Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.11 MB
2010-02-17 09:18:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
909
3548
Rövid leírás | Teljes leírás (379.43 KB)

Zalai Közlöny 1904. 040-044. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IROYKAffZSA, 1904. oMóbwhóWn.
40-ik sxAm
Etiffétist Sr; E,4.. érr. . . 10 kor. - flll Fél érrí ... 6 kor. — flll. Nénién* • ■ * k"r- 50 m Egye" 20
HIRDETÉSEK 6 haaábos prlitiorbao 1 i.rcMOiiwor IS, • roiodoii további »or*ri 10 911
N YI LTTÉ H BEN
teül ■orouként 211 illírért vótot-
sík fel.
XLIII. évfolyam.
A lap Kellemi réssét illeti min-d körlomény a felelSi MerketntÖ nevére, as anyagi réast illct3 kö«-lcmények ppdfg a kiadó noréro cimxetten Nagykanizsára bérmentve iuié«end5k-
Béimontetlen levelek nem fogad* Útnak el.
Késlral tUbeb nem küldetik.
„nagykanizsai Takarókpénztá^ részvénytársaság," a .Kotori takarékpénztár
a „nagykanizsai kisdedneveíó egyesület,* a .nagykanizsai tanitói járáskör,■ a .nagykanizsai keresztény jótékony mizsai izr joiökouj uu^.m ____________- .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai küWálasztmányának hivatalos lapja.
mrtVnktn7\'"egyszer, szombatod megjelenő társadalmi hetilap.
részvénytársaság,\' .nagykanizsai és nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,
A nagykanizsai .Ipar-Testület," a a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet, szegények tipintézete,* a
ÉjjtsM olcsó MM!
(V.) A mi kerek 100. §-bél álló építésügyi szabályrendeletünknek egyik üdvös intézkedése az 54. §-ban foglaltatik. Ez a szakasz intézkedik a lakószobák térfogatáról és a térfogat minimumát 15 négyszögméterben, a szobák magasságát pedig 2 80—S 80 méterben állapítja meg.
Ezt a rendszabályt a becses emberanyag érdekében hozták, melynek épségben tartására a hatóságoknak figyelmet forditaniok kell. Az egészségügyi szabályoknak megfelelő lakás hathatós védelmi eszköz a tüdövéaz ellen is.
De mi az építésügyi szabályzat intézkedését csonkának tartjuk mindaddig, mig vagy ez az 54. §. kiegészítést nem nyer, vagy pedig a lakhatási engedélyek határozataiban benn nem foglaltatik, hogy a lakosztályoknak és hálószobáknak oly terjedelmüeknek kell lenniök, hogy benne minden személyre 10 köbméter térfogat és 4 négyzetméter terület jusson. Ez a követelmény fennáll 10 éven felüli gyermekekre uézve is. Ez felelne meg az egészség-ügyi követelményeknek. Az erkölcsiségnek egy posztnlátnma volna, hogy a 14 évnél idősb családtagok vagy személyek nemök szerint különválva háljanak. A lakásviszonyok javulását első sorban ilyen rendszabályoktól várhatnék. Csak akkor volna hatálya a különben üdvös 54. §nak is. Mert mit ér az, ha a szoba területe 15 □ méter és ha 6 személy lakik egy szobában ?
Hogy a mi szegény lakóink és mnnkásnépüok hány esetben lakik olyan szobákban, melyeknek térfogata a minimális követelésen alul marad,
azt statisztikai adatokkal nem igen támogathatjuk, mert ilyen statisztika tudtunkkal nem létezik, csak azt tudjuk, hogy városunkban meunyi a lakosztályok száma és hány lélek iakik ebben a városban. De sejtjük, hogy lakósságunk fele kis lakásokban lakik és hogy ezek a kis lakások nem felelnek meg azoknak a követelményeknek, miket egy lakhaté lakosztály iránt a higiena támaszt Ezeknek az állapotoknak az oka az, hogy kisebb lakások vagy házak épitése a szükséglettel lépést nem tart, hogy a Bzegény lakó megfelelő bér mellett lakást nem kap és hogy a bér magasabb, mint amennyit a szegény ember megtud fizetni. A szegény nép tehát kénytelen a lakásszükséglet kielégítésében a legszerényebb fokig leszállni és egészségtelen lakásokba költözködni.
A lakásnak azonban nagy befolyása van a lakók testi és erkölcsi jólétére és minden visszaélés a lakosztályok bérbeadásánál hatósági beavatkozást igényelne.
A visszás állapot megszüntetését első sorbau olcsó, egészségügyi tekintetben kifogástalan kis lakások építésével lehetne előmozdítani.
A hajlandóság erre csírájában a mi vagyonosabb lakósságunkban is megvan. Ismerek cipészt, aki összekuporgatott garasaiból egy 2200 K. értékű házat építtetett csak azért, hogy alt 240 K. bérbe adhassa. Van a házban szoba, konyha és mellékhelyiség. Az ilyeo spekulációt kellene buzdítani, előmozdítani, még pedig azzal, hogy neki pótadómentességet biztosítunk az állami adómentességen tul is. De kérlelhetetlen szigorral kell eljárni az olyan bérbeadók ellen is, kik a lakók egészségének, erkölcsiségének veszélyezteté-
sével a bérhelyiségeket telerakják lakókkal. Ezt a szigort a közegészségügy és a közerkölcsiség is indokolná.
Építésügyi szabályrendeletünk az építési övezetek megállapításában nagyon helyesen intézkedett, mikor a földszintes házak építését már a II. övezetben megengedte, mert ezzel is éleszti az építkezési kedvet és kisebb lakások létesítését. Emellett azonban szükséges lett volna az udvari lakások építését lehetőleg megakadályozni, mert éppen az udvarok bűzhödt, szük lakásaiban tanyázik a szegénység egész mezében. Hiba az is, hogy építkezési szabályzatunk nem engedi meg, hogy bizonyos övezetekben az utcavonaltól legalább 4 méterrel beljebb építsenek és az épületközi kertecskékkel díszítsék. Ez az engedély sok városban van meg és előmozdítja a villaszerű házak épitését.
Az utcavonaltól való beljebb építés engedélyezésével azonnal lemondanának sokan az udvari lakások építéséről is.
Nagyot lendítene a kisebb házak, olcsóbb lakások építési kedvén a hatósági beavatkozás oly esetben, mikor valamely család idegeneknek szobát vagy ágyat ad bérbe. Ilyen esetben mindenkor megkeltene követelni, hogy az idegen a családtagokkal vagy a bérbeadóval, ha ez házas ember, egy szobában ne lakjék.
De sokszor előfordul az az eset is, hogy a bérbeadó legjobb lakosztályát engedi át idegennek, ő maga pedig családjával egészségtelen szük helyiségbe vonul vissza, sokszor az erkölcsiség rovására is. Ezen a bajon ugy lehetne segíteni, ha megkövetelnék, hogy nemcsak a bérlőnek, de a családnak is a követelményeknek megfelelő lakásban kell laknia.
Az ilyen rendszabályok keresztülvitele szigorú lakásfelügyeletet igényel. Ezt pedig nem a rendőrség, hanem szakszerűen képzett lakásfelügyelők teljesíthetik. Mert a lakásfelűgyelet nagy munkaszaporulatot jelent és munkával rendőrségünket terhelni nem tanácsos, mert a jelenlegi munkahalmazzal sem képes megküzdeni.
Adófizetés posta utján.
A pénzügyminiszter ezelőtt három évvel kezdte a kérdést tanulmány tárgyává tenni, aminek következménye volt az, hogy a pénzügyminiszter megkeresésére Hegedűs Sándor volt kereskedelemügyi miniszter tényleg utasította a postatakarékpénztár igazgatóságát, hogy dolgozza ki az adónak postatakarékpénztár utján való beűzetés tervezetét Ez meg is történt. A postaigazgatóság el is készítette a tervezetet, amely azonban mindeddig a miniszteri asztalfiókban bevert
Most végre előkerült a tervezet, amely már a legrövidebb idő alatt életbe fog lépni. Készen van az egész munka, amely szerint áz adófizetés a postatakarékpénztár utján fog történni és csak az iránt vannak még aggályok, hogy a kevésbbé intelligens helyeken az adózó nem lesz képes az utalványt ngy kitölteni, hogy az adóhivatal azt minden fennakadás nélkül elkönyvelhesse.----------- —
A mátUt \'aggály pedig az, hogy az adózóknak nagyrésze nem tudja a késedelmi kamat összegét kiszámítani és igy nem tudja majd, hogy mennyit kell a postatakarékpénztár utján beküldeni.
Ezen aggályok azonban indokolatlanok, mert a bajon nagyon könnyen lehet segíteni. Aki ugyanis nem tudja az utalványt kiállítani, az kezdetben mások által fogja azt kiállítatni. Később már maga állitja azt ki. Ami pedig a késedelmi kamat kiszámítását illeti, ez még ennél is egyszerűbb. Az adóhivatal, mihelyt a megtörtént befizetésről a postatakarékpénztár utján értesítve lett, egyszerűen értesiti (egy már kész blanketta utján) az adózó felet hogy késedelmi
kamat fejében még ennyit és ennyit küldjön be; ha pedig esetleg több késedelmi kamatot fizetett volna be, amennyi jár, ugy a többletet ugyancsak a postatakarékpénztár utján egyszerűen visszaküldi neki.
A dolog nagyon egyszerű és nem ujl Hiszen Ausztriában már régóta a postatakarékpénztár utján lehet adózni I Ha ott bevált, miért ne válhatna az be nálunk isi
A postatakarékpénztár utján való adófizetés amellett, hogy nagy könnyítésre szolgál az adófizető polgárnak, ez a befizetési rendszer az adminisztráció szempontjából is felette előnyös lesz, mert a kezelés könnyebb lesz és idővel a személyi és dologi kiadások is jelentékenyen csökkenthetők lesznek. Végül az állam financiális előnye lesz az is, hogy a befolyt adóéri, amely eddig hosszabb ideig kamatozatlanul hevert az adóhivatalban, kamatot fog kapui, továbbá az adó beszállítása is könnyebb lesz. A reform teknikai keresztülvitele —- a legmegbízhatóbb forrásból értesülünk — azonos lesz az osztrák eljárással, ahol ez az intézmény már négy esztendő óta vau gyakorlatban és minden tekintetben kitűnően bevált. Az állampénztár egyidejűleg belép a postatakarékpénztár clearing-forgalmábs és igy az ő számlái is átutalással egyenlittetnek ki. Az adófizetési lapokat a trafikokban és a postán árulják. Az ilyen egy elismervényből, egy befizetési szelvényből és egy levelezőlapból fog állani; amit kitöltve a pénzzel együtt a legközelebbi postahivatalnál nyújtanak be, ahol az adófizető elismervényt kap a fizetésről. A postahivatal az állam javára Írja a befolyt adóösszeget és értesiti az illető adóhivatalt a befizetésről, mire az adóhivatal végleges elismervényt küld aa adófizetőnek. Az uj rendeletet nálunk fakultative fogják megcsinálni, vagyis ugy, hogy mindenkinek joga lesz aa adóhivatalnál is fizetni, ha ezt a módot előnyben részesiti. A reformot előbb Budapesten és sz Intelligensebb közönséggel biró nagyobb vidéki városokban próbálják meg és csak azután terjesztik ki az egész országra. a. s»
TÁRCA.
Távolból.
— A .Z.1.I KöllQnjf" llicija- —
Csendes kis faluban, jó család körében, éldegélek s mégis... bánatom van nékem; Ha nem mondom is mért, ti tudni fogjátok: Visszavágyik" szivem, vissza tihozzátok I Szíves itt, nyájas itt hozzám minden lélek, Mégis én keblemben sajogó űrt érzek, Ha nem mondom is mért ti tudni fogjátok: Visszavágyik szivem, vissza tihozzátok I Testvérim — barátim, ti jó rokon — lelkek 1 Mondjam-e bánatom . . . könnyűket mért
iSfcjtek?
Nem mondóm ... minek is — hisz agy is [tudjátok:
Visszavágyik szivem, vissza ti .hozzátok I ______JAVORV NÁNDOR.
A Buddha.\'
K«ilni Flrwat
— A .Ziht KQil(tay< tircij*. —
Olaude Bamery kemencéjét egy Boddba-szobor\'*díszítette. A kis szobrocska nagyrészéri! teljesen lekopott az arany és elalaktalanitották a benszülöttek fejsze-csapásai, amikor Laosban az egyház lerombolásakor a földből kiásták.
Clande fogalmazó volt a gyarmatűgyi minisztériumban. Buddhát egy Laosban elhalt barátjától örökölte egy gyönyörű tigrisbőrrel együtt, amely dívánja fölött függött. Claude hölgy-látogatói osódálattal szemlélték a szobortöredéket, számlálgatták a márványasztalon arányosan elhelyezett kis szobrokat. Olaude azzal dicsekedett, hogy ezek utí emlékei és ex nagyon emelte tekintélyét. A fogalmazó ur soha-
sem utazott, legföljebb csak Batignollesból a Florepavillonba, de azért igen jól ismerte a nagy utazók, kutalók sorsát és élményeit. A női vendégek rendesen undorral néztek a szoborra, amelynek — szerintük — csaló tekintete volt. Tényleg ugy látszott, mintha ez az Isten ironikus ajkaival, bágyadt tekintetével megvotelto volna a halandókat, ezek hiábavaló gondjait Az ember feszélyezve érezte magát megvetéssel teli. gúnyos szemeinek súlya alatt.
Claudeot egy cseppet sem zavarta a szobor, egyáltalában nem nyugtalankodott amiatt hogy ilyen rejtélyes vondéget szállásolt bo házába.
Történt egyszer, hogy egy sokat olvasott barátja látogatta meg. A vendég hosszasan szemlélte Buddha urat és összeráncolta szemöldökét.
— Hm I Különös egy Buddhád van neked 1
— Olyan, mint a többi Bnddbák — válaszolta Olaude.
— Éppen nemi Ez azok közül való, akik a világ sorsát intézik 1
— AhI kiáltott fel Olaude kissé zavartan.
— Kern vetted észre kritikus tekintetét, vigyorgó száját ? Azt hinné az ember, hogy valami gonoszságon töri a fejét
— Ez igaz.
— fin valami rejtelmest találok rajta. Bégen vetted?
— Nem vettem, egy barátom ajándékozta.
— És mi történt ezzel a barátóddal?
— Meghalt
— Az ördögbe! ... A bensiűlöttek azt tartják, hogy a kaján szemű Buddha halált hoz a tulajdonosára.
Claude, anélkül, hogy Voitairet olvasta volna, Voltaire hívének vallotta De etekre a szavakra elaáppadt.
magát
— És — kezdó njra a másik — mióta magadnál tartod, ügyeidben és egészséged-ben nem ért valami kellemetlen dolog?
— Nem. A minisztériumban 2000 frankkal emelték a fizetésemet, az igaz, hogy nagyon megérdemeltem. Az egészségem? Hmt Mindig jön közbe valami kis baj. Bosszul nézek ki ?
— Hml... Clande, hallottál-e valamit a pszihikai jelenségekről?
— Nagyon keveset
— Ki tudja, a Buddha befolyása nem valami pszihikai jelenség-e ?
— Gondolod?
— Én a te helyedben Buddha úrban bizalmatlankodnék.
. . . Éjjel Claude Bamery nem aludt. Pozitivizmussal teli szelleme kizárt minden babonát. Clande nem a lélek halhatatlanságában, hanem a barátja, az akadémikus által hirdetett magnetizmusban hitt A Buddha bizonyára egy keleti bűvészé volt . . . És akkor . ..
Másnap reggel Clande, mielőtt hivatalba ment volna. Ogyosen bepakolta Buddhát 8 hóna alá vette azzal a szándékkal, hogy valahol egy szűk utcában eldobja. Előbb a Szajnába akarta dobni, de lemondott erról a tervről. Félt, hogy meglátja a rendőr. Jobbnak gondolta, ha valami elhagyott járdára dobja; igy legalább a felelősséget is kikerüli. Majd kiválasztja a végzet a maga áldozatát. Egy kapu alá sebtíben le ia dobta a kellemetlen istent. De abban a pillanatban lépett ki a kapun egy bozontos vén asszony, kezében seprű-, vei és rekedt hangon kiáltá:
— Vagy elviszi rögtön ezt a pakkot vagy rendőr után "kiáltok.
Éppen egy rendőr jött arrafelé. Olaude
ijedten kapta fel a Buddhát és gyorsan elszaladt.
Egy kávéházba ment be aztán abszinthot inni, aho! a legártatlanabb arccal itta az italt, sőt a színlelést annyira vitte, bogy még lapokat is kért. Éppen egy szenzációs bűntényre estek szemei. Ö is ezen bűntényre gondolt tehát. A halál eszköze, a kaján szemű Buddha ott feküdt mellette. Haja a papír szakadékai között itt^ott kilátszott.
Claude látta a jövendőbeli "áldozatát, a kávéház tulajdonosát, aki a pénztárnál állott
— Hah] — mondotta Olaude magában, — íme egy ember, aki már régóta mérgezi a közönséget hamisított italaival. Ha Buddhát nála hagyom, csak igazságos büntetésben részesítem.
Kifizette absintbját és az istent gondosan az asztal alá csúsztatva otthagyta. Ártatlan arccal haladt az ajtó felé, midőn a pincér utánakiáltott:
— Dram valamit ittfeiejtett 1
Olaude 10 centimeot nyomott bosszúsan
a pincér markába hogy megjutalmazza bn jóságáért
Óráját megnézve, észrevette, hogy egy félórát késett. Egy közeli fiakkerbe szökött.
— Végre-valahára! — kiáltott fel.
Most már meg volt győződve, hogy a
szobrot a kocsiban hagyhatja. Kocsija a. minisztérium előtt állott meg. Abban a pillanatban egy ur, aki nagyon sietett, odafutott, beszállt a kocsiba, de azonnal ki is ugrott kezében Buddba úrral, és teljes tüdejéből kiáltott Claudera, ki nagy sietve igyekezett távozni:
— llram I Dram I
Olaudenek vissza kellett térnie, hogy a jóindulata urnák köszönetet mondjon. Nem ölhette meg.
Az igazat megvallva, a kopott istenszobor eróseu tartotta zsákmányát s görcsösen kapaszkodott Olaude barátunkban, akit szerfölött izgatottá és idegessé tett ez a határozott ragaszkodás.
A minisztériumba érve, adolgot elmesélte barátainak, akik jót nevettek babonás kollégájukon. Meg is győzték a szegény Buddha ártatlanságáról annyira, hogy Olaude még aznap leküldötte egy vidéken lakó nagybátyjának. Egy gazdag nagybácsinak, akitől örökséget várt.
Ettőlfogva különös változást vettek észre Olaudeou ismerősei. Gondolkozóvá lett, gyakran elkomolyodott. Utazási tervek motoszkáltak fejébsn és sokat beszélt drága élvezetekről, amelyekhez csak gazdag ember juthat
Néhány hét múlva táviratot kapott, hogy nagybátyja meghalt. Borzasztó izgatottság lepte meg erre. Az érthető lelkifurdalás és a természetes öröm viaskodtak lelkében. Olaude nem olvasta sem Voitairet, sem Nietzschet, akik azt hirdetik, hogy X az erősnek joga van magán még a gyöngék rovására is segíteni, — lelkiismeret-furdalása mégis mindinkább csökként
Gyorsan becsomagolt és leutazott nagybátyja temetésére. A jó öreg bácsi azonban kellemes meglepetésben részesítette: nem hagyott reá egy árva fillért sem. Minden vagyonát egy csinos kis szoba-ciousra hagyta, aki bizonyára, nagyobb befolyást gyakorolt rá, mint az otromba Buddha.
Mikor Olaude belépett nagybátyja szobájába, a Buddha gúnyosan vigyorgott, kajánul nevetett reá.
• Lapnak mai számihoz negyediv melléklet vu csatolva.
XL1II. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
2904 OKTÖBER 1-én.
Színészet.
Ismét puszta és elhagyott lett a Keresztutcái Múzsatemplom s városunkban ismét egy jellelfkevesebb, mely arra emlékeztet bennünket, bogy a XX, században élüok. Mindenekelőtt elismerem, hogy haladás az az örvendetes jelenség hogy városuuk közönsége változatlan buzgósággal támogatja immár a harmadik nyáron Köveasy Albert nemes törekvését, amelyet annak idején még a legvérmesebben remélők is kockázatos vállalatnak minősítettek. Haladás azért, mert még nem is oly sok idővel ezelőtt városunk volt az a bizonyos szirt, amelyen nem egy színigazgató sokat hányatott bárkája végleg hajótörési szenvedett, Ennek a változásnak az okát bármiben is keressük, akár a jólét, akár az értelmiség, akár a színészek képességeinek emelkedésében; lény az, hogy városunk-□ak immár szükségletévé vált a színművészeiben található élveiét; a szükségletek szaporodása pedig mindig, de mindig baladást jelent.
Mielőtt az idei sziui szezon keltelte hatások és benyomások a mult és az emlékezet lomtárába kerülnek, a sajtónak a maga ,placet"-jét vagy ,dÍ8plicet"-jét reá kell ülnie ezekre az impressziókra is. Hisz a ssjtó hivatása igy hozza magával, s jó is, ha akad valaki, aki gondolkodik, amikor kell és gondol arra, amire kell.
Ha az idei mérleget elkészítjük az a tavalyinál (az eddig legsikerültebbnél), de még a tavalyelőttinél is kedvezőtlenebb. Az oka nagyon egyszeri és a mi nemzeti azínmüv ésreti viszonyainkra reudkivül jellemző*
Nálunk minden olyan művészet, melyoek gyakorlása a művészen kivQI eső anyagi vagy társadalmi tényezőktől szorosan fQgg, a nemzeti politikai egység elvével össz-hangzalosan ennek alárendelve él és fejlődik. Éppeu ezért a politikai és művészeti centrum csak egy van és ez főváro sütik. Azért nincs vidéki színészetünk sem, ba a művészet eszmei tartalmát tekintjük jellegadónak. Realiter a vidéki színészet a fővárosinak silányabb kiadása az előbbi tájékoztat aziránt, hogy fenn a szírben mi és hogyan dobog; különbség csak territorialiter van; t. i az egyik a fővárosbau. a másik a vidéken szórakoztatja ée boszantja a műértőket. Éppen ezért, ha valaki „pesti" szinéaz, ezen a . téren anyagilag, de művészelét is tekintve, elérte azt, amit elérhetett. vagyunk eművészet termékeivel is; ami a fővárosban meg nem felel, azt szerzője bízvást parcellázhatja. (Dalnak, lyrai versnek, novellának, sőt tekintve a papír sokoldalú hasznát, egyébnek is.)\' Néha egy-egy jobbeszü direktor nekirugaszkodik és ad valami eredetit, önállót, de ez náluuk kivételes állapot. Ez szabály, mérték a bírálathoz nem lehet. Nálunk önálló, eredeti egyéni jellege (eltekintve a külföldi művészettől való függés tágabb körélől) csupán a fővárosi színművészetnek van. Egy rossz aratás odafenn télen a rossz a művészeti szüret itt nálunk nyáron. S valóban, aki az idei azini szezont Budapesten végigélte, az érezhotte a. hullaszagot a színházak táján, láthatta az Qres zsebeket és lekonyult orrokat (semmi felekezeli célzás I) az Otthonkör-beo, a Fészekben és a New-York kávéházban. A Nemzeti Sziuházban eorra buklak koszorúzott és nem koszorúzott színdarabok, megcáfolva azt a hitet, hogy az akadémiai pályadijazás szükségképpeni kelléke a bukásnak. A Népszínházban uetncsak a darabok, hanem a direktor is megbukott. A Király Színház és Víg Színház kaviárjának közepes sikere sem tanuíkodik az idei színművészeti termelés értékes volta mellett. Végül az Opera velünk nincs connexióbau.
Ezt kell Köveesy társulatának is itt megsinylenie.
A mi színészeink feladatukat báromféle irányban teljesítették. Adták a fővárosi műsor darabjait; itt az a „debet" vagy helyesebben „deberet," ami a mérleget kedvezőtlenné teszi. Adtak régibbi, általánosabb, becsű dolgokat, a darab belső értéke vagy a vendégszereplő művész kedveért, vagy egyéb okokból. (Teszem fel, hogy a primadonna Berénybe mehessen fürödui, vagy mert a tűzoltónak gyermekkorában telezett „kő/kivánatra" stb. atb.) Végül mint igazán elismerésre méltó, eredeti, bár kissé lirai hangulatu művészeti eseményképpen bivták .Hullám Ágnest," aminek fontosságát annak idejében felismertük és tárca alakjában méltattál; is.
A produktum minőségének méröpoutja, mórtékalapja más nem lehet, mint a tavalyi produktum S fejlődést alig tapasztalunk. Legfeljebb Almásey mutat némi emelkedést. Ö jobb hősszerelmes, mint lyrai költő, de legtöbb a tehetsége az erőteljes, férfias karakterszerepekhez. Az egyik hülyeségbe (Pfefisrkorn utazása) betoldott oda nem illő alkoholdeliriumot oly raeaterileg játszotta, hogy e szerepét
akár abszolút mértékkel is mérhetjük. Tán ő az egyetlen, aki valaha társai közül Pesti Kálmán sorsára jut.
A vígjátékok előadása elég összhangza-los, egyenletes. Az operetteké már uom ily jó. A tenorista nagyon hiányzik. Dicséret érheti itt a karmester törekvését, akinek sikerült a kardalosnőkböl, sokoldalú hölgyekből néha egy egy kórust összeállítani. Az operák előadasáról nem irok semmit, hátha haragosokat szeriek magamnak. Végül a színművek előadásában .laláiható a legtöbb művészi érték. Makó Ayda, Hevessy Guszlika, Almásay, Nagy Dhzső Igazán művészi ősazjálékot produkált néhányszor.
Kövessvnek mindenesetre érderoo az, hogy városunknak szükségletévé telte a színművészét élvezését. Szobrot kapni nem fOR; ez mindenesetre nagyon megnyugtató ludat lehet számára. I)e azok, akik a társadalom érdekeit felfozják, azok tisztelettel és hálával adóznak neki. Utóvégre is és ez nemcsak néki, hanem társulata tagjainak is szól, bccsülés és elismerés illet mindenkit, aki jól forog az emberi lársadulom nagy gépezetében ott, ahová beillesztik. Mindenki nem lehet ott a kormánykeréknél 8 ma ott áll a társadalom, hogy kezdi az egyszerű munkások érdemeit Í8 legalább ugv megbecsülni, mint a nagy vezetőkél.
Szezonkép.
— Szépségverseny. —
Be végződőlt a verseny, amelynek eldőltél dobogó türelmetlenséggel leste városunk minden esztetikus lelke, fiatal, öreg. Volna e olyan érzékellen kebel, akit nem érdekelne a nagy kérdés: ki a legszebb színésznő ?
Végrel végre!... bsngzolt sokak ajkán, mikor a képviselő választási pontossággal megszámolt azavazatok közül nagy szótöbbséggel kikerült a győzles neve. Ha ismerném a nyertest, most szépségének illenék szavakat szentelnem, de igy — sajnos — csak a történeti események ismertetésére kell szorítkoznom. Bokrétákat kötöttek tisztelői az ősz virágaiból 8 ezek kíséretében adták át riadó éljenoel a szépség jutalmát — egy toilette tükröt, hogy uj tulajdonosa most már ebben nézze meg az arcot, amelyet több ezer szavazattal legszebbnek proklamállak.
Eddig a történet.
Hajdan másképen esett az ilyen dolog. A derűs Hellaszbsn — amint a rege tartja — istennők szálltak le hegyi hazájukból versenyezni, hogy melyikük a legszebb. A viszálykodás pajkos istenének aranyalmáját akarták megBzerezni, a mi a .legszebbnek" volt adresBzálva, akárcsak a mi toilette-tükrünk. Szomorú, hogy az esetnek a további része már nem volt olyan tiszta lefolyású, mint nálunk. Ugyania ott — ba kikerülte volua figyelmüket, elárulom, hogy minősíthetetlen korrupcióval történt a döntés. A verseny részei: a hatalmas Hera, a kék szemű Alene s a szép Afrodité ugy licitáltak egymásra az Ígérgetésben, mint két konkurrens bútorkereskedő az árverési cearuokban. Afrodité a legszebb nőt Ígérte jutalmul a verseny birájánok, — természetesen ő rá szavazott Haris, a bíró. De nálunk nem igy volt. Először ie nem egy ember döntötte el a vitát, bancm sok s igy az Ítéletet nem ronthatta meg a jutalom reménye. Ezen oem is csodálkozhatunk. Hisz azóta évezrek folytak te, sokat haladt a világ s csak természetes, hogy ennyire tökéletesedett a szépségverseoy kezdetleges intézménye. Azonkívül nem szabad felednünk azt sem, hogy míg az előbbi verseny a trójai háború előidézé-sével mérhetetlen anyagi kárt okozott az emberiségnek, addig a mostaniak a gazdasági szempontból is jövedelmezők lehetnek, ha olcsón tudják beszerezni a jutalomtárgyakat. De eltekintve minden mitológiától, nagyszerű gondolat volt ezen verseny megtartása 8 már négy hete elmélkedem azon, bogy egyik színésznő miért nem játszotta végig ezt a mulatságos társasjátékot, miért állt el a verseny tői? Talán nem volt biztos abban, bogy ö nyeri meg a versenyt ? De kérem azért nem okvetlenül szükséges elhinui, bogy ez a döntés szentírás. Én legalább azt gondolom, hogy például a versenyben résztvettek közölt is vannak, akik mást tartanak legszebbnek, meg a közönségről sem lehet biztosan tudni, hogy mit gon-
dol. Ez csak olyan, mint a Baroum kocsiversenyei. Akármelyik ér be elsőnek, a nyertes — Barnum.
Vagy talán azt gondolja a kisasszony, bogy a művészet a fontos, nem a szépség? A művészet kérem az máa dolog, arról beszéljenek köhögó kriiikusok s más kortól elmaradt alakok, mégis csak a ragyogó arc, ringó termet marad a legfőbb erény egy színésznőnél.
S végül, ha meg nem vetik egyszerű szómat, volna egy-két eszmém a jövőre vonatkozólag. Nagyon alkalmas lenne versenyt rendezni a férfi művészek közölt is, legalább olt maradnánk kétaétjbe a szépség kérdését illetőleg. Továbbá lekiolettel a Bzavazás Rzokásos módjára, sokkal egyszerűbbé tenné az eljárást, ha a pspiro-pénz mintájára 10, 100 és 1000 szavazatot érő jegyeket- is bocsiUnáoak ki azzal a korlátozással, bogy endyi, meg ennyi, ezernél több szavazatot egy sze mély nem adhat be. Ezzel a plulokrácia befolyáfát lehelne gyengíteni. Végül ugy a szavazat szedésénél, mint összeolvasásánál kívánatos a legnagyobb foka bzí-goruság. eselteg a szavazóktól okiratok bekivánása.
Igy aztán, nemcsak a mi sörgyári mulatságainkra lenne meg a szépsép-versenyi minta, de valószínűleg észrevenné színészetünket az rgést. ország a mindenütt zengenék hírünket. Lticíus.
Magántisztviselők gyilése.
i
A. Magántisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai bizottsági a nyári e/Qaet utáo e héten tartotta első választmányi gyűlését.
A gyűlés lefolyásáról a kővetkezőket jelentik lapanko^c:
Schulhoff Ákos elnök üdvözli a szép számban megjelenteket.
A kereskedelemügyi minisztérium lutha-lévőleg előkészítés alá vette a vasárnapi munkaszünetről rzó!ó tőrvény éa rendeletek revízióját. Élénk eszmecsere után a bizottság véleménye a kővetkezőkben kőrvonalozódott: A bizottság határozottan állási foglalt a most fennálló vasárnapi munkaszOnetről s?ó\'ó rendelkezés mellett. A Ifftjtís vasárnapi munkaszünet fentartá>át kívánják a kereskedelmi irodákban, még ba az az iroda oly üzlettel van is egybekapcsolva, melyben különben van vasárnap árusítási idő. A folytonos Ozemü gyárakban, ha azoknál a vasárnapi szállítás meg van engedve, a vasárnapi munkaszünet a déli órák utáo kezdődjék. Az ily irodákban a vasárnap délelőtti muuka-idő a bizottság véleméuye szerint megengedhető. Ei természetesen az irodai alkalmazol tak felváltási rendszere alapján oldandó meg és pedig a hetenkinti felváltással. Az időszaki irodai munka, mint például a jég és tűzbiztosítás) munkálatok egész nap megengedhet ők.
Arra a kérdésre, hogy hány óra legyeu a munkaszünet tartama 8 mi legyen annak kezdő 8 végpontja, a bizottság igy határozott: Kezdődjék a munkaszünet a szombati reuduB órák befejése után és végződjék hétfőn reggel a rendes irodai árák elkezdésével.
A miniszteri anyaggyüjtemény ama kérdésére hogy felbatalmazandók-e a másodfokú iparhatóság a munkaszühetnek helyiérdekből egyes egyletekben való felfüggesztésére, a bizottság egyhangúlag uem-mel felelt.
A központnak a drágasági pótlék ügyében megindítóit mozgalmát a bizottság örömmel vette tukomásul. A nagykanizsai bizottság azoubau az itteni viszonyokat uem tartotta alkalmasnak arra, bogy e kérdésben állást foglaljon.
A bizottság a tagokat anyagilag támogatni óhajtja és ezért körlevélben fogja felhívni a helybeli nagyobb cégeket, hogy a bizottság tagjainak a bevásárlásainál százalékos engedményt adjon. Több Cég már szóbeli felhívásra is megadta ezt.
A bizottság elhatározta, hogy Klauzál Gábor az első magyar főldmivelési. ipar és kereskedelemügyi miuiszter születésének századik évfordulóján, 1901. uovem-ber 18 áu ünnepséget rendez, melyre a helybeli kereskedelmi társulatokat is meghívja.
Felolvastattak a taggyüjtésre vonatkozó leíratok és tárgyalásra került több belső ügy.
A bizottság legközelebbi rendes nagygyűlése november hó 20-án lesz.
hírek.
— Hírlapírók értekezlete. A zala-
virmegyei lapok szerkesztői Sági János, a Keszthelyi Hírlap szerkesztőjének meghívására f. hó 25 én Keszthelyen gyűltek Össze Mérei Ignác kiadó vendégszerető házánál. — Képviselve voltak a Keszthelyi Hirlap, Zala, Zalai Közlöny, Magyar Paizs, Tapolca és Vidéke, Délvidék-Sümeg és Muraköz hozzájárulásukat elére fa kijelentették. Az értekezlet Szalay Sándort, a .Zala\'* szerkesztőjét választotta meg eluöknek. Sági Jáuos mint előadó előterjesztette az indítványokat, melyek a hírszolgálat közösségét, a fontos cikkek kicserélését, az egységes helyesírást, a hirdetési árak egységét célozzák. Az értekezlet mindegyik pontra nézve megállapodásra jutott és elhatározta, hogy a megyében megjelenő összes lapokat felszólítja a hozzájárulásra.
— Időjnrns. Az időjárás a hét elején kedvezett a szüretnek, do a kedden beállott de|ire>8<ió következtében (758) az ég beborult. Szerdán délelőtt deiüll időjárás volt, de este 7 órakor erős mennydörgés és villámlás közt záporeső támadt. Szeptember 29-én ború\', esős az idójárá". A reggeli •hőmérséklet 9-10" R. közi. ingadozol!. Ma derült az ég.
— A főispán Sümegen. Hertelendy Ferenc főispán, mint a vármegyei gazdasági egyesület elnöke f. hó 26 án reggel Sümegre érkezeit. Sümeg köröosége megragadta ez alkalmat a meleg ovációval logadta a főispánt, aki a nép gazdasági érdekeiért régóta folytatott fáradhatatlan buzgalmával és tevékenységével mér megnyerte a vidék szeretét, még mlolőlt * főispáni székel elfoglalt* volna.
— Halálozások. Grosa Miksa kereskedő élete 60-ik évében hosszas szenvedés után sxeptember 2< én elhunyt. Halálát özvegye Gross Lioa, 10 gyermeke, kiterjedt rokonsága és számos jó baráija gyászolja. Nagy részvéttel temették Bztptember 26 án.
Péntek Vendel, posta- és távírda altiszt, élete Bőik évében elhunyt. Özvegyén kívül ö gyermek éa kiterjedt rokonság gyászolja a derék, köztiszteletnek örvendett hivatalnok halálát.
— Cj orvos. Dr. OrBzág Lijof, az összes gyógyludományok doktora, volt budapesti közkórházi segédorvos, Nagykanizsán telepedett le. Lakik Erzsébet-tér 10. szám alatt.
— Névváltoztatás. Krobot recte Fürsl János, nagykanizsai lakót, Családi nevét .Komlósi\'-ra, Hoffmann Jenő, tapolcai; Iskóa családi nevét ,Hajós"-ra változtatták belügyminiszteri engedélylyel.
— A közkút. Amint halljuk, az Erzsé-bet-téren foganatosított fúrásokat beszüntették, mert még 80 méter mélységben sem akadtak elegendő mennyiségű vízre. Szakértők véleménye szerint 300 méter mélységig kelleue fúrni, hogy meglegyen a kívánt eredmény. Erre azonban költség ledezet nincs. Éppen igy jártunk, mikor az Eötvös-téri közkutat fúriák. 0.1 is 120 méter mélységben a fúrási munkalatokat abbba kellett hagyni. Ez történi; 1892-ben.
— Szolgabírói kartell. Haladási: jelentő szövetkezet fog legközelebb vármegyénkben létrejönni. Ugyanis a legutóbb lezajlott tőszolgabirói választás alkalmából a vármegyei szolgabirák közül többen azon eszmének adtak kifejezés, hogy a betöltendő hivatali méltóság tekintélyét feszélyező korteaksdést jövő ben mellőzve, — mely tudvalevőleg több előkelő család közt a korábbi barátságoa viszony lelbonláiamk is volt ai okozója, — az előléptetési sorrendet maguk közt megállapítva. Ujabb üresedés esetén * sorrendeo levőt fogják egyértelműid támogatni, minek folyláu mindeo további korteskedés szükségtelenné válván, * megyei társadalmi élet jövőben ily nemű válaaztásból kifolyólag legkisebb rázkódta-(ásnak sem lenne kitéve. Az eszme megvalósítása még ez évbeu t«uet fog ölteni.
— Üdvözlések. Azon alkalomból, bogy ő felsége gelaei Gutmann Vilmos, gelsei Gutmann Ödön, gelaei Gutmsuu László éa gelsei Gutmann Aladár nagybirtokosoknak a bárói méltóságot .gelsei a beliscei"
előnévvel legkegyelmesebben adományozU, a számos üdvözlők soraiban van a „nagy-kanizsai kereskedelmi és Iparbank\' igazgatósága és tisztviselői kara is, mely intézetnek a gelsei és beliscei Gutmann Vilmos báró egyszersmind elnöke is; nemkülönben a „nagykanizsai izr. nőegylet* választmánya ezen magas kitüntetés alkalmából, a nőegylet körül szerzett kiváló és hervadbatlan érdemeit jegyzőkönyvileg megörökítette éa üdrízlj iratot küldött. Ert megelőzőleg az egylet nagyrabecsült einökét. Vidor Saniunt szül. gelsei Gutmann Hedvig uroót lelkes ovációkban részesítette.
— A honvédség köréből. Dr. P«pp (Kolio) I\'.idor, nagykanizsai 20 hoovéd-gyalogezredbeli egyévi önkéntes, címzetes lizeiies és egyetemes orvostndort a m. kir. honvédelmi miniszter a budapesti honvéd helyőrségi kórtláz állományába való egyidejű áthelyezés mellett, segéd-orvos helyettessé nevezte ki.
— Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a sümegi állami reáliskolához Elek 0.<zkár helyettes lanárt rendes tanárrá; a m. kir. pénzügyminiszter pedig Farksa Ferenc és Krislófiy Kálmán zalaegerszegi pénzügyi számliszteket jelenlegi állomás helyükön való meghagyással pénzügyi számellen, őrökké nevezte ki.
— Október 6. A nagykanizsai kath. lögimnázium Gyakorló Iskolája az intézet ének- és zenekarának közreműködésével október 6-án az aradi gyászoa nap évfordulóján emlékünnepélyt rendez, melyre, miután külön meghívókat nem bocsátott ki. ezúton hivja meg a szülőket s a tanügybarátait. Az üourpélyt féltíz órakor gyászmÍBe előzi meg. Utáuna féltizenegy órakor a Polgári Egylet nagytermében tartandó űonepély müiora a kővetkező: 1. Himnusz. Kölcseytől. E-őadja a főgimn. ének- és zenekara. 2. Ünnepi beszéd. Tartja Spitzer Lajos, 8. o. lanuló. 3. Tizenhárom. Harsáuyi Kálmántól Szavalja Gergács Lajos, 8. o. tanuló. 4. Rákócy kesergője. Káldy Gyulától. Előadja a főgimn. énekkara. 5. Emlékezés október 6-ára. Irta és felolvassa Wentzely Sándor, 8. o. tanuló. 6. Gyászinduló. Előadja a főgimn. zenekara. 7. Mikor az akasztófákat faragták. Tóth Kálmántól. Szavalja Kovács Boldizsár, 7. 0. tanuló. 8. Szózat. Vörösmartytól. Előadja a főgimn. ének-és zenekara. Az ünnepély pontban féltizenegy órakor kezdődik
— Sztrájk Keszthelyen. Keszthelyen, Mérei Ignác nyomdájában a segédek sztrájkba léptek. A nyomdatulajdonos egy gyenge segédnek kevesebb fizetést adott, mint amennyit a központi nyomdászegylet minimumkép megállapított. A Begéd nem is kért többéit, mint amennyit a tulajdonos neki adott. Bórével és helyzetével teljesen meg volt elégedve. Ez már elég ok volt a sztrájkra. Keszthelyen megjelent a központ egyik kiküldöttje, aki Méreitől váltót kért annak biztatására, hogy s jövőben nem ad kevesebb fizetést még akkor sem, ha ezzel a segéd megelégszik. Mérei a váltót — melynek sorsa bizonytalan — nem irta alá. Erre a segédek még a tanoncokat is megszöktették.
— Jótékonyság. Franz Lajos bold. édes atyja emlékére 2000 koronát adományozott a városi szegényeknek.
— A legszebb. A színházi szépségversenyből hatezer egynehány aravazsttal Déri Rózsi győzött és igy a versenydijat, egy díszes és értékes toilette tükröt ó nyerte meg. A reá adott szavazatok száma csak az utolsó napokban szökött ily aránytalan magasra. A többi versenyzők erkölcsi eredménye sem megveleodö.
— Vasárnapi munkaszünet. — Az ügyvédek éa közjegyzők egyesülete tagjai-uak kívánságara akciót indított az iránt, hogy az ügyvédi éa közjegyzői irodákban teljes vasárnapi muukaszüuet legyen. Várhaló, hogy ezt az indítványt nemcsak az ügyvédek, hanem a közönség is helyesli. Az inditványoyal a pilseni ügyvédi kamara fog legközelebb foglalkozni.
— Közgyűlések. Október 2-án, vasárnap délután 6 órakor a hitközség tanácstermében reudkivüli közgyűlés leBz, melynek tárgya: Határozathozatal gelsei és
ftl EGYEDÜbELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHA1TÓSZER.
XUII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. OKTÓBER 1-én.
beliscsei báró firutiMna Vilmos bitkínígi elnök ar Odvörlése iránt.
A „Zalatnegyei Általános Tauitótestülot" Muraközi T«nitóli8r" ez évi rendes közgyűlését október hó 15 ón d. e. 10 órakor Perlakon az állami népiskolában fogja megtartani. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó besiíd. 2 Évi jelentés » választmány müködé«éröl. 3. ,A madárvédelem-* Előadja Wirth László héttornyai tanitó. i. .Az egy-buzambau va\'ó tanítás" cimQ tételről értekezik Tihanyi Lajos rickanirsai tanitó. 6. A közgyűlés elé tartozó folyó ilsyek
6. A jövő közgyűlés bnlyének kijelölése.
7. Esetleges indítványok. A közgyü\'ést
9 órakor ünnepélyes .Veoi Sancte" előz meg. ..
_ A déli vasat toll menetrendje. Októbor 1-én s Déli vasút magyar vonalain » téli menetrend lép életbe, mely a követkeiö lényegesebb változásokat tartól mszza: A bud.pest—pragerhofi vonal: A személyszállító vonatok a téli menetrend tartamára Balaton Világos, Ztmárdt, Bala-touföldvár éa Szárezö megállóhelyeken nem lógnak megállani. Aliga kitéri december 16-ig és április 1-tól kezdve a avemélyforgalnmra nyitva inarad. Az összes gyorsvonatok, ugy, mint minden évben, Bulalonlöldvár helyett Szántód állomáson fognak feltételesen megállani. A bai w- pakráci vasútvonalon: Barcs éa Eszék között Slatina-Nasicon át, mindkét irányban egy közvetlen összeköttetés létesült, mely célra a 2002/2102. éa 2103/2003. bz motoros vonatok menetrendje Bsrcs-Slatina között megfelelően módosíttatott. A vonatok a következőleg közlekednek: indulás Barcsról 2 óra 16 perckor éjjel, Veróco-Viroviticáról 2 óra 56 perckor éjjel, erkezéa E-zékre 8 óra
10 perckor délelőtt; az ellenirányban indulás Eszékről 3 óra 31 perckor délután, érkezés Veiőce-Viroviticára 8 óta 5 perckor este, Barcsra 9 óra 30 perckor este. Közelebbi adatok az állomásokon kifüggesztett menetreud-hirdetményeken olvashatók. Ziebrétű menetrendeket a vasúti pénztáraknál árusitanak.
— Kivándorlás. Minden nap olvashatjuk a helyi lapokban is, hogy a rendőrség lelketlen csábitókra hallgató leányokat a kivándorlásban megakadályoz. Mostanában egy ilyen édesszájú, asszonyság • azobaleánjokra pályáz é\'s őket Kairóba küldi; hatvan koronás fizetéseket igér és paradicsomi életet. Felhívjuk a rendőrség figyelmét ezekre ax üzelmekro.
— Társasvacsora. A nagykanizsai áll. el. iskolák tanítótestülete Lieziner József, Burányi Pal és özv. Wágner Miklósné kartársaiknak nyugdíjaztatása alkalmából a nyugdíjazottak tiszteletére f. é. október hó 3-áu este 7 órakor a .Szarvas Vendéglő" külön helyiségében társas vacsorát rendez, melyre az ünnepeltek tisztelőit, jóbarátait és volt tanitvábyail tisztelettel meghivja. Egy teriték .ára 2 kor. 40 fillér. A résztvenni óhajtók kéretnek, hogy az I.\'. körzet igazgatói irodában kitett részvételi ivet logalább másodikán délig aláírni szíveskedjenek.
— Színezet. Köseasy Albort színtársulatával október harmadjkán főhadi szállására, ezúttal még Kecskemétre vonul be. Itt hagy bennünket, mart megfelelő helyiség hiányából itt kell hagyni Kanizsát. A .Szinkör\'-ben az előadások foljtatását az időjárás, a .Polgári. Egylei"-bon pedig a mulatságok miatt nem lehet folytatni.
— Öngyilkosság. Sümegi származású Kondor Ferenc péc-ii lakóaádótiazt, afölötti elkeseredésében, hogy nem Mohácsra, hanem a Biharvérmegyei Ddrecskére nevezték ki számvevőnek, szeptember hó 26 án vadászfegyverével agyonlőtte magát.
— Doktoraratás. Havas Béla ügyvédjelöltet a kolozsvári magyar királyi tudomány-egyetemen ma, szombaton doktor jurisszá avatták.
— A szIntársDlat nj tagjai, Kövess; Albert október bó 1-től Érckövj Károlyt baritonistának, Báuházy Terézt pedig anya szinéaznőnek ; virágvasárnaptól Szentes Jánosi operelte-bnffo éa kedélyes apa színésznek a Yároeligeti-szinkftrból, Kondor Alfrédot énekes-bonviváutnak az egyesületi iskola végzett növendékét azerződtettp.
— Közlekedés a Balatonon. A „balatóntavi gőzhajózási részvénytársaság" lolyó évi októbor havában a kivetkező változásokat eszközli menetrendjében: Boglár és Révfülöp állomások közt nzpon-ként kétezer, Siófok és Balatoufüred, továbbá B\'Qglár és Badacsony, valamint Kévlolöllís Badacsony közt pedig naponként egyszer fog a gő/.bajó oda- és viasza-közlekedni.
— Szüret. Esős időjárás mellett tartják meg az idei szüretet. A philoxera, peronoszpóra és laton tudja még mi mindenféle az\'phera által míg nem aammi-aitelt szőlőnek .leszedése,, szüretelése t hó 26-án kezdődőit vidékünkön. A szent. KJOrojvift (, . bagolai szőlőhegyekben
a termés minőaég és mennjiaég tekintetében a gazdák igényeit nagyon kielégítette, mit az a körülmény igazol, hogy a szüret alkalmából a zenészek is szüreteltek, a puskaport sem kímélték éa a szedők danájától visszhangzott a begy-völgy.
— HnlatSJtgok. Az elaő szüreti mulatság volt a .nagykanizsai szakácsnők éa szobaleányok" mult hó 17-én rendezott, jól sikerült „aíflreti mulatsága". A „lelenc báz" alapja javára azonban nem jutott semmi, mert a bevétel a 811 K. 82 fillérre menő kiadást csak éppen hogy fedezte. A. drágaság nyomasztó hatáaa ugy ezon, mint a foljó hó 25-én megtartott „épitő munkások szüreti mulat-aágán" szemmel látható ag nyilvánult. A passziós mulatságok rendezésének ideje ogylátszik letűnt.
KÖZGAZDASÁG.
Gabnaárak szeptember 30-án.
Malmaink és vevőink tartózkodása következtében az árak robamoaan eatek és csak e hét végén javult a helyzet 4—5 fillérrel.
Piaci áraink ; Buza . , . . 10-30-10 40 kor. Roza .... 7-30-740 . Zab .... 6-60-6 70 . Árpa .... 7 26—7-50 . Fehér bab . . 12 — Tarka . . . 9\'25
ltepce..... 10-70-10 80 .
Tengeri . . . 7-26—7 36 Korona értékben pr. 50 kgr.
— Szüret Tapolcán. A kisebb szőlőhegyeken már megkezdődött, míg a nevesebb szőlőhegyeken a szüret október hó 7 én kezdődik. Az egész Balatonmenten a termés ugy minőség, mint mennyiség tekintetében kitűnőnek mondható.
— Hirdetmény. A zalavármegyei m. kir. államépitészeti hivatal a nagykanizsa— tapolcai állami közút 28—29. km. szaka-szán levő 35. számú fadhidoak 11.231. K. 63 fill. kőluégelóiráoyzati összeg erejéig való helyreállítására pályázatot hirdet Az ajánlatok folyó évi oktober 17 ikéig nyújtandók be A részletes feltételek a fönnevezett hivatalnál, Zalaegerszegen tudhatók meg. Sopron, 1904. évi szeptember hó 27-én. A kerületi kereakedelmi és iparkamara.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
- 1«H. Biept. 17-tól- 80-lf. —
Halálozások:
Tóth Gyula 18 napoa. Korocy Imre tanár (Székesfehérvár,) 50 éves.
Tóth Teréz 3 éves.
Horváth György 11 napns.
Gudlin Györgyné. Gudiuek Katalin föld-
míves 46 éves. Fürst Vilmos villanyszerelő 35 éves. Tóth Julianna 7 hónapos. Borda Józsel 2 hónapos. Buti Rozália 28 napos. Körtvélyessy Anna cseléJ. 20 éves. Ifj. Knlovics József 4 napos. Deutsch Mór fuvaros, 70 éves. Gross Miksa mészáros. 59 éves. Ifj. Fatér József 2 napos. Butka Kálmánná, Horváth Anna zeuész
neje, 52 évei. Péntek Vendel p. éa L altiszt, 56 éves. Horváth Rozália napazámos, 38 éves.
Házasságot kötöttek:
Hoalyáuszky Jánoa mészáros — Marko-
vics Irénnel. Szabó József napszámos — Csizmadia
Teréziával. Magos Lajos lakatos — Sípos Máriával.
Szerkesztői üzenetek.
— W. J. A szabályzat értelmében e.ak S diixnót tarthat a város belterületén. De síért tessék csak 20 disznót beállítani. Nem hlisiOk, fcogy valaki Önt ebbeli tcTékenjsógébeo megzavarná.
_ B. J A kaalasal Ifjasig poiiiitáal Ománéról már több Ízben értrkciionk Kitogáaollnk, hogy- a köztulajdon tudatát nem ébresztik aa ifjúságban. Politikák az ültetvényeket, fákat, az újra festett házakat, kapakai és kerítéseket éa aa utcán nem ritkán verekedéseket readezoek Csak a család H II iskola öisiműködésétöl várható eredmény.
— V. B. T. T. A kösxöat-\'i eltofadáaa az Illemszabály abcéje Aki easel az illemszabállyal dacol, azt mutatja, hogy gőgös. \'De a gén tetejébe és a gyár kéményébe is néha bent a villám.
— H D. Hagy Károly novO munkatárs a Zalai Közlönynél nem működik és nem működöt-. soha. •\'■
SmtmmMMgr:
tjan-tl^riwaít V TM .^Ur.t^s Dr. Vülánui Henrik, lelelíi saerkesztő.
Kiadó: J/1. WaxUU Jtutí.
Minden családnak
Wjit jól felfogott érdekében csald. a
Kathreiner-fé!e
Kneipp-maláta kávét
juabailna pótlékai használnia • mindennapi kávéitalhoz.
VEGYES.
— Megbízható gyógykezelés. Zavart omést-téml ellátott egyének, kik étvágyhl&avb&d, felfúvódásban, gyoraorRÍircsökben éa rendetlen sxékeléabcn szenvednek, a .Mall-fé\'e aeldlitz-por" használat* által rfirid idő uralva visszanyerik egészaótjOket. Egy doboz 4ra 2 korona. SséilcOldéi naponta utánvétellel Mail A. gyógyszerész, cs. éa kir udv. szállító által Bécs, I. Tnchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Mill-fAlc kéizitmóny kérendő aa 6 gyári jelvényével és aláírásával.
Nyilttór
Ai é rovat alatt kózlöttekért nem vállal felolSaléaet a szerkesztőség
Yeae, hncjhólj-ar, hogydara és a köazTénybríntalmak ellen, továbbá a légaó és emésztési szervek hurntoB bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Lltb Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelte loax. Hax jbaj tó hat áso!
Kellemes izól | s^ KŐDDjen emésztfaelö
Kapható ásváuyvizkereakedéaekben éa
gyógyszertárakban A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen
Sohalek Henrik
IHIRDETESI IRODÁJA
| Bécs, I., WollzeilellJl&iitéiL emelet
( Alapíttatott 1873 <9 Telephon 809. U a k. póstatakarékpónztár Clearlng-szám-
j Iája 801. 816.
ajánlja magát hirdetési megbisások gyara éa olosé elintézésére bal-6a kQlfBIdi njsigok réuére
Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, árszabások dijaentasen. • Legújabb nagy hlrlap-árj^yzik hirdetóknek ingyen éa bémeatvt
Saját gyüjtdménye8-hird8t
rorat a
S„Heie Freic Presse" « „Htfles Wr. Tagblall"
^hírlapokban miodtaucmQ hlrJcléi réizért,, mint: Adái-vitdi kizliitk ai.éu Bzlat-Ugaak, Tára. kipvlaalatl. Qgyaiki, Ikált-1 karaié, a|áalall Wrdetáiak atk.
1902 ariz gazd klállltia Ponony; l-lö dlj. aranyérflm
Árjegyzék Ingyen.
BORS,UTÓK
.Kincsem\', „Hegyalja", .Kfi< nyök-8zerkezetli", .Mabllle" és » Acélorsós", a hegyaljai bortermelők legkedveltebb borsajtdl.
srjettistösariisait,
u.gjQzema préselésbe?.
- Föelőnye : ^^
A must sehol sem érintkezik vasrészekkel! Egyszerű kezelés! Óriási erőkifejtés! A törköly egy darabban és könnyen kivehető! Egy ember által = könnyen kezelhető ! = Szölözuzók és bogyózók ! .Villám" liggjabbceiitrifjgilis hogjóiót cs
Szilágyi és Diskant, gépgyára Miskolcon.
T. c.
ÖrOmmel van szerencsém a t. közönség szíves tudomására hozni, hogy könyv és papir kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Iíjusági Kölcsönkönyvíárral
bővítettem ki. Altalános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem
az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az ö számára íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsündij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 25-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elöl menekül, télben a meleg szobában, egyarant a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. szülök jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, Í902. jnlius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József.
Gyümölcs és szőlő sajtók,
.UERCULKS" folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel éa nyomóerő szabályzóval a legmagasabb munkaképesség garantálva.
HYDRAULIKUS SAJTÓK
kQIÖuÖtfuu magad nyomás és nagy munkaképesség elérésére.
Szőlő és gyümölcs zúzok
fcs bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüretelj készülékek. Szőlő és gyümölcs őrlők, aszaló készülékek
gyümölcs és főzelék aszalásra, gylimöicü-vágó éshá mozó-gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „SYPHONIA" fa és szőlővessző permetezők, a szegecs és tormáncs valamint a vértettt kiirtására; szőlő ekék.
A legjobb VETÓGÉPEK
Majfarlh Pb. és Társa „igrlcola" (tolóvetőkerék rendszer) vetógépei.
MindonneniQ míip- 6e kQlönbOzS m.gmcnnyiícg számára villokerckck nólkol, dombon avagy sikon, a legkönnyebb jiria, legnagyobb tartósság ós mind a mellett a legolcsóbb ár által tnnoek kl A lehető legnagyobb munka, idö- és pénzmegtakarítást teszik lohetSvé.
£S19alegeaa&geketJszé&a és arató-gereblyék, szenaforgatók, széna- és szalmaprések kézi kazználatra, knkotlca morzsolok, cséplőgépek. Járgányok, gabonnrosták, trlénrók, ekék, hengerek, boronikban ós t&karminjkészltésre szolgáló gépeket a legojabb rendszer és jótállás mellett gyártanak és szállítanak.
MAYFARTH PH. is TARSA. gazdasági gyárak, Tasöaiődefc es elegjárak Bécs, ll/I. Taborstrasse 71. szám.
KltOotetre Ifibb mint 600 arany, oaflst éremmel stb., az ósszos nagyobb kiállításokon. Részlete árjegyzék Ingyen és bérmentve. — Képviselik és viszont elárusítók kerestetnek.
XUU ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY

í-Í
\'n
1Í04. OtrÖRER Nh.
Ne adjon Ön semmi dicséretre!
hanem győződjék meg sajátmaga a mi ■I.U,>ij)„É.,l.t megtekintése álul. hogy nincs még egy második üzlet Bécsben, hol utolsó diratt XtM mfrtrtHü »s mtittíuM^ úgyszintén mindennemű ilHzékcílttrt oly megdöbbentő olcsó áron kapható, mint nálunk. -
Egy ilyenformán kitöltött levelező-lap elégséges, hogy rendkívül. gazdag minta-gyüjteményün&et azonnal ingyen és bérmentve megkapja.
Tek. Zwieback Lajos és Testvére Wien, VI/2,
MaHmAO/rrMr. 113.
Kérem mintagyűjteményét megküideni.
Tiszteletté] Waiter Emma.
LUDWIG ZWIEBACK & BRÚDER
Wien, VII2. Mariahilferstrasse Nr 111. . Pompásan Illusztrált divatkatalog-us.
Ml LKA SUCHARD
Csak
alpesi Tej kskao
c7UKorból ál\' Páratlan kulönleqe-sséq.
Hirdetések felvétetnek ÍÜa e lap kiadóhivatalában.
fTwITil
öit SZÖLÖLUGAST
nltessunk minden ház mellé és kertjeinkben föld- és homoktalajon.
„,?J"? onn minden uDIJf.j ,llllmu (b4r
Jén . leíkilíaSbb muikntily " 2 íí m?,\'
ubb Btoto, mm islndon í.b.n ,„«, "
tt^tx * a:r*kJJk
C i I m:
bellftdiöitilioHtujit^ ,., Siftdjkii
KÉRJÜNK CSAKIS I SMBaQBHBBQHBBBsagHni
OLOBUS-
T/SZTÍ TÓ-Ki VOKA TO T c-k
mint
Ibra
miután sok
ÉRTÉKTELEN
utánzatot kinilnak.
Fritz Schulz jun.
Aktienflesellschaft, Leipzifl u. Ejer.
Z.K. \'*/i 904.
MOLL- FELE
uuk» ralAdlak. ha mindegyik dobon Kon 1. ,idta»»it í, tíiMMt tftzrtat) f»!_
I\'f í. : <• fjOMorhir, rtpMt uftntMti, mlfbtaalo" rít
tataláa. nrtnjér é. > le*kíH»,b»«5M> atl Tiilllilpl. alloa. a éftíxed.k ÍU ndnii, aI£.H, alt«je<U« JStT-4 tajmH^T^ Ml hbunk 1 kar ^
Haalaitásek Hrvényllaq f«»yi11«tmlc.
1
SOS - BORSZESZ
Csak akkar valtti, ka
•it\'karuMt UIMOIi «n <a a nwffeeUj iaazall mM lm
"M
falitata
MOli a. vAJiafrét «aUU let Wattal raa rfrra. A Mall-ftle
Schicht-szappan
ló**
itt
"lí^\'W ke«rae«Uel Mar kltotéa,, t^tkmMm Ht*»wa«eaal>b atptser. - C|»
MOLL Gyermek szappanja.
.. WftnwMbh, kmj^>>> atóíaier uari.l Maafcak (ftnaak ta ksl0 Kappan a Mr akazarl ápaUUra lyanaakak a felálltak rtutoí
in tarakaeklat - 40 ÜL »t tarát — I kar. M M. _MaJaa dalai pareak-atappaa Hall A. »«<Hi>»al «a aWtra.
F 6 s i é t k 0 1 d «7
Ml A. gyigyszarész, e*. és klr. afevi szállité álul,
Béét: Tnchlaobea 9. aa. VM4U niHllkik aapoata poataaláarft nallatt tatfaalttataek.
A raktárakban Uuik határozottan MOLL A. aláirátáoai át vidjtgyévei MitoU kéuümém/tlut kínt. Baktár: Nagy-Kanosán Rttttlfeld AMf FW.
"■zarvas"
= vagy ...
Je»ygyel
I ieujobb, leoklíjísa&b t miiíirogn ligolcstbli izaDpan. — Minden Mm alkatrészektől ntnttt.
„kulee"
!!
Mindenütt kaphatói
7 OOTMÖKÖK H
keraatataak, kik u ajoaaaa kltKxaitatl
mtn^\'í8"^ k0lönö*»" arra QgyeljQnk, hosv ■ A í hnn«dJS£ \'^ppan a leht" névvel ét t f » fenti védjegyek egyikével legyen ellXs ! I
í^yM CMntí^iCpapU. Kapható:
Ilrvéayataa UaUlloU riulalMaaV ah
aaialtat fcfUlkoul ikaraak I Irtaak, é. kari-
ABJ»Í Miatt hrdotfaaik
mnlilH íSitríríL
BUDAPEST, FlrdJ alaa 4. azte
Nyomatott Ifj. Wajdi,s j\'óx^ k^vnjoa,dijibtl, Na^ykanizOn\'
oicsö ttot ta Mtt!
6 kiK aj tépéa 9 kor 60 1IL, jobb mlo6-t(ft 12 kor., fehér pehely poha tipét 18 kor., 24 kor., hófehér pehely puha tépéa 80 kor., 36 kor. Szitkaidét bérmaatte aláa-YétteL Klcaeréléa ét riatiatéial-porté aegtérltéa elkwébea, mg-tagaéve.
Imiflit Sichaol, LabM 278. Mit VllaMa BthMa.
XLII1 ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY 1904. OKTÓBER lén.
Fiume—amerikai hajójárat
..... s:Ví.4. ■tv
-. ..v^t... . --a.;,..
A magyar királyi kormány felügyelete alatt álló FIUME-NEWYORKI VONALON
kéthetenként indulnak a gyorshajók,
px _
| Menetdíj Fiúmétól Newyorkig a III. osztályban, bóséges és rendes ellátással együtt
180 borona.
í
ü
Bővebb felvilágosítást nyújt, valamint hajójegyeket kiad
ORBÁN IGNÁCZ
kivándorlási meghatalmazott, Szentgotthárdon.
Welleklet a „Zal»l Kazlüny 1904. évi október hó l-iki 40 ik tzámilm
xliii. évfolyam
Zalavármegye közigazgatási bizottsága az 1904. évi szeptember hó 13-án 3447. számú határozatával a Nagykanizsa—paosai tvh. közút 1.0201.716 km. szakaszának kongótégla burkolattal leendó ellátását 32.023 korona 73 fillér összeg erejéig engedélyezte.
A fentemiitett kivitelének biztosítása ozéljábó! az 1804. évi október hó 17-ik napjára a zalavármegyei m. kir. államépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap délelőtt 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a késóbben érkezettek figyelembe nem fognak vétetni.
Az ajánlatban kiteendó a felajánlott árleengedés illetve felülfizetés százalékban számokkal és betűkkel külön arra az esetre, ha a szerződéses vállalati összeg a munka felülvizsgálása után kifizettetnek és külön arra az esetre, ha az összeg a felülvizsgálás napjától számítandó t>, azaz hat egymásután következő évi és
egyenlő nagyságú részletben kifizettetnék. v -.
, \'I
Az ajánlathoz az általános feltételekben előirt, az engedélyezett költségösszeg 5*/»-4nak megfelelő bánatpénz csatolandó.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki művelet és részletes feltételek a nevezett m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban
naponkint megtekinthetók.
Zalaegerszegen, 1904. évi szeptember hó
6-án.
A hivatal fónöke:
LÁNY/ KÁLMÁN
kir. fómérnök.
I
DlTlI
Zalavármegyei m. kir. államépitészeti hivatal
673
m. 904. szam
I
II.
NAGYKANIZSA, 1904. október hó 8-An.
F.lőfi*\'tt»* ár; Eeén ín-ü • ■ 10 kor. — flll Fél ívre ... 6 kor. — 811. Negyedívre . . S kor. 50 fiit. Kpjes ax&m 2<1 1111.
HIRDETÉSEK
6 huniból! i.ttluorban l-t, mi.od.ror 11, i mioilou tovililii lort\'rt 10 flll
NYÍL TTFR B E N
pctii íoroukíol 20 fillírért vitet-uek (el.
XLIII. évfolyam.
A lap Kellemi réuét illető minden kö*leménjr * felelős izerkeaxtíS nevére, nz anvigi résit illető kör-lemények pedig a kiadó nevére eimsctten Nagykanizsára bér-njeDtto intésendfik.
BérraenUttlon levelek nem fogadtatnak el.
Kézirat viasza neu küldetik.
A nagykanizsai , Ipar-Testlllet, ■
részvénytársaság," .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a .nagykanizsai fcfededneyeló egyesület/a .nagykanizsai tanítói járáskör," a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet/ „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet/ „szegények tápintézete/ a .katonai hadastyánegylet/ a „soproni kereskedelmi iparkamara/ nagykanizsai külyálasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ TÁRSADALMI HETILAP.
Hirlapirás.
A. zalamegyei hírlapírók két héttel ezelőtt Összegyűltek, hogy megbeszéljék saját dolgaikat. A gyűlés eredményeképpen elhatározták, hogy egymással szövetkezve, kölcsönös támogatással igyekeznek feladataik betöltésére. Érdemes néhány pillanatra megállapodni itt, hogy ezen elsó sziDre minden nagyobb jelentőség nélkül való egyesülésnek erkölcsi értékét láthassuk. Kis dolog magában véve, de összefüggésben van a legnagyobbakkal s ez adja meg fontosságát.
A sajtó hatalmáról és hivatásáról szólni korunkban felesleges. A hírlapok rohanó megszaporodását, napról-napra nOvekvó elterjedését mindnyájan látjuk, hatását órezz&k. Nem volt intézmény, mely az emberi művelődést nagyobb eróvel és szélesebb mezőn vitte előbbre, mint a hirlapirás. Megszületése cl&tt nem volt emberiség, c<ak emberek, akik mint egy-egy nemzet tagjai sem voltak Összefűzve az egybetartozás állandó öntudatával. Ilyen munkát végezve, szerezte meg a sajtó hatalmát, amelynek ereje egyenlő a legmagasabban állókéval, Erősek és gyengék keresik támogatását. Azok, hogy fen-tartliassák befolyásukat, ezek meg fegyverül használják a küzdelemben. Az ellentéteknek ebben a folyton tartó harcában válik a sajtó az igazság egyik forrásává, teljesítve ezzel legfőbb rendeltetését. Egyrészt érdekeket, vágyakat és törekvéseket ismertetve, hangot ad a közvéleménynek, másrészt irányítani iparkodik azt. Nem kiván a csalhatatlanság színében tűnni fel, nem követeli a maga számára a tökéletes igazságot, csak a küzdést a
legjobbuak tartott irányban s az eszmék tisztázását.
Közönségesen ismert dolgok ezek, de nem lehet elégszer ismételni napjain kbaD, amikor a sajtó tekintetben egyre alább száll s az emberek többsége azon hírlapok után alkot Ítéletet, amelyeknek legfőbb gondját teszi a botrányok felhajtása, legyenek azok igazak vagy hazugok; amelyek szennyes érdekek szolgálatába szegőíve, egyfelől a legszemérmetlenebb módon hízelegnek gazdáiknak, másfelől sárral dobálják be mindazt, aki nincs pártjukon.
Ilyen viszonyok közOtt minden újságíró embernek kötelessége közreműködni a helyzet javításán. Különösen fontos érdek ez nálunk, ahol a hírlapoknak előreláthatólag rendkívüli szerep jut jövőnk alakításában. Hitelét vesztett sajtóval indulni az elérkező nagy munkákba, olyan veszedelmet jelentene, amit must alig sejthetünk. EmelnQuk kell az országos sajtó átlagos színvonalát erkölcsi tekintetben, a vidékiét pedig első sorban szellemi téren.
A nemzet életbevágó érdekeiről szólva együtt emiitjük itt a fővárosi és a vidéki sajtót, bár a jutalom valószínűleg gúnyos mosolygás lesz azok részéről, akik egyebet nem tudnak, csak gúnyosan mosolyogni. Ezek azonban nem veszik tekintetbe azokat a nehézségeket amelyekkel az általános hangulaton kivűl meg kell küzdeníök a helyiérdekű lapoknak. Anyagi tekintetben már kisebb körüknél fogva nem mérhetők a fővárosi lapokhoz, amelyeknek bevételeiből bőségésen el lehet látni minden megkívánható kiadást, szellemiekben pedig szintén meg vannak az állandó bajok. A
hivatásos újságíróit közül a tehetségesebbeket felszívja a fővárosi sajtó, azonkívül tág helye van a hiúságnak is, midőn egyesek tiszlán nevük forgalomba hozása végett, arravalóság nélkül, fognak tollat kezűkbe, egy harmadik rend pedig azok közül kerül ki, akik mindenünnen kikopva felcsapnak „journalistá\'-nak a hírlapirodalom nagyobb dicsőségére. Ilyen elemek rontják meg a vidéki sajtót, A tehetségtelenség és a tudatlanság szövetkeznek akárhányszor újságírásra és nagyképűséggel, a levegő égbe beszéléssel sa legalacsonyabb pletykával töltik meg a türelmes papirost. Azonkívül nemcsak átengedik lapjaikat személyes természetű botrányok lefolytatására, hanem egyébként is ilyesmivel foglalkoznak legszívesebben, a meglevőket elmérgesitve, ujakat felidézve.
Ezen állapotokat ismerve megérthetjük azokat, akik kevés figyelemmel vannak a vidéki sajtó iránt, de nem szabad felednünk, hogy ezen jelenségek mindamellett nem általánosak, s a vidéki sajtó jelentőségéből semmit nem vonhatnak le . . Sőt még akkor sem lenne igazuk azoknak, akik semmibo vevéssel és gunynyal akarják elintézni az ügyet, ha valamennyi lap rossz lenne, mert akkor is inkább megjavításukról kellene gondoskodni, hogy betölthessék mással nem pótolható feladatukat.
De hát mik ezek a nigy feladatok?
Csak futó tekintettel -vizsgálva is a dolgot, mindjárt szembetűnnek főbb vonásaikban.
A fővárosi sajtó elárasztja fényét a vidékro is, de ha teljes világosságot akarunk, magunknak is lángot kell
gyiy tanunk. Azok az aprólékos részletek, amelyek az ország közönségének szempontjából érdektelenek azok a kisebb változások, amelyeknek csak az eredményeit adják hírül a nagyobb lapok, — teszik sokszor a vidéki újságok legfontosabb tárgyát. Az otthoni állapotoknak ezen körültekintő, apró dolgokra is kiterjedő szemmel tartásán kivül, az egész országra kiható eszmék megvalósításában is közreműködhetnek. A nagyobb eszméknek saját vidékükön való ébrentartásában, sőt terjesztésében is juthat szerepük. Különösen most, mikor a gazdasági téren való verseny és a nemzeti érzésnek minden vonalon való felébresztése uralja a haladást, nem lehet felednünk, hogy az ország megyékből, ezek pedig községekből vannak összetéve.
Azonban működésük javarészének mégis a megyei és városi élet figyelemmel kisérésére, ellenőrzésére, sőt irányítására kell esnie. Ugyanazt a szerepet töltik be a vidéki lapok itt, mint a fővárosiak az ország ügyeinek intézésénél
Az egyes hatóságoknál legyenek azok államiak, megyeiek vagy városiak, nem elégséges a felülről jövő ellenőrzés. A közönséggel való érintkezést első sorban azonkívül a hivataloknak, kifelé is nyilvánuló belső ügyeit sokkal közvetlenebbül ellenőrizheti a helyi sajtó, mint a felső hatóság, amely messze is van és csak színtelen hivatalos Írásból értesül legtöbb esetben a dolgok állásáról. Nagy fontosságú azonkívül az a tevékenység is, a melyet a több kevesebb antonomiával felruházott hatóságoknak: a megyének és városoknak a gazdálkodásával
fejt ki. Ha elég ereje van a sajtónak, nagyon üdvös befolyást gyakorolhat ezen a téren, nj szempontokat tárva fel, különböző oldalakról véve vizsgálat alá a gazdálkodást. A jelen viszonyok között negyedfélszáz vidéki lapunk közül vajmi kevésnek a szava bir kellő nyomatékkal, s ezen a téren még sok is a tenni való. Ha egy hivatalnak a felállításáról, gyárnak az elhelyezéséről, múzeum, könyvtár létesítéséről s egyéb hasonló dologról van szó, vagy ha "a magyarság forog valahol veszedelemben, mivel gyakorolhatunk nyomást, ha a sajó hangja nem elég erős? S vájjon ki fogja ezeket mi helyettünk hangoztatni. Hiányainkra "is csak igy hívhatjuk fel a figyelmet. A hivatalban levő emberek ilyesminél nem igen szokták a kezdést megtenni, akiknek pedig módjukban volna, nem igen tudnak a mi kívánságainkról. Apró bajainkat, amelyek azonban ránk nézve nagyon is jelentősek, csak igy háríthatjuk el lassanként, mert más uton sohasem érünk célt A tisztaság, egészségügy s a közbiztosság már ezideig is sokat köszönhet a vidéki lapoknak, s ha ezek erŐBebbek lesznek, még többet tehetnek itt is.
A hivatalos szobák porának felverésén kivül nem kevésbbé fontos hivatása van a társadalmi téren is. Legközvetlenebbül ismervén a városok és falvak lakóinak gondolkodását, lelki világát, leginkább van módjában figyelemmel kisérni változásait. Ha uj eszmék terjednek el valamely vidéken vagy elégedetlenség nyilvánul, a fővárosi sajtó csak a befejezett dolgokkal foglalkozik, de az okokat kutatni, a helyzetet a maga valósi-
_TÁRCA.
Messze, messze.. .
— A .Zalai KöilOny. tárcája, —
Messze, mésszé, néma : lfju vándor jár eltikkadottan.,
Pillantása szerte tévedez. Majd felnéz a uapsugáros égre, Miji] a földhöz vonzza hó reménye.
De vigaszt nem ád sem az, sem ez. Tenger-áradat habzik körötte, Csónakját a szélvész összetörte,
Olt áll, mint Uiób reménytelen. Belsejében érzelem — vibar forr, Enyhre vágyik az elükkadl vándor . . . To vagy ez rajongó képzetom.
s. P.
A szuggesztió. in.: Iiirii! Ciirlillal.
— A .Zalai K&rlAajr■ lArcija. —
(Színhely egy kávéház, amelynek elő" terében Katcuil és I.aboutnre félig tel sörös poharak mellett ülnek és okkulisz-likus tudományokról vitatkoznak. A háttérben egy magános hölgy az „Echo de l\'aris" l olvasta. Két ur biiliardozik.)
I.abouturo: Te hülye vagy, Ratcuit! Ugy beszélsz, mint egy . . .
Ratcuit (folytatva): És nekem vannak bizonyítékaim rá . . .
I.aboutnre: Arra, hogy hülye vagy? nélkíl i»HiSZe" olhÍMem bizonyítok
humorizálj, kérlek. Nem áll jól neked ...
Ubouture: (A szemével hunyorgat.)
talont: Ismétlem, kérlek hogy a saiát
szeniemuneMáttain és látUk mé£ JSn
én kívülem a szuggeszliónak ezt az érthetetlen!!] nagyszerű kísérletét. Krt.nl?1
babouturo: Bizony Isten, nem értein.
Kutcuit: (Csökönyösen.) Hónapbkon keresztül hallgattam doktor Louisnak a felolvasásait a Charitébeu . . .
Labouture: Hiszen jól vau no . . .
Katcuit: (Közel van a dühöngéshez.) És minden nap elragadtatva mentem haza ...
Labouture: Nono I . . .
Ratcuit: (Folytonosan jobban forr benn6 a doh, de mindenáron titkolni akarja.) Nagyszerű, hihetetlen dolgokat láttamI Dolgokat, amelyek a fantáziát túlszárnyalják Dolgokat, amelyek bámulatba ejtenek, amelyekkel szemben nem tud az ember tagadni sem. Tudod?! Érlsd meg ezt!...
Labouture: Jó! De most már igazán nem értem, hogy miért nem fogod
be..--.. r-*—" f \\
Katcuit: (Meglepetve.) Mii?", . .
Labouture: A szádat . . .
Ratcuit: (Anélkül, hogy megzavartatná magát.) Egy napon láttam például, hogy egy hölgynek, akit — értsd meg ezt jól — akit a hallgatóság közül választották ki, azt szuggerálta a doktor, hogy vegyen egy kést magához, menjen le a kapu elé és szurja le a doktor kocsisát ... És ugyanaz a nó sírt, nevetett, holtnak tetette magát, jókedvű volt, fuldoklott. . . ahogy éppen a hypnotiseur akarta. Mindezt egy rövid, parancsoló „akarom\' szóra csinálta meg. Hát nem bámulatos ez?
Labouture: (Nevetve.) Hülyéi Hülye, ha mondom I . . . Tisztára idióta . . .
Batcuit: (Végre kitör.) Te . . . Te .. . Hát nem hiszel?!
Laboulure: (Nevetve.) Hallgass, Batcuit! Kérlek, hallgass! Mint barátod tanácsolom, hogy hallgass! . . .
Ratcuit: (Dühösen.) Te . . . Te . . . To vízipuska . . .
Labouture: Kérlek, ne gorombáskodj!... No engedd elragadtatni magad a fájdalmaidtól . . .
Ratcuit: Engem nem a fájdalmaim ragadnak ol, hanem a jogos és indokolt felháborodás I Mert persze! Te mindent jobban tudsz, mint a leghíresebb szaktekintélyek is, akik pedig ezekkel a bámulatra méltó téuyekkel szemben kénytelenek letenni a fegyvert. Hanem hát látszik, hogy némely einber milyen korlátolt. Az akarati ... Az akarat a föl Én mondom neked A férfias, kemény akaratnak olyan ereje van, hogy még az anyagra is hal.
Laboutura: Az anyagra?
Ratcuit: Igen Az anyagra.
Labouture: Ugyan ne nevettesd ki magad, kérlek! . . .
Batcuit: Pogd be a szádatI Te sokkal korlátoltabb vagy, semhogy tovább vitatkoznám veled és ez a guoyos mosolygásod kihoz a béketűrésemból 1
Laboulure: Ne izgasd magad . . .
Batcuit: Végre is az már utálatos ha egy ember a lényeknek som akar hinni. Nem akar hinni olyan tényeknek, amelyeket a tudomány som tagad. Igen I (Ünnepélyes páthoszszal.) Igenl Mert ai emberi lélek jelenségei révén nyilatkozik meg az istenség hatalma, ami az egész mindenséget kormányozza ... Ne nevess, ember I... A te vihogásod úgysem: fogja ezeket a titkos kinyilatkoztatásokat nevetségessé tenni. (Dühösen az asztalra,Qt.) Azért is mondom, hogy az emberateremtéa koronáját... Érted? . . .
Labouture: De elóbb jön a ló! . . .
Ratcuit: (Öklével az asztalra injt.) De a mindenit ennek a cudar világnak! fin
mondom, hogy az akarat uralkodik min-denok feleli! Vizsgáljuk csak objektiv nyugalommal a dolgokat! (ügy ordít és ugy veri az asztalt, hogy kívül megállnak az emberek.) Leszel szíves például megmagyarázni nekom, hogy - miként történhetik az meg, hogy ha egy lorgnont a zsínórjáuál fogva felfüggesztünk ós azl sokáig mereven nézzük, egyszerre észrevesszük, hogy lassan megmozdul, inogni kezd és magáiéi jobbról balra csavarodik, vagy balról jobbra, ahogy éppen „parancsolják neki". Hogy van ez? Na?!...
Labouture (Hangos kacagásban tör ki.)
Batcuit: Na most már látom, hogy ahihet-ienséged éppen- olyan mesés, mint a butaságod.
Labouture: Akármi legyek, ha nem hülyültél meg! . . .
Batcuii: Én hülyültem meg?! Na hát most szétmorzsollak!
Labouture: Kérlek alássan, csak morzsolj szét, ha neked az jólesik.
Batcuit: Látod azt a hölgyet, aki ott hátul újságot olvas?
Labouture: Látom.
Batcuit: Ugyebár, az most éppenséggel nem gondol reám ?
Labouture: Valószínűleg nem.
Batcuit; Helyes. Már most én bebizonyítom neked, hogy én kizárólag az akaraterőmmel kényszeríteni fogom, hogy hagyja abba az olvasást és nézzeu rfin.
Labouture: Te ezt megteszed ?
Batcuit: Igenis megteszem.
Labouture: Te kényszeríteni fogod azt a hölgyet, hogy rád tekintsen?
Ratcnit: Igenis kényszeríteni fogom, még pedig egy percnél rövidebb idóu belül és pedig anélkül, hogy szóval, jellel
vagy bármilyen fellünó mozdulattal vonnám magamra a figyelmét. Labouture: (Hűvösen.) Lebotetlen I Batcuit: Hál fogadjunk 1 Labouture: Elveszíted a fogadástI Batcuit: Az az én bajom lesz. Labouture: Hát jős Ali husz franki Batcuii: Tarlom ! És most figyelj!.. . (Batcuit visszadól a székén is átható, merev, szuggesztív tekintettel néz a hölgyre, aki azonban abszolúte nem zavartatja magát az olvasásban. Batcuit minden akaraterejét koncentrálja, a hatás azonban\' ugyanaz marad.)
Labouture: (Gúnyosan.) Nsgyszerű I Mesés! Igazán nagyszerűen mesé6l
Batcuit: (Hangját elnyomva.) Hallgassl Zavarod a befolyásomat. Most! . . . Mostl Már kezdődik! Érzem! Mindjárt meglátod. Vigyázz Laubouturel (Halkan) Akarom!... Akarom!! ...
(Ebben a pillanatban az egyik billiárdozó ur leteszi a dákót és odalép Batcuithez.)
A billiárdozó ur: Mondja csak, kérem, meddig szándékozik még a feleségemet fiiirozni?
Batcuit: Mit ? Hogy ? Hát ez mit akar itt ? A billiárdozó ur: Azt mindjárt megmulatom önnek, hogy mjt akarok I Még is csak szemtelenség ogy tisztességes asszonyt i y molesztálni! ... Batcuit: De ... De ... De .. . A billiárdozó ur: (Utánozza.) De . . . De ... De I . . . Semmi de 1 Maga egy hitvány fráter! Ha a feleségemre még egyszer rá mer nézni, leütöm a-derekát I Erti?l Na! ... \' (Elvonul. Hosszú szünet.) Labouture: (Nevetve.) Szabad talán a husz frankomat kérni ?! . . .
Lapuik mai számához féliv melléklet van csatolva.
XUII ÉVFOLYAM.
(2)

ZALAI KÖZLÖNY
1904. OKTÓBER 8-án.
gában feltárni s esetleg a bajokat is megelőzni a vidéki sajtó feladata. A városokban pedig az egyes osztályok nivellálásával teljesithet küldetést. Azoknak a falaknak lerombolása, a melyeket állásfelekezet emelt, a fél-szegségek ellen való küzdelem, az önzés csökkentése, a jótékonyság fokozása első sorban ennek a sajtónak a dolga.
Ebben az irányban szolgálhatja a magyatság ügyét legtökéletesebben sajtónk s ezen cél felé törekszik szerény körben a most megalakult Szövetség is. S csak igy minden sorban, minden szóban a művelődés, a haza ügyét szolgálva (ud megfelelni a vidéki hírlap hivatásának s mig igy egyfelől kisebb téren hü tükrévé válik a közvéleménynek, másfelől hangos lelkiismerete lesz a vidéki társadalomnak.
s. A
beláthatatlan időkig fognak vendégséggel szüretelni, az uj termából mindjárt meghozva > részegei Bakhuinak kötelei áldozatot, é ugyanannyiszor fogják gördülő versben ős szépszavu prózában előadni a szüret dicséretét
Lwhut
Szezonkép.
— Szüreti ntóhiufok. —
Iskolai gyakorlatoknak, lírai és nem lirai költeményeknek halhatatlan tárgya, jó kedvű szüret kalaplevéve köszöntlek, — de megvallva az igazat, alig tudom mit irjak rólad, bár egy hétig elmélkedhettem volna lezajlásod után. __ - --
Mert bizony bajos dolog lenné olyat írnom, amit már meg nem írtak volna, nem egyszer, de sokszor. Legkényelmesebb dolognak látszik a nagy várakozás ellenére is csak a fővárosi oapi lapokat körei nem, amelyek szintén szokták érvől-évreköszönteni a szüretet azOD a napon, amelyre a tanács a szűrei megkezdését tűzi ki
Érdemes elolvasni ezeket a cikkelyeket. Egyik lágyan ömlő sorok után konstatálja, hoey eddig azért nem volt szüret, mert a filoxera pusztította el a szőlőt, most pedig azért nincs, mert .smucig lett a magyar." Ab egykor régen ... e ide tessék folytatásképen elgondolni egy vidám szüret leírását, amelyen e cikkely írója szerelmes lett s még a kővetkező nap délben is csillagosnak látta az eget.
Ez volna a szüretnek alanyi leírása. Lényegesen eltér ettől a történeti szüret-iró. O oknyomozólag írja meg a szüret történeté!. Kezdi NoéD, folytatja a Shakespeare korabeli szüreteken s végre nagy kínnal elérve hazánk történetére József nádor, Vörösmarty éa a Kisfaludy-féle szüreteket megemlítve befejezi elme-futtatását, hogy jövőre újra előadja.
Nem sokban tér el tőle az irodalomtörténeti szüretíró sem, aki .dalfüzért" állit egybe a szürettől inspirált költők verseiből, gondosan idézve mindennünnen két-bárom sort. Igy kerülnek tollhegyre a Fóthi-dal, amit kihagyni egyáltalában nem szabad s Gyulay, Lévay s a többi poéták idevágó versei, nem kiméivé meg az öreg Homéroszt sem, akinek szüreti jelenetét szintén illik megemlíteni.
Az etnográfus író megint másképen ír a szüretről. Elővesz egy elemi iskolai .olvasó könyvet vagy más egyebet s ir mozsár poffogtatásról, bokorugrós szok-nyáju szedő-lányokról, sarkantyús legényekről, táncról, zenéről s a végén egy sóhajtással irja le, hogj vége a mi jókedvünknek immár, nincsenek .kedélyes" szüretek. Legfeljebb a megokolás más. Ha a kormány barátja a lap, akkor a szárazságot s a rossz terméseket teszi meg okul a jókedv múlására, ba ellenzéki, akkor meg az ország rossz kormányzását A közgazdasági írón kivül, aki ez alkalomból a peronoszporáról értekezik a a szüret korai voltán csodálkozik el s a lírikuson kivül, aki verset ir hamvas azőllőről és aranysugaru napról, — számtalan vállfája van a szüret Íróinak.
Igen bizony, de mit ér ez nekem, ba még mindig nem tudom, melyik csoporthoz csatlakozzam. Ihletet kellett volna merítenem mégis valahonnan. De bizony én ceak onnan sejtettem a szüretet, mert a korzón naponként láttam hazamenni széles Borban egy kissé kapatos munkás-lányokaf, akik bordalokat énekelnek aizal a kis változtatással, bogy bor helyett mustot énekelnek a szövegbe.
No meg itt volnának a szüreti ünnepségek. Igaz ugyan, hogy ezeket csak a Szöllő köti össze a szürettel, de egy kis igyekezettel itt is épen ngy leihatja magát bárki, mint az — igazi szüreten.
Mindezekből pedig nyilvánvaló — • melyik szüreti cikkelynek nem ez a végei? — hogy pusztul a regényesség minden -vonalon. Sőt találkoztam már olyan szürke lélekkel is, aki azt hajtogatta, hogy nem lenne-e praktikusabb egy héttel a Bzüret ntán meginni az áldomást, ha már muszáj.
De azért nem kell félni a regényesség barátainak. Ami szokás az szokás s még
HÍREK.
Korzó-szabályok.
A mi keveset sétáló előkelőségünk előszeretettel látogatja a korzót, mert nem szereti a magányt. Azért, ba valaki, különösen hölgyeink elhagyják házi tűzhelyüket, ellepik, mint a galambok a háztetőket, a most már modern és elektromos fénynyel kivilágított járdát, abban a hitben és meggyőződésben, hogy az ingamódjára végzett séták elvezetnek a menyországba, mint a Jakab-latorja az égbe. A korzózás ma már szabály, azaz illik is és azért lapunk egy barátja, aki jó megfigyelő, a korzóra vonatkozólag illemszabályokat állított össze.
1. §. Legyen elve minden hölgynek, hogy a korzón csak ünnepi ruhában jelenik meg. Száz kritikus szem vizsgálja az öltözéket. Azért a hölgyek folyton tanulmányozzák a bécsi divatlapokat, hogy a korzó nagyhatalmai kegyelmezzenek neki. Lesütött szemekkel és szégyentől kipirult arccal kellene annak a hölgynek végigmennie, akinek ruhaszabása egy már elmúlt szezon divatjára vall. És hogy az élet legmélyebb rejtélyeit megfejthesse és irgalmat találjon, ha elmultak napjai, a kalap, megfelelve a folyton változó ízlésnek, legyen vadonat uj. Mert ha a kalap divatját multa, lehet a ruhád is nj. azért mégis nevetséges alak vagy. Ne fáradozzék egy hölgy sem azzal, hogy régi rnhát modernizáltat. A szakértő hölgyszemeket nem lehet megtéveszteni és lesújtó tekintetek majd kioktatnak arra, hogy rájöttek a turpisságra. Ha kalapod, ruhád megfeleló, leróttad kötelességedet a nagyvilág iránt.
2. §. A szellemi kvalitásokat is a korzó kívánalmaihoz kell alkalmazni. Azért szükséges, hogy egyik hölgy a másiknak szívbeli titkait is ismerje, ismerje a szerelmi regényeknek minden szálait, nehogy hallgatásra legyen elkárhozva, mikor az ilyen tárgyú beszélgetések folynak. Mentül több újságot tud valaki mesélni, annál jobban becsülik. Különösen a házasságban elkövetett vagy elkövetendő tévedések érdekfeszítő témát képeznek.
3. §. Kutasd versenytársaidnak korát. Ez a téma igen vonzó.
4- §■ Légy jól informálva vetélytársaid anyagi viszonyairól. Szegényebb barátnéídra bátran tekinthetsz fölény-nyel és gúnyos mosollyal.
5. §. A helyőrségi viszonyokról is jó a tájékozottság.
6. §. Valamely nőegyletnek okvetlen légy választmányi tagja. Szakácsnénak és szobalánynak nem illik 30 koronánál kevesebbet fizetni.
7. §. Az ozsonára hivd meg vetélytársaidat és diszitsd asztalodat azaléak-kal és orchideákkal, de ezek ára legyen legalább 200 korona.
8. §. Gazdasági ügyekről tudni nem fair dolog.
9. §. Ellenben tudjad már húsvétkor, hogy julius havában Spitzhergiban fogsz nyaralni.
10. §. Ha pénzről beszélsz, csak 5 helyű számjegyeket ejts ki.
11. §. Értsél a kártyázáshoz és beszélj is róla, hogy mennyit vesztettél
12. §. Tégy különbséget Sem, Cham és Japhet ivadéka közt.
13. §. Munkás embernek ne viszonozd a köszöntését
14. §. Ha 7 órát harangoznak küldd el a fékedet a boltba vacsoráért.
Aki e 14. §. ellen vét. minden előkelő társaságból ki lesz nézve.
Mtuogin Andrát
— + Oktiber 6. Borongós az időjárás: az őszi szél megrázza a fákat. A sárga lovelek hullnak. Bánat támad a lelkekben\',, mikor bucsut mond a nyár és bánat támad a lelkekben, mikor megemlékeznek az aradi vértanukról. Aldástkérő imákat rebeg a nemzet az irgalbmatyához, hogy a nemzeti hősök iszonyú, de dicső halálával kiengesztelve legyen a magyar nemzet minden politikai ellenfelével, hogy részese legyen a béke és haladás malasztjában. Mi is hagyományos kegyelettel ünnepeltük meg az aradi vértanuk gyászos emléknapját. Ébren tartjuk az ifjúságban a szabadságharc hőseinek emlékét. Ez a legjobb biztosíték arra, hogy a magyar nemzet hőseit soha el nem felejti.
— A király névnapja. Királyunk névnapját városunk közönsége a szokott loyálitáasal ünnepelte meg október bó 4-én.. A középületek éa ezutlal a szokotlnál több magánház is lobogóval volt diszitve. A hálaadó istentiszteleten, — mely a szentferencrendiek templomában volt, — az összes polgári- és katonai hatóságok főnökeik vezetése alatt résztvettek. Az összes iskolákbao az előadások szüneteltek.
— Időjárás. A bét első -két napján az ég derült volt. Kedden a nagy depresszió következtében az ég beborult. Szerdán és csütörtökön esett. A depresszió tarlós. ^Légnyomás 750 mm. Ilómérő 10" R.
— Halálozások. Dr. Balog I^nác, budapesti ügyvéd, f. hó 3 án reggel elbunyt. Dr. Balog Nagykanizsa város közönsége előtt nem volt ismeretlen egyéniség. Mint a Fehér Kereszt egyesület ügyésze néhány évvel ezelőtt szakszerű és nagyon figyelemre méltó előadást tartott a városház üléstermében egy Nagykanizsán felállítandó lelencház érdekében, de nem nyerhette meg a város közönségének anyagi támogatását, azért a lelencház ügye is jobblétre szenderült
Az elbunyt sok emberbaráti egyesületnek volt ügyésze és lapja. Nemcsak ügyvédi körökben szerették őt, hanem tudományos körökben is, mert sikeres művelője volt a társadalmi tudományoknak. A fővárosi közoktatási tanács őt bizta meg a Budapest VH. kerületi Iskolaügyek referátumává!. Benne a közügyek fáradhatatlan munkást, az ügyvédi kar egy szeplőtlen jellemű derék kartársat, neje szül. Zerkowltz Teréz jóságos, gyengéd férjet és három gyermeke család fentartó apát vesztettek el. F. hó 6-én temették nagy részvét mellett Budapesteo. A gyászháznál összegyűlt a ludomány Bok elsőrangú képviselője: Heinrich Gusztáv, Alexander Bernát, Beöthy Ziolt, Bánócy József egyetemi tanárok, Konifeld Zsigmond főrendi bázi tag, Székely Mikaa igazgató, Kozma Andor író éa még számoaan. A vigasztalan özvegyhez Bok száz részvétnyilatkozat érkezett.
Ilencfalvi Lincer Károly apirítnaz-gyáros f. bó ö én Budapesten 86 éves korábao elhunyt Az elhunytban ilencfalvi Lincer Béla földbirtokos, városunk egykori rokonszenvei lakója, édesatyját gyászolja.
Brück Márkus, a Brűck Márkus és társa szállító cég tagja, folyó hó 6-én, házasságának 33. és életének 61-ik évében Nagykanizsán meghalt Temetése nagy részvét mellett tegnap ment végbe.
— Kinevezések. A m. kir. igazságűgy-mioiszter Fürst Jenő alsólendvai kir. Járásbirósági dijnokot a léth-i Itir. járásbírósághoz írnokká,- — a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter LopariU R. József oki. tanítót, a drávaszenimíhályi állami elemi iskolához rendes unitóvá; — a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóaág Nagy Károly érettaégi vizegát tett, zalaegerszegi lakóst, a zalaegerszegi m. kir. adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakornokká; - Krátky József nagykanizsai kir. törvényszéki telekkönyvveietőt jelenlegi állomás helyén a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába telekköuyvvezetövá nevezte kl.
— Anyakönyvi statisztika. VároBunk-ban a folyó év első három negyedében született összesen 673 gyermek, még pedig törvényes házatságból 197 fiu éa 260 leány; házasságon kivül 60 fiu éa 68 leány; mégiB 9 fiu és 9 leánygyermek halva született Az elhunytak száma 619; még pedig 276 fi éa 244 nőnemű; a természetes szaporodás ezek szerint 64 lélek. Házasságkötés , céljából 206 pár jelentkezett, házasságot ellenben csak 168 pár kötött Vegyes házasság 12 eaet-ben jött létre.
C Mjrtl\'oitaU.. Katz Ignác keszthelyi lakós. családi nevét belügyminiszteri engedéllyel .Kovács" ra változtatta.
— Házsártos szomszéd. Orbán Anna gazdaasszony Winter Frigyesnél nem Jó szemmel nézte Méhes Téréi cselédleáoyt,
aki a szomszédnál szolgált. Méhes Teréz nem nyilatkozott Orbán Annáról oly módon, hogy az ablakba kitebette volna. A bósi asszony f. hó 6-án reggel megleste Méhes Terézt és őt egy hnsvágó kalapáccsal ngy lejbe kólintotta, hogy ez két helyen is megrepedt. Orbán Annát pedig feljelentették\'
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa r. t város képviselőtestülete 1904 évi október bó 10-én d. u. 3 órakor kezdődőleg a városháza nagytermében közgyűlést tart, a következő tárgysorozattal: 1. Allanics Elza szül. Remark asszony gráci lakós 3000 koronás ajánlata, egy Nagykanizsán építendő szegény-házra. 2. Néhai Blau Pál 200 koronás főgimnáziumi alapítványáról, az alapító levél bemutatása. 3. Néhai Knau.iz Boldizsár 400 koronán községi népiskolai alapítványáról az alapító levél előterjesztése. 4. A gelaei Gutmann Henrik-íéle <00 koronás tanulmányi alapítvány
1903. évi kezeléséről jelentés. 6. A nagykanizsai közkórbázban felállítani tervezett Bzemészeti osztály ügyben tanácsi javaslat. 6. Varga János-féle bázvételéből eredő vételári kamat megtérítése iránti kérelem tárgyában tanácsi Javaslat 7. A kőtkórbáz
1904. évi költségvetése felsőbb hatósági jóváhagyásáról jelentés. 8. A déli vasúttársaság telkén nyitott dülőut tárgyában a III-ad fokn balározat bejelentése. 9. Linzer Béla póudó visszatérítése Iránti kérelme tárgyabao tanácsi javaslat 10. Gróf Krulth Béla ajánlata Kossuth éa Rákécy szinoyomatu arcképeik mégvétele Iráut Unácsi javaslattal. 11. A v. pénztárak megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyv előterjesztése. 12. A Sikátor-utcának a József fóberceg-uttal való összekötéséhez szükséges terület megvétele érdemében tanácsi javaslat 13. Molnár Péter a v. tulajdonát képező ingatlan vétel iránti kérelme tanácsi javaslattal. 14. A két városrész közötti úttestre vonatkozó csereszerződés, Zalai Gizella Ingatlan eladás iráoti ügye, Benedok Juli ingatlan eladási ügye, Ats János és társa ingatlan vételi ügye tanácsi Javaslattal. 16. Az 1904. évi behajthatatlan közmunka váltság törlése iránti tanácsi javaslat. 16. Az 1904. évben pótlólag előírandó, illetőleg törlésbe hozandó v. pótadók érdemében javaslat 17. Veisinger János földbérhátraléka törlése iránti tanácsi javaslat 18. A főgimnáziumi tornatanári á\'lás választás utján leendő belőltére.
— Pénzügyi bizottság ülése. Folyó hó 4 én a városi képviselőtestület pénz-ügyi bizothága ujnépi Elek Lipót elnökiele alatt, a városház tanácstermében gyűlésezett, melyen több apróbb érdekű ügy elintézése mellett a városnnkban létesítendő .szemészeti" és .elme megfigyelő" osztály felállításának pénzügyi oldalát illetőleg kimondotta, bogy a városi közkórház kibővítéseképpen a fent jelzett osztályok elhelyezbetése céljára szükséges építkezéshez a megfelelő telek dijmentea átengedését hozza javaB-latba. Az épitéai költség pedig az országos betegápolási alapból lenne fedezendő.
— Yörheny-J/irvány Szepetneken. Szepetnekeo a vörheny- és difteritisz-járvány szedi áldozatait. Az esetek többnyire halálos kimenetelűek. Hatvan esetnél több fordult mér elő eddig is. Mivel a járvány könnyen elhurcolható, jó lesz réseu lenni, hogy a szepetnekiek beteg gyermekeket Nagykanizsára be ne hozzanak.
— Ellenőrzési szemle. .Nagykanizsa város területén tartózkodó cs. és kir. közös hadseregbeli tartalékos és szabadságolt katonák ellenőrzési szemléje f. évi október bó 14. és 16-éo a .Polgári Egylef-ben lartatik, reggel 8 órakor kezdődik. Az ulószemle 1904. évi november hó 21-én a cs. és kir. 48. hadkiegészítő parancsnokságnál, Nagykanizsán tartatik meg.
— Rendkívüli kÖzgyQ ét. Az izr. hitközség elöljárósága f. hó 2-in saját tanácstermében közgyűlést tartott Ennek egyedüli tárgya az elöljáróság előterjesztése volt, az elnöknek, gelsei Gutmann Vilmosnak bárói rangra való emelése alkalmából történendő üdvözlése iránt.
Qrünhut Henrik alelnök előterjesztette az indítványokat, melyek szerint az elnök érdemeit jegyzőkönyvileg megörökítik és üdvözlő feliratot a hitközség küldöttségileg ad át.
Havas Hugó dr. a községi tagok nevében megemlékezett Gutmann Vilmos báró érdemeiről és jóleső alkalomnak taraja a legmagasabb kitüntetést, hogy a községi tagok tiszteletüket és szeretetüket fejezhessék ki és hálájukat elnökük, báró Gutmann Vilmos, iránt leróbassák. A szép beszédet megéljenezték.
— Kosiorutpótló adományok. F. hő 24-én elhunyt Gróíz Miksa or iránti kegyelet jeléül adakoztak: A gyászoló család 10 kor., Kanffr József és nsje, Abele8 Jenő és neje, Frank Károly éi neje, Neufelii Lipót 6—6 kor., Breuer B. és családja 8 kor. összesen 38 kor. Az izr. szent-egylet
— Társasvaesora. Ujnépi Elek Lipót tiszteletére a nagykanizsai Kaszioó, mint már jelentettük, ma este társasvacsorát rendez.
— UJ orvos. Dr. Pilic Soma, déli vasúti orvos Nagykanizsán telepedett le. Aderült kedélyű, elmés orvos letelepedése, a jó egészségű, valamint a beleg emberek körében sok szimpátiává! találkozik.
— Évforduló. Et évi október bó 1-én volt kilenc éve, hogy a magyar nemzet történetében korszakot alkotó egyházpolitikai törvények életbe- léptek. Nem lesz érdektelén, ha ezen elmúlt kilenc év alatt városunk lakólban történt személyi változatait három főbb vonásában kimutatjuk. Született összesen 7167 gysr-mek; meghalt összesen 6831 egyén; (természetes szaporodás 1336 lélek,) házasságot kötött 1823 pár.
— Ylszatartott kivándorlók. A Nagykanizsa és Gyékényes közti vasúti vonalon, a kivándorlókat ellenőrző csendőrség f. bó 4-én 6 horvátországi kivándorlót — kik Bécsen át akarlak Amerikába vitorlázni — a helybeli szolgabírói hivatalba kiséri, ahol igazolványaikat és közel 2000 korona pénzűket átvéve, visszakézbesités vétett a lakóhelyűk hatóságához lett elküldve.
— Szoborleleplezés. — A Bümegi Kaszinó választmánya a mult héten tartott ülésén elhatározta, hogy azon alkalomból, bogy Kisfaludy Sándor hamvait Szogedy Rózáéval egyesítette és látók János szobrászművész szoborművé! felállíttatta, nagyobbszabásu ünnepélyt rendez. A leleplezési ünnepélyt Szegedy Róza halálának évfordulóján, 1906. évi május havában tartják meg, amely ünnepélyes aktusra a Magyar Tudományos Akadémiát, a Petőfi- és Kisfaludy Társaságot, a Magyar Nemzeti Muzeumot éa több jeles írót fogják meghívni.
— Megbolygatott sírok. A tapolcai izraelita temetőben szeptember 29—30 közti éjjelen nem kevesebb, mint huszonhat sirkövet mozdítottak el helyéről. A legdrágábbakat és legerősebbeket ledöntötték a sírok mellől és többet alapjából szétromboltak. A tettesek kézrekeritéeére a csendőrség a legszéleaebb körű nyomozást indította meg.
— Templomszentelés. A nagypénteken leégett keszthelyi templom, amelynek építési költségeihez a hercegprímáson kívül Festetich Tasziló gróf, a veszprémi püspök, a keszthelyi takarékpénztár és a vároa intelligenciája járultak adományaikkal, felépült. Az ujraazentelési ünnepélye folyó hó 9-én fog végbe menni. A felszentelést a keszthelyi születésű Biba Deztő dr. apát és egyetemi tanár végzi. Az ünoepi beszédet pedig Rédey Gyula dr. veszprémi kanonok apát fogja tartani.
— Cirkusz Kratejl. Szerdáu este tartotta oIbó előadását Krajtejl cirkusza Nagykanizsán. A régi sörház udvarán emelt hatalmas ponyvasátor elég barát-Bágos berendezésű, az abbao bemutatott produkciók pedig nemcsak teljesen kielégítők, baoera legtöbbje bámulatra ragadja a szemlélőt A lóállomány szép és jól idomított. Az első este legnagyobb sikere volt Franciniuek a bravúros zsokéoek, Kratejl igazgatónak, fiának és Anetla kisasszonynak, ki idomított galambjaival és kutyáival mesés mutatványokat produkált, de a többi szereplő is rászolgált a szépszámú közönség elismerő tapsára.
— A D. K. E. évkönyve. A Dunántuli Közművelődési Egyesület, mely Széli Kálmán diszelaök vezetésével október bó 12 én Komáromban tartja meg XIII. évi közgyűlését, a lefolyt esztendő működési jelentését dr. Fodor Oazkár szerkesztésében most bocsátotta ki. Az a mélységes nemzeti érzéa, amellyel Széli Kálmán a Dunántuli Közművelődési Egyesületet megteremtette, b miniszterelnökké történt klueveztetéseig vezette és amelyben, az 6 nyomdokain haladva, a kulturális egyesület Pallavicini Ede őrgróf elnök éa Rákosi Jenő másodelnök iparkodtak tovább vezetni éa az általa elért eredmények igazolják, hogy erre az egyesületre a Dunántulnak szüksége van, sőt működése az egész országra fontos. Az igazgató-választmány tagjainak élén Széli Kálmánnal lesz feladata vállvetett munkával, öntudatos nemzeti irányban megszilárdítani a második docennium-ban a Dunántuli Közművelődési Egyesületet és ébren tartani a magyar kultura ügyét, amelyhez nemzeti és állami életünk létfeltétele van kötve.
— Szilágyi és Dlskánt miskolci gépgyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb .Villám" centrifugalis-bogyózó
Folytatás a mellékletül.
tr Melléklet a „Zalai KSzISny 1904. évi október hó 8-lki 41-ik számához.
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
(3)
1904. OKTÓBER 8-án.
ée zuzé-gépeire felhívjuk olvauéink figyelmét KiemelendSk különösen a cég által föltalált és kéatitett .Kincsem" és „Hegyalja" boraajlók, nemkülönben a nagy présoléahez készített .ketlös koaaru" sajtók, anieljeknél a régi világ fából készített prése goniáliaan egyesítve vao j luodern technika vívmányaival. A sajtó folaő ré»ze acél, alsó része faszerkezet. Ennélfogva a niuit sehol sem érintkezik vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must színéi, izét, zamalját nembefolyá-BOlja. A törkölyt aem kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban ia könnyen ki lehet vonui. Az 1901. évi temo.Hvdri, az 1902. évi egri és a pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon a cég bor-saj\'ói első díjjal, aranyéremmel lettek kitüntetve. A cég ízléses árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.
— Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a .Ferenc József keserűvíz.\' valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemeseu fölülmúlja. Kérjünk határozottan Ferenc József keserövizet.
TÖRVÉNYSZÉ K.
— Praktikus Iparűzés. Furcsán képzelte jövőjének megalapítását Tőrök LajoB stridói lakós. Bádogos és kéményseprő mesterséget tanult, de nem volt sem pénze, sem ruhája, hogy bármelyik mesterségben is boldogulhasson. Hogy ezeken a bajokon segítsen, mindenekelőtt Pozvek János stridói lakós szekrényének a kulcsát szerezte meg 8 innen 70 koronát emelt el. Most már alaptőkével rendelkezve, ruha után nézett Kölcsön kérve c(iy ünneplő ruhát, amelyet emlékbe szintén megtartott magának, a kéményseprői mesterség gyakorlásához fogott. Ezt is nagyon praktikusan cselekedte, a mennyiben -nyugtatváoyokat szerzett egy csáktornyai kéményaeprő mestertől 8 mellőzve a fáradságos és piszkos munkát, csak a pénzeket szedte fel. Azonban iparinak Ozésében megakadályozta most egy időre a nagykanizsai törvényszék, a mely I. hó 6-áu Koorr Kálmán biró elnöklése alatt tartott tárgyalásáu két ós félévi fegyházra itélte a praktikus férfiút.
— Váltóhamisítás. Hoch Jenő nagykanizsai lakós, Wokun Antal és Hoch Miklós nevét hamisította egy 200 koronás váltóra. A nagykanizsai törvényszék 6 hónapi fogházra itélte, a vizsgálati fogság betudásával.
— A fogmúrész. Miksavár község fogfájós lakói Jambrovics János haran-gozóoál kerestek enyhülést bajákra. S ő valóban nagy szakértelemmel szokta kirángatni a fájós fogakat, tekintet nélkül a fogtechnikusságról szóló szigorú szsbály-rendéletre. Egész simán ment is a dolog egészen f. évi májas 27 ig, amikor Edesár Balázsné ment hozzá fogat húzatni. Ugyanis
\' délfelé járván az idő, összetévesztette a a harapófogót a harangkötéllel s akkorát rántott rajta, hogy a nevezettnek állkapc>át is kihúzta a fogával együtt. A nagykanizsai törvényszék Knorr Kálmán elnöklete alatt, nem méltányolva eléggé védekezését, nyolc napi fogházra itélte a két mester-aégü embert
— Nyomdászok ügye. A Fischel cég ellen folytatott sztrájk egyik epizódját tárgyalta tegnap Laipcig Antal járáabiró. Báuekovich György. Zálesz János, Zalai Károly és még több nyomdászt azzal vádoltak, hogy a sztrájk kiütése után felfogadott uj munkásokat fenyegetéssel, erőszakkal bírták volna rá munka abbahagyására e a műhelyből való távozásra. k vádat Pilch Ernő ügyészi megbízott és a sérteti fél képviselője dr. W e i a z Lajos ügyvéd vitték, • védő pedig dr. Schwarz Adolf ügyvéd volt. A vádlottak tagadták a terhükre rótt cselekményeket s a kihallgatott Unuk aem vallottak terhelőleg. Gáli Gyulának, egyik meg sem idézett t&Qunalr, munkás test-\' vérének kihallgatási\' ellen védő semmiség! pau«MMz»l élt, amelyet » tárgyaló biró visszautasított. A tárgyalás folytatását a bíróság f. hó 17-ére volt kénytelen halasztani, minthogy a sértett kép-viaelője ujabb tanukat jelentelt be, bár
tm él h e t ő, hogy a mér is ott tényállást valami ssel egészíthessék ki. észi megbízott az ujabb \'Ugatásának inditváuyához nem lt hozzá.
közgazdaság.
öabnaárak október 7.
Csekély forgalom mellett változatlan árak voltak elérhetők.
Mai árak kanizsai paritással: • • . . 1010-1050 kor. - . . . 7-50-7-60
Zab .... G\'80—6-90 kor.
Tengeri . . . 7.70—7 80 ,
Fehér bab . . 11-60 ,
Tarka , . . 9 26-9 60 , Korona értékben 50 klg. ként.
A Nagykanizsai Tárházak Részvény-Társatág készlet kimutatása
mm.\'ban.
Készlet: Buza 13992. Rozs 2418. Árpa 2G8C7 Zab 5512. Tengeri 4069. Olaj magvak 2442. Hüvelyes 1527. Különféle 8094. Beraktározás: Buza 1108. Rozs 297. Árpa 611. Zab 101. Olaj magvak 71. Hüvelyes\'99. Különféle 352. Kiraktározás: Buza 499. Rozs 218. Tengeri 366. Hüvelyes 200. Különféle 297.
Pályázat kenyérre és zabra.
A székesfehérvári kerület állomásain elhelyezett csapatok (intézetek) részére 1905. évben szükséges konyér és részben zab szállításának biztosítása céljából az alábbi táblázatban feltüntetett állomásokon és napokon nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.
Az egyes állomások szükséglete, valamint szállítások részletes feltételei a kiadott hirdetményekből és az előkészített szállítási foltételek füzetéből megtudhatók, melyek ezen kerületi parancsnokságnál, valamint & fentnevezett állomások honvéd parancsnokságainál betekinthetök és utóbbiak 16 fillér megtérítése mellett ugyanott meg is szerezhetők.
— Fonlos elvi jelentőségű határozat sztrájk ügyben. A kereskedelmi minisztérium az ipari közigazgatás terén utóbbi időben kezd megfelelni a hozzá jogosan fűződő várakozásoknak. Emlékezetes, hogy a békéltetés, a felmondás nélkül való munkabeszüntetés s más önmagukban véve tán kicsinyesnek látszó, de a maga kihatásaiban elég fontos ügyekben ez • minisztérium egészen más szellemű deci-ziókat hoz, mint még nem is olyan régen. Legutóbb az ipartőrvény 164. §-ának adott kibővitő magyarázatot, világos jeléül annak, hogy még a hiányos törvények is, erélyes és okos végrehajtás esetén, jó szolgálatokat tehetnek. íme a legújabb döntvény:
Sztrájkoló segédnek az a ténye, hogy a dolgozó segédet felszólította: „ha tudja, hogy helyben sztrájk van, hagyja azonnal abba a munkát, mert ha ezt nem teszi, baj lesz és ha nem elég egy felszólítás, majd négyen jönnek érte," az ipartörvény 164. §-ába ütköző kihágás tényáíladékát magában foglalja. K. U. 1904. augusztus 11-én 54.056. az. a. hozott elvi határozata. Székesfehérvár sz. kir. város tanácsának. ,B. K. ácssegéd ez—i lakos ellen sztrájk alkalmával egy dolgozni akaró munkásnak szabad akarata érvényesítésében fenyegetése által való akadályozása miatt inditott iparkibágásl ügyben a sz. kir. város tanácsa részéről folyó évi juuius bó 17-én 9525. szám alatt hozott s az első fokú iparhatóiági ítélettel egybehangzó másodfokú Ítélet, mely vádlottat az 1884.: XVH. l.-cikk 164. § ába ütköző kihágás miatt ugyanazon törvényszakasz alapján 3 napi elzárással és 40 korona pénzbüntetéssel, illetve megfelelő elzárással bünteti, marasztalt részéről a törvényes határidőben bejelentett felfolyamodás következtében felülvizsgálat alá vettem. Ennek eredményéhez képest az idézett\' másodfokú iparhatésági ítéletet a felhozott indokoknál fogra annál is inkább helybenhagyom, mert vádlottnak tanúvallomásokkal beigazolt »z az eljárása, hogy sztrájk alkilinábél J. I. M.-1 lakos ács és kőműves mester telepén megjelent és felszólította az ott dolgozó ácssegédet, hogy: ,ha tudja, hogy helyben sztrájk van, hagyja azonnal abba a munkát, mert bt est nem teszi, baj lesz és ha nem elég egy felszólítás, majd négyen jőunek érte", az ipartőrvény 164. §-ába ütköző kihágás tényáíladékát magában foglalja,
- Uj tízkoronás bankjegy. Az Osztrák-Magyar-Bank az ősszel uj tízkoronás bankjegyeket fog kibocsátani, mert a ma forgalomban levő Útkoronátokat nagyon könnyen lehet htmlsitaol, s emiatt ma már tömérdek hamis tixkorosái na forgalomban. Az uj bankjegyen lesz vtltmi
\' A táriyaláa tartatik, lady
Álloméi réirére állaaiaaa aapoa
Székei fehérvár Sz -fehérvár 2«
Veisprém
Pici Péci
Keszthely 1904. október hó
Sopron Sopron m.
Kéizeg
Nagykanizaa Nagykanizsa
Pipa Pipa 28.
Zalaegerszeg
uj találmáoya titkos jegy, amelyet állítólag lehetetlen utánozni. Az uj tizkoronáa bankjegyek érdekesek lesznek még azért is, mert hosszúkás alakjuk lesz. Csaknem cimszalaghoz hasonlítanak, majd az uj, igen keskeny és hosszú lizkoronások. A mi papírpénzünknek elég szerencsétlen formájuk van, mert többnyire keresztbe i» hajtják őket, t így qránylag nagyon htmir elrongyolódnak, mig a hosszúkás amerikai papírpénzek, amelyeket mindig csak egy irányban hajtanak ^ssze és sohasem keresztben, igen sokáig épségben maradnak.
irodalom
— A „Honi Ipar" mOBt megjelent legújabb aiáma érdekes képét nyújtja ezen lap fejlődésének. A .Honi Ipar" legutóbbi számának cikkeit Hofier Márton, Szaua Zsigmond, Sugár Ottó felelős szerkesztő. Vince Gynla, Vágó József és más szakemberek irták Írták. A lap előfizetési ára egéfz évre 16 koroua, félévre 8 korona. A .Iloni Ipar" kiadóhivatala Budapesten, VIII., Mária Terézia-tér 2. sz. a. van.
— Az Amatór. Az amalőr-fotografia mai rohamos térfoglalása, nagy népszerűsége és mindinkább nernee művészetté való kialakulása idején igazán időszerű anuak a pompásan illusztrált, diszea folyóiratnak a megjelenése, mely Az Amatőr cimen most iidult meg, mint az Esterházy Mihály gróf elnöklete alatt álló budapesti Photo-Club hivatalos közlönye. A Kohlmann Arlur dr. szerkesztésében megjelent újság 1. számának gazdag tartalma a következő: Prosrammunk. — Gróf Esterházy Mihály: A háromszin-nyomatról. — Gróf Esterházy Mihály. — Szana Tamás: Művész-amatőrök. — Kézdi-Kovách László: Fotografia és grafika. — Rózsa Miklós: Piktúra és fotográfia. — Yartin: A folografáláa jelentősége. — Kohlmann Artburdr.: Műfajok a fotográfiában. — Rottenbilier Ödön dr.: Egyéniség a lotografiában. — Schmidt W.: A praktikus előhívás alapelemei. — Fényképezési eljárások. — Hazai krónika. — Külföldi krónika. — Irodalom. — Szerkesztői üzenetek. — Kűlöuösen érdekes Tóth Bélának, az .Esti levelek" nagynevű irójáuak egy levele, melyben bejelenti, hogy spanyolországi és afrikai utazásairól cikket ir és feltételeket ad az Amatőrnek. — Képeket t következő művészektől közöl az első szám: A címlapot festette: Cserna Rezeő. — A belső fejlécet rajzolta: Lakatos Arthnr. — Műmelléklet: Kelemen Lajos dr.: Magdolna. — Gróf Esterházy Mihály: Csend-élet-Unulmányok I—III. — Gróf Esterházy Mihály arcképe. — Gróf Esterházy Mihály: Nyilt tengeren. — Joannovich Pál dr.: A 8an Marco. — Magyar-Koseuberg Emil: Nő arckép. — Magyar-Rosenborg Emil: Tanulmányfej. — Hube-nay József: Castor és Pollux. — Magyar-Roseuberg Emil: Tavaszi hangulat — Keller Iiván dr.: A kis Iiobiozon. — Művészi fejlécek I—IV. — Az Amatőr kéthetenként jelenik meg nagy 4° alakban 16 oldalon, számos képpel, kűlőn mű-melléklettel s előfizetési ára egy negyed évre 3 korona 60 fil|ér. Egyes szám ára 60 fillér. Mutatványszámot a kiadóhivatal (Budapest, V., Honvéd-utca 10.) ingyen és bérmentve küld mindenkinek, aki eziránt ogy levelező-lapon hozzá lordul.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
- 1901. október 1 tól-7-ig, — Halálozások:, Zsohár József, 6 órás, (cseléd gyermeke). Vida Sándor, napszámos, 42 éves. Sztupán Margit, 13 éves, (iparos leányt). Boros János, 16 napos, (cseléd gyermeke). Mór István, 1 hónapos, (napszámos
gyermeke). Horváth Boldizsárné, Varga Anna, föld-
mires, 55 éves. Özv. neutseb Lőrincié, Krausz Rozália,
87 éves, (szegény). Brűck Márkusz, szállító, 61 éves. Móger József, 6 éves, (kőműves gyermeke). Kulman Jenő, 2 évea, (napszámos gyermeke.
Házasságot kötöttek: Horváth György, főldtairee — Kolongyt Terézzel.
Benke István, vasúti — Bencik Juliannával. I
Szerkesztői1 üzenetek.
— t—. R. A fontoskodásnak egyik neme, hogy 3 ember a korzó közepén Otazeburik él egy-máaaal, heveaen gesztikulálva, beasédbe elegyedik. Pedig nincsen semmi mosdani valójuk. Sokaior többen la vannak él forgalmi akadályt képeznek.
— N. A A járdát a hizluUjdonoi tartozik jé karban tartani. A Sngár-atl B.-féle ház exUrritoriálla tsrttlet Ott a csatornának szabad bOalenl.
Tékát nemcsak Dániában bűzlik, hanem Nagykanizsán lt.
— A. D. A mi lapunk helyiérdekeket képvisel els6 aorbao. Cikke nagyon általános, azért sem közölhetjük. Ai oroix zsarnokokat Nagykanizsán uidnl, vetxélyaélkfili vállalat. Tellék a helyi zsarnokok ellen fordulai. K* már tenné
— Dr. gavallér. Ra Dollloger csipeszt fe\'ejthetett Irfdéeinéock haitlreg\'ben, akkor nem °sgy M, ha Ön kalapját lelejti paciense laká-láo. EbbSI legfeljebb válóper támadhat, da bonvádi feljelentéi allgbl. Még ennek ez esetnek meg van »i ai előnye ii, hogy as orrol! hírnévre káros befolytnál ninci
— K. L. Érdekizóvetkezet, mely tagjait kenyérre él hiraévre ieglti. Az ipart nem lehet felekezetek szériát osztályozni. Vao jó éa rom iparcikk, van tisztességes ét tisztességtelen iparos.
— S. K. Ha a párbajOgyeket a lapok nyilvánosan pertraktáljilk, azzal caak hivSket szereznek a párbajnak. Kit pedig mi nem óhajtjuk. A becsületről vaté beteg felfogást nem propagáljuk.
Szrrkcfittö.ifu ; Dr. rill&nvi Henrik, felelői ■serkentő. Kiadó ; Ifi. WajdiU Jöxatl.
caak közvetlen I fekete febér és izinei 60 kr.-tól 11 frt 35 kr.-lg méterenkint. — Bérmentve és már elvámolva a házhoz aztllltva. — Nagy minlagyOjtömény azonnal. Henueberff selyeni-gy*r, Zürich.
vegyes.
— Tartós cyéeytHtar. Fájdalmai eauznál, a derék-, testrészek és a lortó köszvényes bán-Ulmalnál a .Mail-félt lát-bartztu\'-iztl való bedörzsöléi likőrrel használtatik. Egy Oveg ára kor. 1.90 Szétküldés naponta utánvétellel Moll *• gyógyizoréiz, ca. él kir. udv. isállitó által Béét, I Tuchlauben 9 Vidéki gyégyizertirak-ban éa anyagkereskedéiekben határozottan Mail. féle készítmény kérendő az 6 gyári jelvényével ét aláírásával.
N y i 111 é r
Az a rovat alatt közlőtlek.!rt nem vállal telelóziéget a szerkesztőiét
Yené, húgyhólyag, hngydara és a kosz vény bántalmak ellen, továbbá a légzé és emésztési szervek hurutoa bántalmBinél, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALVATOR
•Ikerrel reudelTe les*. Hagyhaj tó hatásni
•Kellemes \\ű\\ | »» KŐDDjcia eaMetö
Kapható torinyriikereakedéiekbeo éi
gyígyaiertárikban A Salrator-íorriii ig&xgatósig* Eperjeten
1902 oraz gud. kiállítás, Ponouy; !-$5 díj, aranyérem.
BORSAJTOK
_ .Kincsem", „Hegyalja\', ,Kt>« I nyök-szerkezetü", .Mabille\' és
s ,Acélor8Ó8". a hegyaljai borter-
§ melök legkedveltebb borsajtói.
I re^UBlstosarüsaíl.
jf. naCTQzemo préselésher.
Fo előnyei
Árjegyzék Ingyen.
V A must sehol sem érintkezik
& vasrészekkel! Egyszerű keze-
= lós! Óriási erőkifejtés! A tör-
f köly egy darabban és könnyen
| kivehető 1 Egy ember által
I = könnyen kezelhető 1 =
~ Szölózuzók és bogyózók!
t és
Szilágyi és Diskant gépgyára Miskolcon.
ÉRTESÍTÉS.
A kenyér és nabszütséglet biztosítására 1905. évi január hó 1-tól 1905. évi szeptember hó 30. időtartamra a os. és kir. hatlsoreg esetleg a m. kir. honvédség Nagykanizsa, Kószeg és Kis-Martonban állomásozó csapatai és intézetei részére folyó évi október hó 24-én délelőtt 10 órakor a soproni osász. és kir. katonai élelmezési raktárnál (uj épület Flandorfer-utoza 26. sz.) írásbeli ajánlattárgyalás tartatik és erre vonatkozólag a Budapesten mogjelenó „Budapesti Közlöny", „Magyar Nemzet", „Budapesti Napló", „Egyetértés", .Köztelek". „Az Újság", „Budapesti Hirlap", „Magyar Szó", Buda-pester Tagblatt", „Pester Lloyd"-, lapokban egész terjedelemben megjelent hirdetésekre utaltatik.
Közelebbi feltétetek az Élelmezési raktárnál Sopronban, Sopron és Kószeg szab. kir. városok, Nagykanizsa város tanácsánál, a további Sopron, Szombathely. Magyaróvár és Zalaegerszeg megyoi hatóságnál kitett feltételi fdzetekból tudhatók meg.
CÍOO
XLII1. ÉVFOLYAM.
alai közlöny

1904. OKTÓBER 8-ín.
CIRCUS SBAT1JL
1
| a régi Sörház udvarában, = ma é« mindennap -
díszelőadást tart.
| Vasárnap 2 előadás, délután 4 órakor és este 8 órakor.
A társulat áll: 47 személy, 35 Idomított lé, 40 Idomított galamb, kakadu, kutyák, svájczi tehénbíl stb. stb.
Az érdekes műsorból kiemelendő: Hajtó és ugrató iskola lovagolva Bucaner és Osman telivér csődörökön ifj. Kratejl A. ur által. Anetta k. a. idomított galambjai és kutyáival Franzinl ur Joeckey á 11 Epsom. Mss. Jeanette és Kosetty ur mutatványai a római gyűrűhintán. Nonlua, Osman, Caesar és Punctum 4 arabs telivér csődör szabadon idomítva és elővezetve Conrad ur által.
Helyárak: I. hely 1 K. 60 f., II. hely 1 K. 20 f., III. hely 1 K., IV. hely 80 611., V. hely 50 fill, állóhely 30 fill., katonáknak (őrmestertől lefelé) 20 fillér. 10 éven aluli gyermekek az ülőhelyeken szüleik kíséretében fél helyért fizetnek.
OOYMÖKÖK 3S
tlrvéayteea klilUuu>éulttimi<k el-idillial foglalkozni tktroak
LWM|«M»lltllHl.j«l«l«Wll| te
«rtlti.
Anyag miatt íordojjtntk
Binfsli Testiére^
IIWAPEST, V, Flríí llM *■ ez»M.
Kezdete naponta 8 órakor.
A nagyérdemű közönség becses pártfogását kéri
KRATEJL AKTAL,
czirkusz igazgató. .


fsvéípapitjti a
Kapható:
Ifj. WaJ&fc
pa piiíí íesttcSciétcw.
Stefánia szálló
J] ||, Taborstrasse 12.
központi fektét, 6 pe-c u Ittvin-tértSl, 8 perc a vfcrotl pályaudvartól. Omnibot ét nl»i vasat
mindenfeléét tpilytndvtrokbot tttil létéi. Ujoo-
ntn ét modemül berendelve. Villámot viláritit mindenütt, fírdík ét melegvitveseték. U«-Mtjobb kényelem. Stobttók: I. em. (tt 1-80, ÍTim frt 1 eo, in em. frt 140 kta»WH»
ét viUgititttl. Arwtedméty ker. el"*"* ét batuabk ttUrtózktdétnál. Nlnct étketéti kénytter. wttMmtmK KAroi„ tnUJdoaoi
T. c.
örömmel van azereDcaém * t. közönség szíves tudomásár* hozni, hogy könyv- és papir kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Ifjnsági Kölcsönkönyvtörral
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel\' eleget tenni, araikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönköuyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYEBMEK- és IFJDSÁGI 1BODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a céloip, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, banem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyinokat, melyek az 6 számára Íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60 Mér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20-25-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t szülök jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits Józaef. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXX
Hock János ímahÖD|Tal t forint 20 krtil 10 Isrlnlly.
v
NAGYKANIZSA, 1904. szeptember hó
T. CZ.
Vagyok bátor legalkalmasabb
k j Á I D É K T A R 8 T k K I k L
— \'"YTv^ííutíí f lüSrtsst\'tí
imakőnyvek. emlékkönyvek. dl.zlevélp.plrok, írószerek. táreza- ét fali-naptirtk. érw«-Jitékok; legújabb választékban találhatók. A hazai irodalom gyöngyein kivül I német irodalom ke,eseti művelt b barettem, ugy, hogy m.nden tekintetben módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére. Ez alkalommal szíves ügyeimébe ajánlom
HAI8SZERKERESKEDÉSEÍET
t hol különösen . tanuló ifjúság számárt szolgálhatok hasznos és maradandó beeső ajándékokkal. Z.nélí .nOv.M ét m.ckt nlk.l hangszereket, melyek diszes tjándikokat képeznek, szintén raktáron tartok s esetleg reszletllzelesre ,s tz.vesen .lengéden,. Továbbá legyen szabtd több uj betüftjból dústn felszerelt
KQRYYIY8MDAH1T
becses figyelmébe ajánlani. Névjegyeket, esketéi! és bili meghívókat Ízlésesen és jutányos árakért készítek el.
Üzletemet szives jóakaratába a^nlva vagyok , .
mély tisztelettel
ifj. wajdits józsef
könyv-, papir-, zenemű- és hangszerkereskedő.
Toljonon feloxorolt meat$rho*odü l»«n nnom klvlt®lb«n, kttönö han***l, vonóval és *árh»tó tokkal C8AK lO FBT.
A hol zongora nincson. s gyönyörű zenét hallgatni és tánezolni szeretnek, ott nélkűlözhetlen a
^ „MIGNON"
szalon zenélő mű, moly a leghosszabb operákat, tánoz-zenét stb. hangjegyről játszik.
k tiicz-zuét ■•iszakltii lélkSI szol|áltat|s. Ara 25 és 32 forint. Viidi|lisikisk iihii fsitos.
Pallas nagy Lexikona tt Mtitket tslkórkitéskii ára IS frt., riizlitlzitéiri Is mkipkaU.
A Pesti Napló uj karácsonyi ajándéka A A MAGYAR
FISTŐlŰfÉSZIT ALBUMA.
Páratlan kll.O kUlUtáúű.an í. bel<r. tartalmiban egyedDl »1I6 remekajü a.,
a melyet i .P.tll Ullé" « 1^. ív k.ráe.o?»r. .^nt „,eBle,.e,é.ai ..lv^ioaV tMJIel kariesonvl ajáu<l4kai„ak dl>«. .orozatát loljt.tjt mo.t a „fMII »t»». e, »,u!deŐ eddigi ajíudíkot me^az. t«UJuu,al6 Jls.mOvel, melynek ellne e.le...
MAGYAR FESTŐM OVÉSZET ALBUMA
A magyar fctlömiWésxet remekelnek gyönyörű foglalatja lo.i ex a páratlanul áU6 di ununka, amely a magyar fe»té» remekeit fogja felölelni a XVIL sx&ud nagy inagyar Ctwlöitöl, Kipick;-6* iálJtkl-uM keidre egéw a jelenkorig, amikor i.lkác.J likály, »lék«lj lirttU", Ltll
Király, lucsar l|«l>. W»ríii »ikt«r ö
Zlch/ llkily »exetétével hatalmas gárda «ol-gálja a magyar feitömQvétxetet. A magyar irodalomban nincs még olyan mü, amely a magyar feitömttvéaxetet ilyen gaxdagíágban mutatja be. Ítttl ll|)>7akáll filt«é«ft axe-uieltttnk ki, amelyet meUeri kivitela
ötven mülapon
mutatunk be a magyar köxönségnek. Ax ötven mUlaj) nagyrtue gyönyörű
sok színnyomású kép
tesx, oly;n, mint amelyek a tirilMrly-lltmt ereménynyé av.ttik a magyar konyrl.iaeon.
Ezenkívül a magyar fwlő.iítvérzeZ tArfíiw:ÍL a küuyvben eUürcndtl ctitétiku.alnk ít.lekei is népszerű előadiíban lógják bemutatni. A
■tó.eget iiíbii Inlaéqail • k\'\'"<
nyomott másolata fogja kUern>, ugy, bogy az Ötven tsbbzzinnyomásu mttlappal egytttt é tiar Flttiaititltl »!»•■« a leggazdagabb t. legdíszesebb tára leu a magyar feitOailiyirret-
nek. I „llljir Ftllüilitllt Ilin ■ »fí
fogj. kapni a Pltll ■•)>• minden el36ze iS,e, aki ti év végéig, akir havonta la, de állandóan é. megoaklti- nélkol elöfaetö marad. Minden félreértéi elkerUléie végett azonban megkell jegyernttnk. hogy aiok az uj elMietök, akí u 1<KH. évre izólé elSfKetéiük fejében a Voróimaity-.Mbumot megkapták, a Magyar Peatömüvéiict Albumira ciak ugy tarthatnak igényi, ha egy további egéiz évre előfizetnek.
A Pe.ll Napló elOSzetésl ára egé« évre Ü ktr.. félév.. U ktf.. negyedévre 7 ktr. egy hóta z ktr. 41 nilér. — Sierkeiztöiége és kiadóhivatal.:
Budapest, VI. Andrá»»y-ut 27. «ám alatt van
Gyümölcs és szőlő sajtók,
HEECDLES* foljtononao haló kettős emeltyű szer-kelettel ée nyomóerő titbíljióvtl ■ legmagasabb mnnkikfepesség garanUtva.
fíYDRAULIKUS SAJTÓK
küiöuö««ü ujoaiia éu n»gj muok»képe«iiég
elérésére.
Szőlő és gyümölcs zúzók
és bogyó morxsolék. Toljsson fölszerelt tzOretelíKésiOlékek. Szili is gyQmiles irlök, aszalk kiszDIíkek ,
gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümBIC«-VÍgá ésh;
ujabb szerkezetű szabad, önműködő ,SYPH0NIA" » - -----------
permetezők, a szegecs és tormincs valamint a Térteta kiirtására; •zili ekék.
A legjobb VETÓGÉPEK
Mayfarth Pb. éa Tárna „Agrleola" (tolóvetőkerék rendeier) vetögépei. Hlodennemfi mt(- ét WltoMiS migmtmijitéí ttimirt Tiltoketckek aálkfll, dombon tvter "lkon, • leikütmyobb Ikrát, legnagyobb ttrtéttig ét mlml « mellett a iejpl-íiilb ir által ttlnnek Id. A leheti lopmtjobb tnuokt, __ idő. ét pf-Ezmegtakarítást tetzik ItbetővS.
KIlBalereuéfeketinéu ét .raM-sereblyék, "W«^tjk,..é.a-tek k«il kmiuálatra, knkoitoa Montolók, eiéfl5gépek, Jirránjok, rrtoaMMiMi trl.mrtk, lMk, h«iíerek, boronttbut é. Ukar«tajkéMlt4tr« Koljilé gépeket ^ , readtter ét jótillil nellrtt ualk ét tiálUtuuk.
, mozó-gépek. „ fa és szőlővessző
■AYFARTH PH. és TARSA, guduigi géygjárak, Tí»it«ek el Bécs, ll/l. Taborstrasse 71. szám.
Kitüntetve »bb mint 600 antay. tzOrt éremmel ttb , tt öntet "Oobi, Btolet* érjegyxék Ingyen «. bfmeotvo. - gépvUeHlk ét vl«o.t eUnwHők tateMetoO.
XLIII ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
(5) I9M. OKTÓBER 8 ín.
Fiume—amerikai hajójárat.


A magyar királyi kormány felügyelete alatt álló FIUME-NEWYORKI VONALON
kéthetenként indulnak a gyorshajók.
Menetdíj Fiúmétól Newyorkig a III. osztályban, bóséges és rendes ellátással együtt
180 korona.
|mr Bővebb felvilágosítást nyújt, valamint hajójegyeket kiad
ORBÁN IGNÁCZ
kivándorlási meghatalmazott, Szentgotthárdon.
Zalavármegyei m. kir. államépitészeti hivatal.
55 (i73 ! m. H04. SZÍm
111DIT111 ¥,
Zalavármegye közigazgatási bizottsága az 1004. óvi szeptember hó 13-án 3447. számú határozatával a Nagykanizsa-paosai tvh. közút 1.020-1.716 km szakaszának kongótégla burkolattal leeiuió ellátását 32.023 korona 73 fillér ősszeg erejéig engedélyezte.
A fentemiitett kiviteléttok biztosítósa czéljából az 1904. évi október hó 17-ik napjára a zalavármegyei m. kir. államépitészeti hivatal helyiségé- I ben tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap délelőtt 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a késóbben órkezettok figyelembe nem fognak vétetni.
ajánlatban kiteendö a felajánlott árleengedés illetve felOlfizetós százalékban számokkal és betűkkel külön arra az esetre, ha a szerződéses vállalati összeg tv munka felülvizsgálása után kifizettetnek és külön arra az esetre, ha az összeg a felülvizsgálás napjától számítandó 6, azaz hat egymásután következő óvi és pgyonlő nagyságú ríszletben kifizettetnék. j
Az ajánlathoz az általános feltételekben olóirt, az engedélyezett kőltségősszog B\'/.-ának megfelelő bánatpénz osatolandó.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó músza\'d művelet és részletes .feltételek a nevezett, m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponkint megtekinthetők.
Zalaegerszegen, 1904. évi szeptember hó 26-án.
Hirdetések fslrétetnek © lap kiadőiiratdilbai.
____■ ■ ---=———-
r-»i uir\' > " ■ ■ u< 1

XLIII ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY
1904. OKTÓBER 8-án.
Ne adjon
dicséretre!
hanem gyózódjék meg sajátmaga a mi tetemé,,megtekintése á.ta>, hbgy nincs még egy második üz.et Bécsben, ho, uto.só divatú sz.Hd „apj-..!,.-is mosószövetek, úgyszintén mindennemű öltSz.kczikke k oly megdöbbentő olcsó áron kapható, mint nálunk.
Egy ilyenformán kitöltött levelező-lap elégséges, hogy rendkívül gazdag in inta-gyüjteményftnket azonnal
ingyen és bérmentve megkapja.
Tek. Zwieback Lajos és Testvére Wien, VL2,
M/irliihllfcrxtr 111.
Kérem mintagyüjteményét megküldeni.
Tisztelettel
Walter Emma.
LUDWIG ZWIEBACK & BRÚDER
Wien, VII2. Mariahilferstrasse Nr. 111. - Pompásan illusztrált divatkatalogTis. =====
Olcsö csel iiitollat!
6 kiló uj tépés 9 kor-60 filL, jobb minőségű 12 kor., fehér pehely puha tépéa 18 kor., 24 kor., hófehér pehely puba lépés 30 kor., 86 kor. Szétküldés bérmentve után véttel. Kicserélés éa visszavételi portó megtérítés ellenében, megengedve.
Banedlckt Sachsel, Lobé* 278.
Post Pilsen, Böbmeu.
POPOFF:;; SÜItea
x-.\' a világon.
Csakis ezen eredeti csomagolásban kapható. Eladási hely: Nen és Kleln-nél.
Schalek Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA|
Bec&, L. VollzeflB 11, RtlAszint é& 1. emelet
Alapíttatott 1873 8 Telephon 809 A ca k. póautakarákpéoatir Ctearlag-axim-
Iája 804. 816. ajánlja macát hirdetátl megbízások (yara áa eleaá eiialázátáre hal-ía kSIBldl aJ.aj.k rátzáva.
Szaktaaáoaok, hirdetáal tervezetek, áraza-
báaak dijsMataisa. Lanlabb aagy Urlap árjigyzik hirdtUkaak lagye* át birHaatva.
Saját gyüjteraényes-hirdet
rovat a
„Kene Freie Prera" is „He«tt Wr- Ti|M"
hírlapokban miadeanemQ hirdetóa ráaaáre, mint: Adás-vilzll kizláttk Ml Izlat-tgaak, Tára. kápvltelatl BjyaSkl, átláat-karasö, ajáalall hirdetitek ath.
SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben föld- 08 homoktalajon.
Erre azonban nem minden »*516f»j alkalma*, (bár mind ku»«ó terméazetQ) mert nagyobbrésxe h» megnő U, terméit nem hoz, cxért aokan nem értek cl eredményt eddig Hol 1 againak ilkilmu f»jokat ülteitek, utók bőven ellAtjUc hizukat az egéaz aiőlőéréi idején a legkitűnőbb muakatály éa mia édea axőlőkkel.
A axőlő hazánkban mindenQtt megterem a niacun oly biz, melynek fala mellett a legcsekélyebb gondo-zásaal felnevelhető nem volna, ezenkívül máa ízületeknek, kerteknek, keritéaekoek atb. a legremekebb díaxe, auélkül, hogy legkeveaebb helyet ia elfoglalna az egyébre baamálható réazekból Ez a legbáladato-aabb gyümöle*, mert minden évbon terem.
K fajok iamertetésére vonatkozó, azinea fénynyomata katalogaa bárkinek ingyen é» bérmentve küldetik meg, aki czimét egy levelezőlapon tudata
Emellek eliii u5löoll!Űjlele> fligj-Kigji, i. p. SufcéjjliJ.

QDOOOOOOOOODOODOnOOQO OQQOC\'
M O LL- FELE
S E I DL 1TZ-POR
Cmk
aazot vMódUk. ha mindegyik doboa aliiriaát tünteti fel.
Moll 4 védjogyót és
A Ball A.-fált Wálltr-per.k tartót fjófjhati,. a lernakaMabb |y»tr- ia al-tiatháatalaak, jjoraorfSrca <a jjomorhér, rógaólt tzákrekadát, májbántalou, vár talaláa. aranyár éa a leikQilobOaSbb üti hetaftávak ellen, e jelet hiaitzernek ártised.k óta mindi* oarrobb elterjedést axeraett. — Ara lapaoiátalt aradat! debezaak t kar
Ha»l»ltừk tgrvénylleg fenylttatnok.
MOLL-. FELE I
L
SOS - BORSZESZ
Csak akkor validi,
15
a mi világ hlrO tápmészOnk eladása által kapnak oly urak, kik rendesen gazdákat éa állattnlajdonosokat látogatnak.
Szísz marba-éi&llaltSpszer-itfr
naletreaetötéfe Mafrar.raaáf rátáira Budapest. Logody-ntca 83.
ha »lDdelTik flra, HOIi A. TÍJje»j*>
________________,A. Hiti" felirata dnozattal ,an aárrt. A Hall-twa
tát h.rtz.tz oeTeaeteaan mint fáláalnaetlllapltá bedSrzatltsl azar kótavíny, cana át a mffholáa eg/éb kóretkeamánjreiDál lefltmoretetebb nipaaar. — tnzatt tredatl l>af ara I kar. 90 M.
MOLL Gyermek szappanja.
Latinosabb, lemjabb módtaar tzerint kétaltak gjennak éa hf.lp aaappan a Mr aktzari ápalátára lyaniakak a ftlalttak ráazirt.
ára áárabaaklat — 40 Ml. öt darab — I kar. 80 tll.
Minden darab gjennek-azappan Mail A. vM|a|ytv»l van ellátra.__
Fószétküldé »:
Moll a gyigyszarén, c*. ét kir. udvari szállító által,
Bécs: Tachlaoben 9. sz.
Vidéki magraadeléaek naponta poataatánvét mallatt tol|aalBetnek. A raktárakban ttuék határozottan MOLL A. aláírásával ét vtíjtgytíA ellátott kfuUménytket kérni. Baktár. Nagy-Kaniuán Rnenfeld AtWf Fial. j-
NAGYKANIZSA, 1904. október hó 15-én.
42-ik szám
XLIII. évfolyam.
El6fi*«té8Í ár: EgHt évre . . 10 kor. — flll Fél érre ... 5 kor. — flll. Npgji d\'-vre . . 8 kor. 50 611. Kgyes n*ám 20 flll.
HIRDETÉSEK
6 hapAbos petitsorban l4,misod»*or j-2, « mmden további sorért 10 flll
NYÍL TTÉ R B E K.
petit .oronkűut 20 filléréit vétetnek fel.
A Up szellemi részét Hlet5 nria-den közlemény a. felelős szerkesztő nővére, az anyagi részt illeti köz. lemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagykanlusira bérmentve in:ézendők.
Bét mentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kézirat tliwza neiu küldetik.
nagykaoizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a .Koton takarékpénztár
A nagykanizsai .Ipar-Testület,\' a
részvénytársaság " nagykanizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet,- a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület,\' a .nagykanizsai tanitéi járáskor,\' a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet- n-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,- a .katonai hadastyánegylet, - a „soproni kereskedelmi # iparkamara,- nagykanizsai kűlvi.asztmányának hivatalos laWa-
TTi?.TTf.NifTNT KftYBZBR, SZOMBATON MEGJELENŐ TA11S ADALMI HETILAP.
A drágaság.
Nem elöszOr pendítjük meg a drágaság ellen való küzdés eszméjét lapunk hasábjain. Bizonyos idökOzOk-ben újra felvesszük a témát, mert az aktuális napikérdések közt egy sem érinti közönségünket oly közvetlenül, mint éppen a drágaság kérdése.
Hja a közönség I Ez a sokfejű szervezetlen szörnyeteg, mely egy cseppet sem félelmetes, amig hatalmának tudatára nem ébred, ezt a szörnyeteget orránál fogva lehet vezetni, vagy nem is kell vezetni, mert bárányszelid és a nemtörődömségig indolens; amig bajai el nem nyomják egészen. De aki magára vállalta azt a kötelességet, hogy a sötétségbe világit, szónélkül nem hagyhatja azt a veszedelmes jelenséget, melynek neve drágaság.
A birtokos osztály is érzi a drágaság kellemetlen következményeit, hisz lermése silány volt. De a polgár, iparos és szegényemberre nézve a drágaság csapás, mert mostanában szós/.erint nem ehetik annyit, mint más években.
Egészen rávall viszonyainkra, hogy lakóságunk élelmezésével hatóságunk nem foglalkozik, ép ugy, mint nem foglalkoznék talán a szegényház ügyével, ha Albanics Elza, szül. Rcmák asszony 3000 koronás ajánlatot nem tesz a Nagykanizsán épiteudó szegényház javára.
Csak ha már ég a háztető, tanácskozunk arról, hogy fecskendőt szerez-züuk e be?
De egyelőre nem tanácskozunk Nagykanizsán, sót azt is tagadjuk, hogy drágaság volua. Aztán, igy argumentálnak a mérvadó körök: Az élelmi-
cikkek Nagykanizsán azért drágák, mert jó részét exportáljuk, ez a körülmény pedig a termelők javára van. Ami megmarad, azt csak fizesse meg drágán a fogyasztóközönség, mert ez is a termelők javára van. Némely Írástudó és bölcs emberünk meg éppen azt állítja, hogy a drágaságot az újság csinálja, mert ez ír róla.
Mi pedig azt állítjuk, hogy a mi piacunk nagyon szépen cl van látva élelmicikkekkel és városunknak szép jövedelme van a helypénzből is, körülbelül 37000 K. A termelök tehát csak hoznak élelmicikkckct a nagykanizsai piacra; a kínálat bő és az áru mégis drágái A drágaság egyik oka az a lelketleu közvetítői kereskedelem, mely évek óta a nagykanizsai piacon kifejlődött. Addig, mig ezek a szenzálok és kofák a piacon léteznek, a helyes arány kínálat és kereslet közt helyreállítva nem lesz. Ha majd egyszer piaci szabályzattal és vásári rendtartással módunkban lesz a közvetítői kereskedelmet csak akkor megengedni, ha a város közönsége jogos igényeit már kielégítette, akkor az áruspekuláció is meg fog szűnni. Mi korántsem vagyunk ellenségei annak, hogy a magyar termékeket kivigyék Ausztriába, de hogy Bécs ép oly olcsón élelmezze lakosságát, mint Nagykanizsa, mikor orrunk előtt Kiskanizsa, Sormás, S/.epctnek, Szent-Miklós termeli az élclmicikkekct, ezt elősegíteni kötolcsek nem vagyunk.
A hus drágaságának más okai vannak. A mészárosok panaszkodnak, hogy manapság ók nem is dolgoznak nyereségre. Hizott marhát nem vágnak, mert a hizlaló földbirtokosok az első osztályú marhát Bécsnek adják el a
nagykanizsai piac mejjkorülésével. De középminóségü marhiwm elég nagy a fe,hajtás, mert a kisgazdák takarmányhiánya ezeket arra készteti, hogy marháikat adják cl. És a\' mészárosok mégis ngy adják a másodosztályú hust, mint ha príma-marhát vágnáuak.
A nagybirtokos manapság gazdaságilag dédelgetett gyermeke az országnak és addig, amig a marhahizlalók nagy nyereséggel adnak el marhát Bécsnek, a mi mészárosaink ezeket az árakat fogják kiindulópontul venni, melyek prima-marháról szólnak.
Ez azonban egy olyan eljárás, mely indokolva nincs. Ma is vannak mészárosok, akik meggazdagodnak és vannak szegények is, de nem azért szegények, mivel üzleteik veszteséggel zárulnak, hanem ezt talán a háztartás költségei okozzák.
A viszonyok rosszabbodását összekulcsolt kezekkel nézni könnyelműség. Jobb termést bevárni fatalizmusra és indolenciára vall és kérdés, vájjon jobb termés utáu a már egyszer mesterségesen felszökött árak ismét megcsappannának ? Az élelmezési kérdéssel foglalkozni kell, még mielőtt egy népgyűlés a tanácsot erre Jelkéri.
Városi közgyűlés.
Városunk képviselőtestületének f. hó 10-éu tartott közgyűlése, a képviselőknek élénk részvételével folyt le. Az érdeklődés leginkább a közkórházban felállítani tervezett szemészeti osztály ügyében előterjesztett tanácsi javaslat és a főgimnáziumi tornatanári állás betöltése felé fordult. A tárgysorozat megváltoztatásával mindjárt a gyűlés elején le is tárgyalták ezen két pontot, amely után már lassanként eltávozott
a képviselők javarésze. Egy szegényházi, néhány iskolai alapítványról s;óló jelentés következett most leveleidnek egyhangú felolvasásával, majd a különböző adás-vételi szerződéseknek egész sora álmos helyrajzi számokkal, amelyeket azouban főjegyzőnk lelkiismeretesen és hiánynélkül felolvasott. Az adás-vevési és csereszerződések rendjét itt-ott tarkította egy-egy felsőbb hatósági jelentéktelenebb határozat, pénztárvizsgálat bejelentése, pótadótörlés, utánna pedig egy elszegényedett bérlő hátralékának a törlésével befejezték az elég hosszura nyúlt ülést.
Részletes tudósításunk a kővetkező:
Vécsey Zsigmond elnöklö polgármester a közgyűlést megDyitja. A mult gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után napirend előtt való felszólalások történtek.
R o t a c h ; I d Jakab a tárgysorozat megváltoztatása ügyében tesz javaslatot, amelyot el is -fogadtak. Fried Ödön pedig a közgyűlés elhalasztását indítványozza, mert vásári napra tűzték ki, arait városunk munkás polgárságára sérelmesnek tart. Indítványához a polgármester nem járult hozzá tekintettel az együtt le*ő közgyűlésre, de a jövöben figyelemmel fog lenni ezen körülményre. A közgyűlés ez értelemben határoz.
A megváltoztatott tárgysorozat első pontja a közkórbázban felállítani tervezett szemészeti osztály ügyében tett latiácsi javaslat olóterjosztése voll. Az ismert előzmények után összefoglalta a főjegyző a három bizottság javaslatait. A közkórházi bizottság augusztus hő 1-én tartott ülésén adott javaslatában a kórház kibővítését emelte ki, mint elsőrendű szükséget, mert oly szűk és kicsiny, hogy a hidegebb időszakban egyáltalában nem tudja befogadni a jelentkező betegeket. Az uj osztály felállítását azért sem javasolja, mert könnyen megeshetik, hogy a szemészeti oaztá y felállítása, tracbomától mentes területűnk megfertőzésére alkalmat ad. A közegészségügyi bizottság szeptember
17-én tartott ülésén ugyancsak a járvány beburcolásától való aggódásból nem tartja kívánatosnak a felállítást. Végül a pénzügyi bizottság október hó 4-én foglalkozott e tárgygyal. E bizottság ellentélben a másik kellővel javasolja a miniszter ajánlatának elfogadását, mert hiányt pótol egyfelől, másrészt pedig a forgalom emelkedését is remélhetjük. Azonban egyúttal javasolja a kórház kibővítését és az elmebetegek megfigyelésére szolgáló osztály felállításának kapcsolatba hozását ugy, hogy mindezekhez a város csak a telek Ingyenes átengedésével járulna hozzá s az építésen, berendezésen kivül az nj szemészeti osztály fentarlását is az állam vállalná el, amennyiben a jövedelméből nem volna ledezhetö.
A tanács a bárom javaslat közül a pénzügyi bizottságét tette a magáévá, a másik két bizottság aggodalmait pedig nem oaztja a trachoma behurcolását illetőleg, mert alapos kezelés nem csak a terjedést zárja ki, hanem hivatva van a . várost megvédeni.
Szélesebb modrü vita keletkezett most.
S c b w a r 7. Adolf nem tartja helyesnek a szemészeti osztály kérdését kapcsolatba hozni a kibővítésével, mert ha csupán telket ajánlunk a kibővítéshez s az elmebetegek osztályának felállításához is, valószínű, hogy a kormáuy nem fog segítséget adni, s elejti az egész ügyet. Ha kiakarjuk bővíteni a kórházat — mint ahogy kívánatos is — cselekedjük a magunk pénzén. Csűréssel-csavarással nem jutunk előre. Ajánlja a kérdéa szétválasztását.
Mikosa Géza volt a következő felszólaló, aki pótló indítványt tesz, hogy mind a két célt elérhessük. Nem kell elválasztani a szemészeti osztály felállításától a kibővítést, mert akkor ez ad Graecas Kaleudas marad, hanem használjuk fel a kórháznak 25 — 30000 koronára rugó alapját az egyidejű kibővítésre ... A kórház szégyenletes állapotait festi néhány szóval a kibővítés megindokolására a megemlíti, hogy tudtával nincs kórház, ahol az elmebetegek megfigyelésére külön osztály ne volna.
pipi
A a s: \\ mef \\ tek,
tárca.
PÁRBAJ.
in.: s>; ii illfi""!
_ a ,z»l»l Kailony" lííi*>. —
A háború már lezajlott. Franciaország a némotek kezében volt s reszketett az egész ország, mint a legyőzött viador reszket a győzlesuek a térde alalt.
A kiéheztetett a lielségbee-sett Parisból már kezdtek járni a vonatok az t(j liatárok folé. Az utasok jól láthatták az ablak függönyök mögött az elpusztított mezőket s a felgyújtott majorokat. Az épen maradt házak ajtai előtt porosz katouák ültek és pipázlak; rézgomb hegyű fekete s sakjuk a székük hátuljára volt akasztva. Mások meg dolgoztak vagy ogymással beszélgettek, mintha azoknak a családjához tartoznának, akiknek most a házukban laknak.
ezidótájt valamelyik városon keresztül utazott az ember: egész ezredeket láthatott ide-oda ■ manőverezni a piacterekon, s a kerékdnbörgés és koesizórgés zaja sem bírta elnyomni a német katonák nyers kommaudóját-
Dubuis ur, aki Páris ostroma alatt a Garde nationál tisztviselője volt, a feleségeért- és a leányáért Svájcba utazott, a hova óvatosságból még az intvázió elólt küldte őket.
Sem a kiéheztetés, Bem a sok megerőltetés uetn bírta megapasztaui a Dnbnis ur kövér basát; ó most is csak az a pocakos és békesaégszorető nagykereskedő volt: olyan, mint a háború előtt. Kétségbe-osell önmegadással viselte el a háború rettentő eredményeit a csak nagy ritkán szalajtott ki a száján keserű szavakat,
omborek vad természetét
melyek az átkozták.
Most, mikor a háború bevégzése utón a vonalon a határ felé száguldott, csak most látott először porosz katonái, bár tesllel-lélekkol leljesilelle kötelességét a védó-sáncokon.
Bizonyos borzalommal nézte ezeket a fölfegyverzett, szakállas férfiakat, akik Franciaország földjén máris teljesen otthon érezték magukat s lázas, rajongó hazaszeretet vett erőt lelkén és ugyanakkor egy uj ösztön szükségességének érzete hatolta át: azé az ősztöué, amely azóta már mindnyájuok közös tulajdonságává lelt: hogy „ezoktől az embereklól" óvakodjunk.
A vonalnak ugyanabban a szakaszában két angol is utazott, akik csak azért jöttek át onnan „túlról", hogy lássanak ós ugyancsak nézték is nyugodt, kíváncsi szemükkel az elpusztított tájat. Mindaketten kövérek voltak, hébe-korba elővették utikönyvüket, abból egy-egy cikket baugosan felolvastak s a könyvben leirt helységeket összehasonlították a valósággal.
Mikor a vonat egy kis város pályaudvarán mogállt, hirtelen nagy kardcsörtetéssel egy porosz tiszt ugrott föl a kocsiba. Magas termetű férfi volt, az egyenruha agy állt rajta, minlha villával hányták volna rá s szakálla egész a szemöldökéig eltakarta arcát. Vörös haja szinte lángolt, még vörösebb bajusza hosszan lógott le kétoldali.
A két angol azonnal a kielégített kíváncsiság mosolyával arcán kezdte őket végigmérni, Dubius ur pedig félrehúzódva Olt egyik sarokban s egészen belemélyedt az újságolvasásba
A vonat megindult. Az angolok megint
___„„„„lui kezdtek s könyvükből kikeresték azokat a helységueveket, ahol leginkább dull a háború, s mikor egyikük a szom-liatáron éppen inosl felmerült falu irányába mutatott, a porosz liszt, miközben bosszú lábait maga elé messzire kinyújtotta és ülésén hátradóit, francia nyelven igy szólt:
— Ebbon a faluban tizenkét franciát öltem meg. — Itt többet elfogtam száz embernél.
A kél angol rögtön a legélénkebb érdeklődéssel kérdezte:
— Aobl Mi a neve annak a falunak?
A porosz válaszolt:
— Pharsburg.
És igy folytatta:
— A fülüknél fogva fogtam el ezeket a francia bábukat.
És Dubuis úrra nézett 8 büszkén és jóizűon nagyot nevetett vörös szákállába.
A vonat tovább zakatolt a szántóföldek és falvak közt, melyeket mind a poroszok tartottak megszállva. Mindenütt csak német katonát lehetett látni: az utakon, az ntcá-kon, a szántóföldeken, a kávéházak előtt. Ugy ellepték az országot, mint valami sáskahad.
— Ha rám lett volna bízva a vezénylet: én majd bevettem volna Páriát, fölgyujtattam, összetörettem volna az egész várost. Ma már hire-hamva sem volna Franciaországnak I
Az angolok csupa udvariasságból hozzátették :
— Aoh yesl
A porosz tovább beszélt.
— Husz esztendő múlva a miénk lesz egész Európa. Poroszországé lesz az egész világ!
A némileg megfélemlített angolok már erre semmi megjegyzést nem tettek.
Mozdulatlan arcuk — hosszú pofaszakálluk kőzött — mintha viaszból lett volna. A porosz tiszt most egyszerre elkezd nevelni. Még mindig hátradólvo ülésén, gúnyolódni kezd. Gúnyolja a porig alázott Franciaországol, csúfolja a legyőzött ellenséget, még az évekkel ezelőtt leigázott Ausztriát is; jókat nevet a makacs, kitartó, de eredménytelen védekezésen, ócsárolja a tüzérséget s a francia fegyvereket.
Henceg, hogy Bismarck egy érc-város\' fog építeni az elfoglalt ágyuk féméből-És hirtelen nekiveti csimás lábát a Dubuis ur csípejének, ki fülig elvörösödik s félrefordul.
Ugylátszott, hogy az angolokat már ez sem érdekli s igyekeztok is közönyösek lenni, mintha most is a világ minden zajától olkülöuitett szigetük közepén volnának.
A liszt elővette a pipáját 8 a franciát kibivóau, végigmérve igy szóll:
— Van-e dohánya ?
Dubuis ur felelt:
— Nincs, uram.
A porosz tovább folytatta:
— Kérem önt, vegyen nekem dohányt, mikor majd a vonat meg fog állni.
És jót nevetett.
— Borravalót fog tőlem kapni!
A vouat fütyült s futása meglassult. Elhagytuk a korommá égetett pályaházat 8 megálltunk.
A tiszt kinyitotta a vaggon ajtaját s Dubuis urat a karjánál megfogva, igy szólt:
— Gyorsan, gyorsan! Menjen és teljesítse megbízásomat I
Égy saapat német katona állt a pályaudvaron.-Más katonák Is álltak a fakerítés hosszában és nézelődtek. A mozdony
megint füttyentett, jolt adva az indulásra. Ekkor Dubuis ur — az állomásfőnök tiltakozó kézmozdulatai ellenére — kiugrott
a kocsiból s egy másikba kapaszkodott föl, *
Egyedül volt. Főlszakitotta s mellényéti hogy levegőhöz jusson s elfulladtan törölgette homlokáról az izzadtságot.
A vouat megiut megállt egy állomásnál s a tiszt hirtelen föllépett a vonat fölhágójára, majd beszáll, s a két angol — csupa kíváncsiságból — nyomon követte. A porosz éppen szombon ült le a franciával \'s még mindig nevetve igy szólt:
— Nom teljesitetto ön a megbízásomat?
Dubuis ur felelt:
— Nom, uram.
A vonat ismét megindult.
A tiszt tovább beszélt:
— Most hát le fogom vágni a bajuszát, hogy vele a pipámat megtömhessem.
És kinyújtja kezét a szomszédja felé:
A mozdulatlanul • ülő angolok mindezt nyugodtan nézték.
A porosz tiszt hirtelen megragadta a franciának néhány szál bajuszát s rángatni kezdte. Erre Dubuis ur nagyot ütött a németnek a kezére s hirtelen torkon ragadva visszalökte az ülésre. Ezt sem tudva már mit csinál dühében, — inert halántékai kidagadtak, szemét olfutotta a vér, — a poroszt fojtogatni kezdte, másik kezével pedig az arcát öklözte. A porosz védte magát; a kardját szerette volna kihuzui s a nehéz franciát magáról lerázni. De Dubuis ur már félig agyonnyomta őt nagy teste súlyával, s folyton teljes erővel öklözte, nem törődve azzal, hol .érik az ütések. Folyt a vér. A már félig megfulladt német hörgött, miut a vadállat, s le akarta taszítani magáról — de persze
Lapunk mai számához féliv melléklet van csatolva.
XUU. ÉVFOLYAM. (2)
A szónoktól említett kórházi alapvagyon vitára adott alkalmit. A polgármester ezen vagyonról Egyáltalában nem tud, Tripammer Gyula ellenben megerősíti Mikoss állításait, Schwarz Adolf psdig nzl mondja, hogy kinlevőségekben van CBak ennyi összege papiroson.
Rotschild Jakab szólt most a tárgyhoz. Bár ő mint a pénzügyi bizottság tagja, hozzájárult az eredeti javaslathoz, most alaposabb meggondolás után helyesebbnek tartja a kérdés anyagi oldalát illetőleg azétválasztani s a kibövitésről, a melyet a miniazteri leirat erolit, csak később tárgyalni részletesen, de azért egyidejűleg végezni majd a szemészeti osztály felállításával.
Utánna S c b w a r z Adolf szól még röviden, védve állását. Hangsúlyozta, hogy Csáktornyán éppen ugy fellehetne állítani ezen szemészeti osztályt, sőt erről volt is szó. Ila komolyan akarjuk, ne okozzunk komplikációkat.
..Néhány rövidebb lélekzetü felszólalás útájr a közgyűlés nagy szótöbbséggel elíogadta a tanács javaslatit.
2. Második pont a főgimnáziumi torna-tanári állás választás utján való betöltése. Nyolc pályázó nyujtolta be kérvényét. A közgyűlést jelölő bizottságot küldött ki, amelynek tagjai Horváth György gimnáziumi igazgató, ünger Ullmann Elek és Remete Géza voltsk. A közgyűlés felfüggesztése köveikszett most, amely uiáu a bizotttág beterjesztette jelölését. Első helyre tette Wiedermann Gyulát, második helyre Szőke Elemért, akiknek főgimnáziumi tornatanári képesítésük volt. Tiz képviselő névszerinti szavazáat kért, amelyet a polgármester elrendelt, két szavazat szedő bizottságot küldve ki. A szavazás eredményképpen Szőke Elemér, 24 éves, kereskedelmi iskolai érettségit tett, főgimnáziumi képesitésü tornatanárt választotta meg a közgyűlés, aki az összesen beadott 101 szavazat közül 49-et kspott szemben Wiedermann Gyula 37 és Keller Tamás lő szavazatával.
3. Albanics Elza szül. Remark asszony gráci lakós 3000 koronás ajánlatát egy Nagykanizsán építendő szegényházra. A tanács köszönettel fogadja.
4. Néhai Blau Pál 200 koronás főgimnáziumi alapítványáról, az alapító levél bemutatása. Jóváhagyás végett felterjesztik.
5. Néhai Krausz Boldizsár 400 koronás községi népiskolai alapítványáról az alapító levél előterjesztése. Az alapítvány helybeli polgárok fiai részére tétetett.
6. A gelsei Guttmann Henrik-féle 4000 koronás tanulmányi alapítvány 1903. évi kezeléséről jelentés. Az alapítvány már Ö760 koronára szaporodott s a helybeli felső keresk. iskola tanulóinak jutalmazására fordítják.
7. Varga János-féle ház vételéből eredő vételári kamat megtérítésé iránti kérelem tárgyában. Határoztak ezután Remete Géza javaslatára a városi ügyész és a pénzügyi bizottság javaslata ellenére elhatározva a nevezettnek jogosan járó kamatok visszatérítését.
8. A közkórház 1904. évi kőltségve-. tésa felsőbb hatósági jóváhagyásáról szóló
jelentés tudásul szolgál.
5. A déli vasúttársaság telkén nyitott dülö-ut tárgyában a III. fokú határozat bejelentése, a mely szerint a várost, az ut betiltásával elutasította a belügyminisztérium.
10. Linzer Béla pótadó visszatérítése iránti kérelme lárcyában, a tanács javaslatára elhatározza a közgyűlés, hogy a 762 koronát tevő pótadót, a melynek alapját az állam visszatérítette, szintén visszatéríti.
hiába — a köpcös embert, aki már-már meg fogja ót fojtani.
Az angolok fölkelnek Ülésükről s ogó-szen odaállnak a küzdő felek mellé, hogy jobban láthassanak. Oly egyenesen állnak olt, mint a gyertyaszál, óriási érdeklődéssel, örömmel ós kíváncsisággal, s mér éppen arra akarnak fogadni: melyik győz a kettő közül.
De most hirtelen otthagyja Dubui* ur az elalélt németet s teljesou kifáradva a szokatlan erőfeszítéstől, nyugodtan, szó nélkül ül vissza helyére.
A porosz nem rohant rá, mert egészen oda volt az ámulattól és fájdalomtól. De mikor lélekzethez jutott, igy szólt:
— Ha ön meg nem verekszik velem pisztolyra, agyonütöm, mint egy kutyát.
Dubuis ur felelt:
— Ha ugy akarja, ám legyen (
A német tovább beszélt:
— Most mindjárt Stassburgba érünk Ott két tisztet fogok tanukul fölkérni. Addig, mig ott áll a vonat, ráérünk a
- dolgot elintézni.
Dubuis ur, aki olyan nagyokat fujt mint valami gőzgép, igy szólt az
11. Gróf Kreith Béla ajánlata Kossuth és Rákócy szinnyomatu arcképeik megvétele iránt, — közgyűlés egyrészt a készülő Kossuth képre való tekintettel, másrészt a képek csekély művészi értékére az ajánlatot nem fogadja eL
12. A városi pénztárak megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyv előterjesztése következik most, a melyben az Eperjesi Gábor képviselő elnöklete alatt eljárt bizottság a pénztárak rendben találását jelenti be.
13. A Sikátor-utcának a József főhercegi úttal való összeköttetéséhez szükséges terület megvétele érdemében határozzanak.
14. Molnár Péter a v. tulajdonát képező ingatlan vétel iránti kérelme elintézését a jövő gyűlésre teszik át
lő. A két városrész közötti úttestre vonatkozó csereszerződés Zalai Gizella ingatlan eladása iránti ügye. Benedek Juli eladási és Ács János vételi ügye együttesen elfogadtatnak a közgyűlés egyhangú szavazásával.
Ezután a gyűlést az elnöklő polgármester berekeszti.
HÍREK.
Elek-bankett.
Azon alkalomból, hogy a király Elek Lipót keresk. tanácsosnak és törvényes utódainak a magyar nemességet ujnépi előnévvel adományozta, a nagykanizsai Kaszinó az ő tiszteletére f. hó 8-án a Kaszinó dísztermében társasvacsorát rendezett Nemcsak a Kaszinó tagjai vettek részt, hanem társadalmuuk szine-java is sietett rokonszenvének és tiszteletének bz Elek család iránt kifejezést adni. Együtt voltak mintegy 150-en. A menüt Briher litvánná szolgáltatta. Volt: Levei Fogai titinnirtísut
Bélszín körözve
□gorkival •
Vegyei isárnyu saláta és kompóttll
Farfait
Glardlnetto
Elvé.
Az első felköszöntőt Elek Lipót mondta a királyra. Azután Dr. Schwarz Adolf emelkedett fel szólásra. A Kaszinó tagságkönyvéből.. mondja, kiböngészte, hogy Elek Lipót ezelőtt éppen 50 évvel lett a Kaszinónak tagja, amelynek külöubeu 31 év óta egyszersmind elnöke is. Ilyen hosszú együttlétben a Kaszinó tagjai mintegy szolidarisokká lettek elnökükkel. Együtt éreznek vele bánatban és örömben. Örömnapja volt a tagoknak is az a legfelsőbb kézirat, mely meghozta E\'ek Lipótnak és családjának a nemesi kitüntetést. Az ö egészségére emeli poharát.
Elek Lipót megköszöni Dr. Schw-irz-nak az érdemen felüli méltatást. .Nem voltam sohasem barátja* mondja a személyes üunepeltetésnek és hs mégis hozzájárultam a mai (ársasvsesora rendezéséhez, ha nem voltam képes előle kitérői, ennek oka az, hogy uiióta elnöke vagyok a Kaszinónak, mindig a többség határozatának vetettem alá magamat, még akkor ia, ha a többség nézete az enyimével ellenkezett. Dr. Schwarz Adolf barátom érdemen felül méltatta tevékenységemet.
Nehéz nekem erre válaszolnom, mert ha az ember szive betelik az öröm érzetével, a hang elcsuklik. Az én szivem is örvend, hogy a megjelent Kaszinótagok és az igen t. veudégek engem
— Lesznek szívesek tanúim lenui ?
Miudaketten uuisouo felelték:
— Aoh yesl
Most megállt a vonat.
A porosz egy perc alatt talált két bajtársat, akik a másik percben már a pisztolyokat is előteremtették. Mindnyájan elsiettek s közeli vársáuchoz.
Az angolok mindeu pillanatban az órájukat uézték, meggyorsították lépteiket és siettették az előkészületeket a párbajra, hogy le ue késsenek a vonatról.
Dubuis urnák még soha életében pisztoly nem volt a kezében. Kijelölték a felek helyét egymástól husz lépésnyire.
ZALAI KOZLÖNT
megjelenésűkkel biztosítottak rokonszenvükről. Háládatos vagyok érte, hálás a Kaszinói tagok iránt, kikhez félszázados barátság fűz.
Egyet akarok még1 felemlíteni. Az én törekvésem mindig az volt, bogy az egyetértést, a hazafiságot a Kaszinó hagyományképpen ápolja és terjessze. A Kaszinó büszkeséggel tekinthet vissza múltjára éa teljesíteni fogja misszióját a jövőben is. Ebben a reményben és tudatban ürütöm poharamat a .Kaszinó tagjaira és a tisztelt vendégekre."
Dr. Pilltz Soma Elek Lipót fiait, Dr. Fried Ödön és Kramer Lajos pedig EbenBpanger Leót éltették.
A társaság sokáig éjfél után maradt együtt
A jó kolléga.
Jó kollégánk a .Zala" egy törvényazéki tudósításból kifolyólag alkalomazerünek találta, hogy kiruccanjon a .Zalai Közlöny" ellen, mert ez állítólagos .prejudikáló szándékkal" tett megjegyzést a kiadónak, a .Zala* szedőszemélyzete ellen indított bünperében. És miből áll ez a prejudi-cium ? Abból, bogy törvényszéki tudósítónk megírta, hogy alig remélhető, hogy a már is tisztázott tényállást valami lényegessel egészitsék ki.
Honnan merítette tudósítónk ezt a nézetét? Onnan, hogy az ügyészi megbízott az ujabb tauuk kihallgatásának iuditványához nem is járult hozzá. Mit vétett tehát tudósítónk? Azt vétette, tyogy az ügyészí megbízott véleményének indokait közölte és nem a .Zalá*-tól kérdezte meg, vájjon ezt szabad-e tennie.
Mi, törvényszéki rovatunkat nem arra használjuk fel, hogy bárkinek is tanácsot osztogassunk, hanem arra, hogy olvasó* közönségünket informáljuk. Az a kitétel tehát, hogy a járásbíróságnak vagy felsőbb fórumnak tanácsot akarunk osztogatni, ízléstelen imputáciő. A bíróságot hírlapírói vitába keverni nem tartjuk illőnek. Sokkal nagyobb tisztelettel viseltetünk a magyar bírói kar iránt, semhogy ezen a téren kövessük a jó kollégánkat. A ritkított betűt ott alkalmazzuk, hol valami különös meglepő fordulat áll be. Hogy mit tartunk meglepőnek, azt nem kérdezhetjük meg a jó kollégától, minden esetre, ritkán lep meg bennünket valami, amint ezt jó kollégánk is bevallja. Hogy milyen jó kolléga a .Zala*, mutatta az a sajtóper, melyet egyik szerkesztője ellen kellett indítanunk a ,Z a l á*-ban megjelent közlemények miatt.
A .Zala* sztrájkügye bennünket közelebbről nem érdekel. Dokumentáltuk azzal, bogy az egyes fázisokról tudomást se vettünk. Csak a törvényszéki tárgyalást hoztuk röviden. Ez pedig a „Ztl>* szemében már nem kollégiáiis eljárás, azért, mivel az ügy reá nézve kényelmetlen.
Végül az egész ügy nem a szerkesztőség ügye, hanem a „Zala" nyomdájáoak, vagyis a Fiscbel Fülöp cégé. De a céggel szemben sem tévesztettük szem előtt a kollégiális szempontot, mert a sztrájkmozgalmat semmiben sem támogattuk, sót lapunk más rovatában elítéltük; azonban nem érezzük magunkat indíttatva arra, hogy megvádolt nyomdavezetőnknek a Fiscbel cégtől óhajtott elítéltetését irány-zatos tudósításokkal a jó kolléga kedvéért támogassuk. Ez már igazán nem közönséges dolog volna, de meglepő volna, ba megtennök.
— Árviz. Kotoriból jelenti tudósítónk tegnapi kelettel: Kotor, Aiső-Domboru és Murakirály között a
Dubuis urat megkérdezték:
— Készen van ön \'l
Mikor igent mondott, látta, hogy az egyik angol kifeszíti az esóernyójét, bogy a nap a szemébe ue süssön.
Egy hang vezényelt:
— Tüz!
Dubuis ur fölemeli a pisztolyt Nem soká készül, nem is céloz, csak találomra elsüti. És egészou elképpedt mikor azt látja, hogy az előtte álló porosz egyszerre elkezd inogni, egyet fordul a tengelye körül, karját kinyújtja s egész hosszában, mint egy darab fa, vágódik végig a földön s bukik az orrára. Agyonlőtte.
Mara kiöntött, elárasztva az egész falut s Kotor lakói hajlék nélkül maradva, elkeseredésükben a déli vasút vonalának töltését áttörték, igy remélve elhárítani falujukból a vizet, amely olyan magasságú, hogy a lakásokon kivül már a templomot is elárasztotta s az ottlevó Hirschler-féle fatelep is alatta van. A vasúti gátnak áttöréséről értesülve az állomásfőnök: először Perlakról, majd Nagykanizsáról kért csendőri segítséget, — értesítve a nagykanizsai szárnyparancsnokságot is. A lakosság hangulata még mindig nagyon izgatott s még a csendőrök megérkezése után is felszakították az éppen berobogó gyorsvonat mögött a gát másik oldalát. A síneket hosszú vonalon - felszedték már korábhau; megállásra kényszerítve a 206. számú Pragerhof felól jövő személyvonatot is, amelynek utasait egy Nagykanizsáról küldött segítő-vonat szállította be. Ujabb csendzavarás nem történt.
— Időjárás. Vasárnap és hétfőn a nagy depresszió következtében nsgy mennyiségű eső esett. 06 milliméterrel kedden a depresszió meggyengült és az ég is kiderült Szerdán délután csekély mennyiségű eső esett A hőmérséklet 6 —10® R. közt ingadozott A légnyomás 750—763 mm. közt mozog. Az időjárás nagyon ingadozó, borús, esőre bajló.
— Halálozás. Özv. Máyer Józsefné szül. Horschetzky Jozefin f. hó 10 én élete 86-ik évében elhunyt. A tisztességben megőszült úrasszony kiváló jó anya, jótékony asszony és nagyműveltségű nő volt Körülötte hosszú életében uj nemzedék támadt, melynek felfogása mögött ő el nem maradt, mert nagy olvasottsággal pótolta\' azt, amit az öregség tapasztalnia nem engedte. Az elhunytban Mayer Ödön, Horschetzky Sándorné és Spitzer Sándorné édes anyjukat, Horschetzky Sándor főmérnök, Dr. Havas Hugó ügyvéd és Spitzer Sándor bécsi magánzó anyósukat gyászolják. F. hó 11 én temették déiutáo 3 órakor a közönség nagy részvéte mellett. A gyászháznál Dr. Nenmann Ede főrabbi tartott megindító beszédet Az izr. nőegylet választmánya testületileg vett részt a temetésen.
— Koszomtpótló adományok. F. hó 10-éo elhunyt özvegy Mayer Józsefné született Horschetzky Jozefa urnó iránti kegyelet jeléül adakoztak: Horschetzky Sándorné nyug. főmérnök neje 20 kor, Spitzer Sándorné bécsi lakós 50 kor., Mayer Ödön 20 kor., Dr. Havas Hugó 10 kor.. Dr. 0 lop Mór ügyvéd 10 kor. Összesen 80 kor. A nagykanizsai izr. Szent-egylet.
— Járás orvos jelölése. A vármegyei közegészségügyi bizottság a letenyei járási orvosi állásra beérkezett kérvényeket tárgyalta. A bizottság Glazer Sáudor indítványára, tekintve dr. Hajós Sándor letenyei körorvosnak előbbi ugyanezen járás orvosi állásban eltöltött 19 évi szolgálatát, az 1888. évi 23. t-c. 14. §-a alapján első helyre jelölte szótöbbséggel, mig a második helyre dr. Msrtou Imre újvidéki gyakorló orvost, harmadik helyre pedig dr. Visnyei János lajtaszentmiklósi községi kőrorvost, mindkettőt egyhangúlag jelölte.
— Misszionáriusok. Skóciában van egy hittérítő társaság, melynek az áll érdekében, hogy a zsidók ne legyenek zsidók, de keresztéoyek se, hanem a két bitvallás közt lengő hivők. Ez a társaság
Az angolok „Aoh"-t kiáltottak s örömükben — s azon a boldog érzésen, bogy kíváncsiságuk ily dúsan meg lett jutalmazva — szinte reszkettek. Egyikük, aki mindig az óráját nézte, csak megkapta Dubuis urat a karjánál fogva s vitte, húzta magával — rettenetes nagyokat lépve — a vasúthoz.
A másik angol meg a lépéseket jelezte, miközben könyökéi testéhez illesztette s kezét ökölbe szorította és folytou számlált: — Egy, kettő I ogy, kettő I És mint az őrült, ugy sietett, nagyokat lépve, ez a három kövér-ember. Olyanok
1904. OKTÓBER 15-én.
két hittéritőt küldött Nagykanizsára. Ezek f. bő 12-én a Polgári Egylet termében előadást tartottak a keresztény-zsidókról nagyszámú közönség előtt Mint halljuk, a hittérítés eddig semmi eredménnyel nem járt; de a mi józan közönségünk nem is kér az ilyen bitiéritök előadásaiból.
— Furott kutak — áaotl kutak 1 Költségvetésünkben 3 turott kut költsége vau megszavazva, de az első kut fúrása nem sikerülvén, értesülésünk szerint a megszavazott összeget bárom ásott kut létesítésére forditják. Sokan azt állítják, hogy talajunk alkata kizárja, bogy furott kutunk legyen Zsigmondyval, aki i 970\'4 méter mély városligeti kutat is fúratta, megesett, hogy Harkányban igen sok helyen nagy mélységegik fúratott, mig egy ponton 37\'8 méter mélységből elöszökellett a híres harkányi hévforrás. E téma kapcsán néhány mértékadó hang azt kívánja, hogy a bárom kut költségeit megkímélve, legjobb lenne, ha mindjárt vízvezetéket rendeznénk be.
— A főgimnázium ünnepélye. Nagyszabású gyászünnepet ült e hó 9-én a főgimnázium .Gyakorló Iskolá\'-ja «z aradi vértanuk emlékére. Az ünnepély lO\'/t órakor a zene- éa énekkar álul előadott „Himnusz\'-szalkezdődött Ezután Spitzer Lajos VHI. oszt. tanuló mondta el hatásos üonepi beszédét, mely után Gergács Lajos VIII oszt. tanuló szavalta el hatásosan Harsányi .Tizenhárom" cimű költeményét. Majd az énekkar .Rákócy kesergójéi" énekelte Weutzely Sándor VIII. oszt tanuló szépen megkonstruált felolvasása után a zenekar Bethoven ,Gyászinduló"-ját játszotta el. Nagy hálást keltelt Kovács B. VHI. oszt, tanuló, Tóth Kálmán .Mikor az akasztófát faragták" cimO költeményének nagy drámai erőre való elszavalásával. Az ünnepélyt ugyancsak az ének- és zenekar által együttesen, nagy precizitással előadott .Szózat" zárta be.
— Közjegyzői áthelyezés. Dr. Bárdio György sümegi kir. közjegyzőt a m. kir. igazságügyminiszter Kaposvárra helyezte át.
— Öngyilkosság. Weinreb Samu tapolcai származású, villamosvasúti kalanz, f. hó 10-éo Budapesten, Viv-utca 54. szám alatti lakásán fölakasztotta magát és mite észrevetlék, halott volt Tettének oka ismeretlen.
— Betöréses lopás. Mérei Ignác keszthelyi könyvkereskedő este 10 óra felé, midőn lakásába tért, észrevette, hogy raktárának az ndvaifelőli ablaka ki van törve, csakhamar meggyőződött arról, hogy azt tolvaj telte, aki az ablakon keresztül az üzletbe batolt, föltörte a pénzes fiókot s abból mintegy 600 koronát elvitt. Mérei a csendőrökkel egy gyanúsított lakására akart menői, mikor egy alak jött feléjök a sötétbon. Mikor meglátta őket, a hónaljában vitt ládikát eldobta, s futásnak eredt. A csendőrök utána lőttek, de sikerűit neki a korom sötét éjszakában elmenekülni. A csendőrök megismerték, bogy az illető Mérei volt nyomdai kerékhajtója. Lakására mentek. Éppen akknr akart lefeküdni. A tettet tagadta, de a házkutatáskor kitűnt, hogy a pénzt ő lopta el. A szalmazsákban, a ládában és az ól padlásán megtalálták a pénzt.
— Szüret Keszthelyen fes vidékén. A keszthelyi hegyekben nem volt jó a szüret A szőlőt a jég négyszer is elverte. Szüret előtt a hetekig tartó eső is sok kárt okozott A legnagyobb gazdáknak is rendkívül kevés boruk termett. Annál kedvezőbb hirt kspuok B.-Füred .Kapolcs, Nemes-Apáti, szóval a Balaton belbő
Folytatás a mellékleten.
voltak, mint valami élclap három groteszk alakja.
A vonat már megindult, mikor a kocsiba fölugráltak. Mikor helyükre értek, a két angol levetto fejéről kockás angol sajkáját, megforgatták maguk fölött s egymásután háromszor kiáltották: — Hip, hip, hip, hurrahl Erre egyik a tnásik után — a legkomolyabb arckifejezéssel — kezet nyújtott Dubuis urnák, majd nyugodtan egymás mellé telepedtek s egészeu elmélyedtek utikönyvük tanulmányozásába.
(3) 1904. OKTÓBER 16-éa.
vidékeiről. Itt a l»P<>™ üllelolt uj szólók reudkivűi nagy termést adtak, ugy, hogy 1 holdon 3G--50 hl. bor termett. S ott szőlősgazdának termése még a reményén ,s löliil van. Itl-ottt valóságos hordó hiány jelenkezelt ugy, hogy távolabb vidékről kellett hordókat szállítani. Igaz, jiouy a lapun termett szőlők nem erősek: 10-12° BzeBzlarlalmuak s nagyon olcsón kelnek. A hegyi borok természetesen drágábbak, de nincsenek is olyan nagy mennyiségben.
— Szanatórium- bizottság. Amint értesülünk a József Főherceg Szanatórium Egyesület elhatározta, hogy az országban szanatóriumi bőlgybizousáfiot alakit. Jó forrásból arról értesülünk, hogy a bizott-eág városunkban a következő hölgyeket kéri fői a hölgybizolt-ság szervezésére: Vidor Samuné, Lsjpcig Antalné, Ptihál Viktorné, Mikos Gézátté, iij. Feaselhofer Józaníné, Hiemesch Frigyesné. Dr. Tripam-mer Hezsöné, űózony Sánilorné, Dr. Neumann Edéné, Dr. Villányi Henrikné, Roaenberg Rikárdné, Eötvös Emiiné. A fölkérendő tagok az ogyesület védnöke JŐ/sef kir. berceg aláírásával díszes oklevelet kapnak, melynek művészi rajzáu egyik nagy festőművészünk most dolgozik. Az egyesület elhatározta, hogy az első népszanaiorium épületében elhelyezendő máiványlábláu örökíti meg azoknak a lelkes hölgyeknek neveit, akik a nemzeti veszedelem ellen valő küzdelemben a legoagyob tevékenyeéget fejtették ki. A szanatóriumi hölgybizottság alakilása való ban szép, nemes éa üdvös gondolat. Eh a derék egyesület valóban jól számi\', midőn a magyar hölgybizottságot kerosi meg. Mert minden ügynek győznie kell, amelyet a magyar nő fölkarol.
— Halálos esés. Tóth György 76 éveB csapi lakón, birtokos, a csapi—aligvári szőlőjébeu f. hó 10-én a meredek lejtőn megcsúszott és oly szerencsétlenül esett, hogy meghalt. Az orvosrentlőri boncolás n halál nkául szélhadéat állapitolt .meg.
— llj vasntterv. Szapáry Lász\'.ó gróf Alsólendva állomástól Muraszombaton, Vend-flidegkuton át a 6lájeri területen lévő Radkeraburgig keskenyvágáuyu vaBu-tat akar létesíteni. A terv Szoinbathelyeu nem talál lelszésre, mert a megyeszékhely felé való forgalomnak nem kedvez.
— Terőzla vásár. A í. Ló 10-én megtartott nagykanizsai országos vásár, az esős időjárás következtében, a rendes heti vásári forgalommal folyt le.
— Regálé bizottság ülése. Nagykanizsa város regále-bizottsága Vécsey Zsigmond polgármester elnöklete alatt f. hó 12. éa 13-án a városház tanácstermében ülésezett, melyen csak hivatalos lolyóügyeket tárgyalt és intézett el.
— UJ anyakönyvvezetőt A belügy miniazterium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök a balatonfüredi anyakönyvi kerületbe Loliuer Ferenc körjegyzőt teljes hatáskörrel anyakönyvvezetővé, — a diazeli kerületbe Vajda Elek Begéd jegyzőt, a pákai kerületbe pedig Kelemen József segédjegyzőt teljes hatáskörrel anyakönyvvezető helyettessé, — mégis a zslabéri kt-rületbe Csi/mazia György jegyzőgyakornokot korlátolt hatáskörről anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki.
— Vásár Keszthelyen. A Málé-napi keszthelyi vásárt az OBő elmosta. A minisztérium megengedte, hogy helyette csütörtökön, e hó 20-án pótváaárt tartanak, és kizárólag basitott körmű állatokat vezethetnek föl.
— Országos-pótvásár. • Keszthelyen I. évi szeptember hó 22-ére esett, de részben elmaradt orezágoavábár helyett, a kereskedelemügyi m. kir. miniszter f. évi október hó 20-ára — kizárólag hasitolt körmű állatok felhajtáséval — pótvásár tartását megenged\' e.
— Blról kirendelés, Dr. Kiss Gyula zalaegerszegi kir. törvényszéki albirót, a m. kir. ignzaágügyminiszter a sümegi kir. járásbírósághoz, mint végleges székhelyére rendelte ki. v—
— Gazdasági tudósító. Nagy Elemér turcaiscaei lakóst a perlaki járás területére nézve, a m. kir. földmivelésügyi miniszter, a gazdasági tudósítói tiszttel bizls meg.
— Névváltoztatás. Szaltler Mór, nagykanizsai lakós, pénzügynök, családi nevét .Szegő" re válloztatta belügyminiszteri engedéllyel.
— Állatklállltfts. A Zalamegyei Gazdasági Egyesület Sümegen és Alsólendván állulkiállilást rendezett. Mindkettőt Her-telendy Ferenc főii-páo nyitotta meg. Arany oklevelet nyert: Lázár József (Szegvár) Ezüst oklevelet: Moszer Józaef, Z<chic»che Józeefné (Sümeg), Böbm
jiilmos (Csabrondek), Liuter Gyula (Ukk). özolorits György slsólendvai kisgazdának jószágállományát és állalnevelését mintaszerűnek mondták. A simmenthali keresztezés ezen a vidéken a fólipu-*. Az állat-kiállításnak a íöldroiveléoOgyi miniszter segélyt engedélyezett.
— A népfőikelésre kötelezettek,
kik a 42-ik évet be nem töltötték, 1904. évi október hó 21-én és 22-én mindenkor reggel 8 órakor a .Polgári Egylet\'-ben személyeseit megjelenni, vagy írásban jeleutke?ui tartoznak.
— Tanítók vizsgálata. A tapolcai m kir. állami vincellériskolánál a néptanítók részére rendezett tanfolyam hallgatóiunk záró vizsgálata folyó hó 18-áo délelőtt fog megtartatni az iskola tantermében.
— Cirkusz Kratejl társulata működése városunkban teljesen megnyerte közönségünk tetszéBét, méltán érdemes is reá, mert az előadásoknak gazdag és érdekes műsoruk van. Kiemelendő: Revere Prosperó (augmzt) zene imitátor, csak az kár, hogy itllétök alatt az idő ttom volt kedvező. Vasárnap tarlják utolsó előadásukat, melyre felhívjuk a t. közönség figyelmét. Hisszük, hogy a néiőlér meg fog telni, amire rászolgált a társulat gyönyörű productióival.
— Muzeumok és könyvtárak. A hazai muzeumok és könyvtáraknak Wlaasics Gyu\'n titkos tanácsos elnöklete alatt működő nagyfontosságú intéző fóruma, a Muzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsú terjedelmen jelentésben számol he egyéves működéséről. A Tanács ez évben 2000 koronás népkönyviárakat állitolt lel Aranyosmsrót, Besztercebánya, Munkács, Nagykanizsa, Szeged és Trencsénben, 1000 koronás népkönyvtárakat 16 helyen éa mintegy 40 drb. vándorköoyvtárf szervezett.
— Szilágyi és Diskánt miskolci gépgyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb .Villám" centrifugalts-bogyózó-és zuzó-gépeire felhívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelendők különösen a cég által feltalált és készített .Kincsem" éa „Hegyalja* boraajtók, nemkülönben a nagy présoléshez készített .kettős kosaru" sajtók, amelyeknél a régi világ fából készített prése geniálisan egyesítve van a modern technika vívmányaival. A sajtó felső része acél, alsó része faszerkezet Ennélfogva a must sehol sem érintkezik vasrészekkel, hanem csak a fával, nmi a must színét, izét, zamatját nembefolyá-solja. A törkölyt sem kell összevagdalni, hsnem kisebb darabokban is könnyen ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, az 1902. évi egri és a pozsonyi IL mezőgazdasági országos kiállításon a cég bor-sajtói első díjjal, aranyéremmel lettek kitűntetve. A cég Ízléses árjegyzékét kívánatra miudeu érdeklődőnek megküldi;
— Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a .Ferenc József koserűviz" valamennyi hason\'ó vizet, tartós hashajtó hatása és emlitésro méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferenc József keserűvizet.
TÖRVÉNYSZÉK.
— A becsület. A nagykanizsai kir. törvényszék f. bó 14 én tartott ülésében Krausz Jakab és Farkas Jenő nyomdászoknak Nagy Samu helybeli hírlapíró ellen nyomtatvány utján elkövetett becsületsértését tárgyalta. Az ülésen Tólh László kir. táblai biró törvényszéki elnök elnökölt, Bzavazó bírák Gyenes Sándor és C.esznák Miklós törvényszéki bi-rák voltak. Az ügy előzroényeképen megemlíthetjük, hogy Nagy Samu több apró burkolt támadásra válaszolva egy
-cikkelyben, a mely lapunk hasábjain jelent meg f. év junius havában, megtámadta a fent nevezett vádlottakat, a kik erre a „Nagykanizsai Friss Újság" mellékleten ót olyan sértő szavakkal illették, a melyeket nem tartunk helyénvalónak ismételni.
A büntető bíróság ezen ülésében tárgyalta az ügyöt.
Miután a tárgyalás elején megkísértett békítő eljárás eredményre nem vezetett, a vádlottak kihallgatása következett.
Krausz Jakab és Farkas Jenő nyom-dászok elvállalták, hogy az inkriminált kifejezéseket használták. — Védelmükre azonban felhozták, hogy ők nem tartják az ott használt kifejezéseket sértőknek. Derűs mozzanata volt a kihallgatásnak, midőn Krausz Jakab njomdáaz vádlott előadta, hogy ő a helybeli lapok dolgozótársait nem hajlandó birlapiróknak elismerni, de az elnök itt félbeszakította ide nem vágó fejtegetését.
Utánna a vádló Nagy Samu, majd képviselője Etlényi Géza dr. beszélt röviden.
A vádlottak válasza után a kir. törvényszék határozat hozása végett vissza-vonu\'t s rövid idő múlva meghozta Ítéletét. a vádlottakat a legenyhébb büntetéssel sújtva 30—30 korona pénzbírságra s az ítéletnek a .Zala" cimü helybeli lapban való közzétételére ítélte. A vádlottak felmentésért magánvádló képviselője súlyosbításért felebbestek.
KÖZGAZDASÁG.
A Nagykanizsai Tárházak Részvény-Társaság készlet-kimutatása mm.-ban.
Készlet: Buza 13236 Rozs 1821. Árpa 26944. Zab 5090. Tengeri 4192. Olajmagvak 2342. Hüvelyes 1529. Különféle 3194.
Beraktározáa: Buza 454. Árpa 878. Olajmagvak 200. Hüvelyes 262. Különféle 102.
Kiraktározás: Boza 1210. Rozs 492. Árpa 798. Zab 218. Tengeri 389. Olajmagvak 299. Hüvelyes 251.
Drágasági pótlék Kanizsán.
A magántisztviselők nagyknnizsai cso-portjáiak választmánya utolsó ülésén a drágasági pótlék kérdésével foglalkozott és egyhangúlag kimondta, hogy ebben a kérdésben nem foglal állást. A tárgyhoz szólók mindegyike bővebb kifejtés elhagyásával azért kivánt ilyen határozatot hozni, mert a kanizsai viszonyokat alaposan ismerik Tényleg, akik ezt állították, azok ismerik is helyzetüket, ismerik mindazon szempontokból, amelyekből ezzel a kérdéssel foglalkozui lehet.
Ezen fizetési többletet régebben egyes ínséges esztendőkben élvozték az ország hivatalnokai. Később helyi jelleget kezdett ölteni és mind szűkebb térreszornlt, illetve szőri tolták. A magyar állam is adott drágaságpótlékot, de tekintve, hogy ugy az állami, mint a magáubivataiokban mindig konfliktusokra adott alkalmat, az állam ugy kivánta bajon segítem, hogy a legutóbbi fizetésrendezésnél ezen szempontból is emeite a fizetéseket és tudva, hogy a nyugdijasokat a drágaság épp ugy érinti, mint a sorban levőket, ezért a nyugdija -zási alapot felemelte. Az állami hivatal-nnkokon így segítve lett. A magáncégek hivatalnokainak pedig sajnáinttal kellett tapasztalni, bogy az állami példa nyomán a drágasági pótlékot beszüntetik, de más tekintetben nem követik a kormány példáját. Érthető tehát a magántisztviselők vezetőségének mozgalma, akik az állami minta alapján akarnak bajaikon segíteni és miután itt nem egyesekről van szó, természetes, bogy az összességnek kell ez irányban működni. E mozgalmat a kanizsai érdokeltok is helyeslik éa kívánatosak tartják és, mégsem foglaltak állást. Erre őket valószínűleg az indilottta, hogy nem akarják, amíg lehet, amíg csak erősebben nem lesznek a szükségtől kényszerítve a drágasági pótlék kérdését felszínre hozni.
— Megszűnt a zalaegerszegi állam! szólőtelep. Alig hét-nyolc éve, hogy az állam a szőlők rekonstrukciója érdekében a megye szókhelyén a várostól bérelt területen amerikai szőlővessző-telepet létesített, amelyet most a földmivelésügyi miniszter beszűntetett, felmondva a városnak a bérletet, illetőleg szerződést. Nagyon helyén valónak tartjuk a vesszőtermelőtelepek beszüntetéséi oly helyeken, ahol a vidék elpusztult szőlői az ujsbb telepítés folytán rekoustruálva lettek, útbaigazítást adva egyszersmind az ujabb telepítési módozatokró\', de nem tudjuk okát adni oly telep beszüntetésének, mint a zalaegerszegi, amelynek vidékén bizony még sok fel nem újított szőlőterület van, sőt még a nép sem sajátította el a felújítás szükségelte okszerű ismereteket. Igaz, mint bálijuk, a város továbbra is feo-tartja a telepet, de az már nem fog szolgálni oly általános érdekeket, mint eddig az állami kezelésben szolgált.
— A tapolcai borvásár. A Badacsonyvidéki Bortermelők Szöretsége a badacsonyvidéki összes bortermelők részvételével 1904. november hó 21, 22 és 23. napján Tapolcán a vározbáz helyiségeiben borvásárt rehdez. A borvásár célja, a termelő- éa vevöközönséget egymással közvetlen érintkezésbe bozni, egy helyen minél nagyobb mennyiségű és lehetőleg minden ízlésnek megfelelő bort bemutatni s igy a venni szándékozóknak kellő tájékozást nyújtva, a vásárlást megkönnyiteni. A borvásáron mint eladó, saját termésű boraival réazt vehet minden termelő, akinek a Szövetség működési területén szőlóbirtoka van — még az esetben is, ha a Szövetségnek nem tagja. Mint vevő részt vehet minden borkereskedő, vendéglős vagy bárki is, ha a borkereskedéssel vagy kiméréssel üzletszerűen foglalkozik, még akkor is, ha ezen borvásárrá meghívót nem is kapott voloa. Eladásra bejelentbetök bármely évjáratbeli és jellegű borok, ba azokból egyenkint, vagy összesen a készlet 20 hektónál nem kisebb. Ai eladásra bejelenteti borok \' minden fajtájából, egyenkint 8 (három) 0\'7 literes palackkal küldendő be. Alkalmas üveget a vásárt rendező bizottság árusít el, máshonnét szerzett üvegek nep fogadtatnak el. A palackok szállítási az eladót terheli. A
termelő és vevő közti mindennemű közbenjárást, a bor átvételét, szállítását stb. a vevő részéről dijtalannl, kizárólag csakis a kész kiadások megtérítése mellett, elfogadja a Szövetség igazgatósága. Az igazgatóság elnöke: Hertelendy Ferenc uagybirlokos.
irodalom
— Kincses kalendáriom a gyakorlati élet általános utmutatója. Október közepén joleuik meg a Kincses Kalendáriom kilencedik évfolyama épp oly fényesen és elegánsan kiállítva a dus tartalommal, mint az előző évfolyamok. A Kincses Kalendáriom ára: Szinea borítékba kötve 2 kor., angol váezonkötéaben 3 kor., francia szattyán-bőrkötésben 4 kor. 40 fíll. A azáliitásfcillető föltételeink: Bizományba 33%. szoros számlára v. készpénzért 40% és n/io. egyszerre megrendelt 100 péld. 50% és
— Három nj regény jelében keadi meg Herceg Ferenc lapja, az Uj Idők az október—decemberi évnegyedet. Az elsőt Gárdonyi Géza irta, a másodikat Zöldi Márton, a harmadikat egy dán poéta: Etlar Cárit. Ugyanabba a Bzámba irtak még novellát Herceg Ferenc éa Albisy Katalin, költeményt Cőbel Miuka és Harsányi Kálmán, továbbá különböző irányú cikkeket: Ljka Károly, Malonyay Dezső éa Szerb Zsigmond dr. Van ennek a számnak egy gyönyörű\' azinea mümel-léklete: Neorgrády Antal .Utolsó Virágok" cimQ képe, továbbá képek Herkommer, Lotz Károly éa Kaulbach Ferenc ecsetjéből, nemkülönben egy sereg megrajzolt akiuálitáe. Az évnegyed kezdete legjobb alkalom megismerkedni az Uj Idők szellemével éj irányával. Aki ezt óhajtja, anuak a kiadóhivatal (Andrássy.ut 10.) kívánságra ingyen küld mutatványszámot. Előfizetési ára negyedévre 4 korona.
— A régi magyar kódexek tüzetes ismertetése eddigelé igen nehezen megoldható feladata volt a középiskolai oktatásnak. Most a „Magyar Könyvtár* e téren igeu üdvös segítséget nyújt. Az el$Ő ily füzet most jelent meg és Balassa József kiváló nyelvtudósunk szerkenztésé-ben. A ,Magyar Könyvtár" e havi sorozatának két más munkája szépirodalmi, az egyik eredeti, a másik fordítás. Amannak cime: Az élet folytatásokban, szerzője pedig Tábori Róbert. A másik I. P. Smith munkája. A Különös Házasság. — A .Magyar Könyvtár" e füzetekkel elérte a 392-dik számot.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
1804. Október 8-H-ig.
Halálozások:
Fülöp György, 2 hónapos, (földműves gyermeke.)
Mayer Ferenc, 19 hónapos, (főldmives gyermeke.)
Özv. Mayer JózBefné, Horschetzky Jozefin, magánzó, 86 éves.
özv. Uilc Pálué, Horváth Rozália, magánzó, 75 éves.
Horváth Jánosné, Kovács AnnB, napszámos, 62 évee.
Özv. Moór Jánosné, Szeybold Zsnzsáona, magánzó, 76 éves.
Reizner Lajos, 1 hónapos, (asztalos gyermeke.)
Hafner István, 15 napos, (kalauz gyermeke.)
Szojkovics Ignác, nyug. főkalauz. 58 éveB.
Spirk Jánns, mozdonyvezető, 40 éves.
Házasságot kötöttek:
Perger Imre, cipész — Németh Veronával.
Pollák Farkas, cipész — Bonyhádi Katalinnal.
Molnár János, kereskedő — Eerdó Matilddal.
Szerkesztői üzenetek.
— S. D. Maoistád. A klnbb-élet Kanizsán elég élénk Hirom helyen Is szórakoznak. A kártyajáték penio foglalkoztatja leginkább a szórakozásra vágyó arakat, de ez még ndvösebb foglalkozás a uspnllanál, mely néha a társasági termekben folyik. A művészet iránt fogékonynak kell lenni. Némely Bacsur Gszii pl. extázisba jó egy tárogató-asólé hallatára, míg Vécaey Ferenc Beethoven-koncertje ogéasen hidegen hagyja öt.
— Z. A sztrájk magában véve nem büntetendő cselekmény, de a munka abbanhagyására való rábírás fenyegetéssel igen. Védőjeben tel-jcseu megbishstik. £1 van ismerve törvény-tudó j6 Tédőnek.
— Baakettezó. Azon a banketten sokan hallgattak, kiktől elvárták, hogy beszéljenek. A kötelességet ngy értjok, hogy lekötelezettség. Noblesso obtigo. A nemeslelkQség sokra köteles
— Aggódó. A rörheny-járvány ellen legjobban elkülönítéssel lehet xédekexni. 8sopetneken bizony dahöag es a veszedelmes és ragályos betegség, de as embereket nem lehet eltiltani attól, hogy Kanizsára be ne jöjjenek. Cssk a marhavész ellen vonnak kordont.
SterhmUatg: Dr. VUUknvi Henrik, felelői iserkosztó. Kiadó: VI. Waj<tit» Jtutf.
vegyes.
— Biztos gyógyitalát. Mindazok, kik rosta oméístéB vagy székrokodéi következtében fel-fnvódásbau, szorolásbaD, főfájásban, étvágy, hiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Mell-féle ssldlltz porok* használata által biztos gyógyulást érnek cl. Egy dobos ára 2 kor. Szétküldés naponta utánvétellel Mell A. gyógyszerész, cs. és kir. ndv. szállítótól Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakból határozottan Moll A. készítménye az ö gyári jelvényére) és aláírásával kérendó.
Nyilttér
Ai e rovat alatt köslöttekért nem vállal
felelősséget a szerkesztőség.
Vese, húgyhólyag, bngydara és a köfiETénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a LIthlon-forrns
SALIfATQR
sikerrel rendelvé lear. Hngyhaj tó hatásai
Kellenes ízül | KooDjes emMelö
Kapható iaT4nyri*kereíkedé»ekbea é*
gyógyszertárakban. A Salvator-íorris igazgatósága Eperjeten
Vórtisztitó-tea:
Vi\'ilhelra Ferenc gyógyszerésztől, cs. és kir. ndv. sz&lllló Neuukirchenbcn, Alsó-Anszti la.
Hogy kétségtelenül szűkség volt egy jó és hatásos vértisztitő teára, azt bizonyítja egy ilyen szentek előállítására történt számtalan kísérlet. Wilhelm Ferenc gyógyszerésznek szakismeretei alapján sikerült ilyen vértisstitó teát" a leghatásosabb alkatrészekből összeállítani; teájá-bao nem kevesebb mint 30 különböző alkatrész van, mely különös eljárással állítható elő.
Ezen tea bálájáról cauználés kősz-vénvoél számos gyógyult köszönőlevele tanúskodik. — Csak gróf Butschln-Streltfeld grófnő, «1-ezredesné köszönőlevelére utálunk.
Kapható Franz Wilhelm, gyógyszerész, ca. és kir. ndrarl sz&lllUBál, Nennklrchen, Alsö-Ansr-trla, valamint a nevesebb gyógyszertárakba* éa drogaerlákb&o.
Kapható Franz Wilhelm, gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállítónál Neunkirchen, Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogueriákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 posta küldemény 15 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyaj monarchia posta állomására.
központi fekvés, ö perc ax István-tértől, 2 pert a városi pályaudvartól. Omnibna és ntcal vaant mindenfelé ésa pályaudvarokhoz asxállótól. Ujon, nsn és modernnl berendezve. Villamos Tibtgitái\'. mindenütt, fnrdök és melcgvisveseték. Legnagyobb kényelem. Szobaárak: I. em. frt l-8(fr, II. e® frt 160, III em. frt H0 kiszolgálát. és vllágitásssl. Árengedmény ker. utazóknak, áa hosszabb ottartózkodáaaáL Nincs étkezési kényszer.
JPUxmann Károly tulajdonos.
XLIII. ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY
190*. OKTÓBER 15-én.
Kiváló szerencse Töröknél!
F el ülmn Inatlanul
kedvez föárudánknak a azerenoae. Rövididő lió korona nyereménynél többet fizettünk nagyrabecaOlt vevőinknek, köztük
a legnagyobb nyereményeket.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legeaélydúaabb osztálysorsjátékában vegyen részt. - A moat Mwetkozö magy. kir. szabadalmazott 15. osztálysorsjátékban ujböl
14 millió 159.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
1,000.000 u««*<»*i».
Továbbá 1 jutalom UOO-OOO- 1 nyeroméiiy JLOO-OOO* 1 i 200-000- 2 á 1OO OOO 1 a SIO.OOO. 2 1 §o1ToO<l^OOOO 2 á 60 0041 a 50000, W 40 000 ö áo ooo 3 25 000,8 á 20000, 8 á 15.000° 36 á ÍO OOO korona és még sok egyéb; összesen 55.000 nyerenény és jutalom 14t459 000 korona összegben.
Az I. osztályn sorsjegyek tervszerű árai:
\'/. ered. sortjegy írt -.76 vájj kor. 1.60; \'/, ered. sorsjegy frt 1.60 ». k. 3. \'/, ered. sorsjegy frt 3.- »agj kor. 6. - ; \'/, ered. sorsjegy frt 6.- k. 12.
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében koldjok. — Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyeket kérdők
BW folyó évi október hó 24-ig *W§
bizalommal hozzánk beküldeni.
TOROK A. és T
PEST.
BAHKH&ZA BUDA
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete
Főárudánk osztálysorsjáték-üzletei: Központ: Teréz-körut 46/a. I. fiók: Váczi körút 4/a II. fiók: Muzeum-körut 11/a. III. fiók: Erzsébet-körut 54/a.
RendelSIerél lerágandó. TÖRÖK A. és TAKSA bankháza Budapest.
Kérek részemre ___ L o«zt. m. kir. szab. onztálysorajáték eredeti
sorsjegyet a hivatalos tervezettel ecyttit küldeni.
) utánvételein! kérem
Az összeget_korona összegben > pottantnlviny.yal küldöm
--) mellekelem bankjegyekben (bélyegekben ) )
Gyümölcs és szőlő sajtók,
.HERCULES\' folytonosan haté kettős emeltyű szerkezettel éi nyomóerő szabályzóval a legmagasabb mnnkakfeposség garantálva.
HYDRAULIKUS SAJTÓK
különösen magaá nyomás és nagy muokaképeBnég elérésére.
Szőlő és gyümölcs zúzok
és bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. Szfilő és gyümölcs Srlök, aszaló készülékek
gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümSICi-vágd ésllá raozó -gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „SYPHONIA" fa és szőlővessző permetezők, a szegecs és tormáncs valamint a vérteta kiirtására; szüli ekék.
A legjobb VETÓGÉPEK
Mayíarth Pb. éa Társa Agrlcola" (tolóvetökerék rendszer) vetőgépei. Mindennemű ma*- éa kolöabörő mtgmennylség arámira yáltokerekek nélkül, dombon aragy likon, a legkönnyebb járás, legnagyobb urtóatig ét mind a mellett a legol-,tóbb ár ilut tűnnek ki. A lehető legnagyobb munka, idő- és pétumegttktrltiat tesiik lehetévé.
Kfll8nlegesáégeket|Axén& ti aratégereblyék, iieaaforgatok, sxéna- étualiiapré-tek kétl használatra, kukorica morzsolék, etéplígépek, Járgányok, gnbonnro.Uk, trlenrök, ekék, hengerek, boronikban és takanaánykéezltéare trolgiló gépeket a legnjtbb rendtu-r éa jétillit mellett gyártínak é< srilllttoak.
HAYFARTH PH. és TARSA, gasiisigi géfgjáral:, TiMitódit és ckegyir-k Bécs, ll/l. Taborstrasse 7). szám.
Kitüntetve több mint P00 arany, esttlt éremmel atb, aa öittet nagyobb klállititokon. Béulelea irjegyaék Ingyen és bérmentve. — Képviselik ét vljzont elirniiték kerettetaek
kik a evomor meghotése, vagy lullerbolése, ront, nehesen emésrthetS, gyomorbetegséget, mint
Gyomorhurut, gyomorgörcs, Gyomorfájdalom, nehéz cmésxtés, vagy nyálké»odést k.p..k .,énlm,k kllünö háslssert, melynek ldlilnS baláa. már évek öu kt van próbáira. t. t
Hubert Ullricli\' féle növénybor.
Ex.n növénvbor kltOní, rydgyhttiauntk talilt füvekből, jó borral van kétrltv. ét I
eröllU.íletrekeltlar tfnbe^omóartö tz.rvexetét. A "^"\'^kZXá.át" I lyorxa ar emásrtésl .tvtroknt ét tlímoeditja ax egétrtéget vér uJjiképxOdétét. 1
A nóvényboit Idejekorán hasrnáta. gyomorbetegségek még a olrij^ droj-Útnak. Syraplomák mim: FMájás, felbóí&gés, gyomorégé., fciru.óJá. rosssollét hányt sál, melyek ehronikn. (idó. gyomo.be,eg.égeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak nébányssori irii után.
e. í, i. Ji. és ennek kellemetlen kó.elkcrményei, mini xorulá., kólika, s.iv-SzekreKeaeS Jobogii álmatlanság, valamin, vértoiulás a májban, epében és a nauzy Z.lger-é.bee (Amny-ér bántalmak) a nóvénybor álul gyorsan m^.üntetnefc A üö^bor megsrünteti aa iméssthetienséget 4. kónnyü ékeié. álul cl,ávoll,u,«ak. . gyomorból ti belekből atkalmallan Tísiek.
Sovány, halovány kinézés vérszegénység, elerőtlenedés,
legtóbbsrör a rOMl emó^í. kóretkesminyei, hlinyo. verk6p,5dí. ^ állapotát ttvágyhiánynál, Meg.. bágy~l..ág e. .om k^ly^^lo^bá álmatlan éjjelek köve.kea.ébeu ily egyánek Us«n egé.s.n e^s>u\'"k. „ dgyóngall íleterönek nj lüktetó* .0. wm~ NO.enybor tokosa « Mvágyai
é. láplálkoxist elümoadilja, elO.egi.1 « \' \'.\'úmert.
megnyugtatja a feldúlt Idegeket í. életkedvet batmUlan eliamere. taiau,
"T^boTkaph.ó S e. 4 koronáé,, a N.gy^i » ^""ót Csákányi, Nemes-Vídi, T.psonyi, Bóhínyei.
o,_e„\' ,l Gólal LógrádL Ahó-Dombond, Kotorii, Mnra.C.ányi, Kálk.l, \'
fOazerOaletekben, e, f o^trtk magyar monarehU legtóbb gyógy,á^tum.
A kanüul gyógy tárak 3 ís tObb eveg nCánybor rend.lí.níl eredeti árak mellet, küldik síét mindenüvé a monarchiában.
■V Utánzásoktól óvatik.
Kérjenek csakis
^ Hubert Ullrich\' féle növénybort
CS.ÉS KIR.

HEIM H
1,/fcsfia Aá/y/JÓÁ
Heim féle folylonégő-szabáJyozó-szellőző kályhák
TÖB£ M/NT 65. OOO HASZNAI A ~ \' "
TJ3AA/.
utalással az iff
Utánzatoktól MEIDINGER-OFEN
óva intünk H.HEIM álló védjegyre
Folyton é&ő. fter/f cJcr//ÓA
KÖZPONTI FÜTESEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MINDEN TÜZELŐ ANYAGA/AK füsm£/vr£s TÜZEIÉSSFI. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜ66ETLENÜL BEFUTHET.
Szetfaztefési berendezése/f,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZESEK. NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK.
legyotúrefere/Jcz/JA. - frospe/usoA ésAö/tségveféseA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST,THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók becs,ober-döbling.
CSAK IS OYARUJNKBAN ^^ BECS, I.KOHLMARKT 7. VAGY FIÓKJAINKBAN. PRAüA.HYBERNERG.7.
7 OOYHŐKÖK H
kerületnek, kik u újonnan kibocsilot:
mr
tlrvéayeua kiáiutou riazlettvstaek el-
aiéaivtl foglalkoxnl akarotk Ltfsttftttkk jrtaltk. |.ltle»4il ét kavl-Száléi.
Anytf miatt forduljanak
Dinfílll TBütíBFflk házibei
BUBAPEST, V, Flréó elet 4. azáa.
Indslás Havreból minden szombaton. Utazási jegyek a
FranzSsischt Linle
által. Jó éa nyors ataxáa. Kitűnő ellátás, borral és. liqoerrel együtt. Amerikai vasatiegyek minden állomásra eredeti árért.
KOzelebbi felvilágosítást ingyen és bérmentve ad a
Franzfisische Dnle
Bécs, IV,, Wejriogergasse 3.
tisztító kivonatai tisztítsunk
l»0i. OKTÓBEB 16-én.
Fiume—amerikai ha|ójárat.
Szilágyi ós Diskant gépgyára Miskolcon,
Örömmel van szerencsém a t közönség szíves tudomására hozni, hogy könyv- és papir-kereskedésemet egy qj üzletággal
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni) amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak öBsze, hanem, hogy csak kittiéi könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az 6 számára íródtak, amelyekből szórakozik és tannl.
Kölcsöndíj egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély Összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjn olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 25-ször cserélheti ki a könyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ajabb öröAöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása á fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden sxülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t szülők jóindulatába ajánlva maradtam Kiváló tisztelettel
IfJ. Wajdits József.
——t-fe-------.-—----— -----
A magyar királyi kormány felügyelete -alatt álló FIUME-NE WYOEKI VONALON
kéthetenként indulnak a gyorshajók.
Menetdíj Fiúmétól Newyorkig a III. osztályban, bóséges és ^endes ellátással együtt
180 korona1 St^
MT Bővebb felvilágosítást nyújt, valamint hajójegyeket kiad
ORBÁN IGNACZ
kivándorlási meghatalmazott, Szentgotthárdon.
Schicht-szappan
kulot
"■xorvas"
vaay
Jegyoyol
lsgjabb. leokladósabb s annélfoova lBOOlcsbbb szappan. — Minden káros alkatrészaktfii mentes.
Mindenütt kaphatói
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy minden darab 6zappan a „Schlcht" névvel és a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva.
!!
A Pesti Napl6 uj karácsonyi ajándéka
í> A MAGYAR
m
l\'Sratlan diirO, kill.ö IcIMIItM&bu é. beUS tartalmiban egyedöl íllö remekmű «i, a melyei a ,HlU ll|»\' »< I9O4. tv k«ric»nyJr» >rint meglepettel, olvartlnak. Eddlcl knricionyl ajándékainak dbie. loro.atit folytatja tno.t a „f llll IMI*. «J. í. minden eddigi ajimlékot tul.rirnyalö dlsrmllvel, melynek elme e< le..:
A MAGYAR FESTŐMŰVÉSZET ALBUMA
... I„lf oly rn, mini .melyek a liril«rl;-llk»>!
e*eménynyé avattak a magyar könyvpiacon.
Kzenkivill a magyar fcatSmOvtiaet történetét A könyvben el.örendtl outétikiualnk érdeke, é. népsrerü elSadiiban fogjík bemutatni. A slöveget ■ ItltMlJIlk a uöveg köré
A magyar festömil»é..et remekelnek gyönyör! foglalatja 1 eecii piratianul illő dttxmunka, amely a magyar fe.it> remekeli fogja felölelni a XVII. srArad nagy magyar festőitől, lopioíj-151 é. líajakj-tól ketdve egé.. a jelenkorig, amikor i..káci| llkálj, Izíkilj lartslu, Le"
Mrslj. Inoir Ijtli. Iiiirf" Zichy Ilkái) veretéíével hatalmai girda «rol-Riija a magyar festBrollvésactet. A magyar irodalomban ninei még olyan mű. amely a magyar feitüoOvéuelet ilyen gnrdngiigban tantatja be. Ölni ll|;»lkill (Mtaí\'r\' mellünk kl, amelyet mesteri klvltelll
ötven mtilapon
mulatunk be a magyar köröniégnek. A. ötven intllip nagyrétre gyönyörű
•ok színnyomású kép
.roveget »\'*«■• - — --
nyomott míiol.la fogja küérnl, egy. bogy ar ötven többtrlnnyomAsn mtUapp.l együtt tmt-■ vir Fllllallitzal ilkl»l a legg.ulag.bb é. k2Jl.re.ebb Ura leír a magyar nek. i „llllír FailíaiTétZlI «lkl»ir meg
íóg a áp" a P..H LUK -Mén aki ai év végéig, .kér h.voH. h. de U1a»-döan é< megsr.kl.lt. nélkül elöfiretö ~a™d. Minden félreéné. elkerülé.. végeit uonban meg kell jegytonllnk, hogy árok a. uj elSfcetök, akik a. I9S. tvro oölö elötretellk fejtben . Vörösmarty-Albumot megkapták, • W" Fe*lömüvé"et Albumim ewk »gy í"1".^. Igényt, ha egy tovibbl egéa. évre dli6«t«k.
UinnfURIO.. "^-r \'geuy., — -------- "
A Peiti Napló elöfirelé.l Sra egí.r évre 21 l.r.. W kar.. negyéén. 7 Ür-
eg, hóra 2 kar. flllir. - Srctkejttöiige t, kUdöhlvat.U:
Budapest, VI. Andráscy-ut 27. w"
___
- Olcsó cseh üftollat\'
6 kiló uj" lépés a kor-60 611., jobb mieö-sígö 12 kor., fehér pt\'hüly puha tépéa 18 kor., 24 kor., hófehér pehely puha tépés 30 kor., 36 kor. Szétküldés bérmentve utánvéttel. Kictorélés éa visszavétel\' portó megtérítés elluoébeo, megengedve.
Bsnedickt Sachsel, Lobes 278.
Post Pllsen, Böhmen.
KttKKXXKKXXKKKK

iSaffiSTCf :KTC "FA
......- - a világon.
Csakis orosz eredeti csomagolásban kapható. Eladási hely: Neu és Sleln-nél.
1902 íru jard. klálllUa. Ptiuay ; dlj. aranyéren.
BORSAJTÓK
»Kincsem*, „Hejyalja\', nyék-szerkezetű* .Mabille- és .Acélorsós", a begyaljai bortermelök legkedveltebb bortajUl.
;,Msíflsarii sejti.
I.c^ujnbb
rendszerű, _____________
nagyOzemQ présoléslter.
Föelőnyei
Árjegyzék ingyen.
A must sehol sem érintkezik vasrészekkel! Egyszerű kezelés! Óriási erikifejtés! A törköly egy darabban és könnyen kivehető! Egy ember által = könnyen kezelhető ! = Szólózuzók és bogyózók!
•Villám" lípijii Mfriligilii iMÓppet
XI,III ÉVFOLYAM
a mi Tllághirü tápmészbnk eladási által kapnak olj arak, kik rendesen gazdákat éa állattulajdonosokat láto-(tatnak.
világhírt! fmom^yárhnány
Egyedüli (tórusltó nagyban /VJagyaronszögop:
BRÁZAY KÁLMÁN ^BUDAPEST VIII. J6zsefköral37-3^
Ozletvezetősége Magyaromíg részére Budapest, Logody-utca 38.
SOS - BORSZESZ
Csak akkor valódi,
M OLL-FELE
I SEIDLITZ-POR 1
Caak akkor valódiak. ha mindegyik doboa Moll A. vódjsgyét éa
aliiriaát tQntotl fel. A Hall A.-féle Sstdlltz-porok tartós gyógybatáss a legmakacsabb gyeaer- és al-tsstbántalBak, gyomorgörcs és gyomorbév, rögzőtt székrekedés, májbántalnm, vér találás, srtoyór é< a legknltnbózőbb ail betegségek ellen, e jelei hásissernek évtizedek óu mindig nagyobb oltrrjedó.t szerzett. — Ara egy lepaosétslt ara-datl deboznnk 2 kar
Ham 1tasók törvényileg fény111etnek.
ba mindegyik üteg MOI.L A. vé4jegyét \'Ont"" .A. Kell" loliratu ónozattal van zárra. A Katt-Wf
ais-berszesz nevezetesen mint fájdalessosltlapltó fcedSrz.í\'e.l azer kőssvány, csuz ói a meghűlés egyéb következményeinél legistoeretesebb népsier. - Egy taazatl eredeti iveg ára 1 kár. 90 III.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb mOdzzer szerint készítek gyermek éa hölgy szappan > blr aktzerl ápolására gyermekek t felrtttek részére.
ára darakaaklat — 40 üli. öt darak — I kar. 80 >11.
Minden darab gyermek-szappan Kall A. védjegyével van ellátva.
FöszétkQIdés: Mail A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szilllté által,
Bécs: Tuchiaubeu 9. ez.
Vidéki megrendelések naponta posuutánvét mellett tel]«slttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával is védjegyével ellátott készítményeket kérni. Baktár: Nagy-Kaníitán Rosenfeld Adolf Fiai.
6403 lik. 904. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék, mint tkvi hatóság közhírré teBzi, bog; Wollner Vilmos régrehajlatónak Stubics Kozmán és neje Pokec Mári végrehajtást szenve-deltek elleni 8S kor. 30 fill. hátr. töke, ennek 1903. éri január hó 1. napjától járó 67, kamatai 6 kor. 75 611. hátr. per, 16 kor. 85 fill. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási agyében a nagykanizsai kir. törvszék területéhez tartozó, s a légrádi 2889. sz. tjkvben f 191. hrsz. alatt felvett 800 koronára becsült ház, udvar, kerttel a belsőségben
1904. évi november hb 14. napján délelőtt 10 órakor
Légrád községházánál Perviz Sándor felperesi Ügyvéd vagy helyettese közben" jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO\'/e-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tiszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1904. éri augusztus hó 18 napján.
XLI1I ÉVFOLYAM.
1904. OKTÖBER 15-én.
dicséretre!
hanem gyózódjék meg sajátmaga a mi megtekintése .Ital, hogy nincs még egy második üzlet Bécsben, hol utols6 divatú SZ.IU „„J-,.!,.*
és mosószővetek, úgyszintén mindennemű 6ll6zékczl».lt oly megdöbbenti olcsó áron kapható, mint nálunk.
így Ilytafoímte kitöltött hiű&m*
Tek. Zwieback Lajos és Testvére " Wien, VI/2,
MaHaUUfcrslr. 111.
Kérem mintagyüjteményét megküldeni.
Tisztelettel
Walter Emma.
LUDWIfi ZWIEBACK & BRÚDER
■ Wien, VII2. Mariahilferstrasse Nr. 111.
m illusztrált DIf ATKATALOOTS.
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában-
SZÖLÖLUGAS-T
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Krre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, (bir mind knsső temészeta) mert nagyobbrésse hs megnő i., \'.ríméit nem hoz, ezért sokan nem értek el eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat Hitettek, azok bSven ellátják házukat az egész ziölíérts Idején a legkitűnőbb muskatály éa más édes szőlőkkel.
A ssőtő hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly ház, melynek fala melleit a legc»ekílyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezenkivQl más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a legremekebb dísze, anélktll, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az egyébre használható részekből. Ez a legháladato-g.bb gyOmőlc, mezt minden évben terem.
á űjok Ismertetésére vonatkozó, színes fénynyomata katalógus bárkinek innen ós bérmentve küldetik meg, aki cádmét egy levelezőlapon tudatja.
V Cila:
tatlift M siflfolliújléf Kigj-Kigjt,«.) Sifteljlii-
NAGYKANIZSA, 1904. október hó 22-én.
I
43-ik szám
XLIII. évfolyam.
Előfizetési ár: Egóíz évre . . 10 kor. — fitt Fél évre ... 6 kor. — fiit. Negyedévre . , i kor. 50 fii!. Egyes sx&tn 20 (III.
HIRDETÉSEK
6 hasábos petitiorb&n l4,máioil«xor 12, * minden tov&lilii *orért 10 fill
NYÍL TTÉ R BEN
petit íoroukéut 20 fill«ró. I vétőinek fel.
A lnp txellemi réazét illető mlo-den kflxlomény a felelőt szerkesztő nővére, a* anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére cinizctien Nagykanizsára bér-montve iuiézendők.
Béroiiuitetlei) levelek nem fogad-tatnak el.
Kézirat riHHza nem küldetik.
A nagykauizsai .Ipar-Testület,* a „nagykanizsai Takarókpénztár részvénytársaság," a „Kotori takarókpénztár részvény társasig," , nagykanizsai és a galainboki önkéntes tűzoltó egylet/ a .nagykanizsai kisdednevelö egyesület,\'a „nagykanizsai tanítói járáskör, * a „ nagykanizsai keresztény jótékony oóegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," * .katonai hadastyánegylet,* & „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
_HETEN KI NT\' EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ TÁRSADALMI HETILAP.
Városi Hallali Iííé.
Dicséretes akciót akarnak megindítani arra hivatott emberek. A vidéki városok fejlesztése érdekében szervezni akarják a vidéki jelzálog hitelét, mert semmi sem emelheti vidéki városaink gazdasági és közvetett uton társadalmi és kulturális életét nagyobb mértékben, mint ha lehetóvé teszik, hogy a mftgyar vidéki városokban is európai niveaun álló lakóházakat építsenek. Mind ez azonban csakis ugy lehetséges, ha a vidéki városok ingatlanai, tehát házai részére megszerzik a türlesztéses jelzáloghitelt, mely háborítatlan és olcsó hitelezési . viszony a legrövidebb idő alatt föllenditené vidéki városainkat,
A vidéki ingatlanoknak ma is van hitelak, de nincs köszönet benne. A hitel első sorban korlátolt, másodsorban kevéssé fundált, inkább egyéni, mert bármikor felmondható és harmadsorban, ami legsúlyosabban esik a latba, rendkívül drága. Sorjába fogjuk venni ezeket az okokat, még pedig n fontosság sorrendjében. A hitel drágasága olyan ok, mely nemeink, hogy nem ösztönöz uj és kényelmes építkezésre, hanem ellenkezőleg: elrettent attól. Hiszen a kényelmes lakásba befektetett készpénztóke mérsékelten számitolt és a hitéltüké rendkivUl magas kamata messze felülmúlja azt az összeget, melyet bér lejében hasonló lakásért fuctni kellene. És mind ezt a hitel magas kamatlába teszi, mely csak nagyon ritkán esik 7 —8,/\' alá. A magas kamatlábon felül az adóssági teher nyomasztó voltát sem szabad figyelmen kivQl hagyni, ugy hogy a mai viszonyok
között vagy nagyon megállapodott vagyonnal, vagy nagy könnyelműséggel kell bírnia annak, aki modern, de amellett szilárdan épített házat akar venni vagy készíttetni a vidéken.
A második ok sem valami jelentéktelen. Ha már a udéki házak alapján meg is kapja valaki a kölcsönt, akkor az nem azt jelenti, hogy most már nyugodtan alhatik, mert kész számadással áll szembe, melynek részletei évről-évre zavartalanul törleszthetik. A dolog nem igy áll. A gond c;ak ezután kezdődik. A mai vidéki kölciönnek fundirozása nincs. Az bármikor felmondható. És itt van a punctum saliens. Ict van az a veszély, melynek alapján közmondásszerü lett, hogy a vidék rendszerint egy-két takarékpénztári igazgató zsebében van. Az a körülmény, hogy a kész felmondás alakjában bármikor az adós nyakának szegezhető, olyan veszedelem, amely elől lehetőleg mindenki kitérni igyekszik.
Hangsúlyozzuk, hogy ez az eset csak a legritkább esetben fordul elő. De, hogy egyáltalában előfordulhat, már magában véve elegendő ok arra, hogy aki nyugodtan és függetlenül akar élni, az ne kérjen ebből a bármikor felmondható kölcsönből. Mert aki házépítésre akar kő!c>finf, annak számolni kell azzal, hogy rövid lejáraton belül ót ne zavarhassák, mert különben a saját hajlék kényelme és átdása kénytelenséggé és átokká fog átváltozni.
De még egy harmadik ok is van. Az, hogy a vidéki házak hitele korlátolt. A vidéki városok hitelintézetei, nagyrészt takarékpénztáraknak nevezve, első sorban a közgazdasági élet rendes hitelszükségleteinek a
kielégítésére vannak hivatva. Csakis ami ezek után fenmarad, azt fordíthatják ilyen hosszú lejárati! kölcsönök nyújtására. De még ebben is nagyon kell vigyázni. A nyújtott kölcsönök, hosszú lejáratú természetüknél és ebből folyó lekötöttségüknél fogva, igon könnyen zavarba hozhatják az intézetet, amint azt néhány vidéki intézetünknek tragikus sorsa mutatta. És ebben az irányban még a mainál is nagyobb óvatosság ajánlható vidéki intézeteinknek, mert az üzletnek ez a Jormája egyáltalában nem nekik való és az ezzel való foglalkozás igen sok veszedelmet rejt magábau a mai berendezésű vidéki intézeteinkre nézve.
A helyzet javulása nem is a mi mai vidéki intézeteinktől várható. Sót sürgősen szükséges, hogy mai intézeteink a kénytelenségből átvett ilyen természetű terhektől mielőbb megszabaduljanak. Ez csakis egy, a vidéki ingatlanok törlesztései hitelezésére alapítandó uj hitelintézettől várható.
Ctelster I\'.mil.
Egyesületeink.
A nyári szünetelés után már valamennyi egyesületünk megkezdte működését. A klubbszerűekben vidáman folyik a játékok különböző neme, a többiek pedig már az elkövetkező tél mulatságaira tesznek előkészületeket. Ezzel azután minden lényegeset elmondtunk, működésükről legfeljebb hozzátehetjük még, hogy egyik-ben-másikbau a szórakozást kapcsolatba hozzák jótékonysággal vagy uémi szellemi tutti-fruttival. Uogy működésűk igy megfelel annak a kívánságnak, amit velük szemben támaszthatunk, merészség lenne állítani. Városunk egyesületekben gazdag. A legkülönbözőbb célok helyet találóak
alapszabályaikban, s népességüknél, viszonyaiknál, múltjuknál fogva joggal várhatnánk többet, mint amennyit uyujtauak.
Közéletünk fejlődése kivette az egyesületek kezéből azt a befolyást, amellje1 az állam munkájába is belenyúlva kifejtettek, i.öt a társadalmi mozgalmak iráuyitásáva! is csökkent hatalmuk. A magyarság terjesztését, az anyagiakban való előrehaladást célul tűző egyesületek is csak szerény eredményeket érnek el. Ezekkel szemben az ilyen kismezejü egyesületek és körök, aminők a mieink is, ha voltak is valamikor effajta törekvéseik, mai haladásuk más irányú. Kilelő való hatásuk sokkal inkább városunk terhielére szorult, mint egykor. Elsőrendű feladatukat a társadalmi egyesítésnek s\'a szellemi élet fellenditéséaek kellene leunie.
A mi egyesületeink azonban vajmi keveset tesznek ez irányban. A társadalmi osztályok közelebb hozáséra éppen semmit, sót iukább az elkülönülést, a kaszt szellem fenlartását szolgálják. Csak szórakozunk, csak mulatnak, de olt legalább maguk között akarnak leoni. Nem tudnék batnnrjábau varost megnevezni, ahol az elzárkózottság olyan oagy méitékben megvolna, m:ul Nagykauizaán. Teljesen megludom érteni az egyes elemeknek ezen kristályosodását bizooyos mértékig. Csak természetes, hogy szivesebben vannuk együtt hasonló emberek, de mér mégis hetegos lünet, mikor a kávéházakat is osztályozni lehet foglalkozás, vallás stb. szerint. E/.eknek az állapoloknak a következése várojunk társadalmi életének mondhatatlan sivársága. Érintkezésünk fanyar, niulatsáenink boszanlók, nincs sehol élet, melegség. Itt lenne leuuivalója n sok egyesületuek, ha a játék, s a töméntelen rendezői munka megengedné.
S/ő\'junk még az .önművelődés" előmozdításáról, atui ott ékeskedik majdnem valamennyinek az alapszabályaiban. De hát hogyan kell ezt érteni s mi módon cselekszik ezt. Ha nem tévedünk, az ujabb kártyajátékoknak és más efféléknek a beoktatása nem ez alá a rovát alá tartozik. Maradnak hát a felolvasások,
amelyeknek a végére azokott kiváncai lenni a hallgatóság, szavalatok, amelyek legtöbbször komikusak, azindarab, élőkép, ballet, de ezekről talán inkább ne szóljunk s végül a zene, amelyet — bár éppen a legutóbbi időben teljesen művészi értékű produkciókat is hallottunk — különösen a legutóbbi időben — legtöbb-nyire mégis csak agyon műkedvelnek.
Igen a mükedvelés I Most elértünk a fájdalmas ponthoz, vagy ha ugy tetszik gyönyörűhöz, (ameuuyiben mindig van valaki, akinek ilyen 1). Nem mérünk túlságos mértékkel, azt állitva, hogy amit nálunk ia ezen a téren véghez visznek, botrányszámba megy. A dolog törméaze-téuél fogva kisebb vidéki városokban ezen műkedvelői lelkek működését nem lehet ugy eltűntetni, de kisebb fokra szorítani igen is lőhet. Nálunk azonban megfordítva vao.
Ellenem vethetik, hogy talán torzítva mulatok rá az emlitutt dolgokra, de bármint lássoa is valaki, gondolom mindenkinek ba kell vallania, hogy ezek az állapotok még sem egészen üdvösek.
A jótékonyságról kell még szólnunk, a mi szintén állandóan műsoron van. De vájjon komolyan gondolják-e ezt? Vannak ugyan egyesületeink között, amelyek világos pillantással megismerve a nyomort, tesznek is, de a legtöbb helyen csak a mulatságok díszletéül használják, csak ugy, mint az előcsarnok délszaki növényeit. Mintbacsak áltatni, akarnák magukat a cimel keresnének mulatságaikhoz, nem ia akarva egyebet cseiekedui s még ekkor is szivesebben táncolnak össze egy melegedő házat a korcsolya pályához, ha ugyan marad a bevételből. Pedig minden Spencer-féle theoria ellenére sokat kell itt cselekedoünk még most éB alig lehet emberiebbet gondolni, mint mikor összeáll egy csomó ember és segit azokon, akik rászoruloak. Itt azután a közélet terén letűnt szerepüket nagyon áldásosán pótolhatnák egyesületeink.
Beszélhetnénk még sokat, nem fogynánk ki a panaszokból. Db az itt felsorolt főbb hiányok is nyilvánvalóvá teszik azok előtt, akik nem hunyják be Szemüket, hogy
TÁRCA.
Őszi hangulat.
- A \'Zalai Közlöny* eredeti tárcája, beteg lett a természet. Már-már halni kcsztll; Krdön, mezőn, a rónán Nehéz fojtö köd ül.
Nem vidítja ax erdőt Dalos madár torka, Déli napfény melegét Felkeresték sorba,a Szennyes felhők siratják Könyekkel a holtat Reá hulló levelek Szecnfodüt borítnak. Fű, fa, virág lombtalan, Szél zörgeti ágát, S elfújja a természet Halotti nótáját.
Leik if urdalásr
Irta*. J. |. RtlIJi
— A .Zalai Közlöny* tárolja. —
— A lelkifurdalás a miszticizmusnak oktalan maradványa, — kiáltott Delvair indulatosan. — Az erkölcsnek javára nem szolgál, mond halnám: árt neki, mert az erélyt bénítja, gyöngíti. A valóban erós ember ue száuja-báuja tettét. boncolgassa, i lelje meghiggad tan, ugyanazon vétket kétszer úgysem követjük el, aminthogy a.bölcs is csak egyszer megy át a korhadt faliidon.
— Kedves barátom — válaszolt Laudry °.rv.°n~ 0,1 megrészegszik saját szavaitól.
lelkifurdalás: a bínat és szégyen érzete, ar? szo1^1\' vakmerő, ögyetlen, iriE leUe,,,bevágó hibánk emlékét föl-Z2 s ^rizze. Tagadni a lelkifurdalás iSELZ* mint tagadni annak
arr?7. én?m magamat
ZLy * \'^\'furdalás lótezésétbizo-"Jitsan^mort már vagy tizennégy óv óta
sok boldog óra élvezésétől s édes álomtól fosztott meg.
— Talán n halottaid nem hagynak pihenni? — kordé csípősen Dolvair.
— Nem 1 Azoktól békében maradhatok. Nom az én hibám, hogy az orvosi tudomány nem csalhatatlan; ha az orvos annyit nyújt, amennyit képes, megtette kötelességét. Nem a foglalkozásomból kifolyóing követtom ül a hibát — folytatta Laudry elkomolyodva, miközben szóra-kozottau hajította el cigarettáját. — Voltaképpen azt sem tudom, büu volt-e, vagy csak gyöngeség? Csakhogy a kétség éppen olyan gyötrő, mint a bizonyosság.
Ha már erről beszélünk, elmondom önnek e történetet, Ítéljen fölöttem, legyen birám; érzem, hogy e gyónással kömjyitek lelkemen.
Huszonhatéves koromban a pályám kezdetén állottam. Alig tizenkét-tizennégy betegem, köztük egy fiatal leány. Súlyos szívbaja volt. Tudtam, hogy egy-két évnél nem élhet tovább, de remeltem, hogy gondos ápolással néhány uapot nyújthatok életén, s hogy a biztató szavak e rövid időt is elviselhetőbbé teszik.
A sok használattól elkopott, de mindenkor igaz azon állítás, hogy a fájdalom nemesit.
Mint a szenteket a dicsfény, ugy övezte körül a szenvedés valami földöntúli, légies bajjal a leányt.
Sohasem feledhetem el szemének kifejezéséi l
A remény és kétség, a megnyugvás ós bánat hol tüzesen csillaut fel, hol bágyadtan tőrt meg a beszédes szemekben, ezenfelül volt bennük egy állandó kérdő, kéró kifejezés, ha rám tekintett, amelyről sokéig azt hittem,, hogy az orvosnak szól.
Kétségkívül, Lucie nem volt közönyös

előttem sem. Ilyen lormészetü feleséget óhajtottam mindig, ilyen galambszelidel, ilyen nemeslelkűi ... De Lucio beteg volt, halálos holeg. nem sok fantázia kellett ahhoz, hogy kiterilvo ne lássam őt magam előtt. Kom! Lueiere csak részvéttel volt szabad gondolnom 1
Én tehát csak részvéttel viseltettem iránta. Figyelemmel, gyöngédséggel halmoztam el, beeéztom, mulattattam, virággal, apró meglepetésekkel kedveskedtem neki, amiért még hálásabban, még bensőbben tekintett reám. Türelmetlenül várta látogatásom órájáts elszomorodott,amikor távoztam.
Mert — s ezt líll kell emlitenem, — Lucie családi élete nagyon sivár, boldogtalan volt. Nagybátyjánál lakott, aki, mint a legtöbb önző, hóbortos agglegény, nagyon féltette életét. Örökösen attól rettegett, hogy líuga betegsége ragadós. Hiába magyaráztam, bizonyítottam neki, hogy nincs oka félni, az együgyűek makacsságával azt mormogta:
— Fiatal koromban ugyanezt állították az orvosok a tuberkulózisról is, tnost már beismerik tévedésüket majd a szívbaj bacilltisát is fölfedezik, csakhogy akkör már késő addig ráin ragad e uyavalya.
A lakás legvégső szobájában helyezte el hugit, s napjában csak egyszer "látó gathi meg, kellően hózzáöltözködve a fertőtlenítő szerekkel ellátva, de akkor is esak a küszöbön át tudakozódott Lucie egészsége felől.
Még azt sem engedte meg, hogy szolgái ápolják, inkább ápolónőt fogadott mellé, akinek — hogy esak a legkisebb hibáját említsem — a pálinka volt a szenvedélye.
Lucio mar csak azért is örülhetett jövetelemnek, hogy ilyenkor megváltottam ót e tűrhetetlen asszony jelenlététől.
Ilár az együtt töltött idó alatt mindig yig kedélyünek, szinte könnyelműnek igyekeztem látszani, aki esak a magam szórakozására látogatom meg betegemet, Lucio értoliues, szomlélödő lelke régen kitalálta, hogy baja gyógyíthatatlan.
Egyszer kőnyofi szemmel vallotta meg, hogy fél a haláltól, s kiváltképpen az a gondolat bántja, hogy az élettől meg kell válnia anélkül, hogy szeretett s viszont-, szerelmet ébresztett Volna.
Lucio csalódott. Ö inár szeretett akkor, s öt már szerelték. Csakhogy szemérmes, félénk természeténél fogva maga előtt is titkolta érzelmeit, inig én a magamét dicsérettel érdemlő önmegtagadással küz-döttom le •, de mert az igazságot sokáig nem rejtegethe^ak. — kitört, még pedig olyan olemi erővel, hogy boldogság helyett félelem töltötte el lelkemet.
Egy napon, szokott ebédutáui látogatásomkor egyedül találtam Luciet. Az ápolónőt már korábban elbocsátotta, s a nagybácsi sohasem zavart ozidótájban bennünket. Az ablak előtt ülvo, párnázott karosszékben izgatottan várta érkezésemet, de néhány elfogult értelmetlen szónál egyebet nem tudott mondani, mikor üdvözöltem. A szobára esthomály nehezedett, csak az ágya mellett függő kis Mária kép alatt pislogott bágyadt fénnyel az öröktüz.
Sokáig szótlanul ültem mellette. Kerültem tekintetét, amely — éreztem — esdően függött rajtam s lassan, nesztelenül, kezét kezembe csúsztatta.
Hogy később e kéz huzott-e magához, V8gy egy delejes oró vonzott hozzá, már nem emlékszem, csak azt tudom, hogy arcához simulva csókoltam őt, csókoltuk egymást, mohón, szenvedélyesen.
S mikor a mámor közepett lelkiismere-
tem szavára hallgatva, férfias önmegtagadással én figyelmeztettem a józanságra, lihegve karolt át. szeme a rendesnél is beszédesebben csillogott s elfojtott hangon suttogta:
— líarátoin. sokkal nyugodtabban távozom o földről, ha megismertem a szerelmet.
*
Miudent olkövettem, hogy visszanyerje Lucio egészségéi. Az orvos higgadt éleslátását elnyomta beanem a szerető férfi együgyű hite, aki bízik a szerelem éltető erejébon, aki nem hiszi, hogy elveszítse kedvesét, mert nem hiszi, hogy kedvese itt hagyja öt.
Kigyógyítom s nőül veszem, ezzel nyugtattam meg minduntalan föllázadó lelkiismeretemet. ,
De volt-e oka lelkiismeretemnek egyáltalán fellázadni? Ha Luciet, mint ahogy józanabb perceimben számtalanszor megfogadtam volt, nem látogatom meg, a szegény gyermek beteg szive a bánattól pusztul el, mig a jolenlélem nem tölti-e el^ reménnyel, bizalommal, boldogság-
— Ah, kedves barátom, álbölcseséggel még az ördögöt is fehérre festhetjük. Ideig-óráig elaltathatjuk a lelkiismeretet, novezheljük fölöslegesnek, ártalmasnak, orélyszegónek, de csak addig, mig a bűnünk szemben áll vele, s mig mi annak érzelmi hatása alatt állunk. De jaj nekünk, ha elröppen a mámor I Akkor a sokáig békóba vort lelkiismeret kiszabadul s bennünket igáz le.
Nekem legalább, aki pedig nem tartozom az. érzékeny, ábráudos emberek közé, Lucie halála óla, mely viszonyunk után néhány hónapra bekövetkezett — nem hagy nyugtot soha!
Lapunk mai számához féliv melléklet van csatolva
■ I\'-J
XLIIi. ÉVFOLYAM.
(2)
?ALAI KÖZLÖNY
1904. OKTÖBER 22-én.
egyesületi életünk nem csak hivatásit nem tölti be. hanem akárhány tekintetben záazlévl vöje a nyegleségek terjesztésének, a félBzegségek gyarapításának. Ez pedig nagy eltévedés. Olyan városban, mint a mienk, ebol kilenc-tíz egyesület működik, másképpen kellene festeni a társas éleinek elsősorban. A helytelen ítéletek megdöntésében utat mutatni, a városi ügyekben állást foglalói, a szellemi élet bizonyos terein vezető szerepet vinni, az anyagiak-bsn pedig lenni ott, ahol mis nem tehet: oz volna igaz feladatuk. Jutna ezek mellett elég idő és tér a szórakozások üzésére is s emelkednének legalább tekintetben. Mig ez be nem következik, hiába szélünk a társas élet helyes folyásáról, mert a kezdést máshonnan alkalmas módon megtenni nem igen lubet.
Zalamegye néprajzi kincsei.
Zalamogye, a Balatonmente, Göcsej kétségbevonhatatlanul a magyarság letelepülő belyo volt. Parasztházaink rendszeres ismertetése sokat beszélhetne eleink életmódjáról. Kutassunk a bázak típusa után, azaz állapilsuk meg falvakként azt a házat, amely a többinek jellegzetességeit viseli. Egy-egy régi parasztházról sokst olvashatunk. Figyeljük meg, hol vannak tornácos, üstökös, négysitoros, tűzfalas házak. Hány ablaka van a lakásnak. A legtöbb zalamegyei régi házon egy szobs, konyha és kamsra van. Ezekbe a helyiségekbe külön ajtók nyilanak a tornácról. A tűzfalon egy ablak világit a szobába, amely nem a közepén, hanem kisBé oldalt van. Miért? Azért, hogy a sarokban álló asztalra^ világíthasson. Tanulmányozzuk a báz szerkezetét. Sok hBlyeu tapasztaljuk, hogy a házak falait hatalmas keményfa-padlókból tákolták össze. Miért? Mert abban az időben rengeteg erdőségek borították a falu környékéi. Máshol a házakat, falakai .fecskerakás\'-sal, .mórfalból" épitik. Vannak azután .sövényfalak*, melyeket vesszőből fontak, s azután besározták. Írjuk föl. hogy a községben az épületek egyes részeit miként nevezik? Zalamegye uri közönsége óriási szókincset adhatna át ekként a nyelvészetnek, akik az összehasonlító nyelvészettel talán megtalálnák a kapcsolatot a mi házaink és a rokonnépek, az őshaza lakásainak házai között. Nekem feltűnt a nagykanizsai régi zsuppos házak bámulatos egyöutotűsége. Egyforma üstökös tető van valamennyin, az ablakok elhelyezése, a falak keményfd-anysga, a lakószoba, a konyha, a kamara beosztása sok-sok bázoo ugyanaz. Ki gondolt pl. Nagykanizsán a sok roűkedveö fényképész, különösen a hivatalos közegek közölt arra, hogy azokat az érdekes házakat lefényképezzék, megmentsék az utókor számára. Az a néhány ház teljesen világot vet a régi Nagykanizsa képére, életére. Igy vetnének fényt az egész ország képére, életére, kulturájéra a löbbi helyiségek házainak megmenteit képei. Azok az ősi házak rohamosan pusztulnak. Helyettük az úgynevezett vasutmentí épitkezés veszi át birodalmát, amely feledést borit a magyar nép lakásviszonyaira, a magyarság házára, hacsak nem akadnak a megyében lelkes férfiak, akik a magyar kultnra szeretetétől átbatottau iparkodnak összegyűjteni Zalamegye néprajzi kincseit.
Sáffí János.
hireíE"."""
A drágaság.
Nem akar beteljesedni a remény, hogy az élelmicikkek drágasága véget ér. A magas árak mindeddig tartanak és ma még beláthatatlan, mennyi ideig fog tartani a drágaság. A mi közélelmezésüok őrei (kik azok?) azt mondják, hogy drágaság nincs és ha a krumpli nem is termelt oly bőven, mint várták, van krumpli a kucsébernél. De tudjnk, hogyan mérnek a kucséberek? Mintha sáfránl árulnának. A sátrán pedig festék, nem élelmicikk. A mi gazdaasszonyaink tehát továbbra is fogják érezni költségvetésük megterhelését és a hideg évszak bekövetkeztével ujabb és ujabb követelésekkel fognak elöállani, mert a piac napról napra drágább lesz. Ha kutatjuk a drágaság okát, be kell vallanunk, hogy a rendkívül száraz nyár okozta a zöldség-félék, a káposzta, a krumpli drágaságát Mig tavaly a kiló krumpli ára 4 fillér volt, addig az idén 14 fillér. A krumplitermés rossz és némely vidéken ebben az élelmicikkben teljes hiány van és ez a hiány éppen a szegényebb néposztályra nehezedik ólomsuiylyal. A hüvelyei vetemények ára is felszökött és a zöldség-féléket éppen csak a vagyonosabb néposztály veheti meg. az a néposztály, melyuek 1 la égvetésiben évenkinti 200 korona
nem sokat nyom a latba. Tej, vaj, tojáa is megdrágult
Mig az emiitett élelmicikkek megdrágulását a rossz termés okozta, az olyan használati cikkekre, melyek a világpiac konjunktúráitól függnek, a rossz termés semmi befolyással nincs. És ezek mégis megdrágultak. Ide tartoznak: liszt, cukor, petróleum, spiritusz. A liszt éa a cokor 8—10 fillérrel drágult meg kilogrammonkint, petróleum és spiritusz 10—20 fillérrel. Lehet, hogy a répatermés sem volt kielégítő, de olyao silány semmi esetre se - volt, bogy a belőle nyert termék megdrágulása a silány terméssel arányban volna. Mit szóljunk a liszt megdrágulásához? A termés kielégitó volt, némely országban kitűnő és mégis megdrágult a liszt I A nagybani kereskedésben a liszt ára visszament, de a kiskereskedő a drága árak mellett ad el. Ezek azt mondják: mi a drága árak mellett vettük, tehát drágábban kell eladnunk, de valószínű, hogy a kötések nem történtek felemelt árak mellett, mer\', ha az áru drága, ha a spekuláció az árakat felszökleti, akkor a vételkedv nagyon megcsappan és min denki csak annyit vesz, amennyi éppen okvetlen szükséges.
A fokozódó drágasággal szemben sem látják be társadalmunk vezető körei, hogy eme romboló jeleoség előtt szemet hunyni nem szabad. Még nom is kutatták a drágaság okát, még nem is beszélték meg a módozatokat, melyek mellett a bajt enyhíteni lehelne. Már sokszor hangsúlyoztok, hogy a piacon és a város területén végbemenő közvetítő kereskedelmet első sorban meg kell szüutetní. Ezeket a kihágásokat kell első sorban orvosolni. Azért, hogy 60-70 léha e\'liiz-tencia kői.nyű szerrel meg akar élni, egy város lakósságának nem kell tűrnie, hogy a piac egészséges áralakulását egy pár léha ember megakadályozza. A természetes áralakulás csak a kereslet él kinálat törvényei szerint történhetik.
— A pénzügyi bizottság ülése. A
pénzügyi bizottság ujnépi Elek Lipól elnöklete alatt f hó 18-tól kezdve a városház tanácstermében naponként gyűlést tartott és fontos ügyeket készitett elő illetve intézett el.
Folyó hó 18-án Farkaa és Bay rendőrkapitányok kérvényét, melyben a betöltetlen rendőrbiztosi állással megtakarított 880 koronát kérik réazükre kiutalványozni, a kiulalványozást oly módon javasolja, hogy ezen megtakarított összeg, tekintve, hogy a rendőrbiztosi teendőket a lisztviselők megosztva látták e>, aránylag legyen felosztva az összes tisztviselők közt.
A drágaságra való tekinteltel javasolja, hogy az 1906. évi költségelőirányzatba a gyámi ellenőr, adótiszt, földadó kataszteri nyilvántartó és a két írnok részére — az eddig megszavazott fizetési pótlékon felül — a folyó évre 120—120 korona drágasígi pótlék címen vétessék fel, nemkülönben a házmester, gazdasági szolga, 8 hivatalszolga, 7 erdőőr és 30 rendőr számára 60—60 koron felvételét hozza javaslatba.
Folyó hó 19. és 20 áo az 1906. évi költségelőirányzatot vette tárgyalás alá. A költségelőirányzat legnevezetesebb tétele a szegényügy (koldulás) véglegea rendo-zésére felvett jelentékeny összeg, mely egy maga a pótadót körülbelül 8*/,-kal emeli.
A polgármeater fizetése a járási fószolgabirák fizetésével arányosítandó. Ezen tételnek megfelelő összegre vnló felemelését a bizottság szintén javaslatba hozni határozta.
A szervezési szabályrendelet kidolgozására kiküldött bizotlaág f. bó 23-án fog tanácskozni arról, hogy a városi összes tiaztviselők javadalmazására vonatkozó pootol megváltoztassa. Az uj szervezet alapján a pénzügyi bizottság már az 1905 ik évre fogja javasolni a városi tisztviselők fizetésének rendezését vagyis arányos felemelését. A szabályzat egyéb pontozataival a költségvetés tárgyalása után fog a városi közgyűlés foglalkozni.
— Rendjelvlselésl engedély. A király megengedte, bogy Opria Péter posta-és távírda igazgató a U osztályú poroaz koronarendet és Kaffka Józtef posta-és távírda felügyelő a HL osztályú porosz koronarendet elfogadhassa és viselhesse.
— Kegyeblzottságl tagok választása. A kilépett és megüresedett vármegyei bizottsági tagok helyett az ajaknak választása október hó 20-án ment végbe az egész vármegye térülőién. Éi ha tekintetbe vesszük a vármegyénél elintézendő fontos ügyeket, ugy a választás lefolyását.városunkban lánghangnak jelezhetjük, amennyiben 2000 válaaztó közül egynegyede sem (422) éli ebbeli jogával Az érdeklődésnek némi jele mutatkozott a Il-ik kerületben, ahol Dr. Frled Ödön és Remete Géza közt volt az eredmény
kétséges. A vígeredmény egyébként a következő lett:
L kerületben, válaaztáal elnök: 8ioon Gábor; legtöbb szavazatot kapott: Tripammer Gynla és Deák Péter.
IL kerületben, választási elnök: dr. Tuboly Gynla; legtöbb szavazatot nyert: Lengyel Lsjos, dr. Fábián Zsigmond és dr. frled Ödön.
III. kerületben, választási elnök: Remete Géza; legtöbb szavazatot nyert: Buncom József és Hegedűs László.
A palin! kerületben, választási elnök : dr. Bencik Feronc; legtöbb szavazatot kapott: Bedő József Fűzvölgyről, Németh Ferenc Nagyrécséről, Viosz Ferenc Nagykanizsáról és Lévai Endre Szepetnekről.
8 0 m e g e n megválasztották Bárdió Ferenc dr.-l, Eitner Jenőt és Birkócy Károlyt.
— Kereskedelmi torv. flnfik.
Harkányi Ede elhunytával a helybeli törvényszéknél egy kereskedelmi törvényszéki ülnöki szék megürült Ennek a tiszteletbeli állásnak elérésére versengés fejlődött ki. Négy jelöltet emlegetnek, kik mindnégyen érdemesek a tisztségre és azért a kereskedelmi társulat tagjai nehéz szavazási probléma elé vannak áiliiva. A négy jelölt: Blau Lajos gyáros, Bellai József gabns-kereskedő és keresk. társulati titkár, Schioan Gusztáv nagykereskedő, a keresk. társulat 11 évig volt buzgó titkára és Wriu Tivadar gabna-kereskedő.
— Az Időjárás. A magas légnyomás következtében az időjárás javult Derűit napok voltak, de az esték többnyíre ködösek. Légnyomás \'762—767. Hőmérő reggel 6—9" R mutatott.
— Alhelyezéa. Ács József erzsébetvárosi állami elemi iskolai tanítót, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, jelen minőségében a nagykanizsai állami elemi iskolához helyezte át
— Halálozls, Dolmányos István a VI—VII. kerületnek 62 éven át volt pásztora, kit a földmivelésügyi m. kir. miniszter ezelőtt két évvel, hűséges és álhatatos szolgálatáért 100 korona jutalom-díjjal tüntetett kl, agyszélbüdés következtében folyó bó 17-én meghalt.
— Uj anyakönyvvezetőt Cira Sándor segédjegysót a muracsányi; Glázer Zsigmond jegyzőgyakornokot a karmacsi anyakönyvi kerületbe korlátolt — ellenben Veszprémy Gynla segédjegyzőt a tárnok-oroklánl anyakönyvi kerületbe telje* hatáskörrel, a belügyminisztérium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök, anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki.
— Változás a tanfelügyelóségnél. Csapó Kálmán torooUlvármegyei és Szabó Bertalan zalavármegyei kir. segédtan-lelűgyolőke\', jelenlegi minőségükben, a vallás- és közoktatásügyi miniszter kölcsönösen áthelyezte.
— Eljegyzés. Hulya Károly Szabadka város állalorvosa eljegyezte Beierl Ferenc nagykanizsai lakó>, bonlesmester leányát Mariskát.
— Névváltoztatások. Dngar Ignác (Herco*) nagykanizsai lakós ,Magyar"-ra; — Rechnitzor Gyula szinte nagykanizsai lakós .Bencé* re; — Krachtusz Jakab vizlendvai lakós ,Kíyé"-re; — Blumen-schein Nándor és Blumenschein Vilmoa zalaazentbalázsi lakósok .Balázs" ra; — Klein Elvira szinte zalaszentbalázsi lakós .Várnii\'-ra változtatták családi nevüket belügyminiszteri engedéllyel.
— Cselédbóég. Az ioaégea esztendőnek a következménye, bogy a cselédek dolgában kezdenek a keszthelyi háziasszonyokra. Is.jajíbjMfikra. virradni. A falakról tömegesen pintek be leáeyok szolgálatot keresni. Rostz volt a nyár, niocs élelem. Igyekeznek cselédnek elszerződni, hogy ily uton benmaradhasssnak a a mindennapit a mostani azük viszonyok között biztosithásák. Természetesen, hogy a szolgálatba^ levő cselédek is látják a konknrreocitt, igyekeznek meglapulni helyeiken a törekednek megnyerni gazdáik megelégedését. Boldog Kesztbelyiekl Nálunk oly nagy a kereslet cselédekre, bogy netfoak férfiak udvarolnak a szobaleinyoknsk és szakácsnéknak, bsnem a háziasszonyok is.
— Kinevezi*, (Jrivióic Emil ezredest, a 48. gyalogezred parancssokát ö felsége a 80. gyalogdfodár parancsnokává nevezte ki.
— át erkölcstelen tartalmú Irodalmi termékek elleni kongresszus folyó hó 6-én és 6 án tartotta ezldei ülését Kölnben. Az ennek során történt felszólalások foglalkoztak a különböző államok ezirányn törvényhozásaival |(„ konstatálván, hogy a legtöbb állam nemcsak a> erkölcstelen tartalma, hanem az Illetlen éa laléttelen képekel és könyveket U üldözi. Esea
kongresszus tárgyalásaiból különösen érdekesnek tartjuk felemlíteni, hogy Németországban különösen 8 ügyészség: a kölni, potsdami és a frankfurti van megbízva a külföldről érkező éa a külföldre küldött pornografikus tartalmú könyvelt éa Illusztrációk figyelemmel kiséréséve), a mely megfigyelések eredményeként emiitletelt a kongresszuson az a tény, bogy Franciaország ulán Magyarországból érkezik Németországba a legtöbb erkölcstelen és pornografikus irat és kép.
— Kivándorlás a vármegyéből. Amióta az útleveleket az alispáni hivatalnál állítják ki sasokról rendszeres lajzlromot vezetnek, a kivándorlás mérve, célja és iránya a legapróbb részletekig ismert. A kivándorlás — bár még nálunk nagy mérveket nem öltött — folyton növekszik. A célja leg-többnyire munkakeresés, néha az Amerikában élő családfő után való költözés, egy-két esetben tanalmáuyut, vagy kereskedelmi ügyletek. ..kötése. Szeptember hónapban Zalavármegye területéről kivándoroltak: Korapa István Nagykani zsáról, Mibálec Józseloé három gyermekével Pötrétéről, Steinberger Sámuel és neje Tapolcáról, Fürst Izidor, Kiss Zsigmondné két gyermekével Nagykanizsáról, Csider János, Taksa Józstloé, Fődi Józsefné, Födő Anns, Rozália és Erzsébet Csabreodekról, Ctik Rózsa Tördemicről, Marzaó Mlkiáné éa Mária, Helm Jánosné, Matlcs Mlksáné, Bene Mári, Némethy Anna, Farkas Józsefné, Weinberger Gizella, Pollák János Nagykanizsáról, Antalek Antal Perlakról, Szabó Péter Hahóiról, Grábeci Ferencné, Dobrovolec Mária Eomasinecről, Várnai Roza Zalaszeotbalázsról.
— Tejhamlslfáa. Egyike azoknak az élelmiszereknek, amelyeket leggyakrabban szoktak hamisítani, a tej. Éppen a tej, amit pedig a szegény néposztály számára a ló-élelmiszernek lehet tekinteni. Mily lelkiismeretlenség az, ha ezt az egyetlen táplálékot is erősen megrongálva, vagy pláne ugy kapja, hogy megbetegedhet tőle. Nem apró pénzbírság az ilyesminek az orvossága, hanem mindenkorra eltiltás az élelmiszer-árulástól, még pedig már az oleő tett ulán.
— A vakond Irtása. Örült divat kapott lábra. Szegény, hastnos vakondok prétnjé. bői készítenek moffokat. gallérokat stb. Megyénkben Is valóságos irtó hadjáratot Intéztek a gazda egyik legjobb barátja: a vakond ellen. Ezerével verik agyon a szegény állatokat hogy a szűcsöknek és kereskedőknek eladják. Hazánkból csak Párisba tizezerszám küldik ki a vakondokat, darabját 30-50 fillérért. Még a nagy uradalmakban is Irtják a hasznos pucoknt hogy az uraságok és gazdatisztek nejei vakondprémekkel díszeleghessenek. Szomorú korképi Mig az iskolákban az apróságoknak a vakond hasznát magyarázzák, addig a fölnőttek tizezerszámra verik agyon szegény állatot Tud-e erről a hasznos állatokat védő belügyminiszter?
— Hadkötelesek jelentkezése. Nagykanizsa város területén tartózkodó és a legközelebbi ujoncállilásra megjelenni tartozó hadkötelesek felhívatnak, miszerint f. évi novembrr havában összeírás végolt a városi tanács katona ügyosztályában munkakönyvvel, igazolvánnyal vagy illetőségi bizonyítvánnyal jeloutkezzenek.
— A keszthelyi lege\'ök. Keszthely volt úrbéresei jogutódainak a Balaton mellett 106 hold kiterjedésű közlegelője van. Keszthely nem állattenyésztő város, ezért elhatározták, hogy a Zámor nevü legelőt fölosztják. Ezt a földmive\'ésügyi miniszter meg is engedte. Most a bírói eljáráson van a sor. Dr. 8zabó Eöry, a nagykanizsai kir. törvényszék bírája október 10 én a helyszíuére ment, ahol elvégezte a fölosztást megelőző teendőket. A legelőt 632 drb. 270 O-öl területekre osztja, igy tehát az egész város érdekelt a fölosztásban, amit Keszthelyen zajos jelenetek előztek meg. 3okan ugyanis a felosztást ellenezték a város jövőjére való tekintetül. A fölosztás után a keszthelyi Bslatonpartou nj élei kezdődik. Fölszántják a szép sik területet, amelyen szőlőket telepítenek éa nyaralókat épitenek.
— A letenyel járásorvosi állásra három pályázó közül dr. Marton Imre újvidéki gyakorló orvost választották meg.
— A sztrájk vége. A Fischel-féle nyomda szedőszemélyzete Ismét munkába lépett A személyzet képviseletében Izrael Jakab vezette a békéltetési tárgyalásokat, melyek csakhamar célhoz vezetlek, mintán a cég a szedők követeléseit elfogadta. A békés megállapodásnak munkaadó és munkás egyaránt örvend.
— Üsletátbelyezés. Lapunk t olvasóinak becs. figyelmét felhívjuk lapunk hirdetési részében lévő 8tern József féle Ozletáthelyezési hirdetményre.
— Bogár Béla festőművész városunkba visszaérkezett éa megkezdte működését
— A legkiválóbb orvosok egyhanju véleménye, hogy a gyermek a fejlődés saakában van legjobban arra utalva, hogy hatékony tápszerekkel erősítve a legkülönbözőbb ragályos betegségek ellen ellentálló képessé tétessék, s ugyancsak egyhangú vélemény az, hogy e célra legalkalmasabb a csukamájolaj, mely könnyű emészthetősége által válik igen becsessé. E célra legjobban ajánlható a Zoltán-féle csukamájolaj, melynek lápereje igen nzgy a mivel sem kellemetlen uaga, sem rossi ize nincs, a gyermekek szívesen vsíjiIc Készítője Zoltán Béla gyógyszerész Buda-peaten, t üvegje 2 korona a gyógyszertárakban.
— Hossz szomszédság török átok. Szabó Mihály és Borsi Mihály sümegi bazallbányai munkások közös udvarban laktak. A szomszédok kőzött nem volt valami atyafiságos viszony, mert Szabó, mikor amúgy beszedeti a jóból, többszőr sértegette a Borsi asszonyát Folyó bó 16-áo délután 4 órakor ismét erősen illuminálva tért baza s elkezdte most a saját asszonyát szidalmazni. Borsi, ki az udvaron egy lapáttal a trágyahalmot rendezgette, abban n bitben, bogy megint velük van Szabónak baja, rászólt: Mi baja már megint. Ebből szóváltás kerekedett s Szabó bicskájával Borsira támadt. Ez azonban, mielőtt Szabó megszúrhatta voloa, a lapáttal ugy fejbe csapU, hogy elterült a földön. Azatán még két-három ütést mért rá a fölindult ember. Szabót felesége bevezette s lefektette. Egész éjen át erősen hörgött felesége azonban azt hitte: alszik. Reggelre azután, mire orvost hívtak, elaludt örökre. Borsi ellen a vizsgálat folyamatban van.
— Haladunk a korral. Alig néhány éve, hogy megindult az egész országban a mozgalom, minden ház végeihez, elejéhez éa kertjében lugos-szölóket ültetni, már is oly óriási tért bódított magának ezen eszme, bogy nincs oly rész hazánkban, hol tömegesen fel nem karolnák. Hát ez nem is csuda, mert nézzük meg például Fehértemplom városát, ahol alig van ház, melyet óriisi törzsű lugas-sző\'ő ne ékesítene, mely bőven ellátja az egész családol az érés kezdetétől egész tél folyamán finom csemegeszőlőkkel, minden évben terem a legcsekélyebb gondozás nélkül. Ezért igen melegen ajánljuk mai számunk hirdetési rovatában, ábrán is bemutatott „8z61ilugaat ültessünk" cimfl hirdetésünket olvssóink becses figyelmébe. — Színes fénynyomata árjegyzékek mindenkinek, ki cimét tudatja, ingyen és bérmentve küldetnek.
— A loboslcl csokoládé gyárat a hazai ipar gyártás körül szorzott érdemei elismeréséül az a kitüntetés érte, hogy legmagasabban megengedtetett a királyi sast cégérén és pecsétjén használni, a ,cs. k. szabadalmazott\' jelzéssel.
— Birkózás a cirkuszban. Kratejl Antal társulata működését városunkban meghosszabbította és még néhány nspon át azép műsorát egygyet gyarapította, a birokversenyekkel. Vasárnap viaszavouhat-lannl tartja 2 bucsuelőadását délután 4 órakor és este 8 órakor. Ugyanakkor eldöntésre kerül lián helybeli háziúr Cíja Bertalan Magyarország mesterbirkózójával megtartandó birokversenye. Azonkívül még két nagykanizsai ur jelentkezett ugyanaz napra a mérkőzésre, kik nem óhajtják nevüket a nyilvánosságra hozni, ezek Pitlorazky László Lengyel-orosz mesterbirkózójával fogják erejüket összemérni. Dlj győzelem esetén 200 kor. Az előadott érdekes birokversenyre éa gazdag számokból álló előadásra érdemes a clrknszt meglátogatni.
— Orvosi körökben már rég ismert tény, bogy a .Ferenc József keserűvíz* valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és emlitésro méltó kellemes izénél fogva, már- kis jadagban le tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferenc József keaerüvizet
— Szilágyi és DIskánt miskolci gépgyáros cég kitűnő borssjtólrs, valamint legújabb .Villám* centrifngalis-bogyózó-ét zuzó-gépeire felhívjuk olvasóink figyelmét Kiemelendók különösen a cég által feltalált és készitett .Kincsem\' és .Hegyalja* borsajtók, nemkülönben a nagy préseléshez készített .kettős kosaru" sajtók, amelyeknél a régi világ fából készített prése geniilisan egyesítve van a modern technika vívmányaival A ssjtó felső része acél, alsó része faszerkezet. Ennélfogva a must sehol sem érintkezik vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must színét, izét zamatját nembefolyá-aolja. A törkölyt sem kell összevsgdalni, hanem kisebb darabokban is könnyen ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, az 1902. évi egri és a pozsonyi IL mezőgazdasági országos kiállításon a cég borsajtói első díjjal, aranyéremmel lelte\' kitüntetve. A cég ízléses ádegyaék" kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.
Folytatás a malláklatw-
XUII ÉVFOLYAM.
(2)
Z A L A I \'K 0 Z-L ö N Y
1904. OKTÓBER 22-én.
egyesületi életünk nem csak hivatását nemtőllí be. hanem akárhány tekin étben zászlóvivője a "í^leségek terjesztésének a félszegségek gyarapításának. Ez pedig nagy eltévedés. Olyan városban, mint a mienk, abol kilenc-tiz egyesü et működik másképpen kellene festeni a társas életnek elsősorban. A helytelen Ítéletek megdöntésében utat mutatni, a városi ügyekben állást foglalni, a szellemi élet bizonyos terein vezető szerepet vinni, az s^fe\'"; ban pedig lenni ott, ahol más nem tehet ez volna igaz feladatuk. Jutna ezek
melleit elég Idő és tér a szórakozások Ozésére is a emelkednének legalább tekintetben. Mig ez be nem következik hiába zólunk a társas élőt helyes folyásáról meri a kezdést máshonnan alkalmas módon megtenni nem igeo lebet.
Zalamegye néprajzi kincsei.
Zalamegye, a Balaloomente; Göcsej
kétségbevonbatatlsnul a magyarság letelepülő helye volt. Parasztházaink rendszeres ismertetése sokat beszélhetne e e,nk életmódjáról. Kutassunk a 1házak tipu.a után, azaz állapítsuk meg Wvakként azt a házat, amely a többinek jellegzetességeit viseli. Egy-egy régi parasztházról sokat olvashatunk. Figyeljük meg, hol vannak tornácos, üstökös, négysátoros, tűzfalas házak. Hány ablska van a lakásnak. A legfőbb zalamegyei régi házon egy szoba, konyha és kamara van. Ezekbe a helyiségekbe külön ajtók nyilának a tornácról. A tűzfalon egy ablak világit a szobába, amely nem a közepén, hanem kisBé oldalt van. Miért? Azért, bogy a Barokbon álló asztalra világíthasson. Tanulmányozzuk a ház szerkezetét. Sok helyen tapasztaljuk, bogy a házak falait hatalmas keményfa-padlókból tákolták őasze. Miért? Mert abban az időben rengeteg erdőségek borították a falu környékét. Máshol a házakat, falakat .fecskerakás\'-sal, .mórfalból\' építik. Vannak azután .sövényfalak-, melyeket vesszőből fontak, s azután besározták, írjuk föl, hogy a községben az épületek egyes részeit miként nevezik? Zalamegye uri közönsége óriási szókincset adhatna át ekként a nyelvészetnek, akik az összehasonlító nyelvészoltel talán megtalálnák a kapcsolatot a mi házaiok és a rokonnépek, az őshaza lakósainak ház.ai között. Nekem feltűnt a nagykanizsai régi zsuppos házak bámulatos egyöntetűsége. Egyforma üstökös tető van valamennyin, az ablakok elhelyezése, a falak keményfaanyaga, a lakószoba, a konyha, a kamara beosztása sok-sok háton ugyanaz. Kl gondolt pl. Nagykanizsán a sok műkedve\'ö fényképész, különösen a hivatalos közegek közölt arra. boey azokat az érdekes házakat lefényképezzék, megmentsék az utókor számára. Az a néhány ház teljesen világot vet a régi Nagykanizsa képére, életére. Igy vetnének fényt az egész ország képére, életére, kulturájára a többi helyiségek házainak megmentett képei. Azok az ősi házak rohamosan pusztulnak. Helyetlük az úgynevezett vasutmenti építkezés veszi át birodalmát, amely feledést borit a magyar nép lakásviszonyaira, a magyarság házára, hacsak nem akadnak a megyében lelkes férfiak, akik a magyar kultura szeretetétől átbatottan iparkodnak össze-gyűjteni Zalamegye néprajzi kincseit.
Sáffl János.
hírek,
A drágaság-
Nem akar beteljesedni a remény, hogy az élelmicikkek drágatága véget ér. A magas árak mindeddig tartanak és ma még beláthatatlan, mennyi ideig fog tartani a drágaság. A mi közélelmezésünk őrei (kik azok?) azt mondják, hogy drágaság nincs és ha a krumpli nem is termett oly bőven, mint várták, van krumpli a kucsébernél. De tudjuk, hogyan mérnek a kucséberek? Mintha sáfránt árulnának. A sálrán pedig feslék, nem élelmicikk. A mi gazdaasszonyaink tehát továbbra is fogják érezni költségvetésűk megterhelését és a hideg évszak bekövetkeztével ujabb és ujabb követelésekkel fognak előállani, mert a piac napról napra drágább lesz. Ha kutatjuk a drágaság okát, be kell vallanunk, hogy a rendkívül száraz nyár okozta a zöldség-félék, a káposzta, a krumpli drágaságát. Mig tavaly a kilő krumpli ára 4 fillér volt, addig az idén 14 fillér. A krumplitermés roasz és némely vidéken ebben az élelmicikkben teljes hiány van és ez a hiány éppen a szegényebb népoaztályra nehezedik ólomsolylyal. A hüvelyes veteméoyek ára 1a felszökött és a zöldség-féléket éppen csak a vagyonosabb néposztály veheti meg. az a néposztály, melynek költségvetésében évenkinll 200 korona
nem sokat nyom a latba. Tej, vaj, tojás
" Mi?d« "említett élelmicikkek megdrágulását a rossz termés okozta, az olyan használati cikkekre, melyek a vílág-piic konjuoktnráitól függnek, a rossz termés semmi befolyással nincs, ts ezek mégis megdrágultak. Ide tartoznak: liszt, cukor, petróleum, spiritusz. A liszt és a cnkor 8-10 fillérrel drágult meg kilogrammonkint, petróleum és spiritusz 10-20 fillérrel. Lebet, hogy a répatermés sem volt kielégilö, de olyan silány semmi esetre se volt, hogy a belőle nyert termék megdrágulása a silány terméssel aráoyban volna. Mit szóljunk a liszt megdrágulásához? A termés kielégítő volt, némely országban kitűnő és mégis megdrágult a liszt! A nagybani kereskedésben a liszt ára visszament, de a kiskereskedő a drága árak mellett ad el. Ezek azt moodják: mi a drága árak mellett vettük, tehát drágábban kell eladnunk, de valószínű, hogy a kötések nem történtek felemelt árak mellett, mert, ba az áru drága, ba a spekuláció az árakat felszökteti, akkor a vételkedv nagyon megcsappan és min denki csak annyit vesz, amennyi éppen okvetleo szükséges.
A fokozódó drágasággal szemben sem látják be társadalmunk vezető körei, hogy eme romboló jelenBég előtt szemet hunyui nem szabad. Még nem is kutatták a drágaság okát, még nem is beszélték meg a módozatokat, melyek mellett a bajt enyhíteni lehelne. Már sokszor hangBulyozluk, hogy a piacon és a város területén végbemenő közvetítő kereskedelmet első sorban meg kell szüntetni. Ezeket a kihágásokat kell első sorban orvosolni. Azért, hogy 60-70 léha exisz-tencia köi.nyü szerrel meg akar élni, egy város lakósságának nem kell tűrnie, hogy a piac egészséges áralakulását egy pár léha ember megakadályozza. A természetes áralakulás csak a kereslet és kínálat törvényei szerint történhetik.
— A pénzügyi bizottság ülése. A
pénzügyi bizottság ujnépi Elek Lipót elnöklete alatt I bó 18-tól kezdve a városház tanácstermében nsponkéot gyűlést tartott éa fontos ügyeket készített elö illetve intézett el.
Folyó hó 18-án Farkaa éa Bay rendőrkapitányok kérvényét, melyben a betöltetlen rendőrbiztosi állással megtakarított 880 koronát kérik részükre kiutalványozni, a kiutalványozást oly módon javasolja, hogy ezen megtakarított ősszeg, tekintve, bogy a rendőrbiztosi teendőket a tisztviselők megosztva látták el, aránylag legyen felosztva az összes tisztviselők közt.
A drágaságra való tekintettel javasolja, hogy az 1906. évi költségelőirányzatba a gyámi ellenőr, adótiszt, földadó kataszteri nyilvántartó és a két Írnok részére — az eddig megszavazott fizetési pótlékon felül — a folyó évre 120—120 korona drágaság! pótlék cimen vétessék fel, nemkülönben a házmester, gazdasági szolga, 8 hivatalszolga, 7 erdöór é« 30 rendőr számára 60—60 koron felvételét hozza javaslatba.
Folyó bó 19. és 20 án az 1905. évi költségelőirányzatot vetle tárgyalás alá. A költségelőirányzat legnevezetesebb létele a szegényügy (koldulás) végleges rendezésére felvett jelentékeny összeg, mely egy maga a pótadót körülbelül 8*/a-kal emeli.
A polgármeater fizetése a járáai főszolgabirák fizetésével arányosítandó. Ezen tételnek megfelelő összegre vnló felemelését a bizottság szintén javaslatba bozni határozta.
A szervezési szabályrendelet kidolgozására kiküldött bizottság f. hó 23-án fog tanácskozni arról, hogy a városi összea tisztviselők javadalmazására vonatkozó pontot megváltoztatsz. Az uj szervezet alapján a pénzügyi bizottság már az 1905 ik évre fogja javasolni a városi tisztviselők fizetéaének rendezését vagyis arányos felemeléséi. A szabályzat egyéb pontozatalval a költségvetés tárgyalása után fog a városi közgyűlés foglalkozni.
— Rendjelvlselésl engedély. A király megengedte, bogy Opris Péter posta-és távírda igazgató a II osztályú porosz koronarendet és Katika József posta-éa távirda felügyelő a III. osztályú porosz koronarendet elfogadhassa és viselhesse.
— íegyeblzotlságl tagok Tálaaztáaa. A kilépett és megüresedett vármegyei bizottsági tagok helyett az ujaknak választása október hó 20-án ment végbe az egész vármegye területén. És ha tekintetbe vesszük a vármegyénél elintézendő fontos ügyeket, ngy a választás lefolyását városuokban lánghangnak jelezhetjük, amennyiben 2000 válaaztó közül egynegyede aem (422) élt ebbeli jogával. Az érdeklődésnek némi jele mutatkozott a Il-ik kerületben, ahol Dr. Fried Ödön és Remete Géza kőzt volt az eredmény
kétséges. A végeredmény egyébként a következő lett: „ .. , . .. .
I kerületben, válaaztási elnök. Simon Gábor; legtöbb szavazatot kapott: Tripamoer Gyula és Deák Péter.
1L kerületben, válaaztáal elnök dr Tuboly Gyula; legtöbb szavazatot nyert: Lengyel Lajos\', dr. Fábián Zsigmond és dr. Frled Ödön.
111. kerületben, választási elnök: Remete Géza; legtöbb szavazatot nyeri: Buncom Józaef és Hegedűs Lász ó.
A pali a i kerületben, választási elnök: dr. Bencik Ferenc; legtöbb szavazatot kapott: Bedó József Fűzvölgyről, Németh Ferenc Nagyrécséról, Viosz Ferenc Nagykanizsáról és Lévai Eodre Szepetnekről.
Sümegen megválasztották Bárdió
Ferenc dr.-t, Eitner Jenőt éa Barkócy Károlyt. „ ...
— Kereskedelmi tSrv. flnbk.
Harkányi Ede elhunytával a helybeli törvényszéknél égy kereskedelmi törvényszéki ülnöki szék megürült. Ennek a tiszteletbeli állásnak elérésére versengés fejlődött ki. Négy jelöltet emlegetnek, kik mindnégyen érdemesek a tisztségre és azért * kereskedelmi társulat tagjai nehéz szavazási probléma elé vannak állilva. A négy jelölt: Blau Lajos gyáros, Bellai József gabna-kereskedö és keresk. társulati titkár, Schwarx Gusztáv nagykereskedő, a keresk. társulat 11 évig volt buzgó titkára és Weisi Tivadar gabna-kereskedő.
— Az Időjárás. A magas légnyomás következtében az időjárás javult. Derült napok voltak, de az esték többnyire ködösek. Légnyomás\'762—767. Hőmérő reggel 5—9° R mutatott.
— A.I helyezés. Ács József erzsébetvárosi állami elemi iskolai tanítót, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, Jelen minőségében a nagykanizsai állami elemi iskolához helyezte át.
— Halálozás, Dolmányos István a VI—VII. kerületnek 52 éven át volt pásztora, kit a földmivelésügyl m. kir. miniszter ezelőtt két évvel, hűséges és álhatatos szolgálatáért 100 korona jutalom-dijjal tüntetett ki, agyazélhüdés következtében folyó hó 17-én meghall.
— Uj anyakönyvvezetók. Cira Sándor segédjegyzőt a mnracsányi; Glázer Zsigmond jegyzőgyakornokot a karmacai anyakönyvi kerületbe korlátolt — ellenben Veszprémy Gyula segédjegyzőt a tárnok-orokláni anyakönyvi kerületbe teljes hatáskörrel, a belügyminisztérium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök, anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki.
— Változás a tanfelügy elöségnél. Csapó Kálmán lorontálvármegyei és Szabó Bertalan talavármegyei kir. segédtan-lelűgyelőke\', jelenlegi minőségükben, a vállfa- és közoktatásügyi miniszter kölcsönösen áthelyezte.
— Eljegyzés- Hutya Károly Szabadka város állatorvosa eljegyezte Beierl Ferenc nagykanizsai lakó\', bentesmester leányát Mariakát.
— Névváltoztatások. Ungar Ignác (Hercop) nagykanizsai lakós ,Magyar"-ra; — Rechnitzrr Gyula szinte nagykanizsai lakós .Bencé\' re; — Kracbtusz Jakab vizleudvai lakós .Kévé*-re; — Blumen sebein Nándor és Blumenschein Vilmos zalaszentbalázai lakőaok .Balázs" ra; — Klein Elvira szinle zalaszentbalázsi lakós .Várnai"-ra változtatták osaládi nevüket belügyminiszteri engedéllyel.
— Cselédbó ég. Az ínséges esztendőnek a következménye, hogy a cselédek dolgában kezdenek a keszthelyi házi-aaszonyokra is j^bojjnoki* virradni. A falukról tömegeaen Tűnlek be leányok szolgálatot keresni. Boáz volt a nyár, nincs élelem. Igyekeznek cselédnek elszerződni, hogy ily uton benmaradhasaanak a a mindennapit a mostani szűk viszonyok között biztoaitháfák. Természetesen, hogy a szolgálatba^- levő cselédek ia
látják a konkurreocij lapulni helyeiken nyerni gazdáik n Keszthelyiek I Nálnn cselédekre, hogy nei nak a szobaleányoki banem a báziaaszon
— Kinevezés, dest, a 48. gyalogé felsége a $0. gyalogd nevezte ki.
— AzerkőlesteU
igyekeznek megtörekednek meg-ilégedését. Boldog oly nagy a kereslet <ak férfiak udvarol-és szakácsnéknak, ik is.
riviéic Emil ezre-parancsnokát, 0 idár parancsnokává
tartalma Irodalmi
termékek elleni kongresszus folyó hó 6-én és 6 án tartotta ezidei ülését Kölnben. Az ennek során történt felszólalások foglalkoztak a különböző államok ezlráoyu törvényhozásaival ir,, konstatálván, hogy a legtöbb állam nemcsak az erkölcstelen tárulna, hanem az Uletlaa éa ízléstelen képeket és könyveket is üldözi. Ezea
kongresszus tárgyalásaiból különösen érdekesnek tartjuk felemlíteni, hogy Németországban különösen 8 ügyészség: a kölni, potsdami és a frankfurti van megbízva a külföldről érkező és a küllőidre küldött pornografikus tartalmn könyvek és illuastrációk figyelemmel kisérésével, a mely megfigyelések eredményeként említtetett a kongresszuson az a tény, hogy Franciaország nlán Magyarországból érkezik Németországba a legtöbb erkölcstelen és pornografikus irat és kép.
— Kivándorlás a vármegyéből. Amióta az útleveleket az alispáni hivatalnál állítják ki sazokról rendszeres lajairomot vezetnek, a kivándorlás mérve, célja és iránya a legapróbb részletekig ismeri. A kivándorlás — bár még nálunk nagy mérveket nem öltött — folyton növekszik. A célja leg-többnyire munkakeresés, néba az Amerikában élő családfő után való költözés, egy-két esetben tanulmányul, vagy kereskedelmi Hsylfltek...kö.tése, 8zeptember hónapban Zalavármegye területéről kivándoroltak: Korapa István Nagykani ináról, Mihálec Józseleé három gyermekével Pötrétéröl, Steinberger Sámuel és neje Tapolcáról, Fürat Izidor, Kiss Ziigmondné két gyermekével Nagykanizsáról, Csider János, Taksa Józsifné, Fódi Jótaefné, Födő Anna, Rozália és Erzsébet Csabreodekről, 0,lk Rózsa Tördemicről, Marzsó Mikiáné és Mária, Helm Jánosné, Matics Miksáné. Bene Mári, Némethy Anns, Farkaa Józsefné, Weinberger Gizella, Pollik János Nagykanizsáról, Antalek Antal Poriakról, Szabó Péter Habótról, Grábeci Ferencné, Dobrovolec Mária Eomasinecről, Várnai Roza Zalaszentbalázsról.
— Tejhamlsltáa. Egyike azoknak az élelmiszereknek, amelyeket leggyakrabban szoktak hamisitani, a tej. Éppen a tej, amit pedig a szegény néposztály számára a ló-élelmiszernek lebet tekinteni. Mily lelkiismeretlenaég az, ba ezt az egyetlen táplálékot is erősen megrongálva, vagy pláne ugy kapja, hogy megbetegedhet lóle. Nem apró pénzbírság az ilyesminek az orvossága, hanem mindenkorra eltiltás az élelmiszer-árulástól, még pedig már az olső tett után.
— A vakond Irtása, örült divat kapott lábra. Szegény, hasznos vakondok prámjé-bői készítenek muffokat. gallérokat stb. Megyéokben Is valóságos irtó hadjáratot intéztek a gazda egyik legjobb barátja: a vakond ellen. Ezerével verik agyoo a szegény állatokat, hogy a szűcsöknek és kereskedőknek eladják. Hazánkból csak Párísba tizezerszám küldik ki a vakondokat, darabját 30-50 fillérért. Még a nagy uradalmakban is irtják a hasznos pucokot, bogy az uraságok és gazda, tisztek nejei vakondprémekkel díszeleghessenek. Szomorú korképi Mig az iskolákban az apróságoknak a vakoud hasznát magyaráznák, addig a fölnőttek tizezerszámra verik agyon szegéuy állatot. Tud-e erről a hasznos állatokat védő belügyminiszter?
— Hadkötelesek jelentkezése. Nagykanizsa város területén tartózkodó és a legközelebbi ujoncállltásra megjelenni tartozó hadkötelesek felhivatnak, miszerint f. évi november bávában összeirás végett a városi tanács katona ügyosztályában munkakönyvvel, igazolvánnyal vagy illetőségi bizonyítvánnyal jelentkezzenek.
— A keszthelyi lege\'ők. Keszthely volt úrbéresei jogu\'ódainak a Balaton mellett 105 hold kiterjedésű közlegelője van. Keszthely nem állattenyésztő város, ezért elhatározták, hogy a Zámor nevü legelöt fölosztják. Ezt a löldmive\'éaügyi miniszter meg is engedte. Most a bírói eljáráson van a sor. Dr. Szabó Eöry, a nagykanizsai kir. törvényszék bírája október 10 én a helyszínére ment, ahol elvégezte a fölosztást megelőző teendőkel. "A legelót 532 drb. 270 Q-öl területekre osztják, Igy tehát az egész város érdekelt a föloszlásban, ajnlt Keszthelyen zajos jelenetek előztek meg. Sokan ugyanis a felosztást ellenezték a város jövőjére való tekintettel. A fölosztás után a keszthelyi Balatonparton uj élet kezdődik. Fölszántják a szép sik területet, amelyen azőlóket telepítések és nyaralókat épiteuek.
— A letenyrl járisorvosl Állásra bárom pályázó közül dr. Marton Imre újvidéki gyakorló orvost választották meg.
— A sslrájk vége. A Fischel-léle nyomda szedőazemélyzete Ismét munkába lépett. A személyzet képviseletében Izrael Jakab vezette a békéltetési tárgyalásokat, melyek csakhamar célhoz vezettek, miután a cég a szedők követeléseit elfogadta. A békés megállapodásnak munkaadó éa munkás egyaránt örvend.
— Üzletáthelyezés. Lapunk t. olvasóinak becs. figyelmét fe\'.bivjuk lapunk hirdetési részében lévő 8tern József réle üzletáthelyezési hirdetményre.
— Bogár Béla festőművész városunkba visszaérkezett és megkezdte működését.
— A legkiválóbb orvosok egyhangú véleménye, hogy a gyermek a fejlődés ssakában van legjobban arra utalva, hogy hatékony tápszerekkel erősítve a legkülönbözőbb ragályos betegségek ellen ellentálló képessé tétessék, s ugyancsak egyhangú vélemény az, hogy e célra teg-alkalmasabb a csukamájolaj, mely könnyo emészthetősége által válik igen becsessé. E célra legjobban ajánlható a Zoltán-féle csukamájolaj, melyoek tápereje igen nagy a mivel sem kellemetlen szaga, sem rossz ize nincs, a gyermekek szívesen vepzik Készítője Zoltán Béla gyógyszerész Budi. pesten, s üvegje 2 korona a gyógyazer-tárakban.\'
— Hossz szomsi&dság török átok. Szabó Mihály és Borsi Mihály sümegi bazaltbáoyai munkások közös udvarban laklak. A szomszédok kőzött nem volt valami atyafiságos viszony, mert Szabó, mikor amngy beszedeti a jóból, többször sértegetie a Borsi asszonyát. Folyó bó 16:áo délután 4 órakor ismét erősen illuminálva tért haza a elkezdte most a saját asszonyát szidalmazni. Borai, ki az udvaron egy lapáttal a trágyabalmot rendezgette, abban a bitben, hogy megint velük van Szabónak baja, rászólt: Mi baja már megiot. Ebből szóváltás kerekedett b Szabó bicskájávsl Borsira támadt. Ez azonban, mielőtt Szabó megszúrhatta volna, a lapáttal ngy fejbe csapta, bogy elterült a földön. Azután még két-három ütést mért rá a fölindult ember. Szabót felesége bevezette a\' lefektette. Egész éjen át erősen hörgött, felesége azonban azt hitte: alszik. Reggelre azután, mire orvost hívtak, elaludt örökre. Borsi ellen a vizsgálat folyamatban van.
— Haladunk a korral. Alig néhány éve, hogy megindult az egész országban a mozgalom, minden ház végeihez, elejéhez és kertjében lugos-azölöket ültetni, már is oly óriási tért hódított magának ezen eszme, hogy nincs oly rész hazánkban, hol tömegesen fel nem karolnák. Hát ez nem is csuda, mert nézzük meg például Fehértemplom városát, ahol alig van báz, melyet óriási törzsű lugas-szö\'ő ne ékesítene, mely bőven ellátja az egész családot az érés kezdetétől egész tél folyamán finom csemegeszőlőkkel, minden évben terem a legcsekélyebb goodozás nélkül. Ezért igen melegeo ajánljuk mai számunk hirdetési rovatában, ábrán is bemulatott „8zólőlugast ültessünk" című hirdetésünket olvaróink becses figyelmébe. — Színes fénynyomatu árjegyzékek mindenkinek, ki címét tudatja, ingyen és bérmentve küldetnek.
— A loboslcl csokoládé gyárat a hazai ipar gyártás körül szerzett érdemei elismeréseű! az a kitüntetés érte, hopy legmagasabban megengedtetett a királyi sast cégérén és pecsétjén használni, a .cs. k. szabadalmazott" jelzéssel.
— Birkózás a cirkuszban. Kratejl Aulai társulata müködéaét városunkban meghosszabbította és még néhány napon át azép műsorát egygyel gyarapította, a birokversenyekkel. Vasárnap visszavouhat-lanul tartja 2 bucsuelőadáaát délután I órakor éa este 8 órakor. Ugyanakkor eldöntésre kerül lián helybeli háziúr Cíja Bertalan Magyarország mesterbirkózójával megtartandó birokveraenye. Azonkívül még két nagykanizsai ur jelentkezelt ugyanaz napra a mérkőzésre, kik nem óhajtják nevüket a nyilvánosságra hozni, ezek Pitlorszky László Lengyel-orosz mesterbirkózójával fogják erejüket összemérni. Dij győzelem esetén 200 kor. Az előadott érdekes birokversenyre és gazdag számokból álló előadásra érdemes a cirkuszt meglátogatni.
— Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a .Ferenc József keserűvíz" valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már. kis adagbau is tetemesen felülmnlja. Kérjünk határozottan Ferenc Józaef keserüvizet.
— Szilágyi és Dlskánt miskolci gépgyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb .Villám" centrifugalis-bogyózó-é* zazó-gépeire felhívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelendők különösen a cég által feltalált és készített .Kiucsem" és .Hegyalja* borsajtók, nemkülönben a nagy préseléshez készltelt .kettős kosara* sajtók, amelyeknél a régi világ fából készített prése geniálisan egyesítve van
. a modern technika vívmányaival. A sajtó felső része acél, alsó része faszerkezet. Ennélfogva a must sehol sem érintkezik vasrészekkel, hanem csak a Iával, ami a must sziuét, izét, xamatját nembetolyá-aolja. A törkölyt aem kell ösazevagdalni, hanem kisebb darabokban is könnyen ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, az 1902. évi egri és a poz»onyi 1L mezőgazdasági országos kiállításon a cég bor-sajtéi első díjjal, araoyéremmel lettek kitüntetve. A cég ízléses árjegyzéké\' kívánatra minden érdeklődőnek megküldi-
Foljtatáa a mellékleten.

se*-"*" » :
.....•TTPWBWfS\'a^jl
a»* Melléklet a „Zalai Kfajjny^ <904. évi október hé 22-Htl 43-lk tztaához.
XUU ÉVFOLYAM.
TÖRVÉNYSZÉK.
— A bíróság körrból. Szenes Dezső nagykanizsai kir. törvényszéki aljegyzőt, a m. kir. igazságügyminiszter, jelenlegi alkalmazási helyén jegyzővé nevezte ki.
— Nyomdászok Ugye. A nagykanizsai kir. járáabiróság f. hő 17-én tárgyalta folytatólagosan a Fischl cég ellen sztrájkolt munkálok ügyéi. Az ujan kihallgatott tanok vallomása csupán megerősítette az előző tanuk vallomását, aemmí ismeretlent nem világítva meg. A jelentkező tanokat valamennyit kihallgatta a bíróság, csupán Izrael Jakab budapesti muukásvezér kihallgatását I8gadta meg, aki az előző tanuk vallomása alalt a tárgyalóteremben tartózkodott. Az eljárás befejezése után Pilcb Ernő ügyészi megbízott terjesztette elő vádló indítványát. Két eaetre vonatkozólag a vádat elejtette, de fentartotta Banekovich György. Oszeszli Viktor, Frankó Ferenc és tir.aik ellen Nagyszentesi József ellen elkövetett személyes szabadság megsértése, továbbá a Mák Katalin és Durcsák Erzsébet ellen elkövetőitek, csoportosulás éa a Gáli Elemér ügy miatt. Az ügyészi megbízott beszéde utáo a vádlottak védelmét dr. Bcbwarz Adolf helyettese Balázs Zsigmond Ogyvéd-jalölt adta elő. Szerinte a legcsekélyebb bizonyíték sem merült fel a tárgyalás torán, ami a vádlottak bűnösségét bizonyítani, s a terhükre rótt büncselok-njéuyek javarésze olyan természetű, amit munkás munkás ellen el sem követhet. Kéri a vádlottak felmentését. Weiaz Lajos dr., a sértett fél képviselője kéri, hogy az esetleges felmentés esetén az iratokat az iparhatósághoz tegyék át az ipari kihágás megállapítása végett. Ezutáo a bíróság kihirdette ítéletét, mely szerint azon c*e:ekbeu. amelyekuél az ügyészi megbízott a vádat elejtette az eljárást beszünteti, a többi esetbeu pedig a vádlottakat felmenti, az iratoknak az iparhatósághoz való áttétele kérelmének mint céltalannak helyet uera ad. Az iratok az ügyészi megbízott felebbezése folytán
a kir. ügyészséghez terjesztettek fel.
— Nágyrcmőnyű zsebtolvaj. Háromszor ítélték el kíllömböző helyen lopáséri Hajdinyák Mihály zalaujvári szár-msíá.-u 17 éves fickót a újra zseblol-tBjlá.érl állt a nagykanizsai kir. törvényízek elölt f. hó 19-én. A tárgyaláson Miíoíi Géza kir. iáblabiró elnököli. A je\'eti esetben azzal vádolták a jeles ifjút. hogy folyó évi ang. 19-én a Csáktornyái vásáron Révész Andráa kiskani-ziai vásáros zsebéből kilopott 10 koronát. roig Beduyás Klára nevü cigánylány rokona az árus figyelmét kápos/ta vásárlással elvonts. A kir. Ogyészaég mind-keltőjüket megvádolta. Érdekes voll Haj-ilmyák Mihály kihallgatása, a ki fiatal kora elleuére nagyon járatos a törvényben s a legátalkodottabb módon tagadolt, ile a törvényszék előtt bár a panaszos maga sem vette észre, mikor erszényét elsmelték, beigazolódott bűne a elitélték hét hónapi fogházra szomoiu tanulságául annak, bogy valamely pályán való bol-daguláshoz nemcsak tehelség, hanem Merencae is kell. Bednyás Klárát pedig bizonyítékok hiányában a bíróság felmentette.
közgazdaság.
A Nagykanizsai Tarházak Resívóny Tarsaság KMzIet-kimutatása mm.-ban.
Készlet: Buza 13236. Ro/s 1288 árpa 26240. Zab 4787. Tengeri 4192. 0->jm«Bvak 2434. Hüvelyes I1Ö7. Külön-(ele 3094.
^raktározás: Buza 298. Árpa 607. yi.lm.gvak 91. Hüvelyes 28 Kiraktározás: Buza 398. Rozs 100.
KÓltétaloo2^ 303" IIa\'e\'í68 30°-
1904. október hó 21. nap.
Gabnaárak október 21-én.
Íavuli«b°°a\'aill:L " tél "\'"jén °émi b.m.r.l,1" ?1?"\' \'""J "ooban csak-
*** SSí* a"eUe\'eo m"\'dt 1
Uljesea 5°5\'tn « árpa üzlet pang
fjében \'naevnifi * \' \'obb ár"k remé-
"«ekélv!\'»»l»tiózkodó.k, de a kereslet « hét"" PÍ\'CU,"\'rt
Bura P"CÍ 4rak:
Rozs \' \' \'0"--10 10 kor.
SSjr* :
Zab V ■ ■ 700-7.80 . Tengeri\' \' \' \' 6 90-7— . B"li fehér\' \' \' 7ŐO-7-\'60 . \'"ka.\': : E<",)>\'- • • 2-™ M klg-téat.
— ÉrloBllea. A aaéktulehétvári k\'. bonvéd kerületi parancanokság területén elhelyezett honvéd csapatok (intézetek) részére 1906. évben szükséges kenyér és zab nyilvános ajánlati tárgyalás mjáu való biztosítása iránt 1904. évi szeptember hó 26 án kelt 6191/h. o. szám alatt kiadott hirdetmény következőkép helyes bittetik: 1. A Pécs állomásra nézve kihirdetett kenyér és zab szükséglet biztosítására vonatkozó tárgyaláa elmarad. 2 A keszthelyi állomáson szükséges kenyér szállításának biztosítása céljából, • nyilvános versenytárgyalás 1904. évi október hó 26-án Keszthelyen, a 8. bon véd huszár ezred LL osztály parancsnokság irodájában.
— éa nem 1904. évi október hó 24-én Pécseit, — fog megtartatni.
— Pénzügyi Compass. Kormos Alfrédnek, a Magyar Pénzügy szerkesztőjének pénzügyi évkönyve moat jelent meg az 1904—190Ö. évrn tizennegyedik kiadásában. A szakkörökben közkedveltségnek örvendö könyv, tnég a hazai nyilványos számadásra kötelezett vállalatoknak egyedüli teljes kompendiuma, te.jesség és adathalmaz tekintetében még felülmúlja az előbbi évfolyamokat. A könyv ára, melyet csinos vászonkötésben az Albenauem nyomdája állított ki ízlésesen, tíz korona; megrendelhető a Magyar Pénzügy kiadóhivatalában, Budapest, VII., Almássy-lér 2.
irodalom
— Dnse Eleonora. Érdekes tauulmányt irt Hiraazti Gyula, kiváló tudósunk, Ouse Eleonoráról, vázolván röviden a nagy művésznő életét s behatóan művészi pályafutását, elemezvén csodás művészetének titkait, a levonván belőle a magyar színművészet hasznára a tanúságokat. A becses tanulmánynak különös érdekességet ád az a körülmény, hogy Duse Eleonora éppen a napokban jön Budapestre, bucsuvendégszereplésre. A tanulmány Duse Eleonora címmel az 0 cxó Könyvtár 1362- 1363. Bzáma, s ára 40 fillér.
ANYAKÖNYVI HIREKT
J904. október 15-2l-ig
Hftl&tosások:
Öív. Benedek JauoaDé, Horvélh Rozália,
ÍÖIdmivea, 86 éves. KAlovicu György, fÖldmive*, 58 éven. özv. Dávidovic8 Ferenci, Pap Teré*,
ÍÖIdmivea 72 éven. Kloiber Koraélia, 2 éves. Dolmányos lntván, pásator, 63 éves. Pető Józsi f, cneléd gyermeke, 1 hónapon. S:po« Margit, cseléd gyermeke, 2 hónapo.*.
Házasságot kötöttek :
Borsos Liazló, munkád — Kis Annával. Szabó János, városi rendőr — Irimiaa Linával.
Szerkesztői üzenetek.
— NO. fannak cniliorrli, akik mindenáron axi akutjuk, Kngy nt •gtiiineyt-ihcj é* bajaikat a köz-önn^g bnzza rendb-. P.íiijr, mail egynek fáj, •x ucm fáj mindenkinek, csak, ami toknak fáj, axt orvosolhatja a köz.
— Gyűjti. a jótéko yságot csendben U lehet gyakorolni De ax embem-l veleszületett Indolencia szükségessé teszi, hogy néhs a hiúságra appeláljank éa nemcsak a szánalom érxetéhex. a hiaiág sok mindenre indítja ax ember> ket. Jókaitól származik az a mondás: Arisztokraták nem voltiának ha a demokraták nem b&v nlnák őket
— Oivató. A mucíai tűzoltó efjlet hivatalos • közlöny elmeket mi sem helyeseljük éa a nevetséges kérkedés mcjiaxttntetéso iráot megtettük a kellő lépéseket. Van benne valami a o ácsai és rátóti szokásokból Ami késik, nem molik, addig türelmet kérQnk
— Taps Ica. A borvásárt hoztak a közgazdasági rovatban. Nem vezércikknek való.
— Váreal krpvlsBÓ Tix képviselő kérhet n vsxerinti txavaxást. Nem obatraáló kedvből kériék, hanem .axért, hogy a sxavaxatok pontos-aiggal megállapíthatók legyenek Többek támogatása nélkül i.tt minden l-lazóla!ás hiábavaló. Ez a támogatás éppen nincs meg. Bnnélkül pedig csak fontoskodás volna. A német közmondás ast mondja; .egy ember ek beszéde, nem besxéd. Eines Mannes Rede irt kelne* Mannes Rede.
\' Szerkesztőség Dr. VUlAnvi Henrik, telelőt s.erkeaxtŐ. Kiadó: Ifi- WttydU»J0n*ef.
vjeioyes.
- Eiy aípizar. A .«»11 íéH álul abelcgeknek tfj ép oly gjótjhatáau. ttot olcsó szer ojnjullk kte.énjea éa M«oa Ma-taJmakoál, aabekníl éa daganatokoil. Kgy avef in oU«ltii»al ff,Ott k. 190 8z«lialdei naponta autóvétellel Moll A gjófja«réa», a. t* kir. ndv. uillltó ilul. Bee, I. Tochlinbei 9. A vidéki (yOnaurUnkban é« aojajkar/akedé-aekhen halArorotton Moll -fé\'e készítmény kireod ai 6 gjiri jelvényével éa aláirtaival.
/U*l KÖZLÖNY
nyilttór.
Ax e rovat alatt kóxlóttekért nem tíiui felelősséget a szerkesztőség.
(3)
1904, OKTÓBER 22-én.
Vese. húgyhólyag, hugydara és a koBzvénybántalmaH ellen, továbbá a légii és emésztöíl szervók hurstoa bántalmaínál, orvosi tekintélyek által a Llth Ion-forrás
SALVATOR
.Ikerrel rendclTe lesz. HuKjhaj tó-hat j8n!
lelltaes uil | XöimjeB méallielö
Kaphalö fcsviujvixkereikedéickliüD ét
gjíO-HflrUrakbaQ A Salvator-lorrát igugatéiága Eperjotoa
6023,/ik. 904.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék, mint tkvi hatóság közbirré teszi, hogy a a. kir. államkincstár végrebajtatónak, Sípos János Bzentliszlói lakős végrehajtást szenvedett elleni 216 kor. 64 fill. lóké, ennek 1902. évi augusztus 2-től járó 6*/« kamatai, 17 kor. 80 fill. végrehajtási, 17 kor. 60 fill. árverés kérelmi és a még fölmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó a a szentliszlói 37. sz. tjkvben f 166. hrsz. alatt »/« részben Sípos János, */n részben Nagy Börbála, Vi, részben Tuboly Gábor éa Tuboly Lázár, >/i> részben ifj. Lál Ignác tulajdonául felvett csörgő rét, dűlői rét, az 1881. évi LX. t-c. 166. §-a alapján egészben 293 korona becsértékben, ugy a szentliszlói 199. bz. tjkvben f 343. hrsz. alatt íelvett njhegyi szántóföld és Bzőllőnek Sípos Jánost illelő Vs része 668 kor. becsértékben
1904. évi november hé 8. napján d. e. 10 órakor
Szent LiszlO község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO\'/.-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1904. évi augusztus bó 13 napján.
Olcsó cseb á£ftollat!
6 kiló uj tépéa 9 kor* 60 fill., jobb minőségű 12 kor., fehér pehely puha tépés 18 kor., 24 kor., hófehér pehely puha tépés 30 kor., 36 kor. Szétküldés \'bérmentve ulán Téttel. Kicserélés éa visszavétel\' portó megtérítés ellenében, megengedve.
Benedickt Sacbsel, Lobes 278.
Pest Pllsen, Böluneo.

m Öl
Védjegy: „Horgony".
a Hurgany-Pain-Expeller
egy régjéoak bizonyult hizlszer, mely már több mint 35 év éta locjobb fájdalom-caillapfté szemei: bizonyult kíszvéayntl, ojúzoál éa augbSIéMkaél bodörtsolés-képpen haaznilvA.
Fl^yelueatetéa. Silány hamisitTányok miitt bevásárláskor évatosak legyünk éa csak olyan fíroget fogadjunk cl, a mely a „Horgony-\' v.\'.Jjc^i\'gyel é> a Rlobter oiég-jogyzéssal ellátott dobozba van cuomwolva. Ám IIvegekben 80 tUlér, 1 kor. 40 I. éa 2 korona ós úgysxélvéo minden gyógyszertárban kapbaté. — Kraklii: Tírjk Jézaaf gyégyuer&xnél, Budapeatea.
Klchter gjifymrtán u „Arany oroszlánhoz", Prágában, Elisabothatrasao 6 nou.
Hirdetések felvétetnek lap kiadóhivatalában.
SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden h&z mellé és kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Krre azonban nem minden utólő\'aj alkalma?, (bár mind l uSió lerinéxxcJa) n.er; nagyobbrés c ha megnő i-, tvjtu* t u. m bo\', «x^ri 8ukAii*t»em érek cl íred-ményt eddig Hol lugasnak alkalmas fajokat ültettek, axok bőven ellátják háxukat ax egétx sxőlőéréa idején a legkitűnőbb maskatály ós más édes szőlőkkel.
A szőlő haxánkban mindenütt megterem b nlncien oly háx, melynek fala mellett a legcsekélyebb gondo-xással felnevelhető nem volna, eienkivül más éjiüle-tekoek, kerteknek, keritétekoek stb. a legremekebb disze, anélkül, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az egyébre hasmálbató részekből Ex a legbáladato-aabb gyOmölo, mert. minden évben terem.
A fajok ismertetésére vonatkozó, sxines fénynyomata katalogaa bárkinek ingyen éa bérmentve küldetik meg, aki cximét «rgy leveleiőlapon tuday\'a
C x i m:
Brmeliék első siölöolliiiíjlílef Nigj-Kigjs, i. p.MeljW.
mz
CSOKOLÁDÉK
TEA-SÜTEMÉNYEK
BONBONOK
DESSZERTEK
KAKAÓ
C^KES
KÁVÉPÓTLÉK
CI0C0L1T
LOBOSIC"
CS.és KIR.
^HEIM H#
Jffesf/ct -kályMAf^-^
Cd
*>■
heim féle folylonégő-szabáiyozó-szellőző kályhák más wwr6s. ooo haszwala tba m
Utánzatoktól MEIDINGER-OFEN utalással az ilt óva intünk H.HE IM ^ álló védjegyre
jTplylortéfrö. jkcrpt/crflóA
KOZPONTI FUTESEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MM£N TÜZELŐ AA/KAGJVM FÜSrMF/vrSS TŰZ£iéS5£l. E6Y kandalló több helyiséget FÜG6ETLENÜL bbfűthet.
Sxe/loz/efési. 1/ere/zdezéseA,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK.
növényház! fűtések.
legyo66refere/rcz/jA. - frospe/t/soA ésAö/fséffvetések ingyen éstérme/ifve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
OBER-DŰBLING. .K0HLMARKT7. HYBERNERG.7.
XLIII ÉVFOLYAM.
W
Öli JaJl
KöUögés, rekrdtség f»
olny nll Asodás pllen gl ors é» blilOB hatiatiak
Éljen!
Megfojt ez az átkozott köhögési
az étvágyat nem rontják és kitfln Ízűek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
fi- fi axítkoldtal raktirt
„NÁDOR-\' GYÓGYSZERTÁR
Bttdapail, VI., Vád-kOnit 17.
Egger mellpasztllla
csatbaMrineíitiiiylIoli.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.


Üzlet-áthelyezés.
i
Van szerencsém a nagyérdemű közönség és t. vevőim szíves tudomására hozni, hogy nói divatáru üzletemet a nagykanizsai takarékpénztár épületéből
a Főtéren lévő volt Köln és Licltscleiö-féle
helyiségbe helyeztem át.
Állandóan nagy raktári és dús választékot tartok a legújabb divatú bel-" és kBlffildi kiírnék- és selymekben; n-édl Ma;- és Holfald-fsle vásznak-, Schroll-féle chiffonok-, legjobb minőségű asztal- és ágyaemBskböl valamint szőnyegekben. —
Valódi cosmanosi mosókelmék; kész női kabátok és gallérok, gyermek-felöltők, férfi ós női fehórnemiiek a legújabb divat szerint, valamint minden ezen szakmába vágó czikkek bó választékban.
Figyelmes kiszolgálás, jutányos árak!
A nagyerdonifl közönség szives pártfogását kérve
Nagykanizsa, 19tH. október-hó
tisztelettel
STERN JÓZSEF.
1902 orsx fitid. kiállítás Poxioay ; UU dlj, íruyifNi.
BORSAJTOK
Árjegyzék Ingyen.
.Kincsem*, .Hegyalja*. .Kö. nyök-szerkezetű", .Mabitlo* és .Acélorsés", a hegyaljai bortermelők legkedveltebb borsajtéi.
^vWstösarDsalÉ.
nsfrjöxemO piíaalé.be\'.
-í- Föelönyei
A must sehol som érintkezik vasrészekkel! EgyszerO kezelés! Óriási erőkifejtés! A törköly egy darabban és könnyen kivehető! Egy ember által = könnyen kezelhető 1 = Szólózuzók és bogyózók!
.íillii* lepjúk ctilrifijilii lofjóiók és luigífft.
Szilágyi és Diskant gépgyára Miskolcon.
ZALAI KÖZLÖNY
WfcT. >: •(•:..
1904. OKTÖBER 22 éo.
$*é«Óí>1J
fcoéípapitjű
i
a
fcgjott c."Oii tfcvjfpa p í
Kapható: papit fiet«(ti3e\'ji(>é».
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP K I A D. .Ó a ö rí ti n HIVATALÁBAN.
D
s
Stefánia szálló
II, Taborstrasse 12.
központi ícktH. 4 j*»c u IitrAn.téít&l, 2 pere a tiroíi pAlyaudrzrtól. Omniboi él utcai vasat mln-lenfelé 4a * pályaudvarokhoz a azAl ótól Újonnan és modcmnl beírod- zre. Villámot vilijtitAa mlodroQtt, fordök 6* melegrisTeseték. Le*-nagyobb kényelem 8z .bairak: I. tm frt l-»), II. cm frt 1 60, III tm. frt 140 ki»iol|fil«s fa tilágitAsaal. ÁrmttÖmiMy ker. HtzékMk él hosszabb ottartóziodásaál. .Ninci étkezési kényszer.
HUsmann Károly tulajdonos
HrhaleU Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA
Bécs, 1., Wollzeile 11, [ilbzlot és I. emelet
Al.pitUtotl 187) 8 Telephon 809 A ca k. p^.latakartkpéoatár Ctaariar-aaim-
lája 80 í. >16. ajkn^a m.fit hi\'taléal atil\'iiuk tyara él •\'Oli ailatéiéaéra bal-él kllfl\'di a|it|ok réaréra
Siaktaafcaiek, klrdatéal tKvazatak, árán-
ba.ok lifantasaa. Lafajahb aaty htrl.p-ir|a|yi.k blrd.tikaak l\'iyw éa bémaatva
Sajat gyűjteményes-hirdet
ront a
i„K«« Frtit Preue" a „Síki Wr. Ttjlltll" ;
í hírlapokban miDdeanrmQ h\'rdetó. ríliérr, {■lat: Adat-vélell klilétak Bj.daa irl.l-} éflaak. Tara ktprl.al.lt tgy.lkl. átutal-karaai, aJáaUII Mrdatéitk atb
Z- OOYHÖKÖK 5
kerestetnek kik az üJopbxb kibaealfott
tlrvénain kl.ilitott réailatlntaak «t-
adáalsal foflalkoxnl akarnak lagaagaabb |iuiék. jatatagdlj éa >nl-fliatéa. —
Anyaj alatt forduljanak
baik-háilb.i
BUDAPEST, V., Flrdi aloa 4. aiáa a
INBYEHVÍ
kapja kiváoatra Diiodboki a mi 1
Érdekes általános árjegyzékünket -
több mint l&OO krppe\', mol; bármily siOk I négleti arer vagy érdeke* djdonaágokaál aCI-knl(/h>*tetleo. Kxy levele/ö-lap a pootoacim] megjel5líjéT»l elég, mire béroentnaoo kOI-1 detik at Érdekes klta ánoa írjegyiftk I
KERTÉSZ HENRIK Által. Wien, | Fleischmarkt 18 - 243.


vilagnira finom^tyarfmány
Egyedüli ctómsttó nagyban /vjagyarországoQ:
BRÁZAY KÁLMÁN ^BUDAPEST VIII. JózsefKőrúl5759>
-m s.jilSf
.S- 3! 5
ilílü5\'
Hock János Imakónyvei 1 forint 20 krlil 10 forintig.
NAGYKANIZSA, 1904. október hó
r[\\ GZ.
i Vagyok bitor legalkalmasabb
k J » I D É I T i R B r A K X k L
dúsan faUicrelt Oxlotemol txive. rtgyelmcbe ajinlani.
H«kUrom<.ii képa. kOnyvak éj IQu.lgi Iratok minden nem á kor aiimára ajándik á dl.tmü«ak, pompis k«»ü Im.kenrvek. amUkkflnyvak, dlutaWIpapIrok. Iriuarak, ti,ct«- «. fali-n.pU,«k. ii/»«,.j4,akok. leguj.bb haníjeáak. „.,.,• víluitíkban utalhatók. A baaai irodalom gyöngyein ki.ut a ndmat irodalom keeesett mú.el, i. b^ierea.em, USy. hogy m.ndVn tekintetben módot nyújtok becaoa Ijinyeinek kielégitíaére. Ki alkatommal uives fi gyeimébe ajánlom
HA16SZERXERESKEDÉ8EHET
a hol külOniben a t.nuló ifjúság saámira ..olgálhatok ha«nos és maradandó becsű ajándékokkal. Z.nílo mOvaket «s meeha nlkal hangaaarakal. melyek duaes ajandekok.t kepaxnek. sxlntcn taktúon tartok s esetleg ré.zletllxetésre is sxivesen itengejem lovabbi legyen axsbad túbb uj belüfajbót düsan felsxerelt
K0NYYIY8M0AIAT
bee** figyelmébe ajinU*. Névjegyaltal. eakeU.l éa bili meghívókat Izliaeien 4» JuUnvoe irakért Uszítok el. Üzletemet szivet jóakaretába ajdnlva vagyok
mély tisztelettel
XFJ. WAJDIT8 JÓZSEF
könyv-, papír*, zenemű- és bangazerkereskedú. Teljeaort folasorolt tnoatorbog-odQ igen Ooom klvltolbon, kltOnO ban^ssü. vonóval 6a zArhatO tokkal CSAK lO FRT.
A hol zongora ninoson. s gyönyörű zenét hallgatni és lánozolni szeretitek, ott ilélkülözhetlon a
^ „MIGNON" ^
szalon J.enéló mű. mely a loghosszabb operákat, ténoz-zenét stb. hangjegyről játszik
A Uiez-Jisét ■((szakítás lélkll szilgáltatji. Ara ÜS é» 32 fórint Vnli|liiikiilt u|)» tutit.
P.llai U|í L»niu IS kitstku féfhftrkitéshaa ára II írt., részlitlzitiiri Is aiikapkaU.
XLIÍI ÉVFOLYAM
Ne adfon On semmi dicséretre!
t
hanem győződjék meg sajátmaga a mi mlnUByBIttMéByflnfc megtekintése által, h{>gy nincs még egy második üzlet Bécsben, hol utolsó divatú tzolld »»pjü-Sll<8m ál moióizívitlk, úgyszintén mindennemű Sltözékczlkkak_ oly megdöbbenti olcsó áron kapható, mint nálunk.
kp eléggé
Tek. Zwieback -Lajos és Testvére Wien, VI/2,
Marialtííferstr. 111.
Kérem mintagyüjteményét megküldeni.
Tisztelettel
Walter Emma
LUDWICr ZWIEBACK & BRÚDER
—i I ■
Wien, VI|2. Mariahilferstrasse Nr. 111.
= Pompásan illusztrált DIVATKATALOGUS.
Ml LKA SUCHARD
oai\\ ... v
alpesi tej kakaó & czukorból áll\' Páratlan különlegesség.
Llnlment. Capslcl mjs.,
ílrtlir-léli
Eien elismert kltün
iiloden gyógjr»«ertirl>»n \\ fc»ph»t<S. — mindig flgye- i lemmel 103-vünk » JUt- j

oooopoooooojonoooDOOOQ oc?qocr,oooDoopoooooc
M OLL- FELE
I SE1DLITZ-POR I
Csak akxor valódiak. ha mindegyik doboi Moll A. vAdjogyét f"
ilniri.it tünteti fel. A Mill A.-féla Stldlltl.psr.lt tartó, gyögyhaUaa a lejcmak.es.1.1, gv.atr. él a|. ttltbiatalaak, gyomoréra li ?yomorbév, rtjrítt azékrakldta, m.j\'biotalom vér talaláa. aranyér és a legkilhnliöxSbb ail bitén.égek ellen, c jele. bixi.xernek évtixcd.k óta mindig nagyi.bb .Iterjedé.t axerxett.— Ara eay taaaoaétalt ara-detl dab.iaak 2 kar
Hamisítások törvényileg f en y i 11 e t ne k.
Csak akkor vtlidl,
oll-féle~1
m
ba mindenik nveg MOI.L A. véjjefyét tOnUU tel ,A. Mali- felirata dneiattal Tan alrra. A Hell-f.il

lé.b.riinr ncvexeteaen mint fájdil.noiill.pild lidlrziillil aier kóxavíay, Crna él a meghttléa egyéb kóvelkexményoinél legi.tnorete.obb tép.xer. - E|y
é.eiett eredeti üveg ára I kar. 90 KII.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb módixer ueriat két.itek gyermek él bólgy ii.ppan a hír tkaiarl ipaláaára fyaraitkak a falaittak rétiére.
Ara tfarahaaklat — 40 III. öl darab — I kar. 80 III. _Minden darab gyenoek-ixappao Hall A. véd|e«yévll vaa ellétra
F 6 s z 6 t k ü 1 d é~
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlaubeo 9. sz. Vidéki megrendcléit\'k n.ponU posuntiavét mellett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával is védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanitsán Rosenfeld Adolf Fiai.
íoooooooaoioooooaooaaioaaoaabbaaö
Indulás Harreból minden szombaton. Utazási jegyek a
Französiíchs Linie
által. Jó éa Kjora utazás. Kitdnó ellátás, borral és liquerrel együtt. Amerikai vasútjegyek minden állomásra eredeti árért.
Közelebbi felvilágosítást ingyen és bérmentve ad a
Franzöiiiche Linie
Bécs, IV., Wejringergasse S.
KÉRJÜNK CSAKIS
GLOBUS-Tl SZ TI TÓ "KIM OH A TO T
mint ezen ábra
miután sak ÉRTÉKTELEN
utánzatot kinálnak.
Fritz Schulz jun.
Aktiengesellschaft, telpzig u. Eger-
POPOFFlegjobb
ÍIStea
N^^y a világon
Csakis oroaz eredeti csomagolásban kapható. Eladási hely: Ken éa Kleln-nél.
15
a mi világhírű tápmészünk eladása által kapnak oly urak, kik rendesen gazdákat éa állutlulajdonosokat látogatnak.
Szisz marha- és állaltápszer-£?ár
üxletvexetóiége Magyaromig réifére Budapesl, Logody-utca S3.
oooaoaoaoaoaaooaaaoaaoooao aooooooooaooooao
(Neugtelu-féle ERZSÉBET labdacsok.) E pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsillendők; _ mentek minden ártalmas 8 anyagoktól, az altesti szer- — vek bajainál legjobb ered-
t|
k: O
méoynyel használtatván, gyengéden hasbajlók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Czukrozott külsejük végett még gyermekek is ssivesen veszik.
Ber 15 pllnlát tartalmazó dobos 80 61lér, egy tekeres, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnUt tartalmai, csak 2 korona. 2.46 korona előleges beküldése mellett egy tekeres bérmentve küldetik.
Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan Neustein Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi c<ak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót\' és .Neustein Fülöp gyógyszerén* aláírással vin ellátva. A kereskedelmi törvény-székileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN F .OLÖP
a8xent-Lipóthoz\' oalauett gjígjaaertira, Z. E. "In
_ BÉCS, I, PlaakearMae 6.
Kapható NagykaalaiAn: BKLC8 LAJOS éa KUK GYULA gyófraz^uttaa
ÓVÁSI
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
itioooooooaoooc
NAGYKANIZSA, 1904. október H6 29-én.
44-ik Mént
XLIIi: évfolyam.
Elörtxeltsi ári
Egén óm, . . 10 kor. — fii! Fél érre ... 6 kor. — flll. Negyedérro . . 3 kor. 50 flll. Egyes szám 20 Ml.
HIRDETÉSEK 6 h.iábos petitsorban 14, má.od«»or 12, ■ minden további torért 10 flll
N V I lTTÉ R BEK
petit soronként 20 fillérért vétót, nek tol.
A lap szellemi rónát UleUS minden kóslemény • felelís tuAeutí nevére, as anyagi résst Illeti Ms-lomények pedig » kiadó nevón cimsetten Nagykanizsára bér-mentve Intósondók.
Bérmentetlen levelok nem fogad-tatnak el.
Kóslral visssa nem kllleUk.
A nagykanizsai , Ipar-Testület, ■ a „nagykanizsai Takarékpénztár részvény társaság," a .Kotori takarékpénztár részvénytársaság," .nagykanizsai és a galamboki öukéntes tűzoltó egylet," a .nagykanizsai kisdedneveló egyoBfilet," a .nagykanizsai tanítói járáskor," a .nagykanizsai keresztény jótékony oóegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápiutézete," a .katonai hadastyánegylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai ktUvilasztmányinak hivatalos lapja.
HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ TÁRSADALMI HETILAP.
A szegényház.
(V.) Meglehetős tágas téren, nem messze a róm. kath. temetőtől van egy kunyhóforms ház. Ez Nagykanizsa város szegényháza. Két ablak nyiiik az urcára. Van benne két szoba, de egyik sem felel meg a mi építkezési szabályzatunk 54. §-ának, mely arról intézkedik, hogy minden lakosztály legalább 15 m\' tág legyen. A bútorzat ebben a két szobában egypár szalmazsák és két asztal. A két-három szegény, aki itt meghúzódik, nem lakik kényelmesen. Ezt könnyű elképzelni, Nem tndjuk, ki a gondnoka ennek a kunyhónak. Semmi esetre lehet valami, kegyes lélek. Az előirányozva volt 9000 K. segélyből nem hisszük, hogy akárcsak 200 K. esett volna a szegényházra, a költségvetésben legalább nem található oljan tétel, mely erre vonatkoznék. A mi uj szegényügyi szabályzatunk mégis megemlékezik arról, hogy a közsegélyezést ngy is lehet gyakorolni, hogy a szegény szegényházba elhelyezhető (I. 8. §. 1. pont). Tehát hová helyeznék a szegényeinket ? Hisz nincs szegényház! Pedig szegényház nélkül a szegényügy meg nem oldható.
Dél-Tirolban van egy rendes lanácsu város, olyan nagy, mint a miénk, a neve Trient. Ennek a városnak költségvetésében a következő számadatokat találjuk :
A város ad városi szegényeknek segélyt 24.500 K.
Rendkívüli segélyt 3300 K.
Népkonyhának 6000 K.
Árva gyerekeknek 4500 K.
Az aggok házának vagyis szegényháznak 15000 K.
Nem mondjnk: .Bajta, képviselők, szavazzátok most meg rögtön ti-is ezt a summát I Tudjak, megszavazni költségeket csak akkor lehet, ha van reá fedezet, vagy ha megtérül pótadó-bau. De mi azt kérdjük, hogy véli a város a szegény ügy megoldását szegényház nélkül? A milleniumi évben megszavazták rá a költséget, a költségvetésben mindeddig hiába kerestük. A felekezeti jótékonyságban, pl. a zsidóközségnél a kórház pótolja némileg a szegényházat. Ott 8—10 elagott szegény is taiál szükség esetében menedéket. De a közkórházban a szegény embert nem veszik fel, ha nem igazán beteg. Hisz az igazi betegek számára sem kerttl helyi
Egy városi szegényt azzal vigasztaltunk, hogy ezentúl jobb sorsa lesz. De a szegény öreg tagadólag iutett fejével. „Én városi szegény vagyok," mondja; .eddig koldulásból éltem, ezután is koldulásból fogok élni. Ha a boltos nem adott, nem pöröltem, ha ezentúl a szegényatya nem fog adni, akkor se fogok pörölni. Nem fogok szidni senkit. Szegény koldusnak nem szabad dühbe jönni, még ha megsértik, akkor sem, mert nekünk szegényeknek nem lehet megverekedni a lovagiasság szabályai szerint. Ha kiárendálok valami hajlékot, azt is csak az összekoldult pénzből kell megfizetnem. Ha nem ad a város annyit, hogy megfizethessem, megint csak koldulni kell, ha mindjárt titokban is. Nem a Fó-uton fogok koldulni, hanem a mellékutcákban, hol rendőr nincs, hol tehát rendőr meg nem láthat. És végül, mi történhetnék velem? Én kanizsai ember vagyok, engem innen el nem toloncolhatnak, legfeljebb
becsukhatuak és «c az én életemben nem a legrossubb dolog. Egyszer napjában csak adnak enni és melegebb szobában a tömlöcnél nem alszom külőuben sem."
A boltosok meg lakók azt mondják: „Mikor a városnál kérvényeztük, hogy a szegényügyet rendezzék, mert különben kartellbe lépünk és többé a pléh-táblásoknak nem adunk, azt óhajtottuk, hogy a város a szegényügyet végleg rendezze. Nem volt az a célunk, hogy a koldusokat a főforgalmi utcákról leszorítsuk és eltereljük innen a város más utcáiba, hanem az, hogy a szegényadót egyenletesen viseljék a lakók. A városi tanács szegényügyi szabályzatot készített, ezt a közgyűlés elfogadta, a szabályzat jé és a bürokrácia szempontjából a szegényügy meg volna áldva — papíron ; de mi nem szabályzatot akartunk csupán, hanem gyakorlati megoldást. A gyakorlati megoldás egyik leglényegesebb módja az elagott és még koldulásra is képtelen szegények elhelyezése a szegényházban. De hol van ilyen intézmény ? Csak nem az a kalyiba a temető mellett?"
Azért első sorban szegényházra van szükségünk — legalább is oly nagy szükségünk van rá — mint a járványkórházra.
Az ipariskoláknak újjászervezése.
Az ipariskolák a jelen szervezetükben és követett oktatási irányokban nem felelnek meg annak a célnak, bogy egyrészt a magyar Ipart a kívánatos módon fejlesz-szék, másrészt meg, bogy a pályát kereső ifjúságot buzdítsák az Ipari pályára lépni. Sőt őszintén kimondva, a jelenlegi határozatlan irány mellett növelik a hazánkban — fájdalom — úgyis eléggé nagy számban élő szellemi proletárok számát.
Az ipariskolák a jelenlegi nevelési rendszer mellett sem tökéletes iparost, sem mérnököt (amire különben hivatVa sincsenek) nem nevelnek, hanem átmeneti irányt követnek az oktatásban e két szak között, mely azonban a végzett növendéket a gyakorlati életben inkább a mérnöki foglalkozás betöltésére animálja, leg-kevéabbé azonban az ipari szakra, amelynek pedig a valódi célnak kellene lenni. Tény az. bogy az eddig végzett ipariskolai növendékek legnagyobb része a gyári iparban taljilt alkalmazást, még pedig leginkább oly gyáripari telepeken, ahol — mintolcsóbb munkaerővel — végeztetik velük azon teendőket, amelyeket eddig a nagyobb fizetést igénylő szakvégzett mérnök teljesített. Hát ez részben dicséri az ipariskolákban nyert kiképzést, de miután az ipariskoláknak nem céljuk félmérnököket nevelni, akik a több tudással és szükséges alapképzettséggel bíró műegyetemet végzett mérnökökkel vetélkedjenek, tehát az egész rendszert el-hibázottnak kell tekinteni, annyival ia inkább, mert a gyári iparban mint mühely-fónök, művezető, gépész stb. alkalmazást nem igen vállal és nem is talál a végzett ipari növendék, egyrészt mert a megkívántató mübelyi gyakorlata nincsen meg, másrészt, mert az iskolában nyert kiképzéséhez viszonyítva megfelelő állásnak ezeket nem tartja.
Pedig egyik főcélja lett volna az eddig követett oktatás! iránynak, hogy a gyári ipar mühelyi üzeme részére megfelelő egyéneket neveljen, de elméletileg nem lehet megszerezni azokat a szükséges ismereteket, amelyek csakis mübelyi hosszas gyakorlat ntján sajátíthatók el, amelyre azonban kellő suly fektetve nincsen és kis mérvű, leginkább gépészeti mühelyi berendezésekkel bíró ipari iskolákban nem is sajátíthatók el.
Hogy az ipariskolák céljuknak megfeleljenek, az oktatási iránynak gyökeresen át kell alakulni. Csakis szakrendszer mellett — súlyt fektetve a gyakorlati (mühelyi) kiképzésre, lehet az ipar hasznára való munkaerőt nevelői.
Az ipariskolábau találja meg minden
olyan ipari ág,) amelyet közgazdasági is ipari szempontból fejleszteni kell éa aínély képzettebb és megbízhatóbb erőt kíván, a maga külön tanszékét.
Az általános ipari tndnivalókon kívül elméletileg és gyakorlatilag képezte szak-iparossá a növendékeket oly rendszerrel, hogy az elméleti oktatás ne baladja felül a gyakorlatit. Akkor majd a növendék, ha elvégezte a tanfolyamot, nem fog azon gondolkozni, hogy tulajdonképpen milyen, ipari szakmában kisérelje meg boldognlá-Bát, hanem teljés bizaloatnal művelni fogja azt az iparágat, amelyre megfelelő és alapos képzettsége utalja.
A polgári iskolát végzett fiatal ember már képes tisztán gondolkozni és megjelölni azt az ipari szakot, amelyre kedve, hajlama és tehetsége készteti, módot kell tehát nyújtani neki, hogy az általa választott Bzakra képezhesse ki magát.
Mert ha saját kívánalmának megfelelően képezheti magát az általa választott ipari szakban, sokkal nagyobb bizalommal indul neki az ipari tanfolyamnak, mert nem kell aonak bevégzése után — a mai rendszer szerint — azon tűnődni, hogy voltaképpen miféle iparos is lesz belőle.
De a szülők is sokkal nagyobb buzgósággal fogják gyermekük figyelmét ai ipari pályára, illetve iskolákra felhívni, ha előre megállapíthatják, hogy annak elvégzése után megbatározott és arra alaposan kioktatott ipari szakmában keresheti és találhatja jövendő boldogulását, anélkül, hogy többféle szakban kísérleteznie kelljen.
Mindenekelőtt azonban el kell törölni az ipariskolai felvételt megelőző két havi mühelyi gyakorlatot, mert ez úgyis csak illuzóriuB és értéktelen.
Továbbá be kell rendezni az ipari iskolákat azon alapfelszerelésekkel, a melyeket az egyes Iparágak mübelyi gyakorlatának elsajátítása megkíván; módot kell nyújtani, hogy a növendék a tanfolyam bizonyos részében oly ipari telepek műhelyeiben foglalkozzék, amelyre képezni óhajtja magát. S bogy e tekintetben akadály ne merülhessen fel, a kormány minden olyan ipari vállalatnál,
TÁ RC A.
Egyetlen nalloniás.
— Angolból. — — A , Zalai Kóilóny" tirrAj*. —
— Igazán szégyen, hogy még egyetlenegy ember se kért feleségül, dacára annak, hogy már egy óv óta bo vagy mutatva. Azok a csúf kis Beaton-Ieáuyok, akiket veled egyszerre mutattak be, már legalább egy féltueat kosarat osztogattak széjjel I
— De hiszen én nem tehetek ■ róla, mama! _ fiültotl fel a kis Vera kétségbeesett. _ Utoljára én nem járhatok a Iirliak után. Persze, nem vagyok elég mulatságos és unják magukat velem. De e" \'I61!1 vaí=yok képes olyan dolgokat mondád, nekik, mint amilyeneket a Beaton-lányok szoktak.
~ Al. fiatalkoromban velem is •« ^ty,tnUfiatal°!C-jeg),eI\'e m6g
SKgéuy kis Verának nagyon nehéz „ Hiába volt olya?szép, mint
sását a u *TM; nom » ^sa-
hal ltotFííi mi,tt
zatl! t? I\'" P°dig folyton azzal
Kűlőnhnn r°ao" m4r ™laliit ,nagának. fett,"?®1 szerelte a leányát
«4otL? CbciéD\' " mindiS MgjT cs .elfoglaltságát hozta fel
"rtmnS « volt az egyetlen
"\'iliázba vao.\\Dwné°J0 ma«íral »\'"«
% este , t.- 1í™1""*".
lőbb léP9tt «
—---^jzmházban és olyan művé-
------ játszotta a Sir Guy Tempóst
I szerepét, hogy. ettől kezdve a fiatal leány csakis reá gondolt, vele volt tele a lelke, I és ozentul könnyebben el tudta viselni | szűlőinok közönyösségét Fenton tulajdon-i képpen dúsgazdag fóur volt, aki a Fentou nevet használta a színpadon. Csupáu szívességből mutatta nagy tehetségét a közönségnek. Már nem volt fiatal ember, de ugy az életben, mint a színpadon rajongtak érette. Verácska akkor látta először.
A nyár vége felé Vera az édesanyjával egy közel fekvő kastélyba tett látogatást, ahol az őszi versenyekre nagy sokaság gyűlt egybe. A leány már előre rettegett, hogy miként fog a férfiakkal beszélgetni, és az anyja is jó előre megadta tanácsait. Mikor az állomástól a ház felé hajtattak, így szólt hozzá:
— Most aztán ne ülj szótlanul, szem-losűtve a helyeden. Különösen majd az ebédnél beszélgess sokat. Hogy mit, ax mellékes, de ugy intézd, hogy a látszat után mindenki jókedvűnek gondoljon.
— Megpróbálom, mama — ígérte Vera csöndesen.
— Nagyon örvendek. Verácska, hogy megérkeztél — szólott a háziasszony, mikor megérkeztek — egy nagyon kedves embert akarok bemutatni neked.
— Újra együtt vagynnkl — kiáltott, elő most a háttérből egy hang és Vera felösmerte a nagyobbik Beaton-leányt, aki mindig szívélyes volt hozzá és szívesen szolgált útbaigazításokkal.
— Oh, Vera, egy olyan kedves úriember tartózkodik most itten. Előre tudora, hogy rajongni fogsz érte. Thornbnrynek hívják és én már elvesztettem a szivemet miatta. De ő rám se nézi
Vera álmodozó tekintettel nézett maga
elé. Eszébe julott a Fenton gyönyörű alakja és azt gondolta magában, hogy ó csakis ezért az egy emberért volna képes rajongani.
Amint elgondolkozva állt a helyén, egyszerre csak hevesen dobogni kezdett a szivo, a lábai pedig csaknem gyökeret vertek. A nappali szoba túlsó oldalán a háziasszooynyal a karján Fenton jelent meg, éppen ugy, ahogy a eir Guy Tem-pest szerepében játszott. Az első pillanat után birteieu ki.akart szökni a teremből, de már késő volt. Chiltonné megállott előtte és így szólt:
— Édes Verám, Mister Thornburyt akarom bemutatni neked.
— Nagyon boldog vagyok, hogy meg-ismerkedhetem vele, —r szólott a jól ismert lágy bang és a leányon újra erőt vett régi zavara és egy szót sem bírt kiejteni.
— Ugy tudom, hogy én leszek szomszédja az obédnél, — folytatta a férfi és a karjára tette a leány kezét & Vera, nagy csodálkozására egyszerre csak megszólalt és egész ebéd alatt, félbeszakítás nélkül diskurált vele. Egyszer-kétszer észrevette azt is, bogy az édesanyja elégedett pillantásokat vet reá.
De miholyt valaki a fiatalemberek közül beszélgetni kezdett hozzá, ujnt néma és unalmas lett, ugy, hogy mindenki óvakodott a szomszédságába kerülni. Csak az egyetlen Tbornbury volt az, aki híven kitartott mellette és rögtön melléje ült, mihelyt látta, hogy egyedül vas.
Ei így ment egy pár napig: A Vera mamája végre is megunta, hogy a Beaton-leányoknak nagyobb szerencséjük van, mint az ó leányának és egy napon haragosan kifakadt és élhetetlenséggel vádolta
leányát. Kz pedig annyira kisírta a szemét, bogy nem vehetett részt a délutánra torvozett kirándulásban és valami ürügyet kerosve, otthon maradt. Mikor a kis csapat elhagyta a kastélyt ő szomorodott szívvel kereste fel a park legfélreesflbb ösvéuyeit.
— Ob, már nem birom tovább ezt az életet! — kiáltott fel késégbeesetten és kezeit tördelve leült \'a gyepre. 4
— Miért van így elkeseredve? — kérdezte a percben a Thonbury kedves haugja mögötte.
Vera nagyon röstelte magát, hogy valaki meghallotta kifakadását, de azért mégis ugy tetszett neki, mintha kékebb lenne az ég és fényesebben sütne a nap. - — Azt hittem, bogy maga is elment a kirándulásra, — hebegte zavartan.
— Akartam is menni, de megfájdult a fejem és itthon máradtam. Éppen erre sétáltam, mikor meghallottam kis panaszait és azt gondoltam, hogy hátha enyhíthetnék a bánatán.
— Ugy-e nagyon együgyűnek tart, amiért sírok?
— Együgyűnek? — kérdezte a férfi szomorúan. — .Igazi úriember sohase tarthat egyűgyűuek egy nőt, ha az bánatában sir.
— De a papa mindig azt mondja, hogy sírni csacsinig.
— Nincs szerencsém ismerni az édes atyját, de azt hiszem, hogy ó se tartaná azt, ha egy asszonyt igazi bánat miatt látna sírni. De mondja, nem enyhítené áz bánatát, ha nekem elmondaná az okát?
— Oh, hiszen semmi bajom nincs. — csak olyan egyedül érzem magamat .\'. .
— Szegény gyermeki — szólott a férfi és megsimogatta a leány kezét.
Olyan résztvevő hangou mondta ezt a a két szót, hogy a leány rögtön kiöntötte előtte szive keserveit.
— Szegény gyermeki — ismételte a férfi, azután hozzátette: — De azt hiszem, abban csalódik, hogy férfiak kerülnék a társaságát. Én például nagyon jól érzem magam körében.
— Bárcsak maga lenne az apára! — kiáltott fel Vera könyes szemekkel.
— Az már nem lehetek, de ha elég vouzalraat érez irántam, jöjjön hozzám feleségül. Lássa, én végtelenül szeretem magát és nagyon boldoggá tehetne, ha akarná. . ■ \'[■\'-\'
Vera egész testében megremegett. E váratlan szavak hallatára egy percig nem tudta mit csináljon. De aztán vére lüktetéséből, szivének heves dobogósából meg-érezlo. hogy ez több a rendes szeretetnél.
És mikor Tbornbury magához vonta őt, átkarolta a nyakát és engedte, hogy a férfi hosszan megcsókolja az ajakát.
— Mondja, szerelmes vagyok én? — kérdezte tőle a leány kis szünet múlva.
— Legyen nyugodt, hogy az, — válaszolta a férfi vidáman.
Chlial kSzmondás.
Egy chínai közmondás igy szól: hogy az "ember e főidőn boldog lehessen, Sustscban-bau kellett születnie, Cantonban élnie és Lianchanban meghalnia; mivel az első városban a legcsioosabb emberek, a másodikban a legnagyobb kincsek, a harmadikban pedig a legjobb koporsók vannak.
Lapnak mai számához íéliv melléklet van csatolva.
XL1II. ÉVFOLYAM.
(2)
ALA1 KÖZLÖNY
1904. OKTÖBER 29-én.
amely bármid című állami ied\'wméoyt vagy munkát nyer - szerződésileg biztosítsa azon jogot, hogy bizonyos időben, az ipariskolai növendékek mühelyi ismereteiket annak műhelyeiben gyakorlatilag
"Epedig az ilynemű átalakulás sok nehézséggel van összekötve, de meg egyszerre ugy Bem valósiiható meg, hogy Ken iparág kapjon külön tanszéke , válassza ki a kormány azon iparágakat, .melyeknek művelése legsürgősebb és fokozatosan bővítse azokat.
Az ipariskola csakis ugy tehet üdvös szolgálatokat a hszai iparnak, be elsősorban önálló iparosokat oevel, akik ipari szakukat alapos tudással, finomult ízlé sei és megbízhatósággal fejlesztik a akik képzettségűknél\' fogva a m«gyar ipar irányításában és annak térfogl.lá.ában hathatósan közremunkálkodhatnak.
Csakis akkor lehet majd szó igazén magyar iparról és csakis ilyen uton lehet meghonosítani sok oly ipari szakot minálunk is, amely szaknak produktumaiért a jelenben milliók vándorolnak költőidre. S hogy ez mielőbb meg«zűnik, arra erős reménységünk nekünk Hieronymi kereskedelemügyi miniszterünk, aki alapos tudással és igazi jóakarattal indította meg ezen fontos ügynek: az iparoktatásnak reorganizálását.
Hektowatt vagy égési óra? Megbizható-e a "villamos óra?
Nemcsak Nagykanizsán, hanem mindenütt, ahol villamos világítást bevezettek, a legnagyobb érdeklődéssel kiséri a fogyasztóközönség mindazon dolgokat, melyek az áramfogyasztás ellenőrzésére vonatkoznak. Es ez nagyon természetes is, minthogy saját zsebeiről lévén szó, a publikum nagyon bizalmatlan. Valjuk be őszintén, egyik-másik helyen elég jogosan; főleg pedig ott, ahol az áramot szolgáltató telepek magánosok és társaságok tulajdonát képezik. Ezek elörebocsájtása után szolgálunk néhány megjegyzéssel a mi villamos világításunkra vonatkozólag.
Az óra hektozoatt órákban adja a fogyasztott energiát. Ha 16 gyertya-fényű lámpákról van szó, közel járunk az igazsághoz, ha az óra indikációját 1-8-cal szorozva, a lámpák égési óráinak számául fogadjuk el az eredményt.
Ennek indokolása az, hogy a használatos hosszú élettartamú lámpák energiafogyasztása gyertyánként körülbelül 3-5 wattot tesz ki. Egy hektowatt óra tehát 100/3\'ő=28"6 gyertyának felel meg, ez pedig körülbelül 1\'8 szorozva a 16 gyertyának (1-8X16 28-8.) A. különbözet gyertyákban tehát égési óránkint 0\'2 gyertys nálunk.
Ha a felszerelt lámpák nem 16 gyertyafényück, hanem vegyesen 8,10, 12, 16, n-6, 32 stb. gyertyásak vagy ha 16 normálgyertyafényü lámpák specifikus fogyasztása nem 3 5 watt, hanem vegyesen 1-5-2 wattól (Nernst, Osminm, vagy közönséges kisfeszültségű 15—25 wattos izzólámpák) 4—5 wattig (nagy feszültségű 200—250 wattos izzólámpák) változik, a fenti egyszerűsített számitásnak semmi alapja nincs. Tehát a szóban lévő átszámítási mód csak speciális a fent emiitett esetben bir érvénnyel.
Mikor jár helyesen a villamméró és hogyan kontrolálhatja maga a közönség?
A rendesen használatos izzólámpákkal (3-5 watt pros gyerlya) könnyen ellenőrizhető az óra helyes járása. Az eljárás a következő: bizonyos számú (n) ilyen izzólámpát kapcsolunk a fogyasztási körbe, melyből minden más fogyasztó objektumot kikapcsoltunk és mielőtt az áramot megindítottuk volna, megfigyeljük az óramutatók állását. Ha néhány — Z — órán keresztül égettük az N. lámpát az óra, helyes indikáció esetén NXZ/1\'8 osztályrésszel haladt előre, kntatváo a fogyasztott hektowattorák számát. Ha ennél lényegesebben többet mutat, vagy az óra hibás, vagy a berendezés rendben szigetelés tekintetében
és az óra a rossz szigetelés következtében veszendőbe ment áram-mennyiséget is indikálja.
A hitelesített fogyasztásmérők kezdetben természetesen jól mutatnak. Az idő behatása, a szerkezeti részek elkopása folytán az órák idővel már nem regisztrálnak jól s adataik már nem megbízhatók. Az órák ezen fogyatékosságát másutt fejtegetem, röviden itt megemlítem, hogy azok érzékeny részei annyira befolyásolják a hitelesítés megbízhatóságát, hogy a garantált 3 év alatt is mindenesetre többet vagy kevesebbet fognak mutatni. A német hitelesítési törvény előírja az összes typusu árammérőknek a Reichs Physikalisches Institnt* által való felülvizsgálását, hitelesítését. Nálunk sajnos ilyen törvény nincs. A Bláthy-féle áramszámláikon kivűl, melyeknek hitelesítését a Ganz cég végzi, az összes használatban lévő fogyasztásmérők külföldről hozatnak be, melyeknek hitelesitését hivatalból nem eszközlik. Tekintettel arra, hogy a fogyasztóközönség teljesen ki van szolgáltatva az ilyen óra által az áramot szolgáltató cégnek, közérdek szempontjából szükséges az órák kötelező állami hitelesítése. Ezen kérdés nem uj és már régen tárgyalnak mérvadó helyen törvényhozása végett, sajnos azonban, hogy a lölb év óta tartó tárgyalásoknál a dolog előbbre nem jutott,
A. OVIK városi tisztviselők fizetésemelése.
A pénzügyi bizottság a lefolyt hétben serényen folytatta munkálkodását Néhány napra azonban félbe kellett szakítania a tárgyalisokat, hogy bevárja a városi szabályszervezet tárgyalására kiküldött bizottság jelentését. Hogy a városi tisztviselők fizetését a város közönsége rendezhesse, szükséges, hogy az eddig érvényben volt városi szabályszervezel 49. §-ának intézkedéseit megváltoztassa. Ez a szakasz tudniillik a városi tisztviselők fizetését állapítja meg. A szervezőbizottság egyetértöleg a pénzügyi bízott sággal a következő javaslatot fogja a közgyűlés elé terjeszteni:
1. Polgármester fiz. K. 6200 l ikbér 1000.
2. Főjegyző „ . 3400 . 800
3. Főkapitány . . 2900 , 480.
4. Árvasz.előadó . . 2600 . 480.
5. Kőzlgazg. . . . 2200 . 440.
6. Aljegyző . . 1600 , 300.
7. Ügyész . . 1400. —
8. Pénzláros . . 2200 . 440
9. Adóellenőr . . 2200 . 440
10. Számvevő . . 2200 , 410.
11. Közgyám . , 1600 . 400
12. Gy.-ellenör . . 1400 . 300.
13. V. orvos . . 720. —
14. Mérnök . . 3400 . 480.
15. S.-mérnök , . 2400 . 400
16. Erdőliszt . , 2200 , 400.
, lótarlási költségek 800. 17 Katonai előadó űz. K. 2000 , 400.
18. Alkapitány ., . 2000 . 400.
19. Könyvelő , „ IDOO . 300.
20. Levéltáros . „ 1500 , 300.
21. Adótiszt . . 1400 . 300
22. Rendőrbiztos . . 1400 . 300. A többi hivatalnokok, valamint a
rendőrök fizetésjavitást nem kapnak, ellenben lakbérüket 120 K.-ban állapították meg.
Ezzel a javaalattal a novemberi városi közgyűlés fog .foglalkozni.
"hírek.
— Halottak napján. Fájó kebellel zarándokolunk a halottik vároaába, — a temetőbe. A mulandóság éa örökkévalóság nagy eszméjének van e nap szentelve. Magunkba ezállunk, életünk
végével foglalkozunk, - azzal a kérlel-hetetlen véggel, mely ugy a l«\'j«m«bb
mint a legnyomoraaágteljesebb élet után egyformán bekövetkezik. .
Követni tudjak u élet folyamét a születéstől a airigj de itt aztán oly rejtély elé jutunk, melyről a mai pozitív tudomány semmi fogalmat nem ad. Ámde a. emberi ész mégis felveti a kérdést: mi lesz belőlünk halálunk után? A pozitív tudomány erre csak egy szóval felel: por. Az ész, mely a Baját őntuda tában sokkal mageaabb a máanemű erőt érez, mint milyent ,a porban* látni megszokott, nem elégetik meg e felelettel; hivatkozik az anyag örökkéválésága mellett az erőnek hasonlóan örök tartamérj s felemelkedik a transzcendentális szellemi magaslatra a Innen igyekezik a kérdéat megoldani. Ezzel az ész a hit magas Síférájába lépett ...
így jut el a kulató szellem a vallás vigasztaló tanaihoz.
Ez ad a léleknek uralmat az emberi életben, ez ad neki erői, bizalmat és reményt a halálban; ez löti össze a pozitív tudomány emberét a hittel; mert mig a ml pozitiv tudományunk teljeten lesújt feleletével, midőn ma nekünk azt mondja a temetőben, hogy .porrá leszünk*: addig a hit kiigazítja a tudomány e rettenetes szavát a felemel magához, midőn vigasztalva minket, azt súgja lelkünkbe, hogy .feltámadunk".
A kegyelet érzetének szentelt napján elmélkedünk az örökkélarló mulandóság emlékein. A csalidfentartó atya, a szeretetet Istápoló gondos anya, a azűlők egyedüli őrömét képező kedves gyermek, a jó rokon, a bánatban és örömben egyaránt velünk értő jó barát hervad-hatlao emlékének szenteljük e napot. Kimegyünk a holtak birodalmába, fól-ujitjuk emlékeiteket és lelkileg megkönnyebbülve, mintegy erőt nyerünk aa élet terhes küzdéséhez. Sokan voltak, kik ma egy éve még velünk együtt a kegyelet emlékeinek érzésére adtak kifejezést és ma mér csak az emlékük él közlünk. Társadalmunk ismertebbjei közül az elmúlt évben a kövelkozök hunytak el: Goldschmied Jakab ci. és kir. számvevő tiszt, november 5-én. Krausz L;pót vendéglős, december 12-éu. Ábel Altjos kereskedelmi ügynök, Jtnuár 81-én. Tinagl Lajos szállodán, február 7-én. Tillmann Károly tanár, lebrnér 8-én. Barts György nyug. kir. végrehajtó, májas 12 én. Deák Péterné, Asztalos Irma, rendőrfőkapitány neje, junius 13-án. FischBr József magánzó, junius 18-án. Botfi Károly nyug. városi erdőmeater, junius 21 én. Harkányi Ede kir, tanácsos, julius 17-én. Kondor József nyug. tanító, julina 28 án és neje szül. Krausz Róza, szept 10 én. ÜBigaházy Gábor nyug. gazdatiszt, augusztus 23 án. Gross Miksa méazáro?, azept 24 én. B r ű í k Márkus szállító, október 5 én. Nagy Lajos dr. ügyvédjelölt okt. 27-én.
— Zrínyi Bala utja. Zrínyi Béla városunk szülöttje világjáró útjában Herátba Afganistánban érkezett és ott Separsala tábornok vendége volt Onnan Kabulba akart menni, de nem engedték meg, mire Zriuyi visszatért Meshedbe Perzsiába. Itt azonban kolera dühöngött, melynek ő is majdnem áldozata lett. Csak azért nem halt meg, mert a „magyar erósebb a koleránál* mondja ó Meshedböl Naserabadba ment, hogy megkísérelje az utat Beludaisztánou át Judiába. De az engedélyt az indiai kormánytól még nem kapta meg Ha ezt neki meg nem adják, akkor hajón megy Bombaybe és onnan Tibetbe. Annyira összeforrt már az ázsiai viszonyokkal, hogy igazhitű mohamedánnak vallhatja magát Aliut Uoslemhivőt mindenütt szívesen fogadják, majd hogy .hajba nem kapnak* miatta, amint ő irja. Az afganisztáni nők elleu sok a panasza, először csúnyák, még a fiataloknak is ez az öreghibájuk, aztán az orrcimpában is karikát hordanak. Az is bántja a mi nemes utazónkat, hogy nem házasodnak törvény szerint Az élelcezés nem felel meg a magyar
konyha recipéjének. Csak birka- és kecskehúst esznek. Korcsmának, kávéháznak híre sincs.
— Dr. Nagy UjM. Egy fiatal, alig 24 éves ifjú életét oltotta ki a halál. Dr. Nagy Lajos, ügyvédjelölt, lapunknak volt munkatársa, sorvasztó betegségben f. hó S7-én este elhunyt A mindennapi élet egy-egy tragédiája fejeződött be. Egy tehetséges ifja, telve működési kedvvel, szorgalommal, nagy küzdés közt elvégzi tanulmányait, tantyelét adja annak, hogy a hírlapirodalomnak, a közgazdaságnak és a jogi szaknak hivatott munkása lehetne. A tudat, hogy hozzátartozóit agya munkájával feDn kell tartania, mozgásba hozza szunnyadozó tehetségét és alig, hogy célt ért, szárnyszegetten letör a méta előtt. Ez az élet szomorú-játéka. Ezelőtt öt évvel kerüli lapunkhoz, a „Zalai Közlöny"-höz. Már első cikkei megkapták olvasóközönségünket. Szabatos előadás, világos és ahol kell, lendületes stílus és mélyreható bölcselet jellemzik cikkeit Társadalmi és közgazdasági fejtegetésekkel szeretett főleg foglalkozni. Két évig dolgozott lapunknál. Aztán abbahagyta a zsurnalisztikái munkát és fokozott erővel folytatta a jogi tanulmányokat Szigorlatait kitüntetéssel tette le. A jogi pályán is sokra vitte volna, ha a halál nem vet véget lázas tevékenységének. Az elhunytban Nagy Samu hirlapiró testvérbátyját gyászolja. Holnap délelőtt 10 órakor temetik.
— Halk\'ozás. Jancsi István a polgármester mellé rendelt városi hivatalnok október hó 23 án, 36 éves korában rövid szenvedés után meghalt. Temetése hivatalnok társai részvétével f. hó 24-én ment végbe. ,
— Babakiállítás. Mi az a jótétemény? kérdezte a tanilónó a leánykáktó\'. A leányok persze nem tudták megmoodani. A tanítónő megmagyarázta nekik, aztán ismét kérdezte a leányokat Erre feláll a kis Margit és azt moudjt: A baba is jótétemény, mert egy szép babának örülni tudok. A kis Margitok kívánságait akarja teljesíteni az a gyöuyőrO babakiállítás, mely a Kaszinó dísztermében f. hó 5. és 6-án délután 3-8-ig lesz látható. Az örökké fáradhatatlan Vidor Samuné védnöksége alatt rendezi ezt a kiállítást az izr. jótékony nőegylet. A belépö-dij 40 fill. Buffotről ls gondoskodva van. A babákat és a beküldött kézimunkákat meg is lehet venni, persze — potom áron.
— A reformáció ünnepe. A helybeli reform, templomban f. hó 30-án, azaz vasárnapon a ezokásos istentisztelet keretében reformációi emlékünnepet fognak tartani. Az alkalmi szent beszédet Kádár Lajos ref. lelkész mondja
— Bizottsági ülések. Mint már előző számunkban is jeleztük, a városi szervezési szabályrendelet módosítására kiküldött bizottság f. hó 23. és 24-én Vécsey Ziigmond polgármester elnöklete alatt ülésezett, mely alkalomból a városi tisztviselők, elöljáróság, kezelő- és szolgaszemélyzet illetményeire vonatkozó szakaszt véltté tárgyalás alá és beható eszmecsere után oly értelmű javaslattal fogja a legközelebbi közgyűlés elé terjeea-teni, hogy az eddig azokásos pótlékot megszűntetve, a megfelelő ősszeggel a fizetés emeltessék és bogy az eddig nélkülözött lakbér címen szintén megfelelő összeg vétessék fel.
A pénzügyi bizottság f. hó 20 én ujnépi Elek Lipót elnöklete alatt tartolt gyfllé. határozatából kiemelendő, bogy a város területén létesítendő mély torién kut léteaitbetésére 28,000 korona m.ximalia összeg előirányzását hozza javaslatba. At 1905. évi városi költségelőirányzatot a szervezési bizottság határozatát Illetve javaslatát figyelembe vére, letárgyalta és azt elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. Aa építésügyi bizottság októ-
ber hó 26-án Szommer Náthán bizottsági alelnök elnöklete alatt a városház tanácstermében szintén ülést tartott, melyen azonban csak kisebbtermészetű magán-építkezéseket illetve \'átalakítási munkálatokat kérelmezők kérvényeit tárgyalta le.
— Url-eatély. A nagykanizsai .Társaskör\' november bó 4-én este, saját betylaégében ,Uri-estély* cím alatt társas-vacsorát rendez. Az estéiyen, mint azt a cim is jelzi, csak .urak* vehetnek részt Egy teríték ára 2 kor. 40 fillér.
— Kinevezések. Léránt Gábor mezé-csáthl kir. járáabiróaági írnokot, a győri kir. főügyész a zalaegerszegi kir. ügyészséghez Írnokká nevezte ki.
Demes Elek balatonfüredi szeretelhízi tanítót, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a kékicai állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki.
— Áthelyezés. Nagy J. Géza Csáktornyái állami tauitóképző-intézeti segédtanárt, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mioiszter, saját kérelmére a kolozsvári tanítóképző-intézethez helyezte át.
— Megyeblzottságl tag. Dr. Csák Árpádot, a keszthelyi járás volt főszolgabíróját és a .Keszthelyi Hírlap* szerkesztőjét e bó 20-án a karmacsi kerületben megyebizolisági taggá válaaitották.
— Esküvők. Pécely József, a fischsu-i cs. és kir, alreáliskola őrmestere lolyó hó 23-án vezette oltárhoz Tancenberger János városi hivatalnok leányát, Hedvig kiaasszonyt. — Váberer Hermán Bos. novi-i lakós, vasúti tisztviselő, október bó 25-én kötött hátasságot Szauer Margit kis-asBzonynyal, 8zauer Ede termény-kereskedő leányával Nagykanizsán. Mint tanuk: Geizl Viktbr építőmester éa Gecsevics Ferenc Bos. dubica-i lakós, kereskedelmi vállalkozó szerepeltek.
— Választmányi ülés. A magántisztviselők országos szövetségéoek nagykanizsai választmánya e hó 26-án ülést tartott, melyen a központtal való levelezés tudomásul vétele után. a rendező tanfolyam ügyét tárgyalták. Hosszas és behttó vita után elhatároztatott, hogy f. é november 15-től kezdődőleg februárig a magyar- és német gyorsírásból és a dijstabástanból, miután a szükséges tanerők a tanítást elvállalták, tanfolyamot nyit. A szövetség tagjait, hogy ezek a tanfolyamról minden irányban felvilágosítást nyerjenek, a szakelőadóktól azerkesz-tett prospektusban fogja a tanfolyamról értesíteni. E határozlatott továbbá, hogy Klanzál Gábor az első felelős magyar kereak. miniszter születésének 100-ik évfordulóján, f. évi november 18-án díszgyüiés tartassák, melyen Schnlhof Akós elnök ur és Nagy Samu ur mondanak beszédet..
— Rendelőt. Halottak napjának elő-estélyén,, vagyis kedden folyó évi november hó 1-én a rom. kalb. temetőben a zavartalan nyilvánítása, valamint a közrend érdekében a következő intézkedéseket léptetem életbe, melyek szigorú megtartására a közönséget a saját érdekében is felhívom: A temető közép főútján, valamint a szélesebb oldalutakon is a járókelők folyton a baloldalon tartoznak haladni. Az utakon való megállás, álldo-gálás, valamint a kutyáknak a sírkertbe való bevitele szigorúan tiltatik. Dohányzás a kegyelet nyilvánítás ideje alatt, vagyis déltől fogva a temetőben szigorúan tiltva
\' van, hasonlóan tilos a lámpák, koszorúk, világok megérintése és rongálása, sírhalmok gázolása vagy hasonló kegyelet elleni cselekmények. Ugyanezért felhívom a Bzülőket, gyámokat, iparos mestereket stb., hogy gyermekeiket vagy taooncaikat felügyelet nélkül és egyedül a temetőbe ne eresszék. A sírok kivilágításának megkezdése nincs időhöz kötve, azonban este fél 9 órakor az összes lámpák eloltandók és hazaszáilitandók, mert pont 9 órakor a temető bezáratik. Mindazok ellen, kik ezeu rendelet rendelkezéseit megszegik, a kihágásí eljárás fog folyamatba tétetni.
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyeaült önsegélyző azövet-kezetnél a november hó 1-ére eső befizetések az ünnep miatt 3 án tartatnak meg. —
— Feató tanfolyam. Mult számunkban megemlékeztünk Bogár Béla festőnek városunkba érkeztéről. Ujabban ar-ról értesülünk, hogy a iatal művész festő taololjfamot fog nyitanl. A mind
Folytatás a mellékleten.
fERENCZ JÓZSEF KESERŰVÍZ
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÖ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZERL

wm Melléklet a „Zalai Kfolfay 1904. évi aktébw hé 29-)kl 44-lk azáwálwz.
■■M
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904 OKTÓBER 39-én.
jobban terjedő squarell és tempera fes-ítéseo kívül rajzolást és olajfestést is ta-í.nit A üatal festő városaokban már ko-\' rábban jé hírnevet Bzerzett müveivel s csak örvendeni tudunk, hogy így alkalmat nyújt a vámosunkban gyenge lábon álló esztétikai nevelés elöbhrevitelébez.
— Gazdasági előadás. A Nagykanizsa és járási gazdakör meghívására Agh Endre ismert gazdasági íré f. év november hő 6-án Nsgykaniz-án a városház dísztermében műtrágyázásról szakelőadást fog tartani.
— Erős, egészséges gyermeket nevelni minden anya egyedüli célja, 8 ezt eléri, ha gyermekét a serdülő korig Csukamájolajjsl táplálja. E célra legjobb a Zoltán-féle c-mkamájolaj, melynek se rossz ize, se szaga nincs a a gyermekek nagyon szívesen veszik. Üvegje 2 korona a helybeli gyógyszertárakban.
— Öngyilkosság. Bébecz Józsefné, Prisznyák Mária gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Nagyon elkeseredett emiatt, de lelkigyötrelmeiről nem szólt senkinek. Egy őrizetlen pillanatban borotvával íelvágia jobb és balkarjának ütereit. Dr. Mayer és Dr. Schwarz orvosok a
. beteghez siettek, de mielőtt az ereket elköthették volna, a szánalomra méltó asszony kiszenvedett.
— Kölcsönkért halotti koszorúk. A szegénység sokra ráveszi az embert. Ujabban arra vette rá az alsóbb néposztálybelieket, hogy halottjuk koporsóját kölc-önkérl koszorúval díszítik fel.
: Nem elégszenek meg egyszerű természetes virágból font koszorúval, meg a divat psrancsolja, hát a temetés vállalkozójától vagy az asztalostól csinált virág koszorút kérnek kölcsön szerény díjért, ezt azután a kopdrsórs teszik. Mikor azután elföldelték a halottat, a koszorút visszaviszik. Másuap azután másik ravatalra kerül s koszorú s jár rendről rendre a halottas házakhoz. Hát igen veszedelmes divat ezl Különösen ma, mikor annyifét) ragadós betegség uralkodik, kivált a gyermekseregen. Elcipelik azzal a koszorúval házról-házra a kór csiráit s terjesztik a ragadós nyavalyát. Fontos érdek az emberi élet és az egészségügy fontos érdeke követeli, hogy népünk ezt a veszedelmes szokást abbahagyja. Ha máskép nem, hát a hatóságnak kellene szigorú rendelettel ezt a betegségterjesztö divatot megszüntetni. Annál is inkább, mért legtöbbször tálsii \' csak hiúságból fakad.
— Szarvas szálloda. Városunk elsőrangú szállodája, a .Szarvas- vezetésében november 1-tól változás áll be. özv. Tioagl Lsjosné, ki eme szállodát több mint egy évtized óta mintaszerűen vezette, visszavonult a magánéletbe. — Felhívjuk olvasóink figyolmét ez érdemben alább közölt hirdetésünkre.
— A Pénzllsztvl8elók orsz. egyesülete Budapesten saját klubbhelyiaégei-ben,\'az Andrássy uton oki. számtisztek és pénzintézeti felülvizegálók kiképez-tctése céljából tanfolyamot rendez a köuyvitelből, ügykezelésből, váltójogból és sz összes pénzintézeteket érdeklő ismeretekből." Az előadók részben akadémiai tanárok, részben pénzintézeti tiszt" viselők. Kzek közölt van Bun József is, a Pénzváltó és Leszámito\'ó bank lisztviselője, mint az ellenőrzés és ügykezelés előadója.
— Balthazár mester Nagykanizsán.
Ma Bzotubaion és holnap vasárnap lesz alkalma a közönségnek annyi sok haszon-tslau kókler után gyönyörködhetni a hírneves nagyszabású bűvész Baltbazár Alajos mutatványaiban. Előlegezhetjük neki bátran a bizalmat, mert a budapesti és az orazáü nagyobb városainak lapjai nagy dicsérettel és elragadtatással-irnak előadásairól, eói ezelőtt pár évvel városunk közöuségo is alig tudott betelni mutatványaival ugy, hogy a bucsa előadásán városunk egész inteligencíája megtöltötte a Polgári Egylet nagytermét. Emlékszünk, nogy az 6 mutatványai egyszerűen mesébe álomországba illők. Mintha valósággal az
ördögökkel és boszorkányokkal paktálna,
pedig ezek tisztán cssk megfejthetetlen kézügyességen slapulnak.
— Isten ildAia Lakácsnál! Ezen jelszó a most lefolyt XIV. sorsjátékban is fényesen bevált Fenti bankháznak ezernyi vevője\' jutott már az ott elélt nyeremények által vagyonhoz és állandó jóléthez. Az előzékenység és a bármily nagyságú nyeremények azonnili éa diszkrét kifizetése (a nyerő sorsjegyek egyszerű visszaadása ellenében) Lukács Vilmos bankházát annyira kedvellté és népszerűvé tette, hogy sorsjegyeit mindenütt a legnagyobb előszeretettel várárolják. Értesítjük a közönséget, hogy közkedveltségnek örvendő /osztálysorsjegyei a hel) beli ifj. Wsjdits József cégnél is beszerezhetők s Igy a felesleges levelezés és portóköltség megtakarítható. Ajánljuk t. olvasóinknak, hogy sorsjegyeiket ezen cégnél vásárol ják, mely a Lukács-bankháznak helyben és a környéken kizárólagos elárusítója.
— Üzletáthelyezés. Lapunk t. olvadóinak becs. figyelmét felhívjak lapank hirdetési részébeu lévő Stern József féle üzletáthelyezési birdetméoyre.
— A Magyar Festőművészet Albuma. A magyar könyvkiadványok terén, feltűnést keltő diszmüvel fog a Pesti Nipló olvasóinak karácsonyi ajándékai kedveB-kedoi. Címe: A Magyar Festőművészet Albuma, és gyönyörű foglalatja lesz a magyar festőművészet remekeinek: Kupec-kyt,ól és Mányokitól kezdve a jelenkorig, mikor Muukácsy Mihály, Síékely Bertalan, Lotz Károly, Benczúr Gyula és Zichy Mibály vezetésével, hatalmas gárda szolgálja a magyar festőművészetek A magyar irodalomban nem jelent még meg ebhez hasonló nagy koncepciójú diszmü. Otveo nagyszabású magyar festmény fogja e díszmunkát ékesiteni, művészi reproduk ciókban. E gyönyörű könyvet karácsonyi ajándékul megkapja a .Pesti Nipló" minden állandó előfizetője és díjtalanul megkapja mindama aj előfizetője, aki egész éven át fél vagy negyedéveukínt vagy havonkint, de megszakítás nélkül tizet .elő a .Pesti Napló" ra. A .Pesti Napló" előfizetési ára: egy évre 28 kor. Szerkesztősége és kiadóhivatala: Buda-pest, VI. Andráasy-ut 27.
TÖRVÉN YSZÉ K.
— A forró leves halottja. Gondatlanságból okozott emberölés vádjával terhelve állott a nagykanizsai kir. törvényszék előtt Orbán Benedekné zalaszeotiváni lakós. Az eset folyó évi augusztus hó 3-án történt. Az aratás legnagyobb idejében a munkásainak főzött az asszony ebédel s a megforrott levesnek a nagy sietségben más helyet nem találva, konyhája közepén tette földre a nagy fazekat Ekkor bárom esztendős Ferenc nevü fiacskája befutott az udvarról, ahol a délelő l folyamán játszadozott, oly szerencsétlenül esett el, hogy rázuhanva az ott álló fazékra, testének majdnem fele részén súlyos égési sebeket szenvedett, amelyekbe egy hét leforgása alatt bele is balt. A vizsgálat soráu nem bizonyult be az anya goudátlansága, valamint az ápolásra vonatkozólag is ugy nyilatkoztak a kihallgatott szakértők, hogy gondosabb ápolás mellett is el kellett volna pusztulnia a gyermeknek. A kir. törvényszék ezek alapján az asszonyt felmentette.
— A kereskedelmi iskola tolvaja. Megemlékeztünk annak idején Weinstingl Lipót és Eisdörfer Zsigmond ügyéről, akik közül az elsőt a helybeli kereskedelmi iskolában elkövetett lopásért, a másodikat pedig ugysnitt közbiztonság ellen elkövetett kihágásért Ítélte el a nagykanizsai kir. törvényszék. Most kerültek vissza a aegfelebbozett ügyiratok a pécsi kir. Ítélőtáblától, amely Weinstingl Lipót büoletését 6 hónapra szállította le, Eisdörfer Zsigmondot pedig felmentette.
— Kedélyes asstaloslnaa. Ismerős volt Wlassics Bemusné asszony házánál Reícher Mátyás asztalosinas. Eljátszott
hébe-hóba Wlassicsné gyermekeivel, mig anyjuk nem volt otthon. Igy történt f. év augusztus havában Is, amikor késő este került a gyermekekhez, akik már nyitott ablak mellett aludni tértek. Egy ideig most is eltréfált velük Mátyás, mikor pedig elaludtak, a nyitott ablakon bemászva, egy 20 koronáa aranyat emelt el a szekrényből. Azonban tévednénk, ha rut haszonvágyra gondolnánk, mert alapjában véve csak egy ötletes terv kapta meg az iljut. Ugyanis a 20 koronát azon érintetlenül elvitte a korcsmába, ahol Wlassics Remusnévsl — a pénz tulajdonosával — elitták az utolaó fillérig együttesen. Ha lett volna a néninek érzéke a humor iráut bizonyoaan nem kellene Mátyásnak arról az egy mulatságos estéről elmélkedni hat keserves hónapig, amennyire a nagykanizsai kir. törvényszék Ítélte.
— Brutá Is gyermek. Ifja Antal János merenyei legény állott f. bó 26 án a törvény előtt, inert junlas hó 18 án atyján súlyos testisértést követett el. Anyjával perelt már korábban otthon a legény a mondott napon s mikor atyja odaérkezett és az anya védelmére szót emelt, akkor a nála lévő vasvillával atyja jobb kezére Eujtntt Tekintettel arra, hogy a sebesülés nem volt komoly jellegű és egyéb enyhitő körülményt is tekintetbe véve, csak két napi foghátra ítélték a tiszteletlen gyermeket.
iTö Z G A Z~D A S Á (T
Sabnaárak októlwr 28-án.
A gabona-üzlet lanybasága e héten csak fokozódott és az árak főleg a hét elején erősen csökkentek. Az elsdók félvén a további árcsökkenéstől, hajlandók az eladásra és igy a hét végén a hozatal piacunkra növekedett
Előfordult eléggé száraz uj tengeri éa cínquantin is. amely igen szép minőségű és jó áron kelt el.
Piaci árak:
Buta.....9-90—1010 kor.
Rozs..... 7 60—7-60 .
Árpa középfinom . 7 20—7 60 , , finomabb . 7-60—7 80 .
Tengeri (uj) . . 6\'90—710 .
— Veszprém város vliágltiskra a városi tanács által kiirt ái lejtésen ajánlatokat lettek G-tnz és társa villamra (30 km. vezetékhosszal 220 000 k.), Siemens éa Scbuckert villamra (30. km. vezetékhosszal 298,466 k.), Danubius kőszéngázrs (7.1 km. hosszú vezetékre 190,586 k.), Kliuger Henrik scetylenre (16 5 km. hosszú vezetékre 220,000 k.) és Berdenich acetyleure (20 km. vezetékhosszra ugy, bogy öt éven belül kiterjesztené a mostani kísérleti világítási hálózatát, saját költségén) A közgyűlés névszerinti szavazással a Ganz éa társa vasöntő és gépgyár rt ajánlatát fogadta el.
— Az olaaz borbehozatal Fiúmén át a legutóbb hozott rendelet folytán teljesen megszűnt. A megengedett behozatal vasúton kerül a magyar állomásokra, óriási elkeseredésére az itteni borkereskedő-cégeknek. A tengeren való behozatal tehát ezentúl lehetetlenné vált. Ezzel szemben Dalmáciából jó és nagymennyiségű bort szállítanak hozzánk. Egész hBjőrakomáoyok érkeznek, kűlönö* sen Spalató, Vodícel, Curzola és San-Pietro vidékéről. Érdekes, hogy az idén egyes borkereskedők nem várva be a szüretet, a szőlőt vásárolták össze és azt otthon préseltelik. Mindenesetre jó idea, melyet egy prágai cég honnsitott meg.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
1S04. október J2-S8-lg.
Halálozások: Bergstein Samn, kereskedó-segéd, 24 éves. Jancsi István, városi hivatalnoki 86 éves. Laki Rozália, munkás gyermeke, 14
hónapos, |
Topollcs József, csizmadia, 76 éves. Herdina Andrásné, Lázók Mária, mankás neje. 68 éves.\'
Pelrekovics Boldizsár, cseléd gyermeke.
10 napos. Horváth György, munkás, 57 éves. Buncom Erzsébet, földmlves gyermeke, 6 éves.
Nagy Lsjos dr., ügyvédjelölt, 24 éves. Bébec Józsefné, Prisznyák Mária, kereskedő neje, 47 éves.
Házasságot kötöttek: Kohn Gusztáv, pék — Weisz Júliával-Péczely József, cs. és kir. őrmester (Fizchai) — Tancenberger Hedviggel. Vaberer Hermán, vasúti hivatalnok, (Boa.
Novi — Szauer Margittal. Mátés József, földmives — Dolmányos Annával.
Szerkesztői üzenetek.
— B. F. Aa Illető tisztviselőnek fegyelmi hatósága az alispán, a felügyeletet aionbin a Ud&cs gyakorolja.
A Kndoletoket a rendőrség bojtja végre, bt ... . végre bojtja
— R I. Ml Is hallottnak olyanféle hírt, hogy a villamos világitál oleiőbb less, de Illetékes helyen nem jlrfunk otána a bir valódiságának. Hogy tehát mire alapltja véleményét, nem tudjak, eddig az égési óra Bég 4 fillérbe kerül. Nem i6 lesz nagyon hiszékenynek lenni.
— Dr. s Nagyon Odvós volna, ha az egyes hivatalok működéseikről évi leleotéieket adnának ki. Egyszer kaptunk ilyen Jelentést, de axóu a beszámolók megszűntek
— K. az ambíciónak hirtelen felébredése mindenkit meglepett. Örüljünk, hogy tiszteletbeli illáira még okod ember. As less ám csak a furcsa világ, mikor már nem akad ember. Latinai Yanitu vanltatnm,
— H. J. A gyanakvó ember az ellentélben la ellenséget lát. Pedig a kettő kőzt van még kolónbség. As ellentét csak véleményünket helyteleníti, ai ellenség exliitenciánJcra tőr. Azért soha se beasélüok politikai ellenségről, hanem politikai ellenfélről.
— Sz Csonka parlamentnek nevezték ast a parlamentet, melyet Crom»ell, Anglia protek-tora 1648-ban alakított, mintln ellenségeit onnan kiűzte. Ka • parlament helyezte aztán vád alá az angol ktrl\'yt A vidéki városokban szeretik a csonka parlamenteket. Hogy miért? — A könnyebb konnányzái szempontjából.
— 8. M Welsa Tivadar igenla slaő titkára volt a k ereik tirsnlatnak ó< aa első alap-ssabályokon ott van aa ő neve. de 1891-ben köszönt le éa a szerkesztő 13 évvel ezelőtt történt dolgokra nem emlékezhetik vissza foltétlenül. Aaért maradt kl az a jelző, melyet On most nehezményez,
SxrrkaxUh>«J : Dr. Villányi Henrik, felelői saerkelitő. Kiadó: Ifi. WajdUsJtoutf.
Nyilttér.
Az e rovat alatt köslöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
Vese, húgyhólyag, hugydara és a köazvénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emészthal szervek hurutos bántalmsiaál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALVATOR
•Ikerrel readelre less. Hogyha] tó hutásat
Kellemes ixil <«■ | Foujei eaéuUetö
Kapható átrinyrixkereíkedéMkbcn ét ■
gy égy ■sertárakb an. A Balraíor-forrii Igaigatórtga BpetfeMn
60 kr.-tól 11 írt 35 kr.-ig xndt«-renkint, legol-cióbb ojdoBáá-gok. — Bérmentre éa már elrinolra a hixhox kiállítva. — Is agy mintagyOjteinéoy azonnal.
Hcnneberg aelyemgyár, Zttrloh.
"Vegyes.
— Ssk évi ■sgflflyslés. Emésitéoi gyengeségeknél ét étvágy hiánynál általában minden
Bomorbijnát, a valódi .íellfála saldlitz porak-anyaitok a legsikeresebbeknek a többi nerek fölött, mint gyomorerősítők éa vértiiztítók. JBgy doboi ára 2 kor Szétküldés naponta utánvétellel Mell A. gyógyszerész, Cl. él kir. Qdv. osállitó álul, Bécs, 1. Tnchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Mell A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével él olálráUval.
250Ö at./ik. 1904.
Árverési hirdetmény. .
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi* hatóság közhírré teszi, hogy Gyertyák Márton zajk-jőzsefhegyi lakós végrehaj-tatónak — Gyergyák István béci lakós végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében 106 k. töke, ennek és pedig öS k. töke után 1902. évi augusztus hó 10-étől, 63 k. töke után pedig 1902. évi november bó 10-től járó 6*/0 kamatai 86 k. 32 f. eddigi és 17 k. 30 f. jelenlegi, valamint a Zalamegyei gazdasági takarékpénztár korábbi végrehajtatnak — kihez Gyergyák Márton későbbi végrehajtató ezennel csatlakozoftnak kimondatok 400 k. tőke, ennek 1898. május 13-tól járó 7% kamatai 55 k. 36 f. peri és 21 k. 60 f. végrehajtási és a még felmerülendő költségek kielégítése végett, a nagykanizsai kir. törvényszék éa a letenyei kir. járásbiróság területén lévő béci 447 az. tjkvben felvett s felerészben Gyergyák István, felerészben pedig Krssovics. Anna férj. Nagy Lsjosné tulajdonát képező f 74 hrst. ház, udvar és kertre s végr. törv. 166. §. d. pontja alapján egészben 683 k., a béci 462. sz. tjkvben felvett f 482 hrsz. s felerészben Gyergyák István, felerészben Simon Lajos nős Soós Erzsével nevén álló hegymezői szánlőföldre a végrehajtási törv. 156. §. a) pontja alapján egészben 288 k., végül a béci 449. bz. tjkvben felveit s felerészben Gyergyák István, felerészben p?dig Baksa Jánosné szül. Kuzma Rozália nevén álló 582. hrsz. piarcaljai rétre szintén a végr. törv. 156. §. a) pontja alapján egészben 96 k. kikiáltási árban a nyilvános bírói árverés elrendeltetik s annak megtartására határnapul
1904. évi november hó 22 ik napjának d. a. 10 órája
Béc községbe a községi bíró házához kitüzelik, a mikor is a fenti ingatlanok Zakál Gyula letenyei ügyvéd v. helyettese közbenjöttével a szükséghez képes t a kikiáltási áron alul is eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'1,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezébez letenni.
Letenyén, a kir. járásbiróság, mint tkvi hatóságnál, 1904. évi szept. hó 5. napján.
Minden családnak
tájit jól felfogott érdekében csakis a
Kathreiner-féle
Kneipp-malóta kávét
■zabftdax pótlékai hxirnilnU * mindennapi kiTÜUlhox.
Ma untitn
tartja a ilratlai
LTHAZÁR -a»i
atgjteiiiliíL
XLIII. ÉVFOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY
a
1904. OKTÓBER 29-án.
Schicht-szappan
"■zarvas
= vafly = jegygyei

„kulcs"
legjobb. legkiadósabb t ennélfogva legolcsóbb szappan. — Minden kiros ilkitrászekUl mentes.
!!
Mindenütt kapható T
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy minden darab szappan a „Schicht" névvel és a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva.
!!

INGYEN
kapja kívánatra mindenki & mi
- Érdekes áltaJános árjegyzékünket — |
több mint 1500 képpé\', mely bármily szűk Bégleli szer vagy érdekes njdonságoknál nél kOlözhetetleo. Egy levelezőlap n pontos cim | megjelölésével elég, mire bérmentesen küldetik a?. Érdekes felta\'luios firjegyzfek
KERTÉSZ HENRIK állal, Wien,|
Fleischmarkt 18-243.
„VRAM SZARVAS" Szálloda!
A nagyérdemű közönség becses tudomására hozom, miszerint „Szarvas\'\' szállodám vezetésével Bereczky Lajos
varazsd-topliczai fürdóvendéglós urat biztam meg. Midóu szülővárosom igen tisztelt közönségének mindig tapasztalt becses támogatásáért ezúton is hálás köszönetet mondok, érdemes utödomat nagybecsű pártfogásukba ajánlom!
ÖZV. TflíAGL LAJOSNÉ,
az .Arany Szarvas* Szálloda tulajdouosa.
Van szerencsém Nagykanizsa város igen tisztelt közön-égének jelenteni, miszerint az „Arany Szarvas" Szálloda vezetését f. é. november hó l-én átveszem. Az e téren szerzett gazdag tapasztalataim feljogosítanak azon reményre, hogy eme mintaszerű szállodával kapcsolatos kávéházat és kitűnő éttermet hírneves színvonalon nemcsak hogy fentarthatom, hanem még fejleszteni is fogom. Kilünó magyaros konyhát, a legjobb minőségű balaton melléki borokat, a legfigyelmesebb kiszolgálást és legpedán-sabb tisztaságot fogják, igen tisztelt vendégeim ezentúl is a „Szarvas" Szállodában találni. Legfőbb törekvésem leszen a város igen tisztelt közönségének kegyes pártfogását kiérdemelni.
Kiváló tisztelettel
BERECZKY LAJOS,
varazsd-topliczai fürdóvendéglós.
m
világhira finomgyárfmány
Egyedúli^lárasltft nagyban f^agyarorszégoij:
BRÁZAY KÁLMÁN VJBUPAPBST VIII. József kőrtiiy^

25 J|i
.= -.«- 5 S aSsS §Í -
mm
LlMaeni. Cspslcl cm. mtir-lffc itrw-hmwflsr-
Eaaa .llamart kliünS ía
.........A b«dar»»SU»ai
Ualatar bt\'k-I •irlniinal, — a tt.lj I minden jyigT.aertirtnB
I kapható. — miniig a*T«-| lemnatJ kfryűnk a „W-
Sclinlek Henrik
íHIRDETÉSI IRODÁJA
Béct,I.,follielle 11, llulit él L emelet
Alapíttatott 1813 8 Telephon 803 1A ca k. péatatakarékpénztir Clearlag-aalm-lája 80á. 816.
< ajánlja maját blrdctáal meghíaáaok gyári i ia alasi aliatáráaára bil-áekilf»!di tjaágek ráazéri
í Szaktaaáoiek, klrdatáal tervezetek, árara i 1 bálok diJaMOlliie.
! Lsgajabb aagy Hrlap-ár|ajyz.rk klrdetJkaek 1 [nfyea áe bármeatve {
! Saját gyűjteményes-hlrdet j
^ rorat a í
!„Kei« Frtie Presse" és „íeies Wr- Tagbltlt" j
i hírlapokban mindcancmű hirdetéa rttiérr, ■
v Dint: Adáa-vitell kizláaak arfadaa Ozlet- i
ágaik, Tára, kápvlaaletl. üjyaíkl, állási- j
1 kareaS, ajáalall birdeláaak atb j
Olcsó cseb íiítollat1
6 kiló uj tépés 9 kor 60 fill., jobb minőségű 12 kor., lebír pehely puba tépés 18 kor., 24 kor., hófehér pehely puba tépés 30 kor., 36 kor. Szélküldés bérmentve ulán véttel. Kicserélés és visszavétel" portó megtérítés ellenében, megengedve.
Benedickt Sachsel, Lobes 278.
Post Pllsen, Böhmen.

Elő vad.
■ ezel nyulak, foglyok, fácánok, 5z»k, szarvasokat Itb. a legmagasabb áron vaut
Július Mohr jr. Ulm a. D.
állataaiykaraikedia.
Nynlfosáahoz küldök ejy fogé lélrit ál mellékelek hilika:. Foglyok éa fácánok uéikCIdéaére koiaralmat bérmentve knl-dOm.

Zi ÜGYNÖKÖK H
kerestetnek, kik az újonnan klboaitoU
tirviayaiN kiállított réazlatlvaiaak el*
idia&Tal foglalkotnl akarnak Lefl««g»abb frtalék, i«tal»«dij éa havl-fizetés.
Anyag miatt forduljanak
Dimfalfl TsslíéreLuLz
BUDAPEST, V., flrdi ataa 4. azáai.
ím
Stefánia szálló
j II, Taborttrasse 12.
kOspont! fekvés, 6 pere ax laiván-téztól, 2 pere a városi pályaudvartól. Omnlbua él utcai vaant. mindeolelé él .pályaudvarokhoz a aaállétól .Újonnan éa modernfll berend\' zte. Villamos világítás mindenalt, fürdik ét melegviavexeték. Legnagyobb kényelem. 8xobaárak: I. cm. frt 1-80, n. em frt 1 SO, III «m. bt 1 40 klaaolgüáe áa világitáaial. áwjiáally kar. ataztkaak ia kaaazabb attartózkedáiail. Sincs étkeaéa! kéayaaer.
tfítamahn Károly tulajdonol
CS.ts KIR
JffesfJct-Aá/y/iój
Heim féle folytonéoő-szabáiyozó-szellőző kályhák TÖBŰM/AfT65. OOO HASZfi/ALA TBAM
MEIDINGER-OFEN I utalással az itt fo H.HE1M álló védjegyre
öheim Hp5
Utánzatoktól óva ínfűnk
JFolytonégróka&*farfióA
KÖZPONTI FÜTESEK
MINDEN RENDSZERBEN,
Ml.VDM TÜZELŐ AA/VA6MK fÖSrMS/Vr£S TÜ/EiÉSSSl. E6Y KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜ66ETLENÜL BEFUTHET.
Sjzel/azfcfési, berendezéseA,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK.
leffyoó6refere/7CZ/j\'A. - frospe/e/soA ésAö/fséffvefésefi ingyen és bérme/jfve.
BUDAPEST. THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók csak fenti helyen vagy Bécs, I. Schwarzenbergstr. 8.
Hagykaaisna és fiáékia
LUKÁC
a magy.
kir. szab.
osztAlysorsjáték főeUrusitója
jóhirnevü budapesti bankházából
t0F" kizárólag csak nálam kaphatóké "TWJ
Szerencseszámok nagy választékban.
!FJ. WAJOITS JÓZSEF
---- papírkereskedő, Nagykanizsa Deák-tér.
Az X. osztályú sorsjegyek árai: \'/■ %
12—kor.
8.—kor.
3.—kor.

I.SO kor.
— r,.j-
(0 B H
I í J?« § ® ü" 6fi S- a B 4S i
i tlil fis5
liyilliM
lűm
rfíi-t
tt n
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI K ö Z £ ÖNT
1
11
Kiváló szerencse TöröknélEl
Felülmulhatlanul
kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alaH 17 millió korona nyereménynél tBbbet fizettünk nagyrabeosOlt vevőinknek, köztük
a legnagyobb nyereményeket.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydúsabb osztály sorsjátékában vegyen részt. — A most következő magy. kir. szabadalmazott 15. osztálysorsjátékban ujbbl
110,000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény <
jut éü összesen egy hatalmas összeget,
14 millió 459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
1,000.000 Uorona.
Továbbá 1 jutalom 600-000* 1 nyeremény 4AO.OOO. 1 & 200.000. 2 á IOO.OOO, 1 a OO.OOO, 2 á 80 000.1 a 70.000\' 2 a OO OOO, 1 h 50*000,
1 a 40.000,5a 30.000- 3 & 25.000,8& 20.000,
8 a 15.000, 36 á ÍO.OOO korona és még sok egyéb; összesen 55*000 nyeremény és jntalom 14,459.000 korona összenbp.Ti.
Az I. osztályn sorsjegyek tervszerö árai:
\'/. ered. sorsjsgjr Irt -.76 nagy kor. 1.60; \'/, íred. sorsjegy f 51.SO ». k. 3. /, ered. sorsjegy frt 3.- nagy kor. 8. -; \'/, ered. sorsjegy f 8.- y. k. 12.
„.„.,. <\\ sorsjegyüket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében kunijuk. — Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyeket kérünk
folyó évi november hó 6-ig
bizalommal hozzánk beküldeni.
SA
TOROK A. Es T
BANKHÁZA BUDAPEST.
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Föárudánk osztálysorsjáték-üzletei: Központ: Teréz-körut 46/a. I. fiók: Váczi-körut 4/a. II. fiók: Muzeum-körut 11/a III. fiók: Erzsébet-körut 54/a.
Re-deisie.éi \'e.tt.n.14- TÖKÖM A. és TARSA bankháza Budapest.
Kérek részemre --------------- I. oszt. m. kir. szab. osztálysorajáték eredeti
sorajeeyet a hivatalos lervezettel ecytttt küldeni.
> utánvételein! kérem
Az összeget_korona összegben 1 posUuUtrAiiynyat küldöm
, ,..............u, ...............|
) mellékelem bankjegyokben ^bélyegekben )\' )
1Á lei letsio törleodS
Első kézből, a gyárban vásárol Ön olcsón és legjobban!
£!sö magyar t111 amos erőre berendezett haniszemír
STOWASSER J.
királyi udvari hangszergyáros, badsereg-azíllitó, a Rákdczl javított tárogató és a hangfokozé gerenda feltalálója
BUDAPEST, II., LÁHCZHID-U. 5. sz.
Ijialja zaját gyiriban késznlt, llta\'iaoiaa elismert kolónleges ■ A(specialitáa) ía-, réz., furó és vonói hangszereli, cximbalmokat, «tb.
Legnagyobb raktár és gyár.
TÁROGATÓ
legjobb felszereléssel. ..... . rózsafából, ujozOst billentjOtol
Hangfokozo gerenda, éa lakolta), frtwi feijabb. X\'Sjffa Harmoniumok,
Harmnnlkilf legjobb, erSa, elpaiztitbatatlan hangokkal, 2\'50,
narmoniKaK, e_ (oril)ltlS, wjobb_ u,)ll4H
acaélhaagtt, hangrenenybannonlkik, Bajit minták. Znnukarnk "\'I" f,l",rí\'
lenexaroK iéi^díojríi
tételek mellett, jutányos árban, elismert jó minőség, a hadsereg é> a legtóbb katonai zenekarok-nak szállítója vagyok, lavitaenlr " összes haog-
jaVItaSOK „crel(,n| kölön-
. leges szakszem pontossággal,! H jutányos árban eazkózOltelnek.l (I Kezesség minden egyesi \' hangazernél. Kivitel nagybin és kicsinyben.
_ kaaiazirrül klváaatra i.iyis áa Mrailntva klldatk.

íevé-Cpapv-tjo a
•fc^joW exmtfevcípapíz.. Kapható:
A Pesti Napló uj karácsonyi ajándéka
-áa A MAGYAR
Párat «a di..o kU.5 ktállilSiában is b.1.5 t.rt.]máb«n egyedol álló rcnulmli .. ?. 1\'™\'lr«l » «•»»\' >904. í» kzrfaonyár. szánt meglepetésül, otvazOIaak!
tddlgt karácsonyi Ajáudék.lnzk dlszo sorozatát folytatja most n „Piitl laalá » ni i> minden eddigi ajándékot mcisw tolszárayaló dlszmÍTel, molynck dmo ez Isiz-
A MAGfAR FESTŐM ÜVÉSZET ALBUMA
A magyar festőművészet remekeinek gyönyörű foglalatja leu ez-a páratlanul 4116 díszmunka, amely a magyar festés remekelt fogja felölelni a XVIL század nagy magyar festőitől, Kapieky-151 és láajokj-iól kezdve egész a jelenkorig, amikor laakáca; líkálj, Jzéktlj lartalaa, Latz láraty, laaczar 6/ala. ladarátr Tiktor és Zichy llhály vezelésével hatalmas gArda *xol-gilja a magyar festömllvészetet. A magyar irodalomlian nincs még olyan mü, amely a magyar festőuillvészetcl Ilyen gazdagságban mutálja l>e. fitvta aalyszakáiB (aataáajt sic mellQnk ki, amelyet mesteti kivltolü
ötven múlapon
mutálunk b« a magyar közönségnek. Az ötven millap nagyrészo gyönyört
sok színnyomású kép
lesz, olysn, mint amelyek a YÖrölBirty-Albinol cscménynyó avatták a magyar könyvpiacon.
EzenkivQl a magyar festömürdizet történetét a könyvben eltörendő esztétikusaink érdekes ii népszerű előadásban fogják bemutatni. A szöveget szánt i faataríajraok x szöveg közé nyomott másolata fogja kísérni, ugy, hogy az ötven többszinnyomásu mülappal együtt A na-lyar FastfiaiBiáizat Aikaaia a leggazdagabb és legdíszesebb tára leír a magyar festőművészeinek. k „laiyar FaatíaiBtéazat álkaaát" meg fogja kapni a Patti lipld minden előfizetője, aki az év végéig, akár havonta is, de állan-d6an é* megszakítás nélkül előfizető marad. Minden félreértés elkerülése végett azonban meg kell jegyeznünk, hogy azok az uj előfizetők, akik az 1«>04. évre szóló előfizetésük fejében a Vörösmarty-Albumot megkapták, a Magyar Festőművészet Albumára csak ugy tarthatnak igényt, ha egy további egész évre előfizetnek.
- ■ •s—v* »<» 0*7 wmuoi egesz evre etonze
A Testi ííaplú előfizetési ára egész évre 28 kar., félévre K kar., negyedévre 7 kar.. egy höra 2 kor. 41 fillér. — Szerkesztősége és kiadóhivatal:
Budapest, VJ. Andrassy-ut 27. szám alatt van
Üzlet-áthelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség és t vevőim szíves tudomására hozni, hogy női divatáru üzletemet a nagykanizsai takarékpénztár épületéből
helyiségbe helyeztem át.
Állandóan nagy raktárt és düs választékot tartok a legújabb divatú bal- és kfilfildl kelnék- ét selymekben; ta-lódl May- és Nollild-féli úsznak-, Scbroll-féli chlffonok-Isgjobb nlnöségQ asztal- és ágyasaillikbél valamint szőnyegekben. -
Valódi cosmanosi mosókelmék; kész női kabátok és gallérok, gyermek-felöltők, férfi és női\'fehóriiemttek a legnjabb divat szerint, valamint minden ezen szakmába vágó ozikkek bő választékban.
Figyelmes kiszolgálás, jutányos árak!
A nagyérdemű közönség szives párlfogását kérve Nagykanizsa, 1904. október hó
tisztelettel
STERN JÓZSEF.
XLIII ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖK!
1904- OKTÓBER 29-én.
II » W — —■ . sf^^pp^^
óriási karácsonyi okkasió eladás
az összes gyapjú-, selyem- és mosószlivetekben, szőrme áruk, uri és női ruházaticzlkkekben stb. stb.
IHinden bámulatos olcsói
oUsaslé\'
gyapjúszövetek, selyemszövetek, mosószövetek, divat-bársonyok, uriszövetek, vászon árukban stb.
KÍVÁNATRA AZONNAL INGYEN ÉS BÉRMENTVE. Legnagyobb szélküldési ház a Monarchiában
LUDWIG ZWIEBÜCK & BRÚDER
Wien, VII2. Mariahilferstrasse Nr. 111.
Öli ja|l
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Höhögés, rekedtség és .
elnyniuásodós ellen gyors és biztos hatásnak
Hm molÍDaszüllál
az étvágyat nem rontják és kitOn IzOek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fó- él szélkolilési raktár:
„NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Yici-kOrat 17.
Éljen!
Egger mellpasztllla
csaüamarieaftoitítt.
Kapható Nagykanizsán: Bellis Lajos, Práger Béla. Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
00000000000003000000000000000000000000
(Neuateln.réle ERZSÉBET labdacsok.) E pilnlák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsQlendöfc; mentek minden ártalmas anyagoktól, az alteeli szervek bajainál legjobb ered-ménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, Tértiaztitík; egy gyógjsier sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilttlák

lash^jto labdacsai!
SZÉKSZORULÁS
ÓVÁS!
legtöbb betegségek lorrása ellen. Cznkrozott külsejük végett még gyermekek is szívesen veszik.
Egy 15 pllnlát tartalmazd doboz 30 fillér. egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tarUlraaz, csak 2 korona. 2.46 korona előleges beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik. Utánzásoktól kalónöjen óvakodjunk. Kérjünk határozottan Neueteln Fülöp baabajtó labdacsot. Valódi csak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomulásban .Szent Lipót" és .Neqatein Fütüp gyógyszerész" aláírással van ellátva. A kereskedelmi tórvény-székileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
■ EUSTEIM FÜLÖP
.Saent-Llpíthoi\' ezlmzett gjógy.zertirt, z. K. \'•/,.
I. Plankeagaaae e. » LAJOS éa BEIK 6TÜ1
\' 3
legjobb
POPOFFi
lKsC.il r
a világon,
Csakis orosz eredeti csomagolásban kapható. Eladási hely: Nen ée Kleln-nél.
Indalto Uavreból minden szombaton. Utazási jegyek a
Französische Llnle
által! Jó éa gyors ntazáa. KítOnS ellátás, borral és liquarrei együtt Amerikai vasútjegyek minden állomásra eredeti árért.
K&zelebbi felvilágosítást ingyen éa bérmentv.e ad a
Französische Llnle
• Bécs, IV., Weyringergasse 3.
védjegy: „Horgony".
-inimentj Capsict cimp., a Borguf-Paii-Expíllir
miatt
pítKk.
.^jonak b anyuit híziazer, mely — több mint 31 Sv óta legjobb fájdalomcsillapító szorae bizonyult kíezvéoyaéi, owzall í„ » hSléaekaél bedörzsöli-tn basznál? .
ryelmeatet a. Sitdny hamisítványok K-v/isíriis or óvatosak legyünk ée osak^olyan Ive, t fe^nnkel, a mely a
; jegyzéssel ellátott Ara üvogekbon :
2 korona 6a égi.______„
szertárban kapható. — TSraktár: Ti Ita—f gyógyszerésznél, Badapeatea.
Rtckter f-\'---
a» „Arany orosz—,™ , A EHaabetbatrasae C nen.
1 aamMa. sr
3000000000000000000000 oooooaooooooi
MOLL-FELE
1 SEIDLITZ-POR
l\'uk akaror valódiak, ha mindegyik dobos Holl A.. védjegyűt h
aliiriaát tünteti fel. A Mail A. félő Seldlltz-porok tartól gyógyhatAaa a lcRtnakaceabb gyomor- él al-teitbáatalaaak, gyomorgftrca <a gyomorhóv, r&gsOtt irékrekedéi, mijbintalom, vér teliláe, aranyár éa a legkalflnböaőbb nil betegségek ellen, o jeles háziaxcrnelc éitixedok 6ta mindig nafyobb elterjedést átérzett. — Ara agy lepeasetelt eredeti debeznak 2 ker
Hamisítások törvényileg fenyittetnek.
I MOLL-FELE 1
SOS - BORSZESZ
Csak akkor valddi,
ba mindegyik Öreg MŰI.L A. véjjegyét tínutu el .A. Mail- felirata ónozatlal van zárva. A üell-fíls aás-berszesz nevezetesen mint fátdalaaioelllapIM bsdirzslllsl szar köazvíny, csus és a meghal ée egyéb következményeinél legismeretesebb nópsier. — Ejy iaazett eradetl Ov.j ára I kar. 90 fill
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szoríat kéasitek gyermek éa hölgy szappan a hir akazeel ápaláaára lyaraakak a falaéltsk réazára.
Ara darahaaklat — 40 SIL fit darab — I kar. 80 Sll.
Minden darab gyermek-saappan Hall A. védjegyével vsio ellátva.__
Fószétküldés: Mtll A. gyógyszerész, cs. éa kir. udvaH szállító által,
Bécs: Tncblanben 9. sz.
Vidéki magrendeléaek naponta poetaatinrét mellett telieaíuetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásival ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár. Nagy-Kamtsán Resenfeld Adolf Fial.
jjSaoöaSöDOüQ n********un*n*u UU****hxkuh***