Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
19.63 MB
2010-02-17 08:47:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
651
3372
Rövid leírás | Teljes leírás (370.7 KB)

Zalai Közlöny 1904. 001-005. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, >904. január hó 2-án
J_
BlSfíxetiai &n
fater. évre . . 10 kor. — flll. Kíl ívre. ... fi lmr. — flll.
Ní-cy.\'d.Wro í f>\'.» flll.
Rjiyes Mám 20 flll. H I Aj)- E t É S E K
fch**Mioii!>etim>rtmn 14,nii«oil«or 13. i niiuilíu továblii rarírj 10 flll.
NVIL TTÉ «!£«
potii „uranként 20 llllerí-i iiek fel.
XLIII. évfolyam.

A lop leollemi részét illető minden köxlcmóny t Íclel5« «jerke«ttí neiérc, ax anyagi résxt ílíetö köx-lemények pedig a kiadó nővére ciniMtwn N"apyka< MÍra bérmentve intézoniuk.
Bérmentotlen levelek oem fogadtatunk ol.
Kéziratok vlí^zanom küldetnek
A Dagykanizsai „Ipar-Testület,B a j, nagy kanizsai Takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,8 ja „nagykanizsai |isdcdneveló nőegylet," „szegények tápintézete,* a „Ikatonai hadastyánegylet,* a „soproni
részvénytársaság," .nagykanizsai és nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony
HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON ME\'GJELENO
Az újév.
Az ember az. ártatlan mulatságon elmosolyodik, hogy van az esztendőnek egy napja, amikor mindenkit egyazon játék foglalkoztat: az újévi névjegyek kitöltése. Egy kis statisztikai Összeállítás ez az újesztendő, _ valami leltárféle barátainkról éa egyéb ismerőseinkről, a kiket erről egy újévi kártyával értesítünk. Vannak ismeretségek, a melyeket évek lefolyása óta — csak egyetlenegy kötelék füz Össze; ez a boldog újesztendő. És hiába, ha terhes is néha oz a halomszámra viszonozandó jókívánság, mégis van benne valami megtisztelő ; ugy vagyunk vele, mint Fénólon a látogatásaival: aki üdvözletet küld nekünk, az megtisztel bennünket; & ki nem üdvözöl, — az lekötelez.
A régit zárjuk-e ezzel a ténykedéssel, — az ujat ujitjuk-e meg, vagy a kettőt kötjük-e ezzel össze, mellékes. De bucsuznnk benne, bár ha szótlanul is a régitől. Nem nézünk vissza többet rá. Elmúlt. Szilveszter éjjelén tizenkét órakor ujjongva fogadjuk az uj esztendőt. A régit eltemettük.
Újévkor, jobban mondva boldog újévkor, derül csak ki teljes világossággal, tulajdonképen mennyi jó barátja is van az embernek. Részben azok, a kiknek nevét hosszas fáradozások után keresi össze emlékezetéből az ember, a nyugtalanító gondolattal szabadulni nem tudva, hogy ez a baráti névsor minden hosszúsága dacára mégis hiányos lehet, részben azok, a kiknek nevét már csak egy-egy érkező üdvözlő kártya menti meg & baráti emlékezés számára. Január
1-én miudenkinek nagyon sok a jó barátja. \'
Valamelyik kitűnő esztétikusunk idézte & napokban Pierre Louys nak azt a mondását, hogy kétezer esztendő óta semmi egyébbel sem gazdagodott E társadalom, mint a dohányzással. Pierre Louys megfeledkezett az újévi gratulációkról: az a legmodernebb vívmánya távsadalmi életünknek.
Igazunk van. Gyakran gondolok arra, újév vagy egyéb fordulópontnál való elmélkedésemben, hogy a napok mindig tele vannak világra szóló szenzációkkal, látszólag nagy horderejű eseményekkel. A napilapok minden egyes száma roskadozik a szenzációk erejétől. Mire aztán, egy-egy pihenő ponton megállva, időt talál az ember, hogy visszatekintsen rájuk, a nyomukat se leli. Az egyik eseményt elnyeli a másik. Csak a napnak van története, — az éveknek nincs. Az év történetébe ném sorozhatom be azokat a dolgokat, amelyeket a nap mond magáénak.
Bizony elmúlt ez az esztendő is és vele együtt mindaz, a mi megtörtént. Nincí nyoma az év történetében. Á"viligtörténelemnélt nóin volt szerencséje ezzel az esztendővel — hála Istennek! Pedig a társadalmi nagy megingások, megváltozások sohasem jönnek a társadalomból, azt a világtörténelem irányítja. Az se mindig. Az emberi eredendő sajátságok-Ádám óta nem változtak; ezeken sarkallik ma is minden, ami társadalom. Egy esztendő az embert is alig teszi Öregebbé; a társadalmi gondolkozás megváltozása egész nem-, zedékek fordulásán keresztül tOrténik meg. A míg az ember nem változik, addig a társadalom se. Mi annak a:
a „Kotori takarékpénztár a .nagykanizsai tanítói járáskör," a „nagykanizsai keresztény jótékony kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
VEGYES TAHTALMU HETILAP.
történetében egyelienegy rövid teDdő? Szabad szemmel való YizsgSIő-~ dásuiii- megtörik ezen a parányi mozduláson.
Rövid napi kérdései is alig voltak ennek az esztendőnek. A ki átaludta volna ezt az esztendőt, társadalmi kérdésekben semmivel sem maradt volna el. A mik ebben az évben törtéutek, történtek más esztendőben is, tanuságuk nem maradt.
Az a nagy mozgolódás, a mely. igy újév napján a sok üdvözlet alakjában megindul, alapjában véve semmitől sem búcsúzik és semmihez sem gratulál. Csak gratulál és nincs más alkalom hozzá, hát jó ez is. Ilyenkor csupa szeretet az emberiség, osztály és rangkülönbség, felsőbbség és alárendeltség, minden eltűnik az őszinte jókívánságok özönében. Ajnnyi kézszorítás sz év többi napját összevéve nincsen, mint újév napján. Vagy a kezüket nyújtják az emberek vagy a tenyerüket. És mi viszonozzuk a jő kívánságokat vagy kézszorítással vagy készpénzzel.
Erről pedig sohasem fogunk leszokni. Kellemetlen, feltartjuk magunkat, másokat, unalma?,\'száraz mondőkákat ismétlünk ugyanegy formában, mosolygó arccal levelezünk, fizetünk, válaszolunk, boszankodunk, de erről leszokni mégsem fogunk. Az emberben benne él az a vágy, hogyha olcsón jut hozzá, legyen szeretetreméltó. Ki, tudja, mikor veszi hasznát és ha nem. akkor sem kerül pénzbe.
A boldog újesztendő kívánás a legalkalmasabb példája annak, ;hogy előrelátók vagyunk és számítunk .1 bizonytalan jövő eshetőségeire is. Sót udvarias\'ak is, mert száz dolog, elfelejtett Ígéretek észbe hozatala,
kérendő dolgok előkészítése, a figyelemmel "szerény- magunkra való tere-lése, mind ott ragyoghat abban a négy kjs betűben. Szép volna ez az újév, ha az emberek benne csak az újévet üdvözölnék. De a politikus elmondja benne a programmbeszédét, a szerelmes a vallomását, a hitelező az intőlevelet, a. házmester a borravaló igényeit. Amerikában a legszentebb dolgokat ugy tudják a reklámcélokra felhasználni, hogy mi szolid európaiak elborzadunk az eretnekségen. Ha egy szivgOrcsös az utcán összeesik és a körülötte levő tömeg már elegendőnek látszik, akkor hirtelen akad egy másik, a ki elkiáltja magát: .yegyenek May-pol szappant.* Mi ilyesmiket nem teszünk, reklám és érdekcélokra csak az újévet használjuk fel. Egy évben egyszer, de alaposan. És ha a hitelező boldog újév kivánatának nem volt meg a kellő foganatja, az Ugy további elintézés végett, csak akkor, kerül a biróság elé.
Miért nincs pénzünk?
Moit, mikor a?, uj esztendő küszöbén állunk, eléggé aktuálisnak tartjuk ezt a kérdést feltenni, meri az elmúlt évben valóban azt tapasztalhattuk, hogy társadalmunknak legtöbb osztálya pénzhiányban szenvedett és egyáltalában társadalmunk az anyagi jólét tekintetében nemcsak hogy nem emelkedik, hanem évről-évre aláhanyatlik. Nem szólhatunk természetesen ehelyütt, ama néhány dúsgazdagról, kinek arany-halmazai önmaguktól folyton nagyobbra növekednek, magukba sziva a gyengébb gazdaaági versenytársak vagyonát, azokat a proletárok sor.-ár* juttatják és igy a folyton izmosodó szocializmus utópiáiért sokban jogosan harcolók számát caak növesztik. De
igenis azólbatunk a különféle foglalkozásnak- és hivatásnak legtöbbjéről, akiknek anyagi helyzete, eeynéhány szerencsését kivéve, a legutóbbi időkben ijesztően rosszabbodott, a akik közül már nagyon sok a tönk szélén áll. A mezőgazdáit, iparosok, kereskedők, hivatalnokok éa a lateiner pályákon lévők legtöbbje a társadalmi kapillaritas anyagi lépcsőin visszafelé sántikál, amely, ha 6okáig íog még tartani, a vége bizonyára kedvezőtlen lesz és háztartásunk mérlegének félre-billeoése az egész társadalomra kiható veszélyt fog okozni. . — .
Nézzük csak végig az egyes foglalkozásúakat, tekintsük ezeknek helyzetét a legutóbbi esztendőkben és mindjárt" megfogjuk látni, hoey milyen állapotban van társadalmunk A takarékpénztári kölcsönök szaporodása, mely kölcsönöknél jelzálogul legtöbbnyire parasztbirtokot kötnek le, a pénzszerző ügynökségek számának napról-napra ,való növekedése eléggé beszélnek arról a pénzhiányról, amely földuiiveseinltuél található. Az olcsó pénzhez való jutás, a pénzszerző ügynökök rábeszélése, a naponta szétküldött hirdetések. könnyelmű adósságcsinálásra csábítják gazdáinkat A felvett pénzt esetleg haszontalan befektetésekre, .vagy napi szükségleteikre használják fel s igy egy-két évi rossz termé3 közbejöttével adósságukat nem törleszthetik és kis birtokuk dobra kerül. A nagybirtokos olcsó -pénzen hozzájut az egyes apróbb parcellákhoz, belterjesebb műveléssel a termények előállítási költségét kisebbre szállítja le, ugy, bogy mikor a gazdasági cikkek eladására kerül a sor, a kisgazdák nem tudnak versenyezni a nagybirtokosokkal, akikben a vevők is jobban bíznak, alacsony áron kell eladtiiok terményeiket, lassanként igy ők is elszegényednek előbbi társaik módjára hirtelen kölcsönhöz nyúlnak éa sorsuk ugyanaz lesz, mint társaiké. A pénzhiány általános kisbirtokosaink között, a telekkönyvnél pedig ritka földbirtok, melyet valami kölcsönnel meg ne terheltek volna.
Az iparosok és kereskedők körében hasonló állapotokat találunk. Már eleget szóltunk lapnnk \' hasábjain a kisipar\' hanyatlásáról: A tőkének -termelő ereje
TARCZ A.
Szent Margit.
ina: SÁbor Eras.
— A »Zalai Kíülöny* crcUell lárcija.
I.
Üohómiábau, ebben a jókedvű országban, ahol az emberek néhanapján pezsgőt isznak éhgyomorra és megei égésinek egy jobb minőségű szivarral, mikor egy becsületes adag ramsteak hasonlíthatatlanul jobban mogtouná a szolgálatot, ebben a jókedvű ttohémiában esett meg egyszer, hogy Antal mester, mikor torkig lakott a vérforraló Pommeryvel, odacsapta poharát az asztalhoz ós fölkiáltott:
— Süssétek meg ezt a rongy világot! Nem érdemes dolgozni tovább!
Antal mester meglehetősen tehetséges piktor volt és barátai ezt a keserű kifakadtét nem minden alap nélkül tulajdonították annak az élénk észrevétlenségnek, melyben a mester Páduai Szent Antal képének a tavaszi k\'épkiállitáson része volt. f
Határozottan ez volt a keserűség okozója és Antal mester akkor megfogadta esküvéssel, hogy inkább rögtön leteszi az ecsetet, semhogy mégegyszer oltárképet fessen.
— Nem érdemes dolgozni. — mondta; utóbb azonban belátta, hogyha nem is érdemes, mindenesetre fölöttébb szükséges már csak az éhenhalás kikerülése végett is. S akkor kezdte festeni képeit, azokat a
épeket, melyek egy kritikus szavai szerint
egyszerre egy uj irány legkiválóbb művelői közé avatták Antal mestert.
A piktort szárnyára vette a hir, s a dicsőséget, melynek egy parányi morzsájáért álmatlan éjszakákkal tizetett. s nehéz verejtéket hullatott keserves munkájában; ( azt most a maga mámorító egészében i hozta meg neki néhány jól sikerűit kép. \'
A utal mester boldogan sütkérezett a dicsőség sugaraiban és hálás szívvel gondolt ; arra a kedves, bolondos leányra, akinek 1 a dicsőséget felerészben köszönhette.
Valami füstös csapszékben szedte fel a leányt, ahol virágokat árult. Mikor meg- \' látta egy pillanatig rajta feledte a tekin- 1 tétét. Ahogy mosolygva kínálta virágait, : valami igózetes szép volt. Tömött hajához észbontó ellentétül szegődött a nagyi, ! sötétkék szeme és rongyos ruhája királynői 1 termetet födött. Antal mester nézte, mint \' ahogy az - árut nézi az ember mielőtt , megvenné. Nézte — és a szemét nem I tudta levenni róla.
Odahívta az asztalához.
— Mit kíván? — kérdezte a leány. A festő maga sem tudta. Gondolkodott egy percig, aztán igy szólt:
— A virágait akarom. Adja ide mind megveszem. S most üljön le, igyék velem egy pohár bort. Beszélni akarok magával. A leány, hogy túladott a virágain, nem mosolygott többé. Tagadólag rázta a fejét és szólt:
— Nem iszom semmit. Mit akar mondani nekem?
— Csak azt, hogy maga nagyon szép leány és nem való, hogy éjszaka virágokat áruljon.
— Csak ennyit akart- mondani? Isten \' áldja még!
—■Megálljon! Tisztességesebb kenyeret akarok adui magának. Kn festő vágyok, legyen modellom.
A ;leány egy percig gondolkozott, aztán elfogadta az ajánlatot.
Jó, nem bánom Csakugyan ez is jobb, mint hideg éjszakákon virágokkal csatangolni.
II. j !• ]
Ez a leány ihlette A utal mestert azoknak a képeknek megfestésére, amelyek előtt : a tárlaton szemlesütve kell a jól; nevelt lányoknak elmeuniök. A reálizmus meg-tejesítése voltak ezek a képek. Az arcokról lesirt az opedés, a szemekben a vágy szomjúsága vagy a viszonzott szerelem boldogságos kifejezése ragyogott.
Ágnes a virágárus leány és a piktor hamarosan összebarátkoztak. A leány bálványozta a rendetlen műterem bolonditó levegőjét és ha ugy déltájban olykor együtt ebédelt itt a festővel, kacagásuktól, pajkos jókedvűktől fény derült a szürke műteremre. j
Egyszer ebéd után — leint zuhogott az eső — Ágnes olt kuporgott egy sarokban s mint esős időben rendesen, nagyon szomorú volt.
Szótlanul bámult maga élé, mig a mester szivarozva az asztalán rakosgatott
Az. eső egyszerre elállott, a sötét felhők elkotródtak az égről, s nevető napsugarak aranyos fénynyel ragyogtak be a mütetem ablakain. Ágnesnak is, a festőnek is pajkos
jókedve kerekedett egyszerre. A leány a tavaszunk örült, örömében mindjárt fel is kászálódott ültéből és öltözéshez fogott. Haját kibontva odaállott á tükör elé.
Ami meg a piktort oly hirtelen jókedvre hangolta, az egy levél volt, amit felbontatlanul talált az asztalán. A Szent Margit zárda főnöknője irta és arra kéri a levélben Antal mestert, hogy fesse meg a klastrom részére életnagyságban Szent Margitot. ... Hahaha.. .. ő a nimfák és baechans-nók festője, pingálja meg Szent Margitot. Eredeti ötlet és fölöttébb mulatságos.
Felkapta a levelet, hogy megmutassa Ágnesnak, aki kiboutott hajjal állt a tükör előtt. Dt? mikor meglátta a leányt, ajkán megfagyott a mosoly és csodálattal, valami szent áhítattal nézte a gyönyörű teremtést. Valahonnan egy. papírból való liliüraágat kerített elő és a leány kezébe adta.
Az csodálkozva nézett rá.
— Megbolondultál mester? Mit csinálsz?
— .Az jutott eszembe — szólt a piktor — hogy amjnt itt állsz, éppen
olyan vagy, mint.....nos igen.,.,..
mint teszem azt Szent Margit.
A leány fölkacagott, de Antal mester még abban a negyedórábau megírta a válaszát a kolostorba, hogy megfesti a képet.
III. ;
Megfestette és a képkiállítás -zsűrije neki ítélte az első dijat. Gyönyörű kép volt: egy darab vászonra lehelt áhítat. Szent Margit feje körül a glória valami földöntúli szelid fényt vetett a tiszta arcra, a kék szemekbén lemondás volt és szeretet.
Kezében liliomágat tartott, aki nézte szinte érezte a fehér virágok illatát.
Antal mester részeg volt a dicsőségtől, Ágnes nemkülönben. Ágnes természetében azonfölűl lényeges változások történtek. Magábazárkozó lett és templombtyáró szent. Mintha megtisztult volua abban a tudatban, bogy Szent Margit képéhez szolgált modellül. A tárlaton órákhosszat elmerengett Szent MargU képe előtt, s ilyonkor lassan-lassan köny gyülemlett a szemébe; harmatos tiszta dftiga gyöngye a megtisztult szívnék.
Igy találta egyszer Antal mester. Megállott csöndesen ós nézte a leányt. Kék szemeiben mintha ott ragyogott volna a; szeretet és a lemondás. A feje körül pedig mintha glória vetne szelid fényt a tiszta, szép arcra.
Kézen fogta a leányt.
— Késő van Ágnes, menjünk haza.
Útközben pedig igy s?ólt hozzá:
— Nagyon megváUozi.X Ágnes. Nem az vagy, aki voltál.
— Igazad van mester, nem az vagyok, aki voltam, fis köszönöm neked, hogy megtisztítottál. Te tetted ezt, a te Szent Margitod. És most akár el iskergethetsz mindjárt, mert nem állok többé modellt a te baecbansnóidhez.
— Én édes Szent Margitom, miért tenném azt, hogy elkergesselek? Te az én társam, az én vigasztalóm, áz én jó csillagom, mindenem voltál eddig, s mos: már az is maradsz mindig.
XL1I1 ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖKT
4-
1904. JANTJÁR 2-án.
felülhaladja a munkáét és a kisebb tökével rendelkező iparosaink nem birják ki a versenyt a nagy tőkésekkel. Az örökös pénzhiány mellett üzletük vezetéséhez mégis pénzre vao szükségük, ők ia kölcsönre szorulnak, amelynek még olyan bázisa sincs, mint amilyet főldraiveseknél találunk, ők ecyedül munkájukra veszik fel a kölcsönt, de keresményükkel mindennapi szükségleteiket is alig elégitbetik ki és így eladósodva, hamarosan tönkre-jutnak.
A kereskedőknél még rosszabb állapot van. Az utóbbi időkben a kiskereskedőknek tulszaporodását tapasztalhatjuk és e miatt jogosao lehet a főlős számú kereskedőket inproduktiveknek nevezői. A termelők és fogyasztók egyáltalán nem ezorulnak annyi közvetítőre, amennyi napjaiokban Mercurl tiszteli. Hogy ezután a túlszaporodott kereskedők kőcOI nagyon aok a hitelbe vásárolt portékákat olcsóbban adja el, mint msga vette, csakhogy pénzhez jusson és végül nagyon sok hamis bukással, vagy csalással végzi működését, ezen nem lehet csodálkozni.
Hivatalnokaink ós o tudományos pályákon lévő többieknek is anyagi helyzete az utolsó évtizedben nagyon megrosszab-bodott, ugy. hogy hivatalukhoz, vagy állásukhoz méltó életmódot is csak uagy ritkán követhetnek. Fizetésük és jövedelmük ugyanaz, mint volt ezelőtt tiz évvel, holott az élelmiszer, ruha és egyéb háztartási cikkek 30—35 százalékkal lett drágább, s ha már most ugy akarnak élni, mint ahogy eddig szoktak, nem kell-e valamely uton pénzt szerezoiök, a szükség nem kényszeriti-e őket, bogy a pénzszerzés eszközoiben ne legyenek nagyon válogatósak?
A társadalom miuden rétegében ama ssjnos állapotra találunk, melyet a pénz hiánya okoz. A jövedelem kisebbedébe, az élelmicikkek drágulásával nagyobbodó kiadás és ezeken kivül meg a pénzvásárló erejének ie a csökkenése, mind oly gazdasági betegségek, melyek az uj esztendőben gyökeres orvoslást tesznek szükségessé. G ^
Házassági akadályok.
Századeteji életünknek valami kőny-nyelmü, lelkiismeretlen jellege van. A végső elkeseredés könnyelműsége és lelki-ismeretlensége ez. Mint mikor a parasztember az Úristennek segit a saját szőllő-jél elverni. Goethe is azt mondja, bogy E világ vásárján, a megélhetésért folytatott ádáz verseoyt szemlélve megszűnik a gyűlölség és a szeretet: .Eines wSchst nur, der Humor." Miért vagyunk elkeseredve? Mert sebogysem vagyunk megelégedve életűnk sorával. Vt mk született a tudat, bogy világrajöttüokkel természeti jogot hoztunk magunkkal a lehető legjobb, legkellemesebb életre, de itt találunk egy jogiosztó formát, a társidalmat merev korlátaival, mely születésünk jogával napról-napra élesebboi! helyezkedik ellentétbe. Kényelmetlenül érezzük magunkat e forma nyűge alatt, mint a gyermek a kinőtt ruhában.
Az elkeseredés humora gazdagon tenyészik ma. Mikor a mágnás, — ki maga is retteg a jövőtől és egyre rövidebbre fogja a küliő pompa kantárát — demokrata érzelemmel kenyeret osztogat pisc-■ kos gyermekeknek, mikor a plutokrácía egy kátyúba akadt Bzekér után, az arisztokrácia után lélekszakadva rohan, mikor a hatvan forint fizetéses irnok felesége tizenöt forintos kalapot hord, mikor a munkás egy este eliszsza egy beti keresményét, a zseni és a szép leány könnyelműen eladják magokat, ez mind humor, magasabb hnmor, epigram-matikus kifejezői egy-egy rejtett tragédiának.
A sok jajszóból, szenvedésből és reménytelenségből egy immorális, de vigasztaló elv szűrődik le: .Jó annak, ki egy ed 51 van." Örülni egyedül is lehet. Az pedig nem igaz. hogyha szenvedéseinket mással megosztjuk, csak fele jut nekünk. A rossz olyan, mint a gyortya lángja. Tüzéből kölcsönözhet másik gyertyának anélkül, hogy a magáéból veszítene. Cwk a lángok száma növekszik.
A házasságok legújabb statisztikája kiáltóan paoaszkodik arról, hogy a szaporodás arányában nem növekszik a házasságok száma. Ezt mi körülbelül statisztika nélkül is tudtuk. Tudtuk, hogy a megélhetés napról-napra nehezebb lesz, hogy a müveit ember lelke egyre jobban irtózik a gondoktól és .szenvedésektől, hogy társadalmi formáink éppen nem kedveznek a házaeélolnek és statisztika nélkül tudtuk azt is, bogy a házasságok nagy részét az az osztály köveli el, mely-
nek a házasság kétségtelenül szenvedést, sőt gyakran pusztulást jelent. A munkás osztály.
Akiket kellemes helyzetük még sohasem kényszeritettek arra, hogy embert öljenek, vagy csak hazudjanak is, azok orkölcsi felsöbbségük tudatában kátói szigorral hozakodnak eló az útszéli paplan-teóriával. .Takarózzék mindenki, meddig a paplana ér és akkor megélhetünk mindnyájan."
Rövidlátás I Észszerű az lenne, hogy a társadalom a többség igényel szerint alakuljon. A többség pedig éppen nem követi a paplan teóriáját. Az élet nem a Procrusles ágya, hogy tagjainkat idomítsuk az ágyhoz. A paplan, a jövedelem, könnyebben alakitható. Baj, hogy így van; de bogy így van, tagadhatatlan. Minden ember szeme előtt fixirozva vannak igényei, melyeket követ megalkuvás nélkül. Ez oktalanság, de az embernek ugy látszik ez\' természetében fekszik és számolni kell vele.
Az ember egyre szaporodik; a baladással nővekesznek az igények. Két ellentétes áramlat ez, melyek erősen aláaknázzák a társadalmat- A gyomrok ma som fogyasztanak kevesebbet, mint fogyasztottak ezer év előtt; egy család részére ma is csak egy ember keresi a táplálékot, a családapa. De ezer év óta mérhetetlenül megnehezült a kenyérkereset módja és valószínű, hogy a családfentartás gondjai a jövőben egyre súlyosabbak lesznok. A statisztika tanúságaihoz az okokat nem mindig ludjok megutálni. A házassági pangás oka önként jelentkezik. Ma minden házasulandó egyetért a Hermán és Dorottya gyógyszerészével: jó annak, ki egyedül vsd.
Nem tudunk osztályt nevezni, mely anyagi helyzetével megelégedve lenne. Az arisztokrácia *már nem a vagyon letéteményese ie. ösi birtokait terheli óriási adósságokkal, hogy — a maga felfogása szerint — .emberségesen" élhessen. A kereskodő inszolvenciát jelent, a hivatalnok az adósságokban uszlk, hogy családját — ismét csak a maga fogalmai szerint — ugy ahogy eltartsa. A munkás nyomorog, a proletár koplal. Csodálatos I Egyik jól él, ha jövedelmét adós-, ságokkai évi kétezer forintra fokozza. A másik megőszül a gondtól, hogy tízezer forinttal mikép gazdálkodjék. Az arisztokratának a nagy személyzet, a burzsoá-nak a fény, a hivatalnok feleségének a divat, a munkásnak a pálinka. Ezek az igények. Ezekből nem engedünk. Koplalunk, adósságot csinálunk, nem házasodunk, de nem engedünk.
A házasságok legnagyobb számát a munkások és egyéb szegényemberek kötik. Nekik nincs vesztenivalójuk. Az ő házas-ságukbtn nincsen rizikó. Ismerik a nyomor maximumát, megszokták azt. Mitől rettegjenek még? Házasodnak könnyelműen, szaporodnak és nyomorognak.
De minden, ami a kloákán felül van, tudja mi a szép, a jó, tudja hogy ilyenek léteznek és tudja, hogy a pénz mindon, egészség, tisztaság, boldogság. Pataiparti kunyhók, száraz kenyérrel és egyéb poétikus semmiségek ma már a versekben sem élnek. A huszadik század költészetének ereiben vér folyik éa az irány a valóság, a naturalizmus. A modern ember nem ábrándozni, banem élni akar és élnivágyása felemészti testének és lelkének minden erejét. A lemondó, szeretettel táplálkozó asszonyok faja is kiveszett. A korzók asszonyai nem a család szolgáló úrasszonyai többé, de öncélú lények, kik ama bizonyos paplannak egy nagy részét magukra húzzák.
Ma még csak a fejét csóválja a statisztika. Nemsokára oka lesz, hogy jajgatva panaszkodjék.
SempéK
HÍREK.
— Ügykezelési vlzsg&lat. Blas-kovich Ján03 a pécsi kir. tábla elnöke Huszár Károly elnöki titkárral e héten\' felülvizsgálta a kír. törvényszék ügykezelését.
— Hjmen. Fiálovics Mucikát, özv. Fiálovics Lajosné leányát karácsony másnapján jegyezte el Mautuano Jenő mérnők Szegedről.
— Diák-hangverseny. A főgimnázium ifjúsága január hó 27-én jótékonycélu hangversenyt rendez, melynek jövedelme a Segítő-Egyesület vagyonához csatoltatik. Amint értesülünk, az előkészületek a főgimnázium falain belül nagyban folynak. Dr. Révay (üllricb) József tanár ur ez alkalomra egy egyfelvonásos diákkomédiát irt, melynek józan humora szellemes ötletei és derűit hangulata meg fogja nyerni a közönség tetszését
A programm többi száma is ügyesen és ízlésesen van összeállítva és igy a koncert sikere valószínűleg nem fog elmaradni az elmúlt éviekétől. Egyszersmind azon reményűnknek is adunk kifejezést, hogy a legközelebbi diákkoncert az uj főgimnázium dísztermében fog előadatbl és igy a jelen évi hosszú k»r-szaknak képezi zárókövét I?
— Zsúr. Az Izr. Jótékony Nősgjlet karácsony másodnapján tartotta meg zsurját. Ez a zsúr nagyon látogatott volt. Képviselve voltak Bruxelles ciipiéi, Lyon selymei, a Szahara stiuccai, a Cipnak gyémántjai és Drecoll, Nemelz és Stern bécsi cégek. A jótékonyságinak is szépen jutott a belépő dijakból, mintegy 200 kor. A művészi programmot Práger Ilona kisasszony bárom igazi érzéssel előadott dallal, Blau János egy zonnorán előadott impromptu-ve! és Maros Bódog egy Wagner egyveleggel látták el. 7 órakor este az ifjúság már táncolt.
— Kartcsbnyí pStsitoigtték. A; karácsonyi estéken a most nemrégen alakult kiskanizsai ifjúsági egyesület egy gy&-nyőrű pásztorjátékkal lepte meg az ottsoi közönséget, amely ugy a szereplők ügyességét, kosztüméit, s a dekorációt illetőleg is fényesnek mondható. S hogy Kis-kanizsa mennyiro örvendett ezen, kitűnt abból,, hogy miuden előadáson zsúfolva volt a nézőtér, s a szülők és kőzfinség mindannyiszor könyezve távoztak afölötti őiömükben, hogy végre az ő gyermekeik is képesek ilyen — általuk remélni sem mert — dolgot produkálni. Kívánjuk az uj egyesűletcek, hogy tagjait egyéb művelődési tekintetben is továbbra nevelje és üdvözöljük a nemes célú egylet megteremtőjét. az ottani tanító-igazgatót.
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyesült Önsegélyző-Szövetkezetnél a folyó évi január hó 6-ra eső befizetések az ünnep miatt e bó 7-én, az az csütörtökön eszközölhetők.
— Ellte-estély. Nagykanizsa város társadalmából alakult rendező bizottság 1904. évi január hó 6-én a .Polgári Egylet* helyiségeiben nagyszabású zártkörű elite-estélyt rendez. Az estély sor-rendje: Pantomimig. Ballet, Katonazenekari hangverseny, Tánc. Kezdetei este pobtban 9 órakor. Földszinti és emeleti páholy 20 k. Betűs helyek 5 k. Zárt-szék I—II aor 6 k. III—V sor 4 k. VI—XHI sor S k. Emeleti (ülőhely 3 k. Belépő jegy 2 k. A tiszta jöveddom\' a .Korcsolya-Egylet" uj pavillonja építésére forditutik. Jegyek előre válthatók Alt és Böhm. urak üzletében és eate a pénztárnál.
— A eopronl kamara. Illetékes helyről megcáfolják szt a híresztelést, mintha Vas- én Zalamegyéket a roproni ipar és kereskedelmi kamarától elvonnák és részükre Szombathely székhelyijei uj kamarát állítanának re\'.
— Meghívás. A kiskanizsai Polgári Olvasókör 1904. január 3 án d. u. 6 órakor saját helyiségében tisztújító közgyűlést tart, melyre az olvasókör tisztelt tagjait ez jiton tisztelettel meghívja az elnökség.
— Családi dráma. Megrendítő tragédia játszódott le Nagykanizsán. Egy tizennyolc éves ifjú, aki folyton iieteges-kodolt, öcscsét és önmagát méreggel akarta elpusztítani és miután cr. oeki nem sikerült kis őcscsét szivén lőtte. A kis fiu meghalt. Az ifjú önkivüluti állapotban azután önmaga ellen akarta felemelni. de béna keze lehanyatlott és ő most él — mint testvérgyilkos Az eset következőképpen játszódott le: Deutsch Lajos, volt kereskedő, jelenleg ügynöknek két gyermeke: a 18 étes Miksa és a 9 éves Imre folyton betegeskedtek Miksa, aki iskoláit a helyboli felső kereskedelmi iskolában végezte, Heltui József gabonakereskedőnél volt, mint hivatalnok alkalmazva. Ügyes, pontos, jóravaló ifjú volt s hamar megnyerte főnöke szeretetét. Egy körülmény losujtó volt az ilju életében: a folytonoB betegeskedés. ÉdeB atyjuk rendkívül szerette két gyermekét 8 óriási összegeket áldozott gyermeke egészségének visszaszerzésére, tlo a fiuk nem gyógyultak — és Deutsch Miksa nem egyszer jelentette ki édes atyjának: Ne költsön reám atyám, úgysem gyógyulok megl Aj atya tovább hozta áldozatait. Az ifja pedig elhatározta, bogy megöli önmagát és öcscsét, bogy megmentse édes atyját a végső anyagi romlástól. Kedd délben Bajza-utca 3. síám alatt levő lakásukon elővette a fájdalomcsillapítóra rendelt két morfiumos üveget. Az egyiket Imre Öcscsével itatta meg, a másikat önmaga itta. Azután i»z álomba merült beteg fiúcskát agyonlőtte. A lövés zajára berohantak az ott időző rokonok és > cselédség. Deutscb Miksa Un épp egy pillanattal előbb akarta maga ellen
emelni a fegyvert, de keze lehanyatlott és önkívületi állapotban dőlt az ágyra. A kit Imre az ágyon feküdt — holtan. A golyó szíven találta. A helyszínen gyorsan megjelent Blau 8imon dr. és Qoda Lipót városi orvos, akik a kis fiúnál már csak a halált konstatálhatták. Deutsch Miksa élt. Az asztaftnott feküdt a két morfiumos üveg — üresen. A pisztoly a földön feküdt. Két levelet találtak az ablakon. Az egyik az .Édes apának", a másik a .Kedves anyának* szólt.
— A Kő eltakarítása. Értesíttetik a város közönsége, hogy a városi tanács f. évi 28926. ez. határozatával az udvarokból kihordandó bó lerakó helyűt a Francz-féle gőzmalomhoz vezelő bejáró úttól nyugatra elterülő vári rétet ér a régi uttestet jelölte kl. A havat máshova lertkni büntetés terhe alatt tilos.
— Elzüllött diák. Weinstingl Lipót volt kereskedelmi iskola! tanulóról egy ízben már irluuk, hogy lakótársát meglopta és elpárolgott Nsgykanizíáról. Ámde ez a jeles diák ennél sokkal nagyobb bibát követett el. Hamisított érettségi bizonyítványokat. Mult évi jnnius havában betöri Bún Samu kereskedelmi iskolai igazgató irodájába,, olt vagy 10 drb. érettségi bizonyítvány-űrlapot ellopott és bélyegrővel ellátva meghamisította. Kitöltötte az ürlspokat és felhasználta ahol csak lebelelt. Do rájöttek turpisságára és feljelentették Weiostinglt. A csendőrök előtt beismerte bűnösségét és visszaadta a hamis érettségi bizonyítványokat. A jeles fiu ellen még több dologért telték feljelentést, kit ezek miatt ügyészség vett azives pártfogásába.
— Felülfizetések. A Ker. Jót. Nőegylet által rendezett karácsonyi vásár alkalmával: Simoo Gábor, Marton ignác 4—4 kor., 0s2terhuber László 3 kor. 80 fill., Vécsey Zsigmond, Klein Illésné 2—2 kor., ifj. Jerfy Adolf 1 kor. 60 fill. Kondor Jenő. .láger Ferenc, H. L., 80-80 fill, N. N„ N. N. 60-60 fill. Az összes bevétel 2247 kor. 28 fill.. kiadás 498 kor. 46 fill. Maradt 1748 kor. 82 fill.
— Ritka madár Muraközben. — Wlassics György ujudvarl ispáo ur a mult hó végén Murasiklóson vadászat közben egy seregély nagyságú csinos madarat lőtt, melyet azután Nagy Elemér gazdatiszt ur közbenjárására a Csáktornyái állami tanítóképzőnek ajándékozott az ispáu ur. A madarat a tanítóképző igazgatósága a „Lendl\'-féle jóhirű inté-zotben kilömette s most már aZ intézet szertárában diszeleg a pompás és ritka madár. A madár neve: Csonttollú madár, selyemfarku madár, locaka; tudományos neve: Bombycilla garula, Ampolis gambus és a légykapó félék csonltolluak al-cssládjába tartozik. Ez alcsaládnak csak három faja él: egyik Észak-Amerikában, a másik Japánban és a harmadik Amerikában, Európában és Ázsiában a sark körflk vidékén.
— Adományok kimutatása. — A .Keresztény Jót. Nőegylet" karácsonyi vásárjához pénzadományokkal hozzájárulni kegyesek voltak: Iokey Kálmánné Rigyác 80 kor. nagykanizsai vadásztársaság 16 kor., Nagy Valérné, özv. Fialovicsué, Sebestyén Józsefné Gelse, Unger Ullmsnn Elekné, Bogenrieder Józsefné. Molnár István, Zadubánszky Lajosné, Újlaki Hirscbler és fia Álsó-Domboru, Hirschler Adél, Beotzik Fereuc, JSjercé Eperjesi Blanka, Kuaflics Mihály, Moraodini Románné 10—10 kor., dr. Rothschild Samuné, Mathea Károly, özv. Knausz Boldízsárné Gyulafehérrár, Tinagl Lajosné, Mikoss Gézáné 6—6 kor, Kherndl Imréné Sándormajor, Eperjesy Gábor, Wusztlné, Hiemeíchné, Mantuano Józsefné, Vécsey Zxigmoudné, Stugel J. Kis-Komárom, özv. Fischerné, Farkas Vilma, Stern Sándorné, Deák Péterné, Zerkowitz Lajosné 6—6 kor- Zalán Gyula Alsó-Domboru, Eőri Szabó Jenöné, Szalay Sándorné, Kilík Béláné, Koortzer Györgyné, őzv. Kollár Jánosné. dr. Winklor Károlyné Szentmihályi Dezső, Bakó Gyula, Dobrovics Milánné, Janda Károlyné, 8zalay Lajos, Halász Elekné, Frőblicbné, H«ba József, Lukács Erzsi, Sanermann Júlia, Fodor Gyula, Grosinger Jówef, dr. Fodorné, Oroszváry Lujza, Rauschenbergeraé, Lac-her József. Rutics Béláné Kápolna puszta, Mesterházi Gyuláié Csehi • Mindsieot, Winter Ödönné, Tripammer Gyula, Scbwarcenberg Ignácné, Dauscha Ottóné, Neuföld Ödön, Jozlfovlcané 4—4 kor. Péry János, Bichler Gyula, ifj.- Msir Józsefné, dr. Szukítschné. Miltényi Sándorné, Trelberics Tltoez Taszár, Markfi Antalné, özv. Nem ess né, Fehér Szidi, Pulayné 8-3 ko.\\, Golub János, Hirschl Ödön, Scbreiber Jenő, Zalán látván,
Zimmermann Ferenc, Zalán Lipót Jánosné Alsó-Domboru, Hirschler Ödönné, Hirschler Elek, Radó Artúr, dr. Kollmann Lengyel Lajos, Rathmann György, Toch Zsigmondné, Köő Józsefné, Szentbe Ferencné, Szobovits Zsenni, Töllösy Péterné, Székely Ernőné, Polin Péterné, Molnár család, Perkó Péterné, Goldateín Jakabné, Práger Béla, Maurer Károlyné, özv. Papp Miklósné, Brandl Sándorné, Kripplné, Hild Lászlóné. Pfsff Teréz, Leitner Ödönné, özv. Tóth Istváuné, Kondor Józsefné, Suták Elekné, Rosen-berger Bernátné, Próbáld Károlyné, Fitzkó Jánosné. Picbler Pál, Brandlhofer Antalné, Faragó Lajosné, Babóchayué, Csimáné, B. M., dr. Mayorné, Hajekné, Treiber Lujza, Gózony Sándorné, Keller «f*Mátyásné, Scbweitzer József, Spitzer Matild, N, N., dr. Dickné, Acél Pál, Medveckyné, Stern Sarolta, Sauer Edéné, Sattlerné, Fülöp Elissbef, Özv. Asztalosné, Zubcsekné, Némethné, Msximovicsné, Komlóssyné, Tóth Györgyné, Petrita Ferencné, Király Sándorné,-, Pály Jánosné, Székely Lajosné, Hegedűs Gyuláné, Sznrovyné. Cathri Szalérné, Anhofier Gynláné, Ábel Alajosné, Török Ambrusné, Névtelen, DezBő Béláné, Keez Józsefné, dr. Neusiedlerné, Kattauerné 2—2 kor., Rétby Bözsi ke 1 kor. 20 fill., Kunszt Sándor, Szieber Ferenc, Balázsy Györgyné, Simán Istvánné, Takács Jánosné, Kohn L. Lajosné, Jack Frigyes, Hamburg Miksa, Mihályné, Tabsjdiné, Unszunc Lsjos, Beierlné, Csolnoky Károlyné, Madarász Dezsők?, Dénes Jenőné, Halasy Adámné, "iizv. Vissyné, Bodisy Juliska, Vajda Ferencné, Berger Jakab, Nikicser Józsefné, Lieb Oszkároé, őzv. Rozgonyi Lajosné, Perger Károlyné, Novakovics Szidi, Viltner Karolin, Sió Karoliu, Wagner Miklósné, Rein Béláné, özv. Némelh Gergelyné, Nagy Károlyné, Vlaslts Józsefné, Gáspár Ferenc, Dancs Kálmánné, Freislinger Józsefné, N. N„ N. N.. Dávi-dovicsné, Wortmann Paula. Kohl Manóné, Filipp Gynláné, Strem. Merkl Jánosné, Schertz Jenőné. Imrei Ferencné, N. N., ; Benedek, Bodickyué, Markovicané, Móger Károlyné. Kerékgyártó, N. N., Molnár, Kövesdyné, Felbermayer, Perger Jánosné, . Berkenyés István, Caóti Márk, dr. Ullricb, Mátyás József, Horváth György Ince István, Fehér György, Nyilasy Károly,. „; Kalcsok Leó, Mészáros József. Koloavárl Ödön, Kapocsy György, Katzenbachné, Csete Józsefné 1 — 1 kor. (Folytatása következik.)
— A reklám. Ha élne még a leg: nagyobb magyar, Széchenyi István gróf, a nemzet gazdaságának fokozáeát célzó munkájában bizonyára érdeme szerint méltányolná a modern gazdasági élet lüktető szervét, a reklámot, mely nélkül manapság már a kereskedelem és forgalom el sem képzelhető. A politikában, a közéletben a sajtóé a vezető szerep és a közgazdasági életben, kereskedelemben a reklám egybe van forrva a boldogulás fogalmával. Az a kereskedő és iparos, ki manapság nom birdet, az ne számítson tartós sikerre, azt elnyomja a verseny. Általánosan ismeretes, hogy a reklKro! az anyagi siker kulcsa és hatalmas közvetítője ugy a keresletnek, miot a kinálatnak. Állandó, észsz«rü éa ügyes reklttmozáa minden gyári, ipari vállalat-\' nak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme; dúsan kamatozik és idővel a befektetett tőke ezerszeresét hozza meg. Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható Leopold Gyula hirdotési irodájában, Budapest, VII., Erzsébet-körut 64., ahol kiváló Bzakértelemmtjl, ódaadó lelkiismeretességgel, felülmúlhatatlan pontossággal és olcsóu eszközölnek bármiféle hirdetéseket, reklámokat agy az összes budapesti és vidéki, mint az összes külföldi lapokban és naptárakban.
— A Horgony Paln Expeller igazi népszerű házlszerré lett, mely számos családban már több mint S3 év óta mindig készletben van. Hátfájás csípő-fájdalom fejfájás, köszvény, csuzoál stb.-nél a Hor-gooy-Paiu-Expellerrel való bedörzsölések mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő. sőt járványkóruál minő: á kolera és bányóhas folyás, az altestnek Pain-Expel-lerrel való bedőrzsöléae mindig igen hasznosnak bizonyalt Ezen kitűnő házif-szer jó eredménynyel használtatott az influenza ellen is és 80-t, 1 k. 40 f. és 2. k. árban a legtőob gyógyszertárban kapható, óe bevásárlás alkalmával mindig határozottan: .Richter-féleHorgony-Palnr Expellert* vagy „Richter-féle Horgony-Liniment"-at tessék kérni és a .Horgony" védjegyre figyelni kelL
!
XLIII. évfolyam.
ZALAI K ö ]Z L Ö N 1
1904. JANUÁR 2-án.
törvényszék.
_ Betörés. MMIer Imre, a betSrók elittjéhez tartozé.a fegyházakban már 18 évet eltöltött 8 a híres Papakoszta méltó taoitváuya felett ítélkezett e bó 28-án a nagykanizsai kir. törvényszék Tóth László kir. lörvényszéki elnök eloöklete
™E nagyszabású, gazdag tapasztalatokkal bíró és 7 éló nyelvet beBzéló, beszédeiben s védelmében a keresztény philozoMval foglalkozó, értelmes, egyúttal ravasz férfiú, egyedül szokott munkáihoz látni. A saját szakállára dolgozott. Többnyire vidéki városokat szólott felkeresni, ahol előszeretettel az ékszerész üzleteket látogatta meg s ba sikerült neki az üzletbe be-■ hatolni, nem igen Válogatott, hanem mindent, mit megfoghatott, magához vett s távozása után messze, távoli városokban értékesítette zsákmányét.
Az elmúlt nyáron Csáktornyát választotta működése sziuteréfll. Ottani vendégszereplése azonban egy kis malőrrel végzödött reá nézve, ami azután a bíróság elé juttatta.
Az történt ugyanis, hogy a Csáktornyái ékszerész üzletben, miután annak falát kibontotta s igy oda bejutva, miudent magához veti, igazolványa valahogyan kiesett zsebéből, arait nem veit észro b a kifosztott üzlet tulajdonoss másnap a földön megtalált.
E nyomon haladva, hamarosan sikerült a csendórséguek Miller Imrét felkutatni s letartóztatni, illetve a váci rendőrség utján letartóztattatok
Milller Imre kelepcébe jutott. Itt nehéz volt b védekezés. Miként tudja magyarázatát adni annak, bogy ez í igazolványa találtatott meg a betörés színhelyén? Nem is tudott elfogadható indokot találni I Csak annyit állítod, hogy a kérdéses igazolványt Pécsett eldobta, s ski azt megtalálta, az volt a betörés elkövetője, mert az feledhette az igazolványt az ékszerész üzletben.
1 Csakhogy ilyen mesének nem akadt hivője a bíróságnál. Egy Müller Imre nem dobja el bizonyítványát, melyre igazolása végett minden percben szüksége lehet. Hanem nem vévén észre az utcán beverő követ, belebotlott s nyakét törte, amint az már rendesen történni szokott.
A bíróság méltányolta ie Müller Imre tehetségét s működését e azt négy évi fegyházzal honorálta.
Ismét nyugodtabban alhatnak majd az ékszerészok, halálos ellenségük száma 4 évig kevesbedelt egygyel.
— Kabát tolvaj. Zaerdin Nándor foglalkozás nélküli bádogos-segédnek nem volt télikabátja. Tehát szereznie kellett egyet. Ha másemberilyeokor ruhás-üzletbe vagy a szabóhoz megy s alkuval vagy alku nélkül pénzért vesz egyet magának, Zserdin Nándor más módját is tudta annak, bol és bogyen lebet olcsón télikabáthoz jutni. Nem előszobákbau vaj;y kávébárban, hanem istállóban keresett magának olyant, amelyik jól is álljon rajta, meleget is tartson s lehetőleg otaó legyen. E végből a Csáktornyái vondéglő istállójába tért be s a háziszolgának az ágyon kiterített . télikabátját vette magára. Sajnos, már t. i. Zserdin szempontjából az, bogy éppen akkor toppant be az istállóba a kabát gazdája, mikor a kabát már majdnem gazdát cserélt. A pénztelen vevőt fülön-csipték s vevői szándékát igeu drágán, G hónapi börtönnel, de legalább ingyen-koszt mellett, fizettették meg vele.
Zserdin egyelőre nem busul, mire a 6 hónap Ictellik, már nyár lesz, akkor pedig nem lesz szüksége télikabátra.
—AfaluIegénye.Ilj.BujtorGy.vonyarci parasztlegény nem szereti a pipafüstöt, hanem urí módra, a kubaszivarok barátja. A madarak éltetője azonban nem gondoskodott arról, hogy neki e passzióhoz szükséges elegendő pénze legyen, ezért gondolt egy nagyot s mikor most november derekán füstölni szeretett volna, Schwarr. Adolf zalaapáti lskós boltjában i drb. szép sárga kubát zsebrevágott s fizetni elfeledett. Hasztalan; még rá sem gyújthatott, a szemfüles boltos észrevette a • gyanúban volt Bujtort a\'csendőröknek feljelentette.
Ügyében is a napokban volt a tárgyalás. ÖBszeBen 6 hónapi börtönt fog ülni emiatt az álmatag szemű Bujtor György, kinek ugyhiszem, a falusi láoyok és menyecskéknél valaha uagyobb szerencséje lehetett, mint most a szivaroknál.
— Csódfelosztás, E héten került leiosztás alá vagyoubukott Rathmann testvérek helybeli cég CBÍdtömege. A csödvagyon értékesítéséből a tömeggondnok kezeihez 3245 kor. 14 £11. folyt be, melyből a tömeggondook és csődválaszt-mánvi iaíjvxő diiiinai levonása ntán
1445 kor. 14 611.-t osztottak azét a csödhitelezök között. Az egyes hitelezők bíróilag megállapított követelésüknek 17%-át kapták.
— Elveszett váltök megsemmisítése. A váltótőrvény 77. §-ának atolaó bekezdéséből helyesen olvassák ki bíróságaink, bogy a megsemmisítési eljárás folyamatba tételéről szóló hirdetmény a hivatalos hírlapban háromszor teendő közzé. De helytelen a törvényszékeknek s élükön;a budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszéknek azon gyakorlata, hogy azon esetre, ha a kibocsátott hirdetmény folytán váltóbirtokosul senki sem jelentkezett, a váltót semmisnek nyilvánító hirdetményt njból háromszor rendelik a hivatalos hírlapban kőzzétéletni. A váltótörvény egyáltalán ezen hirdetménynek hírlapi közzétételét el sem rendeli, de ba már bíróságaink ezen közzétételt a közforgalom érdekében fekvőnek tartják, elegendő volna a váltót semmisnek nyilvánító hirdetményt egyszer közölni a hivatalos hírlapban s a kérvényezőt ekképpen a teljesen felesleges céltalan kiadásoktól megkímélni. (I. K)
IRODALOM
— Útmutató az Iskolák és oródkk irodai leendőinek ellátására. Ara portómentes küldéssel: 5 korona. Az iskolai irodai adminisztráció népoktutásQgydnk rohamos fejlődése s különösen a nem rég kiadott áll. el. isk. gondnoksági és községi iskolaszéki utasítások, valamint a gazd. ism. iskolai szervezet stb. rendelkezései folytán, oly annyira kif^lő-dött. bogy abbsn ma már utmutaló vezérfonál nélkül eligazodni csaknem képtelenség. Az érzett hiányon segíteni óhajtván Dr. Szabó Mihály kir. tanfelügyelő Dicsö-Szt.-Mártonban .Útmutató az iskolák és ovódák irodai teendőiuek ellátására" c. munkájában hosszas tanulmányozás után rendszeresen feldolgozta az irodai teendőkre vonatkozó összes tudnivalókat.
— Dr. Müller Vilmos Klinikai Beclpe-Könyve. Az egyetemi klinikák, a budapesti poliklinikai éa a fővárosi közkórházak gyógymódjainak rendelvényeinek gyűjteménye. A magyar orvps-írodalomban az első munka, amely zsebkönyv alakban adja az orvosok kezébe mindazt, amit a gyógytndományban helyesnek, hasznosnak és eredményesnek ösmor-tek fel klinikáink. A magyar orvosok között mindezideig eomba-módra szaporodtak el a külföldi .Recepttaschenbneh\' ok. Mintha bizony a magyar orvosegyetemi klinikák gyógytudománya akár egy atomnyival is alacsonyabb nívón állana a külföldénél és mibtha ezideig röstellettük volna a külföld előtt azt, hogy a magyar orvostudomány alma materén belül egy Korányitól, Kétlytől. Tauffsrtőí és a többi nagynevű egyetemi tanárainktól hirdetett elvek közkincsekké tétessenek. Egy agilis, jónevü fővárosi orvos, dr. Müller Vilmos vállalkozott arra, hogy karöltve fővárosi klinikáinkkal, a budapesti poliklinikával a külföld ezirányu termékeit kiszorítja a magyar orvosi könyvpiacról. Ebbeo a nemzeti jelentőségű törekvésben azután az összes fővárosi nevesebb egyotemi tanárok, illetőleg azok klinikái és sz egyetemi tanársegédek nagyratörő generációja egy szerves egészbe forottak össze és túltéve magukat a kezdet nehézségein, egy minden tekintetben kiváló és pompásan összeszerkesztett munkát produkáltak. Tudományos érték, helyes gyakorlati érzékkel párosulva adják meg a könyvnek azt a súlyt, amely miatt a külföld baBonló irányú műveivel való összehasonlítás ntán a magyar orvostudomány javára billen a mérleg. A munkához Korányi Frigyes egyetemi tanár, főrendiházi tag irt hazafias lendülettől áthatott előszót, sőt mint azt a könyvből olvassuk Tóth Béla is ott, állt a munka bölcsőjénél, hogy az első magyar orvosi Recipe Zsebkönyvnek móndalfüzéselben, kifejezéseiben, terminus teknikusaiban a magyar szellem is kifejezésre jusson. Belső értékével arányban £11 a könyv tetszetős kiállítása, amely Lampel Róbert (Wodíaner F. éa Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedő céget dicséri. Az 564 oldalra terjedő oiQ ára csinos vászon -kötésben 5 korona.
Dr. VtíMnyi Henrik, felelős i«erkois«. Vi. WajdUt Jtoscf.
mi* arra, iss*
szervek meghűlése,; mint a tOdö. gége, torok s egyéb bajoknak borzasztó következményei lehetnek. Aki ilyen betegségeknek van kitéve vagy pedig asztmában, gége, — torok, — tüdőburutban, nehéz lélekzésben, mellszorolásban vagy hasonló bajokban szenved, az használja az általánosan elismert és kedvelt „Pectora" füszer-leáf, mely szer csodálatos hatással bir mind ezen betegségeknél.
Aki a .Pectora" fűszer-teát valódi, hamisítatlan állapotban akarja meghozatni, forduljon közvetlen csakis a Diana-gyógy-szertárboz. Budapest, Károly-körut 5 sz., mely azt csomagonként 2 koronájával küldi meg.
60 kr.-tól métervn-kint legutolsó újdonságok. — Bérmentye ét míLr elvámolva a hAtboi sxtllitri. — Nagy mintAgyQjtemény axoonat. Henneberg selyemgyár, Zürich.
VEGYES.
— Biztos jjyóflyhatás, Mínd&soV, kik rom emóixtfa v*gy stékrekedói \'köretkettében fel* íuródásban, Mortilásbao, íoíájáabno, ótvigy-hiáoybao »A(jy egyéb bajokban sxeofedoek, & Y&lódi „Mol?-félo aeldlitz porok" ba>zoU*U által biztoa gy6gyuláit érnek el. Egy dobot áxa 2 kor. Szétküldés naponta utánvétellel Hol! A. gyógyírcrétx, esi\' éa kir. ndr. sztflitrf-tól Bécs, I. Tncblanben A vidéki gyógyaaer-ttrakbjn batiroxottao Mell A. ké«itménye ax 6 gyári jelvényével éa aláirtaira! kérendő.
Nyílttól-
Ar e rovat alatt kóxlottekért nem vállal felolSasécet & iterketxtSség
Tese, húgyhólyag, hngydara és a köszTénybnntsImaK ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Lithlon-forráa
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hnicrhmjtd hatásai
Kelta ni I | m- Köanjta enéulkelJ
Kapható éjványrixkereskedésekben éa
gytigyaier tárakban. A Salvator-lorris igazgatósága Kpetjesee
Árverési hirdetés.
Andri Anna, József és Gábor kiskorúak tulajdonát képező nagykanizsai 4183 sz. tjkvben 2947/a hrsz. alatt felvett ingatlan nyilvános
önkénytes árverésen 1904. jann&r 23. napján délelőtt 10 órakor
Nagykanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében (városháza II, emelet 29. ajtó alatt) gyámhatósági jóváhagyás főntartása mellett eladatik.
Kikiáltási ár 300 korona, melynek tizedrészét vagyis 30 koronát bánatpénz gyanánt a venni szándékozók tartoznak letenni.
Az árverési föltételek az árvuszéknél a hivatalos órák alatt megtekiothetók.
Stefánia szálló
J II.. Taborstrawe 12.
központi félevét, 6 perc ax István-tártól, 2 perc a ráróei pilynudrartól. Ownibns és nteai vasat mindenfelé és apUjandrarokboz a szállótól. Ujon-nan és modernöl berendezve. Villamos világítás mindeneit, ftlriík «i molegróvéxeték. Legnagyobb kényelem. Siobaárak: I. tm. itt 1-80, II em. írt 1 SO, III. «m. írt 1-40 kitiolgilli és világítással. Areogedaáty kar. ntazélaak ét hosszabb otUrtózkodiuál. Kincs étkexési kényszer.
WUxmann Károly tulajdonos

A Rlohtor-félo
SOIM.
Horgony-Psia-Expallír
íi kipróbált házisxer, a mely ijbb mint 33 év őta m«-bixliat6bed»ns9UetUalki>lmasta& tlmdjlM. ctilHI is attklltukitL Intés. Silányabb ntánxatok mixtt i. . — bevisárUakorÓTatoaxk legyünk fe csskis eredeti üregeket
jnnk"^- l^.Hoí1 istL
írb&n a legtöbb gyógysxertirbxn iMbatí. FűrsktírTrorök Joz&of jyógyszerészaöl Budapesten.
mierF.it.ismi,
,e*i*t. <i kir. o<iv«ri KiUlták.
MiMI; a gyárban rásárol
és iegJotitiaD.
Első magyar hangszergyáj-
villarron erőrö berenderve.
stowasser J.
cs. és kir. udvari hsngszergyáros, hadseregszíllitó a Rákóczi javított Tárogató egyedüli feltalálója Budapest, II., Lánczhid-utcza S.
Ajánlja a saját gyárában késiOlt összes réz-, fa-, rn?<5-és vonós-hangszereket,
Hogedük, gordonkák, bögök; fnrolák, klarinotok, trombiták és czíiubalmok.
Tárogató ára 30 frtól (60 kor.) feljebb, iskola hozzá ingyen.
Zenekarok teljes felszerelése oicső árban, eisnyós
fizetési feltételek mellett Harmonikák elpusztíthatatlan erís hangokkal. Javltá80k speciális kivitelben gyorsan és szakszerűen eszközöltetnek, vonós hangszerek a legújabb találmányú
haugfokozó gerendával, melyért garanciát vállalok; AR1E6YZÉK mladsn haaatzerril kaiin-kMii ktrsidi, w»|y bár. ■satve Megkgldstlk,
kéz- és crőhajtisra, egyszerű és kettős szerkezettel, szelelSvel és szelelő nélkül.
Gabona-rosták, Konkolyozók (triőrSk)j Széna- és szalmasajtók.
Répa- és burgonyavágik. Takarmány-fOllesztök. A legjobb VETŐGÉPEK
_________ .A6RJK0LA" (tolókerék szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, váltókerekek nélkül dombon avagy sikön alkalmazható, a legújabb rendszer szerint és jótállás mellett gyártanak és szállítanak
jSATFAR.TH PH. ÉS TÁRSA
g.xdasági gépgyárak, vaxöntödúk és ckegyárak.
BÉCS, ll/l. Taborstrasse 71.
Részletes ftrjegyz&k legyen él béraentvo. Kípvlselík él vlizeat elárasltik kersítetnek.
JAYER gépgyár
vas- és fámBntöde
részv-társ. SZOMBATHELY Raktári Budapest, V., Lipót-körmi 15.
Késxit miodennemtl
Gazdasági gépeketj^Beiiziri-motorokaUTS.
Benzin-motoros cséplökészletek.
«
Maloiuépitészet: bengemékelc, minden e szskmába vágé gép gjirliw. -—-Teljes müeulml berendelések.
ÜÜlÖnleKeNSéar: t^gnjsbb uwkMeto csavaros és szabad, visnjomisn •-—-—— borsEjtO.
Osborne D. M.-féle vlligbiro amerikai aratO éa kaszáié gépek magyarországi kisirélagos képvi«el5«ége.
Képe. árjegyzék lágyén és Mratatve. Kívántra ailadn Kíkséjlatre kliia kSIMtvitéi
XUII. ÉVFOLYAM.
ZALAI E02LÖÍI
1904. JANUÁR 2-án.


Csak , .
alpesi tej kakaó és.czukorból all . Páratlan
különlegesség.
birailv állisu raottbithitó egyének budapesti bsnkhisban sorsjegyeknek réulot-fixotfsro való eladá»ár«, az 1883. éri XXXI. t -c, alapján. TSke ét kockásat nélkül DÓmi szorgalommal könnyen elérhető
havonta 800 —600 korona kereset. MT Ajánlatok intézeodök a „Sxerencse Híradó\' kiadóhivatalának, postafiók 180 Bodapest.
II
Naponta friss pörkölt kávé.
MEZEY PAL
fBszer, csemege és hentesáruk = kereskedése ■
SAKÍMAXIZSA, Fó-tér 1.
Ajánlom raktáromon levő elsőrendű áruimat u.m.:
KitUnö zamatu kávé fajokat. Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve. Dáli gyümölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok. Szegedi különlegességek slb.
Alkalmi estélyekre
Ramasetter-féle badacsonyi borok egyedárusitása
t literes és phites üvegekben
igen ízléses kivitelben a lcgjutányosabb árban.
#
i

töltve.
Budapesti, Prágai és Debreceni felszeltek. Prágai sonka, nyersen és kifőzve csont nélkül.
Budapesti I. rendii disznó zsir. 0R0SZ1 SÁNDOR Udvari cukrász
Deserf teakenyereinek és különleges cukorkáinak egyedárusitása.
Honi é s k ülfőldi sajtok. |
II
ooooaaaoaoaaaaaoaixxxxjaaaaoanoaaaaaa aoantsso

melyek évek óta a legjobb Ö eredménnyel használtatván « és a legkiválóbb orvosok ^ által mint gyengfcden has- h hajtó, feloldó szerajénl- € tatnak, az emésztést nem = akadályozzák, teljesen ár- q talmatlanok. Cukrozott 3 alakjuk végett a gyermekek Í8 azivesen veszik. H
E?F 15 pllnlát tartalmazó doboz 80 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 korona o. é. 2.45 korona összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmensesen küldetik.
I/fö lljl/ Neusteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi i\\linüUI\\ csak, ha minden doboz hátsó oldala a törvényileg bejegyzőit ,IIeil Leopold" védjegyűnkkel, vörBs-íekeio nyomással van ellátva. Védjszyezett dobozaink-, utalvánvaink-és csomagolásainknak a .PHILIPP NEU8TEIN APOTHEKER\' aláírást koll tartalmazniok.
MEUSTEIN FÜLÖP
gyógyMertéra a ,Síe=l-Lipótboz- Z. K. V,
TVIliX, I. Bei., Piankeugaxsc C. Raktár Nsgykaniisin: BBLUS LAJOS és BF.IK GYULA gyégysseréjieknél.
naQOQooQQQcsaacxxwoaaaoQaacjs^DDaaaa aoaoonaaoo
Pénzt, sok pénzt,
havonként 1000 koronáig kereshet mindenki tisztes-iéfpxca minden íxakisme-ret nólköl.
Koldja bo cximét p. 97Ö. jeligo alatt a köretkesÓ cxlmre: Annoncen-Abtel-Inng des .Jtfrkír\' Mannhelm.
MOLL-FELE
I SEIDLITZ-POR ]
Csak aKKor valódiak, ha mindegyik doboi Koll A. jidjogyót is
aláírását ttatotl foL f f.°." A.-félr Ssldlltzporok tartAi gyógjhsUsa a legmakacsabb oy«.,r. j, J\'f H I WO»«»res iswjnorMv, rtgzott székrikidss, mijbkatalo,*, vér i\'Jr &v"^4\'-6! * "s^"\'®.1\' »«l belajstijek ellen, e jele, hísi.sernek évl.sed.k Ma aucdig aatyobb elterjedést s.orcott. - Ara eiy lepoosételt srs-deil doboznak 2 kor
Hamisitások törvényileg fenyíttetnek.
~M OLL-FÉLF
Csak akkor valddl,
sis-bsrszesz nevezetesen mint esni H a meghűlés egyéb ki,..,.™ tsazott eredstl üveg irt I kor. 80 flll.
ba mindegyik üveg HOI.L A. véjjefryét töuUiti tol .A. Moll" feliratú .inozattal ran zárra. A Moll-féll
..... -........ V.WMMI T»U XU..M. — -----
----— raMaltatosIlliplH kadírisíltsl szer ktaría;,
megintés egyéb következményeinél legismoretosebb népszer. — Egy •tl ttvao *ra I kor. 80 KII. \'
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szerint kőzitek gyermek és iolgy suppan a blr okizerü ápolására sysrmskek a felnittek rétzíro.
Ara darabaaklnt — 40 Ml. 8» darab — 1 kor. 80 (III. _Minden darab gyenoet-itippao Moll A. vídjegyiyíl na ellítra.
Főszétkaidés: Moll A. gyágyszerész, cs. és kir. udvari szállitd által,
Bécs: Tnchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta pottmliniét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával if védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktári Nagy.Kaniisán Rosenfeld Adolf Fiai.
Kapható minden szakmába vágó üzletben, nagyban Schwarz és Tanbernéi Nagykanizsán.


Férfiak ingyen kapnak.
Olyan uj talMiuftnyu orvonVgot, mdy ta lelyeuioú erőt újra i meghoua, Próh|i<csoihagót .< ;ej»y */St ó)<lft!ox kJnyvcc jö^ b?c<oiiiaj;<>]». iujjyco
kat»JAV: mindazok,^ kik iitc Inwk. fcU a Jcj;!>i-muUlranwIióbb c^xLvjrvoMig, mely niegmcntcK c*r«kct. a kik Halaikor! kihágások \' folytán nccul bttjokb.it), síllilisbeti, valamint clvc>xltcU ferScrü ben *íc«|vcdnck. Ex okból dhat&roxta cu intcrcí, ho^y. egy ingyen orvoiágoi magyariiO* könyvvel együtt mindenkinek ingyen kQld. t^iel a Kizior-vossággal a baj otthon gyógyítható, * mimlaxok a kik a fiatalkori kihágásokból íiAritmó némi bajokban, «xel)emi clgyóngal«bci»,vngy króniku% bajokbán szenvednek, otthon gyógyíthatják taagu-kat. Kí a gyógywer kőtvetelleoü! azokra a «cr-vekre bat, a hol a megerősödés s*ük\'nég« exottt-latos ercdminynyel gyógyítja az óvok óla tarló betegingeket. Öreg, flntal egyaránt irbat State Mediral loslitutnak at alant jelxett clnirc, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Ax Intézet leginkább azokat akarja megmenteni,, a kik kezelés céljából az otthonukat\' öem hagyhatják el. A ptóbaóomag megmutatja, hogy rnilly könnyen kJ5y<>«yltbatók ebből a rottenetei bajból otthon. Ai int élet kivételt nem tesr. Mindenki irhal crette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellettpoita-fordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel .egyOtt. Irjou még nu. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a lattalmii tcakisem fogja megtudni. A levelei Itf kell címezni: State Medical Instiiutc. i7 Elcktroo Building, fórt Wayne, Ind. Amerika.
A lov;lok mindig bérmentcaliomlük..
Pályázati hirdetmény.
■i
Nagykanizsa város rendezett tanácsa a városi közvágó-hidnál megüresedett állatorvosi állásra pályázatot hirdet.
Az állással 1200 korona évi fizetés, 400 korona fuvar-átalány van Összekötve, melyek havonkint előre fizettetnek.
Magángyakorlat a vizsgálati időn kívül folytatható, amennyiben azonban a magángyakorlat miatt kötelesség mulasztás tapasztaltatnék, attól a kOzvágóhidi állatorvos el is tiltható.
Működési kőre szabályrendeletileg van megállapítva.
Az állás választás ntján töltetik be, a választást a v. képviselőtestület foganatosítja, a választás élethossziglan tart, a megválasztott a v. nyugdíjintézet kötelezett tagja.
Felhívjuk ezek után a pályázni óhajtókat, hogy oklevelükkel, — időközi — különösen közvágóhidi alkalmaztatásukról, születési idejükről és munkaképességükről szóié bizonyítványokkal felszerelt folyamodványukat legkésőbb 1904. évi Január hó 31. napjáig Nagykanizsa város iktatóhivatalánál adják be.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1903. évi decomber hő 18-án.
VÉCSEY,
polgármester.
Í>Ii Jnfl
Megfojt ez az átkozott köhögési
Köhögés, rekedtség és elnynlkásodás ellen pjors és biztos hatásnak
i
az étvágyat nem rontják és kitűnő izliek.
Doboza I kor. es 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fő- éa srtikoMtai raHár:
„NÁDOR-\' GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váci-k«nit 17.
El jen!
Egger mellpasztllla
csatíamarieHrtófított.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Keik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban^
MAJDNEM
INGYEN!
Életnagyságú fénykép-nagyitás képeket (48—64 cm)
KARÁCSONYRA ÉS ÚJÉVRE.
Hollotlan llillnilOQirl ■ \'yeo alkalom névnap, születéai, bérmáláai, karácsonyi fldllllllaU UJUUllűa&. ét újévi ajándéknak még nem létezett Magyae-.; országon, hogy majdnem 1KÖYEN készít a VENBS fényképnagjitási mülntézet
A farnáprt életaaínto íÉiítéHanítSsi tépetet.
1 MJiUliQUUi (Bármilyen rolsi lénykép ntin ii.)
Az árak minden után fizetés nélkül^. Életnagyságú fényképnagyitások papirkerettel együtt (48—64 cm.) 4 korona. Életnagyságú pasztelll-festmény papirkerettel együtt — — — 8 korona. Életnagyságú olajfestmény, oquarel — — — — -- — lö korona.
Életnagyságú fényképnagyMs diazes kerettel és üveggel J5 koronáért
szállítunk. (60—76 cmtr.)
Vidéki megrendolések\'a fénykép éa a péni előleges beküldi lénél, vagy ntánTlWliel, minden kép ntin 1 korona csomagolási d(J tsetondS. Á nagyérdem! küiSnség igy nem lesi kitéve a osalé tleynökík beesapiaixak és olcsón jut igasán mSvéssles mnntthoz. ím
Ciíiit: „VENUS" (ájlép-ujgjilii aáialáet Budapest, VII, Kerepesi-ut 64. L íz.
Nyouiatuu Itj. Wsjdi » Józ,ef könyvnyomdájibau Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1904. január hó 9-én
Előfizetési fir; Egíir erre . . 10 kor. — 611. Ft: írre . , . 6 kor. — 6U. Negyedévre . . £ kor. &0 fill. F.gyes szánt 20 flll.
HIRDETÉSEK
6 b«ibo* pelitsorban 14, raiaod«or 12, B tűindca további sorért 10 fill
N VI LTTÉ R BEK petit »orookénl 20 tíllíréft rálelnek [el.
XLIII. évfolyam.
A hp Kellemi ríiiít illeUS minden küilptaéoy & fclelfo sxerkeutó ncvín\\ ar. anyagi ré«it illet? k«z-lemények p.\'dig » kiaíí nővére cimíptten Nagykanizsára bír-raentve InlAzendSk.
Bírnifnletlet, levetek nem fogadtatnak el.
KOziratok rlssxanom küldetnek
I
„nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a „Kotorí takarékpénztár
a „nagykanizsai kisdedneveló egyesület,- a „nagykanizsai tanitói járáskör,- a .nagykanizsai keresztény jótékony katonai hadastyánegylet,\'; a .soproni kereskedelmi iparkamara,- nagykanizsai kUlválasztmányának hivatalos lapja.
A nagykanizsai „Ipar-Testület," a részvénytársaság," nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet, oőegylet,* „n.-kanízsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézetc." a
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOK MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
i iisfij
Már több mint egy éve, hogy fenn szorongtam a képviselőház karzatáu és végighallgattam egy dörgedelmes agrárius szónoklatot. Miután a szónok végigkalandozott hazánk tejjel-mézzcl folyó síkságain, nektárt termelő dombjain, a legjobb lábos-jószágot nevelő rétéin, lelkének seprűjét tálalta ki: „Msgyarországot az Isten is agrár országnak teremtette!" Magyarázzuk csak az agrárius jelmondatot 1 A Bibel-Babel ügyből kifolyólag, minden átlag-ember tudja, hogy a gondviselés sajátkezüleg és személyesen ritkán csinál politikát. Az, hogy agráriusoknak kéli lennünk, helyzettragédia, az pedig, hogy e téren semmit nem teszünk, veszélyes tétlenség,
Mindkettőnek egyszerű a mag\'yará-x zata: nekünk kivitelünk olyan cikkekben van, melyeknek mennyisége a termelés utján csak bizonyos határig növelhető, s viszont, amelyeket a kiviteli piac sem nem nélkülözhet, sem maga elő nem állithat. Egy hold föld, csak akkor teremhet búzát, ha termőföld, s még ekkor sem adhat viszsza többet, mint a maximumot. Ez a tétel nom változik, még ha mindjárt Menger is fogja az eke-szarvát. Viszont beviteli cikkeinket egyrészt nélkülözhetjük, másrészt, ha akarjuk, önmagunk is előállíthatjuk. Ez a mérleg világosan mutatja, hogy mily féltékenyen kell őriznünk földünk termelő képességét; s birtokviszonyaink, a hiányos jogszabályok, az oktalan gazdálkodás pedig azt, hogy mennyire nem teszszük az előbbit.
Hogy tárgyamra térjek, mindenekelőtt a fogalmát magyarázom. Kisbirtok alatt általában a paraszt-
birtokot értőm, ahol a termelés és az életszükségletek fedezésére a föld mint tőke elégtelen, s igy vagy a munkához, vagy valami mozgó lékéhez pld. péuzhez kell segítségért fordulni. Nem finom meghatározás, de aki megakarja érteni, megérti. Gazdasági életünk létfeltétele, mint fént kifejtettem, a mezőgazdaság istápolása; ennek pedig egyetlen módja a kisbirtok védelme, egyszerűen azért, mert a nagybirtok és középbirtok a mi viszonyainkban nem teszik azt a szolgálatot. A középbirtok, gazdaságilag ideális volta mellett is, semleges tényező. Először azért, mert az ország területének csak nagyoo kis hányadát képviseli; másodszor azért, mert éppen gazdaságilag ideális volta miatt egyensúlyban marad a támogatás és nyomás dacára, ezért érzéketlen a középbirtokos nemcsak a gazdasági válságok, hanem a gazdasági élet iránt is. Ezért képviseli a középbirtok a mezőgazdaság terén az individualizmust. „A nagybirtok egyetlen feladata, hogy parcelláztassák", mondják az agrárszocialisták. Ez {j tétel túlzásnak éppenséggel nem mondható. Nem akarok arról szólani, hogy éppen azok nem viselnek anyagi tetteikért semmi gazdasági felelősséget, akik a gazdasági élet hullámzásáuak legkevésbbé vannak alávetve. Hiszen manapság mindenki tudja, hogy a holtkéz és hitbizomány intézménye egy kiénekelt .tenorista, akit csak "a kegyelet, takarékosság és lustíiság tartanak a világ színpadán; inkább a konzervativizmust hozhatnám fel okul, de ennek fogalomköréhez még egy negyedik fogalom is tartozik s mivel ez már becsületsértés, elhallgatom. Csupán arra hivatkozom, hogy
TARCZA.
a népeBSég nagy réfezét a [nagybirtok mezőgazdasági munkásokká teszi, az ipar fejlődését a saját területén lévő munkaegyesitéssel (urodalmi szesz- és cukorgyárak stb.) elnyomja, a fold kihasználását fényűzési célokból korlátolja, a föld árát csökkenti, értékét emeli, végül megdrágítja a kenyeret és sziija a szocializmust. Bz elegendő ok arra, hogy még náluuk is, ahol részben kivitelre termelünk, a nagybirtok ellen foglaljunk állást. .Köunyü a Vázsonyinak demokratának lenni — mondja a Leififenstoiner Salamon — legyen a Zichy Nándor demokrata." Igen ám! Csakhogy ez olyan üzlet, amelyiken egyik se veszt. Ugyan ki hallotta yolua, hogy egy birtok-ptrcellázásuál az eladó vesztett volna.
Marad tehát a kisbirtok, mel.vt gazdasági tényezőink annyira elhanyagolnak. Pedig a kisbirtoknák a tObbi birtokrendszerek fölött határozott előnyei vannak. Következménye a népesség szaporodása és helyesebb megoszlása. s éppen ezért egészséges löldmüvesosztály keletkezik, a nemzeti jövedelem igazságosabban oszlik meg, a társadalmi mutikiMnegosziás révén az ipar fejlődésnek indul. Gazdasági oldala a föld legolcsóbb és legteljesebb kihasználása. A kisbirtok jellemző sajátsága, hogy mivel csak a termelési költségeket és! az életszükségleteket képes fedezni egyiknek vagy másiknak, vagy mindkettőnek előlegezésére szorul a termelés befejez-téig. Másrészt a birtokos \'gyermekeinek jövőjét biztosítani akarja, s; igy vagy a birtok osztódik el végtelen kicsire a népesség szaporodásával, vagy a mezőgazdasági munkások-száma emelkedik. Ez a kisbirtokrendszer két főbaja, amelyek közül
Korunk legnagyobb képzőművészéről.
(Max Klinger.)
Itta! Iliit.
— A .Zalai Közlöny, eredeti tArcija. -
Mikor e lapok tisztelt szerkesztőjének megemlítem, hogy a fonti tbémáról szándékolom tárcát írni, rezignált karlejtéssol azt moudá, hogy nem való ez a mi közönségtlükoek; és éu mégis megírom a cikket, mert nekom optímisztikusabb véleményem vau a kanizsaiak felél. Sokan vegigfogják sétáltatni szemüket a ciineu - átlapoznak, de lesznek olyanok
, , lslen n0ki! — elolvassák. S izeknek a keveseknek akarok szólani, mert , w®"* Schiller is azt tartja/hogy „keveseknek kívánj l0ts2enii _ tetszeni bajos."
Egész monográfiákat Írtak Ma* Klinger-
alkotás fölött uralkodó jelenkori Ober ineuscb"-ról. De arait róla elmondani szándékozom, nem lesz kivonatolása az olvasottaknak, hanem hála az égnek abban a helyzetben vagyok, hogy kész alkotásai után ítéljem meg a raűvó-zt. Azaz hos* megítélni! Lehet-e pár hasábbal letárgyalni a", kinek megértéséhez esztendők kellenek; lehel-o szóval visszaadni azt a beusó imádatot, melyet alkotásai szemlélésénél ««öak? OrQljDnk, hogy egyáltalán talá-\'unt szavakat ezen rengeteg szépség pauegyrikonba foglalására! P g
Klinger ma ■!<; esztendős, de munkáit\' szemlélvén, minden ,-gy0s dolgánál azt vofi az ember, hogy ez már egymagában is elég volna egy emberélet dicsőségének betöltésére. Hisz a lángész egyik ismerteié jele az. hogy a munka mennyisége egyenes arányban van a niiuóséggel. Még a morzsája is arany. S amit az apró-cseprők nehéz verejték árán bírnak csak valamiképpen megszerezni: a technikai mesteredet, az őnáluk, a kiválasztottaknál osak uszköz az eszmék megvalósításához.
Max Klinger már elsó próbálkozásánál is a legnehezebben kezelhető technikát használta: a rézkarcot. (Radíruiig) Rein-brantlt atyamester óta nem volt olyan erőteljes kézben a rézlapba karcoló tű es az edzó lolyadék. mint Kliugerében. v oitak es vaunak mesterei ezen módszernek. akik kész gyöuyörüségoket terem-tottek - áradó Klinger egy uj világot tár elenk, s fekete-fehér lapjaiban több az eszme, rajz, árnyalat, mint egész nemzedékek színpompás festményeiben Ha tudjuk, hogy milyen végtelen ttirelmet es kézügyességet kíván meg a rézkarc akkor ketszereseu csodáljuk azokat a finomságokat, scjtelemszeril látományokat melyek képein találhatók. A sokszorosítási mesterségnek is valóságos diadalai a Khnger-nietszetek. fis mennyi gondolat, bőség. képzeleti eró és költói nagyság tükröződik beunok vissza ! Már elsó karc-Ciklusa „Az elveszett keztyo legendája" kesz bagyságként állította Klingert a világ elé. Mint már oly sokszor, az u. n. .megöllopedett" miikritika talány elótt mindig nagyon jó jel; azt
az elsőn lehet, a másodikos aligha lehet segíteni.
Szóljunk először arról a beteges jelenségről, mely hú kísérője a kisbirtoknak, a jelzálogos hitel tul-tengéséről. Miért nem adnak a parasztnak gabnájára előleget? Miért adnak csak birtokára jelzálogos hitelt? Miért foglalkoznak immár segélyegyleteink is jelzálogos ügyletekkel? Rövidesen megértjük, ha figyelemmel kisérjttk ezt a kis tragédiát. Első felvonás: a gazda megveszi a birtokot, a felét kifizeti, a másik felérő jelzálogos kölcsönt kap. Bélyegre, ügyvédi költségre, külöubözó dijakra, amit pénzintézet százféle cimen szed, hogy a 157. kamatot biztosítsa, rámegy >/s rész; továbbá az elsó 8% kamat levonásával, megmarad a bekebelezett összegnek, ha jól megy, »/, része. Második felvonás: középszerű termés s mivel a jelzálogos kölcsönt csak | \'/i-ben használja, de érte a 8% | kamatot egészben fizeti s saját szük-; ségleteit is fedezuie kell, testvérek között 4%—5\'/, kamatvesztesége van. (Pld. 500 korona a kölcsön; marad 300-korona a bekebelezés stb.~ után: a kamat 500 koronára 87, mellett 40 korona, a befektethető 300 korona legjobb esetben 127,-ot ad hozadékul, ami 36 koronát tesz ki.) Az elsó kamatfizetést kénytelen elmulasztani. Harmadik és utolsó felvonás: Végrehajtási zálogjog bekebelezése, árverés, becsértéken alól való eladás. A birtokot a pénzintézet veszi meg és annyiért adja el, hogy ugyanannyi kölcsönt adhat az ingatlanra, mint a mennyiért azt az árverésen vette.
Végrehajtási törvényünk nem nagyon rossz, sőt pld. az 1881. LX. t.-c.
51. és 67. íjában igen emberséges intézkedéseket találunk; ott vau ezenkívül a becsértéken alul való eladás ellensúlyozására az utóajánlatos rendszer. De hát e törvényt a mi kisbirtokosunk is ijmeri, s mit használ itt még a homestead-exemptiou is. Aki a törvéuyt ismeri, az ki is tudja játszani. Ezért va:i a jelzálogos hitel túltengése és ezért oly szörnyű drága a személyi hitel. A kisbirtokos személyi hitelt csak rövid lejáratú váltóra kap, s melyik pénzintézet vagy pénzintézeti ügyvéd lud ebből a vidékeu megélni. Ez okozza, hogy még a segélyegyletekben is a jelzálogos kölcsön annyira virágzik. Ezek azonban nem orvosolhatlan bajok. A termelési költségekre adjon a gabna vevője előleget; a birtokvétél, ne jelzálogos kölcsön, hanem it vételár amortizálása útján történjék s végül a birtok elkótyavetyélése ellen ott vannak a német agráriusok javaslatai: pld. hogy a község köteles az árt a hozadék harmincszorosáig felhajtani, vagy hogy a biróság a római jog mintájára kényszerkezelést mondhat -ki-stb, stb.----------,---
A kisbirtok másik baja a felosztás, mely a birtokos halála után ennek \' gyermekei közt bekövetkezik. Itt Dunántulban ez a veszély a maga nagyságában alig mutatkozik. Az állapotok már kezdettől fogva kedvezőbbek voltak s elég számban vannak nagybirtokok, amelyek lehetővé teszik, hogy amit megtagad a földjáradék, azt kipótolja a munkabér. De másutt pld. a Mezőségben 3—4 holdnyi birtok 20 parcellában van elszórva. Útját állani a nép szaporodásának nem lehet, de viszont, hogy ez a szaporodás nem oly nagymérvű és
I állt.
I mutatja, hogy íme itt vagyok én, én és harmadszor ón, egyéniségeimnél bevonulok j a célibeli művészet bálváuycsatnokába s lerombolom hamis isteneiteket, — akár elfogadtok, akár nem! Az anyagi gondoktői (eljesen mentes ífju művésznek célja 1 mindig az volt, hogy a saját lelke követelményeit elégítse ki, s ne alkudjék meg ; semnuuemö .áramlattal." ne engedjen semmi befolyásnak. Folytatta kare-lapjai I kiadását, megteremte a „Halál" kettős ciklusát a „Brahms-fantáziákát" a titáni ősemberek világába vezető .teremtési sorozatot;" stb. mindezekkel csak a rokon-lelkekhez kívánt szólani. A „tömeg" neki is, mint minden igazi teremtő léleknek, csupán alaktalan, lélek- és goíjdolatnélktlli moles volt és máig is az. Törődött valaha egy Michelangelo, egy Beethoven, egy Petőfi avval, hogy tetszonek-ie valakinek a művei vagy sem? Megalkották amint bensó sugallatuk ösztönözte őket és a tömegekkel sohasem Iszámoltak. Mégis a világ lassanként felemelkedett hozzájuk] s boldogoknak vallják magukat azok, akik megérteni, felfogni képesek éket, — a tudatlanok s lelki gyámoltalanok pedig félő áhítattal szólnak róluk, mint az istenségről szokás, auielyet & tan szerint minden élőlény bensejében hord. Nietzsche állította, hogy „az Isten csak azért teremtette az emboriséget. hogy ezen uton néhány kiválasztott egyéniséghez jusson." fczek a kevesek, a legnagyobbak, bízvást fogadtatják körökbe ezt a mi mesterünket.
Nem elégedett meg a mester a rézkarccá). Hatalmas alkotási vágya arra utalta, hogy a képzőművészet minden ágát
Lapunk mai számához féliv .jmellóklet van csatolva.
felölelje, úgyszólván felemelje önmagához. Mert a lángész nem „sajátít" el valamit, nem tamilja el mások ügyességeit, hanoin szuverénül magához ragadja az eszközt, liogv terjeszkedő eszmeözönénok kifejezést adhasson. Ami a műkedvelőknél csak silány időtöltés: az a „Aiiudenben való ügyeskedés" — az a nagyoknál éppen nagyságuknak kritériuma. Vájjon melyik" dicsőbb, alkotása Michelangelónak? A sixtiui kápolqa „Utolsó ítélet" — freskója, vagy a Mózes szobra, vagy a Szent Pétor — Székesegyház kupolája? Hallgasson el itt a dóré összehasonlítás, — mert az egjik csak olyan remek a maga nemében, mint a másik.
Ha Klinger roppant aránvu olajfestményeit nézzOk, azt vélnők," hogy egy művész egész bivatáskörét betudnák azok tölteoi, pedig íme ott vannak az életre szóló rézkarc-ciklusok! Aki „Páris Ítéletét- \' vagy „Krisztus az Olympuson" festményét látta, mélyen megrázkódva gondol arra, hogy milyen kicsinyek is vagyunk mi mindennapi emberek! Hisz mennyi.Ítélőképesség kell csak ahhoz is; hogv ezeknek a tableauknak eszmei tartalmához férkőzhessünk! És mennyi gyakorlott szemlélő-képességet, műismerctot. kell megszereznünk. míg megérthetjük a színek és alakok eme földöntulról hozzánk behozott világát! Hiába dobálódzunk holmi napi jelszavakkal, „symbolizmus" „mysticis-mus" vagy akár e sokat firtatott „szecesz-szió.\'i Ezek a képek lerontják a jelszavakat és imádatot kérnek. Ugy mint a jégfödto, magányos, égbenyúló havasok. Áhitat kell oda, nem gyarló, kicsinyes Ítélet.
„Krisztus az Olympuson" most Bécsben vau, az állam birtokában. S vannak ugy-; nevezett „rajongók." akik ott vtóik áhilatosságukat. eme kép előtt, ném a ■ templomokban. Szeréűy magam is azok közé tartozom. Leirni még csak meg-j közelítőleg sem lehet i: az alkotást, ! aminthogy például nem ltuet szavakkal i jellemezni Beethoven kilencedik symptoni-; iját. Eltörpül mellette ezer mog ezer ; más mű, amelyről gz e&tiapi hírharsonái egyhamar kimondják, hogy mesteri alkotások. Ami másoál hallatlan merészség az Klingernél remekké magasztosul. Az idealizmus nála nem kdlsó máz, nem szépítés vagy kiválogatás, hanem az ó idealizmusa a tárgyban, a feldolgozásban van. Persze a rövidlátók azt hangoztatták hogy ilyen fó-fó ideális eszmét — a keresztény tan győzelmét a pogáuyságon r — nem szabad ilyen „realisztikusan" előadni. A derék uagyszájuak fel sem: bírták érni eszszel. hogy nem a mázban,! hanem az eszmei tartalomban kell koresni Klingernél az idealizmust. Nem bírják az apróságok felfogni, hogy eddigelé az idealizmus csak külsőség volt. Gömbölyűvé tenni a szögleteset, ragyogóvá a derongó fényt, édeskés kifejezéssé a mimikát, simává a durvát. De annyira nem bírtak fejlődni, hogy tisztán a szögletesség, a derengés, a mimika, a durvaság is ideálissá \' válik, ha művészi lángész veszi oltalmába. Ez csak egy példa száz helyett. A végeredmény az, hogy a Klingerek fajából egy többet ér, miut a tömeg-emberek \' fajából számtalan millió. („Die Víeltu-vielen" — mint Nietscho mondja.). Ha
r.
XL1H. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZ LÖN I
1904. JANÜÁB 9-én.
veszélyes, mint azt hinnők, Spencer jgy magyarázza: ember önmagát és faját tartja fenn. Ha e két feladatra egyforma gondot fordít, a népesség nem szaporodik. Ha a fajfentartásra fordit több gondot és Önmagát hanyagolja el, az nj generáció mennyiségileg több, de minőségileg rosszabb lesz. Végül minőségileg jobb, de mennyiségileg kevesebb utódot fog nemzeni, ha a fögondot az önfeutar-tásra fordítja. A fedezetre, a szük-ségletkielégitésre természetesen mind a három eset ugyanazt jelenti.
A birtokfelosztást örökjogi szabályokkal meg lehet gátolni, de ezzel még nem adtunk kenyeret a birtok-talan örökösöknek. Csakis a nagyipar az, amely a kis birtokkal kar-öltre hazánk jövőjét, boldogulását biztosithatja. Az apa még magángazdaságot folytat: megeszi azt, amit termel. A fia, aki a birtokban ül, élelmi cikkekben mint termelő, ipari cikkben mint fogyasztó, a másik fia, ki ipari munkás, mint az élelmi cikkek fogyasztója és az ipari cikkek termelője tagja a társadalomgazdaságnak. fiz az igazi munkamegosztás, ahol egyik függ a másiktól, anélktll, hogy rendi különbségek, felekezeti súrlódások volnának, anélkül, hogy egyik ember a másiknak alá volna rendelve.
ünrtha József
Kőzutaihk tisztítása.
A város utcái tűlca. — A teherkocsik közlcke-díic. — A gyalogjárdák.
Egy ujabb évszak köszöntött be alig pár hete, a legutolsó a földtekénken változó négy közül, a tét. Korunkban bizony a kellemetlenek közé kell ez évszakot Bzámitannnk; kellemetlennek érzik ezt a szegények, kellemetlennek az utcánjárók és csak már a gazdag poéták (febér holló) énekelnek tna a hó ragyogó csillogásáról, a jégen tova sikló párokról, a szánkózás kellemeiről, stb.-röl, amelyek bizony az üres gyomrú, poéták hideg szobáiban nem ragyognak le múzsájuk homlokáról. Kellemetlen ez az évszak különösen nekünk városban lévőknek, akiknek nagyon sok dolgunk akad az utcán és lakásainkból nemcsak szánkózás és vadászat miatt vagyunk kénytelenek kijönni. Nagyon fontos tebát ránk nézve, hogy utcáink és ntaink tűrhető állapotban legyenek, különösen ebben az évszakban és azoknak kellő tisztítása lehetővé tegye a rajtuk való közlekedést.
Meg kell emlékeznünk tebát, habár ezt nemrég, tettük, de nem lehet eléggé hangoztatni, arról a mizériáról, amely közntaink tisztítása körül városunkban uralkodik. Ez az utmlzecia évszakonként az időjárás szeszélyeivél változik. Fregoli-ként változtatja hol színét, hol halmaz-
állapotát és e szerint a hatása\' is más-más. Ami nyáron szilárd barna, őszszel és tavaBzszal folyékony szürke szint ölt, télre pedig fehérbe öltözik. Ami nyáron a tüdőnket teszi tönkre, őszazél és tavaez-szftl a cipőinket rongálja, télen pedig a csontjainkat tőrdeli eL Szóval közntaink tisztasága egy időszakban sem kedvező, sem\'egészségünknek, sem anyagi jólétünknek. Nem szólunk e helyütt a nyári poros utainkról, ennek is megjön és már itt volt az ideje, az őszezel ntainkat lepó sártengerről sem teszünk említést, bisz alig pár hete irtunk róla, csupán .a mostani tarthatatlan állapotra akarjnk az illetékes körök figyelmét felhívni.
Hogy az utcákat tisztítók Bzáma mily csekély, azt is már rég elmondtuk, de hogy o kevés embert sem látjuk most dolgozni, az igazán megfoghatatlan. A rendőr/őkapítányság a házigazdáknak már kijelölte a helyet, ahova udvarukból a havat kihordhatják, de hogy a város már az utcákról elhordatná a havat, azt még nem tapasztaltuk. Pedig már jó egy hete, hogy utcáink telve vannak hóval, de azt mindeddig el nem takarították. A közbejött olvadás és fagyás az utat oly sikossá tette, bogy a gyalog-járón csak gummitalpu cipővel és szöges bottal lehet járni, a kocsiúton pedig egyáltalán a kocsival valő közlekedés életveszélyes. A sikos uton a lovak a nagy teherrel megrakott kocsikat alig bírják vonszolni és nagyon gyakran láthatjuk, hogy az elesett szegény állatokat a durva kocsisok szitkokkal és ostorral biztatják a felkelésre. Kocsiutaink a régi római utak komikus utódaiként dombomra vannak építve és nagyon gyakran megtörténik, hogy a szánok vagy kocsik lecsúsznak a gyalogjáró széléig és hosBzu hátsó részükkel az éppen arra menőket a falhoz szorítják.
Egy esetet mondok el, ami eléggé meg fogja világítani, hogy rosszul gondozott utainkon, mennyire biztos a közlekedés. Kétszer egymásután történt a dolog ugyanazon szállító cég kocsijával és kocsisával, hogy egyik fő közlekedési vonalunkon a Magyar-utcában a gaboával súlyosan megterhelt kocsi oldalt lecsúszott a kocsiút közepéről és felborult. A kocsi tetején ülő kocsis és a gabnás zsákok természetesen a járdára estek és nagy szerencse, hogy a kocsisnak nem történt baja, sera valamely éppen arramenőt a kocsi agyon nem ütött. De ba esetleg a nehéz gabnászsákok a kocsisra, vagy egy éppen arra járóra estek volna és a hanyagul gondozott ut emberáldozatot szedett volna, nem a várost kellene-e ez esetben felelősségre venni, midőn az adófizető polgárok már életveszély nélkül az utcákon Bem járhatnak ?1 Ha ilyesmikből kifolyólag valami baj történik, határozottan bűnös gondatlanság miatt esik meg a baj, az nem menthető az elemi erőkkel szemben való tehetetlenséggel sem, mert ez irányban a legkisebb óvó intézkedéseket sem látjuk megtenni. Elég sok munkanélküli napszámost találunk utcasarkainkon, fogadja fel azokat a város és tegye lehetővé az utakon való közlekedést.
a Klingerek .mindent másképp látnak11 — akkor mire gáncsoljunk, — hanem tisztelettel tekintsünk fel rájuk, akiknek megadta a sors azt a nagy kegyet, hogy mádként tudnak látni, mint a többi milliók. Ez az ő sajátosságuk.
Harmadik nagy ereje a plasztikában van. Szereti a tarka követ, a fehér alabastromot, mag a szines márványt, a tarkán csillogó krisO\'Wt, az opalizáló félnemesköveket. Nem : íőbe vési alkotásait, hanem az előtte fekvu anyag tarmészete szerint használja tel azt szobrászt céljaira. Felfedez például valahol a régi itáliai romok kőzött egy rózsaszínű kőzetet, mely arra készteti, hogy belőle egy érzékiséget lehető női torsot faragjon (Amphitrite, Salome) s a szemek, a szobrok emu „holt pontjai," nála megelevenednek. Borostyánkőből adott szemeket ^Sáfome-jének és sötét márványkőből faragta a hajzatot. Megörökité egy barátnőjét Assen-jeff Elza orosz írónőt, kinek testét villogó alabastromból formálta, dus fürtjeit sötétbarna hullámos rajzolatú* márványból, szemei! gyöngyházból, redős ruháját ismét juásszinü köböl és evvel oly müvet teremtett, mely előtt megáll a szemlélő, mint a sphinx előtt és odaadja magát a „beanté du diable" varázsának.
Két év előtt készült el „Beethoven" hatalmas szobra, melyre tizonöt esztendő gondjait fordította. A titán széles bronz-trónon ül, víziószerű fehér testét, mely márványbavésett kísértetként hat reánk — . dacos helyzetben hajtja előre, térdeiről gyönyörű csíkos márványból alakított gazdag ráncos tunika omlik le, s előtte,
Természetes, hogy csak kicsiny dolognak, tán nevetségesnek is tűnik ez fel némelyek előtt, hogy a gyalogjárón it nyakra-főre buknak el az emberek. De, hogy mindeddig még nem hallottuk, hogy valaki a- lábát, vagy a karját eltörte, az nem lehet mentség arra, hogy a rendőrkapitányság a házigazdákra szigorúan rá ne parancsoljon, hogy a házuk előtt lévő járdát teljesen és gyoraaú le ne tisztiitassák. Van tán kellő óvó intézkedésnek kell azt neveznünk, bogy egy rendőr a házigazdáknak reggel beszól, hORy a gyalogjárót valamivel hintsék fel? Ha ezt.be is tartják, amit szintén nem ellenőriznek kellően, egy óra mul\'va ismét olyan sikos a járda, mintha a felhintésnek bire hamva Be lett volna és ép oly veszélyes a gyalogjárón menni., mint a sima jégen. A legszigorúbban kellene a járdák teljes letisztítását követelni és mihelyt a legkevesebb bó esett, azt el kellene azokról takárittatni. még ha egy nap nem csupán reggel kellene is a háziurak cselédjeinek az utcán dolgozni I Tisztelt városatyáink, az orazágos politikával\'valő foglalkozás tán már önöknek is unalmas? az újév napja is elmúlt, koupoojaikat már rég levagdalhatták, a bávébázi levegő megárt egészségűknek, tegyenek már valamit a város érdekében is, utasítsák az illetékes hatóságot, bogy az utak tisztítására több.gondot fordítsanak 1 Kereskedelmünk ugy is naprólnapra hanyatlik, ha még közlekedni sem lehot városunkban, mi leBz a valamikor oly :szépen virágzott kereskedelmünkből és miből fog a sok kereskedő városunkban megélni?
O. A
sötétszürke márványból faragva, egy kőszáli sas ül félig kiterjesztett szárnyakkal, mintha azt akarná jelképezni, hogy a zeneóriás nagyrőptü gondolatai sasként repülnek a földiek felett. Beethovent ott ragadta meg Klinger, abol megszűnt benne az emberi vonás: az „alkotás" nagy pillanatában; s ezért tűnik fel a mindennapos kritikának, bogy a Mester \'„miért éppen meztelenül és miért éppen a sas társaságában ül ott azon a furcsa trónon." Szegény kislelkűok. nektek nem szerzé Beethoven az ő mélységes zenéjét, s nektek nem alkotá Klinger az ö mélységes Beethoven-szobrát. Mézeskalácsot nektek I
Mint említettük, mesterünk fényes anyagi viszonyok között él jelenleg Lipcsében s így nincs arra utalva, bogy valahol professzoroskodjók,,amely foglalkozás még a legelevenebb rilüvészlólekre is idővel az elfásultság csapását hozza. Nincsenelr „tanitványai," s utánzói is alig, mert oly erősen kifejlett:\' egyéni jellegzetességet utánozni annyi, mint bevallani saját szellemi szegénységét. Minden hozzáértő ember rögtön ujjal mutathatna rájuk: íme, ezt Klingertöl loptad. De követőinek és híveinek száma egyre gyarapodik, akik t. i. igyekeznek felkapaszkodni iz 5 szellemi életének s felfogásának magaslatára, valamint hogy folyton növekedik a Wagnerzene községe. S éppen a lassú fokozatos szellemi terjedés bizonyítja, hogy ezen mesterek müvei nem: egynapiak, hanem a jövő, s a modern nemzedék számára lettek teremtve.
Vasárnapok.
— Babon*, vagy kabala. —
Vannak napjai az évnek, .melyeken jó nevelésű ember merő tisztességtudásból csak bolondságokat művelhet. így: fontoskodó pedáns, aki farsangkor nem rajong az ostobaságokérti éa újévkor nem babonán. A farsang idején kötelező a vaskos tréfa és megengedhető a hülyeség és a disznólkoüás is. Újévkor gyalázat józanságunkat akkép demonstrálni, hogy. megvetjük január elsejének hozadékait, a babonát és a népies szokásokat. Ezeken a napokon a demokrácia orgiáját üli. Hétköznap megadással vesszük tudomásul, hogy vannak nálunk nagyobb kapacitások is, kiknek a földi javakból több jutott ki, mint nekünk. A babonák és bohóságok napjaiban nem ismerünk tekintélyt és indokolatlan gőggel vádoljuk meg azt, ki kivonja magét a farsangi furcsaságok és az újévi szokások kötelmei alól.
Helylyel-közzel akadunk bátor férfiak emlékére a történelem lapjain, vár-ostromlókéra, törökverőkére. A Mucius Scaevolák, Leonidások, Garibáldik és Hunyadi Jánosok kétségtelenül bátrak voltak a vakmerőségig. Szembeszálltak tízszeres ellenséggel, meghaltak a hazáért,
.....de erős a kétségem, vájjon ha ma
élnének, rendelkeznének-e annyi erkölcsi bátorsággal, hogy visszavonuljanak a farsang lébaságaitól, a pincértől megtagadják a borravalót és kiutasítsák a hívatlan újévi grat.ulálóL
Egyébként kár az újesztendő kabaláit — így, hívják a babonát kávéházi dialektusban — a farsanggal és a napi borravalókkal egy kategóriába helyezni. Ezek lébasáigok és szédolgések. Azok komoly lélektani jelenségek. Érdemes velük foglalkozni.
Beállít hozzám egy gyanús alak és éu tíz krajcárt adok neki, mert ö nem ellenzi, bogy az uj esztendőt erőbeu és egészségben töltsem el. Miért adok én ennek az embernek tíz krajcárt? Nem csupa szívességből és nem is jótékonysági ösztönből. Ha például február hónapban találkozom az én emberem jóindulatával, bizonyára csak két krajcárt adok neki
pálinkára. De újévkor.....öntudatlanul
is uralkodik rajtam a jövő titkának félelmes súlya és bár nem hiszem, hogy a sarki bordárok, a kéményseprők, a levélbordók és az inasgyerekek.a végzettel valami titkos összeköttetést tartanáuak fenn, e jelentéktelen emberek ■ méregdrágajóindulatát visszautasítani még nincs bátorságom. Félek a jövőtől és babooás vagyok.
Az újesztendő tebát babonával kezdődik, az pedig nem babona, de fizikai törvény, bogy ahogy az év kezdődik, ugy folyik le és ugy is végződik. így magyarázható meg tehát az igénytelen újévi üdvözletek szép szokásából: miért vagyunk babonásak.
Vagy nem vagyunk azok ?
A hipnotizmus, a chiromantia és egyéb tudományos szédelgések kabaláit nem említjük. Csak azokról beszéljünk, melyekről az utcagyerekek is tudják, hogy
ürességek s melyek kedves léhaságok-, képpen mégis élnek a szalonok levegőjében és a kártyaasztalok mellett. Különösen a kártyaasztalok mellett.
Az egyszer bizonyos, hogy a tizenhármat szám szerencsétlenséget jelent Ha egy asztalnál tizenketten ülnek, óvakodj tizenharmadiknak odaülni, mert különben halálnak halálával fogsz lakolni. Ha pedig annak dacára sem halálosnál el az év folyamán, hogy egy asztalnál tizenharmadiknak találtattál, ez a körülmény jóhiszemű ember előtt a tizenhármas számot a legkevésbbé sem blamirozza, csupán neked van nagy okod hálát adni az ég különös kegyelméért. Tekintve tehát a tizenhármas szám végzetes sajátságát, mindenkor igyekezz a hetes, vagy a bármas számnak előnyt adni, mert ezek a szerencse számai, ami abból is kitetszik, bogy az ételből is. több jut néked, ba az asztalnál beten ülnek, mint ba tizenhármán.
A péntek bebizonyithatólag szerencsétlen nap, bár ujabban e téren a hétfő élénk versenyre kelt á péntekkel. Mindenesetre jól cselekszel nyéjsB olvasó, ha mindkét balcsillagzalu naptól óvakodsz, mielőtt azonban a szerkesztői üzenetek rovatában felvilágosítást kérnél arra nézve, hogy a kettő közül mégis .melyik hát az a nap, melyet a sátán magának telekkönyvileg lefoglalt, ki kell jelentenem megnyugtatásodra, hogy e kérdést a jelen tudósai nyílt kérdésül hagyják fenő egy tökéletesebb és gondolkodóbb kor számára.
Azt persze mondanom sem kell, hogy ballábbal reggel fel ne kelj, mert e napon kellemetlenségek érnek. (Különösen ba január elseje van és sok a hiteleződ.) Mint Caesar március idusától, ugy óvakodj te a nyúltól, mely ha utad keresztezi, készítheted a fejfádat, ellenben becsüld meg a kéményseprőt, mert 5 amily fekete, ép oly biztos záloga a szerencsének.
Különösen babonás emberek a kártyások, mint általában minden ember,, ki sokat vár a szerencsétől, keveset magától és mindenét a véletlenre bízza.
Egy kártyakodt-x kipróbált kabalákat ajánl a kártyázóknak.
Ha kontrázni akarBZ, kétBzer csengess a telefonon, ellenben ha nbura utazol, az esernyőd nyelét forgasd meg.
Ultimót biztosan csinálsz, ha a feleségedre gondolsz és a bajuszodat kipödröd.
A tous les trois csalhatatlanul a tied bizonyos varázsszók lemorzsoláBa után, ha mindjárt fekszik is a hetes.
A játékosok különösén a kibicekkel szemben babonások. Egy ismerősöm, ha a billiárdon egyszerű ziccerben kell a golyót meglöknie, rendszerint a kővetkező felszólítást intézi környezetéhez: „Weisz, msga ide álljon, Schwarz, maga ne pödörje a bajuszát; ellenben Bac-.ó úrtól szívesen venném, ba féllábra állana."
Ideges játékos mellé életveszedelemmel jár leütni. Az ember egyre gorombaságok-nak van kitéve testtartása, ábrázata, hangja, vagy cipőfűzőjének helyzete miatt, melyek esetleg nem egyeznek a játszó kabaláival.
A kabala szépen tenyészik az iskolákban is.
Némely diák óra előtt a feleléstől való félelmében egész művészi produkciót végez, melyeknek csalhatatlanságában annyira bisz, hogy feleslegesnek tartja a leckéjét megtanulni.
Tudvalevőleg babonás emberek a hadvezérek. Bár megvaniiak róla győződve, hogy a hadászat tudomány, a véletlenben mégis inkább hisznek, mint tudományuk logikájában.
A babonával különösen eok bajuk van a biztositóknak. Az emberek nagy része Bzért nem biztosítja életét, mert fél a baláltól, testi épségét, mert a balesetektől fél. A biztosításban valami szerénytelen küzdelmet lát a gondviselés ellen, mely bosszú nélkül nem maradhat.
A nők babonásabbak, hiszékenyebbek a férfiaknál. Párísban eldorádója van a kézolvasó, multat ismerő, halottidéző és jövőt megsejtő szédelgőknek, kik aBBzonyi garasokból élnek fejedelmi módon. Egyébként Páris a lelki könnyelműség e szép városa föfészke a babonának, bár a franciák értenek hozzá, bogy minden rosszat csillogó jelmezbe bnjtassanak. így náluk a babona is a tudomány, vagy a hit álarca alatt jelenik meg és mint levetett divat, bejárja a világot. Némely baboninak egész kultusza fejlődik és Párísban nem egy uj hitfelekezet alakult nagyobbrészt női tagokkal, melyeknek lényegük babona és bibliájuk a szemfényvesztés.
De elég a babonáról és egyéb ostobaságokról. Különben e cikkünkkel mi a legkevésbbé sem akartuk kétségbevonni a világosság gyors terjedését, mert belátjuk, hogy bármily szép találmány ia a
rádium, távolról Bem cáfolja meg erős hitünket: hogy a péntek szerencsétlen nap és ha csengetünk á telefonon, megnyerjük a kontrajátékot.
Stmper
Az Elite-bál.
Ez a bál kielégítette azokat is, akik vérmes reményeket, fűztek hozzá. Hiába mégis csak a cél az, ami szentté avatja az eszközöket. Ideje már, hogy a tehetősebbek számára is rendezzünk valami jótékony bált. íme az estély címének magyarázatai Egy idegen (de nem előkelő) ifjú pedig felsóhajtott fülem hallatára : „Oh mily boldog város ez a Kanizsa 1 Van állandó színháza, múzeuma, szép főgimnáziuma, gyönyörű kathedráléja.árva. háza és ami fő, nincsenek szegényei, mert ott csak csupa sportsman and lady lakik!" íme az eBiély okának magyarázata.
Ami a bál lényegét illeti, közönségünk elég intelligens arra, hogy finom ízlését, ügyességét, áldozatkészségét kimutassa. Egyik programuiszám szebb volt a másiknál. A ragyogó toilettek, a bájos arcok és mozdulatok elfeledtették, hogy dilettánsok között vagyunk; a kárpitos, szabó és tánctanító \'is kivette a sikerből a maga részét, s megilleti a dicséret a szervező és gondolkozó föl, a rendezőséget is.
Jelentékeny sikert aratott) a „Tél költészete" cimü öndráma, a szegény grófkisasszony öndrámája. Szokatlan ez az el keresztelés, de találó. A grófkisasszony busol, s nem tudja megvigasztalni az éj lovagja, a természet, az ősz, a tél, a hótűndér, a tótgyerekek, a cigányleány és a szeretet kbérusa. És ezen én a kritikus egy cseppet sem csodálkozom, mert a grófkisasszonynak igaza volt. Szép csengő versek, gyönyörű deklamáció és mély gondolatoki S az allegorikus epizód alakok még sem voltak találók. A szerző a tapsot megérdemelte és még többet is annál, hogy versét írásban is olvassuk. Darabja még sem hatott értékéhez mérten. Régi nóta! Az indokolás alább következik. Mig a szerzőt hívta a tapsvihar, messze hátul a megállóhelyek között, busán, elfeledve, egyedül állott a szegény kárpitos. A bánatköunye volt a szemében, hogy hozzáléptem és a gratuláció jelképekép kezet szorítottam vele. S ő szólt: „Oh uram ön jól De mily hálátlan a világ I Ki tapsol énnekem, pedig én társszerző vagyok 1" A költő és kárpitos házassága morganatikus bázaBság, ennek magzatjai trónra soha nem kerülnek.
Szegény Melpomene! mily hamar elfelednek az emberek, ba Terpsychore bontja ezüstös fátyolát? A második kép a .Leánykérés* egy táocregével kapcsolatban. A szereplőket osztatlan dicséret illeti meg. Mily bájosan járták a tánco.t a nagy és kisebb angyalok, a korcsolya-pavillouért. Ugy ment a tánc, mint a karikacsspás s bogy a dolog rfi.ég regényesebb legyen, táncra perdültek a karácsonyfák1 i*, nem tudván azt, bogy a rögtönzés csak a lovák és komikusok privilégiuma. \'y,
Az est délpoutja volt a barmsdik kép. Keményen ül székén Carneval herceg s nem indul meg az „Ifjúság* csábtáncán, amit bizony más, aki a szerepet meg nem tanulja, aligha tudott volna megállni. Csak mikor az „Ujév" közéig, tudjuk meg bus mozdulatlanságának okát; a kezei voltak bilincsekbe verve. Most már itt a „Jókedv" és bájos mosolyára a tánc is kezdetét veszi. Ez a gavotte volt az est legértékesebb produkciója. A veleszületett báj és szépség, ízlés és ügyesség aratta diadalát
Végül megemlékezünk a szereplőkről, akik önzetlenül a cél szolgálatába álltak és lehetővé telték, bogy. ezentúl a korcsolyázó közönség nem a jégen állni, hanem * jégre menni és szép pavillobban ülni fog. A szereplők voltak: Dr. Schvrsrz, Adoliué (grófkisasszony,) Dr. Etlényí Géza (Éj lovagja,) Deák Péteroé (Terméket,) Morandíni Román (ösz,) Jáger István (Tél,) Fischer Margit (hótűndér,) Knortzer Paula, Lengyel Margit, Nyuli MariBka, Morandíni Stefi (tót gyerekek,) Weiser Ella (cigányleány,) Fleischacker Melaníe (Szeretet,) Dr. Ullricb József (A tél szerzője.)
A második képben: Rosenberg Rik-hardné (parasztmenyecske,) Unger Ull-j mann Elek (férj,) Grósz Aranka (paraszt-leány,) Graber Gyula, Kopácsy György (kérők,) Dr. Grósz Dezső (vőlegény,): Bogeorieder Lujza, Gogl Sári, Schicke Hilda, Kobald Janka, Fickó Elvira és. Jolán, Szalay Erzsi, Blau Alice, Fischer; Margit (angyalok).
A harmadik képben: Dobrovits Milán (Karóéval,) Grünhut Luci, Fleischacker Melaníe, Ossterreícher Elza/táncosnők,) Schvmrz Gusztávné (uj^év,) Gyórffy\'
XL1II. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNT
1904. JANUÁR 9-íp.
Jánosoé (jókedv,) Moraniim Bábot (udvsr-mester,) Dr. Engel Sátuiorné, Feaselhofer István, Böebui Emilné, Ruszák Islván, Kosenberg Richárdné, Stzém Ottó, Dr. Ollop Mórué, Beck Emi), Deutsch Margit, Rubint Károly, Kauschíoberger Adolfné, Székely Nándor (táncosok) A táncokat Meversberg Frida táacuiesternő taníttatta be. A katonazenekart Grosseuer Jj-mj karmester dirigálta, a Jssaét Böhtn Emil áliitotta össze.
hírek.
— Államosított vármegyei tisztviselők kinevezése. A »• kir. pénzügyminiszter Símitska Jááos rendelkez i állapotba bslyezett rawyei számvevőt, Záborszky Géza volt gyímpénztán könyvelőt, Vldóczy Pál volt megyei pénztár-nokot, Horváth Kálmán és Ábrahám Syl-ve.zier számvevőket számellenőrökké,
Kriötóffy Kálmán m. stámtisztet pedig számtiaztté nevezte ki a zalaegerszegi m. kir. pénzügy igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. SimitsH János ás Záborszky Géza a X. fizetési osztály első, Horváth Kálmán és Ábrahám Sylveszter pedig a X. ízetési osztály második fokozatába neveztettek ti, miután azonban a vármegyénél magisabb jsvsdalmz-zásl kaplak, a különböző pótlék gyanánt megkapják.
— Vörheny és difteritlsz. Ez a
két veszedelmes ellensége a gyermekeknek, Kiskanizsta pusitit s szedi áldozatait. A mi városrészeink is 6zoros kapcsolatban v«mak a VI. és ■VII. kerülettel. Élelmi cikekkel 6k látnak el bennünket, * helybeli piacon a kiskanizsaiak fordulnak meg minden nap. A közegéstségügyi bizottság f. hó 5-én foglalkozott a járvány elleni védekezéssel és Dr. Szekeres József elnöklete alatt tanácskozott. A következő rendszabályok életbeléptetését tartja a bizottság szükségesnek :
1. Hogy a templom melletti központi iskola január 20 ig betárassék. 2. Az összes élelmiszerek házról bázra hordása és ide Nagykauizsára hwatala e házakból, bol ily wegbotegedéíek előfordulnak, eltiltandó. 3. A koldulás, kintoroázás ez utcákban meg \'nem eugeahető. 4. A meg-. betegedéire gyanús városrészekben a lakások megvizsgálandó!!, hogy nincs e eltitkolt beteg. 5. Azon házakból, hol ily megbetegedések előfordulnak a nagykanizsai iskolába bejárát tilos. 6. Oly betegek ás e betegségben elhaltak látogatása.. eltiltandó. 7. A halottak elteme-tés végett lehető rövid idő alatt a (emelőbe szállilandók a huIIfi házba, honnau ravatalozás üélköl eltemCteüdők. 8. Felkéretik a városi tanács, hogy a VI. és VII. kerület réazére hullaszállító kocsit szerezzen be, hogy e hullák ezzel szállíttassanak .ki 9. Hatósági ellenőrzés mellett végeztessék el a kellő fertőtlenítés és a betegek hozzátarlotói. íelhivandők, hogy a betegnél használt ősbzcs fehér-és ágyneműek forró lu£bsn jól kifőzet-tessenek.. 10. Felhívandó a kiskanizsai lelkész, hogy a templomban a szószékről a lakosságot figyelmeztesse a betegség ragályos és veszélyes voltára és hogy a hatósági intézkedéseket ne csak végre-hajtsa, hanem saját érdrkében a hatóságot ebben támogassa is. Mindezeu határozatok foganatosítása céljából a bizottság felkéri törvényizerint az elsőfokú közegészségügyi hatóságot s a polgárin estért
— Eljegyzés. Weisz\'jerger Káltrián, a Weiszberger Zsigmond (ég tulajdonos\'a, eljegyezte Bádor Ilonka kisasszonyt, N. turoiachai tekintélyes kereskedő leányát.
— Felruházás. A „Kíresztény Jótékony Nőegylet* 22 szegény gyermeket a karácsonyi ünnepekre Mljesen felrnhá-zott, azonkívül 15 leány ruhakelmét, 9 gyermek pedig cipőt kapott. A felnőtt szegények között pedig 200 korona osztatott ki rendkívüli segél? elmen.
— Az Izr. Jőlökony Nőegylet fehér asztal címmel és jeleggH nagyszabású jótékony célú mulatságot tervez [ebruár bavában. Fehér asztal less a terem, melyben minden nemzet főztjét fogják olcsó pénzen mérni. Sátrakat felállítanak improvizált konyhákkal. Jelmezes nők fogják itt az ételeket feltálalni. A konyhák etnográfiájának lehetne a mulatságot elnevezni, mert a nemzetei konyhaművészetét fogják bemutatni. A szemnek is, a gyomornak is lesz tehát dus élvezete & ami nem legutolsó, ti szegénynek is jut belőle.
— A Ker. Jfit. Nőegylet köríiból. A .Keresztény Jótékony Nőegylet* karácsonyi vásárján felülfizettek még: Csesznék Miklós 4 kor., KnaílicB Mihály 2 kor. A múltkori kimutatásban tévesen volt följegyezve, Gózonyné nem 2 kor., hsnem 4 koronát adományozott Utólagosan érkezett még Benickyné Balthlányi Ilona grófnőtől 5 korona. A kimutatásból kimaradt Scbveitzer József 2 korona adománya.
— Diák-koncert. Folyó hó 27-én megtartandó diák-hangversenyre jegyeket előjegyezni lehet Csóti Márk tanár urnái délelőtt 11—12 óráig.
— Anyakönyvi statisztika. Városunkban az imént elmúlt 1903. év folyamán a születési anyakönyvbe 820Íeset jeEyez-teiett be éa pedig törvényes 342 fin és 314 leány; házasságon kivüli 77 fiu és 60 leány, mégis 15 fiu és 12 leány halva született; a halotti anyakönyvbe 623 eset lett bejegyezve és pedig 322 fi- és 301 nőnemű\'; házasságkötés céljából 256 pár jelentkezett és 204 pár házasságot kötött; vegyes házasság leguagyobb részben izraelita ós keresztyén — 22 volt. Eszerint a természetes szaporodás 197 lélék volt.
— A cégtáblák ellen. A belügyminiszter érdekes leiratot küldött szét az ország törvényhatóságaihoz, amely városunkba is elérkezett. Eszerint az üzlettulajdonosok régi cégo változatlanul marad éa e«ak apró betűk jelzik az .utóda* „né* „bizományi raktár" stb. változást, sőt sok esetben még ez a néhány betű is el van dugva a cifraságok közé. Az ilyen cégtáblák a hitelezők és a nagyközönség megtévesztésére és megkárosítására vannak szánva, A miniszter felhívja a hatóságot, hogy az ilyen eljárást ellenőrizze s alkalom adtán torolja meg.
— Póttartalékosok. Behívták a póttartalékosokat téli fegyvergyakorlatra. Meggörnyedt öreg legények, gyermekes családapák cipelik batyuikat, zokogó asz-Hzonynépsép és siránkozó gyermek seregtől követve, mert hisz jól lehet mégy keserves hónap választja el őket egymástól. Hány családra mérhetetlen csapásként Bujtott ezen intézkedése, hány család maradt kenyér nélkül, s hánynál bomlott fel a boldog családi tűzhely. s lépett helyére az inség éa nyomor. S, hogy ki fog mindezekért kárpótolni, s mi lesz ennek a következménye, azt csak a jó Islen ludja.
— Viharos közgyűlés. A kiskanizsai .Polgári Olvasókör* január hó 3-án tartotta rendes évi tisztújító közgyűlését Ifj. Hegedűs György, mint az egylet elnöke beszámolván mult évi ténykedéséről, utasította Anek László korelnököt, hogy rendelje el a szavazást. Minthogy pedig az alapszabály értelmében a választó tagokat a titkos szavazás joga is megilleti, egy külön.tiz lagu bizottság annak elrendelését kérte. Azonban elnök, ki ragaszkodván tisztségéhez, a korelnökkel egyetértve az indítványt elvetette, s magát erőszakosan 21 szótöbbséggel újból is megválasztatván, a többi tisztviselőket is megerősítette tisztségükben. Erre óriási lárma keletkezett, miközben a leg-ocsmáuyosabb, trágár szavakkal és kifejezésekkel illeték az elnököl, 3 csak kevésen mult, hogy a közgyűlés verekedéssel nem ért véget.
— HernyöirtAs. A törvényhatóság területén levő összes gyümölcsfa termesztők minden év november hó lő éig a nefhyóféjzkek leszedésére <1894. évi XII. t. c. 50. §) a lepketojások és vértetű (1899. éri 9679. számú körrendelete) szigorúan felhivandók, az irtás módjairól a kiadott■ utmuta.tások értelmében kitani-tandók és figyelmezteténdők arra, hogy aki az irtást mioden év március hó utolsó napjáig elmulasztja, annál az illetékes községi elöljáróság nemcsak a mulasztó fél költségén fogja végeztetni, (1894. évi XII. t. c. 52. §), mely száz koronáig terjedhető pénzbirsággal büntetendő. A gyümölcsfa termesztők a hernyófészkek leszedésére a lepketojások és vértem, valamint a darazsak irtására minden év február hó végéo ismételten, tehát másodszor is felhivandók, egyrészt, hogy a községi elöljáróságok a mulasztók vagy az irtást nem kifogástalanul végző gyümölcsfa termesztőket még idejekorán figyelmeztethessék, mászrészt, hogy a befejezett irtást á törvény értelmében ellenőrizhessék.
— Kísérletezni kár bármivel, mert igen sok esetben bebizonyult, hogy a csuz és köszvény legjobb gyógyító szere a Zoltán-féle kenőcs, Bel- és külföldi orvosi tekintélyek előszeretettel rendelik makacs ceuz és köszvényes betegeik részérő a Zoltán-féle kenőcsöt, mert ez eredményben oly kiváló, hogy mér néhányszori bedörzsölés teljee gyógyulást ered-
ményez. Ara 2 kor. Zoltán gyógytárában, Budapesten, V., Szabadságtér.
— Állatvásár beszüntetés. A pacsai járásban, Nagykapornak községben fellépett száj és körömfájás miatt a hasított körmű állatok felhajtása az állatvásárra betiltatott, illetve a marhavásár beszüntettetek
— Felvétel a bábaképző intézetbe.
A szombathelyi m. kir. bábaképző-inté-zetben az 190% tanév nyári magyar-német-tanfolyamára a beírások 1904. március I—S-ig tartatnak. A felvételhez szükséges: I. 20-40 közötti életkort igazoló születési anyakönyvi kivonat, 2. férjezetteknél házassági anyakönyvi kivonat, 3. erkölcsi (községi) és 4. orvosi bizonyítvány; végül jártasság az írásban és olvasásban. A tanfolyamban 10 tanuló, ki magát arra kötelezi, hogy . 5 éven át oly községben folytat szülésznői gyakorlatot, hol oklevoles bába nincsen, 100—100 K. államsegélyben részesülhet. A kik ezt elnyerni óhajtják, az idézett okmányokon kívül szegénységi bizonyitványnyal éa az említett kötelezvénynyel ellátott, a vsllás-és közoktatásügyi nagyméltóságú m. kir. minisztériumhoz intézett bélyegmentes folyamodványukat legkésőbben 1904. január 20-ig a szombathelyi m. kir. bábaképző - intézet igazgató-tanárához küldjék be. A tanulók korlátolt számmal bavi 20 koronáért az intézetben lakást és ellátást kapnak.
— ■Adományok kimutatás*. — A .Keresztény Jót. Nőegylet* karácsonyi vásárjához pénzadományokkal hozzájárulni kegyesek voltak: Szecső Paula, Strausz Ilona, Bodicsky Margit, Mayer Károlyné, Thobik Józsefné, DiósBy Béláné, Aranyné, Vida S. né, Döme János, Krausz Józsefné, Radványi, Deutsch Adolfné, Svábné, Gast-nerné, Scbw-irtz Miksáoé, N. N„ N. N.. N. N„ Kovácsué, Kondor, Adolfné, N. N., N. N.; N. N., Tasner 40—40 611.. Hírscheí Sarolta, Torma Líjosné, Lakeubacher Edéné, özv. Nyitrai. Sziger Adolfné, Rosenberg Róza, Schlesinger, Dcsejek Jánosoé, Ibi Jáuosné, özv. Fesser Józsefné, Koplsteiu 60—60 611., Markovícs Margit 22 fill., Paulin Margit 80 áll., Marics András, Schik Gyuláné 60—60 fill., Csete Julis, Fischer Aona, Szily Gizella, Samu Gizella, Brinner Margit, Scbveitzer Jolán. Filipsnits Irén, N. N., Benkő Ferenc, Armuth Gusztávné, N. N., Ni N., N. N. 20 —20 fill, Pinterite 0. 60 fill, Meiss-ner Jakabné, Kis Józsefné, N.jN., Szecső Károlyné 30—30 fill. Vörös ^10 fill, N. N. 12 fill., N. N. 25 fill, N.: N, N. N, N. N., N. N„ N. N, N. N, N. N„ N. N. 10—1-0 fill.. (Folytatása következik.)
ANYAKÖNYVI HIÍEKT
— ISOi. jaonár l-töl—január :8-ig. —
Halálozások:
Kis Boldizsár rk. földműves 36 éves. Gradicski József rk. szabó 77 éves. Özv. Ország Józsefné rk. földmüvesné 70 éves.
Özv. Deutsch Albertné izr. városi szegény 76 éves.
Ehrlich Gyula rk. üvegfestő segéd 20 éves. Nacy; József rk. 2 éves. Pohle Mária rk. 15 perces, üj Józsefné rk. koldus 70 éves. Máté János rk. kazánfűtő 42 éves. Péter Margit izr. 23 napos. 1 KeSzerice Ferenc rk. napszámos 16 éves. Sneff József rk. földműves 70 éves. Gödinek László rk. 1 hónapos.
Házasságot kötöttek:
Wacbek Ferenc kádár (Fűzvölgy) — Baranyai Annával.
IROIDXLÖM
— Szíves figyelembe ajánljuk a Divat Szalont, ezt a magas színvonalon álló. ideális asszony-újságot, mely immár XVII, évét járja és híven teljesiti a kitűzött célt: feleslegessé teszi a külföldi divatlapokat és egyben olyan női lapot ad,1 mely a müveit, szorgalmas, takarékos, széplelkü nőnek oktatója, segítője és nemes szórakoztatója. Ez alatt a tizenhét év alatt a Divat Szalon országszerte ismertté vált. Azt, hogy a legjobb divatlapunk és egyben mint szépirodalmi közlöny is a legjobbak közé tartozik, mindenki tudja, vagy ha nemi tudná: egy mutatvány-számból azonnal meg is győződbetik. Nem pártolókat akarunk tehát Szerezni a Divat Szalonnak,; melyre az előkelő és igen elterjedt lap nem is szórni, csak figyelmeztetni akarjuk olvasóinkat arra, hogy a Divat; Szalont olvasni ma már egyszerűen jó izlézbez tartozik, valóságos társadalmi kötelesség, melylyel másoknak is, magunkuak isi tartozunk.
Mert hiszen lehetetlenség az, hogy a lányaink ugy Kerüljenek haza az iskolából, még egy diplomával is! — hogy azon tul már nem is lenne semmi, amit még tanulniok kell. Bizony sokszor megesik még az asszonyi életben is, hogy a fiatal nő teljesen tanácstalanul áll: Bzeretne divatosan és mégis takarékosan öltözni, de nem igazítja útba senkii Gondjai támadnak a háztartást, külső gazdaságot, a lukását, a társaséletet, a szépségének gondozását illetőleg és nincs tanácsadójal Olvasni szeretne neki való ■ szép olvasmányokat, de nincs könyvel Szeretne hírt hallani a nagy világ, a szűkebb haza művészeti eseményeiről és nincs aki elmondja neki Nos, e sok kiváotágnak mindnek megfelel a Divat Szalon. Képeiből, leírásai, kedvezményből nyújtott szabásivei után, könuyü lesz divatosan, mégis takarékosan öltözködni. Az olvasmányokat Szabóné Nogáll Janka adja, még pedig a magyar irodalom legjelesebb termékeiből; a hasznos tudnivalókról irott cikkekben, a szerkesztő postájában pedig valóságos lexikonját találja aze^nak a tanácsosoknak, melyek után minden gondját könnyen lebonyolíthatja; hírt hall továbbá a magyar és külföldi sziupadok jelesebb termékeiről, művészetről, a társas-élet eseményeiről, melyeknek illusztrálására egy-egy női arckép is disziti a lapot nagyrészben a vidéki jótékony-egyesületek Bzerepvivö hölgyeiről. Szóval: a Divat Szalon nél-külözbetlen mindeu magyar uri házban és e kívánatosságát nagyon megkönnyiti azzal, hogy még olcsó is. Előfizetési ára egész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre S korona. Megrendelhető a Divatszalon kiadóhivatalában; Budapest, Eskü-ut 5. sz.
— Előfizetési felhívási A „Msgne-tismus* című folyóirat az úgynevezett „életdelejesség* szakszerű elemzésének szolgálalába kíván állani. Ismertetni fogja az életdelej alkalmazásának módozatait és törvényeit, természettudományi alapon Ugyan, de népszerű modorban. S e feladatát az idevágó külföldi irodalmi termékek és munkatársainak személyes tapasztalásai révén fogja végezni. Előfizetési árak: Félévre 3 kor. 50 fill. Egészévre 7 kor. Egyes szám 60 fill. Az előfizetési dijak postautalványon a ,Mag-netismus* kiadóhivatalába, Budapest, VII, Aréna-ut 58. alá küldendők.
Szerkcsztcsifff : Dr. VlUányl Henrik, felelSs sierkmtö. Kiadó: Jfí. Wajdits Jtzset.
9 írt 90 kr.-tól <3 frt 25 kr.-ig egy teljes ruhára. — Bérmentve ós már elvímoJva a ház-hoz szállítva. — Nagy miotagyhitcmóoy azonnal. Hemiübcrp selyomgy&r Zürich.
VEGYES.
Efly nép8«P. Miot ilyen van a í^jd*!om csillapító, izom éa idegorősitő bedörzsölő\'s*er „Moll Ferenc-píUinkája és Bója" eliBnienrc, mely tagstajigatás ta a meghűlések m&s körot-kezményeioé & legáltalánosabban és eredményesebben lest használva. Egj üreg ára 1 kor. 90 fill. Saponti sxétkQldéa ntánvéttel Moll A. gyógy-sicrész cs. és k. udvari axállitó állal Bécs, Tucblaubeo 9. Vidéki gyógytárakban határozottan Moll készítményét kérj Ok védjegy és aláírásárai.
Nyilttér
Ai o rovat al.it! közlőitekért non rfllal felelősséget a gzerketstfaég.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köazYénybántalmaí ellen, továbbá a légzö és emésztési szervek Imrntos báutalmainál,orvosi tekintélyek általa LIth Ion-forrás
SALVATQR
sikerrel rendelve ]SJI.
Hnnyhaj.tó h«tá«n!
Kellemes izil | SöaojeB raásilleíö
Kapható ásványvíz kereskedésekben és
gyógyszertárakban. A Satvator-forrás igazgatósága Epeijesea
HIRDETÉSEK.
T==
4029. sz.|tk. 1903.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbin. ig, miot tkvj hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Tuboly Gyula ügyvéd nagykanizsai lakosnak Tamás Ádám letenyei lakós elleni 9893 \' kor. U fill. tőke, ennek 1902. évi március 15-től járó 6°l0 kamatai, 70 kor. 35 fill. ezuttali költségek iránti végrehajtási -ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság)-területén fekvő Becsehely községi 238. sz. tjkvbeo felvett ingatlanok tekintve, hogy a kikiál-tási & alapjául szolgáló mult évi államiadó egytized része a megkívántató összegek Dem éri el az egész ingatlan az 1881: LX- t.-c. 156. §-a alapján bocsájtatik árverés alá és pedig 1) a becsebelyi 238. sz. tjkvben A f 502. hrez. a. 4t,0 \' részben Szurdai Weisz Leó, Szurdai Weisz Géza, Szurdai Weisz Róbert, Volfinger Józsefné szül. Weisz Kőnig Paulina, szül. Weisz Quintner Anna, szül. Weisz tulajdonául \'|10 részben özv. Szalacsy Farkasné, ho részben Báró Duka Tódor, % részben \' Tamás Ádám, ■[,„ részben Halasy Berciné; \'|,o részben Gyóka Jenöné tulajdonául bejegyzett ingatlan 330 kor. kikiáltási árban, az u a. tjkvben A f 504. hrsz. a. ugyanazok tulajdonául bejegyzett ingatlan 310 kor. kikiáltási árbág, u. a. tjkvben A + 560. hrsz. u. a. tulajdonául bejegyzett ingatlan 160- kor. kikiáltási \' : árban, az u. a. tjkvben A f 57S. hrsz. a. ugyanazok tulajdonául bejegyzett ingatlan 820 kor. kikiáltási árban, az u. a. tjkvben \' A t 636. hrsz. u. a. tulajdonául bejegyzett ingatlan 300 kor. kikiáltási árbao, az u. a. tjkvben A f 675. hrsz. alatt u, a tulajdonául bejegyzett ingatlan 40 kor. kikiáltási árban, az u. a. tjkvben A f\' 747. hrsz. alatt u. a. tulajdonául bejegyzett ingatlan 100 kor. kikiáltási árban, az u. a. tjkvben A f 754. hrsz. alatt u. a. tulajdonául bejegyzett ingatlan 50 kor. kikiáltási árban, u s. tjkvbeo A f T60. brsz. alatt u. a. tulajdonául bejegyzett ingatlan 80 kor. kikiáltási árban, az u. a", tjkvben A f 769. hrsz. alatt u. a. tulajdonául bejegyzett iugatlan 170 kor. kikiáltási árban, az u. a. tjkvben A f 797. hrsz. alatt u. a. tulajdonéul bejegyzett ingatlan 50 kor. kikiáltási árban Becsehely községbiró házánál
1904 évi február hó 6-ik napján d. e. 10 órakor
Dr. Tuboly Gyula nagykanizsai lakós felperesi.ügyvéd vagy helyettese közben-jöttével\'megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 101,-át készpénzben vagy óvadékkéjoes ■ papírban a kiküldött kezébez letenni.
Letenye, a kir. járásbíróság, mint tkvi hatóságnál, 1903. évi november hó- 4:\' napján.
Behozrttrtl.
Magyar, Német, Lengyelországi, valamint Prágai
HENTESÁRUK
valódi prágai és westfátiai sonkák, kar-manádli, krakói kalbász, magyar és veronai szalámi, mortadella, debreceni kalbász, paprikás szalonna, valamint mindennemű hurka különlegességek.
Anio n Zawodsky
Bécs, XVI. Brestefgasse 5. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Nairybitn. Kicsinyben.
Pénzt, sok pért/f;
havonként 1000 koronáig kereshet mindenki tisztességesen minden szakismeret nélkül. Küldje be csimétK. 079. lige alatt a fcövetke*5 csimre: Annoncen-Abtel-lnng des „Kerknr" SCannhcini.
KKXXXXX*******
xuii. Évfolyam.
ZALAI KÖZ LÖN I
1904. JANÜÁB 9-én.
A nagykanizsai VI. VH kerületi Keresztény Fogyasztási-Szövetkezet f. évi január hó 20-án d. U. 2 órakor &z üzlethelyiségben tartja
Rendes évi-közgyűlését,
melyre az érdekeltek ezennel meghívatnak.
Tárgy:
1. Igazgatói és felügyelő bizottsági jelentés.
2. Mérleg bemutatás.
3. Nyereség miként való használása.
4. Folyó ügyek. Nagykanizsa, 1904. január 1.
Az igazgatóság.
Csak >Uot valódiak, hu mindegyik dobol- Moll A. védjegyét éa
aláirtait tünteti fel. A Moll A.-féls Ssldlltz-perok tArtóí gjégyhatisa a lepm»k4csabb gyomor- és »l-tesIbántalmRk, gyomorgörcs ás ctyomorhóv, röRZÖtt ezékreksdes, enájljan:al.>in, vér telulás, aranyér és a lcgkalönböiSbb nSI betsflségek ellen, e- jeles háxissernek évtizedek éta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara my lapaosátalt ere-dall doboznak 2 kar — .
Hamisitások törvényileg fenyíttetnek.
M QLL-FELE
SOS - BORSZESZ
Csak akkor valódi,
ha mindegyik Oveg HOI.l> A. vé-ljeityéi Jf1
„A. Moll" felirata taozallal vau airva. A Moll-WH aés-herszesz nevezetesen mint rájdalorasslilaplté bedSrzsülasl szar köszvény, canx éa a meghűlés egyéb következményeinél logismoretesebb aépsxer. — Egy ónozott íredetl üveg irt I kar. 90 011.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb médszer szerint készítek gyermek és hölgy szappan a bír okszerű ápolására gyer»k«k « fsljilttek részére.
Ars darabonklnt — 40 «ll. öt dsrsb — I kor. 80 «ll.
Mindon darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével van ellátva _
Fősz átküldés: Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállító áltat,
Bécs: Tachlauben 9. az.
Vidéki megrendelések naponta postantánvét mellett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fiai.
1903.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa a városi közvágó-hidnál megüresedett állatorvosi állásra pályázatot hirdet.
Az állással 1200 korona évi fizetés; 400 korona fuvar-átalány van összekötve, melyek havonkint előre fizettetnek.
Magángyakorlat a vizsgálati időn UivUI folytatható, amennyiben azonban a magángyakorlat miatt kötelesség mulasztás tapasztaltatnék, attól a közvágóhidí állatorvos el is tiltható.
Működési köre szabályrendeletig van megállapítva. •
Az állás választás utján töltetik be, a választást a v. képviselőtestület foganatosítja, a választás élethossziglan tart, a megválasztott a v. nyugdíjintézet kötelezett tagja.
Felhívjuk ezek után a pályázni óhajtókat, hogy oklevelükkel, — időközi — különösen közvágóhidi alkalmaztatásukról, születési idejükről és munkaképességükről szóló bizonyítványokkal felszerelt folyamodványukat 1904. évi január IÍ6 31. napjáig Nagykanizsa város iktató-hivatalánál adják be.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1903. évi december hó 18-án.
4226. sz./tk. 1908.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság közbirré teszi, hogy Légrád község képviseletében Barna Mihály légrádi köz-ségbirónak id. Szalai József és Szálai Borbála férj. Svelecz Istvánná molnári lakósok elleni 66\'kor. tőke, ennek 1901. évi augusztus hó 15-től járó 5*/0 kamatai, 31 kor. 70 fill. per és végrehajtási 21 kor. 30 fill. ezúttal) költségek iránti végrehajtási ügyében -a nagykanizsai kir. (a letenyei kir. járásbiróság) területén fekvő molnári községi 68. sz. tjkvben A L 77. hrsz. ingatlan és » rajta épült 41. népsorsz. háznak Szalai J.ózsefet illető \'/, része 276 kor. kikiáltási árban, a 398. sz. tjkvben A f 379/152. hrsz. ingatlan 120 kor. kikiáltási árban, a 412. sz. tjkben A f 76. hrsz: ingatlannak Szálai Józsefet illeti .\'/» r^18 72 kor. kikiáltási árban, a 207. sz. tjkvben A t 19. hrsz. ingatlan és a raita épült 9. népsorsz. báz 320 kor. kikiáltási árban, az u. a. tjkvben A f 21. hrsz. ingatlan 111 kor. kikiáltási árban Molnári község biróbázánál
1904. évi január\'hó 3Q-ik napján 4. e. 10 órakor
Dr. Fábián Zsigmond nagykanizsai lakós felperesi ügyvéd vagy helyettese közben-jőttével megtartandó.nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a bftcaár 10°/(,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Letenye, a kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság, 1903. évi november hó 17. napján.
XXXXXXXXXXXXXX
11210/tk. 903.
Póthirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, miszerint a Víg litván zala-szent-roihályi lakós végrehajtatnak, Vig György (nős Kovács Rozáliával) felső-rsjki lakós végrehajtást szenvedő elleni 174 kor. \'43 fill. s jár. iránti végrehajtási ügyében 9512/903. sz, a. kibocsátott árverési hirdetményben a felsőmjki 431. sz. tjkvben t 62. hrsz. ház, udvar, kert 370 kor., 276/9 c hrsz. gyertyanoslápi erdő. legelő, szántó 144 kor., 49/b hrsz. beltelki szántó 184 kor., 21.3 c brBZ. dombaljai szántó 50 kor., 216/a hrsz. dnmbaljai fzántó 98 kor, 495. hrsz. Öreghegyi szőlő, rét és présház 1314 kor.. 418. hrsz. Újhegyi szőlő és rét 128 kor., 4;I5. hrsz. Újhegyi szőlő és rét 112 kot., 49/a hrsz. bel-telki szántóföld 184 kor., 416. brBZ. Ujhepvi szőlő, rét, présház, pince 124 kor. és I. 1—4. sorsz. Úrbéri birtok 779 kor. kikiáltási árban Felső-Rsjk község házánál
1904. évi február hó 18 ik napjának délelőtti 10 órájára kitűzött árverés az 1881. LX. t.-c. 167. § a alapján Szőke Mihály végrebajtaló érdekében is 16 kor. tőkekövetelése 8 járulékai kielégítése végett megtartatni fog.
A kir. tszék, mint tkvi hatóság.
Nagykanizsán, 190S. évi december hó 28. napján.
xxxxxxxxxxxxxx
46/tk. 904.
Póthirdetmény.
A nagykanizsai.kjrl tszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, miszerint Kalinics József és neje Bróa Teréz ifityeházi lakós végrehajtatóknak, Matolícs József végrehajtást szenvedett elleni 200 kor. s jár. iránti végrehajtási- ügyében 10503/903. sz. a. kibocsátott árverési hirdetményben a fityeházi 63. sz. jtkvbeni 71. hrsz. báz, udvar és kertnek Matolics Józsefet illető % része 933 kor., a fityeházi 835. sz. tkvbéii I. 268/b hrsz. táblai szántóföldnek n. azt illető \'/i része 621 kor. kikiáltási árban Fityebáz község házánál
1904. évi február hé 23-ik napjának délelőtti 10 órájára kitQüött árverés az 1881, LX. t.-c- 167. §-a alapján Remete Géza ügyvéd végrehajtató érdekében is 67 kor. töke, ennek 1903. január 1-től 5% kamatai, 9 kor. végreb. kérelmi, fi kor. csatlakozás kérelmi követelése kielégítése végett megtartatni fog.
A kir. tszék. mint\'tkv hatóság.
Nagykauizsáo, 1904. évi január bó 4-ik napján.
Óh Ja|!
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Köhögés, rekedtség éa elnyálkásodáa ellen gyors és biztos hatásúak
az étvágyat nem rontják és kitlinö ízűek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
F5- és szétküldés\'! raktár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váei-körnt 17.
Egger mellpasztllla
csaliaMrmeüOiiífitolt.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Eeik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Elsfl Kézből^ a gyárban yásárol Ön olcsóm és leidolilM. j Első magyar hangszergyár!
villamos erőre berendezve.
cs. és kir. udvari hangszergyáro3. hadsereRszálliló
a Rákóczi javított Tárogató egyedüli feltalálója; Budapest, II., Lánezhid-uteza 5.
Ajánlja a saját gyárában készült összes réz-, fa-, fúvóén vonós-hangszereket. HeredOk, £01 donkák, bősük, fnvoliV, klarinétok, trombiták és czlmbalmok.
Tárogató ára 30 frtól (60 kor.) feljebb, iskola hozzá ingyen.; Zenekarok teljes felszerelése olcsó árban, előnyős!
fizetési feltételek mellett. Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal, javítások [pocialis kivitfilben gyorsan és szakszerűen eszközöltetnek, vonós hangszerek a legújabb találmányú
hangfokozó gerendával, melyért garanciát vállalok. ABJEBYZÉK minden jmnizwril HHn-MMa k*re»j5. nsly bir-sseatvs weqkCIdetlk.
iaoDoaot»QOoaoaoDaooaaooaooaoaoa ooooocg
euslcin
ashajtó laOacsaT
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok állal mint gyengéden has. hajtó, feloldó szer apoltainak, az. emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekek is szivesen veszik.
E(ry 15 pllnlát tartalmazó doboz 30 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 korona 0. é. 2.15 korona összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmentesen küldetik.
I/ÉD 1111/ Neusteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi IVllnillm csak. ha minden doboz hátsó oldala a törvényileg bejegyzett „Ueil Leopold" védjegyünkkel, vörös-fekeio nyomással van ellátva. Védjeitvezett dobozaink-, utslvánvaink-és csomagolásainknak a „PHILIPP NEUSTÉIN AFOTHEKER-aláírást kell tartalmazniok.
IEUSTEII FÜLÖP
gyógysxerlira a .Ssent-Lipéthoz\' 2. K. V.
WIKX, I. Bez., Plankeogásse 6. é
Raktér Kagykaniasin: BELUS I.AJOS és EEIK GYULA, jjógjssorészekna. £
□ooocxxjoaoooaaa^aotíoaoKJoaaaaaoc
kéz- és erőhajtásra,
egyszerű és kettős szelelő nélkül.
szerkezettel, szelelóvel és
Gabona-rosták, Konkolyozók (triŐPÖk>j Széna- és szalmasajtók.
Répa- és burganyavágók. Takarmány-füllesztök. A legjobb VETŐGÉPEK
.AGRIKOLA* (tolókerek szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, váltókerekek nélkül dombon avagy elkon alkalmazható, á legújabb rendszer szerint és jótállás mellett gyárinak és szállítanak
J&&YT&J&TM. Pl. áS TÁRSI
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és ekegy&rak.
BÉCS, ll/l. Taborstrasee 78.
Részletet árjegyzék laiyea ét bírasntvo. Képviselik H:viszont elárulták koreotemek.
Nyomatott Ifj^ Wajdiis József köny
nyomdájában Nagykanizsán.
XLIII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904 JANUAR 9-én.
m
a
•a
a
15 S
öv
s
= I
Haponta friss pdrkSIt kávé.
I
MEZEY PAL
IBszer, csemege és hentesáruk = kereskedése ==
J*AG*IiA!«I»SA, Fö-tér «.
Ajánlom raktáromon levő elsőrendű áruimat u. m.:
KitUnő zamatu kávé fajokat, S
Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve. & Déli gylimölcsök.
Kecskeméti gylimölcs kompotok. ^
Szegedi különlegességek stb. ^
Ramasetter-féle badacsonyi J
borok egyedárusitása |
1 literes és pintes üvegekben ^
töltve. (p
Alkalmi estélyekra
igeD Ízléses kiritelhen a legjutáDyosabb árban.
Mái
Budapesti, Prágai és Debreceni felszeltek. Prágai sonka, nyersen és kifőzve csont nélkül. Budapesti I. rendű disznó zsir.
OROSZI SÁNDOR udvari cuk&sz
Desert teakenyereinek és különleges cukorkáinak egyedárusitása.
Honi és külfSIdi sajtok._[
B11L ÖM
divat* és szépirodalmi közlöny.
Szerkeszti:
Fanghné-Gyojtó Izabella be Szabdné-NogMl Janka. Ki lSflC-lkl berlini nemzétkiSzl kiállításon az arany érőmmel kllOntetre.
nnr,m cr7 l r ml megjelenik miuden btS l-6n (• 15 én. Díszei, elegáns kiü-JjlVAI bZjALUiX lilSsa s kölönasen művészies kivitelt) színes ditatcimlapja által dísze minden szalon-asztalnak.
. m f,71I /vvr ingyen mellékletével, az UJ GYERMEK-DIVATTAL együtt
DIVAT SZALUJN oiwr. terjed.
TMtr i T< » r ATVT azonkívül, hogy dívatképei az ur»lkod6 divat tükre, folyton
JJ1V A 1 bZiALUlN Mzal képeket Párisbdl, LoudonMI, Berlinből is S ezáltal az idegen divatlapokat feleslegessé teszi.
v-wxriT\' l T AA1 rendesen közöl egyszerűbb toiletteket is ós módot, ntasí-
D1VA1 oZlALUlx fást nyújt a hblgjeknelt arra, hogy ruháikat takarékosan e mégis csinosan otthon készíthessék s ennek megkönnyítésére minden számhoz szabás-iv van mellékelve-
pinri rp rit7 i T miuden előfizetőnek mérték után laflyan készíttet szabi-
jUI VA 1 OZiALUiN sokat; ez oly kedvezmény, melyet epy divatlap sem nyújt. TMtr A T 01 K T A\\T kézimunkái változatosak, a rendes használatra szint himzé-JJIVAI OiiALUn soktől kezdve » legritkább, legdivatosabb uj kézimunkáig miodent bemutat s érthetően tanítja
TiT\\y A rP Or/ K t AM Szápirodalsal résza oly dus, érdekes és változatos, hogy JJiVAl OZiALUiN minden más szépirodalmi lapot pítol. Munkatársai kt.it ott van irodalmunk minden jelese és gondot fordít arr.v íiogj a nők lapjában tehetséges kedvelt Irónök is gyakran irjauak A lap szelleme mindi* tisztesséítes. Keresi a szépet, a nemesitőt a kizár minden Irivol közleményt, kapánkat flatal leányok is bátran olvashatják. riTV IT C7 a T AM szAmrúl-ssámra mnta$a be klváldbb hSlgyek aroképslt t a Ul V A 1 OZjALUÍI műrészét, irodalom s a jótékonyság nevezetesebb nőalakjait. T V \\ r , rr\\ o 7 A T M állandó rovatot tart kérdések ia falsletak közlésére E rovat Dl V A 1 OAALUIN minden előfizetőnek teljesen díjtalanul ül rendelkezésére, nivri t C"7 A T AM előfizetési ára: egész évre IS korona, félévre 6 korona, JJ1 V A 1 oZ.ALUIN negyedévre 3 korona
TMir AT C7 A T AM kiadóhivatala kívánatra bárkinek kí\'d mutatványszámokat Dl V A 1 Oi-ALUIN Ingyen és bármíntva
DIVAT SZÁLON kiadóhivatala Budapest, IV, Eskü ut 5. Klotild palota.
.MAYER
GÉPGYÁR
Budapest, V., Lipót-körut 15
vas- és fémönt.de
részvtars SZOMBATHELY
»
Raktár
Készít mindennemű
Gazdasági gépeket,Benzin-motorokat^.
Béuziu-motoros csép lökés z letek.
Malolllénitészet: 3 hengevzzökek, minden e szakmába vágó gép gráitáva. -—- Teljes mútnalmt berendezések.
IlŰlSnlejCeSSéK: {^f-jjj^ szerkezetű csavaros éa szabad, víznyomású
Osllorne 3>. M.-féle vilighíra amerikai arató és kaszáló gepek
----magyarországi kizArólagos képviseltébe.
Kipss árjegyzék Ingyen és bénsiatve. Kívánatra snladen szOkségletre köiín killaáfvatil.
FONTOS
■et/Fía&r
Élráiryhlányt, gyomor-fájdalmakat, émelygést,
gyomorgyengeseget, emésztést xarnrokat, főfájást stb. tnegsxQntet azonnal a riligblrQ valédi
BRÁDY féle MÁRIACELLI GY0M0RCSEPPEK.
Sok wer köszönő é« elismerő nyiUtkozutl Kis Qveg használati utasítással SO fillér, nagy Qveg l-40 korona.
H...1— 6yéay«rertár«kbwi koph»ttf......
FSraktár: BRÁÖY C. gyógy«zertára a ,Magyar Királyhoz* Béct, honnan ldvánatra lnfly«t küldetik tz érdeket .Speoialbrotohar," 5 kor. beküldése ntán 6 kis üreg, 4.50 kor. bekQldése mellett 8 nagy Qveg lew bér-mentxo küljgre„ Képrisclet Magyarország részére: TOROK JÓZSEF gyógyszertára Budapest, Király.utca 12
óvakodjunk utánzatoktól! A Ttlódi MARIA-CELLl gyomorc8epp.. k fenti réájegygyel és aláírással kall, hogy ellátva legyenek.
Kapható minden szakmába vágó özletbeo, nagyban Schwarz és Taubernél Nagy-kaoizaán.
Férfiak ingycu kapnak.
olyan uj talilminyu ojvosigot, mely az clvoitett cröt üjra meghúrza, Próhacsomagcn s egy stir oUlab^ kOnyve; pOítin. jól beciom{igúlv». ingyeu kapják mindazok, a kik érte irnjik.; Kz a Icgbi-mulalraméllóbb c<ocliorvos»4g, moly megmentett, ezreket, a kik fiatalkori kiKAgisok folytin némi bajokban, szililii ben, valamint elveszített férfierő ben »zenvcUaek. Ex okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orroJágot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen kOlU. tíwel a hizior-vostaggal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból Sziirmazó niuii bajokban, szellemi elgyöngaic*ben,yagy krónikus bajokban sxenveduek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer köívctetlenül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés sz^lkségcs ctodis-lalOs credménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhái Suté Mcdiral Institutnak az alant jelzett icimre, a honnan a ciomagot rógtön elküldik. A)s intézet leginkább azokat akarja megmeotod, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. Á píóbacsoxnag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyithatók ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mlndenld irhát érette bárhonnan magyarul, mire ti tok tartás mollolt postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könywel együtt, írjon még ma. A csomag oly uépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senki sem fogja megtudni.; A levelet igy kell címezni: State Vfedical Institntic, 17Elektron Huilding, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A levelek mindig bérmeatesitendök.
SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nem minden azőlőfaj alkalmas, (bár mind knszd természetű) mert nagjobbrésre ha megnő i., termáit nem ltot, ezért sokan nem ének el eredményt eddig Hol lugasnak alkalmas fajokat Hitettek, azok bőven ellátják hízukat az egész szőlőérés Ide-jén i legkitűnőbb muskatály és mis édes szőlőkkel.
A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly biz, melynek fala mellett a legciekélynbb gondo-zíssat felnevelhető nem volna, ezenkívül m*s öeQlev tekook, kerteknek, kerítéseknek stb. a legremekebb dísze, anélkül, hogv legkevesebb helyet is elfoglalna ax egyébre hessntlhatő részekből Ez a leghiladato-sabb gyümölcs, mert minden évben terem.
a lajok ismertetésére vonatkozó, színes féoynyomatn katalógus bárkinek ingyen és Wrmonlre küldetik meg, aki cziméí egy levelezőlapon tudatja
Csín:
Éraellek első aölooltrinjtíltj %-Kágw, j p. Székeljfaid
A Pesti Napló karácsonyi ajándéka.
tu . " ,\'■"\'/ I1!\'"- ""Ji11\' " trzgsd aját. >ra» Jáias balladáit. Zlclty Klkály J""\' »"k ks»i"\' » m<stj-»HaMt. a Knllik-til».át. talált a rsnat ,!• í\'^ \'"?".1, ,!b-.íi.11 > könyvpiacon általánál feltiasst ksltü Itlállltázksa.
ai idss ttldlil kiásssnyátt Isltilmnls Isayaytl is pompával »r«»yvsszoa ksnsnj Islístts
YÖRQSIART Y\' — A LBü KO T
foBj* oWitóiaak k»r*cunji ajándékai adsl.
A Yörösnarty-álbno a Zichy-Albumnál is díszesebb kiállításban nagy kvait alakban fog megjelenni. Magában foglalja a költő életrajzát. Csongor is Tildét, Vörösmartynak e kedves drámai költeményéi, a SxÓMtít, a VtB cijíiyt. Szép Ilonkát és Vörösmartynak legkiválóbb költői alkotásai-, kiváló müvé-<zck ere<ieli fest menyei vél és rajzaival, 20 namolléklsthíB és számos szövc^oe nyomott kcp]>cl é> illusztrációval. A Yirösmrty-Album miimcllék-letelt a legjelesebb magyar fc>tömüvésiek készilik. Mindannyijuk élén ott vau Szíkllj Birtllan, a legnagyobb magyar történeti festő, oki a Tol dl cimü költeményt illusztrálja. Kor társa és barátja ladarász Tiktor, a Salanon cimü költeményhoz. készit festményt. A két nagy históriai festőhöz n kóvetkező clsőioitlü magyar művészek sorakoznak: Bihari Sándor. Fujii Adolí, Fsriicy Károly. Ximándy Jibö, Ktragtack Káraly. Krsaatr (Tirdos) iaBjar laiohtiaar 6asztár. tagy Sándor, Radóai Hlrack Hllli. Ezenkívül számos kiNcbl) illu>xt-ráció dUzhi majd a Vórö^maity-Albumot, amelyek egész sor kiváló magyar festő művészetét fogják u Vörösmarty-Album keretében bemutatni. A valóban remek kivitelű mülaj>ok-nak egy része gyönyörű sziunyomásu lesz, amilyen eddig alig jelöni meg magyar liiszmü-bciL A Vörösmarly-Albumoi megNzerezhctik mindazok, akik a Pesii Naplóm
1. egyszerre egy tgátz írra előfizeiuek, V. akik falérra tizeinek elő és kötelezettséget villáinak, hogy egy további féléven át elő-. fizetőink lesznek,
J. akik egy ntgyadérrs fizetnek elő és további háromnegyed éven át való előfiíotésre , kötciezcjtségei vallalnak, azok a második ev-negyedre szóló előfizetés beszoígiliaiása után kapják meg a Vörösmarty-AlbumoJ, I «. akik haronta fizetnek elő és egy egész , évi elül-zctésre kötelezettíéget vállalnak, azok a hatodik havi olőfizetés beküldése ulán fogják
megkapni a Vörösuwrty-Albumot.
Azon uj előfizetőink, akik a Zichy Mihály |albumot, az I9OS. évre szóló előfizetés alapján, mint előlegezett ajándékot birják. azok a Vörösmarty Mihály Albumot csak ugy kapják
meg ha sjy tarábbfagisz arra alaffzaiatk, illeti
ha jelen négy pontban felsorolt clőtizeté.i feltételek egyikének elegei tesznek.
A Pásti Napló alaSzatisi ára: Egész érre 28 kor., faléira 14 kor., aigyadérra 7 kar., agy hárs 2 kor. 40 fillér- - Elofizstal mladta ha l-tal és 16-tül lakat.
A «.Po«ti XnpItS*1 kindőhiiatnla.
\' sbt Melléklet a „Zalai KBzISny\' 1904. évi január hó 9-lki 2-lk azáwálioz.
XLI1L evfOLYAM.
T. oz.
Örömmel van szerencsém a t. közönség szíves tudomására hozni, hogjr könyv- és papír-kereskedésemet egy uj flzletággal
Gyermek- és Ifjúsági Kölcs&űkönyvtárral
bővítettem ki. Altalános óhajnak vélek rnel eleget tenni, amikor egyelőre 100 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsöukönyvtáramat, hogy azt állandóan ■ bővíteni fogom a MAGYAK GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az ö számára íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölesöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mÍDdössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjn olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 25-szür cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti,, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. szülők jóindulatába ajánlva maradtam
Mfüm^*\' 1 * /
1904. JANUÁR é én
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József
könyv-, papír- és Írószer-kereskedő Nagykanizsa.
Horjmy-Paln-Bxinller
év óta meg-bühatóMörzsölésfilalkíLlmaztatik lltzlíi(«U..alittl ós mjlilítthiL Intés. Silányabb utániatok miatt _ , byvii&rtísfcor óvatosak legyünk és csakis oröicti üvegekot dobozokban a,.Hiriiaj" róljesygyol ós a„!icllir" cióaugyz&sol fogadjunk ol. - 80 Mk.4pf.09 2k. árbaD ft legtöbb gyóeyseortárban kapható. íoraktir:Török _ József gyógyszoréáznel Budapesten.
hitiitrf.it. is társi,
mn. rí kír. uSvírl wiUiiSk.
. . Rmtolftttidl
Stefánia
5 H, Taborstrasse 12.
körponti fekvés. 5 perc az Istv*n-t?értől, 2 perc a városi pályaudvartól. Omnibus éí utcai vasút mindenfelé ésapályaudvarokhoz a szállótól Ujon- f nan és modernül b\'eread>-zye. Villamos világítás i mindenütt, fürdők és melegmvezeték. Leg- : nagyobb kényelem. Szobiárak: I. em. írt 1-80, ; II. em frt 1 60, III em\'. frt 1 40 kiszolgálás és világítással. Árengedmény ktr. umókoak és hosszabb otUrtózKodásnát. Nincs étkezési 1 kényszer.
WUamann Károly\\ tulajdonos
iöti
bármily állású megbízható egyének budapesti bankházban sorsjegyeknek , részletfizetésre való eladására, az 1883. évi xxxi. t-c. alapján. Töke <?s kockázat nélkül némi Síor\'alommal könnyen elérhető
havonta 800-500 korona kereset. MT Ajánlatok intézendSk a iSxerencse Hiradó\' kiadóhivatalának, postafiók 180 Budapest.
H1RDETESI 1R0DAJA
j Bécs, L,f olizeile 11, íolűsnnt és I. emelet
Alapíttatott 1878 ® Telepbon 809. * A. cs k. póstatakarékpéextár Clearing-szám-lája 804. 81$. ajánlja magát hirdetés! megbízások gyor* és olos6 elintézésére bel-és kDlfSldi újságok }, , részére
! Szaktánáosok, hirdetési tervezetek, ártxa- ! j bások di|mentesen,
< Legújabb nagy hírlap-árjegyzék hirdetíknek \' ; Ingyen és bérmentve. >
\\ Saját gyűjteményes-hirdető \\
n rovat a ^
j„ta freie Ptísse" és „tes Wr. TagM"
hírlapokban .míodennemö hirdetés részére, :
mint: Adás-vételi közlések minden Dzlet- \\
ágnak, Társ, képviseleti. UgynBki, állást- >
kereső, alánlati hirdetések atb. ?
a
tcyyo&b cvonU&vátpa-píi,
Kapható:
Hock János imakönyvei 1 forint 20 krtói 10 forintig.
.....
■ i ..- .
NAGYKANIZSA, 1903. deczsrober hó.
T. CZ.
A közelgő KARÁOSONYI cs ÚJÉVI ünnepek alkalmával vagyok bútor legalkalmasabb
Ajándék tárgyakkal
dúson felszerelt üzletemet szives figyelmébe ajánlani. i
Raktáromon képes könyvpk cs Ifjúsági Iratok minden nem és kor számára ajándék c* diszmüvek, pompás kötésű Imakönyvek, emlékkönyvek, dlszlevélpaplrok, Írószerek, tárcza- és fali-naptárak, társas-játékok, legújabb hangjegyok, nngy választékban találhatók. A hazai irodalom gyöngyein kívül a német irodalom keresett müveit is beszereztem, ugy, hogy minden tekintetben módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére. Ez alkalommal szives figyelmébe ajánlom
H&ngszerkere s k edésem e t
a hol különösen a tanuló ifjúság számára szolgálhatok hasznos cs maradandó becsű ajándékokkal. Zenélő műveket és mechanikai hangszereket, melyek díszes ajándékokat képeznek, szinten raktáron tartok s esetleg részletfizetésre is szívesen átengedem. • Továbbá legyen-szabad több uj bctüfajból dúsan felszerelt l
Könyvnyomdámat
becses figyelmébe ajánlani. Névjegyeket, esketésl cs báli meghívókat ízlésesen ós jutányos árakért késeitekkel, üzletemet szives jóakaratába ajánlva vagyok
mély tisztelettel
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyv-, papit-, zenemű- cs hangszerkercskedő.
Teljesen relezerelt rneBtorhogodü Igon finom klvttelbon, kitűnő hanggal, vonóval óe zárDató tokkal CSAK lO\'PRT. ,
_
A hol zongora nincsen, s gyönyörű zenét hallgatni és tánczolni szeretnek, ott nélkülözhetlen a
„MIGNON"
szalon .zenélő mű, mely a leghosszabb operákat, táncz-zenét stb. hangjegyről játszik.
A táncz-zenát megszakítás nélkül szolgáltat Ara 25 és 32 forint. VsBdágiesökiisk nagyon fontos.
Palias n»|J LtxUona 16 Mtatbtn félbnrkStésbao ára 96 frt., részletflzalásra is megkapb
S
Utó.
Mindazoknak, kik a gyomor meghiltése; vagy túlterhelése, rossz, nehezen emészthető, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvezete Által, vagy rendetlen életmód következtében gyomorbetegséget, mim
Gyomorhurut, gyomorgörcs, Gyomorfáj dalom, nehéz emésztés, vagy nyálkásodást kaptak, ajánlunk egy- kitűnő háziszert, melynek kitilnö hutása már évek óta. ki van próbálva. Ez a
Hubert Ullrich\' féle növénybor.
!Eze* növénybor kitűnő, gyógyhatásúnak talált füvekből, jó borral van kész:tvo,és I erősitl, élotre költi az ember emésztő szervezetét. — A növénybor me^xadá-lyozza az emésztési zavarokat és előmozdítja az egészséges vér ujjáképzödését. | A növénybort idejekorán hasinilva, gyomorbetegségek még a cslrájv-::..-n> elfőj-tatnak. Symptomák mint: Főfájás, felböfÖgéJ, gyomorégés, felfúvódás, rosszullét f.,ayássol, melyek chronikus (idős gyonjorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszori ivás után. \' *
Co.^Ur.^tro^áe. és ennek kellemetlen következményei, mint szorulás, kóHka, sziv-CszeKreKeaes dobogis> iimatlanság, valamint vértolulSs a májban, epében és - nagy Zsiger-érben (Amny-ér bántalmak) a növénybor által gyorsan megszüntetnek. A nC.vénybor megszünteti az emészthetlenséget és könnyU székelés által eltávolíttatnak a gyómörbó) és belekből alkalmatlan részek. ■
Sovány, halovány kinézés, vérszegénység,elerőtlenedés,
legtöbbször a ros« emésztés következményei, hiányos vérképzödés is -a; állapotáé. r.tvágyhián>-nál, ideges bágyaduág és rossz kedélyhangulat,. továbbá főfájások, álmatlan éjjelek következtében Ily egyének latsan egészen elpusztulnak. Növénybor
oz elgyöngült életerőnek uj lüktetést ad. Bf Növénybor fokozza as étvágyat, az emésztén é-< táplálkozást előmozdítja, elősegíti az anyagcserft, gyorsítja a vérképződéit, megnyugtatja a feldúlt idegeket és-életkedvet szerez. ;Számtalan elismerés és hátanydvá-nitás {{gázolják ezt.
Növénybor kapható a és 4 koronáért a Nagykanizsai, Uj udvari, Kis-Komáromi, Csákányi, Nemes-Vidi, Tapsonyi, • Böhönyei, Nagy-Bajomi, Felső-Segesdi, Csurgói, Berzencíei, Gólai, Ugrádí, Alsó-Domboruí, Kotorii, Mura-Csányi, Rátkai, Podturerii, Szclniczai, Alsó-Undvai, Pákai, Baksai, Novai, Baki, Pölöskei, Pacsai, Alsó-Rajki, \' Nagy Kadai, Réthelyi, Macczalii, Raposvári, Nagy-Atádi, Tarányi, Virjci, St.-Georgent, . Kallnovaci, Novig^adi, Rapioucai, Perlaki, Csáktornyái, Varazsdi stb. gyógytárakban és fűszerlizíetckbeü, és az osztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógytárak 3 és több üveg növénybor rendelésnél .eredeti árak\'ínellett I kQldlk szét mindenüvé a monarchiában.
JP5T XJtánsíásoktól óvatik. Kérjenek csakis
Hubert Ullrich\' féle nővényba
MftGVKAWIZSA, 1904. január hó 16-án
szám
J_
jEtifttetiti ár:
Egész ■ •.I? \'or\' _ !!!
Fél érre , . . 5 kor. — flll.
NÍgjXe • ■ » kor. » flll. Kgjea szám 20 üli.
H I B OTT ÉSEK
Sbisátiospetitsorban 14, m&aodszor 13,\'B minden további sorérc 10 flll
NYÍL TTTR B £ N
prtil soronként 20 fillérért vétet-
XLIII. évfolyam.
A lep szellemi részét illető roin. den közlemény fl felelős szerkesztő nevérev sz Anyagi részt illetS köz. lemények pedig s kiadó nevére címzetten Nagykanizsára bérmentve inléze ndök.
Bénnoutotlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vlsszanetn küldőinek
„nagykanizsai Ta a „nagykanizsai
karékpénztir részvénytársaság," a „Kotori takarékpénztár kisdednevelö egyesület,* a .nagykanizsai tanitói járáskör,\' a
„nagykanizsai keresztény jótékony
A nagykanizsai „Ipar-Testület," a észvénytórsaság," .nagykanizsai és a galambok! önkéntes tűzoltó egylet," nóeevlet * n -kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények, tápimézete."
SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
„katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER,
A magyar iparos ós a magyar ipar. _
(T..L.) Van-e magyar ipar, beszél-betUnk-e az ipar öntudatos fejlesztéséről, vagy .csak egyesek buzgol-kodásáról s igaz-e a vád, hogy a magyar iparos finomabb Ízlést kielégíteni a legtöbb esetben nem tud.
A hány a kérdés, annyiféle (eleletet és okoskodást fűzhetünk bozzá. Hogy magyar ipar van, az bizonyos; nemcsak van, de volt is; ötvös iparmű-vészetüuk magas fokon állott; szűcs-iparunk remek munkákat állított elő s a magyar parasztnak sem kellett külföldre utazni, hogy csizmát, dolmányt, szűrt vásároljon; de a magyar ipar. megelégedett azzal, hogy a hazai igényeket kielégítse, kifelé nem vágyódott, s igy nem is fejlődhetett. Pedig a múlt század negyvenes éveiben ide vetődött angol utas megbámulja a gyönyörű szebbnél-szebb festői öltözeteket s mint ő mondja:
— Az embernek kedve jön hozzá, hogy olyat viseljen; sőt azt sem állíthatjuk, hogy a magyar iparos több idegen anyagot használt volna, mint a mai. A csizmához való bőrt itthon cserzették, á vásznat itthon szőtték. Az igények, Ízlések nem oszlottak ugy meg, könnyebb volt azok kielégítése, Ma azonban mint minden téren, ugy itt is nagy a zűrzavar; csak a panaszok terjednek egyformán; jogosan-e, vagy jogtalanul majd elválik. Egy bizonyos, hogy ha a magyar ipar is erős, egészséges akar lenni, alkalmazkodni kell a közönség kívánságához, helyesebben meg kell ismernie azokat. A közönség a maga pénzéért azt vesz és olyat a milyen neki tetszik, senki sem kívánhatja, hogy haza-
fiságból és ne a maga kedvére költse ! a pénzét. „ ,
Sokan törték a fejüket rajta, miért j nem tud a magyar ipar a közönséghez férkőzni. Tekintsünk el most az ; örökös panaszról a közös vámterület miatt stb. Ez\' más lapra tartozik. A legnagyobb baj az, hogy a mi iparunk első sorban művészet s csak másod sorban ipar. íme: bebutorozhatjuk lakásunkat olyan fényesen, s olyau drágán, a mint éppen telik és tetszik, építhetünk palotát akár egy millióért is, mindent hazai gyártmányból.; de egy jó kanalat, a mely drága ne legyen és mégis tartson, magyar gyármányt, ilyet nem kapunk. Fényűzési cikkeink vannak hazai gyártmányok ; de a mindennapi élethez szükséges apró tárgy majdnem kivétel nélkül idegen gyártmány. Mint: evő eszközök, inggombok, zsebkések, rajzeszközök, nyakkendők, láncok, erszények, gombok, cérna, tű, apró ;disz-tárgyak, tálcák, tányérok, csészék, táskák, esernyők, napernyők stb. stb. Ez a legnagyobb baj. Baj, mert ezekből kell a legtöbb embernek legnagyobb mennyiségben; baj azért is, mert a rendes ipari fejlődés azt mutatja, hogy a rendes iparból fejlődik a műipar, nem mint nálunk megfordítva. íme: karácsony hetében rendezett ipari kiállításainkban is csak mellékesen szerepel a kisipar, a legtöbb figyelmet, helyet, érdeklődést, reklámot a nagyipar foglalja el.
Itt fordítsunk egyet a,dolgon;. ipari kiállításainkban nagy helyet biztosítunk épen a kisiparnak, sőt ne csak kész tárgyak kiállítását rendezzük, hanem mutassuk be a munkát is.
Határozottan állást kell foglalni az ellen, hogy a kisiparnak gyáriparrá
kell átalakulni. ;:EUenkezöleg a kisiparost öDállősitani kell annyira, hogy á . készítményét ő maga \'árusíthassa, s ne tegye a gyáriparnak kiegésziló részét, vagyis ne legyen a gyárosnak elárusítója, mint most. Ha benézüuk egy.egy magyar iparosiak sokszor igénytelen külsejű műhelyébe, csodálkozunk, milyen gyönyörű munkát állit elő, de azon is csodálkozhatunk, hogy ez a mi iparosunk egészen ismeretlen, gyakran ínég a szakemberek előtt is; mert egyáltalában nincs alkalma az ügyességét bemutatni; a épen ilyen kicsinységeken múlik, hogy a mi ügyes, jő ízlésű iparosunk a már fentebb említett bajokon kivül nem tud jobban érvényesülni. Magyar ipar van, de nincs öntudatos magyar iparpolitika, ügyes magyar iparosok vannak, de csak egyesekről beszélhetünk, az egész nem egyöntetű, nem független, nem erőteljes, nem önállóságra vágynak, de állami segítség után áhítoznak.
A bálok szociális képe.
Beléptünk már a farsangba. Vizksreszt napján megoldódtak már Carneval herceg bilincsei és őméltósága egy évi pihenés után újból neki indult városunkban is hódító körútjának. Nagyon fura agya volt annak, Bki divatba bozta a farsangi folytonos mulatozást, de mén furábbak azok, akik utánozzák a kezdő példáját és igy őszintén megvall hatjuk, hogy városunk társadalmában kevés a nem fura ember. Ha1 semmi másban nem, de a bálok és mulBtságok tekintetében haladunk. nemsokára helyi lapjainkban éppen ugy, mint a pesti lapokban, egy „Farsangi nsptár" rovatot is kell nyíltanunk, a mulatságok száma már utoléri a fővároséit. És még milyenek ezek a mulatságaink? A rendezők \'nem elégeszriek meg iiébány zeneszámmal, vagy recitatummal, ez nem
vouza már a közönséget, ezek mellett nem sikerülnek a bálok; allegorikus élőképek, nemzeti felvonulások, ballet, hordozható dobogó, az kell a magyarnak, ezekkel leh^t az annyira hangoztatott „jótékonycél,-^.„könyvtár-alap" stb. más célnak használni és a közönség zsebjét megapasztani.
Mert hét sok fura dolgot engednek és csinálnak az emberek a farsangban, de mindenesetre az a legfurcsább, hogy marokszám, meggondolatlanul szórják a pénzt, mert bát „farsang van, mulassunk 1" Bált bál után rendeznek a különféle egyletek, óriási plakátok, lengő zászlók hirdetik, hogy ez és ez az egylet ekkor éa ekkor tártja „Sárga csizma" estélyét, „Ezeregy éj mesekönyv," „Színes teríték" és más legfurcsább nevű mulatságát, vetített villany-, magnásium-, rádium-, görög-, török-, orosz- és japán-fény mellett. A legtöbbet igérő műsorral rendesik a mulatságaikat, csakhogy elmondhassák, hogy az mennyire sikerűit és igy nagyon ügyesen szedik ki a közönség zsebjéböl a pénzt, mert bizony ha e mulatságokat végig nézzük, nem egy mucsai tréfát és ötletet találunk benoök és a dühös műkedvelők komikus erőlködését csak nevethetjük. És mindezért az a sok pénz, amely ennyi meg ennyi száz korona mennyiségben a jól sikerült mulatság tiszta jövedelmét teszi.
Hogy a társadalom eliteje megenged magának ilyesféle uri passziót, azt még nem csodáljuk, hisz\' ők nem tudják hogyan költsék el pénzűket, aztán a vendéglősöknek is élni kell, a cigány is csak bennök bizik, meg egy letüut operai csillagnak is \'meg kell adni azt, amit az Isten adott, de hogy a szegényebb középosztályt is bele lehet rántani ilyen botor költekezésbe, azt nem helyeselhetjük.
Bármily haragos pillantást is vetnek némelyek e sorokra és akárhova kívánják annak iróját, mert „mindent csak a gazdagoknak szabad ?1" „a szegénynek még jókedve se legyen?!" ezeket gondolják magukban, mégsem helyeselhetjük Bzt, hogy pld. egy iparos vagy kereskedősegéd, valamely nagy családu kézműves és más e szegényebb középosztályból bálról-bálra járogaeson és ott ész nélkül
elköltse azt, ami holnap talán kenyérre kellene. Nem helyeseljük különösen a*t, hogy azok az egyesületek, melyek a munkás ifjúság kiképzését tűzik ki feladatul, s amelyek e céllal magukba fogadják a nem diplomás pályákra készülő összes ifjakat, célúkat egyedül abban látják megvalósultnak, ha mennél gyakrabban, mennél költségesebb bálokat, mulatságokat rendeznek, s minthogy H;. az egyletek maguk a rendezők a tagjaikat mintegy kényszeritik a költséges megjelenésre, nem számolva azzal, hogy a tagok szórakozása sokkal olcsóbban és sokkal inkább az egylet céljának megfelelőbben, más uton ja elérhető.
Hogy pedig mindezeket nemcsak vakon állítjuk, tekintsünk meg nébíny bálbajáró alakot. Foglalkozása, iparos, vagy kereskedösegéd, szép heti, vagy havi-fizetése van, tisztességes ruhában jár tís egy egyesületnek tagja. Az egyesület nagyszabású mulatságot készül rendezni; hogy a mulatság műsora mennél vonzóbb legyen, sok szereplőre van szükség, kik között természetesen emiitett ifjú barátunk is megtalálható. Barátunk fiatal, a szivében tüz ég, a műsoron lévő coló-táncot ő vele fogja táncolni. Ezek az okok. A táucboz kosztümöt kell csináltatni, szive választottjának csokor kell, ezenkivül a mulatság egyéb költségei, sütemény, cukros víz, vacsora, a tánc után egy kis dáridó, cigány, olyan okozatok, melyeknek végeredménye 5—6 heti, vagy 2 hónapi keresmény elköltése;
adósságcsinálás, esetleges elzüllés. Hol itt a munkás ifjúság képzése?
Vagy nézzünk ogy másik alakot. Mariska varrni jár, apja szegényebb iparos, ők íb a fentebbi fényes bálra készülnek. Mariskának kell egy uj báli ruha, mert szerepel, az apa és anya gardiroezák lányukat, belépő dijat fizetnek, az udvarlótól nem fogadhatják, hogy az ő vacsorájukat is kifizesse éa igy elköltenek egy csomó pénzt; költekezésük háttere 3 havi lakbér hátralék, adósság a fűszeresnél, péknél és mészárosnál. Hol itt a józanság éa természetesség?
Még több képet is tudnók szemléltetni, de legyen elég e kettő arra, hogy jól meggondoljuk magunkat, mielőtt bálna..
TARCZÁ.
k hós.
— Visiri életkép.— \' Irta: D a x Id Gorkij.
— A .Zului Köílöny* (Arcúja. —
A vásáros tömegben egy öreg ember jár-kel. Szemöldökeit szigorúan összevonja, de pillantása esdő és szomorú. Petyhüdt orcáinak sötét bőrét hófehér tüskék boritják. Katonaköpenyt visel, mellén több érem s a Szent-György-kereszt lóg. Baltába helyén egy nehéz, ügyetlen falábat cipel, amely mélyén elmeröl a hóba ős kerek lyukakat váj belé.
Az állandó vásári vevők ennék a szürke, imbolygó alaknak látásánál elfordulnak, arcukat az aggodalom, elégedetlenség ós unalom kifejezése tölti el. Az öreg elhalad melleltük s a parasztok szekeréhez megy, akik a szomszédos falvakból jöttek a vásárra. Megáll a szekerek előtt 8 a komoly vásárló hangján kérdi:
— Jó libák ezek?
— Finom fajta! Nézze csak meg jól! . .. Csupa zsir!
A vén katona kezében méregeti a szárnyast, minden oldalról figyelmesen megszemléli, meg is szaglászsza. .. Hír-; telen azt mondja az eladónak: * — Látná csak egyszer Bulgáriában a ludakat! Olyan- nagyok ott, mint\' a sertések . . .
—\'Hol? mondja?
— Bulgáriában ... a Balkán-hegység mögött... ott ahol az orosz-török háború
folyt. . . Skobotev tábornok ur ő exéellen-ciája volt a vezér . . .
— Igen . . . igen, hallottunk felőle — felelt a paraszt de hát látta azokat a ludakat?
Látod ozt a keresztet? — folytatja a katona és rámutatott ujjával a mellén levó Szent-György-keresztre — sajátkezű-leg tűzte a mellemre!
A katona arca megrezzen, szemei ragyognak és keshedt sapkáját kacéran igazítja fülére.
— Strázsamester Migunow, hurrá! Sajátkezüleg bizony I
— Hát megveszi a ludat bajtárs? — kérdezi közömbös arccal a paraszt.
Észrevette, hogy nem vásárló áll előtte ■és szemével jobb. vevő után kutatott; nem is ügyelt többé a katonára, kinek lelkesedése fokozódott.
— Ivanovits, a kommendans is . igy 6zólt hozzám egy napon . . . M.iguuow . . . valóságos sas vagy! . . . Ks nieg is csókolt . . .
— No állongálj itt, bajtárs . . . jkotródj az útból, hiszen elzárod az utat vevőimtől, — felelt a libakereskedó s elküldi aikatonát szekere mellől. Az öreg nem sértődött meg; csak szemei .lesznek bágyadtabbak, szemrehányóan tekint a parasztra, ímélyen szemére húzza sapkáját s eltávozik a szekértől. Körülötte sürög-forog aj tömeg, mindenki el van foglalva, ezerféle hang röpköd a légben. Tarka élet hullámzik a téren ós a vén katona visszaemlékszik azokra a tivornyákra, melyeket a hadjáratok alkalmával csaptak s visszaidézi emlékébe a tábori életet. Nágynehezen átvonszolja
magát a nyüzsgő sokada}mon és keresi ( (jniberét, aki\' meghallgass^ hadiélményeit, akinek elbeszélhetné, hogy miként sikerült magát Ja-Ságráuál a töröktől szorongatva csapata élén kivágni... De nagyon szeretne beszélni élete légdicsőbb í napjáról, mikor tábornoka oly hösuek mondotta!. . . De nem talált hallgatót, senkii sem érdeklődik azok iránt a dolgok iránt, hogy hol és miképp vesztette el lábát, s miért kapta azt a keresztet\' . . . i
Olyan elhagyatottnak é^zi magát ós ez a semmibevevés annyira sér.i; nem szenvedheti ezeket az eladókat s vásárlókát. Sokszor Inézett szemébe a halálnak és ném rettegett tőle, ezek pedig mind megrémülnének a halál látásától. Némiképp Vigasztalja, hogy azok rosszabbak nálánál. Nekik nincs Szent-György-keresztjük ós sohasem lesz a mellükön, mert sohasem l.ehet belőlük hős.
Mindamellett nagyon szeretne valakire akadni, aki meghallgatná és akinek elmondhatná, hogy milyen1 vitéz volt a vén ^ligunow. Regigél tői-estig félig már meg is fagyva jár-kel a vásárban, s csak az a vágy sarkalja, íjogy élményeit elmondhassa. Már többször belefogott Ielbeszélésébe, de ísohasem tudott a végére: jutni. Senki sem :akar hős tetteiről hallani,jÁ vén Migunow :érzi, hogy ő í már felesleges a földön; \'senkinek sincs már reá szüksége, mindenki megfeledkezett-már rólaj Mély keserűség ifogta el az emberek ellen. Benső dühtől telve jár-kel, meglökdösi ia szembe jövőket, látszólag szándék nélkül j tényleg azonban szándékosan, ez legalább! könnyít a lelkén.
Idóközőnkint betér á korcsmába. A gazda és piuéóre ellenséges ós gunyos|
módon fogadják. Boszankodnak már a vendég miatt. Amíg csak ki nem boszantják, egyik asztaltól a másikhoz megy és keres egy hallgatót. Ha talál egy olyat, — ah! — akkor rögtön megváltozik az Öreg hangulata; beszéde szapora lesz. szemei felcsillannak, arca; a büszkeségtől megdagad, s mintegy utánozva az ágyuk dörgését, hangos szóval kiáltja a vezényszókat. . . Kacagnak rajta, de ő nom hall semmit, mert hiszen ö lélekben olyau távol messze vau inneu ezektől az emberektől — messze ... a Balkán hegységei mögött, ahol itta vérét a föld: ahol lelke egykor lángban égett, hol igazi célját látta életének ... Melegedni akar ennek a múltnak tüzénél és miudig jobban szítja azt a lángot....
— Katona uram! Takarodjék már, hiszcu elaltat már bennünket unalmas mondásaival!
A pincéf kikergeti ... 0 meg felkel cs falábával hangosau topogva elhagyja a termet, mig szive hevesen dobog a feltámadt emlékek hatása alatt. Egy madárkeres-kedőnéí. lakik, Ha hazaér, bemászik szűk\', de meleg vackába ós ha ezen a napon som sikerült hőstetteit végig elbeszélni, ott dörmögi magában:
— Sátán fiai... bizony nem ártott volna nekik, ezeknek az ördög atyjafiainak, ha meghallgattak volna . . .
Arnyak.
Franciából -A »Z*l*t KöilSny* i&rcája.
Dubruy ur tovább ült az irodájában, mint reudesen Á segédek már régen
hazamentek és sötétedni is kezdett, se vette észre, hogy milyen hosszú ideig ült egyhuzamban Íróasztala előtt s csakis akkor lett figyelmés- .elzsibbadt lábára, mikor már nem vette ki tisztán a sorokat, amiket irt. Kinyújtózkodott ós elhatároztja; hogy egy nagy sétát fog tenni.
Hirtelen elfogyasztotta hideg tejből ós vajból álló vacsoráját, — mert Dubruy ur ideges, vérmes ember lévén, este nagyon szerényen étkezett — és elindult.
Szórakozottan haladt előre. Cél nélkül indult neki a szóles utcának s azt is alig vetfe észre, hogy kiért a városból s hogy :a mezei utakon sétál tova. Eközben teljesen besötétedett s keleten egy fényes folt jelezte a hold fölkeltót.
Egyszerre csak ijedten állott meg, szemei tágra nyíltak s lábai gyökerét vertes.
Ott a nagykiterjedésű kaszálón különböző nagyságú férfiakból álló csoport állott. Egyik közülök legugolt ós lesni látszott valamire, a másik egyenesen állott helyén, a harmadik fegyverére támaszkodva mereven nézett egy pontra. Amott két óriás kélt viaskodásra egymással, másutt újra - kji8 törpe emberkék keresgéltek a fűben.
Dubruy ur nem volt gyáva ember, de azért érezte, hogy egy percre elállott a szivverése. Hosszú ideig állott egy helyen és látta, hogy távolabb is mindenütt egy-egy rémes óriás alak áll, sőt nagy gorillák, két lábon álló medvék és az állatvilág egyéb veszedelmes példányait is felismerni vélte az emberáradat között. Mindez megfoghatatlan volt előtte, de érezte," hogy neki. mint férfinek, nem szabad gyáván visszafordulni. Érthetetlennek találta, hogy
; ; . ■ \' • i : í
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JANUÁR 16-án.
megyünk, vagy ha már ezt miodoDáron megteszszük, mulatnunk kell, mert farsang van, (egészséges életszabály ?t) akkor ne panaszkodjunk másnap, hogy milyen nyomorúságosan kell élnünk, ne bízzunk abban, hogy a szociálizraus mindennek jobb fordulatot fog adni, hisz mulatni és nyomorogni nem lehet egyszerre, az utóbbi reményünk is csalóka lesz. Egyleteinknek pedig azt tanácsoljuk, hogy törekedjenek céljuk igazi betöltésére és ne csak a mulatságok rendezésével mutassák meg, bogy élnek.
O A
Szezonképek.
Kgyvclcg. (NóegyletI bravúr.)
At orosz-japán háborút - ha kiüt — férfiak intézik. Férfikezok fogják forgatni a kardot és férfiak fognak vérben hörögni Korea harcmezéin. A férfiak igy versengenek.
A nők máiként. Egyesületekbe állanak és ami sportot a privátkassza nom bir el, azt elbírja a közös kassza. (A pártkassza?) Priválzsebek a konkurronciát legfeljebb egy prémes bunda, vagy egy zsúr erejéig bírják ki. Az egyesület .jó" egy mulatságig is.
Az Izraelita Nőegylet az idén ismét a zsenit adja. Ha verseket nem is ir, de ae eredetiséget tőle elvitatni nem lehet. Az idén valami nasyot, valami szokatlant akar produkálni. E? Ie3z az ő mester-vágása. Ugynovezel fehérasztalt állit. Kiállítást rondez mindenféle fajta nomzeti-ségC konyhák eledeleiből, végül pedig készséges női lábacskák .mozgó* alapon különféle táncokat fognak lejteni.
Biz ez szép lc3z, sőt tanulságon is. Vogyük csak:
A táncoló hölgyek forogni lógnak a saját tengelyük körül és a pódium felületén, A pódium hasonlóképpen végzi e két irányú mozgást: maga körül és a löld síinén. A föld ia forog. Ismét a saját tengelye és a nap körül ... hát a nap?...
óh Gallilei... szédülök____ Ha most
tekintetbe veszszük, bogy a publikum előzőleg végigélvezni volt kénytelen a földkerekség összes konyháit, a magyar gulyástól a — valószínűleg — stilizált kínai rodhadt tojásig és ily kevéssé célszerű táplálkozás után belekerül a táncolók itt részletezett szédületes forgatagába.... bizony van mitől félni I Az ilyen habarcs erősen növeli a gyomor ambícióját... Vezúvnak képteli magát... Jő lesz vigyázni, bogy valami malbeur
ne történjék I----
(CrOme de la crfime.)
A Sas, a Rózsa, a Zöldfa, a Vaskapu a színhelyei szoknak az estélyeknek, melyekről meghívókat nem bocsájtanak ki, vagy ba kibocsájtanak, ezeknek a végén a szerény intelem olvasható: .És a hölgyek kéretnek cipőben megjelenni." Ez estélyeket, hol a cipőviselet ily szigorú ettiquetlje uralkodik, általában cselédbáloknak nevezik... Meg nem bocsájtható vaskos tévedés az elnevezésben I Bűnös felületesség. Vannak nekünk cselédbáljaink, melyekről a gúny hangján megszólalni egyszerűen elvetemültség. Ezek a .Helybeli szakácsnők ée szobaleányok* bálja. Ez a bál — bál Comme il faut. És mert a Sas, Rózsa atb. estélyei a .Szakácsnők atb." báljaitól különbözik, mint különbözik egymástól a .bál az udvarnál" és az .udvari bál," ezért aki
a Sas, Rózsa atb. estélyeit cselédbálnak nevezi, az megsérti • szakácsnők bálját és e tárgyban való sajnálatos járatlanságáról tesz tanulságot. Mi meglehetősen jártasak vagynnk a dologban éa már rég óta tervezzük, hogy a vonal alatt egyszer htt és mulatságos képét fogjuk adni a Sas, a Rózsa atb. eatélyeinek. Hogy e tárgygyal érdemes foglalkozói, azt mutatja a következő gyors felvétel.
Tavaly végignéztük a Vaskapu egy estélyét és különösen meghatott bennünket a kővetkező poétikus kis jelonet:
A fal mellett ült ogy feltűnően szeplős hSlgy — de genere mosogatóleányok — aki tévedésből akkora keblet rögtönzött magának, amekkora három normális testalkatú fehér személynek is sok lenne.
Egy katona már régóta szemmel tartotta a kia sieplőst, ngylátaiik imádta távolról. Most összeszedi a bátorságát, közeledik a leányhoz és táncra kéri ilyen formán:
.Kisasszony, ha azabad-e kérni a kvandróra?" A leány illő tartózkodással válaszol: .Köszönöm, fáj a lábam, meg van dagadva, vitéz url"
Erre vitéz ismét meghajol, mondván: .Kisasszony, ba kegyednek a lába fáj, akkor ne jöjjön bálba ... aajnálom I... — és mig ezt mondja, kirántja viharedzett bajonettjét és szegény, szerény. Iájőalábu kis szeplős leányt ogy vágja fültővön, hogy azt egyezerre elönti a vér.
A terem egyik sarkából, a férfiak táborából a jogos felháborodás hullámai kelnek, mig a másik sarokból egy kellemetlen női hang visitja: .Ugy kell a disznónak I\' A katona pedig, mint ez már lovagias ügyek bevégeztével szokás, illedelmesen meghajol a társaság ólőtt és elköszön igy:
.Alászolgája,____kérem."
Igy folynak le azok az estélyek, hová lábbeli nélkül még a hölgysket sem engedik he.
(Az ateller.) Nem merőm mondani, hogy tudni illik, sem azt, bogy tudvalevő, egyszorüen igy: ,jó ha tudjok," hogy a Király-utcában (27. szám alatt) lakik egy piktor, ki ez idő szerint Kanizsán a művészeteknek hivatott képviselője. Eonok a festőnek többek között van egy szobája is, melyet ő álhatatosan műteremnek nevez. Inneo o sorok cime: atelier.
Ebben az atelierben sok kedélyes jelenet játszódik le, melyeket rendszerint a helybeli maecenások mesés müértelmo idéz elő.
Talán el sem biszik, ba felemlítem, hogy ,az" atelierben szóról megismétlődött a Murger .Bohemjeinek* egy pompás mozzanata. A műterembe beállít egy öreges ur és arcképét akarja megfestelni. Természetesen legelőször is a kép ára után tudakozódik. A festő bemond egy összeget, melyből ba szépen kérik, enged is valamit. Az idegen megbotránkozik: .Nagyon drága — mondja fejét csóválva. — De mi is kerülhet egy mellképen ily kolosz-szális összegbe?"
.Hja, kérem, a festék... a..." „Ab, a festék — tér magához az ido-geo, ki most már teljesen érti a dolgot — tán most nagyon magas a festék ára?* .Képtelenül magasi\' .Eszerint ezzel ép ugy van, mint a gabonával I"
.Tökéletesen l« — higyja helybe a fostő, miro az idegon megnyugszik.
Ez a helyi festő régóta dolgozott egy képen. A kép ábrázolta a nyári alkonyt,
ez a sok alak hangtalanul, mozdulatlanul megmarad egy helyben, mintha mindannyian harcra készen várnák az ő közeledését.
Az amott viaskodó sisakos emberek is folyton egy állásban szorongatták egymás karjait s a távolban a sok kivehetetlen alakú egyéniség is mind neztelenül nézett farkasszemet a szintén mozdulatlan fenevadakkal. Hideg verojték ült ki a Dubruy ur halántékán. Azután gépiesen megmozdult és egy pár lépést lett előre.
E -percben előbukkant a hold is a láthatáron. Pazarul szórta szét ezüstös sugarait s behintette fényes zománccal az egész tájat.
A világosság megnagyobbította, mintegy közolebb hozta Dubruy úrhoz a félelmes alakokat. Azok, amelyek ezelítt felismer-hetetlenek voltak, most határozott kórvonalakat nyertek 8 rémesebbnél rémesebb formákat vettek fel.
Ugy tetszett neki, hogy egy egész hadsereg áll egymással szemközt és olyan sokan voltak, hogy a távolban egészen egybefolyt fekete tömeggé tömörültök össze. Es milyen különös hadsereg!
A katonák közül egyetlen egy som hasonlított a másikhoz. Egyik sisakot hordott, a másik szuronynyal tört előre, a harmadik paizszsal védte magát ellenfele óriási öklénok csapásai ellen.
Dubruy ügyvéd, ziháló kebellel, a rémülettől kitágult szemekkel bámult maga elé.
Egyszerre csak art vette észre, hogy egy a seregtől távolabb álló egyén a hold fényénél egyenesen arra célozott puskájával, amerre ó állott, sőt nem csak hogy arra, de egycoeseu ő reá.
Egy pillanatig még mozdulatlanul maradt, várta a fegyverdurranást, ide hogy az késelt, hirtelen elhatározással arcra vetette m$gát a fűben.
Másnap reggel a városba igyekező emberek a községhez tartozó mogcsonkitott erdő közelében égy férfialakot találtak olterülve, aki arccal a fűben feküdt; s fejsebéból, amelyet egy ott fokvő hegyes kő idézhetett elő, lassan csepegett a stlrü, aludt vér.
A parasztok beszállították ót a közel fekvő város kórházába.
volt rajta kevés köd, árnyas bokrok, egy misztikusan a homályba, vesző fensik, folyóvíz, a folyóban háló, a folyó hátán csónak, a csó-akban öt haláaz. Miután a festő - mini a régi görög irők — a faj tisztaságát Igyekszik müveiben megőrizni. ugy találta, bogy a halászokat meztelonül kell ábrázolnia. Mi nap nap után láttuk a kép\'ot készülni, kialakulni és különösen a meztelen test hü megrajzolását találtuk pompásnak, csak a beállott bideg időjárásra való tekintetből a hiányos öltözetű balászok egészségéért aggódtunk.
Én két napig távol voltam az ateliorből és ez idő alatt a festőt egy nálunk előrelátóbb és tapasztaltabb műértő látogatta meg. Ez a műértő ;szlntén ro3sza-lásál fejezte ki a balászok szemérmetlen öltözékbiánya miali, azonban ő nem az egészség, hanem a helyi morál azempont-jából érvelt. Véleménye szerint a festőt kiseprűzni fogják Kanizsáról, ha egy ily isteni meztelenséggel teljes képet kiállít.
Midőn én ismét meglátogattam fostő barátomat, formálisan megdermedlom a bámulattól. A balászok gyönyörűen lel voltak öltöztetve, alkotójuk ellátta őket a legszükségesebb fehérneművel: inggel és az ing pendantjá\'al....
Hátha frakkot adott volna ríjak ? 1
HÍREK
— Főispáni bi-lktatás. Legújabb hír szerint Hertelendy Ferenc megyénk uj főispánjának ünnepélyes beiktatása f. hó 28-án fog megtartatui. Ez alkalommal a vármegye fiatalsága megyebált fog rendezni, melybe valószínű a megye összes vezetőségéi és fiatalságát is belevonják.
— Személyi hlr. Dr. Marczali Henrik a budapesti egyetemen a msgyar történelem ny. r. tanára s a m. tud. akadémia tagja, a héten néhány napou át, mint Festetics Tassilo gről vendége, Keszthelyen tartózkodott, abból a célból, bogy a kiváló lőurral, a Festetics-család történetének megírására vonatkozó tanulmányának előrajzát megbeszélje s a család történetére vonatkozólag előtanulmányokat tegyen. E végett fölkereste a gróf levéltárát e ott dolgozott. Kö\'.elébb Zágrábba utazik, hogy a Festetics-család XVW. századbeli történetére vonatkozó levéltári taoulmányokat tegyen.
— Hangverseny. A magyar kir. opera starját, Krammer Terézt a Keresk. Ifj. Önképző egyesülete hangversenyre hivta meg. Aki barátja a zenének, bizonyára ismeri Krammer Teréz művészetét. Ha az ének megindítja az embernek kedélyét, a kiváló művésznő lesz az, ki erre főleg képes. Énekművészeinek ritkán vagyunk részesei, azért hat az ilyen művésznőnek éneke ránk, mint valami égi szőzal. Megemlítjük még, hogy Krammer Teréz asszony rendkivül bájos megjelenés, ami szintén hozzájárul nagy sikereihez.
— Diákhangverseny. A nagykanizsai róm. katb. főgimnázium ifjúsága az intézeti „Sagiiő-egyesület" javéra f. évi január hó 27-én a Polgári Egylet nagytermében jótékooycéiu hangversenyt tart. Müior: 1. Jászknn-indulő. Előadja az ifjúsági zenekar. 2. Az InuiBfare-barangok. Előadja a főgimn. vegyeskar. 3 Az Ur itél. Irta V\'áradi Antal, zenéjét szorzé Nemes E. Előadja K»ffi<a Józsbí VIII. o. L Kísérik: zongorán Gergoly Géza, bar-moniumon Pálffy Géta VIIL o. tanulók. 4. Scénes Mjllenaires. (Suite.) Marcbe solenelle. Zongorán előadják Szmodiss Lajos VI. és Szmodiss József V. o. tanulók. 6. Románc. Genée Richárdtól. Előadja az ifjúsági férfikar. "6. Karácsony-éj. Keringő. Előadja a főgimn. zenekar. 7. Bimbilla, vagy: A diákköltészet alkonya. Életkép. Irta Dr. Ullrich (Révay) József. Előadják: Czigány Ignác, Kövesdy Rezaő, Leokey Bertalan és Üsz Ferenc VIIL, Febér Károly VII, Kovács Boldizsár és Viola György VL, Sáfrány Lajos és Tóth György t 0. tanulók. 8. Népdal egyveleg. Előadja a főgimn. zenekar 9. Komzák Károly: dal és rege. Vonós négyes. Előadják : Bariba István VIIL, Karczag Jenő VIL, Krátky István VL és Szauermann Béla II. o. tanulók. 10. Aranyvirág-induló. Előadja a főgimnázium ének- és zenekara,
A diákhangversenyre a meghívókat szétkűldöttttk. Minthogy azonban a rendelkezésünkre álló névsorok hiányossága miatt sokan, akik arra igényt tarthatnának, meghívót nem kaptak, kérjük mindazokat, hogy Csóli Márk tanárhoz vagy Bartba Istvánhoz, a vigalomrendező-
A ren-
blzottság elnökéhez forduljanak, dezőség.
— Eljegyi&a. Jutassy István rendőrtisztviselő eljegyezte Reioer Mariska helybeli tanitónőt.
— Esküvő. Január 9-én tartotta esküvőjét dr. Skubücs Ödön keszthelyi szolgabíró. Sknblica Zsigmond Zalavármegye volt főpénztárnokának a nagybirtokosnak és vizek! Talliáo Ilona úrnőnek fia, Háry Lenke urleánynyal, dr. Háry István vár-megyei főorvos és Oszterhuber Ferike nrnő leáoyával. Násznagyok vollak: a vőlegény részéről Talllán Andor somogy-tnegyei nagybirtokos, a menyasszony részéről Oszterhuber László kir. táblabíró.
— Kaszinó-estély. A nagykanizsai Kaszinó ma thea-estélyt tart.
— A világjáró Zrínyi. A világjáró Zrínyi Béla Komjából ir levelet. Vándorlásait folytatja és Mossul városába készül. Nem győzi dicsérni a vidéknek szépségeit és a szíves vendéglátást, melyben váli, pasa és kai-makam őt részesitik mindenütt. Részletesen irja le a ramatzani étkeket. Ezekhez a magyar gyomor alkalmazkodni nem igen tud. Zrínyi Mossul városából Perzsiába megy gyalog. Világjáró utazónk erélyt és kedvet tanusit. Lankadatlan jó kedvvel Tibetbe készül átmenni, hol a Lama ellenkezése útját fogja állani.
— Tiszti orvosi képesítés. Dr. Fodor Aladár gimnáziumi egészségtani rendes tanár és gyakorló orvos a Budapesten legutóbb megtartóit vizsgálaton tiszti orvos képesítést nyert.
— Gyilkosság a koresmában. A közeli Tótszentmárton kőzségbeu törlént a múlt héten. Andrások Rerous tőtszerda-belyi lakós .vásárról hazatérőben Tkalecz György korcsmája előtt ment el, honnét vig dalolás és bűbájos cigányzene harmonikus ősszcsengése ütötte meg a fülét. Leküzdhetetlen vágy szállotta meg, s a muriból részt veendő, bement a korcsmába. Itt aztán a szerinte isteni madeirával oly gyorsan füröszgette száraz gége csatornáját, hogy szinte a jó bottól teljesen elázott. Andrasek, ki más különben is nagyon lobbanékony természetű ember, rövid szóváltásból összekülönbözött öreg Kérlovecz Islván petri lakóssal, kit a vitát kővető dulakodás közben egy bicskával ugy mellbe szúrt, hogy egy óra múlva meghalt. Az elöljáróság a gyilkost nyomban letartóztatta, s a nyomozás megejtése uláo a helybeli ügyészség fogházába szállította.
— A népkonyha kimutatása. Megjelent a kimutatás városuok népkonyhája-ró\'. Szegényeknek éhségét csillapitja az intézmény. Ékesszóló dicsérettel nem kell ezt az intézményt magasztalni. Ékesebben dicséretnél beszélnek a néma számok. Iskolás-gyormek díjtalanul étkezeti a mull évadban 27814, felnőttek 1199, fizetéses feluőtt étkezett 2186, utalványos 1361. Összesen S2659 ebéd tálaltatott ki. A népkonyha vagyona 4766 kor. 95 £11. Kiadása a mult évadban volt 3721 kor. 68 SÍI. Az egyeBület természetben is kapott ajándékot.
— Kinevezések. Vánoígyénk lői\'pínját Hertelendy Ferenc országgyűlési képviselőt éa földbirtokost a főldmivelésügyi miniszter — mint a .Főlilmivelési Értesítő" irja — 1904. évre a mesterséges borok készítésének és lorgalomba hozatalának tilalniazásiról szóló 1903 XXIII. L-c. 11 § a alapján alakított állandó budapesti borvizsgáló szakértői bizottságba rendes tagnak nevezte ki.
Nagy Valér ezredest a kir. országos lóavatáai felügyelővé nevezte ki Budapest székhelylyel.
A m. kir. pénzügyminiszter Záborszky József m. b. alpénztárnokot a zalaegerszegi m. kir. adóhivatalhoz a X. fizetési osztály harmadik fokozatába, adóhivatali segéddé végleges minőségben kinevezte.
— Nyitott könyv. A Munkásképző-Egresület vigalmr bizottsága ismét sikerült mulatságot rendezett. A mulatság prog-rammja válogatott volt. Nyitott könyvről levén sző, egész nyíltan elmondhatjuk, hogy a táncvigalom rendezése körül kifejtett bujgálomért a nagyközönség elismerése Mayeraberg Frida nevéhez fűződik, ki jelén esetben oly kitűnő dolgokat produkált, bogy méltó a tánemüvésznő elnevezésre. Bámulatos az a türelem és kitartás, melylyel leányainkból színpadi tehetségeket teremtett, kiknek ügyes szereplése tanúságot tesz arról, hogy Mayeraberg Frida sokat foglalkozott a tanítványokkal. A szereplők egytől-egyig összevágóau és jelesen működtek ugy, hogy a szenzációt keltett darabokért a nagyszámú és előkelő közönség viharos
lapjai egyenlő arányban szóllak ugy a táncmesternőnek, mint a\' műkedvelő tanítványoknak. A szereplőket a legteljesebb elismerés illeti, kik közül mégis a legnagyobb sikert aratták 8zabó István és Szabó Terka. A mulatság ki világos kivirradtig tarló tánccal végződött.
— Bendelei. A rendőrfőkapitáoyság egy rendeletet bocsájtolt ki, mely azeriut felhívja az összes ebtnlajdonosokat, hogy amennyiben a város területén egy barna-szőrű veszett eb kóborol, mely már több kutyát megmart, ebeiket 40 napig zárra tartsák annyival ia inkább, mivol ellenkező esetbon az 1888. évi VII. t.-c. 154 §-a i) pontja értelmében megfognak büntettetni. Megbüntettetnek pedig a megmart ebek benem szolgáltatása, illetve benőm jelentése esetében is.
— A soproni Iparklállltás. A Sopronban rendezendő iparkiállitáson a következő cégek fognak Iparcikkeket kiállítani: Berg Gusztáv báró répaszeszgyár Kapuvár, Eszterházy hg. kapuvári jószága bérnök-sége Kapuvár, Bogdány-léle első oszt. magy. conzervgyár Rohoncz, KakaB Ferenc téglagyár Ciorna, Friedricb Ágost és Trinkl téglagyár Sopron, Prost Fereoc téglagyár Borbolya, Stero I. Mór és fiai téglagyár Nagykanizsa, Uradalmi gőztéglagyár Sárvár, Klein Márkus mézgyáros Sopron, Nagy József kőtélgyáros Fertő-Szt.-Miklós, Király Mihály gőzmalom Csorna, Nuss Ignác gépgyáros Kismarton, Nagy Ferenc kötélgyáros Zalaapát), Pulz Sándor gyáros Pinkafő, Reiler Lórioc füge- és malátakávégyár Sopron, Roll Pál gyékéoyfonógyár Eszterháza, Seltenhoíer Frigyes fiai fecskendőgyár Sopron, Soproni vilg. és erőátv. részv. t Sopron, Scbuh Ferenc kocsigyárió Puszta-SzL-Mihály, Scbuszterita Péter papir-dobozgyár Sopron, Schneider G. A. fénymázgyár Sopron, Akóts Gyula gőzmalom Sopron-Szili, Zalka Mibály és fiai kocsigyártó Sopron, Steiner Gyula cs. és kir. udv. szállító Körmend, Wellesz és Scbwitzer gummi-kölőgyár Sopron, Fleischer A. gyékény-gyárló Beő-Sárkány, Krausz Károly positógyáros Sopron, Lebiscb Rupcrt oltárépitő Szombathely, Pongrácz Károly kőfaragó Kismarton, Petz Károly kelme-és selyerofestő Sopron, Krausz Ferenc gépgyáros Sopron. (Folytatása következik.)
— Az Osztrák-magyar bank ét a kereskedelmi kamarák. Az Osztrákmagyar bank régebben a kereskedolmi kamarák kijelölése alapján nevezte ki a fiókintézeteinél működő vállóbiráiókat. A bank uj alapszabályai azonban megváltoztatták ezt az állapotot olyíormáo, hogy most a bank közli jelöltjeinek névsorát a kamarákkal 8 ezek csak a jelöltek személye ellen netalán fentorgó kifogásaikat terjesztik a bank elé. A kamarák közölt ujtbban elégedetlenség mutatkozik ezen uj rendszer ellen ét többen nem tartják méltónak a kamarákhoz azt a, szerepet, amelyet jelenleg a bank váltó-birálóinak kinevezése körűi betöltenek, meri hiszen kifogást a váltóbiráló szorné-lye elleu akár egyszerű levelezőlapon is bárki tebet.
— Adományok kimutatás*. — A .Keresztény Jót. Nőegylet" karácsouyi vásárjához különféle adományokkal hozzájárulni kegyesek voltak: Kaan Irma különféle, Szalay Dénesné különféle, Venczel Rezsőné kézimunka, Tassaly Tamáené különféle, Farkas Jolán gyermokruha, Rei-nits Lajosné méz, özv. Scbultz Károlyi.é kosár. Mayer Károly ruha, Faunám Bertalanná kézimunka, Erdőssyné Nóvák Lujza festmény, Máy Mályásné ruha. Kertész Jőzsefué 2 serleg, Totola Lajoson 2 kalap, Valignrazky AWalné cukor, Hevey Flóra babák, kézimunkák, Berger Jenöné illatszer, Gallubich Lajosné cukor, rizs, lencse, Boncx Andorné öltöztetett babák Trojkóné bor, Weber Károlyné cukor.\' rizs, dsra, Weisz & Ledolszky cég hamutálca, Rosenfeld Adolf fial cukor, riza, kávé, dara, 2 bonboniere, levélnyomó, vajtartó, özv. Szalacsy Farkasné kosár áruk, özv. Rácz Antalné bor, Dr. Rácz Kálmán cukor, özv. Krug Józsefné kézimunka, özv. Beréoyi Józsefné belőtt, Dr. Szekeres Józsefné különféle. Lajpczig Antalné befőtt, kézimunka, Török Ferike • kézimunka, Czecbnó dísztárgyak, levélpapír, Herváth Józsefné 1 likőr hordócska, Weiss alezredesné 1 disztárgy, Knausz Annuska kézimunka, Gross Aranka kézimunka, Pflanczer Gáboroé kézimunka, Almásyné kézimnnka, Köbler Testvérek vasáru, Köbler Nina kézimunka, Birk Ferencné különféle, Kegyesrendi ház 3 zsák burgonya, özv. Weber Pálné kézimunka, Scblesingor Izidor különféle áru, Tassy István baba, Balaton Testvérek cognac, Kalpek Vince kenyér, Schwjrtz Gusztávné különféle, Szegő Gyuláoé különféle, Krátky Margit kézimunka, Günsiberger Jakab különféle, Krauth
XLII1. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JANUÁR 28-án.
Samu kenyér, MeBtery Ferencné külöti-féle, 8zv. Horváth Józsefné kézimunka, Berger Beoö csészék, Toch L. liszt, Darvas Jánosáé szalonna, Koltay Ferencné különféle, Leitner Kudolf harisnya, 8ebes-lény Fáni szappan, Berger N. kenyér, Keller Gyuláné kézimunka, Kovács Amália bab, Dervalics Józsefná bab, Hertelendy Béla bor, Marzsé Tiborné gyertnekruhák. (Folytatása következik.)
— Ragadós szitf- és körömfájás. Ezen gazdáinkra nézve oly veszedelmes állatbetegség, már egész megyénket behálózta. Most legutóbb a zalaegerszegi járásban észlelték, roire elrendelték /Ma-egerszegen a vásári zárlatot, mely szerint a folhsjtáB hasított körmű állatokban tilos. Lezárták ez alkalommal Zala-Szent-Iván, Pókafa, Zalsistvás, Oltár, Kemend, NerneB-apáli, Gyűrűs, Alibánfs, Vőckönd. Ordőg-henye és Petöhenye községeket is. Városunk még eddig vószmentes, miért is óvakodjunk ezen betegség ellen, s minden gyanús esetet jelentsünk be a hatóságnál.
— Gózfürdó. Mintha csak elátkozták volns, hogy minduntalan gazdát -változtat. Alig jutott a közelmúltban a jelenlegi bérlő kezére, máris uj bérlőt emlegetnek. Az\' uj bérlő hir szerint Scherz Ödön helybeli lakós lesz, ki a gőzfürdőt összes melléképületeivel f. hó 20-áo fogja átvenni.
— Baleset. A Josiphovisch és Fassing-féle gépgyáiban ujabb idő szerint éjjel-nappal szQnet nélkül folyik a munka. Muli héten is a géplakatosoknak megrendelés folytán egy nagyon sürgős úgynevezett postamunkát kellett végezniők, mikor is a nagy sietségben Grósz N. géplakatosnak saját vigyázatlansága folytán, bal kéz hüvelyk ujját segiló társa teljésen levágta. A súlyosan aérllit embernek az első segélyt Dr. Mayer Ferenc ». orvos uyujiotta.
— Bezárt templom. Nyirád község ájtatos hivőit egy nem várt esemény lopte meg. A község máBfél százados öreg temp\'omát, miután boltozata oly annyira összerepedezett, hogy a benne való tartózkodás könnyen életveszélyessé vállhatott volna, Andalíts Lajos esperes plébános bejelentése folytán a község sz.olgabirája hatóságilag lezárta.
— Szakújságból politikai lap, — Szokatlanul ünnepli meg a .Biztosítási és Közgazdasági Lapok* a 10-ik évfordulót. A lap ugyanis újévtől kezdve politikai hetilappá alakul, s a közgazdasági téren a külön vámterület és nemzeti függetlenség híve lesz.
— Elfogott péuzhnmísltök. A mult év december havában feltűnt liegyesy János a szigetvári járás főszolgabírójának, hogy Szigetvárott nagyobb mennyiségű hamis egy forintos van forgalomban. Az erélyes főbíró Bzigoru vizsgálatot indított a hamis pénz forgalomba hozóinak leleplezése iránt 8 ezen vizsgálat során a mult héten sikerűit -is a hamis pénz forgalomba hozóit éa készítőit Pandúr István rovott multu egyén és fia Pandúr György szigetvári lakósok személyében letartóztatnia. Az elfogott hamis pénzverők bűnüket töredelmesen bevallották s elfogatásukkcr nagyobb mennyiségű ólmot és egyéb lenyomatokat koboztak el tőlük.
• — Köztudomású, hogy köhögés, rekedtség é-t eluyálkásodásnál legbiztosabban hatnak a világhírű Egger-féle raellpasztillák, melyek a gyomrot nem rontják és kitűnő ízűek. Kaphatók minden gyógyszertárban és drogueriában. Doboza 1 kor, és 2 bor. (Prőbadoboz 50 fillér.) Főraktár: Nádor gyógyszertár, Bpest, VI., Váci-körut 17.
— Egésza&ges gyomorhoz mindenekelőtt rendes erőteljes emésztés szükséges. Sajnos, éppen ez irányban azonban sokszor vétkezüuk és igy támad:, a gjo-morrontás, étvágytalanság, székrekedés, álmatlanság, főfájás, kólika, vérszegénység stb. Ne mulassza el tehát aenki jó és hathatós óvószert használni, mely ugy a gyomrot, mint az egész emberi szer- \' vezetet erősiti. gyógyítja és jó egészség-
»J*- szer egyedül cBak a
valódi Brádi-léle máriacelli gyomorcsep-pek, évtizedek óta kipróbált zamatos izü, biztos hatású hibi gyógyszer az összes gyomorbajoknál. Üvegje 80 fillér a gyógyszertárakban. Utánzatoktól óva-kodjunk.
— A Horgony Paln BxpeUer igazi uépszerű háziszerré lett, mely számos családban már több mint 38 év óta mindig készletben van. Hátfájás csipő-fájdalom fejfájás, köszvény, csnznál stb.-né! a Hor-gony-Pain-Expellerrel való bedörzsöléBek mindig fájdalomcsillapító hatást idézlek flő,\'sőt járványkóruál minő: a kolera és bányóhas folyás, az alfestnek Pain-Expel-\'érrel való bedörzsőlése mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő házi-szer jó eredménynyel használtatott az
influenza ellen ia éti 80 f., 1 k. 40 f.;és 2. k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás alkalmával mindig határozottan: „Richter-féle Horgony-Paio-Expellert" vagy „Richter-féle Horgony-Liuimonf-et tessék kérni és a .Horgony" védjegyre figyelni kell.
Földszintes ház kellemes utcában nagy kerttel, elköltözés miatt olcsón eladá. Cim a kiadóhivatalban.
TÖRVÉNYSZÉK.
— Gyermek tréfa büntetheti-e!
Dávid Géza Lajos, helybeli 18 éves fiu atavaszszal, tnidőn játazótársainak egyikével. Borbély Pistával találkozott, tréfálkozva azzal fogadta, hogy .nemcsak a te apád rendőr, hanem én is az vagyok I" és ezután az oldalára felkötött kardot a hüvelyéből kirántotta, hogy bebizonyítsa, hogy ő tényleg rendőr, mert a kardját is kihúzhatja. Az oldalára telkötött régi kard azonban csak fél volt és városunk legifjabb rendőre (mégis csak szaporodik rendőrségünk) nem tudva ezt, amint !az egész kard kihúzásában erőlködött és a törött félkardot igy hirtelen kirántotta, a kis Borbély Pistát a szemé táján megsértette. ugy, hogy a sérülés 20 napig gyógyult el. A kir. ügyészség gondatlanságból okozott testi sértés miatt vád alá helyezte Dávid Gézát és megbüntetését kérte. A kir. tőrvényszék azonban tekintve, hogy a vádlott a tott elkövetésekor még álig mullott 12 éVes és uém bírt annyi értelemmel, hogy gondatlanság miatt büntetni lehetne, őt felmentette. A kir. ügyészség a felmentő ítélet miatt és megbüntetésért felebbezett.
— A pórul járt verekedő. Hasonlóképpen felmentő ítéletet hozott a kir. törvényszék és ez ellen felebbezett a kir. ügyészség Grulla György felső-domborni lakós vádlott elleni ügyben. Grulla 2 leány, társaságában ment este hasa munkájából a dombor^i erdőn keresztül, amidőn a sűrűségből valaki előugrik és hátulról egy a karnál hosszabb éa csukló vastsgságnyi fahusánggal mindhármuknak a hátira ütött. A két gyengébb nemű az Otéa miatt megijedve megfutamodott. Grulla azonban megfordult és az éppsu nála levő kapával megtámadójára ütött és azt szájánál súlyosan megsebesítette. A sebesült Golub József panaazt tett a kir. ügyészségnél Grulla ellen és ügyüket e héten tárgyalta a kir. törvényszék. A tanuk vallomásából és a körülményekből kitűnt, hogy Grulla csak önmagát védte a sötétben támadó ellen, bár sértett tagadta, hogy ő lesbe állott volna éa azt állította, hogy ő éppen találkozott Grullá-vai, akire azért haragudott, mert egy másik embert nem engedett neki megverni és e miatt való boszuságában a kezében lévő kis vesszővel ütötte csak meg a vádlottat. A kir. törvényszék azonban ennek hitelt nem adott és tekintve a panaszos által használt eszköz veszélyes voltát, panaszos jogtalan támadását, vádlottra nézve felmentő Ítéletet hozott.
— Esküdtszék! tárgyalások. A jövő hó 5. és 4. napján két eskűdUzéki tár gyalást tart a kir. törvényszék. Az első napon gyilkosság bűntettének kísérletével vádolt Protár Albert felett, a máBÍk napon rablás bűntettével vádolt Béda Ferenc felett ítélkeznek az esküdtek.
IRODALOM
— „A mindenség földtani és leszár-mazáai mÚTolódósének története." Egy nagy spiritisztikai, közel 800, lápra terjedő, három kötetes mű, melyet az Adelma, világszerte ismert irómedinm .Szellemi erő, anyag* cimü mediumi megnyilatkozásának magyarázatául irt Tóvölgyi Titusz. A könyv szokatlan címe teljesen megfelel tartalmának, mely valósággal hogy a mindenség történetét írja meg, kezdve Istennél, az ő első naprendszerénél, le földünkig, mely immár a hatodik naprendszer egyik kis bolygója. Az első naprendszernek hat világfokozatban, — egész alakulási történetét leírja. Ez az ös avagy mintarendszer, ettől leszármazott ivadék a többi. Ennek növényi keletkezése az ös minta-növényzet; Allatai az ős minta-állatok. Lakói az ős minta-szellemek. Ismerteti mindezek miből éa hogyan történt keletkezését éa leszármazását földünkig. Hogyan és miből :lett az ember? A logikát a legszigorúbban
betartja. Fő!dünk szaktudósai, kivált a csillagászok, nyomon kísérhetik és ellenőrizhetik, vájjon nem tér-e el az ő következtetéseiben azon alapfeltételektől, a melyek földűnk természettanának családágaival kell, hogy összeköttetésben legyenek. Még soha nem olvasott érvekkel bizonyatja Istent. Az eredendő avagy ősbüQÖket s azok folyton szaporodó ágazatait. Az igazság fogalmát Törvények erejét stb. Legérdekesebb fejezete, melyben .rotáczió\' címen, a mindenséget kormányzó és vezető értelmi erők összműködését ismerteti. Amelyben kimutatja, hogy irányítják fölülről az egész emberiség haladásának és művelődésének mozgását; hogy vág össze az egész minden-Bégben és speciáliter földünkön, minden kerék.. Ezek a mű főbb vonásai, melyekből számtalan mellékvonások ágaznak ki. Ára a 3 kötetnek 8 korona.. Kapható minden könyvkereskedésben vagy a kiadóhivatalban: Budapest, József-körűt 46. sz., I. em., 1. ajtó. Kiket a spiritizmus érdekel, e műből teljes tájékozottságot meritbetnek maguknak,
— Húsiparotok Naptára. Szakkörökben nagy. érdeklődésre tarthat igényt az a vászonba szépen kötött\' munka,\' mely Komáromi Sándornak, a Mészárosok és Hentesek Lapja felelős szerkesztőjének szerkesztésében most jelent meg. Az 1904. évre szóló naptári résztől eltekintve, mindazok a törvények és rendeletek, valamint elvi jelentőségű felsőbb hatósági döntések vannak benne összefoglalva, amelyek ; nélkül mészáros, hentes, sza-lémi-gyácos, zsiradék-kereskedő, állatkereskedő, állat-bizományos, állat-te nyósztö és állat-orvos a maga hivatásának gyakorlásában el sem lehet. A Hnsiparo-. sok Naptárát 75 kr.-ért lebot megszerezni a Hasiporosok Napiára kiadóhivatalában (Budapest, V., Lipót körút 2.) vagy a Mészárosok és Hentesek Lapja kiadóhivatalában (Budapest, VÍL, Erzsébet-körut 2.) a pénz előleges beküldése mellett.
— A Divat Újság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyedévre, postán való szétküldéssel, két korona busz fillér, Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII, a Rőkk Szilárd-utca 4. számú házában van.
SxerkesztCtég: Dr. ViMnyi HenrUc, felelős s.erkesztí. K\'*dó: Jfj. Waldlh, JOzseí.
csak közvetlen 1 fekete fehér és siraee «0 kr.-tól 11 írt 85 kr.-ig méterenkint — Bérmentve és már elvámolva a hájhoz szállítva. — Nagy miulagyUjtemény aionnal. Hesneberg selyeméit, Zürich.
VEGTES.
— Sok évi Megfigyelés. Emésztési gyenge-Bégeknél és étvágyhiáiiynil általában minden gyomorbajnál, a talédi „MoUféle BOidtitz porok" bizonynl.uk a legsikeresebbeknek » többi sierek fölött, mint gyomorerősítők és Térti íz tilók. Egy dobos ira 2 kor, Szétküldés naponta után-vétellel Moll A. gyógyszeréin, o. és kir. ndv. szállító által, Bécs, 1, Tuehlánben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő aa ó gyári jelvényével és aláírásával. ,
Nyiltfcér
Az e. rovat alatt köilöttekért nem vállal ^ felelősséget a szerkesztőség.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köazvénybnntalmak e|len, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutot bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALVATOR
j sikerrel rendelve lesz. Hunyh aj tó hatású!
Kelta nil | w ioMjei emésithetó
Kapható fcTáoydzkeretícedézekben é«
gyógyjxertiriütb&a. A 8*lvator-forrií igazgatósága Eperjesen
Stefánia szálló
II, Taborstrasss 12.
központi fekvés, 6 perc «z István-tértől, 2 perc a városi pályaudvartól. Omnibos és utcai vasút mindenfeléésapályaudvarokhoz a szállótól. Újonnan és modernül berendezve. Villamos világítás mindenütt, fürdők és Ipelegvizvexeték. Legnagyobb kényelem. Szobaárak:\'I. em. írt 1-80, II. em írt i 60, III. em. írt 140 kiszolgálás és világítással. Arongedatény ker. utazóknak és hosszabb ottartózkodlsnál. Nincs étkezési kényszer.
Wüjttnann Károly tulajdonos.
-SC OS
M
■ ™ <© -s —
: 3 5 3 en .2 = \' .ffío » = I" s-g " ■ |Z t
; S.t| 15 § Í "
; S I s
Pénzt, sok pénzt,
havonként 1000 koronáig kereshet mindenki tisstes* ségesen minden szakismeret nélkül.
Köldje be extmét K. 979. jelige alatt a következő, czimre: Anuoncen-Abtol-luüg des .Merkúr-Mannhelra,
Kapható minden szakmába vágó üzletben, nagyban Scbwarz -és Taubernél Nagykanizsán.
„MAYER GÉPGYÁR
vas- és fémöntöde
ré8zv.-társ. SZOMBATHELY Raktári Budapest, V., Lipót-k6rut 15.
Készít mindennemű
Gazdasági gépeket,Se Benzin-motorokat.fe,".
Beiiziii-iuotoros cséplökészletek.
Maloiuépltészet: ej hengemékek, minden e szakmába vágó gép gyártáia.
-—- Teljes műtoslml berendezések.
HflIiilllegeSgég: szerkezetű csavaros és szabad, vknyoníásn
Osbome D. M.-féle »®¥W amerikai arató és kaszáié gépek
----—— magyarországi kisárólagoB képviselősége.
Képes árjegyzéklojytn és bírmeatve. Kívánatra mfoden szükségletre fetliSn Mltságvatis.
divat- és szépirodalmi közlöny.
Sjserkewü:
Fanghné-Gyűjtő Iwbella öb 8z«bdné-Nogkll Janka, Az 1S9C-IJÜ berlini nemetkönl kiállításon az arany ér«nunel kitöntetre.
fiíVÁT Q7 A í HW ja^Jelonik minden hő 1-én és lö-én. Disrei, ele^ána kÜU-ÍT 4 P^AIjUI1! liiisa » különösen műfésziea kivitelű tzinea diTfttcimlapj*
Utal diue műiden tz&loa-SBiUlnak.
DIVAT SZALON i4rr8S^slWQIEEM™ATTAL ^
HIVAT Q7 A T HM "«nti7tll, hegy divotképel az uralkodó divat tókre, folyton i OA AJjUH közöl képeket Páxlsból, Londonból, BerlinbSl is. S ez álul az idegen divatlapokat fölöslegessé tesii.
FlTVAT <s7ÁT HM rc»ÍMon kbzöl egyzzembb toileUeket Íz és módot, ntasl-r \\ O/jAíjUII tást nytyt a hölgyeknek arra, hogy ruháikat takarékosan
.líS"*" 01 11 w,z"bMsék s ennek megkönnyitéséro íjudeu számhoz szahás-iv van jjjcuekoiTe.
DIVAT Q7 AT AN "l0380 \'Kfizítünek mérték után logyei ké^ittet szabá-XJÍ 1 n í ULjKLjULA sokat; ez oly kedvezmény, melyet egy divatlap oem nyújt.
DIVAT 97ATHM kVimu,lk41 \'ütozatosak, a rendes hasrnálatra szánt hlmzé-beiat^.^V^Lt \' \' Ie6TÍ"abb| \'eídÍ"UW">b kéainmnküg
DÍVÁT 97AT ON Szépiwilalail része oly dus, érdekes és változatos, kogy * f» A , vJiiíiJUVJll nanden más siépirodalmi lapot pótol. Munkatársai közt ott van itodJmnnk muden jelese és gondot fordit arra. hogy a ÍSk UpjáuT tehrtsS 2 \' \'"!\' ^^.\'ÍTÍ- f "P mindig üLteszéges O llS^l
nemesttí. s kizár nunden Irirol közleménjt Lapunkat fiatal leányok is bátran olvashatják.
DÍVÁT SZAT ON mulatja be klválíbh hölgyek arcképeit\' a
művéaset, irodalom a a jótékonyság nevoietesebb nödakjait.
DIVAT SZ A í DN ™iut íkn "írtnak 4" felsietek közlésére E tovat uunl iJOííXjUII minden elSfiietSnek teljesen dijtalanal 411 rendelkezésére
DIVAT SZALON Ö.4?^4™12 6
DIVAT SZALON «líí\'rSrtStr"bW,te*kM,\'i
DIVAT SZALON kiadóhivatala Budapest, IV., Eskü ut 5. Klotild palota.
1904. JAHüiB 16-án.
XI,TIT. ÉVFOLYAM..
Naponta friti pörkölt kávé,
C I melyek évek óta a legjobb
5 BIMieUSiein^UlOPBr eredménnyel használtatván
MCciiflffir^jT^? \' \'kSír^üáSCTjBlk a \'kiválóbb orvosok
BÍÍBbÍ* u által mint gyengMen haa-
feaj\'6, feloldó sser ajánl-
a |||pidSn3[]IQ laodaCSaiHI látnak, az emésztést nem
| lü??^—*—"aBII akadályozzák, teljésen ár-j —^rf {álmatlanok. Cukrozott
, alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik. \' ;
Bgf 15 pilnlát tartalmazó doboz 30 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, • tehát 130 pllslnt tartalmaz, csak 2 korona 0. é. 3.46 korona összeg előzetes bekQldése esetén egy tekercs bérmentesen küldetik.
Bjlfg |l"l|# Nensteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi \' (VCnuUR csak, ha minden doboz hátsó oldala a törvényileg bejegyzett ,Heil Leopold* védjegyünkkel, vörös-fekete nyomással van ellátva. Védjegyezett dobozaink-, ntalványaink-és csomagolásainknak a „PHILIPP NEU8TE1N APOTHEKER\' aláírást kell tartálmazniok.
1EUSTEII FÜLÖP
gyógyszertára a „Ssent-Lipóthoz* Z. K. l/u
i WlfcN, I. Bar., Plankongasse 6.
i Raktár Nagykanizsán: BELTÍS LAJOS és KEIK flIULA gyógysMrótieknél.
< »OCKXXXXXXjaOCXXXXXXXXXX30Q5500CX3ÍWOOCX3DCCX2i
MC 7 C ¥ y | | faszer, csemege és hei
C ÉL EL I I H L = kereskedése NAfifHASÍiaSSA, Fő-tér 1.
Ajánlom raktáromon levő elsőrendüárnimatu. m.: tjZ Alkalmi eaíélyekre
KitünS zamatu kávé fajokat.
Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve.
Déli gyümölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok.
igen ízléses kivitelben a legjutánj\'osabb árban.
Budapesti, Prágai és Debreceni felszeltek. Prágai sonka, nyersen és kifőzve csont nélkül. Budapesti I. rendű disznó zsír.
OROSZI SÁNDOR udvari cukrász
Desert teakenyereinek és különleges cukorkáinak egyedárusitása.
Ramasetter-féle badacsonyi borok egyedárusitása
1 literes és plutes üvegekben töltve.
JKEG.HIYQ.
A Kiskanizsai Templomién Fogyasztási-Szövetkezet folyó hé 24-én
A Rlchtor-féle
LMiment. Cm. cm.
Eorjjony-Paln-Expflller
egy régi kipróbált Mziszer, a mely már több imint 33 é* 6ta meg-lizhatóbráöraSlfetU alkalmaztatok kHxtfqad. oiail Mjkiléukitt. Intés, SilAnyabb után rátok miatt Imiin bevásirUskor óvatosak legyünk & C3akis oredoti üvegeket dobozokban a „B • rs védjogygy el & * „IklítT cségjogyxéssel fogadjunk 80 L, 1x40lés 2 k. árban a l^több gyógyszertárban kapható. Főraktár: Török József : gyógyszerésznél \'vQ Budapesten. fHr
• RmrfMtstim, ki
CIÍ4*. Vír. udnrl aiúlJiték. VJL . . Ittiaolatadt. L
melyre a t. tagokát meghívja.
Nagykanizsa, 1904. január 1
1. Az évi jelentés.
2. Tisztújítás.
3. Egyéb indítványok,

Köhögés, rekedtség és einyitltásodás ellen gyors és biztos hatásnak
Magyar, Német, Lengyelországi, valamint Prágai
HENTESÁRUK
valódi prágai éa westfáliai sonkák, .kar-manádli, krakói kalbász, magyar és verouai szalámi, mortadella, debreceni kalbász, paprikás szalonna, valamint mindeonemQ hurka különlegességek.
Anton Zawodsky
Bécs, XVI. Bresteigasse 5. Árjegyzék ingyen éB bérmentve. Nagyban. Kicsinyben.
az étvágyat nem rontják és kitiltó izüek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
F5- ós szétküldés! raktár
„NÁDOR\'
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Egger mellpasztIHa
csakStaarMffiíóEyitiitt.
gyógyszertar
Budipest, VI, Váci-kOrut 17.
Kapható Nagykanizsán: Bellis Lajos, Práger Béla, Beik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
„SZARY.&S ^PEGT ,jKULC6
—, --Legjobb, iegkli-,-—--
JiÜi\' dótabbés ezért _f
W&&- & » legolcsébb ^ ^
WrVTÍr szappan. Minden ÍQj.....i m
^MJAM kártékony hoz- TOF"^ zákeveréstö!
—— mentes. -:-
Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a .Schicht\' névvel, » a fenti egyik védjegygyei legyeó ellátva.
i, 1904. január há 23-án.
4-ik szám
XLIII. évfolyam.
Előfi*etk»i ár:
F.kHi évre . . 10 kor. — flll Fél évre ... & kor. — flll. Negyedívre 8 kor. 5i> flll.
F.fje* axáua 20 flll.
HIRDETÉSEK
6 bfttáboa |>etiUorb»D l 4, mi»od«or 12, i mindco további aorért 10 flll
NYÍL TTÉ R BEN
petit aoronkéut 20 fillérért vétetnek fal.
A l»p Kelleni rétiét illeti minden kflxleménjr a felelői «xerke«»tŐ
nevére, nr. Anyagi réiat illető köx-loniénjfk p.\'dÍR » kiadó nevére finiíPtton NaRjrk&nixNáru bérmentve iuiézendőW
Béruenteileu levelek nem fogadtatnak el.
Köziratuk vlttsxanem küldetnek
A nagykanizsai .Ipar-Testület/ a „ nagy kanizsai Takarékpénztár részvénytársaság, * a .Kotori takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .Dagykanizsai kisdedneveló egyesület,* a .nagykanizsai tanitói járáskör,« a „nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a .katonai hadastyánegylet,« a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
r észvéoy társaság,\' .nagykanizsai és oóegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTAL.MU HETILAP.
Egyesületi élet.
Ha az előző évtizedeknek a hírlapokban és folyóiratokban elbeszélt krónikáját végigolvassuk, meglep bennünket az a mozgalmai; élet, mely a kaszinók, klubbok és egyéb egyesületek kebelébeu folyt, melynek hullámai hivatásuk körén tul is fodrokat vetettek. Majdnem minden egyes .nagyobbszabásu társadalmi mozgalom szülője az egyesületi élet. Általa és benne nyilatkozott meg hazánk közvéleménye; sót annak idején ők vállalták magukra azt a szerepet, melyet manapság a tövényhatóságok gj ülései viselnek a politika országraszóló ügyeiben. A hazai ipar és kereskedelem, az irodalom éa művészet és minden, mi nálunk gyengesége miatt támogatásra szorult, a minek fejlődéséhez szükséges volt a társadalom pártolása: bennük találta meg lelkes istápolóját és erőteljes védőjét. Szóval, nemcsak tagjaik érdekeit szolgálták, hanem a közérdeket. Magasztos célok irányították működésüket, ,az eszmeváltő diszes körök" közkérdések vitáinak szinhelyei voltak.
A kaszinók, a társaskörök, az egyletek manapság csupán szórakozóhelyek. — Zártkörű kávéházak, hol a beválasztott kiválasztottak ép ugy piccolót isznak, ütik a kártyát, eset-leg lapot forgatnak, mint a kávéházak vendégei. Legfeljebb a szórakozásnak nagyobbszabásu nemeit létesitik: bálokat rendezvén és jourokat adván. Működésük egyoldalú és szük-körü. Kizárólag arra teremtvék, hogy szórakozást nyújtsanak. Tagjaiknak csupán azt az egy szükségletét elégítik ki, mely a szórakozásra irányul.
Ez az egyoldalúság egyébként jellemzi abban a fejlődésben, melyen az egyesülés eszméje az idők folyamin keresztülment. A testületi szellem a középkorban kezdett ébredezni az egyház és a hatalmas hűbéresek tyrannizmusának reakciójaként. Ennek a kornak testületei nemcsak egy célra törekedtek; tagjaiknak majdnem mindennemű szükségleteiről gondoskod. tak: anyagiakról, szellemiekről, szórakozásukról, ismereteik terjesztéséről, sőt bíráskodásukkal tagjaik jogviszo nyainak rendezésébe is befolytak.
Az idők tolyamán a testületek ez a sokoldalúsága részekre bomlott. A munkamegosztás elve közöttük is érvényesült. Mint az anyagi jólét előmozdítói, az üzleti társaságokban, nyerték helyettesítőiket, mint tagjaik-jogbiztonságának őrzői, az államra, közigazgatási testületekre ruházták át ezt a hivatásukat, mint szórakozó helyeknek — a mai kaszinókban, társaskörökben és asztaltársaságokban látjuk utódjaikat.
Ez utóbbiak maradtak leghívebbek * régi testülelek szelleméhez. Ők őrizték meg leginkább az osztály szerint való exkluzivitást. Kereskedők kaszinója, iparosok körei, az értelmiség tagjainak egyesületei egymástól élesen elválasztott társaságok, melyek nem közeledhetnek, mert hiszen ép azt tűzték célukul, hogy az együvé valókat egyenitsék. Azonban, a hogy a mult idők testületi élete életet adott a kaszinó-társaságoknak, a hogy amaz ezeket a szórakozás eszközéül kijelölte rájuk ruházván az ő nagy szerepéből ezt a kicsike részt — a kaszinók túllépték a kört, melyet örökbe kaptak. Tagjaik érdekeit nem szolgáltik ugyan mis téren, mint a
mit számukra elődjeik kijelöltek s szórakozást és üdülést adván — csakhogy működésüket tagjaik érdekein tul terjesztettéki nagymérvű akciót fejtvéu ki a közjó érdekében. Ezen a stádiumon állott nálunk az egyesületi élet a megelőző évtizedekben. Ugy a hogy azt Széchenyi és társai megalkották. Hatalmas várai levének a nemzeti eszmék ápolásának és fegyverei terjesztésüknek. A társadalmi és politikai kérdések küzdő palaestrai, melyeken a vitik csatáiba sodródott mindaz, ami a mozgató reformja volt a nemzeti életnek.
És ezt a szerepüket a kaszinótársaságok elveszítették. Nem élnek másnak, mint a szórakozásnak és a szórakoztatásnak. Távol tartják magukat minden nyilvánnosságtól és nem részesei a közéletnek. Szóval behúzódtak és még az ország első kaszinója is évenkint csak egyszer emlékezik rá, hogy mi volt: akkor, mikor alapitójáoak emlékét üli meg.
Hogy vájjon igy van-e jó, vagy ugy lenne jobb, a hogyan előbb volt — arról már sok szó esett. Azt hiszszük, az előbbi állapot a jobb, a helyesebb. Igazoljik ezt a tények! Az egyesületi élet régebbi élénksége és a mainak elposvinyosodisa. Ott, a hol csupáu szórakozni vágynak — szürkeség és blazírt egykedvűség lesz honos, mert egyedül ott van tetterő és pezsgő élet, a hol haanálni is akarnak.
Közbiztonságunk.
Két eBet történt a mult héten gyors egymásutánban. Egy szegény trafikosnét raboltak ki eale nyolc órakor, majdnem a város közepén és egy pénzt vivő szolgát vert félboltra és foszlott ki két csavargó
félhét órakor oslo egyike legforgalmasabb utcánk végén.
Gondoljuk csak el I Rendezett\'tanácsú város vágjunk, 24,000 lakóval, kereskedelmünk egyike legélénkebb az országban és rengetegek mélyébe való rablások, utonállások vaunak napirenden utcáinkon. Hol itt a közbiztonság? Az okát e borzasztó állapotnak részben ama szervekben kell keresnünk, amelyeknek feladata városunkban a rendre, a személyi- és vagyoni biztonságra felügyelni. Ez a rendőrség. Már eleget szóítuok lapunk hasábjain rendőrségünk állapotáról, de a most felmerült és fentemiitett két eset ismét kényszerit bennünket, hogy az Illető körök figyelmét újból felkeltsük a közbiztonsági áliapotok kedvezőtion állására.
Rendőri intézményről nem feledkeztek meg ugyan városunk sorsának intézői, de hogy ez intézmény viszonyainknak megfelelő legyen, arról, t-gylálszik nem skatuak tudni. Mert habár a napokban történt esőtek után két kérdést állíthatunk fel, t. i. vájjon ieljo«iti-o rendőrségünk, vagy leljesitbeti-e feladatát és bár minda-kettöre majdnem egyformán válaazolbatjuk a uem-et, mégis az esetek legfőbb okát abban kell találnunk, bogy rendőrségünk mostani szervezete, létszáma, beosztása, ügyessége és fizetése mellett feladatát semmiképpen nem teljeaitheti.
Már említettük, hogy 24,000 lakóssal bíró város vagyunk. Városunk lakósságához mérten legalább 36 rendőrünknek kellene lenni; ez azonban a minimum, mert ha tekintetbe vesszük, bogy városunk mily nagy területen fekszik, bogy az egymástól teljesen külön fekvő két városrészből áll, hogy 36 rendórhöl még egysem jut egy utcába, ugy ezt a számot nagyon csekélynek kell találnunk és ezzel semmi esetre meg nem elégedhetünk. De hiaz\' nekünk csak busz egynéhány rendőrünk van, ezeknek nagyrésze a kapitányaágon irodai teendőkkel, kézbesítéssel, szolgai állással van elfoglalva, a megmaradó rész fele szabadságos vagy beteg, ugy, hogy külső szolgálatot, ami a rendőrség tulajdonképpeni feladata naponként csak 6—8 teljesít.
Nem bámulnak tisztelt városi presby-toreink? Nyolc reDdör ügyel az Önök
drága életére! No meg bát a népére in. Hisz\' gjermekük mellé novolönőt fogadnak, házukat 3—4 cseléd őrri, a városnak háromezer gyermeke mellé csak egy órt állítanak, a szegény emberek házát pedig őrizzék az ebek? (Hiaz\' ezek ia megvesztek I Szedő)
Rendőrségünk létszáma csekély, de bogy e kevés rendőrt is mily mostohán fizetik éa e fizetés mellett akadnak olyanok, akik a terhes és egészségüket pusztító teendőket elvállalják, az bámulatos. Mit Bem csodálkoznánk, ht egy reggelen arra ébrednénk fel, hogy egyetlen rendőrCok nem lenne, szolgálatukból elszöknének, mert abból a ízotésből, r .Ivet a levonások után 40—44 korocáb. lavonta megkapnak, bizony egy családos férfi még nyomorúságosan sem tud megélni. Hisz\' hozzájuk képest egy házicaeléd, kinek 10—20 korona fizetésen kívül teljes ellátása van, valóságos uri módon élheti A rendőrség csekély létszáma, a kevés rendőrnek nyomorúságos fizetése tarthatatlan állapot.
Hogy lehelünk már most biztonságban? Nappal 8 őrszem áll városunkban, éjjel pedig a főbb utcákon felbukkanó őrjáraton kivül egyetlan egy rendőrt sem látni és a nappal őrtállókkal is megtörténik ai az eset, hogy ha őrhelyüktől százlépésnyire rendzavarás történik, azzal nem törődnek, mert őrhelyüket elbagyniok nem szabid, hogy pedig valamely csavargót az őrnek kiállított rendőr bekísérne, azt kívánnunk sem lehet, mert a rendőrt büntetik meg, mivel helyét elhagyta éa a borjukat amiatt a városon keresztül vezették a vásártérről. Már most azt szeretnők tudni, ha ilyen a rendre való felügyelet miatt felállított rondőrőrszemnek, a helyét azért, bogy a rendet fentartsa, elhagyni nem szabad, miért állitják azt tulajdonképpen az utca őrizetére? Fából látunk vaskarikát.
De ezen a bajon könnyen lehetne Begiteni, vasból is tudnánk karikát cai-nálni, csak kellő számú éa jól fizetett rendőrségünk loune. Lapuok szerkesztője egyik közelmúlt városi közgyűlésen szóvá tette a rendőrség ügyét és kérte a közgyűlést, hogy ugy a létszámot, miot a fizetést emelje. A kőigyüléa azonban caak a fizetésemelésre nézve tett halaaztó
TARCZA,
A ml dsttkllTünk.
— A ./.il.i Kűitöoy. .eredeti tJir<aj.. —
Egy augol közmondás azt tartja, hogy minden embor négy dolgot ért jobban másoknál: olvasatlau írást kibetűzni, a vasúti menetrendben a keresett irányi megtalálni, szélben gyufát meggyújtani ás peres ügyekben ítéletet hozni.
Ha e közmondást hazai viszonyainkra akarnók alkalmazni, akkor az o heti tapasztalatok alapján még hozzátehetjük: » köztandészeti dolgokhoz is jobban ért minden ember a másiknál. Szombatou este megtörtént, hogv Franz szolgáját a inalom előtt leotöuék és kirabolták és ez este nem akadt ember Kanizsán, ki magában titkos rendőri zsenit lappangaiii ue erzett volna. Oton-utfélen. a Zöldfa korcsmában os a korzón, irodákban és kávéházakban, a kaszárnyákban ós a családi ttlzhely mállott, mindentut meg lehetett találni a rendőr zsenit, ki a gazomberek kézrekeritéséuek csalhatatlan módját fel-fedezte A zseoik követendő rendszabályainak első pontja természetesen és egyhangúlag az volt, hogy a rondóraégot kapitáuyostól, mindenestől el kell csapni. A második, hogy mindeu gyanús alakot igazolásra kell felszólítani. A harmadik latol az őszinte megbotránkozásnak kifejezése afelett, hogv miért uincseuek aetaktireink.
Valóban! Miért is nincsenek delek-liveidí"?
Ez a kérdés a zseuik véleményének kvintesszenciája. Detektív kellene. Nem egy, nem kettő, de sok, töméntelen sok. Egész detektív osztály és detektív főnök. Rendőrök, kik civilbeu járnának és a hét minden napján mis és más jelmezben jelennének meg. Ma mint kocsis, holnap Karnevál herceg, holnapután kucséber és vasárnap miut facér boltos-legény. Ez lenne csak a hasznos és mulatságos iutézméuy.
Én a zsenik jóhiszeműségét és jóindulatát nem vonom kétségba, de hírlapírói kötelességemnél fogva a tárgyismeret körül való sajnos felületességüket és tájékozatlanságukat vagyok kénytelen konstatálni. Készséggel elismerem, hogy ók szenzációs újításaik kiemelésével meglepő körültekintéssel és éles elmével jártak el, de éppen a titkosrendóri intézményre vonatkozólag kel! azt a cáfolatot beadnom, hogy hiszen volt már nekünk deteklivűnk. Csodálom, hogy ezt ók nem tudják, holott ez a detektív Kanizsán olyan közismert személy volt, mint a rossz pénz.
Igen, tavaly nyáron volt nekünk titkos-rendőrünk. Sajnos, csak volt, mert az egy detektív rövid pár hónapi itt tartózkodás után a sors mostohasága és a uagy népszerűség folytán, melynek örvendett, odábbállni volt kénytelen.
Hogy ez a detektív ki volt, mi volt, az előttem ma is még sötét rejtély. Csak annyit tudok, bogy létezett, itt élt, járt közöttünk egyetlen kék lawu-lennys ruhá-
jában. (Azóta gyauus előttem minden lawu-tenuys ruha.). Ez a lawn-tennyis rulia. ez volt a szegény titkos-rendőr tragikuma, megölő belője. Gyakran hallottam az utcagyerekek rémült kiáltását, ha a sarkon anta kék ruba feltűnt; „Jön a titkos rendőr, vágj Pista becsületes pofát!" És a szegény detektív hiába kutatott egy Holmes doktor szimatjával uappal és éjjel, rosszul felszerelt garderobja mindig megakadályozta ót abbban, hogy fogást csináljon. Megbízható értesüléseim szerint pir hónapi itt tartózkodása alatt még csak egy meztelen cigánygyereket sem tudott horogra keríteni. Ha az ilyesmi más omberrel történik meg, azt mondják: pechje volt. Neki: lawn-tennys öltönye volt. A gyerekek ujjal mutatlak rá, ha az utcán vadászott, a gazoinberek pedig már három lépésről köszöntek neki. Ami egy képviselőt felemel, a népszerűség, az vitte ót — ha nem is a sirba — de tóltlnk el egy jobb vidékre, hol a kék lawii-tonuya még uem bélyegzi meg az embert.
-Nem tudom igaz-e, de nekem ugy beszélték, bogy a mi külön detektivűok egy napon nagyon elkeseredett működésének meglepő eredménytelensége felelt ós cselhez folyamodott. Kisétált a kanális partjára és megloste, mikor fürödnek a legelvetemültebb cigánygyerekek. Mikor már az egész Cigány-utca meztelenül ugrándozott a kanális partján, a detektív is előlépett rejtek helyéből. Nyugodtan a fűre tette botját, kalapját és vetkőzni kellett. De hogyan vetkőzött I? Elmésen, furfanggal. Öltözetének minden darabját meglóbálta magasan a levegőben, hogy a
körülálló előkelő társaság a ruhadarabok értékes voltáról meggyőződhessék. A ruháját pedig ugy helyezte el, hogy felül heverjen tiszta fehér mellénye, ruhatárának legdrágább egyede, mely mint egy csalét-kltl volt kitéve a gazoniherek szeme elé. Mikor miutlezzel készen volt, a detektív a vízbe ereszkedett és idegeit megfeszitve figyelt, mikor akad cigánygyerek a horogra. A terve az volt. hogy amiül valakit a parlonállók közül ruhájához közolódni lát, a vízből kiugrik, a tolvajt nyal\'on csípi és viszi a kapitány ur elé.
Do sajuos, a szegény detektív a hosszú fürdőzéstől uÁtiiát kapott, tolvajt uem fogott, ellenben mikor az öltözéshez fogott, megdermedve konstatálta, hogy a partról minden ébersége dacára is ollűnt fehér mellénye és a nyakkendője. Eltűntök visszavonhatatlanul és még ma sem kerültek elő.
Egy titkos-rendőr, akit meglopnak I
A sors ekkora szarkazmusát még egy detektív idegei sem képesok elviselni. Aznap keserűséggel és haraggal telten beállított a kapitány elé és dicstelen kalandját elpanaszolta.
.Most még csak egy eszköz marad hilra. kapilány ur, mely segíthetne rajtam* — suttogta lemondással.
A kapitány, ki félt, hogy egyetlen detek-tivjei megszökik, előzékenyen kérdezte:
„Es az? Beszéljen csak bátran."
A titkos-rondór jámbor arccal adta elő vóleméuyét.
„Belátom, hogy minden kudarcnak ez az átkozott és immár megfogyatkozott kék ruha az oka. Ismernek a tulságig. A
gyermekek utjai mutatnak ráin és három lépésről köszöntenok a gazomberek, ily körülmények közöli nem marad más hátra, minthogy elmaszkirozzam, felismerhetet-lenué tegyem magamat."
„Hát tegye!" — bíztatta a kapitány.
„Teszem is Es eunok csak egy módja vau."
.És az?"
„Engedje meg kapitány ur, bogy ezentúl a rendörök mindennapos egyenruháját viselhessem. Ha az lesz rajtam, uem fognak felismerni és a kutya sem fog tőlem félni. . .
Lobét, hogy a rendőrkapitány belátta e szavak igazságát. Lehet, hogy nem. Bizonyos csak egy. hogy nincs többé Kanizsának detektive. Pedig ily ártatlan emberekre valóbau szűkségünk volna.
N. s.
A Magyar Törvénytár (Corpua Jttris Hungarici) tárgymutatója (looo—1902), melyet Márkus Dezső dr., kir. ítélőtáblai biró készít az ó szerkesztésében ói a Franklin.Társulat kiadásában megjelouó millenniumi törvénytárhoz, mint értesülünk, inár csaknem teljesen elkészült és előreláthatólag március hó folyamán jelenik meg a könyvpiacon. Ez less a magyar Corpus Jurisuak elsó teljes és elejétől végéig magyar nyelvű tárgymutatója.
XLII1. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JANUÁR 28-án.
indítványt, a létszámemelés" vonatkozó
intézkedést feleslegesnek tartotta, mert
azt már a szabályzatot kidolgozó bizottság, amelynek erről már egy elmúlt záros határidőn bellii kellett volna intézkedni, gondjaiba vette. Ha ily gyorsasággal emeljük a rendőrség létszámát, ugy az egyptomi gúlákat gyorsabban emelték tel a fáraók. , ..
Még valamire akarjuk városatyáink figyelmét felhívni. Reidőrségünk bel-azervezete különféle osztályokra oszlik fal. Egyikét ezen osztályoknak, a büuOtryi osztályt, amely a legtöbb és egy ember erejét felülhaladó munkát adja, wnpán egy rendőrtisztviselő vezeti, akiről azt hallottuk, hogy ügybuzBÓsága mellett kénytelen lesz állását otthagyni, mert a ráutalt rettentő munkát semmiképen sem tudja elvégezni. A rendőrség belszerve-zetét is helyesebben kell rendezni és mindenesetre a bünügyi osztályba legalább egy fogalmazót és egy Írnokot kell segítségül állítani. ,
Beláthatjuk tehát, hogy rendőrségttok létszáma, fizetése és szervezete aemoi esetre seoi oly kielégítő, hogy feladatát teljesíthetné és város inkban a közbiztonság veszélyeztetve lenne. Ha már fegyverrel kell a rendat feltartani, bor-dozzB azt kellő számú rendőr, ne pedig a közönség járjon fegyveresen.
tí A
Harc a muniasiüneSért.
Mindenből megárt a sok. Ha sokat eszel, elrontod a gyomrod. Szabadelvű vagy a tulségig. nem vesznek komoly ember számba. Legjobb az arany középúton magmaradni. Akár az étel, az elvek tekintetében.
E bét folyamán tudatára ébredtünk annak, hogy túlságosan szabadelvűek voltunk. Szabadelvűek voltunk a bolondságig. Uram bocsáj\' annyira szabadelvűek voltunk, bogy szinte ráfizettünk. Ráfizetni pedig nem akarunk. Az elv. nagyon tiszteletreméltó valami, szinte díszére válik az embernek. Ezért imponál nekünk mindig az olyan ember, ki elvekkel az élet mindao változatára bőségesen el van Játva. Akinek nincs elve, az hitvány ember. „Ha férfi vagy ... legyen elved, hited\' — melyért ha kell — szónok-latokat is légy készen tartani. Azt azonban senki sem követelheti tőled, bogy elveidhez ragaszkodj akkor is, ba az pénzedbe kerül. Ha elv és pénz között kell választanod, habozás nélkül válaszd a pénzt. Ez biztos, reális, meglógható valami. Az elv csupán hangulat, eszme, buborék.
A mi meglepő szabadelvűségűnk abban állott, hogy védelmünkbe vettük a munkások osztályát. Ugyanis alaposabb vizsgálat után arra a nem várt felfedezésre jutottunk, hogy utóvégre a munkás is ember. Van neki ksze, lába, feje; eszik, alszik és szaporodik, — ami nekünk jó — sőt csodálatos, gondolkodik- és érsz ib. Ez az ember. Tebát a munkás ember, tagadhatatlanul. Ha pedig ember, illó, hogy emberségesen bánjunk vele. Kik nemzeti érdeknek tekintjük az állatvédelmet és a lóversenyeket, nem becsülhetjük le az emberanyag fontosságát sem.
Mikor erre a felfedezésre jutottunk, a munkások tótágast álltak nálunk örömükben, mi pedig önmegelégedéssel konstatáltuk, hogy szabadelvűek vagyunk. Miután pedig belekóstoltunk a szsbad-elvűségbe és liberális voltuok tetszett • magunknak, nem állottunk meg az ut elején. Haladtunk óriási léptekkel. Kezdtük a vasárnapi munkaszűnettel. A kereskedelmi alkalmazottaknak adtunk egy fél napot. Ez a félnap egy heti munka utin legyen teljesen az övék. Billiárdozzék, lumpoljon, vagy vonjon gyököt tetszése szerint. Aztán kiterjesztettük két órával a munkaszünetet, végül pedig egyszerűen a földi élet paradicsomába helyeztük a kereskedelmi alkalmazottakat, vasárnapra teljes szünetet biztosítván nékik.
\' Az elmúlt héten keserű valóra ébredtünk. Tapasztalni kezdtük nagylelkűségünk káros hatását Hohó. nekünk pénzbe kerül nagylelkűségünk I Liberálisok teljes meggyőződéssel voltunk, de ki kívánhatja, hogy kéteB értékű elvek szolgálatában tőnkre menjünk ? Senki 1 Számokkal igazolhatjuk. hogy nem ment ingyen a dolog. A budapesti kereskedők küldöttei a magyar kereskedelem biztos megsemmisülését jósolták a kamara ülésén, ha a munkaszünet mai módozataival továbbra is életben marad. És milyen megcáfolhatatlan érvekkel támogatták álláspontjukat I A paraszt csak vasárnap vesz. Az ipari munkás csak vasárnap fizet. Magyarország földmivelő állam, miből okvetlen következik a vasárnapi szünet káros
volta stb. Csupa megdönthatlen szikla-
ét Nevessen, vagy boszankodjék az ember ily nagymérvű butaság, vagy szűkkeblűség láttán? Legjobb, ha humorizál. Ez legalább nem árt az egészségének. Közömbösek nem maradhatunk, ha a kamara ülésének lefolyását olvassuk. Konstatálhatjuk, hogy az egész ülés alatt egyetlen egy elfogadható okos szó nem esett. Csnpa frázis, üresség, melyek amellett, bogy haszontalanul pufogtak el a levegőbe, még igen élénk világításba is helyezik gazdáik szánalmas értelmi képességét és szükkeblüségét Felpanaszolják, hogy a vasárnBpi munkaszünet a kereskedőkre áldozattal jár. Meglepő felfedezés! Ki ellen hozakodnak elő ezzel az érvvel? Tudtuk ezt mi, tudta a miniszter, tudták a képviselők és tudta mindenki már akkor, mikor a munkaszünet megszületett. Bizony áldozatokba kerül a munkaszünet, aminthogy áldozatokkal jár valakinek a részéről a társadalom minden jogosztó ténykedése. A jobbágyok felszabadítása sem volt csupán elvi jelentőségű határozat, legnagyobb mértékben ott is a vzgyon volt érdekelve. Ma, mikor bombákkal operálnak az anarkisták és a vagyon Bzentsége elülról-hátulról kap megrendítő lökéseket, a fővárosi kereskedők érvei nem kevesebbek, mint határ-\' talanul merész szembeszállás a kor szellemével. Ily elszánt fellépésre csak; a legridegebb önzés képes. Nyíltan kimondják és [elpanaszolják, bogy krajcárokban számítva mennyibe kerül nekik egy osztálynak, a tömegnek emberséges életmódja. Azt mondják, hogy ők alkalmazottaikat hónapszámra fizetik és igy ezek a nap minden pillanatában az ő rendelj kezésükre kötelesek állani .és jogtalan minden beavatkozás, mely a főnök és alkalmazottainak eme természetes viszonyát módosítani akarja.
A kereskedőkével szemben valóban megható az alkalmazottak küldötteinek magatartásáról olvasni. Csupa jogbölcsész, ki elvonásokból él. Mig a kereskedők a zseb szempontjából érvelnek és a Jeg-8zemérmetlenebbül haza beszélnék, ők az örök emberi jogra és a morál követelményeire hivatkoznak. Eddig ugy tudtuk, hogy az elnyomottak érve a dorong. Most tapasztaljuk, hogy az elnyomóké és az elnyomottaké a cérnaszál. A kereskedők boszuságra ingerelnek bennünket. Az alkalmazottak szánalomra.Egy pár ezreket tagokul számláló osztály, mely tehetetlen jómagával, dolgozik tizszer annyit, mint más foglalkozásbeli ember, a jövedelme csekély, a társadalom méltánylásában nem részesül .... mit is érdemel egyebét a szánalomnál ?
Van egy érve a kereskedőknek, melylyel uton-utíélen előhozakodnak és ez: busz év előtt semmiféle törvényes szünetnek sem volt nyoma, az alkalmazottak mégis existáltak és nem voltak szociálisták. Ez igaz. De hUBz év alatt sokat változott a világ. A főnök urak ma már érettségit követelnek irodai alkalmazottaiktól és legalább is egy kevés társalgásbeli intelligenciát segédeiktől. Valamikor ezek a követelmények nem léteztek. A hus? év előtti alkalmazottaknak — merjük n\\on dani — szükségük sem volt annjira a szünetre, mint a maiaknak. Azoknak látköre az üzlet határain tul nem terjedt és ugy tetszik, hogy nem is önmagokért, csupán az üzletért léteztek. A mai alkalmazott más viszonyok közt született, nevelkedett és él. Ennek már van fogalma az élet kellein ősségeiről és vágyódik utánuk. E-senkivül a régi idők alkalmazottéiba erőt és kitartást öntött- az önállóság reménye. Huszonöt év előtt hazánkban pnszta volt a kereskedelem terrenuma, aki értette, a dolgát, boldogulhatott. Ez a remény az alkalmazottakat már ■ nem kecsegteti. Az önállóságra semmi kilátásuk, az alkalmazotti állapot ma végcél s nem csupán átmeneti stáció.
Egyébként érvelni a fővárosi kamara szónokai ellen feleslegos. Érveikben ók maguk sem hisznek. A leggondosabb szónoklataik mögül is kikandikál a lóláb\', alkalmazottaikat akarják kihasználni a végletekig. Egyéb célúk nekik a munkaszünet megszüntetésével nem lehet Egész agitációjuknak lényege nem egyéb rosszindulatnál. Angliában hetenként másfélnap a munkásoké és ennek dacára is van Angliának valamelyes kereskedelme.
A kereskedők pauaszszal vannak tele, hogy az alkalmazottak megbízhatatlanok, kevés közöttük a lelkiismeretes ember. Ez bizony igaz leheti De bát ennek a visz és állapotnak is ki az oka? Hogy lehessenek lelkiismeretesek kötelességük teljesítésében azok az emberek, kiknek nehéz munkája oly kevés, méltánylással találkozik ? Miért viseltessék érdeklődéssel az alkalmazott főnöke ügyei iránt, ha a
főnők szükkeblüséggel és rosszindulattal
fizet? , , .\' ,
A budapesti kamara szónokainak nagy okuk van a szégyenkezésre.\'
Stmper.
hírek.
— A főispáni szék elfoglalása.
Hertelendy Ferenc, megyénk uj főispánja állását a folyó évi január .hó 28-án tartandó rendkívüli megyei közgyűlésen fogja elfoglalni s evégből már a megelőző napon, délután 3 óra 40 perckor Zalaegerszegre megérkezik. Ez aikalomra az ünnepélyes fogadtatás: és a rendkívüli közgyűlés rendjét, a megyei állandó választmány a következőleg állapította meg: A balatonedericsi vasúti állomásnál á tapolcai járás főszolgabirája, a vidékbeli bizottsági tagokkal, - Keszthelyen a keszthelyi járás főszolgabirája, az azon vidékbeli bizottsági tagokkal, — Nagykanizsán ezen város nevében és küldöttsége élén a városi polgármester. — Zala-Bzentivánon Malatinszky Ferenc bizottsági tag ur a vidékbeli bizottsági tagokkal, — a zalaegerszegi vasúti állomáson ezen város nevében és küldöttsége élén a városi polgármester fogják főispánunkat üdvözölni; önként értetvén, bog}\' a küldöttségek mindenütt hozzá és kíséretéhez csatlakoznak. Másnap a rendkívüli közgyűlés délelőtt 9 órakor a vármegye alispánja állal megnyittatván, a megyei bizottság testületileg a főispánhoz és vele a zalaegerszegi plébánia templomban a Szentlélek segítségül hívása mellett tartandó ünoepélyes isteni szolgálatra vonul; ennek megtörténtével pedig a gyűlésterembe visszatérve, az uj főispánt küldöttségileg a közgyűlésre meghívja, ahol a főispáni hivatalos eskütétel és megnyitó beszéd után á vármegye közönsége nevében a vármegye főjegyzője üdvözli. Ezzel a közgyűlés véget ér és a megyei alispán a megyei tisztikart fogja bemutatni, mely alkalommal főispánunk a jelentkező hatóságok és testületek tisztelgését is fogadja. A rendkívüli közgyűlés befejesztével d. u. \'/»2 órakor a .Korona* vendéglőben díszebéd lesz.
— Vnrmegyebál. A rendezőség a január 28-ára tervezett vármegyebálra a meghívókat már szétküldte. A meghívó szövege a következő: Méltóságos hertelendi és vidoroyalaki Hertelendy Frrenc Zalavármegye főispánjának beiktatási ünnepélye alkalmával, Zala vármegye fiatalsága által a vármegyei árvaház alapja javára Zalaegerszegen, 1904. évi január hó 28-án az „Arany Bárány" szálló összes termeibon rendezendő vármegyei bálra belépő-jegy személyenkint 10 K., caaládjegy 3 tagra 24 K., több tagra 30 K., páholy 30 K, karzat-jegy 10., kezdete\'9 és fél órakor. A jótékony célra tekintettel, felülfizetéseket köszönet, tel fogad a rendezőség. Lakások megrendelése és biztosítására néíve, előleges értesités beküldése esetén, a központi rendező bizottság készséggel eljár.
— Esküvő. Mantuano Jenő magyar államvasút! mérnök január hó 30 áii tartja esküvőjét Fialovits Margittal, özv. Fialovíts Lajosné leányával a uagykani. zsai plébánia templomban. f
— Szélfoglaló beszéd. Kádár\'Lajos ev. ref. lelkész. Murányi JSnos utóda, holnap, január 24-én tartja székfogla\'ó beszédét az\'ev. ref. templomban délelőtt 10 órakor.
— Névmagyarosítások. Neubrnnn Gábor és kiskorú gyermekei, György, Margit, Zoltán és István zalaegerszegi lakótok „Nemes\'re, Bettlheim (Eiettel-heim) Ottó nsgykanizeai illetőségű, .budapesti lakós „Bedő"-re változtatták családinevüket belügyminiszteri engedélylyel.
— Eljegyzés. Murányi János, somogy -bálványosi ev. ref. lelkész, aki Nagykanizsán is néhány évig működött és társadalmi köreinkben jó nevet vivott ki, eljegyezte Sándor Lina kisasszonyt Keszthelyről.
— Hangverseny. A Kereskedő Ujak Önképző Egyesülete Nagykanizsán, ma szombaton, a Kaszinó dísztermében saját segély-alapja javára Kraoimer Teréz urnő, a m. kir. Opera elsőrangú művésznője, valamint Dr. Pillitz Soma ur szíves közreműködése mellett jótékonycélu estélyt rendez, melynek műsora a következő: 1. Nicolai: Nagy ária „Vindsori vig nők"-ből. 2. Verdi: Nagy ária „Alda\'-ból, énekli: Krammer Teréz urnő. 3 Felolvasás. Tartja: Dr. Pillitz Soma ur. 4. a) RubinBtein: Der Arera, b) Goldmark: Die Quelle, c) TCeintraub: Pacsirta dal, énekli: Krammer Teréz urnő. A zongOra-kiséretet a művésznő férje, Weintraub Lipót zeneakadémiai tauár, karmester ur volt szíves elvállalni.
— . Q\'y áralkalmazo ttak bálja. Joszi-fovics és Fasching, Franz Lajos éa fiai alkalmazottjai 1904. január 2S-án a Polgári Egylet nagytermében kotillonDal éa világpostával egybekötött zártkörű táncestélyt rendeznek. Kezdete este 9 órakor.
— Bál a szegényekért, Sajnos, bogy nem az elsősorban illetékes „uri* osztály, hanem a nagykanizsai szakácsnők és szobaleányok rendeztek, a viszonyok és körülményekhez képest jól sikerült bált folyó hó 17 én a Polgári Egylet emeleti helyiségeiben, a városi szegény alap javára. Az összes bevétel volt 280 kor. 60 fill., melyből levonva a 267 kor. 80 fill. kiadást, maradt az emiitett célra 12 kor. 80 fill. Éz alkalomból felülfizettek: Keik Gyula 5 kor., .Pavelkovics N., Kertész Jeoö, Németh Lajos, Czár János, Leitner Ödön. Berényi N, Mecz Frigyes és N. N. 1—1 kor., Ni N. 80 fill. és SoBzarek István 60 fill. -A célszerűség szempontjától jobb lett . volna ezen bált, a nagy-kanizsán felállítandó „Lelencz ház" alapja javára reudezni éa remélhetőleg jelenté* keoyebb lett volna a bevétel is. Ná de ami késik, nem múlik.
— Fehér-estöly. A nagykanizsai Ker. Jótékony Nőegylet folyó évi február bó 1-én (hétfői napon) zártkörű fényes táncmulatságot rendez a Polgári Egylet emeleti termeiben. A táncoló hölgyek fehérben, a nem táncolók padig fekete rubában kéretnek megjelenni. Kezdete este 9 órakor. Belépő-jegyek: emeleti és földszinti páholy 12 kor., karzati ülőhely és földszinti belépő: 2 kor. Jegyek előre válthatók Irmler József ur üzletében.
— Rablótámadás. Megértük azt, a mit már régen és mindig megjósoltunk, hogy városunk vezetősége a rendőrség számát megfelelő számban mindaddig nem fogja emelhetni tudui, mig arra konkrét eset ném fogja kényszeríteni; tehát itt a konkrét eset, folyó hó 16-án estefelé (6 óra tájban) a helybeli gőzmalom és villanygyár tulajdonos pénztárnoka Szoboszlay István, a heti bérek kifizetése céljából két zacskóba helyezve 1200 korooa apró pénzt Talán Rémusz szolgával viendő, a gyárba igyekeztek. Alig haladtak á Király-utca elején lévő vasúti őrházhoz (ezen utcának végén van az eleje) két egyén által orozva hátulról megtámadtattak, természetesen a pénzt vivőt vágták fejbe, még pedig,éles szerszámmal, fejsze vagy balta félével és oly erővel, hogy csakis -erős caontszervezeté-nek köszönheti, hogy nyomban ott nem lehelte ki lelkét Az illető vakmerő támadóknak az lehetett a Bzándékuk, hogy t i, leütik és a pénzzel elmenekülnek, de nem egészen igy történt. Talán Rémuszt a szolgát tehetetlen állapotba jnttatva, a két zsákpénzzel elmenekültek, mielőtt még Szoboszlay péoztárookot is erős fejbe kóliutás8al megfuttatták. Taláo íUnrasz állapota annyira javult, hogy orvosi vélemény szerint fel,fog épülni. A rablók a zsákmánynyal együtt Gelse felé. a vasúti töltéeen elmenekültek. Bay György, a rendőrség bűnügyi osztályának rezetője azonban helyes nyomon követte a gonosztevőket. Gördeházi Izidor kiskanizsai lakóst mindjárt kezdetben erős gyauu terhelte, mert.a megtámadott vallomása szerint az egyikrablótáraadó magasszikár ember volt és ez a személyleírás Gördeházira ráillétt. A másik gyanúsított egyén Juda László, rovott multu kiskanizsai lakós volt Mindkettő már bétföu le volt tartóztatva, de a terhükre rótt cselekményt mindketten tagadták. Házkutatást többször tartottak náluk. Állitólag egy gyermek vezette voloa a rendőrséget a rabolt pénznek nyomára. Újból házkutatást tartottak és megtalálták a pénzt 94 korona hijáu Juda László házának padlásán, á kéményben elrejtve. Mikor a terhelteknek megmutatták a pénzt, mely még a károsult Franz Lajos cég zacskójában volt burkolva, biába volt minden tagadás. Beismerték bűnüket és megvallották, hogy Juda ütötte fejbe Talán Rémuszt a pénz-hordót, Gőrdeházi pedig a kisérő Szobosz-layt ütötte fejbe ököllel. A egésznek érteim szerzője pedig a 20 éves Horényi Béla gépész-lakatos volt. A bűnösöket átadták az ügyészségnek.
— Iparklállltás Nagykanizsán. A rendezendő iparklállitás előkészítésére, az ipartestület kebeléből kiküldött bizottság folyó hó; 16 án tartott értekezlete 1 kimondta, hogy a jelentkező részvétlenség
következtében városunkban az iparkiálli-tás mee nem tartható.
— Gőzfürdői mizériák. Városunk közegészségi szolgálatában álló egyetlen közintézmény a részvényesek tulajdonában álló gőzfürdő által illetve a bérlők gyakori változása vagy változtatása folytán a közönség szenved, mert a távozó bérlők legkisebb gondot sem fordítanak a fürdőző
közönség érdekére. Itt volna az ideje, hogy ne (Bak a bérlők, de a közön-ség érdekében is a biáuyok véglegesen orvosoltaBSanak.
—• Vörheny. Városunkban kezd a vörheny járványszerüleg fellépni, ezen betegség a tanköteles korban lévő gyermekek közül szedi áldozatait.
— Bál Klskanlzsán. Az obstrukciós olvasó kör folyó hó 17-én jól sikerült bált rendezett A számításba vett boritaluk már éjfélre elfogytak.
— Dj anyakönyvvezetök. A BŰmegi anyakönyvi kerületbe, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére való hatáskörrel Németh József népiskolai tanítót anyakönyvvezető helyettessé, a keszthelyi anyakönyvi kerületbepedig Szekeres Ödön jegyzőt teljes hatáskörrel anyakönyv-vezetővé, a belügyminiszter kinevezte.
— A soproni iparklállltás. A Sopronban rendezendő iparkiállitáson a következő cégeit fognak iparcikkeket kiállítani: Szlaminka Mátyás szíjgyártó Sopron, Nemecz János szíjgyártó Sopron/Schneo-berger Adolf hentesárugyár Sopron, UH rich Ferenc molnár Ottova, Janszky István mütakács Csorna, ifj. Frast Károly kékfestő Csorna, Faragó Béla magpergető-gyár Zalaegerszeg, Geysch\'&ger A. kékfestőgyára Sopron, Homorai Béla szobrász Szombathely, Diruberger Ernő épitéaz Kis-Marton, Klemens Autal építész Csorba, Eitler Károly kőműves Sopron, Ullein József építész Sopron, Pető István kőműves Kapuvár, Burgolitu Ijtváu asztalos Kapuvár, Ekker János asztalos Csorna, Gebl A. asztalos Kis-Martőn, Geszli Ferenc asztalos Zalaegerszeg, Márfi JánOB aszta-Iob Kisfalud, Mayer Lajos asztalos Csorna, Schmaikovszky József asztalos \' Csorna, Szerpák István aBztalos Damasinec, Vogl Adolf asztalos Kie-Marlon, .Wödl János asztalos Ruszt, Lorenc Antal asztalos Nagy-Marton, Weidínger István asztalos Sopron, Abperl Gusztáv asztalos Sopron, Bergmano Ernő asztalos Sopron, Grum-mer Lajos asztalos Soproo, Hajűa József asztalos Sopron, Hollendonner Lajos asztalos Sopron, Kasztits Ferenc asztalos Sopron, Schneller Jenő asztalos Sopron. (Folytatása következik.)
— Adományok kimutatása. — A „Keresztény Jót. Nőegylet* karácsooyi vásárjához különféle adományokkal hozzájárulni kegyesek voltak: Kürscbner Ignác 1 pár lérfieipő, Schwartz Ignác 2 kalap,
1 sapka, Milbofier Ödön 4 bajuBzkefe,
2 brostü, 1 kis kereszt, 1 érem, Hlatkó JánOBOó ruhaszövet, Bicza Mari 1 diván-páros, Pollák. N. 5 kg. liszt, Neo és Klein különféle, Boronkay Károly blúzok, Belus Lajos különféle, Horváth JózBeí kenyeret. Frank Vilmos ruhanemű, Klein Józsel játék, Ledofszky Ernő 1 gyufatartó. Kanlmano Mór ruhanemű, Fessel-hoffer József tea, rum, Böhm Emil különféle, özv. Somogyi Gyuláué különféle, Kohn Lajosué nyakkendők. Tripammer Etelka különféle, Bayer Vincéné S doboz, Eisinger N. 6 drb. asztalkendő, Keller Ignác cipők, ifj. Wajdits József papirnemü, Koller István különféle, Vizlendvay Sándor sör, Vécseyné szárnyas,"zöldség, Tassyué
5 kg. vaj, Skublics nővérek alma, burgonya, liszt, dr. Fábiánné külöuféle, Merkly Atitalné különféle, özv. Maaroé különféle, özv. Piihálné különféle, dr. Ptihálné különféle, Ho.-.váth Jánosoé különféle, dr. Plihál Viktor bor, Ny\'uly Mariska babák, Horváth Jenni, Irma, \' Böske babák, Reichenfeld N. 1 teknő. 1 szakasztó, .1 kefe, főzőkaualak, Kaulmann N. cigaretta-hülzni, -Irmler József gyermek-nadrágok és fűzők, Weiserné 6 drb. bögre, Kohu és Lichtschein 1 kötény, Rosenthal Jakab 2 üveg rum, Haas Vilmos 1 üveg likőr, Kiss Zsigmond 1 blous, Berényi József 1 gyűrű, érem, 1 pár kézelőgomb-Utólagosan Kövesdi Albertné -beküldött
6 koronát. (Folytatása következik.)
— Nagylelkű alapítvány. Kránitz Kálmán veszprémi apátkanonok, volt alsópáhoki plebáoos, a f. év első napján negyvennégyezeregyszáz korouát tett le örök alapítványul a veszprémi egyházmegyei alapítványi hivatalnál, hogy annak kamatai. évenként az alBÓpáhoki plébánia hivei által a plébánosnak szolgáltatandó párbér-, szőlő- és földmunkának a megváltására fordíttassanak.
— A zeneiskola szervezete. Mult alkalommal hirt adtunk arról, bogy városunkban miíkődó négy zenetanár egy zeneiskolának felállítását tervezi. A tervezett intézetet városunk kulturális fejlődésére nézve nagy fontosságúnak tartjuk s szervezetét és tanulmányrendjét a következőkben ismertetjük: Az iskola célja, a zenei műveltség terjesztése, különösen a magyar zene ápolása, az intézeti növendékeknek a zenei elemektől kezdve a zenei érettség fokáig való kiművelése zenéazet és zeuetanitónők képzése. Az,
XUII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JANUÁR 23-án.
iskola öt Bzakban ad alapot, oktatás u. ro. a) zeneelméletben, zenetan, zeneköl-testan, zenetörlénelem. zene-esztetika, b) a zsnetanitói pályára készülőknek zene-methodíkában c) a zongorában d) a hegedűben e) mflénekben. A zongorára, hegodü-vagy énekre beiratkozó növendékek bavi 10 k. t. a zeoemetkodikára iratkozók bavi 4 k. t. fizetnek. A zeneelmélet kötelező tantárgy s ingyen taníttatik. A zongora és hogedütanszak 8, az énektanár 4, zenerathodika 2 évfolyamú. A tamtas a Nemzeti Zenede és az Orsz. M. K. Zene Akadémia tanterve szerint megállapított terv alapján történik, Egy növendék több szakra is beiratkozbatik (pl. zongorára és énekre) s ez esetben 10—10 k. helyett 8—8 k. tandíjat fizot. Hasonló kedvezményben részesülnek azon szülök, akik egynél löbb gyermeköket járatják a zeneiskolába. A növendékek elhaladásukról iskolai bizonyítványt kapunk. Felsőbb osztályba csak az léphet, aki az elő/.ó osztályt sikerrel végezte. Az iskolának csak rendes növendékei vannsk, de magán uton készülők is tehetnek vizsgálatot, melyről rendes bizonyítványt nyernek. A magánvizsgálat dija 20 kor. Aki zenei ismeretekkel lép he a zeueiaknlába a fölvételi vizsgálat alapján az ismereteinek megfelelő maga-sibb osztá\'yba lép. E vizsgálat díjtalan. A tanulmányi órarendet ogy állapítja meg a tanári kar, bogy az oktatás más iskolák tanítási idejével össze ne essék. Az oktatás magyar nyelven és magyar nyelvű tanköoyvek és rendes iskolai magyarázatok alapján történik. Működését az intézet még a folyó iskolai évben kedvező körülmények esetén február (v. március) elején megkezdi, de nem Nagykanizsán, hanem Pápán.
— A madárlrtők. Hiába van a hasznos madarakat védő miniszteri rendelet, náluuk az unatkozó suhsncok télen-nyáron egyaránt pusztítják a hsszuos madárkákat. Tavasz utoljáu a fészekszedök révén pusztul el ezer meg ezer apró madártojás és fióka, nyáron és őszszel enyves vesszővel ejtik rabul az éneklő madarakat, télen pedig csapdával fogdossák a ciuegét, pipiskét- Madárfogó csapdát persze olcsó pénzért lehet venni, a mulatság pedig — a miben ezáltal részesül a többé-kevésbé (inkább kevésbé) iskolázott gyerek vngy subanc — no az igazán fölséges. Valóban elszomorító az a lelki vadság, mely nálunk se lát, se madárkát nem kímélve, pusztit mindent. Ajánljuk a csapdáző ifjakat az illetékes hatóság becses figyelmébe.
— Halászat a jégen. A jégen való halászat ugy a kis Balatonon, mint a nagy Balatonon megkezdődött és váltakozó közepes eredménynyel folyik. A kis Balatonon vörsi emberek balásznak, a nagy Balatonon pedig keszthelyi és hegybeliek. Ötvennégy ember bárom bokorba beosztva működik. Megható jelenet volt az, mikor a mult hétfőn reggel a nagy balatoni halászok a keszthelyi halász-telepről összes szerszámaikkal elindultak, a jégen keletkezett első jégrepedésbez értek, melyből később rianás lesz, a repedés elölt, mielőtt azt átlépték volna, a bárom bokor halász megállt és azon gondolattól áthatva, hogy most eselleg a halál útjára indulnak, sorjában letérdelve, levett kalappal imádkoztak, kérlék a Mindeohatót, hogy a jégen előfordulható veszélyektől óvja meg őket. Csak azután lépték át a repedést és indultak tovább a lialaton jégmezőjére. A jég már bent is elérte a 16—18 cm. vaslagságol. A baláBzat közben — rendes körülmények között — bajtól, veszélytől tartani nem kell, de azért a kellő óvatosságot megtartják.
— Közgyűlések. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet folyó évi január hó 24-én, vasárnap délután 4 órakor az Iskolai Gondnokság termében rendes évi közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés. 2. Péoztári Bzámsdás előterjesztése és a felmentvény megadása. 3. Titkár választás. 4. Netáni indítványok.
A nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi február bó 2-án, kedden d. e. 11 órakor saját helyiségében rendea évi közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés 1903. évről. 2. Zárszámadás költségvetés, vagyonkimutatás előterjesztése és evvel kapcsolatban a felmentvén? megadása. 3. Kötvények kisorsolísa 4 Elnök, alelnök, tisztikar, választmány és számvizsgálók választása. 5. Csillag Lsjos egyleti szolga kérvénye óvadéki zálogjog törlése iránt. 6. Netáni indítványok.
A nagykanizsai általános betegsegélyző pénztár évi rendes közgyűlését folyó évi február hó 2-án d. n. 2 órakor tarija meg- Tekintve, hogy alapszabály módosítás is van a napi renden, kívánatos,
hogy a tagok minél nagyobb számban jelenjenek meg.
A nagykanizsai .Emberbarát Temetkezési Egylet* rendes évi közgyűlését l. évi február hó 2 án tartja meg » Polgári Egylet földszinti helyiségében.
— Képviselő választás Tnpolczán. A január 20-án megtartott országgyűlési képviselő Választás alkalmával, Pék János ellenében 813 Bzavszattöbbséggel Makfalvy Gé/a földmivelési államtitkár országgyűlési képviselővé inegválaBztatott.
— A tél áldozata. Németh Erzsébet alsólendvai kéregető, a letenyei határban levő .Bónyai* erdőben megfagyva találták és igy az ég laeya megszabadította a keserű kenyér további élvezetétől.
— OrszágOB vksárok. Nagykanizsán a folyó évben a következő napokon tartatnak meg az országos vásárok : február 1 én, március 28-éu, májusban a pünkösdi váBár, augusztus 8 án, október 10-én és december ő én.
— Kínos betegség a csuz és köszvény, azonban mint hiteles orvosi nyilatkozatok és számos köszönő levél bizonyltja a Zoltán féle kenőcs még a legmakacsabb és legrégibb csuz és köszvényes bajokat is már néhányszori bedörzsölés után meggyógyította. Üvegje 2 kor. Zoltán B. gyógytárában, Bpest.
— Pletyka, ami senkit sem érdekel. Kiskanizsán takarékpénztárt akar egy-két a közügyért lelkesülő létesíteni, de ugy-látszik fáradozásuk meddő leRZ, mert azt mondják a kiskanizsni benszűlöttek, hogy mióta a világ fenn áll, olyan közügy uein létezett, hogy az arra hivatottak közül legalább 5 azaz (öt) egyetérlelt volna.
Azt mondják, bogy az uj kiskanizsai takarék kamatnélküli kölcsönt volna képes adni, de a gazdag és a löldi javakban bővelkedő kiskanizsaiaknak nem kell — mivel nincs hozzá vonzódásuk.
— Gvalogáljáró sorompó a kiskanizsai országúton. A megyei közig, bizottság legutóbb tartott gyűlésén, a megtartott helyszíni szemle alapján, kötelezte a déli vaBUt r. társaságot, bogy a Kiskanizsára vezető uj országúton gyalog-átjáró sorompót köteles felállittatoi.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1904. január lS-tól-22-ig. — Halálozások: Németh Margit rk. 1 hónapos. Sieger látván ág. ev. hitv. 6 éves. Hegedűs György rk. földmives, 51 éves. Kis Mária rk. 7 éves. Nyakas Katalin rk. 2 napos. Apáti Ilona rk. 20 napos. Tál Rozália rk. 10 napos. Halász István ilju. rk. 3 éves. Márkus József rk. cseléd, 23 éves.
Házasságot kötöttek: Varga Ferenc földmives — Baj Annával. Baj Ferenc földmives — Kósa Ilnnával. Cerján Jánns vasúti — Noll Jozefával. Ifcsics József földmives — Ötvös Évával. Gödinek József földmives — Kristól Annával.
Fai ér Jóísef szolga — Benkő Katalinnal. Kerkai Mihály fökalauz (Zágráb,) —
Steioer Terézzel. Gerócs Károly földmives — Káiovics Máriával.
Faics Jőzsel földmives — Szmodics Terézzel.
Magyar Ferenc földmives — Török Julival.
Kunics Ferenc földmives — Knausz
Apollóniával. Borovics Józ.-ef töldmives — Farkas Annával.
Kunics József földmives — Takács Rozival.
TÖRVÉNYSZÉK.
— Egy hosszas örökBégl per kezdete. Sokak előtt ismeretes a sárazegen az 1900 évben elhalt Talabér Kálmán földbirtokos örökségi ügye. Az öreg urnák nem maradtak leszármozói és vagyonát végreudeletileg akarta rokonai és jóbarátai között elosztani. A végrendelet kívánsága szerint el is készült, mielőtt azonban aláírhatta volna, meghalt a gazdag földbirtokos. Igy az alá nem irt végrendelet kúriai ítélettel semmisnek mondatott ki.
Megiudult ezután tebát a hagyatéki eljárás és örökösül vagy 60—60 magát a Talabér családhoz rokonnak valló egyén jelentkezett A helybeli kir. járásbíróság a hagyaték tárgyalását még csak e hóban fejezhette be és végzésileg először a hagyaték tiszta értékét állapította meg 361896 kor. 99 fillérben, majd egyedüli
oldalági örökösükül a sok közül csupán Talabér Lajos pölőskefői, Talabér István dr kir. járásbiró budapesti, Szeghy Zsigmond nemes-apátii. Szeghy Juli allbánfai, Gál Etelka nemes-apátii, Gél Lina boldogasszonyfsi és Gál Mari nagykapor-naki lakótokat mondja ki, akiket a hozott végzés jogerőre emelkedése után s hagyaték arányos biitokolása fog megilletni. Természetei, bogy a többi örökös jelölt ebbe nem fog beleuyugodoi éa majd megindul nemsokára az évekig tarló per.
— Aki az ügyvédhez csatlakozik.
Egy büutelő tőrvényszéki tárgyaláson történt az alábbi eset. Fiatat csinos falusi menyecske és az ura állott a törvényt látó urak elölt, kik ráfoglák a két ártatlan személyre, hogy orgazdaságot köveitek el. ök pedig váltig erősítgették, hogy ártatlanok, mint a birka de a komoly urak nem akarták elhinni. Az asszonyt két heti. az urát pedig nyolc napi fogházra Ítélte h bíróság.
Az elnök megkérdezte a vádlottak védőjét egy pörge bajszú fiatal ügyvédet:
A védőur megnyugszik-e, vagy felebbez?
Tiszteleltei felebbezést jelentek be védenceim elitélése miatt.
Az elnök erre a menyecske felé fordult:
Hál maga niéguyugszik-e, vagy csatlakozik n védő ur bejelentéséhez:
Az asszony gondolkodik egy keveset, aztán kimondja:
Én az ügyved úrhoz csatlakozom.
Hát maga mit szól a dologhoz ? kérdi azután az elnök a férjuramat.
A gazda felhúzza bozontos szemöldökét, megforgatja néhányszor zsíros kalapját s végül ezt a kijelentést kockáztatja meg:
Én nem sokallom a nyóc napot de tekintetes urak abba mán nem nyugodhatok meg. hogy a feleségem nz ügyvéd úrhoz csatlakozzon.
IRODALOM
— Technológiai Lapok. Ennek az ipari-, műszaki- és közgazdasági szakfolyóiratnak január 16-én kelt, XVI-dik évf. 1 só száma a kővetkező érdekes tartalommal jelent meg: Körültekintés.
— A Röck István-féle gépgyár fennállásának 100 dik évfordulója. — A Rádium jövőben való hasznosításának kérdéséhez.
— Ipari szemle. — Vegyes közlemények.
— Szakirodalom. —Szakegyesületek. — Műszaki kérdések és feleletek. — Iparegészségügy. — Közgazdaság. — Üzleti hirek. — Szerkesztői üzenetek. — Állásközvetítő , eladási- és vételi rovat — Hirdetések. Mindazoknak, akik ipari-, gépészeti-, elektrotechnikai- és közgazdasági ismeretek és tevékenység iránt érdeklődnek és a hazai műszaki irodalooinak fejlődését pártolni hajlandók, ezt a kiváló hazai szakfolyóiratot, melyet Zacbara Lajos és Sziklai János szerkesztenek, a legmelegebben ajánljuk. Mutatványszámot a kiadóhivatal (Budapest, V., Mária Valéria-utca 11.) kívánatra ingyen küld.
— Dóczl a „Magyar Könytár"-ban. A Wodianer cég kiadásában és Radó Antal szerkesztésében megjelenő .Magyar Köoyvtár\'-ból most knptuk kézhez a decemberi sorozatot, amely ismét öt felette értékes számmál gazdagítja e vállalatot. Most megjelent sorozatában ujabb Bzinmüirodalmunk egyik legértékesebb termékével, Dóczi ,Csók"-jával lepi meg az olvasót, ezzel az immár irodalomtörténeti fontosságú munkával, mely eddig csak drága diszkiadásban volt kapbató, fűzve négy koronáért, kötve hét koronáért. A szépirodalom mellett nem feledkezik meg a vállalat a programmjában foglalt ama másik ígéretéről sem, hogy olcsó, tanulságos, ismeretterjesztő munkákat is adjon a magyar nép kezébe. Ilyen a most megjelent, ,A magyar faj uralma" cimü füzet, melynek szerzője egyik legjelesebb magyar publicistánk. Balogh Pál, kinek bazánk népességi viszonyairól irt nagy munkája nemrég országszerte feltűnést keltett. Végre a külföld legjobb szépirodalmi munkái közül is kapunk egyet; John Habbertonnak, a nagy amerikai humoristának egyik legnépszerűbb munkáját, Helén fiacskáit, mely a gyermekélet humorának 8zinte klasszikus rajza. A .Magyar Könyvtár* e füzetekkel már a 364 dik számot érte el. A 364 szám, melyekről teljes jegyzékkel szívesen szolgál a kiadóhivatal, egyenkint is kapbató 16 krajcárjával akár a kiadónál (Lampel Róbert, Wodianer F. és fia cs. és kir. udvari könyvkereskedése Budapest, Andrássy-ut 21. sz.) akár bármely más könyvesboltban Az egész gyűjtemény egyszerre is megszerezhető kis bavi részletekre.
— (Olcsó könyvUr.) A Gyulai Pál szerkesztésében megjelenő Olcsó könyvtár két legutolsó füzete külön figyelmet érde-
mel. Az elsőben (1308/9. szám) Deák Ferenc élet- éa jellemrajzát kapjuk, még pedig nem kisebb ember tollából, mint Pulszky Ferenc. Sokan és sokat irtak már Deákról, de olyan közvetlenül és szellemesen még senki sem mint Pulszky Ferenc. Ez a kis könyv hemzseg az intimitásoktól,! az ötletektől, s egy-egy mondata, a melylyel a haza bölcaét jellemzi, valósággal a reveláció erejével hat. Az egy Kónyi Manót kivéve, a ki mindig intimusa volt Deáknak, talán senki se ösmerte őt jobban Pulszky Ferencnél: s éppen mivel oly nagyon ösmerte, el is tudta kérni mindama jellemvonásokat, melyek a kiváló státus-féi fi egyéniségét alkották. S ha még bozzáteszBzük, a mit mindenki tud, bogy a PulBzkyénál ötletesebb, sziporkázóbb szellemű irói talentum ritkán akad, bizonyára megérljűk azt is, mért oly becses, érdekes és élvezetes ez az olvasmány. — A második füzet (1310—1313. szám) Shakespeare leghíresebb és legkedveltebb tragédiáját, a .Romeo és Jnliá\'-t adja, Szász Károly joles fordításában. Ez a fordítás, mely már évtizedek óta egyik legvonzóbb műsordarabja a Nemzeti színháznak, nem szorul külön méltatásra és dicséretre; de mégis kötelességünk bangsnlyozni, hogy a magyar forditás nem hullatta el az eredetinek gyöngyeit és minden tekintetben mélló tolmácsolása a brit Bzeüemóriás örökbecsű alkotásának. — Az .Olcsó könyvtár*-t a Franklin-Társulat adja ki s egyes szám ára 20 fillér.
SxerkeAUÖaéff : Dr. VillAnyl Henrik, ielelői i.erkeextfi. Kiadó : Jfj. Wajditj Józsct.
Menyasszony róla
selyem
60 kr-tói 11 frt 35 kr.-ig méterénkint. — Bérmentve és már elvámolt* a házhoz szállítva. — Nagy mintagyQjieioény azonnal. Henneberg srlyemgyár, Zürich.
VEGYES.
— KOIsi haizaálatra. Testrészek fájdalmai, ciuxos és köszvényes bajok és mindennemű gyulád ások a .Moll-féle sótborazei2u-ssel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy Oveg ára kor. 1-90. Síétküldés naponként atántétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. ndv. szállító által Bécs, X. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedéiekben határozottan Moll-fóle készítmény kérendő az 6 gyári jelré-nyétel és aláírásával.
Nyilttér
Az e rovat alatt közlőitekért nem tállal felelősséget a szerkesztSiég.
Egy Mt taM lóról w
Wilhelm Ferenc tyógyszorész urnák cs. él kir. udvari azillitó Neunkirchon Alsó-Ausztria. PieBtÍDg.
Tisztelettel felkérem, szíveskedjék 2 csomag Wilhelm-féle antiarth-ritikus és antireumatikus vértisztitó teát postautánvét mellett küldeni. Többen, kik hozzám jönnek, szólnak, bogy részükre is gondoskodjam ily tea beszerzéséről. Köszönetet mondok Önnek e csodaszerért, s kívánom, bogy az Isten fizesse meg ezt Önnek. Én tudom, bogy ez részemre a legjobb orvosság.
Ismételten köszönetot mondok e jó orvosságáért, mert tudom, hogy e télen 3 hónapig feküdtem és az ön csodahatásu teája engemet kigyógyított. Ét, szeretném, ba minden beteg ember e csodabatásu teát bevenné.
Telje* tliilelettel SMner Mátyás.
Kapható Franz Wilhelm, gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállítónál Neunklrcheo, Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban éa drogueriákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 posta küldemény 16 csomag 24 kor. az osztr. magyar monarchia posta állomására.
Vese, húgyhólyag, hugydara és a kőszvénybántalmak ellen, továbbá a légió és emésztési szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Lithlon-forrés
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. H n K y h aj tő hatáBn!
Kellrmtt izö! | Kőitnjea tóik®
Kapható ástánytizkoresked\'ésekbeu ea
gyógyszertárakban A Saltator-forrás igazgatósága Eperjesen
y*HIRDETES£K. c*
10663/tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A oagykauizsai kir. tszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Horváth Verona f. Horváth Győrgyné orosztonyi lakós végrebajtalóoak — özv. Szabó Gáboroé szül. Szíjártó Mari mint kk. Szabó József és Paulina t és t. gyámja bnkónaki lakós végrehajtást szenvedett elleni 104 kor. 98 fiit. tőke, ennek 1903. évi október bó 13. napjától járó\' 5% kamatai, 34 kor. 20 fill per. 19 kor. 60 fill. végrehajtás kérelmi, 26 kor. árverés kérelmi s a még felmerül: ndő költségek iránti végrehajtási ügyéi a nagykanizsai kir tszék területéhez ,<z orosztonyi 93. sz. tkvben I, 1—5. sorsz. alatt kiskorú Szabó József éB Paulina tulajdonául felvett 7i úrbéri telek s a bozzá tartozó f 1—2. sorsz. legelő illetőség 1841 korona becsértékben ; — u. azon tjkvben f 232. hrsz. alatt u. azok tulajdonául felvett vasfurkóbegyi szőlő 2130 kor. becsértékben, továbbá a dióskáli 247. az. tkvben f 566. hrsz. alatt u. azok tulajdonául felvett szegfalusihegyi szőlő s pince 944 kor. becsértékben és u. azon tkvben t 655/b hrsz. alatt u. azok tulajdonául felvett szegfalusi szőlő 22 kor. becsértékben, valamint az 1881. évi LX. t.-cikk 156. §-ának alkalmazásával a szabari 855. sz. tkvben t 936. brsz. alatt »/, részben Lucz Pál és neje Bősze Rozália h 13 részben kiskorú Szabó József és Paulina tulajdonául felvett borjú állási rét 88 kor. becsértékben; — a szabari 869. sz. tkvben f 86!. hrsz. alatt 3/j részbeu Zalakovics JózBef s oeje Poti Anna 8 \'/a részben kk. Szabó József és Paulina tulajdonául felvett felső mekenyei rét 31 kor. becsértékben; — végül s szabari 191. sz. tkvben f 768. hrsz. alalt »/« részben kiskorú Szabó József és Paulina, \'/« részben Szabó Ferenc, Víz részben Szabó László és */u részben Szabó György tulajdonául felvett szigeti dűlői rét 63 kor. becsértékben s a dióskáli 247. sz. tkvben f 555/b hrsz. ingatlannak Bazsán Anna férj. Horváth Józsefoé és Bazsán Lajost illetett fele részére Bősze Anna özv. Bazsán Jánosné javára bekeblBzve levő özvegyi jog fenntartásával még pedig az orosztonyi ingatlanok 1904. évi májns hí 2. napján délelőtt 10 órakor Orosztony község házánál, a dióskáli ingatlanok u. azon napon délután 3 órakor Dióskái
község házánál s a szabari ingatlanok
1904. évi májos hó 3. napján délelőtt 10 Órakor Szabar község házánál Remete Géza felperesi ügyvéd v. helyettese közbenjőttével megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni fognak, mégis azon megjegyzéssel, hogy mivel az árverés alá bocsátott ingatlanokra özv. Szabó Gáboroé bzűI. Szíjártó Mari javára özvegyi jog, ezt megelőzőleg pedig jelzálogos követelés van bekeblezve, ennélfogva az ingatlanok ezen szolgalmijog fentartásával bocsáttatnak árverés alá. de azzal együtt _csak ugy adatnak el, ha az előző__jelzálogos követelés kielégítésére szükséges 260 kor. vételár beigértetik, ellenkező esetben az árverés batálytalanoá válik a az ingatlanok u. azon napon a szolgalmijog nélkül is eladatnak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál, 1903. évi december hó 16. napján.
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI közlöny
1904. JANUÁR 2S-áo.
AILKA SUCHARD
Csak . . . .
alpesi tej kakaó •\'■ czukorból all Páratlan különlegesség.
custcin
eukp@2eví
ash^jtó íabaacsaT
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden hai-hajtó, feloldó Mer ajénl-tatoak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik.
Ep-f lő pllnlá tartalmazó doboz SO fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 130 pllnint tartalmaz, csak 2 korona 0. é. 2.45 korona összeg előzetes buköldése esetén egy tekercs bérmentesen küldetik.
UTÓ ifi!/ Kenetein Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi IVunuUlx csak, ha minden doboz hátsó oldala a törvé-Inyileg bejegyzett .llell Leopold- védjegyünkkel, vörds-foketo nyomással van ellátva. Védjettyezett dobozaink-, utalványainkéi csomagolásaioknak a „PHILIPP NEU8TE1N APOTHEKER-| aláirást kell tartalmazoiok.
NEUSTEIK FÖLÖP
■ gyógyazertira a ,S«ent-Llpítboz\' Z. K. \'/„
WIEK, I. Bez., Plankengasse 0.
Raktír Nagykaolziin: BELUS LAJOS él BEIK GYULA gyOgyizeréizeknél.
i)h jap Köhögés, rokedtség és eluyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak JEIJen!
Eipr mBllpasztillái
az étvágyat nem rontják és kltHnS Izllek.
Doboza 1 kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér. \\ Eggar mellpasztllla csallauarmeíííiiíyitolt.
Megfojt ez az átkozott köhügésl Fő- éa izélkaldeti raktir: „NÁBOE" GYÓGYSZERTÁR Bndapeat, VI., Váci-kOrut 17.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
A Rlohter-félo
Unlment. Caps.
Horflony-Pala-Expellsr
egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint1 33 év óta meg-bixhatóbedórzsölésÜl alkalmaz taük Usntajiil crtxaál és wfUMttkstí.
TnMs Silányabb utánzatok miatt , borisárUsior óvatosak legyünk és mkis erodoti üvegeket dobozokban aJUrfiaj" védjegygyei és aJMckitr" cxógjegyzéss-\'l fogadjunk «L — 80 f.,lk.40f.6«2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. FórakUr:Török
József gyógyszerésznél
Budapesten.
hltitirF.Atístársa, .
niu.cl klr. ndwl ii.WUk. . _.RudOlaladt.^
Magyar, Német, Lengyelországi, valamint Prágai
HENTESÁRUK
valódi prágai és westfáüai soukák, kar-manádli, krakói kalbász, magyar é« verouai Bzalámi, inortadella, debreceni kaibász. paprikás szalonna, valamint mindennemű burka különlegességek.
Anton Zawodsky
Bécs, XVI. Brestelgasae 5.
Árjegyzék ingyen éis bérmentve. Hagyban.
Stefánia szálló
\'5 II, Taborstrasse 12.
központi fektét, 6 perc az Iatrán-tértöl, 2 perc a Tároai pályaudvartól. Omnibos éa ntcai vasat mindenfelé éa apályaadrardkhox a szállótól Újonnan éa modernül berendexre. Villamos világítás mindenütt, fürdők és melegrisvexeték. Legnagyobb kényelem. Szobaárak: I. em. írt 1-80, II. em frt 1 60, III em. írt 1 40 kiszolgálás és világítással. Aresfedaaéiy kar. Htazékaak éa boaazabb ottartózkodáanál. Nincs étkezési kényszer.
Wüzmann Károly tolajdouoa.
Meghívó.
^ A nagykanizsai takarókpénztár részvénytársaság
\\7k f\' 1904. évi február hó 7-én d. e. 10 órakor tartandja saját helyiségében
m- éyi
|
y
KÖZGYŰLÉSÉT,
melyhez a t c. részvényeseket tisztelettel meghívja
Az igazgatóság.
Tanácskozási tárgyak:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése.
4. Az alapszabályok 27. §-a értelmében sorrend szerint kilépő 7 igazgatósági tag; úgymint Blau Lajos, Elek Géza, id. Fesselhofer József Grünhut Henrik, Kürschner Ignác, Rosenfeld Adolf és Rosenfeld József, valamint a felügyelő-bizottsági tagok helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása; és pedig a 7 igazgatósági tagnak 3 évi, a i tagból illő felügyelő-bizottságnak 1 évi időtartamra.
5. Netáni indítványok.
., Jegyzet. A t. c. részvényesek figyelmeztettelek, miszerint szavaid lapjaikat 190i évi február hó 6-lk napján délelőtt 9—12, délután 3—5 óráig az intézet helyiségében személyesen vagy meghatalmaiáa alapján átvehetik.
Megjegyeztetik, hogy az alapszabályok 11-ik § a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőzőleg négy héttel nevére átiraton. 1 i
Pénzt, sok pénzt,
havonként 1000 koronáig kereshet mindenki tisztes-légescn minden szakismeret nélkül.
KOldje be cximét E. 979. jelige alatt a kötetkexó cximre: Annoncen-Abtel-lung dea .Merkar" Mannheim.
Kapható minden szakmába rágó üzletben, nagyban Schwarz és Taubernél Nagykanizsán.
jítalfcal fllíé
bármily állású megbisbató egyének budapesti bankházban sorsjegyeknek részletfizetésre raló eladására, ax 1883. éri XXXI. t -c. alapján. Töke és kockásat nélkül némi szorgalommal könnyen elérhető
liaroDta S00—&00 korona keretet. tfgf Ajánlatok Intézendök a .Szerencse Híradó\' kiadóhivatalának, postafiók 180 Budapest.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan nj találmányú orvoságot, mely az elvesxtett eröt újra meghozza, Pröbactomagot ■ egy száz oldalas könytet postán, jöl becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik érte Írnak. Ez a legbá-mulatraméltóbb csodaorroiiág, mely megmentett ezreket, a ki£ fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, szifilisben, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ez okböl elhatárolta a» íntéxet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel egyUtt mindenkinek ingyen küld. Ezzel a háziorvossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi elgyöngülésben.vagy krónikát bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer közvetetlenill azokra a szervekre hat, á hol a megerősödés szükséges csodálatos ercdménynyel gyógyítja az évek óta tartó betecségeket. Öreg. fiatal ogyaránt irhát State Medieal lnstitutnak xz alant jelzett címre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Ax intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A ptóbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otíhun. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kfp magyarázó könyvvel együtt. Írjon még uia. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkísem fogja megtudni. A levelet i*y kell címezni: State Mcdical Institute, 17 Elektron Kuilding, Kort Wayne, Ind. Amerika.
A levilek mindig bérmentesitendök.
M O LL- FELE
SEIDLITZ-POR I .
Cjuk »«KOV valódiak, ha mindegyik doboa Moll A. védjegyét éa
alidriaát tünteti fel. A Mell a.-féla Seldlltz-perak tartói gy6srbati.a a lomnakacaabl. gyeatr- it al-teatbiatalaiak, ayomorgorca í> nyomorhév, rojzstt azikrakadia, uajbintalom, v»r telíti! aranyír a legkillOnbSzíbb ail ket»(«és«k ellen, e jelei btzmernek ivtized.k óta miudiz uaxri-bb elteijedéat azenett. — Ara egy lepeoiátllt arl-dltl doboznak 2 kar
Hamisítások törvényileg fen ylttatnek-
MOLL-FELE I
Csak akkor valídi,
ha mindegyik Ove, MOI.L A. védjerySt
__.A. M.II- felirata dnozattal van itol A ■•ll-rm
lél-birizeaz nevezeteien mint «|dalomoiltlaplt6 tadlrziiltal »zw cauz él a aejholéi ecyéb következményeinél leyiimoreleiebb népazer. — iaoiett íredet! Bvag ara I kar. 90 III.
MOLL Gyermek szappanja,
Legfinomabb, legújabb módizer izerint kéizitek gyermek él Wlgy izappan a bír aktiért] ápolására gyir.ekik a filalttak raizéra.
ára darabonklnt - 40 Alt. Őt iarab - I k.r. 80 fill. Minden darab gjennek-tztppaa M.II A. vtdjegyival v»n elUtva._
Fószétküldé s:
Moll A. aydgyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tnchlanben 9. sz.
Vidéki\'megrendclíick naponta poitantiuvét mellett teliaiittetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Baktár: Nagy-Kanizsán R080nfeld Atíslf Fial. ^
5gtó6úoo QOOtkiOoaoQOOotxsoooadg
MAYER"
__vas- és fómüntóde
GÉPGYÁR SZOMBATHELY
Raktári Budapest, V., Lipót-körut 15.
Késxit mindennemű
Gazdasági gépeket,.^ Benzin-motorokat,
Beuzin-motoros csépldkésileteK.
E-
Malomépltészet: ?Ílj"»«bZ1d^y.\'iD4b\'""t<P
ALÜl5nlegeS8é)C: Merkeaeta csavaros éa axabad. vlxnyomáao
■ ■ boraaJt4.
Qgborne P. Hj.-réle ^Lsp&LJS&JLSS?
tlW irjegyréklagyea éa btrMtvi. Kívánatra nlada. azíkakgUtra külla Hlrt*fVttil.
Nioniatutt Uj. Wajdíts József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1904. január hó 30-án,
5-ik szám
XLIII. évfolyam.
I
Előfizet***
Ejí« élte . ■ 10 kor. - 811 -v; . . . fi kor. — fill.
• • » kor. 50 >11. Rgjei «ám 20 flll.
H I R D~E T É S E K
6h*i4l"0>petil»0rban l4,másod»zor
12. t minden további sorért 10 P"
NY I LTTÉ RBEN
petit noroukéut 20 fillérért vétetnek fel.
A lap szellemi réstét illető minden kftzlomény & felelős »zorkcfl*tŐ nevére, az anyagi részt illető köx-Icméuytk p-\'dig a kiadó nővére címzetten Nagykanizsára bér-mentvo iníézondők.
RérmiMitrtleii levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok visszanem küldőinek
részvénytársaság," .nagykanizsai ós oőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony
IIBTENKINT
1 tl
A műértő, a művészetért lelkesedő es gyengéden érző lelket szörnyű gondolatok töltik el, mikor ama kor történetét olvassa, amikor még Sophok-Iesnek nem akadt Brődy Sándor és mások személyében konkurrenciija. Ekkor ugyanis a műélvezet éppen ugy, mint a krumpli és répatermés, az időjárástól függött. Mindenesetre ez is, ha nem is egyedüli oka volt annak, hogy a födött épített színházak léptek a nyitott, kóarenák helyébe. Azóta kisért a szinházégés réme. Ilyenkor azután két hétre megcsappannak a színházak bevételei, a sajtó izgatására megtétetnek az óvintézkedések előkészületeinek, előkészületeinek előkészületeinek stb. stb. előkészületei, s mire tettre kerülne a sor, a rémes eset annyira feledésbe megy, hogy megmaradunk a mádi regalebérló jellemző, kedvelt, dc nem kizárólagos egyéni álláspontja mellett.
Ha városunk a korral nem is halad, a divatban legalább is lépéBt kell tartania, s igy nem provinciális nagy-képüsködés, ha ama helyeket tüzrendé-szeti szempontból szemügyre veszszűk, ahol városunk közönsége egybe szokott gyűlni, a közcél szolgálatában.
A templomok számításon kivül esnek, mert azok közvetlenül az isteni gondviselés aegise alatt állanak, s ez még mindig jobb, mintha a rendőrség ügyelne reájuk. Marad tehát a Polgári Egylet terme és a mi díszes arénánk.
A tűzveszély, ha az ember életét közvetlenül fenyegeti, fóleg három kathegoriában nyilvánul: 1. égési sebek, illetve a szószerínt való elégés, meg-azenesedés. 2. a megfulladás, melyet a füst, vagy más gáz vagy robbanás
A Dagykanizsai „Ipar-Testület,* a „nagykanizsai Takarékpénztár\' részvénytársaság," a .Kotori takarékpénztár a galamboki önkéutes tűzoltó egylet," a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagykanizsai tanitói járáskör," a „uagykanizsai keresztény jótékony
kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai kűlválasztmányának hivatalos lapja.
VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
polgárságáuak^ nagyobb diszére a Polgári Egylet nevet viselinfltemiyire tűzveszélyes ez és mégsem fél a közönség. Hiába furcsák az emberek I Még hagyján csak, ha nincs szini előadás,
nőegylet," „szegények tápintézeté,* a
EGYSZER, SZÓMBA
okoz, végül 3. a -Kiélem és élet-fentartási ösztön óPözta zűr-zavar, mely egymagában is, de mint a másik előbbi kellő leghathatósabb segitője, a legrémcsebb és a legnagyobb tényező. Az elsó kathegóriába tartoznak még ama halálesetek, a melyeket az égő épület vagy helyiség egyetemleges vagy részleges összeomlása okoz. Főleg tehát három veszélylyel állunk szemben, a melyeken segíteni kell: először maga a tűz, mint ok, másodszor ennek feltétlen objectiv okozata a minden égést kiséró vegyi és fizikai folyamatok, harmadszor a veszélynek esetleges, a jelenlévő emberekre gyakorolt sub-jektiv okozata, azaz a lélektani hatás. A dolog természete ugy hozza magával, hogy legtöbbször kizárólagosan csak praeventive tehetünk valamit. A helyszínén, a veszély pillanatában való iutézkedés csak azoknak van módjában, kik 6em a veszély nagyságával, sőt gyakran még milyenségével sincsenek tisztában. A sülyedó hajó parancsooka ott van a hajón, melynek minden zegét-zugát ismeri, tisztában1 van a veszély nagyságával, s a lelke feltétlen megacélosodott az ilyen eshetőségekkel szemben, mert hiszen gondolkozása kell, hogy kisérje a tenger minden fodrát. Mennyivel mis helyzetben vannak a tűzoltók az égő színházzal szemben, amely nem öntudatos, eszes lényekkel, hanem életűkért elkeseredve küzdő félig megfúlt emberekkel van teli, akiknek állapota az elmezavartól semmiben sem különbözik és akik a veszély pillanatában nem segitő társai, hanem halálos ellenségei egymásnak.
A praeventiv intézkedések legkezdetlegesebb módja a tűzmentesen való építkezés. Még ha ezt keresztül is lehetne vitini, a színpadi díszletek
katonai hadastyánegylet," ja .soproni
TON MEGJELENŐ
mellőzhetellenek. Hiszen minden műélvezet illúzió, érzékcsaiődSs," még pedig annál nagyobb az élvezet, mennél több érzékünk kábul cl. A tűz kitörését meg nem gátolhatjuk tehát, marad annak csirájában való elfojtása. Erre-Dézve pedig tapasztalati tény, hogy a legpompásabb szerkezetek éppen akkor mondják fel a szolgálatot, amikor legnagyobb szükség van rájuk.
A második és harmadik kathegória óvszerei még a iegbiztosabbak.
Első pont a lélekjelenlét, a hidegvér nevelése. Az evolutionistíca (Spencer) szerint ez lehetséges, igen érdekes lélektani experimentum. A ■ képzelet kifesti a veszélyt és az értelem gondolja ki a menekülést. Feltételezzük tehát a fantázia és intellectus együttműködését, mint például az urnapi saluéknil sem ijedünk meg, mert hiszen tudjuk, hogy puskaropogás lesz s azt is tudjuk, hogy mikor lesz. De vájjon megvan-e ez az együttműködés akkor, mikor fantiziinkat nem a veszély sejtése, hanem a műélvezet tartja fogva, midőn az értelem helyett az életfentartísi ösztön működik, amely hatalmasabb minden mis lelki tulajdonságainknál egyszerűen azért, mert azok az ösztön működése pillanatában egy általán, nem léteznek. Igen, lehet a lélekjelenlétet nevelni, amikor félünk, de amikor már megijedtünk, soha.....
Az egyetlen védekezés a tűzveszély ellen az, hogy a közönség lehetőleg gyorsan tudjon eltávozni az életét fenyegető helyiségből, tekintetbe és szimitisba véve a tüz romboló hatisát, a lüstöt és a nagy zűrzavart. Ez lesz a szempont, amely az emiitett helyiségek megvizsgilisiDil vezet.
Emlékezzünk meg először arról a rozzant kalyibiról, mely virosunb
mert akkor kevés éghető holmi van a teremben.. Se ha áll a színpad, telve lécekkel, terpentines vásznakkal, pláne ujabban az alsó páholysorok, akkor ez a terem borzalmas kataszt-ropha színhelye lehet. Egy rövid zárlat és a színpad, a páholysorok lángbaborulnak, még mielőtt valaki tudná, hogy tüz van. Fojtó füst terjeng a teremben. A földszinten ülők a kijárat felé tolongnak. Minden ajtó zárva, csak egyetlenegy nyújtja a menekvés útját. De ez előtt is két perc alatt székbarrikád keletkezik, mert nagyon világos, hogy a fal mellett ülök nem fognak a középső és egyetlen kijárat felé menni, hanem a széksorok megbontásával igyekeznek az ajtóhoz jutni. Dc hát ezen lehet segíteni. Korlátolt számban kell az állóhelyeket kiadni. Egyetlenegy ajtót sem szabad zirva tartani. A földszinten a páholyok elhelyezését meg kell tiltani. A sorokat csak a második ajtóig kell elhelyezni, azontúl üres legyen a terem. A sorok közt legalább három közt kell tisztán hagyni ki és bejárónak. Igy le lehet szállítani a veszély eshetőségét a minimumra. Van itt azonban nagyobb baj is és ez a karzat. Itt tanyáznak azok, akik kisebb belépti-dij mellett villaljik a nagyobb kockázatot. A karzati közönség fele hasznilhatja ugyan a piholyfeljirót, de az a szerencsétlen másik féli Az a zegzugos csigalépcső normális körülmények közt is a testi épségre veszélyes. Mindig csodálkoztam, hogy annyi ember akad, aki a műélvezetért (?)
és 40 fillérért lib- és nyaktörést kockiztat meg. Egyetlenegy ezt megközelítő lépcsőt láttam életemben; egy északnémet falu világitő-tornyi-ban. Pedig, ezt se használja senki, mert az őr még mosakodni se jár le és élelmiszereit kőtélen vonja fel. Ezt a lépcsőt át kellene alakítani ugy, hogy legalább három ember jöhessen egyszerre lefelé. Szükséges volna még egy feljáró a kert felől, ha mindjárt nyitott vaslétra volna is. Legjobb volna azonban az egész teremre vonatkozólag az átalakítást ugy eszközölni, hogy a mostanit lebontanák és más helyen, más anyagból építenék újra.
Óh Aréna most jövel Te, hadd poroljalak kii
Azt hiszem nem- kell szakértőnek lenni, hogy határozottan kimondjam, miszerint egy eldobott szivarvég elégséges ahhoz, hogy a mi >;ereszt utcai múzsatemplomunk 10 ^jrcen belül bedőljön és egy negyedóra alatt por éa hamuvá váljék. Mír maga az a tény, hogy a város fedett arénát engedélyezett, nagy gondatlanság, de még nagyobb az, bogy ilyet megtüi. Persze a közönség azt hiszi, hogy a tűzveszély mindig a színpadon keletkezik és ez esetben még valahogy csak ki lehet jutni. De tegyük fel azt az esetet, hogy a tüz a főbejírónil üt ki. Hiszen annyian dohányoznak előtte, sokszor benn a foyer-(?!)-ban dobva el az égő cigarettát, a szükség-lámpák is oly botrányos módon vannak elhelyezve, hogy az könnyen megtörténhetik. Nos mi történik akkor? A közönség fele az összeomló aréna alatt a fojtó füstben leli halálít. Pedig csekély íldozattal lehet a dolgon ngy ahogy segíteni: A földszinti illó-
TARCZÁ.
Találkozás.
Iru: Aidirs Erikihihi.
— A , Zalai Közlöny* tArcúja. —
A paplakban nagyon békés, egyforma élet folyt. Napközben a tiszteletes ur kőtelességei utón jár, Auguszta kisasszony pedig a báziartás apró-cseprő gondjait viseli Délután ugy ozsonatájban aztán összekerülnek megint egy kis beszélgetésre.
Amint azonban szürkülni, esteledni kezd, a fehérhajú jó öreg összehajtogatja újságját, veszi kabátját, kalapját és esti sétájára indul. Auguszta kisasszony ilyenkor a konyhába megy, hogy a vacsorát elkészítse.
Vacsora után megint elbeszélgetnek, vagy olvasgatnak egy kicsit, mihelyt azonban a tágas ebédlő szobában a vén fali óra elüti a tiz órát, a paplakban kialszik a világosság, aludni tér raiudenki.
Igy élnek napról-napra atya és leány már több mint husz év óta, mióta a papné nyugodni tért a kis falusi temetőbe.
A legutóbbi napok azonban a csöndes paplakba is zajt, életet hoztak.
Dobszó, trombitaharsogás verte fel a kis helység unalmas csöndjét és a poros országúton fényes egyenrubáju alakok vonultak el táncoló, büszke paripákon. Katonaság vonult keresztül a falun a nagy hadgyakorlatokra.
A fáradt csapatok a faluban pihenőt tartoltak, s a paplak csöndes, fehérfalu szobáit is idegen hangok zaja verte fel. A papékuak is kijutott az elszállásolásból.
A csapatok keresztülvonulása pedig még egyre tart. Mára huszárokat várnak.
A szomszéd bérló két kicsi, aranyhajú leánykája már reggel óta ott leskelődik a paplak ablakában, hogy a fényes ruh^ju huszárok érkezését lássák.
Auguszta kisasszony kint foglalatoskodik a konyhában. Tele van mind a két keze munkával, hajnal óta süt-föz hogy a papiakba szállásolt hadtiaknak ebédje legyen.
Az ablaknál figyelő kislányok egyszerre riadó örömujjongásba törtek ki. Az erdő szélén kibukkantak az első lovasalakok, s pár pillanat múlva látni lehetett az egész fényes csapatot, amint vágtatva közeledett a falu felé.
Auguszta kisasszony kelletlen arckifejezéssel állt az ablak elé, mintha nem osztozna a kisleányok örömében és mintha az a fényes felvonulás az ő számára semmiképpen sem volna kedves látvány. Az a fájdalmas rángás azonban, amely ott vibrált a szürkebaju vén kisasszony keskeny szája szögletében, azt mutatta, hogy a fényes huszárattilák régen pihenő, félig elfeledett emlékeket idéznek fel lelkében.
Mikor a csapat a paplak közelében megállott, Auguszta kisasszony sietve tünt el a konyhában.
Tiz perccel később illedelmes kopogtatás hallatszott a külső q\'tón és egy
fiatal, lányosarcu huszárhadnagy lépett az előszobába.
#
Ebédnél ültek: a tisztelendő ur, a fiatal hadnagy és Auguszta kisasszony.
A hadnagy apró történetkékét mesélt el a katonaélet tarkaságaiból; az ősz tiszteletes ur mosolyogva hallgatta és tele volt figyelemmel fiatal vendége iránt.
Csak Auguszta kisasszony ült hallgatva, az asztal mellett.
Mikor azt hitte, hogy sepki sem ügyel reá, hosszasan elnézte a fiatal idegent Katonásan rövidre vágott sürü barna haja, finoman hajlott, nemes metszésű sasorra vouásai, lányos, rózsaszínű arca, minden-minden egy ré^i álomképre, egy valakire emlékeztette ót.
tMég a neve is!
Bang hadnagy . . . Bang hadnagy .. . Folytonosan csak ez a név csengett a fülében, mint a szakadatlan harangzugás, hogy szinto kimerült belé.
Beszélgetés közben a hadnagy néhány rokonának nevét emiitette, mire a tiszteletes ur megkérdezte:
— Nem rokona ön Bang őrnagynak, hadnagy ur?
— Éppen a Űa vagyok — válaszolt mosolyogva a hadnagy — ön tehát ismeri az édesapámat, tiszteles ur?
— Igen — azaz, hogy édesatyja .-egy izben itt volt elszállásolva nálunk a paplakban, éppen ugy, mint most ön.
— No ez nagyszerű .— kacagott a hadnagy — ós ő is itt beszélgetett önökkel ebben a szobában?
— Igen! Éppen azon a helyen, talán éppen azon a széken ült. ahol most ön, hadnagy ur.
— Mikor volt az?
— Huszonöt, vagy huszonhat évvel ezelőtt, ha jól emlékszem.
Ebijen a pillanatban hozta be az öreg cselédleány a tésztát és Auguszta kisasz-szony kínálva tolta a tálat a katonatiszt elé:
— Tessék, hadnagy ur!
Hangja azonban olyan élesen és olyan idegenül hangzott, hogy a tiszteletes ur csodálkozva nézett leányára. Auguszta kisasszony halántékain vörös lázrózsák égtek és a kezei reszkettek.
A jó öreg tiszteletes ur elpirult és zavarba jött mint egy fiatal leány és jó egypár pillanatba telt amíg szóhoz jutott. Lágyan, szelíden csengett a hangja, amint megszólalt:
— Kedves Augusztáin, neked megint a fejed fáj?
Végre az ebédnek is vége volt: az urak visszavonultak egy pipa dohányra s Auguszta kisasszony loraent a kertbe. A levegő enyhe voltr csupa fény, csupa napsugár; s a fasor mentén még illatoztak az ősz utolsó rózsái.
Auguszta kisasszony megállott egy rózsató előtt és mélyen elgondolkozva, hosszan elmerengett egy félig nyilt piros rózsa felett, amely eldugva virult a levelek között. Végre könnyű, szatirikus mosolygás jelent meg szája szögletében.
Milyen gyönge és tehetetlen is tud lenni egy asszony 1 Egy fégi történet, egy elfelejtett régi mese, hogy el tudta kínozni. Ott bent a szobában hangosan dobogni érezto a szivét, a vér ugy zúgott a halántékaiban, mintha kalapácscsal- verdesnék a homlokát. Hát nem nevetséges ez, egy olyan vén leánynál, mint ő ?
De hát Istenem! . . . Hát miért tud a sors olyan borzasztóan kegyetlen lenni? Miért kellett ennek a fiatal embernek éppen ebbe a házba jönnie, miért éppen ebbe a házba ? .. . hogy lássa, hogy megtudja, hogy az ő fia . . .
És az a vörös rózsa njra mesélni kezdte a régi elfeledett történetet. . .
A régi történetet két fiatal lényről, akik itt sétáltak, egymást kézen vezetve, ebben a kertben. A férfi letört egy vörös rózsát éppen arról a bokorról ós odatüzte a leány keblére. Egy vörös rózsát . . . ennyi jutott ki a lánynak a földi boldog-
Mikor elbúcsúzott azt mondta, visszajön. És ő soká, soká visszavárta.
Nem jött el.
A vörös rózsa elhervadt s véle hervadtak el a rózsák arcáról is.
Az évek lassan, egyformán peregtek, a történetet szinte el is feledte már, csak a vörös rózsa száraz, feketére aszalódott szirmait őrizgeti drága ereklyeként, mint rövid boldogságának emlékét.
Lapunk mai számához íóliv melléklet van csatolva.
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JANTJiB 80-íii.
helyek kerítését le kell hordani és a két oldalbejáratot háromszor akkorára kiszélesíteni. Ki kell szélesíteni a páholyok két oldalbejáratát; le kell bontani a két proscéniumpáholyt és helyükben az ajtókat kiszélesíteni. Meg kell tiltani a dohányzást az aréna elótt lévő kis kerítésen belül, végül a szükséglámpákat tűzmentes bádog vakablakokban kell elhelyezni, mert a mult nyáron is megtörtént, hogy ez az egyik tolvajlámpás telve nagyravágyással az Ívlámpák magaslatára törekedve a maga egészében tűzet fogott.
A városház díszterme célja, a Kasinó terem méretei miatt e helyen alig említhetők, de minden esetre célszerű elhelyezésük és berendezésük dicséretre méltó.
Und die Morál von der Geschicht, hogy szörnyen szükségűnk van egy modern, célszerűen épített teremre, vagy színházépületre. Városunk fejlődése, társas élete, de a közönség biztonsága is megkívánják ezt S idővel táo ez is meglesz. Kezd éledni bennem a remény az Elite-bál óta. Kezdve a legszükségesebben haladunk előre gradatim! Az idén a korcsolyapavillon, jövőre a közillemhelyek stb. stb. és igy a következő évezred vége táján meglesz a felső templom, lesz uj gimnázium és lesz színház is.
Sic-itur ad astral
Ji J.
Uj gyár városunkban.
Hírt vettünk egy örvendeteB eseményről, arooly városunkat haladásában nsgyon elősegítené; egy uj juta- és pamutfonó-gyár van alakulófélben és a vállalkozók kérvényüket a -városi tanácsból már beadták, melyben megjolölik, hogy mily feltételek mellett létesitbetik az uj gyárat. Mielőtt ez ügyről bővebben szólsnánk, szükségesnek tastnuk egyet-tpást felemlíteni városunk gyáriparáról.
Azt taláu fölösleges fejtegetnünk, bogy a nagyipar mai kifejlődésekor mennyire fontos a városok gazdaságában a gyárak alapítása. Amidőn a tőke termelő erejének tulbatalmasodása a kisipart életképtelenné teszi, természetesen gondoskodnunk kell arról, bogy a2 iparosok osztályából a munkások közé alászállott társadalmi osztályt kellőképpen foglalkoztassuk éa ez elérhető azzal, ha a gyáripar mennél nagyobb terjedelemben való kifejlesztésére célozunk. És mit találunk e tekintetben városunk gazdaságában? Csupán pár gyárral rendelkezünk, amelyek nagyon csekély számusk városunk lakósságához és jóbirü kereskedelméhez képest. És habár gyáraiuk nem egy elBŐrendű gyártmányt állítanak elő, mégis azoknak legtöbbje nem virágzik akként, mint ahogy versenyképességétől és gyártmányának jóságától várni lehetne.
Két vasgyár van városunkban. Az egyik főleg gazdasági gépeket állit elő. mig a másik kitűnő kocsi tengelyeket és szabadalmazott viharágyut gyárt a többek közt. Mindakettőnek gyártmányai nem csupán országos birűek, de külföldön is nagy megelégedésre találnak a rendelőknél. Mégis azt látjuk, hogy a silányabb osztrák gyártmányok nagyobb kelendőségnek örvendenek vidékünkön, mert földmiveseink korlátolt értelmiség- az olcsóbb, de ailáoyabb gyártmányt többre tartja a jő, habár drága készítménynél. Villany-gyárunk és gőzmalmunk is kiváló termékeket állit elő, hasonlóképpen sörgyárunk is a belföldi Bőrgyárak közt gyártmányának jóságára nézve az elBő helyen áll, mégis ez utóbbi gyárunk jövedelmezése nem mondható kedvezőnek. Téglagyárainkat
A tiszteletes ur lejött a hadnagygyal a kertbe Auguszta kisasszonyhoz.
A kis hadnagy észrevette a vörös rózsát és lelkesedve megcsodálta. Auguszta kisasszony mosolyogva törte le a virágot és oda tQzte a hadnagy vállzsinórjába.
— Milyen szép! — mondta a kis hadnagy — az ősz virágai a legszebbek, s a
..•legtöbb gyönyörűséget szerzik a virágok barátjának.
— Igen — szólt elmélázva Auguszta kisasszony — a legszebb az ősz virága. AJ rózsa, amelyik kara tavaszszal fejti bírtllmját.\' sokszor, igeu sokszor lefagy, mielőtt \'még virult, illatozott volna . . .
nem vehetjük gyár számban, hisz már minden kis mezővároskában található egy ilyen. Mind ez említett gyárak fennállása azonban kedvező lakősságunkra nézve, mert stámoa munkás foglalkozik bennök, babár a nyersanyag termelésére mindez-idelg nagyobb befolyással nem voltak és tán nem ia lehettek.
Megfeledkeztünk azonban egy uj gyárunkról, a most nemrég létesült szesz-finomítóról, habár ezt némi akarattal tettük, mert lapunkban még nem foglalkoztunk vele. Nagy reményeket fűztünk ezen gyár megalakulásához. Azt bittok, hogy az oj gyárban legalább pár azáz munkás fog dolgozni, holott alig találunk 8—10-nél többet és azt látjuk, bogy csak a szövetkezeti tagok azeszlermését finomítja Ami megnyugtat mégis benűnk az, hogy városunk forgalmát emeli és igy gazdaságunkra mégis jótékony hálással van; és egy gyárral mégis csak több van városunkban.
Ilyen állapot után azonban remélnünk kell, bogy nemsokára létesülni fognak olyan gyárak, amelyek még számos munkást foglalkoztatnak, továbbá vidékünk termelését is emelni fogják. Nemrég ütött egy ily gyárat el kezünkről a szomszéd Csurgó, egy létesülendő dohánygyárban is nagy reményt helyeztünk, de hallomásunk szerint ezt Pécs fogja megkapni; most tehát, amikor egy uj juta- és pamut-fonógyár van alakulófélben, azon kell lennünk, hogy ba csak lehetséges az városunkban létesüljön.
Főderl Emil és Bányai Mór vállalkozók adták ba kérvényüket a mult hetekben a városi tanácshoz, melyben egy helyben létesítendő juta- és pamutfonósyár alapításához segítséget és engedélyt kérnek. Nevezeteseo a várostól 6655-5 Q-öl területnek örök használatra való ingyenes átengedését, a községi adó és kövezetvám alél való 6 évi mentességet és 200,000 korona, 25—30 év alatt törlesztendő kölcsönt kivánnak, hogy az nj gyárat létesíthessék. £ bó 23. napján tárgyalta kérvényüket a pénzügyi bizottság, de még végleges megállapodásra oem jutott. A hangulat a telek éB az adómentesség megadásában általános igenlő volt, de a 200,000 korona kölcsön megadását sokan ellenezték. Azonban a pénzügyi bizottság nagyobb része valószínűleg javasolni fogja a közgyűlésnek, hogy 160,000 koronát i\'/i\'/a kamatra kölcsönözzön a város az nj vállalat létesülése végett.
Némileg helyesnek találjuk a véleményt. A város rendelkezik elég felesleges telekkel, a Kis- és Nagykanizsát összekötő országút mentén, az adómentesség pedig elenyészően csekély áldozat Csupán a kölcsön tekintetében van némi megjegyzésünk. Városunk vagyonnal nem rendelkezik, igy tebát magának is kölcsönt keltene felvenni, bogy azt kölcsön adbaa-a. Természetes már most, hogy mindenekelőtt az adóssági tökét kell magának biztosítani. Bogy ez miként lehetséges, nem tudjuk. Az uj gyár mindenesetre nagy hatással lenne vidékünk len- éa kendertermelésére, ai uj jövedelmi ág az adőző gazdák adófizetési képességét is biztosítani fogja. Szóval sok gazdasági előny jön létre az uj gyárral, amelyek azt tanácsolják, bogy adjon meg a város minden lehetőséget az uj gyárosoknak, bogy vállalatuk létrejöheasen.
A proletáriátus mindenesetre kÍBebb lesz, ha városunk pár száz munkása keresethez jut, de ne feledkezzék meg városunk vezetősége arról sem. bogy idegen munkások túlnyomó alkalmazása ellen (mint ezt több helybeli gyárnál tapasztaljuk) tiltakozzék, mert idegen munkások városunkba özönlésével csak a szegénység nagyobbodna. Tarmészelea, bogy erről mindaddig szó nem lehet, mig a helybeliek kellő kiképzést nem nyeroek, illetve a gyártási munkálatokat másoktól el nem tanulják.
Xertóaa A.
Snobizmus.
.Nem azt kérdem, hogy mi vagy. — mondja Tallefrand — hanem, hogy vagy e valami.\' Nem szükséges, hogy költő, miniszter, uralkodó, bankigazgató légy. Lehetsz kováca-legény, vagy komikus a színháznál; mezei munkáé, vagy hírlapíró; varróleány, vagy doktornő. Egyremegy. De ami vagy, az légy igazán. Az emberek vérmérsékletük szerint két osztályra oszlanak. Az ideologusokéra és a gyakorlatiakéra. És e két osztály örökös küzdelemben van egymással. Mindegyik «>t hiszi, hogy a bölcsek körét ő találta meg és ezért lenézi a másikat Hin versengés I Az emberiség háztartásában egyenlően van szükség mindakettőre. Sem ideológusokra, aem praktikus emberekre! csak mint ilyenekre, nincs nagy szükség. De
nagy szűkség van férfiakra, kik bármely osztályhoz tartoznak is, helyüket a lehető legjobban megállják.
És ez mindenben igy van. Ami vagy, légy igazán, légy az szívvel-lélekkel. Ne légy hazug, maradj meg őszintének éa eredetinek. Aki nem annak mulatja magit, a mi, az bazog éa nevetséges utiaró. Hijjíval van az eredetiség minden fenkölt, vonzó tulajdonságának éa tele félszeg-séggel és ostobasággal. Nevetséges a versíró füszerkereskedő, a böriianer író, a pap, kl a divat bolondja, a ballerlua. ba gazdaasszouyi hajlamai vannak és a családanya, ba könnyű vérű. Nevetséges a szegény ember, ha drága passziói vannak, a tehetős, ha rongyosan jár, az imok felesége, ha vezető szerepet játszik a divatban; a béka, mikor az ökröt utánozza.
Az önállóság és eredetiség még a rosszban is Bzép. Lehet rossz, de szép. Az utánzás mindig szürke, unalmas és gyakran utálatos.
E<t a bevezetést nem tiszta elme-futtatásképpen irtuk. Van egy kis vonatkozással térsas életünkre. Talán különösnek fog tetszeni sokak elölt, hogy mikor mi társas életünk kritikáját adjuk, ezt mindig más és más szempontból tesszük. Mi ezt természetesnek találjuk. Djságot irunk és foglalkozunk az aktualitásokkal; nem ugy, abogy ez éppen csak kötelességünk lenne. A mi működésünket a birrovalok teljesen nem merítik ki. Azzal, hogy valamely eseményt rövid hir alakjában leközöltünk, ezzel az eseménynyel még korántsem végeztünk teljesen. Annak okai, következményei és tanulságai soká megmaradónk bennünk és összefüggését tisztán látjuk más eseményekkel. Mások végigtáncolják a farsangot, aztán elfelejtik. Mi még a nyár derekán is visszaemlékezünk gyakran azokra és megtaláljuk azok következményeit. Mások gondtalanul élvezik a tavaszi korzó bijit és őszre elfelejtik azt Nekünk őszszel is eszünkbe jut a tavaszi korzó pompája és hatását tisztán meglátjuk az anyagi romlásban. A nyaralás, mely • társadalmi kényszer jellegét viseli magán, caak futó epizód az életben, de mi nagyjelentőségű dolognak tartjuk, melyre mint végzetes katasztrófák okozójára gyakran volna alkalmunk rámutatni. Érdeklődésünknek örök tárgya, társadalmi életűnk. A nap minden jelentéktelen eseményében az ehhez való vonatkozást keressük és meg is találjuk. Ez a magyarázata annak, hogy mi ezzel a soha le nem tárgyalható kérdéssel mindig más oldalról foglalkozunk. Tekintetűnk mindig erre van irányozva és minden utunk idevezet.
Most, végigélvezvén a farsangi mulatságok egy részét, megtaláltuk társas életünk egybsngu, inproduktiv és tartalmatlan voltának egy ujabb okát. És ez az eredetiség teljes hiánya. Valóban, ha szemügyre veszszök intézményeinket éB társas életűnk legapróbb mozzanatait is, a legnyugodtabb lelkiismerettel rányomhatjuk mindegyikre ezt a bélyeget: „kópia." A mulatságok programmjának minden pontjára rámutathatnánk és megvádolhatnék azzal, bogy uraságoktól van levetve. Az egyik egylet a Park Club, a másik az Operai Bálok ez a szomszéd város egyleteinek, amaz pedig valami bécsi vigalom levetett ruháit viseli. És mindez oly üres, oly tartalmatlan és oly távol áll tőlünk.
A mulatságokon szerzett tapasztalatok alapján beszélünk, de nem csupán mulatságainkról. Az eredetiség hiányának vádjával társas életünk minden egyéb ténykedéseit la épp ily teljes Joggal illethetjük.
Hogy irodalmi körünk hatástalanul működik, hogy mulatságaink oem nyújtanak a rájuk pazarolt pénzáldozat és jóakaratnak megfelelő élvezetet, bogy társadalmunkat aláaknázza az egyenetlenség és céltalan vetélkedés, bogy a tönkrement exisztencíik száma egyre növekedik nálunk, bogy annyi fájó sebünk van es oly kevés üdvös intézményünk, ez mind az eredetiség, az önállóság hiánya éa idegen eszmék és külsőségek utánzása okozza. Nem vagyunk azok, amiknek lennünk kellene, nem látszunk annak, •mik vagyunk. A pompa, melyet kifejtünk, kedvezőbb anyagi viszonyokra engednek következtetni mint melyek közt élünk, életűnk fénye, a báltermek és a korzó pazar külsőségei nem állnak arinyban a lakók gazdaaági viszonyaival. A rang ntin való hajsza, a kasztszellem, mely meghonosodott nálunk. érthetetlen e városban, melynek lakói túlnyomóan a polgiri osztályhoz tartoznak. A fővárosi életmód ntinzisa nevetséges nilunk, hol a lakók as ily élet folytatásához szükséges minden kelléket nélkülözik. A külső megjelenés fénye, az elkülőaödés szelleme, a tartalmatlan és léha életmód, mind idegenből
betelepített virigok, melyek nem • mi talajunkból csirizlak ki, nem a ml igényeinkhez éa tehetségűnkhöz vannak szabva is ezért, ha máshol, hol ezek a társadalmi vlazonyokból természetes utón fejlődtek ki, kellemeséé teszik az életet, ni aok unalmasai, célulanni és tartalmatlanul teszik azt.
Sokan vannak, kik a fővárosi élelmid msjmolisával modern voltukról akarnak tanusigot tenni. Ugy vélik, hogy nilunk tndominy, művészet, minden mi szép, mi jó, a fővitosban van felhalmozva éa mi ba elmaradni nem akarunk, a fővárosi élet utánzására vagyunk utalva. Igen ám, csakhogy mi a fővárosi élet jellemző tulajdonságaiból szinte szándékosan keressük ki a tartalmatlant, a visszatetszőt és rosszat éa ami valóban méltó lenne az \'utánzásra, azt figyelmen kívül hagyjuk. Mit mi a fővárosi életből elvonunk, az mind csupa külsőség: divat szeszélye a ruházkodásban és az érintkezésben, léhaság a társalgásban és az idő felhasználásában és felületesség a munkában.
Ne gondolják, hogy mi csupa negációból élünk. Ha mi helytelenítjük társadalmi viszonyainkat és életűnket, az egéazséges viszonyok recipéjét is megtudjuk adni. Legyűuk őszinték, önállóak és eredetlek. Maradjunk azok, amik vagvunk és igaz mivoltunk határain belül igyekezzünk a legjobbak lenni. A mi életünk a fővárosiétői különböző alapon áll, lelkiismeretlenül, könnyelműen másolnunk a fővárosi életmódot, káros következmények nélkül tehát oem lehet. Irodalomban, művészetekben, tudományban és az élet minden mozzanatában van nekünk eredeti, a mi szükségleteinkből, társadalmunk múltjából kicsírázott célunk; ezt kövessük, ebbe az irányba áldozzuk fel azt a töméntelen sok pénzt, fáradságot és lörekvést, melyet idegen bálványok tömjénezése közben eredménytelenül elpocsékolunk. Nem a legkedvezőtlenebb anyagi viszonyok között éíő vidéki msgyar viros vagyunk. A társadalmi működés minden terén találhatunk magunknak méltó és magasztos feladatokat, melyeknek szolgálata bizonyára egyeaiteni tudná széthúzó osztályainkat és egészségesebb alapokra fektetni egész társas életűnket I
Amit mi művelünk, az caupa hazugság. A mi viszálykodáaaink nevetségesek, vetélkedéseink minden jó eredmény nélkül valók, fényűzésünk káros pazarlás. Haszontalan és tartalmatlan az az életmód, melyet folytatunk.
Semper.
HÍREK.
— A főispán beiktatása. Útjában Hertelendy Ferenc főispánt Szentmiklóssy Gyula s Keszthelyen Takáts Imre főszolgabírók üdvözölték egy-egy bizottság élén; Nagykanizsán Vécsey Zsigmond polgármester fogadta nagyközönség előtt a kérte a város emelkedésére vonatkozó jóindulatát; Zalassentivánoo Malatinazky Ferenc megyei bizottsági tag fogadta és üdvözölte a törvényhatóság nevében, meleg támogatást igér nehéz küzdelmes pályájához, mert karöllött munkássággal lehet eredményt elérni. A közbeeső állomásokon is: Zalaszentmihályon tisztelgett egy előkelő csoport, élén Qaál Miklós pacsai főszolgabíró a Németh Jenő igazgató-tanító a tanulók élén. Bucsuszeutláazlón szintén Benkö Sándor tanító a tanulókkal a a tűzoltó testület — Zalaegerszegről Szentivánig s néhányan Kanizsáig mentek a fői-ipán elé. Ezek közölt Cserfán Károly alispán, Legát Kálmán apátplébános, Hajik István, dr. Obersohn Mór, Boechán Gynla ügyvédek, Szűcs Dezső, Szily Dezső, Königmayer János, dr. Háry István, Skublics Zsigmond földbirtokosok, Odor Géza p. 0. igazgató, Treztyánszky Ödön árvaszéki elnök, Thassy Kristóf tiszti főügyész, Thassy Ujos főszolgabíró. Délutin 7,4- órakor érkezett be a különvonat mely a főispánt éa kíséretét bozta. A vonatról leszállt Herlelendy főispint a közönség megéljenezte s Virhldy Lajos polgármester a város nevében üdvözölte a szeretettel fogadta. Csütörtökön reggel 9 órakor Csertin Károly alispin megnyitotta a rendkívüli közgyűlést, melynek egyetlen tirgyit előadva, a templomba vonultak, hol Legith Kálmán apát tartott Istentiszteletet fényes segédlettel. Délutin 2 órakor a Korona vendéglőben 860 terítékű díszebéd volt, melyen elsőnek köszöntötte föl a királyt Hertelendy Ferenc főispin. A beiktatás ntin a testületek tisztelegtek a főispin előtt
— Személyi hlr. Hertelendy Ferenc, vármegyénk újonnan kinevezett főispánja, hivatalába való ünnepélyes belktatiaa alkalmából f. hó 27-én délben több
viroai képviselő, bizottsági tag és Makfalvy Géza államtitkár kíséretében a Zalaegerszeg feli 2 óra 10\' perckor induló vonatot bevárva az illomiaon tartózkodott. Vécsay Zsigmond polgármester a tanács élén üdvözölte a főispánt, majd pedig több megyebeli taggal Zala-egerszegre kisérte.
— Kinevezés. A m. kir. honvédelmi miniszter a nagykanizsai 20. bonvéd gyalogezrednél Krausz Zsigmond tartalékos hadapród jelöltet, tartalékos badap-róddá nevezte ki.
— Halálozis. Gróf Featetich Jenő ujudvari uradalmának ispánja Wlassics Gyula f. hó 25-én elhunyt, 56 évet élt
— Hangverseny. Krammer Teréz, ■ budapeti operaház művésznője f. hó 24-én tartotta meg haogveraenyét A Kereak. Ifjak Önképző egyletének meghívására jött Kanizsára. Énekével, kedves modorával éa bájos megjelenésével egy csapásra bódította meg azt > díszes közönséget, mely a Kaszinó dísztermének utolsó helyét is elfoglalta. A zongorakiséretet a művésznő férje helyett Pollák Mikaa zongorataoár vállalta el a hangverseny napján. Krammer Teréz Aidából énekelte a Nilus jelenetet a szokottnál sokkal lassúbb tempóban. A vr ndsori víg nők nagy áriájában ragyogtatta caak igazán nagy, tömör éa a magasban tiszta csengésű érces rendkívül iskolázott hangját Egy átmenetnél azonban a művésznő elfelejtette az összekötő taktust, és a kísérettől várta, hogy erre az emlékezetből eltűnt taktusa egy segédakkorddal visszavezesse, ép ugy, mint a sugó rávezeti a színészt a szövegre, egy-egy jelszóval. Ez a színházi szokás. De a művésznő megfeledkezett arról, hogy vidéki haogverseDyterembeu van.. Várta az akkordot, de uem kapta meg. Átlátta tehil ebben a kritikus pillanatban, bogy vagy félbe kell szakitania az éneket, vagy néhány ütem ismétlésével újból próbálkoznia, vájjon a kisérő átsegíti e a dallamban keletkezett hézagon? A kíséret haladt, az énekeanő ismételt és ebből egy pillanatnyi diszharmooia keletkezett. Krammer Teréa homlokához kapott, hirtelen olt termett a kisérónél éa egy kézmozdulattal rámutatva a hangjegyekre, helyreállította az összhangot Ez az egész jelenet nem tartott tovább nébiny másodpercnél. Ez a drimai jelenet a közönségben óriási tapsvihart váltott kl. Közönségünk tüntetőleg nyilvánítani akarta ezzel, hogy ezt a kisiklást sem a művésznőnek, sem a kísérő Pollák Miksa zongoratanárnak terhére róni nem akarja. Krammer Teréz, a niagy. kir. opera művésznője azonban, egész este az incidens hatása alatt volt és folyton erősgette, hogy csakis az bántja, hogy taláo nem tartják lelkiismeretesnek művészete gyakorlásában, pedig kiváló pozícióját éppen ennek a lelkiismeretességnek köszönheti. Azután néhány dalt adott elő, melyekbeu azonban hangjának drámai ereje nem jutott oly szépen érvényre, mintáz opera, színpadján, hol a művésznő van csak igazán elemében. A művésznő énekelőadását a közönség frenetikus tapaviharral honorálta, csak azt sajnálta, hogy az énekszámok oly rövidek voltak. Dr. Pillitz Soma humoros felolvasást tartott a kozmetikáról vagyis szépítésről és a közönséget mintegy fél órán át derűit hangulatba ejtette. Hogy az elmés doktor a felolvasás után is nem egy sikerült viccet ejtett el, azt felesleges megerősíteni azoknak, kik ismerik. Közönségünk pedig megmutatta, hogy megtartotta régi szeretetét az igaz énekművészet iránt
— Áttudó választmány. Január hó 30-án délelőtt 9\'/, órakor Zalaegerazegen a megyeház gyüléstermében állandó választmányi gyűlést tart
— Irodalmi ös Művészeti K«r Zalaegerszegen. Zalaegerszeg társadalmi életének egy rég érzett hiányát lenne hivatva pótolni. Ezen Irodijmi és Művészeti Kör megalakítási módozatainak megbeszélése céljából f. hó 31-én vasir-nsp Zalaegerszegen előértekezlet tartatik.
— V] személyvonat. Január 15-től kezdve a déli vaaut egyik tehervonata a zala-szent-iván nagykanizsai vooalrészen kísérletképpen személyszállításra (II. éa III. oszt) lesz berendezve. A vonat S óra 8 perckor este indnl Zala-Szent-Ivánról és 9 óra 13 perckor érkezik Nagykanizsára.
— A fehér asztal. A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet a .Polgári Egylet-termeiben 1904. február hó 6-in izom-haton emberbaráti céljaira .Utazás a fehér asztal körűi\' elnevezés alatt Jelmezes estélyt rendez. Belépő dijak: Páholy 20 kor. Karzati ülőhely 3 kór. Földszinti bemenet/2 kor. 40 fill. Diákjegy 1 kor. Kezdete 8\'/, órakor. A teremben négy csarnok lesz felállítva és egy tétel: mentől többet költosz, annál jóté-
XLÍII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JANUÁR 30-án.
konyább vagy. A tétel mindenkinek telidre van bizva. A csarnokok berendezése a követkoző. SVm«« népdalokat 97. órakor
énekelnek: PragerIlon.éa P^erM^.t
úrhölgyek. Confiserie. Francia dalokat 10
órakór énekel :Dr.011op Mórné uraő. Japán
tea-csarnok. Angol dalokat 10V.Ó"«°r énekel: Dr. Hajós Soméné urnő. Qo .isana. Tiroli\' nótákat 11 órakor énekel: Bla« Margit\'úrhölgy. Shweek tanár mm fűttymüvéaz. Zongorakiaéret: Bonyhádi
Antónia.úrhölgy. . . H„vo.
_ Deák-koncert. A régi hagyományokhoz biven ment végbe • főgimnázium ifjúságának "f.Jf.f\'Có^ értelmisége éa a tanár, kar Wfga vállvetve hozta meg « 8zép anyagi éa Irknlcai sikert éa a jótékonyság, valamint rne"étt egyenkint elérték célokat A programra összeállítása változatos volt teg e* számai a várakozást kielégítő,Ok. Kiemeljük., melodránsk a vígjátékot éa a vonósnégyest, melyek a szokásos mértékhez való hasonlitáa nélkül la becseseknek mondhatók. Valóban őrömmel láttuk, bogy az ifjú mennyire megtudta érteni és érvényre juttatni az érett, mélyen gondolkodó költ5 alkotását. A vígjáték, helyesebben genrekép szereplői ia nagy buzgósággal- és ügyességgel élték bele magukat "szerepeikbe. Különösen Fehér Károly mulatta a ezunyadó tehetség jelét Élénk tspsvibar jutalmazta őket és a szerzót is, Dr. Révalt. Végül a vonósnégyes élő dicsérete a tanár lelkiismeretes ügyességének és az ifjúk törekvésének. Eunek az értékes programmszámnak szereplói:-Karcag Jenó (1. hegedűs), Bartha István (2. hegedűs), Krátky Pista (brácsa) és Ssuermann Béla (gordonka) voltak. Az énekkar is nagy részt vitt el a sikerből és meghozta a babért annak, ki nem sajnálta a fáradságot érte, Sima János főgitnn. tanárnak. A zenekar, mely közeledik\' immár a tökéletességhez, a tanuló ifjúság és a dirigens intelligenciájának legvilágosabb tanújele. Ezek után a táncmulatság vette kezdetét, mely mint eddig is, "ittzes Jókedvvel folyt le. Az estély sikerének oroszlánrésze Csóti Márk tanár urat az estély védoókét illeti, akinek oldalán a főgimnázium ifjúságának rendező bizottsága, élén Bsrtha Istvánnal működött.
— Eljegyzés. Gálos Béla posta- és távirdt tiszt eljegyezte Reimann Mariska kiaasszonyfí Keszthelyről.
— Házasságkötések. Újvár; Géza nagykanizsai lakós, birtokos, ma kötött házasságot á helybeli anjakőnyvi hivatalban Auspérger Ferenc, rézműves, kap-roncai lakó* leányával, Mariskával. Mint tanuk: Knortzer György, takarékpénztári igazgató és Veruig ;Hanrik mozdonyvezető, szerepeltek
Mantuánó Jenő magyar állam vasúti mérnök Szegeden, ma kötött házasságot őzv. Fialovits Lsjosné leányával, Margittal.
— Útonálló rablók. A 16-án történt szenzációs rablótámadás tetteseit, név-szerint: Horváth Jnda Lászlót, és Gödörházi Izidort f. hó 24-én kisérték át a kir. űgyésszséghez, ki is Dyomban a kir. fogház felügyelő gondozására bízta őket. Terhükre rótt tettüket töredelmesen beismerték és igy remélhető, bogy a tavasz-szal összeülő esküdtszék által hozandó méltó büntetésüket mielőbb megkapják. Horényl Bélát az ügyészség szabadon bocsájtotta, mivel az ellene felmerült gyanú nem volt iudokolf.
— Öngyilkosság. Soaterics Viktor perlaki kereskedő f. hó 23-án agyonlőtte magát Temetése f. hó 25-én nagy részvét mellett törtéof öngyilkosáénak oka, gyógyithatlan betegség. v
— UJ takarékpénztár. Ihászi Horváth István anyakönyvvezető kezdeményezéséro a kiskanizsai polgárság előkelősége folyó évi január hó 26 áu tartott értekezleten kimondotta, bog; Kiskanizsa székhelyijei: .Kiskanizsai takarékpénztár r. t.\' cég alatt takarékpénztárt létesít A tervezet szerint kizárólag a kölcsönös önsegélyezési és a házi váltókon alapuló üzletágot fogja kultiválni, mérsékelt Illetve kamat nélküli kölcsön nyujtáasal. A társaság 500 drb. 100 koronás névre azóló részvények kibocsájtása álul létrehozandó 50 ezer korona alaptőkével fog rendelkezni. A részvények jegyzése 1904. évi március hó l-ig eszközölhetők. Ezen tárgyra következő számunkban visszatérünk, annyit azonban már most is jelezhetünk, hogy ezen uj Intézmény iránt az érdeklődés rendkívüli, ugy annyin, bogy a kibocsájtott részvények rövid időn belül jegyezve lesznek.
— Közgyűlés. A nagykanizsai .Első Temetkezési Egylet* 1904. évi február bó 2-án délután Va8 órakor • temető kaszárnya helyiségében tartja rendes évi közgyűlését Tárgysorozat: L Elnöki
jelentése a lefolyt évről. IL Az 1903. évi aárszámadásokra vonatkozó azámvizs-gáló bizottság jelentése és erről kapcsolatban a felmentvény megadása. ÜL A hiányzó tisztikar megválasztása. IV. Indítványok, melyek a közgyűlést 48 órával megelőzőleg az elnökséghez cimezve Írásban nyújtandók be.
— Balatonfőldvár Fürdő Részvény-társaság. Minden tekintetbeo nagyszabású és derék magyar vállalkozás valóault meg a Balatonfőldvár Fürdő Részvénytársaság megalakulásával. A Balaton egyik legszebb, legregényeaebb pontján, Balaton-földváron magyar tőkével, magyar szellemben, nagy fürdőtelepet létesítenek. Széchenyi Viktor gróf volt az, aki körülbelül egy évtizeddel ezelőtt megkezdte a munkálkodást, most pedig az ő előzékenysége tette lehetővé, bog; az azóta egyre fejlődő magyar fürdő egyszerre nagg;á és erőteljessé legyen. Nem szabad ez alkalommal megfeledkezni a telep legagiliBebb mozgató erejéről, 8pur István mérnökről, aki a moatani telepet is tervezte s akinek régi eszméje valósul meg azáltal, bogy most nagjsz.básuvá lesi a vállalat. Az ő hosszas és fáradhatatlan munkásságának köszönhető az is, hogy létrejött az a színmagyar vállalat. A vasárnapi alakuló közgyűlésén jelentették már, hogy .» egész részvénytőke kivan fizetve s igy semmi sem áll útjában annak, bogy egész erővel megkezdődjék a telepen munka. Már erre az évadra elkészül a coursalon.
— Hnnktsbál. A helybeli két egyesült nagy iparvállalat .Josifoviti és Faschiog". „Franz Lajos és fiai" cégek alkalmazottjai f. hó 23-án sikerült táncmulatságot rendezlek. Dicsérettel emeljük ki a szép erkölcsi aikert, melyhez nagyban hozzájárult, hogy a cégtulajdonosok maguk is tevékeny részt vettek benne.
— Nehéz ott lopni, ahol a gazda maga is tolvaj, Alaposan rácáfolt erre a közmondásra egy zaeniáliB boltosip.8 egy vidéki városkában, Kacorlakon. Nevezett törekvő ifjú egy társascéget szolgált, melynek egyik tagja azelőtt szintén egy másik ottani kereskedőnél volt tevékeny. Hosszú éveken hiven szolgálta munkaadóját, annyira biven, hogy sem gazdája, sem saját vagyona közt nem tett különbséget (igaz, hogy néki semmije se volt) De a végzet, ezúttal nem a büntető biróság alakjában, utolérte. Alig hogy megnyitotta üzletét, öl ia meglopták. Ette rájött éa állítólag igy szólt szemre-hányólag a jövendőbeli nagykereskedőhöz: ,Te is ug; kezded, mint én?" Mire a zseniális boltosinas azt felelte, szintén állítólag: ,De sajnos nem ol; üg;esenl\'
— Jegyzi választás. Alsólendvai aljegyzővé f. bó 23-án Beinicza Péter, zalaszentgróti segéd jegyzőt választották meg. —
— Meghívás. A kiskanizsai Polgári Olvasókör f. évi lebruár hó 2-án B.ját helyiségében táncvigalmst tart, melyre az olvasókör tisztelt tagjait éa családjait ez utón tisztelettel meghivja a rendezőség. Belépti-dij 60 fillér. A tiszta jövedelem az olvasókör könyvtára javára rordittatik, miért is felülfizetések köszönettel fogadtatnak és birlapilag n;ugtáztatnak. Kezdete este 8 órakor,
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyesűit önsegél;zö szövetkezetnél, a február hó 2-ára esó befizetések, az ünnep miatt 4 én fogoak megtartatni
— öngyilkossági kísérletek. — Koschitzky Bálint, az 5-ik ublánus ezred 2-ik századának hadnagya f. bó 25 én Csáktornyán, szolgálati fegyverével mellbe lőtte magát. A löseb súlyos természetű ugyan, de a hadnagy felg;óg;uláBa remélhető. Az öngyilkosság oka, szerelem.
Krausz István, vasgyári munkáé I. hó 24-én öngyilkossági szándékból — Nag;-kanizsáu a József főberceg uton lévő Brinner-féle korcsmában — főbe lőtte magát Állapota súlyos, de nem életveszélyes. Az öngyilkosság oka, azerelmi bánat
— Góafűrdó. Gőzfürdőnk Scherc Emil személyében uj bérlőt nyert Főtörekvéae, hogy a fürdőző közönséget minden tekintetben kielégítse.
— Balesat. A csáktornyai vasúti állomáson szinte végzetessé vált baleset történt folyó évi január hó 23-án. Ugyanis Somogyvári Józaef, helybeli lakós, vasúti fékező, a jelzett állomáson a kocsik kapcsolása alkalmával, a sikos pályatesten elcsúszott és bal kezefejét a mozgásban lévő vonat leszakította. Ápolás végett a helybeli közkórbásba szállították. Felgyógyulása remélhető.
—Kamat leszállítás. A kotori takarékpénztár értesiti a felekel, hogy betétekre a kamatlábat folyó évi március hó 1-WI kezdve fél saáiaiékkal leszállítja.
4.
— Menyasszony és a sely embere jó.
A pléh lemezre nyomott selyemhernyók tenyésztését tartalmazó hirdetményt üveggel látták el, de a házasulandók hirdetményei, melyek iránt Bókkal nagyobb as érdeklődés, egyszerű sodronyos kopottas hirdetési táblában vannak a díszes városház kapu folyosóján közszemlére kitéve. Ezeu viszás álispotra az illetékes hatóság figyelmét kérjük kiterjeszteni.
— A soproni IparklálllUls. A Sopronban rendezendő iparkiállitáson a következő cégek fognak iparcikkeket kiállítani: Bartos Pál lakatos Szombathely, Bauer József lakatos Nsgymarton, Girtner János lakatos Kapuvár, Kohn Samu lakatos Nagykanizsa, Kiss István lakatos Csorna, Király Ferenc lakatos Csorna, Scbügerl Mátyás lakatos Csorna, Bergmann Adolf lakatos Sopron, Fodor Frigyes lakatos Sopron, Hofimann Rezső lakatos Sopron, Liizenberger Keresztély lakatos Sopron, Nitsch György lakatos Sopron, Reischl Ágost lakatos Sopron, Steiner János lakatos Sopron, Frogmayer Lajos lakatos Sopron, Wassbuber Károlyné lakatos Sopron, Zepko Ferenc lakatos Sopron, Gramabetter Ferenc kovács Szt-Msrgit, Simon Imre kováCB Kis-Asszonyfa, Toma Imre kovács Zala-Apáti, Pántzer János kovács Nyék, Micsuda György kovács Sopron, Rozroaon József kovács Sopron, Sejwald József kovács Sopron, Freiber-ger Lajos bádogos Sopron, Kauioger Lajos bádogos Sopron, Műller Jánoa bádogos Sopron. Weber Vilmos bádogos SoproD, Weber Antal bádogos Körmend, Payer Henrik bádogos Kapuvár, Payer Gusztáv bádogos Csorna, Gerencsér József szabó Sopron, Braun Miksa szabó Sopron. (Folytatása következik.)
— AdomAnyek kimutatása. — A .KereBztény Jól. Nőeg;lel" karácsonyi vásárjához különféle adományokkal hozzájárulni kegyesek voltak: Sebestén; Lajosné gyermekruhák, Stirling család gyermekruha, kézimunka, nyúl, Tallagb; Dezsöoé n;ul, Weiszfeld & Fischer ruba szövet, Dr. Blau Simonné különféle, Fasching Antalné tyúkok. Deutscb Emiiné kendők, kézelők, Sterbecky Ferencné kűlöufélc, Lázár Józsefné váza, Perzsa Nándorné különféle, Palkó Zslgmondné babák, Kelemen Istváuné gyermek-játék, Slein-bergerué diaztárg;, Strasser Karolin aörös készlet. Lányi Pálné dísztárgy, Okos Gersonné sörös készlet, Pelcz Jakabné iró készlel, Weisz Jaque lámpa, üveg készlet, Welnstein Regina diszkendó, Armuth Sándoroé disztárg;ak, Weisz Testvérek levélpapír, Reik Gyula pipere cikkek, Strem & Klein likőr, Csizmadia Vilma bor, Gulyás Károlyné baba, ecet, olajtartó, Grüubaum & Beck punscb, őzv. Mair Józsefné papirnemü, Hirscber & Lusztgarteu disztárgy, Singer József fejkendők, Kohn S. B. és fia fejkendők. (Folytatalása következik.)
— Hőforrás Nagykanizsán. F. bó 25-én este a Wei»er-féle vaskereskedés előtt, közvetlen a gyalogjárda külső szélén, az arra járók erős gőz felszállást és meleg víz felbugyogását észlelték. Nincs kizárva, hogy esetleg valamely hő gyógyvíz természetes csatornája vezet a jelzett heljen. Ezen tüneménynek tüzetesebb megvizsgálása esetleg megfelelő eredménynyel járhatna (?) (?)
— Köztndomásu, hogy köhögés, rekedtség és elnyálkásodésoál legbiztosabban hatnak a világhírű Kgger-féle mellpasztíllák. mel;ek a gyomrot nem rontják és kitűnő ízűek. Kaphatók minden gyógyszertárban és drogueriában. Doboza l kor. és 2 kor. (Próbadoboz 50 fillér.) Főraktár: Nádor gyógyszertár, Bpest, VL, Váci-körat 17.
intéseit a német birodalmi gyűléshez, amelyben a tőzsdetörvény küszöbén álló revíziója alkalmából a törvény azon rendel-kezéséoek megszüntetését kéri, amely a nőket a tőzsdék látogatásának jogából kizárja. A kérelem megokolásában arra hivatkozik az egyesület, hogy a kereskedelmi törvény nem teáz különbséget férfi és női kereskedők között Érdekes, hogy tekintélyes németországi napilapok, köztük a ,Berl. Tagbl.* is, az egyesület kérelmének teljesítése mellett törnek lándzsát.
8xerkes*t6aéff : Dr VUUinvi Henrik, feleli, s.erkestUS, Kiadó: Jfl. Wajdits JbMKt.
60 kr.-tól méleren-kiut legutolsó újdonságok. — Bérmentve él már elvámolva a
hithoz uállltva. — Nagy miau
azonnal. Henneberg selyemgyár, Zürich.
VEGYES.
- Meghízható gyógykezelés. Zavart emésztéssel ellktott egyének, kik ét 1 *" \' lelfu»ódásban, gyomoiBőrcsőkben
txágyhiányban, ét rendetlen
ttékelétbeo nemednek, a .Holt-féle teldlitz-por\' hasxnálau iltal rövid idő múlva vissta-rverik egéttségnkel. Egy doboz irt 2 korona. StélkQldét naponta utánvétellel Hall A. gyógy-sierést, a. ét kir. udv. tz állító alul Bécs, I. Tuchltnben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Hali-féle készítmény kérendő az 5 gyári jelvényével és aláizátával.
MYILTTÉR.
At e rovat alatt kőalöttekért nem vállal felelőstéget a axerkeutőség
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bántalmsinál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelre lesz. H iik y haj tó hatása?
Kell mi izil | Könnyen emészthető
Kapható iaTányvixkereskedésekbeo éi
gyógjtxerttrakban. A SaWator-forrát igazgatósága Eperjesen
HIRDETÉSEK.

pa tea
%......a világon.
Kapható minden szskmába vágó üzletben, nagyban Scbwarz és Taubernél Nagykanizsán. .\'
KÖZGAZDASÁG.
— A só ira. A magyar kereakedelmi réazványtáraaság, mint a magyar kir. sójövedék vezérűgynöksége által Sziget-Kamarán és Maros-Ujvárt létesített denaturáló telepeken kiszolgáltatandó (szódával) denaturált iparsóra nézve megállapított árakat a m. kir. pénzügyminiszter nr az 1902. évi árakkal szemben hatvan fillérrel mérsékelve, legújabban a következőképp állapította meg: A tiszta iparsó ára 100 métermázsán alóli mennyiségben métermázsánként 2 kor. 67 fill., tisztátlan iparsó ára 2 kor. 37 filL Száz métermázsa, vagy szoofelűli mennyiségnél a tiszta Iparsó ára métermázsánként 2 kor. 40 fii)., tisztátlan Iparsó métermássánként 2 kor. Ez árhoz a sziget-kamarai ipar-aótelepen még 18 fillér szállítási dij számíttatik minden métermázsa só árához. Bopron, 1904. január hó 16-én. A kerületi kereskedelmi ée iparkamara nevében.
— Nók a tőzsdén. A .Deotscher Varain für Franenstimmrecbt* kérvényt
XXL ÉVFOLYAM.
A CSÁKTORNYAI TAKARÉKPÉNZTÁRRAL EGYESÖLT
Önsegélyző Szövetkezet t. c. tagjai
f. évi március 6-án délután 2 urakor Csáktornyán,
a Csáktornyái takarékpénztár részvénytársulat helyiségében tartandó
KÖZGYŰLÉSRE,
hivatkozva az alapszabályok 20. § ára*) tisztelettel meghivatnak.
Tár g y a k :
1. Az igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. A folyamatban levő IX. és X. csoporti számadások és a felmentvény fölötti határozathozatal.
4 Igazgató, 4 igazgató-tanácsi tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
5 A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kijelölése. 6. Esetleges indítványok.
Csáktornyán, 1904. jannár 25-én.
Az igazgatósás.
•) Hogy a közgyűlés érvénjet határozatot hozhasson, arra legalább 20 txóvetkezeti tagnak iek-uléte tiflktégolteük, kik 600 fémbetétet képviselnek.
Ha a közgjölét nem tálhatnék határozatképessé, tkkor 16 nappal későbbre egj nj köz-gjOlét hivtndó 6111-\'. mely at rlió közgyűlés tárgyai íötött, tekintet.nélkül t ugok vagy törzsbetétek stámára jogérvényes határotatokat hot.
A megvizsgált évi «ámadáaok, at btleti jelentét ét a felügyelő-bizottság jelenléte a tártnlat atk-ti helyiségében a kötgyűlétt » nappal megelötöleg a részvényesek álul betekinthető.
BGHIYA8.
A Kotori Takarékpénztár részvénytársaság
TIZENKETTEDIK
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
i
1904. február hó 14-én d. u. 2 drakor üzlethelyiségében tartandja,
melyre a t részvényesek ezennel meghívatnak.
A közgyűlés tárgyai lesznek:

1. Az évi zármérleg és eredményszámla bemutatása, valamint az osztalék megállapítása.
2 Az igazgatóság és felügyelőség részére a felmentvény megadása.
3. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes t«g kiküldése.
4. Az igazgatóság megválasztása, fi A felügyelőség megválasztása.
6. Esetleges indítványok tárgyalás*.
XL1II ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JANUÁR 30-áa.
r„k akkor valódiak. h« mindegyik dobo. KoU A. „MJegyát és alilri.it tünteti fel.
íSíd^U mindig „Syobb \'^^Tur." \' .....
Hamisítások tBrvényIleg fenyíttetnek.
I MOLL-. FELE I
Csak akkor valódi. fZ^VX
lilbirxliiz nevezetesen mint fá|dili«lillaplt< bidirziHUil mr J
é. " megholé. egyéb következményeinél legi.merete.ebb népxaer. -óeeiott eredeti Dvtj ira I kor. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnlabb mód.xer szerint késsltek gyermek é. hölgy oappan . bir BkazerO ápolására lyer-ekak > fetaíttek riazéri.
Ara darabenktut - 40 tlll. öt darab - I k.r. BO «ll. Minden darab permek-.»»ppaa Matt A. <td|egytn\' _
Főszétküldé s:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, Bécs: Tochlaoben 9. sz. Vidéki megrendcléiek naponta poitantinvét mellett teljesíttetnek.
raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét vídjegyével ellátott késtitményeket kérni. Raktár: Nagy-Karnisán Rosenfeld Adolf Fiai.
A
pQsetí T\'rn\' —->»>
melyek éiek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden balhajtő, feloldó szer ajánl-Utoak, ar. emésztést nem akadályozták, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekek Is szívesen veszik.
Epy 15 pllulát tartalmazó dobol 30 fillér. egy teker«, mely 8 dobozt, tehit 120 pllnlnt tartalmai, csak 2 korona o. t. 2.46 koron. összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmentesen küldetik.
I/ÉD Ilii/ Nensteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi MLllJUft csak. ha minden doboz hátsó oldala a törvé-nyileg bejegyzett .Uell Leopold" védjegyünkkel, vörös-íekelo nyomással van ellátva. Védiesyezett dobozaink-, »«■»»»«; és csomagolásainknak a „PHIUPP NEU8TEIN APOTHEKER\' aláírást kell tarlalmazniok.
IEUSTEII FÖLOP
gyógyuertir* > .Szent-Lipóthoz\' Z
WIKH, I. Be«, PUnkengasse 6.
j^ihashaj^ata^saii

^ Kivitet-
Magyar, Német, Lengyelországi, valamint Prágai
HENTESÁRUK
valódi prágai és westfáiiai sookák, kar-manádli. krakói kalbász, magyar és veronai szalámi, mortadella, debreceni kalbász, paprikád szalonna, valamint mindennemű hurka különlegességek. Anion Zawodiky Bécs, XVI. Brestelgasse 5. Árjegyzék ingyen és bérmentve. }lágyban. Klctlnnhen.
lUktir Nagykinlxiin: BBLU8 liJOS éi KEIK GTULi gyógyszerészeknél.
oooaaassoooaaa oooooooo ooooooaoaoaoaoo
Z. K. VM g
leknél. g
IOOOOOOO
Mn int* ivétottó
bármily áHi«u m«íbiaható gyének bnda-p««ii bankházban »or* jegyeknek réazlet-fiaetéare való eladAzin, u 1888. éri XXXI. t -c. alapján. Tőke éa kockázat nélkül némi azorr alommal könnyen elérhető
havonta 800— 600 korona kereset ■y Ajánlatok intézendók a .Szerencse Híradó* ki&dóhivataUnak, poatafiók 180. Budapest. H
meghív A
VAGYON
MÉRLEGE
TEHER
1900—1903. évt. kötelező
1901-1904. „
1902-1905. „
1903—1906. „ Feloszlott évtársulati függő ideiglenesen elhelyezett tőke Kintlevő kamat
Pénztár
számlában
55795 108127 138449 197926 1526 60099 3141
565417
58
1900-1903. évt. üzletrész
1901-1904. „ 1902 - 1905. „ 1903-1906. „
1900-1903.
1901-1904.
1902-1905. Tartalékalap Függő kezelési költség Tiszta nyereség
tőkésített nyeremény >

Nagykanizsán, 1903. december 31-én.
Faica Lajos s. k.
Knortzer György s. k.
elisnor.
Hertelendy Béla s. k.
elnök. alelnök.
Jelen zármérleget a bemutatott fú- és mellékkönyvekkel megegyezőnek találtuk.
Nagykanizsa, 1904. január hó 22-én. Rothschild Samu s. k. Schmidt Frigyes s. k.
íclQgy. biz. tag. fetOgy. biz. Ug.
Lányi László s. k.
könyvelö.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Waligurszky Antal s. k.
feltlgy. bU. tag.
Pénzt, sok pénzt,
havonként 1000 koronáig kereshet mindenki tiaztei-légisen minden sxakisme-rot nélkül.
Küldje ba czimét E. 979-jelige alatt a következő czimre: Annoncen-ábtel-Inng des „Merknr-Mannhelm.
A „GAZDASÁGI ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET NAGYKANIZSÁN."
VI. RENDES ÉV! KÖZGYŰLÉSÉT
f. évi február hó 14-én d. e. 10 Órakor a Zalamegyei Gazdasági takarékpénztár helyiségében tartja meg, melyre a t c. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja. Ai igazgatö«ág.
TÁRGYSOROZATi
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések sz 1903. évi üzletmenet és számadásokról.
2. Az 1903. évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség mikénti felosztására vonatkozó határozat hozatal és a
felmentvény megadása.
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az alapszabályok 35. §-a értelmében a működési sorrend szerint kilépő Hertelendy Béla elnök, Faics Lajos alelnök, Knortzer Uyörgy ellenőr, Böhm Emil, Guth Arnold, Dr. Lőke Emil, Rothschild Zsigmond, Dr. Tripammer Rezső és üjváry Géz. igazgatósági tagok helyett ujak — vagy ugyanazoknak 3 évre; — mégis az alapszabályok 40. §-a értelmében felügyelő bizottsági 3 rendes és 2 póttagnak 1 évre megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1904\'. január hó 19-én.
JEGYZET: A felügyelő-bizottBág által felülvizsgált és hitelesített számadások és mérleg a szövetkezet helyiségében a hivatalos órák alatt betekinthetók. Szavazati lapok ugyanott I. hó 12-én és 13-án átvehetők.
Rögl, Budapesten megjelenő politikai napilap, melynek biztosított bevételei és egy napilappal járó összes kedvezményei vannak, Igen jutányosán átadó.
Politikai és gazdasági érdekcsoportoknak, esetleg magánosoknak, kik előkeli társadalmi pozícióhoz akarnak jntnl, Igen ajánlatos. Az átvételhez, a fen tartáshoz megkívántató forgótőkét Is beleértve, 20.000 forint szükséges.
Csakis levélbeli kérdezősködé-seltet kér, melyekre levélbellleg válaszol Hurdy Rezsó, VIII. ker., Jőzsef-körut 59-61. sz., II. em. 11. g
Stefánia szálló
II, Taborstrasse 12.
központi fekré., 6 perc a. lilvio-tétlíl, 2 perc a yítotI pályaudvartól. Omnibns é» >m «soi mindenfelé és apiljaudwrokhoz a sxUlétél Újonnan él modernül berendezze. Villamos Tilígitla mindenott, fűrdSk és melegiiztezeték. Dagyobb kényelem. Szobiirak: I. ent irt l-»0.
irt 180, 111 em. Irt 140 kt«°lgálk» és riligitiatal. ÁraBjedBiay kir. "t««i«k is bonzabb ettartözkeááiaat Nincs étkeiéil kényszer.
Wüamann Károly tnlajdoeoi.
Férfiak ingyen kapnak.
olrwi aj talUminya onrMigot, mely M ctvcdtett eröt uíra meghoz Ptóbíoom.gol . egy ol<UUi kínyvcl potlAo. j61 beCfO»»golv». ingr«« k.pi»k mtoduok, > kik trte El > legbi-
muUtruníltebb c«xlaorTO»«ig, mely megmerne" eirckd. • kik lUulkorf klhigi^k b.iekb«, .tlfilUbm, Y«Umli>t elteltet! rMerS E» «kb«l elb»tiroiU - taté.el^ horr egr togyen orroUgot migyirftó kOojTYVel „S„ Sündikinel i»gy«° "td. Eíiel » Wzior-■iiiílggAl » b»j otthon gyógyítható, \' min<Uxok x kik * futaikor! ktbigiaokböl ttirmaió némi bajokban, eiellemt elgy5ngntíiben,«gy krOniku. bajokban nemednek, otthon gyógyithatjlk magukat. Ki a gyógyaier kbsvetellenOl azokra * "ertekre hat, a hol a mogerőrödéJ ixükségea ciodi-latoa eredmínynyol gy^yitja ax ivek Ma tartO betegrigeket. Oreg, öatal egyartnt irhát State Medleal Iiutitnlnak az alant jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Ax intéxet teg-inkibb axokat akarja megmenteni, a kik kexelis celjiböi ax otthonokat nem hagyhntjik el. A ptöbactomag megmntatj), hogy tnUy könnyen kigyógyíthatok ebbbl a rettenetes bajból otthon. Ax iotéxet kivételt nem texx. Mindenki irha! érette bfahonnan magyanll, mire tíloktartil meUettpoxta-fordultival egy ingyen .ewmag orroxxigot kap magyarixó könyrrel jgyítt. Írjon még ma. A exomag oly xxépen bo van exomagotva, hogy tartalmit xenldxem fogja megtttdnL A levelet így-keU dmexni: State Medleal Inxtitwo, 17 Elektron Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A levelek mindig bérxneníexitendök.
XLII1. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JANUÁR 28-án.
6h ja|i
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Köhögés, reked taég és
elnyólkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
Hm illíasztillái
az étvágyat nem rontják és kltllni izüek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
F5- és szétkíldési raktár:
„NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váci-körut 17.
Éljen 1
Egger mellpasztllla
csaHaiarmeffliiiyitoU.
Kapható Nagykanizsán: Bellis Lajos, Práger Béla, Reik Gyula ás Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Elsü tézbfil; a martai rásárol Ön olcstm és legjobban. Első magyar hangszergyár
rillatooi eríro berendezte.
STQWASSER J.
cs. és kir. udvari hangszergyáros, hadseregszállitó
a Rákóczi javított Tárogató egyedüli feltalálója Budapest, II., Lánozhid-utcza 5.
Ajánlja a saját gyárában készült összes réz-, fa-, fariéi TOnóe-hangszereket. Hegedűk, gordonkák, bógík, fuvolák, klarinétok, trombiták
és cxlmbalmok. »
Tárogató ára 30 frtól (60 kor.) feljebb, iakola hozzá ingyen. Zenekarok teljes felszerelése olcsó árban, eióuyös
fizetési feltételek mellett Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal. JavitáMk speciális kivitelben gyorsan és szakszerűen eszközöltetnek, vonós hangszerek a legújabb találmányú
hangfokozó gerendával, melyért garanciát vállalok. AB1ESYZÉK ■IntUu tojgwll WWW; kár«.d{, pjjj/ Mr-sssatvo nUldetlk.
A Richter-féle
Llnlmt. Cm. eom/.
Borsoay-Pain-Eipeller
egy régi kipróbált háxíazor, a mely már több mint 33 ár éta meg-bizhatóbedómSláelilalkalmaitatik
llutí.riil ctártU ée MftWxtaiL T„fA. Silányabb utánzatok miatt bevteárláskoróvatoasklo-gyüok éti cejltis eredeti üvegeket dobozokbauzjerfsifvédjegygyel ós a„lkklp" ozégjogyzíesel (oldjunk eL—80 C,llt.40f.4>2 k. árban a logtöbb gjwyMortárbíin kapható. FótaktáriTOrök _, József gyógyszerésznél y\\ Budapesten. ■*
ülcltír F. U. is llrsi,
mm«. tt kir. u4nH ixbtlUSk. __.RudoUtadt.
Hock János Imakönyssl I forint 20 krtöl 10 forlntl|.
T. CZ.
NAGYKANIZSA, 1903. deczember hó.
A közelgő KARÁCSONYI cs ÚJÉVI ünnepek alkatmával vagyok bátor legalkalmasabb
Ajándék tárgyakkal
.1
dúsan felszerelt üzletemet szíves figyelmébe ajánlani.
Raktáromon képes könyvek cs ifjúsági Iratok minden nem cs kor számára ajándék és dlszmüvek, pompás kötőül imakönyvek, emlékkönyvek, dlszlevélpaplrok, Írószerek, tárcza- és fali-naptárak; társas-játékok, legújabb hangjegyek, nagy választékban találhatók. A hazai irodalom gyöngyein kívül a német irodalom keresett műveit is beszereztem, ugy, hogy minden tekintetben módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére. Ez alkalommal szíves figyelmébe ajánlom
H ^ n gszerkereskedésemet
a hol különösen a tanuló iQuság számára szolgálhatok hasznos és maradandó becsű ajándékokkal. Zenélő müveket éa mechanikai hangszereket, melyek díszes ajándékokat képeznek, szintén raktáron tartok s esetleg részletfizetésre b> szívesen átengedem. Továbbá legyen szabad több uj betüfajból dúsan felszerelt
Könyvnyomdámat
becses figyr\'-nébe ajánlani. Névjegyeket, eskotésl és báli meghívókét ízlésesen és jutányos árakért készítek el. etemet szíves jóakaratába ajánlva vagyok
mély tisztelettel
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyv-. papir«, zenemű- cs hangszerkercskedó.
Toljoaen folssorolt monterhojrodü Igor. finom kivitelben, klttlnö hunffífftl, vonóval éa zArbato tokkal CSAK lO FRT.
A hol zongora ninosen, 8 gyönyörű zenét hallgatni és tánczolni szeretnek, ott nélkülözhetlen a
„MIGNON" ^
szalon zenéló mű, mely a leghosszabb operákat, táncz-zenét stb. hangjegyről játszik.
A tiicz-ziMt ai|(zaklUs nélkül szolgáltatja. Ára 35 éi 32 forint. VendíglőiikMk ugyon fontol.
5
m
5
divat- és szépirodalmi közlöny.
Szerkeszti:
Faughné-Gyujtó Izabella ös Szaböné-Nogáll Janka. Az 1888-lkl berlini nemzetktzl kiállításon az arany éremmel kitüntetve.
rví\\r AT* C7A I AM megjelenik minden hó I-án és 16-én. Disxes, elegáns Idál-\\J\\ V A 1 oAALiUIN lUása e kolónósen művészies HvitelU színes divatcimlapja álul disze minden szalon-asztalnak.
DiVAT SZALON ^^St,n^"UJOYEEUES\'DITATTALt\'\'0H
niV/iT C71 I HM aaonkívOl, bogy dl.atképei az uralkodó divat tOkre, folyton L)l V A I OZjALUn köiől képeket Párlsból, Londonból, Berlinbíl is. 8 ez álul az idegen diva-lapokat feleslegessé tesai.
TM\\)r AT C7 A í A XT rendesen kózól exyssertbb toiletteket is és módot, ntasi-
DI Y A 1 OZjALUn tást nyújt a hölgyeknek arra, \' .........
s mág.a csinosan otthon készíthessék s ennek megkönnyítésére van mellékelve.
bogy rnbáikat takarékosan minden számhoz szabás-iv
niVAT C 7 A f HM ffiindcn e\'SflzetCnek o,értik után Injyen készíttet szabá-Ul V A I OZjAJLíUIi sokat; ez oly kedvezmény, melyet egy divatlap sem nyújt. TMVAT C7 A T flM kéaimuukái változatosak, a rendes baiználatra szánt himié-LM V A 1 OAALUlN sekUI kezdve a legritkább, logdivattMabb nj kézimunkáig mindent bemutat s érthetően tauitja
niVAT C7 A T HM Szépirodalmi része oly dus, érdekes és változatos, bogy JJl y A 1 OZj/ijLVjn minden más szépirodalmi lapot pótol. Munkatársai kózt ott van irodalmunk minden jelese és gondot ftudit arra. hogy a n5k lapjában tehetséges kedvelt Irtaik is gyakran Írjanak. A lap szelleme mindig tisztességes, keresi a szépet, a nemesitöt s kizár minden Irivol kszlsménjt. Lapunkat fiatal lolaysk Is bátran olvashatják. niVÁT Q7 A I HM \'zámról-siámra mutatja be klválébb ItSIgyek arcképeit: a U1 Ifll művészet, irodalom s a jótékonyság nevezetesebb o Salakjait.
niVA\'T Q7AIAM lllaodó rovatot tart kérdistk i a feleletek kózlétáre E-rovat U1 V A 1 OiflLUll minden elóűzeltSnek teljesen díjtalanul áll rendelkezésére.
DIVAT SZALON 12 koro^f4,4m 6 küron\'\'
DÍVÁT SZALON
DIVAT SZALON kiadóhivatala Budapest, IV, Eskfl ut 5. Klotild palota
SUCHARD
Csokoládé
^főzésre és nyersen való^ j evésre egyaránt a legjobb
MAYER"
vas- és fémöntöde részv-tars.
GÉPGYÁR S Z OIÍ\'B AT H*E L Y
" Raktári Budapest, V.y L.ipót-kömt 15.
Kétxit mindennemű
Gazdasági gépeket/^|«Benzin-motorokat,LX
Benxln-motoros cséplökésjeletek.
SXaleméDltéRzet\' "j bengerszikek, minden e szakmába vágó gép gyártása. *-r Teljes mbaalmi berendezések.
Kfll5nleX^SBéjC: Legújabb szerkezetit csavaros és szabad, víznyomású
Osborne D. ti.-féle világhírt amerikai arató és kaszáló gépek
magyarországi kizárólagos képvlseló.ége. Ilfn árjstyziklafyaa ás tárMtvs. Kiváaatra sslsdae szUtsá,! Ura kMa kSltsHvstás.
\'alias mii Lexikona 18 kiUtkn filkírkitéikii ára II írt., rétzletkalésrt It ■«|kapkaté.m- Mai léklet a .Zalai Kfelfay 1904. évi január hé 30:ikl 5-ik jgüjáhtz.
xliii. ÉVFOLYAM. zalai közlöny

1904 JANUÁR 80-sn.
két- és eröhajtásra.
egyszerű és kettős szerkezettel, szelelővel és szelelő nélkül.
Gabona-rosták, Konkolyozók (Iríőrök) j Széna- és szalmasajtók.
Répa- és burgonyavágók. Takarmány-fUilesztök. A legjobb VETŐGÉPEK
„A6RIK0LA" (tolókerék szerkezettel)
mindennemS vetemény számára, váltékerekek nélkül dombon avagy síkon alkalmazható, a legújabb rendszer szerint és jótállás mellett gyártanak és szállítanak
. ]SiIF«TI PE ÉS TÁRSI
^ gazdasági gépgyárak, vasöntödék éa ekegyárak.
BÉCS, Il/I. Taborstrasse 71.
RiKletes árjijyzék Ingyen és biraeatve. Képviselik és viszoat elárusítók kerestetnek.
Sehalek Henrik
ÍHIRDETESI
í;Bécs, U f ollzeile lk Síitáit ésL emelet
Alapíttatott 1Ö73 » Telephon 80&. ! A cs k. póstatakarékpéoztár ClcRring-szám-i lAjft 80-i. 816.
ajánlja magát hirdetési megbízások gyárt ét plos6 elintézésére bel-és kfllfildi újságok részéra
; Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, ársza-
báiok dijmeotMon. ! Legújabb nagy hlrla^árjegyzek hirdetőknek fagyén és bérmentve
Saját gyöjteményes-hirtíető
rovat a j
|„üem Freie Píksd" á „Neses Wr. Tagblatt"
; hirlspokbao miodcnnerafl hirdetés részére, !mint: Adás-vételi kízlések mióta Ozlst-lágaak, Tir». képviseleti. Hjyaíkl, állást-kereső, ajánlati Mrdelísek stb.
Tanácskozási tárgyak:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal. . ■
3. A hivatalos közlöny kijelölése.
4. Az alapszabályok 27. §-» értelmében sorrend szerint kilépő 7 igazgatósági tag, úgymint Blatt Lajos, Elek Géza, id. Fesselhofer József, Grüohut Henrik, Kürsfibner Ignác, Rosenfeld Adolf és Rosenfeid József, valamint a felügyelő-bizottsági tagok helyett ujak, esetleg azoknak isinéti megválasztása; és pedig a 7 igazgatósági tagnak 3 évi, a 4 tagból álló felügyelő-bizottságnak 1 évi időtartamra.
6. Netáni indítványok.
I napján délelóu lspi<ükat 1804 é" ^^ár h&k
apjan helyiségében személyesen vag, meghatalmazás lapján átvehetik.
\' részvénye a kfzglff!^SI^JS^* ^ kinek
Med Or. Traub József gyomwpú: <
GASTRIÓIN
ormM is mepízsgálra és hasznaira.
Ezer és ezer ember gyomor, bél és más bajok köretkeztóben snigoru étrendre van kényszerítve, ami az életet kínossá teszi. Dr. Tranb Józséf Öastricín gyomorporának használatánál eaen étrend már rövid idő múlva feleslrgessó válik. Betegek, kik sok táplálók felvételével erőiek akarnak leoni, elérhetik a G&stricinuel a legrövidebb idő alatt. Gaatridn mulandó bajoknál, mint gyomorégés, íelbflfőgés, felfúvódás, gyomorfájás, háDyis, görcsök, rosszullét, szorulás, fejfájás éa rossz emésztésnél azonnal használ és hossxabb élrezetuél megsxQateti a régi gyomor és bél bántalmakat, melyek eddig minden szernek ellenáltak. — Gaatricin nem hashajtó szer, a székelést azonban szabályozza. — További* kat a prospektusok szolgáltatják. — Orvosok részére ingyen próbák.
Kapható a legtöbb gyógytárban. Nagykanizsán PRÁGER BÉLA gyógytárában.
Főraktár „Salvalor" gyógytárban PozsonJ-,
Nagyban a gyógydrogtteríákban.
Nagy doboz S kor., kia doboz 2 kor., bérmentve 20, ajánlva 45 fillérrel több
T. cz,
Örömmel van szerencsém a t. közönség szíves tudomására hozni, hogy könyv- és papír-kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Ifjúsági Kőlcsönkőnyvíárral
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az ő számára íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20—26-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jő könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. szülők jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József
könyv-, papír- 6e irószer-ltereskedís Nagykanizsa.
itigfÉSIÍ
Mindazoknak; kik a gyomor meghütése, vagy túlterhelése, rossz, nehezen emészthető, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvezete állal, vagy rendetlen életmód következtében gyomorbetegséget, mint
. . Gyomorhurut, gyomorgörcs, Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkásodást kaptak, ajánlunk egy kitilüü.hiziirert, melynek kitűnő hatása mir évek óta ki van próbálva. Ez a
Hubert Ulírich\' féle növénybor, -v
; Ex\'on növónybor kitűnő, gyógyhatásúnak talált füvekből, jó borral van kéazltve éa^j j erősíti, élotre kehi az ember omósztő szervezetét. — A növénybor megakadá-1 lyozza ai emésztési zavarokat és előmozdítja az egészséges vér ujjáképződéaét. |
A növénybort idejekorán használva, gyomorbetegségek még a csirájukban elfojtanak. Symptomák mint: Főfájás, felböfögés, gyomorégés, felfúvódás, rosszullét hányással, melyek chronikas (idős gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszori ivás után.
^^ktvk^rli^Q 61 kellemetlen következményei, mint szorulás, kólUco, aziv-
ocl c«s.cuca dobogfe. iicaatlanság, valamint vértolulás a májban, epében és a nagy Zsiger-érben (Arany-ér bántalmak) a növénybor által gyorsan megszüntetnek. A növénybor megszünteti az emészthetlenséget és könnyű, székelés által el távolit útnak a gyomorból: és belekből alkalmatlan részek.
Sovány,halovány kinézés, vérszegénység,elerőtlenedés,
legtöbbször a rossz emésztés következményei, hiányos vérképződéi és a beteges állapotáé. r* vágy hiánynál, ideges bágyadtság és rossz kedélyhangulat, továbbá loiájások, álmatlan éjjelek következtében ily egyének lassan egészen elpusztulnak. Növénybor az elgyöngült életerőnek uj lóktptéíl ad. (V* Növénybor fokozza, ax étvágyat, az emésztétt és táplálkozást előmozdítja, elősegíti az anyagcserét, gyorsítja a vérképzödést, megnyugtatja a feldúlt idegeket és életkedvet szerez. Számtalan elismerés és hálanyilvá-nitis igazolják ezt.
Növénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Ujudvari, Kis-Komiroml, Csákányi, Nemes-.Vidi, Tapsonyi, Böhönyel, Nagy-Bajomi, Feko-Segesdv Csurgólj Berzenczei, Gólai, Légrádi, AUó-Dombomi, Kotorii, Mura-Csányi, Rátkai, Podtureni, Sielniczai, Alsó-Undvai, Pákai, Baksai, Novai, Baki, Pölöskd, Pa»ai, Alsó-Rajki, Nagy Radai, Kélhelyi, Marczalii, Kaposvári, Nagy-Atádi, Tarányi, Virjei, St.-Ge«rgeni, \' Kallnovacl, NovigradJ, Kaproncsü, Perlaki, Csáktornyai. Varazsdi stb. gyógy tárakban és fQszerüzletékben, és az osztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában. 1
A kanizsai gyógytárak 3\'és több ttveg növénybor rendelésnél eredeti árak mellett killdik szét mindenüvé a monarchiában.
Utánzásoktól óvatik.
Kérjenek csakis
Hubert Ullnck\' féle növénybort

ííixí • Í&Í/&&