Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.27 MB
2010-02-19 14:22:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
825
3086
Rövid leírás | Teljes leírás (237.26 KB)

Zalai Közlöny 1914. 033-040. szám május

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Miijiliflik hét fon »t csütörtökön.
tlAfll«M«l Arak: Kgin tv re io korona. fíliv.r 6 korona. Negyedévre 2 korona 60 Ml. — igyo Ifi 10 fitt.
A földmiveles fejlesztése.
Uj Szegeden a napokban nagy arányú építkezések kezdődnek meg : a töldmiVfltVs-Oj^yi ininiSAlo.riuin ide építteti egy millió korona költséggel a kender és lenlermelési szab intézetet.
Ennek a kél kereskedelmi növénynek termelése eléggé kiterjedt hazánkban. Lent OHöO holdon, kendert 8400 holdon termeltek a inull évben. Pedig a mióta a textil-ipar lábra kapoü, népies termelésűnk erősen visszaesett, Hiszen ezelőtt a felvidék aHazon;/ai maguk, férjük óh gyermekük hétköznapi, nőt ünnepi ruháját, a háztartáshoz fölhasználható fehérneműt, abroszt, vánkost és ablakfüggönyt, maga termelték lenből. maga szőtték, hímezték. 8 ma sincs szebb látvány mikor a délnyilrai menyecske vagy eladó a maga szóllosében kivarott kendőjével, magaszótle ingválában. gyönyörűen ringó rokoljabari imakönyv vei es virággal kezében igyekszik a templomba.
Még sokan láttuk, hogy nyütték. áztat-
Felelő* szei kes-sló :
Bónekovích Jáuoa
FóazerKoaziA: Szbrka8/1os• q át Itlad6lilvatxl Dsák-fir 1
Kemény Lúezló Teleton 182. Hir<Ul«a*k dljaxab4a aiarlnl.
iák. tilolták. gerebenezték. szőtték a kendert, hogyan meni végbe tavasszal a fehérítés, micsoda nagy gazdaasszony i becsület volt a maga szőttes ruházat. Ez is jórészben el-| múlt. Gyapot é« juta szalad a leitil-gyárak ezer meg ezer orsóján é» boldogan ••tnleget-jük. hogy textil-iparunk ma százezer orsóval dolgozik Hány szövőszék került e miatt a [padlásra és hány helyen szűnt meg a népies tenyésziéa. íme a fényes gyáripari munka fejlődésünknek az árnya I
Csakhogy az ipar és kereskedelem nem lehet el len és kenderáru nélkül. Kell a hajókra vitorla, kell a kereskedelemnek a zsák vászon,\' a hajóknak a vontató kötél. A lenvászon is újra divatba jön. a jó gazdaasszony nem tud a jó kender-konyhalörlők. abroszok, lepedők, szakajtóruhák nélkül meglenni. Újra keresett cikké lett a kender, a I len, a termelés a népies tenyésztésből átbillent. a nagybirtokra, a hol a mit tertml-|nek. azt gyáriparszerüen tói is dolgozzák. lOsak maga Mezőhegyes mint ál\'ami minta-
birtojí ezer holdon termel kendert. A népies 1 termesztés-. reneszánszát is könnyen megérnek. ha azok a termelési és késziési módszerek ma megadnának a lábukon, a melyekkel e két kereskedelmi növényi apáink termelték és kikészítették De a magvetéstől a szövésig másképpen kell ma már mindent végezni s főleg az áztatás nem mehet a régi szabadsággal, mert a tavat, folyót bűzhödtté tevő aztatást suia oly könnyen tilalmazzák, hogy már e miatt is a nép 0 két hasznos növény terim-léséről lemondani kényszerült. A földmivelésügyi kormány mesterséges áz-tatókat segélyez néhány óv óta, de mivel egyéb akadalyai vannak a termelésnek ezért nagyobb lépésre szánta magát.
Ez a nagy lépés a kereskedelmi törvény ftlkarolásara : az új-szegedi kender és len-termelési szakintézet. Az intézet feladata a kender és len, valamint az országban termelhető fonó-szövő ipari növények termelésének és félgyártmánnyá feldolgozásának kérdésében kutató, felvilágosító, ismeretterjesztő
Husveti[emlékek Olaszországból.
Irta: Lukács József.
S kőzheti h többiek, az életlől duzzadó fiatalok, kiknek ajakán .soha el nem hall a mosoly, a derű \' Szerelném sorra venni nevüket s iite iktatni! Az kötelességem is lenne, hiszen én voltam a társáig keze-lába, a eapo di caravano. Olykor bizony savam 11 li, mint a vén asszony mosolya; de mikor húszon ujolcad magamnak kellett a gondját viseljem. K> nem mindennapian. hanem amúgy a .saját ízlésem szerint.
Nagypéntekei a San Pielronak szánluk. Kt idén nem láttuk Rampolla fejedelmi alakiat, a kit évek j során ál fogtunk ilyeukor szemünkkel kereszttűzbe, de megismertük Merry del\' Vall bibornokot, — a> ki «i isteni tiazteletat végezte.
A 8zeut Péter templomában járunk, kelünk Krezzuk az emberi szellem alkotó erejének nagy szerűségéi. Tekintetünk elölt óriási méretekké bővül a ("inplom minden darabja. Kicsinyekké törpülünk I
a szenteli víztartó angyalok melleit s érezzük a szem tekinteteitek ••!.•> csalódását. 11 mint clóitlink tágul k hihetetlen nagyságúvá a kö7>pllft|Ó. a kupola s a mellékkápolnák terjedelme
Michelangelo Pietáját, a szendeség, az isteti-anyai méltóság örök iljuságanak i« elragadó szépségének apotheo/isáf" még lepel födi el előlünk az egyházi gyász miatt de a pápák síremlékei s a templom ntruktnrsjának leiiséges" nsKysterüKége usy is .-lég vyónyörl nyújt a meglepődött és csodálkozó leieknek
A Oapitoliiimi muzeum a Korúm Homanitm e» Traianum regi világok, elfeledett istenek uralmát mutálják Klmermi/Ve larunk, kelünk » romok között, a melyek inos? pusztulóban i- a/, érdeklődé* méltó tárgyai Bizonyos illúzió\'ól azonban alig ment itt a lélek. A világbirodalomnak ezt a közigazgatási helyét szűknek találta ré*íi híréhez és nevéhez mérve. Ma a lórum csak megtört* fényű reflex a mult dicsőségéből
Hetei ünk a Kolosszeum leiiségen romjai közé is Gondolkozzunk : azután a Quo vadis filmjét hagyjuk lelkünkben, lepörögni A mit egykoron a világ fennmaradásával azonosítottak, az ma a pusztulás
teljes jelent\'\'kte|en«éjfet az idő mindent megemésztő hatalmával szemben
A mulaiidósftg bú- akkordéit ismét a művészet halhatatlanságával üzzük el lelkűnkről
Michelangelo Mózesét megyünk el csodálni a San Pietro in vincoli templomba
A Laterá 11 bazilikában hallgatunk lameutációt. Ktiekkara a műtörténészek méltánylásai vívta ki; *őt a 1111 Herzeiit\'tynk a San Pietro énekkara föle helyezi Nem vitatkozom az llálu mely tudásu írójával. De csak •iicséretuek logadom el állítását s azután azt mondom, — a á«n 1\'ivlro kara erőben iu-lenzivebb, aztnben gazdagabi), előadási tormájában — fölülmulhatatlan. Vegyük veraenydafabul a B«nedic lus-l és a Misteréi
Lelkűnkben viaszuk a Laterán énekeseinek fenséges éneket s még olt oseng. olt vinszhaugzik, a mikor egy óra múlva a tini. Pietro kupolái alatt verődik vissza a másik énekkar szólama. Heneeaendül egy világ fájdalom ós bűntudat, az irgalom és bo-j csánatesdéb fönséges dallama Kvezredek lelki fáj-, dslma zúg végig az együttes erőtől duzzadó éneké-
szörnyű revelációjában mutatja „az emberi alkotások! ben s megremeg minden lélek húrja. Mert olyan
Osraomiámpa
Mii]{y»ror»ínjfi Kéf.vilrsö: Fingcr
, Budapcit, VI, H«jói-utciu 41 mini
Uj villamos fényforrás
\'2
ZALAI KÖZLÖNY
M JÜ8 4
és ellenőrző tevékenységet végezni. Tudományos kutató minősége kiterjed a vetőmag megválasztásra, talajvizsgálatokra, gazdasági művelni módokra, áztatánrn és félgyártmánnyá feldolgozás minden kérdésére. Munkahelyiségeiben és telepén állaudóan foglalkoztat munkásokat s gyakorlati guzdák részére magasabb oélu tanfolyamokat tart.
Rendelkezésére áll hatóságoknak, lestQ leteknek, magánosoknak e tárgyal érdeklő gyakorlatn és elméleti kérdésekben egyaránt. Rendes dijszabás mellett magvizugálatokat, mikroskopi, baktereologiai és egyéb vizsgálatokat vt^gez, a beköldö\'.t talajviz, olaj, rost mintákat eszközli.
Mivel a szegedi nagyrahivatott intézet meg ninos készen, egyelőre az intézet egy budai és érdi kisérleli telepen megfelelő kísérleteket végeznek. A miniszter az uj intézőt vezetésével Károly Rezsó dr. gazda-xagi akadémiai igazgatót bizta meg. a ki a/, intézet ügyének a fóldmivelésögyi minis-tenumban kezdettől fogva előadója volt és u ki löbb külföldi tanulmányul alait egészítette ki amúgy Í& széleskórben elismert szaktudását.
A kender éa lentermelési szakintézet Budapest I„ Fejérvári-ut 30 szám alatt van | és a szakmájához tartozó bármely kérdésben akár szó. akár írásbeli megkeresésre ingyen és készséggel ád felvilágosítást.
utón, útfélen marják meg az egyes tán velők nem egy nézeten levő, de e váron erdekeiért hevülő, tevékeny városatyákat, immár kezd a csömöi letesség határáig menni s a mely valóságos hajszává vedlett féktelen lelkesedés városunknak csak kárára lehet; mert elkeseredni, elkedvetlenedést szül olyan egyének-beu, kiknek energiájára, munkakedvére, nemes szivére, ti vároB érdekeiért szívesen dolgozó tetterejére sokkal nagyobb szükségünk vau spetiáliter épen mosl. amikor városuuknak a fejlódés uljáu minden dolgos, minden lelkes, minden nemes, szépért és haszuosért lelkesülő önzetlen harcoséi a cselekvés mezején óhajtjuk mindnyájan látui mint azokra, kik túlbuzgóságuk közepett megfeledkeznek a határról, meddig menniök szabad lenne.
Készséggel meghallunk, örömmel tapsolunk mindazoknak, kik a város érdekeiért Önzetlenül harcolnak; de a személyeskedés, melynek a város fejlesztési politikájában semmi helye uinca, maradjon a tarisznyában, mert at Csak elkedvetlenedest, elhide-gillést szülhet egyes higadtabb ambilióxus egyénekben s olyi.n egyéneket Imit le. vagy keserít el, kikre nemcsak várospolitikai s fejlesztési, de társadalmi szempontból is ami kis patriánkuak nagy szüksége vau.
Rosszul esó érzéssel vettük tudomásul, hogy Knortzer György ur a tűzoltó főparancsnokságról lemondott Annál ia inkább, mert tudjuk, ismerjük a lemondás valóságos okát s tudjuk, hogy az esemény szálai hova fQzódnek, ki az okozóia annak, hogy egy oly közszeretetben, közbecaülésben álló. öuzetlén, nemes tettekért, cselekvésekért hevülő lélek kedvet veszítve visszavonulón.
HÍREI.
— A Ferences atyák. 8z. József oltalma-nak ünnepén a Ferences atyák üunepí ebédet adtak Vendégszerető asztaluknál látták a hatóságok vezeti, embereit és a város társadalmának előkelőségeit. Az asztalnál több szónoklat ia elhangzott, az ünnep alkalmából merítve tárgyát. Beszélt Ozoray házfőnök, Dr. Babján polgármester s Lukács Józseí.
— Mérnökök a fővárosból. Varosunk a közel jövőben újból gyarapodik olyasvalamivel, aini a modern városok fejlődéaéuek alapiát képezi, amennyi, ben egy, a jelen kor követelményének megfelelő, I : IO00 léptékű térkép késiül róla. A pénzügy mi-iiisztériuiu megbízásából Budapestről máris városunkba érkeztek Semdner Kmil és Lauger Béla kir. mérnökök, akik a nyár folyamán a város felmérésének előmunkálatait f)g|ák eszközölui, a város hárotnazö gelését éH szabatos lejtiuérezését, amely munkálatok alapját fogjak képezui a város tulajdouképeni leivé-telének, amire a jövő nyároo kerül sor. Elismeiéssel kell megemlékeznünk a városunk vezetőségéről, hogy fáradozásával és anyagi készségével lehetővé tette, hogy a város polgárai nemsokára érezhessék azon előnyöket, amelyeket megbízhatóság és pontosság dolgában egy ilyen szakemberek kezeiből kikerülő térkép fog nyujuni. Köszönettől kell lennünk a péuz-Qgymiuiszteiium műszaki főosztálya iránt is, amely a költségek egy részét viseli (amennyiben egy ilyen fel-
...... „ ... .. , ... | vétel állami érdek is), és amelynek vezetősége a vá-
Kbból, m Ilyenből s az effele túlbuzgóságból e! r()N ^ ^„^„„fc
: —« U...L L>(> 1,1.1..^t.. I,...
eleget.
— Vlsahang. Az egyetemi énekkarok hang
város polgárai nem kérnek. — Sőt kívánatos, hogy a tulbuzgó urak kissé lokalizálják elbizakodott vagdal- I kozásaikat, mellyel nemcsak a józauul gondolkozó.
legnagyobb jóindulattal Ml
Knortzer György lemondott a tűzoltó
higgadt lelkek gyűlöletét csiholják ki, de a legjobb lerők elkedvetlenitésével olyan károkat okozhatnak, 8el melyhói a békés munkát óhajtó város poltjarsága
Az az Áldatlan, már-iuár késhegyig menő várospolitikai harc, melyben egyesek a bálványimádás vakságába esve. a kíméletlenségig menve valóságot Áchim Audrásra emlékeztető személyi harcol provokáltak s a gátat nem ismerő halárlalauságig menve
nemcsak hogy nem kér, de gos uudorral fordul el.
melytől máris
, versenyétől irunk még néhány sort. Egy csoportnak szereplés. A hangversenyt megelőzőleg már megpróbálták a zavar cainálást, valósá- ,nerl ^ "bben nagy mesterek I A minap is zenet életünk egyik kiválóságát szólítja meg egyik ur ebből a körből.
* Mit szól hozzá? Az egyetemi énekkarok a — Áthelyeaés. Városuuk egyik szép tehet-! Tannháuserből zongora kiséret mellett énekeltek, ségü h mintapontossÉgu posUliszljét Burkovic* Qyulát Persze! A hitesek nem voltak biztosak a* a pécsi postaigazgatósághoz helyeztek át. hol a na éneklésben.
pókban el is foglalja állását. _ — De kérem I Histeu némely darabot kíséret
szép és megható a 8an Pietro karának éneke, azért 1 Raffael bibliája, a loggiák, a stanzák.
volt szOknég a kasztrált énekesek mondájának meg teremtésére.
Legalább harmincezer ember figyel lélegzet-szegett áhítattal a kar énekére. Mennyi felejti el a lét harcát néhány pillauatra, mig a kórus Palesztrina műalkotásával adja tudtul a gyászznolozstnák mélységes értelmét.
A Pál bazilika, a Tre fontana. a quo vadis vadis kápolna és a Domitilla katakomba megtekintése után jöttünk ide.
A Borghese villa, a Pantheon. a chiesa üesu, 8 ; — olyan hibás a világítása Ignasio, Maria maggiorre. mind figyelmünk s tanul- Musvét harmadnapján valóra válik telkünknek
mányuuk tárgya. Szedjük, gyüjtiük az impressziókat, egy kedves vágya is! Kihallgatásra megyünk Ö Neveljük lelkünket századok kulturkincseinek meg-j 8zenlsége élé I
8ix-
tína kápolna, az emberi alkotásuak mennyi remeke és csodálatra méltó tárgya. Örakou át nézné s csodálná az ember minden részletüket, ha a rotianó idő uem kergetné tovább Ujabb mjVmlékok frissebb hatásokat váltanak ki a lélekből
Az uj képtárban Kaffael folignói Madonuája Urszine változása és Murillo Sz Katalin eliegyzése elől alig tudunk elmenni. annyira oda tapadt lelkünk csodálatunk tárgyához De kár, hogy ennek az ui vatikáni képtárnak (1908-ban helyezték a földszintre!)
tekintésével.
Megnézzük Tivolii is a termoszét és ai ember kéz szép csodáját s a pusziulóban levő estei villát.
Utolsónak hagyiuk a Vatikánt, a világ összes múzeumainak a legszebbjét. Rendezettsége gazdag tartalma egyaráut |ól hat. Ki feledné ol a Belvedere cortile négy fülkéjét! Laokoon, a belvederei Apolló örök közhelyei a szép fogalmáról szóló fej legeiesnek. Apeziomenos s még auuyi névtelen sok nagy, dicső képfaragó balhatatlau emlékű alkotása szerez itt gyönyört. Még a torzók is a klasszikus világ mövésze-
Tiz óra. Euuyii vert ki tört, szaggatott haugon a Sau Pietro harangia. Csoportba verődünk s az obeliszk árnyékából elindulunk a Valikáu bronz kapuja felé ! Körülbelül még e<er ember törtet velünk egy irányba, egy cél felé! Fekete ruha sötétlik iiiindeufelé I A uók fekete fátyollal borítják fejüket, vagy fekete csipkekendót viselnek. Sbben a tekintetben nincs különbség gazdag és szegény közöU. Az a hatalmas palota n lelki egyenlőség neutrális területe.
a be|áratnál a svájci gárda alabárdos őre fogad bennünket Mindenkit igazolui kell. A mint
téuek nagyságát hirdetik Magasztalt részei ezek egy megtörtént, hosízu sorban\' kígyózunk föl a scala re-•gyaéges siáp alkotás emlékének giáu Közben valami megnevezhetetlen érzéa száll u
lelkekre s ez minden szívről szét zavarta az élet holtfelhóit A loggiákba érünk, a hol minden vonás egy ideális lélek balhatatlau szellemének művészetéről beszél, a hol minden a szellem és a művészei mindenható varázshitalmát hirdeii. Nem a nap muló divatjának leikarolt festészetével találkozunk itt, hanem az örök érvényű esztétikus szépnek objektív vetületével.
A fogadó terem nagyértékü stukkóit, gebelin-|eit alig figyelt most valaki Nem csőd*.
Kgy halhatatlan eszme képviselőjét |ött ide most nézni, hallani s áldását logadni és nem a mfi vészel csodás relikviáit, a melyek előbb-utóbb, de bizton meghajolnak a mulandóság kényszere előtt Pedig mennyi szellem sugara i\'rad szét ebben a teremben. Letűnt idők alkotó erői hordták ide mflvé-szotük üde ifjúságának elragadó alkotásait. A trónt a veleuceiek ajándékozták a pápának. De csakhamar I tovább meg) link ; körülbelül hal termen át helyezuek el bennünket; a pápa magán lakásában. At ablakon beszűrődő sugaiak viziószerüen borítanak íéuyt a termek bíbor kárpitjára, a hova az élet fárasztó zsivajából lágy zsongás sem hatol Kgy túlvilági élet sejtelme borul itt mindenre s a szent hely varázsa elveszi a nyelv erejét.
kgy>zerre síri csend s mindenki letérdel. Mosolygó anval, áldást osztva jelenik meg közöttünk X Pius Aldó szavaiban egy ideális szívnek a lelkek
MÁJUS 4
ZALAI K OZ L <"> N T
oélkOl énekelni merénylőt » zenei hagyomány i-lleit. humban kényelmes elhelyezet nyerhetnek miudaton 10 korona. K«yes Mám ár* 80 lillér. tilófizeté««krl
A szerzó akarta igy ■ • • hivatalok, melyeknek jeJtoHleei helyiségei azQkekm-k elfogad éa muiaiváuyazáiuokat küld * .Jó Pajtáa\'
. . Gseudse pirulán és győrit búcsúzán . . KI- bizonyultak kiadóhivatala. BudapeM. IV , Kgy«l«in-utea 4 \'
mondta-e eit a nagymfiártúat máshol ís? Eltiltják a katonatiszteket az újság- _ Elöieges cirkuszi jelentés Dounert
— Szerkesztő változás Helybeli laptársunk Írástól. A Mililerixche RmnUchnu állítása >zerint « A!aj08 „(.^„.m mü|0varda társulatával l*gköz*l»bb
, .Zalai Hírlap* eddigi agilis »i*rke>.zt6je egyéb közeljövőben .-uy tiltó rendelet megjelenni, mely j|«gjlia«iÍMÍra érkezik és a Régi Sörház advarban
rlioglalisága miaU a laptól megválván. helyet egy szerint a katonatisziekuek uent lesz szabad többé inegfcM<jj H|ftadásait. A társulat elsőrendű naúvészek-
síintéu kÖMieretetben álló egyén," Dr. Szabó Zaig- napilapokba Írni. bót a katonai Raklapba sem olyan j(6| ^ inft?észu6kb6i vau feazeallítva Azonkívül a
mond foglalta el/akinek a közügyek iránti érdeklő- cikket, mely kritikai éllel fordul a hndvezetÓMg
Dr.
rendelkezései ellen s a melyek n hadsereg í«*Kyel-mezettségének ártalmára lehetnének Az \\t| ••skü-mmtábau a katona kötelezni ío»!|a magát u %zo(«ttlati titoklai lásra ia a knloliai szaklapokban csak nóvalá Irácsai adhat ki cikket a katona*ís/.1
Aki megunta a háborút. Kgy
szenvedéseit megotthagyva pátriáját
kitOuöen idomított lovakkal bámulatos produkciói végez. Saját kiiQuö zenekara és saját villamvilágitáaa van. Bővebbet •» napi falragaszok!
— Bútorcsarnok Szovotkeset Budapest. Vili Ollói UI 18 és VIII. JőzMf-körvS Magyar ip»ruiövészek ereil*ti tervei alapján Le*8«>i modern zerb | bútorok és t^ljea Inkb^iendezések. Az ur-zág legré-1 yinb é.s legusjryobb lakásbereudeió siövetkezete-: fi-niiáti a budapesti asztalos partestület védnöksége \' almi két «v tized? Aiiaudo kiállítása 180 minUszo.
Ouarookai
dese városunk közönsége elótl általánosan ismeretes Míg fájdalommal veszQuk bucsut Hród lagtáisuuktól, örömmel és kollegiális szeretetlel üdvözöljük Szabó Zsigmondot tagtársunkban
— Egy hős temetése Nem mindennapi embert temettek el tegnap a kőszegi temetőben. Az
elhunyt 8lrasser Antal nyugalmazott főmözdonyvezető hazájáért rajongó ifjú a háború volt. Nagykanizsái ól Szaváry Sándor főmozdouy vezető UUVa hntAnk iránti vonzalomból
tizenkét láraázal ment e| „ mozdonyvezetők nevében átköltözött hozzáuk Hogy n magyar honpolgárt io-1 ,lAvi, „ ,ivAros „|HÖríUgu í^ványossága Strasser tometésére. Megjelent a temetésen egy gát megkaphassa, mini fölszabadult póksegéd ben* | ||V|tr> 8 ehtl 8 ^ig
szombathelyi közös zászlóalj is, amely diszlOz adás- gódóit .-gy helybeli pékmesterhez tanoncnak ki * _____
,il biicsutUtta el az egykori bajtársi. Mert 8trass*r vörös május uapiáu egyetlen alkalmazoit|a volt iues Aulai egykor vitétember, lüzér volt s mint ilyen veit terének, aki a munkából . ppeu akkor vette ki résté^ részi a hetvenes évek boszniai hadjáratában. Itt egy amikor mesterének aira legégetőbb szüksége volt pontos célzással az ellenség ágyucsövébe léit s azt Halállál végződő szerencsétlenség.
Metromboltt. Vitézi tettének elismeréséül kapta a Ki>kanlzsáu egy elavult ház lebontásával foglalkoztak, legfőbb hadúrtól — a katonai tuolyálat aianyérmét amikor egy szerencsétlen 6 <\'v.is ki* gyermek a Strasser Aulai halálával t rési Qtött ismét a halál szomszédból odaterolódö t a bontáoból. K#y megitta* ttoknak gyér során, nkik a nagy időknek igaz tauui radt magánosan siló fal kidőlve nekiiágódoU egy és érdemdús szereplői vpliak. , létrának, amelyen az einliteii ki f>u játszott s oly
— Meglesz a szemkórház. Hivatalos t»rrá- erővel vágla 4e. hogy súlyos sérülése folytán rövid sokbői vett értesülésünk szerint a belügyminiszter már időn belül kiszenvedett
must végldg ugy döntött hogy a kérdéses trachoma _ választói vizsgálatok Mint lapunk
kórház városunkban fog felállitatni, melynek építései gUtóbbi siámábau megteltük, ismételten felhiviuk i számára szükséges telek megszerzése után azonnal választói jogosultságra aspiráló azon egyeueket. meg is kezdik kiknek iskolai végzeilségükről érre s-zükséges bizo-
A városházát kibovitik. A hivatalok-ujítváiivuk uiucseu a megkívánt magán vizsgálatra a kényelmesebb elhelyezése végeit szükségessé vált. mii nHp|^| |„KVn „ polgármesteri hivatalnál jelent bogy a városház eddigi szűknek bizouyuli helyiségeit |tBMeiiei(
kibővítsék. Ugyanezért az udvarban levő földszintes _ Egy érdekes felirás Kgy kiskanizsaj epületet valószínű emeletre épiiik 1 igy uj terre- i|^Zou szokatlap felirásU tábla lepi meg a szemlelót ________________________ ____~\'- A tábla telirásA ugyauis ez: .Szülésznő és bába-
asszony." oiiiuisiik » hm námoii •» mimi m- szanatóriuma- és vutgyógyintézete >«ii.ég .irieimi l«l(ogáM«»i . ........... ián. kéi- fe|n(-)tte^_ és gyermekek számAra,
300 kor. jutalom.
NagylHiiitnáii liusvót liélíón Híeoiett B|[.v sárga kézi|bőrtáska lurmlomnml ogyött .,Pichler" Mir»ks»l, nn\'|íl»l»lója 300 K. jutalomban részesül Jó jntulnmt kup, ki urwlni»n»k ••gvi\'B <lw»b)nlt (MnykARMÍ kószlllékél) iiM\'iiliiláljH. Áuntiuli Anonym 8U0 lloronH jclípsbpl Aiiiioiiopii Eipfililiou rich Schalek Wiwi, I . Wollleilf iiitoxi-iidÁk.
Hein-
II. 87..
NYILTTKR-*)
Dr. Szegő Kálmán
11*01 érzett aisrelrae, (iyám, l»jd»lm., öröniii lilko. «pe(ié«« k.poHolódik liOji; uj lángn
«kr««e . miudiukább rmlniuu.b. »0ljed<l embeil-.aj Ii.mi.d0 ri.uiéojoio«k U.tkóil Miudeukiuek ír-cár. riliull . lelki mii|lulotuág rullei íéllje » »
8i«rc.eii jelezni fogl.lki\'twMii.k je.iirl|4l .
— At i«M8ágllgyi palota fölépül Mint bi!e!e> forM»bol ^rteeuuk . [leal.p.let. lelépitést-t
Abbáziában.
kalüubeu rétedeió tekintetből Cg 1 iintavilájíi l<ny H 1(,sli ^„„^„^b kürgíMÓ. hogy « post. ra.i hely-.ugiriik. S.inte láuii, bogy ol».d meg « lelkekben |ll(iiM| Aik6l(0tk0drK helyet engedj.n . .nir elli.-
nlirni kemény, r.l.mi hideg, téleaH. Ingy ItirmiuUb..
Feledhetetlen percek élieietenek » «iít e» . lilikbe való í*r..i«.l b.gyjuk el . pip.t l.kesit.lyi
U«g)ogó nyári délelítt. A n.p .ng.r.i vtg.n Ujicülit.k mindenfelé. Khnult percek. IctOnl pill.n.-tok íde» birtokával táreiuok .rról » környékról. ilwl -gj antik tiaitaaágábnn él6 ragyogó eaimének t\'irtoknaat láttuk.
Délután UIUMik. Kotiogo UOU.it bétáról .ottlnk l-uoiit ar. öiok itiroauak ■•■ inegjüuk u l/űatke véres, Bologna (elé! Uaedálkoiva játunk « lalia. (tltUdoa) l\'itoták erdeiében s mindenkit az . vágv eznll ning. Ittue ki az olauz vasutas sztrájk, bog) mnen kel l\'ae .ilmeuutluk egy hamar.
De idénk tuár fogytán volt, bucstizuunk kellett. ValeüCébelt várt . h.jé a a vihar. . béra. lielilellük \' baksisi a tengeri utért — Neptuunak.\'fal.u ketteu i "Iit.dtak .dósok, . keszthelyi diroktoi s az eu édes, \'polom. Az indulás elélt még ke-e^ emléket
iíltlelek el. Az a gondola h«m bir a tengerrel. Ki a
taeitsánom 1
Letörve ertink Kiutnéb. Itthoii vágjunk. Síi-1 poikázva sugárzik a ll.tai napnak léiive derűje; edes etünk emlékét .rauyozza s vési foledbetellonlll a sít-tttiikbi1, Azt hiszfni, miiid.niiyi.il i»y gottdolkezuuk tél..
Erősítő it edző hlcUIA-knrák egész éven át. Gyermekek 7 é»en leiül kíséret nélkül felvétetnek.
luel,\'K lározi\'ll ig.zsagitgvipalot. lelépitéséuek. .mely váró-tutik pinMerének szépen tetlódJ képét tlwuubbé lógja tenni
— A Jó Pajtás ciiiiu \'képes gyermeklapot ,
Sebék Zsigmond és Benedek Klek szerkesztik. A Kr.nklHi társulat «d|» ki; elélliMési ára negyedévre1
2 korona 60 lillér. fél évre korona, égést évre __■-.---- -.--
gaooaoooo oa aooaaaaoooaooi
(Horvit-
B rivv.i al.lt kitzliMlekéri nem váll.l lelelís-sterkosztéaég
[Régi hírneves kénes gyógyforrás
VARASD-TÖPLITZ
ország I
p®"|Vasut-, posta , telefon é» távirda-illomái.
Ujigyigyizállodi »lll«nyillágit«ml klrm»ii riiloclW UrUtal Mmi
hoforrai f- 68. Q".
(janira: köszvény ciuz is lichia* ilb. nil. Hókurit m«Uci Ur«k-giga-. mail-, máj-, gyomor- áa bálbantalnukoal
Elektromos maaiago. - lizap-azónaa»aa raplüriik, ai farrilágkaialia
Ejjiisr. óv éti ál nyitva Moderit ktMiycIfiit. — Uj nxillodák
nvék - k\'iitoiiazeiif — l\'rospeklusl ingyen küld
A fürdőigazgatóaig.
Fürdőorvos . Dr. LOOHEKT J.
aooooooooodooaocsaaooaoooD
Mesés kör-
Elárusító:
HORVÁTH GYÖRGY
palafedőmester,
Nagykanizsán.
MAJI.\'S l
ciKaiotta-papirl, vauy hüvelyi hoz/ ücild inasad hasonló kinózósü silány iitáii/.Hiokiól tévútra viwtni
Asplrin-
tabletták 1
:(e|éifogfjj^n^l.rheumánát,ln(lucn/iinilsH) clltmert [ I
lajdalomcsillspílos/er. soks/or kisebb értékű készít- W
niényckkcl uhnoxzik, ho#y biztos.111 valódi\'Aspirint gj
a kapjunk. vegyük a „Baycr" (éle Aspirin tablettákat. fi
:4 * hflY cao 20 i 0,.r> Rfoa Ublettát UrUlmaz ára ö j /
W TKor. 20fill. Utánzatokat utasítsunk vissza. \\ i" JL Ai Atptna no vfdlffyult, Uhit * lórvínjrck
»!«»■«(. mát cíg o««i jofixull MMÜaWnydt ^ v J AtpMa névvel nugntvftnl.
A legjobb éb legmcgbuhatoblj

Joh^nn Maria Farina
atz
osakis ez s vató.1\'
kölnivíz,, kölnim-|)oii(Jt)r ós kölniviz-s/appan.
K«|>li»tó drogériákban, gyógyszertárakban és
É- „, er<.dB[j „^yi.jdi valódi de sokszor utánzott rn Johann Maria Farina Gegentlbler dem Rudolfjai JJ Platz Akkor fi "in kell elfogadni holytelim éH után-^^F kölnivizet, líölnivi/.-poadort es kölni viz-szappant,
aémí^l haté az Ön lakhelyén. meri a világhírű cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán. Budapest, VIII. ker. Szigetvari u. 16. sz.
r« UH«iől»pr» «u„»„l vhImmI ós k.itli hol ««reilntó ím a* eredeti minőeég
i#a»lHi.> Motorcséplokóazletek ni >toiti|Mi\'6 Kötorögépok nMiáiiiáró Fufürénz Huwítótfópek
Benzin- azivógaz óa uyeraolaj motorok, Malombereudezóaek. MOTOROSEKEK
melyeket teherszállításra cs cséplésre is lehel basthálnt.
KELLNEK ÉS 3CHANZER
budapest. kálmán UTOa 3. szám.
Oaak komoly Ardeklódáseket kérünk.
fílS^i Minden fftsda tudja, hogy a legjobb ^ \' * \'
MOTOR-CSÉPLÖKET,
tSfífí*
\\
t* mndeniid.ni .\'. I ")
reUüerelételcet
m a I o m berendelő* c k e t
logi)k> .t\'S.i ,. iciim J>uiu.«|( réíilelfiictcte
KOVÁCS ób ZAKABÍAS oéKn«l
Budapest, VIII., KöiUui«t6-ut 23. Mám
rtzorer.ttaii ba.
J. Kérj.,
dijulan árjagyzAkat As kölaég-vetéaOnket.
NvjMujUui^i IjptulaiiluiHM IIJ. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
Nagykanizsa. igi4. május 7
53-lk évfolyam 34 szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Miljilinlk hétlön éi ciötArlfikön.
ElöfUftttal Kgí.i érre 10 korona, íélív.o 6 korona.
SígyeJovra 2 korona 60 flll. - Egr#, ,,4,,, irM 10 fl||.
K«lel<"»« iiokasxtő:
Bánekovich Jánoa
Fóar.crkcsíti\':
Kemény László
Szirkeiztéiég ét kiadóhivatal Diák-tér I
Telefon: 182. - Hlrc
A népért.
A korszellem lusuaiikúnt megérleli a tó-inegek halk. eltompított vágyai, méla ábrándját telté. Ki gondolta volna usak két éviiieddel melóit is. hogy a fóldmiveló munkásoknak törvényesen létesített nyugdijinté-zelük lesz. mely az öreg korra, a niunka-teheletlenség idejére nyugdijat ad. S nem az idók megváltozott szelleme-e, hogy a korona fénye, kegye sugároz azokra, akik a fóldmivelők egykori biztosítása érdekében tevékenységre indulnak. Csak a minap közölte a hivatalos lap. hogy a király Beleznay Andor kunhegyesi főszolgabíró részére a földmivesek nyugdijának népszerűsítése és terjesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a Fercno .Józsefrend lovagkeresztjét adományozta.
Az érdemrendet Jász-Nágykun-Szolnok várraegye főispánja egy most tartott ünnepségen az egész vármegyei tisztikar és meg-
hívott közönség elöli adta át a kitüntetett főszolgabírónak
Álljunk meg ogy szóra ennél az ünnepségnél és vegyük ki abból részünket mi is. mert hiszen n fóidmhcsek érdekeit érte tisztesség. amikor a király kitüntette azt a férfiút. aki a földmivesek jóvoltát a szivén hordla.
ben félretett pár koronából Öő éves korára feltétlenül kijáró nyugdijat szerezzen » ezáltal öregedé feje alá egy kis pulia párnát ágyazhasson, elindult s kezében az n] törvénnyel végigjárta összes községeit. Nem sajualt fáradtságot, felvilágosítást, sót rábeszélést sem, mert tudta, hogy az öregségről való gondoskodás biztonsága boldogabbá, a
Nézzük, mit is tett ez a főszolgabíró, c"»IAdi ««Mjhw. a szülőföldhöz és hazá-hogy annak I. Ilire a trón zsámolyáig elha- 1101 ragaszkodóbbá teszi az embert, tolt és számára meghozta az elismerést?1 Fáradsága nem veszett kárba, hiszen Első tekintetre nem nagy dolgot oly tenné- szeretetéért népének bizalmát birt«. Felhangzó szelesnek látszót, azl. hogy mindig szerette szavára seregestól Íratták fel magukat az » foldmivesnépéfc kik közölt elt. Nemcsak a,elöljáróságnál a földmivesek nyugdíjába, hivatalos dolgát intézte el, hanem meghall- "z.v, hogy az ő járásában alig két-három gatta minden ügyéi-baját ós nem sajnálla hónappal a törvény életbelépése ulan már tőle a jó tanácsot, valahányszor esak tehette, elérte, hogy egyetlen községe seru maradt. Nem várt ó ezért soha egyéb jutalmat, mini ahol a földmivesek nyugdijának hívni, tag-népének szeretetét, amely bóven ki is jutott j«" lennének.
számára. Mikor azután megjött az uj törvény. Ez a pár száz embBr a fószolgabirája mely minden (óldmivésnnk, gazdagnak, sze- iránti bizalomból tette meg ezt » lépést. De génynek, férfinak, asszonynak egyaránt meg- mihelyt az első 10 év elteltével köiülök adja a módot arra, hogy a munkabírás évei- többen felveszik nyugdijukat, a földmivesek
Kidűlt, bedűlt csárda
Kidűlt,- bedűlt csárda, Három ablak rajta. Ott mulat bor mellet Egy-két betyár fajta.
Pislogó mécs lángja Szár beim gyér világot, Iccés tartalmúból Nő a boldogság olt.
Gyengül a mécs fénye, Nő a legény kedve. De a bor fogytával Lelke búval telve
Busulva vigadnak. Egy a bujuk tárgya: Szivük szép szerelme. A csárdásné lánya.
A történet a 16. k lázad elejéről való, midőn t muháöfii mezón pusztult > magyar hadsereg java.
Abban az időben harcba hívták a magyar várurakat. A királyi meghívó levél Vágpodrágy váriba i« megjött s elszólította az akkori virur daliás tilt llalaasa Uéiát 10 közvltézzel. _,<
A fiatal várúr harci vággyal ós lángoló tiasa-szureleitel indult a csat&bs.
Ugyanakkor Szulyovir ura Hzulyovszky Is Iniult Mohács alá, ki Balaeséékkal lávoli rokonságban volt » özvegy ember léiére egyetlen leányát Ilonkit az Oreg Hatassa párra bilta addig, mlg visszaér a háborúból.
A két fiatal régóta szerette egymást és llllóik egyetlen vágya az voli hogy a két Halai léle\' valamikor egymásé lehessen,
Sokai járlak, bolyongtak a Manin hegy lasadí-kaiban s tiszta, mély szerelem IQlte össze a tét ue-mes lelket.
A két csapat együtt indul! el. hogy Tenosén-beu csatlakozzék a többi megyebeli csapatokkal honnan különösen a faj emberi lényt, ábrázol.\' Egy leáujfejet, egylltl a király zászlója alá vonullak. . melyhez évszázadok ola egy legenda íüzödik, mely Ar. elindulás elóttl napon már együtt olt a kél ma is él ott lent Treucséu megyében a nép ajkán, család Yágpodrágyon.____
Kidűlt, bedűlt csárda. Nem zeng bent már nóta. A mulatók közül Egy rég holt azóta.
KEMÉNY 1.
Legenda a Manin alul.
Irts : Balázs József.
Ott, hol a Vág folyó érinti Vágpodrágy várét, egy keskeny ut vezet fel » vár tokára Az ut men-léu, közel H várbegy aliálioi egy kószobor áll. Nem .tuüvészi kéz faragta hanem a természet évezreden alkotása.
Ha a kőraoustrumot közelebbről nézzük, határozóit emberi alakot tudunk megállapítani rajta, melyen
Osram-lámpa
Uj Tillamos
fényforrás
Magyaromig! Kípvilesö: Ffoger i» Fia, Budapeat, VI, Hajót-utca 41 stim
zalai közlöny
M iJÜB 7.
nyugdijának ezek éló példái lesznek, akkor Ulár nem kell majd felvilágosítás és rábeszélés, hogy követükre találjanak.
Ha majd azon a vidéken egykor nem lesz szomorít öreg ember, hanem mindeniknél ai öregkorral együtt beköszönt a gondoktól mentes megélhetés, ez bizony Beleznay Andor főszolgabíró lelkes fáradozásának lesz köszönheti).
Emeljünk kalapot előtte I
A tavaszi fagyok ellen való védekezés kérdésében.
Iria: Dr Wagner Dániel
Észak-Amerikában — az orgaoizált és nsg)-aránju gyümölcstermesztés klasszikus hazájában — megoldod problémának tekintik a gyümölcsösöknek intéssel faló megvédéséi a tavaszi fagyok elleu. — Nálunk, néhány lelkes pomológu* buzgólkodásán kívül, • kieérletetéa stádiumáig sem intőit el • dolog: még oem ment át a köztudatba annak a belátás* hogy érdemes t gyümölcstermés megmentéi megvédése a tavaszi fagyok ellen Pedig a mi hely-telünket megkönnyítették az amerikaiak azzal, hogy fik a kísérleteket már megtették és rámutatlak arra, hogy fűtéssel, a gyümölcsös levegőjének melegítésével a késői fagyok ellen eredményesen lehet védekezői. Nekünk csak alkalmazói kellene azt. amit ók már célravezetőnek találtak;
Kétségtelen azonban, hogy nálunk is a gyümölcstermesztés terjedésével, főként a nagy károkat l okozó tavaszi fagyok gyakorisága miatt, mind többen togoak rendszeresen védekezni az áprilisi és májusi i világos napok íd«jén és sokan lesznek, akik gyümölcsöseikben, bzóllótelepeikeu az amerikaiak AlihI kipróbált módszert alkalmazni fogiák.
Kz a körülmény indított arra, hogy az eddig divó amerikai el|árásuak egy módosítását, kombinációját közöljem, mellyel elméleti megfontolások alapján sokkal eredményesebben lehet védekezui, mint az egysterü fűtéssel. Közlöm pedig ezt azért, hogy azok, akik egyébkéot is vállalkoztak volna arra. hogy gyümölcsösüket amerikai kályhákkal szereljék fel: tegyetek kísérletet az alább leírandó módosított Ha-miltonkályhákkal. hogy ily modou eteti kombinált eljárásúik a gyakorlati éltéke is meg legyet álla-
pítható. mert csak sokaknak tapasztalata alapján és többszörös kipróbálás után lehet véglegesen dönteni valamely eljárás használhatósága felett.
Mellőzve a sokféle védekezési mód leírását, c*ak röviden említem fel. hogy a levegő páratartalmának fokozásával, gézfejlesztéssel lehet még legei keresebben védekezui a fagyok ellen, tudva azt, hogy 1 Hl. víz elpárologtatásáru annyi hó kéli, amennyi eh-geudó lonno egy kalaszt. hold felett 18 méter magasságig a levegő, hőmérsékletét 9 C°-al emelni (Kleinkauf György Kertészet 1913. 9. *.) Kddigi alkalmazásában azonban ez az eljárás a különleges berendezés miatt is igen költséges és körülménye* volt, ugy hogy ezt egészen elhagyva, ez idő szerint csupán a levegőnek szénuol, koksszal vagy petróleummal való melegítését alkalmazzák.
A mi viszonyaink között bizonyára legolcsóbb a kőszénnel való (Ütés és ezen célra Macháca Mátyás is a Hamilton-féle egyszerű bádogkályhát ajánlja, melyből kat. holdanként 70 drbot kell elhelyezni, hogy tavasszal szükség esetéu a terület levegőjének hőmérsékletét 4—5 fokkal emelhessük.
Kzon Hamilton-féle kályhát módosítottam én akkéot, hogy a tölcséralaku vasbádog Méntarlónak állványát abroncsból készíttetve, a mellékelt ábrán látfiató módon ugy alakítottam. Iiogy közvetlenül a széntartó 8 harántuijnyira egy ónozott bádogból készült 16—-17 liter űrtartalmú olyan kerek edényt lőhessen tenni, mely alapjával körüskörül valamivel túléri a széntartó peremét.
. Véga Icov.
Ének. tánc, zeue szerepel a műsoron. Társaséletüuk ui leányai adják elő h műsort. Kevés pénzért ozsonnát szervirotnak. Szóval lest minden, ami a közönnég szórakoztatására alkalmas.
Meghívót nem boesálanak ki, hogy ezáltal is több jusson a humánus oélra Nem kételkedünk benne, ott lesz mindenki, akinek melegen értő szive van.
HÍREK. 6yermeknap Nagykanizsán.
— A vasárnapi jótékony ünnep. —
Vasárnap ismét ünnepi képe lesz Nagykanizsa utcáinak. A gyermeknap fogja az utcára vonzani uri családainkat, hogy a szegény gyermekek támogatásához szükséges anyagi eszközöket bájos kérésekkel összegyűjtsék. A leiekből ítélve az ezidei nap eréd-méuye még az eddigieknél is sikeresebb lesz, ami azért is kívánatos, mert évről-évre nagyobb anyagi áldozatot igényel a gyermekvédelem.
Vasárnap délelőtt s szokásos persely és urna gyűjtés folvik. Délután a vároei kertven (a Polgári Kg> let kertje mellett) kabarét rendet a gyermeknap bizottsága. A programm Összeállítása most tolyik.
R.<ie a vár folyosójára vonullak a fiatalok és némán lázlék a vár alatt gyorsan hömpölygő Vág vitét. Ntm volt szavuk, mindkeltőt a bizonytalan visszatéréi érzete gyötörte.
Vég* megszólalt az ifjú :
— la ha olt maradok a «4rm*cta, angyalom? A leoy könnyes szemmel nézett az ifjúra s
csak ezeket mondta :
— A:kor utánad megyek ! — s hangos zokogásba fult.
Másnaj reggel elvonultak a csaptok * Vágpod-rágy várára zomoru napok követkmtek.
Az 162$. évi aug. 99-én a magyar csapotok elpusztultak íohácmál — Ot» veszett Balassa ás Szulyovszky ó a közemberek közül kettő kivételével mind.
A vesitaég híre nemsokára elterjedt az egész országban.
Ilonka modennap ott állt a várfokán reggeltől estig, várta le<e a visszatérő vitézeket, mert jegyese ás apja soraáró biztosat nem tudott.
Szeptember végén egy nap reggelén két íssze-rongyolódott katona kért bebocsátást a várba. Alig ismerték fel a két katonát.
Az egész vár népe körül fogta ti szánalmas kinézésű embereket és egész éjjel hallgatta a szomorú csata kimeneteléi.
Ilonka is végighallgatta a katonákat és azután felment a vár fokára.
A hold fényesen világította be a Mauiti hegység odalátszó óriási hasadékát. Ilonka odanézett, hol oly sok szép órát töltött Qézávah
Testében remegett és szive erősen vert.
— „Ks ha ott maradok a vérmezőn.angyalom ?" — súgta valami az agyongyötöri léleknek.
Akaratlanul is azt felelete: „Akkor utánad megyek I"
Felugrott a párkányra s egy pillanat alatt ledobta magát a mélységbe >
Kegitftl holtan találták ott, hol ma a kőszobor áll.
A nép azt meséli, hogy éjjelenkint mély sóhajok hallatszanak n kőszobor belsejéből s ha a jámbor lót nép este arra halad, kerestlel vet magára
— Vármegyei köigyülóe. Zalavármegy»
alispánja, Arvay Lajos most küldötte szét meghívóit a f. hó 11-én a vármegyei törvényhatósági gyűlésre melyre 174 létei van kitűzve tárgyalásra.
Kzek között foglal helyet ; A nagykanizsai ló-gimnázium milleueumi ösztöndíj alap számadása, a magyarországi tanítóegyesületek országos szövetségének kérelme a tanítói betegsegélyzó támogatása iránt. A nagykanizsai főszolgabírói hivatal személyzetéin k i kérelme a hivatalos órák megállapítása tárgyában — Nagykanizsa képviselőtestületének a városi szervezési szabályrendelet megalkotása tárgyábau hozott i határozat — Ugyancsak a betterment adó, telekátadási adó szabályrendelet s a városnak ingatlan vé-tárgyábau hozott határozata itt nyer majdan elintézést. I nemkülönben a város képviselőtestületének a váro-i gőzfürdő bérbeadása tárgyában hozott és Fischel János és társai által megfelebbezett határozata.
A meghívókhoz csatolva találjuk az alispáui, lelentést, mely szerint február, márciusbau meghalt fertőző betegségekben : Roncsoló toroklobbau 48 hasi-hagymázban 11, vörhenybeu 130. kanyaróban 92, hökhurutban 38, báráuyhimlóben 9, fültómirigylobbau 63 Öngyilkosságot követelt el 9 egyén. A vármegye területen 89 lelenc, 3*24 dajkaságba adoti gyermek vau. — Elmebeteg és hülye 765, siketnéma, vak és nyomorék 791, közsegélyre szorullak száma 2980, keresetképpen árvák száma 2579. A vármegyében történt 3983 születés és 2596 halálozás Szaporodás 1387. Legtöbb halálozás a zalaegerszegi járásban törtéül 994. Az ószi vetések általábau jól teleltek s a korai velések megyeszerte buják s helyetikint ki | is pállottak. — A takarmáuyneinüek nagyon szépek s a rétek és legelók fünövése is szépen megindult, j A szálastakarmány készlet ai egész vármegyében nagyon megfogyolt s némely járásban nem is elegendő, áruk pedig nagyon felszökött. — A gyümölcslák virágzása szépen sikerűit s itt-olt jobb termésre van kilátáB. de szólóben ismét neiu várható bő termés, mert a mult évi fagyuak hatása sok helyütt most u érezhető. — A gabonaárak nem mulatuak nagy ingadozást, azonban az állatárak igen alacsonyak. — Külföldi útlevélért a lefolyt évnegyedben 440-en folyamodlak. A megyetei Ületen előfordult tűteselek kézül Ja legnagyobb volt a murakereszturi, mely 15210 koronát pusztított el.
— Závody Albin A nyugalomba vonult s közszeretetben álló törvényszéki elnök mint értesülünk a királytól a Lipótrend lovagkeresztjét kapta kitüntetésül
— Knortaer György megmarad, tőrömmel értesültünk a napokban, hogy Kuortzer György ur barátai s a tűzoltó egyesület választmánya kérésének eugedve, a lüzoltófőparnncsnokságot továbbra is megtartja.
— Frans Lajos, kinek neve a város villamos müveinek létesítésével egybe van forrva a napokban elköltözött az élók sorából. Halála mély részvétet kelteti ismorősei körében, holttestéi a gráci családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.
— Arvay Lajos allepán lemond. Vár megyénk egyik vidéki s inegbizhato lapja arról értesít bennünket, hogy Arvay Lajos a legközelebb készül állásáról lemondani.
— A válásától vizegálatra már folynak a jelentkezések a polgármesteri hivatalban s az elaó vizsgálatok már tueg is kezdődtek.
MAJOS 7.
\'/. A L A I K 0 Z L Ö N T
3
- BljeByBÓa. Palllocb Károlj igazgató méruök . éjjel* nappal. Rendon Síidor tulajdonos személyen ve. Hím és raMnlelko leAuyil, Etelkél Szvlezséuji zelése alatt. Egyágyas szobák 3 korouától, kétágyas yUn fíg\'"1"- Uu*r\' l,\'unk \'\'munkatársa eljegyezte. mMI 6 koronától, faUn, világítás és kiezolgálássali prilloob Ble)k» OrOmébeo a mivészel és > zenebarátai A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál.
ífSmnwl osztoznak. Ideális lelkének « művésze- eugedmény. Ujonnaii bevezetett Pensio-rendazer, napi uaik szépeége, QdoBQgw ée bája aranyom egy Iroaazu ellátás 4 koronáért. Napi háromszori élkezés Hav, ,!(»» ál alt • boldogságot, amely inost q. fiatal szobák 811 koronáért.
WJe<ek lelkét elttsltl. _ Istentisztelet. Az izraelita templomban a
_ Tanulmányut Konstantinápolyim péntekesti istentisztelet f. hó 8-ától keidve további J,|iuí \'J\'áu Bzolia, Konstantinápoly. Konstansa, Rn- intézkedésig ei.t« 7 órakor fog kezdódui lírást — Herkules ÍOidóbw tanulmányutat vezetek.
Közgazdaság.
— A tavaszi kal^szoaok országos termésátlaga. 6—0 métermázsa krtrül ingadozik. a
különösen a zabé alig baladja meg az G méterrná-zaát, s igy termelése sok eaetben nstn ia jár báalou-uai, holott e körülménynek egyedül a rossz gazdálkodás az oka. Ösezel leiszántott, jól megművelt és kelló trágyaeróben Ibvó talajokon a kai. holdanként!
_ —MÁV minket érdeklő menetrendje,
j riaiiéleli dl| — uUzáa II. oszt. gyorsvonat, hajó Zalaszemivánról—Z.laegerszegre reggel 601 p, 73» ü—IU mázsás zablerrnéa egyáltalán nem tartozik a
[ osztály a elaírendO ellálás Budapesttől — Buda- d. u., I«—411 esto, 7 ó» 9»« porckor közlekednek i rilkanágok kózé. csakhogy a magyar gazda aem
-Miig - 460 korona, vouatok, mlg. ZalaegerezegrSi-íalaszoulivánia reggel | .....g ó»«»«l zabnak svául talaját, tehát nem
A tanulmányul 18 napig (julius S—19.) tart. i". BM, 112». d u. 233, uoz és hm p. indulnak mliveli jól és semmiként eeiu trágyázza, «ót rendé-JdcDlkeini lehet jun. iO-ig. Az útlevél alOkségos. A Balatonszentgyörgyről—Keszthelyre— Tapolca
„iMlkezéesel egyidejűleg 60 kor. küldendő „ összeg másik része jun. QA-ig kllldhetó be a Nptiksrékpéuzlár eimére Nagykanizsa. Részletes ffűgrsium a jelenikezés után. Lukács József k r. (,imn. tanár Nagykanizsa
— Halálozás, ánders Károly Zalaszenlmihály jirltan jellemű tevékeny jegyzó|e hosszú, kino» ,nevedéi után fiatalon T«metáse kedden d. u ím isgyzó iránt altaláuoe volt a részvét. Rokonságán „ községei népén kivlll nagyszámban veitek részt a ildik nitsligeiieiája. külóuöscu kartársai a járás ló-níigsbirójával az éléu igen nagy számban voltak jelen. óilinte részvétük jeléül koporsólát valóságos nrágraezóvel árasztották el, különösen igeu szép volt Hifii László paesai járás főszolgabíró és jegyzői kar tonorqa. -*
— Tanulmányit ti kirándulások a Balaton mellé. A balatoni ezövetség megliltásására trtzágunk számos tanintézete, még I.iplómegyéból s tinulinányutl kirándulást nijus és jnnúa bőben
raig reggel 915, 94S, 504,>643, 1180, d. u Ito. 3Z5, 613 740, 1ÍÖ8. 1120
Keszthelyről- Balatonszentgyörgyre: reggel 120t 330, 1)04,.94b. 1145, d u 93«. 504. tj44, 8". közlekednek vonatok-
Körmend ós Muraszombat közt reggel 447, d. II. 109—, 434. Muraszombat es Körmend M-30 éves korában meghall zötl — reggel 312, 653 délután 195o, 4ií perekor 4 órákor tolt. A rokouszen- közlekednek vouatok.
Kőszeg és Sárvár kötött reggel 415, d. u 510. Bárvár és Kőszeg között r-ggel 4\'5, «!5 és délután 4 órakor vau vonatöaszekölletés
Sárvár és Zalaegerszeg közölt — reggel 450, délnláu ISO, 623. — Zalaegoiszeg és Sárvár közólt reggel 341, 11)30 é» délután 680 van közlekedés.
Csáktornyára—Zágrábból — reggel 502, ma*, délután 435. Csáktornyáról—Zágrábba reggel MO, délután I órakor és 440 perckor van közvetlen összeköttetés.
ZalalOvó és Zalaegerszeg közölt reggel M5, rendeznek a Hslatonhoz 1013, délután 714. Zataegojízeg és Zalalövó között\'reggel 355, 845, délután 1233, perekor köz-
- A villamos vUágltás ügye. Kezd a betetőzés alá jutni s a szerződés mihamar a fáro-ilják elé fogy korlllui lárgjtlás végeit, á régi szer-rAdés szerint városunknak neiu volt semmi haszna a Miienylársaeágtól, mig ha a torgóáram berendezéséi ilfojidjs, vároauukntk évenklnt 4—6 ezer korona tllöe baszna is lenne K a részvénytársaságnak leg-ilibb suonooo korona befekteléabe kertllue és a llmpák száma is legalább 100-zal szaporodna.
- Ápolónői vizsgálat. Ii« «4s tellek I) II ápolónői vizsgálatot a helybeli kiízkórliázban iwk a hölgyek, kik dr. Szekeres Józeef vezeléin ■Ml l 4 beles tanfolyamon részt vettek. A vizagá-lihm jelen volt városunk polgármeslere is több érdek-IM6 egyénnel, kik bámulták a vizsgázók preciz feleleteit
- Koldus asszony halála. Kgy szegény kiuseralt koldna aísaony lén be szállást kérni egyik nuruezoinbati gazdához, a gazda engedett is a kérés-wk, itouban az asszony reggelre már halott volt
- P»gy kár. A legutóbbi oaőzóe folytán be-1l«t dér é« fagy hazánk több vidékén e igy a klttonparlj mélyebb helyeken lekvö sz\'lój kertekben «• korai gyöniőloe éa szőlőkb-n néhol 611—707. "n is okozott.
- Agyontlporta a bika. Németh Uyörgy imái gazda egy bikái vezetett a vásárra. Útközben \' bika megvadult. Némelhel földböt vágta éa öaeze-upesta. Németh elvoezilolte az eszmélolét, mire a
szarvárt kapta és egy fának neki vágta. Németli \'waual meghalt.
- Pa eladás. A legutóbbi erős szelek ál-1,1 kidöntött fákat a városi számvevői hivatalban e ^ 10 én elfogják adni.
- Savoy szálloda Budapest, VI I.. József-\'"\'Ul lf>. Modorú szálloda újonnan berendezve, lég-""•», hideg és meleg viz minden szobában, lift
lékednek vonatok
Irodalom.
— A .Vasárnapi Újság- i««gujal»b htánw ^r(it)kcs (arlitloiiiinnl jelent iiieK- A .VasAnupi Uj-xág" elöfiaetéHÍ negjadávre ül noroii», a „Világ-króuiká"-v»l PgfBtl hat koronn. MegrwudelhetA a „VaxÁrnapi (Jjság\' kiadóliivalaiábaii (Hudapost. IV., Kgyeiem-ulctt 4. at.) — ügyauiU megrendellieló a .Köpeti Néplap*, a Ifgolcoóbli ujaág a magyar u^p 8iámára, fplévrn két korona 40 filtór.
A „Magyar Láuyok" Hzópiroiinluii képes hetilap, fiatal leányok t4*iuái-«/8ierkmti Tutnuk Anna. Mfgjoleiiik minden vasárnap. Minden egyea száma gyönyörű etép képpel éa nagyon érdeken tartalommal jelenik meg. Előtixotési ára: Egésa évre 18 koroua. felévre (1 korona, negyedévre 3 kor. y«er-, kesztAség és kiadóhivatal: Hudapest, VI. Andrássy- | ut 16. száiu Mutatványszámot kiváuatra iugyen kDld | a kiadóhivatal.
■15% engedmény :
a lakásoknál április és május hónapokban^és
25% Jnnlmbml jjg
mwM
FÜRDŐ (Slavoniában.)
Vaaaa hőforrások\' éa iasapfttrdSk. Forr4«hömér-aéklat 35 80* 0. Kiváló •r«dmény«k M «»>•> nöl bajoknál, vér»a«gény«égn41, oau*o» éu köaa-v*nf»» bánUluaknál, ktUönön«n laoklaanál éa K«rlaolMtJokaáL
srtii a kiéltebb földbe veti azl. Végzetes hiba az különösen ma, a mikor mAtrágyak segélyével könnyedén pótolhatjuk az istálló trágya hiányt. lf»0 kgr. szupHrlosziát és 80 kg. ohilisalétrom kat. holdan-kéuti kiszórásával olyan nagy lei méatöbblet érhető el, amely többszörösen megtéríti a műtrágya árát. A chilisalétrom alkalmazása különösen azért a zabnál síükséges, mert a tibvtiésre szánt földek többnyire nagyon messze esnek az istálló trágyától, s igy nitrogén szükségletűk teljesen kiapadt « azért az agy-oldalu szuperfoszfát trágyázás nem mindenkor ad elegendő nagy terméstöbbletet
J. . NYILTTER*)
Dr. Sz»gö Kálmáti
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőtték- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erősítő és edző hlslaló-karik egé*K éven át. Gyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
•) K rovat alalt kózlOllekérl nem vállal felelta-séget a szerkesztóség.

anyák gondoskodnak
• arról, hogy gyermekeik tápláló és izletos édestésztákat kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitünó édestésztákat készíthetünk dr. 0«tk«r-féle puddiug-porokkal, melyek különbözők mint pl. : vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek álul ujjongó fogadtatásban részesülnek. Kgy 10 lilléres puddiug-por csomagból % liter tej, $ tojás és 5 dg. cukor hozzáadásával kitünó vacsora készítheti 5—0 gyermek réstére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tejföl nélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a jóist valamint a tápértéket. II.

7. A I. \\ I MHÓH
MAJI\'S ;
Jól jegyezd meg: csak
cigaretta-papírt, vagy hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Aspirixi-
^\'tabletták -]
: fej és fogfijásnil. IniluenZiíniíl. rheuin.-tn.il ítb. gj
diámért lájJalomcíillapüdtttr: A valódi Aspirinnek g
tok ax utánzata, a/.Ort kcij.ik, hujjv a* Asoit .. B
„Bayer" fifle Aiplrln lablctfdk ahkjJb.in szerczzt B
be. Eredeti ctomagol.ii .\'(MíMct .1A Ü,5gr. 1 k<v ff
Aj Atplrlo Htl vW|fifV\'f
Mtilot. mii \'i* »-"\'
A.pliln uc.vc!

yiu^jaJmm
Y W WH.OHKM, /AMMUUl
M6NER.
1 n HflMeszERniRÁLV-
kV BPE^T.jSqEfKÖBUTIi. MJCdR^ mártHt timMúmuN\'___
Johann Maria Farinp
csakis ei a valódi
kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és

wk
m
illatazerUrakbau.
w.
Ne tessék elfogadni
kölnivi^-s/.ftppjuit, kölnivizet ós pou-<lert, ha ninos rajta az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Qegcnübler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölniviz-poudert ós kölnivíz-szappant, ha az itt julzett eredeti kós/.itmóuy nem volna kapható az ön lakhelyén, mert a világhírű oóg magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz.
ugyanra larelesölapra aionnal vAlastol ós közli hol siereitMté bo ar eredeti minőség.
lortgrtiiiHió Motorcséplőkészletek inBKHi\'^ró Kőtörőgépek ; muKAiijAró Fafllréez- én Hasltógépek
Benzin- azlvógaz ós nyersolaj motorok Malomberendezések. MOTOROSEKÉK,
melyeket teherszállításra es cse\'plésre is lehet batináini.
KELLNER É8 S C H;A N Z fc H
BUDAPEST. KALMÁN-DTOA 3. SZÁM.
Oaak komoly árdaklfldéaaket kérünk.
I l»«H kiUtnAm b«vrtl< t
berber &yófty-kátrányszappana
O. Hall a Comp-tá!.
KlUlit orvi\'HiK njiinljilk iVa Kurépn K-jc(0t<b Allain.lb ■ i-ffumriijn*»l bmoutljak ntlndenWIr bőrklUto^ u«an
klilunOarii kröiilkita bajuk ■•» kilttfírk, vaUmiiil baj-w .kAllk..f|M \'Hím. Tndnlmx »ü uAiaUk lakAlrAayl «l» lni>-Kr»\'u ktilünbSalk a kontkrdrlriiibcn ri.lfordulé r«jcl. iljrnrmU gyArlmAii)AtOI. Makara bftrbKjukqAl n»-KVOO h*IHM» Bargar kétrényoi kAnuappana. MAknck gjrernirlPekiiek oaykíbb batA.o kAtrA»y.»ap|>«» Bargar gllcarin katrénysiappana.
TovAbbA kAlrAii) nílkul a lilre*
Bargar-féla Borax*ssappan
patlanAa, napailléa, a»»pl6, uillMto éa u>Aa bOrba>ok al len. Darabja uta.lt*>>>! e«,ilU 79 BlUr D): Htr(«r l*l;«Hunjr Hdiritin «»i>i»<m. kttBuO batA>u bflrb.-liK». «.-kníl. írj. ia aíakAllkorpluAJ, lauihit klvAló b«JnOvo»ló au-r. l ar»« 0 korvitf. Kfirjrt) kltojrtellín !>•»*«■-. i|.p«IH 0 ttctl » Ci-mp.-lol ii ntjjt "f\'«
Kjét 4a «!«■
irdal. \'KttU>.\' . IIMIlki\'ii\'xl íi aianv^\'riii.
.. ______*vl pArial vllA|klAllllA*oa aiany-
Kapbalt mlndan n»o«rIArli«n. dror*riAbaa o> n«k ■iioioou. .N\'aKVban: (I. II-II A i\'umi>, Wien, I.. Iluil.r ah)rírr«lia«t^ II —13. llu.laMralru BdRtbau ir klr«ln.vbr» Tbrük .lö**rf kvúkvi-x ilAr^l.an Kirrtli ntra I! . Vl.iln.tr • Mnserníl, Thalliiir.»r. Srluiivl. K.icbm.l li-r t\'ilK>i--nlúilalliAI. Hmlu-.uvllf Tr»l».lr.ki^l- SWímiI NAnJof .< UliAiiAI. NVlutla NAndoruAtOflílnyl KrlXv«-«n4l, VArl-
a laptulajdontw Iíj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, 19.4. május it
53-lk évfolyam 35 szám.
Hétffi
ZALAI KÖZLÖNY
Ni|Jili>lk kéltén ii cillirlikii. I
l\'elel<5» iteerkesxló :
tlftftsattel Kgá.í «v.« lü koron., félévié 6 korona r».z , , . , .
s«gy»^vr« 2 korona 60 flll. - .,»,„ „. 10 fl||. ö&ne*OVÍCh Jan08
Kereskedőinkhez.
Németország kcreskcüó vilaga átérzi iiemzetfentai\'tó hivatásá1, a német ipart és termelést szolgálja mindenekelőtt, Ausztria kereskedői is nagyrészt iiyeu szabású honfiak, luiiitabőröiidjmk és kirakataik az osztrák iparnak tárházai.
Mi — sajnos — nem mondhatjuk a magyar kereskedővilág!ól azt, hogy tüzeli őket a sovinizmus. A kirakatokban a sok külföldi holmi, u bőröndökben osztrák áruminták szorongnak.
Ennek a helytelen, nemzetöló szokásnak megtörésére és azért, hogy a hazai iparcikkeket mihamar megismerje, megkedvelje a kereskedő világ, alakult ki a Tavaszi Vásárnak intézménye. Sok reménnyel indul a vásárra a magyar iparos, de kérdés, lesz-e lélek a kereskedőkben, mely sugalmazza a gazdasági sovinizmust. A Tavaszi Vásáron kellene, hogy lássuk egymás hátán tolongani, szorongani, vásárolni kész kereskedőin-
ket, lehetséges, hogy ugy lesz. noha alig hihető.
Elsősorban hazafias köteleasége minden kereskedelmi testület-, szövotkezés- és szervezetnek, hogy testületileiE vonuljanak ki a IX. Tavaszi Vásárra, ámde nem a miniszterek és notabilitások keuetteljes beszédeinek meghallgatására, sem azon óéiból, hogy eleven miniszterrel kezet szoríthassanak, hanem csupán csak azért, hogy rendeléseket adjanak föl a vásáron megjelent iparosoknak.
Hagyjuk a sok uécót. salangot, cifrál-kudást és múlelkesedést másoknak : sarkalja a kereskedőket a mai válságos gazdasági depresszió. Fontolják meg azt. hogy hirtelen meg lehelne szüntetni az általános nyomort, ha rövid 24 óra alatt minden kereskedő otthagyná osztrák és egyéb külföldi beszerzési forrásait és honi árut vásárolna. Ha minden kereskedő lelkébe szorulna a „közgazdasági sovinizmus", ugy az egy esztendő alatt a hazai ipar javára visszatartott ezer millió korona zavartalan jólétet biztosítana minden
Fta«t.«i<: Szirkiiztiiég ii kliáéklutal liák-tir I
Kemény Láasló T.l.ion tea. — H!ed*»4**a dijn.o*. „arlni
\'munkátalan kéznek. Ezek legyenek az agont provocateurök. akik a kereskedőket vásárlásra buzditsák es kalauzolják a Tavaszi Vásáron. Mennyivel többet ér az a hála, amit ilyen irányú lelkes buzgalomért aratnak a kiállítóktól, mintha csak a gomblyuk szel lózletés céljából vonulnak fel .. . Van sok nagyiparos, gyáros es nagykereskedő, akiknek van országos nevük; vannak érdemeik és érdemrendjeik, ezek mind nnyian iparkodjanak leereszkedni a Tavaszi Vásár kiállítói közé és hozzák csak tömegesen fel * vásárló kedvvel telt feleket. Egy kis buzdítás, vigéckedés (a német császár sem át-allotta) nem megszégyenítő, hanem lélekemelő tudat. Lelkesítsenek és vásároljanak, hogy ez a példa ragsdós legyen és a kisebb emberek is kövessék a nagyobbakat a vásárló buzgalomban.
Ha ig.v fognak cselekedni kereskedőink, akkor eljó az idő, amikor a hála a mostanság gyakran lenézett kereskedői pályát a legmagasabb piedestálra helyezi. Lássuk, van-e
Falusi leány szerelme.
Ne mondj felöle rosszakat anyám, Oly szépeket csak róla álmodom. Mulatni jár? . . . Nem baj, csak éljen . Fordítsd meg fejem alatt a fankosom.
Olyan akár a többi.. . oh, ne mondd. Nem oly haszontalan, csak nélia lump; En pedig szeretem nagyon, lm véle Néha tele is van a csöndes kis falunk.
Csak szólj nfki anyám, ha látod öl, Hogy jöjjön el, oly egyedül vagyunk . . . Hisz én elmegyek már nemsokára S még csöndesebb lesz akkor a mi kis [falunk . . . ERDŐS ALADÁR.
I
ny Józsi, vagy az elrepült kalap.
Irta : Egy,
Szegény Józsi ódéi. apja nem segilhoJetl a bajili nzzal sem. Iiegy tövig larollatu le a baiszálait. Kakó, út esztendős kalapja ezután ia csakúgy nyomta a fejéi mint azelöll és a lorrú, szikrázó nyári napokén, a mikor verejtékezett volna a kitett jég is, csak ugy viszketett a szegény Józsi édea apjának homloka a kalap elhájasodott bórövétól, tilial azelőtt Félig-meddig lemondóan gondolt tuár az egéazsógere és rezignáltán várta már sz elkerülhetetlen és akut neuraszteuiát, amikor váratlanul az az ötlete támadt, tííígy uj, köunyü kalapról gondoskodik.
A kalapkérdéanek ezen az oldalán még csak átvergődött volna a azegouy Józsi édes apja valahogy. Hanem a kérdés másik oldala, hogy mi lesz az elhasznált és a „nincs az a szénás szekér, amelyre rá ne férne még egy villával" elve alapján korántsem szemétre való jószággal, az a szegéuy Józsi édes apjába oelekölölt. Ó már nem igen teszi ezentúl a homlokába a Dózsakorouál, abban pedig miudeo áron
meg akarták odahaza akadályozni, hovgy örököl hagyja a gyermekeinek.
Bármennyire törte ia a feiét: miként lehetne a leggazdagságosabban elhelyezni a régit az uj kalap elől. a problémának mégis at a parancs lett a megoldása. begy a kalapot be kell ideiglenesen naflaliaozni
A művelet előtt azouban betért a szegény Józsi édes apja a kalaposhoz és választékos cselfogásokkal tejtetöre álliletla a kiszolgáló Híreimét.
Mellette forgolódott Józsi is Neki szintén kalap kellelt.
— Kalapot nézek — mondta ridegen a szegény Józsi édea apja.
A boldog kalapoa az áru közelebbi meghatározása és a szin iráut érdeklődön
— Lehet akármilyen : Fekete, barna, zöld, olcsó, szürke ...
—* És kék — jegyezte meg szerényen Józsi.
— Kék? — ütközött meg raita az apa.
— Kék — susogta Jóasi.
Az apa a gyermekén feleltette a szemeit, megcsóválta a lejét, a kalapos pedig nekiröpQlt a dobozoknak. Nagysokára megtalálták a kellő példányokat


Osram
^^^^ - ...............iwniiitiiuHlliuUlIf

Valőili Osram-Jtólliimpak kaphatók . Villamos müveknél, surelókuél és mtnJtu stakmabtli iizhtbtn, Magyarotstági kéfvistlú birtuJtuil laklarral s Pingtr ét Fia. \\\'tHajós-Utcav íí. n.
ZALAI KOZLÖNT
MiJüB U.
még magyar vér a kereskedői világban, lássuk, megértik-e az ország jajkiállását és a 12-i: órában sietnek-e kelló erővel és öntudattal a haza védelmére? Nincsen időnk a várakozásra, t. kereskedő urak. beláthatják, hogy saját gyermekeik és a insguk megélhetése is nap nap után egy kookán forog. Ha késnék a hazai iparnak vehemens felkarolásával, elbuknak tuielóbb végképpen.
A Tavaszi Vásár a legelsó alkalom annak bizonyítására, hogy élni akarnak és élni akarunk. A tavas/,i vásáron mutathatja meg a kereskedő, hog.v ragaszkodni kiván a magyar hazához, azzal, hogy honi áruk rendelésére tér át — ha eleddig OBak osztrák árukat forgatott légyen is.
Kereskedő urak I Lássuk az Önök hazafias gondolkozását a gyakorlati életnek példájával beigazolva.
A tavaszi fagyok ellen valé védekezés kérdésében.
Irla: Dr. Wagner Dániel 11.
At ilyen bereudetésü kályhának a köwlkető lényeges előnyei vannak:
Kütési kísérletben megállapíthattam azt, hogy a kályhát 18 kg. szénnel töltve meg, ha a víztartó nélkül szabadon égett a szén, az 4 óra alatt elham vadt. Ha pedig a víztartót föltéve, abba 15 liter vizet öntöttem, ugyanazon szénraennyiség 6 óráig éget ét a 15 liter vizet ezalatt teliesen elpárologtaUa. IV hát kiadástöbblet nélkül ugyanazon fűtőanyag mennyi séggel 9 órával hosszabb ideig melegíthettem a
környező levag\'t akkor, amidőn egyúttal vizet is párologtattam el. A viztartóbau levő viz I1/, óraj múlva kezdett párologni és a 15 liter teljesau el-párolgott, amidón a szénnek a pnrátsa még izzó volt.; Ha számba vesszük azt. hogy l kath. holdnyi területen 70 kályhával ily módon ugyancsak kiadás többlet nélkül 10 hl. vizet párologtatjuk el; ez oly hőmennyiséget jelent, inely az előbb említett számítás szerint ezen terület levegőjét Irt inét. magasságig már 80 O lenne képes emelni, ha ezen gózmennyl Híg ott ismét viialakjában lecsapódua Azáltal, hogy a szén égéséuéi vizet párologtatunk el, tulajdonkép pen egyenletesebbé tesszük azon hőiueuuyiséguek az elosztódáaát, mely a szén elérésével fejlődik Ha szabadon ég a szén, ez a felette levő levegóoszlopot felmelegítve, a meleg levegő nagy gyorsasággal egyeuesen a magasba emelkedik és csakhamar elttt-uik. De ha víztartó vsn az égő szén fel-lt, ez egyrészről lassítja a szénnek az égését és a lelmelegitett levegőnek nagyobb saétterjedését örvénylő, kavarodó mozgását és így lassúbb eltűnését idézi elő, másrészről a hŐ leguagyobb része a viz felmelegítésére, gőzzé való álalakitasára fordíttatván, a szétterjedő gőz magával viszi azt a nagy melegmennyiséget, mely szükséges volt arra, hogy a viz gőzzé váljék. Ezt a nagy melegmouityiséget pedig leadja a gőz ott ahol lecsapódva ismét vízzé váltuzik, leadja pedig olyan mennyiségben és pedig akkor, amidőn arra a legnagyobb szükség vau t. i. deres fagyok esetén napfelkelte felé és azutáu, amidón leginkább szokott i elfagyni a gyümölcs, vagy a virágja.
Amennyiben pedig ezen kályhákkal az egész gyümölcsös terűleteu fejlesztünk gózt, az egész terület felett meglehetősén egyenletes gózréteg lebeg, mely nagyon alkalmas arra, hogy a földnek sugárzó melegét jórészt visszatarts, ne engedje hirtelen el szállni. Kz is számbaveeridó ejónye ezen kombinált fűtési eljáiásnak.
Sokan a kőszénnel való (ütést azért kifogásol\' ják, hogy a kőszénnek az égés kezdetén képződő sürü füstje sok kátrányoi alkatrészt tartalmaz és ez gyümölcsfákra csapódva le, káros hatást fejt ki. Ha
szabadon ég a stéu, a sürtt tűst téuyleg szétterjed a fák között; de ha viaUrtó van a szén felett, eunek kezdetben hideg fenekére éppen a nehezebb kátrá-nyos alkatrészek lecsapódnak és lassanként vissza-cepegnek a kőszén felűleléte és ott csaknem egy uUnyi vastag kátráuyos réteg képződik, mely utoljái a ég el teljesen. Azáltal, hogy a felső széndaraboka! osaknem összefüggő réteg gyanánt boritot(a ezen vissza csepegett kátrány, egyúttal lassította és egyenletesebbé lette a szén égését, másrészt elégése állni több hőt is szolgáltatott, amely különben kárbaveszeit volna, ha víztartó nélkül szabadott érve, lüxt alak-jábau lüut volna el.
Nagy előnye ezen víztartókkal felszerelt kályháknak az is, hogy amennyiben a. tédakezés érdekében, jóval a várható fagyok előtt megtöltve kell már azokat a gyümölcsös területén elhelyezni, at időközben beálló eszközök nem áztatják át a kósze-uet és különösen az alatta levő g) ujtóforgáesot és mert a viztartóedéuy annyira fedi a sséutartót hogy az elhalt csapódó eső sem igen juthat a szénre, ugy, hogy szükség esetéu a szárazon maradi gyujió révén, ezek akadály nélkül működésbe hozhatók. Míg ha víztartók nélkül állanak az ily kályhák a azabntl han, a széntartó tölosérszerüeu kiszélesedő része a reáhulló esővizet mind a tölcsér 1\'euekére vezetve az ott levÓ gyujlófát annyira átáztathatja, hogy azt nem egy esetben éppen a benyújtás "\'ólt ki kell cserélni,ami sók vesződségetés nagy iriévesiteségetokui
Ha a kályhákba U kg. szenet teszünk, akkor az 8 óra hosszai ég bennük, amely időtartain közönséges deres fagyok esetén uutig elég a védekezésre Ilyenkor csak a vizet kell még a teljes elpáiolgá* előtt utánn* tölteni, hogy az a szén elégése után a sokáig izzó szénparázs felett még párologhasson.
Az ekként módosított Hamilhm-féle kályhák at ónozott bádogból készült víztartóval felszerelve, sem oly drágák, hogy azokat ne volna érdemei basze-rezni annak, aki a siker kilátásával óhajt a tavaszi deres fagyok ellen védekezui. ítészemre Jeuey Endre mflbádogos. Békéscsabán. H koronájával készítette darabját
és a szegény Józsi átszellemülten kerülgette a tükröt. Nem is lehetett a kalapja ellen kifogást találni, minthogy nem volt minimális ára Az apa többszőr hangoztatta ugyau, hogy ráakadt, hauem a kereskedőt tagadólag rázta a düh. Végre azouban a dűlőre jutotl ár valamennyibe leszállt és a szegéuy Józsi és az édesapja mihamar módiál ejtették annak, hogy az otthon maradt családbeliekel megbotránkoztassák.
Néhány hétig rendesen vÍBelkedetl a kél kalap Józsi kalapjának kék karimája nagy volt. árnyékos volt és főleg kék volt, az apa homloka pedig nem viszketed néhány hétig — a kalaptól A mama is beletörődött lassan az elkeseredésébe. Három héttel utóbb azonban a szegéuy Józsi édes apjának barna kalapja nyugtalankodni kezdett és mihelyest jelentkezett a — leheletnyi — szellő, azonnal megbokrosodott, Józsi édes apjának rá kelleti jönnie, hogy elvétette a dolgot, amikor a kalapot a letarolt fejéhez mérte és nem számolt azzal, hogy kiuóheli. A kalap kedveért pedig csak nem maradhat kopaszon, ha már parókát sem használhat — hangoztatta. Nem maradhatott hátra más. mint tétovázni afölött. «ló keresse-e vájjon a régi,kalapját vagy at uj hitelezőt r Az utóbbi javáru döntött, amennyiben nem fordult houá a gondjával, hanem türelmesen akarta megvárni, hová fejlődnek a bajok és különösen a hajszálak.
A szegény Józsi és az édes apja eközben naponta ostromolták at Erzsébet hidat — nyolc fillérrel vették be — és együtt jártak ál a pesti oldalról a budaira, különöasbb rfzkódtaiások nélkül
Dr egy átkelésük alkalmával a szegény Józsi könnyű, kék kalapja elvesztette a szélben az egyensúlyát és nagyobb repülés után menthetelleuül helekeri ugetl a Dunába, líondolui sem lehetett rá. hogy az eltűnése ntán valaha is partot érjen. A mentési próbálkozáshoz sem látott hozzá senki, akármilyen füt-fái kért is erre s szegény Józsi éB az édes apja Mindeu fellármázott hajós, valamennyi felhajszolt rendőr azzal mulatott megkönnyebbülten hátai :
— Egy kalap ?! Mit szól * Titauiehoz ?
Az elmerült nagy, kék kalapot a Dunábau látta a szegéuy Józsi utoljára . .
. " *
Odahaza aztán megint kisérteti a kalapkérdés. A s/.egény Józsi addig nz utcán sem mutatkozhatott, amíg a kérdés felszineti volt. A kérdés pedig az npa jóvoltából sokáig maradt felszínen. Az apéra nem hatott sem az érv. sem a simulékouyság : miudeii-I lajia közeledésnek ökölbadouászás leli a vége.
Jókedvében azonban odaült egyszer a szegény Józsi éde.-apja a tükörhöz és hol az uj. hol a régi kalapját "geiélgetto, próbálgatta a lején. Lersgyogolt az arcáról hogy ennek n gondos kísérletezésnek valami nagylelkűség az oka és hogy e? a nagylelkűség emlékezetessé akarja tenni st első, legelső szerep-1 lését. Kegyvesztett az u| föveg maradt, jóllehet nehezen lehetelt azt ráfogni, mert épp olyan szelíd j elbáuásbau részesült mint a régi.
A l apa a próbálgatás uláu bekiáltotta Józsii magához és tudomására IiozIh, liogv magával vis*l őt Pestre
— Kslap nélkül ? . . . — vetette közbe Józsi
— Nem — gagyogott at apa. Áthajolt a széken, elemelte a divánról s barna, rom föveget és össze vont szemöldökkel kijelentette:
— Hogy ne rágjátok már annyit a fülemet, megajándékozlak egy kalappal is. — És nagylelkűen nyomta a szegéuy Józsi fejére a kalapiál: — Nesze.
A szegény Józsi odakapott két kezével a kalap karimájához és elállt a lélekzete. A kalap leért a füléhez.
— Ezt viszem el ? — kérdezte kitágult stemekkel.
— Ezt — nyugtatta meg ót at apa — ós ne vágj hozzá ilyen grimaszokat. A kalap egészen jó.
— Nagy — próbálta meggyéiül Józsi «z édes apját.
— Én is ilyenben jártam gysrtuekkorombau! És különben ugy nézz a kalapra, hogy ez at Brtsébet-hidon is a fejemen maradt.
A stegéuy Józsi uláu áluézett a szobába a mama is. Már az ajlóuál összeverődött a tenyere.
— - Hát tl meg mit osiuáltok ? . . ■
Az apa még a nagylelkűség pózában világosította fel.
— Neki adtam a kalapomat.
— Kinek ? Józsinak? — hitetlenkedett a mama.
— Józsinak.
A mama erélyesen mondta :
— Józsi! vágd a földhöz azt a halástbárkát.
Józsi - fülig a kalapban - ijedteu fordult
az apja felé.
■ Vága kov.
MÁJUS 11."
ZALAI KOHÍKT
HÍREK.
— Tanügyi hir. Hiteles forrásból veit érie-„Ol^flak alapján örömmel regisztráljuk, miszerint a KiillurtO»iniwterhimt6l megkeresés érkezeit városunk vezetőségébe* aziránt, rota«rtot a f. év szeptember haváig kél ui tanteremről goudoskodjék, amennyiben « helybeli állami elemi népiskolák tanerőit kél erővel Ntaporitaoi száudékozik.
A kullusamiuiszter urnák emez elhatározón örömmel tölti el nemcsak a tauitóiestület tagjait, de it érdekelt szülőket is egyben hálára kötelezi Szir iimy Miksa kir. tani. iráni W, kinek e tanerő szaporítás körül elsősorban is legtöbbel köszönhetnek.
— Athelyesés A kereskedelemügyi) mio\'isz-tórium Prutaer József posta és távirdatieztel városunk-bél a soproni igazgatósághoz helyezte át.
— A évin társulat köréből. A pécsi nem-i«ti sziuliátbau a iniilt héten debutáli Jakabffi állam-lilkár leánya, Ilonka a Leányvásár Luciszerepében. A kisasszony oly nagy sikert aratott bájos és közvetlen játékával, hogy alkalmasint végképpen a színpadon marad. Kellemes organuma és gyönyör!) megjeleuése primadonuává predestinálja Jakabffi Ilonkát.
üaletlát, Füredi színtársulatának ezt a rokou-szsnves nagytehetségű tagját szeptembertől kezdve i budapesti Király színház tagjává szerződtették.
— Halálosáé. Kutter István alsórajki földbirtokos, a Zalamegyei Uatdasági Takarékpénztár elnöke, városunknak volt képviselőjelöltje elköltözött az >>lók sorából. Halálát előkelő rokonsága s barátai mély laidalommal vették tudomásul.
— Mi less a gyermeknap jövedelmével?!
— Keresetadó tárgyalás. A keresetadó tárgyalására kiküldött pénzügyi lilkár városunkba megérkezeti s a tárgyalás előmunkálatait meg is 1 kezdette.
j — Eltűnik egy ssépséghiba. Az a szemet-szuró » szépséghibaképpen íeltQnó mull századbeli viskó, mely a Pollák-fóle és Bogenrieder uj palota között szinte összezsugorodva áll. Rosenthál ur elint tározása folytán eltűnik s egy uj tel|esen modem » ízléses erkélyes emelete^ palotának enged helyei, mely egyik legszebb épülete lesz amaz utcasornak
— Less-e tüsőrsógíink ? Lapunk egyik számában megemlítettük, hogy annak idején városunk vezetőségéhez kérdést intézett a honvédelmi minisztérium, hajlandók volnának e tüzérségi laktanyát épi leni? Amennyiben e kérdés nagy megfontolást igényel, iná* városok hasonló építkezéseiről kell előzőleg információkat beszelezui. melyekből megállapítható lesz, mily költséggel s városunkra minő elói-y-nyel bírna ennek létesítése s csak ennek megállapítása utáu lesz a válasz megitdható.
— Hétnapos lakodalom. Igazi bácskai lakodalom kezdődött a .null hétfőn Kelsőtauyán, mely teljes egy hétig tartott. A lakodalomra, melyen négy cigáuybauda huzla a talp alá valót, leváglak nyolc ökröt, negyven bárányt, huax malacot, süldőt, 90u drb tyúkot. Szentül nagymennyiségű tészta, torta és 100 hektoliter bor várta a lakodalmas népet.
— Egy szemérmetlen ur. A 8ugár-ui egyik emeleti lakásában lakik egy uri egyén, ki reggélew-kint teljesen pucéron, Ádám kosztümben Jjelenik meg az ablaknál, }a járókelők jó ízlésének s szemérem érzetének megsértésére. A panaszlovók nevében kérjük a liszlelt ural, e passiójával hagyion fel egysrers-inindenkorra
— Tanulmányut Konstantinápoly ba
Keszthelyről—Balatonezeutgyörgy re: reggel 120 329, 604, 94Ö, 1146, d. U. 830 . 504, 644, 815, l()8t. közlekeduek .vonatok.
Körmend és Muraszombat közt reggel 447, 725, d. u. 109—, 434, Muraszombat és Körmend közöli — reggel 312, 653 délután 1850, 4IS perckor közlekeduek vonatok.
Kőszeg és 8árvár közölt reggel 415, d. a. 8—, 5tO. Sárvár és Kőszeg közölt reggel 4>5, g«5 és délutáu 4 órakor vhii voualösszekötlelés.
Bárvár és Zalaegerszeg közölt — reggel 450, délután 120, 623. — Zalaegerszeg és 8árvár között reggel 341, l»30 és délután 620 van közlekedés.
Oaákloruyára-Zágrábból — reggel 602, I03t, délutáu 428, Csáktornyáról— Zágrábba reggel &10, délután I órakor és 440 perckor van közvetlen összeköttetés.
Zalalövó Zalaegerszeg közölt reggel 546, 10>3, délután 310, 714. Zalaegerszeg én Zalalövó közölt reggel 805, 846, délután 1233, 524 perckor köi-lekeduek vonatok.
A mult év folyomán tarlóit gyermeknap jövedelmé-1 ju|ju„ .j-án Szolia. Konslautinápoly. Konstania, Búból mint tudjuk 10% küldetett fel az országi.* | kirHHl _ Herkules fürdőbe tanulmányutat vezelek. gyermekliga vezetőségéhez. 90% P«lig » helybeli iA részvételi díj — utazás II. oszt gyorsvonat, hajó gyermekvedő egyesület pénztárába utaltatott át. A j j 08t,á|y s els6rendQ ellátás Budapesttől — Buda-mennyiben ez ellen jelentés téletelt, az alispáni hiva-1 pH8tjg 450 korona,
tal ut|án tiltakozó megifereaé* érkezett városuuk polgármesteréhez, amely szerint legfeliebb csak 50% ja lógható itt a befolyó lövegelemnek, egyben utasítja a {■olgármesteéi hivatalt, hogy ellenesetben a gyermeknap rendezőbizottságát oszlassa fel.
— A fagyos ssentek. Holnap kezdődnek
A tanulmányut 18 napig (julius 9 — 19.) tart. Jelentkezni lehet jun. 10-ig. Az útlevél szükséges. A jelentkezéssel egyidejűleg 50 kor. küldendő be. mig az ősszeg másik része jun. 25-ig küldhető be a Néptakarékpéuztár címére . Nagykanizsa. Részletes programm a jelentkezés ul^u. Lukács József k r
lágyon szegtek Pongrác. Szervác és Bonifác, kik1 fógimn. tanár Nagykanizsa, néha olyformán szoktak tisztelegni, hogy a sokat 1 -Mi V. minket érdeklő menetrendje.
igéió tavast minden reménye elpusztul. Ilyen vesző-! Zalaszentivánról —Zalaegerszegre reggel 501 p, 739 dalmes nap szokott lenni május 95-én Orbán napjaid, u., 140—411 este. 7 és 950 purckor közlekednek ii. mikor a szőlős gazdák esuek leginkább kétségbe, vonatok, mig Zalaegerszegről —Zalaszoniivánr* reggel Az idei hosszantartó tél után azonban tán enyhébbek \' 4>2, 652 1128, ,1 „, 933, ^.02 és 842 p. indulnak.
Halaloiiszoutgyorgyról—Keszthelyre—Tapolca reggel 9\'5, 945. 604, (i43, 1120, d. u 110. 325, 6>3
és kiméleleeebbek l-szoek « remegő gazdák iráut. —■ Szenzációs gyilkosság, tigy régebben
elkövetett féri gyilkosság foglalkoztatta tegnap « piac (idéki a helybeli közöuségét, melynek nyomára egy lii> gyermek vezette a haléságot
K. J. soruiáxi lakós ugyanis átvitorlázolt az uj világba Amerikába swréncsét próbálui, felenígét pedig ilthouhagyta, hogy majdan meggyarapodva ismét baiajön a kiönti ölébe hozott ízerzeményét.
Mig n férj távol járt, a nieuyecske addig egy budapesti villamos kalauzzal kötött szerelmi viszonyt, uem is goudolva a férj hazajöitére. Több hónappal síelőit azonban a férj váratlanul betoppaul s a meglepet szerelmesek ettől uem retteutek meg, hanaui > pincében elvágták a megérkezett férj nyakát, azután I ugyanolt elásva, oltott mésszel leöntöKék, Azóta a férjet körözték, kutatták, de nyomára uem tudtak j jönni s most agy 5 éves kis gyermek, ki az esetnek nemlanuja volt a tettesekel elárulta.
A hullát a gyermek által jelzett helyen meg \'« találták s a lelketlen gyilkosokat rapst már a földi! \'gatságKzolgállalás kezeihez átszolgáltatták
740. <»58. 1J20,,
NY1LTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
t
Eröaltö é. edző hUlaló-knrák eg-éaz éven át. (gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
{ - \\ ) K rovat alatt köztöltékért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
50 °/o; engedmény
a lakásoknál április és május hónapokban é»
2ö°/\'o Janimban I
WUIÍÍ/P
FÜRDŐ (Slavoniában.)
tuu hófo.ráaok Ui»pmr««k. I>rr*«kím4r-><kl»t 3S&0 0. KItWÓ er*dméay«k u B.H.I nöl bkoknál, ver... , öny ».„ n*l. oauioa 4b ványaa binulmaknil, ktU»»0a.» Uohluaál f«rlB0b»j0kaál.
aaaaaoaoa qoooqqooooqooqQS
Régi hírneves kénes gyógyforrás
VARASD-TÖPLI1Z
(Horvát-orezág.)
Va»ut-, poéta ,{telefon- éa távírda-állomáe. UJ íjigyaiállatfa illlaajtlliglláaaal, klraaiaa radiactlt tartatna kéaaa kafarráa 4- 58 JC°.
Háilii: köszvény cmz éa iickln atk.-aél. Kikiják mktci tirik-, gi|i-, mii-. ■ÍJ-. Djomor ii bélbinlalmaknál. ,
Elaktromoi managi. — liiaf-aiiaaaMa, riplürdok éa farrili|kazaléa Kgósz éven ál ii.vüvu. •- Mudern kényelem. — Uj szállodák. — Mesén környék. — Katonazene- — Prospektust ingyen kdld
A fürd«lgai*atóeár Fürdőorvoa: Dr. LOOHEBT J.
Z A L \\ I K Cl T. I- Ö N Y
MAJt\'8 11.
w
palafedőmester,
Nagykanizsán.
I mIÉBBI ÍmintáSje&yiéket
lr - - — - - * wmMmmímmmmfmmmm«t!»L
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOMÁN"- ci.ar.lla papirt vagy hüvelyt!
pirin
osnkÍH vi. a valód\'
kölnivíz, Iwliiiviz-pouílcr ós kölniviz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban ós illaiszertárakbaii
No lessék oUofflulni
-- dert. ha nincs rajta
az eredeti éa egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolfs plaU Akkor sem kell elfogadni helytelen ón után /.ott kölnivizet, kölnivi/,-pouderi éa kölnivit aaappant. ha az itt jelüett eredeti kós/.itinóny nem volna kap ható az Ön lakhelyén, meri a világhírű oég magyarországi képviselete :
Holczer [mii Zoltán, Budapest, VIII. kar. Szigetvari u. 16. sz.
BgjrsiBrü UvrtUiÓUprA atoan.tl váUtxol ós köíli hol strtreilietA be ha eredeti minőség
tunyán ni ró Motorcsóplökóazletek iiingiiitpiió Kőtörögépek m«Kán|áró Fafüróaz- és Hasitógópek Benzin szivógaz éa nyersolaj motorok. Malomberendezósek M0T0R08EKEK
melyeket teherszállításra cs cséplésre is tettet bawnálm.
KELLNER ÉS 8CHANZÜK
BUDAPEST. KÁLMÁN-UTCA S. Ilá*
Oeak komoly *rdoktfld*s«kat kérqnk.
, l-m Ain kiinutteo bfUU l
Berber ^yőiy-kátrányszappana
Q. Hall ft Comp-töl.
KIvdlA nrv.»<>k in^nlJAk *»■ Kiitóp* \'Iritföbb ANanitUino a !,„.,. m, iit\'iliiii\'n} nyrt liMAtiílJák niiariepMI* bőrkiütés ellan
U.löi........ kniiilkll* bajok •■» UluWkOk. »«l»niinl baj- \'«
./nkíllkuTlM ollrn. Tnrlalmat 10 .láialék íakitranyl l.i.\\ ricricn k.ilonbOiik » kcr.-ikcdrlffilMii «IO(»rdul6 rjríh Ilynemű njr*rlmi»nvoktrtl. Mak*r. Mtbajokuíl
Bergar kátrAnyoii könaxappana.
Kökuok\' «v<.impk. k..ek kóyhíbb b.u.o MMirwffM Bargur glicerin kátrány szappan*.
TotíM\'.i MlrAuy n.\'lktll a hlr»»
Barger-féla Borai-iuppan
pallanák, nnpaúl**, amplö, tnllmcr mák börba|»k el-loa. Darabja ululláaaal oajull 70 SlUe. Uj : \' *rittr i«I)4huhj liAtrrtn > nauppaiia. kitunO liuiti.u ba»brn-*».\'n kn*l. (>•)- «k kiaklltkörpaael.
valamim I. íiirt l.njnövr»»tft »ior. I U»o« I V. koron*. Kérjen kllcjoiiiUn Berrw-.,.,.■■• n *\'-?ll ft\'ttP\'-MI ní*«e ül.*
(X ala-
Kilui,

wiri. I
_____k ÖTi parlkl »ll*»kl4)llia.oa aiany-
KapbalA uiidUom i>yO*rUrt)«n, >lroa*rUbau nak
üilaibou, N\'ngylmn: fl 11.11 t f«m|>. Wlm. I . Itrlf.i tlorfri*lf.i>w- ii ij. Ilu.luv -atrii nagyban klr«l\'i*W*M
Török Jöoef itvúavxertAraban KlUI.-.ilta U . Mi.lnilr »• Mutarofl. Tliailnin<rr .. Srllinrl. Ki.clim.-Mir Irluc ulútlalnal. Iln.lnt.nvli. TrMvírrkn.l. *l«-«wl NAn.l.ir
Nnndurnai D.\'l\'invl PrUvi»n#l, N 4cl
korul
KI.-
It.in.ln.
ill.il
Nyomatott a laptnlajdonus Ifj. Wajdiis József könyvnyoiudájában Nagykanizsán.
Nagy kan jzsa, 19 xf május 14
b3-ik evfolyapi. 36 sránp
Csütörtök
■ilJilanlk Mtfin éi ciltirtlkftn.
tlAAl«Msl ír«k: Kgé» «.>• 10 N«gye4évre 2 korona 60 f»M. ■
orv na, ftlévi* 6 korona, Eg»a» ■■ám ara 10 Ali.
Kelelój sserkesztA:
Bánekovlch Jánon
K<Wrke»al6:
Kemény LáejBló
A kisgazdákról.
Sajnos de val.ó hogy általiban a kisgazda az emelkedő közterhek és igényei fokozása állal nem is ugy gazdálkodik, mint i)iáitól látta. Már pedig megfelelő gazdasági eszközök nélkOI. silány igavonókkal a földet jól megmunkálni nem lehet; a gondosan meg nem tisztított vetőmag gazl terem; csekély aiáinu uiarha állomány után a földekból kivont tá|>eró nem pótolható
Nem vádkónt hozzuk fel ezeket a kis-gazdák ellen, csupán rámutatunk ezen jelenségekre a hozzátesszük, miszerint természetinek találjuk, hogy a kisbirtokon való, gazdálkodás bellerjesebb irányban nem fej-lódött. Természetesnek találjuk, meri a kisgazda nem igen olvas szaklapokat, szakkönyveket. melyeknél a gazdálkodás fejlődé-síiből tudomást szerezhetne, nem látogat kiállításokat nem hallgat felolvasásokat, melyekből Ismereteit gyarapithatná, nem tagja egyesületeknek, melyek a kisgazda gazdál-
kodásának fejlesztésével foglalkoznak, végül ninos olyan szervezet, uiely a kisgazda irá-! nyitásával foglalkozik s a tökének u gazda. Ságban való jövedflmezó befektetésére megtanítaná.
A földművelési kormányzatok, már sokat tettek a múltban u kisgazdák érdekében. Földműves iskolákat, baromfi-tenyésztési képző iskolákat állítottak fel, minta paraszt gazdaságokat szerveztek és ay. állattenyésztési, tejgazdasági, szőllószeti felügyelőségek, mind olyan intézmények, melyeknek hivatása, rendeltetése a kisgazda gazdálkodásának fejlesztése.
De a földműves iskolákból kikerülők nagyrésze a nagyobb gazdaságokba igyekszik szolgálatot keresni és ismereteit nem hasznosítja a sajál gazdaságában a közjavára.
Gondoskodni kellene tehát olyan szer vezetról, mely a helyi érdekből kifolyólag kizárólag a helyi gazdasági ügyekkel foglalkozzék. mely a gazdákat egy érdekcsoportba tömörítse és a gazdálkodás fejleszté-
Vallomás.
KEMÉNY I.
Ne higyj a hangomnak, Hogyha hamisan szól.\' Nc higyj a dalomnak, Ha nem áldási dalol.
Hamis minden szavam, Mely rád. rosszal kivan, Valótlan az átkom, Mely száll dalom nyomán.
Csak egy az igazi, És ez nem képzelet I Szerelmem övezi Mindig emlékedet.
A 711J
tllrkiiilitéi ii kladtklfalal liM-tir 1
T.l.lon. IBS. — Hlrd.t4.Ch dlj.l.bi. •■•Hűl.
sére éppen a tömörülésben rejló anyagi, értelmi és erővel közreműködjek.
A falusi gazdakör vezetői a faluból kerülnek ki s igy hiányozni fog a szellemi képesség a vezetésre és a gyakorlati irányításra. Bzt kaplmtnók erre leleletOI. Hz illem áll. Szervezzünk osak falusi gazdakörö-jket. Keladatuk ezeknek, hogy fokozzák a gazdák szakértelmét, gazdálkodásukat fejleai-\' szék I Mindenek elólt igyekezzünk a kisgazdákat falusi gazdakörökbe csoportosítani, fejtsük ki előttük a tömörödésijén rejlő erőket és győzzük meg őket, hogy anyagi boldogulásukat egymás különös támogatásával sikeresebben mozdíthatják elő. A mezei munka szünetelése alatt tartson tenn a gazdakör alkalmas helyiséget, járattasson földműveseknek való szaklapokat, szerezzen be hasznos olvasni valókat ea nyújtson alkalmat arra. hogy a gazdák az olvasottak felett eszméi-kel kicserélhessék. Igyekezzék a gazdákat heti foglalkozásra buzditani. keresse és jelölje meg irányát és fejlessze azt.
•í hogy a hamis világ Ne ismerje kincsem, Szivem, hó szerelmem Ál kos szókba rejtem.
Mikor szidom szemed. Átkozom mosolyod: — A szivem, a lelkem. Az után sóvárog.
Édes nyűgtől ne lelj! Mikor ezt kívánom: boldogságoda t száll Minden óhajtásom!
Szegény Józsi, vagy u elrepült
Irta i Egy _,/ II.
— JAxui — ismételté i niiiiia — vágd a fOldhéz.
fis szigorúan köieledetl Józsihoz Az apa azonban odaállt Józsi elé :
— Osak az éu testemen kerositül.
— Aztán keiuónyeu adta ki az utasítást.
Ma igen is ezzel a kalappal júaz rslaiu. T. psitig uyelvelj a lányaiddal I — Micsoda . .. ?
.. A szegény Józsi el kezdett — falig a kalapban — bömbölni, a mama tágulni, az apa nyúlni, a bútoruk uyargalásiui, a talaj rsngoui. az kettéválni, egyszerre a szegéuy Józsi kiút Ulálla ruagiu i — IDlig a kalapbau — az utoáu és gyámoltan, fáira-
vari uóiegetésaol topogott Pest telá az apja mellett * • *
8zegány Józsi fátullan követte az édes apját. ▲ hazai összetQsésuek az a nyomasztó, szürke emléke
Qsram- drőflámpák
~Töréketlenelc
Képviselet is raktár Matvarorszáf restére: Fiüger is Fia. Budapest VI, Hajts utca ét.
I
in <
1i ■
0
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJ08 u
Ahol az iparnak oslrái, ha még oly jelentéktelennek is latszik azon hiti ipar, igyekezzék alt a gazdakör fejleszteni és a háziipar termékeinek keressen helyben vagy vidéken e\'^lyezést. Foglalkozzék a veaetóség a lakosság gazdálkodási rendszerével, annak hátrányaival; jelölje meg a javitandókat fi- ] gyelje nteg a szomszédos községek gazdálkodásait, annak általános eredményeit, a jót igyekezzék a helyi viszonyokhoz képest meghonosítani. » rosszra, mint intó példára rámutatni; foglalkozzék a népnek az anyagi boldogulást gátló szokásaival, mutasson általánosságban annak következményeire és igyekezzék a bajokat egyesült erével orvosolni. Szerezzen be baromfiakat, mozditsa eló a baromfi tenyésztési: fejlessze a uiarha tenyésztési és igyekezzék a mai vegyes marhaállomány! nemesebb fajunkkal felcserélni és buzdítsa a gazdákat takarmány termelésre és a fóld termelőképességének fokozására.
Támogassa a gazdákat jó vetőmagvak éa gazilasági eszközök beszerzésében, ismertesse meg óket az okszerű gazdálkodáshoz szükséges, kisgazdáknak való gépekkel és egyéb eszközökkel, kisérje figyelemmel a gazdálkodás terén előforduló ujilásokat, azok| \'eredményét, effyes gazdasági termények vetésével e oélra közösen bérelt kisebb területen legyen kísérletet.
A kisgazdák Agyét felkarolni kell. még pedig komoly szándékkal és mielőbb. Ka lessz oly intézmény, oly szervezet, a mely irányiija vezeti majd a kisgazdákat a helyes uton, jobban fognak ragaszkodni földjükhöz, mert az a kis föld okszerű gazdálkodás mellett. megélhetésüket, kenyerüket fogja jelenteni. de nem a nyomorúság kenyerét, hanem a tisztességes, becsületes munka után méltán megérdemelt nyugodt, boldog megélhetést.
Kell-e uj helyiség a polg. leányiskolának.
Aki egy kii betokiulésl szerzeit magának, hogy > Kazinczy-utcai iskola épület hány léle oéll szolgál, mily sokoldalulag ki van használva, mihamar liaztá-bau lesz azzal, miért is volna immár égetően szükséges, hogy a polg. leányiskolának paedagogiai szempontból is egy uj. megfelelő helyiség épülne a a Kaziuczy-iilcai iskolaépületet átengedhetnék ama sokféle rendeltetésnek, melyei ngyszólva kora reggeltói késó estig szolgál anélkül, hogy otl az alapos azellóz-tetésre napjában legalább egyszer alkalom nyilnák\' s akár az egvik, akér a másik olt elhelyezeti népoktatási intézel szabadon terjeszkednie s a neki szűkösen l megfeleió udvarral rendelkezhetnék
Amikor Kaziwzy-utcsi iskola felépült, célja s reudeltetóso Jceak az volt, hogy a földszinten vz elemi iskola akkori néhány osztályát, emeleti részén pedig a polg iskolát belogadja. Akkori idóben e keltóe célnak meg is felelt, de azóta ugy az elemi, mint a pold iskolák ia fejlesztve leltek b nemcsak hogy olt elbelyezkedui nem tudlak, hanem az (elemi iskola egyes osztályai teljesen kiszorultak e a polg. isk. egyes osztályainak kellett a földszinten ia helyet adui k igy a két intézet nüvendékei nem kiválil összevisszaságban lellek elhelyezve, ami egyik intézetre nézve aem a legkellemesebb 8 igy nemcsak a tantermek száma, de az udvar is macskaugrásuvi voltá-, val elégtelen arra hógy a llzpereekben. kivonuló^ fi—000 fiu és leánygyermeknek üdülési nyujlson s ott a fegyelmei kellően fentartani lehetséges volna.
De nézzük csak tovább e keltő* célnak máris magneiu felelő épülei még hányféle leiideltetést szolgál. Itt folyik az iparostanulók, női Iparostanoncok, kereskedólanoncok, őrmesterek, ipari továbbképző s a jó laleu tudla hányféle rendee és reud-kivúli tanlárgyoktaláss a rendes órákon lul.
III foglal helyet a Népkönyvtár, Tanoncottkon ltlgyülésezik hol az egyikhola iiiáaikteatulel,egyesület. Ugy. hogy uemceak a helyiségek vaunak állandóan lefoglalva, de ily körülmények között az épület termeinek alapos lakariláea és szellőztetése teljesen lehetetlen Hogy e aokféle irányú raellékreudellelése mellett a neki szánt igazi célnak az épület megfelelhessen s a higenia követelményeinek is megfelelten, onnét vagy az egyik vagy a másik intézetet kiváuatos volua mielőbb kitelepíteni, hogy az olt maradott intézel szabadon teljeszkodhetnék Paedagogiai szompontból
elsősorban is a polg. leányiskola kitelepítése lenne s legsürgfaebb e egyelőre a legkívánatosabb, hogy ig, az elemi iskolák sem lennének njtbb lejlenlén alkeí. mánl ismét a rég elhagyott düledező iatállóezerll odúkba visszavándorolni, ami egészségügyi lumpomból egyáltalán nem kiváuatos, a kulturális halul*, szempontjából pedig városunkra nézve eehogyeein lenue dicséretes.
B. J
HÍREK.
— Pósa Lajos irói ünneplése Pósa Ujo« a magyar nép lelkesítő költője, a magyar iskola egyik szellemi kincstartója, a magyar gyermekvilág kölift-fejedelme, ebbeu az évben érte el Írói mAködéminek negyvenedik évfordulóját.
8tivból fakadó dalai szájról-stá|ra szállanak. Beleolvadlak a népköltészet vérébe, mint valódi népköltészet vérébe, miut valódi népdalok. Zeugő versei beáradtak az iskolák szuk ajtain és a tantermekig muzsikát, szint, illatot éa napléuyt varazsoltak.
Száz éa Mer annak a dalnak a száma, mely a Pósa bóségszaruiából negyven év alatt kicsendült. Kter és ezer szárnyas kis csodalámpa ez a dal. mely ugyauauuyi sötét Ifi" *ugo(. megvilágított Ezer és ezer kis jávorfurulya ez, amit (Ölvett a inacyar fiu és a leány, hogy fújja, lujia, tnint a mesebeli királylánya. Mert TQndérországba uem visz el sem hajó, sem vonat. sem repQlőgép, egyedül a dal.
Ka aki a magyar kulturát ennyi fénnyel é* kinccsel szórta tele, megérdemel agy kézszorítást, meleget, hálásat a maga nemzetétől.
Siessünk hát felhasználni a negyvenedik esztendő Quuepi fordulóját s járuljunk a költó elé I
Kz a\' célja auuak az Qrraeprendeió-bizotiságnak mely a napokban megalakult, s mely Pósa Lajos laegüuuepléeét tölte ki feladatául. Kvégből tisztelettel felkéri Magyarország valamennyi irodalmi és köz művelődési társulatát, valameuuyi iskoláját és mindeu polgárát, hogy a köliöt érdeme szerint megünnepeljék. Nyilatkozzék meg egy fölemelő, harmonikus akkordban a nemzet hálája.
Megjelenik ez alknlommal Pósa Lajos válogatott verseiből és gyermekverseiből egy-egy kötet, melyet országszerte árusítani fognak
A kél kötet tiszta jövedelmét egy alap jsvára gyüjtjük, melyet a költőnek nemzeti julalora gyanánt adnánk át. Khhez csatoljuk rendezendő hangversenyek
bágyasztotta el, amelyhez hasonlatosat a természet támaszt vihar után amikor a csendes iáj a tiszta zöld gyepp a mozdulatlan, és őgyöngyös falevelek halk, riadt koppauásokkal várják a napot a felhók mögül. Hozzájárult ehhez az összefolyó érzéséhez a fülére esett uagy, barna kalap és a szembejött emberek eltitkolt megfllódése. Zavart volt, lebaugolt. Nem tudótt a kalappal mit kezdeui. nem tudott megszabadulni tőle, meg kellett vele tennie az első utat, hogy a második ellen ne találhasson már kibúvót. A következetes apa bosszuvágyóan. forrón szorongatta a kezét s ha észrevette, hogy Józsi el-elmaradozik: nemhogy elengedte volna a szegény Józsit snl ved ni a föld alá, bauem emelgette, vonszolta a karjánál és vitte, ellenállhatlanul vezette Pest felé. Nem volt menekQlós. Az apa ráerőszakolta a nagy, barna kalapját és nincs at ae erő, nincs az a hatalom a földön, amely letehetné róla. Vele kell járnia at utcán, vele kell köszönteni at ismerősöket, vele a kezében kell állania Málcsi zongorája előtt, amikor Málcsi a kalimpálás után szomorúan ránéz és elkezd rgyxzerre nevetni, rázkódni, hogy könnyes lesz n szeme tőle. A mókás gyerekek között is neki kell lennie a mélának, neki kell lennie a gyámoltalannak és neki kell elviselnie a pajtások gúnyolódását, ha nagyon a te-
jére esik a kalapja és ha nagyon elállanak tőle ! fülei Ah ... . nincs meueküles.
A Duna hullámai felett jártak az Brzsébet hídon. Meggyorsult szél suhant felettük a vízfolyás ! irányában.
A szegény Józsi keze az apa kezében volt ugyan: a gyalogiárón azonban hátrább maradhatott JÓZM. A balkezével megmozdította a kalapiát és behunyta a szemét: jöjjön arai jön. A szél emelgette, Ielcsu8ztatta a kalapot, csavarta a szegény Józsi elszánt feje körül, visszahelyezte a rendes helyére és élőiről indult neki az ostromnak; a szegény Józsi barna kalapja csak uem szállott. Józsi még egyazer hozzányúlt a balkezével és lekergette már a nyakát is. A kalap nyugtalankodott, hanem megállta a helyét. Nem röpült el. Mielőtt a szegéuy Józsi a radi kális mozdulatot harmadszor kísérelte volna meg, észrevette, hogy a bid túlsó oldalán porfelhő kerekedik és benyomul a korlátok közé. Most, most. ,A porfelhő hozzá is ért és rájuktámadt. Józsi háttal fordult feléje.. . Egyszerre csak kiált egyet az apa : — Józsi a kalapodat I . . . — és szempillautás alatt rajta is volt a keze a kalapon. Tartotta, amíg
el uem állott a szélroham Amint elállt, fedui kezdte Józsii :
— Hol |ár megint az eszed ? Háiha ugy belerepült volua a kalap a Dunába ?! Ide gyere I
Józsi kábultan engedelmeskedett.
— A gombhoz kell erősíteni I
Józsiuak kinyilt a szája. Szabadkozni próbált, de az apa könyörtelenül bogozol!. ▲ korlátok között olyan volt az érzése Józsiuak, hogy egy oroszláu ketrecbeu\' vau, ahol a vérben forgó szemekkel lebeg előtte a főfóhim és nyúzza, csavarja, töri. At apa egy utolsót rántott a zsiuigen és mondta:
— No. erre magad is rálőhettél volnál
♦ \' »
A nagy, barna kalap Jótsi fülén maradt .
A Dunáuak sem kellenek a sírhantok .
A Dunának sem kelleuek . . . mert a» egész Duna egy uagy opálstinO sir . . .
Beletemették at aj. a jövendő kalapot éa bele-temetlék a régit ... A uagy kék kalap ott vergő-dig valahol az opálszinü vízben . . . Viszi la a vit a teuger felé , . .
Vagy taláu nem is a víz viszi őt . . .
Hanem ő visti a vizet . . .
MAJÜ8 14.
\'/. A I- A I K f> Z L \'*» N Y
8
tiszta jövedelmét ót» egyél. gyűjtéseket, melyeket a kat .dpalástolhasaák vagy letacétÓSHbb szint adjanak napil»po>c nyilvános nyugtázása után a Belvárosi azoknak. Most. hogy a rendőrség eucek elejét vette,
Takarékpénztár fog tőkóaiteni
Ne Tárjon tehát senki ennél « felhívásnál többet, vetessen mindenkit a nemzeti hálaórzéa és cselekedjék 11
j mindezen készítményeik veszedelmesen oly kicsinyekke zsugorodtuk össze, hogy azt kell hinnftnlt miszerint törpék országából valók s egyikük másikuk szintw
— Koller Iatvan temetése. (Lapunk oly miniatűrré változott át. hogy zsuzsuuak is aprók mull számában téveseu Kutler lett szedve) Kitemették, kezdenek lenni s ha uagyobb lesz a ineleg, valóság-immár a feledés lályla fog reáborulni emlékére, ki gal elfognak párologni.
ugy a vármegyei, mint az országos politikából kivette mindenkor a maga részét. Barátai, ismerősei, tisztelői egész serege kisérte utolsó útjára az alsó-rajki családi sírboltba, hol örök álmát fogja aludni.
Jelentkezni lehet jun. 10-ig. Az útlevél siQkségei. A jelentkezéssel egyidejűleg 50 kor. küldendő be, mig az összeg másik része jun. 24 ig küldhető be a Néptakarékpénztár címére Nagykanizsa. Ké&tletes programm • jelentkezés ulán. Lukács József k. r. főgiinn. tanár Nagykanizsa.
— Savoy saálloda Budapest, VIII., József-körűt 16. Modern szálloda ujounau berendezve, lég-
— Felhívás Lourdesba induló országos ■ (ütés, hideg és meleg viz minden szobában, lift zarándoklatra. P\'magasságú báró Hornig Károly; éjiel-nappal, Rendes 3zidor tulajdonos személyes ve-dr. veszprémi biboruok-püspök ur engedélyével or-lzetése alatt Egyágyas szobák 3 koronától, kétágyas
Nzágos xaráuiloklat indul Lourdesba Indulás külöu-
Koporsójára számos koszorút helyeztek, kik neki mint vonaton Budapestről: 19M. augusztus hó 81-én. Ut-
csendes, békés nyugvást óliajtauak
irány a következő: Budapest —Üyór—Bécs—lusbruck
— Polgáristáink tanulmányútja. A liely- — Peldkirch — M. Kinsideln-i-Luzern-Beru-Mon-beli polgári iskolák a f. é. juniux hó 94-161 Sítt-ig, tieux--öenf—Greuoble—Toulóuse—Lourdes (4 napi
uuiilmáiiynti kirándulást rendeznek.
pest—Temesvár — Bázián len fürdő—tízeged.
Útiterv. Buda- trrtózkodásj — Toulouse—Lyön—Paray-le-Mouial-
Orsova—A d.káto — llerku- Basel—tíchalfhausen —Zürich—Romaushorn — Lindau München—Béch—tiyór—Budajjest Béozvéieli árak
ludiiMs 94-éu reggel 4 órakor Budapestre, ér-; I. osztály ou ?>40 korona; II. osztályon 480 korona;
szobák 5 koronától, flltés, világítás é* kialolgálásaali A szobák feltétlen tiszták.; Hosszabb tartózkodásnál, engedmény. Újonnan bevezetett Pensio-reudszer, napi ellátás 4 koronáért. Napi háromszori étkezés. Hav, szobák R(> koronáért.
Opera előadás az „URANUS" szin házban -Szombaton és vasárnap az .Urauus" színházban nagy opera előadás tartatik, elsőreudü művészek és művésznők felléptével a iilmen. A darab einie: Kva de mon/marlre, mely Berlinben 300-nál
k«r.és Nagykanizs/ra vissza 80-án reggel 4 órakor. 111. osztályon 266 korona A rendezó-bizotUág kéri, több előadást ért eí zsúfolt ház előtt. Azonkívül Költség: 60 korona
Nagykanizsa város- és járási gazda
a zarándoklatban résztvenni szándékozókat, hogy jb-I leiitkezesüket küldjék dr. KaU*r Istwin papnöv. al-
fényes kisérő műsor Reméljük, hogy ezen gyönyörű opera előadás mindeuik előadása Nagykanizsán is telt csütörtökön szén-
kor 1914. évi május hó 97-én délelőtt 10 órakor igazgató, th.ol. tanár, a zarándoklat vezetője cimére\' keíüftemutauira^
a városház tanácstermében Rendes közgyűlést tart {Veszprém. Bzemiuárium), aki kívánatra bárkinek ,., \'
— Torna verseny. A kanizsai, keszthelyi és küld részletes programmot.
laltiegerszegl lőgiiuuáy.iumok torna veraenye május
— Fölvétel a magyarországi tanítók
91-én lesz Keszthelyen. A három intézet ifjúsága árvaházába A Magyarorsiági Tanítók Arvahán
lüleslabdábaii fog- Egyesülete (I. AlkoUU-ulca 41.) árvaházában ineg-. Üresedett helyekre pályázhat Magyarország bármely
staféta futásban, sulydohátibaii ói unk versenyezni egymással.
— Halálozás E hó 12-én hunyt el Seyfried vidékén működött kisdedovói, elemi, felső nép es Komán stájerországi földbirtokon (50 éves korában, P»lg*" iskolai tanító, tanitóképzőintéreti tanát és ki dr. Zalán Gyulának a vármegyei tanítók valóságos tauíelügyeló fía-árvája. A folyamodványokat e hó vé-pátronusáuak apósa volt s aki jótékonyságáról ttt, gaig az egyesület elnöksége címére kell beküldeni egész vidéken ismeretes volt. . - Magyar Izrael Gazdag és szép tartalom-
— Elfogadták a költségvetést. Az a inal lelent meg a Magyar Izrael legutóbbi száma sok debattórozás, mely a költségvetés összeállítás amelynek *zerkes*tóje Dr, Neumann Kde. Még iá-körül annak idején ulon-utfélen lolyt immár elét 11 ártalmára
veszítve elnémulhat, amennyiben a kételkedők és. Színházi Élet A Színházi Életűek, aiue-
kétnégbeesettek minden jajveszékelése dacára a vár- lyet Ince Sándor szerkeszt Budapesten, ismét élveze-.
megyei gyűlésen atl egy csekély\' módosítással elfő- (es és gazdag száma jeleni n^g e héten
gadták. — M Á. V minket érdeklő,menetrendje.
— A választók vizsgája K hét folyamán Zalaszentivánról —Zalaegerszegre reggel 601 p, 739 a tárásban is megkezdődik. ugy a VI. osztályok, d. u., 1-ao_411 este. 7 ós 9W perckor közlekednek mint a felnőtt választók vizsgáia s Szabó István igaz- vonatok, mig Zalaegemegról-r-Zalaszentiváura reggel gató tanító e hó 16 án megkezdi körútját. 412. <l« 11»«. d u. 833, G02 és 8*2 p. indulnak
— Mi lesz a gyermeknap jövedelmével? Balatonszentgyörgyről—Kesztli»lyre—Tapolca Nehogy valakit múltkori híradásuk megtévesszen, reggel í»ő, 8<s, 604. ft43, ntO, d u 110. 326, 6«3 kötelességünknek tartjuk e helyütt regisztrálni, hogy 7<o. «)5fl. 1120
a vasárnap tartandó gyermeknap jövedelme teljes Keszthelyről—Balatonszvnlgyórgyre
összegében városunkban fog felhasználódni s igy 82®, (i0«. 949. 1146, d u. 938. 604, «44
NYILTTER*) 1
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és, vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőaitö és edző hlilaló-karák egész. éven át. dyermekek 7 évea felül kíséret nélkül felvétetnek.
) E rov.t .l.ll keilrtltakArt nőm <.11.1 felelíx-sVy.it . szerkesztőség.
Palyázati hirdetmény.
Alulírott intézel pályázatot hirdet

minden nemes adomány . hál. neme. érzésével itt-lion fog találkozni.
- A sormás! gyilkosok. Ki.clier biró ni. oly .ikerrel folylalía . kérdezést. hogy . 1141 J. iniudenl bevallói:. Vejéi ő lette el Iái) .lói Halálos szerencsétlenség a haraszti kőbányában. Az elinolt hét egyik reggelén . Ii.raszlon levő és . nrészgyár állal bérelt kóbányá-l).i\' hálák). végű b.le.el történt. A bányáb.n termelt kőtörmelékei munkásak szállítják ki. szerkocsikban, .melyek felszedhető síneken járnak. Egy-egy ki. bociban 15—90 métermázsa kövei tolu.k rendszeriül négyen, kelten a cinek közöli, ketlen a einek jobb ós baloldalán. A szerencsétlenül járt Barcz. Gyula neva caabrendeki munkás a sínpárnak nrra nz oldalára került, amely mellen egy-két méterityire. 8—10
küzlekednek tountok.
Körmend és Mur«sxoinl>.l közt reggel 788, d. u. lö»-, 43» Mura.u>inh.t e. Körmend kö-zölt — reggel 31!. 6" délután 1SM. perekorí közlekednek vonatok.
Ké»zeg és Sárvár közöt( reg(r»i 4>s. d. u. 8 516. Sárvár é« Kőszeg közölt röggel 41\'. él délután 4 órakor vau vou.tösszeköttetés.
Sárvár és Zalaegerszeg közölt — reggel -130. délután 120, 623. _ Z.l.egerszeg és Sárvár közölt reggel 341, 1030 ée délután (j20 vau közlekedés.
Ocáktoruyára—Zágrábból — reggel 602, iu3z, délután 428. OsAklornyáról—Zágrább. reggel 510, délután I órakor és 140 p,.rokor v.n közvetleu összeköltetés.
Zal.löví és Zalaegerszeg között reggel fi4S,
A pálvá/.óklól feltétlenül megkívántatik reggel 120 ki\'i\'eskedsliui iükulai végbizonyítvány és siö, iii3£. „|j|,i, 3 — 4 évi pénnlnléietl gyakorlat.
Bizonyitváiiv iiiásolatoklial fnlsisrell ajánlatok u fízelt\'wl igények inegjolöléBéTol f. hó 125-ig iiyujtandok be.
Az álláH július hó IB-re okvetlenül olloglalandó.
Beinutiitkozás csakis a nieghivandóktól kivántitlilf.
MjTiktutmira KtatuiTíKsisiö
utiuniii.

méteres mélység v.n A koosi véletlen okból lecsu- 10\'3, délulán 310. 714. Zalaegerszeg é« Zal.lövö kö- V
szőtt . sínről, a lejtőn lezuhant és magával ráulöll. zölt reggel 355, 846, délután 1233, 524 perekor köz-. y
a szerencsétlen llarcza Oyulát, akit társai sem tudlak lekednek vonatok.
megmenteni a mélységbe zuhanástól, mert az egész — Tanulmányut Konstantinápolyba
eset pillanat alatt történt meg. A boldogtalan embert Július 2-áu Szollá, Konstantinápoly. Knuslsuza. Uu- X
eszméletlen állapolb.n vitték Irsza . c.abrendeki la- k.rest — Herkules fürdőbe t.nulmányut.1 vezetek. V
kására, ahol három órai szenvedés után meghalt. A részvételi dij — utazás II. oszt gyorsvonst, hajó »
— Panasz a kalbászok és virslik ellen I. osztály s elsőrendű ellátás Budapesttől — Buda- V
Bddig állandóan az volt a pan.sz, hogy bouteseiuk . pestig — 4&U koron., I
virsliket és k.Ihászokat festik, hagy igy állott rollu- A tanulmányul 18 n.pig (julius S—19.) Ull.|
Kzennel közhírré teszom.bogy 1314. jun. hó 3 áu Kiuizsi-utca 18. sz alatt mag-nyitóm záloglntésetemet. Legmagasabb . kölcsönt adok arany és ezüst tárgyakra. ruha és fehérnemüekre, varrógépekre, kerékpárokra ée mindennemű Ingóságokra
WeilerJGyula
zálogintézet tulajdonos.
>S
,XX.aXXXXXXXXXXj

P".

. JIMMISWMIIÍSÍím**®^^
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
..OTTOMAN\' - cigarettapapírt vagy hüvelyt \\
Aspirin
\'tabletták
; ic| és fogfájásnál, Influenzánál. rheumánál stb. elismert fájdalomcsillapitószer A valódi Asplrinnek »ok az utánzata, azért kérjük, hogy az Aspirin1 „Baycr" féle Aiplrtn tabletták alakjában szerez.-
Eredeti csomagolás 20 tabletta á 0,5gr. I kor w üli. Minden tablettán az Asplrin szó látható. Ti -f Ax Atpliln w« *«i»i!)\'*il. tchál alftrvényfk
\'M/ff
DALOKKAL, /AlÁNOfflKAL
rf CSAK MOH
//3GNERL
HflNeSZERKIR«lV-.
BPE.^T.iSi\'lEfKÜHUT O.
Johann Maria
fiepier Jen SÉlfsplati
■inigniiirtív Motorcséplőkészletek
ii)..iíithi.ir«. Kőtörőgépek
mnuAiilrtrö Pafttrész- és Hasitógépek
Benzin- szlvógáz ée nyersolaj motorok Malombertmdezések.
MOTOROSEKEK
melyeket tehcrsxállitásra es cséplc«rc i« latiét baaanálni.
KELLNER ÉS 8CHANZÜK
BUDAPEST. KÁLHÁN-OTOA 3. SZÁM.
Os*k komoly *rdeklódí»eket k,rönk.
Elárusítók:
palafedö-mestei
Nagykanizsán.
cHükÍH e-/, a valód1
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz.
i.KjruiarQ l«vdl«zól&prd azonnal válaszol ús kd/ji hol szerethető bi. a/, eredeti miuőö^g.
Nyomatún a laptnlajdouuu tfj. Wajüiw Jóianf könyvnyomdájában Nagykanizsán
kölnivíz, kölniviz-poiiilei- é.s kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban. gyógya/jn-tár^kban illatszertárakban.
Ne tessék elfogadni
- <ler(, lm nincs rajta
az en-ilfti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gcgenübler dem Rudolfs platz Akkor sem k.*ll elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölnivíz-pouíiert es kölnivíz szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nőin volna kap haló az Ön, lakhelyén, inert a vilaghirtt cég magyarországi képviselete :
...... Ull.Aou lltl ill !
heráer ^yogy-kátrányszappana
Q. Hall « Comp\'tól.
I, :.).iiitj.ik r* i:.ir4|.» b\'Kl\'lbb álUmAb^B
i-rr<liii#ii> nynl \'ftUftk mindenre!.-borklülfe-. ellen
jt»k r« kini«»"k, valamint haj- ■ Hnlin*/ 10 oaiatAk lakalrAoyl
it k.-t. «!.••.Ii\'l.\'inlir 11 |.lol.irJuló .Anyuktól. ll.ik.r« li.\'irtaJ.iknAl I
Berqur glicerin Hatranyaxappana.
AbliA k.ltrAH) m\'lkltl a lilroi
Berger-féle Borax-sxappan
,.>>., . unpaill*a, aiaplö, ...itiw. éa nia liorba|ok alton. Darabja ulaallAaial o*yúlt 70 Bltor. UJ: n»nt«r lOlytkoiiy MIMui nappan*,
klIUnO liaUiu büfbp»i4*«\'ttik"níl. tej- (* s«nkAllkorp*nAl.
MilaiiMtit kivAló ImJiluvraitO ajcr. 1 UTr«
i koron " KírJcn UUrJrwIlfU Bor«or _„ ,.j.|i:.- \'J \'IjII A 0 mp.-tol í» n*i»» l----
Nagykanizsa, igi4. május 18
53-lk évfolyam, 37 szám
Hétfő
Migjilinlk héttön íi csOtBrtOhBn.
fclflflzatéal Arak: Kgéti évre 10 korona, félévi* 6 k Negy«<ávr« 2 korona BO nik - Egyaa aiárn éra 10 flll.
Pelelía szerkesztő:
Bánekovioh János
Főszerkesztő: Kemény László
Szerkesztőiig ét kiadóhivatal Daák-tér 1
TaUfon: 182. —
A szabadgondolkodók
törekvéseiről.
Tán soha nem volt általánosabb a vágy egy uj etikai nevelés iránt, — tán soha* nem éreztek annyira az emberek az orkölosuevolés hiányát mint éppen napjainkban.
Sorra éledt a nagy nemzetek kultur-politikusaiban a vágy, hógy már az iskolában egy olyan erkölcsi érzésvilágba vezessék be az ifjúságot, mely újra közös vágyak, közös ideálok és közös testvériségok szolgálatába állitja az embert, mely tiszteletben tartja hitüket, érzéseiket, Istenről való felfogásukat. vallásukat egyaránt s a mely biztató, vigasztaló ragyogásával révbe kalauzolja a már-már hitét veszített emberiséget.
8 a nagy gondolkozók e feletti nemes versengése közepett a legnemesebb, legmagasztosabb eszmék, érzések, ideálok egész
tömegét semmisítették meg immár a feltolakodók, minden áron njitani szándékozó meggondolatlansága, a multak s meglevők elleni vak gyűlölettel elteltek elfogultsága s a szemforgatók álbölosessége.
Az idoák termelése szinte beteges túlzásokba tévedt, melyeknek vad felburjáuzása bár szemnek tetsző kábitó virágokat nevel, de a melyeknek gyOmöluselben a hazát megvető nemzetköziség, erkölcsöt lekiosinyló tu-dákosság bódító áfiumának mérge van. 8 a melyek miként a szerves lényeknek epide-miktis betegségei terjednek s inficiálják a lelkeket s radikális és felforgató irányzatuknál fogva a legveszedelmesebbek az erkölcsi és társudalmi rendre egyaránt.
E veszedelmes járványok csirái a városok jól ismert titkos kohóiból kélnek s dúsan tenyészve terjednek szét mindenüvé, hogy újszerűségükkel megszédítsék a köny-nyeti befolyásolható, önálló gondolkozás nél-
küli emberiséget. 8 szinte zavartan állnak meg a gondolkozni szeretők is e zavaros piaci lárma közepett, mely a magyar létekben nem gyökerező gondolatok egész áradatát hömpölygeti végig az országon, melyek a divatos és tetszetős jelszavak burkolatában a legveszélyesebb tanok terjesztőivé válnak s a melyek immár kezdik megmételyeini a hígabb - velejü tanítóságot is, hogy azután rajtuk át megmérgezzék az ifjúság lelkét. Már pedig e télig magérett s jól meg sem értett ideák soha meg nem tudják adni a tömegnek azt, ami után évezredek óta epekedik s a melyek sem a széthúzó erőket egyesíteni, sem az agyakat felvilágosítani sem a szivekbe a megértés bűvös érzését belopni nem fogják.
8 a mely veszedelmos áramlat a szabadgondolat örve alatt nemcsak a meglevő erkölcsi rend ellen indít háborút, de önhitt elragadtatásában itumár a vallásoktatásnak
Hangulatok.
Imádon a csöndes őszi tájat, Ahol elönt mindent a néma bánat ; S szelíd sugár rezg hulló lombokon. Ugy érzem e kép lelkemmel rokon.
Legszebb nekem ily csöndes méla dal, Mely nem hivalgó, durva vagy szilaj. A lelkem halk sírását hallgatom, Ha elmerengek néha ily dalon . .
ERDŐS ALADÁR.
Primula veris.
Egyedül állok a a nap sugara barnítja arcomat.
Kel akarok pillantani, bele akarok nézni az égó korongba: szemem elveszti fényét h lecsukom ismét .. . . Neki dűlök a nagy erdó egyik fatörzsének a hallgatózom.2 Pattognak a rügyek, dorombol a fa kérge : szinte hallom a nagy muuka zaját a fa belsejéből — pedig a természet nesztelenül dolgozik. Mégis mintha a kibúvó fa emelkedne a lábam alatt, miutlia nyomná a cipóm talpát s könyörögne, hogy engedjem emelkedni. Pedig lassan n* . . . A földből mintha illatos pára emelkednék föl. Minthii a (óid mélyében a sok-sok virág gyökere egy-egy cseppet bele i-ugedue egy nagy katlanba s ez uutst a pólusokon kibocsáj-taná illatárját.
Szinte kábulok . . .
Pacsirta emelkedik az ég felé. Csattog, danol, mintha templomban lenne. Valóban ! Isteu nagytemplomában a szép természetben zengi legszebb énekét — a hála énekét/Apró bogárkák zümmög-uek a Ittvegóben s az arauymáringó hallatja zené* hangját. Csupa dallam e tavaszi levegó.
Roskadozom . . .
Lebajlok a földre. A növó fQ zizeg testein alatt. Átkoz: miért fekszem rá ? Nem lehetek róla. A napsugár, az Illat, a pacsirta, a zeugVH ébiedó természet megzsibbasztotta tagjaimat. Próbálok felemelkedni de mintha kis daeraouok ezer meg ezer láthatatlan szállal bogozták volua össze teBtemet a föld testével. Sziute jól esik, hogy marasztal, — mert ativom, szívom táguló tüdővel a balzsamos — langy levegót. Felnyitom a szemem a nézek fölfelé. Ott messze — gyönyörűen kék a mély ég. 8zeretn4m aoká-soká nézui, de szemeim itlanultan csukódnak le.
... A föld még hideg.
Agyam még parányit működik Kmlékesni kezdők s ugy félhomályosán eszembe ötlik diák korom kedvenc éneke: ^Erdóu s mezőkön ballagok, szivem kéjjel tele ..." 8 mintha távolról csakugyan hang-loszlányok jöunének felém. A közeli hegyoldalon dauolnak n kapáló menyecskék. Ez altat. Lehajtom lejemet s az ének foszláuyh még zizeg az agyambau ... és hallgatom, hogy mint dobog a földnek kebele . ..
Álmodom.
Egy hosszú, fehér, kanyargós esik húzódik a hegyoldalról a völgybe. Ezüstösen csillog a teteje.
hogy tényleg a valódi „0 s r a m"-lámpát kapja, ugy már a vételnél ügyeljen arra, vájjon az üvegkörtébe az „OSRAM1 név be van — e marva. —* E védjelzés nélkül „Osr a m"-drótlámpa nem kerül forgalomba. —
Valódi Osram-drótlámpák kaphatók: Villamos müveknél, ^terelőknél és minden szakmabeli iiiltlbtn. —
Magyaromági képviselő berendezett raktárral: Pinger és Pia. Budapist. VI.. Hajós-uUa 41. u.
ZALAI KÖZLÖNT
MtJUB 18.
az iskolákból való kiküszöböléséi kezdi követein\'. És e szabadgondolkozó lelki méreg-keverók assistenseiül felosapott sivárlelkü, kapaszkodó tanilók sem a törvényt, sem a vonatkozó kormány rendeleteket, sem egyesületeik alapszabályait nem respektálják s mintha az iskola s a tanítók egyesületei a szabadgondolkozók közhelyei lennének az állampolgárok lillérein felhizolt s már-már valósággal Csák Mátékká vedlett oligorohák vezetése mellett szinte kihivó szemérmellen-séggel kezdik querilla harcaikat a vidéki tanitóteslülelekben is, hogy az ó vakmoró öntudattal fellépó s a tudományosság kívánatos mezébe burkolt destruktív gondolkozásukkal az évezredek által szentesitett jogokat sárba tiporják s az emberi társaséletet a fokozatos fejlődés biztos talajáról a rohanni szeretó radikalizmus bizonytalan örvényébe sodorják.
E maszlaghintés ellen azonban ugy a nagyközönség többsége, miként a hivatása magaslatán álló, józan, elfogulatlan, a kötelességeit ismerő lanitóság kell, hogy határozottan tiltakozzék, tudva, hogy ez a jövendő nemzedék lelki világának csak megrontására lenne alkalmas. Tiltakozzék, tudatában annak, hogy a lómegek erkölosi érzéke csak vallás erkölcsi alapon fejleszthető ki és tarthaló továbbra is fönn. Már pedig ha valahol szükség volna, hogy a kózerköl-csiscg fejleszthessék, akkor éppen nálunk van erre különösen szükség, mert kis nem-7,etek a maguk erkölosi fensóbbségOkkel is lenntarthatják magukat. Ahol pedig az erkölcs hanyatlásnak indul, ott elpusztul a nemzet is. S a mai fennálló káoszból kivezetni
egymás iránt, melyet be kell már ott lent az apró gyermek szivekbe lopni s az állampolgárok fillérein hizlalt emez epidemla terjesztőket a tanítóság kebeléből kiközösítve, a felebaráti szeretet magasztos eszméjét meghonosítva, a békés ogyetérlés magvát hin tegetve igyekezzünk mindnyájan az amúgy is széttagolt s sokat zaklatott nemzetet eggyé forrasztani, hogy így majdan pótolhassa mindazt, amit a sok gyűlölködés közben már is elmulasztott. R. J.
s a biztos elpusztulástól megmenteni semmi nem (og ugy bennünket, mint az ideálokideálja a hit, a tiszta eszmények iránt s
Március — számokban.
A Statisztikai llsvi Közleinények-Utík most jeleni meg a márciusi füzete.
E szeriül az 1914. év márciusában 66.207 gyermek született élve a magyar birodalomban, az elhallak száma pedig 44.121-re rugóit, ugy hogy a természetes szaporodás 21.136-ot tett. A közöli számokból a társországokra esett 7444 élve-azüleléa, 5G26 halálozás és,l81H főnyi szaporodás. Az 4013. évi március, .eredményével szemben az 1914. évi március javulási mutat. Az élve születések száma ugyan 979-vel kevesebb volt, mint 1913. éri márciusában, csókkunt azonban a halálozás is 0499-vel, ugy hogy végső eredményben a szaporodás 4450-uél nngyobb. Kedvező az eredmény akkor is. ha az 1913. év elsó három hónapjának adalail hasoulitjuk össze az 1914. ér első három hónapjának adataival; mig ugyanis a születések száma csak 2411-gyel, aiidig a halálozás S4SA-tel csökkent, ugy hogy a szaporodás 6074 gyei volt nagyobb, mim a mull év megfelelő szakában
Legtöbb szöletéa törlést aránylag a Tisza bal-partlán (ezer lélekre és az egész évre számítva 49 8), legkevesebb a Duna jobbpartján (31 4). A halálozás aránya a Királyhágón lul (96 9) voll a legkedvezőtlenebb inig a legalacsonyabb aiányszámok e lekin-lelbeu a Duua jobbpartja (99.Ö) IQoteli lói.
1914. márciusában 7354 pár kötött házasságol a magyar birodalomban, még psdig 7216 a szorosabb értelemben vell Magyarországon és 139 Horvál-
Bzlavonországokban. Az 1913. év márciusával össze, hasonlítva, 1914-ben 79S5-UI kevesebb házasságkötés történi; az első három hónapot tekintve, azonban 16.799-vel több a házasságkötések száma, mint az 1918. ér első három hónapjában volt.
A kötött 7854 házasság közül 1831. vagyi, 18.1 százalék volt vegyes. Kereaztéuy-zsidó házas-ságot 71-et kölöltek e hónapban a ezek közül 34-en a meuyasszonT, 37-ben pedig a vőlegény tartozol! a zsidó felekezelbez.
Márciusban a yümőkórnak 6691, a lorokgyik-nak 500, a kanyarónak 908, a szamárhurulnak 6at. a skarlátnak 926, a hasihagymázuak 901, a vérhas, nak 36, a gyermekágyi láznak 08 halottja volt. R számokból Hervát-Hzlavouországokra 998 gümókór-ban. 68 torokgyíkban, 938 kanyaróban, 14b szainár-hurutban, 90 skarlátban, 46 basihagymáiban, 5 vár. hasban elhalt embér esik. A gümókóruak legtöbb halottja (1940), a Duna-Tisza közén volt (magában Budapesten 317), a legkevesebb (530) a Tisza jobb partján. A kanyaró legjobban a Királyhágón lul pusztított, a bol 157 halottja volt. míg a Tisza jobb-partjáu csak 47.
Ai utlevélstatiszlikai adatgyűjtés eredményei szerint a magyar birodalomban ez évi márciusban 80.193 útlevelet váltottak. 91.269.et kivándorlás. 8864 el pedig egyéb célból. Csakugyan kivándorolt 18.063 einbar, 17,648 útlevéllel és 415 útlevél nélkül. A kivándoroltak közöl 13.988 ment Amerikába. 2978 Romániába (túlnyomóan Brdélyból) és 749 Németországba. Az 1018. év márciuaához képest erősen emelkedett a kivándorlás, a mennyiben 1913. márciusban csak 6679 volt a kivándotlók száma.
— Ab április 25-tkl hangversenyre fi-IQIlízettek a kövrlkelók : Inkey Kalmánuó, Rigyác, 100 K. özv. Szalacsy\'Farkasné ao|K. Polgári Egylet 30 K, Gróf Biliül Nándor 95 K, sipeki Bálás Báli 96 K, Kiss Kruő 20 K, Csizmadia Vilma 6 K. Dürr Vilmos 4 K. Fereucrendi zárda 2 K, Villányi Henrik dr. 9 K. Turek Géza l K. - A hangverseny összes be vétele 2071 K. 70 f. volt. összes kiailss 1892 K. 14 I A tiszta hasznot és számadásokat a bizottság a városi tanácshoz juttatta. A rendeió bizottság ezutou mond köszöuetet az adakozóknak
Kgy patak, Hallom, hogy hordja a kavicsokat leun a leneken egyik helyről a másikrs. A mull foszlányai — néhol — íelnyujtogalják ujjaikat. Kgy helyen mélyen be-bo loccsan a liszta víz a part alá. Bugyborékolva csapódik vissza ... a mintha hajszálak ringatóznának rajta. Aranyszőke hajszálak, melyek csillogva ficánkolnak a nnp sugaraiban Hosszaboduak a hajszálak. Kezdek félni. Fejemet ellordiloiu. Azlán felvonulnak elöltem a mesebeli tündérek, a kik szépek s a tenger tarajos hullámait! ringatják habfehér testüket. Kik szép pongyolát hordsnsk s a sziklára kiállva nem irigylik észbontó testüket az egyedül csónakázó ifjútól. -- Vissza (ordítom a fejemet. Csoda-szóké, aranyszőke hajú nő hófehér rnhában áll a palák pariján. Szakasztott olyan mint a mesebeli tön-dér, még a teste is . . . Erősen nézem s gondolom : do jó louuo hs felém Jönne, közelről még szebb lehet. Megindul. Piciny lábacskái alatt örömmel hajlik meg a fő Keléin tart , . . Lehunyom a szemeim. Ugy leszek, iniutha aludnám. Érzem, hogy már itt jöhet közelben. Lágy szellőt kerget ruhája sz arcomba.
Remogi-k\' . . .
Itt van n lejarnnél .. . Kissé felnyitom a Htoméin. De gyönyörű ! Nem .. . nem nézem többet mert... belójáí szeretek Szeretném felójo kiáltani, hogy távozzék De hát lift tényleg tündér.
Érzőm mér forró leheletét. Remegnek
ajkaim , . . Forróság, lepi el iestemet. Kmelem a fejemet s lázas ajkamat kisaé felnyitom ... a most.. . most . . . megcsókolt . . . Miullia gyeuge villamos áram falna keresztül testemen, édes bizsergés! éltek tagjaimban.
Felnyitom szememet s bámulok. Kedvesem nevet. Megszólítom.
— Mi a neved szép nó?
— Primula veris.
— Primula veris? Szép név s te is szép vagy, miut a harmatban fürdő virág.
— Szép; tudom, mert a patakból jövök, a patak vize a tQkrö.n és azt is mondta szép vagyok.
Hideg fut végig testemen.
— 8zép Primula veris hajolj le hozzám csókolj meg ismét.
Lehajol megcsókol.
— Még . . . még — súgom — igy nem fázom . . . s remeg testem és ex olyan jó.
A tündér elvoiy\'a a tejét és újra fázom. Dider-gera s suttogom Primula veris ... Primula veris...
8 Primula veris megszólal. Cseng a hangja, mint a hogy cseng a márvány lapra dobolt arauy pénz.
— Ne kivánd a csókomat, már sokat csókoltalak. Nem érzed testeden ? Én nem vagyok tündér, más vagyok. Kora tavasszal járok, mikor az embereket elkábítja a tavaszi földből kiáradó illat a ilyenkor
meglepem óket, mint most téged. 8tépségem téged is meg kábított, mert stemeiu csillog s perzsel, miut az uj aróvel lütó nap, 8 csókom megremegtetett, meri az elaő édes, mint a méz : et a tavaaz lehelete Testem ellenben hideg, mert most olvadt el fölötte a jég : ez a föld tavasai teste. Hideg és hideget küld rajta fekvó testedre.
Kihallgatott.
Hideg levegó járja át testemet. Nagyon fázom .. a nézem az arcát, bánatos. Nem mondja, érzem, hogy ezt akarja mondani; Sajnállak de, magad vagy az oka. Én «gy csókot adtam piros, sóhajtozó ajkadra, erre felébredhettél volna s akkor én csak egy pillanatig leltem volna itt. De le álomittasan kérted és szívtad ajkaimról, az édes forrásból a betegséget ...
Bágyadt tekintetem találkoxott az övével és suttogva szólt : majd meggyógyítlak később . . És altünt.
Kezdek ébredezui. Meleg takarót szeretnék magamra hutni ... A völgyön át esti harangszó siklik tova. Hallom . . . Hideg van.
Felébredek . . .
Fázom. A tüdőm sajog a erős köhögés tör fel mellemből.. . s hideg esti stél csókolja lázas homlokomat . . .
Rekedten sziszegem : Primula veris megcsókoltál!
Hitaelberger Sándor.
MAJ08 18
7, A I. A I KÖZLÖNY
3
HÍREK.
Dr. Eöry Szabó Jenő.

Szombaton megtörtéül a miről előbb irtunk roindannyiau Kanizsa újságírói. Dr. Eöry Szabó Jenét, kir. táblabírót, a nagykanizsai törvényszék elnökévé nevezte ki Őfelsége.
Dicséré szavakat nem irunk, a mikor azt mondjuk, bogy a királyi kitüntetés erre az állásra való rátermettséget, a személyes kiválóságok egész sorozatát 8 az egyéui érték méltáuylását érte Eöry Szabó Jjnóben. Mindeuki ismeri azl a közmondásosán linóin modort, uri jellemet ós egyszerű természetességet, amely Eöry Szabó Jenő törvényszéki eluökuek egyé niaégét adja.
S mert Nagykauizsán mindenki igy ismeri az uj törvényszéki elnököt, miudenkit igaz örömmél tol tölt el a már betek óla várt kitüutetés valósága, I teljesülése.
Annak a pontos kötelesség teljesítésnek igaz elismerése ez a legfelsőbb helyről, a melyet Uláu harminc éve végez Eöry Szabó Jenő az igazságszolgáltatás kötelékében. 8 ez a pályafutás nem a lélek nélkül való muukáuak eltelt korszaka, hanem a szorgalmas és lelkiismeretességgel végzeit köleleaséglel-jesilésnek évsora, amely iniudenkit Eöry Szahó igaz tisztelőiévé tesz. KílUntelés és előléptetés még soha érdemesebb egyént uein talált, miut ez a szombatra érkezett hír, amely városunk egész társadalmának örömével találkozott. Sietuek is az üdvözlők kifője-1 lést adui suuek at örömnek, s az üdvözlők soraiban i ott látjuk társadalmunk minden számottevő tagját.
Ó teljesen a mienk, a nagykanizsaiaké. Pápán izületeit, da mar több, mint egy évtizede városunkban él s ideális lelkű feleségével együtt hozzáuőit társadalmi életünkhöz elválaszthatatlanul.
Mi eróseu hisstük. hogy a még csak uegyven-uyolc éves törvényszéki elnök életében sok ilyen idő-pout lest, a melybeu az ujabb hivaás munkájának kitüntető elismerésével fogunk taláikozui sokak örömére.
Ezskuek a szavaknak leírására okot és jogot ad nekünk Dr. Eöry Szabó Jeuó egyénisége és munkaszeretete.
Kritikus.
Választói vizsgák E hó tizenhetedikén befejeződtek a választási vizsgálatok. Eddigelé 570 vizsgázó jelent meg a oizotlsag előtt, kik közül tegnapelőtt 115 kiskanizsai volt a jelentkező 8 pedig visszautasított vizsgára. S
— 100 uj ovoda. A vallás és közoktatási | miniszter a jelen tanév folyamán 100 nj ovodát fog
tnár hetekkel fel.||iUui r vi(,.k<JU| me|>re 4u0l000 Korona vau a
költségvetésben előirányozott « fölszerelések számára
— Kuruc Lajos. Meg alig pelyhedzett ki álla, már is egy kalandos s\'sok bűnnel terheli életre tekinthet vissza az at elegánsan öltözött ifjú ur. kit u napokban a csendőrök v asm ver ve kisérlek végig városuuk főutcáján, hogy egy kicsit bezárjál mögötte az ajtót. Kuruc Lajos, még apró 15 éves fiacska
; volt, amikor a felsóteiuplom perselyét megdézsmálta. ! Azóta számtalau kisebb nagyobb cselekedetéri ült s I ugy látszik egész élete igy fog már e javithutlan | kurucuak lefolyni.
— Ahol tilos a szeszfogyasztás Az i északamerikai Nyugat Virginia hz első állam, mely a szobák 80 koronáért.
szeszes italok élvezetéi egész területén eltiltotta. Az erre vouatkozó törvény a f. év juuiu* hó 1-én lép életbe, moly az uutialkoholistu mozgalom oltani léuyes győzelmét jelenti
A törvénynek idevonatkozó rendelkezései nagyon szigorunk a az álhágói 500 koronától 9500 koronáig terjedő pénzbírsággal esetleg 8 hónaptól 6 hónapig terjedhető fogházbüntetéssel sújtatnak.
— A választói jogosultság ipartestületi okmányai. Az Ipartestületek Országos szövetsége
j kérdésére n belügyminisztérium kimondotta hogy a — Az .Élet
! választói jogigazolására.szolgáló és kifejletten ilyen
programm a jelentkezés utáu. Lukács József k. r. fŐgimn. tanár Nagykanizsa.
— Berger-féle gyógy- ós hygienikus szappanjai, G. Hell et Oorap. Troppau és Wien Helferslorferstrasse 11—13. világhírnévnek örvendenek. A Berger-féle tömör kátrányos szappan helyett a folyékony épp oly összetételű kátrány szappan használtatik bórbajok. haj és szakállkorpa ellen és mint hajnövesztő szer. Ara üvegenkint K. 150, csakis Hell et Ooinp. névaláírással valódi. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
— Savoy szálloda Budapest, 7111., József-korul 10. Moderu szálloda újonnan berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz minden szobában, lift éjiéi-nappal. Rendes Szidor tulajdonos személyes ve-^ te lése alatt. Egyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák 5 koronától, fűtés, világítás és kiszolgálássali A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál, engedmény. Újonnan bevezetett l\'ensio-reudszer, napi \' ellátás 4 koronáért. Napi háromszori étkezés. Hav,
- Az „URANUS" Híradóban, Nagykanizsa
város elsőrendű mozgÓBzinházában ma hétfőn ée holnap kedden Asta Nielsen estély tartatik. Bemutatásra kerül .A lüz", hatásos dráma 3 felv. Aata Nielseunel a (imszerepbon. Azonkívül a fényes ki-sérő mösor. Mindenki okvetleu nézze meg e művészi nivón álló remek műsort Sterdán és csütörtökön uj műsor.
Irodalom.
— Áthelyezés. A hivatalos lap legutóbbi számáuak közlése szerint Samueli Oszkár Csáktornyái járásbiró a nagykanizsai törvéuyszékhez belyeztett át.
— Eljegyzés. Keresztes Audrás kislángi állatni tanító eljegyezte Brunkala Ilona államj lauitó-nól Nagykanizsáról.
— A nagykanizsai irodalmi ós müvó-sietl kör folyó évi május hó 24-en vasárnap délelőtt li órakor a városház tanácstermében évi reu-des közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés. 2. Pénztári és számvizsgáló-bizottság jelentése. 3. Jövő évi költségelőirányzat megállapítása. 4 A Kör tisztviselőinek és igazgató tanácsának megválasztása. 5. Indítványok.
— Mit ad városunk a letenyei vasúthoz. A városi pénzügyi bizottság legutóbbi gyűlésén i Julius 2-án Szófia, Konstantinápoly, Koustanza,
cimü szépirodalmi hetilap legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal jelent meg. Szerkeszti: Pethó Sándor. Szerkesztőség célra kiállított igazoló okmányokat teljesen díjtalanul éjJ űrhivatal: Budapest, VII, Darajanioh-utca £>0. és bélyegmeutesen kötelesek «z ipartestületük kiadui. Klófizetési ár félévre 10 korona.
— Egy szocialista agitátor halála. A — A .Vasárnapi Újság\' legújabb száma helybeli szociálisiák egyik elkeseredett harcosa költö- \'érdekes tartalommal jelent meg. A .Vasárnapi Uj-zött el a napokban, Vugrincsics János személyében ság" előfizetési ára uegyedóvre Öt Korona, a .Világ-oda, hol koldus és király," or és paraszt egyenlő jogot krónikáival együtt hat korons. Megrendelhető a élvez s a hol megszűnik Vrauglélra » elhallgat „Vasárnapi Újság\' kiadóhivatalában (Budapest, IV., minden indulat örökre
-- A zalamegyei vásározók figyelmébe.
A soproni kereskedelmi és iparkamara által kiadott Vásári helypéntdijszabás Zalamogyére vonatkozó filzote most hagyta el a sajjót, melyet 50 fillérért rátol mindenki mepreudelhet.
Egyetem-utca 4. sz.) — Ugyanitt megrendelhető .Képes Néplap-, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fillér.
— A Divat Üjság minden hónapban kétszer kama- mef? Előfizetési ára nagyon olcsó : negyed -
> évre postán való szétküldéssel két korona husz fillér. Előfizethetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba inté-
— Elhalasztott befizetés A-Nagykanizsai | wll po8taUtalváiiyon lehet A Divat Újság kiadéhi-Takarékpénztár által alapított Önsegélyző Szövetkezet-1 valala Budapesten, Vili, Rökk Szilárdutca 4. stfmu oél a csütörtöki ünnep miatt a befizetéseket pénteken tartják meg.
— A tej hamisítók ellen. Az a közmegelégedésnek letstó drákói szigorral párosult rendőrhatósági bírságolás, mely a legutóbb a tejhamlailékat sújtotta, ugylátszik még mindig nem hozta meg a kívánt sikert, amennyiben a mi millimáriuk még mindig nem okultak. Tán uem lenne helytelen dolog | é viáfixaéjések meggátlására, ha sz utcavégeken foglalkozó helypénz ellenőrzőinket a tejellenórizéssel is, megbíznák, kik a tejárusitók tejéi megvizsgálva, azoknak egy jegyet adva. a közönségei megnyugtatnák, bogy az árusiló a városba hamisítatlan tejet hozott.
— Betiltották a marhavasárokat. Az ismét fellépett sz«y és körömfájás miatt városunkban
i az állatvásárokat bizonytalan időre ismét betiltották, j — Tanulmányut Konstantinápolyba
elhatározta, hogy a letenyei vasút mielőbbi megváló sulásának előmozdítása céljából 160.000 korona értékű részvény vásárlását fogja a képviselőtestületnek javaslatba hozni.
— Gyárosok gyíilóse. Tegnap tartották a gyárosok városunkban gyülósüket, amelyre sziute érthetetlen okok miatt Jozifovió Milivojl, kinek nevéhez városunk két legnagyobb gyárának létesítése fűződik nem hívták meg.
karést — Herkules fürdőbe tanulmáuyuial vezetek. A részvételi díj — utazás II. oszt. gyorsvonat, hajó il. osztály s elsőrendű ellátás Budapesttől — Budaipestig — 450 korona,
A tanulmányul 18 napig (julius 8—19.) tart. Jelentkezni lehet jun. 10-ig. At útlevél szükséges. A jelentkezéssel egyidejűleg 50 kor. küldendő be, mig az összeg másik része jun. 24-ig küldhető Néptakarékpénztár címére Nagykanizsa. Részletes
Főzzél ésszel. Ez a modern asszony eke. A .rég bevált titkos receptek" idejüket multák. Ma a főcél a változott gazdasági viszonyoknak megfelelő jó és ízletes konyhát vezetui, ezért |ó gazdaasszonyok dr. Oetker-féle sütőport használnak, mivel időt, muukát és pénzt takaríthatnak, meg ezenfelül biztosítékot nyújt bármiféle sütemény sikeres elkészítésére. A világos fej a legszebb és legtalálóbb sym-boluma ezen kiváló konyhaszernek. Ezen fej mintegy figyelmeztet arra, hogy „Főt-zél ésszel". III.
ZALAI (öil. 0 N V
MÁJUS 18.
MEGHÍVÓ. A SZABARI HITELSZÖVETKEZET
1914. «vi juniua hó l-én délután I órakor
Rendes közgyűlést
tart, melyre u tagok az alapszabályok 27. §-a órtelmében meghívatnak.
TÁRGYSOROZAT:
1. Az 1913. évi üzleti eredményről szóló jelentések tárgyalátia.
2. Zárszámadások megvizsgálása ós a folmeiitvéiiy megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Felügyelő bizottsági tagok választása
5. Alapszabályok módosítása. G. Hivatalos közlöny kijelölése.
♦ 7. Netáni indítványok.
Az 1912. évi december hó 91-én a tagok száma 297. az Qzletrészek száma pedig 274 volt; az 1913. év folyamán belépett 4 tag 4 üzletrésszel, kilépett 16 tag 21 üzletrésszel, igy az év végén vau 2 Ifi tag 2G7 üzletrésszel.
A felügyelóbizottság által megvizsgált évi mérleg a Szövetkezet helyiségében kifüggesztetett és miudeuki által megtekinthető.
Zalaszabar, 1914. május hó 7-én.
AZ IGAZGATÓSÁG.
kénes gyógyforrás YARASD-TÖPLITZ oraiifc)
IC Vuut-, posta, telefon és távirda-állomá*. "W UJ g|é|)iiillih villanyvilágítással, blrttaiai^raflaclli tartalmú kint hnforrái 4- 68 C°.
Ajánlva: biiziiny ctttz ét lichln itb.-nil. Ivikarák ului lint-. gi|i- mail-. ni|-, gyomor éi bilbántalnaknál
Elaktriaii maisago. — litip-szinillM, naplürdok ii (arrélá|kiiilía Egész éven al nyitva. Modern kényelem. — Uj szállodák. — Mesés környék..A. Katonazene — Prospektust ingyen küld
A fürdőígazg&tóaág. Fürdőorvoi: Dr. LOOHEBT J.
aoc

KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Aspiriit
"tablettáké
fej és fogfájásnál, Influenzánál, rheumánál ttb elismert (ájdalomcalllapltójzcr: A valódi Aiplrlnnek sok az utánzata, azért kérjük, hogy az Aiplrim „Bsytr4* féle Aaptrtn tabletták alakjában tterezzíl _ be. Eredeti csomagolás 20 tabletU á 0,5gr. 1 kor fi. 20 HU. Minden tablettán az Aiplrln azó látható
1\\ AJ A«plrin ixi vMJtffyiMt, l.hát • I6rv*ay«k
^ M«ilnL mii nem (ogoiull kéaillménytlt
Aipliln iiJwíI megaminL
NYILTTER.*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőaltö éa edző htulaló-knrák egiiz éven át. Gyermekek 7 éven felül kiiéret nélkül felvétetnek.
"I K rovat alatt kOzlOltekért inra villái falait.-séget a bierkeflítóaén
Pályázati hirdetmeny.
Alulírott intézet pályázatot hirdel
fiszH állásra.
3
A pályázóktól feltétlenül megkívántatik kereskedelmi iskolai végbizonyítvány és legalább 3 — 4 évi pénzintézeti gyakorlat.
Bizonyítvány másolatokkal felszereli ajánlatok a fizetési igények megjelölésével f. hó 2ö-ig nyújtandók be.
Az állás juliue hó IB-re okvetlenül elfoglalandó.
Bemutatkozás ramkís a megbivandóktil kívántatik.
MrmiKtkrbiTii: «feziimitsisi« Momiirá.
pooo<vx riioowm"
Uj zá
Ezennel közhírré teszem, hogy 1914. jun hó 3-án Kinizsi-utca 18. rz alatt meg. nyitom zálogintézetemet. Legmagasabb kölcsönt adok arany ós ezüet tár-íryRkra ruha ós fehórnemüekre. varrógépekre kerókpárokra és mindennemű ingóságokra
Weiler\'Gyula zálogintézet tulajdonos.
iXXXXXXXXX^OC^i
8
A $
aj
s
Nyomatott a laptulajdonos lfj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, igi*. májua ai
S3-lk évfolyam, 38. szám.
Nigjilialk hétfon ét eiBlörtikln
tlflflUlíil irtVl K£.*> e.ie 10 korone. fílív.e 6 koron* Negyedévre 2 korom »0 fin. _ s,,., „4l„ tr, ,0 „„•
Odalett az emberek vetése;
Vflrőemartl hatalmas rapszodiájának ej a fuldokló refralnje haj I do szomorúan került tollúnkra az elmúlt esztendőkben. Tavaly Szatraár, Szolnok-Doboka vármegyét sújtották rémesen, Jiarmadóve pedig tiz vármegye lakosságát juttatta koldusbotra a tavaszi — permanens árvizvoszedelem. Mi ennek az oka? Hiszen a Duna és a Tisza völgye Széchenyi István kezdeményezésére ogy félszázados kitartó munka és egy milliárd korona költség után teljesen védve van az árvíztől. Ötezer ötszáz kilométer hosszúságú hatalmas védótöltések vannak a folyók mentén és ezekkel hatmillió termő magyar föld van áruiente8Ítvo. Büszkén szoktuk mondani, liogy olyan árvízvédelem, mint a milyen hazánkban van, párja nélküli Európában, sót a világon. Sem Hollandiában, sem a Po völgyében ilyén árvízvédekezés nincs. Mi okozza mégis, hogy jóformán minden tavaszra rettegés üli meg a leikeket, hogy mi lesz?
Levél.
Irta : Lukács József.
Kiittam leveled, édes, jó Barátom Mindegyik sorában szereteted látom. Örömmel olvasom. A szivem ngy hevül, 8 a boldogok könuve hull s hímnem felül. Kisr a kérdésed . . . Sok, szép, apré dolog Trtrtént a napokban, ha rájuk gondolok. Ml levelet ér Mind fennen szárnyaló • Tartalmak költői . . . Nem hiszem, hogy való Pedig igaz szavuk, ók maguk élvezek, Mikor lenn csodáltuk a mövészet kezét. - . . Lanthoz nyúlt a lelkem, a szegény, száműzött, Hogy dalolok egyel emlékeim közölt. Kiimirgliztara szépen a húros, vén kobozt, Igy vártam . . . számítva, hogy majd szép hangot
|oszt.
Da mint tekintettem Ijedten ég felé. Szavaiban lelkem békéjét uem leié I Hamis, hazug hangok keltek & húrokon, mindez t lelkemhez idegen, nera rokon.__
Felel,;, sserkaasló:
Bánokovich János
KAsaerkesstö: Kemény László
Az okozza, hogy a felső vizek hazánk északkeleti és keleti vidékén nincsenek szabályozva, nagy meder elfajulásuk vannak ezenkívül a kopár hegyekről egy-egy nyári fergeteg vizo hirtelen leszakad, elzárja a völgyeket és kész a katasztrófa. Szatmár, Ung, Bereg, Zemplén és Máramaros megye báromszázhetvennégy vizmenti városa és községe állandó veszedelemben van, mint a Vezúv vagy az Etna oldalán lovó községek.
A baj az, hogy ezek a vidékek egy százhúsz millió költséggel végbeviendó ármentesítés! megcsinálni képtelenek, mert a tett szániitások szerint a védekezés ennyibe kerülne. Könnyű volt az Alföldön, bár ott se volt könnyű, az érdekeltséget társulatokba vonni, és százmilliókra menó munkákat velük végre hajtatni és azt a földre adó arányában kivetni. Mert az árvízvédelemmel az Alföldön mit sem éró ártéri területek buja termőföldekké váltak és ami értéktelen volt, az egyszerre nagy kincs lett. Ilyen értékemelkedésre a felsóvidéken nem lehet számítani.
Megtaláltam okát, mért volt ilyen dalom. Mett hü szavatokat körüliem nem hallom. Mellettem egy gyárnak lakatol lármája, Pusztítsa el az ég, soha meg ne áldja j Retteuetes zaj közt zúg beun\' ezer pöröly, Krsjéve! vasat, ideget megőröl. | Éjjel négy vérebe lármáját hallgatom, Bogy is lenne üde, csengó, friss a dalom ? Nálunk ez a tavasz fülemiledala, És porfelhó szállong, nem virágillata. ... Éli élek magamban ... Kél szobám az ékes, Kmlék rajiul, képpel, szobrokkal környékez. Most ogy kép különös szeretotom tárgya. Minden alakjával szivembe vau zárva. Mi vagyunk ám rajta! A mi társaságunk ! Együttesben, szépen, a hogy ottsu jártunk. Ba sokszor megnézem s rajta elmerengek, Éltem bús egéréi tűnnek fellegok.
Izirkiizltié) ét kladéhUatal Oiék-tér 1.
Telelőn; 02 — Hlrdelieek dlj.eabáa eeerinl.
Azért ha az imminenB veszedelmet nemcsak a háromszázhetvennégy község és város lejéről el akarjuk hárítani, hanem kockáztatni sem akarjuk a milliárdos költségű árviimó-veink sikerét: az államnak segítő kézzel kell jönni, hogy az állatni szabályozás alá nem eső folyók kártétolei ellen teljesítendő munkák az érdekeltség bevonásával megindittas-sanak.
Ohillány Imre báró fóldmivelésügyi miniszter költségvetésében jelezte, hogy a tavaszi megismétlődő árvizek olykor valóban borzalmas kártevései megakadályozására két irányban mutat be törvényjavaslatot. Az egyik a keleti és észak-keleti folyók éa patakok-felső medreinek szabályozására vonatkozó törvény, a másik az uj erdőtörvény lesz, melyben mélyreható intézkedések tétetnek, hogy a kopár hegyek mielőbb berdósittesse-nek. mert hiszen mindaddig, mig a meszte-len szikláról egy-egy nyári förgeteg vize, ahogy Petőfi mondja; el akarja nyelni a világot, mindaddig minden védekezés és
Certosa.
Ma már nem az, a mi régen volt. Restaurált mata-iváuy csupán egy eszmébsu das korból, amely-bek volt idealitumaa s ettől az idealizmustól táplált művészete. Névtelen múvésznagyok hagytak emlékeket maguk után ezen a helyen, amely porladó azét-málásáig fog nagy eszmék, nagy szellemek hatalmas arányú invencióiról beszélni. Mert a Oertosa kihalt szellemek fénysugarának felfogója, amelyben vetületi sikra lelt a megfogant szép és a fenséges. Templomnak és zárdának készült. Hat század múlása elótt építtette Geleazzo Viscouti. Pora itt nyugszik s emléke is itt él annak, a ki bőkezűségével egy korszak művészetének fennmaradását tette lehetővé. Megtermékenyített ezer művész lelket, a melyek ai alkotás vágyától égve, aunak kulsó kifejezésére csak az alkalmat várták. — Pávia és Milano kötött fekszik. ós hajdan a zárdát körülölelő vidék talán másképpen nézett ki.
Hatalmas faóriások súgtak mesés történeteket körülötte s ezek árnyéka borult a chiostrot övező cellák tölé is. Más vidék volt mint ma, a mikor
Miért használjunk kizárólag „Osram" lámpát?
A/."rt. mivel iu.mi lámpa mindama kovuiolmonyekimk megfelel, mely egy modern drótlámpa iránt támaszthatók. E lámpa eltörhetetlen, rendkívül takarékosan » mindig egyenletes világosság mellett ragyogó fehér fénnyel ég.
Vtlo.lt Osram-Jróllámp.ik kaphatók: Villamos műviknél, turtlöknü is min Ja siakmabtli tultibm. — iíagyatontági kipvistló biiendnttt rakldiral: Pinger és Pia, Oudaptsl, VI., Hajói-utca 41. u.
cmbnri munka hiábavaló. Ahol a begyeken lomboH erdők szivaosos. sok vizet fólszivni tudó erdőtalaj van: ott az egek osatornái bármi bftven ontják a vizet, a lombkorona és a talaj szépen elnyeli, a fölösleg pedig lassan megy le völgyekbe az ottani vege-táoió élénkítésére, az emberek áldásának.
A főlduiivelésügyi miniszter már benyújtotta a felsővidéki folyók szabályozá sára szóló törvényjavaslatot és a munkálatok ebben az évben már meg is indulnak. Az állam hatvau millió koronát szándékozik ráköitnni ezekre a munkákra az érdekeltségnek is ugyanennyi összeget kell áldozni de ezzel aztán megszűnik a vészharang kongása és nem fogjuk tavasszal köuybe borult szemekkel azt Írni, hogy: „oda lett az emberek vetése I"
Merjük remélni, hogy az érdekeltség hamar meg fog alakulni. Hiszen ez az áldott törvényjavaslat elsórorban az ó egzisztenciájukat biztosítja. Nagy jelentősége van annak, hogyéppon észak-keleten évekre menő munka-alkamak lesznek a uépjólét emelésére és jelentékeny szociális alkotás, hogy az Isten-csapással sújtottak a jövőben nem fognak koldusbotra jutni.
Pártoljuk a magyar fürdőket.
Az első tavaszi napsugárral, az elsói rOgylakadással felcsillan e természeti kincsekkel megáldott hazának minden fiában a remény : mit hoz az uj esztendő, boldogulást, vagy csalódást rejt-e magában az életet adó nyár ? S a rónaság bársonyos zöld leplo
Z A I. A 1 KÓZLÖNT
M1JÜ8 íi.
a virággal ékes fák tüneményes igézete közt félénken húzódik meg iryenge reménykedéssel vagy másfélszáz magyar fürdő, szorgos munkával készülődve arra, hogy mire a természet pompáját teljesen kifejti, ók is készen legyenek az élletó élet; vendég forgalom befogadására.
Szegény magyar fürdók I Hány ily tavasz ébredést értetek már megbízó sejtésekkel. törekvésetek sikerébe vetett hittel és nem tudtátok még azt sem elérni, hogy az ország népe tudomást vegyen létezéstekról, elismerje küzdeitnea haladástnkat s észrevegye azt, hogy a gulyáktól népes zöld mező s a rengó arany kalászok mellett is részesei vagytok a haza boldogulásának.
Pedig milyen jövő virradna ránk. ha ennek fönt is, lent is Indiára jönnének, ha hazánk nagyjai és munkás fiai is meglátnák egyszer azr a kincset, ami az ország fürdói-ben és forrásaiban rejlik és megragadnák, azt és cselekednének érdekében ugy. mint ahogy hazafias, önzésük alapján naggyá lett nemzotnek tenni szoktak.
Elsősorban is az orvosok pártolására számítanak és mindenkor is a magyar fürdők, mert hiszen eddig is csak ennek révén értek el arra a fejlődési fokra, amelyen most vannak s lettek minden külső segítség uélkül a semmiből valamivé, ez ország nagy fontosságú gazdasági faktoraivá Megnyugvással tölti el fürdőinket az a ludat, hogy azon kívánalmakból, miket velük szemben orvosok és közönség méltán felállíthatnak, évről-évre többet tudtak teljesíteni s ma már olt állnak. hogy vagy 20 lürdőuk felveheti a legjobban berendezett nyugateurópai fürdók-
kel a versenyt. Hisszük és reméljük, hogy a jövő szebb lesz, mint amilyennek 26 éves küzdelmeinek sóleten látásával néha magunk elé festjük, mert lehetetlen, hogy az ország érdeklődése végleg el legyen zárva előlünk.
Egyszer kell osak annak felénk csillan-ni és örökre lekötjük.
Dr. Vámossy Zoltán.
HÍREK.
Fekete$zászló leng.
Egy szép palotán, -- ai Osttrák magyar bank épületén, fekete zászlót lenget a májusi szél, búsan, gyászosan. Nem falami hatalmas ural, nagy péuz-kapaeiláat gyászolnak oda benn, hanem csak agy egyszerű, de jószivU én nemealolkü embert, Diuuy JózselVt. a bank pénzbeaiedójét. Kihűlt tetemét Átvegye, leánya, s apró édes kis unokák állják körül, siratva az elvesztett férjei, apát és nagyapái.
Gyászukban őszintén osztoznak a banknak ló-nöke és tisztviselői, mert Dinuy József kölelevséKéi pontosan és lelkiismeretesen toljeaitó ember volt egész életében.
De még mások ifr gyáazolnfk. A tűzoltó zeoti kar karnagyát veszítette el Dinay elhunytával. \\ fekete posztóval bevont dob igazán tompán, fájdalaiasm szóihal .. . Kgy muzsikussal van kevesebb városunkban ismét I Fájdalommal vésniük ezi tudomásul t zenének és éneknek igaz barátjai. Kidűlt ismét egr at ideális lelkek 6orából s ennek at egyuek távozási igazán hétagot hagy zeuei életünkben.
Ma délután 5 órakor temetlék a megboldogultat nagy réazvét mellett. Ez a temetés megmutatta, hogy Dinuy József több volt, miut at Osztrák-Magyar Banknak péntbestedője: Legyen neki köuuyQ a
kukoricás földek kötött koreai a révedető szem az irányt, at utat a zárda felé. 8 ha az útra tért váu-dor neki vág céljának, porfelhő veteti mindaddig, amig betéved a csodálatnak és ámulatnak erre az ébredő helyére, a Oertosiba. — Másodszor néztem most meg forró, tikkasztó augusztusi napon. Körülöttem zizegő kórok, fölöttem haragos kék ég izzó napkoronggal. Klószön nem ily időben láttam, hanem nevető tavasai napsugár mellett, szeatélyes áprilisi stép időben. Mindkét alkalommal szépnek s csodálatosnak láttam, mint az emberi szellemet, a mely létrehozta, megteremtette. — Merengve megyek moat azon a poros uton, a mely többszörös csavarodással végre is ott végződik, a hova én ugy vágyom s aminek viszontlátására egy természeti szépségeiben ragyogó országot hagytam el, hogy ezt lássam s ebben gyönyörködjem .
Magam megyek egy három negyedórás utdara bon. Szabadon vágok neki nemcsak a kijelölt iránynak, hanem ábrándjaim birodalmának is Mert odatartok most. Kgy ábrándos világba, a hol az idealizmus tüze örök szikrákoau pattant ki a művész telkekből. tizek a szikrák csodálatos képek, szobrok s épületek leltek. Ma a modern ember ezek mellett tauu!, ezeknek a szikráknak fényénél mélyed tekintete századok mult történetébe a e mellett még szórakozik is. Azok a zizegő bokrok s azok a magas Iák is arról beszélnek. Mert ők őseik révén még látták Oertosa eredeti életét, azt a szívvel h lélekkel teljes életet, amely szerelemmel volt telve a muu-kában és az álomban l)e ez a szerelem ábrándjaival
nem a föld göröngyéhet tapadt, hanem az égbeu kereste sóhajainak célját a szeretetének örök tárgyát. Taláu ma is ott hangitk még Oertosa egykori lakóinak egyetlen hangos szava: mementó mori I Legalább én igy hallottam — ébreii u nem is álomban. At a szellő azért nem szünetel ott soha, mert az utolsó elköltözött karthauzinak végső óhaja volt, hogy at óai Iák ágai kötött mindig ott zengjen az örökségéből kivert rend utolsó elüldözött tagjának búcsúszava, a mellyel cellájából a számüzeiésbe indult. At óh<j teljesüli. At éltes plat/nok levelének minden rezgése egy buct-utó hang, at anyagi éleitől az örökkévalóságba. Auó, kapa alig csendül a közelben, a mióta at ősi munkások kihallak. A munkáját végző föld népe is csendes szótlanságban veri szót a rögét termő földdé, nehogy lármás zajjal zavarja azok álmát, akik életükben, ha szóltak is. a halálról beszéltek. Micsoda egy élet volt itt a régi gazdák alatt I A csend és a nyugalom élele. Ide tért a csalódás elől nem egy nemes családsarja, a kit a világ vágyaibau ki nem elégített u akinek reménye nagyobb méretű volt, sem, miut a föld minden gyöuyöre betölthette volna. Mert ezen a földön annyi vágy és törekvés volt és lesz meddő, a Omlósának mindig voltak lakói, akik csendben akarták azt az életei elfelejteni, a melynek tövixaturásai ellen kerestek iU menedéket A mikor pedig köszöntésük utolsói hang zott, Mgy remény elbúcsúzott a földről, hogy oda fenn találja meg tárgyát, amelyet ezen a földön fel nem leli, meg nein talált
A lelki megnyugvás adott létet ennek a tem-
plomnak és a kolostornak, Ezt kereste itt at alapító a erre ia talált rá márvány szarkofágjában. Ma nindez üres és stóllan. Osak volt templom ós klaatroin. Az olaaz állam üzleti szelleme pénzforrásává alakította át. a hol előbb ingyeu örveudett a szép szemlélőktől az imádáa hódolatáig emelkedett lélek az emberi szellem csodás teremtményeinek, ott ma lírákkal adózunk. A kalapol akár feun is tarthatjuk, ha ba-lépüuk. Nem az Istennek áldoz itt többé ax embvr, hanem egy állameszméuek, amely kaptaiságábao elrabolta még az ég lui^jdonát ia.
Bokkaut vezető áll elénk, a ki atolgáUtkészsa-gét az udvariasság mátával fedi.
Kuuek vezeieso melleit uekiiudulunk. hogy meglássunk mindent éa lezajlott korok feledésbe borult stelleiueiről halljunk valamit. Kzek at alkotó szellemek éltüket művészetükkel hozták ide, hogy a lelkükben megfogaut eszmének egy atoborba, vagy j mozaikba való kifejezésén egy emberi élet évsorát töltsek el. Csodálkozva megyünk vetetőuk utáu s » szemlélet minden perce a gyönyör édes értelét varázsolja a lélekbe. l\'erugiuo, Horgognoue, Herniuo, Luiuí, Montagna s még egy sor iievea és névtelen inflvést. Szebbnél-stebb képek, kiosiuyek, nagyok ötleuek szemünkbe. Egyik-másikon már nyomot hagyott az idő. de átért még miudig szép, csodálatot gerjeszt. Azután a mozaikokon akad meg a tekintet, a melyeknek egyes darabjai IféM&ltóik életéuek temetői voliak Egy emberáldozat tuiudegyik darab, allegorikusán, müvéati k fojetéíben Kinek jut az ott eszébe? Kevésnek; osak azokuak, a kik a lörtéueUiu
MAJU8 ül-
7. A 1, A 1 KÖZLÖNY
fúld s •> égi boldogság feuséges harmóniáiéban leljen réaie — egy örökkévalóaágou át!
A boldogultban Qoleucky János takarékpénztári tisztviselő apósát gyáazolja.
Verus.
- Töloaéry arcképe. Tölcaéry Ferenc a veszprémi egyházmegyei kalh. legényegyletek felügyelőiének arcképét Legény Ferenc a pipái legényegylet pénztár noka sajál pénzén megleatette u égylel számáré. Tölcaéry felOgyeló, piarista lanár nálunk, Nagykaniieáu ia löbbazör megfordult a legényegyletben.
— A Magyar Izrael i>. száma, moly dr. Neumaun Kde azerkeszléaében jelenik meg, bevezetó itelllemea cikkében feglalkoiik a keresztény felekeze-lek egymáahoa »«I6 örvendetes közeledésével, buzdítván a xeidóaágot az összetartó hithűségre, nehogy a/, áldatlan barobau a vallástromboló ellenséges hadakkal szemben vereséget szeuvedjenek. 8 miként a többi hitfelekezetek is, egymást támogatva egyetértésben, együttérzésben óvják közös célokat
Az önkéntességi joggal bírók érehségi bizonyítványuk melléklésével kérvényeiket sorozásuk előtt a városi tanácsnál nyujtaák be, mert sorozás utáu már nem fogják tudomásul venni.
— Támadás a nagyrécsei uton. A napokban törtéül, hogy Ország József uagyrécsei gazda hazafelé ballagott s utközbeu két útitárs szegődött hozzá, kik ogy darabig kisérték, majd hirtelen az árokba teperték s pénzes erszényét kivéve elmeue-kOllek.
— Daruvár fílrdőről Írják: A szép május beköszöntével fürdóholyQf\'k is kezd élénkülni, inivel a dicső tormészet ezen idóben leg>zebben pompázik parkjaiukbau és erdeinkben Napi ól-napra nó a }e-Ieutke2ók száma, kik az eliidény mérsékelt árait élvezve, forrásaiukban keresik gyógyulásukat és amennyiben az évról évre visszatérő vendégeink száma is folytou szaporodik, igen élénk filrdóévad-nak nézünk elébe. KürdÓhelytlnk nem egyedül vas-tartalmit hőforrásainak köszönheti a szlavóniai „Kran-
zensbnd" elnevezést hanem a természetes iszapfoná-közös javakat s szolgálják ajsainak is. melyek a legmakiwmbb csúzos és kö-zvé-nyes bántalmakiiHl úgyszintén ixchíasnnl ia a legmeg-meglepőbb eredménnyel használtatunk. Vun hidegvíz és fangókfzelés. nap és légfürdő. Mint füidóorvos Dr. Schukker Miklós ur v. klinikai orvos rendel. — Uj vaauti mozdonyok Mo*t kísérlete*
— Ipart óe háziipari kiállítás Keszthelyen. A keszthelyi iparosok egy tekintélyes része azon (áradozik, hogy az 1915. év nyári hóuapjaibau a baiatonmeuti községek bevonásával egy ipari kiállítást rendezzen melynek .tiszta jövedelme & Halalen-part fejlesztésére és szépítésére fordíttatnék.
— Kathollkusok Amerikában. Amerika J04 millió lakosa közUl a katholikusok száma 27 millió 10-568 papiuic 14GH templomuk vau. továbbá JÍO kath. collégé. 630 lels-\'bb leáuyiskola és 5430 plébániai iskola.
— Őskori csoatlelet. Kgy galamboki gaz-diuál kutat ástak s ásás közbeu ket óriási csoutra bukkanlak, melyek valószínű valami marauth-féle őskori állatnak a csonkjai. A lel let bejuttatták a nagykanizsai városháthoz, hol elhelyezték.
— Sorozások. Az idei fósorozások Nagykanizsán június 19, 13, 16 és a nagykanizsai járásban junius 16, 17, 16. é« 19-eu lesznek.
A tanulmányut 18 napig (jalias 2—19.) tart. Jelentkezni lehet jun. 10-ig. Az útlevél szükséges. A jelentkezéssel egyidejűleg 50 kor. küldendó be, mig az összeg másik része jun. 2*-ig küldhető be a Néptakarékpénztár címére Nagykauizsa. Rétzleteu programm a jelentkezés után. Lukáes József k. r. főgitnn. tauár Nagykanízaa.
— A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg közelebbi képesítői vizsgái f. évi juuius hó 7-én lúgnak megtartatni a városi villauytelepen (Plandorf-fer-utca 4. szám). A kellően felmrelt kérvények a kor Iparfelügyelőséghez clmzeudŐk (Deák tér 8. sz.)
— Berger-féle gyógy- és hygienikus szappanjai, G. Hell et Oonip. Troppau és Wien Hellerslorferstrasse 11—13. világhírnévnek örvendenek. A Berger-féle tömör kátrányos szappan helyett a folyékony épp oly összetételű kátrány szappan használtatik bórbajok. haj ós szakállkorpa ellen és mint haiuóvesziő szer. Ara üvegenkiut K. 1-60, csakis Hell et Comp. uéval lirásaal valódi. Kapható tuiuden gyógyszertárban ós drogériában.
— A „Magyar Lányok" szépirodalmi képes hetilap, fiatal h-áuyok számára. Hzerkeszti TuUek Auna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes száma gyönyöiü szép képpel és uagyou érdekes tar-talommal jelenik meg. Előfizetési ára: Kgész évre 12 korona, félévin r, korona, negyedévre
nek a déli vasuluál az ujrendszei ü gyorsvonuti motdo-; \\.ao.,AV- \'jii*"\'"."?\' ^or.
J *J kesztóneg és kiadóhivatal: Budapest. VI. Audrássy-
ut 16 szám. Mutatványszámot kívánatra ingyeu küld
uyokkal melyek óránkint 410 tonua tehet r»-l 86 kUóuiéJet sebességgel haladnak s Bpesttól Nagykanizsáig 3 óra 42 perc alatt futják be az utat, melyben 17 perc fentartási idő is bennfoglaliatik.
— Elhalasztott befizetés. A Dolzalai Ta karékpéuztárral Egyesüli Önsegélyző Szövet kezeméi a folyó hó \'Jl-ére eső befizetések az ünuep miatt] 22-én vagyis pénteken délelőtt eszközölhetők.
— Tanulmányut Konstantinápolyba. Julius 2-án Szófia, Konstantinápoly Koustanza, Bu
a kiadóhivatal.
Közgazdaság.
- Mütrágyázáal klnérlstek. A löldinlveléa-ügyi miniszter ur leirata értelmében Slakolca váron
látni
reusissnuce
egy komákon caodéját akarjak vzao fényié emlékében.
Minden ott van ugyan, csak a lélek szállt ki a templomból. Bidegen keng ott a lépés a minden i\'joipi ülés kettéaen liangaik a márvány padlóiéi at .ranyozolt teléig. Euuyi az egéaz ban-í, amely ma ott SIÓI. Egy-két töredező szó a magyarázó ajkáról ás kérdéa a azután-lépések tovább. A bajéban levó kiríhatni prior alakja, a mely meglepő élethöségitel ábrázolja ai elöljáró lelki ébereégét, a mint láraai ■ a nép áh itatod aága fölélt órködik tekintetével, — binau könnyen azemmel nézhetne le elhagyatott templomába, a mely az alapító azándékáral teljesen ellentétes rendeltetést azolgál. Ugyancsak eiraliuas tyiat látná a kereatlllajóban nyugvó üaleazzó Via-Wli ia, ha gyönyörű síremlékének teleié megnyílott. Látná azt a bántó Ureaaéget, a mely most uralja 1 templomot. Orgona ueul zug benne, harang aonr kondul, zaolozetua aem zendül. A kereszt éa a gjertyatailék mo.l oaakia tnűvéazi hagyaték rendel-tatéaát dokumentálják. Pedig évszázadok emberei térüllek izok elótl, Összetörve, tuegalázva a oaapások lói. vagy hálálkodva, a mint azokon a kérelem, a Itála, a retiiéuyaég birlokláaának via->.gyerlyáil he-\'jflzték el devociouale gyanánt. Nonicaak a márvány-burkolat hidege az, amely itt dermesztően bal, ha-u«m a sivárságé ia, amely egy o helyen megölt kul-\'"ii lelem maradványából árad szét.
Mindent megnézünk apróra a templomban. Érdemea ott tnltldeu a megtokintéaro. A kis oldal-"poltiák egéaz muzeumok éa képtárak, a molyeknél « etobar örömmel idézik, mert gjényért aterezuek .
kareat — Harkulea (Ordíba Uonlmányutat vezetek, gazdálkodási viszonyainak Uuulinányotiaa éa > határ-
A részvételi dij — utazás II. oszt gyorsvonat, bajó lleli l4|ajok minőségének megállapítása titán a m. Ur. 1. osztály a elsőrendű ellátás Iju.lapeattél — Buda- növénytermelési állomás a azakolcai gaidák között pestig — <90 korona, \' 1911- év észán beható mitrágyázási kísérleteket
-t—-.--- végzett. Összefoglalva az eredményt, kilQnik. hogy
A keztyüa vandalizmua szépségüktől ezeket nem í "\'amenuyi kiaérlelezée célravrzetí ,olt, annyiban, tudta megfosztani, ha az eletet belőlük ol ia Űzte. | ™er,\' "««JÍÍban megállapitani átkerüli, hogy
Miudeu kép meuuyi kOunyes tekíuleluek és pana-atöa ajakt>ak lehetett tanúja, reményadóla, vigasztalója, — .csak az lstou tud|a a azok érezték, akiket odavon-zoll az élet fájdalma, a aziv gyásza éa a léleknek leltért békéje. Mn mindez élettelen rom lelki gyönyör nélkül a melyen raak a művész ihletaége látszik, de tendeltetésük feuyeve.atett, eltütil.
Mindig szomorú emlék ébred lelkemben, ba valaminek halálára gondolok. Me(t az ia halál, ha valami a létezés máa stádiumába lép. 8 így a Cer-losa ia. Nem sitiink épült, a mi ina. Az élet örök csarnokának szánták, amelyben a fájdalom kúuuyébél az öröm könujcseppjének kellelt megszületni éa a melyben eiiy elvesztegetett élet után uj életnek kel- [ lett támadni az öutudalra ébredi lélekben. S moalj nem ezt a célt szolgába A ki oda megy. nem távozik ounau megkönnyebbülten, amint évekkel ezelőtt A aziv fájdalmának súlya nem enyhül már többé olt. Pedig Luiui bájos Madonna képe éppeu olyan, miut a letűnt hajdauban éa Moutagna Madonnájának lábainál a kát mosolygó angyal ma aem lukarabb mosolyában, ininl egykoron. Ue a lelket elvitték üertoaa templomából, sipoly az oldalfUlkékbeu bizalommal suttogott aa élet bajairól, s a inely majd a szenvedésnek segítséget váré tekintetével, majd pedig a hála örömteljes nézésével csüngött azokon az ábrázolt arcokon.
8zakolcán a könnyebb talajokon a azuperfoaafoaifit. cbílisalétrom éa kálilrágya együttes alkalmazásával lokozbalók leginkább a termések, mig a kötött talajokon a kálitrágya elmaraghat. Szóval a kiaérlelatéa teljeseit eleget telt Szakolca város ama kirelméoek, hogy a város határában lnó földek trágya szükaég-lote inegállapillasaék.
A legjobb és legmegbízhatóbb
L. J
kov.
magánjáró Motoroaéplőkóeeletek magánjáró Kőtórőgépek magánjáró Fafüróaz- és Haeitógépflk Benzin- azlvógáz ón nyersolaj-motorok, Múlom berendez ón ük
MOTOROSEKÉK
melyeket t«herszállitá«ra o» Méplésre l« lehet baatnálni,
KELLNER ÉS 80HANZKB
BDDATKMT. KAZ.ltAV-UTOA ». ftXAV.
Oeak komoly irdaktddSsekal kirünk.
4
ZALAI KÖZLÖNY
MAJU8 21.
M EG Hl V Ö. A SZABAR/ HITELSZÖVETKEZET
1814. évi június hó l-én délután I órakor
Rendes közgyűlést
tart, melyre a tagok az alapszabályok 27. §-a értelmében meghivatnak.
TÁRGYSOROZAT:
1. Az 1813. évi üzleti eredményről szóló jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása ós a felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. FelOgyeló bizottsági tagok választása
5. Alapszabályok módosítása.
6. Hivatalos közlöny kijelölése.
7. Netáni indítványok.
>
át 1912. évi december hó 31-én a tagok száma 2S7. u Ozletrészek számi pedig 274 volt u llU.év folyamán belépett 4 tag 1 üzletrésszel, kilépett 16 tag Hl Oaletréasael. igv aa év végén van ais tag 167 üzletrésszel.
A fetügyelöbiiottság által megvizsgált évi mérleg a Szövetkezet helyiségében kifüggesztetett éa mlarteuki által megtekinthető.
Zaluzabar, 1914. május hö 7-én.
AZ IGAZGATÓSÁG.
IOOOPOPOOQQOQOQQ QPQQQOQQD
Régi hírneves kénes gyógyforrás
YARASD-TÖPLITZ
(Horvát-orezág .)
Vaaut-, posta . telefon- és távirda-állomáa Uj gji|)izillodi villany világítássá) blrnim radloctiv tartalmit kinn kofát rm + 58 C".
Ajánlva: kaazvény csűr ii lickiit ttta. nél. Kókurik aikici torik-gigi mll- ni)-, gyomot it bélbántalmaknál
Eliktrimgi mátiags. - lizip-tzinimi, napfűrriok n larróliyltizilii Egész éven át nyitva. •- Modern kényelem. — Uj szállodák. — Mesés környék. — Katonazene. — Prospektust ingyen kold
A fürdöigazgatóeig. Ftirdőorvoa : Dr. LOCHERT J.
MiLKA
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Aspiriit
^tabletták\'®®
: tej és fogfájásnál, Influenzánál, rheumánál stb. elismert fájdalomcslllapltószer: A valódi Asplrinnek ■ok ai utánzata, azért kérjük, hogy u Asplrint ^Baytr" (éle Asplrta tabletták alakjában szereli _ be Eredell caomafeoHí 20 tabletta á O.Sgr. 1 kor. 20 UH. Minden tablettán az Asptrln szó látható. *
A« Aipliln mó vWjegyielt, tehát • "
---IW, ml* c<« o«ni (ifioáull lUult
Aaplria névvtl mtgnevcsnl.

NYILTTER *) Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnAttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erölitö é* edző hlzlaló-kurák egéez éven it. Gyermekek 7 éven feltll kiséret nélkül felvétetnek
*) K rovat alatt közlőitekért nem vállal találta-ségst a sierkeaztóség.
Alulírott intézet pályazatot hirdet egy I "\'
Pályázati hirdetmény.
pályazatot hír
íi állásra.
A pályázóktól feltétlenül megkívántatik kereskedelmi iskolai végbizonyítvány és legalább 3 — 4 évi pénzintézeti gyakorlat.
Bizonyítvány másolatokkal felszereltaján latok a fizetési igények megjelölésével f- hó 25-ig nyújtandók be.
Az állás juliua hó IB-re okvetlenül elfoglalandó.
Bemutatkozás csakis a megbivandűktól kívántatik.
itmutkrimit HSIIÉMWBK mamuttá
R 7?l
) Uj záloginfet Nagykanizsáit. £
\\ Ezennel közhírré teszem, hogy 1914 jun\' f Ll hó 8 áu Kioizei-utca 18- az alatt meg. \\ nyitom zálogintéaetemet. Legmagasabb {* kölcsönt adolc arany és esüst tár gyatra, ruha és fehérnemüekre. S varrógépekre, kerékpárokra éa * mindennemű ingóságokra
Weiler Gyula >
záiogintézet tulajdonos.
Nyomatott a laptulajdouos lfj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. igt4, május 35
53-lk évfolyam. 39 szám.
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Miijilinlk hétfon éa csütörtökön.
tlflfliaMai Arak: Kgá.z ívre 10 korona. r«l4v<e 6 NeKyedévre 1 korona 60 flll. _ eRy.a «<•„, lr
K«lel<*» R7.ei keszli\'i:
Bánekovich János
Fóaicrkesztri:
Kemény László
Kisiparosok szervezkedése.
A kisiparosuk anyagi bajaival már eleget loglalkoztak, de érdekükben annál kevesebbet tettek. Pedig a kisipárosok osztálya tus, mely manapság a társadalom mostoha gyermeke, melynek jajszava csakis a nyomorúság baláráig hal. de tovább a jólét küszöbéig nem jutni.
Közéletünk hatalmas faktorai korszakalkotó munkával fpolalkoznak anélkül, hogy működésűk delejébe belevonnák a társadalmi élet páriáit, a kisiparosok elfeledi ügyét. Világos, hogy enélkül munkájuk meddő, akik pedig ezeri fennakadnak, nem kutatják deduk-live az indító okát es pedig azért, inert hiányzik hozzá a jóakarat.
Kevesen vannak, kik a kisiparosok sanyarú helyzete javiiásán tépelődnének, de. az a kevés egy egész hatalommal ér fel, mely valóban elszántsággal küzd az ügy igaz voltáért. És ha küzdelmük nem is terem egyebet szúró tövist, vegyék megnyug-
vással azt, hogy van még a kisiparosoknak egy hatalmas eszközük, mely a világterem-tése óta uralkodik éa ez nem más mint a szellemi élet. Ez az egyetlen vagyon ínég, mely fölött senki sem rendelkezhetik, mely semmiféle nevezendő törvény által ki nem sajátítható, se meg nem szorítható. A kisiparosok létjogosultsága, önállósági jogköre veszélyeztetve van, de szellemi birodalmuk megingathatlan, bevehetetlen.
Ez adja meg a rugót azon eszmékhez, melyeket e cikkben akarunk vázolni » ez az. ami arra indított bennünket, hogy bebizonyítsuk a tételt, hogy a kisiparosoknak feltétlenül szükségük van arra a szellemi alapra, mely minden tekintetben nélkülözhetetlen. Az a kisiparos, ki a szellemi mfi-jVellség magaslatán áll. kezében tartja sorsának gyeplóit. mert oly tényezővel bir, mellyel leginkább képes nemcsak ideális, ide valódi célokat is elérni. A szellemi önképzéshez nem szükséges feltétlenül a szervezkedés.
Szirkeiztöiíg it kiadóhivatal tiát-Ur 1
T.l.fon 189. — Hlrtt.li.al. dlja.abá. asarInt.
A szervezkedés csakis ott kívánatos, ahol azt a helyi viszonyok igénylik s hol megvan a bizalom egymásban. A szellemi önképzésnek közvetlenül keli megtörténnie, akképpen, hogy ez minden megrázkódtatás nélkül tudjon lábra kapui.
A szellemi érintkezés hiányát pótolja az olyan tényező. mely hivatva törekvéseit valóban\' félkárolllj. Nincs az a müveit uem-zet, hol eziránt ne tétettek volna felsőbb helyről oly áldásos intézmények, melyoknek éppen mi szenvedjük hiányát. Ezért nem kall tétlenül elébe nézni azon jövőnek, mikor fenti óhajaink teljesüléséi másoktól illetéktelenektől várjuk. A kisiparosokban mindig meg volt és lesz is az az erő, mellyel szellemi tőkéjét megszerzi, csak arra felé kell | iparkodniok, hogy ne egyoldalú, hanem teljes sikert érjenek el.
A szellemi önképzésnek. sok mindenféle eszköze van. Lehet válogatni bennük tetszés szerint, de kellő elővigyázattal, nehogy a dóré a haladásra a bénulás álljon be. Az
Certosa.
irta: LUKÁoa Józasr.
csillogó oltáraival. szobraival és biztató Madonna ar- zós életcél éa a rendszabály összekötötte óket. A
maival. Talán akarattal tervezték igy. Hogy a mikor magukkal bozotl mult emlékeit zavartalanul újra át-»z együttlétben már megnyílnék a sziv, ugyanakkor | élték s az drük jövóbe vetett remény hiánytalan bol-
U a szem elótt a templom belsejének misztikus fénye dogságán elmereughettek, a világ ármányai elél el-
fellttiivtí. a bizalmat az emberekről afelé terelje, a ki vonulva. Kgész fényűzésük az a tulajdon\' kis kert
A mini a templomból kilépünk, egy kereszt- ,-gjredUl tudia s sziv sebére az enyhtllct balzsamát volt, a melyben szórakoztak a mikor virágágyaikat
folyóson vagyunk Apro márványoszlopok szegik csepegtetni. Oda is tér mindegyik ebéd ulán. Onnan, gondozták. De a virágot i, azért ápolták, hogy annak
« kW udvart. Közepett vízmedence álll s ennek vize ,„j,,t hangtalan szellemek surrausk lovább a Ohiostro- hervadásébait folytonos köszöntésüket hallják : - azt
"\'"j\'4"\'"\' »>\'«\' " templomban a könnyforrása. g,a„de felé, a.....ívnek folyosóién mind a huszonnégy az örök memeatot. a mely mindig ajkukon caandttlt,
Mom hItalt többe a forráa, kiapadl a vizo, mint a, karthauai eltűnik, miután az utolsónak ajkáról is el- mikor egyuiáa melleit siettek el s amelyet mosoly elet az egesz Oertoséban. Siralmas csend mindenhol;1 a búcsú sió: mcmenlo móri! Néptelen miu-
> pusztulás, a feletlés oseudje, a melynek némasága nyomasztó. A mikor az ebédlébe lépQuk, uj érzés száll a lélekre. A képzelet átveszi a vezető szerepet éa az üres helyeket benépesili az elköltözött karthauziak szellemeivel. Minden a helyén van itt. Csak ók liiáuyzatiak, azok az árnyékaiért, luvasurranó alakok, a kikel az a tvrem a nagy üuitepek alkalmával össze hozott. 8 hogy evés alatt is haugozzék szeroteluk tárgyának dicsérete, egyik a látható nagy foliausok-ból olvasott az emelkedett szószékén Beszédjük itl sem hallatszott. Osak a konciouator hangja csengett áthatóan. Ha tekiuletét valamelyik felemelte, bolyéból a templom lóhajójáuak egész perspektíváját látta
TTloÁt
den, mintlin senki som élue ilt. Pedig itt hangon élet.
Dm nem kinn, hanem a cellákon belQl. Huszonnégy karthauzi lakába fonja körQl a keresztfolyosó!. Szorosan egymás mellé simulnak, hogy az akarat és cél egysegét ki viliről is kifejezzék. Krós tölgyfa ajtó zárja el mindegyiket a külvilágtól, a mely mellett még egy kis ablak van. Az eledelt itt nyújtották be. Minden celláuak volt egy elószobája u egy kis kertje is. Belül minden az egyszerűségre vall. Sima fa az ágy, a térdeplő, az iró asztal, a mely egy fali szekrény lehajtható ajtaja volt Itt éltek egymás mellett szótlanul, csendben, egy életen át. — A kö-
OAt
viU&mo*
Ortjcim-cfajót-látnpát veffi&iveAj
nem feledtetett, emberi hang el ueiu némított soha. Innen nem volt visszatérés. A ki idetért, lelki gyötrelmeiből a lélek édes gyönyörére ébredt fel. És sokan jöttek. Egy cella sem maradt tlres soha. Ha egynek lakója a inemeutot tettel hangoztatta, lezárt ajakkal, kihalt testtel és koporsójára hulló rögdübör-géssel, jött helyette más nap egy uj éló, a ki tovább folytatta a celláuak belsejében a uéUuy percre raeg-sztlut életet, A zsolozsma tovább zengett. a klasszikusoknak másolásában sercegó toll tovább gyártotta azokat a művészi sorokat, a melyek fölött annyi szem aludt ki. s amelyek auuyi emberi élet energiáját órzik.
Ide jött a csendélet homálya ulán epedó Sforit eltörhetetlen vllágitófonal —• 75% árammegtaka-ritás — gyönyörű, fehér fény — Hosszú élettartam — Jutányos ár — Valódi Osram-drót-lámpa kapható: majd minden villamos telepen, azcrelónél és az idevágó szaküzletben.
Valódi Otram-JrútlJ/npák kaphatók: Villamos müveknél, surtlóknél is i mabth utlelben — Sl agyarorsiági kipvisili bertuJettlI raklJrral: Pingtr ít Fia Bu-Japttl VI.. HajóstUca 41, a.
2
ZALAI KÖZLÖNY
M SJDS ss.
eszközök nyújtásában perszs fordulni kell azokhoz a testületekhoz, amelyeknek szabályaiban ás törvényeiben gyökeredző feladatuk felkarolni mindazon mozgalmakat, amelyek a helyes irányban halaunak.
Ne menjünk messze. Itt vannak a hatalmas buítur egyesületek, melyek oly Bok nemes oólt valósítanak meg. De annál di-oaöbb eredményt fognak tudni felmutatni, ha a kisiparosok háláját is kiérdemlik, mi jele volna annak, hogy a kisiparosok szellemi élete fellendittetelt. Addig tehát, mig ezen remények teljesítései nem helyeztetnek kilátásba s uem lépnek a valóság stádiumába, épiteni kell azt a bástyát, moly a fel-fel töró akadályokat visszaverni lesz hivatva, s ez a bástya legyen a kisiparosok menhelye, hol biztonságban fogják érezni magukat. Akkor lesz osnk igazán öröm a kisiparos ügyeivel foglalkozni, ha látni fogjuk, hogy az ige testet öltött.
Minden kisiparos ragadja meg tehát az alkalmat, hogy egy-egy kóvel hozzájáruljon ama épülethez, melyből a kisiparosok szellemi mövelségeinék temploma lesz majd és abban a hazafias érzület az oltár. Hiszen a kellőleg kiképzett kisiparos osztály az ország legerősebb és legmegbízhatóbb támasza és talpköve.
Kirt a kulturában.
A kert, mi Istennek ez a gyönyörű aiáudéka oly i"é.{j már mint a négy őselem. Talán innen van az emberek lobogó vágya is a kert után, melytől szűkkeblűség, kapzsiság, ostobaság megfoszthatják ugyan d« amelyhez az emberisig mindig vissza-visszatér. Valahánvszor a nemzedékek a nagy munkákba bele-láraduak, valahányszor közös és ki uem móndott vágy
ég az emherekbeu: visszatérni a természethez, a kert mindig ki fogja egyenlileui a kultura és a természet ellentmondásait s az ember mindig meg fog enyhülni általa.
Kertben kezdődik az emberiség története és kivánhatna e szebb halált magának, mint egy tündéri szép kertben, — Története, mely e kél végsó Iejetet közt lejátszódik, a komoly küzdés története, de legszebb játékainak színhelye a kert.
Gyönyörű színpadok ; 8emiramis kertjei, melyek-bm s kelet mámora tobzódhatott és Bansorina kertjei, melyekben a veleucei renaissance finom építészeti I vonalai gyengéden bontakoznak ki. — És a Villa L)\' Este és a rokokó nyírott kertjei, amelyekben valaha fuvolaszóra ugrottak a szökókutak s csodálatos tűzi játékok szikrái szálltak az égre. melyekben az arisztokrácia pompakt-dve egy évezredre kiihulathatta magát, ma halottak és történeti bsmu borilja óket E nagyszerű s beteges kedvtellésekie volt szűkség, hogy megszülessen az emberiség demokratikusabb kora n tizennyolcadik században s vele az angol paik, melybeu nincsenek nyírott csodák, égreszálló tDzsóhajok, uincs parázna jó kedv. csak őszinte tere bélyes Iák, enyhe tisztások, szelíd doiuboldalok és uagy csöudes nyugalom vau.
Ilyeu a ina kultura kertje. Nem szédít meg színeivel, ueui ejt mámorba a kertészet csodáival, hanem egy nagy sociálls jótétemény akar lenuí: mindenkinek adni, miudeiikit betakarni, mindenkit illatban s napfényben füröszteni. A kert nem disz, nem csábító keret, nem kedvtelés csupán, hauem őszinte szükséglet. A lélekzet taplálója s szeréuy őre a ma erkölcsének, hirdeti a gyermekuek aki beuue felcseperedik, hogy csak az igazsagbau higyjeu, csak az ószinteségbeu bízzon és valahányszor elfogja a csömör, mindattól, ami fájdalmas a világon végbe megy, — hozzá térjen vissza
A keit ad|a meg biztosságom, nyugalmam | érzetét s amikor a munkából, az életharcból vissza-j térek, a kert az a hely, ahol levetem magamról mind-| azt, ami rútság a lelkemre ragadt. Ahol megtisztulok, i ahol* ""mának gondját elvetem, ahol először mosolyog \' felém a feleség szerelete, a gyermek gyöngédsége | és ahol érzem hogy mássá lettem, mint ami odaküuu j voltam s ahol ókol elhagyva pihenni is fogok majdan.
HÍREK.
Kossuth Ferenc meghalt.
Nemzeti történetünknek mai napja gyászos emlékű. Egy ideális lelkű, önzetlen szívű emberrel fogyott meg a magyar nemzet — Kossuth halálával. A ueve, a melyei örökölt — fogalomként ól minden magyar lelkében. Kossuth Ferenc ennek a névnek csak dicsőséget szerzeit. Ujabb csokrot kötött abba a fénykévébe, a mely a Kossuth nevet miuden ma gyar szívben övezi.
Bölcs mérséklet, csendes, de biztos nemzeti haladás — ezek voltak jelszavai, a melyek működését és életéi jellemezték.
Éppen ezek a tulajdonságok predeslinálták ót aria, hogy a uemzeii fúggetleuségre irányuló törekvéseknek vezére legyen. És méltó vezére volt I. A lelke és a szive szólt a|kán mindig a minden szavát lángoló hazaszeretet irányította. Most ez az ajak elnémult örökre I Kggyel ismét kevesebb azok száiua, a kik nemaeti ideáljaink inkarnaciójáért küzdenek.
Méltán nemzeti gyászról beszélhelűuk most, a mikor Kossuth Kerenc haláláról megemlékeiüuk. Isten tudja, akad-e méltó utódja nemes lelke »zép eszmeinek megvalósításában?! Pusztulunk, veszünk! Igaz nagyjaink egyik legnagyobbja — hunyta le ma szemét, a mikor hajnali négy óra után Kossuth Lajos fia — meghalt. Kgy ragyogó fényű csillag nemzetünk egéről ismét lehullt — a mult mélységébe. De taláu egészen fénye mégsem halt ki. Milliók lelke, szive logadla azt magába — nemzeti dicsőségünk fényének megarauyozására — az elhunyt éa méltán siratott Kossuth Kereuc szava, lette ós nemes lelkesedése nyomán !
Verue
— Kossuth felesége öngyilkos lett Még meg uem erősített híradás szerint Kossuth Kereuc felesége öngyilkosságot követett el.
Kristóf is. Itt élt, Itt is halt meg. a bejárattól a második cellában. Élete nem más, mint anuyi sok másé, a ki vele s előtte élt itt. Boldogságról álmodó szive nem találta fel örömét a világban, eljött tehát azt ide keresni, a magányba. Mire életre dobbant egy érzéa ott is, a hol azt előbb hiába élesztette, akkor Ölorza már a világra nézv« meghalt, csak a halál goudolatának élt. Lelkében hamuvá égette a mult minden emlékét, a mely a ^azdax élet örömeiből kiüldözte ide, ebbe az örökös temet\'be. Az-uláu megkezdődött egy élei, a szenvedés él.\'te Vis-oouti Máriára. Idejött a templomba az a fehér arcú, szúrós tekintetű fiatal leány, a kinek akarata akkor volt kemény, a mikor hajlítani akarta a fiatal Bforza s akkor hajlott meg, a mikor ez már a lemondás, az enyészet, a hervadás és a halál szelíd ábrándjait szőtte össze egy lélek örömfüzérévé. S ó mosi kezdte szőni ábrándjait, a mikor az már az élet minden ábrándjára rádobta a feledés rögét s a halál szörnyű reveláciüjában olvasta az emberi élet miuden örömének teljes jelentékteleuségél.
Valaháuyszor horára kondult a kampanille ha-raugja, már ott volt a cbiostro ajtajánál -Visconii Mária. A cellák lakói bejöltek sorban, egymás mel-lett; de a csuklyák minden aicot elrejtettek a kíváncsi szemek elöl. 8 a büszke leány igy járt oda több, mint hust évig. hogy csak egyszer láthassa azl. a ki magát ö miatta temette el
A monda szerint a sekrestye egy Assunziójáu
is ott lenne alakja. Oda festette magát, gondolva, igy kerül egyszer szembe Sforza Kristóffal, ha uem is élve. Ezt ís hiába várta. A karthauzi a templomban sem néz mást a földön kívül, a mely leraetóje a égi reményeinek termő földié. 8 bármily szép is Andrea Sulario képén az a lenge alak ángyul alakjában, amelynek szeiusugarában biriaió remény s a vágyak révbejulásáuak boldogító ígérete csillog, — azt a képet sohasem lálta az. a kinek száuva volt.
Azóla már sok év pergeti le az idő orsóján. Annak nz augyalalaknak élő mintája régeu elfonnyadt, elporladt. I)h történetéi megőrizte a jelen abban a szaggatóit, darabos magyarázatban, amely az olt élők ajkán egy elhibázott szerelem örök tragikumaként zeng még ma is
Kgy sirkó törmeléket is láttam ott. Valami szép emlékuek lehel törtmaradványa ez a márvány darab, a melyei szépségében megcsúfolt az idő. Két szót olvastam rajta nagy nehezen: vizit — élt, re-quiesoit — nyugszik. Az irás közepéből egy szó biáuyzik; ott kikopott a márvány. Egy betű van meg ebből a szóból, a kezdet egy a—, mely taláu az — ama\\it — ige hátramaradt része 8 ha igy van, ki másé lehetue ez a felírás, a melyben egy elhibázott élet története csendül, mint azé a reménytelen leányé, a ki léuyleg élt, szeretett s örök Hlom-bau nyugszik. — Yixit, amavif, requiesrit, valahol itt e kolostor Iáján, a hova boldogságát jölt keresni az, a lit ó későn tudott inár szeielui.
De hagyjuk a mull kebelében ezt az évszázados regénytörmeléket. Gyöngéd, nemes esemény-emlék az. a melyet egyiknek reméuytelen hervadása, másiknak ideális lemondása tesz széppé, érdekessé. Kgy élet fakófoszlánya, a melyet csorbittatlan boldogságban kellett volna leélni kct embernek, ha egyezerre ébred Jniiidkettóbeu az, a miuek csalódána egyiket egy élő femetóbe, a másikat egy elet fájdalmába kergette. I»teu tudja, mennyi ilyeu mesét lehetue azoktól összegyűjteni, a kiknek neve és emléke egyként ős idők feledésének rétege alatt hamvad itt.
Már csaknem esle van. amikor az ember innen kiszakad a szabadba, a hol az elraulásuak borús sejtelme ködkéul száll el a lélekről. Sietve megyek az ui szélén f,uslakodó platánok árnyékában, a melyeknek szélrázta zugásábol mintha kisértetek suttogása hallatszanék. Lombjaik ugy hajolnak össze, mintha valami misztérium rejtekhelyét akarnák elfödni, eltakarni az utókor elől, amely a Oerlosa életét majdnem a feledés mélységébe dobta.
A mikor a lemondás diadalának erről a színteréről elmegyek, a poros uton emlékezetem megaranyozza a romladozásnak eme jelenkori képét. És én a vidékre viziÓBzerüen fényt borító holdvilágnál visszanézve, azt az igazi Certo>át látom magara előli, a melynek faláu belül egy belső, erős, szuverén akaral parancsára legázolt érzéseken keresztül annyian verték a lelki boldogságnak hamisitlallan diadalutját.
(Víg.)
MAJU8 85.
A
\'/, A L A I KÖZLÖNY
— Az írod. és Mtiv. Kör közgyűlése. Tegnap délelölt tartotta meg »z írod. és Műv. Kör közgyűlését, a melyen a titkár ás póuztfmak tartalmas jelentése után az Irodalmi ós Művészeti Kör tisztviselői és igazgató-tanácsát választották meg. — Klnók lelt: Horváth György. Irodalmi szakosztályi ülnök: Dr. Neumauu Kde. Művészeti szakosztályi elnök: Laipczig Antal. I. titkár: Gflrtler Ferenc, II. titkár: Gáspár Béla, ügyész : Dr. Ollop Mór, pénztáros: Haffuer János, ellenőr: Orbán János, gazda: Irmler József.
Igazgató lauács: Blumenscheiu Vilinosué, Kö-vesdi Boer Gustlávnó, Csizmadia Vilma, Farkas Vilma, Hofrichter Emma, Laipczig Autalué, Dr. Rothschild 8amuné, Dr. Szekeres Józsefué, Vidor Hamuné, Bari a Lajos, Ujnépi Elek Kruó, Eperjesy Gábor, Kádár Lajos, Kertész Józsel, Knorlzer György, Lendvai Samu, Lukács József, Nith Norberl, Sáfráuy Károly, Sauermann Mihály. Szalay 8ándor, Hterneck Zsigmond, Dnger Ullmanu Elek. Vidos József, Dr. Krátky István, Kálmán Leo. Lundvai Vilmos, Dr. Sabjan Gyula. Róili Miksa, Tóth Zoltán. Dr. Szabó Zsigmond, Bűehler Mór. Pfeiffer Klek, Halia István.
— A gyermeknapon begyült pénz összeolvasását szombaton délután végezte egy bizottság Vidor Samuné elnöknó vendégszerető otthonában. Mintegy tizen hölgyek é« urak három óráu keresztül olvasták a rengeteg mennyiségű aprópénzt. A pénz olvasás még tovább tartott volna, de az Osztrák Magyar bauk itteni fiókja kölcsönzött két pénzolvasó gépet, mely a válogatott pénzt gyorsan kimutatta. Az urnákban és perselyekben közel tizenkétezer darab különféle pénz volt. A gyermeknap pontos és részletes eredményét a napokban állították össze, aunyi már most is megállapítható, hogy a tiszta összjövedelem ma 1300 K. lesz, a tavalyi 1600 K.-val szemben.
— A honvédség eskütétele. F. ho 11-én délelőtt telték le honvédeink mintegy íOO-an a nagygyakorlóiéren a tisztikar jelenlétében a katonai esküt Az eskütételt tábori mise s hazafias szellemű síép egyházi beszéd előzte meg, melyet a közönség részéről is számosan hallgattak végig.
Meglepően jóleső s felefheló érzést keltő volt az altisztekből alakult kar harmonikus szép éneke, mely a Hymnus eléneklésével végződött, mely a, jeleulevó hallgatókat nemcsak csodálkozással töltötte el. kik egy hazafias szép ünnepség emlékével távoztak haza.
— Uj járás orvos. Zalavármegye (óispanja a k múzsái járás orvosává a rárosszért közkedveltségnek örvendő dr. Fillitz Samu muukárpénztári és vasúti orvost nevezte ki.
— Megrendítő szerencsétlenség Ihász hajós Celldömöki vasúti alkalmazott a napokbim tartotté esküvőjét s a reákövetkező napon n lakodidomból ment szolgálatba Amikor a va-siiti kocáik össze- I kapcsolásával foglalkozott valószínű ittas állapotban megfeledkezett a figyelemről, * két ütköző közé kerülve | megvált a földi szenvedéstől.
— Szerencsétlenül járt jegyzősegéd Sajó Zoltán hahóti jegyzósegéd a napokban reveivé rét tÍ8ztitotla, miközben egy beunfeledt töltény repült a revolverből hóna alá. amely szerencsére ,ne-niesebb részeket nem érintett. Sebesülésével a helybeli kórházba szállították s otl apol|ák.
— Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számában regisztráltuk, hogy egy ország n»vű réoei gazda azzal állított be a helybeli rendőrséghez, hogy hazafelé menve ismeretlen tettesek megrohanták es kirabolták. A rendőrség nyomozása alapján azonbau kitűnt, hogy pénzét a korcsmákban elverte s nehogy felesége otthon tnegsodrófázza, azért találta ki a kalandon mesét.
— A katonaság trágárságal. Az a számtalanszor megismétlődő panasz, mely szerkesztőségünkbe állandóan crkez\'k a Kiskanizsán naponkint átvouuló katonaság trágárságairól, kötelességünkké teszi felhívni a helybeli térparancsnokság ügyeimét, miszerint tiltsa meg a legénységnek, hogy amikor tisztjeik vezetése mellett Kiskanizsán átvouuluak, az eddig megokolt trágár nótákat s az utcán járókelő nők szemérmetlen inzultálásat hagyják abba s az Őket vezető tiszturóknak is tudomásul adni, hogy a gyalogjáró nem használható lovaglásra. Ugyancsak meg kell emlltenüuk azt a azemérmetsértó körülniéuyt is miszerint a Sugár-uti közös laktauya előtt táu szintén be lehetne tiltaui, hogy a cselédek és feslett nőkkel a katonák a járdát ne inouogolizálják s a járókelők és szomszéd lakók jó Ízlését ós erkölcsi érzését állandóan ne botránkoztassák. Ennyit tán az adófizető polgárok kiknek fillérein él a hadsereg figyelemképeii de morális szempontból is bizonyára megérdemel.
— Tanulmányut Konstantinápolyim. Julius 2-án Szófia, Konstantinápoly, Konstanra. Bukarest — Herkules fürdőbe tanulmányutat veretek. A részvételi dij — utazás II. oszt gyorsvonat, hajó I. osztály s elsőrendű ellátás Budapesttől — Budapestig — 450 korona,
A tanulmányul 18 napig (julius 2—10.) tart. Jelentkezni lehet jun. 10-ig. A t útlevél szüksé^s. A jelentkezéssel egyidejűleg 00 kor küldendő be. mig az összeg másik része jun. \'21-ig küldhető be a Néptakarékpénztár cimére Nagykauizsa Részletes programul a jelentkezés után. Lukács József k r. főgimn. tanár Nagykanizsa.
— Kétféle .Okos fej" létezik és pedig olyanok, kik a sütemények, torták, kuglófokhoz Dr. Oetker 19 filléres sütőporát állandóan használják és olyanok, kik ínég rájönnek arra, hogy a Dr. Oetker-féle sütőpor a legjobb a jelenben. Az előbbiek száma folyton szaporodik, az utóbbiakké csökken, mi Ing-jobban igazolja a Dr. Oetker-féle sütőpor kiválóságát. -.. i ............. ,., ,
— A megzavart tolvaj. Pénteken este, amikoé teljesen elsötétült a Királyi Pál-utcán egy gyanúsan tekintgető asszony osont végig. 8 mint aki jól tudta, hogy Ferency Gyula postatiszt és neje uincs éppen otthon s a felnőttek közül senki, ugy-látszik a járást már jól tudva körültekintett s egy pillauat alatt az ablakpárkányon termelt, hogy a nyitott ablakon át beugorjou a szobába, hol csupán a házigazda kis leánykáia aludt. Az utcán játszó Ferency tiu s egy 5. gimuázista társa a tolvaj szándékát látva, hirtelen otl lermottnk s az ablakból lerántottak. Mivel azonban a közelben felnőtt nem volt, a tolvaj elmenekül, hogy elcsíphették volna.
NYILTTER- *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógy intézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösitö él edző hlilaló-kurák egész éveu át. dyerinekek 7 éveu felül kiséret nélkül felvétetnek.
*) K rovat alatt Mottókért Honi vállal loleli.-
.óieet a siorkositöséjí.
A legjobb é» legmegbízhatóbb
- /
PÜNKÖSDI KUGLÓF!
Okos hásiasszony kivágja a receptet és kísértetet tesz vele ! Hozzávalók: 25 dg. vaj, 20 dg. cukor, 7 tojás, ezek fehérjéből hab 50 dg. búzaliszt, egy csomag Dr. Oelkar-ftt* sütőpor, 10 dg. citronát, \'/t citrom héja reszelve, egy kevés só, \'/»—\'/« ",er
Az elkészítés módja; Kevaijük a vajat mig habos, adjuk hozzá a cukrot, tojássárgál, tejet, sót, lisztet, keverjük Össze a sütőporral és végül adjuk hozzá a mazsolát, citronálot, citromsárgát és a tojás* habot. Ezt tegyük a zsírozott, mandulával behinteti íor. és süssük a kuglófot IV, óra hosszat. Megjegyzés; A tésztához addig (inlaUnk tejet mig az a kanálról vastagon folyówá válik
magánjáró Motorcséplőkészletek magánjáró Kőtörőgépek magánjáró Fafüréaz- és Hasitógépek Benzin-, szivógáz ós nyersolaj-motorok. Malomberendezóaek, MOTOROSEKÉK.,
melyeket teherszállításra es csépiéara Is lehet basanálm.
KELLNEB ÉS 3CHANZLR büdapest. kAlmAm otoa a. Ilin.
O.ak komotv .rd.ktOd4.ok.t k.rOnk.
VARASD-TÖPLITZ
(Horvátország.)
Régi hírneves kénes gyógyforrás
W Vasút-, posta , telefon és távirda-állomás.
UJ gyógyszjtllDda *lllin}iilá|IUiial. hirnini rarilccli* tarlalnu kém hofirrái 4. 58 C".
ajánlva: kömény c«uz ii lichiu ilb.-nél. mókurák mikict Urak-, gégi- mtll-, máj-, gyomor- ét faélbántalmaknál
Eliklrontoi maiiage. - lizip-izéaUMi, naplllrdok él forrélégkiziléi Kgé*/. éveu át nyitva. Modern kényelem. — Uj szállodák — Mesés környék. — Kfllotmzone. — Prospektust ingyen küld
A fürdöigazgatóság.
Fürdőorvos: Dr. LOCHEBT J.
mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
ÁN"-
Aspirin
cigarettapapírt vagy hüvelyt
atablettáKE
: (ej éstoglájisnál.rtieumánál, Influenzánál stb.ellsraert fijdalomcslllapltószer: sokszor kisebb értékű készítményekkel utánozzák, hogy biztown vatódPAspIrint kapjunk, vegyük ■ „Baycr" féle Aspirln tablettákat. Egy oö 20 4 0,5 gros tablettát tartalmaz ára ^ J I kor. 20 Hit. Utániatokat utasítsunk vissza. f: :
Ai Aaplrla tió ví<JJ*gyt«tt. Whát i löivínytk ig . untot. mit ntm |ogQMll kéaillaUoyttl^ . 3 Aaplrla ufvvtl uitgntvtinU

^Mmápivm
\\ D/llOK KA i, /AMWWaRO.
/ CSAK KOR
WGNEFL.
fl HflNÖSZERKIR/UY.*
^ BPE-^T. ióCiCfnÖRUT 1$.
anjtavicfi IHHYUI\'
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvuyoiuiiájábau Nagykauizaáu.
JOHAVV MAEIA FARINA
GEGENÜBER DEM RUOOLFSPLATZ.
kMmé^.1: Köliiivi/, kiHiii viz-szappaii éspoudoiT^^í^^lIlír\'-
Figyelinoztetünk mindenkit, hogy vásárlásnál it JOHANN MARIA FARINA Gegenliber dem Rudolf splatz feliratra jól vigyázzon és utánzatokat utasítson vissza.
Ha hull a haja I Ha szellemileg vagy testileg
huunálja a Ciwuco Chemische Industrie Berlini cég kcsiitmcnyél: .PIXOBIN.\' | fáradt, ugy vegyen eaténkint egy Olwuoo NEMESFF.NYÖ FÜRDŐT, mclv 40
Folyékony, tiszta kátiánysxappanát cs .OIWUOO* oros* tea hajviiet ssátalék lermc»xete« feuyöt tartalmai. I csomag ára: M llller
Garantált elsőrendű, hajápoló és hajnóveaetó késcitmények. Hasonlónak vagy ugyanolyanunk ajánlott kéasitményt ne fogadjon et, hanem
Kotpaképzüdés ellen ajánlatos a .Plxobln* kátrány schamponn I csomag 30 kéijc a Olwuoo Ghamlaoh* Industrla Berlin késiitmónyct, föléi, valamint a .Olwuoo\' kamilla schampoon I csomag :»ü fillér.
Kaphatók drogjukban, gyógy«eiUrakhan. Ah»l nem kaphatok, oda küldi Potrovloa Miklós drogorla Budapest, IV., Béoal-utoa 2. aa. ahol kaphatók a valódi
amerikai Fatrol-Balxifciu üvogonktnt 3 koronáért.
Magyarországi képviselő: Holxer Emil Zoltán, Budapest, VIII.
MÁJUS 26.
Elárusítók:
Lé1 OszJcár és tímil Gfirif
palafedő-
mester,
Nagykanizsán.
eddig míg jiam litazatl nagy válaiztákban jutányos áron kaazlltalnak
Ifj. Wajdlts József
könyvnyomdájában.
• Vidéki liicgrentU\'l.\'Hok gyorsan oliiilé/.UMnok.
Niigyfcanizsa. I<)i4 május 38
53 ilc évfolyam, 40. szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Mayjelanlk hétlön ét csütörtökön.
fclOfliatíal ir«h: Kgéa. íve 10 korom, fAlév.e IJ Sagyáivtc 2 korona 60 fllL ~ utm ár
F«leló» sieiktsztó :
|,°o°«M i B*nelcovicl1 János
P6aaarkmi«: Szerkesztőiig ii kl«d6hlvitil Diik-tér 1
Kemény László Tatafon: 182. — HirdaUaak dijatabáa •••Hm.
Kié az iskola, a szabadgondolkodóké?
A gyemiekszobából. Iiol elsó tapogatózásainkat, végezzük s a melyen keresztül az ••Ihó életismeretekhez visz az nt, egy életre szóló emléket viszünk magunkkal, melynek minden zugit, minden darabja belekapasz-kodik a nyiladozó elmébe « benne hagyja a gyermeki tapasztalat virágait s töviseit egyaránt.
A további környezet is az az eró. mely Isten módjára a maga képére formálja az embert s amely környtzétben szintén a legelső, legmélyebb hatás a gyermekszoba s az édes anya hatása s utánna az iskoláé.
Méltó s fon les dolog tehát, hogy e kis világ teremtése is azzal a gondolattal kezdődjék. amellyel a nagy világé: legyen világosság! 8 hogy e környezet képessé legye a gyermeket akarni és\'elérni mindazt, ami az egész emberiség vágyaiban szunnyad.
Tudósok, bölcsészek, az emberiség legnagyobb gondolkozói évezreden keresztül folytatott munkálkodása csak egy célt szolgál. hogy az emberiséget a végcél megis-méréséhez vezesse k a jövő generációnak I irányt, utat szabjon, melyen a megismerés-i hez közelebb juthat.
i E törekvés közepett az eszméknek, érméseknek egész tömegét termelik a napok, az órák s a zűrzavaros kavarodásban szinte kétségbeesetten keresi, kutatja az emberiség a gondolatot, melynek segítségével becsülettel tölthesse be hivatását úgyis mint ember, mint államának polgára egyaránt.
S e nagy khaoszban szinte ngy tetszik, mintha megszűntek, elpusztultak volna az ideálok, melyeken nem tudott kifogni a szemforgatók álbölcsessége, miket nem tudott eddig kiirtani a köztudatból a gyűlölködő elfogultság ti mintha kivesztek volna az emberiség lelkéből ama szellemi es érzésbeli tünetek, melyek ideálokká magasztosulva a világtötténelem folyamán legdrágább kincsei.
boldogító vigaszai s nemes tettekre serkentői voltak a derék, az igaz lelkeknek.
Korunk szinte kéjeleg az eszmék termelésében s mégsem tudja megfadni sem az egyikének, sem a tömegnek azt, ami után évezredek óta epekedik.
A meggyőzésnek ellentéteket kiegyenlítő gondolatát, a legyőzésnek boszut lihegő vak szenvedélye váltotta fel 8 a minden körülmények közötti helytálló kötelességtudás .divatját multa
Ezer és ezer alakban leskelődik a sötétben félrevezetett tudatlanság, a kihasznált elkeseredés s a mesterségesen feluszitott boszuvairy. hogy rárohanva mindenre, ami az egyént s az emberiséget védi egy rettenetes tabula rázát csináljon s a romokon l felépítse az ó utópisztikus, kollektív társa-i dalmi rendszerét.
8 e vakmerő öntudattal fellépő idegenből idehurcolt pestisszerü áramlat botorkéz-1 zel az oktatás szentélyébe is beront már. j hogy onnét a hasznos, a sikeres oktatás
Kossuth.
Az egész ország kinő* fáidalommal és mélységes részvéttel nézte Magyarország egyik nagy tör-ténelmi alakja első szülöttének haláltusáit. • Hetekig tarló halálküzdelem után kifárasztva miir\'oiieket, kikel n Végzet n natty b«te« agyához szegezett birkózva ftlszóró* kórrallopetiHii a halállal, — bevégzé löldi pályáját Kossuth Ferenc. akire goudoljunk mindenha igHZ és meleg részvéttel, mert nagyon szeretet t és sokat szenvedett.
Nagy emberek gyermekének lenni a sors kiválasztása, de uem hálás szerep. Az ítélő, a figyelő ember az utódbau mindég a nagy elótl géniuszát keresi. S olykor még á zseninek szikrázó fény villanást várja. Micsoda emberi küldetés lenne az, mely okkora várakozás, a tömegeknek ennyire falcs\'gáxott igényét kielégíteni tudná. Valóban a Herbertekre rossz világ vau, még ha akkora nagy tehetségüek is. mint Kossuth Ferenc Mert valljuk meg tisztelettel és kegyelettel hogy a uagy apához méltó volt a nemzet halottia. Az ó korszakában már nem ki
let a forradalmi gyújtó páthosz. mint a mely a nagy elődöt oly fenomenálisan\' jellemezte és világtörténelmi alakká tette Kossuth Ferenc n konszolidáció, a nemzet fejlesztes és erósités korszakában és akkor jött be hz országba, amikor s régi sebek behegedtek, és Ni nemzet bizva-bizással nézett jövendőié felé. Ha Kossuth uagy fia képességeit atyjának e reform és békés korba idehozna: ithhól csak zavarok és balok keletkeztek volna Valóban a Végzet kegyes volt hozzánk, hogy Kossuth Ferencnek nyugodt temperamentumot .ulott, mert az bizonyos, hogy az ó varázsos neve egész más szeleket is támaszthatott volua, mikor savával kibontotta a függetlenség zászlaját.
Azóta oly nyilvánosan előtérben állott míndeu lépése, minden cselekedete és oly flagíánsan képviselte a űlggetlenségí politikát, hogy nem kell közéleti pályáját ismertetni Ismeri mindenki.
Inkább az ember érdemelné meg, hogy olrej-lózótt magánéletét és jó szivét jellemezzük és egy igaz lélek rajtát adjuk. Ebben azonban gátol a rendelkezésre álló idő hiánya » részben megélőt a uapi sajtó. -
Kossuth Ferenc ravatalánál Kovács Dénes dr.
leírásában közre adjuk édes atyjának ravatalra való tétele történetét a szemtanú hitelességével Kzt Írja Kovács:
Turin, 18\'J4. március 2*. Mélyen megreudQlvs. zokogva álltunk még Kossuth htVÍó teteme mellett, mikor Károlyi Gábor gróf feligazitotla leesett állát. Galleai orvos lehúzta fennakadt szempilláit Az tro, amelyen útidig a kiállolt rettenetes kínok uyomai látszottak, egyszerre nyugodtabb lett Visszaköltözött reá az a komoly fenség, mely Kossuth arcát életében jellemezte. A halottas szobában néhány percet időztünk csuk és szivünk belse|éig megiudulva távoztunk. A lakásban csupán a családtagok maradtak megmérhetetlen fájdalmukkal. A uagy halott szobája ablakát kiuyilották s az éijeli szekrényre gyertyákat állítottak. Kossuth Ferenc egész éjjel ott virrasztott » telein felett
Reggel felöltöztették .> halottat egyszerű fekete , ruhába s ugy tették teritóre.
Kuttkayné élővirág koszorúval fonta körül a halottas ágyat. Kossuth Lajos szenvedélyesen o-erette it virágot. Nem volt uap, hogy sétájából ne virággal kezében tért volna haza. . .
Hálószobájában egy alacsony szekrényen állt
Osrami-Xámpa
Uj "villamos fényforrás
Majfynrorínijfi Kfpvileiü: Finjfcr éa Fia, Budapeit, VI, flajói-utcta 41 szátn.
ZALAI KÖZLÖNY
M \\JU8 88.
eddigi alapját, magját, savát, izesitó főszerét képező vallásoktatás száműzését követelje.
S vájjon mi cituen, mi jogon? Vajjon-e kollektív, szabadgondolkozó urak monopóliuma az iskola kik nözött a városok titkos szervezeteinek járszalagján vezetett maszlagtól elbódított tanitóság egy része is már-már mellét verve szemérmetlenül tör az évezredek által szentesített jogok ellen a mintha az iskola a szabadgondolkozók domiuiuma s a tanitóteslűletek a maszlaghintók szindikátusa volna oly bátran, oly vakmeró módon portyáznak, hazánk féltó gonddal - ápolt és órzőtt terreniumán, az oklalás mezején.
Amikor a magyar kormány s a magyar nemzet polgárainak áldozatkészsége megadta a nemzet napszámosainak, a tanítóságnak a tisztességes megélhetéshez szükséges dolá-oiót, annak lejében nem gyermekei lelki világának megrontását, nem a szivet, lelket uemesitó és megszentelő vallásoktatás megtámadását várja, hanem a vallásos és hazafias szellemű oktatás és növelés nemes kötelességének bőséges teljesítéséi, melyre, legalább minden állami tanító fel is esküdölt H a melyet ha be nem tart, méltó arra. hogy miként Krisztus a templomból a kufárokat kiverte, az iskolából kitelepítessek oda, arra az ót megillető helyre, hol a tnaazlagos redósziroiu, nadragulya s bolonditó iisalma-tok szabadon burjánozhat.
Hogy pedig eme hebehurgya, méltánytalan s törvénytelen törekvés megtorlás nélkül ne maradjon, követelnünk kell nemcsak a felsóbbségi tekintély elvéből, de a hazafiúi érdek és józan belátás szempontjából a kormány legerélyeaebb beavatkozását. Mert ha a méregkeveróket, az organikus métely-hintóket bünteli a tőrvény, e szellemi ppstis
feleségének s tény képe. Klótte hímzett vánkos, Kos-sutb erre s vánkosra minden Istentől adott nap friss virágot lett. A hilveslárei hőségnek lehet-e szebb példája?
Kossuth osgy ember volt magánéletében is s aki közelében élt, vagy megfordult, mind csodálta és bámulta.
A lakásban bármerre fordulunk, virágot látunk. Az ebédlő leli van déli növényekkel. Rullkayné sza louja pedig maga egy kis paradicsom. Cserepekben nyíló virágok virágok s poharakban ás láuyérokbau friss mezei virágbokréták. Mint illatos mezőnek, olyau e szobának levegője, illata
Buttkayué pompás tavaszi virágokból fonl koszorúval övezte feledhetetlen bátyja alakját.
Olyan volt. mint egy rézsakoszorulia foglalt oltárkép, homloka körül szinte olt láttuk s lángész glóriáját.
Kossuth Lajos arca, bár megviselte s nehéz, hosszú szenvedés, a halálban nem sokat változott. Szinte csodálatos, hogy a 9\'2 éves aggastyánnak alig volt ránc az arcán, mely végső percéig olyan fiuotn s púba volt, mint a rózsalevél.
Kossuth Ferenc ós Kossuth Lajos Tivadar színes szalmavirágokból font koszorút akasztottak a fslra, alyjuk ájjya fölé. Ambrozovicsné és Benyovszky grófné bokrétád tellek az ágyra a belőtt mellé, aki ugy felt (tilt olt,\'mintha élne, mintha most is szívná a virágok ádes illatát.
terjesztőket épugy büntetni s lehetetlenné kell tenni. ,
8 ha az organikus epidemiák : kolera, pestis s egyéb ragályok ellen, történik hatósági intézkedés, kétszeresen szükséges e lelki maszlag s epídemia terjesztői ellen szintén erélyesen fellepni s az állam ós az állampolgárok filléréig garázdálkodó s csatlósaikul felosapott tanítóságot, miut veszedelmes rákfenéit a társadalomnak kioperálni s egyszersmindenkorra megsemmisíteni és igy a nemzeti élet \' évezredes tradioiókon nyugvó zavarlalán fejlődései s\'olólialadását biztosítani.
llanekovich János.
K közeli napok.
Ai emberi korunk egy külöuöa eseménye forr ezen naphoz. Eró. bátorság, enlhütiatmua szelleme széli a földre. S akik előbb félénken eáikózuak el a hatalom bostuja olól, e napon láugstavu s égó buz-galmu szónokai lesznek , az Isten-ember halálával megpecsételt tanításénak. ,
A terjedő tanítás nyomában uj élet fakad. Egy csodálatos élet, amely letöri az előbbi korszak kiáltó ellentéteit. Rozzaut kultuszok felett surran át a pusztulás végső szelleme, A faragott és az alkotott istenek alkonyára az igaz Isten imádásánuk korszak derengése virrad. Világszerte hangzó hosauna kiáltása harsog mindenfelé, mert egy uj kor szellemének napja támadt fel. S az öröm és a lelkesedés, amely az égi tan hirdetőinek lelkó\'.ől kiáradt, a jobbulás és átalakulás .szellemének \'a-.szivekbe való bevonulására diadal utat vert bosszú időre.
Nagy természetű eszmék, fenséges stilft gondolatok szülő anyja ez az emléknap, amelyen taláuy-szerüen fejtegetett feladatok « a megfejtés nélkül szűkölködő emberi cél és rendeltetés nagy kérdései lelik magyarázatukat. 8 az ember saját magának értékelésére ébred
Növeli az illúziót a^ ablakon át beszűrődő tavaszi napsugár, mely elhpiuályosit|a a szobiban égő gyertyák lényét. Négy-négy gyertya az éjjeli szek-réazeken a ugyanannyi szemben a halottal, a konzolon.
Feje fölött a falou, fiainak koszorúja mollett balra felesége és jobbra édesanyjának képe függ. Szemben az ággyal egy olajfestmény, amely a Kossuth gyermekeket ábrázolja 10—18 éves korukban. A két fiuu kivül rajta van korán elhunyt leáuya is.
A szoba bútorzata külöuöseu meglepően egy-szeiű; a mosdószekréuyeu kivül két ruhaazelcrény vau benne, az egyik tükörajtoval. A szekrényen egy teleszkóp, amelylyel Kossuth az ablakába látszó 8u-pergát Alpeseket nézegette.
Pár percig imádkoztunk a nagy halott ágyáuál s szomorú emlékül egy-egy virágazálal vettünk el.
Alig tévoitunk el, művészek mentek a halottas szobába. A családtól két olasz szobrász és három magyar lestő kapott engedélyt, hogy halotti álarcot, illetőleg képit készíthessen. A szobrászok egyike BÍ8 Kmilio, milánói szobrász, aki az Andrássy-ato boi pályázaton dicséretet nyert s különben is lelkes magyarbaiát. A festők közül Lyka Károly és Réthy István rajzokat készítetlek, Liuek La|os azonban olaj-képet. melyei elkészülte1 után Kossuth Ferenc és Tivadar megnéztek * róla igen elismerően nyilat koztak
A hitnek meggyőződése s a meggyőződésnek bátorsága elvek megváltásához a jeruzsálemi piacon, az első pünkösdkor átölelik életre. 8 ennek a iheg-győtődéanek nyomdokán at emberi Önállóság, a gondolkozás függetlensége a a cselekvés bátorság támadt.
At emberiség lelkében az igati öntudatra ébredésnek tavasza Itt kezdi nyílását. At előbb téves és félelmes fogalmak tárgyi értékükből mindig többéi vesziteuek h a mulandóság melankólikus akkordjai közé az elhaló test bilincseiből való szabadulásnak vágya is belecaendül. Mert a megnyílt lelki szemek előtt elvonul a rövid fiildi éleinek igazi becse gyarlóságaival s bűneivel, amellyel etemben az erénynek érdeme eddig nem látott értékben emelkedik.
A képletes vallásosságot, a küls\'. alakiságban kimerülő hitet, a mély vallásosság meggyőződése váltja fel, amelynek lelkr is van, amely erős és hathatós igazán öntetlen, férfias, bátor, önfeláldozó jellemek teremtésére és nevelésére. 8 ez a meggyőződés mély hullámiárással indul el annak elsodrására, ami eddig at erkölcsöt, sőt annak fogalmát is megzavarta, midőn a lérliasaágol elpuhította, at estményi bátorságot kiölte a szivekből s at önérdek rabstol gájál félelemmel töllölto el mindannyiszor, valahányszor önző céljainak veszélyeivel állt szemben.
Mennyi erőnek kellett hz első pünkösdkor az emberi lelkekbe áradui, hogy a kicsinyhitüség erőteljes, eleven reménnyé és bitalommá váljék s ter meszeiének féléukségóból keljen ki az a bátorság, amely a párducok és az oioszlánok karmai közölt nyert vértanuságig vezetett.
A vakok látása, a süketek hallása, némák be-széde. halóttak feltámadása nem oly bámulatos mint a szellemek felébresztése s a lelkeknek fölelevenités--. E nagy csodát az apostolok első pünkösdje .uűvalle. A félénkek, akiket az Ige egy életen ál csodáivá eredménytelenül és sikertelenül: tanított, megittasodnak az 6 erős hitüknek szeiit eszméitől s szent eszméiknek láugoló meggyőződésétől
Nem kellene-e a modern kor emberéuek is az eró és meggyőződés, a belső boldogság legbiztosabb forrása? Igaz, e meggyőződének ténye ma már vesztettéi! ragyog : ósi erejét az elégedetlenség esz inéi, forrongó szellemek veszedelmes tauilásáiuk uralmi dicsősége a hatalmának befolyása ostromolják Az ostromban a társadalom alapjai inognak. A boldogság pillérei düledeznek s porladástiak indult at avult idők mesebeli megelégedése Megroskadt min deu, ami előbb a püuköadi erő következtében szilárdan állolt s a roskadás következtében elvesztett minden tekintély régi tiszteletét. Illetéktelen helyekről hull az idealizmus hívőire a kódobálás s büntetlen gunykacaj kiséri az altruitmu* öuzetleu uap.«támoeaii önfeláldozó muukájuk verejtékes utján.
Az első pünkösd emlékével bár térue vissza annak szelleme is. hogy ne csak ifjak lelkeseduéuek érte s ideális nők küzdenének mellette, hanem egy erős tábor törekednék idők viszonyaihoz nem mért uralmát megszilárditaui. Hamis érzelmek, ferde gondolatok uralmából menekülne meg a társadalom s ebből az uj rabszolgaságból és kicsiuyhitüségből való megszabadulásra viszajönne a boldogsá* stámüzötl szelleme a stivbe, lélekbe s külső életbe egyaránt Lukács J
— A bírósági alkalmazottak tanfolyama. A pécsi táblánál tartott tanfolyam, mely a biróság resortjába Urtozó leendők a ujabb rendeletek iuienziv elsajátítását célozza s a melyet a tisztviselői állásokra pályázni szándékozóknak fellétleuül el kell végozniök, befejezést nyert s most folynak a táró-vizsgálatok, melyen a kanizsai bíróságiéi is vannak hallgatók.
MAjns se.
% A i, A I1 K fl 7, I, í> N Y
3
HÍREK.
— Kuruzslás, angyalcsinál ás Szinte bá- — Tanulmányut Konstantinápolyba. mulatós, bogy különösen előkelő asszonyaink közül\' Július 2-án Hzofia, Konstantinápoly, Konstanza, Bu-hányan keresik fel ama Iblkeilen, avatatlan kuruzsló, karest — Herkules fürdőbe tanulmáuyutat vezetek, s angyalcsináló vasorrú bábákat, kik oly sok nöt A részvételi dij — utazás II. oszt. gyorsvonat, hajó — Gimnáziumi kiállitás. A jövó bét t6llök már nyomorókká a tf\\y sokat küldtek el a I. osztály s elsőrendű ellátás Budapesttói — Buda-íolyamáu fog megnyílni a helybeli főgimnáziumban \'"áavilAgra, az örök álom hazájába. pestig — 450 korona,
az iparraóvészeli ós rajzkiállitás, melyen a növendé- 8 mégis újból én lijhúl forduluak a hiu a A tanulmányul 18 napig (julius 2 — 19.) tart. k»k által készített e nemű megtekintésre valóban gyermektói remegő, de élvezni vágyó divathölgyek Jelentkezni lehet jun. 10-ig. Az útlevél szükséges. A
érdemes productumok fognak kiállíttatni felhívjuk a szülók és érdeklődők figyelmét.
— Halálozás Kgy if|u élet zárult daráaz Andor zalaegerszegi tan felügyelőséghez rendelt tanító halálával.
Osendes, magába vouult, szorgalmas egyén volt,
be
Mn-
be-
lelontkezéssel egyidejűleg 50 kor. küldendő be, mig az összeg másik része jun. \'21-ig küldhető be a Néptakarókpénztár oiinére Nagykanizsa Részletes programul a jelentkezés után. Lukács József k. r. fógimn tanár Nagykanizsa.
— Kétféle .Okos fej" létezik és pedig olyanok, kik a sütemények, torták, kuglófokhoz Dr. Oetker IS filléres sütőporát állandóau használják és
amelyre hozzájuk s e vakmerő kurúíalók mindannyiszor vállalkoznak reá, hogy egy ujabb merényletet, esotleg egy ujabb gyilkosságot kövessenek el azokon, kik a egszebb családokat növelhetnék s akik a helyeit, hogy szakértő orvoshoz fordulnának milyenek számosan vannak városunkban, inkább az etféle lagikus
ki, Ml.bbv.10i ...r.ll.k, 8 kik "«•>\' i"
|,.l«l éli. virágában 33 éveB korában elngadla. « a kit . tOrvén, legkérl.lb.ll«..bb «|.
részvéttel kisérték utolsó útjára jgorával kellene büntetni, elrettentő példát siiituálnt olyanok, kik meg rájönnek arra, hogy a Dr. Oetker-
. , mindazoknak, kik hasonló lelketlen inunkéval ront- féle sütőpor a legjobb a jelenben. Az előbbiek száma
- Érettségi A 1 jAk g ^„^ a k0|öllbwll ,tAll8|oinra Mm méltó | folyton szaporodik, az utóbbiakká caökkeu, mi Ing-
liOl^yeket. jobban igazolja a Dr. Oetker-féle sütópor Kiválóságát.
— Pályázat internátusba való felvé — Ünnepi díszelőadás az „URANUS"
telre. A Dmke. makói diákotthonába az 1914-16. mozgósztnházban Az „Urauus" színházban szom-inkolai évre IGO gimnáziumi, esetleg elemi iskolai b«lo» «» «M*rnap fényes Ünnepi díszelőadás Urtatik tanuló vétetik lel. Az ellátási dij havi 40, belralási-. ,Mer.1 ^ kivAl0 ^ngoramüvea. közreműködő-orvosi-, butorhaunálati dij "évi 40 kor. A felvételt kérő bélyeglel en folyamodványok iskolai, születési és 1 osztályú tanulóknál ujraollási, bizonyítvánnyal fel szerel vi
Dmke.
ban a szóbeli érettségi vizagálatokat kedden kezdik meg, Buriau Károly aradi kir fógimn. igazgató elnöklete alatt.
— Uj dalárda Mint értesítünk, a nagykanizsai szakszervezetek egy örvendetes mozgalmat inditotuk, bogy a maguk kebeléből egy dalárdát alakitsauak, melynek vezetésére Krajcsovics József kiskauizsai kántort kérték fel.
— Ae ipartestületi dalárda körútja. Mint értesültünk az ipartestületi dalárda Böchler
sével. Felhívjuk tehát a n. é. közönség Bzives figyelmét, hogy csakis elsőrendű képek lesznek bemutatva. Ai igazgatóság nem kiméi sem fáradtságot, sem áldozatot, hogy a n. é. közönség igényeit .kielégítse. 1914 év julius lu. napjáig adandók be| Hétfőn teljesen uj iufiaor. Bővebbet a falragaszoki iiakó diákotthonának felügyelő bizottsága- J - a .Magyar Lányok" szépirodalmi ké-
Mór agilis-karmestere vezetése mellett, a nyár fo- — Részletes prospektusai kívánatra készséggel I po8 hetilap, fj,ual leányok számára. Szerkeszti Tutsek \'yaraán a balatonmenti fürdőkön hangversenyeket 8I0|gí| , diáko thon igazgatóága, Makón | Auua. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes
— Véres osztozkodás. A récsei Németh | száma gyönyörű szép képpel é« nagyon érdekes tar-testvérek között osztozkodásra került a sor. amikor i tatommal jelenik meg. Előfizetési ára : Kgész évre 13 is miudeuen békésen megosztozkodtak. Utoljám egy I koroiia. félévw fi korona, negyedévre 3 kor. Szer-uyomörult malac felett ugy hatba kaplak, hogy egy. |keszlőség és kiadóhivatal: Budapest. VI. Andrássy-má«t véresre verve hagyták el az ósi házat.
— Nyugalomba készülő tanítók. Zala egerszeg két érdemes igazgató tanítója készül h jól
óhajt rendezni, hogy ezzel az elaggott iparosolp mén liáza alapját növelje
Amily szép, nemes ez intenció, oly lelkesedéssel kell felkarolnunk az eszmét s már eleve is fel--téri«k —vidéki, balalonmeuti laptársainkat, hogy e nemes célt annak idején támogatni szivesked|euek — Az iar. templomban a pöukösdi ünnepek alkalmával az istentiszteletek a következő sor
ut 16. szám Mutatványszámot kívánatra iugyeu küld a kiadóhivatal.
rendben lesznek megtartva: F. hó 80-án szombaton
, megérdemelt nyugalomba, hogy az évtizedeken keresz-
.... a , . „, t tol végzett nemes munka uUüi a pihenés boldog
este fel 8 órákor marív istentisztelet; — 31-ón, .; .
perceit elvezzek Mi akik ueines tevekenysegük minden mozzanatát ismerjük, csak azt kívánjuk, hogy
ai élet hátralevő éveit aranyozza be a boldogság, megelégedés és megnyugvás édes derűje, kiket szere-
vasárnap, d. e. 10 órakor muszaf, leányok konfirmálójával, este fél 8 órakor rnariv; juuius hó l-én hétfőn, reggel 7 órakor sachrisz, — istentisztelet, «
halottak lelkitldveert való imával (Hátkáráh) ; d. m. .„ . , , . ... • . l i a i tetüuk kísérni fog útjaikon mindvégig.
10 órakor mu-taf istentisztelet szinten hazkarával R \' * 6
A péntek etili istentisztelet továbbra is változatlanul
7 órakor kezdődik.
— Juniális, a helybeli állam polgáriskola
növendékei hétfőn délután a sörház kertjében ju-
niállsra vonulnak kl tanáraik vezetése mellett.
— öngyilkossági kísérlet Szinte beteges
— A kiskorúak vendéglője. Méltó fel-háborodassal állított be a napokban szerkesztőségünkbe egy kiakanizsni uri ember, kh a következőket heszélte el: -- Vasárnap este. a hirtelen vihar bekergetett a kiskanizsai Tausz-féle vendéglőbe s valóban megdöbbenve láttam az asztalnál 10—12 tán 10—12 éves fiút, kik sörözés mellett vígan kártyázgatiak. E
lígályszerűen lép fel a könnyelmű lelkek előtt, ha i körülméuyré felhívjuk a rendőrség Ügyeimét, mert valami csekélység a lelki egyensúlyt megzavarja, (,njMl tu,ijuk, az efféle könnyelihOeégek kihágás jellegé-azoonal az öngyilkossághoz folyamodnak s mint Art- birnak s a bQatetBudé cselekménynek minősítettnek. «.r Péfroé is .ett, . napokban. W darai, marólúg _ ^^ ^^ ^^ j.^,.
körút 1(1. Modern szálloda újonnan bereudezve, lég-
, . , . . .. ..í fűtés, hideg és meleg víz riiindeu szobábau, lift
kvr II » j megmaradt „ életnek, de Hasonlott, ^ * ^^ ^ ^^^
ÜÜÜ1Í..1ÍÍÍ1 ,\'.!*.\'.,.*"*"• " " "P"\' »eté»- alatt Kg,ág,« .«obék Vkoronítól. kétág,..
szobák 6 koronától, fűtés, világítás és kiszolgálássali
lenyelésével akart véget vetni életének. Azonban I, valószínű neki is lelki örömére, a kísérlet nem
lásra érdemesebb lett volna.
— A Királyi Pál-utca réme Miként a garabonciás diák a falukon s a kísértet a meséktől megbabouázott gyermekek előtt, azouképen valóságos réme lett a mi uIcánk asszonyai és gyermekei előtt Bgy nő, ki következetesen minden este megjelenik » akkor, amikor a férfiak nineseuek hon s a hölgyek eaii sétáikat végzik. Tán szabad iesz itt felhivni a rendőrség figyelmét, hogy e notórius kísértetet figyeltesse Meg a intse le e kalandos esti látogatásról.
— Elhalasztott beűzetés A Délzalai Takarékpénztárral Egyosült önsegélyző Szövetkezetnél » iunitw l-ére eső befizetések az ünnep miatt ff-én »««jria pénteken délelőtt eszközölhetők
A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál, engedmény. Újonnan bevezetett l\'ensio-reudszer, napi ellátás 4 koronáért. Napi háromszori étkezés Háló szobák 80 korouáért.
— Berger-féle gyógy ós hygienikus szappanjai, 0. Hell el Oomp. Troppau és Wieu Helferslorferstrasse 11—13. világhírnévnek örven-deuek. A Berger-féle tömör kálráuyo* szappan helyett a folyékony épp oly összetételű kátrány szappan használtatik bői bajok, haj és szakállkorpa ellen ée mint liaiuövosztó szer. Ara üvegenkint K. 1\'50, ceakis Hell et Comp. uévaHirással valódi. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
NYILTTER-*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyó^yintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőaltö éa edzö hiitaló-karák egétz éven át. Oyermekek 7 óven felül kiaéret nélkül felvitetnek.
•) E rovat alall kflíli)ttekérl nein vállal tetelja-ségel a 8í,erkesztéaóg
PÚMKÖSD/ KUGLÓF 1
Okol h«ziai)fcony kivágj* « receptet és kísérletet tesz vele Hoziávilok: 26 dg. vaj, 20 dg. cukor 7 .tojás, exek fehérjéből hab 50 dg. bu»«liwt, egy csomag Dr. Oetkor-íéle sütőpor, 10 dg. citronát, \'/» oit-rom héja reszelve, egy kevés só, 1 4—\'/• Mer *«J.
A ( elkészítés módja; Keverjük a vajat inig habos, adjuk hoxxá a cukrot, tojássárgát, tejet, sót, lisztet, keverjük össze a sütőporral és végül adjuk hozzá a mazsolát, citronátot, citromsárgát és a tojás" habot. F.zt tegyük a zsírozott, mandulával behintett for. és süssük a kuglófot I1 , óra hosszat. Megjegyzés: A tésstáhos addig öntsünk tejet, m g az ti kanálról vasUgon folyóssá válik.
mmmimxmmmmsm
mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOMÁN\' - cigarettapapírt vagy hüvelyt!
Aspírin
r\'-JtablettáK
; (e| és togtájáínál.rheumánál, Influenzánál stb.elismert
íájdalomcsilUpIlószer: sokszor kisebb értékű készítményekkel utánozzák. hogy biztosan valódi\'AspUinl kapjunk, vegyük a „Baycr" léle Aspirin tablettákat, lit/y csö 20 á 0,5 gros tablettát tartalmaz ára - H ? kor. 20 fiII. Utánzatokat utasítsunk vissza. T J» At A»pinn tiú »íd|esy««n. «*hii • tórvínytk ----u.. _.. (ét ncln jou.,1,111 kííiitmíujictl^É J
Atpirla lUvwl in<£iMvtiiil.
^_____mkW
" (am
MLORNAl, /AJAMWAIWl
f CSÁKIKOR
VqQNER-
HflN65IEHKIR«LV~
SPt^.JO^EfRŰRUr (4
fíRjtoriijt iNoren\'
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
MA.irs ss.
ÜLfr* Kölnivíz, külniviz-s/íippau és pouderüt ^Sr^r\'-
Kigyi\'lmo/.UilUnk inindiMikit. hogy vásárlásnál a JOHANN MARIA FARINA Gegeniiber dem Rudolfsplatc feliratra jól vigyá7.7.on óh utániatokat utasítson vissza.
Ha hull a haja I Ha szellemileg vagy testileg
használj* a Ciwuco Chemische Indualrla Hert.n. cég kewitmenyét .PIXOBIN.\' fáradt, ugy vegyen estcnki.it egy Olwuoo NEMEBFENYÖ FÜBDÖT, mely 40
Folyékony, t.«ta kátrányazappanát e- .CIWUCO* nrnsx len hajviiet. aaáaalek t«rmó«ctc» fenyőt unalmai. I cnomag ár« : 30 fillér
(Urániáit els.írenJu, hajápoló és hajnövesztő készítmények. Hasonlónak vagy ugyanolyannak ajánlott készítményt ne fogadjon cl, hanem
Korpaképziidcs ellen ajanlal<>i - -Plxobtn4 kúlrany schamponn I csomag 30 kerje a Olwuoo Ghemfaohe Industrie Boriin készítményét, fillér, valamint a .Olwuoo\' kamilla schamponn 1 csomag 30 fillér.
Kaphatok drogeriakban, gyógyszertárakban. Ah..l nem kaphatók, oda kul.li Petrovloe Mtkló» drogrerls Budapest, IV.. Béosl-utoa 2. ah..l kaphatók a valódi
amerikai Petrol-Balssam tlveg-enklnt 3 koronáért.
Magyarországi kö|»vi««-IA: Holacer Emil Zoltán, Budapest, U H.
Lfibr Oszkár es Horvátit Efőrif
palafedö-
mester,
Nagykanizsán.
addig mtg nem lilizitt najy olaizlikban jutányos irón haszlttatnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki iin\'Kienit.\'l.\'K.\'k gyorsan eliiih\'/.li\'ini\'li
Nyomatott a laptulajdonos líj. Wajdits Józsuf könyvnyomdájában Nagykanizsán