Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.14 MB
2010-02-26 20:57:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1743
5481
Rövid leírás | Teljes leírás (1.55 MB)

Zalai Közlöny 1928. 026-049. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

88. évfolyam, 26. szám
Nagykanizsa, 1928. február 1, szerda
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sierktaztóaég és kiadóhivatal: Fft-ul 5. izám. Keszthelyi llókkladóhivatal Kossuth La|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarils Lajos
Előfizetési ára : egy hóra S pengő 40 fillér
Európa békéjét féltik a cseh szociáldemokraták Serédi hercegprímástól
Prága, |an. 31 (Éjszakai rddtójetentis) A cseh szociáldemokratapárt interpellációt jegyzett bs dr. Serédi Jusztínián blbomok-bercegprimás beszédeivel kapcsolatban.
A félhivatalos Pcster Loyd ize-rint, — mondja az interpellác\'ó —
a bíboros Magyarországra történt bevonuláia alkalmával olyan kijelentéit lelt, hogy .amíg nincs Igazság, addig nincs béke". Bizonyára erről előzetesen tudomása volt a kormánynak, valamint beleegyezése is megvolt hoiz«, mert enélkül nem tehette
volna meg és fel\'ehető, hogy mi-uán Serédia p\'.pabizalmasa, a római szentszéki udvar is tudotts beleegyezését i\'dta a beszédekhez. A c<eb szo-ciálislák Serédi kijelentéseitől az európai békét fél ik * kérdik a kormányt, mit szándékozik e kérdőéi tenni?

Ha meghiusul a megegyezés, akkor sem adja fel a kormány álláspontját az optáns-perben
Budapeit, Január 31 (Éjszakai rádtőjelenUs) A képvi selóbáz külügyi Dizottsága ma dél élőit tartotta januári ülését Pekdr Oyula elnöklete ala\'t, melyen a kor mány részéről dr. Valkó Lajos külügy miniszter jelent meg
Elsőnek Gratz Ousztáv dr. volt külügyminiszter szólalt fel és
*z erdélyi 4)1 rtok perek ügyét lette szóvá. Helyesli azt a gondolatot, hogy a kormány kész egyezkedni a román kormánnyal teljes jogi álláspontjának fenntartásával. Az~a véleménye, hogy ez igen jótékonyan fogja továbbra is befolyásolni az eurfpal közvéleményt a mai javunkra, miután mi — bár hangoztatjuk elvitathatatlan |ogi álláspontunkat — készek vagyunk tárgyalni a megegyeiés lehetősége felöl.
A szentgotthárdi esetről szólva kijelentette, hogy az bár egyszerű Jelentéktelen vámlncidens, melyben a magyar szakközegek a leg-korrektebbfli |ártak el, azonban h cseh és általában a kisantant sa|tó, sajnálatosan pedig a német sa|ió egyrésze is, ellenünk való hajszára használja ki.
A külügyi bizottság ülése
Kifogásolja a népszö\\elségnek esetleges azon határozatát, hogy Magyarországnak magát alá kelljen vetni uz Invesztigiclós eljárásnak, hololt ebben nmes Is benne Magyarország képviselője. A kisantant ié^i moja»« szerint minden konferenciájuk előtt igyekszik olyan momentumokat keresni éj cllc-nünk kihasználói, hogy a maga egységének és létezésének szükségét hanuoztassa.
Gömbös Qyula táiékozlatást kér a kisantant haderejéről. Ma|d szívA teszi, hogy a tavaszt tenyészállat és gazdasági kiállítás alkalmából a Balkánon nagyobb propagandát kell kl fejteni. Majd azou Óhajunk ad kifejezést, bogy a külügyi bizottság ütései Irpvenek nyilvánosak.
Pékár O/ula elnök válaszol erre vonatkozólag és f -Ivilágositji Oom-böit óhija IcIjcsttheletlenséKe felöl.
Walkó Lajos külügyminiszter:
Az erdélyi optánsok blrlokperében gróf CsáJcy szerepit tisziazottnak Iá1 ja. A népszövetség máicius elején isméi összeül. Addigra a magyar-román biitokperek ügjében tiszta helyzetet kell teremteni.
Ha a megegyezés nem sikerül a román kormánnyal, akkor sem adja fel a magyar kormány ebben a dologban elfoglalt Jogi álláspontját. Hí az invoztigtciós eljárásra tényleg sor kerül, a kormány akkor is megvédi érdekeinket. Gömbös Oyula felszólalására kijelentette a külügyminiszter, h\'igv már négy hónapja folynak kereskedelmi és gazdasági tárgyalások Jugoszláviával és ameddig ezeknen megállapodások nem létesülnek, addig nem Irhet szó a mostani forgalom kibőviléséről. A tenyészáliatvásár érdekében a balkáni propigandit megtesszük és előmozdítjuk annak tikerét küifö\'di az* m pontból is.
Oróf Apponyl Albert rámulatott arra, h >gy a szentgotthárdi eset beillitása annál is inkább ross/hhzemtt, mert hiszen
köröttünk állig felfegyverkezve áll a kisantant. Az optáns perben meg kell minden áron őrizni eddig elfoglalt jogi álláspontunkat. Maid Németor»iágboz valö j^viszonyunkról bestéit. Az ülés gróM;v>o/i.W fel*zólal*B*v<tl véget ért.
Budapest, Január 31 Bud János pénzügyminiszter a hét végén ankéten foglalkozik
a forgalmiadó
kérdésével. Most csak szűkebb értekezletet tartottak Vargha államtitkárnál, melyen letárgyalták a forgalmiadó-sérelmeket. Ezen amellett foglaltak állísl, hogy
az átalányok csak az esetben mondhatók fel, ha valakinek a forgalma 33 százaiéknál\'Jöbbet emelkedik.
Ma délelőtt tanácskozás volt ezüf?y-ben Bud pénzügyminiszternél is a pénzügyigazgatókkal és szakreferensekkel.
A pénzügyminiszternek az a M fogása, hogy rem csak a forgalmi-adó, hanem minden adónem kivetése és beszedése körül a legteljesebb mértékben szein elölt kell tartani a méltányosság követelményeit és minden panaszt a legsürgőseb ben meg keil vizsgálni. A pénzügyminiszter rövidesen utasítani fogja a pénjügylgazgatóságok vezetőit, hogy legyenek figyelentmol ez adóalanyok vagyoni helyzetére és igyekez;enek minden tulkapist megszüntetni.
i* numerus clausus parlamenti tárgyalása valósziuüleg a jövő héten kezdődik. E héten holnap lesz r.z utolsó (llén, mert csütörtökön ünnep lévén, nem ülésezik a
HA\'. Pénteken és szombaton nem lesz ülés. A
költségvetés teljesen elkészült, február első felében a pénzügymiuiszter benyújtja és fcbiuir végén kerül a plénum elé.
A felsőház pénzügyi bizottsága
mai ü\'ésén foglalkozott a Nemzeti Bink 1927. évi mérlegszerű feleslegének bovafordilásAiól szóló javaslattal. A bizottság Wekerle Sindor és Jankovics Béla hoizászóUsa ulán általánosságban és részleteiben elfogadta a javaslatot-és kérle a felsőházat, hogy ezt a sürgősség kimondása melleit tárgyalja.
A pénzügyigazgatóságok utasitást kapnak az adóbehajtások körül méltányos eljárásra
Radikális reform készül a városi gazdálkodás terén
Az Ipari záloglevelek
Budopest, |anuár 31. A pénzügyminiszternek több amerikai pénz-csoport ajanlatot tett az ipari záloglevelek elhelyezésére. Az annuitások 8 és fél százalék, a kibocsátási árfolyamok pedig 94—96 között fognak mozogni. A kötvénykibocsátó intézményt a Pénzintézeti Központ kebelében fogjik berendezni. A köl-csfn előreláthatólag áprilisban mit felvehető lesz.
Megyék és városok gazdálkodásának rendszabályozása
Budapest, |anuár 31. Szdtovuky Béla belügyminiszter kijelentette, hogy a legrövidebb időn belül elkészül az a Javaslat, mely ■ vármegyék és városok pénzügyi gazdálkodása terén hoz reformokat. A miniszter kijelentése szerint a javaslat radikális, az eddigiektől erősen eltérő intézkedéseket fog hozni.
A szentgotthárdi ügy kisantant-jegyzökönyre márciusban kerül a népszövetség elé
Rém a, Január 31
(Éjszakai rádiójelentés) Tltulcscu a külföldi lapokban megjelent híresztelésekkel kapcsolatban, melyek a szentgotthárdi esetlel vonatkozásban kommentálták az ö szereplését, ma a Sefani sajtóügynökség munkatársa elóit nyilatkozatot teti:
— Tendenciózusak azok a hírek, — mondotta — melyek szerint az én nyomásomra a kisantant a sient-gollháidi estltel kapcsolatban elállolt volna a népszövetséghez intézendő jegyzéktől. Én már eleve meg-
\' idt-.m hozzájárulásomat ahhoz a ! jegyzékhez, mely ebben a kérdésben a kisantant állásfoglalását jelenti. Ez a |egyzék nem irányul senki ellen és nem vádol 6enkit, csak a népszövetség figyelmét akar|uk felhívni a helyzetre és arra, hogy milyen következményekkel Jár hit egy ilyen incidens. Ezt a jegyzéket a kisantant a népszövetség márciusi tanácskozása előtt idöb:n eljuttatja a népszövetséghez.
A híresztelésekkel neki tulajdonított többi tételeket megcáfolta és nevetségeseknek mondotta a román külügyminiszter.
— Olaszországnak ebben a kérdésben — folytatta — nem lehet más az álláspontja, minthogy előmozdítsa a nemzetek közli békét.
ZALAI KÜILONÍ
1026 február 1.
Tóth János plébános részletesen leirja tapasztalatait a Neumann Teréz körül lejátszódó csodálatos eseményekről
Nagykanizsa, január 31
Pár héttel szelőit Nagykanizsán tartott előadásokat Tóth Jlnos soproni plébános, aki már 30 szor zarándokolt el Lourdesba, 13 szor Llm-piatba, 12 szer Lrqueitloba s aki életét a nagy larándokbelyekhez fO-zödö csodák tanulmányozásának és tapasztalatai népszerűi!léiének szentelte. Most, az annak idején csak rövid pár sorban ismertetett kanizsai előadásait részletesen megírta Lourdes dmfl lapjában. Ebből közöljük kivonatosan az alábbiakat.
Konn«r»reuth, 1927. december
... PáHsban dolgaimat végezve, Konnersreuth után ls érdeklődtem. Ámde aggodalmam csak nőtt amiatt, hogy az Illetékes egybázi hatóság a legszigorúbban eltiltott mindenkit Neumann Teréztöl. Mert most hivatalos vizsgálat van f jlyamalbin nála. Haboztam, vájjon meginduljak e a kockázatos útra. Bíztam is, kétségeskedtem ls. Llsleux be vetettem minden reményemet. Hisz\' az ő dicsőségét szándékozom terjeszteni, az ő eszköze szeretnék lenni Migyarorszá-gon, miként Neumann Teréz ii csak az 0 eszköze.
... Este 6 óra előtt Konnersr uth plébániáján kopogtattam. Azzal lugad • plébánia, hogy a plébános éppen Teréznél van, talán — csütörtök lévén — egész éj|elre Is ott marad. A sofför elkísért oda. Egy Oreg falusi néni betessékelt egy Igen szegényes kicsike szobába, bol egy egy-szerO falusi szabó, Teréz atyja fogad. A jámbor szülőknek 10 gyermekük van, otthon már csak 3 és a Teréz. Azelőtt gyakran ezrével tolongtak ott u idegenek. Most már senki sem jöhet bozzá|uk püspöki engedély nél-kOl. Éppen karácsony előtt Ntwyork érseke járt ott szintén ptlipöki engedéllyel. Volt náluk a bajor trónörökös ls nejével egyatt.
Már jó későre járt, midőn végre lejött az emeletről a plébános, egy egészen őszbaju öreg ur, kl bemutatja a vele jövő dr. Gerllch Frigyes hírneves lörténettanárl, református vallású, aki püspöki engedéllyel tanulmányozza beteken ál Teréz jelenségeit ... Közben észre sem vettem, hogy a konyhából bejött még a jó öreg édesanya Is egy idősebb növel, kit a kályha mellett leültetett a padra, alája és háta mögé vánkost téve. Amint e nő a két úrral beszélget, közbeszólok, vájjon talán néDj; ö Teréznek? A maga egyszerű kedves modorában, mosolyogva válaszolja, bogy <J mogc 3 Teréz. El sem kép zelbetö, hogy mennyire meglepődtem, megzavarodtam. Mert azt gondoltam és ugy tudtam, hogy ö igy csütörtökön este stigmás szenvedések között fekszik. Szinte kételkedni kezdtem, hogy utóbb még sem ugy van, miként az újságok lr|ák. Most már természetesen a legnagyobb érdeklődéssel figyeltem öl, kezein fél-
kesz\'yüt láttam, dc csjk ujjai látszottak; lábain poszlócipő-félék. — Egyébként teljesen egészséges, Ji kedvű, rendes hingon beszél, jó kaiban vau, soványság, vérszegénység nem állithaló nála, elég öregnek néz ki (30 éves). Azon kérdésemre, bogy holnap, pénteken mikor fog áldozni, azzal felel, bogy nem tudja: amint a jó Mennek (Heiland) letazik. Kezet fogva bucsuztunk el tőle mind a hárman.
Másnsp reggel 7 órakor miséztünk. A plébános legalább 100 gyónót áldoztatott meg. Sientmisénk végeztével hamsrosan |ötl Teréz azral az úrral (dr. Oerlicb) együtt. B-:ültet!ék küiön bársony székébe az oltár hála mögött, a rettenetes hideg ellen jól megvédve felsőruhtkka1. A karszék, elöl elzárva (miként kis gyermeksiék) Közben bi-szélgettünk vele. Majd jobb kezével megfogta karomat, odi állított maga elé szemközt, a plébános balján állót\', dr. Chrlich pedig jobbján.
Amint megpillantotta a legméitó-ságoubb O.tárl Szentséget, mintba feléje-elébe akarna sietni, hirtel-n kitárj 1 karjait feléje, majdnem kiugorva székéből (ízért van az elől elzárva). A leghatározottabban láttam, hogy a iegm. O tári Szentséget a nyelvére vette, de utána merev maradt szája is, torka is, az arca Is. Azt tehát nyelvén kelleti hagynia, mert magához venni, torka teljes bénasága miatt nem tudja. Majd kitárt karjait mellére helyezi keresztbe; egyébként kömerev egéiz arca. Egyszerre beszélni keid, azt magyarázva, hogy jézus Krisztus egészen jelen van a Iegm. O.tárl Szentségben. A plébános és dr. Gerllch még kérdéseket is lettek hozzája. Válaszolt is. Alig hallgatott el, egyszerre mintha ásítana és fohászkodna. Most fölébredt az ex ázisből.
— Hát az O lári Sienlség hova leli? - kérdem.
— Már a szivemben van — válaszolja Teréz.
Azon kérdésünkre, vaj|on nem fá-zik-e, nemmel felel.
Ezután bement velünk együtt a plébániára, hogy az az ur tovább kikérdezze. így kézfogátsal elbucsuz-tunk. A plébános reggeli közben tudtomra adta, kérdéseim alapján, hogy Karácsony nyolcada alatti pénteken rendesen elmarad a stigmás szenvedés (ezen napon ls); ilyen nagy ünnepek alatt több az örvendetes látomása. Így például a szent estén látta a kis Jizus születésének talán összes mozzanatait, a keleti bö\'cse-ket, az Egyiptomba menekülést. S .ent István ünnepén hallotta e vértanú védekezését a bírákkal és vádlókkal szemben, majd megköveztetésél. — Apró szentek napján lálta a kisdedek legyilkolnál, számszerinl is megnevezve 55 helybelit és 19 vidékit. Az Ur Jézust a legmélt. Oltári Szent-ségben, aminek én is szerencsés ta-
núja leheltem.
Ezek alapján össref >glilom az ösz-szes lényekel és adatokat, melyeket N umannéktól Jó 2 órán át közvetlenül hallottam, továbbá a vendéglősül magától (úgyis mint községi bírótól) és komoly helybeli vendégeitől nyertem, végre a plébánostól és a református dr. Oerllch történet-tanártól kaptam.
Neumann Teréz, 10 gyermekes jámbor szülők leánya, ifjabb éveiben nehéz gazdasági munkálatokat, szolgai teendőket végezve, különös haj lamot tanusitott a tökéletesebb életre, habár egyáltalán nem végzett iskolákat. Ápolónővér szeretelt volna lenni. Llsleux kis Teréz volt min-der . Midőn 1918 tavaszán\'tüz támadt a szomszédaágban, Teréz a legnagyobb buzgalommal segitelt tüzel oltani. 6 ákon át hordta, nehéz fáradsággal a vizet. Amint egy ily tulnehéz vizes-edényt f Jlemelt a lüi-ollónak, egyszerre megszakadt és megroppant a dereka, annyira, bogy a vizet azonnal elejtette. Emek következményei rohamoaan jelentkeztek; egyre betegebb leit, a nyár már ágyba döntötte. Az őszre pedig teljesen megbénultak lábai, lzomzsugo rudásokkal, hátrafelé hajolva, nyomorék lett. Pir hónapjára, a következő évbsn teljesen megvakult.
Igy feküdi állandóan kimondhatatlan kínok közölt. Minden reményét a kis lisieux-i Tcrézbe vetette. Arra bízta egész sorsát. Négyévi teljes vakság u án 1923 április 29 én reggel 0 órakor, éppen kis Teréz boldoggá avatása regg -.lén egyszerre és váratlanul megnyitlak szemei és azóla állandóan jól lát, de egyébként nyomorék maradt.
Midőn pedig 1925. május 27-én kis Terézt Rómában szentté avatták ennek órájában, délután 2 órakor a ml Tetézünk egyszerre felült ágyából, 6 és fél évi teljes bénultság után, fölállott, habár még nehézkesen és a szobában föl-alá járt.
Azonnal hivatták a plébános\', állandó gyóutatójl\', akinek elmondotta, hogy imái közben ctodás fényt látót\', e kérdési lullva : Akarsz-e meggyógyulni? Feleiele: N;kem teljesen mindegy. Ahogyan Isten akarj 1. A csodás hang fo\'ytalá: Ma egy kis örömben részesülsz, fölkelsz éj Járt i fogsz. De még sokat fogs* szenvedni; és nincs orvos, aki meggyógyíthatna. Ne estél azonban kétségbe: én eddig is segítettelek, eiulán is foglak segíteni
... Csak gyengesége maradi meg, mert semmiféle nehezebb táplálékot sem bírt magához venni, torka bénultsága miatt; esik csekély tejet, teát és vizet tudott nagynebezen lenyelni.
Szeptember 30 ái kis Teréz (halála évfordulóján) ismét meg|elent neki e szavakkal: hl:n akarja, hogy te minden betegség nélkül járj. Ekkor járt is.
No/cmber 13-án az orvos vak-bélgyull dist állapított meg, azonnali operációt találva elkerülhetetlennek ; uetett haza a műszerekért. Terétünk ez alatt a kis liiieux i Teréz ereklyéjét vakbele tájára helyezte, mi alatt a környezettel együtt, sirva esenglek : szent Terézbez. A beteg megfordul ágyában, hirtelen felül, fölnyitja szemeit és átszellemülten integetve kezével a levegőbe: Igen, igen szavakkal kijelenti, hogy meggyógyult. — Újból láttam • fényt, mondá és e szavakat: Azonnal menj a templomba és adj hálát Istennek felgyógyulásodért I — A plébános és a szülök vele mentek. Másnap reggel, szentáldozáa után, maga ment az orvoshoz, aki semmi bajt sem talált nála, ctak egy kis lázt.
A következő év (1926; húshagyó keddjén u|abb szenvedések látogatták meg. Szemei vérezni kezdettek. Majd szive táján keletkezett véfzö seb, húsvét felé. Nagypénteken 3 órakor valóságosan haláltusát vívott végig. Közben látomásai voltak, látta Jézus Krisztus összes szenvedéseit föl a Kálváriáig. Kezein, lábain kerekded sebek keletkeztek, piros vérzéssel. Péntekenként meg-megujul-tak e kínos fájdalmak, eksztázisokká!.
... Karácsonykor annyira rosszul lelt a torka, hogy már semmiféle folyadékot sem bírt lenyelni. Teljesen beszüntette: 1918. óta az evést, most pedig 1926. karácsonya óta az ivást ii; tehát a legteljesebb étvágytalanság állott be nála, ugy hogy egyáltalán nem érez ébséget és Igy nem ls kiván se ételt, te itali; még csak orvotságot sem vesz ba soha.
Emiatt a mindennapi szent áldozás Iszonyú fájdalmaiba került;meri a torkán egyáltalán nem bir semmit sem lejuttatni. Végre már csak nyolcad szentostyával áldoztatták 01, tehát csak éppen, hogy valamicskét vett magához.
Igy ment ez 1927. október 3-ig. E napon. midin a kath. világ először ülte meg lisieux-i szent Téréi ü inepét, sugallatot nyert, hogy áldozhat egész szent ostyával, de ezt nem kell torkán lejuttatnia, hanem nyelvén marad és közben, eksitazisa atatt, érihetetlenül eltűnik. Ö azt állítja, hogy már a szivében van.
Azóta (1927. október 3) minden nap igy végzi-, a szent áldozást, amint egyszer én is láttam.
Felsorolom még a következő tényeket :
Minden csütörtökön déli 12 órától másnap péntek deli 1 óráig tartanak stigmás kínszenvedései nagyböjt idején hevesebben, mint m^kor. Ilyenkor néha egy negyed \'liter vért is elvérzik amint ezt hivatalos orvosi ellenőrzés igazolja. Tehát, miként az orvos ls állitfa, havonta majdnem 1 liter vére veszik; e szerint fél év alatt elvérzené minden vérét; mert 5 liter vére van egy embernek egészben. és ezen állandó vérveszteság dacára még sem fogy a vére; ami auuál érthetetlenebb, mer 1918. óta semmiféle táplálékot nem élvez — 1926. karáctonya óta pedig még
1928 február 1.
ÜAJ.AJ KOJOLfW
italféle lem kerQI a szájába. Tihit már 13 hónap óta egyáltalán sem mivel lem él, még sem fogvatsozlk meg leslsulyában, mely állandóan 55 kiló. N igy böjti kínszenvedései alatt elfifordull, hogy lefogyott ugy 34 kilót. Pár hetére utána újból visszanyerte e veszteségét.
Tudományos alapon érihetetlen nála n is, hogy látomásai alatt azon nyelven adja vissza a szavakat, amelyen hsllja: az akkori nyelven. Ezen idegen nyelvű szavait megfigyelői föi|egyezlék, habár maguk sem értették. Megélték ennélfogva Hslle egyetemének leghíresebb keleti nyelvészlanárál, dr. Bauer Jánost, hogy hsHgilná ki Neumsnn Terézt. Mldón ez meg|elent előtte, Teréz látomásában szemére veti, hogy ó hitehagyott kath pip (apoaz ta\'a) vele szóban sem állhat. E nyelvésztanár aztán álnézte a leirt Idegen szavakat és kijelentette, hogy azok azon aramai nyelven vannak mondva, mint amrly Jézus Krisztus Idejében dívott; megvan rendes értelmük is, miként a Szentírásban van
Még egy érthetetlen adal.
Neumann Teréz hitározoUan belelát egyes emberek teliébe, s.ivéb?, szeműkre hányva bűnös mul\'jukat, vagy bűnös jelenüket. Egyeseket emiatt el Is távolittat magitól.
Hoztak hozzá telesen elzárt ereklyéket : megmondja pontosan, hogy mik azok.
Ime, ennyiféle csodás Jelen ég és természetfölötti képesség tapasztal h.tó nála együtt és egyszerre Mimi-ezek ész alapján teljesen érthetetlenek, lehetetlenek, természetellenesek. Viszont valamennyit csak természetes okokra vezetni nem lehet.
.. . Tehát feltétlenül vallási űgy ez egészen, l^y aztán érihetO ii minden. Viszont, misképpen nem irlhetó meg semmi.
Emberek : mindezt nem művelheti te csalódás, se csilás, se önámilás, se ámitás, se Önérdek, s: histeria, se szuggeszció, te képzelö.lés, se betegség, se hipnoMzmns... egy olyan személyben mint 0, aki telj: sen ártatlan lélek, tiszta Jel\'em, csupa Őszinteség, gyermekded.
Nincs más magyarázat, mint e\'is merni ét tisztelni nála lisieux I sr. Teréz balalmát, mennyei befolyását, különösen pedig megvallani az1, hogy miként 0 is mond|a: vín felsőbb hatalom, tehát csoda is. *
Eddig tart klvona\'unk Tóth plébános cikkébOl, amely legutóbbi kanizsai velitetlképes előadása után bizonyára sokakat fog érdekelni. Kom: mentári uem fűzűnk hozzá, hiszen a csoda egyházhatóságilag megerő sitve még nincs, Igy mindenki szabadon alkothatja meg róla véleményét.
- MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó szőnyegfélék kaphatók filrsch és Szegő gyári lerakatában.
= Schwarcz Dezső harisnyái a
I »g jobbak.
Márton Jenő képviselő önjelölt hamisított ajánlási iveinek ügye a törvényszék előtt
Az 1926. decemberi választások utóhangjai a bíróságon — Mikor egyik önjelölt a másik ellen vall •- Pénzbüntetésre Ítélték Márton Jenőt
Nagykanizsa, Január 31 A most egy éve lezajlott ország gyűlési képviselőválasztások K;szt-
helyen történt eseményihek visszhangja elevenedett meg a kanizsai ki--, törvényszék Mulschenbacher-büotetö tanácsa elölt.
1926. decemberében a keszthelyi választás alk rimával a feltétlenül biz tos esélyekkel induló Relschl Richlr-don kívül két önjelöltje is volt a keszthelyi válasjtókerűlelnek. Márton Jenő és Kasza Imre babócsBl korcs máros, akinek jelölését áron >an Igen kevesen ve\'lék komolyan Igy történt aztán, hogy Márton még sz ajánlásokhoz siűkségcs aláírásokat sem tudva megszerezni olyant tett, amivel súlyos össreülközésbeif került a választójogról alkotolt\' törvénnyel.
Mint az ügyészség az ellere emelt vádban mondja: Márfon Jenfl ellen a választójog elleni vém\'g elmén azért emel vádat, mert 1926. decemberében a keszthelyi országgyűlési képviselőválasztáskor ő maga és 4 vádlot\'ársa nz fjínlácl Ivekre löbb válasz\'ó nevét rni3k beleegyezése nélkül jogosulatlanul behamisito\'ták, illetve Márton ezekre a cselekményekre biztatás! adotl.
A főtárgyalás során valamennyi terhelt tagadta a vádat, mire kihallgatott a bizottság tiz lanut, aki terhelő vallom\'st leltek. Kihallgatták Kasza Imrét a második önjelöltet, aki a legjobban Márton ellen vallott és álli\'otla, bogy Márton diktálta he a neveket az ajánlási ivekre, de hogy kl vezette rá az ivekre azt nem tud|s, mert sokan tartózkodtak abban a helyiségben akkor. UgyanUy értelemben vallo\'t több tanú i», de a biróság nem látott elég bizrn,itékot az összes vádlottak bfiaösségére vo-
natkozólag, cnupán Márton Jenőellen látta a vádat belgazolva és ezért őt 80 p<ngő fő és 20 pengő mellék-pénzbüntetésre itélle.
A többi vád ottakat a biróság fel meniette, mert bár kétségtelenül megállapítást nyert, hogy az ajánlási ivekre sok választó nevét annak tudta nélkül ráhamlsilotlák, de hogy ezeket a hamisításokat ki követte el, azl nem sikerült kideríteni.
Az ítélet ellen Márton fellebbezett, de fel\'ebbezetl Csltlaghy Oyörgy klr. üg>éu Is a többi vádlott felmentése ellen.
*) Eredeti perzsa
szőnyegek I Halpakian Testvérek cég
Kunstant.n^p\'jly állandó bizományi lerakala
özv. Dr. Orosz fllklósoé
Rátz Ilona kézimunka Üzletiben Kazlnczy-utca 2.
Meglepően olcsó árakl Sz&nyegszSvés, javítás, 474 tisztítás, mosás. S\'övőmunkáspők felvétetnek.
= Stühmer, Gerbeaud éa Lukács fele ctokoiádé bonbonok gyö-njörü kiállításban, állandóan frissen, a |rg|ulányosabb árban kaphatók Muszel és Frledenthal csemegekereskedésben.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
Irfttjarée
A oagrkanluaf. meteorológiai megfigyeld JeJeotéaek i Kedden a fiőmtr-sékft Reggel 7 önkor —0-0, délutin 2 ónkor +1S, e»te 9 ónkor +1.
FtlItőzH: Egész nap borult égboltozat.
Síitrány Reggel és délben Éuakkele, ette Északnyugati szél.
A M iteorologlal Intézet leltatét* szerint Jobbára borult és inkább enyhe Idó lecsapódásokkal, késóbb nyugati légáramlásokkal változékony.
Tiszteieltel értesilem a n. é. közönségei, régi rendelőimet, hogy wésnAk munkáim folytatását — löbb e téren szerzett ujabb tudás és gyakorlattal kibővítve — ismét megkezdtem.
Készítek az egyszerű vésnök-munkáktól: arany, ezüst, kő, üvrg és érc, azaz evőeszközök, gyüiük, órák, tárcák, stb. vésésétől kezdve mindennemű
iparművészeti vésnök (kunsM munkát
u. m. arany, ezüst, réimels;eteket és karcokat, művészi kivitelű oime« reket, feliratokat és diszitéseket. Betűket és monogrammokat a klasz-szikus antik, renais«ance, Louis XIV. stb. stylustól a legutolsó divatú és egyszerű angol betűkig hazai és külfö\'di müvíszek mintái, valamint saját rajzaim és hozott minták után is, mindent a legkényesebb ízlésnek is megfelelően, abszolút precíz és gondos kiállításban. "
Mint a jól ismert Schaprioger-féle óra- és vésnök-üzlet éveken ál volt vezetője, munkámért miudenüit elismerésben részesültem, ami ma is lehetővé teszi számomra, hony azt nagyobb üzemköltség (üzlethelyiség) mellőzésével csupán lakásomon: Föut 10. Dobrovits-bázbsn is elvégezhessem, miáltal módomban áll, hogy kifogástalan szakmunkát a lehető legjutányosabban bocsássak a t. közönség rendelkezésére.
Soldberger Károlyné sz Scliapringer Ilona
niüvésnök.
Sürgős munkák esetlen 24 órán belül Is készülnek. Ruggyanta (gumml) bi-lyegxSk, pecsétnyomók és az Összes s««kmun*ák készítése.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február I, szerda
Római katolikus : Ignác pk. vt ProtMt. Ignác. Izraelita: Seb. hó 10. Nap kel reggel 7 óra 29 perckor,
nyugszik délután 16 óra 99 perckor. •
A Rendőrdalárda serlegavatóla a Polgári Egylet földszintjén este fél 9 órakor.
Városi Színház. .Izé", Egy kUleány nagv karrierje 8 felvonásban. „Egy Ica-
Seresz kalandjai aiárazon és vízen\', urleszk 2 felvonásban. Qaumont Híradó
JÖVŐÉRT...
Hús árjával a könnyező vizeknek
Letörve mindnek haragos taraját — öntöz gélem a lelkem talaját, Hogy a rögük Ián dúsabban fizetnek...
Hervadt sóhajok fiús örvényét járom, hogy a lelkem majd horura ne leljen, hogy a karom csak veszetten öleli len, Ha Jelkacag a tavasz a haláron...
Elgyölrök mindent, hogy közömbös tegyen; csitult a fájás s elnémult a gyász, hogy ne zavarják, ha Jön a kacagás Tündöklő szemit, álmatag éjeken.
Széltőrök mindent, ami bennem érték, hogy majd síromnál őnendezve várják a búcsúztató ének végső árját, Kik a koporsóm mégis Elkísérték ..
ERDÉLY MIKLÓS
— Halálozás. Httzelberger Li|os, a városi közkórháznak bosszú Időkön át volt gondnoka plr napi betegség után folyó hó 31-én hajnalban meghalt. Oak pár év előtt nyugdíjaztatta magát mint kórbázgond-nok 40 évi szolgálat után. Egész életében lelkiismeretes tisztvl&lö volt és a vele való érintkezéiben mindenki iránt kedves, szeretetreméltó. A mull évben a város vezetősége megbízta a városi róm. kath. temetői gondnoki állással, melyet teljes ambícióval töltött be. 65 évet élt, de korához képest eléggé fiatalnak és erősnek látszott; senki sem gondolt ilyen váratlanul bekövetkezett balá-lára, melynek kOzvellen oka különben a pár nap előtt kapott tüdőgyulladás volt. özvegye és két fia maradt, kik közül Httzelberger Alfréd az esztergomi m. klr. állampénztár adótiszt|e. Temetése ma délután 4 órakör lesz a temető balo tasházából. Ai elhunyibin Httzelberger Sándor ietenyei járásbiró nagybátyját gyászolja.
— Szenzációs J4ZZ-BAND a Korona kávéházban ma és minden este.
— Súlyos szerencsétlenség egy asztalosüzemben. Tegnap délelőtt 11 órakor súlyos szerencsétlenség történt Buday asztalosüzemében az Árpád-utca 3. szám alatt. Stróbl József 19 éves asztalossegéd a gyalugépen foglalatoskodott és eközben történt, alig egy pillanat alatt, hogy a gyalugép elkapta balkezét és egyik uj|áf leszakította, kettői pedig súlyosan megsértett. Mentők szállították súlyos sérülésével a kóiházba, ahol műtétet hajtottak végre rajta. Állapo\'a súlyos. A vizsgálat megindul, hogy a szerencsétlenségért terhel-e valakit felelősség. Az a valószínűség, hogy a balesetet a sérült vigyázatlansága idézle elő.
HALAI KÖZLÖNY
1908
Óriási érdeklődés nyilvánul meg a Rendőrdalárda mai estélye Iránt
A kanimi Rendőrdalárda ma eMe KI 9 órakor kezdCdö serlegavató \' hangversenye és táncmulatsága olyan nagy sikerűnek ig^tkeiiK, aminőre senki sem mert gondolni. Maga Kdlnay főtanáceos jelenlelte ki munkatársunk elölt, begy egy kis kedélye* rendőraltiszli mulatságot (ervei tek és most az előjelektől már látható, hogy az é deklődés olyan nsgy, ami a legnagyobb társadalmi eseményeket jellemzi. Mosl már valósággal gondot okoz az a kérdés, hogy a Polgári Egylet földszinti terme vájjon elégnek fog é bizonyulDl a közönség számára. Kfllön kiemelendő hegy minden Intézmény, társadalmi egyesület, a város, a hadsereg helybeli vezetőségei mind képviseltetik magukat a dales\'en.
Itt emliijQk meg, hogy a táncmulattághoz kél zenekar is szolgáltatja a zenét: még pedig a gyalogezred vonószenekara és egy kitönö cigánybanda. A földszinti teremnek az u!ca \'elöli része is a közönség rendelkezésre fog állani. Dj még, igy is zsúfolt lesz a kél terem, hogy tanuja legyen egyrészt Nagykanizsa derék rendőrei mulatságának, másrészt, hogy maga is jót mulasson egyet ezen a szOk eseményd farsangi sie-zonban. A műsor sok jót igér és ha letzáml\'Juk a drukkol, ami el fo.j* tölteni az először szereplő rendöiö-ket a szóló számokban, biztosan épen ugy megállj4k helyűket a podiumon, mint a terhes szolgálatuk örbelyelD.
— A Szanatórium Egyesület választmányának hölgyei fe.kéreinek, hogy a piknik elölt szükséges megbeszélések végett szerdán délu\'án 6 órakor értekezletre szíveskedjenek megjelenni a városházán. Ugyanekkor miheztartás végett a termé-szeibeni gyűjtés eredményről Is tájékoztatást kér az elnökség.
— Szenzációs JAZZ-BAND a Korona kávéházban ma és min den este.
— Előadás az 1848—49 ikl sza badságharcról. Keddin dJlután öt órai kezdettel a Városi Színházban érdekes e\'őadás volt az 1848-49 iki szabadságharcról, melyet szépizámu közönség előtt a kaniisai reformá\'us és evangélikus egyházközségek közös rendezésében tartottak meg. Vetített képekbtn mulatták be a legnagyobb magyar históriai tényt, melyhez köuy-nyen érthető és mindvégig emelkedett színvonalú magyarázatot Antal Q,ula pápai ref. teologus tartott. Az előadás lövedelme a pápai református teologla |avára megy.
— Az NTE futballszakosztályának holnapi táncteája a Cenlrál szuterén lében délután 6 órakor kezdődik Mint az eddigi mulatságokon, ugy előreláthatólag moit is nagyszámú közönség lesz, kiknek jó és kellemes szórakozásban lesz részük.
= Nem azonos. A lielybell siabó-mesterek szakosztálya nem azonos a Horváth-féle vendéglőben tartandó mulatságával.
- Kétezer aláírás az Állatvédő Egyesület taggyfljtö Ivein. F.b ruár ötödikén délután hat órakor tartja a nagykanizsai Á\'lfllvédő Egyesület alakuló közgyűlését. Eddig a beszolgáltatott taggyűj ő iveken mint egy kétezer aláirás van, amihez ha hozzá vetszük a még kint levő iveken levő aláírásokat és csak fele marad is tneg ta&ul az aláíróknak, akkor !s bátran megjósolhatjuk, hogy az Egyesü élnek lesz ezer tag|a. Ez pedig olyrn örvendetes dolog, ami jótékonyan fogja éreztelni hatását az állalvédelem terén. Sromba\'on délután egy szűkebb körű btzotlsJg Kálnay főtanácsosnál értekezletet tart és ezen megejtik a tisztikar, valamint a válaszmányi tagok jelölését, hogy a másnapi alakuló közgyűlés elé lehelten (erjeszteni a jelöléseket. Az egyesület tisztikarába feltétlenül benne lesznek mindazok, akik eddig a kanizsai állatvédelmi gondolatot ébrentartolták.
— Az Evangélikus Nőegyesület február 19 én rendezi meg szeretet-vendégségét, melynek kedves műsorára már folynak az előkészületek.
— Sakk hírek. „Nagykanizsa sakkbajnoka 1928 banu elmért folyó verteny bizottsági, hogy a döntőt meg lehessen kezdeni, a következő játszmák lejátszását határozta el legkésőbb február hó 5-lg b:zárólag : dr. Báron : Fonyó, Vezér : Kisfaludy, Vezér : Kosenberg Pál, Vezér : Saághy és Vértes : Vidos. Akik felé- j nél kevesebb:! já\'sjol\'ak és febiuár 5-ig nem tesznek eleget a verstny- i bizottság elöhbi határozatának, azo-knt végleg törlik a versenyzők közül és igy elesnek a vigaszdíjért való küzdelemtől is. A döntőbe kerölö láfékosok sorsolása febru\'r 5 én lesz, ezen a napon a verseny-bizottság , összes tagjai jelentenek meg A döntő három ellő helyezett|e értékes llsz, leletdl|a», azonkívül at első hrjyezett „Nagykanizsa sskkbs|noka 192fkbaij" cimet nyeri. A vigaszdíjat, az elő döntő copnrtok 4,5 és 6 ik helyezettjei közül, n vigaszdöntőben, egymás elleni egyszeri játék után, a? első helyezett kapja meg.
— A Polgári Egylet február 2-án 11 órakor tartja közgyűlését Az esti társasvPCiorára az egvlet helyiségében kitett iv<n lehet jelentkezni.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének február 2 iki teaestje az előjelekből ítélve sikeresnek Ígérkezik. Nagy az érdeklődés a 8 órakor kezdődő műsor iránt is, amely szavalatból, az öreg cserkészek man-dolin-zeneszámából és egy párot lelenetböl áll. Cigányzene, tánc záróráig. Teajegy 1 peDgő, melynek ellenében sört, virsliit vagy likőrt Is szolgálnak ki. (Kérjük az egyesületi tagokat, akik süteményt ajánlottak lel, hogy azt ma 3-6-lg tlüll Cili lakásán, Kazinciy-u\'d 2. emelet lobbra leadni szíveskedjenek)
= Világhírű Pekarek teák, a
legnemes-bb kávék és az összes fűszeráruk a legolcsóbb árban kaphatók Muszel és Frledenlhal füszer-űxletébcn.
— Pettyes bált r ndez a Leány
klub. A Szociális Missilóiársula! Lfár.yklubjo, amely rövid Idő alatt a kanizsai keresztény társadalom leányainak legjobbjait gyűjtötte magába, farsang szombatján, február 18-án pettyes bált rendez a Koronában. A batyu bál előkészületei nagyban folynak és szines, mozgalmas, hangulatos estét Ígérnek.
— Szenzációs JAZZ-BAND a Korona kávéházban ma és minden este.
— Iskolaépítés! államsegély. A kultuszminiszter a zalacsébi rk. el. iskola átalakilátára, illetőleg kibővítésére 6 ezer pengő államsegélyt engedélyeze t. Az épl kezést szeptember elsejére be kell fej»znl.
— Elsőrangú férfi munkaerő, perfekt gép- és gyorsíró, könyvelő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állást keres. Sives megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
— Cserkésznap Keszthelyen. Pünkösd két napján Zslának mintegy 350 cserkésze nagyszabású cser-késznapot tart Keszthelyen. Ez alkalommal a cserkészek bemutatják a t:árazfö\'di éi vizi cserkészélelet. A tereptzemlét rroit tartották meg, kimérték a megfelelő területet és megindították a halóságokkal az előzelet tárgyalásokat.
— Remlngton írógép képviselete és rakhra becserél írógépet, elad igen előnyös részletfizetésre eredeti gyári áron Írógépet. Szabó Antal fegyver és sporlüzlete.
I doboz ára 80 fillér,
kapható gyógyszertárakban és drogériákban. M
Mtkeí t Mtraiofctkii
• zaksierflen késilt ■•ndlovita Jóiaaf és Márton
Klrály-o. 44. UH T*M*a 171.
A február 1-én fizetendő házbér:
1917. nov. l\'28 febr. l-én fize-
1. alapbér tendő Qsszei lakbér
aranykor P f
1 — 84
2 1 69
3 2 54
4 3 39
5 4 23
6 5 08
7 5 93
8 6 78
9 7 62
10 8 47
20 16 94
30 26 40
40 33 88
50 41 34
60 50 93
70 59 28
80 67 71
90 76 17
100 84 68
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ OZLET
KÁLMÁN LEÓ NAGYKANIZSA
Idegen pénzekel (dollár, dinár stb.) legjobban vesz és elad. Megtakarított pénzeket biztosan és magas kamattal gyümölcsöztet. — Helyi részvényeket magas áron vásárol.
SPORTELET
Száznál több jelentkező van eddig ls, akik elkísérik a Kanizsát Szombathelyre
Holnap délutáni Kanlzaa FC-NTE trénlng-meooa
nincs
Nagykanlua, Január 31 | Csütörtökön délután két órai kez-. , drttel érdeke* trén\'n^mecset látszik 0 \' a Kinizsa FC az amatör NTE vei. Erén a mérkőzésen a vezetőség it rfsztvesz és eiután döntenek véglegesen arról, hogy a vasárnapi Sibuia elkeni küzdelemben milyen (elállításban indulnak a piros-fehérek. Az NTE vei való tréningmeccs különb: n kife|eié«re fogja ju\'altnl a csapat erejét és a szezonban a mostani kezdetkor várható esélyeket. Ez alkalommal áll fel először a csapatban Bakonyi éi Wllhelm is, akiknek játéka elé feszüli érdeklődéssel tekint minden sportember, mtrt a vezeltő-ség szerint majd az ö tudásuk fogja a csapat sikerét óriási részben elő mozdi\'ani. Az eddigi egy k»pura menő tréningek során egyesek szerint Bikonyi és WJhelm, utóbbi, mint half, i«en ló formát játszottak ki, ugyazin én Vezérről is ezt mondják, aki bravurossn védeti a — tréningen.
Cixk az a baj, hogy nálunk a tréningen mindig mindenki .nagyszerű" formát játszik ki, aztán a meccsen oda van minién forma és „vagy alusznak vagy nem hallják",
hogy a közönség mennyire megelégedve velük.
Egyébkén! ilt közöljük azt az öwendetej hírt, hogy a szombat helyi küzdelemhez már eddig száz jelentkező drukker fogja elkísérni a csapitól Jelentkezni azonban mindig leh:t Vasvári és Kauffer vezetőségi lagoknál. Az a hir, hogy nem lesz ötvenszázalékos utazási kedvezmény oda és vissza, roszlndula u koholmány, mert ez már elintézett dolog. Szombathelyre a csapatnak 14 embere megy, akik a szükséghez képest felváltva Játszanak ax első és második félidőben. Az első felállítás ha Stelnbach is szerepel ez lesz: Seemző — Bötaro, Joós — H jlu, Steinbach, Tamás — Héger, Wnhelm, Ember, Bakonyi, Farkas.
(A Kerékpár Egylet évi rendes közgyűlése ) A Nagykanizsai Kerékpár Egyesület folyó évi február 12 én, határozatképtelenség esetén pedig február 19-én rendes évi közgyűlést tart. A közgyűlés tárgysorozatán szerepel a tisztikar választása, titkári lelentés, pénztári kimutatás és esetleges indítványok, melyeket a közgyűlés elölt legalább négy nappal kell bejelenteni a titkárhoz.
iGaS február I.
iALAI KÖZLÜNV
lOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház mozgója. Md smdAn 7 ea 9 órakor, ctüionöitoii 3, 5, 7 és 9 Örskor .lié", Egy kisleány nagy karrierje 8 felvoniaban, Elinor Olyn regénye nyomán. Fösie ■ replök Clara Bc v é« Antonlo Mo-reuo. „E^y tengerész kalandjai szárazon «s vizén", burleszk 2 felvonásban. Qsumonl Hiradó.
Pénteken es\'e negyedik paran-csolat\', tanulságos történet 7 felvonásban. Főszereplő: Many Carr és Bell Bennet. „Butter kirándul Tigi-vel" és .Sok a kérő", burleszk két felvonásban.
=« 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismeri Sínger varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fö-ut 1.
Saxlehner A n;d r á s
Hunyadi János
természetes keserfiwize
a bélmüködést szabályozza, megszünteti a székrekedés kellemetlen kfivít-kezményelt és Idejekorán használva sok komoly bajt hárít el. iu
Kedvezményes utazás a tenyészállatkiállitásra
A kereskedelemügyi minisztérium az OMQE kérésére a március hó 21—26. napjiin tartandó tenyészállat-, termény- és gépkiállítás és vátár megtekiuiéaére felutazó közön ség részére 50°/o-os kedvezményt biztosított a M Kir. Allamvasutakon és az anntk kezelésében lévő helyi-érdeka vasutakon. Ugyanezt a kedvezményt megadta a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (Déli Vasúi), valamint a SieRcd-Cspn\\dl Egyesűit Vasutak és a Oyör Sopron Ebenfurti Vasút ii. A kedvezményes utsráira (ogosHó igazolvány kiállítását az OMQE tenyészállatklilti\'ásrf ndezö bizottságától (Budapest, IX , Köztelek u 8) kell kérni és a postaköltség és Igazolvány ára fejében Máv. igazo\'-ványokért darabonkint 1 pengőt, Déilvisull igazolványokért dirabon kint 2 pengőt pénzben. vagy postabélyegben beküldeni. Di beszerezhetők ezek az Igazolványok a tnezfl-gazdaiágl kamarák, gazdasági egyesületek, gazdakörök, szövetkezeti elnökségek stb. utján is.
A kedvezményes utazásra |ogosltó Igazolvány igénybevétele nincsen korlátozáshoz kötve, vagyis az OMOE tagjain kivüi minden, a tenyészállat-kiállítás és vásár megtekin ésére felutazó személy, valamin! annak cse-ládtag|al részére ii kiszolgáltatható.
A kereskedelemügyi minisztérium olyan tekintélyes számú kedvezményes utazásra jogosító igazolványt bocsátott a rendezőség rendelkeié sére, hogy előreláibatólag minden jogos kérelmet kielégíthet ; ha azonban ez a kontingens mégis kevésnek bizonyulna, az igazolványok kiszolgáltassa tekintetében a jelentkezés sorrendje lesz a mértékadó. Kéri a rendezőség, hogy az utazási kedvezményi Igénybe venni szán dékoxók ezlrányu óhajukat mielőbb btjelen\'sék, mert a késői igényiéi
munkatorlódást és késedelmes elln tézéat okoz.
Az Idei tenyétzállatklállitás, amely Ismét termény, vetőmag-, tejtermék-, glp- stb. kiállítással lesz kapcso latos, még a mull évinél is szélesebb keretűnek és sikeresebbnek ígérkezik. Különösen gazdag lesz az Alist kiállítás anyaga, mert már a beje lentési határidő lejária előtt olyan sok állatot jelenteitek be, hogy a rende\'kezésre álló Istállókban el sem lehet mind helyezni.
(—) Haszonállatok összeírása
és vizsgálata. Bödy Z illán alispán ez évre is elrendelte a gaidnági hssionál atok lavani összeirásAt és vizsgálatát. Ez a művelet a jövő hónapban kezdődik és végreh\'j .\'sál a községi elöljáróságok és a hatósági állalorvosok végzik.
YfXIII
A mai érléktözde bará\'s^gosabb volt, A piacot kedvezően befolyásolták a külföldi tőzsdékről érkező barátságosabb irányzat lelentések, ellenben nyomasztólag h ito\'.t a Nemzttl Pénzváltó Bsnk fizetésképlelensége. EnnekkOvetkez ében a forgalom mind végig szük kerelek kOzt mozgott s az árfolyamok csak I—2% árnyereségre tudtak Szert tenni. Nagyobb mértékben szihrdu\'t a B íuxit, Kőszén, Óla és Oummi.
Párti 10 42, London JÍ-321/i Nsirywk 519-75 Brtlsael 7135, Milano 37 51\'t Madrid 88-20, Amsterdam 200 60, Btilln 123 82 Wlsn 73 27, Sotla 3 741/1, Ptá*a 13 40. Vs.só 58-20, Budapest 90-87, Rslflád 9-l3»/i, B.kaia.t 319
érln-l®?/**"
VALU1 AK olt 17 81-27 96 h. 79-50-79-80 k. 16-89 16 97 Dán k. 152 75-153 35 Otaáf 10 00 1006 Dollár 569 00-371 CO frauds U 71 70 22 90 HoU. 330 05-231 05 Uo|r«l (A 10 « 40 Lat J4Í-3 5J
Lavn —•---•—
Lü« .10 30-30 50 Máik. 135 95-136 45 SchlU. 80 3.5-8070 Nocréfl 151 75 152 35 Svájcit. 109 90 110-40 S -M k IM 10 70 Peseta 9693-97 55
LiMVOAK AmiL 330 20 -230 90 Belgrád 10 04 10 07 Barlin 136 OV136 45 Buksiul 3 49 3 58 Br\'isi.sl 79-55-79 >-0 Kopenh.152 85 I3J 25 Osilo 151 85-152 25 Loodo* 27 81-27 89 MUano 30 72 30 32 Nlwyork571 OO 2 60 Párti 22 41-72 51 Piui 1091-1696 SioTu 4 11-4 14 Stockli 153 20 1Í3 60 Varsó 64 10 64 30 Wlto t»r43-80b» ZftiVh IG9 8b-lMil5 Msdrld 97 00-96-50
Bs*t rtiiav 77 kg os 31 30 31 40,
78 Vg-oi 31 t>0 31 (0 74 krf-ui 31 90 ,\'2 1Í 80 Kg-os 32 U5 -32 20, tgytb II l«-o« 31 15 ál 20, 78 ka-uS 31 40 31 6 ..
79 kg-os 31 63 31 85, 80 kg-os 3181-31 93, rou2875 -<9 00, takaró.ina27-00-27 50, sótárpa 30-00-31-00, ssb 27 60 -27 80, tengert 23 60 Í3 85 Buiakoipi 2I 35-J16Ö. repce 48(0-W)-00
Szerdán 7 és 9, csütörtökön 3, 5,7,9 órakor
Izé
Egy kisleány nagy karrierje 8 felvonásban Elinor Olyn regénye nyomán. Főszereplők: Clara Bow ós Antonio Moreno.
Egy tengerész kalandjai szárazon és vízen -
Burleszk 2 felvonásban.
Gaumont Hiradó
PilUa|t». 1M7, melyből eladatlanul vtstr -cuiadt 300 dsisb Elsőrendű 1 52-1 54, ucdatt 1-46-1-48 siedett kőaép I 40 -1-42, könnyű 1-32 -1 37, elsőrendű Oreg 1-44- 146 másodrendű 138—1 42, angol sflldó 1-36 -1 60, nslonna nagyban 166-1-70. iáit 1-92 — 1 94 lehuiotl has 1^6-2 03, •talonnál tflsertó* 180 I 88. Ax Irányul eiínV.
lilája: Délxalal lyeadi ét Lakta* Vállalat léaréaytársaaág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
inólIlBETÉSBK
Ai spróhlrdetések dija 10 sióig H fillér,
------ ----- tó dija S flíl. \'
Mg 80 Ililéi, _
további stó dl|a ■ KII. Steidán és pén
minden további uó dija S fitt. Vaaár- ti Ünnepnap 10 siótg 80 fillér, minden további SIÓ dl|a a KII. Sitidán is pia-leken 10 sióig BO fillér, minden további SIÓ dija a flíl. Clmsió s minden vastagabb bettlből álló sió két siónak siámlt-Uttk. Állási keresőknek 50Vo engedaáay, * hlrdatéal dl] al«ra IlmsaM.
Elsőrangú gyártmányú •xlvógéa loka-mobllok «s oaéplAaaahpényah eladók, Walaar gépgyár. 464
l\'-gy ónémet ebédlókredenc, egy KlkrOs koniulsutal, egy plüsidlvány, kUlónbOió spróságok aladéh Ksilnciy utca 45. u. alstt. — Bővebbel Zsplclál lodráiiUilet?-
bcn. ^79
Forgiimn útvonalon ló ksrbin levó hái elidó. Bővebbet Dr. Rapoch AUdár Ugyvíd Irodljábin Caengery-ut 7. délután
4 és 5 óra köiött. 429
Péaakaioaaisl bekabeteaéarc alndta Ssaaagbcn a legelőnyösebben és letgvw-sabban lolyóalttat Jtoaél Igoéo pína-kOlcaBnkOiveUtó liodá|s Nsgjkanliaán, Főst S. sa. alatt 1483
Blauhorn-féla alőnyomsla áttie-
lyeive Klipáii BOzsIhei, Kölcsey u. 15. 16
Foré és Fardaan slkaliésxtk, autó
lelsieitléil cikkek Pneumatlk — SUntó VUmoi és Táru cégnél, Deák-tér 2. 144
Komislatl Uj ebédlő- éi hálóiiobabutor müvéiil tiragáíiil elköltőiéi miatt eladó. Teleion 135 Clm s kladóbin 457
l^Ky egysiobás laké* mellékhelyiségekkel azonnal ellogljlhaló májul I ig Klntui-ulcs 51. Érdeklődni leliel Sugár ul 41. 440
Mélyen IciLállltott ánkon saját kéiilt-ménvU, találmányú fQrdAkéa, lotelkád, U ló kád, gyermekkád, jótállás mellett késien kapható Bakia bádogosnál és Unger és Tólh vaskereskedésben. 426
Eladó két Jókaiban levő Irakk Ollöny. Erdei srabónál, hristbet tér 14. u. -460
Egyszobás konyliti lakás kiadó, jóuet lóherceg-u. 9. 469
Viráahagyt-n egy hold siólóblrtok jütányoi arírt eladó líóvcbtiet a tulajdonosnál Herboy vincellérnél üáipárhegycn.
367
Elegánun butoroiott kUlőribejáratu ulcal iijba belvárosban aionnal klidó. — Clm a kiadói an. 478
Egy llu aaabótanoncnak lelvétetlk.
Ugyanitt ioutolt toll eladó. Clm a kiadóban. 471
TakarlténS, kl éri eg
léshei, felvételik Deutsch
a:
kicsit a 16-idognál CKn-
ery-ul 12. 1. em. Jelentkezni d. e. Il-tól
-472
Azonnal elfoglalható kél szoba, konyhás udvari lakéa a várói belterületén klsdó. Clm s kiadóban. -473
Jókarban levő kerékpárt megvételre keresek. Kaufmann Petőfi u. 8. -475
Utolsó alkalom olcsó cipő vételére
e héten, január 30-tól február 4-ig
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA CIPÖÜZLETÉBEN
a raktáron levő árukat a régi olcsó áron árusítjuk és egyes visszamaradt párakat
bámulatos olcsó áron eladjuk.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 február 1.
Kézimunkák! Anyagok! Kellékek! Fonalak!
legnagyobb választékban is legolcsóbb árakon.
Előnyonitatások
állandóan u] és modern mintákkal szakszerűen is olcsón készülnek
REINITZ BÉLANÉ
»«> kézlmunkallzletében
Deák-tér I. • Telelőn 852.
Üzleti könyvek
minden nagyságban Amerikai r«nd«ierfl uj
rovatolt pénztárhgnyveli
Forgalmi ariókönywek Számlarendezok Levélrendezftk Gyorsfűzők
Mindennemű irodafels/erelési cikkek nagy választékban
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán, Fő-ut.
Üzletáthelyezés.
Értesítem az igen tisztelt vevői-
cy üzletemet
Fóut 15 sr.ám alól február l-től
Íózsef főherceg ut 83. az. alá elyezem át.
Midőn nfgyrabecsült vevőközönség további szives támogatásU kélem, maradtam
kiváló tisztelettel wi Kreft József.
Mindenütt kérjünk
RŰ2SAK0LLÚ MULET 1
A MAGYAR PAMUTIPAR R. T.
.Lovas" védjegyII Doublela és .Holló" védjegyű Muleja, mely a piacon a vezető márka és a )cü fflldi silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden jobb csomaglonalkereskedónél kapható. mi
Mm vegyészeti ruhatiiztitA ü gözraülesíö telepe Kaposvár.
elfogad férfi ée női ruhákat
bármilyen minőségű ketméból.
Ujraátlestésre bórbutorokat. bőrkabátokat és végárul.
Ágylolltlsztllás huzallal együtt és enélkUI,
l\'Uggúnyök, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mlndenléle paplanok és szőrmék tisztítása, lertótlenltése és leslése
Gallér és kézelő mosás. Plleeéerozáe ée gouvréerozáe
s legelőnyösebb árban és Icgizebb kivitelben.
Bővebb lelvIUgosltást nyújt Nagykanlzia részére n gyujtótelep vezetője:
Kocsis lózselné Nagykanizsa,
Állami adóhivatal. Régi postaépület _
özv. Hitzelberger Lajosné sz. Hermunn Johanna ugy a
m»gí és gyermekei Egon és Alfréd, valamint az a.\'uliroü és az összes rokonság nevéhen fííjdalotnlól megiört szivvel tudatják, hogy forrón szereled fdejlhetcileu jó fdr|.>, éde-apa, testvér, nsgjb.\'csi és ro":on
Hitzelberger Lajos
ny. közkórházi gondnok
áldásos éleiének f>5-ik, boldog házasságának 30-ik évében folyó évi |anuár ho 3! én rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele ulán az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk hllll tetemét folyó évi február hó 1-én délután 4 órakor fog|uk a róm. kath. lemelő halottasházánál a róm. kalh. egyház szertartása szerint megáldatni és a helybeli róm. kath. temetőben örök nyugovóra helyeztetni.
Az elbunyt lelkiüdvééri larlandó engesztelő szenlmiseáldozat február hó 3-6n d lelőtt 9 órakor lesz a szenlf>\'rer.crendi plébániatemplomtan a Mindenhaiónak bemutalva.
Nígykanirsa, 1928. évi Január hó 31-ín.
Áldás éa béke hamvaira I — Nyugodjék békében I
Hitzelberger György, Karolina férj. Koronya Ferencné testvérei. Dr. Hitzelberger Sándor unokaöccse, Hermann János apósa és nagyszámú rokonság.
MEGHÍVÓ.
A helybeli szabómesterek csoportja
február l-én (ezerdán)
a Horváth léle vendéglőben Teleki ül 43
szépségversennyel, lérfl csúnyaság versennyel, szerpentin és conletti csatával egybekötött
nagjJ^ncmnl ajságo t
tart, melyre a nagyérdemű közönségei meghívja, ahol egy kellemes csal á d i estélyen mindenki kellemesen érezheti magát reggel 1 óráig. Kilűnő ételekről és italokról a vendéglős gondoskodik. Kezdete eete 8 órakor. Belépődíj személyenklnt 50 f. Szíves párllogáil kér
M\' a RendezSeág.
ltaán (iyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
varrógép
ré6 bevAlt jó minőségben
/(e r/res (> /ut:f cjifc/íefc/oÁ.
S INGER VARRÓGÉP
« ÍS Z. V C N^TÁRSAÍ ÁQ
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-ÜT I.
Eiedeli ném. tors/ági
főzelék és virág magvak
Gyűmölosfa carbolineum Gazdasági és virág műtrágyák Madáreleségek Ciáváiófczerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
u magkertskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
110 1 927. vlit. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi I.X t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1927. évi Pk. 6608 számú végzése következtében t)r Tamás János Ugy-ved által képviselt Dávldlkum Ifu-neveló-inlézet és valamennyi társai javára 1346 P. 54 fii), s jár. erejéig 1927 évi tebruár hó 5-én foganatosítod kielégítést végrehajtás utján le- és lelülloglall és 2950 Pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: széna, szalms, boros hordók stb. nyilvános árve réien eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1927-lk évi Pk. 6\'08. sz. végzése folytán 1346 I\' 51 MII. tőkekövetelés, ennek 1926. évi deo. hó 14 nap|ától járó I8<> 0 kamatai, >/«°\'o vállódlj és eddig Összesen 253 I\' 46 fillérben bíróilag már megállított költségek erejéig, a nelán fizetett ösixfg levonása melleit t\'acsán, számozatlan uj Jiázban leendő megtartására 1928. évf tebruár hó 4-lk napjának délelőtti 10 órája határidőül kllüzetik és \' ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinted Ingóságok az 1881 évi I.X. t c. 107. és 108. § al értelmében készpénzllzetés mellett a legtöbbet ígérőnek sztlkség esetén becsáron alul is el fognak ad-tnl.
Amennyiben az elárvereiendő Ingóságokat mátok Is le- és felülloglallatták és azokra kielégítési jogot nyertelf volna, ezen árvetés az 1881 évi LX t.-c 102. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kell .Nagykanizsán, 1928. évi január hó 15. napján.
Haán Gyula s. k.
418 klr. bir. végrehajtó.
Elegáns, uj szánkók! Homokfutó és fedeles kocsik!
(gyárilag javítóit
személy- és teherautók!
Azonnali Átvételre kaphatók:
BAZSÓ JÓZSEF
autókarosszéria és kocsigyárosnáI
Telefon 250 NAGYKANIZSA. Telefon 250
„Ford" és „Fordson" alkatrészek! Goodrich autógummik! Hóláncoki

Üzletmegnyitás!
MI020
Kltflnő házikoszt kifőzés 3 tál étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek.
Stives pírifogást kér
FURMEN IMRÉNÉ ii Kölcsey-utca 3.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkOnyvt hatóság.
9333 tk. 1927. szám.
Iratai kirfitim-kimat.
Muczer Lászlóné sztll. Plander Anna úgyis mint klsk. Muczer Mária f. s. t. gyámja végrehajtalónak Muczer László végrehajtást skenvedö ellen Indított végrehaj-tásl Ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtási árverést 80 P. tőkekövetelés és járulékai behajtása vésett a nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő, Nagykanizsa r. t. városhan fekvő s a nagykanizsai 9841 szt|kvben 13433 a. hrsz alatl foglalt Ingatlanra, szántó az Alsókukoilcás kertben 48\'J P. kikiáltási árban, a nagykanizsai 1033. sztjkvben 1309 a. 3. hrsz alatt togl II ingatlanból, szántó az Alsó-kukoricán kertben végrehajtást szenvedő nevén álló \'/« részére 80 P. kikiáltási árban, a homokkomáromi 308. sztjkvben 393. hrsz, az u.\'o. 309. sztjkvben 394. hrsz. a. foglalt Ingatlanokból szóló, présház a Nagy hegyen nyugati oldaldOIöben végrehajtást szenvedő nevén álló tele-tele részekre 250-250 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1928. évi február hó 22. napján délelőtt 10 órakor Homokkomá-rom községházánál ét délután 2 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyitégében (Igazságügyi palota, földszint 8. ajtó) fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kérharmadinál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/e-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át adni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t . c. 147., 150., 170. §§., 190«: XI.. t. c. 21. S.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Igérl ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908\\XLI. t c. 25. § )
Nagykanizsa, 1927. évi december hó 17. napján.
Horváth s. k.. A kiailmán>\'l,ilcléUI
kii. |bhó. Mlkó s. k.,
<&5 liwd.lótilit.

Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üiktvezető: Zalai Károly.)"
08. évfolyam, 27. szám
Nagykanizsa, 1928, február 2, csütörtök
Ara 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pö-ut 5. izim. Keazthetyi Hóklüadóhlvatal Kossuth l.ajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér
Hét évi fegyházra, 15 ezer pengő pénzbüntetésre és 500.000 pengő kártérítés fizetésére Ítélték Hatvani Lajos bárét
Ellopták a Hatvani-pör legfontosabb Iratait — A főtárgyalás! elnök tegnap tudta csak meg, hogy az akták eltűntek — JHatvanl Lajos elismerte bűnösségét, bocsánatot
kért a bíróság előtt
Budapest, február 1 A budapuli bünlelőtörvényszék Töreky-tanácsa ma keidte meg a halrtndbell nemzelgyalázással vádolt báró Hatvani Lijos ügyében a 16-tárgyaláil. ElnOk ismertette az ügyészség vádiratát, mely szerint Hatvani ellen az ügyészség kétrendbeli, a rendtörvénybe ütköző, magyar állam éi magyar nemzet megbecsülése ellent bűntett miatt emelt vádit. — Vádlott ugyanis az 1921-22-23. években a Bécsi Magyar Újság ban és a Jövő cima lapban olyan cikkeket irt, melyek alkalmasak arra, bogy a külföldi államokat Magyarország ellent ellenséges lépésekre rábírják, további, bogy a magyar nemzet bitelét kisebbítsék és csorbítsák. ElnOk ezután felolvasta az inkriminált cikkeket, majd megkérdezte a vádlottat, hogy ellsmeri-e bűnösségét? Hatvani La|os báró kl|e!entette, hogy
bűnösségét elismeri, beismerte továbbá, hogy súlyosan hibázott. Cikkeinek Írásánál azonban az a gondolat vezette, bogy a megszállott területek magyarságában ápolja a magyar irodalom szeretetet. A bíróiig előtt
bocsánatot kért azért, hogy a hozzá külföldre eljutod túlzott hírek hatása alatta nemzeti önéizetet és felelős tényezőket Önkénytelenül is megsértette Ezután részletesen fejtegette, hogy kommunistákkal semmiféle összeköttetést nem tartott fenn.
Elnök egymásután olvasta fel az ügyészség állal Inkriminált cikkeket, mire Hatvani kijelentette, hogy azokat bazaiias meggyőződésből irta.
Töreky elnök erre meglegyezte, hogy képtelenség teltenni azt, bogy vádlottal bazaiias érzések vezették.
Hatvani ezután előadta, hogy azokért a cikkekért, melyeket feldúlt idegállapotban irt, most itt áll a bíróság előtt, hogy a megsértett közvéleménynek elégtételt szolgáltasson.
ElnOk ezuán ismerlelte a „Jövő" cimü lap 1922. és 1923. évben megjelent "számainak főbb tartalmát,
A cikkek a Migyarorszá&oi uralkodó állapotokkal foglalkoznak és valamennyi a Horthy-uralom megszüntetéséi követeli. Hatvani kijelentette, hogy a most felolvasott cikkek közül egyiket aem ő irta. Védő semmiségi okot |elentett be. Töreky elnök ezután emelt hangon bejeit nlette, hogy
«z ügyre vonatkozó iratok eltűntek, valószínűleg ellopták őket. Az iratok közt voltak belügyminisztériumi, rendőrségi és külügyminisztérium! iratok, melyek a vádlottra nézve terhelő adatokat tartalmaztak. ElnOk ezután közölte, bogy ő az iratokat látta és tartalmukról feljegyzéseket Is tett, eltünésük csak tegnap Jutott tudomására, araikor ál akarta őket nézni.
Sztrache Ouiztáv főügyész kijelentette, hogy nagy megdöbbenéssel szerzett tudomást a detektívek, a belügyminisztérium közbiztonsági főosztályának nyomozóosztálya állal készített jelentések és a külügyminisztérium sajtóosztálya állal készített jelentés eltűnésiről. Az iratok eltünkével nem akar meggyanúsítani senkit, mert semmi bizonyíték és gyanuadal nem áll rendelkezésére. Kétl a legszigorúbb házlvlzs-gálat megindítását az Irányban, hogy hogyan tűnlek el az Iratok. Az iratok csak bűncselekmény utján tűnhettek el,
mert nem lehet véletlen következménye az, hogy éppen a legfontosabb bizonyítékoknak veszeti nyoma. A főügyész a továbbiakban ismertette az eltűnt iratok tartalmát és Indítványozta, hogy személyes jegyzetelt bizonyítékokként csatolj ik az ügy aktáihoz.
Medvtgy védő szintén becsatolta az elveszett iratokról felvett teljes hitelű másolatokat.
Strache üuszláv főügyésznek az eljárás kiegészítését célzó terjedelmes elölerjeszlése u\'án védő ellenezte, hogy a bíróság oly cikkekel ismerlesscn, melyekel nem Hatvani
t
irt és melyek személyével Dincsenek összefüggésben. Töreky elnök délután fél 3 órakor a tárgyalási be rtke>zletle.
A délutáni tárgyalás
fíudapest, február 1. (Éjszakai rádiójelenlés) A Hítvanl-per délutáni tárgyalásának megnyílása ulán Töreky fötárgyalási elnök konstatálta, hogy Strache Ousztáv főügyész jegyzetelnek tartalma megfelel az elveszett íratok tartalminak.
Elnök ezután huszperces zári tár-gyalást Is elrendelt, melyen három külügyminiszteri iratot olvastak fel. Ezután az elnök be|elentrtle, hogy befejezettnek nyilvánítja a bizonyítási el|árásl és felkéri dr. Strache Gusztáv főtlgyészt vádbeszédének elmondására.
A főügyész mindenekelőtt Ismertette az orizág-romboló oktobrizmust, majd az .emigránsok" szerepére tért át és hosszasan foglalkozott azzal a rága-lomhadjára\'tal, smlt elsősorban Bécsből folylattak Magyarország ellen, amiben végeredményül az voll a szándékú*, mini azt Hatvani inkriminált cikkeiből is megfud|uk, bogy az uralmat újra azok vegyék át. akik a sir szélére állították a nemzetei.
— Migyarország egy szeméidomb voll ezeknek az úgynevezett emigránsoknak a tolla alatt, amely megmérgezi a nyugati kuliura levegőjét és amely alkalmas arra, hogy a nemzetek kiközösítsék maguk közül.
Óriási szerepel játszottak az emigránsok akörül Is, hogy Nyu galmagyarorszögol elszokllsák_ tőlünk és ennek érdekében valóságos hadjáratot folytattak szeny-nyes sajtójukban. A baranyai köztársaság kikiáltása körfll is élénVen ismerhető fel az emigráció munkája. Hosszabban Időzött a főügyész az emigráció vezéralakjainak, mint Garaminak stb. szelepénél.
— Nem tudom, őszintének tartsam-e — folytatta a kir. főügyész — Hatvani megbánását, mert erre
bat év alatt bőségesen lett volna alkalma. Az a védekezése sem helytálló a vádlottnak, bogy üldözték, meit egy olyan kastélyban élt Ausztriában, mely valamikor az uralkodóház kastélya volt és ■ legnagyobb jólét vette körűi. Az sem lehet kétséges, bogy Hatvani nemcsak irt, de pénzzel is finanszírozta a Jövőt, mily azóta már a tObbi szennyujságokkai együtt a mullé lett.
Hatvani visszatéri ide, hogy mintául szolgáljon azoknak, kik kínt lesik, hogy ml lesz az ítélet. De nagyon fognak azok tévedni, ha azt hlizlk, hogy hazajöhetnek és büntetlenül marad minden. Mindenki hazajöhet, de mindenkinek vezekelnie kell azért, amit tett És igy kell vezekelnie Hílvinl Lajosnak Is. Síükiégei azonban, bogy a várhaló börtönbüntetésen kívül Hatvani anyagi kártérítést is fizessen, melyet egymillió pengőben kívánok a kincstár részére megítélni a bíróságtól.
Ezután Medvtgy Oibor dr. védő emelkedett szólásra és a főügyész egyes szavait próbálta megcáfolni.
Az utolsó szó jogán Hatvani tartott nagy öavédl beszédet, melyet elcsukló hangon Így végzett:
— Mint Qyulai Pál tanítványa és Ady barátja, csak azt kérem a törvényszék ő\', hogy a börtönön keresztül Jussak vissza az emberek közé,
ahol nagyon csendes magyar ember akarok lenni és csendben akarok élni.
Ezu\'án hosszasan tanácskozott a bíróság a védő és a főügyész kölcsönös rep\'lkál után. Ma|d
este 10 órakor bilálos csendben hirdette ki Töreky elnOk a törvényszék Ítéletét, mely szerint Hitvani Lijoi bárót
hét évi fegyházra, 15 ezer pengő pénzbüntetésre, 10 évi hivatalvesztésre itéil és kötelez1, hogy fizessen 500000 pengőt a kincstárnak anyagi
kártéritésképen. A vizsgálati fogsággal egy hónapot és tiz napot kitöltöttnek vett a bíróság.
Az Ítélet kihirdetése után következett a terjedelmes indokolás.
ZALAI KOZLÜNT
IBM február 2.
„Mégis ooak Keszthely a Balaton igazi fővárosa"
Halasztást szenved a keszthelyi vasat elsőrangusltása — A főispán minden befolyását latbaveti a balatoni érdekekért
Keszthely, lebruár I (Saját tudósítónktól) A Bilatonl Szövetség, ez a Bilaton érdekeli képvitelö ét védő egyet Ölel jinuár 31-én Ketzlhelycn, a várotháza nsgy-termében igazgató-válatztmányl ülést tartott, Az Oléa tzokallanul élénk ét látogatott volt. A Szövettég munká-j<ntk értékeléiét ét a tárgysoroza\'on szereplő kérdétek fontosságát ml aem bizonyl ja |obban, mint hogy az ülésen megjeleni G)ömörey Oyörgy fő-Itpán ét Bödy Zilián alispán is. Ketzlhelyröl az ülésen részt veit Retschl Imre városbíró vezelétével a kOzségi elöljáróság, dr. Huszár Pál főszolgabíró, Sztankovlcs János Igazgatóval az élén a Oizdstágl Akadémia tanári kar*, a Kereskedők Tár-aulatána*«épcs kuldöltsége, dr. Lo-vassy Sándor, a Bilalonl Muzeum Egyesület elnöke, Ste/alts Aladár apátplébános, dr. Mojzer György lg. főorvos, Rfgensperger János gaxd. főtanácsos és mások. A gyenesdlásl balatoni érdekeltséget Kárpálhy j i-nos igazgató, B ilslongyörök községet népet küldöttség képviselte JUng-tlng Zoltán plébános és Takács J4-stef jegyző vezetésével. A távolabbi vidéket R le Ind In Hugó, a Balatoni Hajózási R.-T. uj műszaki igazgatója, Oere József építészmérnök, révfülöpi fürdörgyletl elnök, Balázs Pü-löp igazgató (Siófok) és Eltner Jenő kincstári tanácsos (Sümeg) képviselték Az ülésen Malallnszky Ferenc szö vettégi alelnök, felsőházi Isg elnökölt ; az előadói lisztet Cséplő Ernő, a Balatoni SzOveltég agilis Igazgu-tója töltölte be.
Az igazgató választmányi ülétröl egész oldalakat lehetne teleírni. Akinek a szive valaha caak egyet ia dobbant a Msgyar Tengerért, nagy lelki gyönyörűséggel tzlvbalta magába az ülésből szinte II ugárzó nagy magyar azeretetet, amely határtalan érzéssel Ölelte fel szépséges Balatonunk miuden ügyes-bajos dolgát. A forró hangulatu gyűlés felelt ott libegett ugyan a ma guzsbakö-tOttségének ftjdalmis érzése ; ezen a fájdalmas érzésen azonban felülemelkedett a balatoni tenniakarás mérhetetlen erőket reprezentáló energiája. *
Már maga az elnOki megnyitó It a munka erejének diadalát hirdette a csüggedés és az akadályok felett. Malatlnszky Ferenc hirdette általa a maga, de mindannyiunk bitét a balatoni érdekek győzelmében. Az elnöki enunclációnak érdekes és Keszthelyre nézve örvend stes pooija volt annak a régi vádnak visszautosltása, mintha a Balatoni Szövetség csak egyes vidékek érdekelnek volna a védelmezője. Az elnök általános helyeslét közben kijelentette, hogy a Balatoni Szövetség Keszthelyért It dolgozik, mert mindig abban a felfogásban él, hogy
• Balaton Igazi fővárosa mégis csak Keszthely. A keszthelyi érdekek azonban nemcsak Ilyen ideális elvonalkoztatáaban kerüllek szóba, hanem konkrétumok formájáb; n is. Ez a rész már lehan-golóbb Keszthelyre nézve. Qyömörey Oyörgy főispán ugyanis az Ölés folyamán hosszabban nyilatkozott a
vármegyei és balatoni vatutpolitiká-tól. Ez alkalommal első kézből kaptuk a megmásíthatatlan hírt, hogy
a keszthelyi vasutvonalak etsörangusltása csak a Tapolca— Boba—Zalaegertzeg-I vonalak elaőrangusltása után
következik. A főispáni kijelentét eme része lehangolt bennünket; a mátodlk rétz újra reményt öntött belénk. A főispán ugyanis bejelentette, hogy ugy 6, mint a vármegye Jelenlevő alls-\'\' pánja minden befolyásukat érvényesíteni fogják a Balaton érdekében.
— Eddig még nem tettünk annyit, — úgymond a főispán — hogy eleget teltünk volna.
A vasúti kérdétek klmerihetetlen mélységeiből meri ett azután Malatlnszky Ferenc, Fáber Sándor akad. tanár t Erdős József, a Ketzlbelyi Kiretkedők Társulatának elnöke, akik rámutattak a leheletlen összekölte-tésre, a menetrend bibát östzeállltá-tára, a keazthelyvidéki Bilaton part vasúti érdekelnek temmlbevevétére. Gyömörey főispán megígérte, hogy
a bajok orvoslása végett eljár az illetékes kormányhatő-ságoknál és kilátásba helyezheti Keszthely és Hévíz részére a kOzvetlen összeköttetést s a jobb menetrendet.
Ugyanilyen értelemben felír a kormányhoz a Balatoni Szövetség is.
Az igazgató választmányi ülésen a fontot balatoni kérdétek bol tzlnet, hol elszomorító kaleidoszkópja jelent meg a résztvevők tzeme előtt.
Klelndln Hugó bajózátl igazgató a balatoni személyszállítás ét teher-áruforgalom kérdését ismertette. Előterjesztésének az lett az eredménye, hogy a Balatoni Szövetség feliratot intéz a kormányhoz
a balatoni klkOtők szaporítása és a balatoni hajópark növelése
érdekében. Takács József balaton-györöki jegyző a nyári kedvezményes kiránduló jegyek szélesebb körben való kitei jesztése érdekében emel szót.
Dr. Kukuljevics József akad. tanár a Keszthellyel szomszédos Cser szeg -lomajra nézve fett többrendbeli elő-Urjiszlétt.
Az általánoa balatoni érdekekre vonatkozó referátumokat Cséplő E\'nő terjesztette elő. Felemelte tiltakozó szavát a balatonparti bazalthegyek tönkretétele ellen; sürgette a Balaton mögOlt fekvő részeknek a parttal aulobuszok által való szoroaabb kapcsolatát ; bejelentette a balatoni közegészség ügyi tanács megalakítását; (ez a bizottság Z da—Somogy—Veszprém megyék fő- ét alitpánjaiból áll); követelte a balatoni borok védelmét, a SIÓ csatorna minél előbb való befejezését, uj térképezést a a balatoni
körtelefon megvalósításéi atb. «
Ez a vázlatot beszámoló csak kerete a keszthelyi igazgató-választmányi ülésnek; a keretet igaz érzések töltötték ki. Aki ax üléten balatoni érzéssel vett részt, annak tzive csordultig megtellett. Aki közömbös arccal Olt le a zöld asztal mellé, az lelkében átalakulva kelt fel onnét. Igy erősödőit meg Keszthelyen a balatoni emberek tábora. Igy lesz nagyobb szeretetünk a Balaton iráni.
Szerettük it a Balatont ét dolgozzunk érte eltő torban ml zalaiak, mert — mint Q/Omörey Q/örgy főispán a gyüléten megjegyezte — a Balatonból legnagyobb rész Zaláé!
A Balatoni SzOvetség műszaki bizottságának értekezlete.
Az Igazgató választmányi ülés után Keszthelyen a Balatoni Szövetség műszaki bizottsága tartott értekezletet. Az értekezleten dr. Lovassy Sándor ny. akad. Igazgató, gazd. föta-
rakód-
Irta; B. Baráti Rya
A rózsafák már másodszor tak meg rózsával.
Lent a csöndes, fülledt parkban, a most virágzó mirtusbokrok, kókadt virágfüzércikkcl ugy hatoltak az éjszaka sötét hátteréből, mint óriási menyasszonyi csokrok lezajlott lakodalmak után.
A csillagos mennybolt a Balatonnal, mint két összetapadó szem, egymásba merült... A mennybolt leszórta a lágyan remegő vizbe minden csillagát, habfodros felhőit, ott úsztak, ringatóztak a víztükrön, vagy itt-ott csoportokba verődtek, mint egy ezüstszörü bárányfalka a meseország selyem mezején.
Halk, szefclmes, izzó, nyáréji hangulat borzongott át minden kis faleve len s a nagy, szentimentális szerelmekről sugdolódzó rezgőnyárfákon.
Jolán, a Vezérbank kisasszonya, a pensió erkélyén süppedt bele ebbe a bűvös hangulatú éjszakába, a szabadsága második hetébe, melyet itt töltött a Balaton mellett
Filozófikus agyának finom szerkezetével csak az imént állapitolta meg önmagában, hogy ime: pár hetes pihenésiül valósággal szárnyakat kap az ember. Most is szinte érzi, hogy valami lágyan felkapja és viszi
viszi... messze... azon a csillagkárpitos horizonton is lul, kissé eltolódott álmok, vágyak felé. És ezek a különös lendülések döbbenetesen önállóak, lijtzardu! merészek, nyugtalanítók...
Különös — fűzte gondolatait — a hivatali robotos, mindig egy fonna napokban, ezek a gondolatok ella-pulnak, elülnek, mint a fáradt madarak alkonyatkor.
— Szép lehet szerelni I — csapott le rá ez a gondolat. Valakihez tartozni, lélekkel, testtel... párosan belesimulni egy ilyen illatos, forró él-szakába — gondolta szerelmes ellágyulással. ís egyszerre az apacs-bluz alatt a szive hangosan verni kezdett, mint egy bomlott óra, melynek szerkezetében váratlanul hiba esett.
— De kissé elszállt az idő... — vallotta be nagyon őszintén és nagyon rezignáltán önmagának.
Mert amig ő eljutott idáig... hogy ma egy biztos pozíció támasztja alá magányos éleiét, nem volt ez kisebb küzdelem, mint ha tiz ujjával sziklába vájta volna be magát; s addig elmentek mellette szép sorjában az orgonás tavaszok, mint a tovaúszó nyári felhők, melyek nem fordulnak vissza soha... s egy-egy elszálló tavasz mindig lopott el valamit ifjúsága bájából s az első borus őszi hangulat csüggedt sejtelmeket, apró
kétségbeeséseket hozott helyükbe s ilyenkor tisztán látta, hogy mint divatjamúlt, finom holmi, ott felejtődött az élet kirakatában.
— Pedig szép lehel szeretni... — fűzte makacsul, szinte refrénképen az előbbi gondolataihoz.
A park egyik sudár fenyője megmozdult. Rojtos lombjával mintha helyeslőleg bólintgatott volna. És ebben a pillanatban egy vadgalamb röppent el róla és vágyó bugással hívta, csalogatta párját, hogy szinte belezokogotl a hallgató éjszakába.
Ezt ugylátszik más is hasonló el-merüléssel figyelhette, mert egészen váratlanul az egyik villában egy energikus kéz szaladt végig a zongora billentyűjén és egy-két futam után egy meleg férfibariton énekelni kezdett:
.Minek luibékoltok, bugó vadgalambok? Szerelemre engem, minek tanítgattok ? Van íz én tzlvemben dal, szerelem, bánat, Több, mint a nagy érdi összei galambjának."
Jolán kisasszonynak szinte minden idegszálát végigboronálta ez a váratlanul felsiró férfivágyódás.
— Mindenki szeretni vágyik, aki társtalan... gondolta szentimentális átszellemültséggel. S élénk fantáziájával próbálgatta maga elé rajzolni az éneklő ismeretlen férfi arcát. Előrenyújtotta karcsú nyakát, ugy itta be az éneket mohón, epedön... Ugy érezte, hogy ő és az ismeretlen
férfi valami láthatatlan antennákon át megérzik, keresik egymást.
Aztán megijedt. Minden vére az arcába szökött, a nők hagyományos gyávasága fepte meg hirtelen és besurrant szobájába s csak ugy a sötétben hirtelen az ágyba bujt. Álom nem jölt a szemeire. Idegei feszültek voltak és várakozók... Ugy érezte, hogy egy kaland hősnője most, felkavart képzeletével ugy látta, hogy az ismeretlen férfi öt keresi lent az erkély körül. Imádkozni próbált. De az elszabadult fantáziáját képtelen volt az égiekhez odakoncentrálni, ahhoz túlságosan is a földön volt. Ideges csapongásával, mint egy pillangó, most a hivatali főnökhelyettes aranyevikkerjére szállt a képzelete, percekig azon himbálódzott s ismét egy uj felfedezést tett. Hogy azok a cvikker aiögül néha hosszan reátapadó, szürke szemek, amiket ő tartózkodóan visszapariroz, nem Is oly csúnyák. Melegek... biztatók...
— özvegy ember... társtalan az is... ki tudja? — S azaranyevikker felcsillant a sötétben és két komoly férfiszem hosszan meredt reá, beszédesen, várakozón!-.
Egyszerre valaki megzörgette az erkély ajtaját. Kérdezni akarja: Ki az ? — ejc képtelen hangot adni t mint a hipnotizált, büvöt erőnek engedelmeskedve fölkel s más hlányá-
1Ö28 február 2.
2ALA1 KÖXLO^í

náctos elnökölt Ez u uj balatoni műtiakl alakulat müködéiét a balatoni technikai kérdések egész területére kiterjeszti. A keszthelyi érte-kezieten Kell Deztő ét Svastks Oéza mérnökök világították meg a balatoni rendezési terveket és építéseket. Horn János szervezési felügyelő s Regens-perger Jinos gazdasági fMtnácsos a szervezéti vonatkozásokról mondtak el igen értékes dolgokat. A Műszaki Bizottság értekezlete elbatároz\'a, hogy az idén Junius I löl kezdve Keszthelyen és Balatonfüreden terv-kiállt-tdst rendez.
A gimnázium cserkészteája
A piarista gimnázium egész ifjúsága, a cserkészcsapat és a tanári kar nagy buzgalommal készül a hagyományos müioros teadélutánra, mely elfljclekből Ítélve vasárnap délután az Intézet tornatermében kiemelkedő sikerű lesz. A rendezőség a szülőket ét az ifjutág barátall sziveién meghívja a mu\'atságra, mely minden esztendőben a békeévek diákmulatságalra emlékeztető|sikerrel zajlott le. A cserkészlea müiora: Keszthelyi Indulót, N\'pJalegyvíleget játszik az intézet fúvószenekari. Három dalt, köztük dr. Kerkay József tanár szerzeményét adja elő az ifjúsági énekkar. Ádám klasszikus értékű „Ha én király volnék" clmü kompozícióját jálsza a gimnázium zenekara, mely után kövelkezlk egy nagyszerű vidámság Kiss Szerifintői: a Katedra kaki, melyben 16 jobbnál-jobb szerepet as iskola legügyesebb szavalói és műkedvelői játszanak. Érdekesség külön is a darabban, bogy két leány-szerepet szintén fiuk fognak játszani, ami egymagában is a legkomikusabb lesz. A teadélután Jövedelme a zenekar szükségleteire megy.
= Stnger gépselyem mindenféle ssinben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő-ut IV
ban fürdőköpenyét magára terítve, kilép az erkélyre. A hold épen most süt oda. Nagy, kibontott, szőke haja a holdfényben, mint aranyglória vonja be széptartásu fejét. Ugy áll az erkélyen, Rómeó szerelmes Júliája. A holdfényben egy aranyevikker csillanik meg s már látja is, hogy a főnökhelyettes macskaügyességgel kúszik fel az erkélytartó széles oszlopán. Még egy-két ügyes lendület, a íme, mint egy jelenés, ott állt előtte.
Jolán kisasszony boldog aléllság-
f;al ernyedt belé a nyugszékbe, a érfi pedig teleszórja mirtusvirágokkal.
—■ Jolánka, te kis turbékoló vadgalamb! Lásd ide csalt kedves bugásod- • • Mit tudod te azt, milyen üres az a hivatal nélküled... olyan mint egy kifosztott templom, melyből kilopták a madonnaképet. Hiányzik cipőcskéd halk, fürge kopogása... üde, fehér ruhácskád tiszta illata... azóta csak kereslek és lám-rádta-láltam.

Nagy, nagy zsibbadtságot érez. Kezével fáradtan nyul forró homloka felé, de nincs a mírtusvirág sehol... s most látja, hogy nem is a virágos trónján, u erkély nyugszékén pihen, haném «z ágyban. ErzI, hogy az ilma az öntudattal mint szakadozik
Százhúszezer pengőbe kerül a kanizsai strandfürdő
A Fürdőegyesület végrehajióblzottsága elkészült a tervekkel - A vá ros vagy magántőke segítségével fogják megkezdeni az építkezést
NafykanlxM, február t | A sirandfürdő-épilés pénzügyi lé-szének megoldása terén a Fürdőegyesület elsősorban a városra óhajt
támaszkodni. Eiért a napokban, az elöieles megbeszélések sikere ese\'én, együttes értekezletei lart a polgármesterrel az egyesület végrehajtó bizottsága, hogy tisztázza, lud-e és mennyiben lud a város i nyagilag segítségére lenni a tervek Kivitelében. Az Egyesület ugy szerelné, ha a váronsal kapcsolatban
Megint egy lépéssel előbbre julolt a nagykanizsai strandfürdőnek nehezen vajúdó Ugye. Az utolsó híradás óla eltelt idő természetesen nem mu\'t el téllenül. KenedI Imre, a végrehajtó-bizottságnak lelkes, sokat fáradó mérnök-tagja ezilatt elkészítette a strandfürdő pontos és részletes tervelt.
A tervek szerint épülne egy 50 méter hosszú, 30 méter izélés be-lon-bazin, körösköiül menetelesen. A medence kö.ül 200 b:ton- és fa-épltményü kabin sorakozik a tervek szerint. A fürdő központi épületében a jegypénztár, ruhatár és vendéglő nyerne elhelyezést Ezt az épü etet parkirozott sétány venné körűi.
Az építkezés teljes egészében 120.000 pengőbe kerülne.
A műszaki kérdések mindegyikét sikerült a helyre\'bez képest Irg megfelelőbben m-goldani. Igy biztosítva látszik a
vízellátás is, amihez elegendő lesz a Principális meder vize, esetleg egy rendelkezésre álló kut segítségével. Kenedl tervel a vizemelét, viz- váltás stb. kérdésekre ls Igen jó megoldásokat találtak.
A Nagykanizsai Fürdő Egyeiűlet végrehajtó bizottsága a városunk legkülönfélébb kulturális ét közügyeiben nemet önzetlenséggel igen sokat fáradozó dr. Szabó Zsigmond J\'ráil tiszti főorvosnak, mint elnökének lakásán értekezletet tartolt, a bemutatott tervezetet elfogadta ét elhatározta, hogy most már — konkrét tervek birtokában — hozzáfog az akció következő, nehezebb részéhez, a szükséges összeg biztosításához.
foszlányokká. Nem, nem akar a józan reggellel szembe nézni. Nem akar tudatosságra ébredni...
...Messze szállt, messze a gerle... ötlik agyába ez a bus ária, s érzi, hogy véglgciterázik lelke húrjain, hogy a könny is kicsordul tőle.
Kopogtatnak. A reggeli postát hozzák be, s közte egy nagyalakú puritán boriték a főnökhelyettes határozott írásával, melyben nagy Hiedelemmel és sok alázattal kéri a kis kollégát, hogy engedné meg, hogy itt a Balaton mellett meglátogathassa. A levél nagyon korrekt, nagyon komoly és nagyon merev. Pedig nem az álom szavai szerint íródtak azok, s mégis... a sorok közölt Jolán kisasszony benne érzi, sőt hallani véli a párját kereső vadgalamb csendes bugását. Ruganyos gyorsasággal lalpraugrik, s mint egy nagy csatát nyert királynő a palástot, ugy ölti magára fürdőkö-penyét, mig agyának finom szerkezetével már fogaimazgat egy nagyon korrekt hivó levelet, melynek soraiban ugy szeretné, hogy benne turbékoljon leányos lelkének minden melegsége... Nyilt, bátor tekintetlel kimosolyog az uj virradatba, s végigsimogatja szemével a harmattól csillogó mlrtusbokrokat...
tudná a kérdést megoldani, hogy a strandfürdő a város tolíjdonávé legyen. Ha pedig es a megoldás a város anyagi helyzetére való tekintettel nem kecsegtetne eredménnyel, ugy az egyesület kénytelen lesz
magántőke
bekapcsolásával a strandfürdői magánvállalkozásként létrehozni.
Ha az erőteljesen indult és igen jó kezekbe letett strandlűrdö-űgy ezeket az anyagi nehézségeket át luJJa hidalni, ugy az építkezés a legrövidebb Időn belül megkezdődik és a strandfürdő, mire a kánikula forrósága beáll, megnyitható lesz a kanizsai publikum üdülésére.
A 63 éves gazda féltékenységből felbujtotta leánya udvarlóját, hogy fisse le cselédlét
Az öreget már egyszer két évi börtönre Ítélték felbujtásért -Most felmentették\' és csak a támadót Ítélték el
Nagykanizsa, lebruár I Érdek s falusi dráma tárgyalását folytatta le tegnap délelőtt a nagy-kinizsii kir. törvényszéken Mutschen-bacber-büntelö tanácsa, melynek egyik vádlottja egy felbujtott földműves volt, másik pedig a 63 éve>, feleségére fülékeny grsJa.
Az eset a mult év november 7-én eife történt. Rövid előzménye az volt, hogy Z ohdr János a Zalaszentbalázshoz tartozó Pdtal-Küitös pusztai lakos, 63 éves földműves, már régebben
esztelenül féltékeny volt a nálánál csak egy évvel fiatalabb feleségére,
aki szerinte, Szabó István 32 éves gazdasági cselédjével megcsalja öt. Az őreg, aki egyébként is rosszin-dulalu ember, alattomos bosszul forralt Szabó ellen és ennek kivitelére Oelger János odavaló legényembert bujtotta fel. Oelger szerette Zsohár szép fiatal leányát, de az öreg csak akkorra ígérte oda leányát Qiigernek, hi az elteszi láb alól Szabót. A befolyásolható legény, nagy nehezen ráállt, hogy bosszút áll az állítólagos szerelőn és november 7-én lesbe állott Zsobár gaz dasági udvarán. Kezében vasvillát szorongatott, mellyel mikor a sötétben az istállóban levő lakására igyekezett Szabó, hatalmas lendülettel felé|e" sújtott. Szabó bár egész tőiét volt a támadást észrevette és védö-leg maga elé emelte balkezét, hogy a fejének szánt tulyos ülést felfogja, így az ütés teljes ereje kezét érte, úgyannyira, hogy a
karja eltörött. Szabó megismerte, támadója bargját és másnap feljelentést lett ellene a csendőrségen. Qeigtr vallomása során elárulta, hogy az öreg Ziobár bujtotta fel. Megmondta, hogy
a leány keze lett volna az ár, hí megszabadítja Siabótól, akit ki nem Alhatott. A bosszú tehát nem sikerült, de a faluai dráma szereplői a bíróság elé kerültek. A kihallgatott tanuk vallomása
alapján a bíróság csak Qtlger bűnösségét tudta kizárólagosan megállapítani, mert Zsobár tagadátával izemben nem volt bizonyíték, őt a bíróság
felmentette. Oeigert egy hénipi fogházra büntették. Metz Lajos kir. ügyészségi delnők a felmentét Illetve Oelger Ítéletének tulyoibitáta miatt fellebbezett, azonban az elitélt Oelger is.
Érdekes volt még a tárgyalát elején, mikor az elnök Zsobár naclo-náléját vette fel, hogy ml derült ki az öreg Zsohárról. Azonos azzal a Zsobár Jánossal, akit a kanlztii törvényszék egy Ízben már elitélt két évi börtönre, amit, Jogerőre emelkedvén, kl is töltött. Zsobár juniusban szabadult ki a Sopron kőhidai bőrtOnbóf. Néhány évvel ezelőtt, akkor még kiskorú fiát arra bujtotta tel, hogy az ő földjén, tehát tilos utpn átjárkáló ifj. Baksa János lábába löjjön. A fiu megtette az ap|a biztatására a merényletei, de az izerenciétlenü! ütőit kl, mert a golyó a fiatal legény lába helyett mellébe furódolt és pár óra alatt meghalt Baksa János.
Akkoriban ez az eset faluuerte nagy elkeieredést váltott ki Ziobár ellen és közei volt hozzá, bogy meg-lincselik.
Most ezután a lulyos bűncselekmény után batonióval állott ináét az öreg a bíróság előtt, de ezúttal nagyobb volt szerencséje.
Szabó Imre képviselő meghalt
Budapest, febéuár \\. (Éjszakai rádiójelentés) Szabó Imre szociáldemokrata országgyűlési képviselő, akit vakbélgyuiladással szállítottak a Ba-kay-klínikára, operációt hajtottak végre rajta, — ma délután fél öt órakor bosszú szenvedés után meghalt. A Népszavának volt felelős szerkets-tője ét igy tevékeny része voll a munkátmozgalmakban. — Egyszerű földmivet ctalád gyermeke volt.
HALAI K02L0NY
1928 február 2
Megállapították az V. zalai dalosverseny számait
Az Orttáfos Dalosszövetség kömü-I4m örömmel vette tndomáiil a nagykaalisal dalosversenyt
Az Országos Mjgy.a DjIosszö-velség szombaton és vasárnap tartotta meg Budapesten ezévl közgyűlését és az azt megclőz-3 választmányi ülést. Mindkél gyűlés: n a zalai d:losoka», a magyarországi dalosélet legerősebb vidéki falanx t, dr Tholway Z\'lgmond postafönök, a Zslavármegyii Dilossiövetiégnek nemes lelkesedéstől, minden magyar kultur-ügy szereletélöl áthatott elnöke képviselte.
A választmányi ülést a S\'.öveteég helyiségében, a közgyűlést a székesfőváros központi városházának tanácstermében tartották meg, Ger-lóczy Béla kormányfőtanícsos, ügy-vezető elnök és Frühwlrlh Mályás orssággyülési képviselő, alelnök el-nöklésével. A közgyűlés meleg ünneplésben részesítette dr. Slpőcz Jt-nö polgármestert, a S övelség elnöké*, hódoló táviratban üdvözölte Serédl Jusztin hercegprímást beiktatása alkalmából, majd kegyelettel em\'ékc-zett meg halottal közölt Kern Aurélról, a Szövetség volt ügyvezető elnökéről.
A köigyOlfe tárgysorozatán szereplő pontokból tudtuk meg, hogy a Szövetségnek 300 dalárdában 20 ezer dalos tagja van.
A tisztikarban történt változás a vidéai elnökök megválasztása volt kát esztendőre, Bunddcs Rezső (Kecskemét) és Borsy Jenő (Pécs) személyében.
A köveiken5 országos dalosverseny 1929 ben Debrecenben lesz junius végén vsgy julius elején.
A magyu dalosok erősen készülnek a folyó évi Julius 19-22-én tartandó, impozáns méretű bécsi német dalosünnepre.
A közgyűlés örömmel vette tudomásul dr. Tholway Ziígmond bejelentését az Idei zalai dalosverscnyre vonatkozólag.
*
A Ztlavármegyei Dalosszövetség vezetősége az V. zalai dalosverseny számait a kővetkezőkben á\'ispitotta meg
Műdal csoport. Liszt Fe.enc : A lelkesedés dala.
Dalegyveleg hiladotlabb dalárdák részére. Eredeti magyar népdal Horváth Károlytól.
Kezdik csoportja :
Mayyar dalegyveleg, Hoppé a) Sürü erdő, sölél erdő..., t>) Kip-kop..., c) Dalol az én picike kis galambom...
Vegyeskari műdal csoport: Lányi: Esik, esik, esik...
Vegyeskari népdal csoport: Ht elmegyek nem sokára... (n?pdal-egy-veleg Varga Józseftől)
A Zalavármegyel Dalosszövetség megkereste most a dalárdákat, hogy az összeállított számok alapján választásaikat mielőbb ejtsék meg és azt az elnökséghez bejelentsék.
HAPI HÍREK

HAPiMEND
Február 2, csütörtök
Római katolikus: Gyertyaszentelő Pro!. Kamiin. Izraelita: Seb. hó 11. Nap kel reggel 7 óra 27 perckor,
nyugszik délután 17 óra 01 perckor. *
A Polgári Egylet közgyűlése d e II órakor, társasvacsora este 8 órakor.
NTE futballszakosztály tinctíijs » Centrál soulerratn termében este 6-kor.
Ker. Jót. Nőegylet teája a Centrál lelsó termében ette 9 órakor.
Ker. Tisztviselőnők teiji a Polgári Egylet löldiiintl termében este H-kor.
IparostanoncIskoUi Énekkar mulatsága a Rűzgonyl-utcai tornateremben eite 8 órakor.
Klskanlzsal elemisták szlnielóadása a volt mozihelyiségben d. u. 4 órakor.
Városi Színház. .Izé*, Egy kisleány nagy karrierje 8 (elvonásban. ,Egv tengerész kalandjai szárazon és vízen\', Burleszk 2 (elvonásban. Gsumont Híradó
Február 3, péntek
Hómul katolikus: lializs vl. Prolesl. Balázs. Izraelita: Seb. hó 12. inp kel reggel 7 óra 26 perckor,
nyugszik délután 17 öra 03 perckor. •
Városi Színház. .A negyedik parancsolat", tanuls\'gos történei 7 (elvonásban. „liusler kirándul Tiglvef és .Sok a kéró", burleszk 2-2 (elvonásban.
— Az elmúlt vasárnap tartott licealis előadásról Írott tudósításunk kiegészítéseké n közöljük, hogy azon a nagykanizsai Vasutas Dalkör adla az énekszámokat Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével. A dalárda élvezetesen előadott kél számával meg érdemelten szép sikert aratott.
— A kamarai választások. A kereskedelmi és iparkamarai választásokat Zílamegye területén, értesülésünk szerint, csak márciusban tartják meg.
— Cserkészek és leventék földje a Balaton mentén. A kultuscml-ni zler 36 hold töldterOletet vásárol a Balaton mellett a cserkészek és leventék számára. A terület felhasználásínak részletelt az Országos Test nevelési\'Tanács dolgozza kl.
— A Tisztviselőnők mai teája műsoránál és sz Ígért kellemes szórakozásnál fogva is teljes sikerűnek Ígérkezik. A lea 8 órakor kezdődik « Po\'gírl Egylet földszinti termeiben. Az esi jövedelmét a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületinek olthon-alap-J.\'ra f .rdiiJAk.
— Az Iparostanonclskolal Énekkar mulatsága ma esle 8 órakor kezdődik a Rozgonyi ulcti tornateremben. A müioron két egy felvonásos bohózat szerepel, utána táncmulatság következik.
— Szenzációs JAZZ-BAND a Korona kávéházban ma és minden este.
— A klskanlzsal elemisták ma délután 4 órakor a volt mozlhelyl-ségben színielőadást tartanak.
— Ma délután pontosan 6 órakor kezdődik az NTE futballszakosztályának táucteája a Centrál b.u-terénjében. E mulatság, mely a jól sikerült farsangi szezon befejezése lesz, a sport és az egyesület barátainak nagy tömegét fogja megmozgatni, kik a nagyszámú fiatalsággal együtt bizonyára megtöltik a szépen feldiszilett helyiséget. A táncesten pizur díjazású női és fétfi tánc kcd-ver.c verseny is lesz. A zenét a már Ismert elsőrendű jazz-bánd szolgáltatja. Belépőjegy uzsonnával I pengő.
— Ma este a Koronában nagy disznótoros viotora farsangi fánkkal 1-20 P. Szíves pártfogást kér Kiss Ernő.
— Zalamegye vasúti vámbevétele 1927 ben 2 8 milliárd korona volt. A szabályrendelet megalkotásakor a megye vasúti vámokból 5 milliárd évi jövedelmet remélt.
— A II. szociális este. Szociális Miisziótársu\'alurik első, nagyszerű sikerű szociális estje ulán február 12-én déiután 6 órakor nniezi a másodikat a Misszióiházban. A műsort legközelebb közöljük.
— Elsőrangú férfi munkaerő, perfekt gép- és gyorsíró, könyvelő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állási keres. Smes megkeresések e lap kiadt hivatalába kéretnek.\'
Február 2-án, csütörtökön 3, 5, 7, 9 órakor
Izé
Hgy kisleány nagy karrierje 8 felvonásban Elinor Glyn regénye nyomán. Főszereplők: Clara Bow és Antonlo Moreao.
Egy tengerész kalandjai szárazon és vizén
Burleszk 2 felvonásban.
Gaumont Hiradó
Reuma
köszvény, csuz
lschlas, szaagatáa, szúrta elltin logjobuAn bovált a Nrl«fln«r-fAia
REPARATOR
Ara 1 pangó <0 fillér mloden patikában Uinortató (Uzotut bArklaok ailvowo kflld teljeaoo lngyan ^ főraktár:.
Krlagnar
Gyógyszertár, Budapest, VIII65. Catvln-lér (Baross-utca sarok.)
— A Rendőrdalárda serlegava-tójáról éjszakai anyagtorlódás miatt Ifpunk következő számábau fogunk beszámolni.
— Részegen botrányt okoztak. Gödér Pé:er 24 éves és Szmodlcs György 34 éves kiskanizsil napszámosok egyik szombaton alaposan felöntöttek a garatra. Részegségükben olyan bolrányt rendeztek az utcán, hogy a rendőibiró ma délelőtt ezért őket fejenként 20 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
— Szenzációs JAZZ-BAND a Korona kávéházban ma és minden este.
— Roth Bélát a kihágás! bíróság elitélte engedélynélkOli fegyvertartás miatt. Roth Béla 18 éves kereskedősegédet, akinek neve, mióta Klrschner Mór kereskedő ellen merényletet követett el, többször fordult elő e hasábokon, most azért ítélték el a kihágás! ügyosztályon, mert engedélynélkül revolvert tartott. Tíz napi elzárást és 80 pengő pénzbüntetést kapott. Ezt a revolvert hárman (irtották. Ugyanennyi büntetést kapott Kovács István 21 áv«s kereskedősegéd és Dávidovks József szatócs. Az ominózus revolvert ezenkívül el Is kobozták.
—- Ma este a Koronában nagy disMÓtorss vaosora farsangi fánkkal 1-20 P. Szíves pártfogás kér Kiss Ernő.
— Orvosi előadás a Stefániában. Dr. Wehárlh Dezső gyermekorvos vasárnap a nagykanizsai Stefánia Anya- és Csecsemővédóben orvosi élőidást tart az „Angolkoriéi*. Az érdekes és a gyermskgyígyásiat szempontjából nagy fontosságú előadás különös figyelmet érdemel az érdekeli anyák részétől.
Szórakozott
A siórakozotl professzor valamelyik üzletben felejtette esernyőjét. Minthogy négy Üzletben ls járt a nap folyamán, végigjárta mind a négyet. Háromban tagadó választ kap, végre a negyedikben átnyújtják az esernyőjét.
— Lássa kérem — fordul a.kereskedőhöz — maga az, egyetlen dirik ember. A másik három egyueitltn fogadott.
____ZALAI KOZL.ONT____
mmmmmmmmmwmmmm^—mmmmmmmm—maammmmmm
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ ÜZLET
KÁLMÁNLEÓ NAGYKANIZSA
Idegen pénzeket (dollár, dinár stb.) legjobban vesz és elad. Megtakarított pénzeket biztosan és niagas kamattal gyümölcsöztet. — Helyi részvényeket magas áron vásárol.
HQ8 február 2._
— Elitéltek egy csavargó álil- 1 tólagos ügynököt. A rendőrség kezére került minap egy idősebb uriformáju ember, aki nem tudt» magát kellőképen igazolni. Megállapítás i.yert, hogy Ebentpanger Sándor 62 éves elzüllött ügynökkel azonos, aki többizben átlépte a jugoszláv batárt nllevél nélkül. R:ndes foglalkozással nem bir, lakása nincs, igy
a rendöiblró közveszélyes munka-kerülés és engedélynélkflll határátlépés miatt két hónapi elzárásra és 60 pengő pénsbOntatásre Ítélte a bolygó hollandit, aki fellebbezett
— Fiatal bognársegéd jóravaló józan liu, hidiarva, elhelyezkedést kér a mesterektől. Érdeklődéseket és szíves megkereséseket Zalaujlak községbe Varga József tanítóhoz.
— Összeütközött két teherautó. Egy sertásrakománnyil telt teherautó, amely Sümeg felé hal»d<, ösz-szetttkötöit a Weltner tojáskereskedő cég tcharautójával, amely az előbbit meg akarta elözal. A sertésszállító autó, amely a lánoiházal Steiner kereskedő cég tulajdona, megsérült, négy sertés a lábát törte.
= Ma este a Koronában nagy disxn6toros vacsora farsangi fánkkal 1-20 P. Szives pártfogást kér Kiss Ernő.
— Műkedvelő előadás Oelsén. A gelse: ifjúság január 28-án ét 29-én jól sikerült mOkedvelö elő adást tartott a róm. kath. iskolában. A színre került két darab: „Csejtei Erzsi kézfogója" és .Nem jut az eszébe" megérdemelt sikert aratott. Az Ogyes szereplők közül különösen kitűntek játékukkal O/őre Teréz, Lukács Ernő át Balogh Oéza. Simon Jancsika szép és megható irredenta szavalatával könnyeket csalt a sze mekbe. A jól tikerült előadás mind a két Ízben telt báz előtt folyt le. A tiszta jövedelmet a gelsei leventék felruházására fordítják. A rende zésért őszinte elismerés illeti meg Vajay József gelsei káplánt, ki fá-radtságot nem kiméivé, nagy buzgalommal hozta ötiza és rendezte a jól sikerüli jótékonycélu előadást.
— Szenzációs JAZZ-BAND a Korona kávétlázban ma és minden este.
Scbwarcz Dezső harisnyái « legjobbak.
A február 1-én fizetendő házbér:
1917. no*. 1 28 ftbr. 1-én fize-
1. alapbéi tendő ouzes lakbér
aranykor P 1
t — 84
2 1 69
3 2 54
4 3 39
5 4 23
6 5 08
7 5 93
a 6 78
9 7 62
10 8 47
20 16 94
30 25 40
40 33 88
50 41 34
60 50 93
70 59 28
80 67 71
90 76 17
100 84 68
— Káromkodtak, hamis nevet mondtak be a rendőrnek. Dobri PJ1 21 íves ihároei földműves nyilvános helyen durva káromkodásba kezdett, majd az öt Igazoltató rendőrnek előbb hamlt nevet mondott be és magát Horváth Jánosnak nevezte, öt napi elzárásra és 65 pengő pénzbüntetésre Ítélték. — Sárt József ugyanctak ihíroti 34 évet földműves részeg állapotban botrányod viselkedett az u\'cán, amire ráfizetett, meit ö is öt napi lezárást és 30 pengő pénzbüntetést kapott.
HzvcitiM ti fMfernlizttóet
mkiurllti kíiilt ■ andlovita Józaaf éa Márton
Klrálj u. 45. 2JU T.IHon tll.
— A világháború pályadíjat nyert képel. A magyar katonni eré nyek fenntartása ég ápolási céljából az Oraiágos Magyar ilidimuzeuni Egyesület (Budapest, Andrássy-ut 20) a nagy híboru p4lyadl|*l nyert ieg-fzebb felvételeiből, diizes albumdobozba helyezve, képsorozatot Állított össze és megbízottat ut|án a terjesztést vármegyénk területén is megkezdette. Aki e képeket átnézi, annak lelki szemei előtt elvonulnia Önmaguknak, vagy hozzátartozóinak a Hazáért hozott rendkívüli áldozatai ét mindenkor büszkén mutathat rá a megörökítő gyönyörű felvételekre. A müvétzi kivitelű album-doboz minden lakát vagy könyvtár díszéül szolgál, az abban elhelyezett képek faliditzűl egyenként ti kiemelhetők. A világháborúban résztvetteknek ezen müvet különösen is érdekesté teszi a Józref kir. herceg őfensége alá-irátávtl ellátott és az album tula| donosának nevére szóló Emléklap Klvánttos, hogy ezen képek minél szélesebb körben találjanak otthonra, mert Igy hirdethetik a magyar nem zet Orökólelü, fényét dictfíégét.
■OZQÓSZINHiZAK
VArosI Színház mozgója. Ma 3, 5, 7 ts 9 órakor „Izé", Egy kisleány nagy karrierje 8 felvonásban, Elinor Olyn regénye nyomán. Főste replők Clsra Bow és Anlonio Mo-reno. .Egy tengeréiz kalandjai szárazan és vizén", burleszk 2 felvonásban. Oiunont Hiradó.
Pénteken es\'e „A negyedik paran-caolat", tanulságos történet 7 felvonásban. Pószerepló: Marry Cirr és Bell Bennel. „Busler kirándul Tigi-vei" és „Sok a kérO", burleszk kél felvonásban.
= Hugó Viktor összes regényelnek és elbeszéléseinek uj
kiadása. Cbristtnsen és T<lrsa (Outenbere könyvkiadMIIalat Bud»-p;st IV. VJci utca 17) a miuden oldalról hoziá intézett kéréseknek engedve elhatározta, hogy Dumis és Dickens regényei, valamint Brehw „Tierleben" elmü vlléghirü müvének soroza\'os kiadása meilell, mint 4. sorozatot, Hugó Viktor Oiszes regényeit és elbeszéléseit is ocsó és mindamellett disz. s kiadásban és irodalmi színvonalon tartott ford.-láthan, amely Schöptlln, Karinth", Szini Oyula éa a leg|obb m-gyar fordítók munkáját dicséri, képei pedig Prihoda István müvísietéröl tanúskodnak, juttatja el a magyu ol vasóközönség kezébe. A Outenberg cég ezzel a vállalkozásával is, eredeti célkitűzéséhez kipest a klasz-szikus írók remekmű >eit akarja könnyen hozzáférhetővé tenni a magyar közönség számára, amely eddigi kiadmányait ti oly példátlan pártlogásban részes! ette. Aki a mai lapokban megjelent hlrdetéstszélvényt kivágja és a fentebbi cimre, a kiadóhivatalnak beküldi, annak a hirdetésben lel Untetett feltételek mellett, ezeket a mA/ek\'.t is ingyen kü (tik meg.
__5_
! öyengélkedés Idején, kűlönöBen ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes „Feienc József" keseiü-vlc gyors és fí|dalmsllan ürülést, kielégítő emész ést és kellő étvágyai hoz léite. Hirea nőorvosök a legnagyobb magasztalig hangjtn írnak a valódi Ferenc lózsef vízről, mert cz a kritikus korban is hosszabb Uön át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnS eredménye változnék. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben.
I*) Eredeti perzsa
szőnyegek I Halpakian Testvérek cég
Kon8tant;n)poly —„ állandó bizományi lerakata
özv.Dr. Orosz Hüklósné
Rátz Ilona kézimunka Üzletiben Kulncty-ulca 2.
Meglepően olcsó árakl SzftayagMtvés, javítás, íz, tisztítás, mosás.
Szövömunkáanök felvételnek.
SPORTÉLET
Három concours-t és két kisgazda lóversenyt rendez
ti tdin d Somogy—Zalai Lovassport éa I.AtenyeutA Egyesület
Keszthely, február 1 (Salát tudósítónktól) A Somogy— Zilai Lóteny\'hztő és Lovassport Egyesület január 31-én Keszthelyen tartotta eiévi rendes közgyűlését. A közgyűlésen Boér Sándor ny. ezredes elnököt!; a tárgysorozat eiö-cd<!>j* Schmidl Frigyes ezredes, ügyv. Igazgató volt. A közgyűlés a nzokásos jelentések és előteijeszté-sek letárgyalása u\'.án elhatározta, bogy az idén három concours t rendez : Nagykanizsán, Kaposváron, Keszthelyen S amennyiben a siófoki galopp-pálya nem készül el időben, akkor olt is coacours-t (esz. Az Egyesület ezenkivül tervbe vett kit kisgazda lóversenyt Is: Z tlaegersze-g*n ét Tabon. A concourtok juniut végén és juliut elején lesznek egy-egy heti időközökben. A vezetőségben az uj választás nem hozott változás. Ellenben választott a közgyűlés két tiszteletbeli tagott: vitéz Horváth Oyula ezredeit, volt ntgy-kaniztai eiredparancmokot és Zrínyi Ferenc huszárőrnagyot, a keszthelyi hutzlrtzázad volt parancinokát, |e-lenlega| hon /édelmi miniszter szárnysegédét. A gyűlés kivételesen nagyon népes volt, jelen voltak azon többek közöli: Malallnszky Ferenc felsőházi tag, OyömOrey Oyörgy fő-ispAn, Bódy Zoltán slispln, Sztan-kovlcs Jánot gazd. akad. Igazgató, Hertelendy József földbHokos, lajtai Kovács Barna földiirlokos, Ter-styanszky Qéza földbirtokos, VMesy Károly fVdblrtokot, Relschl Imre városbíró, Náray Andor gazd. akad. tanár, Földes Oéza, Moys Elemér ny. ezredes, Forster László ny. ezredes, RévhegyI Iván, Huszár Pál főszolgabió és a helyőrség tisztikara.
(Kanizsa FC) vezetősége felkéri mindazokat, kik a vasárnapi szombathelyi mérkőzésre elutazni óhajtanak, hogy a Kollarilt-üíletben szándékukat mielőbb Jelentsék be, bogy kellő számú kedvezményes jegytől
f;ondoskodni tudjon. Ügy a már elentkezettek, mint akik mott jelentkeznek a kedvezménvet jegy bélyegköltségére 60 fillért fizessenek, mert csak azokat veheti a vezelőség figyelembe, kik ezen lefizetést máj most eszközük. OJa és vitszaulazát költsége bélyegilletékkel együtt P 4 40.
Városi Szinház Mozgója
Február 3-án, pénteken 7 és 9 órakor
Tanulságos történet 7 felvonásban. Főszereplők: Marry Carr és Bell Bennet.
Buster kirándul Tigivel
Burleszk 2 felvonásban. -■-
Sok a kérő
Burleszk 2 felvonásban.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 február\'!
KÖZGAZDASÁG
Versenytermelés a mezőgazdaságban
Irta: Móser Ernő m. kir. kormányfőtanácsos, orsz. képviselő
sági termelésünk világpiaci viszonylatban is minden tekintetben versenyképes lesz. Én erősen is hiszem, hogy a versenytermelési akció egy év leforgása után nem fog meg-
Országszcrte élénk izgalmat kelteti Mayer János föidmivelésügyi miniszternek az a felhívása, hogy „termeljünk ólcsóbban és jobbat." Nagyon érthető is az a megmozdulás, mert hiszen a háború után elhangzott az a felhívás, „termeljünk többet," a gyakorlatban nem tudott kellőképen érvényre jutni. A magyar gazdák nagy igyekezettel láttak hozzá, hogy a többtermelést a gyakorlatban is megvalósíthassák, de sajnos, igyekezetük igen sokszor meddő volt. Útjában állott a megvalósulásnak különösen az a körülmény, hogy a termelés túlságosan megdrágult s a gazdák anyagi ereje a folytonos drágulással nem tudott lépést tartani.
Most tehát a föidmivelésügyi kormány olt fogja kezdeni a dolgot, hogy az olcsóbb és a minőség javítására irányuló termelést bizonyos állami támogatással teszi lehetővé, főleg a gazdatársadalom ama rétegénél, amelynél sem a múltban nem volt, sem pedig a jelenben nincs meg a megfelelő anyagi erő, gazdasági befektetésekre.
Azok elölt, akik mezőgazdasági kérdésekkel behatóan foglalkoznak, nem volt titok az, hogy a kisgazdaságok termésátlagai jóval alacsonyabbak, mini a nagy és középbirtokosoké. Ezen a bajon kellett hát legelőször is segíteni. Mert hiszen a mezőgazdasági termelés folyton fokozódó világversenyében nemcsak a nagy és középbirtok vesz részt, de az ujabb időben, mióta a földbirtokreform Magyarországon oly nagy mértékben megváltoztatta a birtok-megoszlás régi arányait, a kis- és törpegazdaságoknak épen olyan nagy szerepük van a mezőgazdasági termelésben, mint a nagy- és középbirtokuknak. Szükség van tehát arra, hogy a termelés arányait egyöntetűvé tegyUk. Minden fajta birtokon és országszerte állandósítsuk.
Mármost, ami a kérdésnek azt a részét illeti, hogy vájjon a tervbe vett állami támogatás elég lesz-e mindama nagy célok eléréséhez, amiket a föidmivelésügyi miniszter ur maga elé ttlzötl, — egész határozottsággal ki kell jelentenem, hogy. a magyar szántóföldnek a tervezettnél jóval nagyobb támogatásra van szüksége, ha a céll tényleg el akarjuk érni. A föidmivelésügyi kormány rendelkezésére álló összegek, nézetem szerint, talán arra elegendők lesznek, hogy teljes erővel meginduljon a termelési verseny, de épen ama körülménynél fogva, hogy az egyik helyen elért kedvező eredmények más helyeken is felköltik a nemes vetélkedést, igy ha a törpe- és jfisbirto-kosságon komolyan akarunk segíteni, akkor Mayer János miniszternek egyelőre egy év leforgására tervezeti akcióját állundósitanl kell. Folytatni kell tovább azt a kővetkező években is egész addig, mig a mezőgazda-
nem
szűnni, hanem ellenkezőleg, még nagyobb erővel fog folytatódni. Ugy
f;ondolom, ha a gazdaközönség is álni fogja, hogy az a termelési verseny tisztán az ő anyagi, erkölcsi érdekeit szolgálja, akkora gazdatársadalom is megmozdul s az akció-
nak szolgálatába Állítja, a gazdatársadalom szervezett erejét. Ez a szervezett erő nemcsak befelé tud érvényesülni és sikereket termelni, hanem kifelé, dc főleg felefelé is és én azt hiszem, ha minden illetékes tényező látni fogja, hógy egy kis anyagi támogatással mennyire lehet fokozni a gazdaközönség teherbíró képességél, nem akad az országban senki, aki megtagadná a gazdaközönség szélesebb rétegeitől azt az anyagi támogatást, amelyet eddig tisztán föidmivelésügyi miniszterünknek a mezőgazdasági termelés. életszükségletei iránt tanusitolt jóakarata és elismert gyakorlati érzéke küzdött ki.
■ilyenek a kilátások az 1928-ik borgazdasági évre ?
A .Zilai Közlönj* részére irta: dr. Baross Endre, a magyar Szőlősgazdák Országos Egyesüietéue* igazgatója
beállani, mert egyáltalában nem áll
A magyar szőlő- és borgazdaság az utolsó években sokkal nagyobb megpróbáltatásokon ment át, semhogy az idei uj termelési évad küszöbén néhány sorban meggondolás tárgyává kellene tenni azokat a lehetőségeket és körülményeket, amelyek ebben az esztendőben a magyar szőlő- és borgazdaságra várnak.
Ami a termelést részt illeti, kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy e tekintetben a magyar szőlősgazda-osztály erején felül áldoz. A töke gyűjtés a mezőgazdasági osztály számára Magyarországon mindig lehetetlen volt és kétszeresen leheletlen a mai viszonyok között a szőlőgazdaságban és igy az utóbbi évek rossz termései és értékesítést vlszo nyal, mindenesetre éreztetik hatásukat a termelés terén is. Mindennek dacára meg kell állapítanunk azt, hogy nincs foglalkozási ág és termelési tér, ahol nagyobb szeretet és gondosság volna bebizonyilottan látható, mint a szőlőgazdaságban. Ugy a védekezési anyagok, mint a trágya és a karó beszerzés (erén halaim.,s fejlődés mutatkozott már az 1927. év kezdetén, amihez hasonlói az idén talán nem fogunk tapasztalni, de aránylagosan a mult év szomorít eredmépye után megint meg kell állapítanunk azt, hogy a magyar szőlőgazdaság az ország egyik legintenzívebb gazdasági ága. Ami a többtermclés problémáját illcli, szerencsére ez a hangoztatott és divatos jelszó kezd kimenni a divatból és, ha többet termelni minden szőlősgazdának egyetlen célja, mégis ma már a minőségnek a kérdése is kezd előtérbe kerülni. A szólótelepi lések nagyon kis térre szorítkoznak. És miként a statisztikai hivatal megállapította a tavalyi szőlőterület kétezer holddal csökkent, ami azt jelenti, hogy bizonyos területek ma már szőlővel beültetetted nem fizetődnek ki, a leromlott szőlőket ma ujjá alakítani nem lehet és ezeket sokkal gazdaságosabb más termelési ágak rendelkezésére bocsátani. Ez a tény szomorú képet fest a szőlőgazdaságról, de erős a hitünk abban, hogy rövidesen változás fog
az, hogy a magyar csonka területen túlságosan sok volna a szőlő. A termelés szempontjából tehát az idei esztendőt nem nézhetjük teljesen sötét szemüvegen keresztül és ha a .téli fagykárok az ország nagy terü-j létén valóban nagy károkat is okozlak, ez még nem fogja azt jelenteni, hogy a 4 5 millió hektoliteres termések ideje egy időre elmúlt és a normális termések ideje következelt be.
Ami az értékesítés problémáját illeti, e tekintetben leszögeztük már netn egyszer azt a szomorú lényt, hogy kivitelre nem számíthatunk oly árak melleit, mely árak a termelőnek polgárt hasznát biztosítani tudnák. A belföldi elhelyezés pedig részben a fogyasztási és egyéb adók, valamint az értékesítési engedélyek megszerzése körüli adminisztratív nehézségek folytán szinte a lehetetlenséggel határos. A helyes gazdaságpolitika ma csak az lehet, hogy a borok belföldi elhelyezését köny-nyitsük, már csak azért is, mert a nagytérfogalu bornak az értékesítése a fennálló nehézségek folytán kétszeres a sokkal kisebb térfogattal biró pálinkafélékkel szemben. A belföldi elhelyezési tehát egész mai rendszerében át kell formálni és az italmérési törvényt is oly mértékben kell könnyíteni, hogy a bornak elhelyezése ne tortura legyen, hanem olyan foglalkozás, amely egy magyar terménynek, nemzeti kincsünknek, a magyar bornak elhelyezését könnyen biztosítja.
A borfogyasztási adónak az eltörlése, illetőleg radikális csökkentése továbbra is elengedhetetlen feltétele a magyar szőlő- és borgazdaság megmentésének és erről a borérdekeltség lemondani soha sem fog.
- MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó szőnyegfélék kaphatók Hlrsch és Szegő gyári lerakatában.
— Turulütők éSj labdák, vivó-szerek, házi tornák, cserkész-felsze-relések lego\'csóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
Én is csak „Dr. Oetker"-féle sütőport használok!
A 177 receptet tartalmaid könyvet kívánatra Ingyen éa bérmentvt kQldl dr. A. Oetker, Budapest, VIII. ktt^ Contl utca 35. ailm.
BÁDIÓjIÜSOl
Február 2 (csütörtök)
Budapest 9 II. 10 Zenésmlse i belvárosi plébánia templomból. 11-30 Idóleüés. Utáni Manchen Mariska hangv. 3 30 Széplaky Margit Ili. F. 4 Az Orsi. Oazd. Szakokta-tásl Tanács meiőgazd. előadássorozata 4.45 Időjárás. 5 Orosz zcr.ekarl hangv. 8.30 Székelyné Solymos Bea F. 7 30 E. a Stu-dlóból. .EzltitlakodalomV Vlgláték 3 lel*. 9 45 Időjelzés, sportesemények. Utána cigányzene.
Béco, Orác II (3 4.15 Hangv. Berlin, Stettin II Q. 8.J0 Hangv. 10 30
Tánc Z.
Bern, Baiel 1 O. 4 éa 5 Hangv. 8 Kamara Z. 10.10 Hangv.
Frankfurt, tasset 1.30 Hangv. 3.30 Oy 4 30 Operett Z. 7 Csajkovaxky-hangv.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. II O. 12.30 Hangv. 2.05 Népnerü Z. 5 Hangv. 6 nZ. 8 Hangv. 11 30 Jb. Langenberg, Köln, Aachen, MQnatar
11 O. 1.05 Orgonahangv. 6 és 8.15 Hangv. Utána tánc Z.
London, Daventry 11.13 Istentisztelet.
12 Daventry-kvartett. 1 Hangv. 4 Istentisztelet. 6.15 Oy. 8.15 Modern francia zongoraművek. 8.45 Hangv. 1015 nZ. 1130 Tánc Z.
Milánó 5.05 Hanev. 5.50 Oy. 9 Donizetti : .A szerelem írja" c. 3 felv. "P^ljj
Rádló-PArlzs 11.30 Ttaperces Hugó VÍcí rultaV c. müveiből. Utána Hangv:
Hangv. 930 Részi. Hugó Vidor „Nyomo-
Prága 12.05 Hangv. 4.50 nZ. 7.15 Tánc Z. 8.10 Régi időkből, hangv. 8.30 Színházi E.
Róma 4.50 Oy. 5 30 Tánc Z. MO Dlno Rulll: .11 Signore sneza Pace" c. 3 felv. operettjének közvetítése.
Február 3 (péntek)
Budapest 9.30 ét 12 H. 1 Időjárás. 4 Oallal-Uaibler Sándor dr F_ 4.45 Időjelzés. 5 Cigányzene. 6 15 Sport E. 7 Előadás a Stúdióból. .Aesopus\' Vígjáték 5 felv. 10 H Utána másfélórás kőnnytl Z.
Bécs, Orác II és 4.15 Hangv. 5 20 Oy. hangv. 8.30 Schiller: .Demetrlus\' c. drámát töredéke.
Berlin, Stettin 11 O. 3.30 A. 5 Hangv. 8.10 Meseopera. 10.30 Tánc Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. II O. 205 nZ. 4.15 Kerlngók. 4 15 (Hannover) Egzotikus dalok. 4.15 (Klel) balok és duettek hárfaklsérettel. 6 Hangr. 655 Meyerbeer: .Az alrtkal nő" c. 5 fel*.
perá|a. 11 30 Tánc Z. Prága IIO. 12 Hangv. 4.10 O. 4,30 Hangv. 7 Rlmski-Korsakow: .Sadko* c. 3 felv. operája. 10 30 nZ.
Róma 4 50 Oy. 5.30 Tánc Z. 8 45 Hangv.
Utolsó alkalom olcsó cipő vételére
e héten, január 30-tól február4-ig
miltényi Sándor és fia cipőüzletében
a raktáron levő árukat a régi olcsó áron árusítjuk és egyes visszamaradt párakat «•__bámulatos olcsó áron eladjuk.
1928. februir 2.
ZALAI KÖZLÖNY
SZERKESZTŐIflZEHETKK APIó HIRDETÉSEI
M. P. (Kecskemét). Ha valakit nős ember Kiére Ilyen baleset ér, az sem lapunk hasábjain, tem a nyilvánosság egyéb foru-maln orvoslási ne keressen. A kanizsai llszllorvosok tudják a kötelességüket, teljesítik Is. Hogy ön családos ember létére i kötelességeit kevésbbé komolyan veszi, ti az ön lelkiismeretére tartozik.
L. J. (Qelse). Verseit átolvassuk. A tudó-litás megjelenik.
V. J. Találmányát zavaros leírásából nem (udjuk kihámozni Nem is reánk tartozik 11, hinem szakértőkre Mutassa be talán ix Ipartestületben.
Hűséges olvasó. A kérdést letárgyaltuk, ujat ön sent mond soraiban.
— NŐI kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 uám alatt.
— Lapunk Budapeslen állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhál zdban VIII, Baross-tér 10.
Tfllll
A mai értéktőzsdéi az irányzat barátságosabb volt. A forgalom vontatottan és valamivel magasibb árfolyamokkal indult. A tőzsdeidő későbbi folyamán ax árjavulás folytatódott. Zárlat előtt azonban realizációs eladások miatt kis:bb gyengülés állolt be, minek következtében az áralakulás egyenlőtlenné vált. Qyen-gébben téndáltak a vaspapirok, mig a plic többi értékei árnyereséggel zártak. Emiilétre mélló árnyereséget cuk a favorizált értékek, KöszéD, Ofa érlek el. A forgalom mindvégig szak keretek közt mozgott.
Mrti »4IVl, London 18 32, NawiorV SI980 Binswl 72371/a, IWlaoo rSI\'/i Madrid 88\'38V», ánutardaa 309 5), Berlin 1M84 WUn 19 32 l/s, JoBa 3 75. Ptága 1540, Vazt* W-20, Badapait »0-87 \'i, ■aifiád 9\' 131/*, 120
átrlzt-Je^rséü
VALUTÁK Attail 37 81-27 96 B«iia k. 79-50-79 80 0 «u k. 16-89-16 97 Wak. 182 75-143\'15 UUár 10-00-10-06 Dollit 869 10-57110 rnadatz 3275 2295 HoiL ?3tí"05-23105 io«i 40
Uá t 48-3 53
Un 30 30-30-50 Márka 136 00-136 53 SdHlL 80 85 80 70 Norrá« 15175 152 35 Srijdl.11000 110 <0 ■>«d k. B3 20 IS3 80 Pestül 97 00-97 60
UfcVUAK Amit. 230 20-r090 Belgrád IOC4-I0 07 Bulla 116 10 I36Í0 B akartat 3 49 3 53 Brttsaaei 79 &.V79rO Kopanh.162 85 153 2S Osjio 151 85 152 iS London 27\'8<-27 89 Milano 20 22 30 32 NtMorkSíl-ÍO 2 60
Párll Prá
Stockh Varsó WUn
Zftrkt-
Madrld
22 41-22 61
lb 91-16 96 411-414
153 20-153 61 64 lü 64 30 80 43 *0-b8 IC9 8 i -110 15 97 00- 96-50
Baaa ttaxav. 77 kg-os 31 30 31 4\\
ff k«-o. 31 60 - 31-80 19 kg-o. 31 90 12 10. 80 kg-o. 32 05 -32-20, e*y»b 7 kjf-oa 3115 31 30. 78 k*-oa 31 40 31 6>, 70 kg-os 31 65 31 85, 80 kg-o« 31 8J -31.95 roaa28 75 -i9 00, Ukarra.árpa 27 00-mo, sör árpa 30-00-31-00, ub 27 50 37-70, tengeri 33 60 ?3 85 Biuakorp. 21 35-31 60, repce 48 00-50 00.
rdbajtás 1847, melyből eladatlanul vissu-aaradl 300 darab. Elsőrendű 152 -154 ued.lt 146—148, szedett közép 140 |"43, könnyű 1-33-1-37, elsőrendű öreg \'•44-I-46, másodrendű i-38-143, sngol rtldő 1-3Í— I 60, szalonna nagyban 166-l\'JO, salr 1-92-1 94, lehuiotí h« IW 2 08, ualonnás félsertés I 80 -1 88. Aj tránysat élénk.
UU)a: BélsalaJ lysaái ét Lnklaá* Tálklat Réméaytármág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Áa apróhirdetések dija 10 sióig 90 fillér, minden további szó dija 5 tilt. Vssár- és ünnepnap 10 szóig 80 flIUr, minden további szó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija B flll. Clmsjó s minden vastagabb bftüból álló sió két uónak számit-
—---- ~ 1----- • »MV D«v MUI1IH sumi
tatlk. Állást keresőknek 50<Vo engedmény. A hlrot.téal dli .16— üxaland*.
Egyaxobéa, konyháa u\'cal IjWí llzenötödlkére kiadó Szemere-utca 12. 485
Egy ónémet ebédlőkrcdenc, egy tüirös konzulasztal, egy plUsiülvány, különböző apróságok aladék Kazinczy utca 45. sz alatt. — Bővebbet Zaplelál lodrászüzleté-
______________ _ 479
Magyar-német levelező, mérlegképes könyvelő ajánlkozik. Clm a kiadóban. .500
űalethelylaég pinoével kiadó.
hrdeklódl lehet Neu és Klein cégnél Naj kanlzsa.
Elegánsan butoroaott kulönbejiratu utcai szi.ba belvárosban azonnal kiadó. — Clm a kiadótan. 478
%
Héaak, 6, J, 4 éa 3 azobás magánházak május hóban bekollö/helők, ezenkívül löbb nagyobb és kisebb bérháaak, emalataa ós Qzlatháaak, vendéglök, nagyobb és kisebb birtokok jutányos árban eladók. Bővebbet Dukáiz Miksa Nagykanizsán, Rákóczl u. 29. sz. 491
Komplati uj ebédlő- éa hálószobabutor művészi faragással elköltözés miatt eladó. Teleion 135 Clm a kiadóban. 457
Forgalmat útvonalon jó krrban levő Iliz eladó. Bővebbet Dr. Rapoch Aladár ügyvéd Irodájában Caengery ul 7. délután 4 és 5 óra között. 429
I-ky egyszobás lakáa mellékhelyiségekkel azonnal elloglalhaló május I ig Klnlzsl-utca 51. Érdeklődni lehel Sugái-ut 41. 440
Blauhorn-féla elSnyomda áthelyezve Kárpáli llöulliez, Kölcsey u. 15. 16
Pénakaioadsst bekcbeleaéara mlndan V szegben a legelónyöeebben é* laffjot-ubban lolyóalttat Aoaél Igaáo pénz-lölcaönközvetltó Uodája NagykanUsán, Pő at 3. u alatt 1483
Egyszobás konyhás Iskáa kiadó. József
fóherceg-u. 9. 449
Eladó a szentgyörgyvári hegyen misfél hold szőlő épülettel, a felsővásár állási dll-lóben másfél Inld szánló, Attila ulca 37. számú léi ház beköltözhető, gazdasági épülettel és kerttel. Bővebbel Pelífl-ut 92. 484
Kitűnő háalkoaat kapható Özv. Neumann Mórnénál, Király-utca 49. sz. 489
Egy magénhái kerttel együtt kisdó, azonnal beköltözhető József főherceg ut 100.
-490
Mindenütt kérjünk
RŰZSAHOLLÚ HIHETI ARATfYHOLLÚ D0UBLET1
A MAQYAR PAMUTIPAR R. T.
.Lovas* védjegyű Doubleja és .Holló-védjegyű Muleja, mely a piacon a vezető márka éa a kü földi silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden jobb csomagfonalkereskedőnél kapható. tot
INGYEN
s
HUGÓ VIKTOR
összes regényei és elbeszélései, illusztrált kiadásban.
A bel- és külföldi remekírók magyar kiadásai sorozatának legújabb müveként rövidesen megjelenik Hugó Viktor Hsszes regényei és elbeszéléseinek nagy kiadása leljrs fordításban, gyönyörűen illusztrálva.
Elhatároztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét
INGYEN
tehit
ad|uk, igy küldik, ingyen kaphatják
e lapnak az\'.n olvasói, skik az alanti szelvényt 10 napon belül a lent feltüntetett cimre a kiadásunkban meg|elenó
HUGÓ VIKTOR MÜVEIT
teljes 24 kötetben körű belül 4000 -5000 o\'dal terjedelemben. Könyvkiadóvíllalatunk szerkesrtő-, biráló-és forditóbizottságánik névsora a következő : Dalia Mihály, Bánóczl László dr., Cslllay Kálmán, Hndiődi Béla dr., Forró Pál dr, Fülöp 7. dgmond dr, Outi Erzsi, Havas András Károly, Karinthy Emília, Karinthy Frigyes, Kelen Ferenc dr., [Andor Tivadar, Margittal Szanlsztóné, Németh Andor, Dobosi Pécsi Mária, l\'orzsolt Kálmán, PünkOstl Andor, Sebts\'tyén Károly dr., Somlyó Zoltán, Schöp/lln Aladár. Sziklai lános dr., Szint Gyula, Szirmai József né, Sztrokay Kálmán, Telekes Béla, Várkonyl Titusz, Vécsey Leó, Zoltán Vilmos.
E kiadásunk iHuatrátióit Prihoda István, cimlaptervezetét pedig Végh Gusztáv iparmű/ész és festőművész uruk készítették.
A franciak legnagyobb költője, egyullal a legvarázslatosabb elbeszélők közé tartozik. Romantikus cselekménvü tör\'énetei feledhetetlen hatással voltak Jóktlra, aki mesterének vallotta Hugó Viktort. — A Notre Dime toronyöre, a Nyomorúnak roppant flgurasorozala a világirodalom örök értékei közi tartozik. A világ mii den nyelvén olvassák Hugó Viktort s az emberek milliói gyönyörködnek ma is halhatatlan alkotásaiban. Hugó Vik\'or összes regényei és elbeszélései szép nyomásban, kiUlnó forditisban jelennek meg és csnk a hirdetés és csomagolás költségeiért kérünk kölelenkéht 2b fillérriyl megtérítést. — A szétküldés négykötetes sorozatonként a tényleges portóköltség megtérítése ellenében történik, avsgy portó-mentesen vehető át kiadóhivatalunkban, abban a sorrendben, ahogy a megrendelések beérkeznek. Kiadásunk a következő müveket foglalja-magában :
A nyomorultak 8 kötet, A párisi Notre Danié 3 kötet, A nevető ember 3 kötet, A tenger munkásai 3 kötet, 1793 2 kötet, Izlandi Han 3 kötet. Bug. Jargal, - Egy halálraítélt utolsó napja, Ciaude Gueaux.
Mindennemű pénzküldemény egyelőre mellőzendő.
Jelen ajánlatunk csak azokra a szelvényekre vonatkozik, amelyek 10 napon belül beküldelnek:
CHRISTENSEN ÉS TÁRSA
GUTENBERG
könyvkiadóvállalat fiókja
Budapeat, IV., Váol-ii. 17.
S Z E LV É N Y
Alulírott Hugó Viktor öBszes regényeit és elbeszé\'.éseil illusztrált kitdásban a fenti fellételek szerint Ingyen kiván|a.
Átvételi elismerést és szállítási értesítést kérUnk. 19.
Név:
Lakhely (utca):
Külföldi tfuieW i: Illető állam njtMn köiUndók.
Posta:
t-\'tlltlltnai jól otvtlható lUUáil kífünk.
ZALAI KOZI ONY
1928 febroár 2.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbjrálainknak és ismerőseinknek, kik felejthelet len jó lér|em, illetve élesatyrnk
Hitzelberger Lajos
(emelésén való megjelenésükkel és jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyliileni síivisek voltak, ezúton mondunk bálás köszönetet.
özv. Hitzelberger Lajosné éa gyermekei.
Magyarország legelőkelőbb és lei<-tőkeerőseb\') autókereskedelmi vállalata megfelelő szakismerettel biró solvens
képviselőket
helyi ügynököket
keres.
Ajánlatok üzletkor pinlos me?|"-lölésével „Autóképviselet"
jeligével Rudolf Mosse hlrde\'ő-írodába, Budapest, IV., Váci u. 18. küldendő.
4M
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerihai rendszerű uj
rowstolt pénztárkönyvek
Forgalmi adókőnyvek Számlarendezok Levélrendtszök Gyorsfűzők
Mindennemű irodafelszerelési cikkek nagy választékban
Fiscbel Fülöp Fial
könyvkereskedésében Nagykanizsán, Ffi-ut.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
var
Alulírottak fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk, hogy szeretett jó édesanyánk, testvérünk és nagyanyánk
özv. Kellermann Lipótné
■zUl. Steiner Fáni
munkás életének 82-lk évében f. évi jannár 31-én elhunyt.
Drága halottunkat f. évi február hó 2-án délután 3 órakor fogjuk az izr. temető halottasházából utolsó útjára kísérni.
Nagykarmsa, 1928. évi február hó 1.
Kalmár Bení, Juliska térj. Fiaohl Adolfné, Halán térj. Farkas Istvánná, Papica félj. Sárkány Mórná gyermekei. Stelner Jóxaat fivére. Kalmár Benőné menye. Flachl Adolf, Farkas lal>án, Sárkány Már vejei. Kalmár látván, Farkaa Aurái, Llly, Zoltán, Sárkány György és Pál unokái.
Stalnar Jöasafná, Sav, KAvasi Árminná sógornői és nagyszámú rokonság


Van szerencsém a n. é url vevókozön"\' \'ség tudomásra hozni, hogy az ország\' eláll Háal- Kézimunkaipar cégt.:
FEHÉR JÓZSEF
IJudapest, Lskü-ut 6. sz. Klnhld-palota. félemelet
nagykanizsai és zalamegyel képvlse-Istát átvettem.
Kérem a n. é. közönség szivei párt togását. Dusán (elszereti kollekciómat vélelkényszer nélkül, személyesen leizek bátor bemutatni.
Kiváló tisztelettel
HARANGOZÓ LAJOS
Cjh <Xw_
Jóaaaf löherceg-ut SS.
__
2
Budapestre utazik?)
BOOo engedményt kap
mini eien lap clófWetfl|« ul<ti atoba.Altiakból, I0"|| engedményt kap
0lc»A fttermt árainkból. (KlIOnó hiil konyha.) S pengőt megtakarít
autótalt kölliífet. mert Kyil(Jtí átjöhet p*ic alatt a pályaudvartól
Otthon érzi magétIII
|ól lulf.n nobilnkban. ClaótcDilQ kliiol^ilii, ailfoiuan r.atáót |elleg, saját érdeke,
eien elónyök lolytin. Ilpgy okvetlen ni\'unk tent Millión W,
GRAND HOTEL
Park Nagyszilloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10. sz.
a Keleti pályaudvai árkeiéli oldalival elemben.
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN /ír t/f riu/i / f/t ii/< //(\'/r/c/.
SINGER VA R Ft Ó C» É P « ÍS z V G N VTÁR5A fi ÁG
FlOKOZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Main Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
50/1928. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blr\'óságt végrehajtó az 1881 évi LX. l.-c. 102. §-a érteiméhen ezennel közhírré teszt, hogy a nagykanizsai klr. járás bíróságnak 1928. évi Pk 7301 számú végzése következtében Dr. Hcck Drzső csőit-tömeggondnok jnvíia vl>. Tompek KAioly csődugyébrn a csfldleltíiban felveti 1—64. I. a. Unt levó összesen 957 1\'engó 38 lltl követelései nyilvános írverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járás bíróság 1928 Ik évi Pk. 7301 számú végzése folytán Nagykanizsán, Dr. Brck Dezső Irodájtban leendő tneglailisáia 1928. évi február hó 5-lk n n p J á n u k délelőtti II órája hatAildólll kltUzrtlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak BKg. hogy nz érinteti Ingóságok az 1881. évi LX. l.-c. 107. és 108 §-al értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsárott alul Is cl lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő lugóságn kat mások Is le- és felUlloglallalták ás azokra kielégítési |ogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. éllel-ntében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 1928. évi január hó 30. napjín.
Haán Gyula s. k.
(kl klr. blr. végrehajtó.
A gyümölcsfák kezelése
rügyfakadás előtt kötelezöleg elrendeltetett.
„EID A"
gyümölcsfa carbolineumot
valamint fgyéb „Chlnoln" gyártmányú növényvédelmi szereket
nár most s/erezze be: Ország József magkereskedés! nen Nagykanizsa, Erzséb\'-t-\'ér 10. Telefon 130
Kerli mag árjegyzék és növényvédelmi szerek haszn álati ulasitása érdeklődőknek Ingyen rendelkezésére áll.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönkint tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtötelep: Kocsis Józsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
nag)kanizsal fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehelő leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
érdeklődni lehet a fenti címnél.
1660/1928. SZ.
Árverési hirdetmény.
Király-utca 40. számú házban, a Jancsecz Imre által bérelt üzlethelyiséget folyó évi február hó 3-tól kezdódőleg a v. gazdasági hivatalban február 3-án délelőtt 9 órakor tartandó nyilvános árverésen bérbeadjuk.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. évi január hó 30 án.
«,, Polgármester.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
üyir: Issyadi-a. 1). íytjttttkr luimj-i I
Víllal mindennemű ruhafestést, vegytisztitást, gőz mosást mérsékelt áron. Ellsme len elsőrendű munka. Hófehér, tftkőrféayei gallértJuütái. Pllssérozás a, Oouvrérozás.
Kivonat
1927. kit). 860. s/ám. Kumin Ferenc terheitel, aki 47 éves, róm. kslh. vallású, nős, salamoni születést), nagykanizsai lakóé, magyar állampolgár, vagyonos, vendig ői foglalkozású, bünósnek mondom ki az 1924. évi IX. t. c. 16. és 43 § ának 7. pontjába ütköző és u. a. iv. 44. § 1. ponljí és 43. § srerfnf minősülő kihágás miatt, mel>et az áltat követett el, hogy egyfelől plnc^tbtn a boros hordókat nem és tévesen jelezte, másfelől a bo\'vizigáló bizottság működését az állal, hogy a vizezésre gysnus bor megmintázásánál 2 féle mintát vétetett akadályozta s ezért Kumin Ferenc terheltei sí 1924. évi IX t.-c. 43. és 44. 6 sl alspján a Ktk. 21. § (otkv. 92) 29 a alkalmazásával figyelrmmel u 5340/1924. M. E. r. és 63800/1926 B. M. rendeletre 10 napi elzárást helyettesítő 80 pengő + 80 penjö pénzbüntetés mint főbüntetésre, ezenfelül behajthatatlanság esetére i kik. 22., 23. §§-al alapján 4 nafí elzárásra átváltoztatandó 30 pengft pénzbüntetésre, mint mellékbüntetésre ítélem el. A 10 pengő pénzbüntetés behajthatatlanság esetén 1 Dapi önköltségen történő elzárásra változtattad át. Megokolás: Marasztalandó volt terhelt az 1924. IX. t.-c. 16. §-ába ütköző kihágás miatt azért, mert maga beninerl a Jelzés hiányát bo-dóin, a 43. § 7. ponl-|ába ütköző kihágás miatf, Bitú, mert a borvizsgáló állomás megállapítása szerint terhelt 2 liter bormintái vétetett a bizottsággá « a 62 000/1924. F. M. számú rendelet 69. § a szerint — mert megtévesztette a bizottságot a pince és sönlésbell bor azonosságára nézve • marasztalni kellett s következésképen az eljárási s egyéb költségek, a lap közzétételére kötelezi. Kelt Nagykanizsa, 1928. évi január hó 13 án. I.elrer Jenő s. k. jegyzőkönyvvezető. Dr. Sípos Zsigmond rendőrtanáceos, mint rendőri büutető biró.
A kivonat hiteléül:
Nagykanizsa, 1928 évi január h6
27-én.
483
Hajós Ferenc s. k
hiv. főtiszt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 28, szim Nagykanizsa, 1928. február 4, szombat Ara 14 fillér
Sserkesztóség és kiadóhivatal: K6-ut 5. szám. c t ia i .. r> .. ,, . ,
Keszthelyi llókkiadóhivalal Kossulh Lajos-u. 32. relelöS SZerkCSZtŐ : BarbarltS Lajos Hifitizelésiára: egy hóra 8 pengő 40 tillér
Törvényes gondoskodás történik a nagyobb családu magántisztviselők érdekeinek védelméről
Budapest, tebruár 3
A jövő bélen befejezi a Htz az egyei mag/ njogl pénztartozások átértékeléséről szóló törvényjavaslat tárgyalását U ána a numerus clsusus módositálálól szóló törvényjavaslat keiül sorra, melynek letárgyalása után az állategészségdgyröl szóló jivaalat tárgyalását kezdi meg a Ház. Ennek befejeztével kezdetét veszi a kö.tség-vetés általános vitája.
A kereskedelmi minlsitériumban elkésiült
• magántisztviselők jogviszonyairól szóló törvényjavaslat, mely nagyobb védelmet kiván blzto sltanl a nagyobb családdal rendelkező magántisztviselőknek és a többi tisztviselőket is fokozottabb védelemben kiváoja részesíteni.
Budapest, február 3 Oróf Bethlen István miniszterelnököt ma délelőtt felkereste Pesthy Pál Igazságügyml-niszter és közölte vele azokat a kívánalmakat, melyek az érdekeltségek, de különösen az Egységespárt tagjai részéről felmerültek
az életbiztosítások valorizá dójával
kapcsolatban elhangzott képviselő báil felszólalások folyamán. A miniszterelnök megígérte, hogy fontolóra veszi a kérdést abban a tekintetben, hogy mily változtatást lehet alkalmazni a jtvaslatnsk megfelelő ré»zén
A sport-vlgalmladó reformja
Budapest, f bruár 3. Bud János pénzügyminiszter kijelentette, hogy a belügyminiszterrel egyetértve híjlau-dó tárgyalni a vigalniladónkk a sport szempontjából kedvezőbb reformjáról.
Klebelsberg: „Kultúrpolitikában nem ismerek megalkuvást"
0 ól Klebelsherg Kunó kul usz-miniszter ma délelőtt a Teiinészet-tudományi Társu\'at küldöttségét fogadta, mely llosvay L\'jos vezetésí-vel emlékiratot nyujtoll át a miniszternek, melyben a tihanyi blologiai kutató in\'éieiet, illetve a tudományos kutitó munkálatok terén kifejteit po-lilikA|ít ért támadásokkal szemben a Társulat rcndü!e len bizalmát biztosítja a miniszter kultúrpolitikája mellett. A küldöttségnek adott válaszában a kultuszminiszter kijelentette, hogy allól a céliól, melyet maga elé tűzött, soha nem fog eltérni. A \\ul-turpolitika kérdéseiben nem ismer megalkuvást, bármilyen támadások is érjék.
Korányi referál a kormánynak a kötvény hamisításról
Budupesl, február 3. Báró Korányi Frigves párisi maiyar kövei szer din délután BudapeKlrc érkezeti éi ma felkeresi gróf Bethlen István miniszterelnököt, Bud János pénzügymi-| niszlert és a kormány mát lagjilt is, hogy nekik a magyar kölvény-himisltási ügyről |elentést tegyen.
A Dávldovics vezetésével szervezkedő ellenzék szavazataival kétszer kapott tegnap többséget a szerb kormánv
Belgrád, tebruár 3 A demokrata miniszterek, miután a szerdal párlértekezleten leszavazták őket, tegnap délben átadták megokolt lemondásukat a miniszterelnöknek. Köztük van tudvalevően Mar-kovles külügyminiszter is. A lemondás elfogadásáról még nem történt döntés, ugy hogy a politikai helyzet további fejlődését egyelőre nem lehet látni.
A jugoszláv mohamedánok pártjának, amely a demokrata klubbal együtt a demokrata szövetséget al-kotla, bizalmi embere, Spoha kereskedelmi miniszter továbbra is megmarad n kormányban. Az ellenzék a demokratapárt el-
határozása uiáu még eiőteljesebbín folytatja a szervezkedést. Az ellenzéki páitok vezérei tegnap délulán tartott értekezleten\'az akqió tovibbi vezetését egy ecélra delegált bizottságra bizták, a bizottság elnökéül Dávldovics demokra\'avezért választották. Az ellenzéki blokknak a szkupstina 315 tagji közíll 132 képviselő tagja van.
Belgrád, február 3. (Éjszakai rá-dió Jelen lés) A kormány ma a szktip-stinában a délelőtti és délutáni ülésen kélszer is többséget kapott két szavazáson. Feltűnő volt, hogy a Davldovics-pártl hittek is a kormány mány mellett szavazlak. Az ülések rendkívül viharos lefolyásúak voltak.
Egyik f g{ellen demokrila kép/iselő 1 Intetpelíációt mondott el azzal kapcsolatban, hogy vasárnap Újvidéken az Oíjuna „Vidovdáti" lapja főszer-keszlf jít letartóztatták. A főszerkesztő epy P.ibicsevics gyüléren botrányo-
san viselkedett és verekedett. — A szkupstina délutáni ülésen as adó-javaslat tárgyalásakor az ellenzék Ismét szxvaiást követelt, tnely a kormány győzelmével végződött.
öngyilkos lett a Nemzeti Pénzváltó letartóztatott igazgatójának felesége
Hudapest, február 3
K-lt hete krcdödőtt a Nemzeti Pénzváltó Bank solrat pírlraklAlt tigyc. Akkor Gábor Tibor, a b-ink 32 éves Igazgatója a nromasztó anyagi helyzet felelősségek súlya alait agyonlőne magát. A PénzintézetI Központ által megindított kényszer-felt(zámolá«i akció c<őd|e után nyilvánvaló leit, h"gy a törvényes fele-lösségrevonís elkerülhetetlen. Az ügyészség uiasitásáta legmp a bank két igazgaió|á\', Nádas L-pitot és Hadinger Adolfot letartóztatták és beszállltotlák a Markó-utcai fogházba, a házi őrizetben volt lg izgatók örizetét pedig a Inkásaikra ki-
rendeli ddekilvek bevonásával meg-síüntetiék. Az utolsó kísérlet a békés elintézésre a bank hitelezőinek mára ö?szehivotl értekezlete.
A letartóztatott Nádas L\'pót feleségével és 19 éves leányával a Király-utca 102. sr. ház egyik harmadik emeleti négyszobás lakásában lakott. Mikor a detektívek elvitlék, felesége már akkor öngyilkossággal fenyegetőzőit, mert fér|e szégyenét nem hlrta elviselni. Ma reggel 6 órakor végzetes szándékát végre is hajtotta. Lakása ablakából levelelte magát és összezúzva maradt a kövezeten. Mire a mentők hordágyra tették, meghalt.
Precedensül kell a szentgotthárdi-esetről hozandó népszövetségi Ítélet
lalkotik Bri\'.ndnak a szenátusban mondott nagy beszédével és többek közölt ezeket írja:
„Kétségtelen, hogy az Invesztigá-ctós eljárás kezdeményező lépéee nem a népszövetségé. Btr a szentgotthárdi eset — mint azt Brland ii mondotta — másodrendű kérdés jelentőségében, d< nigyfonlosságu abból a szempontbó1, hogy a népszövetség máiciuti Illésén ez a tárgysorozat kétségtelenül legérdekesebb része és a benne hozandó határozat precedens jellegű."
l\'árls, tebruár 3 Egyik párisi lap tegnapi száma közli, hogy a Msanlrnt delegátusai 8 Népgfövclhég főiiitrárságánsk átnyújtották a szentgotthárdi vá\'ninci-dens ügyében Irt külön-Mi ön |epy-zéket. A három jegyzéV lényegileg ugyanazt tartalmazza, csupán n szö vrgezésben térnek el. Mindhárom jegyzék a népszövetségi 1 nícs legközelebbi, m\'rciu\'i ülésszakán kc;lll napirendre.
Pár is, február 3. (Éjszakai rádiójelentés) A J )urnal de D.-bats f g-
Rablóbanda támadott meg egy autót a sajószentpéteri országúton Miskolc, február 3. (Éjszakai rádió-jelentés) Petheó János orvos autón Igyekezett Sajószenlpéterröl M^kolcra Az országúton kóbor cigányok állták útját az orvos autójának, akitől fe-nyfk\'*tőleg pénzt követeltek. Az orvos 50 pengőt oda is adott a rablóbandának, de azt nem vették el, levésnek tartván, hanem tovább fenyegették az orvosi. Erre a soffőr a legnagyobb sietséggel rákapcsolt és az autó a meglepett cigányok orra elöl elszáguldott. A cigány rablóbandát most az orvos feljelentésére a megye egész cscndőrsége hajszolja.
Kommunista diák-összeesküvést lepleztek le Bukarestben
Bukarest, február 3 (Éjszakai rádiójelentés) Ma éjjel a poll\'ikai rendőrség leleplezett egy kommunista társaságot, amelynek nagyobb része diák és diáklény. Így a lelaüózta-totlak közölt van Sojran Mária diáklány is, aki lázító kiáltványt in\'éjctt a román lakossághoz. — Ugyancsak kézrtkeiült egy vcszede1-mcs kommunista Is, aki sógora egy an^rkutának, aki annik idején bombát dobolt a szenátusb.n.
ZALAI KÖZLÖNY
Kállay Tibor dr. és a főispán is megérkeznek a mai Szanatóriumpiknikre
A lövárosi művének mellett helyi vonatkozása az esle Ví9 órakor kezdődő műsornak Reviczky ni Dömötör Ilonának, a m. kir. Operaház egyik büszkeségének, jelenleg a berlini Staatioper ragyogó sikerekkel Övezett tagjának fellépése, ami elé ért-betó várakozással ugy tekintsz egész kanizsai társadalom, mint a koncertprogram legkiemelkedőbb számai elé. •
Félreértések elkerülése végett itt közli a rendezőség, hogy meghívókat csupán vidékre küldőit. *
A gyOjtőiveken természetben adakozókat felkéri n rendezőség, hogy adományaikat ma, szombaton déli egy órálól kezdve juttassák el a Polgári Egyletbe. A szanatóriumi hölgyeket pedig kéri a vezetőség, hogy már a délelölt folyamán is jöjjenek segítségére a teremb:n szükséges ren • dezkedések gyors lebonyolítására.
A Polgári Egylet régi tervét akarja valóra váltani: a Vigadót kiépíteni
A POLGÁRI EGYLET 92-lk ÉVI KÖZGYŰLÉSE
Nagykanizsa, lebruár 3
Lázas iparkodásui igyekszik a Szanatórium Egyesület minden esztendőben uj és uj, a műsoros mulatságok átlagából messze kimagasló, művészi értékű műsorral is kedvessé tenné piknikjét. Ez a törekvés az Idén it a legteljesebb mértékben sikerűit, úgyannyira, hogy a Iradiclo-nálii zsufoll ház mirls biztosítva látszik.
Nagykanizsa egész közönségének Igen kedves és jMeső meglepetésére dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő és Gyömörey Oyörgy főispán, Szanatórium Egyesületünk védnöke is az egyesület meghívására bejelentették személyes megjelenésűket a kanizsai farsang eme kiemelkedő eseményére.
A műsoron szereplő számok, mint már többször megírtuk, csupa elsőrangú művészi élményt jelentenek.
Nagykanizsa, lebruár 3 A tagok szépszámú részvételivel tartolta meg 92 ik rendes évi közgyűlését a nagykanizsai Polgári Egylet dr. Sabján Oyula elnök elnöklete alatt, aki megnyitójában hangsúlyozta, hogy minden lehetőség megvan az egylet további fejlesztésére.
A nagy gonddal Összeállított titkári jelentést az egylet mull évi működéséről Nagy Tivadar olvasta fel.
Rámutatott a jelentés arra, hogy 1836 február 2-án több polgár ala pitotta meg a Bürger Verelnt, amely azután 1848-ban a Polgári Egylet nevet vette fel. A msgyar relorm korszak leghatalmasabb egyénisége Széchenyi István váltotta ki a polgárságból a kasiinók megalakulásának gondolatát, amivel azt akarta elérni, hogy
megszerezze a magyar polgári társadalmai és nyelvében Is magyarrá alakítsa azt.
A kaszinók hivalottaága a magyarosítás, a nemzeti érzés, nemzeti öntudat fejlesztésének a szolgálalába állítva, hatalmas lendülettel tört előic a msgyar fajnak megerísilésére, mely célt a nagykanizsai Polgári Egylet kezdettől fogva szolgálta.
Az Egylet vezetősége — mondja a jelentés — a fokozatos fejlődés alapján áll. Programjából mindig annyit valósit meg, amennyit a gazdasági viszonyok szülte helyzet megenged. Kiemeli, hogy körüliekintö, gondos munkával sikerűit a pénzügyi egyensúlyt megtartani. Az átalaki tási munkálatok tovább folytatását a vezetőség állandóan felszínen tartja. A könyvtárban 2890 különböző mü Ali • tagok rendelkezésére.
A közgyüés tudomásul velle a titkári jelentési és jegyzőkönyvi kö-siönelel szavazóit érte Nagy Tivadar titkárnak.
l.ányi László a pénztári jelenléseket és zárszámadásokat terjesztette be, melyből kilünl, hogy az egyletnek 36 000 pengő tiszta vagyona van.
A tagdijakat a közgyűlés 2 pengővel (évi 16 pengőre) emelte.
Majd többen felszólaltak és az történt épltktzíst tették birálat tárgyává.
Dr. Sab/án Oyula előterjesztési lett az építkezési bizottság sürgős összehívására és egyúttal kijelentette, hogy felszínen tartja az építkezés kiegénzitéisél és a körponll (üléssel való berendezését.
a Polgári Egylet régi tervéi
akarja valóra váltani: a Vigadó kiépítését.
Dr. Ma lek László, Pintér Nándor, Ansorge Aulai szólottak hozzá a kérdéshez.
Ezután a titkár a közgytllésuek rendelkezésére bocsájtja mandátunát és megkezdődik a szavazás. Koslein a közgyűlés általános éijeniéie közben hirdette ki a következő eredményi :
Elnök: Knorlzer György, alelnök : dr. Sabján Oyula, titkár: Nagy Tivadar, háznagy: dr. Matek László, pénztárnok : Lányi Lásiló, ellenőr: Golenszky János, ügyész: dr. Etlényi Oéia, gondnok: Pintér Nándor, könyvlárnok: Ortulay Oyula.
Választmány: Barsó József, Ba-genrieder Fiigyes, ilj. dr. Benlzik Ferenc, Dants Kálmán, Eberhardi Béla, Falér Mihály, dr. Fried ÖJön, dr. Hajdú Oyula, Halvex Oyula, dr. Králky István, Király Sándor, Maech-
ler István, Marvallcs István, dr. Mutschenbacher Edviu, dr. Orley Oyörgy, Ölvös Emil. dr. Prack István, Polesinszky Emil, dr. Szabó Lajos, dr. Tholway Z«igmond, Vel-lík János, Vidos József, Weiszberger Kálmán, Zalán Ouszláv. Számvizsgálók: Kostein Ferenc, dr. Mailz
1086 lebroár 4
József, Polay József, Rledlmsyer Károly, Zalaváry József.
Esti 8 órakor száz terítékes társasvacsora volt, amelyen ai első felköszöntőt dr. Sab/án Oyula polgármester mondotta. — Hosszabb tóaztot mondott dr. Hajdú Oyula ügyvéd
Nyári sport-üdülőhely épül a Balaton mentén
Nem szüneteltetik a balatoni körút építését — Ezután minden balatoni tárgyú értekezletet a Balaton mellett tart meg a Balatoni Szövetség
Keszthely, lebruár 3 j rendaier. Eddig ugyanis a balatoni
(Saját tudósítónktól) A Balatoni értekezleteket (vaiuli és mástárgyu)
Szövetség elnökségétől nyert infor- rendszerint Budapesten tartották; ez-
mációm szerint Klebelsberg Kunó gróf után az összes balatoni tárgyú érte-
kultusiminlszter 100.000 pengőt fordít egy nagy nyári sportűdülőhely létesítésére. A sportűdülőt Tihanyban áliilják fel kizárólag cserkészek és levernék részére.
Ugyancsak a Balatoni Szövetségtől nyert érdsülésem szerint a jövőben megváltozik a balatoni értekezletek tartásában eddig követett hely-
kezletek (bizottságok stb.) a Balaton mellett ülnek össze.
A kereskedelmi kormány átiratban értesítette a Balatoni Szövetséget, hogy a még ki nem épített balatoni (rrfi) körutszakaszokra is rövidesen rákerül a sor. Téves tahát ai a blr, mintha a körút kiépítését szüneteltetnék vagy pláne beszüntetnék.
Ezer lélekkel kevesebb volt a vármegye lakosságának szaporodása az 1926. évinél
Zalaegerszeg, február 1
Znlavármegyéneknépssedéji adatai most érkeztek be az alispáni hivatalhoz.
Született a mult évben a megye területén 8 984 gyermek, meghalt 5.621 egyén, tehát a szaporodás 3 363 lélek. Ha ezeket az adatokat egybevetjük az előző évi adatokkal, akkor kitűnik, hogy Zalavármegye népesedésében rosszabbodás állott be. Az 1927. évivel szemben ugyanis 1926 ban még 4.186, az 1925. évben pedig 3.926 lélekkel szaporodott a megye lakossága.
így tehát az idén majdnem ezerrel kevesebb a szaporodás, mint az 1926. évben. A forradalmak utáni évek közül csak az 1924-es volt ilyen kedvezőtlen, amikor a szipo-
rodás 3.098 lélek volt.
Az egyes időszakot tekintve augusztus—októberi időszakában és aránylag legkedvezőtlenebb április 1-tól jullus végéig. A megyében levő két város, Nagykanizsa és Zalaegerszeg adatai nem mutatnak különösebb változást, de mindkét városban némileg kisebb a népesedés, mint ax előző évben.
I«|ápéa
A nagykanluat. MtaorologUI m«f-figyetö i*laot«Mk: Pinteken a hómir-sék\'Mi Reggel 7 órakor +2 0, délután 1 órakor -f 1 8, eíte 9 órakor -J-0 6.
PtlMxti: Egész nap borult égboltozat.
Sülirdny i Egész nap Éwakkeletl szél.
A M steorológtul Intézet Jelentéve tit~ rlnt hósülyedés várható lecsapódásokkal.
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5,7, 9 órakor
Egy nemzet bálványa
Dráma XIII. Lajos korából. — Főszereplők: John Gllberf és Eleanor Boardmann.
Burleszk
-■-
Magyar és Fox Hiradók
1028 február 4
ZALAI KOZLOKY
A Rendőrdalárda serlegavatója
Nagykanizsa daloséletének egyik Igen kedves epizód|a játszódott le tzerdán eale a Po\'gári Egyletnek eza kalommal kllűnö Ízléssel dekorált földszínű termében. A nagykanizsai dalárdák legfiatalabb) \\ a fél esz\'en-dőnél ma Is alig Idősebb Rendőr-dalárda, (első ilyen alakulás a vidé ken) felavatta azt a serleget, amit a nyári ketzi h tlyl dalosverseny röl hozott baza, párhónspot fennállás után amennyire meglepS, ép:n annyira megérdemelt eredméri/kénl.
A serlegavató műsoros ünnepségen katonai és polgári lársadalmuak férfi ét női világin <k előkelőségei és a nagyszámú közönség zsúfolásig megtöltötték a termet. Annyi és olyan publikum jött össze együtt örfllni derék itndöieink örömével, bogy a tervezett dalestből szabály- , ixtrü és igen sikerült altiszti bál lett, a katonaság, csendőrség, rendőrség és a polgári társadalom teljes részvételével.
A műsor a Hiszekegy-gyei kezdődött, amit az ünneplő dalárda énekelt, a kanizsai dal-kultura terén felbecsülhetetlen értékű szolgálatokat teljesítő Lehrmann Ferenc karmgy vezetésével. A 6. bonv gyalogezred zenekara kitűnő együttesben sok izlnt és hangulatot adott a műsornak zeneszámaival. A felavató be-izédet dr. Tholway Zsigmond, a Zalavármegyti Dilosszövetség elnöke, a zalai daloséletnek lelkes rposlol-kodója mondotta a közönség zajos ünneplése közepette. A besz\'drc a betegen fekvő Sluller László főfelügyelő helyeit az őrszemélyzet részéről Babos János felOgyelőhtlyeiles válaszolt.
Bódls Qyörgy rendőr hazafias tűzzel irredenta költeményt szavalt. Luthdr István rendőr törzsőrmts\'er Babos Jánosnak egy sikerült verses írását szavalta el a rendőréletről. Sok taps ünnepelte a szerzőt, aki rimbe szedve mondott a tetszésnyilvánításokért köszönetet. A jó bang-anyagu, hatalmas lépésekkel fejlődő Rendőrdaiárda énekszámai tarkították a műsort, mely után dr. Kdlnay Gyula rendőrfőtanácsos, a kapitányság vezetője, a dalárda létrehozója, sok kanizsai szociális és kulturális ujltás megterem.öje, a közönség viharos óvíciója közben mondott köszönetet a dalárda támogatásáén.\'
Műsor után katonazenére láncmulatság következett, amely reggel tájban ért véget a legjobb hangulatban.
Az eslélyre megérkezett Keszthelyről a dalárda voll koszorusleánya Bárd Ilonka is szüleivel.
Ahol a vonat porfelhőt ver fel a pasztán
(Brazíliai élmények) Rio Grandé do Sul

Briand fogadta Tltulescut
Pdrls, fcbiuár 3. Titulescu román külügyminiszter tegnap délután Pá risba érkezett. Az állomáson Briand helyettese és a román követ f jgadta.
Pdrls, február 3. (Éjszakai rddló-Jelentés) Briand külügyminiszter ma délután 6 órakor fogadta Tltulescut, aki holnap délben nyilatkozik a lopok munkatársai előtt.
B\'azil la husz állama közül a leg délibb Rio Oraode do Sul, mely Ar-genliuiával és U uguayval határőr. Ez egyik-; a legnépesebb brazil államoknak, mindamellett kb. Nagymagyarországéval megegyező területén nincs sokkal több lakosa, mint Budapestnek.
Az állam föld- és néprajzi tekintetben két zónára oszlik: campo — mező és colonia ™ gyarmat. A campo hatalmas fütivatag, az argentínai pampák folytatása, melyben fa alig terem, liszla brazil nép lakja, mely főleg állattenyésztéssel foglalkozik. A colonia őserdővel borilott hegyvidék, ahol a bevándorolt idegenek az őserdő kiirtása után földművelési folytaluak. Mindkét zónán vannak nagyobb városok, melyeknek lakossága főképen kereskedőkből, iparosokból és hivatalnokokból áll. A coloniák kőzött leghatalma-sabbak az olasz és német coloniák, vannak azonkívül kisebb
lengyel-, magyar éa zsidó-colonlák.
Perzselő hőségben robog a kes-kenyvágányu vonat a carnpok végtelen mezőségén át. A canadai Montrealban vásárolt,
zöldre festett,csilingelő, apró mozdonyok
játékvasut benyomását kellik. A barnásvörösre festett vaggonokon csak első és másodosztály létezik. Az eleőoszlá\'yu kocsikban nádfonatos, kényelmes ülőhelyek, a másodosztályon fapadok. Másodosztályon különben csakis néger és frlssea bevándorolt szegény eurdpal utazik, mindenki más első osztályon.
A campon nincs kő. A sínek talp fái töltés nélkdl vannak az agyagos fö\'dre lerakva, a zakatoló vonat hatalmas port ver fel, mely a fával fűtött mozdony hamujával és füstjével összekeveredve ujjnyi vastagon lepi el az utazó porköpenyét és izzadó arcát.
Ezt a vasutat egy belga társaság építette, melyet a brazil kormány kilométerek szerint fizettet; mármost, bogy minél több kilométert érjenek el, a vasutat oly gitbe görbére épi -lelték, hogy a vasút állandóan kigyó m£djára kanyarodik jobbra-balra az akadálynélküll sik területen.
A sinek mindkét oldalán végnélkül! drótsövény húzódik, mely az egyes fazendákal (farm) keiül körül A drótsövény mögül tehenek, lovak, zebuk és |uhok örökké változó tarka csoportjai bámulnak klváncíí tekintettel a robogó vonalra.
A campon való utazás meglehetősen egyhangú és unalmas, mindenütt egyforma sikság, a bőségtől sárgára aszott füvei boriivá, az örö kös drótkerítés, por, forróság. A növényzet igen gyér, fa alig látható. Az utóbbi időben tüzelőfa céljából Igen elterjedt a campon az eucalyptus-erdők
ültetése. Ez a csodálatos fa hihetetlen gyorsan nő. 4—5 év alatt hatalmas fává fejlődik és amellett, hogy értékes gyógynövény, melyből különböző hart\'ios orvosságot készi linek, kitűnő tüzelőanyag is, mely nagymennyiségű gyanta és Illó olajtartalma révén oly könnyen ég, hogy a frissen levágott zöld ág leveleivel együtt olaj módjára, sistergő lángra lobbaniható. Ezek a szép, szabályosan ültelett illatos erdők kellemes látványt nyu|tanak az unilmas uton.
Házat, embert alig látni. A fazen-dákon kevés a ház és a városok nagy távolságra vannak egymástól. Sok állomáson az állomásépületen kívül nincs is egyéb ház a közelben és a körű fekvő fazendák lakói lovakkal, vagy autóval várják a vonaton érkező hozzátartozóikat. A campon lakó brazíliai öltözéke igen jellegzetes: igen szélet peremű kalap, melyet vékony bőrszíj erősít az állához, rövid kabát, vagy otthon csak Ingujjban, kabát nélkül, a derekán széles bőröv, melyen az egyik oldalon Ijesztő nagyságú és kaliberű forgópisztoly, a másik oldalon hatalmas nagy kés lóg. A bőröv köröskörül revolvergolyókkal van teletűzdelve. Az öltözéket bő nadrág és csizma egészül ki, mely utóbbin majdnem tányér nagyságú sarkantyú csVömpöt. Osllérl nem visel, hanem helyette fehér selyemkendőt köt a nyakára, melyet elöl egy ráhúzott aranygyűrű tart össze. A barnabőrű, fekete szurósszemü brazillal igy teljes fegyverzetében meglehetősen ijesztő látványt nyújt. Rögtön az első utamon egy ilyen alak is beszállt és velem szemben helyezkedett el. Majd valószínűleg újonnan vásárolt revolverét próbálgatva, felém fordított csövei kezdte a ravaszt csattogtatni. Elég kellemetlenül éreztem magamat, mert a bennfelejtett golyóból származó balesetek igen gyakoriak.
Felhagyva a szórakozással dohányozni kezdett. Braziliában igen sok és jó dohányt termesztenek. O.t a dohány nem monopólium és bárki termelhet tetszése szerinti mennyiségben. A főleg angol kezekben levő dohánygyárak kitűnő szivarokat és cigarettákat készítenek. A benszűlött azonban sokkal/ többre becsüli az u. n. ,tuno, de corda"-t (kötéldohány). Ez ugy készül, hogy dohánylevelekből gépekkel sok méter hosz-szu, hüvelykujj vastagságú köteleket sodornak, melyben a dohány erősen össze van préselve. Ezt a dohánykötelet pácolják, ma|d megszárítva eladják.
A benszűlött elővesz zsebéből egy darabot, késével vékony szeletkét metsz le belőle, mely két tengere közt szétdörzsölve finom szálakká foszlik szét. Ezt a dohányt kuko-
ricalevélbe sodorva, cigaretta mód-Iára szívja.
Közben lenyugszik a nap, melyet feltűnő gyorsan követ a telje* sötétség, a levegő bűvössé válik és vonatunk csengeive érkezik utazásom céljához, Santa Maria városba.
Nagykanizsa Dr. Ldng Imre.
A csütörtöki teák
Nagykanizsa, február S
Négy tea-estély zajlott le csütörtökön ette Nagykanizsán az egyesületek rendezésében.
A Keresztény Jótékony Nőegylet a Centrál felső éttermében rendezte második nyilvános teáját. Ennek sikere felülmúlta az elsőét is. Igen sokan voltak, valósággal a keresztény társadalom krémje találkozott itt östze, bogy egy kellemet ette keretében önmagának tzórakozátt, a rendező egyesület gyönyörő céljainak pedig anyagi alátámasztást biztosítson. Az asztaltársaságokban, valamint a parketten a legjobb kedv uralkodott. A bét háziasszony szorgostág-ban, az érkezők Iránti figyelmességben ét kedvességben szinte egymást multák felül.
A Keresztény Tisztviselőnők műsoros teája már nem is tea-est, hanem bál volt. A Polgári Egylet földszinti termében a tagokon és családjaikon kl^űl eddig nem lltott számban Jelenlek meg az egyesület barátai. Az Igazán kedélyes, fesztelen, meleg hangulatu esték közé kell sorolnunk ezt a kis mulatságot. A műsoron Bory Manci ügyes, kedves szavalatokkal, az öreg cserkészek mandolin-zenekara szépen összetanult számokkal, Németh Jenő lanitó és neje egy pompásan előadott, sok-sok kacagást kiváltott dialóggal, Hüll Cili mulattató konferansszal szerepelt. — Műsor után záróráig változatlan és őszinte jókedv Jellemezte a táncterem hangulatát.
Az NTE futballistái a Centrál souterrainjukal. Az agilis rendezőség minden tekintetben gondoskodott róla, bogy szépszámú vendégei jól éfezzék magukat.
Az Ipariskolai Énekkar a Rozgonyi-utcii Iskola tornatermében rendezte meg színie\'.öadását. Az énekkar mükedvelő-glrdája két egyfelvonásost adott elő igen bőségesen aratva a kacagást a hallgatóság soraiban. Előadás után a büffé és a táncra késztető cigánymuzsika vette át a főszerepet egészen a záróráig.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
Ma. szombaton éa holnap, vaaárnap
vacsora
a larhó vendéglőben.
Abor
sk.
ZALAI KOZLONT
1028. február 4
Kedvezőtlenek voltak Kanizsa mnlt havi köz-egészségügyi viszonyai
Negykanlzsa, február 2
A város tisztiorvosa mi terjesztette be hivatalos jelen ését az el mult hónrp közegészségügyi álic-po tálról.
A kózegészségi állapot felnőtteknél kedvezőtlen volt januárban. Is\'en sok Influenza-megbetegedés fordu t elő, úgyszintén a légzőszervek hu-rulos bánlalmal.
Ugyancsak kedvezőtlen volt az egészségi állapot a gyermekeknél Is. Sok különböző életkorú gyermek a légzőszervek huru\'os bánlslmaibtn betegedett meg.
Fertőző betegségek 21 esetben fordultak elő és pedig 6 lorokgyik és roncsoló toroklob, 3 vörheny, 4 hasi hagymáz, 2 járványos fültőmirigy-lob, 2 tadögflmőkór, 2 trachoma, 1 gyermek-bénu\'ás.
Egy pályamunkás a szekszárdi elmegyógyintézetté szállíttatott. Két öngyilkosság és egy súlyos sérülés történt. Törvényszéki boncolás nem fordult elő.
Az egész január h<5 folyamán Nagykanizsán összesen Jó\' halálozás történt. Itt első h lyen a tüdJlob volt, amennyiben 11 ember lűdőgyu\'la-dásban halt meg. Végelgyengü\'ésbcn 8, szervi szívbajban 3, tüdőhurulban 3, tüdögümökórban 2, veleszületett gyengeségben 2, míg agyhüdés, szívszélhűdés, tüdőtágulás, bélhurut, állkapocsrák és végül akasztásban meghall 1 — 1 ember, halvaszületett egy gyermek.
Megint egy dalárdával több van Zalában
Baosahalyen 27 tagú férfikar alakult
Nagykanizsa, február 3
Zala területén, amióta a Zalavármegyei DalosszöVclség a maga teljes agilitásával munkához állott, a dalkultura örvendetes és a magyar vicéken egyedülálló fejlődést mulat fel. A zalai filvak egyre másra kapcsolódnak be a dalostilelbe. Csak a mult hetekben számoltunk be egy uj zalai dalárda, a kisszentgróli vegyeskar létesüléséröl és szépjikerü bemutatkozásáról, — ma a dal ujabb térhódításáról számolhatunk be.
Keller József, a becsehelyi elemi iskola igazgatója, a falu kultúrájának lelkes, odaadó harcosa megalakította a becsehelylek 27 tagból álló férfi karát. Az uj dalárda bejelentette be lépését a Zilavárm-gyei DjIossjö vetségbe, egyben a Nigykanizsán pünkösdkor tartandó V. zalai dalos versenyre is b:nevezett, a kezdők csoportjába.
NAPI HÍREK
NAPIRENDI
Február 4, szombat
Kómái katolikus: K András. Proteít. Ráhel. Izraelita: Seb. hó 13 Bea. Nap kel reggel 7 óra 25 perckor,
nyugszik délután 17 óra (4 perckor. •
Szanatórium-piknik a Polgári Egylet termeiben eale fél 9 órakor.
Várost Színház. .Egy nemzet bálványa\', dráma XIII. La|os korából. Egy kél felvonásos burleszk. Magyar éa Pox Híradók.
= Rigai sárclpők |a rendű, férfi és nők részére. Tornuciptk naxy vá laszlékban Szabó Antal sporlüz leiében.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhá Zában VIII., Baross-tér 10.
— A főjegyző Budapesten. Dr. Krátky István főjegyző Budapesten tartózkodik, ihol a FAKSz vezelöíé-gével folytat hivatalos tárgyalásokat.
— Tárgyalások a téli főldmü-vesiskola tárgyában. Szlgethy-Vargha földmivelésr^i minisziérlumi föigargitó tejinap esto Nagykanizsára érkezeit, hogy a minisztérium megbízásából dr. Sabján Oyula polgármesterrel a féli fö!dmüvesiskola létesítése lá\'gyában ma tárgyaljon.
— Halálozás. Megdötbentő haláleset hire érkezett tegnap reggel Nagykanizsára. Barcza Ignác nyug. DV. főfelügyelő Budapesten 56 éves korában meghalt. Csak a minap szállították fel Budapestre tüdőgyulladással, megoperálták és az operáció után meghall. Barcza I nác 1914 tői kezdödőlrg 13 esztendeig voll a nagykanizsai állomás forgalmi kirendeltségének főnöke. 1926 ban, nyugalomba vonulárakor, fényes bankett keretében üunepelle öt Nagykanizsa társadalma, melynek nemes.k mint példás hivatalnoka, hanem mtat egyéni tulajdonságairól fogva is általános szeretetnek örvendő ember közkedvelt tagja volt. Temetése vasátnap déluláu lesz. Felutaznak a temetésre a nagykanizsai és a vonalon fekvő többi\' állomások küldöttségei és a Nagykanizsai Vasutas Dalkör. — Csütörtökön délután kisérték ki u\'olsó útjára Rltter Károly nyug. pilya-mestert, kinek sírja felelt a Vasutas Dalárda énekelt, Ansorge ^n al pedig búcsúbeszédet mondott.
— Elsőrangú férfi munkaerő,
perfekt gép- és gyorsíró, könyve\'ő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állási keres. Síives megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
— E hó végén szállítják a plébánia templom orgonáját. A Mátés P. Hi ár plébános által a plé báuia templom rétzére megrendeli hatalmas orgena építési munkálatai már oly előrehaladott stádiumban vannak, hogy e hó végéig teljesen elkészül és akkor nyomban leszállítják Nagykanizsára. A felállítási és szerelési munkák 2—3 hétig fognak tartani.
— Áthelyezések a Déllvasutnál. Melssner Károly DSA főtisztet a Délivasul igazgatósága NagykanizBá tói Szombathelyre, Berke Bila DS\\ tisztet pedig Nfgykaniisiról Székes-fehérváira Itelyez\'e ál. A két érdemes tisztviselő távozása vesztesége a kanizsai vasúti tisztikarnak.
— A bejelentő hivatal felállítása ügyeben a rendőrkapilányeág vezetője felterjesztést in éze t felettes ha ő\'.ágt, n kerületi főkapitány utjin, a belügyminiszterhez és igy a közeilövőben, a legfelsőbb helyről jóvá h»gyolt tervezet alapján megkezdi működését a bejelentő bivalal, mely. nek admiirsitrációs beállítása serényen folyik.
= Ezüstlakodalom. Kalmár Mátyás áfampén/iári tisztviselő és neje, szül. Pintér Aranka február 1 én tartották ezüstmennyegzöjüket. A kedves családi ünnepség alkalmából Mátés P. Hilér plébános a szent-ferencrendi templomban ünnepi misét mondott, melynek keretében megáldotta a jubiláns pírt és lélekemelő beszéd kíséretében Udvözöite őket, kifejtve a házaséletben elért évforduló jelen ő\'égél.
— Az Egyházi Énekkar tegnapi elmaradt próbájtt ma tarija a gimn. énektermébfn. Pontos megjelenést kér Rácz.
— Előadás az angolkorról. A S tfánU Anya- és Csecsemóvédőben vasárnap délutánra lervezelt előadás az angolkorról — elmarad. Welwarth Dezső dr. gyermekorvos ezt az előadását rgyik közeli vasárnapon a Z\'inyl Irodalmi és Művészeti Kör egy llceális előadása keretében fog|a megtartani.
■a Eljegyzés. Bichler O/u\'a gyógyszerész leányát: Oizikét e|egyezle dr. Lengyel Kálmáu enyingi ügyvéd. (Minden kü\'ön értesitfs helyett).
— Megfulladt egy magára hagyott csecsemő. Keszthelyről Jelenti tudósítónk: Kozma Tivadar öthóna-pos fiúcska, Kozma Jlnos vasúti ruktármunkás gyermeke, mig édesanyja a szomszédba átment, meghalt. A keszthelyi kórházban felboncolták a kis holttestet s dr. Mesle-rlch Elek kóiházorvos megállapította, hogy a halált fulladás idézle elő. Gondatlanság senkit nem terhel.
— A Nagykanizsán létesítendő Állatvédő Egyesület alakuló közgyűlése. A Nigykanlzsai Ztinyi Miklós Irodalmi és Müvészeü Kör a Nagykanizsán létesítendő Állatvédő Egyesületnek előkészítő bizottság Wal karöltve február 5 én, vasárnap délután fél 6 órakor a városháza disz-termíb n liceális előadást lart, melyre — mivel külön meghívók nem bocsáttattak ki — ezúton a város közönségéi és az állatvédelem nemes ügyének lelkes barátait tisztelettel meghívja a Kör elnöksége. Az elő adás sorrendje: 1. a) Az erdei tónál:
; Beliczay Oyőrgylől; b) Bordái: Zol-| tai Mátyástól, énekli a nagykanizsai I Rendőrdalárda Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével. 2. Dí. Fodor Á-pád budapesti főgimnáziumi tanár, az Országos Állatvédő Egyesület alelnöke előadása az állatvédelemről. 3. Népdalegyveleg Qoll Jánostól, énekli a nagykanizsai R mdördalárda Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével. Belépés díjtalan, adományokat a Kör cél|aira azive«en fogadnak.
Vízvezetékei és fikdffliereDdeztulet
szakszerűen készít Mendlovlta Józaef éa Márton
Klrály-u. 45. 23Í9 Telefon 271.
A keszthelyi vasutasbál
(Saját tudósítónktól) A Vasutaskör uj vezetősége február 1-én egy műkedvelő előadással mutatkozott be a keszthelyi publikumnak. Ez az előadás ctupa ambic\'ó és jószándék volt. A keszthelyi vasutastársadalom meg akarta vele mutatni, hogy nemcsak terhes szolgálatát tudja a köz érdekében kitűnően ellátni, bane*; a hivatalos elftglallslgon tul is síive-sen áldoz a hanfiság és kultúra oltárán. S a keszthelyi társadalom meg is értette a vasutasok szive érzését, mert — mint a múltban már annyiszor — most is odaállt a jó-szándéku törekvések támogatására. Része van ebben az uj tisztikarnak (Eder Ferenc elnöknek, Móricz István titkárnak és id. Barbarlts Lajos háznagynak), de része van az összva-sutai súgnak. S ami a műkedvelő előadást illeti: része van az ösnes szereplőknek. A vasutas-est mflsora nem volt hostzu (amint nem is a műsor hosszúsága adja meg az értéket és sikert), dc kielégítette a hallgatóságot. Bevezetőül Lovász Annuska szavalta el mély érzéssel Kiss Menybért .Magyar Miatyánk\'-ját. A hazafias érzést művészi élvezet váltotta ftl: Czlnder Szidike énekelt egy Schubert-dalt és egy népdalt Szép iskolázott hangjával nagy sikert ért el; Móricz Annuska ügyesen és hi-bátlanul látta el a zongorakiséretei. Az előadás getincét két rg> felvonásos képezte. Az .Ajánlott levél* cimfl francia vígjátékban Varga Irénke, Horváth Lász!ó, Szabó Juci és Fehér József jeleskedtek. A „Biróék mög-lakják Pestet" c. népszinmü pedig Horváth Istvánnak, Magyar Bözsiké-nek, Lancsdk Margitkának, Kenesel Ferencnek, Pethő Ákosnak és több kisebb szereplőnek adott alkalmat tudásuk és képességeik csillogtatására. A szereplöknek, de meg a rendezőségnek is legszebb elismerése az a sok taps, mely a közönség soraiból oly elemi erővel felzúgott. — Műsor u\'án kedélyes táncmulatság következett. _
— Kisgazdák tanulmányi utja Csurgóra. A nagykanizsai és a járásbeli kisgazdák egy nagyobb csoportja február 6 án, hétfőn tanulmányi ulra a somogymegyei Csurgóra utaznak. Az utazást dr. Vas* Zoltán gazdasági felügyelő vezeti, aki be fogja mutálni a csurgói kisgazdák fejlett állattenyészeteit. A gazdasági felügyelő kihívja azokat a kisgazdákat, akik érdeklődnek a csurgói ut iránt és riszt akarnak venni azon, bogy minden bejelentés nélkül február 6 án, hétfőn reggel fél öt órakor a kanizsai pályaudvaron )elen|enek meg és csatlakozzanak a tanulmányi útra Induló csoporthoz.
— Zalavármegyében ötven Iskola épül. Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi miniszter által megindított iskolaépítés! akció kapcsán Zalamegyében is erőteljesen folyik az iskolaépítés. Jelenleg 50 olyan u| iskola van a megyében — amelyek részben már elkészüllek, részben pedig építkezésük mo»t folyik.
lflQe február 4
ZALAI KÖZLÖNY
— Szinlelőudás az orgona-alap javára. Aakiskanizsai áll. elemi iskola tanulói csütörtökön délután 4 órakor a szülök ét lanügybarátok nigy érdeklődése mellett adták elö Olexyné: nA fonóban\' cl ma egyfelvonásos Irredenta sziadarabját. Nagyon kedvesek volUk a fonólányok nemzeti viseletben. Guldln József szép szavalata, a .Rákóczi Ferenc" dmü Jelenet, melyhez Horváth Ferenc IV. oszt. tanuló csengő szavalata tflnt ki, majd a tanulók Jól betanított kétszólamú népdalok, kuruc-dalok következtek. P. Zénó s. lelkész az orgona hivatásáról beszélt. A tartalmas trütorl. ,A kályha titka14 cimo egyfelvonásos humoros színdarab zárta be, melyben az előforduló humoros Jelenetek megkacagtatták a hallgató közönséget. A színdarabok betanítását Gdbossy Oizella tanítónő végette nagy hozzáértéssel. Az énekszámok betanítását Lehocky Mária és Juhász István tanítók végezték. Közkívánatra a felnőttek részére még egyszer előadja az iskola február 5-én (vasámsp) délulán 4 órai kezdettel a Hunyadi-téren levő volt mozlhelylségben. Az igazgatóság kéri a szülők és a tanagybarátok minél nagyobb számban való megjelenését.
a- Schwarcx Dezső harisnyái a legjobbak.
BiDIÓIÜSOB
(RMdlte»í\'<) H — nircK. KOfnaraa-aág itangv hangverseny R — etóad.is Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. I. — zene. Mg. — mezógazdasig. IfJ. - ifjúsági elóadas. F — felolvasás. Cl — gramotonzene. Ib — Jazz band, K — kabaré, nZ. népszerű zene.
Február 4 (szombat)
Bvtapcst 9.30 H. 11 Orafonolahangv. és 12 H. 1 Időjárás 3 H. 3.35 Jogtudományi E. 4 A Szoc. Misszió Társulat E. 4.45 Időjelzés. Utána a* Operaház tagjaiból alakalt kamarazenekar hangv. 6.20 Bodán Margit magyaros délutánja. 8.4Ű Nteügyaszay Vilma dalestje. 9.30 H. Utána éigánywne.
Bécs, Orác 11 és 4 Hangv. 5.30 Népszerű zeneakadémia. 7.30 Joh. Strauss: Hangv. 9 30 Német dalest.
Barltn, Stettin 110. 5 Hangv, 8.30 Striadberg: ,A szalag" c. szomorujátéka.
10 30 Rádió Unclecke és Unc Z. Barcelona 2.30 és 6.30 O. 7.10 és 10.10
! Hangv. 10.20 Jb.
Baaal, Bern 1 O. 4 Hangv. 4 30 Oy. \'3 Hangv. 8 A Heraogenbuchseel rádiókiá!-táa megnyitásának közv. 8.30 és 9 Hangv. 10.30 Tánc Z.
Frankfart, Casset I Hangv. 3.30 Uy. 4 30 Hangv. 8.15 Rádió K.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. II O. 12 30 Népszerű Z. 2 05 Hangv. 4.15 (Hannover) Dalok az állatvilágból. 5 Offenbich: .Forlunlo dala\' c. 1 felv. operettje. 5 Vidám rádiódélután. 8 Rádió K. 11.30 Tánc Z. Langenberg, Kőin, Aachen, Münater
11 O. 1.05 és 6 Hangv. 8.15 Vidám est. Utána 1 óráig Unc Z.
London, Daventry 11.15 Istentisztelet. 2 Hangv. 5.15 Tánc Z. 6.15 Gy. 7 Hallada, hangv. 8.15 Modern francia zongoraművek. 8.45 Katona Z. 10.35 Tarka est. 11.30 Tánc Z.
Milánó 5.05 Mechanikai Z. 5.50 Oy. S.60 Hangv. 11 Félórás klasszikus Z.
Rádió-Párizs 11.30 Tízperces Z. 130 Ai Ördög Jszzbandje. 4.40 Tánc Z. 9.30 Tarka-est.
Prtga II O. 12.05 Hangv. 4.10 Oy. 4 10 Hangv. 7.15 Fúvószenekari hangv. 8 10 Vidám est. 9.20 Hangv. 10 20 Tánc Z.
Róma 4.50 Oy. 5 30 nZ. 8.45 Verdi: .Rtgolelto\' c 4 felv. optrájs.
SPORTELET
Az idő miatt elmarad a Sabaria—Kanizsa FC-mérkőzés
A Sabária eljfinne Kanizsára, de Itt aem lehet játszani
Nagykanizsa, lebruár 2 Érthető volt az a nagy érdeklő dés, mely a tportközönség részétől a Ssbárla—Kanizsa F. C. találkozásáról S7ÓIÓ híreinket kisérte. Most mindenkinek sajnálatára azt kell közöljük, hogy a két csapat mérkőzése elmarad, illetve már ilyennek tekinthető. A Stbária veretősége ugyanis pénteken táviratban lemondta a vasárnapi mecciet, azzal az indokolással, hogy a szombathelyi pályán lehetetlen Játszani, annyira te ázott. Közölték azonban azt is, hogy haj
laudók értesítés vélele ulán Nagykanizsán látszani. A távirat vétele után a KFC vezetősége tegnap esté értekezletet tartott, melyen ugy határoztak, hogy a Sabárlának küldendő távirati választ ma délben adják fel Remélik azt, hogy talán szombatra mefcj vul az Idő és akkor vasárnap |öhet ide látszani a Sabária. (Ez a a remény azonban aligha fog valóra válni, miután pintek délulán óta lap zártáig esik az eső és a hó és igy a kanizsai pálya is hasznavehetetlen. A szerk.)
Kanizsa FC kielégítő kondícióról tett tanúságot az NTE elleni tréning-meccsen
Kanizsa FC-NTE 4:0 (1 : 0)
Nagykanizsa, lebruár 3
Szon I) tt éjjel esöesett s Így még nagyobb volt a locspocs sz amúgy is alkalmatlan pályán. Kellemesen lepte meg a fulballvezéreke\', a publikum váratlanul élénk érdeklődése, kik dacára a rosz időjárásnik szép számmal Jelentek meg.
A feltűnő komolysággal készülődő Kanizsa FC első Irénlngszerü mérkőzésén kleiégitö formáról tett tanúságot, bár valósiinü, hogy a játék képe élvezetesebb lelt volni, ha a pálya talaja mélyen fel nincs ázva. Ennek következtében a Já\'ékosok nigy réste nem birta technikai készültségét kiaknázni.
Érdeklődéssel váriuk az NTE tel Jesitményét is és le kell szegein\'Jnk, mulatott Játékuk alapián tavaszi sikeres szereplésük nem lehet kétsé ges. Az ifjúsági játékosok bevonásával sokat nyertek,
A játékosok egyuil teljesítményére vonatkozóan meg kell azonbin állapítani, hogy a formák a lelkiismeretes előkészületek dacára is szezon-elejiek voltak, ainl teimészetes is. Örvendetes, hogy akadt a mezőnyben több jMétos, aki már is Jó formáról telt tanúságot. A Kanizsa FC-ben Hajdú, Wtlhelm, Joós és Böhmöt illet meg teljes elismerés.
Mellettük Szemző ét Ember mutatott ót. Szemző a gólokat gy<ri([e btkk-jel miatt kapla. (A II ik félidőién ö véd le az NTE kapujh) Wllhelmnek a csapatba való beállása határozott megerősödést jelent. Minden akció|a ésszerű és biijs az iramot. A hilf-sor kifogástalan munkát végzett. A sán\'itó rész most is, mint azelőtt, a csatársor. A kél tzéisö teljesítménye gyenge volt, különösen Kudlchi. Kelemen Javult az öszi sreion óta. Most is latsu ugyan, de a lahdlkal rendesen leadja s egy jó szélső sok szépei csinálhatott volna labdiival. Bakonyi sehogyan sem tudott a sárral megbirkózni, kétségtelenül van benne qualitás. N<gy frissességet és Játékkedvet mutatott Ember. Kiválóan lőtt, azonban kissé önző. Egy kapáslövése a meccs legsiebb jelenete voll. Alialánosságban a csatársor játékában nem láttunk most sem szint, sem ötletet, bogy mégis értek el eredményi az NTE védelmének gyengeségének tudható be.
Végül meg kell Jegyeznünk, hogy proficsapilunk |óhlrn:ve szempontéból helytelenítjük, Ingy a s.ezon elfj\'n — komoly küzdelem hi||\'n — a Síbáriával köt le a vezetőség mér kőzést és kiteszi a csapitól esetleges katasztrófá\'is vereségnek.
(Splró)
10ZGÖSZMÁ2AK
Városi Színház mozgója. Ma
szombaton 7 és 9 órakor, vasárnip 3, 5, 7 és 9 órakor .Egy nenuet bálványa", dráma XIII. Lajos korá ból. PŐ3zeieplö |ohn Oilbert és Eleanor Bordniann. — Burl\'.szk és Migyar-Fox Hiradók.
TfISII
/
A mai értéktőzsdén az Irányzat kedvetlen voll. A lózsdeidö első felében cs.ndes üzletmenet mellett nagyjibil változatlanok maradlík az árfolyamok. Később azonban a külföldi gyengébl) irányzatjelcnlések és a mai rendezési nap eladásainak hatása alatt sz áifolyamok lemorzsolódtak és zárlatig egy-két százalék árveszteséget szenvedlek. Klvéleleten sziláid volt a Félten, ami egy pengővel ugrott ki és jól lartolt maradt. Zárlatkor a hangulat kedvellen, a forgalom továbbra Is csendes.

VALUTAK AngcIL 27 81-37 96 Belga tr. 79 50 7a M0 Csen k. 1689-16 97 Dán k. 152 80 153 40 DIIIÜI 10 0Ö10C6 Dultái 569 2U 571 20 Fraucialr 22 80 23 03 Hoü .\'30 05 231 05 Ungyti £4 10^4 40 Let S 47-3 52
Levn —•--•—
Ura 30 30-30-50 Márka 136 10-1366) SctlIiL 80\'.15-80 70 Norvég 151 75-152 35 Svájci MC9 95 110-35 k. 153 30 L*3 90 Peseta 97 50-98 lü
UBVUAK A;nat, 230 20-230 90 Belgrád 10 03-10 06 Berlin 126 20 136 60 Bukarest 3 48-352 BrUssael 79 50-79 75 Koptnb.152 90 133 30 Otals 15185-152 25 London 27 81-27 89 Milano 30 2 >-30 35 Newjork 571 2>-2 85 Pái is 22 41-22 51 Prága 16 92 161)7 Saofta 4H-414 Stockh. it3 40-153 B0 Varsó 64 10 64 30 Wien 80 42-8067 ZOrW-h I09 87-H0 17 Madrid 97Ő5-9J-05
Baaa tlaiav. 77 kg-os 31 30 31 4^, 18 Kg-os 31 60—31 80 79 kg-oa 3190->2 10, 80 kg-os 32 05-32 20, agyéb 77 kg-oa 31 15-31-30, 78 kg-os 3140-31 85, 79 kg-os 31-65 -31 85, 80 kg-os 3180-31 95,101S28 75 -19 00, takarm. árpa 27 00-27 50, .söfárpa 30 00-31-00, ub 27 40-27 55, tengeri 2360-23-85, Búzakor fi 21-35- 21 60, repce 48-0Q-&C-DP,
Plrta 20-42, Loadon 2532, Nawyuk M9 95 Bilissel 7340, Milano >751, Madrid 8890, Amsterdam 209 41, Beillő 124 00, Wien 78 25, SotJa 3 74Vs. P»á»a 15-41. Varsó 58 20. Budapest M-tO, Uelgrád 9 14. Bikarut 3 18.
F*lha|tás 1847, melyból eladatlanul vlsaM-oaiadt 300 darab ElsórendB 1 52-1 54, saedeti 1-46-1-48, izeden kósép 140— 1-42, könnyű 1-32 — 1-37, elaóienda Oreg 1-44—146, miaodrenda 138—142, angol sttldó 1-36-160, saalonna nagyban 166-1-70. a sir 1-92-194, lehiuott bui 1-96-2 08, izaloonái félsertés 180-188. Ai Irányaat élénk.
Kiadja: Délzalal lyoorta éa UfUaü Vállalat Risxvéaytársasáf.
Felelő* Idadó: Zalai Károly.


APHÓH1HDETÉSEI
Aa apróhirdetések dija 10 saótg 50 fillér, minden további azó dija B fltl. Vaaár- és ünnepnap 10 aaóig 80 fillér, minden további uó dija • fiit. Szerdán és pénteken 10 saóig ao fillér, minden további szó dija a fitt. Clmiaó i minden vasta-
gibb betUból álló sió két taónak siámit-■ tik Állást kezeaóknek 500,o eogadaUay. A hlrdatéal dl, •!tra ItadaaSt.
Oyarmakhooal és tyúkól eladó — Klnlzal-utca 6.
Magiar-námat levelezó, mérlegképes kónyveló ajánlkozik. Clm a kiadóban. 500
Hgy ónémet ebédlókredenc, egy tU\'uós konzulasztal, egy plUssdlvány, kulönbozó apróságok ataaók Kaztnczv-utca 45. sí. alatt. — Bóvebbet Zapletál íodrászUzleté-ben 479
Eladó a szentgyórgyváii.hegyen máslél tiold szóló épülettel, a lelsóvásár állási dU-lóben máslél lold szántó, Attila utca 37. számú lét ház beköltözhető, gazdaság! épülettel és kerltei. Bóvebbet Petóll-ul 92. 484
Komplati uj ebédló- és hálószobabutor mUvéazt faragással elköltözés miatt eladó. Telefon 135 Clm a kiadóban. 457
Két, esetleg hérom szobs, fürdőszoba, konyha, cselédszoba május elsejére albérletet kiadó Kisfaludy-utca 17/a. I. emelet.
510
kladé Pelóli-u. 67. egy szoba, kozós konyhával. -511
Héaiasolfét (elvess Keichenteld utóda henUsUzem, t\'rzsébet-tér 3. -512
KUlSssbajáratsa bútorozott szoba a város belterületén kiadó. — Cim a kiadóban. 613
P.gy Bilathalylaég mellékhelyiséggel Is, azonnal bekoliojhctó lakással kűdó. Schátler Lajos, Teleki ut 54. 514
HéaaaaéB- -16 éves Özvegy lérjhez menne liouátlló 55—60 éves gyermektelen . Iparos, nyugdíjas vagy lokkanthoz. Hoio mány 40 millió. Leveleket .Magányos-Jeligére e lap kiadóhivatalába kérek. 516
Rlstlsiayutca 2 c. alatl 2 udvart szoba mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó. 517
Varrógép, kevéssé haaznált nagy Slnger eladó Nagykanizsa, Telekl-ut 2. 523
Budapestre utazik!!
>0» o angadméstyt kap
mini ma tip •lölliclöjc olc.ó tjobi-irilnkböl, 10" o angadményt kap
oloó StUrml áialnkból (KiiOnS bSil ionjhá.) B pangót megtakarít
■ulótfil kOIH<l<l. meri Ky\'os ai|0h«l igy ptic aTat! a pAlyauJvtrról.
Otthon érxi magát 111
|ól intőn iiobSInkbaa. Kliői.DdO kUiol^álJa, iilzoiuao caatidl Jellaf, aajét érdaka,
rica ttdnyök folytin, hogy okvctlta oltunk «OSI nill|on meg
GRAND HOTEL
Papk Ntigyuálloda
Budapest, Vitt., Baross tér 10. sz.
a KtlaU pályaudvar Stkufal oldalival uambao.
fi
ZALA\' KÖZLÖNY
1928 február 4.
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai rendszerfl uj
rovatolt pénztárkönyvek
Forgalmi adókönyvek Számlarendezök Levélrendezök GyorafŰzök
Mlndenntmll irodafelszerelési cikkek nagy választékban
Fiscbel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Msgyksnizsán, F6-ut.
VASSJÓZSEF
uri-, női- és orlhopBd clpés/mester
Nagykanizsa, Főút 22
az udvaiban.
Készítek a legújabb divat szerint luxus-, sport-, strapacipőket, tiszti és * legénységi csizmákat
kedvező fizetési feltételek mellett is.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Ojit Riijadio 1!. (jjíjtílilip: lliiitij-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gőzmosást mérsékelt áron Ellsmeten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértisztitáj. Pllssérozás U7 Oouvrérozás.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
iTdelő Iroda R. T.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez hirdetéseket bármely bel- vagy kű,földi lapban
Beklámterveket készít, szövegez.
Pia káti rozást
vállal helyben és vidéken, b I vagy külföldön.
Nigykanizsi r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője,
A Mtgyar Királyi Be üftyniinisz-lérittm fordiló osztályaik felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre lordi ást vállal és be:u >y-minisztériummal hi\'clesit\'ct.\'
r. w.
motorkerékpárok
nif j:>a.ortztKt vozu képviselete keres
vidéki körzet képviselőket.
Aj*nl«\'okat retrrenchk n egleirtl^Révtfl kérjük
HALMOS TESTVÉREK Budapest, V. IvMM 18. kaidem.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság «eiőtt (Déli Vasút)
1B27. évi október hó 2-től érvényes
MENETRENDJE
A Nagykanizsa éllomásru érkező és Induló személyszállító vonatok
Budapest—Nagykanizsa
Vonal A vonat Budapestről Nagykani- Vun.t J A vonat Nagykanizsa-" Budapestre
silmj neme indul zsára érkezik •jámíj^ neme ról indul érkezik
202 Oyv. 7-30 11-40 211 Szem. v. f 0-45 7 44
212 Szem. v. 7 45 14 01) 201a Oyv. 1 620 1030
214 Szem. v 1410 20-45 213 Szem. v. 9-00 17-25
204 Oyv. 1900 23 10 215 1 Szem. v. 14-30 20-55
216 Szem. v. 21 25 4-10 2(i3 Oyv. 17-55 2205
Közvetlen kocsik: A 212. és 215. számú vonalnál Budapest-Nagykanizsa—Gyékényes— Zágráb-Ogulin—Spalató kozott, I—II—III. oszt. kocsi. Budapest—Zágráb között III. oszt.
kocsi. Budapest—Zalaegerszeg II—III. oszt. kocsi Budapest—Széketfehérvár—Veszprém I — 11 —1|I. oszt kocsi. Utóbbi SzékrvfrliírvArrAI a 313 .17 vonatat tér vissz* Burianputre
A 204. és 201 a. sz. vonatnál
kocsi. Utóbbi Székesfehérvárról a 213. sz vonatai tér vissza Budapestre Étkező kocsi Budapesttől NagykanizsJig. Hálókocsi Budapest—Venezia kOzött. I—II. oszt. kocsi Budapest—Róma közölt. III. oszt kocsi Budapest- Trieszt között. -
A 21ö. és 211. számú vonaloknál II—III. oszt. kocsi Budapest—Zalaegerszeg közölt, I—II—III. oszt. kocsi Budapest—Barcs között.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Nagykani-
Balaton Nagykanl- I Nagy kani- | Balatomzent-
gvörgyról ind zsára érkrzik| zsárol indul [györgyre érk.
23tí 1 Vegyes " 555 7 32 j 2IS Vegyes\' ~~190Ö~ 2049
Nagykanizsa—Szombathely—Bécs S. B. Bécsből
321 Szem. v.
301 Oyv.
311 Szem. v.
313 Szem. v.
indul
900 10 10 1635
Siombathály- Nlgyhini-rót indul /tára érkáíik
B-ÍÖ 8-40
1215 1409
14 47 17-30
21-37 ■ 0-20
3lí Szem v |j 311> Szem. v.j 302 Oyv. 1 322 Szem. v.
Naflykáni/ai- S/ombát- \' Bécsbe rói indul h.ljríH.tik érkezik 4 40 7-15 "IIÍM" 7 05 10 05 — 14 20 16 19 19-34 18 00 20-55 " —
A 301. és 302. sz. vonatok közvetlen vonalok Wien SU-Barcs. A 321. és 211. „ ,, „ „ Szombathely, ill Sopron—Barcs.
A 314 és 313. „ „ „ „ Nagykanizsa-Wien SB. között.
Közvetlen kocsik : A 301. és 302 izámu vonatnál: II—III. oszl. kocsi Wien SB— Zágráb, I—II—III. oszt. kocsi Wien SB.-I\'écs-Eszék II—III oszt. kocsi Budapest—Zalaegerszeg között.
A 311. és 313. sz. vonatnál: II—III oszt kocsi Budapest—Zalaegerszeg között.
Nagykanizsa Zalaszentivánról
-Zatuszentivőn
I
indul trktiikj
335 Vegyes 500 700 |
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Pécsről Indul
\'III Szrm v -Oyv.
Sinautó Szem v.
901 917
9-50 13-20 18-40
Barcsról indul
4X*, 12 10 15 40 21-20
• Nagykarn\' itlra crho/ik
Ni(>iiuti»i Barcsra* Pécsre \'■ \' \' \' érkezik érkezik
912 916 902 932
Indul
Szem. v. || ■140 0-407 8-48
Sinautó 1 10OS |l 11-45
Oyv. II 14 28 16 10
Vegy.v. 17-57 21 10
14-25
18-30
V6-:>S 14-05 17-18 23-30
A 901. és 902. számú vonatok közvetlen vonatok Wien SB-Barcs közölt. A 911. és 932. „ „ „ „ Barcs-Szombathely, Illetve
Sopron Barcs között.
Közvetlen kocsik: A 901. és 90?. számú vonatoknál: 1—] I —III. oszt. kocsi Budapest—Spalalo, III. oszt. kocsi Budapest-Zágráb, 11-111. kocsi Zágráb-WIen SB. és I-II—III. oszt, kocsi Wien-Eszék kőzött.
Nagykanizsa—Gyékényes—Kaposvár
Kaiiotvár-tói Indát
Oyíkínyrl- Nagykanl-lól Indul »iia (ik
5(9 Sinautó" 1151 1155 Gyékényesen átszállás.
Nagykanizsa— Csáktornya
N4|[vkin|. Oyíkínyft Kapoavitra fiálól Ind te Irktilk árkcilk
16-30 | OIJT1SlnsuK"! 12 25 13 00 1513
Csáktornyáró indul Nagykanl-Ilára arka/ik I Nagykanizsáról ! Csáktornyára indul érkezik
209 221 223 Oyv. Szem.v Szem. v. 4 05 \' 11-15 18-30 5-30 13-00 2010 210 222 224 Oyv. Szem. Szent. IIV 005 TT5" \' v. 1 5-28 7-14 v. 13 44 15-22
Közvetlen kocsik : A 210 és 209. sz. viszonylatban a 201. és 201a. vonatokat.
vonatoknál: lásd Budapest—nagykanizsai ---
Hirdessen a Zalai Közlönyben
TÁNCOLNI VÁGYÓK
RKGUKLTŐL KSTIft
nehezen várják, hogy az u|
ÉJFÉLTŐL HAJNALIG
dmtl táncalbum számaira táncolhassanak. A modern táncalbum tizenhat sláger Black Boltomt, Black Bluest, Bluest, Chsrlestont, Fox-trotot,Tangót, Tangó Mllon-gát, Valié Bleut tartalmaz.
ÁRA 4.50 PENOÖ
Kapható az összes könyvéi zenemllkereikedésekben, valamint a kiadónál:
RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA
ZENEMÚKEKESKEDŐNÉL
BUDAPEST IV. SZERVITA TÉR 5 VI. ANDRÁSSY UT 45
2122/1928. szám.
Tárgy: Siketnémák összeírása.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, kiknek nevelésben vagy gondozásban 7 és 10 év közötti slketnéma tanköteles gyermekeik vannak, hogy a gyermekek nevét és lakását a városi tlszliorvosl hivatalban (I. em. 10, ajtó) délelőtt 9—10 óra között okvetlenül bejelentsék.
Nagykanizsa, 1928. évi febr. hó 1 -én.
m Polgármester.
Eredeti németországi
főzelék és virág magvak
GyOmBlosfa oarbolineum
Gazdasági és virág műtrágyák
Madáreleségek
Caávázóazerek
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
u mogkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
állandó, éaiazarO ál Igni
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, Ipari vállalatnak, Üzletnek á lelke, rugója, az éltetó eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban é» legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hlrdetO vállalatánál
BUDAPEST, Vn„ Erzsébet-körit 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlan pontoasággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is ktll-löldl lapokban és naptárakban.
Költségvetések és • tervezetek Ingyen I
Telelői J. 121
l
Nyomatott a Uélsalai Nyomda és lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üiktvezető: Zalai Károly.)
08. évfolyam, 29. szám
Nagykanizsa, 1928. február 5, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sicrkssztőség él kiadóhivatal: Pö-ut 5. >zim. Keszthelyi llókkisdóhlvatál Kossuth Lajos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ári: egy hóra > pengő 40 ftllár
A Hatvany-per
A Károlyi forradalom egyik f 5moz-gatójs, báró Hatvany Lajos elnyerte málló bűntelését a magyar bíróság dóit. Rebegve kért bocsánatot ez a nemrég még fennhéjázva ágáló egyén ■ ebben ■ vergődésében Igyekezett magától elhárítani minden felelősséget. — Hazánk legborzalmasabb éveiben a nemzet egyik reprezentánsává tolta fel magát s ö Is rgyike volt azoknak a gyászmagyaroknak, akik elölt Belgrádban Pranchet n\'E-peray megütközve kérdezte: .Hát önök Ily méryre sülyedlek 7"
Hatvany Lsjas a gyászos emlékű októberi forradalom mán, amikor Kdrotyl Mihálynak sikerült a halaimat átlátszani a kommunistáknak, kfllfOldl agitációs útra Indult, elóször Páriában, msjd Bécsben ülvén fel tanyá|át, tudatosan és tervszerűen a minket körfllvevő ellenséges államok sxájaize szerint írva és agitálva harcolt ax kgásifltetés érdekében mü-ködő reztfm ellen. Ma már, bogy mentse a bőré1, nyomorult moacul-pá sással kérte s bocsánatot a nemzeti Önérzettől, gyakran hangoztatván, hogy a Magyarországból feléle szálló hírek olyan idegállapotot Idéztek elő nála, bogy nem tudta megkülönböztetni a felelőtlen elemek ténykedését a felelősek cselekedeteitől. Ez bizony gyenge védekezés volt, mert amikor egymásután kerültek felolvasásra a bíróság előtt azok a cikkek, amelyeket Hatvany Lsjos a Jövő és a bécsi Magyar UJsdg cimű lapok hasábjain Ír, joggal hangzott el az ügyész aj iáról olyan vádbeazéd, amelyik szigorú és igazságos Ítélet hozatalát kívánta. Ezek a cikkek ugyanis tanúbizonyságai voltak annak, hogy Hatvany mindenáron ártani akart Magyarországnak s hs célja ez volt, nem is szalasztott el egyetlen alkalmai sem, bogy Magyarországot igaztalanul meggyülöltesse a külföld közvéleménye előtt.
Hatvany Lajoa bécsi szereplése egy cinikus s tervszerűen működő hazaárulást folyamat volt s pár év eltelte után a bíróság előlit fértiatlan, szánalmas vergődése csak anlipatiát kelthetett, mert |oggal kérdezheti a nemzeti közvélemény, hát Ilyen pojá-cák voltak azok az egyének, akik állandóan tömegekért sóvárogtak s fennhéjázón döntőitek országos kérdésekben, de ez a magatartásuk csak addig tudott úrrá lenni felettük, amig ókét az ulcái forradalom msgtOrle, de abban a pillanatban, amikor a nép észbekspott s a viszonyok konszoli dálódtak, ugy képzelik, hogy minden hazaáruló cselekedetüket jóvá tehetik a bocsánatkérés émelygő ismételge tésével.
Igaaa volt a bírónak, amikor megvonta Hatvany Lsjoslól azl a meg kQ\'önböztetést, hogy ő a magyar nemzet fiának larthaasa magát, mert ex az ország állampolgárává tehette ugysn őket, de annak fiai sohasem
voltsk, mert nemcsak hogy hálaérzet nem támadt bennük, de egyenesen bátbaizurták. Legkirívóbb bűnük az volt, hogy abban az Időben, amikor hazánknak lehettek kilengései s bizonyos defektusai, ők ujlóorgsnu mokal szerveztek, pénzeltek és töltöttek meg írásaikkal, amelyekben kiszínezték, aláfestették és megtol-
dották a saját hazájuk ellen azokat a rágalmakat és plszkolódásokat, amelyeknek terjesztését örömmel szub venclonáltak az utódállamok.
Ennek a gárdának voll egyik tipikus alakja báró Hitvány Lsjos, aki Iránt a nemzet töredelmes megbánása és bocsánatkérése alkalmával sem érez semmiféle szimpátiát.
Románia ]ó viszonyt akar „a volt ellenséges államokkal", de csak a békeszerződés érintetlenségének fenntartásával—
jelantette ki Tituleaou
A francia sajtó Titulescu római utjának céljairól — A román külügyminiszter párisi látogatása nyugtalanítja Beneséket — Románia Anglia előtt „Délkelet-Európa mérséklő-tényezője" szerepét játsza
Titulescu nyilatkozata a magyar-román birtok-ügyről
Párti, lebruár 4 (ÉJszakai rádlójelentés) A közvéleményt román részről már előkészítik arra, hogy Titulescu megbosszabbitja páriil tartózkodását. Ugy tudják egyes lapok, hogy Birlinbe még nem megy Ttlulescu, miután február 8-án Slre-semann a francia Riviérára utazik és lehet, hogy itt találkozik a két külügyminiszter. Most Titulescu azon fáradozik, bogy Franciaországban eloszlassa azt r kellemetlen hangulatot, amit romai tartózkodása váltott ki.
Pútls, február 6. (Éjszakai rádió-Jelentés) Titulescu a sajtónak nyilatkozatot adott és kijelentette, hogy Románia külpolitikáját egyetlen mon-ditbi tudji kifejezni:
— Béke a szerződések keretében I Románia, — mondotta — belső békés együttműködésben akar élni a szövetséges hatalmakkal és a kls-antantlal. Ugyancsak |ó viszonyt akar a volt ellenséges államokkal i» azonban csak a békeszerződések i/lnlel-lenségének fenntartása melleit.
Olaszország barátságát kívánja Románia.
Titulescu nyilatkozatában erélyesen kikelt azon hírekkel szemben, bogy Romániára nyomást gyakoroltak volna a kisantant ismeretes szentgotthárdi jegyzékével kapcsolatban. Ellenkezőleg, ő (Tilulescu) még lómai utja előtt megadta hozzájárulását a kisantant jegyzékéhez.
Párls, február 4. (Éjszakai rddlójelentés) Oíuvre szerint Titulescu
római tárgyalásai során megvetette a gazdisági megegyezés alapjait
Olaszország és Románia kOzOtl.
Római utjának 3 nagy célja volt.
1. Hogy a román—szerb barátságot megmagyarázza,
2. hogy a magyar optánsptrben hangulatot keltsen és
3. hogy az otssz—frtncls közlekedéshez elősegítő munkát végezzen.
Párls, február 4. (Éjszakai rádiójelentés) Tiluletcu a magyar-román birtok ügyében a következő nyilatkozatot tette:
A magunk részéről el van Intézve az ügy a népszövetség szeptemberi határozata folytán. Én örülnék legjobban ha a megegyezésre olyan formulát találnánk, mely politikailag Is kielégítő volna.
London, február 4. A Dtily Tele-gnpb diplomáciai levelezője szerint Boerescu román diplomata, aki a múlt hét végén Londonba érkezett és itt sz angol külügyi hivatalban tárgyalt, visszaérkezett Pátisba, hogy jelentést tegyen Titulescunak tárgyalása eredményéről. Célja az voll, hogy meggyőzze az angol politikai köröket arról, hogy
Románia Délkelet Európában a
mérséklő tényező szerepét tölti be.
Ez a politika nyilvánul meg abban a Jegyzékben Is, melyet Románia a szentgotthárdi incldeni ügyében a népszövetséghez intézeti.
Az ökonomie hosszabb cikkben foglalkozik Délkelet-Európa jövőjével.
A lap a szentgotthárdi incidenst nem tartja elsőrangú fontosságú dolognak. Titulescu látogstása — állapítja meg a cikk — nyugtalanítja Beneséket, mert hisz ők szók, akik legjobban hangoztatják a kisantant szoros együtt működését azon elv alapján, hogy egységben az erő.
Románia legutóbbi magatartása azonban kétségtelenül bomlasztó-lag hat a kisantant szolidaritására,
Délkelet- Európa sorsa egyébként Olaszország és Franciaország megbeszéléseinek kimenetelétói függ.
Befejezés előtt az öregség, rokkantság és özvegység esetére biztosító törvénytervezet Budapest, február 4. Az öregség, rokkantság és özvegység esetére szóló társadalom-biztosító törvény tervezete a napokban már elkészül a népjóléti minisztériumban, ugy, hogy a miniszter rövidesen bemutalja azt az érdekképviaeleteknek, meljnek megtörténte után még február hóban a képviselőház elé kerfll a |avadat.
Gróf Apponyl a brüsszeli katolikus világegyesQlet közgyűlésén
Budapest, febtuár 4. Apponyi Albert Brütszclben a katolikus világ-egyesület közgyűlésén március 13-án beszédet mond Magyarország bel és külpolitikai helyzetéről.
A vizsgálóbíró fenntartotta a Pénzváltó igazgatóinak fogvatartását Budapest, február 4. A Nemzeti Pénzváltó ügyében letartóztatott Nádas Llpó\'ot és Hádlnger Adolfot a vizsgálóbíró ma kihallgatta és előzetes letartóztatásukat fenntartotta. A főügyész engedélyt adott Nádas Lipótnak arra, hogy felesége temetésének gyászszertartásán megfelelő őrizet mellett részt vehessen.
Magyar eredmény a gyorskorcsolyázó világbajnokság első számánál
Zürich, február 4. Davosban szombaton délelőtt bonyolították le az ötszázméteres gyorskorcsolyázó világbajnokság első számát, melynek s»-ráu Eötvös (Magyarország) 47.4 másodperc eredménnyel a 17-lk lett.
ÜAIAI KOfLONY
1938 (tbroir 8.
A Szanatórlnm-piknik
Nagykanlisa, ícbiuár 4
Sokat várt és még lötbel kapott a kanzul publikum a tegnapi estétől. Bltran elmondhatjuk rólj: — váratunk idei koncert-szezonjának teljesítményben <s sikerben legki emelkedőbb eseménye volt.
Este 9 órára az utolsó székig megtelt a Polgáti Egylet Ízlésesen, újszerűen dekorált nagyterme. A fé nyei estélyi színek larka kavargása magában egyesítene a város és környék előkelőségei\', a társadalom minden kategóriájának leg|oib|<ilt. Kllencóra uiánm géikezeit Gyömörey Oyörgy főispánnal egyűit dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő, aki nem csak a politikai porondon küzd ezért a városért, hanem a társadalmi életben Is a legmelegebb mxusokal ápolja a kanizsaiakkal. Illusztris előkelőségek a nézőtéren, a magyar nfl\'észvilág illusztris nagyság*! a pódiumon, ez a kél kötülmíny einelle ki a Szanatórium-pikniket kimagasló-lag az idei báli krónika eieniény i közfll.
A koncerl p ogramot R Dömötör Ilonának, a magyar tp;ra-é.-n k Európaszerte Is-nerl művésznőjének alsó kanizsai fell\'píse lette enlíke zetessé és igen magas művészi értékűvé. Siakadallau, le krs ünnep\'és, taps és virág-özön volt ez a „\\ani-ztal debui". Szépzengésü, györy\'rű koloralu-áju, pianoiban lehel tfinim, mély regisztereiben egyenleirn, meleg lónu<u, felhangjaiban lirzlán, Űd4n csengő otgánuma, kife|ezö ere|U technikája, fellépésének egyéni bája pi\'lanatok alatt meghódi\'o\'ták és végig fogva tartották a köiöméget.
Kanizsán ritkán lapisztnlt ünnep lésben volt rétze a kéi bu\'laoe\'ll vendég müvéének, dr Járossy J -nőnek és Kazacsay Tibornak. Tóiük is egymásuián köveielie b viharos tetszés a ráadásokat. Mindketten országosan ismeri szerzők és sajJt «z<-r-zeményeik elősdáfánaV is művészei. Járossy magyar énésből, magyar temperamentumból fakadt, poéia szemmel megírt é* c.upa fülbemászó magyar motívumból zenésített, ked ves közvetlenséggel előadóit daHzá-mainak tomboló sikere volt. K»ra-csay, mint vinuiz pianista szrr/ő mutatkozott be. Érdekesen elktpot\', a zene terüleléu uokatlan témáit eredeti, erősrn érzékeltető ri!mik4-val és hangfestéssel önli zenébe. Előadott humoreszkjei igen sikerült program-zenei produkciók voltak melyeknek művészi értékét csSk fokozza az a körülmény, hogy ezek nek Kanizsán volt a konccrt n e-mierje. v
A műsor u\'án megkezdődön a báli vigasság Horváth Rezső, a ked venc kanizsai url primás rázendíteti a
„Hi| Katika, Knika, Kitiki
Kell-e orvos, patika, pa\'ika?"
dallamára ég beitf peíedelt a balte-rem. A láncol a köveikező p\'rok nyitották mrg : Bárctayné Keglevtch Ilona grófnő és Kállay Tihor, -R. Dömötör Ilona ég Gyömörey fő . - dr. Sabján Gyuláné és Reviczky vezértitkár.
A Szanatórium Egyesületnek ügyeiben hihetetlen energiá\'u, aranyszívű asszonynak Boer Ousr.\'ávnínak, t rí-elnökeinek és B választmányi höl gyek lelkes odaadnának „leb!> Igazabb és ériékesebb elismerés.:
!\'0,,",• mial a lenn >Pi feledhe ellenül szép fueangi es\'e
(bl)
A Nagykamaesa-l. etenye-Lenti-i
autóbuszjárat a megvalósulás előtt
Az engedélyezési eljárás már folyamatban van — Rövid Időn belül megtörténik a helyszíni bejárás — Nagykanizsa ujabb hiteligényét egy harmadik küiföldl kölcsönből fedezheti — A piarista rendfőnök megegyezett a polgármesterrel az Internátus kérdésben
A polgármester budapesti tárgyalásainak eredményei
rázs biz osi\'ását kélték, amit a polgármester a fémipari szakiskolában már miglevő eg)lk pajtával kíván megoldsnl, amivel egyúttal a fémipari szakiskola növendékeinek is módot nyújt ezen a téren a gyakoj-laii kiképiésre.
A város hiteligénye kérdésében a pénzügyminisztériumban is járt a polgármester. A városnak legközelebb ismét nsgyobb beruházásokat kell teljesíteni.
Az ulburkolás és játdaépllés p:oblem Ji tovább cl nem halasztható. Eit mielőbb most már keresztül kell vinni, ainih.\'z azonban megfelelő hitelte van szükség.
Illetékes helyen a polgármester etre vonatkozólag azt az információt kap:a — hogy ez a kérdés
egy harmadik külföldi kölcsön fel. ételével kapcsolatban írsz meg-va\'ó\'itha\'ó, anukor is engedélyezni fog|ák. A külföldi kfllcsörnet amortizációja megfelelő mód )u lesz biztosítandó, ami lyre vonattozólag a városi tanács majd annak idején alkalmas javaslatot terjeszt elő a városi képviselő\'es\'ületnek.
U^yancak eljárt a polgármesltr a rniniszíéríuin tlle\'ékes ügyosztályában
az 1928. évi költségvetés Jóváhagyása
tárgyában. A kohségvetés ügyét letárgyalják és most átutalják a belügyminisztériumba. A nagy várakozásaid várt
tisztviselői fizetésrendezési probléma
még nincsen elintézve, még nem meni At az öaszes retorlákor, ed-
Nagyknnlzta, fcbruái I J.-lezlük, hogy dr. Sabján 0>ula polgármester fontos hivatalos ügyek-t-en Budapestre utazott. Most, hogy visszaérkezett, felkerestük, hogy mó dunkban legyen a város közöniége előtt a polgármester budapesti u\'jl-nak eted né jyeiiől lö.iden beszámolni.
A Városok Kongresszusának ülésein, amelyen nemcsak fontos vá rosi, hanem országos vonatkozású ügyeket is tárgyallak, Nagykanizsa városát a polgármester képviselte, aki részt vett az egyes kérdések lö ül megindult vitákban Ií. Ezután eitö ut|a Gyömörey Is\'ván és dr. Pozso-gár R\'zső orszávgyO\'ési képviselők kel egyűit a MÁV üzletigazgatóságához vezeieit a
Nagykanizsa-Letenye—Lenti autóbusz- és \'eherau ó járat isinere-fes ügyében, abol dr. Szem miniíz-teti tanácsossal folytat\'ak tárgyal! sokat
A minis.trri tantcsoa löbhek között kij •lf,nte:\'e> hogv
a tervek beállítását már prog-rammba vette,
m.<|d felkírle a megj. lenieket arra, hogy a r. sule\'kérdések megbet zéli\'sc végett forduljanak a MAVART-hor, ahová nyomban odahojtal.ak. In Haltenberger vezéiigazgatóval ezután megkezdődött a részletes, mindenre kiterjedő \'árgytlás, mely alatt a vezérigazgató bemutatta a v nal tervé\'.
A tárgyalások eredményekép az engedélyezési eljárást máris folyamatba tették és a helyszint bejárás már Igen rövid időn belül meg*fog történni.
N3t?yk*niza.Vóit- rgy jnegfi Iflö
Telefon 500.
VÁROSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA
Telefon 900.
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Egy nemzet bálványa
Dráma XIII. Lajos kúrából. — Főszereplők: John Gilbert es Eleanor boardmann.
Burlesszk
-■-
Magyar és Fox Híradók
dig csak egy osztálynál tárgyalták a kérdést.
A népjóléti minisztériumban a közkórházi költségvetés ügyében tárgyalt a polgármester és bejelentet e, hogy a város képviselőtestülete már meghozta határozatát és a vármegye utján felterjeszti a terveket és költségvetést, hogy a minisztérium a fedezet kérdésében dönlsön.
A piaristákkal Is sikerűit megegyezni
Majd Eberhardt Bila főigazgatóval felkereste a piarista-remj, tónökét, hogy a nagykanizsai internátust il-le ő szerződés-módosításra vonatkozó intézkedéseket megtárgyalják és bemutsssák ez internátus részletes tervelt és a városi közgyűlés vég-határozatát.
A polgármesternek sikerűit elérnie a rendnél, hogy a konvlklus épületének latarozási költségeihez egy nagyobb összeggel járuljon hozzá oly módon, h gy
minden konvlklusI növendék után
évi 100 pengői fog a rend lefizetni a városnak.
A rend teljesen méltányolta a város súlyos anyagi helyzetét és hogy a létesítés ne terhelje teljesen a várost, e fogadta a polgármester pro-poziciótt. Ugy, hogy ezeknek a költségeknek nagyrésze most ily médon megtérül. A szerződés Ily értelmű módosítását egy pótszerződésben fogják lefektetni.
A polgármester budapesti u\'|a tehát |elenlős eredményt hozott a városnak. (B. R.)
i«á|araa
A uanykanlzaal meteorológiai meg-llgyelfi |felentéuk : Szombaton a Mmfr-Mtl Hee«el 7 órakor -f0-2, délután 1 órakor +0 8, eate 9 órako +00.
Ptlhöul: Egéiz nap felhói égboltozat.
Svlhrdny. Egész nap Éuakkeletl szél.
K Miteorologml Intézet ieienté«« ize-rlnt további hóiUlyedéi várható aj lecsapódások sztlnésével.
A háziorvos
Seifavallo kit
a legmelegebben ajánlja.
Kittlnó iztl erósltószer gyengélkedőknek, vérszegényeknek és lábadozóknak. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
Egy literes Üveg : P 18.— Pét literes llveg: P 8.90 Negyed literes üveg: P 8. —
t-\'óraktára:
TÖRÖK JÓZSEF R.-T.
BUDAPEST, VI., KIRÁLY UTCA 12.
1026 február 5
íüiLAl KÖHORí
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Lakók és lakásadók
Furcsa helyzetei teremtett ax országban és természetesen városunkban Is az 1927. évi 8888 ti lakás rendelet, mely az 1929. év május havára tervezett általános lakástel-mondásokat biconyos esetekben mlr a mult évi nov. l-\'öl m:gengedhe-nek nyilvánította. Ez a rendelet a lakók és a háztulajdonosok között támadt véleménykülönbségek akaratlan kiélezóje és a biróstgi uton ltfolytatott perek siapontója, előidézője lett.
Ezer szociális és társadalmi bajunk mellett ez a rendelet hozta az ezeregyediket. Pedig ezt a sors elengedhette volna mindnyájunknak.
Eme rOvid cikk keretében nem akarunk foglalkozni azzal a kérdéstel, hogy helyes volt e a rendelet kiadása és bogy a bíróság elé került lakásügyekben a fel vagy alperesnek volt-e és mennyiben volt igaza. Ez utóbbi kérdést egyébként la az illetékes birói fórum dönlö\'te vtgy dönti el, a meg,ar bírói kar általán Itmert pártatlansággal meg hozott vagy meghozandó Ítéleteivel.
Mi csak egy kérdésre terjeszke dünk kl leien igénytelen felszólalásunkban. S ez az, hogy a lakók és lakásadók kőzött felmerülő vitás kérdésekben a két félnek együties érdeke, hogy megkeressék és meg is taiál|ák egymás igazságainak szívós védelmezése közben a megegye zés, a megértés ösvényét. Mikor téliét kétztéggel elltmerjuk azt, hogy a háztulajdonosoknak joggal fájhat még a kommunltta uralomból ránt maradt szxiállzálás csőkevénye, hogy nem rendelkezhetnek a is|át tu\'aj-donalk felett a saját belátásuk ét akaratuk szerint, — egyben rá mutatunk arra a körülményre is, bogy a lakók veiztettek legtöbbet a háborút követő korona-dtvalválódátsal, mert azoknak elveszett a hidiköl-csönbe fektetett pénzecskéjük, elveszett a pénzük a régebben csinált életbiztosításokban, elértéktelenedett minden, a háború befejezése előtt még értéket képviselt sorsjegyeik. Nem mondjuk, hogy ugyanezen réven a háztulajdonosokat nem érte anyagi csapás; azonban az ö Ingatlanuk az egyetlen, melynek régi értéke átmentödött, valorirálódott a minden egyéb értékek általános pusztulásának szomorú idején — a szilárd valutával bíró jelenbe. És amig nevetségesen csekély házbér-öuzegekért kellett türniök egy-egy lakójukat, azt lt el kell itmemiök, hogy a lakbérösszegek J^lenlékle-lentégévei izemben a lakók legnagyobb része azzal méltányolta a lakátadók tzorult helyzetét, hogy az általuk haaznált lakások tatarozása ét lényegetebb romlását megakadályozták a lakószobáik önként vállalt ujrafesttetésével, padlózat javítás és egyéb munkákkal s bizony sokszor nagyon tekintélyes összegek Jutottak
lelépés! dij cimén ii a laVás .dók zseheihe. Nem mordjuk, hogy ez általánosan igy voll. Dj sok-sok esetben s külinöicu olt, ahol a lakók sz adott helyieteket méltányosan bírálták tl
Ez a méltányos és igaztágos kritika legyen a mai nem épen rózsás
viszonyok közölt is a lakók és la ká<ad)k ko Os iul^dona, Ei eset ben mindnél léi sok bosszúságtól, keserűségül és igaztalan lettekre való cihilá\'oiásiól menti meg önmagái, ami természetesen a gyógyulásra törekvő magyar lársad ilomnak is hisznán lest. Egy lakó
NAPI HÍREK
Saxlehncr A nd rás
Hunyadi János
természetes keserűvíz®
elhanyagolt vagy nehezen leküzdhető székrekedés esetén Is biztosan hat.
Reggel éhgfomorra langyosan egy teli Ivópohárral. w.
Az OFB feloldotta a város közönségének juttatott területek haszonbére és vételára ügyében hozott birói Ítéletet
Az Ingatlanok értékét érintő minden kői illrnényre kiterjedő uj tárgyalást rendeltek cl
Nagykanizsa, IrhruAr 4
Umireles, bogy Na^ykaniisa város házhelyrendezési és megváliási ügyében a sürgős bájhrlyrendezés során, vil«mint az Itélclileg Ntgy-kaolzsa város részére Juttatott földterületek, nemVü önb :n a birói ítélettel a nagykanizsai kérelmezők ré szére j ít\'atott bázbelyekért megiiélt csertföld vételára tárgyában a kiküldött dr. Hordós <y L jos lléiö\'ábihi bíró által hozoit ítéletet Nagykanizsa város közönsége, úgyszintén a megváltást szenvedő herceg dr. Batthyány Strattmann László és Dolmányos Antal és társai megfellebbezték.
Az OíízAgos Földbirlokrendező Bíróság tanácsa nyilváncs tárgyaláson foglalkozott a fellebbezéssel, amelyen a bercegi uradalmat dr. Tamás Jtnos jogtanácsos képviselte.
Az OFB az ügy ismertetése után meghozta döntését, mely szerint a kiküldött bírónak a házhelyekre és csereingatlan céljaira, nemkülönben Nagykanizsa város közönsége részére különböző elmeken juttatott területek haszonbére és vételára tárgyában hozott ítéletét feloldja és a kiküldött bírót a haszonbér Illetve megváltási dr kérdésében további eljárásra, annak során a tárgyalás anyagának kiegészítésére s az eljárásban kifej-lendókhöz képest — vételárra nézve az újból megkísérelt megegyezés sikertelensége esetére
uj, részletesen megindokolt Ítélet hozatalára utasltja.
Az OFB vépzí-sében többféle ula-siiss meili-u iohb*k között uasi\'jt a kiküldött t-iiói arra is, hogy
adjon alkuimat a feleknek, hogy a beszerelt bizonyítékokra meglehessék észrevételüket és adjon nekik alkalmai netánI további bizonyítékaik és ellenbizonyité-kaik előterjesztésére
és hallgasson meg két ujjnnan kinevezett éideiv\'elen szakéitól a kérdéses kiületek in-gváltási árára vonatkozólag.
iijsszübb indokolásában megállapítja az OFB. h a házhelyek céljaira Igénybeve\'.i ingatlanok értékének mtgállapliásáb:iz szükséges tényállás nem lévén telj;sea felderítve,
a megváltási ár kérdésében hozott ítélet megnyugtató módon való érdemleges felülbírálására nem alkalmas,
miért is annak feloldásával a rendelkező rész élteimében az ingatlanok étiekét érintő minden körülményre kiterjedő uj tárgyalást és a tárgyaláson kif.jleudókböz képest uj i\'.élet hozatalát kellett elrendelni.
Az OFB döntése tegnap étkezett N tgykanizslra.
= Rádió-alkatrészek, Pjil.ps lámpák, hangosan beszélők, telepek, f:jhaligatók olcsó árban Szabó Antal sporiüzletéberi.
motorkerékpárvana legtöbbforgalomban!
Inak továbbra is vezetnie kell
• •
Árainkat
15K
A-kal
mérsékeltük.
543
• t-t I
NAPIREND
Február 5, vasárnap
Kómái katolikus: tletv. vasárnap ProL Ágota. Izraelita: Seb. hó 14 Nap kel reggel 7 óra 23 perckor,
nyugszik délután 17 ór« 06 perckor. •
Olmnazlsta cserkészek ttadélutánja tél U órakor a gnnn tornatermében.
Állatvédő Egyesület megalakulása a Zrinyi liodulmi Kór llceálls elóadáta keletében a városházán d u. léi 6 órakor.
Klskanlzul elemisták srinlelAadiaa a voll moiihelyiségben d. u. 4 ólakor.
Városi Színház. .Egy nemzet bálványa-, dráma XII. l.a|os korából. Egy kél felvonásos burleszk. Magyar és Fox Híradók.
Február 8, hétffi
Hómat katolikus: l)or. sít vl Prot. Dorottya. Izraelita: Seb. hó 13. .Nap kel reggel 7 óra 22 perckor,
lyugszlk délután 17 óra 07 perckor. •
Városi Színház, .Az orvos, aki Olt\' l\'árbaj a végzeltel 10 le|ezelben. .Jancsi is Juliska" é» .Baby — l\'eggyrel" burleszk 2-2 telv. Pátria Híradó.
SENKI SZIGETÉN
Hipp hopp! Ili vagyok I Viharos vizekről jöttem, hol könny ragyogott nememben — — De megérkeztem, l-tönlőtte in tlr a gátakat l\'.lvilte sóhajom a szét S a megáradt nagy viz elnyelte patakzó könnyeimet. Magányos szigeten kötött ki liilnyt-velett hajóm . Ahol most vagvok, kívülem még nem járt senki. Megzavarni elsőnek jöttem e szent berek buján termő magányát, hol a nyár tán itt feledte vlrághimet, zen,\'hí uszályát. Onnít ez édes-bus, halk melódia, mely szivemnek játszik bűvös altatót .. Valami szorongó érzés folyton arra késztet Csak mindig előre! vissza ne is nézzek. De egy másik I Szinte kényszerit sarkon fordít.
S jutok vissza, vissza a partra,
lábam megtorpan, kiállásra nyitom ajkam... de nincsen hangom I Ugy óriás-kigyó zizegő teste himbálódva nekiverődik folyton a parinak s mindannyiszor nagyokat sivit... Valami súgja: Hohó I
Csak jégdarabkákat soilort ki a hullám s rengve-rlngva nem bir összefagyni a sok-sok pikkely... Csak nézem nézem a partról... s nem tudom hogy kél . csak lassan elindul s én halkan mormolom a kígyó feli, mely reám sziszeg: nagy vizekre többet nem... nem megyek I... (Keszthely) BAKBARITS MÁRIA
— Harmincéves szolgálati Jubileum. Zarubay Andor Zalavárme-g>e számvevőségi főnöke, három éviized óla áll a köz szolgálatában. Most Zalaegerszegen a megyei számvevőség meleg hangulalu házi ünnepségen ünnepelte a számvevőségi főnököt. Február 4 én, szombaton délelőtt a megyeházán megjelentek Zirubay Andor hivatali szobá|ában kollégái, pályatársai, akik melegen Ünnepelték közszolgálati tevékenységének harmincéves Jubileuma alkalmából. Zaiubay Andort a megye minden részéből, igy Nagykanizsáról is számosan keresték fel üdvöziO sürgönyökkel.
EALAI IIOILOHT
I 1928 február 5

fogkrém
a fogak
ápolására
mindannál jobb I
iim Kaplialó:
TEÜT8CH 8U8ZTAV drogériájában.
— Halálozás. Súlyos csapás érte dr. Prack István városi közigazgatási tanácsos, tflzoltófPparancsnokot. Édesanyja, Prack Endréné szülelett Schitz Erzsébet életének 71 évében tegnap csendesen elszenderült. A megboldoguli, Prack Endre ny. mura-bereszluri állomásfőnök f:lesége, aki sziv jóságával, asizonyi és édesanyai erényeivel igazi példaképe volt a szerető hitvesnek és gyermekeiért élő édesanyjának. Férjén klvQl 01 gyermekét borította mélységes gyászba halálával. Temetése hétfőn délulán 4 órakor lesz a róm. kath. si kert halottasházából.
= Orvosi hlr. Dr. Jandl renje-lését u|ból megkezdte. Sugár ut 43. I. em.
— Ma délután fél fi órakor: Állatvédó Egyesület megalakulása. Érthető a kOzOnség lészérói megnyilvánuló nagy érdeklődés az Á\'latvédö Egyesület mai megalakulása elé. L\'.het mondani, hogy kevés Intézmény vagy egyesület találkozott a létrehozás első perceiben olyan nagy népsierüséggel, mint most az A\'lalvédő. A közgyűlés, mint meg-irtuk, délután fél 6 órakor lesz a városháza közgyűlési termében a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadás sorozatának mai előadásával egybekötve. A\', állatvédelem kérdésének előadója Fodor Á-pád budapesti főgimnáziumi tanár.
— Házasság. Marion Klári és Országh Jenő Letenyérfl, házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyeit.)
— Uj tapolcai járásblró. Az igazságügyminiszter dr. űencze Sán dor győri járásbiróaági tiikárt a tapolcai kir. járásbírósághoz járás bíróvá nevezte ki.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 azám alatt.
*) Eredeti perzsa
szőnyegek 1 Halpaklan Testvérek cég
Kunstant n\'poly állandó bi z o m á n y i lerakala
özv. Dr. Orosz Miklósné
Ritz Ilona\'\' kézimunka üzletében Kazlnczy-utca 2
Meglepően olcsó árak I Szónyegszövés, javítás, <m tisztítás, mosás. SzOvőmunkásnók felvételnek.
— A rossz utak miatt beszön tetnek több autóbuszjáratot. Az autóhus*vállalat ezúton értesiti az érdekelteket, hogy a kiskanlzsal járatokat, tekintve a Király- és Zrínyi-ulcai útviszonyok életveszélyes voltára, kénytelen volt ieálíllani. Előreláthatólag a bsrekki járatokat is kécyielen lesz szüneteltetni, mindaddig, míg a C<engery-ut kövezete rendbe nem hozatik.
— A keszthelyi forgalmiadópanaszok az adó kivetése és bebaj tása körül immár annyira felgyülem-lel ek, hogy Retschl Richárd országgyűlési képviselő ezügyben jelentési tett a pénzügyminiszternek. A miniszter megigérte, hogy a panaszokat meg fogja vizsgáltatni. Az ipi-rosok és kereskedők közt megindult a panaszok össreirása.
= Eljegyzés. László József és Tolnay Irénke jegyeiek. (Minden külön értesítés helyet)
— Szenzációs JAZZ-BANDl a Korona kávéházban ma és minden este.
s=r Scbwarcz Dezső harisnyái a legjobbak. _
Halló Nagykanizsai
és Halló Olymposl címmel az Izr. Jótékony Nőegylet rendezésében e hó 11-én esle fél 9 órakor, 12-ín este fél 9 órakor és 15 én délután 5 órai kezdeUel nagy lálványps láncos és énekes révül muta\'nik be a Polgári Egyletben. A művészi értékű előadás tisztán Jótékony célt szolgál és azon sierepel a kanizsai izr. leány és aranyifjúság minden ügyes műkedvelője. A Jótékony Nagyiét nagy anyagi áldozatokat hor, hogy a revü minél emlékezetesebb legyen és bizonyosan a vári etkOlcsi és anyagi siker nem is msrad el. A bemutató előadás után reggelig tánc lesr. Jegyek előre válthatók Vágó Endre illalszertárában. A revűre még visszatérünk. A próbák máris oly előrehaladott tempóban folynak, hogy egy hét múlva precízen lehet a látványos revüt bemutatni,
— Újra kézre került egy csaló és sikkasztó cselédleány. Több cikkben számoltunk be egy falusi leány, Kardos Róza petriventei lakos szélhámosságáról és arról a lopásról, melyet egyik Erzsébet-téri üzletben követelt el Most hasonlóképen egy falusi cselédleá\'iy viselt dolgait ismertetjük, ami elég élénk bizonyítéka annak, hogy már a legegyszerűbb lelkekel is megmérgezte a háború utáni Idők bűnözési szelleme. Szakáll Katalinnak hívjak ezt a csaló, sikkasztó cselédet, aki L*grádon született és személyi adatai szerint 30 éves. Szakáll Ksla legutóbb Nagyatádon volt alkalmazva, mint házicseléd, de onnan hamarosan elkerült Nagykanizsára, miután néhány kisebb fajta iossz cmMkezeiti cselekménnyel kellemetlenkedett Nagyatádon. Nagykanizsán a cselédleány nem állott helybe, ellenben ugy gondolkozott, hogy majd csak megél a mások megkárosításából. Kölcsönöket vett fel ismerőseitől, ruhanemüeket vett át megőrzésre, de azokat elsikkasztotta és még hasonló bűnöket követeti el, majd visszament Légrádra és ott újra helybe állott. A szélhámos allűrökkel dolgozó cseléd ellen a rend-őrség figyelmét egy blzalmis bejelentés keltette fel, melynek során szonnal megindult ellene a nyomo-mozás. A rendőrség, miután elegendő bizonyítékot produkál! elleni, megkereste a nagyatádi csendőrséget, mely aztán elfogta a mire sem gon-do ó cselédet és Nagykanizsára kísérte. i.t megtörténlek a szembesítések, melyekre nagy szükség nem Is volt, miután Szakáll Kata mindent beismert. Még tegnap átkísérték a klr. ügyészség fogháziba.
= Ma este halászlé túrós csuszával és frissen csapolt magyar „Salvator" sör a Centrálban.
= Faj almák óriási választékban, úgyszintén banán, csemegeszőlő, nsrancs éi egyébb déligyümölcsök nagyon előnyös árban kaphatók. Muszel és Frledenthal csemegekereskedésében.
Tiszteletlel értesítem a n. é. közönséget, régi rendelőimet, hogy vósnSk munkáim folytatásat — löbb e téren szerzett ujabb tudás és gyakorlat tal kibővítve — ismét megkezdtem.
Készítek az egyszerű vésnök mun\'táklól: arany, ezO^t, kö, üveg és érc, azaz evőestközök, gyüiülr, órák, tárcák, stb. vésésétől kezdve mindennemű
iparművészeti vésnök Monmii) munkát
u. m. arany, ezüst, rézmetszeteket és katcokai, művészi kivitelű reket, leiiratokat és díszítéseket. Betűket és monogrammokal a klasz szikus antik, renais^ance, Louis XIV. stb. stylus<ól a legu olsó divatú és egyszerű angol betQklg hazai és küifö di müvfssek mintái, valamim sjjál rajzaim és hozott minták ulán is, mindent a legkényesebb Ízlésnek is megfelelően, abszolút preciz és gondos kiállításban.
Mint a jól isrert Schapringer-féle óra- és vésnök-üzlet éveken át "olt vezetője, munkámért mindenütt elismerésben részesültem, ami ma Is lehetővé teszi számomra, hopy azt najjyobb üzemkOllség (üzlethelyiség) mellőzésével csupán lakasomon: Főút 10. Dobrovits-házbsn is ilvégozhessem, miáltal módomban tll, hogy kifogástalan szakmunkát a lehető legjutányosabban bocsássak a I. Közönségn rendelkezésére.
Goldberger Károlyné a SChapringer IlODH
mű vésnök.
Sürgős munkák esetleg 24 órán belül Is készülnek. Ruggyanta (gumml) bá-lyegzfik, pecsétnyoniók és az flaaaos saskmiankák készítése.
__________45\'
limit kaphatta mlndan fyóiryiiKtáttan
Postai mrgbisá sokat azonnal teljesét:
„CSILLAG" gyógyszertár
Rudapaat, Rákóoxl-aet Stt.
- - - - — i-i—
— „A Noszty flu esete ..." Keszthelyen. Keszthelyről jelenít tndósltónk: A Gazdasági Akadémia .Bethlen Qibor Kör\'-ének rendezésében nagyszabású színielőadást volt a Bocskai vendéglő nagytermében február 2-án. Az akadémiai hallgatók elitgá\'dája és válogatott hölgy-szereplők a Mikszáth-HarsányI nagysikerű színmüvét: ,Noszty flu esete a Tóth Marival" adták elő. Az előadás iránt általános érdeklődés nyilvánult meg; ott volt majdnem egész Keszthely. A színdarab próbára leszi a legrátermettebb műkedvelőt Is; i keszthelyi szereplők igyekeztek a próbát kiállni. S ez nagyréizben sikerült is. Hosszura nyúlna az Összes szereplőket érdemük szerint megdicsérni (meri a bírálat csak dicséret lehelne); mégis álljon Itt egynéhány név a sok közül. Nádaskay István nyíltszíni tapsot kapott alakításáért; hasonlóban volt része Vajda Bö-ssinek is, akinek tán legtöbbet kacagott a publikum. Tlmdr Annus melegtónusu lányságával, Burg Zoltán az élet min ién vonatkozásának élvezésében tudásuk legjavát adták. Molnár Béla kilünOen eltilllta szerepe hangját és hsngulatáf. Horn Ooldi, Molnár Biby, Vajda Ilus, éa Oaray Ella szint és életet vittek a színpadra, Denlzska József (aki a darabot rendezte ls), Somák Árpád, vitéi Nagy Miklós, Szilágyi László (a diszlelek festője), Pfetfer DSniei és a többiek szükségei részesei voltak a sikernek. Az Ostxes szereplőknek melegflnnep\'étben rolt rétté; a hölgyszereplöket virággal árasztották el. Az előadást legközelebb megismétlik.
— TSbbfelól hozzánk érk«z*H alIsmerések alapján felhívjuk hölgyolváaólak figyelmét a Vancza kiadásban megjelent értékes, uj könyvre, „A ml ífllemányes könyvünkére, mely egészen újszerű módon, 162 képpel magyarázza és ISO nagyszerű recepttel ad|« példáját az összes cukrászsütemények otthont elkészítésének é» díszítésé nak. Ez a nagyszerű könyv, mint értesülünk, 20 fillérért kapható mliden füszerüzlctben.
— Szenzációs JAZZ-BAND a Korona kávéházban ma és minden este.
— Három Igaz szó: Bruncsict bora olcsó I
Kézimunkák! Anyagok! Kellékek! Fonalak!
legnagyobb vilasztékban és legolcsóbb árakon.
Előnyomtatások
állandóan uj és modern mintákká! szakszerűen él olcsón készt!nek
REINITZ BÉLÁMÉ
mto kézlmunkattzletében Doák-tár I. a Talofsti 881.
1926 február 5
ZALAI KOZLÖN?
Reuma
köszvény, csuz
lschl*», naggatái, Miirfa olluü logjobtvui bovAII ii Krlagnar-Mu
REPARATOR
Ara 1 pinfj SO fillér mlndon pnllkAbnn íaawtotd rflMUt bArklnek szivwo killil »»l>*oo Ingyen a fóraklár: Krligntr
OyyógMtrUr, Budapest, VIII65 Calvln-t4r (Baross- utca sarok.)
— A gyújtogató bűnhődése. IIJ. Nagy Jlnos nemesrádói gazda bosszúból felgyujtolla Oláh litván gazda szalmakazlát, mivel az egy alkalommal végrebajtotta. A zalaegerszegi törvényszék Ifj. Nagy Já nost ezért mátfélévi börtönre Ítélte.
— Felülfizetés. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének január 15-1 teadélután|án felüliizeitek : Hudy József 5 N. N 1, N. N. 2 pengőt, a február 2 ikl teaestélyen Híjdu Oyula, az Egyesület .otthon-alap* javára 5 pengő! adományozott.
— Murgács est Marcaliban A Marcsii-1 Ipuos Dalkör lebruár 18-án Murgács Kálmán a kllünő magyar dalköltő közreműködésével láncmu latságfal egybekötött hangversenyt rendez.
— Pénzéért igazán c«ak az élvezhet, kl bécsi virslit, siepesl étvágy-virslii, valódi prágai sonkát, felvágottakat és sajtokat Muszel és Frleaenthal csemegeüzletében szerzi be, hol i legfrissebb árukból álan-dóan nagy a válsszték.
— Szenzációs JAZZ-BAND a Korona kávéházban ma és minden este.
— Halálos szerencsétlenség. Maral Sándor nemesdédl lakos kocsijával hazafelé indult a v.\'.sárról, amikor egyszerre a lovak megvadul tak és a kocsi felborult. Marciné az ölben levő 15 hónapos leánykájával oly szerencsétlenül esett ki az u\'.-testre, hogy a gyermek koponyaalap! törési szenvedett és meghalt.
— MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó szőnyegfélék kaphatók Hlrsch és Szegd gyári lerakntában.
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ ÜZLET
KÁLMÁN LEÓ NAGYKANIZSA
Idegen pénzeket (dollár, dinár stb.) legjobban vesz és elad. Megtakarított pénzeket biztosan és magas kamatlal gyümölcsöztet. — Helyi részvényeket magas áron vásárol.
__ii
— Anyakönyvi hirck. N g^ka-nizsán bL elmúlt bélen összesen 7 gyermek születeti, ebből 5 leány és 2 fiu. V.ncze Lijos kocsisnak leánya, Miilei Ferenc n psrámosuak leánya, Tóth B)ldizsár gyári munkásnak leánya, Tó!e|i Boldizsár bérkocsi tulajdonosnak leánya, Vorbovecz B I-diisir napszámosnak leánya, Farkas Imre honvédfirvczetónek fia. Hízjs-ságon kívül születelt rgji f,u. — Halálozások száma 9: Qodlnek József cserepes 70 éves, Krénuiz Fe-rrncné Horváih Anna 46 éves, Ri\'ler Károly nyug. vasúti pilyamesler 62 éves, özv. Kellermann Lipőlné Slei ner Fanni 82 éves, OolenszVi József ujságszélhordó 21 éves, Hitzelberger Lijos nyug. kórházi gondnok 65 éves, Oisztl Karolina 60 éves, Qazdíg Mária 28 nnpos, Fülöp Fj-renc földműves 66 éves, Pr?.ck Ei-dréné Schatz Eizsébit 71 éves. — Házasságkötések száma II: Qoidín Ferenc földműves Kálovics Katalinnal, Kálovics Józsff Midmüves Horváth Annával, Burger litván keres kedelmi utazó Stern RAzával, Pro-szanyák József kőmüvessegéd Pranecz Máriával, Málé Oyörgy cserfő: hegyőr Diri Erzsébetlel, Csillag Q rgely kocsis Paragi Rozáliával, Kósek József földműves Mlnesics Katalinnal, Vincze ZWgmond napu^mos Oerócs Katalinnal, Magyar János vasgyári munkás Horváih Juliannával, Djbos Jeromos szljgyáitó Berta Annával, Kiss János szitás-segéd Koszednár Katalinnal.
— Lapunk Budapesten állandóan otvaibstó a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross tér 10
« Bruncslcs bora literje I pengő
Dognlás él aranyerei bántalmak,
gyomor és bélzav-rok, máj- és lép-duuadás, htt- és derékfájás ellen a ler -lészeladla „Ferenc József" kese-rttvijc, naponkint többször beváve, hathatós segítséget nyújt. Tudomá-n>os mrgfigyelés\'.k beigazolták, hogy n Ferenc József víz albusi mrgbeie-gedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hit. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és tüszer-üzletekben.
— Tündérujjak. A magyar társadalom legszélesebb köreiben otthonra talált kézimunka-kultu a fellendülésével egyre jogosibb büszkeséggel tekint a legközve lenebbül érdekelt hő gy világ a magyar kézimunka egyetlen uj<ág|a, a havonként rmglelenö Tündérujjak i\'.lé. Ez a negyedik évfolyamában járó, gyönyörűen és gazdagon szerkesztett újság bírálja, szórakoztatója, tanácsadója és főként tanítómestere asz-szor.ynak, leánynak a lakás, a ru-bázkod s, virágoskert, kozmetika, konyha stb. körül. A januári szám különösen meglepő gazdag tartalmában és kiállításában egyaránt és méltán vetekszik a külföld legnagyobb ilyenarányu lapjaival. Előfizetése félévre 7 20 pengő. Szerkesz\'öség és kiadóhivatal Budapest, IV., Stervita-tér 8
— Elsőrangú férfi munkaerő,
perfekt gép és gyorsíró, könyve ő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állást keres. S/lve» megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igdzolvannyjl cliatott ügynökeink u\'|an Is — az egész vilígon legjobbnak elismeri Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-Ursiság Nigyka-nirsán, *ő-ut 1.
Városi
Mozgója
Hétfőn és kedden 5, 7 ós 9 órakor Conrad Veidt nagy filmje! ^
Az orvos, aki ölt
Páiba] a végzellel 10 fejezetben. ---
Jancsi és Juliska
Burleszk 2 felvonásban.
Baby-Peggyvel
Burleszk 2 felvonásban.
Pátria Hiradó.
— Vendégóra (össztánc). Ma ebtc 8 órai kezdettel a Kaszinó alsó termében vendégórát (Össztánc \') tartok. Külön,Vák egész nap. Sriven pánfjgást kér Oábor 0. Lsjos oki. tánctanár.
— ötgyermekes beteg asszony, kinek lérje sulyoí operációval a kórházban fekszik, könyörög a jószívű emberekhez, hogy adományaikkal mentsék meg az éhenhalástól. Könyöradományokat helyére juttat a kiadóhivatal. > ✓
«=» Bruncslcs borii literje I pengő
Ma vasárnap
disznótoros vacsora
a fflarkó vendéglőben.
Abonnenaek felvétetnek.
H0Z6ÓSZINHÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma
3, 5, 7 és 9 órakor .Egy nemzet bálványa", dráma XIII. Lajos korából. Főszereplő |obn Oilbert és Eleanor Boardmann. — Burleszk és Migyar-Fox Híradók.
Hétfőn és kedden, 6 án él 7-<n 5, 7 é« 9 órakor Conrad Veidt nagy filmjei .Az orvos, aki ölt\', Párba| a végzettel 10 fejezetben. .Jancsi és Jillska", burleszk 2 felvonáson. „Biby — P^ggyvel*, burleszk kél felvonásban. Pitria Hiradó.
Keszthelyi Uránia. Vasárnap: , A hilAWoigy lovasai", Wi\'d w:st d\'ámn 7 felvonásban. Főszerepét egy kiváló c<j|iv boy színész Jack Holt jitsza. Partnere: A\'lette Marchstl.
I doboz ára 80 fillér,
kaplutó gyógyszertárakban és drogériákban.
Felbontották Tutenkámen negyedik slrkamráját
Akxindria, lebruár 4. Most kerüli sor Tutenkámen negyedik slrkamrá-Jáuak fdb-jntására. A tudósok a sírkamra felbontása után rendkívül csalódtak, mert találtak ugyan 12.000 daiab különféle műtárgyat, azonbsn nem volt kö/ötlük egyetlen papirur, vagy feljegyiés sem, melyek a tudományos világ szempontjából értékesebbek a műtárgyaknál.
SALVATORFORRÁS
kellemes izO Oorrö-,
OYÓOY- ÉS ASZTALI VÍZ
VESE, HÓLYAG, RHEUMA
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÓSÖK-NEK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLUÓ VASMENTES
kapható mindenütt.
* 7CLOOLTV.\\MVOK T/ J CVOkCVCiVCiSZOk. .<
I Mtl I t.ttOli.l MLl<L J |
i TELEKI \' i
• ^ZOLOTLLLPtK I
ZALAI KÖZLÖNY
\'928 február S.
SPORTELET
Ma délután 2 órakor: Kanizsa FC—NTE
tékot i>, mert itt is hasonló a pálya, mint Szombathelyen.
Igy a nagy meccs helyeit ma délután 2 órakor a Zrínyi-pályán a KFC tréning-meccset játszik az NTűvel. B:lépő dlj: 50 fillér.
*
Mint értesülünk, a Sibáris má jusban egy vasárnap délutánra le van kötve és akkor majd itthon lesz alkalmunk élvezni a szombathelyi kiváló együttest.
Nagykanizsa, február 4 Mint szombsti számunkban jelentettük a nagy, fu\'billatrakcló : a Si-bária elsó találkozása a mi profijainkkal, elmarad az idójárás miatt. A két napon át tartó esfl és havas-esö ugy feláztalta a pályát Szombathelyen és Ksnizsán is, bogy komoly mérkőzést nem lehet játszani. Mikor pénteken a Sabária lemondta a mecs-cset, táviratilag kéri választ arra vonatkozólag, bogy nem lehet-e Kanizsán lejátszani a tervezett mérkőzést ? Azonban a KFC vezetősége fájó szívvel, a futball rajongók mérhetetlen szomorúságára, kénytelen volt lemondani a Ksnizsán való já- |
KÖZGAZDASÁG
Az elmeit ősszel 170.000 kisgazda kezdte meg földjein a műtrágyázást
A földművelésügyi miniszter műtrágya hitel akciójának eredménye
YizvoittM ti nrlifternlaiseM
iuki»rfl(n keaztt ■andlovlta Jiiatf és Kérten
Klrály-a. 43. ISH T«t«to« TI.
Százhetvenezer kisgazda vette igén,be 1927 őszén a földmivelé.ügyi miniszter alul engedélyezett kamatmentes mütrágyabilelt, vagyis az elmúlt ősfzel ennyi kisgazda kezdte meg a műtrágyázást, ami mindéi eseire igen jelentékeny, számottevő haladás. Tekintettel azonban arra a körülményre, h >gy csonka Magysr országon kb. 840 000 kisgazda van, nagyon sokan v. n iák még hátra, aktknec szinten rá kell lépni a hs ladás ösvényére, mert rzeknek csak 21\'o-t teszi ki az a 170000 kisgazda, aki a műtrágyázást megkezdte. Tagadhatatlan, bjgy egyik évről a másikra ez Is igen nagy haladás, mert sz eiőzö évben, va$is 1926 ban az összes ktsgazdaknsk c»ak 4 2%-a tusinál még műtrágyát. A földmlve-lésűgyi miuiszter azonban nemcsak, kamatmen es hitelt engedélyezett a kisgazdáknak, de mintegy 200 vagon ingyen mütrágvát is osztatott ki ki sérle\'ezési célokra, amely mü rágyá ból 1785 köbben 9200 ktsgaidi jutott kisebb mennyiséghez, legtöbb-nyire buz.imülrágyázásl célokra. Az ingyen mü\'rágya főleg olyan közsé-
gekben oszlatott szét a kisgazdák között, amelyekben műtrágyát még egyáltalán nem alkalmaztak, kétségtelen, hogy ez k s bemulató kísérletek nagyon sok kisgazdát fognak meggyőzni a műtrágyák lermésfokozó hitásáról és igy elő elátható, hogy 1928 ban sokan fognak csattako;ni a haladó kisgazdák csoportjához. Földmlvelésűgyi min szteriumunk ezt ax akciót továbbra is fentapja, s most tavasszal ismét engedélyezeit egy bizonvos szá nu vagon mü rá- | gyát a 100 holdon aluli kisgazdák részére olyan módon, bogy annak árát csak aratás után larioinak kamatmentesen kifizetni. De nemcsak a földmivelésügyl minisztérium, ha-nem a mezőgazdasági kamarák is nagy tevékenységei f< jtet\'ek ki ebben az irányban, s már 1926 őszén de az elmúlt évben is sok kis gazdával végeztettek műtrágyázás! kísérletet, amelyek közül az 19-6 ban megkezded ki«*rleiek nagyrésze igen jó eredménnyel zárult, s igy minden remény megvan arra, hogy a talaj műtrágyázása a kisgazdák körében is el log terjedni.
Műtrágyázás) kísérletek Alsódunántulon
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kantara az 1926/27 évben számos bemutató műtrágyázás! kísérletet hallatott végre kisgazdákká!. A kisérlelek :öbbnyire kötött talajon, legáltalánosabban buiával lettek lefolytatva. A 29 buzamüirágyázási kísérlet kivált! nélkül többtermést eredményezett, amely löboleltermés 56 — 415 kg. között váltakozott, s a ICO kg-t csupán 4 eseti* n nem érte el. Eszerint a kisérlelek 86°\'o-a voll sikere?, 14°/o-a pedig nem volt hasznotbíjió, de ezek is két esetben már az első évben csaknem teljesen megtérítették a mütiágyásra fordított kiadásokat. Fgy kai.\', holdra áilagossn 186 kg. szuperfostfát lett felhasználva, a tobblettermés pedig 209 4 kg. volt. A buza q-ját 28 P-be számitva, a szupetf jsitál q-jának árát pedig 12 5 P be véve, 23 30 P
voll a kiadás, a többlettermés ér-léke pedig 58 60 P, vagyis a mutat-kozó tiszta hasion 35 30 P. Rozs-zsal 5 kísérlet haj atoll végre, amelyeknél egy kat. bold átlagosan 160 kg szuperfoszfálot kapott és Í76 kg terméstöbblelet adott. A rozs árát 27 P be számítva, a 20 P kiadás elleniben 47 50 P volt az értéktöbblet, tehát 27 50 P a lisita haszon. Árpával 6 kísérlet baj\'alott végre, amelyek közül egy csup3n 40 kg. termésiöbbletet adott, a töbji ellenben 120—336 közölll többletet. A 6 kísérlet átlagában 185 kg szu perfoszflt alkalmaztatott, amely 214 kg. szemterméstöbblelet adóit. A szuperfoszfát ára kitelt 22 60 P-t, míg a többlettermés értéke 54 40 P-t, a befektetett fngótőke tehát 2\'/« szeresen térült meg. Owzefog-lalva az elmondottakat megállapítható, hogy a búzánál az eléri terméktöbblet 35 30 P, rozsnál 27 50 P, árpánál 28 60 P, zabnál pedig
6-45 P tiszta hasznot adott Olyan kedvező eredmények ezek, amelyek mindenkit kell hogy a mü\'rágyázás megkezdésére biztissansk.
A fa-hamu haszna a gazdaságokban
A téli tűzetés idején a há\'.tartás ban, de kü önösen az olyan kisebb-nagyobb üzemekben, aho\' fá\'al fü tenek, jelenlékcny mennyiségű fa-hamut lehet Ö8s:eg>üjlenl. Igen sok gazda ludji ma má ar», hogy érd*v mes a fahamu gyüj ését gonddrl végezni, a me^ázástót és az ezztl kapcsolatos ériékvesziesígiől óvni. Azzal aiorbin, bogy trágyázásra mennyit kell belőle használni, kevesen v/nnik tisztában. M-g nyomit-iá«ban is találunk helytelen, hibái adatokat a f ibimtt használa\'ára nézve. Ez azu\'án a magyarázata annak, hogy azok, akik először ki>érlik meg a gyűjtést és a vele való trágyázást, csalatkomak, mert keveset használva belőle, elmarad a várt batás. A f hamuból, melyben a fontos növényi táplálóanyagok közül ketlö, foszforsav és káli vsn, akt. bo\'dan-ként 3—4 q t kell elszórni, mely mennyiséggel eleg ndő kálin kívül kai. holdanként kb. ann/l foszforsavai viszünk a talajba, am n yl 60-80 kg. szuperfoszfátnak feleme i meg. 60- 80 srupetfoszfát illetőleg ennek meglelő mennyi (égü fosz-forsHv eg» kat. holdra azonban nem elegendő ahhoz, bogy teljes termést érjünk el. Célszerű lesz tehát, bogy a fahamu téplálótnyagainak megfelelő kihasinalását blzto«luuk, még kst. hodinként 80-100 kg. szu-perfosifái, s ha szükségesnek látszik 60 - 80 kg. mésinitrogént is elszórni.
(—) A Georglkon eheti száma érdekes cikkekbeu számol be a mezőgazdaság racionalirása, ar olcsób ban többet és jobbat termeléi törek vésének mai állásáról, a francia mezőgazdaság ru\'yos kríziséről, a tuza áremelés és a fuvarkedvezmények összefüggéséről, a bolgár kormány külföldi vetőmag vásárlásairól, az ország és a világ agrárpheának árviszonyairól (<ermény, gabona, állat piacok), a cukorkarlell merevségéről, a karadii lerméfb cslésről stb. A Tóth B László kitűnő szerkesztésében mrgleienő sz-kl^p barm-.dik é\'es f-nnáila-a alatt az egész magyar gazdi és kereskedő társ«dslmat olvasótáborába gyüj ötie. Előfizetés egy félévre 13 pengő. Kiadóhivatal Budapest, VIII, Szentkirályi u. 35.
Basa tisaav. 77 kg oa 3130 31 4\\ \'8 kg-oa 31 00 31 fO 79 kg-O\'. 3190 ■>2 10. 80 kg-o. 32 05 -32-30, egyíh 71 kg-oa 3115 31 .40. 78 kg-ot 3140 31 6\\ 78 kg-ot 3165 31.85, 80 kg-oi 318)-3195, roa»28 75 00. takarm.átf* 27 00 -27 50. BOrSrp* 30-00—31-00, sab 27 40 -27 55 tengeri 23 60 23 85 Buzakorpi 21 35 21 60 repce 48-<C—5000
Ma vasárnap
a „Magyar Király" ventfÉglöbea.
Srives plrtfogást kér
özv. Outmann Manóné vendéglős.
J
szerkesztőiüzehetei
A. A. Szívesen támogatjuk a Polgári Egyletet céljai elérésében. Ha arra stukáig lesz, a veielóség bizonyára meg is keres bennünket ilyen Irányban. A beküldött sorok költésére aionban nem vállalkoibalunk mert azokban semmi konkrétum ninca, asi a célt elősegítené.
V. J. Találmányival ml addig nem log. lalkozhatunk, mlg azt szakértők el nem b|. rálták és jónak nem találták.
Álmatlan. Panasza túlzott és tul hotz-izu Is.
V. J. M. Sorra kerül.
VClIII
A msi értéktőzsdén az irányul kedvetlen és üzlettelen volt. A spe kuláció ét a kontremtn eladásai ko veikeztében a papírok alscsonysbb árfolyamokkal indultak s habár szilárdabb b r ini hírek hatása alatt némi javulás állott be, a papirok legnagyobb résre 1—2 o árvesztesége\' szenvedett. A Oanz Villamos és a Fegyver még nagyoib mértékben estek vissza. A hangu\'at zárlatig kedvetlen maradt s a forgalom szük keretek közt morgott.
Párti 10 42, [ondón M 32. N.« i 19 95, <i,na««l 73 40, Milano TfH. Madrid 8890, AmaUidan 209 80. Bwtla 1.4 O J, Wien 7» 25, Sofla 3 74Vt Prára 15 41. Vara\' 58 20 Badspssl »0-90, Kaigrld 914, 4*kar*«4 3 18
i Mtysrt TWoés éniu-jegyián
VALUiAX Angol t- 27 81-27 96 Belga ti. 79 50-7< 80 Laeük 16 89-1697 Ll.a k. 152 80 153 40 JUái 10 00-1006 UoUár 569 20-571 20 f randa ti 22 80 23 00 Hoü. 23005-231 05 Langyal 64 10 <M 40 Lal 3 47-3 52
Lava —•-■—
L.lia 30 30-30-50 Mái ka 136 10-IÜ66J ScUlU. 80S5-a070 Nofvág 151 75 152 3> S/á)d f.ICO 95-110-35 S»e t k I5J30 153 90 Peaela 97-50-98-10
UKVIZAK
Amat 230 20 -230 X Belgrtd I00J 1006 Hcrlln 146 20 13660 Bakaraal 3 48-S52 Brttsaul 79 50-79 75 Kopsnh.152 90 153 M Oaalo 151 85-15225 London 27-81-27 »3 Milano 30J^»35 Nevrork 57125-2 85 Párta 22 41-22 51 Plán 16 92 1697 S aorta 411-414 15340 15J 80 64 1044-30
___ 80-42-8067
Z8r«rli I0987-IIO17 Madrid 97-55-9Í-05
Stockh Varsó Wtea
Klaája: DélialaJ lysaáa él Uyktaáé Táilaial lészvé^támtág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
5 25 HP Bkl r ■ ■ AUTOMOBILOK
250, 500 CM3 | ^ J} IOTOBKEBÉKPÁBOK
a legmegbizkatábbakl
pneumatik árusító rt.
BUDAPEST,lANDRáSSV-UT 27. TELEFON T.\'IS4-7«.
VIDÉKI ÁLKÉPVISELETEK KIADÓK
rr nyuga
t-rnjoiui*;
1928 február 5
ZALAI KÖZLÖNY
IFHÓHIRDETÉSSK
Aj aptóhlrdclétck dija 10 izóle 50 fillér, minden további izó dlla 5 tlll. Vasár- (a Ünnepnap 10 uólg 80 fillér, minden lovábbl szó dija 8 tlll. Szerdán él pénteken 10 sióig 80 fillér, minden további uó dlla 8 fIII. Clinsió s minden vastagabb betűből álló szó két siónak számíttatik Alláat keresőknek SOo/o engedmény. A hlrdatéal ülj alfln iu.*te»idri.
Elaórangu gyártmányú azl«ógáz mobilak ét caép ISazekrényi
adók, »alaor gépgyár
Kis eertéaól és takaréktűzhely olcsói, eladó. Klsfaludy-u. 28\'a. -535
loko-yok el-
■164
pésaakSIoeSat bcucMlexéaic minden MtMgben a legelőnyösebben éa leggyor-sabban lolyóalttat Aozél Igsaáo p/na kOlctöekOivetttő Irodája Nagykanizsán, PA at I u. alatt 1483
Blaishorn-féla elónynmda áthelyezve Kárpáli BOzilhez, Kölcsey u. 15. 16
Ford é» Fordaon alkatrészek, auló lelsiereléal dkkek, Pneumillk — Szántó VUmoa éa Társa cégnél. Deák tér 2. 144
800 holdaa elsőrendű bérlet családi okokból azonnalra átadó, élő és Imit leszerelés átveendő Bővebbet: Aozél Iroda, Nagykanizsán. Pő-ut 3. szám. 323
Varrógép, kevéssé haaznált nagy Slngrr eladó Nagykanizsa, Telekl-ul 2. 523
Klnlaay-utca 2 c. alall 2 udvari izoba mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó. 517
Hézaaaág. 46 éves özvegy férjhez menne hozzáillő 55 — 60 éves gyermektelen Iparos, nyugdl|as vagy rokkanthoz llozo mány 40 millió. Leveleket .Magánvns-jeligére e lap kiadóhivatalába kérek. 516
Hálóazoba berendezés, ebfdló kredrne él egy izalongarnilura minden elfogadható áron eladó Sugár ut 46. szám alatt.
Laiinakon, a nagy kastélyban, egy 3 szobás lakéa turdószoba és cselédazobá vat, esetttg azonnalra Is kiadó. Bővebbet: Aozél Iroda, Nagykanizsán, l\'ő ut .1 "ám. . 3:5
Ulbkaléraiv bútorozott szoba a várói belterületén kiadó. — Clm a kiadóién- 513
Két, esetleg három szobi, fürdőszoba, konyha, cselédszoba má|us elsejére albérletbe kiadó Kisfaludy ulca I7\'a. I. emeld.
510
Egy üzlethelyiség
Király u\'ca 49. szám alatt május l-re kiadó.
Bővebbet Zwelg Imre Erzsébet-tér 1. szám.
űalotholylaég pincével kiadó.
«nsv<iiss|s«cy pinuosoi aa a «a u
Érdeklődi lehet Neu és Klein cégnél Na:
kantzu.
%
IS holdaa birtok 2 hold iiöövel, a tóbbi szántó és rét, takCház és gazdasági épületekkel a közeli vidéken sürgősen és Igen olcsóért eladó. Bővebbet: Aozél Iroda Nagykanizsán, l\'ő ut 3. sz. 428
KltUnő hézlkoazt kanható özv. Neumann Mórnénál, Király-utca 49. sz. 489
másfél
...------, . ---------- „..ásl dU
lóbtn máslél hold szántó, Attila utca 37. számú tét ház beköltözhető, gazdasági épll lettel és kerttel. Bővebbet Petőfl-ut 92 4»4
Eladó a szentgyörgyváii;hegyen má hold szőlő épülettel, a felsővásár áUáil
400 holdas fejérmegyri, 380 holdas zalamegyel, 280 holdas vasmegyei és 92 holdas zatmegyel bírtuk, mindegyiken Igen ló épületekkel, kedvezó lizclési teltételek mellett, esetleg kisebb résztelekben Is sürgősen eladó. Bővebbet: Aczél Iroda, Nagykanizsán, Eő-ut 3. szám. 323
Elegánsan bútorozott külOiibejáratu utcai szoba belvárosban azonnal kiadó — Clm a kiadóban. 478
F6-ut 12. udvari bollhetylség, raktár és nagy padiáslielj iséggel kiadó. Esetleg külön-külön l». Bővebbet d. u. az emeleten
53^
Klakanlzaén, Atsótemctö u. 15 számti beköltözhető ház istálló, pajtával és nagy kerttel, a ségerkertben l/s hold rét, 11/» holdas,rét a Magyar-uloai rétekben és «/i hold rét a császárrétekben sürgősen eladó. Bővebbet: Aozél Iroda Nagykanizsán, l\'őut 3. 554
köszvény, rheuma és csúz
oly uöioyU belegiég, amely ingjon el van terjedve t% najryt n tokit le alakban mulatkoiik A tagokban ét UQUtakben fell\'pA fatdalmak. dagadl víg-l»Kok elnyomorodott kcuk éa lábak. vonalát nurái. sz g^aiáa a tcat minden rétibbet\'. lót míg • Utat meggyrngÜMie l» gyakran » kóaivtiiyn és <iú»oi mtgbtWged »tiek tünelel Amilyen ioU4le alakt>»n mutatkozik ei a bt\'tgté»:, oly tokfék gyógymodul és gyoyy .iáit, keverékei h kniftíiM ajánlanak a tienvedó betegeknek • baj T Hlen K »iertk legnagyobb i\'»»e nem gyógyít, legfeljebb enyhülést nyújt Eiiel i/ernben én
\'\\ Önnek egy teljesen ártalmatlan. gvo\'tau ható ivóVuflt ajánlok Hogy gyógymódom további
, eltcrjcdéiét lefutóvá legyein, elhatároltam. hogy mindenkinek, akt tráibaa honim lordul.
Ii-gyein, elhatároltam. hogy míndenkluek,
teljesen díjtalanul
ktlldfik egy orObakUldeinén t Ivókúránkból a róla uóló tanulaigoa kónyvecikével együtt Akit fájdalmi* k noinak és gyoráan, a\'apoian éi venélytelenQI meg akar aiabadulni kinti bajától, írjon még a mai napon ■ kóvelkeiA (Imre 411

m
Ernit Paiternack, Berlin S/0. Michaelplatz 13. Abt. 7.
Rákóczi utca 43. sz. félház, Szerr.ere utca 7. szám, Slkátor-ulra l/b. és Sikátor utca 18. számú, valamint a város belterületén több kisebb-nagyobb magán és bérház eladó. Bővebbet: Aozél Iroda, Nagykanizsán, l\'ő ut 3 szám. 324
Kiadó egy azonnal beköltözhető udvari izoba. Csengery-u. 70. -522
Komplett u| ebéd\'ő- és hálószobabutor művészi faragással elköltözés miatt eladó. Telefon 135 Clm a kiadóban. 457
Alulirol\'ak ugy a Baját, mint sz egész rokonfág nev< ben mély fájdalommal tudaljáV, bogy
Gödinek József
caarapeameatar
f hó 4 én életének 72 ik éviben elhunyt.
Temetése folyó hó 5 én d. u. i/24 órakor lesz a róm. kath. lemeió h-iloltathlzából.
Drága halot\'unk letkiUdvéért az engesztelő gyászistentisztelet 6 án reggel 9 órakor feg ez alsó cinpioinban a Mindenhaló-nfk bfinulattatni.
Nagykanizsa, 1928 ft-br. 4
Nyugodjék békében I A gyászoló caalád.
Egy modern ezAvS-azék teljes 1(1-szrreKsicl együtt eladó. Bővebbet a kiadóban -520
Kflmlveat és hognirmestert konvencióra keresek. Balogh Inléző. Zákány. 518
A véroa belterületén I szobás magánház, önzés mellékhelyiségekkel májul I re bérbe kiadó. Bővebbet l\'leller, Petőfi u. 44. Ugyanott egy erósebb fiu lllszerestanonrnak felvétetik. -534
Kerületi képviseletet
ad régi szegcdi versenyképes cég paprika, gyékényáru, tésziaáru éi hentescikkekben. Ajánlatokat bevezeteti ügynököktől kér Szagod, FApoataflek 128. ctnue
Rádió amateurt,
aki a rádiókere^kedAk és rádióama-tf űröknél jól be van vezetve, egyes vidéki vároB"k és Iiörzelek részére képwiselfikOl keresünk. Ajánlatok részletes Oninform\'clóval é* refe-r nciákkal „Bu 4-158" jelige alitt Rudo f Mo\'se hi d.tóirodába, Budapest, IV., Vtci u\'ca 18. kü\'dendők.
Házak, 6. 5. 4 és 3 szobás magénházak má)us hóban beköllöihetók. ezenkívül löbb nagyobb és kisebb bérházak, ameletea és üzletházak, vendég-I0k, nagyobb és ktsrbb birtokok |ulá nyos árban rMdók. Bövet.bet l)uká«z Miksa Nagyk«nlz>án, Kákóczi u 29. sz. 491
Magyar-u. 87 szám a\'all egy udvari szoba, konyh* azonnal kiadó. -536
Ety szoba, konyha kiadó, ugyanott egy tele háló e\'adó. Clm a kiadóban. -530
Eladó 349 tadrád öt házhely és 4 drb. élő agárla Ktskartlzsa, l\'lvárl utca 42. Uozdán Jánoi. -537
Eladó egy Üzletberendezés. Clm a kiadóban. -558
Kétezobáe lakást keresek március elsejére I chetőleg kerttel. Pránger Teleky ut 19 sz. -551
Hgyizohái konyMs lakás azonnal ellog-lalhaló, kiadó Király u. 17.
-553
Rémet asszonyt vagy lányt keresek megtelelő díjazás mellett. Jegyzőné, Tótszerdahely. -549
Gflic épIS(iép készlet 6 lóerős, üzem-képi-s, ló állapoilnn, t\'mraih gyártmány lels/erclé^scl 2600 | -ngöirt elauó. Bővebbet ,1 k adóhivatalban. -552
Utu ií r"v lakái meliékhelyisé-
gekkt\' 1 .ü, Clm József folrerceg ut 102.
•547
Príma zalraertéa eladó vitéz Mátrai Lajosnál Eötvös-lér 29. sz. 548
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Síit: Hoo]idi-i. 19. Ofljtitilip: Kuiiay 1.1.
Vállal mind\'nnemü ruha-festést, vegytisztítást, gózmosást mérsékelt áron. Glisire ten elsőrendű munka. Hófehér, tUOrfénTei gallértlutltii. Pilssérozás u r Űouvrérozás.
r>--
Van szerencséin a n. é. url vevőközön " ség tudomására hozni, hogy az ország\' ala8 Házi- Kézimunkái tar cégt.:
FEHÉR JÓZSEF
Budapest, Eskü-ut 6. sz. Klotild palota, félemelet
nagykanizsai és zalamegyei képvlae-latét átvettem.
Kérem a n. é. közönség szives pártfogását. tlusan lelszerell kotiekcfómat vélelkénySzer nélkül, személyesen leszek bátor bemutatni
Kiváló tisztelettel
HARANGOZÓ LAJOS
Dm Jó.aef ftfheroeg-ut 39.
ÖkW_
Meghívó.
A nagykanizsai sakkkör 1928. február hó 12 én délután 5 órakor a „Korona" éttermében tartja
évi rendes közgyűlését,
melyre a tagokat ezulon tisztelettel meghívja.
Tárgysorozat!
ElnOki megnyitó. Titkár jelenlés. Pénztár jelentés. Alspizabály módosítás. Tisztikar választás, ligyéb javaslatok.
Az ElnSkség.
MEGHÍVÓ.
A Paoaal Takarékpénztár Réaz-
vénytáraaaég 1928. febr. 19 én, vasárnap d. e. II órakor tartja I\'acsán, saját helyiségében
XVII. évi nndes közgyűlését.
melyre az intézet részvényesei tisztelettel meghívatnak.
A kOzgyülée térgyaorozatai I.
Az Igazgatósig és feltlgyelóblzoilság jelentése az t\',\'27. üzlctévról. 2 Az 19.7. Uz-tetévi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a tiszta nyereség felosztása, határozat a felmer tvény lárgyában. 3. A lelUgyelóbizottság 1927. évi tiszteletdíjának megállapítása. 4. Társelnök és egy igazgatósági lag sálasztása 5. Az inlé/et hivatalos lap|ának kl|elótése. ti. Az alap-szabályszerű időben benyújtott Indítványok tárgyalása.
Jegyzet: 7. §. A közgyűlésen jogokat caak azon részvényes gyakorolhat, aki részvényét a társaság pénztáránál. I\'ackán, vagy .i Za\'amegyei Oazdaságl Takarékpénz-lárnái Nagykanizsán, a közgyűlést megelőzőleg három nappal letette. A szavazati jog igazolásául a letét|egy szolgál
Az 1927. üzletévl zárszámadások és az igazgatósági és Itlügyelóhiznllsági jelentések az Intézet hivatalos helyiségében a közgyűlést megelőzőleg betrkinlhelók
I\'acsán, I9J8. január 22.
Az Igazgatóaág.
Mérleg azámla. Vagyon. Készpénz P 382531, Postatakarék[sánztár I\' 19 80, Pénzintézeleknéi 3.61629, Értékpapírok I\' .\'72 —, Váltók 172.113 9/, Kölvínykoicönök P I 984 -, Folyószámlák P \\678 46, Átmenőlétei P 55—, Ingatlanok P 12.440-18. Egyéb vagyontétel P 106 14, Összesen P 199.4 151. - Teher: Részvérntőke P 24.(00 —, Tőketartalék P 7 015 14. Nyugdíjalap P 80—, I nkarékbetétek P 63 0IV25, Folyószámlák P 15 273\'68, Visszleszámilolás P 80 807 -, Átmeneti kamatr.k P I 875 36, Fel nem vell osztalék P 415 21, l etét P 9 92, Egyéb tehertétel P 63 84, Nyereség P 3 856-11, Összesen P 199 471 51
Pacsa, 19-27. dec. 31-én.
Az Igazgatéaág.
Megvizsgálta és rendben találta
a FelOgyelOblzottaég.
A gyümölcsfák kezelése
rügyfakadás előtt kötelezőleg elrendeltetett. „E M D A"
gyümölcsfa carbollneumot
valamint egyéb „Chlnoln" gyártmányú növényvédelmi szereket M n ár most sterezze be: Ország József magktreske-
déseoen Nagykanizsa, Erzsébet-\'ér 10. Telelt n 130
Kerti mag át|egyzék és növényvédelmi szerek használati utasítása érdeklődőknek Ingyen rendelkezésére áll.
DUKÁSZ FERENC
épU e fa és dcsikikereskedése Magyar-utoa 108.
Léc, stukaturnád, tetőpala Hajópallógyártás és eladás Furnlr és enyvezett lemez Asztalosárugyár Kész ajtók és ablakok
állandóan raktáron. US Telefoni 290.
8
ZALAI KOZI.ONY
192a febroár 5
ÁLLATBIZTOSÍTÁS!
Biztosíthatók elhullás vagy kényszervágás ellen
serttsek. ** aD^||a,0|(
magzatukkal egyűít
l)áfa:l0rak,lDiDsl0Tak Értéke: teiyÉizáilatik
(Itc o-B kirfénttoti)
A biztosítás kiterjed a járványos betegségekre is beleértve a sertéiorbánc, sertéspestis és sertesvéíz, lépfene, szá|- és körflmlá)ás stb. eseteit is. lovaknál ezenkívül i használatra tartósan alkalmatlanná válás esetére Is.
Allatszállllmánybizlosilás, biztosítás vásárra, iágéhldra-hajtás, hizlalás és kiállítás tartamára.
MraíliaiaD0!Bi!i0siiíl).-l.
Budapest, V. ToJiör-a. 2.
Teleion: T. 113-06.
KM
Balázs Píltr éi Méhes Péter
téglagyártáshoz
nagyon forgalmas helyen, Újudvaron.
Zsoldos magántanfolyam
Budapest, VII Dohány-u 81. Tel.J. 421 17
US1 Aljplláal ív IW.
Elókészil polgári- és középiskolai magánvlzsgákrí. érsttségira. Középiskolai összevont tankönyvek, segédkönyvek, Jegyzetek megrendelhetők.
Díjtalan felvilágosítás, prospektus.
Üzletáthelyezés.
Értesítem az igen tisztelt vevői-
hopy üzletemet
Főút 15 szám alól február l-löl József főherceg-ut 83. az. alá helyezem át.
Midőn iisgyrabecstlll vevökőzőn ség lovábbi szives támogatásit kérem, maradiam
kiváló tisztelettel tu Kreft József.
Mm vegyészeti futóul és Élteti li
Vegytisztítás™ és festésre elfogad férfi és nAi ruhákat
bármilyen minőségű kelméből.
Ujráátlestésrc bőrbiilorokat, bőrkabátokai és végárut.
Ágytollllsztllás huzallal együtt és enélkül.
I\'llggonyok, kézimunkák, szőnyegek, bulorkelmék, mlndenléle paplsnok és szőrmék tisztítása, (ertőllenllése és fcslésc
Gallér éa kézelő mosás. PllaséeroxúB és gouvrésrozás
a legelőnyösebb álban és legszebb kivitelben.
Bővebb lelvllágosllást nyujl Nagykanizsa részére a gyu|lőtelep vezetője:
Kocsid lózsefné Nagykanizsa,
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
_______5096
Eredeti gyári áron
Eredeti németors\'ági
főzelékvirágmagvak.
Gazdasági vetómagvak.
„ENDA" gyümölcsfa carboli-neum és egyéb növényvédelmi szerek.
Gazdaságit, virág műtrágyák Csávázószerek. Madáreleségek.
„Florus" szab. őnnedvosltő
virágcj\'repek kaphatók:
0RSZA6 JÜZSEF ngkemknlfsttn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
Gazdák figyelmébe!
Tavaszi magbuzát
és
szibériai kölesmagot
ajánl minden mernyiségbeu
Frank Henrik és Fia
Balatonboglár.
Wuánata küldüik minlíl és 4/7 1 árajánljtot.
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai rendszerO uj
rovatolt pénztárkönyvök
Forgalmi adókőnvvek Számlarendezök Levélrendezők Gyorsfűzők
Mindennemű irodafelszerelésl cikkek nagy választékban
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán, Fő-ut.
Szabó lózsef
Szombathely, Kőszegi-utca 44
nyári és raktáron tarl: drótkerítéseket, tOskésdrótot, ágybotéteket, kaput, ajtót, ősszeosukható vaságyakat.
411 - Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. —
Első Magyqr Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI., Váci-ut 19.
** V
ujszerkezetü CSGplOQGPG! legjobbak,
5 16
inul acélkertlesek, mert eredeti svéd kettőd som, önbeálló, golyós acpJgyukkul birnak, mm tlsztltóf, lületelk rendkívül
nngyta méreteitek, mer legWkibteiebh cséplést ered
ményt szolgáltatják, n.cit könnyű súlyúknál fo^va bármely traktorhoz clkclmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
csépel szánt vontat
olcsó
könnyen kezelhető keveset fogyaszt
Előnyös fellélelek melleit szállítja.
Au\'oiizált FORD képviselet
Antomobii és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budapest VIII., Rákóczi ut 19. Kerületi képviselet:
Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŰSÉGBIM
Ke (/,vei öfiieféjtfe/teittUk
SINGER VARRÓGÉP
=* is ÍVÉNVTÁRJaíIj
FIÖKOZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT f.
Balatonbogláron
Mama-villa eladó.
Bővebbet a tulajdonosnál Korpits Jánosnál
.« Balatonfüreden.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
f972 tk. 1927. szám.
Amiöl bimeínÉjf-ítoiiaf.
Kovács János és Kovács Teréz ö»t. Pajor Islvánné zalaszenljaksbi, illetve bi-latonmagyaródl lakótoknak önkéntes árve-
rési ügyében a telekkönywl halóság a 1 JO) ágv
rllletén levő Zalaszenljakab és Komárvlra
joghatályával bíró Önkéntes árverést a nagykanizsai kir. prásbiróság le-
végrehajtás jo
községben fekvő, a a komárváiosl 311. és 552. szt|kvi ingatlanokat, illetőleg a cat-lakozoltaknak kimondott Benkő Jiaoe. I.endvai Józsefné szQI. Bolhád Anna h ,nyos Horváth Imre végreliájlátókmk »«
P \'tőkekövetelése és járulékai bekájtiis, i r. járásbíróság területén, s
KII
fekvő s a zala»zent jakabl 25. izIjkTbtaA.
■gykanizsai kir. járásbíróság terű k zJasientJakab és Komárváros közökben
33 lirsz. a. loglalt íngstlannak hái üd»u-ral és kerttel, Kovács lános nevén álló fel* részére 1840 P kikiáltási álban, a
ral és kerttel
városi 311. és 552. aztjkvben foglalt inatlanokból a Kovács Teréz özv. Palóc lál-vánné nevén illó illetőségekre és pedig s 311. sztikvi A. I. 8& nrsz Ingatlanból! ház udvarral s paltáskerttel 2 »-ad résuí 400 P. 552. sztjkví: A. I. 1096 a lirsz. gatlanbóli szántólold ax alsócsalitaljai löben \'/t ad részére 100 P. 1109/b Hrss. Ingatlanbóli szántólöld a II. molnár temeUil dűlőben *»ad részéie 2400 P kikiáltási árban elrendelte
Az árverést 1928. évi máiclus hó 22. napján délfelőlt 10 órakor Zslaszeiiljakjo községházánál, Komárváros községliir^ pedig ugyanaznap délután 2 órakor lógják megtartani.
Az árverés alá kerü ő ingatlan a kikiáltási ár leiénél, illetve kétharmadánál >U-cso^yabb áron nem adhaló el. ,
Az árverelni szándékozók köteleit\'r bánatpénzül a kikiáltási ár !0^(-*t pénzben, vagy az 1881 : LX. t c /f S-ábari meghatározott áifolyammal tolt óvadék képes érlékpaplrosban > küldődnél letenni, hogy a bánatpénz®" előleges birói leiéibe helyezéséről kiállított leléli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket áUW1 ( 881 : LX. I.V. 147., 150, 170. §§, I908 XI- 1. c. 21. §.) , , ,.
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Igérelet teli, ha többet Igt™ senki sem akar, köteles nyomban á kikiáltási ár százaléka szerint megállapít bánatpénzt az általa ígért ár ugyanáM)1 százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t- c
Nagykanizsa, 1927. évi december hó 31-napján. . llal
Horváth s.k„ A kiadmány hitelé"
kir. jbltó.
US
Nyomatott a Délzalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; ZaUi Károly.)
Szondy s. k.,
Uodáíólllíl.
68. évfolyam, 30. szám
Nagykanizsa, 1928. február 7, kedd
Ara 14 fillér
POLITIKAí NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pó-ut 5. szim. Keszthelyi llókkladóhivatal Kossutti Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
lilótizetési ára: egy hóra • pengő 40 fillér
5 százalékkal valorizálják az életbiztosításokat
Budapest, lebruár 0
Ugy az Egységespáriban, mint az ellenzékb:n sokan vannak, akik azt •tetetnék, ha a kormány külön törvényjavaslat formájában Intézkedne az életbiztosítások és |Ovcdékbizlo-sitáiok valorizációjától.
Azért az egységespárti képviselők ms délulán ebben az ügyben értekezletet tartottak, amelyen Bud János pénzügyminiszter ki|e!entetle, hogy az Összes biztosítási kötvényeket minimum 5 százalékban kívánja valorizálni.
Tudomására hozla az értekezlet nek a miniszter, hogy az összet hadlkölctönOkbói, amelyek a biztosítási társaságok tulsjdonában vannak, kártalanítási alapot fog csinálni és az ide utalt hadiköictönkötvények valorizálása esetén a biztosítottak is természetesen kártalanításban fognak részesülni aion 5 százalékot valorizáción fölül arányosan fog minden biztosított részesülni a kártalanítási alapban levő hadikölcsönök valorizációiéhoz mérten.
Az értekezlet nagy megnyugvással vette tudomásul Bud pénzügyminiszter bejelentését, mert ebben Igazolva látta azt, hogy a kormány szociális szempontból a valorizáció tekintetében is elmegy addig a határig, ameddig elmehet és amennyi a mostani gazdatági helyzetre való tekintettel megvalósítható.
Ismét hideg Idö állt be
Budapest, február 6. Ma délelölt az rgesz országban fagypont alá sü-Ivedl a hőmérő. Leghidegebb volt Ctengeren, ahol —10 fok voll a hő-mérteklet. Kolozsváron szintéu —10 fokot mulatott a hőmérő.
Megszüntetik az eljárást a szentgotthárdi ügyben
London, február 6. Illeni Itpjelen-tétek szerint a nagyhatalmak, melyek rottzallák a kisantantnak a fegyvei-csempészés miatt a népszövetséghez benyújtott jegyzékéi, valószinüleg meg fogjak szüntetni sz egész eljárást.
Egyes minisztériumok osztályait egy minisztériumba koncentrálják
Budapest, február 6. llir szerint felmerült az a lerv, hogy az ».gyet minisztériumok mUizaki osztályait egy minisztériumban koncentrálták, hogy az egyseges vezetéssel és az eller.örzés könnyebb keresztülvitelé vei nagyobb megtakarításokat érjenek el. Így a kultusz, a népjóléti, a földmüveléiügyi és pénzügyminisztériumok magas építési osztályai az elgondolt terv szerint a kereskedelmi minisztérium magas építési osztályába olvadnának be.
Titulescu nyilatkozata az optáns-perekre vonatkozólag
csak ürügy arra, hogy a magyar kormány el&zékeny ajánlata elöl kitérjen — Nem áll az, hogy az optáns-perek Ugye el van intézve — A magyar kormány nem fogadta el a népszövetség által felajánlott jogelveket
Rudapest, lebruár 6 cÉjszakai rádlójelenlés) Titulescu román külügyminiszter a küllőldi sajtóban olyan nyilatkozatokat lelt, mely szerint Románia részéről az oplánsperek a népszövetség szeptemberi határozatával el lennének intézve. Ezzel kapcsolatban Illetékes helyen a következőket jelentették ki a Magyar Távirati Irodának:
— A népszövetség, szeptemberi ülésén a magyar-román optánsperck ügyében a fennálló Jogvita eldöntése céljából három jogelvet ajánlóit fel a feleknek azzsl, hogy erre vonatkozólag nyilatkozzanak a felek a népszövetség decemberi üléséig, Titulescu akkoriban bejelentette, hogy kormánya elfogadja a három Jogelvet, de Magyarország kormánya rész-
letes Indokolással együtt a népszövetség tudomására hozta, hogy nem fogadhatja el.
Azonban a maga teljes jogi álláspontjának fenntartása melleit
a magyar kormány bejelentette, hogy hajlandó keresni közvetlenül a praktikus megegyezési lehetőséget.
Egyben a határidőt decemberre állapította meg és akkor Is csak Tilules-cunak bejelentelt betegségére való tekintettel ment be az elhalasztásba. A fentiek alapján látható, hogy a kérdés nincs elintézve és ha Titulescu mégis ezl állítja: akkor ezzel ürügyet keres, hogy a magyar kormány praktikus megoldást célzó ajánlata elől kitérjen és azt ne fogadja el.
Belgrádban holnapra várják a kormány lemondását
Belgrád, lebruár ti (Éjszakai rádiójelentés) Politikai körökben biztosra veszi!., hogy a kormány az adó|availat elfogadása után, tehát legkésőbb holnap benyújtja lemondását. A lapok jelentése szeiint a kisantant legközelebbi konferenciáját márciusban Buka\'ett-
ben tartják. Bizonyos, hogy i szent-goltbáidi eset it napirendre kerül. Belgrádnak ét Prágának garanc\'a kell Románia részéről, mert Tiluíes-cunak a külföldi sa|tóban a szentgotthárdi üggyel kapcsolatban tett kijelentéseivel nincsenek megelégedve.
Bródi Ernő a Ház mai ülésén a Biztositó-kartell uralmának letörését követelte
Budapest, lebruár 6
A képviselőház mai ülésén elnök kegyeletet szavakkal emlékezett meg az elhunyt Szabó Imre képviselőről, akinek emlékéi jegyzőkönyvben örökítette meg a Ház.
A valorizációs Javaslat részlelet vitájának folytatásánál a 15-ik szakaszhoz Wolff Károly szólalt fel és az átértékelési határidőnek hat hónapban való megszabását javasolta. A szakaszt a Ház Wolff Károly módosításával fogadti el. 17. szakasz eltő bekezdéséhez Rothenstein Mór nyújtott bc indítványt, de ezt elvetették. Egyhangúiig elfogadták az előadó állal javasolt uj 18 Ik, mrjd a 19 ik szakaszt. A 20 ik szakasznál Kélhly Anna szólalt fel és annaV teljes törlését javasolta. Sürgette az
életbiztosítási járadék teljes valorizációját.
Gál Jenő sürgette a bizlosilási-tási járadékok valorizálását. Elnök jelentette, hogy Bárdos Ferenc képviselőnek az elhunyt Szabó Imre halálával megüresedett mandátumra való behívása iránt Intézkedett.
Bródl Ernő a biztosító-kartell uralmának letörését követelte, a biztosítottakat pedig országos szervezkedésre szólította fel. Propp\'.r Sándor fehzóialása ulán Wolff Károly kijelentett\'-, hogy maga is migfon-tolás tárgyává tette Sándor Pal Ja-vas\'alának elfogadjál. Eiután elnök javasolta, hogy a vitát holnap délelölt 10 őrekor folyttssák, amit a Ház elfogadott. Az ülés délulán 2 órakor véget ért.
Ki fizesse a vízdíjakat ?
Nagykanizsa, február S Habár világosan ét érthelóleg kifejtettük már ennek, a motlaai lakbérnegyeddel felmerült problémának állását jogi és méliányostágl szempontból Is, mégis a naponta tömegével hoztink érkező kérdezöikö-dosekre ehelyütt újból megadjuk a választ.
A helyzet tehát a vizdijak körül a köveikezö :
A vízdíjat az érvénybe lépett rendelet szerint a bérlő nem köteles megfizetni. Jogalap tehát ninct arra, hogy a házigazda bérlőitől a vízdíjukat követelje. Minden méltányos-tág azonban amellett szól, hogy az etekintetben speciális helyzetben lavö Nagykanizsán a lakók a vízdíjakat ennek ellenére it megfizették. Nagy-kaniztán ugyanit az I9l7-ts alapbér megállapítása ide|én még nem volt vízvezeték, igy az alapbérek más városokénál ennyivel alacsonyabbak. Ezenkívül Nagykanizsa háztulajdonosaira egyszerre szakadt rá a vízvezeték bevezetésének, a ctatornázási és ulburkolásl járulékoknak tetemes költsége, ugy, hogy Itt a mostani egy-két esztendőben a hiztulajdonos aránytalanul tul lenne tethelve a lakók kényelmét ét közjóját it szolgáló közüzemek költségeivel, ha a bérlökben nem volna annyi belátás, hogy békés megtgye-zéuel kifizették sz általuk fogyasztott, illetve lakásaikra kivetett vízdíjakat.
Érzel nem csak sok kellemetlen huza vonának és pörösködésnek viszik elejéi, hanem a Nagykanizsán egyedül méltányos megoldátt teszik
lehelövé.
Ugy tudjuk, hogy a bérlök 90%-a minden ellenkezés ntlkül, pusztán a saját Jobb belátásuk alapján is a vizdijfizetésnek ezt a módját már teljesítették it.
Jogalap tehát ninct, követelni nem lehet a bérlőtől a vízdíjakat, de mlnfifn vitán felülálló megállapítás az, hogy Nagykanizsán ma annak fizetésére saját lakása után a bérlő a legilletéketebb.
Az igazságögyminiszter olaszországi utja
Budapest, ftb uár 6. [Pesthy Pál igazságügyminiszter szombaton két-három heti üdülésre Olaszországba
utazik.
XALAI KOHLON*
Megalakult a Kanizsai Állatvédő Egyesület és rövidesen megkezdi munkáját
Vasárnap délután volt az alakuló közgyűlés — Megválasztották a tisztikart és 30 tagti választmányt — Az egyesület belépett az országos egyesületbe
Dr. Kálnay Gyulái egyhangúlag elnökké választották
Nagykanizsa, fabruái 6 Sok lelkes állatbarátnak régi óhaja vált valóra vasárnap délután, mikor Nagykanizsán megalakult az Állatvédő Egyesület. Sok tervezés, sok próbálgatás után a nemes eszme mégis eljutott a megvalósulásig. Ha szorosan vesszflk, emberbaráti intézménynek is lehet nevezni az Állatvédő Egyesületet, noha céljai és törekvései: az állatoknak védelmét biztosítani. Emberbarátinak. Még pedig azért, mert minden alakulat vagy egyesülés, mely azt IOzI ki feladatul magának, hogy egy bizonyos cél elérésére jobb érzésű embereket akar nevelni a társadalomnak, emberbaráti intézmény.
A modern kulturát hangoztatni szerető ember elOtt aligha lehet humánusabb egyesületet elképzelni, mint az állatvédelmi egyesületet, mely az állatok védelmének Orvé alatt, egyúttal embereket, eldurvult lelkű, vadérzésű embereket megjavítson.
A kanizsai megalakulás nagy értékkel bir a fenti szempontokból, de az általános kuliura szempontjából és az ifjúság lelkének nevelése szempontjából is olyan Örvendetes tény, hogy azoknak is, akik aktive nem dolgoztak annak létrehozatala kOrfll, együtt keli Orfllni, hogy néhány lelkes fáradozónak sikerűit ezt a régi
mulasztást pótolni.
*
Az Egyesület megalakulása nagy érdcklOdés melleit vasárnap délu\'án hat órakor folyt le a városháza közgyűlési termében nagyszámú érdek-lódó közönség jelenlétében a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör buzgó vezetőségének közreműködése és li-caális előadása keretében. - Erre az alkalomra ott láttuk a város lakosságából az ismeri állatbarátokat, az állatorvosokat, a felekezeti vezetóket, feltűnően sok hölgy-vendéget stb.
Elsőnek dr. Kdlnay Oyula rendőr-főtanácsos, aki az egész mozgalmat mindmáig előkészítette, emelkedett szólásra és üdvözölvén a megjelenteket, az Országos Á\'llvédő Egyesület kiküldöttjét, Fodor Árpid budapesti főgimnáziumi tanárt, ale\'nO-kOt kérte, hogy az állatvédelemről szóló beszédét tartsa meg.
Fodor Árpád, aki a magyarországi állalvédelmi mozgalomnak egyik leg-ambidózusabb barátja és már hosszú évek óta Önzetlen fáradsággal dolgozik a nemes eszme érdekében gyönyörű előadást tartott a tárgyról. Emberi jósággal fejtette kl, hogy miért kell az embernek kultiválni az állalvédelem gondolatát. Mély gondolatokkal fejtegette, hogy a szeretetnek mint kell az állatokra Is kiterjedni, majd többek között ezeket mondotta:
— A szeretetből nem zárhatjuk ki az állatokat sem, sőt még a virágokat, a növényeket sem. Öi is Isten teremtményei, velünk együtt, tehát lestvéreink, amint azt assisi szent Ferenc mondja. Az 0 remek alkotásukban csodálhatjuk Teremtőnk böl-cseségél, az ő szépségűkben és jóságukban Isten végtelen jóságát. De azok az áldások, melyekben általuk részesülünk, nemcsak Isten iránt, hinem a teremtmények Iránt is hálára köleleznek bennünket. Isten a mi szolgálalunkra teremtette őket, de Arany János szerint a kis fülemüle is azt hiszi, hogy 0 érette van minden. És meg is van minden teremtménynek a maga létjogosultsága. Azért csakis belátással, jó szívvel szabad felhasználni Okét emberi céljainkra. N: csak ural legyünk a természetnek, hanem gondolkodó gazdái is. Isten jó sáfárai a földön.
•— A Termésiet műveit meg setji közelilheti tökéletességben soha semmiféle emberi remekmű. Azért oktalanul és szivtelenűl semmit sem siabad elpusztítanunk.
— Di az állatoknál egy másik szempont is kíméletre int bennünket és ez az, hogy Ok Is épen ugy éreznek, mint mi. Ha van azivűnk és abban van szeretet, akkor ép ín ugy részvétet érzünk a szenvedő ál-lai iránt, mini sínylődő felebarátunkkal szemben. És ennek a szeretetnek is késinek kell lennie. Nem tehetünk ugy, mint az a gazdag ember, aki Így jajgatott: „Távolítsátok el ezt a szegény embert, mert nem tudom nézni nyomorát és szenvedését I* És nem segített rajta semmivel.
— A ml szeretetünknek tevékenynek kell lennie. Rajta kell lennünk minden erőnkkel, anyagi és szellemi tehetségűnkkel, hogy kevesbítsük a szenvedéseket e világon, akár embertársaink érzik azokat, akár más teremtménytáraiink.
— Aí okszeiü állattartás az állatok védelme nélkül el sem képzelhető. Ahogy bánik állatával a gazda, ugy veszi annak hasznát. Tehát nagy gazdasági érdek teszi megokotttá az állatvédelem országos terjesztését.
— D: az erkölcsök szeliditését, a szivek megpuhítását, az igazi emberszeretet is csak az állatvédelem lépcsőjén lehet elérni.
Azzal végezte emelkedett emberi gondolkodásról tanúskodó beszédét, hogy .a megalapozott és az állatvédelemmel együttesen elterjesztett emberszeretet azután lehetővé teszi majd egy jobb kor felvlrradását, melyben majd nem rabolják el az emberek egymás hazáját, vagyonát, életét, becsületét, hanem mindenképen boldogítják egymást"
Kdlnay főtanácsos köszönte meg a kitűnő előadást, majd a fellelt kérdésre a Nagykanizsai Állatvédő Egyesület megalakilását a terem egész hallgatósága egyhangúlag kimondotta.
Eiulán ismertelte az Egyesület alapszabályait, melyek azonosak az Országos Állatvédő Egyesületével és amelyből megtudtuk, hogy az Egyesületnek mindenki tagja lehet, korra, nemre való tekintet nélkül. Alapító tagok egyszersmindenkorra 20 pengőt, rendes egyesületi tagok évenként 2 pengőt fizetnek. Ennek ellenében kapják a havonként Budapesten megjelenő Állatvédelem című folyóiratot. A vezetőség majd választ „állatvédőket" akik rendőrséglleg láttamozott Igazolvánnyal lesznek ellátva. Tagsági igazolványt is kap. minden rendes tag. A tisztikart a közgyűlés a következőkben választotta meg: közfelkiáltásul elnökké dr Kálnay Oyula rendOrfótanácsosl. Az Egyesület védnökévé dr. Sabján Oyula polgármestert. Titkár: Orá-bár Lajos, jegyző: dr. Kiss Márton, * pénztáros: Brauner Lajos, ellenőr: Poleslnszky Emil, számvizsgáló bi-zot ság: Kelemen Ferenc, Zalaváry József és Lányt László. Minden tisztségre egyhangu\'ag tOrtént a választás, úgyszintén a 30 tagu választmányba is.
Ansorge Antal a közgyűlésen felszólalván, a gazdisági állatok vé-
1QŰ8 február ?.
delmét és fokozott ápolásának szükségességét hangoztatta.
Dr. Hajdú Oyula ügyvéd az állatvédelmi gondolatnak nagykanizsai legrégibb ébredéséről számolt be, mely már a háború elölt sokakban élt, de a háború miatt a terv nem válhatott valóra.
Dr. Villányi Henrik indítványozta, hogy a közgyűlés lép|en be az Or-stágos Egyesületbe, amit egyhangúlag kimondták.
Végűi Fodor Árpád újólag űd-vözlO szavai után az alakuló közgyűlés a jól végzett és végzendő munka jegyében véget ért.
A llceális elOsdás keretében a Rendőrdalárda tobb hatásos énekszámmal szerepelt Lehrmann Ferenc kiváló irányítás mellett.
Most már, hogy az Egyesület megalakult soron következik a belügyminiszteri jóváhagyás kisxorgal-mazása, mely után teijea erővel megindul a kanizsai állatvédelem az állalbarátok legnagyobb Örömére. A fent elmondottakkal kapcsolatban most egy konkrét esetre hivjuk fel sz állatbarátok figyelmét. Egy rendkívül kedves, szobatiszta, nem egészen faj ftrkas kutya kölyök találtatott, mely egyelőre a rendőrség bűnügyi osztályának vendégszeretetét élvezi. 0 1 azonban sokáig nem maradhat és ezért kérjük akár a tulajdonost, akár valakit, akinek szüksége volna a kutyára, hogy jelentkezzék érte.
Zalavármegye negyedévi közigazgatása
Bftdy Zoltán alispán jalentáss a vármagya legutóbbi három hónapjánrt állapotáról

Nagykanizsa, február 6 Bódy Zoltán alispán |elentése a december-januári közigazgatási menetről és a törvényhatóság állspotá-ról tegnap került kl a sajtó alól, melyet kivonatban az alábbiakban ismertetünk:
Az útépítési munkálatok legnagyobb része a téli idójárás miatt szünetelt. A
Menyei járási székház építési munkálatalt az építő-bizottság vállalatba adta és a szerződést megkötötte. Ax építés legközelebb kezdeté^, veheti. A téli Időjárás akadályozta a
vármegyei telefonhálózat kiépítésének munkálatait, azonban az alispán megkeresésére a postaigazgatóság a munkálatokat újból megkezdette.
A vármegyei Iskolánkivüll Népművelési Bizottság akciója folytán a vármegye egész területén intenziven folyik az Iskolából kikerült l/jak és felnőttek oktatása. Eddig bejelentettek
1608 Ismeretterjesztő előadást, 9 analftbéta tanfolyamot 931 óraszámmal, 31 elemi ismeretterjesztő tanfolyamot 2420 óraszámmal, 29 általános ismeretterjesztő tanfolyamot 2375 óraszámmal és többszáz színielőadást. Több község a saját erejéből szerzett be vetítőgépeket is. Több helyen Kulturhdz felépítésének
a gondolatával foglalkoznak.
A közoktatásügyi miniszter
népkönyvtár akciója kapcsán Zalavármegye 106 ilyen ingyenes népkönyvtárt kapott, melyek Összesen 15.260 kötetet tartalmaznak.
A vármegyeháza közgyűlési termében levO
felfeszttett Krisztus kép régi, olajfestésű műkincset a pusztulástól megmentendő, dr. Szenttvá-nyl Oyula, a Szépművészeti Muzeum titkára állsl restauráltatott. A festmény Dorfmelster István kiváló festőművész műve.
A közbiztonsági viszonyok a vármegye területén az utóbbi időszakban kielégítők voltak.
Közegészség állapot Is kedvező. O/ermekeknél azonban nem volt kielégítő. Vörheny, kanyaró és hőrghutut néhány járásban jár-ványszerűen uralkodott. Később ezek az állapotok Javultak.
A trachomás betegek legnagyobb része a letenyel és nsgykanlzsai járásnak a megszállott terület határos részén, úgyszintén a novai járás területén vannak. A népjóléti miniszter intézkedése folytán klsegilő állami Irachoma-kezelO-ket és kezelőnőket fognak a betegek gyógykezeltetésére rendelkezésre bo-csájtanl.
1928 február 7.
£ALAl HOZLOnyt
97 53 14
51 31 20
130 101 29
162 113 49
105 85 20
91 51 40
118 94 24
128 78 50
129 78 51
201 106 95
100 46 56
91 72 15
33 32 1
A veszett állatok áltil megnart egyének száma isméi szaporodott, azért megfelelő Intézkedéseket tett.
Az egészségügyi személyzetet Illetőleg: Letelepedtek Keszthelyen: dr. Szekeres Oyörgy, Tapolcán: dr. Lodner N mdor, Zalaapá Iban: dr. Wurczel Jenő, Oroszionyban: dr. Zoblcs Antii. Dr. Darab Sándor köz-kórházi alorvossá neveztetett ki Njgy kanlzsári.
A népesedési statisztika járásonként november l-töl január l-ig a követkeiö:
utll. elhalt szaporulat
alsólendval balatonfüredi keszthelyi letenyei nagykanizsai novai p«csal sdmegi tapolcai
Zalaegerszeg v _
Ouzeien: 942 4Ö4-
Az átlategészség terén a viszonyok némi Javu\'ásl mutatnak, bár a veszettséggel fertőzőn községek száma még mindig sok.
A mezőgazdaságot illetően a szigorú fagy csak elvétve okozott károkat a növényzetben. Az öszi gabonák jól megerősödtek, a kifagyás veszélyétől nem kell tartani. Egyes helyeken s korán vetett rozsok tul buják lettek. Az őszi szántások idejében voltak elvégezhetők és Így jó Időjárás esetén a tavasziak vetése korán megkezdődhetik.
Az állaltenyésztésnél
£ lenti az alispán, hogy eddig 28 nyészblkál, 40 tenyéaztehenet és 25 lovat azerzett be a gazdasági felügyelőség.
A munkás és cseléd viszonyok nőim tilsak.
A kavics-szállítás ai elmúlt negyedévben a bánya üte-mek Kii szünetelése folytán csak kl sebb mértékben eszközöltetett. Mindazonáltal az 1927. évi kavicshitel terhére 20 510 a." nyert leszállítást, mlg a vármegyei beruházási hitel terhére 47.835 m1 kavics, A henge rezési munkalatok szüneteinek, esik a Ztlaegerszeg—ZtlalOvő 1 tvb. u1 és a Zalaszentmlhály—Zilslstvánd-1 tvb. ut szakaszán volt folyamatban
Az útépítési és utszabályozátl munkák kOzül az elmúlt negyedévbsn a kedvezőtlen időjárás folytán legnagyobbrészt csak a kavics helyszíni kifuvarozása és az előkészítés eszközöltetett, a földműn kák a kedvezőbb időjárás beálltáig beszflnttettek.
A hivatalok ügyforgalmának számszerű adatai járásonként az elmúlt negyedévre:
alispáni hivatal megyei árvaszék Nagykanizsa v. Zalaegerszeg v. alsólendvai j. balatonfüredi j. keszthelyi j. letenyei j. nagykanliaii j. novai j. pacsal j. sümegi j. tapolcai j. zalaegei szegi j zalaszen\'gró\'i j. ö,ízesen:
Ugydirab elintézett
7003 5483
5822 5581
10641 9357
5141 4993
903 865
933 . 907
1265 1180
1128 1002
1028 860
934 934
1132 1045
1157 1074
1524 1338
1420 1328
768 695
A kanizsai járás jegyzői a „Községi háztartási és adókivetési munkálatokat" tárgyalták a tisztiértekezleten
Révay számvevőségi tanácsos és Till dr. pü. főtanácsos Is részt vett az értekezleten — A pénzügyminiszter Intenciói szerint bánnak az adózó polgársággal Nagykanlua, február 6 A nagyksnizial járás önzés jegyzői min&p délelőtt a kanizsai fő-szolgabirós\'gon népes értekezletei tartotta1 dr. Botka Andor főstolga-biró elnöklete alatt. A járási tiszti értekezleten, melynek tárgya a községi háztartási és adókivetési munkálatok megbeszélése voli, megjelentek Révay Miklós számvevőségi lanácios és dr. Till Károly pénzügyi
40799 36637
"iy, bogy 4162 Ogydarsb a restancia.
a pémügyl és belügyminisztereknek kiadott rendeleteivel és elhatározták, bogy a pénzügyminiszternek az adózó polgáraággal szemben elfoglalt intencióinak megfelelően a járás adózó közönségével szemben a legnagyobb fokú megértés\', jóindulatot tanúsítják
én az adókivetéseknél a hivatalos elv megőrzése melleit lojMissn jár-
,.,.„,____ . ... nak el a polgársággal szemben.
fötantcios Zalaegerszegről, akik a > . ,..,., .,?" . , .
, . a tt i i! i .. . | A Járást t sz lértekeilet anny ra
jegyzőknek pénzügyi szskkérdések- el|o^,tl , jegylöket, hogy az a
ben adtak felvilágosításokat. B;ba- 1 délelőtti óráktól a késő délutáni
tón foglalkozott a tisztiértekezlet órákig tartott.
A nagykanizsai téli gazdasági Iskola (elállítása Qgyében megindultak a tárgyalások a város és a minisztérium között
Zalavármegye és Nagykanizsa városa együttesen oldja meg a kérdést — Tárgyalások a főispán és a minisztérium képviselőjének részvételével
Nagykanizsa, február 6 Nigykanizsa város közönségének, főleg nagyszámú kisgazdttársadal-mának éa a széles vidék gazdtinik régi kivánsá^a, hogy egy megfeleli tipusu gazdasági Iskola
állítassák fel, amelyben főleg a gaz dák és földművesek gyermekei nyernének alapos gy (korlat! kiképzést. Ilyen Iskola már több helyen, igy többek közölt Székesfehérvárolt is nagy eredménnyel működik.
A városi képviselőtestület Ismeretes ha\'ározata azután lehetővé telte, hogy a tanács az évek óta vtjudó kérdést a megvalósulás stádiumába vigye.
Dr Sabján Oyula polgármesternek az illetékes tényezőkkel történt é.tckezése után a földművelésügyi minirz érium leküldöde N-gykani-zsára dr. Szlgethy-Vargha László ga.datági föltnácsotl, földműves-iskolai főigazgatót, hogy a minisztérium megbízásából tárgyaljon Nagykanizsa város vezetőségével ű téli gazdasági Iskola felállításának módozatairól.
Dr. Szigethy-Vargha főtanácsos, főigazgatón kivül Nígyk\'niisára étkezlek dr Czvetkovla Ferenc minisz-
teri tanácsos és Sztankovlcs János miniszteri tanácsos, a keszthelyi Qstdaságl Akadémia igazgató) i.
A tárgyalások még szombat dél után megindullak a polgármester hivatalos helyiségében GytmOrey Oyörgy fölipán részvételével, aki a tárgyaláson a vármegyét képviselte.
A polgármester kifejtette a város álláspon ját ebben a kérdésben és ez>, hogy Nigykanizia éa vidéke, Illetve Zila kisgazda ifjai számári a legmegfelelőbb tipusu iskola a
téli gazdasági Iskola amely Internátussal lenne egybt kötve, hogy a vidék Ifjainak is lehetővé tétessék aentk látogatása és amelynek megfelelő belterü\'ele kell, bogy legyen.
Majd megindultak a részletes tárgyalások. Értesülésünk szerint Nagykanizsa városa a vármegyével egyetértőleg megfogja tenni ajánlatát a földművelésügyi minisztériumnak, bogy mivel láru\'nak hozzá az intézmény lé esitésébez.
U«y a főispán, mint a polgármester mindent el fognak kOvelnl, hogy a zalai gazdik régi kívánsága — a nagykanizsai téli gazdasági iskola — minél előbb valóra váljon.
Némi drágulást és a munkanélküliség emelkedését bozta az idei tél
A pénzügyminiszter XVIII. jelentáae
Budapest, február 6 | 7 hónapjára készített előirányzatok-
Bud J nos péozügymlniszler moit nyilvánosságra hozolt XVIII. jelentése az 1927 december htváról stá-mol be.
B:vezelétében Ismerteti az állami közigazgatás |>nuár havi költségvetését, amely szerint 3 8 millió pengő bevéle\'l többletet vár a pénzügyminiszter január hónapban.
Az 1927/28. költségvetési év első
ban Jelzett 5018 millió pengővel szemben a megelőző költségvetési évnek ugyanebben az Időszakában 448 4 millió pengő bevétel volt előirányozva. Ugyanerre az Idöazakra ebben a költségvetésben 492.6 mlg az előző évi költségvetésben 438.4 millió pengő előirányzott kiadás szerepel. Az első 7 hónap előirányzata tehát 9.2 millió többletet mutat
az előző évben erre az Időre előirányzott 10 millió pengő többlettel szembea
Az 1927/28. költségvetési év első 5 hónapjában az állami közigazgatás összes bevétele 48 4 millió pengővel haladta meg a havi költségvetésekben előirányzott bevételeket.
Decemberben az állami bevétel 94.4 millió pengő volt, ami az előirányzottnál 18.8 millió pengővel több.
A népszövetségi kölcsönből az 1927/28. évi beruházásokra fordítandó 58 millió pengőből a már igénybe vett 27.5 millió pengőn felül további 0 3 millió pengőt vettek igénybe.
A m. klr. posta december hónap-bin 34,412 000 közönséges, 1,315 595 a|ánlotl, 76 161 értéklevelet 1,253.228 Ciomagot és 801 566 postautalványt továbbitolt. A feladott táviratok száma 292.334 . 65 443 lávheszélö főállomás és 83.314 rádióvevő berendezés működőit.
A m klr államvasutak 6 954 671 utast és 1,987 913 tonna árut azál-lltottak. A Duna Száva Adria vasúttársaság 339.883 utast és 159.960 tonna árut továbbított.
A Magyar Nemzeti Bank forgalomban lévő tényleges fizetési eszközei 25 6 millióval multák felül az előző bó végi mennyisége\'. A tényleges jegyforgalomnál 4 8 millió pengős apadás mutatkozik. A forgalomban levő váHópéuz mennyisége 40,258 639 39 pengő volt.
A m klr. Postatakarékpénztárnál 1,298 435 betevő 26 888 566 02 pen • göt helyez ;tt el. 45 547 csekkszámlán 217,200 259 11 pengőt kezeltek.
A nagykereskedelmi áruk indexszáma 135 re emelkedett. A lélfenn tartást költségek Indexszáma decemberben lakásbárt is beleértve 112-röl 113-ra emelked tt, a lakásbér nélkül számítva pedig 124 röl 125 re emelkedett.
A külkereskedelmi forgalom novemberi eredménye szerint ,s behozatal 23 2 millió pengővel haladta meg a kivitelt.
A csődők száma 9. a kényszer-egyezségek száma 125 volt decemberben.
A munkanélküliek száma decemberben némileg emelkedett. Az egy év előtti helyzettel szemben azonban 35.7 százalék csökkenés mu\'atkozlk. A nyilvántartott munkanélküliek száma 14 368
VtziEiEtttet éi tdölerntotoM
■Mkaierfltn kitilt ■ andlovlta Józaaf éa Márton
Klrálr-B. «• T«l#ton 171.
— Nőt kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhiv-
!uk a Park-Szállodának lapunk más telyén olvasható hirdetésére figyelmét
ZALAI KÖZLÖNY
1928 tcbruár 7
Az orvos, aki öli
Conrad Teldt első amerikai filmje
Ha olyan képiöl van szó, melyben Conrad Veidt jálszn a ff szerepet, természetesnek fogja mindenki találni, bo^y a filmmel foglalkozó referátumban elsősorban Viediiót iiunV. Igy van ez most, mikor az .Orvos aki Olt" cimO, a bemondás szerint Veidi első nagyobb amerikai filmjéről beszélőnk.
Mikor Veidt Amerikába ment, félni kellett, hogy a nehéz dollár hegyekért majd alkura viszi különleges egyéniségéi és szuggesztív mimikájának azt a batár alan bő skáláját, amelynek révén épen világhírűvé lett. Félni kellelf, hogv az amerikai stúdiókban valamely lulburgó rendező épen azt lógja lerendezni Conrad Veidlról, amiben u\'o\'érheletlcn és egész sejlelme«, mindig mélységekben já ó lényéi átformálják amerikai száj- iz szerint, Nos, mindez szerencsére nem következet be .Az orvos aki oh" c. filmjében Veidt a régi és a külső váitozás rajta mindössze ann>i, bogy kondícióban javult. Arca teltebb lelt. De szemelnek varázsereje, mozdulatai, gesztusai a régiek. A régi mesteriek. Talán észre lehet venni rajta, hogy kltsé nyugodlfbb. De ezeken felül annyira a régi, hogy mai alakítása pszichiátereknek is tanulmány lehet.
Á\'talában az egéiz kép mgvon sikerüli és szerencsés kézzel Vcldl-hoz simu\'ékony partnerek kerültek, akiknél a figj elmes uéző felfedezheti amint olykor-olykor elfeledkezve maguk is milyen csodálattal néznek a német filmóriásra.
Nehéz levegő,ü mere. Különösen megfog az elején. K;»öbb kiváccsivá téve bonyolodik, mig végül költői igazságszolgáltatás al f j\'ződik be.
A rendező bravúros munkál végzeit, nemkülönben fotóművészeti szem-pontból a film tónusa Bzempiben-letöen tiszta, nyugodt Van több különö8képen frappáns hatású és művészi gonddil b-állilott bangu\'a-tos |elenet. Azt hissiük Conrad V.idt ezzel a képpel ternót ciinált siker szempontjából. a Vároii Szinház is. (Legalább is azt kellene I)
(-a)
........... ♦♦♦«♦« ritlItlIllllllllltHIHMHIIIII
— Pályázat megyei Iroda-segédtlsztl állásra. Ródy Zoltán alispán a njugdijazás folytán megüresedett megyd iroda-segédlisíli állásra február 10 iki határidővel pályázatot hirdet. Kérvények a főispánhoz címezve az alispánnál nyújtandók be
— Az őtgyermekes, nyomorr; I küzködő beteg asszonynak, kinek férje Is muokHkép\'elenül fekszik a kórházban, Tibolt Lajofué 2 kg. finomlisztet, 5 kg. kenyérliszlel, 1 kg. zsirt és I kosár burgonyái, N. N. 3 pengőt Pzv. Pápai Q/örgyné és Szabadi Károlyné 1 — 1 pengőt hoz lak be szerkesztőségünkbe.
= Remlngton írógép képviselete és raktfra becserél Írógépet, elad ig-n előnyös r silelfizetéf re eredeti gyári áron Írógépel. Szabó Antal fegyver és sportüzlete.
NAPI HÍREK

NdPIREND Február 7, kedd
Római katolikus: Romuald ap. Prot. Tódor. Izraelita: Seb. hó Ili Nap kel reggel 7 óia 20 perckor,
nyugszik détutín 17 óra C\'J perekor. •
Várolt Színhez, .Az orvoi, aki Ali" Párhaj a végzettel 10 lejezelben. .Jancsi és Juliska" és .Hahy — Peggyvel" bur-lettk 2—2 lelv. I\'álrla tliradó.
— Egyházmegyei hírek. A megyéspüspök dr. S:hwjrlz Róbert felnóOrsi káplánt közpnnti szolgálattételre ai rgyházm\'gvei hivatalba rend\'lte be, bely\'b: Fillöp Kálmánt küldte felsförsl káplánnak. Egerszegi Lajos dr. hilludományl főiskolai tanárnak a mernyei plob\'nia javadel-mat adta a megyéspütpök.
— Nagykanizsai tárgypontok a hétfői megyegyűlésen. A hétfői megyegyülísnek 107 lárg) pinlja van. A n gykenizsai közönséget különösen érdeklő nagykani:sal láigypon-tok: Dr. RotschUd Béla és társai fellebbezése a városnak a szinház tárgyában hozol! véghMározata ellen. A Rákóczy- és Bátbo\'y-u\'cai háztulajdonosok fellebbezése a prosiitu-cló szabályozása ügyében ho/olt vég-halározat ellen. Továbbá a lőtér bérbeadása, a Kiskanlzsai Polgári Olvasókör segélyezése, stb. tárgyak. Nag>k:nizsa városát Sabjdn Q,ula dr. polgármester fogja képviselni.
— A Keresztény Jótékony Nő egylet tcadélutánja. A nagykxni-zsni Keresztény Jötékony Nő\'gytel szokásos teadélulAnját csülönök este 9 ór.;i kezdrtlel a .Koroni" bjn larl|a meg katonazene melleit.
— Az uj temetői gondnok A Hitzelbfrger elh/tlfllozása folytán meg-Uiesedett lemető-gondiioki állás teendőinek e\'végzésével a polgármester Hardy üyula ny. városi közgyá mol bizta meg A slihelybárcák ezen lul nála a vá\'osházán válthatók meg.
— Prack Endréné temetése.
Hé főn déluán négy órakor a katb. temető halottasházából helyezték örök nyugalomra Prack E\'dréné kanizsai úriasszony!. A végilszles-égen dr. Sabjdn O/tila polgármesterei az élén meg|elent az ei;ész városi liszt-viselíM kar, ugyszlr.tén a kanizsai állami és váiosi hivatalok vezetői, tisztviselői, ezenkívül negyszámu közönség. A temetési szertartást Mátés P. Hilár fereaces atya, plébános vé gezte nsg/ papi segédlettel, mely után átadtak a leiemet az anyo földnek.
— Az Ipartestületi elöljáróság
ülése. A nagykanizsai Iparteslület fohó hó 9-én, csütörtökön esle tartja február Invi elől|árósági üléséi.
— A Kathollkus Legényegylet közgyűlése. A nsgyk nlzsai Kalh. Legényegylet folyó hó 26-.\'n délu\'án 5 órakor tartja rendes évi közgyűléséi és. tiszluji\'ását.
— Elsőrangú férfi munkaerő,
perfekt gi\'p- és gyorsíró, könyvff\'ő, keieskedelmi levelező szerény fizetéssel állási keres. S iv s megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
— Halálozás. Tragikus hiláleset döntötte mély gyászba l.eitner Ojön tekintélyesletenyei keresked") gyárost. Alig tizenötéves leánykája B)zsike, a letenyei urllársaság kedvence, a kőszegi leánynevelő intézel növendéke operáció utáa február hitodikán Szombathelyen a kórházbjn has-hártyigyulladásban váritfinul meghalt. Az elhuny! fiatal terem\'és élei-erői, vidám gyermek volt, aki a leánynevelőbe Is lanáral és tirsnői kedvence volt. Holdestét autóval Nagykanizsára hozzák és Itt II én, szerdán eltemetik.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete szerdán fél 6-kor választmányi, 6-kor rendes tagg> ülést tart a Nádor-utcai helyiségben. Kívánatos, hogy ugy a valasrtmány, mint a tagok minél nagyobb számmál vegyenek részt a gyűlésen, a legközelebbi teaest és több fonlos tárgy megbeszélé«e végei\'. EiMkség. ,
Még ma, kedden 5, 7 ós 9 órakor tm~ Conrad Veidt nagy filmje!
Az orvos, aki ölt
Párbaj a végzettel 10 fejezetben. -■-
Jancsi és Juliska
Burleszk 2 felvonásban.
Baby • Peggyvel v
Burleszk 2 felvonásban.
j Pátria Híradó.
A gimnáziumi cserkész-flnnepély
Nagykanlzta, február 5
Igen meleg sikerű, szép estével ajándékozta meg a kanizsai társadalmat és a kanizsai farsangot a kegyesrendi gimnázium cierkészcsa-pata és if.uíéga a vasárnap délután tél 6 órakor kezdődött ünnepéllyel. A gimnázium tornaterme szorongásig megtelt at érdeklődő közönséggel. Városunk legelőkelőbbjei és az egész intelligencia, a szülök igen nagy száma olyan díszes együttesben |e-leniek meg ezen az ünnepélyen, hogy az lu\'nőit már az iskolai műsoros előadás keretén és valósággal reprezentatív társadalmi eseménnyé magasodott.
Eberhardt Béla tank. főigazgató, akinek kiváló pedagógus-kezében a kanizsai gi nnázium a vidéklek közölt az elsőség büszke hirét tart|» szilárdan, keresetlen bevezető szavakkal üdvözölte a megjelenteket. Nyomban utána a műsor nevezetessége következett: az össze-vissza félesztendős cserkész fuvós-zenekar bemutatkozása Eckhardt Antalnak, a kitűnő keszthelyi komponista-karnagynak, h nagykanizsai zeneiskola tanárának vezetésével. Meglepő volt az az eredmény, amit a fiatal zenekar karnagya odaadó munkájával első fellépésén mutaiott.
Az intézet énekkara a tanári kfr leglelkesebb mutsikusának.dr./CerAray Józsefnek vezetésével igen példás és fegyelmezett, már az éneklés technikádban is előrehaladt számokkal aratott szép siker*, mig a gimnázium zenekara, ugyancsak Kerkay teljes hozzáértésű vezetésével komoly zenei élvezetet nyújtóit a leghozzáértf bbek-nek is.
Végül az ifjuiág műkedvelő gárdája mutatkozott be egy hangulatos, kedves dlák-háromfelvonással A közönség nem fogyott kl a kacagásból. A szereplők mind derekasan állták helyűket. Mégis kiváltak közülük Donászy, Pék, BKtera, Riedl-mayer, Kenyeres, Scodnik, Eberhardt, a két kis pikkolo : Szollár és Parti stb.
A szép sikerű üniepély megrendezésérek munkája Sótonyl István és Kriz&aia Ferenc kegyesrendi tanárok érdeme, kiknek legszebb jutalmuk az az őszinte öröm, amit a jólérzés csillogtatott a szemekben a gimnáziumi cserkész-ünnepély egész tartama alatt. _
— Ar. OltáregyesQlet szórakoztató teája. A kanizsai Katholikus Legényegylet családias otthonában nagy érdeklődés mellett, Igazi kellemes hangulatban rendezte meg az Ol\'áregyesület szórakoztató teadélutánját vasárnap A meg|elent közönség sorában olt láttuk dr. Kdlnay Gyula rendőifőtanácsost és Mátés P. Hilár p\'ébáuost, az Oltáregyesület Igazgatóját, aki „A farsang múltjáról" cimcn élvezetes előadásban Ismertette a régi farsangi szokásokat éi azokoak leientőségéi. Eleven, tetszetős konfcransz volt az előadása ti lelkes tapssal ju\'almazti a közönség a kiiünő előadói. Radlcs Ilonka és Hiedl Annus meleg átérzéssel, egyszerű közvetlenséggel hazafias és irredenta verseket adtak elő. Az öregcserkészek mandolin zenekara pedig kedves számaival szerzett műélvezetet. A műsor után éjjel egyig vidám tlncmulstság következeti.
— Slnger gépselyem mindenféle azinben kapható, Singer varrógép fióküzlet Fő ut 1.
1928 február 7.
ZALAI KÖZLÖNY
■eghttléinél, náthaláznál, torokgyulladásnál, idegfájdalmaknál, in-szagga\'ásuál naponta léi pohár tcr-mészeles .Ferenc József keserűvíz rendes gyomor- és bélmükOdést biztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc Jóísef víz hatása gyors, kellemes és megbízható. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
lOZeÓSZINHÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma 5, 7 és 9 órakor Conrad Veidl nagy filmje! ,Az orvos, aki ölt", Párba| a végzettel 10 fejezetben. .Jancsi és Juliska", burleszk 2 felvonásban. „Baby — Peggyvel", burleszk két felvonásban. Patria Híradó.
Keszthelyi Uránia. Keddm: .Az ifjúság mámora". Színjáték 7 felvonásban, történetét végig kitéri a han gya ét tücsök közismert meséjének allalbábok által való lejátszása.
FOLYÓIBATSZEILE
Ankét a magyar drámaírás válságáról
A Nyugat február l-l számában a magyar kulturélelnek evvel az izgató |elentóséga problémájával 16 magyar író foglalkozik. A Nyugat ankétját Heltal Jeni cikke nyitja meg, utána sorra következnek Blbó Lajos, Feleky Oéza, Földi Mihály, Harsányt Zsolt, Ignotus, Karinthy Frigyes, Kassák Lsjoi, Kárpáti Aurél, Kosáryné Réz Lola, Laczkó Oíza, Lengyel Menyhért, Nagy Endre, Pásztor Árp\'td, Révész Mihály, Schöpflln Aladár és Tersánszky 1. Jenő hozzászólásai. A nyilatkozatok első sorozata, a máio-dik sorozat a Nyugat február 16 iki számában kerül közlésre. A szám másik kimagasló értékű és érdekes ségü közleménye Réti István .feljegyzései". Oazdag irodalmi, képzőművészeti és síinházi rovatok számolnak be az utóbbi napok eseményeiről. A szám ára 2 pengő. Nrgyed évi előfizetés 10 pengő. Khdóhivatal Budapest, VII. Ilka-u. 31.
)( A görl, akt otthon felejtette a szemöldökét és mái Intimitások s görlök életéből, képes Illemtan, elmeiport, egy öltöző rejtelmei héttől félnyolcig és sok más képes szenzáció tatkll|ák a Színházi Elet uj srá mit. Közli a Szinházl Elet I\'utty Lya, Alice Terry, Pola Negii, Norma Shearer, Menny Portén és Huizár Pufy pesti alteregoinak fényképeit. Sok itport, rengeteg kép, s/in-háil intimitások, mélynyomtsu melléklel Kotlamelléklet: In a Little Garden (llono !ulu vár) és a Százas bankó Darabmellék-tet: Nászé|szaka. Ára egy pengő, negyedévi előfizetés ajándékregénnye! együtt 10
pengő.
f gl a
zálg
■képeken kivtll kittlnó szerzők egész sor
)( A farsangról közöl nagyon érdekei és meglepő képeket sz .Uj IdAk\' e heti száma, a világ minden tájáról; Kalllorniá tót Nizzáig. Sok más művészeti és aktuális
" \' " ól
soritó , elbe
találunk ebben a számban cikkeket széléieket, regényekel: Zllahy Lajos, juhász Gyula, Surányi Miklós, Falu Tamás, grőK Bethlen Margit, Komáromi János, stb tol-
..... " ápol\' "
tésaet, Tánc, illik, nem illik, Szerkesztői
Iából. Szépségápolás, Qasztronomia, Ker-
Uzenetek és Re|tvényrovat. A gazdag szám boriték|át az esztergomi lényes ünnepségről készült fénykép díszíti.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
SPORTELET
A Kanizsa FC—NTE tréningmeccsen az amatőrök lerúgták a profikat
I
Nagykanizsa, február 6
Az elrnsradl Sibária—K-.nUsd FC meccs helye t a profik isméi a pírosfehér amatőrökkel álltak szemközt, 1 de utólag megbán\'ák, mert azok bizony nem voltak irgalmasok és alapotau össze-vissza rugdosták a fu<balI dsnlykat.
A Kaniísa felállítása ez volt:
Vezér — (Sremiő karfájása miatt nem játsihai) Böhm, Joós — Htjdu, Wilhelm, Tamás — Farkas, Osrsten-brein, Ember, Kelemen, Mészátos.
Az első félidőben ugy nézett ki, hog> a profik löléuyeske Ive nem veszik komolyan a mérkőzést, igy aztán az amatőrök összeszedték magukat és egyenrangú ellenfélnek Bizonyultak úgyannyira, hogv az elsófélidőnek eredménye 0:0 A második menetben a profik már j )bban belefeküdiek és ennek meg is volt a látszata, mert a mind durvábban és sportszerütlenebbül játszó amatőröket odaszegezték kapujukhoz és mindössze kéllzben engedték át a gólvtntlon az NTE jálékossi\', akkor még p\'dig. mikor a kapott gólok ulán ujrake dés volt A második félidőben mutatott prolijiték tetszetős volt és a közönségből elismerést váltott ki, hogy azonbin k-M gólnál 101 bel nem tudták az NTE há\'óját megterhelni ez azért volt,
meri a durvaságok m;. ejire nem vollak ha|laudók őket követni.
A meccsen |<iformát mulattak eltősorban Farkas, aki az egyik gólt Is lőlte, azián Oerstenbreln, aki meglepetésszerűen igen fürgének és okosnak, bizonyult a kapott labdákkal. Mindenütt ott volt és nagyon has..rojan dolgozott. I^eri szép elő-haladáíjlltell ná;a konstatálni. Jól játszott az egész ha fsor Is és biztosan állta helyét a közvetlen védelem. Böhmnél c*ak az kifogásolható, hogy olykor igeu kényelmes és vasárnap is ilyeu periódusa volt. Vezérnek kevés dolga fölényes tudls sal volt általa megoldva.
Az elfajulásért okolható a mérkőzést vezeiö Kasitl (NTE intéző) is bár az amatőrök is gyakran összetévesztenék a labdával a profik sip-cson\'jalt. Súlyosan rúgták meg W,l-helmet, Emberi és az ambiciózus Oerstenbreint, aki összeesel!. Az NTE legénységéből a kapus és a beckek dolgozlak jól. (—)
(A Somogy—Zalai Lovassport Lótenyésztő Egyesület) telkén tagjait és a volt lovas liszteket, hogy a h(.t minden csütörtökjén a Korona kávéházban délután 6-8 közt tartandó barátságos összejövetelre eljönni szíveskedjenek.
RÁDlA HÜSOB
(Rövidítése") 11 — nirck. közgazdaság rlsngv — hangverseny E —» eladás G, — .jyctniekeknck. A — asszonyoknak. /. zene. Mg. mrzőgazcíavag. Ifj. ilju<agl előidái. F — felolvasás. G — gramofonzene. Ib — jazz barid. K —• knbaré. nZ in*pizerü zene.
Február 7 (kedd)\'
Budapest 9.30(1. II Ullraphonhangv. 12 II. I Időjárás. 3 H. 1 Asszonyok ta nácsadója 4 45 Időjelzés. 5 Magyar ope-retlhangv. ti ló Koiiz Endre d\'. min. osztálytanácsos előad ts.i: Pannonhalma 7 Rádió .imatőrposta. 8 15 E. a Stúdióból. .Kőmives Kelemen", színjáték 3 lelv 10 45 1! Ulána cigányzene.
Bécs, Orác II ís 4.15 llangv. 8 05 Verdi: „Travista" c. 3 felv. operá.a.
Berlin, Stettln tl G. 130 Magyar költők l.oránt litván bevezető beizéde. l.\'tána tánc Z S.30 Kf.Ingók Barcelona 230 O. 7.10 A 7.30 és
10 10 llangv. 10.20 1)ilesl 11.30 llegfdtl-hangv.
Basel, Bern 1 ü. tánc Z 4 llangv 9.20 llangv.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A II G. 12 30 Népizertl Z 2 OS Hans>v. 4 15 Uj zenemüvek iímcrtetése. 8 Wagnereit 9 30 I.en l.»nz : „Szerelmi négyszög* c. zenés vígjátéka, után* lánc Z. 11 3) Jazz szimfónia.
Langenberg, Köln, Aachen, Mtiinter
11 O. 1.05 IIingv. 4.15 üy. 6 Kanura Z.
8 15 nZ.
l ondon, Daventry 11.15 Istentisztelet. I és 5 llangv. 6.15 üy. 7 G. X 15 Mendelssohn : Orgnnaszonáták. 10 4S Orosz Z. Milánó 5.05 llangv. 5.50 (Jy dalok.
9 llangv. II II)
Rádió-Párizs 1.30 Hangv 4 45 nZ. 9.35 llonegger: Dávid király c, oratóriuma
Prága II (}. 12 05 llangv 4 30 nZ. 7.15 !Li::gv. 8.10 Slmarsek: .Mái levegő" c. színmüve. 10 20 Tánc Z. Róma 4.50 Gy 5 30 nZ. 8.45 Itjngv.
-•-•- .Scnwarcz Uezbö harisnyát a legjobbak.
Id&jaáPás
A nagykanizsai meteorológiai meg-flgyelö jelentétek : Hétfőn a MntiUk-Ui Reggel 7 órakor -54, délután 2 órakor este 9 órakor —24.
PrlMiei: Reggel és délben tiszta, elte felhői égboltozat.
Szélirány: Reggel él délben Délkelet, este Keleti szél.
A Meteorológiai Intézet |elenté»e szerint nyugatról borulái és enyhülés várható lecsapódásokkal.
iQzmeoasái
TŐZSDE
A mai érték\'özíd*n az irányzat lanyha volt. A külföldi tőzsdék kedvetlensége miatt a spekuláció nagytokú tartózkodást lanusiioll, ugy, hogy az árfolyamok már nyíráskor alacsonyabb nívón mozog\'ak. Az exekuciós eladások következtében at árlemorzsolódás folytalódolt és zárlatkor 2—3 \' o, több értéénél azon-4 —5 n árveszteség is mutatkozott. Leglanylobbik a bányadiac vezc\'ő éttékei és a Fegyver résrvényei voltak, a kulisz aránylag jól tar\'o\'.ta magát. A forgalom vevők hiányában rendkívül csekély vo\'t.
Busa iltisv. 77 kgoi 31 40 31 65, 18 kg-os 31 70 31 95 79 kg-oi 3195-32 15 80 kg-os 32 15—3230. egyéb 71 kg-oi 3125 31 50 78 kg os 31 5(5 3175, 79 kg-os 3175 319;), 80 kg os 31 UJ — 32 05, roi»38 75 00 !>ksrm. áipa 27 00-27 50. tótárpa 3000-31-00, aab 27 40 -27 55 tengeri 23 60 23 85 Buzakorpi 1 21 35 21 60. repce 48 00 50 00
Ptrls 20-4P/a, London 25 32i,t, Ntwyo i 419 85 Brlitttl 72 40, Milano 27 49, Madrid 8850, Amsterdam 109 37\',i Berlin 124 00, WUn 78-25, Sotta 3 74\'.1 Prá<a 1941. Váltó Budapest •••O,
Ualftid \'i 13\'11, Hakar9«t 3 181/1
á budapesti Tőzsde deviza-j" >jzés9
VALUTÁK Angol L 2/-M-27-98 Balga tr. 79 50 7J H0 Ctabk. 16-89 16 97 Dank. 152 80-153 40 Dinár 10 00 -10 06 Dollár 569 20-571 20 Frand.1 Ir 2280-23 00 Moll. 229 95-230 95 l.tnf L4 10-64 40 Ltl 3 47-3 52
La.a —•--—
Llit 30 30 30-50 Mii ta 136 15-I3t>65 S\'hll;. SŰ-3S-S0 70 Nwrág 15180 152 40 Svi ,19 95 110-35 S > 153 25-153 85 Peseta 97 20-97 80
UriVIZÁK Amit. 230 20-230 90 Belgrád 1003-1008 tkrlln 138 20-138 60 Bukarest 348-352 Briltttel 79 50-79 75 Knp«nb.l52 90 153 30 Oulo 15185-152 25 London 27 81-27 83 Milano 3025-3035 Newyork 57125-2 85 Pária 22 41-22 51 Práft 16 92 1697 S aorta 4 11-4 14 Storkh 153 40 153 80 84-10 ÍV30 80 42-80^7 ZQrtrh 109 87-110-17 Madrid 97 55-95-05
Varsó Wltn
Ftlbajtáa 42 )0, melyből tladatlanul vtaaaa Maradt íoo darab tlsórenda 1 56-160, itedatt 1-50—1-52, izedett kötép 144— 1-46, könnyű l\'32-l 37, eltór.ndu öri 144 -1-46, másodrendű 138—
tüldó 1-38-1 60, laalonna nagyban 1-70. stir 1-92-194 lebuiolf bu» t"90-
uendS öreg 1-42, angol rban 166-
2 0S izaIonnál télsertés 1 80 Irányai közepes
188. Aa
Kiaájt: ftálxalai lynli it UpUaM Vállalat litzváayiámtát-
Pelelös kiadó: Zalai Károly.
■lask
ifBÓHIRDETÉSEK
Aa spróblrdetátek dija 10 saólg 50 flllár, minden további izó dija 5 tilt. Vatár- ét Ünnepnap 10 szóig 10 flllár, minden további szó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 iiólg ep flllár, minden további uó dija • flll. Cltntao t minden vttU-gabb betuoól álló uó két ssóntk számlt-tailt. Állást kezetóknek SOO/o engedmény. A hlrdatáal slj alSre flaalasM.
Kertemet falaaba megmunkálással bérbe adnám. Jelentkezés L\'nger vtskereakedés-ben. 580
Príma aalraartáa elsdó vitéz Mátrai Lajosnál Eötvös-tér 29. tz. 548
Varrógáp, kevéssé használt nagy Singet eladő Nagykanizsa, Tetekl-ut 2. 523
Egy Oxlathalyiaág mellékhelyiséggel
I kiadó. 514
Is, azonnal beköltözhető lakással Schálfer Lajos, Teleki ut 54.
Kezdő IrodtatanS állási kerei. esetleg
pénztárhoz. Gépírást tud Clm > kiadóban. 576
Bútorozott izuba klsdó. Cím a kiadóban. 577
Munkanélküliek, jó megjclcnélűck, jó Itáiuak sok pénzt kereshetnek renddé-sek kivételével, kevés szorgalommal, 111 Zalamegyében Ismerősek. Jelentkezzenek a Szarvas szállóban reggel 9 órától egész nap a szobaplncétnél. -581
Pianlnót, vagy zongorát keres ének betanítása és kíséretére a Kath. Legény-
egylet. Sürgői ajánlatokat Kazinczy utca 8 szám alá kérjük küldeni. —
582
Szép egyszobás, konyhái, élésksmrás lakás szonnal kiadó. — Clm a kiadóban. -583
Baxdálkodó részére, közel a városhoz, nagy ház Istállóval április l-re kiadó. Cim a kiadóban. -584
Szemere ulca 4 b iz. ház eladó. Modern ötnobás lakás juniusban elfoglalható. 5§5
Még mindig van
Buksz Oszkár és
tüz által sérült áru, amelyet minden elfogadható árért elárusítunk.
879
Régi Takarékpénztár épületében.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 ttbruir 1
Meghívó.
A Letenyei Takarékpénztár Részvénytársaság
1928. évi március hó 4-én délelőtt II órakor
Letenyén, saját helyiségében
tarlja, melyre a t. részvényeseket ezennel meghívja
az Igazgatóság.
Aki szavazati jogával élni akar, köteles részvényét legalább 3 nappal a közgyűlés megtarlása előtt -n társasJg pénztáránál, vagy a Nagykanizsai Takarékpénztárnál letélbe helyezni.
Mérleg számla 1927. december hó 31-én
Vagyoni Pénzkészlet P 17 50156, B.mkglrő P 530 45, Postatakpztár P 1.554 95, Valuta P 709 01, Vállők P 383.122-16, Értékpapírok P 1.168 — Ingatlan P 20.000—, Adósuk P 32 929 21, Heti bef. előleg köles. P 20 587 —, Hátralékos kamatok P 4.625 40, Előre fiz. visszlesz. kamatok P 2.494 90, összesen P 485.223-24.
Teheri Részvénytőke P50.000 -.Tőketartalék P 10.00 )■ —, Tartalékalap P 2.000—, Petétek könyvre és folyószámlára P 209.460 91. Viszontleszám. váltók P 195.089 —, Letétek P 3.779-33, Osztalék P 270 96, Átmeneti kamatok P 5.048 —, Nyereség P 9.575 04, összesen P 485.223-24.
Letenye, 1927. december hó 31
Átvizsgáltuk és rendben találtuk.
Letenye, 1928. január hó 25.
Az Igazgatóság.
A FelUgyelóbizottság.
Szabó József
Szombathely, Köszegi-utca 44
fiyArl é» raktáron larl: drótkerítéseket, tOakéadrótot, ágybetéteket, kaput, ajtót, összecsukható vaságyakat.
in - Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. -
Budapestre utazik?!
SO"u angedményt kap
mini hu lap «líll,M4|. ólul nobi liahikb.il,
10"u engedményt kap Okul Suliiul iulnkbijl (KlIOnó tliil konyha ) 9 pangSI megtakarít
aulút.tí k6lllí,jtl. mril líyalojí átJOhcl í/y p.ic •tall a pilyauilvairól
Otthon érzi magát IM
|ól 101.511 aaobálnkban EliíitoJÜ klaaol^llia, ailnoiuan caalidl |tllcn, •aját érdek.,
«i«o «l6n,»k lolyttn. hogy okvtlkn nllunk «*l aiílljon ^iifg
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, Vitt., Baross tér 10. sz.
• Ktlall pályaudvar élkaital oldalival aiambio.
Üzleti könyvek
mindén nagyságban
Amerikai rendszerit uj
rovatolt pénztárköny vek
Forgalmi adókönyvek Saámlarendezők Levélrendezök Gyorsfűzők
Mindennemű Irodatelszerelési cikkek nagy választékban
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán, Fft-ut.
mc^
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, végy tisztító, ruhatestő
Wr. Hanyadin. H. Gyfijtűtelep: Kuiwj-i. |.
Vállal mindennemű ruha-festést. vegy tisztítást, gözinosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű mupka. Hófehér, tttkörlényes gallértisztitág. Pllssérozás. Gouvrérozás.
E\'cdcti némrtots/ági
főzelék ós virág magvak
Gyümölcsfa carbolineum
Gazdasági és virág mUtrágyák Madáreleségek Csávázószerek
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
m magk.rer.kedéiétHiii
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A letenyei klr. járásbltóság,
mint telekkönyvi hatóság.
4513/tk. 1927.
IrveÉ MÉM kiv nat.
Tóth Julianna végrclmjlatónak Siíp Járos vígrehajlást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvl hatóság az u\'abb árverés! — 33 P, 44 80 P, 12 80 P, 25 60 P, 19 20 P, 12-80 P és 60 pengő tök.1-kflMe\'éí, 19-20 P ökc ulán 27<>/o kanta\'a. 44 80 P lóké után 1924 ápr 12-IÓ; jiró havi 1 «/2% kamata, 12 80 P lí ke után hivi 1 W/o ka ma\'a, 60 pen^ő töke u\'>n még pedig 12 pngö illán 1926 jan. 1-től 12 pergő után 1926 febr. I tői, 12 pengő ulán 1926 máic 1 tői, 12 pengő után 1926 ápr. l-:ől és 12 pen«ó utn 1926 in Aj. 1 tói járó havi 1 t/2% katmtd iöVckö.ele!éj és ji tul kai behajtása vi\'gelt a letenyei kir. j rásbiróság termetén levő Csőr-nyelO d községben fekvő g előbb Szép János néven állolt, jelt nleg S ép Jánosné szül. Kovács Rozália nevén s az alább mrgnevezeti te\'ek-jegyiökönyvben (elvett illelöiiégekre és ped\'g a csörnyeföldei 40 i-zljkv.-ben felvett 291 hrsz. ré Illető-égre 12 p-ngő kikiál\'ási árban, 315 litsr. s:őlőille őségre 60 pen;<ö kikitllási árban az u. o. 212 sz jkv.-ben felvett 290 brs-\'. riiilletősígre 9 pengő ki-kiálltási árban, a 316 hrsz. szőlö-illetőiégre 140 pengő kikhlltJsi árban, az u. o. 709 fiz\'jkv. ben telvett 463/a hisi sz intóilletős-.\'gre 21 p:ngö kikiálltasi áiban, az u. o 442s/.t|kv.-ben (elvéit 546 hríz. rí lilU tőségre 34 pengő kikiálltási árban, az u o. 499 sitjkvbtM (elveit 462 hrsz. szántó-illetósi\'gre 21 pengő kikiáltási á\'bjii, vévül az u o. 362 szi|<vben (elvett 348/b. hr>z. szölöilletösém 20 pengő kikiaiási átbin. A 291 és 315 hrsz. ing-tlanok a C. 5 fiait id P.tl István csörnyeflklel, a 290 és 316 hrfz. ingatlanuk a C 4 a\'att özv. Z in Pál tié szül CsilóJi Kaalin, a 463/a. hrsz. ingatlan pedig a C l. alatt Simon Qyörgyné stül. Végh Epzse csörnyiföldei lakós |avára bekebelezett fzvegyi, illetve holtiglani haszonélv* lei joNok (eltéileu tennla\'tásával, mig ugy ezek, mint a többi árverís alá kerülő össres ill\'tőségck C. 760/ k. 1927. sz végzéssel Szép J nos ja vára bekebelezel! hol Ulani hison-élvexc I |ogának n fenlariásával kerülnek ír-.etés «lá, m^gis azzal, h \'gy ezt a holi|gl*nl Imzonéivezcti jr.got mepelőzőleg Tóth Julianna jt-vára az 1925/ik 1924. sz. végzéssel bekebele elt követelésére sz>niilái-bfl ve.l 19 pení.0 20 ftMer lö:<é», ennek 27° o l<amatára számításba veti (1927. díc. v\'géig szMtti\'.v ) 18 p. ngő 13 (illéit és 16 pengő 80 ti,léit meg ál\'apilott költsége\', öss/fhen tHiát 54 pnigö 13 fiilért. C 1408/ik. 1924 tz*mu végzéssel ugyanennek j.ivára bekebelcxlt kövMelrsére számi\'ásba vett — pen ö 33 filKr tőkét és 1 peugő 60 fillér ntfgállapi\'olt köl\'sé-get. összesen tí-h^t I pengő 99 fali., m C 908/ik. 1925 számú végzéssel bekebelezel! ugyanennek követelésére izámitásba vett 44 pengő 80 fillér lökét, ennek havi M/»o/o kamata fe jében 1925 máic 5. napjáig s ámitoll 24 pengő 18 fl\'lír kamito\', 2 pengő 80 fillér megállapl\'olt költséget, összesen tehát 71 p ngő 78 (illírt. A C. 1137/ k. 1925 ez. végzéistl bekebi-lezett ugytnennek MWetelésére szamilá^ba veti 12 pengő 80 fillér tökét, -ennek f év dec. végéig szá-miiotl hivi P/2\'Vu kamatát, 3 pengő 82 fillért és 1 prngó 28 fillér meg-állapi olt költséget, öss/.esjn tehát 17 pengő 90 liltér. A C. 1881/tk.
1925 sz. végzéssel btkebelezw ugyanennek Tóih Juli követeléiéfl szítnitásbi veit 21 pengő 60 Mu tökét én 4 pengő 61 fillér megáll, pil. tt költséget, öss«e8cn tehát t pergő 21 fillér a C 2399/ik. 19Í sz. végzéssel bekeb l-.zett ugyantD. nck követelőiére száinitásba veit |r pengő 20 fillér tőké\', ennek I92> oki. 31. napjától I év dec. végéig számitolt havi lV»o/0 kamata (e.ében jáió 7 pen^ő 49 fillér és 2 p;nes 10 fillér megíllapitotl költséget, ösz-sz\'sen tthít 28 pengő 79 fillér 1 2730/tk. 1925 st. vég ét sel ugyM. ennek követel- sére számításba vett
12 pengő 80 fillér tökél és 1 pengj 28 (tllér megállapi ott költség, ö«. szesen tehát 14 pengő 08 tillér A C 1480/ik. 1926 sz. végzésiéi \'bt kebelezett ugyárennek Tóth julisnnt követelésére számitdgba vett 60 pengi lő\'iét, 12 pengő lőke uUn 1926 | n 1 lő\', 12 pengő lőke után 1926 febr I-öl, 12 pengő iö\\e ulán 1926 márc 1- öl, 12 pengő lőke ulán 1926 ápr l-lől és 12 pengő töke ulán 1926 máj. Möl í év dicmber végéig számitátba vett havi 11/2V0 kamalii, Vigyla 19 p.-ngö 44 lillér, 1 ft p\'ngö megállapított költséget, Ott-tzeaen tehát 121 pen^ö 44 fi lér 1 ezeken kivüi az u. o. 40szl|kvi 291 in 315 hrsz. ingatlan illőségekre 1 754/ik. 1927 sz. végzéssel a m. kir kincstár javára brkebelezett köveit lésére számításba ve\'t 52 pengő 20 lillér \'őrét, ennek 1925 dec. 29-161 (. év dec vígéig 8z«mi!ásba vett 12 sr-ézilék kamatát, vagylt 6 pengi 26 fil\'ér\', összesen tehtt 58 pengi 46 fillért, a 750/ik. 1927 sz vő-zéssel Szép Jínos javára bekebelí-telt holtiglsni batzonélvezeli jog fentartása miatt árverésen mrg nem ígérnék, az árverés hatálytalanná válik és ezek az ingatlan illetőségek a holtiglani haszonélvezeti jog (entar-tása nélkül a kitűzött halárnapon ujabban elfognak árvere:tetnl.
Az árverési 1928. február 16-án délelőtt 10 órakor a csörnye\'ö\'.del községházánál fogják megtartani.
Az árverés aH kerü\'ő ingatlanok a kikiáltási ár feléné\', illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékoiók kö elesek bánatpénzül 1 kikiáltási ár lO\'/o át készpénzben, vagy az 1881. LX I c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpjpiiosban kiküldőiméi letenni, hoxy a bánatpénznek előleget birói letéib: helyezéséről kiállított leiéli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési (ellélelfket aláírni. (1881. LX t.-c. 147. 150., 170. 1908 XL t.-c. 21. §)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltás árnál m3gas>.bb igérelet telt, lia többet Ígérni senki sen akir, köteles nyomban a kikiáltási ár °/o a szerint megállapított bánatpénzt ai általa Ígéri ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. t c. 25 §)
Lítenyén, 1927. évi november hl
13 ik napján.
Emődy 8. k. kir. jbir. elnök.
A kiadmány hiteléül: Réb s. k.
.r>3S tkwezetö.
MAKULATUR
papin
kapható a kiadóhivatalban
Nyomatott a Délzalai Nyomda ét Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
88. évfolyam, 31. szám
Nagykanizsa, 1928. február 8, szerda
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
»«erkes;tőség és kiadóhivatal: Fö-ut 5. izám. Kaaztbelyl llólrkiadóhivatal Kossuth La|os u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
tilótizetésl ára : egy hóra 2 pengó 40 fillér
Takarékosság az államháztartásban
A napokban adia kl Bud J\'nos pénzügyminiszter Jelen ését, amelyik a folyó költségvetési év hit hónapjáról számol he Enoek a kimut itás-nak minden lé ele teljes n értékben megnjugts\'ó, me-t étyként lehet megállapítani, hogy n.-moak sz adózó polgárság Irsi elege! n reAja szibo\'t követelményeknek, hinem kormány zalunk is elkövet mtrd.\'nl, h >gy ezeket a közpénzeket okosan btsználji fel és azokkal |ól gazdái* odjék.
Évek bostzu soiának megfesii\'ett munkája és az adó ó polgá sig sziu\'e példátlan áldozatkész ége lehetővé tette, hogy álhmh .ztar\'á uuk kisdási és bevételi téleleii eicyen\'u yb?\' hozzuk, aminek kötetsezménve let az a tény, hogy a küf.Vd te |e* bizalomnál visellelii M igy itnnzáp gaz daságl helyzete irár.t. A |e>tn gi pénzügyminiszteri j I n\'\'s is art i<a-zoljs, hogy az állatrh z artá? fMé\'ie-nül bizlos egyensúlyi helyzeten mozog. A jelenlét, löbb\'-li \'é\'eltl mAg azzal a reménnyel i-t kecsegtetnek, hogy a legközelebbi jövő p\'nzügyi politikája nyugodtan számolhat azral a jogos kívánalommal hogy sor ke rülhesien az adómérséklő politikára Erre következtetni enged at a való ság, bogy példsul november hór *p-ban az áilam lénylrge* b ví e\'el 07 9 millió pengőre rúglak, ami 13 8 iriit Hóval többet jelenM! mini emlrO az előirányzat szól. E a tfthhlel-feleskg még nagyobb mértékb n n u latkozik a decemh\'rl s atlsziik\'ban, amikor 18 8 millió p-ngővel multák felül a b.vetéli lé\'e e«t a kiadásiak<t. Ezt az észleletei kons\'alálhii ju t *z egész költségvetési év eddig eltelt honapjaiban, ami ti n«A hét iiónap kiadási táblázatában 394 2 millió pengőt s a bevételi oldalou 403.4 mil\'ió pengőt mutat. A felesleg tebfl 9.2 millió pengő, amil igen tekintélyes összegnek kell lartnnunk.
Ez a köliségveést eredmény ekla táns bizonyítéka annak, ho^y polgárságunk teljes mértékben tudatéban van annak, hogy adózási kö\'elezeti ségeit lelklismtrelesen teljesítenie ke 1 akkor, ha meg akirjuk menteni hazánkat az ujabb pénzügyi katas\'tró-tától. Ai a kOriitm*ny, hogy bizonyos löbblelek mu\'a\'kozn-k a költ ségvetés téleleiben, nem ámaszthatja azt a vádat, hogy a kormány több adót vetne ki a polgá:ságia, mint amihez törvényes | iga vo na, meit ez csupán azt jelen i, hogy amikor a pénzügyminiszter n e ;*z~rkesz i az állam kiadásfinjk téte\'rit, már e.őre gondol arra, hogy liheiöleg ezek a feleslegek eős ljan k, h gy ilyen alapon előre kniku\' h sson olyan adó-könnyltésekdolgrtban.am y k Ivá\'vi vár adózó polgá\'>águnk. A iöbhleii felesleg egyébként még arra U rávilágít, hogy államháztartásunk éleié ben a legapiólékosabb takarékossági
elv uralkodik s a péuzügyminiszler semmi felesi* ges dolog-a n.;m h< j landó az állam pé izét >end Ikejésre bcctáj\'ani. Csak ilyen p It ina inel lett lehetett aránylag n gyon tövid idő a\'att tetjesm lezUllöit pénzügyi és gazdasági hely.elün^e\' re rg-nt zálni s tekintélyt éa hiulmat nyernünk a külfö\'d szine <-t tt, ahol tudvalevőleg Ma^yoors ág pi zügyi
ujjtépit\'séuek nagy uüvér-; u<v hivatkozunk, mint HOvet;ndö példára. Et a helyzet míg ni baj t.z setben is, hogy adózó rétegeink eléggi el vaunak h-tl iio/.vh terheik t, \'"ég mindig előnyön bb minht blM nélkül és kü\'földl b\'zalo n hiá iy<b >n ö be tett kézzel azon kellenr siránkornunk, mint ne.nrégiben it, ho*y péizüni értéke nap ói nap i \'om ik.
A Hatvany-itélet visszhangja Berlinben
A nagy német lapok versengve verik vlssztt az egyik hétfői ujíág támadását Magyarország ellen
Berlin, tebruár 7
(Éjszakai rádiójelentés) Hatvany La|os báró elitélésével kapcsolatban h Berlinben megjelenő Montag Mor-gen cimü hé\'fői helilip gyahikodó Cikket közöl M >gyarországiól és a magyar kormányról, megvádolva azral. hogy Hitványt árlatlanul ítélték el.
Most erre válaczkép\'.n a Tilgllche Rundschau élesen állást foglal a héttőt lap durva hangon irt cikke ellen és sremére veti, hogy nemc-iak egy olyan egyén védelmében gya lázzá a magyarokat, aki anntk idején forradalmat készíteti elő, hanem olyan valakit is, aki a háború alatt lap|ában. a Pesti Napló-ban állandóan Németország ellen uszított. Hatvany közönséges hazaáruló és ezt védi a Mon\'ag Morgen Ez a hétfői lap, mely német nye veit jelenik meg, a pjcifi\'tnut AUrcábtn gyalázza a magyar néprt. Dc a magyaroknak ludniok kell, hogy a né met nép rokonszenvvel van iránluk
és nem árl|s bele magát igazságos jogszolgáltatási ügyeibe.
Hisonlóképen alspjs leckéi ad a Montag Morgennek a Tag is, mely többek között ezeket ir|i:
— Et a radikális h\' főt lap gyalázkodó htingon ir a magy.tr kormányról és n magyar népet a Bt-konnyal kapcsoltban emlegeti. ís épen ennek a lapiak az snysgi ügyei igen rászolgálnának egy kis hivatalos vizsgálatra Jellemző, hogy ezek a gvökériefer tollforgatók tehetetlen dühükben mirekép\'-sek, mikor azt ir|ák, bogy Hitványt i^atságlalanul iléllék el Vaskos dolog, hogy egy német lap igy merjen írni rgy másik állam kormányáról, kü\'önösen akkor, ha ennek a lapnik nexusa van Prágával is. Némelországban — fejezi be cikkét a Teg — egyetlen ember sincs, aki vitába akarni szállani a magyar igazságszo\'gáltatás tényeivel. Mindenesetre a cikkből láthitjuk, Ingy szerzők itt Berlin-b"n egy (tlkalma\'lan idegen...
Jugoszláviának sikerült Londonban nagyobb beruházási kölcsönt szereznie
Belgrád, lebni.tr 8 (Éjszakul rádiójelentés) Markovics pénzügyminiszter ma kijelentene az ujságirók előtt, hogy külföldi utja sikerrel járt és sikeiült nagyobb külföldi kölcsönt szereznie, melyet beruházásokra fognak felhasználni a kölcsönt a londoni Rolschild bankház folyósítja.
t Belgrád, február 8. (Éjszakai rádiójelentés) A szkupstina mai ülésín folytatták az adójavaslat tárgyalását. A késő esli órákban várják a tárgyalás befejezését és igy holnap délelőtt lesz a javaslat felett a szavazás, mely után a minisztelnök a törvényt a király elé terjeszti. Ugysn kkor fel-aján\'js a kormány lemondását.
Öt százalékos valorizációról lehet szó a biztosításoknál
A képviselőház folytatta a valorizációs Javaslat vitáját
Budapest, tebruár 7 A Ház mai ülésén az eiuöK Barla Szabó Imre levelél mutaltn b •, melyben az összeférhetetlenségi állandó bizottság ítéletére hivatkozva bejelentette szigetvári mandátumáról való lemondását. A Ház felh:tam<zla nz elnököt a pótváiasztánssl kapcsolatos intézkedések megtételére. Majd bemutatta Csllléry And\'ás levelét, mt ly ben bejelenti, hogy az Országos
Munkásblztositó Intézetnél viseli állásáról lemond és ezzel képvise\'ói Osz szcfírbctellenségét megszüntette Ez-u\'án kövelkezeti
a valorizációs javastat
léüzleles vitájának folyts\'ási. A 20 ik szakaszhoz Mulasics Óira szólalt tel. Szerinte, h.t a jnv.tslnl törvény erőre emelkedik, a biztoíitoltak el-vesztik pénzűiét, a bizlosiló intéze-
tek pedig ptlolákat vásárolnsk.
Bud János pénzügyminiszter a szóda isták állandó zajos közbcszólásai mellett azt hangsúlyozta, hogy nyugodt lelkiismerettel meil állítani, bogy I a kisemberek érdekelt a kormány 1 fogta fel a leghelyesebben. A hadl-{ kölcsönök ügyéi függetlenül kivánjs > megoldani azoktól az intéikedések-I tői, melyeket a szakasz tartalmaz.
1921 ben Magyarországon
563 ezer 178 életbiztosítás volt
A biztosítási nsszegek egész Ma-gyarorsiág területén 2.8 milliárdot tesznek ki a hszai és 13 milliárdot a külföldi biztosilóiniézetekrél. Mi volt ezekre a fedezet ? 330 millió n >sztriftkált hsdikölcsönökben, a többi pedig jelzálogokban és koro-najáradékokbin. A biztosítási anyagot 320—350 millió aranykoronára lehet bcceü\'n\'. A bizlosiiási alap bázisa a díjbevétel. Et 1926 ban egy millió 411 ezer pengő 1927-ben egymillió 497 e/er pengőt tett kl. Ht számit|uk 1935 lg és pedig a kamatos kamatokat véve, akkor körülbelül 12—13 mtll\'óra lehel szá-mitani, léhát
a biztosítási alap négy százalékos átértékeléséről lehet S£Ó, ami fokozatostn, egy erre szolgáló shp képzésével
5 százalékra emelkedjék.
A pénzügyminiszter beszéde után a szakaszt a Ház elfogadta.
A 21 Ik szakasznál Györky Imre kifogásolta, hogy a biztosító társaságok igazgatóságában ciupa kormánypárti képviselők ét voll miniszterek foglalnak helyet. Ezek természetszerűleg a biztosító társaságok érdekeit fog|ák szolgálni.
Elnök sérlő kitételeiért
Oyörkytől a szót megvonta,
ma|d rendreutasította.
Bud János pénzügyminiszter klje-len ette, hogy a |avasiatot minden befolyástól mentesen készítették és nála egy képviselő sem járt el a biztosítók érdekében. A szakaszt változtatás nélkül fogadta el a Ház.
A 22 ik szakasznál Meskó Zoltán kijelentette, hogy a szociáldemokraták a O izdák Biztosító Szövetkezetének szálkáit észreveszik a kormánypárti képviselők szemében és nem lá jtk meg a Corvlnia biztosító gerendáit a saját magukéban. Majdnem az összes szociáldemokrata képviselők érdekelve vannak a Cotviniánál.
Sdndor Pál |avasolta, hogy az 5000 koronáig terjed \'S kötvényeket 25 százalékban, az 5000 koronán felülieket pedig 5 százalékban va-lorizá\'|ák.
Peldl Oyuta Meskó felszólalására válaszolt. Stünet után a 22-ik szakaszt elfogadták, Sándor Pál indítványát elvetették. Az Ülés délután 2 órakor végződött.
jm
ITALAI Küii.ofi*
lyfe február fc
Egyetlen szúrással megölte 18 éves szerelmesét Szekeres József keszthelyi kocsis
A leány édesanyja kosarat adott a komoly szándékú fiatalembernek, aki azonban tovább is járt a házhoz — A fiatal leány jajszó nélkül meghalt — A gyilkost a
keszthelyi csendőrség azonnal elfogta
Nagykanizsa, február 7 A nagykanizsai bűnügyi, illetve \'igazságügyi hatóságok tájékán hetek óta mélységes „ciend" uralkodik, pemmi sem zavarja a megszokott napi kis-büntlgyek : lopások, verekedések, sikkasztások, orgazdaságok stb. monotonságát. A kitünö krimi nalisták cselédtolvajlásokkal, clgány-pOr Okkal foglalkoznak. Már ugylát-■zik, hogy február híva ii kOvetl elOdjének eseménytelenségét, amikor megszólal a\' kir. Ogyészség felefonja.
ROvid telefonjelentés érkezik a keszthelyi járásbíróságtól, hogy
Szekeres József keszthelyi fiatalember Balatongyörökön éjjel szlvenszurta Biró loldn 18 éves leányt, aki nyomban meghalt.
Se több, se kevesebb.
A kir. ügyészség telefonon megteszi a maga intézkedéseit és pila-natok alatt megmozdul a csendőrség, bizottság, vizsgálóbíró. A szűkszavú jelentés egy egéiz nagy apparátust mozgósít. Lázas sleUég, szaladgálás, telefonálás, utasítás és a hatéság emberei máris uton vannak a bűntény színhelye felé.
Éi mig a hatóságok emberei a lett színhelyén megejtik a nyomozást, az ujságiró, aki mindössze csak annyit tud, hogy
egy legény megölt egy leányt kűlOn megkezdi a maga nyomozó munkáját.
Meglátott egy legény egy leányt Még a mult esztendóben nyáron tOrtént, hogy Szekeres József fiatal keszthelyi kocsisember gazdájának szekerével a balatongyOröki útépítésnél hosszabb ideig dolgozott.
A jóképű fiatalember az alalt az idO alatt megismerkedett egy nagyon csinos, 18 óves leánnyal Bíró Jolánnal, aki Bilatongyörökön édesan.ja Ozv. Bíró Károlyné házábin lakott. A csinos leány szívlelte a fiatal Szekerest, aki a legkomolyabb szándékkal kezdett udvarolni és vasárnaponként Keszthelyről kijárogatott Bilatongyö-rOkre, hogy szabadidejét szive választottjánál tölthesse. Miután a fiatal leány vonzódott Szekeres felé, a keszthelyi legény egy napon annak rendje és módja szerint megkérle a szép Biró Jolán kezét Özvegy édesanyjától.
Legény tervez, a leány anyja végez ... Slekeres meg volt győződve arról, — miután a leány anyjának előbb nem volt kifogása udvarlása ellen — hogy a Jolán kezét megfogja kapni. Ám legény tervez — és a leány édesanyja végez. Ó :vegy Biró Ká • rolyné elutasította a fiatalembert kérésével. Hogy mi késztette a leány édesanyját erre, még nem tudni, de
Haláloa szerelmi tragédia Balatongyörökön
lény, hogy az elutasítás nagyon le j Bilincsben a gyilkos
verle a szerelmes fiatalembert. Amikor Srekeres József a gyilkos
Ám azért — mintha ml sem tör- legény Keszthelyre érkezett, a vasúti
tént volna — Szekeres József tovább látogatta Biró Jolánék takaros kis györöki portáját.
A vasárnapi látogatás Multak a betek és multak a hónapok, Szekeres csak tántorillan lovagja maradt a szép Jolánnak. Most február 5 én, vasárnap eite is kiment Keszthelyről Balatongyörökre, hogy meglátogassa Biró Jolánt, aki 18 éves és ajkán dalol a tavasz minden derűje
E ment özv. Biróné portájához, de most ugylátszik nem akart b:menni, hanem egyszerűen beüzent boziájuk Jolánért. Sokáig várt tzu\'án a ház elölt a leányra, ez azonban nem jött ki hozzája. Mikor Stekeres a hosszú várakozást megelégelte,inaga ment be a leányhoz, ahol aztán hosszabb ideig elbeszélgetett vele és hozzátariozóival.
Végzetes búcsúzás ... Tizenegy óra elmúlt, amitor a legény felszedelőzködött és elbúcsúzott a Bíró-családtól. J)lán kikísérte a szerelmes szívű legényt a konyháig, ahol pillanatokig tartózkodtak. Hogy mit beszélgethettek egymással, vagy hogy mi iz^ath illa fel a legényt nem tudni még pontosan, de tény hogy
Szekeres József egyszerre csak előkapta éles, hosszú pengéjű zsebkését és azt hatalmas erOvel markolatig a leány szivébe döfte
Biró /olári> melléből hatalmas vérsugár tört eló és anélkül, hogy egy jajszó is elhagyta volna ajkát, végig vágódott a konyha padozatán, ahol
18 percnyi haláltusa után sérülésébe belehalt -
Szekeres erös keze jól talált, a gyilkos szúrás a szivét érte és nyomban végzett vele.
Amikor a gyilkos legény látta, hogy ártatlan áldozata nem mozdul többé, ott higyta a házat, amelyet bus fekeséggel tölteti be és neki indult az éjszakának, vissza Keszthelyre. A leány hozzátartozói orvosi segítség után fufottak, ám a megétkezett orvos már csak a balált állapíthatta meg.
Az édesanya fájdalma
Biró Károlyné a leány özvegy édesanyji, amikor élettelenül meglátta fiatal leányát a konyít! ptdlóján vérében feküdui, szivéhez kapott és eszméletlenül vágódolt el leánya mellé. Csak a legnagyobb fáradozással sikerült őt feléleszteni. Az eset annyira lesújtotta, hogy hozzátartozói igen aggódnak miatta.
állomáson a csendőrség egy járőre már várt reá. A györöki elöljáróság ugyanis Időközben értesítette az esetről a koszllrlyi csendórséget és Balogh csendőrtlszlhelyetles, keszthelyi őrsparancsnok azonnal intézkedett, hogy Siekerest letartóztassák. A csendőrök bilincsbe verték a gyilkos szerelmest és igy kisérték az őrsre, ahol Balogh őrsparancsnok nyomban kihallgatta, mijd jegyzőkönyvet vett fel az esettől.
Szekeres József védekezése
Stekerés Józsefet, a gyilkos fiatal legén/ magát is megrenditette véres tette. Á\'litólag, amikor eléje tárták tettének borzalmaiságál, aizil védekezett, hogy
szerelmese kérésére követte el tettét,
aki neki kijelentette, hogy ha az anyai vétó miatt nem lehet az övé, akkor ne lehessen má; férfi asszonya se.
A nagykanizsai kir. ügyészség indítványára dr. Pattonyal László keszthelyi kir. lárástii ó, mint vizsgálóbíró, dr. Mojzer és dr. Mesterlch mint bírósági orvosok szonnsi kiszálltak Bilatongyötökre, ahol a hullaházban megejtették a bírósági boncolást és elkészítették a boncj -gy-zőkönyvet. A boncjegyzőkönyv és a vizigálat eregményét ma küldik meg a nagykanizsai kir. ügyészségnek, amely Időközben a temetési engedélyt is megadta.
Mindettől függetlenül a keszthelyi csendőrség nyomozása tovább tart annak kiderítése végeit, ml indította a legényt arra, hogy a fiatal leányt leszurfa, mert védekezése a józan éi\'z előtt meg nem állbat.
Ma hozzák be a keszthelyi
csendőrök Nagykanizsára a gyilkos legényt.
A keszthelyi csendőrség, amely kiváló ő sparancsnokával Balogh tiszthelyettessel már annyi sok sikeres nyomozást végzett, erről a hstalmas kérdőjelről is fel fogja lebbenteni a a fátyolt. A gyilkos legényt a keszthelyi csendőriég még a mai napon behozza Nagykanizsára és áladja a kir. ügyészségnek.
*
... Balatongyörökön — egy kispolgári ház ablakai ma nem nyilla-nak ki. A fekete rém kiterjesztene szörnyűséges szárnyait egy boldog kis falusi otlbon felett, ahol egy özvegy édesanya ma egy üres ágy fíllölt sir-zokog. A kii község temetőjében frissen hantolt sir fölött egy korhadt fa hsvas ágin szomotu madárka gyászdilt csicse.eg: a Tavasz testvérét — egy fiatal leányt búcsúztat, akii szerelmes*n?k keze ölt meg... (B. R)

A költő halála
A nyomorúságos kis szobában hárman voltak a nagybeteg költőn kívül. A költó legjobb barátja, barátnője és a jóságos öregasszony, akinél már évek óta lakott ét akinek félév óta csak terminusokat adott a szoba ára helyett.
Már egy óra óta, hogy az orvos elment, vésztjósló csend Ölte meg a szobát. Az orvos azt mondta:
— Megváltás lenne szegénynek a csendes elpthenés.
Olyan orvos volt, aki Ismerte at embereket és tudta, hogy ennek a három szomorú embernek, akik Itt körülállják a betegágyat, nem lehet hazudni. Minek ? Még egy óra, aztán mindenki megtudja, hogy a költő nincs.
A háziasszony, amint betette az orvos után az ajtót, azonmód egyhelyben állott és egyre Igent Intett fejével, közbe talán sírt Is, mert néha elfordult.
A költő barátja szomorú ember volt anélklll Is, ezekben az órákban pedig ugy élezte, nagyon kegyetlen ho2zá sorsa, hogy legjobb baidtját veszt el tőle öröKre.
A kis barátnő az ágy szélén ült és tekintetével simogatta a költő sápadt fejét, melyen fór dt hajtlncsek omlottak homlokába. Néfjft megigazította a takarót, aztán leejtette fejét és összeszorított szája szélével mutatta, hogy nagyon erős akar maradni. Nagyon jó lány volt. Két ive Ismerte a költőt. Ugy tervezték, ha Jobban bevágódnak anyagilag, megesküsznek. Mert a köl/őt már kezdték észrevenni, nagy volt bennük a remény.
Most a költő megmozdult és nagyot sóhajtott. Fáradtan nyitotta fel szemét, mint azok, akik nagy útnak Indulnak és mélyen teleszívják magukat levegővel.
— Még Itt vagytok, mind? — kérdette Jólesőn és szeme köszönetet mondott.
— Jobban érzed magad ? — szóltak ketten egyszerre, a barát és a barátnő.
A költő előbb egyikre, aztán másikra fordította tekintetét és megrándult a szája széle:
— Igen. Csakugyan, mintha köny-nyebben volnék. Valami végbemegy bennem és minden fájdalmat legyűr. Oyan könnyűnek érzem magamat, hogy repülni tudnék. De kell Is, hogv könnyű legyek, mert nagy útra készülök.
Egyszerre közeledtek hozzá a barát és a barátnő.
— Meg fogsz gyógyulni, meg fogsz Javulni.
— TI sem hiszitek, amit mondtak, — rezignált keserűen a költő és féloldalra fordította fejét a gyűrött párnán.
— Ha vége lesz már mindennek, akkor gyógyulok meg, mert akkor nem fog fijni semmi. De ml lesz veled, kicsikém ? Veled ? Két éve Ismerlek és benőttél egészen a szivembe, hogy hagyjalak itt most a világban egyedül 7 Te voltál ennek a sötét szobának napsugara. Én többet már nem melegedhetem ennél a napsugárnál. És ha nincs, akire süssön a nap, akkor a nap Is kihill A nap Is kialszik, ha nem érzi, hogy valakit melegít, hogy valaki sütkérezik alatta... Szeretném, ha most, ebben az órában, az ember és nem
1W3 február 8
HALAI KOHLOK?
a költi beszélne belőlem De hiába, egy vagyok a verseimmel és ha azokat kivetném most magamból, az életemet: eddigi életemet tagadnám meg. Nem. Maradok költő az utolsó percig és most kérlek, olvassátok Jel azt a versemet, amit még tavaly ir lom. Olt van a kézirata a fiókomban.
A lány előkereste a verset és elkezdte olvasni:
A hátát, bárhogy bújsz dóit, Meg/alnl.
Ugy költi, kalmár vagy király, Ninct különbség.
Vin magával, övé vagy már.
Mikor Ideéri a lány, a költő ba-rátia intett:
— Ne olvasd további
Irtóztató csend lelt. Mint a beom
lolt bányában, ugy fojtott a levegő. A költő lehunyta szemét és ugy bugyborékoltak ki a szavak a száján :
— Miért hagyod abba., folytasd... olyan Jó ezeket hallani... Olyan jó, hogy mindegy itt már, akár költő, kalmár vogy király. Olyan jó, hogy nincs különbség, hogy egyformák vagyunk .. Hogy mind egyformák va gyünk...
Az öregasszony az ajtónak esett és elborította a sírás. A költő barátja az ablaknál roskadt egy székre. A kis barátnő ráborult a költőre és megcsókolta.
— Igen... Igen... látod, hogy megcsókoltál, most már nem mindegy... Most már élni szeretnék... Most ez a csók utoljára kinyitotta a szememet... Én Is hazudtam, mint a többi költők, akik azt írják, hogy egyforma a halál, akár költő, akár kalmár vagy király... Nem igaz nem egyforma... A kalmárnak pénze van és étele van, a királynak hermellnje van, korondja van és élete van, a költőnek nincs egyebe, csak élete... Most pedig már az sincs...
Ez voll az utolsó szava és szeme fennakadt.
A kis barátnő zokogott:
— Drága szivem...
A barát odament és lefogta a szemét:
— Drága barátom...
Az öregasszony keresztet veteti:
— Edes iró ur, drága, jó fiam...
U Gy.
— MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó szőnyegfélék kaphatók Hlrsch és Szegő gyári lerakatában.
— Schwarcz Dezső barisnyál a legjobbak.
A nagykanizsai köztisztviselők már a tavasz-szal bekapcsolódhatnak a FAKSz akciójába
Dr. Kráthy főjegyző tárgyalásai a földművelésügyi minisztériumban
Nagykanlua, lebruár 7 A FAKSz akció Ismeretes kedvez-
ményeiből ludvalevóen a közalkalmazottak ki voltak zárva. Nagykanizsán az öizl jelentések során azonban számos közalkalmazott szinWn I részt kéri a FAKSz anyagbllel-ked-vezményéből, akiknek a neveit a város vezetősége feljegyezte ugyan, de nem hozhatta javaslatba.
Átéri a város vezetősége azzal a kérelemmel fordult a földmivelés-ügyi miniszterhez, hogy változtassa meg azon rendelkezését, mely a köztisztviselőket kizárja a FAKSz anyag hitelből és tegye számukra is lehetővé ezt a kedvezményi. A kérelmei a város vezetősége alapos indokkal támasztotta alá.
A földmlvelésUgyi miniszter ho norálta a város kérését, azt méltá nyosna találta és
kiterjesztette a FAKSz akciót a köztisztviselőkre Is ezeket azonban csak az őszi akcióba gondolja belekapcsolni.
Miután számos nsgykanizssi köz alkalmazott van, aki a tavaszi épít-
kezési Idénnyel szeretné megkezdeni az ö családi házának építését, ugy, hogy az őszre már teljesen készen álljon — az érdekeltek felkeresték a város vezetőségét, eszközölje kl a földmlvelésUgyi minisztériumban azt, hogy ezek a közalkalmazottak isinlén már a tavaszi-akcióba vonassanak be.
Dr. Krátky István főjegyző, a FAKSz-ügy referensemet ebben az agyben Budspeslen -\'járt és ugy a földmiveléiűgyi minisztérium Illetékes agyosztályánál, mint a FAKSz vezetőségénél értekezett.
Mindkét helyen sikerűit a vezetőket meggyőzni a kérelem méltányos és jogos voltáról, ugy, hogy
a Jelentkezett nagykanizsai köztisztviselők már a tavasszal belekapcsolódhatnak a FAKSz anyag-hitel akciójába
Egyébként ebben a kérdésben teg-nip délután a FAKSz nagykanizsai helyi bizottsága alést tartott Petrtk Dezső elnöklete alatt, melyen a technikai lebonyolítás kérdésit tárgyalták.
Nagy javulást mutat Nagykanizsa bűnözési statisztikája
Majdnem százzal kevesebb a bűnügyi esetek száma 1927-ben az azelőttihez mérten - 799 ügyből csak 77 esetben zárták le a nyomozást eredmény nélkül
Ntgykanlzsa, február 7 A nagykanizsai rendőrség bünügyi osztálya most Állította össze az elmúlt esztendőről szóló statisztikáját. Adatai szerint az 1927. év folyamán feljelenlés, Illetve nyomozat lőttén\' a következő esetekben: álamfö megsértése 2, halóság elleni erőszak 6, Izgatás 1, személyes szabadság me<-sértése 1, hamisvád 1, rágalmazás, becsületsértés 69, magánlaksértés 9, gyilkosság 1, emberölés l, magzatelhajtás 2, p*rba| 3, gyermekülés I, testls\'rlés 104, veszélyes fuiyegetés 44, lopás 266, rablás 5, zssrolás 2,
Szerdán és csütörtökön 7 ós 9 órakor
A kisértetek háza
Grand Guignol 8 fejezetben. Boulet regénye nyomán. Főszereplő: Laura la Platite.
Gyűlölöm a nőket
Burleszk 2 felvonásban.
Gaumont Hiradó
sikkasztás, zártörés TI, csalás 85, vagyonbukás 1, orgazdaság 90, gyújtogatás 9, kerilés I.
Mint látható tehát 799 bűnügyben folytattak le nyomozást, melyből mindössze 77 ügyben nem sikerült eredményt elérni. Feljelentés tétetett 551 bűntett és 248 vétség ügyében. A feljelentésekben előfordult kár 171,352 pengő, amiből megtérült, illetve a nyomozás során megkerült 158,718. A bűnesetekből kifolyólag kinyomozlak összesen 822 egyént, akik közül 467 18 éven felüli férfi, 18 éven aluli 82, 18 éven felüli nő 239, 18 éven aluli nő 34. Előzetes letar tóztatásba helyezlek 9 férfit és 3 nőt. Nem fordult elő az elmúlt év folyamán felségsértési s hütlenségl Ugy.
Ha már most a tavalyi bünügyi statisztikát nézzük, megállapíthatjuk, hogy Nagykanizsán a közbiztonsági állapotokban javulás mutatkozik, mert 1926-ban az elmúlt évivel szemben 897 bűnügyben folytattak le nyomozást, tebát majdnem százzal több eset foglalkoztatta a bünügyi osztályt, mint az azelőtti évben. A mull évben az 1926 évihez visszo nyitva emelkedtek a testisértések és a lopási-csalási - esetek számai, ami akárcsak a tavaly is a irosz gazdasági viszonyokkal magyarázható.
Azonban hi statisztika szerin meg állapilh itjuk, hogy a bünügyek általában csökkenő tendenciát mutatnak Nagykanizsán ezért minden érdem a rendőrséget és annak ügyosztály vezetőit, valamint az államrendőrség vezetőjét lile iJ
A hercegprímás látogatásokat tett és fogadott Budapesten
Budapest, február 7
Serédl Jusztinián bíboros hercegprímás ma délelölt meglátogadla Juhás* Andort, a Kúria elnökét. — Délután a budapesti diplomáciai testületet ünnepélyesen fogadja.
Budapest, február 7. (Éjszakai rddlójelenlés) Serédl Jusztinián dr. ma délelőtt több egyházi és világi előkelőség látogatását fogadta budai hercegprímás! palotáiéban. Meglátogatta a blbornokot dr. Juhász Andor a klr. Kúria elnöke is. Délután a prímás a diplomáciai kar tisztelgő l\'logatázát fogadta. Elsőnek Orsenlgó Cezare pápsi nuncius érkezeit meg, ma|d követték öt a többi akkreditált követek és konzulok. Cste 7 órakor gróf Apponyl Albert kereste fel Se-rédi hercegprímást, aki hosszasan időzött ott. ,
Serédl Jusztinián biboros hercegprímás az elhunyt Kohl Medárd püspök hslálával megüresedett érseki helynökl tisztségre Halász Ignác prelátus kanonokot nevezte kl.
A kaposvári orvot-kongresszus
Kaposvár, február 7 A Magyar Fogorvosok Egyesülete Alsódunántull Fiókja és az Országos OrvosszOvetség Somogymrgyei Fiókja most tartotta kétnapos kongrtsz-szusát Kaposvárott, amelyen a magyar orvosvilág kitűnőségei jelentek meg. A vendégeket a pályaudvaron dr. Vélek Oyörgy polgármester fo-gadla és üdvözölte a város nevében.
A fogorvosok évnegyedes , gyűlésüket a városháza tanácstermében tartották meg dr. Könlg József (Nagykanizsa), a MFE elnökének elnöklete alatt, aki a kuruzsló és falazó fogorvosok működése elleni küzdelemre hívta fel orvostársait. Elnöki beszámolója végén bejelentette, hogy elnöki tisztéről lemond. Nagy vita indult meg erre, mert a kOzgyfllés semmi körülmények közOtt nem akarta tudomásul venni dr. KOnig elhatározását. A közgyűlés végül is ugy döntött, hogy dr. Könlg Józsefet elnöksége alól egy félévre felmentik és ezen Idö alatt az elnöki teendőket dr. Pogány lenő (Kaposvár), dr. Gaál József (Pécs) és dr. Rehák Rudolf fog|ák ellátni.
Dr. Helnemann Ignác (Szombathely) az iskolaorvos fogorvosláss, a kórházak és a munkáspénztár fogorvoslása ellen szólalt fel. A* Országos Orvos Szövetség a városháza nagylermében tartotta meg díszközgyűlését, melyet dr. Szlgethy Oy. Sándor nyitott meg.
Dr. Csiltéry András nagy beszédet mondott u oivostársadalmi kérdésekről és a munkásblztosltó problémáiról. Majd az általános közegészségügyről, az aggkori és rokkantsági biztosítás kérdéséről. Dr. Salamon Henrik a fogorvoslás törlénetét ismertette. Dr. Oravecz Pál a fogászatról tartott előadást.
T.M.M közlöny
Nagy lendülettel fogott hozzá a főszolgabiróság a tűzoltóság megszervezéséhez a kanizsai járásban
Fenyvesi Sándor ny. tüzoltótlszt vállalta a községek tflzoltósá-gának megszervezését és kiképzését — Elsőnek három körjegyzőségben kezdik el a szervezés munkáját
A nigykanizsal jlrás főszolgs-blróságának már régóta gondot okoz az, hogy a járás községeiben miként szervezze meg s tűzoltóságokat, melyeknek az elmúlt évben bizony elég dolguk akadt.
Sok terv mellett rá|öl!ek arra, bogy egységes terv szerint leh:t ciak a •tervezést elvégezni éa erre olyan szakembert kell megnyerni, (ki a tűzoltás minden ágszatában jtrtas slggal bir és kellő gyakorlat után a kötségek tűzoltóit kiképezze, l\'yen formán Igen jól kínálkozott egy alkalom mostanában. Ugyanis Feny-vesy Sándor ny. kanizssl tűzoltótiszt, akinek becsületes érdemei vannak a helybeli tűzoltóság fejlesztése körűi, még a mult hónapfan bejelentette a nagykanizsai főbírói hivatalban, hogy a járásban a tűzoltóság megszervezését és szakszerű kiképzést! híj landó vállalni. Bot ka Andor dr. főszolgabíró örömmel látta az ajánlkozást és azonnal közölte az összes
| Írásbeli |egytökkel, azzal az u asl-tással, hogy Fenyvesi Slmlorl mun-ká;áb n tólük telhetőleg támogassák.
Felhívta a főbíró Fenyvesi S\'n-djrl, hogy a járásbeli jegyzőkkel — elsősorban a zalaszenlbalázsi, ma-gyarszerdahelyl, hosszuvölgvi, kor-paváii ét garabonci körjegyzőkkel haladéktalanul lépjen érinlkezé .be és a tűzoltóság megszervezése iráni.
Tekin\'eilel az ügy rendkívüli fontosságára, ismételten ulasito\'ta a jegyzőket a löbiró, hogy Feoyvesi Ssndoit a szervezési munkálatokban a legerélyesebben és a leghatékonyabban támogassak.
Ciak örömmel lehet Odvözö\'nl a főszolgabiróság f;nti intézkedését és azt, bogy szakképzett lűzoitóliszt kezébe tette le a községek tűzoltóinak kiképzésit, aki bizonyára épen olyan derekasan megfelel ma|d, mint „ta-nltómes\'ei", min hogyan végezte kötelességét hosszú éveken át Nagykanizsán.
Egy hazátlanul maradt magyar úriasszony kálváriája apróhirdetésen át a vádlottak padjáig
A törvényszék felmentette az asszonyt, akinek férje és gyermekei a hazáért haltak meg
dalokban ecsetelte szomorú sorsát és
Nagykanizsa, február 1 Bubifrizurás, jól öltözött asszonyt kisárt ma fel a fogházból a törvényszéki terembe egy marcona külsejű, oldalfegyvere* fogházör. A Biisac-koron lul levő nő egész megjelené-sén látszik, bogy valamikor a szalon 1 tás mellett és a parkett volt otthona. Arcán az | jével bául, élet ciklonjának nyonal. A teremben sok érdeklődő szem kereszttűz alá veszi a szerencsétlen atszonyt, aki most ott űl, ahol rablógyilkosok vár ták bíráik ítéletét, a vádlottak padján.
özvegy dr. Werntr Miksáné a neve. Férje Etdélyben körorvos volt. Igen jól bírták magukat, mig kiütött a háború.
Férje és két felnőtt fia elesett a háborúban.
Később az oláhok elöl kimenekült Erdélyből megmaradt nyomorék gyermekével és Budapestre került, ahol a mindennapi kenyérért kellett megküzdenie. Sok viszontagságon és ezer kflzdelmen ment keresztül, mig egy lap apróhirdetési rovatában ligyelnjes lett egy blrdetétre:
Vidéki tanítónő házvezet.\'nőt keres
özv. dr. Werner Miksáné még nemrégen maga is nagyságos asszony és két cseléd úrnője — megpályázta a házvezetőnői állás\'. Megható mon-
— a levél hatott.
Végh Idi eszleregnyei községi tanítónő — aki a hirdetést közzé tette
— fe\'fogadia dr. Werner Miksánét hwl 32 peogö flze\'és és teljes ellá-
Nem mint házvezetőnö-de családtagnak tekintette az Ot nyelven beszélő asszonyt, akit kérőbb ugy megszeretett, hogy szinte barátnőjévé figad\'a.
Történt azonban, hogy Végh Ida tanítónő egy napon megbetegedett és fel kellett menni* egy budapesti kórházba. Dr. Wernerné felkísérte siolgálatadónőjét Budapestre, elhe lyerte egy kórházba, — ám mielőtt visszament volna a kis zalai faluba, azt iro^dotta a tanítónőnek, a kórházi szabályok tiltják, hogy ékszer-nemüek legyenek a betegeknél. Mire Végh Ida odaadta aranyóráját, láncát, gyűrűit, amit Wdrnfthé hazavitt — Eszlercgnyére.
Ekkor történt, hogy tartásdíjat kellett fizetnie nyomorék gyermekéért, akit egy nőnél helyezett el — aki valamikór a cselédje volt. Pénze nem lévén — fogta a tanítónő ékszereit és azokat
Nagykanizsán elzálogosította, a pénzt pedig elvitte fiáért Sopronba.
Fehérnemű, és egyebet is karolt a lanilónőlól — de azt is e\'zMogo silolta, hbban a tuda\'bin, hogy majd kiváltja — mig a tanítónő felépül.
Azonban a lanití nő ejjy napon csak otthon termeti és — ékszereinek hűlt helyéi ttlálla. Feljelentette házvezetőnőjét, akii beszállítottak a n igy-kanizsaí fogházba és azóta előzetes letartóztatásban van.
Kayser Elek törvényszéki lanáct-elnök ma tárgyalta bünügyél, amely a vád szerint: folytatólagos lopás bűnét képezi.
Wernerné azzal védekezeit, hogy kellett pénz gyermeke tartásdíjára, ö vissza akarta váltani a zálogtárgyakat.
.Végh Ida tanítónő
nem kívánta megbüntetését.
Csllloghy György kir. (lgyéíz megállapította, bogy a sértett Végh Ida és a vádlott Wernerné között nem voll szolgálati (.zerződétes) viszony.
A bíróság abban a lefogásban volt — hogy a sérteti Végh Ida és a vádlott Woruerné között igenis szoigálaii viszony álló t fenn és mivel a szolgáltató sértett nem kívánta megbüntetéséi —
felmentette .öt és szabadiábrahelyezéséi rendelte el.
Ügyész fellebbezése folylln a tör-vénys\'ék azonban a lábla lutároza-táig Wernernét nem helyezte szabadlábra, ami ellen dr. Etlényt védő fe f. lyamodást jelentelt be. Délutánra azonban mégis szabadlábra helyezték Wernernét, miu\'án az ügy\'sz visizavonta a szabadlábra helyezés elleni álláspontját.
itfftjai
A nagykanizsai. meteorológiai megfigyelő Mentetek : Kedden u Mmirtik-!tT Heggel 7 órakor -2-6, délután 2 órakor +2 8, este 9 drakoi —l-t.
PtlMul: Reggel teljesen borult, délben borult, este tiszta égboltozat.
Stfllnlny Reggel Észek, délben Északnyugat, este Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet lelentévr rlnt a felhőzet csökkenésével éjjeli fagy, később nappal felmelegedés.
— Pénzéért igazán csak az élvezhet, ki bícsi virslit, szepesi étvágy virslit, valódi prágai tonkát, felvágot akat és sjjiokat Muszel és Filedenthal cseriiegeüzletében< szerzi be, hol a legfrissebb árukból á lan dóan nagy a váhszték.
Kézimunkák! Anyagok! Kellékek! Fonalak!
legnagyobb válaaztékbau és legolcsóbb árakon.
Előnyomtatások
állandóan uj és modern mintákkal tzakszerOen és olcsón készülnek
REINITZ BÉLÁMÉ
M*> kézimunkatlzletébcn
Deák-tér I. • Teleion 992.
1928 február 8
NAPI HÍREM
...........MMass»HM>»tMMt.MM..ni|)t|||
NAPIREND
Február 8, szerda
Római katolikus: Math. Ján. hv prot Aranka. Izraelita: Seb. hó 17. Nap kel reggel 7 óra 19 perckor
nyugszik délután 17 óra 10 perckor. •
Városi Színház. .A kisértetek háza\' Orand Culgnol 8 fejezetben Boulet regénye nyomán. .QyUIOlóm a nőket\', burleszk 2 felv. Oaumonl Híradó.
— Tanítók astélye. Nagykanizt: mind három körzetének lanitóság. szombaton este fél 9 órai kezdette a Polgári Egylet alsó helyiségeibei srlgofuan családi jellegű *4rtkört estélyi rendez, amelyen a tanítóig a tanügy barátalt szívesen lát|a.
— Katonazenés nőegyleti tea a Koronában. A Keresztény Jótékony Nőegylet téli leáinsk sorozati ezldén a legszélesebb körben mozgatta mrg a keresztény társadaloir érdeklődését. Eddig mindegyik tea kitűnő sikerrel zajlott le. Febtuái 9 én, csütörtökön a tea sorozatnak egyik leghtngulatoasbbnak Ígérkező tagja jön: — nőegyleti tea katonazenével. A tea a Korona éttermében lesz este 9 órai kezdettel s arra a Nőegylet elnöksége ezúton hiv|a meg az egyesület tagjait és azok vendégelt. Tea süteménnyel rz\'lkalommal (a katonazenére való tekintettel) 1 50 pengő. A nagykanizsai 6. honvéd gyalogezred kitűnő zenekara azép és élvezetes játékával, rohamosan fejlődő ludtsával olyannyira a közönség szeretetében áll, hogy ezal-kalommal való szereplése minden kétségen felül magában is elegendő volns a legpompásabb és legvidámabb este biztosítására.
=■ A nagykanizsai Izr. szentegylet eJnOksége felhívta m ndazo-kat, kín az egylet kötelékébe belépni kívánnak, hogy ebbeli szándékukat f. hó 23-álg bezárólag a hitközség irodílnn bejelentsék.
— Hogyor József tart vasárnap llceális előadást. MindeDki emlékszik még, akit tanulnivágyása a llceális előadások látogatására késztet, hogy mllytn érdekes és vonzó modorú előadást tartott ax egyik vasárnapon Hogyor József, a tudós piarista tanár a földrengésről. Hjgyor most vasárnap, február 12 én délután 6 órakor az Időjósldsról ad elő a városházi dísztermében. Az előadás az Irodalmi és Művészeti Kör llceális elöadás-sorozatébin egyik legérdekesebbnek Ígérkezik. Énekszámokkal az Iparoslanonclskolal Énekkar fog szerepelni Lefcslk P. Pongrác vezetésével. Belépés díjtalan.
— Turulütők és labdák, vivó-szerek, házi tornák, cserkész-felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletébon.
Elismert legszebb báli és jelmez fényképfelvételek készülnek
6 drb. művészi levelezőlap íénykép P10
Halász műtermében
Nagykanizsa, Kaa:inc*y-utoa II. ffildazinft. Tel. 356.
===== Este villanyfény mellett Is készülnek felvételek.
IflUS fsbruás 8
/.ALAI KOZLONY
Uj elnökséggel kezdi meg jubiláris évét a Keszthelyi Iparoskör
Keszthely, Itbruir 7
(Saját tudósítónktól) A Kíszihslyi Ip«ro»kör február S\'én tartotta ren de* évi közgyűlését. Az iparoskor! közgyűléseknek mindig az elnOkvá-Issztás a legfontosabb ponl|a. A Kör ugyanis minden évben u| tisztikart válásit s Így megvan a módja, hogy a tagok állandóan tetszésük szerint való vezetőséget állítsanak a Kör élére. Ennek eredménye, hogy az elmúlt tiz évben olyan gyakori volt az elnök-változás. A legutóbbi elnök, Regensperger Ferenc Is két évig viselte az elnöki tisztségei. A vasárnapi közgyűlés az elnöki tisztséget egyhangú lelkesedéssel l.ang József eddigi alelnökre ruházta. Alelnökök lettek Csík Károly és Durzsa Sándor. Jegyzőnek — egy évi pihenés után — újból Qadácsi Lajost, a KOrnek nyolc éven ál volt Jegyzőjét választotta meg a közgyűlés. Pínzláros Schrelner János lett. Háznagyokká Pusztay Pétert és Szentgyörgyi Lajosi választották meg. A választmány rendes tagjai lettek Ciiklin József, Miycr Dines, Toppler Lsjos, 0:lencsér Ferenc, Feldmann Károly, Pdrsovits János, Speckl Lipót, Kereszlury István, N:iger Imre, Rlcz József, Egy-házy Imre, Kálmán Anlal; pólttgok Virágli László, Laky J izsef, Rcdler Lajos, Protér Ferenc, Csonka Lsjos. Számvizsgálók lettek Oppel fi lön éi SuJánszky J izsef. Az uj tisztikar nevében Laug József mondott köszönetet s egyúttal programmot Is adott: a munka programmját. Á (alános a meggyőződés, hogy az uj elnök ismét régi nagyságába állitj i vissza az IparoskOrt, mely ez évben fényes ünnepségekkel készül megülni lenn állásának 25 évét.
— Halálozás. Opocznói Benatzky Flórián Emánuel 75 éves korál) in meghalt. Február 5 én temették el nagy részvét mellett. A halottat kiterjedt és előkelő rokonság gyászolja, köztük fis, Benatzky O.ió keszthelyi droguists. — Tegnapi halálozási hírűnk kiegészítésekéül közöljük, hogy Leltner Bözsike temetése ma délután fél 4 órakor lesz N igykanlisán, az lzr. temető halottaaházából.
— Szenzációs JAZZ-BAND a Korona kávéházban ma és minden este.
— A Somogy—Zalai Lovassport Lótenyésztő Egyesület fel kéri taglalt és a volt lovas tiszteket, hogy a hét minden csütörtökjén a Korona kávéházban délután 6-8 közt tartandó barátságos összejövetelre el|0nni szíveskedjenek.
— Elsőrangú férfi murfkaerő, perfekt gép■ és gyorsíró, könyvelő, Kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állást keres. S ives megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
Influanzáa Idflkbcn ügyeljünk n belek rendes működésére.
Hunyadi János
kcsertlvlz levezeti * belek rothadásos, bakterlumtcrmelA anyagát,
élénkíti a vérkeringést, szabályozza a bélmüködést. to
— Hetvenhárom éves vőlegény, 65 éves menyasszony. A nagykanizsai anyakönyvvezető! hirdető táblán néhány nap óta érdekes mátkapár van kihirdetésre kifüggesztve. A 21 éves vőlegények és 16 éves menyasszonyok közölt szerepel Agg Ferenc 73 éves özvegy ember mint vőlegény és Kováls Anna háztartásbeli 65 éves mint menyasszony. A ritka házasság-jelöltek kihirdetési ideje február 15-én Jár le, amikor is mindkettő ki fogja mondani a boldogító .Igent* — holtomiglan, hol-lálglan... _
A Zeneiskola növendékhangversenye
A f. lanév e!sö növendék-hang versenyét I hó 15 én este rendezi a Városi Z\'neiikola A hangverseny műsora változatosnak és nagyszabásúnak ígérkezik, amennyiben a p-o-gramm legnagyobb részét versenyművek, kö:lük kél-zonjprásak i», töl\'lk ki. J gyek 40 fillértől 1 P lg a Krátky-tőzadében válihitók péntektől kezdve. _
= Felkérjük a nagykanizsai lzr. hitközség tagjai, hogy laska-szűkségletuket f. hó 12-étöl kezdüd-V leg f. hó 28 áig bezárólag a hitközségi irodában mponia délelőtt 9-12 óráig okvetlenül bejelenteni szíveskedjenek. — Az elöj.\'gyzett laskára kilónként I P. előleg fizetendő. Az elöljáróság.
— A Kathollkus Legényegylet vasárnap, 12 én zenei estet rendez. Lengyel Oytila s. kántor felolvasást tart a „Zene nevelő hálásától", majd egy alkalmi vonós négyes előadja: Schuhmann : „Ti.l\'jmerei*, ürirg : „Suile és Aes*s Tod\'-ját. Az est kereléb:n közre fog mükldni a 337 számú Kisfaludy öreg aerkészcsapat már több Ízben sikeresen műlödő mandolin-i.nekaro. Liulán még ki-8\'bb zongora és énekszámok fogj\'k hangulalo. t>bá \'eini az egyesületnek epyébkoént is hangulatos estédét. Teázás közben fog bemutatkozni két ifjú egyesületi lag, akik kéziig /es-séggd és sp ó bűvész mulatváuyok-kal fog|ák a vendégekel szórakoztatni.
— Szenzációs J4ZZ-B\\ND a Korona kávéházban ina és minden este.
«= A szegedi zsidó egyetemi hallgatók menzája ezulon mond köszönttel mindazoknak, kik nemes adományukat K/ínlg Zoltán Joghall gató révén hozzánk cljuílalni szíves kedlek és ezáltal is diáklestvéreink küzdelmes léllennlarlásáUoz hozzájárultak.
= Orvosi hlr. Dr. Jandl rendelését újból megkezdte. Sugár ut 43. 1. em.
— Aí „Apátlan székelyek" Kls-kanlzsán. A Ktikanizsai Levente Egyesület műkedvelő gárdája nagy szorgalommal készül az .Apátlan székelyek" elmü színdarab előadására február 12 én és 19-én. A tiszta lövedelem egy részét az uj orgona beszerzésére fordítják. Az egyesület vezetősége kéri a közönség szíves pártfogását, hogy a levente ifjak fáradságos munkája ne legyen hiábavaló. A közönség érdeklődése bus-dltólag hat az Ujakra és fokozza bennük a munkakedvet. A színdarabot Samu László nagy hozzáértéssel rendezi.
= Faj almák óriási választékban, úgyszintén banán, csemegeszőlő, narancs é« egyébb déligyümölcsök nagyon előnyös árban k<phatók. Muszel és Frledenthal csemegeketes-kedésében.
— A Leányktub jelmezbálja Keszthelyen. A Zalai Közlöny tudósítója jelenti: Kitűnően sikerült jelmezes álarcos bált tendezetl február 4 én a keszthelyi l.eányklub. A Hungária tündérien feldiszitett termébe 10 órakor vonult be a Jelmezes Indsereg, melyben képviselve volt még a legegzótikusabb farsangi figura is. S\'ines lampionok alatt ugy hullámzó t a tarka tömeg, minlba egy láthatatlan erő batslmaa kaleidoszkópot forgatott volna. S:erpen-tin-kigyók tekeregtek a táncoló párok (lett s a vidám fiatalsággal mintegy összeláncollák a nézők nagy seregét, melyben olt volt Keszthely minden társadalmi osztályának képviselője. A rendezőség a jelmezeieket és ál-arcosokit csak szigorú igazoltatás ulán engedte be a táncmulatságba; ennek következménye, hogy a résztvevők ótlási száma dacára semmiféle zavaró monenlun nem merült fel.
— Cserkész-estély Keszthelyen.
A Zala1 ködöny tudósítója jelenti: A .Feltámadás" cserkészcsapat han gulitlos műsoros estélyi tartott a Kalo\'ikus Legényegylet nagytermében f.bruár 5-én. Az ipuoscserkész-ifjak fogadkoztak, hogy telt házat csinálnak ; meg is tetlék. De meg is érdemelték a támogatást, mert műsoruk élvezetes volt. A hét számból álló műsorban a cserkészeken kívül ügyes:n szerepeltek Vincze Irmus, Migysr B)ziike és Virga Mincl. Iloklls Viktor (elolvasással járult hozzá a sikerhez Az estélyen megjelent a nogykanizial cserkészek küldöttsége is; amint látiuk, ők is Jól érezték magukat Keszthelyen.
— Az Btgyermekes szegény
asszonynak N. N. 5 pengőt, N. N egy kosár burgonyát és ! ífr.cukroi hozott be szerkesztőségünkbe.""
— Szenzációs JAZZ-BAND, a Korona kávéházban ma és minden este.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fö ut 13 szám alatt.
I doboz ára 80 fillér,
kapható gyógyszertárakban és drogériákban. &
■ozGósznraizAi
Városi Színház mozgója. Ma szerdán és holnap csütörtökön este 7 és9 kor .A kísértetek háza", Orand
(Jui|nol 8 fejezetben. Boulet regénye nyomán. Főszereplő: Liura Is Plaote. „Oyülölöm a nőket", burlesik 2 felvonásban. 0 umont Híradó.
Vízvezetéket fa Mernitziuket
itikli«rl«a kétslt Mandlowlta JAaaaf éa Mértan
KtrAly-n. 43. JSN T«l«lon Z7I.
RÁDIÓ lOSOB
Február 8 (szerda) Budapest 9.30 és 12 II. I 60 Időjárás. 3 11 I Kálmán bácsi metél a gyermekeknek. 4 45 ldó|elzés. 5 Kózgszdaságtud E. 5.30 Szlml hsngv. 7 30 A Városi Színház előadása. Rimsky-Korsakow: .Hópehely". 10.15 H. Utána művész- és lánclemezek.
Béc«, Orác II flangv. 4.15 nZ. 5 30 Oy. »30 R. E. Welss : ,A mentő sziget" c.
3 lelv. iilnmtive. Utána nZ.
Bartln, Stcttln II O. 3 30 A. 5 30 llangv. 8 10 3 (elv, operett Utána tánc Z.
Barcelona 230 U 7.10, 10.10 éi 10.45 lUngv. 11.01 Aria- ét dalest
Baaal, Bern 1 O 4 Hsngv. 4.30 Oy. 5 lltngv S Jodler-ett. 9 20 llangv.
Franklurt, Cassct 1.30 llangv. 3 30 0y. 4.30 Hangv.
Hamburg, Bréma, Hannover, Ktal 8 A 11 0. 2 05 HanrfV. 4 15 Szász dalok.
4 15 (Uréma) Romantikus zongoraművek. 4.15 (Hannover) l\'agotlhangv. 5 Hegedd-hangv. 0 Népszerű Z 7.25 Wagner 3 lelv. operája, utána tánc Z.
I angenberg. Köln, Aachen, MQniter I 0^ Hángv. 3 45 A ti Hangv. 7 36 Rádió tánclecke 8 Verdi: .Álarcosbál* c. operája, uláns tánc Z.
l ondon, L>aventry 11.15 Istentisztelet. 1 Tánc Z. 2 Hsngv. 5 Klasszikus Z. 6 15 Oy. 7 Tánc Z. 8.15 Mendelssohn orgona-szonátái. 9 10 Hangv. 10 35 Tarka est.
Rádló-Párlza 1.30 llangv. 4.45 nZ. 9.30 Kamara Z.
Prága 11 Q. 12.05 Hangv. 7 Szlmf. Z. 10 20 Tánc Z.
Róma 4.50 Oy. 5.30 Tánc Z. 8.45 llangv.
Párti »42\'/i, London 18"32V|. Newyotk 419 85. Brtl*Ml 72 40, Mllaao 77 49, Madrid 8850, Amsterdam 209 37\'/l, Bailln 124 00, Wlao 7S-25, Softa 3 74>/t PrtfS 15-41, Varsó 58 20. Badapaat SO BS, Halarád 9 13\'t, H.kaiwt 3 18Vi.
Még mindig van
Buksz Oszkár és
tüz által sérült áru, amelyet minden elfogadható árért elárusítunk.
Régi Takarékpénztár épUletében.
ZAl-Al KÖZLÖNY
1928 február 8.
-- 3«u tlssav. 77 kg-os 31 »5 31 60,
78 kg-o* 81 65—31 90, 79 kg-oi 31 95 ÍJ-IO, 80 kg-os 32" 10—32 75, egyéb 77 kroi 31-20-31 45, 78 kg-o« 31 50 3170,
79 kg-ot 31-70 31 90, 80 kg-oi 31f5-33 00, roaa 28 75 — Vt) 00, takartn árps 77 00 -27 50, lörárpa 30-00-31-00, ab 27 40 -27 55, frngerl 23 60 23 85 Buzskorpa 21 35-21 60, repce 4S(X)—S0 00.
A budapesti Wzsde devf.m-J , :sb
valuták Auol L 77*3-37-98
B«if> h. 79 5U 7 j 80 Cmo k. ltí-89-16 97 Dán k. 152 80 153 40 DUái 1000-ICC6 Dollái 569 20-571 20 rrancüi li 22 80-23 O\'J Moll. 229 95-73095 Langjel 64 10-64 40 L«l i 47-3 52 Ura - ■\'——\'— Ura 30 30-30-50 Mátka 136 15-136 65 Sehlll. SO\'35-SO 70 Nocrég 151 80-152 40 Svájcit. It 9 95 110-35 »vWV IA3 25 \'\'3 85 Peseta 97 20 9/80
UKVIZ/sK Amit. 230 20-230 90 Belgrád 10 03 10 06 Berlin U6 20 136 60 Buksrerl 3 43-3 52 Biilssstl 79 50-79 75 Kopenh.l!\'2 90 153 30 Oulo 151 85-152 ^5 London 27-81-27 83 MUaoo 30 2 >-30 35 Nawjjik 571 25-2 85 Párli 27 41-22 51 Prága 16 92 16 97 SioTu 411-414 Slockb. 153 40-1*3 80 Varaó 64-10 64 30 WUn 80 43-^0 67 ZOHrh J09 87-H0I7 Madrid 97Í5-9..05
Palha|tái 8t8, maljból eladatlanul vltui ■aradi 146 darab EiaótendU 156—I 60, ia*ó«tt 1-50—152, iicdell kfeép 144-1-46, könnyű 132—137. tiaórcndü öreg 1-44—1 46, másodrendű I 38—1 42, augol tSldó 1-36-1 60, italon na nagyban 166-1-70, iili 1-92-1-94, lehúzott hus 190-2 08, szalonnás kísértés 1 80 1 Í8. As Uánysal közepes
Illája: Mlzabű I71MU i* Upktaáé Vállalat Kánráartámsáf.
Felelöa kiadó: Zalai Károly.

iPRÓIIlDETÉSEK
Aa apróblrdetéaek dija lOssótg 90 fillér, minden további sxó dlla S fiit. Vasár- is Ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további sió dija ■ fIII. Szerdán és pinteken 10 ssótg ao fillér, minden további sió dija • fii 1. Ctmsió s minden vasta-
Sibb bettlból álló sió kél ssónak számittik. Állást kereaóknek SOWo engedmény. A hlrdatéal dtj eltr. Maataad*.
Kertemet falasba megmunkálással bérbe adnám. Jelentkelés Unger vaskereskedésben. 58U
F.lsótangu gyártmányu sxlvógáx loko-mobllok és oaépiSazekrények eladók, Welaer gépgyár. 464
Szoba-konyha lakáséit egyedüli asz szony házmesternének telvéletlk. Bővebbet Szabó clpótlzlelében. t05
Páaaktloaáat bckebeleaéara minden Bsaaagbcn i legelőnyösebben és leggjoe sabban lotyóelttst Aoaél Ignéo péni-kOlcaönkOivcUtó !rodá|a Nagykanluán, PA
■I I. sa. alatt 1483
Iradénak, vagy varrodának kUlónósen alkalmas két szoba a belvárosban kiadó. Clm a kiadóban. 592
Kél daiab hidegvértl 7 éves tenyéaz. mén a beltenyésztés elkerülése végett el adó. A mének belógva teherhordásra is igei |ók. Gazdaság, Ötvös (Zalamegye). 590
BomplatkjjTebédlft- és hálószobabutor művészi laragásjlt-TEtKffliSrís miatt eladó. Teleion 135. Clm a kiadóban. 457
Blauhern-féla alAnyomda álhe lyezve Kárpáli Bflzslhez, Kölcsey u. 15. 16
Ford és Fardaois alkatrészek, autó lelsseielésl cikkek, Pneumatlk — Szánló Vilmos és Táisa cégnél, Deák-tér 2. 144
Planlndt, V\'«Y zongorát keres ének betanítása és kíséretére a Kalh. Legény egylet. SUrgős ajánlatokat Kazinczy utca " szám alá kéijtlk küldeni.
fesátorozott szoba kiadó. Cim
582
Mélyen leszállított árakon sajál készít-ményll, találmányú fOrdOfcéd, fotelkád. Ulókád, gyermekkád, jólállis niellcll készen kapható Baksa bádogosnál és Uuger és Tólli vaskereskedésben. 416
Príma zalraartéa eladó vitéz Mátrai Lajosnál Efltvöi-lér 29. s?. \' 548
Alll\'a utca 64. előszoba, 2 szoba, kert, azonnal beköltözhetó, eladó vagy bérbeadó. Weltner Hunyadi-utca II. 599
Kezdó IrodfatanB állási keres, esetleg pénztárhoz, (léplrást lud. Clm a kiadóban. 576
Elveszett egy hosszú szóid, bnina-tarka német vizsla Megtalálója jutalomban részesül Csengery-ut 51. alatt. -600
Varrógép, kevéssé használt nagy Singet eladó Nagykanizsa, Telekl-ul 2. 523
Kfimlveat és bognáimeslert konvencióra keresek. Balogh Inlézó. Zákány. 518
Elveazett epy 8 hónapos\' barna him vizsla Megtaláló kéretik Rákócziul 3 b szám alá leadni. -603
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai pendszsrd uj
rovatolt pénztárkönyvek
Forgalmi adókfinywek Számlarendezök Levélrendezök GyorafŰzök
Mlndennemtl irodaleiszerelési cikkek nagy választékban
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán, Fö-ut.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb vedekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönklnt tiszt ittassá vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtőtelep: Kocsisjózsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
HIRDESSEN
a „Zalai Közl8ny"-ben
Egy üzlethelyiség
Király u\'ca 49. szám alatt május l-re kiadó.
Bővebbet Zweig Imre
Erzsébet-tér 1. szám.
Földbirtokokra 5 holdtól becslés tiélkdl fo\'yósilt.i\'unk átmeneti kOlc-önt 9\'/a°/o ra ICO" o-o^ k fizetéssel 35 éves amortlzálióra, 7Va kamat is 13% lőkc örlcszté.-sel. Bcküd>idő telekkönyvi másolat, kataszteri birtokiv, községi bizonyítvány. Előzetes költség nincsen.
Előleget adunk gabonára évi 9\'/2° o ra földbirtokosaknak, kik legalább 5 vadont szállítsunk.
Váltókőlcaőnöket folyősittalunV szolvens kereskedőknek, iparosoknak, hitelképes magáuosoknjk 12% ra. Hi\'elkerelekei i yittatunk.
Vállalkozóknak árlejtéahez kautiót adunk.
Épitkezéaakat köztisztviselőknek tehermentes inpatlanokrc, lak^ér-letiltás éle biito8ltá68al lebonyolitunk, de legtíább 20-as csoportban.
Magántőkét elsőhely ti bekebslczésre ^UmOlcs^ztrtésre elfogadtuk.
Tőzsdei megbízások gabona és ér\'ékpapiri.k vé e\'c és el. dására. Ügynököket dt|R7unk. — Vztlaszbélyeg ntelléVelendő.
SZIRMAI IGNÁC
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 55. szám.
Telefoni József 332-82.
Alapítva i 1910-ben
S9I
varrógép
•« ÉCi BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
He </t-r i < > /i/e/r ) t fr //r/e/ek
3 i ri c»s n v ~ rrógéb
- »■ C fJ \' . Á R S A & A C»
FlOKOZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
adóban.
577
Elegáns, uj szánkók! Homokfutó és fedeles kocsik!
Gyárilag javított
személy- és teherautók!
Azonnali átvételre kaphatók:
BAZSÓ JÓZSEF
autókarosszéria és kocsigyárosnál
Telefon 250 NAGYKANIZSA. Tflefon £50
„Ford" és „Fordson" alkatrészek! Goodrich autógummik! Hóláncok!
A gyümölcsfák kezelése
rügyfakadás előtt kötelezöleg elrendeltetett.
„EWD A"
gyümölcsfa carbollneumot
valamint rgyéb „Chlnoin" gyártmányú növényvédelmi szereket
ti ái most sterezze be: Orazág Józaef msgkereske-
dési ntn Nagykanizsa, ErzséTt t-tér 10 Teleli n 130
Kerti mag átjegyzék és növényvédelmi szerek használati utasítása érdeklődőknek Ingyen lendelkeiésére áll.
Bérbeadás.
Somogyszentmiklóson,
1928. évi február hó 19-én reggel 9 órakor a
községi korcsma
3 évre bérbeadatlk. MJ Érdeklődni lehet a község-gazdánál,
Somogyszentmiklóson.
lőliaR.1.
nagykanizsai fiókja Sug&r-ut 4. Telefon 338.
Minden Hllön kölls\'g vagy portó felszámítása nélkül elhelyez hirdetéseket
Mrmely bel- vagy külföldi lapban.
Beklámterreket készít, siöfegez.
Pia káti rozást
vállal helyben és vidéken, b:l-vagy külföldön.
Nsgykaoiz8i r. t. város mlndennemtl hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Be\'ügyminlsz tériuTi fordüó oszláiyámk felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fotdi:ást vállal és belügyminisztériummal hitelesíttet.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
88, évfolyam, 32. szám
Nagykanizsa, 1928. február 9, csütörtök
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: P6-ut 5. szám. Ktulhalyi llókkiadóhivatal Kossuth l.a|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér
Rendkívüli minisztertanácson az 1928-29. évi költségvetés
Budapest, fjbr. 8 (Éjszakai rádió-jelentés) A kormány tagjai ma délután 5 órakor gróf Bethlen litván miniszterelnök elnöklete alatt rendkívüli mlnlsztertanáciot tartottak, melyen kizárólag az 1928/29. évi költségvetés tárgyalása szerepelt. A minisztertanács este 9 órakor ért véget.
Titulescu párisi tárgyaláaai
Pdrls, február 8. (ÉjszakaI rá-dlójelentés) A párisi román követség Titulescu msi programjáról a kővetkező hivatalos kommünikét adla ki: Titulescu külügyminiszter ma hosz-szabb tanácskozást folytatott az angol nagykövettel, ma|d a francia—romín parlamenti csoport vezéreit fogadta és tárgyalt velük. A görög követtel is tárgyalt és délután a francia belügyminisztert keresi fel.
A macedonok önkormányzatot kérnek a nagyhatalmaktól
Szófia, február. 8 (Éjszakai rádió-jelentés) A macedón emigránsok Szófiában nagygyűlést tartottak, melyen több határozati javaslatot fogadtak el. Ezek kOzOlt szerepel az is, hogy a nagyhatalmakhoz memorandumot Intéznek és feltárják ■ macedonok kívánalmait, nevezetesen, hogy a macedonok az idegen uralom helyett kapják mef az Önkormányzatot. Ilyen értelemben memorandumot intéznek a Népszövetséghez és attól kérnek támogatást. Ecactcll a memorandum a szerb és gOrőg uralom alatt levő macedonok sivár helyzetéi.
Stresemann a francia Riviérán
Pár Is, február 8 (Éjszakai rádió-Jelentés) Stresemann üdülésre megérkezett a francia Riviérára, ahol tObb hetet szándékozik eltölteni.
Az uj jugoszláv államkölcsön
Belgrád, Itbr. 8. (Éjszakai rádiójelentés) A péniügyminiszier ma ismertette az uj államkölcsön részieleit. A kölcsönadóknak a kormány 4-4 2% proviziót ad és biztosítékul a vám és monopol jövedelmeket, valamint a vasúti bruttó bevételeket koiik Ír.
Hoyos Miksa gróf Szigetvár jelöltje
Szigetvár, febr. 8 (Éjszakai rádió-jelentés) A választókerület polgársága gróf Hoyos Miksa hivatalos jelö\'ése mellett foglalt állást.
A Keresztény Gazdasági Párt meginterpellálja a kormányt, hogy a mexikói barbár katolikns üldözés miatt szakítsa meg a diplomáciai viszonyt Mexikóval
határoz, hogy Ernszt Slndort meg-
Budapest, lebruár 8 (Éjszakai rddtójeienlés) A Keresztény Oazdaségi és Szociális Párt szerdán esle gróf Zichy János elnöklete alatt pártértekezletet tartott. Elsőnek gróf Hunyady Ferenc szólalt fel napirend elólt, aki a Nemzeti Hitelintézet ismeretes ügyével kapcsolatban a liberális sajtó cikkeit letle szóvá. Ernszt Sándor prelátus a szentgotthárdi vámincidenssel kap-csola\'ban kifejtette, bogy ez milyen ürügyül szolgált egyeseknek arra, hogy a külföldön ellenünk sajtókampányt kezdjenek. Az Invesziigá-ciós eljárás emlegetése során lehet, hogy a népszövetség ebből az esetből precedenst teremt. A|ánlja, hogy a párt ez ügyben lépjen érintkezésbe a külügyi kormánnyal. A párt ugy
bízza a külügyminiszterrel való tanácskozásra.
Láng János a mexikói barbár katolikus üldözések felelt felháborodását fejezi ki és kifogásolja, bogy egyes magyar liberális lapok is ugy Írnak a mexikói üldözött katolikusokról, mint közönséges forradalmárokról. Felveti a kérdési ezekután, hogy helyén való-e, hogy Mexikóval diplomáciai viszonyt fentartsuk. A párt ugy határozott, hogy ezt interpelláció alakjában kérdezik meg a kormánytól.
Végül a valorizációs Jsvashltal foglalkoztak és örömmel konstatálta a párl, hogy a kormány honorálta a ker. gazd. páni képvls-:lók felszólalásait.
Vukicsevics visazaa
A szerb király Radicsot bízta meg a koncentrációs kabinet alakításával
dta megbízatását
bevonására kész, de Prlbicsevicscsel képtelen kormányt alakítani, miután kelt«|ük kOzOtt és a Pribicsevics párt hivei kOzOlt oly nagy az elleniéi, Azt hiszik, hogy Vukicsevics kormányalakítása nem |ár sikerrel.
Belgrád, február 8 (Éjszakai rá-diójelentés) Miután Radlcs nem hajlandó Vukicsevics kornjányában tárcát vállalni, Vukicsevics ma este visszaadta megbízatását a királynak. Erre az udvarnagyi hivatal azonnal Radicsot kereste, de már nem találták a szkupsllnában. Bizmyos, hogy a király Radicsot bizza meg koncentrációs kablnetalaki(ással,szon ban kétségtelen, hogy Radicsnak sem fog ez sikerülni.
Belgrád, február 8
Vukicsevics kormányelnök ma déli 12 óra 45 perckor a királyi palotába ment, ahol átnyújtotta a királynak a kormány együttes lemondását. — A király a kormány lemondását el fogadia.
Belgrád, február 8. (Éjszakai rádiójelentés) A kormány lemondása után megkezdődtek az u| kormányalakítási tanácskozások. A király ma fogadia többek között a szkupstina elnökéi, Perlcset, akinek meghallgatása után kifejezte azt az óhaját, hogy széles koncentrációs alapon koaliciós kormány alakul|on. Ezzel a király Ismét csak Vuklcsevlcset bizná meg, aki azonban, bár Radics
A pénzügyminiszter a forgalmiadóról
A forgalmiadót nem lehet eltörölni,
Budapest, lebruár 8 A Ház mai ülésén folytatták a valorizációs |avaslat részletes vitáját.
Sándor Pál kifogásolta, hegy a 23 ik szakasz nem határozza meg az időpontot, amikor a vállalatok az Ot százalék valorizációra kötelesek. Bródi Ernő hangoztatta, hogy a biztosítottakon gyors segéllyel kellene segíteni. Oyőr/fy Imre szerint meg keli vizsgáltatni, hogy mire fordítják a biztosító társaságok a díjtartalékokat.
mert az az államháztartás tengelye
A 24-ik szakasznál Wolff Károly helytelenítette, hogy a bizioaitó társaságok részére létesítendő valorizációs-alap egy részét karitatív valorizációra, másik lészét pedig a rendes valorizációra szánják. Oyörkl Imre az
örökösödési eljárás egyszerűsítésére irányuló rendelkezéseket sürgette. — Bud János pénzügyminiszter kijelentette. hogy
Az 5 százalékos valorizáció Időpontjának megszabása tekinte-
tében Indokolatlan kitolásnak helye nincs s a végrehajtásI utasításban fogja Intézkedéseit megtenni
Pesthy Pál igazságügyminiszter kijelentette, hogy a felszólalások állal követelt valorizáció gazdasági és szociális
megrendüléssel járna. Csak addig a halárig lehet elmenni, ameddig semmiféle zavar és felforgatás nem jár. A Ház legközelebbi ülését holnap délelőtt 10 órakor tartja.
Az Interpellációknál Temesváry Imre a forgalmi adó behajlása körül felmerült panaszok tárgyában interpellált.
Elismeri, hogy a forgalmiadót egyik napról a másikra megszüntetni nem lehet, azonban az adó behajlásánál méltányosságra van szűkség. Bud János válaszában kijelentette, hogy a behajlás körüli panaszok mögött rendszerint a forgalmiadók eltörlésére Irányuló titkos kívánság huzódiK meg.
A forgalmiadó eltörléséről szó sem lehet, meri nincs Európában egyetlen olyan állam sem, mely ezt az adónemét nélkűlözr.l tudná és hosszú Idő fog még eílelnl nálunk épen ugy, mint másutt, mlg megszabadulunk ettől az adótól. A forgalmiadé behajtásának mai rendszere mellett az adó nagy részét nem kap|a meg az állam, mert azok, akiknek tovább kellene azt Jut-talnlok, nem juttatják el a kincstárhoz. Az álalányozds célja a behajtás egyszerűsítése. Megállapítható, hogy az átalányozás bevezetésével Javult a helyzet.
>tz átalányozás egyúttal az egész vonalon adómérséklést Is jelent. A pénzügyi hatóságok éppen ugy, mint a felek változtathatnak az átalány összegen. Meri állítani, hogy a panaszokkal nem azok élnek, akik pontosan leljesülk adózási kötelezettségüket. Ne kívánja tőle senki sem, hogy olyan határig men|en, ahol Indokolatlanul veszélyeztetnek a kincstár érdekei egyesek javára. Intézkedett, hogy visszamenőleges adóztatások ne történjenek ott. ahol a helytelen bemondás az adózó tévedése folytán, nem pedig tudatosan történt.
c»v4 könyvvezetést újból szabályozni fogja s ezzel ls mentesíteni akarja a kisembereket, de generális Intézkedéseket nem hozhat. Birságok száma csupán 0 5 siázalékát tette a behajtott összegnek, nem lehet tehát e téren sem túlzásokról beszélni. Ismétli u|ból, hogy a forgalmi adót eltörölni nem fog|a, mert az az államháztartásunknak tengelye s a pénzügyi egyensúlyt s valutánk állandóiágát senki sem veszélyeztetheti ennek eliOilésével.
ZALAI KÖZLÖNY
19É8 február 9
Gummibot és revolver a lyoni kommunista
nagy-gyülésen
Véres botránnyal akadályozták meg Daudet párthívei a gyűlés lefolyását - Hét súlyos sebesült került a kórházba — A könnyebb sebesültek száma ismeretlen
A „Zalai Közlöny" külön tudósítójától
Lyon, január hó
Nemrégen tarlolta a lyoni kom-munlíta párt az elmúlt 1927 ea évről beszámolój II, melyen a pírt majdnem minden tagja megjelent. Hogy a kommunisták milyen eszközökkel dolgoznak, otthon nem Ismeretlen, három hónapos garázdálkodásuk minden Józan gondolkozású elme elölt elrettentő példát szolgáltatott. Nem igy Franciaországban, ahol a tömeg a megnyert háború óta a kél frankos kenyér .elijesztő" (?) msgas ára, a munkanélküliség s nyomora miatt gondolkozás nélkfll dobta magát a kommunizmus karjaiba.
A Zalai Közlöny külön tudósítójának sikerűit az ez évi beszámoló gyűlésen részt venni. Érdekes cikkéi alant közöljük.
— Tehát negyedbáromkor s ne felejtse el revolverét msgával hozni, — búcsúzott tőlem Pierre Duclos, a ,Progrtss\' munkatársa.
— Rendben van, eljövök — felellem.
Ez • beszélgetés fejezte be azt a megállapodásunkat, hogy a lyoni nagygyűlésen résztveszűnk. Midőn Duclos először emliietle tervéi, erélyesen tiltakoztam ez ellen M esztelen és vakmerő terv ellen, hiszen ha felismernek bennünket 2000—2500 ember közül, nem egykönnyen m-badulunk meg ép bőrrel. Elmémben őrült gyorsasággal kavarogtak ai
Qerstli. .. tök .. . fehérpénz . . . Cserni József... Hungária Szálló ... .halál vonat\'.
A napok multak s a gyűlés Ideje mindjobban közeledett s Duclos már feladta reményéi, hogy elmegyek. Ma hirtelen elhatározásul telefonon értesítettem Djclos-t, hogy megyek. *
A hátralévő Időt a várható események találgatásával töltöttem el s a szállodai szobámban zsebeimet még egyszer átvizsgáltam, nem tartva magamnál mást, mint néhány frsnkot, revolveremet zsebembe csúsztatva, siettem a találkára.
Duclos már várt. Uiközben figyelmeztetett arra, bogy mielőtt valamit mondok, figyeljem meg a körülöttünk levőket, nehogy kihallgassanak, azzal sapkáját félrecsapva, kezeit nadrágzsebébe téve az mlnlernacionale\'-\\ kezdte fütyülni.
Egy ideig tűrtem, később azonban kérdőleg néztem rá. Elnevette magát s Igazi francia argóval magyarázta meg viselkedését.
— C\'est du chique ... I
Jó félórányi gysloglás után kiértünk Lyon külvárosába. Gulllotter. Oyárak, munkásházak mindenütt, az iparvágányok keresztül-kasul szelik a városnegyedet, a kiömlött olaj s a
különböző nyersanyagok, állati bőrök elviselhetetlen bűzt terjesztenek.
Igazolvány-szerzés „séta-vacsorá" val
Egy téglavörös szinü ház elölt csoportosulást pillantunk meg. Az ulcán mintegy 250-300 féifi és nő sétál s beszélget, várva a gyűlés megnyitását.
A kapubejáratnál négy-öl ,Con-trolleur" felírású karszalagot viselő férfi áll s ellenőrzik, bogy igazolvány nélkül senki be ne juthasson.
Félrevonulunk egy sarokba tanácskozni. Erre igazán nem számítottunk.
Duclos egyszerre csak elmosolyodik s int, hogy kövessem. Egyenesen a kapu felé tart s az egyik ellenőrt barátságosan vállonveregeti s üdvözli. Néhány pillanatnyi beszélgetés után félrehivjs s harminc frankot kér tőle kölcsön. Emberünk nagy sajnálkozások közölt jelenti kl, bogy .otthon felejtette a pénztárcáját, de majd segít megszerezni a kölcsönt Az ellenőrök közül három hajlandó a harminc frankot összeadni. ,A hét végéig" kölcsönözték a pénzt. Az egyik megkérdezte:
— Mire kell? , Duclos ridegen felel:
— Pajtás, az nep érdekel téged, de ha tudni akarod, semmi kedvűnk sincsen üres gyomorral végighallgatni a gyűlést.
Ezzel sarkon fordul s az első péknél egy kiló kenyeret s két tábla csokoládét vásárol. Testvériesen megosztozunk rajta s ezzel az Igazán jellegzetes francia „sétavacsorá\'-n\\ minden akadály nélkül Jutunk az immár barátokiá vált ellenőrök sora között a gyűlésterembe. A csel sikerűit.
A gyűlésteremben Mig DjcIos egészen ismeretlen egyénekkel beszélgetett azok .kedves felesége"-intk egészségi állapota iránt érdeklődve, iparkodva az .ismerős" szerepéi biven eljátszani, nekem Időm volt, hogy körülnézzek. A hatalmas teremben mlntégy 700-800 egyén volt. A falakon köröskörül fényképek, többnyire az orosz szovjet vezérei, néhány kommunista nmar-tyr" (?) fekete-vörös szalaggal dl-szilve. Szemben egy emelvény, rajta három asztal és néhány síék. Az asztalokon egy üveg vlz poharakkal és iratok. A társaság Igazán .nemzetközi". Prancia, orosz, német, román, szerb, olasz és spanyol nyelveken hallok beszélgetni. Javarészük munkás, azonban minden foglalkozási ág képviselve van, sőt egynéhány pályafelvigyázó a PLM (Paris—Lyon— Mediterraine) vasúttársaságtól. Mindannyian az elmaradhatatlan „bleue" cigarettákat szivják, melynek füstje
a torkot és szemet maiji.
Néhány férfi az utolsó divat aze-rlnt öltözve egy sarokban félrevonulva beszélget. Az
orosz agitátorok és kémek akik a szovjet utasitásait közlik a francia szervezetekkel.
Mióta a párisi .Matln" munkatársának sikerüli kél kompromittáló levelel megszereznie, az utasításokat élőszóval közlik.
A teremben mind nagyobb lesz a zaj, az .elvtársak" hangosan üdvözölnek néhány érkezőt. A lyoni csoport vezető tsgjsi érkeztek meg, az ováció láthatóan kedvezően hat, meit mosolyogva s leereszkedő kézlntege-téssel köszönik meg.
Az utcáról, valamint az udvarról betódul az ácsorgó tömeg. A terem szorongásig megtelt. Sjkan a be nem jutottak közül hangosan zajon-ganak.
A pártelnök beszél
Jó félórás késéssel kezdik meg a gyűlést. Egy 50 év körüli szakállas féifi orosz nyelven üdvözli a jelenlevőket, (a szovjet kiküldöttje) msjd átadja a szót a párt elnökének.
A legnagyobb csend közepette emelkedik szólásra Jules Slimudevlcs szerb származású, jelenleg francia állampolgár, a lyoni kommunistapárt elnöke. A 35-40 év körüli férfi Jól szabott barna ruhát s sárga félcipói visel, hatalmas termetével ellentétben nevetségesen kicsi feje van. Á\'ható, azurós tekintetű szeme, kétoldalt kiálló pohcsonljai, az előreugró állkapocs, igazi .Darvin elmélet".
Hilk bangón kezdi beszédéi.
Megköszöni, hogy ily számosan |elentek meg a gyűlésen s a szokásos frázisok után rátér az elmúlt 1927 es év beszámolójára.
— Meg kell állapitanom, — mondja — hogy az elmúlt év eseményekben gazdag volta mindany-nyiunkat kielégíthet.
Örömmel állapítja meg, bogy az elmúlt évben az .egyedüli világot megváltó eszme" tagjainak száma 283-mal szaporodott.
— A mu ikálkodásunk — folytatja — meghozta a maga gyümölcsét és...
Kitör a botrány
— Jouan — les Pms, le trsln bleu (a kék luxusvonst) — orditják mindannyian.
Az elnök a nagy zajban kezével nemet Integet, de szavát nem lehet hallani.
Majd a csend helyreálltával Igy folytalja :
— Nem elvtársaim, ez tévedér. A Jouan les Pins-1 bár bombáját nem kommunista kéz hajitotta el, a kék luxusvonat katasztrófájának sem mi voltunk az előidézői. Csak az
ellenpárlok sajtója loholta ellenünk
hogy...
Percekig tartó általános nevelés lör ki, a jelenlevő P. L. M. munkásokat körülfogják, dicséróen vállonveregetik, mire ezek erélyesen tiltakoznak.
Az elnök képtelen beszédét folytatni.
Meglepetve nézem a történteket.
A párt taglal meg vannak győződve a kommunisták közreműködéséről. Az elnök ellentmondása nevetésre készteli őket, mintha csak egy jó é\'cet mondott volna.
Dehát hol van a rendőrség? Mi van a teltesekkel ? Az agyamban egymást követő kérdésekre váliszt nem kaphatok.
Az elnök beszédét hamarosan befejezi.
A párttitkár a kommunisták helyzetét vázolja, miközben a legkíméletlenebbül ront a polgári társadalom ellen, mely egyik legveszedelmesebb ellensége a .világmegváltó" kommunista eszméknek. A munkást kizsákmányoló munkaadó, a rendőrség túlkapásai, a bíróságok elfogult és súlyos Ítéletei a kommunista képvi-se\'ök ellen (??) csemegeszerűen hat a jekn\'evök kedélyére.
Beszédjének minden mondata, minden szava, uszítás a társadalom a francia köztársaság ellen, nyílt felhívás az államhatalom közegei, a rendőrség, a hadsereg felbomlasz-tására, az újoncok Illetve badköte-lezettek bevonulásának megtagadására.
Ny 11 feldicsérése a bűnnek, az erőszaknak és rombolásnak. Tanitás a törvény sárba tiprására, buzdítás ) gyilkolásra, a harcra, testvér-testvér étlen, fiu az apa ellen, kíméletlenül nem válogatva eszközben éi-kl vitelben.
Dicséri az elmét, mely eszméjüket megszülte. ,
Hogy ezen eszme léves, belyt neffl álló, veszedelmes ai egész emberiségre, nemre, fajr«, nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül, mely eszme megvalósulása után helyzetük nemhogy javulna, hanem csak rosz-szabbodna, ezt lehet, hogy a vezetőség tudja azonban a minden áron való uralkodási vágy, a hatalom elnyerése s a hatalomra jutás esetében elért .pünkösdi királyság* minden érzést és érdeket feledtet
Ezt megmagyarázol, erről őkel meggyőzni nem lehet, mert megmételyezett agyvelejük a józan szóra nem reagál.
Leírhatatlan undor fog el e gálád játék láttára, amelyet néhány minden emberi mivoltából kivetkőzött kalandor folytat a munkássággal, vezetve őket a mélység és bukás felé, honnan nincs többé visszatérés. Rohannak sz Ígért aranyhegy felé elvakulva a néha-néha odavetett pénzdarab csillogásán, süketen a szépen hangzó beszédek dallamán és senki
nincs, aki őket megbírná fékezni. *
A titkár beszéde végén sajnálkozások között említi fel azt a halai-
1928 február 9
r.*LA) KOlX\'JHV
mas, de eredménytelen agitíciót, amelyei mlndenüll folytattak Sacco és Vanzettl megkegyelmezésééit. Kéri a jelenlevőket, hogy emléküknek egy percnyi eleiddel áldozzanak.
Vér folyik A csendben, mely a termet megüli, nem ballalszik egyéb, min! néhány körülültem levő lalk lélok.-é-tele. Egyszerre fülsiketítő sípolás és néhány revolverlövés szakítja meg a csendet. Mindenki ijedten leMnt szét s keresi a rendzavarás okát, t\'e a zűrzavarban nem tudni mi löiténik.
Duclos rohan hozzám, — sies sünk, amíg nem késő, a tánc meg-kezdídöll, az »Aftlon Francaise\', a keresztény ellenpárt emberei julot lak be a gyűlésre s ha a rendőrség nem érkezik idejekorán, egynéhányat itsétáltalnak a másvilágra — s azzal karonragad s a kijáratfelé vonszol.
A teremben egymást követik a re-volvarirvések, székek, poharak repülnek a levegöb.\'n, amelyek halai mas setékét ejtenek, ordítás és jaj szó tölti be a kábító zavart s a földreesett sebesülteken kíméletlenül gázolnak keresztül az elóbb még oly szép „testvériességel" prédikáló elvtársak. — A vezetőség a nagyhangú, oroszok, mint a megvert kutyák, reszketve húzódnak egy sírokba, nyomorult életüket féltve s sápadtan verejtékezve nézik a botrányt.
A kijáratoknál folyik a barc a legkíméletlenebbül, ösztönszerűen mindenki menekülni akar s a megtorlódott törne^ egymást fojogatja, harapja.
Sikerűi egy világító udvarra nyiló ablakon keresztül az udvarra, majd az utcára jutnunk. Az utcán vérnyomok, a sebesültek tántorognak, néhányan nem bírják már a futást s eszméletlenül zuhannak végig a kövezeten. A szomszédos házak kapui mind zárva, a lakók az emeleti lakásokban a függöny mögül nézik az eseményeket.
A rendőrség Egyszerre gépfegyverszerű ropogás zaja üti meg fülünket.
— A rendőrség — mond|i Dűc\'os.
S valóban, néhány pillanat múlva
30-40 rendőr motorkerékpárokon száguldva érkezik a helyszínére. — Csikorognak a fékek s zárt sorokba felfej ödve, kezükben agummibo-\' tokkel hsiolnik ne a kapu alá.
— Fel a kezekkel I — kiált|a a vezetőjük — s máris erélyesen osztogat |obbra-balra gummlbotjával ütéseket, melynek nyomán ugy hullanak az ellenkezni akarók, mint ősszel a legyek.
Negyedórái izgslmas harc után — mely alatt néhány ko nmunislát le-tar óitatlak — a rendőrségnek sikerüli biztosiiani a rendel s a tzél-szórt tömegből, csak Itt-ott álldogáltak kellen hárman vitatkozva az elmúlt eseményeken.
Hét súlyos sebesüllet szedlek fel és vittek kórházba, rt könnyű sebesültekkel senki sem törődött, Igy
számuk ismeretlen.
*
Este féltíz tájban az .Atlion Francaise\' B.-lecoure-téren levő hatalmas szerkesztőségi palotájában szorgos munka fo\'yik. Készül a külön kiadás. A palota tetején levő kivilágított két bronisárkány, mintha gúnyosan mosolyogna a téren összecsődült tömegre.
— L\'hf\', hogy Igazuk van.
Retsz Ferenc.
Mttjáráa
A rtjgykanlxaa\' nsoteornloglal m«g-tlgyaló JelentAm k : Szenliin a Mmértéi-itl Regiíel 7 Arakor —2-2, délután 2 órakor +3 8, ei>te 9 ónkor —14.
helhtert: Reggel és délben teljesen borult, este kisaé borult égfooltoza,.
SziVrJnv. Egész nap Délnyugati szél.
A Meteoroi nial Inieiel |einite*r in-rlnt egyetfire változékony, szeles é» Inkább enyhe Idó, enyhe é)|ell laggyal, később javulás valószínű
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kidvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi, árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerrzht\'lö előfizetési igazolváuy f. ImuUtása ellenében.Egyben felhívjuk a Park S\'álloddnak lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Szombaton Nagykanizsára érkezik dr. Kállay Tibor és neje
az Izr. Jótékony Nőegylet revü-báljára
Mire vége lesz a farsangnak, Nagykanizsán is megindul az élénk fir-sangi élei. Az üres január után feb-luárban egymást érik a sikerülnél ; slkerü\'tebb rendezések
Siombalon este az Izr. Jótékony Nőegylet hatalmas fáradsággal, csupa meglepetésekből, az Ízlés és szépérzék kauízsai ritkaságaiból összeállított revüjének szintere lesz a Polgári Egylet nagyterme. A fényes sikeréi és jelentőségét
1 még örvendetesebbre fokozzi az a ! köiülmény, ho^y dr. Kállay Tibor j országgyűlési képviselőnk ne|ével egyetemben megérkezik a mulat-
ságra. A kegyelmes-pár vasárnap délután utazik vissza Budapestre, tehát kél teljes napot fognak eltölteni ennek a városnak polgársága körében, ahol mindenkor igaz örömet vált ki megjelenésük.

A revüröl csak annyit, hogy 8 kápráza\'os képből áll kevés hi||án 100 szereplővel és ugyanennyi káprázatos toalettel.
Eddig bárom előadásra (febr. II. este, febr. 12 este és f -br. 15 délután) fogylak el az összes jegyek, ugy, hogy bizonyára még többször Is meg fog kellent isméle\'ni.
öt hónapi fogházra Ítélték a hivatali sikkasztások miatt felfüggesztett hosszúvölgy! körjegyzőt
Telefon 800
11 VÁROSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA
Telefon BOO.
Még ma, csütörtökön 7 és 9 órakor
A kisértetek háza
Grand Guignol 8 fejezetben. Boulet regénye nyomán. Főszereplő: Laura la Plante.
Gyűlölöm a nőket
Burleszk 2 felvonásban.
Gaumont Hiradó
Nagykanizsa, lebruár 8
A nagykanizsai törvényszék dr. Mulschenbacher-bűn tetőtanácsa élénk érdeklődés mellett ma tárgyalta Nolhnagel József 35 éves, volt hosszúvölgy! kör|rgyzö bűnügyéi, akit a kir. ügyészség Otrendbell hivatali sikkasztás bűntettével vádolt.
A körjegyző bünlajstruma
A vádlott körjegyző — a vádirat szerint — *
1. Klskomáromban az ottani kír-|egyzö helyettesítésére kirendeltetvén, Kertész htván szegény csatltl napsz \'mos ember állal kórházigyógy-kezelteté8l költség elmén kezeihez befizetett 989.000 koronái, —
2. ugyaneien idő alatt a testnevelési bélyegek árából kezeihez kapott 142.000 koronát,
3. a DSzA vasul által kiskomá-romi adó|ának törlesztésére befizeted 190.000 koronái,
4. ma|d mint murakereszturl se-gédjfgyzö, a testnevelési bélyegek eladási ára fejében 1.456,000 koronát és
5. Hosszúvölgy községben elődjétől marhalevél bevásárlás céljaira átadott pénzekből sikkasztott.
Németh József, aki először mura-keresztúri segédjegyzö volt, majd később — felfüggesztéséig — Hosz-szu.ölgy körjegyzője lelt, különféle-képen védekezik. Azonban védekezése igen erőltetett és bizonytalan.
Nolhnagel volt hivatali főnöke, dr. l.nubhalmer Alán tb. főszolgabíró, mint lanu elmond|s, hogyan fedezte fel Nolhnagel machinációit, aki később erélyes fellépésére egyes tételeket megtérített. A szolgabírónak azonban gyanús volt a dolog, hogy a jegyző miből fedezte ezt, rovan-csolást tartott és akkor rá|ött arra, hogy Hosszúvölgyön Nolhnagel 12 millión /eltilt összeget utaltatott ki magának szabálytalanul. Dr. Laub-haimer eire a körjegyzőt hivatalától felfüggesztette és az egész ügyet bün-lelő ulra terelte.
Sztlvay 0,ula kiskomároml |egyző tanúvallomása súlyosan lethelő. Egy
hónapi szabadságra ment — mondotta — és amikor visszajö1, kon-statálla, hogy az érkezett akták nem voltak elintézve és a hivatalos pénzek hiányoztak.
tfil már régen elmúlt, amikor több tanú kihallgatása után a bizonyítási eljárás befe|ezést nyert. Megállapították, hogy Nolhnagel az egyes tételeket Időközben erélyes sürgetésre megfizette, de a DSzA vasút adóját még mindig nem fizette be.
A bíróság; elnöke fii 2 órakor hirdette kl az ítéletet, mely szerint Notbnagel József mind az öt vádvádpont vétségében bűnösnek találta és ezért a fennforgó körülmények erős figyelembevételével összbüule-tésül 01 hónapi fogházra Kélték.
U<y Csillaghy Oyörgy klr. ügyész, mint a vádlott és dr. Acél védő megfellebbezték az Ítéletet.
A 11. szociális est
Vasárnap dálután pontosan 6 órakor kezdődik a Missziósház dísztermében a második szociális este. Mint az első, ez is lelki üdülés lesz minden látogatója számára 8 néhány kellemesen eliöllölt órát |elent az ulána következő tea.
A II. szociális estnek különösen gazdag és értékes program|a van:
1. Eberhardt Béla főigazgató folytatja megkezdeti előadását a szociális érzékről.
2 Bogyay La|osné, a Szociális Missziótársulat elnöknője Farkas Edilhröl beszél.
3. Lemberkovicsné Weber Margit, a zeneiskola tanára hegedül, zongorán kiséri Vannay János, a zeneiskola igazgatója.
4. Gyömörey István országgyűlési képviselő a takarékosságról tart előadást.
5 Lemberkovlcsní és Vtimay zeneszámmal fejezik be a műsort
Vízvezetéket és törüöüerenö ezÉseket
uakaierfltn ktsslt
Mandlovlta Józaaf ás Márton
Klrálj-u. 41. MN Teuton 171.
ZALAI KÖZLÖNY
1908 február 9
Miért van szükségünk a sertésvágóhidra ?
II irmincnyolc kanizsai disznó-szuró-műhely a caa\'ornát>a vagy az utcára csurgatja leszu.t serlések véré\'. H .rmincnyo\'c udvarban dolgozták lel a leolt serlésik belsőségei! és busát, u\'cahosszat sokszor elvi selbete\'.len dög ég ólszagol árasztva azon lakosok orra alá, akiknek a hrnlesipsr nem hivatásuk. Hogy egyszer másszor marhát, bor/ut is vágnak a hentesek, ugy mellesleg, az bebizonyult a városi rendflrbiró tárgyalásain, ha feljeten\'és érkerelt. Ha...! Mert a két városi orvos\'ól nem lehet követelni, h< gv a 38 szuróhelyiséget minden nap meglátogassák és a hen\'esboltbsn vizsgálatot tartsanak, különöten kora reggel, vagy késő eite, amikor a la\'u-ból néha behoznák a kényszervágással leölt marhát, ameljnek a hu»a elfogy a többivel. Ilyen módon cl lehet kerülni a halóság éberségé! és nem kell fizelnl vága\'ásl dija! és fogyasztási adót.
A hentesek diszeószuró helyiségében az állatorvos a legritkább esetbei jelenhet meg. Hogy megjelenhessen, nem két, hanem nyolc állatorvost kellene alkalmazni az évenként bevallolt 6000 hivatásos disznóöléshez. Dí lesz az 7000 disznó Is.
A hentesek (ments Isten, hogy meggyanúsítanám öke ) verik a mellűket, hogy ha netalán tán elvétve, egy beteg állat kerülne kétük alá ök volnának az elsők, akik felhívnák az állatorvos figyelmét erre a körülményre. Igy aztán orvosi szakértelem hiányában mégis csak kalbász lesz a beteg állat húsából.
Az állatorvosok m guk is bevallják, hogy a seriét busái már csak akkor látják, amikor az fertályra oaztva, a husszékbt n lóg, de a legritkább esetben látják a leszurát alkalmával. A vég az, hogy egy som más vizsgálat után rányomják a bélyege! a butra. De a belek, a máj, a tűdö vizsgálatára nem is k^tűl sor. Nem szennpliányásképen mondjuk rz, mert a lehetetlen! nem lehet kívánni, hanem csak azért, hozakodunk vele elő, hogy szembetűnővé tegyük mennyire tzükség volna egy sertésszuróval kibővített vágóhídra.
Nem rendelkezünk Upton Sinclair tollával éa bátorságával, hogy ezeket a chcagói, bocsánat, nagykanizsai tar h italian állapotokat föltárjuk. Valamelyes eredményt már elértünk.
1927. november 29 én indi\'ványt lerjeazleltek a közgyűlés elé, hogy határozza el, mikép a vágóhidat ser-tésszuróval és hűtő kamrává klbő vili, az erre vonatkozó terveket ki dolgoztatja és a szükséges költségeket előteremteni. A polgármester belelenlelte, hogy a tervezés már folyamaiban van és a kölcsön Iránt a kellő lépéseket meg fogja lenni. Mily üdvns volna, ha az eljárás eredményéiöl is halhatnánk jóleső
kJ jelentéseket. Mily megnysglató volna, ha cselekedet és kijelentés közt nem volna már nagy külömbség.
Érdekes lehet, egy intézmény el sülyeszlésének Indokai! ismerni, de ml nem erre gondolunk, korántsem, ml hisszük, bogy a hivatalos város tudatában van anntk, hogy a sertésvágóhíd létesítése közegészségügyi szükséglet és nem műszaki lehetőség, meri hacsak ennyi volna, akkor kár a képviselőtestületnek határozatokat hoznia. Vh.
NAPI HÍREK
t»MitiiM«timniitttiiniM»HHt«ttiimntii
NAPIREND
Február 9, oadtttrtfik
Kómal katolikus: Alex. Ciril. Protesl. Ablglal. Izraelita: Seb. hó IS.
Nap kel reggel 7 óra 18 perckor, nyugszik délután 17 óra 1? perckor.
Ker. jót. Nőegylet teája a Korona éttermében elte 9 órakor.
Városi Színház, .A kitértelek háta\' Grand Oulgnol N lejezetben Boulet regénye nyomán. .OyUlolóm a nőket", burleszk 2 felv. Oaumont Híradó.
— Hivatalos Istentisztelet a pápa koronázási évfordulóján.
XI. Plus páps öizenlsége febtuír
12-én, vasárnap koronázásának 6 ik évfordulóját 011. Ebből az alkalomból a Katolikus Egyház minden temp\'omában háltadó Istentiszteletei tartanak. A nagykanizsai plébániatemplomban vasárnap délelőtt fél 12 órakor lesz a hivataloi jellegű hálaadó Istentisztelet, melyre az összes polgári ét katoml hatóságokat, közhivatalok és testületek, slb. fejeit, egyesületek és lm,. ínyek képviselői! ezulot Is meghivja a várót plébánosa, Mátés Hi tár ferences zárd a-főnök. Külön meghivók erre az al-kelomra nem bocsátsttak kl.
— A központi választmány Ölése. A kö/pjntl választmány a városháia kis tanácslermébin ülést tartott dr. Krátky litván főjegyző elnökiele alalt, amelyen dr. Kaufman Lajos sz előadói, Polal József a jegyzői tisztet töNölle bí. Az ülés egyetlen tárgya volt a lemondott összeíró kü\'döttségl tagok helyébe
uj tagok választása Megválasztattak az 1. kerületbe: elnök Tóth látván szabó, lag Budai János, III. kerületbe : elnök Ádám Róbert, helyettes elnök Szabó Kálmán, tag Hajas Jó zsef, póttag Rátkay László, V. ke-
rületbe: póttag Szálmayer /Val,
VII. kerületbe: póttag Bazsó Li|ot,
VIII. kerületbe: helyelles elnök Kohn Lipó\'.
— Halálozás. Szntmlliíósi és óvári Pongráez Jenő, az Első Magyar Általános Biztosító Társaság központi vezértitkára a harciéren szerzett sebesülése következtében folyó hó 5-éa Budapesten elhunyt. Az el-hunyl fia volt Pongráez Jenő itteni volt gimnáziumi tornatanárnak, akire még számosan emlékezni fognak.
= Rigai sárclpök la rendű, férfi és nők részére. Tornacipők nagy választékban Szabó Antal sportűz-letében.
— A mai katonazenés tea esti 9 órakor kezdődik a Korona éttermében. A Keresztény Jótékony Nőegylet teáinak eddigi sikerét is felülmúlónak ígérkezik a mai este, amit színessé és vidámmá fog lenni kitűnő katonazenekarunk közreműködése.
— Zalavármegye nem vesz részt az amerikai Kossuth-Qnnep-ségeken. Az állandó választmány most foglalkozott az Amerikai Zt-rándok bizottság azon átiratával, hogy Zala Is képviseltesse msgál a ntwyorki Kostulh-ünnepségeken és elhatározta, hogy fedezel hiányában nem javasoljs a közgyűlésnek az ünnepségen való" részvételt.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legfőbbek.
— Orvosspeciallsták rendelése a Betegsegélyzó Pénztárnál. A Munkásblztositó és Bet-gsegélyző Pénztár nagykanizssl kirendeltségénél a következő orvosspecialisták az alábbi időszakban rendelnek: D\\ Balla János nőgyógyász és szülész, szakorvos mindennap délután 4—5 óráig, dr. Sándor Miklós urológus, nemi beteg szakorvos délután 6— fél 8 óráig, dr. Schiller V.lmos szemész szakorvos kedden, csütörtökön és szombaton 12—1 óráig, dr. Welvárth Dezső gyermekgyógyász szakorvos gyermekeknek 14 évig délután 3—4 óráig. Ugytzlulén (rendelnek a konzlliáris orvosok Is. A munkaadók a szokásos munkaadói igazolványokat a kirendeltségnél d j tslanul szerezzék be.
— Elsőrangú férfi munkaerő, perfekt gép- és gyorsíró, könyv.\'lő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állás! keres. S ives megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
— Kertkedvelők tanácsadója a Pécsett havonként megjelenő Kött-féle Kertészeti Közlöny. Az uj szám egy érdekes pályázatot közöl minden előfizető és olvasó részére. Aki már-ciu» 15-ig a kertészeti és házkörüll teendőkről a lapban közölhető cikket küld be, az 10-10 darab különféle gyümölcsfát, cserjét, thu|át, kuuó rózsát, chrltanlémol, évelő növényt, ifist, márciuii ibolyát, dáhlla gumót, 100 glariiolust vagyis nyári |ácintot kap nyereménylárgyul. A lap előfizetési ára félévre 3 pengő. Szerkesztőség : Kött Kertétze\', Pécs.
— A Nagykanizsai Sakk-kör február hó 12-én délután 5 órakor a Korona éttermében tartja évi rendes közgyűlését.
— Oeorgikon szakalés. A keszthelyi m. kir. Oazd\'sági Akadémia .Oeorgikon Oizdaságl Köre" 1928 évi február hó 10 én, pénteken este fél 9 órakor tartja VI. szakalését a Bocskai-féle vendéglő nagytermében. Tárgysorozat: 1. Baromfitenyésztés külföldön. I. Felolvassa: Lukács Ernő III. é. b. 2. PraXl-banda és Burg Zoltán. 3 Hogyan pótolhatjuk hiányzó islállótrágya szükségletünket? Vitakérdés. Bevezeti: Llpták Béla II. éves hallgató.
— Az öt gyermekével éhwő asszonynak egy tisztviselő 10 pengőt, n. n. 5 kg. lisztet küldött be szerkesztőségünkbe.
Megalakult a Zalamegyei Háziipari Termelő és Értékesítő Szövetkezet
Zalaegerszeg, február 8
Bődy Zoltán alispán elnöklete alatt most tartotta meg alakuló közgyűlését a zalaegerszegi megyeház nagy közgyűlési termében a Zalamegyei Háziipari Termelő és Értékesítő Szövetkezet, melyen a kereskedelmi minisztérium képviseletében Csák Ede Igazgató is megjelent, aki hosszabban ismertette a kormány házi-Ipari akcióját.
Bődy alispán be|elenteHe, hogy 28 teg 2568 részjegyei jegyzett eddig.
Dr. Brand Sándor főjegyző az alapszabályokat ismertette, amit a közgyűlés el is fogadott.
A szövetkezet elnöke — a mindenkori alispán, 25 tagú Igazgatósából 5 lagot a vármegye, 2—2 tagot Nagykanizsa városa, Zalaegerszeg, a Oazdaságl Egyesület, a Jegyzőegye-sfllel, egyet a Kereskedelmi és Iparkamara küld kl, 1 l-et pedig a közgyűlés választ. Hivatalból tagja a megyei számvevőségi főnök, ügyésze a megyei tiszti ügyész. A .felügyelő-bizottság 3 tsgu. Egy üzletrész két pengő, belépés 10 fillér.
A közgyűlés kimondotta a szövetkezet megalakulását.
Msjd az Igazgatóság tagjaiul megválasztanak : Oál József takarékpénztári Igazgató, Kovács Károly a Vármegyei Bank igazgatója, Vtda Jánoa főtitkár, Komlós Miksa elnök, Softlcs |enő földbirtokot, Ábrahám Ernöné MANSi elnök, Jády Károly (Zalaegerszeg), Beznlcza Péter körjegyző (Páka), Nleszner Ferencné (Sümeg) éa Oyőrffy Jánosné, ügyvéd neje (Nagykanizsa).
Az ügyek ideiglenes vezetésére Softlcs Jenőt kérték feL -- A szövetkezet munkája az ősszel indul meg.
— Mit végzett a közigazgatási ügyosztály egy év alatt? A nagykanizsai államrendőrség közigazgatási ügyosztálya az elmúlt év folyamán 12.517 beérkezett Dgydarabot Intézett el. A bűnügyi Iktatóba esik ebből 2882, a kihágást Iktatóba 922.
— A Somogy—Zalai Lovassport Lótenyésztő Egyesület felkéri tagjait és a volt lovaa liszteket, hogy a hét minden csütörtökjén a Korona kávéházban délután 6-8 közt tartandó barátságos összejövetelre eljönni szíveskedjenek.
— őrizetbe vettek egy botrányosan viselkedő cigányt Lakatos Oyula nagybakónaki cigány bejött a kanizsai országos vásárra .egy klctit körülnézni". Mikor látta, hogy nem sok eredmény kínálkozik a számára, betért egyik Erzsébet-téri korcsmábi, ahol többféle italt rendelt. Fizetni azonbfn nem tudott, de ezaakátrfll még bitrányt is csinált, ami felháborította a járókelőket. A rendőr bevitte a kapitányságra, ahol őrizetbe vették és kihágás elmén pénzbüntetésre ítélték.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
1928 február 9
Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, beirekedésnél, renyhe emész-lésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrvlsikelésnél a természetes .Ferenc József keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek mükCdését és megszabadiljs a lestel a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány löbb úttörője megállapította, hogy a Ferenc Jóuef vTz abszolút megoltható hashajtó. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
— A magyar bélyeggyOJtő-vllág egyetlen sajtó-orgánuma, az Örvös János eleven és szakszerű szerkesztésében meg|elenő Filatéliai Kurír uj száma megjelent és illusz trAlt cikkekben számol be a filalélla minden eseményéről, annak minden ágából (ifjúsági, okmány, alkalmi gyűjtés, csere stb.). Előfizetési ára egész esztendőre 8 pengő. Levélcím: Budapest 62, postafiók 152.
— A város legforgalmasabb helyén levő poitálos üzlethelyiség, valamint kétszobás lakás mellék-he\'yiségekkel átadó. Bővebbet a kiadóhivatalban.
— Zsebtolvaj az országos vásáron. A keddi országos vásár, mely az állatvásártól eltekintve igen gyenge méretek közölt mozgott, mégsem mull el zsebtolvajlás nélkül. Bir a rendőrségnek több detekttvje cirkál\', mint rendesen, a vásár forgatagában mégis előfordult, hogy egy asszonynak, Nóvák Józsnfné József főherceg-utca 67. szám alatti lakosnak zsebéből egy óvatlan pillanatban valamely vakmerő tolvaj kiemelte pénztárcáját, melyben azonban szerencsére kisebb összeg volt csak. A károsult asszony feljelentést tett ismeretlen tettes ellen és « nyomozást még a vásár ideje alatt megkezdték, de poziliv eredményt nem hozott ez. Az asszony személylelrást sem tudott adui senkiről és Igy nem lehetett megállapítani, hogy a zsebtolvajlást .hivatásos" zsebmetsző, vagy alkalmi .amatör" követte el. A nyomozás tovább folyik.
— FeWIflzetések. A nagykanizsai Ipartestületnek 1928. január hó 7-én az elaggott iparosok menház-alapja javára rendezett táncestélyén a közölteken kívül felu\'flzetnt szívesek voltak : Dr. Knausz László 10 P, Tibolt Boldizsár 5 P. E szíves ado mányokért mély köszöne\'ét fejezi ki az Ipartestület vigalmi bizottsága.
— Figyelem I Az összes raktáron levő áruimat rendkivűli olcsó árban, napi áron aíul árusltom. Frled József órás és ékszerész.
= Asztalosmesterek felhívatnak, hogy péntek este 8 órakor az Ipartestület helyiségében pontosan jelenjenek meg.
ZALAI KÖZLÖNY
Gazdák figyelmébe!
Tavaszi magbuzát
és
szibériai kölesmagot
ajánl minden mennyiségben
Frank Henrik és Fia
Balatonboglár.
Klvánatia küldünk mintát és 427 árajánlatot.
SPORTELET
A Józsefvárossal való bajnoki csata nyitja meg a profik idei szezonját vasárnap délután
A csapatnak uj Játékosai nem Játszhatnak a meccsen — Kanizsa győzelemre vár a sportpublikum —
Az 6tzi eldöntetlen után győzni kell a „niederező" csapat feled
Nagykanizsa, lebruár 8 Vasárnap délután olyan csapattal: a Józsefvárossal fog szembenállanl a Kaoizsa FC a Zrínyi sportpályán, amely már volt itt nálunk és ello-gulatltnul megállapi hatjuk, hogy kellemetlen emlékeket hagyott itt. Erőszakos, stílustalan játék jellemezte a Józsefvárosiakit, akik szerencsével ma|dnem megnyerték a meccset és csak Embernek a második félidő 43 percében befrjelt gólja mentette meg a csapatot a vereségtől és Igy 1:1 eldöntetlennel érték be a pestlek. Arra is jól emlékszünk, mikor a Józsefváros legénysége egy újszerű játékmetódussal lepte meg a kanizsai publikumot. Ez az volt, hogy mikor kapujuk veszélybe került, a bíró félrevezetése céljából egyszerre elkezdtek müeséseket produkálni és igy néhányszor elérték, hogy a kanizsai pergőtüzet megakasztották. — Ezért aztán a szellemes kanizsai tribün elnevezte őket nieder csapatnak és már előre bemondta mindenki, ha szorul a józsefvárosi kapu: .Lefeküdni I Lefeküdni I Bj| van I".
Ezek előrebocsátása után most már foglalkozunk a vasárnapi mécs-csel és az eshetőségekkel. A két csapat mérkőzését a Kanizsai FC megóvta volt még az ősszel azon a dmen, hogy a Józsefvárosban három Igazolatlan játékos szerepeli, akik véletlenül épen a csapat legjobb erőit képezték. A PlSZ vezetősége helyt aaott Kanizsa óvásának és meccset megsemmisítette a Józsefváros hibájából és annik újra való játszását Nagykanizsára tűzte ki. Még az ősszel készült az újra való találkozásra a két csapat, de a téli-Időszak előrehaladt volta miatt a tavaszi szezonra kellett halasztani a meccset.
Most aztán, hogy február 12-lkére tűzte kl az Intézőbizottság a mecs-cset. Mindenki nagy izgalommal lesl a vasárnapot.
▼ajjon mit fog hozni? Értelme volt, hogy megóvtuk, vagy Inkább kellett vo\'na hagyni Igy ahogy van, mert elvég\'e egy eldöntetlen n:m ront|a le a Kanizsa eddigi sikeres szereplést U.
A szabályok értelmében mindkét csapatnak ugy?nizzai a legénységgel kell kiállnia, mellyel annak idején játszottak, kivéve a három józsefvárosi embert akik miatt a meccs megóvása történt.
Igy ebből már mindenki tudja, hogy ami profijaink mllyei\\ felállításban szerepelnek, ami bizony nem nagy örömünkre van, mert két uj kitűnő emberünket:
Bjkonyit és Wiihelmet nem tudjuk látszatni. Viszont ha Vezér fog védeni és megőtzi azt az elismerétt, amit a tréningmeccsen elért nagyszerű formájával, nincs okunk kételkedni, hogy sí. óvás, mégis csak hoz nekünk ujabb két pontot.
Ntm szerelnénk ezúttal ismét rosz jósoknak bizonyulni, mint már néhánystor megtörtént, mikor a csa-
Etnál nem láttuk azt az odaadó ékot, amit a bajnoki meccs meg-vetel minden egyes embertől. Maguk a régi |átékosok szempontjából Is fontos ez a meccs, mert be
kell biionyitsnluk, bogy értékes erői a csapattuk és a két uj játékos beállítása illetve szerződtetése nem azért tö tént pusztán, bogv a régi játékosok nem megfelelik, hinem mert egy rendes csapatnak a legénysége nem pont 11 embetből kell álljon.
Az idő elég jól viseli magát és hs nem javul, de nem is lesz rosz-szsbb, akkor nagy .hajrá Kanizss I" fogja betölteni vasárnap délután a Zrinyi-sportpályát.
(Személyi hir.) Krátky Oyörgy ny. százados dohánytőzsdés a Kanizsa FC népszerű vezetőségi tagja, ismert sportbarát, hosszabb távollét után Bud<p\'stról hazaérkezett Nagykanizsára. Pesten operáción esett keresztül és most jól van. A sport-társadalom igaz örömére Ismét résztvesz a KFC ügyelnek intézésében.
(Az Ifjúsági Levente Labdarugók) Szövetségének Intézőbizottsága ma este fél 9 órakor a Centrál kávéház suterénhelyiségében ülést tart. A tárgysorozat fontosságára való tekintettel a tanácstagok teljes számú megjelenése kivánstos.
iozgószinhAzak
Városi Színház mozgója. Ma
7 és9 kor .A kisérlelek hiza", Orand Ouignol 8 fejezetben. Boulet regénye nyomán. Fóizereplő: Lsura la Plante. .Qyülölöm a nőket", burleszk 2 felvonásban. CLumont Híradó.
Keszthelyi Uránia. Csütörtökön „A sátán keservei" 10 felvonásban. Előjátéka, mint Milton elveszett paradicsoma angyal-ütközetének, a lázadó arkangyal elűretésének meg-elevenitése. Főszereplők: Adolphe Menlou, Lya de Purtl, Ricardo Cor-lez és Cirol D^mpster.
SZERKESZTŐI PZEHETEI
Szombati revü 345. Ai Ut. Nóeíylet szombati mulatságára készülő vidám Revü U|ság nyomdánkban készül ugyan, de annak szerkesztésében nem vettün^ részt, igy beküldőit kézirata letol sem tudunk rendelkezni. Véleményünk szerint a beküldött irás inkább hatna előadva, mint nyom-tstott betűben. Kéziratát, mint nem hozzánk tartozót, a déli órákban átveheti. Hogv ki szerkeszti a Revü U|ságot? Nem tudjuk. Az újságról név-megjelölés hiányzik. Jegyek ért a rendezőséghez fordul|on. Nehéz dolog lesz, mert ugy halljuk, hogy három napra elkapkodták már a jegyeket
R. N. K. Rapszodikus, elnagyolt irás, ami semmi ujat nem mond. A vezércikkirás különben is nagy és speciális rutint igényel. S. L. Sorra kerül.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az Irányzat kisebb ingadozások mellett egyenlőtlen voli. A forgalom kedvetlenül és vontatottan indult. Később azonban a papírok egy részében javulás állott be, ugy, hogy zárlatkor az áralakulás egyenlőtlen volt. Az áringadozások azonbaö felfelé és lefelé 1—2\' o-ot nem lépik tul. Barálslgo-sabban tendáltak a bányapapirok, Nemzeti Bank, Nssici és Ofa, kissé gyengüllek a vas és ipirl értékek. A hadikölcsönkötvények 10%-ig terjedő árnyereséget érték el.
RÁDIÓlUSOl
Február 9 (csütörtök)
Budapest 9 30 II II Zongorahangv. lí H. 1 Időjárás. 3 II 4 A m. klr. földművelésügyi minisztérium rádió E. sorozata.
4 45 ldó|elzés. 5 Az Operaház tagjaiból alakult kamarazenekar hangv. 6 15 Zene-ismereti £. énekszámokkal és zongorával. 8 Hangv. 935 II. ülána cigányzene.
Báci, Orác 11 nZ. 4 Hangv. 5.15 M. Oraf zenei E. Beethovenről 7.30 A bécal Tonkünstler Orchester hangv.
Berlin, Stettln 11.50 0. 12 30 Mg. 5 Ernsl Toch kamarazenemüvek. 8 30 Bevezető zenei E. 9 .Salome\', Wilde 1 telv. tragédiája. 10.30 Rádió lánclecke Utána tánc Z.
Barcelona 2 30 G. 7.10 Hangv. 7.30 Oy. 10.10 Szintlázi E. közvetítése.
Basel, Bern I G. 4 Hangv. 4.30 Oy. 8 (Bern Dalesl. 8 (Basel) Szalonzenekar hangv. 8 30 Hangv. 9 Dalest folyt. 9.20 Hangv. 10 nZ.
Frankfurt, Cassel 1.30 nZ. 4.30 Hangv. 8 Stuttgarti átvitel, utána vidám történetek 1030 Berlini műsor.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klal 8 A. 110. 12.30 Hsngv. 2.05 nZ. 4.15 Oy.
5 tánc Z. 9 Plaltdeutsch bábjáték, utána Hangv. 11.30 Jb.
Langenberg, Köln, Aachen, Műnster 11 0.1 és 6 llangv. 8.15 TarkaesL Utána tánc Z.
London, Daventrj 11.13 Istentisztelet
1 Zongorahangv. 2 O. 4 Istentisztelet. 9 llangv. 8 Orgonahsngv. 0.15 üy. 8 15 Mendelssohn orgonaszonáták. 8.45 Zongora szinkopák. 9 Hangv. 10.35 Tarka eat. 11.10 Tánc Z.
Rádió-Párizs 11.30 Tízperces Z. 1.30 és 9.30 Hangv
Prága II O. 12.05 Hangv. 4.10 Oy. 4 30 nZ. 7 Kovarovic : A chodlsl szabadsághősök c. operájának közvetítése.
Róma 4.50 Oy. 3.30 Tánc Z. 8.40 Operett-est. 10.43 Tánc Z.
Párta 20 42>/i, London tt\'33i/s. Nevyoik 119-00 Braaaal 72 38, Mltaao jf-51, Madrid 88 60, ámatailaa 109 50, Bestia 124 02\'/! Wien 7*20, Sofla 376. Prása 19-41, Varsó 58-26, BadapMt M*M, Belgrád 13Vt, likasad S Ifli/i.
A budapesti Tíísde devtia-jejyzóie
VALUTAK Angol L 27J3-27ÍK, Belga h. 79^50-79-80 Caafak. I8-90:6Í8 Dázik. 152 85-143 45 DUár 9 98-10-06 Dollár 569 30-371 30 r randa tr 22 80-23 00 KoU. 130 05-231 05 Lengyel 64 10-6440 Lel i 48 3 53
Lem -•-•-
Ura 30 30-30-50 Mái ka 136 20-136-70 SchllL 80*5-8070 Norvég 151 90-132 50 Svájd 1.109 93.110-35 Svád k. 133 25 133 85 Peseta 97 15-97-75
ÜBVIZAK AmeL 23022-230 92 Belgrád 1003-1006 Berta 116 30 -136 70 Bakanet 3 49-353 BriUaael 79-55-79 80 Kopesh.162-97-A8-37 Oeslo 162 00-19240 Loadoa 27-83-27-91 Milano 10-21-30-31 Newjork 671 36-2 99 Pázts 33-42-23-52 Prága lb-M-10-96 taoHa 4 11-414 Skxki. 16389 163 76 Varsó 64 10 64 30 Wlea 8043 8068 ZSrlefa K» 92-110-12 Madrid 97\'20-97\'70
Baaa Ueaav. 77 kg-oe 31 39 3160,
/8 kg-oe 3165 -31 90. 79 kg-M 3195-
3210, " -------
kg-oa 79 kg-
31 95, roas28 6575, takazaüáraa27 00-27 50, sörárps 3000—31-00, sab 27 40-27.55. tengert 23 60 -23 85, Bujukorpa 21 35-21 60, repce 48<»-ÍO<».
i ng-oa »i 03-oi au, rv ag-oe ir»-110, 80 kg-oe 32M0-32-30, egyéb 77
roe 31-20 -31 45, 78 kg-oe 31 50 3170, kg-oa 31-70-31 85, 80 kg-oe 31 !3-
ralhajtís 1843. melyből eladatlanuli maiadt 126 darab BtaóreadS 1 56—1 60, saedett 1-50-152, szedett köaép 146— 1-48, könnyű 1-34-1 38, elaAtendB öreg 1\'46-1\'48, másodrendű i-36-1\'40, angol iSldó 1-44—1-62, szalonna nagyban 168-1-72, salr 1-92 -0 00, lehuaotThaa 1"92-2 00, szalonnás télaertáa 180-188. Ai Irányút közepes.
Klaája: Mlxalii lyoaái é* Uykkéé
Tállal*t lészráaytámaái.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
n,m
ZALAI KÖZLÖNY
1928 február £
iFIÓVIBDETÉSEK
Aj apcóhlrdetéaek dija 10 stófg SO fillér, minden további aió dija S VIII. Vilir- (a ünnepnap 10 iiólg 80 fillér, minden további Ilii dija 8 flll. Sierdln éa pénteken 10 szól* 80 fillér, minden további aó dija 8 flll. Clmsió 1 minden vastagabb betűből álló uó két laónak szJmlt-tatík ÁUáat keresőknek KWo engedmény, a hlrdatéal díj al8ra fiaataadé.
Eladó. Tótszerdahely községben |A lor-galmu üzletház vendéglővel, melléképületekkel más vállalkozás miatt szabad kiabál ■aannal aladó. Clm: Matolai István vendéglői Tótizeidaliely. 625
Jó házból való llut tanulónak felveszünk. Singéi Józsel és Társa. 626
Eladó a Nagykanizsa 1. »z. postahivatalnál egy drb 575 cm. hosszú és 200 cm. magaa Uvegea választat altóval. felvllágo-altást nyújt a hivatal lónOki Irodája. 617
KomplaM uj ebédlő- és hálószobabutnr művészt faragással elköltözés miatt eladó. Telefon 135. Clm a kiadóban. 611
íródénak, vagy varrodának különösen alkalmas két szoba a belvárosban kiadó. Clm a kiadóban. 592
Kél darab hidegvérül 7 évei tanyéax-mén a bellenvéaztéa elkerülése végell eladó. A mének befogva teherhordásra is igen jók. Oazdaaág. OlvOs (Zalamegye). 590
Planlnót, vagy zongorái keres ének betanítása éa kíséretére a Kalli. Legényegylet. SUrgós ajánlatokat Kazinczy utca 8. siám alá kérjük küldeni. 582
Vari^géfe kevéssé használt nagy SInger eladó Nagykanizsa, Telekl-ut 2. 523
3-as Warthaim kasszámat helyszűke miatt stlrgóaen elcserélném l-es kaiszával. Krámer Zollán dlvatáruháza. (M
F.redeli németországi
főzelék és virág magvak
QyOmőlesfa oarbolineum Gazdasági és virág műtrágyák
Madáreleaégek Csávázószerek
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
u magkereskedéiében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
ELADÓ
1 darab Import, 6 éves, sárga, fehérhajú, elsőrendű
MÉN
jó bizonyítvánnyal
Percsa Mihály porrog-szentpáll lakosnál Somogymegye vasútállomás Csurgó.
SZÖLÖOLTVÁNYOK
gyökeres hazai vesszők lajtisztán, legolcsóbban a
Nemzetközi Borkereskedelmi BT. oil
Budapest, IV. Egyetem-u. 2. M5 Kérjen árajánlatot!
Földbirtokokra 5 holdtól becslés nélkül folyósiltalunk átmeneti kOloöm 9\' V\' o ra 100% os kifizetéssel 35 éves amt rtizá\'lóra, 7>/j kamat és I 3% föke örleszlétsel. Bekü derdö telekkönyvi másolat, kataszteri birlokiv, községi bi\'onyitvány. Előzetes köllség nincsen
Előleget adunk gabonára évi 9\'/2% ra földbitlokosoknjk, kik legalább 5 vagont szállítanak.
Váltókölcsönöket folyésiltaiunk szolvens k>reskedöknek, iparotoknak, hitelképes magánosoknak 12" ura. Hi\'elkereleket 1 yittalunk.
Vállalkozóknak árlejtéshez kautiót adunk.
Építkezéseket köztisztviselőknek tebermentci ingatlanokra, lakbér-letiltás élei biztosítással lebonyolítunk, de legalább 20-as csoportban.
Magántfikét elsőhelyü bekebelezésre gyümölcsöztetésre elfogidunk.
Tőzsdei megbízások gtbona és ér\'ékpapirok véle\'e és elr.dására. Ügynököket dl|»/unk. — Vélaszbélveg mellékelendő.
SZIRMAI IGNÁC
Budapest, VIII., Telefoni József 332-82.
bank- és tőzsde-bizományos ■
ftákóczi-ut 55. szám.
Alapítva 1 1910-ban.
m
Elegáns, uj szánkók! Homokfutó és fedeles kocsik!
Gyárilag javitott
személy- és teherautók!
Azonnali átvételre kaphatók:
BAZSÓ JÓZSEF
autókarosszéria és kocsigyárosnál
Telefon 250 NAGYKANIZSA. Telefon 250
„Ford" és „Fordson" Goodrich autógummik!
alkatrészek I
Hóláncok I
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Erzséber-tfr Vasutallomás H - a < -
Oda Vissza
4-00 4-tí 1.
6-oo 6 10 1.
6 40 7 02 1.
8-.yj 8« ii.
11 11 V 11.
13 50 14oo 1.
14<r> 14-n 11.
17-to 17 20 1
17-ÜO 17-32 11.
\\7*o* 17-60*
20 -V. 20 <« 1-11.
23-00 23\'2 1.
23-JO 23-32 1.
\'23 » 022 1.
F.rzaebettér Kiskanizaa
Oda
7-10 10 30 12-15 lti\'í-19 io
Vissza
7 20 1042
12-32 10 22 19-10
I
I.
I.
II. I.
Erzsebet-tér— József laktanya
Oda
>tk italt
20-w*
Vissza
NWi\'ita »
II.
Az autóbusz kiránduló látsaságok részére bárková ineg-rendalhetó.
Erzsébet-tér-Barak
Oda Vlsaza
7-JO 7 w 1
8 M 9-02 1.
11-SO 12 02 II.
13 w 13 1" II.
16 « 14-r-* II.
lö-IO 18-22 II.
A csillaggal meglelni) menetek faltételesek. (Csak ha utas van.) Esetleges üzemzavarok alkalmával a vasúti, klskanlzsal, baraki járatok tartatnak lenn elsősorban, inig a többi járat az üzemzavar tartama alalt szünetel.
Viteldíjak 1
Erzsébet-tér—Vasulállomás 40 lillér Erzsébet-tér—Józst.flaklanya 24 fillér Erzsébet-tér—EötvÖs-\'ér 24 fillér Erzsébet-tér-Baiaktelep 40 fillér Józs flaktanya(Petöli-utonát) Barakk vagy Kiskar,izsa vagy Vasulállomás 50 fillér Alszakasz vagy diákjegy 24 fillér Erzsébet-tér—Sporttelep 40 fillér
A hetijegyek I hónapig érvényesek.
Retúrjegy végállomástól végállomásig 32 (-32 — 84 fillér. Bárki által váltható.
Heti jegyek 1 Vonal átszálló, érvényes 14 útra, végállomástól végállomásig 5-60 pengő.
Heti szakaszjegy 1 Érvényes Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig 14 ulra 4-80 pengő.
Heti munkásjegy 1 Érvényes 12 ulra, végállomástól végállomásig 3-50 pengő, ugyanaz 14 útra szóló érvénnyel 4-— pengő.
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai rendszerO uj
rovatolt pénztárkönyvek
Forgalmi adókőnyvek Számlarendezok Levélrandezők Gyorsfűzők
Mindennemű irodafelszerelési cikkek nagy választékban
Flschel Fülöp Fial
könyvkereskedésben
Nagykanizsán, Fő-ut.
ES
HIRDETŐ IRODA R.T. Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéaakat a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Budapestre utazik!!
•000 angedményt kap
mini «itn Up tlínm6|« olcsó uoba-áialakMI,
IOo.it M«a<mé*|t kap
olcMt íllerral inlnkból (WlOoS hi»l konjtu )
5 pangót magtakarlt
autótaxi kólUÍMt, »«il «J"I<>S \'IT
•Ull l pályaudvarról.
Otthon érzi magátlll
|ól I0IÖCI iiobilakbiu. EUórtndO kUio!<ili>. nlgoru.n culidt |«ll.f,
aajét érdaka,
tito .lóojrók toljtin, ko»r o»v«U«n olluok Ml iiailjon ra.g
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, Vitt., Baross tér 10. u.
> K.l.ll pilyaudvu Srkaítd oldalival ii.mb.ii
Magyar Hirdető iroda R.I.
nagykanizsai flórja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön költség vagy portó felszámítása nélkQI elhelyez hirdetéseket
bármely bel- vagy ktl.földi lapban
Reklámtei-reket készít, szövegei.
Plakátirozást
vállal helyben és vidéken, b:i-vagy külföldön.
Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Be\'.Ugyminit térium fordító osztályának felvevő helye. Bármely nyelvtől vagy nyelvre fordilást vállal és belügy minisztériummal hitelesíttet.

Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
08. évfolyam, 33. szám
V
Nagykanizsa, 1928. februér 10, péntek
Ara 14
fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség éa kiadóhivatal: P6-ut 5. izím Kasxthtlyi flókkladóhivatal Kossuth La]os-u.32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbaríts Lajos
előfizetési ára: egy hóra I pengő 40 fillér
A jugoszláv bajonett
Irta: Vákár P. Arthur, m. klr. korniánytötanácsos
A szövetséges éa társult balalmak, ■melyek ■ párisi békéket diktálták, azt mondják, bogy Európa a béke állapotában van. Mi, akikre ■ békediktátumokat reánk parancsolták, mi ut mondjuk, bogy ez ■ béke a halál békéje, már pedig senki sem kényszeríthető arra, bogy s biztos halál mérgét ostyába veirye be. A ml halálunk a kényszer béke, már pedig a béke ostyájába burkolt halál ellen tiltakozunk. Nem skarunk elveszni ágyban párnák közölt. Inkább csata-síkon folyjon ki az ifjú vér szivünkből. A szövetséges és társult hatalmak országai nyíltan vagy Illókban fegyverkeznek s mlg ajkukon a béke Igéje röpköd fehér galamb képében, addig zsebükben a hadiszer rendelések és titkos fegyvrrkezéii tervek gyűlnek garmadára. Testünkről letépték magyar testvéreink millióit, de nekünk nem szabad védelmükre kinyitni szánkat, ölelésre kitárni karjainkat, mert ha ezt tesszük: békebontök, irredtnták vagyunk I
Az éiet uj homokórája Indult el útjára ■ ezsn a homokórán más mértékkel mérnek a győzők önmaguknak s ismét mással nekünk, — szerintük — legyőzötteknek. Nikik, akik a bűvös társasághoz tartoznak, s szövetséges és társult hatalmaknak, nekik a békebontás is privilégiumuk s ai Irredentizmus mindennapi kenye rflk. Nekik, szövetséges és társult hatalmak tagállamainak szabadságukban áll a fajukhoz tartozó utolsó tiz leiket is rekiamálnlok, ha az más állam uuverénltáss alatt él; nekünk százezrekért és milliókért sem subád felnyitni szánkat, mert ez s fajelmélet békebontás s a magyar egyetemesség átfogó erejének hirdetése irredentizmus.
Pár évtizedes államok gyermek-lábakon bukdácsoló kulturájukksl as európai kullurnépek szolidaritását Ovöltik; nekünk, ezeréves államiságunk mellett, akik fegyverhordozót voltunk az európai kulturának s védelmezői a krisztusi emberszeretetnek: csak pusztulnunk és vesznünk szabad, mert ők a győzők s mi vagyunk a legyőzöttek.
A vaksággal megvert Európa csak vérehullása árán eszmél reá nagy vétkeire. A békét csak zsandárral és tsnkokkal tudják börtönében tsrtanl s nem látják, hogy a béke álarcs mögött a háború fegyverkezik s ha kiszabadul börtönéből, boszuló Istenként járja végig uj vetéseinket.
Jugoszláviából indult kl a világháború s még alig süppedtek be a sirok s Jugosilávis már ismét bi|o-nettjévei fenyegeti meg szomszédait. Mindenkit, ahol egyetlen jugoszláv él. Olaszország, Ausztria, Magyarország, Bulgária, Románia vegyék tudomásul, hogy Jugoszlávia egyetlen
jugoszláv testvérét sem hajlandó Idegen uralom alatt hagyni s bajonett-jét azérl acélozza s ifjúságát és katonaságát arra tanilla, hogy mikép kell bánni a bajonettel, hogy az utolsó jugoszláv is felszabadittasiék.
Olaszország már megszerezte a lugoszláv bsjonett kátét, amelyben fel vannak sorolva az országok és területek, hol jugoszlávok élnek s ahová be kell nyomulnlok a jugoszláv bajonelteknek, hogv felszabadítsák az elnyomott testvéreket. Ket-
tős tanulságot meríthetünk ebből a leleplezel! jugoszláv készülődésből. Az egyik az, bogy Európa uj rendje a vér és pusztulás rendje, amelyből nincs más klut, mint a békerevizió. A másik tanulság az, hogy emberi jogunk és kötelességünk tudomásul venni a fenyegetőzést és készülődést s kötelességünk megtenni mindazt, sml életünk és államiságunk megvédésére kötelez, ha Jugoszlávia másodszor is készíti az orgyilkol Európa nyugalma ellen.
................*...............t v< vnrtnrrnrnruvuvuui
Radics kabinetalakitási kísérletei még nem vezettek eredményre
A pártvezérek mind nagy kívánságokkal léptek fel
miniszterelnök, azt hangoztatják, hogy csak abban az esetben hi|landók együllmtlködni Ridiccsai, bogy ha a vezetőszerep az ö kezükben lesz.
Belgrád, február 9. (Éjszakairádió-jelentés) Radics ma délután visszaadta megbízatását sz uralkodónak, miután kormányalakítási tárgyalásai teljes sikertelenséggel végződtek. — Azt ajánlotta a királynak, hogy dezignálja Davidovlcsot miniszterelnökké, aki a denokratapárt elnöke. ■**\'*................
Az Egységespárt értekezletén \\ Szabóky államtitkár is bejelentette a forgalmiadó-mizériák kiküszöbölését
Zichy Mihály emléke - Előkészület alatt a mezőgazdasági munkásbiztositás
Belgrád, február 9
(Éjszakai rádlójelentés) Radics, aki tegnap é||el az uralkodótól megbízatást lupolt kormányalakiláp.a, a mai napot azzal töltötte el, hogy az egyes pártok vezetőivel tárgyalásokat folytatott. Ugylátszik azuotoss, hogy eredményi nem sikerült elérnie, mert a sorra felkeresett pártvezérek bár megígérték közreműködésüket a koncentrációba, mind nagy kívánságokkal léptek fel. Így a radikálisok, akiknek vezére Vuklcsevlcs volt
Budapest, lebruir 9
(Éjszakai rádlójelentés) Az Egyaé-gespárt ma este Almássv László elnöklete alatt pártértekezletet tartott, melyen a kormány részéről Bethlen István gróf miniszterelnök, dr. Ptsthy Pál és gróf Klebelsberg Kunó minliz terek vsttek részt. Almássy pártelnök az ülés megnyitása után bejelentette, bogy Janka Károly és Barla-Szabó József mandátumaikról lamondottak éa a párt már Intézkedett is es Irányban. örffy Imre felvilágosítási kért a földmlveiésügyl minisztertől, hogy belátható Időn belül a baleset és betegség elleni biztosítást kiterjesztik-e a mezőgazdasági munkásokra is? ErődlHarrach Tihsmér hasonló értelemben való felszólalása után a távollevő földmlveiésügyl miniszter helyett Schandl Károly államtitkár válaszolt a felszólalóknak.
Hangoztatta, hogy a magyar földbirtokos társadalom mindenkor meglette kötelességét egy-két kivétellel ezen a téren a munkásokkal nemben. És eddig nem Is mutatkozott szüksége a kötelező biztosítás bevezetésének, de s szociális életfejlődéssel erre Is szükség lesz és az Idevonatkozó javaslat már elő ■ készítés alatt van
és ahogy azt letárgyallák az illetékesekkel, akkor hamarosan a Ház elé kerül. A párt az államtitkát válaszát tudomásul vette.
Kálmán Jenő arra hivja fel a párt figyelmét, hogy 1927 novemberében voll száz éves évfordulója a világhírű magyar fealömüvész, gróf Zichy Mihály születésének. A nagy festő szült filujj a somogymegyel Zala község akciót is indítót\', hogy a nagy mester szülőházát emléktáblával Je-
löljék meg és ünnepélyesen Isplez-zék le szt a hivatalos körök közben-jöttével. Kéri a kultuszminisztert, hogy vegye gondjaiba ezt az akciót, mely a nagy Zichy Mihály emlékét akarja megünnepelni.
Petry Pál dr. kultuszállsmtltkár kijelentette, hogy s Szépművészeti Mui\'.um elsőnek rendezett a nagy mester képeiből centennirla kiállitátf még az ősszel. A lObbl ünneplés nem a kormányzat kezdeményezésére tartozik, meri annak társadalmilag kell kiindulni, Egyébként teljes szívvel áll a kormány Zichy emlékének megünneplése mellett. A párt tudomásul vette az államtitkár válaszát.
Szabó Sándor a forgalmiadó behajtása körűi felmerült panaszokat tette szóvá és azt kívánta, hogy ai egységes párt közgazdasági bizottsága vizsgál|a felül ezt a kérdést. Palacsl Dénes és Jókai Ihász Miklós hasonértelmü felszólalásai után Sza-bókl Ala|os pénzügyi államtitkár válaszolt a felszólalóknsk és kilejtette, hogy a pénzügyminiszter épen ms a Hízban nigy beszédben foglalkozott ezzel a kérdéssel és bejenlelette a Házmk, hogy a szükséges intézkedéseket megteszi. Ha ezek megtörténtek a pártértekezletnek Is re-lerál ma|d. Palacsl Dénesnek válaszolva az államtitkár kifejtette, bogy nem volt tudomása sriól, hogy Baranyában szabályellenesen járlak volna el. Ha koukrét esetekről Jön nek panaszok a szigorú vizsgálat nem marad el. A párt valamint a felszólaló képviselők tudomásul vették az államtitkár válaszát.
Csizmadia András azt kifogásolta, hogy azokat a szegény kisgazdákat, akik télen fuvarozásokat vállalnak — Iparengedélynélküli munkáért megbüntetik, holott ezek erre kényszerítve vannak, ha nem akarják eladni lovaikat télen.
A távollevő kereskedelmi miniszter helyett gróf Bethlen litván válaszolt a felszólalónak és kifejtette, hogy a kérdés megfelelő rendezésének az ipartörvény íz akadálya. — Mindenesetre látszik, hogy méltányosságra tarthat számot a kérdés és épen ezért érdeklődni fog a dolgokról és ezirányban közvetlenül s kereskedelmi miniszterrel tárgyal.
Eizel a pártértekezlet véget éríéa pátlvacsora következelt, melyen azonban felszó\'alás nem banjzott el.
ZALAI KOZLONT
letet* 10.
A nnmerns clansns módosítása a Ház előtt
Nem lehet a szellemi proletárok termelését végnélkül folytatni — A valorizációs javaslatot részleteiben Is letárgyalták
Budapest, február 0 | egy 21 tsgu parlamenti bizottság
A képviselőház mai ülésén elnök be|elentette, hogy Almássy László, Kálnoky Bedő Sándor és Erdélyi Aladár levelet intéztek hozzá, melyben annak megállapítását kérik, hogy a Ntmzeti Hitelintézetnél viselt tisztségük Összeférhetetlen-e vagy sem képviselői állásukkal. A bejelentési illetva kérési áttették az Osszeférhe-tetlensági állandó bizottsághoz.
A valorizációs javaslat részletes\' tárgyalásának folytatásánál a hátralévő szakaszokat Erőd! Harrach Béla módosításával elfogadták s ezzel a javaslatot részleteiben is letárgyalták.
Fdbldn Béla a félreértett szavainak megmagyarázására szólalt fel és a forgalmiadó kérdését lette újból sióvá, kijelentve, bogy az egész kereskedő és iparos társadalom várja annak eltörlését.
Bud János pénzügyminiszter válaszában kifejtette, hogy minden lehetői elkövetett a panaszok orvoslására a ismételten hangsúlyozza, hogy a forgalmiadót eltOrOlni nem lehel. Be kell látni mindenkinek, hogy egész Európában nem járnak el oty méltányosan az adóvégrehajtás terén, mini. nálunk. Az élelmiszerek forgalmiadóját leszállította és ezzel elesett az ország egy Jelentékeny bevételtől. Kérdi, hogy
megkapta e a nagyközönség az Qdóteszdllltds ellenértékét ? Olcsóbb lett valami? Adómérséklés esetén kell, hogy a megtakarított Összeg a közönség zsebében maradjon s ne kerüljön mások kezébe. Utána megkezdték numerus cJausus módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. Ezt megelőzőleg Hermann Miksa kereskedelmi miniszter nyújtóit be néhány jelentést.
Farkas Elemér, a javaslat előadója, kérte a szónokokat, bogy a magyar egyetemes érdekek szem előtt tartásával mondják el észrevételeiket a Javaslatról, mivel az alkalmat nyújt ellenségeinknek a küllőid előtti meg-rágalmazásunkra.
Ezután hosszasan foglalkozott azokéi a körülményekkel, amelyek a javaslat megalkotására vezetlek. Nem lehet a szellemi proletárok termelését végnélkül folytatni, mert nem tudjuk őket foglalkoztatni.
A szónokol Bródl Ernő, Pakols ózsef és Baracs Marcel kOzbeszó-ásaikkal állandóan zavarták. Hegy negl Klss Pál elsőnek szólalt fel a avaslathoz. A Javaslatot birálva kimentette, hogy az ama (Örvények Ozé tartozik majd, amelyek, mint éldául a bot-javaslat, nem érték el áfjukat. Határozati javaslatot nyu|t «, melyben követeli a numerus lausus teljes eltörlését. Az itjuság M gondoskodjunk oly intézkedéseket, — mond|a — melyek célszerű Ihelyezkedést nyújtanak számára célból indítványt nyújt be, hogy
küldessék ki űz Ifjúság elhelyezkedési lehetőségeinek megvizsgálására éa a bizottság intenciója alapján a megoldás lehetőségéről a kormány terjesszen javaslatot a Ház elé. — Fábián Béla kérte a minisztert, hogy a kereskedő és iparos-érdekel ségek országos ankétjén, melyet e hóban tartanak — jelenjék meg és hallgassa meg a panaszokat. Az ülés délután 2 órakor véget ért.
Sokáig tart a numerus clausua vitája
Budapest, február 9 A numerus clausus módosításáról szóló javaslatnál igen erős vita várható. A holnapi vita első szónoka Várnai Dániel lesz. Eddig csak ellenzéki szónokok vannak feliratkozva. A Ház elnöksége szerint a vita 10-12 napig fog tartani.
Szudy Elemér dr. sajtófőnök
Budapest, február 9 (Éjszakai rádiójelentés) Ángyán Béla dr. igazságügyi államlitkar, akit annak idején a miniszterelnök meg-bizolt a miniszterelnökségi sjjtó osztály ideiglenes vezetésevei is, hogy áilamiiikárrá kinevezték, ma véglegesen elfoglalta állását az igaz-ságügyminiszténumban.
Ei Pesthy Pál dr. Igazságügyminiszter egyenes óhajára történt, miután az igazságügyi tárca körében az adminisztratív munka és a sok törvényclökészités annyira felhalmozódott, hogy szüksége mutatkozott annak, hogy Ángyán Béla dr. teljesen munkaerejét az igazságügyi tárcának szemelje. U óda Szudy Elemér dr. miniszteri osztálytanácsos, aki eddig Ángyán helyettese volt és miniszterelnökségi sajtóosztálynak hosszú éveken át vezető embere. Szudy Elemér dr. vérbeli újságíró, aki nagy kvalitásaival már régen felkeltette az Illetékes kOrOk figyel nél és szép irodalmi múltra tekinthet vissza. SajiófónOkké való kinevezése osztatlan és igaz örömet kelt a magyar ujságlrodalomban. A magyar sajtó bizalommal tekint Szudy dr. mőködése elé és szívből köszönti öt kinevezése alkalmából.
Anyukám!
Jaj de finom és szép ez ■ kuglóf I
Természetes, hisz Dr OETKER-féle sütőporral
készült.
A 127 receptet tartalmazó könyvet kívánatra Ingyen is bérmentve kUldi Dr. A. OETKER Budapest, VIII., Conll-ulca 25. szám.
52.714 útlevelet vizsgáltak át a kanizsai állomáson az elmúlt évben
I4.23B pengő pénzbüntetéses Ítéletet hozott • rendftr-séa kihánási bírósága ogy éw alatt
Érdekes számok a rendőrségről
A rendőrség felterjesztése ulján Nagykanizsáról 406 an kértek útlevelet, akik kaplak la. Ulevéi-meg-
hosszabbltás történt 325 esetben. »
Eleven, változatos képet mutat a rendőrség kihágás! ügyosztályának az 1927. évi statisztikája, amennyiben egy év alatt kihlgáal esetből kifolyólag nem kevesebb, mint 922 feljelentés történt, tehát mponta majdnem három feljelentés futott be erre az ügyosztályra. Feljelentettek 893 férfit, 47 nőt, 9 fiatalkorút.
A büntetőparancsok száma 431, büntető Ítéletek száma 337 volt. A büiitelöparancsokból természetesen a legtöbb a köztisztaság elleni kihágás volt Megszüntető végzést vagy felmentést hoztak 149 esetben.
Pénzbüntetésre át nem változUt-hitó elzárás volt 692 nap, elzárás és pénzbüntetés együtt 170 nap és 874 pengő. Tisztán pénzbüntetést kiróttak 13,265 pengőt, amiből befolyt 8 965 pengő, behajthatatlanság cimén leirtak 1,957 pergőt, hátralék van 3,317 pengő.
Mint látható, tehát a kihágási ügyosztály elég sok pénzbírságot rótt ki az 1927 es évben. rtmlg a bűnügyi esetek száma apadt az I926-o« évhez viszonyítva, addig a kihágások száma a mull évben növekedett.
Nagykanizsa, február 8 Érdekes a rendőrség közigazgatási ügyosztályának most közzétett statisztikájából megállapítani, bogy a határvárossá nyomorított Nagykanizsán, hány útlevél-vizsgálat történt az elmúlt évben ?
Összesen a rendőrségi közegek átvizsgáltak 1927-ben 52.714 útlevelet, ami magában véve is nagy munkateljesítményt jelent. Ha hozzávesszük ehhez még azt, hogy az útlevél ellenőrzés az utasok általános véleménye alapján a kanizsai pályaudvaron a legudvariasabb formában történik és egy év alatt jóformán még egy reklamáció sem fordult elő sérelmek miatt, akkor dicséretet érdemel a rendőrség pályaudvari kirendeltsége.
Ugyancsak érdeklődésre tarthat számot, bogy az átvizsgált útlevelekből, illetve utasokból külföldi belé-pelt az ország területére 4,070, kilépett 4,642, belföldi kilépett 21,992,
belépett kereken 22,000.

A közigazgatási ügyosztály ar elmúlt év folyamán 20 esetben adott lakhatási engedélyt és 9 esetben külföldi honosokat kiutasitott. Mind olyanokat, akiknek itl tartózkodása nem kívánatos állami és rendőri szempontból.
A balatongyöröki gyilkos a nagykanizsai ügyészség fogházában
Dr. Jtlmássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró ma hallgatja kl Szekeres Józsefet
Nagykanizsa, lebruár 9 Miután a keszthelyi eaendőrség le-
folytatta a nyomozást a balatongyöröki véres szerelmi dráma ügyében és kihallgatta a szerencsétlen áldozat édesanyját, Ozv. Bíró Károlynét, valamint a leány hozzátartozóit is, akik a végzetes vasárnapi é|szakán ott tartózkodtak — egy csendőr-ját őr vasba verve behozta Nagykanizsára a 18 éves Bíró Jolán gyilkosát, Szekeres Józsefet. Miulán a fogháznak átadták, dr. Szabó Lajos, a királyi ügyészség elnöke maga elrt vezetette a gyilkost, bogy kihallgass?. Közel egy órás kihallgatás után a fogház-őrök ismét visszavitték Szekerest a fogházba.
Szekeres József legény — aki leszúrta szép szerelmesét, csakhogy más asazonya ne legyen — rendkívül jó külsejü, szelíd szemű és elég jól, polgáriasan öltözött fiatalember, akiről igazán nem lehet feltételezni, hogy friss embervér tapadt kezeihez. Amint a fogházörök előtt haladt a zömök, erőskaru legény — a legjámborabb zalai gazdálkodó benyomását kelti. Szemünk egy pillanatra összetalálkozik, de nyomban földre szegezi tekintetét. Az izgalomnak, lelki megrázkódtatáanak
legkisebb nyoma sem ész lelhető rajta. Az egész ember, ahogy haladt kísérőivel a fogház felé — a .minden mindegy* ember.
Szekeres József őszintén és töredelmesen elmondott mindent, ugy, ahogy azt tegnapelőtti számunkban már kimerítően megírtuk. Elmondta — hogy végtelenül szerette a nagyon csinos Bitó Jolánt, aki ugyancsak szívlelte öt és a felesége is akart lenni, de az édesanya nem engedte, mert valószinüleg jobb módú férjet akart csinos leánya ré-széie, nem olyan magafajta szegény embert, aki kezemunkájából él. Megmaradt rendületlenül azon állítása melleit, hogy a leány egyenes felkérésére ölte meg őt, mert az sem akart másé lenni.
Mindenesetre ezt a kérdést még tisztáznia kell a nyomozásnak, men egyelőre valószínűtlennek látszik.
Miután dr. Almássy Oyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró a tegnapi napon rendkívül el volt foglalva más bűnügyekkel, Szekeres Józsefet csak ma, pénteken délelőtt vezetteti maga elé kihallgatás végett, amikor is előreláthatólag szándékos emberölés miatt ki fogja hirdelnl Szekeres előtt az előzetes letartóztatásáról szóló végzését.
Biró Jolán boncolásának jegyző-kOnyvel ma érkeztek az ügyészségre.
EALA1 ROZLOff/
termé-zetnek ei a vad kitörése I Nem elöli meg semmi, még ai arany sárga égalja sem mlcdlg: egyszerre csak Kt tombol körülöttünk és bár nagyon szeretnénk gyönyörködni benne — nem lehet, elmos, kimos ben lünket a házból az eeő, melytt a Tá|lun lékeveszetten hord, cst>p oda, ahova beférkőzni tud.
Isten nagy csodája te, te Tájfun I Stél vagy, forgószél vagy és mégis mis, mint a nagy magvar Alföld hatalmaa forgószele. Bizonyosan más, mint a Szahara Siánumla és olyan egészen más, mint a tengeren lom boló Hurakanok, Maestralok, Tra-montsnok stb.
Ide J»pánból jössz és mégy tovább látogatóba a neked közeli vidékekre. Elsöpröd, ami utadat állja I Felbök formá|ában haj\'od magsd előtt a mindent elpusztító félelmes sásks-tömegeket és süvöltesz, üvöltesz, ahogy csak te tudsz üvölteni.
De valahogy el ne bizd magad, le Tájfun, amiéri bogy ml gyarló emberparányok megkülönböztetünk többi széltestvéredtől. Mert tudd meg, hogy a természetben, az Isten alkotta nagy Természetben semmi sem hasonlít egymáshoz.
Hallottál már mennydörgést? Msnnydörgésnek nevezi az ember parány, ha a puizta egén végig cl-káló villÍTiot követi a dörgés. Hí a végtelen tenger felett hallatszik a dörgés és megremegni látod bele a haragvó hullámokat is. És mennydörgés a semmihez sem hasonlítható dörgés, mely a hegyóriások közölt egyik sziklafalról a másikra
verődik és u;y érzed, ez a dörgés végig dübörög az egész világon.
Dörgés az is, ami a Vezúv mélyéből, a tüzkatlanból hallatszik fel, amikor a kis emberparány nagy bölcsen megállt pli|a, bogy most vívja harcát a Föld méhében a Teremtés két óriása: a Tüz és |,V!z. A dörgést ropogás, világot repesztö dübörgés követi és a kráter mélyéből hatalmas szikladsrabok repülnek fölfelé. Az emberparány fél, hogy a dörgés, ropogás megrepeszti a kráter minden falát, de az áll erősen, csak épp;n, hogy a|tót nyit a győztes hstalomnak: a Tűznek.
Bizony te Tájfun, az Htennek csak egyik, de nem egyetlen hatalmas al-kolása vagy I
Ravaszul Indulsz el utsdra, mint az a te sárga néped, amellyel közös a hazád és amely a maga mandulaszemével mindenfelé kscsint. A világ legártatlanabb arcával jelenik meg a magas északon, csakúgy mint nyugaton, s siélrózss minden tájékán. Nesztelenül jár, semmi sem árul|s el jöttét, akár esik a tledet és mégis mint a tiéd, az ö jötte is nagy veszedelmet jelenthet.
.Sárga veszedelemnek" nevezik a világot politikájában és h* egyszer meg lilái Indulni a .rajzás", először alighanem Oroszország feté, sbból nsgy baj lehet I
Debát mindezt esik a Tájfun juttatta eszünkbe és fájduljon bele egyelőre az oroszok feje. Mert a Fülöp szigetekre, erre a régen áhítozott kedvenc falatra vigyáz Amerika G. Etek Amália S. M.

A legújabb fiatalító orvos nyilatkozik kísérleteiről
laaB tebroár lO_
Utinaplómból
Tájfun
Manila
„Mért háborog a tenger ? Vagy annak Is szivet adtak.,."
Hajói emlékszem, Jókainak.Dalaa" dmü tragédiájából valók e sorok, melyek valamikor régen igen nagy hatással voltak ránk. Abban az időbeli volt et, amikor mi fiatal leány ok nyári estéken leslOk a csillaghullást, meri hogy azalatt, mlg a hulló csillag megtelte a maga látható ut|át, kívánnunk kellett valamit, ha azt akartak, bogy biztosan teljesedjék Is.
Most önkénytelenül eszembe |ut ez az Idézet, de válfoztstásssl: Vájjon miért háborog a természet ?
Csak tizenegy fokrs vagyunk az EgyenHőtől éa tudjuk, hogy még benne vagyunk az eső réglóban. Tudjuk, hogy Junlus az esőzések kezdetének kónspla. De még csak nem Is sejthettük, bogy a természet a trópusokban Ilyen különös játékot lud fizni a szegény halandóval.
Ealefelé künn sétálunk a kolostor kertiében. Élvezzük a kellemes kis szellői melyei a tenger küld felénk. QyOoyOrkódünk a lénybogárka táncos röptében és abogy véletlenül lelteié nézOnk, meglepetéssel állapítjuk meg, hogy a nap ma nem biborpiroara, hanem erősen aranysárgára fest Igen szépnek találjuk ezt a színváltozást, azután könnyű aziwei felmegyünk szobánkbs.
Az ablakok Hl nem nyílnak, hanem félretolandók, ugy, hogy a szobák sxinle fal nélküliek és a szellő ott |ár ki éa be, amerre neki tetszik. A szobába érve, ahonnan szabadabb kilátáa nyílik mindenfelé, még megállapítjuk, hogy a sárga szín cssk nyugat felől lálazik. Egyébként a szemhatár sötéten Itlásszürke. A fák levelei alig mozdulnak. A természet pihen és pihenve élvezi az est levegőjét a nappal melege után.
Hangulatos, édes csengése vsn a kis harangnik, amikor megsiólal „Aagelusra*. Utána angyalok kara cseng az estben, — az apácák éneklik esti zsolozsmájukat és ezután — nemsokára elpihen ember és természet...
Egyszerre csak axl álmodjuk, hogy az ágyunknak szárnya nölt, hogy emelkedik velünk felfelé és érezzük, hogy ott fenn, ahova igyekezik velünk — hideg van. Ijedten felébredünk — legfőbb Ideje volt Még két perc és uszunk. Az eső zuhog és a szél fivölt, süvölt, tombolva kering. Azt hisszük Jobb felöl tör be, sietve toljuk be arról felöl az ablakokat és még erőiebben kapjuk balfelöl a szelet is, az áradatot is. És hallszik az ijedt kiáltás: .Táj/un, Tájfunl"
Nem tart sokáig, csak petcekig, de nem volna kívánatos, bogy valamilyen szabad térségen érjen utol bennünket. Hatalmas éie|e van és a házban is cssk ugy tudunk valamennyire megküzdeni vele, bogy a lehetőség szerint kizárjuk.
Ilyen tájfunlátogatásban majd minden éjjel van részünk, Qyönyörü a
Bécs, február 8
(Saját tudósttónktól) A csendben dolgozó és minden leklámiól irtózó bécsi Stelnach és sz állandóan előadásokat larió párisi Voronoff után most egy bécsi orvos, Doppler Károly. fla\'a iló kísérleteivel foglalkozik az egétz euiópal ssj ó. Djppler Kt roly dr., akinek állítólag már több férfit és női sikerűit megfiatalitani, ma a következő rendkívül érdekes nyilatkozatot telte kísérleteiről és terveiről:
— Most, hogy munkásságommal a nyilvánosság is foglalkozik, az orvosi szakértőkön a sor, hogy eredményeimet felülvizsgálják. Az emberi élet meghosszabbításáról szó sem lehet, én ciupán arra törekedem, bogy ennek határain belül csökkent-sem az emberiség szenvedéseit, visz-szaadjim az eivesitett életörömöket és életerőt. Felfrisiitéii kísérleteim valóban már számos esetben eredménnyel jártak.
— A lapokban felbukkant az a hlr is, bogy eljárásommal többek között ű cukorbetegséget is gyorzan meggyógyítom. Ez a híresztelés nem felel meg a valóságban, tény az, bogy elméletileg a cukorbetegség gyógyítását Is sikerűit megoldanom, azonban az erre vonatkozó kísérletek még nem Jutottak tul az elméleti próbál-
kozásokon. Egyelőre nem nyilatkozhatok bővebben módszeremről, mivel meg akarom várni az orvosi kspa-cltások vizsgálatát és szskértöl véleményét.
Habár Djppler dr. nsgyon tartózkodó nyilatkozataiban, páciensei, akiket meggyógyított, egyre-másra nyilatkoznak a lapokban. Igy egy 54 éves féifi elmondja, hogy Djppler dr. operációja visszaadta régi, egészséges testi kondícióját. Hasonlóan nyilatkozik egy 33 éves uszony, aki korán özvegységre jutott és szóta állandóan öngyilkossági tervekkel foglalkozott, özvegysége alatt egyik betegségből a másikba esett, teljesen lesoványodott, mig végre Doppler dr. nüéte következében meggyógyult, visszanyerte egésuágét, férjhez ment és ma boldog anya.
Több előkelő bécsi orvosi is nyilatkozatra bírt Doppler dr. fiatalítás! módszere. A nyilatkozó orvostanárok egyelőre igen tartózkodóak bírálataikban, azonban nem tartják valószl-nütlennek, hogy Doppler dr. eljárása alkalmas sz életerő fokozására és bizonyos zavaró testi és lelki momentumok kiküszöbölésére.
= Rádió-alkatrészek, Philips lámpák, hangosan beszélők, telepek, lejhallgatók olcsó árban Szabó Antal sportUzletébcu.
_H
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 10,péntek
Római katolikus: Skolasztika Prolest. Elvira. Izraelita: Seb. bó 19.
Nap kel reggel 7 óra 16 perckor, nyugszik délután 17 ór« M perckor.
a
Városi Színház. Kit iláger egy műsorban .A tUifulók országa", expedíciós Ilim a Poktöldrfil 6 le|ezetben. .Autóbanditák\', Izgalmas kalandortörténet (i felvonásban. Előadások 5, 7 és 9 órakor.
- Halálozáa. Zomódy József dr. vármegyei árvaszéki ülnök, a vármegyei tisztikar egvik legképzettebb tagja 43 éves korábsn elhalálozott. — Folyó hó 8 án helyezték örök nyugalomra a korán elhunyt Leltner Btzslkét, Leltner ödin letenyel gyáros 15 éves leányká|át. A temető szertartásterme zsúfolásig meglelt. Letenye egész uri közönsége s a nagykanizsai ismerősök, barátok és tisztelők tömege megjeleni, hogy a szereteti kis .Bözslké\'-nek a végső tisztességet megad|a. Megható és kegyeletes aktus volt, amikor megérkezett a kőszegi Leánynevelő Intézet gyász-karszslsgos küldöttsége, a növendékek élén az Igazgatónővel és sz osztályfönök-tsnárral. A gyászszertartást Abramovlcs főkántor végezte, s magas szárnyalású és szívhez szóló gyászbeszédet pedig dr. Wlnkler Ernő főrabbi tartotta.
— TIz gyermek és tlz unoka egy aranylakodalmon. Keszthelyről jelenti tudósítónk: Ritkaság számba menő lubileumot ért meg egy keszthelyi házaspár, Redler József és neje sz. Hoffmann Erzsébet. Most tartották aranylakodalmukat, mely egyéb körülményeinél fogva is feljegyzésre méltó. A házaspárnak ugyanis él mind a tlz gyermeke s mind megjelent sz aranylakodalmon. Az ünnepi misén sz anyán kivűl 10 gyermek, 3 meny, I vő és 10 unoka vett részt. A családfő beteg, azért Oosztolya Zoltán János s. lelkész a lakáson adta áldását az öreg párra. Az ls feljegyzésre méltó, hogy mind a nyolc Redler-flu és a két vő katona volt a háború alatt. Redler József ezért 1916-ban a királytól egy szép ezüstórát és 500 koronát kspott.
— Az Izr. Leányegylet kultur-estet rendez. A Nagykanizsai Izr. Leányegylet az idei farungon nsm nagy részt kért a rendezésekből. Mindössze egy teát rendezett, melynek erkölcsi és anyrgi sikere azonban egymaga elég volt a Leányegylet Idei farsingl jónevének biztosítására. Most a Leányegylel egy komoly kulturális est rendezésén fáradozik. Az estély február 24-én lesz s szón Péchy Blanka, a Magyar Színház müvésznö|e és Móra Ferenc, a mai magyar Irók legjobbjainak egyike, a Siegedi Muzeum Igazgatója fog bemutatkozni a kanizsai közönségnek.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
zalai közlöny
hob márnái 10.
— F dor Oszkár színigazgató ismét megkapta a pécsi színházat. Pécs várói tzinOgyi bizottsága most tartott Qlésén pályázat mellőzésével egyhangúlag újból bárom évre Fodor Oszkár színigazgatónak adta ki a színházat, egyben jegyzőkönyvileg elismerését fejezte ki a társulat sikeres működése feled.
— 78 körözött egyént fogtak el a mult évben Nagykanizsán. A nagykanizsai rendőrség, mint azt már több Ízben megírtuk, Igen alaposan megszervez\'e a bejelentő hivatalát, melynek feladata a városon keresztül utazók bűnügyi szempontból való ellenőrzése. Az úgynevezett priorálás! eljárás során, minden körözött egyén huszonnégy óra lefúr-gása alatt kézrekerűl Nagykanizsán, ha megszáll szállodában és bejelentik. Ei pedig kötelező is. Igy azlán mindenkinek, aki a törvény keze elöl menekül, Nagykanizsán végezetei pechje van, mert Itt a rendőrség karjaiba fu\'. Az elmúlt esztendő során nem kevesebb, mint 78 egyént, férfit és nőt vegyesen fog\'ak el és adtak át a klr. űgyésziégirk. A kö rözöttek elfogástéit a priorálást végző Badlts József államrendőrtégl detektívet elismerés illeti.
— Az öt gyermekével éhező szegény asszonynak n\'ponta ujabb adományok érkeznek be szerkesztőségünkbe. Ma N. N 4 és N. N. 3 pengői hozott be a szerencdéllen család részére.
— A Sass pár Kőszegen. Sass Ferenc featöirfi ész és neje, FarKas Böske vidéki köru\'.jukban most Kőszegen rendeznek képkiállítás!. A .Vasvárm.\'gye" tegnapi száma elli-merőleg emlékezik meg a n fi /észpár sikerűit kőszegi kép\'dállilásáról.
— MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó szö-nyegfélék kaphatók Hirsch és Szegő gyári lerakatában.
— A keszthelyi hordójelzői hivatal már hosszabb ideje nem működik, mert nem állt megtelelő helyiség rendelkezésre, később pedig nem volt a hivatalnak vezetö|e. Zalavármegye alispánja a hordójelzői tisztségre nemrégiben kiirta a pályá xatol. Az állást — mint tudósítónk Jelenti — négyen pályázták meg és pedig Csőre István. Hermán István, ifjú Regensperger Ferenc ét Vártok József keszthelyi lakosok. Zalavármegye alispánja legközelebb dönl a kinevezés felöl.
=» A város legforgalmasabb helyén levő portálos üzlethelyiség, valamint kétszoblt lakás melléklteViségekkel átadó. Bővebb:! a kiadóhivatalban.
— Eltűnt csaló gabonakereskedő. Schretner Jenő kaposvári gabonakereskedő ellen több mini 40 somogymegyei gazda feljelentést tett hitelezési csalás és sikkasztás miatt. Schreiner átvett összegeket — de az áru szállításinak n:m tetl elegei. Miután Schreiner eltűnt, a kaposvári ügyészség országos körözését rendelte el.
— Lapunk Budapesten állandóan
°lVi. wm" Liark SiMMa kávéházéban VIII., Baross- tér 10.
— A nagykanizsai autóbuszvállalat Kaposváron is autóbuszjáratot indít. A kaposvári aulólutz-forgalom megindi ására kölöit szerződési az s pesti vállalkozó, akivel Kaposvár városa szerződést kötött, nem teljetiielie. E sikertelen kísérletezés után Kfpotvár tanácsa tárgyalásokat folytatott a nagykaniriai aulóbuszvállalallal és sikerüli is megállapodnia ugy, hogy egyelőre két 28 személyes autóbuszt és egy tartalékkocsit állit be a forgalomba. A kaposvári autóbuszjáratok — értesülésünk szerint — a Jövő hónapban indulnálak meg.
* 20 havi részletfizetésre szállit-
!uk — igazolvánnyal ellátott űgynö-:eink utján is — az egész vilCgon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanirsán, Fö-ul 1.
— Veszettség a keszthelykörnyéki községekben. A Zalai Közlöny tudósítója Jelenti: A készt helykörnyéki községekben ismét felütötte fejét a vetreliség. Legutóbb Karmacs község lakosságát rémiigette egy kóbor ku\'ya, melyről hivatalosan is megállapították, bogy veszett volt. A kulya állatokat Is megmart, igy Pallér János jegy.ö lovát Is.
= Táncmulatság. A Király Sörfőzde Rt. munkássága folyó hó 11-én, szombaton este a munkás segélyalap Javára szépségversennyel és egvéb szórakoztató műsorral egybekötött táncmulatságot rendez a Csen-gery-uil Kumin-f*le vendéglő összes termeiben. Kitűnő ételektől és italokról gondoskodva ven. A(llnden érdeklődőt szívesen lát a rendezőség. Belépődíj személyenként 80 fillér, családjegy 1 P. 60 fillér. Tánc reggelig.
— Az utcán letépte felesége nyakáról az aranyláncot. Fülöp Sándor bocföldei gazda hosszabb ideje ellenséges viszonyban van feleségével, akitől kűlönváltan él. Történt, hogy Fülöp leikereste apósát, akivel összetűzött. Felindult állapotában szembetalálkozott fe\'eségével, akinek nyakáról lelépte az aranyláncát, amit neki annak ide|én jegyajándékul adott. A bíróság a durva embert 25 pénzbüntetésre Ítélte.
— Hurokra került egy veszedelmes cigány tolvajbanda Két napi nyomozás u\'áo a gelsei csendőrség és a nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztálya három vetzedelmet, vakmerő cigányiolvajt ju\'ta\'olt a ka-nlzsai ügyészség fogházába. Bedenek Oyörgyné Honvéd-utca 40. sz. alatti lakos ftljelen\'ésl tett a rendőrségen, melyben előadta, hogy február 6-án vigy 7-ikén ismeretlen tettesek Pe-cslcs József Honvéd-utcai lakosnál füstölés végett levő bárom sonkáját, egy disznósajtot és két pár kolbászt ellopták. Ugyanezen a napon a gelsei csendőrség egyik |árőre bekísérte a kanizsai rendőrségre lf|. és idősebb Lakatos Sándort, Lakatos Lajost és ids Lakatos Sándornál, nagybakónaki cigányokat, akik lopás gysnujs alatt állottak. A vallatások során a fiatalabbik Laka\'os Sándor beismerő vallomást telt. Elmondta, hogv február 6 án éjjel egy máiik társával bejöt lek a városba és hosszss vizsgálódás u\'án megállapodtak, hogy Honvéd u\'cában bemásznsk egy házba és ott próbálnak szerencsét. Igy vitte utjuk őket Pecsics házába. Olt mindenki mélyen aludt és igy akadálytalanul mászhattak be az udvana, ahol talállak egy vasvillát, azzal leütötték a kamra-lakatot és felmásztak a füstölőbe, ahonnan leakasztották a sódsrakat és tovább álltak a kellemet ztákmánnyal. Kenyeret is szán-dékukbsn volt szeretni, de ebbeli tervökkel felhagytak, mlu*án még két másik házba nem tudlak bejutni, mert azokon az ablakok erősen voltak elzárva. A rendőrség is kihallgatta a cigányokat, akiket ezután átkísértek a királyi ügyészség fogházába.
—» Elsőrangú férfi munkaerő, perfekt gép- és gyorsíró, könyvelő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állást keres. Szíves megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
— Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Figyelem I Az összet raktáron levő áruimat rendkívüli olcsó árban, napi áron alul áruiltom. Frled József órás és ékszerész.
Telefoa 500.
VÁBOSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA
Telefoa BOO.
Pénteken 5y 7 és 9 órakor Két sláger egy műsorban!
A tüzfutók országa
Expedíciós film a Fokföldről 6 fejezetben. -■
Autóbanditák
Izgalmas kalandorlörlénet 6 felvonásban. — Főszereplők: Red Howes és Wildred Chaplin.
A Keresztény Jót Nőegylet katonazenés teája
~> Nagykanizsa, február
Vidám báli este hangulata töltötii be legnap este a Korona éttermé! ahol a Keresztény jótékony Nöegy 1.-t rendezte nyilvános tea-sorozatá nak ezidén legfényesebbjét. Külső ségelben, a megjelentek díszes egyűt lesében, a parkett tarka kavargáiá ban egyaránt fényes voll ennek a estének sikere. A kétszáznál töbi vendég soraiban ott volt majdnen az egész tisztikar, a keresztény tár sadalom reprezentánsai, a papság éi igen nagy számban a fiatalság, / tea nevezetessége volt a kanizsa katonazenekar, ez a kilünö és fejlő désében hatalmas utakat bajáit, pom pás együttes, melynek hangulat fakasztó muzsikája egész a késő éj szakai órákig ontotta a jókedvt maga körül. A 15 háziasszony figyel messége, kedvessége utolérhetetlei volL
A következő tea csütörtökön, feb ruár 16 án lesz. Et lesz az utols< nyilvános helyen rendezett taa. f mainak ritka msleg sikere után bt sonyára ez is teljes mértékben fog sikerülni.
— Oazdáaz hangverseny. ^ Keszthelyi m. kir. Oudasági Aka démis ,Dal- és Zeneegylete" febi 11 én a Bocskay színháztermébe) este fél 9 órai kezdettel zártkOiC tánccal egybekötött hangverseny rendez. Belépődíj: személyenként ; pengő. MQtor: 1. Prologus. Elmondj Burg Zoltán, a „Dd- és Zeneegy let" elnöke. 2. Kéltr Béla: .Rákóczi nyitány". Előadja az Akadémia orcbes tere. 3. Magyar nóták. 4. Auer Nyitány a .Portid néma" c. operá ból. Zongorán előadják: Unger Mim és Ica, Eckhardt Antal zenetanár t. Tomanovlts Oyörgy. 5. a) Micbeli Hold-szerenád; b) Padouck : Ma gyar népdal-egyveleg. Előadja a: Akadémia orcbestere. Szünet. Szü net alatt a .Praxl-banda" játszik 6- Az uj fürdőmester. Bohózat I felvonásban. Előadják: VutskitsEdlth Burg Zoltán, Danlsska Józset Ná-daskay István, Ugrón Imre, Oad. János. — Az Akadémia orchesterét Eckhardt Antal ének- és zenetanát vezeti
- Kihágás! Ítéletek. A kanizsai rendőrség kihágási ügyosztálya most tartott tárgyalásán ismét 15 egyéni büntetett meg 5—40 pengő pénzbüntetésre a járdák nem tisztítása miatt. — Guta Antal egyik korcsmában berúgott és nagy botrányt rendezett. Összeverekedett Takács Vincével, ami miatt eljáráa indult ellene. — Gödér József kit kanizsai napszámos részegen közbotrányt okozott az utcán, amiért pénzbüntetésre ítélték. — B. S., S. L. fiatalkorúak és Kepe Miklós kiskanizaal legények részes állapotban a Kitkanizsára vezető u\'on megtámadtak két kisebb kanizsai fiúcskát, akit bántalmaztak. Mindegyikei 20—20 pengő pénzbüntetésre Ítélték.
1928
10
ZALAI KÖZLÖNY
— A talált kutya gazdája még nindig nem Jelentkezett. Így a rend-ységen dr. Mátyás Simu rendőrkapitány, aki most gondját viseli, elbalároxt*, hogy egy jobb érxésö illatbarátnak a kiskutyát, miután neki már van, odaadja. A kiskutya értelmes, tisxta, szófogadó jószág és abszolút szobatiszta, ami mégis azt mutatja, hogy mégis gazdája kell egyen, aki azonban lebet, hogy vi-lékl. Félfarkas kutya és Így bihetó, logy hamar akad gazdája. Átvehető bflnügyi osztályon naponta délelőlt.
— Lelőttek egy orvvadászt a zentgyőrgyl határban. Homok-icntgyőrgy község határából több ővés hallatszott a községbe, ugy-jintén erős kiabálás, mire a faluból töben kisiettek a lövés hangjai felé, bol két erdőflr éppen megsdásra xólltott fel néhány legényt, akiket
int jómódú gazdák gyermekeit orv-adászaton értek és miután nem Utak mag, hanem menekültek, az rdőörök utánuk lőttek és az egyiket is találták. Miután az orvvadász igények személyazonosságát meg-llspitották, a megsebzett erősen érző fiatalember bazavánszorgott, ujd másnap kórházba szállították.
KÖZGAZDASÁG
A magyar gazdák rohamos eladósodása
A .Zalai KOzlöny" részére Irta: dr.
lOZQÓSZmHÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma T és 9 órakor két sláger egy mü írbanl lüzfutók országa", expe-clós film a Fokföldről 6 fejezetni. „Autóbandlták", izgalmas kalan-irtörténet 6 felvonásban. Főszerep-Ki: Red Howss és Wlldred Cnaplln.
BÁDIÓIŰSOB
(Kövldltések) H — mrcK. korgazds-iA|í Hangv. — hangverseny. p. — clóaüás 3y — gyermekeknek. A — as&ionyok-uk. Z — itne. Mg. = mezőgazdaság, fj. - Ifjúsági előadás. P — felolvasás, i — gramofonzene. Ib — Jazi-band. — kabaré. nZ. — népszerű zent.
Február 10 (péntek) ,< l\'udapest 9.30 és 12 H. I Időjárás.- 3 > i A Verbócxy reálgmin. rádióktállilásál vflsll a Stúdió. Utána Onkel Hans mesél gyermekeknek. 4.45 Időjelzés. S Cigány-e. 6.13 Egészségügyi E. 7 Az Opera-.Parsangl lakodalom" E. 10.05 H. na Jb.
léci, Qrác U nZ. 4.15 Hangv. 5.20
hangv. 8.30 Mandolln Z. fterlln, Stettln 110 3 10 Mg. 3.30 A. » nZ. 7.30 Bevezető zenei E. 8 ,Ezio" ndel operája 3 képben, utána operett-izletek, ének- és zenekari hsngv. Barcelona 2 30 ü. 7.10 A. 7.30, 10.10 10 45 Hangv. 11.05 Ária- és dalest jBas«l, Bern 1 ü. 4 és 5 Hangv 7.30 nel E. 8 Optra E. közvetítése. 10.15 ■ngv.
Vrankfurt, Casset 1 O. 6.30 A. 8 18
■mirs Z. 9.15 Az első és utolsó, 3 (elv. I utána nZ.
ourg, Bréma, Hannover, Klel
I \' 0. 1 20 Uj. zenei E. 2.05 nZ. 4.15 sültek. 4.15 (Kiel) Orlee: Dalok, Z. r. Ciréma) Fonódalok, Z. 5 Gy. 6 nZ. pni.epl hangv átv, Altonából. 11.30 Jb. \'-•ri^enberg, Köln, Aachen, MOnster U 105 nZ 3 45 A. "6 Han*v. 8.10
hangv. UUna cigányzene, óidon, Daventry 1 Kamara Z. 1.30 ronahangv. 2 nZ. 4.JS és 4.45 Zenei \'!áték. 5.45 Áriák és dalok. 6.15 Oy. 7 ,\' 45 Hangv, 8.15 Mendelssohn : Orgonálták. 8 45 Datduettek 9 A nemseti
eh?T\' 1015 "4n8V ,0ly\'\' 1120
Kádló-Párlzt 11.30 Tlsptrcts Z. 130
4.40 Ztnel és Irodalmi E. 9.30 ntara Z.
^ága 11 0. 12.30 Mg. 12.05 nZ 1.05 >é\'letl leadás. 4.10 Oy. 4.30 Kamara Z. S "uvóssenekari hangv. 9 nZ. 10.20 nZ. tánc Z.
A magyar gazdák a legutóbbi évek alatt rohamosan haladnak az eladósodás, az anyagi tönkremenetel felé. Ennek okslt a mezőgazdasági termények árainak lemenő ártendenciája és a mezőgazdasági és ipari cikkek árai közölt létező nagy disz-parilás adja. A legutóbbi két év alatt a gazdák Jelzálog terhel megkétszereződtek, sőt, hogy ha a be nem kebelezett tartozásokat Is hozzávesz- , szűk, megháromszorozódlak. A köz- , terhek oly rendkívülien sújtják a > gazdákat, hogy azok részükre elvi- j selbetetlenekké váltak és ma már az a helyzet, hogy a gazdák nagyobb tOmege ma már vagyonából fizeti a \\ béke évek óta megsokszorozódott közterheket súlyos kOlcsOn utján.
Az angol gazda azon panaszkodik, hogy az angol Nemzeti Bank 4 és fél százalékos pénze, mire a gazdához jut 7 százalékra emelkedik és ezt a százalék terhet a mezőgazdaságra nézve elviselhetetlennek tartja. Ezt mondják egy kereskedő államban, amely mezőgazdasági terményekre nézve bevitelt terűié1, tehát olt a gazda Jóval magasabb árat kap teiményetért, mint a magyar, aki kiviteli államban élvén, Jóval alacsonyabb áron tudja értékesíteni terményelt.
Mit szólna a magyar ebh*z akkor, amidőn nálunk csak 12, sőt 18—24 százalékos pénzekkel dolgozhatnak: ez a magyar mezőgazdaság tönkremenetelére vezet.
Szükséges volna tehát elsősorban, hogy ű magyar kormány nálunk, az agrdrorszdgban a kamat uzsorái le tOrje, mert a flzlokratáknak szavaival éljünk: ha szegény a gazda, szegény az ország, ha szegény az ország, szegény a király. Er a leg<-(elemzőbb momentum ma Magyarországon.
Ha a gazda szegénv, rosszul megy az iparnak, a kereskedelemnek, k hibát mlndrnki a másikban keresi, p.-dig a hiba végeredményben olt van, hogy vállvetve nem Igyekeznek a magyar mezőgazdaság fellendítésére, hanem rövid iá ókörül politikát folytatva megfojtani igyekeznek a magyar mezőgazdaságot a msgss protekclonális ipari vámokkal, a magas kamattal és ezzel végeredményben maguk is tönkremennek.
Ma általános gazdasági jelenség, hogy sz egész világ mezögazdaíága panaszkodik a rost érlesités miatt. Ameilka 2 százalékot sem tud elérni a mezőgazdaságban befektetett tőkéje után. Anglia és Németország, mint import területek, a gazdák tönkrementeiét |óso\'|ák. A legmostohább viszonyok között lévő magyar gazdának a hóna alá kell nyúlni ugy a kormányzati, mini a társadalmi intézményeknek, hogy annak felvirágzását elérve, a belső jólét fokozódjon.
A magyar gazda nem szeret számolni és Igy tönkremenetelét csak zz utolsó pillanatban veszi észre, amikor a hitelezők tömege az árverést tOzte kl fejére. E veszél\'irk- elhárítására a gazdának legfőbb fegyvere a mezőgazdasági számtar/ás. Arra kell törekednünk, hogy a gazda-közönséget a mezőgazdasági szám-tartásra rászoktassuk. Ezt a célt szolgál|a az OMOE legújabb akciója, amely a gazdák közölt a számtartást kivánja elterjeszteni és ezért minden eszközt megrsgad arra, hogy ezt a célját minél hamarabb sikeresen hajtű végre. Ma már számtalan
Rege Károly, az OMOE titkára
kis és nagygazdaságban az OMOE fel is fektette a gazdasági könyveket, ami biztató előjele annak, hogy a gazda megérlelte az OMOE nemes akcióját _
Figyeljék a gazdák földjeiket az egerek miatt A tél folyamán a hivatalos Jelen-fésekbeu Is elhangzott, hogy az őszkor nagymértékben mutatkozó egérkár tavaszra valószínűleg meg fog szűnni, mivel a nagy hideg és a havazás az egereket elpusztította. Ezzel elleniéiben most egyes vidékekről az a hlr érkezik, hogy az egerekben még a jelenlegi olvadás is csak lényegtelen pusztítást vég-zelt. Minthogy az egerek kárlétele a tavaszi vetésekben Is lényeges lesz, a gazdák érdeke tehát Idejekorán földjeiket megfigyelni és az egyébként kötelező egérirtást annak idején komolyan végrehajtani.
A nagykanizsai országos vásár állatpiacának áralakulásai A keddi országos vásár igen élénknek volt mond1, iló. Ami már hosszú időn át nem volt látható — Nagykanizsán ismét feltün\'ek a külsejükről és hangos gesztusaikról ismert olasz marhakereskedók, hogy kivitel céljaira vásároljanak. Mivel azonban az olasz piacon a marhák ára igen alacsony — alig történt vétel. Az állatforgalom a következő volt:
Felhajtás Elkelt
bika 24 drb. 9 drb.
tehenet 620 . 206 .
üszőt 342 . 78 „
ökröt 184 . 56 .
liní 262 . 64 „
borjú 123 » 78 .
ló, csikó 1339 „ 193 .
Oiszesen: 684 drb.
A vásáron a következő árak alakultak ki:
Magyar jtrmos ökör, alárendelt
minőség, pdronklnt 580-620 P
Tarka jármos ökör: Elsörendő 1200-1300 P
Kövé minőségű 800-1000 .
a árendelt minőségű 5C0- 700 „
kimustrált (bizfálasra 400- 600 . Tarka szötü lini 2
évesig 480- 540 » Tarka szőrű tinó 3
évesig 520— 600 , Tarka szőrű lebén darabonként:
fiiss fej\'is 420— 600 P
borjus 480— 700 ,
levágásra 200- 320 , tarka szőrű üsző 2
évesig 240 - 320 .
tarka szőrű előhasu 280- 400 .
borjú szopó 80- 130 „
választott 90- 140 . Ló — I. rendű nehéz
darabonként 400 - 640 P
II. rendű, könnyű 320 - 400 .
III. rendű 300- 400 . kocsiló nehéz 360 - 520 .
. könnyű 340 - 400
levágásra 60- 160
csikó I évesig 120- 200 .
. 2 évesig 180- 260 .
, 3 évesig _ 220 - 300 .
(-) Az átlrókőnyvelés taJUlról nagy jelentőségű szaksieiH cikket közöl ai Adó és könyvitel" legújabb száma dr. Schrans András egyetemi lanáriegéd tol Iából, amelyben kiiárólag az összes átiró-
kflnyvelési rendszerek Ismertetéséi és gyakorlati alkalmazását közli. Adócsalás cin alatt dr lakab Dezső pU. titkár az adócsalás mibenlétéi, keletkezését és történeti kialakulását, valamint a vonatkozó rendeletekel tárgyalja. Egyéb cikkek, vitéz dr. Tanka Tibor A kereseti, jövedelem, vagyonadóalapok megállapítása. Vadnal Béla: Biztosító vállalatok mérlegkészítése. A lap közli még a legújabb rendeleteket ás Döntvénytárt. Előfizetést dija télévre 11 pengő. Enntk a számnak az ára 2 pengő, kiadóhivatal Budapest V. Nádor-ulca 28.
( ) Salfőld község kirakó vásárjai. A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy Ssiföld község Ábrahámhegy nyaraló és fürdőhelyén május hó 1-töl október l-ig terjedő időben minden kedden és pénteken állatfelhajtás nélkül heti klrakóvásárl tartson. _
TÓZSDE 1
A mai értéktőzsdén az irányzat egy árnyalattal barátságosabb voll. A tözsdeldö első felében csendes üzletmenet melleit Változatlan árfolyamok voltak érvényben, később azonban a fedezési vásárlások következtében néhány papírban az Irányzat megszilárdult és ennek következtében az általános hangulat |avu!l Az érdeklődés előterében a Bauxit, Ofa, Lámpa és a Osnz Danubius részvények állottak, melyek 2-3°/o-lg terjedő árnyereségre tettek szert. A többi papir árnyeresége ennél kisebb. Az itt-ott előforduló árlemorzsolódások szintén lényegtelenek. A forgalom mindvégig csendes maradt. Zárlatkor az irányzat bizakodó. A badikölcsön-kölvények 10—30%-aI ugrottak.
Pária 10 42Vá, London mJVl, Ntwrork 819-92\'/1 Brleeel 72 38, Mtlaao 17 51, Madrid 88\'SÍ, Amsterdia 209-37\'Zi, Berlin 124 00, Wien 73 20, SoHa 374Vt Práfa 15-41, Varsó 58-25, Badapaet N-ll, lulftád 9"I3V|, fiakara sí 3 191/1.
A budapesti To\'zsde derija-Jegyzésa
VALUTÁK Angol L 27 83-27 98 Balga b. 79-50 7tl 80 Caahk. to-90-16 98 Dán k. 152 85-153 45 Dinár 9 98-10-06 Dollit 569 30-571 30 Frenda Ir 22 80 23 00 HoU. 729 WO 230 90 Lengyel 64 10-64 40 I 48 3 53
Lera —•-•—
Ura 30 30-30-50 Márka 136 15-136 6) SchJli. 80 35-80 70 Nonrág 15200-152 tiO Srá)d I.IGÍ95-II0-45 8»*di-. 153 25 153 86 Peseta 97 25-07 85
DKVtZAK Amat 23005-230 T5 Belgrád 10-03-1006 Berlin U627-13697 Bakvett 349-353 BriUaael 7»&5-79 80 Kopenh.152-95 ÖJ M Oealo ÍM 07-15X47 l-oodon 27\'83-27-ttl Milano 30-23-30-33 Newjwkí71 36-2 95
Pária Prága Saofta
Stockh Varsó Wien
Z arieta
Madrid
23-42-2*52 I6M-I6-S8 411-414 I&3 35-183 75 6410-6430 80-43-8068 109 92-11012 97-30-97-80
Basa ttatav. 77 kg-oe SÍ 83-1160,
78 kg-ot 3165-31 90. 79 kg-ot 3185-»210, 80 kg-os 32 05-32 20, tgyáb 77 k|-oe 31-20-31 45, 78 kg-oe 3150 3170,
79 kg-oe 31-70- 31 85, M kg-ot Í1Í0-31 95, roia 28 85 -28 95, takarni, árpa 27 00-27 50, aotirpt SO-00-81-00, aab 27\'40-27 55, tengeri 24 15-24 35, Btuakorp* 21 85-21 60, repce 48 00—5<H».
relhajtái 24/0, melyből eladatlanul i__
maradt 123 darab, Qsőrendfl 1 58-1 90, sasdett 1-Í4-I-56. szedett köaáp 146-1-48, könnyű 134—1 38, elsőrendű öreg 1-46-1-48, másodrendű 1-30—1-40, angol süldő 1-44-1 62. sulonna nagyben 168-1-72, salt 1 92-1 94, lehiuottbai 1-92— 2 00, szalonnls félsertés 1 80 -1 88. Ai Iránysat élénk.
Klaája: Ulxalal lyaaáa ét _ Vállalat ttnvéaytámaág.
Felelős kiadó : Zalai Károly.
tALAI KOZLONV
AMÓHIBDETÉS1GI
Aa spróblrdetéaek dija 10 .tóig >0 fillér, minden további szó dija S flll. Vasár- ét ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további szó dt|i ■ flll. Sieidán ét pénteken 10 stólg S0 fillér, minden további szó dlla ■ flll. Clmssó i minden vastagabb betűből álló aió két siónak számitutik. ALlást keresőknek 50o.o engedmény. A hirdetést díj elére ftaatan<»■
Jó háiból vsló llut tanulónak felvessünk. Singéi József és Társa. 626
Kereaek egyszobás, konyhás lakéat iJ>elvárossterUletén clm a kladóbsn. 636 íródénak, vagy vsirodának kDlőnósen alkalmat kél szoba a belvárosban kiadó.
Clm s kiadóban____ 592
rauUloaSat beaebeleiéste minden nsasiul"ni a legelőnyösebben és leggrog-sabban foljóslttat Aoaél Igaéo péna-HlkaönkOivetlIÓ bodájs Nagykanizsán, fő at i sa. slatt. 6A)
Blauhorn-féle elSnyomda áthelyezve Kárpáli llözslhez, Kölcsey u. 15. 16
Cladó. Tólsieidshely községben )ó for-
Í|ilmu Uzlethlz vendéglővel, melléképUle-ekkel más vállslkozás miatt szabad késből aaonnal eladó. Clm: Malolil István
vendéglős Tólizeidaliely. ___625
Komplett uj ebédlő- és hálószobsbutor művészi fsragásisl elköltözés miall elsdó. Telefon 135 Clin s klsdóbsn 611
Kereetetlk. 20—100 holdas szánló-blrlok megvélelre. Ctm a klailóban 614
Modern, rövid aangarét keresek megvételre Clm a kiadóban.______637
Silsógáimotoroa vámmalom, elsőrendű keresettel, szép parkettás vllli.lakát-sal a somogyi Balaton mentén eladó Bő vebbet: Nesznera Perencné Nagykanizsa, Csengery-ut 46. 638
Keszthelyen, Hajdu-utca 30. számú
kél szoba, konyba, kamra, nagy udvir és istálló azonnal eladó. Májúiban el is foglalható. Boveb bet a helyszínen a tulajdonosnál.
Jó karban levő 6 HP.
göz-cséplflgép garnitúra
eladó
Horváth lóxsef itfftz Tótsierdahely.
Hévizszentandráson,
a legforgalmasabb helyen
2 üzlethelyiség
május l-ére kiadó, j
Értekezni lehet a tulajdonossal Mayer István Celldömölk.
ES
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11.
Teleion : Teréz J4-43.
Felvesz hirdetéaeket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Üzleti könyvek
minden nagyságban Amerikai rendszerű uj
rovatolt pénztárkönyvek
Forgalmi adókönyvek Számlarendezök Levélrendezök Gyorsfűzők
Mindennemű irodafelszerelési cikkek nagy választékban
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán, Fö-ut.
Rúzsagyár vegyészeti [Étel é: oőzj
Vegytlextltéara éa faatéara elfogad férfi éa nBI ruhákat
bármilyen minőségű kelméből.
Ujiaállestésre bőibutorokat, bóikabátokat és végárut.
Ágytollllszlllás huzallal egyUII éa enélkUI.
Ptlggönyök, kézimunkák, szőnyegek, bulomelmék, mindenféle paplanok és
szőrmék tisztítása, fetlötlenllése és lestéle _
Gallér és kézalö mosás. Pllaaéarozóa éa gouvréerosáa
s legelőnyösebb álban és legszebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nagykanizsa részére a gyttjtőtelep vezetője:
Kocsis lózsefné Nagykanizsa,
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Budapestre utazik?!
80ou engedményt kap
mini «ien lap <l6tllal6|l olcaiS nobl tlllnkbOl,
10"o angedményt kap olctó íll.iml Arllnkböl (KlIOnó híJJ ionyhí | 9 pengAt megtakarít
autóiul k6ltlé*«l, mell gyalog at)0ta«t Utl P«< alatt • plljlíldvlnóí. I
Otthon érzi magáéi II
|ól ratOlt aiobllnkban. Eladitndfl ktlaolgllii, ailgoiuan caalídl jetiig, eajét érdeke,
aaan •!"i\'.yCk loljtin. hogy okvetlen ojtunk 40SI aiilljon meg
grand hotel
Park Nagyszálloda
Budapest, Vitt., Baross-tér 10. az.
a Kileli pályeudvti lik.ti.1 oldltival Ilimben
ELADÓ
1 darab import, 6 éves, sárga, fehérhajú, elsőrendű
MÉN
jó bizonyítvánnyal
Porosa Mihály porrog-szentpáli lakosnál Somogymegye vasútállomás Csurgó. ,„
MAKULATUR
papin
kapható a kiadóhivatalban

Földbirtokokra 5 holdtól becslés nélkül folyósillatunk átmeneti kölcsönt 9\'Ai% ra 100% os kiűzetéssel 35 éves amortizállóra, 7\'/s kamat és 1 3% tőketörlesztéssel. Beküldendő telekkönyvi másolat, kataszteri birtokiv, községi bizonyítvány. Előzetes költség nincsen.
Előleget adunk gabonára évi 9>/2% ra földbirtokosoknak, kik legalább 5 vagont szállítanak.
Váltékölesönöket folyósittatunk szolvens kereskedőknek, iparosoknak, hitelképes magánosokn-k 12% ra. Hitelkereteket nyittatunk.
Építkezéseket köztisztviselőknek tehermentes ingatlanokra, lakbér-letiltás életbiztosítással lebonyolítunk, de legalább 20-as csoportban.
agántökét elsőhelyü bekebelezéste gytlmölcsöztetésre elfogadunk.
Tőzsdei megbízások gabona és értékpapírok vé e\'e és eladására.
Ügynököket díjazunk. — Válaszbélyeg mellékelendő.
SZIRMAI IGNÁC tZLÜ.T\'^.
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 55. szám.
Telefoni Jézsef 332-82. Alapítva i 1010-ben.
_
5 25 HP 250, 500 CM*
NSU
AUTOMOBILOK
10T0BKBÉKPÁB0K
a legmegbízhatóbbak!
pneumatik árusító rt.
BUDAPEST, ANDRASSY-UT 27. TELEFON T. I34-7B.
VIDÉKI ÁLKÉPVISELETEK KIADÓK
varrógép
ÍÍÉG BEVALT JÓ MINÓSÉGB3U
he <Jvei ó/iieféji/t/ZefoŰt,
S INGER VARRÓGÉP =t • S tv ÉNVTÁRSABÁa
FIÖKOZLETE:
NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Nyomatott a Délzalai
Hirdessen a Zalai Közlönyben
A gyümölcsfák kezelése
rügyfakadás előtt kötelezöleg elrendeltetett.
„E ■ D A"
gyümölcsfa carbolineumot
valamint egyéb „Chlnoin" gyártmányu növényvédelmi szereket js n ár most szerezze be : Ország József msgkereske-
déseoen Nagykanizsa, Eizsébet-tér 10 Teleftn 130
Kerll mag áijegyzék éa növényvédelmi uerek használati uUsttáu érdeklődőknek Ingyen rendefkeséaére áll.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmoaó, vcgyttaitltó, ruhafeatő
Ejfc: Issyaát i 11. MIN*. lukoj-i I.
Vállal mlndennemd ruhafestést, vegytlsztltást, gőz mosást mérsékelt áron. Elismeiten elsőrendű munka. Hófehér, ttkArléayei gaUértiutttái. Pllssérozás. í|7 Uouvrérozáa.
Magyar Hirdető iroda R. I.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 33&
Minden külön költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetásakst
bármely bel- vagy külföldi lapban.
Beklámterreket késiit, uöiegez.
Plakátirozást
vállal helyben és vidéken, belvagy külföldön.
Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési Jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Belügyminisztérium fordító osztályának felvevő helye. Bármely nyelvtől vagy nyelvre fordítást vállal és belügy minisztériummal hitelesíttet.
Nyomda és Upkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
88. évfolyam, 34. szám
Nagykanizsa, 1928. február 11, szombat
Ara 14 fülér
POLITIKAI NAPILAP
Sierkeaztőség H kiadóhivatal: Pó-ut 5. szám Kasithelyl llókkladóhivatal Kossuth l.ajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbaríts Lajos
Előfizetési ára : egy hóra 2 pengő 40 fillér
Nemzeti müvelódésünk feltételei
Irta: diósdl Bodó János orsz. képviselő
Klebelsberg Kunó gróf kiváló kul-luszmlnlszterünk a közép éa felső oktatás nagy kérdéseit immár meg oldotta. Hátra van még a nagy törne gek, iz elemi népoktatás és iskolán kívüli népművelés reformjának, Illetve Intézményes megoldásának nemzeti szempontból óriási fontosságú ügye.
A területi integritást, mint ismeretes, főleg kulluifölétayünk hatalmas erőt jelentő fegyverével akarjuk kivívni. Ennek pedig kétségtelenül szükséges előfeltétele még, hogy az alsóbb néprétegek kulturális ninvo-nalát felemeljük és a magyar nép nagy tömegeinek olyan általános és gazdasági művelődést nyujlsunk, hogy az ország minden polgára szellemi és erkölcsi dus jtvakkal felszarellen teljesíthesse hazafiúi kötelességeit.
A kultuszminiszter e téren megtette a kezdő lépéseket, amikor sok-szás elemi Iskolát építtetett, megoldotta a tanyai népoktatást és sok-ezernyi kötettel gazdagította a községi, városi népkönyvtárakat.
Az elemi oktatás refoirrji kell, bogy rövidesen szintén megvalósuljon. mrrt a mai tanítási rendszer, az 1868: XXXVIII. t.-c. rendelkezései, a tananyag ás a tanítási idő nem felel már meg a mai különleges magyar viszonyoknak sem gazdasági, sem szociális szempontból. A lakosság 65 százaléka mezőgazdasággal foglalkozik, agrárállam vagyunk, tehát népoktatásunkat e izempon\'ok szerint kell a modern kor követelményeihez Igazítottan módosítani.
A beiskoláztatás kérdésének csak egyik biztosítéka a megfalelö számú Ukols előteremtése és szükséges, hogy a tanítás anyaga, annak időbeosztása ls módosuljon az egyes helyi visronyoknak mrgfelelően. A falusi és tanyai gyermekek a szülők nek a gazdasági idöizakban komoly munkásai, tehát olyan időben kell a tanítást lehetőleg eszközölni, amikor a szülök nélkülözhetik gyerme keiket. A tanév azért vidéki helye ken meg kell, hogy rövidüljön (ez már a gyakorlatban sok halyen meg is van). Viszont, ha a gyermekek több gyakorlati és gazdasági ismeretekhez jutnak, a szülök is több kedvvel küldik majd gyermekeiket az Iskolába. A kétéves ismétlöiskola sem vált be és helyelte a nyolc elemi osztály, amint ez már több külföldi államban: Németországban, Ausztriában slb. már megvan, vezetendő br.
A tanítóképzés is megváltoztatandó akként, hogv a tanítóság erkö\'csileg, szellemileg és anyagilag emelkedjék.
Az 1921 : Lili. t. c. kötele>ővé leszi az Iskolánkivűli ifjúságnál a testnevelést. Törvényhozási ulon biztosítani kell a kötelező szellemi és erkölcsi továbbképzést akként, hogy a
leányifjutág nevelése is bekapcsolódlék. (Ezzel a f >nlos kérdéssel va|mi keveset törődünk ) Ha a népművelés két nagy problé-
máját megoldottuk, ugy nemzeti mü-velödéiüok erőssége meghozza a maga gyümölcsét: a virágzó N>gy-MagyarorizAg boldog korszakát.
Bethlen miniszterelnök nagy bel-és külpolitikai beszámolót mond Debrecenben
nudapest, lebruir 10
A pénzügyminiszter február 20 án érkezik vissza szabadságáról és 21 én fog|a a képviselőház elé terjeszteni a költségvetést, melynek tárgyalását azonnal megkezdi a pénzügyi bizottság.
Politikai körökben nagy érdeklődéssel tekintenek
a miniszterelnök debreczenl beszámolója
elé, melyei a miniszterelnök február végén vagy március el«j4n fog megtartani. a beszámolóra több egységespárti képviselő is elkíséri a kormányfőt, aki részletes tájékoztatói ad az akluália bel- és külpolitikai kérdésekről.
Ma délben a miniszterelnöknél tisztelgett a
a Magyar Hírlapírók Nyugdíjintézete
elnökének, l/oss J\'iz-.ef népjóléti miniszternek vezetésével, hogy kérje a njugdi| számára a megszavazott segély felemelését. A kérelmet a nép-jőlé\'i miniszter adla elő a miniszterelnöknek, eki megígérte, hogy igyekezni fog az intézetet segíteni.
Kllencórás munkaidő az állami hivatalokban
A képviselőház folyosóján oly hírek te jedtek el, bogy a kormány jelentős Intézkedéseke! óhs|t megvalósítani az állami adminlaztráció olcsóbbá tételéért. Hír szerint tárgyalnak a munkaidő állilólapos felemeléséről is, amennyiben a hivatalok egy részében kllencórás munkaidőt óhsjt a kormány megállapítani.
Végleg eldönti a zsidóság felekezet voltát a nnme-rns clansns módosításáról szóló törvényjavaslat
A képviselőház ülése
Budapest, február 10
A Ház mai ülésén folytatták a numerus clausus módosításáról szóló javaslat tárgyalását.
Várnai Dániel a vita első szó-coka bestédét azzal kezd\'e, hogy a numerus clauius a gyűlöl:t gyér meke 8 az ellenforradalmi idők m«n-talitásából fikad. A iródositó javaslat nem oldja meg a problémát, mivel sem a szociálpolitikai, sem pedig a politikai kívánalmaknak nem fel mug. Ha a numerus clausu* tényleg szociálpolitikai célokat szolgált voln«, az egyetemi hallgatók létszámának csökkennie kelleti volna, azonban statisztikai nd^lok Igaiol-haló, hogy ennek épen az ellenke zője történt. A bevallolt cél érdekében tehát snnml sem töríén\', ellenben tuliágoian kihasználták a törvénynek, miként ezt a statisztikai adatok igazolják, ti/. eg"ik fíleke-zelre vonatkozó részét. A kormány módosító jivaslata Is ugyanazt a célt szolgálja, mint amit az erede\'i törvény. A zsidóság javára a módo-
sítás semmiféle el\'olódást nem jelent. A kormánynak kötelessége mindent elkövetni, bogy a tanulás szabadsága érvény sű\'jön. A tisztviselő gyern\'rk\' k pártolásával a kormány valóságos jaiticsir rendszert teremi. Ezután sürgeüe sz ítlsófoku uépok-tal.ás kiterjesztését és halározati javaslatban követelte a numerus clauíus eltörléséi.
A következő szónok Baracs Marcell voll. Szeiinle a kotmínynak módot kell nyújtani arra, hogy az ököljog intézményei ki\'iűszöböllrs-senek a magyar alkotmányból. A jsvaslat nem Jelent semmiféle liala-dáv\', mivel a sérelem továbbra is megmarad, csupán a formája villózik. Hcingiiilyozz\'j, hogy a magyar kőzjop a zsidóságot, mini Híkezc-tel íam ri. Meggyőződése, hogy a jr.vasl.it fo\'ytán még h*ve«e0ben fog|a lámadni Magyarországol a klll-föid, min! eddig. A módosító javas-tat nem más, mini « kultmztninlsz-ler nacionális!* kulturpoü\'ikájának dokumentuma. Feisrólitli a kormány!, hogy vallja be, antiszemita állás-
ponton van e, vagy sem. Követeli a numetus clau-<u» eltörlését.
Oróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter szólalt fel. Hangsúlyozta, hogy a vita során elhangzottakra n vita befejezésikor fo,t vá\'a>zoini Reflektálva Baracs Mtrcel bfszédére a leghatá-rozottabbin tiltakozott az ellen, hogy ö és két elődje a numerus clausus-tól szóló törvényt törvényellenesen ha|\'ották végre. A törvényhozásnak annak idején sz voll az lnteocló|a, hogy a zsidóságot fajnak minősítse. Tekintettel arra, hogy az 1920 évi 25. törvénycikk utób* kell és későbbi törvén/, mint az 1895. évi 42. törvénycikk, a numerus claususról szóló törvény a korábbi jogállapotot megváltoztathatta és meg ls változtatta. Ez voll az a momentum, melyet a. zsidóság sérelmesnek tartolt és sárga folt n&k tekintett.
A kormány nem antiszemita s
a jelenlegi javaslattal a sérelem
eltörlésével vissza akarja állítani a korább! állapotot.
A javaslat törvényerőré emelkedésével minden kétség megszűnik az
iránt, hogy
a magyar törvények nem tekintik a zsidóságot tiltanak, mint felekezetnek.
Kétll Anna hangsúlyozta, hogy a nun.etus claususl csak formailag és nem lénvegileg módosítja a Javaslat és továbbra is eltereli az iljuságot a tanulástól. A kormánynak nem szabad garántálnl azt, hogy a diplomás embereket elhelyezi, mert a kivülmaradoltak mindég elégedetlenek lesznek. A javaslatot nem fogódja el.
A lliz a vilát megszakítva elnök indilvanyára elhatározta, hogy a jövő héten kidden délelölt 10 órakor folytalja a javaslat tárgyalását. Az
ülés délután 2 órakor ért véget.
. Munkában" a román parlament
Bukarest, február 10. (Éjszakai rádiójelenlés) A kamara inai viharos Uléfén személyes sértegetések miatt az ellenzék és a kormány között heves összeesapások voltak. A nem-ze\'ipártUk különösen Lupu munkaügyi miniszter! árasztották el sértegetésekkel. Az ülés folyamáu több képviselőt a fegyelmi bizottsághoz ula-ilottak, amely egyet 30, hármat pedig 5-5 napra tiltott ki az ülésedről. A lia ározatok kihirdetése Is nagy izgolm.it keltelt.
1ALAI KütLOOT
1988 Ubndi ll.
Hatvany Rothermere lord szerint is megérdemelte a legsúlyosabb büntetést
Visszájáról sikerült külföldi akció Hatvany Lajos védelmében
London, február 10 | mimba tettel, vagy élőszóval vételt
(Éjszakai rádiójelentés) Rothermere lordboz külföldi liberális körök levelet intézlek a Hatvany-perrel kapcsolatban, melyben azt szeretnék, hogy a lord foglaljon állási. Rothermere válaszolva a hozzáintézett sorokra kifejti, hogy Hatvany Lsjos báró
bűnét épen olyan súlyosnak tartja, — ____
rjwinj-u-rjj\'ltjwuii\'i-n\'i.......* .......*....................
volna hazája ellen, vigy hogy egye | nrsen fegyverrel fámtdl volna. Aki Írásban vél a hazája ellen, arra su lyos büntetési kell szabni. Hatvsny ezt letle és ezt kapta. A magyar bíróság megfelelő és igazságos Ítéletet hozott.
Diáksztrájk a debreczeni egyetemen
A rektor ax egyet®® bezárását helyeste kilátásba a tüntető líjotágnak
Debreczen, február 10
(Éjszakai rddlójelentés) Az egyetemi tanácsnak tudomására juioll, hogy a hallgatók nagyrésze tüntetőleg nem látogatja az eladásokat, sót azokat a hallgatókat, akik tanulni akarnak, ebben megakadályozzák, az előadásokat is zavarják.
Verzdr Frigyes rektor ma ezeknek az állapotoknak a megszűntetésére hirdetményben szigorú következmények bejelentése mellett felhívja az Ifjúság figyelmét. A hallgatóság meg kell tartsa, az egyetemi szabályokat, — mondja a felhívás — meri ennek ellenkezője igen szomorú lesz talán egész jövójakre, sőt az egyetem bezárása fog következni, ha a felhívás ellenére sem áll helyre a rend az egyetemen.
linden kísérlet meddő maradt a Jugoszláv kor-
Belgrád, lebruár 10 (Éjszakal rddlójelentés) Miután Radks yisazaadta a királynak a koncentrációs kabinet alakítására szóló megbízatást, az uralkodó ma délután Davidovlcs Ljubát, a demokrata párt vezérét kérette magához és vele tárgyalt, bogy tudna-e koncentrációs kormányt alakítani. Davldovics kijelentette, bogy a radikálisok tegnapi határozata értelmében ezt lehetetlennek kell tekinteni. Ezután Perlcs, a szkupstina elnöke jelent meg a királynál, akitől a király újra információt kért. Politikai körökben most már azt hiszik, hogy ismét Vukicsevics kap megbízást a koalíciós kormány létrehozására.
Munkásvédelmi kiállítás
és iparegészségügyl kongresszus Budapesten
Budapest, lebruár 1U
Szeptemberben Budapesten nagyszabású iparegészségügyl kongresszus és munkásvédelmi kiállítás lesz. A tervező és végrehajtó bizottság elnökéül Verbélyt Tibor egyelemi tanárt választották meg, mig a kongresszus fővédnökéül Horthy Miklós kormányzót kérték lel. A kongresz-szuara a legelőkelőbb külföldi tudótok éa szaktekintélyek Jelentenék be
részvételüket. Eddig 15 referálum.és 45 el\'>adás van kilátásba helyezve, melyek mind a kongresszus sikerét biztosítják.
_"l I *»!>.< I \' l\' ■ 1 * *
Földrengés, tűzvész orkán
Mexikó, február 10 (Éjszakai rddlójelentés) Tegnap délután 5 óra 22 perc 41 másodperckor 5 perces erős földrengést érezlek, ami olyan erős voll, hogy a jelzőkészülék megbomlott Az egyik szinháibin, ahol épen egy spanyol énekes tartotta hangversenyét nagy pánik keletkezett és csak |z énekes hidegvérének volt köszönhető, hogy a pániknak emberélet nem esett áldozatul. Mikor a színházban a földlökéseket észlelték, ai egész közönség fejveszetten a kijáratokhoz tódult, de az énekes hidegvérrel tovább énekelt és e< annyira megnyugtatóig hatott a közönségre, hogy mindenki visszaült a helyére és igy nem történt nagyobb baj.
Kalifornia, február 10. (Éjszakai rddlójelentés) Mi egy egész városnegyed lángra gyúlt a petróleum finomítónál keletkezett tüz miatt. 6 tartály leégett. A halottak száma 6.
London, február 10. Portugália több kerületében heves földrengés volt A falvak nép; az éjszakát sza badban töltötte. Készlete* Jelenlés még hiányzik, de a kár igy is nagyra tehető.
Osló, február 10. Norvégia déli részén orkánszerü viharok vonulnak \\égig. Sogulfjordeuben 5 ember vesztette éleiéi egy házbeomlásnál. Egy halasibárka elsüllyedi, személy-zeie 3 kivéielevel a viharos tengerbe fuh. Bergen vidékén hatalmas földcsuszamlás pusztított, amely nagy hidal is elsodort. Jalestrand községben 3 ház Összedőli, melyek rom|ai alól 4 haloltat húztak ki.
t.os Angeles, február 10. A Kalifornia lelett tomboló orkán leszakította a Mount-Loyg obszervatórium tetőzetét.
Bizalom-rekordot javított a francia kormány a kamarában
Pár is, február 10. (Éjszakai rddlójelentés) A lapok megállapilják, liogy a konniny hatalmas győzelmet aratót a kamarában, miután 30 cal több volt a szavazattöbbség száma, mini amennyit a kormány 18 hónapja bármikor is kapott
Revizió alá veszik a Vármegyei Ipartestületek Szövetsége alapszabálytervezetét
Február 16 án rendkívüli elöljárósági ülésen fogják újból tárgyalni — Meleg demonstráció Neustedler Jenő testületi jegyző mellett — A tagdíjhátralékos iparosok névjegyzékét a városi tanácsnak fogják bemutatni — A nagykanizsai Ipartestület elöljáróság! ülése
Nagykanizsa, február 10
A nagykanizsai Ipartestület elöl-
járósága most tartotta meg februári ülését Bazsó József elnöklete alatt, amelyen megjelent dr. Kaufmann Lajos iparbiztos, városi jegyző is.
Napirend elölt Bazsó elnOk felolvasta Neusledler Jenő ipartestületi vezetőjegyzö kérelmét, amelyben utalással megrongált egészségi állapotára,
hdrom havi szabadságot és állásától való felmentését kért.
A váratlan bejelentés az elöljáró-ság tagjait szinte konsternáila és csakhamar hatalmas éljenzésben törlek ki és egyhangúlag kimondották, bogy
nem veszik ludomdsul a főjegyző lemondási szándékát.
Bazsó J Szsef elnOk ezu\'án hosz-szabb beszédben méltatja Neusledler Jenő munkásságát, amit liz éven át kifejtett az Osszlparosság általános megelégedésére. U al fáradságot nem ismerő tevékenységére, arra, hogy nem kis része van abban, bogy a nagykanizsai lpirtestület a mai színvonalra emelkedett.
Az elöljáróság nevében kéri Neu-sledlert, hogy vonja vissza lemondási elhatározását.
És ekkor az elöljáróság tagjai — egyemberkénl — felejthetetlen lelkes ovációban részesítik Neusledlert, smi láthatóan elérzékenyiti éa a bizalom-nyilvániiás Ilyen demonstratív kifejezésének balása alatt visszavonja lemondási kérelmét.
Az ipartestületi tagdíjhátralékok nagy tömegére való tekintetlel az elöljáróság bizottságot küld kl annak megállapítására, hogy kik volnának
azok, kikuek hátraléka különböző okokból töröltetnék, mig a többi hátralékosokat behajlás végett a városi tanácsúak kimutatni rendeli.
Bazsó József elnök azután ismerteti a Zilavármegyei Ipartestületek Szövetsége alapszabályalt, amihez többen hozzászóltak és rendes vita Indult meg felette. Dr. Kaufmann Lsjos egyes szakaszok lételeit kifogás tárgyává teszi.
Mielőtt az elöljáróság az alapszabályok érdemleges tárgyalásába bocsátkoznék, megbízza Samu Ltjos elöljáróság! tagot, bogy az Ipirbiz-tos közbenjöttével újból tanulmányozzák az alapszabályokat és annak megtörténte után a február 16-án tartandó rendkívüli elöljárósági ülésen fogják azokat rendes Urgyaláa alá venni.
A pénztári Jelentésből megtudjuk, hogy az Ipartestületnek Január hó folyamán 1396 90 pengő bevétellel szemben 10 095 11 P. kiadása volt
Goldberger Vilmos elöljárósági tsg viselt tisztéről lemondott.
E határozta az ülés, hogy Kein Oyula Ipartestületi vendéglőssel rendes szerződést fognak kOtni és öt igy biztosítani.
Az iparostanondskolai felügyelő-bizottság kért, hogy annak a tanoncnak, akinek nincsen meg a négy elemi iskolai ké[>esitése, egy évvel hosszabb legyen a szerződési ideje.
Kiss János kéményseprömester 800 pengőt adományoz az Iparosok Menháza Javára azért, hogy megkapta a kéményseprési )ogo(.
Az elöljárósági tUés több segélyezési ügy ellniézése után a késő éjjeli órákban ért véget.
A csendőrök rablás miatt letartóztatták a keszthelyi „senki fiát"
A birkák aktában húzódott meg az élet mostohája — A fogház számára jótétemény számba megy
a senki fia nevelkedett fe>, jóemberek Juttattak neki néha napján meleg ennivalói, később, siheder korá-
Nagykanlzia, február 1) Élénk feltűnést keltett tegnap a városban az állomástól az Erzsébet-térig, hogy szuronyos csendőrök egy féllábú, mankón Járó, torzonborz kül sejü fiatal embut kisértek, akinek egész külsején meglátszottak az élet suhogó, véres ostorcsapásainak a nyomai. A különös menet azután a kir. ügyészség fogházának nehéz kapuja inögOlt lünt el.
Az cskorláit szerencsétlen teremtés Balogh Ferenc keszthelyi fiatalember, akit a keszthelyi csendőrség egy jltöre hozott be Nigykaniznára, hogy átadja a kir. ügyészségnek.
Balogh Fereac a sorsnak különös mostohája. Féléves volt, amikor elveszítene az auyját, másféléves korában pe>\'lg az apját. Nem volt \\ senkije, aki befogadta volna. Mint
ban elveszítette a lábát.
Valóságos csoda, hogy a sok viszontagság közepette éleiben maradt. Legutóbb a Oeorgicon majorjának biriu-aklában húzódott meg, ott töltötte az éjjeleket, hogy meg ne fagyjon, mig nappal irgalmas sslvü emberek könyörültek meg rajta.
Történt, hogy a szerencsétlep ember tegnapelőtt betévedt az egyik keszthelyi kiskorcsmába, ahol éppen egy 60 éven felüli öregember esen-desen idogálta a borát, Amikor az meglátta a senki fiái, magához intette és neki Is fizetett Italt. Hosszabb időt üllek igy egymás melleit, meglehet, hogy Alkohol ördögei és manói is incselkedtek már mindkettő-
1028 február 11.
vei, de amikor az öreg felkeli éo elhagyta a korcsmát, Balogh Ferenc i* ulánna ment, majd egyszer csak melléje került
fellOkte az öreget, valószínűleg a borivástól kissé magával tehetetlen embert, hogy az az utcán végigvágódott, reátérdelt és letépte óráját láncostól és elsietett.
Mire az öreg föltápászkodott és támadója ulán nézett, az már messzire Járt, primitív, szegény szagú zsákmányával.
Az öreg ember ulja egyenesen a csendörségre vezetett, ahonnan nyom ban egy járőr keresésére indullak a senki fiának, akit nemsokára meg I Is talállak, az órával együtt.
Miután azt, amit Bilogh Ferenc a birka-akol lakója elkövetett, a tör-
HALAI KOílOWV
vény rablásnak minősíti, a csendőrök őrizetbe vették a szerencsétlen teremtést és behozlák Nigykanizsára, ahol dr. Almássy Qyuli klr. törvényszéki vizsgálóbíró rablás gyanúja elmén előzetes vizsgálati fogságba helyezte.
Balogh Ferenc azzal, hogy fogházba kerüli, csak |ól Járt. Nem kell többé a birka akolt an meghúzódnia az éjjelre, sem a keszthelyi házakat kenyér ulán végigki incselni, a senki lia — révbe került, ahol rendes ágya, napi élkezése meg van és emberibb ételei él, mint szabsdiá bon. Szomorú a logház ciak — jótétemény.
Sttgény szerencsétlen mostohája az életnek.
Ausztria és Németország tiltakoznak a népszövetség székhelyének Bécsbe helyezése ellen
Bécs, február 10
(Saját tudósítónktól) Az uióbM napokban újra felbukkant a nép szövetség Bécsbe való költözésének híre, amelyet Denes dr. csehszlovák külügyminiszter sajtója kolporlál eló szerelettel. Benes ugyanis ilyen mó don akarja Ausztria önállóságát biz-toslisnl és a Németországhoz való csatlakozási végleg meghiusltaffí. Auszlris azonban nem kér a népszövetségből, ha a Bécsbe való költözködésének az az ára, bogy a Németországhoz való csillakozás terve feladassák. A kormánykoalícióban résztvevő nsg\\ námet néppárt elnöke Wotava Ágost dr. nemzetgyűlési képviselő a következőket mondotta a népszövetség Bécsbe való költözködéséről:
— Az újból kolportált hírekből, hogy a népszövetség és az osztrák kormány közöli tárgyalások lolynak a Oenfböl Bicsbe való költözködés érdekében egyetlen szó sem Igaz. Lehetséges, hogy egyes külföldi dip lomaták beszélgetnek erről. Elsősorban a kisantant államai, valamin! Franciaország és O.sszország karolták fel a tervet. Az ositrák kormány valamint az osztrák pártok szenban eddig nem foglalkoztak vele. Azt azonban szükségesnek Urtom lesiö geznl, hogy ha bennünket megkérdeznek, ugy ml elhatározásunkat kl-xárólag a német birodalom véleményétől tehetjük függővé.
Berlin, február 10 A b.-tlini ssjló
áMátl foglal a nép>zövetség Bécsbe való helyezésével szemben. A kor-mánybin résztvevő katolikus cenirum párt hivatalos nspilapjs, a ,Germa-nla\' többek között a következőket irje
.Talán felesleges rámutatnunk arra, hogy a népszövetség székhelyének Bécsbe helyezése veszélyt jelent a német-r sztrák rgvesütésre, amelyben mindannyian hiszünk. Mivel a nép szövetség csakis semleges államban székelhet, az osztrák akcióképtelenség a Bécsbe való köllözködés révén tartóssá válna. Igy léhát a mi részünkre ez a terv elfogadhatatlan, habár tiszta szívből kivánnók Bécsnek az ebből származó gazdasági előnyöket."
A demokrata Berliner Zeitung am Mtttag Igy Ir:
.Érzel a csatlakozást akarják örökre megakadályozni. A népszövetség csakis semleges államban székelhet, azért választották annak Idején S\'ájcot. Ausztriának tehát kötelezni kellene magát, hogy önálló, fügtgellen o\'szág marad és sohasem cratlikozik Németországhoz."
Hisonló szellemben Írnak ajiémtt cemzetl .Berliner Lokalanzeiger", valamint nemcsak a jobboldal, de a baloldal orgánumai is.
t= A város legforgalmasabb helyén levő poitálos üzlethelyiség, valamint kétszobás lakás mellék-he yiségekkel átadó. Bővebbel a ki-adóhivataibin.
ÁLARCOSBÁL
Érdekes, hogy az utóbbi években mennyire kiment a divatból az álar cosbál. Régebben a jelmezes estélyek és a masken-bálok jelentették az igazi, százszázalékos örömet Most már vajmi ritkán fordul eló egy-egy va-lametyik városban.
Nogykanizsán tavaly sem volt, az Idén sem lesz. Azaz volt egy hlr-detbe, bár minden szépei, jót, olcsót, kedveset igért, mégsem sikeralt. Va lahogy azt lehetne magyarázatul ennek felhozni, hogy az emberek Irtóznék álarcok feltevésétől. — Jobban mondva arra az álarcra, melyei kénytelen minden magyar viselni, aki osztályosa a trianoni sortnak, nincs senkinek kedve még egy lárvát akasz tani Igy aztán mindenki elmegy bálozni, de nem kíván álarcot, jelmezt mert azt mondják:
— Elég nagy álarcosbál, elég nagy cirkusz az élet Igy Is
Álarc nélkül Is van mindenki arcán egy maszk. Mindenki elrejti buját, buját, nyomorúságát egy-egy ál arc mögé, minek még egyel rakni. Nincs értelme. Meg nehéz Is.
Teleteli artcal járni-kelni a világban, hazudni jókedvet, mikor sir az emberben a lélek — elég nagy álarcosbál ? Senkt se kívánhat többet.
ehhez a bálhoz micsoda muzsikál szolgáltai az elei hajráorchesz-tere I Micsoda bábelben élűnk, amely-lyel egy álarcosbál sem veheti fel a versenyt.
Tehát ne gondoljunk irigy szívvel az ezeregyéjszakal mesékre emlékeztető külföldi nagy karneválokra, mert ha azok álarcot raknak, ciak a derűi jókedvükei takarják el, de ha ml leszünk álarcokat, akkor az alatt csak fintoros arc rejtőzik. Amelyik azonban épen olyan nagyszerűen nyúlik, alkalmazkodik ferdül, amlnl azt a fej diktálja nekik
Nem kell álarcosbál, Hölgyeim és Uraim, mert már rajtunk van a lárva, ami mögé rej/jűk panaszos arcunkat és ez egyelőre ugy néz kl,
hogy kitart velünk jó sokáig... •
IDEGENLÉGIÓ
, Egy bolondos, könnyelmű pesti diák, bizonyos Márkly Sándor élete tizenhatodik tavaszát, taposó legény, kalandvágyból elhatározta, hogy Itt hagyja ezt a szürke országot és be áll az Idegenlégióba. Tervének elitJ etappja gyanánt már Bécsbe vitorlázott és onnan Irl egyik barátjának, hogy tovább megy, miután van egy kis leveles dohány a zsebében : 350 belga frank, 50 shilling és 40 magyar pengő
Sanyi nem akar kevesebbet, mini beállni az idegenlégióba. Persze le-
vele nyomán már zug a telegráfdrót és viszi a bécsi Pullzeldlreke\'onak az üzenetet, hogy tartóztassák fel és le, hogy aggódó szüleihez visszakerüljön.
Mikor ezt a hírt elolvastam, őszintén mondom, nem rémllllem meg és nem éreztem nagy részvétet borzalmas sorsa Iránt, ami vár rá. Nem pedig azért, meri Sándor barátom ugy sem fog eljutni soha az Idegenléglóba. Legalább most nem. Néma rendőrség éberségére gondolok, az osztrák határőrök ügyességére, hanem arra, hogy ha a fiatalkorúnak elfogy a beiguftankja, osztrák shli tlngje és magyar pengője, olyan szépen fog egy pénzt kérő sürgöny! feladni a szüleinek, mint a pinty. Apa pénzt kueldj uilkoellsegre hazautazáshoz sandor
Bizonyosan igy fog szólni a táviról és a ló szülő majd nem habozik, hogy rossz fiát kiváltsa, valamelyik szállodaadósságból.
Azt hiszi ez a Márkly Sándor, hogy olyan könnyűi dolog, egyet gondolni és beállni az idegenlégióba. Elfelejti, hogy ahhoz vagy annyi nyomor, szenvedés kell, ami után majdnem mentsvárnak tűnik fel Bel-Abes minden szörnyűsége vagy pedig olyan nagy lelki katasztrófa, ami egy 16 éves diákot semmiképen sem érhet Mert 16 éves korában az embernek még nincsenek lelklzuhanásal és a szenvedés! erőpróba Is kimerül egy meg nem evet! ebéd vagy vacsora utáni gyomor korgásban.
Nem kell félteni a 16 évtsekel, náluk csak a kalandvágy fút! a fantáziájukat, de az első kisebb szakadék szélén IJedlen torpannak vissza, mint az Igásló, ha gátugratásru hajtják.
Nemrégiben bemutatott a mozi egy Igen tanulságos filmet Halál-légió elmen, melyet Igen ajánlanék Sanyinak, hogy nézze meg, milyen az a képzelet bizsergető élei, amit ugy hívnak, hogy Idegenlégió. Tudom, elmegy a kedve, még a nevét Is kimortdanl.
Márkly Sándor Verne Gyula kicsi megbolygatott fia, maradj veiztegés ne kívánkozz most az Igegenléglóba, mer! egyszer még megérheted, hogy a sorsod odahajt, ha százszor Is kapálózol ellene.
őrizzen meg éltől az Isten...
U. Gy.
ÉRTESÍTÉS.
Tiszteleltei értesítem a nagyérdemű közönaéget, hogy Klnlzai utca 4. volt Kéményaeprfl vendéglfll átvattem, amalyet f. hó tl-én éa 12-én
disznótoros vacsorával
msgnyllam.
Vacsora 80 fillér.
Ponlos és ligyelmes kiszolgálás. Síives pártfogást kér
Koller István
634 vendéglőt.
Tavaszi kascha szövetek p ft\'ftO-tnl
pasztell színekben, reklám ár I s W WV IVI
Férfiszövetek olcsó elárusitása.
Óriási tömeg maradék selyem,szövet, vászon,mosó meglepő olcsó árakon
Kisfaiudi és Krausznál, Nagykanizsán.
EAIA1 KOtLONT
1938 febrnár l|,
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február II, szombat
i
Római katolikus: l.urdl SzOz. t\'rolest. Bertold. Izraelita: Seb. hó 20 Nap kel reggel 7 óra M perckor,
nyugszik délután 17 óra 15 perckor. •
Izr. Jót. Nf egylet Kevü-est|e a Polgári Egyletben.
Városi Színház. .Dánlel az oroialá-nok közt*, vidám história 8 (elvonásban Burleszk Magyar és Pox hiradók.
ARANYSUGÁR
A Tavasz aranysugáron fíelovagolla a
Városuccákal és az embtrarcokal. Á benézett a szemek ablakába, Hogy ujjak mik lússunk Régi rongyokat
Gazdag őrömmel
Ujjongott a Ittek
Meri Illemre jüzilll aranysugarak
Hmlékhullámok tánca közben
Hozták Ölelve
Hozták a — Tavaszt!
A Tavasz aranysugáron Királyi nagy ur
KiverI a Télnek hus-vizes szeméből Gond-futárok arcát: aranyostora. r,s helyébe fakadó virágot: ü ragyog oda 0 ragyog oda!
Vörös Jolin rilhitla 5 n.
— Oordon Róbert leányának esküvője. Gordon Róbertnek, az Első Duntgözhsjózási Rt. magyarországi vezérigazgatójának leányát, Evelynt kedden vezette oltárhoz Budapesten nagyvázsonyi Kultsár István dr. miniszteri titkár, nyűg lOzér-századoB az rgyeteml templomban. Tanuk voltak a vőlegény részéről Klebelsberg Kunó gról kultuszminiszter, a menyasszony részéről Samarjal Lajos, a Máv. elnöklgazgatójs. Az ■gyházi szertartást Breyer István dr. kultuszminisztert államtitkár, prelátus kanonok végezte.
— A vármegye millenáris ösztöndíja. Zalavármegye millenáris tanulmányi ösztöndija a háborús idők alatt elértéktelenedett és értéke 400-400 papirkoronára csökkent. A vármegye a mult évben telemelte az ösztöndil összegét oly módon, hogy a nagykanizsai, keszthelyi é* zalaegerszegi gimnázium 1—1 jó előmenetelő tanulója évenként 400— 400 pengőt kap mindaddig, amig az Intézetei elvégzi. A miniszter az alapítólevelet most jóváhagyta és a vármegye igy az ösztöndíjat ösztöl kezdve ismét kiadja.
— Nagykanizsa legutóbbi közgyűlésének ügyel a póttárgysorra kerülnek a megyegyűlésen. Illetékes helyen arról érteiülünk, hogy Nsgykanizía legutolsó közgyűlésének fonlos tárgy pántjai a megyegyü-lés póítárgysorozatára lettek telvéve, igy az általunk közölt lárgyponlokc n kivQI Nagykanizsának azon ügyei is kerülnek mind letárgyalátra, amelyek ügyében a legutolsó képviselőtestületi ülés határozott.
— Uj témiparlskolal szakoktató. A nsgyknnizsai témlparl szakiskola uj oktatót kapott Nylry E ek művezető személyében, aki az intézet harmadik mUvezeöje.
— Egyházközségi közgyűlés. A nagykanizsfi ref. egyház tolyó hó 12-én, vasárnap délelőtt 11 órakor az istentisztelet végeztével tartja imaházában (Batlhyány-u. 16 sz.) évi rendes közgyűléséi, amelyre a refor-milus egyháztagokat ezúton is meghívja az egyház veze őségé. Az 1928. évi eg.házi adókivetés 8 napon belül megtekinthelö a lelkészi hivatalban.
— Szekeres József megnyugo dott vizsgálati fogságába. Jeleztük, hogy dr. Almtlssy Oyula vizsgálóbíró tegnap maga elé vezclletle a stép Bíró Jolán gyilkosát, Szekeres Józsefet, akit kihallgatása ulán előzetes vizsgálati fogságb) helyezett. Szekeres belenyugodott letartóztatásába és nem éli feifolyamodással.
— Szórakoztató est a Kath. Legényegyletben. A vasárnapi szórakoztató estut tel|esen a zenének engedi át a rendezőség. Az öreg-cserkészek mandolin-zenekara legjobb számaival szerepel. Az alkalmi vonós líxlett gyönyörű programmja a következő: Rosstnl: Fuvola és viola kellős a Teil Vilmostól, Fr. Kuhlau: Fu/ola és piccoló koncertje zenekari kísérettel, Alfréd Gr0n/eld-t6\\ a Sierenádot, Grleg: Aeses Tod és Schumann : Traumerel-jél (Arnberger Rudolf hangszerelésében) pedig a Uhrmann—Lengyel—dr. Dómján— Király (l —II. hegedű viola, gordonka) vonósnégyes adja elő. A zeneestély keretében Lengyel Oyula s. kántor felolvasást tart a zene nevelő hatásáról. Az előadás ulán vidám leázás következik. Az egyesület elnöksége szívesen iát mindenkit.
— Elsőrangú fé^fl munkaerő, perfekt gép- és gyorsíró, könyvelő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állást keres. S;ives megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
— A stabil gépkezelői tanfolyamon, amelyet a fémipart szakiskolában Ztnnemann Rezső oki. gépészmérnök vezet, a jövő héten már a gyakorlati demonstráció veszi kezdetéi. A 20 főből álló hallgatóság a legszebb reményekre |ogoslt.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A fémipari szakiskola első
félévi eredménye. A nagykanizsai fémipari szakiskolában az első félév lezáródolt. Inotay László Igazgató jelentése szerint az első félév eredménye: közepesen jó. Ami tanügyi nyelven azt |eleull, hogy nem teljesen kielégi\'ö. Ha közelebbről megvizsgáltuk a tanulóanyagot, meg kell állapítanunk, hogy a tanoncok (növendékek) mindegyike úgynevezett .háborús gyermek", aki tehát magán viseli mindazt, amit a kifejezés alatt ériünk. A gyenge táplálkozást, a szellemi fejlődés gyengeségét, a háborús erkölcsöket, slb. slb. Igy a ki nem elégítő eredmény nem az intézetnek fáradhatatlan tanárt karának, de magának a tanulóanyag háborús viszonyok okozta máiod-rendüségének ludható be, amelyről a többi intézetek is hasonló eredményi kénytelenek elkönyvelni.
A Zeneiskola növendékhangversenye
Jelenítik, hogy a Városi Zeneiskola a jövő héten tartja a folyó tanévben első növendé hangvenenyét. Ehez még hozzáfűzzük azt, hogy a con-cert 16 án este pontosan fél 9 órai kezdettel lesz a Kaszinóban.
A változatos műsor külön érdekessége lesz Beethoven C-moll zongoraversenye, Mendelssohn 2 zongorára irt Rondo capricclosoja, valamint Rode egyik hegedűversenye.
A jegyek 40 fillértől 1 pengőig terjedő árban már kaphatók a Krátky-tőzsdében. _
— Az fitgyermekes anyának, aki maga munkaképtelen beteg, férje pedig súlyos betegen fekszik a kórházban, Lányi Pálné 2 kg. darál, Tizedes Ferenc egy kosár burgonyát hozott szerkesztőségünkbe.
= Remlngton írógép képviselete és raktára becserél Írógépet, elad igen előnyös részletfizetésre eredeti gyári áron Írógépet. Szabó Antal fegyver és iportűzlete.
— NÖI kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fö ut 13 szám alatt.
Teleloa 500.
VÁROSI SZÍNHÁZ mOZGÓJA
Telefon 500.
Szombaton 7 ós 9, vasárnap 3,5, 7, 9 órakor
Vidám história nyolc felvonásban. Főszereplő. Douglas Mc. Leon.
BURLESZK
Magyar és Fox Hiradók
Osftrepedéai szenzáció
vagy
rémhirtarjeaztfi a korzón
Nagykanizsa, lebruár 10
Nagykanizsán igazán mm lehet azt mondani, hogy valami nagyon bővelkednénk szenzációkban. Igy hát aztán érthető, ha tulbuzgó emberek fantáziájukkal Igyekeznek ezen segíteni és gyártanak olyan szenzációkat, melyek a legjobb esetben ii a valóságban egy három soros hírre zsugorodnak össze.
Valami ilyesféle dolog történt csQ. törtökön este ii a Fő-utcában, ahol fél hét óra tájban hatalmai csődület keletkezett. Akik csak az ut tuisó partjáról, a korzóról szemlélték t tömeget, találgatták, hogy ml lehet. Végre egy ember aiHn, aki a tömegből jött át a városház sorára, elmondta, hogy .borzasztó, kérem, ml történtI"
— Micsoda, micsoda, — faggat-Iák százan Is — mire a kisvároti elevrn hlrharsons, belekezdett mon-dókájába:
— Hál kérem, ez már abszurdum I
— Micsoda abszurdum?
— Lehetetlen ez igy, kérem I
— Mi lehetetlen ? I
— Még sem mehet további
— Ml nem mehet tovább?
— Hogy Ilyen szerencsétlenségeknek vsn kitéve sz ember.
— 77?
— Eielőlt néhány perccel, kérem, ezen a rosszul világított Fő utcán egy Fordautó nekiment... és az ütközés olyan heves volt, hogy mind kifolyt...
— Micsoda folyt ki ?
— Hát a viz I
— A vii ? 11
— Igen a víz. Az autó nekiment a vezeték tűzcsapjának és az eltörött és a víz megindult ugy, hogy nem telik bele egy óra és az egész utca árvíz alá kerfll...
— Ugysn nó — vetette közbe valaki hitetlen.
— Ugyan nól? Hát tessék odamenni és megnézni, hogy ömlik a viz. Én alig tudtam átgázolni rajta, de Így Is befolyt a cipőmbe. Borzasztó ez, kérem, igy. Ilyen baleset.
— Ez nem baleset — feleli valaki rosszmájú — csak egy kis balhé.
— Menjen maga, magának semmi sem semmi. Ma|d meglátja, hogy igazam lesz.
— Mondja öregem, halottak nincsenek? — epézi egy fiatalember a hírhozót.
— Hatollak ? Hál csak bolondozzanak, aztán majd meglátják, hogy ml lesz.
— Erigy haza, öreg és feküdj le— terroilzál|a egy másik fiatalember — mert még ha sokat papolsz ilt, hát elhlslzak, hogy a világ vége következik.
A rémhlrlerjesztő megszégyelte magát és elodalgolt. Egyenesen egy Erzsébet téri korcsmába vette útját, ahol bujában leöntött vagy három kupicával.
Váljék egésiségére I
\\m (ebmár lt.
£alai közlöny
— Az első magyar cserkész-operette. Míg kell emiékernünk arról a kedvei hirröl, hogy Zilame-gyében szülelik meg ai első magyar cserkész-o perelte. Javában készülnek már a keizthelyi premonlr. reálgimnázium növendékei a darab bemutatására. Nem ifjúsági daljáték akar ez lenni, hanem Ízig-vérig operette, ami a nagyközönség Ízlését feltétlen megnyeri annál Is inkább, mi-vsl a lelkes msgyar cserkész Ifjú légkörében lesz. Szövegét Pohárnok Jenő, az ismert győri költő irts, zenéjét dr. klempa Károly és részben dr. Szalay Albin keszthelyi premontrei tanárok. A siker biztos, mert dr. Klempt magas zenei tudásával és az ifjúságban kölcsönös szeretettel tud|a tanítani saját alkotását. a szebbnél-szebb eredeti táncokat Bla-gusz Elek tánctanár kreálta. Az érdeklődés ezen uj operette bemutatása Iránt rendkívül nagy, nemcsak Keszthelyen, hanem mindenütt, ahol erről a legújabb műről már tudo mást szereztek. Az első előadás szerint március 3 án lesz Keszthelyen.
— Figyelem I fa összei raktáron levő áruimst rendkívüli olcsó árban, napi áron alul árusítom. Fried József órás és ékszerész.
— Az Irgalmas szivek figyelmébe. Hardy Oyula nyug. városi közgyám felhívta figyelmünket arra, hogy a Magyar-utca 96 szám alatt lakó Kucskó Mihály rettenetes nyomorúság között van. A férfi betegen fekszik otthon, nem tud dolgozni. Felesége gyermekágyban fekszik a kórházban, mig nagyobbik leányát tüdőgyulladással kórházba szállítót-ták. A két otthon levő gyermekének nincs mit enni adói. A kétségbeejtő körülmények között levő családot irgalmas szivtt nagyközönségünk jóindulatába ajánljuk. Kétszer ad, aki gyorsan ad.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhátában VIII., Baross-tér 10.
= Singer gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
■ozdósznraizAK
Városi Színház mozgója. Ma szombaton 7 és 9 órakor, vasárnap 3, ö, 7 és 9 órakor .Dániel az oroszlánok közt*, vidám história nyolc felvonásban. Főszereplő Douglas Mc. Leon. Burleszk. Magyar és Fox híradók.
ísssssstsittssiiirTr*...............................
M«|áráa
A narvfcanlxwl nseteorologUI meg-tlgyelő jelentések : Csütörtökön a Mmtr-tékkti Reggel 7 órakor -0 4, délután 2 órakor -fő, este 9 órakor +4-6.
PtlMut : Reggel és délben tiszta, este borult égboltozat.
Stílirdnyt Egész nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet |elentésc szerint enyhe éa csapadékra hajló idő.
SPORTELET
Boronkay biztos keze vezeti a holnapi izgalmas, kemény Józsefváros—Kanizsa meccset
Etdckes különben a legelső magyar sportorgánumnak a jelen\'ése a meccsről, me.yben Igen nagyra értékeli a Józsefvárost és ez tatán mintegy figyelmeztető Kanizsának, hogy itt most a komoly bajnoki meccsek idején aztán nincs helye a cstpatban egyenetlenségnek és önzésnek, hanem mindenkinek, mint egy embernek győzelmi tudattal, de nem lekicsinyelve az elltnfélel kell beszállni a harcba. Arra kell gondolni, hogy a Cuba és a Pécs-Baranya jobban drukko!nik ennek a meccsnek, mini ml magunk...
A Nemzeti Sporl egyébként ezt a hirt közli a mérkőzésről:
.Józsefváros vasárnapJátsza a Kanizsa által megóvott őszi bajnoki mérkőzéséi Nagykanizsán. Az őszi mérkőzés 1:1 arányban döntetlen volt. Józsefváros azóta lényegesen megerősödött és Kanizsának örülnie kell majd, ha az őszi eredményt meg tudja ismételni. Józsefváros a következő összeállításban fog Kanizsára utazni: Ruik — Meisier, Ma-sevszky — B:ller, Taub, Weinber\'-ger — Iglódy, Ivanics, Lukács, László (Dénes.)"
Csak az érthetetlen, hogy a lózsel-város összeállításában a Nemzeti Sport közli Ivanics nevél is, akinek azoubii) netn lehet ezen a meccsen ellenünk játszani, mert épen a bárom játékos közül az egyik, akik miatt a Kanizsa megóvta a meccset.
Vasárnap délután a mérkőzés fél 3 órakor kezdődik.
Párta 10-43, U Joa 2V33\'/i, Navyoik 619-9271 Brasael 72 40, Milano 27 52. Madrid 88 50, Amsterdam 209 27>/i, Berlin 123 99, Wien 7320, Solla 3\'74Vá, Prága 15-41, Varad 58-25. Budapest ao-aa, Uípiá «i3Vi, Bikarsst 320.
Nagykanizsa, lebruár 10
Lizas készülődés előzi meg a Kanizsa és a Józsefváros résziről is a holn pi küzdelmet, mely olyin Izgalmasnak igé kezik, aminőben kevés részünk volt még az öizl bajnoki csaták során is.
Az a hir jár|a sportkörökben, hogy a Józsefváros legénységének 50 pengő prémium van beigérve győzelem esetére, ami csak a legnagyobb fő városi fulballaktlrakclokon fordul elő. Állítólag ebben a prémiumban benne vannak Kanizsa riválisai is, akiknek nagyon fáj a foguk arra a 3 pontra, amivel elöltük vezetünk és amiből alkalmasint még öt lesz, ha a csapat keményen szívvel-lélekkel fogja fel kötelességét.
Az egész második liga érdeklődése Nagykanizsa leié fordul ezzel a meccsel kapcsolatban és innen várják a tavasii szezon első izgalmasabb mérkőzését. Ez minden bizonnyal meg i( lesz, annál is inkábbi mivel az idő száraz volta nagyon jól telt a pályának és az enyhe vasárnap délután valószínűleg hatalmas közönség fog drukkolni a pirosfehéreknek.
A mérkőzés vezetésére épen a várható izgalmak és belemenős játék miatt a legelaö msgyar birók egyikét: Boronkayt küldte kl a blróestü el, akiknek Kauffman és BOhm fognak határblráskodni.
A Kanizsa felállítása ugyanaz lesz mint az őiszel volt azzal a különbséggel, hogy a kapuban Szemző fjg védeni.
Tehát: Szemző — Böbm, Joós — Hajdú, Héger, Tamás — Tarkas, Kelemen, Ember, Oerstenbreln, Mészáros.
A várható eredmény nem lehet kétséges egy percig sem, bs csapatunk azzal a tudósul megy a küzdelembe, ami meg van neki és smelyhez csak egész szivüket kell, hogy adják, hogy ne eldöntetlennel, de szép győzelemmel kerüljünk ki ebből s megóvott meccsből.
Wllhelm Oyula a csapat uj trénere, ma kérdésünkre a következő ket mondotta a csapatról:
— Az egész legénység kilünö kondícióban, aprólékos gonddil vég hez tréningek, tornagyakorlatok után lép a pályára vasárnap délután. És bizom abbtn, hogy meg is állják a helyüket Tudomásom szerint a Józsefváros is elszántan készül a meccsre és nem leszek rosz jós, ha kemény, végig izgalmas küzdelmei jósolok.
— Minden ember nsgyszeiü formát mutatott a tréningeken, de különösen Joós és Ember van elsőrangúan diszponálva. Kár, hogy utóbbinak még mult vasárnapi bokarándulása némileg fájdalmasan érzik. Remélhelő\'eg azonbjn vasánr.pra már elmúlik és mindenki teljes tudását és szivét viszi a játékban, mel>iiík kimenetele igy a mi részünkre csak győzelmet hozhat. Külön jóleső öröm a számunkra, hogy Boronkay bíró személyében a legkitűnőbb magyar birák egyike vezeti a mérkőzést és Igy akármennyire izgalmas és elszánt lesz, de mindvégig fair marad. Bejelenthetem a közönségnek, mint a csapat trénere, hogy gyönyörű, igazi vehemens ful-ballcsata lesz a vasárnap délutáni és mindenki bizakodással tekinthet a csapat szereplése elé.
Prága II Q. 12.05 Hangv. 4 Bábszínház 5 Jb. 7.15 Pozsonyt műsor.
Róma <.50 Oy. 5.30 Hangv. 8 45 Olas\'. operaest Pergotesi: La terva padrone c. egy (elv. operája (> Boito Meftizlolotesz c. operá|ának 4 felvonása.
(BlrókOldés.) A vasátnapi Kanizsa FC Józsefváros mérkőzést Boronkay Budapest vezeti, halárbirók: Kaufmann és BOhm. Pécseit a Pécs Baranya—BEAC Magyar kupamérkőzést SpUzer kanizsai biró vezeti.
RÁDIÓ-IŰSOB
(Rövidítések) II — nirek. KOrgazda-i Idiigv. — hangverseny. ft — előadás Gy — gyermekeknek. A — asszonyok-f imk. 1. — zene. Mg. ■= mezőgazdáiig, tfj. =» ifjúsági előadás. Y — felolvasás. O — gratnofonzene. Ib — |arx band. K — kabaré. nZ. — nepszerü zene.
Február II (szombat)
Budapest 9 30 H. II Pathelonhangv. 12 H I Időjárás. 3 H. 4 Jogtudományt E. 4.45 Időjelzés. 5 Serédl Jusztinián bíboros hercegprímás fogadja a Városhiia dísztermében a budapesti katolikus egyházközségek hódoló küldöttségét. 7.15 E. a Stúdióban. „Don\'Pietro Caruso\' szlnmll 1 felv. 8.30 Tangók, charlestonok, dalok. 9.45 H. Utána 1 óráig cigányzene.
Bécs, Orác II éa 4.10 Hangv. 5.50 nZ. 8 05 üoethe Tori|uato Tasso c. silnmUve. Ulána Jb.
Berlin, Stettln 11.02 O. 4 30 Vidám délután. 10 30 Rádió tánclecke és tánc Z.
Barcelona 2.30 O. 7.10 ás 10.10 llangv. 10 20 Jb.
Baael, Bern I O. 4 Hangv. 4.30 Oy. 5 Hangv. 7.30 nZ. 8 Balladák és dalok. 9.20 llangv. 10.30 Tánc Z. Frankfurt, Cassel I llanív. 3.30 Oy.
4 30 Hangv. 8 15 Mlllöcker: Der Feldpre-diger c. operettje. 10.30 Berlint mtlsor.
Hamburg, Bréma, Hannover, Kiél 8 A. II O. 12 30 hangv. 2.05 nZ. 4.15 (Klel) Áriam: A nürnbergi baba c. vlgoperája.
5 Jb. 13 Tarkaest. 9 üffenbach : Orfeusz az alvilágban c. vlgoperá)a. 11.30 Jb,
London, Daventry 11.15 Istentisztelet. 2 Hangv^-4.30 Katona Z. 8.15 Mendelssohn orgonaszonátái. 8 45 Opera Z. 10.35 Tsrks est. II 30 Tánc Z.
Madrid 3 15 Hangv. 8.1E Hangv. 11.15 Kálmán : Csárdáskirálynő c. 3 lelv. operettje, Rádlő-Párizs 11.30 Tízperces Z. 130 Hangv. 4.40 Tánc Z. 9.30 Oy. hangv. Utáni tar kiest.
Hogyan találtam fel a kép-rádiót ?
Irta: Fulton kapitány
Bécs, ]snuár végén
(A bécsi rádióállomás legközelebb képek leadását la műsorába Iktatja Pulton angol kapitány talál- > mányának felhasználásávsl.)
Már i5 év óta foglalkozom fotokémiai éa grafikai kísérletek utján való felfedezésekkel. Még a háború elölt több előadást tartottam a bécsi egyetemen is felfedezéseimről.
A szines fényképezés szintén az éa találmányom és londoni vállalkozásom évente egy negyed millió fontol forgalmai. A rotációs képnyomás is sz én felfedezésem. Husz év előtt 1908-ban társultam Thurn-Bakerral, az iimert angol feltalálóval és egy év múlva már világhírű sikerre tettünk szett. 1909-ben, amikor a rádiótechnika még teljesen fejletlen volt, Londonból Manchesterbe láviratoz-luk Edwird király fényképét, ami abban az időben vi\'ágsrenzáció volt. Ettől az időtől kezdve kizárólag a képrádió megjavításával foglsIkozUm és végre (ikertllt olyan készüléket feltalálnom, amely lehetővé teszi a képek leadását és általános felfogását ép ugy, mint a hang-rádió. — Franciaország legközelebb vezeti be a kép* leadását, Anglia, Olaszország és Spanyolország Is tárgyalásokat folytatnak velem találmányom átengedésére.
Egy nagy hajózási vállalkozás viszont most arra kért fel, bogy legnagyobb óceán-gőzösén rendezzem be a képrádiót. Meg vagyok győződve arról, hogy a képrádió csak* himar ugyanolyan népszerű lesz, mint mott a hangrádió.
TÓZSDE
A mai értéktőzsdén az lrányzal kiesé gyengébb volt. A rendezést nap eladásai következtében a papírok legnagyobb része 1 °/o-al lemorzsolódott. Néhány érték azonbin a spekuláció vásárlásai következtében kisebb árnyereségre tett szert Etek közé tartoznak a vaipUc vezeiö értékei, Ofa és néhány kullsz pipir. A hangulat általában kedvetlen volt. A forgalom szűk keretek közt mozgott. _
A budapesti Tőzsde deriza-je^yzése
VALUTÁK Angolt. 27-83-27 98 Belga b. 7950-79 80 Csafa k. 10-90-16 98 üánk. 152 85-153 45 Dinár 9 96-10-06 Dollár 569 35-571-35 Francia b 2*80-23 00 HoU. 229-80-230 80 Langy ti 64 10-64 40 Lal 3-48-353
Lava —■-•—
Líra 80 30-30-50 Mái ka 13615-136 65 SchUL 8035-40-70 Norvég 152-00-152 (W Svájci I.ICV90-110-80 SvM k. 153 25-153 85 PsKla 9715-6775
UHVIZAK Amit. 239 95-230 65 Belgrád 10-03-10-06 Berlin 13625-136 85 Bakaiul 3 48-3-52 Brtsas*! 79-65-7980 (Copanh.152-97-03 37 Osalo 152 07-152-47 London 27-84-27-92 MJUaao 30-23-30-33 Navjotk 571-40-3 00 Páll* 22-43-22-53 Prága 1693-16-98 Swfla 4*11-4*14 Stockfa. IM 87-163-77 Varsó <41044-30 Wlaa 80-45-80-70 ZOftca 109 92-11022 Madrid B7-X-W-70
ZALAI KÖZLÖNY
1928 február 11.
Basa tlaaav. 77 kg-o« 31 33 -31 60,
78 k«-o« 31 65—31 90 79 kg-os 31 95 »2 10. 80 kg-oa 32 05- 32 20, egyél- V Iuku 31 20 31 45, 76 31 30 3170,
79 kg-oe 31 70 31 85, Í0 kg o« 31ÍO -31 95, ioju28 85 28 95, takarm.árpe 27 00-27-50, tűi árpa 30-00—31*00, aab 2750 27 60, tengeri 24 13-24 35 Buukoryi 21-35-21-80, repce 4800-50-00.
Falbattáa J/6 melyből eladatknal vtaeaa auisdt 77 daiáb felsőrendű 158-180, aaedett 1Í4—156, szedett közép 146-1-48, könnyű 1-34—1-38, elaőrendo öreg 1-46-148, másodrend tl 1-36—1-40, angol Oldó 1-44-1 62, iaalonna nagyban 1-68-1-72, iáit 1-92-1-94 lebuiott bal 192-2 00, ualonola félsertés 1 80-1 88. Ai Irányul élénk.
Kiadja: űelialai Nyomda ei Lapkiadó Vállalat Réménytámság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. az.


1PRÓIIRDETÉSEI
Aa iMÓhlrdetáNk dija lOssölg SO flllár,
minden további szó dl|a 5 flll. Vasir- éa Bnneprup 10 szó lg >0 flllár, minden további szó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 szóig SO flllár, minden további sió dija • flll. Clmssó s minden vasta-
Sibb betttból álló saó két ssónak számittik. Állást keresőknek 50% engedmény. A hlrdatéal dlj altra fteatanda.
Jó házból való flut tanulónak felveszünk Slnger József és Társa. 626
Ksrsstk egyszobás, konyhás lakást a belváros területén. Cim a kiadóban. 636
Irodának, vagy varrodának kuionöeen alkalmas két szoba s belvároiban kiadó. Cim s kiadóban. 592
Kemplatt uj ebédlő- és hálószobabutor mDvészI faragásul elköltözés miatt eladó. Teleion 135 Clm a kiadóban. 611
Eladó. Tótuerdahely községben jó for-
?;almu Üzletház vendéglővel. melléképűle-ekkel más vállalkozás miatt szabad kézből aieanal eladó. Clm: Matolai István vendéglős TóUierdahely. 625
Karaaak május elsejére háromszobás lakást, vagy átcserélném kétszobás lakásommal. Clm a kiadóban. 616
Kétazoba, konyha, mellékhelyiségekkel március tizenötödikére kiadó tfyár-
utca 3. - 652
MEGHÍVÓ.
A helybeli vasutas személyzet és nyugdíjas csoportja
falyó évi február hó ll-án
a Horváth-féle vendéglőben Teleki ut 43.
szépségverseny, szerpentin és konfetti csatával egybekötött
nagy táncmnlatságot
tart, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghivja
a Randaaftaág. Belépődíj BO fillér.
Jó ételekről és italokról a vendéglős gondoskodik.
Táno reggelig.
A tiszta jövedelmet 2 kegydijss vasutas részére fordítjuk.
____a«
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
6jir. Hunjadi-o I). Gftjlililip- tata] u I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gözmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörféiiyet gallérUiztltái. Pllssérozás. Gouvrérozás.
Földbirtokokra 5 holdtól becslés nélkül folyósittalunk átmeneti kölc öni 9\'/a°/o ra IC0% os k fizetéssel 35 éves amoriizátióra, 7\'/t karait és I 3% tőke Orieszté-seL Bekü dendő telikkönyvi másolat, kataszteri birloklv, községi bizoji/ilvány. Előzetrs köllség nincsen
Előleget adunk gabonára évi 9\'/i% ra föfűbirtokosckn.k, kik legalább 5 vagont szállítanak.
VáltókftlosónSket folyósittalunk szolvens kereskedőknek, iparotok nak, hitelképes magánosoknak 12®/o ra. Hitelkereteket ryittatunk
Vállalkozóknak árlejtéshez kautiót adunk.
Épitke zóseket köztisztviselőknek tehermentes ingatlanokra, lakbérletiltás életbiztosítással lebonyolítunk, de legalább 20-as csoportban.
Magántfikát elsöhelyíl bekebclezésie gyűmölcsöztetésre elfog dunk.
Tfizsdei megbízások gabona és ériékpapirok vé fi e és eladására. OgvnQkflket díjazunk. — Válaszbélyeg mellékelendő.
SZIRMAI IGNÁC SS£iy»"±:
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 55. szám. Telefon i József 332-82. Alapítsa t 1910-ben.
HM
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság azelőtt (Déli Vasút)
MENETRENDJE
Budapest—Nagykanizsa
/
Oyv.
Szem. v. Szem. v. Oyv. Szem. v.
Vonal A vonat |i Budapestről Nagykani-\'ij™ neme | indul zsára érkezik
202 —— 212 214
204 216
7-30 7 45 1410 19 00 21 25
11-40 1400 20-4.5 23 10 410
Vonal A vonat ailma neme
211
201a
213
215
203
Szem. v. Oyv.
Szem. v. Szem. v. Oyv.
^Nagykanizsa- Budapestre | ról Indul ^érkezik
0-45 620 9-00 14-30 17-55
7-44
10 30 17-25
20-55 2205
Közvetlen kocsik : A 212. és 215. számú vonatriál Budapest —Nagykanizsa Qyékényes— Zágráb-Ogulin—Spalaló között, I—II—III. oszt. kocsi Budapest—Zágráb között III. oszt. kocsi. Budapest—Zalaegerszeg II—Ili. oszt kocsi Budapest—Székesfehérvár—Veszprém l-lt-lll oszt kocsi. Utóbbi Székesfehérvárról a 213. sz. vonatat tér vissza Budapestre A 204. és 201 a. sz. vonatnál: Étkező kocsi Budapesttől Nagykanizsáig. Hálókocsi Budapest—Venezia közölt. I—II. oszt. kocsi Budapest—Róma között. III. oszt. kocsi Budapest -■Trieszt között.
A 216. és 211. számú vonatoknál II—III. oszt. kocsi Budapest- Zalaegerszeg közölt, I—U—III. oszt. kocsi Budapest-Barcs között.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Nagykanl-
Nagykani-zsárrtl indul
19-00
Balaton- " Nagykanl- I ItgyOrgyről ind. zsára érkezik| 230 I Vegyes\' 5 55 7 32 | 235 i Vegyes
Nagykanizsa—Szombathely—Bécs S. B.
Bécsbői . \' | indul
TTG
k\'
Balatonszent-20-49
györgyre érk.
321 Szem. v.
301 Oyv.
311 Szem. v.
313 Szem. v.
Szombalhal)-ril indul
- I| 6-10
9 00 12-15
1010 1447
16 35 I1 21-37
Nigykini-2iára érkezik
fw
1409 17-30 0-20
Szombat- Bécsbe
{jNaukanlzaá- ------- ,
1 rol indol hstyra árkuik\' érkezik
íirr 5zem. v.i—juni—t-is iiisb
316 Szem. v.l 7-05 \' 10-05 I —
302 |IOy v. * 14 20 16 19 Í19-34 322 Szem. v. 1800 20-5.5 —
A 301. és 302. sz. vonalok közvetlen vonatok Wien SB-Barcs. A 321. és 211. „ „ „ „ Szombathely, III. Sopron—Barcs.
A 314. és 313. „ „ „ „ Nagykanizsa-Wien S8. között.
Közvetlen kocsik: A 301. és 302 számú vonatnál: 11—111. oszt. kocsi Wien SB — Zágráb, l-lt-lll. oszt. kocsi Wien SB.-Pécs-Eszék. II—III. oszt. kocsi Budapest—Zalaegerszeg kőzött.
A 314. és 313. sz. vonalnál: II—III oszt. kocsi Budapest—Zalaegerszeg között.
Zalaszentivánról H>g)ia»i-indul ziáza árktiik
335 Vegyes 5 00 || 7-00 |
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Pécsről indul Barcsról indul Nanylin.-ztára érkezik Nanykanini-Harcsra Pécsre tót indul érkezik érkezik
911 Szem. v. 901 Oyv. 917 Sinautó 915 ■ Szem. v. 9-50 13-20 18-40 1210 1540 21-20 655 1405 1718 23-30 912 Szem. v. í 4 40 6:4Ö 916 Slnautó 10 08 I 1145 902 Oyv. || 14 28 16 10 932 Vegy. v. || 17-57 21-10 8-48 14-25 18-30
A 901. és 902. számú vonatok közvetlen vonatok Wien SB—Barcs között. A 911. és 932. „ „ „ „ Barcs -Szombathely, illetve
Sopron- Barcs közölt.
Közvetlen kocsik: A <101. és 902. számú vonstoknál: I—II—Itt. oszt. kocsi Buda-pest—Spalato, Ili. oszt. kocsi Budapest-Zágráb, II—III. kocsi Zágráb—Wien SB. és I—II—III. oszt. kocsi Wien-Eszék között.
Kapotvlr ról Indái
TTTT
919 SlnautiT
Gyékényesen átszállás.
Nagykanizsa—Gyékényes—Kaposvár
r
Oytkényei-! rAl indul
TTTT"
Nagykanl-illra itk
Nagykaul
niról Ind
Oyéktnyfi rc <tk«ilk
Kapo«varra étkezik
lé-3Ö I 318 Slnautó\' 1525 *™raOÖ":" 1513
Nagykanizsa—Csáktornya
\' il Csáktornyáról indul NigyVtnl. riita árkarik \' 1 Nagykanizsáról,! Csáktornyára indul érkezik
209 221 223 Oyv. Szem.v Szem. v. ■1 05 11-15 18-30 5-30 1300 20- lü 210 - 222 224 Oyv. Szem, v. Szem. v. 005 TÍT ■ 5-28 7-14 13 44 13-22
Közvetlen kocsik : A 210. és 20<J. sz. vonaloknál: lásd Budapcst-viszonylalban a 204. és 201a. vonatokat.
nagykanizsai
Eredeti németországi
főzelék és virág magvak
QyOmOIoefa oarbollneum QazdaaAgi ós virág műtrágyák Madáreleségek Csávázószerek
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
di magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai rsndszsrfl uj
rovatolt pénztárkónyvek
Forgalmi adókBnvvek Számlarendezök Leválrendezök Gyorsfüz&k
Mindennemű Irodalelszerelésl cikkek nagy választékbán
Flscbel Fülöp rial
könyvkereskedésében
Nagykanizsán, F6>ui
Hévizszentandráson,
a legforgalmasabb helyen
2 üzlethelyiség
május l-ére kiadó. 3
Értekezni lehet a tulajdonossal Mayer István Celldömölk.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóaág.
5938/tk. 1927. szám.
fogtál MrMnftHM.
A Néptakarékpénztár R -T. Nagykanizsán végrehajtatónak Koszednár Oyörgy képv. Koszednár József gondnok Nagykanlzaa, Vaiazsdi u. 2 végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 900 P. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő, Nagykanizsa r. t. városban lekvő s a nagykanizsai 2313. utjkvben foglalt 7752. hrsz Ingatlanra, ház udvarral s kerttel 2800 P, 9089 a hfstf. Ingatlanra, szántó a Cigányberekben 320 P, 4710 a. hrsz Ingatlanra, szántó a rét a városréten felüli 2-ik dűlőben 640 P. ki-k(állási árban, a nagykanizsai 8578 sztjkv -ben 4824 b hrsz; a. foglalt Ingatlannak rét a gyékényesi 2 ik dűlőben, végrehajtást szenvedő nevén álló lele részére 320 P. kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1928. évi február hó 21. napján délelőtt 10 órakor Nagykanizsán, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint 8. ajtó) fogják megtartani.
Az árverés alá kerü\'ő ingatlanok a kikiáltási ár leiénél, illetve kéthaiiyadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10«/o-át készpénzben, vagy ai 1881 : LX. t. C. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitolt óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéleleket aláírni (1881 :LX. t. c. 147., 150., 170. §§,1908: XI.. t. c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál msgasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLl. t. C. 25. §.)
Nagykanizsa, 1927. évi november hó 12. napján.
Horváth s.k„ A kiadmány hiteléül
kit. |blró.
Mlkó 8. k. üúdalállait.
Nyomatottba Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 35. szám
Nagykanizsa, 1928. február 12, vasárnap
Ara 16
fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sitrktaztóség él kiadóhivatal: Pó-ut 5, szám. KtuthaJyi llókkladóhivatal Kossuth Lajos u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbaríts Lajos
Ulöflzetésl ári: egy hóra 2 pengő 40 fllltr
Politika és kézmü-iparosság
Irta; Prühwlrth Mátyás, orsz. képvlaeto
Egyik tiisiddlmi osztályunk sem élt olyan rendezetlen viszonyok kö-zött, mini épen sz iparosság. Sem politikai szereplésében, sem osztályérdek képviseletében nem volt olyan átütő érvényesülési lehetősége, mint más osztályoknak. Alig egy néhány gazdasági szervezet és egyes szakmákra kiterjedő-IzOvelségek, továbbá az elavult ipartealülelek, nem voltak képesek a magyar kézn úipsrosság-nak törekvései\', gazdaaigi és szociá lls kívánságait a magyar közvéleményben megérlelni.
Minden vezető ember örömmel látja az elhanyagolt kézmüipsrosság-nak, osztály öntudatának fokoiődi-sát és szívesen elősegítik minden oldalon egy értékes osztálynak a felemelkedését. Gazdasági téren az iparosság hitelszükségleteinek első adagját megkapta, amelynek folytatása is kell, hogy legyen. Meri a nemzet gazdasági életében és termelési ered ményciben az iparosság műhelyei aránylag sokkal löbbet produkálnak, mint amennyi hitel áll a magyar kézmüiparosság munkájának elősegítésére. Az Iparoaság alkotmányos életének fejlődésében pedig egyike a legszebb intézményekhez áll már közel az .Országos Kézműves Ka-mará\'-hoz. Az újjászervezett ipartestületek élére koronsképen oda fog kerülni az egész iparosságot átfogó hatalmas és tekintélyes szervezet, az érdekképviseleti organizáció, amely hivatva leai sí Iparosság vezetőit kiválasztani éa a magyar iparosságnak gazdasági és szociális vezetését átvenni.
A szorosan vett poli\'ikában Is meglehetős tért hódit a magyar kézmüiparosság érdekei iránti érdeklődés. A közelmúltban sikerült östze-gyO|tenem a magyar kézműipirosság törekvéseinek politikai alátámasztá sáta a két kormányzó páit képviselő tagjaiból csaknem 60 képviselőt, kézműipari blokk címe alatt. A blokknak első és legfontosabb feladata, hogy az iparosság szervezeteiben megérlelt ideákat törvényhozási uton a megoldáshoz közelebb vigye. Az első és legérettebb kérdés az érdekképviseleti szerv megalkotása. A legilletékesebb helyeken nyomósán fogunk odabs\'ni, bogy s kézműves kamaráról szóló javaslat minél előbb a magyar parlament elé kerüljön. Az érdeklődés homloktelébe került az iparosságnak nyugdíjbiztosításának kérdése is, amelyet nagy gond dal és tervszerűséggel készít elö Vass József népjóléti miniszter ur és minden reményünk meg van ahhoz, hogy az országoa képviseleti szerv mellé simulva megvalósulhat a munkíbin megrokkant és megöregedett iparosok és hátramaradottjaimk ellátás. Szükség lesz a költségvetési vita
folyamán a kézmüiparosság hitelszükségleteinek kielégítéséi ls felvetnünk és arra kell törekednünk, hogy ne csak a városok, hanem a vidék Iparossága ls minél nsgyobb számban hitelhez juison. hl van mint égető kérdés a fényűzési adó kérdése, a lisztvise ői hiteljavaslatnak a ptob!émá|a, a közmunkákbin az iparosságnak való részvétele, a közszállitási szabilyzatok megrefor-
málása, a kereskedelmi szerződéseknél a kézműipari érdekek megvédel mezése, vámpolitikai kérdések és el nem sorolható végtelen sora a különböző, a kézműipart egészen közelről érdeklő közigazgatási, szociális és pénzügyi kérdéseknek.
(londom lesz arra, hogy a kézműipari blokk elé kerüljenek mindazon kérdések, amelyeket a kézmüiparosság szervezetei eddig Is kitermeltek.

A népszövetség márciusi Ülésszakának legfontosabb tárgypontjai a magyar optáns Ügyek
A kisantant vizsgálóbizottság kiküldését k«ri a szentgotthárdi incidensben
Oenf, február II
A népszövetségi larács március 49-ik ülésszakának napirendién 25 Ugy fog szerepelni. Ezek között a legfontosabbak azok a beadványok, melyeket az erdélyi magvar oplán-sok ügyében ugy a magvar, mini a romáa kormányok intézlek a tanácshoz. A márciusi ülésszakon Unulla kanadai delegátus fog elnökölni.
London, február II. Lspér etüé-sek szerint a kisantant államok kormányai a népszövetség márciusi ülésszakán követelni fog|ák a vizsgálóbizottság kiküldéséi a szentgotthárdi .gépfegyvercsempészés" ü<vében. A kisantant államok ezt a Javaslatát a leghilározo tabban ellenezni f>gják Németország, Olaszország, Anglia, Kanada és Chile.
Perics sikertelen kormányalakítási kísérletei
Radics túlzó követelései — Perics visszaadta megbízatását
Belgrád, tebruár 11 (Éjszakai rádlójelentés) Perics Ninkó, a szkupoina elnöke, akit a király koncanlrációs kormány alakításával bízott meg, ma megbízatása értelmében tárgyalt az ellenzéki vezérekkel, .így Rudlccsul is. Radics nagyon követelődző és feltételűi szabta, hogy csak akkor lép be a kormányba,
ha Prlblcsevlcs tag|a lesz annak. Etenkivül több tárcát, igy a pénzügyit is párt|a Számára akarja. Perics tárgyalt Davldovlccsal, aki a külügyi tárcát akarja pártjának biztosítani. Esle 7 órakor Perics az udvaihoz ment, ahol állítólag vissza adta meg-bizaiását, miután nem tudott kormányt alakítani.
A főkapitányság letartóztatta a Szántó-féle leleplezett kommnnista szervezkedés rejtőző tagjait
Valamennyien hamisított okmányokkal, álnevekkel bujkáltak, mlg a rendőrség ártalmatlanná tette őket
kommunista szervezkedésnek. — Szökése óta a fővárosban rejtőzködőit és azon iparkodni\', hogy az országból kimeneküljön. Egy Ízben hamis útlevéllel kísérletet lett erre, de balul űlölt kl a kísérlete. Tcdor jínos a földmunkátságot szerelte volna megismertetni a ,boldogító" Maix tanokkal. Azl szerelte volna, hogy agiláclós ízemináiiumot szervezzen és ebbrn munkálkodott is.
Valnnennyien hamisított okmányokkal, álneveken bujkállak mostanig. Roth Lilinek is tevékeny szerepe volt a földalatti aknamunkában.
Budapest, február 11
(Éjszakai rádlójelentés) A főkapitányság előzetes letartóztatásba helyezte az állami és társadalmi rend erőszakos felforgatásának bűntette Illetve vétsége miatt l.ander Béla .hírlapiról", Tedor János gép\'akaloji, FQrst Zoltán magántisztviselői és Roth Lili házlarláibeiit. A letartóztatottak Szántó Zoltán leleplezett kommunista szervezetének voltak tag|si és akkor sikerűit megszökve mostanig bujkálniok. Lándor később Pápa József azóta elfogott kommunistával vezetője volt a Szántó féle
Törvényjavaslat készül a törvényhatóságok háztartásáról
Budapest, február 11. A belügyminiszter elutazása előtt kijelentette, bogy törvényjavaslat készül s törvénybalóságok háztartásáról. Remél\', bogy sikerülni fog a Javaslatban néhány intézkedéssel korszerűbbé és hasznosabbá lenni a városi üzemi gszdálkodást is.
Ángyán Béla búcsúja a sajtóosztálytól
Budapest, feb uár II. Ma délben búcsúzott el a miniszterelnökségi sajtóosztály tag|iltól Ángyán B li államtitkár, aki több mint öt éven át vtzelle a sajtóosztály ügyeit. — Szudy Elemér rámutatott arra a n:^y munkára, melyet az államtitkár, m\'nl a sajtóosztály vezetője végzett. Ai-gyán Béla meghatott szavakkal köszönte meg a szeretet és ragaszkodás e megnyilvánulását.
Letartóztatott merénylő úriasszony
Budapest, február 11. Ma a kora délutáni órákbin a főkapitányságon előzetes letartóztatásba helyezték Müller Bodó nyugalmazott százados feleségéi, aki tegnap dé után a belvárosi Modern kávéházban rálőtt a férje társaságában tartózkodó Kiváry Adél varrónőre, kinek a golyó jobb karját fúrta át.
Háromévi fegyházra ítélt detektív
Budapest, február II. A büntető törvényszék D^nk tanácsa ma Oe-leszla Sándor voll detektívet három évi I gyházra éj 40 pengő pénzbüntetésre ítélte, mert az előállítandó Scl.relber László magántisztviselő megv. illegette és feletteseinek mindig azt l\'lentettr, hogy Schreibert nem találja. Scbreiber Lászlót pedig a birósíg háromhavi fogházra ét 20 pengő pénzbün\'etésre ítélte.
Borzalmas rablógyllkosság az Örkényi határban
Budapest, február 11. Az Örkényi országúton néhtny nap elölt egy borzalmasan megcsonkított, véres fejű fiatal ember holttestét találták, akinek fejét egy ismeretlen gyilkos fejszével valósággal felnégyelte. Az első pillanatban kétségtelen volt, kogy a fiatalember rablógyllkosság áldozata. Nap ikon át tarló nyomozás u\'án sem lehetett megállapítani, az áldozat kilétét, míg most egy öreg asszony felismerte a halottban (iát Lőrincz litván 23 éves gazdale-gínyl, aki most Budapeaten a Horthy Miklós-uti építkezésnél dolgozott és egy hét óta eltünL A rendőrség óriási apparátussal nyomoz az Ismeretlen rablógyilkos után.

JL
ZALAI KOrLfíNt
1928 február 12
NOTABENE
A vármegye kórhát-fejlesztési politikája,
vagy:
A jobb kéz ne tudja, mit4 cselekszik a bal
Egeiverő gaudlummal könyvelték el a nemes vármegye bőkezűségét nem Is olyan légen, amikor ritka erőteljes kanizsai nyomásra 160.000 pengőt szavazott meg Nagykanizsa kórházának fejlesztése céljaira.
Most azt olvassuk, hogy ugyanaz a vármegye, amelyikből ezt a 160.090 pengőt valósággal ugy kelleti kikényszeríteni, a holnopl megyegyűlésen 1 100,000 pengőt szándékozik megszavazni a zalaegerszegi kórház bő-lésére. Ecélból 800.000 pengő kOI csőnt vesz fel a megye és annak törlesztésére a köz\'égek megyei hozzájárulását 2 és fél százalékkal felemell.
Nem kérdezzük, hogy hol llt az egyenlő mérték ? Felelet helyeit a puszta számok elég ridegen sorakoztatják ellbénk annak a politikának bizonyságát, amelyiket eddig Is ele get sínyli tl Nagykanizsa, mig az alig felényi jelentőségű Zalaegerszegnek terűlj-terülj asztalkája lelt a megyei kegy és varázs szóra nyíló szezám ajtóként tárul előtte az ut, a felsőbb fórumok Jóindulata felé.
AzI kérdezzük csupán, hogy mo, amikor a községek ugyls lulon lul vannak terhelve a nyomorúság szülte mindenféle adóval, — amikor recseg-ropog a rendezeti tanácsú város háztartása csak ugy, mint a legkisebb falué, — amikor a községi terhek előteremtésére hivatott egyes emberek ezrei dermedt Ijedtséggel néznek a kezükből kicsúszó falat kenyér után, — azt kérdeztük, hogy miért kell Ilyenkor Zalavár megyének luxus kladi-sokra 2\'A/Vo kai felemelnie a megye minden egyes lakójának közterheit ?
Mert luxus a zalaegerszegi kórház-építkezés. Ma luxus. Megyei jellegű kórházat építeni akkor, umlkor Zala területén már van egy másik, a megyei jelleghez néhány ezer pengővel hozzásegíthető kórháza, — amikor ennek a kórháznak országos nevű sebésze, szülésze, bel gyógyásza van, — ml ez, ha nem luxus ? Emellett közludomásu, hogy egész Zala. főt a szomszéd vármegyék vonzáséi ületének cenlr urnában fekszik ez a meglevő kóiház. Sőt en nek a kórházaik fejlesztése, bővítése folyamaiban Is van s majd a pénzhiány miatt kelt félmunkándl meg állni, csak azért, hogy a megye tízszer annyi költséggel a rivális szerepben ujabb hatalmas fórt biztosit son kedvenc gyermekének.
Vagy végleg két ilyen hatalmas közegészségügyi objektumra van szükség Zulában ? És v.ilóbnn oda jutottunk már, hogy egyfelől túlságos bőséggel rendezkedhetünk be, más oldalon meg megoldásra váró problémák tucatja ásitozhiillk a jámbor óhajtások szürke porleple aluli ?
Egy kél ezer pengőből olyan tökéletes megyei jellegII kórházat lehelne csinálni a kanizsaiból, hogy kívánni sem lehelne különbet. Ide Is van szokva három vármegye fköztük bizony Zala Is I) A város áldozott és áldoz érle, nem ugy, mint Zalaeger szeg. amely a megyei patronalusban bízva, kényelmesen kijelentette, hogy ennél többet nem tud áldozni, adja a többit — és adja Is I — a megye.
Csak persze: — ez Nugikanizuln von, amaz pedig Zalaeger z-gen. És Zalaegerszegnek — et si fraclus tl labatur orbis — elsőnek kell lennie ebben a vármegyében. Nagykanizsa majd visszafizeti a ltiOOOO pengőt a 2 és fél százalékos hozzájárulás-emelésben, amit fizetnek cz ös-zestöbbl községek Is... Ezalatt prd\'g, oki kö zel van a tűzhöz, melegszik és ró zsds álmokat sző arról, amikor majd az Eiffel ídrnyot is Zalaegerszegen lehet felállítani... (Pont)
Kállay Tibor és neje megérkeztek Nagykanizsára
Ma déleiatt II órakor fogadó óra a városházán
Dr. KálUy Tibor vasárnap délelőtt II órakor fogadja a városházán az ügyeikben bozzá forduló kanizsai polgárokat. Délután 4 órakor kikocsizik kíséretével Kiskaniesára, honnét egyenesen hajtat az állomásra, hogy visszautazzék Budapestre.
Tegnap, szómba on délután 2 rtra kor Nagykanizsára érkezeit dr. Kállay Tibor országgyűlési k pviselö és n|e. A kegy I nes pán az állomáson a város vezetősége, a társadalom egy-két n stabilit\'sa, valamint az Izr. Jótékony Nőegylet elnöksége fogadta, melynek ma eall, káprázatos szépségű revü-estélyére a kép viselő és nej; városunkba érkeztek. \' Az illuszliis vendégek este részt vetlek az Izr. Nőegylet kiltlnöen si-kciüll műsorán és muUtstgán és itt töltik ínég a vashnep it is.
Fontos tárgyalások lesznek a kereskedelmi minisztérium kiküldöttjével a kanizsai járásban indítandó autóbuszjáratok ügyében
Az Izr. Nőegylet revü\'báljáról szóló tudósításunk az idő\' előrehaladott volta következtében beállott helyszűke mialt lapunk legközelebbi számában f>>g megjelenni.
A MÁVART két Járatra kér és Nagykanizsa, február II | Ismeri d-jlog, hogy a Máv. írde-keltségében nemrégiben a Magyar Vasutasok Autóközlekedési Vállalata Részvénytársaság cim;iiel meg<1 kuli társaság fckda\'ául lüz\'e ki, hogy u vasu\'i fővon^ak mellett, a\'iol rin ccenek wcinállsok, személy éí l< her-szállltásrH au\'.ó és f.utóbusz|.íratokat létesítsen
A MÁVART értesülvén a gyenge zalamegyei közlekedési visonyokról, átiratot Intézcil a nagykanizsai j^rís föszolgablróslgához, melyben közli, h:>gy Nsgykanizsa— Nigybijon— Kaposvár és Njg>kanizsa— Becsehely- Dobrl-Ler.tl kö ölt hallandó
valószínű kap Is koncessziót
menetrendszerű személyszállítást végezni ru\'óbuss\'al.
UiV i csak folyamodványt intézett a WÁVART a kereskedelmi miniszterhez, cmelvrf vonvko ólag a ke-
KEI.LEMES IZO ÜDITÓ-, ÜYÖOY- ÉS ASZTALI VIZ
VESE, HÓLYAG, RHEUMA
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTMTÓNAK-NEK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
KAPIIATÖ MINDENOTT.
Két huszár
Irta: N. Szabó Oyula
A Mura vidékén járlam ezelőtt négy évvel. Régen láttam Bérky bácsit, befordultam kúriájába. Szívesen fogadolt. Csak a mindig vidám öreg nemzetes ur kissé szomorúnak látszott. Nem a régi tréfás emner-nek. Nem adomázott. Tóth Béla, Vas Gereben és Forsler Aurél anekdotáit sem mondta el pipaszó mellett.
llt valami baj lehet - állapítottam meg,
A második liter felé kigerült, mi bánija Berky bátyámat.
— Képzeld csak édes öcsém, Laci fiam prágai leányt akar feleségül venni. •
Busán koccintott velem :
i— Igyál, öcséin.
Kis hallgatás után:
— Megbolodult ez a gyerek egészen. A háború elején Prágában feküdi a kórházban. Meggyógyult, de az esze elment. Belegabalyodott valami holdvilágképU prágai szle-csinkába.
Ráütött az asztalra. Felugróit, mint egy húszéves legény:
— De már ebbe én is beleszólok. Magyarnak magyar való. Vagy hát ne nősüljön meg I
Leült. Rágyújtott. Kissé merengve folytatta:
— Ugy látszik a Berkyekre végzetes az a zlata Praha.
— Tudod mit öcsém — szólt később — keresd fel Lacit Budapesten és beszéld le bolond tervé-
ről. A huszároknál megtalálod.
Hét nap múlva Pesten voltam Lacinál. Tudtam, hogy hiába lesz minden, de Berky bácsil is szereltem, meg Lacit is.
— Hallottam, nősülsz?
— Igen, — válaszolt komolyan.
— Apád haragszik...
Az nekem nagyon fáj, de mégis csak az a lány lesz a feleségem. Ne is Kísérelj lebeszélni. Tudom ezért küldött. Te már a tizedik vagy. Apám minden ismerőst a nyakamra kllld. Elmondok neked 1 egy szomorú históriái:
— Apámnak volt egy testvére. Azt is Lacinak keresztelték. Huszár volt az is. A legjobb lovas, a legnagyobb korhely, a legszebb dalia az ezredben. Prágában még ma is sóhajtva emlékeznek reá a fehérhajú matrónák. Korán hall meg. Harminc éves korában szivén lőlle magát, vagy szivén lőlték. Máig is lilok, hogyan történt.
— Mielőtt tovább folytatnám nagybátyám históriáját, magamról beszélek. Ezerkilencszáztizencnégy-ben sebesülten szállítottak Prágába. Elegáns, cifra nagydámák járlak hozzánk a kórházba. Sokat a kíváncsiság, páral a részvét hozott oda. ügy éltesebb égerlandi származású özvegy báróné majd mindennap meglátogatott bennünket "Legtöbbet az én ágyam mellett időzött. Sokszor megsimogatta az arcomat. Vigasztalt.
— Anyám még kiskoromban meghalt. Alig emlékezem keze melegségére, bársonyára. Midőn a báróné
i kezét arcomon éreztem, mindig arra gondoltam, hogy olyan lehetett az anyámé. Amikor felépültem, meghívóit. A prágai német színház közelében lakolt barátságos, előkelő palotában. Kedvesen fog doll kislányával, Rózával. Az üde, nefelejls szemű bimbó akkor még alig lehetett tizenötéves.
• — Azután mindennapos vendég vollam náluk. Ugy mentem hozzájuk, mint a szülői házba. Egyik napon azt mondta Rózsa az édes-| anyjának:
— Mama, tudod kihez hasonlít a Laci? A Te szobádban van egy kis jégi_ fénykép, ahoz.
— Abban a pillanatban ugy éreztem, hogy a báróné nagy szeretettel néz rám és én önkénytelenül Rózához léptem és megsimogattam szöszke fejét. Az is rémlik, mintha akkor könnyeket láttam volna a báróné szemében.
— A báróné kiment, mikor visz-szajött, aranyrámás, fakult fénykép volt a kezében. Felkiáltottam :
— A nagybátyám I
— A báróné elpirult és nagy szeretettel, nagy jósággal nézett reám, Rózára és a fényképre.
— Tudtam én azt, ntondla pár pil\'anal múlva, már az első napon, amint önt a kórházban megláttam, hogy rokonok lehelnek. A hasonlatosság meglepő.
Sokáig nem tudtam szólni. Hallgatott a báróné, meg a kislánya is. Lepergett előliem szerencsétlen nagybátyám élelc. És most róla beszélek ismét:
— Szenvedélyes ember volt. Vakmerősége közismert és csodált. A lovakai valósággal ugy szakasztotta meg. öregapám kúriájának kapuját hej! de sokszor átugratta. Gyakran a lónak eltörött a lába és ő nevetve ment az istállóba másik paripáéit. Nagy, tavaszi áradás idején sokszor átúsztatott a Murán s nekimerészkedett a Marcal posványainak, feneketlen akonáinak. Sohasem történt semmi baja. Amilyen szenvedéllyel, vadsággal hajtotta, kergette a lovat, épugy vadászolt, mulatott, kártyázott és ha kellett, verekedett is.
— öregapám birtoka szélén akkoriban letelepedett egy cigánykaraván. Nem tudlak magyarul, amikor odaérkeztek. Elülően a többi cigányoktól, tiszták voltak. Nem loplak, sokat énekeltek és pompás kondérokat verlek, Nem ették meg a dögöl, nem kéregettek. Máig sem tudják, kik voltak. Máig sem tudják, hova mentek. A nép még emlékszik reájuk. Azt beszélik, hogy sok-sok aranyat, ezüstöt hozlak magukkal messze-messze tengerpartról, vagy még távolabbi rengetegekből. De a legszebb, a legféltettebb kincsük egy szépséges leány voll. Mondják, a haja kék acélhoz hasonlított; a termete egyenes, a járása ruganyos volt, a hangja szerelmesen bugott, mint a kis ger-léjé, s a szemei szebben ragyogtak a Hajnalcsillagnál Megbűvölt ez a cigánytündér mindenkit, aki csak ránézett. Róla álmodozott mindenki, de hiába, mert a leány szúrós volt, mint a csipkerózsa és vad voll, mint a zerge. Azt beszélték, nincsen szive.
1026 február 12
KOíLOftf
reskedelml kormány Markhót miniszteri tanácsos aláírásával leirat érkezeit Zalavármegye közönségéhez, iletöleg a nagykanizsai járás föszol-gabirótágához.
Ebben a leiratban a kereskedelmi miniszte értesíti a főbírói hivatalt, hogy MÁVART nak be lyujtotl engedély kérését megfontolás tárgyává teszi és ecélból dr. Fonilusz József miniszteri titkár márcíui 2-án, pén teken Nagykanizsára érkezik és itt a kereskedelmi minisztérium képviseletében a városházán tárgyidásokut folytat sz autóbuszjárat koncessziók ügyében.
A tárgyalásban részt vesznek n MÁVART képviselői és a járási lő-biró dr. Botka Audor.
Tudomásunk srerint Nsgykanizsa-Lelenye közötli vonalon már hosz szabb ldf|e van autóbusi|árat, melyre az érdekeltségnek négy évig tart
Hatpengős levente-birságért vasvillával várták a hatósági közegeket
A vérontással fenyegetózó 21 éves levente a saját szüleit is a vádlottak padjára juttatta
ínég a koncessziója s amelynek e hó folyamán érkezik meg egy leg modernebb mlnláju Magosix autóbusz. Et a járat bonyolítja le a pos-lalorgalmat é< mint érlekülünk a MÁVART kérésivel nem nyer aktualitást a Nagykanizsa—Letenyei járat
ügye, amit különben nem is kének. •
A fóbitói hivatal a fen lekkel kapcsolatban értesítette rz autóbusz-|áratbin érdekelt jegyzöségeket, h >gy a koncessziók kiadása felöl folytatandó tárgyalásokról érlesilsék Sormás, r.siteregnye, Rigyác községek elöljáróságait, hogy azok március 2-án a Nigykanizsán tartandó tárgyaláson képviseltessék maguk it.
Mint érlesü.ünk, ha a tartindó tárgyaláson sikerül a MÁVART nak eredményt etérni ugy még a tavasz folyamán megindul az autóbusz közlekedés.
Nagykanizsa, február II
Ifj. Kertész Ferenc 21 éves felső szemenyei .legény"-nyel sok bajs lehetett a szegény leven\'eoktatónak, hogy kénytelenek érezte magát a renitens, leven\'e-sorban levő siheder elka a fenálló testnevelési törvény érfe/mében e járni és öt a főszolga-bíróságnál feljelenteni. A feljelentés eredménye (j pengő lett, amit azonban Kertészék nem fizettek meg, ugy> hogy a hatóság emberei egy üszőborjút foglaltak le náluk, majd kitűzték a végrehajtást.
Ám amikor Melke ÖJOn községi biró és Révész Sándor kötj-gyzöl Írnok megjelenlek a végrehaj ásra, Kertész gazda, a fia és az asszony etdlttdk a kaput és nem eresztették be a hivatalos közegeket. Az asszony vusvillával, a többlek meg hangos szóval fegyverkeztek fel, ugy hogy a hatósági közegek kénytelenek voltak visszafordulni.
Most volt ebben az ügyben a főtárgyalás, amelyen apa, anya és a 21 éves fiu ültek a vádlottak pidján. Védőjük dr. Rlchter Béla lelenyei
ügyvéd volt. A Bzülók azzal védekeztek, hogy ők nem bántották a halóság emhe\'fit, az ellenVezés különben pedig csak azért törient, mert
a „Szabad Szó" újságban azt olvjsták, hogy a szülő nem fe-lelös a levente gyermekért.
Millékelve is volt a periratok mellé egy Szabad Sió, d: persze a testnevelési törvény helyes magyarázata voll benne, amit ugylátszik Kerlészék a maguk módja szerint érte mezlek : hibás?n és helytelenül. Kitűnt a tárgyaláson, hogy
a 21 évei levente már előbb odúm ni a kirjcgyzől Irodába és azzal fenyegette meg a ható ság embereit, hogy ne merjenek ő hoizájuk menni, mert — vér fog folyni!
A törvénysiék a renitens leventét \' 14 napi fogházra és 15 P pénz- j
büntetérr\', srülelt pedig K-jenkint ; 5-5 nrpl fogházra és 15-15 P pénzhün etésre Hál*.
Óriási petrolenmkatasz-trófa Amerikában
A robbanás mérföldekre rász-kódtatta me< a földet
Ncwyork, lebruár II Evetett k" -yékén féltőbb int a B :í.coi 0.: c/ifipany pHroieumftno-miló g\\Sra. A tobbanas következtében 10 mu kás megtwlt és 10 b mint 50 iuiyi s égási sebeket szenvedett. Messív: földön méi földekre megrázkódtatta az txp\'ózió a házakat, az égő p.\' róltum lángjai pedig Evéréitől közel 60 mérföldnyi távolságra is láthat- k voltak. Bostonból, Chelsea- bői és R vre városából kellett tűzoltóságot hívni segítségül. Sikerült a petroleumfinomlióra lokalizálni a tüzet és a nagy tankokat megmenteni.
Reuma
köszvény, csuz
lschl&s, DM .\'itiiUifi, szur&a olion lOtfluLi tn bor/üt a ítrlc-iar-K\'lo
REPARATOR
Ara 1 pangd 60 llttér mlndon patikában ImriM-toW rutcut Mrklnok szlvoeoa k)ll<l teljoaou Ingyen a fér&ktáj-; Krlagnar
üyyógszertár, ílu\'dapeit, VIII (IV Catvln-tér (Biross-utea sarok.)
Idejár
nagykanizsai. meteorologial mag-tliyelö jelentés, k : Szombaton a Mrntr-jékít Regffel 7 órakor -f5. délután 1 órakor +7% »it< 9 órakoi -fi.
htlhiiuii: Egé: r. nap borult égboltozat Sflir.lny. Reggel é« délben Délnyugat, este északkelen szél.
A Meteorok gin Intézet Jelentése n«-rlnl jobbára nyugtaiul él csapadékos "idő, később északnyugatra forduló szelekkel hósUlyedés valószínt!.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel érteiltem a nagyérdemű kö/Onséget, hogy Klnlaal-utoa 4. volt Kéményseprő vendéglót átvattam, amalyat «. hó tt-ón éa 13-én
disznótoros vacsorával
magnyltom.
Vaosora 80 fillér.
Pontos és figyelmes kiszolgálás. Szíves pártfogást kér
Kollár latvén
— Egyszer nagybátyám isinél megsarkantyúzta lovát és nekihajtotta a veszedelmesen megduzzadt Murának. A cigányok éppen akkor tanyáztak ott és látták a vakmerő lovast. Bátyám vagy nem vette észre őket, vagy nem törődött velük. A cigányok kíváncsian nézték. A folyó közepén kétszer alámerült, dc mégis átúszott a tulsó pártra.
— A cigánylány midőn látta az alámerülés!, a part felé futott és térdre borult. Mikor átért a tulsó partra, felragyogott a szeme, boldogan felnevetett és leborult ismét a Ibidre. Ezt egy szegény öregasszony beszélte később a fonóban, aki jelen volt ennél a veszedelmes lovas bravúrnál.
— Sokat beszélnek még ma is az éjszemü, földigérőhaju, elefánt-csonlbőrü, gyöngyfogu cigány Panniről. Mondják, minden éjjel megfürdött a Murában. Órákig eluszkált a vizben. Babonás öregasszonyok keresztel vetettek és azt mondták: fílrdik az ördög lánya.
— Laci bátyám félóra imilva a tulsó partról ismét nekihajtotta lovát az örvénylő, morajló víznek. A leány felkelt, kezét szivére szorította És derékig beleszaladt a vizbe. Már "lajdnem átúsztatta a folyót, amikor a nemes állat alábukott s a lány kétségbeesett sikoltással ugrott a Murába. Ugy uszott mint a nimfa s \'inkor az alámerülés pontjára ért, lebukott és nagybátyámmal jött a Vl* színére. Megmentette. Beszélik M is, hogy bátyámmal — mert
kétszer vetette fel a viz — a lány csak ugy tudott kiúszni, hogy bele-harapott a dolmányába és fogaival. , tartotta fenn.
| — Miként volt, hogyan volt, nem 1 lehetett tudni, hisz a holtak némák, \' de az biztos, liogy a lány sokszor találkozott nagybátyámmal a Mura füzeseiben. Sokan állítják, liogy szerette a vad leányt.
Ezután került nagybátyám Prágába. Utt megismerkedett egy égcrlandi leánnyal. Aki járt Eger és Marienbad vidékén, az tudja, milyen üdék, milyen szépek az égerprszági lányok. S akivel nagybátyám megismerkedett, akkor az volt a legszebb, a legbájosabb. Lelke mélyéből megszerette, s szerelte a leány is.
— Dc lia megjött, felkereste a cigányleányt is. Ezért meséli méy ma is a nép: Muraparton fekete-lány, Morva partján szőke leány...
— Ki tudja, egyikhez talán a hála és a részvél, s talán az ifjú szenvedélye, a másikhoz a megtisztult érzés vonzotta ?
— Valószínűleg mégis a liliom-tisztaságii égcrlandi kislány voll az etösebb, mert egyszer két évig sem jött haza nagybátyám Prága városából. A cigányleány hiába kérdezgette a Mura pariján a csillagoktól : ttterre van, mikor jön ? ís egy napon nagy sírás-rívás keletkezett a cigánytanyán: Elltlnl a legszebb, a legbátrabb, a fülemilehangu cigánylány. Növeli a titokzatosságot az, _ hogy egy hónap múlva Laci bátyámat átlőtt szívvel találták meg Prá-
j gai lakásán. Állítólag azelőtt való | este cigányleány járt nála. Keresték \' mindenfelé, dc seholscm találták. I És a Muravidékéről is ugy eltűntek 1 a cigányok, hogy sohasem látták többé ökel.
— Kedves barátom, a szép éger-líindi lány a báióné volt. Laci bátyámat hazahozták a >családi krip-tábá, az égcrlandi kislány később férjhezment, dc az átlőtt szivü magyar huszárt sohasem feledte cl.
— Ezerkilencszáztizennnyolc eleién ismét Prágába vetett a sors. Róza már akkor gyönyörű hajadon volt. Minden szabad időmet náluk töltöttem. Egyszer azt kérdezte tőlem Róza :
— Még most is vannak cigányok Magyarországon ?
— Vannak — feleltem.
Elszomorodott, majdnem sirva-
fakadt.
Később ezt kérdezte:
— Szép fekete lányok is vannak közöttük ?
— Leltei, hogy vannak, mondtam én boldogan, de én egyel sem ismerek. Én nem szerelem a cigányokat.
És Róza, mint egy ötéves kis leány szaladt az anyjához:
— Hallod anyám, Laci nem szereli a cigányokat.
— Annyira önkéntelen és ártatlan vol! Róza szerelmi vallomása, hogy odamentéin hozzá, megfogtam, megcsókoltam kis kezét, s amikor szemeink találkoztak, ezeket mondtam neki:
— Jöjjön el velem Rózáin szép Magyarországba, hadd mutassam meg magának, hogy én nemcsak ciganyleányra, de még más leányra sem gondolok magán kivül.
Nekem ezekután elment a kedvem,
hogy Lacit lebeszéljem a házasságról. *
Kél hónapja jártam L\'ciéknál. Az égcrlandi báronesz már jól beszél magyarul. Az öreg Bcrky is megbékült. Szereti kis menyét, aki, ha ura kilovagol mindig megfogadtatja vele, hogy nem úsztatja át a Murát.
— Azt hittem, hogy cseh a lelkecském, — mondogatja Berky bácsi — de hála Isten német. Es az mégis csak más.
Róza mamája, ha ott van náluk, gyakran felkeresi a kriptát, melynek lakója biztosan örül az utódok nagy boldogságának. Az utóbbi időben vén cigányasszonyt látott a kriptánál térdepelni. Azóta nem mer egyedül
arra menni. * •
Pár napja a Muránál megállt egy cigányasszony, mikor a nagy árvíz volt. Nagyot sikoltott:
— Jaj I jaj I alámerül I húzzátok ki, húzzátok ki I
És beszélik, akik látták, beleugrott az agyagszinü vizbe és elnyelték a habok.
*
Vájjon ki lehetett?
Talán az a valaki, aki nem tudott Medni? Aki talán ölt is? Kitudja?
A halottak meg oly némák. A kriptában is, a Mura fenekén is,.,
zalai közlöny
i92fi;.<cbraár 11
Mackó ur tévedett
Bölcs és Igaz mondás, hogy „ Té vcdnl emberi dolog", ma azonban nekem szüntelenül az jár a fejem ben, hogy hátha Mackó ur is t/vedelt, pedig Mackó ur nem h ember, hanem az állutkert jó, öreg barna medvéje; pedig neki nem Illik lé vcdnl, mert az állal ös\'töne hamist tatlan, holott ml, emberek, kibölctel kedlünk magunkból minden helyes útra vezető ösztünl.
Mackó ti\', talán ez egyszer mégis tévedett. Ugy történi a dolog, hogy gyertyaszentelő nap Ián ragyogó napfény borított aranyból szólt hálói a kormo% házak fölé. Az állatkert ko pasz fáin ugy nézlek ki az ágak, mini ég/elé fohászkodó megaranyo zott ujj, mintha könyö\'gő kezek esdekeltek volna az ég felé, hogy : Adj, Uram, egy kis mt\'eg szellőit, hadd bontsuk kl zöldelő reménységünket I
És a barlang sötétlő nyílásán Is megjelent egy nagy, bozontos, buksi fej. Mackó bácsi kikémleli, szimatolt, egy kicsit, előre Is lépett egy lép/s sel, de amikor meglátta a rag)ogó napfényt, csak visszafordult, h >gy folytassa téli álmát.
Ma reggel, amint felébredlem. első pillantásom az ablakra esett. Ejnye — gondoltam — tegnap az Érz i biztosan megmosta az ablakokat, mert ma egészen más színe van a betekinthető égboltnak, meg azMn a szemközti háztető sem olyan kor mo\', szürki, mint máskor, hanem olyan jó, meleg fóldszlne van, mini a tavaszi szántásnak. A hetek óta fojtogató köd Is eltűnt, minthi a föld nyelte volna el.
Hogy aztán közelebb lépek az ab lakhoz, látom ám hogy az égboltnak azon a darabka kék mezején, amit az Irigyen meredező házfalak látni engednek, apró, fehér gyapjas báránykák legelészik a napsugarat. És boldog örömmel szóltam ál a másik szobába: a levegőnek tavasz-színe van...
Az utcákon több mosolygó arcot látok, mint eddig. De az Is lehel, hogy csak eddig nem vettem észre őket. Nem ludorm
Ha megyek, szél kapaszkodik a kabátom libegő szélébe. Különös, csípős és mégis enyhe szél. Valahon nan, talán Ráko falva felől, földszagot hoz.
Böjti szél — tavaszi- szél.
Az asztalomon egy csillogó kék váza. Egy hétlel ezelőtt cicamacát tettem bele. Ugy nézett ki a sok ezüst-szürke kicsi bimbó, mint egy népes miniatűr egér család Ahogy most reá pillantok, meglepődve veszem észre, hogy a kis egerek meg sárgullak, — ezernyi finom porzóc .Ka kínaija Illatos mézét — de csak azon az oldalon, amelyik az ablak felé néz, a másik oldal most Is szürke, dísztelen — s az örömömben egy csepp szomorúság az a szánalom, amellyel ezeket a levagdalt, meddő ségre ítélt ágacskákat szeretem. Eze ket a kis bimbókai, melyek a törzsül, a gyökértől elszakítva, az élet-ö zlön mérhetetlen erejéről tanúskodnak, amikor virágba bomlottak. Es nem Is azért, hogy gyümölcsöt érleljenek, hanem, csak, hogy uz én négy falam közé elhozzák a tavasz első Illúzióját.
Mackó bácsi lulán mégis tévédéit! ?
Péuely Piroska.
NAPI HIR£X
KAfIKKWC
Február 12, vaiárnap
tfóinai katolikus: Hatvan, vas Prolest Lídia. Izraelita: Seb. hó 21.
Nap kel reggel 7 óra 13 perckor,
íyugszik délután 17 óra !7 perckor. •
Rcf. egyházkózaég közgyűlése d. e. 11 órakor az imaházban.
Sakk-kfir közgyűlése d u 5 órakor a Koronában.
I.lceálli elóadás d u. (í órakor a városházán (llogyor Jóisel: .Az idó-jóslásról").
II. Szociális Est a Mitszlósházban d. u. ti órakor.
Ret. Nóegylct szereletvendégsége d u. 5 órakor a Rozgonyl utcai tornateremben.
Klakanlzsal leventék aiiniclőaitAsa d. u 4 órakor a volt mozihelylségben.
Kath. Legényegylet zenei est|e S órakor saját helyiségükben.
Izr. Jót. N.-egylet RevU-estje tál 9 órakor a l\'olgári Egyletben
Városi Színház. .Dániel az oroszlánok kozt*, vidám história 8 tflvonásban Burleszk. Magyar és Fo* hiradók.
Február 13, hétfft
Római katolikus: R. Kat sz. Hrot. Ella. Izraelita: Seb. hó 22
Nap kel reggel 7 óra II perckor
nyugszik délulán 17 óra IS perckor. •
Városi Színház. .Berlin, a nagyiros szimfóniája". .JőjJón ide, menjen oda*, vigjálék 6 felvonásban. Pátria lliradó Elóadások 5, 7 és 9 ólakor.
— Kinevezés. A pécsi Kir. ilélö tábla elnöke dr. Molnár I nre ügyvédjelöltet, pipái lakost a nagykanizsai törvényszékhez joggyakornokká kinevezte.
— Relschl Richárd ma beszámolót tart a keszthelyi Iparos-körben. Relsthl R chárd országgyűlési képviselő február 12-én délután 5 órakor az Iparoskor he\'yiségéber tájékoztató beszámolót tart az ipj-o-sok részére.
— a Szanatórium Egyesület választmánya héttőn délután 6 órakor a vátosháza lanácslerméoen üiéit tart, melyen megtörténik a piknikről való elszámolás. Az ülésre a lagokal és érdeklődőket ezuloa hívja meg az elnökség.
— Szülóí értekezlet. A nagy-kariitsui i/r. elemi n.piskola lantes-tüleie fjtyó hó 12 én délu\'án féiöt ótakor a kiste iip ou.ban szU öi érte-kezlelet lati, melyre a t. s ülőket és a tíinügy iránt éid klőlöket meg hivja az igazgatóság.
= Bruncslcs bora literje 1 pengő
= Orvosi hir. Dr. Jandl rendelését újból megkezdte. Sugár ut 43 I. cm.
— Az idójóslásról lesz ma II-ccális előadás. A Zrínyi Irodalmi és Müvé\'zcti Kör ma délulán 6 $»• kor a váiosbáza disziermébeu licAlli t-lőtdlst tart. Hogyor József kegyes-rendi reálgimnázium! tanár Mz Idő jóslás eszközei-ről ad elő. Az énekszámokat a Nagykanizsai Ipariskolai Éuekkar adjs. Be épís díjtalan.
— Vendégóra (össztánc). Ma este 8 órai kezdettel a Kaszinó alsó termében vendégörát ("issziáncot) lariok. Különórák egé*z nap. Szives párif igást kér Gábor G. Lsjos oki. tánctanár.
— A Katholikus Legényegylet ma este (él 9 órai kezdettel tartja első zeneestélyél. A pompás műsor ufán tea-est következik. Az egyesülel vezetősége szivesen lát mindenkit.
= Ma este halászlé túrós csuszával és frissen csapolt magyar „Salvator" sör a Centráiban.
— Nyugalomba vonulás. Bensőséges ünneplésben voll része Welsen-feld Unác délivasutl műszaki s. liszt-r-ek nyugtlomba vonulása alkalmával. FJsóbb hatósiga, tisztelői és ksrtarsai pénteken este összegyűltek a vasúti vendéglő különtermében, hogy a harmincöléves nehéz és fáradságos szolgálata után a nyugalomba vonuló karlársu^al ünmip:ljék. A vasúti társadalom színe-java Petrlk Deztó főfelügyelővel, a forgalo;n ré i-zéröl Polónyl üiza forgalmi főnökkel az élén, még a vidékiek is számosan megjelentek a kedves ünnepségen.
— Elsőrangú férfi munkaerő,
perfekt gép- ts gyorsíró, könyvelő, keiesnedelmi leveiezó szerény fizetéssel állási keres. S ives megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
— Ismét megégett egy kis leány. Krásecz Imre somogyaraczl lakós 3 éves Ju\'iska lánya a konyhába ment, amikor éppen ai édesanyja a megfőzött burgonyáról a vizet ömölte le. Alig hogy az anyja rgy pillanatra elfoidut, a kis ie£ny magára rán otta a forró vizel, amely annyira összeégette, hogy borzalmas kinok között meghall. A gyermeí a ny j it a borza\'mas halál annyira megienditeite, hogy suiyoa b:;egen fvkszik.
= A város legforgalmasabb helyén levő poitáios űzkibLlji-ég, valamint kéiszobis lakas melléklte yiségekkel átadó. Bővebbji a ki adóhiv<nalb n.
1
Ha már elmulasztotta 1927 b cn, pótolja az idén és tegyen egy p-óbau at az 1928 •as typusu
Mercedes-Benz-ei
Ili kalnlrAasalnbi Budapest, IV., Váci-utoa 24. azám
uj neiyisegeinK. telefon, t. 229-94. é. t. 140.70.
uo
Mercedes Benz Automobil R. T.
tlaxtttja és
romlásiakat
•rályaatn
maggátolja.
Kapható:
TEDT8CH GUSZTÁV drogériájában
— Nőegyletl tea. A Keresztény Jótétony Nőegylet csütörtökön este 9 órakor tarlja a Centráiban utolsó nyilvános helyen rendezett teáját.
— Turulütők és labdák, vivó-szerek, házi tornák, cserkész-felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
— A keszthelyi farsang hírei. Ugy látszik, hogy az álarcos bál újra divat lesz; a Leányclub álarcosbálja u án a keszthelyi Iparosok Dalköre is álarcos jelmezes zónaestet rendez február 20 án a Hungária nagytermében. — A bálok úgyszólván min-d:n szombat-vasárnap estél lefoglalnak, ezért a heszthelyl Ipartestület ugy h itározott, hogy szokásos Uater-berger-vacsoráját március közepén tartja meg, amikor már vége lesz a farsangnak. — A Kath. Legényegylet február 19 én tarja közgyűlését. Ugyanaznap este lánckoszorucska lesz az egyleti helyiségben. a Legényegylet műkedvelői oprett-elő-adáira készü nek ; Húsvét másnapján elő akarják adni , A hamburgi menyasszony"-!. *
— Figyelem I Az összes raktáron levő aruimut rendkívüli olcsó árban, napi áron alul árusítom. Prled József óras és ékszerész.
— Hirtelen halál az utcán. Keszthelyről jelenti tudósítónk: Vasár napján az Erzsébet királyné téren rosszul lett egy vidéki vásáros. — Leült az egyik biz elé I többet fel se kelt. Meghalt; Bzivszilhűdés érte. A * sebében talált iratok szerint a halott Kurucz Lsjos gulácsi korcsmáros. U{/ látszik, hogy szívbajos \\oft, inert zsebében orvosi receptet és szívbaj elleni orvoiságo: is találtak.
- Schwarcz Dezső harisnyái a
leglobnak
(-) Haszonállat-vizsgálat a kes thelyl járásban. Tudósítónk jelenti: A keszthelyi jírásban a tavaszi haszonállat-vizsgálatok március 3 án kezdődnek és március 23 án végződnek. A vizsgálat községenként! idejéről a jegyzők adnak felvilágosítást
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában Vili., Baross-tér 10.
Logika a szerelemben
— Hallom, hogy szakított a vőlegényével.
— Igen. Öiszeveszlilnk azon, hogy kl szereli jobban a máslkat.

A LEfiJ

ro:T;TT¥
IfK
BftTEUfíMMmt. fl
Ubruár 12.
ZALAI KÖZLÖNY
A háziorvos
Serravallo kinavasborát
i legmelegebben ajánlja
KltUnö IzO erötltőtzer gyengélkedőknek, vérszegényeknek ét lábadozóknak. Kapható minden gyógyszertárban él drogériában.
Egy litere* üveg : P II.- Fél llterea Üveg : PI.IO Negyed literes üveg: P ».
Főraktára :
TOROK JÓZSEF R.-T.
BUDAPEST, VI., KIRÁLY UTCA 12.
= Megbízható fát Idejében Hitetni — ez a sikeres gyUmólciter-mesztés titka. Unghváry József faiskolája Cegléd. Budapes\'en kizárólag Andrássy-ut 54. Árjegyzék ingytn.
Mai II. szooiális sst
Misszióslársulatunk ma délután pontosan 6 órai kezdettel tartja meg
II. szociális estjét, melynek értékes műsorát családias tea követi a Misz-wlóebáz dísztermében. Az előadás programmján Ebtrhardt Béla főigazgató, Bogyay Lajosné, a helybeli missziós szervezet elnöke, OyOmOrey István országgyűlési képviselő előadásai és Lemberkovlcsné Waber Margit, a zeneiskola tanárának és Vannay János, a zeneiskola igazgatójának zeneszámai szerepelnek. — Teajegy 1 pengő.
= Az Izr. Jótékony Nőegylet nagysikert! revü báljával kapcsolatban közli, bogy a revű keretében látott szebbnél-szebb ruhákat, pazar kosztümöket Szabó István ötletes tervei alapján Szatat Zsigmondné, a gyönyörű fejdiszeket Feketéné Koszté-thz Bözsi készitette, mig a szőnyegeket a Kisfaluéi és Krausz cég volt szivet kölcsönözni.
— A klskaniz&ai levente-műkedvelők derék gárdája ma délután 4 órakor előadja az .Apátlan székelyek* c. Irredenta színdarabot a volt mozgó helyiségében.
= Nagykanizsai Kerékpár Egylet A Nagykanizsai Kerékplr Egylet f. évi lebruár hó 12 én rendes évi közgyűlést tart a Bárány vendéglő ben levő helyiségében. Tárgy: El nOkl megnyitó, titkári jelentés, pénztári Jelentés, tisztikar Megválasztása és netán! Indítványok. Vezetőség.
— MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó szőnyegfélék kaphatók Hirsch és Szegő gyári lerakatában.
— 20 havi részletfizetésre szállít-
K: — Igazolvánnyal ellátolt Ogynö-
nk utján is — az egész világon legjobbnak elismert {Singer varrógépeinket. Singet varrógép részv -társaság Nagykanizsán, Pő-ut 1.
8 a x l>|h n e,\'r A nldjr á a
IHunyadi János
ter-méazetea keaerüvize
világhírét ét elterjedettségét szilárd alkatrészei Állandó tömörségének, _enyhe ét mindig megbízható hatásinak köazönhctl. ii
— A Szanatórium Egyesület nagy sikerrel lezajlóit piknikje u\'án ezulon mond köszönetet elsősorban a nagyközönségnek, amely a rossz gazdasági viszonyok ellenére is adományaival sietett az egyesület segítségére. Köszönetet mond a gyű|tés 1 nehéz munkáját végzett választmányi hölgyeknek, a .Zalai Közlöny"-nek önzetlen támogatásáért, dr. Kdlnay Oyula rendórfBtanácsosnak a terem diszltéséhei szükséges anyagok átengedéséért, Tőke Jenő vároii számtisztnek a terem szakavatott díszítéséért és mindenkinek, aki akár anyagiakban, akár erkölcsiekben az estély sikerét e\'ömozdltani szíves volt. Felülflzettek a következők: Qyömörey Qyörgy főispán 40, Bár-czay Fertnc (Somogyszenlmiklós) 40, Ujoépi Elek Ernő 30, Király Sörfőzde 20, Bogenrieder Fiigyes 15, dr. örley Oyörgy, Markovics Albert (Rigyác), Qtosz Ferenc (Sánc), U|-népi Elek Oéza, Hudy József, Kslmár Béla, Dobrin Ricbárdné 10-10, Izr. Nőegylet 8, Ujnépi Elek Pál, Huller Oézáné, Kaiser Etnőné, dr. Fried Ödönné, Csapi Siommer Ignácné, dr. Balázs Zsigmond, dr. R«poch Aladár, Musiet János (Szentbalázs), dr. Fodor Aladár, Hemmert Károly, Neumann Aladár 3-5, Farkas Vilma Révész Jánosné, Kaán Irma 4—4, Rímele Oézáné 3, N. N. 2 pengő, összesen 295 pengő. A felülfizelések-érl ezúton mond köszönetet kövesd! Boer Ousztávné, a Szanatórium Egyesület elnöke. -- Itt közöljük egyúttal, hogy a piknik maradványalt, élelmiszereket, 6 q szenet és 1 kocsi fát február 6-án a választmányból alakult bizottság kiosztotta a Szanatórium legrászorultabb betegei között.
— Három Igaz szó: Bruncslcs bora olcsó I
ló emésztésünk lesz, ha reggelenként éhgyomorra egy fél pohár természetes .Ferenc József" keserü-vizet iszunk. A táplálkozási zavarok szakorvosai általánosan dicsérik a Ferenc József vizet, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epekiválasztást növeli, az anysgeserét megélénkíti és a vért felfrissíti. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és tűszerűzletekben.
=- Eljegyzés. Sattter lrénkél MarctlÍDOI — Sattler Sándor ottani nagykereskedő leányát — eljegyezte Biró Sándor kereskedelmi ügynök és bizományos, Keszthely—Nagy-katizsa.
— Hét éves gyermeket gázolt az autó. Keszthelyről Jelenti tudósítónk: Csordás István 7 éves fiúcskát, egy vörösmezei gazdasági cseléd gyermekéi, Ztlaapáll mellett a ptcsti országúton elütötte egy autó. A kis fiu arcán és fején sérült meg elég súlyosan. Az elgázolt kisfiút a keszthelyi kórházban ápol|ák.
— Bruncslcs bora literje 1 pengő A világ legolvasottabb írójának szokták nevezni H. 0. Wellset. 0 az ezerarcú Iró, a pompás mese-szövő, az élísszemtl megfigyelő, aki -ník írásaiban a misszionáriusnak meggyőződéses tüze lobog. Wel s nemcsak Irásnibau idealista, de ténykedéseiben is ar, amit most azzal bizonyított, hogy lemondott szerző dijáról egy olcsó reprezantiv magyar regénysorozat érdekében. Érzel a cselekedetével levő lette, hogy (elles migyar fordításban, hőfehér, pehelykönnyű papíron 14 kitűnő kötetét, 4200 oldal terjedelemben a Panlheon Irodalmi Intézet r.-t. kötetenként 1 pengő 40 fillér áron hozzá forgalomba. Havonként két kötet jelenik meg ugy, h)gy havi 2 pengő 80 fillérért bét hónao alatt mindenki megsztrezheii Wells Reprezantiv Regénysorozatát.
— NŐI kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Vidám história nyolc felvonásban. Főszereplő: Douglas Mc. Leon.
BURLESZK
Magyar ós Fox Hiradók
VADÁSZAT*)
Az erdő- és mezőgazdaságnak egy elhanyagolt ága
Irta: Ötvös Balázs (Kiliaán)
A XX ik század a többtermelés legyében Indult. Ez a jelszó hangzik végig a földművelés, az ipar és a kereskedelem terén. .Többet termelni* a céjls, a vágya mindenkinek. Erre törekszik a latifundiumot úrtól a zsellérig, a gyárostól az akkordba dolgozó munkásig, a nagykereskedőtől a krájileroslg mindenki.
Többet termelni nemcsak egyéni érdek, banem elsősorban bazafiaa kötelesség, mert a többtermelés kOs-érdek. Aki a többtermelást nem mozdítja elő legjobb tudása és taMaége szeilnt, az megkárosítja a közt, ai vét hazája ellen. Aki tehát hfl Ha a hazának, az iparkodik minél ubbet termelni, hasznot produkálni Önmagának és hazájának olyan téren Is, amelyen eddig más még nem produkált.
Mégis ebben a nsgy tülekedésben, nagy ipsrkodáibzn nagyon kereten veszik észre, hogy milyen nagy nemzeti vagyon hever pirlagon, kiaknázatlanul, elsenyvedve az elhanyagolástól.
Ez it nemzeti kincs, a nemzeti gazdaságnak az elhanyagolt ága a
vadállomány.
A vadászatot eddig csupán .uri spon\'-nak tekintettük. Vadásztunk, ha volt mit ét panaszkodtunk, hogy nem tatthal|uk meg az uri élet elengedhetetlen kritériumaként a szokásos ha|tó- és kOrvadászatokal, ha nem volt mire vadásznunk.
Magyarország valamikor a vadászok Eldorádójt volt, messze fótdOn híres, nevezetes vadállományáról. Hozzánk jött a pénzes idegen, ka kipitalis szarvasbikái akart lőni, (nemcsak az elrabolt területekről vas szó) Idejött, ha egy-néhány óra leforgása alatt százával akarta agga« tókra fűzni a foglyot, vagy ha annyt nyulat akart lőni egy kOrben, agy hajtásban, hogy ikerpuskái fúrókká lettek a lövöldözéstől.
Miért nincs most annyi vadunk, mint amennyi volt .ipáink idejében ?*
Melyek azok az okok, amelyek miatt hasinos vadállományunk any-nylra megfogyatkozott, azokról egy más alkalommal lesz szó. Most röviden csak azt akarom elmondani, hogy nem ördögi mesterség a vadállomány gyarapítása, banem ha egy kis Jóakarattal és szakértelemmel látunk hozzá, akkor aránylag kevés kiadással nemcsak azt érjük el 2—3 év alatt, bogy a vadászat már nem lesz lelketölő, unatmas és fárasstó gyaloglás, banem lelketemelő szórakozás, sőt egyúttal Jelentékeny haszonra is teszünk szert olyan forrásból, amelyikből eddig nem volt jövedelműnk.
RJvId példával akarom csak bizo-
•) Esen a elmen hetanklnt egyszer, lehetőleg vasárnap megjelenő rovatot nyitottunk, hogy tok oldalról megnyilvánult kívántig- \\
ogy nak ele; iának
ági
vll
nemaetgairtatág eme \'I
engedve, 1 ltozstoaabbá Is Tegytk
fitt l t
téve, teret
[cdve, lakunkat egyúttal
ZALAI KÖZLÖNY
1926 február 12.
nyitani, hogy a pzakszerü-n kezelt vadászterület milyen jelentékeny jövedelmei hoz a földbirtokosnak, vagy a közeégi vadászterület bérlőjének. Egy dunánluli nagyobb uradalom alig lud némi jövedelmet elérni nigy regie vei kezeli gazdaságából; ráfizet nagy ^gazdaságára ; a vadít szabói (élve és lőve eladod vad után) éven-kinl cca 30.000 pengői vesz be. Ez pedig tiszta jövedelem, mert a vad állományt az erdészeti személyzet gondozza.
A Duna—Tisza közén tgv cca 2500 holdas községi területet béiel egy ismeróaöm évi 2000 pengőért. Amellett, hogy ömaga gyakran vadászik, társasvadászatot la rendez, csu pán az élve eladott fogoly és nyut után 10.000 pengőt kap>lt egy esztendőben. Ne gondoljuk azonbtn, hogy a területén található minden vadat lelőtt, lelövetell vagy befoja tolt, mert tzt nem lehlte rne< épeu, mint praHikua vadórz garda, ,-.kinek a jövő évi tenyészsnyi giól is kellek gondoskodnia. N ; gond íjuk azt se. hogy a vadból bevett jöv.-drlméi f I emésztette 1 vad gondozása, ápolási. Van egy ügyes, do\'gál éri\', vadőre, akinek évi 2000 pengő! f.zct; a vad etetéséhez szükséges tekaimínvr* és szemes e\'eségre kiadott 500 pengőt. Tiszta jövedelme leh\'al voll évi 5500 pengő. Olyan tiszltsaéjtes jflvídelcni ez, amelyikből gond néliül lelni megélni egyéb foglalkozás néitül is. Hogy ez a számítás n -m légl.öl kapott koholmány, hanoin reális számítás, ime inaak is a bizqnyilása. A vadállomány érzékeny meg\'pasz-tása nélkül befogatott 500 nyulat A 15 p. (élő nyúlért az idéu 16-18 pengőt is adlak a vadkereskedők) és 500 drb foglyot á 5 P. (7 pengői Is adlak az idén fogíyokén). Ime, ez a két tétel kereken kitesz 10.000 pengőt. Az élő vad befogásához a kereskedő adja a hálókat és fogó meslert, az eladó pedig a bajlókat és naponta egy igát adott, amelyik a hálókat reggel kivitte a területre, este pedig bevitte a (Huba a lédikba zári aznapi étővadmennyiséggcl együtt. Ez a kiadása pedig bőségesen megtérüli a lőve eladóit vadból.
.Persze" — mondják sokan — .könnyű igy gazdálkodni olyan vadászterületen, ahol ugy hemzseg a vad I*
Ezeknek a könnyen legyinlő vadászoknak Idézem az általánosan ismert közmond (bt: .Nincs rossz föld, hanem csak gazdal" Nos, épen ugy nincsen rossz vadászlerület, hanem csak rosíz v^dlsz, mert a legjobb vadászterületet is tönkre tud|a tenni egy lelketlenül lövöldöző puskás, de a legnéptelenebh (erülelet is népessé tudja tenni a vadászterület kezeléséhez értő vadász.
Sajnos, nagyon kevés sz országban még a többezer lioldns u\'ídal-makat is is ideszámítva a 1 olyan vadászterület, amelyei szaké lő személyzettel kezeltetnek, amelyiken annyi vad teremjen, bo^y i biiól külföldi szállításra is jusson.
Pedig micsoda perspektívát nyujl
a közjóiét javára az élő vaddal való kereskedés, kilünik abból, hogy az a kevés uradalom ét községi Icrülel, i,melyik élő vadat adott e>, a külföldre szállítóit kb. 20.000 drb. élő-nyúllal, átlagban 15 pengővel számítva egyenként, 300 000 p ngöl hozott ai országba. Számítsuk ehhez az összeghez míg az élve eladott foglyot, fácánt, a lőtt állapotban kül földre szállított vadat és fácántojisl. bálran vehetjük háromszorosának azt az összeget, amelyik igy majdnem egy millió pengői tesz ki.
Piaca pedig mindig leaz külföldön a magyar vadnak, amelyik ke resett cikk Nlmetországbau, O asz orszígbun, Franciaországion és Ang liában. Hogy mekkora birc van a magyar vadnak, kllflnik a németországi élöi-adkereskedők hirdetéseiből is, akik a\'ikor is .magyar nyulat, inagvar fogtyol* hirdetitek el
fdásra, ha nem ragyar vidít szá\'-li\'anak Is.
Az erdészt! áilnmi k.zelés, állami ellenőrzés alal! áll még .1 ma?án:e rütcleken Is. Milyen országos hasznot jelrnlene, ha ne állani ellenőriztetné h vadásziéi (Heteket is, ha minden uagyob\'j gazdasig lulajdonosál és a községi terű eb k bérlőit is kénysztri eué, hogy sztkszerü va-dászgazdaságot állilsanik be területeiken. Elkészült már, országgyűlési tárgyalásra vár már egy törvénytervezet, amelyik szerint vadászati felügyelőket neveznének ki járáson kiút és vármegyénkini (Romániában már régen meghonosít az az Intéz-mén/ és Románia vadállománya évről-évre nő I)
A magyar vadászokon múlik, hogy <t vadállományban rej ö milliárdos ét\'ketaz ország javára kamatoztatjuk vagy parlagon hevertetjük I
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ fiZLET
KÁLMÁN LEÓ NAGYKANIZSA
Kölcsönt nyiijt Ingatlanokra, első helyű bekebelezéssel, kedvező kamat mellett. — Megtakarított pénzeket
biztosan és magas kamattal gyümölcsöztet.
KÖZGAZDASÁG
A magyar mezőgazdasági termelés versenyképességének fokozása
Zsir, szalonna, baromfi, tojás, vaj exportunknak korlátlan lehetőségei mutatkoznak — Hogyan lehetne ellensulyoznl a inagyar mező gazdaság drágább termelését? — A mezőgazdasági érdekképviseletek uj akciót kezdeményeztek
(ti. L.) A gizdakdzőnséget és a I apasztani, nem nagyon bValó. A mezőgazdasági írdekképvneltfiek-.-l — hozzátehe\'jdk, ho»jy .1 gazd ii>ág ilet valamennyi irányadó köréi — mostanság kíl Ligás kérd\'s fig\'.al-koztslja; egyrészt a m.-zögazdasígi termelés racionalizálás* és mvelése, misrészt mezógizdas^i kivitelünknek belső s-gitsi\'ggel való elo noz ditá8a, cze>.ück révén, a külkereskedelmi mérleg egyt-nsulybi hozása.
Az a reménység, hogy takarékosság utj*n, vagy iparunk gyors fejlődésével sikerül ma.d a behozatalt
kérdés tehát az, hogy volna-e a mainál na^yo\'ib term-ístiek exprt-lehelősége. Llsztklvltelünk van a legsúlyosabb helyzetben, hus és az élő állal kivitel is nagy akadályokkal küzd, uí(/szólván korlátlan kivi eli I he őség« vau a zsírnak, szalonná\' nak, vajnak, baromfinak, tolásnak. Ennélfogva, amilyen gyorsan c«ak birjuk rentábilisakká kell tennünk ezeket a termelési ágaka1. Nagy hiba vof, — aminek kö/ctkezméoyeit most már kéaön lAtju1! — gabona-
Városi Szinház Mozgója
Hétfőn ós kedden 5, 7 és 9 órakor
BERLIN,
a nagyváros szimfóniája
Nem játszanak benne színészek és mégis százezren szerepelnek benne. Nincs cselekménye és mégis az élet szamtalan drámája tárul a néző szemei elé.
Ez az abszolút film, ez maga az élet. -■-
Jöjjön ide, menjen oda
Vígjáték (i felvonásban. Főszereplő : Sally Phipps.
Pátria Hiradó.
feleslegünket kizárólag a szomszédos országokba vittük, ahelyett, hogy igyekeztünk volna, még áldozatok árún is, távolabbi piacokra juttatni. Ezáltal a szomszédos osztrák é6 cseh piacot is felvevőképessé tehettük volna.
A mezőgazdasági üzemeknek tömegtermelésre vaio megszervezésével a vaj, isir és tojás termelési költségeit lényegesen csökkenteni lehelne, ami a cikkeknek a versenyképességét meglehetősen biztosítaná. A szalonna- és zsir-exportot a forgalmiadó, valamint a vámpolitika nagyon megdrágítja. A magyar gazda 15 fillérrel drágábban Is termel, mint a külföldi. Éppen ezért nem lehetetlen, hogy az osztrák és a cseh piacot is elveszítjük. Kérdés már most, vájjon növelhető-e rentábilisán a gabonatermelés, mikor a magyar gsz la, — mezőgazdasági gépet, szer-szán,ot, műtrágyát, az ipari vámvédelem folytán, a világpiacnál magasabb átlnn kénytelen vásárolni az eladásra kerülő mezőgazdasági termékeket, ellenben csak a világpiaci, vtgy cn él alacsonyabb áron érté-kesitlietl.
A mezőgazdasági termelés-racionalizálásnak célja: olcsó, több éi jobb áru elöillitása volna. Tehát: hol és amennyiben lehel egyebek között a gépmunkát fokozni, mivel hogy a géppel való termelés olctóbb, mint a kézimunka. A gép azonban sok munkáskezet elüt a kéréséitől. De ha a gazdálkodás sokoldalúvá l< sz, hi abba ujibb és ujabb terrae-léíi éa tenyésztési ágak kapcsolódnak, akkor itt foglalkoztatáshoz futnak azok a munkáskezek, melyek más helyeken a gépmunka fokozásával felszabadulnak.
Az agráifölöslegek kivitelének fu-vardíjpolitikával való elősegítésére már vannak bizonyos konkrét javaslatok, amelyek szerint a kivitelre kerülő búzát, lisztet, olcsó fuvardíj -jil kel>ene a vámkülföldön vererty-képessé tenni, hogy a buza és a liszt például Münchenig, Berlinig slb. ugyanolyan fuvarköltséggel mehessen, mint amilyennel ma Bécsig eljut Bécsbsn ugy.nis a magyar mezőgazdasági termény feltéllenül versen/képes. Ha Münchenen vagy Berlinben ugyanazzal a költséggel tudna megjelenői, mint amilyennel a bécsi piacon, ezeken a piacokon Is versm/képes lenne. Ezt a szóbanforgó tervek szerint ugy lehelne biztosítani, hi i Bécsből, a rendel-tetési helyig előálló fuvarköltséget, az odairányítolt áru után, az exportőrnek visszatérítenék.
A mezőgazdasági érdekképviseletek köreiben ezekre vonatkozólag most az adatgyűjtés folyik egyrészt annak megállapítására, hogy ezzel a segítséggel az árukivitel versenyképessége bizlosiibstó-e, másrészt aziránt, hogy ez a támogatás mit jeten eni pénzben és hogyan lehetne a fedezetről gondoskodni.
Élénk volt a keszthelyi állatvásár
Keszthely, február 11
(Saját tudósítónk) A február 9-lki országos vásárnak gyönyörű Idő k\'.dvezelt, igy a vásár elég élénk volt. Felhajlottak 4241 drb. Allatot, eladtak 543 darabot. Az eladott lovak egy részéi Svájcba szállították. A v^íároti voltak olasz kereskedők is, ezek azonban nem vásároltak, mert a szarvasmarha árakat lulma-garnak találták. A mull váfár ó\'a a si rvasmarha áru valamivel valóban magasabb; a lóátak azonban nem vál ózlak.
1938 február ll
ZALAI KÖZLÖNY
HENRY FORD
szózata a világ összes automobilistáihoz
Tizenkilenc évvel ezelőtt épilet Ilik i\'-s adtuk el nz „T" mi> di\'llll kocsinkat. Ezen kocsi lw jelentésével kapcsolatban n köveiké zöket hoztuk h közönség ludomásárn
„.4 nagy tömeg rétzt\'re épitiln autót. F.z a kocti eltn hígati let; t maliidnak, de a magánon utamal nem lem lulnagy. .4; autót a Ifgjnbl anyagból kéiziljflk (» n mndern no\'r wlki tudomány legegytzerilbh mód n. ereit hatználjuk lel. -1 li"esi dr. mindamellett oly álamon)/ lexz. bog: mindenki, akinek r.tak mériu\'kelt je vedelnie enn, könnyen tulajdonom leltet ennek az automobilnak."
11a üzleti tevékenységemet nin eb röl kellene kezdenem, vngv lm vnln) azt kérdezné liliom, hogy ml n véli ményem cdalgi tlzlctpolitlkáinró. ugy n fenll bejelentésnek egyclloi i gy innnilnhll sem változtatnám lile K néhány szó jellemzi n Ford Molo i \'ompniiy lényegét ós munkásságát megmagyarázza azl a teljesen kllln-Ingó- fejlődést, melyei ez a rég telim. Intőit.
Az iit\'ilsó 10 évben 15 millió For. kocsit építettünk ós ezzel 300 nulli lóerővel gazdagítottuk n világot. ]i. ezeket a kocsikat, melyek neveméi \\i selik, nem lekinlem puszin gépeknek Ezek a kézzelfogható InniiliiznnvsA gai eszméim ós elveim gyö/o!uiéiiol melyek mind azt célozzák. lio»> mindnyájunk éleiéi kellemeseidé n gvék.
A „T" modell i.tIHrft volt. Mik., elhatároztuk, hogy ezl a inndelll (■ fogjuk építeni, még nem \\"ll nyilv nos kereslet ail\'omobilokban. A j\' ulak ritkák voltok és c. ak nagyi kevéa kalandos hajlamú onibotiio jutott őszébe, hogy niilomobilt vá-i\'i roljon.
A Ford kocsi voll az automobil Ipnr utlürőjo ós megindította a m• dern ulépllést. I.egyfizte az időt é* la volságokat ós közvetítette a elvillzá ciót a legtávolabb fekvő vidékekre. a Ford-kocsi tevékenyebbekké lettr az emt>ereket. Elősegítette, liogv lob l>et ó* Jobban dolgozzanak, ezt pedig
ívidelib liltt altit óh nngy.ibh öröm ttel végezzék.
Mi még mindig bll-zkik \\i>lluul. .T"-Wodollll Ford-kocsinkra. Ilii min r-t in ii k volnn azok, ugy egész biz» ivosnn iieai folytnlluk volna e model\' •viiriá-iit ilv sokáig. 1l\'1.^ neii W. sitn 1015. -őt nem 1* I\'.i27.
j l,or/tit i\'iiilrí\'iinl;, liniiii korunk no f/atnbh iiii\'n///inrk ine>ifeleljilnk\'
N\'ngvon j\'l liiiliiik. Imíív nz utol-iekIM ii \\i-/niiviik ii.igvon megvál izlllk éJ c/IIt;-.\'• telték nZ nílli\' nol i konstrukció felim lljsái. vnla ultit finomabbá ételé*. Kmn-k követ ;ezlóben mi íili\'ti izében ni korait \'|»iie;I iiik. mi Iv i\'lev\'t.\'.l xíiritf lelje n kllliinln.zik ii fé-i l\'"id íiutólól iz ni. viiltnznlt visz\'Hivoknnk meg •Ifi ozóniot nnpjnliik fcllokozot •óm eiv.\'l.
II -ziik éa Imiink, lio.L\'y nr. uj Fon\' / ntiii\'niuMIpn\'\' ter\'n épp olv nni;s pé<l ielenl nin i\'lfire. mini nnnnkide •\'i n .T" modell, mikor nz 1ÍKW l»n inorn kerlllt.
teiánt. tetnzelfli ronalrezetft i
tzinrk.
Az uj F"iil i.niii;\'ilinn klllőnbtiz1. ,.\'1\'" inuilellt.il i\'s ennek esupíiit nv r. e\'.\'v elvéi tnrtoltn meg, llony a lein
i ledőli .ióbb úron n Irciobli miní\'ni el iiviijtin. KiVIil.\'i -zi\'iiipontj/ibé ■gydlen egv ntttó sem lin»onlitlinti\' z ui For llioz l\'jívnnez Ali meitbir
mténnv ÓS "le-vi i\'ir szenipurtljóbi\'il \\z ui Ford itinlvezeté^e és ítzlne i-etiilki\\til vonzók. Knnél nem kevés l.ó fontiM nzonbnn n m itor tcolinik izépsóce FlsiiJorbiin tiiindifí n lüké b-s te.-\' nikni megépitésre kell gon iloliittnk lin nz uj Főni kocsi clö iveir\'il Min sző. A/ ui modell remlkulll «y.ir«; "I yiir-, lirnrv korunk minden Igényi\' lek e lekinletlii\'ii |.\'lje-en megtelel. A \\ilAg ínl\\ i\'i-n me_\'gynr-iilt. nin itilen zlvebben ólllnk és intenzi\\ebben dol Kozunk, mint vnlnlin. t-inerillk nz idí óitókél. I In l!HIS-lmn megelégedtilnk 00 vagy 00 kilóinéleres sebessógge!
Aránként, ugy nin legalább St) vngy -K) kilométer golieMégre Itirlunk Igényt. Mi meKHiljitk n vevőnek e/l n selio.-. V\'gel
Zajtalan, kieiiiien.-nilili\'Zott jilrtit min-dea trliexti\'nnJI.
A gé|>pel k.\'ny limesen ineglehe-ink íl.\'i kilAmétert órAnkéni, mig nz ij korsi riOies.-égének felső halárai ívni tiing.i-iibbak ennél.
A niisv\'ibli íivorsiiMig jubli fókrend zerl lett i-zlik-égeí-é. Az uj Ford é|.» négy kerék fék u legnngyijbb meg lizhntAf.\'ipiit r- bi/loiiságot giirnn áljii.
■\\z uj Imii jí.insn minden sebei égnél esemles és kicgveusulyozott.
A kocsi uiozgékiiny. fürge ós n mo lern vt\'irosi tnrg iluiiilnin még kőnv lyebbcn kiirmAnyozliiiló, mint n jél srnei\'l ,,T" modell.
Az uj Ford InrlAü Is. A InrlAssAi. taiArozzii meg n motor ignzl értékét. \\ Fot\'d nuló mitiilig ismereUM voll nr ról. bogy önt biztosiul elviszi cél jAlioz óa orinnn vlssznliuzzti. Fii hoz mAr n klzmondúsoa iV el vltnllinlftllnn megbizImtósAglioz tAr stíl ni(»l sz uj modell klvóteltv nngy kAnyelmo és előkelő ele ganeiAja. A Fonl kocsiban uUiznl ól ,ezel le-z, n 1\'uid tulnjdonoaAntik e mlArozolt gnzdnsAgi előnyt fog Je etileni. ■ ^
Az nj Fordot nem cgv nap nlnt pitettiik és építésének terve sein cg> inpon bellii készült. Mérnökeink mi\'u vek óin uolgozlnk nz uj modellen é -íz én goniliilnlnimbnn nm :ik lern már, nié\'it Ito^/nbb idii óin niegszttle •elt. U i mór i gv-zer megkezdnik a tor melóul, gvors.\'in dolgozunk; lie n ler vezós iniiukAjAt Igen sokáig vópezzllk F, lokintelben nem hagyjuk magiiukii sleltelnl. 12 évet fonlilotliink nrr-hogy n régi , \'I\'" modellt tőkólelcall •ulk. inielőlt uzl a nvilvánossAgnnl ••eyAlInlAn Aludtuk volnn Ennélfogva rlliotellon lelt volna, lm ezt nz tr intőt piacin .10 ■zuk, nnólklll, liogv eehnikni tökéletességéről mogdünthe \'llenUI megbizonyosodtunk volnn. Minden egyes alkatrészét a gvnkor iiban ismételten kipróbáltuk. E nin
deli Bikero tehát nem kórdteea. El-marndlialallan, mert az uj Ford azon tnpiisztnlntaiiik eredménye, melyet több mint 15 millió automobil gyártásánál szereztünk.
Ford árak n Ford rendtzer nélkül nem lihehégesek.
Az uj modellünk ára társaságunk alapvető elveinek mogfelelőon, felölte nlacaony. Mindig nz volt nz olvUnk, hogy inkább aok koe«ll ndjunk ol kis haszonnnl, mint kovóva kocfllt nagy haszonnal.
Aki Arainkat ulAnoznt akarná, czl snk a minösóg rovására teliotnó. Ml iagyunk a világ egyetlen automobil-ryára. mely nz öslerinclóst ls tlzlet-töróbo vonla.
Mi magunk termeljük a szenei, mű .•link gyárijuk az. acélt ós na llveget \\ kocsinak majdnvi) minden egyes részéi teljesen egyedül álliijtik clö. Mindamellett elvünk, liogy mlndeze kon n műveleteken nyerészkedni nem akarunk. Termelésünk ezen füg üélyes tngozódAsa csupAn vevőinknek vált hasznára rendkívül alacsony irak formájában. A mi opedtlll (Ízlelünk az niitomobilgyártás, büszko-égilnk pedig, liogv n legcsekélyebb inszonnnl elégeljünk inog.
Abban a helyzetben vapynnk, liogv ij modellünket rendkívül olcsó Aroii írusilhaljuk, mert uj utnk«l tnlál itnk, hogy gyártmányunk értékét ■meljük, anélkül, hogy saját gyártási ki\'llHégeinkcl lényegesen onudtllk volán. Az uj modell nem előre mog lintározott alacsony Ar nyomása alatt kószült Feltettük magunkban, hogy kiváló Viinö-i\'tfil kocsit éplldnk ós esak azután találtuk meg annak a módját, hogy nzl n legolcsóbban ál-litsuk elő. (iyőzödjók meg róla, hogy minden, amit a kocsi külsejéről, loljé--itőkóposségóről, kényelméről stb. mondtam, megfelel n valóságnak. Mi mindig azon voltunk, hog> nulomoblllpar InladásAt, a köz gazdaság fejlődéséi és milliónyi cm bor személves jólétét tőlünk telhető leg előmozdítsuk. E tevékenységünk ben lcgnngvohb cro<lményllnk azon ban uj modellünkt az uj Ford.
Az u) kocsik Budapesten pinteken, február 17-én lesznek kiííllilva. Kész^ letes felvilál^ositással ugyanakkor I>Ar-melyautorizlllt Foril képviselet szolul* Bármely (okosított képviselet utján esrvicl^beu «ela«lott renilelés etf^idtíben ls kertfii leszállításra.
ford j^ator company TBIESTE
ZALAI KÖZLÖNY
1928 február 12
I doboz Ara 80 fillér,
kapható gyógyszertárakban éa drogériákban. **
Mozgószinház
Városi Színház mozgója. Ma 3, 5, 7 és 9 órakor .Dánlel az oroszlánok közt", vidám história nyolc felvonáiban Fósierepló Douglas Mc. Leon. Burleszk. Magyar és Fox híradók.
Héifón és kedden 5, 7 és 0 óra kor .Berlin, a nagyváros szimfóniája* Nem játszanak berni színészek és mégii százezren szerepelnek benne. Nincs cselekménye és mégis az élet siámtalan drámája tárul a nézó szemei elé. Ez az abszo\'ul film, ez miga az élet. .JAJ)ön ide, menjen oda\', vig|áték 6 felvonásban. Főszereplő: Sally Phippi. Patria Hiradó.
TÓZSDE
A mai értéktőzsdét elsősorban üz-lettelenség Jellemezte. A speku áció külföldi ösztönzés hijján és a bécti piac eserrényteleusége folytán tartózkodó magatartást tanúsított, ciu-pán nthiny favorit érték Iránt mutatott é deklódest. Ezek közül Kőszén, Osnz Danubius és ViilamoB és Bau- | xil Jelentősebb árnyereségre tettek szert. A kisebb értékek jelentékeny árlemorzsolódást szenvedtek. A papi- ■ rok legnagyobb része azonban tar- i tolta tegnapi árfolyamát. A forgalom mindvégig igen szűk keretek közt mozgott. Zárlatkor a hangulat a ve-zeló papírokban barátságosabb.
tárifi
(•\'áilí 30 43, London M\'SJI/I N»vyori M(H\'2Vt Hidas* 72 40, ,<MUno 17 52 Midiid 8S W, Unsteiasia 20927\'/! Beillő 15399 Wlei\' 73 20. S-iltí 3 74\'/* Pt*í« 15-41, Vari. 58-25. Budapest SO-BS. Bslgrátí 9 13Vi, B<k»r<-t 320
A budapesti Tv-\'.sdo rt6VÍ,M-Jor;/ios«
VALÓ 1AK Aagul I. 27 ÍJ .7 98 Bc.^t Ir 79 50-7 J 80 Uei.k. 16 90-16 98 L)»uk. 152 85-Í53 45 Dinár ¥96-10 06 Dollii 569 35-571*35 Francta Ii 80-23 00 Hoti. 529-80-230 80 Lengyel t4 10 tví 40 Lel 3 48 -3 53
Lsvs —*--•—
Lük 30 30-30*50 Mfirlu 136 15-136 6i 5chlil. 8035-8070 Morvtg 162C0-152 tiO Svájci 1.119 90-IIO-oO SvM k. 153 55-^3 85 Peaela 9715-9775
UKVIZAK Amit. 529 9S-2Ó0 6> Belgrád 10 03-10 06 BtrMn taO 25-1.36 05 Baksr-.il 3 48-3 52 Brü«:iel 79-55-79 8U Koperb.152 97 IM 37 Üsalo 152 07-152 47 London 27 84-2/ S-2 Milano 30-23-30-33 Nswyork 571 40-3 03 Párta 22 43 Sz 53 Pl áfa 1b 93-16*96 Siofta 4*11-414 153 37-153 77 84 10-64 30 Si\'45-80 70 109 92-110 22 97-20-97-70
Stockb.
Varsó
Wien
ZQitfh
Madrid
Bora iluav. 77 kg oa 31 35 - 31 60,
78 V.J-OI 31 85-31 90, 79 kg-o. 31 95 -<■2 10, 80 kg-oi 32 05-32 20, egyÉb 7í kg-o. 3120 3145, 78 kg-ot 31 50 3170,
79 kg-os 31-70 31 85, Í0 kg-oi 3180-31 95, toib2H 85-28 tak.ttn.árpa 27 00-27-50, sOiarp- 3000— 31*00, sab 27 50-
\'"A"\' \'4 15 — 24 35, Buiakorpa 21 3d- 2i 60. tepce 48-00-

Riadja: Uelzalai Nyoiuda es Lapkiadó Vállalat Bémónytársaság Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. az.
4PBÓ HIRDETÉSEK
Elsőrangú gyárlmányu azivógái loko-ís oiápISsiakrlnyak el-
moblloh
adók, Wslser gépgyár.
Karaaek egyszobás, konyhás lakáét a belváros területén, ün a kiadóban. 6>6
Irodának, vagy varrodának különösen alkalmai két szoba a belvárosban kiadó. Clm a kiadóban. 592
Kersststlk 20-100 holdaa azántó-bttlok megvételre. Clm a kiadóban. 614
Blauhorn-féls elflnyomda áthelyezve Kárpáli Bözithez, Kölcsey u. 15. 16
Lazanakon, a nagy kastélyban, egy 3 szobás lakás fürdőszoba és cselédszobával, esettig azonnalra Is kiadó .Bgvebbet: Aozél Iroda, Nagykanizsán,/ Fó ut 3 szám. 3J5
Atilla utca 64. elflszoba, 2 szoba, ker), azonnal beköltözhető, eladó vagy bérbeadó. Wellner. Hunyadi-utca II. 599
Pásaaköloafsat bekebetexáue minden Baoegben a legelőnyösebben és leggrcn-isbban tolyóslttat Aozél Igsaáo péru-kólcsűnköxveUlő liodá|a Nsgykantisán, F<-at 3. u. alatt. 6J0
H .G.W El
ajándéka a magyar köz töm súg
II. G. Wells lemondod írói tiszteletdíjáról. hof»v lelielttvé tegye H c p r e z c n I a 1 i v Heg é n y s o r o z a I á n a k
HBHETETLEtfÜl
egyszeri kiadását
1-t köle\' állag .100 oldal, teljes szöveg. hófehér. finoni vékony pnpiron. kötelenként,
A meqjalanéi sorrendjei
1. Anna Veronika (362 oldal)
2. Az Istenek Eledele (264 oldal)
3. l-\'gy Jámbor Lélek Története (Kipps) (372 oldal)
4. A Láthatatlan I inber (2-10 nld.il) 5-6. William Clissold Világa
(672 oldal) Kit k itet T. hfr. PollyLázadísa(kb.350old.)
8. Amikor az Üstökös eljön (352 ( kl.il)
9. Egyelőre . . . (408 oldil) 10. Élet és kaland (256 oldal) 11-12. Tono Bunyay (500 oldal)
Két kötet
13. Mr. Dritlling (408 oldal)
14. Csudálatos Történetek (218 o )
Összesen 4200 oldal
K/i-n olcsó UtiilVa Florn Mnrjlt miHéazt tervül szerint tzlísos egítx-váazonkUtésbcn i< mngjotoiilk Ara kutatónként
kötve 2 pengő 20 f illái
Havonként két kütot regényt szállítunk, IU.zve n két klitnl ár.-i a pengü 80 fillér, kf,tvp 4 penaii 40 (Ellór. A ti-ljes ciim/tit hél h.\'.nnp nlull jcli-nlk iil\'-- nz, aHI llzunhárom köietot átvett, n I I Ik koivlot mlmlon f i-Kzíunllás néHilil Ingyen kn|iia >\'*s Ik-y toljM fúzWl ►orDznti\'-rl 1 b |ieii|jö ül) rlllért. tíz < Készvásxontm kutöll lfi|i>s poruzutúrl *2« pongO <X> Iliiért llzut A sorozat cgyos kotoli\'lt klllün-klllöu la azálllljuk.
Aí t<i*Vazorl olcsó kla<IA.«ra rsnk március t-ig ffoaaduisk el rendeléseket.
M&ri-lus cipője után mngtwnhh liottt Ar 16|> érvényltö.
I!
a Pantheon Irodalmi Intézet Hl.
Dudipnl, V., Vtlni i rtitii, út 3?
Minfn.lfl\'is M. O W.lti, Rnpraiantotlv RagSnyioroaalA) i l • rrll^n luaunJiul HÜM, lmjy hí. inkínl Kt klMdti „Ulirinik A Wl kllrl M. . ..,r.f„- |
, , , * In,ímhtril kíitm utintfiini. A PO»u-
VAI\'vr a, r rr-rt lxk.it le* e\\flfn 40 llllíl. ulin.flflnj ItiilJci\'iínji(1 po fillér
Ingyun kapom » II ik k..letel 1 1 MW kölrt itvttelckoi.
N«v.......................................Poslllkílál:.....................
Puntoi rlm ■............................................
Aintrnyttmi \'-uv bli .nio. V.lcljVd Mu)l, ulrclWJJÍk ji„V loitl »,„lmll III jcWnl
\' MfgffV\'.ő tHhiitjtiJi.
■00 holdas elsőrendű bérlet családi okokból azonnalra átadó, élő él holt felszerelés átveendő. Bővebbet: Aozél Iroda, Nagykinlzsán, Fó-ut 3. szám. 325
laléaea konyha-, előszoba- és leány-szobabutorok niersékett árban Budapest, VI.. Rózsa-utcs 72. Aszlstosárugyár. 299
Hálószobák és ebédlők mérsékelt ár-ban. Budapest, VI, Rózsa utca 72. Aszla-losáiugyár 300
Mélyen leszállított árakon aajét készll. ménytl, találmányú fOrdSkád, fotelkád. Utőkád, gyeimekkád, Jótállás mellett készen kapható Baksa bádogosnál és Unger és Tólh vaskereskedésben. 426
Fa-sat IS. udvari bollhelyliég, raktár éa nagy padláshel)lséggel kiadd. Eselleg kulOn-kUlön Is. Bővebbel d. u. as emeleten.
533
Klskanlzsást, Atsóternető u. 15 számú beköltözhető hál Istálló, pajtával és nagy kerltel, a ségerkertben Vi hold rét, lUt holdas rét a Msgyar-ulcat rétekben és *\'< hold rét a császárrétekben sürgősen eladó. Bővebbet: Aozél Iroda Nagykanizsán rőut 3. 554
Ford éa Fordoon alkatrészek, autó lelsaerelésl cikkek, Pneumatlk — Szántó VUmos és Táru cégnél, Oeák-tér 2. 144 azlvdgázmotoros vámmalom, elsőrendű keresettel, aiép parkettái vlllalakás sal a somogyi Balaton mentén eladó. Bő vebbet: Nesznera Perencné Nagykanizsa, Csengery ul 46. 638
400 holdai fejérmegyei, SBO holdis zalamegyei, 280 holdas vasmegyei és 92 holdas zalmegyel birtok, mindegyiken Igen )ó épületekkel, kedvező fizetési fellélelek melleit, esetleg kisebb részletekben Is sürgősen eladó. Bővebbet: Aozél Iroda, Nagykanizsán, Fő-ut 3. izám. 323
Kétozoba, konyhi, mellékhelyliégsa-kel március tizenötödikére kiadó Oyár. utca 3. 652
Ksrssek május elie|ére háromizobás lakást, vagy átcserélném kétszobás lakásommal. Cím a kiadóban. 616
Házak, 6, 5, 4 és 3 szobás magánházak május hóban beköllözhetók. ezenkívül több nagyobb éa klaebb bérházak, smslstss és Ozlstházak, vsndég-ISk, nagyobb és kisebb birtokok jutányos árban eladók. Bővebbet Dukász Miksa Nsgykanlisán, Rákóczi u. 29. sz. 655
Eladé jutányos árért egy hosszsbb Üvegszekrény, mely többféle célra alkalmas, Balthyány-ulca 9. szám alatt. 666
Jóravaló mladansalsány, kl főzéshez Is ért, felvétetik Petőfi utca 3. u. alstt.
Egy szoba-konyház lakás izonml május llg kiadó, Bilthyány-u. 14. 617
Zalamegyei városban igen nagy körzettel, egy újonnan felszerelt gaztéglaqyár 10 hold területtel, Igen kedvező fizetést feltételek melleit eladó. — Bővebbel: Aozél Iroda, Nagykanizsán, Fó-ut 3.
Klsfatudl Sándor utcában egy előszobás, három azobáa telkes magános ház eladd. Füredi ingallan közvetítő, Petőfi-utca I. sz. alatt. Ugyanott háztelkek eladók.
Telekiül 41. szám alatt egy Ozlst-helyiség lakással együtt kiadó. Bővebbet Schless Testvérek piplrkereskedésében. 660
Pompás művészt kivllelü modern ebéd!ő és hálószoba bútor elköltözés végett eladó Klslatudi-u. 17 c földszint jobbra. 669
Olcsón eladék használt bútorok, csellók, petróleum- és más kályhák, egy harmonika L)r. Neumann-nál, Kazlnczy-ulca II. 679
Elveszstt a Szentgyörgyvári hegy felé egy hátizsák benne kenyér stb A becsületes megtaláló szíveskedtek Atilla-u. 62. az. alá leadni. 550
Tiszti étkezde megbliható, jó szakácsot vagy szakácsnőt keres. Felvételre jelentkezni lehet a József főherceg laktanyában lehet. 657
Egy szoba-konyház lakáa március l-re kiadó Klnlzsy-utca 39. Ugyanott elköltözés mlait bútoron eladok. 670
Egy 35 holdai és egy 50 holdai szántó, rét és vágható erdőből álló birtok, a 35 holdason gyönyörű uitlakkal. kedvező fizetési feltételekkel akár együttesen vagy külön külön Is sladó. Bővebbet Aozél Iroda, Nagykanizsa, Fó-ut 3. az.
Egy szoba konyhás lakás azonnal elfoglalható, kiadó Kitály-u. 17. 071
Elegánsan butoroiott, külön bejáratú uccal sióba belvárosban azonnal kiadó. Clm a kiadóban. 674
1928 f^ruár 12
Tüdőbetegek!
Sok ezren már meggyógyultak!
Kérjék azonnal könyvemet az uj téplólhoaáal ma.ószelrAt,
amely már annyi ember éleiéi megmentette. Ez a táplálkozási mód a meg szokott életmód melleit alkalmazható éa a brtegséget gyorsan legyőzi Az éjszakai Izzadás és knhögés mersztlnlk, a testsúly gyarapszik és a (okozatos elmeazesedés a betegséget megállítja. Az orvosi tudomány homály tmbarsl igazolják módszerem kiválóságát és azt szívesen alkalmazzák Is Minél hamarabb hozzálog ehhez a láplálkozisl módhoz, annál jobb.
Teljesen Ingyen kap|a meg könyvemet, amely sok lontos tudnivalót tartalmaz. Kitdőm mindössze
csak 10.000 Ingyen kAnyvet kQld szét. tr|on tehát még ms. hogy ón Is azok közé a szerencsések közé tartozzék, akik könyvemhez hozzájutnak
QEORG FULGNER
BERLIN — NEUKÖLI.N 4ii Rlngbahnalr.24.Abt. 7.
Kézimunkák! Anyagok! Kellékek! / Fonalak!
legnagyobb választékban és legolcsóbb árakon
Előnyomtatások
állandóan uj és modern mintákkal szakszerűen és olcsón kétzülnek
REINITZ BÉLÁMÉ
kézimunkatlzletében Oeók-tér I. • Talafon 588.
Zsoldos magántanfolyam
Budapest, VII Dohány-u 84. Tel. j.424 47
MSI Alipltill ti 1907.
Elókészll polgári- éa középiskolai magánvlztgákra, óretteóglre. Középiskolai összevont tankönyvek, segédkönyvek, jegyzetek megrendelhetők. Díjtalan felvIláfOslUs, proaptktus.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
(fit: Nlii-l II G|t|!illltf. IlliKI) a. I.
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytlsztltást, gózmosást mé sékell áron. Ellsme.ten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértiiítitái. Pllssérozás. «7 Öouvrérozás.
MflKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
ZALAI KÖZLÖNY
0
Üzleti könyvek
minden nagyságban
ümsrlkal r«nd»ierfl uj
rovatolt pénztápfcflnyvek
Forgalmi adókönywek Számlarendezök Levélrendezök Gyorsfűzők
Mindennemű irodafelszerelési cikkek nagy választékban
Fischel Fülöp Fial
könyvkereskedésében Nagykanizsán, Fö-ut.
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgy, hárs slb. rönk-fákat állandóan vásárol:
Fornérgyár és Keményfatermelő R.-T., Budapest,
■ is IV. Csont-utca 1. szám
A Szent Ramitnlgiti Ásványvíz R. T.
lerakató! óhajt létesíteni.
Érdeklődők lr|»nak .PJsőraneu exlsz lencia 88S3" jeligéié Slkray hirdetőim-dába Budapest, VI. Vilmos császár u\' 33
Értesítés.
É\'leiliem a nagyé d^mO hölgy közOniégd, hogy Peiöfi u 9. Mól
Hunyadi-u. 32. alá
kSltSzk&dtam át.
Kérem tovíbbra is szíves támo gatát ukat.
Horváth Jánoané
szülésznő.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztásig.
Viselt felsőruháit idöközönkint tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjlőtelep: KocsisJózsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
Nagykanizsai Fatelep és Épitési Anyagkereskedés
HOFFMANN ÉS WETTENDORFER
Telefon: 384. Várut 6. azám. Telefon: 384.
(a Trdnsdanubii gőzmalom melleit)
Raktáron tsri és a legelőnyösebb lelté\'elek melleit szállít:
épületfát, deszkát, égetett és oltott meszet, cementet, bptonkavlcsot, kátrány fedél- és szigetelő-lemezt, menyezetnádat, szeget, drótot stb., stb.
Használt áfíványpaflí és minden építési szerszám!
•r
Szabó lózseí
Szombathely, K&azegi-utoa 44 ^
gyárt és raktáron tart :
drótkerítéseket, tDskésdrótot, ágybetéteket, kaput, ajtét, összecsukható vaságyakat.
- Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. -
Földbirtokokra 5 holdtól becslés nélkül folyósittalunk átmeneti köloöni 9|/>°/o ra lCO°/o os kifizetéssel 35 éves amortlzállóra, 7>/t kamat és 1 3°/o töke örleszlétsel. Bckü\'dfndó telekkönyvi másolat, kaiatzUri birtokiv, községi bizonyítvány. Előzetes költség nincsen.
Előleget adunk gabonára évi 9\'/i\'J\'o ra földbirtokosoknak, kik legalább 5 vagoni szállítanak.
Váltókfilcsönöket folyósittalunk szolvens kereskedőknek, iparosoknak, hitelképes magánosoknak 12% ra. Hilelkereteket nyittatunk.
Vállalkozóknak árlejtéahez kautiót adunk.
Építkezéseket köztisztviselőknek tehermentes ingatlanokra, lakbérletiltás életbiztosítással lebonyolítunk, de legalább 20-as csoportban.
Magántökét rlsőhelyű bekebelczéste gyümöicsöztelésre elfogadunk.
Tőzsdei megbizáaok gabona és értékpapírok vétele és eladására. Ügvnflkőket díjazunk. — VátBSzbélyeg mellékelendő.
SZIRMAI IGNÁC
Budapest, VIII., Telefoni iózaef 332-82
bank- éa tözede-bizományoa -
Rákóczi-ut 55. szám.
ÉRTESÍTÉS.
Meghívások folytán a Magyar K0m« tlaztvleelék Fogyaestóal, Termeli óa ÉrtékeattO S.Ovctkezeto igazgatósága elhatározta, hogy a közszolgálati alkalmazottakat legjobb minőségű
ruházati cikkekkel
fogja allátnl.
1. Közvetlen tortáiból beszerzett angol térti és nőt szövetek.
2. Selymek: Crépe de Chlne, Crépe georgette, Japon I a, nyersselyem, divat-selyem gazdag színválasztékban.
3 Fehér áruk: éa ped\'g .Schroll\' és mái gyártmányú vásznait, chiffonok, valódi lenvásznsk, zephirek, popcllnek.
4. NŐI és férfi fehérncmüek, pylamák, étkező és kávéskészletek, zsebkendők stb.
Továbbá |umperek, sálak, esernyők, vlsszkos vásznak, padlókárpitok, szőnyegek, bútorszövetek, ágvgarniturák, flanel), gyanjulakaiók, paplanok stb,
UJ cikkeink: gummiköpenyek, bőrkabátok, kész női és tér\'i tavaszi felöltők.
Pelkér|Uk az összes érdeklődőket, hogy mintagytljteniénytlnket — minden vételkényszer nélkül — február hó IB., 17. éa 18-ik nap|aln délelőtt 8-12-lg, délután 3-7 óráig megtekinteni szíveskedjenek
Árumegrendeléseknél a legszolidabb árakat számltjuk s a közalkalmazottakat a vételár lelizetésénél 8 havi róaalat-flaetóaea kedvezményben részesltjuk.
Tisztelettel
A Magyar KöitJutrlielók fogyasztási Termeli él Értékesíti 8x0vetkezete
ssr flók-árudája.
Alapítva i 1910-ben.
i»K
A gyümölcsfák kezelése
rügyfakadás előtt kötelezőleg elrendeltetett. „E II D A"
gyümölcsfa carbolineumot
valamint egyéb „Chlnoln" gyártmányú növényvédelmi szereket n rrár most S\'erezze be: Ország Józaef magkereske-
désenen Nagykanizsa, Erzsébrt-lér 10. Telffi n 130
Kerti mag áijegyzék és növényvédelmi szerek használati utssitása érdeklődőknek Ingyen rendelkezésére áll.
2371/1928. sz.
Bérbeadási hirdetmény.
A Hunyadi-u\'ca 18. számú ház kertjét, valamint az udvaron levő gyümölcsfákat folyó évi február hó 17-én d. e. 9 órakor a helyszínen tartandó árverésen bérbeadjuk. Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. évi febr. hó 9-én.
„„ Polgármester.
18.361/1928.
Hirdetmény.
F. hó 13-án d. e. 9 órakor a gazdasági hivatalban circa 110 tm® rönknek a kifar gása és felfürészelésérc vonatkozó munkálatait árlejtés utján kiadjuk.
Bővebb felvilágosítást ad a gazdasági hivatal.
Nagykanizsa, 1928. évi febr. hó 7-én.
W5 Városi Tanács.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1928. február 19.
A NAGYKANIZSAI BANKEGYESULET ES DELZALAI TAKAREKPENZTAR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1998. év. február 25-én délután 3 órakor Föut 8. u. alatti uikháiánik fSIdsziritl uj helyiségében tartja
57. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre aU részvényeseket tisztelettel meghívja Nagykanizsa, 1928. február 11-én.
Az Igazgatóság.
A közgyűlés tárgyait
1 Az IcszKítósáK és felűgyelőbizoltság jelenléte az i927-:k 3. Az Intézet hivatalos közlönyének kijelölése, üzletévről 4. Igazgatósági tagok és felűgyelöbizoltság választása.
2 Áz 1927. évi mérleg feletti határozat. I 5. Egyéb alapszabályszerűleg bejelentett indítványok tárgyalása.
éivényesltenl óha|l|ák, felhívatnak, hogy az alapszabályok 12. §-ihoi képeit még le nem Járt szelvé-
Azok a I részvényesek, akik a közgyűlésen szavazati jogukat éivényesltenl óhajtják, felhívatnak, hog) nyekkel ellátott részvényeiket a közgyűlést legalább 5 nappal megelőzőleg az Intézet pénztáránál letétbe helyezzék.
VAGYON _MÉRLEG SZÁMLA 1927. DECEMBER 31-ÉM
TEHER
Pénzkészlet .............
Magyar Nemzeti Bank és Magyar kir. Postatakarékpénztár ............
Pénzintézeteknél elhelyezve .....
Külföldi pénznemek ......
Éilékpaplrkészlet Váltótárca
Adósok ...............
Övadékadómk Intézeti ház
Peneő I f Pengó -
46,470 48
2 860 48 6 373 21 4.423 68
68.127 86
38 851 48
4 136 066 58
763 847 93
79 789 99
240,000 -

5 305 681 83
Alaptöke: 10.000 drb. részvény á P 30 —
Tőketartalék...............
Nyugdijtlap ..................
Tisztviselői segélyalap
Belélek könyvecskékre ........
Iktetck folyószámlára...........
Hitelezők ..............
Lerovandó kincstári illetékek .....
Kezességek és óvadékbetétek
Visszlesiámiloll váltók .......
Fel nem veit osztalék............
Átmeneti kamatok ......
Nyereség áthozat 1926. évről......
Idei nyereség ...............
Pengő
1 044 344 982 273
19 863 1(3.642
Pengő
600.000 214.000 10.000 8.000
1 SM.618 18600 4.680 78 789
2.238,72] 681
82,817
143,026
8 308.888
10
83
Nagykanizsa, 1927. december 31-én. Jelen MérlegszámlAt mindenben megegyezőnek és helyesrek találtuk.
A FaldgyelAbizoHság.
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN Ár./» t:sö/t\'.-r \'cw/t //t /t /<>,
SING F. P* VAPRÓGÉr
n^SIVÉNVTÁRSA8ÁC FIÖKOZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I. .
DUKÁSZ FERENC
épüic la és desrkikereskedése Magyar-utca 108.
Léc, stukaturnád, tetőpala
Hajópallógyártás és eladás
Furnlr és enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kész ajtók és ablakok
állaudóan rakláron. IM Teleion i 230.
EIsö Magyar Gazdasági Gépgyár B.-T.
Budapest VI., Váol>ut 18.
ujszerkezetü
cséplőgépei
legjobbak,
mert acélkeretesek, meri eredeti svéd kellőssoru, Önbe álló, golyós csapágyakkal bírnak, mert tlsztltófelüleleik rendkívül
nogyra méreteztek, meri legtökéletesebb cséplést ered
ményl szolgáltatják, meri könn)tl súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
csépel szánt vontat
olcsó
kónnyen kezelhető keveset fogyaszt
Előnyös teltételek melleit szállítja: Au\'oiizált FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budapest VIII., Rákóczi ut 19. KcrUletl képviselet:
i Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
Hávizszentandráson,
a legforgalmasabb helyen
2 üzlethelyiség
május l-ére kiadó. 3
Értekezni lehet a tulajdonossal Mayer István CelldOmOlk.
SZŐLŐOLTVÁNYOK
gyökeres hazai vesszők fajtisztán, legolcsóbban a
Nemzetközi Borkereskedelmi BT. sál
Budapest, IV. Egyetem-u. 2. MS Kérjen árajánlatot I
2/vQv. 1928. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A városi vlzmü üzemvezetősége 200 drb. házi bekapcsolási anyag szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdef.
Az ajánlatok február hó 28-án d. e. 12 óráig a vizmü Irodájába (Városháza II. em. 26. ajtó) nyújtandók be, ahol a kiírási müvelet hétköznapokon d. e. 10-12 óra között megtekinthető és 3 (három) pengőért megszerezhető.
Nagykanizsán, 1928. évi febr. hó 10-én.
Üzemvezetőség.
ik Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
08. évfolyam, 36. szám
Nagykanizsa, 1928. február 14, kedd
Ara 16 ffll*
ZALAI KÖZLÖNY
Saerkaaitóiát ía kiadóhivatal: Fó-ut 5. szim. Kiuthelyl tlókkiadóhlvalal Kossuth La]os-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klófizetési ára: egy hóra • pengő 40 MUr
A vármegye 1,100.000 pengővel járult hozzá a zalaegerszegi kórház épitéséhez
QyBmfirey István a nagykanizsai kórháznak megyei kezelésbe való átvétele mellett — A zalaegerszegi kórházprobléma vitája a megyegyűlésen — A tBrvényhatóság az összes nagykanizsai képviselőtestületi
■__tJL____*l___a____X!X___u
határozathoz hozzájárult
Nagykanizsa
önálló törvényhatósággá akar alaknlnl — hangsúlyozta dr. Sabján Gyula polgármester
Zalaegerszeg, lebruár 13 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye törvényhatósági bizottsága ma tartotta meg évnegye-
de* rendet közgyűlését a bizottsági tagok élénk részvéte mellett, Gyö-mtrey Oyörgy (őlspán elnöklete alatt.
Nagykanizsáról dr. Sabján Gyula polgármester, dr. Krátky István fő-Á*yzö és számos bizottsági tag le-lent meg.
Dr. Krátky István fó|egyzö napirendi Indítványt tett aziránt, hogy a közgyűlés elö-ször a zalaegerszegi, majd a nagykanizsai kórház ügyét, utána pedig az összes nsgykanizaal ügyeket vegye tárgyalás alá — amihez a\'közgyűlés hozzájárult.
OyOmOrey Oyörgy főispán meleg szavakban
elparentálta Zomódy |óz»rf árvaszéki ülnököt, Sztarzslnszky Oyö\'gy galamboki kör-legyzöt és Vlasslcs Dezső megyei tisztviselőt.
Az alispáni Jelentéshez, amit a .Zalai Közlöny* a mult héten mflr részletesen közölt,
Farkas Tibor szólt hozzá. Kifogásolja, hogy a je!enlésben nincs szó az általános gazdatígi helyzetről. Javasolja, hogy
írjon fel a vármegye a kormányhoz a gazdasági helyzet megjavitasa érdekében.
OyOmOrey főispán megjegyzi, hogy Firkas indítványát nem lehet tárgyalni, mert nem jelentette be. Végűi is kivételesen tárgyalásra bo-csálja, azzal, hogy ebből nem lehel precedenst alkotni.
A közgyűlés Farkas indilványát elfogadta.
Uj közigazgatási bizottsági tagul
titkos szavazással (ib8 szsvazttból) 148 szavazattal dr. Csák Károly országgyűlési képviselői választották. A zalaegerszegi kórház ügye
Hosszú és élénk vitát provokált a zalaegerszegi kórház ismeretes ügye, amelynél két javaslat állolt a közgyűlés elötl. Az alispáné és az
állandó választmányé.
Az állandó választmány javaslata szerint
a vármegye az uj zalaegerszegi kOzkórház építésére 1.100,000 pengőt ad ubban az esetben, ha a város 40.000 pengővel hozzájárul;
Az alispán javaslata az,
hogy a vármegye 1200,000pen gőt ad, Zalaegerszeg városa 160 000 pengő készpénz hozzájárulást, 40000 pengő értékű telket és 80000 pengő értékű kórhdzfehzerelést
Elsőnek
Oyömörey István országgyűlési képviselő szólalt fii.
— A vármeg>éuek nagyon meg kell fontolnia, hogy miiyen kiadásokba megy bele — mondja. Ha m\'r a törvényhalóság megyei kórházat akar fenntartani,
célszerű lenne, ha a vármegye nem uj kórházat épl tene: de átvenné megyei kezelésbe a nagykanizsai kórházat,
amely már fejlődik és inkább szeretné, ha a nagykanizsai közkórházat fejlesztené tovább. Nagykanizsa a határnál fekszik.
Nagykanizsa vidéke — Délzala — viseli u vármegye terhének 70 százalékát.
Szükségesnek tartja a dolog tisztázását, de nem azért mintha Zila-egerszegtől el akarná venni a kórhazat, hanem csak azért,
hogy a vármegye csak annyi áldozatot hozzon, mint a menynyire feltétlen szüksége vun.
Pehm József apátplébános felsió-Islásában azt jelenti ki, hogy Gyö-mórey istváu beszédéből
a megyeszékhely kérdéséi látja előtörni.
Abbin mindnyájan egyetértünk — mondja, — hogy kórház kell, hogy a kórház megyei legyen és ez Zsla-egerszegen legyen. Majd vázolja a zalaegerszegi kórházi állapotokat.
Magáévá teszt az alispán javaslatát
és kéri, ne kspcso\'Jík kl a kérdésből az elmeoszlályt.
Dr. Sabján polgármester szólal fel ezu\'án általános figyelem közepette.
— Nem szeretné, ha Nagykanizsa és Zalaegerszeg érdeke Összeütközne. Sosem gondolt arra, hogy Nagykanizsa legyen Zalavármegye székhelye és ezt Zalaegerszegről elvegyék.
Nagykanizsa ugyls önálló
törvényhatósággá akar alakulni.
Zalaegerszegnek meg kell adni azt, ami arányban áll a kórház nyújtotta előnyökkel, de addig nem szabad egy lépést sem lenni, amíg nem tudjuk, hogy mennyi államsegélyt lehel kapni.
Dr. Hajdú Oyula mindenben csatlakozik dr. Sabján polgármester felszólalásához.
Csák Károly az állandó választmány javasltának stilizálását kéri.
Ha megjött az Ígéret a népjóléti minisztertől, megkezdődhetik az építkezés — mondj*.
E sután még több felszólalás hangzik el.
Az alispán javaslata
Bődy Zoltán alispán válaszol az elhangzottakra ét a következő javatlatol tesri:
A vármegye a zalaegerszegi kórház építéséhez 1,100.000 pengővel járul hozzá és felkér! a város képviselőtestületét, hogy 400000 pengőt adjon, minek ellenében a város megkapja az elmebeteg osztályt.
Továbbá felterjesztést intéz a vár megye a népjóléti miniszterhez aziránt, hegy az állami hozzájárulás összegét közölje a vármegyével,
Gyömörey Oyörgy fölipán megjegyzi, hogy a miniszter ctak kétöb-ben lesz abban a helyzetben, hogy megmondhassa, mennyit ad, ezáft
azonban a munkák megkezdődhetnek. Abból az öttzegböl, amit a vármegye ét a város adnak, felépíthető
az uj kórház, persze elmebetegosztály nélkül.
Dr. Sabján Oyula polgármester és Farkas Tibor azt kívánják, hogy • megye legalább annyit kérjen a minisztertől, mint amit a megye és a város együttesen adnak. Ily értelemben
módosltja BÖdy alispán a javaslatit
szzal a megioldásssl, hogy a kórház építési munkálatok megkezdésére is kér meghatalmazást, amit
a közgyűlés elfogad.
Majd
a nagykanizsai dgyek kerüllek mind tárgyalás alá.
Igy Nagykanizsa várót határozata a közkórház tovább fejlesztése, a városi szervezeti szabályrendelet, bö-dositása, a kitlakásos bérház építéséhez szükséget póthitel raegátiapi-láta, a városi közegészségügyi eo-adó alap külön kezelésének meg-szűntetése ét vagyonával való rendelkezése, a várost iakbérsiabályzat módosítása, a piarista Internátus épilésének és berendezésének, stb. űgyel.v
A közgyűlés minden egyes tárgy-ponthoz hozzá tárult ?s azt ugy elfogadta, ahogy a nagykanizsai képviselőtestület határozott. Mn|d a teljes tárgytort letárgyalták. A közgyűlés egy óra után éri véget. A törvényhatósági bizottság nagykanizsai tagjai még a délutáni vonattal visszalőttek Nagykanizsára. ................ifc................................
Baróti Béla lett Klrályhel-mec képviselője
Királyhelmec, febr. 13. (Éjszakai rádiójelentés) A kiráiybelmeci frá-lasziókerűleiben a végletet eredmény Baróli Béla 2361, Wágner Károly 1821 sz*vszatot kapóit ét igy Baróti Béla 540 szótöbbséggel megválasztott képviselő.
A budapesti egyetemen megkezdték a sztrájkot
Budapest februái 13. A budapetii egyetemen ma megkezdték a sztrájkol. Az ifjúság néma tüntetésben akar tiltakozui a numerus clausus teviziója ellen. Vidéken Debrecenben és Pécsett van néma tüntetés.
EALAI K0ÍLONY
1928 tebruár 14.
Az iparosság nagy problémái
Hazánk súlyos gazdasági helyzetének, szomorú sorsának kútforrása: — Trianon. Minden társadalmi osztály, foglalkqfási ág érzi ezt a rendkívül nyomasztó helyzetet; a legérzékenyebben azonban a magyar kézmüiparosságot érintette. A hires magyar ipar, amely lépésről-lépésre hódította meg a külföld piacait, mintha(I) romokban heverne... Lerongyolódtak legvirágzóbb ipari szakmáink. Megfojtotta az átkos Trianon I A gyárak ezrével küldik el munkásaikat. A magyar iparos nem tud munkákoz jutni. Nem tud munkát adni a szorgalmas magyar munkás kezeknek. Nem tud a magyar iparos éhező gyermekének kenyeret adni. Mondjuk kl szeméremérzet nélkül, nyíltan: a magyar Iparos nélkülöz, nyomorog, a gazdasági haláltusáját vivjal
Hogy a magyar kézmüiparosság ennyire kétségbeejtő helyzetbe jutott ennek, — az átkos Trianonon ki-vül — nem kis mértékben előidézője volt a kisiparosság, mely nem lévén áthatva az összefogás nagy gondolatától, sohasem tudott egységes lenni. Gazdasági harca évtizedek óta egymást keresztező, egymásnak ellentmondó mozgalmakban nyilvánult meg. Iparosérdekeket érinlő kérdésekben, úgyszólván minden kisipari érdekképviselet más és más, gyakran ellentétes tárgyú kérelemmel és véleménnyel fordult a kormányzat elé, miért is törekvéseiknek kellő súlya nem volt. Évek során át nemtörődömség, fásult közöny vett erőtt a kézmüiparosság nagy többségén. Nem érdekelte a saját sorsa, jövője. Széttagoltságában nem jelentett semmiféle számbavehető erőL Nem volt tudatában annak, hogy minden országnak legértékesebb államfentartó eleme: a kisiparossága, mely hatalmas gazdasági értéket képvisel. Az ország lakosságának közel egy hatoda él kisipari munkából, amelyet a géptechnika és a gyáripari munka nem képes teljesen pótolni, mert a kisiparosság munkája tökéletesebb, mint a tömegmunka. Nem volt annak tudatában, hogy az iparosság Magyarország gazdasági és szellemi fejlődésében a legérdemesebb tevékenységek egyikét fejtette ki. Tör-ténelntünk folyamán a kultura, a haladás szolgálatában mindenkor és mindenütt ott láttuk az iparosokat (pl. könyvnyomtató iparosok).
A magyar kézmüiparosság jelenlegi nyomasztó gazdasági helyzetének, a legilletékesebb tényezők megállapítása szerint is egyik oka: az iparosság széttagozódása. Ez eredményezte, hogy a különböző termelőágak között évtizedeken keresztül a kisipar sorsával törődtek eddig a legkevesebbet. Mondhatni, egyedüli társadalmi réteg, melynek nincs erős, céltudatos, országos, központi, egyetemes érdekképviselete, mely gazdasági, szociális és kulturális szem-
pontból oly erkölcsi súlyt és jelentőséget biztositana a kisiparnak, amelyet az számbeli és termelési jelentőségénél fogva méltán megérdemel. Meglévő ipari szervezeteink a kisipar kérdését mindenkor a kereskedelem és nagyipar szemüvegén keresztül nézte. A kisiparosságnak modern értelemben vett érdekképviseleti szervük nincs, mely érvényre tudta volna juttatni a kisipar érdekeit szolgáló elveket. Ezzel kapcsolatban sok argumentum közül csak a kisipari hitelt hozom fel, mely mindennek nevezhető, csak kisipari hitelnek nem, a szűk hitelkeret, a kedvezőtlen feltételek stb. miatt. A hitelképes iparos — tudvalevőleg csakis ilyenek részesülhetnek kisipari hitelben — bármely pénzintézetnél sokkal kedvezőbb feltételek mellett juthat hitelhez.
Ipartestüleleink, melyeknek keretében tömörülnek a kisiparosok a mai szervezetük, berendezkedésük miatt a megoldandó feladatok tömegével megbirkózni nem tudnak. Hivatásuknak képtelenek eleget tenni rajtuk kívül álló okokból, nevezetesen hatásköri és pénzügyi kérdések miatt, továbbá olyan központi érdekképviseleti szerv hiánya miatt, mely centralizálná az ipartestületeket, illetőleg egyesítené az ipartestületekben rejlő erőket és képviselné a kisipar érdekeit országos vonatkozásban is. Az ipartestületeknek nincs meg az a hatalma, az a jogköre, hogy tagjainak érdekeit megvédhesse. Dacára az ipartestületek eme megkötöttségének, meg kell állapitanunk, hogy" egyes ipartestületek elismerésreméltó eredményt tudtak elérni, azonban ezen eredmények legnagyobbrészben helyi s nem országos vonatkozásúak. Ipari szervezeteink, testületeink — mint tudjuk — évről-évre, ülésrőlülésre elsirják grávámenjeiket; memorandumok, határozati javaslatok, feliratok ezrével árasztják el a kormányzatot, df a panaszok orvoslásra nem találnak. Az ipartestületeknek nincs beleszólásuk még az iparűzés jogába sem. Tehetetlenül \'állanak például a kontárokkal szenten, akik az iparos szájából kivesiik/a kenyeret anélkül, hogy a közterheket viselnék, mig az iparos roskadozik az adók alatt. Az ipartörvény kiterjeszkedik ugyan a kontárkérdéijíe, azonban nem nyújt kellő védelmet a legi tim iparosságnak. A fiatóságok törvény szerint kötelesek meghallgatni az ipartestületeket, de véleményüket elfogadni nem. Fel kell ruházni a kézmüiparosságot is azon elemi joggal, hogy ők állapithassák meg, ki való közéjük, ki nem, hogy érdekeiket megvédhessék, hogy a tanonctartás jogát korlátozhassák stb.
Megoldatlanok az iparosságnak más olyan súlyos és életbevágó problémái is, amelyekért évtizedek óta harcol. Elsősorban a kisiparosok aggkori és rokkantsági nyugdíjbiztosítása, amely más társadalmi osztályok részére már megoldást nyert a közszállitások ügye, a méltányos adózás és közteherviselés, a
hiteligények kielégítése, magán és közmunkaalkalmak megteremtése, kisipari export, a vásár-ügy rendezése, az ipari cikkek belföldi értékesítése körüli visszásságok megszüntetése, a munkásbiztositási járulékok rendezése, ipari szakiskolák, főiskolák létesítése, az iparlörvény revíziója stb. stb.
Hogy az iparosságnak eme gazdasági, szociális és kulturális problémái megoldhatók legyenek, annak conditio sinequa non-ja: az iparos-, egység > megteremtése, mert csakis egységesen, összetartón,- egyesült erővel lehet nagy eredményeket elérni. Meg kell teremtenünk a napjainkban annyit hangoztatott Országos Kézműves Kamarát, szoros kapcsolatban az ipartestületi reformmal. Ezen intézményekben láthatjuk a kézmüiparosság boldogülásának\' eszközeit. A Kézműves Kamata, nyújtja az iparosság számára a jogokat, az ipartestületeknek pedig a gyakorlati feladatok jutnak.
Amint más társadalmi osztálynak is már megvannak a kamara szervezetei s azok jól működnek, ugy a kisiparosságnak is teljesen különálló érdekeik védelmére kell, hogy ilyen jól bevált és jól működő érdekképviseleti szervük legyen. Ezen intézmény lenne a kormányzatnak tanácsadó szerve, amely összegyűjti és tanulmányozza az iparosság kíván-
ságait, véleményét. Elvégezné a kiválasztás munkáját s csak megvalósítható eszmékkel, kívánságokkal állana a kormányzat elé. Igy elkerülhető vcíito az a visszás helyzet, hogy ahány ipartestület, ahány ipari szabadszervezet működik, annyiféle kéréssel, ellentétes véleménnyel forduljanak a minisztériumokhoz, mely körülmény szintén nem kis mértékben volt oka az iparosság tengernyi mellőzésének. A kamarának hivatása a problémák megoldásához szükséges előmunkálatokat, tanulmányokat elvégezni, azokat kellő felkészültséggel érvényre juttatni és képviselni a kormány és közvélemény előtt.
Az iparosságnak tehát szociális, gazdasági és kulturális kérdései mindaddig meg nem oldhatók, amig nem lesz egységes iparostábor, amig az ipartestületi rendszert át nem reformálják, amig egy életerős, centrális érdekképviseleti szervet, azaz az Országos Kézműves Kamara intézményét meg nem valósítják.
Ezen \'célokért az iparosságnak, félretéve világnézleti, vallási és politikai különbséget, egyesült erővel és vasakarattal kell küzdeni. A kézmü-iparosságnak ez az erős, egységes akarata, ez az élniakarása egyedüli biztositéka jobb és boldogabb jövője elkövetkezésének, de egyszersmind záloga is a nagy magyar .Hitnek" I Samu Lajos
Három év alatt 26-ról 42-re szaporodott a zalai dalárdák száma
Megint alakult egy uj vegyeskar: Csabrendeken — A kanizsai dalosverseny előkészületei folynak
Aki tisztában van a dalkultura | gon, épen a jelenlegi elnökség irá-
fejlődésének jc\'entőségével, azzal a mérhetetlen Erkölcsi és kulturális haszonnal, amit a vidéki dalos-egyesülések a magyar vidék műveltségi színvonalán jelentenek, az kell, hogy jóleső örömmel álljon meg e két .szám elölt.
Amikor dr. Tholway Zsigmond postafönök. a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör,elnöke átvette a Zala-megyei Dalosszövetség elnöki tisztét, 26 dalárdája volt a Szövetségnek. Még három év sem lelt el azóta és ma, 1928 legelején 42 dalárda énekel szerte a csonka Zalamcgye területén.
Az utolsó dalárda-alakulás a csab-rendeki. ahol ifj. Rdcz János, a kitűnő hangú kántor, Rdcz N. János nagykanizsai főkántor fia, megalakította a második zalai falusi vegyeskart, a 38 tagu Csabrendekl Föld-művesek Vegyeskardt. A legifjabb zalai vegyeskar a pünkösdi kanizsai dalosverseoyen a megye többi dalosai közt fóíár részt fog venni a kezdők csoportjában.
Az Országos Dalosszövetség 9 kerülete közül nincs még egy, amely ben a dalosélet ilyen erős lendülettel, a fejlődésnek ilyen meglepő iramával hódított volna teret a magyar dal lelket viditó, nemesítő kultuszának. Egyáltalán nem véletlen, hogy a vidéki daloséletnek ez a széles mederben való nekiindulása amely példa nélkül áll Msgyarorszá
nyitása alatt történt meg és van folyamatban. A zalai dalosélet dr. Tholway Zsigmond személyében minden közügynek, minden hazafias célt szolgáló megmozdulásnak, köztük a magyar dal ügyének is olyan rajongóját állította oda az élre, aki páratlan lelkesedésével, munkabírásával, körültekintő, áldozatokra is kész agilitásával a már-már teljesen felborult, marakodásba és visszavonásba fulladt zalai daloséletet is oda tudta fejleszteni, hogy alig három éves rezsim-je alatt a zalai dalárdák száma 26-ról 42-re ugrott. A zalai dalosversenyek hovatovább egymagukban ugyanannyi dalárda erőpróbáját jelentik, mint amennyi egész Magyarország dalosversenyén küzdött az elsőbbségért. Az 1926. évi szegedi országos dalosversenyen 105 dalárda versenyezett, az Idén a kanizsai versenyen 42 dalárda fog előreláthatólag sorompóba állani. A háború előtti utolsó dalosversenyen, Temesvárod midössze 50 dalárda vett részt s a Dalosszövetség összes vidéki dalárdáinak száma alig érte el a százat.
A Zalamegyei Dalosszövetség a napokban szétküldötte az összes tagdalárdáknak a verseny programmot, hogy a csoport-választások megej-tés\'e után most már haladéktalanul megkezdhessék a pünkösdkor Nagykanizsán tartandó V. zalai dalos-verseny előkészületeit.
1026 február 14
KAIAI KOELÖStf
it
Halló Olympos!
Az Izr. Nőegylet mulatsága
Nagykanizsa, február 13
Nagyobb arányú, szebb látványosság nem Igen szokott lenni a kanizsai farsangon, mint az Izraelita Jótékony Nőegylet évent^nt megismétlődő revflje. Az Idei revü az eddigieknél is hatalmasabb keretek közt mozgott ugy a műsor ter|edelme, mint a kiállítás, de nem kevésbbé a páratlanul tömeges érdeklődés szempontjából is. A szombati és vasárnapi estéken akkora volt a zsúfoltság a Polgári Egylet nagytermében, hogy még a karzaton is frakkos urak szorongtak. Olt volt a nézőtéren a két estén a város egész zsidósága és Igen nagy számban felekezeti különbség nélkül a társadalom minden rétegének képviselői. Az első estét különösen ünnepi jelentőségűvé avatta dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő és nejének, velük a keresztény társadalom notabilitásainak megjelenése.
A 8 képből álló „nagy revü*, ami a mulatság műsorát képezte, valóban megérdemelte a nagy jelzőt. Ami szemnek szép, az mind káp ráztató tömegben vonult fel a revü színpadán. A kerat az Olympoi modernizál paródiája volt, ebbe illesz -kedtek bele az egyes képek és a 14 számból álló tánc-revű pompás, meglepőnél meglepőbb jelenetei. Az .Otthon* dialógját sikerülten adták eló dr. Ney Hugóné és Llchtensteln •Sándor, majd .Ámor prologjá\'-t szavalta kedvesen Schwarz Bözsi. Az .Olympos\' sok kacagást kiváltott jelenetéből kivált Ollop Oéza, aki — primus Inter pares — László Imréné, dr. Welwarth Dezsöné, Szabados Annus, Sugár Klári, Brandl József, Llchtensteln Lala görög Istenek közt Jupiter szerepét játszotta. Szép volt a múzsák (Domány Klári, Szegő Lili, Kts/aludt Slefi, Re tsz Manci) klasszikus tánca, nem különben Hoffmann Edit szolo-tánca. Deutsch Rózsi sok leányos finomsággal énekelt meleg hangjával egy rászletet a Xerxes c, operából. Kedves volt a két herold: Rosen/etd Bertl és Welss Ediih.
A következő jelenet, a .Városi park" volt a revü legvidámabb és helyi aktualitásánál fogva igen nagy sikert aratott része. Ebben is mindegyik szereplő teljesen a helyén volt
és egyforma részese az elismerés állandó zajának. Llchtensteln Lala, Llchtensteln N., Hlrschl N., Szabados Annus, Sugár Klári, dr. Ney Hugóné, Llchtensteln Sándor, Brandl József Jeleskedtek ebben a képben. Igen mulatságos volt Holczer Elli és Fischer Feri rikkancs-duója, aminek apacs-táncuk volt a koronája.
A .bánatos Ámor" kép megint Schwarz Bözsi szavalatával érdemelte ki a sok tapsot. U.ána a .Modern Olympoa"-t láttuk, a miihologia isteneit a parkett frakkos, estélyi ruhás, jazz-band-es forgatagában, az előbbi olympusi szereplőkkel.
A tánc-revű 14 saáma közben a szemlélő egyik bámulatból a másikba esett. Csupa ragyogó, ötletes, fővárosi színpadok ízléséről tanúskodó toalett, csupa ragyogó szépség, fiatalság, életkedv volt mindegyik, külön-külön is, de főként együttesen : koreográfiái élmény. Az angol táncot Orosz Editke csupa sikkel lejtette. Az elegancia és temperamentum találkozott Lehr Lili e« Aczél l.aszló spanyol (dugójában. Egyik h\'gbsjo-sabb, kosztümben is legeredetibb jelenet volt Herényi Zauzsl sáska-tánca, Brod Magda brillírozott az angol kettősben nem csak kedves angol sanzonjával, hanem láncával is ; partnerével, Aczél Lászlóval együtt egyik fénypontja volt az estének. ÜyOnyörU, meglepően sikerüli voli Brelner BSzsi strucc-koszlüme. A velencei éj jelenetét a kitűnő-táncos Feketéné Kosztelltz Bözsi vitte sikerre, Kau/mann Jenő meleg, szép tenorján énekelt melódiája kíséretében. Schwarz Böske klassiikús val-cer-fantáziája kosztümben, táncban csudálatosan szép, az elsők közül való volt. Öszinlr, meleg sikere volt Wellner Simonnénak, közvetlenül, kellemesen előadott énekszámaival. Festői voll a virágkosár-Jelenel, melynek kosztümjei külön tapsot kaptak. Eboen Klsfaludl Aladárné hajlékony, tisztán cseogö, finom technikai készségű hangja és Berényl Magda, Bencze Magda, Lehr Lili, mák Margit táncai vivlak ki igen sok tapsol. Szenzációs volt Holczer Elitnek művészi szemüvegen át is értékes lüz pantomin táncjeienete. Berényl Ziuzsl és Aczél Oyörgy elegáns modern láncai után egy nagyon hatásos Irredenta-jelenet következett : Magyarország virágai. A transzparens magyar térkép meg-
tapsolt csoportjából Radnal Jenöné lelkes szavalata, Kosztelltz lius, Stern Ilus, Barta Rózsi, Fahn Margit virág-kreációi kitűnőek vollak. Az irredenta költemény szerzőjét, Pollák ■Sándori, (\'.ki a mulatság .Revü Újság" Jál is csinálta) viharos tapssal hivta a lámpák elé. Az összes szereplök csoport-finsleja, majd egy, a keretei bezáró szám után a rrfiaor véget ért.
Külön kell megemlékezni a beszámoló keretében Rosen/eld József-\' néröl, az Izr. Nőegylet áldott lelkű einöknőjéröl, aki spiritus rectora volt az egéaz, pompásan sikerűit s a Jótékonyaágnak igen szép eredményi juttatott mulatságnak. A rendezés munkáját dr. Balla Jánosnéés Welsz Ernői,é lankadatlan agilitással, gondossággal végezték. Igen nagy se gitségük volt ebben Szabó István, aki pt-ailan Ízlésével él hoiztérté-
sével a táncok betanítása és a kosztümök megtervezése körül pótolhatatlan szolgálatot tett. A zongora-kíséretet finoman, gondos precizitással özv. Goldsdimled Károlyné látta el.
A müior után kiürített nagyteremben csakhamar megkezdődött a tánc, amihez Horváth Rezső, a kitűnő primás húzta a talp alá valót. A megnyíló táncot a
.Szegény embernek, szegény a sora...*
dallamára a kővetkező párok nyitották meg :
Rosenfeldné—Kállay Tibor, Kállay Tiborné-Weisz Ernő, Keglevich Ilona grófnő—dr. Balla, Ssbjén Oyuláné—Widder Sándor, Weiser Jánosné—Ssb|án Gyula, Balla Jánosné-Welsz László, Weisz Ernöné—Bslog Dezső. A lánc a legvidámabb, meleg, fesztelen hangulatban reggelig tartott.
A jövő évben elkészül a strandfürdő
Az ftsuzel megkezdődnek ■ földmunkák —- A FOrdt-Egyesület végrehajtó-bizottságának tárgyalásai a város vezetőségével
Nagykanizsa, február II
A nagykanizsai Fürdő Egyesület végrchajtóbi/.oltsága dr. Szabó Zsigmond járási liszlifőorvos vezetésével tegnap délben megjelent dr. Sab/dn Gyula polgármesternél, hogy a város hozzájárulása ügyében tárgyaljon. A polgármesteren kívül dr. Krátky István főjegyző is részt vett a város részéről a tárgyaláson.
A közel két óráig tartó tárgyalás során behatóan megbeszélték a fürdö-
épités programmját és a város vezetősége a bemutatott tervek után a legnagyobb jóindulattal kezelte az ügyet és az Irányelvekre vonatkozólag Is teljes megállapodásra Jutottak, melyek mellett a nagykanizsai strandfürdő problémája megoldásra kerül.
Az idei ősszel már megkezdődnek a rendes földmunkák, ugy, hogy a jövő évben már teljesen elkészül a nagykanizsai közönség régi vágya és óhajtása — a strandfürdő.
A KisbaJaton lecsapolásával elpusztul Európa egyetlen kócsag-telepe
„Nemzeti park" az ármsntesitésre szánt tsrfllstbAI
Az Uj Nemzedék írja: A magyar tenger, a Balaton, Héviz mellett nagyterjedelmü morcsárba vész. Ezt a lápos, iszapos mocsárvidéket Kis-balaton néven ismerik és arról nevezetes, hogy itt van
a csonka ország legnagyobb vlzlmadartelepe.
Ez az egyetlen hely az országban, ahol Középeurópa e^yik legnagyobb ritkasága, a nemes kócsag fészkelő-helyet talált magának. Körülbelül
husz kócsagcsalád olthona ez a terüleL
A nemcskócsagon kívül még az Európában kiveszőfélben lévő ma-
dárfajta, á balla is nagy számban tanyázik a területen. Ez a Jekete ibisz" szokott megjelenni csaknem minden esztendőben a sajtó hasáb-sábjain, mint az egyiptomiak szent madara, amely véletlenül hazánkba tévedt. Pedig sok száz batla kering a Kisbalaton nádrengetegei fölött. Kanalas, üstökös, vörös és szürke-géinek és sok más vízimadár vesz részt ennek az érdekes mocsárterü-letnek mozgalmas életében.
A Kisbalaton sás- és nádrengetegeit, a feneketlen iszapot, az egész mocsár- és lápromantikát már évek óta nagy veszedelem fenyegeti. —
I
I
i i
Olcsó tavaszi vásár 14 napig!
Tavaszi kascha szövetek p g\'80-tól
pasztell szinekban, reklám 4r I i W UU IUI
Férfiszöveteket igen olcsón elárusitiuklt
Óriási tömeg maradék selyem, szövet, vászon, mosó meglepő olcsó árakon
Kisfaludi és Krausznál, Nagykanizsán.
> >
ZALAI KÖZLÖNY
IMfffcbmár 14
Arról van s zó, hogy a zalamegyei ármentesítés során
ezt ■ mocsarat Is lecspolják és megpróbálják termő szántófölddé varázsolni a néhány ezer holdnyi területet Ha ez terv megvalósul, akkor természetszerűen kipusztul itt a madárvilág és elköltözik a Fertö-tóra, vagy m4s hazában keres magának otthont.
Zalamegyében az ármentesítés már megkezdődött. Ezzel kapcsolatban a Természettudományi Társulat választmánya a legutóbb foglalkozott a veszedelemben levó kócsag- és batia-telep sorsával és elhatározta, hogy memorandummal fordul a kormányhoz és a birtokosokhoz, — akik között Festetics Tasziló hercegé és a zalavári apátságé a legnagyobb terjedelmű birtokrész — hogy mentsék meg a pusztulástól Középeurópa utolsó kócsag- és gémtelepét.
A memorandum hivatkozik arra, hogy
• KUbalatonon kívül egész Európában már alig van kócsag.
A Fertó-tó jelenlegi osztrák részleten még él néhány család, de ezek a hozzáférhetetlen nádvadonban tanyáznak és csak távcsövei lehet néhanapján megfigyelni őket. A kisbala-toni kócsagok azonban rendszeres ellenőrzés alatt állanak. Minden egyes kócsagfióka, alig Hogy kibujt a tojásból, fémgyllrllt kap a lábára, ugy hogy a Madártani Intézet szaktudósai ellenőrizhetik a költözködés, kóborlás és vonulás irányát és életének oiiaden megnyilvánulását. Az elmúlt esztendőben összesen negyvennyolc kócsagfióka látott napvilágot.
Ezek közül kilenc fióka máris elpusztult. Kettó a mocsárba veszett még a fészektelepen, a többiekre Baranyában, Marcheggnél, Moson-megyében, Morvaszentjánoson, Pozsonyinegyében és Velence mellett, Olaszországban bukkantak rá, a nyolcadikat Cagliariban, Szardínia szigetén, az utolsót pedig a Szerajevó mellett ejtették el Boszniában.
A kisbalatoni kócsag-telepen állandóan alkalmazott kócsagőr gondozza a madarakat, jelzőtáblák figyelmeztetik a halászokat és a lakosságot, hogy költés Idején ne zavarják í madarak nyugalmát. Még a csendőrség is ügyel arra, nehogy lelkiismeretlen orvvadászo\' vagy vizimadártojást-szedők pusztítsák az állományt. 1
Ezt a telepet, amely a madárélet kutatásának egyetlen speciális magyar terrénuma, fenn kell tartani és mtg kell menteni. Nemcsak lókális érdek ez. A kócsagtelep nemzetközi Jelentőségét leginkább azzal bizonyíthatjuk, hogy amikor a háború után megjelent Schenk Jakabnak, a Madártani Intézet titkárának munkája a magyarországi kócsagtelepek-röl, a holland Madárvédó Egyesület
ezer holland forintot küldött a magyar kócsagvédelem
megteremtésére.
A külföldi szaktudósok többször meg látogatták már a Kisbalatoni és kife jezték azt a véleményüket, hogy helyes volna, <iia az állam megváltaná ezt a területet, vagy ennek a területnek legalább az egyik felét és olt az amerikai Vellowstone-park mintájára
nemzeti parkot
létesítene, -illetve meghagyná azt a maga őstermészet! eredetiségében. A kisbalatoni rnadártelep értékes kiegészítő részét alkotná a tihanyi hydro biológiai intézetnek is. A szükséges gát és zsilipek építését elvállalja az állam és csak a birtokosok áldozatkészségén múlik, hogy azt a körülbelül 8—900 holdnyi területet ne vonják bele az ármentesítés munkájába, hanem maradjon az Európa ritka vizimadarainak érdekes otthona. Ez a terület még laikus számára is érdekes látnivalókat rejteget és nemcsak a külföldi szakemberek, hanem a madárkedvelök és természetbarátok is tömegesen felkeresnék, hogy gyönyörködjenek az Európában sehol nem látható nemeskócsag méltóságos mozdulataiban és élvezzék a kanalas gémek és balták különleges, soha nem hallott, furcsa berregését.
Pesti szegény gyermekek nyaralásának előkészítése a kanizsai járásban
Nagykanizsa, február 13
Budapest Székesfőváros Tanácsa átirattal fordult a nagykaniiral járás főszolgabiróságáboz, melyben bejelenti, hogy a tavalyi sikeres pesti gyermeknyaraltatási akció mintájára az idén is megrendezi az akciói és ehhez a vidéki, igv a kanizsai Járás föszolgablróságínak támogatását kéri. Ugyanis a tavalyi gyermeknyaraltatási akció során a főszolgabiróság utánjárást folytán 40 szrgénysorsu, gyenge, fejletlen pesii gyermek nyaralt Sztpe neken, jómódú gazdacsaládok vendégszeretélében. Etek a gyerm kek megerősödve, egészségesen, migMzva mentek vissza Budapestre. Ez inditotta n főváros tanácsit, hogy a folyó évben is megszervezte a gyermeknyaralla\'áti akciót A kanizsai fóbirói hivatal válaszolt az átiratra és közölte, hogy az idén is kezébe veszi az akció kanizsai járást illető részét és hs lehet, még löbb gyermeket nelyeznek el, mint tavaly volt.
NAPI HÍREK

Budapestre utazikl!
■O0.0 »m»SiwSa,t kap
mint tl«n Up tlöfliatS|4 okaó aioba-áialnkból. 10° o aaigarfmányt kap
olcaó állalmi árainkból. (KlIOnO káal konyka ) S pangftt megtakarít
autóiul kóltaágat, mtrl fjralof illókat igj pt»c alatt a pályaudvarról.
Otthon árzi magát 111
|ól totón Hubáinkban. Elaóraoda klaxotgálái, •ilgoiuan caaládl jallaf,
saját érdeke, • *en élönyök folytán, hogy okv«U«n ■ Álunk 40*1 eiálljon meg
GRAND HOTEL
Park Nagyszállód*
Budapest, VIII., Baroeatér 10. sz.
a KaJatI pályaudvar árkaifai oldalával aaaabifl.
NAPIREND
Február 14, kedd
Római katolikus: Bálint vt Proltst. Bálint. Izraelita: Seb. hó 73. Nap kel reggel 7 óra 10 perckor,
nyugszik délután 17 óra 20 perckor. •
Városi Színház. .Berlin, a nagyváros szimfóniája". .Jöjjön ide, menjen oda*, vígjáték 6 felvonásban. Pátria Hiradó. Előadások 5, 7 ét 9 órakor.
— Hivatalos Istentisztelet a pápa. koronázása évfordulóján. XI. Piut pápa megkoronázásának 6-ik évfordulója alkalmából vasárnap délben hivatalos istentisztelet volt a plébtnia temp\'omban, amit Király Lőrinc ferencesalya végzett.
— Elkészült Zalavármegye dlsz-albuma lord Rothermere részére. Tudvalevő, hogy Zalavármegye törvényhatósága elhstározta, hogy a magyar igazság nagy harcosának, lord V. Rolhermrrenek tiszteletének és hálája jeléül gyönyörű kivitelű diszalbu-not küld, amely többek közölt az elrabolt területek természeti szépségeit feltüntető fényképeket is foglalja magában. Az albummal most készült el Göbl A-pád festőművész.
— Egyházi hangverseny az alsótemplomban. V.isárnap délután az alsötemplombsn egyházi hangverseny lesz, melynek keretében a Rendőrdalárda és az Egyházi Vegyes• kar fog szerepelni énekszámokkal. Ezenkívül hegedű és énekszólók szerepelnek a hangverseny műsorán, melyre még visszatérünk.
— Eljegyzés, kovács J\'izsef csendóriisziheiyeites (Nagykanizsa) eljegyezte Vlrágh Márlát. (Minden külön értesítés helyett.)
— Szépen halad a járás tűzoltóságának megszervezése. Mint közöltük, a nagykanizsai járás tűzoltóságának megszervezését határozta el a főszolgablróság és ezzel Fenyvesi Sándor ny. kanizsai tüzoltótisz-tet bízta meg. A jóoevű szakember munkásságát a járásban már meg is kezdte és elsőnek Zalaszentbalázs és Pölöskefő községekben végezte el az előkészítő munkálatokat. Igy Szentbalázson 30, Pöiöskelőn 20 tagu tűzoltóságot állítottak össze Szondy körjegyző közreműködésével, melynek gyakorlati kiképzése, mihelyt az idő kitavaszodik, megkezdőnk. Ezután következik a szervezés Ma-gyarszerdihelyen és a többi községekben.
— A Szarvasban ma, kedden disznótoros vacsora turóscsuszá-val 1 P. 20 fillér.
— Az öt gyermekével éhező szegény asszonynak Pöcze Ferenc 2 pengői és 2 kg. finomlisztet, özv. Kozinczky Jízsefné burgonyát, lisztet, babot, darál, özv. Dávid üyörgyné I pengőt küldtek s/erkesztö.éhünkbe. — Kucskó Mihály részére N. N. 5, Gödinek JózBefoé 5, N. N. 2"50, N. N. 2, N. N. 1 pengőt hoztak szer-kesziötőgdnkbe.
- Scltwarcz Dezső hirisnyái a legjobbak.
A II. szociális est
Szociális Missziótársulatunk rendezésében a második szociális estit tartották meg vasárnap délután 6 órakor a Missziósház dísztermét teljesen megtoltO, a város intelligenciájának szine-|avát magában foglaló közönség elölt. Az első esténél is melegebb érdeklődés a szociális ették nagyon megkedvelt gondolaiának és a műsoron szerrplő értékes neveknek szólott.
Az előadást Eberhardt Béla tank. főigazgató nyitotta meg, aki első előadásának folytatásaként mélyenszántó lélektani okfejtéssel beszélt arról, hegy a szeretet milyen hatással lehet a szociális gondolat kiépítésére.
Bogyay Lajosné szines, meleg, asszonyi szavakkal Farkas EdithrOf, a S ociális Missziótársulat alapltö-főnökassionyárói, a szociális gondo-Isl áldott lelkű apostoláról beszélt abból az alkalomból, hogy a főnökasszony születésének 51. és szociális munkásságának 31. évfordulójához érkezett. A szociális este ritkán sgyStt látható dítzes közönsége az előadó indítványára lelkes hangulatban határozta el, hogy a főnökasszony! ez alkalomból táviratban üdvözli.
Gyömörey litván országgyűlési képviselő a takarékotságról, mint honmentő kötelességtől, annak szociális értékéről tartott meggyőző erejű éitékes előadást, tanúságot téve azzal lélekben gyökerező szociális érzékéről.
A programmot zeneszámok tették változatossá. Ezeket Lemberkovlané Weber Margit, a zeneiskola tanára játszotts, Vannay János, a zeneiskola igazgatójának művészi rutint tanu-eltó zongora kísérete mellett. Lem-berkovlcsné kezében ezen az estén ngy szólt a hegedű, ahogyan még nem halottuk Kanizsán: remekbe látszotta programjának mindegyik számát, melyekben briiiiáns technikájú vonóját ezalkalommal saját lelki ének regiszterei igazgatták.
Elek Amália főnöknő zárószavai után a fehér asztalkáknál, tea mellett^ kellemes együttesben töltötték el as estét a vendégek a Missziósház sze-re\'etct sugárzó falai között.
- Csütörtök t nőegylet! tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet február 16 án, csütörtökön este 9 órakor még egy teát rendez nyilvános helyen: ezalkalommal a Ctnlrál felső éttermében. A farsangnak ez ax utolsó csütörtöki teáji (bár folytatásuk a csütörtöki konferencia-teákban továbbra is meglesz) búcsúzó len a táncos vidámságtól s Igy előreláthatólag minden eddiginél nagyobb lesz a sikere. Ezt sejteti a vidékről, igy Zilaegerszegről is ígért vendégek érkezése a Nőegyletnek erre a teájára. Tea süteménnyel 1 pengő. A Nőegylet vezetősége ezúton hivje meg az egyesület taglalt és barátait csütörtök esti teá|ára.
- Női kabátok leszáll ltott árban Magyar Divatcsarnok, Fó ut 13
létt február 14
ZALAI KÖZLÖNY
S
— Tanítók estélye. Folyó hó 11-én este tartotta meg a Polgári Egylet földailnll külön termében a kaniztal tanítóság családias jellegű műsoros estjét. Ott volt a tanítóság majd minden tagja és több tanügyimét, Ai est nívós műsorát Oriutay üyula elmés konfcrálása vezette be, Nuzsy Stefánia precíz zongora játékát özv. Kumpert Arturné mély ér-
Humoros história a nagyközséggé előlépett „városjel-iegü klsközség"-ről
Pacsa, tebruír 13 (Saját tudósítónktól) V\\íg 1910 ben történt, hogy Pacsa körség akkori fáradhatatlan tevékenységű vez&ftjf, kl mindent megragadott, hogy községét kiemelje a hétköznapi isságból, utcát rendezett, fásltot!, világítást ve-
Tetetl tv aih Kn>hpn »IV*.7<\\ ii>!# •
zcbu uavaiain nuvouc. zvcrnctri jc-
nőné, Berlin Olzella, Nagy Lsjos és Németh Jenó által kitűnóen előadott tréfás jelenetek megkacagtatták a hallgató közönséget. Szekulja Emília bájos énekét Tornyos Ferencné simuló zongora játéka kisérte. Németh Jenő tréfás kuplékat énekelt Dénes O\'zella zongora kísérete mellett. Nagy Lajos ötletes és humoros felolvasása megkacagtatta a közönséget, melyet Lehoczky Mária művészies éneke követett. A műsort Ozv. Kumpert Arturné veraszavalata fejezte be. A mösort a reggeli órákig tartó tánc követte. A társaság tagjai egy barátságos és kedélyes esi emlékeivel tértek otthonukba. A rendezés érdeme Plló Ferenc igazgatóé és Ortutay tanitóé.
A zeneiskola növendékhangversenye zenei eseményszámba fog menni Nagykanizsán. A hangverseny lesz bizonysága annak a munkának, ami egy esztendő alalt sok eredményt se|tetve folyt zeneiskolánkban. Csütörtökön este pontosan fél 9 órakor kezdődik a koncert a Kaszinóban, /egyek a Krátky-tözsdében kaphatók 40 fillértói 1 pengőig. Műsor este a pénztárnál. _
— Szombati pettyes-bál. A Szociális Missziótársulat nagykanizsai Leányklubja február 18 án, farsang utolsó ■zorabatján igen nagy aikeiOaek Ígérkező pettyes-bált rendet A Leányklub, amely ilyen formában először lép a nyilvánosság elé, a keresztény társadalom teljes szimpátiájával fog ezalkalommal fényes bizonyságot szerezni msgának, buzditóul egyúttal jOvő működésére. Hogy miért pettyes bál? Azért keresztelték el igy, mert a leányok és asszonyok legnagyobbrészt egyforma kékpettyes ruhában fognak azon megjelenni. A hölgyek báli uniformisához szükséges anyag méterenkén! egy pengőért a Missziósházban beszerezhető.
— Halálozás. Antal Józsefné szül. Kohári Anna folyó hó 13 án reggel 8 órakor 58 éves korában elhunyt Nagykanizsán. Temetése ma, 14 én délután »/a4 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából.
= A tanítók estélyin, aki az ernyőmet elcserélte, felkérem, hogy azt a Polgári Egyletben szíveskedjék leadni, ahol a sajátját átveheti.
— Elsőrangú férfi munkaerő, perfekt gép- és gyorsíró, kö iyv^ő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állást keres. Sjívís megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
■■ CIveazett vasárnap este a Revü bálon egy kézelőre való oposon A becsületes megta\'áló szíveskedjék lapunk kiadóhivatalban leadni.
község jelzőtáblái — egy vármngytl rendeletbe kapaszkodva: a lett Pacsa városjellrgü kisközség.
Ezzel kapcsolatban látak napvilágot abban az évben a következő humoros sorok:
-- (Pacsa .város jellegű" kisközség.) Lapunk egy olvasója ii]a a kővetkező vidám sorokat: Messze kimagaslik a kuliura vllágoisága leli törtető helységek kflzUI nemcsak Magyarországon, de az egész tőldkereksé gtn: Pacsa Ez a falucaka t. I. a különben is hlres-nevezetesZala vármegyében van. Már évekkel ezelőtt kidepulációzta, hogy saját kUlOn vasútállomást kapott, noha vasútja nincsen. Ezt a fogas kérdést ugyanis olyan módon oldották meg a pacsalak, hogy nem nyugodtak addig, amig ■ szomszédos állomáson lel nem Írták PacUt Is. Hlsitn csak öt kilométerre vannak tőle éa ai utak egész nyáron át járhatók. Most azonban bevonullak a halhatatlanaiéba. Egyszerűen előléptették önmagukat éa lettek .város |el-legU kisközség*. Amint megszületett a kilUnó eszme hogy a .lólspán |cllcgU" fóbirónak, vagy sí .alispán jellegű" szolgabírónak agyában e. az még nincs tisztázva), azonnal megmozdul! az egész hiv.-.lnlos apparátus, hogy a vívmány közkinccsé léle&sék. A .po\'gármester jellegű" |egyzó tüstént kiadíi a parancsot, hogy a .rendórvapltány |ellegU" kisbiró-nak, akass/a nyakába a .zenekar jellegű" községi dobol és adja tudtára mindenkinek, hogy Pacsa lakosai .vlrosi Icllcgtl" polgárokká lellek. Sőt, lirgy íráson is megölök (tessék ez a dicsósfg, — a falu végén egy tahiára felírtak, hogy .Pacsa, város jellegű kisközség" — és aióla sokksl büszkébben legelnek kö rűlötle a .hattyú jellegű" libák.
Farsang van — e farsang véget velelt a fenti humornak. Megletetnek az uj jelzőtáblák : Picsa nagyközség. A régi Jelzőtáblákért nagy versengés keletkezett, mig végre meg örténl a döntés: egyet kapott a zalaapátli apátság, egy a vármegyéé, egy marad a községi muzeumban.
— A Szarvasban ma, kedden disznótoros vacsora turóscsuszá-val 1 P. 20 fillér.
= Rigai sárclpók U rendű, férfi és nők részére. Tornacipők na?y választékban Szabó Antal sporlüz-letében.
-- Hogyor József tanár elő- | adása az Időjóslásról. A Z inyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör liceülis előadásainak során vasárnap délután a városháza közgyűlési termében zsúfolt ház közönsége előtt Hogyo; József piarista tanár tartott értékes előadást az időjóilásról. A kitűnő előadó már a földrengések ről tartott múltkori előadásával nagy sikert ért el, mert mondanivalóit olyan érthetően és könnyű stílusban rd|a elő, hogy az valóban a tárgy széleskörbcn való megismerését ered-ménys-i. Mostan beszélt az időjárás megjósolásáról és kimutatta, hogy az egyszerű löldmives nép évszázados szokásai mint mentek át a tu dományos felfogásba is. Oyakorlatl eszközökkel Ismertette az Időjóslást szolgáló szereket. Kifejtette a szeleknek az Időjárásra való hst/sát és ennek során térképekkel Illusztrálta a különbözö lég- és vlzáramlatok útjait. A hallgatóság rendkívül figyelemmel és él vezettel hallgatta az előadást, melynek végén őszintén és melegen ünnnepslte az előadót. A liceális előadást az ipariskolai Énekkar hatásos és precízen előadóit énekszámai tetlék hangulatossá P. Lefcslk Pongrác érdemes vezetése alatt.
— Cserkészeik műsoros tánc. estélye. A 77. Sicnt László cserkész csapat február 18 án, szombaton este 8 órai keídctlel tartja meg az évi szokáios zártkörű műsoros táccestélyét a Rozgonyi utcai tornateremben. Az estély iránt máris óriási az érdeklődés. A műsort szavalat nyiija meg, utána két rövid hazafias silndareb következik, melyet a csapat legjobb műkedvelői adnak elő. Előadás után cserkész jazz-band mel lett tánc reggelig.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Agy- és szlTérelmeneMdéiben »*«■-vedó egyéueknnk a természetes .Ferenc József keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot test az által, hogy a béltartalmat kíméletesen távolítja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc Jóuef víz egész sereg féloldali hüdésben fekvő betegnél megtette a kellő hatást s igy nagy megkönnyebbülést okozott. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben.
— A Ker. Tisztviselőnők far-sang-bucsuztató teája igen nsgy sikerűnek Ígérkezik. Az idei teák messze túlszárnyalták ax elmúlt évek rendezéseit látogatottság, nivó és hangulat tskinletében. Ez a február 20 ikl farsang-búcsúztató estély méltó befejezése lesz az Idei teáknak. Az érdeklődés Igen nagy, mert aki eddig látogatta a tisztviselőnők vidám, közvetlenül meleg hangulatu teáit, az mind alig várja már, hogy a kedves kOrben egy {ól sikerűit estét eltolt\' hessen. A tea este Vs9 órakor kezdődik a Polgári Egylet földszinti termében. — Itt nyugtázza kőiiOnettel az egyesület Hemmert Károlyné 5 pengős fnlűlfizetését a legutóbbi teával kapcsolatban.
— Anyakónyvl nliek. Nagykanizsán az elmúlt hélen 12 gyermek született, közülük 10 fiu és 2 leány: Farkas Imre honvédórvezetőnek fia, Nsgy János v. műszaki segédtisztnek (Murakercsztur) fia, Qatsó üyula asztalos-segédnek fia, Magasházi József dv. fültőuek fia, Oarzó János szabó-segédnek fia, Tófej Boldizsár bérkocsitulajdonosnak leánya, Tóth József postaszolgának fia, Weiss Ármin kereskedő segédnek fia, Tóth Boldizsár napszámosnak leánya, Szomi József honvédszakaszvezető-nek fia, Bárdos Sándor napszámosnak fia. Házasságon kívül született egy fiu. — Házasságkötés 12 vol! a héten: B xk Bila ruggyantagyári gondnok Budapest Ditmajer Saroltá-\\val, Bárdos Sándor nlpszámos V.irga
Annával, Knausz József földműves Tiszai Katalinnal, Imrei Sándor földműves Polai Máriával, Dolmányoa Oyörgy földműves Píemmtr Juliannával, Jillenek Szilárd ny. rendörffl-fe;ügyelő Puha Máriával, S^recz Mihály kőműves-segéd Süle Máriával, P.oszonyák Lsjos téglagyári munkás Lázár Máriával, Kohn Pal rövidáru kercskcdösegéd Matyasics Ilonával, N.igy József borbélymester (Kisko-márom) Pap E\'zsébetlel, Pásztor Mihály asztalos gyárvezető Frommer honival, Farsang József vasúti liszt Btrke Margittal. — A halálozások száma 10 volt: özv. Nagy Lajosné Kancsal Ama 60 éves, Németh Já-nosué Kincses Katalin (Morgány-puazta) 32 év:s, Hordós! Ferenc napszámos 75 éves, Simon Anna (Murakeresztur) 16 éves, Q.-ilsó Tibor János 2 napos, Illés István kőfaragó-btgéd 43 éves, Földi József napszámos (Újudvar) 79 éves, özv. Fülöp Qyörgyné Vajda Katalin 68 éves, özv. Molnár Jánosné Iváncsics Rozália 66 éves, özv. Btrke Józsefné Pöle Anna 67 éves.
Még ma kedden 5, 7 ós 9 órakor
BERLIN,
a nagyváros szimfóniája
Nem játszanak benne színészek és mégis százezren szerepelnek benne. Nincs cselekménye és mégis az élet szamtalan drámája tárul a néző szemel elé.
Ez az abszolút film, ez maga az élet. -■-
Jöjjön ide, menjen oda
Vígjáték 6 felvonásban. — Főszereplő: Sally Phipps.
Pátria Hiradó.
tALAl KÖZLÖNY
1936 február 14.
SPORTELET
7 gól esett a Kanizsa—Józsefváros meccsen
azonban
3 a kanizsai kapuban pihent meg,
dl mlgit
megnyertük az első bajnoki meccset
Nagykanliaa, február 13 A legutolsó meccs óta, melyet uem Kanizsán látszottak le profijaink, ra-sáraip délután népesült be elószór az Idén a Zrínyi pálya tribünje egy kis futballizgalomra, melynek során a sokat emlegetett, megóvott és megsemmisített Kanizsa FC—Józsefváros küzdelme szerepelt.
A szó valódi értelmében küzdelem volt. Még pedig ama hevesebb fajtákból, melyek hol tetszést, hol pedig (a végén) bossszuságol váltanak ki az emberből. Vagy nem bosszúság, mikor 3: l-es félidő után a második félidőben már 4:1 vezetéssel azon imádkozik minden drukker, hogy csak minél hamarabb fújja le a bíró a meccset, mert még baj lehet. (Legalább a meccset fúlja, ha a faultokai nem torolta meg,j
Mindenki nagy várakozással foglalta el helyét és mikor a piros-fehérek előtűntek üdvőzló tapssal fogadtak őket. Erre a tapsra rá is szolgálták az első félidőben, de már azután ugy visszaestek, mintha nem a pestlek, de ők utsztak volna hét és fél órát vonaton. Ptrtze a végén mindenkinek meg volt a maga kifogása, hogy ezért, hogy azért... De tény, bogy láttunk lazsálásokat, láttunk nagy hibákat és Szemző, nemkülönben a két beck súlyosan Indiu-ponált volt és épen ezért a védelem közösen osztozik a három golon. Ezzel szemben a csatársorról minden |ót el lehet mondani. Kelemen az ősszel beígért kitűnő formáját megjátszotta ét örömmel konstatáltuk, bogy dribiihíbáiról letzokva, fürgén, okotsn ét biztos bombákkal dolgozott. A játék elejétől végig be-léfeküdt és nem A|nálta a szivét és a tűdejít. Szerelnénk azt hinni, hogy nem pillanatnyi lellobanás voll s tegnapi játéka, hanem ezután is fo koiódik
Mészáros következik uláns, aki váratlanul előugrott a tzütkeség homályából és felülmúlta önmagát. Volt már néhány általános tetszést kiváltó labdája. Nagyszerű anyag, ami gondos tréner mellett kifor. Farkasnak jó napjs volt és oroszlán körmöket tátiuuk megvillogni. Lefutásai állandó veszélyt |elcntenek. Ezt hamar észtevelte az ellenfél és gondoskodtak róla, hogy fogják. Ember is tudott és kijött neki s lépés is, de nagy hiba nála, hggy kényelmes és nem megy labda után. Viszont öröm, hogy már mátnsk It alájátszik és nem volt egy cseppet sem önzö. — Első helyen kellett volna szólni Oerstenbreinről, akinek slkeiűll napja voll és az első télidében ugyancsak kitett magáért, ö az az ember, akinek kalapot keli eme ni az ambíciójáért ét odiadó muukáj«ért. Most már labdakezeléte hovatovább biztosabb lesz és kapura küldölt lövései már határozottak.
A hsllsorbol sajnos ctak Hajául tud|uk kiemelni, aki utvvel-léletkel olt veit mindenütt és észszerű találásokkal rakta a labdát a csatárok orra elé. A második félidőben a beckek posztján is szépm mentett.
Egészben a csapat jól dolgozott ét ba az elején diktált tempót meg-taitollák volna végig, akkut sokkal szebb eredményt lehetett volna elérni.
A Józsefvárosról szólva: elég elfogadhatón játszották és különösen a joöbsxéiső kivaió ember. Lendületes tátékol mutattak, de a második felében a meccsnek már erős durvaságokra ragadtatták magukat. A kél lefutásuk a legszebb akciók voltak és eredménnyel is jártak (sajnos I) Fő és ieglobo tulajdonságuk, hogy nem állnak és varnak a süli galambra, hanem beszálltuk mindenbe, még ba kevétbbé kectegiet gól lat it.
Józtelvárot-kezdés uun hamar kitűnik, bogy a mieink fölényt* vannaz. Egyik támadás a masikat ért. Halijain* mozogruk és a ctatá-rok tjebbnéi-tzebb labdákkal ostromolják Kizik kapuját. Oerstenbre.n egyéniig nagyszerűen küzd és mar meleg a talaj a józsefvárosiak laba aiad. Ezuttai elmaradtak a niedere-zétek, miután az eitó lefekvésnél egyik ötletes fiatalember az állóhelytől betolt egy (alictkat a pályára, kiviendő a sérültet, aki azonban szégyenében egytzerre talpra ugrott és olyan egészsége leit, mint a makk. Métzarot láijuk ekkor legtöbbet dolgozni ét tikeirel it, mert odavannak szegezve kapujukhoz a pestiek perceken át. Józsefváros (elszabadító rúgásból Kanizsa kapu felé tör, de Joós szépen ment és újra átterelődik a játék Rlzlk halója fele. Kezd étd«k-telenné válni a jatek, de hamarosan nagy üdvilyalgát tóul be a pályát. Megszületik az első Kanizsa gól Az eltó feiiűö közepén Keiemen tiszaiad a haiftoron a Mészároshoz, majd annak oeadasából jobbra Farkashoz kerül a labda, asi bomoatze -rüen vágta a kapu fcie, melyből mellett Ruik zavarodottan kilép és igy Ember tiszta helyzetből kapva plasz-szirozza az első gólt.
Kezdét u án itmét előnyomul Ka-nizsa és Fatkat átjutva a vedelmen gyors lefutattál Rizik vetődése mellett a kapu |obb taikáoa helyezi a második gólt.
A peblick j >bb:n belefíküsznek és sikerül is nekik több t&áadást elindítani, melyből egyik bonyolult helyzetben gOlla lesz.
Kapura irányitolt magas labdát Szemző bi:onyial«nul fog|a a tumultusban nem ietiel tisztán látni semmit. De az biztos, hogy Tamás Szemző kezéből szerencsétlenül, de jótzándékkal akarva megmenteni a piros fehé.ek kapujába guritja.
A továbblak során még mindig Kanizsa a többet támtdó fél ét mindent! örömmel lá ja, hogy mennyire akció képesté javult az-ótzl szezonban a csapat leggyengébb rétze. Szünet előtt még ujibb öröm. A mindvégig pompatan dolgozó Kelemen kiszökik és lapos lövéssel Rizik kezébe lö, de Rizik gugoló helyzet ben laba közölt a labda a háióbn oldalog. Első félidő 3:1.
A második etjén itmét Kanizsa diktál tempót és ugy néz ki a helyzet, hogy góliápor letz, de a józsef városi védelem mott jobban helyén vtn ét a 3:1 dacára sem lankadnak, hanem átvéve az iramot, ke méoyen küzdenek. Ebben a télldő-bin Ember rúgja be a maga gólját, melybrn része van Kelemennek, de még előbb Hijdunak it. Sjk szép Kanizsa akciót Ittunk, de a félidő
közepén a csapat érthetetlenül lazsál és a védelem rgyre-másra Ijlbár, joós kifullad, Bfthm cicázik és mellette gyakran elhúznak. Igy aztán megesik a baj és két gólt kap Szemző, melyek közül egyet védhetett volna. Józsefváros támad töb bet, és már jó it, bogy vége van a meccsnek, mert veszély fenyeget.
A mi csapatunk javára kell Írjuk, hogy az idén az első meccs után It győzött, viszont a jónevü Boronkay bíró ctak a játék első harmadáig fogta a meccset biztosan. A második félidó végén a meccs eldurvult és nem láttuk a biró erélyes kezét.
Nem szabad elfelejteni, bogy a Józsefváros már több meccset játszott ét igen benne voltak ezáltal. Egyetlen nagyon jóleső értés, hogy csatársorunk önmagára talált. A védelem pedig reméljük elfelejtet velünk tegnipl szereplését Es még valami: óvát elölt egy poniot jelenlel a József/árossal való meccs, mott keltő, tehát négygyei vagyunk az élen... Aztán a többit majd meglátjuk I _ U. Oy.
(Az NTE) öttzes játékosai, valamint a belepi.i szándékozók a Cent-rál suterénjében ma este 7 órakor tartandó jilékot értekezleten tzivet-kedjenek megjelenni, Intézd.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Biross-tér 10.
BiDlÓ IŰ801
(Kóvldltések} M — nircic. Közgazdáit: — hangverseny P. — ctóadas Oy — gyermekeknek. A — asszonyodnak. Z — zene. Mg. — mezögazdasjg, Ifj. ~ ifjutágl előadás. F — felolvasás. 0 — giamofonzene. Jb — Jazz bánd. K — kabaré. nZ. — nepazerű zana.
Február 14 (kedd)
Budap*,t 9 30 H. 11.60 Mdvész- és tinclemezek. 12 H. 1 Időjárás. 3 H 3 S0 Meseóra. 4 45 Idójetzéa. 5.30 Délutáni Z. 6 50 Rádióamatór-posta. 7.40 Némel .nyelvoktatás. 8 30 Hangv. Közreműködne* az Operahál tagjaiból alakult kamarazenekar és Lábass Juci. 10.05 Időjelzés, H. Utána cigányzene.
Báca, Orác 11 és 4.15 Hangv 8.10 Farsang régen. Vidám emlékek, aeneklsérettel.
nerlln, Stettin ll.O. 4 30 Tánc Z. 9 Vidám est.
Barcelona 2 30 a 7.10 A. 7.30 és 10.10 Hangv. 11.09 Kétfelv. vígjáték.
Basel, Bern 1 O. 4 Hangv. 8 Sziml. hangv. 10.01 Tánc Z.
Frankturt, Caasel 12 .30 Hangv. 3.30 üy. 4 30 Richárd Wagner hangv. 8.15 Kamara Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. 110. 12.30 nZ. 2.05 Hangv. 4 15 Kamara Z. 6 Keringök. 8 Hangv. 11.30 Tánc Z.
Langenberg, Kőin, Aachen, Müniter II 0. 105 Hangv. 3.50 Oy. 6.10 Hangv. 8.15 Énekkari hangv.
London, Daventry 11.15 Istentisztelet. 1.15 és 5 nZ 6.15 Oy. 7 0. 8 15 Beethoven: Zongoravariádót. 8.45 Tarkaest. 0.30 Hangv. I 1.30 Tánc Z.
Madrid 4.30 és 8 Hangv. 9 é«-t2 Tánc Z.
Milánó 5.01 Tánc Z. 5.50 Oy. dalok. 9.d» nZ. 11 Tánc Z.
Rádió-Párizs 11.30 Tízperces Z. 130 Hangv. 9.30 Kabaré.
Prága 11 0. 12.05 nZ. 4.30 Hangv. 7 J. B. Foersterhangv 9 30 nZ. 10.20 Tánc Z.
Róma 1.30 Mechanikai Z. 530 Tánc Z. 8 45 nZ.
itfdjjárás
A \'nagykanizsai meteorológiai megfigyelő lelentáKk i Szombaton a hómér-tiktl Reggel 7 órakor -I I, délután 2 órakor +4\'8, e»te 9 órakoi +2
Ptlh6xd -. Egész nap tiszta égboltozat.
Sitlirany Reggel éa délben Délnyugat, este Északkeleti szál.
A M neurológiai Intóiet |eientéie szerint változékony, enyhe Idő, gyenge élJell faggyal,
Mozgószinház
Városi Színház Mozgója. Ma kedden, február 14-én 5, 7 és 9 órakor .Berlin, a nagyváros szimfóniája" Nem játszanak bennt színészek és mégis százezren szerepelnek benne. Ninct cselekménye és mégis az élei siámtalan drámája tárul a néző szemei elé. Ez az abszolút film, ez magi az élet. .Jöjjön Ide, menjen oda*, vígjáték 0 felvonásban. Főszereplő: Sally Pblppt. Pátria Híradó.
kOzoazdisíi
TŐZSDE
Az értéktőzsde ma barátságot volt. A forgalom magasabb árfolyamokkal indult. A legtöbb papit nyitás ufátí 2-3% árnyereséget ért el. A szilárdtág kiinduló pontji a bánya-piacon volt, melynek értékeit a tpe-kuláció élénken vátárolta. A hangulat zártaiig barátságot maradi s habár álmeneiileg realizációs eladások is történtek, a papírok legnagyobb rétze 1-2% nyereséggel zárt. A forgalom a kedvező hingulatnak megfelelően élénkebb volt. Az itt-ott előforduló árlemorzsolódások s pisc kedvező hangulatát nem befolyásolták.
Pária 10-43, Loadoa toSSVt. Nevrotk »10-87>/i B\'tsael 72 37VI. Milano J7Í2VS. Madrid 88-30, Amrttnaa *»27>A, BerUa US 91, Wttn 7120, SoOa 374\'/i. 15-41, Vara.\' 5820 BadapMt Kelgiád B-IV/s, Aakarast S 19
1. Prága M*M,
A budapesti Tflzsde devtza-jc;;Mis
VALU1AK Angol L 17-85-28-00 Belga h. 7»50-7980 Caafa k. 16-90-16-96 Dánk. 152 90-15310 útnál 9 96-10-C6 OoUár 569 35-571-35 F randa ti 22 7 0-22 90 HüUL 22985-230 85 Lengyel 64 10-64 40 Lel 348-353
Lava —•-•—
Liza aoao-ao-so Marka 136 15-13665 Sebül. 8040-»0 75 Norvég 152-00-152 00 Svájci I.IC9 90-110*20 B»*«ik. 163 30-153 90 Peseta 97-00-97 60
01 VIZA* 230 0J-B0 71 Belgrád 10-04-1007 guHa 1M\'25-136 65 Bakosat 348-352 Btkaaaal 79-55-7*80 Kopeab.1530015140 Oealo tíllO-ISJ-óO Loadoa 27 85-27-93 Milano 30 25-30-35 NsirytMk 571-40-3 00 Pária 2245-2255 Prága lh-93-16-98 Jsofta 4 11-4-14 Stockh. 183 40-164 80 Varsó 64 12-64 32 mán 80-47-80-72 Zürich 109 94-110 25 Madrid 97-05-97-55
Qaaa tlaaav. 77 kg-ot 31 35 -3190, 78 kg-ot 31 65- 3190 79 kg-os 31 96 -H-lö, 80 kg-os 32 05-32 20, egyéb 77 kg-oa 31 20-31 45, 78 kg-oa 31W-31-70, 70 kg-ot 31-70 -31 85, 80 kg-ot 81-80-31 95. roat29-18-2*25, takarta, área 27 29-27 75, aorárpe 80-00-81-60, aab 27 50-27 60, tengeri 24 29 - 24 50, Btzxskozpa 21 35-21 00. repce 48 00-60-00.
Felhajtás U72, melyből eladatlanul > maradt 400 uaisb Klsór»ndü 158-lW lacdett 1-52—156, audett kóaép 144-1-48, íönnyü 1-36-140, elaőrenda «H 1-46*148, másodrendű 1-38-1-40, tntol sül dó 1-44—I 62, saalonna nagyban 1-64-1-68, aslz 1-92-1 94 lebuiotl boa 192— 2 08, szalonnaa lélaeitét 1 80-1 88. Ai Iránysal közepes.
Bdadju: ueumai Nyomda él Lapkiadó Tállaht létiréaytársaság. Felelöt kiadó: Zalai Károly, lmtenuban telefoa; Kag^uuiixM W. ti,
1938 február 14.
ZALAI KÖZLÖNY
*
MZ ÚJ FORD-KOCSI
bámulatos olcsó áron kerül eladásra
A kocsi nyilvános bemutatása o héten pénteken, február 17-én le*z.
Abban a pillanatban, amint meglátja az ú| Ford-autót, máris el lesz ragadtatva annak alacsony, elegáns vonalától és színeinek művészi linr mániámtól. Önkéntelenül így fog felkiáltani: »Ez a modern kocsi meg-teetestilése l< Do még inkább lelkesedik majd érte, ha belli akoesi tágas, kényelmes Illésébe a kormánykerék mögé és első útjára startol. Ekkor látja majd csak be igazán, hogy mily kivételes kvalitásokkal rendelkező s mégis mily bámulatosan olcsó autóra talált
Élvezni fogja a gyorsaságnak és erőnek a/.t a szokatlan érzését,melyben Ont az új Ford részesíti Ezt a megelégedett, büszke érzést, melyet csak oly kocsi nyújthat, mely minden alkalommal, minden követelménynek megfelel.
Örülni fog az új Ford rugalmasságinak és biztosságának, ha átszá-guld relo a nagy város forgatagán; villámgyors felgyorsulásának, amikor zajtalan étt sima járásában a nyilt átou 90, sót 105 kilométer óránkénti sebeaséggel fog hosszú utakat befutni. Az új Fordnak teljesenkivételes a sebessége, erre bizton számíthat\'
Alacsony, elegáns, gyors kocsi, mely tartósságra ípillt\'
Az új Ford könnyen vesz oly hegyekot, melyokról On azelótt sohasem hitte volna, hogy azok nehézségeit egy olcsó kocái legyőzheti; maga mögött hagy oly autókat, melyeket On mogelőzhotetleneknek tartott; a leghosszabb utak köunyü és kényelmes szórakozássá válnak ebben a kocsiban, mely úgy épült, hogy az autózást minden tekintetben igaz, zavartalan gyönyörré varázsolja.
De még egy további fontos oka is van, amiárt az új Ford-kocsi a leg-kiválóbbellenérték, amelyet autóban valaha is azért az árért kínállak amelyet három jelentőségteljes szóban tudunk kifejezni szívóssá-;, ki tartás és szokatlan tartósság.
Az új Ford-autó úgy van megépítve, hogy ezer és ezer kilométert tehet inog vele egyfolytában bármily nehéz utakon. Kllenállóoroje még nagyobb, mint a »T» Ford modell nek, amely pedig közmondásos volt, inert megtanultuk, hogyan lehel minden egyes részét még erősebben és még szilárdabban megépíteni, anélkül, hogy annak súlyát vagy előállítási költségét említésre.nél-tóan növeljük. ^
A régi »T«-modellok közül na-
^ 4
gyon sok kocsi 100, 150, sőt 200 ezer kilométert is megtett és még ma is használatban van. Az új Ford-kocsi teljesítménye ennél sokkal nagyobb lesz. Maga Henry Ford mondotta • Becsvágyunkat helyeztük abba, hogy a gépnek minden részét oly erősen és jól építsük fel, hogy senkinek sem kelljen később olyan jhíI-nlkatréazeket vásárolnia^ amelyek nincsenek állandó kopásnak kitéve.«
A i kerék/ik és az áj sebességváltó
Jobboldalt most közöljük először az új Ford részletes leírását. Olvassa ezt gondosan át, különösen azokat a bekezdéseket, melyek az új motorról, az új karosszériáról, az új sebességváltóról, a görgős csapágyakon mrtködó új erőátvitelről, az új 4 kerékfékről, az új hidraulikus lökésgátlókról, az új gyújtási ég.olajozási rendszerről és az új szárazlemczts kapcsolómúról szólnak.
Ezután határozza el már most, hogy bármi dolga van is február 17-én, szakít magának annyi időt, hogy az új Ford-kocsi előnyei} megismerje akár magún a kiállításon, akár valamelyik jogosított képviselet útján. Az új Ford a ma, a liol-v nap és még számos elkövetkező év autója. Több mint egyszerűen új autó: előfutárja annak a gyökereién új felfogásnak, melyet a modern ember magának a gyors és olcsó közlekedésről alkot Ez a moderu, takarékos baladás legújabb eszméiének legtökéletesebb kifojezője.
Az Új Ford-kocsi technikai leírása
Ford Motor Company, Trlestm.
Az új kocrik Budapesten, pénteken, február 17-én kerülnek bemutatásra. liészletes f\'elvilágosllt\'issul ugyanakkor bármely autorixdll Ford képviselet szolgál. Bármely jogosított képviselet útján egyidő-ben feladóit rendelés egy időben is kerül leszállításra.
\'Ml—W.\') km óránkénti sebesség
ai új Ford aebotaégo megtépő. At modell könnyen lm n.eg órAúként SO-M Aliit, do aráinot próbaúton i.x eléri te :.iei*i\'-J a lui kin I la utegll iladla. ai új wép annyira i.iMM m utat. hogy u leg-loaaiubb uloii la rendkívül imgy Állagot •< .10 ..i\'.goi iml ,-lérnl Kl le.t ragadtatva ,1101. bugy tnllyrn kuniiéui! vetít n 1 u hH-rtitlckelili einelkedéeekel. A motor ii.111 ilnxI elvégzi. amit c»ik tőle kivit nunk, minden megi-róltatél nélkül éi ii.éil i in uj úrUal Ir.rlnlAkeró áll reu-dtilki-iéaér,. Cli.c!Ír11 n gjp uly rugaluiaa, hogy ulfcnxbcn esnk egéat kivételeién vagyunk a avhesiAffVálló haainAlutur;i lúulalvtt.
4U lóerős motor Ax új {* hengerei) »A» llpuaú Fura niulur percenkén! --"J foriluUtezAin mrl lett w lócrtil fiit kl. Ki a furdiilatexAin Ily ntigy eroktíi-JIAahex vlaionyllvt nta eauny ii n inolor rendkívüli liatáafukára IllUlut. Kt egyi\'lltnl botatll élrtlarliiliiot la jt luut, narl minél alnejnnyabb a uio lor furdtiliilarúiue, annál klaobli ré«xel ni-k kojiu-a Al ,Ai modell furata, «» « miit, lökete lo: mm, hengertirlalma J.ís lltor.
KiV4linlrn .1 kneat knlcin kóllaé* nélkill lAKi tlpttvíl niutnrral la axullltható, melyuek fúrnia-. 77 7S mm. lökete Iu7.il mm, bengtirtlrinrlalma: 2 01 liter.
llónmlutiH felgyorsulási képesség
At uj /ni.Inuk bámulatot a lelgjor-atilAtl li;u.-éiíe. A próbaúton illrrkt ktpcaolii -r.l a kétajtéa Sed n két utna lerhrlf^i-l. ruvlil tU mp alatt • km ról W kui rc k> "r»\'tulla aebeatAfét.
• .4 it:yétek kiküszöbölést
As új K.>r«l molorjn arltila UlkéUlaaen
rc/iíuiutei t. M-a ilolji"/l!t. F.j ié»il.ru alu raniiv fiir.lii!aUr Atmiuak. r黫t..*n alatt kunul éa illnnlnlkuann arllito lilkólaleanii klct;yi-iia jlyoxoll (ilUiitfalyéock, r,\'-:bvii pnlll r.< nluiiitnluiu du«nlty.ik ri-ii lklYHi alaéiHiny aiilyáusk tnlajiloiiilható. ?
Mnca niiIA. im-ly uly lajlslauul au hniinn, Uiltlt ai ÚJ Ford,
(iuzi/ns ii/os benziu/ugyi.szlás Az ill Fúrd nem fuayaait tabbi\'l IU0 km-iénl s— lí Itteniéi, ni úlvlaxonyuk é< n» nlkcíiun.i\'tt íelH-aaés aierlnl.
liiedcli ily Ford otaiozdsi rtndszei
Ai olaju/úa éa kend* ktllúnlrgiá oredetl Ford rendar.er trerlul ISrlAnlk, mely kunit,Imii lujit n ailviitty UR-, alorú uravttaelúa ulnJolAanak.
Tökéletes hfílés
Ai új Foid-aotünak eentrtfuirAlla vli ailvilltyuja éa uauy liQtOkéanilékn yau A v> nttllatur a idilvnltyú tengelyén tu-rug 6a n repul/iaépek légc»avurjunak ml ni A\'u ut vau klképtzve. Klltlélfugva ranilk ív ni neliAx in AJ Funl mulort túl liavlteul, el i-a»k lianyag keieléa mellett lelietKéKei, lia például elégtelen ulnjjul járatjuk u molurt.
/I teljesen iij gyu/lásrendszei
A a új Fúrd gyujtAal reudaxere rend kivul Ugyea i*» amellett nugyun egyaxeril nredrll kúluiileges meeliaiitkal konalriik elA, mely ullatlilúati itkadAlylnlanul dot. guxlk. A/ ÚJ generalur (illliuiiiA) a köx ponll nntíy áraaifejleaxtff telepek tlpúaa. Ca.ik ejf> truiiaxformálora vau, mely vlx menten tnkliau vnn ellielyexve. A motor telejéu elbelyexoll eloaxtó kúnnyen bnrrA férheló. A gyujlógyortyákbox rüvld tiroux rúxé.ialagok vexelnek.
A bhlutiaAgl klkapcaalAxAr a gyujtái Áramkörébe vnn Iktatva.
Az áj sebességváltó Ai új Ford aebeiaégvAllé ktillaaxAa, aiabvAnyoa aob»«aAir»Alt6, 9 aelcaaége vau előre éa egy liAtramenéaro. A aiv-beaa/.gvAltiS rAtengolye golyóa , mellék lengelyo irilrgAaeinpágyokon íorog éa a liAtrnmeml iireaeo fulo koreko bronx-CMpágyon.
Kgylk aetimaépröl a mA-dkra. egyeden iiJJuyoiuAaaal kúnnyen, xajtalanul kap-oaolliatúnk ál.
KendkIvili könny/1 kormányozhatóság
Ai ÚJ Fúrd kuriuAuya vlaniahatAa ntonléf. A Idkéaeket nem kilxvolltl At o vexolii kexéro. Sxttkaégteleu IchAt a kor-ináiiyt erősen larlnnl, elég egy gyeugo Artiité* la, bogy a kooall blxtoaan IrA uyltauk.
Az áj * kerékfék ai új Furd rékrendaxere kliArólagoa Ford talAluiAny. a (ékek mechanlkuaak. belri expauxIOa llpuaúak éa Snralkúdőeű
kiegyenlítődik. Rí a rékrendaxer rend-ktvill uegblxbalő Aa auiellctl a legrgy-■xertbb négykerékfékei renduer. amely caak lélexlk.
Szárazlemezes kapcsolóm/1
A> ÚJ Ford kapoaolómdva aokazoroa, úgyoavaxatl axáraxleuiexaa kapcaulú.
Kényelmes és biztos ke/eszlrágózds
A rugők (Alelllptlkua kereaxtrugők, melyeket ax ÚJ koeal rAazéra kuluu ter ve/lek éa kAailleltok. A rúgorasunk ext a reudaxarél a régi »Ta modellből vultúk At éa átért alkalmaitúk, mert ennél Jobb rrudaxer uem talAlbatú. K rugúk u legúuoinabo rúgt.acélből kéaxulnek éa egyea lapjai axéleaek Aa vékuiiyak. Mlu den egyei rúgó a kulüubóxő karuaixélla llpuauk rúgúxáil kőyelelméuyalmk leg lakAbb megtalelőeu. küb.nliUo mérető Aa axAmú lapból van SaaxeAllllva. A rugó-lapok méretének Aa axAmauak migfelelú niegv AlaarlAna egyik tényezője az U] Furd t^eglepó kényelmének éa a lialadAa terén nagy lépAa előre, mely kii éa korép nngyaagu koealkuAI e.J.ltg uihaaetn fur dilit elő. ki kereaztrúgók kuuati ukilóju ezaDfelOl nagymértékben hoxzAJurul a 4 karékfék blitoeaAgabox Aa emelt annnk halAaál.
\'Hidraulikus lökésgátlók
A lokéagAllók kapeaolalban a kiváló keraaxtriigóxéaaal, a Jirmfl alacauny irilyponlluval éa a rúgőz.tlan auly ml nlmálla vollAval okoizAk. bogy az ÚJ Furd oly blxtoaan éa uyugudlaii JAlJa ax utat. mint alt addig vaak egAax nebéx lurakoa-alk tatlék
Tehermentesített hátsó tengelyrendszer
Ax ÚJ Furd bAtnO tengely reudvivra leberiiiinleallett A tengi ly buv.\'). k lieu geralt. kovAvaoll acélUil kéalililiek uly kép. tiugy a kuváeaolt avAl tai.it..>h i i-él ívivrVké vaontak liegeartve A iltNireu elAlbAi, Uialyhei • tungalyhilvrlyek i»a varuxva tannak, bengnril1. (íruíllaiAlliul való
A tengelyek nem liur.MAk a jArmő tértiét, inert a liateó kcreLek gőrguaCaap Agyrkug forognak, uiely hilvidyoken
,v
uyug^xl
ül lord- tfíe acél kii llös kerekek
Kredetl-ég éa a laguugyobb axIlúrdaAg Julleu.zlk ax AJ Ford félu ae.llkllllő. ko rekekel. A kerekek begeaztAaael egyellou-egy egyaégea aeéldnrab>>A vauúuk fur raaxlTu. ugy bogy a ktlllők naui luxulbalnak meg.
Alacsony karosszéria, szép vonalak
Ax ÚJ, tinta acAlletnelböl ké.zult ka roaazérlAk erőa, loljeaen dumburú aArbA tiyotkkjil. api\'ClAllaao átkerült tlpnaal ax európai UlAauek. A telazivreléal tárgyak. klAllltAa, pArnAzAa klvAlu. A pAiuak éa váiikoiok pubAk, rúguzottnk Ah azép. tartói búxnttal vannak ellAtva. Ax a)tó-klllni-aek éa ablakfogantyük gaidagon nlkkelexcllek.
Ax új Fard nagyon lágn korai; ké nyelmeaen kinyújthatta lAbalt éa bátra ilőlbo*. a puha pArnAk küxA, bogy az aj tok azélea alilakAn nyíló, akadálytalan • zabád klIAIAat AlTrxbeaae.
Négii síin tetszés szerint
At új Ford autó atlnkorablnáclól külő-uő.en mívóazlek éa tetizetőaek. Minden egyea karoitxérllllpua < kltlOilbóló atlu-Wn kéaxltl. ami oloaóbb kocalknAl t«l-Jeaen azokatlan: niagarakék, bouok-barna, alkouyatürke éa acélkék.
A fényeiét pyroxylln lakkoxái, vagylt a legünoinabb Aa legtarlótabb autó-kar oiaxér la fényexéa.
y.a/talan és csöndes
Ai ól Kord kooal éptliaénAI klllioőa aúlyt helyeitek arra la. bugy minden xajt klkútlőbőJJenek. A karotazérlt Aa a váiréezek mindenütt begctitvo é« il» gooaclve vannak, ahol caak a karottiárla olhőzódAaAnak lehetőiégo fennforog. 0) modelljeink ennélfogva a lajtalan JA-rAat. a legnagyobb nyugalmat Al a legteljesebb kényelmet bliloaltlák.
Uagasnyomásá zsírozás
At AJ Ford alvAiAnak kanAaa magaa-nyoinátó ttlroiófectkendíval tőrUalk, mely riuduer a legegyaurtbb éa » mailelt a legbnIAiotabb alvAikonóal mód.
A: áj Ford-kocst felszerelése
Villámot önindító, S icAlkOUSa karAk, szélvédő lltclltó, tebetaAgmárő, beniln-AllAiiuuUtó, ainp«rmérő, armaturalámpa, tükör, hAltó Aa tloplAmpa. hldranllkua lokéagAllók, olgJállAamutató, bltlonaáal gyujtát tár éa ttljoa aienaVmkAaalet,

10 ZALAI KÖZLÖNY
1928. február 19.
MEGHÍVÓ.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
XXXI. évi rendes közgyűlését
1928. évi február hó 2#-án délelőtt II órakor saját helyiségében tartja meg, melyic a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
az Igazgatitág,
A közgyűlés tárgyait
3. Az alapszabályok 19. §-a értelmében öl igazgatósági tag megválasztása 3 évre és az alapszabályok 20. §-a alapján egy igazgatósági lag megválasztása 2 évre; továbbá az alapszabályok 27.§-a értelmében a megállapítandó létszámban felügyelő-bizottsági tagok választása 1 évi időtartamra.
1. Igazgatósági- és felügyelő-bizottsági jelentések; az 1927. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség feloszlása iránti határozathozatal és a felmentvény megadása.
Z Az alapszabályok 17. §-a értelmében a társaság hivatalos lapjának kijelölése.
Kelt Nagykanizsán, 1928. február hó 5-én.
Jagysat i Aj alapszabályok 12. §-a sztrint a közgyűlésen részt vehetnek és szavazóinak azok a részvényesek, kik legalább 5 nappal a közgyűlés megtartása elölt részvényt vagy részvényeket le nem Járt szelvényekkel együtt az intézel pénztáránál vagy a közgyűlési meghívóban kijelöli helyeken letesznek. A letelt részvényekről kiállított elismervény Igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvételre.
VAGYON
MÉRLEG-SZÁMLA
tEHER
Penirő f Pengő 1
Készpénz ........................... Bankglro, Postatakarékpénztár és pénzintézeteknél elhelyezett pénzek .................... 48883 13318 96 84 82 003 69
Értékpspirok....... Váltók ............ Adósok ............ Kelegyár........... Intézeti ház ......... .....t ............ 23 077 2.300 555 349 995 200 000 47 800 18 14 95
2 984 431 88
1
Réizvénytőke.............
Tőketartalék .....
Tartalékalap ...........
Értékcsökkenési tartalék ......
Nyugdijsla\'p
Belétek : könyvecskékre ..." ...
folyószámlákra .....
Vlsszlcszámltolt váltók ......
Hitelezők ............
l-\'el nem vett osztalékok ......
Átmeneti kamatok (192*) . .
Nyereség: m. évi áthozal......
" (. évi tiszta nyereség
Nagykanizsa, 1927. deccml>er 31-én. Megvizsgálta és helyesnek találta
Pengő
300 000 150 000 36 000 30 000
734 827 334 131
3 232 62128
33
34
"1
616 000 28 787
1,033 896
1,270 431 10 081 788 28 028
86 411
2,384 431
Az Igazgatóság. A Felügyelöblzottaág.
AFHÖHIHDET&SEK
Aa apróhirdetések dija lOszóli
Oltóig
minden további szó dija 8 lift. Vasár- U
SO fillér,
. Vasár- U fillér, minden Szerdán 60 fillér, minden további
ünnepnap 10 szóig
további szó dija i flll. Szudán és pén-
teken 10 izólg I
szó dl)s • flll. Címszó s minden vaata gsbb betüból álló szó két szónak azámlt taük. Állást keresőknek 50°/« * hlrdatéal élj altira fiai
Karaaak májúi elsejére háromszobás lakást, vagy átcserélném kéUzobás Iská-sommaL Clm a kiadóban.
616
Teleki ül 41. szám alatt egy dzlat-helyiiég Iskással együtt kiadó. Bővebbet Sclilcis Testvérek psplrkereskedtsében. 668
Karaaak egyszobás, konyhás lakéal a belváros területén. Cím a kiadóban. 636
Elegánsan bútorozott, külön bejáratú uccal szoba belvárosban azonnil kiadó. Cím a kiadóban. 674
: i
Pompás mfivészl kivitelű modern ebédlő és hálószoba bútor elköltözés vígett elsdó Klsfaludl-u. 17,c loidszlnl jobbra. ö69
Két szoba május l ére kiadó Erzsébettér 18. 701
I két szoba-konyhás lakéa éléskamrával, vízvezetékkel, mellékhelyiségekkel azonnal, esetleg március l-re klailó Szegő Mór nyers-terménykereskedőnél Eötvös-tér 2 -707
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Szabó József
Szombathely,
Kőszegi-utca 44
gyárt ée raktáron tart: drótkerítéseket, tdskésdrótot, ágybetéteket, kaput, ajtót, Ssszeosukható vaságyakat.
411 — Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. —
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
n?gy választékban kaphatók:
Fischel Fölöp Fiai
s.9 könyvkereskedésében Nagykanizsán, Fft-ut.
Hévizszentandráson,
a legforgalmasabb helyen
2 üzlethelyiség
május l-ére kiadó, s
Értekezni lehel a tulajdonossal Mayer István Celldömölk.
F.-rdeli németországi
főzotek ós virág magvak
Gyümöloafa oarbolineum Gazdasági és virág műtrágyák Madáreleségek Csávázószerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
6ii magkoreskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
ik
HIRDESSEN
a „Zalai Közl3ny"-ben.
Helybeli Iparvállalat értelmes, ügyes, megbízható, jóirásu nagyobb
keres. Sajátkezüleg Írott ajánlatok lapunk kiadóhivatalában személyesen nyújtandók be.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
főzmoaó, vegytisztító, ruhafastő
ilk: leytf-i. I). Ij^rttikj: Itísaii I.
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytisztítás!, \' gőzmosást mérsékelt áton. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tlkörftayei gallértliztitái. Pllssérozás. 4i7 Oouvrérozás.
Magyar Hirdető Irotfa R. I.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 33a
Minden külön költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban.
Beklámterreket kéiilt, iiÖTege*.
Plakátirozást
vállal helyben és vidéken, b:I-vagy külföldön.
Nagykanizsa r. t. város mlndeo-nemü hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rL Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Be.ügyminisz-lériuin fordító osztályának (elvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hitelesíttet.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
091. évfolyam, 37. szám
Nagykanizsa, 1028. február 15, szerda
Art 14
fillér
ZALAI KÖZLÖNY
gurkMitőtá* é> kUdótrivittl: Prt ut 5. iiim. KeMtbWyl flókkitdóhl?aUl Konulh Lajot-u. 32.
POLITIKÁT NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ári: egy hóra 8 pengd 40 fillér
Teljesen újjászervezte a kormány a takarékossági bizottságot,
■mely m«oke«H ■ kormányzati égik éa az autonomiák takarékoaaági felülvizsgálatát
Ugrón Gábor a bizottság elnöke, Bárczy István a főtitkára
Budapait, február 14 (Éjszakai rddlójtlentis) A miniszterelnök vértesaljai Vértessy Sándori a kormányzói kabinetiroda nemrégiben kinevezett fónókét az Országos Takarékossági Bizottság elnöki tisztsége alól (elmentette és ez alkalommal legőszintébb köszönetét tolmácsolta buzgó és eredményes közhasznú szolgálataién. Utódjává a miniszterelnök Ugrón Oábor v. b. 1.1. ny. belügyminisztert, mlg a bizottság főtitkárává Bárczy István volt főpolgármestert, országgyűlési képviselőt nevezte ki.
A hivatalos lap holnapi száma közli az Országos Takarékossági Bizottság átszervezéséről szóló rendeletet. Eszerint a biaottság szervei lesznek: az etrOkl tanács, i bizott-
sági alés, a bizottság titkársága. Az eluököl és a főtitkárt mindenkor a miniszterelnök nevezi ki. A bizottságnak feladata lesz vizsgálóbizottság utján, akár a helyszíni vizsgálatok segítségével az egyes kormányzati ágazatok, autonom szervek és ezek vállalatainak felülvizsgálatát ellenőrizni takarékossági szempontból. A hivatalok épen ezért kötelesek a bizottságnak ttljes betekintést engedni az agymenetbe. A felvett vizsgálati Jegyzőkönyveket aztán a bizottság az elnöki tanács eié terjeszti és végső fokon a minisztertanács dönt. A minisztertanácsban a bizottság ügyeit annak elnöke adja elő. Az újjászervezéssel egyetemben a bizottság fokozottabb jelentőséget fog kapni.
Három szónoka volt tegnap a numerus olausus vitájának
A képviselőház ülése
Budapatt, lebruár 14
A képviselőház mai ülésén, harmadszori olvasásban is elfogadták a valorizációs javaslatot. Oróf Kle-betsberg Kunó kultuszminiszter beterjesztette a muzeumok és könyvtárak egyes kérdéseinek rendezéséről szóló javallatot.
A javaslathoz elsőnek Szabó Sándor egységeipárti képviselő szólt hozzá. Kijelentette, hogy a numerus clauius nem a népfijok él néprétegek ellen irányul, hanem gazdasági szükségszerűség. Ez a javaslat épen ugy idelglenei rendelkezés, mint a numerus claususról szóló törvény. Célja nem a tan-szabadság korlátozása, hanem a dlploma-sier-zés Igazságos eloszlása. Meggyőződése, hogy a kuliura és kenyér harcának jele csak ez a törvény, amely el fog töröltetni.
Tuti Béla
a numerus clausus módosító javaslatához felszólalva kijelentette, hogy a nemzetnek Joga van addig, mig a nagy válságokon keresztül nem megy, bizonyos korlátozásokat felállítani. Az Alltam Izraellte azon a cimen lámadja a nemzetet, hogy nem tart|a meg a kisebbségi jogokat. Ezt a leghatározottabban tagadja. — A kisebbségek védelméről szóló cikkelyt azért vették be a békeszerződésbe, mert az utódállamok területén nagy számú kisebbség él s ezeknek volt szükségük a védelemre. Nem érti, miért érzi a zsidóság sárga foltnak azt, ba fajnak tekintik, hisz minden nép-
nek a fajisága a legfőbb baszkesége.
A cionizmus, melyet n hazai zsidó-ság legnagyobb része taktikai és elvi szempontokból elvet, nem más, mint a faji öntudat kivirágzása s hivői ugy tűnnek fel, mint a fa|i öntudat képviselői.
Oál Jenő: Csak ne dicsérjen!
Bródl Sándor: Timeo danaos...
Turl folytalva beszédét kijelentette, hogy Mózes vallása fa|l vallás, a lényege a zsidó fajhoz kötöttség s a keresztény vallás éppen e fajiságot szOntette meg.
Ml sem jöttünk be Árpáddal, sem pedig a fajvédők, de két-három generáció után magyar faji szellem hatott át bennünket s egyikünk sem tudja, bogy ereinkben nem magyar vér folyik. Ezután statisztikai adatokkal mutatta ki, hogy Magyarországon 1785 ben 8 millió lakos között hetvenötezer zsidó élt, ma pedig 18 millió közölt egymillióra emelkedett a zsidók száma. Mig a magyar lakosság csupán kétszeresével emel-kedeit, addig a zsidóság száma 1200%-kal növekedett. Csonkamagyarországon a helyzet még súlyosabb s amikor egy nemzet testében ilyen folyamat Jelentkezik, nem veheti senki rossz néven, ha az illető nemzet védekezni akar. Ha a kor mány Javallatát nem fogadja el, ennek az az oka, bogy a Javaslat komplikált módot választ az elinté zésre, mellyel a kormány nem fog célt érni. Kijelenti azonban, hogy a kultuszminiszter személye és politikája iránt bizalommal van.
Jánossy Qíbor szerint a magyar közvéleményt ez a javaslat nem érinti. A nemzet millióit, a falu népét az adó és kenyér kérdés izgatja. Nem áll az, bogy nemzetiségeinkkel Igaztalanul bántunk, inkább saját rovásunkra védelemben részesítettük és keblünkre szorítottuk őket.
A magyar nemzet nem anti-
szemita,
sohasem volt az és nem is lesz, mert ez távol áll a magyar lélektől. Az egyetemi ifjúságot kéri, ne nyugtalankodjék, hanem tartson össze és tanuljon. A javaslatot elfogadja.
A Ház ezután elnök indítványára elhatározta, hogy a vitát holnap folytatja s ezzel az ülés 2 órakor véget ért.
A szeretet törvényét hirdeti Serédi hercegprímás első pásztorlevele
szélyeztetését. Szeresd embertársaid lelkét; szóval, cselekedettel, lébaság-gal, erkölcstelen divattal, hitbeli közönyösséggel senkinek ne adj alkalmat a bűnre.
— Becsüld meg embertársaid testét ii, benne kárt ne tégy túlhajtott munka követelésével, erőszakkal, gyilkossággal.
— Szeresd különösen a családot Isten rendelése szerint. Ne akarj Isten |ogalba beleavatkozni, mintegy határt szabni az ö teremtő munká-|ának. Ne kételkedj abban, bogy aki életet ad, eszközöket ii biztosit annak fentirtására. Senki se hozza fel mentségül a szegénységet, mert a szegénység nem Jogosít fel a bűnre és mert szegény szülők, ba félik az Istent, könnyebben felnevelik a sok gyermeket, mint az litenról megfeledkezett gazdagok a keveset. Az se aggasszon, hogy gazdag örökséget nem hagyhatsz gyermekeidre, adj nekik jó nevelést «s eleget sdtál. A jó neveiéit el nem veheti tőlük senki.
Pásztorlevele végén a hercegprímás az egyház és a baza szeretetére buzdítja bivelt.
Dr. Serédi Jusztinián Magyarország hercegprímása első pászlorle-velében kijelenti, hogy amikor elfoglalta sz érseki széket, sletetett híveit szive egész szeretetével köszönteni és kölciönös szeretetre buzdítani. Szeretetre buzditó szózatát vigye hozzájuk első körlevele is.
— Keresztény Testvérem, — Írja a pásztorlevél — gyakorold a szeretet törvényét először önmagoddal szemben, szeresd önmagadat okos szeretettel, szeresd magadban azt, amit érdemes szerelni: szeresd a lelkedet, mert ez halhatatlan és mert ennek sorsától függ majdan tested jövendő sorsa is egy egéiz örökkévalóságban. Nem is volnál igail keresztény, hs kényelemben akarnád átélni az érdamszerzés drága idejét.
— Küzdelem nélkül nincs győzelem, győzelem nélkül nincs korona. De szeresd saját testedet Is, amelynek helyes használata igen nagy befolyást gyakorol a lelkekre. KerfllJ azért mindent, ami testeden keresztül lelkednek Is árt: kerüld a mérléktelenséget, az élvezetek baj-hászását, egészséged vagy életed ve-
Rendzavarás nélkül tart az egyetemeken a néma sztrájk
igyetamak bezárásáról
nél kevesebb hallgató jelenlétében megkezdődtek az előadások.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter ma a Ház folyosóján kijelentette, bogy a kormány el van határozva arra, hogy amig az egyetemi hallgatók maguk önként vissza nem állítják a tanszabadságot abban az értelemben, hogy ők nem hallgatták a tanárokat, addig az egyetemek kapuit zárva fogja tartani s csak a javaslat letárgyalása ulán nyitják ki újra azokat.
uijoji-\'-iuij\'I-uX"iri\'[ruirVin*riTi\'i\'i\'i\'i\'i* ■•••»*
Budipeit, február 14 Az egyetemeken ma délelőtt a néma sztrájkot tovább folytatták. A tantermek tel|eien üreien maradtak ma Is. Az ifjúság nigy csoportokban, de minden rendzavtrás nélkül jelent meg a parlament karzatán, hogy meghallgassa a numerus clausus vitáját. Egyébként minden egyetemen csend és rend uralkodik. A debreceni, soproni és szegedi ifjúság szintén csatlakozott a sztrájk mozgalomhoz, mig Piciéit bár a rendes-
Egy hónapi fogház három gyermek tüzhaláláért
Szeged, február 14 (Éjszakai rádiójelentés) özv. Seres Oergeiyné csongrádi asszonyt a szegedi törvényszék büntető tanácsa ma egy hónapi fogházra itélle gondatlanságból okozott emberölés miatt, mert három gyermeke annak idején tűzben halálra égeil. Az ítéletet a biró-ság felfüggesztette.
Halálos szerencsétlenség
a villanytelepen Sopron, febr. 14. (Éjszakai rádió-jelentés) A városi villanytelepen ma halállal végződő «ierencsétlenség történt. Geggárdt Ödön 26 éves vároii mérnök egy forró vízzel teli hatalmas medence párkányán megcsúszva a vizbe zuhant. Segélykiáltásaira kihúzták a vízből, de pár órai kínlódás ulán a kórházban meghalt.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 február 12
A képviselőház öttagn depntációt küld a new-yorki KossnUi-finnepre
A KoiiDtli-iajiBdoklat rituáléié meglátogat)! lothermere lordot
Budapwt, február 14
Zsitvay Tibor házelnök a mii nap pártkOil értekezletet hivott egybs, a képviielóbáznsk a newyorkt Kos-luth szobor leleplezésén való kép-vtseltetése ügyében. Bejelentette, hogy a Háztól kapott felbstalmazás alapján ot tagból álló küldöttséget szándékúik ecélra összeállítani. A házelnök biró Perényl Ziigmondot kérte (el a küldöttség vezetésért.
A pártközi értekezlst a képviselőház megüresedett Jegyzői állásinak betöltését feleslegesnek tartotta.
Budapest, február 14. A ntw/orki Kossuth szobor leleplezésért Induló közönség kOrében felmerült az a terv, bogy visszaérkezésük alkalmából londoni otthonában felkeresik Rothcr-mere lordot, hogy tanúságot tegyenek ezáltal Is a lord iránti szeretetükről és elismerésükről, mellyel a békeszerződésre Irányuló fáradhatatlan munkásságát honorálják.
Bománia „Jövő miniszter■ elnökéinek békesség és megértés a programja
Párta, február 14
(Éjszakai rádiójelentés) Az Infor-maüon munkatársának a Párisba érkezett Jorga Miklós nyilatkozatot adott. A Jövő Miniszterelnöke" — mint azt a lap itj« — programját ismertette az ujságuó előtt és kije-jelentette, hogy az elsősorban az ország produktív erőire akar támaszkodni a kormányzásban. A kisebbségekről szólva hangsúlyozta, hogy Románia békességben és megértéssel akar élni kisebbségeivel es azt akarja, Dogy azok a románokkal egyforma állampolgárok legyenek. Fel kívánja használni a kisebbségek kulturális és gazdasági értékeit az ország előbbrevitelében. El kell érni, hogy a nemzetiségek szeressék az országot — végezte Jorga interjúját
Hírlapírók bankettje Szudy Elemér tiszteletére
Budapest, február 14. (Éjszakai rádlójtlentés) Szudy Elemér, az újonnan kinevezett miniszterelnökségi sajtóosztályvezetó tiszteielére azOit-bon Irók és Hírlapírók Köre csq-tórtőkön esle társasvacsorát rendez az Otthon körbea.
Olcsóbb lesz a — patika
Budapest, február 24. Február bó 20-án lep életbe ax uj gyógyszerdíjszabás, amtly a leggyakrabban használt gyógyszerek árát 5—10 százalékkal csökkenti.
Román-bolgár határlncldens
Bukaresti hir szerint bolgár ko-mitácsik, miután megöltek egy román határőrt, betörtek Románia területére.
IdttJárAs
A nagykanizsai. metaorologlal raag-
H|pr»lö lalanttaak: Kedden u Mrnfr-M*ti Kcaaal 7 örakor délután 1 órakor -+-10, tata 9 órakor +6. ftlhótM : Egész nap borult égboltozat. SMitlrányi Kaggtl Nyugat, délben Északnyugat, esta Délnyugati szál.
A Mataorolögtal Intését |el«ntésa aze-rlnt változékony, nyugtalan éa enyhe idó várható, kisebb lecsapódásokkal. -
A pénzhiányról, forgalwiadó-vegzáturák-ról és kisipari érdek-védelemről
beszéli Relschl Richárd
Kaizthaly, február 14 (Saját tudósítónktól) Relschl Ri cbárd országgyűlési képviselő február 12-én délután meglátogatta a keszthelyi Ipsroikőrl s ott a gazda sági helyzetről, főképen a gazdasági bajokról kimerítő előadást tartott.
Az előadó képviselő ismertette egész Európa, sőt az egész világ nehéz gazdasági helyzetét s ebbe a keretbe beleillesztene a magyar viszonyokat. Főképen a pénzhiányra terjeszkedett kl. Megállapította azonban, bogy a nehéz pénzviszonyokon nem hitellel lehet segíteni, hanem /- munkaalkalmak teremtésével.
Az adókkal foglalkozva Reiicbl Richárd kijelentette, hogy az adók elosztása igazságtalan. A forgalmiadó terén ehhez még az is járul, bogy az adóalanyok örökös vegzaturának vannak kitéve. Keszthelyen Is Igy van. Et indította öt arra, bogy a keszthelyi iparosok és kereskedők forgalmiadó sérelmeit a pénzügyminiszter elé terjessze.
a keszthelyi Iparoskörben
Bud János pénzügyminiszter személyesen Ígérte meg a sérelmek kivizsgálását és orvoslását.
Reiichl Richárd előadásának második részében
a Kézműves Kamaráról szólt. Ismertette a tervezetet, mely ellen ó Is felemelte tiltakozó szavát, mert az eredeti tervezet a fővárosi Iparosság túlsúlyát biztosítaná a vidéki ipirossággsl siembea Pádig egészen más a 10 —15 segéddel dolgozó fővárosi, mint ai 1—2 emberrel dolgozó vidéki iparos érdek*. A kisiparosság védelmére tOmOrOlt úgynevezett Iparosblokkban ma már 87 képviselő vigjrái arra, hogy a kis-ipaiosság ls megkapja mindazt, ami öt megilleti.
Az Iparoskört zsúfolásig megtöltő hallgatóság körében gyakran felzúgott a tetszés az előadás közben; a végén pedig lelkesen ünnepelték Reischl Richárdot, akit az iparosság nevében Lang József, az ipiroskör elnöke üdvözölt és biztosította az iparosság bizalmáról és rsgaszkodásáról.
I doboz Ara 80 flllár,
kapható gyógyszertárakban éa drogériákban.
Véletlenül elsült fegyvere snlyosan megsebesített egy éjjeliőrt, aki azt hitte, hogy mások lőttek rá
Egy árok AtugrAaa közben aült el a piaaka — Sulyoa állapotban ápolják a nagykanizsai közkórházban
Nagykanizsa fabruár 14 Kedden reggel Csajji községből beszállítottak lölt sebbel a kórházba egy embert. A betegfelvételi iroda rögtön ezután telefonon az alábbi jelentést adta le a rendőrség bün-Ugyi osztályának:
— .Qoór Ferenc 23 éves Csapi községi hivatásos éjjeli őrt golyós puskából származó lőtt sebbel a kórházba szállították. Állapota su-/ lyos. Nem tudjs, hogy saját magát lőtte-e meg, vagy a cigányok követtek-e el ellene merényletet." A szokatlan jelentés vétele után Lázár Kornél rendörfogalmazó kiment a kórházba, hogy a sérült kihallgatását megejtse.
Ennek, .során érdekesen mondotta el Qoór éjjeli őr megsebesülésének történetét.
— Keddre virradó éjjel, — mondotta jegyzőkönyvbe — elindultam hazulról, bogy wéj|eliör társamat felváltsam a szolgálatban. Vállamra akasztva vittem magammal, mint rendesen, golyós Werndl-puskámat. Mikor a köztég föutcájtn haladtam és egy árkon átugrottam, hogy elkerüljem a pocsolyát, erős dörrenést hallottam és tögtön éreztem, hogy megsebesültem. Annyira váratlanul és hirtelen történt mindez, hogy azt hittem, merényletet követtek tl ellenem a faluban levő cigányok, akiket már néhányszor megrendszabályoz tam. A seb okozta fájdalom miatt nem tudtam tisztán gondolkozni és igy támolyogtam bc egy házhoz, ahová elhívták az orvosi, aki bekö-
tözött Ahogy csillapult a fájdalom tisztán előttem állt minden, amint az árkon átugrottam a vállamról lógó puska véletlenül elsült és a golyó a mellembt hatolva a villámon kijött. Mindez olyan gyorsan történt, bogy nem Is tudtam gondolattal követni.
A fent elmondott érdekes vallomásból tehát kitűnik, hogy az éjjeli őrt véletlenül súlyos baleset érte. A mellébe fúródott golyó 11 és fél miliméteres ólomgolyó, amit természetesen nagy roncsolást vitt véghez u\'jában. Qoór állapota súlyos, de egyelőre nem életveszélyes. A rendőrség a felvett jegyzőkönyvet továbbítja ax Illetékes csendőrségnek.
— A tüdővész elleni küzdelem Nagykanizsán. A József kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai intézetének igazgató főorvosa, Fodor Aladár dr. városi tisztiorvos a következő jelentést adta ki a fiók január havi működéséről. Január folyamán az intézetben 9 rendelési napot tartottak. A gondozónő 8 beteget látogatott meg. Uj beteg jelentkezett a hó folyamán 30. Kezelés alatt állott összesen 180. Röntgen- éa egyéb vizsgálat e hónapban nem volt. Segélyben részesült 30 beteg. Kiosztottak ezeknek januárban 465 liter tejet és 50 kg. burgonyát.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
A nagykanizsai Sakk Kör „Nagykanizsai flaróczy Sakk Kör"-re változtatta nevét
Ai éri rendel kOuytliien megejtették a tlutolltait éi klbAW-tették a választmányt
Nagykanizsa, február 14
A .Nagykanizssl Sakk Kör" vasárnap tartotta az 1927. évről elmaradt randes évi tisztújító közgyűlését a tagok nagy érdeklődést mellett. — Saághy Dezső titkár a Kör eredményes és szép kulturműkodéséíől számolt be. Elbatirozta a közgyűlés, hogy a Kör nevét Kelemen Ferenc tb. elnök Indítványára .Nagykanizsai Maróczy Sakk Kfr\'-rt változtatja. További elhatirozta, h igy a tisztikart és a választmányt kibövilL Ezután Saághy Dszsö titkár a régi tisztikar nevében lemondott és az uj tisztségek betöltésére a kővetkező urakat ajánlotta, kiket a közgyűlés egyhangúlag el la fogadott: ElnOk: dr. Kálnay Oyula, tb. elnök: Kelemen Ferenc, ügyv. elnök: Pintér Sándor, alelnökök: Kisfaludl Aladir éa Schwartx Olló, főtitkár: Saághy Dezső, titkár: BOhm József, pénztáros: Schless Oyula, ellenőr: id. Lleb Oizkir, háznagy: Szekala Jakab lett. A számvizsgáló bizottság tagjaivá Brónyal Lajost, Dobrln Hugót és dr. Pottjondy Józsefet választották. A választmány tagjai: Argent inos, dr. Báron Pil, Birbarits La-os, Bjrger Lajos, Dukász Ferenc, Farkas István, Földes Dezső, dr. Halisz Pil, dr. Kritky litvin, Mayer Károly, dr. Makó Oábor, Llchtschein Sándor, Surányl Lajos, Sternberger Oyula, Szabó Antal és Vidot István lettek.

A sakk-verseny során eddig „Nagy-kanlzsa Sakk-bajnoka 1928-ban" elméért folyó verseny döntőjébe a következők kerültek: Pintér Sándor, Böhm József, dr. Báron Pil az első, Sztkula Jakab, Berger Lajos, Vezér András a második, dr. Rosenberg Lsjos, Argtnt János és Vértes Béla a harmadik csoportból. Az első három helyezett tlsztalatdljs, valamint a vlgaszdöntő dija a Teutsch drogéria kirakatában teklnthstö meg.
— Pénzéért igazán csak az élvezhet, ki bécsi virslit, szepesi étvágy-virslit, valódi prágai sonkát, felvágottakat és sajtokat Muszel és Frledenthal csemegeüzletében szerzi be, hol a legfrissebb árukból állandóan nagy a választék.
3JUH ni I\'
EáLAl KOllOTt NÜVÍIÍ.,(
1928 február 15
PROBLÉMÁK
Az embert itet kuszált forgatagában, mint talány, mint rejtély ott áll éberen, elkerülhetetlenül a nagy kb dések hosszú láncolata, melynek neve : probléma. A problémák kísértenek bennünket I Utunk, ha sima lehetne, göröngyössé válik; étetünk, hí bot dog utakon Indul, boldogtalanságba visz. Honnét a sok, örökös kérdés, fürkésző zaklatás, keserítő önkínzás ? Miért, hogy nem Intéződnek el a dolgok simán, békésen bensőnkben ? Miért, hogy helyet rabol, időt követel, sorsokat zuz pozdorjává és nyugtalanságot lop a békés életbe ? Miért, hogy nem élet az élet nélküle és miért tölti kl az emberi lespedés okozta hézagokot, ami talán végleges romlásba vinne ? Igen; honnét jönnek ezek a nagy kérdőjelek, amire felelni kell akarva, nem ukarva ? Miért nem lehet teljes az az élet. ami szülődik napokból és évekből és elenyészik önmagától, rendelés sze rlnt ? Miért nem élhetünk csak a percnek és miért bántanak, kínoznak apró firtatások, amitől mtgklméH minden primitív lélek.
Sokszor hangzóit már el a kérdés : miért boldog a gyermek ? A válasz, sablon, korszakokon át Ismételt valótlanság. Igy mondják: a gyermek boldog, békés, mert megvan mindene, gondoskodnak róla, egyengetik számára az élet útjait, tehát gond, baj nélkül éli napjait. Kl gondol ugyanakkor arra: lám ennek vagy a másiknak szintén meg van mindene, jó férje, felesége, csa ládja, anyagi JóÚte, biztos létalapja és mégis boldogtalan?! Pedig a józan ész fííondja, hogy qml a gyet meknél természetes, pld, hogy gondoskodnak róla és ment minden gondtól, addig kiváltságot jelent ez a felnőtteknél, akinek látnia kell a különbséget mások és saját maga között, tehát Jobban kellene értékelnie Is azt és ahelyett, hogy boldog meg elégedéshez vezetne az összehasonlítás, semmivé lesz minden, mert valahol belül nem olyan elrendezettek a helyzetek, mint külsőleg a napi életben.
Probléma nélkül nincsen ember, már olyan, aki gondolkodó szellemi lénynek tarthatja magát. De a problémák alattomos seregében különböző fajták szerepelnek és váratlanul ugy lopóznak körénk, hogy nem várjuk, nem készülünk előre, tehát teret, Idői engedünk ahhoz, hogy kedvünk szerint foglalják el maguknak azt a helyet, amit gátak ellenére Is betöl tenének. De nemcsak a nagy kérdé sek külOnbözók. hanem különböző az ember Is, akinek feladattak. Mert tudjuk, hogy ami másnak szörnyű gondol okozna, ugyanaz nálam nem jelent semmit és érthetetlennek találom, hogy más Ilyen .csekélységért" képes gondot okozni magának Az egyik ember közel Jár az őrllléshez, ha pár pengő adóssága van, a másik nyugodtan alszik, pedig minden nap várja, hogy betoppan a végre- { hajtó. Egy nőnek gondolkodásra ad okot, hogy milyen ruhát c^lnáltas- | son, ezerszer elhatározza és még többször leszavazza önmagát, elrabolja a nyugalmát és éjjeleket lölt ébren, mlg a férfi nyugodtan alszik, pedig holnap bálba kell mennie, holott nincs tiszta fehér Inge és pénze sincs rá, hogy vegyen magának.
Két típus ez; az egyik mindenből gondot csináló, önmagát gondot csináló, önmagát kínzó ember, a másik. könnyelmű, felületes, úgynevezett szerencsés természetű.
Az Ilyen szerencsés természetű embernek azonban csak látszólag és egyes dolgokban tudnak könnyen \'
élni Kl hinné, hogy nz ilyen köny nyelmü ember, aki képes eladósodni, ( ak azért, meri nem érzi a ráhá rul-i felelősség súlyát más esetben betegesen szentimentális érzékeny lélek, akivel ugy kell bánni, mint a hímes tojással, meri a legcsekélyebb udvariatlanságot vagy tréfát sem tűri és képes napokig kínozni önmagát egy kimondott szóért, amit ugy gon dol, nem volt helyén való és viasza szívni sem lehet már. Tehát egy Ilyen ember Is tele van problémákkal, de ránézve más jelent azt, mint egy másik emberre.
Ebből az következne, hogy az em beriség önmaga csinál magának gondoka\', kérdéseket — problémákat I ? Nem ugy van I Az Élet órá/ának egy kis hajszáitugója csupán a p ob léma. Vannak életek, ahol elég, ha
Zalaegeszcg, február 14
Cssk tgy hajszálon múlott, hogy a gépkocsi s er ncsé\'lenEégek krónikája isrrét nem szaporodott két halálesettel, igy Is komoly és súlyos sérülés okozójává vált az a gépkocsi katasztrófa, ami Zalaszen\'iván mellett történt.
Uxyanis a Hegyi és Kovícs féle zsla(ger»zegl bérautófuvarozók egyik gépkocsljt Zalabér községbe indult. A kocsin, a nelyef Hegyi Qyörgy vezetett Kámán János és Kom I. zalaegerszegi lakosok ültek,
Hegyi a gépkocsival Zitahérröt, shjl lelmezbál volt, visszaindult. Ui jában Kemendollárnál felvett még egy fiatalembert. Amikor a gépkocsi a zalaszentivául őrházhoz ért, egyszerre hirtelenül lefutott az országútról és neki meni egy fának, ug\\(, hogy a kocsi eleje teljesen összetörölt, Kámán hatalmas ívben kirepült a ko
zavar keletkezik a kis rugónál és máris megzavarja az egész nagy gé pezetet és vannak olyan berendezésű szerkezelek, ahol elpattan a rugó és mégis miiködtk majdnem hibátlanul az óra.
Természetesen ez az óra meg~ konstruálásától függ, vagyis menynyire blr befolyással rá egy kis zavar a bensejében. r
Lehetetlen előírni az emberi természelnek, hogy mikor és hogyan fogja fel az eseményeket. Ami ne kem öröm, az tehet neked szomorúság és ami engem a pusztulásba visz, azon épülhet fel a te jövőd biztonsága Nem ml játszunk kedv-telésszerűen a talányokkal, hanem azok űznek ve\'ünk sokszor furcsa kegyetlen játékot.
M. Ölvös Mogda.
cslból és térdét törte, mlg Hegyi gépkocsivezető súlyos belső sérüléseket szenvedett.
A kemendoílári fiatalember idejében kiugrott a kocsiból, igy annak semmi bsja nem történt.
Kámánt a megyegyülésre induló Mesterházy földbirtokos vitte be sutóján a zalaegerszegi kótházba, mig Hegyi soffórt később vlték be Zalaegerszegre, ahol lakásán ápolják.
A csendőrség megindította a nyomozást, kit terhel a katasztrófáért a felelősség.
— Elsőrangú férfi munkaerő,
perfekt gép- is gyorsíró, könyvelő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állást keres. Szivos megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
= Rigai sárcipők l» rendO, férfi és nők részéré. Tornacipők nagy választékban Szabó Antal sporltlz-letében.
napihírek
-»«»««< HWS^HWtHHWHWyWtHHHHWSWSSS
NAPIREND
Február 15, szerda
Kómái katolikus: Pausztin vt. Protest. Fausztln. Izraelita: Seb. hó 24.
Nap kel reggel 7 óra OS perckor, nyugszJk délután 17 óra 21 perckor.
Városi Színház. Csak felnőtteknek I .Az asszonyok uccája", erkölcsdráma 8 felvonásban. Hurleszk. Oaumont Hiradó. Előadások 5, 7 és 9 órakor.
AZ ÉN KEDVESEM
Koldus királyit dllt az ajtóm elitt. szótlan mint élettelen szobor.
I:ekete fák árnya rája viMűtt (s ott állt, mint álomtalan éj. Szürke szeme hús volt, mint az etsó csók, mely borús alkonyán született. Szenvedi arca, siipadt könnyharázdás, de oly dacos vad mint az étel. Ahogy az égen Izzó hold gyámteptH magára felvonta hirtelen, felém nyújtotta kél koldus kézit s zörgetett az ablak üvegen, könyörtelen mini a bús halál. Tudtam, hiába gyűjtöttem meséket, hiába szép arany-álmokat. Koldus királyfi ablakon kopogtat s alamizsnáért nyújtja a kezét. Tudtam már: hiába minden Nagy önlegyózés, vad magam-akarat, hogy egyedül legyek, mint kósza felhő, ha koldus királyfi nálam kopogtat... És csipkefüggönyös, szűzi szobámban még feljajdult a régi lelkem. De aztán., piros szivem — mii sem bánva ... bús királyfim koldus kezébe teltem.
(Keszthely) CSERSZPUHY
— Püspöki elismerés EberhardJ főigazgatónak. Ismeretes, hogy Eberhardt Béla tank. főigazgató, a nagykanizsai kegyesrendi gimnázium lgazgató|a egyéb elfoglaltsága miatt a Kath. Legényegylet egyházi elnöki tisztségétől való felmentését kérte a megyéspQiplktől. A püspök megadta a felmentést Eberhardt Bílának, egyben pedig elismerését fejezte ki évek során át klfej\'ett értékes és az egyleti szellemben való nevelés körül kifejtett eredményes munkásságáért, kérve, hogy továbbra se vonja meg jólndulafu támogatását a Kath. Legényegylettől.
— Kitüntetés a Nemzeti Munkavédelemnél. A m. klr. belügyminisztérium N. M. V. felügyelője Bakó Béla Iclsörajki földbirtokosnak a Nemzeti Munkavédelem fejlesztése körül tanúsított több évi hazafias, önzetlen tevékenységéért a N. M. V. Szervezel és a maga nevében dicsérő elismerését és köszönetét fejezte ki.
— Kinevezés. A pécsi tábla elnöke dr. Horváth Ernő nagykanizsai Is kost a picsi tábla kerületébe\' klr. törvényszéki |oggyakornokká klnevcz\'e.
— MATRAC ÉS SEZLON be-buzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó szőnyegfélék kaphatók Hlrsch és Szegő gyári lerakatában.
— Zalavármegye képviselője a Revíziós Ligában. Zalavármegye Bosnyák Oéza felsőházi tsgot küldte kl a megye képviseletiben a Revíziós Ligába.
— Hévíz fürdóbiztosa. Az idei füidőidényte fürdöbiitosnak Hévízre dr. Huszár Pál keszthelyi főszolgabírót küldték ki.
= Slngcr gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fó ut 1.
Telefon 500.
VÁBOSI SZÍNHÁZ MOZOÓIá
Telefon 500.
Szerdán és csütörtökön 5, 7 és 9 órakor Csak felnőtteknek! "M
Erkölcsdráma 8 felvonásban. Főszereplők; Manin Jacobini és Kamilla Horn.
BURLESZK
-B-
Gaumont Hiradó
Saxlehner A n\'d pás
Hunyadi János
tarmészetesl kaserOvize
világhírét éa elterjedettségét szilárd alkatrészel állandó tömörségének, enyhe és mindig megbízható hatásának köszönheti. ics
Jelmezbál után autó-szerencsétlenség
Mégy utassal az utszáli fának szaladt egy autó Zalaszentiván mellett
ZALAI KÖZLÖNY
1028 Mxufe 15.
Kállay Tibor • ksskani-
xui leventék hliStt
Február 12-én dé\'után 4 órán összegyűli Kiskanizsa apraja nagyja, hogy 1 jgadjj szereled képviselőiét, dr. Kállay Tibort és nejéi és a velők érkezeit e\'ökelős\'geket, Siépudvary Lásiló főoklató vezetése mellett felsorakozott leventeifjak kipirult arccal várták a magas vendégek érkezését. A megérkezett kegyelmes asszonyt magyarruhás leányok fogadták. A magas vendégeket a Levente Egye sOlet nevében Flló Ferenc elnök üdvözölte, mire dr. Kállay Tibor rövid buzdító beszédet intézett a fe\'-sorakozott leventelfjakhoz. A rövid fogadtatás után bevonult a k-gyel-mes pár éi kísérete a Hunyadl-\'éren levő volt mozihelységbe, ahol már telt ház várta az előadást. Rsdványi Apátlan székelyek cimO irreden\'a (zindirab|a a hal\'gatóság elé varázsolta az idegen Járom alatt sínylődő székelvnép tépelődését, vergődését. A szebbnél-szebb jelenetekben gazdag színdarab minden mozzanatát sikerült az ifjaknak lelkes és jól b.-tsnult előadásukkal kidomborítani. N;m egy jelenei könnyekig hatotta meg a hallgató közönség\'t. Minden siereplő tehetségének legjavát adta. Kitűnően sdta nehéz szerepét Entz Teius, Peti Jánon, N i,.y Antal, Tó\'h Sándor, Ztrgler Oyörgy, Ölvös József, Imrei Lás.li, Ctenk Vilmos és Nagy Oyörgy. A szlndar.b betanításának nehéz munkáját Samu László végezte időt és fáradságot nem kímélve. A levente ifjak ujabb tat ubizonyságát adlák a nemes munka iránti kész ségüknek.
Az előadást megnézték dr. Kállay Tibor és feleségén kivűl: Oyömörey Is\'.ván országgyűlési képviselő, dr. .Sa/yd/i Oyula polgármester, dr. Králky István főjegyió, dr. Kovách Oyula nyug. táblabíró, dr örley Oyörgy közjegyző, Bremzer Ouszláv őrnigy, Kabdebó Iá nos főhadnagy és Igen sokan Kiskanlzsáról.
— Halálozás. Több napi szenvedés után a kanizsai közkórbázban hirtelenül b.\'állolt agyvérzés folytán bélfőn délben elhunyt Sípos Oyula köz- és váltó ügyvéd életének 82-lk esztendejében. Az öreg ur egészen a mull hétig te\'J-* frissességnek örvendett, amikor egyvérzést kapott, hogy hirtelenül bi kellett szállítani a kórházba, ahol pár napi szenvedés után meghalt. Lelkiismeretes, magyer érzésű ügyvéd volt, aki igen szerelte hivatását. Ha\'á\'át feleségén, Calhry Emma volt operaénekesnőn kívül két leánya és előkelő rokonság gyászolja. Ma délután 4 órakor temetik a temető halottasbálából.
— Jelmez estély. Ami még nem volt a kanizsai farsangon, olyant rendez vasárnap este a nagykanizsai Ipariskolai Énekkar: — jelmez-eslélyt, ami euembcn az első is, az utolsó Is az egész kanizsai farsangban. A mulats/g este 8 órakor kezdődik a Polgári Egylet összes alsó helyiségeiben. Belép5dlj I pengő. A szépen fe|lödő énekkar a nagyközönség leg teljesebb támogatását érdemli ambiciózus és eredményes muokájáérl.
= Világhírű Pekarek teák, a legre nesebb kávék és az összes fűszeráruk a legolcsóbb árban kap halók Muszel és Frledenlhdl füszer-Uzlelében Fő ut.
Schwarcz Deiső harlgnyái a
legjobbak.
— A Ref. Nőegylet vasárnsp délután a Rozgonyl-utcai tornateremben szeretetvendégséget rendezett. Ez a délután, mint neve is mulatja, a legbcnsöségteljesebb, meleg formák közölt az apró áldozatokból is kicsendülő nagy szeretet jótékony gondolatának — a rendező egyesü let működését vezérlő gondolatnak volt szentelve. A protestáns felekezetek legjobbjai Igen szép számban vittek részt a végtelenül kedves kis ünnepségen, amit egy szépen összeállított, erkölcsi tanulságaiban értékes műsor vezetett be.
■■ Gyümölcsfát most rendeljen, hogy lde|ében ültethetsz I Unghváry József faiskolája Cegléd Budapes\'en kizárólag Andrássy-ut 54 Árjegyzék ingyen
— Dalos-temetés. Tudósilónk jelent! ■. Keszthelyen hosszú szenvedés után mrghalt Práget Jakab, az évszázados kesilhelyl Práger család egyik tagja. B.noe Keszthely legjobb énekesét vesztette el. Práger Jakabnak elsőrendű tenorbsng|a volt s hangját ismerték még a főváros ban Is. A Keszthelyi Iparowk Dal körének és az iir. templomi karnak évtizedeken át féltve dédelgetett első énekese volt. Az elhunyt fiatalabb korában a legelső fővárosi templomi karokban is énekelt, mert nemcsak szárnyaló hanggal áldotta meg az Isten, hanem kitűnő zenei érzékkel Is. Még egy két évvel ezelőtt is pontosan el|ár1 dalegylete minden órájára, pedig már jól bent volt az időben. 64 évet élt. Visárnap! temetésén rengeteg ember Jelent meg; az Iparosok Dalköre testületileg lászló alatt vonult ki és gyászénekekkel búcsúzott el hűséges lag|ától BOchler Sándor dr. főrabbi emelkedett hangú gyászbe8zédbcn ismertette Práger Jakab dalos működését s példás életét.
— Szépen sikerült zenei est zajlott le vasárnap este a Katolikus Legényegyletben. A termet megtöltő igen nsgy számú fiatalság közöli ott voltak sokan az egyesület barátai, a keresztény társadalom Irgjobbjti közül. A műsor Lengyel Oyula segéd kántor gondosan Összeállított, szépen csiszolt, szakértelemről tanúskodó felolvasásával kezdődött a zene nevelő hatásáról. A Lehrmann Ferenc, Lengyel Oyula, dr. Dómján Oyula, Mészáros Imre és Király Sándor tagok ból álló kvintelt a katona-zenekar kiváló együttesével magas zenei mfi élvezetet nyu|tó produkciókként adta elő számait. Havas Béla, Dómján István és Király Sándor fuvola-zon-gora együttese igen melest és megérdemelt sikert aratott. Igen n»ey tetszés melleit szerepelt az öreg-cserkészek mandolln zenekara. AKstb. Legényegylet vezetősége nagyon helyesen teszi, amikor szórakoztató -estjeinek programját a zenei Ízlés fejlesztésével is változatosabbá leszi s ezzel még inkább lagjsi lelki gyarapodásának szolgálatába álll\'ji.
— Gyász a Radó színtársulatban. A Radó színtársulatot amely jelenleg Tapo\'cán működik — gyárz érte. A jeles társulat komikéj \\\\ Ku-blnyi Kirolát, aki ann/i kacajt fakasztott a közönségből — hirtelen betegség ágybr dön\'ötle és pir mpl Bjeiivcdés uín a kórházban meghalt. Irfaz részvét kisérte u!o!só u jára.
— A gazdász-hangverseny.
Tudósítónk Jelenti: A keszthelyi m. klr. 0 izdaságl Akadémia derék Ifjúsága, amelynek müked/elő gár-dáji a Noszty flu háromszori előadásával ugyancsak tanújelét adta rátermettségének, február 11 én tar tott hangversenye állal amellett tett fényes tanúbizonyságot, bogy a dsl -nak és zenének is mestere. A lapunkban már közöli változatot műsor minden száma értékes teljesítmény volt, mely a válogatott közönség tapsvlhiros elismerését mél\'ás megérdemelte. A műsort — műsoron kivűl — meglepetésképp Dinnyés Lsjos oki. gazda, a zeneegylet tavalyi elnöke, konferálta szellemesen és humorosan; ugyancsak ö vezette az ifjuságos álarcos JtzzbandJá*. Burg Zoltán magvas és hatásos prológja u\'án az Akadémia orcheszlere meglepő hangs7inezéssel és dlcséreles összjátékkal intonálta a Rikóczl-nyi-tányt. A „ Magyar népdalegyve\'eg\'-et is precíz betanulással adta elő az orcheszter; ezért különösen a vezénylő Echardt Antal zeneimért Illeti rz elis.r.crés. Unger Mimi, Unger Ica, Echardt Antal és Tomanovlcs Oyörgy erőteljes nyo!ckez;s zon-goratjátéka művészi gyönyörűség volt; a .Portlel néma" nyitányát és a .Hold-szerenád\'-olad ák elő. Sokszor ingerelte kacagásra a közönséget .Az uj fürdőmester" c. bthlzal, amelyben a bájos megjelenésű Vuts-klts Edit é\'énk temperamentumos játékával nagy sikert ért el. A férfiszereplök: Burg Zoltán, Danlszka József, Nddaskay István. Ugrón Imre és Qadl János tudásuk legjavát adták szerepeiket. A hangverseny! lánc követte, természetesen reggelig.
— A zalaszentgróti járásbíróság ügye. Zaluzentgrót és járásának régi kívánsága — egy járásbíróság lelállltása. Ez ügyben mozgalmat is indítottak és kérelmet terjesztetek fel az igazságügy miniszterhez. A vármegye tegnapi közgyűlésén a törvénybalóság melegen támogat\'a Z Oaszentgrótnak egy járásbíróság felállítására irányuló kérelmét.
— őszre elkészül a Kerületi Munkásblztosltó székháza. A zalaegerszegi Kerületi Munkásblztosltó pénztár székházának épilési munká latai értesülésünk szerint a legrövidebb időn belül kezdetét veszik, ugy, hogy őszre teljesen elkészülhessen és a hivatal még ebben az évben beköltözködhessen.
— Tűzoltó mulatságok. A gelsel önkéntes tűzoltóság szombaton esle 6 órakor ki\'ép a farsang porondjára egy igen sikerültnek ígérkező mulatság rendezésével. A szorgalmai, Jóravaló egyesület műkedvelői előadják a Falu rosszá-1, majd utána bocsktl Púpos Pisla muzsikájára táncmulatság következik. A jövedelem a tűzoltó felszerelés gyarapítására siolgá\'. — A klskomároml önkéntes Tüzolló Eg/csület másnap, vasárnap rendezi m-g farssng-fcucsuitatóját vidám táncmulatság keretében. Ili a tűzoltók saját fúvós zenekara fogja a talp alá valót szolgáltatni.
KÖZflAZBiSll
Statisztika a husewósről
Milano, február 14
A ml\'anói kereskedelmi kamara érdekes statisztikát készített az 1927. ivi ad ttok atapj \'n az egyes nemzetek húsfogyasztásából. Az érdekei kimutatásból kitűnik, hogy a legkisebb húsevők az olaszok, mig a legtöbb buil az angol-tzáazok fogyasztják.
A statisztika alapjtn a kővetkezőkben közöljük, hogy az egyes államokban fejenként és évenként milyen nagy a húsfogyasztás kilo-grámokban:
Olaszország 16 3 kg
Oroszország 18 2 ,
Ausztria 201 .
Svédország 216 .
Magyarország 216 .
Románia 23 6 .
Lengyelország 26 3 .
Norvégis - 29 4 .
Spanyolország 310 ,
Hollandia 33 8 .
Svájc 37 6 .
Bulgária 38 I .
Belgium 387 .
Németoiszág 47 I .
Dánia 55 4 .
Anglia 59 7 .
Északam. Egyei. Ali. 700 „
Ausztrália 1031 .
A milanói kereskedelmi kamara statisztikája csak ezekre az államokra terjed kt, azonban Így ls Igen érdekes tanulságokat tartalmaz. — Mindenekelőtt megállapítható, hogy a germánok a legerősebb húsevők éi közöttük Ii a britek veze nek. A ataiiiztlka azonban élénken illuaz-trá\'Ja a gazdaaágl viszonyokat la. A kevésbbé Jó gazdasági viszonyok között levő középeurópai államokban és Oroszországban a húsfogyasztás sokkal kisebb, mint a gazdagabb nyugati és tengeren tüll oriztgokban.
(-) „A Falu" falufejlesztési és népművelési folyóirat legutóbbi száma ■ napokban jelent meg dr. Bajtay Mihály a Faluszövetség ügyvezető igaiga!ó|a szerkesztésében három színnyomású címlappal, változatos és értékes tartalommal. „A Falu" a magyar falvak vezetőinek és érdemes polgárainak régi és nsgy közkedveltségnek örvendő népszerű folyóirata. mely a most megjelent számmal a IX lk évfolyamába lépett. A vezércikk .A mi utunk" elmen Nagy Sándor a Faluszövetség igazgsfójá-nak tollából a falvak életének ujabb problémáival és célkitűzéseivel foglalkozik". A fö\'dblrtokrendezés megoldatlan kérdéseivel, a Községek Kongreaaiusával foglalkoznak a következő cikkek. Radnóti István „A kisgazda házatáji\' dma közlemény népművelési előadás vezérfonalául készült. .Gazdaság\' Egészségügy", „Népélet", „Népművészei* .A falu vezetői", .Műkedvelők" Ib. dmü ta ti!tus rovatok egészítik ki". „A Falu" e vaikos számát. A lapot a Faluszövetség, e legnagyobb társadalmi intézményünk adja ki; szerkesztősége és kiadóhivatali Budi-pest, IX, Üllői-ut 1. 11. em. alatt van, melv a Zalai Közlöny-re való bivatkozáasal ingyen küld mutatványszámot. A havonklnt megj .lenő folyóirat előfizetési ára hihetetlenül olcsó: egy évre 8 p-ngő.
(—) Országosvásár. Pacsán február 23 án országos állal és kirakódó vásár lesz, melyre bisllott-körműek Is felhajthatók.
1008 február IS.
EAIJM KÖZLÖNY
(-) A növény kártevők (ellen állott sorompóba a kecskeméti Oaz-(lakamara a most megtartóit kongresszusával. Ennek részletes lefolyását ismerteti a Georgikon mezőgazdasági és sgrárkereskedelmi szaklap eheti siáma. A különféle piacokról közölt kimerítő tájékoztatások megismertetik ai olvasót az egész világ agrárpiacával. A Tóth B. László klldnö szerkesztésében megjelenő szaklap a Zalai Közlönyre hivatkozással Ingyen kaid mutatványszámot. Kiadóhivatal: Budapest, VIII. Szentkirályi u. 35.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat kissé elgyengült. Nyitáskor az áralakulás egyenlőtlen volt, később azonban ösztönzés hljján árlemorzsolódás! folyamat Indult meg, msly egész zárlatig eltartott. Néhány speciális értéktől eltekintve, melyek kisebb árnyereséget értek el, csaknem az összes papírok l*/« árveszteséget szenvedlek. A vaspiac vezető értékel ennél nagyobb mértékben estek vissza
Pirii 30 431/1, Loodoa VrMVt H«wrork 819-95. BrM 7240, Milano 77 54 Madrid 88\'41V«, tontw^i J06\'27Vj, B«Un iaS97\'/t. Wtan 71-20, ScOi 374Vi Prá» 10-41, Vuwi M-80 Badapetl N-SI. IWcrád 9-IIVi, Bmlur.it 3 20
i kalapéit! Tátidé devfza-jegyzése
VALUTÁK Auo< L 27\'85-28-00 B«%« b. 7&50-7980 CM k. 19-90-16 98 Dia k. 162 90-163 50 LÁnit 9 96-1006 Uoliái 660 36-Ö7136 FiaacUb 2Z70-22-90 Hcll. 229-85-230-05 Uagjal M 10-64-40 Ul 148-361
Un --•-•-
Ura 80 30-30-60 Miika 136 16-13686 ScbUL 8040-80-75 Norréf 162-00-152 00 Srá)d L Wfr 90-110-30 •véd k. »3 30-163 90 PmU 07-004780
UKVIZAK Amit 23002-230 72 Belgrád 10-04-10 07 ItarTln 130 25-136 85 BukuMt 348-352 BrtUaMl 79-66-79 80 KosaabJ63\'00-IM 40 ~ \' 162-10-15250 27-85-27-93
_ 30-26-3036
Ntwywk 871-40-3 00 Párta 27-45-2755 Prán tfr93-lC-98 SaoBa 4 11-4 14 163 40-163 80 S4\'12-«4\'32 80-47-80-72 K»95-l»25 87-06-97\'55
Vanö WWn
Madrid
77 k(-aa 31-35-1160, 78 kat-o* 31 85—31 96. 79 kg-oi 3200-1720, 80 kf-o* 32-10—32-30 HJtb 77 kf-oa 31-20-31-46, 78 k>-o* 31 50-31-75, n kg-ot 31-76—31-05, 80 kg-ot 31-86-37^ n»s 39-40-29 50. tskana. ám 37-25-37 00, sMrpt 3000-31-50, ab 2775-27-60, kml 24 35 -2460, Buatopé 21 36-31-00. repce 48-00-6000.
r«n»|tta 1129, mmItMI eladatlan al vtaoa-■Mdt 286 darab. DaóraodS 1-58-1-60, «Md*tt 1-62—166, ueden kosép 144-1-48, kOujfl 1-36-1-40, ttaótenda Öreg 1\'48—1*48, Báaodieadl 1-38-1-40, angol sSldó 1-44-1-83, ualoona nagyban 1-64-1-M. ab 1-92-1-94, lehuion bu 1-92-2 08, aaloanás látaertée 180-188. A> Irányul közepea.
Mozgószinház
Városi Szinháx Mozgója. Ma szerdán és holnap csotörtokon ests 5, 7 és 9 órakor csak felnőtteknek I .Az asszonyok uccája", erkölctdráma B felvonásban. Főszereplők : Manin Jacobini és Kamilla Horn. Burleszk. Uaumont Híradó.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a "ark Szálloda kávéhátában Vili,, Baross-tér 10.
Kiadja: Délxalal Ryomda is Lapkiadó Tállalat Réizréaytársaság. Felelős Idadó: Zalai Károly.
li NacykaoiiM 78. tz.
Kézimunkák! A^iyagökl Kellékek! Fonalak!
legnagyobb választékban és tegolcióbb árakon.
Előnyomtatások
államiéin u| és modern mlnlákkil azak zerflen és olcsón készdlnek
REINITZ BÉLAHÉ
kézimunkallzletében Deák-tér I. • Telefon 882.
ininnrrÉSEK
Am cpióhlrdetéaak dl)i 10 isólg 10 fillér,
minden további izé dija S 1111. Vuár- át Snnepnap 10 uólg 80 fillér, minden további né dija 8 flll. Saerdán él pinteken 10 aaólg 80 fillér, minden további uó dlla 8 flll. Clmuó • minden vuU-
Sibb bétából álló uó kát uómk számit-tik. Alláit keresőknek 50°/o engedmény. » blrdetéel díj el6re flaetendrf.
Elsőrangú gyártmányú ezlvógáz loko-moblloh éi oeépISazekrénvek el-
idók, Valaar gépgyár.
464
ik8loa8at bekebeluátre mlndia Bnugben a legelónjröeebben áe ltggrw-abban lolyóetmt Kozél Ignáo píni-kOlcaOakösvtUtó Irodája Nlgykanlxaán, Pó-■1 I. u alatt 6 JO
Raraaab egynobás, konyhás lakáét
a belváro* területén, üm a kiadóban. 636
Egy Jobb házból való llut tanononak lelveizek. Kein Uyuli Ipartestületi vendéglős. 1328
KOIOnbejératu|butoroaott ezobát
keres társadalmi úriember. Napol fek-véiU, alkovos egyizobái, vagy kétszobáira \' nl« "
Isrl Igényt. Ajánlatokat .Kelkmes környe-
ief alatt a kiadóba.
27
Atilla-utca 64. etósaoba, 2 szoba, kert,
azonnal beköltözhető, áladé vagy bérbeadd. Weltner, Hunyadi-utca 11.
599
Két azoba május l-ére kiadó Erzsébel-tér 18. 701
Keroatetlk 20-100 holdas siánló-bIrtok megvételre. Qm a kiadóban. 614
Slaufiörn-féle eIBnyomda áthelyezve Kárpáti BOulhez, Kolcsey-u. 15. 16
Ferd ás Fordaon alkatrészek, autó lelsitreléil cikkek, PneumaUk — Szántó VUmoa is Tána cégnél, Deák-tár 2. 144
fompéa míivéixl kivitelű modern ebédlő és hálóizobi bútor elkOllOzéi végett eladó KKIaludl-u. 17.c löldsxlnt jobbra. 669
Teleki.ut 41. szám alatt egy dalét-helyiség Ilkáiul együtt kiadó. Bővebbet Sclileis Testvérek piplrkeieikedéiében. 668
Egy kétszobás lakás kladé Vörösmarty-utca o5._720
I egy uobl, konyhái lakás vlzve-
zetékkel, éléskamrával, mellékhelyiségekkel azonnal kiadó Siegő Mór nyen-terménykereuedönél EötvOs-tér 2. 726
Klakanlxaén, Országút 19. szátnu ház sitbidkézból eladó. Ugyanolt egy jó lutó ló kocsival él szerszámmal együtt el»dó.
722
Fehér gyermekégy jutányosán eladó. Clm a kiadóban. 703
I két szobi-konyhái lakás vízvezetékkel, furd&ezobéval, éléakam-réval éa mellékhetyliégekkel klidó Szegó Mór nyenterménykereikedónél Eótvoi-tér 2.
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nagy választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fial
«.g könyvkcreikedéiében
Nagykanizsán, FA-ut.
Alulírottak láldalomlól meglOrt izlv-vet tudat|ák, hogy a izeretett api, nigyapa és rokon
Folkmeier József
tolyó hó 13-án éleiének 75-lk évében, hoiszss uenvedéi ulán elhunyt.
A megboldogult hull tetemeit lolyó hó 15-én délután 4 órakor togjuk a helybeli koztemetó halottas--házából OrOk nyugalomra helyeztetni.
Ai engesztelő szentmise-áldozat I. hó 16-án reggel 9 órakor tog a szent-lerencrendlelr plébánla-lemplomábsn a Mindenhatónak bemutattilni. Nagykanizsa, 1928. lebruár hó 14.
Folkmeier Antal, Oyula és Jenő
gyermekei. Folkmeier Antalné sí. Toblk Terus, Folkmeier Jenóné szUI. Kathmann
Mária menyei. Ilus, Józsi, Laci, Adél és Oyuszl unokái.
áldéa éa béke lengjen a drága halott hamvai feletti
A gyümölcsfák kezelése
rügyfakadás előtt kötelezőleg elrendeltetett.
„E II P A"
gyümölcsfa carbolineumot
valamint egyéb „Chlnoln" gyártmányú növényvédelmi szereket «5 már most szerezze be: Ország József magkereske-
déseoen Nagykanizsa, Erzséüet-tér 10. Telefon 130
Kerli mag árjegyzék és növényvédelmi szerek haiználaU utasitisa érdeklődőknek Ingyen rendelkeiésére áll.
HAVI 2-300 PENGŐVEL
SZAPORÍTJA HAVI IÖVEDELHÉT,
ha elsörendtl szépirodalmi és sorozatos müvek részletfizetéses eladására Ismerősei körében vállalkozik. Agilis hölgyek és urak személyükről felvilágosító ajánlatokat Állandó keresel" jelige alatt kér Palladia Rt. Budapest, V., Alkotmány-utca 4. szám.
Á GYTOLLAT
foszlottat, vesz és elad
Herciíold Dávldné Magyar-utca 3.
varrógép
ség oevAlt jó minőségben
Á« cíter ö fii r/e\'j t/t/fei/er/eA
S I N CVER VARR
íÍSIVÍKVTÁRSAÍÜ
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FO-UT I.
22.462/1927.
Árverési hirdetmény.
A városi árvatir tulajdonát képi ző Széchenyi-tér I. számú ingatlan f. évi március Itó 3-án d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban a legtöbbet Ígérőnek nyilvános árverés ulján el fog adatni.
Árverési feltételek a városi főjegyzőnél megtekinthetik.
Nagykanizsa, 1928. évi január hó 3-án.
„7 Polgármester.
ÓGÉP
r
Rúzsagyir vegyki nttztl ö (MImIí telepe Kaposvár.
Vagytleztltéera éa featéare elfogad férfi éa nSI ruhákat
bármilyen mlnóségU kelméből.
Uinitleitéire bórbutorokat, bórkibálokat és vigárut.
Agytolltlsilltás huzattal egyUtt és enélkUL
1\'OggönyOk, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mindenféle paplanok és szőrmék tisztítási, fertőtlenítése és leitéie
Gallér és kézslfi mosás.
Ptlaáéerozáe éa gouvréeroaiá*
a legelőnyösebb árban ét leguebb kivitelben.
Bővebb lelvllágosltást nyújt Nigvkinlu* részére a gyO|tőlelep vezeTője:
lootii lóiiefné Bagykulia,
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
1927. Pk. 644 és 644/1. számhoz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Csempesz Dénes, letenyei ügyvéd által képviselt Letenye és Vidéke Hitelszövetkezet kérelmére és javára 2269 P 94 fáll. követelés és járulékai erejéig a nagykanizsai klr. törvényszék 1927. évi 367/2. sz. végzésével elrendeli kielégitési végre-
hajtás folytán végrehaftást szenvedőktől lefoglalt 3868 P 30 flll. becs-értékű ingóságokra a letenyei kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglállatók javára la a végrehajtást szenvedő^elephelyén, Letenye községben, a dr. Lakó Imre-féle telken leendő megtartására határidőül 1928. évi február hó 24. napjának délután 2 órája (Űzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakatos- és gépjavító szerszámok és gépek, autóbusz, lrodaberendezés, márványlap, gummilömlő, Bosclj-féle gyujtókészülék 8 egyéb ingóságok a
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Letenye, 1928. évi február hó &-án.
Dr. Váró Pál s. k. 715 klr bírósági végrehajtó,
ZALAI KÖZLÖNY
1928 tebruár 15.
MEGHÍVÓ.
A NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
IB28. évi február hó 23-án délelőtt 12 órakor saját székházában tartja
22. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket meghívjuk.
Nagykanizsa, 1928. február hó.
Tárgyaorosati
3. Határozat a felmentvény tárgyában.
4. Igazgatóság választása.
5. Felügyelőbizottság választása.
Az Igazgatóság.
1. Az igazgatóság jelentése az 1927. Uzlelévröl.
2. A felügyelőbizottság jelentése, a mérleg megállapítása és a nyereség felosztása.
FlayalmuUtéa I Akik a közgyűlésen résztvenni kivinnak, tegyék le részvényeiket a közgyűlés nap|a előli az Intézet pénztáránál, vagy Budapesten a Pesti
:de — • ■
Magyar Kereskedelmi Banknál
vágyom
MÉRLEG-SZÁMLA 1927. DECEMBER 31-ÉH
teher
Pengó f Pengó 1 Pengő 1 Pen^ő 1
Készpénz és bankári követelések ............ Értékpapírok........................... Váltók: jelzilogflag fedezett váltók ............. pénzintézetek és kereskedők tárcaváltói ...... nyílt hitelű váltók ..................... 123,087 17,804 45 14 Részvénytőke... ...................... Tőketartalék........................... 250,000 170,000 420,000
2 069 011 964 308 317.718 15 25 3.351,038 40 Belélek: takarékkönyvecskékre .................. folyószámlákra........................ 570,MJ 1 106.I45 58 22 1.677,228 61
Hitelezők •
Adósok: Jelzálogfedezettel ..................... értékpapír v. egyéb ledezeltel ............ külön ledezet nélkül ................. 322,100 33.468 t.487,061 45 Magy. Nenn. Bank visszlesr. vállók alapján ... Pesti Magyar Kereskedelmi Bank követelése ... 354,223 2 605,006 40 66 3 158,232 28
— 1 852,550 45 Átmeneti tételek...................... Óvadékok ................. P 23,325 48 Nyereség .......................... •r,m It
Óvadékok ................. P 23,325 18 Intézeti székház ................. 42,000 - TCjJTI 77
5 386,680 44 8 M6.680 44
!
Nagykanizsa, 1927. decemlier 31-én. Megvizsgáltuk és rendben találtuk:
Az Igazgatóság.
A Fel 0 gy előblzottaág?
Haán üyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
33&I927. vht.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX.al.-c. 10?. §-a értelmében ezennel közhitté leszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1927. évi Pk. 7811. számú vég-lése következtében Dr. SchlelHer Imre Ügyvéd állal képviseli Pacsai Első Tégla- és Telózsindelygyár Javára 340 Pengó 20 llll. s jár. erejéig 1927. évi április hó 27-in foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felMfoglslt és 1750 Pengőre becset kővetkező Ingóságok, u. m.: széna, szalma, / Üres hordók stb. nyilvános árverésen el/ adatnsk.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. j^jjfe-blróság 1927-lk évi Pk. 7811. sz. végzése folytán 340 P 20 HU. tőkekövetelés, ennek
1927. évi január hó 20. nspjától járó UO/o kamatai, \' s".o váltódíj és eddig összesen 110 P — fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig, a netán fizetett összeg levonása mellett Pacsán, számozatlan uj házban leendó megtorlására
1928. évi március hó 3-lk napjának délelőtti Uk órája határidóul klltlzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi I.X. t.-c. 107. és 108. § al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és lelulloglaltatták és azokra kielégítési jo\'got nyertek volna ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. élteimében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1928. évi február hó 11. napján.
Haán Gyula s. k.
lib klr. bir. végrehajtó.
jó karban levő 6 HP.
göz-cséplögép garnitúra
eladó
Honitk lóuel |t|iu Tólsierdahely.
Nagykanizsai Fatelep és Építési Anyagkereskedés
hoffmann és wettendorfer
Telefon: 384. Vársit 6. szám. Telefon: 384.
(a Transdanubia gőzmalom mellett)
Raktáron tari és a legelőnyösebb feltételek mellett szállít: épületfát, deszkát, égetett és oltott meszet, cementet, betonkavicsot, kátrány fedél- és szigetelö-lemezt, menyezetnádat, szeget, drótot stb., stb.
Használt állványpalló és minden építési szerszám
to
1927. Pk. 644/2. számhoz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Csempesz Dénes, letenyei flgy-véd által képviselt Letenye és Vidéke Hitelszövetkezet kérelmére és javára 2269 P 94 fül. követelés és járulékai rrejéig a nagykanizsai kir. járásbíróság 1927. évi 367/2. sz. végzésévé! elrendelt kielégítési végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 664 P 50 flll. becsérték U ingóságokra a letenyei kir. járásbíróság fenti számú végzé-" sével ax árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XL1. t.-c. 20. § a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglintalók javára Is a végrehajtást szenvedő lakásán, Letenye községben Petőfi-utca 38. sz. házszám alatt, a Benkö Lajos-féle háznál leendő megtartására határidőül
1928. évi február hó 27. napjának délelőtt 9 órája tUzetik ki, amikor a biróllag lefoglalt bádog és zománcedények, kannák, vedrek, fazekak, lábosok, tepsik, korsók s egyéb ingóságokat a leglObbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni.
Letenye, 1928. évi február hó 8 án.
Dr. Váró Pál s. k.
kir birósági végrehajtó.
714
1927. Pk. 664/2. számhoz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Csempesz Dénes, letenyei ügyvéd által képviselt Letenye és Vidéke Hitelszövetkezet kérelmére és javára 2269 P 94 fill. követelés és Jár. erejéig a nagykanizsai kir. törvényszék 1927. évi 367/2. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 1720 P becsértéktl ingóságokra a letenyei kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. L-c. 20. § a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán és Oz etében Letenye községben Kossuth Lsjos-utca 217. sz. házszám alatt a gróf Andrássy-féle uradalom telkén leendő megtartására határidőül 1928. évi február hó 25. napjának délután 3 órája (Űzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt kocsik, lovak, szán, lószerszám s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kézpénzfizetés ellenében, esetleg btcsáron alul is, el fogom adoi.
Litenje, 1928. évi február hó
8 án\' Dr. Váró Pál s. k.
713 kir. birósági végrehajtó.
1927. Pk. 2674. számhoz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Havas Béla, sOmegl ügyvíd Igazolt helyettese: Dr. Pozsogár Rezsó letenyei ügyvéd által képviselt Csabrendeki Takarékpénztár r.-t. kérelmére és javára 410 P követelés és járulékai erejéig a sümegi kir. járásbíróság 1927. évi 2805/2. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 1066 P becsérték0 Ingóságokra a letenyei klr. Járásbíróság lenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. L-c. 20. S-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók Javára is a végrehajtást szenvedő lakásán és üzletében, Bánokszentgyörgyön, az özv. Tóth Károlyné-féle háznál leendő megtartására határidőül 1928. évi február hó 20. napjának délután fél 4 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, varrógép, kerékpár, szemes tengeri, vasáruk, motrágva, kénpor, ludvas, szálvss s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul Is, el fogom adni.
Letenye, 1928. évi február hó 3 án.
Dr. Váró Pál s. k. 719 klr. birósági /égrehsjtó.
Hévizszentandráson,
a legforgalmasabb helyen
2 üzlethelyiség
május l-ére kiadó. g
Értekezni lehet a tulajdonossal Mayer István Celldömölk.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Oücivezétó; Z»lai Károly.)
08. évfolyam, 38. szám
Nagykanizsa, 1928. febraár 16, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLŐNT
Sterkeaitótág U kiqtfhlvatal: Fö-ut 3. uám. Keutbdyt llokkiidóhfflUl Koaauth Lajoa-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöfizetéii ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér
Mindenképén gyanús
Ax európai külpolitikának, ha nem li épen szenzációja, de mlndenet«tre érdekessége ax a látogatás, melyet Selpel osstrák szövetségi kancellár Benes külügyminiszternél lett. Magyarországot pláne elsősorban érdekelheti ez az esemény, mert hiszen már Ismetjük Csehországnak irántunk vaió .jóindulatát* s a magyar külpolitikának, de meg u országos közvéleménynek Is eminens kötelessége, bogy épen ezért Prága minden lépésére gondosan figyeljen, főleg még ha hozzávesszük azt is, hogy az Ausztriával való viszonyunk sem mondható épen a legkifogáslalansbb-nak. Természetesen Benes is, Seipel ls a nagy világ számára|adott nyilatkozataikban hangsúlyozzák, bogy a látogatásnak semmi különösebb jelentősége nincs, de ezzel szemben s francia lapok külpolitikai jelentőséget tulajdonítanak neki és hasonló szemszögből vizsgálják ezt az utat az oeztrák sajtó egyes orgánumai is. Már maga az is gyanús, hogy különös buzgalommal cáfolgatják, mintha minek a megbeszélésnek tárgya lett volna a szentgotthárdi ügy is, bár hiszen épen a buzgó cáfolgatás látszik arra mutatni, hogy ez az ügy Prágában szóba került, valamint szóba került a Népszövetség székhelyének Bécsbe való helyezése ls.
Ausztriát, amióta Nyugat-Magyar-országot igaztalan és álnok módon marihoz ragadta, a rablott zsákmány védelmének közösségi közelebb sodorta a kisantanlhoz, bár hiszen magát Ausztriát Mm kímélték m«g a győztesek, amikor arról volt szó, hogy alapossn felosszák. Most mégis az a helyzet állott elő, bogy az ugyancsak megbántott és megalázott Ausztria, mert ő neki is jutott konc, közeledik megcsonkitóihoz és amint a |elek mutat|ák, társul azokhoz az lotrtkákhoz, amelyeknek támadó célja Msgysrország, központja pedig Prága. Furcsán hsngzlk a francia lapoknak a prágai látogatásról szóló kommentárja, amely szerint s középeurópsi helyzet csak akkor javulhat, ha az egyei államok közötl fesztelen viszony uralkodik. Ha nem csalódunk tán Magyarország is Közép Európához tartozik, sőt Közép Európának legcentrálissbb jelentőségű állama. Ha tehát a francia lapok a közép-európai helyzet javulását lát|ák abban, hogy Prága és Bécs Magyarország ellen intrikákat főznek, akkor Wzel nyíltan elárul|ák, bogy minket, akiknek a háború felidézésében a legkisebb felelősségünk van, még mindig a kiközösítettek közé sorolnak s az a néha-néha felvillanó halvány elismerése a velünk szemben elkövetett igazságtalanságoknak legfeljebb csak tartalom és meggyőződés nélküli frázis, önáltatás nélkül kell szembe nézni az európai helyzettel s meg kell állapítanunk, már <*«k azért is, hogy tiszta vlz kerül-
jön a pohárba, hogy Magyarország külpolitikai helyzete, bár a békekötés óta óriásit javult, még ma is igen nehéz s a magyar diplomáciára még igen súlyos felsdalok várnak. Csehország nem szűnik meg folytatni kíméletlen bekerllési politikáját s ha Benes álnok szavakat mond Csehország és Msgyarország közötti közeledés szükségességéről, bizonyosak lehetünk benne, bogy e szavakat ellenünk Irányuló lettekkel erőtlenül meg. De épen a mai helyzet komoly-
sága és a |övő kötelessége szólítja a magyar népet arra, bogy idehaza az egyetértést ápolva a külföld felé kimutassa egységes és törhetetlen akaratát a békeszerződés revíziójára s támogassa azokat a barátainkat nagy munkájukban, akik a világ különböző részeiben Itt-ott már kemény szavakkal világítottak rá a trianoni békeszerződés Igazságtalanságaira s ezzal kapcsolatban egész Európa békéjének érdekében megsürgették annak revízióját.
Kinos incidens a nemzetgyűlés mai ülésén a numerus clausus folytatólagos vitája alatt
Szabolcsi Lajos szerkesztő beleszólt a vitába, mire az ujaáfjirói karzatról kiutaaitották
Budapest, február 15 A Ház mai ülésén az igazolási állandó bizottság előadója beterjesztette a bizottság jelentését, melyoek alapján elnök Bárdos Ferencet vág-leg Igazolt, báró Vojnkh Miklóst és Maróthy Lászlót pedig feltételesen igazolt képviselőknek jelentette ki.
A numerus clausus módosításáról szóló javaslat folytatólagos tárgyalásánál Pelrovdc Oyula a javaslatol kizárólag
politikai javaslatnak tartja, melyet inkább külpolitikai okok miatt készített a kormány. A zsidóságnak nincs oka panaszra, mert a javaslat nem sérti az egyenlőség elvét. Elnök Petrovác beszédéi félbeszakította és
kiutasította a baloldali újság iról karzaton tartózkodó Szabolcsi Lajost, az Egyenlőség szerkesztőjét, aki a parlamenti vitába beleszólt.
Petrovácz Oyula folytatva beszédét hangsúlyozta, hogy
egész sor főiskolán nincs ls numerus clausus.
Aránylsg jóval több katolikust utasítanak vissza az egyetemekről, mint zsidót — mondja.
Gáspárdy Elemér szerint
a javaslat kétségtelen haladás a numerus clausussal szemban, mivel benne a Bethlen-féle épitő munka egyik kövét látja.
Kontra Aladár kijelentette, hogy a numerus clausus védelme a magyar lf|uságnak, a magyar |Övendőnek. Romul esik, — folytatja — mikor Angliában a nemzetnek egy hatalmas pártfogója akadt, akkor
a baloldal alku tárgyává teszt a béke revízióját s csak akkor megy bele, ha koncessziót kap.
Nagyon árt az ország presztízsének, ha a külföld minden követelését lel-j etiljük.
Az Interpellációknál Farkas litván a leventekötetezetlsé-gekkel kapcsolatos egyes visszásságokat sérelmezte és oly kijelentést tett, hogy
nagy vihar támadt a Házban és az elnök sértő kitételéért rendre utasította Farkast.
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter válaszában kijelentette, hogy a leventék összeírása az anyakönyvi kivonatok és az iskolai bizonyítványok alapján történik, kizárt tehát, bogy olyanokat is felvegyenek a névjegyzékbe, akik nem levente-kötelesek. Az egyes esetekkel kapctolatos elő-| állítások nem a rendőrhatóságra, hanem a gyakorló térre történnek.
F.zeket a fegyelem szempontjából fontosnak tartja és a jövőben Is fenntartani kívánja.
Propper Sándor több vidéki városban tartott szocialista gyűlés feloszlatását panaszolta, Farkas 0éza az -egyházközségi lanilók nyugdijterhé-nek az egyházról mái teherviselőkre való áthárítását lürgette.
Klebelsberg Kunó kulluizminiizter válaizában kijelentette, hogy tudatában van a kérdés nehézségeinek.
Az állam nagyobb nyugdljterhe-kel nem vállalhat, mint amiket visel, hisz a megszállt területi nyugdíjasok ezreit kell eltartania.
Az általános nyugdíjlerhek négyötöd részét az állam viseli. Tavaly óta tárgyal a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel és arra törekszik, hogy a felekezeli tanilók nyugdíj-terhelt az egész polgári község viselje. A jövőben még nagyobb lem-
póbin sürgeti ennek a kérdésnek a megoldását.
Peyer Károly a Magyarországi Bányász- és Kohómunkások Országos Szövetsége salgótarjáni csoportjának feloszlatása ügyében interpellált. Az ülés délután 3 órakor ért véget.
Hogyan történt a Szabolcsi-féle Incidens
A Ház mai ülésén Petrovácz beszéde alatt dr. Szabolcst Lajos az .Egyenlőség* főszerkesztője, a baloldalt ujságiró karúiról Pakots József képviselőhöz megjegyzést telt, melynek folytán a Ház elnöke
Szabolcsit az újságírók karzatáról kiutasította
s ennek megtörténte után Szabolcsi főszerkesztőt a háznagyhoz elővezették, mire megindult a vizsgálat.
Mivel Szabolcsi a Ház tekintélyét sértő viselkedésért Írásbeli bocsánatot kért és a Házat is megkövette, a vele szemben való további eljárástói kivételesen eltekintettek, azonban mivel illetéktelenül tartózkodott a karzaton, a mulasztási elkövető teremszolgák ellen a háznagy megindította a fegyelmi eljárást és egyben Szabolcsit s Ház területéről félévre kitiltotta.
Az Egységespárt csütörtöki értekezlete
A Keresztény Kisgszda, Földműves és Polgári Párt csütörtökön este fél 8 órakor pártértekezletet és utána pártvacsorát tart. Ezt megelőzőleg az elnöki tanács ülésezik. Itt kijelölik azokat a képviselőket, akiket a ntwyorki Kossu li szobor leleplezésére küld kl a párt.
Az állategészségügyi tőrvényjavaslat
A numerus clausus módosításáról szóló javaslat letárgyalása után minden valótzinüség szerint az állategészségügyi javaiét" kerül\'a sor, mert országos érdek fűződik abhoz, hogy a javaslatból mielőbb törvény legyen. A képviselők nagy része szükségesnek véli a
háromnapos farsangi szünetet E tekintetben döntés még nem történt, mert s házelnök holnap vagy holnapután fog tárgyalni a miniszterelnökkel e kérdésről.
Halálra gázolt a vonat egy öreg gazdát
Miskolc, febr. 15. (Éjszakai jádló-jelentés) Közel üyörgy 60 éves gönc-ruszkai gazdálkodó a Oönc-1 vasútvonalon gyalogosan tartott hazafelé. Nem vette észre a közeledö vonatot, mely balálra gázolta.
IALJU KOXLOmr
1MB február ifi i
Szabadlábra helyezték MOI ler százados feleségét
Budapest, február 15 A vízig Uó-blró ma elrendelte Malter Bodó szá zados feletégének szabadlábra he lyezésél — aki tudvalevőleg néhány nappal ezelőtt rálőtt a Modern-kávéházban férje társaságában tartózkodó Kővári Adél varrónőre. A vég zés szerint a rendelkezésre álló sds tok nem Igazolják azt a feltevést, kogy Mailemé tényleg Ölni akart.
Francia csapatok büntető
expedíciója Párls, február 15. A Páriából elindított marokkói francia csapatok megkezdték a büntető expedíciót az AUasz-hsgyvidéken lakó benszülOt-tek ellen, aldk állandóan zaklatják a behódol lakat. A francia repülő-raj bombákat dobott le az ellenséges törzsekre.
A mentőorvos katasztrófája az összeütközött mentőautóban
Budapest, február 14. (Éjszakai rá-diójelentés) Ma délután egy mentőautó, mely első segély céljából útban volt egy Öngyilkoshoz, az Oktogonon OsszefltkOzOtt egy tixIvaJ. Ennek következtében dr. Nagy Kálmán mentőorvot tulyot agyrázkódást szenvedett. Rögtön egy máiik mentőautó Indult a sérüli orvosért és az Öngyilkosért, de ezt Is baj érte, mert ez meg egy motorbiciklivel ütkOzótt Össze a Podmaniczky-utca és Teréz-kOrut sarkán. Emberéletben itt nem esett kár, csak a motorbicikli rongálódott meg. Az Öngyilkosjelöltet ét a menlóorvott a mentőautó a kórházba tzállitotta.
Massaryk látogatása a prágai magyar követnél
Prága, február 15. (Éjszakai rddló-/elentés) Ma déli 12 órakor Massaryk köztársasági elnök szertartásmestere kíséretében meglátogatta a betegségéből tzerenctésen felgyógyult Mar-tlnevlcs prágai magyar köretet, akinél teljes félórát idOiött és melegen érdeklődött hogyIRe Idői.
Elfogott Schilling-hamisítók
Bécs, február 15. (É/szakal rádió-Jelentés) A keleti pályaudvaron el-lógták Taumer Ferencet és feleségét, akik egy gesztenyés kofának hamii schillinggel fizettek. Bevallották, hogy a schillingeket, mintegy 16 darabot ők hamisították. Az ember már szeptember óta munkanélküli segélyben részesül, mint állástalan. Hangoztatták, hogy abban az esetben akarták elfizetni a hamispénzt, ha megszorulnak nagyon anyagilag. A férfi még elmondotta, bogy egy magyarországi rokonukhoz készültek látogatóba.
Zalamegyében csak 35% az adóbátralék
MáfáHka
A nafytaninaat meteorologlal naef-tlgyelö )«ient*Mk. Szerdán a MnifUk-U i Regfel 7 órakor +4-8, délután 2 önkor 4-8-6, ette 9 ónkor +5.
PtlMut: Egétz mp borult égboltozat
SaáUrdflvi Keggel É«zak, délben Délnyugat, eale Eazaknyiigatl izét.
A M**°»oló«t«l Intázet jelentése szerint változékony, nyugtslan Idó, hósUlye-dtssel és helyenként csapadékkal.
A vármegyei közigazgatási bizottság ülése
Zalaegetzeg, február 15 | apidlak. Gyömörey Oyörgy föitpán elnök
lete alatt tartotta meg ülését a vármegye közigazgatási bizottsága. A főispán szívélyesen üdvözölte a bizottság újonnan megválasztott tagját dr. Csák Károly országgyűlési képviselőt.
Dr. Brand Sándor vármegyei fő-
1egy*ö
az alispáni jelentést
olvasta fel, mely szerint Zalamegyé-ben 11, a járásbíróság hstáskörébe tartozó kihágás fordult elő. Tettesként feljelentettek 17 egyént.
A közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozó kihágás százhatvan esetben fordult elő és ezek tetteseiként 300 egyént jelentettek fel.
A csendőrség 149 esetben végzett nyomozást és minden egyes esetet kiderített. Ezekből 189 egyént feljelentettek, 13 at pedig elővezettek.
A rendőrség Nagykanizsán 44, Z ílaegertzegen II bűnügyben járt a mult hómpban.
A kihágáai etetek örvendetesen
két esetben
Tüzeset mindössze fordult elö.
A kormányhoz felterjesztendő félévi jelentés megállapítja, hogy a lakosság hangulata, dacára a súlyos gazdasági helyzetnek — nyugodt és kéri s kormányi, bocsásson a mezőgazdasági tanácshoz olcsó hitelt rendelkezésre.
Farkas Tibor valamennyi termelő osztály válságára kéri a kormány figyelmét felhívni. Majd az elhanyagolt lótenyésztési teszi szóvá.
Dr. Bruzsa Oyula pinzügylgazgató Jelentése szerint Zalában az adóhátralék csupán 35 százalékot teáz ki — ami örvendetes jelenségnek mondható. Msjd
Vitéz dr. Barnabás Istvin kir. tan -felügyelő terjesztette be szokásos jelentését.
Szentmlhályl Dsztő apacsai népiskola fejlesztésére államsegély ki-eszközlését kérte. Csóthy Oéza mura-keresztúri spát a koliátazegi róm. kath. Iskolaépítésre ujabb államsegélyt kért.
Négyből Intőt kapott, Olaszországba akart szökni, de Nagykanizsán fennakadt a rendőrség bálójában a diák-halacska
A kis kalandvágyó! visszavitték szülei házához — Budapesttől Fehérvárig gyalog, onnan pedig gyorsvonattal, de jegy nélkül utazott
gyorsvonatról és bevitték az őrszobára, abol raégii meggondolta magát és elmondott mindent.
Bevallotta, hogy egy budapesti gyári művezetőnek Ha. Kereskedelmi iskolában jár és most az Intőosztás-kor négy tantárgyból megintették, ami miatt annyira megijedt, hogy máinap mikor hazulról elindult az ltkolába, gondolt egyet és útját a főváros határának vette. Oyalog Nagytéténybe, majd a fehérvári országúton Székesfehérvárra ment, ahol aztán az este érkező trieszti gyorsvonatra lopódzott fel. Természetesen jegy nélkül pendlizett egyik kocsiból a másikba és reJ\'.öikOdOtt a kalauz vizsgáló szeme előL
Nagykanizsán utolérte végztte és ulját vágták kalandos vállalkozáaá-nak. Mint elmondotta még, az volt a terve, hogy kiszökik az országból és Olaszországba megy munkásnak.
Ezután a rendőrség megállapította, hogy a flu vallomása megfelel a valóságnak, mert budapesti villamosvasúti Igazolvánnyal igazolta kilétét.
A fentlek után a rendőrség értesítette a fiu szüleit, akiktől a fiu egyik bátyja Nagykanizsára érkezett és hazavitte a szülői házhoz az intőosztás .áldozatát.*
Nagykanlzaa, február 13 Mostanában sokat Írtak a lapok arról, hogy a fővárosi itkolák diák-il a félévi értesítő-kiosztás elöl sorrs
megszöktek a szülői háztól és kalandos tervekkel neki vágtak a világnak. Hogy aztán az idegen légióról való álmodozái, a Páritba való utazás csak terv maradt, annak nagy-részben a pesti rendőrség szemfüles detektív gárdája az oka, amely jó-néhány aggódó szülőnek visszaadta a rossz tanuló fiút, aki az intő miatt buciul akart mondani az ortzág határának. Volt azonban néhány diák, akinek sikerüli Petten tul it jutni ét ezeket aztán a határrendörségek expediálták vluza a tövárotba.
ilyenféle eset történt meg a minap a nagykanizsai vasútállomáson Is. Mikor éjjel fél tizenkét órakor befutott Pest felöl a trieszti gyors és a pályaudvari rendörkirendeltség megkezdte az útlevélvizsgálatot, a rendőrtisztnek feltűnt az egyik harmadosztályú kocsiban egy fiatal fiu, aki mélyen kabátja gallérjába húzódva csendesen ült a sarokban. A rendőrtiszt odament a fiúhoz és előbb az útlevelét, msjd a vasúti jegyét kérte, de a megszeppent fiu, ski külsőleg dtáknsk nézett ki, egyiket sem ludts (elmulatni.
Zavarában először azt hazudta, bogy Murakeretzlurra, majd azt, hogy Nagykaniztára jött rokonai látoga-tásáis. Eízel a magyarázattal azonban a rendőrök nem elégedtek meg és a fiul szépen leszállították a
— Női kabátok leszállított árban Magyar Dlvatcaarnok, Fő at 13 szám alatt.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
MŰVÉSZ A DZSESSZBEN
Két évvel ezelőtt egy pesti kávéházban, ahol Jazz-band látszott, véletlenül találkoztam egy régi, kedvet. barátommaL En vendég voltam /jIÉ lapokat böngésztem, 0 hegedűs votf és a Jazzt dirigálta. Előbb azt hittem, csak hasonlatosság, de aztán ráismertem és ő Is felismert.
— Nahát Ilyen meglepetés ? I — kiáltottam és abban a periben valami belém nyilallott. — Te itt a kávéházban hegedülsz, hiszen neked önálló koncertjeid voltak már és nagy Jövőt Jósolt mindenki. Barátom letette a hegedűt, levette álla alól a kis párnát és odajött hozzám, letelepedett. Elmúlt vagy három éve, hogy utol/ára láttam és ugy látszik azóta annyi minden történt veit Is, hogy most kölcsönösen oda voltunk a csudátkozástól. _
— Sok minden történt azóta — legyintett fáradtan — és talán el sem hiszed, hogy mit éltünk át.
— . Éltünk- - kérdeztem helyre -Igazllólag.
— Igaz, te nem tudod, hogy azóta megnősültem...
Aztán egy félóra alatt elmesélt két esztendőt, hogy utoljára láttuk egymást. Kikerült hazulról Pestre. Tanult tovább Barrétól vett órákat. Neki Is voltak növendékei. Szerelmes lett, elvette egy szegény pesti házmester leányát, akli hegedülni tanított Béikaszárnyában laktak és drága lakbért fizettek egy bútorozott szobáért konyhahasználattal. Ezután már kettejükre nem volt elég, amit tanítással keresett ét egyelőre abba kellett hagyja a tanulátt. Tél jttt. Nehezen éítek és valami után kellett nézni. Előbb egy nagy mozinak a zenekarában Játszott, de ott leépítették a zenekart és Január elsejét állás nélkül maradt. Ketten voltak és már nagyon szűkölködtek. A leány szülei szegények, mint az Erzsébet-téri verebek. Igy magukra voltak utalva. Mit volt, mit tenni, a barátom elvállalta egy jazz-band vezetésit Elég szépen keresett, de, — — mint mesélte — olyan mélységes undorral vette kezébe a hegedűt, ha léha lokáldarabot kellett játszani, hogy szellemileg egészen megcsömörlött.
Nehéz, művészi etűdhöz szokott kezel görcsös muszájjal szorították a hegedű nyakát és a klasszikus kották felé hajló dereka fájó lemondással tört a mindennapi .favágásba\', ahogyan nevezte a jazz-muzstkát.
Igy elmondott mindent ét a végén megszorította a kezemet és Igy be-
— Szerelmes voltam. Feláldoztam az életemet, a jövőmet érte. De legalább megélek. Művészet ?l Talán nem halt meg számomra a hangverseny pódium. Te. azt hiszem, ha egyszer újra megtehetem, hogy kivetkőzhetek ebből a cudar világból, ebből a lokálgőzből, ami Itt már fojtogat, talán ugy fogom megszólaltatni a hegedűmet, hogy nemcsak az én, de az egész trianoni magyarság keserve benne fog zokogni. Mert érezni Igazán csak Ut tanul meg az ember, ahol estéről-estére temetem magamban az ambklót, a művészi becsvágyat, a magasra törő lelkei Itt érzem, hogy mit Jelent az: élni szegény művésznOvendéknek lenni olvasni plakátokon tehetségtelen pro tekclósok nagybetűs nevelt, akik sze rencsések, mert annyi tudással, min amennyi egy külvárosi motixongo
zalai KOnnta
A fogda falát kibontotta, aztán az égő présházban elaludt a tolvaj kéményseprő
A betörés színhelyén jóllakva leitta magát és az égő pincéből a hűvösre került Csurgó, lebruár 15
A .ult ni-pókban a csurgói szőlőkben Bosznal János piésházíból hrlelen lüinyelvek csaplak fO\', mite a hegyen tartózkodó emberek behatollak a pincébe — ahol nagy ámulatukra
az óriási füstben mély álomba merülve egy kéményseprőre bukkantak,
aki már feketére volt fUstölőJve. — Amikor eloltották a tüzet és felélesztették a pörköli kéményseprőt, kiderült, hogy mily kilünő fogási csináltak a polgárok. A megpörköli kéményseprő nem voll más — mint Talldsz Ferenc hírhedt kéményseprő-segéd, aki egy idő óta valóságos réme volt a csurgói kéményeknek, mert ahol csak megfordult seperni, mlndenűnnét emlékeket vitt magával n.üködése színteréről. És pedig rendesen vagy egy oldalast, vagy egy kolbászt akasztott le a kéményből. A dolgot oly fut f inggel végezte, I ségnek.
hogy soha nem lehetett rábizonyilani és kénytelenek voltak öt felmenteni. Közveszélyes csavargásári Ítélték el a mult héten a csurgói föizolga-biróságon.
Két napot töltött már a fogdában, amikor
kibontotta cellája falát és megszökött és egyenesen a csurgói szőlőhegyeknek m«nl, ahol be ört Bosznai présházába, hogy folytassa ismét, ahol abbahagyta.
Itt azután rácsapott a u:mezis. A .disznóságok" barátja — miután alapos pusztítást vitt véghez a kéményben kilüggesztett sonkák és kolbászokból és jól
leitta magát tüzet rakott, bogy meg ne faggyon és a lakoma és bor után elaludt.
A keletkezel lüz árulójává vált és most betöréses lopás miatt átadták végre illetőségi helyére — az ügyész-
1938 február 18
rlsiának kell bearriválnak, csak azért, mert rr ondjuk, voll pénzük la ülni és mondjuk, van ráfizetni — a művészeire. Mert ráfizetés nélklll nem megy. Csakhogy, amíg ezek pénzt fizetnek rá, addig nekem rámegy mindenem A fiatalságom, az élelem és ha idejében nem mászom kl ebből az élet Ml, ugy beléposványosodom, hogy valamikor magam sem hiszem el magamról, hogy hegedümüvesz akartam lenni.
Mikor Ideért a barátom, megjelent asztalunknál a kávés és csúnya né zéssel jelezte a barátomnak, hogy nem szereti, ha félórákon át pauzái
— Mester, — szólóit oda kesernyés erőlteteltséggel — játsszon vo-lamlt, mert zúgolódnak a vendégek és mind mennek el.
— JOvOk — "felelte a barátom — éi már hóna alól állhoz kapta hi gedüjét és — Ját vágott\'.
Szegény barátom I
Urbán Gyula.
Pompás u] étterein nyílik meg szombaton este
Nagykanizsa, lebruár 15
= A kanizsai vendéglöslpar egyik szorgalmas, törek ö tag|a Raffay Ferenc a Klnlzsl-utcal Kéményseprő tulajdonosa az Erzsébet-téren a voll Weiu-féle üveges üzlet helyén nyílja meg uj éttermét szombaton este családias est keretében. A vadoniiuj berendezésű helyiség szolid polgári kényalmes étteremből és söntés, nyáron pedig elegáns kerthelyiség-bői áll. Az étterem bejárata az Erzsébet-tér felöl a kapun A kanizsai sportbarátok intim találkozó helye sz uj Kéményseprő, melynek é termé ben a leg|obb borok, kilünö magyar ét franda konyha lesz, melynek vess léte a fővárosi Melropol v. konyht-sél|ének kezébe van letéve. Ez magában elég garancii az ízletes konyhára. A kiszolgálás mintaszerű lessz, de az ártkban a szolidság elve az uralkodó. Kitűnő ebéd menü I és 1 pengő 30 lillér, utóbbi é lapszerinti választásul. Havi abona 50 pengő. Binkeltek, lakodalmak rendezését a legkényesebb ízlés szerint vállalja a tulajdonos. A kényelmes helyiségben esténként Bus Pali |ó nsvü zenekara játszik és bizonyára az uj Kéményseprő mihamar a kanizsai közönség kedvenc találkozó helye lesz.
Blumenscheinékat nem helyezik szabadlábra
Pár Is, február 15. (Éjszakai rádiójelentés) A vádtanács elvetette a védőknek azon Indítványát, bogy Blumenscheinékat, a Tovbinl fivéreket és a magyar láradék kötvény-hamlsitási-ügy többi le ■rlóztalott-jait helyezzék szabadlábra.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Hitelezési csalás miatt elitéit keszthelyi kőművesmester. Vlnczenll Jlnos keszthelyi kőművesmester Berke György ácsnak és Szabó Ferenc asztalosnak végzett munkákért tartozott. Miután több szőri felszólításra sem fizelte ki a még nekik járó összeget, beperelték öt és végrehajtási elj\'rás is indult meg ellene. Vinczcnll — a vád szerint — házát a végrehajtás elől színlegesen eladta közeli rokonának, ami miatt a két sértett büntető ulra terelte az ügyet. A nagykanizsai tö vényszék tegnap tárgyalta ezt az ügyet és Vt.iczenlit bűnösnek mondotta ki a vádbeli cselekményben, ami miatt 6 heti fogház büntetéssel Bujtottak. Metz kir. ügyész a büntetés súlyosbítása miatt fellebbezett.
(§) Megtámadta a szolgálatot teljesítő hegyőrt. Nagy Vicce fel-sözsidi polgár egy alkalommal nagyon inti barátságot kötött a bo-rosüveggel, ugy hogy ennek a hatása alatt Herkulesnek érezte migát és megtámadta a szolgálatban levő Hullai János felesketett hegyőrt,
akinek a legyverél el akarta venni, majd öt az árokba lökle és bántalmazta, inig az egyik falubeli ki oem szabadította Hullait veszélyes helyzetéből. A törvényszék az itasságá-val védekező Nagy Vincét hatósági közeg elleni erőszak miatt 60 pengő pénzbüntetésre és az összes perköltségek megfizetésére ilélle.
(§) Akik nem tudták nyelvűket fegyelmezni, özvegy Rodek Mártonná lótszerdahelyi poIgárasízonvt fia leventemulasztásért megbírságolták. Mivel a kirót 4 pengőt nem fizette meg, lefoglalták bor juját. Ugyancsak Vlsnlcs Anasztázlát egy kisebb mezei kihágásért megbírságolták, de ö is addigra hagyta a dolgot, mig a hatósági közegek meg nem jelentek nála foglalni. Se az egyik, se a másik asszony nem fizetett a foglalás után, ugy, bogy Kálecz községi elöljáró egy esküdttel H akarta vinni a lefoglalt dolgokat. Ám akkor az egyik és a másik asszony it oly fenyegető kijelentést lett, Visnlcs pedig még az egész u\'cát összelármázta, ugy, hogy a két asszony fenyegetése miatt nem merték a lefoglalt tárgyakat tlv\'nni. Miután a két aiszony Így a hatósági közegeket hivatalos eljárásuk gyakorlásában akadályozta, hatósági közeg elleni erőszak miall a törvényszék tegnap 30—30 pengő pénzbüntetésre ilélle el őket.
x
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 18,oaQIOrtfik
Római katolikus: Julianna sz Protest. Julianna. Izraelita: Seb. hó 73
Nap kel reggel 7 óra 06 perckor,
nyugszik délután 17 óra 23 perckor. •
A Zeneiskola iiOvendék-hangverienye este fél 9 óiakor a Kaszinóban.
A Ker. Jót. Nőegylet teája 9 órakor a Cenlrál felső éttermében
Városi Színház. Csak felnőiteknek I .Az asszonyok ucci|a", erkölcsdrlma 8 felvonásban. Burleszk. Qaumont Híradó. Előadások 5, 7 és 9 órakor._
— Az ügyvédi kamarai elnökválasztás. A zalaegerszegi ügyvédi kamara március 18-án tartja rendes közgyűlését, mely alkalomkor betöltésre kerül dr. Czlnder István halála folytán megüresedett kamarai elnöki állás it. A kamarai elnöki tisztre ugy nagykanizsai, mint zalaegerszegi ügyvédek neveit emlegellk.
— Kinevezések a Munkásblz-tosltónál. A népjóléti miniszter dr. Nlsponszky Béla ny. osztályfőorvost a nagykanizsai Munkásbiztositóhoz ellenőrző orvossá, Krautzler János zalaegerszegi szanatóriumi vezető főorvost a Gizella-telepi szanatóriumba és Keszly István zalaegerszegi gyakorló orvost főorvossá nevezte ki.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter dr. Garadnal Imre zalaegerszegi pénzügyi titkárt a balatonlüredi adóhivatal főnökévé kinevezte.
— A mai nőegylet! tea ulolsó lesz azok sorábin, melyekel a Keresztény Jótékony Nőegylet nyilvános helyen rendez. Épen ezért a farsangvégi vidámságok egyik legvidámabbi-kínak Ígérkezik. Este 9 órakor kezdődik a Cenlrál lelső étiermében. A tagokat és vendégeiket szeretettel várja a Nőegylet vezetősége.
— Az Állatvédő Egyesület alapszabályainak elkészítése befejezést nyert a belügyminiszterhez jóváhagyás végeit való felterjesztés céljából. Valószínűleg egy hónap alatt megérkezik a legfelsőbb jóváhagyás és az egyesület megkezdheti működését. Addig is azonbin az elnökség kijelöli az .állatvédőket", akik igazolványt kapnak és ezzel majd jogukban lesz adolt esetekben a rendőrséget is igénybe venni.
= Rádió-alkatrészek, Philips lámpák, hangosan beszélők, telepek, lejhallgatók olcsó árban Szabó Antal sportüzletében.
I Olcsó tavaszi vásár 14 napig! *
{ Tavasxi kascha szövetek p R\'80-tól ♦
1 pasztell színekben, reklám ár I • W UU iUI
{ Férfiszöveteket igen olcsón elárusítjuk H )
Óriási tömeg maradék solyeni, szövőt, vászon, mosó meglepő olcsó árakon
{ Kisfalud! és Krausznál, Nagykanizsán. )
ZALAI K01L0HY
1938 február 16
RHm a zeneiskola -nBvendékhangversenye
Ma este, pontosan fél 9 órai kezdetid rendezi a nagykanizsai zeneiskola ezidei elsó nOvendék-hangversenyét a Kaszinó dlszlerméber. A mtlsor kiemelkedő számai közt szerepein k a zongora és hegedű versenyek, az ének és hegedd duók, valamint meglepetést fog kiváltani a zeneiskola fúvós tanszakának fúvós zenekara. Az eddig is igen értékes produkciókkal szerepelt zeneiskolai növendékek ezalkalommal készűllsé-gök legjavát fogják adni, igaz élve zetére a zene minden barátjának. Az olcsó (40 fillértől 1 pengőig) helyárak minden zenebarátnak lehetővé teszik a kcnceit meghal\'galásá\'.
— A Szent László cserkészcsapat estélye. A 77 es Szent László cserkésicsapat folyó hó 18-án, szombaton este fél 9 órakor a Rozgonyl-utcai tornateremben tánccal egy bekötött műsoros estélyi rendez. Belépőjegy 1 pengő, családjegy 2 40 pengő, állóhely 60 fillér. Előadásra kerül a kitűnő cserkészgárda leg-|obb műkedvelői által előadóit sz\'n-darab: .Fellámsdunk." Majd útára .A cserkész, afcol tud, segít." A Szent László ctapit hossrabb szünetelés után ismét a közönség elé lép, hogy egy fe\'ejilielctlenül kedves estét szerezzen számára. Előadás utin tánc. Bülfé. Jegyek elővételben Schless Testvérek könyvkereskedésében.
= Koronában ma disznótoros vacsora farsangi fánkkal 1 20 P.
— Érdekes balatonmenti lelet. \' Balatonmáiis fürdőn egy értékes régi leletre bukkant ásás közben Csikós János hajós. E«y hatalmas harci bárdot talált, amit a keszthelyi mu-zeumba fognak beszolgáltatni.
= Schwarcz Dezső harisnyál a leg |obb«k.
— Kézrekerült a cigány tol vajbanda harmadik tagja is. Megírtuk, hogy a minap milyen jó fogást csinált a gelsei Csendőrség együttesen a kanizsai rendőrséggel, mikor egy Kanizsán garázdálkodó cigánytolvajbandát lelepleztek és annak négy tag|át, bárom férfit és egy cigányasszonyt letartóztattak. A banda ötödik tagjának sikerűit elkerülni a letartóztatást, de ezóta a csendőrség állandóan kutatott utána. Kalányos György (Tula) cigány a keresett tolvaj, miután nyomlbm voltsk tanácsosabbnak látta, hogy önként jelentkezzen a kanizsai klr. ügyészségen. Átailan arccal állított b: a tolvaj morc az ügyészségre, de akármilyen szép:n is hangoztatta, hogy .vakuljak meg naccságos Ugyisz ur, ba ismerem, vagy láttam is kit hó nap|a azsokat a tolvaj csigányokat" mégis fogva tartották, miután tanuk vannak ellene, hogy a kanizsai sonka-lolvajlásokban tevékenyen részt veit. Miután a vizsgálóbitó szerdán délelőtt kihallgatta, kihirdette elő le e\'ő-zetes letartóztatásáról stó\'ó vécéiét.
= Koronában ma disznótoros vacsora farsangi fánkkal 120 P.
— A Katholikus Legényegylet estélye. A Kath. Legényegylet vasárnap, folyó hó 1!) én az egyesület helyiségében nagyszabásúnak ijprr kező b\'ba-estélyt rendez. Két vígjáték, táncdueltok, kuplék kerülnek előadásra, amelyekel az egyesület klváió műkedvelői adnak elő. Az estélyen mindenkit szívesen Iái az Elnökség.
— Fosztogatják a siófoki pincéket. Egyre több feljelenlés érkezeit a siófoki csendőrségre, hogy a szőlőhegyek pincéit Ismeretlen lettesek feltörik. Erős a gyanú, hogy cigánybanda fosztogatja a siófoki présházakat.
— Halálra ítélték Babócsán a modern táncokat. A babócsai Kath. Ifjúsági Egyesület vasárnap este fél 8 órakor kezdődő, változatos kabaré-műsorral összekö\'ölt táncmulatságot rendez a Hangya-vendéglőben. A mulatságnak nevezetessége, hogy azon cs>k magyar láncokat, valzert és polkát fognak táncolni és minden egyéb tánc szigorú tilalmát a meghívóra is rányomsüák.
ELTŰNT
ez a lizennyolcéves, 172 centiméter magas, szőke, pesti bny. Ruházata: fél laVkcipő, selyunhsnsiya, kék szoknya, fehér selyemblúz, barna télikabát biber prémmel, fekete filckalap sbassz csattal.
Különös ismerle\'ő jel: szinésznő akar lenni.
A nyomok sierint vidékié utazott. Az apa, — Itá\'-ya eltűnését a Színházi Élet szerkesztőségének jc lentetle be. A Színházi Étet szerkesztősége felkula\'ására legügyesebb riporterét küldte ki, aki a nyomozóról az e heti számtól kezdve sztmol te.
RevO
a Városi Színházban
Az a szokatlanul nagy siker, amely s. ncgyVaniísai Izr. Nőegylet revüjén meg.iyllvánult, valósággal kényste-rili a nőegylet vezetőségét, hogy ezt a látványosságszámba menő estét negyedszer is megismételje. Költött jogcim és frázis szokott lenni az a bizonyos .közkívánatra megismételjük", a jelen esetben azonban a revü nrgyedik előídása igazán a megnyi latkozolt közkívánatra történik, mert részben az elhangzott kritikák, (észben pedig, mert a nagyközönség zöme az első három előadásra nem kapott jegyet, szinle kötelességévé telte a nőegylet elnökségének, hogy a negyedik előadást is megtartsa.
Épen a nagy és foiró siker adja meg az impulzus\', hogy az eddigi bárom előadás u\'án a negyediket ne összetákolt s ideiglenes színpadon, recsegő-ropogó deszkákon, hanem a színpadi technika minden uj kellékével felszerelt modern színpadon, mrg felelő vllágitási tffeklusok melleit adják elő, amivel egyben mídot és alkalmat kep a nsgyközömég, hogy újból — most irár illő környezetben és eszközökkel — teljes szépségében élvezze végig ezt a felejthetetlenül ragyogó revüt.
A nemes cél éid.kében a Várost Szlnhdz igazgatósága szombat estére a színházai átengedte, h">gy a revü negyedik és leglátványosabb előadását ott tarthassa meg a nőegylet. — A nagy érdeklődés és a jegyek tömeges elővásárlása semmi kétséget nem hagy aziránt, hogy a színházat a negyedik elóidásra zsúfolásig megtölti a közönség.
= A Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Segélyegylete folyó hó 23-án délután 3 órakor tartja rendes évi tisz\'ujitó közgyűlésé*, melyre kéretnek a tagok pc.nlosan meg|clenni, bogy a gyűlés határozatképes legyeta. Ha a gyűlés mégis határozatképes nem lenne, ugy az a reákövetkező csütöilökön, március hó 1-én lesz megtartva. Elnökség.
Telefon 500.
VÁROSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA JT500M
Még ma, csütörtökön 5, 7 és 9 órakor W Csak felnőtteknek!
iJI
Erkölcsdráma 8 felvonásban. Főszereplők: Manin Jacobini és Kamilla Horn.
BURLESZK
-a-
Gaumont Híradó
— Országos mozgalom az „egyke" ellen. A magyar faj meg-etösilésének és a nemzet újjáépítésének legelső feladatai közölt áll a legifjabb nemzedék pusztulásának megakadályozása és uj házasságok megkötésének elősegítése. Nemcsak ezt a két nagy magyar életcélt foglalta programjába A .MlOtthonunk" Magyar Nök Országos Oazdaságl Egyesülete, mely a belügyminiszter által jóváhagyott alapszabályzatával már oiszágszerte folytatja nemzetmentő munkálkodását, hanem nyílt harcot Indított meg az .egyke" és az „rgy se" néven Ismert gyermek-puszlitás üldözése érdekében is. Ez az altruista egyesület az ország mai legszebblelkü asszonyainak, legkiválóbb honleányainak és azonos gondolkodású honfiainak közreműködése mellett minden |óra törekvő, szegény-sorsú leánynak ét özvegy asszonynak 2 esztendei tagsági kötelék után készpénzben 2000 (kettöezei) pengő kiházasilási segélyt nyújt, továbbá ingyen szülési segélyt, Ingyen cie-csemövédelmet és Ingyen gyermekkihelyezést teljesít a tagjainak. Szülőotthont létesít, hol a mostohssoriu szolönöknek megéitő segítséget s aztán kenyérkeresethez juttató támo gatást nyújt. Ezért az ország minden nagyobb gócpontjában külön fiók-egyesületeket állit fel. Az egyesület legutóbb tartott közgyűlésében megválasztotta elnökeivé Buttler Éva grófnőt, ilyésfalvi Papp-Szlldgyl Lászlónét és Vay Karola grófnői, továbbá alelnökévé relchenaui Rtch-novszky Oyulát, főtitkárává dr. Pénzes Antalnét és kelenbegyl Kelndorfer Józsefet, igazgatójává Pénzes Istvánt, főadminisztrátorává Enyedy Barnabást, pénztárosává dr. Csinos Albln-nét, ellenőrévé Oberhauser Elemérnél s megválasztotta a választmányi és számvizsgálói bizottságot. A .Magyar Nök Országos Oazdasági Egyesülete" felkéri a megyei és városi törvényhatóságokat, továbbá a nő- és gyermekvédelemmel foglalkozó altruista és hazafias célú Intézményeket e az ország egész hazafias társadalmát, hogy a gyermektelenség mesterségesen űzött kultusza ellen Indított országos mozgalomban való részvételüket Jelentsék be az egyesület elnökségének Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 35. II. emelet (telt fon 303—34) alatt.
— Koronában ma disznótoros vacsora farsangi fánkkal 1-20 P.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján Is — az egész világon legjobbnak elismeri Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-táisaság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák Arából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszei ezlietö előfizetési Igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
HŰ8 tornác 16.
ZALAI KÖZLÖNY
Ha (áradt él Izgatott, ba álmatlanságban és OrOkOs félelemérzetben szenved, ba hssgörcs, srivfájls, mell-nyonás és haldoklási rohamok kínozzák, akkor igyék reggel éhgyomorra 1—2 pohár természetes .Ferenc József* kesertlvizet, mert ez gyorsan megszünteti az emésztési zavarok okait s biztosan elhárítja a vértolulást. Az emésztösiervek gyógyításának több orvostanára elismeri, hogy olyan tüneteknél, melyek a tápesatorna tartalmának önmérgezé-séböi származnak, a Fereoc liisef vlz kitűnően beválik. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzletekben.
FOLTÓIUT-SZMiS
A NAPKELET
(ebru&r 15-iki legújabb és különösen értékes számiban Blbó Lajos .Rabtflz* cimen nagy feltűnést keltett regényét folytatja. Kacsó Sándortól „Uj világ", Kertész Kálmántól .A pesti ur*, Dallos Sándortól „Parasztok* és Kilián Zoltántól pedig .Töretlen öregúr" elmen elbeszélést közöl. Mécs László, Lelkes László, Havas István, Hegyi István és Palu Tamás verseikkel szerepelnek. Németh László .Népiesség és néplsig*-röl és László Vince .A középkori ember imádságaidról cikkezik. Rendkívül érdekes fejtegetésben szólnak a neonadooallzmus gondolatához Mátrai Rudolf és Mályusz Elemér. A kritikai, művészeti, szin-házi és zenei szemle cikkeit Rhédey Tivadar, Oilamb Sándor, 011 János, Oaál István, Sik Sándor, Mariay Ödön és mások írták. Mutatványszámot díjmentesen küld a kiadóhivatal : Budapest, I. Döbrentel-utca 12. 1. _
K Magyar Nemzet Uyen cimen Siegtdy Lüxló tiezkesztéaében egy magas irodalmi nlvólu, kulturális és tudományos aktuali-iátokkal la bőven foglalkozó, havonta két-szer megjelenő folyóirat hódit egyre nagyobb teret a magyar uri táruságokban. Krndv, Portaolt, Caarmety, Somlay, RárpáH, Mernie ttb. nevek garantálják a szépiro-datmJ, társadalmi és ltmeretter|eaztő folyóirat kiválóságát. Mott folyó országos gyer-mek-izéptégversenye keretében axáxávtl Jelennek meg haaáb|aln u urlcsaládok gyermekeinek innen elkészített fotográfiái. Előfizetési ára félévre 24 pengő. Szerkesztősége : Budapett, viii. Btrois-lér 4. tzim I. tm. 4.
Álarcos banditák rablótámadása Tirolban
Bősen, február 15. (Éjszakai rádió-jelentés) Perlano faluban 3 álarcos bandita betörést kísérelt meg egy gaxda bálába. Revolveresen rárohantak Lidmerte háztulajdonosra és ugy agybz-föbe verték, hogy eszmé-letlgittl maradi a földön. A gazda nővén, hogy megmeneküljön a banditák elől kiugrott az ablakon, de súlyom megsértette magát. Segély-kiáltásaira aztán elörohatitak a szomszédok, mire a banditák elmenekültek.
Álmában agyonnyomta gyermekét
Szombathely. Kelemen János gyárimunkás felesége sgy ágyban aludt
6 hetes gyermekével. Hétfőn reggel az anya rémülten vette észre, bogy a gyermek halott. Bejelentette a rendörségen a gyermek halálát, a honnan megindították a nyomozást. Valószínű, hogy a szerencsétlen uszony álmában nyomta agyon gyermekét.
SPORTELET
A 4:3 után
Nagykanizsa, ftbruár 15 Hiszen meg lehet érteni, hogy olyan nagy Izgalommal lesle mindenki u első összecsapást. Uioljára Kaposvárolt játszott a csapat, Jobban mondva a csapattal Játszott a Somogy stb. Azóta sok vlz folyt le a Murán, no meg a Principálison és mindenki azt várta, hogy majd most lesz egy nagyobb formakimutatás. A futballsztárokra bazlrozotl a közönség és csudák-csudája épen ezek mondtak csődöt, amit a krili-kus finoman ugy fejezett ki, hogy .indlszponáll" volt X. Y. Hát ahogyan az operában szokták kiírni a fekete táblára, hogy Tenor Mlguel indlszpozidóji miatt elnézést kér, talán igy ki lehelne Írni a sport-pénitár ajtajára is. De hiszen akkor az egész tribün
oldalát tele kellene Írni...

A legnagyobb meglepetés Turay, auz Mészáros volt, aki az Ünnepi alkalomra, bogy a vezetőség berakta bouzu szünet után a csapatba, szé pen megnyiratkozott és valami túláradó boldogsággal fűzte cipőjit az öltözőben.
Nem is lehet rá szólni semmit : Mészáros meglette kötelességét és nagyszerűen dolgozott. Ugy belemászott mindenbe mint egy mészáros. Naná, mikor a tribünről azt kiáltották feléje:
— Oyurjad Turay, minden dugó egy pörköli I
(A gyengébbek kedvéért: Mészáros, Illetőleg Turay Nagykanizu táv-evője. Egyszerre hat vacsora és tiz
korsó sör el fér benne.)
»
Héger nem tudott belejönni. Nem láttuk a fürge, szőke halfot sehol. Erre egy epés drukker szűkebb tár-uságának odamondja:
— Na, halljátok ez a Héger, most is ugy játszik, mint az egyiptomi túrán.
Mindenkiből kérdőjel lesz.
— Igen, ott ls tartalék voll, üt
ls cuk ugy mozog a pályán... •
Perue bemondásokban soha nincs hiány és örömmel kell megállapítani, bogy Offenbtck barátunknak már veszedelmes konkurens:l akadnak.
BOhm feltűnően kényelmes és a leggyengébb józsefvárosi csatár is faképnél hagyja. Valaki lekiált Böbm-nek:
— Te Sándor, jilsiál llszteségesen, aztán elő jegyeztettek neked négy kiló
laskát — husvélra I *
Ember Jóskának az a szokása, ba nem jön kl neki a lépés, meccs ulán bemondja, hogy többet nem játszik ezzel a csapattal, hazamegy, nem érdemes itt dolgozni stb.\',
Egyik vérbeli diukker felkereste az öltözőiében Embert és megkérdezte tőle, meccs után hazautazik-e, mert már olyan régen mondt*.
— Csak beszúrom a magamét, aztán megláij jk.
Tényleg beszúrt keltől, de azért nem volt megelégedve. Amig öllözölt, egyet dörmögött:
— Nem maradok ilt, hazautazom, nem érdemes Itt játszani. Mondom neki adja Ide, nem adja. Mondom neki adja oda, nem adja. Eb, hazautazom holnap.
Ugylátszik az a Pest négy napi utszásnylra van Ide, mert Ember Jóska még mindig megy — cuk
nem ér odi. De ne is érjen... ♦
Mikor meccs után jövünk haza az autóbussul, valaki fjlsóbaJI :
— Milyen jó, hogy ma egy hete esett az eső?l
— Miért jó? - támidtak rá többen, magánik öröm, ha elmarad egy-egy meccs?l
— Hogy a Sabáriával elmaradt az igazin öröm. Maguknak talán nem?
Senklsem felelt egy szót sem. •
Vezért nem lebeteit látni az egész meccs alatt sehol. Rosz nyelvek azt beszélik, hogy böjtölt a meccs Ideje alatt és ö imádkozti ki, hogy
Szemző ugy védett.

Hétfőn Vezér és Szemző találkozik a korzón. Vezér tekintete derűs, mint a Korona során táncoló napsugár, Szemző lehorgasztott fejjel saványfcodik. Mikor megláij t Vezért, nem állja meg szó nélkül:
— Mi, talán örülsz valaminek ?l kérdi tőle.
Vezér nem veszti el derüjél:
— Dehogy cuk azt a sok jót klvámm neked, amit te kívánsz nekem.
«
Spilzer Antal, a népszerű Spiró és Anli Pécsen vezette vasárnsp a Pécs—Baranya—BEAC meccset. A játék mindvégig durva volt. Anti nehezen, de tartotta a meccset. Játék közben odamegy hozzá az egyik beacista:
— Biró ur kérem, a Dora azt mondta nekem, hogy menjek a fészkes fenébe I
Spiró egy futó pilhntást vet rá és lakonikus rövidséggel, szórakozottan cuk ennyit mond:
— Maga nem megy uhová, maga itt marad.

Spllzerrel történt meg ez az eset is, ugyancuk a fenti meccsen. Mindkét részről igen elégedetlenek voltak vele. Ha a BEAC nak Ítélt, akkor a pécsi csapat reklamálta és viszont.
A végén már annyira dühbe jött Toni, hogy ezt a kijelentést tette:
— Kérem, hagy|tnak engem az urak. Engem nem kell tanítani. — Vezettem én már meccset...
Itt valaki közbe kiáltott:
—...Nagyatádon isi... (-)
Michalache súlyos kritikája a román liberális uralomról
Bukarest, febr. 15. (Éjszakai rádió-jelenlés) Michalache parasitpártl vezér a .Dreptatu\'ban cikket irt a belpolitikai helyzetről. Súlyos kritikát mond a liberálisok uralmáról és ai ellenzéki parasztok legytlkolását egyenesen a régens-tanácsra hárítja. Vájjon ml lesz, — kérdi cikkében — ba a nemzeti párt is basonló reakciós eszközökkel felel a kormány brutalitásaira? Vagy azt akarják, hagy érvényesüljön a .szemet szemért, fogat fogán* elve?
SÁDIÓ-lffSOl
(Kővldltóiek) H — ntrek. KOzgazda-sig Mangv. — hangveritny. E — előadit Oy — gyermekeknek. A — asszonyok-nak. Z — zene. Mg. — mezőgazdaság. III. - ifjúsági előadta. P — felolvasta. 0 — gramofonzene. Ib — jazz band. K — kabaré. nZ. — néptzerfl zane.
Február 16 (csütörtök) Budapest 9 30 H. II Zongorahtngv. 12 II 4 A m. kir. főldmtlveléaUgyl mlnlai-lérium rídló E. sorozata. 4.45MŐ|elzét. 5 Cigányzene 5.15 MUvétzeti E. 7.45 Jeanne Marié Darré zongoraművésznő hangv. tHO Schmldlluuer Lajot orgona-mtlvétz hangv. 10 H. Utáni Orafonlca hangv,
Báct, Orác II ét 4.15 Mangv. Barlln, Stettln 11.0. 5 Tánc Z. 7 A. 830 Slelnbecker: Rekviem. II.30 Rádló-lánclecke, ulána tánc Z.
Barcelona 2 30 és 6 30 0. 7.10 Hangv. 7.30 Oy. 10.10 Hangv. 11.05 Tánc Z.
Batel, Bern 12.45 O. 4 Hangv. 4.30 Qy. 5 nZ. 8 Orosz müvéutrló hangv. 9.20 Hj^gv.
mnkfurt, Catsel 1.30 Hangv. 3.30 Oy. 430 Tánc Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klal 8 A. 11 O 12.30 nZ. 2.05 Hangv. 4 15 nZ. 5 Tánc Z. 8.13 Négyfelv. vígjáték. 9 (Hannover Hangv. 11.30 Jb.
Langenberg, Kőin, Aachen, MOnater II 0. 1.05 és 6 Hangv 8.13 nZ. Ulána éjfélig lánc Z. London, Daventry 11.15 Istentiaatelet.
I Zongorakvirtelt. 2 0. 4 Istentisztelet. 3 Mangv. ö Orgona Z. 6.15 Oy. 7 Tánc Z. « 13 Beethoven: Zongoravariádók. 8.45 Madrigál-datok. 9 Hangv. 10.3S Tarka est.
II 30 Tánc Z.
Madrid 4.30 és 8 Hangv. 9 Tánc Z. 11 Arit- ét dalest.
Rádió-Párlzt 11.30 Tlzperctt Z. 1.30 Htngv. 4 45 Oy. 9.30 Dtletl
Prága II 0. 12.05 Htngv. 4.10 Gy. 4.30 nZ. 7.30 Szimf. htngv.
Róma 1.30 Mechanikai Z. 4.50 Oy. 5 30 Tánc Z. 8 40 Weinberger: .A inozllündér" c. 3 lelv. operettje.
Mozgószinház
Vároai Színház Mozgója. Ma 5, 7 és 9 őrskor esik felnőtteknek I .Az asszonyok uccája*, erkölc,dráma 8 felvonásban. Főszereplők: Manin Jacobini és Kamllls Horn. Burleszk. Oaumont Híradó.
kOzqazbiiAi
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az Irányút továbbra Is kedvetlen marad\', a forgalom alacsonyabb árfolyamokkal Indult. A kedvezőtlen bécsi Jelentésekre az árlemorzsolódás folytatódolt. A lözsdeidő második felében szilárdabb berlini irányút hatása alatt az árveszteségek egy része megtérült. A zárlati nivó azonban még Igy ls valamivel a tegnapi árfolyamok alatt alakult. Említésre méltó árveszteség nem fordult elő. A forgalom mindvégig Igen uűk keretek közt mozgott. Az irányút zárlatkor továbbra ls kedvetlen maradt.
ZALAI KOZLONV
1028 február 16.
Pária 2&431 a, London Z5\'S4!«. Nawjo.k 81995 Brüsacl 72 40. Milano 2754, Madrid 88\'47\'/l, átmtardaas 20025, Berlin 1MC0, Wien 7i*22Vi, SoBa 3?5\'a. Práira 18-41, Var** W\'32>/t, Bt.daD.al •0-85, belflád 9-13\',1, Bakaraat 3 20.
A budapesti Tőzsde deTtzn-Jf.,^ aese
VALUTÁK Angolt. 27-85-28-00 Babra b. 79-50-79 80 Csata k. I6-90-16-98 Dánk. 152 90-153 10 Dtnár OOO-O-OO Dofláf 569 35-571\'35 Ptladahn 65-22 85 HolL 229 75-230 75 Laurái 64 10-64 40 Lat 349-3 54
Larl —•--•—
Un 80 30-30*50 Márka 13615-136 65 Sehlll. 80-35^070 Norráf 15 <-95-152-55 S vájd I. IC9 85 -110-25 SWU k. Ifö 25-153-85 Peseta 97 10-97 70
DSVIZAK
Amat 229 90-220 60 Belgrád 10-03-1000 Barmi 13625-136 65 Bakaiul 349-353 BriUaial 79-55-79 80 Koj*nh.lí2 97-153 37 Oaalo 15205-1524) London 27Í1-27-92 Milano 30-26-30-36 Nawyork 571-30-2 90 Párta 22-43 22 53 Prága 1692-16-97 411-414 IS3 37-153 77 64 10-64 30 80-43-80 68 109 88-1)018 97-15-97-65
Saofla
Stockb Varsó Wkn
Zárkái
Madrid
Bmaa tiaaav 77 kg-o* 31 35 - 31 60, 7B kt-oa 31 65-31 95, 79 kg-oa 32C0->2 20, 80 kg-oa 32-10-32-30, egyéb 77 kf-os 31-20 - 31 45. 78 kg-oa 3I-5Ö-3175, 79 kg-oa 31-75 - 31 95, 80 kg-o. 3185-32 0Í roaa29-40-29 S0, lakatni.árpa 35 50-2800, aórárpa 30-00—31-50. sab 27 75-27 60, tenjrerl 24 60 - 24 80. Buiakorp* 21 35- 21 60, repce 48Í/0-&0-00.
Peiba|táa 1749, melyből eladatlanul vlaaaa
maradt 282 darab. Elsőrendű 1\'58-1\'60, nedett 1 52—1 56, szedett köaép 144-1\'48, könnyű 136— 1 40, elaórendtl öreg 1\'46-1\'48, tnáaodtendU I\'38-1 40, angol sSIdő 1-44—1 62, sialonna nagyban Hit -I-68, isii 1*93—1*94, lehúzott hm 192— 2 08. azalonnáa lélaertéa I 80 1 88. Ai Irányul közepes.
— filsőrangu férfi munkaerő, perfekt gép- és gyorsíró, könyvelő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állást keres. Síives megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
Kiadja: Delzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Bésxvéoftársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: NagykanUsa 78. «.
ímőiiideVései
Aa apróhirdetések dija 10 sióig 50 fillér,
minden további aió dija 9 fiit. Vasár- éa ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további szó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 sióig 80 fillér, minden további ixó dija 8 flll. Clmasó a minden vastagabb betűből álló sió két siónak ozámit-tatlk. Állást keresőknek 50»o engedmény. A blrdetéal alj elflr. tiaetendS.
Egy kétszobás lakás kiadó Vörösmarty-utca 65. 720
Klekanlxaén, Országul 19. szátnu ház siabadkézból eladó. Ugyanott egy jó luló ló kocsival és szerszámmal egytllt eladó. ______722
■ OlSnbajératu bútorozott axobét
keraa társadalmi uiteiubcr Napos lek-véstl, alkovos egyszobás, vagy kétszobásra tart Igényt. Ajánlatokat .Kellemes környezet\' alatt a kiadóba. 727
Intaltlgana, szerény nő, németül beszél házvezetőnőnek, gyermekekhez vagy beteg nóliöz ajánlkozik, vidékre Is megy. Clm a kiadóban. -737
ügy kaiflnbajératu utcai szoba bulor nélkül azonnal kiadó. — Hunyadi-utca 2. Pollák István. -738
Kltllbiarganya, kékmék egy P,
lóhermag 7 P kllogrammonkinl kicsiny-
ben és nagyban eladó (iazdaság.
Szenladorjánl 740
l\'óző mindene, azonnal felvétetik Nádor ulyt 5. .711
Egy, \\uy két ozott szoba kiadó, ( lm a kiadóban
•Ilalembei részére liulo-745
Eredeti németországi
főzelék és virág magvak
Gyflm loafacarbollneum Gazdasági ás virág műtrágyák Madáreleségek Ciávázitzerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
„2i magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nagy választékban kaphatók :
Flschel Fülöp Fial
síi könyvkereskedésében Nagykanizsán, FA-ut.
Hévizszentandráson,
a legforgalmasabb helyen
2 üzlethelyiség
május l-ére kiadó. 3
Értekezni lehet a tulajdonossal Mayer István Celldömölk.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Éger, nyár, bükk, dió,
kóris, lölgy. hárs slb. rönk-Iákat állandóan vásárol:
Fornérgyár és Keményfatermelő R.-T., Budapest,
na IV. Csont-utca I. szám
tő Iroda R- T.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön köllsíg vagy portó felszámítása nélkül elhelyez hirdetéseket
bármely bel- vagy kü\'földi lapban.
Reklámterreket készít, szövegez.
Pia kát i rozást
vállal helyben és vidéken, bel-vagy külföldön.
Nagykanizsa r. t. város minden nemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Belügyminisztérium lordiló osztályának felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hilelesitlet.
Meghívó.
á Zákányi Cementárugyár ég Építési Vállalat Részvénytársaság t. c.
résivényesei 1928. évi február hó 26. napján délután 3 órakor a társaságnak Nagykanizsán, Főút 8. szám alatt levő iroda hely iségt ben taitandó
rendkívüli közgyUlésóre
tisztelettel meghivatnak.
Napirend:
1. A felszámolásra vonatkozó határozat megváltoztatása és a részvénytársaság további fenntartásának elhatározása.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság megválasztása.
3. Az alaplőke felemelése.
4. Az alapszabályok mídosltása. Nagykanizsa, 1928. év február
havában.
/is A felszámoló bizottság.
Budapestre utazik?!
10«o engedményt kap
\'mini «i«n lap .lArii.lóJ. olcsó Bfoba-áralnkból, 10" 0 engedményt kap
olcsó ailoml árainkból. iKlIOnó híil ko.yha.) S pengAt megtakarít
autótall kOIUtttt. mftl (yilOf st|óhct tgy ptre •Un • pályaudvarról.
Otthon érzi magét 111
Jól ffltntt szobáinkban. Klsóreodű kiszolgálás, azlguruin családi J«U*f,
••ját érdek*,
•i«n slónjrOk folytán, hogy okvetlen nálunk 409I az álljon mag
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10. sz.
a K.l.tl pályaudvar 4rk«i*al oldalival uiabto.
560/1928.
Felhívás.
Nagykanizsa város adóhivatala felhívja mindazon nagykanizsai iakós adózókat, kik a folyó év l-ső negyedére eső adótartozásukat ezlaeig nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtási eljárás lesz folyamatba téve.
A városi adóhivatal.
Nagykanizsa, 1928. évi február hó 15-én.
746
Polal s. k.
a. U számvevő.
2132/1928,
Árverési hirdetmény.
Az Erzsébet téri barak déli oldalán levő üzlethelyiséget f. évi február hó 21. napjának d. e. 9 órájakor tartandó nyilvános árverésen bérbeadjuk.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1928. évi febr. hó 13-án.
Polgármester.
2177/1928.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a v. kCzkórház fejlesztésével kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást
hirdet.
A kiírás tárgyát képeiő munkálatok a következő munkanemekre oszlanak:
A) 1. U| szemészeti, 2. uj fertőző pavillon épitésének
I. Fold, kőműves éa elhelyező,
II. Vas,
III. Ács,
IV. Tetőfedő, V. Bádogos,
VI. Műkő,
VII. Cementburkoló és padoiati,
VIII. Asztalos, lakatos, mázoló, IX. Üveges,
X Szobafestő és XI. Redőny munkáira.
B) 1. A fő/pQlet kibővítésének és 2. A Jelenlegi fertőző betegpavlllon felvételi épületté való átalakításának
I. Bontási,
II. Főid,
III. Kőműves,
IV. Elhelyező,
V. Ács
VI.\' Bádogos,
VII. Vas, VIII Tefőfedö,
IX. Műkő,
X Padozati.cementáruéscsempe
XI. Asztalos, lakatos, különleges lakatos és mázoló,
XII. Üveges,
XIII. Szobafestő és
XIV. Ablakredőny munkáira. Ajánlatot az egyes munkanemekre
külön is lehet tenni.
Az ajánlatoiat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1928. évi március hó 8 án d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójában kell benyújtani, vagy oda póstán beküldeni. Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és munkanemenként két pengő ártérités vagy pósta utánvét ellenében beszerezni lehet. Tervek nem adatnak ki.
Elkésve, távirati uton érkezett, valamint az olyan ajánlatok, amelyek a jelen versenytárgyalási hirdetésnek, vagy a kiírási müvelet bármely pontjának nem felelnek meg, figyelembe nem vétetnek.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1928. évi február
hó 10-én.
n\\ * Polgármester.
EJ
HIRDETŐ IRODA R.T. Budapest, V. Dorottya-utca II. Telefon : Teréz 34-49.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
SL évfolyam, 39. szám
Nagykanizsa, 1928. február 17, péntek
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sierkeutöaés é» kiadóhivatal: FA-ut 3. izátn. Keszthelyi llókkladóhivatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengó 40 fillér
Az Egységespárt nem állit jelöltet a szigetvári kerllletben
A p«rl«m«nt amerikai küldöttségét a Kossuth-szobor lalaplazési Onnepséghaz báró Perénvi Zsigmond fogja vazatni — Az Egységespárt oaütörtök esti értekezlete
Budapeat, február 16
(Éjszakai rddlójelentés) Ma esle u Egységespárt Almássy László elnöklete alatt pártértekezletet tartott, melyen megjelent gróf Bethlen látván miniszterelnök li.
Álmdssy pártelnök az Uléi megnyitása után bejelentette, hogy a kfrálybelmeci választókerületben Ba-rdthy Bélát választották meg, akli szívélyesen üdvözölt a pírt nevében. Majd közölte, hogy a pdrt a szigetvári kerllletben hivatalos jelöltei nem dilit. Ismertette ezután a párlközl konferencia eredményét, hogy a!Mz megöregedett egyik jegyzői állását ebben az ülésszakban nem töltik be.
Közölte a párttal, hogy a parlament amerikai küldöttségét a new/orki Kossuth-szobor leleplezésére báró Perényl Ztlgmond fogja vezetni és a küldöttségben a párt 2 taggal képviselteti magát. Eddig csak Lukács Oyörgynek személyében állapodtak meg, mig a másik tag felöl az elnöki tanács határoz, mint Javasolta Almássy.
Csöngedy Oyula a j Írási számvevőségek visszaállítását kéri, mert a falvak érdeke teszi ezt kívánatossá. Ehry Márton és Pintér László hasonló érlelraQ felszólalásai ulán a szabadságon levő belügyminiszter helyett Szlranyavszky Stndor államtitkár válaszolt a felszólalóknak.
Hangoztatta, hogy eddig is már több hasonló kérelem jött a belügyminiszterhez. Azonban még nem tudták megállapítani, hogy a régi vagy a mostani rendszer a Jobb takarékossági szempontból. H í ezt megállapítják, készséggel leszi a belügyi kormányzat megfontolás tárgyává a kérdést.
Ezután báró Perényl Ziigmond ismertette annak a bizottságnak a jelentéséi, melyet a párl összeférhetetlenségi szabályzaláról készítettek.
Oróf Bethlen István javaslatára a Jelentést a párt az elnöki tanácshoz utalta.
Ezzel az értekezlet véget ért. Utána párlvacsora volt, melyen azonban felszólalás nem hangzott el.
k törvényszék Schadl-tanácsa felmentette dr. Czapik pápai kamarást a rágalmazás vádja alól
A bíróság ezzel fényes elégtételt Jezsuita Budapest, lebruár 16 Ma hirdette ki a törvényszék Schadl-tanácsa ítéletét az ismert dr. Polónyi— dr. Czapik perben, amely iránt óriási érdeklődés nyilvánult. Ugyanis Polónyl Dezső ügyvéd rágalmazás cimén feljelentette Czapik Üyula dr. pápai kamarást, a .Magyar Kuliura" szerkesztőjét azért, mert rágalomnak jelezte Polónyi azon kijelentését, hogy .a cél szenlesiti az eszközi" — jezsuita elv.
A törvényszék dr. Czapik Gyulát jelmentette a rágalmazás vádja alól és kötelezte a főmagánvádló Poló-nyil, bogy 1000 pengő köllségel dr. Czapiknak és 100 pengő költségei a Magyar Kuliura kiadójának 15 nap alatt megfizessen.
Alig, hogy az ilélet elhangzót\', a túlzsúfolt terem közönsége megéljenezte a bíróságot.
Indokolásában kifejti ai ilélet,
szolgáltatott a megrágalmazott rendnek
hogy a biróság jogi álláspontja szerint
rágalmazás az, ha valakiről azt mondják, hogy a cél szentesíti az eszközi — vallja.
A bizonyítási eljárás során a szakérlök megegyeztek abban, hogy
a jezsuita rend ezl az elvet trás ban soha le nem fektette, sót szembehelyezkedett vele.
A biróság ilélele egyben fényes elégtétel volt a hazófis és nagy fu-
dományu jezsuita-rend számára is.
ítélet a belgrádi kommunista-perben
Belgrád, február 16. (Éjszakai rddiójelentés) A 2(3 kommunista ügyé-b;u ma hirdelelt ítéletet a belgrádi törvényszék. Ölöt 5-5 évi, 8 al 8 havi börtönre, 4 et\'3 havi fogházra Kéllek. Kiltnc vádlottal felmenteilek.
A nnmerns clansns vitája a Házban
Budapest, lebruár 16 A Hü mai ülésén az elnöki bejelentések után át:értek a numerus clausu! módosilásáról szóló javaslat tárgyalására.
Koszalka János a |avaslatot a társadalmi viszonyok és béke szempontjából vizsgálta.
Pakols szerint fáj a numetus clausus, mert ez folt a magyar kul-túrán. Ezután ismertette a magyarországi zsidóság muli|át, üldöztetését, ma|d emancipációját.
Oaál ü aszton be szédében kiemelte, hogy a konszolidáción ik három kritériuma van :
az élet, vagyon és jogbiztonság. Ei u<óbbi azt jelenti, hogy a nemzet egy rétegét sem szabad kizárni a jogok teljességéből. Lényegében a Javaslat nem érdekli a zsidó kérdést, noha kétségtelen, uogy zsidó-kérdés van.
Malaslts (Jéza az antiszemitizmus terjedésétől beszéli. Ez a mozgalom 1917 ben a háború vége felé kezdődött az országban. Teleky Pál
1919 ben tudományos an\'iszemitlz-musról és nemzetmentő eszközökről beszélt. Teleky a szellemi ap|a t numerus claususnak. E törvény válaszfalakat emelt, melyek lehetetlsnné feszik az egységet. A lavaslat a gyakorlatban oly változtatásokat fog hozni, bogy a gazdag zsidó IIJu pénzzel és protekcióval bejut ai egyetemre, de a tehetséget szegény ilju, akár zsidó, akár keresztény kimarad.
Az ülés délután 2 órakor véget ért.
A felsőház
mentelmi bizottsága ma délelőtt Ráth Zsigmond elnökletével ülést taitott, melyen elhatározta, hogy Rásó István mentelmi Jogát felfüggeszti, mig Szőke Qyula ügyében indítványozza, hogy a mentelmi |ogot ne függessze fel a (alsóház.
Nem lesz farsangi szünete a Háznak
Zsitvay Tibor házelnök ma kijelentene, bogy a Háznak nem lesz farsangi szünete.
Holnap megalaknl az n] Vnkicsevlcs-kormány
Döntő stádiumba jutottak a szerb kormányalakítási kísérletek
Belgrád, február 16 (Éjszakai rádiójelenlés) A kormány-megalakitási kísérletek döntő stádiumba jutottak. Ma délután Vukicsevics Ditvidovlcscsal folytatott tárgyalásokat és megállapodlak abban, bogy a pártok koalíciója egy bizottságot alakit, melynek filadila lesz a koalíciós kormányzat minisztereit is e.lenörizni. A üemokratapárl hozzájárult ahhoz, hogy belügyminiszterré
Korosecet állítsák. Vukicsevics és Ddvldovics ma bejelentette klubjának, hogy a megegyezés sikerült és holnap megalakul a kormány. Még Radicsot várják Belgrádba, mivel Davldovics a legszélesebb koalíciót akarjp, Prlblcsevics is közeledést mutat, azonban, ha vele és Radlcscsai nem sikerül a megegyezés, akkor holnap a kormány a régi koalíció alapján alakul meg.
A Dnna és mellékfolyói az egész vonalon áradnak
A hóolvadások mindenfelé áradást Idéznek elő
Gréc, fcbiuái 16
(Éjszakai rddiójelentés) Felső Stájerországban az enyhe szél, eső és hóolvadásük miatt a hepyi patakok erős\'n megduzzadtak. I.albachban f Mdcsuszamláa l.etemelie a palakot és egy fűrésztelep viz alá kerüli. Hleflau és l.andl közölt az áradások miatt a vasútvonal is veszélybe került. Kitonai segítő csapatok mennek a veszélyeztetett helyekre.
Bécs, február 16. (Éjszakai rddlójelentés) A hiríelen beállott olvadás a Duna és mellékfolyóit erősen meg-duzzasztotia. A bécsi Reichsbrücké uél a Duna a tegnapi — 50-es állás
ulán ma reggel elérle a -J-162-őf. A Duna és mellékfolyói az egész vonalon áradnak. Számolnak, hogy holnap reggelre a vízállás eléri a -f320 al. — Felső-Ausztriában egyes vidékeken már eddig is nagy területek keiüllek viz alá. Flehrkappel környéke és egves tanyák már viz alá kerültek. A Tiam már kilépett medréből és most a völgye folyamnak néz ki. A Marn olyan magas állású, aminőre nem emlékeznek 1881 óla. Több kisebb folyó kilépett med-léből. A Duna az éjjel óta dagad. Karblringben löbb ház már viz alá keiült az ottani folyó áradása miatt.
ZALAI KOELONY
1028 február 17.
Beszédes statisztika a városi közkórház mult esztendejéről
81,630 ápolási napot mutatnak hi az 1927-es évről — 191 beteg halt meg egy esztendő alatt és 2284 beteg gyógyultan távozott
Nagykanliaa, február 10 A nagykanizsai városi közkórbáz minden évben pontos betegforgalmi kimutatást közöl az elmúlt esztendőről. Igy az idén most készült el az 1927-es évnek staüsztikájs, melyből érdekes számadatok világítják meg a kórház nik a közegészségügy terén betöltött nagyfontosságú hivatását
A kimutatás szerint az 1926-évröl visszamaradt 111 férfi és 149 nőbeteg. Az 1927. év folyimán felvettek a kórházba 1409 férfit és 1712 nőt. Á\'lag tehát egy napra 8 beteg-felvétel esik, ami az előző évi betegforgalomhoz mérten emelkedési mutat, noha az elmúlt esztendőben nem voltak nagyobb járványos megbetegedések.
1927. évben ápoltak a kórházban az újonnan felvett és az 1926 ró! visszamaradt betegekkel együtt 1520
férfit, 1861 nőt.
Uyógyultan hagyta el ezek közül az egyes betegosztályokat 1047 férfi és 1237 nő. Javultan ment ki a kórházból 255 férfi és 406 nV önzésén elment tehát 2945 beteg. Meghalt a kórházban az esztendő folyamán 94 fétfi és 97 nV A folyó 1928. évre visszamaradt 123 fétfi és 122 nő
Legérdekesebb az ápolási ntpok számáról szóló rész, mely szerint 1927 ben 81.630 volt az ápolási napok száma
Hs a fenti halálozási számokat nézzük, laikusan is meg kell állapítsuk, hogy az elmúlt év folyamán történt 191 kórházi halálozás aránylag minimális szám, amivel szemben áll a Javultan elbocsátottak 661 számi, Illetőleg a gyógyultan eltávozottak 2234-el kitevő száma.
Kútba fojtotta egy özvegyasszony leányának 4 hónapos csecsemőjét
A kaszthelyi csendőrség slfogta a leány-anyát és a gyilkos nagyanyát Is, akiket a kanizaai ügyészség fogházába azállitottak
A VÁLL USPUSZTAI KUT TITKA
Nagykanizsa, fabruár 16
Egésziéges, szemrevaló, fiatal teremtés volt Fatér Margit, özv. Falér Mibályné szül. Bognár Rozália, a zalamegyei Vdilus községben l<uó földmüvesasszony leánya. Azonban nehéz sora van ma a szegény ember leányának, még ha olyan szép Is, mint agy töröl metszeti rózn. rátér Margit bizony ciak teher volt a kispolgári hajlékban, el kellett tehát mennie — kenyeret keresni. A dolgos, friss kezű zalai polgárleányok mindig kapósak, szeretik őket a .nagyságák*. Így Fatér Margitnak stm kellett filnCctakhimar sikerült elszegődnie háztartásbeli alkalmazottnak Komáromujvároiba egy uri-családhoz, ahol ■ gyortkezü, munkás zalai leányt nagyon megkedvelték.
A zalai mezők fiatal virága is jól érezte magát. Multak a hetek, hónapok éi Fatér Mirgil csak a legjobbat Irta haza édei szülejének, hogy neki milyen jó dolga van a „nacs-cságánál".
Huszár a láthatáron ...
Ám nemsokára Margit különös változáson ment át. A leány mintha alábbhagyott volna anyjiboz való levélírásában. Munkájában ii szórakozott kezdett lenni ei egyszer csak a nagysága azon vetti lizre, hogy fülig elpirul, ha hozzája tzól. A nök élet izimi az ilyesmit hamar észreveszi és igy a nagysága csakhamar rájött arra, hogy vörös ördög van a dologban. Egy ott állomásozó huszártizedesnek megtetszett a formás, egészséges fiatal zalai leány és udvarolni kezdett neki. A huszár lelkiismeretlen volt és visszaélt a falusi virág tudatlanságával. És Fatér Margit csak pirult és pirult, mikor a naccsága migértö asszonyi szemével végighordozta rajta tekintetét.
A régi, régi nóta ...
Nemsokára a leánynak be kellelt valiaula titkát éi otthagyva állását, szülőfalujába ment, hogy édesanyjánál várhassa be a jövevény megérkezését.
A kis csendes falusi báz némasá-
gi! élénk gyermekiirái zavarta fel,
azonban itt nem boldogságot fakasztott, a megcsalt anyaság fullánkja melleit ránehezedett a szegénység nyomasztó árnya és Fjtérék portá-J ín úrrá lett a keserűség és lelki-iiraeretfurdaiái. Az öreg asszony nehezen tudta magát li fenntartani, nem még leányát és gyermekét is. A fiatal anya igy elhatározta, hogy Ismét visszamegy régi szolgálati helyére, KimáromuJvátogba. A huszár pefsze — a régi recipj szerint — messze eltűnt a látóhatárról .. .
A végzetes ut
Jtnuár 22 én történt. Fatér Mirglt gyermeke már több hjicj volt, araikor a fiital anya elhatározta, hjgy gyermekével elmegy régi attzonyt-hoz. Siándékában megerősítette öt özvegy édiianyja Is. A gyermeket jól bepólyázta és útnak indult kii cók-mókjával limét — kenyeret ke-reini. Persze, most inár a kettőjük száraára éi emellett az özvegy édesanyja ii várt tőle segítséget. A szomorú uton elkísérte a fiatal anyát özvegy Fatérné is.
Édesanya a sátán szerepében
özv. Fatérné, (aki nem egy ízben szemére vetette szerelmes szivü leányának botlását és több Ízben eléggé érthetően megmondotta niki, hogy legjobb lenne izámára — ha meg-izabadulna gyermekétől, amely ciak nyűg éi ujabb gond izámára) ismét megpengette a sátán hegedűjének a húrjait, de a fiatal anya felháborodottan utasította vissza az .anyai jótanicsot". Az anya azonban folytatta munkáját, kereken felszólította leányát, hogy
ölje meg gyermekéi, vagy dobja be valamelyik kútba.
De Fatér Margit — aki a huizár bajuszának nem tudott ellenállni — ellenállott anyja kísértésének.
Ilyen vita és izgalmas párbeszéd között elérlék Tapolcza határát. Fatérné ujabb erővel ostromolta leányát és izemei elé tárta, hogy sem 6, sem leánya nem tudják az uj emberbimbót eltartani, végezni kell tehát a gyermekkel,
| A szegény fiatal anyának annyira lele beszélte a fejét az öregasszony, hí^y teljesen levette a lábáról, maga is azt mondta, hogy nem bánja már, mire kibontotta a pólyát, az öregasszony kivette abból a közel négyhónapos gyermeket és elindult vele hazafelé, miközben a leányanya folytatta útját haza felé.
özvegy Fatér Mlhályné, amikor Vállus határába érkezett, az ottani puszta kútjához ment, körülnézett és amikor látta, hogy nem figyeli senki — négyhónapos egészséges unokáját beledobta a mély pusztai kútba és tovaillant.
Az egész művelet pillanatig tartott. A-n az életétől galádul megfosztott emberbimbó tragédiája boiz-szuért az égre kiiltotf. És Írva vagyon — hogy minden bűnért már a földön jár kl a büntetés. Fatérék sem kerülték el az Isteni Örök igazságszolgáltatást.
A kut titka ..
Már két hétig fekűit a kis holttest nedves, hideg sírjában, melybe öreganyja dobta, amikor tanyabeli emberek vizért mentek a kulhoz. É< ekkor megtalálták a kii apróságot, akinek kiléte perize titok maradt. Az esetet Jelentették ét a nyomozái megindult a szokásos módon. A hallottat beizállitolták a hullaházba
és Keszthelyről kiszállt Pattonyal klr. járáiblró, mini vizsgálóbíró, dr. Mojzer és dr. Mesteriül hatósági orvosok, akik a boncolást megejtették. A boncolás semmi kdlönOs támpontot nem produkált. Annyit meg lehetett állapítani, hogy a gyermek élve került a vizbe és feje az eiés alatt súrlódásokat szenvedett.
Beismerésben a két tettes
Azonban Pattonyal klr. Járásbiró, aki mint vizsgálóbíró a helyszínen kezébe vette a titokzatos űgy kibogozását és akinek utasítására a keszthelyi csendőrök megkezdték nyomozásukat — csakhamar fényt derítettek a kut titkára.
Megállapították, hogy a szomszéd községekben négy hónappal azelőtt kinek szülelelt gyermeke és ezen i nyomon elindulva rátaláltak Fatér Margltr* és özvegy anyjára, akik a kakastollas legények láttára ijedtségükkel hamar elárulták magukat, majd kihallgatásuk alkalmával mindent töredelmesen bevallottak.
Paltonyai klr. vizigálóbiró intézkedésén a csendőrség ugy özvegy Fatér Miháiynét, mint leányát, Fatér Margitot letartóztatta és átszállittatta a nagykanizsai klr. Ügyészség fogházába.
Dr. Almássy Oyula, a nagykanizsai törvényazék vizsgálóbiraja ma mindkét nőt msga elé vezetteti, hogy kihallgassa őket, utána pedig határoz további sorsuk felett.
A türjei postamesternő 47 rendbeli hivatali sikkasztás, csalás és levéltitok megsértése miatt a vádlottak padján
T8bb mint 27.000 pengőt sikkasztott, padig havi 470 psngő fizetése volt — Sohrantz Taráz beiamerts bflnát
Zalaagtszeg, lebruir 16
Annak idején már réizleteien jelentettük Schrantz Teréz türjei postamesternő esetét, aki noha havi 470 pengő fizetése és ezenkivUl mig lakpénze Is volt, — nem átalotta a reábízott hivatalos pénzekhez nyúlni.
Schrantz Teréz sokáig rendisen és lelkiismeretesen végezte leendőit. 1925. szeptemberébe azonban letért a hű kötelességteljesítés útjáról és rálépett arra a lejtőre, amelyről lavinaszerűen legördült a bűn széles országútjára.
£ őször 340.000 korún it sikkasztott, azu\'.án jött a többi, kisebb-nagyobb összeg, mig egy napon hirtelen rovoocioláit vígeztek él akkor kiderült a poitameiteraő büne.
A vizsgálat folyamán Schrantz Terézen kívül csendörkézre kerültek: kiadónője Békey Szilvii él a postamesternő bátyja, Schrantz Ignác postatakarékpénztár! díjnok, akik mai napig vizsgálati fogságban vannak, azonkívül eljárás indult Schrantz Ferenc ellen, aki a lürjel prépostiág pincemestere éi Horváth Oyuli türjei segédjegyző ellen.
A zalaegerszegi törvényszék dr. Kovács-büntetőtanácia moit tárgyalja ezt az ügyet, melyre két tárgyalási nipot kitűztek.
D:. Kováci elnök iimertette a kir. ügyészség vádiratát, mely szerint Schrantz Teréz 1 rendbeli folyiató-lagos sikkasztás, 47 rendbeli hivatali sikkaiztái, 1 rendbei! csalás, 2 rendbeli levéltitok megiértéiével van vádolva.
Az elsikkasztott összeg 27.500 pengő.
Békey Szilvia poslakiadónő ellen bünsegédi bünrészetég mlalt indult meg az eljárás, ö tudott arról, amit főnöknője Schrantz Teréz elkövet és részére álneveken küldött Budapestre pénzf. Fivérei Schrantz Ignác éi
Ferenc mini felbujtók, Horváth se-gédjegyzö mint orgazdák vannak vád alá helyezve.
Schrantz Terézt, akii szuronyos logházőr kisért a tárgyalásra, őszintén beismert mindent.
— Mindaz amivel vádolnak, igaz, — mondja a 34 évet leány. — Én követiem el mindent. Bűntársaim nem voltak. Senki sem biztatott, senki sem kényszerltett. Visszatettem volna az elsikkasztott Összegeket, de előbb telték meg a feljelentést ellenem és igy Idekerültem. Az elsikkasztott pénzt magamra költöttem.
Békey Szilvia nem érzi magái bűnösnek. A napi zárlatot mindig a postamesternő végezte. Tudta ugyan, bogy Schrantz Teréz szabálytalanságukat kOvet el, de biztos meggyőződése nem volt róla. Schrantz Teréz mindig durva vo|t hozzá — mondja — egy Ízben ököllel arcába ii csapott. Egy tzázmlluós sikkasztásnál fel akarta jelenteni, de Schrantz Teréz akkor lelövéssel fenyegette meg öt.
Schrantz Teréz azzal it fenyegette, bogy öl it be fogja rántani a dologba, meri ő is felelöt a sikkasztásért. Schrantz Teréz tokszor pa-naizkodott neki atról, hogy tok a gondja, az egétz család gondjt a* 0 vállán nyugulk.
A tárgyalát folyik.
A nagykanlnal. mataorologtal mag-tigyalfl lalautéaak i CiUtörtOkön « hónir-tíkti i Reggel 7 órakor -j-4-7, délután i órakor -f 1F2, esta 9 órakor
Ptlhöuf. Reggel felhős, délben és esti tiszta égboltozat.
SsHiranyi Raggal Dél, délben és asM Uélnyagalí aUl.
A Meteorológiai Intixat laltatáaa »«-
rfnt változékony Idö lecsapódásokkal, nyu« gat felöl hócmelktdii valósxlntt,
1928 február 17
ZALAI KOZLOffY
Aforizmák
A boldogság az optimistának három élvezetei szerez: a reményt, a megelégedettséget és a vl§szaemlé nézést. .
Minél nagyobb a terhed, annál
kisebb a súlyod mások előtt. *
Magunkra csak akkor hallgassunk,
ha okosabb tanácsadónk nincs. •
Tehetség és lángész ugy vkzony-lanak egymáshoz, mint fotográfia a festékhez.
A miramarosl gyémánt felragyogna, ha hamisítanák. \'
Tótvény a hatalom Igazsága. *
Rendesen többet teszünk azokért, akiktől félünk, mint azokért, aktkel becsülünk.
«
Szegénységi bizonyítvány, ha gaz
dagságunkról beszélünk.
*
Az osztozkodáskor az oroszlánnak könnyű dolga volt: nem kellett előbb bebizonyítania, hogy ó a legerősebb ;
anélkül is elhitték neki.
*
Amikor Inkább hiszünk A-nak, mint B nek: akkor nem hiszthik egynek sem.
*
Ha valamit biztosan meg aka\'unk ludnl, színleljünk közönyt és az emberek a titkot a fülünkbe fogják ordítani.
*
A természet a létéit való küzdelemben az ostobáknak egy erős fegyvert adott: a bizalmatlanságot. •
Az együttélés az embereknek szükséglete, de csak nagy öröm vagy bánat teszi jótéteménnyé.
Egy elveszett léleknek ritkán akad
becsületes megtalálója.
*
A bonion első követelménye, hogy
mosolyogva ludjunk unatkozni. *
A kétségbeesés kacagásának van egy hallgatag testvére: a lemondás mosolya.
Annál a procedúránál, melyet ugy neveznek, hogy .kéz kezet mos"
rendesen az egyik kéz sem lesz tisztább. *
A legtöbb ember elpirul, ha szint kell vallania.
Ha azt akarod, hogy egy leveled figyelmesen elolvassák, akkor Írjad
olvashatatlan írással.

Gyakran hangoztatott szólásmód, hogy valaki az előnyére változott
<neg, pedig csak ml szoktunk hozzá. •
Még a Jelentéktetenségben Is rejlik néha bizonyos szerencse; a villám könnyebben leteríthet egy oroszlánt, mint tgt szúnyogot.

Az élet Idővel megfoszt bennünket illúzióktól, csak azoktól nem, amikel önmagunkról alkottunk magunknak.
*
Egy példa fölér ézer évvel (Glad-
stone).
Az élei nem Is olyan rövid, de az ember rendesen akkor kezdi mérni,
amikor már sok elfogyott belőle «
Az élei olyan színdarab, amelynél az okosak figyelik az együgyűek Játékát.
Nehéz kecsesen megvénülni (Madame de Staub).
*
Szép és hü asszony ép oly ritka, mint a teljes sikerű fordítás. A for dllds nem szép, ha hi\'i és nem hü, ha szép.
Közli: Aca József.
Egy máhomfai gazda és két kaposvári Weisz esete a kanizsai vásáron és a törvényszéken
Bonyodalmas Oalet lóval, borral, pénzzel éa kétszer héthónapi b&rtSnnel
Nagykanizsa, lebruár IS
Welsz Imre én Weisz Simon kapós vád lakosok. Az eisö lókereskedö, az utóbbi korcsmáros. Ezek ketten 1925 Junlutábin bejöllek Nagyksni-zsára, abol épen ortzágos vásár volt és itt Farkas J izsef máhotr.fai lakos sal egy csereüzletet kötöttek. W isiét két lovtt adtak Farkasnak, ez p;dig egy loval és egy csikót, azonkívül pedig kötelezte magát arra is, bogy két részletben 800 liltr rizlinget szál lit Welszéknak.
Farkas birmadnap megjeleni Ki-posváit Weiszéknál és bormintát vi:t nekik, amiből kl Is válogatták a leg-finomabbat. Ebből azonban Farkasnak csak 400 literje volt, Így a másik 400 liter leszállítását őszre Ígérte, amit ba nem tenne meg, köteles 1,600 000 koronái fizetni Wilszéknak.
Farkas a megálltpodáshoz hiven a 400 liter bort le is szállította. Weiszék azonbin a megállapodással ellentétben másik 400 litert is követeltek tő.c. Csakhogy a gazdának nem volt sem bora, tem pénze. Weiszék erre Farkas két lovát az istállóból kocti|ukboz kötötték, hogy elviszik. Farkas, hogy legalább a veszett fejsze nyelét kaphassa meg. megállapodást kötölt, mely szerint Weiszék elviuik a kél lovat, megtartják a 400 liter bort is. de fizetnek ezért Farkasnak 6,100.000 ko-
ránál. A dolog vége az lett, hogy Farkasnak oda volt a lova is, bora is, Weiszék pedig a mai napig sem lizettek semmit a somogyi gazdának.
Így került plrre a dolog. Farkas cwlis miatt feljelentette a két Welszt, akiket a törvényszék 3—3 hónapi fogházra Ítélte. Fellebbezés folytán az ügy a pícsl táblához kerüli, amely megsemmisítette a nagykanizsai törvényszék itélelét és uj tárgyalás megtartására utasította.
Mott tárgyalta rzt az ügyet újból a törvényszék Mulschenbacher-itni-ess, ame\'y oly komplikál! és hou-tzadalmat voll — bogy a bíróságnak egész délelólijét igénybe vette.
Metz Józsel kir. ügvétztégi alelnök csalás és zsarolás bűnteUében kérte bűnösnek kimondani a vádlottakat.
A tárgyalás maga és a tényállás teljes tisztázási nagy feladatot rótt a bíróságra.
Végül is a bíróság délután 5 órakor meghozta Ítéletét és Weisz Imrét va\'amint Welsz S monl bűnösnek mondotta ki csalás vétségében és ezért őket egyenként 7—7 hónapi börtönre és 3-3 évi hivatalvesztésre Ítélte.
Az ügyész a büntetés súlyosbítása végett megfellebbezte az Ítéletet, de fellebezétt az elitéltek védője is.
\' yvwvvwv^
Erőszakkal hurcolták el Trockijt a száműzetésbe
A Trockl] párti sajtó leleplezi, milyen körülmények között folyt le a deportálás végrehajtása
Berlin, lebruár 16 A Trocklj párti, úgynevezett ellenzéki kommunista lapok, amelyek Németországban és balti államokban lelrnntk meg, leleplezéseket közöl-n k arról, hogy milyen körülmények között ment végbe Trocklj száműzetése. A leírásokból kilünlk, bogy a deportálást izgalmas esemén/ek előzték meg és a motikvAl hatalmatoknak valósággal az elhurci hs eszközéhez kellett folyamodniok. Ere detileg ugy voll, hogy Trockij jinuár 16-án indul tiáműzelésbe. Minlegy 10.000 munkás gyülekezett már kora ha|nalban a moszkvai pályaudvaron, elállták a vágányokat ét egyetlen vonalot tem engedtek ki a pilya-udva\'ról. A vörös örök és a OPU (a volt cteka) közegei nem számitoltak ilyen nagy tömegre, elötzör nem tudták, mitévők legyenek, majd jó tzóval rábeszélték a munkásokat, bogy oszoljanak szét, illetőleg távozzanak a pályaudvarról. A munká soknak izonbín eszük-águkban sem volt engedelmeskedni, hanem bizalmi embrreket választottak, akik átkutatták az összes vonstokst és amikor Trockijt sehoitem sikerült megtafál niok, a tömeg elhatározta, hogy tovább a pályaudvaron marad. A munkások csak arra a közlésre távoztak, hogy Trockij e\'utazása két napi halasztást szenvedett. | január 17 röl 18-ra virradó éjjel
Trockl| lakásán meglelent a OPU két megbízott) \\ és fenyegetésekkel Igyekeztek öl arra bírni, hogy aion nal utazón el. Trockl) ezt a felszólítást vlssztu^asl\'oüa azzal, bogy elu\'azása 18-ra van kitűzve. Erre a OPU emberei erőszikkal egy zári au\'omobilba harcolták amely nsgy sebességgel egy Moszkva közelében levő állomáshoz vilte Trockij1, ahol már egy külön vonat várt reá, amely azonnal elindult.
Amikor Trockijt a lakásból elhurcolták, a OPU embtrei feleségél megakadályozták, hogy telefonálhasson és felnőtt fiát véreire verlék.
Habár az utóbbi időben mindenféle jelentések láttak napvilágot Trocklj tartózkodási helyéről, senkl-sem tudja, hogy a vörös hadsereg főparancsnokát hova hurcolták. Az utazás alatt a menetrend órárólórára változott és igy a moszkvai halalmasoknak sikerűit minden nyomot ellüntclni.
A számüzelési parancs végrehajtása után másnap Trockij hivel közül 47 embert letartóztattak, közöttük áldott állapotban levő asszonyokat is.
A száműzött volt népbiztosok anyagi helyzete igen rosr, a kor mánylól havon\'a 6 rubelt kapnak és 6—10 napi távolságra vannak a legközelebbi vasútállomástól ugy, hogy még könyvekhez és u|tágokhoz sem juthatnak.
A Ker. Nőegylet teája
Tegnap esle volt a Keresztény jótékony Nőegylet nyilvános helyen rendezett teái közül az u\'olsó. Nem hiába utolsó volt, méltó búcsúzás volt a farsangi kedélyes estéknek ezidén pompásan sikerült sorozatától. A Keretztény jótékony Nőegylet teái köré cioportosult keresztény baute volée hiven kitartott a teaestélyek mellett a tegnapi utolsóig, amikor it az eddigit k betetőzéséül a Zalaegerszegről ezalkalomra átrándult szépszámú megyei aranyifjusággal együtt közel kétszáz vendége volt a Nöegyletnek. A Cenlrál éttermét meg kellett ötletesen megoldott függöny válaszfallal nagyobbítani a miniatűr bái-jellegü lea vidám, meleg hangulatának befogadására. A kedves háziasszonyoknak ugyancsak volt dolguk ezen a teán, de meg volt érte a
Íutalmuk a kanizsai egyesületi teák tözül messze kimagasló sikerben. A Keresztény Jótékony Nőegylet közönsége méltón veit buciul az idei, kitűnően sikerült farsangjától.
A zeneiskola növendék-hangversenye
Meglepetés volt még a tavalyi nö-vendék-hjngverienyek sok Ígérete után it a tegnap esti növendék-hangverseny, amelynek keretében a zeneiskola egy esztendő eredményeiről számolt be Nagykanizsa közönségének. Igazolása volt egyben ez a magas nivó|u koncert a zeneiskola fennállásához fűzött reményeknek, melyeket az Iskola nem várt mértékben váltott igen nagy kanizsai kultur-érlékct jelentő valósággá.
A Casino dísztermét teljes»n megtöltő zeneértő közönség sokat és lelkesen tapsolt az összes szereplöknek, legszebb elismerésül adva tetszésének sok zajos kifejezését a zeneiskola igazgatója, Vannay János ét egétz tanárt kara számára, kiknek művészi hlvatotliága ét zenepedagógiai tudáaa aránylag igen rövid idö alatt uj zenei perspektívákat nyitott meg gyermekeinken keresztül városunk kulturéletében.
A mütor a fuvóstanszak növendékeiből alakult zenekar Eckhardt: „Fohtszá" val kezdődőit. Ez a néhány hónapot zenekar Eckhardt Antal zenetanárnak, a kitűnő komponistának és a zalai élet fáradhatatlan apostolának vezetésével a legnagyobb elismerést érdemelte ki, ugy hogy közkívánatra a mü\'or második részében it porondra kel;elt állania.
Rosenfeld Berta ügyesen, finoman adla elő Szendy .Cipriccio\'-ját. R-lding nehéz „Concerlino"-jában nagy vonó-technikai készséget és zenei intelligenciát tanúsított Neu Livia, kinek zongora-kíséretében Vajda Jolán árult el szép tehetséget MJa-zovszky Oiga lágyan ciengő, hajlékony liral szopránjával ét Pauk Anni meleg, kellemes altjával Mendelssohn „Öizi dal"-át énekelték kiiűnö összhingbsn, nagyszerű iskolázottsággal.
Berger Ibolya keie alalt megelevenedett a zongora, brillláns technikájú, erős tehetséget mutáló játékától még sokat várunk, tanárnőjének, ezalkalommal a kíséretet ellátott Kerekes Irénnek vezetése alatt.
A program legfényesebb száma volt Rubinsleln: „SptuVák zenéje" hegedű-kvsrtett. Székely Livia és Székely István, a zeneiskola két hegedüs-bűszkesége a legkomolyabb mfwészet leié bontogatták ebben szárnyukat, Neu Lívia és Havas Andor jeles támogatásával.
Szakonyl Rózsi nagy tehetségű és páratlan szorgalmú pianista, aki tu-
ZALAI KOZLORT
1928 február 17.
dáiát Mendelssohn .Csp-lccio brll lanle" Jáh.in ragyogtatta. Tomboló tapsvihar hlvla vissza tfbbször Székely Livlát és Székely Islvánl klsé-röjünkeJ, Rosenfeld B rlával együtt Erkel—Huber .Hunyadi László nagy ábránd" ja u\'án. Pauk Anni, ez u technikában és gondoláit ércékek kivetítésében igen elö.ehaladolt, ne héz muzsikában is meglepjen otthonos nóvendék, egy fokkal megint elóbbre lépett a zeneiskola legkomolyabb értéiei közt. Beethoven remekbe látszott .Zongorahangvcr-seny" ével, amit kitűnő tanára, Alw-tor Irma kisért
Székely Livii Rode .HegedOhang versenye", amit Berger Ibolya gyö nyörüen kísér\', — a program egyik legértékesebb, komoly zenei élménye volt. Berlioz .Rákóczi induló" h\'\'-kezesét Pauk Anni, Vajda Jolán éa Szakonyl Rózsi látszották befejezé-•01, pompás együttesben.
Georgikon-nahilléa
Keszthely, lebruár 18
(Saját tudósítónktól) A gazdasági akadémia Oeorgikon Tudományos ét Irodalmi Köre Keszthelyen a Boc>ksi
vendég ö színháztermében ezévi 6 ik •iakaiését nagy látogatottság mellett tartotta meg. A Bzakü\'ésen részt vettek Siekér Károly a debreceni Széchenyi Kör elDöke és Góté Andor, továbbá az ak<démia tanári kara, vendégek, hölgyek és urak. Elsőnek Lukáls Ernő III. éves hallgató több mint egy órés előadásban .Baromfitenyésztés külföldön" cimen taitotl előadást. Megemlítette, hogy a baromfi tenyésztés Amerikábin kezdóJötl, statiiztikai adatok alapján kimutatta, hogy hazai barumfi exportunk a világ államai között a hirmadtk helyen áll és összehaionlitásokal végzett a baromfi exportból és i gyéb terményeinkből származó jövedelmeket ille öleg. Baromfitenyésztéts I nálunk főleg a kisgazdák, vitézi telketek, u|abbin már okleveles gazdák ia foglalkoznak és B) listás tisztviselők, akiknek ez igen ntgy jövedjlmezési forrást képez. Felsorolta az egyes államok tojásfogyasztását, megemlítette, hogy csak az osztályozott ég j} minöiégtl tojás számiihtl exponra. Ismertette a hiyp-és külfö\'di baromfitelepek épületit, felszerelést i*, építkezési mód|ait, kitért azután a biromftle-nyésztés egyes kérdéseire és a takarmányozásra. Ezután a praxi banda igen szép magyar nótákat adn\'t elő. Burg Zoltán III éves Petőfi Öíütt|ét szavalta. Gál János és Góré Andor
pedig lrr-dinta dalokkal szórakoztatták a közönséget. E|fél felé járván »z idő, a tá\'gyiorozat további pontjait a következő ülésre halasztotta
VHAGOJ FtJ
Dr. OETKER-féle sütőpor
és vanilincukor •ny eredményezi
A 137 ír.rj.i.\'i uiuimiií VAnyvct kl»M«Ua tngyrn (■ Mimmivc vdui
Dr. A.OETKER Uudapest\'VIH. Contl u,
25
NAPI HIRCK
■ •»M«»atsaii»»<s*«itt«>tt»MMt(ttl*«tttt«M<s**i
NAPIREMD
Február 17, péntek
Római katolikus: Donát |>k vt. t\'rotest. Donát. Izraelita: Seb. hó U6
Nap kel reggel 7 óra 05 perckor, nyugszik délután 17 óra 25 perckor.
Városi Színház. .Hérficsaoda", Sinclair Lewli regénye a felvonásban. Főszereplő Clara tíow. Burleszk. f\'átria
Hiradó.
— Kinevezés. D,-. Hanny Andor keszthelyi ügyvédet az igazságügy-miniszter Lengyeltóti kir. közjegyzőiévé kinevezte. — Fábián Oyula oki. gazdát, dr. Fábián Zsigmond vároti tiszti főügyész fiát az ozorai méues-birtokra gyakornoknak kinevezték.
— Kitüntetés. Polgár Ferenc, a nagykanizsai törvényszék irodatisztjét ma kellemes kilüntelés érte. A világháború német diszemlék-kereszt-|ét kapta a fekete fehér selyem szalagon a kanl|elvénnyel. A kísérő okiraton l.udendorff gyalogsági tábornok alálrá-a szerepel.
— Ezüstlakodalom. Czlglln Károly, a keszthelyi körzet lávirdi vonalmealere és neje február 15-én ül ék meg házasságuk 25. évforduló ját. Az egyház áldását ünnepi nagy-mise körben adta a |ubiláns párra Goszkii\'ya János a. lelkész, aki megindító beszédet intézett az ezüstla kodalmas házaspárhoz. A temp\'omi Ünnepségen napszámu |óbarát éa ismerős veit részt és sokan gratulál- i lak a jubilánsok gyermekének, ifjú Czlglln Káiolynak, a keszthelyi pretn. reá\'gimná\'ium testnevelési tanárának.
— Meghalt egy véletlen bal eset áldozata Még a műit év december 2 An történt Zákány községben, hogy Ruzslcs Ferenc földművesnek fivágás köbben unokalestvére, Szuszllcs O/örgy fejszéjével lábibi vágott. A súlyosan sérült embert beszállították a nagykanizsai kór báiba. thol mind mostanig ápolás alatt. Ugylátsrik a leggondosabb orvosi keielés rem tudta megmenteni az életnek, mert csütörtökön reggel sérülésébe belehalt. A kórház a halálesetet jelentette a rendőrségnek, mely továbbította a hirt a zákányi c»endörségbez a nyomozás kiegészítése végett
— Gyermek-gyógyászati előadás Keszthelyen. Dr. Horváth Mihály egyetemi lanár február 26-án délelőtt fél II órakor a keszthelyi Uránia mozgószlnh\'zbsnetőadást fog tartani a gyermekek testi elnycmo-rodása elleni védekezésről.
~ Halálozás, ö .v. Rosenfeld Vit-mostié hoasitts betegség után elhunyt. Temetése lolyó hó 17 én délután l/«4 órakor lesz a helybeli Izr. temető halottasházából.
— Az öt gyermekével éhező asszonyuak Németh Jánosné I pengőt bozott be szerkesztőségünkbe.
— Cigánybál. Csonka csütörtök estéje minden farsang végén a cigányoké, akiknek csak akkor jut a mutatásból, n-ikor már mindenki far-sangog |ókedvéhez sok zajos éjsza kán keresztül ők adták a hangula\'ot. Az idei csonka-csütörtökön Foszák Józsi és jónevü zenekara rendezi jólékonycélu táncmulatságát a ,H i|ó" vendéglőben (Migyar-u. 2 ) puutoaan 8 órai kezdettel, mindenféle báli mókával és Itfgőtemetéssel egybe kötve.
Singer gépselyem mindenféle színben kapható. Siiiaer varrógép fióküzlet Fő ut 1.
r= Tánckoszorucska. Vjsárnap esti- 8 órai kezdettel a Kaszinó nagytermében táncversennyel egybekötött lánckoszorucskát tartok, melyre a n. é. közönségei lisrtelettcl meghívom. Gábor Lajos táncianlr.
— Baleset a keszthelyi állomáson. Tudósítónk jelenti: Vlg An tal mozdonyfüiőt a keszthelyi állomáson baleset érte. Siolgálat közben leesett az álló mozdonyról és eiős zuzódásokat szenved:!!.
— Ukk kőrorvosl székhely letf. Zilavármegye közigazgatási bizott sága Uik községből és a szomszédos közlésekből uj orvosi körletet alakítóit Uik székhellyel.
— A robogó vonatból kiugrott egy gazda. Ceman István kisszent-gióli gazda, aki a zalaegerszegi vásárról vonslon hazafelé tartolt, borközi állapotban Tűrje és Ötvös között kiugrott a robogó vonatról. Súlyos belső sérülésekkel beszállították a szentgró I kórházba.
— Kérelem egy hétgyermekes nyomorgó család érdekében A nyomor országszerte nagy mértékben szenvedteti a társadalom legszerencsétlenebbjeit, akik közül soknak, sokgyermekes családoknak még a napi száraz kenyér Is hlányiik. Egy ilyen családra hívták fel ujabban ismét figyelmünket. E*y szegény földhözragadt foltozósuszter családjáról van szó. Az api, az anya tu\'vos betegen a kórházban fekszenek. Hét kiskorú gyermekük minden kenyér és támasz nélkül nélkülöz és most ezúton is a társadalom jószivéhez fordulunk, hogy segitse, aki tudja őket bárminemű adománnyal, ümült Vörösmarty-ulca 39. V^gy esetleg szerkesztőségünkbe is lehet a kegyei adományokat eljuttatni. Különösen a jó\'ékony nóegyletek figyelmét hívjuk fel ezúton is, bogy nézzenek utána ét a szenvedő élvező gyermekeken, akik között egészen aprók is vannak, segi senek.
A pettyes-bál
előkészületii valósággal lázba ejtették városunk asszony ét leány népét, kiknek tudvalévőleg legszebbjeit és legjobbjait egyesíti magában ennek a bálnak rendezőaége s háziasszony-listája. A Leányclub sikerült ötletének eredményeként minden házban világoskék-babos ruhák készülnek erre a vidámnak, meleg bangulalu nak Ígérkező estére. A bál a Korona éttermében lesz. Akik a büfL\'biz hozzájárullak, szíveskedjenek ado mányaikat szombat délután 4 órától kezdve a Korona éttermébe küldeni.
— Veszett kutyák többfelé a megyében. Keszthelyt tudósítónk jelenti: Csak a napokban adtunk hirt róla, bogy Kesitbely környékén újra sok a vészéit kutya s ma egyes veszettgyanus eb sorozatos garázdál-k dásáról számolhstunk be. Pálfy László keszthelyi lakost és egész cia\'ádját: feleségét, kél gyermekét és sógorát megmarta a házi kulys, mely erősen veszeitgyanua, épen azért nz egész családot felszállították a i\'dsteur intézetbe. A zavaros viselkedésű kutya még a ház macskáit Is mcgharapdálta. K gjlhelyen a hatóság a legtzigorubb ebzárlatot rendelte el. — Pacsat tudósítónk jelenti: Fwltörijkon az egyik uradalmi cseléd kutyája megveszel! és meg-mnrt öt szarvasmarhát, lovakat és több emberi is. A hitóság az egész járás felületén szigorított ebzárlatot rendilt e\'.
— Női kabátok leszállított-árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
A revü
Nagyban folyik a készülődés, hogy az Izr. Nőegylet tzombalestl revüje a Városi Színház színpadán méltó keretekben kerüljön előadásra. A tzinház munkásai szorgoskodnak, hogy a szokatlanul fényesnek ígérkező revühöz szükséges minden színpadi kelték és felszerelés, a sülyesztó-szerkezellől a reflektorig, hibátlanul funkcionáljon. Hogy a nőegylet vezetősége ezt a negyedik és legfényesebb elöedását szinte ünnepies külsőségek közOtt kívánja előadni s az előadás simaságára és gördűlékeny-ségére olyan kűlOnös gondot fordit, ez főleg abban Is leli msgyarázatát, mert értesülésünk szerint több nagyobb vidéki város nőegyleteinek vezetősége küldöttségileg képviselteti magát, mert a revüt ők la betanítani és előadatni óhajtják. Ugyancsak beleír n\'ette magát a Színházi Elet szerkesztősége is, amely nemcsak hivatásos színészek, de az Ilyen klvéfe les műkedvelői előadások regisztrálását is reszortjába tartozónak tekinti. A revüről nemcsak megemlékezni, de arról megfelelő kritikát is hozni skar. _
— Rádió az lakolában. Tudósítónk jelenti: A pacsaí r. kath. iskolában a köze\'jövöben hangizóróval ellátott rádiót szerelnek fel.
— MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó aző-nyegfélék kaphatók Hlrsch és Szegő gyári lerakatában.
— Népmüvelés Pacsán. A népművelési előadások Pacsán teljes erővel és sok eredménnyel folynak. Tudósítónk |elentése szerint eddig 67 előadási tartottak különböző tantárgyakból.
— Elsőrangú férfi munkaerő, perfekt gép- és gyorsíró, könyvdő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állást keres. Síives megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
= Rigai sárcipók I* rendű, férfi és nők részére. Tornacipók nagy választékban Szabó Antal sportüz-letébea
— Schwarcz Dezaó harisnyái a legjobbak.
— Lapunk Budapesten állsndóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Mozgószinház
Városi Színház Mozgója. Ma pénteken este 7 és 9 órakor .Férfi-csapda", Sirctair Lewii regénye 8 felvonásban. Főszereplő: Clara Bow. Burleszk és Pátria Hiradó.
iOZ unuii
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat kedvetlen volt. A német tőzsdék szilárd irányzatának kedvező ha\'ását az ex.culiós eladások ellengu\'yozták ugy, hogy a forgalom alacsonyabb árak mellett indult. A speculáció tartózkodása következtében a forgalom igen szük keretek közt morgott. A tözsdeidö második felében ujsbb szilárd berlini jelentésekre kissé javult a hangulat s az árvetzletégek egy része meglét ült. A forgalom később is csendes maradi. Zárialkor az irányzat tartózkodó.
1628 február 17.
ZALAI KÖZLÖNY
I
tJlUjíisStM
nossiúká* alakú, széles ón tágas kocal. Koakony pilléről éa jj ajtósiorkoioto a vozotö-nok szahnd klI&tAat ongoitnok. Mindkét olift tllóso fölfordít-ható, ami Altnl a hátoó diósok könnyön hozzáférhetővé vAl nak. Ai (Hónok között hósóges féróholy. Ara 7Í60-pengO
Az űj Ford-kocsi első képei
Kérjen még ma fiznutorizáltFord képviselőktől részletes felvilágosítást!
Több éren át dolgoztunk az új Ford-autón. Hetek é« lióiia|¥>k iítn hallott ön felőlo híreket. Az elmúlt napokban néhány részletet is közöltek róla u újságok.
Itárml dolga van is ma, szakítson magának időt arra, hogy még ma megismerje ezen ilj automobil minden egyes részét.
így meggyőződik arról, hogy az új Ford kimondottan új é» modern autó, melyet minden izében úgy terveztek ée szerkesztettek meg, hogy a legmodornebb követelményeknek is teljee mértekben megfeleljen. A/, új kocsi szobb, gyorsabb, csendesebb, kényelmesebb, biztosabb, takarékosabb és kitartóbb, mint ahogy ezt ön ily olcsó kocsinál ralalia is lehetségesnek tartotta volna.
A mai nap korszakalkotó az automobil történetében, mert az új Kord nemcsak külsejében és felépítésében, hanem technikai konstrukció tekintetében is új határkövet jelent. Nagyon sok jellegzetessége Kord ki-sárólagos találni Anya Kgyesek teljesen újak a« automobilipar terén-Alacsony áraar.on gyártechriikai újítások összege és eredménye, melyek épúgy korszakalkotók, mint maga az autó.
Tizenkilenc év tapasztalata, 16 millió kocsi felépítése? szolgált az új
Ford megteremtésének alapjául. Hallatlan lehetőségek, melyek eddig az autóiparban ismeretlenek voltak, szálltak a kocsira örökségképen még
a bölcsőjében.
Kord |h>|itikíijri hogy t i. már n nyersanyagot is maga termeli és a kocsi minden egyes részét a szó legteljesebb értelmében maga készíti el; hogy minden kocsinál a legcsekélyebb haszonnal elégszik meg. sok sok dollárt nyomtak le aldiól az árból, tm Ivet különben egy hasonló minőségit kocsiért li/olni kellett volna.
Azért azt tanácsoljuk Önnek — tekintse meg még ma az rt| Kurd-kocsit. Hasonlítsa azt össze bármely más könnyű kocsival a vonalak harmóniája. kényelem.gyorsaság, köny-nyfl sebességváltás és felgyorsulási ké|M>8ség, vagy a nagyvárosban köny-nyű vezethetőség szempontjából. Vizsgálja meg nyugodt és zajtalan járását bármely sebességnél .., erejét lejtők megmászása alkalmával..., takarékos fogyasztását és csekély üzemköltségét..., a meg-rendíthctetlen tartósságát..., mely-iyel sok-sok *zer kilométer befutása után is rendelkezik.
Ha ezt megtette, tudni fogja,hogy miért legnagyobb a mai nap az autó mobilipar történetében, akkor tudni fogja, hogy iniért les* az új Kord az On kocsija is.
Gondoljon a köveiken\') jcllemi\'nndsnkm •
Uj sebességváltó Hidraulikus lökéshárítók 101) korként H 12 liter benzinfogyasztás Biztonsági gyujtás-záf Közmondásos Ford-léit- megbízhatóság
Szép, új vonalvezetés Választék négy színben Óránként 90 -105 km sebesség Kivételes acceleráló képesség Negyven lóerős, vagy kívánatra kisebb furatú motor Négy kerékfék
Az új kocsik Budapesten péntektől, február 17-től február H6 24-ig IV., Duna ucca 3.sz. a. (Tiszti Caslno épületében)kerUlnek kiállításra. Rtal«t«i felvilágosítással ugyanakkor bármely autorlzált Ford képviselet szolgál. Bármely jogosított képviselet út|án egyidőben feladott rendelés egyidőben Is kerUI leszállításra
ilI l\\,ril Sixirlkoctl
Hosszúkás, szimpAtikus megnyoró kül-s-jil ko< >1 Karosszériáin tormószetesun aoélli,1, szólói ajtókkal, mély pArnAk-knl. ilils k irpiti.zAssnl, ntktc .Ingeit lém ringekkel Kívánságra hAtsó sportulég-sol Is */A I t\'mt \' iniHószIm színekben
A\'a li\'itjO — pcni/A
33JB]
.4; iij Inni Om/ii*
Klasszikus pétdA|a »« A| Korit ttnom knrosszérlnmunkiljAiiok Itelöl nz Illés móirott széles pArkAnycíomagok részére s n kiirsl hAtsó részében tAun*, vigliat Imi, olzArlinló pogiryAxztnrló hely
Ára . 7 int) - /ir/if/\'l
Aj Inni lihakocíl.
Alacsony, hi»uziikA<, kénjolmos kocsi Min 1 n négy n|lnjn elóro nyílik. Az erf> vélté Iililnllugvunjtik az Ajtókkal egytltt nyilunk csukódnak » nagy ablakok knl vnnnnk ollittva.
Áia Clfá - /ic/ii/ö.
A ■• ilj 1 ajtós .S\'i tlnn
TAi.i- kényelmes kin\'.l, sge.es ülések
k\'-t .......... lórélieltjel n lat uk részóro
elól í-« Inilol Néuy szAlos njt.ivnl, rendkívül nniry ••MnkuLkKl. l\'j itil* kArpllo aA.-sal, wmrO salnekltoQ.
A\'cl 7\'J.iO /\'C/i\'/ö
il i I nni SiHirl l\'onné
Hifyosltl n ii)lliitt h|m>itkocsl tolszotós könnyedségéin csukott kocsi kényelmével A trió hAtsó részén l.nn \'au merevl-lék A hAtsó sportul ós n kocsi rendes let-szereié éhez tartozik. A hAtsó rószón lm A ithlnk nyitható ón n kocsi mennye-zot^hes oróslthotó - Totsiotös. Ossz-linngzószlnekhen, léiiyoivo.klllönlogos, kézzel festett szalngcstkozAiuint.
A ra . 77M. — penyO.
Minden 111 l onl-kocsi teljes /elszerelése:
(Ininilftó
5 aielküllós kerék, teljes gumifelszo-
reléssel Szélvédő tisztító Sebességmérő Hidraulikus lökésgátlók IWnzinállás-mutató
Ani]x>rmér<5
8zcrclékfal-lámpa
Tttkör
Hátsó- és stoplámpa Olajállás-mutató Gyújtás-zár Szerszámkészlet
Ford Motor Company,Trleste
10 ZALAI KÖZLÖNY
1928. február 19.
Páfta 1044, Loadon 7Í-34* I. NtwyorV BI9-97\'/i Brflaaal 72 40, Milano 77 54 Midrld 88 40, Arcukra, m J09W/I Btilln 1I4 02V» WIcd TWJVs, Sofli 37 í. PrágJ 16-41, Var* 68 20 Btsdanaal 90 89, Halgrád 9-18\'/*, Bakutal 3 IfiVi
A budapesti Tőzsde derlzn-J- . se
valuták
Aagoi L 77-85-78-00 Belga b. 79-50-79 80 Cm k. 18-90-16 98 Dánk. 153 90-163 iO Dinéi
Dollii 669 35-571 35 PiaacU h 7715-72 85 HoU. 329 80-230 80 Ungjtl 64 10-64 40 UI 3 49-3 54
Un
Un 30 30-30-50 Márka 136 20-136 70 Schlll. 80-3640-70 NofTáR 16 "95-153 55 Svájci I.1C9 80-110-20 IB3 25-1*3 8 > PMÍU 97-20-97 80
UKVIZAK Aniat. 229 95-2Í 0 65 Belgrád 10 03-10 0(1 Berlin 166 30 136 7U Bukarest 349-353 BrtUasel 79 55-79 80 Kopenb.l.\'J 97-153 37 Otalu 152 05 152 4 > Locdon 27 Í4 -27-92 Milano 30-26 30 36 Ncwjozk 571 JO-2 90 Pária 32 4 3-22 53 Prága 16 92-16-97 " 411-4-14
153 37-153 77 64 10-64 30 80-43-80 68 109*8 "O 18 97-25-97-75
Saofta
Slockb.
Vazaó
Wien
ZOrtrh
Madrid
Bua tlaaav. 77 kg-os 31 35 31 60,
78 kf-o* 31 65 - 31*96, 79 kg-oa 32C0 Í2 20 80 kg-ot 33-10-32-30, dunánlull 77 kg-ot 31 20 31 45. 78 kg-ot 31 50 31\'75,
79 kg-ot 31-75 31 95, 80 kg-oa 3190-32 05, ro««29-40—29 50, Ukarm.á/pa 25 50-28 00, aOrárpt 30-00-31-30, aab 27 75-77 60, tengeri 24 90 25-10 Buzakorpa 21 85-31 60, repce 48-00—50*00.
P«lha|tás 2198, melyből íladaUanul vlssi.
maradi 81 darab EJsóiendb 1-58-1-60, saedatt 1-62—1-56, szedett közép 144-1-48, könnyű 136—1 40, elsőrendű öreg 1-46-1 48, másodrendű 1-38—1-40. angol rtldő 1-44—I 62, aulonru nagyban 164-
1 68. uli 1*90 -1 92. lebuxolT bui 192-
2 04 szalonnás lélaerté* l 80 -188. Ai Lrányaal élénk.
Kiadja: Delzalal Ryomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
lalerurbaa telefon: NagykaoUw 78. u.
APBÓEIIDETtSEK
Aa apróhirdetések dija 10 aaólg 90 fINár,
minden további txó dl|a 9 till. "" ünnepnap 10 uólg 80 további szó dija 8 flll.
Vaaár- éa fillér, minden Szerdán éa pén-
teken 10 aaólg 80 fillér, minden további uó dija 8 flll. Clmssó i minden vastagabb betűből álló sió kél aaónak számíttatik. Állást keresőknek 50°,o engedmény. * hlrdatéel rilj altra flaataadá.
Két aaroba május lére kiadó Erzsébet-tér 18. 701
Péaah8loa8at bekebelexétre minden Oaaaegben a legelönyöeebben ét leggyot-•abban lolyóslttat Aoaél Igsséo pérus-kölcaOn kőivel! tő Irodája Nagykanizsán, Fölt t. ai. alatt. 620
Blauhorn-féla alAnyomda áthelyezve Kárpáli Böztlhez, Kölcsey-u. 15. 16
KQIBnbajáratu butoroaott aaobát
karaa társadalmi úriember. Napoi lek-vétU, alkovos egyszobás, vagy kétszobásra tart Igényi. Ajánlatokat .Kellemes környezet\' alatt a kiadóba. 727
Eladó egy alig használt, teljesen kllo-
?ástalan állapotban kis Underwood Író-okkal. Clm a kiadóban. -761
Olcsón aladdk használt bútorok, csellók, petróleum és más kályhák, kotlák I)r. Neumann-nál, Kazinczy-ulcá 11. 761
KéményaeprO tanonc 18—20 év körüli, ló családból való felvétetik március Lére Kuslos Józsefnél Rákóczl-u. \'J/t. 755
Egy kétszobás lakás kiadó Vörösmarty utca 65. 720
Klakanlaaén, Országul 19. számú ház axabadkéxból eladó. Ugyanott egy jó lutó ló kocsival és szerszámmal egyUtt eladó. _____________722
Magyar, vagy némát kisasszony gyermekek mellé kerestetik. — Bemutatkozás
756
Teleion 500.
VÁROSI SZÍNHÁZ mozgója
Telefon 500.
Pénteken 7 ós 9 órakor, csak egy nap
Férficsapda
Sinclair Lewls regénye 8 felvonásban. Főszereplő; Clara Bow.
BURLESZK
Pátria Híradó.
Eladó Jutányos áron a város belterületén 3 szobás családi ház, beköltözhető, nagy telek, szép gyümölcsössel Kossuth-tér 4.__759
Forgalmas útvonalon löbb lakásból álló jól Jövedelmező ház kerttel, udvarral eladó, feltételek megtudhatók [)r. Rapoch Aladár ügyvéd Irodájában Csengery ut /. délután 4 és 5 óra közölt. 765
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nagy választékban kapliatók:
Fischel Fülöp Fial
is könyvkereskedésében Nagykanizsán, Fö-ut.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmoió, vegytlsztltó, ruhafestő
Ijii: Hunyadi-u. I). GyDjUttlep: Kuiiuj-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gőzmosást mérsékeli áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényei gallértlizütái. Piissérozás. «7 Oouvrérozás.
Hévizszentandráson,
a legforgalmasabb helyen
2 üzlethelyiség
május l-ére kiadó, j
Értekezni lehet a tulajdonossal Mayer István Celldömölk.
HAVI 2-300 PENGŐVEL SZAPORÍTJA HAVI JÖVEDELMÉT,
ha elsőrendű szépirodalmi és sorozatcs mllvek ri\'szle fizetéses eladására ismerősei kő-téb:n vállalkozik. Agi íj hől-gjek és urak szí mélyükről ftlvilágosító ajánlatokat .Állandó keresel" jelige alatt kér Palladis Rt. Budapest, V., Aiko\'míny-ulca 4. szám.
Klsfaludy-ulca 27. alatt]
101/1928. vbt. szlm.
Árverési hirdetmény.
Alu\'irott birósigi végrehajtó az 1881. évi 60. t.-c. 102. §-a élteimében ezennel kőzhirré tesz1, hogy a i agykanizsai kir. Járásbíróságnak 1928. évi Pk. 7587. sz. végzése folytán Dr. Baton Pál Ugyvíd csődlömeg-gondnok által képviselt vb. ifj Stem Mór nagykanizsai c\'g 3225 P 64 fáll. kintlevő követelései nyilvános árverésen e\'adalnak. Mely átverésnek Nagykanizsán Dr. Baroü Pál ögyvéd irodájában Csengery ut 25. sz. leendő megt irtására 1928. február hó 19 Ik napjának délelőtti 10 órája batár időül kiűzetik.
Nagykanizsa, 1928. február 10.
Haán Oyula s. k.
754 kir. bírósági végrehajló.
Nagykanizsai Fatelep és Épitési Anyagkereskedés
HOFFMANN ÉS WETTENDORFER
Telefon: 384.
Telefon: 384.
Várut 8. szám.
(a Transdanubia gőzmalom melleit)
Raktáron tari és a legelőnyösebb feltélelek melleit szállít: épületfát, deszkát, égetett és oltott meszet, cementet, betonkavicsot, kátrány fedél- és szigetelő-lemezt, menyezetnádat, szeget, drótot stb., stb. 80
Használt állványpalló és minden épitési szerszám!
Földbirtokokra
törlesztései hBIosBnBhst
8 vagy 2-3 évre wáltáhltelt
pengőben, levonás nélkül folyósítva ajánl, már bekebelezett kölcsönöket előnyösen k•savas-tál (felcserél) jobb kölcsönrt
SohwiaPZ Gusztáv banküzlete Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 3.
Teletonok: József 448-04. és J. 448-05. Levélbeli megkeresésre részletesebb adatok.
A gyümölcsfák kezelése
rügyfakadás előtt kötelezöleg elrendeltetett. „E II D A"
gyümölcsfa carbollneumot
valamint egyéb „Chlnoln" gyártmányú növényvédelmi szereket M már most nerezze be: Ország József magkereske-
déseoen Nagykanizsa, Erzsébtt-lér 10. Teleion 130.
Kerll mag árjegyzék és nörényrídelBil szerek használati utasítása érdeklődőknek Ingyan rendelkezésére áll.
Á GYTOLLAT
fosztott és fosztatlant vesz és elad
Hercsíeld Dávldné lagyar-atca 3.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönkint tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtőtelep: Kocslsjózsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
U
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
A, </i rzöfi*r/e\'ji/c//fí/e/eÁ.
SINGER VARRÓGÉP
«"iszváNVTÁRSAeÁa
FiOKOZLETE: NAGYKANIZSA, FO-UT I.
ik Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
POLITIKAI NAPILAP
Siefkestlőaág <8 kiadóhivatal: Fö-ut 5. tiim. r . .. „ ™
K^thdyi llóTckladóhivatkl Kossuth La|os-u. 32. rclelŐS szerkesztő : BarbarltS Lajos tílóllzetéal ára : tgy hóra 2 pengó 40 fillér
98. évfolyam, 40. szám
Nagykanizsa, 1028. febraár 18, szombat
Ara 14
Hllér
Tovább pnsztit a vihar és áradás Ausztriában
Budapesten klOntéssel fenyeget a Duna
Bécs, tebiuár 17 (Éjszakai rddlójelentés) A tartományokból érkező jelentés szerint s viharos déli szelek, esőzések, hóolvadásük miatt az áradások tovább tartanak és eddig is már sok kár van. Nagy kárról beszélnek a Salzecb melletti Helllen-i cellulozegyárnál, melyet az ár elöntött, és a partvédelmi müveket is megrongálta. Möhlbachban a viztelep ezer méternyi csalornaulját iszap lepte be. A vihar a nspokban több háztetőt sodort le.
«
Budapest, február 17. A földml-veléstlgyl minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Felsődunán árhullám vonul lefelé, amely Budapesten valószínűleg el fogja önienl az alsó rakpartokat. A mai dunai vízállások : Passau 586, Linz 366, Stein 362, Wien 318, Pozsony 404, Komárom 350, Budapest 202, Baja 140, Mohács 154 cm. — A Tisza Tokaiig apad, lejebb árad, alacsony vliál-lásu. A jég Tiszabecsnél, Tokajnál és Tiszafürednél áll.
A miniszterelnök nem utazik Genfbe az optánsper tárgyalására
Akasztás lesz Székesfehérvárott
Ma reggel kivégzik az adonyi gyilkost
Székesfehérvár, lebruár 17
A törvényszék Horváth Oyula tanácselnök vezetésével ma kihirdette a halálos Ítéletet Stelger János molnársegéd előtt, aki tavaly Adony községben megölte és kirabolta Millter Vilmos korcsmárost és nejét. Miuláu a kormányzó a kegyelmi kérvényt eiulasitotta, a gyilkost szombaton reggel hét órakor felakasztják a törvényszéki fogház udvarán. A kihirdetés után a 3-as számú cellát siralomházzá alakitotlák át. Oold Károly állami Ítéletvégrehajtó ma reggel 0 órakor jelentkezett Kellet Károly vezető ügyésznél.
Megreformálták a húsvétot Angliában London, ftbr. \\1. (É/szakal rádió-jelentés) Az alsóházban törvényjavaslatot nyújtottak be ma, mely a húsvéti ünnepet minden évbisn egy napra kivánja tenni. A javaslat szerint, melyet egyhangúlag elfogadtok, húsvét mindenkor április második szombatlát követő vasárnapon lesz.
Budapest, február 17 Hir szerint március 3-án gríf Apponyl Albeit, Oajzágó László, l.akatos Oyula és F.gty Ernő mint az optáusok jogi képviselői kiutaznak Oenlbe. A kormány részéről Oenfbe utazik Valkó Lajos külügyminiszter is. Az utazás végleges időpontját még nem állapították meg, valósilnü, bogy még az ülés meg-
Ha délelőtt megalakul az uj jugoszláv kormány
nyitása előtt Oenfbe érkeznek.
Budapest, febr. 17. (Éjszakai rádió-jelentés) Egyik estilap ait a hírt közli, hogy gróf Bethlen litván miniszterelnök kiutaiik Oenfbe a népszövetség márciusi ülésszakára. Illetékes helyen ezzel szemben megállr.-pilják, hogy gróf Bethlen István nem fog kiutazni 0;nfbe.
Belgrád, lebruár 17
(Éjszakai rádiójelentés) A demokrata klub tegnap esti ülésén Dávl■ dovlcs bejelentette, hogy megállapodott Vuklcsevlccsel a koalíciós kormány alakítás tekintetében. Ó a maga részéről a kormányban való részvételre a következőket ajánlotta: Erdő- és bányamlnlszter Mjovlcs
Sándor (régi), középitésügy : Marko-vlcs Péler (ezelőtt Sumakovics), közoktatásügy : Groll Milán szabadkai képviselő (elődje Kumenudl vol), a törvényegyesitésUgyi táicát nem töltik be. A kormány csak holnap, szombaton délelőtt alakul meg, majd rögtön esküt tesz a király előtt.
Gál Jenő, Wolíí Károly és Bródi Ernő a numerus clausns vitájának mai szónokai
A kápviael&ház üléae
Budapest, február 17
A Ház mai ülésén sz elnöki bejelentések ulán áttértek a numerus clausus módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásának folytatására.
Gál Jenő a javaslat ellen a leghatározottabban tiltakozik. Hibásnak tartja azt a felfogást, mely a tanulás szabadságát a zsidókérdéssel hozza kapcsolalb.i. Megállapil|a, hogy a zsidóság számarányának négy öt -szörözével vesz részt a legerősebb testi munkában ts. A Javaslatot nem fogsdja el.
Wolfj Károly kijelenti, hogy a |a vaslalhoz az általános titkos válasz-tójofgil elnyeri mandátum alepjin, léhát a tömegek nevében szólal fel. Zsidókéidés szemponijából megállapítja, hogy nálunk az állandó és szakadatlan bevándorlás mérgesítette el a helyzetet. A felvidéki városokban ott találhatók a bevándorolt galíciaiak, akik kizárólag csak azért jöttek az országba, hogy itt birmi eszközzel ls pénzt keressenek. Tiltakozik az ellen, hogy a népszövetség Ingerenctát gyakoroljon oly ügyükben, melyek kizárólag belügyek s különt sen akkor, amikor elölte hn-lomszántra hevernek a kisebbségek elintézetlen panaszai. Ezután stalisz-tikai adatokkal igazolta, hogy háuy
keresztény hallgatót nem vesznek fel az egyelemre. A magyarságnak az a hivatása, hogy fenntartsa ezeréves kulluráját 8 ezt a törekvését nem kifogásolhatja a 6 százalékuyt zsidóság a 94 százaléknyi magyarsággal szemben. Ezulán hivatkozott a legnagyobb demokrata államokra. Angliára és Ametikár/i, melyek nemzetük érdekében színién korlátozó intézkedéseket tesznek a jövevényekkel szemben.
Ezután gróf Bethlen István miniszterelnök beterjesztette a szent korona és koronázási jelvények gondozásáról szóló törvényjavaslatot.
Bródi Etnő külpolitikai szempontból nem fogadja el a lavaslato*. Ma minden embernek származására való tekintet nélkül egyenlő joga van a negyvennyolcas törvéayek alapján a törvény előtti egyenlőségre. Az ilju-ságnak csak azt a tanácsot adja, hogz ne akarjon külön utakon járni és ne zárkózzék el a szabad versenytől. A munka és a pályadijakra való törekvés legyen az ifjuaág cé!|a, ne pedig privilégiumra való várás. A javaslatot nem fogadja el.
Az elnök indilványára a Ház elhatározta, bo^y a legközelebbi ülést keddeu, február 21-én tartja.
A csehek szeretnék kizárni Magyarországot a nemzetközi rádió-unióból
Már a magyar rádió Is veszedelmes Irredenta
Prága, lebruár 17 A rádió társaságok uniójának prágai bizottségi ülésén a cseh delegátus ujabb támadást Intézett Magyarország ellen, mert a magyar rádió az irredenta szolgálatában áll. E birekkel kapcsolatban a Magyar Telt fon Hírmondó és Rádió R. T. részéről kijelentetlék, hogy pontos értesülés nem áll rendelkezésre, ennyit azonban meg lehet állapítani, bogy Prágában Msgyarországnik a nemzetközi rádió-unióból való kizárásáról nem döntöltek, mert erre csak az unió teljes ülése |ogosult.
A cseheket, ugyiátszík idegesiti, hogy cenzurájuk a magyar rádió elleniben nem alkalmazható. Vitán kívül áll, hogy a magyar rádió a szomszédos államok nemzetiségeit izgató, vagy a szomszédos államok becsületét lámadó közleményeket sohasem adott le.
Természetes, hogy a magyar kOl-poliilkával kapcsolatos híreket, illetve cikkeket további juk és természetes, hogy ezzel kapcsolatban a Rolber-mere-akció híreinek közlésétől sem zárkózunk el. Azt a |o«ot azonban, bogy a hírszolgálatot rádión iebo-nyolittuk, tőlünk senki el nem veheti.
Gyermek-csempészés, mint üzlet Budapest, február 17. A rendőrség ma délben előzetes letartóztatásba helyezte Macsuba Andrásné szülésznőt családi állás etlen elkövetett bűntett miatt, mivel üzletszerűen foglalkozott gyermek-csempészettel s újszülötteket megfelelő el-lenszolgiltatás mellett gyermektelen asszonyoknak adott, hogy azok elhitessék férjük élőt\', hogy nekik született törvényes gyermekük.
Fekete himlő és spanyol
egy óceánjárón New York, lebruár 17. A Cleveland nevű amerikai gőzösön spanyoljárvány és fekete himlő pusztított az uiasok között. St. Franclskótól Honoluluig az utasok közül 17-en haltak meg spanyoljárványban s 38-an még betegen feküsznek. A fekete; himlő négy matrózt ölt meg.
fcAiJU KÖZLÖNY
1028 február 18
Hangverseny lesz a plébánia templomban vasárnap délután hat órakor
A jótékonycélu koncert az orgonaalap javára megy. — Nedelkovlts Anna Is énekel a hangversenyen
Nagykanizsa, lebruár 17
A nagykanizsai államrendőrség 15-tanácsosa, dr. Kdlnay Oyula Igen értékes munkásságot f>Jt kl városunkban társadalmi vonatkozásban. Nevéhez ennek a városnak már több szociális alkotása fűződik. Igy legutóbb az Általvédő EgyesOlel megalakításával telte még népszerabbé nevét, mig most érdekes művészi eseménnyel lepi meg a város közönségét.
Vasárnsp délután hal órai kezdettel a ferencrendi plébánia templomban rendezésében a templom orgonaalapjának javára nivós hangverseny lesz, melyen többek között énekelni fog a Zmeiskola kiváló n fr/ész tanárnője, Nedelkovlts Anna is.
A hangversenyen, melyre az érdeklődő közönséget ezúton Is meghívják, ülőhely 1 pengő, állóhely ölvén fillér lesz ét az alábbi műsort mutálják be:
I. Hiydn: Oratórium. Elöadji a katonazenekar. 2. Bíllczay E.: 0 tone Jesu. Énekli az Egyház! vegyeskar. 3. Haydn: Áit a .Teremtés" ora-toriumából. Énekli Nedelkovlts Anna bangversenyénekesnő. 4 Pozortzky Béla hegedűművész (Kdlnay főtanácsos sógors) szerzeménye: Hegedűszóló offertoriumra. Jitsza Lehrmann Ferenc, ny. százados. 5. Mondj szivem dalt... Énekli a Rendórdaldrda. 6. I. Qűrtler: Ave Mária. Énekli az Egyházi Vegyeskar. 7. H<ydn : Bjne-dictus. Játsza a katonazenekar. 8. Isten, ftMenn uralkodol. ÉneklKa Rendőmaldrda. 9 Wjlff: Ina és Mária bölcsődalt. Énekli Nedelkovlts Anna. 10. Beethjven: HMa dal. játsza a katonazenekar.
Az egyet ének, Illetve hegedüszá-mokat kíséri ét az Egyházi Vegyes-kart vezeti Rácz N. jános, fókántor. A Rendördalárdát dirigálja Lehrmann Ferenc és a katonazenekart Weckl Gellért ezreddobos vezeti.
A hangversenyen annyi szép k\'asz-szlkus mü szerepel, hogy külön is felhívjuk rá a közönség figyelmét.
Héttőn lesz a MÁVART tárgyalása a városházán a Nagykanizsa-Lenti-Kaposvár-1 autóbusz-járat
ügyében
A kereskedelmi minisztérium sür0Snyileg magváltoztatta a mároiua 2-ra kitűzött tárgyaláa időpontját
Nagykanizsa, február 17
Jeleztük, hogy a kereskedelmi minisztérium értesitette a város polgármesteri, mlrit a Járás főszolga-birói hivatalát, hogy a
a) 1. Kaposvár—Nagybajom--Nagykanizss,
2. Njgykanizsa—Bcsehely— dobri—Lenti között, ugyszintéa a
b) 1. Ksposvár—Nagykanizsa,
2. Nagykanizsa—Felsőhahót,
3. Zálaszabar—Nagykanizsa közöld útszakaszon megindilandó személyszállító autóbuszjárat ügyében március 2-ra tűzte ki a tárgyalást a városházára
Az első érdekeltség ügyében dr. Follnusz József miniszteri titkár ve-
zeti a tárgyalásokat, mig a másik cioporl ügyében Fuchs Jenő gépészmérnök.
A kereskedelmi miniszter megbízásából ma Markkot miniszteri tanácsos arról értesítette sürgönyileg a város polgármesterét, hogy a március 2-ára megállapított tárgyalási Időpontot február 20 ára, vagyit hétfőre tűzi ki, amikor a kereskedelmi minitztérium kiküldöttei le fognak jönni Nsgykanizsára.
Az értekezleten az érdekeltségek képviselőin kívül Nagykanizsa város vezetősége, a járás fiszolgsbl-rájs, Kaposvár város képviselője és ezeken kívül még többen fognak megjelenni.
Az Ipartestület elöljárósága elfogadta a Szövetség módosított alapszabályait
A nagykanizsai Iparosság ragaszkodik Nagykanizsához, mini szövetségi székhelyhez
Izgalmas életmentés a soproni halálsziklán Sopron, febr. 17. (Éjszakai rddlójelentés) A Sopron-bánfaival halálsziklán, melytől sok öngyilkos ugrott már le, ma délután Izgalmas eset törtint. Egy vasúti altiszt sétált arra felé és megdöbbenve látta, hogy egy fiatal asszony két gyermekével le akar ugrani a szikláról. Hozzá|uk rohant és nagy dulakodás árán sikerült elhúzni a szerencsétlen anyát, A rendőrségen azt vallotta, hogy családi körülményei miatt akart öngyilkos lenni két gyermekével.
Nagykanizsa, ftbruár 17 Tegnap esle a nagykanizsai ipartestület elöljárósága rendkívüli ülést tartott, melynek legfőbb tárgyponlja a Zilavármegyel Ipartestületek Szövetsége módositott alapszabálytervezetének beterjesztéte volt. Az ülésen részt vett dr. Kaufman Lajos ipar-biztos is.
Bazsó József elnök ismertette a Kein Oyula Ipartestületi veudéglöt-sel kötött megállapodást, amely lejár. Az elöljáróság 4 évre meghosz-szabbitotta a szerződést.
Megválasztotta az elöljáróság a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségébe kiküldendö és választól Joggal bitó delegátusait. Minden száz tag után hármat, vagyis összesen 33 delegátust.
A kiküldöttek jövő csütörtökön értekezletet tartanak az ipartestület székházában, ahol megbeszélik a nagykanizsai iparosság egységet ál-lásfoglalátát az országos iparkérdét-ben. Az elöljáróság ezután szóvá-tette a szövetségi székhely kérdés vidékiek részéről történt újbóli felvetését. Noha a szövetségi székhely ügyét már az alskuló közgyűlés ha-tározatilag eldöntötte és igy azok, akik ezt az ügyet újból felvetik, felesleges munkát végeznek,
a nagykanizsai iparosság a ZalavArmegyei Ipartestületek Szövetsége székhelyénél feltétlenül ragaszkodik Nagykanizsához.
Ezután beterjesztették a hetes bizottság által revideált és módosított szövetségi alapszabálytervezetet. Módos tt szöveg többek között 7. §. 1) A Szövetség kötelékébe tartozó Ipartestületek tagsági jogalkat kiküldötteik utján gyakoiolják.
2) Az Ipartestületek többi tagjai a közgyűlésen cs^k tanácskozási és indítványozó joggal.-bírnak.
9. §. 1) A tagság megszűnése akkor következik be, ba a tagul belépett Ipartestület mint Jogi személy megszűnik.
Módositást nyert a 2, 11., 12., 15. és 16 § lt.
Az ülét hosszú ét beható tárgyaiét u\'án most már teljesen magáévá tette az ekként módosított alapszabálytervezetet, amit elfogadott
Egyébként az Ipartettületek most már egymás ulán küldik b: kiküldötteik névsorát, akiket a folyó hó 26 án Zalaegerszegen megtartandó szövetségi közgyülére fognak delegálni. A nagykanizsai delegáltak csütörtöki értekezlatén állapítják meg a zalaegerszegi közgyűlés programját.
Nem lengyel, hanem valóban francia volt a százesztendős Jules Verne
Párls, február 16 Verne Qyulának, a világ néptze-rüség dolgában utolérhetetlen ifjúsági mesemondójának nemetak a regény hősei — ifjú koruuk ideáljai
— legendás alakok. Magának Vernének az alakjára is a legenda fátyolát teriiette születésének százéves fordulója, melyet a napokba ünnepeltek. Mindenki ugy tudta, hogy Verne francia származás. Most azután, az emlékezés ünnepe során kitűnt, hogy akárcsak nagy görög mesemondó elődeért: Homeros-irl, két ország is verseng érle: Franciaország és — Lengyelország. Egy varsói újság, a .Nova Keforma" a lengyel Vernének gyújt szövétnekét, aki — úgymond
— bizony lengyel születés, sőt mi több, — lengyelországi zsidó.
A franciák azonban nem hagyják a nagy regényíróra való jussukat. U:orges Montorgueil ur a „Temps"-ben kijelenti, hogy régi badar me-
sének a felmelegítéséről van szó, melyet elsölzben 1905-ben, tehát 23 évvel ezelőtt talált fel előbb a lem-bergi, „Ojzette Populaire", majd a szentpétervári .Krasjanlne". Ez az orotz lap valami lengyel szerzetet-rendnek az 1861 bői tzármazó levelezésére hivatkozott, amelyből állítólag az tünt kl, hogy Vernét eredetileg Olsctuwltz-mk hívták és hogy nemcsak a lengyel ghettó gyermeke, hanem hogy fiatal korában tokiig habozott, amíg Lengyelor-tzág ét Franciaortzág közül az utóbbit válaiztotia hazájának. Ebben az 1861-iki esztendőben téri át Verne a keresztény bitre. Innen ered az az említett levelezés, mert ugyanekkor a nevét lt Oltchewitz-röl vernére változtatta. Eredetileg Verne be akart lépni az emiitelt papirendbe. Egy tzép napon azonban Semenko páterrel közölte, hogy nem érez hivatottiágot és valami reálisabb életpálya után tzeretne nézni. Közölte lt a páterrel, hogy állátt kínálnak neki a francia külügymlniu-tériumban, másf-lől azonban odahaza, gazdag házassággal kecsegtetik. Kérte a páter tanácsát. Utóbb el lt vett egy gazdag lengyel ztidó nőt, de a házasság balul ütött kJ.
Oeorget Montorgueil elmondja, bogy még 1905 ben levelet irt Verne fiának, Michel Jules Vernének, aki 1905. szeptember 22-éröl kelt válaszában a következőket Írja:
— Atyám 1828. február 8-án, Nanlesben született. Oyerraekkori jálizótártai Jobbára meghaltak már, azt hitzem azonban, hogy én la elég súllyal bíró tanuja Jehetek tzár-mazásának, mert hitzen lt mertem nagyatyámat ét nagyanyámat, úgyszintén atyám fivéreit éa nővéreit Atyám húszéves korában Jött Pi-risba és Nadar és Sardou voltak legjobb barátai. 1861-ben, amikor az orotz lap állitása szerint Lengyelországból kivándorolt, atyám már öt éve nőt volt. Ninct a kezem között a születési bizonyítványa, azonban meg fogom szerezni ét el fogom Önnek küldeni Ellenben a kezem között van baccalaureátusl bizonyítványa. Az ifjú Verne meg lt tartotta igéretét ét néhány hét múlva elküldte a nantetl polgármesternek a bizonyítványát, amely pontosan elmondja, hogy 1828. február 8-án délután 3 órakor 1. Doucet polgári anyakönyvvezetőhelyettesnél megjelent M Pierro Verne 29 éves, nős, Cliston-ulcal lakot ét bemutatott egy aznap délben izületeit fiúgyermeket, kijelentve, bogy a gyermeknek ö az apja, mig anyja Allotto Zsófia. Tanuként magával hozta Jean Marié Tronson asszonyságot ét Verne Sándort, akik bizonyítják, hogy a gyermek csakugyan Verne Péternek a törvényét gyermeke.
A nantesi polgármesternek ez a bizonyítványa valóban fölöslegetté teszi, hogy a franciák síkra szálljanak egy világhlrettég birtokáért, mely fölelevenített lengyelztldó azár-mazát legendájával tzemben minden kétséget kizáróan az Övék.
1928 hftrufr 18.
lALtú KOiLOHT
Megbilincselve hozták Kanizsára két ország veszedelmes bUntevőjét, aki „százszázalékos rokkant főhadnagynak" mondotta magát és olasz börtönökben üdült
Vámos-Weiszmann lendületes karrierje kis csalásoktól a páduai vizsgálóbírón
keresztül a magyar börtönökig
Nagykanizsa, február 17 Ma reggel erősen megbilincselve kisírt il a rendőrségről egy detektív és egy rendőr egy jól öltözött közép koiu férfit, aki mögött mikor btc»u-kódolt a fogháiajtó, kél ország rendörségének évekre visszanyúló haj szi|a záródik le.
Elindul a „gazdatiszt ur" Vámos (Weiszmann) Józsefnek taiv ják a delikvenst, aki a két név köztll hol az egyiket, hol a máslkat használta, aszerint, hogy melyik volt elő-nyösebb. Még csak 34 éves, de már olyan mullra tekinthet vissza, melynek részletelt a magyar és az olasz rendőrségek szorgos munkája rögzítette meg jegyzökönyvekben.
Bűnözéseinek halmazata ott kezdődik, mikor 1922-ben a csalásoknak és szélhámoskodásoknak egész sorozatát követte el Szabolcs és Pest megyében.
Mint gazdász lOnt fel kisebb városokban és fellépése révén hamar belekerült jobb társaságokba is, ahol első dolgs volt .learatni* amit lehet és tovább állni.
A gazdatiszt ur sok embert meg tévesztve, nagyobb pénzösszeget ha ricsolt össze, aztán mikor megmelegedett lába alatt a talaj, fogta magát és ugy elillant, mint a kámfor.
A budapesti és a nyíregyházai törvényszékek kötözték Vámos Welsz-msnnt, akit ezeknek a körözéseknek alapján az ország egész rendőrsége hajszolt. Eredménytelenül. A gazdász urnsk nem akadtak semerre nyomára. Nem, pedig azon egyszerű oknál fogva, mert 1922-ben kiszökött az országból és valamiképen uilevelet szerezve, Olaszországba menekült
Itália kék ege alatt Tévedés volna azonban azt hinni, hogy Itália derűs kék ege alatt Vá mos-Weiszmann megjavult, mert hamarosan épen olyan hőn keresett személye lett az olaszországi rendőrségeknek, mint a magyar rendőrségeknek és mér Olaszországban is hozták a bűnügyi lapok fényképét, feje felett odaretusálva a körözése
számával.
Természelescn a magyar kormány, mikor tudomást szerzett arró1, hogy Vámos Weiszmann Olaszországba szökött és olt szerez kellemetlen emlékeket a magyar névnek, azonnal megindította diplomáciai u\'on a kiadatási eljárást. Ami sikerrel is (ár», mert a fiumei olasz klr. rendőrhatóság elfogva a kiadni kért Vámos Weiszmann!, kész volt öl a magyar hatóságoknak, mint közönséges gonosztevőt áladn\', illetve a jugoszláv közegekre bi/ni továbbítás végeit a magyar határ felé.
Tul forró az olasz klíma a főhadnagy urnák
Mielőtt azonban mindez megtörtént volna Vámos Weiszmann mrg szökött Fiúméból és Olaszország belsejébe tette át működési szinte rét. Később 1926. |uniu» 12-én Ismét elfogták az olaszok, de olyan szerencséje volt, hogy ismét meg szökhele I és mluláu nem Iá ta tanácsom k még sokáig Olaszországba lenni, gondolt egyet és felült a trieszli gyorsra, mely Nagykanizsára hozta. Itt a pályaudvaron ö maga Jelentkezett a rendőrségen éselösdta, hogy Wdszmannak hívják, pápai síülelésü 34 éves gazdász, a Pápa melletti O/imótpusihl lakős és gyógykezeltetés miatt tartózkodott Olaszországban. Szánalomkel őtnelö adla a rendőrtisztnek, hogy a Ili borut-an mint főhadnagy küzdött, sok kitüntelést szerzett és mini száz százalékos rokkant szereli le.
Súlyos Idegbajára az oivosok Olaszországot a|ánloiták, mire ki utazóit Dél O aszország egyik gyógy-(üidőj^re. O t aztán egy alkalommal e ;y -olisz vendéggel összeszólalkozott, majd eiöseu kifakadt az olasz nemzet ellen. Ei — mint előadta — a maga után vonta, hogy Olaszországból kitaszították és átadták a jugoszláv határrendőrségnek. A jugoszlávok embertelenül bánlak el vele — folytatta szines vallomását — és minden értéktárgyát, arany Omega óráját lánccal, aranygyűrűit, p\'nzét
e vették tőle, a podgyászával egyetemben és ugy engtdték csak át a magyar határra.
— Most arra kérem a tekintetes rendőrsége\', — mondotta — hogy mivel Oyimólpiuztán lakom és hozzátartozóim is vannak (kik közül mind|árl m:g is nevezeti néhány |obb ál\'áiu egyén ) állitsauak kl részére egy szüks\'g, Illetve kényszer lolonclevtlet.
Mikor ezeket inind előadta, viselkedése igazólni látszott elmondását. Sírt, könyörgött és idegsokkszeiüen rángatódzott egész teste. A rendőr-liszt azonban kötelességéhez híven előbb gondosan leprlorállatla u Weiszmann névre szóló útlevéllel rendelkező egy<n\' (s miután meuállapi-tolták, bogy ilyen név alalt nem keresnek senkii, tolonclevéllel eien-gediék Pest felé.
Kiderül hogy Vámos és Weiszmann ugyanaz
Ci k később jöllck rá, hogy Weiszmann állítólagos százszázalékos rokkant f\'hsdnagy, jelenleg gazdász azonos Váiro.\'-Weiszmannai, kinek holléte után melegen érdeklődik két migyar törvényszék.
Hogy ilt Nagykanizsán, ahol pedig tudvalevően minden körözött nyakát szegi, mégis átcsúszol\', ez azzal volt magyarázható, hogy Vámos-Weiszmann a körözésekben csak a V-bctüs rovatban, mini Vámos szerepe1! és igy, aki priorált, nem tudhatta, hogy Weiszmann azonos Vámossal.
Persze ezalatt már Vámos-Welsz-menn újra eltűnt az országban, majd h haláron megszökve visszamenekült Olaizoiszágba, ahol folytatta a megkezdett bUr.cseltkiiiényck sorozatát. Ezekért körözte a fiumei rendőrség, a ccrvlgnanoi és valescai elöljáróság, illetve járásbíróság, a páduai vizsgálóbíró, a comei elöljáróság és a rivai rendőrséf, ahonnan mind-mind elfogató paraucsot adlak ki ellene.
Az olasz bíróságok üdülni küldik Vámost
Másodszori olaszországi ul|a al-
kalmával nem kerülhette kl végzetét és az olasz re.idörség kezére került. Fiumébsn a járásbíróság csalás miatt 9 havi és IC napi fogházra Ítélte. Ezenkívül kisebb nagyobb büntetéseket kapott a többi szereplési helyein
Elfogatásáról az olasz balóságok értesítették a magyar kormányt, mely-lyel ludalták, hogy a notorlus és veszedelmei gonosztevőt, ha olaszországi büntetéseit kitöltötte, átadják a magyar határrendörségnek, hogy itt is büntetés alá vonják.
F.i az Idő e hét eleién érkezett el. Vámos-Weísimar.n József kitöltölte büntetéseit az olasz fogházakban és tegnap már |ugoszláv földön hozták Nagykanizsa felé, mint azt egy táviratban a kanizsai rendőrségnek jelezték előre.
Mindenütt jó, de legjobb Itthon...
A főtanácsos intézkedésére a már többször megszökött gonosztevő át-vé elére Murakereszturra a határállomásra kiküldölte rgyik Irgmarkosabb rendőrét, aki megbilincselve átvette a jugoszláv határőröktől Vámos-Welszmsnnt, akit éber figyelemmel kisért Nagykanizsáig. Ilt kihallgatták a |ómadarat és ma r(eggel átkísérték a klr. ügyészség fogházába, ahonnan majd erős fedezettel elszállítják a budapesti törvényszékhez, ma|d a nyíregyházi törvényszékhez, hogy itthon elkövetett bűneiért feleljen.
Vámos-Wclizmann a notórius bün-tevök fa|tá|ából való. A legnyugod-tabban mondta el .olaszországi slik-lijeit" és megnyugodva vette tudomásul, bogy most már olaszországi .üdülése" uláu a hazai börtönökben fog tovább üdülni, mig leüli, ami reája vár...
Ma nyílik meg
az Erzsébet téren az uj
Kéményseprő vendéglő
disznótoros vacsorával.
Egy adag farsargi fánkkal 1 P. lÍDdintsIi Bús Pali zenekara játszik.
Tisztelettel m Raffay Ferenc.
— Elsőrangú férfi munkaerő,
perfekt gép- és gyorsíró, könyvelő, kereskedelmi levelező szerény fizetéssel állást keres. Sjívcs megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
<
i ♦1
Olcsó tavaszi vásár 14 napig!
Tavaszi kascha szövetek p g\'80-tnl
pasztell színekben, reklám ár I s V WV 1UI
Férfiszöveteket igen olcsód elárusitiuki!
Óriási tömeg maradék selyemszövet, vászon, mosó meglepő olcsó árakon
Kisfalud! és Krausznál, Nagykanizsán.
f
f
$ >
ZALAI KOELONY
1928 február 18
NAPI HÍREK
i»MMmm*»M»MMH«»MMMM«MHMM«»-
NAPIREND
Február 18, szombat
Római katolikus: Simon pk. Prolest. Komád. Izraelita: Seb. hó 27. Nap kel reggel 7 óra 03 perckor,
nyugszik délután 17 óra 20 perckor. •
Leányklub pettyes-bálja a Koronában este 8 órakor.
77. cserkészek műsoros láncestélye a Rozgonyl-utcal tornateremben.
Izr. Nóegylet reviljc a Városi Színházban eite 8 órakor
— Visszavont áthelyezés. Dr. Kranczler Járcs, a zalaegerszegi munkásszanatórium vezető főorvosának áihelyezésit hatálytalanították, Igy továbbra is megmarad régi helyén.
— Esküvő. Rácz Ilonka és Deák János realgimnázlumi testnevelési tanár ma délután 5 órakor tartják esküvőinket a szenlferercrendl plébánia lemp\'omban. (Minden külön értesítés helyett.)
— Móra Ferenc és Péchy Blanka Nagykanizsán. Az Izraelita Leányegyes\'Jlet ezidén a farsangi teák sorozata helyett (imikböl csak egyet rendezett igen nagy sikerre!) a kulturális munkába kapcsolódolt, amikor elhatározta egy nagyarányú és jelentőségében a megszokott ke-releken felülemelkedő kultureslély rendezését Az estély március 1-én lesz a Városi Srinházban. Az estély szereplői Móra Ferenc iró, a szegedi muzeum igazgatója és Péchy Blanka színművésznő. Olyan nevek ezek, melyeket nem kell külön kommentárral bemutalni a közönségnek. A helyárak 4 50 -2 50 pengő közt váltakoznak.
— Szülői értekezlet. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola tanári kara folyó hó 19 én, azaz vasárnap délután 4 órakor az intézel nagytermében szülői értekezletet tart, ame\'yre az érdekelt szülőket és lakásadókat ezu\'on is meghivja az igazgatóság.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ezidén ritka jó sikerű farsangiét egy farsang-bucsuzlató tea estéllyel zárja le hélfőn, február 20-án a Polgári Egylet alsó helyiségében. Sokan készülnek erre a leára, hogy a hossiu bö|l előli még egyszer őszinte, meleg jókedvvel kimulassák magukat. Meghívókat nem bocsátott ki az egyesület, hanem ezu\'on hivja meg a tígokal és azok vendégeit. Akik íüleményt ajánlottak fel, szíveskedjenek azt vasár-mp délután 4-6 óra közt a Nádor-ulcai óvódéba küldeni. Ugyanerre az időre kéri az elnökség a tagok minél nagyobb számban való megjelenéséi.
— Az öt gyermekes 3zegény asszonynak egy tenitónő 1 pengőt, N. N. 1 pengői, egy gyermekszerető hölgy rizst, cu<<rol, ugyanez a gyer-mekS7crelő hö\'gy „ 7 gyenrekes anyának rizsi, cukrot és 1 pengőt hozolt be szerkesztőségünkbe.
Halló Olymposl
Az Izr. Nőegylet ír* ss\'l revüjére a jegyek rngy ttot* ciüvételben elkelt s remélhetőleg a revü negyedik előadását is táblás ház mellett fi g-|ák meg\'arlai\'i.
A nőegylet vezető; égének buzgalma és láradozása megérdemelte ezt a sorozitcs siker\', meri elvitáihatallan, hogy az előadások erkölcsi és anyagi érdekében irirdcn lehelő! elkövettek. Különös érdeme a nCegylelnek, hogy a revUvcl ugy ébren (udla tartani ezt a g zdasígilag végleg őtszilört éa megnyomorodott közönsége\', hogy az négy táblás házzal járult a jó\'é kony célhoz. Vidéki városokban páratlanul á\'l ez a négyes széria s ez minden:s.lte bu-ditásul szo\'gálhat a nőegylelnek, hogy a Jótékonycél érdt kében a Jövőben is hasonló buzgalmat fejtsenek ki és megtartsák a vidéki városok közölt ezt a példaadó eliötégct a ezzel módjuk legyen enyhíteni a most duló rettenetes nyomort.
A mai előadás betetőzése lesz a példátlanul sikeres előadás-sorozatnak s bizonyos, hogy a mai zsúfolt ház az előbbi előadások közönségéhez hasonló lelkesr déssel fogja ünnepelni a szereplőket és — hogy a sötétben dirigáló titkos kézről meg ne feledkezzünk — a rendezőt.
— Március 25-lg lehet Jelentkezni a dunántuli dalosversenyre.
Kaposvárról írják: Lázas munka folyik a Dunántuli Ditosszüvelség székhelyén, Kaposvárott a junlus 29-től julius l-ig tirtandó dalosver-seny Impozánssá téte\'e érdekében. A szövetség köjpjnli választmánya most üléit tartott dr. l.-.hoczky Brúnó vároti főjegyző e^nökle e alatt, amelyen beszámollak a beérkezett pályamüvek sorsáról és arról a nagy utánjárásról, amellyel a döntést úgyszólván a budapesti bírálóktól ki kéuyszetilellék. A választmány kimondotta, hogy a pályadijakat meg fogják küldeni a nyerteseknek. A kaposvári dalosversenyre a jelentkezési határidő március 25. Ma|d meg állapi\'.otlák, kiket fognak felkérni a biráló-bizollság tagjaiul. Zslából dr. Révffy Qízát (Keszthely).
= A Szarvasban ma, szombaton disznótoros vacsora turós-csuszával 1 P. 20 fillér.
— A Kathollkus Legényegylet vasárnnp este 8 órai kezdettel n. gy-szabásu házi mu\'ats«gol rendez, a melynek keretében .Az on" és „A hdzasságszédelgő\' c. kacagtató vígjátékokban az egyesület legjobb szereplői játszanak. Ezenkívül a műsoron szóló és páros jelenetek is lesz nek: ének, szavalat, zongora és láncok.
—• Az „Apátlan székelyek" másodszor Klskanlzsán. Az „Apátlan székelyek" c. színdarab liánt oly nagy az érdeklődés,, ht gy a levtne ifjak fjlyó hó 19 én délulán 4 órai kezdetlel mrgismétlik az előcdást a Hunyadi-léten Itvó volt mozi helyiségében A rrükcd.eő gá;dt saé nyen készül a második előadásra.
Epe- és májbetegíégeknél, epekő
és ssrgttág es tiiben a íeimészetes „Fere. C József" keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb ttvé-k< njségre serkenti. K\'iri\'nal Ispasz-tolaiok igazolják, hogy az o\'lhtni ivó\\uta különösen ha\'ásos, hi a Ferenc József viztt kevés f> rró vízzel kivetve, reggel éhgyomorra vesz-szük be. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzle-trkben.
— Cigánybálok. Csonka csütörtök estéje tele lesz cigánybálokkal. — Foszák Feri kombinált z<n?kara f. hó 23 án este 8 órai kezdettel a Wollák- vendéglőben rendezi zártkörű mulatságát, egy pengős belépődíjjal. Fclüifizelésekel a kórházi kápolna javára saivesen fogadnak. Konfetti, szépségverseny, bőgőtemetés stb. éiénkitik a báli éjszaká*. — igen látogatottnak és pompás hangulatúnak Ígérkező cigánybál lesz a Vus-kapuban is csütörtökön este, ahol Horváth Jozsó bandája bucsutik a farrangtól.
" A Szarvasban ma, szombaton disznótoros vacsora turós-csuszával 1 P. 20 fillér.
Nla ■ pettyesbál
Tr.rka, vidám farsangvégi lj<zakát igér a Leányclub ma este 8 órakor kezdődő petlyes-bálja. A Korona táncteremmé alakított étterme esupa világoskék babos leánnyal, asszony-nyal lesz tele, maguk köré gyűjtve a farsangi jókedv hódolóinak nagy táncos-táborát.
A bál fővédnökei: báró Inkey Józsefné, báró Inkey Pá\'né, dr. Kállay Tiborné, Kovács Sebestyén Miklósné, SomogyiOyuláné, gtóf Zichy Ödönné. Védnökök : dr. Sabján Q,ula polgármester, dr. Tholway Zsigmond posta-főnők él dr. Kálnay üyula rendőr-főtanácsos. Főrendező: Sluller László rendöiföftlügyelő. Rendezők: Bogyay Piroska ifj. elnök, Hohoss Mariska if|. jegyző, Jőzsa Mici ifj. pénztáros, Geiger Oizi, Kállai Ilonka és Kanyar Bözsi. A báli háziasszonyok névsorában a keresztény hölgyfársadalom 89 tBgjának neve ékeskedik.
Belép\'diJ 2 pengő, a Misszió és Leányclub taglalnak 1 pengő.
A rendezőség kitűnő büfféről is gondoskodott.
— A leghasznosabb, legjobb és legolcsóbb befektetés. Aki a ti Órai Ujsógoi vásárolja, a leghasznosabban és legjobban fekteti he a pénzét. Nem sok pénzt, csak 10 (illért naponta, tehát a legolcsóbb bc-Icktctés. Leghasznosabb éi leg|obb azért, mert ezért a minimális összegért egy kitűnően szerkesztett, élén\'t és változatos lapot kap az olvasó, olyan lapot, melyből
mint egy litl és nagyszert! lilkörból — tájékozódik nemcsak Magyarország, hanem nz egész világ politikai, rendőri, társadalmi, gazda»ági, művészeti és sporteseményeiről A ti Órai Ujmlg a legkésőbb jelenik meg a lóvároshan, tehát klmcrilőcn közölheti az eseményeket.
= Remlngton írógép képviselete és rakt ra becserél Írógépel, elad igen előnyös résHeifizctésrr eredeti gyári áron irófcépel. Szabó Antal fegyver és sportüzlete.
Schivarcz Derső harisnyái a
le^J- bhjtk.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
Ai Irodalmi és Művészeti Kör programja
Liceálls előadások sorrendje
Nagykanizsa, lebruár 17
A Ztlnyi Irodalmi és Művészeti Kör liceálls előadát-sorozata az idén az előző éveknél is nagyobb mértékben morditotta meg a kulturális szükségleteinek kielégítésére vágyó közönség tömegeit. Az előadások további sorrendje a kővetkező :
Fetrulr 19-én a teploml hangversenyre tekintettel nem lesz előadás.
Február 26-án dr. Welwarlh Dezső gyermekorvos tart előadást .Napfény a gyermekszobában" elmen.
Március 4 én dr. Rotschlld Béla ügyvéd előtdása .Egy honvédtábornok élete* elmen Oörgey Aitburról.
Március 11-én dr. Szabó Zsigmond járási tisztiorvos, az Irodalmi éa Művészeti Kör társelnökének előadása .Az orvos és a beteg" elmen.
Március 15-én hazaflaa ünnepély, melynek szónoka dr. Kerkay József kegyesrendi tanár, az Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke, — szaval Barbarlts Lsjos szerkesztő, az Irodalmi és Művészei! Kör főtitkára, -énekszámokat ad az Egyházi Vegyes-kar Rdcz János főkántor vezetésével.
Március 18-án Málés P. Hilár plébános előadása ,A szocloiogia történelmi fejlődése" elmen.
Március 25 én és
április 1-én Surányl Oyula felsőkereskedelmi Iskola tanár, a Kör társelnökének előadása .Történelmi korok irányító eszméi* elmen.
Április 15-én nagy irodalmi estély, melyen közreműködnek: Péaely Piroska, Olvós Magda, Barótl Rya, dr. Szabó Ziigmond, a Kör társelnöke, Kelemen Ferenc, a Kör társelnöke és Barbarlts Lajos, a Kör főtitkára.
A liceálls előadások sorozata sz április 1-lki elöadássil befejeződik. Utána még egy nagyszabású Z-inyl-ünnepély van — mint minden évben műsoron. Május első felében évi rendes közgyűlés lesz díszközgyűlés formájában, melynek kerelébui a Kör ünnepelni fogja Szakáll Oyulát, volt elnökét, kinek ez alkalommal átnyújtják a diszelnökl oklevelet. A közgyűlésen történik meg a tisztújítás if. _
= A Szarvasban ma, szombaton disznótoros vacsora turós-csuszával 1 P. 20 fillér.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő ut 1.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologlal raeg-flgyotő Jelentések t Pénteken a Mmir-sik tti Reggel 7 órakor +1-6, délután 2 órakor +11, este 9 ómkor +6 7.
Ptlh/Szet: Reggel Ifcszta, délben és csle teljesen borult égboltozat.
Slétlrdny: Reggel Északkelet, délben Délkelet, este északnyugati szél.
A Metuorologlal Intézet jelentése ize-tini változékony, szeles idő hőslilyedéssel és Időnként csapadékkal.
1928 február 18
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Vasárnap a pesti Ifjúsági Labdarugó Szövetség válogatottja lesz a Kanizsa FC ellenfele
Erős tréninget vett a csapat szerdán és csütörtökön az uj tréner
vezetése alatt
Kelemen, Hajdú, Ember éa Joós, aki leljeaen kiheverte vasárnap indlaz-ponállságát. Wilhelm éa Bakonyi .tréningjéről nem beszélünk, mert véleményünket kelte|Ukröl a vaiár-napi meccsen mutatott formájuk ut|án mond|uk meg. A tréningen megjelent dr. Berlin ügyvéd a KFC igazgatósági tagja, aki figyelmesen nézte a tréninget és a látótokról beszámol a legközelebbi klubérlekez-leten.
örvendetes, hogy a futball nép-szerüsödése mennyit halad előre. Már a tréning napokon is sok érdeklődő sportbarát keresi fel a Z\'inyl pályát és élvezi a tizenegyek lde-odamozgá8át és örül mindenki, ha valakiről meg lehet állapítani, bogy „jó formában van".
Nagykanizsa, február 17
A mult heti bajnoki mérkőzés u\'án holnap délután fél háromkor .csak barátságos" küzdelemben lesz része a kanizsai futballkedvelöknck.
A KFC vezetőségének, miulán nem sikerült nagyobb csapitól találni, melynek szabad vasáinapji van, az ILSz-szel állapodott meg, hogy annak budapesti válogatott csapatát, tehát csupa fiatal, friss eröt látja vendégül a Zrínyi pályán. Az"lljusági Labdarugó Szövetség fogalma alá tartoznak a budapesti ifjúsági egyesületek, melyek a nagy csapatoknak nevelik a játékerőket. Igy habár nem is le-lent elsőrendű attrakciót a holnipi meccs, mégis lehet remélni, hogy „kialakul valami érdekesebb" dolog.
A Kintzss vezetősége ugy gondolkozik, bogy a csapslnik két uj játékosát most ez alkalommal állítja be e\'öször, hogy aztán véglegesen megállapított felállításul kezdje a bajaoki kampányt.
A KFC tői kapott értesülés alapján közöljük, bogy az ILSz válogatott ki fogja elégíteni a közönség érdeklődését. A csapat különben minden emberéi szerepelteti s mecs-csen. Igy az alábbi felállítás játszik, akiket felváltaink a zárjelben levők: Szemző (Vezér) — Böhm (Oersten-brein), Joós — Tamás, Hajdú, Hé-ger — Farkas, Wilhelm, Ember, Kelemen, Bakonyt (Miszáros.)
Mint Láthatjuk tehát a holnapi felállításban szerepel a két uj ember: Wilhelm és Bakonyi neve, akiknek bemutatkozását általános érdeklődés előzi meg.
Visszatérve az ILSz válogatottra közöljük, hogy az nem régen, talán hirom héttel ezelölt Kaposvárott játszott a Sjmoggyal, mely azonban nem vette komolyan a meccset de
Igy is 7:4 arányban megverte. •
A csapat valamennyi tagja csütörtökön illetve szerdán már erős tréninget tartott, melyen a csapat uj trénere Wilhelm dirigálta a fiukat. A csütörtöki tréningen feltűnően |ó formát mulatott Vezér és Szemző,
(Ifjúsági blrókűldés.) Folyó hó 19-ín Zrínyi pálya: délelőtt 10 órakot Attila—77 FC. Biró Wolf \\ délulán »/sl órakor Kinizsi-Tel-ki. Biró Kaszll. Levente pálya: délulán I órakor Egyetértés—Törekvés. Biró Kohn\\ »/23 órakor Hungária—Viktória. Biró Baumgarten.
A vizsgáztató bizottság felhívja mindazokat, akik közeljövőben levente futballbirói vizsgát óhajtanak tenni, f. hó 20-án hétfőn este 7 órakor a Kanizsa FC klubhelyiségében jelentkezzenek.
1 bnáapesti Tőzsde devlza-j^v^a
VALUTÁK Angol L 17 85-78 00 Balga b. 79 50-79 80 Caehk. 16-90-16 98 Oánk. 152 90-153-10 LHnár — -
Dollii 669 35-57T35 francia ü 22 t5-22 85 Holi. 129 75-230 75 Leng;el 64 10 64 40 Lat o 45-3 53
Lava — —
Ura 30 30-30-50 Mii ka 136 20 -136 70 Sdüll. 80 35-80-70 N orvig 151 lJ >-152 55 S/ájd t.ItU 80-110-20 S-\'Mk LM 20 )53 80 Peseta 96 85-9/ 4)
UKV1ZAK
Amat 229 90-230 60 Belgrád 1003-10 Oti Berlin 136 30-136 70 Bukarest 349-353 Brtstial 79-54-79 75 Kopenh.162 97-153 37 0*i lo 152 05 152 4. London 27 84 27 92 Milano 30-26 30 36 Newyork 57I-.-0-2 90 Pária 2213 Í253 Prága I6 92-16D7 Ssolla 4 11-414 Stotkb 153 32 153 72 Varsó 64 10-64 30 Wien 80-43-80 68 ZflrVh 109*8 \'10 18 Msdrld f-6 90-97-40
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Herceg Herzog
Pompás vígjáték 8 felvonásban. Főszereplők: Diana Gralla és Hans Junkermann.
BURLESZK
Magyar és Fox Hiradók
KÖNYVISMERTETÉS
Világháború története
Pilch Jenő vezérkari ezredes könyve a világháborúról.
Ma már, amikor közeledünk a világháború befejezésének tizedik évfordulójához, elérkezett az ideje, hogy megismerjük teljes bilelesség-gel azokat az eseményeket, amelyek nemzetünknek és vele minden egyes migyar embernek a sorsát hosszú idör." meghatározlák. A háború ugy-szólváu függöny mögött zajlott le a nagyközönség számára. Ezen a függönyön a katoaii cenzúra csak any-nyit engedett átszűrődni, amennyit a hadiérdek szempontjából jónak íálott s azt sem mindig ugy, ahogy a valóságban megtörténi. A híres 113-fei jelénlések, a sajtóhidiszállás sugalmazta újságcikkek, a legtöbb valóságot elhallgatták és nem enged ték az eseményeket megfelelően beállítani. A háború szenvedélyei sem engedték, hogy a dolgokat kellő objekliv távlatban lássuk. Nagy eseményeket, (Orténeti valóságokat csak visszafelé tud az emb:r megfelelően értékelni. Amíg maga is bennük van, mint cselekvő, vagy szenvedő fél, addig nem tudja a dolgokat tisztán látni.
Ami a háború alatt és közvetlen u\'ána értől az óriási témáról megjelent az részben memoár, részben részleieket tárgyaló szakmunka. Az első magyar könyv, amely ludomá-nyos hitelességgel, az összes most már hozzlféthetövé vált források felhasználásával és teljes tárgyilagossággal foglalja össze és mondja el a háború eseményeit kezdettől végéig, napokban |elent meg Pilch Jenő vezérkari ezredes szerkesztésében ,A világháború története" címmel.
József kir. herceg, tábornagy a következőket írja a könyv előszavában: .Végre mtgyar nyelven is napvilágot lát egy olyan könnyed modorban irt könyv, amely a müveit magyar közönség igen széles rétegeit az eddig megjelent forrásmunkák és értekezések figyelembevétele mellett, tárgyilagosan tájékoztatja azokról a veres, rettenetes faldalmakkal és áldozatokkal leli eseményekről, msiyekből a magyar nemzet ragyogó (elsőbbséggel vitte ki a maga részét".
A dicröséges hadvezér az elismerő szavaihjz még hozzafüzzük, hogy a könyv bozzáéitő tollával megvilágítja a világháború politikai hátterét, d plomactai elözmenyeit, a gazdasági háoorut és a békekötéseket is. Figyelme mindenre kiierjed, feldolgozása módjaban pedig, bár megtelel a szakszerűség minden követelményének, a nagyközönséghez fordul, minden magyar olvasó igényeit elégíti ki.
A könyv katonai részéi, a hadi eseményeket Pilch Jenő vezérkari ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, ismert katonai írónk irta meg. A politikai és diplomáciai részt Horváth Jenő dr. és Luther Jenő dr. egyetemi magántanárok, a gazdasági habotul Uurig Károly dr. egyetemi magántanár, ÚJvaidy Jenő főhadnagy, repülés szakértő a légl-háborut, Trakwalter Ödön folyamőrségi kapitány a haditengeiészet működését, a háboiu harci eszközeit pedig Turctányi Oyula tüzér-százados Irta meg.
Kilünö könyv ez és gyöuyörü szép könyv. A nagyközönségnek van Írva, minden tudományos értéke mellett népszerűen. Számtalan kép dl-
szili, mint a háború folyamán felveit fényképek .hitelei dokumentumai" a nagy időknek. Kivitelűk a magyar reprodukáló művészet nagyszerű teljesítménye. Megrendelhttö a Franklin Társulat könyvkereskedésében Budapest IV. Egyetem-utca 4 Ars 40 pengő.
H Nyugat. Rákosi Jenó cikke vezeti be a Nyugat most megjelent lebruár 16-lkl számat, amely Rákosin klvtll még tizenöt írót vonultat tol a magyar drámaírás válságával foglalkozó ankét|án Babits Mihály, Baita l.ijos, Bárdos Artúr, PUst Milán, Uergely István, Hevesi Iván, Ignotus Pál, lób Dánlel, Marsovszky Miklós, Márkus László, Miklós Jenő, Mohácsi Jenó, Moly Tamás, Színi Oyula és Zilahy Lajos szólnak hozzá ezúttal a mtgyar kulturélet a elentós problémájához. Ignotus cikke a utes Verne centennárlumról, Mindszenti alván versel, Schópllln Aladir sxinbáil kritikái, gazdag irodalmi is film-rovatok teázik még a siám tartalmát. A szám ára 2 pengó. Kiadóhivatal Badapest Ilka-utca 31. szám.
iAdió-iCsob
(Rövidítések) 11 •» ntrek. norgaida-sAg .-langv. — hangverseny. E — elóedát Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. — mezőgazdaság. Ilj. - Ifjúsági előadás. P — felolvasás.! (J — gramofonzene. Ib — jaxz baná. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Február 18 (szombat), Budapest 9 30 M 11 Orafonolahsngv. 12 H. I Idójirás. 3 H. 4 10 Jogtudományi C. 4 45 Időjelzés. 5 A Kisfaludy Társasig E. 6 15 E. a Stud\'óból. 8 Ottó Schulhoft zongoraművész hangv. 8 45 A Langtr női quartelt hangv. 9.45 H. Utána clginyzene.
Hica, Orác 11 Hangv. 3 Oy. Altred llermann: .A csizmás kandúr" c. mese-tátika 5 NépszerU zeneakadémia. 6 Hans Frauengruber-est 8 Lanner .Alt-WIen* c. operettje. Utána Jb.
Berlin, Stettin II és 3 30 0. 4 nZ. &20 Bevezető E. a Mllnchhausen c operetthes.
10 30 Rádió tánclecke és tánc Z. Barcelona 2 30 0 7.10 is 10 10 Hangv. Basel, Bern 12 45 0. 4 Hangv 4.45
Oy. 5 nZ 8 Tarka-est. 9.20 Hangv. 10 30 Tánc Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. 110. 12.30 nZ. 2.05 Hangv. 4.13 (Klel) Áriák és duettek. 5 Éssaki sültek. 6 Tarka-est. 8 Vidám Strauss-eat. 10 Akuaa-tikai álarcosbál. 10.30 Táne Z. Langenberg, Kőin, Aachen, MBnsttr
11 0 103 és 6 Hangv. 8.20 Vidám eat, utána 1 óráig lánc Z.
London. Daventry 11.15 Istentisztelet 2 Hangv. 3 nZ. 6 15 Oy 7.50 Dalok. 8.15 Beethoven longoravariációl. 8.43 Kalooa Z. 10 35 Tarka est. 11.30 Tánc Z.
Rádió-Párizs 11.30 Tl/perces Z. 1.3S Hangv. 4 45 Tánc Z. 9 30 Tarka est.
I\'riga 11 0. 12.15 Hangv. 4 Oy. 5 Hangv. Ib. 7.15 nZ 8.10 Cecil: .A Mnfa árnyékában\' c. zenés szinmUve. 9 Tarka est. 10 20 Tinc Z.
Róma 1.30 Mechanikai Z. 4.50 Oy. 5 30 nZ. 8.45 Cimarosa Titkos házasság c. vig-opera I. és II lelv. és Verdi Trubsdur c. operája IV. felv.

TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat kedvetlen volt. A spekuláció a mai rendezéti napra való tekintettel túlnyomóan eladásokat eszközölt, minek következtében az árnlvó 1—2V»-al csökkent. N;hány favorit papir, mint például a Kőszén, N.sici, Ofa és Szikra véleményes vásárlások következtéhez kisebb árnyereségre tettek szeri. A forgalom a spekuláció tartózkodása miatt mindvégig szűk keretek közt mozgott. A berlini gytn-gébb Irányzztmk az áralakultsra nem volt hatása, mivel a spekuláció az ottani lemorzsolódást belpolitikai okokra vezeti vissza.
Párta 10 34, Lotsdon »34Vt, Newysfk 619 97\'/l. Brtseel 72 37V«, MJtano 27 54, Msdrld 8817 >/i, Amataiéa* 209-25, lUtlla 124 <X>. Wien 7120, Sotta 3\'7»Vl. Priaa 15\'41, ,Vsisó 58-30 Badapest 80 87 1, Htlftád »-13V». Bakartai 4 20.
10 ZALAI KÖZLÖNY
Bua ttanv. 77 kg-os 31 39 - 31 60, 78 k»-os 31 85—31 95, 79 kg-os 32(0 92 30 V) kg-os 32 10 - 32-30, dunántutl 7\' kt-M 31\'20 31 45. 78 kg-o. 3150 3175, 7S kg-o* 31-75 31 05, 80 kg-ot 31 90 -32 05, ion 29-40-29 50. tsksrm.árpa25 50-28 00, aúrárpa 30 00-31-50. ub 27 85 -28 00. "nít/1 25 00—25 25 Buzakorpt 22-00—22 25, repce 52flO-M-00.
felhajtás 534. melyből eladatlanul vIsiit maradt 31 darsb. Elsőrendű I\'68-1 60, ssedatt 1-52—1-66, szedett kőaép 144-1*48, könnyű l-36-l\'40, elsőrendű Oieg H6-H8, másodrendű 1\'38-1-iO angol sttldó l\'44—l 62. aulonna nagyban 1 6Í-1-70, isii 1-90-1-92, lebuiotT bui 192 2 04. szalonnás félsertés 180 1 90. Ai Irányul élénk.
Kiadja: Délzalal Hyomda éi Lapkiadó Vállalat BátiTÓajtirmág.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Mcrarbaa teltion: liagykuiiua 78. u.
Sl ■ l-ll\'lll- II \'
lPBÓniDETÉSEK
Aj apróhirdetések dija lOnóIg 80 fillér, minden ovábbl nó dlla a «lfl. Vasár- éa Snnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további azé dija S flll. Sierdán éa pénteken 10 sióig B0 fillér, minden további sió dija ■ flll. Clmaaó I minden vastagabb belli ból álló uó két siónak számíttatik Állást keresőknek 50°/u engeduiénv. « hlrdatéal 411 .tér. <l».l,.ndÓ.
Forgalmas útvonalon tflbb lakásból álló jól lovedelinezó ház kerttel, udvarral eladó. Feltételek megtudhatók l)r. Rapoch Aladár U«yvéd Irodájában Csengery ut 7. délután 4 é> 5 óra kózOlt. 765
FOazar- (t valUzletbe tanoncot lel. veai Sátrán Ferenc, Király-utca 27 . 762
Eladó |utányoi áron a várói belterületén 3 szobás családi ház.. beVőllö/hető, nagy telek, izép gyUmOlcsflsset Kossuth-tér 4. 759
Két uaba május lére kiadó Fjzsébeltár 18. 701
SOmoganp cca 100 holdai birtokol épületekkel, két járatú malommal bérbead — Kováca Mihály Sümeg. 713
Héléaaoha bútor olcsón elad.\')~KÍs-laludy-utca 17/c. loldszlnt. Vermea. 776
Ma szombaton és vasárnap
in
<gi 1 pengő
i ..Magyar Király" ventféalOtien.
Szíves pártfogást kér «
özv. Outmann Manóné
vendéglős. _______£_
Jtf
Ci
ai
•Q <A ff 0) 01 0)
C
10
5 jt
E
Még csak 1 napig
tart a
6 havi részletfizetéses
kedvezménnyel, készpénzáron.
Tisztelettel
A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK
Fogyasztási Termelű él frtíknilO Szövetkezeíe
69. sz. fiókja Nagykanizsa.
(9* 8
3 2!
ff <
ti 10 N
K
fi)
0 IP
Hévizszentandráson,
a legforgalmasabb helyen
2 üzlethelyiség
május l-ére kiadó. >
Értekezni lehet a tulajdonossal Mayer István Celldfiinfllk.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Építők és építtetők
figyelmébe ajánljuk l» minőségű
mész és portlandoement,
cc.i ent zsíndtly, cementlao, vala mint Összes ccmenláru\'nVat. Beton és műkő munkálatok, sírboltokat, sirkereteket
UgolcsCbb áron vallatunk. Garantált anyagok és munkák. Szolid és pontos kiszolgálás.
Tomasits és Kovács
n oamantáru oég
Király-utca 31. siám.
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Korcsma eladás.
Csánk Kálmán mumori lakos eladja a mumori határban a Bak-Nova-Regedei állami ut mellett fekvő jó lorgalmu korcsmáját a helyszínen 1928. év március hó 18-án d. u. 3 órakor megtartandó önkéntes árverésen.
A korcsmával együtt eladatik az egyéni szeszfőzde is, a korcsmához trafik jog is van. Érdeklődőknek felvilágosítással készséggel szolgál a tulajdonos.
Mumori csárda, 1928. február hó 15 én.
772 Csánk Kálmán.
Erzsebectér— Vasútállomás Ji Erzaebet-ter- -Krskanizsa M <9
Oda Vissza < « Oda | Vissza
4-00 G\'oo G « 8-30 11-»t* 4 1! G-IO 7 <12 H-40 11 •«« 1. 1. 1. II. II. 7 to 10:» 12-1-\' 1G-22 19 io 720 10-42 12-32 1 G"22 19-io i. i. i. ii. i.
13,M M-o-. 14 oo 1411 1. II. Erzsébet-tér— lózsef laktanya
17 IO 17 20 1 7 4°* 20 «5 17 -M 17-82 17-60* 20 I-11. I-II. Oda Vissza
da ir 20-w* rrH>-,iM tt 20-w ii.
23<» 23 =0 23 » 23-12 23-32 0 22 1. 1. 1. Ai autóbusz kiránduló társaságok részére bárková megrendelhető.
Erzsébet-tér -Barak
Oda
7-:»
8-60 11 -M 13-01 ltyt* 18-10
Vissza
7-4!
y -02 I2« 13 >\'•»
14-M 18-22
r i. i.
1928. február 19.

Viteldijak i
Erzsébet-tér—Vasútállomás 40 fillér Erzsébet-tér—Józsefiakianya 24 fillér Erzsébet-tér—Eötvös-tér 24 fillér Erzsébet-tér—Baraktelep 40 fillér Józscflaktanya(l\'etöfi-utoná ) Barakk vagy Kiskar.izsa vagy Vasútállomás 50 fillér
Alszakasz vagy diákjegy 24 fillér Erzsébet-tér—Sporttelep 40 fillér
A hetijegyek I hónapig érvényesek.
ik Nyomatott a Délzalai
we-
lult menetek feltételesek. (Csak tia utas van) Esetleges tizem-zavarok alkalmával a vasúit, ktskanlzsal, baraki járatok tartatnak fenn elsősorban, mig a lobbi járat az Üzemzavar tartama alatt szünetel.
Retúrjegy végállomástól végállomásig 32 i 32, .64 fillér. Bárki által váltható.
Heti jegyek i Vonal átszálló, érvényes 14 útra, végállomástól végállomásig 5-60 pengő.
Heti azakaazjegyi Érvényes
Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig 14 útra 4-80 pengő.
Heti munkáajegyi Érvényes 12 útra, végállomástól végállomásig 3-50 pengő, ugyanaz 14 útra szóló érvénnyel 4-— pengő.
Eredeti németországi
főzelék és virág magvak
Gyümttloafa carbolineum Gazdaaági éa virág műtrágyák Madáreleségek Csávázószerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
e]l magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nagy választékban kaphatók:
Fiscbel Fülöp Fial
• • könyvkereskedésében Nagykanizsán, F6-ut.
ÉRTESÍTEM
a mélyen tisztelt hölgyközönséget, bogy műhelyemben az
endlizést
bevezettem. — Csipke beállítást, ágyteri őt és függönyök b; jutányos árban vállalok.
WEISS VIKTORMÉ
Kinizay-u. Sl.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
iyár: hayaái-s. I!. Gyljliti)t»: Iizíkij-l I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytisztltást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismetten elsőrendű munka. Hófehér, takörtéayei gallértintltái. Pllssérozás. U7 Oouvrérozás.
I.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 33a
Minden külön köllsfg vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban.
Heklámterreket készít, szövegez.
Pia kát i rozást
vállal helyben és vidéken, bel-vagy külföldön.
Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Be\'ügyminisz-lérium fordító osztályénak felvevő helye. Bármely nyelvtől vagy nyelvre fordítást vállal éa belügyminisztériummal hitelesittet.
Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
08. évfolyam, 41. szám
Nagykanizsa, 1928. febraár 19, vasárnap
Ara 16 Hllér
POLITIKAI NAPILAP
Surkeaatóaág ti kiadóhivatal: P6-u( 5. izini. feaalhetyi llókkiadóhivatal Kossuth l
i Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
lílötlzetisl ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér
Vidéki pénzintézetek mérlegei
Irta: Dr. NyuláazI János kincstári főtanácsos, a TEBE igazgatója
A magyar közélet emberei kózül néhánynak mulatságof szerez, hs üthet egyet a pénzintézeteken általában és a vidéki pénzintézeteken kfllönösen. Valami bámulatos az a tájékozatlanságéi viszonyoknak nem-Ismerése, amivel ezek az urak a magyar közgazdasági életnek ezekhez a legfontosabb pilléreihez nyúlnak és felejUk azt, hogy a bábot u elótti Magyarország gazdasági életének kiépítése és gazdasági problémáinak megoldása elsősorban ezeknek az Intézeteknek az érdeme.
A magyar vidéki péniintézet magyar specifikum, amely az 0 janus-arcával azzal, hogy egyik oldalról bank, másik oldalról takarékpénztár jellege van, bele tud helyezkedni a magyar gazdasági élet fölöttébb szövevényes útjaiba és egyúttal ezekből s szövevényekből több-kevesebb sikerrel kikalauzol.
Az 1927. üzletév eredményéről moet teasik közié a vidéki Intézetek mérlegeiket éa ezek a mérlegek fö löttébb tanulságosak, mert fényesen bizonyítják, hogy mily Intenzív munkát feltettek ki Msgyarország vidéki pénzintézetei az ország gazdasági újjáalakítása körül. Kihelyezéseik, kivétel nélkül, mindenütt igen jelentékenyen gyarapodtak, e gyarapodás átlagban eléri az 50 százalékot. A kihelyezések, ugy látszik, nem is rosszak. Nem csupán a mérlegekből, de az Országos Hitelvédő Egylet adataiból is tudom, hogy a fizetésképtelenségeknél a pénzintézetek alig vannak érdskelve. Magán-információm szerint a leirások szüksége eddig minimális volt. Az intézetek tehát kihelyezéseiknél, nyilván, kellő óvatossággal jártak el. Azonban a vidéki direktoroknak sok nehéz órát és álmatlan éjszakát szerzett az a körülmény, hogy az intézetek saját tökéjének és betétállományának fejlődése nem tartott lépést az intézetek iránt támasztott hiteligények fejlődésével és hogy ennek következtében ők fokozottabb mértékben voltak hivatva igénybe venni a viuzleszámitolásl hitelt.
Az utolsó időben annyit halottunk a pénzintézeti reformról, kalandosnál kalandosabb ellenőrzési és egyéb lervekröl, pedig a Pénzintézeti Központ által, ez idő szerint gyakorolt reviiló tökéletesen elégséges és a gazdasági élet gúzsbakötése helyett inkább azon kella fejünket törnünk, bogy hogyan erősíthessük meg ezeket az intézeteket.
Teleszky már Ismételten, igen helyen mutatott rá, hogy el kell követni mindent, ami az intézetek saját tökeállományának gyarapodását lehetővé teszi. Könnyíteni kell az alaptőke-emelések formsságain. Nyu |-tanl kell különféle adó- és illeték-
kedvezményeket azoknak az lntéze-zeleknek, amelyeknek tőkeerőssé tétetele közérdeknek tekinthető.
Teleszky javaslatához, amely pozitív Irányú, én hozzáfűznék még negatívot is. Neveze\'esen azt, bogy hagyjanak tel ai adóhatóságok azokkal a zavaró határozatokkal, amelyek végeredménykép a közönségnek a részvényjegyzéstől való elidegenítését vonhatják m>guk után. Ériem ezalatt azokat a felhívásokat, amelyeket az utóbbi időben kaptak egyik-másik adóhivataltól az intézatek ab ban az Irányban, hogy mutassák ki : kik a részvényesek.
Ha az 1927. évi mérlegek eredménykimutatásait nézzük, örömmel látjuk, hogy a vállalatok jövedelmezősége általában emelkedik, ami kizárólag annak tulajdonithatö, hogy az intézetek üzleti tevékenységüket igen intenziven fokozták. Nagyon sok intézet előző évi forgalmának
két háromszorosát bonyolította le.
Örömmel látjuk a vidéki intézetek Jelentéseiből azt is, hogy Iparkodnak alkalmazottaiknak helyzetén |avitanl. Mtjdnem valamennyi intézet iparkodik az eddigi tarthatatlan állapotokon segiteni. Ssjnos, még mindig sokat kell e részben cselekednünk.
Megdöbbentő azonban az eredményszámláknak adó- éa illetéktétele. Kivétel nélkül minden intézetnél nagyon előr»S70ktek aunak dacára, bogy az 1927 :V. t.-c. és a pénzügyminiszter daklaráció|a szerint az adómérséklés planétájában vagyunk Vannak Intézetek, melyeknél az adó és illeték elmén elfizetett tétel lobb, mint az intézet által részvényeseinek kifizetett osztalék.
Ha azt akar|uk, hogy a magyar közgazdisági élet versenyképes le gyen, ha az ország belső tőkeképződését elősegíteni és a hitelt olcsóbbá tenni akár|uk, akkor az egyetlen ut, melyet követhetünk, a hitelezéssel kapcsolatos és a részvénytársasági formára nehezedő adó- és illetékterhek csökkentése
Elhalasztódott a jugoszláv kormányválság megoldása
Utolsó kísérlet egy szélesebb koalíció Összehozására
Belgrád, tebiuár 18
(Éjszakai rddlójelentés) A kormányválság megoldását Ismét elhalasztották, hogy még egy utolsó kísérletei tegyen az udvar megbízottja a szélesebb vonalú koalíció összehozására. Az udvar megbízottjának alkalmat akarnak adni, hogy tárgyaljon Radlcscsal és Prlblcsevlcscsel, mert a legszélestbb körű koalíciós
kormányra feltétlenül szükség van több fontos külpolitikai kérdés, igy a külföldi kölcsön miatt is. Ma délután egyébként a király két órás kihallgatáson fogadia Pribicsevicset, majd holnap reggel Kadicsot várják az uralkodóboi.
Mindent elkövetnek, hogy a pa-rasztpártot belevonják a koalíciós kormányzatba.
Kormányrendelet a március 15-i nemzeti ünnep országos, méltó megünneplésére
Az április 11-lki nemzeti Qnncp hatályát veszti
ünnepélyes istentiszteleteket.
Budapest, lebruár 18
(Éjszakai rddlójelentés) A kormány azzal kapcsolatbzn, hogy március 15-ike megünneplését és nemzeli ünneppé emelését löivényeröre emelte és ezzel a nemzetnek már rég megnyilvánult érzését dokumentálta, 13 paragrafusból álló rendeletet bocsátott kl.
E szerint mátcius 15. nemzeti ünnep és mint Ilyen, az egész országban méltóan kell megünnepelni. Az 1927. évi XXXI. t.-c. idevonatkozó rendelkezése szerint a kormányelnök felhívja a vallásfelekezeteket, illetve azoknak vezetőit, hogy március 15-én minden esztendőben tart-
sanak
A nemzeti társadalom pedig ezen a napon minden városban, község ben a hatóságokkal, ahol van honvédség, olt a bonvédparancsnokság-gal egyetértőlcg állapodik meg a nemzeti ünnepnap magasztos nieg-üléséről. Az állami és városi hatóságok ezeken az ünnepségeken küldöttségileg vesznek részt.
A középületeket ezen a napon fel kell disziteni a magyar nemzet címerével ékesített magyar nemzeli lobogóval. Abból a célból p:dig, hogy ennek a nagy napnak Jelentősége minden külső tekintetben is megnyilvánuljon — a városok és
községek felhívásban kell kérjék a lakosságot, hogy házaikat a magyar
nemzeti lobogóval, vsgy a magyar nemzeti színekkel ékesitse fel. Meg kell koszorúzni ezen a napon ünnepélyes külsőségek között illetőleg fel kell dlszilenl azoknak a szereplőknek sírjait, vagy emlékműveit, vagy azokat a történeti események helyeit, amelyek vonatkozásban vannak az 1848 lki szabadságharccal és március 15-ikével. A városi tanácsok, illetve községi elöljáróságok minden ilyen ünneplést kötelesek elősegíteni és tőlük telhetőleg támo-gainl. A nemzeti társadalom által rendezett ünnepségeken az állami és városi hatóságok testületileg vesznek részt, de nem vesznek részt azokon, melyeket pártpolitikával kapcsolatban rendeznek.
A kisdedovók kivételével az ösz-szes tanintézetek és főiskolák, egyetemek a templomokban tartott istentiszteletek után maguk is rendeznek házi ünnepségeket, melyeken a szereplök az ifjúságból kell kikerüljenek és meg kell hívni rá a szülők