Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.99 MB
2010-02-10 19:35:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1278
4224
Rövid leírás | Teljes leírás (311.41 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1870. június 4-én.
23. szám.
Kilenczodik évfolyam.
ala-Somogyi közlöny
.Kiterjedve
|; SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
^ . -tt ¦ "Vegyes t»x-tciilxri.Ti Jaetn^s^
?1 szépirodalom, kereskedelem, ipar, &aTzdászat, tu do maii) es művészet köréi) di
minden szoabatoa, >gi*x 8 flyakraa násftf vaty két >t<h. Üítrlienaítii Ir.odr. va kiadó hivatal:
WAJDITS JÓZSEF kflnyTkerflíkedéflcl.eii.
Előfizetési föltételek:
|i Eprst évre : - fi fri *r
¦[! Fel írre ¦ -\'J . -- .
j Évii egyedre ¦ 1 . r»O .
A lini hn-ábo* petit surúrt l-szOr 7 kr. -.\'-«tur i; -Í5 inindrn tuváblií IwiktAtásúrt fj h IV-iyo^tüj minden PLve* beiktntá.i.!rt .10 ki. A .N\'yilt tín;a-[it\'íil sur Iji\'ikiatási díja lő kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-KaniiBán: a KIADÓ-HIVATAL.Pesten: ZFJSLEKH Bécs-, Hamborg-, Bertio-, MaJna-m.-Frankfqrt- í«Base ben: It.-USKNiiTELN & VofiUilí. Lipcse-. Bem-, \'
Stuttgartban; s-\\CHSi-;& TÁltSÁ. Bécsben : OPJ\'KMK
Eredményt a népnek
A tényt, az igazságot. \\ngy épen a számítási eredményt szépen el lehet mondani, papírra" tenni és közrebocsátani; s azon ember, akik rendesen hírlapot vagy épen szaklapot^ és könyvet olvasnak, abból sokat tanniva, tanulmányukat az életben értékesitik is; de mindez hozzá férhetlen ¦kincs azokra nézve, kik vagy nem olyasnál-, vagy elfogttltság«kn_áL fogva a leggyakorlati-írblrel járást, süt mngátre g\\akm lutualdtiirását-is csupán azért tartják értéktelen s igy hasztalan elméletnek — mert az le van irvá.
mert azt t. i. ők — könyvből vagy lapból olvassák.
így vagyunk ujabb időben is, és ugyancsak az okszerű gazdálkodás tanításával s annak népszerűvé tételével.
Ennek igen természetes és megfogható oka az. hogy az emberek részint a szélsőségekre hajlandók, részint pedig az, hogy közvetlen és nagy eredményt akarnak elérni, s igy ugy járva, mint az a beteg, u kinek az orvos a gyógyszert éránként s kanalanként rendelte bevenni; ő pedig, hogy a kívánt s ijfért eredményt rögtön s nagyban kierőszakolja —az~egésr üveg tmialmát egyszerre veszi be, ami aztán talán épen ellenkező eredményt idézvén elő: kétségbe vonja a tudomány számítását, sót magát a tudományt is — mert ilyen formán ö csalatkozott-benne.
Ez okból valahány alkalommal s valahány lapban látom a lelkes ff lelkesítő felszólalást ugy-a gazdáikoijás"\' Összes mint egyes ágait illetőleg is a czélszerü kísérletek eredményére, ezen kedvező eredmények-elérése végett pedig az alkalmazásra: mindig --ott látom a leggyakorlatiabb eszme hajótörését, hogy a nép ezt csupán okoskodásnak, csupán könyvbeli elméletnek veszi, s igy -maradva a régi mód mellett, másoknak hagyja az előnyt, a sikert.--------_ .
Mi módon kellene tehát nálunk hatni a-kisebb-^földbirtokösokra s a gazdálkodó\' népre *i
Sötanazt hiszik, hogy a vidéki gazdasági egyesületek-a.felsőbb gazdasági tanin-zctek és a földmivt1.^ iskolák által. De azt tapászt-irljuk, hogy az egyesületek leginkább ,az eazméknclrszellenii uton való terjesztésére képesek, nem pedig a gyakorlati téren" alkalmazott kísérletek eredménye által hatnak, minthogy áz itt-ott rendezett kiállítások, szántás-versenyek leszámításával saját oljg^rfl^
hincsr mely. ;kézzel fóghatólag, igazolná az eszmék vagy:elvek-alkalmazását; a gazda>
\' »ági:;tanintézetek és 9földinivés-iskolákbóPí kíHerftlt egyinflk_pedig.többnyire-a-már az -
.eszméktől áthatott nagyobb földbirtokosoknak lesznek végrehajtó leözegei, vagy ma* gukra maradva, csak mint gyenge úttörők múkíidbetnük. Tűnnek az aprő eredménynek
"fiattaa pedig mm idéz elő feltűnést és igy nem vonz maga után követőket.
Toxábbá azt is látjuk újabb időben, hogv a fölmerült különféle vállalatok közül a uielyik a legnagyobb osztalékot adja a befektetett tőke után, annak részvényei, papírjai után erősen kapkodnak az emberek, a kik csupán a hasznot, az ereduiéuyt veszik irányadónak, nem törődve azzal, hogy ki mit mond vagy ir erről vagy arról, mert legmeggyőzőbb igazsága tiszta haszon! És méltán; mert a mely vállalat vagy foglalkozás- nagv hasznot ad : az a legéletrevalóbb,---------- -
Ez okból kétségbe nem vonva sem a gazd. eCTcsflletck.^jiL!njLgazjLínmmt\'vetck sikeres működését; azt his/em, ha ngy a kisebb földbirtokosokra, mint a népre sikeresen akarnak hatni az egyes megyék és vidékek buzgó vezérférfiai, legelőször is saját berendezett gazdaságaik által előidézett eredmény riy cl kell bebizonyitani\'»k. hogy a nm>-tani körülmények között mily muduu képr* a gazda az 6 anyagi és szellemi tekéjét lehető legjobban jövedelmeztetni ?
. Ez pedig hazafiúi kötelessége minden nagyobb birtokosnak sót saját és közgazdasági szempontból is, hogy a többség által emelje a vidék vagyonosodását, mert csak ugy könnyít saját terhein, ha azokból az illő részt szomszédai ís képecek elviselni; tudván azt, hogy az államháztartáshoz a rendezettebb birtokú gazda aránylag többet kénytelen pótolni, ha mellette néhány-tönkre jutott szomszéd kínlódik meglehetős, de rendezetlen és ném "eléggé jövedelmező területen.
Már pedig az emberek természetüknél fogva idegenkednek a legjobb eszmék ráerö-szakolásátúl ís. A hol pedig az elvont igazság, a papíron való kiszámítás nem győz; ott legmeggyőzőbb ékesszúllás — az egyszerű szám; mert azt nem lehet kétségbe vonni, sem elferdíteni. Igaz ugyan, hogy a talány szerint a 2X2 = is 3, t. i. ha egy darab papír egyszer ketté s azután egyik darabját ismét ketté hasítjuk, az nem négy, hanem csak három lesz; de ha valaki egy höht föld kellő miveléie s a bele Yetett inag után bizonyos 20 frt hasznot tud kimutatni: azt már egy gazda sem iparkodik elferdíteni, hanem csak utánozni.
Igy -leszünk aztán minden gazdasági ág mivelésénél is ellátva a meggyőző számokkal. Ugyanis, ha valaki beszél arról, hogy minő czélszerü és hasznos a mesterséges takarmány növények termesztése, azt bárki is elhiheti; de ha elő áll az ered-ménynyel :-hogy imé egy hold kaszáló ennyi, meg ennyi szénátad, mesterséges takarmány pedig ugyancsak egy holdon három annyit, mint ime a tény mutatja — éz aztán meggyőző ok-és-példa.
---------Aza kérdés merülhet fel most már; mi
módúnlehet igy az eredményt bemutatni .az • illetőknek ? ; " —.. ~~.
7. -Erre. nézve három mód Vön. Egyik az olvasókörökben rendezendő- felolvasásoK^me-lyckre a köröknek nem csupán tagjai volnának. meghívandók, hanemmindazok: ís^a-kik bár,
vállat vonva, próbálkoznának , hátvalami uj dolog m eghal Iga t ásá ra"-;második múd \\ulna üdékéiként egy-egy rendezett gazda-ág in»\'j,\'>yiMulijlé>ére felhívás valamely alkalmas napon: aíunuadik rimd vulna vidéki lapokban való részletes —de rövid - leírása, ismertetése az ily gazdaságoknak, az azokban használt miveiési módozatoknak és az élért haszonnak, mint eredménynek közzé tétele.
K/rknck eszközlésére pedig kik volnának "mk-ibb hivatva, mint a gn/d. egyesüle-f tek tehetségesebb tagjai, tanintézetek igaz-j gatui. nagyobb földbirtokuiok, uradalmi ! iiszttart.\'n;.lelké</ek. jegyzék és néptanítók, j külíuiU-n is ók érintkezvén x néppel j leggyakrabban, a legéletrevalóbb eszinékut is ók terjt-^zThetik közvetlen, gyakorlatilag és lesikeresi\'bben a nép között.
RÁKOSI LÁSZLÓ.
Jegyzőkönyvi kivonat
a coprini) Ut\'ri->>U(\'i1(\'liiii é<* jpitrknmnráiink
1>-T". Ovi ;ipril hü 4-én tartott kü/.ii* ult-aérul.
I.
ym. tniLiry. kir. kenmkL\'dr-lmi mi ¦ "tkiizü niiitlclcHít iiilíJzi\'U !1 k:iina
mstt-riu rához :
. A lirux-\'IIi\'di mugyar-uüztrak kuüsuluuk, ki in;ir lni&niiuab uiö tita tetto Illudala.vá a m;iL\\.ir b-iui.-k kivitelt Uázkozulni. siki\'ruh :i b\'.lg:i KrdifriruHi.tk ItígeUöbbj :íiktU ti^y-flm.\'-t idf irányozni, é-s uruknak n m:igyar leiitt-rniesztés é.s ki!n!ski:ii<;.s körüli bővebb tajekuia^ira czéizü tudakoló iratit intézett hozzám."
-Mintáu tV-leHe ülliijtulll, ílugy foutod éa ugy miüijáéi^luir mint nir.-imyiaéfiilejf uiéfí igea nagy tnjlodésre képeri k-nturinéuy linknek uz állandó Vi*vöket biztosító előnyös belga piacz iticgiiyitíasaék, íiíhetéleg kimerítő és helyes adatok btídzerzc3e végett, azon tuegkereséí.spl i\'urdiilok a kutuuriihuz, lu\'gy a mellékelt kérdő ivet a rendelkezésére lévő adatok oyomáu bu-lölteni,éd azt mielőbb ideküldeui sziveskedjék -
„Fiilkéreni továbbá, hogy a 3-ik kérdésben etillitelt szalmás és kikészített len-mutalvá-.iiyokat, az utolsót a ki készítés külöuléle p hasisaiban,, a knmara turiilutéu létuzö nevezetesb lenternlelöklől vajjy len termesztő községükből oly mudon összegyűjteni és szinte hozzám küldeni szíveskedjék, hogy azok a helyi lenter-mesztcs minőségének lehetű tökéletes képé. nyújtsák."
A hivatkozott kérdő iv következő pontokat tartalmaz :
1) Mily áron lehetne lout magjától megfosztva venni :
a"! szalmában V
b) áztntús irtaira kikészítés különféle pha-MJÍsaibau V .
2) Mily iDcuuyisógut lőhetne a kivitel szá--JnáciL-ka|iiii :
ii) aziihuás lenből V , . «
^bjAztatotl és kikészitutt lenből V
3) Lehetne e a szalmUs és kikészitett len ¦¦fcülönfdle nemeiből mcgielelő\'\'mutatványokat.
kapni? \'
" ~4^fcehötiiö-e a Bzalmás lent Bajtolás áltnl novezotesun kisebb térunéru szuritaiii _ és mi-lyunr\'ü ; tu. az : például, figy vámniázsát mily tériraére ltihotno leszállitani li
ü) Mennyibe keriUnú"egy váminázsu szal-inás vagy kikeuzitútt\' len sziŰliultta n.logkőzu-
(őzhajő-áll
.she
\' mely
lobbi vasúti vagy megnevezendő.
*i) Mi röviden a vidéken divatuzó luntcr-mesztes, kikészítés és értékesítés szokásoa módja\'{
Km; válaszoltato,tt : hogy azuu kürülméuy mellett, mert a kaniarai kerületben tulajdou-kepí lenterniesztés nin^s, -a kamara semminő adatukat nem közőlbet. A hul len itt-ott^ter-mesztetik, kizárólag házi szükségletre szolgál, abból kereskedelembe misem jővén.
\'2) A nagyin, magy. kir. kereskedelmi mi-nisturinnniak reüdjdme, melylyel a kamara ér-ti^itterik. hug_v a jelen év folyamában Vnsse]-ben lartaiidu nemzetközi kiállitásra küldendő uirgynk a vánim-nteaóéget élvezik.
Ku/hirré tétdteU.
.\'! i 1 \'gyan.tzoii ininistnriumnak reudelete azou érteMiéjJüH. miszerint a nápolyi teogeré-azeti kiálliiiLs ;ipril báváról septeiuberro halasz-Uttott.
llxL-oiili.k.-p.küzhirré tétetett.
Kír.k utau a
l.iiiiic-Hknzmáuyi üj;yek vétettek tárgyalás alá.
I. A kózöa bizottságnak jegyzőkönyv*;, & zala-egerszeg — szent íványi lovonatu vnaut számára kert árszabályt felemelés iránt.
A tanácakuzáa tárgyát képezi zalu-eger-üzeg - szent iványi lovonatu vasut engedélve-eeiin:k aaoo foivamodváuya, hogy az engedély* uktnáiiyban, jeleaül ennek íí-ik ban inegálla-pitott maxinial-djjuk. és pedig a személyszállításnál :
az 1 osztályban IMj krról 40 km
a II . 27 1 30 „
a 111 . IS _ 20 _ azemé-
lvelikéat.
- az I ¦ a 11 a III
zsánként
.égis a tehersziUlitasnál :
vu árukért l\'/j krról -4 krra
O . li „ n
¦s* ;iz egész 1 mérföld hosszú vonalra nézve íeleiueltesseuek.
A bizottságnak e felett adott jegyzőkönyvi véleménye kövelkező:
.Miután nz rg^sz vasúti vonal i-sak egv mérioJd hosszú és igy aráuylag magasabb kezelési költség által terheltetik; miután a kérelmezett iiiugosabb szállítási és viteldíjak a po-zsony-nagys2otributi lovonatu vasúton alkalma-\' zásban levő dijjakkal meglehetősen összeegyez-uek ^miután a zalaegerszegi várösítanáesuak a folyamodvány mellett levó bizonylata "szerint külünüsen a leliurözállitás. -Zala-Kgersiog—4» tizent-Ivány kózt a felemelt árak mellett is mintegy felényivel olesóbb lenne, mint most; miután az engedély-okmány 8 §-n értelmébun a kormáuyuak jogában áll az árszabást, ennek életbe léptetése íitán egy év múlva, a2on tal .pedig minden három évben szabályozni, ekként lehetővé téve lévén, ffiz árszabályt az \'üzleti eredményhez kép\'est méltányosság szerint ríivid időközökben leszállítani, és ezen jog még akkor is .kevéssé érintetnék, ha a folyamodók kérelméhez képest a leszállítás csak az esetben történhetne, hu a pálya tiszta jövedelme két egymás után következő éven át a befektetett tőkének 10 száztólijílt meghaladja; miután a leg-fontusahb termények, u. m: gabona, liszt, tUzi éa épületfa, nyersvas, kősó, kö- s -faszén, coaks, britptets, tőzeg, épületkő, tégla, kavics, agyag és trágyanemüok számára egész kooBÍrakóduaá-nyoknál az engűdiíly-űkmányütthl\'/» b illőid leg V krnyi külön árszabás vau ^uogallapítva, moly nJolvnmudvnTry nlt^l nem driiitetík f in_i— után a katonaság s katonai javak MiUlitasa tekiiitütében a vasúti társulat é^jt-fionviSdulmi miniHturium küzt^ogyezségi. liíógillapodáB csa-közlendő,;, miután az ougodély-okmány 1.1 szerint a kormány mégis jogosítva van,, az élül-
^^aluanknak * belföldön beállott-f-rendkivUli dráynaAg;; "esetére azok xjtolbérét a raaximal-
r- "^ött\'epgedéjy csak 60 eVig-tart éa ezen időnek el telese után az egéaz pálya ax állam túlajdo*-nába ingyen inegy át; a bizottmány ugy hiszi, miszerint az árszabásnak kérelmozett felemelé-
. »j\\ me^eogeHni lőhetne.".\' ......--_.—1—" --------
A Felolvasott vélemény egész terjedelmében határozattá ejaeIletVén7a jelentéstétel annak értelmében elrendeltetett, RÁTZ ÁGOS, SCHINDLER F.,
kamarai alelnök. titkár.
BöngéSzet a gazdászat-iroda-1 lom terén.
Bármily irányú szaktudomány — ujabb ^ueUemi termékének megjelenése az irodalom --térto^edíM éj öryendele^moEEánat és méltán, mert azok fejlődése- a tökély esb.üléaénél — az irodalmi termékek elBŐleges szerepet viselve — "fÖtényező a emeltyűként működnek.
S iia tekintettel vagyunk arra, hogy a gas-di*zat -— a szaktudományok sorábaa csak a közelmúlt időben nyerte el — a már rég megérdemlett helyét s ha bensőnkben megerősödött
— ngy azélván; vérré vált ama íönnhnngon hirdetett tan, miszerint: „Anyagi jóléten alapuló nemzetek boldogsága — egyedül a kor-izertt előre haladt gazdászatnak köszönhető,"
— ugy bizonyára a gazdászat irodalom helyes irányú szellemi termékei a müveit közönség előtt mindenkor kedves vendégek leendenek.
-Ily gondolatoktól környezve tartom ke-lemben/a. most harmadszor átolyiiso.tt: ., U t m u-tatás a kezdő gazda gyakorlati kiképzése" czimfl Baldt Árpád keszthelyi tanár tít müvét a elégülten legeinek szemeim annak áttanulmányozott lapjain — mert cgt nagy hézagot látok betöltve lenni, melynek --foganatba—tétele nemcsak egyesekre, de az egész hazára közhasznúvá válik.
- Lapozgatva, vissza érek emiitett mü 73-ik
lapjára— újra tnegakaonatt szemeim a követ-kező sorókon:
„Jelen müveeske czéljául caak az van kitűzve, megközelítőleg a példák által arra utalni, miként kelljen a fiatal embert a gazdaság gyakorlati ismeretébe bevezetni s igy öt a szaktanodat előadások sikeres hallgatására minél biztosabban előkészíteni."
S valljon elérte-e szerző kitűzött czélját müve végzésekor? — öszinie bevallva — igen;
— mert müvével nemcaak a kezdú gazda, — Óe az oktató gazda kezébe is oly kalauzt ad, mely a jé utak közül a legjobbat, Jegbiztosab-bat jelelő s azon kivül a szerző helyea iránya
— tanúsított szaktudományi bő ismerete — folyékony a kedves irálya a müvet hasznossága mellett — kedvessé ia teszik.
Erős hitem, ha ez irff^ban képeztetnek ki ifja gazdáink — hazánk felvirágzása, alapban erősbülve, telj fokát éri a a boldogság révéhez köielgend.
Adja~Isten! Baku, május 20-án 1870.
LIEBBALD BÉNI.
Magyar kölcsönös biztosító bank.
Ezen intézet egy erkölcsi testület, melynek tagjai együttesen biztosítottak b egyszersmind viszont egymásirányában biétositók is. Eképen vállvetett\'önsegélyre oly czélból azü-vetkeznek őkTgymáa között, bogy mind e n atintézet ügy f o ly a ma alatt az alapszabályok értelmében kifejlődhető kedvező eredmény az összes tagok érdekét lehető legnagyobb ménrh«n^melJeJ^elesen^híirsz"WiF caéüenség elleni oltalma^ a kármentést csakis a- tényleges károk és aránylag az intézet fen tar tási költségek fedezéséhez járulván —nemcsak minéljutányosbb a n k í.e s z k ű-filhessék,.sőt: a kölcsöoSsségitiszta értelmében egymás között a rendkivűlibb kár esetekre néive.* lehetA le\\g~\'na gy öBb s folytoni réssvétgyarapodááB áljai, h o v a t\'o v áh b na-¦TJobbr-axterfedŐ \'biito n aitgot -Baj át
¦ m agítk érd e k ó b e n - ö n m a g u k n a k nyújthassák. 1 -3--
A különbözfi iizteflitási három Jobb ég sttrint, u intézeti tagok mindegyikében kül-tOfflUIóan tömörülnek, és pedig • : L4Téletlen tüzáltali károsodá* el-Am, mindenféle épületek, bútorok, gyári- én ke-Wíkedelmi portékák, gazdasági eszkÖzoTc és
...ntiadennemü.....tormeextmények.....szemül -vagy
-1*1 májában, szabadban vagy épületek alatt.
~tIL Jég v e r ó s > 11 & 1 i k á r e 11 e n-miu-dannexnü terményre kitérjendőlíg. E biztoailáai modwat alkalmat nyiljt\' a mezei gazdáknak
5 BTÜvánitsaid^ kívánságuk \'folytán.oly olcini O—pásnkrellen bv iermesstméoyeiketl.menteni 1-.
Tietní, melyek-nem csupán\'jégverés, de ezzel egyidejűleg azok megsemmisitésére gyakran
több bt\'fob A5t.gyAköroUiak,....................... -
. III. Az*oto beri életre vonatkozó--eT~ gyakorlatilag" Icgcaélazerübbnnk elismert bjztositáaotc nemeire, oly módon, hogy ebből ki feji (ídő. minden njeremény a biztosított tőkéhez .cgaLftltatik, a^jz^áhftl A k)tiz.eleudS bizloB_Í-tott összeg annál nagyobb mennyiségre fejlődhetik ki^inélTcesőTibre haladhatott a bekövetkező kifizetési idő elhalálozás aat esetek által.
Ilyképen ezen intézet a kiváló -biztosítási ágokat- vállvetendő önsegélyül karolván fel, leendő tarbilék tőkéjót egyelőre helyeitesitendű hiteltőktígyanántkétmillióforin-tig terjedhető biztonsági alapnak képzésével n.eineaak egy tekintélyes támaszt nver már kezdetben ia, hanem addig is, mig ezen alap az évi dij fölöslegekből kisorsulás utján törlesztetnék, s igy az intézet főtartalékáb:i vagyis az összes tagok tulajdonába a t m u ö n o, alkalmat nyújt a tagoknak, a ki-soraolásaai kapcsolatb:in álló 0 folyton níivekedrt többlet kifizetése álul magukat jelentékeny előnyben réazesitni azon ideiglenes áldozatakért.inelylyel ejőkének az intézet tulajdonába való átalakításáig ahoz járuínLtk.
És így. minthogy ezen intézet biztosi-tott tagjainak együttes tulajdona. — szübályszabta egyenlöjuggal bir :ib-ban mindenki. Eshető károk felvétele kifizetésénél — ha azokban valami tisztátalan czél félnem merül — igazaágoséamt-lLi nvos eljárást a szabályok rendelik, és Vvr. tositják feltétlen nyilvános kezelés mellett, ;> legkiterjedtebb lelügy eletet 9 n tagoknak közvetlen befolyását; és pedig ;^ ál tal, bogy az intézet egész munkálati területi: vidéki választmányokra.lé,vén fil-osztv a, azokban a biztosított tagokból alakuló vidéki választmányoknak, melyek küldöttük által\'a közgyűlésen ni3gukat képviseltetik a közgyűlések tar g v a i é s g 1 ü f o rd u 1 & f 0 nua kérdések tárgyalás végett előre megküldetnek, 3 így ezek tudta és beleegyezése irrl k U1.—sírni m i n mn ü 0 l\'v "féirr nem
f o rd 111 b a t e 1 ő , mely netalán az i 11 11; • zerés az összes tagok érdekével ellenkeznek.
E lényege a „M a g v a r k ö 1 c a ú u ó s biztosító bank" belszervezetének, mel\\ bivatva van arra: hogy a ntímzeLgazdászatra éa igy a nemzetvagyonosságra tartós és kedvező befolyást gyakoroljon.
Csatlakozni lehet ezen intézethez közvet len az igazgatóságiul]. Pesten, Jósettér 7 sz. a vagy pedig vidéken ezen intézet ügyvivüségei közvetítése által. :i hol egyszersmind minden kívánható bővebb tol világosi tással is szolgálnak
T a II ü gy.
H \'-ííi-i kiinirt
Zalamegyének Zn!a-Egers:egen 1870 évi májút hó 2-iín s folytatva tartott közgyűlés* jegyzökönyvéből.
II
2109. sz. IS!), jk. Olvastatott a u. 111. m. k. vallás és közoktatá?i ministerium leirata, melyben a népiskolai közoktatás tjlrgyá-ban alkotott lSüS. évi SXXVUl-ik 1. ez. 1—i—54 és 121 §-sai nem különben u köz Bégi iskola szék*.!k számára kibocsájtott ministeri rendelésben 1Ü. íj-ának a.lh) pontja értelmébe]) a tanktiteles gyermekek rendes is koíaztatáJsa, az iskoláztatás félben szakitásának meggátlása és a törvényes szorgalom időnek pontos megtartása iránt erélyesen intézkedni a megye közönsége felhivatik.
Végzés. A tapasztalás azt mutatván, hogy a pzülők különösen falusi helyeken gyermekeiket tavasz beiílltíval az iskolából kifogják, leginkább azon ozélból, bogy azokat barmuk és baromfiak őrzésére használhassák ; — minthogy uz iskoláztatás félbeszakítása a tanítás eredményét veszélyezttiti, és az I8ti^. évi XXXVIII. 1. éz.É rendeletével is ellenke-kezik, de közrenrltartási szempontból sem 10-vén megeugedhet.") az, hogy gyerraekek^kik 11 kellő felügyeletre nem Íb képesek, haszniil-tósBannk a- barmuk tíri/.i-sére, bogy tehát az innét leggyakrabban eredő kártételek okozáua meg szüntetve, h t fennebb érintett népnii-vclődűsi küzliátniny elhárítva legyen,, a koruknál fogva alkalmatlan és törvényes tankötelezettség alatt álló .gyermekeknek>bilrini-félo páaztoniágra rf Így1 zaiba^éa borgjnt julaz-torságra Íh használása ezennel eltiltatik, :s azon figyelmeztetéaüel;^ogy"-iTz ez ellenében cselekvők" ellen nx idézett törvény* által 117. iskolát mulasztó "gyermekük szülői vagy gyám-^aira—rovott-ybüntotcB- Ttzoniinl~"CB ezigoTiian fogan atoaí tan dó Juhz, oda utusíttaínak a községek, bojjy ott, honi legelő még klizyfiSégbeií van, közös zsíba ért borja pásztort arra alkalmai egyénbeni tarbiauak,-du.aai Őrzéuro gyer-
mekeket valamint azoir helyeken is, hol a legfllő elkülönae\'j már végbe ment, a magán .lugWtUita.gyakoKÍiaáhoA alkalnuiífii- egyátaíán nem szabad.
Miről o végzés n\\ imüitott példányokban az összes megyei községeknek, ugy a tó-éa alBzolgabiró uraknak ia szigorú felügyelés és foganat szerzéa véfflü^:kiadatni. TondeUütik. k. m. f. jfiPT Kiadta
:!?rvlASTICS BENŐ, m. k.
____J
Kümyei János özvegyéhez Zalaim-gye néptanítói navében küvetkazü rénzüél^iiyilvánttldí intéztetett ; ine.gjegyzenda, hogy nz érintett klil-temény lapunk 17-ik számában jtlent "ieg.
N ag y sá g o s-A as i5-o-ny b ág! M é 1 y f 11 t Í á /.-telt Honleány!
Azun mél}- fájdalom" és üszinte bánatór-zfttól áthatva, imlylyel szeretett i\'érjémk oly ko-áu, a fórfikur legszebb szakában törtéut halálát Jlagyarursz;Lg összes taufértiai és t.111-ü^ybarátai méltán gyászolják : :rz \\úu. mellékelt gyászdalban-óhaitottara purányi viszhang-ját adni azun részvétnek, m«.*lyly>?l a boldogult elhunyta fölötti veszteség sajiüilatában Zala-int\'irvf i\'V.-sz-ts néptniiitói a niindaznk. kik Na<rTság\')d dicsűüll férjén t-k szellemi mőko-dési;rűl csak némi tudomá\'>>al bírnak, biveu usztnzuak.
Hazánk tanügyének-* varM derűló egóu rL\'vik vezércsilJaí volt lí.\'imyei János, kir. tanáesus és három megy- tiiiti-lügyelóje, a .Néptanítók Lapjának" ernvi-Jr-tlr-n buzgalmu éa ri\'ka tapintaiu szerkesztij\'-.
Csillag volt, melynek szemle féuysujrarni biztosan jelelék az irányt, mely szerént a czél fi-lé sikerrej haladbaiunk.
Mennél na^yubb a veszteség, annál mé ivpbb a fájdalom, tneív Nagyságod esabidi éiexét el bori tá. Az idó hatalma, az é-gi bit t\'nje.a sz>\'llt;mmekaz isteni végzés be npmejny ug-vása i\'uyliitaék Nagyságod keserveit !
Mi vigasztalni képtelenek vagyunk ; L-^sak usztuzni akarunk a köziájdalomban, csak Tőrrú tiszteletünknek ós a megemlékezés szent k\'">tékességének su^alniál óhajtjuk követni, mi-dón boldogult férjének fényes erényei é.-, kiváló •¦rdfinei örókzöld koszorújába az ide mellékelt jjváazvcrsuzetben u kesergő rtfszvél . iinfehíji-
uánatus szívvel tűzni szent kótelt\'s^égunk-tiL-k i>morjük.
Midőn az elhunyt tanvezér emiékét áldjuk : fogadja Nagyságod őszinte tiszteletünk és fogvbatlan részvétünk ebbeli szerény nyilatkozatát.
Adjon az Eg nemes szivének éa bús ]¦*]-knn-k erOt a tájduiuui elviselésére !
Leljen vigaszt szop reményű árva gyér mekeiben !
Kelt Nagy-Kanizsán, april IfO-án 1H70. A zalamegyei néptanítók ntrvébou :
BÓJA GLKt!ELV.
kir. tAuácsus t\', raaMug-jelS.
Levelezés.
Langviz, május 27-én.
Folyó évi május hó 23 és\' 24-ike közti éj jel, Eszteregnye küzsegben tuz ütvén ki, az a hirtelen támadt szél következtében, alig tz-\'V óra alatt: 94 házat hozzá tartozó gazdasági épü letekkel egyetemben elhamvasztott.
Fájdalom !egy ember élete is áldozatul esett.
E borzasztó tűzvész következtében lü5 eealád-atya, vele együtt 557 lélek vau a leg borzasztóbb"nélkülözéseknek kit-:ve ; mert nem csak hogy egy darab kenyerok, de a szó szoros értelmében, az egy fekvői égen kivül, Bemmijök sem maradt; ezt a_v»dék nagy érdemű közönsége belátva, sietett a nyomor első pillanatában a szűkölködőkön adományával Hegiteni; — kiváló helyet foglalt el e részben: Nagy-Kanizsa vjiros nagyérderaü_ b részvét-teljes közönsége, honnnn nemcsak a vész ilső hallatára, az élelmi szerük rögtön küldettek; de naponta szekér szám érkezik, az éhező kisdedek . a elhagyott aggok és nyomor-teljes BZÍ\'tlók táplálására a küldemény ; küldetett azon felül: 300 drb. evő kanál 307 drb. főző éa evő edény is, mely a károsultak között, a bizottmány által ki is osztatott.
Fogadja ezért a tettes város nagyérdemű tanácsa és áldozatkész lakossága, a károsultak nevében hála köszönetemet, .¦* minden e ntMiies czélra udakozék, legyenek az ég ura által adományukért megjutalmazva I
KOVÁCS JÁNOS, jegjrzC.
Sopron, miij. ;iT-én\'lR70.
A kalöiiának, szolgálaton kívül vaíó fegyver hordán kárhozatnsaiígáróí már oly Hókat irt a sajló, oly aokat A szomorúul tuuüótUa köyut-kezóa, de mégis minden hasztalan I — E lió yU-éu estu, aa itt tanyázó John gyalog ozurodből
egy közvita z"így fiatal 20 éves legényt |IU. ronyával, mollét koreazUil döfvén, megölt\', — R törvényes bonc^oláa tegnap történvén az átaiurt tüdő ís eléggé-tanuáilotta, miszerint a gvilok kéteégkivül szurony volt, és a lehető legüub?j-sebben használtatott. — A gyilkos,^ki e tettdt "inaÉucflul- tagadja) — mint ezt tanuk bizonyítják — boszuból tettet inert már a mult héten meggyilkolásául fenyeguté áldozatát, tíainua hogy minden, á fegyverhordiis szolgálatoii kivül való betiltására történt őszinte kérelmek, óvások siker nélkül maradtak. De hol íb leijei, u polgár otvoflléfit ilynemű gyilkuBok elől, hiai a mostani hadügyér hajdan maga ís kord-lappal fizette 11 benne hivő polgárokat! Hanem hogy a mi honvédéiul; mért utánozzák e roaz Bzokáat éa mért nem mennek jó példával elő azt nem értem I -pedig oly szép volna megmutatni, hogy a katona ne a csöndes polgárok vérével akarja hősi Bzomját eloltani, hanem olt forgatja majd a fegyvert, a hol nem a bor és czivnkodás parancsolja, hanem n haza igényli, tehát előre honvédek, éljen a haladás béke időben, a a roham a csatatéren.
liövid idő óta 2 tolvajlás és egy rablás íb történt nálunk, hanem -- hála Isten nem kell etetni-itatni és fekete káve, török dohán^nyal tartva ellátni őket - mert nem fogták meg, is hihető ft mi mus|;atéros, & rendőrjeink nam is fogják megeaipuif tehát a maguk kenverét eó/,ik. Helyi viszonyaink, pinezunk oly drága, luigy .ftz.ex.tra- Hungáriám &¦& rég lejárta bnb dog múltját! Adja Isten, hogy meg ne bánjuk soha azt, hogy népnevelési dologházak gyökeres létre jötte előtt a rablók kényelméről és jó ellátásáról gondoskodtunk, kik napról napra liátrábban űzik mesterségüket, mert hisz veszteni nem sokat, nyerni mindent tudnak.
A soproni diszitő-egylei nagyon aok üdvös munkálattal érdemelte kí a közönség háláját,
— faaorozKtok, utak csinosítása, uj ültetmé-nyek mutatják dicséretes "nyomait az egyletnek.
— Hozzá járul, hogy most az utczáink ís vízzel fblönlüztetaek, mely a portól ment, és ezért & Y.ár.us..elöljáróinak sziveson fejezzük ki köszönetünket.
V. L.
Szombathely l*7u. évi jun. 1-éu.
] i.alía t.impUmiból. A s-tudjt^lbdvi JalArJn Q^VF, A dival i|iU«i.il»!, A «*at>aJalom. Koesisovszky ,1 iisztin győri színigazgató társulata időzött a mult hóban városunk falai között, — mely társulat — de leginkább a vendégszereplő hírneves Molnár-pár a szép tavaszi napok kellemes esti időszakait a művészet pártolóknak élvezet-dusaá tevé. E társulatra nézve hallgat bírálatom, nem azért mintha ezen hallgatással a ta^ok érdemeiből akarnék levonni, nem, hanem a tért, mely e lap hasábjain, ily közleménynek csak csekély helyet engedhet, akarom felhasználnia vendégazereplő Molnár-pár művészi játékának kiemelésére.
— Molndrné Kocsieov&zky Borcsa asszony thaliának kiválasztott papnéja, megáldva mindazzal, mi egy Bzinészuőt a dicsőség polczára emelheti; külalakja, mozdulatai, bongja, olto-zéki ízlése és ö&2bangzó kerekded játéka már elfő fellépésénél közönségünk kedveuezévé tevék őt, oly annyira, hogy az irányában nyilvánult erkölcsi elismerésünk a legmagasbfokra emelkedett. Különösen jutalom-játékában: Gau-tierMurgit-\'-bau mutatá be magas képzettségét,
..... a könnyelmű pajzánságot, a szenvedélyes
szerelmet, a ezét dult kebel fájdalmait annyira élethűen játszá. hogy szemeinkben megjelent részvét könnyek feledtetek velünk a színpadot. — Molnárról kezdetben azt hittük, hogy inkább kitűnő rendező mint kitűnő szioé&z; azonban _Molicrí\'-ben —jutalom-játékában — megsemmisítő, ezen véleményünket, magasba törekvő, az akadályokkal küzdő, szenvedélyek- \' tői körbáesolt Molier ált előttünk, ugy mint azt
a mü. szerzője képzőié, midón, teremtő ósz erejével a szerepnek lelket adott. Molnár igen jó színpadi alak; elég érczes hangja m\'njd folyékony, lágy, majd zugó vihar, hatva"igyia ugy* a közönségre. Egyszóval csak örülhetünk annak, hogy pesti nemzeti szülészetünk ily kitűnő taggal szaporodott.
Thalia templomától eltérve — szép jövőre hivatott \'városunk lakosainak ,küzünyősségére térek át, azon közöny ősségére, mely ly el .dalárdánk végenyészetét idézé elő. Mindenből a föld kerekségén igyekeznek a dalárdákat meg-honosítani, esak mi engedjük a már megvoltát elveszni hagyni, mint lm a mi Bzivtink és IbU kunk iiuin akarna többé neinesnlní 1 A polgárság e vád ellenében iv megyéi tísztviáelőség fel-tolakodását és mellőző magatartását hozza.fel,
— a tisztvíselőaég a szópmüveszotek iránti. réflzvétlen,,pölgarságot itóli el, melyik félnek vun igaza V azt bajos; vblna meghatározni, de annyi áll: hogy nirfoa egyetértés, jiinca *tueg a kapoca, moly a kiilön^álló erűket összetartsa. Kébesgufik :~"1iögy h~lofnii egylet gyáinaágV alatt akarják a dalárdát 11 jelétre hozni. Sike-r(H-uV — nem tudom, — do aturv rósz, mert a dalárdának UnálIóJeslUíutuek koll-lunui,.gyora-Bág ulutt bizqftnyal mostoha győrinek loaa.belőle,
A mi korunk öltüzéki divatját illeti.n Álunk biíűnyr.ment az flui meztől, magyar ültönyt ~cÍa1T^ha~\'iiap]átt-lelÍűfc--ÍAtnif már- néhány tizi-linder is tolja,a ezolot; azonban az a vigm
csak a levelezési lapokban küldhetők. Más nyitott leveleknél csak akkor elégséges 2 kr.bélyeg, ha.azok. nyomatott, viigy litliogrjitir\'izotl s/.i>-vogot tartalmaznak. Más — nem levelezési
lásuut, Tiöj^ "e"ezlSltKlaTr~fcj-^ rendes levelek dija alá
általános divat, mintán alulról affeetálnak velő, különösen olyan,-. ¦ . . argur .... pergor- és k(h)eoh-féler emboret^ kik nem régiben" iéle-pedtek meg közöttünk egyetrimpAi szárban hozott vagyonukkal, a kik midőn a magyar hazafiság álczája alatt zöldágra vergődtek, jutalmul nemzetiségünknek annak helyén tűrhető, de itt ellenszenvet keltő jelvényeikkel demonstrálnak. \'
Most pedig menjünk a szabadba a természet. tág_ölébe, hói virág hiraporátöl-illatos a léc hol szabad szárnyakon szokott kalandozni a merengő lélek. A fák zöld színe, a mezők hullámos voléaei meggyőznek bennünket arról: hogy itt a tavasz, a közel nyár előhírnöke. A látvány örömdobogásba hozza kehiünket; azonban ha közelről vizsgáljuk a termények állnpo-tátelvetjük a caábkópet, mert a mit anyagi jobb létünk tényezőjének tartunk azt nagyobb részint silánynak találjuk, — a takarmány és gaboua-uemek, különösen Gyöngyös mellékén középszerűeknek sem mondhatók, a folytonos szárazság mindent elfonyaszt, elsilányit; de reményünk mégsem hagy el bennünket, mert mhi napou megnyíltak az ég csatornáié a mint látBzik bőséges nedvességgel lógja ellátni a szomja* földet. E napra tervezettdeák-majalisba vágyó delnőkJjugyan haragiuznak a gondviselés a kedvezményére, hanem a gazda közönség ürömmel nén mint eleveottl, mint fejlik az áldás - dus harmattól fáradaággal elmunkált növényzete. R. K.
Heti szemle.
Junta. 3-An 1870-— Batthyány Lajos gróf temetési ünnepélye alkalmával az államvasutak fele áron szállítják az_odautazókat; Pestvárosa pedig a -küldöttségeket elszáUásolUtja. — A hónvédek a nyárra váazon ruhát kapnak. — A levelezési lapok ügyében a kereak. ministeríum tévedések elkerülése végett ujolag tudtul adja, hogy két krajezáros bélyeg mellett írott közlemény ek1"
esnek. — Sirnór berezeg prmásunk a csalha tatlanság ellen fényes beszédet tartott. — Michigah déli részébon ögy oly államot azer-:. reznek, hol a szorolem szabad, mely bt* ti a házasság s hÜBÓg ismeretlen maradjon. — Körős völgyén a hagy máz erősen dühöng. — Uracséban Zajzoni sirja fülé eut!ék"t áltitnunk. ---
Hírek.
— Kisfaludy Sándor szobra egész csendben május 10-én a szobor-bizottság jelnn-létében lepleztetett le, május 31-éti a fcorvali erdőben azon vidék ifjúsága zöldbeni ruulatsá got rendezvén, ezerctték volna a leleplezési ünnepélyességet ia ekkor tartani meg. ^A. szobor költsége a síremlékre gyűjtött országos adakozás feleslegéből kerülvén ki, méltán mogvártuk volna Sümegh L -értelmiségétől, hogy a leleplezést a dicsőült költő iránti kegyeletből országos jelentőségűvé teszik; Kisfaludy Sándor a nemzeté s emléke a magyar nemzet szivében örökre él, bizonyára sokau lettünk volna e hazában, kík a szobor-leleplezés pillanatában a a nap üdvözlő sugarai közt a honfi szív szent érzetével róttuk volna le kegyeletünk édes adóját-Szomoru közönyt tauuait bizezlA casinoi szobor-bizottság számadást igér adni eljárásáról. A szobor a Kisfaludy Sándor lakta házhoz közel azon térre helyeztetett, hol a szentháromság kép állott.
i — A m ag y a r jogász-egylet pár-túliéira ^ szóló aláírási Ív Nagy-Kaniz3a város polgár-! mesteri hivatalához is megérkezvén, az aláírások | Bzépen folynak.
1 _______—_KÍB-Kanizi»a várossPolgári kür\'-ének
alapszabályai helybehagyva a ministeríum tói leérkeztek; az egylet megnyitása ünnepélyességgel fog megtörténni. I Ny_ilt kérelem Tek. Tersánszky
József úrhoz, hazánk jeles szőlészéhez. Néhány év előtti jóakaró s bizalmas sorai felbátorítanak, hogy egy nyílt kérelmet intézhessek kedvességedhez — kérve szeretettel . — hogy
becses válnszát illetőleg tanácsát — bőismere-teinek tárházából — részemre megvonni nem ;fiigjtt, A kérdéses kérdés pedig következő: „Mint javithalü egy elhanyagolt szülŐtaTop (1 \'/*\' hold nagyságú) b miként hozliató ,nzon karba, — bogy ne ü—llí akó bor tenVmjun rajta V Tekintettel, azoubau a tulajdonos nnjinczitüi»--AHapiitánv nem különbon tt^ot\'oktetottotoko kamataira is? &ziv«iri \'?09$"\'" sorait — e lan.ik hasábjain várva jcjfSrTiSui uiagam őszinte ti \'telójéuek Baksa, május 2ü-iin 1870.
" LIK B HALD BÉNI.
— Tűzvész, llodwsaubau mult kedden oly nagy tüz volt, hogy 200 háznál s melléképületéinél több lett hamuvá; néhány emberélet Ís lőtt áldozat. A nyomor iszonyú. Dr. Klein .Sándor ur Csáktornyáról kegyes ada--kosásra hívja i\'el a oemes emberbarátokat I Készséggel átazolgáltatjuk mi is a pénzbeli adakozásokat.!
— Az általunk közlött 43 éves almára vonatkozólag, a .Szabad Egyház-* olyan kétkedő formán utal ránk, kijelentjük, iiogy e körülmény leírását nem kuriozurakép közlöttük, hanem élő tanúbizonyságok hiteles mondása után éa pcdig"á boldogult Novákovicsné s nem mint előbb közlöttük Radákovicsné Nagy-Kanizsán élő s köztiszteletben álló fivéreitől. A Sz. E.-n csodálkozunk, hogy ^gy haldoklónak vallásoa kegyeletességet érdemlő utolsó hagyománya iránt ily pikáns módon nvilatkoziic. A „Hon" figyelmetlenségből Vasmeirvében szerepelteti a már most azért is 44 éves almát.
— Menyegző. Gyorffy János zalamegyei, tanfelügyelőségi tollnok ur június ti án vezeti oltárhoz vasmegyei Nemes-Magasiban a Bzellemduj Gooht Ernesztina kisasszonyt; az uj bodog pár néhány nipmulva N.-Kanizsára érkezend. Kívánjuk az égáldását a szent irigyre.
~\' - A nagykanizsai nagygymnasium ifjúságának joqius 1-ére tervezett zöldbeni mulatsága az wsözés miatt elmaradván, június 7-én tar tátik meg.
— A e v ő r-s z o m b a t h e 1 y i vaspálya sz-erzódéáileg 1871. aug. 1-én adatik át a forgalomnak.
Mult szombaton este tartotta a kanizsai .Dalárda- aiapszabályszerü dalesté-
, ¦ . . -I
lyót a „Zöldfa* kerUftn ; jnely \'alkalommá r_ nagyszámú közönség jelent meg ¦ a dalárda
előndáiát\'élénk-téUzé*BQÍ: fogadia, \'aJtanneater. urak ogyégy erteifie\'^bJUikommajLi meg. Elnök KnrtHchmaroffur Ís közkívánatra solot énekelt s szűnni nem akaró tapsokkal - jutalmáztatott. Utána táncz következett, mely
kÉsOrüg.....tartotL_ jV_ kivüágiUU meglepő volt.
[ — Lapunk előbbi számában\'\'emiitett vasúti szerencsétlenség áldozata lett azon asz-mzony, ki a vonat előtti szál adásban tiporhatott He; másnap a kórházban meghalt; N.-Kanizaán állomásozó katona fiához akart látogatóba jönni.
— Akórház utcz\'ának klinkcrezéaa már megkezdetett b a vouathozi közlekedés ai ujouan kinyitott utezán történik. Mindkét he-
Ilyen szükséges a világító lámpák feltűnőbb alkalmazása, mert « kórház utezaí ásatásoknál ia ) szombatra viradóra idegen utazók életvoazélyes helyzetbe jutottak.
— Az uj utcza-nyitásnála Hősen berg-We-liach-féle ház egy "részének bontása oly lassan haladt, bogy ma- reggel, iv-bolt boltuzata leszakadván, egy kflmivest jelentékenyen tifíegseb-zett. Kárhoztató, hogy a bolt holmijei ideje korán nem távolíttattiik el.
— A „Somogy- utolsó számában egy mosdatlan fekete kéz píazkos irkafirkája szórja felénk túléredtségból fakadt idétlen elmeszülöttjeit, \' akarván a szeplőtlen igazságot besározni ; csak. legyen ó neki dolga a Thimes és . Herold féle lapokkal s ne ollózzon az előtte oly kicsiny \'ZnlAsomogyi Közlönyből — semmit. Épen ezen számában a második oldalon egy egész erdészeti czikkftt. hoz lapunkból s az üzleti tudósításunkat ismét. Mi nem polemizálunk vele, de ujolag felhívjuk, közleményeink átvételénél lapunk megnevezését, ellenkező esetben a törvény terére fogunk lépnij\' e alacsony rágalmazásaiért ia elégtételt követelni. Mondj igazat, betörik a fejed I Ma-holnap bizony nem tudja az ember mit süvegeljen : az amerikaiban n górésit-e ? vagy a gorombaságot V Legjobb előle kitérni, mert valamint a madarat tolláról, ugy ama bizonyos ujabb Münchhausent — beszédjéről rég felismertük.
t*TZLDESTT-3»i:FtlNrö:K:
- A „HAZA" fletbut.iiUÓ-bault f. évi május hari í (lrlet kimutatása : Bcnyújtatott 639 darab berajlia «15, \\ 075 frt ifikére ; fllgpShen maradt — darab a mult hdunpból 309,44*. frt tCkfre. Ómenen 1.463,580 frt lökére. EbbSl kiillittstiitt 469 darab 63L\\S40 frt tSke fflraRl»en"maradt B39.24Í) frt tőke , etutasíttatott 91,75,5 frt tCkc. Ömici-ii l,4G3.5iti frt iCkér.. - A hauk mflködéiÍDek kezdete íJta, t. 1. 187U. ascptciuber >-t51, 1870 má\'ui hd Tagéig as Snxaa bBOjnjlott be-rallíiok ttmvtre 29.Mb,íl6\'J fri u. i
PíaczI ár.
NagT-Kanluft, 1870 óvt jnalua Dapjáa.
finn B3—8i font. 4 frt kr. 85^|&íont 4 frt 5U Lr.
«7-88 font b fn - kr. Roki Tg-TTTont- frt kr. .79- 80 fonta Irt - kr tí0-8l fwut 3 fit40kr. Árpa
»erftJif»re 70—71 font 2 fit 80 kr 71 — 72 font S írt-.. kr. Arpa..kQi0üsLges 65-86 font — frt — kr. 67 — 68
- frt kr. Kokorícia 3 frt 40 kr. 3 frt 10 kr.; Xuko-
ritti ulua (ctinfrvfttitm) — frt— kr. Zab 45—47 font . 2 frt —kr. 47- 48 fmit 3-írt 00 kr. Pohank»r-66-flH
iont - frtí — kr. 68-70 font — frt — ki. Bab foh&r l kr. — Bab tarka ü kr Kenyarliait köLÖnaígu*
irt kr. 6nora 7 fr50kr ZiemUUiüt 11 frt 50 kr. LÁngltut
köiDu*iKei — frt — finom — frt. — kr. Kirily-liazt
Roes-
kös3n-iége> — frt — kr finom 14 frt 50 kr láng köíöníáffea — frt — kr. finom — frt - kr. Marba-hua fontja 23 kr. Borjú has fontja ?"2 kr. í*<?r tíí-hUJ fontja S6 kr. Jnh-bua fontja — frt - kt. Stalona fontja 40 fcr! Zsír fontja 40 kr. Ciibe párja 7U 75 kr. Kácaa I frt 80 kr. Lnd sovány 1 frt 20 kr 1 frt 40 kr. Lnd aisott 2 frt 80 kr. 3 frt 60 kr. Pujka frt — — kr. Tyuk-tojia la/| kr. kr. burgonya míreji. 1 frt 40 1 tn 50 kr. Egy niina »it\'-ua \'-\' Trt 3(.l kr.; \'2 frt 20 kr. E^y köve aaup 10 kr. Stiünia tfrtáOkr. Ujbor ridíkünkboli akója 5 frt (Vh.>r vi-dékQukbeli akója S frt.
A ii agy k an í * i&i ráró* tanácsának ArjcgTB^ko kÜnyvébGl kiadta SZIBETHY KÁROLY, tiutoa.
Érték- ós Yáltófolyam: június 4.
ö% metaliques 60.20; ö\'/o nemz. köleaün ÜÖ.tíö; 1060-ki dűladalmi külcaün 9Ü.í<U;baDk-réazvények 718 ; hitelintézeti részvéűyek 253. 60; London 122.7ü: ezüst igio 12U.50; arany darabja 5.80 kr.
Vasati
Indul S.-K.anií*rtr.V
napookJntl i
Karca
Krk. N K&nisiira
ö^pruuijí Harci .
Hnda U\'líü Ine« .
J. u. 1 A
PltYC IU ú
«SIT- 4 ú
drlben 2 -i
íjjei ii <;
•k-lutan 2 \'i
riíígel 4 6
dúiben 12 •\'•
ruggel l ó
dclb. 1 ó
ö«tve 8 6
riplbeal2 6
(-«te Hl u
i 4i pe
Sopronból dí-lben 12
. Junlua 5-től ll-Ig 1870.
Ha kj eugei
,Katholikua nap-J
Jáu. XJV, 23-31.
: Vasaraap
: Hűtfo
I Kadd
I Sierda
| CsUtOrtö
i Péntek
I Szombat
B Pünköid v. Punkod bét
Robert Med. Kán. FeliciÁn y. Margit ; Barnab.
B. Püok • PSfik. h. Pulcheria Medárd
Margit Barnab ia

Felelős szerkesztő: Wajdl\'tí József, aegédszerkesztő : Bátorft Lajos.
11
K D
E
ESEK
Legjobb gyógytápszerek
köhögés, étvágyhiüny, gj\'omorbajok, ideggyöngeség és uyilkáapdás ellcu. Hoff Jdnor udvari síiillilii kAiponlI raktárának Brcaben (405—b.) li. karntacrlilg 11.
Eimafeld, 1870. jaauir 2. Fülkéretik, hogy Schdnburg berezegni résiáre 12 flveg lualálakivonnlot küldjön Wint.er.
Czórkow, 1869., deczeinber 29. Az On malátakivonata betegHegembeii az eugem kfielo rüurvubtiíl mint legjobb gyúgytápüiir ajánltatptt. SÜTeskodj^ tehát nokoiii abból kttld6nÍ.",Wflniilfa Orbán, ca. k. türza-flrmester és katonai épitési felügyelő.
Bepcze-Lak (Magyarorerág,) 1869. dac 3."Kérek nekem poHtafordultával l\'/i font, "malátáegeszaegi csokoládét és melJ-muláta-bonbont küldeni. KI kell ismernem, hogy eien készituiéuyek nagyban enyhítek kOhAgéaéniet. Klafaludy Terii.
S.-A. Ujhely, 1869. deczembor 2. Midőn két év elűtt leányom é(vngyhrán> ball, l^yoinnrbajakban ás-ldoggyOngeaégbejtszenMdettJ^és jninden_alkalmazott gyúgy-szerek daczára lithan)" lesoványoílása következett be, utolsó kisérletot tottoin az Őn malála-klvonatí egéHtaég-aörével éa annak hatása oly kitQnfl volt, hogy 13 a»eg elhaaználáia. utáu előbbi egeauégél teljeaen viaaaanyerte és annak még mqa| i» Orvtnd. Mivel moat magam ia ll> lilkáüodáabau éa kOhflgésben azonve-\'•Makií azivesk(.-djákaz ide csatolt 14 frtért kltOui maláiaklvoníiti BSrébül egy ládával kllldeai. Wuhrilkn Márton, magy. királyi hyng. és városi mérnök.
^Szege^JL86a^norLniber27. _Korík 28" Üveg malátii-kivonati.egéázségsiirt. Szivea-_ "kedjék inielähb intézkedni, hogy kltünü egéaiHégadrél itt is haiiiiHltátliln mlnii-¦egben lehessen élvezni. Porüiánz Jóaief, "reál tanár.
Óvtí^-hammiát ¦ ii uíántd* BÜen^Maldtakitzit- \'k~In|iAnn SIaÍI*
Tnánvsim B*ttt»-ctimkiin mty van a nlveonds: \' «IUIIIU1I1 uUlls—
Uagy-Kanizaán: iisKAwíniií ~C.il Rotenberg & WelUch urak \' koreskudéséban kapha^
Íatgbt ^\'»gy-
WAJDITS JÓZSEF
könyrkiadó hivatalában
NAGY-KANIZSÁN
megjelent esmitídeu hiteles _köny varasnál kaphati\'i :
.„RAJTA LEMföi MULASSeM-I"
MULATTATÓ KÉZIKÖNYV
; — A -Biagj\'ar-hUlgyDk\'-azTtBiiiTa. gyűjtette—Wajdits József. Ezen gazdag heltartalniu, szép kiállítású (közel 600 lapra.terjedő} csinos keméuy táblába kötött könyvnek ÉWTBb i íisrlC. 60 lltX*.
TARTALOM: ,
Hölgyeinkhez. — Az egészségről, — Pipere asztal. — Öltö-""zék szoba. — Illemtan.\' —"Teles mondatok. — Nfinevck. — Virágnyelv: — Szinnyeiv. — Szavalinányok. — Adomák. - Kérdések s feleletek. Kártyavetés. Emlékkönyvbe. —: Társas-játékok. — Tréfás- mulatságok. — Tánczkönyv — Záradék. ^
Weiss
varró-gép
Magyarországom).
1=» E3 S T E! 1ST, \' Jozseftér 14. Mám.
Tisztelettel ulóljefíyzutt ajánlja valódi nme-___likai—v-ar-r-d^-gé-ptri-t csalúduk és iparosok .számára, n leirjutnnyosabb árak i!s kényelmes részletfizetések mellett ujíyszinte i! e\'vi jótállással, A tanítás ingyen "tétetik, kívánat szerint a házbtfn vagy azon kivül. Továbbá szinte nálam kapható,a gépnek mindennemű részletei hozzá, használható varró-selyem, fonál és czérna.
Végre mindenféle javitásol; saját uyáriim-ban eszközöltetnek.
Biztosítva a reudes és puuto^ szolgálat mellett, ajánlja magit
méív tisztelettel
Welss 33.
Pesten. .í.\'.:«.\';iÉr n. skíi
top J.(i.i
Bécs. Stadt, B(
Xyolcz év óra iíasznáio
Anatherin-szájvizét.
Mint ifít-ii ylnnyíiii éti nolid viHlulutul ujitulju ululi; l
jjtLiirjiiiu-LlutíJsijilliuii által rusuliUjazciLjí».Ue-« Unitoti n"K)-
Pénz sorsolást
mely üss/csen egy uiiljiii 861,000 tallér]
Szereutyés esetben a li\'gimgyobb nytrein?ny
*f 1O0 000 ezüst tallér, vagy 175,000 |? - forint, ria
tuvilbbá fübb iryiireinéiiyek :
60,000, 40,000, 20.000, 15,000, 12,000, 2-szer 8000. 3-saor ~60ÜÖ. 3-szor 5000, 12-szer 400O, 2-szer 3000, 34 szer 2000, 4-szer 1500, 155-ször 1000. 7-szer 50fc 261-szer 400, 18-szor 300, 383-szor 200; 575-sz.ür 100, 85-ször 80. 75-ször 60, 50-szer 50, 18,600-szor 47-ö>rab gi
ezüst tallér sat. Ezen sursjátékban :i sorsjegy szarni) félénél löüb huznlik ki nyi\'ri\'ménvrt* : egészueö 29.O0O nyeremény s néhány hó akti tervszerűié;: befejeztetik.
A pénzilletmény bek öl de tése mellen megküldöm az eredeti sorsjegyeket az elsó üvereményhuzás hivn-íalns ti\'rveit\'tével. mely Június ií és 10 én történik következő árak mellett :
E gr egéíz eredeti sorsjegy 7 frt. ielsursj^v 3 itt. $0\' és uegy-ídsúrsjegy 1 fri" ?5 kr. bankiegvben. pulitns szolgálat hiztnsitnáával. Minden re.szlvevu kap tőlem a hrnuD.M-hwi\'ÍKÍ állom által hizt o*itutt i-t az isérveiiyekkil ii-z-A hi\\ ntHln* tiTv minden mcgkuldotik. agy nyere-* é.* a hi\\atnIoi- huiáai-
0\' . ,.
i gyakorló fogorvos urnák Bécs, Stadt, Bognergasse Nro 2.
------Nvolcz év óta iíasznáiom önnek ~"" "~~
s azóta egyetlenegyszer sincs fogfájásom, pedig azelőtt foly-
"Tfiftosa iraenv^MTenliici azon készítmény jósága felül.
Magas ára daczára is nekem nélkülözhctlrn. kérem tehát önt, hogy nekem ismét b\' üveggel küldjön e nemes vízből, a mely még jobb volna, ha kevésbbé vagviiuus szeuve-dók is használhatnák. Gyors megküldésért\' esedezvén, maradtam tisztelettel
,3fiVK;. Faerber Pál, f\'ddhirtokos.
Ft Jk.tt. TARÁK
fj ertjdeti siir-jegy^f. ne i jg Mzetévriztrni nem kell.
íg megrendelésbél ing) n
a> meny esetében az összei;
L jeg.vzék. ^
S? Azon bizalom következtében, melynél fogva ezen
§3 sorsjegyek gyorsan m^g\\étetnek, a iifegbizaiökal el-váram, melyek a |pgkis<ibb részletekre nézve is M-jesittetntk és a legtávolabbi vidékre niegküldetnek.
B% Méltú/taspiík azért hizolnnitclje^en 3 dirert
P furdalni alulinhuz.
I Haas Adolf,
14:34 — 2.1\' i
Aliasi-sarajegy kereskedése ^
Jlmiibtirybaii. ^
B&b üzlet
ELAX>AS.
Nagy-Kanizsán, a piacz iözelében egy !01 berendezett babos és viasz üzlet minden báb % és viasz munkához szükséges eszközökkel ^\' elegendő mennyiségű mézzel. éB teli jégveremmel minden órában szabad kézből örök áron eladó, az üzlet és lakáshoz szükséges Iie. Iviséí? bérbe, vagy örök áron eladás mellett Utasítást ád a „ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\' kiadóhivatala. iti\'s-a.aj
( Általános
ajándékok
arak és hölgyek számára.
Ezen uj érezbűl i u. n. uj aranyból) készült ékszer nélkíi-lözhetővé te.szi a valódi ékszert, mivel ez uj gyártmány mind szín, mind alak tekintetében vetélkedik"u valódival, éa az a jó benne, hogy az egész tárgy negyedrésznyibe sem került fi azért annál gyakrabban megBzerezhutrinindeűki & legújabbat éá legdivtttoaabbst, mert a valódi ezikkekriel a névleges érték csak li>-»-d rész« az árnak. — Kbbül az a tanúság, hogy valódi ékszer csak jielvlye.]-kozzul, mig ez ~üj~gyáTVmTriy~"rüppanf tírmegTjeu készíttetik, azért aaját érdekében van mindenkinek, hugy más értékei dolgokba, ne pedig aranyékszerekbe fektesse pénzét.
\\ ideki vevőim különös megelégedéséről! elegendő tanúságot tesz az, hogy az I8ü7 •vról szóló posta-lauiutaUis szerint alulirt lő,Ü0u| fiostai kaldemenvt, l.Stiö-ban lU.ÖUU-at adott fel.
t-zt-n.-kitOni» ttilnnlim«ai;m imntt mimlfitfltt. Nrni.\'t.T-
Tiirilk- ea ,\\ugolurszB|í, A munka, DulUn.l. ItiO^ium. Utn-i é« DÍ1 Iuillibftti mí\\%An OrdemMt -.<-U«tiieri>«>)i>r) r.\'-.7..>.il] nek valédi évfrwa minőségben.
Ui-lus
«rlbi.ro:
t-s SpIiv
lalh.\'iVfi: : Ultij!
S/.-nt-fivr.r.jvr. nnwt Hat;
Kakilniuk : Jinev-Krtiilua-i Huicnfcld A., AVajditH J., W\'flfii^ Ft.-i reífeedoacbelt. WfMin : Tattif[>ílf3; -ki ZsU-EgerHXi\'Ki\'u : tiuu l. gro$ynvr>i*i. rfii. Varastinn ; Hnltor prApruiiTIiii intpen : Dorner KAitt t-n Stnmt\'omikr 1 battltlyen . PilLrfi Ferenci irrii^jHzcn-fli jrvlin; FIbic. E. V. YWprvuiln-ii Mevr Os Tu»iV hiu^^Ssekflirt\'IiurTHr J Ltrirtnanu A., Ilrnun J. Bereuy : ríeislor |rj*o|rriiLereAz. Kalursa : Horváth keméteo, Miichl\'-id frv«>|fVBauru». r>iiuat\'>ldvnr rlunan J. ffvo(rvmeri;iiz. körnu-tidcn : tt-irvalii
Belns cviTi^-iztTésr. Nsf^iitrii : Nmiru-n A tíutiybádon: Krntnnlin J. Tolnán: Hcbwnn M.
Baján :Mtchttsch St. ús II«rafeld tini. Ilff/üi: uay W. et K Zaeli, hiplikh kvö[;vi>h-Ti;«.
eri"!*- Uasi>nbcrg. i.irs A. arak k*--t Si. Wclm A.
\\\\ erii gfi\'i^y^i-^-r.n ¦ N\'flthip. SU-Uivikiinl. s»Diu-rvi.Uki íí.-ti*»r-ii <-i l.ntli.irtl 1 \'írndnr
i .>i5V»ti\'ri\'tIi:k LoVtW-
k írvuintn\'rfBz. Kfc* T<-mriiiT U. I\'nkflun :
ka)t.f*var : kulin llnilnrn jjvnffvazi*r»"«7.
8ziEBivAn»tt: llarwarth
i.-tt. Z-«I-
A SZERENCSE A SZÖU.ÖHEGYEN VIRÁGZIK!
" 100,000 tallér :
fJttyercménvt képei o legujnhh, nAjcV t\'s Braun-Kchweig-Lüiubarnl lii-megi íiIIbiii kuriiinny állal rilKCttt\'lt\'l\'Ii\'tl h liizt»!.|KH(
pénz-soraoiásnak
.néhány hó alatt SO,OÓÜ nyeremenyszam huzatik ki
r; v.;í ^ • _ it i*Atx: I.
tOO.OUO; ö(».OOÜ; 411.0(10; 20.0(10; li.OOO) 18,000; ÍO.OOO; 80.000: »-»i.irUII00: 3-»r,or (ÍOOO; l*»ier 40IK): 8-»íur 200O; 34-mer *1>00; KR -155szBr lOOO; SBl-Bzer 400 tallér Bal.
A tcgkuzelebhi uUö nyereményliuzáa ktízdettít vfiazi .
Június 9- és 10-én 1870.
- ^ 1 egfiSTereileC ttmtv^v «\'«rtk 7 frt.
j-fái—j______. ....,ai;Tfl...........-.......
1 negyed r \' r 2 „
««Lí,ai*MKttekAaaEtrírtÉkbtoní t.ekflld^m; melleit.
Mindenki megkajíjft tts eredeti fturNJegvet kczélie n nyiii :7^y í\'fSÉfe1? kiflzeteie ai allamkurminy Által U)r(úi>véu. !1 togjonb ,;s$ raneuit nyújt,!.- --------------*\'
. 4 ;¦:;¦:&¦.<¦...¦¦ Minden inegker*;fli:s-nz.Miiiffl teljiHittetlk, hivntaloH. tervük Síi :9**Üm.i-.klíldflliiBk^mcif.. A Bj-eremenvhuann hlvatalo* jejtynákft -iwmi-
--1 nagynerft píiííiiurfl(ila«lio/i rén/vút ülurelatliattilnir
._______ ,................
iflblkl\'ekimutatkpsTih, méltrtzta»4k:«..j" DáUam nii\'frreutlplnl.
i pyrujp^yer direct
W©laat>©rsr jr.
M»rt^-Kírej\'íeii-lliiiulliiiiií, „ Honé BleloJiUL.No 29 in Hamburn
nntdi,. i.t-,i
J\'aplrok, lálüiiiatójeg.>ck, pecséíekg
<-•> és inas iro-eszközük
It\'Hllfi. nmit^cülkeii kovftkno potuiiutroii.
.ifii.il ..,,\'.|]\'.i|ú(.-U. inii|ll..ii[ral.ia IO. 1.*) kr. kilí.\'lnflseu tino
ué\\ vairi k.......a iiis:veii nuuiak. ílr.\'ikk."- il Utói r. 1..-!h\'*.iu-l
la-ai al : \'.\'e. 31\'. in, .,IJ ];r.
¦ II. v .n,j tlt...... t.-i,,.f Ti tr.! Irók^-jreN-ti-k . kl* nvnlnadrít
frLiipn-l.\'-s nélkílt szarral l.-.\'lj, l.J>0 1.5*0. Lifvaiiilyen toljt\'S belfclszore I^iípI darabia L\'. -J.;"iU. Kivdlről í-» f.-lülr.M féuiUzússtíl kiii\'litva 3.ŰO l,."iU. Nagy ue(rvt;ilri>t fv\'lsíerelt\'r ¦tkillt .«t), •jriO-.n-\'jt\'i feliiiert-léssel -1. l.\'írvaniivi\'ü lV-iivllz,-as ü :i!!iha4..\'iO.";,, í..\'iU, i\'ccoél-LiUyagck, uieljeL kéiiyel. i-^séjriJk, ulcsniftápuk íi I jassUauk miatt íz oüt; L-tviaazuál líirlsíerüliliiík. Ugtin. intiaéfflien, tcUzé^Kzerinti czitn initT név\'í* mnnncrammai 5I> db 1 frt \'20, ltKHi dl. 1 irt tí<
Papirtárezák.Kpy "zípeirflllátat envelupe kfüí.iifóii- f.-iiy*.\'- " rokt-s liiiritt\'kkul telve ilbj. aiipJöO, 6U. SOTTr. 1 frt, iloti i/Jinn . iennebbi| DyakurlaM nlcaií njnmlék az ü
: I .
,D4 tubb aiiuU uj-jmaiban 1110 (ia-¦ irra nn>u..tframin ;ín kr. 1I)U buri-í\'kra 30 kr.
1O0 dli.latopat.iji.p-.ki\'tiűi í.-nv-nazu papíron, lugtinr könvomal 1 it Ufryamlyen lepnnDtn.fekete nvo uásaal 50 kr.
Aezíltollak, lícpuktiírtnlUk a irz_i^aiilaiiara ninnigli iijuurhoí ^db24kr,l tuex-aiic, ríitoUl:\' egjobb- faji éztoll Bg-v
1
Legújabb ékszerek
it.,í. .iUk ni arán
aiililnak ;> vali\'idiliDZ. ruzva, vagy uuinzi.n k.ivirkkfl mint az alak kívánja, gay Mell-i
bril" i
SP^- Kpr pár firrp" 60 fio «o kr. 1 ft - . ffitrtrö fai]stbt! i\'o^lnlvfl 1 .í\'iO. -2 frt.
fut u] ftrflk tiapttír
medaillon - alakban , ilra-Htyf-lékdlBZolrjHl. hat. Eien naptár ugj van készítve, ekek finom 1 db 40, 6u, )lop7 naput, keltet, hónapot ponto-«" kr- 1 frt. san jelez és firílk időre liaszualható
lerfn. 1..JO. l.f*\'». n kr. fin<im ->C> valódi aranyaznt -45 kr
* ü^"-L* «\'^- f;,. ¦ LegflH. készített
légiin..innbl. 1 frt :"Ml.
gyémánt ékszer
1\'. _\'.\'>u. Még a iiakamber Ín me^eBaJádik
W$%- r,gvai késeli-t<-li, inrlí \'-hi-k rH , nll^a. Ka ék valúdi eztlstbo van ftilttljíuílk «0kr. l.-JO,l.Gl), lcpSuü- \'fuplalva, arauy-nljj"I ellátva. Az mabban keítzitv t i frt, \'^..\'iií, :i frt. ¦! ut.itizutt étnáiiliik a legfinomabb frt. ?. r.irint jban kilazOrllll hf)rykrí*Ulyból Vfl^-
k»r[i"ri\'iíi\'k lítium 4rl>ja jQ, rmtk kí-a ítre, amelyek élűnk tfliéu í*0kr. Ifrl. («oba eeni vesatik el tnia drága U0z
lisífltiuniablj 1.3". iutnerhuÜanQl vannak utánozva.
!H1. 1.20p
ajhan 80 kr. 1 ultositvs ;auf9t*lm|, tüll
«In
. ahniiiiiHimtnli.ilironrant.\'til ¦len kr. 1 t. kezfí lUdrbau:
( miui.i^gü0a.ki i. irón jiitiiiiiűPóíü 10. l;i. 2« kr Niipjel-lilVttivii/aiiak az uj pA». rótiok; f,í)ö«lego- ezekn.\'-l a fá astiti lu.pyze*. ¦\'gi"\'zerstnind az rrtn liegye bístowitva van az eltSré-t lieti. 1 db fuba foglalva, 10 kr ¦Huniba tűrt db tollnyél es keasel ¦0 kr. ,1 Mlténv-8 Un elegendii -O-kr^.l i\\i Umo-radirgumiiu unta runfoltok tlírl esztesíTe "5 ür
Finuuitm \'
(et iiyttni.i
;erk.^sileX kii\' 1 tiulatarf... t toll 1
egltzebb iraspili, 1 db kei betűvel, véllel fili kr. K
Ilo ctfísz nevek ulenon Bzáuiittat iak> Dtimbornyumö jifíaell núvvcl igyHtt legfinomabb Ü.80, 3.&U Bé-fü(f¦ (HUnt|ilgHtO b4diie;szckTeiiy-iyol, festék ús eeaetiel 4..ri« kr, A ;rp oKjazeri nedvem tunnel 100Ü le-.ynmatot kunzit A leggyakorla-Ibb liivatAlok irodák márnára 1 TlT legfinomabb vÍBotfi Ü frt fiO kr. CinylthetletrriiKaiiyuBtrtá\'inuIő.táb^ dk darabiti fi, 1U, Ifi. 3U kr. A |eg-xubb névnapi- íh uj/vi (IdvOilíi :pjry*kl gyfínyílruiju kiállítva, da-
nyel-nllvnnv. I levél m-heetti\'i, irolatnpa. I lievmerÜ. I kézi gy<-Ivotarto, t ^vnÍAtarto, 1 tülltiastitú I 1 ékszer-> nrntiirlo. Jlnnlen r.\'inu\'| san és diszeaeu kiallilvn ca.ik \'A frt I Legjolil. rajzeszknsOk 1 db 8-1 kr.lfrt. 1.1*0, l.f»01db teljéiké»e-| 1.6D,2.ril). il. 1 rajztoll ;10 kr. 1 kör tŰ kisebb M. nagyobb (!0 kr.
FBltlgüiiibrik M, 81) kr. 1.50, Ü | 1 frt t\'i\'strknzftír^nvki* n legtinorn inétfeatekkel m.-gtilltra, drbjs\' :10| 40,80kr. I fn. 1.50, y fru Jegyző-f rt .10 kr, kll-kUnyvek tiu. 10. tű, 1*0 kr. Bürboug aö.U&^riOkr.
Lflgflnomalili- ilTatos peeséB\'ínáíl ilbja, piniH 8 10 kr. lcgtlli. kflllln-1 ftilo Bzlnekb-iu ilbjaliOkr.
TtözHitnegus cs atiípiráji/ati irós-j mlntAk tani tir én tanulóknak egy-l nrAnt aji&nlIiAtil, 1 ktemny furmáiiil fliiel l\'J irániienimul lOkrérl; 1 nag) ¦ rílz^t JlU-fe]ö dlaz-iraanemniel kirSTuUk-A rj^j\'/.uUa kliunyfl iiieg-l tanulnsitrn, lagii}nbli tiiminWl kez 1 dfílcen mfikodtfelok nzáitiár.), nigyl vAlftazlükbati/ffllziit 10, Ifi, \'" ""
i, a.\'td. Nyak-ék^k. ilh(aO". 1.5U kr,
B^. MedaiHoMfk. tinóin \' tiu kr. iiii..mabb.ik
jBiS^- TBge-l\'éalil. uj 3>au
Oyorfik, Utll.-.nfrle niái.zott kkfl drbja 30, t\'i. JO, >\'<<>. "O, rOkr. 1 frt.
Wt» Legszebb fírfi - ira Mnezok (rövid) 60, BO, kr 1 frt, 1 frt JU. Stt* Legsaeljb nyaklánczok ^0 kr, finum veleuuzei forma 1 ft, 1 ft 50. Uri melltHk ih) 4). ."»,). Gfl kr Mell-gombok 1», lbt \'li). Hl) kr. Keüelö-g\'uBilink jtárja áO,.tO,4o,tiu . Wlkr. ¦
Oallitrgombok f. 10 kr. W^.iúftÍJU kellel mell- és kérrln gomliokbul legszebb kivitel .\'»1, «il kr. 1 frt, I,"iO.
B^Egy kflteg Úra-Biyelék, na-gj"« csinoHan l).«azeállitva ÜO. 8í kr. 1 frt.
- MelttUk I, fi, 0 n. ¦* Effy pár flllfajrffŰ 4 6 0 ft.
kézelŰ-gumb 2
>0. 3
kr, -10t!jO, 4 f( 50 itr.
1 Ü« Egv mplltH urak áramára 1 9ü, kr. I1 2 «0. 3 4" ft.
Drágakfives gyilrfik aranvbií yal t><>. 1.2U, I ü", 2—3 frt.
K<-iv*ztak é.i azivek n vak kai, 3 LÁnzott j 4 frt.
. Gyászékszer.
Fekete leggsebb kiállítás, igen tartÓH, üreg, lava ífl bÍTiilrszarub/i|.
fM/t Egy melltű 20 30 50 80 kr, l_ft.
pár raiSnfílggu 25, 35, 50, 80 kr, I ft;
Karperecnek 30 GU 8Ü kr. 1 ft. Ea^ Nyak-ék dbjn 30 fiO ROkr, l rt, | Wb- óraláncz rövid 15 30 öO kr Ing-gmiib ilrbja 4 kr, Egy pár kézelü-goml- IS. 20 \\ iíiO. 4t)kr.
I Egy tfizC-féífi 20 40 60 80 kr.
Íob* Ö.rdkké illainzó ék-\'
Uzerek Ind növényből, mely ter-B^1 Valódi nrany-gvllrtlki knvekkeliméflieten UlatAt mindig mogtartj*" l.&U. afrt 2^iu. |éa legújabb divat axerint van íarag-
OW* 13 latos vzüat lánezuk ttlzbuiijva. Ez ékszerfolülmulhatlan diBSOi"\' a^\'yoiVn, rövid 3ji0, 4 frt. és illata miatt szerfelett kedvelt Ha j
blUgy ily ékszerrel a tDrembü lép . t\'orem uiíliátív pnrea inulva Ifetelllk J
" 13 latfi\'f i furiiit.
* 13 latoi
tűzben arniiyiixvn én i S irt.
in nyaklát
laillonoli
.Izvi
UruelltttSO, 1,120. l.flU: illat ugy fUlbevnlé 80.l. 1-2\'M.SIf..
A leDdlvattFBHnb aB2él-Ekt^En*A^Tn«40trí>801.1: .„tiu 1.4U.
50.
ik liuunian esinzolt erlM-| ffifc-l*^.;.k (10 Hl) 1. I «0. 2.50. tüiiitt iietélszrlvegnkből itftaeeál- 06* 1 nkctiii 1.40. , üt"" Ny A% n\\
logorali TRÍNKOMBrEIlEK. foglalvu li Olíasll küBzlut miut óra-tltyeték \'ft50,2 3 frt, . drbja 20- 30 kfj_^_____
Egy mull élt 40 (10181 kr. "Egy innlltft uzlUtbe f
TIlllEHTTFElTíi
B IBIiyyy 1 1 B Bai I fiala iü«> 4.) \' " Búca, Kllrnfiiürriíig Nro 2; \';-(»»» ls-13) -a Drasche-hazzal átellenben.
:Wajdits_Jüzi(ef.liídó,,lttp-\'És iiyoiadutulajdono^gyorBsajtó nyoraisaHágy-KauLata:
Legelő hiány miatt — még tenyésztra és tartáBra is alitai inas gvaitiudus í42í» :t n
« OarnbkniöNfólo BIRRI
oladiitik ijOIhasoj, \'Somogy ni egyébéit.
agyíKanizsa 1870i június ll-én.
24. szám.
Kilenczcdik évfolyam.
illa-Somogyi Mozjony
Kiterjedve /
......_ SOPRON-és YASIIEGYÉIRE.
Vegyes ta-irtalrtm 2a©-LJÍEa,j5
avszépirodaíour, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány. és művészet koréból
- PKÁflt s gynkriiii- másfél vagy bét ivén. SíscrkvMstili Iroda én kindó hivatal:
WAJDÍTS JÓZSEF kEJnyTkeroakadéaíbaa,
Előfizetési föltételek:
Helyben hjUhos -hordósnál és vidékre postán Xtíldvr Egésr évre- - 6 frt..-* kr. Fél érre - 3 - . Évnegyedre -1 B 50 »
A bat hasábos petit sorért 1-siQr T kr. J-siar 6 és minden-további beiktatásért 5 kr. Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 kr. A „Nyilt léren" eS7 petit aor beiktatási dija 15 kr.
Hirdetéseket elfogad:
H..Kkb)Z9&b: KKIADÓ-HIVATAL.PtatAfi: ZEIBtfSHH.
Bées*, HámWs-, Bériig., filB]Bfi.H.-FrsnBfBrt- At Bao ben: 1UASKN3TEIN & VOQLEE. LIpOM-. BtrE-, Stuttgartban: SACnSKfc TAR8A. BéaabeB: OPPELIK
Kis és nagy klinker.
Ellenkező vélemények összeütközésének természetes következménye egy kis vitatkozás, és ennek meg van azon haszna, hogy á nézetek tisztulnak és az igazság* előbb utóbb kiderül, _de meg.van azon kis árnyoldala is, hogy egyik félnek Veszteni kell. — Midőn tehát Stelzel Frigyes ur a klin-kerutak tárgyában velem ellenkező nézetet táplárván, ezt kimondja és engem czáíoini igyekszik; az utépíttető közönség részéről őszinte köszönetet érdemel, mert ha nincs is igaza: annyiban igaza van, hogy nézetét
-kjfflOHdjar-
Hanem hát én még nem capitnlálok, sít inká_bb,mint eddig, ajánlom a nagy téglát, mert a mi czáfolat akart lenni, egyenesen mellettem bizonyít.
Én azt.állítottam, hogy a nagyobb tégla jobb utat ád egész azon határig, melyig nagy téglát ép oly jóvá lehet égetni,\' mint kisebbet;\'Stelzel nr viszont azt állítja,hogy a klinker útnak főtényezöje a kicsiny tégla.
- -Én állításomat a legvilágosabb módon bizonyítottam; ő meg nem czáfolta, de kétségbe vonta azon kézzelfogható valószínűséget, hogy az ut legjobb volna, ha egyetlen téglából állana, vagyis, ha az ston hézagok és eresztékek nem léteznének; bajos ezt jobban bebizonyítani, mert úgyis világos: mégis például gondoljunk a Balaton jegére, mely a téglánál épen nem keményebb, és a homoknál sokkal ingóbb alapon, tiszta vizén áll, és mégis ha 3"—4" vastag már terhes szekereket megbír és a lehető legjobb utat képezi. — T
\' —Ellenben) ha valaki állítja, hogy föté-nyezö a kicsi tégla, vagy magyarán mondva fődolog a tégla kicsisége: ez igy állítva világos képtelenség, mert következik belőle mindig kisebb és kisebb téglát csináljunk és végre dominokövekkel hurkoljuk az utat. Tudom, hogy Stelzel ur nem ilyen kicsiny téglát akart ajánlani, hanem csak a 2"-nél .nagyobb tégla.ellc^hftrczol^a mint ezt\'czik-kének folytatásából sejteni lehet. De miért \'légyen hát épen a 2^\', vastagság a kicsiség és nagyság határa, ezt ó nem mondja meg,, én pedig nem tudom elképzelni.
Elismertem, hogy. mézei utakon, hol a téglát folyvást homok födi, a kis tégla helyén, van, ha olcsóbb, minta nagy: efölött
- tehát nem vitatkozhatunk; hanem én a városi utakhoz ajánlottam a nagyobb téglát, hol a homokkaü hikwásJtivihetctlen. dolog. Ezeirlényeges Tiülönbségröl tisztelt ellenfelem ujjy latszik, nem akar semmit tudni; hanem nagy bátran kimondja, hogy a klinker téglának, vásni "nem szabadi — Csak
. Bzót-fogadna aztán az a klinker; de.ugyan í mondja, hogy mihelyt az útba berakott
L;tógU a legcsekélyebbet hibás, azt ki kell cserélni; tehát mégis mégengedi, hogy zu-
j.v»!i.isrt»iit-* klinker; hanem hát valahányszor egy a. lópatkó alatt kettétörik, vagy egy.^y múlva egy huvelyknyit vásni bátor-
kodik, azt rögtön kicseréljük. Ezt könnyű mondani, de mibe kerül ez örökös cserélgetés? Nem okszerűbb volna-e oly téglát alkalmazni, milyet én ajánlottam, mely ne törnék és ne kívánna rögtöni kicserélte-tést. —
Én saját tapasztalataimon és a tiszta logicán felül álló tekintélyt\' el nem ismerhetvén,-daczára, hogy eddig mindenütt (?) -höLjó—utakat- -akartak épiteiiv-lrisjilinkert használtak : ujabb próbákat ajánlottam, melyek költséget épen nem,ellenben ezerekre menő megtakarítást eredményezhettek volna. Ez;e őszintébb ajánlat, vagy az, hogy maradjunk a légi welhrtrMii^lrTágrdTrat\'u klinkerut épen városunkban eléggé bizo-nyitja, hogy a 1G évvel ezelőtt eszközölt próbák, Mihalik tekintélye és a kormány hatalma daczára a kis klinker znzik, vásik és költséges utat ad. — Hanem azért no próbáljunk jobbat, a klinker legyen valódi klinker, ha rosz lesz is, csak klinker legyen, csak 2"-nél égy hajszállal vastagabb ne legyen. —
Szabadjon kérdenem ían-o szó Míhá-lik könyvében városokban homokfödözet nélkül készített tégla utakról? és az emlegetett 16 évvel ezelőtt készült próbák alkalmával csináltak-e városi utat is, vagy csak országutat? és ki a 2" vastagságot találta egyedül boldogítónak próbált-e kanizsai agyagból készült 3" vastag téglát is? Ha nem és ismét nem, akkor tisztelt ellenfelem capituláljon, mert hűtlen segédseregre támaszkodott.
Utoljára hagytam Stelzel uruak egy számtani talányát, mélyet megfejteni nem bírván,"hibásnak gyanítok. Azt mondja ő: a négy klinker nagyságú téglának tizenhatszor oly ellentállással kell bírnia, mint a négyszer oly kicsiny klinkernek, mert a kicsiny tégla a reá eső terhet rögtön szomszédjaira hárítja (hát a nagyobb nem?) és a teher momentuma nem\'4 hanem 16.
Én is hallottam valamit a momentu-jnokriuV-de-ép azértilymerész következtetéseket nem birok felfogni: hogy a 2" tégla rögtön szomszédjaira hárítja átérhet, a 3" ellenben már nem: ez egyszerűen hihetetlen; ellenkezőleg, ha egy -kalapácscsal téglára Utunk, hogy a kisebb kőnyebben .törik, mint a nagy, azt\' minden kőmives tudja: már pedig a lópatkó ütése és a keréktalp zökkenésc nem hathat másként, mint a kalapács: tehát a nagy.tégla mindig erősebb. De fő súlyt látszik helyezni tisztelt ellenfelem arra, hagy a homok, alap a_nagy< téglát nem bírja meg: in pedig viszont azt állítom, hogy a nagyot jobban megbírja; ő nem bizonyította állítását, éu röviden bebizonyíthatom. Tcgyllnk egy kis künkért az az dominokó: nagyságút az elkészült homok alapra és üssünk reá: ha szút nem zuzik, bizonyosaiL mélyen a homokba sUlycd; tegyünk helyette egy vaskos \'faltéglát, üssünk erre ugyariak-; korát, meg sem fog moczezanni. Ezután\'már csak azt lehetne bizonyítgatni, bog/S kis
téglára soha nem jöhet akkora ütés és teher mint a nagyra, ezt képzelte magában ugy látszik Stelzel ur, de nem bizonyította és. nem is fogja bebizonyítani, mert nem áll.
Végzem a mivel tisztolt collegám kezdte, hogy hát a künkéiről és több technikai tárgyakról ís bizony zavaros fogalmak uralkodnak még minálunk!
HENCZ.
A tűzifa és kőszén
minő figyelmet érdemlő tárgy legyen ezentúl a nagy-kanizsai közönség előtt.
"ESET*időtől fogva, t. i. amióta az erdő pusztítás czélba vétetett s Kanizsa területén vasúti állomás hozatott létre, a tűzifának öle évenkint emelkedik az árban. Sem rég mult időben 5, később 7, utóbb 9, ma már Ily. forint egy öl kemény tüzí hasábfának áz ára, a fölvágatás 3 forintba kerülvén egy ölet ma már 14 frt. 50 krba számithatni.
A mult időben iparkodtak az eladók teljes ölet összeállítani, magasabb és hosz-szabb volt az 51, .tették ezt azért, hógy annál bizonyosabban számithassanak fogyasztókra. Ma, szűken mérve alig üti meg az ölet, összerakva is ugy vannak a hasábok, mintha csak czélzatosan akarnának kevesbet adni az illetéknél, ha keresztül pillantunk az összerakott ölek hasábjai közt, oly üredéket, hézagot lehet látni, melyeken keresztül nem csak egerek, hanem rókák is járhatnak. Vadmacska, róka tanyákat lelhetni föl, mi arra mutat, hogy a tűzifának ára ma már oly emelkedett, mely szükségessé teszi a tovább gondolkodást.
A mely családban elnéző a ház asszonya, a fűtő cseléd pazarló, abban évenkint néhány öllel több is füstbe megy, igy jön sok ember zavar és szükségbe, a fa drágasága miatt kuezorog, télen fázik, sok fázik, sok a hideg miatt megbetegszik, de meg is hal, midőn a sok szegény oly merényletekre kényszeríttetik, melyek miatt rajtakapás esetében bűnhődnie is kell I
Híg a fa olcsó és sok volt, égette azt a gőzkatlan minden felöl, kint a pályaudvaron ugy mint bent a gőzmalomban. Ma már 100—1000 ölfa térhelyén kőszén ha1o,m látható, mellőzésével a tűzifának mindkét helyen csak az ég. Okozta ezt azon körülmény, mert a közel kapható tűzifát mind fölemésztették, s ma\'a kevesebbe kerülő kőszén használatára van szorítkozva.
E szükségtől áthatva levőn sok család, kezdek próbálgatni a kőszén tüzelést, s minthogy meggyőződtek annak előnyösségéről, ma is folytatnák annak használatát, ha városunkban kőszén.raktár volná. 7\';1. Tckintvo azt, hogy 8 —10 mázsa jó. kőszén egy öl tűzifát pótol,, s mázsája 60 legfolobb 70 krba korul, majd alig lehet mást tenni, mint fa helyett kőszent őgotni so nyílt téren kijelenteni, egy kőszén raktárfölál Utasának szükséges-
ségét. Igy juthatnánk azon szerencsés helyzetbe, hogy a 14—15 frt helyett 6 — 7 frtot égethetünk hamuvá.
A kőszén, kályha és kazán fűtésére nagyon előnyös, egylíis szőlő venyige, galy vagy egy öl puha tüzí fa elegendő 100 mázsa kőszén gyujtalékra. Bokán takarék tűzhely tüzelésére is használják.
Füthetni kőszénnel minden kálhát kivül ugy, mint belül, csak -el -ne zárassák gőzzének szabad elszállhatasa; \'azért is a kürtők zárjai elvetendők. Rostélvlyal kell bírnia a kályhának, hogy huzatja legyen, ezen telLigeinifivJiügy\' hamuja azon keresztül essék.
Tüze lánggal nem ég, de égető heves a járása, vizzel kell nedvesítem, hogy még jobban égjen s hevítsen. Ebből látható, eddigi kályháinkat nagy és költséges változáson nem kell keresztül vinni.
A\'nagy közönség gondja már most e figyelmeztetést méltányolni vagy elejteni s ahhoz képest intézkedni.
TERSÁNOZKY.
Tanügy.
Zalamegyei tanfelUgyslö nr Ugujnbban következő körlevelet bocsátott ki:
„A nagyméltóságú vallás éa közoktatási magy. kir. miniater urnák f. évi april 7-án 481 sz. alatt kelt rendeletét van szerencsém •/. alatt mély tisztelettel ide mellékelve hivatalos használat végett megküldeni.
Igaz ugyan, hogy ezen rendelet a hivatalos éa több más lapban is közölve volt, de azon nagy fontosságú intézkedések végett, melyekre e rendeletben a tanfelügyelőség felhivatik, szükségesnek láttam azt külön nyomtatásban Zola-megye iskolába lóságainak bizalom teljes indulattal ^kézbesittetni. (
Evtizede.% söt mondhatni, századok óta Magyarország minden vidékén a Kárpitoktól kezdve le Adrxáig.\'Erdély béreiéin,-völgyein, a Duna, Dráva, Száva és Tisza mentében axivre-hatólag hangzott ezen magasztos fohász: „Népnevelés;, jöjjön.el a te országod"-! _____.....
Mintegy közimává lett ezen óhaj. Minden gondolkodó és hazáját szerető honpolgár elis-meré, bevallá, hogy Magyarország nagy, effifj alkotmányosan szabad és boldog csak népoereláá által lehet. \' \'
A mult századok viszályai, a véres háborúk -dúlásai, a sok veszély és szerencsétlenség, ne* lyok hazánkat szakadatlanul sújtották; a nép-nevelésnek Bzent ügyét, a tudományos mfivelő-dés fejlesztését, általában a közműveltség terjesztését annyira gátolták, hogy ^mindenben, a mit haladásnak nevezhetünk, felette hátra maradtunk.
Az ipar, kereskedelem, gazdászat, szépmü* vészelek, a - humánus. közművelődés háttérbe szoríttattak. Mig a békének jobban Örvendheti" külföld óriás olölialadást tott a tudomán éi művészet utján—-—K - -........
Dó inig a magasb műveltség ejujátitáatf. egyes bnziii felsőbb fokú tanintézeteink által meglehetősen eszközölhető volt/addig anépno*. veTes terén általános pangás uralkodott.
.... Voltuk ugyan népiökolák, de acok na^yré-.. színt mind anyagilag, mind Bielíomileg a nyomorít ság és az elbajryütUág szánandó állapotba*} r sínylődtek. . < - • \' . ••-
;.f-L Nem voJt biítoa irány, ittdjMerínl a nép-"^OÜtetáB ügye fejlesztetett, nem volt határozott öiél.melynél a tflrekjr^üaMrp^toauItflk1 volna. Nem volt törvény, melyru a ntípiilcolSBrí^rvo^ sete támaszkodhatott volna.. m Eb.fájdalommal mondhatni,. kogy_a nóp-Byeléa_eredmónyó az elágazó, tájékozatlan és. I - sokféle mellékérdek állni érezháto haszonban csak itt-ott mutatkozott.\'\'\'
A nép legnagyobb része ..felnőtt minden :; képzés nélkül, folytatva iiz-olavült és sok áldo-**•: aal és fáradság mellett is csekély sikwrt eszkö-
tólhetó foglalkozást. -
y\' - És mennél előbbre ment más nemzet anép-i .3 nevelésben, annál.hátrább maradtunk ntkholott a mi népünk épen oly, sőt sok esetben fugéko-¦J- ^ny^t^tchMtséggel van a teremtőtől megáldva, mint bármely"-más orezág nept^
-Bárcsak volna már népiskolai törvény, —-hogy tudn ánk mihez alkalmazkodni! ; 1 Ily fölállítás még ez előtt néhány évvel is napi renden volt. Es ime alkotmányos ország-gyűlésünk atjailaggondoskoűott ily törvényről, koronás királyunk fejedelmi jóakarat éa kéaz_-: seggel Bzeuteaité azt. Eb ime mégis a népoktatási
* törvény szentesítése éi kihirdetése óta hónapok - multak el anélkül, hogy sok iskola rendezésé
ben lényeges haladás történt volna.
A törvényben előírt tantárgyak- előadása Éok helyütt ^maig bíhcs folyamatban hozva. Hiányzanak a tanszerek. Az iskolához Ínséges ". állapotban eorvndoz. Kivül belül a falak piszkosak. A tanulók nincsenek kellő taneszközökkel ellátva. Daczára a törvény rendeleteinek :és-a-megyei •bizottmány- hazafiúi lelkesedéssel "-"¦=-"-" hozott határozatainak az iskola látogatás a lehető legrendetlenebb. A tankötelesek akkur járnak iskolába, mikor nekik vagy szüleiknek tatszik.
A tanterem sokhelvűtt szük, a tanulók
---felét sem-fogadhatja-W Ks-roiv-id egy telerész
be rtftpi fér, a má/ik t\'elCTeaz"BenT"v<387: Té=izt az
• oktatásban.
A tanítás szakadozott, uz .előmenetel fe-letesr Több helyen a tanítok fizetése öukéttyi-leg adatik meg. Aki akarja -tizeti a tartozást, akit nem vezet a lelkiismeret s a törvény iránti tisztelet, az kereken megtagadja a járandóságot, mondván: fiam,vagy leányom úgysem jár iskolába, miérlft\'reasekí.Dehát miért nem jár? Azért, | mert gyermekemmel szabadon rendelkezhetem. | AzUkoIaszék,habuzgalommá] jár el köteges- j sége teljesítésében, rágalmazta tik. A tanító nem j mer jelentést tenni a kimaradások s egyéb ba- | jókról, mert azt mondja, hogy ekkor üldözésnek , vau kitéve. j
De hála a józanabb gondolkozásnak, hála
il lelkes tanügy-bnrátottnak, hála az iskolai hatóságok erélyes működéseinek — van számos közsng, melyek ÍHkúlai ügyeiket a törvény reu--delMet é»-a-kor igényidnek mugfejelőleg rendezték, és kitartó buzgalommal rendezni tíiruk-sznnek. A taneszközök számos község által megszerezi ettek, mások, ha- egyszerre nem is, du legalább részir<többen azokat megszerezni httzgól kodnak. Uj iskola házak építtetnek, több helyűn az építkezési tervezetek erélylyel koszi ttutnek.
Másutt a tnntereiir-nagyobbittntik, «sztá-Ivolí szaporitíatnak, az elavult helyiségek kijavíttatnák". A tanítók dijai törvóuyszcrüleg\' sza-bályoztatnak, vagy legalább komoly Bzándék van az ország ezen legnagyobb jól terűit a lehetőségig jól üijazni, s dijaikat pontosan kiszolgáltatni.
Áldás és dicsőség mindezen községeknek ! mély köszönet az egyházi s világi elöljáróság-, nak és mindazoknak, kik áz előforduló akadályokat legyőzni, s az iskola állapotát törvényszerűiig javítani hazafiúi szent kötelességüknek isménk. .
Örömmel mondhatom, hogy Zalában a népnevelés örvendetes haladásnak indult.
D\'.- ínég igen sok a hiány, sok a tenni való. Knuél fogva tisztelettel felhívom és bizalommal kérem ezii)]2rlt l\'raságodat, lelvén kegves a/ ide mellékelt mitiisteri rendelet, a népoktatási törvény, ugy a megyei hatóságnak minden kö/. ségben kihirdetett határozata értelmében min denrelköy.-tui. hogy a vezetése alatt álló nep iskola v. iskolát állapota minél előbb n>rvéu\\• ¦ szeruh^g reiide-:vu legvfín.
HÜgy pedig felsőbb helyen a sz&kség.-s intézkedtünk megletethessenek\'; minUteri reutu-letlu\'L foglalt utasítás folytán fi-lkérem oíimzett ura-*:igitil:il. legyen szíves a következő kérdésekre hivatalos jelentését iegfelebb juniui ^\'6-áirz hozzám beküld.-ni.
— 1. Járnak-*- .élje* számban a. tanköteles tanulók iskoláim y mennyi az elmaradottak száma ?
1\'. let.-iett-o és mily eljárás arra uézw, hogy a kimaradóitok szülei a törvénv megtartására szúr itassanak?
;t. A községi elöljáróság az isk. hely? }i3tó ság által felvoh t. szólítva az iskolai törvények végrehajtására. 11a igen. mivolta iel-zóliuis eredményt; ?
4. Igénybe vétetett-e a megyei tek. haté ság. illetőleg a tek. fő- és alszolgabiróság kőire-működése? és mi volt az ered mén v V
."i. Kiég jó állapotban vau-e az iskoláim és a tiiuilöi lak V képes-e a tanterem a tnnköi •-legeket befogadni j- Melyik tiokkozsegben kel-
lene, tekintve a tankötelesek számát, a az anya iskola távolságát, iskolát állítani? és mily erővel ?
li. Ha a tankötelesek száma túlhaladja a törvényes"mennylségety féletutt-e intézkedés uj osztály vagy >5sztá!yok íelállitására? Ha igen, mily kilátás van a kivitelre?,
7. Ha" az iskolaházaakatag, többe* fenn nem tartható, szándék»^^^a község uj iskola-házat építeni h mikorP^
ü. Az uj iskoláházat a község saját erejével, vagy államsegély- vagy kölcsön által akarni/ ja-e létrehozni. Ez esetben kimutatandó a"kÖz-eégi s isk. vagyon, lukosságának és a tankötelesek száina^ az ÍBkola jellege, egyenes adójának mennyisége után a-törvényea iskolai adó-TíászvegT ~--
1). Fel van-o az iskola a törvény 30. § u sze/int a szükséges taneszközökkel szereivé-? Ellenkező esetben mi az oka a mulasztásnak?
lü. A törvényben előirt tantárgyak előadása folvaraatban van-e \'i Hu nincs, mi oka ezen késedelmezésnek.
11. A tani tó járandósága rendcsL-n kiada tik-e í A tauitúnak van-e képesítő okmánya ? Ha igen : hol és mikor nyerte azt. Mert a kellő kép\'-aitéssel nem biró tain\'uik képezdei tanfo-Ivajnra és képe^tó vizsgiüatra ntasiiandók.
VI. ,\\ ttótgyakurlat ei-lu. van-e léptetve? Vau-e a faisk\'jla (.zíimára kerli helyiség V ha van, milv állapotban? ha nincs, mi oka e hiánynak\'/Taruitik e ismétlő oktatás V ha nefn, mi annak :iz oka\'(
\\6. Háov tanuló volt b<-írv» u tanév elején e* hánv jár jelenleg? Vau-e napló az iskolában?
Azon reményűvel bocsaj ím közre ezen i\'eíhivasúmat, hogy a mélyen tisztelt iakola-natóságok, az iskolaszékek tek. elnökei s a fő- s nagyon tisztelendő lelkész urak hazafiúi készséggel s szive!yes közreműködéssel fogják e felhívásomban kifejezett kérelmeket valósítani.
na szent.a népnevelés ügye, ugy a czél, melyért az szorgalmaztatik, sziutén szent. Kik a népnevelési semleiresem veszik, mind maguk, mind az összes emberiség irányában súlyos er-kölesi mulasztás bűnében esnek. Mert a polgári társadalom alapját az erkölcsös józan nevelés, és korszerű tanítás képezi. 5
A tudatlanság napjainkban karöltve jár az erkölcstelenséggel. ,.\\z egyház éa egyháziak iránti tisztelet, a vallás kegyelete csak alapos nevelés által lesz len tartható.
Hajdan míg az Írástudás a magasb rangúak kózt sem volt otthonos, valahogy fékezni és menteni lehetett a tudatlanságot j do most napjainkban az erkölcsi érzület, a törvény és minden azent iránti hódolat, csak erkölcsös ne-
velés, csak kor igénjpelCo képzés által fejlest tethetik. . " 1 -
Alkotmányos jogok gyakorlása csak világos értelom, közepkölcsiség, hazafias lelkület által boahat áldást az országra, — "A^muveletlenség sírásója volt é» lesz a szellemi fonBégnek, a társadalmi szabadságnak, rendnek éi jólétnek.
A népnevelési elhanyagolni annyi, mint a vészfellegüket fejünk fölött "gyűlni hagyni. Éa ha o fellegek egymásra tornyosulnak, ha megtelnek villany>anyaggal, hol és miként lehet azok rombolása ellen elég háritót készíteni, és lesz-e idő a hantokat alkalmazni ? Ki tudja nem fognak-e azok egyesekre ugy mint a társadalom minden testületére lehullani, és a féktelen ólomok dulásait kik tudják majd megaka-dályozni, megszüntetni ?
Hazánk osazea értelmisége mind állásánál, mind saját érdekénél fogva hivatva van a népnevelés előmozdítását eszközölnir
Az értelmiség, mely a szabadelvű intézvé-nyek létrehozatalában a korazallera ujmutatását követve az alkotmány sánczai közét bevetíti azoknt is, kik a régi rendszer ala-tt a polgári jogok gyakorlását nem élvezhették : bizonyosan azon gondolat és szándékkal tevó ezt, hogy az értelem világossága \\n kiterjesztendő mindazok ra, kik a törvényhozásban és közigazgatásban mint választók ré^zt vesznek, és azokra is, kik a társadalom legalsó rétegét képezik.
Itt az idő, hogy ezen nemes gondolat való- . sulást nyerjen. Mért nézetünk szerint nlkotmá* nyos jogok gyakorlása csak akkor lehet tartóa és üdvös, ha a józan értelem vezeti azokat, kik abban részt vesznek.
Nem volt, nincs, nem is lesz áldásosabb tér a hazafiúi erények gyakorlására, mint a népnevelés tere. Ezen Őseinktől Örökölt erény, L i. a haza üdveért áldozni, a népiskolákban igen hálás alkalmat talál.
Néhány forint áldozat .taneszközök beszerzése- é* iakolaházak emelésénél, nem csak hatályos példát mutat, de ösztönt nd a népnek az iskoláért tenni esa törvény hasznos és szüksége voltát elismerni, éa azon szilárd meggyőződésre jutni, hogy azon ügy, .melyet a haza összes értelmisége ápol, elősegít, lehetetlen, hogy BZük-séges és legüdvösebb czélú ügy no legyen.
Az értelmiség egyik legmagasztosabb feladata a tanítói osztály irán). a népben tiszteletet, rokonszenvet ébreszteni. És nemes példával oda hatni, hogy a nép valahára elhigyo, hogy a tanító a községnek és közvetve a hazának, az emberiségnek leghasznosabb munkása, éa hogy
Folytatás a mellékleten.
TÁRCZA.
Csodás luing&p . .
\' Béck Károly költeménye.
_Cjo<1Í* banpon 5iJtl u hotiúja TflimÜOlt MJblUlt felln, S n iielleniek beteg kírnlva ItUUAu aludt kehelüu.
Igy Tirrmíit a nűk le(fki_\'cgL-)bje. 8 a liút imá*TA flit- síét, —-A haifke-*ttat, mely dlt. Memí\'uo RiTán n béke ferlíctét,
Tim liliomot axűi fürtjeibe, - AjkálA kit plraa rrfiiát,
8 fii ebre d éjesen ijedve, ~"S~im ^rlrar ötOk-jyiÍg^ulA»t
-BumJibí eíkTlj.— óh nem bántja Titkolják büldop.ifmknl, C**k ilUtoi UvMiéj látja — ÉdoorSli iaáp álmákat.
X-hez.
Lsnau költeménye.
V t\'.tnTréttlöl ne meréiselj, TrLÍ»Fi nem kMék frigyet. Wb ¦íUiiU, oh-nc jÁUx «ivBmniijl \' MiIt wbiett hl, nntn IimeredT
Um 4rtc\'d Annyira lin^oitanr, , B gy*o«íuek láttál flngttniet, \' H izived édei honomnak mondtatn, " H pgftmnek itip tekinteted.
Sin aelUd álmábdl bUnk«»Á(íe[u,-A m«ly honAtól elaukad, B ai .lütkolt bánahr égnok, UiudSrBkre.-faátat maltt,
\' 110FFM\'NN\'MÓU,
Egy tö^nygzékigyiiko^ság,
A" kivégzett UgyvódéDok azoíthan nyugU mtot&m volt.- Akár a kivégzett ártatlanságaid* m«gg70iAdéi volt \'az, mi uyugtalauüágát
okozta; akár pedig azon gondolat, hogv valami különös titoknak kell itt létezni; elég az hozzá, ö Itertram előéletéről iparkodott magának tudomást szorozni, b e végből vizsgálódásokat kezdett Ausztriában, hol Bertramnak rokonai éltek.
Itt megtudta, hogy Hertram dós volt, dc* feleségétől elvált; egy olasz emigrált család ha volt, ki a bérsi pnlytechnikuraot látogatta, itt ismerkedett meg egy fiatal özvegygyei, ki «zép-sége, giizdngsága és szelleme álul kitűnt. íjuk udvarló kozt ö vala szerencsés kegvét megnyerni, s a titkos szerelem édes gyümölcseit élvezni. E mámorában, ez naszunv karfáiban él-feledé tanulmányait, reményeit, sőt jövőjét is. A szüretem kárpótolni látszók öt mindazért, mit a férfiú saját törekvése és munkája által szerezhet
Azonban oly különféle körülmények állottak be, mélyek állal a fiatal özvegy kényszeríttetett, hogy Uertramot arra birja, hogv öt feleségül vegye; Bertram családja ellenvetései leküzdüttek, s az egybekelés megtörtént. A fiatat pár ezentúl folytonos czivódásban és c<*ve-netlenségben élt egymással; Bertram sauguíni-klis, "heves" indulatú valr s barátjai -előtt nem titkolta szerencséi len helyzetét.
Végre megtudván, hogy ez magasraugu egyéu pazarhí nejétől feltűnőéit kegy cl te tik, mély megvetéssel fordult el tőle. Azon csekély életjelek,"melyekét ritkán adott magáról, csak bizonyíték, mikép nejét gyűlöli s vele többé semmi érintkezésbe jönni nem óhajt. E közben a fiatal nő mindinkább a kéj és kicsapongó élet árjába rohant. .Nyílt titok volt ismerőseinek körében, hogy Ismét férjet keres, du a ki „kodé-lyesabb\'i engedékenyebb" légyott mint Bértram. Találkozott is egy ilyen Bor Iram-díjú kori ba-rátjábun. K... Alfrédben.
Ugy, látszott, hogy a nÖ.legbensőbb a leg-Hiynvedélyefltíbl) szerelmét o iíatal emberre tartotta "fűim r a.¦miért is Alfrédnek a vele való
^g^bü^ejésjébün^ daczára azon körül-
mónyhpk, hogy Bartram még~élo"tben voU."": 7
^ . A-buzgó: Ügyvéd, vizsgálódásai nyumán tovább azt ia megtudta, Ifogy. Burtrairi neje azoa iparkodott, hogy. férjétől elválhasson, ~ini czéllíól \'iijrü levüluzóat kozduít OlaBzojBiághan élő férjével,- A leveléeés líosszas.tartalmaVazoii-^an. ..ttrrtt ,H.Uz*Jtt .mutatni, hogy Be\'ríráin «3111 egyezik belő, úgyhogy liaráui,azon gond
jöttek, ő még nundig szereti nejét, s tőle véglegesen elszakadni nem akar.
Ekkor Alfred ilécaből egyszerre eltűnt . ..
Az olasz ügyvéd ennyire jutván vizsgálódásaival Bécsben, szükségesnek látta, személyesen oda utazni, hol is tartózkodása alatt folytatta titokt*iljes működését, tovább kutatván és tudakolódzváii, a világ örömében élő asszony körül óvatos kézzel lónta ama veszélyes hálót, melyben őt megfogandó volt.
Bécstől egynehány mértföldnyire egy csinos nyári lakban élt, a nő hol naponkint számos jó borátjaival gondtalanul mulatott Az ügyvéd egy napon\'ugyanott felkérésé őt; a csinos ker-tecskében bokrok és virágágyak közt egy vigan mulatozó társaságot talált, melynek éltetőJelke egy igen kellemes külsejű nő volt, kinek vidor és kicsapongó magaviselete a leggondtalanabb és legszerencsésebb körülmények k^zt iolyó életről tón bizonyságot. Az ügyvéd kereté egy pár szóra. Midőn az asszony belépett, egy kár-lyát nyújtott át, melyen e szavak valának ol-"Tashatdkí- ^Alfréd és Berttum.utolsó üdvözletei." Egy.örült tekintettel ób sikoltással rogyott ösaze; a borzasztó titok meg volt fejtve". . . Mi-dón ájulásából felébredt, a nyárilak — ama kis paradicsom — kihalt, s a kétségbeesés és szomorúság színhelyévé változott;-ff~nÖ-az őrültséghez hasonló állapotba esett, melyből némelykor felébredve a legborzasztóbb vallomásokat tette: mikép ő akarta azt, hogy Alfréd Bertra-inot láb alól eltegye, s valamint, hogy Alfréd búcsúszavai azok voltak, hogyha talán felfedeztetnék a bűntény, ő inkább kész meghalni,, mintsem a titok felfedeztessék. Elbeazéló tovább a megrémült Ügyvédnek, hogy sajátkezüleg készítő\'ama mérget, mclylyel Alfréd barátját megmérgezte, kinyi latkoz tata, hogy Ádám urának leghflbb-H legbocBülotosobb szolgája volt. Általában, a borzasztó tervnek mindenegyes\'részié-, tett öljr hűen és,vaRn adta elő, "bogy az öbbzo-ftiggés" felett logkJBühb kétség sem lehetett. A hírö olőtt íh ezen vállomáeninál maradt, s csak annak kóBzönhetŐ o különös porBZenBáczió\'nél-kült lefolyása, hogy az izgatott politikai viszonyok mindent háltérbe szorítottak.
W. L.
Ánthologia a legjobb német költők epigrammáiból.
i Hómmá 1 te haliam, féUi a kioúrtettlíl 1 Ja bobó vftRj ! HAt io naponként nem láUe & tükörben c^yet T
i LESS1SG.
i Égi háborukorf
ímr, fthi; ))0)p\' az bebürúi, piuciéiabd fotók lu ! Áti tiisíitek fílek \' — Nem, hanem inni a.egjat\'
| LESSING.
Egy mathematikai elv megczdfoldaa.
Ait mondják, iiugr isii Hát e tudósok n
a világban fir. ób do bohók 3k! , ismerik a xaebemet? —
Dvugíiík Ni\'.ulai! Nitnliu, kit bicnaU minds n ! Nyert a halál által: por levő: (emmi bb Tolt 1
Egy hazugnak.
Óh, -te hatudhaUt, mennyit *kar«i! biti oínei Úté-led mir!
E^TBíer csaltál meg: mert ima nem hazndál T . LESSING.
A niik egykor éa mott.
Tollftk idük, a midiin kerdBElék: .állat as asiaonyí" Van ma, ki Bzemtulentll mondja i ,Oh angyali lény r
Fusko.
Uh Fiinkám! ne velfiákelj ugy a rOtüt Uajadirt\'l Uürl. Bár nem barna !¦ a«i barna helyetti! a bUrt
Vesbino.
Thrmc áa 8iMO—:
StÁX: Tbrax t Ham iiépyonled magadat?, alkot a <*¦ \'"\' leséged l" TbráX: Peraso ! do ast1 blUím: nánií lirax ás ... ket i*l
Q^AF 8TEN0.
Melléklet a ,,Zala-Sornogyi Krjzlöny" 1870. évi 24-ik számához.
raoí. h keresésre indultam, ha elfogyott pénzem,
a ki embert nevel, ki a szívet és elmét képezi, \' azt nem, lehet, nem szabad béresnek, és ojáren-:deltlazóigaimK tekintem. "
.\'-Mert, \'ha oly fontos, oly iidvüs a népniivu-:"léa^zont\'1lgye^raifftTrTnilyeuiíék azt riiiiíítöTí józangondolkozásu művelt ember vallja, akkor becsülesre, tiszteletre méltó díjazásra és huzatias védelmezéare méltók azok, kik a népnevelés kertjében-munkálkodnak, kik egész életen át az iskola-porát nyelikj-kik igeu\'Hzerény állásban, nélkülözések.közt teljesítik uzon munkát, melyről irvu van/ hogy nagyobb szolgálatot a táraadalomn^k nem tehetünk,\' mintha tanítjuk és neveljük az ifjúságot. Kikre az öntudat bol-dogságán kivül aHg var más boldogság e földön. " i~ A -tanító fizetését elfogni, annyi mint az oltárról az áldozatot leszedni, a: tanítót roszul díjazni, annyrtjimitia legH&gy.Qhli_JQlétemény_^ iránt hálátlannak lenui.
A népnevelés, ;a_néptauitók éiazjakolák^. ügyei, egymástól elváihatlanok.^ Együtt .kell ápolnunk/ támogatnunk eV emelnünk mind a hármat: különben, a népnevelés országa hazán k-
____ba eljöntn BohR-Semfo^ ---------- —. - ——
De nem elég az, hogy az éltesebbek be-. cdüljék és tiszteljék a tanítót, hanem szükséges, hogy a szülök, a családi körben is a gyermekek előtt gyengéd figyelemmel legyenek a tanitói álhifliránt- Óvakodjanak arról.gúnyolódva, kicsinylőleg vagy mi több megyeivé és gyalázó-lag szólani.
A---tani tó--gyengeséget t-n gyermekek elölt -táfgyalui, annak családi életét nevetségessé tenni,\\vagy szegénységét gunytárgytil haszaál-ni, nemcsak az illem, de az Üsazes- emberiség! . erkölcsBZftbály által is megrovandó cselekedet volna.
• . • _______líaa: ta^iüjt^htvatal tekiutélycíba nz~is-
- kóla iránti kegyeletes, érzület a gyermekben "kioltatik, akkor a tanító legbuzgóbb akarat mellett sem felelhet meg liivatásíuak.
A család! körben szüleitől is tanul ja u gyermek a tanítót becsülni, ki őt neveli, oktatja, kJ a-benne rejlő zsenge tehetségét ápolja, tevékenységre képezi, — tanulja, meg az iskolát, mint az egyház után legszentebb helyet,tisztelni.
Az értelmiség nemes példája e téren ísjií-dásos hutást gyakorolhat- A czél elérése végett tisztelettel kérem, legyen kegyes körlevelemnek legalább ü pontjait az illetőkkel is tudatni, megértetni és ervényesittetní. sat____
Heti szemle.
JURlui lU-én. 1970 — Aradon egy lú-hus kimérőt fogságra Ítéltek, -— Bnranynniegyei iázent-Lőrínczen egy lltí éves napszámos no él. — Pestváros 20ÜU frtot ad a tnuilók gyuléséuek költségeire.
----- Xántus Bunieo szigetén egy oly utániból
lőtt b kitőmütt, melyből csak egy példány van az amerikai múzeumban. — Xagwára-don katonai gyakorlat alkalmival tévedésből vett töltény következtében egy golyóval három egyén Kivetett agyon. — iáurolta császárné tébolyoiluttsága tetőpontot érL — Ilü-derer a ehainpa^neigyár alapitója meghalt. — lionvédnicüházra eddig 7ú ezer- forint gyűlt be. — Zichy Antal id. intendáns beadta 1c-- mondását. — A pesti ^Kétpisztoly1 helyére Lányai Menyhért díszes palotát "építtet * — Borsudinegyeii ízjlialmon^, -T,rpúd.A-ára.-i iielyén ásatások történvén, érdekes régiségek nyer.\'t-,tck. — Washingtonban egy-magyar születésű rabbi a\'magyar dalukat tanítja. — A földön 3ü-i2-félö nyelven beszélnek. — A prirnás Péter-Pál- napján szándékozik megnyitni a —kftÜi.-önkormáuyzati-congressustr — Ez évben 635 hajótörést szenvedett Anglia. — A villóvali mérgezés jó ellenszerének bizonyult a terpentinszesz; — A régi ezüst hatosok F. évi június végéig .váltatnak-be. — Kö,lnből két galambot hoztak Pestre, .honnan 3 óra alatt visszarepültek-, teve-150 mérföldnyi utat.
újra dolgoztam, s njra nokÍ-Índultam n három király Búgunk,\'íii el,) et kéceaztül-katílil Összejártam" a nélkül, hogy leányomat megtaláltam volliTí." Végre-a múlt hónapban, midőn a Síuíth-tield-piaczün megyek keresztül, egy kütéltán-ezos csapatot, látok "dtt. Egy elsatnyult, otromba-kinézésű mutogatta magát épen bukfonozet háuyva. Leírhatlan érzés lepett meg; e siulődö teremtményben, daczára eltorzult alttata és arczvonáBttinak stt játleányomra ismertein. Egy pillanat mulya a esapiit főnökénél voltam; megmarkoltam nyakánál, a levegőbe etuoltcm, s leejtettem a kövezetre. — Agyonütötte magát! •* — Az esküdtszék a vádlottat fölmentette!
(Irodalom.) — A jelesen szerkesztett .Közgazdászat! Közlöny megszűnt.
_ CzeldérMnrton missionarius a bukaresu s a Moldva-Oláh-Torökországban levő többi ev. refr s \'részhetí róni. káth. "„Magyar egyhazak történetére\' nyit előfizetést 1 Írtjával, mely akár Bukure3tbe Kántor Lajos lelkész úrhoz, akár sárospataki nyumdász;Játéin teld.. ..Béla... ux... h"öz"küldeiídő~.
siket-némák ip:tr-üzleiéiu-k
— A váezí iíuzeatósága nyomdájából mutatvány ivet kái dütt huzzánk a következő részvétre méltó soruk kiséretébeu : .Mutatványul beküldött lapunk hoz mellékeljük a .siket-némák ipurintéze\'i oszmükodó Társulatának" alapszabályait é= egy minta nyomatot, melyből a..tek--..fiiexkeiii.uUtj-megirvüzödbetik, hogy könyvnyomdánk miut intézetünk első váílalatja eléggé fel van szí-relve arra, hogy a magyar hírlapirodalom, a közönség becses üsyelmébe ajánlhassa-
Minthugv czéluuk a siketnémákat ügyes, munkásokká, s ez.által a haza hasznos polgáraivá nevelni, ugy hisszük, miszerint ebbeli korszerű működésünk által nem csak a szerencsétlenekre, éajíz azok sorsán aggódó szülőkre nézve\' ijvaltorliink üdvös hatást, haneoi-cgy-szersmind az egész hazára nézve ís, mert intézetünk által növeljük a munka-erőt, mely alap: ját képezi minden íelvírágzé-nouizeíne-k.
Azon eddig lett kedvező tapasztalat, hogy ezen a természet ájtal elhauyagult, szánalomra\' méltó embertársaink, a honban már is szerv--Bzét munkával keresik kenyerüket, de a megértetés nehézségénél fugva nem kepe-.k magukat szakmai-tökély rt? é? öuállóságra fel-küzdeni, azon reménynyel kecsegtet bennünket, hogy Üsszmüködő társulat!á CdonurtoMtá-auk által o tekintetben kitüz-itt i\'zélutikat elérőn dj ük.
A siket némák elméleti kiképeztetéséről atyailag gondoskodott a haza az országus váczi nevelő-intézet által.
Mi inilködésünk által e szerencsétlen eiu-bernfiztíUyn»krmunkát, anyagi hasznot és jövőt akarunk biztositani. Ajánljulc e neiiu\'se:".é:n intézetet a t. közönség pártfogó tigyelmébe.
— Aiguer Lajuí tevékeny könyváruknál Pesten váezl uteza l*. sz. megjelejitrk •> tiekitl-dettek hozzánk:
a) Az emberi nem iiiivelödi"\'íi történetének vázlaUt. A nőkénzö-egylet megbiz-ápábnl irta Torkos László tanár. A jeles kmiyvnek ára l i\'r.
b) A kürtes d.-ihii. Irta Jankai. 1. k-\'ieL.a Ülő oldalnyi b«Md»li szelleuiü Hmyv ára 1 t\'r.
e) Védheted, melyet sz. kir. IV^tvárusa I tanácsának a _PeMf>r Journal" ízerkt4.:i->"je el-leui sajtópere-tárgyalása- alliülin:ival\':i pcatke-rtUeti esküdtszék elutt l^Til evi május IÍ4. tartott l)r. Stiller Mór ügyvéd, mint vádntl \\édóje. Ara ^0 kr.
Saphir- EtíF a Styx szerkesztője 4 ha .fog*i& é&;$Qi)-LrL bírságra ítéltetett. — A ki-.rály.s királyné ö felségeik Ischlbe utaztak.— Az egviptoniHükiftily-\'lbgfényeseblí" tbiletíejé-ben fogadta:: a Szent-István1 rend átadóját. — r^h.Q nsiajuinápoly egy része (Pera) leégett a kár töhb millió frt, mmtegy,áöO ember is benégett. — Pesten egy nö 3 gyermeket szilit, gr. °An-dráwy Gyula a kereaztarya. ^Pozsonyban _ egyik követjelölt:-Horn Ede. — Fiumében : -, majdjminden harmadnap foldingások fordulnak ^ taI T^&^&xi várszínház^ kitünö tagja Wagner ™!™eghalU — A. bérá\' tanítói gyűlésre — Unito fl tanitdnö jelentkezett. —
. Tomesvárott oly erőselíuralkudik a liÍmlő,hogy ">.::1 JTatosaagból az iskolákat mind bezárták. -- -Megható dráma: A londoni esküdtszék eh?tt egy ---festö-ü:lra vddlotSk padján, ki ~^fWitLa~ j _ ezost íilt meg. Vádlott mikéin ttfgadott s követ-;. kP7olpg-adtn^l5rlrftotct^irebröTO; >Hár0BI; év<wn_<»tr hogy négyéves kis leányom, feled-^-beüeo emlékli nöm egyetlen.gyermekű eltűnt | meHőIem. Kedves gyermek-volt, nem volfinás a világonr kit sztrethem volna, a ^ volt más ! » ki eifgMn swretett volna. Eladtam mmdene-
Hírek. Gróf Batthyány Lajos első magvar
mmistcreluök 5 szabadsagunk vértanújának hamvai f. június hó L)-én helyeztettek át a pesti kerepes! temetőbe, a nemzet mély fájdalommal terjesíTette a nagy férfiú hamvátÍraiitT"%;egtísz\'-\' ttsséglételét; n közérzületet híven tolraácsolá Komúczy József kedves költőnk u következő költeménynyel r _ ---------i^
.Hajtsátok meg n lászlókat, Le a fttldiff; — Melyre .magyar vér .egy nzrcil
Úta ömlik ; . "
Hnjtiátok_nicg a. záazlúkni -
..... EiiilOktrf,
Itt.ümllltt n HinbadaáfÍrt Xemcs vére,
--Hajoljon meg le u porig
• ~ ¦ ¦ Minden hornldk,
( ¦ Itt, hol az L liomlokának -¦<>\'\' Vére omlott. \'^.
_ r Nemiettlnkuek liiiaaiheitj^ii, , - Stabadaí^a — - 7
- - ... j Volt ti betinn parija .Jmiuv*,\'.................._...........„....-....
, j •- -Mogalnzvn.
Kmeljátök fel Fel.az ogro ! DiirsoaÍRei zengjed Einlíkírn -
ilvtillidclc, JÍv-a^HB üllők
Mennek, jönok, 8 dicsőítve adják imT\' A. jítvunok"
Ahelyett, hogMp|6iild^galtuuk életrajzit
iidnók, vagy politilíaiihri!:ödé>éi j.dleiue/nők, ^¦\'¦ibadjon utolsó levelét, mélyet halála előtti jjÍ-.. -i.-.i irt orazágnsau tisztelt nejéhez, közölni: "
,.Pe5t, lM-49-ki október fi-kén esteli i\'l;óra-kor. Drága, kedves nütn! Haszttilan reméltünk az emberiség utolsó szikrájában, midőn egymást látók, — ezt is megtagadták tőled—Ismétlem tehát e sorokban mélyen érzettjiijeletitését legforróbb hálámnak és csodálatonmak a te tiszta szerelmed mind azon kincsei iránt, melyeket megérdemlem soha sem tudtam; s\'olv igaz, a minthogy a halál küszoben^SlTiíE," ez "beiinem a hibának egyetlen tudata, mit magammal a sírba yiazek ....
. Kzími ünnepélyos- órában¦ t-skiiszünT íreked, hotry a király és birodalom iránti árulásnak S\'dia még esak godolata-em fért lelkemhe/. H\'«g^ a -hazának nem kevésbité luyj-. vottain s vairyuk. ki fogja most kelleni? K-i azért balok <:ü iu:-a\\ ¦-- a törvény s a király akiije volt az én szabályozóm, és "attól sulii jobbra si-in bilra nem\'engedtem magamat rltáuturit-tatnij ci\'jiH_ (Fi^\'tíJi persfCMttts íciü-- én azért ölnek meg engemet.
\',Ennyit u nyavalyán pulitákaról, meg-nyu irta tájidra, bár arra neked nini-.- .-</.iiksé-ged. ki rii\'vmairad :ulia-\'\'m \'-stéj irári vumljan tévvdésher"
A gyermekeket esókold s áldd ineL; un-vemOeu. Ne*szégyeuljék. nem k. 11 s/égyel-niíik magukat atyjnk miatt. Elébb va^v utiibb azokra háraiulandlk vi=az;i haláluin ^val^/.ala. -ííik engem hálátlanul * igazdágl:danul g\'vil-kolnak meg. 1 fagyd el most a./. i>rt*zái;i>! a gyermek.-k niiatt; itt az ö jövöjíil; t-íirájábaa n!i:gniérgc7,ltíílltíli. A tv vagy unod elég li-c-uii nekik : jobb ¦¦gy szerén v riori. mint az alamizsna azok kezéből, kik őki-i árvák 1;a tt-nék.
_.\\z én ¦íZT-j.\'énv. jo kedves rii"vi-ri;t:i ! Menj iiíiiidján lluzz;i. ízükségt-:!; >s\\¦
má?ra. h"gy \'-g^iiuUt tátuu\';a>sátuk ! -
-S.í.-gi\'-iiy liú Jauesilnat ajánlom oA.d: lási! i\'l üt. megérdemelte irántam.
et ni-kun szántak,
-A gyalázattok\' ! menekülni renglek. :i\' i I egy szabadit.-.
.Es most i-i.-g «¦ veled! tizivemben égve u te nev.,id,;1 hajuk* li
„A viszontlátásra!
i\'an nálam
_\'V hursücsókot - I lül képeddel, ajaki:
Na
tette Nelia
v -Kanizs: Hüáraá!
-Jü)i-.
-íj iflüfi-hatttlinfc
A \'liatnlaak-r-
PÍro« váró ciepjeí, inind . MaggA. válunk,-- , - H a iieintíii fŐ, magún félek-
Nagy űaíimít ^^_
Itt ftlTmatín \'lírllk-ATíat -
^ciguak ólul 1. -
\' iránti lángszeretptónék egyik ujabb jelét\'iuli, j niidrín a szentbalázsi iskolának tnirazcrekkeli 7 \'¦felszerelési költségeihx-z ket""ánuiy\'nyáí járult-- \' \' Vajba tohh hclyütris követnék a nemes pŐldaT!
— Akis-kanizsai polgári leör*\' f. juuhia \\ li.\'t- lL\'-én d. 11. ;J órakor tartja mt-gnyiÜsi : iiiyiépélyét, .
; — líza b.ó \'Lajos csurgói ref. gyiDiiashimi. tunár a lévai férfitanilóképezdéhez nevezUtt.ki tanárul. , ; \' - \'
— I g e :r éV-r d e k es kis leírást kaptunk;.;; egy falusi majálisról¦ irja az rEstilnp,\'1^jN<;m felnőttek tavaszi mulatsága volt ez, hanem, kífl gyermeküké, a melyében nem n változatosan nra\' \' dezett mulatság tarkasága, de az .egészen elöinlŐ szellem tette a kellemes benyomást. A sopronmegyei Potnogy helv3ég iskolájánalí növendékeit vitte ki tavaszi mulatságra.11 helység plébánosa. A helység l)ár teljesen német, iskolája Örvendetescn-magyar szellemű, nii hogy igy"van, ¦ az érdem öroszlánr.\'.-ze a plebátitist illeti. A \'kU ,t sereg magyar felimtu nemzeti zilszlúkkal vunult ki it-inajális szirrhelyére ü""i^eTlö"kUz:iraüt med-rébeti alakult Mexikó nevű; gyarmatra, s.jiz eléjük jött magyar iry érmek eket egyikük — egy leányka, uragyann iidvüzlé k-.v.;tk :zöleg: .Tisztelt magyar njku testvérek! Ámbár ínég nem lóriink in/ánk »zépiiyelvó\\ el ugy beszélni, mint ti; lúgunk azonban iparkodni mielőbb azt magit!]kévá tenni: zál\'iL\'ául ennek ttzt mondom, kedves bkotaiáraa-itu s társmlijiiriirl.- miszerint szivünk oly niagyarul érez, mint a,tieitek,.b e/.en-sziv iTzeliiiéböE társtiún w láraiióiinmel, azt kiáitnm: éljen a haza !(. éljen a király! éljen a szabadság !"-—" Nem szónoki mii ez, a nem is magáért kö/ötjük, hanem azon érzelem méltánylása végei I, mely «.;t stlgilltn Ila az ország Va- : lainenyi ihmu magvai ajkú falujában hasonló szellemben haladna a népnevelés, egy emberé le\' nem t ine üéla s már feledve is vulnának íi • nein/.elisi\'":i \\Í=zállioiJá>ok. Azért rs»k azt óhajtjuk. Ihíiív iidna a góudv iselés \'uiiildeíi helv;:ég-nek .iriy iotzatias derék papot, milyen Woh-1-m u t !1 A ii ! a i a pojnogyi plébános.
- .\\ 11 .il\' y i; .1 11 i 7 s a i torna-egyluiuek f. évi ](!.•¦ lüiirrbfn tartandó /.iL-íziőfelavatási liniiejn\'-íve v.i!i;ii;i;i ti\'-nyesnek rn 111atkőzik, inert e váp..T ieik\'.-s1) hjl^yet is megkezdették tevé-
k-llV Illt\'ikvde-.Üiel e, , l/\'.k,.^-/u],;1 eket tCÜJZUek
Iri\'Ajh:.\' ;;:.-L-!-[.r;1\'.r . mit (i".r.- i-^L-\'-egni tiltja a neLii^ h.-i?->\'.-k-irTi::ti ¦^yönglíd.íég-;-\'Íi"nl;TúlH\':i~\'\' \\> sZ\'indékitk .1/ általak .>ly nagv mérvben bírt l biriokriitábiil !1 fértiak részére is ez
kivá
által jnttaliii.Mult *
env sikerdu k.\'esak. egvr a UWégek
ér/.ellllli H U\'ti
\\- bi/at.iH II)
tanácsa szinte értesi-övetkezö körlevéllel : TÓf ilatthyanv. Lajos hazaink első isii-iiisierelnokéjifd; tetemei t\'olyii hó \'.\'-én fognak a Pest városi Mi\'kcrtbe üunepélyeáeli állielyez-teíiií.— Ih\'gy hazánk ezen vértanújának örök kééi ¦"> eiuleke iránt kegyeletük adóját városi kö-7.0usédünk az"ii rés/.e is leróh;isi;i. meiv rlf-^ lallsaga vagy bármi mái ikbiiL a lövál\'jSi gyasziiiinepélyeil Ulegneiu jelenhet. az alui-írt városi tanáes hazalias kötel^ségéiiél fo^va. szinte lolyó i\'-én délelőtt i) diakor az itteni S/.eiil-Eereneziek plébániai templomában gvá^z-tnisél tart. Midőn erről a t. városi\' közönség értesíttetik, egyszersmind a gyászinisén leendő szíves megjelenésre felkéretik. Nagy-Kanizsán. lHitl. június 7-én. A városi tanács.
Elismerést érdemel a nemes tanács e mél--táuyos és figyelmes intézkedéseért,
-V gyászinisén nagyszámmal jelentek meg valláskülönbség nélkül, mi azt mutatá. hogy e város lakosai hazatias nemes érzülettel viseitet nek minden oly ügy iránt, mely u nemzeté, mely miuduyájunké ; hiven jelez te tetthez^ ájtaj, hogy fefedni "íiem tudunk^ feledpi nem bírunk oly eseményt s jelenetet, lüéiy\'ü\'fGuiiuel vágy griiszszal fűzi össze nemzeti létünk s szabadsá "-^gTllík széttéphetlen szálait.
A gymnáziuiui ifjúság másnap taríá meg a városi sze 11 tegj-házban- a-gyászmiaéU-részint-\'f^, azért, mert a plebauia templomban el sem feV^ tek\'volna, részint pedig azért, mert a boldogult 1 egyik előde Gróf Batthyány Lajos nádor \\\'olt i aá itteni gymuáziiun alapitója, tehát a gyinn. ! ifjúság által látogatott másik templomban is ] megkívánták tartam,mi csak Íb dicséretre méltó. A költő óhajával zárjuk,be a sorokat:
Nándo
deM il.\'i
Z:da
a bet Tessék l.HV\'Vv.
bork-kors;
/.Min1 \'atou (ni ti na [iiie asszony hi.l^yek tanácskozása;\' az miről jövő szátiHiukban in- annyit jeiíyezünk meg, fedozésérei gyűjtéssel két l.-áns i erényekben tiiuditklfl z: 1 lurváth .lánosné és Blau ¦né, iii-.\'^vá^viink győződve, hogy míu-líryuel szivély^ opmumh:! üdvözölti\'.tnek.
1\\ o c s i s o v i 7. k y .1 ü .s z~ri n Iveszílie-i.\'i kodő társulatálio/. a M\'d.iár-pár ven--e|(]e-ri\' váratik.
V á 1 a iz. Li*\'--hald Jiéní urnák a jnnF«ry-i Közlöny l\'H-ik sxáinában hozott ¦ : .Mint javítható egy elfa:a-....;; > i v J ő": e 11-\' p > I\'/.; ii o ! d u a gy s á-
111 k. é n t h o / h 11 t ó a z urii k a r h a ,--
ne** 11Í. a k ¦< bo r t re 111 j e 11 rajta? lettel a / e » ba n a tulaj ;\\ 0 ü o s f i-: i a 1 i > .! i la^ v la ra, nem különben ; k l •¦ t e t t tőke kamataira is?\' eladni a S. !J. e.kó borbid ee;y akiit, az-rveti azon ra j.ii\'b b s z ö 1 ő m ü v e-l-és, t* * l i t é s és p Ü n e z e g a z d á l k o d á a : e r ii k ö 11 v v;e\'- czim alntt lüíGii. évben
nüí/lgj\' l-«ll!ll\'! Úd\'íÍHÍtrlli lllt!g U
Örülilvlel n.ijry iltionit, Term^H/pt : nrrii t\\ halomra • DltciWl |i.KtKcl)lj virá^aUl.- ,.
s —^.Koszorús katlt.egyházi kfíttönk Tik labér Jaiius^esperes-plehánoa-
"¦.\'¦•) Miliőn ilúletu rulohWma után a hinliiUryútv -Jizík flllíl- olvezfittütiilt, ,i-i!iti(!iivi\'t fojtjzú ki, lnifry lei jiiár mojr koll Italnin, 1hk»1iU»I) h iiahU médjái villlo/
tannak a^oiiltlviÍNre. Du cz Iráni Jiniaruti<ti\'iii i«(j\'aiU\'. \'TÍIni))iU.íy\'uvdiil\'ultük<Iltu - níú^ilt .tliiií/ilkViimáififnl \'mtuit^
ltllt»l aa akn»ilAi üyalüaiAtiil, -> ..
kiadott könyvemből egy példányúid vassá figyelemmel .annak kitételen, legkivált _a rósz termé- í\'n d u k a i u a k í ü r k és.z és é t és r i. t á na f (lap -~t\'2. li\'ii. ^.) kövesse hi-| ven. ugy biztosítom, hogy rövid idő alatt a 8. ^r-száim\'k után egy egy-zérust fog írhatni. T2s ha.ezt..tenni hajlandó ueni vulna, vagy finánezí-tlis állapota az élvet követni nem engedné, ugy 1 jobb; adja el telkét."? inkább nyugodjék kónyel-[ mesén piiinlagáu, alva, mint műveljen szölöt, szorgalom és pénzáldozat nélkül. Kanizsán ju-hó J. löTü.
TEkSÁNCZKY JÓZSEF.
- Eriesités. A szumbathelyi .torna-egylet t". é. június llf-en azaz vasárnap, a szőllősLyen-déglő e ezolra díszesen berundezotLéu este kivilágított kertjében disz- és verseny-tornászattal, . ugy tanuzczal. egy buköiött. ünnepélyt .rendez, melynek tiszta \'jövedelme a folyó évben épi-. tendö Uirna-csáTnuk alapja]ioz- fog csatoltatni. Belép.ti. dij ; szemelyjegy &Ü kr., családjegj; l frt 50kr>, deákjegy íOkr., gyeniiekjegy. 10 kr. Jugyek^-olőre-.-válthatók Nétnc^li-^-HodoM urak dÍvatkereHkeilésétben, délutiíli "-i órátdlr kezdve pmljj^..n_pé_i.\'^tárniU Egyleti tagok fcl-~ vételi jijgyltk el\'őiuutatása. mellett dij nélkül í vehetnek részt az ünnepélyen. Xözíléte délután, \' \'-I órakor. Az inriföpüly tervrajza.:. 1. Az Jtnne*r\' 1 pélyt reggeli;\'5 urakor ptniczklöyések fogják.-
jolüzni,A viűékíegylütek küldiittségoi reggel ¦„Jv"-úiúikor a yuspá\'lyu-iidvtirbau- ÍVigadtsítnak,—
S^A pesti és sopronyi torén\' a tUzolté- ugy a
- " .Jtsminai-\'toraa- Ts -a.....kówcegi tusol tő-ofty Intek
( : ineghivött/valaniiDt a -helybeli torna-egylet és :^-:^TÍviitáraidat^taHfli"^B:^ll\'í v un dékui-a-m üku\'d velő tornásiok délután 3 órára a városház udvarán S:4^íogn»i-összei5nir-hoii uéL-a—vondégekhez-i nté-"sendfl üdvözlő beszéd befejeztével, a társaság l „tsene mallett-fogyás-ünnftpély szinhulyére kivonulói. 4, Pihenés után a helybeli növendékek ¦v .___uabad torna-gyakorlatai .s utána iskola tornászat lógnak előadatni, ti. A bíráló bizottságnak ±±i_a vidéki és belybeU. egyleti -tagok által történt i
_._ megválasztása után verseny-torti ászát rendez-
iiiríítetiki melyben a,; vidéki meghívott egyletek ja ^ helybeli torna-egylet tagjai és növendékei vehetnek részt. i\\ verseny-tnntáazat kövotkező
:---etxko^oJcOli-éa^ijakért-törléuik: a) Gyakorlat
-^r*ÁjjqjtÓD. Dij egy magyar arany, b) Gyakorlat a korláton. Dij egy 10 frankos arany. e)Ro-hamfntáB ugrással. Dij egy magyar arany, d) Súlylökés. Dij egy ezüst forint. A dijak a
a hol ittas lakodalmas nép általion 10,"; család vagyona a lángok martalékává; és niégia lajdultrfnV aznapokban szemtanúi voltunk lukén áz ily ineivyegzőuek, hol a bortól tántorgó mulatók, a szalmaházak közt folyton iövöldözUnTr^"*^"<:i« gondolva, mily keseríí ^kövütküzményo^lelj^t az ily művelutuek; és nem ís az ily elragadó népéi"kárhözlatjuky de joggal n hatóságot, hogy a/, ily kiliágát, ellen nem lep fel erélyesebben, jobb azt időnek előtt lenyomni, mint később az egész vidéknek, egy falu kuldusait kitartani.
— ÖrümmeJ tudatjuk, hogy a za-lainegyei általáuos -tanitó-egyletnek alapszabályai a vallás- & közoktatási mínister ur 11.415. sz. ál k*dt leiratával jóváhagyási záradékkal ellátva az egylet elnökéhez vissza küldettek. Ruméljük, hogy az alapszabályok felsöbbi megerősítése fulytáu az egylet nemes czélu működését kétszeres buzgalommal tanúsítja. Egyszersmiüt tudatjuk, hogy f. hó 11-én az az ina, szombatou délután b\' órakor -több bírilé-Dizottsig ájta/felkérendő hölgyök* 1WI fontng iiur tárgyalása végm^z_^őki irodit;. fognak átnyujtatni. e) A helybeli vívó társulat bau választmányi gyűlés tartatik.
több tagjainak vivó gyakorlatai, f) Szabad tor ---A b agy - k a n íz s ai iTkulaszék
nászát g) Táncz^és általános vigalom. Az ühne- . előterjesztése folytán a városi tanács a bécsi " " ~ " \' " " 1 általános tanítói gv ülésre u közös iskolai .ta-
pélyen Vajda^Ferencz zeuetársulata fog mü kodni. ízletes és.jutányoa ételekről is italokról gondoskodva leend. Szombathely 1870. június 1-én. A rendezői választmáuy.
-\'—~A~b op ron i honvédzászlóauya Hiíria Valéria fŐherczegnŐ lesz, kit az üuncpélyen egy udvarhölgy log képviselni.
- A be 1 ügy m i n is t or i u m tíomogy-
megyét rablókra, rablógyilkosuk és bűntársaira, 1 az az csillaga tiint tel az előbb
orgazdák és gyujtogatdkra nézve a rögtűnbiras-kodási joggal további egy évre felruházta.
—¦-- Az^e^td^észet í államvizsgák a f. 1870 ki évben ia az eddigi módozatok szerint fognak megtartatni. Vizsgáló bízott-
z-mány^ Kaposvárott" is alákittattk.
— B o z ó k.y János sümeghi alreálta-nodai tanitó Nagy-Kálióba neveztetett ki al-reáltanodai igazgatónak.
------------tizoiti bathely város képviselő tea-
- tülete, tanácsa és tisztikara a május 2S-án tartatott közgyűlésen- lemondott s megkereste • a megyét, hogy az uj vnlisztás iránt intézkedjék.
A (Lü völdú-zés,) -Sajnosán kell naponta ajtónk előtt láthatui az esztereguyei —égeltcköt.eB-R&ok-fájdalnmü kérését, hallgatni^
nítótestület két tagját öO--oO íL útiköltséggel ellátva küldötte. A mily nagy tontusságu az érinteti nagy gyűlés, éppen oly dicséretes és küzelÍsmerésrc méltó, mind az iskolaszéknek, mind a tanácsúak ebbeli intézkedése.
¦= A f,.*itiiu«i!y*\'-nak utóbbi számába;;, l ellynünk iránvzoti s utolsónak muudot: * \' nul alku!- |
tát legalább — irányunkban. Végül a füllentés iiuni Hzép dolog, és flajnáljuk, hogy -tiszteit collegánk mosolygó szemére kell vetnünk.; azt mondja ü ugyan i. a lölkíini-iultú, hogy lapunkat, a iniiit\'hoz... viictik\'.\'iííoiiíiarn kosárba teszi a"1-" nagy tseiuinil; meri uetti. vagyunk azon \' szereti esé-a helyzetben, .hogy lapu likra íilőtí zölhif~völnatóoserére nem méltatjuk; ingyen iiemjfiB^hk — - .ergo mi utvn módon leltet, iv^y mégis - kosarába teheti \'i . . . oh! ob!! oh!!! hálátlanéin* erre, tanítod apádat! lévén négy éy előtt négy évig a Zala-soruouyi Közlöny szerkesztője a mostani ! Soinogy-é.Adiou, a viszonttalálkozásig!
ZST-srLix póstsi. 1
— A fővárosi Élet hén.rcluic síb. tzímfi ián-íii- I csikket küszRnettel Tettük, du iniidüil jiUzlMt meg- , kezdenok, krrjtlk egészen. \',
— EiRoIirozznnk! jó; küilqni fugjnk......Többm-B-
nézve maján levelet írnok.
V ü. Sopruc. Itrcii krrjlll. .1 neinea ;v9ltönü
— A p^iianilók. sscllenii ériiitlcea^-aér51 szóló jelea jjijileaii\'iiTt lapunk j¦\'}*\'" siáma Imzai fugj.i.
/\\ Beledre. .>ddi(r is mis lózun-.-as ok miatt tt-r-íedclme*1\' :na^áu leveliink uirbetiíf, ío^ndják í\'^iiiile üdvü tJrtánk-t\'A tm-jybecsű knl(Jp«iénvt meg-kaptut.
L K-rsUenii-t. R^g-vó A-mGv«ib5l iiirespu
kitünőleg használható az altést-rész-szakadásokuill. Készíti dr. Grüsi gyak. sérvorvus BtiBelboii-t-plélidubozbnn utast-
tÚHsal ; il frt :">0 kr. _____
Fogpuazla, kitűnő M/.er a log és lnghu» itíegiivására és tisztán tarlitsárn.: porezvllán tí-g-líbeii: 80 kr.
Fruiiezia folyékuüy hajfestő-sztavniiílylyíil : legfeljebb 11) perez alatt tetszés s/.itíjii : szőkére burnára vagy feketiire lésthelö tarlónan !1 huj. Az ahhoz való-készülék, t. ,i. \'2 k--íe, í csesző h *iU kr. 1 üveg festő Hitei* \'J irt.
Fagyseb-balsain, légiiben ;"}() kr ; ez uz idült fagy sebeket is teljesen nieggyógyitju.
Valódi csukaniáj-olnj, kitüuö tiszta i^ü, . üvegeukíuLl frt és 1 S\'> Ur.
Svajczi i\'uíviz, gyógyszer fájdalmak a nehéz hallás ellen 1 frt.
Cs. kr. szab. haj- és szakál-esseucz, teglia-tálvosb szer a liaj és szakái s eröriiése végett ; Tltasiuissal irt.
Cs. kir. szab. Taiinoehtnin-poiuádé I\'ser h\'jf\'ertől, liajuövesztő szer, mely -S— 1" nap-
ío fra dank.
mazutt szerecsenkt\'z helyefh*persze a szeret-\'s^ hiába- mosatik, csak fekete marad az, haii\'-ni a csülag ragyogni szokott ; aztáu a va--tag-betűk\' vékonyra olvadtak, ezekbői ugy látszik: önhittsége magaslaláról önként alászálloii. vagyis Inkább "mérgében szétpukkadt, mint Ae sopus békája 1 juttat ugyan nekünk isuist niű-,. veltsegi tárából .lele piditva!", de „=z;üiaí -ruaH mosolyly\'al- e.z úttal uii is -agyujj haii-galjuk"-. Az üzleti imluéiíHírra iu_*gjegvüzzűX., hogy a piaezi árakat Nagy-Kanizsa vár>is tn-uáesáuak árjegyzéki köuyvéből iiiteKüien közöljük, s nem piaezi mendemonda ut;in, -<.i üzleti szeuttét pedig X -K;inizsa elsó ran^ii kereskedő házából s igy meg is e-ak j.<^unk van követelni a szuinszédlap kanizsai --^t-rkr*F.-. tőjétől a rend . és igazság kegyes gyakorb;- ,
¦KTyllt tér-. *>
Weisz József
(í\\oií\\,-zeré>znél Bécsben -Zum lloroii" "Stadt. Tuchlauben 444., 27. sz. kapliariik.
fate lV-kturüle George: v;.t-u koezka ezn-korkák grippe,\' kaiarus. kóhÓL\'és. s rekedtééi: elén hasznosat.\' 1 il\'.\'b\'jz 7" kr.
Caeh-ju anímalisé, a száj roaz szagiinnk el-távuü\'ása vé^etL., dohányzás. ..-vé-j és s/eszes titolok ivás-t után. nélküíözhetk-u : társaságok bálok síb. látogatásánál. Kz-en s/.er !elj-_-s.-ti ár-t.i!r:i;itl-io t(-"íV<-uy alkatrészekből áll; óvs/<t ,-( foiirumlás e- fogfájás ellep. 1 doboz "H kr.
!>r. Mü\\ V- Smidt fo^ltueturája : fogfájás eilen s üUal szájvíz, mely már félszázail óta ll;^\'v hav.íoiiii.-il általános haíznalaliiak orvmó. 1 üvriT^cl 4<- kr.
Tiaszüá I at u táií á~T:Tpkí hü tlasí" \'Iji/üTiy ősi fii \'-rneg; -akadályozza, annak uóvéSét c-löseifii Í; szinév puhaáágát megóvja. Orvosi tekintélyek által \' ajánltatik. I.\'siuus kiállításával ékessége az öl ! tozöariztaltiak ; ^ hónapig eltafíii sz-lenCze ára
i -r"-
| Dr. Gölis áitulanod étt.\'lpor.i, hatályos az
j eniésztéa, vértisztitás és erüsiTesr.- nézve, na-j ponkint 2-azer \\ eendö. 1 nagy dobog * 1 frt 2ü : kr., kis : 04 kr.
Pastiles digestives de Bilin oüiui emész-! lést elösegiti\'. lepény, ennek a bilim érczesvizzel | hasonló (eloldozó alkat részei vantiak ; ajánla | tos az emésztési bajok, szél, gyomorgörcs, gVo-I morterheltetés, félbölogés stb. \'.-Ileii : 1 lepucsé-í K-lt doboz ára : fiD\'kr.
Szemviz ilr. KoiiiLTshaiiz.-utő] ¦ a láterő
lJie^Hivá-a 3 lielyreállitására. 1 i ive ír. pontos uta
sitással : \'ó irt.
ljiirthaar-lStiingt-npoiiiádé - az utáunövő
hajat összeUirt-ini a azt inegtö>t.-ni ; egyúttal
Uijuázp-drónek is alkalmas ; ára . <iu kr.
I óbb ^ariiaasszoiiy. &/jikáe>nék, uraság koi->ia, l^ra^ági inasok és kiírté-iz alkalmazás keresnek ; L^vebbel) érteSiillu-\'.ui WajditS Jó /-si*f tudakozó intiízetébeu.
ü Z L E \'X" I-KC I H. ÄT \'O KL:
Nagy-Ksnlisa, juuim 10. 1S7U. Víjrro aion pioilliox t-itlluk, l)nj:v pabna-ltiletfliiV. jfli Gjcr«l uéiní bÍEi)iiyűBsá(íi;il svilliatnnk. Slindeii oldalról a» uiutnikoaík. ln-^v a Tolvú ,\'vb>\'ii iiagrmér-,U , kÍTÍtel lEak-tegcltetik linznukliiil.. 1 nuivíiaomagban ai M*i biany « iíjve-lénekct tnukre -ulányitA ; a többi njugaü tarlumAnjakban n U.pí.\'-|i-í;lti1 t^rniúani\'t ia alanttbb fok ill ; mij ntíliitik Kumpii nUamfii ktut a legjobb termt* ííileltetik ; minek kOrctki-jtében az 6 ffttbna iránti vélelktdv tcIjiM"-ii,\'<>fegg&jii, a kivitelre nem e*ak hetjri Jiíllkii-pli tre vnsjirulüitikl ....
Piaczi ár.
Nagy-Kanizia, 107»
jnnin* 1-ik napján. / Húsa «»- 81* font. 4 frt "ö kr. _Hű ~ vSI> Ioni ő frt — 4uC 87-88 funi. & fri \'M kr. K»í- 7tí—T\'J font - frt -~-kr 79-BÜ fonta frt - kr fiO - -(il Tnnt fit.60 kr. Árpa •erfyjeare 7<»-7I iont 2fct CO kr 7l-7z (mit 3 irt — kr. Arpa ktiiönnOpe* ti& - 6ti font ¦- frt - kr. 67—Ü8 __íont .3_frl._Knkqricin_í) frt kr. :i frt \'lijkr.^ Kukoricás ulatx (caingvftiiiiu) — fri — kr Zab 4:") —4" fönt 2 frt 20 kr. 47-48 font 1» fri -IH kr I\'.tliaüka 6L-68 fnt. — frt — kr. U8-70i.hu ín — kr. Bab feb-ír \'8 kr. — bab larkn Ü kr Kcoyírlíait kOxQnségcs ¦ frt kr. unom kr Zaemleltaxt 11 frt 7ö kr. I^ángliaU
kös"Vti-\'".(íco.s ..... frt tiu""i II frt íSíI Ur. Üirály¦
ktieiinsejre.» fri Lr tiiium ll frt "m kr II
lanp kilt tinti\'pr.* frt — kf. tinont i* Irl Mnrha-lius fontja -.\'> kr. Horfu lin.i fontja 2\\i ki, téB-buf funlj;i -f\' kr. .Inb-hu* fontja in — Sialoiia fniitja 41) kr. Zair foiitja 4U kr. 1\'^,!,^ \\ 71V75 kr. Kí\'u\'-n I in -nkr. Lnd »ován\\ 1 itt \'J 1 fri 4U kr. Lnd hiinf •_• f,t m kr. "-\' frt
Pnjka frt ......- kr. Tyuk-tujAs kr. kr Itur^t
miTcj» 1 frt ló 1 irt ül) kr. \\u\\;\\ máís.i »;ín» ! ". Epy iit-Ti- /snp IO k,._ Sai ¦li-kilnktit-li nköja It ín éf-lio:
Vssutf
naponkJntf menetrend :
Híum* ft-l.\'- r--.-if.iJ l .\',1
Június 12-töl 18-lg 1870.
30 kr,i ü- frt *ili 1 frt ÍÍ0 kr. Ujliur ^mTilnkbeli alcót*t A tinEj\'kan kanvveb-^l kia/lla
frt.
SZIGETHY KAROLY, biaiu\'
.t*\'kt\'] t\'.rk. N.-ümo,.
Érték- és váltófolyam : június 10. ]
5°/„ metalifjues OU.45; 0"/« nemz. kölcsön | G9.75; loöH-kiulladalmi kölesön %.ÖU; bauk-| résivények 72\'a ; hitelintézeti ré.-zvéoyek 2bó. ! 30.; L/Otjdon liíl.;i(J; ezüst ágiu llíl.—; arany-dafabia 6.7j kr i|
di\'-l\'seii ÍJ óm .\' I r.-.\'-.-l i óra :
10 úr: 1 d.\'-ll.i-n ÍJ in
! Hí- hi-li- K.iUi.ililu... «•r •••"»«»*»
»•\'1\' í
ílj Min leu okom .\'l.lalgtt.
Háti XXVJU. L\'i -\'..».
I- Vasárnap li 1 -Sr. li;u v mir. \\
1:1 iióita Kr. ei. t. l\'.i.l. A,.lal ¦ «f
14 Knlil Vazul it. (i. Kl, *K
l.r. i iierja Vim». Vi.l K.««. I.vli. 1 tu
>i ! Csötärt.-. tmiaji ll.m. - Jmliiu 1 >»
17 1 l\'éuiok A.lull lUj. ! A.ii.li ! *i
Mucinll. .Mar.-i.l
Felolüs szerkesztő : Wajdits JÓZSBf. SegéJszerkesztií ; BatorfttajOS.
H
R Ü E
E
E
K :
legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára
Ite-xben, liiiih«itthuriii*«tfn!<sr 29.hz. bátorkodik a t. cz. küzónaéget azon igen előnyös alkalomra rigveí , —. - méztetni, melynél \'
: g^ritP^ becsáron "*^gg
%é* biilonilák mellett,hibátlan viUzon és meglepő ^szép uri és itoi áffWrnemlit, szerezhetni.- A pamutnak .előny un beszerzése ép ok-só munkaerő következtében azon kelltímea helyzetben van nevezett \' \'gy** jelenleg, (míg a kéazlettart) bjggy e tekintetben jütaiiv" a\\líT» neBye^rejndLivölit-nyujthat^mi n következő\' .árjegyzékb .-..^ m láthatd: v--
^á82P_nárjeflyzék. •
- lí-ttíVpitlílflt i-Huk ti—" -It « I
ldh 1.
\'ÉSpSiÖiTiniiri tétlen vaeí\'oűlteca , 80 . fehiritetlHii j„ Háti
;. "^JJvbLtAjbqji ; „v . 1H —\'_>()
, S0,~n.:;feli. creaa^vjfizuii " H[_]g
, »0 B jelea -hiIkiIsI vísr-.riu _> - «1_ob - Wí. r kit: rumli. yhm«íi „
mwib. c*árnaváiiuii _. ;
Dnoxu AlandtaxOvén b4lUi}dl BKftrí* legnlknl\' muabb uri linLBhre r bfat-mtÍJ-tüTÍi légiin/o legjobb ii J*jLUrt<5«-fblv amieiaá láunlk
Kendkivili,; un.-y v-i:;lNítrku ;i k-i.. 1..-^,-1,1, nonWr;-; .íöv-M-kuck i4 . ;iÓ, \'Sá, 4>», -|">r Xl-ilN frl.\'rl il.-inl.j.-, mi-lyr-U :».¦.,i.\'.fin l:él*j;rr -inn liec*niv.> vannnk.
1 db it" ríífüi á^y-kaunviMí (niiidoniV\'li- s/,.h.-I;I"-ii i-.*ikozv:i >* koczk.*\'.-/.
1-4-— 1í* i\'n mo^i t"»ak--7—;i frt--ft-4t^;iiii-.Miialib\'. 1 >lb ;jn rÖfü-í igen liuom Oü tart.\'-* p.imnt-síiivi\'til atlas-sr-ipli, becsái rrtecías ±] irt, most. csak i\'n.
1 -111 Síi rőfllfi anjiíil filiirtinií i.fi.-liifüin i^uii ti
vÚFzuu, becsár l^i\'-i frt, munt íl l-Jfrl. J ssegtí-ini\'-lbuti leuudű, í rőf nzíUa, 3\' rZI Iiuü
Zsebkendők árjegyzéke.
1 riuczm y/U/oiiif...\'lil;enilő 1 ín Jo krt.il Ü, lí./i\'l, \'J. 3..rj(lt -I
eiHiiit.inabli. , <*-¦¦¦
1 riii\'-cittsuajry niinbiiriri\' vánv.diií 1 iili\'íiit l^íliiiomíóili fnlit\'i\' i\'r.iiii
iu, i;4--lír_tfrti[r.
I nic)Tat"í(/iiii-s- viíüzuiiíai\'likcuii;; linrnótln tartós lM;i-r.,úr 8— 1\'2, tncj,\'fi-ti\'n\'zln tü -1-l"\'iúezat batlsat_V;Í320tl-/r>clikniiilü, feluír i 7, M, {», JtCfriií a li\'B|ini.mrilib.
. Férfi- s hölgy-fehérneműk árjegyzéke.
i.\'ii jn|j-jj-ViUauulMJl. 1 frffii) krtill *J fr. n Iti^liiínnabb. \'¦ ilif -uip; kitawíí runib"n1-(5Í vapy í liüllrfnái rii--xniilníl tiiui :areH7.talalcn. iiiflut litmaúnael i^nk ;t\'.rill. .\'1, -i; f> ft a harfiiioiiiriliii. IJibri.lnii! ítifllnő riiniliiir(,-i vagy Irliindi ¦íhÜin»li7)I, li((-t!lt-jjáiis, iiÚKitvu -4 ta\'j "irg,viuivi:7.uH Kry.H.\'liot cailagiirné íiikuIO iumh! ¦¦trjfc
inben,
¦.1*»-
íüiidJi :i, 4, :
Imttin\'ít-uci
ón oly tartós, i\'salf 3 frt.
7 frtig a lepfui.
..iirili\' tt -titillarA. i),\'(\'ii tituliu frti-í n U-gfiimmalili, ty »v.iin\'H-^a-enpt\'lylyiit caak.
e«lv-,
H_frt a JegfliKinialib._
I\'\'m"l -ftt fülliltí!) \'unmnltii) \'kltiiiiS sviúp, inuat <\'Hak.;"», lí, 7, ~H\'.fVa..li\'Li Hfiil\'álafÍMitiikiiyák l(«J^illl«nfL-|i; pArlnl iiiiiíja n/i:rihl, ney h/.iiitón. rt irm ii Italai! iman kndvoll Mzu^ii. viigutt h i.knyák hiifiézve, vnrrult hkuhúhui\'
ijiunp-pfíjik ;j, -i, ö;nrr\'7, « u\\ ii\\\\l%mi>íuii\\,\\í.
illllg/: püinfyolák n U-gliuuinabb-bliUatlJúI, vajúdi valeiiuinnni uuipkúvel é
¦)da-«zíp liun/..-ti li.-tru-kkpl a li-Lujabb li-pclt; 1.1. -M, :í\'i. X. fii :i Ifütinoiuabh. \' ¦
ii ti.Tlr:ii"ik fi :mfii -liirtu-.^-linl, v.-iL-v v:isiniiilii\'l apn\'> \'*\'/t-(»iiifltkoL vaijy lMr.i/.--.-kk, 1 kii.m\'; kcitUtiís. m..«i.\' 2lri, -. irt :i lir--linuiinbb.
¦llrl-vnpy Tttlmór-kilUnítTtiit. ii\'iin\'tn\'.l, ni, ly i\'pi-n -ilv i.irii\'i.H, niiiii :i vj\'hihh, tuhéreir\' t* BiiiieivB~ i^t r^ali\' -JM. Ii fn :i lejiliiiinnalib. " 1
inpek, teiyoltli riiiiiloirgi v»{jy irlnudi vánzoubul, — n;a(Ii<rrAl,-vagy a lklll, Hitnáii. \'va^y foilrosott mellel- a ieETijabl/ dívni szerint erö^rii ríva,\' iioiftt 1\'nak Ü.5lJ, !1, 4, ü —Ii frt n legfinomabb. Uri iiifíi\'k .lcj;tiii(iit>nbb batiat mMlbutúttel, li-gi\'li\'f;ánaablir-ji mi csak lúleiik
miiflt csak li, 7, Hl— 1^ frt"a*U\'jtiii(iniablr. Uri ^aly.ik ijr\'\'" j.1\'* i*-" larl\'io vií*»..iil.i\'il. fúlijj. lun^yar xmIijmmI, - niu*i
*caak L* fn ilíí/kr, tsgúsz J frt-\'fTlrptín\'Miinlili. [fii gaty.-ilr, ij-i-u jó t\'a t.-irtós vás/nilnil,-ninjryn:
tnuitt i-*al; frt. frt öO Ur. n Jc^iinoniíilil\'. I lin-zai m-i iii\'n\'|ítilli\'i-, :i Ifici\'b-íán-iiMi.-iii, d\'nat ¦^¦¦¦i int, most
i-.iak 1Í..V), II. [-fri a |i.^fiii,Mi.--il>ll. . -
1 inirrat tni k.\'v.ub\'i a\'It^i-lupaiiMiililiaii U\'K.l,\\nl...*al.l.,-in kiiílliivít, in.ua i:3«li,."i, lj fit ,-i li-^linoinalili. "
VpViVlí ^\'\'^ "V\'iiárulntik, egy linóm himzett bat-
y t_/\\ \\Jl\\.) tiazl-kendőt; .:)0 ítig, egy csodaszép kíTvékészle-tel, t. i. "kávé abrosz (hozzá illő ti kávékeitdőveJ:( 1U0 flíg vásárlók egy.igen iiuoiu eaechniir-asztaltoritőt kapnak ráadásul. Ingek vagy uri gallérok\'mugremlulésoiiél ,v jiyákböségjciteendő.-Tisztelt vevőim kónyelmui kedyéétí^u oly—ftdiér \'.nnnlűkéxt/....
(./.abáasal. nair.V jllopiiel
molyok nem jól állanak a teathez, vagy bármi ukmU«Wug.va nemi tűtit3Sünek7^t3^-értrtk-fiztitett7*r-4jér-fniiii —--Ivi-v-á--
natra iikészlulbetilevo váH/.mikból iniuták külllotliok, •\'¦ * A.-leveleket, kérjük cziíuezui : ÍDi/Eotlll. S. BeOS ItoLUenlhuriiistrassüNr.iiy. -
"r;-" Az első lu\'csi
I abbeli = gyárnal
egyedüli raktára
ROSENFELD ADOLF NáL
Nagy-Kanizéán,
. ft hol mindennemű nöi- és gyerinek-láb-beliek a legegyszerűbb Félétől a legönp
-mabb- föléigj -nagy— váJaszték-bat^-jtttaj— nyos szabott áron kaphatók,
Árjegyzék nagyság szerint:
Egyszeri! gyermek-bíIr-czipCk 30, 40, 50-HU kr." • Fin gycrmck-bőr-topányokl.lO, 1.20, I.4U, 1.50, Lepnu. bür, tiriiuel, baríuuj 1.60, I.7U, 1.80,2.1*0. Üyeniick-caijsmák .-rűn bőrből 1-BO, -J, »40, 3.50.
Nöi topÁnyok finomság szerint:
Oldalfüzö sarka tlan , 2 frt.
Qldalftlzíi sarkos hrttuel vagy bársony 2 frt, 40 kr-Onmnii betéttol, sarkos, bor, bársony vagy
brtluel 3 frt, 3 frt 50 kr.
-flurami hetéttel, sarkps, bör, brürtel, Knoot
Inkk-orru -I fri.
Előfőző elegáns Debardeur divattopáiiyok,
braiicI"raLj,.keEtyfl-bi)r 4 frt, 4.50,5 frt*g. Ugyancféle "únplá, farkoa 0/ frt.
(426-10,3)
Alleini p-
Mieder-
I
a je
der ersten Wiener Schuhfabrick
bei ADOLF ROSENFELD in
Gross-Kaiiizsa;
grösste Auswahl aller Sorten Damen und Kinderschuhe. Verkauf zu festgesetzten Original-Fabrickspreisen.
Preis-Courant nach Grösse:
Ord. Leder-Kiudorcr hohe 3U. -1U, JO. 60 - bU kr. Feine Leder Kind erstie denen 1.10, 1.20, Lia 1.50. Feinst* Kinder-uic Sellen, Ledr, Brunei,
Samint mit Lackspiiz 1-60, 1.70, l.&j, 2.2" Knabenstiefpi starke 1 80, 2, 2 20, U, 3.60
Damemtiefietten nach Qualität: An der Weite eu schnüren 2 0.
IJieüelbr» IttUiifl od Snnimi ift&ckel 2-10. Voran in Bchntlreii, cin/achn Stockei 2.SU, 3 ri. Mit Gummizug und Störkel 3 ÖL, 3.5Ü,
Dieselben f., Leder, Brunei m. Lackspitz eleg. 40. Elegante Deb.-AIodeBÜefl. mit Lack bejetzt,
Brunei, Chagrin, Ctaci-Leder *, 4,50, 5 fl. TJIeaelhen mit doppe1ten"EiBckela (\' ti.
8 OL
ORVOSI JELENTÉS BOROZSLÚ
(40f> — b) ttdv, szállító ur központi raktárának Bécsben
11. Kfirtnerrtng II. Boroszló, l.S7n. február 1^-án.
Midőn tekintetes Uraságodnak köszönetet mondanék azon készsége és szívességéért, rnolv lyel kérésem folytán szegénységi kcrlüetern tübb betege számára malátakiVonati egészíé^síirt küldött, egyúttal alkalmat veszek mngamnak készítménye jó habisára néhány szóval vWzníérui. Mini tóleiiRégt; azjMi sztUlelgésnck, mely a legkülönfélébb alakúkban az embertársak kőnnvi-nhivésésére számit, az Un készitméuveirúl sem tápláltam kedvező véleményt. Azonban malát.\'ikiv.mnli vjész-ségsornek alkalmazása es hatásának pontos megfigyelése után, halvéleményemet el kellé ejtenem — A sör miuiluzoknak, kik azt utasításom szerint itták, rgen jó szolgálatot tőn. A betogek mind idült tudőgutuóban szeuvedtok, kiknek emésztési szervezete nagyon Bzomoru, és ereje is kevéssé vigasztaló állapotban volt. Orvosi rendeletek ezen bajok ellen elegendő számmal történtek, azonban „ a betegek szomorú anyagi állapota mellett nem lehet e rendeleteket, ahol szüksége* lett volna, házi ápolással kellőleg segélyezni, és azért csekóly eredményüek maradtak. Az Öu maláta kivonat azonban többet eredményezett, mint magam Ís vártam volna. Szabályozá a botegeknél az emésztést b ezzel cinelé a táplálkodást-, enyhité a köhögési ingert és a betegnek erősítő álmot adott. Legtöbbjei iueginditó módon kö^|^k meg nekem a jótéteményt, és ma, néhány üvegnek elhasználása után, kinézetükkel tauusitjákíWgy az egeWégsür kitűnő pótszer minden más olv táplálék helyett, niely emésztési szerveiknek netán nehéz volna sth.
Dr. JuUusber^er, kerületi szegények orvosa, Klosterstnisse In.
Álljon itt még egy örvoitdWrkezett-lertíl- vége, A Hoff-Téle \'maláta" egészségi, csokoládé és mell-maláta-bonboTink gyógy hutásáról. —"„Aggódva néztem a veszélyes, engem folVton kínzó kii högés mellett, melynek kivetése vérrel volt vegyülve, komolyabb tüdő bajnak eléje, midőn az Üu maláta-egészségi csokoládéját, naponkint 2 táczával, és mell-inaláta-bnnbuujait\', naponkint U darabűt használatba vettem, mely után a köhögés miudig envhéhb és ritkább lett, és erőm ismét helyreállt." \' Dr. Mpnrer, abb aziai iőorvra,
,-.JÍa„,nefieillÍÉkezIink » megelőzött számtalan orvosi nyilatkozatokról, valamint a több mint háromszáz kórházból érkezett bizonylatokról, melyek a Hoff-féle maláta készítmények kitűnő gyógyerejóről tanúskodnak, ugy biztosságuk es jóságukra nézve a közönségnél netalán* még létező "minden kételynek elkeli tűnnie.
. . "\' Óoés hamUUd* is Utdnsd\'s ellen. Maláta khzitm4nyeini f aIiITIII HílflP
valamennyi czinikéin megvan a nébvonáa - JUlIíill U UUlli
Nagy-Kauizaán: Helctíenthal C. és Ho»enber|t & WeJIach urak kereskedésében kapható.
HERZ HL
(437-12, 1)
K.érfi
polg. úras Bécsbeu, (Stefanaplatz Nr. ü. Aussunseile des Zwettelhofes) számos évok óta jú hírnévben részesülő legdúsabb tartalmi
~ O -HA. -HA KTA 3R A.
-ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy váloaztekban, egy évi jótállá mbllettj a következő árjegyzék szerint.. -
íi\'enll zsebórák. *
¦V"* kitQnS mínüaÚKUek a ca. k. k^mletzett hivatal által megpróbálva,
:yazotLőrlvali jdtilliUt-hiatnajlJi írnt adwadattk. A—nem-HEabAÍyj«oU drbja-Ü- fttal njusobbj , - ¦ ArAnjr czíl. ar.lapG:"j,70,80r , i Ébresztíí Yirával a pynrtya^ywjti
"4"t. - . \'Jü. ÍIHI _ 150 ft. . keííillekkcl 0 ft.
^ggT* Uiztonsági ítirpüztí! tövííki\'az-! lettel, mely i\'pynttal pycityát\' ByUjt 14 fl. ; |
PÁrÍMÍ broiizúrnkmik \'
legnapjrobb-?8 luguluiránxuMi váln«í-Arany - . - 25—80 ft. teka UtCmavel a lognlaiúlib árakon
aa, ao, aö, 40, 45, 00, cu^-ioo-rtin-
¦Sajit-gyArfjuányii .íügjrBórAldiak lcgnagyubb válanxt^kn.
• I évi Jótállás mellett Mlmlonnapl lollmzáHBal 10, ll,l2ft. minden 8 napi - 1(1,17. IH,
20, ft,
dttoTiraói «lor&-Ut,\'>iíül-3tí, ÍKÍ/fill.rt dtto negyed tuéawu 1 ís l<m.4B, 50, f>ft ft
Politoclínikai
és gyakorlati találmányok.
Valamint kevúa id.".-vn| tjielíltt -a gyúttt.*-j\'ii-knk uapy linohir toltok a mtlvelt vilán-Imii, ugy a viláfj-
I : h\'hou nafry kere-¦¦.([m-gnek {\\rventl s a* cNűt\'jilval feltllmulja rí ¦ teppt-r.\'Ie ZSehplsitoly, iff nj etUHtb&l vnrv«, i-^v lii.i 1. Ara 1 irt 50 kr.
Önn.-.lve.-iu" lklil f.Ovtun
b.it,\'.
ilynnokn
.n-nsiik, •>-!i inutikjij I fn 50 kr.
tolltartók. KtlUtn ti»tatart<i
!.¦!>..[ V.-1..1; inii ; <x<;i ajánl-,m KivOl ba-ínálják, mint : taltioknt «!ib. kiknok irás larali. 12 tiii-xat tnlUl «gylltt
Ezüst oyürük k-t: vapj- feki\'ti; eitiaillirozn*\' al, hüliiV, bflirallnl •iCM-lmt-oek számára, — érint. Igen alkalma- ajándéknak vali\'i. Epy p tokkal l frt ;".o kr Orfltárgyak, mint vasnti liu-omtiliíle waEgo-liülikaír T\'iVr* 1 frl 20" lir.;"TŰÍJ liárnnyinr ujaral 1 frt; mia állat í)0 kr. . futú .-pi-rk.- 45 kr.
Fogfajaa, b^rmu. unl, azonnal állandóan ;íT=züuik a Wrliui i.)ír*i(jí[ick b.is*ná!atánál. A jótálló.* annyira, bizt.n, li.,L\'>" ni-mliaíínálás esetében a jirtii Ti.i-zaadatik. mirri is <¦ -íenirk i\'^rerlüir iiázliau nt-m ^sáliad hiányoinia. I üwp ára f^i kr
ban fclLaliit fenyesitö kenőcs,
denki,.% legfc.->nnyebbí.-(i t a U--^-lib.\',i
batur;
stb. 1 katulv: Mee i e
jirnrira. »üí kr. lá?uak .«oha sím*? kitéve.
Ezüst fényesttó-nolyó. epbomálvofult *-rri t-ir^ té telire, arany, éi nü-t ..um ^-el E^y drb á« 10 kr. ^
a compassai, laindesikiti
batö,
an a l^gnjab-
kifénjísitheti W i-l t\'-j epy fjrész\' é-. Il.-v e keníffi
-r\'-r minden
i a reguláit nap-
a IfKJQhtian ajánl-1 minden media-
:itkai
ul.. ! .1.1.
. iin.»

ä kr Hoadó-por. E -r unk időt. munkát
IU~ tűr tu*. 1 dl. l-.i---
Ikatma2a.<ánál megiaka-penzt, -aifllen .-v ]p!t. .1 rtOL.i ...kUnl jobl.an onM^-K JLf.il,to« ca.-
"Tntt biztosító zar, k!.
Ep.v db fái.a fopl. Ur. T.íllartóval m..dy 3 h.Mianra >•
egínd,1!. 1" í KámAra
iák !i 1 panjabi- gep-iró-:7 tiualma!» l,fLn-t-7.éMÖl tln lluevo .¦[ úem t;irik ¦o.ntha fo-UIva ára 3,\'j iPirtftlUJtt tok.
1 do
radii
A lábakat nedvességtől
uek ajánlaton, meri i\'í az r A llftz^r-file kit(lnŐ l»,\';rké«zitp*ii, aihaiAtlanná lumi. ujíJ\' \'"»r.*.v UUSH dvesHÚErben a nedv liclial.isa n
megóvni minden-;éa séjjneL «zolijal. ¦Idiinl. mely a bórt :abb ürkálán beli!.
élnak Ic\'KJubb múrtúkbeii idépté te tik. Egv üveg ára 50 kr.
Sibiriai íflgy-halliam ; ezen Sibiriábau Dr Hollin által réc által feltalált balzsam,
mely mar Austriában \'<¦< UH>1- év óta kriailnséztmeu gaszuáltatik h mint á lc^j..í.b ei/k: j. ismertetik. A ajryáíok a dugauatokra felette jó * Icissuoji. Egy té-b\'i-Iy haaználaü nU\'itáí.ial ;Vl kr
Kittlnü fÉnymáz kniit*fliwkkal vecy»ttt\\ — hagy a biirt tartóssá logye. 1 kaiulya ára 30 kr., mely 1 fontnyi
Iteg, Legújabb Ligroine zsebtüz-szerszám, a legpya
PWBti»knrlatibb a n.a/a nemében, nem dohányzók uak ajánlatgs, knanníéíes tílzszerajrám kdlcmcn kis furmájrtban agy lámjiával egjenitvo, mely égűanyagot fulvusz, ugy bogy gyakran előjíivü alkalmakban hamar világot gyújthatni. — A cjiekélv ál gyors terjedésre van ezámitva. ! 4b ára 00 kr.
Perzsiai hajnövesztő-azer, miáltal-szürke ba-•jak rUgtün t t^é« dterint hamára ^nrfy reke-ére leathetök, 6a Bgy^zer^mind a t "rmésieleii frisaesé-ret viasaauyerik. uy»kbGl kéazittetik s tökéletesen tazAhntlaii. 1 csomag iita«ítá<isal együtt \'J frt.
fénvpí
Legufabb rozsdapor j A tál i Annál. — ..Hto\'láq zHdaf\'il! k clinvoliiAnAra Tasronból, irfjeni-bül a más líeliiii-Mifil, ugyiiahitén acxél- íi "¦"nwítárr gvakból. I"c»oin;«;; ;15 kr. . " * >
TyÚkBzefll-gyUrÚk Angura-namiitbÖl.^12 drb 25 kr \':
Mindem (átható Ie*z a* «j í«eti-roHu-o*cwp \'által. Darabja 40, tk) és 80 kr. ^
Burgonya- és alma-
Iiáinozó-gép9|
mely minden kiállításon Páriában, Londonban é» New-Yorkban öz ebS jutalmai nvrrte, minden tetHséa, aierítitf papir v.ékiHiy formában 60 darabot hámur egy perca alatt; csekély Ar* n?y clterinlésri; van ..zdniitra, Suly.l mád-fél font. — Ira ÜJtij kr.
u Folyékony enyv. Minden háztartásban bélkB-^\'"Kizbetleii, miáltal a ktllön-féle a bázUrtinban lítjlivií apróbb hibákat magunk igazíthatjuk. — Eí íny*- .\'-vekic ellfbcto éi iiidegcn alkalmazbato. 1 AT. ira ?,1 kr.
Angol bórréoymáz. Miuden bőrnek hajlékony- I Ragot adni és egi-izi-rsmind fényeHÍteni. Egy kia I^B kr. 1 nag, 4/,\'.
Cs. kir. Bzab. peceétszappan, mely hinni oí-ams&*\' vei, ucvrztMidű peeséiet minden kfclmébBl kivétel léikül uebánypillanat alalt eltávoliL Eaen uj kéaíit-nírry tratR.<iára nézve felülmúl minden eddijjt haaonló gyártiiíáavt, minthogy a legkényesebb átint is »írt«t-¦ euUl hagyja, i» azonnal megizáradva, siag nálkfll marad. - A kepityllfc tixztiotsáia ír különösen ajinl-baló. T ÜTegi\'^L-iLra iita-itáaaaregyfm\'40 kr.\' ?2^^ Általános tisztító pör, mely lyel minden eresét, arany, ezflst, pakforig aczél és reEet üiztiümi
teiij khet. Egy katulya* ára."20 kr. .......
E^^* ÖaszefSnnÖ idődrák csinosan kénitve, mLnt egy B.alnnóra, a szobit diarltik, as idSjiráail 2-t órával elóbh mutatják. Ezen száz meg fliái kÖ-szí) nő-irattal dicsért \'"mflára doboEEftl S5 kr. W$í~ Párisi egyetemes ragasz, nemcsak at ÖTeget, jiorczellánt, kóv.-t, tajtékot, fát sth. leggyorsabban uifjíra^a-ítaiii. hóLry az elválbatlan legyen, hanem killriniélék ¦¦^y^itéaérr i«, például fát ércsczel, flyo-iiet akkém iHirexellánnal «tí... ugy hogy testté váljék. I\'akéija rjtPii mindt-ii háxniU nélkfllllthetlen azeniok rsak 3" kr. Ugyanezen ragasz, folyékony Állapotban
igen kitün-", i|v Mi kr.
03^" Runanyoí fogkerék minden foggép ?8 mii h»-».ju!ó anyaculi nélkül csupán tuzta vízzel a fogakat ffbércn. szagi^l^" é» ^iré.«z«égésen Urtják. A nagy fomaliim misti di,j« L-*;ik <>0 krra tétetett, gsy Szabályzó, a tollat minden kéthen és papirhai ijfasitani, - «try, l\'"gy ug^=nazon tollal a legfinomabb é= legvaslairabb vonásokat lehet Téghez Tinni. — Ii dl. ?4 kr.
ValŐdi astol tollkesek, 1 db két késsel 20, 30, 40 kr. 3 késsel, ŐU, 60 kr. legfinomabb 3 kéuol 60, 70. 90 kr . 1 frt 4 ké^el 80 kr. 1 frl, 1.1*0 kr.
Legújabb angol daaaiZbüZÓ-flip minden erűit*-lé* éü re.Hiélv nélkül lehot az üvegek dugoait kihúzni. Egy db ily czéNrerU eszkilz Ara 1 frt.
Legfelsőbb helyről azabadékozott mér»g egerek, patkányok, lif>rrntig«k, éa vakandok kiirtására. A1 eladás jütállás mellett tflrténik. 1 nagy pléh-sselancae 1 frt.
mqfr- A dló-fllaj a legjobb, liogy abaj ruganyoMÍ<rAb*n megurtas-iék s a vTlágoa vagy aiürkc haj^sötétre ím-tcsnék, a vegyészi készülékek mind irtaimnak, fsa ísercnesém a nagyérdemil kHeOnséggel tudatni, hogj hamiaitlan , friss, kétszeresen finomított did-&lijból raktáram van. ~ Egy kii (Ivegecnka irA 26 kr., nagyobb 45 kr.
Gyökeres szer a tyúkszemet legfeljebb 8 nap alatt uyomlal\'Uiul kiirtani. Ezen újonnan feltalált Jtör felülmúl minden eddigit, éa ezért jótálláa mellett aiüu tik el. 1 "katulyahasználaU ut&sitáasal egjött 60 kr.
ŐrBkös iegyzökfinyv. Legújabb I — Eaea perga-mant-levelekböl készüli könyvecske beirt lapját tí*m ujjal le lehet tisztitni. 1 db ssépon bekotro 35 kr. di«zesb 90 kr.
Igen tinóm bór-etul IJVitüv. hoasan ralódi Ujt-«i erek kel, t. i. pipa, *aÍrarHiÍvó-borostyánk3Tel *¦ dobányzacskóval sth. ára 3 frt »0 kr.
Tolvajiások elleni védS angol tinta, mely a fahAr-oemfi\'jclelés után soha ki nem mosható — és ft ruha friw színe mindig megmarad. Minden háxtartiahoe ajánljuk, 1 üveg ára csak ?0 kr. ,
SS»v Örökös Blivartartó, angol andronybdl, iiípié^e tartóssága, külr.nőaen olfsónága miatt a dohAnyad nálkultialieürn tárgya. : db ül) kr. bBrbSl aciétkBr-z ettél 60 kr.
iiiiaii, i cauuiüjí iuji.fii-rt.Hsiu egyuu ~ iti, zenei w Kr. .
TRAUGOTT FEITEL első bizomány-üzlete BECS,
Kärntnerring Nro. 2, gegenüber dem Drasche-Haus.
(337-6,7)
K»íl»t cziliud. ór. 4 rab^lO—ISI.,fL r-:;.:. . ugrólappal " 12-l:í ft,\' . l<--\\. « ar. axél. ugr. 1^-^-14.(1, . - .-. " - B rubinnal 15—17 ft.
-. kctloafödéllel 15—17 ft. -r^Z-^irlitily-Uvep/J^-l? ft. - - ~"^t9ny orz\'lö-rüb. 16—19 ft.
- ßn. «mit lappal 20-22 ft.
- --kkttí. mdillel ia—23 ft.
- - finomabb\' : ,24—28 ff " • *W- k.kriaa. qr. 18 -2fi ft
• -.í?»f-.,,»#^*Jap2írT20 ft.
"_ i " remonto Ira a nyak;- T
" nAllmtatidófM aa—afLfo.
- . ,. - icin.kettüafoflél^afj—40 ft--- - «riw.-ttvBgg, BŐ 36 fi,
: - - iiorg. Iiadi rem. JW-45 ft. Arany c»íUiidcrHr.8ar.Hf,aü^a3 ft. . -arany lappal 37-40 ív
- horgony Ifi r. 86-44 /t.
- ..• finom, ar. lap BO-ttO ft. . ktttűi. lappal 65- 58 fi
ArAnjr czil. ar.lapGfi.70,80,
110, 100 - 120 ft. - kriaz. Üv. a. sz, 55 — 75 ft; remontoir - - - H0.90 ~ lOü ft. kot, lappal 100, 1^0-I&O ft.
...... Hü Így órák
Eztlat «IL-4 ?a ti r. ~rfl—tt ft.
25—30 ft. laíl. iíO-Utí ft.
¦ hnlgydntl; nr.rap. aö-^Ű ft, email, gyémánt.\':)H~-4H ft.
kriaztilylappal ,8tí—45 ft,
¦ ketto\'Blnp-Ö\'iT\' "40-48 ft; «mai Lgyú in Anto k. 50-65 ft. htllgy horg, or<k-\'40—48 ft.
¦ kettus lappal- 50^íi(Í-ft. - romoutnirokGO,70,
-WrtiO-^WirTT,
¦ ket.; födél.. ÜO, 100-ltO. ft. \' AionkWUl mindenféle iranera
kéflíietbtíti van. \' .
. Ezüst órAkl -l.fiO-ígarttHyoji-
Utnak.
Ébreiztő órával 7 frt.
"Havi regulator .28rsn;"!J2~rt. Minden fflggíldra eaoiiiogdjAiia.lJIOkr-JavItAsok lüglöhban enekMollűt-nek, vidéki inogretidch\'sük aa.JlssMfg hokllldéao yá((y utánvét melleit l\'oti-tóaap yLgh«a Titutii\'tik. A nrjn IrU^ÍÍ klciéríltotik. órák Atcáqrcltplnok.<
WAJDITS JÓZSEF
könyvkiadó hivatalában ,
..... NÁ(iJ-K A NI Z SAN .
megjelent űs minden hitelea könyvárusnál kapkatő :
,,RiJtY LKÍNY0K MDLAMIK l"
MULATTATÓ KÉZIKÖNYV.
A^iiagyartíFIgyck számára gyűjtötte Wájdrtsjaiséf. Ezen gazdag beltiiilalniti, szíp kiáliitúsu (közel 5ÜU lapra terjedi!) csinos kemény táblába kütlitt köjiyvuuk EkiX*a> 1 Trt. 60 EX.
lgan Illatait vnvöiní kalHníta niegel.%.\'.l.WrIil elcti.M\'i.i.l mmmíipi.t U\'at ^pMUkdWeiuíuyt éí aa ISSU-ikl, mclpianrint l\'l.KIIO-at Min» fot. ¦¦\'
l*(j7. ivi iiuetakiiuut^táa mclj-azeriiit ul.ilii-1 i:.,ÜÍK) striatimi idcTalu tlaldtl \'liAc ».um erto ci.
¦Wv\' ^poaUkdWaiuéuyt tia «a IHIiH-ikl, uicl^aanrlnt i!i.»inj-ar aiian mi. r. heaju".. cbj°"-" \'¦—¦<.... u...... ¦—»---- — - ____
¦aí|w u iáimra aianltott haaoulo i;iéj alá Jejyznttek az enyémmel fel ne ojerellenaenek, tiazteletlel kérem, gondolat oz —¦etál « le»el(tet ;; FBOÜAKN A,-hoz, Béaaben, PralaratraiM 26. í __
• Minden nem ¦intatti •firgyviaiiiBviitiitilt v:u;y fuleminttiaatik. Uj bizua.yitJku a aziíturu b.ei;»llleitp«»i»K"\',k._
,.:,(278—h)
I
.«•y ediili raktár Ausztria számára.
Legújabb találíiiáiiy
i
_______ ______Azt^uiíTrn ker.*kftdfihfi\\hoLTitt
Intés. POMPADOUR-PASTA,
mely kitűnőség*) áltat italán oc elismervén únleinéh , ki, darah idÖ óta tshh cüég ált«t iiamiahtaiik. Szolgál-jon tehát ct tudósításul a t, közönségnek, hogy A valódi eredeti arcxpaata epye-
_ dül csuk...fi elégnél kap-
hti.ii, K» aioliin! minden arerbiámnak tnké-IttfS eltáTolitáiára Atkák, saeplfík, májfoltok altOnnek s kiviltkep megifjul * szépül az arca. — Egy tégely 1 írt 50 kr.
Hlldn Icfatrllige*. Ki hitte volna, hogy még oly ei»k.B»t, mely mcgkimjli a a temet a czér-nántk tfibekntááánál ? Egyszerű -.zellemdús ea-kílt es, mely megkíméli a szemet. A gé-pucnke m»iiti«i*l 25 kr.
NlBOt tBbbé fOflftjáS. Rheuma vagy niezhfl Un kSteUc-ítébon származott mindennemű fog-íájii, ¦* oj berlini fogcsoppek által op- perci gyogrütHrik. A garami a annyim hiztus, bog,* ertdménytabsnség (.setében a pénz vi-^aada tik. I Öregese utasítással 80 kr.
FfayMttd pult- WeghecsíUhetleii házisziT. Rulylyel tnindnn cUyoU és elvakult" Initort atb. legnagyobb könnyeda éggel legszebben kifényesíthetni. Egy* doboz .utzailáasal t,e!e-ftjndS. egy hntorearaitarára) Ur. xElftt tíUÜtá-flDlyÓ, kitHnü szer niimléi. !>•> Difryouá TÁJI ércxl árnyakai fehérré és újjá változtatni, nalkfllttzhejleu Arany- ét ••ziist mam-eknel.-1 db ;"i kr. - . _.
Miden árának regulatora n re^nhilc nap.ru
Compantial, miüdönkinek le^jotilinu njr.nI1i.ttii minthüKy*í»icn biionnyár.i bizonyos i"»r.i ut.vu minden gépeielfi irrit iuníit-ini ioli.-t 1 ilrb xnoni "ü- kr.-i
Uoti (tűr. — tieo pur lia.47ii.\'ÍlÁ.iáii.\'U ii!u. mnnka éa péna mcgtakaritliato. A Icpnnpyulil) •Smellet rí. luigy a rnba iukább kiuívlttúL, mint rendea ulukt-ti(Heteknél, — Ejjv fontos
Anerikal Bzabadiiíin. blitosilö-laKatok, ki
ttlnfj iicrkfict, l>iaiua miutlen betörés elU-n. J darab klaehb alakban :.0, 40. ~>0 kr., nagyobb Tv, QQ, kr. 1 frtig I ninr>\' ktít Imlc^-caal 1 frt. utaiütAskaliur 1 db Síi, 4l>, kr.
Czéluerüek a nadráomeatSk, int-lyek s n.-t.l-ráfut roaa idüjararkor piaikitás elku védik, 1 pár 10 kr.
. Angol ollók. Lggjohli acjújbt.1 1 si.i;,.-!^ leironoinabb 2íi — 4ü krijr. I"litmiö ollú leRti-notnabb 2ü^-30 kri^. 1 ollJlAnci 1» kr. Jíiipjy elGnyt nyújtanak as nj flip-Írónak,
«|Ukajilluük ai linalnTas bégjeién én Iiík-toaitUtik. a -b*pr tflréie, 1 db fával **e^ve 10 kr., caontba 15 kr., l_db tolltartó é* k,-\'"-»•1-90 1 db nnion-radirgummi irón- is tintára 5 kr.
Ho«0 látatt MBjfJa. t aedvestéBtSl, <>rr(,
gondja legyen miadei!$Í0ek, mintltupr cr .ik .ejfiaaieget fonnUrtJA. Ea eléretik a MfUpiT-fíle bSr-aajtolmány által, mely a tábliflit pu-liáTá ím áthatlan&á teasi ugy, tiopy a. i-sipíi, -WTOeddÍ^-la|iuaiaJWiíU-U:.-*^^^^ még ud éreahetní benne nedveaeéijct. 1 Uv. tjtt.
UtBnJ lakfényaiiz kauuobukkal T,--vniti kogy A l>8rt tartuaiá te^e. 1 dobosi,! fiui \'dU kr.
(ísebbt\'u
hordtiaio) a leg^akorlaliabb e nembcu, nem ttoUnyaók laámára ia ajánlatos ; kilKintégcH tO»i aseraiáin formájára, lámpával ran epy-bekötvii, mely. néhány urára valö g}-ú.invagi.t Teaafal ngy, hogy gyakran addd\'í alkkloni-n.ai legott Tiktgnt lehet gyújtani. Ara caak a gyora flterjedía réfctx ily olcaó, t. i 1 db &0 kr.
PlVnlal kajfntl. azar, rodylrel az ,".rliajat pwiaüaitbarna;ésfekotérB festhetni,s eg>-utlal RívgáTJaatermiisBctea üdeaégeL Nilvénvekbiíl k4tstU i* egesxon árUtlan. Egy dobói ntaai-ciaaa! 3,frt. \'
Intésül
Legújabb roisdapor. HiítuBitott j»ícr miu-.lenfűlí- ri\'^\'Ufutto- (.•Itávoi\'itjííiár.t viazonboli setvemböi és minden iniist.\'le srüvetekbol. — aaiutupv vájt- éi acíéUíL-rt\'krCl. Epv csouiacj árn Sü\'kr.
Lopás ellen védelem ai nn^-ul j^Küuta. n.ely n feli érne miiből soha ki nem n.itpy s fri.-s nsiiiét mindig ineptartja, Ef minden haiwr-L«uak ajánlhat... Ecy U«f5 ára csak Í0 kr.
TynksiMi gyürük atiK..r« tryflPotb,il • v~ darab ih ir.
Angol bÖr-fénymáz, nu-lv n bornemilek eredeti lágyaidat vtwinadia é« legsíplib ftinyre hozsa í kis ilvejic-e kr. Er- uapj- üveg ára 411 kr.
Folyékony eoyV. L-pu.\'lUl.-\'alietleiiel.b acer niinilen baiLartáiban. inul f\'ztvl n balban cluiivá invii.v*nkat diin.Íi-nt.1 miJA e.iitiör\'il ben . íi-ii eny* évekip i-ltartbatü Lidegcn ha.«inriil.at.\'i. Egy napv \'l\'f? ira "J;» kr.
Szagnélküll vízhatlan ágybetétek. Minden háztartásnak njáulliatú kivált, különösen^gyermekek, bnles^k .\'¦!¦ pyi-rmek-ágyaa n<"kurk ntrlkülüxbetlen. kr., 1 frt "JO kr., 1 frt L"i kr. í-^.t I frt 7i» kri^\'
Ca. ktr. szab. Szaponin-zsir-ather, meljb el
ncbáuv pen-z alatt n.\'.iulvn néven nevoien-l." BEeunyf»ltok«t niimlrufél.- Urtmekből a Ing :iíiiát]|,sn kivt-lietui. Ereu uj készítmény mephalnd mindent, mi.ti ily szerekben ed-ü^ létezett, minlbopy mép a legfinomabb és lrj-kéiiyí>«e!*b szint "i» • <-rt ellen ül hapyja. mii..l-járt íi\'imil és nem "ucm. Ajánlható cpv-¦.Eersmiii.l kt\'«Etyfi tí*ii.iá«ra Epy Üveg h««r-inil.ili ut.iiitá\'sal lü Wr
Általános tiSZÜtÓ por, melylyel miud.-nnemQ ércE^t. aranvat, ciíl^t\'"\'t. bronzot, pskfonwot. aczélt és reiet ti,-zút;ini és fényesíteni leliet, Epy Jubcz ára 20 kr.
Porok a lAbak\'iZ5!!.Já«a ellen. E; eltáv.i litfa a láltak.\' ííwuIímu * ai Ul éleidé,ett k.-l le illetlen azapnt. F-pynrrmmind a látibehre ii hazaírj* 1 dob"! h,\\siuálsti utasítással, elép :; ln\'.napra. ;H) kr.
Paplai általános ragasz, m-hlvM oemcsak
íivefjet. porczi\'llánt. küvet. tajtékot, fut stb. » leppyoritftbbpn és Állandóan mep leliet ra-CTtsztani upy, hop\\ rlvalajztbatlaii marad, bánéin liitjv mtntleii ep^-i-sine le^yeu. fát erei erei. Hvepet poreselliifiual »tb- npy r.saz-ra-paíztliatui, bopy teltté lesz. Eíeu minden
hár.uál uélkiimzl.etleuül t.jtlk»ép,\'s «zerbyl e^y dol.ozE.il 10 kr fjyan <• rap^"- folyadék-
Uveppul
tisztított díó-nlaj Itn \'Jö_krx Uflgygyal 4-ri kr.
6yBkflroa U0r, melylyel a tyiiküieinet 8 nap alatt pyíllceresen \'Tti lel-et irtani. Eeeii ujabban feltalált szernek minden további dicsérete felesleges, mintliopy garnntia mellett i árul. — Ep-r dobozzal baaználatl utaflitássál egj-Qtt 40»kr\'
Az ftffllka-olaj epyedüli raktára Ausztria ccáifiára. Ennek iuun ¦"¦odaliatásn van, hogy a fejbetegtiépekel ulmnla.«ztja a liajfvükt\'p és a fejidcyeket críísiti, s ezáltal a haj növését meglep*- rSrid idő alati mép a kopai f.jré*zekeii is elűmozditja. Mint ayógyazi hatály őr\'zíítisotj khirMmoTások, tapliasop; t.\'.dzá-íok, rb.-nma épetési-k *tb ellen börebben a bflíinálati ausiLÍ.<bau. 1 nvi-p 1 f.-i.
Valódi átlatazo glycerfn-aiappan a leptin..-nialib illat.ikSal] Epy lii\'ií.rpuapysápii darab ára 15, ^ii kr, najy drb l\'.\'i kr. Eey ténely vaiiSdi ra-ir-ziir (Kammíett hajki-nőes 31 > kr. Epy darai.\', mar-ziir bajuízpedrí* 3U kr.: valamint min t. ti mái illtit ^* inili\'tt.\'-szerek bel-és kölfíil-iieli. a lepnai^>olib vsla^siékban. A kitüflö szobapadlo-fénypaszla [kaufelnik
kall. mel^ a padLit lep^iebb íVnvn\'el látja rl, és tar: ü.i^ra nézve az eddigiekéi fülfll-roulja. U..;..izl;ént elcpendő 1 n.j\'.-íhoi\', 1 fri.
A legnagyobb takarékosság. Minden húí-
Uirtá*, kéxiruTes és g-aidaembérre ueivt> ar ecész nj.inniiu szerkeszteti anjol ?zabadalm. kÖSZDriilo gep álLiI ¦¦ használható minden vá-p\'.ie.izki\'.ziitf;, pzintupy üvf^nirUn-sre\'i li\'piia-py.>bb k;-nnyflséc5*\'l nptátiy máeodpertz alatt éitelt-n vajj-.v-iikr.enk, npymint olló. kés. kassá stb íst\'-ü éiesre kössöriÜíieLCJSi 1 db 2J kr.
BÖrpaszta kantscknkkal a b.lrt elcyühe-tetK\'iiné tenni. kül-"\'n\'i»\'\'n aiánlbató lószerszámok puuJusására. I bádogil-.bot GO kr.
Legjobb borotva-paszta. E pa«zta íölosle-
> Iti";) a hí > kr.
¦-.tT3 kőSTLÓrülé\'éi- 1 doboz
Orvosi kenöcsszappan,
nt-vfiirtil. kipróbált é« i;ií bí\'.rt.etepié.,-. n. m. kiÜleM-k. ^.¦k tib -li-n F.-biüttek é? ecyaráiit Ji i «ui.il ti;i tó. Kjy ut.iiitJÍual ;i"> Ur
EűűriVOlr. a ú-hémífinakír.*.,
i uj \'
tiiiiaioitut ki-
VHIftOyOZOtt fogkefék. Kaekkel a fogakat minden fiigUpanz vapy f >pp\'-r iiélkill e_<U]iáu hidi\'p iiziel a leciíe-l.1"... t.iureu, epésíné-pcjrii én «sai; uélklll l.\'iel tartani rpyszcrfl dliri:illés által. H.ipv ,minél uapvobb lepjen a ki-U-nd.\'*>sép. dbja t.-aU:. G" krw tétetett.
Lei/elpecsételő bélyegek, melyi-k u-nyelm-.*
sép. olcsóság 1Í5 iMztpsp.-.irill-y miatl i« minden oxtyánnl vnpy viasznál uüítivöiil.ek. I.eprino mabb és bánni féli- n>\'>-el vmry er.éppel é> czinierrel vnpv iegypyel .VKI darab l frt 31\' kr., UHJO darab 1 frt\' kr.
Irótollak regalatorral. \\ikniniaz!iatok miii-
--rlrir~k«lr«---éV-it«iiirlt-^----iiay1 -Ih^v epr é» iipyanainn toltál a li-pti-s.imabb és le.muta-p;nbb vmiásokat i* leb.! esinálni. l\'-í darab ára 2-t kr.
VilóiJl angol lollkések. epy-e-y i..i.r:é»ei
±\\ :I0. -NJ; :( uenpév.-l ,\'i(l-(iU kr; U-píiiio-inahb fajtájn pcnpévcl li.l 7(1. \'J(t. kr. 1 frr.; 4 penp-vel SU kr.. 1 frt 1 frt liO kr.
Legfelsőbb helyen, szabadalmazott méreg,
opere.k, patkányok (Irpék és hSrcsnpr.l. kiír tártára. Az eladás feli-l.".-népre t.\'.rtéuik. Kpv nnpy i/.eloncz . ára 1 frt.
A hajat élénk állapul ban tartani, az <"«, wsy szőkét daniára fe^ti-ni Irgalkalmasjibli a dióulai, minden vegyi ké«zítmények kárn\'ak. Van *xereucsém a t. c*. kr.ziluaépenk jelentem, liopy nálam fris, -inepbauii«itftt!aii, két-Minthogy novezett áruciikkot-Js, fipyrtmiuti-tem a t- ez. kr,r,-.MKl lett flzletben kaphatók — Árjegysékek ininilcn a raktárban lén-
vv«í. 1 fue- «(> kr.
Az uj bolhafogo szerkezetek kan hatók, da
rabja \'JO kr.m .
LegylrtOSZesz szobák, konyhák, szalonok, iiámara. ip,-n jó illattal bir é« epy fél óra ilatt roppant jnetinyin--^\'1 lepy+\'l pusztít el
vep :
.EtTiattal bálor rkfjik. a é. rldíki lakosok, figjclmét .köiTctllfi flal.-temrr Wbb^Inlá legnagyobb megrendelés minden áphan éa nt\'tnben gyo.-nan \' - -¦-
a uiapn
__Legújabb találmány. Inp,\'omi\'«k m-
varrása 13 bróbás eeils:hot. E találmánynyal e ísakinábnu a lesmapasabb eredmény éra-ti-ti el. miv,-l iti a szép a hasznosnál fissze-kiiiietett : ha "záinba .i-ssíilk. hogy az ily gomb llr-.krr pluirt h liasznállintlan inpekrnl levehető s i>inéi másukra ftlr.-iliTiazható, a mellett érték-i ninnili nieplartia. mip más pomhuk musi-, mátiporbi*. é* vasalás által csakhamar t\'iikre jutnak. Minden pxmbjioz l jó tali o, as eríUt valódiságáról szóló irat van csatolja, az ár nlv csekélyre szahatott .if.érl, lioiry •¦ i.ilálmány minden háztartásnál alkaltnaiiai.-ék. 1 tuezat gy-\'-nvnrfi mfivö gomb Kíüttből kr.. sima "O\'kr.
Eálnden láthatóvá lesz m uj /.«ebikrosk,.p ál-talj mely 10, V> epész száassorogan nagyit min don tárgyat ugy .hogy ezen keresetül n.égntiszta vizben is megláthatni a szálapukat. E miUruaku-p.ik inkszor..mm használliati\'ik p. liszt, gabona, v et.- in én v-ma c vak, szilvoárnk s természetvizs-gálatükil\'d. 1 db II) t!ü30 kr.. i. l.-Jd. 1.50.
Halál az alkalmatlan rovarokra 1 Az újonnan feltalált rovarirtó folyadék iltaL E nciue*ak hogy a rovart gyorsan clpusítitja, de óvszerül szolgál fűnk befésskeléso ellen. Igen alkalmn4 poloska, moly stb. ellen, 1 nagy tlvo^lO kr. get, hogy valódi minőségben csakis a nevű* ;ő, tárgyakr.\'.l ingyen adatik ki ben egyetlen üzlet — felhívni, hol a loglii-
lifMSallwr áVl
legfxxaeryot»"»
MagvnrnrRzágban. J
FB S T B TSS, Józseftér 14. szám.
Tisztelettel alóljegyzett ajúulja valódi arae-kai varrú-gépeit családok és iparosok számára, a legjutányosabb árak és kényelmes részletfizetések mellett ugyszmte fi évi jótállással, A tanítás- ingyen tétetik, kiváirat szerint a liázbnu vagy azon kívül. Továbbá szinté nálam kapható a frépnek mindennemű részletei bozzá, használható varró-selyem, fonál és czérna.
Vejre minrlenféle javiíások faját íryárcim-ban eszközöltetnek.
Biztositva a rendes és pontos szolfrálot" mellett, ajánlja magái
mély tÍ8zlelntt[;l
.0,1. Pesten, .Mz.cil/r II. iiim.
linsíllttíffk Stntin.a nn\'gTi-nil-\'líatík kirili-l.\'-rc ajánlja mnpát
FriedmaiiD A/elsö köz^jtő-iiitr/eíri Bécsben, Pratersti-itsse^O.
BíBTOK-ELADáS.
.PUaa^Sti-EácXexrlCSeira. (Zaln-Szcnt-Milmh-vasúti állomásköz két óra járásnyira) lé,ó úsbirtokíimat, mely 132 Jiold terjedelmű szántóföld,\' 66 Imid rét, 50 hold legelő, 3 hold belsötelokböl áll, ezen a\' artloiégea s teljes jó karban levő gazdasági épületek, u. in. egy lakház negy szobával, cselédiak öt aaobital »¦ ismét külOnescléillak egy nagy szoba s luinybavul sat. léteznek. Többen is megvehetik feldarabolásra,, a mennyiben .alkalmas fekvése s minásúgéncl fogva\'-parcelláira lehet, — Bzabadkézböl eladom; a Team szátuUkazák mielőbb jelentsék magukat nálam s valamint egyezségre, ugy a-vételár előnyös feltételeire nézve íntczkvdhetsm.. Tisztelettel .
~ ; ~ ... lhiró Mérodo-Dőry Karolina\'
(.«38—1) Zala-Egerazagen, rül,érk.í|,l iitoift.aOl). líilaaaáiii, ¦* ,,
Meguji-
(Recreati-
LOVAKNAK,
daraiist. cs. kir. állatorvostól
mely a bé. -i mapas epésstégflgyi hatóság illi-téki-í sxakf^rllnt s tekint él vei ált-i! m egri zsgail tat ván h a magas kereskedelmi minisztériumnak 1 !»•¦!*. >-r Mán hó 5-én 4:1.4^.7^4 -ii\'imn kíborsájlviinyn folytAn egyes egyedül mint gyógyszer lovak külső betegsége ellen ellSfflértetett. Mit.t kórm. .-eb\'izŐszpr liaszuálhat.\'. n lovak, nagyubb kihajlása előtt és nl;iu, minttiopv ezen szer ismét erősít s a lovakat megrokkanástól óvja. Tr>hb tekintélyektől kiállított legji.bb bizonyít ványok ezen\' gyógy* m-r eladóinál megtekint hetük.
Ára eir> ilvegnek hnsziiáiati utasitással J frt, 40 kr.
Klagenfurti állatgyógyszer lovak-, szarvasmarhák-és juhoknak
mely a kjrneubu\'gi mnrhapiirnál és más avatatlanok által »-nze-állitott készítményeknél sokkal tilőbbre vouhatóbb, mert t-a nem cgycdfll az elof\'.irduló knzi.méges állathetegAégukhitn, mint orrfo-lyás. niiripydap, külnnféle linrutok sat. gyors éa biiuny.is segitsé-get nyujl haiiem még lázisntili beinti sxenvud.\'-seknél is legjobb eredménrnyel használható. KI távolítja a belek maknes hedugulá-\' saiL a veröcr.eér rendsserheiil háborgatásokat, el^iiincditjrt n ki. és elválasztásukat, és nagy mérvben emeli a tehenek tejeléséL Mint fcórmegcIíiEÖsier - tavasszal és ősszeL midőn az állatok gyakrabban betegeskednek, en-ilim-nyiiT el hnsználható, mintliopy sok hctepMégcIi kít\'iré\'él akadályozza, nz állata ka t jókedvüekké tifSzti. a szörvedlcsl én étvágyai idíimozditja és az emésztési erősíti] Véprn meg kell ji\'tryeztietn, i\'Ogy ,as én állalpj-ógyporum nem csak jubb, mini a k.\'riieubni gi marhapnr, hanem rsomagaim is nagyobbak és olcsóbbak, tiyógyízerem eladóinál a legjobb biz.iuyirv\'ii\'-"\' Ryaim megtekinthetők.
—-^.Xra egy esnmagnak használati ntasitással 40 kr.
Figyelmeztetés.
Kii telessé gémnek tartom mint állatorvos a t. cz. ló tulajdonosokat figyelmeztetni, hogy ,i k.irneubnrfji Kvrizda nr üditő nedve egyálLilábun nem gyógyszer :a lovak betegaéffei ellen, hanem csak mint kormegelöző szer szabiid almáz tátott, (kórmegelCsC sse* rek lehetnek egéazséges állatok B/.Amára, de nem betegeknek) kfl-: lonben a magas cs. kir. keroakedelmi miniseteriumnak 1869. évi mártius 5-én 43^li!7\'J4 szám alatt gyógyszerem végeit részemre kiadott határozat t-rtídmében Kvviida ttrnnk határozottan megtiltatott e mnsóviiéuck (.UestiHitioiin-Fluid) nyilvános hirdetésekben s hsai--nálw*i-^\'asitáso4i4.afl gy»\'-gyItatást tiilajdutiitani, úr. Kwizda a tüa=-lom daczára sem -engedi magát eltévestetni, hogy találmányának gyógyerejö- hatást no tulajdonítani, melyet nn soha sem bírt. F Üraktár: n,z osztrák-magyar birodalom azámára Crannt állat orv oagál Klageafttrtbi
Ezen szerek raktára Nagy-Kanizsa s vidt\'ke részére egye\'dül.
- - Eosenfeld vMolf;
kiTOakaclíaíliei, rali.
HUSENSTQN & VOGLER
- Annonccn-Exjicdition, .. WIEN,
Nku^r Mark! Nr. 11. -
Hamburg, Be lin,
ajohatiiaatr.14^ ClartramUflaatr. 1.
.-Frankfurt. a/M.
gru tan GalhiBstrAsau !11.
Bassi, _ Leipzig.
whrdon prompt vennlltelt unter Bereohnung n. d. Originál prelsen|
\' - ín dlB._ a
- -Zeitttogcn TíllGr^truiilüfT Zeltunos-voritilohnlMe pxflÜJL\'n frnneaj
Be.BfleblBttftr llber jedo Inaertlou. |RabattVörth6llÖ,"faínrnacliévii baj! den|
Ziiituupün, geltcrldon Anunoen. 1 KosttfnantOhllgB ntehen -Auf Wnacnl
vprher an Die-natén,
AVajdits;. J^^-lciádó^ lap- és -nyomdatulajdonos \'gyqrssajtó n}\'onia3a ^agy-Kaitizaán.
Nagy-Kanizsa 1870. június 18-án,
25. szám. —""
KileríBzcdik évfolyam.
! " ¦ ¦\' N,\\ Kiterjedve - v>
SOPRON- és VASBIEGYBXRE
Vegyes tB.rtaJjaa\'o--betllap\'
"a szép irodalom, kereskedelem, ipar, giizdászat, tndom;iiilv és művészei köréből.
MegjelenllE:
nlnden szombaton,
-......- ít;í*jí~s yyáfcranTlöá8ftl-«Br k*t ÍTen- ¦
Sirrkraxliii irinli! ín hivnlnl:
WAJDITS JÓZSEF kUnjrkeroikedéaél 8a.
Előfizetési föltételek:
Hi\'lyliT\'i,~fiáilLOÉ hordással és vidékre nuítin littli
l!
-Fel é Évne-
A hat hasábos petit sorért 1-siGr 7 kr.
Ir\'wikwr fi éau^lodjB^inváblii-beiktatájért 5 kr__
Bílyegdij minden egves beiktatásért 30 ki. A .N\'vilt tíren-1 tfgj- petit-91.1 r beiktatni dija 15 kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Xanlziin: „ KIAUIMIIVATAL. Pnrttg: ZElSr.ER M. ^f^HM»Brjj73efllB-7lla]ii;i|i..Fraoti(»rt-Saii~ íien: ll.iaHtíx-iSTElN Sr VOGLER. UpOM-,. Bern-, Stuttgartban: TÁRSA. Bécsben : OPPKI.IK
Rigolirozzunk!
..............Hogy a növények ép ugy mint az állatuk táplálkoznakez elvitázhatlan tény,melynek valóságáról a fürkésző észlelés s a min-deuuapi\'. tapasztalás fényes tanúságot tesz — ép oly életedényekkel s szervekkel bírnak
- mint amazok,-csa^hogyaz--a-körüli:niődozu-tot változtatá a természet s törvényeinek
keretébe szonta növekedése s léte idöuu-_tamát.„
A^növéuyck táplálkozása ugyanis természeti alkatoknál" fogva kettős irányban történik:-—a mint a tápanyagok felvételére
-rendelt—részeilr-kottíselr---Gyökeik;::által táplálkoznak a földből s leveleik segélyével a légből. A folytonos-légmozgás. által ujabb s ujabb.tápanyagot lelnek— mig a üöldbül merített tápanyagot visszapótlás-áltál egyeu-sulyoztatnak\'(inerités és trágyázás).
Ha a fűidbe némileg lehatolunk —_:_a. vizsgáló széninek okvetlen különbséget ""kell tenni a föld minősége közt — s föltéve, ha bár leggyakrabban meg nem engedve - hogy a fel-
^^étegjiz^lsöváriíöinciKos agyag — mégis azon mélyig — a meddig- a lég.meleg s ned-vé5seg*behatolhattak,— a föld vegyi alkatrészek — oldott állapotúak Jurán, — az alábbiaktól, (oldatlanoktól) lényegben különböznek. S minthogy a tápanyagok .a-növényi szervezetre csakis-oldott állapotban használhatók s oldatlan állapotban a növény-, zet diszlését elő . nem mozdíthatják,\' ek-
-ként-ket" réteget kellett megkülönböztetni u. m. felréteg-(termő réteg) s alríteg (holt
. réteg). -.- ¦
\' Ezeket előre bocsátva ^- áttérek felvett ¦ tárgyamra. Szives olvasóm., ki tán előszeretettel vonzódik a íöldmivelés, növény teuyé-szet;:(kertészét) iránt, napjainkban gyakran stalálkozott eme kifejezéssel rigplirozás, \'mi.
-sem többet"sem kevesebbet\'nem-jelent a
¦" földnek megfordításánál., Az eszme- ugyan\' régi, — de a szükségessége éTő\'rá\'ütá a- feledékenység zugából s: n»4- rigolirozzunk nyakra fóreT"Lássuk -tehát milv m\'érvhen
ditlatik — a feltalaj vagyis-tcrui-j talaj alul kerül.mig a terméketlen altalaj fölüljön slég meleg s nedvesség behatása folytán szintén termékenyfii. S ha ily telepben a növényzet vigau nő s szemgyönyörtetóleg díszlik, ugy euuek egyedüli előmozdítója a rigolirozás, .Eszerint tehát, hol szóló, gyümölcsös luezema stb. szándékoztatik-telepíttetni okvetlen szükséges a rigolhozás. mig dinnye-.
babrugnrka- stü.-ucl itln pazaiJas leauo.
A rigolirozás pedig következőleg történik: az egész földterület egy^s szakaszokra osztatík s a munka szakaszonkint vitetik véghez. Az első szakasznál 2 láb széles s 2 \'.\'.¦ láb niély sáncz ásatik. s a föld belőle kiháuyatik ezt végezve \'az el.-ő luellett ugv-szólván közvetlen egy második sánc/. asattk s a föld az első sáuczba háuyatik át s igy folytattatík a munka az egész szakaszon at. Azutolsó sáncz természetesen üresuiaradván \'— az első sáuczból kihunyt föld talicskáz-tatik bele. Ugyan igy a második s a többi szakaszoknál is.
Megjegyzendő azonban, hogy e munka mindig őszszel történjék, részint, hogy a föld alsó rétege, mely fölül kerülvén, télen át termékenyüljön, részint pedig, hogy a föld önsúlya következtében Peüllepedjék.
\' . . u\'khbald béni.
.ilás leauo.—-
érdemli meg ezen közelterjedtséget
.. Növényeink faji.iennészctöknél.fogvari nem becsalják i-g; eniöeii; gyökeiket*a föld keheiébe — mert mig a luczerna 1— 2 lábnyira a földbe hatol,ád\'dig a riinnye gyökei u-léiren tenilnek: szét. -Gondoskodni kelleti tehát, hogy azon növények; melyek melyebben böc-át)Ak gyökeiket u földbe szinu-n használhat" ^- tehát oldott\'állapot-\' ban l(!vö Upanv.inokiál látassanak clT\'l\'a-pa-ztaluitMi uKy.n!i Is hogj- valamely\' szőlő;-bármily rendet,™ műveltetett" ia ^- s bár mily menyikégben trágyáztatott, diazlésnck .nem mduli; gjökei t. i. mélyen "hatolván a
A néptanítók szellemi érintkezéséről vidékenként.
Minthogy általános tapasztalás szerint valamely eszme kivitelében, tökéletesbitésé-ben az egyes erők minél sikeresebb működését nem \'csak elősegíti, de fokozza is a kölcsöuös eszmecsere, valamint a tájékozottság : nézetem szeriut igen üdvös volna ugy a tan-erőknek, mint tanügy iránt érdeklődő férfiaknak vidékenként egy-egy szellemi "központot aíkotniok; jobban mondva oly közegröl gondoskodniuk, melynek közvetítése által ugy a fölmerülő ez ügybeni ese-íiiénvekról, mint\' némely helyi érdekű dol-
Igen- a néptanítóknak lapra, szellemi j csupán a szakmájába vágó könyvek vagy,
érintkezésre van szükségük
Ma már a tudomány és ipar majd minden kiváló ágának van közlöuye; sőt van a tanítók számára iskolai lap is; de én emellett azért látom ezélszerünc-k a vidéki csoportosulást egy-egy lap körül; mivel az országos központi lapnak nincs elegendő tere, sót feladata sem lebet az egész ország min-
ben képviselni.
Olyau közlöny alapításáról kellene tehát gondoskodni, mely tisztán a vidéki érdekek előmozdítására ? a vidéki néptani tnk gyakori érintkezésére szolgálna. Mert a iiiiüt látjuk, tannak, az országos központban
lapok mellett maradnia, különben, mint szokták mondani, a világtól marad el.
Ezt átfogják az illétök-látni, valamint azt is, hogy igen sok tanitó hoz szerény te-hetségéhez képest áldozatot hasznos könyvek vagy lapok megszerzése végett, mert hiszen. kiben lehetne nagyobb ősztön-a-tanulás,mű----velödés iránt, mint aki közvetlen arra vanhi-is7|ptnasiw_ I vnt\'\'n,hogvanép közművelődését egyik tényé-.
zöként maga is elő mozdítsa? De a ki a mindennapi megélhetés gondjaival küzd,akinek, családja fentartásáról-és saját gyermekei neveltetéséről is kell gondosködnia,s emellett igen gyarló módon van fizetve fáradságos munkájáért: igen méltányos dolog,"és pol-
pulítikai, napi és heti szakiapók", mindaz l^-ári erény azt nehéz pályáján segélyhi,
goknak mintegy nyilvántartásáról értesül-nénclrs esetleg hozzá szólhatnának.
" Mert ha országos központban van kivált felekezet nélküli ilyen közeg, az leginkább érdekelheti\' a tanfelügyelőket s a tanügyi irodalommal foglalkozókat valamint a közművelődés általános mozzanatait figyelemmel kisérő ügy barátokatde a vidéki janitoknak legfőbb, szükségük van-árra, hogy első sorban VidékTlk\'tánügyi állapotát ismerjék "legjobban; mi_.annál ia szükségesebb, "mivel bármely felmerülő ;esetben hivatva
vannak a dolog erdőméhez .hozzá:.utálni,
__________________„.___, .; \' -Lehet a néptanítók részéről vidéki.
fűidbe — a» aHalajbnn tjlpiinyiignt nem-- iegyjet^jncly.nélc_tagjaijbizbayi)s.-időközbciL találva ezen -hiányt á feltalaj bármily \' gyülekezés által érintk\'e>.hetnek.egymással.; tápdussaga ¦ - ki nemcgycnlilvi-i: - f-a\'k di- -.o;,-|;all^l55pttbb,--rólnar-ha-omellct-t-tengettt cvról évre silányabb terméssel ked- | ruiiili-bb^idfikDiibéii-\'<!s\'"lelíetL~legkevesobb vetlciiilc tulajd-nu-at. i kullog mellett érintkezhetnének cgyiúással,
A rígoliio/a- nlial c bajon segítve van I a miic-.upán egv olcaó a pártatlan lap\'oazkÖT - mert Uyeoknr az egész, foldlclep megfor- [ zolhi-lae.
altul majd minden vidéknek van saját lapja, mely ha jól van tartva, a uiídön egy részt a vidék embereinek szolgál szellemi érintkezési közvetítőül, má-iészt olyan helyi vagy vidékbeli ügyeket tárgyal, vagy az eszmék kivitele, tisztázása s alkalmazása körül buzgólkodik, melyek az országos 1 ipokbau csak iti-ott s hónapok multával merülhetnek fel. t. i. akkor mikor már sokan más. irányban vannak elfoglalva, vagv amazt el is feledtek.
De egy ilyen Közlöny fentartása költséges, niár pedig a tanitók jövedelme oly korlátolt, hogy inkább emelni kellene, nem pedig apasztani.
Miképen yolua tehát ez eszme létesít-\' hetó? .Nézetem- szerint ugy, ha á tanitók csoportosulnának vidékük vegyes tartalmú heti lapja körül. E csoportosulás alatt pedig azt értem, hogy minden néptanító felmerülő esetben e lapban közölné nézeteit, tudósításait, sérelmeit stb. E czélból természetesen a szerkesztőnek a tanitók számára egy rendes rovatot kellene tartania.
Hogy mi. módon jussanak a- tanitók e közlönyhöz, s így éri ütközzenek egymással? Kézetem szerint az sem lenne nehéz.
- Ugyanis: a megalakult iskolaszékek és alakulandó népnevelési körök nemcsak nía:
támogatni.pártfogolni.Hegvagyok gyözödv li\'igy a néptanítók örömmel vennék az ily szellemi pártfogást, sőt azt is hiszem, hogy lesz tőbb,olyan ügybarát.a ki az ily áldozatot uem fogja sajnálni, mert azt hazafiságból teendi a népnevelés előmozdítása érdekében.
Adja isten, hogy az eszme-ne marad-jciii piisztahang, és ne maradjon eredmény nélkül!
RÁKOSI LÁSZLÓ.
Tanügy.
katJíz iskoíakat fogják segélynijiianeni á néptanítókat szintén kuli anyagi helyzetük ja-viiása. moUett szellemi eszközük által is a lehetőségig támogatnipk ; s ugyliiszem, hogy-az ily lapot a néptanítók számára már" azon szempontból is szükségesnek látandják megrendelni, mivel ugy társadalmi, mint gazdasági tekintetben egyaránt jírdekes czikkeket fog tartuluiazui — a tisztán tanügyiek mel-lett. Továbbá az öh:asó-, nópkörük, kaszinók \'yagy a .községek eszközölhetnék azt, hogy az ily lapo&: megrendelése által egy-szeríiiuiiid módot uyujta;iáii:ik saját küz-\'" vetlen^hasznuk mellett, —"iiéptahitúkuak ií* szellemileg érintkezni, és sok\'1 esetben a a tanügyhckr-TS-s\'zolgúliitot tenni." ,
MAr^püdig az\'Vs^kéüiegielüiiT-hfjg-y vnlii^ .mint bármely téren- vágy pályán működő embernek szakmája mcUdttszükséges társadalmi irányu-könyveket.éa^lapokaiíplvasuia: ugy
Kl\'ilescs tudósítás.
A zalaruegytíi áltidáii03 tanitó-egylet L cz. tagjaival s a tanügy nemes lelkű barátaival van szertíueséni tudatni, hogy az egylet Bzaklapja „Zaliti Tajiközlüny" czitu alatt e f. hü végével muüitványképpüu meg tbg jelenpi. Kzen Zala-megyébun uj, zsenge csemetének élűtefUgg a tisztelt t:initók, minden rendű tanférfiak és minden ndziályú tanügy- éa népnevelés—barátok-szellemi és anyagi ápolásától.
Az előfizetési felhívás a mutatvány számban fug küzze tétettii, Addig ís legyen szabad tisztelettel tudatnom, hogy a czimzett közlöny, minta „zalamegyer általán us tanitó-egylet" Bzaklapja megjelenik egy egész Íven hetdukint egyszer, iílüiizetési ár: egész évre 4 írt., félévre 2 .TíL, negyedévre 1 Irt Ai"elflfizetáai pénzt s a kéziratokat alulírott bizalomm,al yárja.- .------------
Jelszavunk : elűré! és jiedig a népek Iste--nének nevében.
BÓJA GERGELY,
inlnT a „Zalai TánkUiltiny.1\' sierkeaitCje.
¦ . Zala-szt-Balizs, mij. 3Ü. 1S7Ü. \'Május 59-éii nagyságos Bója Gerguly zalamegyei tuiifelügycliü ur becséa látogatásával Bzereiieséltbtle.helységüuketj. mely\'lilkálómmal ¦ az iskolaszék tagjai és l^olység elűljárói ax iakolajiíilyiségében gyűltek Öeszo. Lelkrörüui-iüul kell jeleznünk a haugiilatot,.;mély a gyü\' lükozétben uralgott, iiiert - a nép. érett: bélitá-atiról, szépért, Jóért és hem,eiőrt hevülni tudd ¦lulkülotLh\'ől-adott-ürvendQtta-bizonyaa^trj^ir-^ küszőiietet kejl -szavaznunk- tanfelügyelő ur Ö HÁgánuk ia, hogy-Bzelid, nyájas éa begyflzO
^p^^:.......... —w......-> üyAjfti- - — p, Tr-
tílűadásával, h "línix—cgyszer főt* Talabór^ánw üttpbreH-plobátiuB. ur .által Í8mért;:^*gálöiáDál íbgvaürveadDteáerüduiénynyel keidümdnyuwjt* ;- ... ....... ¦ — Mont Ugyíiok HJRbb\'lun\'üUleijí^^tttfc^Mlú^o ő
u néptanítónak sem szabad .egy oldaluáu nagysága Bzivet-elmétogyftránt nieghalA\'b»-
aí^b*n a gyermek nevelés h^ *> *Ma-4-flt. Talahór János eBpTplébános ur 1 frt, Csiz-
¦iirfrme^tato rorra kttl0nbéá.iílm4r"el«ve mSd>« József 1 -frt, Bakonyi László 1 frt, Kw -li«kütoU%\'k\'dltf)eg\'«lkei»Í«n> helységi elől- Júziéi-1 írt-, SzUea Funmct 1 frt, Andalíts Já-járókat fclswSiitá ökatvTittgy a törvény kívá- nos tanitó .1 frt., .... - , . aalmainak\'megfoiyőhj^
frr/iiiulyet kétség kívül édw TéraitTBöiaog-- - ságB-fog- friwrjaxui. ¦ArmAar\'H^. "™)t*k-i^ViÜuzto nyilvánítása közt lépett a «Ük .éa-BÖte-J^\'Jea úkólába, hol a gyermekek vjögáliM^lkal-^ mával ügyetón éa tapintatosan; -adj*; elfl. nitud-"iízt; mit a Unitóuak »s iskolai ..(flrváoy«k értelmében tanítania s a gyeimekekqek tanul--~--i,iük kell, skérzel "foghatóig mutat%-áu meg, • hogy>iily azép • leend,-a BzülŐknek mily lelki ¦^-^tir^éWvila^
tanulják. L tapintatos ejjaráa még inkább fo-:~\'"k;oiü»Xre]Eevülést s rögtónTiatározatba ment: ^ ~\' "IrHotfgjelepleg1.""!^ helyiségből az ís-T^bTkiköúö«eiidö/(?) r. a, Bíowmzódság, jól
Öi3ÍttnTV\\gyüIeke7etet fulytutHndó utjit főt. —T^lsbéi^ánoB-eeperes-plybáQiw-ur- társaságában a -.zomszed Hahótra, mely útjában azon óhajtásunk kisérte: adjon Isten édes hazánknak sok oly ügy buzgó férfiút, mint Bója Gergely ő nagysága „sok oly lelkes helységet mint Zala Szt. Balázsi és népneveléaüuk a többi európai műveli államok Bzinvonalán meg fiigállHni nem sokára." FEKETK GERGELY.
épült házát, (?) mely a fenséges kegyuraság „^agáJLtulajdonaUogjak száma o^megvásárolni,-h/«;-.t l illő áron hozzá juttatnak, minek kivi-V- teléhez 4 nagysága Bója Gergelytanfelügyelő —urizive* közbenjárását, a jelenvoluk köszönet--- nyÜTámiásAiAl kisérve, fel is ajánlottA. Azon esetre pedig, ba szándékuk nem.sikerül ne, a jelenlegi iskoluhiizat Fogják cxélnak megfelelőleg átalakítani.
2. Az iskolaszék megalakulta alkalmával föL Talabér János esperes-plébános ur beható érvekkel támogatott felszólításából meggyőződvén a helység elöljárói--arról,-hogy 151 tanköteles gyermek közt a tanitó legjobb Bzándéka,
¦ megfeszített-szurgaluta daczára sem mutathat fel óhajtott eredményt, már akkor határozatba menr^ho^y^egy^ügyesrés buzgó tanitót fognak alkalmazni segtídi minőségben, illetékét 200 osztr. ért. frtban állapítván—meg. Nagyságos Bója Gergely tanfelügyelő.ur általisszóba hozatván, - ennek szüksége, az előbbi határozat ujolng megerősíttetett, de ü nagysága-tanácsa folytán azon módosítással, hogy az iskolaház —felcsereiére, vagy megnagyobbításaig \'mint-gc-— géd,\'azután pedíjj egyből két osztály-alakíttat* • ván,unintTfüggetlen és önálló tanító fog működni . A-törvényszabta illetékkel -díjazta, vad.-
3. Végeztetett, hogy az.eddigi kántor-tani-tónak szegenyes fizetése a törvény által meghatározón összegre emeltetik a kántori illetéken fiilül, helyesléssel fogadván Ő nagysága azon szavait: „ha\'megkívánjuk a jó tanítást, adjuk meg az illő fizetést is."
4. Minthogy taneszközük nélkül az óhajtott eredményt elérni nem lehet, azonnal onkenytes adakozásuk folytán öszve jött 30 osztr. ért. frt. adatott át nagyságos tanfelügyelő urnák, ki a
\' szükséges eszközök beszerzését nemeslelküleg magára vállalni kegyeskedett. Az iskolaszék megalakulta alkalmával adakoztak: fűt. Talabér János esp. plébános ur 2 drb aranyat, Takács Ferencz kápláu 3 frt, Holl Forcncz 1 frt,
_ Vjtxga IsUán^ Wr\\^zJk5A^áa_ Urt. Héder ~József í frt, Szekeres István 1 fr^Papp Lőrincz 1 frt, Kiss József 1 frt, E^ncz,József 1 frt, Szűcs Ferencz 1 frt, nagyságos Bójn Gergely tanfelügyelő ur ittléte.alkalniával pedig.Límét
A kis-kanizsai polgári olvasókör alapszabályai.
Jtliti: Uecialetnfé- íi haladai. ~__- -.....1. A kör csime.
1. A kör czime: polgári olvasó-kór. IL A kur czélja és hatásköre,
\'2. A keír ezélja záxíkörü íáráas egyesülés, olvasás, közhasznú lemerétek g_) öjtése, azoknak egymáse^li közlése s általában szellemi önművelés. -
Kis-Kanizsa törekvő, értelmes polgáraiból erkölcsi erőt és hasznos honpolgárt alkotni; társalgás és eszmecsere által e város felvirágoztatása iránt érdeket kelteni és annak mind szellemi, mind anyagi fejlődésére jótékonyan butái.
E czélnak megfeleli]leg a kor:
a) alkuimat nyújt a tagoknak, hogy idejüket hasznosan eltjlthessék;
b) hogy értekezések, felolvasások és szónoklatuk tartása által a^iüvelűdés iránti érdekeltség fokoztasaék;
c) ti-rvelemrael kiséri\'a kór a testvérváros és vidékének moAgnlmait-a.társaséleL küzraü-velódés, irodalom, művészet, gazdaság, ipiir-és kereskedelem terén, s a jót iparkodik meghono-.
kötelezettségeik azonban a kilépés idejétől számítandó fél óvíg fenmaradnnk.
7. Az egyleti jog személyes levén, as.senki másra, még-a koring halála iesetón annak örököseire aem ruházható.- _...............-------------
^ 8. A városhól-végkép elköltöző tag, ha a
-kÖFbelíJcilf^és^í-elevfi-bejelentira-kötalezeltsé--gek további téíjesitósórjjpotn szorithatü,.—.-------
-.^-.—9. Ha a kór -j^É^lyik tugja becsületes hírnevétől desnék^fP&gok sorából mindaddig,
-míg jó hirnevét viasza nem szerzi, vagy hat tag indokolt indítványára yéglegeseü is kitürüíEe-tik Ez esetekben akizárt tagnak mind joga, mind kötelezettsége^^J-jJLJráat juegBZÜník. * ~ késedelníés fizetőtől egyszeri megin-
tés után a be nem fizetett összeg per utján fog behajtatni.
11. Mindenj-rendes tagnak joga van a kür-he vendéget bevezetni, tartozik azonban a bevezető saját és vendége nevét az illető vendégkönyvbe bejegyezni-i-az igy bevezetett vendég látogatása csakis három egymásután következő napra terjedhet, azontúl köteles egy-o. ó forintot, vairy a körülményekhez képest többet is a pénztárba befizetiii4 az ily rendkívüli tág a befizetett egy frtért a kört két hónapon lúljiem látogathatja, vagy igen, dit akkor a 4. pontbací szabályhoz köteles magát tartani. Vendégek gyanánt csupán vidéki lakosok vagy külföldiek tekinthetők ;> helybeliek, kivéve az ideiglen helyben lakókat, vendégül be nem vezettethetnek.
12. Jeles"* hazafiak és külföldiek köréből tiszteletbeli tagok is váluszthatók; ez azonban a választmány ajánlatára egyedül a közgyűlés által történhetik.
13. A kör ingóságai közös levén, e tekintetben senki mások felett\'elóny t nem gyakorolhat, még akkor sem, ha a Lórt, czéljának elö-mozditásáravípénzbeli vagy egyéb adománynyal ajándékozná is meg.
IV. A kör ilgy.inak vesetése; közgyUlia.
sttaut 6i terjeszccut.
111. A kór tagjai, azok jogai és köuUuigei.
3. A kör tacja lehet minden feddhetlen _jellemü férfiú, ki a kör alakítása czéíjából el5-
tcrjesziett kötelező erejű „nvilatkonaf-ot aláirtó, vagy később valamely rendes tag njánla-táru a választmány által a szabványok értelműben tarról fölvétetik. Az ekként ajánlott neve az ujánló iveu a beválasztás előtt S napig a kur hjlvist\'gcben kifüggesztpndö, 5 elfugada^ára a ralasziniányi tagok szótöbbsége kivaiiLiiik.
4. A kbr tagja a belépési időtől kezdve évenkint vagy egyszerre néjiy frtot, vagy ne-gyedévenkint egy frtot, s azon felül folszert--le^i dij ftjében egyszer mindenkorra egy frtot tartozik fizetni a kor pénztárába. — A fizetések mindig előre történnek.
0. A tagok a kor minden kedvezményeinek részesei,..indítványozási, határozati és.Bza-vazatt joggal bitnak és tulajdonosai a kör vagyonának.
6. A körből időközben kilépő tagok annak semminemű vugyunára igényt nem tarthatnak,
l-t. A -kör, alakulásától kezdve minden harmadik ho utolsó vasárnapján rendes közgyűlést tart; főtárgyai lesznek :
a) elnöki jelentés a kör lefolyt negyedévi működéséről;
b) a választmány által előterjesztett jelentések és indítványok tárgyalása -és lehető élet belépíetése;
cl az alapszabályok módosítása iránt tett indítványok tárgyalása. Hogy azonban valamely különálló indítvány az közgyűlésen tárgyalható legyen, szükséges, hogy a három nappal a közgyűlés előtt a választmánynak Írásban előterjesztessék s az által köztudomás végett a kör helyiségeben kifjggesztesaék \\
d) az utolsó évaegyedi ülésben a költség vetés megállapítása, s a számadások megvizsgálására bizottmány kinevezése;
e) határozás a kbr további fenállása felett, ha tíz netán kérdés alá vótetnék-
0 a kor anyagi erejének felszaporodása esetében a tagsági dijak leszállítása vagy a szükséghez képest azok fbleraeliSae;
g) a tisztvJfeKk,, vulamint I5.UgbóI — ¦beleértve a tisztviselőket is— álló választmány, nak szótöbbséggel egy évre megválasztása;
h) tiszteletbuli tagok választása.
____JÁjj^nz^ elnók^leJnókvag-yj^igazg-q^j^
pénzíárnok és jegyző tisztét el nem vállalná, uj sfálaszlisnak^van hely0,-a-lomondott-válaiiztmi^— Jtyi tagok- helyét a legtöbb szavazattal bírók foglalják el. \' v .
lé. Érvényes határozafhoziitálára legalábli ötven tag jelenléte szükséges, s" ha a közgyűlést a kellő szám hiánya miatt\'megtartani nem lehetné, az elnök 14 napra, ismét közgyűlést fog
-hirdeiair-s-az-akkor jeleniévűk-általáuos-tübb^— s\'ége határoz.v
-17. A közgyűlés végzései a jelen nem volt " tagokat is kötelezik.
.........J8.^A= választmány szükség eseteinf..xula-
mint 20 rendes tag indokolt iráibeli előterjesztésére, rendkívüli közgyűlést elhatározni jogosítva s illetőleg kötelezve-van, ilyenkor a reodw közgyűlésnél előforduló. szabályok tartandúL meg. «s» ¦ 1
19. A jegyzőkönyv közgyüléaileg kineve zett öt tag által hitelesítendő.
V. A választmány szervezete és teendői.
20. A választmány Iá tagból — beleértve a tisztviselőket ia — áll, s az elnök vagy ennek akadályoztatása esetén a másodelnök (igazgató) előülése mellett havonkint legalább egyszer ülést Tart.
21. A tagokul ajánlottakat szótöbbséggel titkon szavazás utján szintén a választmány választja.
22. A vnlaszmánynak joga vao a 9-ik czikk értelmében u kór bármely tagját kizárni.
23. A kör anyagi fenállását tárgyazó .mint den ügyekben s a közgyüléa által megállapított költségvetés határai közt a választmány ad, vesz, köt, tesz, végez mindent, mit a kör fen-állása es gyarapodása érdekében szükséges-, nek lát.
24. A kör számáramegrendelendő hírlapok, könyvek melyikének beszerzése felett határoz (ezen határozatát a közgyűlés elé terjesztvén el vagy nem fogaaás végett.)
25. Meghallgatja a jelentésekét és indítványokat, b azokat saját véleményévi\'d ellátva helybehagyás vagy életbeléptetés végett közgyűlés elé terjeszti.
26 Meghatározza, azon összeget, melynek erejéig az igazgató szükség esetében utólagos jóváhagyás mellett, választmányi megegyezés nélkül is kiadásokat tehet
27. A közgyűlés határidejét a kör termetben kifüggeszti.
26. Szükség esetében az egylet feloszlatását a közgyüléa előtt indítványozza.
29. Érvé nyea halározut hozatalára & uj tag fölvételére tíz elnökön kívül 9 választmányi tag jelenléte szükséges. ~
30. A választmányi jegyzőkönyvet az elnökön kivúl legalább négy választmányi tag írja alá.
TÁRCZA.
Setét az cj . . .
8«Ut ns íj bu-an icng a csalj^Áuy, Altitk .73 é], elÍIjüii jiiiik.bú* dAláti,_ De Mii»-al»s*w íii.a Hívem feldobog, °Uui dwlánál liii^k» hottáil gondilláké _
\'.. Tipiin ?1«, mint a madár, boMognl,
KciiriTpedip *eiít~b»DAt alkun tu 1, . Jtindeti Jlldíi*, míg » »<ir» í» ellenem, -—-. ,!)• pl> irted mind ett btlaxkén Bieuvedai
Bánat &* ii*nv«déí edii r niivct, -Sienveriek^Lit ín i* amig c-alc lehet, \' Ji u latin, m*Jd m«g^LÍnja aoriHiaiAt, " 8 felderíti Ijttlnt UolditgaA^Oic ar-rr—*~ "
D«loljrdaIulj kis maif&rks-dalt:nek^ai
B«nato«at, mint * milyen életem,--------
Mert mi. ai~a boldogii:V nlig tadom. ¦ Hi»«. ejyre^nS üidoTal báuwora.
ZAL\'AY LAJOS.
Ä; művészet és lyra korunkban,
A mttvéazet^az istenség kifejezése, inoly^ lyol az embvTt, mint legmagasztosabb ajándé-^;|Ut;fa^e4veflT-tnremLniényét ábrázolja.- Ellenáll-.
Iiailun (hztön, hogy ist^iui képmásra teremueii, _«*_§beUö 2telei:kÜlsŐleg\'Íajelőállitsa, Cs»k egy »ítuvA(«tT;;yan( de többféle neméi és formáját ,Uuit mcgkülSnbJratfitbL
.........."figkül........________________......._____
\'Ar régiek mű-Wrtéoelmöket az óriásépüle 1t-k«14vQlh»-ilen baidiveUrták^meg; némelyek _i yjkből feiiinnrndpik7T-n^Íyek"inÜvc«_zeik erő-\' t.ljcss uiinozíifliljb teremtő kópL-sségetőI tanue-.
kodnak. ----
A göriJg müveluéírgBl a görög szépség le-
pett az óriás hülyébe; a világ el lett árasztva nagyszerű, harmonieus és plasztikai müvekk-d.
Ez vala & művészetnek fétn\'kura, és marad is az; tm-rt a .látás — kiinűveltetvén a szereü-cáés éghajlat s éleimódban kifejtett minta által — nonplus ultráját érte el.
Csak a későbbi idők adták a festészetre mü* -formák álul-ti koronát. A-kereszténvbó^- alapeszméjével elnyomta az Olymp isteneit
A testészeti iskolák képelek, voltak az ifjúság képzésére miüéi.t jelen időnklien. Az ig«iD szegény, de telietségt^Tfju~7nT:gIeli: tanitoj i há . zábiui eleimé:, ruhnzatát, lakásátszovnl minden szükségének fedezénét. Töub évig látás által s lussu lépéssel sajátiiá el a művészet teebnikájáf, 6 kiállta a legfárad.^ág\'isabb harezot az alak és Bzinnel, ha az a gundulat teljes pumpájában az
átszelUmiiltifju keblébe, behatiilt........""
j Ismeretes, mily ritkán vívatott ki a festőművészet kemény harcza a későbbis közelebbi időben az élettel.
A mflveszi értelem a knnnycbb;és"háTna-rébb un.lkodii zenéhez fordull^Tnely virult, tJU jes magasságm és szépségre emelkedett. A zene-eszközölT^.lehctő^tnkéletesitése, törvényeinek raathematikai pontosságftymeBtercik nagyszerű"; müvei mutatják, hogy uralmának-fénypontjáról kíb izlés és profán terjedés következtében a köl-:r.tészet javára lebukott. .
,A szó az, mely az anyagot, szint, irónt és \'ecsetét háltérbe szorítja, elfoglalva a pyrnmid azon cstiesát, molyot a művésze^ az emberirtég történtílnVtíbeit épített,L- r~^_ \'
Mi^Egyptptn éa\'Júdiára na építészet, Gü-; TŐghonra\'a plasztika,-Olasz és Német- Alföldre
ifesTészot, az vala Németországra a_zene( a ked-_ ve? czhiíly.\'melyjfeló legszebben, mosolygott. , ¦;-.» A szó a költészet"eszköze,: Jtz\'egéaz föld
kÜzjavu..,A gondolat isteni szikra, meíy ¦¦-lájjigrii loUUamj* ft*V hogymelegítsenf€i vilá->giuun. A* északi sarkon az eazkimóaajt, az
Aequatornál a négernek szintúgy megvan Schiller és Gíithtije, mint neküuk. ti közönségesnek látszó mégis oly ritka terjedése eszközének, e közönségednek látszó, még is oly ritka hajlam a költészetre, azt minden időben és nép által öntudatlanul a többí műform i uralmára emelte, báriuily.magasságot ért\'-k legyen ia fiL _ Mindenki versel, mindenki ir. Ha az építészet összehasonlítható a növekvő b retegülő földdel, melynek egy részéből önmaga által képződve avval egyet tesz; a plasztika az ; egyitzinu, csendes méltóságú vízhez, a festészet a fénylő s világító szintikel játszó tuzhöi, a zene a lengedező léghez: ugy a költészet hasonlítható a mindenséghez, mely mindent magában foglal, s azt egy egészszé egyesiti. \\ jizen alajcj.mely be a művészet oly örömest | burkolódik, a drámai költészetben érié eL-ietö* j. pontját, s közönséges kifejezésre a lyrát haaz-_} nálja, mely jelenleg gyakran valódi elkényeztetett kedvencze niagasztos anyjának. Az antik lyra\'pnlítikai természetű volt. A görög é» római republikánus és szabad. ¦ • ~
Azon joga volt, hogy mint rSsze ez egésznek személyes hozzájárulás által a közügy vezetésénél együtt munkáljon ; a e szabadság vala életgondolata és kedélyének tartalma.
Lyrája^aziateneknekhódolt. melyELalIamt elfltpnek élére áílitntt, melyben résztvettj ¦ meg-\' dicsMé neinsfetéaek legkitűnőbb hőseit, azoknak lugbátrabl>«és legmerészebb tetteit.. Az na; tíkHyra azon korban. vonzó volt, *mÍvel"hason gondolkodásúak a hason érzőkre talált. A belső .én-nok/tj^rözésére, ¦ BzerülmesnelcL-dicaóitusér-e-
t^itkáli^perdültok meg a laátntik h.ufjai,„__x.„^_
Nem ugy a modern lyra, mely nemcsak a
Bzivnok belaejébe. hat, sőt ab\'bau iulóM, de mily dúsnak kellene lenni e mélységnek, hogy az önkénytelenül,odajutottál állandóan lebilincselj o. . . "•• • \'_ j- ..—v _ .....
Mindenki szeret! Ez régi.-történet, mely mindig ugy marad. Azonban szeret e kiki oly igazán, hugy érdemes legyen érzelmeit versbe foglalni? Juőnkben. majd gúnyosan, majd fájdalmas mosolylyal teszi félre az olvasó, a szereiéin és szívhez ezuló dalokkal teli könyvet, s hármily nagy legyen Ís unnak idejébeti olrtí»ott lyrai költeménynek vanizsa, a számtalan sze* . relmes dalnak egyformasága.* költészettől át-hatottra nézve is fárasztó és terhes.
MÍ nagyszerű események raagaalatán állunk, az idi> btíntíünket a saját én-ből az egész életre vonz. Mely egyén hiszi még a\'másiknak, ho$y egy asszonynak csókjában elol vadna ? Mnly nő vap ama balvéleményueh, hogy a költő -lábánál akar meghűlni? Az ily féle önhittségen alapuló ártatlan tetsztdges eltűnt, s következményének rátukmálna* haszontalan fáradság.
A jelenkoriJyrának, hogy_ magát fentartaa, más alakot kell ÖltenLJ9a_ezjJőtt kedves lányka volt mosolygó -virányos, legyen az most ar ia*
téirneknBzentelt templomban1 komoly papnő. A\' lyrának zeugzete legyenek azun hangok, me--lyek a lelki-siilö népek.keblében viazbangra találnak és ne a mesés érzelmek aanyiszór ismételt erőttelettsége.
\'"-.Ah költemények! mondja haragosan\' a szerkesztő, ha egy beküldött canmagot felbont. Ah költemények ^"szoPasitozva a^oivasö éa át\' fordítja a lapol. Es még is a költemény a költőt léleknek legszebb virágba; ez azon világos arany-nya! azugélyzett felhő, mely az urnák kiyálasí-tott seregét az igéret földére vezpti/ —- Korunk lyrája I no "rejtőzzél el félénkun, •mert^dalnidTOAP7íte1ű""tetszeötík7 már nem telsz-" hétnek; van még hangod,\',moly az egekig )iAtr-^ajmflk_hiirjaid^uelyek-a-szi v\'o kbon-visíh aogra— találnak. Tanuld meg azj nccordokat és hftbgox* ~* tasd azokat jövő dalaidban; . ^ " Németből: H. F. .
-/„. \'"-\'VI: Egyletiiiiwtviselök.
»)-.egy elnök, , ^ . \\.
by egy hlelnök vagyis igazgató,
(Vége kUvctkeiiik.)
Heti szemle.
> Június 17 én 1870.
- — Texasban él egy 80 éves magyar ággaa--tyAH^ewfi^ürWlj^-AndrÓBj-lrí t-^A udrás A pul-toínak"; neveznek; vallását \'"num" tudjiík, több állatot tart próbájában - s testvéreiként azeruti s megrendelte, hogy halálakor mellé ter/ieasék. —¦ Ornsbnn\' egy \'rabbi minden ~1tf?*rraoirvaTtrhogy orthodox hívetiattlliatat-lannak nyíl at kdztuWfciJu, — Gyűrött római -regi»ígefcetJatóllak-^--Viczay-háí"lebontAsADáI.
— A magyar korona Összes országidnak népes->ége:férfi 76B6947,iiö 7732291Pgyütt 154.29238.
— Tárnáéiban egy ügyvéri leánya pisztolyával
szíven lőtte magát.--Eszéken a napokban
halt meg egy 111-év3S* nó*. — Az országos tanítói gyűlés Pesten aug. 10. 17 és 18-áu fog megtartatni. — Debreczenben. egy t négy lábu csirke, Henyében pedig négy lábu pulyka jött a világra. — HollAn Ernő az állam titk úréiig tél felmentetek a a Lipót-rend közép-keresztjét nyerte. — [Kpal -breve által ,.A..?iörnbjiti^b.űjt. teljesen megazílutettelett, pénteken is bármiféle zsiradékkal azabad főzni. — A kecskeméti DHÍárda~záailiÍ felavatási" ünnepélye jun. 6-án tartalék meg.— Dickens Károly (Boz) Londonban jun. 10. meghalt^-——PolábóHürg^aarzik, hogy olasz szabadcsapatok szAndékoznakdstriá-
~baia~-kikötni. — 1871 márt. 12-én lesz 50 éve, hogy Kolozsvárt az első állandó magyar színház megnyílt. — Az Atheöaeum ez. évi részvény osztaléka 20 frt. —$.-A „Tanulók Közlönyé"-
T~nliként mélyen b Örökre szívembe vésve niara-"ig 25 L.14 nö; 51—-60-iglő f. 21 n.|61—70-{ dand, a\'gyermekeiin által szeut kegyelettel fog ig la F/6 n.; 7l-8(Mg 8 illó o.; öl—9tt-ig 4 f. 1 I ápoltatni emléke \'áVíolyó éví\'juuiua\' fiű legköze- ő n. Ezek kőzöl .„erőszakos liahUneinniul^It f. lobb múlt.bárom napjának; tpelyek fulyaniábau törvényes, l-f. Ln. törvérfytelen születésű, wz. Játaabiaajlkunyt^fülBJthBtliiaiJa^ TiirrtAiiií7.L-yl.|iIrils-nrvna.
Pest v\'ároBa nemes- kezdeményezése b áldozat- — Lapunk ulőbbi számában omliiűttlik 1
készsége, ugy trriunuut nagyszerű részvéte álta.!-igazaAg Bzulgáltoiott -
—^Kérüra_a t..8zerkesztűsóget jelen nyilaikor -latomnak becses lapjában közzétételére. Peat jun. H). 1870.
Gr. Bhtihydny Lajoa özvegyi.
Ax ima,
melyet ezelőtt huaz évvel írtak a Batthyány-árvák számára, következő: Az árva imája. Míndtfüható ur isten, árvák irgalmas atyja a kesergők vigasztalója! Te hozzád emelem gyermeki bizalom mai bus-lelkem fohászait hónához hű Bze.retettel ragaszkodó elhunyt-drága jó apámért. — Nem hullott ö el a csatamezőn, Bem habok örvénye nem undort* el; hanem —
--de oh nagy isten hucsáss meg oekik édes
atyám dicsőbb halállal nem végezíieté földi pályáját. Hónáért, nemzetéért balt meg.ő. Szabiid Bág-, egvenlőség- és testvérisíigért áldozta fel vagyonát, életét a mindenét. Runn.-l vádoltatott bár: de ugy-e jó istenem l ö tízért, hogy vádoltatott nem volt bünoa. Hiszen te vagy az. népek nagy istenei ki szivet aikotál e byle.érz dineket, szeretni lángolón hazát és nemzetet. Ő pe-dig csak hazáját és nemzetét szerette hőn. Halála nem azért fáj nekein; nem is azért "siratom őt, mer: piirancatd teljesítené be u halt ui::g. Csak egy btlsitja kesergő Szivemet, ez : hogy drnrra atyára sirja hazám romjaiból készült, hogy honom sírba temettetett — ezért vérzik kebelein de félre a panaszszal! miként -magasztos intem tstiiiása szennt rullum n test fii] támadásai: ugy htazsm, hogy te n agy Isten! szeretett bazá
nek. szerkesztését Batizíalvi István gyran. tanár * mai uj életre fogod költeni. vettB,át"—^fj.. Károlyi JstvAn grófot rendőri Fogadd kérlek dniga apáin lelkét kegyel-
kíhágásokért 4 heti fogságra Ítélték. — Bjjj^T^nfedbeT-jü;\'-Pt- p^Hig- pnn:*7t\'dü.l^daz^^i\'.h-iltája-közaégben oly sast\'lSttek \'melynek nyakán aczél
hogy t. bnlgykTJzün5égiÍTik" köztil^száTuosim b1 gölkodtiak u to\'nia-üiiticpély u«iél fényesebb\'é 1 tételén; ujabban értesüliirffifflfogy\' a kültségiík: \\ fedezéséhezi gyűjtéssel .íJHBötanzker-Giitmiiiiu > l\'In és Kochüé úrnők szinte fáradoznak g már eddig mint-gy 18Ű frt gyűjtetett be,
— Tisztel e-t 1*1 -értesítem nz érdekel teketf-kik- znUtuégyeí tanfelügyelő Bója Gergely ur ő nga arczképét bírni óhajtják e mn-guknál gyűjtő iveket tartanak, mielőbb hozzám küldeni szíveskedjenek, riiivel az élethivt\'ii hí-került köiiyomntu arc/kép Rohn A. müintéze-léből a napokban teljesen, tneajeíenvén, expediálása kezd.-lét veszi. Ara 1 frt. A tiszta jövedelem ftJe a zalatne.\'yei általános tanitó-egylet javára ajánltaioti fel. .1
BÁTORFIL: \' :
— Végre valahára jó időt sikerült\' választani a nkanizsai ngymn. ifjuságntik-Junius 1 15 én tart-Jtja m^-g zíildoeni mulatságát s/ép t\'a I nagyszámú\'közötiséiT jelenlétében. A tnnczlie- j lyisé^í díszeién el volt r.-iid^zv-", ugy szinte az I étk\'tíéáre szl>1j:Uó intézkedrs iá mindenkit kie légiit-n: egy kiá gy.ingéd ágyek-mmel fepte meg Seiitiü-it vendé^liJb ur az étkezőket, midőn egy igtn helyes és czéUzerü jelvényes p;ipir jihz-
| taltíL-üdJket rakott az asitaíokra. A mulatsái; ¦ kedélyesül! s a legszebb rendben filyi re^ri 4 Ónii^ : dél\'iLiii é;? ejj^l t\'^yia:i=t érték a fu^ut\'jk , a vcodé-^-k ki- -i b^sz:i|t\'tá-=i kö^rTtkoztt\'.b.in.
- —"A z urnapi körmenet szokott val UL-ü- k-jgytíl-jittíl tartaiutt m™; a dis/.l\'ivé=eket a X.-ig\\-I\\.anÍLíátirálloiiiá*n];ii 77-ik honvi*d t^sü-¦ ¦ lóalj tcijestté diisér.*tj=í\'jsíh.in^z ittál. Alhalnil-h^ lUi\'^iií^yuír.iiii. h i^v a „Honvéd"1 czimu lap J4-ik ázárrji k\'"\'i-,\'-^J—[\'¦\']-..f-irt-íi\'--niik V-irji >dőrn;j^y arczképét\' = életnij-
á gyoríirástanból; 24 alatt befe^eKi a tanj- r táát a ezért 2 frt fizeltetik^csak j tekintve^ a! gyorsiraa BzUkaégeaségét éa hajíznoBéAgát igeu helyesen cselükesznek, kik a kedvező .alkalmat -nfitn mnlimy.tjAlt fll. ™"~"
— G r ó f Ba 11 hy á n y Lajos ÖzvogyaT" a honleányi erények b női hfiség-ez-ürroépfclt. nngynla a fővárosi gyászünn^pély befejeztével június 11-én Niigy-Kanizsára érkezett, hároui -napon át a azomszédoa szentmiklósi jószágán tartózkodott fiával együtt a 14-én Ikervifra,--búzott.
-karika volt a rá vésve 164 J. —A egyptomi alkirály fia Pestre váratik. — A fontaenebleaui erdőségben 400 holdnyi leégett. — A pesti polgári körnek 1203 tagja van. — A -polgári há-zftssAgról azóló tórv. javaslat a jövő_héten kerül az igazságügyi mintáterium torvénjvkészilési osztálya elé. — Váczon nüí dalárda alakult. —
-A honvédség tábnri főpapjául Kótner Flóris van kiszemelve.—Hírszénnt Tóth Vilmoa nevez-tik kí intendánsul. — Lónyay 3 ezer frtot adott Pozsonyban a bortermesztés előmozdítására.. —
A Biitthyány-iiniiGpélvhcz.
......-- Chróf Baithydnyni köszönő levelet
"Szivem mélyéből raegindíttrfia azon páratlan b nagyszerű részvét áltat/mely Istenben boldogult fejein; néhai gróf Batthyány Lajoa hillt-tetőméinek nemes\'Pest városa által rendezett Ünnepélyes eltakarítása ívlkalmáv.tl a nemzet minden usztálya n^szérál nyilvánult: ezenrrel kedves kötelességemnek- tartonrlegfbr róbb hálámat fejezni ki miniia7an milyen t:a t It -törvényhatóságoknak,- egylettjkiiek-édtestüle-^tekoükf-.melyek^kíkffltlntt.. képviselőik által a.
gyiszünnepély nacyszerüaégét emelni törekeditek ;^4e^egyazür4iiiind^-banrtOIeg—ínagretidul ve kedélyemben a eyászos mnlt keserű emlékeinek feleié ven itéae állal, legmélyebb sajnálattal kény-telei valék lemondani azon szerencséről, hogy jeUnlegi megindult kidély-han^ulrrtorabftn a - kiküldött tisztelt választmányukat egyenkint -személyesen fogadhattam vohaa,
- Meglehetnek gyözedve a tisztelt küldöttségek tagjai valamint & haza minden polgárai,
és nemzetem bűneiért, í légy kegyes vi^as/.t:i-lója abörtönben slnyl.\'dő üs_szátn uzeté^biMi h-m-talanul kesergő honfiaknak;- Attien.
Az eredeti kéziratból lemásolva. Pesten, aprii 4-én 1850.
— A a a r k o p h nz n ;t k, melyben grol Batthyány LajiTs ha fu vai örök nyui^ilinnrn h^--lyeztette_k, felső s alsó vé^én egy .^ry érezlap van alknlmazva- Az elsőn következő distiehon olvushntó;
A nnnte\', lto<tnmt te«r vertami. itrÁg.i poro.lm. Két cicpp f\'tgg let\'ftlén : h^s in il u?., niroí na.
A másikon pedig a nagy lutlnit neve, ha-lálának ideje: 1849 oct. G. — és ternate» napja: 187U jun; 9, — vann»k feljegyezve.
- Lnre m. kir. h.i z.it hoí7.;t. A jel
^á>rj\'^áiiá.i^anm.
Hírek.
; tértiu éh-ttajzit jövő szá:nunk
—"Za 1 a me^y « népt-ssé-\'e férfi: 157417, nő 158762, összesen álü.179. Somogy megyében férfi: 143653, nő: 1447«, ö3-»zcsen-» 2884J6. tiopronme^yében féríi: 113072, n" : 11?Ö20, összesen 2.116U1, éi Va5m\\>5y-«hun fer&. 165114, nő: 16U677, összesen !-134791 lakik.
— N-ó p-m o zga I tn i k-í m u ta t ás Z da- ^ megye . kapornaki járás alsóvidelíének kerule- i B.pja G^r; tében 1870- év eUő negye lében : I. Uépszapo- jc-lézé az e rodás :_sj;ülete.U\' 2i2 ti s \'22Ó_ nCi. törvényesen ; -4á-:fi, 35 nőj törvénytelen; összesen 545 II. Népapadás: meghilt 213 fi, 18J nő, törvényes 16 ti és 21 nő térvény telén ; összesen 4d0. Ezek közt egy évesig. 87 fi 49 nő törvényei: 15 fi rés 21 nő törvénytelen szülaiésil, összesen i72. 1—5-Íg 23\'fi 3únö törvényes, l fi törvénytelen. Összesén 54; 5 —10 ig 8-nVl2 nő, összesen 20. 10— 20-ig tí f. 7 n.; 3 l^Ü-igil9 f:12n. 41—50-
— A k ó r h á z u t cza i ásatások alkMmá- , val egyh -tvQci hat o^yuiiához r\'-n.ictlen helv- ; zeibou ..Ljvő enibef csjn! vázat találtak, inulvuk ; vaVúazmüleg még a török-időkből valuk; mint \\ jtíl:\'tják ez uicza hossZiiban pusványns árok le- I ttí7ett s a kuzd-rleni véres nidozaUvi L-h\'.-ttek az [ iíh-tök. EieD körülmény folytán helyeselhető ¦ intézkedé.-lJnn>j.ha az illeu-k hatóságilag fisvél- \' meztettetnenek, hogy bármily nemű régisetekre ! találnak, "axzal óvatosan" bánva a helvszinére i azonnal 3.\'.akértüi hívjanak. . =
— Hírlik, hogy ;t t^rna egylet és dalárda j részérőJ LVn.ipjáu P;dinba(i egyiiiles-intezlie lós i folytán kedélyes mulatsái: rendeltetett. Megutn- j Ilijük azért, mert a két egylet testvéries egyet- \\ értéséről lanuskodik.nii csakis dicséretre méltó í \' Különben rrUsitix-tirnk. hogy a piilíni uradalmi j tisztség — kútonüáuti Glavina L\'iJ\'S jószág kormányzó *.ir s szolid jólelkű k- inya részérő1 igen BZÍvétyea fogadtatásban részesültek.- —
— Mügt a*r t a to 11 a kiskauizsai polgári körnek ünnepélyes megnyitása június 13-án és pedÍL délután 3 órakor vv\'.lc kezdetét, a-nidőn Hajgaí,; vándor egyleti jegyző ur előadá a kor czélját s íelolv.isá\' a fels.ibbih:g megerősített alapszabályokat, többszörös raozsarazás s zene szíj imllett az egyl.t helyiségeiue vonultak. Ut
jly ninfeliigyiilő nr ékes szavakban eszmét s felhivá miiiét erősb Összetar-tásra a haladás embereit s ve!e együtt qröramel údvuznltük Hzészmét. mely tényleg törvényes vahisulást \'nyert. A felavatást késő éjig tartó kedélyes mulatság követte. Vejidégek Nagy Kanizsáról is nagyszámban jelentek meg. Az ulnpszHb ílyoknt lapunk maisiáraában közöljük.
— Somogyi Ede alapos kápzettVégü gyorsíró a nngykunizsni nagygymn. Ü ik osztályában naponta rendkivülileg" magánórát ad
KTyilti\'lAxV*)\'
¦Weisz József
gyógyszerésznél Bécsben „Zum Morén" Stadt, .Tuchlauben 444., 27. sz. kophatok. .
Pate Pekturale George: ezen koczka-czu* korkák gríppo, kataruö, köhögés a rekedtaég elen hasznosak. 1 doboz 7o kr.
Cachou aromát isé, a száj roáz szagának el-távnlitása végen, dohányzás, evéa és szeszes titalnk ivása után, nélkülözhetlen : uírsasligok bálok atb. látogatásánál. Ezen szer teljesen ártalmatlan növény alkatrészekből áll; óvszer a fugromláa és fogfájás ellen. 1 duboz 7n kr.
Dr. Mas. F. rimídt fúgtineturája : fogfájás ellen s egyúttal szájvíz, mely már félazázad.m:i_ nagy haszonnal általános használatnak örvend.\' 1 üveggel 40 kr.
Szakadás elleni ír, kitünőleg használható az altest-rész BzakiidásoknálKészíti dr. Griist gyak. sérvorvos Baselben; plébdobozban utasi- ; tásoal: 3 frt 50 kr.
"Fogpuszta, kitűnő szer a fog és foghua" megóvására és tisztán tartására ; porczellán tég-
1íu-jd: 3". Itr,-:---:--
Franczia folyékony hnjfesto szer, melylyel legfeljebb 10 p^rcz alatt tetszés szerint: azőkéw barnára, vagv feketére testHetu\'Uirtásan a^l
50 kr. I üveg fesfö szer 2 frt.
Fagyseb-balsuui, téghben 50 kr;. fagyselníket is teljesen meggyógyítja
Valódi csukaraáj-olaj,\' kitűnő/ tiszta ízü, üvegenkini 1 frt és 1 8n kr.r
Svajczi..fiilviz, gyógyszer fájoalmak i hó.z hallás ellen 1 frt,
Cs. kr. szah. haj- és szakái assencz. leghft-tálynsb Azer, á haj és szakáfa crositéae\' végett j u\'asiüissal : 2 irt.
Cs. kir. szab. Tannochimn-pomádé Paer hofertől, hajnövesztő szerf rdely 8 — lü nap-használat után a haj-kihullást bizonyosán megakadályozza, annak növéSót elősegíti; színét, puhaságát megóvja. Orvosi tekintélyek által ajánltatik. Csiubs kiállításával ékessége az öl-tiaőasztuluak; 3 hónapig eltartó azeleuCza Ara 2 frt. ..... - ........_„
Dr. Gölís általános ételpora, hatályosai emédztés, .vértiaztitáa éa erősítésre, nézye.^na^ ponkint 2-szer \\ eéndő. 1- nagy doboz : 1 frt 26 kr., kia-: 84» kr.
Pastiles digestives de Bilin = bilíni emé»i-lést elősegítő lepény, ennek a\'bílini órczesvizzel hasonló feloldozó alkui részei vannak ; ajánlatos az emésztési bajok, szél, gyomorgörcs, gyo-" mor\'erheltetés, felböfógéa stb. -ellen ; 1 lepecsételt doboz ára : 60 kr.
Szemviz dr. RoraerahauzentSI : a láterű megóvása s helyreállítására. 1 üveg, pontos uta.-; aiiaasal : 3 frt.
Barthaar-StangenpomAdó — az utAnnÖvfl hajat összetartani s azt megfosteni ; egyúttal bajuszpedrőnek ia alkalmas j Axn;_60.kr;- -
*) E rovat alatt kQtlOttekért falelönéget nem váltai a . t . Ssirk. .
CJ 2S I^^ES T T-H I ~FL NO K :
Nagy-KanizBt, juiiin* 17. 18Tu. | ^L^héten^wJ(?TáltoiiU éixkltetett á; gnbonftüslet- i
"Tabh * lÍhaT^ül^t\'°gy*--v-et^\' e ^-^y g?ttnrá|\' ali un •«enrtdtek. Frxnuiaoririglmn rp"í. bnesRr»tAi, ruai kB**Pf*«rtt, áíES->*• wb-vnlamivct jobl> lennél mu-. ;átkötik, fiiín* bujt altaJbdii nirfci. Algtcrbdl -^dag-t«rtué«_ jeleitetlk. Ugyanciivk i*raiic*lnoritágbau «\'r\' »jíg víI6 atUkséglet nlnc« fo. esve a-innan van, hopy ^ T»»M-ára tgy k\\n»i Bmelkedm litídk\'.-
köxtlnsegei — frt — finom 15 Ert — Ur. Király-liszt khxiWiaégag frt — kr finom - frt — kr Ro*«-láng\',kn«nn»égea — frt — TírT^rmom. - frt,— kr.
ifi .bua fonila 2t krrSer
Piaci! ár
o: --:|-5*P*P»Ma,-..-1870\':«Vi jtinlua\'17-Ík n.i.JanV «**Do\'*\'8\'"írtSOkr. t-6" 86 iont fi*-frt - kr, ^ &Í- 5 frt 25 kr. Hoe«-7ö- 7a fontr.-frt kr^ TO-BO tonrií-fat^O kr BO^ai. font 3"fit40 kr. Arpa -«^1^70^71 főútit 80 kr 71-72 font ü Irt -, fcr. Arpn kBian»?g«, ;-6fl font _ frt-™\'kV. 67-68 font 0 irt. Kukarici* ^ frt )?5 kr. i frt - kr.t Kuko-«V*?r"~l\'!*U!*vmtrt**}^\'rrV--k7-Zdb-45-\'í7 foni * frt ?o kr., 47- ib fOBt g frt W1 hr P„lmil|,n )lfl fia
?*; ~ ^rrv^W-TUftBt - frt - kr fi\'abfehir I ,\\^t-.\' Urk* 0 kr\'\' Ktnyírilift kHxffusrgv „ Hi M tOf-fcr, fino,-Mr ZuemMinl ü frt vkr.U»gli«t
téa hui fontJH L0 \'kr. Jub-bua funtjn fiznlnuá fonti* 40 kr. Ziir Tonljn 40 kr. .C>ü>e párja _ÍÜ75\'-kr. Kácaa 1 frt-KOkr. LÚ-I aoviny I frt 20 ^ -I-M40 kr.\'Xud bízót* ¦ 2( frt 80\'kr. ü Frt 60 kr. Paika frt - — kr. Tyuk-tíjnH l-V* kr. kr. Burgouy.i mírejfi ..1 frt 40 1 frt 50 kr.-Egy mitsa\'széiin 2 frt 30 kr.; 2 frt 20 kí. Egy kéve ítsnp jl ü k#.-"Swiima —LfrtíO kr,-Uibnr virlekünkball\' skója fi frt Ó-bor vi-tl\'iktlnkbcli ak«5jft 3 frt,
. - A nngyk anl ri aí várn>~ tanA\'jánn k írirgyeike ktinyvcböl kUdts SZIGETHY KÁROLY, bixu».
Ertékr és váltófolyam: junjus 17.
5w/„ metaliqueB 69.85; 5"Á, ucmz, knjesön
.68.40;-1ötiti-ki Alladaliiulcu!csOiu\'9o.20ibitt)k-réazvényck 719; Rítolíntézeti réazvények 2i)5.
20;EojidonJ 118.80; uzüst ágíö 116.75; arany darabja 5.69\'kt: . . \\ • 1 ; — y-WJ"
\' Vasút! naponkint! menetrend ;
Iridulfir.-Kaiiinnról Barca felé reggel 4 óra 55
pen
Uóca
délutnu 2 ám 25 pert-i r-ggfíl C ó*a-_— „ d. u 1 ór\\ \'22 perez eitve 1Ü dri^ f)7 r regg. 4 lira 43
n óra —- B _11 óra -30 „
regg. éüL-L.
, Sunruuig délutiui 2 óta 30
, N.-Kfuiizaárt Itnrus , rcjrgi\'! -I dr*\'^ » ¦ \' > délben IJ irn ili „
...... Iluda fülül roggol 4 óra \'?!i . B
J*-"" " " \' „ „ déli). I iirn"4,í perez.
. .... n.....,- „ nyvu 8 Óm 53 ¦ B-
:,r- H , \' Triost „ délUenl- órn_:íj^ ,^ .-„..\'^J
————----- ~-----5—o«ro--"ÍO\'~nn>-í),JF-------„¦ —
.....„ llécH , rUgg>]l--\'I-drH\'in
Hujirunliul ilúl[|cn VA óra
Eteti ixax^toíjr.
Junlui 15-től 19-ig 1870.
¦ éa lietP jKatholikua uap-l Proteütána QL [ ,- tár * I nanlnr
A iiflg. aatebTd\'61. Lukáca A.1V, 18-2I.
19 Vasarjiap. H l\'.rot By. B 1 Gyárf.
.ao H Biffi Silver, p. . Flora
?1 Kvdd AlAJoa liitr. Alujo*
¦1-2 r-ieVdá\'--" Paulina . Alb«n
•23 C-ölör. utterlia d Sitdc nia"
24 Péntek K.\'at ,J.* Ivi»
26 HlÜhiilftL Proap., M. Ai\'ilrtha
Fololüs \' BiorlíesztűTWajdlts József. ¦Sesédszerkcsztő : Batorfl Laida.
^Jjpunkeliflzatéaj_feihivMát a következő évnegyedre jövő számunk hozza, caak 5 krajezar fizetendő-a bérmsntesltésre. Ara. e lapnak félévre 3 frt
mindazonáltal előfizetés eszközölhető-postai utalvány mellett, mely esetben 10 frtlg évnegyedre I frt 50 kr. v : 1 i •
Vidéki vovflim kalilnlis mBgolégéddíiMI <Aég tnnusitgot ttez az 186í-lk itvríra«takimutatáá, molyszurint 15,000 portai kttWpoiínyt\'4t 1808-ban l<l,H00-at adtam fel. E.aiAiuoLíjgyotUirMdevahj Ozluti-liáz sem értő el,
.................. . aiindcn uum-Jetsza tilrjy TiMaiTeliili!ct_»Jiz.JU-biiuiijiliiUi-a szigora.
hwanrctws^aa-riisíjrs Vijilnara azimilt<ilt-li«»oit.l<> (lésekH n<piTy»>fm.Kj\'.iii.iiifr
-vényt ii li kfliíiimrii. ki\'rcm u kilvi\'lkiifi pontos rxtmxes : \'pi^íi:-... KUJ-HUMAKN-ArBéra, PratecAnuic M.sz. a.
Tessék csak egy próbát tenni.
v.í-3«j—ís-iirsIálib-nirgDi\'vprnttrtaíífvnk olcsóáráról a -vevő meglóg győződni. -Minden áru a-legjobb minőség biztosítása mellett adatik el.
Itt a legiobb-gyakorlnti (!s lenyüztsi \'czikkeknuk ol.vlnat\'yszurll • valas-i-ka tnliilliuii., minő BéSŰin Wtonló nani lelezu;; i;ondoBkodTa van itt fintil ix öreprúl, ugy, hogy taekdv »<-gert szúp és alkalmatos "njarjdekut ncpicsak hölgyek es urak, dc liiéj; minden korú es ullns" gyermekek szamara eierioli! viluiiztukbaD találhatni. Árjegyzilk mindenkinek, czime punt™ meg-névezese .után innyen és liiiiiienlvt\' küldetik; nagyonelünyus tuliat n vidéki t. cz. lakosokra náare,-öógj--ee;y példányt megszerezzenek, miután abbao nemcsak az ur, hanem minden a raktárban\' létezi czikk pontos megnevezése is található. A szetkuldia utánvét, \\^gi ;i penZ előleges beküldése mellett történik.
Legjobb s legújabb gyártmányú különféle ezikkek kivonata.
A Aifc jeligéje „Az olcsó tárgyak 15 lehetnek juk."
¦ ¦ ¦ ¦ *— ...... .1,.....jjmnaji,!!. .inj-ag.
mucijelt. NŐI kazltaakak .icxtl ab-
roncKul, 6C, 75, aU kr., 1 frt. ].2t); tf^finomsbb -rhaprtii bűrbSl ara-iiTOBott Birrai ii.3.20,3.50, 00, 5 írt
Legufabb piaitárczak 40,00,«", 90 kr., t.frt, alepfltt 1.20, 1.50 íj
í.5».í bankjegy tarozak t>0.-^(> kr.,
1 frt, l.ÖO, lernnomabbak 2. Ü.iiü, 3,
3.50.; isebbcll JegyzikitnyvBl*/ \'".
-lflf--íK>-25--krr,"lif|rt.n;\'liirkmÍ!\'bnr 30,40,50, SO kr-, 1 frt.
OoháByzioiJtok 40, uu. hu kr., 1 fri, 1.2t), 1.50.
UfJU»ká> rrÜ* bSrből rrirral ii."_n> 2-fiO. íí.6(». 3.3.80. 4.50.ő frt. -- Ylzfeatlin ullbírSndök Alkalmai\' JezBMel-2.40. g.g" -150 4.
TTrtT
Ftnykapi ? albumok leBiiajrvobb T-.l«-itékbnii. Díszpéldányok iu. 12
14.18.20 frt Zenelft-albtira. Mlmluuik nll-ui.i,
Un kiuritjak, t darálni t jat.\'i.k ••! * U^-uUbb rt k-yki-uverU-bb táurzibi-
[ ujabb linmztlntHir.uvi mikí-ízk-l 1" , tlrbl.<U, I ut_-bent ti. - irolampa, 1 J bévnit-rí, Itiusrrr. I tullüirlü. mind tcépeu krxzitrc o frt.
. LPíni-isTVf\'bb valajzti\'ka iuüi-. nznihazi- >¦« s.;:n-lffTi-i.il;ii>\'k. 1 db cp-werii ós rrinos .10. 40. W* kr. 1 dl. «.*•[» leüt is.se! -lO.SOkr.l 1.20; 1 dami, pouípawi kialliiva l->0. 2.50. :t.4.fi. ti f>L Lüfljobb toilette-targyak. r-rau-
5Eia sainiiiaimt "krátmbuz." illatokkal K Ui^lKM-::.. 40 kr. LcjiH.. fusuictiíHH\' iFnatitirl ilbj.i tO, 13. 20. Sü kr. Lfirfiii. illat.\'ícrek.
KBIbI VÍZ lúmínSii-pbeu 2n, 4**t, -iiO. tűi kr. 1 frt. lrp»szintt;u iu:nttrit-dennönin in.Tü toilt\'ltt\'tarsrak a leC-oK-iiul\'U^riik ni
ím menciiTíSTiiniii. 1 <lb !*-.->ili frtftflrlS-frr50 kr^\'Tinni-cilri-l 1~:
A k-irtlli. Utarort-Jii taVCBOVek .n-krtini.tth-ai Uvogből.butofi Intcro-vpll,;í—:! mnJru 4. D.iiÜ. 7. frt.
IrOBtappik lirral 1. 1.5U. Ü frt^ iifviiuax ipL\'ii jrvsk.frlatiii!. lc-N*t;r«-lÍMfl «.-2.511. a, S.50.4.5 frt.
HÖIgy-necessair-ek minden u-n varr.-.rtikíixtikkBl mno* U0lkiáll7-tAibaa 50 kr 90 kr. T frt, l.fiO kr., 1 ttttKíkflltlnbriK,-; b-rirolötfirul Ifi kr.: 1 etal!! rn<rv 4 -kPtrcir knt.\'ltíivelfí lUéa. SUkr.; Ittál lOukfllanbnzC TBrrutfivel 20 kr., 1 horpulii- t-.« ru-liajrtpyiiii mlntakl.iivr \'M minta. 1hj.|.i.1 B kr. .
A régi árnak felei! 1 pár letrujnbb
formAju viia,frmciiaporcfllni))iól 40.00.-80.1 frt. 1.50, iwcvübbak 2 d 4 n frt.
Ztcbtihillff kanicicial rí an.\'-l-ktll drbj»20 30 40 50 GO**^.
Ti-mi-^zel i-lUiutt oblfla-ezQit, jűtiíl-Ui 10 éri fol)notio»b««innlatiiirl-ImÚA tuc**U •rdkanil IP frt, k.-i-.Tc«k»nil 9 irt, kés ú« villa *Í7 frt l;|»ir,BJ«rtjBtirtó 4 frt. Egyúb chi-n*i-erltsttjirj;yAk gyan arvrt. Ezen {Cyiitrainy s«in- t» formában a va-lódl etflttliflc haianld modorbnn van kóssitre. ,; . . ¦
eyakortatl oloió a]and«k. Alcr
Lvgflnoraabb kautiuk-fesük. Ecj
rntlurit.j fí-.tít lo- 20. 25. 3U kr ; cz? sűrű fúHü20. ay.:.l\'fcr.; 1 nyele* ft-ífl 25 30-\'-15 kr.; 1 urtü tesü íín. 40. 50 kr. Kr.rClu.k,.K-k 25. .lü. 45 kr.
Selyem nyakkeadökuraksza inára
jiook aiya,&0 kr.l írt. Utu. Legjobb nadrágtartók uru>s Lya-
kurluti. 1 par .-.ncot czéniah,,! 4ü. ÜÜ. rJil fcr.: solvt-.nl.í-i 90 kr. 1.20. 1 tri SO kr, Legfln. alpacca - gyertyatartók.
Maciit*:\'\'? -r.6".Ü . 7", á".9", 10\'. 1 db ára 40. so. ün. 7fl; SO. t»0 kr.l f.
A legszebb fiorentini bronz asztali gyertyatartok. I pár 1.5i>. 2.50. J.5U. 4 trt. l.TTTMiolvati kÉtacuak a U|ru(abli luititn "Tivnnt i. 4. 5. (í frt.: 1 cvurtvanipptalinritii ftlabastrum-b.\'.l 10 kr.. aljjal 15.
Legjobb zseblámpák, igen p-akor-
latink VL\'dflviipi\'cl. mely napr pii-p.irkilrt ad litlj "0. H1 kr., ntpj-icore* vOdllvt-cCfl 1 frt. 1 20.
Látszerész! tavoaBvSk iu ílvi-^-pel, mclyekisu -iia-v fui ni írt fü Mit vi tnviilbiil i« kivobt^k n tárjnak : 1 db 4ti. Hl. 1.20 kr - •
Nagyvegeladasai\'^y bukott
uyi"i;ynriiiik. — hpv iiapv ci-cnivr. P\'B)iin«/,t\'veIlnil 1.1)0 kr , 1 nacv L\'lnvlll.ctlrn anirnl lüsjiűrsiBVetbÓl mclvnok sclviunfuiivii van, kzÚii fu-pautvuvnl :i.2u. J.GO 4; IcjtJ. Ivani aelycRi»r.r.>tbüt 5. (i. á frt A )cp<s. na[ifruy..k ihvutim kiállitissnl miu-d.\'n HtubMi ilbj.n ]. 2.55.3. Ugyanez brr. miii.WT.J.f>i).4frt, Valódi britanla-icaaalak {
gi kaiialakí-ka^attcnl gyHrtinánv
tíiii-l .>
? = inludíj feliiT ei I db k-V^anäl
anal 1.
12 .ih (ív;;ka!iiü 1.2ü kr.: 1 leim kanál :M_ 1 U\'VHitwerr, M kr."
Legjobb angol tollkeiek iit^ ö."t. 4.J. ti". WJ. 1 1.2.) kr.
Hölgyeknek nélkülözhetien.H-
t«il(\'!t\'.--;tkrffivke. íi^r1-. nistim tc-avc.sitpti. ;.irr.il. lüünrrt-F fi-lszt*rt;l-vp. Mi«.!« a Ii-rfn. iw:u."M\'-íbS! üsz-=zcío« r.\'ak l-.\'MJ k.-.
Legjobb szerkezEtü eztafecskea-
dok iiif[kül>"\'EÍietieu niindeQ Íí-siUt-tá?bati. 1 db LV, kr.: I foriti! 20 kr.
TRAUGOTT FEITEL, első ausztriai¦-Magyarocszáönak. á!t, ÍJizomány-szállitő-üzlefe
Jiéc.t, Knrntnemti\'.
klllTITilH
\'¦Ikllí, I
Ivnk iiK»«»* ¦mln\'tfik; »v.ijn k.\'Tic\'ties k,l!
\'oknäk, mint ajándékoknak egy íhanika! yiigyncvezetl orákosnap
¦ t...ut.<» t-ilnojijjH liiül-
\' Ez. Ezen\'
tarák kulAniw.r ^.nitun <•¦, ctitu^an lilvn, a furfi in nitl úrnkuii tn\'uá vipeltetilek, ni opj-ik nldnlfin japcli.aiilitiiin által a nn|i é-t ej fel bossiát, a unj! fel-ktiltut éh lumeiitel, a ninsilt oldalon : folyó betol ea liónajiot mutatják. — Egy iirini.uvaludilag; nrauvozott 4u kr| e^ytEerUa arauyo-,a 2a kr., cKy drb ki)íün»éi,\'eii 10 kr. ¦.a.ij.^;,,^. \'j^N A v.irraíbns iji.\'ii dz(lk»tíji!s az ujpni
ft^^-P—^/ feltalált varrólfl-befTJzD gép. weh-ly..!1
a vak ia ejrv ptüxz alatt a lüfrauuiaaLt.—unrn\'.tfil
a-?ii!at beefizlieti. — Lgr lfinagvs.i(rn peelinicze ára
iil kr. — 10) ang srab varrd ifi, iiiindícjik darab dóm acrpll.dl 20 kr.
Epv bkar-iiíi sierkfzi\'tfl aiifrol feji5 íiiimlt\'ii a mai iiaiiiir ¦kc«Ait.-it [ Lilmnnvt a batterbi; szőrit — A ké* élét 3—1-pz. j uls ulih, cldH\' teszi, a nélkül, bnsrv k*nrz»lnn. ¦la. ab ara 30 kr-
EgyelBmes Jiévméröt éa légméröl
ezu.iii;Zúlt la]»i»?tlt tíiiitiH lukban házi ¦zUk3.\'»!;l.\'tre ftifiltf anapy iii.it.iira. bizotuivara miud«ii«i fujr matranak 1.-SX .Ural. ara .1.» kr. .^zr-nüvi"
1 db.- luk betUvrl -
LAKATOK.
Lepijiibl- bi-iilr."-- o ttl/l.izliM
¦ «zab. \' ,
lakatok
1 db. kic«i . . . 50 kr.
1 db. iinp.v .... 1 frt.
Esernyők, alpneca 240. félselyem 3.80. selyem tí 50; niiiiiIUeoO fni.yel és nuíd ftlanpal 3 ft 60 kV
Kiirjiereetelt tlftnOr 1 drb I frt 1 fr\\ 50 kriL
F.naek .v^vft 7.tiiiianczozva 10 2JJ, 4LL(J0 kr «-¦- -
Oralántzult, uj párisi a JO, 50, íJl, kr-
Nyak ..rnlauezuk, zunian.cz gyflrürd dtizeien kT álliiva 1 frt »0 kr.
Ae/.el uralanezok, rfividek 10, 15 31> kr. Nyaklánc? 30, 70, »0 kr._ --- .. _
1 piir keíelüirinnb 25, .15, -10 kr .......
j iiH>ll<roiitl> .1. ff. [5 kr.
1 ,11. KallL-rgomb^csonl J kr. arai.yu^a kr : &
Varroeszkoz csinos bárládákban, melv 1 »llu, írvtlfiztl, ifliartd, kr.rf)mr\'á-*].0lv "f kes Ivuktapiti-i »tb <1(> |;r. — ki\'Wtr üven i i.iiK.v 1 frt 20 kr.nii;rr csinoiabb .\'1 fn \'
,V? ^-^""^kkai - vad k.lü.n(íya-rakkal ilisiilvn n-rinuHzeiog.eL.iiUn,;! fopva , ,ere!" dlczitiütiírt\' a vadá-
alkfldvfb.kn.-k k^ll-iniui mcplepetéiü! szol-paliiak : mint vtiy 1 ilarnbir,\'--flznrraxfejj.\'.I RO kr; rnjzol.if Feriin I frt; kr; 1 ,lb r\'.rntartiS Biép va.t..j.,el liri-kr ^ ,p. serar-* .i4 kin - foLaU>i|. ÍA__fj;jle&-. 4i.T-kr; r ílar;.b LT"jiÚMSakBi r.-it -vagy Hzarvaflfrjjol 4,20 kr i 1 darab mii itartil 4 ft 20 árral 40 kr ; | llarill) .¦pzan-.i-. GZf „-.hftfej „ t(,mi. napysapban 1 frt 50 kr; i ,>Hr jí„p, „„ y .tirl.. szarvval 3 m fuj kr ; 1 pár dámvad ti 1 \'
áll !
1 lel k.
1 b-vi\'Mii.To l.SU. 1 Uiin.erí; 45. llll
K-auticl i>f vont, fémkanalak, me
Ivek mii.di^frb.\'r.M. mara-ltiitl;. h lib\'uasy tvlík.-iuíil \'t5 k..; ÍJ <lb"ká-várkánál 4;i kr.
Legfln. angol evőeszközök. I iczt
lábaJuiilall 3. 3,:.n-. 1 tue/^t i-ivaly-
_ = szaruba ín piait J.íitl, .».50. ij trt.
- -¦ •^JpB>^*t*LfiKXelin«íaa4iteiii_ii. t- vidéki vásárlókat azállitó osztályomra;-eiíyedlili üzlet- ez c uemben, mely altai a legktuebli s legctapvobb biiománv Ky«rsan s ugvcnlő «K«»it staHittaük. -
AZELSOfcUSTRIAIBIZOMftWYIÜZLET: A. FRÉDMANN\'^Zf^f^j
Zseb-hevmerok t<>k:
rabia 30 1;r. Ramak latogatofenykepekhez. 1
db k^zvptimoii 4,1». 1", K. kr. 1 drb lo«;f. fraitt-i-ia 20. ao. 40. ..o 60 kr.
Rendkívül olcsók a í>r»ii*«iit<\'ni *.«hä«vz..k.\\.«tetrk-: Kirv wiv.irál-vjViiv trt\'iii-aliktit. baniiitart.. ttl/.i-azt\'í ea cpv rsiuns ízivarjiipii b\'irtiu. Liitb.-.l ,-.»<*..\'*.\'» 1.511 l.i.\'ri.
Valódi alpacca-kanajak. I duciit
..... 2 40. 3.SI1. 3.;.0
\'¦•káíiáll.3il. l.ii
SL HERZBL jwlgr- orda Bícsben. tistohinsplatz Xr. o. Aussenseite fí^BS&l& ^ ZwettelhofeB) számos évek óta jo hírnévben rüszi-sulű legdtissibb tartalmú
¦Hh Oha-raktara
"^^Em^F\'- ^J^nUfl \'míriílííunemü jol ruodezett ónút nagy válaszlí-kuj
^™ mellett, a ko>etkeaő Rrjegyzék szerint. -.i
(487-^12, 2) fieiin x^ebór..k
WW kítttnS mlnílaircflek a cs. k%.kí<tiilú4zeti liivatal altul nn-ppr.\'.biiUt. -^BJ JP9!*HiadettTimftbáryqzott driyali jdtálliit-biztnait" irat adnadatik. A unni szabalru^.Mt drbja 2 fttal olca.ibb.
lAianv t-zil. nr.lapb5,70,8ür " " ¦ ffcffft V.brrw/tli urával a HA\'ftrtyagyiijiL 90, 100-120 ft.j \' kúvzillékke) !) ft. "
~* Itiztunsni\'i ébresztő lOr^ikt\'sz-ítljil, mely \'ojryutíal gyodvát .Iryujt 14 ft..
IVm-i* lírntutirúkiiak
i W r. . 13—18 fl.í li-p\'nairyobb ieyelc^iinHiibb . válii télin "tltíliiillvel a lepi\'lem*.bb árak
mail: .\'»^36. ft. 2fl,,;lCaö, 40, 45750, nO-loo-itip, liílU\'yiíraltal-.Iap. 35^40^fi, ^ MnjA^ KyiVrtmAnyu rH(r(f."!rthil:ii. email. jrytJmant. ~~
, r Tirfi .ArAk
EsOat eailiud. wr.,4 rub. 10—12 ft
- ttgTiHappal 12 13 ft
- iv, «?1 tigr US —14 ft. 0t - 8 rnhfnnal 15-17 ft
- ktttü» fadaui 15-17 ft kr«*»\'- «TtK 14-17 ft:
- horgqny rtr. 15 rub.^lß-rlfrft"
- fin Kxttat tapp«! 20-22 ft. - - ketl.V t..d, liavi8~-23-ft.
- - - flnnmablf ^«21—a^fti
- Mg. h.kriiz. Uv.J». 25 ft.
- iiorKuaior.k.i«p2i-2*:rt
- - - rebjoiit\'Hfe « nr«k> \'
ni] hnaamld fei. .;2o~a0 ft. rei.i Uottiu f^dfl- B5~40 ft • ¦ knH lUftfr fl
~~~~ -¦ koif.T,aar nm/M-WU: \'Ar*nj riilla4«&r 8 »r H r V) 33 ft w-wy lar.pai 37- 4-J fi
- hirgor.y 11 f 35- 4J ft t - finom. w. Up 36_- 60 ft
- k«tl0s lapjisl M-1PJ h
eg>* evi jótalla
- knis. Ilvt-oi Bz. 55-
- (eniéiitoir - - - 80,00,
-\'ket lappal 100, 120-Uttlgy ..rák
75 tt.i 100 ft 150 ftJ
Arany -
38-48 ft,
""ESaztalylAppai Bä^fi ft.
- !t»iWCitap-S r. -4Q-4B fu -"fniaiI.gyemiiiitiik.5H — lif» ft.
.- bülKVltorff. örak 40—4H ft\'.
: > lysitbB lappal\'50—fjO ft.
- repuanlolrokb0,70,
kut. ftlib-L 90, lOO-HO ft • Azonkivfll »ilnilmilulu umilimi
-kéazletb\'cn.\' . fczüit órák1-3.50-íjf Jirfui/t» -¦latnak. ¦ — . •
Ébresztő órával 7 frf.
lt!ÍntiitíyoblL„yiilaHZiúka.
2 évi lótallás mellett, ¦ - ~
Min.lvtiuHpi iulbuíinunl 1U. ll, 12 fi
mii.dun B napi, .-_ 1(1, 17, 1K, \\\\\\
¦ . f:;/ ¦ - ¦ 20,
dtl» .»ritä!-tolti™ ílr-\'riKel 30, 33, 53, ft dltu-iii!(ryed lli,\'.«rt(.l i-tn.48, 50, 55 ft X&U^tj-Havi^r4|giibth>Mir>r^0.^2^r-T-
Miiulcu ftlKKÍ\'üra oa>lui(ix<ilannl:fiO kr ¦lavitiaok letilnbbnn "¦uMIkIHih-
I) 6 Ii Hl!
k, vi\'l.\'ki iiiu^reiideliaok b.tiUililwiie vHpy.-nüinvét .nwlljjtt-jioi\' tuiliiiu-íiílMfz-yiletiiuJi, AInnoi\'"tonali kieÄBrvIlMt.ik, :Ornk ntcnerSltalntik,
Tüdókóhögés meggyógyult, Az eltüat életerő erösbülése.
in-,-c. HofT JánOS utlvan szállít központi raktárának Bécsben,
11. Kö.rntnerrlng xi.
Ktidituz, lb7VÍ. ltiUruivr 21. Kerekncktiin a\'"ullók\'-\'U »•*" Irtwt t« On kitiiuu nialaUi-kivonati .egt\'szsog-sorubűl egy laduvSTTciilTlcui. Uitllliaim-Jntio^. :ili:itorv<is a os.* k. Mllumnicnesnpl.
Uocbiini, isii!). Kortilc ujabb küldeményt kitunü keszilnienveibúí, a mnbita-kivonati egéaz-lít-g-aurbűl, iiialtit:i-egosvJ>egt cöukolíídebol és iiii-ll-inalatii-bonbonbul a hu azanuira. TüdGkühög&e, mely tajdaluni, mar igen elölniladott vult, usaktif.:in Yégké|Lülveszett mar, u K1ld;7öt"kellemetlen"" szapa limult, szintúgy :iz. eirnli )zz:idas, uz elubb -uly vubiiedelmés kihanyila jobb jelleget öltött, az elíibbi elsovjinyodiis helyűre liusbeh gyárajindas ji>tt, a íiu\'nyer erőben,\'vidámságban, üde segbun. (Következtk^koszoiiet.) KlifsM\'l, hirntalnuk.
Woldiseh-Tyehow, (Üelgrarli .ikerulet) k.-i-itv elűtt nagyobb mennyifiégü maláta-k\'ivonat i\'lvezete Altul, ismételt hetegsugi esete.k folytan ulir^mgult testi szervezetem uj életerőt nyert, és a nmU.cvben a-IIoff-fele iiKilula-egeazsegi esi>k"\'l:\'.de hnzaiaod hiisználnui által igoü terhes köhögéstől menekültem meg az Uraságoduak mar akkor legmélyebb hálámat -fejeztem ki. Dr. Koiiibcr^, lelkész.
Mlp Óvás, htunisitiís és utánzás, ellen. Zhilátakéssit- ~ Jlftll*
&r^V ményam valamennyi czivikéin »t«7itnn\' 0 ntínuűiida: ... JUllUllKl ulFlIt
Nagy-Kanizsán : ariehentlml C. és^ftoxoin.viK Wrlisch ünik kerpsked.\'-sében kapható.
BIRTOK-ELADÁS.
_ PllSZta-EperlCSen. (Znla-Szcnt-Jíiliályvasnti állo- -Iuisl\'0^YlyraJH«sn3:ir.iO-Jévö.űíaii\'lől,omiil, mcHrl32 liuld tcrjölclmü Szántóföld, 66 hold rét, 5Q hold. k\'gcluv3 hold LulsnloIekbúT 411, tezou-u\'szüksígos¦ s.\'teljes jó Litruiiii Iüuj gazdasági épületek, u. m. cpy liíltlníz negy szobával, cselédlak öt sztibuval 3 ísmiít különcselídlak egy -nagy sailm-s konyhaTal-Sat.-liSteznék. Töblién~ is. inegvchcük-füldarabulásra, u meunyibdii alkalmas .fefcy<ly mi>.^g&vt)-fwTf-^pamUláliii^leli.t;t|^^abadk^!tbu|-T!linloiu ; ttvenm" szándúkozók niielöüb-jelcntsék Tinagtikat nálam \'s valáiumt \'cgyrasűgre, iigy n vételár elönyCj feltételeire nézvfr
—mtézki;dtietcTnrJPÍ3ztoleTIBl
(•138--)
WajditB- .Júzfiof ^iadíVJapn ,e^iiyjyj^ulajdonQÍ.gyorssajl,(i .nyomásai. istagjvKap^sán.\'
liáró Mérpdc-Döry Karoling
, Z«l«.Ea»rahami|Jiili|lrJ<Wji|^
ííágy-Kanizsá 1870. juniua 25-én.
26. szám.
Kilenczcdik évfolyam.
illa-Somogyi Kozlon
Kiterjedve
• SOPRON- és VARMEGYÉKRE.
... - -....................... Vegyes tartalmú ixetuaja
a s/ftpiro«1 alohí, k«r«ske<1 <lIeln, ipar. saziliísziii\',- íikIoiiiíiíij es müvészei .köréből.
MesJelenlK:
mladan alöabatOB, a-gyakraa aeiaW va«* Ml
Siarrkenatöi it-orta é>. ki«dii IiI\\aIh1:
WAJDITS JÓZSEF kttarík«««kodí«il.ii.
ElöBzetési föltételek:
-Helyt\'*1!\' háiltoi hordanál vidékre portán EgÉit L*rc : - 6 írt..— kr:. Fé! érr« - - 3. . - . Évnegyedre - j . 50 „
A hat hasábos prtt sotért l-^z\'ir 7 kr-!-hct *i és mindt-n további beiktatísórt 5 k Bílymjdij minden epgea beiktatásért 30 kr.
«try petit sor beiktatási dija Iá kr.
Hirdetéseket elfogad:
N..K..l2ftin: iK At)ü-l{IVATAL.PeatMí ZKHt.EBU. Bécs-, Hajaburfl-, Berlla-, Hajns-a.-Frankftirl- ^\'Bas ben:\' h.y.xSk.vstEIN-* V0I1L.K11. Lla\'aaa-, Bern-, . Stullj.rtbu: s.lCHSÉ&T.iltSA. BiaibM: OPPE1.IK
A zalamegyei"Gazdusagi Egyesület
által 1879. évi szeptemlier 12-én N.-Kani-_ ^zsdn Tendezendö HjnrvnHiilHrh-i ki állit ártsunk
prograramj i,
mely a. f. é. ápril 26 in tartott állatte-nyóíztési- szakosztálynak javaslata folytan,
-által," ugy^A mint alább-következik,.....hejjv
ben hagyatott.
A kiállítandó tenyész szarvas áilatok nc-riiHi-hm Hijaz\'tatnak és pc,dig:.az I- SÓ.
osztályhoz tartozhatnak azon tiszta vérű és —jellegű szilajtáju tenyészbikák, és teliének, melyek a nm. m. k. fűldmivi-Iésí-ioar- és kefeskf.de!iái mlnistcrium által adományozott 300 frtnyi állam-jutaloinra pályázhatnak, és melyeknek megbirálasinál foieg. a vérts-Tzilaj-ftrj4iszfci-jellege, továbbá testi nagyság- izom- és csont- régre egész tesli alkotásuknak szabályos kifejlettsége fog tekintetbe vétetni. -
Ezen osztályhoz tartozó és pályázó tenyész "szarvaiTállatök- ÍÉSfatkező dijak-1 han részesittetnek. u..m.
A legjobba évet betöltött, de 5 évet tul nem baladt bika. nyerhet 50 frt. ^——-A-mis«yik-legjobb-3-ivefcbetöltütt,:de 5 évet tul nem haladt bika nyerhet 20 frt, A legjelesebb 2 évet betöitött,dir3 évet tul nem haladt bika nyerhet 40 frt.
A második legjobb 2 évet betöltött, de 3 évettul nem\'haladt bika-nyerhet 20 frt .
A -legjobb fejős vagy borjas tehén, mely 4 évet betöltött, de-8-évet tul nem haladt nyerhet 50 frt. 1 ¦ ^ A^nfísodik- legjobb-féjös-vagy-4)orjas_ tehén, mely 4~évet betöltött, de 8 évet tul \' nem haladt, nyerhet 20 frt.
\' A legjelesebb 2- betöltött szűz meddő nyerhet.40 frt;\'-V \' - \'- a.
-A második legjobb 2 évet betöltött szttz meddő nyerhet 20 frt. \' -.,
_ A legjelesebb és legkifejlettebb f évet betöltött, de.2 évetfélném ért bika nyerhet 25 frt.
\'\'«^\'A.<:A\'.-m&sodik« legjobb és legkifejlettebb Vivet-betöltett, de-2 évet-el nemért bika nyerhet 15 frt. ~ . -
\'A. U-ik osztályhoz tartozhatnak -miii-^ íennenr magyar fajú tenyész szarvasmarhák. Ezen osztályhoz tartozó és pályázó ^za^iaainarhák megbirálasinál, nem egye-dül tiszta, vér, és.fajjelleg,,nagyság--"izom-., csont- és téatuek -szabályos kifejlettsége, _ iajfdi^ejga_fehfinekuéita tejböjégjs latra^ vetendő fog lenni.- " -
:Ez utóbbiaknak dijaztátásárá a rae-lJgy_eL-Gaz^ági.EgySjlllBt Alt~al-adomlhyo-zott 200 frt jutalomból — következő össze; gck állapíttattak meg. u, m.
A legjobb 3 évet beuUtŐtt/\'de 5 évet Isi nem haladt nem magyar faja bika nyerhet 89 írt. ¦
¦^A\'másödik legjobi-a. m.fojiubika mely 3 évet betöltött,de 5 évet nem balladott nyerhet 15 frt.
A legjelesebb 2 évet betöltött, de 3 évet tubem haladt n.tn.faju bika nyerhet 35 frt.
A második iegj«:bb 2 evet betuílört, 1 de 3 évet tul nem haladt ü. m. fajú bika ¦ nyerhet 15 frt.
A legjelesebb fejős vagy borjas tehén, mely még 8 évet nem haladott t-til nyer- , \' .t 25 frt \'"\' ¦ , ^ _ \' * \' \' \'
másodikiegjooT)*íejps. va^y tehén, mely még iá évet uém haladt tul i nyerhet .15 frt. !
A legjelesebb mír 2 év<>t betöltött\'.
országosan pártolni?
tekintettel a nagy kanizsaiakaiik t tereni mostoha inszonyaira.
A nemzeti csfaosodúsnak ama gyönyörködtetve tanító-intézetét, melyet színháznak hívunk, mi magyaruk, kití a gondviseléstől elég dúsan nyert egyéni s nemzeti sajítságainkon kivül a szinmuvészetre talán
~So 3 évet -tul uem - haladt s-Zl\'l nieddö j nyerhet 35 frt. ¦
A" második legjobb 2 évet betöltőit, de 3 évet tul nem haladt szűz meddő nyerhet 15 frt. j
A bíráló bizottság 3 tagbál áll. mely i a kiállítás napján a megjelenő, de ki nem állító látogatókból fog megválasztatni.
A bíráló bizottság, maga kebelében meghatározza azon arátiyosittási elvot.uiely-nek alapjára bírálatának eredményét fektetni fogja,-mindazon által díjazásra csak oly tenyészállatok érdemesittetnelí, melyük a k ia 11 i t Ö2t u 1 aj d o n o s gaz d as ágában szülét tok és ál,t a 1 a neveltette k. Külhonból behozott tnarhn fajok kiállíttathatnak ugyan, süt az .vz által .nynj-tottismertetés, köszönettel vétetik, azonban az ily kiállitott állatoknak, a bíráló bizottság általi miuósitvényer-4igy mint a pénzjuta-lomra nem érdemesittettekó is, — dicsérő
ok-levelek által fog bizonyittatni.
A bírálat a kiállítás-napján reggeli 9 órakor kezdődik — melynek . befejezte előtt, el nem távolittathatik.
A kiállítandó állatok Berfinyi József uradalmi tiszttartó urnái Nagy-Kauizsin f. é. augusztus 15-éig levél által bejelen-tendők fognak lenni, mégjegyezvén abban a kiállító neve, -a gazdaság, hol az állat neveltetett, továbbá annak neme, és kora.
Ezen bejelentés mellőzhetlen szük-
1-ör, hogy a jegyzék elkészíttethessék, - 2-or, hogy a kiállitöft állat elhelyezéséiül és élelmezéséről,". a kiállító terhére gond fr.rdittáthassék.
-.. A rendező bizottság Ösnzy Károly elnöksége alatt Szalacsy í\'arkas, Berényí József, Grunner. György, Iukey Kálmán, Belus József,\' Tcrsánczky József, Kocb Adolf, Babochay György,"Blau"Pál,tagokból .választatott meg, kik a kiállítás köröli teendők éa a rend feutártásához szükségn-"seliet saját belátásuk szerint fogjál; c\'jntézni. .Kéli Bzt^Mihályo^jun; 22-éh 1870.
HORVÁ\'i\'ií-ilÓR^
-7 "ill»tt»nyiiitl4.i .xikinímv elnök., miat .í^ííf\'rerrijiít;élk\'í.rliíin.Bl ;úi. kíliiicii. ií.ít.1 .»U«iH^El>l.r:kÚt|()-üliSi.., —,r,.,, iílAl lett maifbUuUj.. "i:•
ar.1-a^^aij\'.id.it.\'ir:\'-. meg. ii-en sokáig nélkülöztük. Mert azalatt mig más ué|iek roppant svammal roknu ivadéktól körnvezve, békés évtiZi-diih,"iiélia fél.izajiik ilie^utébeu tilá--gokat derítenek mind hazájfvk, mind az eui-ÜL\'riség ismeret körére, addig az idegen főidre települt magyar, egy messzelia-gyott honnak testiértelen raja. c=akuem ezredéves életén át saját léteiéért küzde, és küzd napjainkig ellenséges nemzetiségek elsodraiii készülő özönében.
0?ak midőn már a kor előrehaladott,, midőn az emherí tapasztalat a-tud imányok, művészetek, vagy bármiként nevezhető utján afclYilágásultjuáv^lödésnek tovább-és mindig tovább haladt* .inidön a művészet kezet nyújtott a természet-fiának, nyerhetett a szinészet nálunk is határozott alakot, mely az idők szellemével képződött, szélest büh és luudusult. Lón valahára a magyaruk-nak is nemzeti szíliázuTk, miután már előbb \\\\>H drámájuk, co moed iáj uk.A pesti országos magyar színház, mely hazafiúi áldozatok,lángz.itán létesült.besugározta
MytmtéJíjMz-t^egyengetvén az ösvényt a fel-yilágosulás és nemzetiség mennyei ííémtnje előtt. A csata bajnokainak köszönlietjük, hogj- még fenáll c haza, a tudományok ós nagyrészben a színészét embereinek,, hogy v i r á ,t Z i k; hugy e félreismert s soha eléggé nem méltatott magyar nemzet összetörvén az ¦ idegen hangok nyolez százados jármát, nemzeti nyelven gondnlkoMk, és boldogabb fényben dereng, s férfi isan kezdi felemelni fejét a szab.id ncm/.etek sorában.
fényével az egész hazát; tellelkesité a szuny-nyadó kedélyeket, s utánozásra buzdított sokakat Több szabad szellemű város követte a nemes példát, s állandó színházakat nyi-totuk.
De mig a magyar szinészet ily polezra jutott, mig a.nemzet elméjét a Kárpátoktól áz Adriáig keresztül világította a ::ap uj sugara,\'addig hány, de hányszegény színésznek lába vérzett az ut kövétől,\\ hánynak ruháját téjite össze a tüske, hánynak Jprró könuye-omlott az imádott szent föJd hálátlansága^miatt! ki tudná elmondani azon tört szivek történetét, ijík egy őrölt láng martalékául dobva, kétségbeesett ke-beliel tértek az epedve vártsirbá?! ;. . . . -~ T Kétszeres dicsőség jut e szerint Tbalia papjainak, kik a gátló körülményék daczára, magukat a szinművészetkifejtése s a nemzeti nyelv e\'melése által lettek kitűnőkké a -liazábau. Mert hogy a magyar színészet hatalmas befolyást gyakorol a hazai nyelv felyirágoztatásárá-,"Hzt senki sein .vitathatja -\'t/t,. A jehB színészek (H\'deme-^lfog^-hatlan? fényű, és nem csekélyebb, mint azoké, kik
nemzeti színjátéknak "a hazai nyelv csinosítására. Midőn csaknem mindennap láthat a nézó vagy szivet megrenditó, vagy elmesség-^el teljes, Tagy-^gyéb—festések—által szivé-hez szóló játékot saját nyelvén előadva, kétszeresen fogja becsülni a hazai szózatot, s kedves lesz előtte annak zengzete. Még azok ís, kik idegén földről beszállván, lakhelyet <a nemzet földjén-fogadtak, mulattatásukat a hon nyelvén találván egészen hazaivá lesz-nek-gyerraekeikben:TVTigyha—azzá nem-vil— toznak legalább gyermekeikben, nem érdem- • lik meg. hogy a törvényes védelem palástja alatt magva szakadt dicső eleink hamvai földjének termékenységéből, tőlünk idegen- " kedve, társaink-legyének!
Ezek azonban idegenek, ha nem egy könnyen barátkoznak meg á hazai -nyelv szeretetévél, s. így a magyar játék-szinnel, nem esik oly szigorú ítélet alá;De fájdalom I méltányos panaszt emelhetni nonunk több tös-gyökeres magyar városaira, milyen többi közt IN\' a gy - Ka n i zsa, melynek különben • nemes fiait s hölgyeit is nem rég német sziné-
szek mulattaták. Talán mentségül hozhatnák fel, hagy nem megy körükbe magyar társaság, s igy csak a kénytelenségnek hó^~ r dóinak; de csak vallják meg, nemde ez is az ó
Tészrétlenségüuön;/miilik?--mert -miként -»-;
.Zala-Somogyi \'KözIönyH-nek; minapi szá-niában-valaki helyesen niégjegyzé : a nagy- . kanizsai szinpadi-Tlicsoségnek l«jgt8bbnj;ire \' ; bukása vége. Igen szép bók! világot dérit ~{ tat egész városnak a magyar, színpád iránti \\ érzelmére. Oh ha hataimamban leune, azon nemesen érzolelkes nónfiakat, kik a.netuzeti==31 színészetért élnek -s-halnak, mint például * győriek és snpronyiakj mint a ;\'némzetÍBég _ tiszta tükrét\' tartanám homályosult sztp^v mük elé. hogy láthatnák, miszerint—-e - ^ nép nem. felejtkezett még születésével örök-Jötírnemzetiségefelől,nem hagyá kebelébén\' elhamvadni hona iránti lángoló^zérelmétV- v még akkor sem, mikor, a közel\'.ízomszéd oémethoD szokásai,, miket\'e népi^köróbe »z\' alkalom kedvezménye s ezernyi\' keresíodési - c közlemények utai.áthatni segélyéuek—- \'azt4 "X;r.-rfelfürgátni^jrkodirnakf Míg-r^s»k^S^siO,, - g évvel ezelőtt", midőn még ezerejicsés.íalék az imádásig szeretett kedves város^ falai>.ki|?t lehetni a magyar színészek ^á^-Kánízsin, ottho1uosak.yalánakj Jfájdaloiu. azon ,iiiö_ÓU
az irói iíSgy7lnrdlfpalyán áldoztak vert vágy életet. Ök\'is a halaVfclvirágóztatásáért fica-
dozának—Hüzdőzbajnokai -voltak ;a-lételért______ ^ _ ___
csatázó nemzctrick^elszáiit, nehéz Imrcziikati TJgeo^iiínV változott I Megvagyok gyözódv.e,. . yiytak;i\')^táságj^jÍlélot ésTyííbiy.gttlonir; $^a*^:foitv»ukur.i-:iitm<>to-\'a*Bm\'; ^szoiáXjiS^lí^^ \'¦\' "\'"\' "\'\' \' \' "" "\'--—--—\'--"\'"\' \'¦¦\'*
Kauizsa,- míht az\'ország.egyik legneTezete-\'
sebb \'ráiW afy mostoha a, Tna^w színé -azetben; ezen pedig lehet segiteniiCsak. akarni kell. J^jTjff^t^zTszmGTTuel^n^u^ _
^=^giap~egynt ha sa bjáu- ni egpen di» et c tt,Ü ogy-egy sziuügyi b 1 z o 11 in á n.y-t-ikell.alakig tani, melynek feladata legyen, bogy Kanizsán
\'^2t:i*8 níjúködjenek az cvneknmlnnielyikTrésiében-
a magyar színészek.
Sajnos, hogy vaunak e habban olya-zir—üok-j-kik-mmden néven neyezhetüjáték\'izin-: nckíllenségci, következőleg a nipgyanmk —-is^Ők^-iigyanis-azt az-elpnltult idok szule-menyének nevezik. De ez nem áll, ez ellen snk- dóról- iionigpt p^hiái rziifolólag-^zólanak.-• mert.az elpuhúJast egyéb okokszülik.minta diva^ fényűzés ési uagyravjigya,s. •••=•• mely korántsem a förcndueknél csapong tul " batárán, de épen a polgároknál. Ez a mai kurbtílyege, napjainkra, illenek helyei en-á római Jauglelku szónoknak czeu sofcatnumdu szavai: O tempóra! o móres! . ...
Hazám kedves" szülöttjei! > vegetek különös részvétetek s meleg partolástokba a magyar szinügyet, hisz az ősapáink szent vérével megszentelt\'-honunk^ a nemzetisei:
— -7: magas„erzésiSrp TalnJcifojlődfettt.mutatjak a ~ _benne fennálló ily jeles intezetek, s a hol
a nemzetiség,becsben van, ott cgyeb íiagy--hozjs energia leszcif. -
Üem maradt tehát egyéb hatra r mint
— -az,,bogy^a nemzeti Színészetet-oTszag^ei te. • ^.különösen1 Jíagy-Kiinizsan a legmelegebb
szeretettel fölkarolni es pártolni kell. Te-
— gyen kiLi,a menyit tehet! — -Az a 1 doza t barmi csekély, de ha szírből ju mind ene az áldozónak.
3ú.
T17. Általdüoa hntdrozatok. A kor helyiségében" a szolgalatot ogy
in\'lgt-r-ttilj^Mí^kmek^ a litdyiaeget--
tiíztap" l"ría.ui,.mmdeiiki iránt keílo tisztelettel ¦^viseltetni)-minden szükséges szolgálatot a kur_ \'helyÍBegéljearfiieg^enin, nzonkivul u^ukis vala-mulyilí ngyleti tisztviselő rendelésére -"tartozik ri^köi^tiífor^m^^űgyülni, a hirlüiTokiít TIK7\' rendbeh-^tartaiii^s miiiüui mindezek, mind u folyóiratok ev vé-^en bokottutondők leszuek.azo-kat használat utau u kar je^yzújetjok epjeg--\'. ben át;idni.
öli. A hírlapuk inegerkezesok utmi 4* "i\'áig a. kíír-olvaw»-terniuben lentartutiiak, mely határidő letelte után ii.kor baruii\'Ivik elubb je, lentkezű tagja az egyleti szolga jJiuuje;;yz.ese_v el., .kiviheti, de 4* oran íui mugiinni nem tarib.itja. \'U\'t\'ti Tap\'»kat "csak az uj szani megérkeztével lehet a körből kívmm. - ¦ - .....
d7. Kik nyilvános előadás vagvíeiolvasas-fl.il fellépni akarnak, neveltért az i: végre iar-tutt nupi jegyzőkönyvbe Ie?:tíabb előtte való -tttt})—nr—előarlaa-, ¦tm^y.ui.iU—rrrv^n^ííze=e\\*eí büirjnk. "*""
Ily előadás az egy urat rm"_\'!ieni haladhat)* tsesakia es\'i urakban tartható.
.ií». A kor termet r.-.\'u\'e! S oratol t;sti? In ürrliíT nvitvuk.
xi.K A k\'.ir |:ivas,M- stTi,I-\'>[tik\'¦(! v.-ft r.\'trí. mptybv iiiiuden ta^ a kort . illető j.-ivllsíhuh. ¦ észrt\'VL*iL*lei, vairv sertilnitit s.ijat ncr.-n.\'k al;i-ir,\\<;lval bt\'jejyuzlhiii, s ha ü; elaukue! i>!r-_«í"\'-tvlt Qt-in kap. a ku7>\'l<:lihi vncui^tmaiivi üíi\'jl\'Ti Llrsynlsiá a!:t vétetik.
"40: A ktír hclvíJL\'^obt\'ü ^ savara tart:in
-"szerüleg becsülni tudja snjat jeles- szuieszeit napjainak irányadó -példája az ö>szcá nemzetet, nem iogja pihenui engedni, de egyj^ult
erővel, egy szívvel, leieKKei^ mmt egy iertíu tett erős ítjusagaoalí érzetében, mindem elTm; —küvetni,-hogjv az őt megciiüito polezot a mQ ... veit. nemzetek -sorában elérje!
¦" . ¦ . ¦ . . yL g.
A kis-kiiiiizsai polgári olvasókör alapszabályai -
Fíu: litfcillleteaiug t
Elnök.
——^31;-\'A«:elníik"hivjtt üttóie a kOz- éo választ-mányi:gy-ulé»eküt-B-*wokoo ¦eliiokuL-. ¦ - -rrA-kur nerében aláír, niegjelei), -védelmek . - ¦ vttgy_kereMíekríj nézve intézkedik, szorul a kört mind a liatdságok, mind egyesek irányában képviseli. ,\\ -:Ax évi küzgytilés elé írásos vagy szóbeli -í-.. jelentéit ad fiikor szellemi es anyagi állapotáról, ugy a kor egyéb—vfazonyairul ea mükodusirrűl. X. . Alelnök vágyta iyazgaiv
32. .Az alelnöki mint az olaük helyettese eaaek akaiaál^ oztatása esetében az cinoki ttsz-tet gyakorolja. * A "körbfili tegnk áltaL-tflrtflnd.t-fglQlv-nsfi--A wk és szónoklatokra nézve intézkedik Azoknak Járgyát tartozik az elnöknek mindenkor ;> bejeliMitonL. A kür behgazgatása kurül mint
--igaagatö iutégkedik, ugy annak be\\_ctűlei ed ki
-—adásai lxáji^_kifizfttr5BPik mk nr fi ntnU\'injár.
ítfiriídhatnek::Ezen felől felügyel a rendre, ti*r-.taBáj e* kéllflítólgálatrn, a butoraitra » egyéb holmira goodot viiel, b maködéséröl a valósat-mánynak beazámul.
- \' JegyzÖ
A kSRgegyzöje^ezetipa könyvet a vá-, luztmányi és^kuzgydleack alkalma val, ez utub-biakoo mint egy lei i tag bzavoz. —„ jjgy ItbnjTtárábau levő könyvek nz ő
ÖrzAe ésjuámaSása alatt állanak, níLl^eká a ltaBsátálni Wvánóiag téritvény mellptt kivihet, ^ taaübvx minden- egytw tag a kivitt knn> i\'uk valamint birlapvk kára vagy eitóvnttcjuerlltde-.-.lű* Og^tujn^irrt, \\i\\fgy uzt.ujboli mugrimdelás-«fl saját ko/ott^ertpjtohii lurd /ik. /
Jeg>zÁ1konvvi lcivmiatok.it eiJát/aláiráiá-
Jeg^zfíkun vri k __TAT8ll«ya LiadW
Pen:t_dtv>k A pénttárbok a tor páQiv«p_\\ _i \'i>jL kOMtOje\', s tagsági dijakat nyugin \'midlttt In -taéái, % gondjára buuU yénzén folelüi b li/«u>-tokAmak ax-igaigati álul aláirt utalvány riikanf fása etután tesz- A választmány unit. - laironkuii axámulni tartozik » az évi Bzániádisi * kSs0lOá« ebiljo- türyesaij \'
viiijv ennek epen nciu választmány haLiruz.
41. renz-Tf üju^fk cs kifti lyiséijeiben csali valaáztmanv-i tortonhetnek.
42. A kur helviséiíi-ben li kt\'Jv [att-knk tiltvak
Urili:t[Hsa L-si-t^bcn
¦ mell.Ht
>Aí építkezések, uj utcziík-, ít\'rek nyitása ezok,kűhtiinynbmi téglával burkolása — az eleö hici)i]5k kozt J^|y_iaiiaínali. — Azanvaszent-egybiiKiik -kulsíőlu^, ljidsőleg L-«inosnk. tc^rösí\'k *Í5 a helyz^tiiuk ulaig - - megtelülök.
í?irkortj(j idöszurititrfilidszoreiUUdtik,ottani -sirkÖkiazitö WmazJ^sy által máris azi5nios -szübítiiel-fíztíbb sí^^PSL\'kki;! diszeakedik-bo-mokkö-;grán11-,vdroS- és t-ararai fehér márvany-billj ez emlékekkel nu*g líuraibb hantok Ijij^d-
házasii is kozdi-tíít vülti.\'.„ ____
A tcinctu goiiiluzuttik.
P. int d. n. urakban a tanuló if|usiig di»b|jurgt;ti\'s»ifl a zoldbu vonult majahsL elvezni Kamzan e^yik" =zubb erdujeben, hol etek-ital, "nt\'k eí zent\' mulattata a vidor közonsugot; mfíPt-biU-a-VArosbau^tniudLMi lu ea kocái -mozgu-sitLatutt ez alkalcnikor Timiitleii eliftru való J:iknju ¦-¦ varoauak.iparko\'Jott^íizyrtuiy melónk— artathin idényt iJit^k-kitm-ni. ke.-iz .oiommel robo^Uik sétállak ki »-nem epeu közel levő hely szmiTi-.
^/.nmhílA aatJiitiv^JiojV az egész kiizollse-gtl tilnvelie a .-"Ziirkulíj esi iw az erdő, mivel a varos m-A]t\\ ho^v üres nem maradt; az-uibaiT ¦Ci=at"il-jtt. nitTt. ha"!)ire|i r.ivid pill\'-\'Ui.\'.i után ia, dr tiüi-iii:^.. a sZ\'ik\'jtt idiili.m. ;tz Lrnapi buzso linafj;m .\\-^ s.\'-tii japlalatban koja r-"-7.:vi-H.
Ivanizs.iaak vira^/.u ke á/eretú lüki\'t. LUZiTu li-\'IkOsz\'.\'i, azoriralma* tanult) ifj;tt vannak.
U ifdltr. Jil^,\'tn..-fc JmI (.-Isz.T^It. LV0rE9Bj-
tuval •¦Ilat\'.\'tt eienk nv\'midata kmalkuzik. Halarait a ienilí.lsze.t ni\';i:aidutia. "LUzii - ;i Tii.\'-n.L-.-: l...r.l\'i-4.-il.)t:tkji^l; l^-laUü--
Ktszilit-lv taiaii — k.-l-i-del-fcl.-.
IJ. IMHEH FARKAS,
.bb la-
i.MirfiléíL-, vumleg-, uirv\'ís tanítói ea
Minden UiíX szoriwaii k» kur w i)lei:t 3zaí«ili"iit|t(i2 lart.uii.
40. Az alapszabályuk valatinu: -a viseluk es ta^ok névsora a kur termében geszté a duk. _ —
VIII. Á l:ür }>r<c5: tje.
-.....47. A kur v.izr nvitott kmivv k"s?.i
¦ajelpzoval * tvl;nnntItairjrKli--IvaiiTr^rí | olvasókor If^TO.-. elbnntt [n-eseu-t hi iiith- a kor elnökeiéi ull.
IA. A Icvr felo&zltisn. 4-S. Feluszlasa eppten a kur vaevona heíy-¦beh-iíiry vagy tobb jótékony czelra lunliltatik Kis-Kíinizsan; apnk in. l>Tn.
Hajtató Sándor
J j.-tryr..".------
Davidovics György.
otuiJk
27bl.
lí. szám.
Látta !1 magyar kiralv Budán IH/\'l. evi tfiájtis
i iieluirymiiiiHter.
hó l.\'í-át,
P. H. . Tóth Vilmos m.
.¦Jtaii.litNnr.
Levelezés
.Pest. írni ±i. í.siii.
Mindaua*llett. bog}- inult ben kanizsai uta-zábomat e<ryiL\'rje[Íeliii.;áb pusti lapban kiizöllem, ¦nem—tehetem, liügy <• b«
ia|7ÍjTűí7Tmu~t IHut-téküií.helyen -- emIlletlenül hagvjam.
Jlindeu íiaznak van ken-szlje, a.20ubanj.iz embernek három háza van : egyház, lakház
¦ íj/, utubbi urokud hajlék jelvenvenek lelép lezébe bUzdituttbeiiuúnktít — nőmmel — mak-íalvi ATezey Lídiával — Nagy-Kanizsa ujhúlí meglátogatására, ninlt héten „— jnníuá "Í4-r:u a -köveik.- ¦ tiffpjtuu. — T>ttani sirknrtbmi íirök álmát azendergö.-—.24Mkevben, elégiíoráii e|-htinyt jelleiucí, inűvelt keblű -volt uyouidi\'iaz fiunknak Minilin-iiuK-ravatalt emlékét meg; orükilundök! :
— -AlkaJinaCTPtÍTmagilnak utazé-inegtökin. 1eni-a vároBt éa kurnyékfH,-¦ugyHzmtjíii utjában-eaő mfezÖkot, Volüiitíze- un Halutun-tavakat, foknál-.ta^balatuni-göziiaiut, Balatuii-iuullntrlii-\'
re* ^.-./p, ^
ífltjualjv kl\'jSZtva Ion.
..\\.;tKeZo: í. Naiiv- kanizs:
gcléflzö b delelő gulyákat és a túlparton elulum-rtfdiwfoordöirvölgyes tájakAfejEüruíldcl együtt-, "rTdket^\'11 \'\'^^ ^^^gíiü-yuL_
Jiámubittoliszámlálte,-íinit:képes ItUreWai vasul stgélyóvdl. »z7umU)rí .sxorgaluin h 4 pul-gáüt egyetérted I —, Aliat, ftozd jlíi^talodui ^-j löbb. tespudésbuu BzundorgÖ*~:mÓHtn*irágzáB rejfguléu ^frífluzőjíjiniziiu varos és vidétu; < -
i tekintt-\'cs s na^v-erdL-mii k>iz>ni--i"^e int>niaiiv\'>2i\'[t keuvi-ret 240ti toníTii. evukiiiialat ;>0ii darabot,tuzo s éviedenvt\' .y<>2 darabuijTustuIthust es zsiradékot 2ü tüutot,
.sul 12 toniot. kjii^ieiut.-^uy_4r-V4)4 kr.-......-..................
II. Kis- ivjn.-zía uairverdr-iuli kozonsegr* keuvere: h.">U fontat.-lisztet 145 lontot, zíirade-k\'it JO tontot, babot T> merűt. galmat \\2 merőt, Krumplit :i merőt,-káposztát 1 :/2 akot.
IJ I- LaU\'jvi/a je^yzvsei; kenyeret JhU fon-tut. babot ,í merőt, gabaaüeinut ^1 merőt, krumplit 4 merőt, készpénzt 1 ,:»? kr.
IV. SsL\'pt\'ineki ji\'irvzK-eg kenveret 7B tnntot. babot 4 "nierut, gabnaueiuut ^ merut, készpénzt 7 irt 2;> kr.
\\. Tette* Hűiden .Mihály ursútJD\'t tontot. \\ I. l\'idzielcudíj tzepelneki plebauoa ur kenyeret 4lv tonii.*:.
VII. I elles Hihl N. jnsz;ig bérlő nr Keese-helyről babot 2 mend.
VIII. I-omeltuöai:u hetezejr Ilattliyany r ulop ur íjOU fonntiii
IX. Nagyöanos Inkey Kalioau ur ;»U frtot.
X. A tekiuteteü puliim uradalmi igazgatóság TíO frt.
XI. Xagvsagoa Cdiizv uraság Becsébe!v íúl 20 frt
XII. Nagyságos Inkey Laszlu uraság 10 frt.
XIII. Ngős Hiűasy Aladár uraság 10\'frt. XIv. A ngyaczi tettes szumtarto ur kenyeret 30 Fqnlot, biíbot merői. —
,-V-A\'ész első peruzeben\' lettes Marrmkovits ¦Karoly tőbiro ur & tettes Bereiiyi.Iusel tiszttaAu ur Kaliizsarol együtt 47 iont kenyeret mely ! "íf(J azormal az chező kisdedük ko-/t ki is osztatott. ¦ ,r*11
Mindozeii- elsoroltak világosim tanúsítják\', míkep vidékuiTk-áliiozatkEsz htkossaga"""egymással vetekedve sietett e vegnyumurrn jutott lakosság nyomorát enyhíteni, ^logadja azért mindenek előtt elsősorban legmelegebb kusza-netemet az adományozó--nagyérdemű közönség, — inasod ízben szinte koszuiieltwuyilviuiituiii azon melyen tisztelt elöljáróságnak, kik a fá--radsngot nem kímélve siettek az adományra ktkiz lakosok kbuzobéit niegjelűinü a azt íiasze-szodni, e nfiineti íett,-ezuu aldozo készség,Jíaz-Jioregnye küzsegosszea InkussiigiibnuörokiÜ^Ok\'ru emlákezeíes lesz, kik velum együtt mint a/, adoiimuyórt, mint pedig a fáradozásért a nlnt-_ denlmtu irgnhuátzkjériii fogjuk. - ¦ " Ki midőn u_uyilt_-számadásomat aliagy-érdei)iÜ_kbzoi)sög elölt leteszem/-fogadja miíiöt-ÖBZiutfy koat/.oni!teni.-—=-~—-
Héti szemle, i
—----Június iM-<-ti trtTrt
liiIjarm(^gyében Líoőtliy Andor f\'őbirú -i vármegvenek Gonverin jngnt kovf-tel, vivát* fő szolgabíró,ur! —-A\'budat gözsiklú 1K2,3Lmi fl0ft kerlilt7-=r.7\\z egypföTTn alkirály diszkerlén/f bipiw-nurU magyar. A- A-türölí iskoiúkban a-tudatlan es BzotOgadatlnn gyermekeknek aza-márfovegtll eylindcrkalap .adatik, Vefii>n ;t ^EuiiiTi^tííi itíezabau uj züumgogn dpül. — Kon<a\' Testen Iiitreliirniálóvbix.ottmiliiyt alakit — A jivarad-knluzsvilri vasútvonal ünnepélyes mav-nyitása jul. lu őn lesz. — A marosujvári sóbányákban .1 hetiir terjedett td-zet jt pesti tiiínltók .) mázsányi oltóporral elnyomták: — \\ B-it thyanv-arvak im»jnt fezántuJlv Antal prépost »
esztergomi kanofjok irtn. — TY l\'nw !im.-17.eit.....•
lepett uralkodása \'Jfi-ik évébe. — - A m kir .egyelőm jiiii. -M-iui uh fenállasának ÜD-dik év napját. — Mnnkaesi Mihály a geninlis festesz
lJesten van--------^lurome—Jjonapiti\'tft-I- N-ipolpriii
•Tmokaö«si-His,"si w.atfaltnT király ÖVOÍ eves X-T"" raban meghalt. — L\'esten ,regésznt-Tt!\'dve|" ¦¦ kor alakult. — A peiiziigvnunister iinndcn va snrnnp lOorato! 1 ig magán kihallgatásokat a!!
- Üalmt Gábor fiatal ortentnlisbinnk az*nk>ide mia4UtaríinyatarlottMongo!oiszagb3ni utaz.-isára IluiilalviJanus ts/inte 4lMMit ajánlott. — A íran-ezia tronoríiktls n betűszedést .tanulja.- — Mihá lovics .luzsel dulini puspok zágrábi ér^elckúTiP-yitftcfeirki. — MnbneJiAn egy mngítt betegnek képzelt utbiztos juir. 21-un agyon lőtte ma^át
- Pécsről lurbk,, hogy jun. 22-tin nJumvéSek _us dragonvrmik--htk4jHHFája ler^\'U -————¦— -
— (Irodalom.) A íVstun megjelenő „Szépirodalmi Közlönyt" e nagyértékii irodalmi, b-zepmfivrszeti.es kritikai hetilapot, melv lieteJikiut ket.iveii jeleink*meg. ajánljuk t. kü-•zonsegunk melto partlogasaba. Szerkeszti .Szíupl \'Iamas kiadja-Fob«e-=BernátnWcvnegvedre
Scfei íeilnvasat tajek\'óziisul közöljük • Jli-dőn rovid"harom ho előtt a ^Szépirodalmi kőz-lon-wt nieiriiirliroltuk, ezelunk volt a mivolt magyar k\')7..»iise_- kezébe \'jlyl.\'ipot nytijiant.
rt-^tH^r^frrb^-KZPprr.tdtvriiii enn \' ket ^u\'.vi\'sitíe. hanem mindannak hü tükre lelvén, a 1111 az irodalom es szepmuvcszfti-l; terén ügyeimre melto történik. Hogv ezehmk és irányunk az nlvasu-kiizunseí jobb részének mél-tauyla^avítl tal-.ÍPiozutt s lapunk hézagot tiiltbe-arroJ liozz.nik sfinui erkL-zett magán Jfivelekbö]. s a liazai t-n -kiitloldi sajtó méltatásából mug ^vozodtunk. E k.>rUl_uH;nv.iij.-ürot ad munkassá-gunkboz, s mi ezután íd mtudeiii elküvrtüük, hogy a pirodalmi közlöny" iulyváat uly
jeles írok találkozási helye h;<rven( kik dolgozataikkal vagv epeu míiu.-Yügy csak kívotele-sen keresnek Jel mim lapokat.
Lapunk rendes kisebb rovatai,-melytjk az irodalom kejtz-iiiüveszet, színház es .zene.szeL 0ss7.es erdektut Jolknroljak, ezután ia, aíiikfer-tiak vezetése alatt állanak s tareza inunk to-_ viibbra is a könnyed es szellemdus tollú Bérezik Árpad marad.
A juvu evm\'gv_edel oh e r é n y 1 Lajos e^ry ígtn érdekes irodalmi történeti tanulmányaival nvitpik meg, meg ax első szüniokban kozoljuk a l^u^b-irniíívár költői-.nemzedék ás rmHcfílTeszeti iranv ismerteté.=etD 0 m ti tö r J á-nes szakav.itott tüllaboi. Kiadandő kézirataiuk kozott van korán elhunyt jeles humoristánk B e o 1 h v La sz 1 0 _Ln treía1* ezimü rajza iSj melyet, mint eddig meg sehol nem közlött be-eses-irndaimi hagyományt, "Bizonyára érdekeltseggel fogad-a-mtitíj^ítr-kozonsegr-——""—~—~
IIv torékvesekniellett a kozönség-folyvást növekvő partlogasara szamituilk, s írüdidmiink egyetlen-, komolvabb törekvésű szépirodalmi h-\'iibipfai az ímdaTom rs iniivészetek nijnden^ i^üí baratjan.\'.k hsyelniebe njanljukT""-
- — Megjelent s hekilldetett hozzánk; ^Áz í/c." P>tekezea Jbigyar/jrszág ado reformja
int: tekintettel a fogyasztási adó, a dohany-. egyűdaruság, ¦valamint a lottó--s bélyegjüvedek Ai.a/. ilIbtükdijak-megSiuntetCFéreTrta\'ittellj\'es Belizár, uagymaroai Jegyző. A tunulnmnyf ta-misitu s elénk enjeku röpirat tobb jovntos ismeretekkel van ellátva. :Megszerezhető Fekete Bernát pesti kuuyvdiereskedesc^utján. Arai*
— Lapunk mai számához van mellékelve aMNeuer Freier Lloyd"_el_őhzütéai felhívása; nz ellenzékhez" tartozu neniefnjku közönség figyel- • mohé ajánljuk. - .. ."\' -t -
— Scjii n d I e r Furo n cv. a snprunripiir v es kereskotlelmi kamara titkárit a az Oedeiibur-ger- Naohriehtmi szerkeaztőjo „Oüdenburgor
Kalbnder^-t ad ki JH(U-rc\\J^íi^itíjLilnvTÍL-_
Megjcleink szepC végeűT - "
Laugviz^-jTTuius 21-en lb70.
.kövAt.s.j\'Axu.s;
Hirek.
.. tykW- !\'iipiinli:imiiszámához:van mel-,lékelyc 11! jill-deczoiiibevi ^féldyt^dyámj\'a"";
szíves megujitf^át \'iuiülőbb^\'oTilSRillltetíi\'..\'
kérjük, nehogy a lap oxjuMlinlásábnn fena-. _ kndjjs toKtünjúk. \' - ±
..... ¦¦¦¦ ATr d g i \'e z\'ü a-L h n t o s,o k ¦ csak c hó
\'Vogé\'K váltatnak ho, figyelmcztetjuk-t. olvasii-iiikiit^ kfVrllltiiúoy^.-.- ¦
~- .-\'^ _Egy csinos szolgáló ismeretlen okból
^í"hiiuúkban:a p i ritmbntr-frl ul vnaz tot t~ki n gy u f á -; ~vai akarta magát kivégezni, de rajta kapatván, niegmcntututt. _ >- Jun. 18-áit vidékünkön oly vihar volt, liOgy~« villám több helyütf büiuVtLi.-lüs-iCo--maron) mellelL a kápolnai-pusztán ennek következtében több épület leégi. tt. / iilA_b el ügy mi nisU\' r Vasmegyei rablókra, rablógyilkosokra, azok bűntársaira,-bűn réazeseir é^órgazil á ffaés gy uj tógátokra nézve arÖgtÖn-J)irn3kodisÍ joggal további egy-évre. _)\'¦»! ruházta.
— _V as m e,gy é b e kebelezett Kis-L\'zell mezővárosban az eddigi, egy hetivásár mellett minden hétfőn is hetivásár tartása eugedélyez-
-téWtt.-........................_............ .....
^-ú-»otti=-irdtur«7*g--r^--kinHiigótKürnien-
rh\'ii léte alkalmával fáklyás zenével tiszteltek ini-g, beszédet "ez estvr Pontelly bunezés tanár tartott.
— Sopronból értesít lapunk egyik munkatársa, hogy egy pár kanári madara feb-ruár-otiFkét\' Ízben két—két fiat költött, most tizek közül egy liim a egy nő két hét ¦\'¦[» külön -JsttlitkAbun—vaunak s mmd-a_ii.aj.to tojást rak de^Kz-aztáji--már-kiilmuw...-ti.-rniészeti je.limség-
í — Gyükotíság. ,1 ti ni ii3—r4 éu a raj ki határban fekvő, tüttöaí .puaztán a feláll! eoIe-kut mellett" egyrpásztorfele-egA\'éu -inegir-yükolva találtatott; feje és areza -több fejsze vágással \\ rnívjd egészen keresztül vagdalva erőszakos gyilkosságra mutat.-A tettes nyomoz tutik. i — Majdnem meyhalt a Paglinnő Sintp-tál ! M. I.-N. kanizsai ioldmives elveszte étvá-^^wn^éJkedó állapotba^csett.^gv jó a ka-
ríigvo zavarták az epedő, szerelmesek halk so-hnjait,-melyeket a lágy zophir oly édes bájosan virtrazilnádotthoz, ámde azt is állítják; apotno-lugasok, hogy iv iák u jajgattak ez nhitt a fájdalomtól mert héjokba a lámpatnrto sodrony .beveretett. No de hul van rózsa tövis nélkül, i\'irotn üröm nélkül, boldogság fájdalom nélküh Taiíezfáradság llélluil." A-küdelye?^fiuilalsáíf reggi 4 óráig tartott s azon édes-óhaj jaj tértünk ..haza, vajha egyhangú, társiiséletünket ily élvezetes estékkel fűszerezné inineT-gyakrabban a \'fiatalságnak ama julib érzésű több tagja.
— Lakatos Nándor ismert laneztani-tónak egyetlen fia Károly a napokban kezd-Uto meg táneztauitói pályáját Körmenden önállólag, s_ mint Körmendről értesíttetünk-a törekvő ítjuí lelkesültséggel fogadták s szép számú-tatntvár nva van. Tudva, hogy atyja szinte 17 éves ko TáÍVLnr:fo^rt~^rnjrlínr?t!i a táneztaintnshqzi s eddig tíU ezernél több tanítványa volt, hinnünk engedi, hogy. atyja lEnin fia méltó terjesztője lesz a-tánezmü veszetned: mihez sok szerencsét kívánunk!
— Zala m e g y é b e kebelezel tíaksa knz-\' sédnek évt-nkiiit marezius 1(1 és június l.\'i-én tartaudó urs2agos vájárra engedély adatutt.
— t* ii r i o s u in. Sopronba „Széchenyi-tér ~ ti. sz. alatti házba egy levelet küldöttünk, mely következő megjegyzéssel érkezett vissza : -Haus No. ü." S zég i* e n i t é r ist ilnr Atiresat nicht bekannt." Bizonszéíveoitü eset,hogy a magyar posía fíugazgatősaira székhelyen" oly egvéa is iaíalUitik a"pT*=m szeroeíyzer kúzött. ki niéL a Széchenyi nevet kiirm sem tudja; következés-kép olvasni meg kevísbbéi jo lesz..egy kisíé
¦ója tanácsára egy in ás után folytató Ing bevett kÉ.t üveg — (2 frt 2uJLxaral Pagliand Símpot melytől megszűnni nem akaró székürulet állván be; ágvba fekvő beteggé lelt. Üt-hat hétig tartó
vezetnek, ebbó* pedig forró vízgőzt, mindaddig míg a bor kellő fokra felmelegedik, azután hordókba kírzüiiséges módún elteszik. ICznn ma--lettes általa bor biztosítva van minden boteg-ség elliu,
sUlahizritni tanítani.
— Lazsnakuu a lüvészegylet jun. .30-án diszluvészetet s tánczmulatságut tart, kedvezőtlen idő esetében nyolez nappal később fon megtartatni.
— Sáck-iizv F e r e nez pesti zenctársu-lata mulattatja estenként a nagykanizsai kozón-
~hrtsi
itisrocnüce folytán annyira jutott,-Imgy-papot hivatott,nne^gyónt s_végrendeletet is tett! Ujabb
.őben. --
— Hoffmann Pál iel"lvasásukal sziin-lékozik tartani a _Z.ildfa- nagytt-rrnébM). Mit | olvas fel s mikor tartja, lapunk bejártáig nem
— ILi tc fehér . . , , Annkri-uui duluk . . . iiem ÍKUlllrtűft. , ¦ - .
- — Z. L. KivAiicsinn vi\'tríuk ai eredményt; jn)i-u •oramknt m<\'jrl:;i)it.T\'!
— II lí. A _KL-preiins\'1-on jtit nevettek itl iü, L-mkkct kíi-rr.npitfl v. Itllk;
— II. V. Píi2sony-sz«nt-(Svílrjjv. Szíves igéreti\'re aiiiulmik. Fopíiilja itilvíizlelilrket. !
— E. A liekülilíilt rum.ítirzot ónlcnieH vulna \'¦s: \'\'írvier átiluLjuzni.
— V. (í. .VnlaxE a modern Mviliiroíoflái círy t^ri ¦.¦r.i\'r-\'-nv harczn.tának- ¦ r.zirnií i:z/ifi)l.it ulv éllel .ii .Trv.-t. lií.srv l-.tmiikb.aiii"k\'i)zl\'V»«l ilv m«7IiTrT>Í~trnflm-fíiütiillitMiukt mi ia hnlluLtnk a ¦flfiozíieií fliökéren ir^r.-.icM lianilabandázáít, űit nem ii:éhattuk más
v\'N\'nire. nunt a ,«sf gény aszkórban azenvcd<in s vii k<-ríllménv"n. hng^r az anzkgo-s tébotvdábaii •¦¦n rr-ü.lpit inéi: |»»lkáif üzanakoziu. — EjvébkAnt -vr.\'iív.t k-.z.^lbetjUk. ¦ .
ÍJ- 1- Kfl*z.".uítTel vftiüi: s klliléíét
v" ^.iTiiurs\'-i Urczáiában m^^kpzdiük. Üdvözlet \'.
\' - \\ . L. >opr:ia. >7ü!ii;irii jsleoarís ar. td\'nek : íji\'-i-ti ¦ i*jn11i; -t:i n-z\'.-t-!-t. A iif-Tje* érez nniuleakor \'m-."\' marsd. bar mini itiirkodiiik 13 raeyaj;ását be-
t iiívh — plít5n:,ilyosilaiii.
- . i„ > íz-jtnbütbely. K-irmeudre azouiifll elkiSl-íituk. A; slv ntmii intézSíe-ses-fTarían szokott menni
— J P*ka. >criünk küldött ttnü^yi cz-kkét „Z.-il-n Taiikfizl-iűv" ¦z^rkt\'sztií.aégéní\'k adtnk at.
íet.\'-k-—bb beU.; vau üti.
- K. Pe*í. E iiámt.il mííckéaett.
-.- A tíiikar elleni bizWíitaa üívljeu irt czikket iFzr.sieitel vettük 3 mi?10bb közölni f-ípjuk-
r^ryiit tér.")
— Beküldetett. A tel épen megjelenő ülep- hivesebb es gyakrabban változó idő forgása álutl kulonusen hat a i\'ug esuszos bajaira.
1.^ az ezen Oaj UülT"í2cin"tŰ0ií.""b,Í2ííiIJ,.Vi5=aÎT1"!E?i.\'iriî"\'\'\' elvannak i-süggedve a beállando fájdalmakért, melyeket éviiken keresztül ismerni e< félni tanullak minthogy semmi utou módon semmiéi-
tudtak—címalasztani. lLddii;elé esak -\\ íe^nairviíbb tisztaság és a szájnak e^ész-természete tette lehetővé, ezen bajukat t-irti\'-ian e* sukai^ feltartóztatni es kikerülni. Azotibaii e részben már évek uta íogorvas Dr. .!. (!. Hoppnak Bécsben készített Anatheriu szájvize mint haszmis szer mar tubb nagy ki-á!lit:ts;>n kellőleg elismertetett é.-í tobb orszá-giiklmn szabadalmaztatott, és az uto|.«ó lundnni ~kíáuTiasnn "ís inlniliiÍDJáuak~igon-- nagy diesősé=\' gei vérzett. Kzen elismeréseknek, magukban kevés tényleges értéke van ugyan, de ezek az • \'h-metv-*ek e/eii személy a számos és hiteles bi/uiiyitvanyok által a nuigasabb korukból ia anuvira lámogiittatnak és naponként annyira porodnak, hogy az Anatherin szájvízzel a sz;ij es f\'igak epentartásni a nyelven és pofa falus levő nvalusság és fakadék elmuhisztiistua\' btn-kó b\'torésrí. rusz szagú lehelet stb, érdekébem kitűnő baszna felöl, nemkülómben a esőül--s\'/u megu\'vtigvitásu, és végre mind a fájdalom áltíiláuos enyhítése es tókélites eltávolítására h\'iszualhatiíságarot bükinek kétsége nem lehet. Midőn mi indíttatva az Anatherin szájvíz fen-nebbi tulajdonságai és sikerei által minden aaij és fogoetegaknek ajánljuK, azon johiszemben vagyunk, h\'igv a zoknakaz igazság érdekeben szolgálatút tettünk, és őke*, oly útra vezettük, uie.lv átal midennemü -fog- bajokat tusténí megszűntethetnek.
Hpff J^noa udvari szállitóhoz Berlinben (Béc*-ben Icartnerritig ll.) az ö üdvösen baazno* gyártmányára maláta kivonati. egészségi aör. maláta egészaegichocolado, és, maláta mellczu . kor, melyek táplálja :cs könnyű lélekzést idér a gyomorba, belbajók, tüdÖ, nyak- éa lélekzéai csővelcöt atb. gyógyít. Senki noiii mondhatja ^ - itztr-hogy-^g^elÍBmer&^fig.yénBk npmJétegngk^ mert biztosan vannak jelölve. Senki nem mond-" hajrjat\' hogy á gyögyaze\'r igéretónok nem telelt meg; mert - ellen -iratok nem -jöttek. Senkiao-^ mondhatja, hqgy á Bála nyilatkozatok hataisak, mert magasabb, rangú aláírások szolgálnak adatokul, végre az órdem-jeíék nyújtják a.HoflF,. féle maláta gyártmány jóságának eííaraereaét.
Mindezekből következik az is, hogy az iulvös eredmény,folytán folyton jönnek napi._ elismerések és az évek óta mindig nagyobbszerü rendelményék-igazolják-ttzinío- a méltá^ÜBmeji.. réseket. Vu.;\'. -
Weisz -József
gj\'ógrszerisznéL Bédben^\'ZnW\'Mören1^
Stadt, Tuchiáuben 444., 27. sz. ¦"\' kaphatók.
Pata Fekturulé Georgá: ezen koczka-ezu-korkák gripps, kátarus, ktihügós s rekedtaég -elen hasznosak. 1 doboz 70 kr.
___.......Cachon aromátiaé, a száj roBZ szagának el-
távolitása végett, dohányzás, evés és szeszes Utalok ivásn után, -nélkülözhetlen : társaságok bálok atb. látogatásánál. Kzen azer teljesen ár-talmatlan növény-alkatrészekből áll; óvszer a fogromlás és fogiájáa ellen. 1 doboz 70 kr.
Dr. Max F. Smidt fogtincturája : fogfájás ellen s egyúttal Bzájviz, mely már félszázad óta nagy haszonnal\'általánoa használatnak, örvend. 1 üveggel 40 kr. -
Szakadás elleni Ír, kitünöleg használható az altest-rész-szakadásoknál. Készíti dr. Grüsi =gr5LfVgF v%rv^MeTCe^P^HtIü báYüATi-Tipg^ fcással: 3 frt" 50 kr.
FogpaFzUi, kitűnő azer a fog és foghus megóvására és tisztán tartására; porczellán tég-
. 80 kr.
jo a
karói arra birták, hogv orvosi segéivt vett
igénvbuj S épeii^nekem jutott a szerencse, vér-Iiassá fajult hasmenését megszüntetni, J)e tán életét ia megmenteni. Ma oly nyomorult, any-nyira erővesztett, hogy állnij. járni alig „képes, dolgozni épen nem tud,-lábai reszkednek, inely-
__nélio^rjtia_fiüöl.t..rtggódoin. hogy végtagjait meg-
üíi- a szél! Ennyit hozliatok újból azon nmgasz-- tos Piiglimu) Szirup muversal gyógyerejérűl, mely: nem régtnuU időben hozatott általam e lap hasábjain szives emlékezetbe. Tessék ezt ií "~TnugjegyezuÍ^.t. cz olvasó küzüuségnokés ma-—gtit.ehezJcépest.tükaliuazni.Kelt^^,-Kanizsán . jiiniua 21-én 1870.• 1 • -TERSÁNOZ1CV "JÓZSEF,
.......- ..............~................. tiszti orvnü. .
(Midőn az emböriség jóvoltát óhajtók nevében . t, munkatársunknak figyelmes buzgoságáért \' köszönetünket jeleznok, csodálkozásunkat fejezzük ki, hogy e számtalan honpolgár életét- felemésztő iipártalmas kotyvalék árahisa be nem _ üitaiik.JEgy kis jóakarata szigor s jelentékeny , pénzbírság kiszabása és-az.üzérek~énenui raktárukat beszüntotik. Sztrk.)
"^^A niigy kanizsa i tiatiUság töbu tagja által az „Egyletkertbéli" jun^üSán zártkörű\' tinczmnlataág1\' rendeztetvén, igeu-sikerül te n : tartatott meg; [az idő kedvezése csak növelte .. a, rendezök-4ig-y-b4izg-aliiiát^ni>*ly " hpU-iafitr fr»1-
- diszitése és kívijágitásá\'bau minden igénynek : megfelelően nyilvánult. Szép hölgyeink nagy
J /Szambán jelentek megr- nagyon-természetesen az éle\'tvidor ítjnság ily. esetben szinte nem szokó 11 elmaradnia Az iamerr^kis-tánczhelyiségen~-42.\'pár lejtette-a franezia négyíjst. A bmbdus;
, ; kertecske;;egy -kis oly mpíai .játékszín t-öltöttj_-
- mondják, hogy a kutató szemsugarak át-át Iii^ veitekaphantásia tarka képletén, s zörogve-bö-
\\ jíítt tiidutnásunkra. T.. F r ei w i r l h L o p i» 1 ti hirneves síépin--nak szépirászati mintái s egyéb buzzatartuzu készlerei--Wajdite Juzsef kunyvkereskedesébtui. mint e vidék egyedüli btzumanyos raktáráuan . kaphatók egy forintért. Ajánlásul szulgaijon zalamegyei tanfelügyelő ur kuvetkező bííeiivit-¦ vátiya: T. cz. FrenvirrlrLeopold tanár ur inai H-napon—nálam—nie-gjulcnvi\'-n bemntatta_5z.ep.jt3L ; gyorsírászati minta iratait, ejyszersmint mégis-[.. meneté velem gyors és szép irasi taunn\'idszert:t. |. Ebe.r iigye-lenmiel megvizsgálván,a példányira-tukat teljesen átértvén, tanmudszerének czelsze-rüséírét és n gyakorlati alkalmazásban kitunő előnyeit; kedves kötelességemmé vált a fentisz-telt urnák gyors és szépirászati tanmótUzeret a t. cz.. tantor fink nak i-s mindazoknak, kik nivid idő alatt gyors é.s szebb inlsra nknrnak szert tenni kiváló figyelmébe, meleg részvéte t\'-s párt fogásába ajánlani. A szép és gy-ers-írásrat-hasz--üa a közéletben oly jelentékeny\'levén ezen ritka tanmód a közerdekeitséget meltan megérdemli. ¦ KelL.Nagy-Kanizsán, június Jl-én IS70.
Hiisznos tudnivaló.
- - - íi o m 1 á s u a k induló b o r o k -az ¦ „Egészségügyi Tanácsadó" szerint ismét helyre -hoxhaiók-juiftlegirén által, vabimint h" gyengébb fajú boro~k megeczeteaeJéareha\'land.ik, egyszerű megmelegi.-dés. altat -tartósak lesznek.es pedig tartósabbak, mint akár minő más erős és egészséges bor, a az eczetesedéstöl teljese i megljhet azűknt~uv"ni. Azeljárás-igmTT\'gyszerű. Egy vas-vngy rézedényben a bort 40—Ö2 R. fokig kell megniLdegitenL;:aőt_Eraacziaor5zágbjin a borkereskedők már rendesen űzvén a borni el égitest, azt hordókban eszközlikT a hordöba t. i, esüvet
Iluy róvid tivihitkozat.
Huaz éve_ foly inimár, hogy a lapokban ezer és ezerre haladó hála- és elismerést nyilatkozatok jelennek még a valóban megérdemlő
Vll rovat -alatt—ka*l Hitekért
" Franezia folyékony hajfestő szer, mely lyel1 legfeljebb 10 perez alatt tetszés szerint: szőkére barnára vagyfeketére iesthető tartósan a háj. Az ahhoz való készülék, L i. 2 kefe, 2 csésze s üO kr. 1 üveg festő szer 2 frt.
Fagyaeb-Ualsam, légiiben 50 kr; ez az idült fagysebeket is teljesen meggyógyítja. •
Valódi csukamáj-olaj, kitűnő tiszta ízü, Üvegenkiut-1 frl és 1- 80 kr—.....-------------:-T—™-----zr—
Svajnzi fülviz, gyógyszer fájdalmak a nehéz hallás ellen 1 frt.
Gs. kr. szab. haj- é8 ezakilessencz, legha-^ tályosb szer a haj és szakái s erősítése végett; utasítással : 2 irt * -"
C«. kir. szab- Tannochinin-pomádé Paer hofertöl, hajnövesztő szer, mely 8 — 1,0 naphasználat után a haj^kthullást. bizpuypaan" megakadályozza, annak nbv\'éSét elősegíti; szinót,. -puhaságát megóvja. Orvoni -tekintélyek által ajátiltátik. Csinos, kiállításával ókességé-ai-4l-tüzöaaztalnak ; 3 hónapig eltartóiazelenCzö ára 2.frt.
Dr. Gölis általános ételpara, hatályos as emésztés, vértisztitáa és erősttésre-nézvey ná--ponkint 2-Bzer \\ eendő. 1 nagy doboz : 1 frt 26 -kr., kis : 04 kr.
Pastiles dígeatives de Bilin = bilini emésztést elősegítő lepény, ennek á bilini érczeaviixel hasonló feloldozó alkat részei vannak ; ajánlatos az emésztéaijiajpk, szelj gyomorgörcs, gyo-moriérheítetes, feíbölogés/stb. ellen ; 1 lepecsételt doboz éra ; 60-Jcr.y .
Szemviz dí. Romershauzentöl : a literő megóvása a h"elyfealliXásárarl" üveg, pö sitáasal : ^ frt..
Barthaar-Stangenpomádá az utánnSvö\' ; hajat összetartani s azt megföBteni; egyúttal \' bajuszpedrőnek is alkalmas ; ára : 60 tfT"
XJ Z X-m n? i^jh: I Ft. ív o :
" . ***\' \' Nagy-Kanlzaa^juniui 24. Jö7i).
i A\'gabnn Qzlet mérltifrc innst uiiiiiii)r n Iranuzta-.-:;.«r«aag|»tud^fit«fl-íiktA1-váltak..r:k.-i majd\' rmrlkrd.M, majd atibtiHálliíu ntutut. „uw**\\r\\ut nem l.ir ,-ev i!îU"Îbb- kIte,J«-<i#it íiyprui. iHiti n készlet biánvzik. tljpnbenegy mtK\\i}i^",a arnllituiánv van kitatisba: -hi-lyorte, különöien huziíra né/vi\', é.i mint ttuljitk már" « ni buMgurmiare ruRlabiiáíiHi Ibrténlck ; rz azun-uiiii nem ml BzllirilMAifírt. ur ni Jiriirar,-TH«l a minűm\'-g aokat .haUrox." A mérlí «r.n-nitá«" la<tnn *kimrkM \'if, \' lüly vétetik íijíjflfiúli*.
haiinálaiból di \\
Ptaual ar!
Naa7-K.anl"«,-W7U ívijjmiiua -JÍ-ik-napján. ¦-Bnra-H.ua. fmit. 4 lrtr>0-krlJif,-rM; Iont 5 frt - kr/ f»uL ufrl"2y kr. Rozi :U.:j7a_ii)tLt .. frt kr^ IV-WI roiu3 frt kr"wJ«rW;i f.tiiOkr" Árpa «>-rfu».r« 70-. 1 fuiit ü f,t bO kr 7]-^ fm.t .i trt --.kr. Arjia kllzIjriiu.-jf.iB bú -0Ç f^íi _ frl _ kr, -rt7_(;B \'.Jut IrrritTiküricaa 3\' jjrlü^j. frt - Ülj kr^Kufcu^ "¦¦/a 4lua i- - líl - kr /nl 4 j . |7 f. i :
« frt - kr, 47.-J8 fu,u 2/ti 20 kr, I\'^bouk. dti - u* S11/— rr> » kr;-B»-7(/rwbi - frl - kii Kabíobér
kn fint/ia 9 ín bU Lr^eMinlaUut U Üt - kr. UugKaal l
ktlzönaécüa — frt — finom — frt. .— kr.;Kîr;Uy-littit( klizünségOH - frl — kr-fiirom Ifi frt — kv Roz>-lántr Itlízüimégefl — frt\'.;—L kr. finunuS frt.-50 1er. Mnfbu Iiuh fontja 2\'A kr. UorjulmM fontja--- kr. Sur téH-liiiH fautjft ,2C kr.. .Íiib-Luu fontja —\' frt.— kr Szalon a fontja 40 kr. Znir fntilja -10 ltr— Caibo pflijn. 7ll77Tltr. Kj\'ic-ia-^tl I kr. Lud^ovAny l frt 40 kr 1 frt\'íiO kr. Lud Iiizoti 2 frt 80 kr\'. \'J frt .tíU\' kr. Pujka frt —j— kr, Tyuk-tbjtU kr, kr. Ilufguuy tncTEj\'i í frl-lOTiJ^fri- 50 kr. Égy nuízmi " \'
-10 -kr^-ií-fn HUrkT; Egy.Jtévo zanp *JÜ ki
! frl Sziiliim. frt. Ú-bnr vi-
1 frt íiO kr.Ujbor vldóklinkbüll akáji ¦UkJlakbdUak^aja^frt.
> A n n g y k an I z pâ^j, várni tnná\'\'»áun.k Arjngy: ktl.iyvébííl kiadta ~~~^-SZlflETHY^KÁROLY;\'blati
Érték- és váltófolyam: június 25.
;., .".â"yU!iii(italI4ujîffJlîU,00i- ö"/u nemz. kölcíjml tíö.Dp; 4öÜ0:ki áljadnituí.kölúttíln-U5.-7üj,baí&s\\ riíHzVeii^Vik. 7ál; hitülititáz*ítr-r4iH/.vouyek..2u7; "I5CI; Lüiidun 119.7f); ezllat agio 117.l>0; arany darabja 5,72 kr,. . . ~
\'Vasúti naponkinti menetrend :
i - lí mii i miről Harca felu ro[rget 4 úra &5 pen-z.
n \'„ dóljjlníi - óra*- 25 perez. „— <¦—lliirln . \'ríRgcl" Ö óra — „
, „ il. n 1 ora \'22- perez. , \' . n _n j3!itvj)_J0 6ra.r>7 -n B __;__lHFÍMt-*\'n rcPff- . 4, úra 4ű, r „~" n « \'lúlbuii -Uíra 15 „
,. „ t .Hócs regK. . Ö i5ta —
V „ „ \' .Sjjel 11 ora 20 P „¦ öwpruniir. dóliUan, 2 iSra 20 r ^KnnlxsÚTJC" HnrCH~s~rcjrfrnl—1—tlr*—1—
dólbüii 12 tira üK -\'B»ilit~fpl51-ntefitfl-4.-d r»CÍ3_
~aiibT
- —, „ f OMtVU ö.
Tiiiial ;„ ¦ (Ióllienl\'2
untu ;o
¦ ruí((ul...4
,•:"„ "¦ untti \' lo
¦ tjujiruiibiíl dúl b eu 12
liúua.
ilra -l.\'i porcz. .óra-na "¦ . ára fi2 « ora üö » lira 10 -f ... .óra\' 19-\' „;;„_ ."ónt 42
JunluB 26-ttfl jullua; 2-lg 1870.
Jlil- Lb boti- [Katholikua . nap-
._ nap __j___-tAr
20) Az clvcsiott juhról. Luka h XV^ 1—10.
ProtBatánarj
. nap tar * jutj
Vaiarnap
lUtfíí Kadd
^JBr-da-
Cill tllrt.
íjzöinb
ü y .1. dsP... LAbzIÓ kir Liioupnpa
.pitar-is-PiU
Piil \' a iii liike -Tlleo ducik-.
[ bari, ti; A~
Felelps.-szer^wt^
Ö0gé(l3zerkc3zJ,ö uBátOrfl.LajOfc .
II.
r
D e
e s k k
.FIGYELMEZTETÉS !
^*r^\'f7rJT~:-- E^fd^öíft\' kereíkedök ppropaa^hírfiotásek által rösz "irákat ajánlanak a >. ez. köztin-^•¦^gf^ktttöntoffn-ft^dékiiakdaot\'félrev\'ézo sora órások, bhiti— mint állítják —
"óra^rjiirotok| \'ennélfogva ftit órának btiliierrezetárül logkovertelib értelmük sincs. Eladnak például \' MTultJágonjmflygt, pákfopgállványban niint uj szabatos müazerü órákat, vulatmttt másféle leg V HöíÖDségotóbo órákat valódi\' angol órákul stb.\' Azért óvakodjék mindenki dyfulu haszontalan
<irik reréeétfL ..... ...
\':\' -0^"? Á ki egy valóban jól rendezett" és oicsó órát akar venni, forduljon a jó
hírnevű \'örébsbOB.
: -; _ herz m.
ki italában cukit ftz óragyártáuöal foglalkozik. Bécsben, (Stefansplatz Nr. 6.)
HERZ ÜL polg, órás Bécsben, (Stefansplatz Nr\'j< ri. Aussenseíle
dw Zwettelhofes) számos év óla jó birnévben részesü.15 legdúsabb tartalmú
_-örR-A - JFL -A: 1=C T Ft A.
(4 37
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választékban mellett, a következő árjegyzék "szerint. „12,2) (aViili t>ebi>rák. _-
. \' WV kitOnB minCiségüek & cs. fc. kéinléazeti hivatal ált ni mt-ípr^hálv-a. *"^gg|
Mindeo saabályuxolt óráróli jótálló adatik. A nem szabálv-t ilrh,a 2 fttal sile«ólin.
¦ . j - -email 30-Llri ít JHlejjtíriir. 40 -4tí frt.
Férfi órák, | . holiry.írik
«ntKii (ry-\'TiAüt. ,iít kriixtál vlnpp&l 35 ketinslap 8 r. 40 «Yuait.gyé.inántok. i)í hölgy hurg.
HEaütt h«nger diT* rab. 1U—lITft.] - , aranyki 1
ugrÓlappal
-40 fr -4S n
1?-
- 13 ft.
•.-*f-«#t- ngr.l3-14\'ft. - kettős födéllel 15-l7.fi. ¦C kristály-»reg. 14. - iTTE
horgony dr. 15 rub. IS —19 ft -~ Jin. eaflst lappal 20—22 ft. kstiGs födéllel 18-23 ft.
- firómabb 24-23 ft
- ang.h.krisi. uv. 18 25 ft. -.horghadiór.k.lap24-3a ft • rematitoire a uraknál b.uand.\'i fel ?5-30 ft.
—factU\'s lappal
R«p>pblr Barisi eroaez órákban,
45 ft l-JO. ?2. -ÍJ —3( frtjirat: iw-v 43 ft ilt\'mfivel ÍR, 23, 1\'"*. 35, l\'<. 5<>, 65 ti 1 - l!K) fri tal.
Legnagyobt) raktár íajaoraköan,
-ju fr
- .. borg, hadi rem 38-45 ft. Arany hengeriirNr 3 ar. 8 r. 30 35^ fu T--" horgony 15 r. 115—44 "ft-
• finom. ar. lap 35 60 tt. keltfis lappal 55-65 ft
- reinuntoiroktíO 70. ijittálUKial ; .Naponta felh
80. 90 litO ft.!11 lifrL — Minden S-nap felh
- ket födél. 90, IÜÜ-HÜ ft.[ia. 1T. I* 1;> 20. 22 frt. - 1^.-»«« • Aionkirflt mindenfele óranemjór.v í* íéianütéssé! \'M. 33 3.j frt.
késxlelben vau " — öra- é« ue^yt-diuarné-M*!
, ExUit ttrák 1 - 1.50-icnranyoi-U\'í. 50 5h frt. H*nip«í r.\'snUieur Utn.it. !2*. ÖJ SJ frt. L\\ ..m.\'uJ-í* w;a->r*\'t-
Eiil5t Öraláintuk 2 frt A0--kr-n-d r Irt 50 l:r
Arnny őralaiicsok 13 \'-"> \'-.S. jo\'ibrvn vé^Tfie tn.-t Vijríki raeji
3:1.-40.-50.-60. Ketíö dr
— Kelt."< i
¦rgrat ir.t\'iit 9 fr:
Tl\'íllllilill
általános árjegyzéke
l\'iipír-
tásnél
IKciisnlioii!
"Atiiijiikiil initcní. \\ Ki
uy\'i\'iK-k. ozi L-flíik nr. uj vIllBnycs
kautsohuk fogkefe,serie nélkül) Alul cüíkOíöfliütL. I-.zeiif aerfélo üi.-conylntok nltftl niagaix^&H kefe. dprie helyütt ei;én!L>n kant*uhukból, van kés/itve, a mely h fogrAl mlu-ilen ártalmas rt«7.t rltáfulit; é* n Itnutachukbau elektnkni trü ia yan; n mi által uuincsak tínitit.ile.n meg-táalől ía óvja a fugákat; aaért n tn-crTiiekii^l elönyldni alkal-ninihnr^. K fogkefe annyira tartus, bnjrv ppiisz évig lehet huználni él iar.il.j^ . cak 90 kr.
( frtérf euv KÜtkéfizűlék
az ártalmas légtieEtitno.írR, dicnke-8 ni^k parflimincl [ültetik mt-g/mely \' alknlmazntt ¦Eeqxláinp^ nl-Ul felhcviFtetván, ni ekként rhlállí-1 tntt gfiz néhány perci, alatt a legnagyobb SKobát a rasi levejiöt\'~\'l rai-g-tiásiitja s ktrllcmea illattal tölti meg, Ni\'lUiilíizherlen káriiárnk, inko\'áíi, fibclyek, lakeznbnk ú*salunuk stb Fíáiunra. A készülék"aranybronzbűl ijrr«-rsiüu»ati-r8»-k44j!Ílvc; f.
1 ilvcc (MTÍíIm Imzxá, — llpszizel tUll 80. Elég 50 hAítiiálalra.
>ze:ni:l_v- é» vauy(tii-vv-
,rni vAcptti fcfryverek a lepuiab^ b.in javituti t,efaupheMH-revo[ygrek ikiimíIi\'i rArral a kelt-iiiiiiizgaaiaF inveire; t-pj azeri liiltésre czy perc alatt tí bizttjs Invé». 1 db 7 roillime-15 frt 10\'I tinte* 3-50; 1 db 9uiil. liraeter lí frt. 100 luftéi 4 frt; I drb mill. 19 ft; 100_titltéa4.50
A lúd íin-iuv uj vivmá-
¦ a mely a kÜt-li-.-lléanek inin-nn rosz "zagát eliávililji; minden -^ájviret iii-IScüP\'Zh.-iilvé it-azen afo-!eir a pipázóknak aj.inlilo*. Es-espiali el r«cC"l nsnájl kikeli
f híi.t Iiidiimiiiiyn- eeryénii-\'^^k nltil I iiii^vi/.h^nliriti\'itiikiriiiíitn-k Inlálw-j lott. 1 llvi-p; ut.-iaiLÚF»nlííll kn
\' KIrcr»-^h 1 vjiiiimii \'jyH.
rük. Eírj- Iiiru* Jiaríhi Drvai.uUflibÍii«-meriut ujar.itiyliól vannak kéiritre clcctro-magnctictij drót betíteléTel; b használ áB.mepiv, caiizou, köai. vány s idegbajokban, reazkotígíég, fii fájós stb. ellen, igyfirfi csaklíO kr. Lf(iij.tbl> Inlihii í uy. 13
latos valódi etüilbűl, felvarrni yrIó iriggombttk. Ez ipen elegan* ís állandóan tarlói Minden t-icxat gombhoz bizonyítvány arról, bogy ni v*. lórii ezüst vapy nrnoy.Az áriáén jután) oí; egy tnczat az^ri in6v«zettl85 kr.; aiina 70 kr.
Érdekes pennafártó. Midiin link Napóleon a Jnliua Caesar életiratát doolgozts, azoii rendeletet adta. ki miszerint késílLHenek az C számára oaját fclrtdáift azerint olyan pennát, melyet nem kell Untába mártogatni. E megbízásnak 8 nap malva kittlnS-log eléetfctetett. - Ezen találmány Rudi re Gilbert által tOkHlesittetett. Kn ezen találmányra nézve az egyv^ dtlli raktárt tartom ax oíztrák-ma-. gyar birodalomban, A peana.tartó ubiiiAezU.ithűl rnn ; azzal regt^eltRl e^tig lehet írni. i a^inla folyását tet-azés H/erint\' igazgatní-Alakja—4gen
miden kézhez alkalmatoa, 1 tartó : 1 frt, ehhex 1 tnczat Napóleon-penna: 15 kr.
ILivitmui-paiiqtia t Va
kréit: egy 30 kro» sxivnr; minthogy at általa legol-aóbb szivar valódi b&vaiina aromájuvá változtathatók az ehhez való ea«entíift vaiudi ha-
; Uelleine» iih-
üvtg elég 50a szivarra : 1 frt 50 kr.
1 K-\'úuGp\'hv . vizlinl lii 11,
elnyiUietleii, varrás nílknli kelme; angnt készitmény. Ezen köpeny aként von kéBzitre : hogyaaaleg\'
;ebb\'iil."ben\'T
----------aranyko-- - - .-...........toxito keltő, \'rialti
penynyel 6T>. 70. 80. 80. 100 - 120 cj;y,E1.„milllI ^s Párisi k\'H\'Ő .ír? toklian i2,
42-60 ft
13 14 frr,
Hardaiható .őrségi ellenorio arak.
- jPgHüyeffB. Arany cxil. ar.lap TtO,!,
__romonjoir !>0. lOŰ 120 ft
- kriss. itv. a. s*^7)5—7ő\'ft: . - romentolr - - - SO.ÍJO - ÍO\'i ft e,i,ug [?1, zr,k kOxtll h\\ynbhan h
.- kJd.;lajiaal. 100,- 130- iaOjt. nilhalA -niiidcu Ylupálya-i l
____„.„.™ÍLai(f-T..~d-r-a-k-\'-----------¦\'^i^j**ef*r-»íinh.i*»kbanl--jíyár\'ikti
Exüit caíl. 4 é» 8 r. 13 —1B ft. Exeu órákrnk müi-le^iika \'u
Arany . - - ¦_. 25 - 30 . ft. Uzerrexryhrigy - hat k.úlinfi\'l-
s viaeJhet\'i, minttiogy ..úndkét ohlaláu &xcp felsß tnhs. 1 db: 1 írtöOkr.
hatása is van. Ezrn teljrauanj •¦^szeti eljárás szerint ki\'siiili
n rr.itkfk a? í.í/1 l.inilalnmban egyedül alolirl raklárahau kaphatók:
4 FRIEOVANN1\'" Wien, TraufstrasseNr. 26. (378 .iji
BIRTOK-ELADÁS.
FUHEta-Bperlosen • Zala-Szeut-Mihály-vas-uti ullo-máshoz két óra.járásnyira) lévő tisbirtoknniat. mely 132 hold terjedelmű szantutuld. -66_ihold "rét, 50, hold legelő, 3 hold belsuickkb"! áll. ezen-a szükséges ^ teljes jó^kurban levu gazdasági épületek^ u. m. egy lakház négy szobával, eselédlak öt szobával s-ismét külöucselédlak egy nagy szóba s konyhával sat. léteznek. Többen 48 .megveHélik"feldarabólásfar. a mennyiben alkalmas fekvése s minősegénél fiijrva parcelláiul ichet4--^-"szabadkézből eladom; avenni ^zandékuzók tmelobb jelentsék magokat nálam s valamint egyezségre, ugy a vételár előnyös feltételeire nézve intézkedhetem. Tisztelettel
Báró Mérode-Dőry Karolina
(43g-ng)^ Zala-Eflerazegcn, Mn\'rW-pi m?™ :ni\'t. ház ?ám
•litííy 10 kr. i\'zat p iirnl ,icz>;lt\'jll tixi-n-k.-tí.-l.- 2.*»
in.-i.it tttlluyel, liii\'.in 0 kr.
f)í.-i\'iiUU, Hzallaii li-velelt, iii-lfiiiii-mil uvómt.itvíiny , pi--r-tiiynniiik. Ilíleti má«"ló-kaiiy-rk i^,->ri. árnn Krölpa!tátik.
Postai utánvéttel is kiiidbet-il.. li.;pak..láí .lij tielkiil: \'
TRAUGüTT FEITEL
sídllltó-üilete He
ü^ceii\' ip-ilau.h. .i23-
varro-«pp
¦ - . IJagviirurszúgbrin,
¦ PB B T E P<r.
-¦- - Joz8efféFI4."szám, ~ ~
7^." TÍWtfletfel aMIjeiryzetr njánljii Tulódi "iimu-rikai v a rró~iítí pei ETHiilúűok^sipirroSölr szil-márn, a l.\'^juiúni\'i-.iljb ártik konyulmen-riSsz-letfizttéHfk iiii\'lk-tr u^yHzjute- (; iSví_ji\'irúllú.sMiil, ,A fanitáH intvén r<!ti;tili.\',. kivúnat szuriuc 11 .
hfabau «c; »/on IdVüL^v.il.lnr^iiiíiaiiikm
kapliafrt a ^t\'|MiLjk iniiiíleinitímü rcxvAvtci íiuz^ií, iiowiirílliflió varró-selyem, fonó.1 ezórna - Véffre|jnÍ!i\'Jcnr,\'-lL\' javítások » aj út í^.y rí r»11 n— bau vHzk<íxölt4>uii»k
BizUíííiva a rendéí é-i pouto-i ö/ol^jilaL .:inelb;tt Ajánlja naffct
¦ DJÚly líaZt* li\'ltftl
A íryak. fugorvob II >\\t\\i llv »Uf», Ilnuu ma^f
2. készitett, ti líorcaketléBbo \\< nherin-^xiijvix név nlntt hozott gyógyszert, alku 1 tini ni iitli lniá.i/.iibb iiluig hiiuziinlui gyaknrlutofn-
ÖTiyile F\'H"
\\z-emliititt gyogvszur, u mely semmi egiíszségellones nnya jgut nem (art;ilm:iz, liiiitznusmik bizunyult UuIoiiöüimi n fogak.vá-EiittsBgánál, fogfájásnál, burkilkopzijtléanél ós száj rodhadásnál, s e~l^ijokat gyakran igun rövid időn mcgBztinteLte. A lobbi kúzt; alkn-lnirizljini « szert rész bűzü leliutlct ellen, u mely bnj a bt\'teg-i nek s JvíiloiiÖBen lííirnyezetént-Jc oly kelleinetltín,"s u mely az il-; lek" beteg annyiféle szert- használt, éa 4— 8 "heti ulkulmazásn j -uiaii-e/.en-Bzeriiek iiiiponta. .tübbszüri.kiöbUotíiae altul a szájnak^\' \'a báj. me^zinrC = ~~ : \'(357—U) j
7-iEzt—bizonyitoinr-Popp—J. Ch—nTnnk— tnpaaztalntoni alnpjáiiTJ Lnelau, jjxjiuár Ü-én 185b - ilr- irli, kir. törzsorvos.
: ÉkT\' Egy palaczk ára mint eddig I frt 40 kr. o. éri
¦ 77" m A. JEE 1" A- "Ft JL K
lízifii, kllllnlt tulaitiuiiniVCni minitmitiilrjilltt, ni>t Nómolorazag. lU-lvétin, THr>ik- én tiig<ilum<tgv Amerika, llullnnd, HuIkíhui, Olaszország, Kolet-i-n : i/rl ltuiráltnit méltán énlemli\'tt elismurínbiid ré*zenIIIli cxlkholt. lúteit-
nnk valódi Ai frisi mlrrtisénben.
nski>flí-él>An. I\'ápán ;-ZaJ.i-B»{ijrBxUir. 11.: íaSA ;
ihr.-" \' Vnntldiíii i Malii
INcIii\'ij.-ij .1. Kfixiliolyim : \'Slu^ttrM. W»l** (fy«\'níy"iíi!r«»*. Knprnm:tán ; Worli Kyogysío-Malier gyó^vn/ÍTéaí. \'Híiüii-dytlriryau.l \' Nflllilg. " HIV iiii\'^íur:-Muf>(tr •Cijfll-/:* tíiaiilljorsxhyU:. Ky(\'n:ysx«r.ísx iirahnál. riíOii\'^
1>n rtinty^rrrrlM Itlch—KorenVrTy
IÍHi.( HzekrHlutiip-ar; l^VlltAllll- A., J trau ti .),¦ gy^gysznn^zuk Lovas-Itdióny ; (lí-lflar. HyAigynvtimt, Kaluüna i Horváth _K tf X ^ tfjf ¦* * rí ..^ K «ö« -ÍíflIlíiÍT(7nT~MB<tttl*Ml\'-\'?yf>({ysi*f1\',,11(--4iunBfnldvári-Tö\'inSn\'i»*;.-" 1\'áKsiMi ; iisirláa-\'J. W&gywti&»,^KöhmnUni\' Ilurv4\'tl(\'J,- Kapuvár! Kulin .1., Kflfiji, ll«lua gjonyntBfttt, - (u«k.««amI í\'KüurtM A„ llratuay\'iryilirysaeré**, M,ítiy|,ií.|i.u ! ,\'Kraíli.tllll J. Tuliiint íSehwarz M, .«i^civariitt c M*l**rth Ui.jaiitHi.ii.tM»!. Ml, i. Ilírifalil dai, l|h»»r I^hAp*. I*i«t#», Z««tl-____w ThM?M. wtottuati?*, . \' ^_^ , _______
Wujiliu^J^**-\'1 kudo, bp» és nyoiudűtulajdouoír.gyufiiaajijj nyowMk"\'\'\' \'JSttgy-Kjuii/aán,
Mcgnjl-
(Recreati-
!ójiedv
ons-Fluid)
lovaknak,
Clirauat, cs. kir. állatorvostól,
hatósátr illetéken siRkf-\'rfial a
s \'a"\'inaga9"\'\'kercikVdi:IinT_\'niIinis^"" i 4\'l3ß 724 számn kiborsájtványa
"inely a béi-üí magas cgi\'szségilgy\'i tekinti-lvvi által iiiegvizsgátlálviín tiTiiimtiak 1 f?Uí<. ,\'v Márt hó 5-é
f»lytán erjyea egyedül mint gyógyszer lovak kűlsfi betegsége ellen
elismertetett. Mint k>>ri>to^i\'l<"zösxer haaxnálliató a luvak nagyobb kihiijtúsn ulűll és ul tn, .iniulhoc.Y. ezen 5xcr ismét erősít s a lova-k.-it iiifirrnkltanast.il úvja. Tubh (ekintclycktííl kiállititt legjobb" lMEu!i_v;tváiiy»k ezen gy«gys»cr eladóinál mcptekintlietíirr.
-Atb—egy üvegnek hasxnálati utasítással 1 frt. 40 kr. -
Klagenfurti állatgyógyszer lovak-, szarvasmarhák- és juhoknak
mely n korneubugi marhapornál és. más\' avatatlanok által Uaaze-állított készítményeknél sukkal ejíílibre vunhatóhb. mert ci nem;
¦ InfoniuIó—lt"i«nnrgea—ál 1 atbetegségt:khen, wint urrfo-r lyás, mirigyilag. lilllilnfélp hurutok: snt. gyors és bizonyos segilfié-get urtiji hám-in m.!g lázas.thli bclso seenvedéleknél, is legjobb eredmény nyel Jiasználliató. EltávnlUja á helek makacs bedagulá-fíiit á vcrüexeér rcnilsxcrliuiii liáborgatásokat, előmoxditja a ki. éi r-lviilnflztA.ioktit.-\' és "agy mérvben emeli-a tehenek tej elél ét. Síinf -kórmogelíír-ösTűr thriifHznl és Csszel,, midiin az állatok \'-gyakrabban betegeskednek, eriniménynyel használlif|tó, minthogy sok betegségéit kittiié-\'ét akadályozza, az állatakat jókodvüekká teszi, a szíirvcdlést és élvágyat i límiozditja éa az emésztést, erfisiti* Végre mcg_k(!ll .iegyeficm^m^az-én-áUft^
johirj "inliii a törliüühlirgi marjiítpnr, hanem csomagalm ii nagyob-l\'iik éfl-olfsiUibak.\' Oy.SgTsxeri\'m_cladAináL aJatyoJJi_bisa»y4tvá—
nyalni\' tnegiekinilintiik.
Ara egy r»i.magnak tiaizaálafi ntAsitással 40 kr,
ÜHiLv l^igyolmcztetés.
.,- KutfleSHÍge.riji;,^ .tanoni mint \' állnturvuN a t.ci. lótnIa)do-noooknt ngyflliiiezti-llUT hogy a kornoubjirgi Kyriadaur Udltff nedro egyáltalában nem gyógyaxnr\'a lovuk betegségei ellpn, hanem t\'Halc mint .\'kiVruitfgiillixß sxor sxnhadnlmnxtatott, (kórmegolKalí no-rck IVIiiitlii\'k egésxVges állatok számára,\'de. nem betegeknek) ktl-\'-IllnlHtn a nnigns i:s. kir. kiT.-nkt\'díilml iiuninzlrrlninnak (.Hdíl. ovi mái-Ilim Ti-íi! \'Ím:jí;/721 arám alali t gy^gy-zen\'i» végeit ríixeinrr"-JtlajJulJ^haOLrii^iLtrlMiii.USMi-KwiBiU-nrnHkThKtártiBiittnn-meB^
u limitiWlxiiiiiilt (ttmtltiitli)ii«.FIillitj^nyIIvárnia lilrdntéi.pkhoii ¦ lian-\'iiílufl iitimil/iMnklian gy<igyliiitást talHJdoitilanl, ilo kwixdn & tll\'a-\' limi dnKxára. unni .i\'iigeill hingát .ulliWcsintiil, líJgy találiiiányáiiak
gyiigyiirnjlLhniáyt-mi tnla]dunllanv, mclynt ax.mlia som blrl. ___
^_.___„j.t-fj-r.|1-|rt-^-|1 •Trrii«iiraU^íagyírrWoua|om xíiniára C r a u s\'l ..4ltati_1r««au4l-Kl|»BenfiH\'7hatti--J——;-----~——- ; 1~ ..
"^jr- Kíjeu «zurek -rnlttára Niigy-ívaiii^sa *a
Rosenfeld Adolf,
•k«ro»inííWVtt \'Bft.