Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
444.67 KB
2006-05-16 10:55:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
541
2436
Rövid leírás | Teljes leírás (34.88 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. január 2. 1. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

K AGY-KANIZSA, 1879. január 2 ftn.
l-BÖB!
TLaennyoleiadlk érfolykm.


ZALAI KÖZLŐIT
u>yaci rínst illet! k9ti«m*D7*k p«dif I kiadóból b«rmast*«
iatsMadtk:
IUQT-KAHU8A
, Wlassfctsár
MrantttlM Imlsk. : esik isnrt sntstfr
iMktél fopdtataak ti.l
J - i I
lfifoix&tok Tia
Hlrtstistk
S hmsáboi pctitaorban
Ü 7 náiodnnr 6 i min.1«n
j loTábbi lorírt A kr
|j NYILTTÉKHBN
'.•oronkínt 10 krért <í-
;' letuek f»l.
i Kincstári illeték minden \trv- birdet*i»rt k«l5«f i 30 kr tasttaM. |
¦ so MOS
ŰZLÖN
előbb: ,3E A. X*
N.-Kanitoatáros helyhatóságának, "n.-kanizsai önk. tfizoltó-egylet", a "n.-kanlzaal kereskedelmi ¦ Iparbauk", "n.-kanizaai takarékpénztár*, a .zalamegyel általános tanítótes-tület*, * "n.-kanizsal kladedneveló egyesület", ¦ "soproni kereskedelmi s iparkamara a.-kanizsal kai válási tmáMjz* s tabb megyei 6* városi egyesület UTataloa 6rtasitij«.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtököt, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kérelem a lap t. pártolóihoz.
1879. évi jelen első számmal a
"Zalai Közlöny"
18-ik évfolyamába lépett, bizalom-mal felkérjük a megyében e leg-régibb lap t. pártolóit, hogy va-lamint előfizetéseiket megnjitani.ugy e lapot terjeszteni szíveskedjenek.
Hirdetések gyorsan s jutányo-sán közölteinek
Előfizetési ár az eddigi, mely lapunk homlokán olvasható.
Hazafias tisztelettel
A KIADÓ-HIVATAL.
1879. január 1.
Ismét egy év merült az enyészet fe-neketlen tengerébe, - egy örökemlékczetü év, melyet Clio gyászkerettel vés a törté-nelem lapjára.
És méltán!
Mert az egész év küzdés és szenvedés szakadatlan lánczolata volt. Küldöttünk, fáradtunk, és mégis mennyi édes remény hiúsult meg, mennyi szebbnél szebb terv dúlt dugába! Bíztunk, hogy ez az év majd megvalósítja óhajtásainkat, enyhíti sorsun-kat, de a mostoha végzet kikaczagta vára-kozásainkat.
Minden megmaradt a régi kerékvá-gásban, csak a szomorúság, keserűség, elé-gedetlenség, czifra nyomoruság és földböz-tapadt szegénység nőtt egy fejjel nagyobbra a társadalom minden rétegében.
Nehéz megpróbáltatásoknak voltunk kitéve, sok viszontagságon mentünk keresz-tül, - de ez ne lankaszsza életkedvünket, hanem inkább erősítse meg lelkünket, s monkakedvre serkentsen mindnyájunkat. A sopánkodással, panaszkodással nem se-gítünk magunkon, - tennünk kell megin-gathatlan elhatározottsággal. Ne feledjük el azt a közmondást: .Segíts magadon, s az Isten is megsegít. *
Sokat szenvedtünk, sokat küzdöttünk ! De hisz ez bére születésünknek. Mit is érne az élet küzdés nélkül, mikor vígjainkat a legcsekélyebb akadály legyőzése néfkül el-érhetnénk. Ez a küzdés adja meg az élet-nek az ingert, ez a küzdés teszi az embert igazán emberré, ez a küzdés próbaköve az egyéni jellemnek, ez a küzdés mutatja meg, hogy ki mit és mennyit ér? Csakis arra a kenyérre vagyunk érdemesek, mit verejté-künkkel szereztünk.
A lefolyt évben Pandora szelenczéjé-bül szakmarokkal hullott közénk a szeren-cse és áldás. Hanem e veszteségünket ta-lán kárpótolják politikai sikerek. - Ves-süak egy pillantást a politikai térre. Bi-zony itt is csak szomorú az emlékezet! Törökország, a mindent elsöpréssel fenye-gető szlávtenger védgátja aligha megszűnt az európai diplomacziában tényező lenni, s így minduntalar kivagyunk téve aion ve-szedelemnek, hofc-y a háborgó szlávtenger ádáz hullámai összecsapnak felettünk.
A történész kőnybemártott tollal tel-jesíti kötelességét. A legszentebb emberi jogok libbaltiprásárúl, a brutális erőszak és hatalomszomj féktelenségeiröl, a politikai erény sülyedéséröl lélekrázó tényeket je-gyez föl, melyek nem a XIX. századba, hanem a barbár ököljog korszakába illenek és a melyekért méltán követ dob ránk az utónemzedék.
De félre e sötét képekkel, ne szak-gassuk föl a sajgó sebeket, - hegedjenek i azok be, és borítsuk rájuk a feledés fátyolát.
Egy év kezdetén vagyunk. Előttünk egy bizonytalan jövendő. Ugyan mit rejte-gethet ménében számunkra? Hoz-e sok jót, őrömet, hoz-e irt a vérző sebekre? - Ne csüggedjflnk. Szálljunk vele bátran szembe. Egyetértés, felebarátság, vállvetett mun-kásság, a haza önfeláldozó szeretete legyen jelszavunk, s akkor bizonyára érünk még Boldog újévet!
VIRAGHEGYI JÓZSEF.
Nagy-Kanizsa, deci. 31. 1878.
A mai nap letűntével ismét egy végzetteljes év költözött az enyészet örök hónába, hogy c mai nappal letűnt év a sanyamság leggazdagabb évei közé tarto-zik, azt mondanánk sem kell, ezt általán mindnyájan egyformán érezzük és észleltük.
Ha tekintjük első sorban a földmi-veló osztály helyzetét, mindenütt a leg-nagyobb nélkülözéseket, a legnagyobb el-keseredést találjuk, s hogy mi első sor-ban ez osztályról szólunk, teszszük azért, mert tudjuk, hogy ennek jóléte és bol-dogságától függ a koldusbotra jutott sorsa - a paloták boldogságát élvező honpol-gárok édenével.
Hogy a lefolyt év a föld termésére nézve nem volt a legkedvezőbb, azt mon-danunk sem kell, de hogy a fiild termé-sének értékesíthető ára mennyire alácsök-kent, azt érzi ez osztályba tartozó min-den rendű és rangú honpolgár, - észlel-hető ez osztály helyzete a kereskedésre terményének értékesítésénél. Hogy hol e nyomornak megoldandó kulcsa, azt az ál-lamok sorsát intéző közegek működési ka-rében kell keresni; - hogy mennyire e téren keresendő a megoldás, mutatja par-lamenti életűnkben kifejlett harcz, hol mig egy részről kereskedelmünk lendüle-tének előmozdítása érdekében oly beható vitán és ösztönszerü útbaigazítások parla-lament ellenzéki férfiaink által megadattak, ép akkor a kormányok makacsságán szűk latkörükön tört meg a jóra és hasznosra törő eszme, - pedig ha a döntő körök tekintenék, mikép az állam egész gépezetének mozgósítására oly nélkülöx-hetlen pénzalapnak egyedüli fő forrása e téren létezik, nem hisszük, hogy így e sok példa és nemes intentió, mely a tel-jes italánosságban nyilvánul, mis alap-rai térést nem involválna elő.
Ha tekintjük kereskedelmünk osz-tályainak pangását, itt ismét kivitelünk helytelen beosztásit róvhatjuk fel és mi-vel ezek sorsa iparosaink sorsival oly
ftnzefort, hogy ezt elválasztani alig lehet, legyen elég a fentebb elősorolt calamitá-sokra utalni és ezek sanyarú helyzetének előidézését szinte az állam intézői köré-ben keresni.
Mit szóljunk ez év folyama alatt véghez vitt állami mozzanatról, hisz ez a tapasztalatok netovábbjára jutott, mert mig •gyfelől kormányunk nyíltan hirdette, hogy határunk szomszédságában dúló véres drá-mára egy gombot sem akar áldozatul ej-teni, addig előkészíti a boszniai és her-ezegovinai véres drámát, hol vitéz had-seregünk törbetlen hőségéről harcz edzett képességéről tett tanúságot, hogy szüksé-ges volt-e ezen hadtesti mozdulat, hazánk ugy az őszmonarchia fentállására nélkfl-lözbetlen-e, azt ez úttal még megbírálni nem tudjuk; mert a jővo titka Isten ke-zében Tan. De ahhoz, hogy egy alkotmá-nyos államban ily viszás alaponi eljárás törvényes és jogos nem lehet, azt min-denki, kinek az alkotmány alap elveiről fogalma van, kell hogy beismerje.
Tudjuk és észleljük, hogy e két tar-tomány elfoglalása szempontjából mozgó-sított ezredekbe behívott hadfiak és azok családjai iszonytató szenvedéseknek és nél-külözéseknek voltak kitéve, és hogy az Ssz monarchia lakói siettek az e téren ejtett csorba helyre állítása, vagy az innét fel-merült nélkülözések enyhítésén segitni, azt országszerte alakult segély-egyletek eljá-rása fényesen igazolja, és hogy lelkes hon-leányaink vetekedtek c téren a szenvedők enyhítésére irányzott nemes működésben nemcsak résztvenni, de az áldozatokat is meghozni; az teljesen bepróbálva van, mi-ből folyólag igazolva van, hogy hazánk hölgykoszorui az ősöktől öröklött nemes erénynél fogva ott és azon a helyen áll, a hol és a mikor a nemzet fiainak a leg-nagyobb vigasz és enyhülésre van szüksé-gök; legyenek áldottak e kezek, melyek a sajgó sekre a legudvösb irt feltenni siettek.
Gazdag volt ez év a csalódásokban is, ugyanis alkotmányos országgyűlésünk megnyitására az 1849. évvel megszakí-tott és ismét 1865. évben egybehívott országgyűléssel, most már az V-ik ország-gyűlési idény is megnyílván, mig egyrészt azon várakozásban voltunk, hogy alkot-mányos kormányzatunk következtében a súlyos és terhes adó átalányunk leszállítá-sát tettük lehetővé, addig c téren a foly-tonos emelkedést észleljük. Ne szóljunk másról csak tisztán a föld adóról, mig az absolnt uralom alatt egy 60 kroe forint után 15 kros adut fizettünk, most ugyan a 60 kros adó alap után 31'"/,,,,, krt fizetünk, és amint jelen adó nincs arány-ban a föld kulturális helyzetével, ép ugy nincs aránybán az adónak többi nemében tulsagjg csigázott tételei, hogy mit hoz a jövő, az még a titkok fátyla alatt rejlik.
Bárha ez eltűnt évvel a nyomor töm-kelege is az örök enyészet hantjai alá te-mettelnének s igy édes hazánk szebb jévóje, polgárainak boldogsága felvirulna az újév-vel, melynek kezdetén midőn e nyomor és
keserűséggel telt évtől elbúcsúzunk, az aj-ban nagyon tisztelt olvasó közönségünket melegen üdvözölve, boldog újévet kivinunkl
K.
Keszthely, deczemberhö 1878.
A keszthelyi polgiri olvasó-egylet rá-lautmánya a gyiijtobizotiság álul tmmnUtott • a mozgósított katonák hátragyott családjai részére ujabban begy ült 12 frtot • keszthelyi közigaigatasi szolga bírósághoz oly kéréssel tette át, hogy (rmon ŐMieg fele részben Kommá Vida József Keszthely paputezai lakot kSmi-resnftk, ki a mosgósitás folytán a nyári mun-kától elvonatott, fele részben pedig Kutnyáuzki litvánná, szintén ketith«lyi lakosnak, kinek férje még mindig a kSzöa hadsereg tettleges állományában van, adomán;oztassék.
A gyttj főbizottság a pénzbeli adományo-kon kivul tépés, lebkötok • mái ilyíéle a sebe-¦olt harezosok réaaére szükséges tárgyak gyűj-tésével ÍJ foglalkozott
A gyújtók fáradozását e téren i> a leg-uebb siker koronázta.
Helyén találom itt azon nemeakebla hol ¦ gyek névjegyiékét, ai általuk küldött tárgyak minősége ée mennyiségének megnevezésével együtt a nyilvánosság torán közölni s ex által as olvasó egyleti gyüjtóbizottsághos beérkesett tárgyakról, - melyek hova fordításáról asár előbbi költeményemben szóilotum - nyilt saámadást adni.
A sebesültet réslére tépést t mis efféle tárgyakat a kSvetkeso kessthelyi úrhölgyek voltak ssiresek adakosoi:
Cee«n«k Mariska 2 klg. 60 gr. tépést, 6 fáslit, 15 sebkötot. Balázs Olga 1 klg. tépést, 11 fáslit, 7 félkendot. Stocker Vilma 1 klg. té pest 5 fáslit, 6 félkendot. A konégi elemi le-inyiskols tanulói 5 klg. 500 gr. tépést. Schil-linsiky Jotefa 820 gr. tépést 12 fáalit. Schvarts Réii 770 gr. tépést, 6 fáslit, 10 sebkStot. Med gyesy Júlia és Tóth Nina 1 klg. 80 gr. tépési, 8 fáslit. Hanny Vassary Zsófia 1 klg. 480 gr. tépést, 24 fáslit, 20 félkendSt. Ssabo Ilon 1 klg. 750 gr. tépést, 2 félkendót, 4 íebkütít. Ösr. Svastic* Jánosné 560 gr. tépést, 12 fáslit, 6 félkendot 7 sebk.8t.5t, 9 inget, 3 lábravalót és 2 lepedőt. Öivegy SiaW Dávidné 950 gr. té-pést, 4 sebkötot. Stieder Istvánné 1 klg. 900 gr. tépést, 18 félkendot, 6 sebkStot. Hajgaió Katalin 550 gr. tépést 20 ríf fáslit, 12 félken-dot, 8 sebkotot. Ssabo Janka 800 gr. tépésl. Ösv. Baross Ignácsné 1 klg. 350 gr. tépést 2 fáslit, 6 félkendot. Hesner Ilona 1 klg. tépést. Oppenheim Lujsa 500 gr. tépést. Bohm Bósa 720 gr. tépést. Fischl Johanna 280 gr. tépeal. Bttchberger Károlin 1 klg. 200 gr. tépést. Reiscbl Károlln 820 gr. tépést Vajda Don és Mari 750 gr. tépést. Hanovill Dávidné 1 klg. 500 gr. tépésl. Károlyi Ztófia 900 gr. tépést, 8 fáslit, 8 félkendít. ÖST. Árvay Láaslóné 400 gr. tépést, 8 fáslit. Ösvegy Vlsaits Oyörgyné 250 gr. tépést 5 sebkStot. Emeci Ilona 200 gr. tépést. Hoffman Regina 550 gr. tépést, 10 seb. kotíi. Beck Hermin és Janka 2 klg. 3 gr. té-pést, 4 fáslit, 5 sebkStot. Polts Netti 850 gr. tépést, 6 faslit, 6 sebkStot. Vérteasy Jolán, Qti-sella és Lujia 400 gr. tépett, 12 sebkStot. Nsgy Sándorné 700 gr. tépést, 3 fáslit. OrObar Hol.n 400 gr. tépést, 1 fáslit, N. N. 200 gr. tépést. Hochmuth Tinka 200 gr. tépést. Ssegleth Mi hálj ne 600 gr. tépést, 2 fáslit és 4 félkendSt. Öwsen tehát 36 klg. 790 gr. tépést, 138 fás-lit, 89 félkendot, 94 sebkStit, 2 inget, 3 lábra-valót és 2 lepedőt gyfijtStt a keuthelyi polg. olvasó egylet álul kiküldött gyOjtibitottiág a harciteri sebesültek javára.
As itt felsorolt tépés s egyéb tárgyak, mint est már elébbi közleményeim egyikében is emlitém a budapesti « kir. fohadparanos-nokaághot küldettek el.
A jelen kösleményemmel a kesathelyi gyujtobisottaág álul ewkSxSlt gyOjtésroli hiva-

ZALAI KÖZLÖNY.
TIZE3ÍNY0LCZADIK ÉVFOLYAM.
taloa és a nyilvánosáig előtt, t. i. e becses la-pok hasábjain történt számadást befejezem.
A mennyire erdm és a viszonyok enged-ték iparkodtam ai általam kösiött kimutatás-ban feltüntetni mindazt, amit a gyüjlőbizott sag megbízásánál fogva a nyilvánosság előtt tett
A kimutatásban megemlítettem ama ssép összeget, melyet a birott&ág Keuthely városa áldozatkész lakóitól öSasegyBjthetni sseren-csés volt.
Tudta az olvasó egylet azt nagyon jól hogy Keszthely lakói nem maradnak hátra as adakozásban, akkor, ha honfiaink a egyébb fontos körülmények est ugy kívánják. Ezért küldte ki a gjUjtobizottsagot, mely bizottság feladatáról köszönet és tetszésnyilvánítás közt beszámolván a további felelősség terhe alól fel mentetett.
Elmulaszthatlan kötelességemnek tartom e szerény sorok bezárása alkalmával, a keszt-helyi polgári olvasó egyletnek a folyó évi de czember hó 15 én tartott ülése alkalmával a szí-ves adakozók irányában mondott s jegyző-könyvbe felvett köszSnet nyilvánítását e lapok utján kijelenteni,ama nagy rabecsült figyelemért, melyben az általa kiküldött gyüjtöbizottságot hazafias pártfogásban részesitni szívesek voltak.
Fogadják Keszthely nemeskeblü hölgyei és mindazon igen tisztelt urai, - kik a sebe-sültek, mozgósított katonáink hátrahagyott a a legnagyobb nyomor és Ínséggel küzdi család-jai, valamint az árvíz által oly sok kárt szenve-dett honfitársaink sanyara helysetét szivükön h^-Jva, oly készséggel voltak kegyesek azok. nyomora s a köztük uralgott ínség enyhítésére anyagi áldozatukat meghozni - a keszthelyi polgári olvasó egylet, a az ez által kiküldött gvüjtóbizottaágnak a saját, ugy segélyezett hon-fitársaink nevében is e lapok utján nyilvánított leghüásb köszönetünket.
Végül, amidőn a keszthelyi polgári ol-vasó egyletnek, illetőleg választmányának, azon helyes, nagyrabecsült és hazafiat eljárá-saért, hogy fellogva ama snlyoa roazélyt, melybe honfitársaink sodortattak, kebeléből egy gvüj-tóbizottságot választott, elismerésünket nyilvá-nitanók, egyúttal köszönetünket kell kijelente-nünk tek. Gödé Lajos és Uaál Miklós szolga-biró uraknak, ama szíves fáradozásukért, me-lyet az olvasó egyleti syüjtőbizottság által hozzá áttett pénzösszegnek kiosztása alkalmá-val tenni szívesek voltak, valamint tek. Lénárd Ernú, ügyvéd ur, olvasó egyleti elnöknek, ki sokoldalú elfoglaltsága mellett alulírottnak - mint gyüjtőbizottaágilag - mindenben segéd-kezet nyújtott.
S most, amidőn a felsorolt hölgyeknek és uraknak újból köszönetet mondanék, azon óha-jomat fejezem ki: "Adjon az ég hatalmas ura édes hazánk lakóinak állandó békét s óvja meg honfitársainkat ama veszélyektói, minők a je-len évben a szerencsétlen mÍBkoloiakat és eg-nőket érték," mert csak igy teljesülhetnek egyik koszorús költünk eme szavai: "Hass, alkoss, gyarapitsl S a Haza fényre derül !•
PÖLTZ PÁL.
Helyi hírek
- Nagy Kanizsa város képviselő
testülete deci. 30 in tartotta 1878. évi utolsó
közgyűlését, melyben as 1879 re szóló költség
előirányzat lett némi módosítással elfogadva.
Est megelőzőleg előterjesztetett a kis-kamzsaiak
nyilatkozata a kiegyezésre nézve sehas hasonló
módon egy elkészített viazonti nyilatkozat bo-
csit Utót t a nagy- kanizsaiak restérőli aláírásra.
Ai 1873-ki költ*SgTetés 107.655 frt 87 krt
krt tett, míg as Ift79-re szóló előirányzat
87.651 frt 85 kr. ¦ így 20.004 frt 2 krral ke-
vesebb, ének következtében a 97 ezer frt.
államadó minden egyes forintja után 24 kr.
vÁrosi magán pótlék esik.
- SvOStics Benő alispán ur hivatalos
vizsgalatot tartott dect. 29-én a Nagy-Kani-
isin létező állami fegyintésetben.
- A mTár9O9-Kőrm választmányának
utóbbi ülésében tett határozata élénk vissza-
hatást Bzült, mi a dolog érdomóhes egyelőre
nem sióluok, nehogy a január 7 ki vigalom
sikerének levonásához hosiájárulni látszassunk.
- Mély gyásn érte Horgenbesser Já-
nos polgariskolai igazgató urat és családját,
ugyanis müveltlelkü leánya Bogdai Gyertyáéfy
írón kisasszony 21 óvea korában tüdŐvészb-Mi
múlt pénteken délután elhunyt. A temetés nagy
részvét mellett decz. 29-én történt, Szolgáljon
a taDusitgtt közrésivét a nagy fájdalom eny-
hítésére!
- A polgári egylet tisstujitását -
tárgyaid közlemény hibás volt, amennyiben
Gutmann Henrik ur póttagnak a Berényi Jó
zsef ur rendes választmányi tagnak lőn meg-
választva.
- Hymen. Darvas Lajos kir. lávirda-
tiazt deczember 30-án vezette oltárhoz Rajkay
Berta kisasszonyt.
- BO8CO lovag decs. 29 én tartotta bű-
vésze ü előadását a "Szarvas" vendéglő díszter-
mében középszámu közÖBség előtt; nagy hát-
rány volt, hogy fraocziául beszélt, melyet ke-
vesen értettek.
- AlSÓ'Lendva decs. 27-én. A kará-
csonyi ünnep, melylyel egyidejűleg az idén, a
jeges tél, teljes erejével beköszöntött, ürömöt
hozott kis vároaunk szegénysorait néposztályára,
keblünk pedig, háladato* érzelmekkel elárasz-
tatott, mert az uradalmi főbérnökség nagy
tiszteletre méltó képviseltje, Tekintetes Leók
Ödön ur, nóegylelünk elnökségéhez intézett,
magasztos nemesszivü és emberszerető gondol-
kozás u indulatokban dúsgazdag levelével érte
sitette as egyletet, hogy annak rendelkezésére
tíz öl tűzi fát bocsajt. K nemes tett nem Bzorul
dicséretre. Legyen szabad azonban ezen az utón,
igaz tiszteletünk és kedves kötelességünk érze-
tében, egyletünk nevében, azon nagy ember
baráti szeretet és kegyességért, a nagylelkű jó
tevőnek, mélyen érzett hálánknak kifejezést
adni. Az ég áldja minden javaival jótétemé-
nyeért, és engedje meg, hogy hazánkban a ne-
mes példa számtalan követőre találjon. Király
Roaa, nőegyleti elnök. Hajoe Teréz alelnöknő.
- Éődd hírek. Az uj bankjegy ma-
gyar szövegét Ceengery Antal szerkesztő. -
A budai ördög árok építése 36 ezer ínba ke-rült. - 1879 ben Mexikóban, 1880-ban Ausztráliában less világkiállítás. - A dan király életét fenyeg«ló levelet fogtak eJ. - Dél-Arábia uralkodója Oroar Abbas 80 évig volt a trónon. - B. Kristóf Vestprémmegye egykori főispánja elfogatott. - A bécsi magyar egylet báljának védnökségét hg. Coburg Ágoa-too elfogadu. - Krajnábao as árvizek nagj pusztítást tesznek. - A spanjol király elleni merénylő Moncasi, halálra ítéltetett. - Oobre-csen város 50 ezer Irtai a .Kisbirtokosok hitel-egyleíének' alapitói közé lépett - Olaszor-Bzággal kötött vám- és kereskedelmi szerzOdcs aláíratott. - Bpest évi költségvetése 5.ÍKJ0 000 frt körül van. - A vámházi öszekStő pálya-vonal január közepén nyittaük meg. - B. Böck Károly hadnagy fíakkerben agyonlőtte magát, 19 éves volt, altábornagy fia. - Ta-mássy oépsxin mii-énekes megnősült. - A korona hercseg balesete kocsi féld ülésből eredt.
- Egy orosz oly puskát talált fel, melylyel 3
perez alatt 55 lüvést tehetni - Ajkán üveg-
gyár állitatott fel. - A "Bukaresti Hiradó*
ujból meg fog jelenni. - Veraeczen a templom
mellett sárba fulladt egy ember. - Kapos-
várott "Bftlpárt" ci. politikai lap indult meg.
- Airoldi táborszernagy meghalt. - A pápa
Szoldatics magyar müvészszel festeti le magát.
- Az angol afghJo háború befejezéséhez köze-
leg. - Ö felsége Philippovicsnak 20 ezer frtot
ajándékozott magán pénztárából. - Marocco
ban nagy az éh hal ál. - Boszniában rablóban
dák alakultak.
Ki nyert?
Bpeat, decz. 28-án: 50. 51). 21. 63. 65.
Trieat , , 41. 50. 39. 37. 75.
Lincz " , 30. 19. 40. 41. 13.
Irodalom.
- Üj zenemű. Palotást Jáaoa ritka szép
magyar dalai közöl 30 megjelent a szerző arez-
képévcl, kiadja Kiszner József Jászberényben.
A tiszta jövedelem szerzi" csaladjának segélye-
Z'ísére fordittatik. Kiválólag ajánljak a zene-
kedvelő közönség múltó pártfbgÁs;tbft. Ara a
knt füzetnek 3 frt.
- Uj zanvmU. Taborszky és Farsch urak
zenemükereskedésébeu megjelent a .Kakuk-
polka" zoagnrira szerte ifj. Fahrbach Fttlöp.
Ara 50 kr.
- aPetti Hirlapu czimü politikai napi
Up jelenik meg Légrády Testvéreknél. Felel6s
szerkesztő tehetséges fiatal Írónk Csukássi Jó-
zsef. Az uj lap az országgyűlési párton kivü-
liek közlönye, rövid, de tartalmas czikkeket
közöl, élénk és gynrs tudósítást ad a napi ese-
ményekről s nagy súlyt fektet a közgazdászaira.
Ara negyedévre 3 frt 50 kr.
- A "Csöndét órák.' czímu hetilap utolsó száma a következő válogatott B érdekes tarta-lommal j»lent meg: "A gyógyilhatlan seb" (ered. regény) Feodortól. - "A vácii ntczá rúl" (ered. költ.) Szabó Endrétől. - ,Az igazi nagy hét", E. Illés Lászlótól. - .Heineból" I.
JANUÁR 2-U 1879.
II. Szabolcstól. - "Kót virág története" (be-szély a franczis forradalom korából) Berecz Károly tói. - .Karácsonyi és újévi siokások Or'morseágbanr - "Ne hidd" (tárcsa-vera) Nagy Györgytől. - "A» ablak bezáródoH* (vred. tárcza) Bulyjvsaky Gyulától. - .Nagy-világi hírek, adatok," ,vegye* újdonságok," .apró hírek.' - A borítékon: tartalom, Hy-men. sakk talány, kép-talány, Bzámrejtvéoy (háromféle ju'-aJmakkal), szikrák, a szerkesztő oyilt válaszai, hirdetés. - K díszesen kiállított hetilap, - mely tiszta irányánál fogva Í8 bár-mely családnál helyet foglalhat, - elötitetéei ára negyedévre 2 frt. As óv vó^éo egy díszes s éttékes mülapoi ád ingyen, és kiadó-hivatala van: Budapest, Sándor-utcza 23. II. emelet 15. ajtó. Kívánatra egy számot mutatványul bár-kinek ingyen küld.
Vegyes Ulrek.
- Boszniában még sok mohamedán van,
aki a régi állapotokat szeretné viszontlátni.
Nem is fognak azok egyhamar beletörődni a
jelen viszonyokba. Serajavoban éjjel folyton
őrjáratok járnak az utczákon, éjjel egy polgári
embernek sem scabad ki mennie lámpa nélkül.
A napokbau egy Gorádéiba menő zászlóaljra
az utmellett levő cserjésből egy vakmerő bna-
nyák rálőtt de nem Utált. Erre as fatásnak
eredt bár sürüen lődöztek utána, mégin meg-
menekült.
- Á nem evő Ás rum nívó leány. Brook-
lyu város réezbúl New Yorkból azon rendkívüli
újdonságot irjákj hogy ott egy fiatal nő él, ki
tizenhárom év óta nem aiszik és oly keveset
eszik, hogy tápláléka egy csecsemőnek vagy
verébnek sem vulna elég, A nő neve Mist Fan-
cher. Kór állapotának er* de'.í oka egy bukás a
lóról, melynek következtében két oldalbordája
tört el. Kevésael ezutáu <:Ly omnibusz lépcső
jén akadt meg ruhájának szegélye, a kocsi több
ölnyiro súrolta a követetett és okkor bátgerin-
cze annyira megsérült, hogv mindig ágyát őrzi
éa caak baloldalán bír feküdni, jobb kezét min-
dig nyaka mögött kénytelen tartani.
- Karácsonyi meglepetés. Egy elhunyt
iró özvegye él a fővárosban szegényen, elha-
gyottan. E napokban annyira meg volt akadva
a szegény asszony, hogy - amit oly kegyelet-
tel tartott idáig - a férjéről maradi könyvtárt
fűnek fának 60 forintért. Akadt is egy vevő,
aki előbb 30, majd 40 frtot igértérte az özvegy
azonban, ki nagy woruhaágában sem szívesen
vált volna meg férje hagyományÁtól, felszólí-
totta a nemzeti sziü ház egyik tagját, hogy nézze
meg as áruba bocsátott könyviárt: nem ér-e
ai meg többet-10 írtnál V A színész elment az
özvegy szegény eb lakására a nézegetni kezdte
a könyveket. Egyszer egy vékony kis fúzp-
tocske akadt kezébe; kinyitja azt, nézi egy
ideig, aztáu kitörő őrömmel furdul az özvegy-
hez; "Nem negyvenet, de néhány ezer forintot
ér ez a könyvtár.* Az asszony elámul, nem
biija megérteni, hogy épen ee akis füzet emelné
annyira a könyvtár becsét. Pedig ugy volt. Az
a kis füzet nem volt egyéb, mint egy takarúk-
pénzt, betéti könyvecske ezer és egynéhány

TÁRCZA
Szylyeszter-éjjel.
Ubeg'lubng kis mécsrm piala lángja, Bágyadt fénye küzd a* éj»ötéttel ; Majd lernxCQ «gvet, nagyot, hatalmasat, Mitől krpe is Bütéten elborul . . . S mintha keble lóhajokkal v.'.n' tele, Ht"*Zflii njrm, enyre . . toikadittUn - Sercxen egyet . . . kettít ... és igy tovább. - Fej*m kezembe hajtva, elmélrodten L'lÖk könyvterhei asztalom mellett S gondolkozom ... Tik-tik, az dra zajg Szüntelen . . . ctijndesen ... altatón
Lelkem nrüsebesen stirnyal, rohan VitBza, vÍ38«* - flftrü fáty.,11 fcontva -
A titokzatos, mély t'-jsxakálja, Hol * kezdet » véggel ölelkexik. S nem tudva, sejtve, kínos vaja dia ÜUn újra egyeaQl féoj él árny Ejtfttétség hajnal bíborával. -
g j .
E végtelen chaoaban rögöi as út ¦
L>e ah ! a Mellemnek gátja mncaeo ¦
Psluill as aether kétes honiba,
Ott ídSs a g&gos emberagyban;
A magas ég bolto«atjin betör
8 lehat, meg nem nyugodva, u Orknaig . . :
Bolyong . . . bolyong at idS nyomdokán,
OrÖk, /'g3 v-agygy-al a múlt romja kost.
L• csíljihot é>. Felkutat njból
Mindent, a mi dicső, szép volt egykor,
Hogy fájó köuyck arjába trm«i*e,
8 a rutát, gonoszt is feltalálván :
Átkaira! tojva a föld porig.
Kikéi sirjibil a nagyra törő
UftBdolaL s jogai panaszra üjti a* »jk.
Emb*r, bui, Isten elült iient Tolt
A «c{1' 9 *h' . meipi romba zllllt, elbukott
I g y végeztek ezt, i g y akarak
A nagyfaAta'inn % orvul támadok,
A sátán e romboló faj üti.
- Xott D7»fodjtl! . . . föl fofu támadni míg!
A tarol ködhomályból aj kép dereng
Felém. Oh! de ei sem vigasztalóbb.
A kicsinyke nugzat megsaOletik:
A fűidre szállt mennyország záloga;
Kapocs, mely két szerető ssflt Ossxefuz.
De hol fény van, oda árny is oson,
Az űrömbe is legott üröm vegyül
A mi parányi fldvöt ád a lét.
Másik peresben hűtlen eiraboIja,
8 hogy annál jobban fájjon majd a S*b,
Iáit Hívünkön Dt a sstOetés
Testvére, a kegyetlen - halál :
Jö varatlaaol, rirágot tépve:
A gyermek meghal, s vele romba dCI
A tisztes aggság egyetlen reménye! . .
De im, miféle zsongó csoport c« itt ?
A dics harsonája Telít remegteti
Deli ifjti, ajkán a bonsserelcm
Gyújtó szavával, milljókat leikért.
Dobbanó szivével egy nemzet órec,
Miuden nemben Vessta tűz lobog
S igyjósolja meg a drága honnak
Szebb JBTSJÍI, biztos létaiapját!
Hajh I mit ér ? mit ér az egy apóstól,
Kir, mint a McwiíAst, Judíz árai el
H linirsxellemet bilincsre verve,
Pilátusok elé visi a csŐcselék.
0 veszve ! Zsarnok most a "hatalom.*
Oh! el, el inneni . . . úgy nyomaszt e \ig
Tovább-tovább ! . . . Egy titkos saellem
BOvöa hatalmát érésem ; ugy von
Magával, ellen állnom sem lehet.
Kietlen, néma pusxuságba visz,
8 Látom az álla t-embert, vad kaezaj kOst,
Mint gyilkolja meg a tiszta ints erényt,
8 mint dezril az élvek mámorában.
Az igazság fénylő napja sArti
Félhomályhoz szokott bagolyiaem^t,
LE inkább bálija a kufárzsivajt.
Mint a szivbéke enyhe szózatát.
Amott meréaz t«rvek rongy foszlány áa
A kétségbeesés áldozatja air;
Itt egy tört koboz, melletu fQzfasip,
Dalnok, kontár, az Isten tudja hoL
Kalmár világnak oem kell dal, » ftttty;
Sokkal szebben cS«Dg az arany, ezOst. Peng? érez kell csak, melynek súlya van, A többi mind « n u m i, haszontalan.
Egy rém hamar fülembe SUfc , ily Borzasztó beszédet nem hallók - soha t "Nézd - mól - mennyi holtt'tein hever itt Temetctlcn, e posita, vad vidúken , Mennyi vér kiált boszuert az égre . . Nézd emitt fej elvágva törzsétől, Amott :-»T tflrt fegyver kfl«t nyugodva; Knek, lAiik 0*7 őrjítő halomba, Rátapadt vérrel fedve; bemocskolval
N4«d"
.Habi ne tovább ! eléír . . . elég márt* Kiáltek sxavába s 5 elhallgatoU.. . Homlokom latba' égett keblem feszült Éa sirai . . . sirni kezdtem keserresen . .
Felébredek
Az átéit Jfraló" bacsnaó álma volt!
VúgaSt, Kofsót serexon múcaem , . .
Tik Uk, az óra eajg .... De b*tlg* !
At ára kong : egy . . . kettő .... t»e&kettü 1. .
Néma csönd ÜdvSs légy ojev hajnala!
U'OLYVOLGYI BÉLA.
A caókról.
Önök alkalmasint valami érdekes, költői elmetutUtást várnak tői ünk arról a .némáról, a melyről oly sokan oly sokat írtak, de nem eleget.
Csalódnak 1 Anakroon, ovidius, Petrarka éa Deagi mesterségébe mi nem ártják magán-kat; amit mi e tagadhatlanul kellemes tárgy-ról elmondunk, az nagyon reális, én gyakorlati.
A jövő egyik péosűgymioístere látván az állam szánandó anyagi helyzetét, valami ujabb luxus-adón törte a fejét, s agy telálta, hogy a legbusásabban jövedelmezd adó lenne, melyet lugolódás nélkül fizetőé mindenki, a csókra kivettetett adó.
C#ók-adó, - ét mért ne? ! Ha adót lehet
vetni a szivar füstjére, és egy játszma pirjaet-tére mért ne lehetne megadóztatni a csókot! V
S hogy mennjire jövedelmező lenne ez uj adónem, arról a következő, caak futólagos számítás, tüstént meggyőzhet mindenkit.
Vegyünk csak öt millió lakost. Ezek kö-tül legalább egy millió szerelmes, vagy jegyes. Nagyon kevésre teszszük, ha átlag egy-egyre tíi csókot veszünk naponkint, as tízmillió csók. Már most, ha egy csókra csak egy krajctár adót vetnénk is ki, naponkint száz ezer forint bevétele lenne as államnak, egy évben 3t>5 millió forint; - ebből telnék csak igasánsápra, meg subventióra. Pedig hol az a szerelmes, aki egy csókért egy krajezárt sokalna "? !
A mi finácz genienk icéaziteltegy szabály-zatot is, melynek néhány pontját itt közóljuk, abban a reményben, hogy az által a deficit fe-dezése fölött töprengő kormánynak jó szolgá-latot teszünk:
1. Minden csók után, mely szerelmesek
ajkáról elcsattan, egy krajezáradó fizetendő.
2. A váltott csókok száma lelkiismeretes
bevallás alapján állapitutik meg.
3. A kik egy napra azáznál több csókot
vallanak be, méltányoa százalék leengedésben
réazftflülnek.
4. Ai öt parcsnél tovább tartó csök két
csóknak vétetik.
5. A ki egy fiatal leányt erőszakkal meg-
csókol, büntetésül három vén asszonyt köteles
megcsókolni, természetesen as illeték lefizetésé-
nek kötelezettségével.
És a többi, és a többi. Mutatványul eny nyi elég. Ha as eszme, mint hissszük, a par-lament fiatal és nem fiatal tagjai által tetszés eel fogadtatik, nem késünk az egész, kim«ritó szabálytat közzétételével.-ooooooooooooo*
NagT-kanusán, nvomatott a kiadó laptulajdonos Wajdiu József gyorssajtóján.