Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.02 MB
2010-02-13 21:35:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
717
4684
Rövid leírás | Teljes leírás (360.61 KB)

Zalai Közlöny 1902. 018-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA, 1902. május hó 3-án.
18-ik szám.
Előfizetési árs Eg^st Évre . . 10 kor. — fill.
Pét évre . . . f, kor. _ fiU. Nepjiídévre . . 2 kor. 50 fiit. Kgyos sxám 20 fill.
HIRDETÉSEK
6 hasábos pctitBorban 14, rois0i1$r.or 12, a miodca torábbi soréri 10 fill
N YI LTTE R 8 E N
petit soronként 20 filléréit vétőinek fel.
A nagy-kanizsai „ Ipar-Testölet,B „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,a
„Kotori takarékpénztár
A lap szellemi róssít illelö minden kOr.lfimÍDy a felelős szcrkesxto nevére, az anvíijj rés/.t illető közlemények .piaiig ív kiadó nevére cimr.ctten Xa&y-Kanixsára bérmentve iutézendők.
Bérmentctlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok Yisw.aneinkUldcinck
részvény-társaság,a „nagy-kanizsai és a gaiamboki önkéntes tűzoltó egylet, nőegylet,* rtn.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegének tápintézete,411 a „
HETEN KI NT EGYSZER, SZÓMBA
a ,nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai kttlválasztmány&uak hivatalos lapja.
TON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kisbirtok hitele.
Nagykanizsa, 1002. májas 2, A kisbirtok hitelének nem uj kérdése ismét előtérbe lépett. Méltó is ezzel az agygyei különösebben foglalkozni éppen olyan országban, mint hazánk, ahol e társadalmi réteggel hasonló jelentőségre a városi elem fölvergődni még nem birt. De még abban az esetben is, ha a kereskedelmi és ipari népesség egykor eléri azt a fontosságot, mely a társadalmi erők egyensnlya érdekében minden államban szükséges, a kisbirtokos sorsa akkor is kiváló horderejű lesz. Rendezett és jól sítuált kisbirtokos, vagy mondjuk ki: paraszt-osztály a sociális fejlődés nyugodtsága, az állami szervezet és társadalmi fejlődés biztonsága szempontjából a legnagyobb kívánalmak egyike. Még kimagaslóbb ez osztály hordereje népesedési szempontból. A Nyugat népességének megoszlása és főként városi lakosságának szaporodása egyik kiegyenlítő és főforrását a falvak, tehát a kisbirtokos népesség képezi. Ez a réteg az, mely a nemzettestben erkölcsileg és testileg legépebben maradt a rnult század nagy alakulásai közepette. Kz a uépszaporodás ősi kiapadhatatlan medencéje, melynek ki-, áramló tartalma felfrissíti a városok fojtó levegőjében küzkötiő lakosságát.
A kisbirtokos-osztály ethikai és physikai épségének föntartása tehát egyik legnagyobb fontosságú kérdés, melylyel talán sohasem is lehet eléggé foglalkozni. Magától értetődik, hogy a kiindulási alap a kisbirtokos-osztály anyagi helyzete. Ettől függ, hogy képes-e azt a hivatását teljesíteni, melyre a társadalmi szervezet mos-
! tani rendje utalja. És mivel anyagi sorsa a birtok, jelesül a földbirtokkal kapcsolatos, nyilvánvaló, hogy elsőül mindig a birtokviszonyok és a birtokmegoszlás dominál.
Nem fejtegetjük most, milyennek kell lenni annak a birtokátlagnak, mely a jelzett feladatok teljesítésének megfelel. E tekintetben nemcsak a külünhöző államok, de ugyanegy ország része között is nagy az eltérés, így tudvalevő, hogy a német birodalomban, Franciaországban az átlag kisebb, mint hazánkban, mert a fejlett viszonyok, az intensivebb mivelés és földkihasználás lehetővé teszi azt., hogy kisebb birtok is lentartja és megőrzi a kisbirtokos önállóságát, hogy föjövedeltci forrása és főfoglalkozása saját gazdasági üzeme. Nálunk az átlag általában magasabb és országrészenként szerfölött változó. Statisztikailag is megvilágítható volna ez, amit azonban most mellőzünk; hisz köztudomású dolgok ezek,
A földbirtok ügye szorosan függ össze a hitei kérdésével. A modern | fejlődés ujabb és nagyobb tőkéket ; követelt, amelylyel azonban a föld-| birtok felszabadításakor nem rendel-i kezett. Hitelre volt tehát utalva. Ez a Intel, melyet kezdetben nagy mohósággal vett igénybe, kétségtelenül megbolygatta a kisbirtokos-osztály szokott rendjét is. Hitelt azonban nemcsak beruházásra veti igénybe, ami gazdaságilag hiba éppen nem lehetett volna^ hanem más célokra is, ami sok helyt megingatta egyensúlyát,
A \', kisbirtokos-osztály jellemző vonása. a földéhség. Erős szerzési ösztönei hajtja. Nemcsak a meglevőt akarja megtartani, hanem azt gyara-j pitani is. Az egyéni és társadalmi
hatások következtében földvételre túlságos hitelt vesz igénybe, megterheli tulajdonát és maga a kamat, csak egyetlen kedvezőtlen esztendőben is, nagy sulylyal nehezedik reája. Hasonló okként hat az öroklís is. Ha nem daraboltatik fel a birtok, kielégitendók az örököstársak, amire megint csak hitel veendő igénybe.
A hitelnél szerintünk nem aunyira a kamat nagysága döntő és nem ez oka az eladósodásnak, hanem a hitel utján igénybe vett tőke nagysága, mely nincs arányban az illető gazdasági erejével. Szinte világszcrto ez a baj a kisbirtok hitelénél, a helyzet [ azonban megyékben borzasztó. A parasztosztály tömörsége és súlya elvesztett, és alapos ok van a parasztosztály elzülléséről panaszkodni. Azok a jelenségek, melyek sajnosán, tapasztalhatók, elijesztők, mert egész falvak lakossága gazdaságilag elbukott,
A kisbirtokos-osztálynak kétségtelenül nagy ügye a hitelkérdés, de a megoldási módok nem a hiteltechnikai eljárásban keresendők. Az a nagy cél, hogy a nemzettest ezen erős, egészséges és tömör talapzata megtartassák.
Kisajátítások.
Városunkban egyetlen uj nagyobb-azabásu intézmény a kaszárnya építés, mt-lyet nemsokára talán már a jövő évben uj utcák nyitása fog követni, mert a miniszter is kikötötte. Ismerjük az eredeti tervet, hogy a kaszárnya építés után következne a Sunár-ut meghosszabbítása egészen a kaszárnyáig, a Hunyadi-ulca a Vörösmarty utcáig, azonkívül a Sikátort ia megnyitnák,
Beszélnek valamit a Rém-utca kiszélesítéséről és északi irányban való
meghoszabbitáoáról. ílogy a RőzBa-utcával j akarnak valamit, azt abból is következtetjük, hojj)\' egy Rózsa-utcai háztulajdonosnak folyamodványa évek óta elintézetlenül hever, mert az uj báz a kiszélesítendő utca vonalába esne, így meg nem adható az építési engedély, de az utcaazabályozás még a jövő század regényo, tehát megtagadni nem lehet, a legbölcsebb megoldás az arany középút t. i. sem elutasítani, sem megadni nem kell az engedélyt .... hanem várni egy kissé.
Piaci hirek szerint a Rozgonyi-utciít meghosszabbítanák egészen a Petöfi-utig. K terv életképes, helyes terv, de ez már nem vág bele a kaszárnya építés keretébe, logíeíjebb annyiban fon Los, hogy egy füst alatt lehetne elvégezni ezt is a többi építkezésekkel.
Minden közérdekű intézmény létesítése azonlian csak ugy lehetséges, ha azt magánérdekek meg nem akadályozzák. Klsösorb<tn is azokat az érdekellentéteket kell kiegyenlíteni, melyek a köz és magánérdek között keletkeznek, s csak azután lobot életbeléptetni a közérdekű intézményi.
Hogy egész népet, várost, nemzetet érdeklő dolgot magánember bárhogy ellenzi is, azt megakadályozni neki ne legyen jogában, s nehogy így miatta ezrek károsodjanak, — a törvényhozás gondoskodott a közöuségröl a kisajátítási törvény megalkotásával.
Csak az a fő, hogy a kisajátitásí eljárás már jő korán meg legyen indítva, így nem jut elég idö és alkalooi a föld és háztulajdonosoknak az árakuak tul-raagasra való felcsigázására;
A kisajátítási eljárás korán és erélyesen való megindítása sehol sem oly fontos, mint nálunk Nagykanizsán, mert itt a közönségnek érzéke sincs a közérdek iránt. Senki aem örül, bogy ingatlanát a rendes áron, vagy tán kissé drágábbao bocsáthatja közcélra, hanem öríll az aftjílomnak, hogy jó üzletel csinálhat. Nem a közjó vezérli az embereket, bánéin a kapzsiság, s a t. háztulajdonos urak nem a város fejlődésének előmozdítására törekesznek, hanem azon igye-
keznek, hogy arathassanak és szüretelhessenek a közönség pénzéből. Nekik a közönség csak annyiban foutos, hogy most az egyszer többet ad nekik, mint amennyit rendes körülmények kőzött kapnának.
A kisajátítandó házak és földek tulajt doaosai elég szerények hat-hétszeres ár-kérni a várostól.
Az utólagos kisajátítás majd sokba íog kerülni, s ráadásul ínég el is keseríti az ingatlan tulajdonosokat. Mindezt meg lehetett volna akadályozni a szükséges ingatlanoknak máruz épitésmegkezdésekor való megvásárlásával.
A Rákőcy-utcai házak és telkek árát az ottani birtokosok szédítő arányban óhajtanák emelni. Viszont a város nem hajlandó a közönség nehezen szerzett és pótadóba keservesen fizetett filléreiből éhes zsebeket tömni.
E részeken nagyon sok kisajátítás lesz. Azonkívül a kaszárnya építésbe vágó . építkezéseken kivit! még fontos egy másik kisajátítás, s az a Batthyány-utca végén lévő Nagy Valér-féle kert.
A sétatér fejlődése iránti tekintetből az összekötő hidat minél előbb cl kell készíteni, s a szükséges telket már azelőtt meg kellett volna venni, mielőtt Nagy Valér huszárezredes azt a Tersánczky családtól megszerezte. Most már telo van ültelve díszfákkal, délszaki növényekkel és nemesített cserjékkel, — így a díszkert megvétele még a legelőnyösebb kisajátítás dacára sokba fog. kerülni, mert éveken át való fáradság eredményét senki sem adja ki olcsón kezéből, mig azelőtt a kérdéses ingatlant a Tersáocky családtól — mint puszta földet — olcsó áron meg lehetett volna szerezui.
Késő dolog — eső után a köpönyeg, a megtörténtek után való siránkozás, do kénytelen-kelletlen be kell vallanunk, hogy a kisajátításról megfeledkeztünk. De azért ne csüggedjünk, a tulajdonos urak talán tudatára ébrednek annak, hogy a közönség pénzét — nem lőhet könnyelműen dobálni.
tarcz a.
Jézus mannybemeneíolére.
A , Zalai Kvilftny* eredeti tílrcSja. ~
Olajfák hegyének jóillatn lege, Napsugaras reggnek főnjével van telo. Tiszta harmntgyöngytól csillog minden [fűszál
S a zöld falombokon játéi szél fújdogál. Azt susogja ajka: Nagy lesz a nap titka. Susogö beszédét kíváncsin hallgatja: Fák, cserjék és bokrok különféle faja.
A sziklás hegy lába dus völgybp, nyúlik le, Melyet a kis „Cedron" csevegése tölt be. Lenn a völgy közepén erabor sereg halad S szemükből a bánat fájó könnye fakad. Menve, körülfogják Jézust és hallgatják. Hus szirtik sebére, minden szó balzsamár. Fájdalmuk csillapul; lelkükbe vigasz száll.
Lassú lépésekkel mennek föl a hegyre. A válás órája közelebb jön egyre. Pázsitos térségen mind megállapodnak S Jézus szent ajkai e szavakra nyilnak: „Égbe megyek most már, ííol rám dicsőség vár." „Az idö eljőve, hogy váljak tőletek, De lelkem itt marad; iti leszen veletek."
* Árván nem maradtok; eljön a Szentlélek, Ki sok erőt s tudást hozand majdan néktek, idényt vet elmétekre, hogy mindent tudjatok, Mlt tóidon jártamban tőlem hallottatok.
Lakó hely nagy számban * "Van. Atyám házában. •
Ezt is készítek majd számatokra ottan. Csak ne keseregjetek oly szivszakadottan,"
Kezét kiterjesztve megáldja most őket S lassan emelkedve, elhagyja a földet. A bus tanítványok még sokáig nézik; Nézik, mig a távol homályi elfedik. Aztán szívszorongva, Hagyják a helyt oda. Lelkükben az őröm búval váltakozott. .. ígéret örömöt, válás but okozott. ^
Megdicsőült Jézus P lelkünk szent Királya I Esdve, tör fel hozzád ajkunk hó imája: Atyád örök jobbján, ki ülsz dicsőséggé, Uóhmk testvéridről, ne feledkezzél el! Járj közbe Atyádnál, Ha ránk tör a bünár. Segits fel minket is a dicső hazába. Hogy örvendjünk veled Isten látásába!
Nith János Norbert.
A szeretem adományai.
/— A >Zr\\lni Köxlűny* t&rcAja. —
Ina: Andri Theariet.
f
Sevillában, a Trian a-negyed ben élt egy tizenötéves iiu, a Juanito el Morenito. Apátlan, anyátlan árva volt és épp ugy a sorsára volt bízva, mint az a gaz, amely a Trlana rossz kövezetéből nőtt ki. Hol a csillagos szabad ég alatt, hol valamelyik istállóban töltötte az éjszakát; egy marék édes makk volt az ebédje, vagy egy ;xdarab leszállított1 áron szerzett olajban
, Sült hal: a megélhetésért százféle mester -I «éget is folytatott, de valamennyi közül j még az volt a legjövedelmezőbb, ha progr3inmot árult. a sziuházak bejárata előtt. A ruhája szörnyen rongyos volt ugyan, de azért mégis csinos Iiu volt, mert a szemei ragyogtak, a szája mosolygós, a haja göndör volt, az arcbőre pedig annyira megbarnult, hogy elnevezték Morénitónak. Volt az ereiben egy kis gitano-vér s ezért víg volt a kedélye, szerette a csavargást és rajongott a bikaviadalért.
Nagypéntek reggelén kissé szomorúan ébredt. A nagyhét alatt zárva voltak a színházak, sigy nem árulhatott programmot, amiből az következett, hogy egy cuarto sem volt a zsebében. A szegénysége ezúttal annyival is inkább fájt neki. mert húsvét napján tartják meg azt a nagy bikaviadalt, amelynél Mazzantinit és Frase-nelot csodálhatta volna. Az üres zsebek persze egy csöppet sem biztatták azzal, hogy kedvenc eszpodáit láthatja majd. Nem tehetett egyebet, mint hogy fölkelt és elindult keresni a szerencsét Sevilla utcáin. Előbb buzgó fohászt intézett a Boldogságos Szűzhöz és megtisztította a baját attól a sok szalmától, ami a hálóhelyéről rátapadt. Kissé reménytelenül surrant ki az istállóból, amely neki éjjeli szállást nyújtott.
Fönséges reggel volt. Az ég sötétkék szinét misem zavarta; csak a Giralda rózsaszín, tiszta tornya nyúlt a magasba. Az utcákon már egész emberáradat höm-
Lapuak mai számához féliv mellék löt van
pölygöít; különösért sok volt a vidéki, akik a Confradias nagy processziójához jöttek Sevillába. A Toros-térau az emberek hosszú sora tolongott a nappali pénztárhoz, hogy jegyet váltson; ezeknek látása csak fokozta még Morenito fájdalmát és elkeseredését. -Négy óra hosszat koptatta az utcák kövezetét, közben csiklandozta orrát az árusok és sütők ajtajában forró olajban piruló halak és tészták pompás illata. A kávéházak előtt sétáltak fel s alá a torcadorok szép mellény-keikben és rövid, szök nadrágjukban; a íiu jó ideig halad a nyomukban. Törte szegény fejét, hogyan lehetne
. tisztcssséges módon egy pár puzetát szerezni, de hiába ajánlkozott társul a prográmmárusoknak, senki sem akarta öt az üzletbe bevenni. Végül is fáradtan, üres gyomorral kiért egy nagy térre, amelynek nagy templománál a procesz-sziónak meg kell állnia. Ott a templom ajtajában elfoglalt egy árnyékos zugot és letelepedve szépen, elhatározta, hogy ott fogja megvárni a Confradias menetét.
„Aki alszik, eszik.u Morcoito ebéd liijján egy édes álommal kedveskedett testének. Csakhamar mélyen aludt és lelkemre mondom: nagyon szép volt igy a gyerek. Hosszában végignyújtózott a fehérkövön és párnaképp egyik kezét tette fekete göudör teje alá/ Sötét szempillái lecsukódtak; arcán mosoly ült s vérvörös ajkai között amelyek a lélegzetvételnél ki-becsukódtak, kiragyogott két sor fehér foga.
Amíg ott aludt, egy turis^pár jött arra, két fiatal lény. talán fér^és feleség;
csatolva.
de mindenesetre szerelmes pár, mert csak az szokott igy karöltve járni.
Nézd csak, milyen csiuos egy fickó, — szólt a férfi nejének, s megálltak, hogy jobban szemlélhessék az alvót. — Lefesteni való kép! Oly mulatságos helyzet ez, amelyben a fut itt fekszik. Egyik keze párnául szolgál, a másikat meg ugy tartja nyitva, mintha azt várná, hogy az égből pottyan belé valami.
— Tudod mit? — -szólt az asszonyka — szerezzünk neki egy kedves meglepetést. Tegyünk a kezébe egy kis ezüstpénzt, amelyet majd megtalál, ha fölébred.
A szerelmesek adakozóak. A férfi egy ölfrankost vett elő tárcájából és azt óvatosan csúsztatta a fin nyitott kezébe, amely a hideg fém érintésére önkéntelenül becsukódott félig. Az ifjú pár aztán nevetve távozott.
Morenito tovább aludt és álmodott. Azt álmodta, hogy a Boldogságos Szent Szűz égszínű íves lajtorján leszállt hozzá a menyből. A hajában liliomkoronát viselt és a kezében fehér rózsákat tartott. Méz-édeson szólt hozzá:
— Juauito, sohasem feledkeztél meg arról, hogy reggel és este imádkozzál hozzám. Fiam íöltámadásának öröméro meg akarlak jutalmazni. Vasárnap el fogsz menni a bikaviadalhoz!
Ugyanekkor a Szűz berázta Morenito kezébe a fehér rózsák szirmait és minden lehulló rózsalevél egy-egy pénzdarabbá változott, aminek Morenito annyira megörült, hogy fölébredett. Nagyot nyújtózkodott, s eközben egyik kezéből. — ó csudák csudája! — nagy fehér pénzdarab
XLI. ÉVFOLYAM.
íui közlöny
1902. MÁJUS 17-én.
Szombaihelji pamutfonó-
gyáf — Di*. Hermann.
Kanizsai emberek, kik Szombathelyen átutaznak, az állomásról gyakran láthatják 1 pamutfonógyár kövér betaa feliratát: .Szombathelyi pamutfonógyár — Dr. Hermann." És ez a név nora ismeretlen a kanizsai előtt. Ennek a gyárnak tulajdonképen Kanizsán kellene lennie, ha Kanizsa is akarta volna. Mert a tulajdonosa, illetve a vállalat tervezője először elénk terjesztette azt a tervét hogy fonógyárat állit fel, de e célra segélyt ke\'rt a várostól. Ingyen telket S Kanizsa ugy határozott, hogy nem ad neki, Hermánn tlr. pedig erre a válaszra odament, ahol bizonyára kapott — Szombathelyre. De tegyük fel, hogy Szombathelyen nem kapott ingyen telket éa Szombathely is megtagadta kérelme teljesítését. Szombathely ezt tehette, de Kanizsának nem lett voloa szabad tennie Szombathely okoskodhatott ugy is, hogy ő a vállalkozónak népességénél, kereskedelménél, gazdagságánál, óriási vidékénél és reményteljes jövendőjénél fogva ugy is elég kedvezményt és előnyt nyújt, olyant, mely ha nem dr. Ilermannt, majd oda csábit másik vállalatot, egy harmadikat, szóval 5 nincs rászorulva egyre, mert olyan képességekkel rendelkezik, melyeket bármelyik iparvállalat siet előnyére, kihasználni minden köz-segély és protectionismus nélkül. így gondolkozhatik Szombathely, de vájjon hasonló helyzetben vagyuuk-e mi is. Van-e nekünk ipartlápláló nagy népességünk\' van-e nekünk forgalmas kereskedelmünk, s van-e nekünk is fejlődésre képes jövőnk? népességűnk nom nagy száam, kereskedelmünk napról-napra hanyatlik, legszilárdabb ekzisztenciáink mennek tönkre, srról pedig, hogy jövőnk reményteljes, ne is beszéljünk. Nem színház, nom uj templom, kaszárnya, gimnázium az, ami egy város jövőjében egy ipar-vállaltra nézve számottevő: hanem uj közlekedési utak nyitása, a peripheriának minél nagyobb kiterjesztése, ez által szaporítása a népességuek, s végül, hogy a környék képes legyén és akarja szolgáltatni azokat a nyersterményeket, melyekre a kérdéses iparvállalatnak feldolgozás végett szüksége van.
Ezek azok a Bzempontok, melyek meg-lontolandók lettek volna akkor, mikor dr. Hermán rí ajánlatát visszautasítottuk.
Nem aktuális azonban most már e fölött keseregni. E sorok Írója a közelmúltban látta e gyárat, a inneu emlékezik ami visszautasított szerencsénkre, dö egyúttal tanulságokat akar levonni ebből az esetből.
Városunk vezetőségében ugy látszik kevés nz érzék a közgazdasági kérdések iránt. Tán inkább a közigazgatási (ami mindenesetre elsőrendű feladata, a törvény által elészabott feladata, létének alapja) és a szellemi szükségletek kielégítése terén mozog.
Ez külöobon nemcsak Kanizsán van így, de — azt hiszszük — egy vidéki városunk vezetősége sem különbözik ezen a téren. Magyarázatát találja ez az egész magyar közéiet jellegében. Mindig jogász
nemzet voltunk. Eszünket, képességein ket a politika terén, közjogi harcokban szeretjük érvényesíteni, jogi konstrukciókon vagyunk hajlandók lovagolni és sohasem tekintettük a közgazdasági kérdéseket olyanoknak, melyek miatt érdemesnek tartottuk volna küzdelmeket folytatni és pártokat alakítani. A mult század eleje országgyűlések gravaminalis politikája sohasem terjed ki közgazdasági kérdésekre, ellenben gyakran bowájtkozik haszontalan és gyakorlatiasan közjogi rekriminaciókba. Mai közéletünket is ez jellemzi, mórt ugy látszik fajunk karakteréhen nem gyökerezik az érzék a gazdaság kérdéseinek fontossága iránt. Ami igy áll egészben, aí áll természetesen a részekben is. Ami áll országos közéletünkre, az áll városi közéletünkre is. És ami áll mindet) váróira, az alól mi sem vonjuk ki magunkat Kanizsán, mert hisz nálunk se Bvábok ülnek a városház nagytermében, hanem magyarok.
Az erősen meggyökerezett faji tulajdonság azonban, amennyire szép sovi-nisztikus szempontból, annyira nem hasznos. Ma már igazán a pénz mozgatja a világot, a az boldogul, aki anyagiakban a legtehetősebb; És ehhez a korszellemhez kell alkalmazkodnia nemcsak az állami, hanem városi igazgatásnak is.
Nálunk, Kanizsán manapság igen számos terv, reform van szőnyegen. Uj templom, kaszárnya, gimnázium, színház, a szegényügy rendezése, a sejtelmes messzi jövöben esetleg kövezés, kanali-zació stb. stb. azonban nincs kőztük egyetlen terv sem, mely igazán valamely gazdasági reform volna, mely arra szolgálna. hogy városunk és vidékünk hanyatló és pangó anyagi ekziszteociáját uj életre keltené.
Iparvállalatokra volna szükségünk, gyárakra, telepekre és uem színházra. A művészet csak másodrendű szükséglet, a kenyér az elsö. Meg kell ragadnunk tehát minden alkalmat, hogy Kanizsát virágzónak Ígérkező ipari vállalat telepévé tegyük, s e tekintetbeu áldozatokat is kell hoznunk erőnkhöz képest. Sőt tovább megyünk. Ámbár a törvény nem utalja a városok hatáskörébe, mégis lehető volna, hogy egyenesen a város létesítene vagy egyedül, vagy mint részes oly vállalatokat, melylyel népessége jólétére üdvösön hathat.
Ez természetesen ma még csak jámbor óhajtás. Csak mint a jövő zenéje szerepelhet. El vagyunk halmozva reformokkal annyira, hogy azokkal kell először végeznünk, s rossz politika volna a nyakra-főre rohanás. Sorainkkal csak egy jelszót tűztünk ki. Csak egy eszmét vetettünk fel, hogy oda tűzzük azok elé, kik iráoyitják városunkat. A fejlődés gazdasági irányba való terelésének eszméje ez. mely állami igazgatásunkban hovatovább mindinkább érvényesülni kezd, a melynek a municipalis igazgatás terén is egykor dominálnia kell.
üz uj menetrend.
1902. évi május 1-től a kővetkező menetrend érvényes:
201. ind. Bpestről 8 óra este, érk. Kanizsára 12 óra 7 p, éjjei — tovább
csúszik ki és ezüstös csengéssel esik a ; kövezetre. Nom hitt sem a szemének, sem a fülének\' Fölvette a pénzt. Szép, csillogó ötpez.É\'tás darab volt. A Sziiz 1 néni tréfálkozott vele, s niost elmehet majd a bikaviadalhoz. Kgy ugrással talpra állt és Iutui kezdett a Toros-tér felé.
Amint egy sarkon befordult, beleütődött. egy Triana-negyedbeli kis leányka, akit Cliata-nak liivtak, s akit kisgyermek- | kora óta ismert. Nagyon, halovány volt és két nagy fekete szeme tele volt könnyekkel.
— Mi bajod van Olinta\'?. — kérdezte töle.
— líeteg az anyám és inát- két éjjelt virrasztottam át mellette. Ma reggel eljött az orvos és orvosságot rendelt neki. Kimentein] a patikába, -de a gyógyszerész semmit sem akart hitelbe adni. Már most mit tegyek? fín csak azt mondom, hogy amikor neki fognak harangozni, az már az én lelkemnek is fog szólni, mert én tul nem élem l
Morenito egy pillanatig gondolkodva állott, s eközben a leány két szemébe merült el tekintete; aztán elővette a csodapénzt és a kis leány kezébe adta.
— No fogd, édes — szólt — vedd i-zt a pénzt; a Boldogságos Szűz juttatta hozzám, aki nem fog hantsudni azért, hogy az éíles anyád gyógyítására llssz ■ náltanl föl.
Cliata pedig annyira megindult ezen. hogy még megköszönni sem tudta. Aztán
futott, hátra se nézve, a gyógyszertárodhoz. *
Meg volt irva egész líalározottsággal, hogy Morenito nem fog az ulsö bika-viadalhoz elmenni. De hisz vannak kárpótlások a földön és vidáman eltöltött vasárnap sem éppen kellemetlen.
A gyógyszer még aznap segili-tt Ohata édes anyján és a leányka a következő reggelen fölkereste Juanitot ott, ahol az éjjelre meghúzódni szokott. Fölvette egyetlen ép ruháeskáiál és a pénzből megmaradt néhány filléren két s?.yp rózsát vett, amit fekete lmjába tűzött. Aztán elmentek szépen egylUt, mint két. testvér a Gtníaahjuivir partjára, az Alameda virágzó iiariaticsfái alá.
indul Pragerhofba 12 óra 12 p. éjjel, érk. Pragerhofba 2 óra 15 p. éjjel.
203. ind. Bpestről 8 óra reggel, érk. Kanizsára 11 óra 57 p. d. e., tovább indul Pragerhofba 12 óra 10 p. d. u., érk. Pragerhofba 2 6ra 5 p. d. u.
206. ind. Bpestről regg. 6 óra 00 p., érk. Kanizsára 1 óra 30 p. d. u , tovább indul Pragerhofba 2 óra 30 p. d. u., érk. Pragerhofba 5 óra 40 p. d. u., (május 1. előtt ind. Kanizsáról 2 óra 47 p. s érk. Pragerhofba 5 óla 55 p. d. u.)
207. ind. Bpestről este 9 óra 55 p., érk. Kanizsára 3 óra 58 p. regg., tovább indul Pragerhofba 4 óra 43 p. regg , érk. Pragerhofba 7 óra 48 p. reggel.
209. ind. Bpestről 2 órator d. u., érk. Kanizsára 8 óra 45 p. este.
211. sz. fürdövonat csak junius 20-től bezárólag szeptember 10-ig közlekedik.
211. ind. Bpestről 5 óra 25 p. d. u., érk. Kanizsára 10 óra 25 p. este, (május 1. előtt jnd, Bpestről 4 óra 25 p. d. u., érk. Kanizsára 10 óra 35 p. este.)
202. ind. Pragerhofból regg. 3 őra.30 p., érk. Kanizsára 5 óra 32 p., tovább indul Kanizsáról 5 óra 47 p., érk. Bpestre 9 óra 53 p. d. e.
204. ind. Pragerhofból d. u. 2 óra 55 p., érk. Kanizsára 4 óra 53 p., tovább indul Bpestre 5 óra 5 p., érk. Bpestre 9 óra 20 p. este, (május 1. előtt Kanizsáról ind. 5 óra 3 p. d. u. többi u. az.)
206. ind. Pragerhofból d. e. 9 óra 6 p., érk. Kanizsára tl. u. 12 óra 9 p., tovább indul Kanizsáról d. u. 2 óra 10 p., érk. Bpestre este 8 óra 28 p., (május 1. előtt Bpestre érk. 8 óra 32 p. este.)
208. ind. Pragerhofból este 8 óra 25 p., érk. Kanizsára 11 óra 22 p., tovább ind. Kanizsáról éjjel 12 óra 40 p., érk. Bpeatre reígel 6 óra 32 p„ (május 1. előtt ind. Pragerhofból este 8 óra 20 p. többi u, az.)
210. ind. Kanizsáról reggel 9 óra 30 p, érk. Bpestre d. u. 4 óra 50 p.
212. sz. fürdővonat csak junius hó 20-tól bezárólag szeptember 10-ig közlekedik.
212. ind. Kanizsáról regg. 4 óra 20 p, érk. Bpestre tl. e. 9 óra 22 p., (május 1. előtt ind. Kanizsáról éjjel 2 óra 55 p., érk. Bpostre d. e. 9 órakor.)
901. ind. Kanizsáról d. u. 4 óra 35 p., érk. Barcsra esto 6 óra 52 p., (május 1. előtt Kanizsáról indult d. u. 4 óra 30 p., érk. Barcsra este 6 óra 48 p.)
905. ind. Kanizsáról d. u. 2 óra 45 p., érk. Barcsra d. u. 5 órakor, (május 1. előtt ind. Kanizsáról d. u. 2 óra 25 p., érk. Barcsra d. u. 4 óra 40 p.)
909. ind. Kanizsáról reggel 4 óra 57 p.. érk. Barcsra reggel 7 óra 11 p.
902. ind. Barcsról regg. 8 óra 50 p., érk. Kanizsára d. e. 11 órá 10 p.
906. ind. Barcsról d. c. 11 óra 10 p, érk. Kanizsára d. u. 1 óra 24 p., (május 1. előtt Kanizsára érkezett d. u. 1 óra 2G p.)
910. iud. Barcsról este 9 óra 30 p., érk. Kanizsára 11 óra 52 p. éjjel.
301. ind. Kanizsáról d. u. 12 óra 15 p, érk. Bécsújhelyre 4 óra 15 p., indul tovább Bécsújhelyről a 42. az. vonat 4 óra 22 p., érk. Wien d. u. 5 óra 35 p., (május 1. előtt Kanizsáról iud. 12 óra 20 p. a többi u. az.)
303. ind. Kanizsáról d. u. 2 órakor, érk. Bécsújhelyre este 7 óra 38 p., ind. tovább Bécsújhelyről a 47. sz. vonat este 8 óra 15 p., érk. Wien 9 óra.39 p. este, a 3. sz. vonat este 7 óra 58 p, érk. Wieo 8 óra 50 p. este, (május 1. előtt ind. Kanizsáról d. u. 2 órakor, érk. Bécsújhelyre este 7 óra 42 p., ind. toyább Bécsújhelyről este a 47. sz, vónat Ő óra 7 p„ érk. Wion 9 óra 35 p. este, a 3 sz. vonat 7 óra 58 p., érk. Wien 8 óra 50 p.)
305. ind. Kanizsáról éjjel 12 óra 50 p., érk. Bécsújhelyre regg. 7 óra 17 p., iod. tovább Bécsújhelyről az 5. sz. vonat
7 óra 31 p., érk. Wien 8 óra 30 p. reggel és a 33. sz. vonat indul Bécsújhelyről 7 óra 37 p., érk. Wien reggel
8 óra 55 p., (május 1. előtt ind. Kanizsáról éjjel 12 óra 50 p. érk. Bécsújhelyre reggel 7 óra 17 p., tovább indul Bécsújhelyről az 5. az. v. 7 óra 31 p., érk. Wien 8 óra SO p. reggel és a 33. sz. vooat ind. Bécsújhelyről 7 óra 36 p., érk. Wien 8 óra 55 p. reggel.)
307. ind. Kanizsáról regg. 6 órakor, érk. Bécsújhelyre d. e. 11 óra 37 p., ind. tovább Bécsújhelyről a 37. sz. vonat 11 óra 51 p., érk. Wien d. u. 1 óra 10
p., (májua 1. előtt Kanizsáról indult regg. 6 órakor, érk. Bécsújhelyre d. u. 12 óra 11 p., ind. tovább a 37. sz. vonat Bécsújhelyről d. u. 12 óra 18 p., érk. Wien 1 óra 40 p. d. u.)
302. Bécsből ind. d. e. 10 óra 50 p , érk. Bécsújhelyre 12 óra 4 p. d. u., ind. tovább Bécsújhelyről 12 óra 12 p., érk. KanizBára 4 óra 8 p. d, u., (ruájus 1. előtt is u. ez.)
304. Bécsből ind. regg. 6 óra 50 p., érk. Bécsújhelyre reggel 8 óra 20 p., ind. Bécsújhelyről tovább Kanizsára regg. 8 óra 40 p., érk. Kanizsára d. u. 1 óra 48 p. Ugyancsak a 4|a gyors v. indul Bécsből reggel 7 óra 40 p„ érk. Bécsújhelyre rgggel 8 óra 34 p., ind. tovább Bécsújhelyről 8 óra 40 p. reggel, érk. Kanizsára d, u. 1 óra 48 p.. (május 1. előtt Bécsből indult regg. 6 óra 50 p., érk. Bécsújhelyre 8 óra 20 p., tovább iudult Bécsújhelyről regg. 8 óra 28 p., érk. Kanizsára d. u. 1 óra 35 p.)
Bécsből indul este 8 óra 25 p, érk. Bécsújhelyre 9-.::óra 24 p. és egy indul pedig Bécsből este 7 óra 40 p., érk. Bécsújhelyre esto 9 óra 8 p., tovább ind. Bécsújhelyről 9 óra 36 p., érk. Kanizsára reggel 3 óra 40 p., (május 1. előtt is ugyanez.)
Bécsből indul d. u. 2 óra 55 p., érk. Bécsújhelyre d. u, 4 óra 24 p, tovább indul Bécsújhelyről d. u. 4 óra 35 p, érk. Kanizsára este 10 óra 10 p„ (május 1. előtt Bécsből ind. d. u. 2 óra 15 p, érk. Bécsújhelyre 3 óra 41 p. d. u., tovább ind. Bécsújhelyről 3 óra 52 p., érk. Kanizsára este 10 óra 22 p.)
^ hírek.
— Érettségi biztosok. A közoktatásügyi miniszter a nagykanizsai izr, felső kereskedelmi iskolára nézve dr. Köves-ligethy Radót, a zalaegerszegi állami felső kereskedelmi iskolára nézvo dr. Beke Manót bizta meg az idei érettségi vizagálatok vezetésével.
— Halálozások. Wogriocsics Ján03 zongora készitő és hangoló f. hó 28-án meghalt. Az elhunyt derék munkás volt, aki az egéaz vármegye zougoráit javítgatta.
Könnye József, róm. kaib. tsnitó Sümegen, élete 79 ik buzgó tanítói működésének 55 ik évében elhunyt félszázadnál tovább működött a tanítói pályán, mely virágillattal és holdsugárral megtelhetett, de bizonyára nem földi javakkal. Május 1-én temették.
— Előléptetés. — ö felsége a király Cech József alezredest, a nagykanizsai 20. honvédgyalogezred parancsnokát ezredessé nevezte ki.
— Eljegyzés. Domány Atmin felsőkereskedelmi iskolai tanár eljegyezte Krausz Olga kisasszonyt, Krausz Lipót zöldfa-kerti vendéglős leányát Nagykanizsán.
— Vállalkozó kerestetik. A város részéről vállalkozó kerestetik, aki a város tulajdonát képező Egylet kertben 4 fillér használati díjért a tavaszi idő közeledtére a közönségnek székeket bocsát rendelkezésére. Nem kételkedünk benne, hogy a kanizsai Bucbwaldok kapva-kapnak az alkalmon, boay jó jövedelemre tegyenek szert; a közönség pedig csak ezentúl fogja igazán élvezhetni kellemeit ennek a kis oázisnak, melynek a neve Egyletkert
— Közgyül&eek. Nagykanizsa r. t város május bó 1-ső napján délután 3 órakor a városház gyüléstermében rendkívüli közgyűlést tartott, melynek tárgysorozata a kővetkező volt; 1. A városi gyámpénztár 1901. évi számadásának felülvizsgálása. 2. Á nagykanizsai izr. hitközség elöljáróságának előterjesztése u Gelsei Gutmaon Henrik-féle alapítvány 1901. évi kezelése tárgyában. 3. Kőveai Albert színigazgató kérvénye sziokőr építéséhez városi telek átengedése tárgyában. 4. A pécs-varasdi úttest áthelyezésével kapcsolatos iogatlanok vétele, cserlése és az uj útvonalba esó ingatlanoknak a kincstár rendelkezésére bocsátása iránti előterjesztés. 5. A községi segélyalapokról szóló törvényhatósági szabályrendelet 8 §-a alapján egy véleményező bizottság választása. 6. Formen-tini Károly cs. és kir, azázados kobiec-lakósnak a községi kötelékbe leendő felvétele iránti tanácsi javaslat. 7. A nagy-
kanizsai kereskedők társulatának kéri vénye, az alsó fokú kereskedelmi iskolának 1901J902 tanévre leendő segélyezése tárgyában. 8. Ösv. István Józsefoé szül. Leposa Rozália nagyksnizsai lakós felebbezése a v. t. 999|901 sz. a. végzése ellen néhai Fenus Jácos halotti negyede tárgyában. 9. Cserfő hegyközség kútépítési segélyiránti kérelme. 10. Az újonnan épített ürülék gödrök átvétele iránti tanácsi jelentés. 11. Dr. M»yer Ferenc v. képviselő indítványa a villám órák felülvizsgáltatása tárgyában. 12. Hegedűs László v. képviselő inditványa a vi —VII. kerületben a villamos lámpák szaporítása tárgyában. A napirend előtt dr. Rotschild Jakab szólalt fel a fogyasztási adók házi kezelésének bajai ellen; Házi kezelés mellett ugy találja, nagyobb teher tárul az adózókra, mint bérbeadás mellett. Érdekes vita fejlődött ki KŐvessi színigazgató kérvénye felett, melylyel egy aréna felépítése végett S évre ingyen-telket ké- a várostól. Kérelmének ellenzőit dr. Schwarzoc és dr. Rothschild Jakabot, kik a pécsi 3zini kerület közeli megalakulására való tekintettel a telket csak 1 évre kívánták volna átengedni, lehurrogták és három szavazat ellenében dr. Lőke, dr. Fried, Tuboly Viktor, Oszlerfmber László, Nitb Norbert éa Eperjesy Sándor felszólalása után a tanácsi javaslattal Bzemben bárom esztendőre szavazták meg sz ingyen lelek átengedését a Kereszt és Rozgonp-utcs sarkán. A tárgysorozat többi pontjai simán folytak be.
Az Irodalmi és Művészeti Kör tegnap d. u. Szalay Lajos elnök elnöklése alatt megtartotta évi rendes közgyűlését, mely iránt a kőr tagjai csak csekély érdeklődést tanúsítottak. A körnek 286 tagja közül csak mintegy harmincan jelentek meg. Az elnöki meguyitó után a kőr fótitkára: dr. Rosenbe\'rg Mór előterjesztette, költői lendülettel megirt évi jelentését, melyben vslÓBágos ódákat zengett az igazgatótanács hölgytagjairól, Szalay Lajos köri elnök, Horváth György éa Bőhm Emil szakosztályi elnökökről. A jelentésnek majd minden egyes részét lelkesen megéljenezték és az elnök indítványára dr. Rosenberg Mór főtitkárnak jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak, Előterjesztették a felügyelő bizottság jelentése kapcsán a zárszámadásókat. melyekből sziveseu vette a közgyűlés tudo-, másul, hogy a lefolyt évben a kőr anya-gilag is megerősödött. A kör vagyona készpénzben és leltári értékekben mintegy 2300 korona; a Deák Ferenc emléktábla-\'alap 621 korona 72 SÍI., mely a „Zala" cirnü lap által régebben eBzkőzölt gyűjtés folytán miutegy 90 koronával szaporodott és igy ezen hazafias célra több mint 700 korona áll a kör rendelkezésére. Az anyagi megizmosodás azon kellemes helyzetbe juttatta a kört, hogy jövő évi költségvetésébe pályadijakra és egy kirándulási alap létesitesére 450 koronát vehetett fel. — A számadások tudomásul vétele és a költségvetés elfogadása után az elnök indítványára jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak Mágics Ferenc pénztárosnak és ezzel & nagyon nyugodt lefoiyáBtL közgyűlés véget ért.
— Figyelmeztetés. A külföldre szóló levelezés igen gyakran elégtelen posta-bélyeggel kerül feladásra, minek következménye az, hogy a hiányzó francó kétszeresen számíttatik lel. ezt padig a címzett vonakodik mogözetni. Igy a levelek visszaküldetnek és a feladó nemcsak hogy célt nem ér de még a portól is meg kell fizetDÍe. Ezen kellemetlenségnek elkerülése céljából felhívom a t. közönséget, hogy a külföldre szóló levél ■ posta küldeméuyeiok díjazása végett forduljon a postahivatalhoz.
— Kinevezés. A király az igazságügyi miniszter előterjesztésére Dr. Bedő Béla ziutváraljai kir. játásbirósági albirőt a besztercebányai kir. törvényszékhez biróvá nevezte ki. Dr. Bedó Béla városunk szülöttje és Bettelheim Samu kereskedőnek 6a.
— Koszorntpótlö adomány. F. é. április hó 24-én elhunyt Tach&uer Adolf iránti kegyelet jeléül adakoztak; A gyászoló család 40 kor., Mitzky Lipót.. Kromsíer Miksa 10—10 kor., .Deutscb Sándor 5 kor., Menzer Lajos 4 kor., összesen 69 kor. A nagykanizsai Chewra Kadisa.
ielyem-blousok 2.35 frt
és feljebb — 4 meter — valamint mindig a legnjabb fekete, fohér és színes „Heonebcrg-Selyemben 60 kr.-«61 14 frt. 65 kr-ig — sima, aávozott, kockázott, mintároU, damasetok atb. Menyawzony-selyem 65 kr.-tól 14 frt. 65 kr. S.-foulard mintázott 65 kr.-tól 3 írt 65 kr Selyem-damasztok 65 . H , 65. , Báli-selyem 60 „ U „ 65 „
B -báwitr. ruhánként 8 frt. 65 kr. 42 „ 75 „ |Selyem-grűnadinok 80 „ 1 „ 65 „ méterenként portó és költségmentesen házho*s*állitva. — Minták azonnal küldetnek, kettős leTÓlportó/Srajcba.
HENNEBERG G., seiyeraeiros, Zürichben c. ür. ud,«i-s.4int4.
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
legkitűnőbb mázotó-szar
Szagtalan i
PADLÓ-YIASZ GLÓRIA j
legjobb és legegyszerűbb beeresztő- í szer kemény padló számára. i
paha padló számára.
ARANY-FÉNYMÁZ
képkeretek atb. bearanyoz&jára. 1 kis palack ára 20 ke.
FEHÉR „GLASUR"-FÉNYMÁZ
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujjonnaDi befeatéséro. 1 doboz ára 45 kr. — Mindenkor kaphatók:
NEU és KLEIN cégnéS NAGYKANIZSÁN.

ACETYLEN
KLEMSifl ÉS WOWAK KOLOZSWílRT
oly acetylen készüléket szállítanak, mely minden kívánalomnak megfelel. Ezzel minden hi&oyt megszüntettek:
Robban ásbiztonság,
Automatlkns éa gazdaságos gázfejlesztőa, Elérhetetlen tiszta és gj-ors ntántöltés, Solid kivitel és egyszerű kezelés.
Saját szabadalmak Európa és Amerika legnagyobb államaiban. Ajánlják magukat továbbá Acetylen telepek lötaaitéséro minden kirltelben és nagyságban.
(Prospektusok, clismerő-iratok, kdUségterTCzetek ingyen és bérmentre.)
Elsőrendű Carbid a napi árakért
--szállittatik.
Fómnyomdai munkák bármilyent *«rös, sárgaréz, horgany, alpacca stb.
-■■ rajzok vagy minták szerint gyorsan é» olwón elké-
szíttetnek.
Az Installatlokban jártas, tisztességes képviselők kerestetnek.
Teljes tejfel csokoládé — táblákban és hengerekben. — A legtej felgazda gabb
Te j-es o kóládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH. SUCHARD.
Rendkívüli szerencse
ül II EDE
fóárudájában, ahol eddig több miot
ŐT M/LLÍ \'
koronát fizették ki, közötte
600,000 KORONÁT a 600,000 KORONÁT í
ifi általa KazWati
SZERENCSE-NAPTÁR. K®

fiszWo kivonattal tíszMsunk
Arany éremmel kitüntetve Párisi világkiállítás 1900. Arany érem Bécs 1902.
Miodentttt kapható. Doboza 10, 16 és 30 fillér.
Tavaszi és nyári idény 1902.
Valódi Brünni szövetek
Egy coupon 3.10 méter, teljes url ruhát, (kabát, nadrág ós mellény) csak frt 2.75, 3.70, 4.80 jó / y ..
minőségű i ValOul
frt 6-e.eo iobb 1 nvaniu
frt 7.75 linnmabb S ÖJ"HJU
frt 8.65 legfinomabb I SZÖVSt ftt 10.— kiváló linóm \\ lígy coupon fekete sialon tubához 10 frt, továbbá felöltő szövetek, turista daróc, legfinomabb kanimgurnok stb. gyári árakon smküUt a tisztességes és lelkiismeretesnek ismert posztógyori raktár:
Siegel Imhof Brünnben.
Minták ingyen és bérmentve. Mln-t&szcrlnti axiilitinértkezeíkedvo.
A magwnvevű előnyei szöveteket közvetlen rendelni a gyári helyről, igen nagyok.
UH fi iíMü
fronti li p| < L# - \\ ipm\'
ítfliMUí áí H ÍM
i»h ja}!
Megfojt ez az átkozott köhögést
KöhSgés, rekedtség és elnynlkásodás ellen gyors és biztos hatánnak
az étvágyat nem rontják és kttUnö íztlek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
F5- íj aiélkílilísi raktár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Yáci.birut 17.
Éljem!
Egger mellpasztilla
csafeüamar meggyög/itDlt:
Kapható Nagykanizsán: Bslus Lajos, Prágsr Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Ferenc József császár-fürdő Tűffer helység
a déli rasul mellett (Gyonronat megállóhely) 7 óra Bl\'cjIüI.
W inra használatra egész éven át njitra. FathctS Mobák é, étterem. Stájeromig legmelegebb hStorriia (SS\'/,* C) Oly battatl mint Űasteiü Phffor, (Sohwáje) Legnígyobb kényelem, TÍIIanyoa nliglui ! tenni, hely. Nagy njltáwk éa átalakitájok. Sztaiavao fOrdík. -KilDnS fekvés oapfartíók[i3í.
Fürdő orron: Tulajdonol:
Med. Univ. Dr. Beck Rudolf. Sunkel Tivadar.
jelenleg Béci, I. Haarhof
Most csak THEKiHAL vl/.et Igyunk
1 a Ferenc Joa.af cjássir [flnlő.íorráab6I Legjobb én olctóbb baktériummentes GJllSíuI Közvetlen szétküldés a Fereoc József csász&ffttrdó gonduokságától
! TÜFFER HELYSÉG.
I"*/
Kégi hírneves kénnirflö HorvátorszsájíJían.
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Yegyelemexre Prof. Dr. r.ndwig n«lr. tanácsos által IfiM
Az I. o s z tál y u sorsj\'bgyek ára: nyolcad (\'[,) _.7S frt vagy , j0 kJ egy negyed Cl,) 1.50 frt vagy 3.— V.
C|0 3— . „ 6.- jegy:egész (>|,) 6.- „ „ .
Eredeti sorsjegyeket utánvéttel vagy a betétösszeg előzetes beküldése ellenébea köldök. Minden rendeléshez a hivatalos tervét ingyen melléklem. A hivatalos nye-reményjegyzéket buzáa után azonnal küldöm: Bziveskedjék megrendeléseit azonnal, de legkésőbb
mr f, m mis II io-ii
alólirt szerencsés föeláruBitóhoz juttatni. /
.BIHARI EDE
BUDAPEST. Városház-utca 14. S2ám.
58 fok Celsius meleg forria, a leén israpoak felQlaulbatatlaú hstisa izom és ixalet rheuoií, ízület betegségele, gyulladasos és csonttörést öj\'íehutódteok, kösirény, nenralgikas bántalmak, miot iicÜias stb. női bajok, bőr- es tllkos betegségek, idült resebajok, hólyaghurnt, góríélykór, angolkór, ólom 6t higany mérgezéseknél stb. stb.
IVÓKÚRA, garat, gége, fcaell, mij, gyomor- és bélbtyokuál, aranyéraél; stb.
WiSlanisfosság. — Massage, fg^^
Gyógyintézet minden kónyoleamol. Hegyi vízvezeték, Hidegvíz kúrák zühnnynynl Knoipp «zerlnt, ofl^az éven át ayltv«.
Idény tartam mAJns ] -tői október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes flltelTé-nyek, szép kirándulások. — Állandó *enekar, a zágrábi kir. operaháa tagjaiból. — Zene- és táncestélyek stb.
A rftrazsd-toplicui állomáson naponta társaskocsi várja a YCűdégeket.
Külön fogatok is readelkezósro állanak, de ezek odaálUtása előbb a fürdő intó-zőségnél megrendelendó.
Orrosi tudakozódásokat a fürdőorroa Dr. LONQHINO A ad.
B^ PrtwpeMusokcU es f/roxchurákut ingyen éit bérmentve küld.
A FÜRDŐIG A ZGA TÓ8Á0.
Mr Melléklet a „Zalil Közlöny 1902. évi május hó 3-lki 18-lk tzáwához.
XLl ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1002. MÁJU8 3 án.
— Hangverseny, Pollák Miksa több zoogora-növendékével .lóvleg: Goiazl Lilli, Goldstein Ella, Kovács Erzsike, NeumannElza, Neumann Józan, Neumann Vera, Pollák Irma, Pollák Margit, Sauer Margit, Fischel Victor, Gergely Géza Ledofsky Dezső. Neumann Lajos, Rárósz János, llosenberg Jánod, Szigeti Sándor, Spitzer József, Tóth István, 1902. évi május hó 11-én, vasárnap a ,Caainó, dísztermében hangversenyt rendez. Ez alkalommal a neves zenepedagógus éves leánya is közre fog működni. A kia Pollák Irmáról már a hirea zongorakirály Sauer Emil és többen is elismerőleg nyilatkoztak. Minden esetre nagyon érdekes egy négy és íéI évfis gyermeknek első fellépése a nyilvánosság előtt.
— Elmaradt hangTorseny. Balassa Kálmán hegedűművész f május hó \\ ére hirdetett hangversenye kö/.bejött akadályok folytán elmarad.
— Meghívás. A kiskanizsai polgári olvasókör saját helyiségében f. év május hó 4-én délután 5 órakor közgyűlést tart, melyre az olvasókör tisztolt tagjait ez utoti tisztelettel meghívja az elnökség.
— Ujonco/ás eredménye. Nagy-. kanizsa város sorozó járásnak 1902. évi
főujoncállitás eredménye: előállíttatott 347 hadköteles, ebből alkalmas lett 73 hadköteles.
— Május L. A nagykanizsai könyvnyomdászok és könyvkötők május 1-én d. u. Palinban ünnepeltek. Iimét tanújelét adva, hogy vállalkozásuk szépen sikerűit, amennyiben a műsort precizitással adta elő mindegyik közreműködő. Az igen szép számú intelligens vendégsereg jól érezte roajját a kéaő esti órákig. A hangulat igen összeilleti a természet s a munka ünnepével.
— Párbaj. Április hó 26-án régnél Sauer Béla és Leitner Ernő a Polgári Egylet nagytermébea kardpárbajt vivtak, melyen miudkét fél megsebesült. A párbaj oka Össze8zólalkozás volt.
— Sellg Antal bűnügyét a naj?y-kanizsai kir. tőrvényszék Mikos Géza kir. táblabíró elnöklete alatt április 30-án kezdte meg tárgyalni. Selig tudvalevőleg azzal vádoltatott, hogy raiut az Első Nagykanizsai Temetkezési Egylet megalapítója és jegyzője a bőié helyezett nagy bizalommal visszaélve a/, egyesületet körülbelül 974 korona erejéig megkárosította. A kir. tőrvényszék Dr. Orosdi Lajos kir. ügyész vádheszédének és Dr. Havas Hugó ügyvéd védőbeszédéoek meghallgatása után Seiig Antalt nyolc rendbeli csalás büntottéöen moodta ki bűnös nek és elitélte uiásfélévi börtönre, 20 korona pénzbüntetésre és 3 évi hivatal-vesztéire éa elmarasztalta 834 kor. kár megtérítésére. Az ítélet ellen "ü«y a kir. ügyész, mint a vádlott íelebbeztek.
— Konzerv-gyár részvény társaság. Nébáoy lapban röviddel ezelőtt a/, a hir jelent meg, hogy a bozeoi részvénytársaság conzerYált főzelék és gyümölcs készítésére, Rimaszombaton alakit egy conzervgyárat. Ezen hir teljesen alaptalan, miután a Kecskeméti Konzervgyáron kívül a Bozeni Konzervgyár részv. társaság mái intézetet nem alapított 8 nem ír áll szándékában még egy másik gyárat Magyarországban felállítani.
— Iga* barátság. Tíz év után aminap találkozott elős7ör két jó barát a Teréz-köruton. A viszontlátásnak mindketten nagyon megörültek. Miután a váratlau találkozás a Török A. éa Tsa ismert bankháza előtt történt, ezt a sors útmutatásának tekintették 8 közösen egy
tehát a m. kir. szab. osztálysorsjáték tizedik sorsjátékának beköszönte. Már nem uj intézmény hazánkban az osztálysorsjáték. hiszen kilenc sorsjátéka megkedveltette közönségünkkel, meggyőke-reztette a beléje vetett bizalmat. Kifogástalan működése, kezelésének abszolút korrektsége, szerencse esélyeinek rond kivül kedvező volta, nyereményoinek sokasága és nacysága, a aoraje«yeb vásárlását mindenki számára könnyítő o.-ztályrends/or a magy. kir. szab. osztálysorsjátékot népszerűvé, *Őt egyeneaen közszükséggé tették. A mo?t kezdődő X. osztálysorajáték első osztályára sióló sorsjegyek már kaphatók. Ennek az osztálynak húzását az idén május 22. és 23-án tartják meg.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
— Április 25-től mijus 2-ig —
Mulasics Ixtván napszámos: Anna. Zsifkovics Pál vasúti munkás: Pál. Kathmann Menyhért kéményseprő: György. Tamás Ignác postaazolga: György. Faics János ács: Katalin. Schermaon József asztalos: Anna. Simooka József napszámos: Ferenc. Takács Gábor napszámos: József. Gerócs Lásíló oapszámos: Teréz. Takács János napszámos: Mária. Kovács János fóldmives: litván. Küttsön Rozália cseléd: Rozália. Országh György kalauz: Mária. Hiczelberger Lajos kórházi gondnok: Alfréd.
Madarász János rendőr: Gyula. Zafuta József napszámos: Mária. Fűzik Lajos magánzó: Margit.
Halálozások:
— Április 25-tól mAjus 2-ig. —
Tacbauer Adolf izr. kereskedő, 60 éves:
szívszélhűdés. Szekeres Zsigmond rk. 8 hónapos: hörghurut.
Kollarics Erzsébet rk. 2 hónapos: hörghurut
Borouyai Antal rk. 6 hónapos: tüdőhurut. Takács Péter rk. 2 éve«: tüdőhurut. Kovacsics Gizella rk. 32 éves: azivbaj. Nagy László rk. 1 hónapos: tüdőhurut. Sörlei Zsigmond ilj. rk. l éves: tüdőlob. Vincék József rk. 3 éves: tüdőhurut. Vogrincsics János rk. zongorahangoló,
55 éves: vizkór. Heidinger Rozália rk. 7 hónapos: tüdő-hurut.
Gáspár István rk. 3 éves: tüdőhurut. Tahin József rk. mészáros, 68 éves: szívbaj.
Kohn Samu izr. ügynök, 49 éves: tüdő-gümőkór.
Osw.ild József rk. 9 hónipos: tüdőhurut. Dávid György rk. esztergályos, 68 éves:
gyomorhurut. Kramazky József rk. 9 hónapos: tüdőhurut.
.MARGIT"
GYÓGYFORRÁS
laríilíorrts-lelep (BEBB8-IE8YE)
A budapesti m kir. egyetem vrjtyelomsése jieriüt kérés szabad »zéuwrat, ellenben sok izéaiaras nátriumot <"•! lithiuraot tartalmai. Exeo tulajdonijai azok, melyek a hasonló összetételű Tizek falé emelik Kitűnő hatású a légutak * tüdő huratos állapotainál, különösen ha a Wöpct nehezen szakad fel; lfldőté*zrHeknél mé< akkor ís, ha Térkő-pésak Tan, a ^Mar^it-rlz" megbecsülhetetlen szolgalatokat tesx ker<-s subád szénsavánál fogra Kiváló hntist látni tőle a gyomor éa belek hnrutoa állapotainál lóleg azon cselekben, hol a Jölös mennyiségben képződött tar oka a rossz emész tésnek.
A hugysarM sók lerakodását akadálvoxván, becsea szolgálatot tcsx toráhbá a hólyag hnruto* bánialmainál, a kó- ós ltoraok-képiádé* eseteibon, miért i« a budapesti i* biol egyetem orvostanáral, mint ax orrosvllikg egyéb elókelőnégol a legssive-sebbrn használják, előnyt adoak a „Margit"* forrásnak a hozzihasonló ösazctételn gyógy-tizek fölött.
r MINT IVOVIZ -Ml
kiváló óvösisrnrV blronyult jftrvAnyos Ül -tegsegek Idején, fólro lyphus ellen
Miit boni; állilíMS MriUtgael inad.
FŐRAKTÁR:
ÉDESKUTY L. BUDAPESTEN.!
o. é« kir. udr sxállitó.
— AsrányTlz-nagyke-c*kedö. -1
Kapható minden gyógyizertárbaa, fűszer- I kereskedésbrn ís vendéglőben.
Dr. Grimm Vasutóllomái N.-kanirsától V v ó e V és 4 Az "\'"srosr
f7 bJ módok. szénBAvas és villa-
vizgyógyinté- ny09, kétcoiiás fűrdök >ii>.
zete
SaniiyuUí\'í
Mértékeit árxk.
Idénykezdet: Máj.hói.
>t]>ekluii)k cs felviUgotl-Sapron-nsijt. tWk az Jj-arjjatOiig által.
Ro hi í
1\'őraktÁr • íi{;i.TmL; hun :
Hoflmann József Budnpest, Bithory-utcm 8. nim.
Állandó raktár Nagy-Kanizsán: x Brüok Márkás és Társa
sallllolEjL1
SxcrkcsttíMff :
Dr. Villányi Henrik. lelelős iserk.sstő. Kiadó : Jfí. WajdlU JözaeJ.
VEGYES.
- K3li< használatra. Testrészek fajdalmai, csúzos és köxvényes bajok és mindeonemű gyula-dá»ok a .Moll.féle francia borsxe
sorsjeejet váíároltak Törők baukháíábao. szel gyógyittatoak biztosikerrel. Egy QTeg ira Az idő csak haladt, a 80rs<icRyet azonban 1 kor w ő\'l- Sxétküidéa naponként oUavétellel
Mnll A A- _J_ __íic.i
nem búzták ki. A ]Ht8/.ók egyike elvesztette türelmét éa midőn fizetni kellett volna, bejelentette barátjáoak, hogy ő nem játszik tovább Rövid gondolkodás után a másik elhatározta, hogy Ő maga fizeti az egész sorsjegyet, azonban ugyanezen alkalommal felszólította b&iátját, hogy egy meg nem neveshető jótékony célhoz járuljon hozzá 12 koronával. — Ezen kérelmet a régi jó barát készséggel teljesítette. Nyolc nap múlva a sorsjegy tulajdonosa örömmel jelenti, hogy „számunk nagy nyereményt nyert 1" ,Ami sorsjegyünk ?■ — kérdi a jó barát meglepetve — hiszen én már nem játszom I" — ,De igenis, kedves barátom, mert a jótékony célra átadott pénzt sorsjegyünk megújítására fordítottam. Ugyanis nagy ostobaságnak tartottam, hogy elhagyjuk a játékot éppen a főhuzáa előtt!- — így kellene minden játékosnak gondolkozni. Mert ritkán fordulhat elő olyan eáet, bogy egyik barát titokban megujitaa a máaik barát sorsjegyét.
— A tizedik OBíUlysorajátök-8ohase volt szerencsére olyan nagyon szükségünk miut most. Nagyon időszerű
Moll A gyógysicrési c«. él kir udr. axállitó álial Bécs, I Tuchlauben 9. A ridéki gjógysxer-tárban és any»gkere»kedésekben határozottan Moll-féle ké»xitméay kérendő az ó gyári jelrényéTcl é« aláiráaáTal.
Nyilttér
ro..! kl&tt koxlottckórt nem vill.l felclosií\'gel a iierkoutSi^g.
Teno, haiíjhólyaff, hngjdnra éa a kÖMTénjbóntalmaí elleo, loiiíbháa légr.6 és íméaxtésl szirtek btirntoa bAoUimninál,orvosi tekiotélyek állal a Lltblon-forrns
SALUATOR
nlkorr.l rendelre Iíbj. H n h y h aj tó hatáan!
lellesej liil | — Köiijíi tshiMi
Kapható ásTányrixkoroskedósekbcn ós
gyógyszertárakban. A SaWator-forrás igazgatósága Eperjesen
HIRDETÉSEK.
MIÉRT
van annyi utánzat?
MERT
• valódi EI$EI5TÍ0TEI-féls
LINÓLEUM padló-zománc
a IC.IV hej. ..ísslsii|" (édj«gycy«1 a Isijobh is l«|tart«sabk ?sks padlóknak és kaayhsbitarskaak bimátoláiári.
Az liiMDsiáiJlfr-f.le Llcolifln pjfesiac
• gy ára alatt kiBsa^-rs szárad, biailato-ssb szép fsBíBjfs I blr és atsrtéssáB t»ki»-tstéksa addig felit-| ■■Ihatatlan Nagy cborjcHÍuégéncí fonva k&lOnbóiu lia^on-
hangíAtu nevek Alatt eitéVtclen míhiaio-Vat hóinak foi colomba, miért U karján nlBsnkl kizárólag „ítt csak Clssastidtir-
V^jajy léi.
..LIIOLEOI
padló-zománcot",
a lórv. bej. „Vaslirag" védjojjygyel.
Eis8nstád(er Tsstvórsk
lakk- éa raatékgyára.
KAPHATÓ: Nagykanixsin: Ncu U Klein. Strom és Klein, Armuth Náthán és táraa cégeknél.
TT
l.cgfmomabh é* iápUIóbb leveskivonat és jóitii ételpótlék
SITOGrJEN".
KelUlmul tudományos vegyvlxtg&lat »/crin« niimlen hu*-kivonalot, lc»e«, fü-»rcr s hasonlókat jó |x é* tip erőben ét fele oly olcsó.
Kapható minden gyÓR/tir, ílrogueria, cietnegc é» Ryar-maÜTU kerc»kolés-ben. Mintakícsög 05 gr. I kor. Mlnta-Gvegje 16 gr. 60 f.
A. Sitofjen-kivonu tanaiig autaeria ma
gy&roraxigi képviselője Hoffmann S. Budapest. VIII. Nópszin-ház-utca 38.
LIPIK
I. rangú fürdőhely
mr SZLAVÓNIÁBAN.
Ezretlen jódlartalma-allcalítns hőforrás (64° C.) a tontinen&en.
Elífl dijakkal kitüntetve : Budapest 1885. és I89Ő. London 1893. 8écs és Róma 1894. és BrGszszel 1897.
A lonjavöl^yi vaaut állomása (Dii^Oncllon A\')- AxonkivOl a déli vaspálya állomása 1\'aVr.ic-l.ijiik-Kanirsin é» Baacson át (Zónatarifa.) Indulls Hwlrpestrül a m. i. v. iiutnci fjyorivonatival T óra li pere. r<K-Rcl, érkcté» l.iptkre fii 6 Órakor d. u. Romániából, Bulgáriából. Szerbiából, )»o>z-itiáhól 8rod*Novszkin át.
Minden irányban iiappali gyorwonatok. (>4* C. hiJmértékletO bG forrita gazdag nátrium-tartalmánál (magyar Kms) é* jódvegyületeinél fogva fürdő- és ivókurára kiválóan álkalma*.
Kitűnő h«li*u idttlt gyomor-, bél-, gégehurutnál, hölyagbajokná). köszvény-és csuzosbajnál, ischiasnál, azonkívül vérbetegségeknél, görvélykórnál i* egych mirigy- és csontbántalmaknál,
A IcgVényclmesebb Igényeknek megfelelő f3.*dö!>eren<lez£», porczellin-, márvány-, izzasztó bassinfOrdók, fényeden berendezett szállók, uj gyógyterom, gyermekgyógyintézet, tongora-, társalgó,-éttermek, kávéház, stb. gyönyörű fedett Sétány, remek évszázados park. lawn-tennit; mindenütt vilUmos világítás. — Kitűnő zenekar. A fürdőidény alatt prof. dr. Marschalkó Tamás ur i» rendel a fürdőhelyiségben. Jódhévvlz szétküldése egyenesen a furráitúl, további Édeskuty L-cégtól 8posten. Lipiki forrás só köz-vetlon a t\'Cir dó igazgat óságnál rendolhető. Uővebb felvilágosításai szolgál
A FUROÓIGAZQATÓSÁG.
1 Minden
s Parquat Linóleum ós
S? puhafafénymáz koronája |
„ Takarékos és egyszerű a hasz- 3 nálatban miután folyékony és
2 mosható z 2
^ —«
| szép fényű és tartós
színezete ódon padlók részére különösen szépek. — Viaszk a kofélésnél felesleges.
Foltalálók és készitök: J. Loronx óa Taa Egor.
Csehország-. Kapható Nagykanizsán: Armuth N. és Neu és Klelnnél.
9 W
Nagyon fontos gyomorbetegeknek!
ÉtYÍigytalan.Hág, pyomorbajok, rosízullét, föféjá-s, rossz emésztéstől gyo-morgyongcség, emésztési zavarok stb. megszűntetnek az Ismert
Brady-fóle Máriacelli gyomor-cseppek.
MINDEN\' GYÓGYTÁRBAN KAPHATÓK. Sok ezer köszönő éa há.l»i Irat. Efy üreg ára használati utasítással együtt 40
kr. Kettős QTeg 70 kr. Központi szétküldés C. Brady gyógytár* a „Magyar Királyhoz", Bécs I.
Hamisításoktól dvokotíjúnk __ alál-
a valódi MArfaozellI Qyo- Cx/ftcubj\' rást . morcseppekoekvédjegyétéi kell viselni,
ügyeljünk arra, hogjr\'régi hírneves valódi Brady féle Máriacelli gyomorcseppek üvegje 40 kr. I Kettős üveg 70 krba kerül, mert a nem valódink 1 utánzatok olcsóbb áron legtöbbszór 35 kr.-ért lesinek eladva.
w
I
v
A Richter-fólo
Llnlment. Caps. cnmii.
Horgony • Paln • Expeller
régi kipróbált házisrer, a mely már több mint 33 óv óta meg-bizhatóbodórzsőlésfil alkalmaz tótik kitítéarril. ctuir.il és ncjliilétíkníl. Illtés. Silányabb utánzatok miatt i j bová<áriáj>l:or óvatosai legyünk ós csakLs eredeti üvegeket dobozokb.m a„8erf »fM védjegygyol ós a ..Ricbltr" czégegvzósscl fogadjunk ol. — .S0 f., 1 k. 40 í. ós 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár: Török Józsel gyógyszerésznél Budapesten. Richter F. Ad. és társa,
caiit.<• Vir. udvari •ikllltík-Rudotatadt.
1
Friss
Liptói Májusi sajtot
az illiairt ligjsbb alnísé|bia ajiil la-kovszky Pétír sajtgydra Lipto-Róz-vahegycn. Öt kiles póiti-doboz 5 k. 34 I birasitrs.
A Csengery-utczai 12. sz. házban
® utcai m ö é1 raltárlelyíséi
817
azonnal, esetleg augusztus 1-ére kiadó. — Bővebbet ugyanott, vagy az izr. hitközség titkári hivatalában.
KXXXKXKXXXXXXX
— Egy jó házból való fiu, nyomdász tanoncnak iíj. WAJDITS JÓZSEF könyvnyomdájában azonnal felvétetik.
xxxxxxxxxxxxxx
Sclialek llenrik
HiRDETES! IRODÁJA:
i Becs, I., Wollzeile lUJDldszint és I. emelet, i
Alapilutatt 1873. 8 Telepboa S09. : A Cl le. póstatakAríJcpÍDztir Clciricg-irím- J 804. S16. !
ajánljl magit hirdoléBl mORblriaok gyors n oloií lliotiliiíro bel- ét kDIfltdi ajiágok j rélzére
Siiklmtoiok, hirdetési lirv«nl,k, Ariit- J btiok dijMtotosen. ;
Logoitbb ntjy blrltp-írjegyt.k birdttíkatk • íoflyM él bérntotvo.
Saját gyűjteményes-hirdető ;
rortt a i
„üooe Ftfie ta" h „Stots Wr- TjgM":
birJtjKikbin miodeBocmü hirdetés nísiér., i mint; Adél-vtlell kSzlélek mindtn Olltt- -tgntk, Tárt, képvlsolitl, Bgynbki, illáit- j kereto, i]inlatl hirdetnek itb. ;
STEYEK V
gyógyintézet
TÖBEL-FÜRDÖ
GRACZ MELLETT IDÉNY: május—oktdber.
330 méter . teoger uioe felelt. 2 vasúti áUomás Orécból kociit^ egy óni. Posu- és tlTtrda illomAt.
Rég ismert rasUrtllmo (.krotherac) leéliorris 30 fok a meleg (83 fok R.) Mérsék.lt klims 25 fok C. és 20 [tv.) eros to enlolevcgö, kiterjedt fenjTeiordök. Gyégr-jiTiIatok. idfgbSnulmuk ideg8yeogeség, hítgerinc-beteg.ég, bystona, gSrciök, oeurtígii stb. ellen. Nöi betegségek: Térsregéoység, bél- iís lólyighnrol stb. lgon AjAnlh.té üdülőknek és gyenge gyermekeknek. UyágyeszkSt: kálin gyégy. é, oszöbiiin, kádfardék melegrisscl, fenyjfardök, villanyos lOrdök, massigo, subaoygyégjkeiolés itt Olcsó lakisok ís egyes ssubik, ™lak, gyógyterem, kittlnó étterem, kittlnó zenekar.
A ntrdSIgugatóiUgnil kimerítő prospektw Ingyen éa bérmenlTo.
Dr. Jtl.VMAVRIi SÁXDOR. orvos tulajdonos.
XT,I. ÉVFOLYAM. \' ZALAI KÖZLÖNY 1902. M.UUS 3 ín.

glóbus
fisititá-kivonat
jobban tisztit mint minden más tisztitd-szer.

*»m
Jó és olcsó órák. 3 c,,
jóttállísial prÍTit vevőknek "
KONRÁD JÁNOS
óraoyára arany. ezSit é» éktzer irnk sxiilltó-háza BRÖX (Cschorszis) Jó nickel-rem-ór* irt 3.75. Valódi e/.IUt-renj.-óra írt. 6.80 Valódi extljt Uoc írt. 1. 20.
Nickel ébrcsxtő óra írt 1 95. Cégem a C3. és k. birodalmi címerrel tan kitantetvo, számtalan arany, czüsi ki&llittai írem valamint ezernyi clinnie-rŐ-levél van birtokomba. Nagy képes árjegyzéket ingyen ésbérm.
; # IIlBITliíIY. i
Ezennel küzbirré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ollcnuiv.u közegei a Magy. Kir. S\'/.tib. Osztálysorsjáték (X. »orsj[£ték) I osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták. azok a fóárusítóknak árusítás végett kiadatlak.
Az I. osztály húzása 1902. május hó 22. és 23-án tarlalik meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Hnzasi leiemben (IV.. Hskü-tér. bejárat a Duua-utcza felöl). — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjatek valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest. 1902. évi április hú 27-én.
Magy. Kir. Szab.
Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Lónyay. Hazay.
J K ti Y 7, fő K E az
50,ooa nyeraníoros.
Legnagyobb oy«reméoy a legíxercnciéicbb esetben:
1.000,000 korona.


CO
-QJ
£ jutalom
a rer 4
1 . .
3 , „
1 „ »
3 , ,
a ., r,
S©©©©©
1©©©@© ©©©©©
@©©©© 70000
40000

1
7 3

8
< 433
■m
ffllTO®
s©o©
4000 s® ®9iO©
50,000
S5©0© s©©o© 15©©© 1©©©©
5©©© &©©©
g©©©
1©©©
3©© £©©
17© 18©
1©© @©

nyer. és Jut
13.161,000
Kiváló szerencse
TÖaséji-nél
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.
Hat nrll.6 koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsiilt vevőink.
Az egész világ logesélydusabb sorajátéka a roi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, moly nemsokára újból kezdetét veszi.
100,OOO sorsjegy 50,000
PÉSZNVKBBMÉNVSVEL íorsoltatik ki, tehát az összes sorsjegyek fele uyer a mellékelt sorsolási jej;y?ék kimutatása szerint.
5 hónap alatt összesen Tízenhárom millió 160.000 koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat állami felügyelet alatt áll.
Az I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű betétjei a következők: egy n>olcad (\'!,) frt —.75 vagjls egy negyed (\'|,) , 1.50 egy M Cl,) .3.- , egy egész (\'|,) „ «.— .
A sorsjegyeket utánvéttel vagy dése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb
f. év május hó 10-ig
bizalommal hozzánk küldeni.
1-50 korona 3.-6.-12.-
pénz békül-
A. éi íit.
SS
A X ü II i X BStidapcsI,
Halául lepa^oiili ietai! osztálysorsjátél ailete-
Fóáradánk osztálysorsjáték osztályai:
Fötlzlet: VI. Teréz-k5rut 46/a. Fiokok: 1. Václ-körut 4. » 2. HIiixeuiM-könil JH. 3. Erzsébet-körül 54.
Rendctőlerél íovtgMdt, TOí^Ö^ Kl. És T&F^Si. bankháza Budapest.
Kérek részemre _
hivatalos tervezettel együtt küldeni.
Az összeget — korona összegben
„ L/oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a
\\ amlelszö tiitMö.

alánvótolesnl kérem
liostaulalYánynyftl küldöm
mellékelem bankjegyekben (bílycgekbcu.)
V

I STU8ICA TÖPLITZ HÉVVIZFÜHDÖ
Uj fdrdoigazgatóság. Uj berendezes.
Fürdőidény : május i-től október végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától */« óra> Stubica Töplitz megálló állomástól \'/, óra távolságban.
Ezen 53-b C. íoku bévviz fölulmulhatlan hatású főleg csúzos izom s izületi fájdalmak, idült csonthártyalob, idegzsábák, főleg Ischias, izületi zsugorok 3 idült Brightkór elleo.
Természetes iszapfürdője s modern berendezésű izzasztó helyiségei (Cal-darien) nagyhatásuak női bántalmáknál igy méhlob után visszamaradt izzad-niányok felszivódására. Egyéb gyógyhatányok Massage, villanyozás galváo és faradicus árammal, villanyos Massage s. a. t.
A fürdő Zágoriának egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétányokkal.
Allaudó gyógyzene, Lawo Tennis, tekepálya.
Kocsik minden vonathoz Zabok s Stubica Töplitz állomásoknál. Több tagú családuak ajánlatos az érkezést előleg bejelenteni. Föltűnő olcsó árak, lakás, fürdő 8 étkezésnél, kitűnő kooyha, természetes borok.
Útbaigazítást ad a fürdőigazgatóság, 8 dr. SpBUner I. fördóorvos magyar uyelron. Prospektus ingyen s bérmentve.
SZLIACS-ACELFÜRDO
(Felsömagyarországon.) Az ecyedül ismert szénsavdús vasforrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belsó használatra. — Idény : május 15-tól szeptember 30-ig.
Felülmúlhatatlan vérszegénység, sápkór, női bajok, hátgerinc- és idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erös munkásság után. Fürdőorvosok : örünwald M. dr., Molnár I. dr., Steril I. dr. Utazás Bécsből 0 ór3, északról Odorbergen át, onnan 5 óra, délről BudapcsWh át, innen szintén 5 óra, Szliá&ról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. Kimerítő fölvilágosítást és prospektust utazás, lakás-árkedvezményről az elő- és utószezonban stb. ad a lilrdőigazgatóság, Szliács (Zólyommcgye).
2304. " tk. 902.
menj.
Szent-Jakab községre nézve az 1892. XXDÜ tcikk értelmében a tényleges birtokosok tulajdonjogának a I tclckjegyző-kOnyvekbe való bejegyzése és a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén, ez azzal a. felszólítással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 18SG. XXIX. tWc. 15. s 17. §§-ai alapján — ide értve e §-oknak az 1889. XXXVIII. t.-c. 5. s 6. g-aíban és az 1891. XVI. t.-c. 15. §. |a) poutjában foglalt kiegészítéseit is — valamint az 18S9. XXXVIir. t. c. 7. §-a s az 1891. XVI. t.-c. 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886. XXIX. t.-c. 22. § a alapján történt törlések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresőtöket hat hónap alatt vagyis az 1902. évi október hd 28. napjáig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte után indított, törlési kereset annak a harmadik személynek, aki időközben nyilvánköoyvi jogot szerzett hátrányára nem szolgálhat;
2. hogy mindazok, akik az 18SG. XXIX. t.-c.. 16. s 18. §-ainak eseteiben — ide értve az utóbbi §-uak az 18S9. XXXVIII. t.-c. 5. s 6. §-aiban foglalt kiegészítéseit is — a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt vagyis 1902. évi oktöber hó 28. napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosz-szabbitható záros határidő letelte után ellentmondásuk figyelembe vétetni nem fog;
3. hogy mindazok, akik az 1. s 2. pontban könllirt eseteken kívül az eljárás és az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyilváokönyvi jogaikat bármily irányban sértve vélik, ide értve azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII. t.-cikk 1G. S-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják — e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényöket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt vagyis 1902. évi oktöber liö 28. napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmulta után az említett bejegyzéseket csak a törvény rendes utján s csak az időközben tiyilvánkönyvi jogokat, szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a lelek, akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
A tir. fszék mint tkwi hatóság.
1902. április hó 9-én.
GÓZQNY,
kir. tszíki albiró.
J
XLI ÉVFOLYAM.
MEGHÍVÁS.
A , N\'émel-Szcftt Miklós és Vidckc Keresztény Fogyasztási Szövetkezet*
II. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
vr*kor n küzs. iskola tantermében tartja mcj;, melyre n AZ IGAZGATÓSÁG.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. MÁJUS 2 4-én.
1902. évi müjus hó II. napján d. " részvényeseket tisztelettel meghívja
A közgyűlés tárgyai:
I. Igazgatósági jelentés az 1001. évi üzletmenetről.
■>. a felügyelő bizottság jelentése az 1001. évi számadatokról.
A mérleg inojjállapitása, a nyereség felosztása és n felmentvény megadása
határozat.
4. Felügyelő bizottság választása 1 cvre.
;>.\' Netán\'i indítványok Urgvalása. _
A Német Szent Miklós és Vidéke Keresztény Fogyasztási Szóvetkezet .Mérlegszámtája* inárczius 1— (december 31.) üzlctévrc.
VAGYON.
t Kötxwnz szÁnílan Aru •SS7 12 1 7 \\ Hitelezők számlán 1401 71
1500 £>S 6 j Üzletrész , SS1 —
497 14 13 1 Ail IS4 IS
Alakulás ! 2Í> — 12 Tartalék alap SíO V3
3 Felszerelés . i 2S3 so S Tiszta nyereség . 10 -s;
2S04 01 ! 2S04 01
1
13
Sindlporgor Koreaitól
ulelnük.
Ruff Mátyás
íg. tag.
ember 31. Poazth Józaof
elnök.
Stajxdt P41
ig. tag.
KrLmol István
ig. tag.
Jelen mérleget megvizsgáltuk és helyesnek találtuk. N\'émct•Szent-Miklóson, 1002. január 19.
Wivth János KHng Jánoa
felügyel" biz. tag. felügyelő biz. elnök.
Slndlpergor János
fcliigv\'clő hiz. tug.
7337 tk. 901.
Sohmldt János
fcl\'Jgycl.\'. hiz. lap.. Posxth József
felügyel" tnj;.
Magyar-Szerdahely község telekkönyvei birtok szabályozás következtében átalakíttattak s ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre az 1S86. évi XXIX; az 1889. évi XXXVIII és az 1891. évi XVI. tcikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik; az 1892. évi XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.
Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1) hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX. tc. 15. és 17. §§-ai alapján, ide értve e §-oknak az 1889. évi XXXVIII. tc. 5. és 6. faiban és az 1891. évi XVI. tc. 15. §. a) pontjában felsorolt kiegészítéseit is, valamint az 1S89. évi XXXVIII. tc. 7. g-a és az 1891. évi XVI. tc. 15. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1886. XXIX. tc. 22. §-a alapján történt törlések érvénytelenségét kimutatják, e végből törlési keresetüket 6 hónap alatt vagyis 1902. évi október hó 25. napjáig bezárólag a tkvi hatésághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte után indított törlési kereset annak a harmadik személynek, aki időközben nyilvánkönyví jogot szerzett — hátrányára nem szolgálhat;
2) hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX. tc. 16. és 18. gSj-ainak eseteiben ide értve ez utóbbi §§-uak az 1889. XXXVIII. tcikk 5. és 6. §§-aibau foglalt kiegészítését és a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak írásbeli ellentmondásukat hat hóuap alatt, vagyis 1302. évi október hí 25. napjáig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog;
3) hogy mindazok, kik a telekkönyv átalakítása tárgyában tett iutézkedések által, nemkülönben azok, akik az 1—2 pontban körülírt eseteken kivül az 1892. évi XXIX. tc. szerinti eljárás és az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyví jogaikat bármely irányban sértve vélik, ide értje azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 1889; évi XXXVIII. tc. 16..§-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a tkvi hatósághoz hat hónap alatt vagyis 1902. október hó 26. napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmulta után az átalakításkor közbejött téves bevezetésből származó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik, az emiitett bejegyzéseket pedig csak a törvény, rendes utján csak az időközben nyilvánkönyví jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egysiseri másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a tkvi hatóságnál átvehetik.
A kir. tszék mint. tkvi hatóság.
Nagykanizsán, 1001. december. 22.
GÖZOMY,
kir. tszéki albiró.
1345ítk. 902,
Árverési hirdetmény.
A. nagykanizsai kir. tszék mint tkvi halóság közhírré testi, hogy Pakó Teréz férj. Pap Lajosné f.-hahóti lakós vbaj-latónak Ssbjáo Veodelné sz. Siabadi Mári a.-hahóti lakós végrebajtíst szenvedett ellen 341 k. tíko, ennek 1899. évi november hó 1. napjától járó b\'/c kamatai, 19 k. zálogjog bekeklezési, 36 k. 60 I. per, 1(5 k. 70 f. vhajtáa kérelmi, 27 k. 30 f. árvorés kérelmi és « még felmerülendő költségek iránti vbajtásí ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a hahóti 134 sz. Ikbeo felvett Szabadi Mári tulajdonát képező A f 181 brsz. 19 koronára becBÜlt kert,
— és A t 1034|14 hrsr. 472 koronára becsQlt bajai lapi szántó, — továbbá az ottani 376. sz. tkben (elvett ugyancsak Szabadi Mári tulajdonát képező A f 1143|a hrsz. 708 koronára becsült öreghegyi szőlló, — agy az ottani 214. sz. tkben felvett A I. 391 brsz. kertaljai szántónak Szabadi Márit illető 108 koronára beesőit egy negyed része, — valamint az ottani 213 az. tkben felvett A f 286 hrsz. 91 uépsorsz. udvar és kertnek Szabadi Márit illető 664 koronára becsült fele része, — végül a hahóti 1462 sz tkben felvett Szabadi Mári tulajdonát képező A f 1187 brsz. 59 koronára becsült boUő hegyi gySmölcsös,
— A f 310|c brsz. 116 kor. becsült pölöske-aljai szántó, —\' 1603|a brsz. 132 kor. becsült berek, — 1036|a 3 126 kor. becsült bajai-lapi szántó és 1036[a 4 hrsz. 7 kor. becsQlt bajai-lapi szántó
1902. évijjunius hó 21. napján délelőtt 9 órakor
Habót községházánál Oroszváry Gyula felporesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog, még pedig:
1) a bahóti 213 sz. tkbeu felvett A 286 hraz. ingatlanbeli illetőség tekintve, hogy őzen ingatlanra C. 5. a. Bakonyi Rozi javára özvegyi haszonélvezeti szolgalmi jog s ezt megelőzőleg a Zala-megyei gazd. tkpénztár javára jelzálogi követelés van bekeblezve — illetőleg.
2) 8 habóli 1462 sz. tkben foglalt ingatlanok, tekintve, bogy azokra C. 5 a. Bakonyi ltozi javára özvegyi haszonélvezeti s ezt megelőzőleg Eppingor Samu és a Zalamegyei gazd. tkpéoztár javára jelzálogi követelések vannak bekeblezve,
— ennélfogva fenti ingatlanok ezen szolgalommal terhelten bocsájtBtnak ugyan árverés alá, de avval együtt csak az esetben adatnak el, ba az 1. pontban jelzett illetőségért a megelőző jelzálogi követelés kielégítésére szükséges 1000 k. — illetőleg a 2) pontban felsorolt ingatlanokért a megelőző jelzálogi követelése kielégítésére szükséges 1000 k. beigértetik, ellenesetben az árverés hatályát veszti s az ingatlanok ugyanazon határnapon a feoti szorgalom épségben tartása nélkül ujbó! eladatni fognak.
Kikiáltási ár a feotebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lOVe-át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi márc. hó 13. napján.
erika
ulaxójegyek a francia vonal által. Jó éa olcsó utazás, kitüoő ellátás borral és liqueurrel. Közelebbi felvilágosítás iogyen és bérmentve. Josef Fischer, Wien, IV., Alleegasse 69.
— ADUst nyernek. Az Országos Pályázati Közlöay utjáD, mely az országban betöltendő összes állásokat közli, állást nyernek: ipari és kereskedelmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tisztviselők, közöégi jegyzők és jegyzőimokok, nőtisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gyakornokok. Előfizetési ára évre
4 korona. Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellenében küld a kiadóhivata-Budapest Rökk Szilárd-utca 27. Állási keresési beiktatásnál minden űzőért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér., nyilt-térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad el a kiadóhivatal.
Z. K. V* 902
MOLL SElDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindogyik dobos Moll A. vódJORyót és
aláírását tünteti fol. A Moll A.-fél® Soldlltz-porok tartós jcyófcyhatAía. * lesraakAeinbb flyoMor- é« al-testbánUlmak, gyomorgörcs Ryomorhúv, rögzött azékraködéa, májbáncalmn, vér tolulái. aranyár <5* a legkftl^uböxőhb nól betegségek ellen, o jeles hAxiír.craek évtir.dok óta mindi* na*y< bb elterjedőt szerzett. — Ára ©oy lepecsételt eredeti doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
feTleTf ra n cl a]
[MOLL
Csak akkor valódi,
ba mindegyik flveg MOLL A. réJjeiryót tOateti íol
______,A. Moll- felirata <Jnozattal v»n zirra. A Moll-féle
franoxl* borszesz és nevezetesen miot fájdalomcsillapító bed5rzs5!ésl szer köuzrí-DY, caaz ós a meghulós egyéb kóyetkoxmónyciaól legismerotesobb népszer — Egy ónozott eredeti üveg ára I kor. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja,
Legfinomabb, legujubb mödsicr nxoriot kéaxEtek gyermek éB tölgy jrappao t bír okízerB ípol4>4r« jyemekek él felníttek rétiére.
Ar« dinbonklnt — 40 flll. Öl dirib — I kor. 80 flll. Mioden darab gyermek-sxappJíti Moll A. védjegyével raa cllíívíi.
Kőszétküldé s:
Moll A. gyógyszerész, C8. ós kir. udvari szállító által, Bécs: Tuchlaubea 9. sz.
Vidék! megrendelések naponta postnutüavót mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kanizsán Rasenfeld Adolf ÓS Fia.
QoöoocxjacwxjooQoatXKxíbbQaütKjaQaaooaaiQciaoaaDD
melyeit oiár évek óta jóknak bizonyul lak éa hirneven orvosoktól, mint könnyű hashajló feloldó sier
ajdnltattatnakj az emésztést nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minőségük kóvetkoitében méi? gyermekek által is szivoaen bevétetnok. Epf 15 pilnlát tartalmazó dobos 30, egy tekercs, mely 8 óobozt, tehát 120 pllnliit tartalnmz, csak2kor. 2 k. ,45 f. előleges beküldésénél esy tekercs bérmentve szállíttatik. |f£n gíjlfl/ Neustoin F. hashajtó labdacsait. Csak akkor IxUndUIm valódi, ha minden doboz hátulján ami törvényileg bejegyzett ,Szout Lipót* védjegyünkkel van ellátva vörös fekete nyomással. A mi törvényileü védett dobozaink utasításaink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEUSTEIX APOTHEKER aláírásnak kell leuoi.
ÜEUSTEIH FÜLÖP
„Síent-Lipétboz" cimrett gyégysiertára \'/.. K. V,
WIKN, I., Plankensassc C. q Raktár Kagy-Kaniisin: BfiLCS LAJOS él RB1K GVCI.A gyéjysieréiEekoél.
öaaaaoaaaaaaaaaanQaaasaao □DaananQaaaanaaaoai
a
Ili® I m é n y.
Az esküdtek összeírására megalakult bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a Táros területén lakó minden férfi, aki magyar honos, a f. esztendőben legalább 26-ik életévét betöltötte, a magyar nyelvet tökéletesen érti, írni, olTasni tud és évenkínt legalább 20 korona egyenes állami adót köteles fizetni, ameonyiben pedig időleges adómentességet élvez, husz korona egyenes állami adónak megfelelő értékű vagyonnal bír, vagy a?, adózásra való tekintet nélkül köztisztviselő, lelkész, a magyar tudományos akadémia- tagja, tudor, okleveles tanár, ügyvéd, mérnök, építész, hajós kapitány, gazdfe, gyógyszerész, vegyész, erdész, bányász, tanító, sebész, állatorvos, továbbá, aki felsóbb művészeti vagy más felsőbb szakiskolát elvégezte, végül aki a középiskolai záróvizsgát letette s magát az esküdtszéki alaplajstromba felvétetni óhajtja, az e célból az összeíró bizottság előtt f. évi május hó 15-étöl május hó 28-áig a város tanácstermében személyesen vagy meghatalmazott által is megjelenhetik.
Nagykanizsán, 1902. április 23-án,
V ÉCSEY
polgármester, mint az összeíró bizottság elnöke.
Nyomatott tfj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA, 1902. május hé 10-éti.
19-ik SKám.
XLB. évfolyam-
Előfizetési ár: Egtez évre . . 10 kor. — fiU. Föl évre . . . f> kor. — fiit. Nígycdévrc . . 2 kor. 50 fill. Ksrye.s sr.ám 20 (III.
HIRDETÉSEK
5 lu 8Ábos p eti tgorva »1 másodszor Já, $ minden további sorírt 10 fii 1
HYILTTÉRBEN
petit aoronkóot 20 filléréit vétet-ucfe fel.
ZALAII0ZL
A lap szellemi részét illető mio-aen közlemény a felelős *zerkes*tő nevére, az nnya^i rí-«zt illető közlemények podig a kiadó nevére címzetten Xasy-Kaniza&ra bérmentve inlézendök.
Bérmentetlen levélek nem fogadtatunk el.
KéziratoktlfisxanemkUldotnek
A. nagy-kanizsai „Ipar-Testület,8 „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kötori takarékpénztár részvény-társaság,u „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület." a „nagy-kanizsai tanítói járáskör,K a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENJMT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TÁRTÁLMU HETILAP.______
A "Rqlaf"An ■ ^j^3 fölleüdülésére is. Mivel érde-
J-.V Dd.ld.LUil. : me|te ki a Balaton azt, hogy vele
I mostohán bánjaiiak, mivel partjainak tősgyökeres lakói ?
Minthogy azonban szomorú tapasztalataink vannak arra, hogy nálunk
Naejtjuitzaa, lí>02. májas 9.
A Balaton természeti szépségeiről és hygieuikiis jelentőségétől már sokat Írtak, de ugy látszik, még nem eleget; mert a kereskedelmi tárca tárgyalásakor ujbűl hallottuk azt a panaszt, liogy a balatontavi gőzhajózási társaság nem tud boldogulni.
A remény első sugara, ürömmel üdvözöljük, hogy a kedvező megoldás csak napok kérdése, hogy a hajózás üzemében többé akadály nem fog felmerülni.
Mindenki tudja hogy \'a Balaton-vidék virulását egyebek közt sokféle nemzeti érdek is követeli.
Egyik az, hogy a balaton-menti, tősgyökeres magyar nép itthon boldogulást találjon s ne terjedjen közöttük is a már-már mutatkozó kivándorlási hajlam.
Ezt nemcsak gazdasági okokból ^ óhajíjuk, hauem a nemzeti szellem ^megerősödése szempontjából is. Hisz ti\\djuk, hogy a Balatonra tömegesen s ami fő, családostul jár a budapesti közönség, a igy az ott lakó fajtiszta magyarság mcgbeesülhetlen hatást gyakorol a fővárosi gyermekek, sót felnőttek nyelvérzékére és nemzeti : érzületére.
Ennek a körülménynek fontosságát j növeli még a Balaton bübájjal teli, i természetes és csodás szépsége, mely- j nek hatása fölengeszti a fővárosiakat lelkük sivárságából.
Éppen ezért különös súlyt helyezünk Szemere Miklós eszméjére, hogy ! egyetemet alapítsunk a Balaton mellett.
Kz nemcsak ifjaink lelki épségére : és nemzeti érzületére hatna kedvezó-leg, hanem az egész vidék s a balatoni
akarunk leuni, magyar szempontból meg kell akadályoznunk.
Iíogy életképes vasút- ktiiködik, az evidens. A déli vasút jelentéséből tudjuk, hogy a vállalat üzleti évét veszteséggel zárta, osztalékot nem ad,
éppen a helyes és életrevaló javas- . sőt talán kisorsolandó részvényeit sem latok vannak a leghosszabb vajúdás- j váltja be. nak kitéve, szükségesnek tartjuk " \'
balatoni hajózással és annak jövőjével itt is ugy foglalkozni, ahogy azt épp az égető szükség megkívánja.
Mi az állam segélyezését mostani viszonyaink között csak enyhítő és nem gyógyító szernek tartjuk. A balatoni gőzhajózás állandó fejlődését s megizmosodását csak az államosítás, vagy ebhez hasonló, de radikális, megfelelő intézkedés biztosíthatja.
Biztosithatja az államosítás azért, mert csak az állam teheti azt, hogy a balatoni hajózást ne nyereséghajtó, hanem kulturvállalatnak tekintse.
Az államosítást bizonyos átmeneti intézkedés előzhetné meg.
Ilyen volna az, ha a balatoni hajózás vezetése a déli vasút kezelésébe adatnék.
Ezt a tervezetet többféle körülmény s indok támogatja.
Az első az, hogy a balatoni hajózás életere amúgy is a déli vasút, amelyre szintén előnyös lenne, ha ezt a hajózást a maga javára fejleszthetné.
Ennek a körülménynek a méltánylását az állam egyéb érdekei is parancsolják.
Ugyanis a déli vasút mcgbeesülhetlen eszköze azon forgalmunknak, mely a\'pragorhof—frazensfestei vonal; lal a nyugoti s az alai vonallal a déli külfölddel hoz bennünket szervi összefüggésbe, tehát ennek a vonalnak a hanyatlását, ha rövidlátók nem
Minthogy pedig a vállalat magyar vonala rövid idő múlva amúgy is államunk tulajdonába megy át, a kormány a balatoni hajózás révén az átvétel idejére sokféle elöuyt biztosíthatna magának.
Ezt annál is inkább megfontolandónak tartjuk; mert ezen vasút romlása nem lehet érdekünk, s nem lehet érdekünk a balatoni hajózás pangása sem, ami pedig a társulati, nyerészkedő kezelés mellett állandőscíi fenyegetné s ujabb és ujabb áldozatokra kényszerítené a kormányt.
A balatoni gőzhajózást tehát vagy államosítanunk kell, vagy pedig átmenetileg a déli vasút kezelésére kell bíznunk.
a régi kaszárnya.
Ah uj kaszárnya épité.\'e érdekli mcfit az egész város közönségét, de az építkezésnél még inkább elfoglalja városunk lakóinak eszmekörét sz ft kérdés, hogy mi lesz a ré^i épülettel.
Mult cikkünkben „A régi és az uj kaszárnya" cím alatt részletesen foglalkoztunk a régi épülettel, igyekeztünk a tárgyat minden oldalról megvilágítani, s arra az eredményre jutottunk, hogy a régi kaszárnya maradjon továbbra is laktanya épület,, ez a leghelyesebb éa leggazdaságosabb megoldás.
Nézetünket az sem változtatja meg, bocy állítólag illetékes körökben felmerült suqár-utí kaszárnyának posta- és távírda hivatallá leendő átalakításának terve is, mely idővel közgyűlés elé kerülne.
Még mielőtt valósággá válnék az eszme, tervvé a kacsa, kötelességünknek tartjuk föllépni már a bír ellen most, — hogy csirájában elfojthassuk, mert közgazdasági oldaláról tekintve a dolgot az emiitett tervet célszerűtlennek tartjuk a kővetkező okokból:
1.. A jelenlegi épület éppenséggel nem alkalmas pnsta- és távírdapalotának, hogy alkalmas lesyen, át kell alakítani, mi lényeges változtatást igényel,... s ez oly sokba keríti, hogy kétségünk támad, vájjon fog-e fizetni a magy. kir. posta-kincstár annyi bért, amennyiért érdemes ily nagy kiadást róni a közönségre.
2. Az egész épületet nem foglalja el a posta, mert városunkban nincs oly nagy forgalom, mely akkora postahivatalt
i igényelne, mint a szóban íorgó épület. ! A megmaradó részeket bérlakásoknak vagy iskolának kellene átalakítani. Az épület egy részéért kis bérösszeget kaphat csak a város 8 egy rész után járó bérjövedelemért pedig ismét nem érdemes áldozni az átalakításra,
3. A postapalotává való átalakítása régi épületnek elvenné tőlünk azt a körülményt, hogy a katonaság után járó tetemes állami kiadásoknak egy része Nagykanizsán fenne elhelyezve. Számit-
! suk ki, mennyit kopunk évenkint a I katonaság után a mennyit adna a kincstár ! a postahivatalok bérösszege főjében a városnak, azt hiszszük, bogy a katonaság után több jövedelme van a városnak.
4. Több katonaság mellett több a város lakója is, nagyobb a fogyasztás a nagyobb o forgalom, mindezek közgazdasági előnyeitől elesünk, ha a kaszárnyából posta lesz.
5. Mint a mult cikkben említettük, ha a közös hadsereg második zászlóalját városunkban helyeznék el és igy kapnánk törzskart és ezred zenét, tehát leghelyesebben cselekszik a város, ba a közös hadsereg második zászlóaljának Kanizsára való vezényeléseért lépéseket tesz.
A városnak úgyis égető szüksége van uj jövedelmi forrásokra, minthogy tudvalevőleg a város pénzügyei kedvezőtlen állapotban vannak.
Régóta kérésiünk, kutattunk uj jövedelmi források után, bogy alakítandó kultúrintézményeinkre fedezetet találjunk, most itt vau egy jó alkalom, t. i. a katonaság szaporítása, ne azalaazszuk el.
A poatakincstáruak építhetünk \'akkor is házat, ba több pénzünk lesz. A jelenlegi épület úgyis megfelelő lesz még jó ideig.
A jSvedelemazaporitás sokkal fontosabb annál, hogy a posta ne a fogház mellett álljon, hanem a Sugár-uton. Ha valaki azt mondaná, hogy alakítsuk át a régi laktanyái postahivatalnak és dobjuk el a kevésért a nagy jövedelmet, vagy a katonaság részére építsünk még egy uj kaszárnyát, csak a régiből legyen posta — attól megkérdezném, hogy miért ellensége a városnak, esetleg azt mondanám neki, bogy nem ért a gazdasági dolgokhoz.
Fagy és dér.
A szeszélyesaégéról gúnyolt április hónap keserű emlékek hátrahagyásával bucsuzottel hazánktól. Utolsó harmadában fagy és dér látogatta meg a mezőgazdaságokat, óriási károkat okozván a korábban fejlődő éa érő növényzetben.
A hömérséknek bizonyos fokon alul való leszállása közgazdasági életünket zavarja, meghatározhatatlan nagysága veszteaéget zudit ez országra. Itoe, egy ország anyagi sorsa függjön a lermé8zet esélyeitől, a hőmérséklet bizonyos fokától, a véletlentől I Egy fejlődő, előretörő nemzet háztartása, sorsa szenvedje meg az őstermészet kifürkészhetetlen játékát, melyek ellenében nem talált eddig védelmet a tudomány 1 ímhol egy nép, melynek anyagi sorsa ily szellőszerü hatások nyomorúságos eazköze 1
A természet ellen zúgolódni hiába valo. A keserüaég, a panasz nem aegit. Nem is ezt akarjuk szóvá tenni, hanem azt, amire ez áprilisi csapás kéoyezeritőleg indit: azt, hogy ime*míndenkinek be kell látni ez országban, miszerint anyagi sorsát nem hagyhatja továbbra is a természet vad játékától függővé tenni. Ks mert ninca emberi hatalom, mely a terméazeten változtatni képes volna, más ponton kell megkeresni a védelmet: abban, hogy a
tárcza.
A reprodukció.
— A KOzlOny* tárcája. --
Volt tickcin München varosában egy piktor barátom a többi között. Lengyel volt, a Heve Bujakicvics. Kzenkivül inog Xlagovszkinak, Vársoveckinek. k\'íutiorov-nak. (Jordoniernek, Müllernek a miután velem megismerkedett, különös szimpátiából a magyarok iránt, Jancsinak is hívták. Ennek 3 sok névnek pedig az a története, hogy az én festőm, a máskülönben komoly művész-ember, néha en gros is dolgozott. Az otthoni pénzekuek 3z a természetek, hogy késnek, a mecenások is szórványosat! jelentkeznek. Ilyenformán az én piktorom gyakran jött arra a kellemetlen tapasztalatra, hogy ebédre még van valamicske pénz. de vacsorára már nincs. Nem jött zavarba. Föltett a stafétájra négy-öt darab deszkát, szivaros-skatula födelét meg effélét s a kékkel hirtelen ráfestette valamennyire az eget, a zölddel a mezőt, valami barnás színből elkészült a fák kérge, valami szürkés-fehérrel a meszelt házak oldala . . . Aztán embert, gyereket, lovat, tehenet dobált bele a képekbe csak ngy rajz nélkül, fejből s mire kiszívtunk egy pipa dohányt, megszáradtak valamennyire a művek. S fizetett a boltos a munkáért, mint a köles, amikor tudniillik rosszul fizet a köles. Egy műért négy-öt márkát kapott a művész. Keveset, de mindenesetbe többet, mint amennyit megértek a képek. Azok tudniillik semmit
se értek, éppen semmit, még annyit se, amennyi lestéket rájuk mázolt a polyák. De a boltosnak is igaza volt azért a maga szempontjából. Akad vevője az ilyesminek is. Emberek, akik olcsón akarnak venni eredeti képet s emberek, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi a kép. No hát kaphattak egy eredeti Klagovszkit, Varsoveekit, G\'ordoniért — egy és ugyanazon kézből.
Mikor én egynémely müncheni vacsoránknak ezt a humoros történetét elbeszéltem itthon és pedig művész-társaságban, fölvilágosítottak, hogy az én müncheni barátom nem áll egyedül a képcsinálás-nak ilyetén himes mezején. Hóven akad olyan garasos piktor, aki modellt azóta se látott, hogy hátat fordított az iskolának és aki egy negycdikemeleti szobáeska ablaka mögött éppen ugy találomra festi a dicső természetet, mint ahogy az én barátom cselekedte azt. viccből. S egyszerre négy-öt vásznon, hogy ne kelljen sokat bajoskodni a peinzlikkel. Párisi, bécsi műkereskedők egész csomó fiatalembert foglalkoztatnak ilyenformán. Es aztán mi\' lesz ezzel a tengernyi mázolással, amit igy összehordanak?
Krreiegy, minket nagyon is közelről érdeklői feleletet kaptam nemrégiben és pedig Peésről. S érdeklődve a kérdés iránt, egyik kolozsvári lapból is kivágtam néhány sort. Hát Deésen az történt, hogy egy idegeji ur képkiállitása számára elkérte és meg, is kapta a vármegyeház dísztermét.Jki idegei ur a meghivón, amelyet szétküldözött és amiben kiállítása megtekintésére invitálja meg az uraságokat,
szerényen a rendezőnek nevezi magát, egyszersmind a nagyérdemű publikum szíves figyelmébe ajánlja.azt, hogy minden kép diszes rámába van foglalva és jutányos áron eladó. Kz az ur; vigéc. Utazó ügynöke a bécsi cégnek, amely gyárilag állítja elő a művészetet s csodálatosképpen egy kicsi, de intelligens város belemegy abba, hogy ezzel a művészettel traktálják. Sót a nagyobb és még intelligensebb város is belemegy. A kolozsvári újság ugyanennek az urnák a kiállításáról ezt irja: " A Központi Szálloda emeleti termében ma, vasárnaptól kezdve egy érdekes és megtekintésre méltó képkiállítás fog megnyitni-. Eredeti olaj festést! képek lesznek olt kiállítva, számra nézve mintegy száz, amiket fiatal, jobbára magyar művészek festettek. A képkiállítás teljesen díjtalanul tekinthető meg. A kiállított képek egvtól-cgyig eladók.
i)e mennyire eladók! Hiszen egyebet se akar a kiállítás, mind esjadni és pedig szemetet eladni. S ha Franciaországban meg Németországban akad publikum az ilyen vásárra, hát természetesen akad nálunk is s bár Magyarországon még fejletlen — hál\' Istennek — az ilyes üzlet, segit rajtunk a bécsi boltos és a bécsi ügynök. Annyi landsehaftot hoz, amennyi\'tetszik. Csupa eredeti olajfestmény és nyolc-tíz forintért vesztegeti darabját — a kerettel együtt. A mivelhogy nálunk képet még csak tíz forint értékben is csak az intelligencia vásárol, ^elvonja az arravaló publikumot a tisztességes vásártól. Attól tudniillik, amiben á \'pénzéért értéket kap.
Lapunk mai számához fóliv melléklet van csatolva.
Természetesen nem arról a kicsi publikumról van szó, amely a Műcsarnokba vagy a Nemzeti Szalonba megy képet vásárolni. Olyan bugyelláris nem akad minden zsebben, amely elbírja az ilyen nemes passziót. De hát mire csinálják a reprodukciót? Néha olyan tökéletes mását a művész-munkának. ami harmonikusabb, színesebb, tökéletesebb, mint. az eredeti vászon. Miért jön az alkotó művésznek segítségére a másik művész, a reprodukáló, ha nem értjük meg, hogy mi kispénzű emberek csak igy. á művészi reprodukció révén juthatunk hozzá ahhoz, hogy művészi munkán pihenjen meg a szemünk, ha a szobáink falára nézünk. Pihenjen és ne bosszankodjék . . . Hát hogyan _ lehet pénzt adni azért a mázolásért, ami ugy készül el, amint itt leirtani, amikor ugyanazért a pénzért tökéletes mását vehetem meg a mesterek munkáinak . . . Ha választhatok a Pityi Palkó és Munkácsy Mihály között, miért választom Pityi Palkót? . . . Az, hogy Pityi ur a saját kezével maszatolt a vásznon, csak nem szól mellette, amikor a másik képen elsőnok a hatalmas, teremtő erejű művész dolgozott, s utána egy sora a többi művésznek. akinek az volt a föladata, hogy a reprodukció olyan hűséges mása legyen az eredetinek, mintha csak a piktor lehelte volna rá az ideáját a papirosra.
Az egészen szegény ember kenyeret vesz a pénzecskéjével és nem képet. A nem egészen szegény. ember pedig ne csapassa be magát az ilyes, tisztán a tájékozatlanságra számító üzérkedéssel,
amelynek imo, itt-ott rendelkezésére áll ■
még a megyeház díszterme is. A mi képlink, kis\'pénzil urtársaim, a reprodukció. Abban művészeket kapunk. Eredeti képet, amit mi meg tudunk fizetni, csak ugy lehet festeni, mint az én. Bujakíevies barátom. Hanem aztán tetszett volna csak látni, hogy mulatott ö azon a kunst-malcreion. Ugyan kikacagta azokat, akik pénzt adtak az olyan képekért, áruiból ó ötöt mázolt össze eg szerre. S igaza volt neki.
, <Th.)
&z Én Újságom,
A .legkedvesebb és legelterjedtebb gyermeklap- Pósa bácsi lapja az Kn Újságom. Olyan családnál, ahol gyermek van, szinte nélkülözhetlen eszkííté a nevelésnek az én Újságom, amcljy a tegszórakoztatébb és legolcsóbb mulatság, amellett, hogy hasznos és erkölcsös^udni-valókkal ösmerteti meg a gyermekvilágot. Tarka változatosságban vannak minden számban: inesék, versek, elbeszélések, képek, mulattató dolgok, rejtvények, játékok. A magyar írók legjava dolgozik az Én Újságomba s minden számban Pósa bácsi szebbnél-szebb gyermekverseket ír. Előfizetési ára negyedévre csak 2 korona. Kiadóhivatala Aud-rássy-ut 10. szám alatt van.
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. MÁJUS 17-én.
magyar gazdasági életet akként rendezzük be, miképp sorsa ne csupán egy tényezőtől függjön.
Sajnosao kell valóra váltani azt a mondást, hogy agrárország koldusország. Mert ugy is van. Ezt nemcsak a hervasztó fagy hatása igazolja, do bizonyítják összes gazdasági és ennek nyomáo társadalmi viszonyaink. A foglalkozások, a termelés helyes elreodezése, erőaráoya tohát létkérdés erre az országra. Az ipar és kereskedelem fejlesztése nem valami mesterséges vagy mesterk\'éltjvalamí, hanem szükségképp; eredménye a helyes fejlődésnek. amelynek célja egy ország lefiető gazdasági függetlensége. A függetlenség biztositékát pedig nemcsak a vámsorompó, nemcsak a külkereskedelmi politika önállósága képezi, baoem a közgazdasági munkafelosztás oly alakulása, mely beltartal-milag adja meg a függetlenség erejét. A fagy é-s dér nálunk óriási tényező, mert az ország élete a mezőgazdasági termelésen nyugszik. Elviszi ennek remélt hozadékát az időjárás szeszélye, nincs értékesíteni valónk. És mivel nincs megfelelő iparunk és kereskedelmünk, nincs is módunR az egyik termelési ágban beállott deficitet helyrehozni.
A Dcmzeii vagyon és gazdaság légfőbb követelménye a helyes erőmegoszlás. Az egyensúly törvénye mindenült szükséges valami. Az acyagi életben pláne elengedhetetlen. Az a theoretikus tanítás, hogy a gazdasági élet szerves egész, a való élet kifejezője. Az olyan organismus, ; melyuek egyes tagjai aránytalanul kifejlődőitek, mások pedig visszamsradottak, csenevészek — nem lehet egészséges, nem műkődhetik helyesen. Ilyen organismus, fájdalom, a magyar gazdaságé. Egy korai fagy és dér megzavarja az egésznek közreműködését. Az iparnak és kereskedelemnek helyes aránya tehát szintén nem elméleti jelentőségű követelmény, hanem igazi nemzeti érdek, mert a nép kereseti viszonyait, megélhetését nemcsak nem szabad ily ingó talaj esélyeitől függővé tenni, de ellenkezőleg, annak állandóságát biztosítani s a természeti esélyek pusztító hatásától függetleníteni kéli.
Nyilvánvalólag nem az következtethető felfogásunkból, hogy az elemek elleni hiábavaló harcok hatása alatt mellőzzük az egyik foglalkozási réteget. Nem. Csak le kell vonnunk a tanúságot, mely azt parancsolja hogy sokoldalúbbá és arányosabbá tenni a termelést.
Kedvezmények a balaton-tawi fürdőkbe.
Menettérti jegyek a balatonmenti állomásokra és vissza.
Ezen jegyek folyó évi május hó 1-től folyó évi szeptember hó végéig adatnak ki. Ily jegyekkel valamely magasabb kocsiosztályba való átszállás az illető vonatnem és kocsiosztály utáni rendes menetárak közti küiőmblet utánfizetése mellett meg van engedve. A személy-vonati menettérti jegyekkel a gyorsvonatok használata előzetes bejelentés mellett ugy az oda, mint a visszautazásra nézve csak a következő utánfizetési módozatok mellett van megengedve:
Az odautazásnál.
a) A budapesti állomásokról kiadott személyvonat! menettérti jegyeknél é. p.:
A mennyiben a gyorsvonatok használata Budapest d. v. vagy Budapest-Kelenföldről történik, utánfizetés gyanánt a Budapest d. v. illetve Budapest-Kelenföldről fönnálló s az illető balatonmenti gyorsvonati állomásig érvényes gyors-vonati és személyvonati menettérti jegyek dijkülömbözetének fele fizetendő. — 2. Amennyiben a gyorsvonatok használata egyéb állomásokra történik, valamint
b) a Székesfehérvár illetve Nagykanizsa állomások részéről kiadott menettérti jegyeknél a rendes utánfizetés, azaz az illető viszonylatra nézve fönnálló, egyszeri útra szóló menetárak különbözetei fizeteudők.
A visszautazásnál.
a) A budapesti állomásokról kiadott személyvonati menettérti jegyeknél é. p.:
1. Amennyiben a gyorsvonatok használata oly balatonmenti állomásokról történik, amolyekre nézve gyorsvonati monettérti jegyek fönnállanak.azutáofizetésböszedése ép ugy eszközlcudő, mint az odautazásnál a) I. pont alatt felsorolt esetekben. —
2. Amennyiben a gyorsvonatok használata\' egyéb balatonmenti állomásokról, vagy Lepsény állomásról történik, valamint
b) A Székeffehérvár; illetve Nagykanizsa állomások részéről kiadott menet-
térti jegyeknél a rendes utánfizetés szedetik be. Budapest-Kelenföld — és Budapest kel. p.-u. közt beszedendő után-fizeté3re nézve a m. kir. államvasutak személydijszabása mérvadó.
Az utazás ugy menet, valamint jövet alkalmával a lepsény-balatonszentgyőrgyi vonalrész bármely állomásán egyszer megszakítható. Ezen menetmegazakitást, mely a jegy érvényességi tartamán belül korlátlan időre terjedhet, az illető állomás főnökénél vagy a megállóhely vezetőjénél be kell jelenteni. Ily jegyekkel a visszautazás az érvényességi vonalon belül bármely állomásról vagy megállóhelyről megkezdhető.
Gyermekekro nézve a következő hatá-rozmányok mérvadók:
Négy évnél idősebb két gyermek tiz évos korának betöltéséig, valamint a négy éven aluli gyermokek is, ha külön helyet foglalnak el, az illető kocsiosztályra szóló egy egész menettérti jegygyel utazhatnak. Egyes ily gyermekek részére kedvezmény nem engedélyeztetik.
Ezen menettérti jegyek, tekintet nélkül a kiadás napjára, a fördőévad végéig, azaz folyó évi szeptember hó 30 ig bezárólag érvényesek.
Díjtáblázat.
Honnan | llovi Sx.-vonat
é 8 v i s s z a t. j lt. |IIl
Bal.-YilAgos ra. b. Siófok.....
Z&cn&rdi m. h. . . Szánlód . . . . Balaton-KöldrAr Sxirszö m. b. . . Sxcmea . . . . Lollc ra. h. . . .
Boglár.....
Fonyód-fürdőtelep MftriaUlep . . . Bal.-Kercsztur fürdő Bal.-Berény m. h. . Bal.-Szt.-György .
U 20 9 114-209 12-10|8 1*2 108-12-10 8-12.108 10 lO.e-lOlO 6-10-10 6 8 10 6-1 8-10 5\' 8 10,4 6-10 4\' 6 10 4-
40 5\'90 40 5 90
íole-io 10| 5 10 10 5 10 10510 80 4 30 •SO/l-SO $0 4-30 40Í3-40 40 3-40 10;2-60 10 2-60 102-60
hírek.
— Egyházi kinevezés. A megyés püspök Rozgonyi György szentbékállai segédlelkészt nagybsjomi plébánossá nevezte ki. Sinkovits Nándor káplán Csehiből Szent-Békállára helyeztetett át.
— Elólöptetés. Az igazságügyminiszter Hudi- József nagykanizsai kir. törvényszéki fogházfelügy élőt a XI. fizetési osztály 2 ik fokozatába léptette elő.
— Halálozások. Vizy Gyula zalaegerszegi nyug. kir. járásbiró és vármegyei törvényhatósági. bizottsági tag folyó hó G-án reggel hosszú szenvedés után élte 71-ik évében elhunyt. Temetése 7-én délután Ö órakor volt. A yár-mogye a város közönsége kőzött kedvelte egyént Vizy Géza m. aljegyző és Thassy Lajos vője gyászolják.
Barta Lajos, izr. bitközségi tirkárt nagy gyász érte. Édes anyja 75 éves korában Losoncon elhunyt.
— Kinevezés. NYuest Jenő m. kir. tőrvényhatósági állatorvost, ski rövid idő alatt a vármegye állategészségügyében kiváló tevékenységet fejtett ki a föld-roivelési miniszter Budapestre áthelyezte és helyére Budapestről Mayer Ottó m. kir. állatorvost nevezte ki.
— Házasságok. Fuch* Artúr a Pesti Keresk. Bank főtisztviselője i. hó 18 án délután 5 órakor tartja esküvőjét Ledofszky Mici urleánynyal.
Dr. Gyarmati Viktor ügyvéd Budapesten május hó 11 -éu tartja esküvőjét Mauthner Lenke kisasszonynyal, Mauthner Ödön, udvari magkereskedő leányával.
— Zalavármegye törvényhatósági bizott.iágáoak 1902. évi május hó 12-én tartja közgyűlését.
— Névmagyarosítás. Matfchánzker Gusztáv, a Blau M. fiai cég hivatalnoka j , Marosi "-ra magyarosította nevét belügyminiszteri engedélylyel.
— Hivatal vizsgálat. A nmlt évben a miniszteri kiküldöttek megvizsgálták a városi árvaszéket és a gyámi pénztárt, melyet/teljes rendben találtak, csupán a gyám; pénztár könyvelése és a pénzkezelés körül találtak néhány formahibát. A vizsgálatról felvett jegyzőköuyv alapján a miniszteri rendeletet bocsátott ki, hogy a hibákat kijavítsák s a pénztári könyvelést a miniszteri rendeleteknek megfelelően átalakítsák, egyúttal utasította a közigazgatási bizottságot, hogy az árvaszéket és gyámi pénztárt megvizsgálja. A közigazgatási bizottság a nagykanizsai városi árvaszék és árvapénztár megvizsgálására: Csertán Károly alispán, Traztyánszky Ödön árvaszéki elnök. Ziegler Kálmán Csáktornyái kir. közjegyző, Koller István alsórajki földbirtokos, és Tuboly Gyula tisztoletbeli ügyészből álló küldöttséget rendelt ki. A küldöttség
valószínűleg 14-én érkezik meg, s köztudomás szerint az egész hivatalt rendben fogja találni, mert az árvaszék a miniszteri rendeletben követelt pótló\' intézkedéseket már elvégezte.
— A boradó. Bismark, a nagy államférfiú azt mondá: ,Az adókabát rosszul illik a testre, a fő. hogy illik.\' Ennek a mondásnak az értelmét fogadta el irányadóuak az a bizottság, mely a múlt héten a borfogyasztás utáui adó kivetésével foglalkozott. Azok a borfogyasztók. kik eddig kiegyezés alapján általányt fizettek, nagyon panaszkodnak, hogy a bizottság indokolatlanul emelte az általány ősszegét, viszont szemrehányást tesznek a bizottságnak azért, hogy sok borfogyasztónak meg leszállította az általányt. Hát az egyedüli igazságos rendszer az, mindenki özessen annyit mennyit megiszik és általány egyáltalában ne legyen. Akkor majd megszűnnek & panaszok is.
— Változás a tisztikarban, A májusi előléptetések a 48-ik gyalogezred Nagykanizsán állomásozó 2-ik zászlóaljánál is változást idéztek elő. Elő lettek léptetve: Juszti Károly főhadnagy II. oszt. századossá, — Hruska Károly és aranyos-maróthi Rónay Andor hadnagyok főhadnagyokká. Áthelyeztettek: verebéli Marzsó Tibor cs. és kir. kamarás, százados, a pótkeret-zászlóalj parancsnoka Sopronba, — helyébe jött: Ilaít Dezső százados Sopronból; Juszti Károly százados az előléptetéssel egyidejűleg az 5-ik gyalog pzredhez helyeztetett át Egerbe. Szekulich Tódor hadnagy Sopronból Nagykanizsára lett áthelyezve.
— A nyári színkör építése. Folyó hó 6-án kedden a Kölcsey- és Rozgonyi-utcak sarkán megkezdették a nyári szin-kör építését. Az építést Geizli Viktor építőmester vezeti. A keleti oldalon a fakerítést lebontották és már kezdik hordani az építéshez szükséges erős vastag gerendákat. A rossz idő e héten késleltette az épités gyors előhaladását. s ez az oka annak, hogy eddig csak kevéssé haladt az építkezés. Kedvező idő mellett az aréna folyó hó 20-ára készen lesz. Az épület trapezalaku lesz otyformán, hogy a nagyobb oldal a Mayer Károly féle háztól egy ölnyire, a kisebbik párhuzamos oldal a Hunyadi-utcai iskola-kut mellett lesz, falmagaasága 3 méter, a tető piramis alakú, mely egy oldalnyitokkal biró és fedővel elzárható kéményben végződik. A színháznak három bejárata lesz, t. i. mindegyik utca felől egy-egy kapu. A színkör közel van a közpoulhoz, három utca felől is megközelíthető, c*ak az a baj, hogy e három utca meglehetősen elhagyatott, csúnya és szük. azonkívül Rozgonyi utcának a színház felőli oldalán nincs gyalogjárója.
— Vállalkozó kerestetik. A vároai tanács vállalkozót keres, aki az Egylet-keriben csekély bérösszegért a közőn-ségoek székeket bocsát rendelkezésére. Azt hiszszük. hogy a városnak a kérdést másképpen kellene megoldania. Vissza keilene állíttatnia azokat a padokat, amiket a mult évben elvittek.
— Hivatalos látogatás. Magyar Gábor, a piarista rend főnöke e hó elején titkára kíséretében Nagykanizsára érkezett és a helybeli főgimnázium egyházi és tanulmányi ügyeivel behatóan foglalkozott. A város polgármesterével, Vécsey Zsigmond-dal is hosszasan értekezett az ujonao építendő gimnázium ügyében. Az építkezés azonban a tervezgetés stádiumában van még és a találgatás homályából eddig ki nem lépett. Ez ügyben már elmondtuk véleményünket és ez abban összpontosul, hogy a kaszárnya maradjon kaszárnya, a gim-názium> meg tanintézet.
— ÁÜamsegöly. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a c.sáktornyai kisded-ovoda segélyezésére hatszáz korona-államsegélyt utalványozott.
— Himlőoltás. A rendőrkapitányság közhírré teszi, hogy vasárnap, e hó 11-én póthimiőoltás lesz. Még pedig Nagykanizsán a városház nagytermében \'|,2 órakor, Kiskauizsán periig az iskolaépfiletbon l]a4 órakor. Az utóoltáshoz minden eddig be nem oltott gyermek elhozandó. Ennek elmulasztása 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fenyíttetik.
— Feltétel a Csáktornyái tanítóképzőbe, — A csáktornyai állami tanitóképzö-intézet első osztályába az 1902/1903-ik tanévre feltétetnek, kik életük 15 ik éyét f. éti szeptember 1-én betöltik, vagy korengedélyt nyernek, testileg épek é.s egészségesek s a polgári-, vagy középiskola 4-ik osztályát elvégezték. A (elveendő első-éves tanító-növendékek küzdi 25-en államsegélyben részesülnek. Még pedig: első sorban mind a 25 növendék az intézet internálasában ingyen
lakást éa mosást kap ; ezenkítül közülök előmenetelükhöz éa anyagi tiszonyaikhoz képest ingyen, vagy mérsékelt áron (havi 6 koronának, 12 koronának, 18 koronának, 24 koronának az iotézet pénztárába történő befizetése mellett) az intézet köztartásán reggeli, ebéd és vacsorából álló élelmezést nyernek. A felvételre vonatkozó kérvények f. junius hó 10-ig a csáktornyai áll. tanitóképző-intézet igazgatóságához küldendők. A kérvényhez csatolandó: a folyamodó születési bizouyitványa, mult tanéti osztál) bizonyítványa, s a jelen tanévi időszaki értesitője, továbbá tiszti orvosi bizonyittány a tanuló egészségi állapotáról és testi épségéről, hiteles községi bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról, évi jövedelméről, a kiskorú családtagok számáról és életkoráról s a családfő polgári állásáról. Ha a kérvényhez szegénységi bizonyítvány csatoltatik, a kérvény s mellékletei bélyegmentesek. Margitai József igazgató.
— Nagy tüz. Novában a napokban rendkívüli nagy tüz volt. a belügyminiszter a károsultak pillanatnyi felsegélye-zésére 200 kor. segélyt utalványozott.
— Kötelessögének áldozata. Hoff-mann Pál gyepukajáni kisbiró életével adózott kötelességének. Mint falujának rendőri közege két egymással duhajkodó legényt csendre intett, s mikor ezek nem fogadták szavát, az egyiket közli\'ök arcul ütötte. A verekedők erre neki-rohautak, s egyikük bicskáját kétszer megforgatta a kisbiróben. Az egyik szúrás a kisbiró szivét érte s ebben meghalt.
— Juniális. Mint halljuk, jövő hó 15-én a „Kor. Jót, Nőegylet\' a sörgyári parkban, tirágkorzótal egybekötött fényes juniálist rendez. ■
— Laskay Tivadar bünügyét junius. hó 3 áu kezdi tárgyalni a nagykanizsai esküdtbíróság. Dr. Orosdy kir. ügyész vádiratában gyilkossággal vádolja Laskayt, mert az eddigi adatok szerint a precemeditaciót — ha Laskay egyáltulában bünÖ3 — fenforogni látja. A vád anyaga oly bű, hogy a tárgyalás valószínűleg négy napig is el fog tartani. Védőként Oroszváry Gyula és dr. Havas Hugó ügyvédek szerepelnek.
— Sártenger. A legutóbbi esőzés alkalmával láttuk és tapasztaltuk igazán gyalogjáróínksanyaruállapotát. A Sugár-ut ésKozgouyi-utca kereszteződésénél bokáig érő viz és az alatt meglehetős vastag rétegben hig sár van. A Rozgonyi-utcáról lerohauó viz uiagátal ragadja a kocsimról á sárt és a sugáruti rostélyok környékén lerakja, melyek legtöbbször oly hamar bedugulnak, hogy a viz nem képes a kanálisba lefolyni. A másik hely Rózsa-utca Szemere és Kölcsey-utcákon kívül csak ez az egy hely van, hol tűrhetetlen a sár. A Molnár féle ház végétől egész a Gomhert-fóle házig óriási tócsák vannak a szekérutoo, a gyalogjáró pedig oly képet nyújt, mintha az ároktiszto-gatók az iszapot odalapátolták voio8, legtöbb helyen a járdának nyoma sincs. A Chinorányi-féle telek mellett még száraz időben sem enyészik el az ott diszló hatalmas mocsár, esőzés alkalmával pedig mint legutóbb is láttuk — annyira megdagad, hogy semmiféle járművel sem lehet áthatolni rajta, ós az Attila-utcai lakók ha a Rózsa-utcában dolguk van, kénytelenek az Eötvös-teret és Teleky-utat megkerülni. Igaz, hogy ezek a részek távol esnek a központtól, de éppen ugy fizetik a pótadót mint a központban lakók, — ennélfogva joggal követelhetik, hogy a város többi lakosaival egyenlő gondolkodásban részesüljenek.
— Uical botrány. Szerdán este a Zöldfából kiballagó részeg auhaocok összevesztek és az Erzsébet-téren végigkáromkodva, egymást szidalmazva, fajtulau szavak kíséretében püfölték egymást. Egy leány tolt oka a csatározásnak, ki ugy látszik értett hozzá, hogy hogyan lehet a csavargóból hőst csinálni, különösen ha egy kis bor is járul hozzá, mert oly lármát csaptak, milyen táro-aunkban régen fordult elő. Az egyik a járókelőket is meg akarta támadni. A környéken rendőr mikroskóppal sem tolt látható.
— Öngyilkosságok. Horváth Anna gellénbázai leány foszforoldattal megmérgezte magát. Rötid és kinos szenvedés után meghalt. Mire a járási orvos megérkezett, a halál már bekövetkezett. A leányt szerelmi bánat kergette a balálba.
Reszoeki János szentpéteri lakós\' a mestergerendára nadrágszijjátal fölakasztotta magát, mire észrevették, már megfulladt. Öngyilkosságának oka gyógyíthatatlan betegség.
— Eégi ezüstpénzek. Jusztus Izidor zalalövői birtokán a munkások ásás közben 450 drb. kisebb-nagyobb ezüstpénzt találtak, melyeknek összes súlya 4 — 5 kilogramm. A pénzek ugy voltak bepakolva, hogy teljesen tiszták és fényesek tollak. Tizenhatodik századból valók.
— A budapesti kertészeti kiállítás, mint tudósítónk értesít, nemcsak a nagyközönség, hanem a legelső szaktekintélyek véleményei szerint minden eddigit felülmúl és vetekedik bármely világkiállítással. Ezen Biker oroszlánrésze Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkereskedöé, akinek kiállítása oly szép és fenséges, hogy e cég tulajdonosa nem győzi fogadni az elismerő nyilatkozatokat, melyek taló-ságos ovációszámba mennek. A megnyitás napján József főherceg személyesen gratulált Mauthner Ödönnek és bemutatta Klotild főhercegnőnek. Kedden Ő felsége is meglátogatta a kiállítást ós minden egyes csoportnál elismerését feje/te ki Mauthnernak. E világhírű cég, mely eddig 22 külföldi kiállításon az első dijakat vitte el. ezúttal versenyen kívül jelent meg, hogy mellette főképp a vidéki cégek is érvényesülhessenek, sőt ó maga is 3 tiszteletdijat ajánlott fel a kiállítás ügye érdekében. Mauthner csoportjai 15 főhelyet foglalnak el az iparcsarnokban és az előtte levő területen. Olyan gazdag babér erdőt, pálmaligetet éa szindus virágokat még n«m látott a budapesti közönség, aminőt Mauthner varázsolt ods. Kiállított többi kőzött viruló 1000 Crim-son Rambler rózsát, 3000 nagyvirágu Cineráriát, több mint 4000 babérlát, melyek a kiállítás után eladásra kerülnek. 800 szegfűt 175 változatban atb. stb. Még a szakemberek is oda nyilatkoztak : .tudtuk, bogy Mauthner nagy, de bogy ilyet is tud nyújtani, az már igazán páratlan I" A zsűri egész zavar-ban volt, hogy mivel fejezze ki elismerését és megbízta az elnökséget, hogy magasztaló hangú levélben mondjon köszönetet Mautboernak, amiért a kiállítást oly magas színvonalra emelte.
— Netetó örökösök. Nem rég halt meg B. máv. tisztviselő, ki az utóbbi években uri módon élt és ez az életmód mindenki előtt rejtély maradt, annál is inkább, mert a csekély nyugdíjból nem juthatott a költséges élvezetekre. Az örökösök kíváncsian lesték a végrendelet tartalmát. De .ebbeu csalódtak. Nem maradt se pénz se értékpapír. Ellenben csakhamar rábukkantak a jövedelmi forrásra, mely az elhunytat éveken át ellátta pénzzel. Kis jegyzőkönyvének egy pár oldalán a Török A. és Társa név volt feljegyezve és a jegyzetek magyarázó része bebizonyította, hogy B. rövid egy pár év alatt sok kisebb nyereményen kívül négyezer tekintélyes ősszegot, köztük két főnyereményt, nyert Tőrök A. és Társa cégnél, kinek Teréz-kőrut 46. Váci-körűt -1., Muzeum-körut 11., Erzsébet-körut 54. és Kerepesi-ut 32. sz. alatt vannak a banküzletei. A további kutatások alkalmával egy lexikonban ogy 300.000 koronáról szóló bankletéti elismervényt és egy osztálysorsjegyet találtak az örökösök. A véletlen ugy hozta magával, hogy ez a sorsjegy is oagy összeget nyert Törők bankházában. Elképzelhető, bogy az eddig szomorít örökősök arca mint derült ki a nem tárt nagy örökség felfedezése folytán.
— Óriási azok száma, kik anyagi boldogulásukat a magy. kir. szab. osztálysorsjáték intézménynek köszönhetik. Őszintén örvendünk, hogy közülök igen sokan Bihari Ede főelárusitóoak (Budapest, IV., Városház-utca 14.) köszönhetik szerencséjüket Érdekelni fogja az olvasót, hogy hol nyerték azokat a nyereményeket, melyeket a nevezett főalárusitó fizetett ki. íme itt következik: Az első sorsjátékban a 600.000 koronás jutalomdíj \'),-átMaros-Vásárhelyen, 3|s-át Medgyesen, \'|fl-át Újpesten, lJ,-át Budapesten. A hatodiksorsjátékbau nyert 600.000 koronás jutalomdíj 3|.-ét Csikmegyében, ét Bácsmegyében, \'1,-ét Gömörmegyében. A 200.000 koronás főnyeremény \'|,-ái PozBonyban, 2|8-át Veszprémmegyébon, \'U-át Kolozsvárott, "!,-át Cinkotán, \'|,-át Alsó-Fehérmegyében éa 3l,-át Budapesten. A többi főnyeremény szintén az ország különböző helyén jutott kifizetésre. Felhívjuk a t olvasó figyelmét Bihari Ede\' szerencsés főelárusitó mai hirdetésére, kihez megrendelések — tekintettel a nagy keresletre — mielőbb intózendők. A húzás f. hó 22 én kezdődik. \'Ii sorsjegy 1.50 korona, 3 kor., \'Ij - 6 kor., \'[t = 12 korona.
Melléklet a „Zalai Közlöny* 1902. évi május hó 10-iki 19-ik számához.
xu. ÍVFOI.Y ■ M
/. A L A I KÖZI/ÓNI
1902. MÁJUS 10 én.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
— Május 2-9 ig.—
Ertl Jakab főpincér: Fülöp. Dávid József napszámos: Juliánná. Tislér József munkás: József. Horváih László muokás: László. Nagy József béres: Rozália. Kürschner Ignác könyvelő: Mtrgit. Mód Teréz cseiéd: Sándor. Szálai Anna cseléd: József. Gedér Mária házvezető: József. Bolí László fóldmives: Mária. Igri Ferenc földmives: József. Gödinek Ferenc napszámos: Mária. Rosenberg Oízkár könyvelő: József. Kis Simon kereskedő: Ferenc. Horváth Ferenc földmives: Ferenc. Horváth Feronc földmives: József. JakaicB Pál munkás: György. Nagy Sándor vasúti őr: József.
Halálozások:
— Május 2—9-ig, —
Halasai József rk;- 5 hónapos: tüdőlob. Woschitz Simon rk. magánzó, 31 éves:
bélcsavarodás. Ifj. Gulyás Károly rk. 9 éves: agyhártyalob.
Herjavec Anna rk. 17 napos: bélhurut. Horváth Györgyné, Neubauer Apollónia
rk. napszámos, 65 éves: szirbaj. Ferk Imre rk. csizmadia-segéd, 18 éves:
tüdőgümőkór. Szavári Sarolta rk. magánzó, 52 éves: szívbaj.
Andrásics Jáuos rk. 3 hónapos: tüdő-hurut.
Sáfráu László rk. 10 hónapos: hörghurut Papszt Kálmán rk. 13 hónapos: tüdőhurut. Ifj. Zsivkovics Pál rk. 14 napos: bélhurut. Szmodics Ferenc rk. 6 éves: csontszu. Pál Ilona rk. 2 hóoapos: tüdőhurut.
HáaafiHágot kötöttek:
— Május 2—9-ig. —
Almási János tanitó — Maotuano Jankával.
Tiilhof István hivatalnok — Subicz Terézzel.
Pecsics István kőraives — Szabó Anná-. val.
Bojtor Lajos gépész — Mettner Borbálával.
Gerencsér Jáoos napszámos — Szentes Máriával.
Göncz János szolga — Kálmán Karo-linnal.
Goldfiuger István fésűs — Nagy Rozáliával.
Bedenek Ferenc földmives — Horváth
Kataliunal. Lőbl Károly kereskedő — Ribner
Rozáliával. Klein István munkás — Halász Rozáliával. Dolmányos József kalauz —- Cápáry Máriával.
Kis László földmives — Anek Katalinnal-Keller Gyula fékező — Dervarics Annával.
szaklap, mely a díjszabási ügyeket a közönségnek érthetőleg adja elő* E mellett a lap díjszabási ügyekben előfizetőinek útbaigazítással is szolgál, ugy, hogy mindazok, a kik szállitani szoktak, megszabadulhatnak a drága és nem mindig lelkiismeretes .visszatérítési irodák"-tói. A hasznos vállalatot ajánljuk a közönség. figyelmébe. A gazdag tartalmú folyóirat előfizetési ára a folyó évre 20 koroua, mely a .Vasúti és Hajózási Híradó" kiadóhivatalába küldendő. A folyó irat szerkesztője: Németh Frigyes, kiadója: Wesseléuyi Géza.
— „Fürdők ha Nyara\'óhelyek." (Az összes hazai fürdők ingyenes ismertetője. Szerkesztette dr. Fodor Oszkár a D. K. E. titkára, kiadja a Dunántuli Közművelődési Egyesület, VI. évfolyam.) A Dunántuli Közművelődési Egylet vállalkozott ama rendkívüli fontosságú akcióra, hocy a magyar 8 főként a dunániuli [ fürdők és nyaralóhelyek felvirágoztatása \' érdekében lépést tesz. E célból adja ki dr. Fodor Oszkárnak, a D. K. E. titkárának szerkesztésében ez évben VI. évi folyamában a hazai fürdőket részletesen ismertető „Fürdők és Nyaralóhelyek* füzetet, melylyel hazánk regényes szépségű fürdőire akarja terelni nsgyobb tömegben a külföldi fürdőkből és nyaralóhelyekből a nyaraló publikumot. — A .Fürdők és Nyaralóhelyek" nemcsak, hogy ingyen hirdeti a kiadó lakásokat, hanem a füzetet ingyen kapja miudenki, ki a Dunáotuli Közművelődési Egylet titkári irodájához. (Budapest, Kerepesi-ut 43.) fordul, a kereskedelemügyi miniszter ur ó Nagyméltóságának 1902. évi 344|eln. sz. rendelete folytán pedig a füzet az összes államyasuti kocsikban is elhelyezésre kerüf."
Főraktár ^Jűfjinrnljniiin^ ^Hoffmann Józsefi
cxégnét
Budapest, Báthory-utoxa 8. siám.
Állandó raktár Nagy-Kanizsán:
Szcrkesrtöxég : Dr. Villányi Henrik, telelés szerkesztő. Kiadó : ///. WajditS Józse/.
IRODALOM
— Olcsó Mikszáth. A Magyar Könyv-tar legutóbbi márcziusi sorozata folytatja e Radó Antal szerkesztette kiváló gyűjtemény olcsó Mikszáth kiadását, a mely uttőró és eléggé alig méltányolható vállalkozás éló klasszikusaink népszerűsítése tekintetében. A jó palóezok és Szent Péter escroyóje után most A tót atyafiak jelentek meg, a, nagy humoristának ez a szebbnél-szebb rajz- és novella sorozata, a mely irodalmunkban egyetlen méltó párja A jó palócoknak. A tizenegy ives könyv a Magyar Könyvtár 277-278. száma s ára 60 6llér. — Van a márciusi sorozatnak még egy értékes füzete. Benito Pérez Galdos-nak. a nagy spanyol Írónak Elektra cimfl színműve (233-234. az.), melynek elsó előadása Bzinte forradalmat támasztott Spanyolországban. A rendkívüli drámai erővel megirt darab tudvalevőleg azokat ostorozz®, a kik olyan nóket ia kolostorba kényszerítőnek, a kik semmi hivatást sem éreznok magukban rá. A minden tekintetben hü és kiváló fordítást Radó Antal készítette. A Magyar Könyvtár egyes száma 30 fillér. A gyüjteméoy egyes füzetei, valamint a teljes gyűjtemény részletfizetésre is megrendelheti a Laropel Wodianer-félo udvari könyvkereskedésben, Andrássy-ut 21. az.
— „Yasutl é8 hajózási Híradó" címmel a hazai szaksajtóban páratlao terjedelmű és diszű, kéthetes folyóirat je-■«ot meg. A gonddal szerkesztett lap hézagpótló, az üzletvilágra nélk018zh«í-\'80 vállalat, mert az egyetlen magyar
VJEGTYJES.
— Fényképező készUletek diletansok számára. Mindeokinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki által könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk az 1854 év óta fenálló különösen fényképező készülékekkel foglalkozó A. MoU.cs, és kir. ndr. szállító Bécs Tuclaucben 9. céget s ennek illusztrá\'t Árjegyzékének átnézését, mely kiváuatra ingyen küldetik meg.
Nyilttér
Az e rovat alatt köxlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
Mig a legutóbbi időkig egyetlen yizl sem volt egészen biztosan adágoí-1 ható a vórköpésben, szívbajban [ és aszthmában szenvedő emberek- í nek. az ujabb kísérletekből kiderült, J hogy ilyeneknek egyedül a U
„MARGIT"
GYÓGYFORKáS
MARGITTELEP, Beregmegye.
■3223BE32EE52513 f;
vize ajánlatos fogyasztásra, a mely ezek mellett nemcsak a húgyszervek betegségeiben a legjobb víz, hanem a legkitűnőbb borviz s eny-héu sós ize miatt mindenki, még a legkisebb gyermekek is a legszívesebben veszik magukhoz a gyomor és légcső hurutos megbetegedéseinél.
Országos főraktár:
EDESKÜfY L. BUDAPESTEN,
cs. és k. udv. szállító. - AsTAoyTÍ*-nagykoic*kc4ó. _
Kapható mindenütt.
Bór ápolása.
■í honn till irfí stái sktilltB szikii,ti 3.
tCitCt alapos tisztítás és dcsint\'ciAlii alá venni. — I l-\'hhcz a viz nem elégséges, sokkal inkább egy erősen dcsinliciáló szappant kell hasinálnunk. A legjobb szappanok ezekhez valamint minden fürdés és mosáshoz a 8«rgsr-féU Kátráojszappaa, a Burjfr-féls 6IycorIn Sálrinyszap-patu; a Bergsr-fíli carbol-szap-piO. Kapható a Monarchia összes gyógytárában. Valódi csak ezen védjegygyei.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszTénybóntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztés! szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek által a Lithlon-forrris
SALVATOR
sikerrel rendelve les*. H n k y h aj tó hatású!
Kellemes izil j Kooojen eméssthelo
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban. A SaWator-forr&s igazgatósága Kperjosen
Tisztelet a tiszteletreméltónak!
Wllhe\'.m Fercno gyógyszerész urnák Neaaklrchen Bécs mellett.
Alulirt már 70 éres vagyok és tiz év ót* izQlet.csuzés aranyerei görcsökben szenvedtem és nem tudtam gyógyulást találni. — Csakis az Ön Wllhelm-félö anllarthrltlkus antlrheumatlkus l heája gyógyított meg szenvedéseimtől teljesen. A legforróbb köszönetemet nyilvánítom Önnek, úgyszintén a grófnőnek, kinek nyilatkozatát az újságokban olvastam. Kitűnő tisztelettől
Aokermann Kereszt,
járadék élvező Altonában Hamburg mellett Reichenstrasse 6.
Minden gyógytárban kapható.
A Rlchter-féle
Unlmení. Cm. comp.
Oorgony-Paln-Expeller
egy régi kipróbált háziszer, a moly már több mint 33 óv óta ino^\'-birJuitóWöRSöIíSŰIalkalmaztntik kMz*t4/flti. cjáíiil >NN mtjiilíítkítl. Intés. Silányabb utánzatok miatt
•-- bevásárláskor óvatosak lo-
gyünk ós csakis eredeti üvegeket dobozokban a ,.B»r j 11 j" vcdjegygyel és 3„BicbIcr"czcgjegyzóssel fogad-junk ol. - 80 f., I k. 40 í. 03 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, főraktár:\' Tőrök Józtel gyógyszerésznél Bndapeston. Richter F. Ad. ós társa, (SL
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvoságot, mely az clvcxtlcll erőt újra meghozza, Próbacsomagot s egy vzai oldala* könyvet postán, jól becsomagolva. Ingyen kapják mindazok a kik érte im.»k. Ez a legbá-mulatraméltóbb csoilaorvosság, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, szifilisbcn, valamint elveszített férfierö-ben szenvednek. Ez ókból elhatárolta az intézet, hogy ingyen orvosigot ma^yarxtO kőnyv\\-el együtt mindenkinek ingyen küld. tízzel a há/.ior-vossággal a baj otthon, gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból wármazó némi bajokban, tzellemi clgyöngiJléibcn.vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez u gyógyszer közvetctlenal azokra a szer-vekro hat, a hol a inegcrősödé* szükséges csodálatos ercdménynyel gyógyitja az évek ótn tartő betegségeket. Öreg. fiatal egyaránt irhát State Medícal Institutnak az alant jelzett címre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább aiokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A próbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetei bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még m». A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát jenkisem fogja megtudni. A levelet igy kell cimcznl: State Mcdical Institutc, 17 Elektron Building, Fort Wayne, Iud. Amerika
A levelek mindig bérmentesitendök.
— Allkst nyernek. Az Országos Pályázati Közlöny utján, mely az országban betöltendő összes állá&okat közli, állást nyernek: ipari és kereskedelmi, mező éá erdőgazdasági és műszaki tisztviselők, községi jegyzők éR jegyzőirnokok, nőti8ztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gyakornokok Előfizetési ára évre 4 korona. Mutatványszámokat 30 fillér i beküldése ellenében küld a kiadóhivata- | Budapest Rökk Szilárd-utca 27. Állási 1 keresési beigtatánnál minden szóért 2 6!lér, vastagabb betűvel 4 fillér., nyílt-térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, mely hirdetéseket legkésőbb csfltőrtökig fogad el a kiadóhivatal.
Dr. Grimm Vasútállomás, N.-kanizsától gyógy- és 4 öra"Az összes vlz8Y°&Y-
_ . módok, szénsavas és vllla-
vizgyógyinté- ny03l kótcoiiás fürdők «i).
jjete Mérsékelt árak.
Saniy^ui^üí!;:^
Soproa-migyj. tások .ii igazgatóság által.
HIRDETÉSEK.
Minden
Parqust Unol8um és s
puhaíafónymáz koronája \\
Takarókos és ogyszerQ a hasz- .
nálatban miután folyékony és 5
mosható g S
szép fényű ós tartós M
színezete ódon padlók ró- c? 2
széro különösen szépek. — "Sí Viaszk a keféiéinél felesleges.
Feltalálók és készitők:
J. Loronz ós Tsa Egor, £
Csehország. c
Kapható Nagykanizsán: Armuth 3
N. ós Neu és KJeinnél. £
sésbcTsgess
nélkülözhetlcn liáziszci". Kapható mindenütt.
Sclialeli Henrik
;HIRDETÉSI IRODÁJA|
{ Alapíttatott 1873 S Telephon 809. J
\\ A cs k. póstatakarékpéoztár Clearicg-szám- <
Iája 804. 8lt>. ^
ajánlja magát hirdetési raegbizások gyors ^
\' és olosó elintézésére bel-és külföldi újságok >
részére j
; Szaklanáo8ok, hirdetési tervezetek, ársza- s bátok díjmentesen.
Legújabb nagy hirlap-árjegyztk hirdetőknek \'
ingyen ós bérmentve. ^
Sajat gyűjteményes-hirdető •
rovat a * s
„üeiii Pü\'ie Ptísse" es „Sfses Wr. Ta»Ma(t";
í hírlapokban miodennemn hinlctós rés*úr«\', ; mint; Adás-vételi közlések minden üzlet- ; ágnak. Társ, képviseleti, ügynöki, állást-kereső, ajánlati hirdetések stb.
I-cglinomabb és táplálóbb lcvcskivon3t és jóízű ételpótlék
SITOG-.EN.
Felülmúl tudományos vegyvizsgálat szerint minden hus-kivonatot, leves, fii-szer s hasonlókat jó iz cs láp erűben és fele oly olcsó.
tiimz
Kapható minden gyógytár, ilrogueria, csemege és gyarmatáru kereskedésben. Mlntaköcsőg 05 gr. I kor.Mlnta-I üvegje 15 gr. 60 f.
: fe 1 vétetnek e lap
I kiadóhivatalában-.
A. Sitogcn-kivonat társaság ausztría
gyarországi képviselője Hoffmann S. 8udapost. VIII. Népszin-ház-utca 38.

03 00 O
00
•BO 0 V <=> "i
—\' OS " O - át 7<
£33 J Ll. ■"r iÜ
"33! ^ a <5 _J
S— -CD iű^Ő ll" C3 f.
sts =9 CC <
elvállal teljes malom beren rezéseke:. átalakításokat, minden rendszer és terjedelemben gyárt és szállít:
Hengerszékeket minden nagyságban éBminSség ben, tómöróotés és porcelán hengerekkel. Franola malomközöket legjobb minőségben és malomjáratokat, gabo-na-osxtályozó hengereket és fejkoptatókat saját rendszerneket. Konkolyválasztó, Enre-ka. Tararek, liiztke-verő gépek, dara és gőz-tisztitógépek, elovato-rok és 8*átlitó-csigák, traoszmissiók, teagoly-
ágyak. perselyek. 8eller és gyQrükenés rendsze-rúeket Gazdasági malnok kézi cs járgány hajtásra. Turbinák és vizikere-kek, keret, kör es szal lagforészek, fagyalnló éa csiszológépek kötö-rőkkel és zuzó-gépek mindennemű érc és kova, bazalt, mészkő, cba-motte és gipsz részére. Mindenféle szürke és fémSntés saját és Idegen modellek ós rajzok szerint.
Töiuöröxité$iirostélyok stb.
LegolcsObb Arak ! Árjegyzék ingyen bérmentve !
tr Hengerrovátkolások leggyursabbau és olcsóbban, szállitás jótállás mellett.
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
Ocngorrovátkoló és köszörfllő-gépek, villanyos-világítási telepek. Tervezetek. kSltséavetések és praktlkas taoáosok gyorsan és Ingyen.
Vezérképrisclőség és raktár a magyar korona országai részére Dénes B.-nél 8udapest, VI. Váci körnt $1.
XLI. ÉVFOLYAM.
A L A I KÖZLÖNY
1902. MÁJUS 17-én.
mm" Szöllömivelök és mezőgazdák számára!
A szőllőtelepek befecskendezéséhez
vaiamint a gyümölcsfákat károsító rovarok,
továbbá a szegecs ós tománcs teljes kiirtására
MAYFARTH PH. ÉS TÁRSA FÉLE
szabadalmazott ö 11 ni üköd©
ugy hordozható, mint kocsira szerelt
SS
fecskendői, a IcRjokbakoak bizonyultak a melyek szivattyúzta nélkül a űnmúködö\'eg a oúrfnvckrc pennoteiik. Ezen fccikendőkotk mar I0K »»írs példanya vao slkslm«tist.sn fa számot elismerő bizonyítvány igazolja eroknea ei.im-hatlan kiválóságát minden más lendizcrrel izemben.
A legjobb vetögépek
Majlarlli Pb. él tirta legojabb axorlczein
„A&RICOL A"
ftolívetókerik-rondizer) votőgípei. Mindenneműmae-í> knlOnbízö magmonnyiííg astaira, viltőkerekek nCI-kel, dombon avagy síkon. a legkönnyebb járás, liy nagyobb tartóísig ís " melleit a legolcsóbb ír, által időnek ki.
A lehelU legnagyobb mnnka, idí. és pénzoiegtakarililt teszik lehetővé. Különlegességeket széna- él szalmaprések- kézi használatra, kukorloa nurlloiw, cséplőgépek, lirgányok, g.bonarosták, trleorök, ekék, hengerík ei banntMan a K\'g-njabb rendszer f-s elismert legjobb alkotás alkalmaiisa melleit gyártanak is szalliianiK
Mayfartli Fh. és társa
cs, és kir. kia. szabadalmazott mezőgazdasági gépgyárak
BÉCS, II. Taborstrasse 71.
több mint 490 arany-, ezüst és broncéremmel kitüntetvo. Kimerítő árjegyzékek és elismerő okiratok kívánatra ingyen koldctnek. Képviselők Is ieméieladók alkalmaztatnak.
az egészség, mert
ez a boldog élet "feltétele. A szegény ember, ha egészséges bizonyára Dem cserélne a beteges gazdaggal. A milliomos ellenben, ha visszavásárolhatna elveszett egészségét és ezzel megnyújthatná földi életét, szívesen feláldozná kincseit. És hányan pazarolják ezt a drága kincset könnyelműség és b3nyag-miatt. Még a legerősebb test sem képes mindig ollentállani a betegség támadásainak és különösen nem volna szabad kicsihe venni a gyakran oly hirtelen támadó torok- és mellbajokat, mert ha ezek gyökeret vertek, nagyon is gyakran és nagyon is gyorsan elpusztítják a legvirágzóbb életet is. Köhögés és rekedtség, aszthma. gégebaj tüdöcsucs-sffectiók, légcsőkatarrhus, vérköbögés. tüdőkatarrhus, nehéz lélekzet, melyeknek gyors kezeléssel könnyen lehet elejét venni, sokkal gyorsabban, mintsem gondolnók, képezik azt az alspot, melyre az annyira rettegett tüdőbaj támaszkodik. Vétkezik tehát önmaga elten mindenki, aki nem iparkodik ezeknek a bajoknak azonnal elejét venni, annyival inkább, minthogy van gyógyszer, mely hatásában utolérhetlenül áll. A DIÁNA gyógyszertár által, Budapesten forgalomba hozott „PECTOIU- a legmakacsabb esetekben teljesen bevált, miként ezt számos elismerő levél bizonyítja.
Aki valódi ,P£CT0RA.\'-T akar rendelni, forduljon közvetlenül a Diána gyógyszertárhoz, Budapesten, Károly-körutö., mely azt 2 koronás csomagokban küldi meg.
SZLIÁCS-ACÉLFÜRDÖ
(Felsomagyarországon.) Az egyedül ismert szénsavdús vasforrás. Legtöbb vas.-t tartalmazó ivóforrás belső használatra. — Idény: május 15-től szeptember 30-ig.
Fölülmulbatatlan vérszegénység, sápkór, női bajok, hétgerinc- ós idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munkásság után Hlrdo-orvosok: Grünwald M. dr., Molnár I. dr., Stern 1. dr. Utazás Bécsből 9 óra, északról OJerbergen át, onnan 5 óra, délről Budapesten át, innen szintén 5 óra Szliácsról falragaszok mindeu nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. Kimerítő fölvilágosítást és prospektust utazás, lakás-árkedvezményről az elő- és utószezonban stb. ad a fürdőigazgatóság. Szlíács (Zólyommegye).
Rendkívüli szerencse
BIHARI EDE
főirudájában, ahol eddig több mint
ÖT MILLIÓ
nxxnxxxxxxxxxx
— Egy jó házból való fiu, nyomdász tanoncnak ifj. WaJDITS JÓZSEF könyvnyomdájában azonnal felvetetik.
xxxxxxxxxxxxxx
Öli Jaj!
Köhögés, rekedtség
elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
Éljen!
Hegfojt ez az átkozott köhögés!
az étvágyat nem rontják és kitűnő izliek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
FS- és szúlkOldísi raktár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, YI., Václ-fcönit 17.
Egger mellpasztilla
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
koronát fizettek ki, közötte
600,000 KORONÁT 600,000 KORONÁT
Nem kell gazdagnak lenni, hogy egy sorsjegyet vásároljunk, 8W
-S* SZERENCSE-NAPTÁR. SS-
tt&074
46702 25ÍÍÖ 57*40 <KO»
4S7MI 67KXI Itóüi
««o «7+4
25702
7WSO
1 ; ms,
2 !
3 OK27
4 73724 6 Í*V>Í
ö; öwu v ím»: s! s»;:tN v; «72>s
:o! imii
Jttl-O 14123
í:V» 5344® IMíS ♦.\'►791
iii-.\'J
23 i «>Ő24 zí cu:s
!! | 4470 12 \' <474 ::i I «:.v ; i
ir» i £s;s$
\\C i rt»V5l i: < Iv4<r, is ; SM04 líl \' JÍM7
20 1 .V4«0 2! , «!«>« 2? | nt;{» "it **>«■
21 11101 i\'. 1 4SHO
•.>;, .uSZO
2X I.MOS
Április Kijus
1 7574\'
2 N24SO
3 l»>4.v>
■i y.^ttí r> ft»H.s c iwir
- • IW4S4 8 f»7í«r.| * sast :o: sisd; ii;Í7nv
12 3IÍU
13 S04W U
l.r> IS2-K9 :ö i i !7 NíCl
!8 J NÍ3L1J
1$>;«.\'.77H
20 ZVM
21 flMttt
22 ! «<» 23: NÍ&\'.Í 24 |7<n( Cő • KtSU y, :: irtin
, r.nn,*,
2X :Í«SOO

r« jTttai
i {57«; 3
S 1237*1 9 \' 7S«K ;0; II
!2 .SKV.iÜ 13 H 1
l,\'. <.\',74s
16 \' !úvCO
17 7VS
IS
V? . +>722 2C>; 3I3JS 21 1
•-V í^GT.{ v.\' r.ií!
s^i\'
27 I.MI.-5 as I &7WKJ •>? : 4Í74J1 W1KI17 31 ■ Slíll
12: &7M>Í
:.v fóvxi 3I2S-\'. 17 STtOí l.H\'MVí
•J(l, í«7i> 21 \' 7s07<i CtKAO 13 57V76
v.\'. a*sin 2»\'. I4lfi 27 150012
z-i |»V«
i-^iio
Jolitt3 [Tagaszt.
7RjJ2
57SSI 01173 noitis
14070 . SS7V7 10\' S7:cs 11 "I2Í2
1
SXCN
ii:j<
7WIO KWO 2s7« I»2«> IvJíl ÍÜ7S Us Hő
NVW
M5J22 cöísc 2-ÍII
2 Vr.vr.
3 ■ «««
4 : ÜM.M
5 j 3IIW ő | WKSÍ4 ? ; I.V»\'i S
11 i S5S>\'«
12 i i.X(o-::<! n\'.o:
14 • ló
:c: om í-^.ii Uíis UIWIII 2:1011 7«74." K-J-cl ViíN iy.v.-uv.y»
01401 .V2400 4Í7JO JMÍI
3! ! 7SH
Siepteab, Október KoTínb. Dec«nb.
2 14Í1I
3 «7;C
4 • «Ü\\S
s
31320 7\'4i7t» 8t««207 C\'i 14241 7x>í2 ii ivr.ii 1217:&J)7
2l|7Í7ll 22- U60O7 ;257li 1 <211
•.V S2H2 \'2-V442 7HW2 20;447$i
1 VM&
2 tó370
3 ; to&s
4 j 43311
5 7S74I 0 1K45S 7 3í2:» íl I 67te; V 7350U 10 7JJ5W
ÍS7IÍ 1S«I ÍŐS32 1(171
H.M 4-V713 7ÍOM 57S*J
: K<>74 24 . S3ŐOO
20 NXPOÚ 73UW 2S7W 2s675 1S440 3SS17
31SS611 * ÍJ22S & ŐW18 ö 47WJ0
10 s
11:46744
i2i«aa«
14 I OMI^Ö Msmiíi
i:IS24sS
• \'Ű&VJ IW. <lftV»7
.\'.TftM 737(0
2&sn
13420 78064 23W1 M4SS
2&VM «7sT 2:{7ní LV4.VJ 7SOVJ 7<V50t
OM\'i 7S014 2V.IU 4177$ 7XW 14<31
23740
6X414 SH72I
MW
S0608
awi 43442 WVSTtf CMIO 0H430
Mindenki s ssimot rUírolK taelr TétaUeníl i
mlkor v31i 3 szmetesnanomí swe- ujy s=0:Me«epJ4r» rel raa jesreifOL Bs«a íU-
irwítt M » R0).bd| nencs^: f/e3i sorsjegy, dí V3, V4.VI lB k!5-
* Uft Csak uoa l^fOSSUb> esetbei köidok sitcot, ht i ftri sui air el yoIíi utl
Az I. osztályú sorsjegyek ára: egy nyolcad (\'I*) —.75 frt vagy 1.50 k.J egy-negyed x.50 frt vagy 3 — k.
^ M (\'!») 3— - n 6.— „ |cgy/«^ész (\'j,) 6.— „ „ 12.- ,
Eredeti sorsjegyeket utánvéttel vagy a betóiő38zeg előzetes hekQldése ellenében küldök. Minden rendeléshez a hivatalos tervet ingyen mellékelem. A hivatalos nyereményjegyzéket huzáe után azonnal küldöm. Szíveskedjék megrendeléseit, minthogy a húzás már f. hó 22-én kezdődik mielőbb, ide mindenesetre
f, 6ti láins ;li 22-ig.
alólirt szerencsés főelárusitóhoz juttatni.
BIHARI EDE
BUDAPEST. IV., Városház-utca 14. S2ám.
Húzás már f. lió 22-én.
XLI. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1002. MÁJUS 10-én.
STEYEK
gyógyintézet
TÖBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT IDÉNY : május-október.
330 méter a teeger szine felelt. £ vasúti /lUotuát Grácból koc4iral egy óra. Posta- és távirda állomás.
Rég ismert rastartalmu (akrotherme) acélforrás 30 fok C- meleg (23 fok R.) Mérsékelt klima 25 fok C. és 20 (R.) erős tő crdőlevegő, kiterjedt fenyres-.\'rdők. Gyógy-j aralatok, idrgb*ntalm«k idegsyeogeiég. hitgerinc-bctegiég, hysteria, görcsök, ncuralgia stb. ellen Kői betegségek : récszegénység, bél- és bólyagburnt stb. Igoo ajánlható üdülőknek és gyenge gyermekeknek. (Jyógyeszköz: külön gyógy- és u»zóba*in. kádfürdők melcRviizel, feoyőfűrdők. villanyos fürdők, mxs«aR0. zuhtnygyóg)kezeié* »at. Olcsó lakások és egyes szobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kitünó zenekar.
A fürdőtguxgatóságnal kimerítő prospektus Ingyen és bérmentre. Dr BLVMAVER SAXDOIt,
orros tulajdonos
SOKKAL JOBB
mint a rörös tisziitó kenőcs
Glóbus fémtisztitó kivonat
Legujabbkitönteíés ^RITZ SCHULZ jun. AKT. GES.,^
ARÁNYÉREM ^^L8ipz\'9 "nd Efl8 cé8tö1 ^^
Párisi világkiállítás 1900.
Friss
Lijtói Májisi saitot
az elismert legjobb minőségben ajánl
| MAlvOVSZKY PÉTER
sajtgyára Liptd-Rdzsahegyen. Öt frilós posta-doboz 5 k. 34 f. bérmentve.
^Mindenütt kapható! n
Csoport kiáll. kém. iparnak
A marik a
ulazójegyek a francia vonal által. Jó és olcsó utazás, kilünö ellátás borral és liqucurrel. Közelebbi felvilágosítás ingyen és bérmentve. Joseí Fisciier, Wien. IV. Alleegasse 69
$
ál
If II
1
I f
li
I
1
II II
If
08
I tl
JEGYZÉKE az
50,000 nyereménynél.
I.ígnagyobb nynrfmény a legaícrenc.éicbb cíetben
1.000,000 korona.

. ©
i N: 1 Vi
a Í=h
I. £
« -aj

t
Z 1 a i z í 3 í 7 3 SÍ 67
433
t»38 S«
s»«e
3900
wee

sooo
atxoo
50,000
i jutalom «»©©©©©
I nyer. 4 400000 g©©©©»
1©©©©©
©©©©©
©©©©©
4O0OO 300©© 85©©© 8©©©© 15©©© 1©©©© ■ 5©©©
3©©© g©©»
1©©©
5©©
8©©
»©©
17© 18©
_- - 4©
^13.160,000
Kiváló szerencse TÖKÖK-iiél
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.
Hat rtrll 6 koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsült vevőink.
Az egéBz világ legesélydusabh sorsjátéka a mi m. kir. szab. osztálysorxjátékunk, mely nemsokára újból kezdetét veszi.
100,000 sorsjegy 50,000
PÉNZNYEEEHÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint.
5 hónap alatt összesen Tizenhárom millió ICO 000 koronát, egy hstalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat állami felügyelet alatt áll.
Az 1.(6 oszlály orodetl sorsjogyelnek lervszerü betétjei a kővetkezők:
egy nyolcad (\'!,) frt —.75 Tag; Is 1-50 korona egy negved (\'!,) , 1.50 , 3.— egy fél C|,) . 3.- . 6.- . egy egész (\';,) , 6.— . 12.—
A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, (le legkésőbb
f. év május hó 22-ig
nelv napon i búzás ííszí, tolómmal lioüzsni küldési.
f örö,k A, és Tsa.
-BJLXU H A. K-:
Budapest,
Haztó le£sa£robb Mail osztaiysorsjálei Qzlete-
Föárudánk osztály sorsjáték osztályai: Föüzlet: VI.. Terézkörut 46/a. Fiókok: l. Václ-körut 4.
2. iTXu7,cuiu-körut tl.
3. Erzscbet-kSrut 54.
Rendelőiévé! ie»>,andó. TQF^©^ f3*s. és banknáza Budapest.
Kérek részemre___L I. 03zt. m. kir. szab. oszlálysorsjáték eredeti sorsjegyet a
hivatalos tervezettel együtt küldeni.,
( ntánrétoleznl kérem I .....
Az összeget __ korona összegbon po»taotalvAnynyal koldóm \\ tfOlílSIO lONHM.
\'J mellékelem bankjegyekben (bélyegekbea.) 1

Ferenc József császar-fürdö Tűffer helység
a déli raml mellett (fiyorneoat megillíhely) 1 éra BétitSl.
■v Kora használatra egész éven át nyitva.
KOihetó ííobik éa éllercm SlSjerorízig legmelegebb h8!orriJa (SSV C) Oly batiau mint Qaateio PliíTera (Scbw.\\jcl Legnagyobb kényelem, ""\'"W\' _ YiláglIJa s tennia hely. Nagy ajilájok é< dtalakilSaok. Szomavas rardSK. -KilllnS (ekvéa naptürdikhíz.
Fürdő orrol: Tulajdonol:
Med. Univ. Dr. Beck Rudolf. Gunkel Tivadar.
jelenleg Bécs, I. Haarhof 4.
Most csak TUEItitlAL vizet Igyunk
| a Feronc JMaet caJjzir (OrdJ.(orriab6l. I.egjobb ía olcaébb babteriammontes aditóilal Közvetlen szétküldés s Ferenc József császárfürdó gondnokságától
TÜFFER HELYSÉG.
C A R B O lu I N E U M
Avenarius szabadalma 25 év óta bevált faconserváiószer.
w—- Vtánzaloktte óvakod]unk. ^m
Carbolineum-gyár R Avenarius, Amstetten. N.-Ö. Iroda: Bécs, 111,1.. Hauptstrassc 18. Raktár: FESSELHOFER JÓZSEFNÉL Nagykanizsán.
legkitűnőbb mázold-szer puha padló számára.
D A ni Á vi*A Q7 pT HRí A ? ARANY-FÉNYMÁZ
rAULU\'VlAoZ, ULUKIA képkeretek stb. bearanyozására. legjobb és legegyszerűbb beoroszió- : 1 kis palack ára 20 kr. szer kemény padló számára.
FEHÉR „GUSUR"-FÉNYMÁZ
Legjobb szer mo;dó-asztaIok, ajiók, ablakdeszkák stb. ujjonnaoi bcíestésére. 1 doboz ára 45 kr. — Mindenkor kaphatók :
NEU és KLEIN cégnél NAGYKANIZSÁM.
Kési liirneves kéufiinlö glorvátországlian
al\'éata- éa J tAvlrda I (
! í
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb• Csáktornya.)
YoíryelomezTC l\'rof. nr. I,nilivln Illír, tanácsos által 1S»1. L
58 lok Celaiua meleg (orria, a kín iizapnak íclolmnlbatatlao baliaa van izom éa i.olet rbenma, iz.ölel belegségek, gyulladisoi éa cjonttóreai oittehuiOdUoK, kínvény, nenralgikoa bünialmak, mint iaebiaa nb. nói b^jok. bSr. éi tilkoj b«eg-aégek, idolt veaebajok, hélyaghnrill, gérvélykór, angolkór, 61om éa higany mérgezéseknél alb. stb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, m»j, gyomor- éa bélbajokoSl, aranyérnél, alb.
Villanyosság. — Nlassage. (S^—-, !
Gyógyintézet minden kínyelemmel Hejyi vlzvezelék. Hidegvíz knrtk zahanynyal Koeipp izerlnt, ejíiz éven it ayllva
Idény tartam míijua 1-töl okliber l-ig. — l\'ompia nagy park, terjedelmes Olletvé- , nyek, azép kirándulások. — Állandó aenekar, a xágrábi kir. opérahiz. tagjaiból. —
Zene- és tinceitólyek atb. \' I
A rarazid-toplitai illomáton naponta tiríaakocai várja a vendégeket.
KOlón logalok ia rcndelkezésro illónak, do ezek odaíllilája előbb a ÍOrdő inté-eőaógnél megrendelendő.
Orroai todakozódiiokat a íordőorvoa Dr. L0X0II1S0 A. ad.
Prospektusokat e\'s brosetmrákat ingyen és bérmentve MUtl.
A FUfíűOIGAZGATOSAG.
DCO^XXXDOOQCXXXXXXXXXJOO«
XI.I ÉVFOLYAM.
KÖZI. ö N Y
n ^o^^nnnnf^OOOODDQOP ooqgtjnOOOOOOOOOOOOq
Z. K. Vi» 902.
MOLL SEÍDLITZ POR
C«k okkor valódiak. ho naindosyl* dobo. Moll A. vídjogyót és alMr4.it tüntoti fol.
H nr.io ita anlc törvényileg fenyíttetnek.
rMÖLL^FfLE FRANCIA
msLiM^É^^m
C8ak akkor valódi, ^rtSS-ST^
;-^r herszesz it >4 nevezetesen nini fá|d.lo»csillapit6 bedirisoll.l iz«r
ÓV ml» "hMÍ, legi.more.esebb népszer
_ Egy\'i.owtl eredeti üveg ár. I kor. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb "^"^\'\'í.tS.ÍÍ\'VÍ\'.íirV\'™\'\'\' " » bír okszerű ápolására tyeraekek e. felnőttek rímre.
Ara d.r.booklot - 40 flll. Öl darab - I kor. 80 flll. Minden darab gyermek-szapp.n Moll A. yéd|e3yóvel vas ellátva.
" " p (i s z é t k tt 1 d é s:
Moll A. gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállito által,
Bécs: Tachlaubco 9. sz.
Vidéki megrendelek naponta postaotAnvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Ro8enfeld Adolf ÓS Fia.
oQtxmaaoQOooaű«3őöbooooboooaQOüQröü^ odaoadöo QootxJDOQaaooaooooaööaSaöaioaonQonoDoaQcmaaao
melyek már évek óta jók- 2
nak bizonyultak és hírneves g
orvosoktól, mint könuyQ a
hashajló feloldó Dier g
njiinltalUlnalí, Q
az~emészté*t nem zavar- q
ják és teljesen ártalmat- Q
lanok. Cukrozott minősé- 0
sok következtében mée gyermekek által is szívesen bevétetnek. a
Ecy 15 pilnlát tartalmazó doboz 30, egy tckercs. mely S dobozI, r
tehát 120 pilnlnt tartalmaz, csak 2kor. 2 k. -15f. előleges beküldésénél C
ecy tekercs hérmontvo szállíttatik. r;
Sll/l\'n IÍÍUI/ Seustoln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor fi
IVttlJUNIV »»1M\'. h« minden doboz hátulján a m törvé- Cs
b "gy"it ,Szent Lipót" védjegyünkkel van ellátva g
\' \'Svörös fekete nyomással. A mi tör^énjiles védc,t do!»!a".k £
o utasításaink és csomagolásainkon PIIILIPPs M".fjSl fcl.N c,
JAPOTIIKKER aláírásnak kell lenni. .. fe
NEUSTEIN FULOP S
.Szent-I.ipítboz- eimzett gyógyszertára Z K. ";„ Q
W1KN, I.. riankeoRUSsO <*• . , , ,, 5
U Itaktír Nagy-Kanizsán: BBLl/S T.AJOS i> ltKIK (1VUI..V gyógyszerészeknél. Q
ooooaaaaoaaoaaaoana3°2ggggaaaooQno^::iaoaoa_^i
m*
omor
Mindazoknak, kik gyomor meghvitéic, va^-y tuStciJiclöc. r< nagyon meleg. vagy hideg etelek élvezete által. vagy ter..i«k« gyoii»o:bcteg*éget, mint
Gyomorhurut, gyomorgörcs. Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkásodást kaptak ntfiiimik egy kitOnü hímzett, melynek kitönű hativa már é*ck ő:a kJ van piőMlva. h* \'
Hubert Ullrich\' f<;le növényből\'.
Ezen „Svénybor kitűnő, gyógyhatAsunak tatllt fúvókból. jo borral van készítve iá I erositi, életre kelti u ember emísito ssetvezotít. - A nívenybor megakad*. | lyozza az em«sztísi zavarokat ís elímozdltja az egíszjige. Ujjxípzííísíl.
nO«ínylwil i.lejeVoiio bauntlva. gyomoibetegíisck snia a c»liii"Vl\'an elfőj. I ■tnak. SN-niptom.sk o>iot: KífJjis. felbút»s«. gyoraori<it. (el(niú.li<- ro.nulMt hanjl..a . I chuMiko. (MS>) gyoaiorbctcg^gciuil oly gyakran ,Mf..i.l-sl«.V *lnnlna< I nebany-szoii ívi% útin.
o -i i A ennek kellemetlen Wvelkemínvci, mim saoiul.\\», kftliVa. «tiv. I ÜZCKrCKeaeS .MnutUnílg, valamim víiwlull. a mjjt.a.i, e^l ei. <•
naev /Aleer-ílben (Annyit bántalmak) a nOvínytor illót gyur.an meg>zCnI«ne\'.. A növényből meg.iOnteii az eraíízlbellen^igcl é. könnyű ,:«VetV. alul clUvolllta\'.nak a gyomorbül vi l«!ekböl aikalinallan ré«ek.
Sovány,halovány kinczés, vérszegénység,elerőtlenedés, leglöbl)»zöt a emewló következményei, blinyo. vírkípzS.léí a mij betege,
illá\'.otié. rJvAgyhiánynil, i.legei bigyadt^g <. zo.-z teJelyhangulai. losltilii fofajl.ok, ilmállan eiielek következtében ily egyének la*<an egé.zcn clpoutiílnak. wir Növínybor a. elgyöngült íletciünek uj lüktetéM a.l- WT Növénybor ÍOíozza ai élvagyai, a. emé.ztést é> tipUlkoziit eloinozditjj, elö-egiH az anyage.e.él, gyoi.it,a a vér«ei.zvje.l, megnyugtatja a leldolt Idegeket é> éleikedvet .zerez. Szimtalan elume.é. é. bilajiyltva-nltlv igazoljlk ett.
Növény-bor kapható 3 és a koroniíil a Nagykaniiaal, fjedva.i, Ki.-Koalzon. . C.ikinyi, Xemes-Vidl. Tapsonyl. Ilöhönyel. Nagy-Bajomi, te.»o-Sege..l\\ Cioigo,
3........................ Mu,a.c\'iinyi, Külkal, Podtuieid,
l\'ölöskei, Paetai. Al»6-Rajkl,
llcfzcnézei, (.iűlai, l.égtidi, Aliö-l>ombomi, Kot-Szelniczai, Alsö-Lenilval, l\'ikai, líakial. Novai, It:
Szclniezai, Alsö-Lentlvai. raxai, i>aciai. —. . \' :
Nagy Kadzi, Kéihelyi. Miíezalii. Ka|«»viri, N.gy-Atidi, faíiny., \\ Izjel, 5t.-Ceo.geni, Kaliiioi-aci, Novigrz.li. Kap.or.eai. l\'e.laki, ClVtomyai. Va.az.d, itb. gyögytizaeto. e. [öizeijtletekbcn, és az o.ztrlk magyar mona.chla legtöbb gyögjlirlban.
A kanlzval gyógytl.ak 3 é. több a«eg i.Cvénybo. zendeléwél e.e<leli Irak melleit I küldik Mét mindenüvé a monarchiában.
UtánziíOktól óvatile.
Kérjenek ciakl.
c-rHubert Ullrich\' féle ynövénybort. í^-j
Síjog^zotl
van annyi utánzat?
MERT
i i»l»<l EI$EI$TÍOT£R-f»l»
LINÓLEUM padló-zománc
I tOrv hej. ..TailOTlf" a lijjibb ét liitirtÓJtbb >Bb» padlokaak és kcijkibsUrokuk benázoUtára.
;\\t íiseu<!2\'Jlfr-ícle Ljwiísr pjdlówaitf
íjjóraalttt ktré»y-/ ^ \\\\ rt iriratl. báBolile-isi izé? (ényojilblr i és a tartósság tskia-I Utibn cíii) f5151-| Bilkatatlan Nagy
j cltcíjc-Uv^ginc. fo^-I VA A.alŰntK*xO JlHOtJ-I hanj;*á*u nevek alatt értéktelen utiaia\'.o-5cat homak íotj;alom-l.a. miéit i*. kérjen nistnki kitirölai —- csak Eisioitárfttr-Vcdjejy (éli „Vdsjovaaf „11I0LE0H
pa dió-zománcot",
a tOrv. Ucj. „Yasl JtJ|J" véajeRyxycI.
Eissnstádter Testvérek
lakk- és ÍMtékjyára.
KAPHATÓ : NagYkanizsán: Nou ts Ktcín. Slrcm éj Klein. A\'mulh Ni\'hán és társn eígeknél.
LIPIK
I. rangú fürdőhely
VT SZLAVÓNIÁBAN. TJJS
Eüíeilen jófltarlalM altaiilos Míor-ras f.64° C) a koiilinensen
Elsó dijakkal kitüntetve: Oudapesí 1885. i* 1890. London 1893. Oécs Róma 1894. <5s 8rű»xjrel 1897. :• A lonjavöl^yi vaaut illomása(l>ui.\'OicUon Azonkívül a déli vispáV-"* i"om:-sa l\'akrac-l.ipik-Kaniztin Barcson lt (Zc-I na tarifa.) tnüalis l:uJaj»e«tről a in. a. v Üumei xyor»vonatival 7 ^.ra >5 JKK. ieg-j»cl, cfke/ét I.ij-Skie íel 6 Orakoí d. u. Kí»a>inlib«M. l!ul){Ail41»6l. SieibliUM, »oí-í-niibol Brod-Novszkin at.
Minden irinvban naj.pali gyorsvonatok Ó4* <-\'. h.inicr>éVl<tJ KJ fotfiia K-\'ídag nütriutn-tíiisalniSnit (magyar Kn>») jód* vcgyalelenú-t fogva fürdő- ivókurÁra |l kivál<>,>u Alkalma.
Kit.ln;; laiivj illáit gyomor-, bél-. I gégchurulnil. hOl\\:glo;.)Vnil. kí>z^ér.y-lör. ciuíoaoajnil, ischiasnil, atonkivdl vérbe tCRSéy.cknél. jjörvólykörnAI egyél* mirigy- és caOntbántalmaknál,
A k-gkéi»yelme*eM> Igényeknek inegíc-Iciü Mrdw!i<tcsi.:c/<». porezellán . márvány-. ií/asztó é< bassinfűrdók, fénye-%cn herciulc/c:t szállök, uj gyögylercm. gyermokgyógyintézot. zongora-, tar>.dgó,-éttermek. Vavéhá/. »tl.. gyCnyóiú fedett sétány, je-ivek évszázados park. lavrn-\' tenni*; mindenütt villamos világítás. — Kitiini.- zenekar. A füidoidiny aUlt prof. dr. Marschalkö Tamás ur i» tenticl » fürdőhelyiségben. Jódhévviz jxétkiildé»o egyenesen a forriHvl. toviLbi Édeskuty L. cégtől 8pesten. Lipiki forrás só közvetlen a fürdöigazjatóoágnAI rendelhető. Itövebb felvilagoxitánal szolgál
A FÚRDÓIGAZGATOSÁO.
1902 MÁJUS 10-én.
RtüíícTtöplitz hévvizfördö
Uj fdrdólgazgatóság. "i bereadezes.
Fürdőidény * május i-tőt október vegeig. A zagoriai vonal Zabok állomásától V. óra Stubica Töpl.tz megálló állomástól \'/, óra távolsagban. Ezen 53-b C. (oku hévviz BlulmulhatUo hatású (ölelt csúzos izom s iröleti fájdalmak, idolt csonthártyalob, idegzaábák. főleg Ischias. izOlet, zsu-
\'"SS* S modern berendezésű izzasztó helyiségei (M-
darien) nagyhatisuak női bántalmaknál igy méhlob után v.sszatnar.dt ,az,d-máoyok íöIsziTÓdásár*. Egyéb gyógyhatáoyok Mawage, Tillaoyozaa gaiyao faradicu8 árammal, villanyos Massage a. a. t. ........ J4
A fordő Zágöriának egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétányokkal.
Állandó gyógyzene, Lawn Tennis. tekepálya.
Kocsik minden vonalhoz Zabok s Stubica Tiplit, állomásoknál Több tazu csalátlnak ajánlatos az érkezést előleg bejelentem. íö IQnö olcsó árak, lakás. ÍOrdő a étkezésnél, kitttnő konyha, természetes borok.
Útbaigazítást ad a (Ordóígazgatóság, 8 dr. Spanuer I. fDrdóorvos magyar nyelven. Prospektus ingyen a bérmentve.
festegess
ACETYLEN
KLEMM ÉS NOWÁK KOLOZSVÁRT
oly acetylen kísiolíket szillltan.k, mely alndea kirioalomnak megfelel. Ezzel minden biíin)-l mcgflatlntcttck :
Robbanásblztonság,
Automatikus éa gazdamlgos Kázfejl^ztés, Klérhetvllen tiszt, éa gyora nUntöllés, Solld kivitel és egyszeri kezelés.
Sajít szabadalmak Eurjpa ís Amerika legnagyobb államaiban Ajlnljlk m.gokat toribbk Acetylen telepek let\'Jltésere minden kivitelben es nagj-aagban.
(frospekM\'ok, clismerS-iratok, költségtervezetek ingyen és bérmentve.)
Elsőrendű Carbid ,ols,ono;^,í,t"t 4"kírt
CímnunmHai munkák Mnnilyeot is, rörös sSrgaríz. horgany, alpaceastb.
hemnyomnai munkák „„:„! s,.or»>o e. oic.on ciki-
szittetoek.
Az [astallattokhnn J<rt«s, llsiteaseges képviselők kereatelnek.

S93
Tis2titó-kÍYonat
jobban tisztit mint minden más tisztitó-szer.
Jó és olcsó órák. 3 - A ó
éri jíllklUssal pri.it verőknek
KONRÁD JÁNOS \'
éragy&ra arany, ezüst il ékszer irok tzalllts-hiza BRÖX iCseboruit) Jó niekel-rem-óra Irt 3.75. Valö\'ll ezűst-roro.-öra frt. Ö.8Í ValWi ezüst IÁ\'jc frt. 1. "iO.
Ntekel íbrvszti Ora ftt 1 95. Cégem a c*. ís k. birodalmi címerrel van kitüntetve, szimtalan arany, ezüst kijtUitisi érem valamint ezernyi ellsme-rö-levél van birtokomba. Nagy képes irjegjzéket ingyen ísbéim.
Nyomatott
Xjavaljatőrés.
Ki nehézkórban, görcsökben és más ideeca állapotokban szenved, kérjen ezekről brochurát Ingyen és bérmentve kapható Schwanon Apotheko, Frankfurt alMain állal.
ífj. Wnj.liu J.iAseí kOayvuyi)m\'lSjíb*i> Sfagy-KsuasíU.

BENSON-TAPASZA
A leghatásosabb szer
Köszvény, csúz, derékfájás, csipöfájás. hátbaj. mellbaj, köhögés,
minden meghűlés sllgn.
irtkiájssik cukáljt.bb MIM tUwtlrttéll Louis Ritz & Co., Hamburg. IESUI1EÚSI 1ELTEÍ: Dr. Ejisr 1.4 1 E,per J. íyóiysz.rliriUs Salzssil 11.. Yáe:I-k5rnt 17. Törölt Jözitl jiósiiisrliriiii Snjapíit llrilj-ilci 12.

NAGYKANIZSA, 1902. május hó 17-én.
20-ik szám.
* j
XLI. évfolyam.
Előfizetési ár: Rgéss övre . . 10 kor. — fiit. Kél évre ... 5 kor. — fili. Negyedévre . . 2 kor. ön 611. Ksryes *xám 20 fi 11.
HIROETÉSEK
ft hnsílbos petitsorlian 14, másodszor 12, s minden tovAhbi sorért 10 fill
NYÍLTTTR8 E N
petit soronként 20 fillérért vétetnek fel.
A hp szellemi réstét illető aaio-den közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető közlemények jj<\'dig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára bérmentve in:ézendök.
Bérraentetlen levetek nem fogadtatnak cl.
KéziratokYlss7.ftnem küldetnek
^ nagy-kanizsai „Ipar-Testület,® „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,® a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság,® „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,® a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet/ „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a akatonai hadastyánegylet,® a „soproni kereskedelmi iparkamara.* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
1IETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES,TARTALMÚ HETILAP.
Pünkösd.
Xagykantoa, líKtí. máj na 10.
Piros pünkösd ünnepe van, emlékezete annak, midőn a názáreti Istenember mennybemenetele után való tizedik napon elküldé apostolaihoz a Szentlelket, hogy az megihletvén, megerősítse őket a szeretet örök hitvallásában.
Az eszme győzelmének ünnepe pünkösd, emlékezete a kereszténység e földet átölelő szervezésének, mely azután uj, el nem muló fényt árasztott a világra.
Egy erkölcseiben túlérett és rothadásnak indult korszakban élt az emberiség, amely az időben két osztályra oszlott. A zsarnokok és a rabszolgák osztályára. A hivalkodó biio nyíltan dőzsölt az uralom polcán s az erkölcstelenségnek oltárókat emeltek. És ebben az időben tünt fel a Megváltó vérével öntözött kereszt jele, hogy Italakitea a világot. És a kereszt megindult diadalmas útjára. Apostolok emelték fel a nép előtt s amerre haladt, rombadőltek a tévtanok várai s lassan bár, de fokozatosan megkezdődött az átalakulás nagy munkája, amely megteremtő a vallás alapján az emberi civilizációt. A zsarnokohól a felebaráti szeretet hősei s a rabszolgákból szabad nemzetek levének. É3 ez a kereszt csodálatos munkája volt.
Avagy nem csodálatos dolog-e az, hogy az a tizenkét szegény halász, akinek nincs egyebe a tántoríthatatlan hithüségnél megindulta földnek minden tájéka felé, hogy megdöntse a régi bűnös, korhadt világrendet s annak romján felépiti a keresztény világnézetet, magasztos erkölcseinek szelíd-
ségével, tanításának tisztaságával s végnélküli emberszere tetérel. S a megváltás eszménye valóra vált s bár sok áldozat vére hullása árán, megvalósult végre egy tökéletesebb társadalomban a műveltség korszaka.
Mert hiába beszélnek a kételkedők; a farizeusok. Az a haladás, amit itt látunk körülöttünk, amire oly büszkén mutat rá az uj ezredév az mind, mind a kereszténység termékenyítő erejéből vette eredetét. Hiszen a pünkösd napján szervezett keresztény egyház volt mindenkor hosszú időkön keresztül egyedüli pártfogója a tudományoknak, a művészeteknek. Ez volt az egyedüli szervezete a társadalomnak, amely az . emberiségnek nemes irányban való fejlődésére utat jelölt ki.
A keresztény vallás az emberiség megvalósult eszményei közt a legmagasztosabb, a leghatalmasabb. Általöleli az egész világot s az emberiség minden osztályát egyesitette az isteni szeretetben. És erre a hitre, c-rrc a vallásra, amelynek ily nagy, szinte megmérhetetlen ereje van, mindenkor j szüksége lesz az emberi társadalomnak. Szüksége van különösen a mai társadalomnak, melynek kebelében az erkölcsi elernyedés szomorú tünetei kezdenek mutatkozni. Ez a társadalom a kereszténység szervezetéből vette eredetét s aki azt elakarja most attól választani, az a polgárt szakítja el hazájától, a gyermeket tépi lc az édesanya keheiéről.
Európa nagynevű férőai évről-évre az általános világbéke megvalósításáról tanácskoznak, addig valami nyugtalan áramlat fut végig a nemzetek népeinek tömegein. Érzik, hogy valami hiányzik nekik azt keresik. Mi itt
az orvosság? Nincs más, minthogy az emberiséget vissza kell téríteni a keresztényvilág nézetalapjaihoz, a forráshoz, uiely eloltja a lelki szomjúságot.
Nemcsak kenyér kell a népnek. Kell neki az is, de kell neki eszmény is. amely lelkesítse, szeretni tanítsa, önfeláldozásra tegye képessé, hogyha kell, meg tudjon halni is a hitért és hazáért. A pünkösd ünnepén szervezett keresztény egyház ezt az eszményt adta meg közel kétezer év óta a népek millióinak. És ezt teszi ma is, midőn ünnepi imára csendülnek a harangok a földteke minden részeiben, hirdetve a keresztnek végnélküli uralmát.
Pünkösd ünnepe van.
Elmélkedjetek!
Az ovodaügy.
Mikor a kisdednevelő egyesület megalakult városunkban, * közönség lelkesedve sorakozott a szép irányú egyesület \'/ász-lója alá, ugy, hogy az egylet kebelében az egé«/. város inteHiegencijijft egyesült.
Némelyik eszményibb lelkülettl föiilink-nek szivét lelkét örömmel töltötte el az a tudat, hogy egész városb.-.n mindenki szereti a kicsinyeket és a kisdpd\'-k iránti .szeretete az, mely jobban össze tudja tartani a város müveit ko/öiHéeét. mint bármely más intézmény. A Unitok örültek legjobban a mozgalomnak, mert szerintük a kifdednevelö egyesület megalakulása csirája a közönség érdeklődéséuek a gyermekek nevelése iránt. Csak az a kár, hogy a szép remények füstbe mentek. A közönség néhány év alatt kevdoit hidegülni az egylet iránt, mindig kevesebb-kevoebb lett a tagja, az egylet az ovodákat csak nehézségekkel tudta fen-tartani, w hogy az egylet még sem jutott a feloszlás veszedelmébe, és hogy az ovodák a közönség közönyének dacára mintaszerűek voltak, az Vidor Sámuné elnöknó érdeme, ki mindenkor élénken
érdeklődőit az ovodák sorsa iránt, s ha | keltett, anyagi áldozattal is támogatta az ! egyesületet. <
Az ovodák nemsokára a városi kezelésbe mennek át, az egylet föloszlik, vagy árvabázi egyletté alakul át.
Az ovodák az egyesület gondozása alatt minden tekintetben kifogástalanok . voltak, kérdés, hogy a városi ovodák I losznek-e oly magaslaton, mint az egyleti , ovodák.
Ne értsük félre a dolgot. A városi i ovodákat c-iftk akkor lehet jónak mondani, h i azok minden tekintetben megfelelnek a kisdednevelés összes követelményeinek, mert a várostól a közöuség mindenkor többet követelhet, mint egy egyesülettől. Ami egy egyesületnél jó. az a városnál _] 1 vagy államnál középszerű. Ez az intéző körök sajátságából ered. Az egyletnél a kifdednevelés sőt magának az egyletnek mega\'akalá-a is társadalmi ügy, ellenben a városnak kötelessége lesz.
Az egyesület rendben fogja átadni az | óvodákat, n város rendben veszi át. De uetn elég csupán oly állapotban tartani az ovodákat mint amilyenek azok az átvételkor, hanem azoknak folytonos fejlesztésére kell törekedni.
Fölsoroljuk röviden, hogy mit kell tenni a városnak ha az ovodákat átvette.
A Petőti-uti ovodának egy megfelelő épületet kell keresui és építeni. Az előbbi é-s jelenlegi ne,m megfelelő mert kicsiny, azonkívül udvara sem alkalmas ovoda-udvarnak kicsisége miatt.
Az ovodaépület\' mellett kertnek kell lenni. Kuglizó, homok és egyéb játékszerek, valamint sznbad tér, hol az egész gyermeksereg kényelmesen elfér, okvetlen szükségesek.
A szobábnn nagy ablakok, apró kockákból készült alapzat a hosszúkás padló helyett és belül tüló cserépkaudalló.
A Petöfi-uti ovodában mindezen kellékek hiányzauak. Éz az ovoda inkább falusi miot városi ovodának való. Kis községben a uövendékek az óvónővel kimennek a templom térre játszani, de itt nem mehetnek ki az utcára, falun kevés gyermeknek kisebb szoba is elégséges, ellenben nálunk a növendékek
nagyobb számánál fogva nagyobb terem is kell.
A VI és VII. kerületben még 3okkal fontosabb az ovodakérdés mint nálunk. Az 1900—901. évek telén a VI. és VII. kerületi óvodában nem fűtöttek. Mi Hegedűs László v. képviselőtarra indította, hogy a közgyűlésen interpellációt intézett a polgármesterhez.
A VI. és VII. kerületi ovoda berendezése a nádor-utcai központi ovodáboz képest hiányos. Itt csupán égy szoba van, pedig kettő kellene, egyik hol a gyermeksereg állandóan tartózkodoa, versikéket dalokat tanulna, a másik mint játszóterem szolgálhatna a csendesebb játékok számára, s így a termeket felváltva szellőztetni és tisztítani lehetne,
A VI. és VII. kerületben azért fontos az ovodaügy. mert itt éppen ugy, mint bármely elmaradt falubau a szülők a Ryermekek rábízzák a szomszéd vénasz-szonyra mig mo*ei munkába mennek, yagy rácsukják az ajtót. A gyermek gyufával játszik, tüzveszedelmet idéz elő, késsel megsérti magát, vizbeesik, sőt hallottunk arról is, hogy négy-öt éves kisgyermeket a sertés széttépett, .g Ilyen még nálunk nem fordult elő, do níncs kizárva a lehetőség hogy még előfordulhat.
A VI és VII. kerületben az; ovoda a kisdedeket a veszedelemtől menti meg és már abbau a korban rászoktatja a •gyermeket a fegyelemre,, mikor mioden befolyás élénk hatással van rá és jellemét könnyen irányítja — ellenben mi azért küldjük a gyermekei ovodábs, hogy sírásával, kiabálásával és zajos játékával no zavarjon bennüuket. Őszintén szóira örülünk ha a kellemetlen jószágot lerázzuk a nyakunkról.
Az ovoda megkedveltetése az alsóbb néposztálylyal képezi most a város feladatát és azoknak mintaszerű berendezése (figyelemmel az ovooők fizetésére is.)
Hogy. az óvodákra miért kell nagy gondot fordítani, a miért kell azt az alsóbb néposztálylyal megkedveltetni, azt úgyis jól tudja minden ember, ki hallott valaha paedagogiáról és újságot Í3 szokott olvasui.
tarcz a.
Pünkösdre.
A .Zal.it KCxlvnv* cre.lcli lArrtjj.
Zárt ajtóknál imádkoztak Buzgón, az apostolok: Szeiitlélekre várakoztak. Kivel íönnek malasztok.
Pünkösd napján, nagy szélzugás
Támadott, a ház fölült: $ fejükre az erő s tudás: Tüzes nyelve költözött.
Betelvén mind Szentlélekkel
Kltfiut szivük félelme: $ elméjükre erős fénynyel, Kgi bölcsesség jőve.
A zajra sok kíváncsi nép
Gyűlt össze, a ház előtt. Tudni akarta mindenképp. Hogy a nagy zaj, mitől jött.
Kkkor Péter bátor szívvel A kis házból kilépett: S a néphez nagy ihleltséggel. Szép bestédet intézett.
Nem is maradt gyümölcs nélkül, ^ Az elhangzott üdvige. Keresztvíz hullott rá végül, Háromezer fejére.
Igv lejt letéve, alapja, A keresztény „Egyháznak."
Odvöt hirdet folyton ajka Azóta, a világnak.
Hóditó útra mennek most.
Az edzett apostolok. Kegy veri nem visznek, sem pallost, Ilit győz itt. nem vaskarok.
Romba dőlnek a bálványok S volűk pusztul a tévely: Fényre kelnek az oltárok. Hol az „Igazság" székel.
A szeretet nagy hevétől.
Kiszárad a hümnocsár: S égi malasztok teljétől. Nő az erénv s dísznek vál.
Szóval: más lesz a föld alva.
Más az érzet s gondolat: Megszűnik a szivek harca. A kereszt árnya alatt.
Manapság is nagy szüksége
Van. az emberiségnek: Hogy a Szentlélek jöjjön le S adjon erőt lelkének.
Hite inog — mint a nádszál.
Bátorsága meg kevés. Ha a pokol ellene száll, Győzelem nincs, csak esés.
Asíert kérünk oh Szentlélek:
Szállj le ránk nagy kegyeddel! Irtkd ki mindazt, ami vétek plántálj erényt bőséggel!
Nith János Norbert.
A harang.
- A -/.nini Közlöny* tárcája.
Ina: Jules Lcmaitre.
Land Kh\'Urie falucskának öreg volt a harangja és öreg a plébánosa.
A harang össze-vissza volt már repedezve és ha inegszólaH, ugy köhögött, mint a. vén asszony, szinte rosszul esett hallani. A mezőkön a szántóvető föld- ! j mívesek meg a pásztorok mindig el is i szomorodtak a kongására. Corentin abbé a plébános, hetvenöt éves volt már. de azért igen sok jóval fiatalabb ember ! megirigyelhette volna. Arca valóságos gyermeknre, ráncos, de rózsaszínű, ősz 1 hajzata pedig a kenderszöszhöz hasonlatos. melyből a Land Fleurieheli jó asszonyok szövögettek vásznat. A plébánost i bálványozta a nyája, mert hogy az öreg \' urnák nagy volt a jóindulata, de még annál is sokkalta nagyobb á könvörüle-; tességo.
;
Lassanként elközelgett az idő, amikor i ; majd az aranymiséjét is elmondja a plébános a hívek elhatározták, hogy az emlékezetes évfordulóra egy nagy ajándékkal fogják ót meglepni. A három \' templomatya nagy titokban sorra járta a jámbor családokat, pénzt gyűjtöttek, s : mikor a háromszáz frauk együtt volt, j elvitték a plébánosnak és megkérték, \' menne be a városba és egy szive szerint való uj harangot választana ki magának.
—• Gyermekeim — monda nekik Corentin abbé — kedves gyermekeim .... • ugy látszik, a jó Isten súgta nektek ezt
a gondolatot .... hogy így . . . hogy engem így . . . Tovább azonban nem tudott beszélni a nagy megindultságtól, csak halkan suttogta :
— Nnncdimittis semmin tuum Domiue.
secundum verbunm tuum in paee. «
Corentin abbé mindjárt vasárnap roggftl útra kelt, hogy megvásárolja a harangot. Ha az ember Land-Fleurieből a városba akar menni, előbb két mérföldet kell gyalogolnia egészen Rosy les Kosos falucskáig, ott aztán eléri a gyors kocsit és azon bejuthat Pont I/Archeveque városkába a tartomány főhelyére.
Szép idő volt. Csupa fa, csupa zöld fű, csupa madáresicsergés csupa elevenség mindenfelé.
A plébánosnak szinte a fűiébe eseugett-bongott a szép harang zenéje, lelkében a teremtés dicsőségét zengedezte és szapora léptekben, friss erőben haladt előre Rosy les Kosos felé közeledvén, egy szekeret pillantott meg az ut szélén, mely holmi vándor komédiásoké lehetett. Nem messze tőle egy véu gebe terült el a pázsiton, megmeredt négy lábát kinyújtva. Háta bőrét már kiverték a hegyes csontok és bordáit is sorba meg lehetett volna számlálni: orrából vér szivárgott, két szeme fehéren meredt elő az iromba nagy fejből.
Az élettelen ló mellett egy öreg ember és egy öreg asszony ült az útszéli árokparton. Mindenféle színeket játszó limlom volt a ruházatuk és keservesen siránkoztak mind a ketten. Az árokból egy 15 esztoudós leány bukkant elő és
I az abbé felé szaladva könyörögni kezdett. — Szánjon meg bennünket plébános ur. szánjon meg bennünket! Kérem, kérem!
A gyermeknek durva hangja egyszersmind lágyan is hangzott és éneklő e-sdek-lése mintha valami cigány melódiára zengett volna. Bőre, mintha csak éppen most került volna ki a cserző\' varga műhelyéből, egy piszkos ingecskén meg egy piros zubbonykán kívül, más ruha nem födte a testét, de igen nagy, fekete szemének bársonyos volt a tekintete, s ajkai majd kicsattantak, mint az érett spanyol-cseresznye: sárga karjaiba kékszínű virágok voltak beleedzve és fekete haja, melyet homlokán egy sárga rézpánt tartott fogva, jobbról-balról legyezőként simult arcához, amint csak egyptomi képeken látható.
Az abbé meglassitá lépteit és egy rézpénzt keresett ki erszényéből. De amint tekintete találkozott a gyermek tekintetével, megállt és kérdezősködésre fogta a dolgot.
— Bátyám, beszélte a lányka, börtönben ül, mert azt mondták róla, hogy csirkét lopott. Ő táplált beunünket és már két nap óta nem ettünk semmit.
Az abbé a rézpénzt vissza-csusztatta erszényébe és egy fehér pénzdarabot húzott eló.
— fin, folytatá a leányka, én a bűvészeihez értek. Anyám jövendőt mond. Csakhogy se városban, se faluban nincs maradásunk, mert ilyen nyomorultak vagyunk. A lovunk is elpusztult, hát már most mit tegyünk.
Lapunk mai számához negyediv melláklet van csatolva.
XLI. ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY
1902. MÁJUS 17-én
A kisdednevelésre felügyelő bizottság annak idején tudni fogja kötelességét és a város közönsége bizonyára pártolni fogja javaslatait.
Képkiállítás a vidéken.
A magyar művészet kultúrájának terén az ujabb időben egy igen üdvös mozgalom kapott lábra, mely hatáöábsn a magyar művészetnek (értve itt alatta kiváltképpen a festő és a szobrászmű részetet) — nem mondjuk ujjáteremtője, mert hisz mit lehetne nálunk ezen a téren újjáteremteni réginek hiányában, — hanem egyenesen megalkotója lehet. Ez a mozgalom pedig a vidéki képkiálli-tások rendezése. Rövid néhány év leforgása alatt több, mint 10 képkiállitást rendeztek a magyar művészek a vidéken. Pécsett, Aradon, Szegeden s másutt. A képkiállitások rendezését a vidéken rendszerint csak abból a szempontból szokták méltatni, hogy ez által a vidék lakossága is részesülhet művészi élvezetekben. Hiszen igaz, egyik jó oldala ez is. A vidéki ember, hacsak nem jogász, vagy vigéc, a fővárosban oly keveset tartózkodik, hogy az ottani vernissage-oknak talán ha minden tizedikét van 8lkalma meglátni. S hát azok a — rendesen hivatalnok — emberek, akiknél ünnep, ha Pestre mehetnek, 8 hát azok a még közönségesebb emberek, akik egyáltalában sohasem is látják meg hazájuk fővárosát?! Hol láthatnak azok eredeti festményeket, igazi művészetet? Vidéki vándoríestők mázolmányain gyönyörködjenek? Néhol nincsen a lakosságnak ezeknél nagyobb műélvezete. Meg is látszik aztán az ilyen. Kanizsán is " remekműveknek találják sokan, természetesen elegendő művészi nevelés hiányában, a főtéri kirakatokban kiállított* mázolmányokat. Igaz tehái, hogy az oly mostohán ellátott vidéknek műélvezetekben való részeltetéséoek egyedüli eszköze a képkiállitások rendezése. Azonban nagyobb hatása van ennél ezeknek a kiállításoknak más szempontból. A dolgot ne abból a szempontból vegyük, hogy a kiállításokból mennyit profitiroz a vidéki közönség, hanem abból a szempontból, hogy mennyit profitiroz belőlük a művészet. S ebből a szempontból valóban igen nagy kultis salis jelentőséggel birnak a vidéki képkiállitások. A művészet közönséget nevel magának. Mint ahogy az erdő önmagát trágyázzál Taine hirdette legelőször azt az igaz igazságot, hogy publikum nélkül nincs fejlett művészet. Sőt amilyen a publikum,
olyanná fejlődik a művészet. Ami annak tetszik, azt fogja kultiválni a művészet. Igy a renaissance korában az emberi testet Olaszországban, a typus alakokat Németalföldön, salonokat h rokkoko korában 8tb. — szóval a művészet (mindig a szűkebb értelemben véve: festészet, szobrászat) mindig alkalmazkodik a millienhez, a amennyiben ez nem alkalmas arra, hogy megszülessék, 8 éljen, fejlődjék, nem is létezik, vagy csak csenevész. Ahol a népnek nincs fogékonysága a művészi szép iránt, ahol nincsenek művészeti szükséglete), ott művészet nem is fog fejlődni, vagy idegen minták utánzataképpen nagyon kezdetleges Ie3z. Midőn tehát nálunk képkiállitásokat rendeznek a vidéken, akkor itt első sorban nem azért cselekesznek üdvös dolgot, mert Mucsát is részeltetik műélvezetekben, hanem azért, mert Mucsát nevelik, mert bivévé teszik a művészeteknek, mert felkeltik művészi szükségleteit, s ezzel piacot teremtenek a magyar művészet prosperálására, erős talajt, amelybe gyökeret bocsájtva igazi, erős és terebélyes nemzeti művészetté fejlődhetik.
Legközelebb Győrött fognak kiállítást rendezni; Eleinte csak a legelső rangú vidéki városok felé fordították tekiute-tüket a művészek: Szeged. Debrecen. Kolozsvár felé, de imo most már a kisebbek is sorra kerülnek és igy a vidéken képkiállitásokat rendezni nemcsak üres jelszó, hanem valóság.
Kanizsa — ha már Győr is kap képkiállitást — szintén remélheti, hogy hozzá is ellátogatnak majd. Tudjuk ugyan, hogy csak az utolsók leszünk, de legalább van reményünk. Azt hiszszük, Kanizsa vidéke van akkora, hogy egy ily kiállítás nemcsak kifizetődjék, hanem hogy itt a kiállító művészeknek sikerülni is fog képeiket eladni. Láttuk, mekkora tömeg csődült össze városnnk-ban a Barrum cirkusz itt }dőzé?0 alatt. Igaz, hogy a komédiának mindig nagyobb a publikuma, mint a művészeté, de mégis messze vidék osztotta hozzánk lakósságát az említett alkalommal. Somogy széléről, Zalából fel Egorszegig, a Muraköz mind Kanizsáé volna, ha nálunk állítanák ki műveiket művészeink.
Majd annak idején, hu jobban remélhetjük, bogy kiállitásbao lehet részünk, résen leszünk mi is, bogy ne mellőzzenek bennünket.
Szezonképek,
A budapesti gyerek a Városligetben azt kérdezi a mamájától:
.Mama, ugy-e akkor van tavasz, mikor salátát látunk a fákon?\'
A pesti gyerek a tömör házsorok között csak könyvekből ismerik a természetet. Az iskolában tanulja meg, hogy a virágok tavaszszal nyilanak, nyáron mezítláb jár a parasztgyerek, őszszel szüretelik azt a folyadékot, melyet duna-vizzel vegyítve bor gyanánt isznak az emberek és télen farkasok járnak az erdőn. De a pesti gyerek nem látott még sem virágot nyilán?, sem falut, sem szüretel, sem pedig farkast, de tán még erdőt sem. Mi, istentől elhagyatott vidé-kiok büszkék vagyunk rá, hogy a természet ölén nevelkedtünk. A természet nagy munkája szemünk előtt foly le; nem kell képtárakba járnunk, hogy a tavaszi bimbó-feslést lássuk, nem kell opera, hogy íülemilecsattoxást halljonk, ismerjük a háziállatokat fali rézmetszetek nélkül és vehetünk iszapfürdőt orvosi rendelet nélkül is. Hogy igy bennünket előnyben részesit a természet, hogy igy előttünk játsza le sziudarabját, előttünk vedlik át tavaszból nyárrá, őszből téllé, hogy gyümölcsös tálcán és őrlő malomkövön nekünk nyújtja át munkája első zsenge eredményét, ez ami büszkeségünk és egyebek híján ezen az alapon lenézzük a nagy város szerencsétlen benszülőtteif.
Az idén azonban ettől az egy örömünktől és büszkeségünktől is meg vagyunk fosztva. Titkolózik előttünk a természet és telet mutat akkor, mikor már uj élet árad ki a rügyező galyak csúcsán. Ugy vágjunk, mint a pesti gyerek: nézzük, van-e már aaláta a barackfán, hogy aszerint szedjünk elő übercibert, vagy téli kabátot. A kalendáriumhoz kell folyamodounk, mert az időjárásból és hőmérsékletből nem tudjuk megállapítani az évszakot. Megfejthetetlen probléma áll előttünk. Ha tavasz van, miért van? ha tél van, miért van tavasz? E talányra válaszul Reaumur és Celsius rámosolyognak a fali naptárra, melyen , május0 áll és nem felelnek. Reaumur és Celsiu?, e két fagyos szent, könnyen mosolyoghatnak, az ő higanyuk nem gabona, az közömbösen, angol hidegvérrel szaladgálhat fel és alá az üvegcsőben, de bizony a szegény gazdák és a még szegényebb gabonakereskedők már nem mosolyognak, ha a naptárt nézik és minél közelebb ér a higany vége a fagyponthoz annál inkább lesz melegük ő nekik. A fehér szirmok zsugorodva leperegnek és ismét kopaszán állanak a gyümölcsfák. Csirájában pusztult el az ifjú élet, a leszállingózó \' szirmok a gazda egy évi munkáját, terveit és reményeit temetik
és fedik be fehér szemfedővel. És ösaze-zsugorodik a mag is a földben és a börzianer, ki baissere spekulál, szintén összezsugorodik az irodájábao. A gazda reményeit viráglevél boritja be szem-íödővel; a spekulánsét a tömeggondnok, tintával és tollal.
Falb aem beszél a levegőből. Ilyen, időjárást jósolt ő és ba mi nem is hittünk neki és zálogba tettük télikabátunkat, volt aki hitt neki. Ez a hivő lélek Kövessi, a szinészdirektor, ki hozzáok akar jönni. Már december óta jön. Egyre jön és még most sincs itt. A legújabb értesülés szerint csak junius elején érkezik Kanizsára, hat hónapi ide utazás után. Ugy látszik Kövesiék világában még nem ismeretes a gyorsvonat, ők valószinülog a Keszthely — balaton-szt,-györgyi vicinálissal utaznak, habár hat hónap alatt azzal is megérkezhettek volna már.
Azonban ez mellékes. Most arról van szó. hogy Kövesei hitt Falbnak. Mi ugyanis attól tartottunk, hogy meleg nyári estéken még bárom Szulamit és Absalon sem tudja a kanizsai közönséget színházba csalni. Azonban Kövessi, éppen mint Reaumur és Celsius, rámosolygott a fali naptán-8, aztán rámosolygott a hőmérőre, aztáu mosolygott ide, mosolygott oda és hétfőn elkezdte építtetni az arénát a Rozgonyi-utcában. Kövessi valószínűleg tudta, hogy az idén telet kapunk tavasz helyett. Csak igy magyarázható meg az ő dicséretes vakmerősége, hogy Kanizsára nyári színkört építtet. Azonban az mégsem szép Köve3sitől, hogy ha előre volt tudomása erről az évszaki abnormitáaről, miért nem adta ezt tudtára a bőrzi-anereknek?
Kövessi, látjuk, bátor ember, ó épit közönségünk műpártolá3ára. Igaz ugyan, hogy ez a fundamentum nagyon gyenge, de talán egy arénát majd még is elbír. Kövessinek mindenesetre hálával tartozunk. Isten éltesse őt rólunk alkotott jő véleményéért az emberi kor legvégső határáig, vagy még további Addig, amig majd egyszer a kanizsai állandó színházban játszhatik a társulata.
hírek.
— YárosI közgyűlés. Városunk képviselőtestülete f. hó 14-én gyűlésezett. Nagy pénzügyi kérdések voltak napirenden. Az-uj honvédkaszárnyához vezető utak és utcákat rendezni kell. Rendezés nélkül a kaszárnyát a katonák át nem veszik. A rendezés azonban most már sok pénzbe kerül: 97854 kor. 60 611. Sok telket ki kell sajátítani, ötszörös
— De. — kérdé az abbé. nem állhattok valahol munkába ?
— Állnánk mi szívesen, de nem lehel. Félnek tőlünk és kövekkel dobálnak. Azután meg nem is tudnánk dolgozni, mert örökké csak kóborolunk. Ha lovunk volna, meg egy kis pénzünk ruhára, hát megélnénk, a mesterségünkből, de igy bizony éhen veszünk.
Az abbé a febér pénzt is: vissza téve erszényébe, azután kérdé:
— Mond csak. szereted te a jó Istent?
— Szeretném biz én. csak megsegítene, feleié a gyermek.
Az abbé övébe nyúlt és megtapogatta pénzes erszényét, melyben híveinek 300 frankját tartogatta.
A koldus leány nagy cigány szemeivel minden mozdulatát leste a papnak, aki most ezt kérdezte:
— Okos leány vagy-e?
— Okos, csudálkozott a leányka, mert sehogysem értette a dolgot.
-- Nohát, mond utánam. „Jó I>tenem szeretlek!" A gyermek nem szólt semmit, hanem .szemei könnybe lábadlak, az abbé pedig gombolta revorendáját és elővette a pénzzel lelt zacskót. A cigányleány majom ügyességgel kapta a zacskót és mondta:
Plébános ur, szeretem önt.
— Azután az öregekhoz szaladt a pénzzel, akik ott ültek az árokparton és ■d lovukat siratták.
Az abbé tovább ballagott. Kosy les Roses felé és azon elmélkedett, hogy íme az Úristennek milyen nyomorban méltóztatik tartani az ó teremtményét. Azután arra kéri a mennybeli Atyát, hogy világosítaná fel. azt a kis cigáuyleánvl. akiben
bizony nyoma siucs a vallásosságnak és talán még a szent keresztségben sem volt része. Egyszerre azonban eszébe jutott, hogy hiszen már most hiába fáradna a városba, mert nincs meg a i pénze, amin a harangot megvehetné. ! Fogta hát magát és visszafordulj. — j Igy utólagosan sehogysem ment a fejé|e i hogy egv ilyen ismeretlen koldusnak, egy ilyen csepűrágónak hogy tudott ó ilyen sok pénzt odaadni — olyan pénzt, j I ami nem az övé volt. Meggyorsította : lépteit és azt remélte, hogy még ráakad a cigánylányra. Csakhogy az útszélen I nem talált mást. mint 3z élettelen lovat j I Már most mit tegyen, mihez fogjon? i Bizonyára nagy az ö vétke, melye: elkövetett. hiszen visszaélt a híveinek bizal- j | mával, elidegenítette a rábízott pénzt, j ez pedig nagyot) hasonlít a lopáshoz.
Ks iszonyattal gondolta el, minő követ- : kezményei lehetnek tettének. Mit tegyen. ; hogy eltitkolja és jóvátegye? Honnan ! vegyen másik háromszáz frankot? Azon- j közben még mit mondjon a kíváncsian ; | kérdezósködőknek, milyen magyarázatot 1 adjon nekik? Az ég elborult. A fák bántó, rikító, zöld színnel rajzolódtak a szemhatárra. Kövér esőcseppek kezdtek hulldogálni. Corentin abbé kinos meglepetéssel érezte, hogy mekkora szomorúság van a teremtett mindenségbeu. — Észrevétlenül sikerűit besurrannia a parocbiába.
Hát már megjött a plébános ur ? kérdé a gazdasszonya, a vén Scholastique. No né, tán bizony nem is járt a városba. — Az abbé hazudott egyet — Rosy les Rosban lekéstem a pósta-kocsiról. Majd bemegyek egy-két nap múlva. De hallod-e, u<: mond ám meg senkinek, hogy már
itthon vagyok. Másnap uein is mondott misét, bezárkózva maradt szobájában, még a gyümölcsösbe se mert kisétálni. Harmadnap azonban érte jöttek és egy szomszéd i tanyára hívták egy nagy beteghez, hogy az utolsó kenetet adja fel neki.
A plébános ur még nem jött meg a városból, jelentette ki a gazdasszony.
— De bizony megjöttem — szólalt
meg Corentin abbé éselment a haldoklóhoz. *
Visszajővén pedig a tanyáról, útközben j egy jámbor hívével találkozott, aki kérdé tőle:
— No plébános uram, hogy esett az i utazása !
— Minden jól ment, barátom — minden jól ment. hazudozott az abbé másodszor is.
— Hát a harangunk?
Az abbé megint csak a hazudozáshoz folyamodott.
— Oh az nagyszerű harang leszen. nagyszerű. Olyan, mint a legfinomabb vert ezüst. Hát tnég a hangja, az ám csak a gyönyörűség!
— Hát aztán mikor lesz itt I
— Nemsokára, kedves fiam, nemsokára. Csakhogy előbb még bele kell vésni a keresztnevét, a keresztapja meg a keresztanyja nevét és egy-két versikét a szentírásból. Idő kell hozzá, csak türelem édes fiam!
Scholastique. mondá az abbé hazatérve, mit gondolsz lányom,, ha eladnám ezt a karosszékemet, az ibgaórámat meg a szekrényemet, mit gondolsz, megadnának érte vagy 300 frankot? Még 30-at sem plébános uram. Tisztesség nem esik mondván, az egész bútorzat nem ér egy petákot sem. — Scholastique, mondá az
abbé, holnaptól kezdve nem fogok húst enni. Nem tesz jót. Jaj, plébános uram. mondá a szolgáló, furcsa nagyon furcsa. Nem esett valami baja? — Amióta a városba akart menni, azóta i)3gyoü megváltozott a plébános ur. — És a jó lélek addig-addig kérdezgette az abbét, amig az végre mindent elmondott neki.
Hej. mondá aztán a gazdaasszony, nem is csodálkozom rajta. Az az áldott jó szive tisztára tönkre teszi a plébános urat. Hanem azért ne legyen nehéz a lelke, majd tartom én szóval a híveket, amig a 300 frankot összeteremti a plébános ur.
És Scholastique csakugyan mindenféle meséket talált föl a kérdezősködőnek. Már készen van a harang, de megrepedt, amikor csomagolták, most aztán bo kell olvasztani és ujrá önteni. Ezzel is elkészültek, de már most az jutott eszébe a plébános urnák, hogy elküldeti Rómába és megáldatja a szent atyával, az pedig nagy ut. igen nagy ut. . .
Az abbé nem szólt semmit, de egyre szerencsétlenebből érezte magát Lesoványodott orcáin halálos sápadtság váltotta föl az erőteljes öregség ártatlan pírját. A harangot a plébános arauymiséjének napján kellett volna megkeresztelni. De ez 3 nap már régen elmúlt. Land Fleurie lakossága nem győzött csodálkozni. Lassanként mindenféle hirek kezdtek szállongani, igy például a falu kovácsa gyanús társaságban látta az abbét és váltig erősítgette, hogy az abbé ur szépen ellopta a rábízott pénzt.
Megtörtént az is. hogy amikor a plébános végigment az utcán, a hivők meg se billentették a kalapjokat, hanem ellenséges tekintetet vetettek rája. S
áron ií, de ez a körülmény nem izgatta a képviseld urakat. Egy havi határidőt adtak a tanácsnak, hogy szerezze meg a telkeket. A vihar inkább akkor tőrt ki, mikor a regale-kezelŐ bizottéágról volt szó. A borfogyasztási adőáltaláoy kivetése a közönségben nagy elégedetlenségre adott okot. Azért Dr. Rothschild Jakab azt indítványozta, hogy a bizolt-aágnak legyen a tanácsból tagja polgármester, a vár08i ügyész és a főjegyző, képviselő pedig legyen benne négy. Az indítványnak egészben 6 pártolója akad, erősen ellenezte az újjászervezést Mikoa Géza képviselő. Mi pedig megmaradunk abbeli véleményünkben, hogy a várossal nem kell egyezkedni, Éperjessy Sándornak sem totszett az elégedetlenség, Ő is lemondott, Elek Lipót ia lemondott, helyettük megválasztották Unger Ulmaon Eleket és Tóth Istvánt. Az Ülésnek órakor vége lett.
— Közigazgatási bizottsági ölés. A közegészség és állategészségügyet illetőleg főorvosi jelentésben lelhető. A vagyon és személy biztonság erőszakos módon veszélyeztetve nem lett. Tüzesetek közül ez ideig bejelentetett 11, kár 12033 korona. Nován éjjel előfordult tüzeset alkalmából 14 Iakósház24 melléképülettel együtt leégett. Közgazdasági állapotot illetőleg a korán beállott enyhe időjárás kedvező volt, de április hóban a hőmérséklet a fagypontra szállott. A pénzügyi adminisztráció terén fenuakadá? nincs. A folyó évi fősorozás április hóban zavartalanul befejeztetett. Királyi tanfelügyelő jelentése szerint Keszthely község képviselőtestülete megállapította a községi elemi iskolák államosításához ujabb ajánlatait melyek a minisztériumhoz fel is terjesztettek. Ciáktornya község elkészítette a megnyitandó állami iskola tervét és költségvetését, most már az építkezés iedittatik meg. A ra. kir. pénzügyigazgató jelentése szerint 1902. április hóban az adók nagyobb mennyiségben folytak be, mint mult év április hóban. Megyei főorvos jelentése szerint a felnőttek közegészsége a mult évihez viszonyítva tetemesen javult. A gyermekek közegészsége a vármegye nagj részében szintén kielégítő volt.
-— Hivatalos látogatás. Dr. Schack Béla, a feleŐ keresk. iskolák kir. igazgatója f. hó 12 éú Nagykanizsára érkezett és a helybeli felső keresk. isk. tanulmányi ügyeit vizsgálta felül.
— Múhelyvóltozás. Pilcer Albert jónevü kárpitos éa diszitőmühélyét a Zsombor-féle házba fő-ut 21. első emeletbe helyezte át.
szegény szent ember pedig folyton csak önmagát vádolta és nem volt nyugta lelkéuek, hiába gondolta el. hogy az oktalan alamizsna talán visszavezeti Istenhez azt a szegény lányt, akinek olyan szolid és olyan sürü könnyekkel tele volt az a két fekete szome . . . Hiába volt minden, az abbé nemsokára tűrhetetlennek találta a lelkifurdalást, mert hibája percről-percre nagyobbnak tünt fel előtte. Végre aztán egy napon, minekutána hosszasan imádkozott volna, elhatározta magában, hogy vétkét nyilvánosan meg fogja gyónni híveinek. Vasárnap aztáu sápadtan és minden vértanúnál nagyobb kinokat szenvedve fölment a szószékbe és megszólalt:
— Kedves testvéreim; kedves barátaim, kedves gyermekeim, valamit meg kell gyónni nektek . . . K pillanatbn a toronyból egy tisztán csengő ezüstös hangözön áradt be a régi templomba . . . Minden fej hátra fordult és a hivők padjain a bámulat haraugja súgott végig:
— Az uj harang — az uj haraug.
Talántán csoda történt? Talántán az
Úristen a maga angyalaival külde el az uj harangot, hogy könyörületes szivü szolgájának megmentse a becsületét. Avagy tán Scholastique mondta el a plébános ur baját annak a két amerikai hölgynek, akik egy szép kis kastélyban laknak a falu mellett és talán ez a két kedves hölgy szerezte Corentiu abbénak ezt a kellemes meglepetést.
Bármint lett légyen is a dolog, az az egy bizonyos, hogy a falubeliek sohasem tudták meg, hogy a plébánosuk tulajdonképpen mit akart meggyónni nekik.
Fonlard-selyem 60 ^ -tői
8 frt. 66 kr.-ig valamint folytonosan & legnjabb fekete, fehér és ssines Henneberg-seljemben t>5 kr.-tól méterenkint, 14 frt, 65 kr.\'ig sima, sávozott, kockázott, mintázott, damasztok stb. Menyasszony-selyem 66 kr.-tól 14 frt. 65 kr.lS.-foulard mintázott 65 kr.-tól 3 írt. 65 kr. Selyem-damtíxtok 65 , 14 , 65 . Báli-selyem 60 . 14 . 65 ,
í> -básztr. rubinként S frt. 65 kr. 42 . 75 ,, |$elyem-grenadinok 80 . 7 . 65 „ méterenként portó és költségmentesen házhossiállitra. — Mtntik azonnal • küldetnok, kettős lcrélportó Svájcba.
HENNEBERG G., selyemzráros, Zürichben

XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö 7. I. Ö N Y
1902 MÁJUS 17-éo.
Stem Juliánná izr. 9 hónapos: tttdöhúiui.
Fábos József rk. napszámos 75 éves: végelgyengülés.
Borsos Karolina rk. 2 hónapos: ránggörcs.
Szokolj László napszámos rk. 72 éves: végelgyengülés.
Ifj. Horváth László rk. 11 napos: görcsök.
Özv. Hofer Ferenczné Stangl l\'rancziska rk. G8 éves: végelgyengülés.
Horváth András rk. szűcs 80 éves: tüdőburut.
— Vizsgálati hangverseny. — Nagy népünk némi szabályossággal 2 hangban számú és előkelő közönség töltötte meg énekeljo dalait. Pályázati dolgozatok az t hó 11-én s Cisino n«eytermét, hogy olnökséghoz küldendők (. é. karácsonyig, mogballgassa Pollák Miksa zenetanár Csekély (ontosságu folyóOgyek elintézése növendékeinek hangverseavé:. — A kis után a gyűlés d. u. 1 órakor véget ért. növendékek bravouros zongorázása fel- Gyűlés után kedélyes társasebéd kövot-tétlcnül dicséri a mestert, mert ezek kezelt, melyen Hajgató Sándor Wlssics egyike-másika már minden tekintetben miuiszterro. Kertész József Véc<ey polgár-kiállia a kritikát. — Feltűnést keltett mosterre, Vécsoy Za. polgármester a Pollák Miksa -1 és fél éves Margit leány- taoitói karra és Szabó István a vendég- j káj«. aki decára annak hogy a billentyűket látó tanítóra Lencz Istvánra mondott; még alig éri el és kis ujjaeskáival egy folköszöntöi.
octávot befogni nem képes, mégis precizon ; — Hirdetmények. A zalaegerszegi adta Neumann egyik szép szerzeményét, m. kir. állami építészeti hivatal a csesz-
A jövendőbeli kis művésznő sok tapsot treg-beilatinci törvényhatósági körút „ . sebestién cip^z _ Werlitscb és egy szép csokrot kapott A többi 23—24 km. szakaszán levő 37. számú, 8 növendékek: Sauer Margit (ki mint ügyes jármas fahid helyreállításának bizton-énokesnő is szerepelt) Pollák Irma, tása céljából f. hó 24-ikén d. e. 10 Neumann Lajos, Kovács Erzsike, Ledofsky órakor ajánlati versenytárgyalást tart. Dezső, Kosooberg János, Spitzer József,, A költségvetési összeg 2193 kor. 22 fillér. Révész János, Neumann Vera, Geiszl Az ajánlatok a tárgyalás időpontjáig a Lilly, Szigeti Sándor, Gergely Géza,1 nevezett állami építészeti hivatalhoz üoldstein Ella. Neumann Elza. Tóth | nyújtandók be, ahol « részletes löltételck I-tván és Fischel Victor, mind-mind is megtudhatók. Sopron, 1902. évi május elismerést érdemelnok. A hangverseny , hó 10-ikén.
délután 6 órakor vette kezdetét és fél 7 A kereskedelemügyi miniszter ur érte-órakor ért véget. sitése szerint a Róbert Boker et Comp
— Házasság. Deutsch l\'.ódog a mexikói beviteli cég képviselője, Luckhau* Zerkovitz Albort cég lőtisztviselóje f. hó: Arthur legközelebbi európai utja slkal-18-án tartja esküvőjét Károlyvárosbsn | mával Magysrországot is meg fogja Ur. Stern Frigyes orvos leányával Paula , látogatni sbtjól a célból, hogy oly cégekkel, kisasszonyny&l. 1 melyek Mexikóba exportálni óhajtanának
Házasságot kötöttek: — mijiu 3-U1—1«-\'S- —
Johaunával. Veznarics Pál kocsis — Bot Katalinnal. Kedmenccz Károly kőmlves — Berdó
Erzsébettel. Vitéz Szokoly gradai Gjurits János nyug. alezredes — Mentsik Izabellával.
SzrrkcMtl\'flt\'2 : Dr. Vitttlnyl Henrik, íelelSi sserJceszlú. KiaJ6: Ifi. W<tfdii.i .Tömet.
VEGYES.
— MiltSvtlSk (inyképtziltlKZ? Eliltocr\':
I Ultll C& «UCAI»vi»a CAIIVI miui vnuj>>•«••••■-\'» ---------- ----, - tt---, t tj ni 1 I
- Leian-Emlék. Folyó év augusztus | érintkezésbe lépjen Mire oly niegjegy - XaC S-M-
I^hinnn.,, /ícsul hívjuk fel érdekelt kiviteli cég | további mimlcnnemű (íoyképwOkollí-
hó 13-án lesz 100 éve, hogy stréhlonaui Niembsch Miklós Ferencz, aki Lenau Miklós költő nevét olhervadbatatlso dics-koszoruvsl övezte. Csatádon született. Itt lelt meg először a oagy költői szive
zéssel
jóink figyelmét, hogy a mexikói osztrák magyar követ ugy az említett céget, mint ann.ik képviselőjét a iegmelegebbou ajánlja. Sopron, 1902. évi május hó l-t én.
kek A. Moll cs. é. kir. uitrari millitónAl. Bécs, I. TucMaubfo 9 Kínjlíépezö kellék űilet , pillatott 1SS4. — Kirauatra nafy áricK)\'-
ték iu^ycD.
a honi virág illatával, itt gyönyörködött I A kerületi kereskedelmi és iparkamara, először a magyar Alföld színdús poropá- ; — BeOzotés. A Délzalai Takarékjában. Csatád község megbízottjai, azon pénztárral egyesült Önsegélyző Szövet tiszteletteljes kérelemmel járulnak a kezetnél, a Pűukösd másnapjára eső nyilvánosság elé. hogy támogassa anya- befizetések e hó 22-éo tartatnak meg. gilag az eszmét, hogy Lenau szülőföldjén 1 — Az aréna. Az állandóan kedve-méltó emléket kapjon. Adományokat zőtlen időjáiás ugyan nagyon hátráltatja elfogad és nyugtáz a .Zalai Közlöny." az aréna építését, az, habár lassan de
— Névváltoztatás, Kiskorú Gibsz mégis halad előre s az ideiglenes alkot Oizkár nagykanizsai lakós nevének mány rövidesen el is készül. Kővessi is .(járdonyí\'-ra kért átváltoztatását a meg fog érkezni társulatával és minden belügyminiszter megengedte. kellék meg lenne egy sikeres szini évad-.
— Yirilgkorzó. A Keresztény Jót. hoz, csupán közönség fog biányzani. Az Nőegylet juniua 15 én a sörgyári kertben aréna oldalán cigánygyerekek fognak juniális! rendez, melyet nagyszabásúnak gombozni, bent a primadonna tiz ember torvezeti virágkorzó előz meg. A menet előtt fog kalandozni a magas regiszterek-délután 3 órakor indul és bojárja a\' ben, a közönség pedig az alatt a kávévárost. Feldíszített fogatok, biciklisták házban alsózik, a korzón járódik, vagy és egyszerű gyalogosok vesznek részt a i otthon alszik.
raonetbeu és reméljük, az egek ura j — Fényes nászünnep. Előkelő disz-méltányolni fogja a jótékony célt és a tiogvalt közönség jolenléiében folyt le f,
Nyilti ér
rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
juoius 15-iki délutánra felíügfiesiti a rossz időjárást.
— Tombola-j&lök. A m. kir. pénzügyminiszter a oagykaoizsai népkonyha éa kisdednevelő egyesület kérelméfö megengedte, hogy céljai előmozdítása javára folyó évi május esetleg juoius havában tartaadó búzással tombola játékot rendez-hossen és o célra 3000 drb. 40 filléres tombola jegyet bocsáthaason ki.
— Kanyaró járvány. Szőca községben fellépett kanyaró járvány miatt az ottani iskolákat bezárták.
— Gazdasági vándortanár áthelje-zto. A íöldmivelésügyi miniszter Abooyi Károlyt a Csáktornyái állami tanító-képezdéhez beosztott gazdasági vándor szaktanárt í. évi julius hó 1-ével a szolgálat érdekében a (élegyházai állami taoitóképezdéhez áthelyezte. Nevezett helyére a Csáktornyái állami taoitóképezdéhez Barna Balázs gazdasági taoiotézeti segédtanárt osztotta be, s megbízza Zala és Vasvármegyék területéro a gazdasági Yáodortanári teeudők ellátásával
— A naKykanlz8fti j&rfca tnnltől köre f. hó 15-én tartotta tavaszi közgyűlését Eszteregnyén. A szép számmal megjelent tanítókon kivül ott volt váró sunk polgármestere Vécaey Zsigmond íj, valamint Esztoregnye elöljárósága teljes számban. Hajgató Sándor járáskori elnök a taoitói lelkesedést, kötelességérzetet, hazaszeretetet magasztalva éj ezzel továbbra is buzditva kartársait, a megjelent vendégeket és tagokat üdvözölve nyitotta meg a gyűlést. Lencz István eszteregnyei tanitó gyakorlati tanitást mutatott be a földrajzból. Majd három felolvasás következelt, melyeknek thémáit a magyarországi tanítók országos bizottsága tűzte ki. Még pedig: ,A taoitói fizetések szabályozásáról* Almási Jáno3 (nagykanizsai tanitó.) ,A szakszerű tanítóképzés éa képesítésről* Bane-kovich János és , Az ifjúság erkölcsi növelésének megóvásáról\' Vlasits József nagykanizsai tanítóktól. Váradi Menyhért nagybakóoaki tanitó három gyógypaeda-gógiai köoyvet ismertetett, még pedig a vakokról, a süketnémákról és a hibái beszédüekről szóló müveket. Elnök ajánlatára a közgyűlés a következő pályatételt tüzto ki: Hogyan járjon el a Uoitó az énektanítást illetőleg, hogy
bó" 11-én Mauthoer Ödön cs. és kir. udvari magkereskedő leányának, Lenkének ej>küvőjo dr. Gyarmati Viktor fővárosi j ügyvéddel a JézusSzentSzive templomában j Budapesten. A tomplomcsnrnokot ez; alkalommal a főváros előkelő társadalmának színe java töltötte meg, szerencsét i kívánva a boldog fiatal pár frigyéhez. Az uj házasok az esküvő után Olssi-1 országba utaztak, tömérdek jókívánságot s a világ minden részéről érkező üdvözleteket vivén magukkal.
A Sítogen-kh\'onat társaságoak Ausztria-Mxgyarorazág részére, az osztrák szakács művészeti, táplálási és házigazdasági társulat: Bécsben elismerésül kitűnő leves-kivonHtukért éa étpótlékukért Sitngen a legfelsőbb kitüntetéssel," az érdem éremmel tűntette ki. Ez már a harmadik kitüntetés, melyot oz évben a Sitogen társulat kapott, a legjobb bizonyítvány a Sitogen leves-kironst és ét-pótlék kitűnőségéről.
„MARGIT
GYÓGYFORRÁS
ANYAKÖNYVI HIREK.
Születések:
— május 9.<öl-ie-is —
Ritecz Fűroncz munkás: Feroncz. Vellák Anna szakácsné: Juliánná. Pávics Anna cseléd : Mária. Frischmann Lipót gyümölcsárus: Jenő. Gábor Ferencz napszámos: Rozália. Szalavári Anna házvozető: Ilona. Tóth Rozália cseléd: Károly. Kenesei Károly munkás: Rozália. Boros Károly posttszolga: Mária. Kálovics István főldmives: Kotalin.
Halálozások:
— raijnj í-td—I6-ig. ~
Kubát József ifj. rk. 3 éves: tüdőgümőkór. Országh István rk. templomszolga 74
éves: végelgyengülés. Kálovics János rk. földmives 48 érős:
tüdőgümőkór. Jezeroik Imre rk. molnár 58 éves: tüdő-hurut
Szvetecz András rk. csizmadia 80 éves:
szívszélhűdés. Kercstnár Jolán ág. ov. 22 napos: tüdó-burut.
Matíilíorrás-telep (BEREG-ME&YE-)
A budapesti m kir. egyetem regyelemtíse szerint kerés szabad »zénsavat, ellenbea sok jzéoíRv.AS uatriucnot ós lithiumot tartalmaz. E*en tulajdonsiicai azok, melyek a basonl6 őmetvtelü Tiiek fólé emelik. Kiiüoő bst&su a légutak s tQd6 huratos ílllapotaliiAl, különöien ha a köpet nehezen szakad fel; tÜdővésxeseknél rnóg akkor is, ha rérkO pésük van, a „Marjrlt-riz" megbetsülhe-tetlen szolgálatokat tesz ker^s stabsd szín-MTAnW íogTa KirAló balist látni t61e n gyomor is belek humtos állapotainál íöleg azon esetekben, hol a lölös mennyiségben kópzSdőtt sar oka a rossz emész tésnek.
A hugysaras sók lerakodását akadilyozrio, becses szolgálatot tesz továbbá a hólyag hurntOH bántalmainál, a k6- és homok-képződén eseteiben, miért in a budapesti é» bécsi egyetem orrostanáral, mint as orrosrllág egyéb eljkelőségel a legstirc-sebben használják, előnyt adnak a „Margit -forrásnak a hozzáhasonló Összetételű gyógy-Vizek fölött.
^ ir MINT IVOVIZ
kiváló óvószernek bizonyult Járványos be-te«ségflk Idején, főleg typhus ellen.
_ M torrii általános krfullscfflet omej.
FŐRAKTÁR:
ÉDESKUTY L. BUDAPESTEN, J
ci. i-t kir. ndr. 11AIIÍ16.
_ ásványvíz-nagykereskedő. -1
Kapható mlaiHii oyísyízerUrb»B, (üízer-koreskedésbfn Cl veadigltbea.
Veso, húgyhólyag, hogydnra és s köszvénybnntalmati ellen, továbbá a légző és emésztés! szervek huruton bántalmainál, orvosi tekintélyek által a LIthlon-forrns
SALVATOR
sikerrel rendelve lesi. Hnnyhajtő hatása!
Kellenes iial | »» Könnjen eiésitkeló
K»ph»t6 íiTinjTiikereikcdéiekben íi gJ-égylIcrtArákbxo.
A Sabator-forrM Igazg»t4ilg» Epcrjc»on
Dr. Grimm v.ialíllomis N.-k«nizi4lól
e v ó tr V- és 4 At viz61\'4fn" B y « b y „ódok, é, vllla-
vizgyógyinté- nyos, kótcetlás fürdók »tl».\'
Mérsékelt árak.
S av anyuKuí^?»írr.n:"ájhói-
EEcrh
Főraktár \'lifjvimifrinfri s
\'Hoffmann
C1ÍXD41
Budapest, Báthory-utoza 8. szám.
Állandó raktár Nagy-Kanizsán: Brück Márkus . és Társa ^
szállítóknál. <
Nyilvános köszönet. |
Wllhelm Ferenc gyógyszer6*r. urnák Neunkirchen A. Au*/.trla. Feltalálója az AntlrheumatikuK é* Antlathrltlkns
rértlsztlto teának, köszvény és
rhenmánal.
Midin én a nyilvánosság elé lépek, csakis azért történik, miutin kötelességemnek tartom, Wilhelm gyógyszerész urnák Keuokirchenben legmélyebb kö-Bzönetemet fejezni azon szolgálatokért, melyeket az ó vériisztitó teája fájdalmas rheomatikui szenvedéseimben tett és hogy azokat, akik ettől a borzasztó szenvdés-tól felkerestetnek, figyelmessé tegjeme Nem vagyok képes azon óldókl«» fájdalmakat leirni, melyeket már 3 óv óta minden időváltozásnál tagjaimban éreztem, s melyektől sem gyógyszerek, sem a badeoi (Bécs mellett) keofardók használata szabadított meg. Álmatlanul hánykódtam .éjjelenkint ágyimbao, ét vágyom napról-napra fogyott, kinézésem szem-látomiit rosszaboíott es egész testi erőm veszített. Négyheti használata után fenti teának fájdalmaimtól nemcsak hogy megszabadultam, s vagyok megszabadítva, miután már hat hét óta nem iszom e teából, de eges* testi hogylétem javutt. Szoros meggyőződésem, hogy miodenki, ki hasonló lájdalmakban szenved és ezen tea használatához folyamodott, szintúgy fogia Wilhelm Ferenc urat áldani, mint éü.
Őszinte nagyrabecsüléssel
Bntschin=Streitfeld grófnő
alezredes neje.
HIRDETÉSEK.
2962. sz./c. 1902.
Árverési hirdetmény.
A letenyeí kir. járásbíróság mint tik vi hatóság közhírré teszi, hogy Sebestéuy Lajos ügyvéd nagykanizsai lukós mint Varga Lajos volt nagykanizsai ügyvéd követeléseinek behajtására kirendelt ügygondnoknak Gáspár Katalin férj. Göncz Józsefné csörnyeföldi lakós ollen 122 kor. 80 fill. tőke, ennek 1893 évi szeptember hó C-tól járó 6°[0 kamatai 43 kor. 34 fill. per és végrehajtási 18 kor. 15 fill. ezuitali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a Ietenyei kir. járásbíróság) területén felső CNörnyefőld községi 280. sz. tjkvben A j- 432. hrsz. alatt fölvett váltságköteles iugatlonnuk Gáspár Katalint illető fele részére 578 kor. kikiáltási árban Csörnyefőld kőzségbiró házánál
1902. évi julius hó 11. napjának d. e. 10 órakor
Sebestény Lajos nagykanizsoi lakós felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árveréson eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez lotenni.
Kelt Letenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóiőguál, 1902. évi május hó 5. napján.
A Rlchtor-félo
Llniment. Cm. qow
Horgoay-Paln-Expeller
egv rép kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 év éta me^-bizliatóbcdórwóléeölalkalmaztabk MuTtsjitl. ciireil cs ntfbft!tttls4L Jnf-Sa Silinvabb utánzatok miatt beváKárláskor óvatosak le-ünk és csakia eredeti üvegeket
junk
árban a legtöbb gyógyszertárban kopható. Főraktár: Törők Józael gyógyszerésznél Budapeiten.
Rlchter F. Ad. ós társa,
ttiti.ii Ur. oJtíH nilll^v. Rudolatadt.
Soproi-Bigjfi.
VofpcVlutoX ét fclviligo*i-titoV: at igaiga(6>ig ilta\'.
Jó és olcsó órák. 3
évi jóttállásial privát vevőknek ^
KONRÁD 1AN0S
óragyára arany, ezüst és ékszer áruk szállító-háza BRÜX (Csehország) Jó nickel-rem-ór* trt 8.7Ó. Valódi ezüst-rem.-óra frt. Ó.80. Valódi ezüst lánc frt. 1. 20.
Nickel ébresztő óra írt 1 95. Cégem a cs. és k. birodalmi címerrel van kitüntetve, stámtalan arany, ezüst kiállítási érem valamint ezernyi elisme-rő-levél van birtokomba. Nagy képes árjegyzéket iogyen ésbéro.
Friss
az elismert legjobb minőségben ajánl
MAKOVSZKY PÉTER
sajtgyára Liptd-Rözsahegyen, Minden csemege kereskedésben kapható.
- Alihst nyernek. Az Országos Pályázati Közlöny utján, mely az országban betöltendő összes állásokat közli, állást nyernek: ipari és kereskedelmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tisztviselők, községi jegyzők és jegyzöirnokok, nótisztviselök, kereskedelmi alkalmazottak és gyakornokok Előfizetési ára évre 4 korona. .Mutatványszámókat 30 fillér beküldése ellenében küld a kisdóhivata-Budapcst llőkk Szilárd-utca 27. Állást keresési beigtatá»nál minden szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér., nyilt-térben pedig minden szóért G fillér fizetendő, mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad el a kiadóhivatal.
Minden
Parquat Linóleum és ÍJ-
puhalafénymáz koronája %
Takarókos ös egyszerű a haaz- ^
nAlatbart miután folyíkony ós 3
mosható J m
szép fényű ás tartós J;
színezete ódon padlók ré- cg ^
szérc különösen szépek. - »o
Viaszk a kotélésnél felesleges- ■ g;
Feltalálók ós kószitök: ^
J. Loronx ós T»a Egor, J
Caohorazág. Z
Kapható Nagykanizsán: Armuth a
N. és Nou és Kloinnól. r
Legfinomabb é* liplálöbí* leveskivonat ti jölrQ ételpötlék
SITOGEN.
fe^^P
Felülmúl tudományos vegy vizsgálat ncrínt minden hus-kivonatot, levc», fü-«ct s hasonlökat jó le i\\ tip erőben és fele oly olcsó
Kapható. minden gyógytár, droguerta, ctemege és gyar-mitltru kereskedésben. Mintaköcsőg 85 gr. I kor. Mlnta-Qvegjo 15 gr. 00 f.
A. Sitogen-klvonat tártatig aosztrla ma
gyarortiigi képvltelöje: Hoffmann S. Budapest, VIII. Népsztn-ház-utca 38.
XLI. ÉVFOLYAM.
Z A
L A I KÖZLÖNY
1902. MÁJUS 17-én.
— ^V
< négi hírneves kcnfürriö IIorvtttorsaságlHMi. Q
§
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb■ Csáktornya.)
Yegyolemezve Frof. Ilr. Ludwlg udr. tnnáesos által 18&4-tok Celsius meleg forri., a kén iszapnak fetOtmulbaUtlao hatisa van izom és izOlet rheutns, izOlet belcg.fgek. gynlladlsís és «»«»■<»\' ^ " t\'™\' kószrénv, neuralgikus bintalmak. mini isebias slb. ovi b.jok, bor. \'>>\'\'«<» « .égek, idoli vesebsjok, hótyaghurut, górrétykér, angolkór, ólom és h.ganj féréseknél stb. stb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, mij, gyomor- és bélbajokoil, aranyérnél, stb.
e--TJS\\ Villanyosság. — Nlassage.
Gyógyintézet minden kényelemmel Hegyi vízvezeték. Hidegvíz knrik znhanynyal Koeipp szerint, egtsz éven át nyitva
Idény tartam mijus 1-151 október l-ig. - romj-is nagy v^rk. terjedelmes cltelvé-nyek, szép kirándulások. - Állandó r.enekar, a zigribi kir. operaliiz tagjaiból. — Zene- ós tánee.télyek stb.
A rarazsd-toplieai illomiioo napoota lirsaskoeii vírja a vendégeket.
KülOii fogatok is rendelkezésre illának, de ezek od.illilísa elébb a fírdf. intí-zöséguél megrendelendő.
Orrosi tudakozódásokat a fűrdóorros Dr. I.ONGIIIXO A ad. | U>
&8T l-rrsiieklmoliiit e.< brosrhurAknt Ingyen í.< Mrmenlee ktVil. V
A FÜRDŐIG AZGATÓS ÁG. Q
________ -Ml
2233|tk. 902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. Iszék mint tkkvi hatóság közhírré teszi, hocy a Délzalal
takarékpénztár végrehsjlalóoak Czitnmcr-
iitar.ii Erzso férj. Böjti Józsefné is t. nagykanizsai lakós végrehajtást szenvedettek ellen 2000 kor. tök.-, önnek 1809. évi november hó 15 nanjítól járó 7\'ij^o kamatai, 7V!o késedolnii kamatai. ,\'12 kor. pír, 32 kor. 40 fii\', végrehajtás kérelmi, 29 kor. 70 fiiI. árverés kérelmi, 20 kor árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék i\'-rü-letébez tartozó, a a nagykanizsai 7337. sz. tjkvben A f 83G5|1. hrsz. alatt felvett 3542 koronára becsült ház, uilvar 1 és kert Kiskaoizaán és u. azon tjkvben A f 5111. hrsz. alatt felvett 115 koronára becsült badonhati szántó és rét
1902. ovi junius hó 7-ik napján délelőtt 10 órakor
ezen tkví hatóságnál Simon Gábor felperesi úgyvéd vagy helyettese kőzbo-jöttévol megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsar Árverezni kívánók tartoznak 3 becsár 10V:il készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi ható-ágnál. 1902. évi április hó 7. uap.\'án.
□□oo^nnmjr!!^^""0^
?r
Z.K. Vi! 902.
MOLL SEIDUTZ POR
(■uk „xkor valódiak. hn mtndogyl* dobos Moll A. vtajouydt éa
aláírását tüntotl fol. i 11,11 a .Téti Ssldlltz-porok\' tartós gyógyhalisa a logmakaesabb gy.mor- Ss .1-te.tbi.t.l.ak, gyoaorgSres ís gyomorbév, rógzótt sr4krek.de., ,na,hintálom, ver f.í. a""ír". a legkot^bóxóbb .41 betűsé,ek e len. e jeles b*. »er.ek "„"i.k ól. mindig nagyobb .Merjedést ssersejt. - Ara „y lepsosetstt er.-d.tt dob.rn.k 2 kor
H amisitások lörvényileg fenyíttet nek.
rMOLL- Fg"L"E~F RA N CjA"
ba mindegyik MOI.I. A. védjegyét innfti tel
,A. Heti* feliratú ónozattal rao tirra. A Motl-fíl. só nevezetesen mint fijdalomosltlapltó bedörzsölenl sier
Csak akkor valódi.
fmnoita borsién ós só nevezeiesen miu.
kószfény, eviz és a mogbQlés egyéh kovelkez.néuyeinól legisroeretesohb népszer — Ejy ózoiotl sredill Qveg ara 1 kor. 90 <11.
MOLL Gyermek szappanja.
Utfinomabb, legújabb módszer szerint készítek gyermek és bóígy szappan a bér íksiera ipoltsára gyernekek és feln4ttek reszére.
Ara dsraboakl.t - 40 fl". Öt dsrab - I kor. 30 <11. Minden darab gyermek-szappan Moll A. véd|egyével .an ellitra._
Föszétköldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító által, a
B6a: Tacblauben 9. az. {□
Vidéki megrendelések naponta post»ulin>-ét mellett teljosittctnck. g
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával h S védjegyével ellátott készítményeket kérni. 8
Raktár: Nagy-Kanhsán Ros\'enfeld Adolf és Fia. u
a oootxx3oat55i5ő"55«3Öbooooaab^
3aQoaDDDDoaaDcacx3aDaDODaaooacDDnonoaDooaDoa
Kiváló szerencse TÜSíÖIi-nél
Nagyon sokan szerencsések lottok általunk.
Hat mII ó koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsillt vevóink.
Az egész világ Icgoséljdusabli sorsjátéka a mi m. kir. s/ab. osztálysor.-játékuuk, mely ueiusokára újból keidt-tét veszi.
100,000 sorsjegy 50,000
PÉNZNYEREMÉNYÉVEL soríoltatik ki, tehát az összes soi>jccyok folo nyt-r a mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint.
5 hónap alatt összesen Tizenhárom millió 1G0 000 koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat állami feliig; elet nlatt áll.
Az I-tó Oíztá\'y eredeti sorsjegyeinek tervszerű betétjei a kővetkezők:
egy njolcail (",) frt —.75 vagjls 1-50 koronn egy negred (M,) . 1.30 . 3.— egy fel C|,) . 3.- . egy egész (\'],) „ 6.— , 12.—
A sorsjegyeket utánvctlel vagy a pénz békül-déso ellenében küldjük srét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb
f. év május hó 22-ig
ittlt capon a kiss kaiíltl IiíuIodmI 0022f.il!! kaldeai.
Toíok L és. Tsa.
melyek mar évek óta jóknak bizonyultak és hiroeves orvosoktól, mint könmO hashajtó foiöidó szer
ajánl UtUtnnk, az7 emésztést nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott minősé-gilk következtében még gyermekek álial is szívesen bevétetnek. Efy 15 pllnlát tartalmazó doboz 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllulnt tartalmaz, csalt 2kor. 2 k. 45f. előleges beküldésénél egy tekercs bérmontva szállíttatik. i^S\'í l/CD líiui/ Noosteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor
□ □ □ □
O
KÉRJÜNK valódi, ha minden doboz hátulján a mi torvé-
nytlog bejegyzőit ,Szent Lipót" védjegyOukkel van ellátva g
vörös fekete nyomással. A mi. törvényileg védett dobozaink g
utssitá^aíok és csomagolásaiokon PHILIPP\'S NEUSTEIN g
APOTHEKEU aláírásnak koll lonni. C
NEUSTEIN FÜLÖP g
.Ssent-Lipótboz\' eimtett gyógysiertira Z. S. D
Ü 1VIKX, I., l\'lftnkongasso 0. • Q
g Raktár XagyKsnizsSn: ltBI.US LAJOS"ée IttilK GYUI.A gyógyszeréiz.knél. g aaoaooaoaaao3anDaaac)22aaooaaoaaoanancjanon3aD
11
ÁRLEJTÉS/ HIRBETMENY.
Bánok-Szent-György kOzség elöljárósága közzó teszi, hogy a körjegyzői lak épitésc tárgyában a nyilvános árlejtés
1902. május hó 20-án d. e. 10 órakor
fog a l)ánok?zentgyOrgyi körjegyzői irodában megtartatni. Miről a részt venni szándékozók azzal értesíttetnek, hogy megjelenésükért költségüket a község megtéríteni nem fogja.
Bánok-Szent-György, 1902. május 8.
Közscgi biró.
SS

V \\ li II
Budnpest,
Haiáít lepaooíti delall osiIal?sorsjálel; üzlete-
Főárudánk osztálysoraj íték osztályai:
Föüzlet: VI. Teré/.-körut 46/a. Fiókok: 1- Václ-köruí 4.
2. ITIuzeum-körut 19.
3. lirzsiéhet-köriJt 54.
TÖF^^.K ÉS bankháza Budapest.
Kérek részemre____i__ I. 03zt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a
hivatalos tervezettel együtt küldeni.
t utánYételeznl kérem )
Az összeget korona összegbum postautalványnynl kolíóiu j A Ifmlelau lorjpDdy.
\' mellékelem bankjegyekben (bíltegekben.) \'
11
r_ —______.,________y^.. HV ■■ ..ffrfa ■ -tt-.^V1
A.CETYLEN
KLEMM ÉS NOWÁK KOLOZSVÁRT
oly aeetylen készoléket szSlIitanak, moly minden ki.inalomnak megfelel. Kzzel minden biinyt megsztlntettek :
Eobbauisblztonság,
Automatikus és gazdaságos gázrejlmtés, Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, Solld kivitől és egyszerű kezelés. Sajit szabadalmak Emópa és Amerika legnagyobb Államaiban. Ajinljik m«g,lkat toribbl Aeetylen telepek IMesItésero minden kivitelben és nagyságban.
(Prospek\'tuiok, ellsmerö-iratok, kóHségtertezetek iogyen és bérmentve.)
Elsőrendű Carbid irMrl
Fpmnvnmrlai munkák birmllyent is, vórós, sárgaréz, borgany, »\'P,ÍW
i-emnyomnai munnaK Iljxok\'Tl(;T minllk ,ierillt é. oio.é» eiw-
ssittetnek.
Az Installatlokbnn jártas, tisztességes képviselők kerestetnek,
Nyuaiatéstt Ifi- Wairfits Jó/.ie( könyvnyomdijilmn Nagy-Kanizsán.
Nagykanizsa, 1902. május hó 24-én.
21-ik szám.
XLI. évfolyam.
Előfizetési tir,-Egész évre . 10 kor. — fill. Ft1! övre . . . :"> kor. — filí. Negyedévre , . 2 kor. ftn fill. Kí.-je» szám 20 (111.
HIRDETÉSEK
5 hasibospetitsorbanM,másodszor 12, s minden tovibl\'í sorért 10 fill
NYILTTÉRBEN
pcíit soronként 20 fillérért vitet, ne* fel.
A nagy-kani/saí „Ipar-Testület," „a nagykanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotorí takarékpénztár „nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagy-kanizsai kísdednevelő egyesület,\' a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör,\'
"I"
A lap szellemi részét illető min-deo közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyaji részt illető közlemények \' podif? a kiadó nevére cimzetteo Nagy-Kanizsára bérmentve intézeadők.
Bérmeutetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vlsszanem küldetnek
„ Ipar-Testület,a
részvény-társaság," .
nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szennyek tápintézete," a .katonai hadastyánegylet,\' a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
„nagy-kanizsai keresztény jótékony
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP^
A keszthelyi ünnepély.
Nagykanizsa, 1002, május 2S.
Junius 8-án összegyűl Keszthelyen az egész Magyarország gazdaközön-sége, köztük hazánk legelőkelőbb főurai. A magyar nagy- és közép-birtokos osztály lesz képviselve egy fényes ünnepély keretében.
Az ünnepség nem téveszthető össze egyszerű mulatsággal, nagyúri kedvteléssel, nem is vidéki, vagy családi emlékünnep, hanem nagyjelentőségű összejövetel, bol az egész ország gazdaközönsége „a középosztály gerince" és a „mágnások előkelősége" járul háláját leróni néhai Kestetich György gróf emlékéhez, azon korszakalkotó gazdasági tevékenységéért, mely-lyel példát nyújtott örök időkre az agrár osztálynak, hogy megalapította a Georgikont, mclyi intézmény a magyar gazdák szakképzettségnek ós az egész gazdasági oktatásnak alapja volt.
Az. ünnepély a hála és hazaBság ünnepe.
Hála ünnepe, mert a késő utódok megemlékeznek a dicső apáról, mindnyájuk atyjáról, fölujitják a tevékeny férfiú emlékezetét, így rójják le hálájukat a jótéteményért, egyszersmind a szorgalomnak is hódolnak a megjelenők, minthogy Festetich György-egyénisége maga a szorgalom jelképe volt.
Hazafias ünnep, mert hazánk egyik-nagy férfia iránt fejezik ki saját nevükben a nemzet kegyeletét. Festetich György nem egy osztályé, hanem az egész nemzeté, nemcsak a magyar gazdaközönségnek, hanem az egész nemzetnek szolgált javára az ő áldásos tevékenysége.
Magyarország földművelő állam. A mezőgazdaság az ország lakós-ságának főfoglalkozása. A föld az ország kenyere. Nálunk az ipar és kereskedelem mellékes szerepet játszik, a főszerepet a mezőgazdaság viszi. A mezőgazdaság pangásával megrendül a kereskedelem, tengődik az ipar, ellenben az ipar és kereskedelem válsága kevés hatással van a földművelésre. A földművelésen, mint alapon fekszik a többi foglalkozási ág, mert csupán annyiban fontos, mennyiben a mezőgazdaság kiegészítő részét képezi. Ha sehol a világon nincs fiziokrata gazdasági rendszer, nálunk van — a foglalkozások termőképességének nézete a Smith-félc gazdasági rendszer a mi országunk általános gazdasági életére nem alkalmazható. Magyarország még csak most kezd átmenni a földművelő országból ipari-kereskedelmi országgá, s keli jő néhány évtized, mig az átalakulás befejeződik. Az átmenettel járó nehézségeket s a vele járó rázkódást csak ugy bírjuk ki, ha az erős mezőgazdaság ad annyi jövedelmet a lakósságnak. mennyi az esetleges veszteségeket fedezheti. És legyen bármilyen gazdasági, vagy társadalmi átalakulás, a földművelés mindenkor főfoglalkozása marad hazánk lakósságának, mert az ország fekvése, talaja, földje a mezőgazdaságnak kedvez leginkább.
Aki a mezőgazdaság állapotát magasabb színvonalra emeli, a föld termőképességét jobban ki tudja használni, a birtokososztály helyzetét javítja és tevékenységét az egész ország birtokosaira kiterjeszti, az nem- egy osztálynak, vagy foglalkozási ágnak, hanem minden foglalko-
zási ágnak és az egész nemzetnek tesz szolgálatot.
Ilyen szolgálatot tett hazájának , gróf- Festetich György a keszthelyi gazdasági tanintézet megalapításával. 0 jutott először arra a gondolatra, hogy a gazdálkodást tanulni kell. Ő összegeztette a Georgikonban a . tapasztalatokat és tudományokat, a magánkutatásoknak eredményét közkincseié tette.
A keszthelyi intézet minlájára alakult az országban a többi, az , intézetekből került ki hazánk művelt gazdaközönsége, s a művelt szakképzett gazdaközönség emelte hazánk mezőgazdaságát ama magas fokra, melyen ma áll, s a müveit gazda-közönség föérdcme az is, hogy a kormány oly nagy körültekintéssel vezeti a földművelési ügyeket. S mindez gróf Festetich György érdeme, az ő tevékenysége volt az az első lökés, mely az egész magyar lársa-dalmat mozgásba hozta.
A szoborleleplezésre összejön az egész ország gazdaközönségéböl mindenki, aki csak megjelenhet, ott lesz i zalamegyei előkelőség is. Az irodalmi társaságok is eljönnek, hiszen Festetich György az irodalom fejlesztésén is buzgólkodott, ö rendezte Keszthelyen a világhírű helikoni ünnepet, pályadijat tűzött ki költeményekre, színdarabra, elbeszélésekre. Házánál jött össze vármegyénk sziue-java, ott tanulta meg a hazát még jobban szeretni s nagy érdeme volt abban Festetichnek, hogy a nyers zalamegyei nemesség egy kis finomságot is elsajátított. Utána a zalamegyei nemesség.a vadászaton kívül művészetekkel is kezdett foglalkozni. A magyar nyelv nálunk már akkor
kezdte kiszoritaui az idegent a szalonokból, mikor a bécsi udvar tüzzel-vassal dolgozott a magyar nemesség germanizálásán, s a nemesek diákul, franciául és németül beszéltek.
Elmélkedjünk. A szobor legyen az egész nemzet kincse, mindenkinek egyaránt kegyhelye s a mágnások Mekkája. Ő az egyetlen mágnás, ki Széchenyivel és Batthyányival párhuzamba állítható, nem elégedett meg azzal, hogy valamelyik őse hasznos szolgálatot tett a hazának, hanem ő maga is igyekezett méltó lenni hozzá. Megmutatta, hogy békés időben is
Szesztermelésünk.
Általában megnyilvánul az a panasz, hogy a nagyarányú szesztermeléssel kapcsolatban a fogyasztás nem fokoztatik. Túltermelési aggodalmak jelentkeznek ugy itt, mint más téren, ami kivált a szesz-termelés terén jár nagyobb bajokkal, mert itt az államérdekek fokozottan előtérbe lépnek. Minden oly ország, mely a szesztermelést nagyobb arányokban cultiválja, a kivitelt akarja fokozni; a bevitelre szoruló országok viszont, hogy pénzügyi érdekeiket védjék, saját szesziparukat igyekeznek megerősíteni, illetve nagyobb védvámok statuálásával igyekeznek a behozatalt megnehezíteni.
Ezt tapasztaljuk hazánkkal szemben
_____ , „. is. Az olasz piacot a hetvenes évek óta
lehet a haza dicsőségét előmozdítani. ; a magas vámok folytán elveszítettük.
Elveszítettük a francia piacot a fokozott vámvédelem folytán, mely pedig nagyon
Nem elégedett meg azzal, hogy első őse méltó volt a kitüntetésre, hanem maga akarta megszerezni számára a dicsőséget, s nem a saját hiúságáért, hanem az ország jóvoltáért küzdött egész életén keresztül. Nem volt szánalmas tükörbáb, ki a sírokból kijövő fényt tudja csak visszaverni, hanem világított és világításával elhomályosította még a sírokból kivilágító sugarakat is. Hogy meghalt----
nem veszett el . . . emléke él . . élni kell ... és élni fog, az legyen a magyar mágnások világító oszlopa, kövessék . . . akkor nem fogja a társadalom kérdezni, vájjon minek néhány embernek az az óriási vagyon, nem irányul ellenük az irigység, sőt inkább rajongva követi őket a nép szeretete, mert a nép tudja, hogy a pénz náluk jó helyen van.
Gondolkozzunk. A szobor megtanít bennünket a hazát igazán szeretni.
jó piacunkat képezte az olaszszal egyetemben, s most utóbb elvesztettük a spanyol piacot is; 1892. óta a spanyol kivitel szintén megszűnt. Ott is útját állják annak a magas vámok. Igaz, bogy Törökország felé szeszkivitelünk nagyon szépen föllendült s a Levante, valamint Svájc állandó vevőnket képezi, de ez a termelés fokozódó aránya mellett nagyon sovány vigasz.
| Emolni kell a belső fogyasztást: ez. a szesztermelési bajok panaceája. E tekintetben a legsürgősebb teendőre vagyunk utalva. A termelés magas arányú, melynek fogyasztási kört kell keresni, fogyasztási kört kell találni.
A szeszfogyasztás két irányban talál levezetésre: ipari célok felé s élvezeti célokra. A szesztermelésnek élvezeti célokra való nagyobb aránvu felhasználását minden rendelkezésünkre álló eszközzel meg kelleoe akadályozni. Sociális gazdasági szempontok szólnak e mellett. A lehető legkiterjedtebb mértékben kellene azonban fokozni az ipari téren való fogyasztást.
, ., . . ,__ Sajnos, e tekintetben nem történik
Keszthelyen nemcsak ünnepem., nanem hazá;kban elégi
nem fejtenek ki e tekin-
tanulní is lehet.
tetben elegendő munkásságot.
A szesznek az ipari téren roppant elterjedést lehetne biztosítani, mely szesz-
TÁRCZA.
Megöltem!
Irta: Pitrrs Lati.
— A •Zalai Közlöny* tire.\\ja. —
Egy gyógyithallanul beteg öreg macska, kit gazdája a lakásból kétségtelenül elűzött. az utcán, a házunk elölt lévő járdán •ütötte föl tanyáját, ahol a novemberi nap sugarai még melengették egy kissé. Az a szokása bizonyos embereknek, kiknek szánalma is önző, hogy elkergetik a lehető legtávolabbra a/t az állatot, melyet ápolni nem akarnak, de szenvedni látni sem kivannak.
Az öreg állat egész napon át az ablakmélyedésben tartózkodott összegubbaszkodva s nagyon boldogtalannak látszott. Utálat tárgya volt azoknak, kik mellette elhaladtak. Megfenyegették a gyermekek, ráijesztettek a kutyák. Igv folytonos veszélyben forogva, óráról-órára betegebben és tudja islen miféle kinnal szerzett, hulladékokon tengődve, húzta, ahogy tudta, életét. Szegény feje tele volt sebbel; >szőr is csak alig volt rajta a rühtől. Kétségkívül éreznie kellett ezen borzasztó állapotában a keservet, hogy többé nem tudja fényesíteni bundáját és hogy nem tudja többé megtisztogatni, amint ezt oly gondosan szokta tenni minden macska.
Kicsinosítani magát! Azt hiszem, hogy embernek és állatnak egyaránt ez egyik legszükségesebb kedvtelése az életben. Szegények, betegek, sorvadok, kik néha
még felékesíthetik magukat, iparkodnak r«\'iidbehozni ruházatukat, még nem vesztettek el mindent az élet örömeiből De ha nem tudunk többé ügyelni külsőnkre, mert nem lehet rajta semmit sem változtatni a végeipusztulás előtt, ez. azt hiszem, az utolsó foka mindennek, ez a legnagyobb nyomor.
Oly rosszul esett nekem látni ezen elhagyatott állatot! Miután többször kűld-
chloroformot hozott, csalogatta be becéző szóval s meleg puha szénára fektette egy gyékény kosárba, mely halottas szobája leend. Készülődéseink cseppet sera aggasztották. Egy névjegyet kupalakura csavartunk. amint ezt a mentőkocsik sebészeitől láttuk. A macska ránk nézett s tekintete bizalomtelt és boldog volt. Azt hihette szegény, hogy végre nyugalmas helyre talált és irgalmas emberekre,
tem neki eledelt az utcára, egy napon j hogy uj gazdát kapott, ki öt b«?íogadta. hozzáléptem s szelíden megszólítottam. | Most lehajoltam, hogy veszedelmes (Az állatok ugyancsak megértik a jó szót és benne vigasztalást lelnek ) Hozzá lévén szokva ahhoz, líogy mindenünnen elűzzék, megijedt, mikor maga előtt látott.; első tekintete gyanakvó volt, telve szemrehányással és kéréssel: „Talán te is el akarsz űzni engem ezen zugból; hol még rám süt a napVfc De megértve hamar, hogy rokonszenvvel/jöttem, egész halkan intézte hozzám feleletét: „Trr! Trr! Trr!" udvariasan /felkelve, még hátát is domborítani iparkodott sebeinek dacára, azt remélve, hogy talán majd megsimogatom.
Nem, szánalmam nem ment annyira, habár egyedüli voltam, ki még érzett szánalmat iránta. A cirógatás kellemeit kétségkívül nem fogja többé érezhetni. De hogy ne kínlódjon többé, elhatároztam, hogy saját kezemmel fogom halálát felidézni és pedig minél módon.
Egv . órával később ez megtörtéut az istállóban, hová Sylvester, ki előbb
bajáuak dacára is megsimogassam. Kezemben tartottam a pnpirtölesért. mely már teleszivódott a halált okozó méreggel. Folyton simogatva a boldogtalan állatot, azon voltam, hogy egy helyben maradjon s hogy mindjobban mélyeszsze orrát az elaltató eszközbe. Kleinte kissé elcsodálkozott s félve szimatolta az ismeretlen szagot de aztán nem bánla többé s mikor láttam teljes megadását, haboztam, hogy vájjon folytassam-e^ munkámat. Az állat megsemmisülése épp ugy zavarba hoz minket, mint az emberé. A halál valóban annyi méltóságot rejt magában, hogy képes egy pillanatig a legkisebb jelenetet is óriásivá tenni, mikor árnyéka ott megjelenik ; e percben ugy tűntem fel magam előtt, mint valami fekete varázsló, ki bitorolva a jogot, megadja a szenvedőknek azt, mit a legnagyobb enyhülésnek tart, azon jogot, hogy kinyitja azoknak — kik még nem is kérték — a nagy éj kapuit...
Egyszerre csak felemelte a szegény állat fejecskéjét, hogy erősen megnézzen. Szemeink találkoztak; az övéi felelősségre
Lapunk mai .számához negyediv melléklet van
látszottak vonni engem s mintha kérdeztek volna: „Mit teszel velem? Te, akiben biztam s kit oly kevéssé ösmertom, mit teszel velem?- Es ismét haboztam. Ekkor azonban nyaka lehanyatlott s utálatos feje kezemben feküdt s az ájulás erőt vett rajta ugy, hogy reméltem, nem nézhet többé reám . . .
De mégis, még egyszer — utoljára! A macskák lelke, amint a nép mondja, oda vau szegezve testükhöz. Az élet egy végső fellobbaiiásában mégegyszer rám tekintett halálos fél-álmán keresztül; ugy látszott, hogy már mindent megértett: „Tehát megakartál ölni, kétségkívül ? . . . Látod, én nem ellenkeztem... Már késő .... Elszenderülök .... Meghalok . . .
Valóban féltem attól, hogy tévútra léptem ezen világban, hol semmit, de semmit se tudunk s még intelligens módon sem szabad gyakorolnunk irgalmatlanságunkat. Tekintete, moly a haláltól megüvegesedett, üldözött tovább szeinre-hányólag: „Miért avatkoztál sorsomba? Nélküled még eléldegéltera volna, s még örülhettem volna t3lán egy hétig az életnek. Maradt még annyi erőm, hogy felszökhettem ablakpárkányodra, hol nem érhettek el a kutyák, hol nem fáztam oly nagyon, különösen reggel, mikor .a nap sütött oda: lásd, én ott néhány majdnem tűrhető órát éltem át, nézve a körülem sürgő életet, a többi macska ide-oda futását s legalább tudatában voltam valaminek; mig most szét fogok hullni, nem tudom mivé, ami már többé
csatolva. IP®
uem fog tudni semmiről; most már nem leszek többé . .
Hát jobb lett volna élni. kínlódni hagynom? Kellett volna tényleg arra gondolnom, hogy a legnyomorultabbak is szeretik halasztani halálukat a legvégső határokig s mindent inkább akarnak, mint megsemmisülni, nem lenni többé . . . Es én kiirtottam!
Mikor este visszatértem, hogy megnézzem, megdermedten és hidegen találtam alvásának azon helyzetében, melyben előbb volt. Meghagytam- Sylvesternek, •hogv fedje be a kosarat és vigye el az állatot s földelje el csendben és mélyen.
Hát jól cselekedtem-e?
Eszmeforgácsok.
Írta: Uoka Gusztáv.
I.
Nincs oly gonosz a világon, Aki mindenkit gyűlölne, És csupa vad kedvtelésből Minden virágot letörne.
Alig van a milliók közt A világon olyan halott Akit midőn a sírba szállt, Valaki meg nem siratott.
>>
Egy-egy gyümölcsnek az ára Egy-egy virágnak halála.
• \' ^ ■sühhSBBBIH
XI.I ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. MAJÜS 24-én
termelésünket a legegészségesebb irányba terelhetné, Hogy concrét példával szolgáljunk, ott van mindjárt a világítás kérdése. Be van bizonyítva, hogy a szesz mint világitó anyag lámpásokba kitüoóen meglelel, láthatjuk, hog7 oly féoyoyel ég, mely kiállja a versenyt a legjobb világitó anyagokkal. Égetéso nem veszélyes. A baj csak az, hogy még a lámpák nem tökélotes szerkezetűek, azonban javitani kellene, jóllehet magam is látom, hogy magánházakban minden (élelem nélkül használják a kellő elővigyázat mellett. A lámpások javítása a világítás terén mondhatnánk revoluliót kelthetne. Oly szép, tiszta fénynyel ég, hogy háttérbe szoritaná a petroleumol, a galíciai pelroieum-bánvák nem kis bajára, de honi termelésünk legnagyobb előnyére.
A szesznek nagy tere volna még hazánkban a fütö- és forrssztó-készülékek keretében való felhasználásnál. A kérdést mijdonesetre tanulmányozni kellene, mert mondhatjuk, hogy a szeszfogyasztás egészséges alapon való bővebb fejlesztése a legfontosabb kéz- és magánérdek.
Egyébiránt ezt már a külföldön általában belátják, értve a müveit nyugatot. Mindent megtesznek az ipari fogyaBzlás minél nagyobb mérvű emelésére és szinte lázasan dolgoznak az eszközök tökéletesítésén, melyek azt mogköonyitik.
Meg is lesz olt az eredmény minél előbb, amely a szesztermelés jövedelmezőségének óriási föllendülését fogja előidézni.
Forduljunk csak Franciaország felé. A mult évben rendeztek ott kiállítást oly motorok- és készülékekből, melyek a denaturált szeszt hajló-, világitó- vagy fűtő-erőre használják. Kiállításra kerültek a szeszt a kővetkező készülékek által hasznosító tárgyak:
Fix motorok, 2 lóerejü motorok, 2—10 lóerejü inolorok, 10-nél több lóerejü motorok, bajtó motorok, locomobilok. 260 kgr.-ig, 250—650 kgr.-ig való és nagyobb aulomobilok, teherszállító kocsik, carliurált szesz értékesítése, utcai lámpák, házi lámpák, carburált szeszt használó nagy és kis lámpák, fütő , fóző- és forrasztó-készülékek.
Mindezt azért tartjuk fontosnak felsorolni, mert megmutatják, hogy a modern technika vívmányai mily téren nyújtanak már érvényesülést a szesznek, ha ugyan azok még tökéletesítésre is szorulnak. Nagy horderejű é kérdés megoldása, mit kétségtelenül mindenki az első pillanatra belát, ki a szesztermelés bajait ismeri.
A fogyasztási kört megteremteni, a belső fogyasztást emelni, ez iparfejlesztésünk legfontosabb teendője. Mert az iparfejlesztés mit sem ér, ha vele nem tart lépést a fogyasztáö nagyobb aránya.
MWiofTcr Sándor.
Szezonképek.
At 5 igazuk. — Ez az utca sáros utca. — A gazdik ünnepe.
,A mi igazuuk."
Ez volt a cime egy hirnek a Friss lijság f. hó 15-iki számában. A hir ezzel a sokat mondó felkiáltással kezdődött.
„Tehát holnap II\' (I?,; — :.)
Igen, bolnapl Ez volt a Budavárát ostromló honvédek jelszava az ostrom előestéjén. Ezt gondolhatták magukbao a martiniquebeliek is. mikor a tűzhányó feuyegető magatartását észrevették és ezzel a pathetikus felkiáltással adla tudtul csütörtökön Révész Lajos olvasóiosk, hogy pénteken fog a bíróság előtl Pongrácz — Picsné szül. Dómján Júliával szembe-álloi.
Akik a bonyolódott és jogi kombinációkra felettB alkalmas ügyet nem iBmorik, ezek után méltán azt hihetik, hogy Révész Lajos anarkísta tanokat birdelett a .Mellékletben" és ezért fogla ót vád alá az ügyészség. Pedig nem ugy volt A fenti jelentőségteljes hivatkozás a bolnapi uspra nem alapul ily fényes előzményeken. Abból áll az egész, hogy Révész megírta újságjában, hogy Domjánné nevelt leányával kegyetlenül bánik. Domjánné o bírt rágalomnak minősítette és beperelte érle Révészt, kit azonban a bíróság pénteken felmentett.
Ebben a különben jelentéktelen esetben vao valami, a miért érdemes vele a .Szezonképokben" foglalkozni.
A tárgyaláson az egyik biró megkérdezte a szerkesztőt, hogy kapotl-e valamit az inkrimiDált cikkért, mire Révész azt válaszolta, hogy igen, egy rágalmazás! pert. Ha nagyon tűhegyre vesszük a dolgot, e válaszból találó szarkazmust is olvashatunk ki. Meglehet ugyan, hogy Révész Lajosnak e válaszszal nem yoU egyéb-szándéka, minthogy csupán humorizálni akart, mégis megilleti az, az elis-
merés, hogy egy mondattal találóan kifejezte pályájának egész, tragikumát. Egy rágalmazási per, ez mioden, ami jutalomban az újságíró részesülhet, ez a honorárium érte, hogy ő érez és gondolkodik száz helyett, hogy zsellér létére beszél a háziurak érdekében, szegény létére a tőke bajairól panaszkodik, neki ád legtöbb dolgot a színház s mégis ő kardoskodik mellette a legjobban; sose látta Domjánné nevelt leányát s mégis szól az érdekében.
Révész esete ugyan nem szomorú, mert felmentették, de elmélkedésre mégis alkalmas. Önkéntelenül felvelődik bennünk a kérdés: nem lenne-e okosabb hallgatni, nem töródni a más bajával? Kinek mi köze a neveltlányokboz, színházhoz, öntözéshez, Kölcsey-utcához ? Törődjék kiki a maga bajával.
Talán mi járjuk legkevesebbet a Kölcsey-utcát. miért fáj éppen nekünk miatta a fejünk? Hisz egész légió a városatyák száma, miért nem akad azok közt egy-kettő, kik szivükre vennék ennek az utcának tengernyi sarát. Nekünk Kövessi ép ugy sem ingünk, sem gallérunk, mint más egyebeknek. Miért éppen minket háborgat az a gondolat, hogy őt areoástól és primadonnástól együtt meg fogja nálunk buktatni a Kőlcsey-utca szemétdombja. Miért vállaljuk mi magunkra az egész város lejfájását, mikor a közvélemény nemcsak tenni, do még idehallgatni is restel.
A régi jó időkben nem volt honunkban újságíró, de ám azért voll, aki a kőznek szentelje életét, aki mindenki helyett gondoljon ügyes-.bajos dolgainkra. Ilyen ember volt az, akit a napokban ünnepel a keszthelyi Georgikon. Ez alkalomból feleleveoüt gróf Festetich György alakja, a bőkezű mccenásé. Az ő nagy példájának ma már nincsenek követői, az ő nagylelkűsége és lelkesedése minden szépért, utódai előtt meg-érthetellenek. Hogy az öreg gróf évi jövedelmét iskolák alapítására, a hazai tudomány és ruüvéBzetek istápolására fordította, sőt horribile diciu, hogy pápista mágnás létére gimnáziumot csinált a kálvinistáknak itt a szomszédban Csurgón, mivelhogy ott oladdig csak ,dudva és kanász." termett, hihetetlennek látszik előttünk, kik annak vagyunk tanúi, mint ülnek kotyolva a mi gazdagjaink pénzeszsákjaikon és nmit közcélra áldoznak, az legfeljebb ötven krajcár felülfizetés a farsangi bálon. Az ős iskolát alapit diákoknak, az utód palotákat vadászó fejedelmekuek I
Hjahl a régi idők magukkal vitték sirba a régi derék alakokat.
Valamikor a kelemeoi roformálus pap beállított a debreceni kollégium igazgatójához és az elé az íróasztalra egy foltozott zacskóból kiolvasott harmincezer foriotot, melylyei alap.tványt tett szegény gyermekek taníttatására. Ez délelőtt történt. Estefelé a pap ismét boállitott az igazgatóhoz porosan, mint aki nagy útról jön.
„A harmadik határban jártam már, uramöcsém — mondta az igazgatónak; — mikor észrevettem, hogy ennek a zacskónak a zsinórja itt maradt. Azért jöttem vissza. Nem tudhatja az ember, mire lesz még jó." Azzal vette a zsinórját és indult vele vissza egy napi járó földre a falujába.
Ilyen volt a régi ember. Ma már nem divat a zacskóerszény. Tárcáink finom szarvasbőrbői készülnek, némelyik ezttst csattal, sőt monogrammal is ellátva. Nem divat már zsineggel kötözni be az erszényt, de bizony az sem divat már, harmincezer loriotos alapitváoyokat tenni tehetséges diákok számára. Nem. Harminc krajcárt sem.
Tempóra mutantur ....
X. 8.
Kereskedelmi s iparkamara,
— Hirdetmény. A székesfehérvári m. kir. V. honvéd kerületi parancsnokság a Fehér, Veszprém, Sopron. Vas, Baranya, Somogy és Zala megyékben állomásozó m. kir. honvédcsapatok élelem-szükségletének biztosítása céljából f. évi junius ,hó 2., 4., 6., 9. és 11. napján Pécsett, Nagykanizsán, Pápán, Sopronban és Székesfehérvárott ajánlati tárgyalásokat fog tartatoi. A szállítandó élelmi cikkek kenyér, zab, széna, alom-szalma, kemény tűzifa és kőszén. Az ajánlatok legkésőbb az illető tárgyalási napou d. e. 10 óráig nyújtandók be. Erről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a részletes pályázati hirdetmény, valamint a szállítási föltételek kamaránknál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Sopron, Í902. évi április hó 22-ikén.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetősége az 1902—6. években szükséges hivatalnoki és hivatalnok-gyakornoki egyenruhák szállítására pályázatot hirdet A részletes föltételek az üzletvezelőségnél szerezhetők meg. Az ajánlatok benyújtási határideje 1902. évi május hő 28-ik napjának d. e. 10 órája. Sopron, 1902. évi május hó 5-ikéo.
—• Hirdetmény. A zalaegerszegi m. kir. állami építészeti hivatal a törvényhatósági utkaparók részérő szükséges, fekete báránybőrbéléssel ellátott 161 darab rövid bunda szállítására pályázatot hirdet. Az ajánlatok a nevezeit hivatalhoz legkésőbb f. évi junius hó 14-ikéo d. e. 10 óráig nyújtandók be. Ugyanott a részletes föltételek ia megtudhatók. Sopron, 1902. évi május hó 15-ikén. A kerületi keresk. és iparkamara.
HÍREK.
— Kitüntetés. A király zalavári Zurna Károly cs. és kir. altábornagynak, a székesfehérvári V. honvédkerület volt parancsnokának saját kérelmére történt nyngállomáoyba helyezése alkalmából a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmentesen adományozta.
— Szobor leleplezés. A keszthelyi Festetita szobrot junius hó 8-án leplezik le. Részletes programmja a következő: Délelőtt 10 órakor: htoni tisztelet és néhai Gróf Festetits György sírjának megkoszorúzása a gazdasági tanintézet ifjúsága által. Délelőtt 10 ó. 35 pkor: Vonaton érkező vendégek fogadása, — bevonulás szállásokra. Délelőtt V2 órakor: Gyülekezés a szobor előtti téren. Délelőtt 12 órakor: A leleplezési ünnepély-kezdete: Szózat: énekli a tanintézeti ifjúság. A szobor-bizottság elnökének beszéde. A főldmivelésűgyi miniszter válasza. A szobor átvétele Keszthely város részéről. Küldöttségek koszorúinak elhelyezése. Hymnus: énekli a tanintézeti ifjúság. Délután 2 órakor: Bankét. Este: Tér-zene.
— Eljegyzések. Msir József m. kir. posta és távirda tiszt eljegyezte Fialovits Antónia k. »., néhai Fialovits Lajos bútorgyáros leányát Nagykanizsán.
Gutb Zsigmond MÁV. hivatalnok Károly-városról jegyet váltott Spitzer Adél kisasszonynyal Nagykanizsán.
— Házasság. Ifj. Fessolbofer József keiesk. kam. tag és városi képviselő f. hó 18-án tartotta esküvőjét Kraft Nóra kisasszonnyal, néhai Kraft Ferencz ny. vezérőrnagy és neje misefai Fabiaoics Eleonóra leányával Bécsben.
— A nagykanizsai Izr. polgári fiúiskola majálisai.hó 21-én nem Sáncban, mint ahogy tervezve volt, hanem a sörgyár kerti helyiségeiben volt. E barátságtalan időjárásban mint kedves intermezzo volt a szép derült délután, a minek következtében nagyon sok vendége volt az ifjúságnak. A növendékek egy mouologot meg szépen betanult 2 és 3 szólamu dalokat adtak elő. 4 óra leié táncra kerekedtek éa majdnem szakadatlanul járták esti 8 óráig. Ekkor tanáraik vezetésével, zeneszóval, ahogy ki is vonultak vi88zamenlek az iskolába, a honnan a boldog gyermekkor édes emlékét vivén magukkal szépen hazatértek.
— Nem lesz színház. Kővessy arénájának építését a rendőrség csütörtökön beBzŰDtette. Már készen állottak az oldaloszlopok éa kilátás volt rá, hogy a beállott szebb időjárás mellett az épület rövidesen elkészül. Négy nápi folytonos esőzés után csütörtökön reggel először állottak ismét munkába az épitök, mikor azonban a rendőrség paraocsára a munkát abba kellett hsgyniok. UgyaniB eddig csupán szóbeli engedélyt adtak az építkezéshez, az írásbeli engedélyt ciak a nnpokban kapta volna meg Kővessy, ba időközben senki sem kifogásolja az aréna építését. Kövessynek elég volt a szóbeli ígéret is és megkezdte az építkezést, azonban úgyszólván az utolsó pillanatban, az Írásbeli engedély kiadása előtt Mayer Károly ruhafestő kifogást jelentett be az aréna építése ellen, mert szerinte az aréna tűzbiztonsági szempontból veszélyezteti az ő szomszédos épületeit. Mayer Károly kívánságára aztán beszüntették az építkezést. A dologban az a legeredetibb, hogy a szín-ügyi bizottság záros haláridőt szabott ki az aréna felépítéséhez és az előadások megkezdéséhez é3 ez a határidő oly rövid, hogy Kővessy meg sem várhatta az Írásbeli engedély kiadását
— Zászlószentelés. A nagykanizsai róm. kath. bajadonok zászlajának fői-szontelési ünnepélye május hó 25-én vasárnap délelőtt 9 órakor veszi kez-
detét. Gróf Zichy Aladárcé mint zászló-anya indispositio miatt személyesen nem jelenhetvén meg, helyettesül Sebestény Kató kisasszonyt kérték fel. Gyülekezés kedvező idő esetén fél 9 órakor a felső templomnál lesz, honnan a menet pont 9 órakor indul és pedig a Fő uton le, Kazincy-utcában betérve, a cinlóriomba, ahol az egész ünnepély fog megtartatni. Esős idő esetén felső templomtól a menet elmarsd és a zászlószonteléai üonepély az alsó templomban 9 órakor veszi kezdetét. Az ünnepi beszédet főt. Nith Norbert ur fogja tartani. Az ünnepély végeztével a menet többé nem sorakozik, hanem feloszlik.
— A Kath. Legényegylet pünkösd hétfőn saját helyiségében Horváth György főgimnáziumi igazgató elnöklete alatt megnyitó ünnepélyt tartott, melyen az egyesület elnöke hosszabb beszédben vázolta az egylet célját Beszéde után szaralatok, majd Mitró József felolvasása következett és a Szózat eléneklésével bevégződött az. ünnepély.
— Meghívó. A Nagykanizsai Katho-liku8 Legényegylet tombolával és világpostával egybekötött zártkörű juoiálist rendez 1902. jnniua 1-én, a saját pénztára. 8 a felső templom felépitési alapja javára a Polgári Egylet nagytermében egy jóhirnevű zenekar közreműködése mellett. Kezdete este 8 órakor.
— Halálozások, özv. Hajgató Imréné szül. Joós Mária május 21-én meghalt 80 éves korában Felső-Szemenyén, hol Lojoa körjegyző fia szerelő körében tartózkodott már hosszabb időn keresztül, s boldogan élte át öreg napjait Benne Hajgató Sándor állami polgári leányiskolái tanár édes anyját siratja.
Reichenfeld Márk kereskedő f. hó 18-án 80 éves korában elhunyt. Nagyszámú rokonsága gyászolja elhunytát f. hó 20-án helyezték örök nyugalomra.
— Koszorntpótló adományok. F. hó 18-án elhunyt Reichenfeld Márk ur iráoti kegyelet jeléül adakoztak. Reichen-fold Győző 200 kor, Blankenberg Vilmos 10 kor., Reicheofold Ede. Reichenfeld Gyula, Reichenfeld Sándor, Winter Nándor 6—5 kor., összeseo 230 kor. A nagy-kaoizsai Cbevra Kadisa.
— Ingyenes dlszmű ajándék. Aki e cimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a képtelenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal közelebbről. Budapestről, kél szárnyra e hir. A Pesti Napló Magyarországnak e legrégibb pártoktól és klikkektől teljesen független, szabadelvű és szókimomdó napilapja lepi meg velo karácsonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal diBzitett Zichy Mihály albumot E valóban értékes és nagy irodalmi becscsel biró művet — melynek az Athenaeum kiadásában megjelent eredetije 90 koronába kerül --a Pesti Napló uj kvárt kiadásában karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője. És megkapják díjtalanul azok az uj előfizetők is, akik egész éven át fél, negyedév vagy bavon-kint, do megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Házasságot kötöttek:
— május IS-tól-iS-ig. -
Póté Vince cipészsegéd — Némoth Terézzel.
Fucbs Artúr bankbivatalnok Bpestről \'—
Ledofeky Emiliával. Kaufmann Jakab kereskedő — Gottlieb
Katalinnal. Varga György főldmives — Kállovits Rozáliával.
Szerfcc*tUSsé0 : Dr. Villanv< Henrik, telelői iterkeistő. Kiadó: If). Wajdits Jbssrf.
VEGYES.
— Fényképező készületek dlletánsok azá-mára. Mindenkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki állal könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk az 1854 ér óta fenálló különösen fényképező készülékekkel foglalkozó A. Moll cj, és kir. ud». szállító Bé<s Tuclaucbep 9. céget • ennek illusztrá tárjegy-sékének átnézését, mely kiráastra ingyen küldetik meg.
Nyilttér
Az e rorat alatt köalöttekért nem Tállal felelősséget a azerkeaxtőség.
Mig a legutóbbi időkig egyetlen vizi sem volt egészen biztosan adagol-1 ható a vérköpésben, szívbajban I és aszthmában szenvedő emberek-1 nek, az ujabb kísérletekből kiderült,■ hogy ilyeneknek egyedül a j
„MARGIT"
GYÓGYFORRÁS
MARG1TTELEP, Bcregmegve. I
vize ajánlatos fogyasztásra, a mely ezek mellett nemcsak a húgyszervek betegségeiben a legjobb viz. hanem a legkitűnőbb borvíz s enyhén sós ize miatt mindenki, még 3 legkisebb gyermekek is a legszívesebben veszik magukhoz a gyomor és légcső hurutos megbetegedéseinél.
Orazigos főraktár:
ÉDESKUn L. BUDAPESTEN.
cs. és k. udv. szállító.
_ ásványvíz-nagykereskedő. -
Kapható mindenütt.
Születések:
— május 18-tól—28-ig. — Tompa Rozália napszámos: Anna. Szekeres Anna mosónő: Mária. Andri Feronc kőmives: Éva. Horváth Lajos szolga: Anna. Horváth Teréz napszámos: Ferenc. Ritec Sándor kaptafakészitő: László. Simon László főldmives: György. Fülöp György főldmives: Anna. Patafta Magdolna házvezető: Lajos. Sinkovics Károly munkáa: Ferenc.
Halálozások:
- májai 10-tól—23-ig. —
Nagy Rozália rk. 14 napos: ránggörcs. Szökrény János rk. koldus 62 éves: bélhurut
Reichenfeld Márkus izr. kereskedő 80
éves: végelgyengülés. Cseplics Lipót rk. asztalos 72 éves: veselob. Günsberger Bernát izr. magánzó 78
éves: végelgyengülés. Özv. Vacnlka Józsefné Leposa Rozália
rk. napszámos 65 éves: szívbaj. Nagy Juliánná rk. 15 hónapos: hörghurut. Veszter Zsigmondné Csanády Rozália rk.
25 éves: tűdőhurut. Gödinek József öreg rk. főldmives 61
éves: gyomorbaj. Németh Mária rk. 21 éves: tífusz. Raffay Erzsébet ág. ev. 6 éve3: angolkór. Cziglny Pál rk. napszámos 56 éves: májlob.
Kovács József rk. 9 éves: vizkór.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszTénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrns
SALUATOR
V sikerrel rendelt© le»z. Hagy haj tó hatása!
Kelleme* ifu! | Kőnojes emésitbető
Kapható ásrányrizkereskedésekben és
gyógyszertárakban. A Sahator-forrás igazgatósága Eporjesen
Dr. Grimm Vasútállomás N.-kanlzsától , » 4 óra. Az összes vizgyógy-
g y ó S y" módok, szénsavas ós villa-vizgyógyintc- nyos, kétcellás fOrdők stb. zete Mérsékelt Irak.
Q a V n Tt Vll Tl l\'dánjfkBzdst: Máj. hö 1.
Ú U 1 111/ 11 Ml l Proipcktusok ésfelvlUgoíi-
Sl,rsa-BI|yl. tisok at igaigalóílg állal.
XL1. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
\'1902 MÁJUS 24-éo.
Bőrkiütések és a bőr tisztátlausága
a IcgoksicVübbcn a. legolcsóbban a Bírgar-féll gyóorszapp&nokkal lcsxnck kezelve, melyek már "o év óla világhírnek örvendenek. A biSr tisxta-stya fokos*® ai ember egéissigit. Válasszon az ismeri hicilclésekböl az Önnek leginkább meg-fclelw 8»r8»r-féle szappant (minden gyógytárban
kapható) c» hasmálja a« -----
a bílrét alaposan tisztítani fogja. Különösen alkalmasak a KAlrAny ••\'.vccrin-káulny, borax és carbol-száppanok. Valódi csak ezen védjegyével. 0. Hcll & Co-töl származnak.
ÍUril6shez
WILHELM
anlimlnitilos és aniireumalikhí
egész csomagokban 2 koronáért az összes gyógytirakban kaphatók.
HIRDETÉSEK.
2G0G!tk. 902. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság kőzbirré teszi, hogy Poperoyék József nagykanizsai lakós végrehajtatónak Eczctes Jtaeíné szül. Horváth Míri nagykanizsai lakós végrehajtást Bzen\'a-dett elleni 10 kor. tőke, 9 kor. 80 fill. végrehajtás kérelmi, 11 kor. 30 fill. árverés kérelmi éa még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó. a a nagykanizsai 558. sz. tjkvben j 620. brsz. alatt felvett 305. néptúrsz, ház, udvar és kertnek Eczetea Józsefná szül. Horváth Mirit illető, a 1330 koronára becsült fele része
1902. évi julius hó 23. napján délelőtt 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál Oroszváry Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár.
Árverezni kiváoók tartoznak a becsár 10°j0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi április hó 24. nap;án.
— Állást nyernek. Az Országos Pályázati Közlöny utján, mely az országban betöltendő összes állásokat közli, állást nyernek: ipari és kereskedelmi, roezfi és erdőgazdasági éa műszaki tisztviselők, községi jegyzők éa jegyzőirnokok, nötisztviselök, kereskedelmi alkalmazottak és gyakornokok Előfizetési ára évre 4 korona. Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellenében küld a kiadóbivata-Budapest Rökk Szilárd-utca 27. Állási keresési bcigtátásnál minden szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér., nyilt-térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad el a kiadóhivatal.
utazójegyek a fraDCia vonal által. Jó és olcsó utazás, kitűnő ellátás borral és liqueurrel. Közelebbi felvilágosítás ingyen és bérmentve. Josef Fischer, Wien, IV, Alleegasse 69.
MIÉRT
van annyi utánzat?
MERT
a valódi ElSEISTÜOTER-íéli
LIKOLEUM padló-zománc
a törv bej, ..Yasloraa" íidjegygysl a legjobb is Isotarlósibb puha padlóknak és konyhatauteroknak bmázolására.
Bcjegyaett Az EisMRiadler-íele Linóleum paillózomáiic
oqj óraalalt keraény-ro szárad, kámolato- 1 san szép íssynyslbir és a tartósság tskln-I talében sdílg 15151-| múlhatatlan Nagy
clterjciltségéné\'. fog-L va különböző hason* hangzású nevek alatt értéktelen utániatokat hoznak forgalomba, miért is kérjin ninsnki kizárólag - csak Eisíiutadtsr-Vedjegy f«ia „Vas lovag\' ..likoleüí
pa dl ó-zománcot",
a töcv. bej. ..Vaslovag" védjegygyei.
Eisenstádter Testvérek
lakk* ss festékgyára.
KAPHATÓ : Nagykanizsán: Neu és Klóin, Strem ós Klein, Armuth Náthán és társa cégeknél.
STEÍEft
líjftvftlyatörés.
Ki aehézkórban, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát Ingyen é3 bérmentve kapható Scbwanen Apolheke, Frankfurt alMain állal.
. <S I
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvoságot, mely az elvesztett criii újra méghozza, Próbacsomagot s egy száz, oldalas könyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok a kik éitc irnak. Ez a legbi-mulauaméllóbh csodaorvosság, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, siitilisben, valamint elveszített férfiero-hen szenvednek. Kz okból elhatározta az intései, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. tízzel a háiíior-vossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi elgyengülésben,Y.igy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magu-kat. Ez a gyógyszer közvctcllenül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodálatos eredménynycl gyógyítja az évek óta tartó betegsigeket. Oícg, fiatal egyaránt írhat State Mc<lical lnstitutnak at alant jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A próbacsomag megmulatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivétele ncin tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. Írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet ÍRy kell címezni: State Medical Institute, 17 Elektron Kuilding, Fort Wayne, Ind. Amerika
A levelek mindig bérmcDtesitendök.
i Minden X ^
s Parquet Linóleum és ; ? puhaíafánymáz koronája \\
w Takarékos ós egysrorü a hasz- ;
nálatban miután folyékony és E rt mosható 2 *
| szép fényű és tartós
színezete ódon padlók ró- ^ í - széro különösén szépek. — » 1 > Viaszk a ketélósnél felesleges. • ]
~ Feltalálók és készítők: -;§ J. Lorenz óa Tsa Eger, Cflohorazig-.
12 Kapható Nagykanizsán: Armulh "S N. ós Neu és Kleinnél.

A Rlchter-föle
Linimenf. Cm. sam.
Horgony-Pain-Expeller
egy régi kipróbált háziszerva mely már több mint 33 óv óta megbízható bodörzsölésfil alkalmaztatok kiurdojsil. ctiznil és neghálistkati. Intés. Silányabb utánzatok miatt
■ „j. i- buvósiriáskoróvatORak legyünk cs csakis ennleti üvegekot dobozokban a..8org«ny" vódjegygj-el és a „RicbJtr" czégjcgj\'zésöwl fogadjunk el. — S0 fU1 k. 40 f. ós 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár: Törők József gyógyszeiv-Rzncl Badapeatea.
Richter F. Ad. és társa.
f« kir. u«lr*rl .sállltók. RudolAtadt.
Jó és olcsó
brák\' 3 yJkk
évi jíllilUsjat pH»*t vfivSknek ^Bg^
KONRÁD JÁNOS
iragyára arany, ezüst ás ek«er árok szállltiháza
BRÜX (Cseliorazig) Jó nickel-rcm-ór* trt S.75. Valódi ezQBt-rero..óra frt. 5.80 Valódi «a08t lánc trt. I. 20. Nickel ébresató óra fit
ICivern a cs. é! k. birodalmi címerrel van kitüntetve, számtalan arany, eitnt kiillitlisi érem valamint er.ernyi elumc-ró-levtl van birtokűmba. Nagy képes árjegyzéket ingyen éabérm.
gyógyintézet
TÜBEL-FÜRDÖ
gracz mellett
IDÉNY: május-október.
330 méter a tenger azioe felett. 2 vasutí állomás Gricból kocaival egy óra. Posta- és titirda illomtu.
Rtg ismert vastartalma (^rotherme) aclllonfa 30 fok 0 meleg (23 fok R.l Mérsékelt klíma 25 fok 0 és 20 (R) erós tő crdőlevegö, kiterieít fenyveserdok byógy-avalatok, id.gbSntalmak ideggyengeség. MW"^-. brtMSég bysteria, g»rc»5k, ncnralgia atb. ellen. t.8.
betegségek : vúríKegény3ég, bél- és Uélyagbnrnt stb.
t ? afínlható üdílóknek éa gyenge GjógyizkOz: külön gyógy-éa
melegvízzel, fenyöíardök, villanyos fnrdok, masaage, zubanvRÓgykezelés sat Olcsó lakSsok 4. egyes .zobik, "illtk, gy-ógyterem, kitanő étterem, kitonS zenekar. A mrdólgazgatóságnál kimerítő prosucktns ingyen és bérmentve, ül- B L VMA ÜER SÁXVOR, orvos tulajdonos.
1S5.
Teljes tejfel csokoládé
— táblákban és hengerekben. — A legtejfelgazdagabb
Tej-csokoládé.
Legutolsó újdonsága a világhírű csokoládégyárnak
PH. SUCHARD.
A leghíresebb és legnagyobb kolbász m-és füstölt áruk gyára.
A bécsi Kóser Mészárosok ipar szövetkezete.
Főraktár: Bécs, II., Praterstrasse 52-Ajáolja a tisztelt közSnségnek és árusokoak Bécsben és a vidéken k.-tü„a készítményeit az összes kalbász, szalámi, füstölt marhahas es nyelv fajtákban.
Elsőrendű hízott marhahús
csakis saját vágású .
FOLYTON FRISS ÁRUK A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓ. _ Naponta posta és vasúti szétküldés. árjegyzékek ingyen és bermentve. - Telefon Nr. 4109. u. Nr. 13051. Osztr. postatakarékpénztár számla 802.454. Magyar postatakarékpénztár számla 7984,
az elismert legjobb minőségben ajánl
MAKOVICKY PÉTER
sajtgyára Liptö-Rózsahegyen. Minden csemege kereskedésben kapható.
Sclialek Henrik
|HIRDETÉSI IRODÁJM
i Bécs, I.. Wollzeile 11, BlisM és I. emelet j
! Alapíttatott 1873. » Telepbon 909. ! A cs k. póstatakarékpénztár Clcaring-sztloi- i i:, ftox SIK (
i)l» jajt
Köhögés, rekedtség és elnyalkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
Éljen\'.
Eior
Megfojt ez az átkozott köhögés!
az étvágyat nem rontják és kitűnő iziiek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fő- é3 szétküldési raktár:
„NÁDOR." GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váci-bórut 17.
Egger mellpasztilla
Gsattiamar me££í ított.
Kapható Nagykanizsán: Belua Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
m É
— Egy já házból való fiu, nyomdász tanoncnak ifj. WAJDITS JÓZSEF könyvnyomdájában azonnal felvétetik.
KKKXKttXKKKKXKK
lájs 804. 816.
aidolia roaRát hirdetési mesbirások gyors i
é» olosó elintézésére bel-és köifSldi ojsáflok \\ részére
Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, ársza- í
bások dijáentesen. i Legújabb nagy hirlip-ár|egyz«k hirdetőknek <
Ingyen é\'s bérmentve. \\
Saját gyíljteményes-hirdetŐ I
rovat a s
„líeue Freie Presse" és „Neues Wr Tagblall" i
hírlapokban miodennemü hirdetés réwére, í mint: Adás-vételi közlések minden Dzlet- í ágnak, Társ, képviseleti, HgynÖVi, állast- í kereső, ajánlati hirdetések stb.
a Duna mellett
elvállal teljes malo
(03
m
i « «J .ö •
s|| g 5
u- i ^ 5 3—i 8 5
Hengerszékeket minden nagy sigban és minőség • ben, tőmőröntís és por-celián hengerekkel. Francia malomkőveket legjobb minőségben és malomjáratokat, gabo-na-osziályoró hengereket és fejkoptatókat saját rendszerüeket.
Konkolyválasztó, Eure-ka. Tararek, lisztkeverő gépek, dara ésgőr.-tisztitógépek, elevátorok és szállitó-csigák, tranazmissiók, tengcly-
a berendezéseket, átalakításokat, : terjedelemben gyárt és szállít:
inden rendszer és
ágyak, perselyek. Seller én gyQrOkenés rendsze-rüeket.
6azdaságl malmok kézi Os járgány hajtásra. Turbinák és vizikere-kek, keret, kőr ea szal lagfűrészek, fagyaluló és csiszológépek kőtö-rőkkel és zuzó-gépek miDdeonema érc és kova, bazalt, mészkő, cba-motte és gipsz részére. Mindenféle szürke és fémöntés saját és Idegen modellek és rajzok szerint.
stb.
JUgolcbbb <trak ! -W jegyzik ingyen h/irmervtve!
m- HengerrovitkolSaok leggyorsabban és ol«6bba», sxUlitás jítiUís mellett.
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
Henjenovitkolé és kOszérOIS-gépek, villanyos-világítási telepek.
Tervezetek, költaénvetések és praktlkua taoáolok gyorsan is lagysn._
Vezérképviselöség ís raktir a magyar korona országai részére Dénes B.-nél Budapest, VL Váci kürtit 81.
ongciy-
Xöiuöröntésörostéljok

xu évfoi.yam.
A I, A I KÖZLŰS Y
sooan
iaDDQooooooooc*»eKX»oooooaDOoaoaJoaaao
s^fe ........ melyek már évek óta jók- §
nak bizonyultak és hírneves g
orvosoktól, mint könnyű Q
hashajtó feloldó szar g
iijánltattatnak, _ 5
a-/7~emésztést nem zavar- Q
ják és teljesen áruimat- ö
lanok. Cukrozott mioósé- O
sült következtében még gyermekek által is sziveién bevétetnek. g
Ef»r 15 plloist tartalmazó aoboz 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, p
tehát 120 pilnlnt tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45{ előleges beküldőnél g
egy lekeres bérmentve szállíttatik. n
íSSSi\'S? l/fn IIIUI/ Neusteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor Q
KÉRJÜNK valódi, ha minden doboz hátulján a m. örvé D
^bejegyzett rSzent Lipót- védjegyünkkel van ellátva g
vőrifs fekete nyomással. A mi «rvén,ileB védett doho^zaink g
utasításaink és csomagolásainkon PHILIPPo NfcUSTfcia g
APOTHEKER aláírásnak kell lenni. q
meusteimfulop ^ ö
„Szent-Lipöthoz\' cimzett gyógyszertára Z. K- _
WiKX, I.j Plankengasse C. . Q
U Raktár Nagy-Kanizsán: BÍLUS LAJOS éz KEIK fríül.í. gyógyszereszeknél. g SaooaoannaonaaíaaoDanosaaaoaoDOoooonoaanDaoao
pr-jTn^ninnnnDaant^c^Danoaanpa^ojjpGoaccaocxma a
01
g 7..KV
902.
MOLL SEIDUTZ POR
Csak afcior valódiak, bo mindegyik dobos Moll A. védjegyét és
aláírásit tünteti fel. a Moll A.-féle Saldlllz-porok tartó, gyózyhatáse a legmakacsabb jyomor: ás al-tettbántalmak, gyomorgSro. Ss evnmorliév, rflgzMt izekrekedes, májbántalom, vtr
arauyérá. a legk,>l»»bt,»3i.b "Sl "t»a.éaek ellen, e jele. évtizedek óta mindig nagyi.bb elterjedést szerzett. - Ara ejy lepecsételt eredeti doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyi1t etnak.
fenk aklrnr valódi ba mindegyik nreg MOU, A. védjegyét törteti tel OSaK aKKOr vatuui, A 4ll()z5„al VBn zárva. A Heti-féle
fraoozla borszesz éí 8Ó nevezetesen mint fá|dAlomositl»pitÖ bedarísiSlési szer köszvény, csuz És a megtiolés egyéb kívetkezméuyoioel legis.neretesebb népszer. — Egy ónozott eredeti ttveo ára I kor. 90 1111.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjsbb módszer szerint készitek gyermek ét hölgy szappan a bír okszerű ápolására gyermekek ós felnittek részérő.
Ara derabonklnt — 40 fIM. Ót darab — I kor. 80 íll. Minden darab gyermek-szappan Moll A- védjegyével van ellátva._
Főazétkül dés: _
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, lg
Bécs: Tucblauben 9. sz. Iq
Vidéki megrendelések naponta postautánvél mellett teljesíttetnek 10
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és fej
védjegyével ellátott készítményeket kérni. g
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia. lg
i □txxKX3Qqoaagc^ooaaoaaoaa^l3oaaQd^aj^5aa5noJa
2841-|tk. 902.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, bogy Zalamegye összesített árvatára végrehajtatónak S,poa Lajos éa neje Szabó Katalin hahótt lakóa végrehajtást szenvedettek ellen 741 k. 23 í. töke, ennek 1900. évi július hó 1 napjától járó ö°|0 kamatai, a lejárt kamatok 5"/0 késedelmi kamatai, 19 kor. 30 611. és 13 kor. 30 611. korábbi árverés kérelmi. 1g kor. ujabbi árverés kérelmi. 43 kor. 20 fill. árverés fogaoatosi-tási, és még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a habóti 829. sz. tkbeu f 1069|2 hrsz. bajahegyi szántóföld 192 kor.. 106916 hrsz. bajahegyi szántóföld 202 kor., 1069110 hrsz. baja-hegyi szóló 848 kor.. 1241 hrsz. oagy-gsa»tenjésí azőlö 1396 kor., ugy a hahód 1567. sz. tkben Koltay László és neje Czigány Gizella nevére átirt 1531|s hrsz. irtás dülói szántóföld 78 kor. becsértéK-ben Dr. Tuboly Gyula ügyvéd uióajínlata folytán
1902. évi junius hó 14. napján délután 2 órakor
Hahót község házánál hivatalból meg-tartaodó nyivános birói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár az 10G9j2. braz. ingatlannál 40 kor., az 1069|6. hrsz. iogat-lantuil 62 kor., az 1069|10. hrsz. ingatlannál 70 kor., az 1241. hrsz. inttat-lanuál 608 kor, az 153l|a hrsz. ingatlannál 7 kor. utóajánlati összeg.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-ál készpénzben vagy óvudékképes papirban a kiküldött kezéhez loteoni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi április hó 29. napján.
1902. MÁJUS 2 4-én.
acetylen
klemm és nowák kolozsvári
oly acetylen készttléke. szállítanék, mely minden kívánalomnak megtelel. Ezzel miadea hiányt megszűntettek:
Robbanásblztonság,
Automatikus és gazdaságos gázfejlesztés, Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, Solid kivitel és egyszerű kezelés. Saját szabadalmak Európa és Amerika legnagyobb államaiban. Ajánlják magukat továbbá Acetylen telepek létesítésem minden kivitelben 6s nagyságban.
(Prospektusok, elismcrö-iratok, kóltségteríezetek ingyen es bérmentve.)
Elsőrendű Carbid folytonosa^, n.pi árakért
mnntilí bármilyent is, vórtis sárgaréz, horgany, alpaccittb.
Femnyomdai munkaK ™riok\\lgJ SJ.cri„t é. oicíón eiké-
szittetnek.
. Az Installatlokban jártas, tisztességes képviselők kerestetnek.
W Szollőtmivelok és mezögaitdák számára ! "
A szöllötelcpck befecskoudezéséliez
valamiDt a gyümölcsfákat károsító
továbbá a szegecs ós tormáncs teljes kiirtására
MAYFÁRTH PH. ÉS TÁRSA FÉLE
szabadalmazott ö i» ni rt k ö íl o
ugy hordozható, mint kocsira szerelt
SS
feoskendöi, a legjobbaknak bizonyultak a melyek ezlvattyuzás nélkül * folyadékot önmüködö\'eg a növényekre permetexik. Kzen fecskendőknek már sok ezerre meni példanya vau alkalmazásban (■» számos elismerő bizonyítvány igazolja ezeknek eMtA/.-batlan kiválóságát minden más íendszerrol szemben.
A legjobb vetögépek
Maylartb Pb. és társa legújabb szerkezetű
„a G r i C o L A"
(tolóvetőkerék-rendszer) vetógépei. >5iud»-nnema mag-és különböző magmeonyiség számára, váltókerekek nél-höl, dombon avagy sikon, a legköonyebb jar&s, legnagyobb tortóíság i\'s mind x mellett a legolcsóbb ár, _ álta) Hinnék k«.
A lehető IoRDaeyobb munka, idő- és pénzraeglakaritást teszik lehetővé Külön\'egességeket széna- és szalraaprések kézi haszná\'atra, kukorioa morzaoiok, cséplőgépek, járgányok, gabonarosták, trleurök, ekék, hengerek és boronákban a legújabb rendszer és elismeri legjobb alkotás a\'.kalmarása mcüett gyártauak és szallitanak
Itlayfartli JPIi. és társa
CB. és kir. kiz. szabadalmazott mezSg>/zd*Bági gépgyárak
BÉCS, II. Taborstr&sse 71.
több miot 490 arany-, ezQ^t és broncéremmel kitQntetve. Kimerítő árjegyzékek és elismerő okiratok kívánatra , ingyen küldetnek. Képviselők és ismételadók alkalmaztatlak.
sa
2445|tk. 902.
Árverési hirdet mén} -
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság közhírré leszi, hogy Kppinger Sándor és fiai cég vhajtatónsk Berger Károly nagykanizsai lakós vhajtást azen-vedett ellen 4520 kor. töko és jár., — Krausz Mayer és 6ai cég 110 kor. töke és jár., — Tóth József bagda sánci lakós 69 kor. 90 fill. tóke és jár.. — a nagykanizsai tkpénztár által alapitól t öns. szövetkezet 1000 knr. töke és jár. iránti \' vhajtási ügyében a nagykanizsai kir. tazék területéhez tartozó a a nagykanizsai 2955. sz. tkben felvett f 641. hrsz. ház és udvarnak Berger Károly lulajdonát , képező s 1146 kor. 50 fillérre becsült \' \'|„ része; — a nagykanizsai 3G92. az. tkben f 1278ja 1. hrsz. ház és udvarnak ugyanazt illető s G43 kor. 50 fillérre | becsült része; véttül a nagykanizsai 3596. sz. tkben t <545 hrsz. ház, tldvar és kertnek ugyanazt illető s 524 kor.. 50 fillérre becsült \'],, részn dr. Fried iOdön ügyvéd utóajánlatn következtében
1902. évi junius hó 12. napján délelőtt 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál hivatalból megtartandó nyilvános birói árveréseu ol-adatni fog. Kikiáltási ár a 641. hrsz. ingatlanra 550 kor.; az 1278|a 1. hrsz. ingatlanra 440 kor.; a 645. hrsz. ingatlanra 440 kor. utóajánlattal beígért összeg. /
Árverezni kívánók .tartoznak a becsár 10°|„-át készpénzben, Vagy óvadékképes papirban a kiküldött Kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir." tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. cvi április hó 21. napján.
Tavaszi és nyári idény 1902.
Valódi Brünni szövetek
Egy Cö-Jpon O.IO méter, teljes url ruhát. (kabát, nadrág mellény) csak frt 2.75, 3.70, 4.80 \')/
niiiióüv-gü \\ Valódi
frt C--6.S0 jobb ) va-ju
ftt 7.7S finomabb \\ ÖJRNU
írt 8.65 legfinomabb / S2ÖV8t frt 10.— kiváló linóin l Egy coup\'»n fekete szalon ruhához 10 frt, továbbá letöltő szövetek, twista daróc, legfinomabb kammgnrnok stb. gyári árakon szslkükt a tisxtesscgcs és lelkiismeretesnek ismert posztógyári raktár:
Siegel Imhof Brünnben.
Minták ijjgryen őb bórmentro. Mln-ta»zeiintí szállításért kezeskedve.
A inaginvcvű előnyei szövetekot közvetlen rendelni a gyári helyről, igen nagyok.
I STUBICA TÖPLITZ HÉVVIZFÜBDÖ
Uj fiirdöigazgatóság. Uj berendezes.
Fürdőidény : május i-töl október végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától V. óra Stubica Töplitz megálló állomástól ■/, óra távolságban. Ezen 53-b 0. fokú hévviz fölulmulhatlan hatású főleg caúzos izom s izületi fájdsítnak, idült csonthártyalob, idegzsábák. főleg Ischias, ízület, zau-
s modern berendezésű izzasztó helyiségeii ffj darien) oagybatásnak női bántál,naknál így méblob
mányok felszívódására. Egyéb gyógyhatányok Massage, villanyozás galvan} és faradicua árammal, villanyos Massage a. a. t. .,„j„j,
A fürdő Zágoriának egyik legszebb tág völgyében feksz.k kiterjedt szép
árnyas erdei sétányokkal. v
Állandó gyógyzene, Lawn Tenuis, tekepálya.
Kocsik minden vonathoz Zabok a Stubica Tőplitz á omlóknál Több Ugu családnak ajánlatos az érkezést előleg bejelenten, Föltűnd olcsó árak, lakás fürdő s étkezésnél, kitűnő konyha, teroaeszetes borok.
Útbaigazítást ad a fürdőigazgatóság, s ir. Spanner I. fürdoorvos magyar nyelven, Prospektus ingyen s bérmentve.
Kési hírneves kénfürtl« Baorvátorszfty8>«»-
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vogyelemezve Prof. Br. I.nüirlg udv. tanácsos által 1SM. zéseknól stb. stb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, máj, gyomor- és bélbajoknál, aranyérnél, stb.
^j-rSl Villanyosság. — Massage. IgE^se,
GyAjytntéz.t minden kényelemmel He,yi vízvezeték Hl^vlz kúrák z.h.nynyal \' Kneipp ezerint, ejitz éven át nyitva
Idény tartam május I-t«l oktéber l-ig. - Pompás nagy park, terjed.:I«M. tlltetvé-" i azép kirándulások. - Allandé zenekar a zágrábi kir. operaház tagja.búl. 1 Zene- és tánceitólyek stb.
A varazsd-toplical állomáson naponta társaskocsi várja a vendégeket.
Külön fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek od.állitisa előbb a ÍOrdÓ inté-zSségnél megrendelendő.
Orvosi tudakozódásokat a fordöorvos Dr. LONQHINO A ad.
mr- prospeldusakat és broTclitirákat ingyen in bérmentve k<Ud. IBS
A FŰRDŐIGMZGA TÓSÁG,
>L
Xyora:;t..,tt Ifj. W^Un .ÍAzmS kftuyvaynii^iiT in N\'a-y-Kani/.i\'ul.

MAGYXAMIZSA, 1902. május hó 31-én.
22-ik szám.
XLI- évfolyam.
Előfizetési ár: Eijósz évre . . 10 kor. — fill. Fél érre ... 0 kor. — fili. Negyedévre . . 2 kor. 50 fill. Egyes szám 20 fill.. HIRDETÉSEX 5 hasáho> péti tsorb&n 14, másodszor 12, s minden további sorért 10 Öli
NYIITTÉHBEN petit soroukíut 20 fillérért vétetnek fel.
ZALAI KOZLQHY.
A lap szellemi réssét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető közlemények p^dig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára bérmentve iníézendők.
Bérmeptetlen levelek nem fogadtatnak cl.
Kéziratok visszanőni küldetnek
| A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,0 „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,8 a „Kotori takarékpénztár
részvény-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki öukéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizeai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-k&nizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON .MEGJELENŐ VEGYES TARTALMI1 HETILAP.
Az érettségi ellen,
Xa^ykantzsa, 1002. májas !
Ilyenkor május vége tájáo szerte lázas fővel, szinte a v fokozott izgatottsággal foglalkozik a diákság a vizsgálatokkal. Valóban idegroncsok) munka ez, amely sok fiatal idegre bénitólag hat. Hónapok kellenek hozzá, mig egy fiatal embernek, vagy inkább fiatal gyermeknek idegszervezete visszaszerzi azt a rugékonyságát, melyet a nehéz idegmunkával elveszített.
Százszorosan fokozott ez az ideg-munka annál a tanulónál, aki ott tart, hogy befejezze tanulmányainak egy fontos szakát. Kivált mikor a tanuló középiskolai tanulmányainak végéhez ér el. Úgynevezett érettségi vizsgálatot kell tennie ilyenkor a tanulónak, hogy megkezdhesse egyetemi szabad tanulmányait, befejezvén a középiskola fegyelmezéssel egybe-kötíi\'t tanulmányait. Az iskola szoros kötelékeit az egyetem szabad tanítási módszerével váltja fel ilyenkor a diák, más szóval: felszabadul a tanuló s a tanulóból polgár lesz, egyetemi polgár, vagy pedig kilép az életbe valaminő pályára.
A nálunk divó — kétségtelenül régi német mintákra épült — vizsgamódszernek jellemvonásai, kétséges clŐDyei és kétségtelen hátrányai sokszorozódva jegecesednek ki tehát a vizsgák vizsgáján, az úgynevezett érettségi vizsgálatnál.
A diákság körében kegyetlen hire van ennek az érettségi vizsgának. A diákfantázia valóságos mumusként emlegeti ezt a vizsgálatot, amelyen főigazgatók és miniszteri biztosok jelennek meg a diákság nem kis
rémületére. Már hónapokkal megelőzőleg a diákhagyományok és a tanárok vállvetve riasztgatják az érettségi felé közeledő tanulókat, akiknek idegeit kétségtelenül ingerlik ezek a riasztgatások, ugy, hogy szinte eltikkadt idegekkel jut még az erósebb szervezetű tanuló is az érettségi vizsgálatra.
Maguk e vizsgálatok csak helylyel-közzel veszedelmesek szigorúságukkal és követelményeikkel. Csak itt-ott tartja egy-egy miniszteri biztos hivatásának, hogy amolyan hagyományos szigort fejtsen ki. amelynek a gyengébb tehetségüek áldozatul esnek. Rendesen emberséges érzelmekkel bánik el a diákkal az iiyen miniszteri biztos, akinek szinte jól esik a kis vidéki kirándulás, nem zavarja meg hát ennek a kirándulásoak emlékeit diákzaklatással.
Ám nem is azon múlik, hogy túlontúl nehéz és veszedelmes volna a diákra az érettségi vizsga, hanem hogy ördögként festik a falra ezt a vizsgálatot, jóllehet ennek mi célja sincsen.
Magammal is sok év előtt megesett, mikor érettségi előtt állottam s az előttem vizsgázó tanulótársak vizsgájára hallgatóként bemenni akarván, egy derék tanárom tartott vissza: „Nem szabad bemenni.*
Hát miért e titkolózás? Miért e megfélemlítés? Miért ne tudja meg a tanuló, hogy valóságban mily követelményekkel lép fel az ily vizsga? Nem jó egyébre, csak a régimódi idegmegfeszitésre, amelynek csak hátrányai vannak. Későbbi években is erősen megsínyli némely ember a vizsga előtti idegmegfeszitést.
l)e ne csak ily szempontokból, de egyébként sem látom becsét az érett-
ségi vizsgálatoknak. Ezt az egész intézmény már idejét multa. Ami pedagógiai mintaállamunkbao Poroszországban már kezdenek lemondani is róla. Meggyőződtek ugyanis a német pedagógusok, hogy az inteiligenciális pályákon levők idegessége jobbára az ilyen érettségire való készüléssel kezdődik. Szinte mondhatni, liogy az intelligencia idegességének alapjait az érettségi vizsga veti meg. Ami elvégre is nem csoda. Az érettségivel nyolc esztendő tanulmányait akarnák összefoglalni. Ez ugyan magában már lehetetlenség és csak külsőleg foglalhatni össze pár hónap alatt nyolc év tanítási eredményét. Elvégre is, ha a nyolc év nem veszett el haszontalanul, ugy a nyolc év nevelési és tanítási eredményének élnie kell a tanulók intelligenciájában. Ha nem él benne, akkor hiábavaló a pár havi összefoglalás, ezzel az összefoglalással amúgy sc táplálódik az intelligencia, hanem pusztulnak vele az idegerők.
Mennyivel üdvösebb ennél a francia rendszer, araelylycl hova tova a németek is megbarátkoznak. A francia középiskolákban ifccs érettségi vizsgálat. Az utolsó osztályt éppen ugy fejezi be a diák, mint az előbbieket. Se több tanulás, se kevesebb, mint más esztendőben.
Ha aztán a diák egyetemre akar jutni, felvételre jelentkezik az egyetemi hatóságnál, megjelöli a fakultást, amelyre pályázik s akkor az egyetemen vizsgálják meg, bír-e egészen kellő intelligenciával, illetve előzetes képzettséggel, hogy a fakultásba beléphessen. ,
Nem tankönyvek adatait faggatják ki a diákból itt, hanem általános előképzettséget és intelligenciát vizsgál-
nak. Erre a vizBgálatra nem kell készülnie a diáknak, nem is tud rá készülni. Viszont a baccalaureatust (érettségit) megadó egyetemi tanárok általános szempontokból bírálhatják el a jelentkezőket és nem teszi őket elfogulttá a diák középiskolai karri-érje, melynek netáni apró tüszurásait az érettségin holmi apró részletkérdések faggatásával boszulhatja meg a tanár.
Persze ehhez a francia eredetű érettségihez\' ahhoz való cenzorok kellenének az egyetemre. A cenzorokat is nevelni kell. A régi porosz rendszerről egy csapással nem térhetni át a francia rendszerre, melyet a modern német írók sok ily eszmével gazdagítottak. De az irányeszmét bízvást befogadhatjuk, sőt Jse kell fogadnunk. Az az eszmeáramlat, mely az érettségi ellen Németországban támadt, elküldi hozzánk is hullámait. Akkor majd megindulunk mi. S ha a pedagógusok makacskodnak, szemben fogják magukkal találni az orvosokat, a modern pedagógiának e legjelesebb tanácsadóit, sőt mondhatom harcosait.
Embervadászat.
őseink és eleink bires vadászok valának. A csodaszarvas regéje is tanúságot tesz az ősmagyarok vadászszenvedélyéről. S a huszadik század magyarjai is ungy szenvedélylyel űzik a vadászatot. Különösen a bajtóvadászatotl Azzal a külörob-séggel, hogy korunk magyarjai inkább civilizált emberekre, mintsem erdők sűrűjében tanyázó cuvadakra Bzeretnok vadászni.
Valóban jellemző sajátsága eooek a mostani magyar társadalomnak, hogy hízás izgalommal keresi a nemes vagy nem nemes ombervadat, melyet célba vehetne. Jaj annak, ki valamire viszi
nálunk s jaj annak, aki egy fejjel nagyobb ■ a többinél. Meg nem tűri a kaján irigység, hogy egyik vagy másik a többiek sorából kiváljék. Ha valakin észreveszik, hogy emelkedik, hogy kedvez neki a szerencse, vagy tehetség dolgában túlszárnyalja a többit: leveszik a szegről a puskákat s megindul ellőne a hajtó vadászat. S bevárva a kedvező pillanatot, sortűzzel terítik a főidre a kiszemelt áldozatot. ^ Ma egy színház-igazgató, holnap egy képviselő vagy baokdirektor, majd egy államtitkár, minisztor, esetleg művész vagy író.
Alig van olyan hét, hogy egy-egy áldozat el ne terülne a földön. Am amikor már .kivégezték" az illetőt, magyarjainkban is felülkerekedik a jobb érzés. Mert alapjában talán nem is vagyunk oly rosszak, a minőknek viselkedésünk és életösztöoeink szerint lenni látszunk. S ahogy lelkünkben ismét felülkerekedik a szánalom és köuyörület, felemeljük a földön fetrengő áldozatot, fel- és megtámasztjuk s egyszerre pokoli örömmel veszsznk észre, hogy sikerült a halottat uj életre kelteni. Talán sehol sincs annyi politikai ée társadalmi kivégzés, mint nálunk, viszont sehol annyi a tetszhalott nem, mint nálunk.
Lehet, hogy éppen a .feltámadások\' nagy sokasága fejleszti nálunk oly nagyra a kivégzési mániát. Mert megkönnyebbül az ember lelke annak tudatában, hogy akit nagy vitézül földhöz vágtunk s akit BOkan halottnak hisznek, nemsokára újból fel fog támadni.
Arn, mirevaló ez a frivoiitás, amely már annyi becsületes embert. súlyosan kompromittált?S mirevaló tőnkresilányi-tani mindenféle tekintélyt, ha még az az erkölcsi elégtétel sem származik belőle, hogy nemcsak bűnhődött a bűnös, de egyúttal örökre tehetetlenné is van téve?
Kis ország vagyunk. Nincs nemzeti dinasztiánk, a magyar nemzet léte úgyszólván a magyar faj tekintélyén éa erkölcsi reputációjáo alapul. A magyar nemzőt politikai, gazdasági, társadalmi, irodalmi éa művészeti életének csak igen kevés tekintélyes és hírnévnek örvendő alakja Yan. Míievaló tebát lebunkózni ezeket a tekintélyeket? Valami anarhikus
TÁRCZ A.
Elegiám.
— 1902. míj. 21. — — A .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
Tengeroji az én bánatom, Örömöm kis sziget benne; Oly kicsi, hogy alig látni, Mintha végkép elmerülne.
RÍ is merül, azt hiszem ón: Fáj a lelkem, érzi szivem: Az enyészel bolygó szele Nyomon kísér, sóhajt velem.
B\'utó-csillag volt a fénye Tűnő álom boldogsága; Egy rövidke tavasz után Őszbe borult szebb világa.
Az az egy-két virágszál is, Ami nékor nyílott rajta. Nem csuda, hogy hervadóban: Hiszen könnyem fakasztotta.
Nincsen virág, nincsen madár ... Múlt az idó. alkonyat vár: így borongó életemnek Halványodik napja is már.
Legragyogóbb, legmelegebb Fénye nem kel bús egemre: Lehullt édes jó anyámmal — Le a sirba, mindörökre.
Hajgatő Sándor.
\' A pilulák.
Irta; Qsohov Antal.
— A >Zatat Közlöny* tárcája. —
Marta Petrovna Pecsonkin tábornokné. aki már tiz év óta homeopatikus gyógyítást folytat, fogadja a betegeit. Május egyik keddje vau. Egy asztalkán kis homeopatikus gyógyszertár áll előtte, amellett számadások, orvosságos könyv és így tovább. A falon rámában, üveg alatt egy pétervári homeopatának a levele, aki Marta Petrovna véleménye szerint igen bires, sőt nagy férfiú, — azonkívül Aristareh atya képe, akinek a tábornokné az éleiét köszönheti: „A káros allopatiáról való lemondás" és „az igazság ismerete." Az előszobában ülnek és várakoznak a betegek, nagyobbrészt parasztok. Kettőhárom kivételével mindannyija raezitláb, mivel a tábornokné meghagyta, hogy a rossz szagú csizmákat az udvarban kell hagyni.
Marta Petrovna már tiz beteget fogadott s most behívja a tizenegyediket:
— Gavril Grusdj!
Az ajtó megnyílik, de Gavril Grusdj helyett Szamuchrisin jön be a szobába. Elszegényedett földbirtokos a szomszédságból, borús szemű kicsi öreg, hóna alatt a sapkájával. A botját egy sarokba teszi, a tájjomoknéhoz megy és némán letérdel előtte.
— Mit Csinál? Mit csinál Kusma Kusmics? — rémüldözik a tábornokné s tüzpirba\'borul az arca — az Istenért!
— Isten engem ... itt az én helyem! — mondja Szamuchrisin, fejét a tábor-
nokné kezéhez szorítva. Láthatja az egész világ! ... Ön a mi védőangyalunk, az emberi nem jóltevöje. Jótékony tündér, ön megmentette az életemet, megmutatta nekem az igazság utjáC megvilágította tévelygő elmémet! Kivatojon tőlem, amit akar . . . akár a tűzbe] is elmegyek! Csudálatos gyógyító! Özvegyek és árvák anyja! Egészséges lettem! Megint feltámadtam, varázslónő!
— Ennek . . . eunek nagyon örülök — mormogta a tábornokné egészen kipirulva a gyönyörűségtől. — Ezt hallani kellemes nekem . . . Üljön le kérem . . . Hiszen a mull kedden még olyan súlyos beteg volt!
— De még milyen beteg! Borzasztó még csak rá is gondolni! — mondja Szamuchrisin, miközben leül. — Minden izmomban és combomban reuma! Nyolc esztendeje kínlódtam már igy, nem volt nyugalmam . . . Sc éjjelem, $e nappalom, én jóltevö úrnőm! Sok orvossal gyógyíttattam magamat, elutaztam a professzorhoz is Kazánba, bevettem mindenféle kotyvalékot, ittam ásványvizet és Isten tudja mit! Mindeu vagyonom doktorra meg patikára ment el, anyuskám! De a doktorok csak káromra voltak. Ők hajtották csak igazán bele testembe a nyavalyát. Igen, belehajtották, de ki nem hajtották, ennyire már nem terjed az ó művészetük ... A pénzt szívesen elveszik a rablók, de hogy használnak-e az emberiségnek, abban ugyan egyetlen hajszáluk sem fehéredik meg. Rendelnek valami kotyvasztékot — és ezzel vége ! Egyszóval, gyilkosok! Ha ön nincs, jó
; angyal, már rég künn feküdnék a temetőben! ... A iuult kedden, hogy elmegyek innen, nézegetem a pilulák3t s gondoloni magamban: Na, ugyan mit használhatnak ezek nekem? Talán bizony ezek az alig látható pirinkó magvacskák zavarják el majd az én rettenetes, elévült bajomat? így tűnődtem, én kishitű. Hát mikor beveszem őket — egy szempillantás — s mintha csak egy simitással el lett volna törülve! Mintha csak soha beteg nem lettem volna! A feleségem rámttéz tágra-nyilt szemmel és nem hiszi: „Csakugyan, te vagy az, Kolja?" ... Én vtigyok, mondom. És mind a ketten térdre borulunk a szontkép előtt és imádkozunk a mi angyalunkért: Teljesítsd, ó mi Urunk, mind az ő kívánságát!
Szamuchrisin felszárítja ujjával a könyét, föláll félig, aztán megint csak nekikészülődik, hogy letérdeljen. De a tábornokné visszatartja ós egy székre erőlteti.
— Ne nekem köszönje! — mondja kipirultán a gyönyörűségtől és elragadtatva néz fel. Aristareh atya képére. — Ne nekem! Én csak engedelmes eszköz vagyok . . . Igazán csuda! Nyolcéves, elhanyagolt rheutnát meggyógyít egyetlen pilula.
— Három pilulát kegyeskedett nekem adni. Egyet bevettem délben — és rögtön segített. A másodikat este s a harmadikat másnap és azóta egy makulányi fájdalom nem sok, de annyi sincs! Még csak egy kis szúrás sem! És én már kész voltam a halálra, irtára már a fiamnak Moszkvába, hogy jöjjön! Isten megvilágosította önt, jóltevö urnóm! Most ugy járok-kelek és
ugy érzem magamat, akár a paradicsomban ... A mull kedden, amikor itt voltam, még támolyogtam, de most . . . akár a nyúllal is versenyre kelek . . . akár száz évig is elélek. Csak egy szerencsétlenség ne volna, a szegénység. Egészségem. az most van már, de mit hasznát az. mikor nincs miből élni? ... A szükség nagyobb teher, mint 3 betegség . . . Vegyük például ezt: Most itt az ideje a vetésnek, de hogy vessen az ember, amikor nincs vetőmagja? Venni kellene, aztán nincs pénz . . . Hiszen tetszik tudni, hogy van az.
— Majd adok vetőmagol Kusma Kusmics . . . Csak maradjon, üljön! vÖlyan örömöt okozott nekem, olyan nagy gyönyörűséget szerzett, hogy nem maga adós nekenK hanem én magánaki
— Ön á mi jóltevónk! Istennek drágaköve! Ön anyuskám, örülhet a jócselekede-teinek. de nekünk, bűnösöknek, mi okunk van az örömre . . . Kishitűek vagyunk, elcsüggedünk, feleslegesek . .. semmik-vagyunk . . . Rangunknál fogva nemesek, de az életünk akár a közönséges paraszté, talán még 3nnál is rosszabb . . . Kőházban lakunk, de . ... a tető rozoga . . . s nincs pénz doszkára . . .
— Majd adok deszkát magának, Kusma Kusmics.
Szumuchrisin kikunyorált aztán még egy tehenet, ajánló-levelet a lánj\'a számára, akit az intézetben akar elhelyezni és . . . és elérzékenyedve a tábornokné irgal-masságától, zokogva a túláradó érzéstől, ferdére húzza a száját és a zsebkendője után kotorász ... A tábornokné látja,
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
XI.I ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN
1902. MÁJUS 31-én „
és nihilisztikus láz vett erőt egész társadalmunkon. Pusztítani és törni 1 ez a jelszó. Mindig ujabb és ujabb áldozatok kerülnek a hóhér bárdja alá. Hodie mibi, cras tibi I Aki ma még mint vádló szerepel, az holnap már ott látható a vádlottak padján. A vészmadarak szárnycsattogásait előre hallani. Az emberek ismerik a vészjeleket. Kezdik BUttogni, beszélni, hogy holnap erre vagy arra kerül a sor. Míg végre egy szép napon valamelyik napilap kirukkol aztán a szenzációval. Erre sietve meghúzzák a lélekharangot és csinálnak szép s nagyszerű temetést. Temetés napján záporként hullnak a krokodilkönnyek... Ugyan magyarok, hát nincsen jobb dolgotok ?
Komoly időket élünk, legtöbb ideje, hogy felhagyjunk a nihilisztikus rombolással. Ideje, hogy az alkotások és a produktív munka terére lépjünk. Az embervadászati szenvedélyt pedig irtsuk ki lelkünkből. Nem méltó hozzánk ez a férfiatlan, csúnya foglalkozás.
Ss S
Az Alsó-Lendva — Regede féle helyiérdekű vasúi.
Az Alsó-Lendva — Regede-féle vasút terve már évekkel ezelőtt fölmerült, s a terv változást is szenvedett egy ízben, mennyiben a vasutat meghosszabbítani akarták Nagykanizsáig. Ujabban Gyékényesbe vagy Mura-Keresztur állomásba szeretné néhány érdekeltségi kör az emiitett helyiérdekű vasutat vezetni.
De csak abban az esetben, ha a vasút városunkba veeet, mert minden más esetben a vasút teljesen fölösleges, szükségtelen vicinális lesz. és jövedelmet éppenséggel nem fog hajtani.
Igaz hogy minden vasút hasznos arra a vidékre nézve, melyen keresztül vezet. Alsó-Lendva és Letenyére, és az egész muraközi vidékre hasznos lenno egy uj vasútvonal, csakhogy ha 8Z városunkba vezet, akkor az hasznosabb mindenféle más vasulvonal, a hasznosabb előbbre való a hasznosnál.
Vájjon üdvös losz-e a muraközi vidékre\' ha Somogy-Szobbal, vagy Mura-kereszturral összeköttetésbe jut? A kérdésre a felelet nem. Somogy-Szobb falu, Mura-Keresztur falu, — semmi egyéb o két helység mint vssuti csomópont.
Az előny legfeljebb az lenne, hogy aki valahova messzebb akar utazni a londva-letenvei vidékből, nem kénytelen kocsin Csáktornyára, Mura- Kereszturra vagy Kanizsára utazni, hanem ezt az utat is vasúton teheti meg.
Lóval a vasút csupán a személyforgalomnak tenne szolgálatot. A teherforgalomnak csak annyiban, hogy a petáuci és regedei savanyuvizet közvetlenül vasúton lehetne vinni a nagyobb városokba.
Minden ut a természeti viszonyok szerint alakul. Az emberek már a legrégibb időben a völgyekben építették a városokat, é* a völgyeken vezették végig az utskat. Éppen ugy a vasutakat ma is leginkább ilv útvonalnak alkalmas völgyekben építik, s a vasutak azon a vidéken fontosak a hova s a hol élénk forgalmú országút vezet.
Amint a vasút nem ily vidéken vezot végig, és nem a meglévő összeköttetés
elősegítésére, forgalom emelésére működik, hanem olyan helyekről olyan helyekro s olyan vidékekről olyan vidékekre vezet, hol kereskedelmi összeköttetés nem volt, s a jelenben sincs, — ott a vasút tengődik, veszteségre működik, a meglévő más vidékekkel való összeköttetést bénítja de uj forgalmat nem teremt, csupán az az előnye, hogy van éa jobb mintha semmi sem lenne. Ilyen vasutat építeni elhibázott dolog.
Fentiek alapján elmondhatjuk hogy a vasút Mura-Keresztur Gyékényes vagy Somogy-Szobba való bevezetése által, az illető vasútvonal, nyomorúságos vicinális lenne, mert mióta városunk létezik mindenkor élénk összeköttetésben állt Muraköznek ama vidékeivel merre a vasutat tervezik, sőt még a vasút feltalálása előtt Stájer és Horvátországok kereskedői városunkban jöttek össiío a Dunántul kereskedőivel.
Az emiitett egész vidék forgalma felénk irányul, csupán a rossz utak és a kocsiközlekedés nehézkes volta akadályozta eddig a forgalom fellendülését.
Ha városunk helyzetét vizsgáljuk, azt vesszük észre, hogy itt több völgy találkozik össze cs a város némiieg medencében fekszik, délnyugati irányból jön felénk egy széles völgy, mely kinyilik és három világtáj észak, nyugat és dél felé kiszélesedik, az Alpesck nyúlványai által több völgyro oszlik és ezeknek lakói legkényelmesebben érintkezhetnek a völgyek fekvése által nyújtott előny folytán városunkkal.
Azonkívül szükséges a muraközi vidéknek az is, hogy legyen egy társadalmi, kereskedelmi és ipari gócpontja. Erre a helyzetre Kanizsa alkalmas azért, mert az egyetlen nagy város, mely a vidék közelében van. A muraközi nép hordja be ide borát, búzáját és egyéb nyersterményeit, nálunk a fejlett gabna és terménykereskedelem folytán gyorsan eladhatja, az áráu iit beszerezheti élelmi, házi és mindennemű szükségleteit.
így volt ez eddig is, csakhogy nagyon gyarló módon. A vasút képes lesz egyszerre föllenditeni a városi és a szóban forgó vidék közti forgalmat. A vasútnak úgyis az a célja, hogy a meglévő forgalmat — az áruk kicserélését és kicserélésének közvetítését előmozdítsa — tehát ha két vidék közt már van kereskedelem a vasutat arra kell építeni, hogy a kereskedelem még élénkebb virágzóbb legyen.
Muraköz elhagyatott vidékének nem állomás kell, hanem egy központi város, nálunk vap gócpont és állomás is különb mint akár Mura-Keresztur, Szobb vagy Gyékényes és ar. állomáshoz város is, hol a vidék lakóssága beszerezheti mindennemű kellékeit. Azzal nem nyerünk semmit ha egy falut összekötünk egy másik faluval, várost a faluval kell egybekapcsolni, mert életmódjuk, foglal\' kozásuk különböző, s minthogy a kereskedelem a külöubségeket kiegyenlíteni törekszik, ennélfogva csakis város és faluk közt támad kereskedelmi élet, de faluk és faluk között más forgalom nincs mint a lakodalom és búcsújárás.
A vasút horvát vidékeken fog keresztül vezetni. E hely még nincs egészen megmagyarositva. Amint Nagykanizsa élénkebb összeköttetésbe jut a horvátok-
. i
hogy ezenközben egy vörös papirdarabkát sodor ki a zsebéből, amit Szumuchrisin nem vesz észre.
— Halálomig el nem felejtem* ezt önnek, — dünnyögi Szumuchrisin — gyermekem is mindig megemlékezzenek róla és az unokák is nemzedékról-nem-zedékre . . . Ez, gyermekek, a nő, aki megmentett a haláltól, 3ki . . .
A tábornokáé, miután kikísérte betegét, nedves szemmel néz fel néhány pillanatig Aristarch atyához, majd becéző és tiszteletteljes pillantással öleli át a kis házi-patikát, az orvosságos-könyvet, a följegyzéseket, a széket, amelyen a haláltól megmentett ember ült az imént, aztán arra a piros papirosra téved a tekintete, amelyet betege a zsebéből kirántott. Fölveszi és látja, hogy három pilulácska van benne, ugyanazok a piluláeskák, melyeket a mult kedden adott át Szumuch-risincek.
— De hiszen ezek ugyanazok ... — nem tudja megérteni a dolgot, még a
. papír is ugyanaz . . . Föl so bontotta!
Hát akkor mit vett be? Különös... ; csak nem hazudott nekem ?!
S a tábornokné lelkében tíz évi gyógyit-gatás után először támad kétség . . . Beszólítja a következő betegeket, s miközben I a bajuk felől kérdezősködött, sok olyasmit l vesz észre, ami azelőtt kikerülte a figyelmét. A betegek, mintha es3k összebeszéltek volna, először a csudálatos gyógyítást magasztalják, el vannak ragad-1 tatva az ő orvosi bölcseségétóL szidják az állapotokat . . Aztán, mikor már | belepirultak az erőlködésbe, a nyomoruk-; ról kezdenek panaszkodni. Az egyik egy kis földecskéi kér, a másik "tüzolófát, 3 harmadik engcdeleníért rimánkodik, hogy j aI tábornokné erdeiben vadászhasson és j így tovább.
Fölnéz a tábornokné Aristarch atya j széles, jóságos ábrázatárs, akinek .az I igazság ismeretét" köszönheti és — uj igazság kezd derengeni a lelkében . ..
kai, attól az időtől kezdve a magyaro sodás ott gyotsabban fog előrehaladni. . Magával hozza ezt a társas érintkezés. Az ottani magyarságnak, hogy magasztos munkáját teljesíthesse és szombe-8zállbas8on a Zágráb felől szított magyargyűlölő délszláv áramlattal, támogatásra van szüksége, s e támogatásra városunk ugy magyarságánál, mint fekvésénél fogva alkalmas. íme, nemzeti szempontból is Kanizsa folé kell vezetni a vasutat — Somogy-Szobb, Gyékényes és Mura-Keresztur ebhez a feladathoz oly törpék, mint a krumplipuska a várostromláshoz, j
A délnyugoti és nyugoti vidékei a megyének már hosszú ideig voltak központ és vasút nélkül, s arról mindenki meg van győződve, hogy a tervbe vett vasútra égető szükség van, hogy eddig is tűrhetetlen állapot volt az, hogy ázsiai elmaradottságnak tettük ki a leudvai, letenyei és novai vidékeket, miből következik, hogy a helyiérdekű va3utnak minél előbb Regedétől Kanizsáig el kell kerülnie.
Ha a vasutat nem városunkhoz építik, nemcsak Kanizsa, hanem a vidék is vészit vele, sőt a vidék még inkább, mint városunk. A vasutat a déli vasútnak kell kezelésbe venni, másképp nem lesz meg a föltétlenül szükséges egységes kezelés.
A várostól G0000 korona segélyösz-s/eget kértek a helyiérdekű vasul épi-téséhez, a város adja meg a segélyt abban az esetben, ha a vasút a mi állomásunkba fog torkolni, mert kereskedelmünket szépen fogja emelni, elleu-beu tagadja meg, ha a vasutat más irányban készítik. Az első esetben tőkebefektetést teszünk, mely meghozza idővel kamatait, azért a segély megadása ajánlható, de ha a vasutból hasznot nem remélhetünk, zsugori módon tagadjuk meg a kért összeget, mert városuok zilált pénzügyi. viszonyaira való tekintettel nem tehetjük mef£ hogy másokon segítsünk, mikor rajtunk kellene és foglalkozzunk más vidék bajával akkor, mikor a magunk gyötrelmeivel Í3 eléggé el vagyunk foglalva.
Szezonképek.
— Földrengés. — Érettségik. -
A Nagy- éa Kis-Antillákon együtt nincs annyi kialudt tűzhányó, mint Nagykanizsán.
A kiégett vulkán szomorú látványt nyújt. Valamikor ura volt a vidéknek. : Ha felemelte dörgő szavát és kitört I belőle fékevesztett vad dühe, harnu-] esőjével és kiözönlő láugfolyamával örök szemfedőt borított az előtte hódoló sik-! ságra, annak falvaira, városaira, a mezők | és kertek rügyező életére, emberekre, \' állatokra egyaránt.
A kialudt vulkán már nem réme és nem dísze a vidéknek. Hatalmas gyomra | üresen ásít, feje kopasz, oldala repe-\' dezett s nem akad szabó, ki az ő repedéseit megoperálná. Nem félelmes, nem tiszteletgerjesztő, tehát nem is fenséges többé a kihűlt hegycsúcs, csupán kietlen és látványnak szomorú, mint rnioden letűnt nagyság. A nagyság romja mindig szomorú. fta tűzhányó, ha ember. A különbség rendszeriut az, hogy az előbbi gyakran uj életre kel, miként a Martiniquebeli és n százados mellőzés és kicsinylő lenézés miatt belsejében gerjedt haragját, a pusztító lángfolyamot boszuképp kiönt a békés vidékre, de a mi kialudt nagyságainknak nincs reményük az uj feltámadáshoz. Öreg emberek ők, fog nélkül, reszkető tagokkal. Boldogok, ha kiülhetnek a melengelő napfényre és kurtaszáru pipát. Yagy gyenge portorikót sziva a gomolygó füstkarikákon át élhetnek még a mult idők emlékeinek. De az öreg ember memóriája gyenge már. a részletekre nem tud visszaemlékezni, csak körvonalait látja a letűnt szebb időknek. Mikor még ő is számottevő tagja volt a társadalomnak, mikor még voltak sokan, kik őt megsüvegelték és városi képviselőválasztáson, kik az ó szavazatáért is hízelegtek. Régen volt mindez, akkor mikor még Kanizsa kereskedelmi centruma volt a Dunántúlnak, a szív, honnan a kereskedelem élete kiindult. Egy vigasza van az öreg embernek, hogy nem egyedül ő a bukott nagyság és nem is ő az
utolsó, ki a trabukkótól leszállott a portorikóig. És vigasztalja még az a tudat, hogy az Ő bukásában több a megható motívum és nagyobb az igazságtalanság, mint az utódokéban. Ö dolgozott józanul, a maga erejével; amit szorzott, az sok verejtékes munka garasokból összerakott eredménye volt. 0 munkása volt a kereskedelemnek. Az utód csak pportmanja.
Nem ez a kereskedelem, mely most bukik, volt az, melyik Kanizsát felemelte. Martiniqueben nincs olyan földindulás, mint nálunk. De ez a pusztulás nem megható, annál kevésbbé fonBéges. Tragikus a régi oszlopok leomlása volt, azoké, kiknek vállán biztosan, megingat-hatatlanul nyugodott a tiszta és minden spekulációtól ment kereskedelem. Kanizsának akkor volt kereskedelme, mikor még üzleti levelet kevesebbet szállított a posta, de több árut a vasút; mikor megrakott társzekerek döcögtek végig a város utcáin, ido hordva ös»ze a Dunántul és Horvátország nyersterméayeit; mikor a telt raktárak voltak alapjai a kereskedelemnek s nem a pesti és bécsi börze. A gabonás zsák, a nyulbőr és rongy, ezek építették a főutca néhány diszes palotáját és a kereskedelmi kaszinót és a .Muster ohoe Werlh* az, ami azokat lerombolja.
Szemlátomást pusziul Kanizsa keres- j kedelmi nagysága. A tömör, biztos munkából, átvedlett diplomatikusan finom spekulációra és most elszáll, eloszlik a levegőbe mint a fűst. Tegnapelőtt egy német verklis andalgott végig a főutcán és rozoga szerszámján szivrehatóan búcsúztatta el azt:
„Ó du lieber Augusztin,
Alles ist hím"
A hőmérőt ma nem néztem meg, de érzem, hogy hideg van s mégis akad Kanizsán körülbelül ötven ember, kik a májust csúfoló idő dacára is izzadnak. Ezek az emberek nem városatyák, kik a munkától izzadnának. Ezek az emberek caak lehetnek városatyák, do egyelőre csak most próbálkoznak az Írásbeli érettségivel. Az érettségizőknek egyedüli vágya jelenleg abban csúcsosodik ki, hogy bár már lullennének az érettségin. Pedig ha többet tapasztaltak volna, akkor azt ía tudnák, hogy csupán a vágy boldogít, mert a beteljesedett vágy egyenlő az unalommal. De ugy látszik, a diákok jobb özeretnek unatkozni, mint vágyódni és ezzel azt is bebizonyítják, hogy nincs ambíciójuk. Mert ha ambíciójuk volna, életűkben sem kívánkoznának tovább az írásbeli érettséginél. Mit is akarnak ők tul az érettségin? Azt hiszik talán, hogy az életben — melynek elmaradhatatlan ismertetőjele, hogy ,göröngyös a pályája" — az almafákon ezrével lógnak a gyönyö-rübbnél-győnyörübb kidolgozandó tételek? Teszem fel: ,Az 1825-í országgyűlés hatása a mai Magyarország politikai viszonyaira." Ilyesmi az életben nem terem. Nincs Magyarországon akadémikus, ki ennek a tételnek a kidolgozására vállalkozni meroe. Lám a diák öt óra alatt végez vele. Világo-, hogy lángész. Már pedig az nem jó, ha a lángész 8/abadon jár, még felforgatja az egész csillagrendszere.. Az ilyen embereket jó felügyelet alatt tartani, maradjanak csak mindaddig diákok, éretlenek, míg a fenti tétel hallatára le nem teszik a tollat. ,De vállalkozom rá, hogy a .Házi állatok hasznosságáról" elfogadható dolgozatot írok." És ha erről ir, akkor megérett. S. S.
hijrek:.
— Űrnapja. Az oly soká borús égboltozaton végre toljes pompában ragyogott a tavaszi nap. Űrnapja volt, A kalászt zsenditő nyár első ünnepe Szerte a világon a föld katholikusai zsolozs-roás imával köszöntik az Istenembert, aki bevégezvén földi küldotését, felszáll az ur magasságon trónja elé, hogy ott üljön örök dicsőségben. Szálltában nemes mellének sebéből alá permetezik a sziveket termékenyítő tiszta vére, mely hullt az emberekért az emberek kezétől. Ájtatos lolkeknek csodaszép meséje, őrök igaz regéje. A városban hagyományos fénynyel ülték meg e napot. A beláthatatlan nagy menetet az összes tanin-
tézetek ifjúsága nyitotta meg, tanáraik vezetése alittt. Minden tanintézet elhozta zászlaját. Ezeket követték az agghar-cosok és hadastyánok egyesülete. A baldakin előtt haladt egy szskssz katonaság, Görög Ince szt,-feroncrendi áldozár vitte a szentségtarlót. A városi tanács Vécsey Zsigmond polgármesterrel az élén, a törvényszék, a kir. ügyészség, az állami hivatalok képviselői mind ott voltak a menetben. Egy szakasz katonaság, a tűzoltók a zenekarral és nagyszámú ájtatos közönség szeot zsolozs-tnákat éuekelve zárta be a menetet.
— Városi közgyűlés. F. hó 28-án ismét városi közgyűlés volt. A két milliós kölcsön volt napirenden. Három ajánlat érkezett be: a Pesti Magyar Keresk. banké, a Magyar Földhitelintézeté és az Elíő Hazai Takarékpénztáré. A pénzügyi bizottság javaslatát fogadta el a közgyűlés. E szerint a kölcsönt a város az Első Hazai Takarékpénztárnál veszi fel 93 kor. árfolyam mellett GO évi törlesztésre 4-70°|o-kal előre fizetendő félévi kamatért. Az uj laktanya előtt végzendő földmunka tárgyában élénk vita fejlődött, melybon részt vettek Pálfi Sándor, Eper-jesy Sándor, dr. Rothschild Jakab, dr. Dick József és dr. Tripammor Rezső. A közgyűlés dr. Dick József indítványát fogadta el névszerinti szavazással. A határozat értelmében a vállalkozó Gráoer Géza megbizatik, hogy a földmunkálatot köbméterenkint 40 \'fillérért elvégeztetheti. Csigaházy Antal városi erdömesternek a kért 4 havi szabadság megadatott. A Festetich szobornak június 8-án történendő leleplezési ünnepélyen a város közönsége magát Vécsey Zsigmond polgármesterrel, Hertelendy Béla, Elek Lipót, Elek Ernő és Koortzer György városi képviselőkkel képviselteti. Kralicb Ferón-cet a községi kötelékbe a közgyűlés 100 kor. dij lefizetése mellett felveszi.
— Halálozás. ZerkowiU Albert bornagykereskedő f. hó 30-án délelőtt élete 80-ik évében elhunyt. Ravatalát i fia s nagyszámú rokonsága állja körül és elhunyta üzletbarátai, valamint a közönség körében is általános részvétet fog kelteni. Zerkowitz Albort egész életében a munka embero volt. Évekkel ezelőtt főnöke volt a Zerkowitz V. és A. fűszer-nagykereskedésnek. Mikor Nagykanizsán még tűzoltóság nem volt, ő volt a tűzoltók szervezője és vezetője és nem volt mentőakció, melyben jó példával elől nem járt volna. Ahol kigyulladt valamely ház, ahol valamely emberélet veszélyben volt, ott lehetett őt találni a mentők között. A "0-es évek kőzepe-táján borűzletet nyitott, melyet fáradhatatlan munkával és fiai segítségével virágzó teleppé fejlesztett. Mikor látta, hogy fáradozásának gyümölcseit biztosította, az üzleti élettől visszavonult"^ az üzlet vezetését fiainak engedve át. Utolsó éveit egészen a kertészetuek és gyümölcsfáinak szentelte és távol tartotta magát az üzleti élet zajától. Egyszerű, de nemesszivű munkásember volt, ki beérte azzal, hogy családját boldognak tudta és hogy a szegényeken segithetett.
— Hivatalos szemle, Klobucsár Vilmos honvéd főparaucsooki adlatus altábornagy f. hó 27-én Nagykanizsára érkezett és a 20-ik honvédgyalog ezred helyben állomásozó zászlóaljait valamint az uj kaszárnyát, vizsgálta meg. A .Korona" szálló előtt az altábornagy fogadására megjelentek Czech ezredes 03 az összes szolgálaton kivOli tisztek.
— Házasak*. Hledny János, a Rama-selter cég utóda Sümegen f. hó 21-én vezette oltárhoz, Baumgartner Auna kisasszonyt Nikolsburgban.
— Zászlószentelés. A nagykanizsai róm. kath. hajadonok I. hó 25-én zászlót szenteltettek. Az ünnepély sorrendjét megzavarta a reggeli eső, mely a nyilt helyen való gyülekezést lehetetlenné tette és igy a tervezett ünnepi menet elmaradt Az ünnepély szinholye: a szentferencrendiek temploma, zsúfolásig megtelt ünneplő közönséggel, meljnek sorában rendkívül sok volt a fehérruhás leányka, vett részt. Az ünnepély fénypontja, főt. Nith Norbert beszéde volt, melyben költői lendülettel ecselelte a
i magyar leányok kötelességeit a vallás és a haza iránt. — A zászlósnyát, Zichy Aladár grófnét, Sebestéoy Kató urleány | képviselte, ki az első szeget verte a fehér selyemből készült egyházi zászlóba.
i,!I ami eb e r g - selyem"
A,
fekete, fehér és szines 60 kr. tél 14 frt 65 kr.-ig. Sima, s&rozott, kockázott, mintázott damas-tok stb. (ca. 240 különféle minőségű éa 2000 szinbon, mlntdban.)
Menyasszony .selyem 65 kr.-tól 14 frt. 65 Jcr.lS.-ioulard mintázott 65 kr.-tél 3 frt. 65 kr. Selycm-d&muztok 65 . 14 . 65 . Bili-selyem 60 .
s.-bfcutr. rubinként S frt 65 kr. 42 , 75 9 |Selyem-groaadÍQok 80 méteremként portó és költségmentesen házhozs*állitva. — Minták azonnal küldetnek, kettős lcrélportó Övajcbo.
HENNEBERG G., seljew&ros, Zürichben c. ^-.imm-
65 , 86
XLI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1902. MÁJUS 31-én.
Utána Halvax Frigyes v. tanácsos következett. mint a városi tanács megbízottja.
— Yólasztás. A sümegi járás tanitó-kőre f. hó 21. Éles Károlyt választotta meg elnöknek &z elhunyt Könye József helyett.
— Nyilvános köszönet. Mindazon t. barátaim és ismerőseim, kik boldogult édes jó anyám halála alkalmával, legmélyebb fájdalmamat igaz részvétükkel enyhíteni szíveskedtek, fogadják ez uion is benső köszönetemet. Hajgató Sándor.
— Katonai tiszti tanulmányi ntazíts. A 4-ik hadtest ti6zti iskola tanulmány útjában folyó évi junius hó 4-én 46 tiszttel és 22 legényuyel Nagykanizsán fog meghálni.
— A Fi\'8tetits ünnep. A Budapestről Keszthelyre ránduló üunepi közőDség nemkülönvonalon érkezik B.-Szt.-Györgyre amint az eredetileg tervezve volt, hanem a Budapestről 8 órakor reggel elinduló gyorsvonatot veszik a vendégek igénybe.
— Csendőrség! órsők szaporítása. A in8gy. kir. belügyminiszter a magy. kir. csendőrségi őrsök decenlralizását s illetőleg a legéuységi létszámnak arányosabb beosztását valamint a felügyeleti közletek célszerűbb felosztását s igy a közbiztonsági szolgálat ínteuzivebb teljesítését határozván el az ebbeli munkálatokhoz szükséges adatoknak a helyszínén való megszerzése sí egyáltalában eme kérdés sikeres és a szolgálat érdekeiuek megfelelő módou való megoldása végett Magyarország területére Pos/topíci Kosztka Pál csendőr alezredes kerületi paraucsnokot és Petrócy Lajos belügyminiszteri titkárt küldte ki a fentnevezett miniszter. Ha az alezredes ur a miniszteri titkárral hozzánk jön. meglehetne őket győzni arról, hogy Kauizsa miot Zalamegye legnépesebb végvárosa különösön alkalmas arra. hogy itt szárnyparancsnokság létesitessék. Hely van a régi bonvédkas^ároyában elég. Csak hozzá kell látni! I -
— Érettségi vizsgák. A szóbeli érettségi vizsgák a (első keresk. iskolában június 16—18-ig tartatnak meg.
— A Nagykanizsai Katii. Logóny-Egylet junius bó 1-én a Polgári Egylet nagytermében juniálist rendez, mely a következő műsorral lesz kibŐYitve: 1. A tavasz ébredése, klasszikus előkép. 2 A peches ember, monolog, előadja Lieb Oszkár. Helyárak: Páholy 5 kor., családjegy 3 kor., belépti jegy l kor. 20 fill., karzati ülőhely, mely táncra ia érvényes 1 kor. 20 fill., karzati állóhely 50 fillér.
— Halálos Ijedelem. Peti Jánosné, ösztörögnyeí 45 éves lakósnak folyó hó 28-án éjjel megzörgették az ablakát. Az asszony kiment az udvarra, hogy megtudja a zörrenés okát. Három kormos, feketébe öltözött alak megrohauta és ugy megijesztette az asszonyt, hogy azóta egy szót se tud beszélni és halálosan beteg. Minthogy az asszonyt az útonállók nem bántották, az egész csak rossz falusi tréfa lehetett.
— Az aréna fedöl alatt. Lapunk n.ult heti számában megirtuk, hogy Mayer Károly ruhafestő panaszára a rendőrség betiltotta az aréna építését, mert Mayer az aréna szomszédságát a maga épületeire tűzveszélyesnek tartotta. E tárgyban a városi tanáca pénteken ülést tartott, melyen konstatálták, hogy Mayer Károly nem engedélyezett tűzveszélyes ipart üz, anélkül, hogy a tüzrendészeti szabályoknak megfelelne és igy uera az aréna veszélyezteti Mayer épületeit, hanem éppen megfordítva, Mayer műhelye fenyegeti tűzzel az arénát. A városi taoáca tehát utasította Mayert, hogy a szükséges óvintézkedésekot tegye meg s egyúttal engedélyezte az aréna továbbépítést. Az aréna már tető alatt áll és Köveösi junius 5»én szándékozik azt ünnepélyesen megnyitni.
— A tolTftj feleség. Krémer István tót-szent-mártoni uradalmi bognár "feleségének viszonya volt Fehér András bognár-legéuynyel s mert a férj féltékenysége miatt nem élhettek háboríthatatlanul szerelmüknek, megszöktek és az asszony útiköltségül magával vitte férje 80 forintját is. A megcsalt férj. feleségét lopás miatt feljelentette és Krémemét a napokban szeretőjével együtt Pécsett a rendőrség letartóztatta és a szökevényeket visszaszállította Tót-Szt.-Mártonba.
— Gazdáink figyelmébe! A külföldi porosz szenet teljes mértékben pótolja a tatai tojás szén (brikett.) Utalunk a vonatkozó hirdetésre.
Szerkesztőség : Dr. VülAnyt Henrik, felelős szerkesztő. Kiadó: Jfj. Wajdits József.
VEGYES.
— Mükedvelók fényképezéséhez? Kiismert legjobb szalon és utazási íéuykepezó ké«Qlé-kek uj felülmúlhatatlan pillanatnyi kézi-ké-azűlékck, továbbá mindennemű fénykópczőkellé-kek A. Moll cs. és kir. udvari szállítónál, Bécs, I. Tucblauben 0 Fényképező kellék üzlet alapíttatott 1S54. — Kívánatra nagy képes árjegyzék ingyen.
Nyilttér
Az o rovat alatt kózlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
„MARGIT"
GYÓGYFORRÁS
MarjilforrSs-telej (BEREG-MEGYE)
A budapesti m kir. egyetem vegyelomzése szerint kevés szabad széusavat, ellenben sok szénsavas nátriumot és lithiumot tartalmaz. Ezen tulajdonságai\' azok, melyek a hasonló összetételű vizek fölé emelik Kíiüdő hatású a légntak s tüdő huruton állapotainál, különösen ha a köpet nehezen szakad fel -, tQdővésr.esekuél még akkor is, ha vérkö-pésük ran, a „Marglt-vlz" megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kevés stabad szénsavánál fogva Kiváló hatást látói tőle a gyomor és belek huruton állapotainál, főleg azon esetekben, hol a fölös mennyiségben képződött sav oka a rossz emész tesoek.
A hugysavas só\'< lerakodását akadályozván, becses szolgálatot tesz továbbá a hólyag huruto» bánialmainál, a kő- ós homok-képződés eseteiben, miért ia a budapesti é» bécsi egyetem orvostanárai, mint az orvosrilág egyéb előkelőségei a legszívesebben használják, előnyt adnak a „Knrglt"-forrásnak a hozzáhasonló összetételű gyógyvizek fölött
MINT IVOVIZ "^83
kiváló óvdsíernek bizonyait jirvlnyos be. tegségek lde]én; főleg typhus ellen.
üiít taiii általános Mnllstgiel órveiKl._
FŐRAKTÁR:
édeskuty l. budapesten;
cs. és kir. ndv. szállító. "
__ Aaránytlz-nagykcreskedÖ. -1
Kapható minden gyógyszertárban, filszer-1 kereskedésben és vendéglőben.
Dr. Grimm Vasutállomia N.-kanizsától • • 4 óra. Az összes vizgyógy-
gyógy. es mödok. szénsavas és villa-
vizgyógyinté-„yos, kéiceiisa íúrdók«i,.
Zete Miraík.H tak.
I Idény kezdet: Máj. hó I.
Savanyúkút.,
$opron-nioy*.
\'rotpektusok felvilágosítások az igaigatóság által.
WILHELM FERENC ÜRNAK,
gyógyszerész, Neuoklrohen bel WIEN,
„Minden reklám dicséretnél" fenségesebb az ön sohase eléggé dicsérhető Wilhelm féle antiarthritikus és aotirheuma-tikus teája.
Már több év óta »zenvedtem rheuraá-ban, b oly rettenetesen, hogy hétbossíat az áeyban kellett időznöm, a legborzasztóbb fájdalmakat elszenvedtem, alvásra és evésre nem is gondolhattam, s minden erőszakos szer mint tincturák. mixtúrák, kenőcsök és fO-dök, íürdősók-kal és azappanokkal enyhítették bár a fájdalmakat, de a legközelebbi időváltozásnál újra elővett a régi bajom, még pedig nagyobb mértékben, ugy hogy erőim szemlátomást hanyatlottak.
Kkkorolvastam a .BerlincrTageblatt"-ban az Öu theája ajánlását, mire rögtön rendeltem hároai csomagot; ezek elhasználása után enyhülést kaptam, és 1\'lg év óta az előirt időtartamokbau öt olyan kflldeménvnyel a korát tovább folytattam és hála ezen szernek, aonyira helyre vagyok állitva, hogy egészeo egészségesnek érzem magamat, és a visszatért étvágy következtében erős éa életvidám vagyok, és ezen őseszel és télen dacára a szélnek és rossz időnek üzletileg elfoglalva a azabadban tudok lenni anélkül, hogy a fájdalomnak teg kisebb Jelét la érezném. — Kztot igen tisztelt uram, önnek köszönhetem.
Bárcsak minden szenvedő minél «-lobb és teljes bitatommal fordulna az ön csodás hatású teájához, hogy gyógyulást ét- friss életkedvet nyerjen, 8 hogy Öónek mint én is lekötelezettje legyen.
Hálás nagyrabeciüléssel
Menzel Frigyes
Mü\\erdészeti és népfestő, Fiedler Ad Gottípb utódai posztó gyára, Opatoyrek Kalisch mellett, orosz Lengyelország 1899. Karácsony.
Jó és olcsó órák. 3
évi jóttálHssal privát vevőknek
KONRÁD JÁNOS
óragyára arany, ezüst és ékszer árak szállító-háza BRÖX iCsehország) Jó níckel-rem-óra trt 8.75. Valódi ezüst-rem.-óra frt. 6.80. Valódi ezüst lánc írt. 1. 20.
Nickel ébresztő óra frt. 1 95. Cégem a cs. és k. birodalmi címerrel van kitüntetve, számtalan arany, ezüst kiállítási érem valamint ezernyi elismo. rő-levél van birtokomba. Nagy képes árjegyzéket ingyen ésbérm.
Yese, húgyhólyag, hugydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztést szervek hurntos bántalinuinál,orvosi tekintélyek általa Lltbion-rorrns
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hujcyhajtó hatású!
Kellemes ízű! | Koddjmi emészthető
Kapható ásványvizkereskcd\'ésekben és
gyógyszertárakban. A Sabator-forris igazgatósága Eperjesen
MATTONI ERZSÉBET SÓSFÍJRDÖJE
gyógyhely Budapest (Builén),
Idény április hé 15-töl október ltó lá-ig Kiváló Ryógyhatissal bír
női bajokban és áltesti bántalmakban,
Rendelő orvos dr. POLGÁR EMIL. Egészséges fekvés. Jutányos lakisok Jó vendéglő Villamos vasúti összeköttetés a fővárossal.
Sclmlek Henrik
1 HIRDETÉSI IRODÁJA
I Bécs, I., Wollzeile 11, föiöszínt és I. euiclut
\\ Alapíttatott 187S. S Telephon 809 \\ S A C3 k. postatakarékpénztár Cleariug-szám- i \\ Iája 80-t. 316.
< ajánlja mafiát hirdetési megbízások gyors \' ■ és olcsó elintézésére bel-éskfllfőldí újságok : részére
i Szaktanáosok, hirdetési tervezetek, ársza- • \\ bások díjmentesen.
Legújabb nagy hlrlap-ár]egyzek hirdetőknek s Ingyen és bérmentve
Sajat gyűjteményes-hirdető 5
rovat a
j „ütne. Fteié Presse" és Jenes Wr. Tagblatt" í
; híriapokbau mindeanemü hirdetés részére, >
\' • mint: Adás-vételi közlések minden üzlet- ■
: ágnak, Taré. képviseleti, ügynöki, állást- :
kereső, ajánlati hirdetések stb >
HIRDETÉSEK.
1296 |tk. 902.
Árverési lilriletiuény.
A napyliaiiizsai kiv. Iszik mint tkvi hatósái; közhírré toszí, liosy Horváth Imre nacykanizsai (VI —VII. ker.) lakós végrehajiatónak Varjia Makár Károly 1 nagykanizsai (VI—VII. ker.) lakós végre- | hajtást szenvedőit ellen birói leiétbe helyezendő 0000 kor. töke, II kor. 40 fill. vhajtás kérolmi. 28 kor. 55 fill. árverés kérelmi és a még feltnerüli-ndó költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a nagykanizsai -Í978 sz. tkben A t 7708 brsz. a. Varga Makár Károly tulajdonául íolvelt 1336 koronára becsült pajta, udvar, kort s ugyanott A f 7-191|c hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felveit 65 koronára becsült jakabkuti szántó, továbbá az ottani 3888 sz. tkben felerészben Varga Makár Károly, másik felében Varga Katalin f. Martnn i\'erencné, kiskorú Varga József, Károly és Juli ugy Varca Anna nagykorú tulajdonául A t "810 brsz. a. relvett 1506 koronára becsült 198 népsorsz. ház, udvar és kert !a vhajt. lörvéuy 156 §-a értelmében egészben
1902. evi junius hó 19. napjan d. e. 10 órakor
ezen tkvi hatóság kir. helyiségében valsmint a palini 151 sz. tkben A f 102 hrsz. a. felvett lörhénchegyi szóló és pincének Varga Makár Károlyt illető s 1056 koronára becsült (elerésze ugyanazon napon d. u. 3 órakor Korpnvár község hazlínal Faiés Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilváníts árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék miut telekkönyvi hatóságnál. 1902. évi márc. hó 11. napján.
TŰZKÁR ELLEN,
épületeket, takarmánykószletekct fel- 1 szereléseket éj bútorokat
JÉGKÁR ELLEN,
takarmánynövényeket, gabonákat, szólót stb. csakis a .Gazdák Biztosító Szövetkezeté"-nél biztosítsunk a legkedvezőbb feltételeinél fogva. Ezen szövetkezetnél az üzleti Dyereség. a biztositóknak visszatérittetik. Bővebb felvilágosítást nyújt esetleg biztosításokat elfogad a képviselőség Nagykanizsán Sugár-ut, 18. sz. alatt.
A Rlchtor-félo
.Linlmont. Cm. conw-
Horgony - Paln - Exp eller
f ogv Kyí kipróhaít háziszer, a mely ^ mir (óbb mint 33 cv óta mC£-[ búriat\'ífcodörtóöK^ölalkalmaztatjk | ksttttajfaíi, tssiiiíl <■» otjhüihtiníl. I Intés, ^il\'jny-d\'b utánzatok miatt ——» bevásArlá-dior óvatosak le-\' gyünk és csnki^ eredeti üvegoket I dobozokban a ..HífiOa j" védjegygyol i ős a „Ricbltr" e&-gjegyzó$sel fo^l-; junk ol. - $0 f.. 1 k. -10 í. és .2 k. \' árktn a logt«>bb gyógyszertárban , kapható, róraktár: Török Józseí [ gyógyszecpsznól Bndapesten. r-r- •
Richter F. Ad. ós társa.
!nti, rs ki\', uilrnrt átállítok. 1 I Rudolstadt. (AA


HIRDETÉSEK, felvetetnek e lap |!
1
| kiadóhivatalában. #
Legfinomabb *<■ tiplálóbli leveskivonat ts
SITOG-EN.

ao
<J3 Sí
ca.
«
03
-K3 (S> o
•03 ca
=E=
8 i
Kelőimül tttdomá-vegy vizsgálat
»icrínt minden h\\í<-kivonatot, leve«, fűszer s hasonlókat jd íz ós táp erűben cs
fele oly olcsú. A. Sitog<n«kivOnat társaiig ausxtria ma
gyarorssigi képviselője: HoíTmann S. Budapest, VIII. Nópszln-ház-utca 38.
Kapható minden gyógytár, drogueria, csemege éi gyarmatáru kereskedésben. Mintakdcsög 06 gr. 1 kor. Minta-övegje 16 gr. 60 f.
— Egy jó házból való fiu, nyomdász tanoncnak ifj. WAJDITS JÓZSEF könyvnyomdájában azonnal felvétetik.
.....................
wmy^MSL
»mzA vxi^
I
&
elvállal teljes malom berendezéseket, átalakításokat, minden rendszer és terjedelemben gyárt és szállit:
ágyak, perselyek. BelU-r és gyűrűkénél rendszerűekét.
6azdaságl malmok kézi és járgány hajtásra. Turbinák és vizikere-kek, keret, kór es szal lagfűrészek. fagyaluló és csiszológépek kótó-rökkel és zuzó-gépek mindennemű érc és kova, bazalt, mészkő, cba-motté éa gipsz részére. Mindenféle
Henoerszékeket minden nagySágbanésminSaég-
ben, tómóróotés és por-ccl\'án hcugerekkel.
Francia malomköveket I legjobb minőségben cs , malomjáratokat, gabo-1 na-osztályozó hongere-i ket és fejkoptatókat sa-I ját rendszerűekét.
I Konkolyválasztó, Eure-ka. Tararek, liixtkc-veró gépek, dara és góz-tisztitógéuek, elevátorok és szállító-csigák, transzmissiók, tengely-
Tömoröntésürostélyok stl»
............ szürke és
fóniSntös aaját és Idegen modellek és rajzok szerint.
LtgotcMb arak! Árfegytk inwen l\'érmmtve!
HcDgerrotátkolisok leggyorsabban fs olcsóbban, sailliiá. jóiUtia melleit.
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
Uengorrovitkoló és koazorntü-góliuk, viltoayvs-vilisitisi telepek.
Tervezetek, kSltaégvstések és praktikus Hatosok gyorsan é» Ingyen.
Yczérképviselöíég ís raktir a magyar korona omigai részire Oéosa B.-níl Budapest, VX Yici k«mt «l.
XI.I ÉVFOLYAM.
Z.K. 7m 902.
7, A I, A I KÖZLÖNY
1902. MÁJUS 31-én.
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak, ha mlndogyik dobon Moll A. vódjogyét éa
aláírását tüntoti fol. A Mull A.-réto Seldlttz-porek tartós gyógyhatiaa a legmakaeaabb jyomor- éa at-teetbántalraak gyomorgsrea t. gynmorhóv, rógatttt azékrskedoa, májbiutalnm, var a "vér é° » lcgknlnabóííbb oíl beteg.í„ek ellen, c jele, háris«rnok ÚTÜicdák óta mÍDdig nagyobb elterjedést ateraeil. — Ara eoy lepeeaelelt ere-dall doboznak 2 kor
H amig i tá sok t ör vé n y i I 8g f en y i 11 e t nek.
SOLL-FÉLE FRANCIA;
Csak akkor valódi, b. -Wfng^f V^BK?
franozla Snrazeaz ea ai ncveactesen mint ri|dalonoslllaplló bsdSrzaSteii azer
kósavény craz 6a a meshnlés egyób következményeinél legísraoreiesobb. nópsaer - Egy ónozott eredeti Ovag ara I kor. 90 Ilii.
MOLL Gyermek szappanja.
legfinomabb, legnjabb módszer izerint kóiaitek gyermek él hólgy szappan a bír okszerű ápolására gyermekek ós felníttek részére.
Ara darabonklnt — 40 áll. Öl darab — I kor. 80 flll. Minden darab gyermek-siappau Moll A. vádjegyóvet van ellátva._
F 6 s z é t k D I d é s: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlauben 9. bz. Vidék; megrendelőiek naponta postantinvét mellett teljesíttetnek.
raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
□ oíxxjcaüoooaaoDOOooooűnaaoannaaaaaDaaacjonaa
Gyümölcs és szöllö bor készitési gépek.
irnölcs és szolid sajl
folytonosan ható kettős emeltyő szerkezettel, C-s nyomóerő szabályzóval. A munka képesség22*\',o nagyobb mint bármely más sajtónál. Hidraulikus sajtók.
Szálló esiyiliölcs iml
és bogyó morzsolók.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szöllö és gyümölcs őrlők. Aszaló kószalékek gyómötcs és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek, leg- szóllő ekék.
ujabb szerkezetű szabad.önmfiködő „SYPHOWA* gyümölcs és szőllovossző permetezők.
A legjobb vetögépek
Mayfarth Pb. és társa legújabb szerkezetű
„AGRICOLft"
ttolóTCtökerék-rendszer) vetöíépei. Mindennemű mag. 6a kelónbó2Ő magmenyiség számára, v&ltókerekek nét-kttl, dombon avagy síkon, a legkönnyebb járAs, legnagyobb tartósság és mind a mellett a legolcsóbb ár által tűnnek ki
A tehető legnagyobb munka, ídó- és pénzmegtakarítást teszik lehetóré. Különlegességeket széna- éa szalmapróaok- kézi használatra, kukorica morzsolók, oaéplógépek, járgányok, gabonaroaták. trieurük, ekék hengerek és boronákhao a legújabb rendszer és elismert legjobb alkotás alkalmazása mellett gyártanak ós szállítanak
Mayfarth Pli. és társa
cs. ós kir. kiz. szabadalmazott gazdasági gépgyárak, vasöntödék óa vashámormíivek
Alap. 1872. BÉCS, 18/, Taborsirasse 71. 750 nrnnkás.
Kitűntetve több mint 490 arany, eztlat és bronzéremmel,azóBszesnagyohbkiállitásokon. Részletes árjegyzék ingyen- — Képviselők ós viszont elárusítók kerestetnek
1603/tk. 902. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Göntér József és neje vhajtatónak özv. Hajdn Im-réné sz. Csuha Katalin b. magyaródi la-kós végrehajtást szenvedett ellen 520 k. töke, ennek 1S99. márc. l-l-töl járó 5°|0 kamatai, 25 k. 50 f. zálogjog előjegyzési, 54 k. 60/1. per. 27 k. 60 f. vhajtás kérelmi, 26 k. 05 f. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti vbajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó a a b.-magyaródi 169. sz. tkvben Csuha Kati tulajdonéul A I. 989[b. brsz. alatt felvett 180 koronára becsült irtási szántó, — b.-magyaródi 158. sz. tkvben két negyed részben Hajdú György, egy negyed részben Hajdú Imre, egy negyed részben Csuha Kati tulajdonául A I. 134 hrsz. a. felvett 400 koronára becsült 11 ja, ll|b népsorsz. báz a végreh. törvény 156. §-ánsk d) pontja, és az ottsni 167 sz. tkbeo felerészben Hajdú Imre, felerészben Csuha Kati tulajdonául A f 136 hrsz. a. felvett 68 koronára becsült belteleki kert a végreh. törv. 156. §-ápak a) pontja értelmében
1902. ÉVI JUNIUS HÓ 27. NAPJÁN
D. E. 9 órakor B.-Magyaród községházánál dr. Tripam-mer Rezső felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10V készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leteuoi.
Nagykanizsán, a kir. tvazék mint telekkönyvi hatóságnál, 1902. évi márc. hó 8. napján.
oaooanacioaotxjaatMtxxraoaooiOOonoonooaaoooaoac
melyek már évek óta jók- H
nak bizonyultak és hirneves g
orvosoktól, mint könnyű o
hashajtó feloldó szer 2
ajánluttatnak, Q
az emésztést nem zavar- R
ják és teljesen ártalmat- q
lanok. Cukrozott mioösé- fi
gük következtében még gyermekek által is szívesen bevétetnek. g
Bfry 15 pllnlát tartalmazd doboz 30, egy tekercs, mely 8 dobozt, g
tehát 120 pllnlnt tartalmaz, csak 2 kor. 2 k. 45 í. előleges beküldésénél Ö
egy tekercs bérmentve szállíttatik. rj
fsarotláp l/ÉD IÍÍIIV Nensteln F. hashajtó labdacsait. Csak akkor g
, |\\tHU U NIV valódi, ha minden doboz hátulján a mi törvé- B
nyileg bejegyzett .Szent Lipót\' védjegyünkkel van ellátva D
vörös fekete nyomással. A mi törvényileg védett dobozaink g
utasításaink és csomagolásainkon PHILIPP\'S NEUSTEI5Í R
APOTHEKF.R aláírásnak kell lenni. E
NEUSTEIN FÜLÖP g
„Szent-Lipóthoz* címzett gyógyszertára Z. K. \'/„ O
WIBK, I., Plankengasso 0. íj
ö Raktár Xajj-Kanizsin: BELUS LAJOS éa RK1K GYULA gyógyszerélzeknél. Q
aonaaoaaaaon aao a annaosaaa aaaoooaaaaaaoaaaoaa
Tissiité-kivoa&t
jobban tisztit mint minden más tisztitó-szer.
ÍWítót^
noMiaa A leghíresebb és legnagyobb kolbász1
ZJ és füstölt áruk gyára. iW^J
A bécsi Kóser Mészárosok ipar szövetkezete.
Főraktár: Bécs. II., Praterstrasse 52. Ajánlja a tisztelt közönségnek és árusoknak Bécsben és a vidéken kitűnő készítményeit az összes kalbász, szalámi, füstölt marhalms és nyelv fajtákban.
Elsőrendű hízott marhahús
csakis saját vágású FOLYTON FRISS ÁRUK A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓ. Naponta posta és vasúti szétküldés. "VI Árjegyzékek ingyeu és bérmeutve. — Telefon Nr. 4109. u. Nr. 13051. Osztr. postatakarékpénztár számla 802.454. Msgjrar postatakarékpénztár számla 7984. .
nclkülözhctlen háziszer.
Kapható mindenütt.
Ferenc József császar-fürdö Tú\'ffer helység
a déli vasul mellett (Gyorsvonat megállóhely) 7 óra Bécstől.
W Kúra használatra egész éven át nyitva.
Fntlieló szobák éa étterem. Stájerország legmelegebb hötorráia (88V 0) Oly blUsu mint Gastein Píafftra iScbu-áje) Legnagyobb kényelem, villanyos világítás 5 tennis hely. Uasy újítások ói átalakítások. Szénaavaa fürdók. — Kitűnő fekvés napfürdíkhüz.
FordG orvoa: Tulajdonos:
Med. Univ. Dr. Beck Rudolf. Gunkel Tivadar.
jelenleg Béci, I. Ilaarhol 4.
Jlost csuk THKKMAI- vízét. Igyunk
a Ferenc József ciászir fOrdó-forTÍaból Legjobb éi olcsóbb baktériummentes ndiióital
| Közvetlen szétküldés a Ferenc József császárfürdö gondnokságától
TÜFFER HELYSÉG.
van annyi utánzat?
MERT
a validl EISEISIÍÍIm4íIi
LINÓLEUM padló - zománc
a törv bej. ..Vaslovag" fidjíiygysl a legjobb is ligtirtösstb poba padlskaak éi koajhakntorokaak binázolisára.
Aí toládler-fcle Linoleom padlóioraánc
• BJ óra alatt ktniajr-ra szárad, bámnlato-saa szap fínynyalfair is a tarlósság takin-Ilidben eddig \'5151-Balkatatlaa Nagy
clterjedtíégénél fogva különböző hason-hnng.-.isu nevek alatt íttéklelen ulíuiiato-k»t boznak forgalomba, miírt iirjia aiainkl kizárólag csak Eiianstidtar-
-va^lovg^*\'\' _ lholeuii padló-zománcot",
a törv. bej. „Vailaíaj" vídjcgygyel.
Eisenstádt8r Testvérek
lakk- és fastíkiyára.
KAPHATÓ: NxgykanlzaAn: Neu ét Klein, Strom és Klein, Armuth Náthán ós táraa cégoknél.
Közhírré teszem, liogy a nagykanizsai 790 hrsz. tjkvben A f 907 hrsz. alatti 538 és 538/a régi 18 uj ház számú elóbb Czike Mária férj. Tuboly Viktorné jelenleg alulírott tulajdonát képező ház a Király-utcában szabad kézből kedvező feltételek mellett eladó.
Vételi ajánlatok az ár megjelölésével esetleg levélben is nálam tehetik.
MARKOVITS JÓZSEF
ügyvéd lakik Kőszegen.
Vcdjejy
Vastartalmú táp és erösitöszer, vértképzö ós idegsröaitö ízletes ós könnyen felszívódik. Kérdezősködjünk az orvosunknál.
Főraktár Zalamegye részére: Práger Béla gyógyszerésznél
Nagykanizsán.
IXCOXXX
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-KanUsin.