovaaaági tábornok, b. Nyáry tábornok. Péoaról e hó 23 áo delelőt, ta * vosolt s föhercseg.
- A vasat! ki Is mi posU-épüleL már teljesen tölepüit. Minden esetre kívánatos is volt es a künn rrükodő posta ttesiek • a sok le.eióssege erdekében. Eddig szinte zöeos voll a Inkáé.
- Szépül vártjának. A midé hit-kösség által ssagkendntt éptikenés na isko a-utosábaa saépea halad. Most érte sültünk, - kogy a mellette levő telek kiépítését is megkezdte mára ssomssédos luiajdooos, a „délsalai ukarékpéastár."
- Lj főispán. Takács L.jos Vsa-megye főispánja es áliésáról leköes«svéa, érdemeinek elismeréséül a Lipót réseddel dissiiietett fel. Utódjává Badó Kálmán os. éa kir. kamarás naventste t\'.ki.
— Badó Kaiazkll ur ó ml tag a Tan-megye ujonan kinevésett fóaannnjs, jnlins 2-án togja tartani bevonnláaát Ssombal-helyre, a megye aaékhelyére s ea Ünnepélyes beigtatás és megyei diesgy-ulés július 3-án leead.
— A leghosszabb nappal 23 áa volt ebben as esztendőben. A nap ugyanis látszólagos mozgásában akkor érte el a rakjegy első poncéban leg isgyobb északi elhajlását a ea által a toldieke éjszaki felén a leghosszabb nappalt és legrövidebb éjjelt okosia Est as időpontot nyári nap tordulásnak nevezzük, minthogy ettől kezdve a aap ismét as egyenlítő felé kesd visszatérn(. Ekkor a nap 4 óra 7 porcs-kee-kelt éa 7 óra 57 pereskor nyugodt la, tehát a nappal ló óra 10 perce volt, mig eszei ssemben as éjjel majdnem felényi röv.dsegü i óra 50 percnett tett 23-tól fogva a aap folytonossá későbben kel és korábban nyugtaik, ugy, bogy a nappaluk fokozatosa* rövidülnek éa aa éjjelek hosnnabbodaak.
— A ^Pápai Lapok" ban olvassak a következő pikáns és íragi-tumikus tör ténetet: U. 1, e hó 9 én esküdött örök btt aégel Ca. K. kisssssnaynak. G. 1. bsvrá unk azonban nem a kinamaony, hanem hozománya alá* vágyván, aat esküvője u.án való aap a meajaaaaony asüleitój meg is.kapU. F. hó 13-én azonban amint ss uj menyecske felébredt, nagy mstrls pslésére férje helyett as anstalon agy le velet találr, mel-bea as voll irvs: „Ktlő->öasn ht nőm! Két napi együttlétünk
után már meguntam s háasséletet. Hozományodat megkaptam, aszva) elmegyek, eaak egyre kérlek, hogy a randlrtát, által ae kerestess. Pápa, 1882. ms. 12. Volt férjed G I.\' — S eaakagy aa 12-iks éta a férjnek se birs, se hamva. Ou hagyta a menyecskét, mint szent Pal as oláhokat.
Ijedtség miatt aarSjórtlt Ár. may Jóaeef nagy-aásri (Esztergommegye) föl a míves neys, szül. Szegedi Lidi egy év előtt a mezőn egy kesére ugrott békától annyira megijedt, bogy ágyba* fekvőbeteg lett MidŐn felgyógyult is, minden élő lénytől irtósott, miadea inni meg rezzent • most agy év mnlva a folytonos idegráakódás folytán kitört rajta ss elme zavar.
*iyánahlr Következő gyássje-Ieatéet vettük : .Alulírottak ssomoru ssivvel jelentik Nagytiastejetfl Öiveg Pálfy Jöatefaé saül. 8 tel cser Ersaébetael
évt jnaius hé 21-én esti 7 órakor rövid, de súlyos ssenvedés alán életének lik évében,, tüdőssé! bűd éa bee tortáét gyámi elkaayUt. A boldogultaak hűlt tetemei jaaias hó 23 áa délatáni 6 érakor fognak an ág. hit eneriat, Győr Sziget, kithid-utcae 2. ss alatti örök GyÖröti
felett. Pálfy Ilka férj. Bereos Imréne. Pálfy Vilma, Pálfy Dénes, an elhunyt gy er énekei. Nézne tk Vil mos, Bereos Emma, Bereos Imre, as elhányt unokái. Bereos Imre ss elhányt vőjs. Stsseser Pzulm, 8tslBSsr Imre, aa elhunyt test érei. 8lslenav Imréé* asüJ. Booge. Vilma aa elhunyt sógornője.
— risÓnynzmJÓtt Kecskemétről irják, kogy ott a napokban agy nsolgáló majomhon — hason ütő leány gyermeket ssalL. Aa újszülött teste égessen asőrrel
van födve s farka ia van. Különben jé
egésseégnek örvend.
— As eltűnt leány ¦egkerult-
Schneider Jetti, egy bácsi ósvegy biva. tslnokaé 16 éves leánykájának eltűnését j alsó tettük. Mást sst irják Bécsből, hogy as anyjához irt levelében emiitett fiatal gróf, ki őt kifogU volna, — nem egyéb mesénél. Éppen regény olvasástól megzavart fejével ilyest ideált káresett s esért aaökött a könyvekben annyira magasztalt falura, hanem bizony as okság hamar hasahajtotu s harmadnapra már beállított egy bécsi rokon osaládbon, — mely astáa érteeiwte as anyát a leány megtértéről, moat már otthon van ea áb rsadoa Jetuke.
— In „Kelt-Pesten.." As olvsaé kösönség már kallolt Uj Pestről, Bnds-Pes\'röl. Kispestről, hanem a .Kelt-Petiéi* a cz. kir. péoztigyigesgetóeág fedezte fel. A napokban ágyazna a budap sti királyi törvényszék a köveikenő czimen levelet veit Béosből ss emiitett pénz üty igazgatóságtól : „An dem lóblieher Gerioht is Kelt-Pesten. Hogy mennyire tisstábaa vannak a aaomasédaink velünk
•itatja a magyar fő városnak as alapos ism erese is.
— A cs^ereszzstyesisg. A psppen
bei mi (Ba)orsnág) péksaealsr tizeaegy évas leányát a ac pókban umeiték al. A leány a mu t héten osareszuyét evett a egy magot lenyel:. Néhány áramul gyermek asöVayü fájdalmakat érzett testének alsó ráanihea. Sem aa orvosok fáradozása, sem a szülik gondozass nam enyhítették fájdalmát, mig végre vasárnap meghalt. A boaena.se kiderítette, hogy s mag a végbélben megakadt s ott gyalsdást, majd ha,ált okozott.
— Találó feleletek. Egy ssebad-
elvü amerikai leikéss köaelebb ast t a Bacsó lu hilaorseaainak. hogy házaikra vil lámháritót alkalmazzanak. Egy jámbor ember auaaürnyftködött esen ás igy kiáltott W; .Hát akkor mivel verheti msg az as Isis* az embert?* .Butasággal t* válaasoh a lel késs.
— Erköirsi gyflkssjságért pörölte be Párizsban Delsvigne gréfoi nővére améri aa a minap mivel a grófnő >,r köröseién, könnyelmű életet folytatóit, el-
tarjeasutte, bogy nővére meghall a misét
saolgáltstott érte Miután a gróf ii kihirdető, kogy miadeaki, ki nővérének sdja ki magát, csaló, a sápokban egy kereskedő a nővért el sksrts togatai. A nő*ér 10,000 frank kártariléet követel fivéré lói, valamint annak kosséUvését ssindeu lapban, hogy ő aem halt meg. Érdeklődéssel várják s pör kimeeeteiét. mert erkölesi gyilkosság aem fordul elő
S kod\'ZDes
— GnltesvU mióta börtönébe már bevonultak aa ugy Bevésett halál őrök, Bfésnsa megváltozott Aa előbb kety <e fráter moat folytonossá sir és jajgat Mest sans ossllábe vitték, meiyb-n marad a kivégiés napjáig, ian 80-ásg.
— Szer a himlő ellen. Msdrss indiai kereskedelmi vároabse, most jár
k a hisnjlk. — A
körmenetben vitte körül a városban — beláthatlan tömeg kieéretébea. A hol egy beteg fekttdt, pénzt gyűjtöttek as isten -nőaek s mikor a esettet arra mest, átadták as két brahmiansk. Éa a csodálatos vétetiee agy akarta, kogy két nappal asuáo megoaökkeat a beUgek száma, a lakóaaág est termésen lesen as istennőnek tulajdoni-.}*.
s heti füsetek^ea (á 12 kr eaak) megjelenő folyóiratnak egész évre i 4 frt. Előfizetési pénzek A ige.. Lajosba dapaati kónyvkereskedőhös vagy Wil-ckeaa es Waidl kiadóbivatnábs (Buda pest koron aasroseg n tes* 3.) ietéaesdők - wömtgyvéd* (Knorr Ala jóslói Kiadja ifj. Nagel Ottó Bad.peeUa.) ~
A ktJőönség körtWl*)
Tekintésen iiitkiantt1 uri Mint köztudomású dolog, a gal hoki körjegyző, üresedésben levő álló. máa f. hó 3 án tettes Svastica Károly ja rési saolgabiró ar elnöklete alatt mag ejtetvén, lö.kisJtáaeal L Talabér Gyula laagvisi köVjegyaő ur megválasztása foly tán nelöltatett, ki ia s hivatalos esküt aaonnal lolevén : hivatalos teendőit Ga lambokoa mag ia kesdette.
Mindanosálul tudomásunkra ja Isit hogy Haláne Imre galamfaoki ev. reá. leikéss ar nana átnlotu egy bérenone 41-tal a galamboki körjegy sói saóvstksnatt s. eruriás ! kösaégek képviselőh kasról hsára fÖlke _ _aa 2. as. i rMwtai>1 •fj álul*, sem épen ieikésn lakásából a györ- belvárosi airkarthe | **" ^ ,r*wl esarkesatre elsiratni, a >yug>laza helyére kásérteUi. — Mli mimt » válanstás megdöntésére cséieó *t, Id8s. június 22-éa. Béka porai \' DJ váJssstsat esz közt end 6 iratot a uttas - \' disponi hivatalhoz föltörj sont sai.
Hogy vol isk épen miben állt legyen a ráiaantáa és a szövetkezeit kör jegy sói képviselők srtelmesbjai mit tartottak tesai ük eíőt\', erre kívánom becses lapja olvasóit néhány sorban felvilágoaiuni.
A nevezett állomásra pályásuk ó-én, kik mindnyájan jogot uh a a nak U-IslUtUk. — A válaaztásnái aaoa be* ¦égit eaak kettő kösött osaistl msg s assvasatok ayilvánitása, t. i. Talabér Gyula éa Siársaínsski György kősóit. Haláss latra ev. rei. leikész or aa utóbbi megválasztásáért erőlködött s esért tasta ki magár a gyűlölet tárgyasak a esért dobu el a sulykot, melyet Galambokon látva h.asem. hagy helyére togja többé
Igy jár ss ember, mikor aaját erdekét fóláidoaas egy be sem váltható ér daknekt!
Ezért tette ki magát a gyűlölet tárgyának, mert kogy az iratot Üttet Ko-ács Lajos ügyvéd ura ál lemásol h ama másnap, 4-én, te bát vaaárnap, bogy híveit as a sa agy ia aa «g, heh leiké oku-táebaa réssasiletie volas, késs volt kiveit és predikáoaiói: elhagyni éa elmuUeztaoi, hogy aem sasokat abban ráaneltstie volaa. Nam gondolta meg, kogy galesa-ás a vele eaŐvetkeaetl köaságek, a kosügy isrás már évek éu mennyire süt y ed tek s as ksdvsaesw válssaUatott volna szeg, ková sülyedtek volaa még inkább.
Avagy elfeiejtetu aat. bogy véV deacae, miat fiatal 19 évas egyén, á évi galamboki segedetkedéee alatt sülyedt aa ügy oly annyira, hogy évek keltenek, amíg a reades kerékvágásba fog as vissas terei telni
Nem gondolta msg, bogy as értet-lensng és hanyagság, mely utóbb is volt főnöke lemondásával végaődöit, a sse-géay aépsek mennyi ssAlatnaába ás ingyen issláséb i került, — avagy ette iejielte-e már a lelkész ar, hogy épen kadvsnoss idejében egézsaa .nyakló sói kii kaaaltatstt a község ügye, s ka ált* 1880 ik év november 3-án annak
__k ansi ssa föl nem fed estetik, amikor
egy adó forint után 20 krrat több közeégi pótlék nsadstiiU, testât végképen as Örvény be jatask ? Nem is ásótok arról, bogy a bárói számadások 7 éven át ke resztül elzéssülve nem voltak, s melyek t örökös vakságban és ayomássel kanelteteit s kóaaégugy Essa; saind valóságok, melyet mindennap, hs szükséges, képes vagyok bebiaony usai.
Midőn éneket nyilvánosságra bossi ss ügy erdekében asüktégetaek tartót tottam — egyutisi msrsdum
Gaumbekoo 1882. janina 1 7-és shtnstns szolgája SZABÓ LAJOS,
kftssáfi képvise 5.
Irodalom
(K ro.al alatt »^gesaLull waaka Nagj-Kasnaáa W^dtt. Já^ka.7vkevartseess által
tán. az. itsn
Arv. hirdetmény.
Al.lirt kir. bir. »«jr.li.jUl u 1881-iri LX t ca. 102. § . 4tl.lr.etH« m.o .el k6.hifié tad, bofj uL-^inMtcj kir. jári.b ntaág 2547 «lui \'tg*** il 1.1 Ib.nt Miklo. »1.-15.6, IskeW -<%r.-tfy aj fSMU b.jutí j.Tir. Simon Iitráo «!.-t.i«d-mtf m fáif . 4 ik ítrni, trukm mmli u^á. «lia 300 Irt iSk. é. ...«k rém > l.lmoxliwk m biM.ii.ia;okr<íl( jtnUkii mféif timáth biiuoitáu tárjy.lj. • b.k.blra«ii m nff .,er,b.juU .Ik.lmi-.l blróil.1 Ulof-
dely.k.t. t*ntT*nT.k.l, »imlik.t <W |m 434 frtrm bualllt bas. ét mtmt.
jt^y^k.kot, Mt kő».trc kim«riLól<^r i. n.rt.ti . T4(ÍBUiak(^4>.k külSabösO ¦•-meut, mt irá»b«li ét nób.li m.gáo e. kö«. jatT/túkbA. \\étéumiajmt>tt irmfbeli m. (fU.ítr\'.ntl.i.t.kot, . ko.TSjTMd.lato-ket, a köajejjaii okirat ¦lao.age.ai fel-rokiaotl 4a kÍTaltaágo. Tarraad.l.ukei, fiók T*r«Ddol.t»k.t lm a U. rtka 9-1 k fe-jaaaUl a ,ö-t4bjtt nmtüjrém iua.rt.1. •4.al f.JMi ba. A 4-lk f.jaael a
tarmaaből álló iartWaroka.k Bjil.aao. ar.erék utjaa iMadó Biadata., .lraad.1-ut.ea, auak, s belv«iB4o r^yi. Zal.-MiittwKB \\ttmtt ealkSalaaara 1882-ik 4. jaala. bó 2<t-ik a.pjia.k d4l.l4it 10 arája b.taridôu. kittUatik 4a »nbo. . vattai BBamdatBaok Baaaaal alj mmg-jt^ysaaaal birataak Baj : bojj as Brio tatt injdtagok asse 4r.ar4aaa, 1881. 4.i LX. t. OS. 107. §H, 4rtala4b.a . lajtSb-úraruBBk bMaároa alol
riad.tal
nrsoda.
sakak általábaa tárjyalj., iara.rt.li ..ok I b„, kalMfcat, a asBrsodSBakb«B .lófordtuó
majáa.iaaoBrokat, . taarsMaBak mtiiék \' " A, .larraraaBDdd iajdaajok »41a|. latk.tároaiaait, s aaarsUaMk 4rt.li»BB». — 1881. eri LX t. t». 108 "
alaak módját 4> BBjastatát. a aaanótW aok k&taáéo.k általáaoa aaabálTBit á» ...pjáll.Bjre a postosaáokrol, a imtiA dimtk Jkitr«as.iról asólria, altér a saar-s&daBak kölosbosó nemeire, malj.k .ö-«11 as afandákosaai, lalsti aa kassoa st>, ca&a e.eie\' i \'¦ V-\' kissentólaj ismerteti, kitttflUtti aat ia, ktygj roeirik ¦.ersödáa. milja. Uivejillaták alá eúk ; rdfre asaj-kasdi a pdaakMosoa asarsódaaek iaaarta-iea4t. E jaadaj tartalma füset ár. 30 kr.
mcgáll.pitott feltet.lak asariat lasa ki-naateadó. 805|1-1.
Kelt Z.I.-B<rer~ejBS 1882-ik 4.1
jaaitu hó 18. a.pjaa _
4416 ra. UH.
Arvcvésl Hrfctatsy.
Alttlirt klktltUtt .ejr.kajtó 1881. 4.1 LX. t. ea 102. §-s4rt.lmebea eseaael köabirre tetsi, bojy a BAjj-kaaiasai kir.
J1
Feleli, rserkoerti : SZÁLAT 8AÜD0B Táratmerkeeetó. BidOCÍI BBR-NÁT.
Nyilttér.*)
M ram ttivitu- a
At
Laa^rtalaaaaaaW kar- el lltateet
íonaiái MatTtiét uíniTii Littittaiai
0 328*3 lltwkerti (0-181»» literkántl
Cphat. mipd.n i,.á.,eiikere.kWestM. e. a teessa. ST«.T*-B«árfc..
Flnttir: nata) L, BUajeitn.
eoj í—
lutata posai besastilótt lakeaaaj aaárt hat4r»aotia. ast koT.telta a papoktól, bojt a bőrke lejaej.kbea ssearedók .ddaM»»/*»»*, Mei "... aiasaiaek ssokrit kordosak korM aa .tesákoe, a ksrasasjaí kém} uI.b .alt est BijirWii A aal.Bssbe takart a araayayal,4kk»T.kkal j.ed.go. diamtett aaobrot, 23 brakm.o ta.epoly-
C r.ral ala« kSallstrt fel<4I-4c« 1 ... 1. • *•*
r«g*é»t lakó.
árásbiroaáj 4415/I882. t«ámu általSarm Th. Weáu .agy-kai ejr.h.Jut4 ja.ár. Mailer tjaáo. aaj, asiasai laki. ellet, 173 frl 30 kr% tók. eaaek 1882. 4.i aprii ki 1-ai •apjától aitaaao 6*/, kaasatai 4a addij oaaae. 64 frt 70 kr. parkStsáj ki.eteM. arajálj elresd^t btatoaitáai .ojTcbejta. alkalasá.al biriilaj iefojl.lt 4. »26 trlra kaldmbl4li ¦Bobabatorok 4. ka lombtól, kok feetel kalssak, fakdr pással Tlnoe 4. kék fotel kee.keeyik oil álló iajöaágot ayil.áao. ár.aro. atjáa Biadato..
llaly ár.araaaek a 4415/1882. ... kiktldest r.adeló .Ojaa. folytáé a Baty. e.iaóo, Tajyi. alpera. lakiaáe Najy-Kaaiaaáa leeadí eeeköileaere 1882 ik ó. jalioa bó 10-ik eapjáask dól.lótt 9 óráj. katáridótll killeetik et ekkae a avassal tiáedókosók e.eDoel oly rn.Jjejy.OMel ki.ftta.k maj, hojy .1 ari.tett iajitá-gok aaoa ar.ere.ee .a 1881. 4.i LX. t. OS. 107 er.. ni-0.0 a lajtdabst igé-róB.k bemaró, .fal 1. .\'.d.t.i foja.k.
Aa elár.wneedó iajt>MÍjt.k vdtel ára ai 1881. 4M LX. t. es 108 g-áb.a mojsllapitott feltóteiak aaeri.t teee ki ftaatasvdi 607 l — l.
Kait N.-Kaaiaaáa, 1»82 jaeias 22«iikóa.
HIRDETÉSEK. Grand Theatré mechanique.
htqy Kinuta- a fltsrw ueczSrt falssltstt STSStban
li Tiuruj, jniii u-s 2 mi eiula
Ke.de!. .a eleia.k delatási 5 órakor, a másodiks.k eat: 8 arakor, alóra birdetatt mktorral.
HétlőB é- keddes élősdi. >»b.
aSr k*mut» 8 arakor — vj mttworral. fBB Mól. tmteletlel
Olerke ft.
M: jtm. T T O IV I
1áp sója láplugony
A T^agyar stegény Csnmsm" XXIV. fbasu a Isnrtrdekasshb, k illimi san anérakoeuté urtslommaJ épea aseat ksgyu al a aajtót. Tartalma a követkeső: Orvéey e révbea igea érd-kee regény a <s agyar tnmsdalmi á et bél G.BüUnsr Ja liátol — A süsd alatt anintén ertszeti rs-géey, snely sgáaasa teköti aaolvasu ügyel méi Araóikiiól (Sasbö Igaács ) A alovi roroll orr hu moro, kit párisi életkép, frane* áoél ferd. Verse Sándor — Messik esiatü ismers.lerjiaaalő éz amist alo apré-¦ágnát éa aa Apröpéoz fslsrata heaaerssaii kas kapjak, isméiéivé ajánljnk e dissosss kiállton s valobaa érdekes köaleménye kel tarulmaaé a paratia* ai oiosó fol roire snt 1. slv-éink n^elsnésm ; aJig vaa nasse lé valiaJa^ mely inkább megérdemelje s legmelegebb lá*tofatást. Elófiaslás- ára
•) 1 revet
B.avr
U A S
1.
Aliala
644 6-10:
¦ póilék EWAIlitisi
fraasenBbsd - nkl. likflrdikisk "SZS
szer ICZSl- és iStVMUI
Kspkato
StéUuloé»: Untumi «s Társa Prsn-ensb.d.
minden jjogrtsrrtArka. ri flsierkrrewif4.\'«krs.
LáNZ HBINBIK BÉCSBEN
SB hí uimurt ztummumframf 1$ a
lasaeSb
GfafSatk és lliS|l|ip* kss- és isusii tiltSispsI Takarmsa, sakssátMSiri aéssk sta.
ssorkexetA. H^rtrAoKbb - ttmémurnl tirée árak —llrtt.
K -p« arj^^kak i^aa *¦ k4r»eat.a. . off- ..mmudégrtluké, iimiuurtmék k~~i*~i. *•
HUSZOKBGTmDK\'ÍVTOLYAM
ZALAI KÖZLŐIT.
JUIMJH 25-te 1882.
nh\'lniil .UI
H I B D E T E S E K.
I
Ik evbeo 80.000 palMW B» ik evben 295 000 ftitczk litt elszállítva.
s: =
V mohai A 6IV E S - forrás
hazánk egyik legszénsavdusabb
savanyuvize
kitűnő szolgálatot tosz főleg az emésztési zavaroknál s a gyomornak az idegrendszer bántalmain alapuló bajaiban. Általában a viz mindazon kóroknál kiváló figyelmet érdemel, melyekben a szervi élet támogatása és az idegrendszer működésének fblfokozása kívánatos.
Borral Használva mar is kiierjedi kedvelhetnek örvend
Friss töltésbe. Miniéikor kapható
572 6-12 í
EDESKUTY L.
m k. udvari szállitónal Budapesten, Erzsébettéren
Úgyszintén minden gyögysíortArban, fOsierkeresk édesben es vendéglőkben
,MT 1880-ik svfcsa 80 000 ssisezk, 188A* érten 295 000 palaezk lett »rszatittva. "Z»Z
ßyuiorszBiyeiW BIETRICH A.
K A TRAN Y - SZ A PP A IV A I «5 (Unlvemg 3la«eiWtí.?r.)
BERGER o-vos!
:-iintélyck által ajánlva, a les-tobb earepai áilztnokbat. a le*naa;Ti>bb hatással basánál tátik
mindennemű bőrkiütések ellen.
külon-K-n idült éa lómOTok. rüb, ótvar és éláet klütéssk, ssryzzítals vsrs* orr. fagyosn. izzéláb, fej- és azzkálpikkely, Berger káfráeyatsieas 40\' , fakatrseyt tartalmai és igen elkeWnltseslR a zais fers^losabaa l.vj kátrá j isat, >j>a *kJ . . A csslások elkerülése váffett kéressék t. i,oim rlergar kátrány-sxepraaa és ] QgrelU\'sask aa isavert ¦Ari ..•¦>,¦;
Makacs bórszen védéseknél z kátrány-tzsp/ea Lelj
Bemer orvosi tátrány lii mm
ás azon esetben, ha ei ssakséf éltetne, ufy kéressék SSaaUs a ¦arser-fase kátrány kén-szappan, m;nibosy a kaitaldi utáesiseh er ásaáaytalea ká«eilssény*k. I átint gy~f \'¦¦ kátrány szappan ¦•ilízésrs mm-re
rí \'A. Á \'A a *A 11 ?1 I i i1 ¦ tifiztatumag a. öörön, |
úr. •¦* fajkeltések rWsBaásWI. vala* is t edsif slárbbwlee aaépiiá ¦¦• rsVéí tzzseea tmodermapi baesaálateá Walfcáa \'
BERGEf, 6L YCE Rí N KÁTRÁNY- SZAPPAHA
au\'lj 35*,, iilvcrnit urul.u A. liM. -a. iil.toatv.
far Minden fajtisak darabja S& kr. atasltással eevútl. 1 FiuMilii KELI ¦. ivéiyaartaml TROrrAlAS Raktárak K
Ií-g felkarol; ii.l. nyalkaftodas. gyenge («aésztea. aranyér, altest <* gyomorszornltságok .Meo i.niwitoil .ffl.
h.láa. áll.l nagy birn.r.t «a.r.etl A. Ibbb n..«.;¦• i.rvo.<»k ál-t.l megjtia^Altatva, miodM L. m iraaeaved la.b . ..(^-..í ¦ b.. .jS>ll.tik aia 6-6\\
SST rák tir: Stress és Klein uraknál Nagy Kanizsa ~WB
>CK»lrtKXI<ltltKXKX>tJtK>WXyirK
Mk> v.» ninfe» nto,3i tiitjUnttrin. PaiakOr ax; SU.I
PRA\'.EB BÉL* á BEL; - JÓZSIT .- t,.«io,.
ss^ssawwWWWWr^^
oooooooooooooooc oooooo oo
DIETEICH A. fenyőtügléje i 0
(FishtssnaSslaetasr.j fu
A l«gbiataaabb ha. ii vTMMf Ménéi*, Uegháaia- Q lom, as Idegműködés eéaaltsága, kereast ea mrüfájdalauil., fi
idegei, fö «. rogfkjas eil«. — ajA.IV. Aa klitol^Aliat.. 8trén ? aa Kiels urak cUf* által Nagj KaalMáa. 638 6 - 6 6
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ssázsoa tekintélyes tveitzi s^sset ás ossirák orvos t* tábbá ezáaias orvoei szaklap rgyesó vélenénve alánján a ScaatTbausenben lakO> Brenát KicWa gyoffyaaerésa alisi sTeitai ~\\ a74a7»»\'*«yskMl kásaátatt «A c.okai,..)yeka-*«was»i»*»*^ak CÜ*, eálktl borv a test artaLaura II aneli i ¦
epe- *a BTák-aiaTilásak, vértiszötás, sz sfáez , erná«tíaaervek áUakitése. esasaHebi kell \' mint bi.toe, fitjealozs nálkal ha»/ okeá ¦76cysze^»inianh.aakleisselss;ebbea ajánlbatjek. W* »— *-
Vételkor Braardt Ricberá BJ^«*>»-_, .alyak bá iiHtaaeleaezekbeti aáateak i TO kr. ás kisebb probadoboz 15 aseaeael lá kr. o *. labdacsuk m.nd*e steleskozejca a featjeJzeU racjez? van teker bvsíuí kerasat vörös mezében . s készítő aévaleirasava!. — A. basinálaü niaiitás az aláaá >Uett srró«ysass-tárkkban ¦"fjes kapbsuj Raktár: Belus József (TÓrj** Suny-Kanizsán.
Áriejt hirdetmény.
i **.
A budapesti-gritii állunniou levő 78\'/, ée SOV> u- áAereeiek ejbóli fe..e-;«^t é» Sl. ea U$. tz. átereszek kijeritasét s saHrrsaéltotégu kdzm. és köziek. n>. kir. miaisteriem 18HÍ. éri jbríbsIió 11 én kelt 12690. s*. msgss rendeleiétel ÍOH frt 83 krnji SsszeKgri enged élj ez Le.
A tspoleza-Degy-kaiiizsei állemet 44—45 kim. szikaszán leró 55. sz téglaboltozott híd helyre állítását s megás mjiiisteriniri f. éri janin? kő 11 én 1221 ~. ss. rendeletére 1 1821 frt 35 krnyi ö^zeg gel engedélyessé.
Kseo snnkák birtoailáaa tekintetébél alnl irt _ kirstel iroiájábse felre 1882. éri jiliu bó.S-án reggeli 10 érakor Írásbeli sjánlstok elfb-gaStsársl párosult nyiirános ízubeli árlejtés fng tsrfttm, esélyre rAUslkosni ssándékozók azzal bi-vatnsk meg, hogy az. ár lejtés be ui résztrerés esetére, magukat s fe«tkilelt összeg 5\',-nl mint bánatpénzser ellássák, mely rálislkozss esetében 10\',, biztosítékra leás kiegésziiendó
Írásbeli sjánlstok fentebb kitett náp reggeli 10 érájáig fogadtatnak el; etekben sz sjáaistteré 4»rí. lakass és polgári állása pontosan kiteendé továbbá számmal és szóval kiírandó azon száztóli elengedés, esélyért esen utmkálstokst elrállslni ssaadékozik, világosan kifejezendő végre, bogy ajánl-koaé a monkálatosat és feltételek isrulmát issseri és elfogadj*.
Írásbeli ajánlátóihoz, melyek 50 kros bélyeggé ellátandok, a vállalati esszeg 10\'/.-ja készpénz .agy elfogsdbsté állampapírokban csatolandó.
A tervezetek, mUszerelvényet és feltételek alólirt kivstal.-ái a ssokott bivatslos órákban meg-tekinUvatók.
Zala-Kgerstegen. 1882. éri juias kó 19-én.
Zslamegyet m. kir. épltéozetl hlvaul.
SKIDLITZ- l\'OKA
Csak akkor valódi, ±
laiaden áoi.tn selSSlaeláa a SSS
sa as án sokssorositott <-aefest vas Isstyaawa.
át) áv éta a ls»i..bb t-ekerek saellstt fenni: ni u-1. r- o. m « ayasssr setagaatek éa caéutáaf akaaëlysk, (eri»t étvátrbiánv. haasznreiás\'. vár taastáa í» sraeysr eden Kfll&nSsen oly sfyáseknek sjáalra kik ali áUc-t.Ád. i foli : steak.
Hzsilaltáaek tsr-Y-aytleaj Mrersttttaek
Egy lopec-ietelt erratoti doboz ára I frt. o e
CRANCZ1A BORSZESZ SÓVAL
á lesjiaeíbirbztébb aasesréryaS Bsasrs a saenveclft entherisernek ¦ nunírü belső é< kaUS ijeHadáaaál, s teftóbk oeteazség elise, BbSBm denapme sel*>61é*ek. fej-, fái. ás ío|Lájás raffi servek e> ayili sebek, rákvskály-k, nszek. issessTyalladás aaiaéenasaia bénzlás ss sárllés stb Stb. allén
Qvefiekben használati utatetáusai ogyűtt 80 kr. «. e
lliil-majolaj
KrobnZ ée társától BergenbeD
(riorvAflaAu.)
r«n k»laáj H.rol.j .iWair, . k.r^k.JvlemS-n rl\'f.rd\'.n.-I.j kö,tt« a. ..•y.iflli. rnalv orvMi oillalcra kMsn<iV.ié.
Ars agy üvegnek használati utasítással I frt. s.S.
F o ¦lallitaa
Moll A. gjógyszerési, cs. kir. odrtri sráJIItóoál, Bécí
TocblaeLen
Rakt\'. sz .....r. ssioáen biraevss wOsjssertárábaa vasj tüs^r kere.led.\'-séb..i ÍUk\'ár avlkflii be1ysé,;ekl>es maaánérjenek nasryobh zsetrenééléseknél vefffnMó áHeeefeáisbsn réweaOhssk.
A t. az. ,Jl,1J1.í aeratifc kaltteeoMsn fP*%é*sj| s^ss.unsL.v. rendelni éa caak olyanokat el/affaan\'. stJysk zaját .jssrjsm ás aláixá-
nioi»l vaaaak s\'látvi
RakUrakt Hsssv-ltáaázee B-lus J. (yeevsz. Práfjar Bála fyôrr» Kasaaibofer Jóaaví, Koseaf-ld *do!l Roasnberf Kerencz, Sirám és Klein Zaia-Ezarazei Ho.lásy i ü tsta-exall laztl Fard. — Bares Dom r K — Caáktsrays űönos L. ryáfyazerésa — Kafeevár Ranöcbaj Káim |.bn 3. « ógTsi Th Keeskaesy ^yesjvsz. — Inpiaaaia Werli nT tT&*7 teaisf (%scsiai>vi« (st gyótj** — Keaxnsety Wasach f. — Urazead Káat Jan - Záfréé UffslssaaksM gy gas- ktinUbacá S. «ryó(yas. li -.,ac Aad cjug\'.sg - Lataaya KahwodaJ — Kapeava r.ca Ad — Zala Eteraisf a-tW.,v I. K. rjurjsi. 4si 16—52
NaaTJ-Kkoiitiri, ayataaAtott a kiaió talaj Ion is Waidits Jóssef cysnsAJtóján.
NAGY-KANIZSA, 1882. június 29-én.
EiSá.stévf ár
egéss iti» .... I fri.
léi é r* ....... 4 ,
ae yed cvre......B B
EffV mmam SO kr
í hasáb . • : 7. MiiodiMr
6 • e eé*C loisebi moréé*. \'¦ ár.
NYILTTÉRUEN soronként 10 krert veu-tnek t*>i .viucturi illeték minden egyes téeert M kr. :.,,-:,.„
ZALAI KÖZLŐIT.
A ltp eieBemi rémét iUetí kéilevé nyék a nerkMrt/íhói. anyagi réssét illető k6slemén»ek pedig a kiadóhox bérmeni re intéaenáok : N A 6 T - K AK I Z 8 A
Bé - (tlen WHefc nak ¦¦bh-h t^niitlIeriMUi. fegadt*taas el
Kéairetok t.aaat nem kflldetiiek.
^rj-Kani^város helyhatóságának, ,Má#-kanizsai őnk. tttzolto^let*, a .nagy-karnisai kereskedelmi g ivn^rbank*, ,nagy-kanizsai takarótT>énstár\', a .zalanvegyei álulános Unitótestűlet* i .uagy-kariseai kisded-nevelő earyesületV % nagy-kanizsai tisiti Önsegélyző szövetkezet1, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválssztmánya- s több megyei és város
egyesület hivaUlos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csitörlőkön negjeleoő vegyes tartalmú lap.
Klorlwté*. fpihlráa.
A július elsején kezdődő nj évnegyeddel tisztelettel felhívjak a közönséget lapnak pártolására! Az eddig köretett irány elég garantiát nyújt arra. bogy t. előfizetőink igényeinek fövőben is megfelelni igye-;e rendünk
Előfizetési ár:
Félévre (JnH»s — deczemberig) 4 frt. Negyedévre f jol. —szeptemberig! 2 B
Az előfizetési pénzeket lapun; . .. ába VV a . .i z kérjük
küldeni.
N.-Kanizsán, 1882. jnn. 21.
A kladőhlvaUI.
Hová jut.munk ....
(Sz ) A magyar nemzet törté netében fényes lapok igazolják, hogy o nemzet fiai mindenkor példás ra gaszkodással csüngtek vallásakon; i nélkül azonban, hogy ngy egyik mint másik fél részéről ezen ragasz kodás, ezen bensőségteljes valássze-retet bármikor a fanatismus vészes türelmetlenségével és gyűlölet szította korlátlanságával párosalt volna.
A vallási reform korszakok kivételével a különböző felekezetek mindenkor bekérjen éltek egymás mellett s a harcz inkább az önmagokban küzdő, forrongó elemek zaja volt. Az a kapocs, mely hosszn idők folyamán át az addig test vérelemeket összekapcsolta, elszakadván, bizonyos rázkódás uélkül egyik fél részéréi sem történhetett meg a szakadás.
Mondom az ily mozgalmak kivételével, melyek itt ott tagadhaut-lannl keserű emlékeket hagytak hátra az igazságos Vörténelem itéle-téuek — a vallásosság nemz tünkben igen erős gyökereket vert. És tény az, hogy mig a valláserkölcs szilárd alapokon nyugodott, a népben
sokkal nagyobb volt a türelem ügyön — mint mások sorsa iránt. Az alap megingásával a népek lelkében egyensúlyát veszté a vallási erkölcs, lettek istentagadok, vallástalanok és közönyösek. Eleinte c*ak az úgynevezett intelligens osztályt fogU meg ezen ragály, később megmételyező a köznép lelkét is.
Ha ezen sülyedésnek okait vizsgáljak, el kell ismernünk, bogy ugy a vallási mint a közerkölcsnek mindig a nagy jólét, a hosszas béke s az ebből eredő tesped es voluk legbiztosabban gyilkoló ellenségei.
Az emberi szellem ugy van al kotva, hogy annak folytonos küzde Lemben kell élnie. A munka küzdelem a szellem élete, a nyugalom ha lála. Az álulános. a legfőbb szellem, kit Istennek nevezünk, legfényesebb beigazolója ezen folytonos, pihenést nem ismerő örök munkának melynek megszűntével az egész mindenség egy rettenetes chaossá sza ksdna össze. Az emberi szellem sem levén egyéb ezen legfőbb szellem egy szikrájánál époiy szakadatlanul végzi munkáját.
Mikor a szellemnek alkalma van kiható küzdelemre, akkor öni gával mindig békében él az ember, sót ilyenkor subjeetivitását azon ro konszellemekkel egyesíti, kik agyán azon irány felé törnek.
De mikor a kétfelé irányult szellemi munka megszűnt s mintegy nagy nyugalomba merül, minden akkor a szellem önmagával folytat ba.czot; mikor pedig Önmagával har ezol, akkor co ipso Isten ellen küzd, hogy agy mondjam : a szikra visszafordul a tüz ellen, melyből kipatUnt.
Ilyenkor történnek a nagy szel lemi szakadások; a szellemek meghasonlanak önmagukban; bele akarnak nyalni azon nagy titokba , mely csak az álulános a legfőbb szellem tulajdona , oly dolgokat kereknek, mely utáni küzdelmekben már fél-
úton összeroskadnak. Az ily küzdelem hasonló az apa ellen lázadott gyermekek küzdelméhez. A szellem-részek harezot üzennek — az apa legfőbb szellem, az Isten étlen, üzen korszakokra vezethetők vissza és pedig történelmi alapon a legnagyobb reformok agy az általános tudományok mint különösen a vallás tekintetében. A szellemeknek nem lévén közös mnnkajok. egymás ellen keltek harcára, vívtak és viv mányaikkai a mily mérvben gazdagí tották a tudományt oly mérvbec lettek elleneivé a legfőbb szellemnek önmaguk. Kzen korszakok emelték végre az anyagot a szellem fölé. ezen korszakokban hódoltak meg azután az egyes szellemek az anyag hatal mának, Így helyezkedett az emberi jólét, boldogság azon majdnem tisztán reális alapra, melyen korunkban nyugszik. A lélek >!ve*zté zoatáa-czát — eleinte a nagy szellemeknél, később a kisebbeknél A szellemrészek ntegUgadUk — apjokat — a legfőbb kzel lemet, az Istent, — is-teuugadókká lónek ; halványukká tevék az anyagot. Az apai kéz helyett eaókolák, istenitek a földet, melyet az kezében unott
Ezen nagy áulaknlás, a valláai ap elvetése azoknál, kiktől épen származott, nem igazolta be átkos voltát: de annál szomorúbb nyomó kat hagyott, annál rettenetesebb tü tiéteket mutit a köznép rétegében.
A magasabb ihlet\', a vallásos megnyugvás elenyészett különösen aa ezistentiális kérdések megoldása kő frül. Igy azután tulajdonképen nem is megoldások as, hanem szétvágá : sok; egy-egy veszedelmes gordiusi csomó a társadalmi életben.
A nép között élnek holmi is tenUgadÓ vagy idegen istent bálvá-i nyozó egyének, kiknek ugy szólván kényök-kedvöktól függ a nép ke 1 nyere.
Es mit ts.pasztilunk ?!
fixek a bizonyos egyének nem hogy táplálnák, növelnék a népben a még némileg meglevő valláserkölcsi alapot, ellenkezőleg még azon alkalomtól ia elvonják, hogy levetkőzve a mindennapi, ngy szólván: baromi küzdelem sarát, lelkével, szivével Istenéhez emelkedhessek.... A cselédségnek nincsen ünnepje, vasárnapja ; a dolgos uépet muukára kényszeritik ; ha uem megy, azzal íjesx-tegetik. hogy máshonnan hozatnak munkást. Igy azután a népnek alig levén alkalma és ideje lelkével számolni, végre a közöny jégkérge borai szivére: leikében megzavarodik azon boldogító nyugalom, azon — társadalomra nézve is fontos
évi 17,774. sz. a következő rendeletet bocsátott ki: Hogy a távirda-feladási lapok mostani nagymérvű pazarlásának vége vett essék és a távirat feladási és kiadási lapok előállításával járó költségek a távirdát igénybe vevők álul fedeztessenek, a megfelelő eddigi nyomUtványok használata és tzokáéban volt ingyen kiszolgál utasa folyó évi július hó végével megvzünik és azok helyett f. évi aug. hó 1-1Ő1 kezdve, kötelező használatra a következő uj távirdai nyomtatványok- adatnak ki: a) A matryar korona területén feriálló va lamennyi állami és nyilvános használatú vasúti távirdánál darabon kint 1 krért és 100 darabot UrUlmaző
egyensúly, melynek a vallás kópezte i csomagokban 1 írtért kaphatólag: 1) alapját. Az ily egyensúlyveaztéanek I az állami Uviratok feladására rózsa pedig nagyon szomorú követtezésetjszmü papirra nyomott és 63 Iszokuk lenni
Azon különbségért
mely a dus
gazdag és nyomorult között van, ed dig vallásában talált elégtételt né pűná. De ba ez már megszűnt, bi zony-bizony majd a kiegyenlítés véres betűket ir a történet lapjaira.
Most különösen oly társadalmi kérdések jutottak felszínre és tartják izgalomban népünket, hogyha valaha, agy most igazán szűkség* vallásra, kiáltó
ˇagy e) számmal jelölt feladási lapok ; *) a sürgős magántáviratok feladására (melyekért a Uvirási dij háromszorosan fizetendő) zöld színű papírra nyomott és 61. (b, a, vagy c) számmal jelölt feladási lapok; 3) a sürgős kivételévé, bármely más faj o magántávirat feladására fehér szinü papírra nyomott éa 60. (a, b, vagy c) számmal jelölt feladási lapok. B) Ingyen kiszolgáltatásra szánva: az mely megőrizné Iöatxes b*érk*10 Uviratok kézbesité-daexára «\'8ére: fehér «nnü papírra nyomatott
vaa
hogy kiáltó nyomora daczára "l^ 65 (l b fagy" e) számmal jelöl t vetemednék végletekre. Ilyenkor nem | fcUdtó g\' \' A UTÍr>t feladójának
i____.i__i. -__j - * ¦ \' ..... ...
szabadságában ill táviratit
használnak
ívok, csakis
törvények. reodszabá vallásosság, mely sem
nyomott feladási lapra,
akir akir pedig
miben sem enged fékteienséget; mely-1 . _ .... \'
. - - ¦ - .TTj. (tartónk a feladó a nyomatott lapért,
melyre a táviratot az elfogadó távirdai hivatalnok köteles felragasztani, 1 krt msjfizetnj. Elrontott távirat lapok viasza nem vétetnek. Hitelre elfogadott táviratoknál a feladási lap ára is hiteleztetik Hatóságok vagy erre jogosított társulatok által a távirat feladásának és a befizetett távirási dijak igazolása eiéljábol két példányban bemutatott táviratok másod példánya közönséges
nél belliiről jnt érvényre a jótett, nem kolgátok utján.
Ha a jelen eseményei tán véres jeleneteket is szülnének, a Iriömlő vér azok fejére szálland, akik s nép lelkéből a vallás-erkölcsöt kiirtották.
— A távirat feladati tapek
rak a díjfizetés mellett való kiásol-gáltatása tárgyában, a köamnnka- és
közlekedésagyi m. kir. minister folyó
TARCZA.
Népdalok.
IT.
Leég aa ákasi lumbm ága, T> vagy boldogsága,
Boldog-ágon, ü--.r itatgi\'m, Takaróé kii ¦ ¦ *
Hallóé, hallod T a fa .-mi. a Mit mi éraank a ki --¦éja. Tudóé tai> sug -gyre, forrást? ,H 17 biven BBBmtJaai eg>aiáat.*
v.
Kifejlett a róna fának EörSl OBrpké* letele, Bserelepare gyal-dott a barna kia laay ¦ ¦ ¦ -S bar repkedő ¦riteeekaje OlthataÜaa langg-l ég, De a titkot, bogy kit aaeret, Aat maga ae t-dja vég
; ¦ ¦ a kia aiadáfka
frobalgatja -/arnyait Hej! de még - rSpaléaek Nem ismeri titkait.. >»•-¦ caak ide kabelamra; Gjiaaiat u*nD gyöngy alak, S mit aem tudat még, a titokra La majd megtanítalak.
MAHOSHALtfl GYULA-
A HLép N/eiuek magjarja.
— KareiolaL — KULCSÁR JÓZbEF-tót. iFolyuta* éa vége.) Végre mégia magasabada! aagy Dflheaea. Caattogaak a haUlmaa parolák. Kiváaoak a Uvoaőkaak •aerenoada utat. "\'i-encaéaebbeket, mint jövet, ha látják, .K\' «géaasdgbeo láthaaaák agymáat, kfi-aaöntetik aaottfaoal«TÓket kicaiay tél fogva **s7ig-
Vicata aéái u*ra neki aaik Haoeai gaadáaak i
— Aatáa el aa íelejtae ása aógor. aogj mikor leaa Pál tordaláaa, — el oe maradjoo ám aa öregem nev-oapjaról, al horaa. am a aógoraaasoayt ia.
Haaeaa gaada bóliatgat:
— Ja. ja aokoraaxoa, ha eigyiea, iu leas minden piaoayoaan, — talán.
— Da aem „talán" aógor, haaeaa okveietlea, mert különben leaa nemulaaa
- S eaiatalaniil feayegeti meg a ma* tÓUjhival.
Juliaka aadg hoaaáteaai:
Kelmed ia eljöjjön áa Erg... psrg.-. Fergli báeai.
Regen fúrja valami Fergl oldalát. Már Saese ie tob<>rsotta a Marákat, hogy asdljoB. De miaaeddig cserben hagyta a bátoraág. A Iftg^ágeo peremben mágia caak neki darálja magát a ekként koaayit a lerbén m-ly lalkát nyoaija, mi kimben egy nrag könyceepp telepedik a aaeme pillájára:
—Juliaka áa agy aaeretai téged, boty boty hoty. Akaraa-a megleea a nekem feleaéget ?
Belelátott Juliaka Fergl kártyájába éaarerette. hol rejlik a bibi, mely aae-géayt egéaaen kiboau aodrából, de nem tudta bogy már ennyire érett a dolog. Síin te oaeaereiaea , mikor egyaaerra kóró gyanánt lép föl- Sajnálja lelkéből, hogy miatta leaa a kéiaagbeeavWe. Elfordul, — bo y megkímélj* a táláéitól.
Juliaka helyeit édesanyja telei meg
neki I
— Jaj lelkem aeaa vagytok ti agy másaik reatdelv*. Hogyan viaaéd aa éa lányomat aéanei faluba, ovnpa idegen
ajkúak kodé, ahol égy lélek aiaes bosaá haaonló Még a talajdon arával aem tadna baaséla. .. Igaaán aaáalak fiam, hogy aem t-reoatet\'. aa latén magyaraak. Ha máaaak aaűtethetael, aem mondom, hogy aem ói hétnél dűlőre, hiasea aem vagy kivetni tbIó legéay. De igy-- oaak verd ki a fejedből eat a laheteüenaeget.
Haaaas gaada ia rádorrea fiára.
— üreii poliache Wettar — ssei nor aJtaao tamm, tu kerl: Ta machat a\' G\'eeMieht
Fargl, mint a Iára helyett vrast ontó vulkáa, fiiliánsaorng a koeaira. — Keble lángol, mig arc iát könyek áltatják. Nem eaól többé egy árra taót aeaa, de aagy dolgot iergat elmdjdban.
Köidjök eeapkod a lovak aak, mmtha ások romának okai bánatának, ¦ elagrottak, miat a paraacaolat. Ha aaaa volaa ugy eikeeeredTe. aem ia bírná tartani a gyeplő*.
Békével tűri apja korholáaáL
Ssomoniaa tekint at alko y aló napra Moat ai ő napja ia lealdoiott, da hiasi, hagy aadg hajaaJa ia földerül. Ha Isten akarja aa aladttej ta eiaui. Juliska ia lehet még aa évá Olyaa igas, atiathogy ma tarde caoasát neon evett, — féleaitea>dL múlva fogó tadai magyarul. s> ba oaeg aiikot a nyeivoeli akadály, — kiveaaa a öroáadgél ás vflaek négy Hetyeiókhaa. Magyarabb leas a aaflletett magyaroál ia
Épen kapóra ári rajt a eaolgát a ¦ab lopáaoa. A helyett, hogy • Urakat tartotta volaa jól, agy Irinyi aagy aaÖr-lariaanyában a korcamába boiU eatéa-kint. — Ki ia adták tűstéat aa ati cséd olaját.
Ferginek an rá gondja, hogy magyar legényt fogadjaaak helyébe. Caapó
Imre, k: negyedéve Lmagenbaehókaál no.g It. moat asabadalt hasa a katona-lágtól. Lámpával aem tal ál hatni annál jobb eaelódet.
Meg ia fogadják, Fargl beavatja Ót titkába, megnyeri távekveaéaek ¦ miud járt elkeidik a magyar lacikeket. Imrének peraae borea kijut a hon orari am borban és sii ve baa- — Együtt vannak miadig, miat a csigával a háaa : nem csoda, ha aaembeasöko a haladás.
Megoüvenati bajuaaát ia, melyet — lepdayeai divat severi n; — addig leborotvált.
Mikor aéka fel felöltóatk Imre ra-hájába, lel bemre olyaa deli magyar lagásty áll aa ember eiétt, al aaaa hiaaá, aki maca ismeri, hagy Sohwarakepf Fargl a aera.
A adva apra oaak agy aa meg man aek, de megint csak ketten Fargl aa apjával.
Aa aaaiony nem leheti ki lábát a háiból, mert egy kicemye betér. Bbbe már ncsa néni ia brlenyagaaik és aem aodrófaasa el Henneit gaidát, — ami éri ottáoa hagyta.
Fargl Imrének as űaneptós ruhájában oaipett ki, ba oaak aa 6 aaámára találták volaa fel a borjuesája laget. a gyolcs gályát, a pítykóa sekét, a kordo váa cai imát, as árv alany hajat, pörge kalap >t, ugy illett rá miadea Vállig ssémbelt apja. hogy mit komédiázik de nem bírta vela falhaaatai aat a bugyogót.
Már akkor derekasan ráessél 1« Árpád nyel rét.
L1 ia álmélkodtak rajta Hatyeiák. hogy magyarul köaeöet-
— Cada jóoapot adjon latén miad-
Fogadj Isten Ferg... de biss-n magyar legéay es, ski megáldotta. — Mindjárt többet érsa fiam eser frt tel — meadje ki a beosttt Tioaa néni vállát veregetve S akkorát Örül, hogy még a ftle ia kélfaie áll bele.
Juliaka ís égessen más ssemmsl méregeti most, miat a martkor. Ast sagja ss anyjának, hogy Bálvándon három legéay aem vat rá árnyékot A sok ís roei hírben állanak aa agy SsegÓ Sándort kivéve, de as meg ode vaa katonának. Igaaán jó feje lehet, agy Két fató hónap alatt, bogy beleélte magát s magyar beasédbe. Caak olyan farosán baAgső neve ne volaa.
De mit ess pontsam tovább a ásót, mikor rövidebben is elmondhatom, ami még bátra van Hasa sem mentek addig, mig a késfogót meg nem tartották. — Hashagyó előtt való héten pedig megtörtén-, alakodalom is
Hanesi gasda ssivesea odaadta fiát vőnek, kiássa vaa még otthon egy rakás fia, laáaya, mert a német faj saspora, mmt a hásl nyal. Öröksége fejében két eser frtot olvasott le as ipa aastalára.
Hogy a nevére! se legyen fennakadás, addig találgatta Hetyei aram, mig kisütötte, bogy achw.rr (i .Kopf- elmaradhat) annyi, miat fekete.
S crombao megíratta a jegys<3vei a kérvényt a névmagvaroaitsaért. Lett belőle Fekete Oyora.
Most boldogul él a feleaégéval, -miat as éress alatt a feoskepár.
Es aa magyarosodás legbiftoeabb módja.
HU8ZON EGY HÓIK -WPOLTAll
Z A
LAI KÖZ L ÖN í
JUKIOB »9 6* 1881.
pi pírra ir ra m u ta ta odú be. Kun másodpéldány nyomatott lapra nem ragasztatik fel, hanem az igazolás megtörténte után a feladónak minden díjkövetelés nélkül adatik vissza. Díjmentes közérdekű táriratok jövőre csak közönséges papim ina adandót fel. Ezek szolgálati táviratokként fognak kezeltetni éa mint ilyenek díjmentes nyomtatvány lapra ragasztatni. ¦
Nyílt levél.
Tekio te te* szerkeestó ur!
Legyen ezabzd beceee lapjában egy kit helyet kérnem egy oly tett regiatrá-lására. mevról csak est ne be* eidOateai, vájjon ssebb-e, dicséretesei Ive, vagy kő vetésre méhóbb-e? En magam azépnek tartom, mert ss önzetlen lélek kifolyáeá-nsk látom, dicséretesnek, mert önkényt, minden kényeser nélkül oly forrásból fakadt, melyet vallásos érzületnek köae-lebb hála éraetoek nevesünk , "iár mint ilyen köretéére méltó ia, s s kegyes alapító elmondhatja, még nyilt homlokkal — moodbatjs el polgártársai előtt:
.Exemplom dedi vobia,, asaa ilt a példa, köveaaétek!
Nem vagyok enthasiaata, de e tett ¦ y nemes, hogy keblemet igaain erőeebb hullámzásba hoita ; mert látom a tettből, hogy e meddő korssak terem oly férfi-skat, — kik reájok biaott tekével ugy sáfárkodnak, hogy Isten ea világ teiesé-mtt kiérdemeljék, kik aayagi erejökhös mérten teaaaek annyit éa ott, mennyit lebet éa ahol kell s leesnek nam duett, nem !11 Ülőmért, eat a ssolgalélek ia megtenn