Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5 MB
2006-06-21 11:24:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
755
6374
Rövid leírás | Teljes leírás (721.19 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. július 23-62. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

III. Prageratrasse 13. sz. 0 I 1 6 a t 1 2. s t.
.Hotel Hungária1 ,Köttetek■
(1680-6J orsz. g«zd. egyesalet.
(876. Julin i-én.
O3-13C aa
Tliennegyedlk éríolyun.

£
1 A lap sssilaau ésf
Ju;ifi rtszM illett «»«-l
íeaieaT-i , eldfiKtéiek, [
redamstiók UL a uer
kesztf-kiadósos ur-
14> kr,
Ktrsatatat
r f; ti^náboa petiUorban l| 7 tiii«dHor 6 ■ mioden jj ' lotábbi aorért t kr. ■ÍYU.TTÉRBICK
KlKtDt 10 kT«R *»V 1
t>i |
letek mind*.. |j M hirtiaUftért kttl&i 30 kr fiaeteodS.
Takarékpénztári épület, földssint
BínnaoUtlen Icvslek
crt
ktil
ZALAI KÖZLÖNY
elóhb: .ZALA-SO ~B/L O CS Y I KOZLÖN "X".'
i
várót helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd egylet. a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparoank'\ a .nagy-kanizsai takarékpénztár' a .zalamegyei általános tanitó-testdlef, a .Zala-Somogy* gözhajozasi reszvanytársulzt i több megyei ét városi egyesület hivatalos értesítője.
HeteuklHt kétszer, vasárnap- \ csütörtökön, megjeletió vegyes tartalmú lap.

11. Keszthelyi választókerületben. Választási elnöknek : Kovák Fer. Csány.
, jegyzőnek : Bogyay M. Sármellék. Szav. küld. elnöknek: Csesznák L. Keszth . • jegyzőnek: Koller István. Páhok.
,, . ,-,.ii (Vértessylv. Keszth.
Helyettes elnököknek :,u T
(Korcsmaros J. ,
-(Kugleríí. Keszthely. III. Szentgróthi választókerületben. Választási elnöknek: BarczaS.Csabrendck. . jegyzőnek: Gyömörey G.üógánfa. Szav. küld. elnöknek: Be^senyey E.Mihályfa , „ jegyzőnek: Chernél Gy.U.-abrend.
Helyettes
., , (KpsteinVil. Sümegh. , jegyzőknek ^(Németh Zs. Sz Groth
IV. Kanizsai választókerületben. Választási elnöknek: Tolnay K.Z.-Sz-Mih. » jegyzőnek : Hertelcndy B. Kanizsa Szav. küld. elnöknek.' Inkey Lász. N.-Récse. • • jegyzőnek: EbenspaogerL.N'Kan.
ui .. i'*i-i , (Tóth i,. N. Kanizsa. Helyettes elnököknek ^^^
V Zalaegerszegi választókerületben. . elnöknek: Főt. Dr. Horváth K. Egersz.
. küld. elnöknek: Szily Dezső. Botfa.
jegyzőnek: Braunstein P. Egersz. ! . ., . (Huszár N. Csáktnya.
„ , , ;■ , , (Deák Ujos. Tárnok. ' " JeOrrokIlelt:íTr«rnfi.inHlsnf«l«li«.
H-lyettes elnököknek: „....J „ :
:^,,^ Gj.
,. , (Szecsődy Gy. Egersz. jegyzőknek.A(Botfy ^ '
Felhívás előfizetésre.
Bizalommal Jelkérj ük a .Zalai Köz- ' fim*/' t. pártolóit, akiknek évnegyedet, vaqy féléves előfizetési idej'ók e hó végén lejár, ízivtskedjeiiek azt megújítani, hogy a lap szétküLlésébKn Jennakadás ne történjék.
EIófl»W«I ir az eddigi félévre Jd7ó. jid.—decz. folyamra 4 /rí. Negyedévre , , —szept. , 2 .
Részes kiírás
Ztdamegye központi választmányának Za-ía-h^erszegen 1S7Ö. évi jnnins hó H-án tar-tott iilése jegyzökönyvéből.
k|». 1875.
Tárgyaltatott a magyar királyi belügy -minister ur ó nagy méltóságának folyó évi ujajus 31-én 25333. szám alatt érkezett leirata, melyben a választási törvény 56. §-» alapján az általános képviselő választá-sokra folyó évi július 1-tól 10-ig terjedő ti/ napi időközt tűzi ki és a választásra tör- I vény értelmében szükséges minden intézke- j desek megtételét, a törvény 02. ;j-a értei -incbeni hirdetmény kibocsájtását a//al ren-deli el, hugy a mennyiben az áMamió név- : jegyzékeknek eln.'tn készithetése miatt e j megye területűn a képviselő választásik a ! kitűzött fuuuebbi liz napi batáridő alatt I uiegurtbatuk nem lennének, azon időpontra nézve, melyben az állandó névjegyzékek ok-vetlen megállapítva lesznek — a választási határidőnek az 1875. évi 39. t. ez. értel-oiébrni kitüzhetése tekintetéből jelentés té-tessék, elvárván a képviselő választók ál-landó névjegyzékének a legrövidebb idö alatti akkénn összeállítását, hogy éhez ké-pest a választások batárideje olykép luzet-
hessék ki, hogy a választások belejezásétéi az országgyűlés megnyitásáig legalább tiz napi időköz maradjon.
Olvastattak ennek kapcsában a tegnapi napon, vagyis junins 7-én tartott megyei bi-zottsági rendkívüli közgyűlésben 4120/149 és 4150., 450. számok alatt hozott, az or-szággyűlést f. évi augustus 28-ára összehívó legmagasabb királyi leiratnak megtörtént
hirdetéséról értesítő, annak alapján az egy-behívott országgyűlésre küldeudő képviselők-nek törvény értelmébcni megválasztása vé-gett teendő intézkedések megtételére a köz-ponti választmányt utasító, valamint a kép-viselő választási mozgalmak alatt s a válasz-tások idején a rend és köznyugalom megőr-zése a személy és vagyonbiztonság fenntar-tása végett tett intézkedéseket tudató vég-zések.
Gy.
A központi választmány a választási és szavazats7.edu küldöttségi elnökök, helyet-tes elnökök, jegyzők és helyettes jegyzők megválasztását szükségesnek látván, tekint-ve, miszerint a megyebeli választó kerüle-tek mindegyikében az alapul vett ideiglenes névjegyzékek szerint a választuk száma, va-lamint az 15OO-atmeghaIadja,ugya3O00et sehol nem fölözi, — ehez képest a választá-sok vezérletére választó kerületenként a vá-lasztási és szavazatszedő küldöttségi elnö-kök és jegyzők, valamint a helyettesek eké-pen választatnak meg.
/. Tapnlrzni választókerületben. ^^Jj^tfasztási jegyzőnek: Dr. Czinder Istv. lka. I Szav.
Választasi elnöknek: Vadnay H. Zánka.
. küld. jegyzőnek : Csepely K. B.-Füred. Szav. . elnöknek : Ács Ferencz. Diszely.
, . jegyzőnek: T. Galdon K.Tapolcza.
„, , , _, .. , (Cbigó Pál Gulács. Helvetteselnököknek. ., . „ ,„
(Czigánv K.. fapolcza.
VI. Al*Siendvai választókerületben.
Választási elnöknek: Eperjes; S. K»tiinm
• jegyzőnek : Szeredy P. Dobrooak.
Szav. küld. elnöknek: Horváth László.Iménti.
» > jegyzőnek: Isoő Fer. A.-Lendva.
ii ■ i .i -i , (Czigány B. Sz-Adorj.
Helyettes elnököknek^^ J
-
-(K:ovács J. ,
VII. Baksai választókerületben.
Vál. elnöknek. Főt. Dr. Berger Sz-GyörgyT.
Választási jegyzőnek: Baka Boldizs. Baku.
Szav. küld. elnöknek : Egerváry E. Z Lövi.
, , jegyzőnek: Martinék Istv. ,
V1U. Letentfei választókerületben. Választási elnöknek: Séllyey László.Gelae.
, jegyzőnek: Gózony L. Letenye. Szav. küld. elnöknek: Szalacsy Fark. Vente. ,, .. jegyzőnek: Faits K. B-Sz-Györ.
ui .. i,'i-i , (Follv Bernát. Bátka. > Helyetteselnökoknek:JZikil öy Ietenj.e
.. . (Békessy Rezső jegyzőknek: ^^unvp. f
A választási elnök és jegyző az 1-ső - a szavazatszedó küldöttségi elnök és jegyző pedig a 2-ik szavazatszedó küldött-
IX. Csáktornyai választókerületben. Választási elnöknek: Bogdin Gy. F-Hráscs. ,, jegyzőnek: Zakál H. Csáktornya. Szav. küld. elnöknek: Deurbányi E. „ „ „ jegyzőnek: Szilágyi Gy. „


aigot, nem kérdik, a fónj elhomáljoaitja ré^i. talán jellemlelan életedet.
I Ha boldogtalanságra jutss, barátid SXÍD*
I bői réasvétet ssinlelnek; de valóban lelkűket
a káröröm tölti be, érjen ismét sserencse, örül*
* . aek saereocsédnek klihőleg ; de lelkűket ai
! irigység tuxe emészti.
I A nótlenség terjesztése és pártolása any-
; nyi, mint megfeledkesni arról, hogy mindeo
ÖBSI. i nőtlen férfi egr leányt kárbosut a kicsapon-
TÁKCZA.
Knylugl krónikámból.
II.
_ A pl.'b&ons tascalaouma — A kastélyt ■ hiciOTSt Pap a a tiaxtek lakták, AE uruág kertjét Cailrft kertnek hittak !
A csifra kert magott V,j elet fuljt nuidég, ' A pap aiőlejebe Oda járt a tiMbiég 1
Kecel volt « b^jlík, SKÍTCB volt gaidáji,
j lUjt a
In volt a vadiasok
Lígkedvedb fjttlpoBtja, Vad kacsáját, Dynlát, Ki lóu, ide hozt* !
MarciiITA — tréfa kftxt A pftrktSlt clkéaxfili ; Eg.-r heti diét K> «
A tuículanmnWI Jártvok a fordSbc -Jí> volt ott pihenni Jr.véa, B«D4I kö«b» !
Hulgyek >■ ki jenek Kivánaácból néha: Ki b« n«n f«rt; 1«BH
M«jwflot itt ilyenkor A beUC feacwéf : Sxép dalokban tört ki A Urná*a«U*»éf 1
Itt toltunk : H,i.y.«or „tt írt íjfíl J<í kedvben bFanOnktt < r
H>u Balog Tóni
Hiot tuvajf elal-ment S nyumiíii * k*r*véu !
E tvaeolaBUmra Q/akrao emlékesen, Hit vetetettem benne, Mindenkor éretem !
Virágok én
— öuMígyojté : Jtavty Géza —
(FoljUtáa.)
^ A divat változása egy o)van adó, melyat a Megéovek ip«rm ró a gasdagok hiúságára.
A gyenge atya gyermeke vagy elaljwo-dik, ha lelke kötnapi, v»gy * keaerÖBég egy neme fogja magát ssivébe féaikeloi, ha lelkülete bb
Egy világot könnyebben építhetünk fal romjaiból, mint a hitet, ha egyster szivünkből kiveaa-ett.
Nincs a földön öröm, melyet bánat fellege M borítana.
Napjainkban nem határoz, ho) veased a feayt, a gasdaaágot mi módon jutottál hoiiá, elíg, hogy gazdag vagjéa tisztelnek, a wellem a reáiii világban nem sokat számit,ki emelkedni akajj lajyoo gasdaj, hogy hot vetted a
As asssorjv nevet, mikor lehet, sir, mikor
I akar. —
! A kegyetlenség a tudatlanaág sajátja,
ely csak u ero jogát ismeri el.
A tudomány gyökere keserű; de annál
| édesebb gyümölcse.
l —
| A lelkesülés és méltatlankodáa rokonok ;
| mert csak akkor méltatlankodik as ember, mi I dón lelkesül.
{ A sok fecsegée és locsogás a ss Uem Qres-
| ség csalhatatlan jele. A fecsegő hasonlít axun ; emberhez, ki soha sincs hon.
A> élet tűzhányó hegy, oldalain viruló növények diniének s gyakran akkor söpri el a Téss, midőn legbujábban terjeszti síét virágszir-mait s adja á: illatát a izellinek. Most még mennyi ömlengés, fényes remény, ki tudta volna caak e néháay órai jövat is megjósolni 1
A melyik férj minden mulatságba el-ereszti feleségét és minden viiból megilatja lo Tát, nem lesi sem jo felesége, sem jó lova.
Aki boldog akar lenni, szükséges, hogy nyugodt házi köre > néhány barátjaleg>en, két vagy három rokon szellem elég, kikkel örömei, bánatot, gondolatot s érzemény t megoszthatunk.
Az élet két részból áll; múltból, msly álom s jövendőből, mely kívánság.
A valódi bátorság ismeri a reasilyt
Aki hizeleg koldul, aki hiieleg ront, aki azt elfogadja sülyed.
A büszkeség becsületességet parancsol, ámbár a büizkeseg még nem becsületesség.
Ha a szerelmet elakarod ázni, dolgosa I Al a nú, ki ingadozik, el van veazve.
Ai olasz nó csak akkor hiwi el, hogy kedvese szereti, ha ez képes érte bűnt «!ko vetni, az angol n«, ha bolonaságot kövatnak el érte, a francsia nő valami ostobasággal is b*4n.
A hisalgés megrontja a szellemet, mint a elitkor a fogakat.
A fényűzés ott kezdődik, hol s szok*éa; végződik.
(Folyt k6T.)
s^ghez oszUtnik bi-, a váb-zlá>i elnököt akadályoztatása eseiében a szavaztfoedő kül-diittségi elnök hclyettesin-mii a helyettes elnökök és jegyzó'k szftkség eseteiéi beosz-tása a választási elnök feladata lévén ; egy-úttal addig is, mig a választási határnap az e végett a jelen ülésből a nasyméltóságn magyar királyi belügyministeriiirahoz tett felterjesztésre érkezendő leirat folytán ki tűzhető leend s ennek folytán a választási segéd adatok kiküldhetők lesznek- -- » meg-választott s fentebb megnevezett választási és szavazatszedó küldöttségi elnök és jegyző urak s helyettesek is megválasztatásukról egyeBkint jelen végzésnek kivonoibani köz-lésével ortesittetnek. — Knif.
Kiadta: HANTY KÁROLY m. k.
kö/p. T»la»*t jepi*«.
Jegyzőkönyv,
felvéve Keszthelyen az „Amazon* czimü ve*dégl>iben a keszthelyi választókerület nabadelvnpártja áU-d J87ö-ik évi június
hó h-.án taHott értek fdetr-U.
f Tárgy : |
Koller Ferenci és Korehn^n* N. János urak, mint a kerület elnökei Üdvözlök a szép számmal megjelent válást u> közónsé-jH s mi-előtt * tanric-ikozáíba boc*ái közműink, kérik a — már most mct-alakult szabad*-! ■. ii pártol, őket eddigi teendőiktől felmentetni é* uj tiszt-viaeJőkeí választani; ez elfogadtatván, a vá-lasztád idejére korelnöknek Sólyomvary Ferencz közfelkiáltással felkérteit, ki fln.»ki székét el-foglalván, mindenek előtt indítvány.-zza, hogy a két párt elnökének ex fddijti .lamriui szíves fáradozásukért köszönet nyik:<nitassék és jegyzőkönyvbe foglaliasaék ; ■* zaj** éljenzé« kost elfogadtatott.
Korelnök ur az elnök választást azonnal foganatosítandó, felkéri a gy ülést arra nézve nvilatkosni. — Kóvid laniicakoras folytán méi-tóságot Novak Fer^ncz ur elnöknek egyhangú lag kiÉciálutotí és a párt állal rajon éljftuzések közt megválasztatott, ki is elnöki s/ékét azon Dal elfoglalván, a váiaiTtóltözönségnek benne belysett bizalmáért köszönetét fejezi ki és kéri őtet ktivn tanáccsal támogatni. Mé^tóság'* Novak Ferencz ur a tanflcskozm:iny megkez-dése előtt kéri a válsBZiók<Tülfi választói>, hogy az ügyrend meghatániiuthas-ék. »-gy al-elnököt, jegyzőt es bizottsági tagokai válasz-tani ; kik ia a következőkben választattak meg:
Alelnöknek Vértesny Iviu; j-gyzőkot-k Kugler Nándor, Hencz Antal; bizuiisagí tagok-nak Kftller Ferencz, Korthmárns J-iuo«, (,V»z nnk László, Bogysy Máté, Ralás Árpád, Kör-mendy Sándor, Koller István. B.-ck Sándor, tiail Miklós, Keischl V.-LI-.Z-1. 1VCÍ,IV I^ászló. Sólyomy Lipót, Király Lajos, Lizár L. Lipót, Semetke Lnjos, Kiedi Ödön, Csák AüUl, HO-gyav Kálmán, GibiT Józn-1. Svasiíts Károly, Krápicz László, Ambrus Míhalv, Szabó J;tuos esperes. Hanny Andor, Heck Kálmán. jMÍ.<i«y József, Farkas István, liotka János, Nagy Jánod. Dr. Csanády (Jusztáv, Hertelendy Imre, itit^gus Modrovits Gergely apát. Tamás Frrencz ma gyaródi, Fapp Károly. Özait'T Annin, N>-ni?th Gábor, Király I^ászló' biró, Nedeczkv J«mV T«-reky Aladár, Laskóy ÍJk&7\£>, liokor IienŐ. P<n-tek Avul, Lakatos Mihály. Síivegjár*ó Ffn*m-z. Spiegl Jakab, Major Antal (ivarok. Szabó György és Fleiner SánJ'-r urak.
Elnök ur az ekép t-iválasztotl biz'ittsaKi tag urakat üdvözli — és egwrttal a ianái_-ski'-zás tovább folytatását kijelenti; - miután a párt ekép szervezve volna — első t«endők közé tartozik képviselőt jelelni a ma^a részéről indít-ványozza, hogy Tolnay KArolv, ki e keiuletf-t már négy ízben képviseli.-, újból kéressék W. Nagyságos Cs<-sznák LÁBZ1<Í ur kijelenti, niiszerínt Tolnay Károly ur halarozuU nviUt-fcocatát bírja, hogy a jeleluég*-t a^ kora és gyengélkedő egészség■■ miatt el n>-ni fo;adja ; yzólú azon véleményben vau. liog\ M IIIHÍ érte-kezlet csak szervezésre é« nem képv:d<-lr.je!ölét v«geít"tivatván össz^, inditváiiyozza, hogy az oeszrs jelenlevő váLaztó polgárok niondják ki, miszerint a jelölésre nézv^ egy rövid idő alatt megurtando érlekezUten fo^ megállapodni. ' ;ii-'ánt>8 helyeslés.)
Ki nők ur ezek után határozatkép ki
. ^dja, hogy folyó hó IH án a nevezett czél-
' bó*. Xonthelyen az .Amazon' szállodában gyűlést fog tartani s kori a jeleolcvő szarom választókat, hogy mint Ők, mint pedig többeket erre felszólítván kitűzött napon nní-yelfn;- nek. £«rel a gyfilós szétoszlott K. m. f.
Quousque tandem?
(AjiWa a kapiUuyi hlvsUlnak } A romlottsí^ és zavar c^lédü^yünkben oly mérveket öltött ma aoár, hogy nyílt és ro
szaló frUzóUUsankat s-m esudblal, aem helyte-itJDoek nem togja tartani s<-nki
Tarló/kodtunk rddiga nyilt megrováatól, mert hittük, hogy apróbb és itin**njellegu fel nzolamlások, ha n-m uefóiye* intézkedést - fáj-dalom ilyet & kapitányi hivatalnál sajnos ta paaztalatok után ma már senki ««OJ korcs! — de legalább annyit eredményezni fog, miként az érdekeltség kfilsziaét és a nUtnsquo fen tar-tása: a rendőrség kötelességének ismeri.
Mi ai erediuéoy : Sodorna és (iomora! fe-jetlenség az eljárásban, piasok éa romlottság a cselédségben, mételv é- veszt-deimi a családok' ban, bujáaenyvfsekkel telt kórháj^lezengő éje lezok, — a búDsalak mindeo ocsmáuysága ! Sü lyedés napról-napra oly mérvben, hogy most már elhallgatni lehetetlenség
Megvert bennünket cselédertókat a te-remtő mindkét kezével; eddig azt gondoltuk, mi vagyunk a gazdák — most b« kell fogni szánkat — a cseléd parancsol, t*. azab bért. szolgálatot — maga határozza meg, rri a teen-dője, hány órát dolgozik, mit eszik? tuég ezen megnyugodhatnánk, ha a baj csak eddig ter-jedt volna, m>«t már hála s kapitányi hivatal 3 tisztje és 20 rfndóre ."1 éw üdvös működésé nek van több bajunk if — viseluők i*, — de meglét lett a pohár — nem lehet.
Kedves cselédtartó p>lgártársain tgaz e, amint én állapotainkat Itirooi.
('selédre van szükséged konyíírögsz aljas szerzonőknek, kiknek nagyobb üzl-uik a kerí-tés, megsarczol 2 frt. erejéip és hoz egy c*e lédet, hogy eszeöb« jut Petőtinéi :
„Istenem, de míiven karsván" akkor alá-írod az eléd szabott békepontokat. iL'ábá hajtott frjjfd, mert hát keserves kenyérkereseted mel-lett főzni, moeni, tisztogatni és a többi, nem vagy képes; azt nem kérded van-f igazsága, mer: a tőled szokott és elmenŐ raeledet is igaz-ság nélkül fogadják mások, — minek tennél te olyat cselédtartn társam, mit *»enki sem tesz, miért sem téged nem büntetnek.sem mást; egy pár nap megvagyunk, mert tejjel, mézzel édes-getjük, mára*ztáljuk, nehogy ujabb tótás, tu táa essék kedves osztályrészedül; epv hét niulva. mikor tán családod fele beteg**, oda vágják or rod elé a kanalat, seprűt, cseléded ott hngy, mint Szt. Pál as olahokat; ha ekkor ét<fii, szomján és kétaégbeesésedbeo be mész a kapi tányi hivatalba, — majd 2 — 3 nap múlva mn: ideziK szépen a cselédet, m*?rt a te szavad sz^ retve tisztelt társam, csak bliktri! Előbb éh>-z-zetek, — szomjazzatok, — mi az 2 — 3 nap egy családban ;csak nem törik le nőd keze. ha hoz-zálát a félbenhagyott főzéshez, azért asszonyod lett volna herczegné, ba nem akar körmesca-kadtáig dolgozni, aztán minek vannak leányaik, ha nem nyúlnak a mosogató rongyhoz?
Fiad is van ugye? Kiég erős subsocz. bi-zony n^m büntetik meg, ba az iskolából 2 — 3 nap ok nélkül kimarad? (ez sem szokás ám!) Már 12 éves és tudna vizet hordani, piacira, boltba szaladgálni!' aztán jó magad mire való, talán te is elláthatod egy-két nap bátígaidaná-podat — abba a kis sertés etetés én egyet-másba nem törik derekad — nem is vagy idő-itebb 50 évnél, sokat elbírsz te még!
A bán! jön a hajdú, holuap délelőtt bóra-kor uienj kihallgatásra.
Alázattal és a hivatal iránti tiszteletlel jelensz meg, ott áll megszökött elhagyott cse-léded. — de ha kettőtöket vizagálua valaki, aligha téged nem nézne panaszlottoak.
.Hat mondd el édes láovora, un panaszod van ezen ur ellen, mért hagytad ott tel mondás é» bucsu nélkül ?"
Aztán hallhatod, hogy a cseléd kevesebb dologra szegődött, mint a mit vele tetetni akar-tak, hogy nőd. leányod uem igen sigitett ueki és liornbile dictu! éjjeli csatangoIádra ki tenj eresztették a házból — pedig ez bevtlt szokáa és ami szokás, az törvény — teh»t i-nn<-k vmi igaza — jámbor társam te ne ii védelm<-z<i ma-gadat, ha csak befolyásos városi «iuber, varos atyja nem vagy — neked igazad nem lehet! mert agy a szokás, hogy ha becsületes, jőravaló embereknek cselédekkel van panasza — ki-mondott igaz stavának hitele nincs, — hiszen mivel tudod bebizonyítani, — van két tanúd? minek u mersz enélkül beszélni — tudhatnád, hogy bizonyítani csak tanukkal lehet.
Ha pedig eszedbe jutna kérdezni, hogy elhagyott, megszökött cselédedet, hogy leh'-l igazság és elbocsátás nélkül felfogadnia másnak, az nem a te dolgod — az ma*é ed niiutáo iiyt-u-miért m<>g senkit sem büntettek, a te sxép sz.: .•neidert sem fogják ám azt megkezdeni — mi-nek i« V
M'^engedem kedves barátom, hogy nem a cseléd cssp el téged, hanem neked jutna eszedbe út csapni el — hiszem, hogy va,u rá elét; törvényes és igaz okod, — meg is fizeted a ft-lmoudiitii időre eső dijat, arra fogadok.
M<Ti ha megint tárgyalásra talál n Ál menni, ugy kikérdezik hűtlen cselédedtől min den családi viszonyodat, hogy minden véred urezodba tóiul és fizet**, mert vao annyi önér z*ted, hogy családi viszonyaidat, — melyek pedig büotelenek, — de apró kellemetlenségei mindenül: vannak, — nem engeded helytelen és a családi szentséget becsmérlő eljárás tár-gyává tenni.
Ali is elhúzom, hogy Bsssetörodtők ose
lédeddel, megadod magad kényswr helyzeted
nek, sinlődtök, tűrtök, — kell engedned, hogy
cseléded kószáljon alkoujktlul reggelig, — de
uem mered gyermekeidet kezére bis*4,; fél ve-
■ óva tartjátok magatokat, mert tudjátok a ki-
! csapongas és fsjtalaoaág iszonyait, — melynek
nem egy család ainlettu meg átkát!
f Ugy e ilyen a helyset ma már és c*ak
; imádkoztok, mint Uus termés felett ax aggódó
' gazda minden nyári ^örgő felhő előtt, hogy
I csak ax ó kegyelme és »«mmi más mentheti
! meg a luuUtkosó Isten áldást, — aztán brülss,
! ha családod megmenekült a veszély és aggoda-
I lomtól és örvendve mondod: „Hála Isten", —
| de nem ám „bála kapitányság."
j D« az én állapotom már elérte a netováb-
| bat, mert a közélet fekélyét latom legnagyobb I mérvben terjedni és ha már nincs módomban ] másként segíteni, két kézre fogom Bolond Istók ; dorongját .noha te vered kapitányság, hát eo
is vcem !u
; Szinte jobban esik a lelkemnek, bogy ki
i fáradhattam ! . .. .
! Tudom, hogy felszólamlásomnak egy
| csomó nyomtatvány elkészítése lesz eredménye — 3 — 4 nap talán tanácskosnak is telette, ak kor aztán szépen elalszik az ugy, — mindnyá-jan szenvedni fogunk tovább, éo pedig leszek a pusztában kiáltónak szava!
Vagy talán tesznek is valamit ,adtál
nrutu esőt, de nincs köszönet benne !*
I Ott, a hol kevés az eljárási erély és aka-
rat, a hol áskálódások — ilyet is hallottam sza-I vahitetó emberektol — szabályozzák az eljárást, j nem sok bizalmam van, ha csak a városi tanács j nem n*szi az ügyet erélyes kezébe, — ha csak i ez Bt-.Ta tönénik, bizunv -bizony az e.nyomott : panasz hangot ad ,Quou«sque tandem — - V" I .Onseo Carthaginam esse delendamu ab.
j Helyi hírek.
í — Értetitén. A nagy kanizsai választó
kerület képviselőjelöltje Oaengery Antal beszá-
| móló és programmb-széde meg tar láss végett 187ü. évi július hó 4 éo Nagy Kanizsán meg jeteuní fog. Miről a midőn a választó polgáro-kat tudósítani van szerencsénk, — hazatiui tisztelettel kérjük, hogy ezen ünnepélyes alka-lomra — a fogadtatásnál július 4-én a Buda-pestről 1 óra 51 perczkor érkező vasúti vonat nál, ugy s beszámoló és programmbeszéd meg hallgatása végett július 5 én délelőtt 11 órakor a városház nagytermében, lehetőleg teljes szám ban megjelenni szíveskedjenek, hogy képviselő jelültünk hazafias érdemeihez mél'ó legyeu vá lasziókeruletünk ünnepélye. Nagy Kanizsán, 1875. június 26 án. A^ végrehajtó bizottság ne-vében: Inkey László s. k. Mártinkovics Károly B. k. pártelnökök.
— Muhonied Benrád pasa 9 nőből
álló háreméval, keztük egy magyarnővel, mint
Dr. Blau uy. torok c&ászán katonai orvos ur
beszéli, néhány napra Kanixaára jó az ő látoga
táaám, néhányan már tanulnak is egyes török
szavakat, hogy a pasával beszélhessenek.
— A rég várt katonai zenekar múlt va
ftárnap megérkezett * mondhatni szokatlan élénk-
séget idézett elő a városban. Este a .korona"
veudéglő udvariban játázott, az étterem s ká-
véház zsúfolásig tömve volt, Sebmidt vendég-
lős ur szokott fürgesége mell HU is alig volt ké-
pes a kívánalmaknak megfelelni, különben ia
jó Ízlésű ételei iulai s a gyors bzolgálat folytán
vendéglője s kávéháza méltán látogatott. Hét-
főn a BPrátcru ben a tűzoltói mulatság közei
2OJ0 egyén jelenlétében megtartatott vidáman,
kedélyesen, deficit uincs. A zenekar kitűnően
játszik s elismerést azavazhatuuk nekik.
— Megjelent Wajdits József ur kiadá
sábun *^gy tarisznya ostobaság" hu-
moriatikus eszmék. Ötletek, élezek egyvelege.
A kiadvány tömött és díszes, jelvényéé kemény-
táblával bir. A mai komoly és komor világban
szükség van az üy kedvderitő olvasmányokra,
azért hisszük, hogy nagy kelendőitégoek örvend,
mint Wajdits urnák többi népszerű kiadványai.
Ára 1 frt 40 kr.
— A kisdednevelá^egyviliét alapsza-
bályai a belügyministprium megerősítésével le-
érkeztek s nyomda alatt vannak B mihelyt a
szükséges nyomtatványokkal kész lesz a szer-
vező bizottság, azonnal a re.ndes, aleltuló köz-
gyűlés meg fog tartatni.
— 72,000 forintba kerül évenként a
N«gy -Kanizsa- bécsújhelyi és Nagy-Kanizsa-
mohácsi uj mozgópostahivatal fennuu-táaa.
— A t*agy~kanÍM9ai katb. főgymna-
siumban az évi vizsgálatok f. évi jui. hó 5-én
a vaila*unnál vesaik kesdetóket és folytatólag
urunak egész 26-ig bezárólag. — A magán-
tanulók vizagálatára jul. 27 és 2$ ik napjai tö-
ret te k ki. — Jul. 12 en délután ót órakor diai
vizsfálat lesz a műének-, zene , szavalat és
tornászaiból. — 31-én ünnepélyes Tedeammal
a tanév bezárajik. Ezen nyilvános vizsgálato-
kon a tisztelt szülőket, íl.Wáoao a tanügy iránt
érdeklődőket szívesen látja as igazgatóság.
— Bor*a#xtó szerencsétlenség történt
június 26-án este Budapesten, roppant felhősza-
kadás, jégeső s orkán dühöngött, melynek szá-
mos ember lett áldozata, házak dűltek öasn a
égess szőlőhegyeket sodort el. A kár millió^, rug. Az elemek kisebbwtörü duiaasiról ve*ziiUfc híreket as ország minden részérőt. Saomoru « aggasztó időket élünk!
— TatUrodalotn. Többrendbeli tud»
kozódásra TU szerencsénk a tanító urakat éi
tanugybarátoKat ezennel értesiteni. miszerint *
.Néptanítók Évkönyve" Il.aszÜnidő akrtszét-
küldendo évfolyamát bírni óhajtók, f. tanév \é
geig ttlŐfisetéseik és megrendeléseikkel tz tv.
kóuyv kiadójához, Rónai Furencs polg. isk. tr
úrhoz Badmpaet, baJásiváros 90. az. a.) fordul,
hatnak meg. A .Néptanítók Évkönyve" tte0
12- 15 ivre terjedő, díszes kiálliissues rajzok.
kai ellátott II. kiadása, mely lS76-ra szóló mi.
jes közönséges naptáron kívül a Un irodalom rui-
le les ismertetését, népssera beszélyeket éiczik
keket s nevelészet. gazdászat és termésaet!smt
köréből, nemkülönben az ujabb tanügyi rend?
leteket és szabályzatokat.(Ezek kost aunnyu^.
dijra vouatkozó tv. authanucus szóvege; mags-
ban loglslandja s igy minden tanítóra nézve
hasznos és nélkülözbetlen kézikönyv leend, elő-
fizetés vagy megrendelés utján 1 frt, bérmenw
megküldéssel 1 frt 20 kr. o. é. Öt egyszerre
megrendelt p. után 1 t p. és 10 előfizetőt-gyuj.
tőknek egy díszesen kötött p. jár. AzI. ki*da.
bol egynéhány p. szintén kapható még hasonló
áron. (N.-Kanizsán, Wajdits József urnái) A U,
lös példányokért bejövő összeg telj-iecu egy als-
pitandó orsz. tan menház javára szea teltetik,
nyilv. beszámolás utján. Külön ivek szét ntai
küldetvén, kéretnek a t. előfizetők és megreo
delők, a koruk, fizetésük, lakhelyük (megre,
posta) tanulók és osztályok számára vonatkor
adatokat, a menyiben azokat mép be nem küld
ték, a megreDdeléseket^arUlmasó levélen (lev
lapon") vagy utalványon, az „Évköuyf" czim-
tári részébe leendő felvételük szempontjából te
lesni és Uónai F. úrhoz (Budapest, halászváros,
90. ss.) czimezve megküldeni.
— Interpellatió Héltóságos Novak ÍV
rencz úrhoz, — mint a keszthelyi válaszúi ke
rület .szabadelvű pártjának" Elnökéhez! —
Minthogy Keszthelyre június 10-ára kitűzött
pártconferentia, — melyen Jeendó képviselőnk
kijelölése lett volna m egál lapítandó — egypár
választópo'gárnak, mint privát egyéneknek,—
szintén egy keszthelyi választópolgárhoz, miot
privát egyénhez intézett s ugyan csak magáD
jellegű távsürgönvére, m^lyuek tartalma az ott
nagy számban egybegyult vajasztóközönséggel
uem is közöl te tett, — elhalasztatott; s mint-
hogy leendő képviselőnk kijelölését, miot mely
kerületünk minden egyts választópolgárát egy-
formán érdekli, nem akarjuk épen csak egv
két emberre bízni; bátor vagyok méltóságod
hoz, mint keszthelyi választókerület szabadelvű-
pártjának elnökéhez, a magam « több választó
polgártársaim nevében is azon kérdedt iotézni,
valljon hajlandó e, méltóságod — az ügy sür
gősaégénél fogva is, — ez érdemben rövid idő
alatt conferentiát Összehívni? ü^gy választó.
— Tanügyi. 492. szám. Hivatalos. A
folyó évi nyári szünidő alatt tornászati póttau-
folyamok néptanitók Budapesten, Pécsett, ki>
lozsvárt, Szombathelyen, Egerben és Nagyva
radon tartatnak. A budapesti tornászati tanfo
lyamon résztvevő tanítók 80 frt átalányt, a többi
póttánfolyamokoL résztvevő tanítók pedi; na-
pon kent 60 kr. napidíjt kapnak. Erről a zaln-
roegyei tan kerület béli tanító urak oly telhivát-
sal értesittetnek, hogy akik közülök' a torná-
otatb«n járatlanok s valamelyik közelebb esó
tornásza ti póttan folyamon részt akarnak venu>,
az'iránt alulírottnál jelentkezzenek. Nagy-Ka-
nizsán, 1475. június 28 án. Nucsecz József, za-
1 a megyei l-»ö tanfelügyelő.

— AB ortMágos vásárokban videkrü
miJy élénk forgalom mutatkozik, tanusilja «
kiskomáromi jun. 28-kí vásáron a szotgabiroi
hivatalba történt jelentés szerint eladatott: b
bika, 2bá ökör, 176 tehén, 148 borjú, 114 lú,
4H csikó, összesen : 745.
— Verseny gyalogló* B. Füredre
A magyar athleiicai club verteny-gyaloglaat
rendez tagjai számára Budapestről Balaton-Fü-
redre, a mi kurülbelül 25 mérföld. Ez utat lei
alább két nap alatt kell megtenni s a kik ei
idő alatt Füredre jutnak, mind egy-egy broni
érmet kapnak. Ezen kívül két kitüntetés van.
Egyik arany érem, ha 36 óra alatt megteszi az
utat, ba későbben, ezüst érmet kap; második
díj esüst érem. Az elindulás napja még nincs
pontosan meghatározva. Az érmek átadása »
versenybíró által, B. Füreden Anna napjáu
(jul. 26.) lehető nagy nyilvánosság éa ünnepély-
lyel történik. Tét 1 esüst forint.

— Köabewéd tárgya lett, hogy egy Uj
udvar községben lakó nő 4 lábú, macskafejr
bes hasonló fejű gyermeket szült volna, kije-
lentjük, hogy Kováts János ssolgabiró urhiv*
talos helyiségében dr. Scbreyer megyei U föor
vos és Tersánszky Jósset járási orvos urak ál-
tal a halva született caecaemo megvizsgáltat
ván, a hírre vergődött körüiméuy nem való :
a hmla ehemettetett.
— Egy tanügybarát. Smirmund Pál.
■aifai föerdéss ur, tavai jelen lévén a helybeli
polgári iskola vizsgalatján,midőn ez alkalommai
a zsenge intézetnek tanszerekkel való csélszerü-.
• az eddig felállított osztályok szám áh ot mér
len, mond hatni, majdnem teljeses kielécitó ^

hanem enuak hiányában ast mtfii ml% lehass* kft-vetelni, hogy hat a por Itfalább macira, ét oe at
ia keretre 4a megfen Ihvtrt cj-nletlísaék *x fl<tflléflt kereső ia ott lakó kosonséggel. 8em ai ott járó, »«n pedig — a annál kevésbé — ax ott lakó koxonség figyelmét nem kerülhette ki agyán ia ama* orcs*-varó és a* egésuégre a legkárosabbin bato missn.*, ni egy ott lakó hártdajdonos áltaJ agy tadjok, nem ía égésien as ipar törvény rendeleteinek reapektálá-aával epitett, a gyakran 300 drbot is magában fog-laló, <lmn . biaUláai ipartelepéből b5 mennyisedben kiáradof, éa nemcok a legközelebbi környéket, ha-nem kedvi-KŐ sxélfavalattal a távolabbi lakókat í* éjjel-nappal egyenlS b6aéggel ellátja, aa eg4as*égre felette kártékonyán ható orcs^vardval. Es nemcsak a köxönaég, de ngy hiaaxök, hogy még as igentísc-telt váróaatvaknak aem keríllhette ki boles Rgjei-met, éa in égi. felette kell csodálkoznunk arfelett, hogy a köztisztaság é« kSsegéasaeg erdekíben kO-lftnb«n annvit é* oly aokat tevfí vároai tanáca e te-kinutben még iotéskedé<rí hajlamát aem árulta el, A* igy tekintette** arra, hogy e« a naponkint aOvekedS meleggel csak maga ia képes egy járványt elSidéxni,
i etfili félelmfinkbol kifolyólag jogosan kérdeshetnÖ'k
< tohát: Qnoasqne tandem ?
Paplrsxeletek.
A párisi törvényamék elStt egy asép fiatal leány állott, niot Unu. AaelcOk nagltérdexte o«vét éa a«o-káa «érint folyt*ti kérdéseit:
. KoglalkoxáM?
A leánv fiuom, lágy hangon rebegé :
r- Elájulok.
Az ndvaríaa biró atéket hotttott és idSt en-gedett, hogy magáhoi térbeaam Axntán újra kérdé s a nS ismét axt felelte :
— Elájulok.
A biro pohár vixet hozatott, mit midSn a leány küroit, a biró iamételte kérdését, mire tanú csodál-kozva j*gj«é meg, hogy már bárom ixben megmondá, hogy foglalkozása aa elájnlás.
A bírák öa««*Beitek, a leány pedig megma-• (,r.v»rúta kttlfinCa fogliilkoxását Saép toilletben, min-dig valamely szembetűnő páholyban fll ■ * nagyobb hatáa kedvéért, az UletÓ siinmöirrt álu.1 neghatáro-zott jelenetben — . Újul. Ebbül él.
Ponfred lord tgj e.'éljen lady Alicel UiáJkö-tik ■ a lord igy szól a ladyhos :
— Szereti kegyed a pirított kenyeret vajjal ?
— Igen
— Mindkét felén bekenve ?
•— I^en.
— Mit gondol kegyed, jó volna, ha mi üiaze-
kf-lnénk 1
ÍA> a negyedik és utolsó . igent" a menyasz-nr.ny nemsokám ax oltárnál hallata.
Egy trinidádi néger bsstegytijté a nyngolindUi kreolok kotmoodájiait melyek koseiébb ovomtatáa-ban ia magjelentek. Nem leax érdektflec, ha egy o«-háoyat idejegyKtlsk : ,A rxipS tudja legjobban, ha lyokaa-e a harisnya." .A munka nem baj, hanem a herék." ,A axava,k elhalnak, hogy AS emberek é\<>-nek " ,A kövér mit —m érés." „A fecaegés a fül eledele* „Ax eb ntán ast mondjak te kutya, elStte :
Vasúti menetrend
Érvénjea nuvember lótól 1874.
A kanizsai idótmuUtó óra szerint, indal Kaniixiiról
(Kaniaaai vaapályán az örák pontosan a beiyi idSt
matatják.)
Vonat hova :
aaánj Óra Pere. Ut
306 Eaaík, lloblca.Dombovár , Fininéna 6 2 reggel
315 Mohaea, Zágráb é> Dombovim 2 32 délnt.
212 Badara 6 17 reggel
202 , I 52 délül
S04 10 37 earve
SIS Szombathelyre (ináét iélntáa 1 ora
2& perezkor Béeabej . . 5 87 reggel
301 BéobelSsonabathely, Béranjh felé) I 7 délnt.
SÍI „ ., „ 10 47 eatve
103 Pragarhof fala Trieaatba ... 4 42 reggel
S01 ... Sráca aa Béeabe J Si délnt
213 „ „ — 11 37 aatve
Krkriik Kanlisara ktmnM:
216 Mohiéi éa Zágrábból 4 8 léggel
SOS Ealék Mohács, Fiom.i Dombóvárról 1 23 délot
218 Fiamé éa Dombóvárról . ... 116 eatve
303 Budáról 4 17 reggel
201 „ 1 51 délnt
211 „ 9 23 eatve
314 SzombxtlielyrSl 10 25 reggel
302 Kiesből (Béceujh Saombath. MII) 4 29 reggel
312 „ „ „ „ 10 10 aatve
114 „ QrioabSI, IPragerhof feJdl) 4 44 reggel
20* Trieaat- B«ca Oiiezbol „ „ . 1 13 dilnL
204 ,, — _ „ . 10 18 aatv«
gg, a pa|U
hwgnIftUb*n megígérte, hogj- „«
uMMreioek swporitásihor ö u horaijiruUod.
Stives igéreiét teljesítendő, a ragaduwi .aimja,
^k egy v»lób»n oly síép példánráv*. (falco
»erugioosus) gudagitotu iskolánkat, mely »i-
Utgyúiieméayüok legbecsesebb darabjsi kőié
uriouk- Kedvat kötelességet teljesitünk, mi-
dón a nemwkeblü lauügybairát becse* ajiodé-
kaért ezennel D; I!VÍDO«*D Ú kifejezzük bálás
köszönetünket. Az igazgatósig.
— .1 Csáktornyái képviBelöviJMmtó
kerületi s«*badelvü párt JUDÍUB bö 28-án & pol-
gári egylet betyUégeiben Csákiornyáo gyűlést
urtott, mely alkalommal Konyixy Mihály el-
üük ur a végrehajtó biiottsig ugjaioak meg-
T»lautisit vétette fogaaatba. — A hangulat
nálunk csendes, Stabó Imre képviselőjelölt or
mellé sorukoznak a választók; komolyan fellé-
pett ■ gj'üstílemre Bsamitható ellenjelöltről
tudomásunk nincs.
— StrUló, Üztáneiineci, ugy Vixi-Sst.-
György vidékeit borsasztó felhösxakadassujti;
Sirukovecztn bajlomisunk szerint ujonan
épült házat dootuti ússze.a megyei hidakat ]*jg-
asgyobb rédzbeo felszakgadta az ár, az utakat
úneze-visszaruoiboiu, a gabuoát JeUruha, a iző-
lOtőkéket tövestül tépte ki m ragadu magával
bútor, gazdasági eszközökkel és marhákkai; e
pusatulaa napja volt JUDÍUS hó 26 Ka; ezt ko-
Tctó éjen éjté'uián 1 óra tájban vészkiáltás, ha-
raDgxugás, puekalovuldözés verte fel C&áktur-
IITH. lakóit. — „Jün a Dráva" kiáltásuk remi-
tek még jobban a közönséget, azonban csak a
Ternara áradt ki, magába vevén a begyekről
bömbölygÓ víztömeget, mely a város alsóbb
utcza.it teljesen víz alá bonta, — azonban az
árvíz reggelre már meglehetősen lovatakaro-
dott: a karokról ei tesülés hiányában még nem
esöl hatunk.
— Rövid hírek. Annin gróf 9 havi
togságra ítéltetett. — Az aibletikai club ,Gya-
logoláai kalaut- a. 40 kr. — A gyulai posta-
kezeM elfogatott. — Daruvárott az orkán stá-
mos házat ósszedöntőtt. — Bécsben az élelmi
azerek felettébb drágulnak. — Jóiaef fbg Kis-
Jenfiü van vaddisznó vadászaton. — Sayous
fc>U liebn-czeni magyar Genfoek nevezte. —
But'hyauy Izaura gróf né Ischlben maghalt. —
Bt-fjuüeQ kiüiött a cbolera. — A oag\ váradi
városi pénztárnok felakasztotta magát. — Gr.
Andrássy Gyuláné s Széli Kálmáoné u stliácsi
fürdőben vannak. — Az erdélyi gazdák 4-dik
vándorgyűlésüket Tordáo tartják szept. végén
• ykt. elején. — A surányi czukorgyar megbu-
kott. — Bpestea roppant vibai dQhön^ott múlt
szombaton este. — A fővárosi állatkert szántára
afrikai állatok hozattak. — Viktoriu angol ki-
rály oé 3>i é'a üi a tróoon. — A váczí siket-
oéma intézet nyomdája 100 éve áll fenn. — A
Pe tí fi-szobor t Hiuzár Károly 1200 írtért akarja
elkészitsoi. — Eddig 627 képviaulójeUHi van,
480 szabadelvQ párti, 71 ssélsobali, 65 Sen-
nyeypárti és 11 nemzetiségi. — A Jessuita-
reod 280 millió tallér értékű vagyonnal bír. —
A párisi Louvie-vendégló 17 millió frankért
adatott el. — Parisból Zütich Rudolf magyar
szobrász haza érkezett. — Viktor Emanuel
Fiorenczbe köitözoit át. — Steiger Gyula » je-
iöltaégrol Jókai javára lemondott. — Bp*-aten
egy ház lebontásakor 1400 ból való kápolnát
talállak. — Kossuth arról panaszkodik, hogy
számosan kérnek tőle pénci. —
> hírek.
— Státadot ünnepély. A vácti si-
ketnéma intézet nyomdája í. h. 27-én ülte tneg
lOt évet fennállásának évfordulóját.
- - Hagyoml'í$. Salsburgbaa Lent és Ta-
xeuUach kost egy negj, s mely a nép szájában
kiálló alakjánál fogva „Nase" orr nevet visel,
eddig még ki nem pubatolt okokból, f. b. Il-
ikén mozgásba jött, a Gizella vasút rajta ke-
reíit ül vetető, alig kiépült 165 méter bosszú
tlagutját csaknem teljesen lerombolta, és rop-
fmüt kő' é« földtömeget sodorván magával, az
urszigutai a SaJzach folyóba nyomta. A hegy
morgisi lassú, de folytonos, a feUó" részen mu-Utko?(, roppant repedésekből következtetve egy huiimr aligha meg fog szűnni. Attól tarta-nak, ho^y a Salzach túlsó partján 1794 bői eredő Penke hegyomlás is újra megindul, és a Salsach medre egészen betemettél vén, vix torló-dás áll he, minek szintén előre ki nem számít-ható következményei lehetnek. A salxburg ti roli vasút tovább épitése ez esemény álul, — ki tudja meddig, — fennakadást szenvedett.
— Mit nam kitsntk az anyák. Tborn
környékén keleti Poroszországban és magában
Thorn városában is az anyák a napokban több
iskolába betörtek és gyermekeiket erőszakkal
haza hnrczoliák, a városban sikerült a rendór-
aégnek közbelépése által nagyobb zenebonának
elejét venni, a már elvitt gyermekeket azonban
távol sz iskolától fldugdoattk. A külvárosok-
ban és Moker faluban pedig ac asszonyok for
uiaszerü ostromot iniéstek az iskolákra ugy,
hogy a unitok kénytelenek voltak az okutast
félben hagyni s valamennyi gyermeket hazabo-
caátni. Az anyák ingerültségének és aggodal-
mának oka az az elterjedt hír volt, hogv a po-
rosz kir&ly m toruk vultán ellen kártyajátékban
10,000 kathulicus gyermeket elvesztett, a sul-
táu szorecsenuket küldött az országba, hogy a
gyermekeket összefog a uM»ák, a tanítók pedig se-
gitnek nekik, mert minden gyermekért öt ul-
lért kapnak.
— Ligroin felrobband* történt Kassán
jun. hó H-án par perczczel esti 10 óra előtt, a
varos közepén levő Brooaz-féle hax pinczéjében.
Ámbár egész biztossággal neca lehetett kipu
hatolni, ugy látszik, hogy a £J«cze fölötti tár-
házban tori edény ból a boltozaton át ligroin,
kénaether vagy valamely más hasonló minő-
ségű gyúlékony anyag a pinczébe szivárgóit
s *>tl elgöíölgott és midőn e«y szolgáló égő
gyertyával kezében a pwczebe lépett, meggyu-
ladt. A robbanás oly irtózUió volt, hogy »szol-
gálót a két emeletes szomszéd ház fölött, annuk
udvarára dobta, hova megperzselve, cserepet,
téglát, tüzet és sziporkákat ragadván magával,
mint alakulan hustomeg esett le. A pincze fe-
letti tárházból az abba elhelyezett gyúlékony
anyagok, az égő piuczebe omolván, iszonyú
pinczeégést gerjesztettek, a másik pincze fö-
lötti szoba bútorostul, az ott levő négy fiatal ke-
reskedő segéddel együtt a mélységbe zuhant.
A robbanás hallatára a helysziuére sietett
tűzoltók létrát bocsátottak le, hogy az nlieme-
tetteket megmentsék * kezdtek azon ieszallani;
e pillanatban történt a második az elsőnél, va-
lamivel gyöngébb kirobbanás, mely két tűzol-
tót és a nézők közül négyet, ötöt megsebesí-
tett. Kezdték > város Összes harangjait félre
verni; az önkény tes tűzoltóság is megérkezett
és sikerült a halotukat és sebeiülteket a romok
alóf kihúzni ée a Uiz terjedésének gatot vetni,
kettő a segédek közül már halva volt, a másik
kettő még él ugyan, de életben maradásukhoz
nincs remény. A többi sérültek sebei nem ve-
szélyesek.
Itászati Interpellátfúk.
6. KaDÍiaa vÁruai-ak már mai nap is lur'tabb ia rfivid időo a legnépraebb oU-xija kél»é|rkÍTfll a C*«nf*ry utcaa laand. Kgjrati^n utexa ec. mely a kOa-tiaztaaáK, eg>r«KfléK «■ nxcpités inltetcleioek mogfeleiai képc« ivhauiA Igta aukat ia t>-tt «seo kovatettnények-' nek me^felalSl g a ráros küxRaaage. Hogj aokat ne moedjak - - h aae]«a és aaabálroaau haladá otcsibaB téxlátoli igen jó kocái éa g^aiogió ut kicálkoiik a koihasználatra éa «zek narlfi aacpen bokroialA fiatal fákkal ranuak régig aaegélyezvr ftb. Kaek áitai caá-bitgatta a k5z{inaégiiek az «cy ai éa Zöldfa kertnek igen ia szűk terév<*l meg n<-m elégvdC réaze már is igen *Braru keadi látogatni ez utesan leginkább al-konvi a^taiuak m^glrtele végett, s kfllfinöMO mag azi-rt is, nert a meg nem érdemelt flhanjagollaltg-ban réazeaalö .Traterk árnyas fái alá is itt lebet leg-knzelebb eljutni Azoilian minden nem ké;>«a feled-tetni ama keUeuirtlenaégekec is melyeket ez utczá-Lzn lakok éa jirúkelőkuek, az emlitetbikkel aaamben, azoknak mintagy ára fejvben eUzeuvedni kell. az QntGtéa biánjábau a koc*i nton n'*m a bokálK ér5 port értjük, melyből a gyakori déli azél vastag por-frlhűkbe szokta borítani igen gyakraii az egéez vá-roat, s ma elhordaui a tegnap a klinkerre hordott bomokot, mert rzen atett Öntözése moatanAban caakagyan vakmerő reményuek képezhetné tárgyát;
Érték- ét váttifWyM joolM 28.
5'/. metaJiqaM 70.10; 5'/. ■>«"< 73.95; 1860-ki ilUalmi kálctön 111.90; bank-n4e«T. 9 58 : hitel.ote.etj ríejvényok 218.26 ; Laodou 111.40; magjar fdldtaharmeo leei kit. rénj 81.00; u-amriri fbldtehermontéei k«t-vinj 79.75; tritiji fdldtehermeotéei köliimj 79.25; horvit ai»Too földtehermenteaj ktilresy 82.75;. e.ü.t 101.15; «. kir. anoj 5.24-Napoloond'or 8.87'/v
Szerkesztői üzenet
1723. H. Qanbonci. Nem keioUlatS.
1724. W 8a.kadátb. Örrendak, hogj B^U-
láltad. Haivet figyelmedet kOaaUQÖm, hacsak lábat —
igen!
1725. S. BodapoX. Míg rendbe sem hoaia —
lehetetlen.
1726. K. P Lagjen n^ogod*
1727. Kortts dal. Nem koaolhetjtt.
1728 L Si.g.d. Megkaptok aa 5 forintot. Ba elfogadod, tfibbet ii koldbatOnk. ftaire* BdTBslatl
Lottobasa*.
Béa, jun. 26-án: 23, 30, 84, 51, 49.
Gritz, , , 38, 87, 43, 68, 86.
Felelős szerkesztős kiadó: BltW-f Lajta.
Az illetők, a kiknek gjermekei többrend-beli kártételt vittek véghez, eieanel feluölitat-Duk a kárt megtéríteni, különbeo törTénje* lé-pé> log ellenök foganatotitutui ée az egéaz teiij-állaa Detök kitételéTel e lapban közzétételni.
Mindenkinek különöa figyelmébe ajánlutik
Dr. Forty-féle általános S £2 IB-T A F A 8 Z,
mely rendkiTuii gyógyereje, eiráluvtá, éri*!5 éa fáj* diüinxt rsHUpitó batása áital Uffror.abb. Ic^biito-aabb a eg/asermind gyökere* gyógymlájt kalBaoemfl bajokban. — Ily bajok • toroKgy l«gcaSharst, bőrke a-bxrmág, bártyáagytk (^ Angin*i mindeuema megaérteaek, fcir*pá«, nurúm, rágáa T*gy égéc álul timadbitó nb«k, megforrá-xáaok, dváxa- vagy méhaiariaok, konok-fekél/ajk, ■ua*tok (contuaiók) — meglepd gyora fajdalon csilla-pitáasaj — rögiött daganatok, gÜmSk, tályogok, pokol-rar (carbuneoloc poatola maJignaJ, megkem«nyed4*«fc, genyedéaek. vérkeléaek, mnindeo mirigybet«gasf«k, gOrvt-lyea fekéiyek, fagydaganat, ujjféreg, körömmereg, Tadliaa, tagssiTaca, csonUxú, ki6e*amitái é» megnali-duláaok, helyi c«ú«; továbbá a aiflléi folytán. Ub felfakadáaok éa aebek, íájóa fekélyxeU ragy asir gecyea nSi mell. — ftok aS már csirában rolt «ml6-ráktól, — a kaiOnben elkerfilbetlen él etrtMitUyei aebéasi mStétnek meUÖKettárel — eg/edm esen jalea aebtapaax baasnálata által menekült meg.
Végre a teatbe teljeaen bemélyedt bármi&eatt ■sálka, vagy d*rá*a- éa méniolánkja eropán tmma UputMk rövid idei bacseálata folytán annyira eM-tünik, hogy multán a teatbfll kOsSnaégeaen asabsd kéuel, aebésxi mSiét é* fajdalom uéikoi könnyen kihnahatá, mire a seb gydgyuláaa oemaokára bekö-vetkesik.
Esen megbecaaibetleo gy<igyaxer, melynek jsiae-aége eghitelesebb egyének uinoi a kaiöpSi kdrá oatra bármikor felmutatható bitooyit»ányti álul már régen a legféoyeaebben eliamertetett — rendkÍTflli, a legkaitJnnemubb ea etek ben megpróbált hatáaáoál áa tettanS aíkerdda eredményemét fogra, melyek baauái-Uu által még tlavalt bajokban ia eléretnek, jól megalapított éa elterjedett hírét k£taégbeTonha.tls«ml igaaolja.
Egy dofflif ára 50 kr., oagyobb caomag I Ért, naatnálati ntaaitáaaaJ együtt, portán küldve Ifl kirtl tobb. — Eey frtnyi eaomagnál kiaebb nülitmá«j nem telje»ttetik.
Kötponti küldemenyesS raktir : PtstM Tlrffc iézstf gyígy"eréas uruál király-atcit 7-ik wú »ÍMtX.
Továbbá kaphatók : HfJ tfiltÉM : WAJMTS IÚZSEF árnál. Pafcsss: aUlatinasky S. — PécMtt , SipScx J. — SlsiSffM: StamboraEky. - Sz.-Ftfc«rvá-reti: Br.un J. — $uafeatk«|yM : pilUch F. — VtSXprMalWS : Ferescxy K- - Záf/AUUl- MitíbacA Se. S«prMbU : Bock J.
A t ex. Yj-ógyaeerésE ét kereakedő urak, Uk raktárt elvállalni hajlandók leaBéoek, fcU-ólítUtaak, miweriut e réaebeiii ajánlataikat CKD gy^gyner kéati-tőjéhei FORTY LÁSZLÓHOZ címeivé : Badara, (Sáfl^-vároe, lúotcu, 5t*0. asáni) beküldeni Miveekedje***, ki megreodeléaeket; ia pontosan teljeait-
f(Bf Vtdéki bérmentea levelek általi mefné-deléaek a* árúak kóaipénabeoi beküldése, »agy p«eS* utalrány vagy utánvét mellett tuatént áa legpuats-■abban wlje«ittetnek.
I •) E rovat
I vállal a
aUtt k&alóuért felplSMÁget BM therfc.Keller Ig"nácz
(1548-13)
A ház épitése végett
Bosenfeld Adolf keresk-edése ideiglenesen a szomKzéd ház ud-varába, a Korona szállodának átellenébe tétetett.
Porczellio edény,
QTagnemftek, tükrük, lámpák, evfaserek, rhiaa ritst
éa pakiong kanalak, tálcaák, mozaarak, káveporkötók, ká»*darilók, káféfóiígípek,
Czukor, kivé, tbea, I
rum, IDÍU gyertya, petroleam, láblaoUj, [
batrlla berak
é> likárak, valódi franoi* P"f& *• minden ffiaierek,
kuftteini és valódi Portland cement, fagylaitkészitő,wodarizkeazitő,varrt
gépek, vasbut«rok,
utizó bőröndök gyári áron.
paraffin, kocsikenócs, gépfaolaj, gabna-zs&kok, gyapjuzsikok.
ÁZ építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-
bitese végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett.
(UM-.li)
Ajánlja gasdagon felaserelt urak-, h6l. g^ek, éa gjermekek azámára raió topáarak-tárát a legjobb min^aégúeket a lebetí jutányot áron.
Ug^asinte figyelmébe ajánlani bátor va-gyok a cs. k. katonaaág B t. közönaégnek, bőgj megrendeléaeket a legjobb bel éa külföldi bAr-bSl elfogadok éa kenitek, az árt legjutányo-aabban asámitom.
Az én raktáromban ráaároltakat kijavi-táara elfogadom.
J
i EmpGeblt aein reioh aaaortir.a> L<*f*r
aller Qattungen Herren-, Damen- and aQa-der-Süfletten von beatar Qaaütat and au mSglichit biliigen Preiaan.
Ferner mache ích daa k. k. Militif oad TerehrangawürdigM Publikum aufmerkaM, daaa ich allé Beatellungen rom beaten In- aaa Aualander-Ledér »erfertíge und prompt und billigat barechne.
Anch wird von mir gekaafte Waare n reparieren angenommen.
ooooooooooooooo
1 „MERC ANTILE" magyar angol biztosító társaság
„ ..___, , .T-I..:.-, i ; i. n.i..Hink..L . m.^v.r kiiálv.ii* im • -.tvíi..r.xiíff.i terülotín való tn.cindiüiatá«ára a levfel.őbb jóvábaa-Yárt megny.rvén, i
Van a««-.iw»í»k ...»nel kG.tudo.áara u.,rn> bor? IUl.:tnnkn<-k . maivar királyai, i. :.„i.<ior.aál{ai t.rul.tín való rn.cioditkala.ara a feff.l.Sbb jó
. tilMr .il.ni bí.to.ita. l«ríi. oár n.íjrk' «JUSk. - „.,,,,, ., ,
™'~- c«ilank . biato.itá.i dij.k oloóaifa által, a leb.tö lc(k«dvesSbb feltíurl.k — • altalabau m
c.üliUl É. bizalmit kiírd«»elni. Bi.to.itist vállalónk il, alapon
t. \i z ü ö, r ellen
■árkára tiaatértléi- ti avtzei ttraiiyakrt.
„North-British "and Vlercantile Insurance Company"
í angol bi.to.itó Uruaágg.l állu.k, attly 1809 be. alapit . LM4M»U í, Edlabar|kM uékel. . . «.oly lira^ig l«sf.UObb tarlón jó^hajyo.t alapnabilraink érulmíb.n a. altaluak vállalt biat.
^ j s
nlbi«u,.ií.k.'„>i. » cin -ni./ lnml»»- l.'k.-iívcl kcaaakadik, ro-!r tSk« j.lniUe mta-halailni « Sí »iHM forintul .««•! p-o.bfo - í. ártalak pür-oMekbni i»«át ai itfc,«í bird.igok itilctfaek alát.tl 't ■tortuUK laMruet ÍMIM — ■•Ijnek .Inoke RaxtWfke by^.g. aleli.íkei Sattarbut '• Akamn h«rcx«f«k. - mar honin ívek íta altnjltrai ,.m«rot«. . b.Uk.n
ál n:»i<l»ri« »l» " ua.ai bi.toaiui-tifaa^fal, ~ "alak ■ b »•'«>•"■■ .'• ""iT" all«U»o» bialo.iló tanaaicfal,- . aolotavari „Virtoria- t»r.aaá«t»l ,tb. — mmlko,, « ,ir
«l —e«.l.4.l bUI..,Ui..;kk.l tsbb uú milliir. mnl On.^ok.g » or.,.«tt » ..I tÁriuuinal liplík vi„nolbi«to.iu.l k.poalatbn . ily o..d.m • .No.th brif.h ,oi M.rc.nt,!,-
* W _ ^fi^^,,^,;^^^ ^,£ÍÍÍ;„, K-rt.ik. .«f TiUr,.bi..„,i.ik»M«k, mily .IBI..IÍ ilM« írd,.... ki „«,i...k . .N.rtt Mtl* ,rt «.r...tl,«-
ílíE bilW. jel. »no»k,' ,M:1J. mOll.i rlúai«i«lian «■•«<•» lik ÍI lir.asl|rii«k íili»«dek M, blrututt b,-,-.lll.l« mikSili.it > mily n«ty bi.to.itíko! lilái..* t«gkOrll biito.iti.i k^prui^b.i. miod.coo orui^k- bá «»« kih,
r.lh,Ulm.«.,lU
S TE1
f.tfrnnk a knxhiralmat ra.nnél előbb t.'ijeaen kiérdemelni
jelöltetett ki : jelentjük, h.»fry kitrlh.■!/,<• .1 i
X3OOOOQOC*
megnyervén, níUditOaktt egyelőre lénjejM könnyítések, — valaaüut a k árneUknll pontos és gyor* eljáii* altul & kftsouaég
í..J.Cl « »»íy«r királyi, 4. M ó R ^
«»»ri> t«
A rMercantileu
bistotitó tán«aág.
lűzkárok elleni biztosítások
.lőt.trdoló kir.Mt*
gyor. ea k<..aé;rii .Ijáráal

Kfcynttal l,ál^rk"il.>m .ZÍVM ü)rvetiiiéi a<rx trniiy->zus hogy a .M«rCaaUlB* azoroiubb vimoiiybati áih-áu á .Nartb-Britíijl M*Ú Meroajtile llurnH CaMpaRy'-v.l a támi>gatva annak hatalma. 37 ■HUét a»Síkal«íé Uiat leutikéjévcl. a UgnieK»zel>n t^ije.UI biílonitékot uyujtja, kAvrtkcx»l«f; mind.a Ifbcto ifrénTt kielépiuni kípfji """ flrümra! ajái.lko«..m irii.ariiiii.iiiC írl-«.tíaok n..'lradá>ára í« teljea tirat.lptul vjjrok
(1711 — 2) a .Mercantile" magyar-angol biztosító-társaság föagynöksége Nagy-Kanizsin :
OOOCK3CXX300000CrOOCXXXXX3CXXXXX>>XXXX)OOOOOOOOCKXXKXXXXXXXXX>>DOOC
Steinitz Mór.
Dr. Handles* Mór
orvos-, seh'isztud'ir. szüii:-/. és sze gyógyít gyökfireten féoyu *** tartós sikT it iín-.itá«*a raellett miodeuD^mú
titkos betegségeket
l)az !5 U f e r t ő 7, é s II f k minden következményeit, úgymint
iiiagünilóseket,
fcz iiiKfrlt'Uciix m i-uKf^éfi*.. H^ Miidórolyátt, kiilóD(>8^D &
tehetetlenséget
^veniíölt íérlleró't);
2 i fauK* cnüf<il> ÁHi»kn( (.még <>ly ídúlt'-ket is), a iienitwrt-iHifk btijak»io« ff kf'lyf it
é* niá*<»drf*iidfl hujakórt tnioileo uUkjaíbun ■*-« •*!csatitá*aiban ;
4i t'nw és idült nvákf >l vasokat uökiK*!. »z u^vi.-v-/^ i ffb(*rfi»lyÁHt,és az uuuao er^dú
M A G T ALANSÁGOT;
ói bőrkiütéseket;
6; a hujyhólyag betegséjs t <'■•; min<i-nuo.Qii vizelési nehézségeket.
Rendel naponként : tipli-lőtt 1" úrátol l-i:». di'Iut.in :\ urától á-ig és estvc 7 órá
lói H-ig.
Lakik : Pesten, belváros, kigyú-utcza 2-ik szám a. ki-gyó- "és városház-utcza sarkán. (Kottenbiller-féle ház-ban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megküidetnek.

|>j><M> mobt je lent mrg ait|yir foraitáu A hirDevfH, igt'n latiul-.ig„. könyvnek
Az önmegovás,
la nk i' MI il ú m í u d f ii k o r be 1 i f é r f i a k i. » k, Laa
nyalt Sfgély és orni.la
^ a t'iti évei tajjatatalái
f nlyt án !) a ^|fi-,r,_í)
(íyöngesé^i
ÜiipMokmk H fin .'• m 7. , r ag u k li a D idt'ifr-s lujok' i> a ii «»[, wat a roagató éafer téze* ét faji (tio»apa*9iaok követ
keZMéiyéiek — M.aiien kouyv-.tru^nál. j.-ícifll KÓhay Lai-.-,uái, kÁn.lv utcúban Af*2f't 30 kr A kóxünst*g ú v a t i k tiizonyox utánzaüoktr.l •>« ma]m»lás'iktril r kt-üvv.-mrf nexve, melyt>k a kő-Kom^e plámiíás» tfkiütéléiről még hirdetmcD)-r-m «ió*xerÍDti le-írásiig ift terjeűoek Axért fi-irT#lji-n miniii-nki arra, iiiiiiy kímy-V<>IT. iTedrti 3-Vik kiadását
Lurutiutél
k*nha»S4. mely t'Ky S ad ívt 2<»j lapos ki.n>;<'t kepfi
60 iMUztaaj ikrával
bélye^errl vau pf oeielrt LaureDtiut tanir
A legnagyobb
xer utczalT. sz alatt van, h'i.man képvk- oTf árje^T} zt:k kiváuatm ingyen bér- mentve küld^ttiek niini^'iiLim-k. (^w-16.
TÓTH SÁNDOR
RAKTÁK saját készitménvü RAKTÁR
kárpitos bútorokban.
asztalos és bntar gyári raktár 'W™
S7.OMBATHKI.VR(')L & K } aljak.
matriczok,
finnt— 2.
hajtott, nád- és
szalma-székekben.
tükrítés
NAGY-KANIZSÁN mggűny. vasút utcza. a városházban, tartókbau.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»o»»o»»»»»»»»»»»»»»
; Brita 11 nia-ezüst!

; [ amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angolorsíágban rsaknem minfien elwbbkplő bátnil találhat m*rt Y n]y jó, mint az etüst, ára pedig a valódi ertst árinak buszadré T «p. A valódi britannia ezüüt ax alább kimutatott árakban kapüatú *papirkereskedése 11 u il n p«H( c II , Dorottya
utesa, 12. -i :>. f (,
bámulatos olcs.i árak mel-lett következüket ajánl u. m
levéipapir névvel
. iStoesinnuMgramBrtl 1— 1
. 4.20— 2 . _ .
1— 1 . M» .
y
_j caiaotan kiállitva. . . , í» ,
■ fckrtf nyomattal .... — ***►»■
leabőri t*k . , MHtt>'*B 3 , — ..
pactétbélyeg 2.'Á), '3 — A ., ÍAÍ .,
1 teljes iróasxtaJi berftni'-zét .... í>, !U. 10 .. —
Ug^miot oapv válaaztóka l'-gtiuuinnbb irodai éa U-
boniékokoak, uj'ysiiQt^D IHÍIUJHD K szukLui
vágó czikiitíkoek. Irómappák, jugyzukuiiy^-fk, rajzszt
rek, váhótárcsák, di«e« péozUrrzák, nlbumtik.. «tb. stu.
.egolcaóbb g/iri ÍTÜD (ltilü—16)
Levélbelí megrendelések utánvét melleu poutüMkii BuközóltetDek.
Kxport Flaschenbier
Mis Jer
Ra^uiiensteliier Brauerel von Jak. & Sig Grossntann
(1694—2) Badfii h*\ Him.
Das vorxüRliclist" Wiewr MárzM Blar direkt aus ii<-m groueo Lagrrfass im LaferkeMer gcfüllt (uirht wíi- di« nftsteo Flaschenbiere ■us klfinen 'ichünden n^^mapft) soliiu die dcm Faaabier eig«oe Friscbf nod lieschmackbaf'igkríi euthaltt-ud wird tűm Freúe vöm 14 kr. ar FlaSOhC l.inklussiv*' V«rpacktiug>«s{i«'t.i-ii^ frauko Habn-Üutioc Batfn ktl Wiea gestt-llt. Bpstelluiigeii verdén nur g**gen VoraushcxaUunf oder NachonvhiTif anaK**fílurt. rjniaU pr Flaocbe 1Ü kr.
Anftráge werdeo our direkt aa die Hran«*rei-DirectiOD ferirbtM. Praltc dcr LafarMcrv- }>r Kimer 7 fl AO kr.
Franko sut&oo Ba4«n Einlage pr. £imer Fas* . . . . 3 8 — kr.
Tárcsa.
K fürdóbely a ma^arwMztrák-atajer batar köxrlébcn Vaamegyébrn f*>ksxik, öt órányi lávolftift-ban Sznmbatbelytül. Vatat tarulfflaaú forrá-sai é. fQrdojr kttUnü aatánuak, küloaöafn nói brtegekaól, a vórazegény-{ aégból uármaió minden b.tensqrek. id<'|rrriidurr tavar níknál é< férfi-aknál, a létegtési és enréaxtési azurvek idalt bnrutja stb.
A CQrdö orvosa I> r. Tbomas: a fúrdoleiráta miadeo könyT-kereakedfiocl kajibato. Ai idény megnyílik május 33-án
(1640—6)
A furdöi felügyelőség.
. , M
Bressler angol fómáruktAraban, X
Kéil lyartyaUrtt 60, 80 kr, 1. ] '
1.60 kr. ] '
Sy<rtyatartóll fison, nagr pirja Y
3. 3.50, 4, 4 50, 5 frt. < '
Gaaaaft (deuert) erSeukoi 'I, ♦
tocxat 8 frt 50 kr. fiytraxkkuál V, tuciat 1.60.2.
2.50 kr. TatMrl darabja 60, 80 kr. 1, ♦
1.20. 15O-kr. LnMHri darálja 1.20, 1.50,
1 80, 2, 2 50, 3 frt. FWatottk ralódi aranyozáual 4
é» esűtttel kirakva darabja 1:2, A
16. 18. 20 frt. talapzattal. o Tttea duabja S- 90 kr. lu-
1.20. U- 150 14* 2. 16-2.50,
18- 8, 20" 3.50 kr (ker,k,to-
játdmd, Tagr négjazöglftii Tkntlritik 2 .lemdyre l.i. 4
asemélTre Itt, fi azemílyre 21.
8 oenélyrt 26 frt
Bérs, belső város MehotteDgasse 9. 81: Kinskaail darabja 10. 15, 20. 25, 30, 40, 45 kr. — • , tu-czat SO. 80 kr. i, 1.20, 1.50,
2, -2.50, 3 frt
Evíkaaál darabja 30. 35, W, 45, M> 60 kr. - % tncxat 2. 2.S0,
3, 3 50, 4. 4 50, 5 frt.
K«l éa villa párja caak SO kr.
(eiüatnyelü). — '/, turjtat be-
inU caak 4 frt. TtMUiri darabja 30. 40, 50. 60.
öo kr. 1 Frt nyéllel vagy nyél
nélkül. Táauazkik pvóesxkoz alá *!, tn"
dal c , a k 2 frt 50 kr. >
. '/ft.
Tijástartt ptMrUlt'!. tuo. AaztukMtf Urték 'I, tncaal a
frt 50 kr Bariutri dai.bja 60, 80 kr. 1
1.30 kr. Cllkorkrtt* dbja 80, 90 kr. 1 frt
^SSSS VateaMMyl orikk UmUttM
laegrpndeléaek a vidékről rzims«ndük
(1699—4) ívr Bressier,
angol fémiruk tára, Bécs. Stadt Schottengasse Nr. 9.
■efrtadtléuk a vMékrü ptitafwdilttvil itiivéttt' aukizittttisk
Ha valaki ugy kiváltja, .{jef darabokat il külilbetuak büg7 araink kitaDói«gtrül mind.aki előre u tBeggyüaödhesaék-■aT 100 frt értékű aru Tételénél 10^„ irlMigtii.a. -mt
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O»»o»»»»»»»»>)»»»
Wijtliu Jóne f lap- fa HTOadatmlajdonm KToruajtó nyomna,
>A«1 -KAXIZS1, 1876. JuUos 4-én.
Tizennegyedik évfolyam.

f
Minta * »-.
\jip r«u*t illMÓ Ui-l
ian<u>T«k , elófiielétfk | reclam&tiók - %t. * izer-
| EW MM*mlO kr.
HirtstiM*
6 haaáboa petitaorbaa
I, maaodasor fi a minden
további sorért 6 kr.
XYILTTÉRBKK toroniint 10 kren •*-
-.etnet: fel Kioettin illeték minda:
)tte7%% hirdetésért 90 kr fiseteodS.
SAUY-KAN1ZSA I
f Takarékp&utiri épalet, f
I1 földuinl
- B^nmsnuUan lev.lcl Ij csak Uncrt Maskau
ZALAI KÖZLÖNY
elóbb:
,ZA£iA-SOMOGTI KÖZLÖNY.1 ^
g a .zaUmegyei általános tanitö-testület*
í
Nagy-Kanizta váro* helybatótigának. nemkülönben az .,els6 zalai ügyvéd egylet", a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagykanizsai takarékpénztar'
a .Zala-Sonogy* gózbajozaai reazvaaytársulat s több Megyei és városi egyesillet hivatalos értesítője.
Melenklitt kelszer, vasárnap- \ csütörtökön, megjelenő veir,>es lartahnu lap.
FERDINÁND klKÁLY.
RavaUlra feküdt a király. Gyászos milliók, kiken jó szive egykor uralkodott, ibitattal veszik körül halálát. Prága váro-sinak harangjai bánatos zugással hirdetik, hogy V. Ferdinánd elköltözött. Imádság kél fel mindenütt e hírre ; a koro-nás királyt szerette népe.
Ó is szerette népeit. Hagy korszak hazánkban az, mikor ó ült a trónon. A 48-diki törvények alá oda ina nevét: „V. Ferdinánd, Magyarország apostoli királya."
Ez volt az áldás, mit nemzetének ha-gyott. Ez volt politikai testamentuma. A magyar nemzet szabadságát, aj alkotmá-nyit tóle örökölte s nagy tisztelettel, hú ragaszkodással viseltetett a jó királv iránt, koronázása Öta haláláig.
Soha mig a történelem beszél, Ferdi-nánd osztrák császár és magyar király ural-kodása feledve nem leszen. Soha rosszat a történelem róla jegyezni nem fog. Dicső-sége békés volt, de a békében fényes, mert nemzeti ébredés és baladás kisérték ural-kodása éveit 8 napjait. Emléke a magyar nemzet szivében hálás érzelmeket fog köl-teni azoknál is, kik sceptruma alatt éltek, azoknál is, kik ezek unokái.
A királyi család a felséges halottat, mint atyát siratja. A sírbolt megnyílik, hol annyi óse nyugszik g befogadja ót örök nyu-galomra. Egy fáradt élet lehunyta szempil-
láit s lakást keresett a koporsóban. Császár é« királyi korona ékesítik az erezet, mely hidegen fogadja be a hideg tetemet. De föl-melegszik a koporsó körül az élők lelke s megható zsolozsmák éneke mellett dicséri azt, ki a dicséretet nem hallja már, mely ót megilleti.
Király temeti a királyt. Feleség és testvér kisérik a halottat s egy fónséges család A nagy világ minden udvara gyászt óit. Minden fejedelem condoleál.Ferencz Jó-zsef királynak. A közrészvét az egyetlen vigasz, melyet emberek a halottaikat sira-tónak nyDjthatuek. És a ki most meghalt, az nem családja, nem egy királyi ház ha-lottja, csak a koronás fejedelem, ki ha meg-halt, minden alattvalójának halottja van. A részvét, mely e koporsót kiséri, akkora, mint a nemzet maga.
E részvét kSnyjét áldozzuk V. Fer-dinánd kirilynnkn»k, kit Isten ny ágasnál-jon.
V. Ferdinánd magyar király — mint osztrák császár I-sö — született 1793. ap ril 19-én Bécsben, meghalt 1875. június 29-én Prágában. Élt 82 évet és 71 napot.
Első szülött fia volt 1. Ferencz né-met császár és magyar királynak, annak második házasságából Mária Terézia nápo-lyi és siciliai herczegnövel. Gyermekkori-tol fogva késő vénségeig gyönge és beteges testalkattal birt s ez lehetett befolyással «rra, hogy kedély-élete kiváló szivjóságra fejlődött. Fiatalságában utazott az európai szárazföldön s először 1830. szeptember 28-dikán lépett ki a közéletbe, midón atyja kívánságára Pozwnyban kirilylyi koronáz-tatott. A tényleges uralkodást azonban csak
atyjának, Ferencz királynak 1835. mart. 2-án történt halála után vette át s viselte koronáit 1848. decz. 2-ikáig, mikor uno-kaöcscse, I. Ferencz József javára a trónról leköszönt. Csehország királyává koronázta-tott 1836. azept. 7-én, Lombardia és Ve-lence királyivá 1838. szeptember 6-án.
1831. február 27-én nöttl vette >I i-ria Anna Piát, I. Victor Emanuel sardi-niai király leányát, kivel a legboldogabb, de gyermektelen házasságban élt halála napjáig. Özvegye ma 75 éves.
Uralkodása 1846-ig békében folyt le 8 nagy jólét és fejlődés korszaka volt. 1846-ban tört ki a lázadás Galicziában, melynek következménye lón Krakó bekeblezése. 1848. május hóban kitört a bécsi forrada-lom s a császár kénytelen volt székvárosá-ból Innsbruckba menekülni. Innét augusz-tusban visszatért Schönbrunnba, de az ok-tóberi lázadás folytán ismét elutazott 01-mützbe, hol később, decz. 2-án a koronát letette.
Ezóta rendesen Prágában lakott, a nyarat Beichstattban vagy Ploskovitzban tölté. Jótékonysága őt nagyon megkedvel-tetú a prágaiakkal. A magyarok iránt nagy előszeretettel viseltetett mindig s ha alkalma nyílt, ezt tüntetőleg is kifejezte. Agg kora s gyengesége régóta fenyegették életét s csak a leggondosabb ápolás volt képes nap-jait oly hosszura nyujiani. Halálos beteg-sége régóta ágyban tartotta s hónapok előtt várták már az orvosok elhunytát. Palotáját a tavaszszal már el nem hagyhatta és szo-bájában feleségén és orvosain kívül kit sem fogadhatott.
Elszenderült, mert életereje végképen kifogyott s az életterhét jobbléttel válta föl.
Áldott emléke népei szeretetében le-gyen dicsősége!
„P. N.«
A cataster.
A pénzügyi minister ur körrendeletét olvastuk, mely a catasteri igazgatóságokhoz az 1875. évi VH-ik törvény végrehaj-
) tása szempontjából van kibocsájtva és mi-vel maga a minister ur is oly fontosnak ta-
: Iái ja ezen törvény végrehajtását, azért sza
I badjon nekünk is a kibocsájtott körrendelet megvil ágitásához hozzászólni, tettük ezt
' mert, maga az igentisztelt minister ur egész körrendeletén át csak az igazságosságot
; ajálja, mind saját tisztviselőinek, mind pedig a megyei és községi bizottságoknak, nemkü-lönben maguknak az érdekelt birtokosoknak, mert mi is azt tartjuk, hogy csak igazságos megadóztatás képezheti az állam legbiz-tosb alapját, mert azon teher, mely igazsá-gosan van elhelyezve, annak elvitele lehet-séges és végrehajtható, ellenben az igazság-talan teher-felosztás biztos romlásba vezet, — nézzünk c-sak a tengeren egy nagy ha jót, ha azon hajón szállítandó terhet a ren-dező a hajó egyik felébe helyhezi el, mig a másik felébe csak valamit tesz, agy hajója biztosan elmerül, igy vagyunk államkor-mányzatunk hajójával is, ha tehát ezen ál-lami hajóban a terhek elhelyhezését igazsi-gosanoszszukmeg és mivel az állam hajójá-nak egész keretét a föld képezi, mindenek-előtt erre esedékes férhet igazságosan oszszok be, ugy biztosan az élet tengerére szállunk és az idö viszontagságait kiállva, a többi el-helybezendó tehernek is biztonságot nyuj-
' tnnk.
: De mivel ezen várva várt biztonság


A nök Kérelmet muUtnmk mindeokioek, Őrjöngö mámorral fO«d kebledre örökre — el-
ho^j tok udvarlóval bírjanak, gazdagnak, hogy érted cxélodat.
fenyővel vetéséének körül, Üjunak, ho%y igát —
nerelmét megmérjenek. ■ sok ctalódás UUD | AS a legtsereactésebb, ki magit annak
Ha elakarod veszteni élted nyugalmát, ] Szemérem nélkül »BÓ ilUUu virág, Ul-
lelked üdvét, csak ajándékozd szerelmed egész ketlen test.
világát egy hölgynek f az oltár zsámolyáoál (Folyt, köt.)
TÁHCZA.
Kis tanyámra hogy ne jflnnlk éu meg...
Htu jöttem, hasa boíott a nyír, . -
Olyan vagyok, mÍDt * T*ndnr madár §
Todja »ÍT«m, merre Tan H feacke, /
Kis tanyámba, ide Beálltam én be.
Ide Málitua, itt keresek enyhet, ¥ijá MÍven> toioro itt nem KMTII ; A nagy TUáf rlgaut ugy M nyújtott, Majd talál itt TÍguiUliat, nyugtot.
lti jáuttam el a gyermeki *»et, £t volt in." csak. ex Tolt ám as él«t! ElmulloU, eL, csak faléke ragyng, Hej axdta immár ifjú vagyok !
Kiíp éviik* moii m.'g as ia 44• a, Nem válogat, b* *a rabár ékm; Éhra lelkem, nÍDca«n QrOaatápja, Eit azóta kirinva £ látja.
D« itt, d* itt mej-taláJja még «.t. Kcc^it emlike itt őrűmw «l««at; Itt itt atyán, kiotk a IcDrébon, Annyi boldog gyermekévet éltem.
Testvérin t« megvannak bál1 latén —' l-j c.*k m*g «gy -ef7 biáoy«ik iu.n; Um «yá«, 'mm»k látom üiját, -Harmadik nyár nési már a sírját.
Végié oéiem a nobát a pitrart, feo I«t*D«m mikor 6 ít i« *art ; Itt a bölc«ŐB> tör«4e»5 ttja, 8Kem*mb61 *gy kOoy tMtt le raja.
A kU kO»Qb, hol imáani Moktam, K«te-refg«l látom u li ott TU ; Tágaa Qd»ar. a pajta é» Terem, — VaUmcBnyú igw jól i»m«rem.
Hát a nagj-fa, arról ia leestem, Ott mrdarat a caerebogárt lestem ; Mellette volt egy kia kazal nena, ftf£g arra ia t«l-felmáutan> néha.
KésS este megacólalt a harang, 8 imára hitt bájosán a azeut hang ; Édes atyám ossseteUe kesém, É* es«ndesen imádkoxott Telem.
Ob gyermek év, te angyali élet, Kád fnndoWa isÍTetn most is éled ;
Kit tanyámra, hogy oe jeoaék én meg,
His» emléked itt Uálom még meg
KELEKV OY.
Virágok és tövisek.
— Őusefyfljté : Jtjvay Ma. —
(Folyutái.)
AE egéfíx világ egy dicaú rom, melyet ai
ídí elborita fátyo'ával, ilyen emberi életünk is
■ ennek örömei nem egyebek virág borítéknál,
melyekkel a kor ativünk egykor vénA aebeit
| eltakart*.
l A férfiakat a nök, a nőket a férfiak ma
▼elík, egy mi* által romlanak Tagj javulnak. I A magányból t nÓk térítenek viana. A nök 1 mretete aaon liocz, mely bennünket a tana-: dalomból fut, ezt a láncsot törjük legutóluor ! ÚMK a midón Bzétasakitjuk, magunkat ii öasze-! törtük. i
A düh, vadáig éa blio a férfiak gyermeke, U oatobaaag « a gyarlótag a nóké.
Sserelem ét haxaaseretet ax égnek leguebb
kétcaillaga. ' —
közöny öcsé tegyék.
| Sterelem a mindeoaég alapja.
i A reaUég a nőnél mindig axelleme vagy
ssive rendetlenségét takarja
Tudni annyi mint látni, hinni annyi, mint óhajtani; de ai ember nem látja mindig, amit óhajt a nem óhajtja mindig ast, amit lát.
Vannak emberek, kiknél a bsellem egy olyan tohetaeg, mely uralkodni Látásik felettük, mit nem kormányozhatnak és níncaen estök hatalma alatt.
A ariv minden kebelben egyaránt dobog i van ai életnek egy oly boldog kora, melyben minden BXÍV dobbanás axt mondja : Méretni kell! Feltűnik a vágyó érxelem elótt egy-egy rokon-sseQvfl arcx, as érzelem lágy viaasa elfogadja annak benyomásait i viseli, mig egy másik el nem törli onnan, vagy pedig vneli Örökké, an-nak csak erényeit ismeri, annak bűnét megbo-csátja, asért tür, azért szenved, axért caalatko-sák, éf mégis hisz, mégis szenved, mégis szeret,
, ezen szenvedés, csalódás, ez a hit és szeretet az
| ifjúkor bohósága.
tartja.
Semmi nem lenit oly bátortalan, mint a rost lelkiismeret.
A nói sziv végzete, hogy mindig tiltott szerelem után vágyódik; de ezt ajkaihoi vinni nem meri. A nói sziv órök törvénye az Í», hogy elkezdett szerelmét önmagától félbe szakasztja, ha lábainál Látja iiját; de ha még tóle elszaki taoi akarják, feláldoz mindent s mégis bírnia kell;mert a nő szerelme méctláng,mely csak né ha néha vet egy félénk sugaraimig titoknak véli; de ha egyszer a férj atétvooja a kárpitot, lángba borul a viharban & mig mindent hinniba nem dönt, nincs ember, nincs erö, mely azt kiolt-hatná.
A tudományok, ha megssilárditják is az
elmét, tarlós gyógyszert nem szolgálattnak, sót
érakenynyé teasnek a saenvedések iránt.
t —
j A hit ai ifjú kebel azeniélyében olyfto,
! miot a nap, virágokat bimbóztál, meleget i áraszt a világot terjeszt. A hi után, mely meg-[ tört, jön az ür, a vesztes.
i —
j Szemérem nélkül s nó, mint a történelem
, mutatja, kegyetlen és kicMpongó.
ugyliUzik ezen az általunk jelzett körren-delettel elérve nem lesi, igy aggódunk azon, miként tudja az ég, hogy még mily hosszn időig kell, hogy várakozzunk a biztos alap-ért, mert ha veszszttk a körrendelet 12 ik pontját ahol az mondatik: .ezen munkala-toknál az idézett 1875. évi VII. törvény-czikk csak annyiban szolgál zsinórmértékül, i mennyiben annak 34. §-sa szerint a fen-álló catasteri munkálatok, jelesen a telek-könyv és birtokivek ezen tőrvény 32. 35. §§-sai a tényleges, állapot szerint kiigazitan-dók és az ily módon kiigazított adatok alap-ján a jövőbeni uj adókiveté-nél alkalmazandó telekkönyv és birtokivek készítendők." — Eszerint' tehát a mennyiben a részletes ca-tasteri felmérés folytán kel»tkezett telek-könyvek elkészültek volna, ezek alapján lesz a kiigazítás, arról azonban mitseni szól a körrendelet, bárha a részletes catasteri fel-mérés megtörtént, de ha eddig ennek alap-ján uj "birtokivek nem készülvék, hogy azok most a történt változások előjegyzése végett helyszínelés tárgyául használatba vétesse-nek. Ellenben a 13-ik pontban azonnal uta-sitja az Hletóket. hogy a netán keletkezett osztályok megállapításakor is az 1850. évi márczios 4-én kelt oviit parancs alapján fen-álló ideiglenes földadó cataster* elvei és sza-bályai lesznek alkalmazandók, tehát kétség-telen, hogy az 18ÓÜ. és következő években készített és a lépésekre alapított telekköny-vek lesznek alapul felveendők és kiigazitan-iók, kivéve ott, hol az 1864. é\ben részle-tesen felmért cataster szerint később készült telekkönyv. Ez lesz tárgya a felvételnek, mi igazolva látszik azáltal is, mert a pénzügyi igazgatóság már a birtokában volt telekköny-veket minden segédadauival már ki is kül-dötte, községekben az már közszemlére ki is van téve és mivel a catasteri részletes fel-mérési munka egy helyre küldetvén, még egy uj gyökeret ver azon nézet .hogy az 185Ű. évi telekkönyvek' lesznek az irányt adók. (Vége kóv.)
VI. Hibás nzók és szólások javítana.
22. fliiJHi BSlciíii. Feltén. Történész. Építész
A bilelss analógiák tanúskodása szerint uiii-én képző csak targym-vekböl al-kothat főneveket, azonkívül functiúja is világo-aan kiszabon, meghatározotl,t. i. valami tárgy-gyal bánást, vele és benne való foglalkozást je-löl ; pl. b a I in, viá-ni, kertén, bányász, stb. A festesz, törté-nész, építész, tehát bibás alkotások, mert igetókból vannak képftzve ;itgazdáBZ, böl cs ész ugyan denominativ képzéseddé még-is hibás szók, mert jelentésűk ellenk.izikaképző tuncliójával ;gndiit bölcsész ugyaois aa analógia szerint anuyi, iniol gazdákkal, böl-csekkel bánó. AgazdászBzuis világosan beszélő példája ama ténynek, bogy az ujitáa nálunk valóságon betegséggé fejlődött; külön-ben érthetetlen dolog volua, liogy miért kellett egy régi általános használatnak ürveudó szót, est, bogy gazda kiküszöbölni » helyébe egy fonák alkotást hozni forgalomba. A czimbeli azok helyett tehát ajánljuk a következőket; M melyeknek egy része régibb BZÓ,S jobb Íróink-nál már anélkül is haazuálakban volt: v e c o-■ omns: gazda, vecon omia: gazdaság; pbilosophus: bölcselő, philoso-pbia: bölcselet; maleo: fest eni, maler: ra ú f e s t ő vagy képire, fűr-be r : képiest 6, anstreic her: má-zol 6, miálerei: müfestés v. kép-Írás, geschichtssehreiber: tör-ténetíró, geschichtssebreibung: történetírás, architect: mfi-é p i t ő, architectur:muépités. 23. Figyelmeztet és társai.
Ujabban gyakran találkozuuk az iroda-lomban, a 6gyelmeztet igének oly sajátságos használatával, melyben lef-etetlen meg nem üt-kossieas ép nyelvérzéknek. Használják ugyan-ia e kiható igét x b s o 1 n t e a cselekvés szen-vedő tárgyának kijelölése nélkül. Igaz, hogy nyelvünkben van számos oly átható ige. mely megtűri az itt említett független használatot; pl. ha azt ballom : János szánt. Péter i r, ebben egyállaiáb- o nem botránkozom meg, ellenben az ily mondatban : János figyel-meztet, Péter tudósít (ez állitmányo-kat absolute véve,) bizonyosan mindenki va-lami különöst, idegentzerüt érez. Megmondjak ac okát is miért.
Minden nyelv mondatainak szerkeaztéaé-ben a kétértelműség, az értelemzavar elkerülé-sére törelcasik. A figyelmeztet fél» igéknek említett használata pedig a nyelvtzel-lemnek épen e törekvésével jön eróá összeütkö-zésbe; mert azon haaználal által a cselekvés
tárgyának személye (tlto, mátodik, harmadik személy) vm kéttegesté téve.
Vsnn.k ugyanis cselekvések, melyeknek tárgya csak dolog, tehát 3 ik izeméiyű ; más részről vsnnak oly cselekvések, melyek kizáró-lag személy ekén mennek végbe, ez a személy pedig lehet első, második, harmadik.
A magyarban a cselekvés szó (ige) mel-lől bármelyik stemély képét viseli névmás tárgy esete kimaradhat, ha a helyzet világossá és magától érlelővé teesi a személy melyik voltát. Pl. Hi (. . .) hogy menjek el; tehát e u-g e m. Hinak (...) hogy menjetek el; tehát titeket. Híja (....) hogy menjenek el; tehát őket.
Az is világos törvénye nyelvünknek seb-ből a három példából is látszik, hogy tárgyul-lau ragozátu :»ének csakis első vagy m á-Budik személ-U tárgy felelhet meg, » a3 ík személyes uévmásra, mint kihagyott tárgyra, csupán tárgyi ragozási ige utalhat
A fentebbiekből már most ónként követ-kezik, hogy ha a csupán személyekre vonatkozó cselekvést jelelő Uék tárgyában ra-gozásu alakjai a személyét névmás tárgyeselé-nek elhallgatásával mondatnak ki: a hallgató mindig I -só v. 2 ik saemélyü tárgyat képzel-őd., még akkor is, ha a szóló általánosan a cselekvés tárgyának ki nem jelölesével óhaj-taná a cselekvést kifejezni. Pl. ha azt olvassuk, hogy X.Ttépviselőfigyelmezlet a súlyosbító kö rülményekre: a nyelv szigorú logicája azetiot engem v. téged, minket v. tite-k e t tolul tárgy gyanánt a halló leikébe, hol-ott X. csak egyatalában a figyelmet akarta I e 1 k ö 1 l e n 1 azon körülményekre.
Alinként áll a dolog az oly igéknél, a me-lyeknek tárgya, vagy kivétel nélkül, vagy a legtöbb esetben dolognév szokott lenni. Ezek-nél a tárgy nélkül kimondott cselekvés csakis a harmadik személyre utalhat Ha azt hallom: ftitnr, eszem ágában sincs azt érteni rajta, hogy engem v. téged ir; hanem tudom, hogy valamit vagy i r á s t i r. A megrótt használatban ellenben a figyel-meztet ákal czélzott tárgy nem tehet v a-lakii v. mindenkit, mert a ügyel-m<iztetés e szólásban egész általánosaágban van kimondva ;a ligyelmeztet pedig cau-sativ természeténél fogva okvetetlenül vala-mely személyt feltételez,! melyet alakilag ia ki kell fejeznünk. Ha tehát a figyelme z-t e t-féle igék absolut használata kétértelműsé-get ttzül s a szóló vele nem költheti fel a halló-ban » kifejezni kívánt fogalmat, az ilynemü használat általában kiküszöbölendő s helyette a czélnak inkább megfelelő kifejezések teendők, így a figyelmeztet helyett: felhívja, irányozzaa figyelmet; a biz-tosit helyett: biztosítást nyújt; t u-d ó s i t helyett: tudat, tudtul ad; emlékeztet helyett: emlékezetbe hoz stb. Pl. Jókainál (órök béke) e kitételt: „A h . . . i csillagda arról tudósított (nem engem, v. téged stb), hogy a köd a D ... u is fölül terjed' igy kellene kija-vitni: .A h . . . . i csillagvizsgáló tudatta, hogy llb. . .
Összeállítjuk itt azon igéket, melyek nem tűrik meg a megrótt általános haazuálatut; biztosit, emlékeztet, értesít, felhív, felszólít, figyelmez-tet, int, kapát (rákapai), k é n y s z e-rit, kér, öv, ösztönöz, rábessél, rábír, sürget, tudósít, utasít Megegyeznek mindnyájan abban, hogy szen-vedő tárgyuk legtöbbször személy s csak kivé-telesen lehet egypárnál dolog is ; továbbá mel-lettük a azemély tárgyraggal, a dolog ra, vagy egy párnil t ó I raggal all.
(Magyar Nyelvőr.)
! Jegyiek
a nagy kanizsai kir. törvényszék által llíib. évi JUUILS hava első felében tartandó nyil-vános bünfenyitü tanácsüléseken a Jelek megidéztetése mellett előadandó bünügye/cml. Július hó 1-én 1875.
Kuthy Ferenczné galamboki lakos ét táraa ellen életbiztonaági vétségben a peati kir. il. tábla álul bosott ítélet kihirdetése.
Molnár Lajos n. kanizsai postahivatali gyakornok ellen hivatali sikkasztás bűnügye ben végtárgyalás.
J u 1 i u s hó 2 án 1875.
Hagyik Ferencs nagy-kanizsai lakos el-len tolvaj láa és hivatalos okmánynyali viaasa-élés bűntettében végtálgyalás.
Hirachbein Miksa nagy kanizaai lakos ellen, tolvajláii bűntény elkövetése miatt vég-tárgy alá.
J u 1 i u s h ó 8-án 1875.
Csali Károly és Sxecsődi Márton vitai, illetve gyulakeszi lakósok ellen tolvajlisi bun-lottben a pesti kir. it. tábla által hozott ítélet kihirdetése.
Mílhoffer Imre és Albanics Kálmán nagy-ktniztai lakosok ellen csalás és zsarolási bűn-tettben végtárgyaláa.
Tóth JóW és István garabouezi lakótok
eU*B szülő báttalmaaáai buateUbta a patti kir.
; it. tábla által hozott ítélet kihirdetése.
i ' Hóhkin József ás társai ngyácai lakótok
! ellen tolvajláai bűntettben végtárgyaláa.
J n 1 i u i h ó 9-én 1875. Szenté Jánot Fehérmegye bictkei illető-ségű ellen pénttolvajlási bűnügyben végtár-
*Pólai Fráter György és tártai kis kani-zsai lakósok elleni rabláti bűnügyben a m. k. curiai, mint legfőbb itélőtsék ítéletének kihir-detése.
Tanics vagy Csín ka Jánot tzentai lakót ellen tértét tolvtjláti bűntett miatt vegtárg/alia. Július hó 15-én 1875.
Joó Lajos ét Tóth János kuttáoyi lakó tok ellen tolvajláai bűntett miatt végtárgyaláa.
Tóth Kincses József galamboki lakos ellen biri'ti zártörés miatt végtárgyalás.
Tar Ferenci ét ifj. Szabó Jánot kerecaeny hegyi et orosztonyi lakósok ellen tolvajaági bün-teti miatt végtárgyalát.
Juliul b ó 16-án 1875.
Szomi Józtef ctörnyefóldi lakos ellen ha-mis eskü és csalás bűntényében a m. kir. curia, mini legfőbb itélőszék állal hozott ítéletnek ki-hirdetése.
Tehén Józtef hahdti lakot és társai elleni tolvajaági bűntett miatt végtárgyalát.
Betyár József és társai gyeneti illetősé-gűek ellen tol vajtágbani bünreasesség miatt folytatólagos végtárgyalát.
Helyi hírek.
— Caengery Antal ünnepelt képvise-
lőjelöltünk fogadtatása ■ Kan inán idősésének
programmj*. Július 4 én, vasárnap délben 1
órakor összejövetel a városházánál, hoonan fco
caikuo kimenet az indóházhoz, itt iJ«lu* József
polgármester tart üdvözlő beszédet a város a
lÜetólög kerület nevében. Bevonulás rendsze-
rint ó nagysága szállásáig.oielv polgármester ur
nál leez.Délután a tüzolió-^ylet dia* gyakorlat*
szemléltetik meg. E»te a .Dalárda* körre mű-
ködéae n-elleit lakijai UDÍ, mely alkalom mai
Teess János polg. uk. igazgató • Tandor Fe-
renc* v. főjegyző arak tartanak üdvözlő be-
asédet. Másnap hétfan délelőtt 9-11 áriig
Csenger^ ur a tisztelgőket fogadja. 11 órakor
tartjft beszámoló ■ programm beszédét. Délután
2 órakor közebed a „Korona" termében n ud-
varán, teremben 1 teríték t írt 50 kr, udvaron
1 frt. Ebéd után sétaitocsizás a közeividékeo.
Este a „Polgári egjlet* keru belyiaégébea mu-
latság téojea kiviJagitii mellett. Kedden dél-
elútt Oaengerv ur a köuntéseteket látogatja
mag s a délutáni vonattal viaaaautaaik. A fe-
jérvári s veaxprém i neps«>néseek m&ködnek,
egvike a köaebednél, másik a kerti mulatság-
ban. Igyekaiünk valamint a beuédet, ugv a
toaaKtok főbbjeit gyorsírói feljegyzés nyomán
köxölm.
— Jól e#ik regUtrálnuuk a magas kor-
otáo.y elismerésének oyilvánulásál, mely a me-
gyében tanúsított buxgajom és érdem jutalmául
lúoik fel. Igy a lefolyt marbavész körül tana
■itott ernyődetlen buzgalom ét igyekeset, ugy
szakértői intézkedés iránt a töldmivetés . ipar-
és kereskedelemügyi ministar Kovács János
kanizsajaraai szolgabiró, mini a vész sxinbejyére
kiküldött véssbistos urbos iniésett magas elis
mérésének teljes kifejezését leiratilag ad la,
Maar INaodur megyei ailatorvoe urnák szinte
t«lj«s méltánylás- es eli«mere« jeléül tetemes
kiadásainak némi fedezésére, de lokább juta
lomképtm W>M. ez. alatu rendeletével 200 frtot
utalványozott.
— CsodélkOMUnk, bugy az ugyoeve
zett tiseDbárom város réssben, a temetőbe ve-
setd keskeny és telette alkalmatlan járda saé-
lesbitéséhes még mindeziJeig az illető házi urak
semmi akaratot sem tanúsítanak, holott a vi
rosi tanács jóakaratu s közelismerést érdemlő
intézkedése megtörtént, sőt mérnökileg a nivel
lirozáa is foganatositatott s hogy a csatornák-
huz szükséges téglákat ingyen szolgáltatja ki.
Itt az idő, most vagy soha! easközo.tesaék ez
utczáoak a végtiszieltetések okvetlen bekövet-
kező megtétele véghezvitelére oly szükséges
módosítása.
— Gyá9*hir. Cavallar József ny ugdi
jazott herczegi saátutartó a maga és gyermekei,
u. m Emília férjezett Juhász György né, Józset
és Mária Özvegy Kotrtschnő nerében szomoro-
dutt szívvel jelenti, szeretett leányának és Hle
toleg testvérjüknek Cavallar Luizinak, f. é. jú-
lius 2 án reggeli lO'/i órakor hosszas szenvedés
kÖvetkextéb«c a halottak szentségei felvétele
után éltének 24. évében történt gyászos kimúl-
tál. A boldogultnak hűlt tetemei f. é. julitu hó
3-án d. u. 5 órakor tétettek a oagy-kanizsai sír-
kertbe Örök nyugalomra. Az engesztelő «t, mise
f. é. július 5-én d. e. 1,0 órakor fog lelke Udve-
*rt. a azt. Ferencziek templomában megtartatni.
Nagy-Kanizsa, 1875. évi jutios hó 2-án. Béke
hamvaira !
— Lapunk előbbi számában az volt kö-
zölve, hogy Beárad p*aa háremével Kanizsára
jő, sietünk a hír valótlanságát kijelenteni; az
egészben annyi igaz, hogy a budapesti török
consulatostól — maga a oonsul-é, vagy alconsnl
BalatoD-Füredre jő, ki érteaité dr. Blau urat,
látogatta DM* »»KT tMgltJMi, iogj i tett ki rándulást Kanizsára Ennyi az egész.
— Hitelaortjenek július 1 én Urtém
hatásában küretkeaő sorozatok nyertek : 8%
1170,1496, 1901, 2237. 2627. 2651. 26of
2839, 3310, 3618, 3852, 3942 ét 4105.
— Erőmüvemet. Matula loatvémk eru
művészek a .Sír-kertben" ma vatárnap tartják
2-ik és utolaó elősdásokat ; minden előadta ti
zcakaazbol áll, melyek még eddig egy művész ál-
tti s<-m adattak elő. l\)00 franc jutalomban ré
tstaittetik Int- és külföldön at a művész, ki ké
pos eromutatványai bármelyikét is előadni tie-
íép'ti dij 20 kr. Kezdete 7 órakor.
— GyátMr Özvegy rajki Bajky IA.
zárné született Rajky Petronellta magáét gyer-
mekei u. m. Sáador, István, Miklós és Marik
férjezett Ehrenreich Istvánné, ugy szinte otsze*
rokonai nevében szomorodott szívvel jelenti ize
retetl leányának és illetőleg testvérjűknek rajki
Rajky Ilonának, f. é. július hó 1 én reggoli n
Órakor hosszat szenvedés következtében éltének
44 ik évében történt gyászos kimúltál. A boldo
gultnak hűlt tetemei f. é. július bo 2-án d. a. 4
órakor tétettek a n»gy-kamzsai sírkertbe önik
nyugalomra. Az eogetsulő tzt mise áldozat pe
dig 7. é. joliua hó 5-én d. e. 10 órakor fog lelke
üdveért a szt. Ferencziek templomában snegiar
tatni. Nagy-Kanizsa, 1875. évi július hó lén.
Örök nyugatom hamvaira !
— A Z.-8xt Oróth kerület választói
Sümegben f. évi jun. hó 29. gyűlést tartuttak.
A választók egy rétze által meghívott jelölt
Sa^y Kálmán műegyetemi tanár Budapettról
megjelent; délelőtt '/, 11 órakorTakáttAlajos
ügyvéd hálához, a képvitelőjelóli meghivá
tara egy küldöttség ment ft. Kitt Ltjot tűrjei
adminiatrator ur elnöklete alatt ki, — Czeiner
Józtef, SzUU Pál, Ferbor József, Brucker Ala
jot, Pintér Pál, Vaniztáb Jánoj, Berger Károly,
Kecskeméthy Albert, Knaaz József, Jenvay
Józtef, Veimann Imre ét Polgár János urak
kíséretében a nagy terembe megérkezve t. Bes
sennyei Ernő ur által lón üdvözölve ; itt Szily
Kálmán ur nem annyira pro^ramm, de ékes
szóló nyelven, dicsőén, oly meglepő betzédet
tartott, bogy a választok többször hangos élje
nekben törtek ki I Azonban ő a béke ólajágát
hozta a kerületnek azon határozott kijelentése
által; miazerint ó mint a szabadelvű párt híve
nem óhajtja a két ellen labort, miért a jelöli
»égról lemondva, szintén a már kitűzött lobo-
góhoz leendő ctalatkozáat ajáolá. Ezekután t.
Beatenyei ur a párt nevében midőn sajnálatát
fejeste ki, egyszersmind az ünnepelt férfiúhoz
ét a választó közönséghez hangoztatott szavai
után egyhangúlag kimondatott: hogy az eddig
egy párt, de két felnek tekintetett saabadelvú
valaaztók ezentúl mindnyájan Hátzky Kálmán
ur zászlaját fogják lobogtatni; a kórul pedig
oly erősen tömörülni, hogy azt semmiféle szélső
bal elem mag ne dönthette I Az elnöki izéket
ismét elfoglalt t. Barcia Sándor ui lelkes zár-
szavai fejezték be e példát egyetértés szelleme
álul magasztossá vált értekezést. Ezt egy igen
élénk banquett követte, melyen a lelkes felkó-
taönteaek nem hiányzottak, kiemeljük a jele-
sebbeket : t Barcza Sándor, nsg. Szily Kál-
mán, Beasennyei Ernő, Hátzky Kálmán, Pály
Jánot plébános, Czeiner József reál igazgató ea
Brucker Alajos urak, ezen utóbbiak közül bár
man a tanügy érdekében szólottak, nevezetesen
Brucker úréra t- Barcza Sándor elnök ur, va-
lamint követünk mott már azt mondhatjuk ér-
zékeny azavakban adtak kifejezett hazadat ér
zelmóknek. Adja az ég, hogy a magasabb osz-
tálynak, a tanügy iránt kimagasló érdekeltsége,
minél előbb meghozhaass emzetűnk neveié*
ulaján a kivánt gyümóletöl! Nsg. Szily Kál
mán ur t helybeli reál tanodát is szerencsél-
tette látogatásával. így telt el Sümeghen a za-
josnak hitt jun. 29. X.

— Mikor ztoétteink t fővárotbt távol
tak, azt beszélték, hogy a nyáron nem ít fogunk
jó zenét hallani. A majálisok rendezéténél it sok
kellemetlentéget okozott t et volt egyik főoka
annak ia, hogy tűzoltóink katona-zenét keret
lek. Ilyen zenészük világban szintúgy jól étik
hallani a polgári agylet kertben Bagara Játot
sz.-fejérvári zenekarát Mint halljak, a bérlő
Tóth Józtef vendéglős ur egész szeptemberig
szerződtette. Ctak gratulálhatunk neki a sze-
rencsés válaaztáaért, mert Bogaráról és zeneka-
ráról bízvást elmondhatja mindenki, aki ctak
egyszer hallotta őket játszani, bogy érzéssel, a
velők született természetességgel, szabatosan
adják elő legtöbbnyire magyar darabjaikat.
Van kötöttük egy fiatal csellói, kit tz ifjú Zi-
chy zenészének neveznek s ki hangjegyet csak
mátok előtt látott Ez itju neve Magda János
ki t napokban ttólókat játszott • kit hallgatói
gyakori tapssal jutalmaztak. A tagok mindem
kéről elismeréssel szólhatunk s igy őket t. kö-
zönségünk figyelmébe ajánlani el nem mulaszt
hatjuk.
— KővetválaiMtáeok. A szomszéd So
mogyban f. hó 1 én megtartott követválasztá-
sokról a következő eredményt írják lapunknak: i
a k a p o s i kerületben S o m s s i c h Pál, |
csurgói korületbefS o m ■ ■ i c h Imre, tii Ili j
kerületben Ktcikovici Sándor, l z i g e t |
vári kerületben Fornszek Sándor, I • «• -
g y e 1 t ó t i kerületben S t 11 t i Imre, t
m , r c i a 1 i kerületben SzéchenyiPü „.vszaUöbbaéggel, SiontaghPála tabi kerületben UzfeJkiálltáasal és végr*»»..atád i terűiéiben P. Szalhmáry Karolj >», i..üUéggrl választatott, illatúlug választattak ' mef országgyűlési képviselíkntk. Midin lej. tünk mélyéből öriilUnk annak, hogy a szabad. mi uiri m..gassn lobogó zászlója a siomazaVJ-bau diadalt aratott; egyaseraminl nem tuulaazt-nstjuk el kifejezést adni azon iaímiünknek, to<v » megvilágítottak névsorában olt liijuk f. Sz»ihmáry Kitolj n-vrt, kin*k megválása. „u»av»l u u»gy-*ládi kerület érdemes választó pilgáríága megmutatta azt, hogy bizalmát • ugyíit nly ember keiéibe tudja letenni, ki lel-kestdessel, önfeláldozással kiizd mindenütt, fdvnzőljttk t. barátunkat a a nehéz munkában isoküdatlan kitartás*, kívánunk.
— Kárulifi színigazgató f. évi juuius
bu 3U-án színtársulatával Keszthelyre érkezett i ill fogj* a nyár idényt tölteni. A társalat 30 utgból áil. kik mind est részint hírből, részint személyesen ismerni szerencsesek vagyunk, leg-•.óbuuyire tebeuéges s kepaett egyének. Hogy mikor fogja a társulat előadásait megkezdeni, azt igen nehéz volna megtudni, miután a szin-bái építése, melyen aaponkintő — 6 ember dol jozik, ciak caiga léptekkel halad elíre. A szin-r-tősdásoli megkezdése után minden egyes eló-»dá»ról bővebb értesitésl h»zandunk.
— A .xalamegyei honvéti-effylet-
megalakult. Örömmel tudatjuk lapunk é*dum.
teljes olvasóival, miszerint ,zalamegvei hoovéd-
egylet- folyó évi június hó 29-én Keszthelyen
K-rkápoly Mór ur felhívása folytán Ülést tart-
ván, véglegesen megalakult s est az országos
hoovéd egylettel kővetkező távirattal közié:
f A zalamegyei honvéd egylet ujabban megala-
kult, a jegyzőkönyv beterji-sztetik. 'Kerkápoly
elnök. Az értekezleten 17-eo vettek részt s
Kerkápoly Mór ur elnckké, Gaál Ködre ur 2 od
elnökké, Traztyánazky Lajos ur pedig jegyzővé
választatott. Kzután a végrehajtó bizottmány
.^ii megyénk minden vidékéről megválasztva.
Az egylet azékhelyévé Keszthely válaszúton;
>u fog a köcponti választmány is létezni. Bő-
vebben a lapunk jövó számában jövó jegyto-
kooyv.
— Kúretkető sorokat vettunk: Tek.
a^eriteaztú ur! Engedje meg, hogy becst-s lap-
laüüo amár annyiszor, többnyire illetéktelen
személyek által meghurcsolt lelenyt-i bálról
eredő minden további idegen beavatkozás elke-
rúlhetése végett nyilatkozatot adhassak, íöleg
pedig Dömötör Lajos orvos és Kuvák József
plébános urnák, akik sem teuyleg sbi-an részt
oem vettek, sem a jótékony cxélt előmozdítandó,
ezen utón anyagilag m-m járultak, s luégis ille-
[éKegcknek érzik magákat a felazóllalásra.
Hogy mi jogoM fogva interpellálhatja Dömö-
tör orvoe ur Novak plébánoa urat, azt
hihetőleg uaga sem tudja es ez utóbbi mégis
neki ront. és nyilvános téren válaszol,azt hívén,
bogy biztos cselekvénye nemes és jogos, nem
gondolva meg plébános ur, hogy más és illeté-
kesebb útja is van annak, hogy az összejött
liilérek a szegényeknek átadassanak. £zennel
tehát kijelentem, hogy a befolyt 16 frt. öasseg
r. helybeli tek. szolgabirói hivatalnak további
intézkedés végett atazolgáltatott, mi, hogy ko-
rábban nem történt, oka nem vagyok, mert bi-
zonyos részról a kívánt öaazeg máig sem fizet-
tetett meg és sajátomból voltam kénytelen pó-
tolni már azért is, bogy hason alkalmat, más-
kor ne ragadjanak meg minden illetékesség nél-
kül némelyek csak azért, hogy politikai czélból
••i;y harmadikat üldözhessenek, mint ezt — ne
veiett urak Tuboly Victor úrral tenni szándé-
koztak. Letenye, 1875. július hó 1-én. Teljes
tiaitelettel t. szerkesztő urnák lekötelezett szói-
gaja Kaiivoda János gyógyszerész.
— SQmefpröl vesiazük az értesítést, hogy
Szily Kálmán azon okból, nehogy a szabadelvű
pártban vUsályt idézzen el6, Haczky Kálmán
javára a jelöltségről lemondott.
—- A balatoni halászok, — mint a .Somogy- irja Szárszón közelebb 135 fontot nyomó harcsát fogtak ; hossza tbbb voli hét lábnál; Gráczba szállították, miután a lakóaság elébb jól megbámulta.
— AjánlkoHSu. Egy 19 éves, fóreál
iskolát végzett ifjú, ki hosszabb ideig mint se
gédjegyzó működött, hasonló minőségre, vagy
egyéb irodai munkára ajánlkozik Helyét azon-
nal elfoglalhatja. Czim : B. Gy. Oroaztony a. p
Oelse.
— VeéMprém, janius 29-«ta 1875. Hs>
iott városunkban Ücbtricz Zsigmond (báró)
•ovetjelöltttnk, a szabadelvű párt bizottmánya
'ital fogad Utót t el Vikár Lajos ügyvéd ve-
zénylete alatt, kit is jó szónoknak ismerünk. —
A bevonulás a Pápa ut felől vette kezdetét, az
obiakon kinéző nők virágcsokrokat és koszo-
rúkat vetettek a jelölt kocsijába. — Eaü 6 óra-
kor egy küldöttség ment hozza, hogy a polgári
társsakor helyiségébe vigye, hol is as erkélyre
állt, Pongrács Dániel ügyvéd tartotta hozzá a
szónoklatot Jelöltünk programmjában a bank-
kérdést, ai ipar éa kereskedelem emelését, a
vámterület kínos megállapítását taglalá. Esti 8
órakor táravacsora tartatott a .Kurona" caimo
vendéglő nagy termében, es alkalommal íelkft-
•zontöttek Úcblricz báró, a fusió létrehozóit
és a subndelvü pártra emelé poharát; WvábW
azoaokultak, Donát Ferenci polgármester, Vég-
bely D«zső, Brenoer Lőrincz, idóab Rápooh
Sándor, Pongrác* Dániel, Vangl >tb. a 210
saemélybol álló kedélyes társaság 12 és '/, óra-
kor vett bucaut. — Megemlítendő még, hogy
ez alkalommal polgármesterünk indítványa
folytán, a budapesti károsultak részére adako
zások történtek, melynek eredménye ti7 frt 62
kr lett, ezt rendeltetési helyére küldeni, Kom-
polthy ur, a BVes*prém" szerkesztője bízatott
meg. R. . .
— Rövid Mrek U felsége a budapesti árvízkárosultak javára 1500 frtot utalványo-zott. — Veroczét égessen elverte a jég. — 01-mücznek a sajtkéssitée évenkínt 2 millió frt jö-vedelmet ad. — Székeafejérvárott „ Darázs" usimú élczlap jelenik meg. — Liszt Ferenc* Weimarban a nagyherczeg udvari kertészeté-ben lakik. — Gr. Andráasy Gyula Terebesen van. — B. Podmaniczky Frigyes a nemzeti színház intendánsává kineveztetett. — A fóvá-rost erl csapások adatai még mindig kimerit-hetlenek. — Szebenben Seidel úrnagy lováról lebukott s azonnal meghalt. — Pest-belvárosi plébános nagy bátyja Scbnveodtner János arany-lakt-daliuát a Dapokbflü ülte. — Jul. 1 tói a fi-nomabb szivarok s burnót ára felemeltetett, préselt szivar 3'/, ról 4 krra yarm és trabucco 1 ról 7V,-re regalidás 7 ról 8-r» sbt. - A sváb hegyi „íjangerbódéf lebontják. — Bukarest H millió frt kölcsönt vess lel. — Kassán a német színtársulat megbukott- — A fúvárosi lapok erélyes gyűjtést indítottak meg a vizkárosultak részére, helyes! — Az orvosok s természetvizs-gálók vándorgyűlése aug. 27—szept. 5. tartatik Élőpatakon, Erdélyben. — Komániából rabló-banda tört a székelyföldre s nagv kegyetlenke dést nztek. — Lendvay jeles színész aggaaztó-lag beteg. — Ueró J. színtársulata Mohácson van. — Kőszegen a villám jun. 24 én egy pék-műbelybe ütélt, H péklegények elestek, de ki<-moly uaj nem történt. — Toulouse várost elou tötte az árvíz. — Az egyplomi alkirály az isko-lákat nagy gonddil szervezi. — Briinnben a gyármunkások strikéje még tart.
A nagy-kaiiiZHai takarék pénztár
1875. évi június havi forgalma.

BEVÉTELEK. ! fi. kr
Pín.tir marad~vaá~y 1875. "náUl ii
31-ín J 109 57,473 —
Pénztár iiini!>
16 RitelexSDftk.
B«tét •«imlan*k 84,77!" .0
Váltó C1.622 48
97.329 -
9.000-
Bélysgil.eték * i 240
Kötvény Aa ráltó kamat m j 11,676 12
BeiratAsi díj „ f 11370
Késedelmi kamat . V , 162 ÍW
K öli* ég 42 40
S*á*alék 7S13
HáijOvedelem . 7S—
Kint le vő kamat 1 696 57 7 59
L«je|f7*é*i díj B
Betét arany s 51 — —
Betét frank — — —
Arany knlca&u „ 4 — — —
Frank r , — , —
16* 396 256,567 :80
KIADÁSOK : !
16 Adós Pénztár számi.
Belét utámU 46.341 27
Váltó í>4.107 95
KötílMvtny ,, 97.74C —
Betét kamat 3100 59
Köluéj 18 98
Kötvény éi válta kamat aa. 1,170 66
Bélyeg 3 40
Háijövedelem aOÜlU ] 98 30
TntU fiaetéa 355
El£leg««éa. 100 —
Vegye* 7 59
Adomaujocáaí r 2 —
Értékpapír , 1«,3« 26
Értékpapír taolvtaj „ 514 86
Betét arany 90 —
Kö]r«íin arany , 100 — — —
386 1 219,886 75
Pinakétzlrt 1876 jumua 3Q-á» 84 SS6 M.154O5
ÖMsM* forgalom. 7(1 828,081 Í60
Irodalom.
* Megjelent s beküldetett houink:
„Életiineretek tárhiit" cumű
folyóiratnak IV-ik fütete, szerkeuti • kiadj*
Obermajer Lajoa. Ára 60 kr. Tartalma: „Hit-
tan és vallástalsuság" csínt, mely a 3-ik feje-
ietet képesi.
* AM ttC9id^acúm0ax4pirodalmittár-
sadilmi belilap (divn-tircxával :■ 26 ik uáma a
követkecfi vilogatoU o érdekes tartalommá, je-
leut meg: mE$j idealwU" 5 T. .Pauláhos" (ere-
deti költemény) Smbolcttól; .Egy forint*
(eredeti e.b— öléi) Simay Ödöntől; .Óhajtáa*
(Lenao költeménye) Benedek Aladár forditá-
aib*n j „A ««erencae válawtottja" (Lindau Pál
eíUsaéléae); , A Tark* kápek-Wl* (töredék) Toldy UtTintói; .Fel a kanatra* (tárcn-rajs) S*. J. tAl \ pKenueti ixinhái* ; ^irodalmt, tárta-dalmi éi müvéueti hírek." A borittikon ; Elóti-setéai feUkivis a lapra ■ a .Milyenek a o6ku cximü munkára, divaOtárcza-üzenetek, viöeki élet, hymen, ukkulánj, képuliny (faártnu jutalommal a megfejtők asámára), a nerkesció uyilt Tálasui. vegyeiek, birdetéc — Sser-k^szti; Benedek Aladár. — Kt igen kedvelné váli hetilap elönseteci dija : évnegyedre 2 frt 'M) kr., félévre 5 frt— Félévas elöÜzetők egy 1 ft. ^értékű) érdeket olvasmánya könyvet is kap uak. Riadói es sierkeastöi hivaula : Budapest, Kristúíiér 2. szám, 111. emelet, 1U. ajtó, hová a megrendelések csimsendók.
Vegyes türek.
— Eugénia ex ctáttárné csipkéit Wa-
shington egyik, silányabb sálogbázában lefog-
lalt* a fiaancz; mert vám nélkül csempészték
be Amerikába. — A lefoglalt tárgyak a követ-
kezők : egy 10.000 dollár értékű csipkeruha,
eg> 5000 dollár értékű csipkeshawl éa
más mintegy ŐOOO dollár értékű csipkék.
Tudvalevőleg az ex császárné Cbisleburatbe te-
lepedése előtt kéuytelen volt ingóságai nagy ré-
szét elárvereztetoi, a csipkéket valami angol
vette meg és egy León de Lemoios c»einpé«zte
Amerikába, a hol 460 dollárért el kellett zalo-
— JótevÖ fukar. Nem régiben halt meg
B igna Cavalloban (^Olaszországban) Bed esc hi
Autonio, akit éltében, mivel, ámbár milliók bir-
tokosa, a legsiláoyabb módon élt és magától
imadent megtagadott, az emberek zsugor inak.
nevezték. „Ha meghalok, áldani lógnak" szók La
mondani é» végrendeletében összes vagyonit jó-
tékony czélokra hagyta, saját temetésére caak.
50 Urát (20 trt) szánván. — Háza vakuk éa bé-
nák menedéke lese, az árvák házának és a kór-
házaknak jelentékeny adományt, a szegények-
nek pedig ff jenként 5 lírát bagyutt. Maga pe-
dig amíg elt, zsákokkal takarózott, mert a pap-
lant, vagy pakróczot fényűzésnek Ur tolta.
V. H.
— Eredeti neme az amerikai párbajnak.
A „Nemzeti Hírlap' szerint a bpesti nemzeti
sziahái egyik ifjú tagja egy másik a fővárosi
körökben ismert ifjúval vitába keveredvén,
ennek kihívását amerikai párbajra ason telté-
tellel fogadu el, hogy a vesztő fél bunhódéaét
ő határozza meg. E feltétel elfogadtatván, a
kihívó a ki hívottól a következő levelet kapta :
— Kedves barátom ! te azt hiszed, bogy a koz
tünk keletkezett vitát csak párbaj által lehet
kiegyenlitni, én ellenkező véleményen vagyok
Ufgvan, de azért kihívásodat elfogadtam. De
nekünk köteleaségeink, t. i. adósságaink is vao-
nak, tehát egyikünknek sem szabad meghal-
nia, mig azokat ki nem fizette. PéniÜnk ninct,
de mind a ketten ifjak és nőtlenek vagyunk.
Huzzuok sorsot. A ki feketét huz, soraol.a ki
magát. Csak lesz az országban 2000 leány és
özvegy, aki 10 forintot reszkiroz, hogy fiatal
és szeretetremélió férjre tehessen szert. Ily mó-
don bejön 20CKK) forint, feléveljkifizetjük mind
a kettőnk adósságát, a másik fele megmarad
hozományul. — Az ajánlattevő feketét húzott
és komolyan folyamodói akar a sorsjáték en-
gedélyeséseért. Egy pesti lap „beküldetettje"
sokalja a 10 frtot egy sorsjegyért és 50 krt
ajánl, mivel akkor sokan kívánságból is ven-
nének és megeshetnék, hogv a kisorsol tat visz-
szaajándékoznák Önmagának. — Azt is hiilik,
hogy egy özvegy mind a 2000 sorsjegy megvé-
telére ajánlkozott és igy nem lesz kisorsolát..
— Se non é verő, ben trovato!
— Pompás mulat»dg. Madridban pompá-
san mulatnak. A napokban a kórházak, és jó-
tékony egyesületek javára nagyszerű bika via-
dalt rendeztek. Maga a király és nénje ai astu-
riai herexegnő is megjelentek az ünnepélyen,
nemkülönben Madrid valamennyi előkelő ur-
nŐje is. Több herczegnő, marquesa és grófnő
óriási szalagokat ajándékozott a viadal nyolez
nagy szarvu hőse ssámára. A mulatság a mad-
ridiak fogalma szerint nagyszerűen folyt le.
Egy banderillerótt, (tastlóhordót) aki először
lépett fel a küzdőtéren, az egyik bika agyonti-
porta. A nézők egyikét, aki a néző tér körüli
folyosón állott, egy másik bika szarvával fel-
nyánalta ugy, hogy abban a peresben meghalt.
Egy picador (Jándasás) egyelőre tört lábakkal
s néhány bezúzott oldalbordával életben maradt
ugyan, de csak más napig, a midőn lelkét Ő is
kiadta. At első matador csak: oly módon mene-
kült meg, a neki bőszfiit bika előtt a földre ve-
tette magát. A küzdőtéren több, mint hoaz ló
hullája maradt el terülve. A madridiak pedig
azt mondták rá, hogy királyi mulataág.
Papirszeletek.
— Egy i*B-francUkói étlap. Pá-
ria ntán tfj ráro»ban siaea annyi vendég-Sa, mint
Saa-Praociakoban. Van ott a világ mindén rétxébe
való Ttndéflfig — még; kiinai U Egy barátunk, ki
•g? ily khiaai korcamiban •bedet, elhosta nam,al-
jat ■ asivMaégbSl át u engedte nekünk.
így bangáik :
KatjalerM — frt 50 ct
UaeskacoteUttoi ... 1 . — .
SOlt kutya - , 75 .
A bejegrs«tt aaámU ali van trra a rraasglSs álul. ■ igy Diact okunk hinni, hogy as légbSl ka-pott .egyen.
A •trAaabargi agy ete mi-polgár párbajra kény-werité polgirtirait ■ mivel ez lubadkosott a pár-bajtól, a he Te* ré~rtL kihívó agy akarta kéJiyneritwii, hogy fekntyinxk ttevexte 5t. Erre a aubadkosó egyetemi po pir aat feleié: .mégin auTesebbeu ra-gyok é.5 kutya, nint halott oroBxlán.* — LSw-oek •ivták a rivm nam akarót
Egy *iremiét, ftlirata igy ke*d5ij5tt: „Korán kíöritftttí a keaerfl poharat a Egy ott elmenS paraast olvasva est, azon megjefjiésael távozott : a8zja igy jár xi ember, ha korán e) kexd inni » még bocsa kewrüf 1
Pária egyik boulevaidi kávehásában kit nr bnrátttágoaao táraalgott egymáaaal. Végre elváltak «• akkor vették énre, hogy mindketlSjaknek hiányzott órája, tirctája. Mindakettő Ugyai tolvaj volt.
Történeti naptar.
Július 4. lbU7. síül. tíaribaidi Uenuiban. — 1848. Klsi elJkeszitó parliamenti ülés. — l!i«. 'Juyon Verbici- és Hfcg/o»nél csatit njer. — 1869. halt meg Soprooban Pálfj József ev. képesd. ig. s jeles egjhasi író.
. 5. 1044. 111 Heorik. német csástár Ménfúüél Atia-Sámuel királyunkat legyózvéD, Ojrűrt elfoglalja.
, 6. 1790. Elliol György AgostOD, legna-gyobb aDgolbiJaók egyikének halálo-sása. — 1792. Bsiil. Cainderj Laailó magyar irú, Somogymegye követe, főispánja Pécsett. — 1849. Mészáros tfivezér, Dembinszky táborkari főnök lett.
r 7. 1Ó40. János Zsigmond erdélyi feje-delem születése Budán. — 1S49. kor-mányunk Czeglédröl távolik.
. S. 1798. azombathelyeo szül. Szenciy Imre író t műfordító. — 186^>. a po-roszok Prágát megszállják. 9. lbőü.Bécsújhelyi vértörvényszékEy-siog, Pucheim s más lázadók ellen. — 1849. A m. minisztériuma ország gyűlés Szegedre költözik.
. 10. 1600. Erdély kormányát magához ragadott Mihály oláhvajda Gvula-Fehérvárott országgyűlést tartváa, jnagáDak hódolati esküt csikar ki a rendektől.
Vasúti meuetrend
érvényes november 15-tól 1874.
A kanizsai időtmutató óra szerint,
indul Ksmilnáról
(KauitKAi vaapáljáu aa órák pontoaaa a fa«l/i idfit
niutatjik.)
Voaat hova:
■Eim Óra Pere. US
205 Kaaék, Muh.i.a,Doiiibovar> Fiaméba t 2raft^l 215 Mohán, Záfráb ia Domborárra i 33 Isiit.
•211 Bodira 6 17 r.gf«l
202 l 52 iílw-
204 . 10 37 ea«v»
313 SaonibathelTT^ liauit delatio & óra
•2b p«rcakor Bécabe) ..53? regg*'
301 Bír»be(8iombatl,elj, Brc.ujb ÍMl 2 7 délül
311 „ „ „ „ 10 ti ««T»
203 Praj«rhi>í f«l* Tri«.atb« . ... 4 42 rejj«l
201 „ „ ., Qráes Sí Bécabe S W dilot
2)3 ^ _ „ „ 11 8T eatw
Mrkrzit Kauiisára htmmM:
2íf, Mubica éi Zágrábból 4 8 '•«•>
2u>; Kaiék, Hobúa, Fiume s Domborárril 1 23 d«lat.
210 Fiume éa DuroboTÍrrol . . . )M estn
203 Budáról 4 17 regfal
201 „ 1 51 "*'«.
211 „ 9 23 eatva
314 Saombatbel;rol 10 25 reggel
302 BétlbSl (Bécaujh. Haunbatli. MSI) 4 29 regg.l
31-_> it o t, tI 10 10 Hln
514 ,, ürar.böl, (Pragerhof fe!31) 4 44 iegg«l
205 Trieait Béca Oiirabul ,. „ . 1 13 delav
204 ^ — — ., „ - 10 18 •■tv«
Értek- es váltófaJyaa július 2.
b'l, metaliquea 70.25; 5'/. néma. kSlcsnn 73.60, 1860ki álladalmi kólosön 111.90; bank-résx-v. 9 27 ; hiteliutézetí részvények 214.50 ; 1-ondou 111.45; magyar töldtehermenUSsi kSt-vény 81.75; temesvári földtehermentéai kot vény —.80; erdélyi fóldtehermeniési kStvéay 79.50, borvátslavon földtehermentéai kötvéay 82.25; ezüst 100 50; cs. kir. arany 5.22— Napoleond'or8.88-.
HeU
Isllss 4-töl jalist O-ig 1875

Hó - M b«ti- Katholikaa aap- Proteetáaa 9
oap tar naptár otj
!7. VII. i. punk. at. — Kat. er. Óvakodjatok a
' hai Dia prófétáktól Máté VU. 15—21. - Prot. Ep.
| Ro m VI 3—11 Er. Máté V. 20—26 —O»r. «.
Máté VI. 22-23.
4 Vaaaraaa , c T Llrík pllap. U G Oaeaa »
5 Hita V.lmc Apát CairilU M
6 Kedd laaiii prófiu Euiá. M
7 Sa.rda VilibaJdpBapOk Eaaber M
8 CadUirUik Kilián püspök Oiilyín 9
9 PéoMk ! Lakreexia Aoatolia dl
10 Saonbat ' Anáiia aafia Ilma A
Felelte aierkesitó 3 kiadó: Bát«r« UJ«.
^
Lapunk mai wámiJioz VM aallék»lv» KÜHWE EDE gudatági gépayáros ur körley»je Motonybél. A Jela» gyár kitaai j» gigái uimu e)i—«ré«twi


Figyelemre méltó!
(1604—4) A v a I • t i
W I L H E L M-féle
köszvény és csúz elleni
vér tisztító theának
orvosi ém AltaíaDoa hatáaa vitigoMD előállítva. Csakis * iok bíionyság eien f^nuPveiPtt kitüuö tWátiak batiaá-ril a rtátiot ét kÖtxYényps bajokban indított arr*. hogy mellette sxál-jnnk- — Sokao vannak, akik ércakiut keofördot b*>2uálaak, hogy csú-aos tagy koaxTényes fajdalmaikat <-nyliit«ék. Tehát kétszeresei] fajdal-mai axokra nésre, a ki kft ragyosi állapotuk, ragy nagy flfoglilttagtik alcadalyol, a termétxet «en gyógyer^jtt élvesfanat . Örököl sienvedésre tatunk karho*utra. — Kzfii es*tb*>i) tehát P ibea miat Qdvhoaó mutat-kozik és átért nagyrabecsQlendS is Kx.-n theának sp^cifirui buáaa ran. • betag mellétére a* izssdtiigra f-s v.-rre. a mely észrevételt a hagy és ir«T^fi*E vegytani t-lemzéie által teuilk és minden csúx és k6*»TÍny-beii aienTedíi, aki eseo theit faasxaáiji. rn&ga észre vebt*ti a raltosáat a Tizelleten, amely néhány nap múlva n.u'dig üvarosulib les* és régre leülepedik, a melyben a beteg izgékooy anyagok tmrtalmaiutnak ; — e ■ellett tapasztalj a, hogy fájdalma uiftjukiot kisebbedik és végre egé
•zen megszűnik.
EpW így visEkstést okuz es -n tüea a testbArön ; (ha alvás eifttt vétetik) és lassú kigőiölgést, amely a szénrelünek nagy küuyebbléget
okoz.
Eseo tbea élrexete semmi mf-tre som kellemetlen ; n«m akadá-lyozz* az emesttékt, tőt némely egyénnel még székelési idét WC — Te-hát elég okuok Tan «i«a theat, miat uagybecsQ gyógyszert csúz és kősx-vé&r <ülen kalöaoaeo kieneloi.
kel ia 30 tige echi —■bige'Per-caliae, Bm-i, J*co-
oeu ttod Moaseliae,
moderné
Kietder-stoffe, io
rofal »ebot-
tifteb K)I
icb glau-fk.rbig.lju'ti Kotlkader-BeMuter
ind UHU
.eiawud, weus«
Scbirtiag und Hem-deo-Cbiffoe Schaürl
f&rb IC derbire te.eQglitche Leiaenatof-
efdr H»u» kleider, weúfte
Zwilcfa u.
Uuut-fradi, farb, B«u- Caiia rawe, weit Md felbe
Nankiag,
baűW Mö-
I-Ziu u
Mobel-
Or »dl, wf-ii
Splu*nvor
:tuge. L>>
műi uad ZwiUb HaodtUcber ppr DU. mii 12 Ül. Rumburt ei
Lein«n-lOchel, te ii
Batüatta icheiitücti mit firbig Kaat., %<*
riettaü tu Zwilcb uad Dftmant, w and firbigt Reialeinen
DMtert.
tark. Pi-juett.lijuid tfleber, B*t tilt- a Cot Wn-Kopfta
Tanulóul
Exner (iyula
mü- és fénykép-in-tézetébe Pécsre
korestetik egy oly ifjú, aki magyarul tökéletesen beszél ésir, a szüksége iskolai is-i mereteket birja és jó ueve-léáben részcsült.(1712-1) |
blaae Her restaicbeD tücher und allém di«
•ea FECÍI eiuKblageo d« ;Aruk^'
Anftrige
HM derPro rint verdéi ebeoao ft wisaoab&ft, i reell .--i«n | to aU - -
peraoaíicb gewibl *L] d« u .Nicbi ooaveoirea det an-
lundaioi
retourge-aommeD.
Adresie
AD die
Fftbrik* Nieder-
b Als ProlMMftrafe TencadeD wir aocb kaiba Stflcke im

i 4 i §
•O £- -° 1
| S = i
& & &
m m ■4
> S & ■; 4 s •£ l
"A •= s ^
u >*? =
i s s =
b - í 1
U x " *
legnagyobb * .- í 1
a = i
2 = 2
< o -*■ -
í P.tskurimT.ííyr levélbei
'i Xldr. KUlUch IF'.«-
~ iiiu l'rczdi. Wilhi-liiis
plm 4 (ezelőtt Herliiil'ftt.
Sok uiz ilktrw aredaéiy :
Nyilvános köszönet,
Wilhelm Fereoca gjóg^wenisa urnák, a c*úi éa köaivéoj-
Tértintitó tbea felulilójáoak NeuDkircheab«u. Kötél<*s*égemnpk tarlóm a nyilvánosáig utján köszönetemet kife-jteni W i 1 b e 1 m Ft-ren^x gyógyszeres! urnák Neonkirchenben, — ason hasanos ssol gálatok ért, a mely'kct n«k«*n> köuvény^s b» jóimban az fi Tértiastitó tlieája tett ; ezt »»ért tettem nyiUinoaan, hogy az eaen rettenetes bajban uearedóket fpntneveteu tbeára Sgyelneaiets^m. Nem vagyok képes leírni azon retten'6 fájdalmakat, melyeket három éren át szenvedtem, minden idfirákozáikor éi » rm-Ivek tál sem a gyógj-íMrek, , aem a kévfOrdSk B»d-cbon, IWci melctt nem voltak kép-iek m<-gaiiibi-I ditani. Almitlamil hánykolódt*m igraaitian egész éjeken át, étvágyam i {szemlátomást fogyott és erőm kev-sbb.-dwt. Fennetezett ibcát 4 heti; : hasxnáWiii, nemcsak fájd*l->aiiotM szabadultam meg, hao^m u-tti álla-potom is megjavult. Én megrogyok gvözölr*. hogy minden e bajban | atenTcdú aki «■ tbeához fordui.' annak feltalálóját Wilhelm Ft-rene* arat áld ni fogja.
Budscbin-Streitfeld grófoo, alezredes o«je, tiéct Wi. faringe r Hauptstraase.
Övát a hamisitás és felcserélés ellen.
A valódi WtUnta-féle antiarthritis, aatirbeumatikui v^rtiaztitó-tbea caak az elsS nemien Wifbelm M? verüsztitú-theagyárban XeunkircbenbeB Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kapbatok.
E|y *•*•! 8 adatra ftlttrtva, OI-TOM bannálat- es utaaitiaaal eltátra 1 frl., a bélyeg es pakolas-dij 10 kr
A t. ez. köaumeg "kényelmére a ralAdi WHMta. fik utttrthrittt éa aitlrbNaatft.it vft. titztité ttot kapható :
Na«y lUiUaaa Rimiin Ferenci urnái. Zágrábban : Miulbacb Zsigmond; Kőwegf u Ctacai&oviu N. Knuxthelyen, Ro*eob«rg Emi-oaelnél, Ktpronczan : Werlí gyógyszerest; Sopronban . WrcboTszky ; Szombathely eo . Pillirb Ferenci gyogyutirési, Ssatmártt: J. Bosaio gyógyi*ere»i «a SaigetTirou -. ürüahat Miksa uraknál.
A
valódi
> Kcl«f. álta
Ulilt
lyet iokf.lt meg-
i 5i
»ab. U|«Ja>tu I kartíl Mt ' CKvrrjlaltfpeo kipróbált titkoa ixer a
nk, nkuétk - mW i.lj- ki.
próbáltak bamtaan ntáitoxui * Árul
Nagy Kaníztán RO8ENFELD ADOLF ur
Pécsett Z s o 1 D a y Imre és Vilmos urak, Kaposvárott: POLTTZER R. úr
■k«deitb*n, fi.i.n SCHSEIDEE O. Lip6t olraai k.rwk.dí
•ibea kapható. (1644-12)
EfJ oagf bád.,j | frl kn bidoj M kr. EfTTM bídut m«frr«nd«lr*« ii ntaor4t«l malUtt fyursan ult««itt«tik.
A ház építése végett
Rosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház Ud-varaba. a Korona szállodának átellenébe tétetett.
Czukor, kávé, thea,
rum, luili gjertja. petróleum, hk
| Porciellin edény,
táblaolaj, bul'li* hor.tk
ükórók, valódi francaia peagd éa mtodeo
: üvo^oemüek, tükrök, lámpák, e»Í4lorek, rbina rifl^t
éé paktoog kanalak, tálezák, mozaarak,
fűszerek," ~ ' kávépíirkölSk. kiv.Warálók. káréfútSg^p^k,
kufsteini és valódi Portiam! cement, fagylaitkewitö szodavizkesziti varrt
paraffin, Lucsikenoos, gépfaolaj, gabna- , gépek, vasbutorok,
zsakuk, Kyapjnzsákok. || utazó bőröndök gyári áron.
AZ épitési idényen át a visszaburczolkodás könynyeb-
bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett. <i«s-i»)

2,3
".Iái2 a-s
■5 ■" e» " •«• ■= 5 a - 11 S » -
• s« 5' Ül ii\l
BeiciTTTt - A « z e I g e!
Die Leinen- u. Modewaaren-Fabriksniederlage in Wien, oaefiudt, KoohgaMe Nr. 36, Eingang darch die Abt
Wiener Cittondrock-FAb-riksniederlage.
>ur aii di.. kr <„.-
eaaíte al. ypbeo.ü.j roal dt-j a grobv I deo , ,
laü -V«-u< trllxi botorfn io far allr
.rükel dpL inbeiu.
preii per
Stack SÍI
".60. per itiead m ISStOck oá •— tett-aoiataan, B. [«ar fol-!Dde Arti.
Wir erlaabea nos nadwtehend büligst gestellteo
FakHk.1 Prajs-C»«rwt fdr die Siison 1875. ergebenfct
Torsulegen ; fir verz^ic'nti^n sammüicbe iürxeugaiur
in svei QualitatPQ uud börgea far rollkommeoe Gflte
dertel^n, mit der Versichpraiig. dau jeder Auftrag
auf daas Reellstti io lusgefQbrt wird, als weoo t-r
p«rsÖnlich gewablt wUrde. Auf geehrtes Verlangen
sendm wir Muster urjd auifQhrlicheo Prcii-Couraat.
ladem wir uaser Unternehrnen aoft Beste empfeh-
Ira, «richn« wir Hoehaehtnogstoll
DÍ 3haft|
Preii-CouriDt:
i 1. ' II. ■
Cllaa, Waara Kx§ean t>seu(-! Diai ia Fercalioej o Bemditoffea p. Elle fl . . Coamanoier Er-ap afnin ta Per caliae, Cretoai uad üemdBtof-| fea pr. Elle a Seouklrcbeaer Eraeufaiaae ia1 Baltiite a Jaco-a« p. Elle a
1. Sliek-Waari art Utul 'Qoal I
"|SÍ 50, •*. 54 El."5 '
|—.30]—.ÍS
-.25
i, S<J ellij Oarn-
, leimraaa p.3t.n i ;
■•*>|").8Oellif. (ewa-,
aclieueCreaileio.
íraod pr St. fl.' B
V. 30 ellige f«-i
waicaeae 8tabl-|
waare pr. 8t. fl.,10—' 9—4
'/, SOelüge ,ewa-
Khene Stah]-1
. »aare pr. St. il.l 12 111 J
k 50 ellife Uol- '
EOtignts* in Ja-conou Q. Hont* Beiiiir ■>. KUeB Bíroft* G.rtfla, i. NeiMta íi BiM
roek-Cretoi
k* Deoest Mus-
tern p Elle a
Möbelpercaili in alit-u F*rbfu u. Datíini p. E. fl.
üemusterte fran-zötisebe BrílUn-tioe pr. Elle fi
Weiue undglatt' farbig* Brillaa tine pr. Ell« fl
Weisae u. gemits-terte KJeider-Köi^r p E fi ^OBotaiiaier Lu der fűr Frauen-UDd Kioderkliu-der per KI le fl lk
ttaderUelawajidj pr. Sí. B. . .14.— >L 60 alliie Bell faftar Leiawaadl pr. St a. . 110.—' 16 1 &0elli|elrlaa-j der Leinwaodp 8L a . . .25.-li0.-J V, Rumborger {aur May D.Uol* fald) ia S Kor. tea S. 25 bú SO 40 -60—60 -70: per 8iack, (4 Ell.o . . . Datiaa*waar«
DU. ft
Dftmen Battiifí od. Jaconet-Tn-I ■cbeBtfleiier nitj fikrbifer K*ateoj per Du. fl.
Bsrrea-Tucbeo-' tücbeí mit firb.' Iv&itte and fea.| per Du. fl . .) Lei-
o«ntachel p«r Utt I ,
Irl&.ider LeHieii-, tflcbel in ffloíi Sortén H 4, 5,| 6, 7, 8 p. Du-i
BÍM C*ttn n-1 Kopftflcbel peri Du. li. . . .!
Coamftaoier Er-xetigaiu, Cmttu n-od.BftttiU-Kopf-1 tOcbel p. Du. fl
Fotilu-d- KopftÜ-cbel pr. Du. fl. 1 SOJCouunoierFoii-i lird-TMcbentO-' ebei f. Berr«n| per Du. fl. .
fiigeDei £rseug< niu TucbeatQ-' chel f. Herreii! pr. LH«. t). . j
Letneo - Serviet'i teo in JaquArdi pr. DU. fl
■it 12 St.
Kuider-Taacbea-
tflcbel m. Bilder
oder farbi(«r
Kaate per Dut-
I*IK18 . . I ssl
ffe firj •r p«^
Weiufr Ch.ffoB.I
Scbirttof aod
Htvu»ieiQw*ad p
Elle fl . . ._*] Heudeo- Ch>ff«a
od Hemdeo-Per-
rul pr. ti le fl.j_ 361 Weiuer Duuit
jrsdl u. ««ÍMW
od. gelber N»o-
kiag pr. Elleti iiaodtúcber UJ»-
qu&rd o.
per Klle fl .|.. S0Í Ickvir** Orlei
:3
per Elle fl. . .|_.M| ichwurte LOiterj
per Klle fl . , Sciiw&rxe Síiden-
3.904 3.t»o'
1 —
laurinp Kllefl
^ eagl. tefawarse
Kieíderripae B
Kleiderod. Dol
mm p*r Eí\t i
Kleidentoffe ia, , .— - - .»„,,»-
glktles od. (*-| | chel f. Berr«*n| |
4-1 3-|
a.sc
3 5
B.-j 4 7.-Í 6
naaterteo Far-
ben pr. Elle V
EteelM Sitk-
wtart ftamburger Leia-j
tQcber
2l;t lCUen breit,!
8 eJkn Uag.
Leiaeo ■ Serriet-1 t«o in Darnutl pr. Du. fl . .: i
Leiaea - liudta-| cber ia Jtqa&rdj pr. DU fl . .!
L.»tDon - BftBdta-j cber ia Dunait! pr. Du. fl . .:
Oettert - Serriet-t*n, weias oder' tlrbig, io h»' m&Ml pr. Du- fl ' :
pr. Ütück fl. .| 4.-t 3.—1 K&rbige Ot,ffeetfl-
cber ÍB ■ilD.Kfcr-
bea pr. StQck t 1 Stílek Kioíer
piqaetdecke, w
oder IVbig pr.l
ÖtOck 11. E i a e Uanjitnr!
Bettdecken m
Hquet,ftrUi,p
2 Stück fl . .
TÍKhtüeber i«
Leioeo - Dataaat %_^_%_% fl.3,3»,4 5O16.ÖOJ | I pr. Ott. fl. . .', 4.- I
6 Perm. 18 Pert. 18 Pun. 24 Per*1, fl. 6 8. 10 fl. 1&
. 6Pcn. 12 Pert. 18 Perm.
X, (Vbig, ia Uuiut, fi. Ö fl. 12 fl. 18 fi. 34
V«rsendaog mit Kaebmhae, Paekang «am ftelbtt-kotteapreú und bítten wir »nf Fir«» and Adretie UQ ia aebten, aia nidit mo aü«sgfti>iüg«a CoBcarreo
tea geumcht tu werd«o.
36 m W.ea.
Wiener Cattu-Druck^atrikt-Niedertage
Stadt, KuprechupUu Nr. 3, our Nr. 3.
rückwirt* der Ruprechukirche, via-á TÍS dea £iog&nf<
fur Sicriitei,
Wajditi Jóaef Up-ét DrondAtnUjdoDos (^orwajtó nfomis*,
.\A6Y-KANIZSA, 1875. J«llu 8-á-B.
Tlaennegyedlk évfolya

MtrwetÉees. 6 kaiaboi pMitsorbaa
Htibbi lórin 6 kr. SVILTTÉBBKN ml 10 krSrt i tstoa* f«l (úostsri ill.tsk mind! u birdatéiirt kSISi 10 kr. fisatandE
ZALAI KÖZLŐIT
előbb:
A.-SOM:OGYI KOZLONY.1
A lap szellemi es 9 ráfi resset tllstó k6«-l leaaTM , előfizetések, \ redamaüók sat- a szer. keazto-kiadólioz Hr-
1 TakaTékpemtári epslet,
oaafc iamert maokaiir-> aaklól focadtatsak •!
1
Ktüratok vitása kfUlatiitZ-

Nagy-Kanizsa vártt iMlyhatéUnánaic. Makóimban az „elti zalai a .zalamgyei általaim tanító-tastfllef, a .Zaia-Saaagy
Heteiiklnt kétszer, ,asarua|>- s
Ogyvéd-egylaf'. a..nagykanizsai karatkadelRii t iparttank'-, a .nagy-kanútai takarékpénztár" •izaajézási rtszvéaytársutat t tSbo aragyei ét vár»ü egyesület hivatalos értesítője.
csütörtökön, uiegjeleuo vegyes tartalmú lap.

Csengery Antal N.-kanUsan.
Midón Csengery Antal hun szeretett képviselőnk a múlt országgyűlésben történ-tekről számolandó nyilatkozott és a határ-napot, melyen körünkbe megjelenendő volt, tudatta, átalanos volt az Öröm, mely úrim » megérkezési nap közeledtére csak foko-zódott, DÓltennótt, a megérkezés július 4-én d. a. 1 ura 51 perczkor tőrtént, a nap reg-gelén a város nemzeti lobogókkal volt dí-szítve, sietett mindenki az érkezett iránti tisztelet adóját leróni. — A fogadtatás czéljából sietett mindenki rendelkezése alatt álló fogatait az érkezett üdvözletére mentek részére felajánlani — 3 négyes fogat, kettő PaUinból — egy Bécséről azon felül 50-nél több kettős diszfogat várta az érkezettet. — A váróterem előtti csarnok alatt bárom nemzeti lobogó körül csoportosalt a tisztelgó lakosság, a vonat megérkezése mindig na-gyobb és nagyobb érdeklődést keltvén, ör-vendett mindenki látni azt, kit oly fennen óhajt, kit oly hőn tisztel és szeret, a várva Tárt vonat a jelzésre berobogott, sietett mindenki az érkezett nagy vendég körül cso -portosaim, hogy ót közelről láthassa, régre a kiszállás megtörtént, megjött az ünnepel t férfiú kedves fia kíséretében, ki azonnal kö-rül fogatván, Kanizsaváros derék polgár-mestere Belus József által a város és a vá-lasztó kerület nevében melegen üdvözölte-tett. kifejezést adott polgármester ur azon örömnek, melylyel Kanizsaváros és az egész választó kerület megajándékozva van, az öröm kétszeres,mert szeretett képviselőnk megron-csolt egészségi állapotának teljes eloszlá-sáról és jó egészségének biztos voltáról arcz-kifejezése tanuskodék, — az üdvözlő be-szédre képviselő or válaszolván, ö is örömét fejezte ki afeiett, mikép szerencsés lesz a mólt országgyűlés viselt dolgairól, a fent álló helyzetről a kellő felvilágosítást megadhatni, a helyzetet tartalék gondolat nélkül fogja feltárni, történjék bár a minek történni kell, de megfogja.mutatni a sebet, mely a nemzet nagy testén óriási alakban tátong, beszéde végeztével lelkes éljenek riadása közt a ko-csikra sorakoztak a tisztelgők, és az Onne-pelt férfiút Belas József polgármester ven-dégszerető házához kisértük, az egész ut-czán a üsztelgók mintegy sorfalat képezve, lelkesedésük egész özönével tiálltották: .Éljen Csengery Antal követünk!*
Ebéd után a tűzoltók elnökei és pa-rancsnokai sorakoztak hódolatuk és tisztele-tük adóját lerovandó tiszteletbeli tagjuknak szeretett képviselőnknek, őt megkérendók, hogy a tiszteletére rendezendő előadást, ma-gas látogatásával szerencséltetni szívesked-jék, az előadás 6 órára jeleztetvén, mire mint Csengery ur, ugy a relé érkezett ked-ves, és reményteljes fia, ugy a tisztelgók szép száma & városház tanácsterme előtti erkélyen helyet foglaltak, következett a gya-korlat véghezvitele, mely dicséretére ralik tűzoltó csapatunknak, mind az épület meg-mászása, mind pedig a mentő eszközök sza-batos és gyors hiinnHiU Ennek befejezte után következett atftzoltő egylet elnökének szíves köszönete saját, ugy a gondozása alatt álló tűzoltók nerében a szíves készségéről,
hogy az előadást megszemlélni szíves volt, egyúttal megkérte a képviselő urat, hogy ax órtanyát is magas látogatásával szerencsél-tetni szíveskedjék, mit is készségesen telje-sítvén, hol már az összesereglett nép közt a tűzoltó legénység kétfelöl sorfalat képez vén, tisztelgett az érkezetteknek, képviselő ur, a polgármester és Glavina Lajos úrral kocsin, mig mások gyalog sereglettek a tett helyére, hol ValbachMór ur, a tttzoltó-egy-let elnöke következő üdvözlő beszédet mon-dotta:
.Üdvözlöm nagyságodat és a vele ér-kezett mélyentisztek vendégeket tűzoltó csapatunk e szerény tanyáján, hol az önzés-telen működés, hol a kőzszolgálatbani fel-áldozás, a kényelem elodázása, az éjjeli nyu-galom nélkülözése jut osztályrészül tűzoltó testületünk tagjainak, s mindezt mily öröm, mily teljes megelégedéssel teszszűk, mert át-érezzük, hogy a jóságos tettek csak a vész közepette tündökölnek, kétszeres öröm ez reánk nézve, mert testületünk tagjának fld-vözöljük-azon férfiút, kinek arczképe lakta-nyánk díszét és áldozatkészségét képezi (itt a t inya helyiségében díszített Csengery ur arczképére mutatott, mely díszesen volt zöld gályákból díszített koszorúval övezve.) E kép jelezi azon férfiút, ki a tettek meze-jén csüggedést nem ismer, e kép láttára kebleinkben az önérzet testünknek erót köl-csönözve, hivatásunk betöltésére csak fo-konkint serkent és a legnagyobb bátorságot és önfeláldozást kölcsönzi. (Itt lehetett látni a hatást, mely a tisztelgók keblében, mint egy varázs megfordult, és a szemeket kőny-belábaztotta.)
Ez arczképet, e disz okmány mását azért tűztük ki e helyen, mert tudjuk és át-érezzük, hogy ez egyletünk dísze és gyö-nyörűsége.
Büszkeséggel tekintünk ezen arczképre és e diszokmányra, melyek buzditólag hat-nak reánk, kölcsönzők az önmegtagadást, erót adnak az önfeláldozásra, hogy a vész közepette tehetségűnk összegével a város és vidéke lakosságát a bekövetkező veszély eseteben megmentsük, tudjuk, hogy ezzel a haza, ugf városunk és vidékének teszszűk azon szolgálatot, mely reánk, mint tűzol-tókra rár.
Szükségtelennek tartom elmondani, hogy e mai nap, melyen nagyságod szerény órtanyáskat nagyrabecsült látogatásával megtisztelni szíves volt, emlékezetes marad előttünk, kik e pillanatnak szemtanúi va-gyunk, de mint minden élő lény múlandó, ugy nem szabad feltételezni, hogy mi is örökké élni fogunk, mi elmúlunk, jönnek helyettünk mások, hogy ez örömnap nem-csak a jelené, de a jövóé is legyen, szabad-jon egy alázatos kéréssel járulnom nagysá-god elé, mely abban áll, mikép szíveskedjék órtanyánk megtisztelői számára nyitott könyvünkbe nagybecsü nevét bejegyezni, hogy kési utódaink is lássák, mikép azon férfiú, ki tettel egész életén a haza és annak vallás különbség nélküli polgárai boldogsá-gira élt, hogy azon férfiú e nagybecsü láto-gatását szerény körűnkben is megörökítette.
Ennek megtörténtevei a leghálásabb köszönetnyilvánításával kérem a magyarok
Istenét, hogy tartsa meg nagyságodat ha-zánk javára, családja és a kanirssi választó kerület üdvére és boldogságára, igen, de igen számos évek során át! — Erre egeket rázó éljenek dördültek fel, minek lecsila-pultával az ünnepelt férfiú ezeket mondotta:
Meghatott engem e jelenet, és vég-hetetlenül örvendek, hogy ily derék testil-letnek tagja lehetek, annál nagyobb az öröm keblemben,mert tudom, hol a vész.ott szüksé-ges a segély, s mivel magas hivatásánál a tes-tület, melynek én is bár csekély tagja lehe-tek, önfeláldozását a vészben szenvedők va-gyona és személye megmentésére áldozza : kétszeres örömmel üdvözlöm önöket,és kívá-nom, hogy az ég ura adjon önöknek erót és kitartást magas hivatásuk betöltésére. Isten tartsa meg önöket! Erre ismét harsány él-jenek dördültek fel az odasereglettek által őszinte átérzetből eredve, ezzel ott a tisz-telgésnek vége volt, mint a képviselőjelölt ur, ugy a kedves fia, — polgármester ur, nemkülönben Hárünkovics Károly ur kü-lön kocsikra ülve, Eperjesy Sándor, Már-tinkovics Károly és Tóth Lajos ügyvéd urak vendégszerető házaikhoz kocsizták.
A látogatások befejezte után szere-tett képviselő jelöltünk ismét Belus József polgármester ur vendégszerető házához visz-szament, hol a lakás arányához képest a hi-vatalosak beszélgetés szempontjából megje-lentek, és mintegy 9 íra tájban lehetett észlelni, hogy a ház előtt valami szokatlan fog történni, mert a város örege, apraja itt sorakozott, alig e kezdetleges és szokatlan tömörülésnek, egyszerre csak zene hangzás mellett megérkezett a dalárda testület a fák-lyák megszámlál hat Un mennyiségével, hol a tűzoltók is részt vettek és a hymnus el-éneklésével kezdődött az ttnnepies tisztelgés, erre követjelöltünk az ablakhoz lépve, mire szűnni nem akaró éljenzés szakította félbe a dalárda szép és jelesen öszhangzó dallamát,
— a dallam végeztével Kanizsa város fü
jegyzője, Tandor Ferencza város és válasz-
tó kerület nevében a következő hatásos üd
vözlő beszédet tartotta: mely ismét több he-
lyütt zajos éljenekkel szakitatott meg :
AtélyentiÉZtelt hazánkfia'.
A nagy kanizsai választókerület polgár-ság* immár harmad ízben tüste zászlójára szón Devet, melynek nagysága hazanzerte oly ssép elismerést viroti ki.
E három Írben ismétlődő biialom eléggé tanúságot tesz «xon össinte ragaszkodásról és szeretetről, melylyel esés választókerület ea kü-lönösen Nagy-Kanizsaváros polgársága haz» fias érdemei és poiiticai pályafutása iránt visel-tetik.
E ragaszkodás és szeretet aa, melylyel ime körUnkben üdvözöljük és üdvözöljük azon igái lelkesadéssel, mely ai öoseüen hazafiul jellemü, hazája boldogiUaán tántorithatlao akarattal kiisdő férfiút és főkép, mely a jelen időszakban az ogész ország kózohajával talál kom pártegyesfllésben annyi kitartás és állam-férfiul előrelátással működő nagynnkat méltán megilleti.
Tudjuk, hogy szerénysége nem engedheti nagyérdemeinek elősoroláakt és ez iránti tan teleseket, de, mert ismerjük és tudjuk mindazt,
— mit szeretett hazánk javára jó és rósz
napjaiban, a nagyravágyás legkisebb goodolata
nélkül tett és mert ime örömmel látjuk, hogy
u egymást emészti pártok szükséges egygyé-
olvadása iránt,3 év'ől eltartott programmbeexé-
dében hangsúlyozott poiiticai intentio oly köz-megarugvásra teljesült be,megboceátja,aaeke-rület és ezen város polgárai hazafiul, nemzeti, irodalmi, puliticai múltja, jeleneés övöje iránti ■nélvtisztelete és ragaszkodásában szabadabb folyást engnd érzelmeinek és e kiváló kitünte-tésben részesítvén, érzelmeinek oly mérvű kifejezést ad, mely a megtisztelt érdemekhez mékó legyen.
És miként is lehetne ez érzelmek hangos kifakadása elnyomható azon férfiúval szemben, ki nebéz napjainkban bazai tudományos fejlő-désünk megmentője, anyagi és szellemi fen-tartója volt, ki s. fejlődés idején annyi előrelá-tással, sót korholással is igyekezett az állam-vezetésben látott rohamos, — de nemzetgasdá-szatilag bukással fenyegeti törekvéseket eltá-volítani, lei az emésztő párttusák egy éltetésére elsú adu ki a jelszót, 3 év előtti programmjá-ban és benne oly tevékeny részt vett és azt dia-dalra segité.
É« ime e szövétnekek fénye közt járulunk ön ■ elé, harmadszor üdvözölve minte kerületkfivet-jelöltjét, — harmadszor lobogtatva fényes ne-; vével disiiiell zászlóinkat és mig feltéllen biza-I lommal vagyunk hazánk javát ezélzó poiiticai I működése iránt, melynek reformtörekvéseit, a i korigéoyeket méltányló tapintatosságát, — anyagi és szellemi felvirágzásunkat caólzo nemzeti jellegét oly annyira ismerjük és ha-zánk felvirágzását tőle valóban is reméljük, • j egy sziwel és lélekkel kiáltjuk, hogy a nagy-I kanizsai kerület képviselőjelöltje C«engery An-tal hazánk, városnak és e kerület jarára, a közjó előmozdítására és felvirágoztatására so-káig éljen !
A szűnni nem akaró éijenzés végeztével hón tisztelt képviselő jelöltünk kerülbelfll a kővetkezőkben válaszolt:
Tisztelt polgártársak ! Meglepő önöknek e szívélyes és töme-ges megjelenése, hogyan tudom ezt kiérde-melni, azt megmagyarázni nem bírom, de legyenek meggyőződve, hogy mindeddig, ugy ezentúl is fö törekvésem lesz e város és vi-dékének érdekeit és óhajait minden törvényes eszközök felhasználásával lehetőleg érvényre emelni! sekkor tüzlármát kiáltottak,atűz-oltók teljes számba kötelesség parancsolta hivatásuknak megfelelve, a megszámlálhat -lan néptömeg közül bontakozva, távoztak, ezek távoztával az ott maradt, s mintegy tes-tet képező tömeg harsány éljen Csengery kép-viselő jelöltünk, halljuk, halljuk hangzatos óhajának felelve, a megszakított beszédét tovább folytatta, ismételten kijelentette.hogy fó gondjai közé sorolja kiérdemelni azon tiszteletet, melylyel e derék és minden jóra, nemesre és üdvősre törekvő város ót mint mindenkor, ugy ez alkalommal is megtisztelte, miután ismételten, szíves meg-jelenésüket in gköszönte és magát á tisz-telgők jó li.]Umába ajánlotta és a lejbol-dugabb egyetértést ajánlván, jó éjt kívánva, az ablaktól távozott, erre ismét íeldOrdfllt az éljen szűnni nem akaró ismétlésre, mely-nek elhangzása után a dalárda két alkalmas dalt énekelt, ennek végeztével — éljen Csengery követünk, az egész utcza soron át a legszebb egyetértésben a lakosság távo-zott, a hivatottak ez után vacsorára ültek, mely ',', 12 óráig tartott, midőn ismét a drága vendéget szeretett fiával egyetemben a kedves házi ur körébe hagyta.
Másnap 9 és 10 óra közt kezdettek meg a testületek tisztelgései, míg 11 óra-kor a városház naggyülés termébe zsúfolá-sig összegyűlt helyi és vidéki választók előtt
«»» mély tudományos, ül»mférfiui bölcse-seggel és hszánk aggodalmas helyzetét le-leplező számoló és egynttal progra...tu be-»iédet, melyet végtelen fontosságánál fogra egy rendkívüli szám megjelenése mellett fogónk olvasó közönségünk tudomására hozni, mely nem csak átgondolt, de átérzett voltánál fogva, a választó közönség viharos éljene és tapsira adott alkalmat, — ezt követte a társas ebéd, hol a felköszöntések egymást érték, mit ismét, hogy minél hi-tebben hozhassak, a kanizsai fógymnasiuni egyik növendéke Kelé Antal VIII. osztály Unaló ügyes stenographirozása alapján kö-zolni izerencsések leszünk. (Vége köv.)
A cataster.
(T4f)
Ugylátszik, az igentisztelt minister ur (eledé, hogy 24 év alatt a birtok rész-letek össze szántás, osztály, isinéti eladás folytán annyira változtak, bogy most már se birtok, s*"birtokos, még neve is egészen is-meretlen azon birtokosnak, mi a birtok volt tkkor, midőn az adó telekkönyv készült, most a helyszinelési bizottság felvette az állapo-tot, de nem készíti a birtokivet, ebből tehát oly zür-závar és chaos lesz, hogy ennek helyrehozaUlára egy külön hivatal kell és mégis min fog ezen bizottság dolgozni? egy oly testmutatón, melynek semmi reális ér-téke nincs és nem is lehet, mert ha az 1850. évben készült adómunka jó lett volna, mi-nek kellett 1864. évben helyszínelni, előbbi érékben négyszögeim, hisz akkor csak az előbbi munkálatul kellett volna azt tenni, tmit tesz a bizottság most. a körrendelet folytán, de már 1864. évben gondoltak az igazságos adó arányra, mit nem lehet más-sal, mint szabatos felmérés, igazságos arány-nyal elérni, ez most meg van. csak életbe léptetni kellene, mi azonban ezúttal elnapol-tatok, hogy meddig tart ezen elnapolás, azt az ég tudja elóre megmondani, hisz ha az 1850. évi telekkönyvek topographicus száma az 1864. évivel egyezők volnának, ugy még csak rövid időn várható volna a vég megol-dás, de ha ez nincs és nem is lehet, mert az összeszerzett, összecserélt birtokok állomá-nya különbséget tesz, hisz ezt könnyítette a volt úrbéres birtoknak darabonkinti eladása is, igy tehát minél közelebb jövünk a meg-oldáshoz, annál távolabb esünk tóle és to-vább leszünk a bizonytalanságban.
A helyi bizottságok, kik a helyszíne-léssel, illetőleg a birtokváltozások bejegyzé-sével megbizvák, nem szakemberek abban, bogy a tér nagyságot meghatározni tudnák, mit szolnak azon birtokosok most, kik ed-dig nagyobb birtok után fizettek adót, mint tényleg birnak, azok most remélték, hogy adójuk igazságos alapra lesz fektetve, felej-tik a múltban helytelenül felirt fizetést, most Umét nem lehet ezen segitni, mert nincs. kire átirattassék, mert azon bizottság, mely a változások bejegyzésére utalva van, e*t nem is teheti, ez már működése körén kívül «tik, meg van ugyan a határban a birtoknál a papíron mutatkozó felesleg, mert egy má-nk birtokosnak birtoka tényleg nagyobb, mint az, mely a telekkönyvben jegyezve van, de hogy melyik ezen birtokos, azt egyelőre megmondani nem lehet, igy tehát marad az allapo; mind kettőnél az, ami volt, ezen kü-lönbség a szabálytalan felvétel következmé-nye, mert a volt kormány az elkészült telekkönyvek után a szögelló mérnököket kiküldötte, ezek felfedezték, hogy egyes ha-tárok kevesebb hold számba vágynak felvéve, •■nt tényleg kellene, ekkor a részletezés és a hiány felderítésére saját emberét kikül-dötte, ki igen sok esetben mindent szeretett, csak dolgozni nem, mit tett az ilyen egyén, a hiányból Péterre is egy kicsit, Pálra is egy részt reá tett, kijött a azőgelló mérték-egészben és lett nagyobb adó fizető, azon boldogtalan most ii ugyanazon adót, mit az-óta birtokba nem, de adószaporulatba ka-pott és kell neki jövőre is fizetni, mert most •egitve e téren nem lesz. — holott mindent elkerülni lehetett volna ott, hol 18fi4. és kivetkező években a részletes catasteri fel-»*réa megtörtént, azon felvételi telekköny-
, et kellett volna helyszínelésül kiadnié« ki-| mondani, mivel az államadó nélkül fent nem tartható, nehogy telrát emiatt fennakadás történjék, mindenekelőtt a mivelési ágban , történt változások azonnal keresztül viendók és a határbeli hason minőségű birtok állo-mányhoz hasonlittatván. azonnal adó aia-pul felvétessék, mig ez idő alatt a nem vál-tozott mivelési ágak a netáni név, ugv__más alapon történt változás folytán kiigazittat-ván. a tiszta jövedelem újbóliátalános meg-állapítása foganatosíttatván, 1876. évre aj catasteri alap tisztába hozandó, egyuiul minthogy hitelünk biztos alapját a hitelie-lekkonyveink képezik, azok is ezen uj adó- ' telekkönyvvel egyszerre lennének áulas:-tandók és életbeléptetendők, ugy nem kellene a hitel-telekkönyvi hatóságnak azt mondani, bogy a bejegyzett térmértékért felelősséget nem vállal, akkor az egész telekkönyvi álla-pot a neki szánt biztosítékot nyújtaná. KOVÁTS.
Quousqae tandem ?
(11. kCzlemény.)
(Ajánl™ a városi taaacs figyelmébe.)
Mintán már kesémbe fogtam a vészhá-rang kötéléi, cseléd ügy ünk veazélyeinek elhá-rítására — kötelességemnek tartom kifejtéül azon módozatot is, melylyel a baj tan némi-leg orvosolható lenne és mig egyrésit kijelen-tem, bogy csak as esetben remélhetek sikert, hs s tanács — átlátva, s lársaséletiinz.ön rá gódó fenét, — vtazi as ügyet íntézó Keséibe és hs félretéve minden mis tekintetet, képes lesi, azon erélyt kifejteni, mely tán odáig is elvezet bőgj a beteg testen érvágások — is szüksége, sek, vinszaijedni nem fog— és csak is akkor ajálhatom a működés megkezdéséi, hahogy a tanács uámot vetve önmagával és a feladatul, bír annyi önbizalommal, bogy a meotökést a beteg testbe vágni merészli, mert bizony-bizony mondom, a legmegfesziteltebb erély nélkül ksr elkezdeni „bicskával nem igen dönthetünk fát!-
A követelendő eljárásra nézve sem indul-hatok ideális feltevésekből ki — sem a cseléd, sem a gazdaviszonyát nem vonom le általános fogalmakból, — doctrinair törvény nálunk hs-szonvehetetlen, nevetséges már, melylyel tudat-lanságunkat takarhatjuk csak, de eredményt a szép szavakon kivü), elérni nem fogunk.
Én igyekeztem a tapasztalatra fektetni eljárási módomat, — lehet hibás, — mondjon más jobbat, igas szívből fogok -örülni, de elmon-dom — talán a vita felderíti a jó és rosa ol-dalt is.
As orvoslás két irányban kezdendő és pedig egyszerre s cselédeknél és cselédtartók-nál egyszerre, mert a baj mindkét helyen egyenlő mérvben harapódzott el — oly intéz-kedést, mely mellett ai egyiknél a javítás, a másik hátamögött maradna, nem segítene sem mit — sőt tán rontana, mert vagy a cselédet fosztaná meg személyiségétől, vagy a cseled-tartót korlátozná még inkább. Mindkét irány-ban az eljárás innét kettőre szakad, közrendi és erkölcsi intézkedésre.
Lássuk ezeket részletesen:
A megyei caelédrendssabály városunkban használhatatlan, mert iránya csak a gazdasági cselédség állspotán ssrksJHk — az itteni cse-lédviszonyok pedig ettől egészen eltérők, más részt a családi viszonyoknál fogva nem is al-kalmazhatók.
A gazdasági cseléd a gaxda vagyoni esz-kö?<-, a városi cseiéd pedig egyúttal házititkai-□ak — belviszooyaicak is részese — a megyei cst-lt-ilrendazabaly tehát nálunk tetemesen ki-büviiendő és pedig, ogy s ssegódés, mint elbo-csátás, valamint a közrendórí szempontokból.
Nehézségetily szabályzatbozaUlában nem látok, mert a megyei szabályzat kötelező ereje nem tágittalik, hnljrendori szabályzat életbe léptetése a fennálló törvények és sssbályok ke rétén belül, hatósági jog, — sőt szükséges is.
Hozaasék tehát cselédrendórí szabály arra nézve, mi a megyei szabályzatban nincs benn :
•; A felfogadás és elbocsátás a helyben szokásos egy havi ssegődésre;
b) s cselédszerzés legyen engedélyezett
ü?y — * cseléd szerzési engedélyt adja a ható-
ság meg alkalmas személyeknek, állitassék ki
trrűl igazoló okmány és a kiadott engedély —
közöltessék hirlspi utón a cselédtartókkal;
c) tiltassék be a cselédszerzés olyanoknál,
kik engedélylyel nem birnak — és pedig szi-
gorú bírságok mellett a belysserao, cseléd és
felfogsdűra egyaránt,
d) miután as engedélyezés mellett egye-
sek kereseti kedvezményt nyernek, — en-
nek megfelelőleg kötelexteesenek — az enge-
délylyel bíró cselédazerxok minden általuk esi-
közöl! cseledszerzést feljegyezni és legfeljebb
24 óra alatt a hatóságnál bejelenteni, — es el-
lenőrzés a cselédsterzéa jogosságára, de egyút-
tal könyiti a nyilvántartási is;
a) boiassék be a cseléd jelentkezés tea szolgálati nyilvántartás a legnagyobb lelkiiav mentességgel,
f)azabályoztsasék u gazdátlan cselédek tar-tóskodáni ügye, — mart nagy alkalozu a ren-detlen tartózkodási állapot a cseléd vagyoni és erkölcsi romlására; itt is helyén lenne az enge-délyezés kérdése és bizonyos snállss vagy ellá táai taxák megállapítása, mert igy először a gazdátlan cselédek felagyelete könnyítve van, 2-or a cseléd nincs kitéve sem zsarolásnak, sem s romlásnak, mert as engedélylyel tíró siállásadó vagyoni érdeke a rend fentartáaa.
Sőt erkölcsi tekintetből felette üdvös lenne, a gazdátlan cselédek ellátáai dijának előlegesé-sét a városi pénztárra róni és az ujonan besze-gödésnél gazdája-áltál téríttetni vissza; igaz, hogy ennél azon baj it támadhat, melynél fogva a gacdátlau cseléd ellátáss biztosítva lévén, he-nyélésre sd alkalmat, de ennek eleje vehető, ha a tartózkodás határideje megszabva vas és ezen tul belynélkül álló cseled szigorúan elto-loncsoltatik; előnye volna pedig ennek azon morális nyereség, bogy a gazdátlan és péns-pélküli cseléd cincs szorítva, fajtalanság által tartani fenn magát és aki ennek jóvoltát vesii figyelembe, nem fogja szavát vunni meg sttói, bogy s városi pénztár évenkint tslán 2- 300 frtot fizessen helynélküJi cselédek után ! A ja-vítási és erkölcsi előnyt megfizetni eléggé nem lehet és ily cséira a város egy szívvel — egy lélekkel ssivesen fogná filléreit áldozni.
g) Vonassék el ai alkalom a kicsapongáa-tól. Mire való ason törvénytelen caeléd bál en-gedélyezése? Nem látja be senki, hogy e bun-fészkek, es éktelen tivornyák es buja féktelen-ség nemcsak a cselédet rontják, de átharapoz-tak már az iparos iijuaágra, — de még fájda-lom, feljebb is; ki togjs elszámolni majd, szón erkölcsi sulyedéat, hová ifjúságunk a suk cae-léd bál miatt halad?
Egyszerre ugyan, mindennek elejét vágni, nem lehet, de korlátozni igenis lehet á bálokat, sót s visszahatás és maserkölcsi bajok elhárítása tekintetéből, főkép, hs a i>4.oros házi rend fentartatik, — ssúkseges is, hogy a cse-lédek mulstság alkalma is Tegyen meg. — de nem határtalanul, hanem évenként 8—10-szer illetőleg ennyi alkalommal 1 Cseléd-bál tehát 8— 10 nél több egj évbftn nem volna engedé-ly esendő.
(Folytatása köv.)
Helyi hírek.
— Aéhai V. Ferdinánd magyar Király
lelki Üdvéért jul. 3 án tartatott a nagy-kani-
zsai ssékespgyházbsn a gyászmise, melyen s
városban tevő összes hivatal képviselve volt s
ssámosan vettek részt as egy hasi saertartáson.
— A föfft/innúMumi ifjúság "vizsgá-
lata a szavalat műének- ós lenéből, disstorná-
zással összekötve, jul. 12 én déluUu 5 órakor
foí megtartatni a gymnaaium tornatermében.
A műsorosat következő: 1. Hunyady induló,
Erkel F.-tól, előadja a zenekar. — 2. Bordal,
Abttól, előadja a férfikar. — 3. Vadászok kara,
Teli Vilmos operából, előadja a gyermekkar. —
4 A hazáról, Petőfitől, szavalja Horváth Ká
■ oly VII. oast. tanuló. — 5. Készletek Lucziá-
ból, előadja a leoekar. — 6. Tihany ostroms,
Thern K.-tól, előadja a férfikar. — 7. Egyve-
leg népdalokból, előadja a gyermekkar. — 8.
Pepi tante, trétás négyes, Markbruittól, előadja
a férfikar. — 9. Árkádiaféle, Arany J. tói, sza-
valja Baán Zoltán V1L oszt. tanuló. - 10.
Méter polka, Fahrbachlól, előadja a zenekar.
— 11. Tanulók indulója, Bereca Imrétől elő-
adja a férfikar. — 12. Klapka induló, előadja
a zenekar. Végül diaztornázás.
— Egy okleveles elemi tanító, ki a kán
tori teendőKet is teljesen végezni képes, segéd-
tanítói állást keres. Bővebb értekezést ad Nagy
Kanizsán Juhász Péter községi tanító.

— Vimsga. A nagy-kanizsai ev. népis-
kola növendékeinek vizsgája jul. 3-án tartatott
számos érdekelt jelenlétében. A kitűnő lelkész-
tanár Szilvágyi Gyula ur ugybuzgalma- s er-
nyedetlen szorgslmáaak méltó jelét lanusiták a
növendékség szabatos s változatos teleleteik, a
jelenvoltak as eredmény felett teljes örömüket,
megelégedésüket fejezek ki. Szilvágyi ur négy
éve működik Kanizsáns ez ido alatt 77 tanítva,
nya volt, 60 fiu s 17 leány, vallásra nézve 17
ágostai,öó római kath. s 5 ízr. Esek kösül gymna-
síumba ment 10, pobz. iskolába 9, jelen van 24,
kimaradt 34. A tanintézetnek em idő alatt Bója
Gergely tanfelügyelő ur közbenjárása folytán
a nmgu m. kir. közoktatásügyi ministeríumtól
sjándékképen érkezett Msgyarorazág térképe,
Európa térképe, számoló gép, földgömb s ter-
méssetrajsi ábrák. Ugy ssinte néhai Hegedűs
József ügyvéd tekintve a nemes czélt, egy 280
frtos harmoniumot 50 frtért engedett át, mely
összeg gyűjtés folytán jött öasze.
— GyáauMr. A zalamegyei fiatalabb
kör egyik tanult, tehetséges és munkás tagja,
SkubUcs Pál volt megyei főügyész, majd kir.
törvényszéki biro, utóbbi időben gyakorló kos-
és váltó-ügyvéd hunyt el, vigksztalhatlan szü-
leinek ksrjsí közt Bessenyőbea július 5 én este.
Temetése nagy részvét kost történt július 7-án
dJatUtt. A sserstett s tisatsst fért. o«k 27 ir volt; működött jeles tollával as irodalom te réu ía, miről lapunk több ssáma tanúskodik Közréizvet kíséri síitába ! Beste hamvain !
— A muraköxi lanitu-egylet „Jiriil
körré" siskáit; érdekes jegyzökönyvét aJ
kaptuk s mielőbb közöljük.
— Tapolcád vidékét július 9-fa, déi
uti,n s jég messze terjedelemben elverte s r..o
pánt károkat tett. r
— Csáktornyára köitözöu át Z,|,.
Egerszegrol Soos ssinlsrsulau s előadásait |n.
lins 4 én kezdette meg.
— Hérit* Antal csinfalvi plébauo, és
szentszéki Bln6k, Zala-Egerszegvsrus szuli.tij,.
s Upnuk tisztelt munkatársa Sopronmegye »i,
mártoni kerületében országgyűlési kepvúe C
n<-k megválaszutott Örvendünk, hogy a lelke,
hazafi, jelleméé papésmunkaszeretöirodslnnri
s képviselőházba juttstá s nép bizalma.
-• Rövid Mrek. A kolowvári lőve... egyleten a bukaresti vendégek 1000 fit alapit ványt tettek a kolozsvári leányárvabáz javár.
— A budapesti árvízkárosultaknak í felség
ismét 5000 frtot adományozott. — Az osztrák
oemzeti bank 131 magyarországi pénzinlézetnek
5.822,000 frL hitelt adott. — A m. t. akadé-
mia könyvkiadványainak uj árjegyzéke meg
jelent. — Edelsheim-Gyulsy báró psrssztko-
csiaát Trencséonél felpofozta. — Román-Szent
Hihályon, a falu legszebb 16 eves leányát a
villám a mezon agyonütötte. — A budai be-
gyek közt jul. 3-án ujböl nagy jivatar volt. —
A temesvári indóháznál 10iJ raktári munkás
strikeolt. — A bpesti vizkaroaultafc részére jul.
6-ig 26,500 frt. adomány gyűlt be. — Szege
den a szollőbe vezető utón egy gyalogoló asz
szonyt a villám agyonütött. — A pécsi v adut-
társaság 60 taggal megalakult. — Dr. Kovács
Zsigmond pécsi püspök a marienbadi fürdőbe
utasott. — Lonkay lemondott a M. Állam szer-
kesztéséről s helyébe B. Jósiks Kálmán lé-
pett. — Jul. 4-ig 103 követ választatott; 87
szabadelvű-, 8 Üeanyey s 8 fü^getlenségpárti.
— Azairviz Francziaországban 3Ou milliónyi
kárt tett s 3000 egyén - életet ragadta el. —
Hurbán 3 havi fogságra ítéltetett. — A m. kir.
testSrség kapitánya Frstricsevio Ignácz lelt.
— V. Ferdinánd király végrendeletét gr. Ló
nyay Menyhért irta. — Toroniál megyében a
sáskák irtásával hét ezer einoer foglalkozik. —
Debreczenben Patai Katán m-gbukott. — Felsü.
Eörött telekkönyvi hivatal állittatik fi=L — A
német-ajvári kerületben (Vasra.) Ernuszt Sán
dor ellenében egy Bojtiu nevű varga lépett fel
követjelölmek. — A .magyar közlekedéaügy ■
czimft vasúti s tsvirdai havi folyóirat 1-ao ssáma
megjelent: Szerk. Wübrl Jákó. — Az .Oeden-
burger Nachriditen* czimét ROedenburger Zei-
tung" ra változtatta ; eben gubát! — Szászks-
bányán fóldbsomlsa történt, számos munkáit
eltemetetL — A válasslók százua Magyarorszá
gon 14,437. — Makón Návay fólspáni 40 éves
jubeliumát ülte m. bó 28 án. — A selyemga
bók fontjs 80-90 krjával váltatnak be. -
György görög király lemondását hírli s „Times. *
| —Toulouse közelében 3 talu az árvízben nyooí | talanul eltűnt. — A berlini kath. legéoyegj-j let itélfftiieg bezáratott — A becsi egyetem rec torává Dummreicher udv. tanácsos választatott. ' — Hanck Minnie k. a. Szentiványi N. nóüi - vessi. — Verdi uj operája Bécsben 1-ör 8, ma I sodszor 6~ezer frtot jövedelmezett. — A pbils \ delphiai világkiállítás össses köl'sége 5 millió ' dollár. — Osztrák-magyar állam 1.374,O0U 1 fegyverrel bír.— Bismarcknak 42 rendjele vao.
P&pirszeletek.
különc* *Dgol Gateob*rg ét SotiucaUld k^*xiU«t4 •! palotája >*ái»ár* « k0r«tket8 .A mfiralt filáf • kit «-mt>>roek urtosik
en/ó n«« tuii T. va kCv«tkt>aJS c^toM , kákban tört ki
— Be tűkkel OUltt * t*i*d I
— Ifauatl Tátit btuitoiB, emÍ4kat*
réti pajU tvt'jía íiaak«l ávatdUi t í»j
' j«mrc Mil
, miket ddnl f
f f m«rt lóra ulo,
• ub tatéaen leg«14(xctt ■ üj mecuAgre ti ' kadt,
| — JUnn iáMan U« Dm ■ lé mutt a a*bbi,
' hanem a «ab ment «lába 1
1 X. •ot-voi ef7 tánatágban nagj
, többaxör ualitetU, bofj 6 már igen sok beUg •<!■,-
bar kltrOl fmradoEOtt Ing7«o óa egj a«m kOaaODt*
U)
. Bért a bsloUak mind Béoiák.
' X. W M»DT«dél/w kerMra volt. A többi k3-
xött eg7 reodkiTtili oag-j »*mQ (U tamatoa caarast-nyét t«rmS fit oltott, mely fa kit értta koriban m*r terotett i» kei MII OMreaujit. Q«adoaai. larett* a>i a fáról e* egj caigáuy asolgijáral köidt« háta, bo»;j n*ji nejévtvl mefon törik ott bon a ké> M«m Merau • cy«B A caigáajrt bántotta a kiráDouaág «e aa nton tnegetU ax «g>ik n*a> ciere^tovél Amiot haxairkt*' lik X or, elŐkérí B caareaauTét CfCHÜlkozájára osak •f7«t Ulait UJÖla ie Haragosai k«rd. a caigisyt^] ■ .hova t*tt«<I a máaik Jnemet ?• ,M*J»U«ÍD bia< •»' f«U)t lakomeac; ,£JDT« ptámbír, hogy tudtad **' kiálta rU X. A caigisj kapja a laiaU alvásába lOki ■ aat mondja: aigj la!"
Egy giintoíató reflexiói Zalából.
Ha xizzza emléknUak uoi Urasai tadisitá
.okra, malj*k.t « zajtó „éliíb.n olj hnon hirie-
A Biszarinl as <Ml bí uatii, k
J
IA , „„ k
.4. lead, - •»«■ UTJoslatra Dsltáa elmoodhaúak bcgj • jouroalizüka látárz«k« « t„>i>M „„j^ tzrláaában elrejtett titokban lokusr auzsebb akar Utói, mint * jazaászat térin pakorlott í, farsdhzl-U> pzda. A ""87 újra ez lármára szagain iá ut kiuen, hogr miod ■■IIÜJ,I m i f « c j I i k- e* már az elSttem arauvoaan lelfivtlo tavazzi upn|f iák, Yalzmint a aajto applaodaüója által sacr re-.sotekben nurzttaa uafamal, kittem efj bu SS z jaadakozonzíjre kielégítő évet! Azonban fájda-lommal éatleljak ma, midőn már az aralá- nagymarv-beo keadelíl reue az ellankaadt, — szart ott, hol majái bóban 40 boldai rosa tábláinkon boldsaseot lí—14 karesstre ssáaaitottaok, ma ax arató a]t( ké-pM 3—i kír«z»t« ,zn I. 18 tr.agc kére által ozs-■wállitani : ez azután a máaodik Talózágoz krach, ZUIT z jelenlegi °i 'do emeléi él moatoha penzri iion.mk közepeit a teraielo katoasacet letáraike-ovebbea tojlhatja. Basáink kaláasra kielégítők rol-Dának, azonbau UuflfOi ez több belyen mkák, — a urzzziak is kiráU n árpa bSntáe következtében f.jletlen állzpotbs maradt meltoél a bi-tefaegM a*gj njérrben elfiidésta a rozsda, — z meaterzégt* tskánrJiiy, ÍZtrg a bükköny a jnniazi bSzeg kOvet-ketiébeo zaajnra riaazaayonatjU, hogy egy urbaria-IU lioldoD alig á mázsa takarmány lalálbato, a aséoa lapályoi helyeken kielégítő, míg nagyobb rézzt sz a panazz, hogj alig lezzflak képezek kiteleltet-betsí. — a tengeri nSfitéa kovetkestaben fonnyadt állapotban Tan, a caermakk, mely a aertée hizlalázra ez idén ftrep kilátáat nrnjtott, nagyobb réezt lezöit, z burgonya. BH-IJ tavazzaza] jol indult. tokéi-tozeii aegzemmizult, oka a folytonoi zaáraaaág, — a kalát zzoz termények az B ritka áUosaánjaikaál fogra zsal-
zzábaa evry siáar tog -iaket es 4rk«« aajlaai -az tart'.„k elSre már a jor! boaasaa tanhato tál | tordonirizátol.
Terményeink ára — illetőleg ami Díncz — kezd *r.é|> czeodezen emelkedni, ezodálJDk a aagy-zaero [.znjráat, mery ez ideig uralkodott; ez mint kezdjük ézzJeloi. igec hieuflk. hogy nagy mertben j ellidázé aat a kormáay által zzabzdalmstott béczi éz pezti toznde, bol terményeinknek előlege, ár izabzllk, mely orizágzzerta hirre kapván- az ogyoevezeu k&<-TetítS kervikedo rilág által mint pizcn árak baaz- | Báltatazk. aazeríU rázároUatuk prodnetamaink. — I vaijon a kormáay e tekintetben ma nyújthatna-e zeg«dkezM r ez agjefogyovt belysetfinket, illetőleg a népet az aotonomicaz pénztozaerek keséből seza le-hetne-e vziamikép megmenteni !
Záradékai megjegyzem, bogy ezntUl exomn
rubb helyzetet íz kozolbetnák hasai gaadazági viaao-
uyaioknftk, .de zminiTeta kormány, ugy
fog aratni," a aaJTez olraao pedig ebből ii ksret-
keztetbet éz beláthatja, kogr átalásoz hazai gazdá-
zaatuuk terén kutya ran a kertben. K
trték- és nltéMytun Julim 5.
:>•,', raotaJiquM 70 30: »*,'. uenn. kalcsho 73.75: 186U-ki áiluUlmi koIoaoD 112.10: baok raui. 9 27; hiMbu«a«ü níeav^Dv-K ^1Ő.2Ó , LoDdou 111.45: magyar íöldtehermeoLeat icöt-réuy 81.75-, teiiMfári ftSldtebermontdai köt-veay —.80; erdélyi tóidtehermeiitéei kutien; 80.25; horvál-ílavon tíildt-hermenlíei kötveDj 80.25; «iOat 100 30; M. kir. ar»nj 5.231/, Nld'SSS
I
V n B t I mere trend
Érvényes) november iü-töi 1874.
A kanizsai idóünutató óra szerint,
Inaal Kaaiauról
(Ksnissii Taspályáa aa órák pontosan a kalri id<1l
mutatják.)
Voaat hova:
zaám óra Pere. ldo
206 Eszek, Moliáez,Doabo>ár z Fiaméba I 3 reggel
315 Sáokaca, Zágráb ez DomboTárra 3 32 delnt
212 Hadára 6 17 reggel
2Oi . l 6-2 delat.
KM . 10 37 eztte
31S Ssombzlbelrr. (innét delatán 6 óra
26 pareakor Baesbe) . . 6 87 reggel .
>01 Bse»ba(8sombatbely,B*ozujb Í.U) < 7 detot I
811 „ ,. „ „ 10 47 eztre '
«08 Pragerkof fait Triezztbe ... 4 43 reggel |
201 „ , Űríc. ez Bft.be I *í 1,-lut :
*>3 ■, — ,, „ 11 Sí o«t»e I
■rkexik Kaniaiára 1
reggel délat. eztve
9 46 4 17 1 61
9 25
10 25
< 29
10 10
4 44
1 IS
10 18
délat estre
■"•«•■
reggel estre
délat. estre.
216 Moháca ée Zágrábból ... .48 SOS Eea<k,Moháee,FinmeeDoaborárrol 1 23 218 Fiamé éz Dombóvárról 203 B.idáról 2U1 „

314 Saombathelyrtl
Su! Béi-zbSI iBiczojb S.ombztb. M»l,
312
214 „ OraezbSI, (Pragerhof fel61>
201 Trieszt Béez Oilezból ,. „ .
*
BrttDü, jun. 30-in: 40, 72, 33, 4A, 4. ?eieiós8ierlcesziQj|kiadó: Báttrl Uj«*.
— Ma- siimnok hirdetései kört lerü Cehi Liiár Sámuel -fél 6 hnabarp btakhás hir-detmenjét kfllöuöi 6j7elcníb« ajánljak t olruJiok-nak. Neresett bás tadraierSle; a legrégibb és leg. •uerSDctésebb. így 4 moh érben i« a hamburgi ki-Sorsoláj «ikaJjoÍTal a tSajtrtméoj egy nái* rásá-roli Morsjeg/re eíett atonkivQl pedig tok mis egyéb kisebb-nagyobb nyereményt, nevesetea : 260,000, 270,000. 246,000,225,000.183,000,180 000. U6.0O0,
•okaxor láU/HJU, WÍ.UUU, timgyon »ok»tor SŰ.0W), (>»),ÜO0, ' 4^,LOU, 40,1 AW, a6,O-j<) b. mark stb. »tb. fiiet«tt ki ér-dekeltjeinek, miáltal iok egy«fn«k gazdag tokepén-■eaekké raltak. Imnét lfbeUeges k«rí» betétei mel-lett egy nagy össaeget nyerni, mely esetlen 375,009 b. marka. KmUtett baukhái még axoo oknál fogra ii leginkább ajánlandó, mert széleskfirfl SsssekOtteté* •ninél fogra a nyeremények a nyerő fél lAkhelfén fi-«ettelhetnek Ki. Minthogy pgy nagy resstrevén remé-nyeibető, oynjtaanak kesét a sierencséoek és egéti biaslomtelj-oen forduljunk (Mm LázAr SlMB csimfi cxéghex Hambargban, amely bárkit is lelkiis»B»ret»-aeo ea gyar*\au kielégít.
•) E roTat alatt kBalóttért íelelíz^et aesa
-állal a Saark.


+.111111111
Kppen most jelent mefauajyar fordítása a hirnevez. igen tanul
Az önmegovás.
lícisdó mindfn knrbo li férfiakna k, UvMrflMtM Borítékba lelkeseiéivé.
íiitilioiior bob i IO-
p g é I y és orvosi á-
• v e- tap t>s «t* 1 ái
foly táo!) a (16.5—9
(iyöngeségi
xyokban i fl ** j r s bajo k-
na .*t. tűnt a roMjiJó itftr-
töiei é« faji kiotaptMjcatk kivet-
" tMéayéMk. — MinJen kuüjv-usuí.1. jeie.ai KÉ4ay LijotniJ, irolT utcúban Ára 2 frt 30 kr. A kózAaséi; 6 v a t i k utánzásoktól é» majmoláftoktól e kon) vemre n«zve, melyek a kC-IÖE.»Í elámitáxa tekintetéből még hirdetményem otótierioti le-iraiiig is t*rjeUnek Axért 6-líyeijpn mind^aki «rr», hogy köny-ven eredeti &Mk k i & d á > á t
Laartatiutil kapbuaa, mt-lj egy 8 ad rét 208 iapo. kót?tet képex
60 iMMztMi ákráwal
acxélba metaive ét a «er»ó név-l)**l)egével van pecsételve. Laurentius tanár.
HRITANNIA EZÜST
Í.Z egyetlen ftm,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
AngoloratiRl- in csuknem mindea elűbbkeló báxnil ulilbató, mert oly >6. miDt n eiüst, ár* pedig a valódi ezüst árinak huutdré »2<-. A valódi britaania tiQst u alább kimutatott irakbaii kapbató csakis
M.
Bresaler angol fémáruktáraban,
B< cs, belWTároa 8ehottenga8i»> 9. gz:
Kézi flyertyatirti 60 sn kr. I.
l.oU kr
fiyertyatartéfc fimm, nagy párja 3 á.5o, 4, 4 .íO. 5 frt.
Csa-Mft (iÍf»»eil) evöt;"lkcjx ', tuc<ai ?S frt W kr.
GyvatkUati ',■, tocxat J-6*L J.
2 50 kr. TffMrt darahja 60T 81) kr. 1.
1.20. 1 50 kr. LavMa.tr* dxrai.ja 1 2U, 1.5U,
i 8Ut 2, 2 50. 3 frt. FMzttsrtt* valödi axanrosáMtU
BS eaUauel kirakva darabja lji,
16. 18, 20 frt. Ulapv&t^l. TálOM dvabja 8" 90 kr, 10-
t.aO, 1»- 1.50 14* A, 16-2.50,
18- 3. 20' 3.50 kr í kerek, to-
jáadad, vagy négyiizóglett.. nMtariték J uemélrre ló, 4
személyre 18, fi személyre S).
S ueméiyre 26 frt
UvéakuaU ..r.bj. 10. \h. 2<>
25, M, 40. 46 kr. — ' , ta-
czal 80. 8(' kr. 1, l.tííl, 1.50
•2, 2.60. 3 lit-Eirtkuál dambja So.3i.jn.io.
:M. 60 kr. '|, tucaat 2. 2.50
3. 3 50. 4, 1 50. 5 frt. lés éi villa párja ca.k m kr.
<< zQatujelüi. — '/ttuatatbe-
Ir.U iiik 4 frt. Tktuziri jarzbjz 30, 40, M (0
b<t kr. 1 fn nyéllel vagy oyéi nélkül
Táasuták etreuköialá ', tt
. JZI c ■ a k 2 frt 50 kr. Tejz.t.rte >e«arkak ',, tucj. 2 ft. Autalksa4e tártak '!, tnezst 2
frt 50 kr. Baruziré daiabja 60, 80kr 1
1.20 kr. CuksrUlU dhja 80. 9U kr. 1 frt-<
SSSSSS YiHajisziyi uikk Daaslatli sitié
Megreodélézek a ridékrül ezimzeadök
(1699—4) M Bresaler,
angol fémarak tara, Bécs. Stadt Schottengasse Nr. 9.
■sirisatolétak a vMíkril poitafarliltával iláavétttl (aikiziltttatfc.
Ha valaki ugy kívánja, egye* darabokat is kdldhetdok, áraink kitOnóiégérol miodeaki előre ii szeggyosodÁesaék. I0U frt értéka sru vet-lenél lü°\, zrieergráíi -((■
III ! '""~


a
8S-
elsőrendű ezüst érem, a cs. k. szab. Hungária Drillért;
broiiz-érem, eke és gazdasági gépekért; Oklevél gyűrűs hengerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
ajánlják 2(XX) poldaujbna mar huználatbin levő
motonyi gabna-rostáikat két nagyságban. » szitával el 1 alva 60, 7U írtért., cs. kir. sza-bad. Hungária Drill legtökéletesbitett sorvetögép. meritö kerekekkel.
ka.oálmeriujvel, elismert legjobb szervezetit Itivitelbeo. Hiadaonema B*ÍB\Ó- OS egjib gaidáazati aierelc, szecska- és gyükultarmior vágó-gépek, caépIS-
gépek. stD. e. f.
Ábrás árjegyzékek ingyeo és bérmentve szolgáltatnak. (1706 — 2)


OOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOCX)OOOOOOOOCX)OOOOOO:
„MERCAiNTILE" magyar angol biztosító társaság.
Van axorsnetink •x«nn*l kSktudomaara boxni. bőgj a*!-tHnkaek a magyar kirUjtig 6a tcstriroraaipii területén való meftaditbatáaira a legf«U5bb jórihagjáit mefnftrrin, mfiküdéatlaket «fj«lSr« •U«oi biartoaitá* Uríu már tn«gkpsdtak.
Ctelauk a bistoaitátJ dijak oicaótaga nltal, a I«bet8 legksdvexffbb fslUtelek n általában minneaiB lényege* könnyítések, — T álam int a káreaetfkn^t pontos ét gyom «ljári» által a k8«Ötuéf be-t ét hiúimat kiérdemelni. Bi«to«itiat vállalnak ily alapon
tűzkár ellen
lakbázakr*. auAaUgl aflltttkr* nrArakra aibelyekre, mmitn—mi féptkrt, in-raktárakra. (Mttrakra, n*a- ét fHMnmtokrt fazda»á|' utnkn Marhára izáitémidi- CB mezt* frmt*y*krt.
Kajál tfikénkeo kiTÜl ielfi.t^kí-nv niíii«kb«n fokoxaa btxtú>itás> krpeMÍffünket axon «oro» Oaaaekottetéti. mel/bt>n a r.tá«birQ
^North-British and Mercantile Insurance Company*
angol bi*twut6 t^ftatággal álinok, atly 1809-kea aJaprii ■ LHéHtal é* Eatabarfbaa Uékal, ■ a mely táraasif legf«U5bb hel/eo jóváhagyott alap*xabáljsink értí-4k
íbfn at álUlnnk vállalt biito-itáli
átvr.ts. vinoDtbiitoai<áskép*>n, t e**rt AgÁts batiima* tőkéjével lu?Mk*dik, mely tőke j»leolep me(rh-]*dj» a S7 miiliA forintot exHst péniben — ét netaláni pör-eaef-klifn marat ax itteni bírAságok ítéletének aláveti.
A „Ncrtl. drltlrt a*d ■•roaatilt lM«raMt C««a«ay — aelrnek elnöke HtXhmrfkt h-reieg. alelnökei SlttwrlUfl éi AiMretra herczeg«k, — már hónain «vek óU elSDyfisen ismeretes e bszábas, minthogT risxontbistotitÁtb^u áll majdnem valamennyi baxa,i bixtosit<S-tárM*ággal, — kOxtük a bndapesti „I. magVau általános bixtotitó tártaaiggal," a koluu*Íri aVictoria* úrsssággal atb. — mintbogj e tár-pn»ágok a maxi«ial-&4i>t*{teikt)t meghaladd bixto«itá«okkal több asáx millióra mend Stsxegekig a nevesett angol társasággal téptek visaonlbiatosUúi kapcsolatba ■ ily mndon a .North britiah and al«»reantUe* tára^aágot a magTar-o-xtrák biitositáai Ottlétben JAlantékeny bánjaddal vonták érdekeltségbe.
AXOD bixalnm, melyben a baui tár.alstok ily kapcsolat ált*l as aogol társaságot r4.xesiték, elég világot biionyitéka annak, mUy elökelS állárt érdemelt ki magái.. .Hrtk blititk a*d sttroaitllt' t vlég botos jaJ* annak, mily mélt*5 elismerésben ráuesitik a tánaaágnak ávtiaedek ót* folytatott becsületet mBkQdését s mily nagy bistositékot találnak tÁKKÜrfl biitoiitá-i . ,.~**égében minduon onságok-ban. burA mükodé-e kibat.
Mid fin íéiDl méjí megjegvnnGk. bogy a .Ntrtíl brNIsh as* HtTVaitH* IlMriMl C^mptMy' rásserSI a magyar királyság és tcstrérorxiágai terül síére I Aludános t«lbatalmaxt>ttá JUajt bornok nr, balyettes/rf, 11. frlbatalmásottá KaNMJf Lajta ar, a » .IIIMH f50fyn0ké*é pedig
8TEINITZ MÓR ur
j.lull.teo ki : jolaMjak, bőgj kitelketóea igrekezni foglak a ksakiaalssat azauel eiíbb toljaaesi kiardemelo,.
A „Mercantile"
mmgjmr-u>go\ biitoaitó tánuag. Voaatkozra a megeíosS klrlaTálre ajánlom magamat
tűzkárok elleni biztosítások
l •Ifogftdáiár* akár iAfó, akár inftOu ragyoat UletC «g, midftii egyMert-lnd a Ikgjatáayiwabb förtit.lek «eUsC ason lessek, hogy Milárd <4».k-i ■ as aJfiforémlo káreseteknél gyora is kásxMgos djárárt taauitawk
Ksrattal bátorkodom zziTea figyelmet arra irziro.ni, bogr a .MarMtMt- zzorozabb .,no.,bM állrán á .Istrik-Brittaa mK ■•reutN* iHaruMt ClBpair'-vzl i támogatrz annak batalmaz 37 selWtt sMlkliaJi tlttt aéssMkkjénl, s legmeszaabb terjedő biztoaitákot afnjtja, koratkezoleg miadea labetS igeajt kielégíteni kepei " öromezt ajanlkosom miadenaeml artaeitáeak megadására oe taljea Uazlalattel rágtok
(1711 — 3) » .Mercantile* magyar-angol biztositó-tirsaság fóflgynöksége N»gy-K»nizsán :
Steinitz Mór.
OCX
♦♦♦♦♦♦♦ ♦-)♦ ♦♦:♦♦■»♦♦
)0OO000OOOOOO000O03C3OO00O0C


g gj gp j, gy £g j ka»ol»álK.
Majiu bo 23, 24 ea 26-éu V-Atádoo 8omogjnis gyében Urtott gaid. kiállit í, rtnt
nyen li u r n • b j legújabb Paragon ffikaasaló gépe, Wood, Johaatoo CKami H
lléb l5 dij é kll t l
.oru&gn gu. (1679-Ji
dijakkal, ugv
»lig elkopása folyta D,
V P e h é r M i k I ó s
képviaelójo
fialnak
ajánlja ezeknek világhírt!
gőzmozdony
.. gőzcséplői^épeiket,
melyek tartósságuk,
jeles képességük sösszes részeinek
számtalan első
' legújabban 1874-ben a nemzetköei gatdaaigi kiállításon Vargóban a b
{ csület oklevéllel tüntettek ki.
' Kéri torabba ai ezekre tírtenendi mielőbbi magraadaUMkn, ralaaiat a aalaa m
•églendí ígjm gípréwek bejelenténél, hogy a t. o». £aadaköaöna*g«t idej« korán kil
Mj b 23 24 26é VAtád 8 éb U d k
g lit í, rt
y j gj g gp, , Johaatoo, CKampioo m Hofn
ellenében renenyesve, as el»5 dijat é» aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a „Sulky Rak aténagyüjtöm ia al elaö díjjal jatalmaatatott.
Kiállítási csarnok Bécsben: III. Pngerstnsse 13. .Hotel Hungária.'
, és műhely Budapesten IX. üll6i nt 12. azára .Köztelek'
daa&gi egyesttlet.-
_ Iroda ÓB kiállítási csarnok:
Bécsben Budspattan
III Pragerstrasse 13. sz. Ü 1 1 ó n t 1 2."
.Hotel Hungária* .Köxtalak*
(1717 — 1) orsz. gazd. egyesület.


WajdiU Jáoaf Up- éa nrotJatulajdonoa gyoraujtö UvToa>4#aT
Malom-eladás.
Kapronczához >/, óra íRvolsÁijba a vaauri allumi. alatt
KaDrWmca folyón álló 3 emelete* fmlaíott malom épület, három
ker.au .izimalom é. 24 lAerejil gőzmalom 3 koré. hnwi tartozó
lakházzal, két Utillóv.l, két pajta, na-y ház. *. konjhalcartfa .
. malom körül bereDdezett 16 hol.1 .MntotöM « retiel aubad
kézből elónjö. feltételek melleit ,-U.laDdó. - ért.k.-íuetnl alóla)-
doaoaokoal K«pronczán. |W1
r Zelenkó Péter.
Oyurkan József,
tulajdonolok.


Mtdün alslirotlak * najn kOiouep erdekéln-ii l.i-rak ragyánk az alulunk
Auer Jtecl
c*. kir sx-ib. rrirnnom'-t:<>r .-
mú<tria, annak or**ágsterte jó hir
ben álló óraüsletét Szegeden a legííiioiébbeo ajáalaai; nem mu Uazihatiuk el ez aJkalommal azon őszinte nyilatkozatunkat adni, I miazeriot jó salció árakkal leg biztosabban oála meg-rendelhetők.
[)r Tóth Károly o:
Poagráez László m
rt-J'-s >zeg*"den. Licit iáaes nyomdász Bécsben. Kiss Boldizsár lelkész Vácion. Dáai Ferenci szeged és Holdm.-Vs-
sirbeiy íTi ispánja. Bartkevits Hálaúi ügyvéd N Sít ■
Dr. Tóth JáMS kir. tanácsos $*■*-
filfyás Já«OS alkapitány C90n1rradi.11 Szuzi József földbirtokos A.-Lead-ván .
Ofsavszky Bertaiai Ssoltván. l>r Kreejisoer AaUI
rvos Örményen. . kir. bour. ez-
Návay Ká'HÚ földbirtokos Föl-deákon
N«vák József kereskedű Bécsben.
Kertész József üavvi-d Szegeden.
SctriMbansr Gyits m kir postatiszt
Gerzsái Ede tanitó Majsán. [
Szabó Czrrill kir fGremlianár Sze- 1
l>r. AMesJizSttorvosC-tougrádon. ' Wltka Sá*d*r cs. kir. <,záz.uios Sze -
Mariik Itt Mihály m kir törvény- ,
prépost Stf- kir. houv. had-
szekj rinok Szegeden Égető Lajos építesz H -M.-Váúr-
Strubert Isidor
Vagátí Gasaar Ügy véd Msjsán. Bója Gerfeiy lanfflugy^lü li -pesten Való Mihály fűiíyinu tan«r Szegeden. Bach Mifcaiy m- kir pfiuöjívi tiszt.
j p
Hegyi Alt«l lelkész Kc Tóth Istvái Márk kir.
Csfti
Istvái t<ti.Jt.irt<ik»
Fnyé Pál fiyila Wikéaz. ÓBocséu.
Czáfolatára azon azámos reulamnak. m*M\ t6bliu\ir<- ílít'ifcpdÁ bf caí úrak^reskedők^által silány »zerkezetQ. inkább ját. ksz TU szolgáló órák h"k üld egével a valódi iiiűv»-,zti rovására ei 1 L kocoDKx károbi tására OMtik, — hitelt caak az érdemel ki mint
AUER JÓZSEF
kitünó siaktekiiitél}ofk mt-gi'-int-r -1-ífJi i'>ramfivé-,z. saját tatálmáovu óráival számoe kialiitHt»>jknál v»Umeonji ha-SODIÖ szerkezetű órák felett a győzelmi versenyt nifgnjerie e mel-lett 6 felségétől aranv érem, a londoni és bécui világ- ügy a kec* k«méti orsx. kiállitianál pedig diszokmáov ét ezütt éreratüel lett kitüntetve.
Arany borg-remo
lóüÍkli:c
.. ugyao-i N6i
1U—\2 ft. 13-14 ,
15 -17 .
14 —17 .
16 18 ,
18—22 ,
t 1 tok. h*M6© „
úrák.
KxQil bCDg. óra 4 kZre 13—IS ,.
Arany tieng ó~a 4 kűro 2^—33 ,.
., dup tokkal 38-48 ..
., bor«. órs r. kör.- 4Í-&O ..
dnpl* tokkal í*>—€0 ,.
valódi rfinoDt kulcs
nélküli óra 64—60 „
dupla t<>kka) 75—90 ,.
., agvanSz idmáiicz-
cxal és gyémánttal 12<)-16© ,.
Serkentő óra 7—10 ..
Férfi órák.
Ezüst ueug. óra 4 kóré
„arany fed. ugr
„ dupla tokkal
, kristály üveg
.15 kőn-
„ dupla tokkal
, angol horg kr. a 18-24
, dupla tokkal 22—23
borg. rew. 30—S5
dnpla fokkal 35—4U
Arany borg. ír» 16 kőre iW—50 „ dupla tokkal &5—7ü ., kriítilj-Weg. 4í—65 .. dupla tokkal tí.i—80
Ioga-órák aj Ulálmaoyu készülékkel, melyeket kulcs oél-küj lehet pyorsnn íelhuini, az iogát megioditaní és a mulatókat igaxitani, jaláoyos árakon kaphatók..
A zsebórák függő é* fekvő helysetbt-n regaláztatoak ugy, hogy azok rWt ód tatások vagy utaxáa alatt U pooto«aD jároan..
5 évi iráaw jótálláat kap minden óra vevój«, 3 évit pedig minden javításra adott óra tulajdonosa.
Arany éa ezüst órák, láoczok a m. kir. fémjeliő hivatal álul meg-Tiugálra, jntáoyos arakon kaphatok Hzüit óraláoczok a—10 frtijt. hoaz-■sok pedig 6—15 frtíg. Anny lánczok (3-aas aranyból; 8~7<) frtig. bosvu nyakUnczok p*dig 3.r, frttól 1<X) trtig kapbatók.
Órák becserél tétnek Tagy javításra eifogadutnsk Vidéki megren-delések a pénzötazeg e!51»-gei beküldése, vagv postai utánvét mellett poatosan teijeiittetoek.
Reguiáxátért külön dijak számíttatnak.
Toronyórák, valamint kastélT. vagy teremőrik jtttáuyos árak mel-leit a l»»íiij«tib rí-nilsjer 'Zfrint k^s>ittetnek.
Segédek én Uuonczok az óramüvégzetbeni kiképzés vé>
gett fcedTeto feltételek meüett felvétetnek. (,1715—1> \
A 45Ü.
A 246000 b Htrkas
uaíj sorsjegy 1871-ik erb«n nálam syerrti'tt CŰHN LAZÁK 8ÁM8.
A 246 000 b.
ismét
nagy *orsj»-gT 1874-Ík eTben nilam nyeretott COHN LAZÁK SÁUS.
a*fr njereményt
, Szerencse és áldás Cobnn&l"
jelige al«tt; ás i- »ráma korsjfgy pi-dig, rniot már OIT gjakraa, ismét uálatn vtt.ii-lt : k(l|r>iihf>a i< a mull ti. j.-l.-n ívhenj a hi-f aulos ny«Tfméi.>jefOiék szrriot, tisztelt Ügyt>|pimnek tóbb mint
I millió 350,000 b. Bárkát
nz-tfm ki nyereményekben.
A hamhurg ilial bixluutott érdekas é* iltatán iiunart uagy
7"mUÍió 650,000 b. márka
en.-lil. -u. jelcolee Itaét readkfvil lágy i* KáMst ■yera«MyRyat vaa tzaporltvt; >--&k 78.700 tortjefyet urutusiz. es rovia ]>«r Lúu&p kiil! 6 os?.:ilvb \:i n k>>v ik»iü oy^r«tnéur«k blxteau kl-auatiak I aagy riiyerMtgy ■■.:!«? 3J.i 030 b. marka. re« l.-s-.tn 250.000. IS5.0O0. S.t,000 60,000,50.000. iü.000. 36.000, 3-sior 30,000, 1 ««■ 8*,000, 2 ••er 2(1.000, 1-unr 18.000, S-uor li.OOO. 8-aior 12,001), 12 »i«r 111,000. 34 BT 61)00. 4-3«!r 4800. 4U »i :r 4000,2 szer 3600 ^U3-avjr'i40í»,4 »«rl8UO,4l0uer ltOO. Í)1U »ierl(00. lU-eler360. 597 sier 300, 4 .ter 2*0, 19.3OUuor 131. 17.J4I uar 120, 60, 48, 24, 18, IX n 6 b. m.rkn
Al l-8<> outily njerfniujhuKáia biratalból
f. évi július 14. és 15-ére
tűzetett ki, mt'lyn-
*gj egész eredeti sorsjegy ára caak 6 frt o. é.
Hjfél . . . „ 3 ,-kr.
egy negyed . . . . 1 . 00 .
Exeo as áila.m czimévöl ellátott eredeü sorsjegyttket, a vé-telár bérmentet megküldése után még alegtivolibb vidé-kekre is azonnal mfgkQldom a t n>«Kre&delók&*k A hivata-los ■yer«M*yl*.istr«att és ayer— éay^émkst buzi* atio ti-toktartat mel^tt Jiiuuual poitasaa meKkuid0oi tisits-It erdek«lu--imut-k. iieleikuríi össiekutu-t.-seímn; 1 :ogva iMd ■yeféiy ■ ■yeri fél lakhelye* IG kitizoth t.>
«g^ Hiatfea ■egrMdetes ezaa er«4*tí Mrtjciyiltrs egytxe-itf^W rü>n poitaatalvtiynyal is esaközolli«-to
LAZ. SAMS. COHN
(171 a — 1 1 in Hamburg.
Haupt Comptoir Bank- u. WechselgeschSft
Üres fogak kitöltésére
mura hatályosabb éa jobb «i«, mint dr Ptf* J fi- adv. f^jor-vi>* úr (Béitrirft*, Bofi.»r(f**«« Nr. 2.) fogonja, nktlyat min-oeuki könnyen f-n r*)d*lom ntílkül b«h«iyezbet odvai fogaiba, m«ly xítio a fogrésxekkrl &» fogbuisai teljesen egjosQl, * a fogakat t további elroialá»tól ATja ■ * fájdalmat csillapitfa
Aiiíiíliorin-szájviz
Dr. POPP J ü. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Sudt Bogncrgasse, Kr. 2.
Üvefakfaea I frt 40 kr., * Ugkitftoőbb nertei&ioi lofCajdmlmak-
bun, graUdá-okníl, a fo^'iuH dagaoatai- es ••beinél; föloW»«tj»
« !íte»6 f-ígkötot ** oi*tnkadi!youa *na*k aj képiídéiét; u
ingó fogakat a fogba* erCsiU-ae álul txilifditja; ■ midSs a fogakat
i'B foghust sBiaden ártatmaa uiyagoktól m«gti*«titj*, * taájn&k k«l-
ItoM fnfieiéget kólcíBnÖi é* már r&TÍd batsnálal után tltáTolitjjt
a ke)ieneü«it tmagot. (lMO- 18;
AnatUerln foípaata
Dr. POPP J.G.cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Esen kéttsitoieny a l*h?let !'n»»o»ÍC*t 4a tiittaaágát feoUtrtja. *»oakÍTÖl a futaknak hófthértigtl kSleaOnox aaok romlását meg-akadályoua i* fogbojt «róibiti.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly ss«p*a tiiElitja, bogy annak napoakésti aa«c-nálata álul nemcsak a kö(5n»égej togkS •itáTolitutik, hanem a fog.k sonáaeaa és fiaomaáca U misdiokább U>k*4«t*sbaL
ÍXX
Kapbatók : Magy-Ksj.iiaán ■ B«los Jomwf fy*>&•**> Kot«b«rr
oswr«ld, W«UMI., J. *• r*M«lbofr«r J. kerMli«d*«él>«». - Pápú
r»cb*p*n J., Kwnthelyea : PTiatUrsr gyógy*a«r«jn, Sioger M. W«ú
Zala-l^erasftgBti: Uóó >';, gyógy»«r*u. KaproDosán : W*rli i
cas. Vsraadon : Haltw g7Ógv*x«réaa. Sfimegvn : Llorner Hajét.
clyeD: PHlich Fereuo *• Rudolf gyógyaaur. Ha,tár6rvidéki rti.
ryoo. Kibic t. C. Veaspremben ■. Uoyr Tuamkan, ngy tíatba^d TiT»d»r
U fiainál. — SaekMfebérvirott ; Lefmaoa A. Braa& J. gyógjM. LOVM
Beréoybea: Heial«r fj'igji*. K*loeaán : Horváth K. gyógyaaeréac. Koca'
étab: Milbof«r ia M*chl.id gyógja*. P*k.oD : Flórián J gyógyat
menden; Horváth J.Somtemreae; gyógyti K»p«jTárctt: Étobn J.
gl, Belm «e Hchröder g7Ógy». áxegasárd: Brahssy fyógy,.. -
Sonybádon : Kraaaolin J. &mtg*«Tárott:Barwarth( gaiaaoa gyógrv*. —
Baján : HicbiWci) 8t. éa Uermfeld &*x, ugy Henoj Icnáemsái. — Péeaett
Uttloay W. ác t. Záea, SipSca gyógTH- Kárádos: Zmdvbénmkj ryAgjwm,
■UreuOiban: KIM fjófjn — Tolaában : Qraff fjéf?**. — U«uafbl4-
ráron Lakáea gyögjM. — 8»eDt-OyörrT6«i: Nntkig — Alsó-Lcodráa:
i ^ - Rohunctmi: Sinun rTQgYa««ré»» nralttiál
t t * t t t » * * * t * t t t * * * *

A legnagyobb
Reichárű & Táraa-é, B-sben, lII.Marzer utcza 17. az alatt van, honnan képek-kel elláturt ér jegy zé k kívánatra ingyen bér-raentve küldetnek mindenkinek. (•«*»—u..

Megjelfut óaruindeohaiai kuoTvkeresksdéabea kapható :
„egy tarisznya ostobaság:"
oiimoriit:cm eszmék. Ötletek, élezok ?gyrtt\e%* gjfljtöttc :
Nevető Vilmos,
több felfedesetleo tudomány proftMork
I Ara e 450 Upra terjndő diasea, keméovkötésü, «ÍQnyoiDatü bo-rítékkal állatott könyvnek 1 frt 40 kr.
Mutatványul: '(1716-Íj
Egy tzirnyen tudományit • I é s z é.
NEVETó'viLMOS.
: Hasa, oívass, uoulj s a koponyádban vüáfonáf l»*i
Az egész világ kelettSl nvagotig s sibériai bandától as afriku fenér köpenyig, nem más, mint csa,)a ostobaság, még sokkal több. «z ostobaság legfinomabb analizált extractnma. acért ninci és ueto lebet az összegyűjtött tn lomáayok csarnokában, egy ésst élesitó tudománjo sabb ma, mint ez a tarámra ostobaság, ja '. még több, e mú szelleme magasabb, mint at újonnan építendő1 philadelphiai minta-torony — ugj, bogv e tadoaányoi mű. előtt egr Humbold. kosmosácak és Shakespeare drámájának. Petrarka ábrándjuibak Din te poklának ét a aagr sereg fűzfa po-ták kólteménvBioek kalapot keli emelnie éa ez ai egyedHli tu-dományo* mö. mely a tudomány movonalán ép ugr ragyog és világ áll
logicust pbilologuá, lyricui. tvehaicus. medicu*. cbirurgua, theologicui PI lítrononucosoAk érettségi vix&s;ü kell team és főitép ez a tudományai mú a hadászatnak fog aj epocbit alkotni, mert se&ol sea történt ancyi non plus oltra Oitobaság. mint ép a hadászatban, a hol paró oitobi-ságbol, majd szép ídü, eső. kód é* hátultöltú fegyverek okozzák az uc-too% rendetlen visszavonulást, ergo a hadisi*toak legfontoi»bb straté-giai müve a tarisznya ostobaság, ajánlom tehát eieu foatos mfivet sí t-([ész közös és Dtm kosos arotadiának figyt-lmeb*, köteleztegsék sí egyenruhát visalö minden lieutenan^ja a stratégiai t'idonáiy eztrac'.o mát kivfllrol ne^unulai és ba » k*imeiiQ«í psteraek lebet brerisriaan mert nem lehetne a Herr lieutenmtaik e^y tanszays oítobdsáf*. balad jon a lieatenant a unulmsoyban fokról-fokra ugy, hogy mire generá-lis lesz, feldíszíthessék a tudományos ostobaság kUlOo érdezaj'elével.
tiz a genialis tarisznya ostobaság végbetetleo oagy h^táiial bír,
es egy valódi t*tizmán, bocy tehát u ttgyvédaek pőre, a dalainak tu*f
* tQsoltókuak vize, a kól'.5knek ábrándja, a toroáSKnak erejt, a szép
bölgTQak bódítása, a mnmác«kákas,k jó kedve, a néntkékoclc er&s ki
véja, a kávésoknak olcsó czakra, a gasdáaznak b4 ternése. a csokrán
i péknek ingyen lisztje, a csizmadiának ajándék bÖre, a bankárnak folv-
itn pénze, a rendéglösook éhes vend:ge, a lapkiadónak sok el54setíj»
i legyen, mindenben a hiány pótoltassék, mindenkinek vágya teljesítessék,
| csak tessék • szerencse tarisznya oitoba&ágot megvásárolni
i A mi pedig a sötét tudományok zQrtavarát a. g-yógyásxatot illeu,
ez. hogy a gyógyszer nagyobb hatással biraatsOQ az idegreudsxar bel? , rcálljon. a termesset s grog-v«rot jobban elÖsegitheaM. ugy BiDdt-s sMnvedo «z»r«z»e be baJadéktalaaul a tamsnys, ostobaságot ét ás n»oi gyujtSje a tarisznya ottobaságnak, kész vagyok mindenkinek, ki 1 ^ ttemplit beküld, »t*mptii papirosra bisonyitani, nogy minden taráenja ostobaaág T«v6je 100 évig fog élni.
Tisxuleucl
Nevető Vilmoi.
t több
feUe4es«Ua& tudoaáay |
B a fíTzTn t ».
A fold k«rt)kaégén aaány «*«pp a vis, Ef7 «sred hatsárbaa amennyi as is, Erdély txép b«gr»ta as«lid és vad k*esk«, Kagy Uagyarorsságban a osioos m«OT»oak«, A nagy ocieánask ahány a sirálya -. Annyi áldás asáUjoa basánk áa a királyra.
Saas akó t«jf«lb«n ahány csapp a vaj, KyclcscMr tót f«j«a abany asál a haj, A> aKo.d siksácim aa«a«Ti * Mm. Ahány vármegyében a Staatacassa ur«a, Balatoa vistóso hány a k*oak*-k&r0mt B kftayv olvaaojét «s^» m*mfi «kfiaa
öt«aer Stttztsrnál hány darab a* ár, Nagy- éa Kig-Kanizaáa ahány lat a tir,
E cai&oa kOnyv saoyi kádast arjen,
8 mindan, olvasója halálig «ljm !
VMÜ-KAMIKA, 187
riieu negyedik évfoljM.

EUUatsal Ér: f
Mrtttasst
p«tiUnr6&a 47, naaodsKor 6 ■ aúndftM
■ toiabni torán ő kr.
I JYll-TTISRBKN |
*i*nr<MlCir.l 10 STSTT »». .
■J-OM f.l '
;£jne«tAn Ulnták tnínd*a '{ I«jf7«» birdetéMrt kttlöa|
■ 30 kr ÜKstcntlC.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb : ZALA-SOMÚGTI KOZLŰN TT."
Janyafi rassat flle«Á ki i«s>otLT«l . elifisetéssk, reclamaüók sac. a jasr-keziti-kiaéókoz D*r-
Takarékpeastári epílet, |
foldssinL
ttíno.ni.ü»« Unlak osak Urasn naakatár-•akt/,1 f.,rsduuak .1
Nagy-Kanizs. varw helyhatóságának, namkaiönber az „elsó zalai Ogyvéd-egylaf a ..nagy kanizsai kar«skw.elmi t loarbank", a ,naDy-kaniz«ai takarékpénztár a .zalamegyei általános tanitó-tBstfllet'. a .Zala-S«a»ofly gázbajézu* rtuvanytarsuiat s több megyei ét városi egyesület Hivatalos értesítője.
lap.
Beieiik!... kétszer, \asarnap- s csOiörtflköii. megjelenő vegyes (artalmu
Csengery Antal,
vtínf a nagff-kanizsa kerületi választó poi-
gímk képoltelöjelűltjíack J**iJ-»oU 4,
progratmnbeaédt.
1S75. jnl. W4t,. _ I Kezdete: 11 óra 8 porra.)
;OTOr«irt. : I«U A ■ I » I,
a pf>/;" * badapMti magjar KjomM-vgjlal levrl«tn tsgj«.-j
A képviselő polgárok Csengeryt belé-pésekor viharos éljenzéssel fogadták.
G 1 a T i n á : Mélyentisztelt képviselő ur! Nem mulaszthatom el kijelenteni, bog)" a mait országgyűlési jelentését és (jrogrammbeszédét örömmel üdvözöljük, őszinte, hálás köszönettel fogadjak megje-jdenését, nem csupán azért, hogj ország-gyűlési eljárását ecsetelje, mert ez nyiitan, tárva van előttünk, (helyes!) hanem köszö-nettel fogadjuk megjelenését azért, amit hatbatós szava, beszéde s előadásával idéz elu; mert a mely szavakkal elómondandja itt azokat, ép oly messze tért fognak nyit ni az országban; és kívánjuk, hogy nyis-satok in. Hálás köszönettel fogadjuk meg-jelenését aiért is, hogy személyesen meg-jelenni, — mely felett kijelentjük örömün-ket, — továbbá, hogy a képviselői állást elfogadói szíveskedett. (Viharos áljeu£».) ISaiiai mélyentisztelt képviselő ur kifeje-zést adott azon kedves köteléknek, mely köztünk és közte van. örömmel üdvözöljük ismételve, s kívánjuk, hogy az Isten soká éltesse! (Viharos éljenzés.)
Horváth Mór: Mélyentiszteit képviselő ur ! Kngedjék meg személyiségem-nek, hogy kiegészítő részét képezhessem én is, — mint a nagy-kanizsai választó-kerü-let egyik igénytelen tagja, — hozzájárul-hassak elvtársaim nevében, hogy kijelent-hessem, miként a mai nap kell feladatát teljesítenie, melyet akkor fog elérni, ha önt uagyontisztelt s szeretett képviselőjelölt urunkat a Nagy-Kanizsa választó kerület s hazánk üdvére követnek kikiálltjuk. (Él-jen '.) Örömmel üdvözlöm nagyságos urat körünkben! Nagy örömre, nagy megelége-désemre szolgál azon öntudat, hogy a me-gye s a kerület nagyontiszteit urunkban oly képviselőt fog nyerni, ki szellemi tehet-sége munkássága, határozott szilárd jelleme s szabadelvüségénél fogva a hazának, nem-zetnek s főleg e közönségnek, biztos szol-gálatot fog tenni. Munkásságát azon fel-iratból ismerjük, mely ezelőtt 24 évvel di-cső zászlójára a szabadság, szabadéivüség, s a haladást tűzte fel; mert e három egysé-ges szó a dicsőén fénylő és tündöklő zászlón még fennáll, s régi jogéletének sorvadt in-tézvényei közül a nép képviseleti rendszert megnyugtató alapokra fektetve megváltoz-tatta; mert az 1848-iki törvény legszebb polgári jogán, a melyen eddig a kiváltságos osztály vala képviselve, az összes hazai pol-gárokra kiterjesztetett. Hála Istennek a képviseleti jogot is bírhatjuk, midón a kép-viselő meggyőződését érvényesítheti.
Ezeket azért valék bátor megemlíteni, nehogy bal felfogást keltsek, vagy más te-kinteteknél fogva félremagyaráztatnám ; tel-jes és rendithetlen bizalommal járulónk na-gyontiszteit s szeretett képviselő urunk elé, — kinek jövendőbeli megválasztásán egész
erőnkkel működünk, — rövídeff járulnak ■ azon diadalhoz, melyet kivívott az egAg ! huáhao. (Éljen!)
! A jelzett bizalom engedi meg, hogy a
I nagy-kanizsai választó-kerület pacsai lakos-I ságanak kiváltságát a nagyon tisztelt képvi-selő ur igen becses figyelmébe felajánljam ; | midón ezt teszem, bátorítást veszek, hogy nagyságod kérésünket szívesen fogadja! (Erre, valamint a keszthelyi útvonalnak ki-igazítására szolgáló felvilágosítást lásd alább.)
A m b r u s z : Nagytekintetü követ-jelölt ur ! Én, mint Zala-Szent-Baiázs lel-késze megbízottja vagyok 3 ezer léleknek. Három év előtt állottunk a nagy-kanizsai választók élén, s akkor azt hangsúlyoztam, hogy pap vagyok, de hazafi is vagyok. Ha-zámért életemet, Istenért telkemet kész va-gyok feláldozni. (Helyes!)
Most is örömmel üdvözlöm az egye-sült pártot, mely három évvel ez előtt mint ellenséges, most pedig mint testvér tábor múködik. (Éljen). Én arra kérem a nagy-tekintetü képviselőjelölt urat, méltőztassék röviden jelezni, miként fogja vallásunkat az I országgyűlésen védelmezni, mert ha rallá-sai UM. aaa kormáajxMza u államot uét-oszlik s vad kétségbeesésnek esik áldozatul! (zúgás.J Ide értve minden vallásfelekeze-tet. Mindegyiknek egy Istene van(ugy van.) Mert ha a vallásosságot (közbe szólások: azt senki sem bántja, zaj!) elhagyja, akkor oda fog jutni, mit hazánk nagy fia Kossuth (ar-ról szó sincs) mondott. (Éljen '.)
Glavina: Nem azért jöttünk, hogy kivánatainkat előadjuk, hanem hogy a mé-lyentisztelt képviselő ur jelentését meghall-gassuk. Tehát méltóztassanak a további vi-tatkozással felhagyni és követünk ó nagy-ságának előterjesztését meghallgatni. (Él-jen ! Helyes, viharos éljenzés !) (Halljuk ! halljuk! halljuk !)
Csengery Antal: Tisztelt pol-gártársak!
Azon két nyilatkozatra.amely felemlit-tetett, mindenekelőtt csak rövid megjegy-zést teszek.
Az egyik, a mely egy szorgalmas nép s kereskedési tekintetben is fontos vidéknek érdekeit ajánlja támogatás végett. Annak előmozdítására nagyon természetes, bogy én, részemről örömmel veszem a jelentést. Mert elismerem, hogy az országgyűlésnek elő kell mozdítania a helyi érdekeket azon hazai ér-dekekkel, melyek vele nem ellenkeznek. (Helyes!)
. Ami a másik felszólítást illeti, hogy miféle eljárást fogok követni a vallást il-letőleg, én részemről azt, melyet az 1848-iki törvény mond:(Éljen, helyes)vallássza-badság s a felekezeti tán igazságát. (Éljen !) Ezt követem és minden vallásfelekezetet kötelességemnek tartom védelmezni, (he-lyes, éljen !) ha erre szükség leend.
Azonban most már a sajátképpeni előadásomra térek át. Meg kell jegyeznem, hogy nem bízom abban teljesen, hogy egész-ségi állapotom megengedi-e, miszerint a tisztelt választók körében még egyszer meg-jelenhessem ?
Azért is, mivel tudtam, hogy sokan
Renaiclv
nem jöhetnek el a tisztelt választók közül,
kötelességemnek tartottam azt, mit 3 év
előtt követtem, kinyomatni, hogy azt a kö-
zönség rendelkezésére adhassam. (Helyes.)
Tekintve azt, hogy programmom ki van
nyomatva, a melyet elfognak olvasni, elő-
adásomban itt csak a főbb vonásokra szorít-
kozom, melyekből megérthetik, mind a múlt
országgyűlés eredményeit, mind azon mu-
lasztásokat, melyek ott történtek.(Halljak ')
j Tisztelt poigártártak !
| Mint a Deák-párt tagja jelentem meg a
múlt választás előtt önök költ, tisztelt polgár-társaim ; mint ilyet tisztelt meg bizslmával e kerület többsége : a ime most mint agy aj pirt a >rabadehfi pirt tagja juttem körükbe. fÉljeD ! éljen! éljen!)
j Nem őoök képviselője változott, hanem a
partok állása országszerte. (,Ugy fan !) Hiszem
) én is hasztaUn keresném e választókerület kö-
; rében a regi pártokat; a partot, mely bisalmá-
| val tisztelt meg és a pártot, a mely szintén
, tiszteletre méltó honfiakkal élén. küzdött egy
másik jelelt mellett. A régi zászlók, a régi jel-
szókkal, tisztelettel félretéve mind a két rész-
n'l; s a régi gyQlölség helyett naponként erős-
bödő rokonérzet, egyetértés, váll * etett küzre-
mniödéi egy nagy, kdzos czél felé. (Holyea,
ugv van !)
A. képvieeló, ki más pártnevezettel tér meg vilasuéi ko*4 s e cálantAk köiOtt sem ta-lálja a zászlót, á m<*ly alatt megválasztatott, ad-hki-e és ha kell, hol és kinek adjon számot el-járásáról?
Van pedig elég mondani valóm arról is, a IUÍ törtéot, de fóleg arról, bogy mi nem tör-tént, a minek kellett volna történnie és miért nem történt.
Hiszen az lS72/7á'ikiorKággyülés, min-den akadály <l«ci»ra is, a melyekkel küzdött, nem volt eredménytelen.
A magysr állam területi épsége helyre-állitadára nagy elólépés történt, a magyar ha-tárőrség visszacsatolásával az ányáhonhoz. S mig azon intézkedések, a melyek a horvát ha-tárőrség egy részének polgárosítása következ-tében szükségesekké váltak, a magyar korona országainak közös tórvéoyhoxáaa utján megal-lapitattak: küzos megelégedésre ujabb egyes-mony szabályozta azon kérdéseket, a melyek Magyaror«z«: és Horvát-Szlavon orsság között az 1868-iki egyezmény után is fenforogtak. S az skkép kiegészített és a '.örvéoyes kapcsolat millett, a kölcsönös bizalom kötelékeivel ii egybefűzött magyar államnak, a trón bestéd szavaival élve, minden igényt kielégítő politi-kai, közmivelodési, társadalmi és kereskedelmi központot biztosított a testvér tővárosok egye-sítése.
H ind a magyar állam, mind általában a monarchia védelmi erejét és biztosságát emelte, a mi a honvédség fejlesztésére közigazgatási utón a csapátok kiképezasével s a törvényho-zás utján a zászlóaljak szaporitáaával és alkalmas tisztec képesése végett, a Ludovica akadémia felállításával történt. Mondanom sem kell, mi lyen fontossággal bír as össaes haderű mozgó-sitiaa esetében as as intézkedés, a mely ily esetre a hadsereg és honvédség lószttkségleté-nek miként fedezését assbáJyozxa.
Bármint vélekedjenek némelyek, részem-ről közjogi szempontból örvendetes eredmény-nek tartom a törvényt, mely az orsxágoi kép-viselői állás öaszeférhetlenségét körülirta, (ügy van 1) Biztosítja az a parlament függet-lenségét s emeli as országos képviselet erköl-csiségének színvonalát. (Igaz !) Ideje volt ki mondani, a nemzet nem azért küldi a parla-mentbe, hogy a kormánynyal mint consortiu mok, mint pénzintézetek tagjai, üzleteket cai-náljanak, hanem hogy ellenőrizzék ázt. (He-lyes 1) Községi és törvényhatóaágisxerveietünk szerint nem leket községi, nem lehet megyei képviselő, a ki a községgel, a ki a megyével
1X11 ■zá.m. ~M
szerződési viszonyban áll. Nem lett volos>-s képtelenség, a kattlességak «s értsjak ilwnlt-kozáse UtietMgél továbbrs is épen ott asfatlai meg, a hal a magán érdekak a legfontosabb, az állami érdekekkel jöhetnek összeatklilhll ? (ügy van, helyes!)
Ha az 1872/7á-iki orsaággrnlés Mrttm-tét akarnám megírni: ki kellene emelnam, kAa-jogi fontosságuknál fogva, as uj vsiasztási tar-vény némely intézkedéseit is. A válssitisi jog szabatoaabb körülírása, a válásaták alkalmi osm-sseirásá helyett, mely ás össswró kuldottaigak visszaéléseinek közvetlen a válaazíisok előu oly tág kapát nyitott, állandó névjegyzék beho-zása.; a választási visszaélések és kihágása* korlátozása; a a reclamátiók fölötti bálért írtál nak a pártokon kivai és felöl álló ttnémfm itélőszékre ruháiása: megannyi biztositéka a válaaztók jogának, a választási wabadságnak s ez által a választó testületek és az országos képviselet függetlenségének és erkölcsi s»rta-ságánsk. Emlitsem-e a választók állandó jegy-zékének azon erkölcsi és közgazdasági hasznait, hogy hetekkel, sőt hónapokkal rövidebb időre szoritlátik általa at országos izgatottság, mxly a választásokkal síukségkép együtt jár ? (Ugy van!)
Ha egyik oka pénzagyi bajainknak két-ségkívül erőnk túlbecsülése: korszerű és hasz-nos föladat volt szervezni az országos staústíka ügyét.
. Igazságszolgáltatásunk terén, fájdalom, nem *tt)[tént nsgyobbszerfi, elhaUroso' Iépís, azon zavar me^szüotetftaére, mely jogrinon/a-inkban általában uralkodik. A polgári jog co-dexét még mindig hiában várjuk; a büntető jog anyagi része s kormány által előterjeszte-tett ugyan, de a törvényhozásban nem réaxesfllt sbbsn s szerencsében, s melyben a kereskedelmi törvény. Pörrendtartásuuk hiányainak jaritása körfii sem mutatható föl több eredmény, a bírói végrehajtók hatáskörének czéUzerúbb szabá-lyozásánál, és á kézbesítő közegekre vonatkozó intézkedések módosításánál. Mindezek daczára a jogviszonyok rendezése terén is jelölhető meg némi előhaladás. Nemcsak jogi, hanem köz-igazgatási és közgazdasági tekintetben is fóav tossággal bír a telepitvényesek jog- es birtok-viszonyainak rendezése, ■ a mód kijelölés*, a mely szerint a telepitvényea birtok tulajdeaul megszerezhető. (Ugy van 1) A nők teljeskora-sága valahára megállapittatott, fölmentvén a hajadont az örök gyámság alól. SzábályozUtott a váltóhamisítás, úgyszintén a hamis vagy vét-kes gondatlanságból szármozott bukás esetében követendő eljárás. (Helyes!) Kimondatott és törvényesen megállapittatott a felelősség a vas-pályák álul okozott halál vagy testisértés iránt, Törvényszékeink számának leszállítását nem csupán pénzügyi szempontok igazolják. A bí-rói gyakorlati vizsgálat szabályoztatott. S amit mindenek előtt kell vala említenem, igazság-agyi rendszerünk szilárd és jog élstunk emelé-sére nagy hatással bíró intézményeket nyert a* ügyvédi rendtartásban és a közjegyateégben. (Helyeseljen !1
' Dacura .. pusstitó válságnak, mely épsn kitört, dac ura a mostoha időjárásnak, mely több éven át sújtotta hazánkat, és az állam na-ponként terhesebbé vált pénzügyi helyzetének, kormány és törvényhozás gondoskodott, hogy földünk és iparunk termékei a teraaáByek és iparművek egyetemes tárlatán, Bécsben á vi lágDai kellőleg legyenek bemuutra.
S habár a pénzügyek rendezésének ■zak-sége lépett mindenek felett előtérbe: közgazda-sági viszonyaink javításáról rem feledkezett meg teljesen a törvényhozás. A halai foldmi-ves örömmel fogadu az orazág több vidékén a törvényt, amely a belvink levezetése körül as eljárást stsbslyozza; örvendett, hogy valahára országos intézkedések tétettek a keleti marha-vész terjedése <-llen. (Éljen 1) Mivelt gazdák képezéeére egy uj intézet állíttatott felső Ma gyarországon; s as oksseríi szollőmiveiés és pin-oekezelés okulása két aj intézetben kezdetett
meg Art a loadületol, melyet országszerte rett a tól»n?é.*K», egT aj menesgszdsaág illitiaa a
l-kirUrhágóD túl mef emelői fogja.
' Nemcsak • f'oldmireléa, hanem a< ipar
ét ksraskodé* érdekeit u eltooiditja már a k6-•al jívíhen. » mi közlekedési ügyeink fejleaj-taK éi rendetés* körül történt Híg a gyor-sopron eberfnrCi es toprony-potaony lusdsn-*' burg-Tá?TölKTÍ eUőreodú mosdoDyrssutak, ma utóbbi Kemaovétoi az ország határáig torjedó •sányronalával, u ország népei éa virágul ré-tseitjfogják egybekötni aazomszéd nyugotitarto-mányokkal, ajabb terheltetée nélkül az államra oézTe: keleten a temearár oraoTai vaaat kiépi-léae éa kapcsolata, s a magyar keleti vaaat csat-lakozása a román fejedelemség vaautjtival nem-.zetkbsi egyeaaég álul is biztosíttatott. Egyes
^aartnékeny és iparos vidékek forgalma közveti--''.ftiaére másodrendű mosdonyvssatak kamatbiz-tositáa nélkül engedélyeztettek. Vasúthálóza-tnak ezen fejlesztése mellett, már kiépített vonalaink pénzügyi bajainak elbáritáaa is fog-lalkodtatta a törréoyhozáat. A magyar keleti vaaut függd adósságának rendeséae a tovenyho-láa beavatkozását tette szükségessé. A magyar
< ásmakkeletí vaaat épitéaéoél az állam ellen tá-saasctott kove.elések, egyezkedés alján, kellő
• mtrlÁkn syllitlattak alá. A legtöbb magyar
▼ a«ut, mely a köaelebbí években kamatbizto-
tttáwal épült, forgalmi eszközökkel sem -voh a
siükséghez képest ellátva, s mind nélkülözte
ugy igen terbea föggó adósságokkal fedezte
*a u^bb beruházásodra szükséges Ilikéket. A
törveaykvaás végső napjaiban is gondoskodott,
; hogy e risuttársalatok a pályáik jövodetmező-Méfc tekilletebol uj beruházásokra okvetlenül Vcatkaáges tikéket, sz állam biztosi tatnak e tő-^kékre ia kiterjeaztéae mellett, beszerezhessék. -,'. Emeli-* már a közeljövőben azulóbbérin-,»•» istézkadét raaataink jövedelmezőségét vagy .^■idoazerintmégcaak aj terhet hárit az államra ? t ac aratás eredméstyétol és kereskedelmünk esé-
• tyeitól tügg. sUgy van!)
Elónyére szaigáliiak kereskedelmünknek . »zon kereskedési, hajózási éa postai szerződések ja, oieiyek az utóbbi években köttettek. A ten-geri postai szolgálat szabályozásánál és azon intézkedésnél, mely a hajók építésére éa fölsze-r. nléoére szükséges tárgyak vámmentea beboza--tálára vonatkozik, azintén iparunk és kereslte-. dámunk érdekei voltak irányadók. Mind a tu-mány, mind a nemzetközi forgalom ezempont--jábol különös fontosságot érdemel továbbá a méter-mértékek behozása. Mint minden újítás, ssenaben sxzsl, s mit a nép már megszokott, kétségkívül lassan honosul az meg : egyszerű-ségénél, számítási könnyüaégénél togvamiodaz-' 'álul a legalkalmasabb rendszer megszüntetni a mértékri-ndszerUnkben vidékenkint előforduló különbségeket, a külföldet külünösen boazantó zavart. Egyszersmind egy uj kötelék, mely kö-.' *s*lebb hoz bennünket a müveit nyugothoz.(Ugy " Tan !)
A másik, enné! is fontossbb nemzetközi kapoci a kereskedelmi törvénykönyv. (Igaz!) Igen, egy egész törvénykönyv, kiterjeszkedő sem csak^ kereskedelmünk, hanem általában Üzleti tevékenyaégünk összes viszonyaira. A leg-teljesebb mú e nemben. Magában elég emléke-' zetessé t*azi bármely törvényhozás egy ulea-azakál Oly térre, a melyen csak töredékeket bírtunk ez ideig nemzetgazdasági életünk Lez-déü«ges állapotából, töredékeket, a melyeken a fejlődő élet gyakorlau rég túltette K>agát,ha-
zaj viszony sin kbos alkalmazva, a tudomány és gyakorlat ujabb vívmányain ésas utóbbi nagy válság tanulságain is okulva, tömegestül Ülteti áts müveit külföldnek, smetylyei kereskedelmi össseköttetésben állónk, legcfikzerübb törve- , nyes inteskedé*eit. (Igsz, ugy van !) Semmi ál- : lami gyámkodás többé, mely nem nyújtott biz- ' tositékot se a társadalomnak, se az Uzletvilág- i nak. Teljes üzleti ssabsdság, s mely sem mik ep sem akadályozza se ax egyesi, se a társulati te-vékenységet ; de a czég kétségtelen biztosítása, a legnagyobb nyilvánosság ellenőrzése s szigorú erkölcsi "és vagyoni felelősség. (Helyes, éljen és taps.)
A pénsOgyek terén ss évi költségvetések megállapítása vette igéoybe az országgyűlés legtöbb idejét. Hazánkban, hol a szervezkedés a közigazgatás minden ágában, mind törvény-hozási, mind közigazgatási utón, egyre foly «# annyiszor változik, s pénzügyek ellenőrzése is nehezebb felsdat, mint oly országokban, a me-lyek rendezett viszonyok közt élnek. S milyen szigorral teljesítette a köselebbi országgyűlés e nagy feladatot: mulatja a tény, hugy csupán az ez évi költségvetésben, s pénzügyi bizottság javaslatára, nyolca millió forint takarittatoit meg. (Éljen !)
A tetemep hiány azonban, a ine.y kiadá-saink és bevételeink közt mutatkozott, a meg-takarítások mellet, u, a melyek a fen ál ló rend-szer keretében eszközöltethettek, csak kölcsö-nökkel és pedig, az általános pénzválság köze-peit, súlyos feltételek alatt kötött kölcsönök-kel, volt ledtftzheió- i^gy ran !) Kz általános válságon kívül, a melyei épen érintek, több évi rósz termés, kivitelünk, terménykcreskedésünk pangása s ennek következtében a vasutak for-galmának csökkenése és a kamat biztosítás ter-hének oly gyors, mint rendkívüli emelkedése, a megkezdett és nagyobb kár svsgy szerződé sek megszegése nélkül félbe nem alakíthatott közvállalatok és beruházások rendkívüli kiadá-sai, a midőn az idők mostobasága miatt, a ren-des jövedelmek pontos behajlására lem lehetett biztosan számitni, oiy helyzetbe hozták a kor-mányt ea a törvényhozást, *. melyben az állam fizetési képességének íentartása rendkívüli in-tézkedéseket tőn sietve szükeégesekké, mielClt a bajok gyökeres javításának nsgy és szert szüksegképen hosszasabb idót és nyugalmat igénylő feladatára lehetett gondolni. (Ugy van '.) A kormány és a volt törvényhozás érdeme,hogy, habár nagy áldozatok árán, est az időt, ezt a nyugalmat megszerezte a nemzetnek. [Helyes !) A törvényhozásunk működése mindazáltai a pénzügyek teráa sem szorítkozik csupán oly rendszabályokra, a melyek a bajok pilUoatnví enyh'iésére voltak irány ?zva. Adórendszerünk reformjának alapját vetette meg a torvény, mely & földadó kataszter ki igazi táaáról intézke-dik. Közjóvedelmeink szaporodását is várjuk e törvénytől ; de várjuk mindenek fölött legfőbb adónemünk igazságosabb feloszlását! (Helyes, éljen !)
Csak az államháztartás súlyos gondjai szolgálhatnak mentségül, hogy a mit a közok-tatási ügy terén oly szép eredmény nyel kezdett sz 186b ti törvényhozás, s közelebb múlt or-szággyűlésnek befejezőié s a nemzeti közokta-tás egész rendszerét megalkotnia nem volt lehet-séges. Sajnos, hogy annyi sem történt, a meny-nyinek, as előkészületek befejezése után, kell és lehet vala történnie.
Nem szóluk a fensőbb oktatásról. Alulról
fölfelé kezdtük az ^itest. S a középoktatás
ügyének rendewÍM. már az osztályok tárgyalá-
sain is keresxül meovén. hosszas időt sem vett
volna igén/b«. Pedig ezen U^y rendezése egyik
legfőbb, moodhatsám életkérdése egy nemzet
közoktatásának A közép iskolák képesik a le-
endő neptaiiitókat; ez iskolák előkészítése nél-
kül nem kisérheti kelló siker a fensőbb okta-
tást. A középoktatás adja m*g » nemz«t mivel
tebb rétegeinek azt a képességet, a me:y as
ujabb polgárisodás vívmányainak elaajátitására,
a közművelődés, nemzeti gyarapodás előmozdí-
tására annyira ssfikségec. (Ugy van !) De csak
ugy adja meg, ha a nagy föladatnak képes
megfelelni, ha maga is halad as idővel, tekin-
tetbe vevén koronként a fejlőd/) társadalom igé-
nyeit. ""-
A gymnasiumi oktatás — nem csupán a hazairól szólok — igyekezett ugyan alkalmaz kodni a kor, a társadalom ezen ujibb igényei-hez, a mennyiben a régi classicus nyelvek mel-lett az ujabb mivelt nyelveket s az irodalom mellett, hogy röviden fejezzem ki magamat, a tudományt is fül vette program mjába : e nagy föladat mrguldáBÍ módjaira nézve mindatálta) maigian sem jött egészen tisztába.
A régi dassicus és modern nyelvek taní-tási czélja iránt sincs eligazodva a gyakorlat. Részletesebben kifejletté, tudomáoyosabbá,bol cselmiebbé vált a nyelvtan : s A clauicua nyel-vek un ár A — általában stólok — már s kö-zépiskolákban s sx s bsj, hogy már itt, pbilolo-goí kíván növelni s nem azon nsgy irodalmi példányok ismertetését tartja fófeladatának, a melyek oly kimeriihetlen forrásai as erkölcsi és bölcseimi igazságoknak, az emberi és társas viszonyok ismeretének. Bármilyen fontosságot tulajdonítsunk ■ részemről tulajdonítok is, s regi claasicus nyelvek tanításának, a szellem kiké-pezése, a tehetségek kifejtene tekintetéből: nem szabad felednünk, hugy e nyelveket nem azért tanuljuk ma már, hogy azokon beszéljünk és írjunk, hanem azok irodalmának, a szép amaz örök példányainak értése végett. (V$j van !) 6 nem szabad felednünk, hogy a ke mivelt-sége az ujabb mivelt nemzetek irodalmaiban nyilatkozik ; hogy e miveltségct, ez uj irodal-mak nyelveinek ismerete nélkül meg nem sze-rezhetjük, (helyes!) hogy ez irodalmaknak szin-tén megvannak classicusai; és hogy e modern nyelvek tanulására napjainkban már a népek annyiféle és mindig gyakoribb érintkezései is kényszerítenek. (,Ugy van!) Bármily fontos le gyen azért a classicai növelés, fontos még er-kölcsi tekintetben ia: gondoskodnis kell a kö-zépoktatásnak, hogy a nemzet ifjúságának s modern nyelvek tanulása is lehetővé tétessék. Nem köouyÜ faladat kivált *ok nyelvű hazánk-ban, a gyermekek túlterhelése nélkül. S még nehezebb egyszersmint eleget tenni, as irodai mi képzettség mellett annak, a mit az úgynevezett tudományos oktatástól várunk. A tudományok, a melyekről sió van, szükséges elemei, fÓ ténye-zői az ujabb közmiveltségoek.(Ugy van!) Kend-re b«hoztákgymnasiumainkba; ha be nem hoz-ták volna, be kellene hoznunk ; nem menthet-jük fel azok alól gyermekeinket. De minél töb-be, kövotelünk, bogy a kur igényeinek megfe-leljünk, a tanulótól: annál szükségesebb gon-doskodnunk, hogy a sok teher alatt, a melyet rárskunk, le ne roslcsdjon. (Helyes !) Csak az taníthat megnyerÓleg és sikerrel valamely tu-dományt, a ki a szakban, a melyet unit, teljes és alapos jártassággal bír. Ideje, hogy a minden
koDtárkodó oktatás, mely száraz t»u. könyveket szószerint tanultat, kikussdboltessek a kösépoktatásból; ideje, hogy megfelelő szamu tanárral, telj*-* a**kokt»tás ho^assek be, a9fa feledkezvén ioeg intezáedéaekrúl. a melyek « ssaktanításban — a mi nélkül axon tincseQ Tk lódi áldás — a kellő üsibangzat bictosittamék. (Helyes!) Ideje küiuuoven asámoini ésszámitm oly kevéssé tudó nemzetünknél, hogy s gynm* siumi oktatás is országszerte több gondot fordít son a mathumatikai tudoniaiiyokra, a clasviciu nyelvek tnelletlez egyik sarkpontra, snifl\ körül kell forognia a modern középoktatásnak A másik fo kullék, — a min; M* aUpos Uoar képzés vezet, — hogy s szakférn'ak egytzer*-inind p^edagugok legyenek. Nagy ideje, hogvk tömérdek Uuiárgygyal halmozott tanulónak t> módszer i» segélyére menjen ; a módszer, t mul; kivált a leíró természeti tudományoknál e» ki vált as alsóbb osxtálvokban az emlékező tehet ség lúítöioése helyett, az észlelO tobcUég Itilr, tését tartja szem előtt.
Meg rsgyok gyúzTdve, bogy hs a gyw nasium a föladatoknak, a melyeket ép^o emii-tettem, jobban törekszik valu eUgt-t v^oni. neiu állott voius elú a középiskolsk e^y uj n&me, »i úgynevezett reál-iskolák. (Ugy van '.)
A terméSseti ét miitíi* matikai tud"mi nyok gyors fejlődé*-- minden iránrhao r.n<i kívüli átalakulást idézett dó az ip*r **« kurt^ kedelem, s közlekedési ügy é» «. kuzigaz^a ..» több terén; s s régi tudományos életpályák mellett uj tudományos pályák állottak elö, a melyek több msthemstikai és^természettuilu mányi miveltséget igényeltek. Et igéoyck, ki vált kezdetben,nem találtak kieie^téstsgyiuQa •iumbsn. Így alakult a hibás vélemény, hogy as irodalmat és tudományt egy középiskolai tervben nem foglalhatni egybe. S míg s gymos siam e fölsdatot legalább progrummjábso, hs sz életben nem, ujabb meg ajabb tan tár gyak fölvételével, igyekezett magoldani: as uj igényekuek megfelelóteg, követve as irányt, a mely a fensőbb oktatásban mar az egyetemek mellett poiytechníkumokat állított ele, egy uj középoktatási terv keletkezett, s mely ai iro dal mi műveltség mellőzésé vei vagy alárendelé-sével, tisztán vagy főleg a tudományos és pedig az úgynevezett reál vagy txact tudományos irányt tűzte czéljául.
Jól tudva, mi mély gyökeret vert anya gias korunk közvéleményei*--!}, nem vitatom ez uj közoktatási terv jogosultságát: de kötelessé gémnek tartom minden alkalommal ostromolt.i sónak kialto hiányait és mindenek fölött egy oldal uságát.
Mi általában miodtn középoktatás legíóbb feladata: Általános, elméíeti oktatással elókészí-teni a fensobb tudományos oktatás megértésére. S a középek utasnak e czélrs a legalsóbb osztály -tói a legfensóbbig rendszeres következetességgel kell tórek'*dnie. A reálukolák tervezői ezt nem tartották szem elútt. Ipatoeok képezese végett, a kik nem mennek fensőbb tudományo* pályára, szakiskolákká tették sz alsóbb osztályokat.így történt, hogy a középiskols két tervet, két irao\ ban tanuló növendékeket egyesítvén, egyik terv. egyik irány kiváostainak sem volt képes meg felelni. A tanár, ki magasabb feladatot tűz ma-ga elé, mint egy tankönyv betsnuItatását, nem tudja, melyik iránynak tegyen eleget.(Ugy vao!; Tudományt kell tanítania, a melyet a gyermek, a kinek tanitnis kell, gyönge koránál fogva még meg nem érthet- (Igaz!) Egészet, teljeset, rend
I
TÁRCZA.
Tavaszi hajnal.
L*faet-« ncbb 6a m»gb*tobb, Mim * Tifágdoa kiktlet ? . . . . Mily ■sáp «gj Uruu hajnal t . Mtly gyOngy harmatot aúat*g«t t
Kiutálj liaata harmat vagyok
' A scssrag d «öld viráayokon ;
8 Uras virágok azr«i
^Efrlk a bt* Arnyakon
BtMBtJr <agy Urasai bajnál !
Csillag itenti ac Ágnak
. OyÖnyftr t«U virányídra
öröm aogarakkal oixiick
Ü/tokor asokta f L*g»«bb dalát a f&lmile.. 8 Ss if rmllag aa«m«ib5) ÖÍ*m köDjüit küldi le. —
aWglátni a catllagokró) lát mily *p«dr« nétoek .... Átért oly nép a gyönjThars»at, , Harmat könny ti as égaak . , .
De eaaél Tan még at*bb & B tarait axon narel«m. Mély ai ártatlan kii leány 8sÍT<tt«tt el5»«ör terem.
N«B »abb-« a eailla^okoál Sz*ip ss*m« HU angariral, r4k &r9s> kOnrtól,
a ne. •lem caal 7 .
9*a* ia«bb-c minden rirágsál A K«<1T*I ki« láoT arctáj*, MMSB a sa«r*t«a hajnal £ltt pírját binti ráia l
SsiTisek bS dobofáa*
Nem itebb-c, mist a madár dal?
Ob «ta<5 Bxwelem te ragjr
L«g*s«bb UTM, — Uf— »bb bajnál. ! !
ZAKAL OTULA
Virágok és Erisek.
— Öaaatsgrfljté : iSS)VtV Utt- —
(Folytatás)
At asszonyok perpatvara csinálja a fér-fiak háborúskodásait.
A ndnek sziv kell, kiért bevüljön, kit 1 boldogítva, boldog legyen. Isten agy teremte a nőt, hogy szivét csak a szerelem, más semmi \ be ne löithesse. Isten a nőt szive, a férfit ivje \ által akarja boldoggá tenni. S ha a nó, keble : teltei által koszorút nem arat, ha a gyermek anyjának, ki öt nevelte, dicsőséget nem hoz, ha a jó oó, ki férjét lelkesili, mint osztáiyrészes s Pánt neonba nem jut, csoda-e akkor, ha ő ma- I gának uj pályatért követel s minthogy azt nem ' talál, a tiltott szerelem karjaiba véli magát?
Tudod e, mi némely eskü? — Hitvány !
rongy darab, melyet gyávák, állhatlanok s tet- '
' tetők oroznak el as erény palástjából, hogy
abba hazugságaikat takarják. i
: Diücretió a lélek szemérme. j
Az őaainteséghez sok báwrság és tapintat | ■ ssaluéges, hogy sértők ne legyünk. Sokan u i ' őszinteséget gorombasággai térnsztik össse !
'■ Bimolstos, hogy lójeink, kik s tetszel- ',
gés mestenégéaek legl«Jebb osak üs évig ve-
hetik basznát, mily nagy gonddal tanulmá-nyozzák azt, szellemeket pedig, mi egész éle-tűkre szolgál, elhanyagolják.
Nézés és megnézés között as a különbség, mi a gondolás és gondolkozás között.
A szerelem kellemes őrültség.
A valódi azépség erezheti, de csak a SSÍT által láthatófszem azt igazán soha nem láthatja. A szipség után a világosság a legsssbb dolog.
A hallgatást használni tudni: erő.
A forró kebel olysn, mint a nsp, mely hs egyszer Icigyult, folytonosan lángolva árasztja melegét s hs este lenyugssik, vagy tel napjai-ban tŐlüok messsebb vsn, akkor mások fölött terjeszti ki sugár tengerét.
A rend* nélkülözbetlen tulajdona % nőnek, a háztartás jóléte ettől függ, nincsen olyan va-gyon, mit egy könny el mú asszony rendetlen-sége fel ne emésztene.
(Folyt. küT.)
EnyiDglbnSnltámból.
in.
— As oraaigi uQrst. — Vígan uOretelni Volt Enr>n(*ii tsokáa, Járta .ly.ukor a Poaitai ragTO|*ás!
A pustáft p Farkat öuaeasadi*. F«lft***f7 kutjáaál Sátort •■•ibM* !
Koatyán, Pata, Hódon, Pel «a Ssent-Miiiálrfa, M*g Fürgéd ia msgj&u Farkká aátorába!
bátorban a trattta, TáDc«, tco« együtt járt! Hordták ax ifjak a FaiSpb*ei" occtári l
At i(t r&Ülajrnip*
KelbSt veti magára,
Kit«n rajt a hfllgyok
K pompája 1
Táorxolt kiki asasl. Kit niY* rálaaate : At ia táncsoaasm woU MiktTárí Magda!
Tánccoltatott Magdám
Káj kátéin gataaa; Kun ia vigrástam *D A raigáav nótára !
Sfáa ban^o volt as ia Stagdvlnáia harangja; Tsmplomának lettem K«maokára papja!
Enyiog MaoebSI A BaUtoc partn, Egj tarka aairárrán/ Stivtm rlaodorta !
A tarka «ÍTárváoy Amist alkonyod ott; Miot kaccir paripa Ledobott a itt hagyott!
FfllOpknt hegyire Yiaaaa-Tiaaaa náaek, De asm ut, ■• népasg, Kik HQratalbtwck 1
0BS1
„ert kel! adnia már oly kom gyermeknek, > kinek ttbeue^eit kellen<M;l<ibb kifejtenie, • kit » rendsser ütm^-reiére szemléleti oktalaaaal laa-étként, fokoutotu kellene slókeasitenie. (Ugv >an !) At emlékeiét tál limest- a gyönge gjTr .dekáéi még meg nem eméemheii tudományok «al. hogy «i életre azttkaégea, kenyérkereeő U „^retekkel mielőbb elláttuaék ; ■ ai ekkép túl lérhelt, nem rendaaerewn fejleMtett elmének illaosjBssa, ha nem elbulitáaa, a midin > fo ..ákunysagot, • képesaéget kellene megszeretnie « magasabb tudományos hivatáshoz. ^Igat !) O>dae,ha axtán hálánkban és a külföldön is a lelkileg fejlettebb, bár kevesebb tudományos előkészülettel bíró gymnaaiurvi növendék apo litechoicumuan ia diadalmasan állja ki s ver lényt e reáJiskolikból kikerült ifjakkal. (L'gy
Mi-u uka n áluláuos tapasztalásnak ? ií. hogy a gymnuium alaposabban, reídiz-r^aebben és több id'íig működik,a tanulók lelki [vlfUéguiiit-k minden oldalú kifej'éaére. Meg vagyok győződve, hugy e résiben a reáliskola 11 jobban megfelel a középoktatás Imádatának, hs az iparosok előkészítését a polgári iskolákra é> átok negyedik osztálya fölé helyzeti sz.kn-kolákra hagy ván,egy pár évvel hosszasabb ideig rgrségc* berendezéssel, ugj *nszru czeira, tud-niillik a fenrfbtj oktatás előkészítésért: mük'id aek kozxe kizárólag a tanintézet minden osztá-lyai. iHelyes, éijen !)
(Folytatása köv.l .
Helyi hirek. *
kőfixőtiet. Elié
haUdái. é* szorgalomnak ! K néhány szóban van
kifejezve a közjó iránti érdekeltség. S aki ez ér-
dekeltségnek teí^Uges nyilvánítója, az a hala-
dás és szorgalomnak zászló vívója Fogadja tek.
Bitorfi Lajos ur, mint ily feifiu, iurrú köszö-
ueiemei, ki a halad is és szorgalomban jele*két
tanítványomat a küzvizsgák alkalmával hasz-
nos és tanulságos olvasmányokat Urtalmatzo1
könyvekkel jatalmazá. Városunk e mostoha ia-
AoÜjáoak adjon az ég sok ilyen gyenrekb»rá
Urt ! Szilvágyi Gyula, ev. lel kési és tanító.
ji — A kisdednevelö egyesület szervező
"~1>Ízott&ága jul. 1 1-én ülést tart, melyen a köz-gyűlés mikor leendő megtartása is el ha tárót-taúk.
— Postai sikkasmtás. A nagy-kani-u»ai kir. törvényszék elútt, mint N tg y-K a-u i z s á r ó 1 a Budapesten megjelenő w Pesti Napl'-U nak írják, e napokban Molnár Lajos, megnyerő külsejű, csinos 6atal ember tbglalta fi a vádlottak padját. A kir. ügyésziéinek el-leoe fiueh vadja azzal terhelte, hopy mint a u&gy-kanizsai vupaiyaud varnál alkalmazott posu'kiadó. ai áliain továbbítandó több egy-szerű **s ajánlói! Irvélbdj mintegy 3>H frtotsp ród"nkint elsikkasztott. — Vádlott nyugodt ínj.e-8'ariással adta elÖ. miszerint 1874. nyár k<'z-p«n azon esetből, mert fónoke egy ki nem puhatolhatott egyén által kifosztott ajánlott le-vei irán: kikérdezte, rájött, hogy az ajánlott, de néha mé^ az egyszerű levelekben is pénz küldemények vannak, mely körülményt több figyelemre méltatva, csakhamar akadlak ia oly levelek, melyekben péusek létét tedezte föl. L leveleket, mielóu a továbbításra bt-fcsoniAgolta vulna. hogy ugyanazon szobában dolgozó társ* ésrre ne vegve, reodesen az árnyékszékre szokta kivinni és ottan, — többnyire egy tom-pán hegyes végű tollárán a levélborilék sark-oytlásán bedugva, azt kiué előre nyomva, óva-tost, n addig forgatta, mig a levél ragasz téka a ra alkalmasott ^ec*étt*>l együtt annyira föl nem oyilt. hogy abból a pénzt ki vehette. Ekkora ne-tán raegeérült pecsétet megragacsozra, helyére illesKiette, ugy, hogy a feltörés csak gondosabb met;ügyeié* után volt íelfedezbetfi. Több leve-let a ráillesztett bélyegjegy alatt i» nyitott fel » ugy fosztotta meg azt. — £ műtéteket, me-lyeknek segélyével mintegy 15 drb levélből Összesen 380 frtnyi összeget sikerült elaikkasz tani a, f. évi február haváig folytatta, midőn
rajtéretve, viasgálat ali vétetett. E asonbau <-l Dem költötte,banetn félrerakva,m«g-gyüjtöiu mit ■'általában egéax tettét azzal in-dokolta, hogy kevés fizetéséből anyagi gondok és nélkülözésekkel kuzdó stülőit nem Kgithet véa, ugy gondolkozott, hogy majd ebből fog nekik segélyt nyújtani. Esés okadatolás árasban valótlannak bisonyalt be,»időn figyel tfectetetl, hogy hiasen hire járt, hogy még ha-sat is akart venni ; mire oda nyilatkozott, hogy nem 6, hanem édes anyja akart házat veoni. Tizenöt ese' hozatott fel előtte s csaknem ugyanannyi általa feltört levél boritéka is mu-tatta tot fel neki, melyeknek megfőtttisi módja egy kés nyomára matatott, mely körülményre oda nyih tkosott, hogy minden egyes esetre egyen kint már nem emlékezik, mert föl nem jegyezte, hanem megengedi, hogy valamenuvit s lehft, hogy többet is — kivé re egy 1874. február havában teiadott levelet, útidon e fog Ulknzását még nem kezdte iult el. — ő fősz-' tolt meg pénztartalmitól. Több levélre azon ban, igy két Parisból jövíre, melyből '00 é» 10 frtot, egy Bakolcaártíl Bécsbe küldöttre, melyből 200 frtot vett ki és így tovább, hs-tiroxottan fmléke^ett, h gy azokat ó fosztotu ki. A kihallgatás befejeste után a kir. ügyész •ég a sikkasztás büütenyének tenyilladékát minden tekiutetben helyreállítva látván, öt eb-ben bűnösnek kimondani s 2'/i évi súlyos börtönre ítélni indítványozta. A kir. törvénT-asék pedig vádlottat a hivatali sikkasztás büa tényében ulálts bűnösnek, és tekintve 20 éves korát s hogy a kár teljesen megtérül, elfogatá-sitól számított 2 évi súlyos börtönre K az eljá rási és rabtartisi köluégek megfizetésére itéhu. Ez Ítéletet mind a két ié! feiebbezte.
— Elkésett futdi kárpótlás Varud
megye lakosainak cgj része az 1848/9. bellis
bora idején vagyoniban különböző karokat
szenvedett. Az iLetők 16,401 frt 6U krnyi
kirpótlist kaptak, mely azonban csak legköze-
lebb lön részükre folyóvi teve.
— Tomcéányi Imre szathmári gya-
korló orvostóí a köveistoiü czimÜ könyv jelent
meg s küldetett be hozzánk: A t e t I I h «■
lottakfelélestetésére veter-
fonal. Függelékül pár azó a hullák elégetette
ellen. Ara 1 frt, mely a szerzőnél Szalhmiroit
rendelhető meg. Valószínűleg visszatérünk a
mfl birilatára.
— Asümeghi államilag segély «ett négy
osztilyu reáltanodában a rendes vizsgák folyó
hó 12—26. urtanak, 27— 28-ikin magán VÍES
gák és 30 ikán tárünnepély.
— Kemnthelyen K»lk Miksa egyhangú-
lag képviselőjelöltté sualiatoii ki.
— A bakáim-füredi furdű idény k«»-
zépidejére előjegyzett Mad.j báodur tivirdu-
tittzt elhalálozvan, helyette Nicolich Sándor fű-
városi tivirdatiazt küldetett ki.
i -- Jtővid hírek. Kimaazombaton a „Qörnön Lapuk Fia" czJmű humuhsticus lap jelent meg. — Királynéó foisé^ea budai árvíz-károsultaknak 1000 frtot adouiinyuzotl. — Szigligeti .Csikós" és Tóth Ede „Falu rossza* Helsingtorsbbn azinre kerül. — Beleden ^p-ronm.) posUbivatai nyittatott. — Stirmaj ön-gyilkos hunvédszazüdos inaaa is ag^-onlőttema* gát szoreirui téltékenységbúi. — Oulat hadbíró ,F<rjérvári- ra változtatta nevét. — Kauti Gyula Gyűrött újból képviselő lett. — Kemé-ny i rAe Parisból hazaérkezett. — A budai ár-vizkárosulUk javára jul. 7 tg 65 ezer forüit gyűlt be. — Doroumiu nagy tuz volt. — As eulergomi „binotn hegyen" sok romai regi sírt találtak. — Kolozsvárott is létesítenek athUti-kai clubbot. - Milán szerb fejedelem egy ma-gyar nőt vess nőül. — Szende honvédelmi mi nister Marienbadba ntasott 6 heti szabadságidő-vel. — Moldován János tankönyve eltiltatott. — A kolozsvári egyetem rectorává dr. Ents Géza választatott — Oroszország és Auatria-Magyarorszig köxt létrejött vámügyi egyez-mény aláíratott. — Alexandriában hamis Má-ria Terécia féle tallérok keringnek. — B. Üch-
triU Veszprémben egyhangúlag megválasstatott ,
képviselÓOl. — A lőpor egyediruaigának eltör-
lésén igyekeznek. — Dobos bünvizsgálata be ■
fejeatetett — Soaaaich PáJ jul. 11-én érkesik ,
Kaposvárra. — A keleti marbfréez csak ágra |
diskai kerület egj kosaégében uralg még. — ,
Tóth Kálmán egyhangúlag Baja képviselőjévé I
vilaaslatott. I
Ves>-es hlr j
— Pálinka iáit Ihtbiinban. Iszonyú tüz- 1
vész pusztított m. h. 19-én Dublinban. Kgy !
malátaszáriuSban ütvén ki, átcsapott egy szo-n !
szed szasziárba, ahol mintegy lbOO hordóban
roppant menuyiségü robiaky. brandy, rum,
stb. volt fölhalmozva. A bordók amint egy-
másuiHit uiéggyuladuk, mindig ujab^ anyagot
szolgáitattak a lávaként a tovaösönlő és az
egész várost lángba bori ti ss*l fenyitő tüzárnsk
amely a csatornákba hatolván, az ott kifej ló
dótt gázokat felrobbantotta, ahol pedíg faépÜ-
leitei jött erintitezef.be, azt egy pillanat alatt
láncba boritolta. A rendőrség a segélyére adott
kaiODüsággttl a tüz körül örvonalat képezvén,
igyekezett a u ép tömeget visszatartani. Az oko-
luit kár nagyságát még nem lehet meghatá-
rozni. 3? ház rombadőlt, a kél tárházban fel-
í »lmozott anyaguk értékn 54,00) f.>nt sterling (5-f00()U Irc) az egész kárt hozzávetőleg mint-egy It) millió írtra becsülik. Magánál as iszo-ny u t íznél irtözatot gerjesztőbb volt a dublini CcAcselék magaviselete. Mig a uemlélŐk leg töubjében az égő szeszek látása rémületet ger-jesztett, sokakban egészen másnemű vágyak ébredtek fel, ezek igyekeztek a folyó pálinkát kalapjaikkal, csizmáikkal tol fogni s hol ez nem sikurüli, neki hasallak é* addig szürcaölték, a míg eszmélet ti k'-t vesztre, mások által, akik s-ettek helyeiket elfoglalni, el nem barczoltat-tak. — A tüz által senki »*m veszté életéi, de a mértéktelen ivás következtében többen rög-föu meghaltak, mások pedig eszmélet nélkül kórházba szillitU'.Uk, életben maradásukhoz kevé« remény van. A tfls tovább terjedésének I gátol vetendő a katonaság a felszedeti kövezet-ből barricadnkat emelt és ezaket földdel és ho-mokkal feltöltötte. Csak miután minden szesz elégett, kezdhették meg a itUoltók sikerrel as ullast.
Fapírezeletek.
£g*j piocxlr tr* asattácaiiS » fmrtanf: otolaó nap* jaiban ít»Bn«keH*k miután egy partfutójuk megígért* nekik, hogy ig«D jCTtdcinn-i álláai aserei nekik j"x-bitjAn. A pirtfof^ MKaváDak állott \ mr-nrccak* írott ffiiJSné vgj Béca K* Lincx köat jér>. gönót&n, a f4rj p«>!ie föpiociír a Oalaci *■ Urijtn kött járt giti-.,',i,. Cm ktita^gknBl ijfin esOotlei »■ bíkti háaaa é\iU
EKT rCoeveldéfarti nrm rég X tanittt a kakák n>»d»r tulajdonaairait kirAnte fgj ki* laáuytól ■ ai tArarában igj válaszolt:
— K«ws«tca a kakuk madár m±% arról i>, hogy
tojáaait n«n> 5 tnsga — tojja.
— fc í J ■ K B férfi és két fiatal láor b«>xél-
gettek együtt- Szép csenden *at rolt a aa óra bttot
Uiött. Ah ! naopd a« egj.k nép Irány, már ily k é a 8
ran. Tál punk kell. A férfi ínrtwév a naiv nytlat-
koxatot a eltárosott. d« k * a 5 b b n(/anasoa helyre
tiavatatéit a a két amcp leánynak msg s«m rolt k e-
X. ***toi,y Tal-'iaigoü pokollá Uaii fírjt íle-k"t; ■ »io«!.>-tl a> iljr Ztutippek r«od#f wokáaak^ot mig C adja ki magát áldozatnak ét t«rj««atj firje el-len a legborzasztóbb rigai ma kaL
Egjuter a rendőrig *lé idísUlU jámbor (ér-jtt, aiaal vádotTin. hogj nt«g akarta fit mér(««nt
— Mit *KÓI 8o t vádra uram ? — kírde a bíttoa.
— íín.mit, — Tinóba* a <ir\. — K*reio a
ék megáll*pitbatiaa végett aa állitolaf
t iMturk fvlboncsoláá Mdl
Efj ttudapeati gabnakerMktdá a kOvatkesS táviratot küMu a napokban BéVabe: „E pirtt-ben kswdGdik így tiienkítóriig tartó jd-t«konr éé*.' Ufj látnik annyira el van mortlli'* apfrcolatiiiba, bőgj é«r« M *«««•, minő propbítai képeniget Lalajdoi.il Snma«át>ak
Ef7 Bacrb^tva korbei; otiokj«ca««4t UeakM. — Ast már nág a«n UtUm fél rólad, kt0 a.«t káTéaáxakUu i* adásaáflot eai&a|j.
De kedr«« báirioi. «tt *p k%ir\ (etUot, ha« kpnayebben B*gjavnlhassak , mert láad, a melyik kJ ▼cbáaban adó* raffjok, abba Ufbbé b* n«m wbmltk a igy fond US alatt miod«& kávíWsWl ki fogó* asnl .figaj&at
Píter Ejnye komé, d« ouk TaUaiicaodaÍ*l br«41t a aai köTttÜak a ktbiik
k kntobasaitytyik*.
Pál AiU; hogy atent bennsakat! Hal lotta k*«d mikor aat moodta, bogy : aa adj* jsfc maa/arnk litese. bog:)- bouá bfitleifk iftgyönk.
Péter. N« már caak jól be««*U; todja k*s4, i>j n v/.t ai a ben^d. míat a jó hí KJeint* ko<pft hot. artán mindétig jobban-jobbau lm»t a kocsit,
rég,t aitáo a jó beacéd >■ mint a jí ló
isí nofsakad
— Mit nrkrm ai effax világ — mo&tt X. «•■
jíiifk iiixelefte. Te vagy *z éo riláfon
A aiobaleány m^-l,»l]o;i* Mt a arUikicoM-ból i-t oúdSn a Tilágbirtokoaa T*g7 tka p«rea maira bakóra sátorosét! korttlte. iff siklott:
— Ej «i nagyságon ar. Oly baauatt«l#dt« ri-
lagát?
— PJit t Tu.lii mfg, hogy két vilif TSB. ÍLfj
6 éi e(y nj rilig
<k csapa «gj>xerfl uapsrafJtk : nia<-«««iek WUi-tfk ? . rtrati kiaausony, wA\ A tt.da.kos k«rMka<K rbben a roppant h5*égh«.i aég béLelt ia 1«gy«a T
Napernyőt váaá>ol< ax. urbolgy egy kis boitban é* uésVfetvf aaokat ,a;r utói a keraak*é8be>: „De *<ek csapa «g>xerfl asfJtk ik Wi
Értik- M váiurstyte július 8.
:>•/, metaliqum 71 CKI: 5*', n«ms. kSloaAa 73.10. 186U-kiilla<laliiiikni<sJ>o 112.70; bank ran'. 9 39; hifclinte»»ti resirgnje* 2Í1.76 i LoDdou 111.35; nm^jar íöldtohermaoLési köt-viaj 8150; teiiesrári AildteharnisDUai kot-reoj 80 25; erdélyi fáldtabercnent4si kStrénj 80.75; borvál S1«»UD f6lcltoh«rm<jnl»«i k&trimj 82 25; <Mfiat 100 35; c. kir. araay 5*4-NapoleoDd'orH.88-.
l.nttnhDiáa
Buda, julias 3-ás: 40, 24, 19, 38, ''&.
Lbcx. . . 31, 90, 13, SS, 86.
Trisst, . , 77, 52, 69, 18, M.
Felelte szerkesztős kiadó: Bitari
— sU ■i/mnnk búd*t^«»í kost Iar8 Cski Líitr Síin!!.!, iumbnrri baakkas kif-d«tm«D/ét kfllOuSs fi|[J*iaiébp sjáaljQ^ L olTa*«tak-„»k. N<T»»tt hál ud'iUWSIre ■ Ujrijibb ai U(-K*rene**Mbt>. 1^7 a lialt *vbnu is a hamburgi ki-Bormolaa jdkalioá'sl » íőaytfmítij fj oila vásá-rolt torajrg/rfl Meít «IoDki\QI pedig aok ma« •C7*k' kisebb ingyobb njeroménvt. a^ytr^ltt : 260.00Í.
270,000 246,000,229,000 IS3 BOO.ISO MO, IM.0M.
soltsior lÍK'.WI. W.UU0. nta<" <oki«or 80.000, 6(1,000, 4K.IOIÍ. 40,ilOO. 36.IXI b mark stb. <tb. fi.ci.tt ki ár. á>keltjoia«k, niiltaj sok aggnak gudaf ttkipié-lesekké vájtak. Ismét lehetsjfas ksrás bttáteJ ss«4-lett egr nsoj Sssseret R7»roi neljr esMlea 379^040 b. márkk. Enlit«tt hsnkbás mág asoa űknál fofTS ii Isxiiikább ajáoUndó. mert ssélukOrfl oSM«iott»U seisét fofra. a DJereménrek a DftS ítí lakbsJyáaB. s0Ueth<etaek ki. Mipthogj «gy su^j rásstTerás nsaé-ofeibetS, uyujtsansk kesét a eserencséDsk ás efást bisslooteljéseo forduljunk CaM Litár Sasit, csiat etéghet Hamburgb«n. sjnslr bárkit is lelküsaerat*-sen 6t gTOrssa kielégít.
Alulírott polgári becsületében többek elutt ja-Itni 6-án reggel megtÁmadutváa Ssakoori J6sa«f Tarost alkspitáoj- Qr áltsl, elmalssxtbatlaa ksurtes-segeainek ismerem esenael a ajilváaosság eMtt fel-hiTDÍ, bogr ba ssinte többek elolt sárto • Biadaa ok uélk&li saavait rissst nem Tonj*, a Unválladákot uiBte s Djilránosság előtt kijeleotem, de egjsaart. toiet a tnrráajres lépúeket is megtsscssB. LS ér 4u adóso polgára vagyok e varoaaak, afesa tatai—ss, hogy a város eg^ik UsstrtselSje, kiaek jo péiaáfAJ kellsoe elSI menni, utcsáa sártegaseen s bácsöisas-met g7alá*ilag áríutse.
NsfT-KiilKÚn, jnliai 7. 1876.
SZEITL JÁNOS.,
•) E roTst alau kMdttbt feleKssagat asai
rállal a ebért.!Gubicz László
gazdasági gépgyárában Budapesten
(16"-*) Lipót-utcza 41. szám,
szóró- és
szelelő- rosták
jatáoyos áron kaphatók, agyaciate
kitüntetésben réaseaüli, jó biroévbei *I I ú
Gubicz-ekék/M'í
porbaayiták ^exlírpator) kapAlt es kalBSlá lüsk kénlittxs tsiUbaUk.
Arjrgiirkrt kívánatra btrineoH e kfll4Sk.
IIIIIIIIIII mim
■V Laawk auű uaauűMi
A ház építése végett
Bosenfeld AdOlf kereskedése iJeijílciieselJ a szouiszúd hál UŰ-varaba, a Korona szállodának átellenébe tétetett.
Porczellán edény,
Ure^aemfiek, tükrök, lámpák, eróejaerek, rhiaa nAnt
es paklong kanalak, tálcaak, mossarak, kivep.jrk.olJk, kirodarálók. káréf«i5gépek,
fagylaitkétzitó, wodavizkMiitó, varrt-gépek, vubutorok,
utazó bórondók gjárí iron.
Czukor, kivé, thea,
rum, müi gjertja, petroleoni, táblaolaj, batrlia karuk
es likőrök, valódi francsia p«taKd és miodeo fOsaerek,
kuftteini ét valódi Porttand caaent,
paraffin, Locsikenócs, gepfaoiaj. gabna- i
zsákok, gyapjuzsikok. [
AZ építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb.
bitese végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
__ leszállított árak mellett. ;IM6-U>
GMKiMANNTtr j,*írtoJyzék7BafipMtril (váczi rt 34. az.) Ajiai)ak az Wíttt
Tanulóul
| Exner Gyula
! mü- és fénykép-in-i tézetébe Pécsre
kerestetik egy oly Uja, aki magyarul tökéletesen bénél ésir, a szükséges iskolai Is-mereteket bírja ét jó nrv«-lésben rémtUH.(l 712 -1)100 drb. latin, levélp. saines saenofraa. 1J0— S Ért - kr.
100 . !a<» boríték . . 1— 1 . 60 .
100 . legűnomabb . . . . S . — .
100 . látogató jegy csinosan kiállitra. . . — , 60 .
100 . levélpapír fekete zjeeuttal ....—.*>.
MJUO , laaborttík . . ssinua S . — ..
1000 „ pocsilbéljeg J.50. S— 3 ,. 60 .,
1 teljes irúlsstali berendezés . . . 5, !0, 15 .. — ..
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai éa le-
vélpapir a borilékoknak, úgyszintén minden e axakba
vágó czikkeknek. Irómappák, jejryzíkfinyvek, rajzsze
rek. váltotárczák. dines pénztárosak, albumok, atb. stt..
legolcsóbb gyári áron. (1610—17)
Levélbeli megrendelések uúuvet mellett pontoson kinőhetnek.
KAMTZ C.
papirkereskedése >ical«i, Dorottya ■trta, 12. M. ».
bámulatos olcsó árak mel-lett következőket ajánl a. ni
100 erb fiaoua levélpapír nértel
100 . . . anan
Csak <■«>
kísérletbe kerül,
hogy iraiB kitüoö»íg*röl a bájául*-toa olcsó ár oifUrtt
!27kr!
mindenki y
Váaznak.
1 50-rtfta >é|, 7, azél«s, fn 13.50 1 80. „ ., •/, czerus
rissos , 8 10 1 10. , .. „ caiatw-
•aatOD „ 8.10 » , .. „ knáas
ráaom ., 8 10
«ag) bécsi rüfoakexit 27 kr.
Selvvm- éa bársony szalaguk
Fail. »agj Bobleaae-aeljem. mioden,
sima. lagdi'ratotabb színekben, szí-
ne* fonákkal, üt ujjnyi axéleaséK.
. becsi rőfe SÍ7 kr., két ujjnyi azé-
lesek kft bécsi TÍ! 27 kr. " 1
Egy pár
fehér fagy ciikot hölgy- jmgj 1
Kyermok-lérdbarisnya, a leg-
jobb f.jtíbol 27 kr.
-KfT pár fírí «lharUo;a . . 27 kr.
Ef7 pár BArisnja-koto, széles seljetnpántlika-caokorral di-
aaitre
Továbbá
-lflrQlkőzök, rasson
. oebéz lábtcSajegek, ba-
ttfr-ciimt. ailo- M csicsfafir^DTök,
nlodi aiisa perolinok. Űrök Lllú.
kontoa-kelmék. bardaentek. rífno-
kínt S7 kr. (1S97—18)
Gvapja-ruhak elmék. */< asilea a«bas ripaek, Loaxtredi fisalak. tibetpk. gasterek, iimi é« ciikoi mindenféle ninbec bécii rófe
T fehér dxmasil-
27 :ter. ^=
EfT l»«J-«5 aklrmMjen UÍDO 27 kr £f kéislet fej- ét mellcaokor
bárionv-pántlikikkaj éa ró-
náklcai di>ii»c ... 27 kr. '
E(T pár kénlö gallérral erjítt Ü7 kr.
ECT pár fejre raló »afr sa«b- '
keodó. tartói uinfl . . . 27 kr.
Eg; TiazoDxaebkendö . . . 27 kr. j
Efr rinoo-antalkeodS . 27 kr.
Egy tekeoStbékahéj-ffea leg- !
ajabb fajta 27 kr
Etr kétféle féaí 27 kr.
Ef7 riszon- éa alingelfi olló . 'i7 kr. UJJ aogol fej-diadém, egéaim
fekete gjongjökkel biaesTe.
a tegiijabb 27 kr.
Kfr bSr-péoztáaka ... 27 kr. ' Egy ki<é>kanil cbina-«raatt>ol 27 kr. :
Megbisáiok
u 6>ueg bekoldése atán iigy postai Dtáovét melleit pontotao hajtatnak régre. Ámde, melyek nem tetasesek. mi&den hanoxáa uelkQl viaaxavétetoek
Beck Grand bazárja'
Bécs, Adlergasse 4.
káretüt a cxég c-timét el'.eaui. t* azt, Uhíl jol rmlftizMl.cn ni „,. J
JOOOO
Wajditt József Láp- és avomd»;aujdc«nos gyorwajto nyoauu, W«gj-KiniiiiÉnl«fnjabb Stiftrendacer aa*rint felol-
Bulnatlao aurkeietul éa kiállitáaaal.
melyekből már több mint 22.000 pél-
dány adatott el jótállás mellett, pró
baibóre jelentekenyeD l--jpbbsxillitott
, ., áron dér- »• Támmemesen atállit-
kezi- és SZÍJ általi forgatásra uoak
Ph. Mayfarth és társa gépgyára Majn« meUetti
(1659 — 5) Frankfurtban.
Sjy Ott. abu! még nincaenek, Ogynökoket ulkalmaiunk.
A 246 000 h. Bárkit
agy sorsjegy l*74-ik
b l
A 450. »inm
tudrslev^le^ 1874.évben ismét
A 24« 000 b. Mriut
aapy Borsjfgy 1874-ik fvlwin Lálnmnjeretett COHNLAZARSÁMS.
t.OHN LÁZÁÚ
246OOO 13. zná.rK:aa .Szerencse és aldaa Cohanál"
j-ligf aUtt. íz *■ •7.diiiu lorijfgj pftlig. mint mir OIT fykkran. íuset nálam ve-tt*!«tt: küjöubeo ia a múlt ét jelen ívben, a oi-r*i*loa uy "reméül jtfy lék sierint, titztelr ügyfeleimsek
I millió 350,000 b. márkát
27
nt>-tt>m ki üTereméityekben.
* humtuirg tJial bixtu«itoti erdeke «i á,lt*J4n ismert nagy pfüíkisor»olH*
7 millió 650,000 b. márka
ért.-kh. n. jelealsg Isae* rmdklvil aagy éa uian ayirataéajriyal vaa azaaarltva; ca^k 78,700 aerajefytt tartsimat, és r>>nd f.nr búna^j &ls['. 6 o^£tH:\hm 4 kov<-ik<>tü DvTemények hiztoaai ki-kazataik 1 aagy ftayeroaMy net)«g 375000 b marka, rm le^aen 250.000. 185,000. SO.000, 60."00. 50.000, 40,000. 36.000. 3-Mor 30,000, 1 «ier 84,000, 2 aier 2U.000. l-«.;r 18.000, 8-ator 15,000, 8-aror 12,000, 12«-r 10.000, 34 >i»r 6000. 4-aler 4800, -i'Hz-.r 4000. 2 iiter 3600, .'03-sior 2400,4 szer 1800. 4 1U aier iSOO. ölÜs^rttOO. 10-aierS60. 597 srer 300, 4 iier 240, lU,30u>z«r 131, 17,541 aer 120, «0, 48, 24, 18, 18éa6b. marki.
Az l'Só osKtály ayereményhuxása bivafaibó]
f. évi július 14. és 15-ére
taieu»tt ki, melyre
egy e^ész eredeti sorsjegy ára c*ak 6 frt u. é.
W fól . . , „ 3 , - kr.
«g.v negv-ed , . . , 1 , 50 ,
Kieu a* állam rzimével ellátott eradeti ionjetyeket, a vé-telár berm^oiiís tP^^ktildMe utáo még alegtárotibb T i d é kékre i- »?n nal m^nküldöm a t. meereiidelóknek. A hÍTaU-
ioi lyertsaiéaytajstTOMot M ■ytrM.wypiuekst l\uzin ntin ti-UkUrtát m-lí-'tt azomiAl a«at»au mei(küldöm ti'iflf érdekelte-im üt-k >.r*i'-A-"r': ">-.-JI Kfttt»té«eimnrí 1 fogva ataldni ■yarMslMy 1 ■ywő fél lakhelyéi :- kifizeti.-t> wp Minden ■egrHdelfl* eiea eredeti aorajefyekre e^siv
LAZ. SAMS. COHN
I 17Jy — -21 in ll»iubarK
Haupt Comptoir Bank- u. Wechselgescháft
Sürgönj-iésl
H o ffm ann
•raufit.
Iroda
raktárak)
•raxáfrat 48 az
HOFFMAW S.ésW.
termény-, bizományi- és kititell Dilft BUDAPKST1
l'EN.
Kendermag, babo, aiep aárga kúa, i há-mozott köl«a.)
Keményitö, legfinomabb Tulianglaia.
„ tömör.
kdzAoségea.
Lekrár, I »<'- éa i'-odreodti.
Enyr, asztalosok haaználatára.
Mák, aziirke éa kék. (1721-1]
Paprika, elaorendu és közepfiaom. Csiriz, ozipészek haaznáUUra. Szappan, tSmör.
Siilvórinm, valódi azerémi éa azlavonuu. Vi»»z, aarga.
A kereskedő uraknak és gazdaságoknak, a fogyasztási egyleteknek ée valam-uuvi HHI mezési raktáraknak ajánljuk következő czikk.-kben gazdagon fölszerelt raktárunkat. Disznózsír,*) elsőrendű pesti váro«i áru,
legfinomabb minőségben. Hlfliftnnaj és pedig : magvar, légszáraz,
paraszti zalonoa. SzaJoniU, füatolt táblaáru. . paprikia Ublasm. . aBsrikai hálgerincz.' HzllTá, boazniai, azerbiai, magyar, hordók,
ragy zatvkokbaa. H&Telyes Tetemények, u. m.: nagy, fehér
b»b, gyalogpaazaly, hámozott és hárao-
zatkn borai.
. • legolcsóbb napiirak mellett.
Felajánljuk továbbá szolgálatainkat minden gabnunemek, gjapjn éa egyéb oimágoa terme
Bf«k bizrrmínyos bevisárláaa éa eladására,melyekre kiránatra méefelelo el«legoket» adunlc
Árjegyzékeket kívánat fa küldünk.
HOFFMANN és S. W.
Budapesten.
irra voqatkaznUg )o»»k
i ki kell emelnünk. hogy résznnkrAI osak s kiton^ Psstvaiosi xsjirT' eszkOsonflk.
Alkalma., nólid áaajó ■.jáolatokk.l birú Ugyiökök ajánlatait elfogadjak.
5000 forint
(1720-11
évi 12\, kamat és biztosíték mellett ki-sebb összegben is jövő szt.-Mihályrakap-ható. Bővebbet e lapok kiadója ad.
Fehér Miklós
nak
et^jedüli képviselője
Hornaüy ^a riai

ajánlja eteknek világhírű
gÓ2inozdony
és
gőzcséplőgépeiket,
melyek tartósságok,
jeles Vépességük és összes részeinek
alig elkopása folytán, számtálán első dijakkal, ug> legújabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Váruiban a be-csület oklevéllel tüntettek ki.
Kéri továbbá az ezekre történendő mielőbbi megrendelésekel, valamint a netán szbk-séglendo egyea géprészek bejelentését, hogy a t. ez. gazdmközönséget ideje korán kiszolgálhassa. Május hó 23, 24 és 25 éu >.-Áladon Somogymegyében tartott «ratd kiállít, ét verse nyen H o r n s by legújabb Paragon fdkaazaló gépe, Wood, Johnalon, Champion és Hofherr ellenében versenyeivé, az első dijat és aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a .Snlky Raks-
szénagyajröm ia ac első díjjal jutalmaztatott. Kiállitá8i csarnok Bécsben: III. Pragerstrasse 13. .Hotel Hungária '
, és müheiy Hadapesten IX. Üllői ut 12. szám .Köztelek* .országos gaz-
dásági egyesület.* " (1717—2)
Iroda 68 kitülittüri csarnok.
Bécsben Budapesten
III Pragerstrasse 13. sz. Cl ló ut 12. u.
.Hotel Hungária" .Köztelek*

(17 17 — \) orsz. g«zd. egyesület.
Keller lgnácz
(1548-14)
Kmpfiehlt aein reích aa»ortir.t» aller (iattungen Herren-. Uamen- and Kin der-Stiiletten von Mater (^ualitat und zu möglichat biliigen Preiaen.
Ferner mache ich das k. k. Militar und verehrungswurdiges Publikum aufmerksam daaa ich allé Beatollungen vom beaten In- unu Aualinder Ledér verfertige und prompt unü billigst berechne.
Auoh wird von mir gek«ift< Waare su reparieren angenommen.
IV BLary -
Ajánlja gazdagon teiazerell urak-, höl. gyek, és gyermekek számára való topánrak. tárát a legjobb minőségűeket a lehetojutányos ároo.
Ug}tsinte ngyelmébe ajánlani bátor va-
gyök a ca. k. katonaaág s t. közönségnek, hogy
megrendeléseket a legjobb bel éa külföldi bor-
ból elfogadok éa készítek, ar árt legjutányo.
aabban számitoni --"*
Az én raktáromban váaárolukat kijavi-táara elfogadom.
CHARLES BURRELL
Ut- KlehoUu Horka, Thelford. SorfoUt, Axita

Pimitzer Alajos

gazdasági gépek r&ktftra t» javitABi műhelyo


Tükury-féle palota mellett.
Gözvwzdonyok túl nem haladt működéssel.


Gőz-cséplőgépek.
Járgony- és kézi cséplő-gépek.

Vető-gépek, könnyűk, egészen vauból.
Arató-gépek.

TUztiió-rották.
Szerskavá<TÓ-gc';>ek.
IVievrs (konkoly és bükköny-választók-)

Faműoeleti-gépek.
Hajtószijak.
ÁrjegytHuk kínaira foMa/ordullávcd Hl/dtóui

1A6Y-EAME8A, 1878. JBUUÍ U-én.
Tizennegyedik évfolyam.


OMnUtf
«vn .. S írt-

6 haaiboi patátaorbaa
' további •oMrt 6 kr.
SY11.TTÉKBKK ronkint 10 krtrt vs>
IMI fel :
dautiri ill.Uk misd.n | dM klf
10 ki. bwiS. l
■ tik
ZALAI KÖZLŐIT
O
elóbb:
-SOMOG
A lap sseilsmisa rari rSssét illető kéa-1«BS&T«*. elMsetéssk, reclamatiők tat. a sser' kessto kiadóttoi o«r-
t

SACiY-KANlZSA Takarékpén.
eaak ismert ntuikatar-
Kisiratok fiim
Nigy-Kanim várts tMlytatMágáatk. fwpkfflíotnwaz „alté zalai aoyvédegyHf.a,.nagy-lcanízMi tcarsskatfatai i iparlnnk1', a ,»agy-kaniz»ai takarékpénztár* a .zalamegyei áltttiuws tanitt-testület", a ,Zaia-Soa«gy* gózhajézáti retzvenytársuiat s tébb negyei és városi egyesület hivatalos értetitfje.
Beienkltit keiszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Cse&gery Antal,
mint a nagy~k.gniita kúritUti választó pol-gárok képviteíöjelőlijének beszámoló és programmbeszéde.
1875. jnl. 5-én. - * ..
(Folytatás.)
De énotóm a reáliskolai tanterv egyolda-lóaágat is.
Ai irodalmi miveltaég ót as erkölcsi tu-dományok rendkívüli alarendeltaégét értem. Nea> követelem a reáliskolától a claasicus nyel-vek tanítáaát, bármiiven fontosnak taru>m sok tekintetben. Korunkat főleg hasznossági irányok vételik. S mi nem érettünk még oda, a hová az amerikai nép, a mely me^ tanítóképző, gazda-sági és kereskedelmi oskoláiba is haasnosnak tartja, habár a modern nyelvek módjára, má« módszerrel, mint a gymnasiumbac, tanulni a laüa nyelvet; ext a nyelvet, a mely formai tö-kélyre nézve, nyelvtant és irályt tekintve, mind-járt a hellén után következik, a mely ax ó vi-lág miveltaégéi ax ujabbal köti öawe, nyelve történeti és tudományos forráaainkjiak, aJ»pja az ösixe* román nyelveknek, kulcs az öaazes modern népek elvont műszavai nagy restének, ■ot magok a természeti tudományok műnyelvé-nek megértéséhez, s tudományos embernek sem-miféie életpályán nem nélkülözhető. Az ameri-kai nÖ a claaaikiu nyelvek tanulását tekinti egyik, eszköznek azon különbség áthidalására u, * mely a nÖ és a féVfiu miveJtaége között e tekintetben elad pillanatra feltűnik. Én nem megyek addig : de a nemzet mivel te bb osztályai között miveltség tekintetében már is előállott különbség megszüntetése végett is, mulhatla-mii szükségesnek tartom a basái nyelv és iro-dalom ismerete mellett, valamelyik művelt nagy nemzet nyelvének s irodalmának a reáliskola minden osztályain kerewtülvitt alapot és kime-ri tú tanításával adni meg némileg azt az iro-dalmi miveltaégét, a melyet a gymnasiumi ta-nmútőleg a claasicua nyelveknek köszön ; azük-*ege»nek tartom figyelmeztetni, a ki a reális-kóla tantervére! foglalkozik, hogy ax exact ta-nulmányok mellett engedjen több tért az erköl-oii tudományoknak ia, habár a tanulási időnek meghosssabitásával. Irodalmi képzettség oéi-kul a reáloktatáa nem fejti ki az ember öaazes ■elki tehetségeit: a fogékonyságot a azépre és jor». A sxellemi élvezet oly forrásait nyitja meg u irodalmi miveltaég, a melyektói el van zárva, t ki csupán reálúmeretekkel foglalkozik. Szük-séges correctivum as irodalom a tisztán tudo-mányos oktatáa egyoldalú materialiamusa ellen ;
• * mit a terméséét ismerete nem adhat, megis-
mertet bennünket az emberrel, a polgár jogai-
ul és kötelességei vei, az állam éa társadalom
föladataival és viszonyaival, egyszóval a világ
erkölcsi rendével.
Ha mindezen tekintetek figyelembe vétet-n*k ia, a középoktatás rendesésénél; meg min &g lesz nem egy lényeges eltérés a két köcép-ukols közt. Ai irányok különbsége, a melyek 1 két rendszert előidézték, mindenkor fenma-r*d. Mig a gytnnasiumot a tudományos okta-tiabsn is főleg ax elmélet tisztasága, a to>do-mányDak, hogy ugy mondjam érdektelensége vezeti: a reáliskolában, még ax irodalmi okta-ti«>«Í is, sxfikségkép előtérbe lép a hasznosság, 'gyakorlati iriny. Annyival inkább felel pe-'il% meg mind a két rendszer a nemcet érdekei-ek éi a kor igényeinek, minél inkább közelíti ::i*g abban, a mi főisllenivonáauk, eerik a ma-lika'.
A középoktatás reodezési terve, a mely
* közelebb műit orsxággyülésen seŐnyegen for-
gotí, főleg azon módosítások után, a melyeken
áíQient, tekintettel volt ax általam érintett
főpontokra. S megálUpitutván a föltételek,
k melyek a jó középoktatás szervezésére szüksé-
p^k, ezen föltételek alapján, s as állam érde-
keinek és felügyeletének biztosítása mellett, el-
*^J mondatott ki e téren is, mint a népokta-
U*ft*J, s közokutásnak azabadaáea.
Stjaos, hogy a reíorm aem létesUlt-
Megbocsátnak önök, hogy oly hoaszaama aaóltaxn s nagy mulasztásról. Bármily nagy és nehéz teendők várnak a jövú országgyűlésre, bajnak tartanám, ha e tárgytól, a közoktatás Ügyének további szervezésétől ismét elvonatnék a nemzet figyelme. Hiszen akár szellemi, akár anyagi érdekeink fejlesztéséről, legyen szó: a legfőbb tényezők közt első helyen áll a mun-kás érlelem mívelése. (Helyes, éljen!)
Azonban ideje visszatérnem előadásom fonal ár s.
Ha ax állam férfiú egy és más tekintetben sajnálattal tekint is vissza a múlt országgyűlés mulasztásaira: a kor mivelődésének történet-irója a Un ügy terén ia mutathat föl elí bal adást. Megemlíti bizonyára Ludovica akadémiát, a mely a mint mondám, föladatul tűzte, alkalmsa tiszteket képezni a honvédségnek; és a gazda-sági szakoktatásnak már érintettem fejlesztését. Megemlíti, hogy a szegény vakok intezetét ez időben vette ax ország gondjai alá. Rámutat a díszes könyvtári épületre, ax egyetemi ifjúság és tanári kar Önmivelésének e kényelmes csar no kára. (Helyes.^ Mig a fővárosban ax egye-temi építkezésekkel s fensőbb elméleti és gya-korlati oktatás alkalmasabb helyiségeket nyert; a a sebészeti kórháznak alapja vettetett meg : tui a királyhágón a tudományoknak egy uj magyar egyeteme kezdette meg üdvös műkö-dését, versenytársa egykor, hasonló viszonyok közé állítva, a fővárosi magyar királyi egye-temnek. Éa ha nem létesült a középoktatás tel-jes szervezése, az s határozat, mely, a pénzügyi bizottság javaslatára, megengedte, bogy ax ed-dig hat osztályú reáliskola két uj osztálylyal toldassék meg, nsgj reformot jelöl e középis-kolánk Untervében. (Igaz, éljen!) Lehetővé lön axsaj téve, mind a tudományoknak, ax ifjak túlterhelése nélkül, alaposabb t&uitáia, mind ax irodalmi képezés fejlesztése. Elmondja to-vábbá a történetíró, hogy bármily súlyosak voltak a pénzügyi viszonyok, a népoktatásra megajánlott Ösazegek számos uj iskola kelet-kezését és fölszereléiét tették lehetségessé; s hogy a midőn a létezőnek fon tartása is annyi gonddal járt, midőn egyéb téren a fen tartás költségei is alászállittattak: tanítónők képzé-sére két uj intézet költségei, minden eilenmon-dás nélkül ajánl tat uk meg. Sót e pénzügyi te-kintetben oly válságos időben a az országos pénz-tár hozzájárulásának biztosításával, keletkezett a néptanítók és azok özvegyeinek és árváinak nyugdijintézeie. Föijegyii végre, hogy ez or-szággyiilés tette ax első ajánlatot egy fensobb nőiskolára. (Helyes!)
Csekély kezdemény egy-?i agy irányban!
Nem kisebb dologról vitt sxó, mint hs sánk népessége felének nagyobb miveltségéről. Mi, ax erősebb fél, kizárólag magunkról gon-doskodtunk eddig a közép és tensőbb oktatás terén ; leányaink alig részMüJtek ezelőtt köz-költségen magában a fővárosban is eleminél magasabb oktatásban. ^Ugy van, igaz!) A leány polgári oskolák ugyan ma már nagy hiányt pótolnak e részben : de hány vagyonos, nsgy községben találjuk azokat máig felállítva? A magasabb nőoktatás a családok körében még mindég idegen gouvernante-ok s a családon ki vül költséges magán intézetek kezében van, a melyek közöl vajmi kevés felel meg egy kő-; cépiskola föladatának. (Igaz, ugy van,°helyes!)
A nőnevelés e nagy elhanyagolása színt-oly esztelen, mint igazságtalan dolog.
A helyset, a melyet a nők egy nemzet társadalmában elfoglalnak, bistos ismertetője a nemzet miveltségének. Nem egy író jegyezte meg, Amerika viszonyairól azólván, hogy as amerikai democratía ereje a nőben vaa, attól nyeri erkölcsi és vallásos tartalmát .Világo-sítsd fel a nőt, írja csak nem rég egy jeles fran-czia — a aa egész nép kikel tudatlanságából, mert ő képezi a gyermeket, foglald el elméjét komoly dolgokkal és kevesebbet ad az öltö-zékre, a hiúság kielégítésére a a helyett, hogy a hasas és társas életben pazarlásra, rendetlen-ségre keresne siralmát, ai egyszerűség és ta •
karekosság eszméit terjeszti, sz erkölcsi és ér-telmi haladást mozdítja elő. (Igax, ugy van!) S ha ez így van: nem mondhatni-e viszont, hogy a nőnevelés elhanyagolása családi és tár-saa életünkben bossulja meg magát; a hogy en-ii él fogva ez elhanyagolás ssjnos félreismerése mínérdekeinknek, a legnagyobb dőreség.
Egyszersmind kiáltó igazságtalanság.
Nem vagyok a nőemancipatiú apostola, nem kivált asoo értelemben, mely a nemi vi-szonyokat s s nő állását a családban sem véve tekintetbe, a nők és férfiak egyaránt alkalma-zását hirdeti minden hivatásra. De a tények előtt sem szabad Bsemet hunynunk. Északame-rika népiskoláinak két harmadában nők taní-tanak. .Társadalmunk jÖvője,mondja egy ame-rikai, a tani tó nők kezében van." — , Szel le-mök, jegyzi meg egy másik, egy newyorki tan-felügyelő, kevésbbe elfoglalva anyagi érde-kekkel, könnyebben feJfogbatokká teszi növen-dékeiknek az erkölcsi erdekeket. Több képeu-ségök, mondhatni ösztönük behatni a gyér meki lélek rejtelmeibe. Szeretetök jobb fegyel-mező rideg szigorunknál ; rokonszenv sugalta intésük hatásosabb, mint okoskodásunk vagy fenyegetésünk. A kit nő nevel, gyöngéd eb b erkölcsi érzelemmel bír, jobban megválogatja szavait, ízlése királóbb, természete szelídebb, s kevésbbé hajlandó durva vétségekre, pórias szokásra." Nem csuda, hogy ily tapasztalások után, az elemi oktatás terén a nők mind na-?yobb foglalást tesznek Aagol , Franczia-, Oiasz és Németországban is. S a tanítói pálya mellett hány foglalkozás van az államban és társsdaloraban, a melyre a nők is kiváló hiva tástal bírnak, a melyet más országokban már rendre el ia foglalnak t Rendszeretetök, élénk Btellemök, éber ügyeim Ök, ügyesség ok a szá-molásban, könyvvitelben mindenszer te tért nyit számukra a kereskedésben is. Kmlitsem-e, hány iparág van, a melybex nagy kézi ügyes-ség, köonyüség, kitartás, s az islés finomsága kívántatik.
Mennyi szép tutajdon, melyet a müveit külföld kim ivei és hasznosít, mig mi nálunk parlagon hever.Az állam alig tett többet ez ideig ezen irányban a tanítónők képexésénél. S miért ne togialjanak el a mi nőink egyéb hivatáso-kat is, a melyeket nemök és képességök má-sutt elfoglalni enged ? Csak értelmi fejlődésok hiánya vonhatja meg tőlük a megélhetés ez uj tisztességes forrásait. Egyaránt vesztesség er-kölcsi és közgazdasági tekintetben. Egyszers-mind méltatlanság, hogy ne mondjam keleti barbárság. (Ugy van!)
Hogy megszüntessük e nagy igaxságta-ságot, a községeknek, felekezeteknek, társula-tok utján a társadalomnak, s magának ai ál-lamnak is közre kell működnie. (Ugy van !)Ott vannak mindenütt nagy községeink jobb módú gazdái, iparosai leányainak kiművelésére a polgári iskolák. Franczia- és Németországban községek és társulatok mindig nagjobb szám-mal állitnak leányok számára ipar- és kereske-delmi sőt múiskolát. S ha társadalmi szoká-saink nem engedik követnünk Amerikát, hol a leányok ax ifjakkal a collegiumokban is együtt olvassák Hornért és Horácsot, együtt hallgatják, é» pedig vetekedve as élénk tel fo-gásban, a mathesist és philosophiát: kövessük Német-, sot Oroszország példáját, külön inté-zeteket állítván, a nagyobb műveltség után tö-rekvő leánygyermekek fenaőbb oktatása végett!
Ez azon nagy irány, a mely felé, mint mondám, a múlt törvényhozás szintén megtette as első lépést. (Éljen ! hosszantartó taps.)
Visszatekintve immár a mondottakra, ugy hiszem, tényekkel és elegendőleg indokol-tam, hogy törvényhozásunk működése a lefolyt három év alatt sem vala meddő : sőt nagy fon-tosságú intézkedéseket köszönünk annak, a melyek ac ország fejlődését nem egy irányban előmozdítják.
Méltatva azonban ax eredményeket, már a fenébb előadottakban aem hallgattam el a mulasztásokat. (Helyes.)
Ki tagadhatja, hogy, kedvezőbb viaso-I nyok között több történhetett volna, hogy as ország összes viszonyainak rend esetlenségét, s pénzügyeink válságos állapotát tekintve, több-nek ís kellett volna történnie ?
Még kösjogi intézményeink közt sincs meg az öszhangzat; még e téren sincs betetŐsvs ac építés, azon alapokon, a melyeket ax 1848-iki törvényhozás lerakott. A népképviselőt mellett, élő anaebrofiismusként, förendlhás a melyben hivatalnokok, a kiknek a megyékbe* kellene vezetniük és ellenőrizniük a közigazga-tást, s főpapi rend, mint rend, és paszta czimok képviselői ülnek. (Ugy vau!)
Közigaxgatáauok, a mennyi ága vaa, csak nem ugyanannyi területi felosztással; a legkü-lönbözőbb terjedelmű törvényhatóságokká!, a melyek közöl nem egy nem képes saját erején fedezni a közigazgatás költségeit, szétszórt sxak-gatott, egymásba szögellő területi felosztások-kal, a mint a törtéket egybehányta', (ugy van í) egyes megyék oly székhelyekkel, a melyekre hatóságuk nem terjed ki, (helyes I) e apróbb ki-rályi városok égess seregével, a melyek külön törvényhatóságokat képeznek a megyei törvény -hatóságok területén, kivéve a terület érdekkö-zösségéből, mint hajdan, mikor még a nemesi rend uralma eJúl kellett menekülnie a polgár-ságnak. (Ugy van!) A rendi ei külön sás fentar-tása a népképviseiet korában. S önkormányzat önadóstatáai jog nélkül. És minő alaki szarv*-xet! Látva ax államellenes mozgalmakat, a melyek ax orsiág egyes részeiben koronként mutatkoznak, alig foghatjuk meg, hogy asoo hatalomnak, a melyre ax áilami érdekek meg-őrizése e hazában felelősség mellett bízatott, aJig van egyéb kuz^ige a törvényhatóságokban, a köz-igazgatáson kívül álló, 6 azt annál fogva is vol-taképeo nem ellenőrizhető főispánnal.(Ugy ran t) A rendőrség országos szervezése fölött még nyil-vános eszmecsere sem folyt. A központi kor-mány exponált közegei idegeneknek tekintet-nek maiglan a vidéken, kapcsolat nélkül a tör-vényhatósági közigazgatással. (Igaz!) Ugyan-azon területen egymás mellett kettós közigaz-gatás, a mely ha nem akadályozza, nem is tá-mogatja egymást működésében. (Ugy vas I) 8 a közigazgatás rendes fórumai épen nem, vagy roszul szabáiyozvák. (Igss!) A megyei önkor-mányzat legfőbb fóruma, ex Önkormányzaton belül, egyetlen egyéniségben, as alispánban, éa a megyei közgyűlésben állítva fői, holott ily forumot se egyes egyén, se oly nagy azáma tes-tület, mint a közgyűlés nem képezhet, as utóbbi már azon oknál fogva se, mivel ritkán j&n&asss, a mert a közgyűlésnek ssintoly kevéssé lehat föladata administrálni, mint ax országgyűlésnek. Önkormányzatnak rendezéséről szólván, már egy alkalommal az ország színe előtt ki tej tel-tem, mennyire szükséges, hogy a közigazgatás első fóruma, a nagypbb községekbe áttéve, a * kisebb közaégekhex közelebb vive, rasdestas sék; előadtam a indokoltam, mennyire ssÜkat* ges, hogy részint a községekből, és a járási tiszt-viselők elől felebbvitt tárgyak és közigazga-tási pöröa ügvek, részint a folyó közigazgatási ügyek fo)y-:^a ellátása végett, a megyéf körpontján >-y határozott számú, kevés tagból alakított állandó bizottság állittassék föl, a fő-ispán rendes, és ax alispán helyettes elnöksége alatt, fele részben a megyei Önkormányzat főbb szakközegeiből és a központi kormány exponált közegeiből, felerészben a közgyűlés küldöttei-ből, a mely kiküldetést legalább három évig, min* rendes közszolgálatot, a melyre alapos ki-fogás nélküJ minden áilampolgár kötelesteák, büntetés terhe alatt ne legyen szabad vissza-utaaitni. (Éljen!) Oly közeg, mely kellő bizto-sítékot nyújtana a közigazgatási ügyek nagyobb decentralisatiójára is. S szükséges és helyes do-log-e, hogy a közigazgatás magán poros kérdései legfőbb forumképen, s ministarak által döates •ének el? Bíráskodnak magán ügyekbe*, • midőn konnányozniok kellene. (Igaz, u^y vaal) Említsem e közigazgatási aserveaet&nk ttot képtelea intézkedését, a melvlval a türvéojbo-
aáa, saját hatáskörének példátlan félreértésével, a közigazgatás rendezését magokra a megyékre bízta. Egységes szervezet helyett törvényható-sági szabály tatok tömkelege. : URV van!) S a tormáknak, a melyek szerint jogi államban a kfisigasgatáti jog kiszolgáltatandó, batározat-Uasága, vagy épen mellőzese. Mennyi vádaj. Jtlluok naponként a választott tisztviselők el-len, a nélkül, hogy a k&peMÓg, a melyet a kos-igazgatás közegeitől meg kell kivánnuok, sso-roaabban körüliratnék. S midőn vádolja a me-gyei önkormánysatol, bány embernek jut eszébe, bogy elavult kormány széki szabályok, vagy as absolut kormánytól Öröklött utasítások képezik BMÚglan anyagi közigazgatási jogunk legna-gyobb részét r1 (Igaz!*) Mennyi teendő csupán a közigazgatási jog ezen anyagi részének terén ! Panapskodunk a munkás kezek hiányán, pa-naszkodunk népünk nagy halandóságán, s a cholera irtcstahS pusztítása után sem rendestük as egészség ügyét. t^Ugy van!} Tömérdek mil-liót áldozott a nemzet, a közlekedési üjy elő-mozdítására, és szabály oztatott-e már az ati rendőrség? Keressük a forrásokat, hogy rendes kőutaink fentartási és építési költségeit fedez- ! hetjtük: s a pénzügyi bizottság folytonos türge- I tései daczára is. rendezte tett-e mind-e napig 8 közműn ka-váltság ügj^, holott a jelen rende-zetlen viszonyok közt csak ez egy téren éven ként milliók mennek veszendőbe,, vagy paza-roltatnak el oéliránvtalanul ? {^%y v*n> he*
ly«!)
Az igazságügyi törvényhozás teréo, be-szédem folytán, már is érintettem nagy mulasz-tásokat. Emlékszem, hogy a franczia forrada-lom idejében Csmbacéresnek elég volt *gy hó-nap, megírni a modern magán jog főbb voná-sait. 8 annyi kitűnő alkotás után, melyet azóta fölmutat a codiöcatio, a mi jogtudósaink bét év alatt nem voltak képesek megalkotni az uj magyar polgári jog codexét; (sajnos, de ugy "■■i!) nem, csak a kötelezettségi jogot se. Zavar

..„aporitoUi
számának apasstására nincs hatbatósb szer, a jogviszonyok rendezésénél. (Igaz!) Pörrendtar-(ásunk javítsa közhitelűnk érdekében is égető srtktég. (Ugy van!) S bármily óriási hézagot tölt be as uj kereskedelmi törvény : « intéz-kedésünk is hiányos a váltójog ét csődtörvény gyökeres javítása* Délküi. (Ugy van \) A hagya-téki eljárás szabályozását, a bányatörvényt, a snllemi tulajdon biztosítását éa annyi más szin-tén fontos Ügyet mellőzvén, lehetetlen borzadva nem gondolni arra, hogy büntető eljárásunk-nak, anyagi tőrvény hiányában, máig sincsen egvéb alapja a .praxis erimJnalisli-nak neve-zett birói önkénynél. (Igaz, ugy van!)
Előadásomban talán bővebben is szóltam, mtnt beszédem keretéhez képest lehet vala, ásókról a nagy érdekekről, a melyek arra in-tenek bennünket, hogv, bármennyi a teendő minden téren, folytassuk éé fejezzük be köz-oktatásunk rendszerének a nemzet minden igé-nyeit felkaroló szervezetét, tizólottam a közép-oktatásról. Nem szükség vitatnom a íensóbb oktatás rendkívüli fontosságát. S ha én nem emelem is ki, a viszonyok állítják előtérbe az iparos szakoktatás kérdését, a melylyel oly ke-reset foglalkoztunk eddig. (Ugy van!) A ki a nemzetgasdaságtanból nem tudta, a közelebbi érek szomorú tapasztalatai után, az életből is megtanulhatta, mily kevéssé ezilárd alapokon állanak egy nemzet közgazdasági és pénzügyi vitsoDyai, a melynek magán éa közjövödelmei csaknem kizárólag az időjárás esélyeitől füg-genek. (Dgy van!)
£ nagy tanulság is int bennünket, hogy a földmivelés érdekeinek lehető ápolása mel-lett, minden tényezőt minden téren megmoz-dítva, mindent kövessünk el, a mi tőlünk te-lik, hasai iparunk és kereskedésünk előmos ditására.
Ha, programmot adván, a jövőről kíván-nék ssólani, el kellene mondanom e helyen, hogy réssemről, nagypolitikai szempontok mel-lett, közgazdasági érdekeink tekintetéből iafen-iartandónak • az érdekek kölcsönös méltánylása és ason veszteségnek, mely a fogyasztási adók fizetésénél és visszatérítésénél hárul a msgyar kincstárra, igazságos kárpótlása mellett, fen tart-hatónak ii vélem azt a vámszövetséget, a me-lyet Ő felsége többi országaival kötöttünk. De kiemelném egyszersmind, mennyire szükséges-nek *artom, hogy kormánynak és törvénybo-sásaik, a vámviszonyok szabályozásánál, a ba sai szakértek és erdekelteknek is megkér dere-sével, mindenkor a lehető legnagyobb gonddal gyakorolja azt a befolyást, a melyet ez ügy sza-bályozása körül a vámszövetség számunkra biztosit. (Ugy van !) Azonban nem programmot adok. A mnJt eredményeiről stólván, mulasz-tásaitól sem véltem hallgathatni. S a mulasz-tások kört, ha itt nem volna rendén róla szola-nm, a midőn berzédem forfaián as ipar és ké-mkedés érdekeire tértem át, már eddig is ki kellett volna emelnem a multidŐk egyik leg-•sjnosabb ihis kérdés nagy nehézségeit neit mém, mondhatnám büoös mulasztását.
A hitelügy rendezése egyik legfőbb kér-t, a jegybank Ügyét értem.
Rendezetlen ralnta viszonyaink köti, a
jegykibocaátás tényleg elvezett «gyedáruságá-uál és jegyeinek kénysKerforgalroánál fogva, RÍ uaxtrák nemzeti bank jelenleg ha tankban is « }>éuzfurgaiom egyedftli szabályozó-a. Roppant kiváltság, mondhatni fölségi jog olyan intézet keséden, a mely a magyar áJlam területén ki vül ez ók el, többnyire érdekeinket nem ismerőt már ezen ekból is kellőleg nem méltányolható, süt nemtetünk iránt ellenséget indulatu egyé nek befolyása és vezetése alatt: intézet, mely s monarchia másik államterülete törvényhozása tói és kormányától függ, főleg azoo állam pia-czának érdekéi által vezéreltetik B a magyar ko-rona országait, a tényleg élvezett nagy kivált-ság fejében, c>ak kénye kedve szerint és csak anuyira részelteti hitelben, a miot épen jónak látja és nem ezen országuk érdeke és szüksége kiváuJK, sót ha szeszélye ugy hozza magával, alapot) ok nélkül megszorítja, el is vonbai^a, vagy mint az utóbbi időkben, a leglealásóbb föltételekhez köti a nyújtott hitelt. (Sajnos, d« ngy van '.') Bármennyire lásték kívánatosnak, a valuta egységének fentartásaérdekében, hogy ez intézettel kiséreltetmék meg mindenekelőtt az egyezkedés a jegybank ügyének, a valuta hely. reállitása előtt, véglegesnek különben sem mojd-bató rendezése végett: az iránt, mint látsxik, általános a meggyózüdé*, hogy csak oly rende-zéshez járulhat a nemzet jóvábagyisa, » mely a hitelügy kezelését a ni agyar állam területén, a magyar kormány felügyelete alatt, a fóvárua-ban székelő magyar honpolgárok teljesen önálló vezetésére bizz*; a nemzet hitelszüksége kielé-githetését nem csak ajelenben,de nagyobb fej'ő-dés esetére is biztosítja ; és a hitel elvezetében, az állam élénkebb forgalmú vidékeit kellő szá-mú fiókintézettel közvetlenül réueeiti. (Éljen ! z»j és tapB.)
íme, tisztelt választók, ba szükségeinket, ha viszonyainkat tekintjük, mennyi teendő és milyen óriási föladatok, a melyeket a niult or szággyülésnek végeznie kell vala, de elmarad tak ! Pedig még mennyit nem említettem; oly fontos ügyeket, mint általában az adóreform ; és tnindenekfölöu háztartásunkban a megzavar: egyensúly helyreállítása. (Ugy van!)
A franczia forradalom óta, mely lerontva a muhat, egy uj világnak teremtését tűzte fel-adatául, alig állott törvényhozás előtt egyszerre több és nagyobb föladat. S mídŐa minden té-ren, t hova tekintünk, annyi a legfontosabb te-eodó, a melyek közöl egy-egy már rendezet-tebb viszonyok közt élő nemzetek törvényho-zása egész ülésszakát elfoglalná: caodáijuk-e, ha a nemzet várakozását a múlt országgyűlés, az eredmények után, a melyeket elősoroltam, sem volt képes kielégíteni r (Ugy van !)
Nem kárhoztatom e türelmetlenséget.Eló-haladásunk szükséges ösztönét képesi as. (Igát!)
Dd meg kell jegveznem, hogy a közelebb múlt országgyűlésnek olyan eredményei is vao-nak, a melyeket nem törvéuykönyveinkbeo, hanem történetünk lapjain talál föijegjesve az utókor.
Azon nagy feladatok kÖzŐl, a melyeket érintek, ha sokat nem oldott is meg, bizonyara soknak megoldását készítette e'ő es országgyű-lés. (Ugy van !)
As tárta föl teljesen és egész nagyságuk-ban a bajokat, a melyek as állam háztartásá-nak egyensúlyát megzavarták; az tárta fel ax okok*t, a melyekből e bajok szár mázuk. S ha az orvoslás módjára nézve eltérés mutatkozott a pártok között, a melyek az utóbbi költség-vetés tárgyalásakor még szemközt állottak, on-nan volt főleg, mert as egyik as acut bajt, a mely egész hévvel tört ki, vélte minélelŐbb or-voslandónak, míg a másik azonnal az idült baj gyökeres orvoslásához kívánt látni. (Ugy vao!)
A gyökeres orvoslás szükségére s annak utaira ó* módjaira nézve általában nem mutat-kozott véleménykülönbség A pénzügyek tudo-mánya nem ism^r csodaszereket.Csupán ké: esz-köz áll rendelkezésére a nemzeteknek pénzügyi bajaik orvoslására: a takarékosság és a közjö-vedelmek fokozása. (Helyes!)
Az adósságcsinálás ssjnus kényszerűség, ha a némtet fizetési képességének fentartásáról van szó: de nem orvoslása, sőt fokozása az idült bajnak. (Ugy van!) Beruházásuk terhei joggal háríthatok át a jövő nemzedékekre is ; de a fo lyó kiadások hiánya fedezéséről minden nem zedéknek magának kell gondoskodnia. (Ugy van !) Ha jól emlékszem, Ricardo mondja, hogy a kölcsön, egyesekre és nemzetekre nézve, a pénzszerző legkényelmesebb, de legveszélye-sebb módja. Kétszeresen áll ez, midőn folyó ki-adások fedezésére vétetik föl; s abban a mér-tékben növekszik veszélyessége, a melyben va lík nehezebbé vagy terhesebbé a beszerzés. Intő jel. megállapodni a veszélyes lejtőn. Nem-teteinek iiyen helyzetben hitetök emelésére és Lem használására kell törekedniük. Ezt kell tennie főleg oly nemzetnek, a melyet egy rövid időn lejáró nagy adósság conversiójának terhe nyom. liga*, ugy van!)
Tehát takarékosság és a jövedelmek fo-kozása. !
A takarékosság különösen ajánlandó az oly nemzetnek, a melynek egyik fő baj a, hogy egyes intésményeit erején tul. sőt, a mint »tör-vénykezésnél is láttuk, a szükségen is tul fej-
Itsstettejáusan sieUtt beruházásairal,ások tó-
sött olv beruházásokkal, a melyeknek jövedel-mezősége soka nem áll arányban a befektetett tőkék kamatterbével, sőt beruházásokkal is, a melyeket kedvezőbb áliarngazdasagi viszonyok kost is megtakaritáaokkal és nem nagy ka-matra vett kölcsönökkel kell vala fedezni. (Ugy van !) Politikai tuUpecniatió, mint egy barátom közelebb programm bőszedében ne-vezte, olyan korban, mely as üzlet, a vállalko* sas. MZ associatió torén is vérmes remények, túlzott számítások korssaka rolt; olyaa nem-letnél, tehetjük hússá, a melynél a lázas sietőst, a midőn visszaszerezte Önrendelkezési jogát, százados mulasztások indokolják. (Iga* I) As alkotmány visszaállítását követő évek jó ter-mései, as országba beruházásaikra beözönlő tó kék, ipar és kereskedés gyors lendülete, kös-jovedelmeiüknek róvid idón 30 százalékkal emelkedése s kormány és vállalkozók Termet ftsámilásai, a mulyek a vasutak, olykor hibás irányban épült vasutak jövedelmezőség© iránt csalódásba ringatták a nemzetet, — meg any-nyí tényező, a melyek csáberővel vonzották közgazdasági politikánkat tévedésekbe. (Igaz!) Tévedések, a melyeken a> legtöbb nemzet át ment; a melyeknek eredménye azonban ren-desetlen államunkat, meiy auoyi teherrel kez-detre meg küioubeu is g*zdáUodását, sokkal iukább «ujija. Az eredmény nem lőhetett más. Id^je, hugy magába szalljou kormány és nem zet, ailam es társadalom. Ideje, egy idúre ful> hagyni uj beruházásokkal vagy u»ak alegszufc-ségesebbekre szorítkozni, a meooyit legüdvö-•ebb kezdeményeink lasau fejlesztése, vugy ed digi beruházásaink jovedelmezeseuex előmoz-dítása okvetlenül megkíván. Ideje, kiáltó be-lükkel írnunk fel mind magán lakaink, mind a törvényhozás ajtajára e szót: takaréKosság ! (Éijoü, helyes 1)
Igen, tisztelt golgártáreaim, a magán la-kók aj ujára is. És pedig nsm csupán az egyes polgárok érdekében. Nem látjuk e, tűiként emeli fel napjainkban, óriási csapások után, c-gy nagy nemzetet takarékossága az inózatos megaláztatásból, melybe a kenyuralumjuttatta, — tűiként emelt föl hineleo és annyira, hogy aggodalom ssállja mag a hódító szivét V Min-den állam szuknégkép polgárai erejére támasz kodik. Igen uraim, az állam érdekei is sürge-tik a polgárok takarékossága;. Mert as állam takarékosságának is megvauuak határai. (He-lye.!)
Elmegyünk, a kormány programmjábao is kötelezte magát., elmegyünk a takarékosság e szélső határáig. Szüks^get-e kijelölnöm e ha-tárokat ? A gépet, a melytől kiváujuk, hogy mű-ködjék, oem lehet leszerelnünk. 2s'em vonbatai el as államtól a feniariás szükséges föltételeit, ti ha uj beruházásokkal nagyobb mérvben nem mozdíthatjuk elő, nem szabad akadályoznunk vagy épen elölnünk a fojlődósu KrŐnkhez mér-jük, uj alkotásainka'. Da a mid ón naponkent uj meg uj érdek fejlődik, uj meg uj igéuy áll elő, uj meg uj viszony keletkezik, a mely ren-dezésre vár : lehetséges e kösígasgatásuok szer-vezésénél, a mint mondani haliám, a falusi egy-szerűség szerény igény ej t tartanunk izem előtt ? Igen, ha » modern államot, az ujabb társadal-mat a múlt idők patriarchális viszonyai kosé vihetjük vissza. Jámbor óbajlás, mely azt mu-tatja, hogy a conservativ iránynak is megvan* Bak ábraudjaírmegvannak utópiái: mint a pusz-tában utazónak a távolban nemcsak előtte, ha-nem visszatekintve, a messze elhagyott vidéken ú föltűnik a vonzó deli báb. (Ugy van !) Köítói epedet a boldog aranykor után, a hol a tudo-mány világa csak kő vagy legföíebb vaskort mutat. Az uj társadiUmi viszonyok, a mindin kább fejlődő közgazdasági érdekek reformot igényeinek minden téren. (Ugy van !) 5 a re-formot mindenütt meg kell fizetni. Igaz, hogy mint egyéb alkotásainknál, közigazgatási visso oyaink rendezésénél sem téveszthetjük szem elől a pénzügyi tekintetet se: a fő szempont mindazáhaJ a czélszerüaég. (Igaz !) ti bármeny-nyire igyekezzünk is alkotásainkban egyaránt érvényesíteni ekétirányt: bármennyire riogas-suk is magunkat azon csalódásban, hogy a mi-dőn jobbá akarjuk tenni, egyszersmind sokkal olcsóbbá is tehetjük közigazgatásunkat : szá-mukkal ki lehet mutatni azon jó taoáca képte-lenségét, hogy államéletüok összes háztartása ason csekély — mintegy 17—20 milliónyi — összeg procrustesi ágyába szorít Üssék, a mely le nem szállítható terhei ok fedezése után ren-delkezésünkre fen marad.
Bármennyire törekedjünk Is — és ugy hi-szem, törekszik is kormány és törvényhozás — a lehetőség siélső natáráig menni az állam költ-ségvetésénél a megtakarításban: megcsalnám polgártársaimat, ha őszintén ki nem jelenteném, hogy pénzügyi viszonyaink rendezésére, a ta-karékosság mellett, jövedelmeink fokozása is elutasithatlan kényszerűség. (Igas, agy van.)
Nehéz helyseiből,ajmely be részint Önhibá-ja, részint csapások sodorták, se egyes embernek, se nemzetnek nem adatott kiemelkedői nagy erő-feszítés, áldozatok nélkül.Ha a magán életben is küzdeni kell gyakran as ön fen tartásért: előáll a küzdés kényszerűsége és sulyoc kötelessége az államok életében is. Emlékezzünk Poroszor-szág nagy áldozataira e asáfwd kezdetén j em-
lékstsfltk asoa óriási áldozatokra, a n*lyek«t^
napjainkban hosott Északamerika és Franczia-or«zag. Aw>kat » oagy vívmányokat, a meiye-ket 1848-nak köszönünk, nem caak ason sok millióval nsettük meg, a meiy magyar államje-gy ékben elveszett. (Ugy van!) ti most, amidőn arról van ssó, hogy amit oly drágán szereztünk, feotartaaték ; hogy a magyar állam megfelelboM-soo kötelezettségeinek, a melyeket re»züea »£ er^ vállalt magára, hogy e nemzet erejét a ssel-lerai és tnyagi téren tett beruházásokkal emelj*: ki kételkedik, hogy e nemzet áldozatuktól *«m riad vissza. (Ugy van 1) Semmi sem növeli in-kább az állam hitelót, a melyre annyira szükség van as olőttUnk álló nagy pénzügyi niiveletoej, mint a polgárok részéről tanúsított áldosatkeoz-ség. tieoimi sem mozdítja elő, egyesek és nem-zetek háztartásában, magát a takarékosságot**, mint annak tudása, hogy minden uj kiadás ujabb erőfeszítést igényel, s a bő költekezést nólafilö ze«sel keli megnsetni. tí-ladstone QioodottM.liogj a jövedelmi adó 1793. elútt behvzva, aieginen telte volna Angliát adósságai oagy részetóL 6 azon politikai tekintetről sem szabad megteled kémünk, hogy nagy fontosságú aliami egyez-kedések várnak megoldást már a közel jövuben; és nemzetközi viszonyaiban csak olyan áliam léphet toi kellő satyJyal, a mely nem adó**ág-gai tengeti, hanem erofeszitéesel, áldozatokkal ia rendezni tudja pcaiügyeil. (Igaz, ugy van !;
ióloonek hála, ma mar csaknem általában elismert igazságok ezek. ti hogy annyira el van-nak ismerve, a múlt országgyűlés tárgyalásai-nak köszönhetjük. Annak köszönjük egy-szersmind egy nagyobb szabású, rendszeresebb politika kezdeményezését, mely a pénzügyi kér-dést nem egyedül a pénzügyi lárcza kérdésének lekioű tubbé, hauem beiatja, hogy a nem«et háztartásának rendezess az ailaméiet összes vi szonyaioak rendezésével áll kapcsolatban, (Igas ugy van!)
Klótzör történt, hogy a törvényhozás ki-küldöttei as áliam összes vusony\i tanulmányo sására utaeittattak. Először történt hogy a ma gyár politika összes kérdései, H meljeKrői ad-dig as egyes pártok kebelében sem folyt essnie* csere, a képviselőház befolyásosabb tagjai kö-rött, pártkülönbség nélkül tanácskozás tárgyait képezték i a közigazgatási, közlekedési, külö-nösen vaiutügyi es közgazdasági politika töbu lényeges kérdésére nézve megállapodások is jöt-tek létra, előtérbe állítva azon kérdéseket, a melyek az államháztartás rendezésévei állanak* szorosabb kapcsolatban. (Éljen!)
Egy átbatóbb, rendszvresebb és gyakor-latibb magyar politika előkészítése melieu, lé-nyeges bataasaJ voltak e tárgyalások a pártvi azonyok átalakítására is. A kik nem ismervén, nem bíztak egymás ssándoksibaa, kölcsönösen megismerkedvén nézeteikkel, nem foghatták meg, miért foglalnak el külön pártállást, a mi-dőn oly közel áilanak egymáshoz reformtorok-veséikben, as a kérdés pedig, a mely miatt mcghasonoltak, as áJlambáztartas rendezésének súlyos gondjai és annyi nagy feladat által, a mely a törvényhozástól, mindenekelőtt várja megoldását, az idők és körülmények egyébkeot bem lévén kedvesők vitatására, szükségkép mindinkább leszorít látott a uapi rendrói. ^Ugjr van!)
Nem szükség mondanom, hogy a közjugi . egyezmény kérdését értem.
Ez egyezmény iéteaitése hozta össss a két nagy országos párt közöl, a melyek a múlt országgyűlésen még szemközt állottak, az egyik és annak ellenzése alakította a másik pártot. S egyik párt sem alakult teljesen rokon elemek-búi, magát az aUpot tekintve seui. Míg a Deák-pártban egyesültek a kik annál, a mi létrejött, kevesebbet nem voltak hajlandók elfogadni, azokkal, a kik kevesebbel is beérték volna: a közjogi ellenzék viszont mindazokat magában foglalta, a kik elvből egyáltalában, miodszo kat, a kik csak a módozatokra nésve, a mint létesült, ostromolták a kiegyezést. S mig as előbbi párt ereje főleg a kivívott alap vedel mében nyilatkozott: a másik ereje a támadás-ban tűnt ki. Elismerték ugyan a kevésbbé el-fogultak mind a két részről, hogy a kivivőit alapon ia létesíthető as ország belügyeinek ren . dezése, eszközölhető a nemzet anyagi és szel lemi erejének fejlesztése: de a pártok szerve-zete ax alkotás, a rendezés munkájára nézte aem volt kedvesf. Nem elvi alapokon, nem a reform kérdések körül eitérŐ nésetek alapján sor&ftostak. S egyik ét a másik pártban, de ki vált a Deákpártban, mely a legkülönbözőbb elemeket foglalta magában, mihelyt alkotásra került a dolog, anoáliokább föltűntek as eltérő nézetek, minél fontosabb kérdések jöttek napi rendre. Nem szükség mondaDom, milyen zsib-basziólag hatott maga e körülmény már a kez-deményezésre is. A különböző elemek közt a-reformkérdésekben csak folytonos transactiók kost volt lehetséges elóhaladni. A véleményei elágazása miitt, ha a kényszerűség nem hozta magával, elnapoltattak s egyes, mozgalmasabb elemek ellenzése miatt, elejtettek a legfontosabb kérdések is. Már három év előtt rámutattam, önök előtt, tisztelt választók, e bajokra. (Iga* '■> Mondám, hogy kormány és törvényhozás eljá-rásában merészebb kezdeményezést, többreod-szeretséget óhajtottam volna,Juemeltem u el~

Indiih »1 keresfüi" « 1* nalarakat; !• T*JT« HÍ juthatván egvbss ia, haragjáfcaa igy taprsBffMt, aa a boldvilág ifit : Dtn látom et*ket a fateAbcrsktt; Dsrt «lbajkálnak ; ka lüttt >aa: akkor ai| asirt tt»a laism 6ket.' ba lámpámmal akarok ssfitsni a bajon, akkor mg ssspso kikerfilosk !'
k vnd<f ná kiált a keün.rr. ,U kslbisi, nikor hoszs már nsksrn s ms|rsadalt aidsf psess-
BTSt?
A kellaer nTn(odtai) válassolá r«á : ,mSf oia-C««D is msgsalvt. fiát nSK mig kihűl."
A. Sreg ZsedeaTi báeairil art állítják, kofV fiatalabb koribao oag/ tiMt«18je Tolt a sssposmnak, de as állbatatosaág nem tartosott tsimot arsiiTSi k6sé. aKedr«seit sp olj gyakrao Táltottatja, laiot iaicét ■ Jsgraé mflf rola eg7 társaságban valaki ; „Ennyi állhatatosságot ngjas m«g sam tettem Tolaa fel r^la^, kiütött fel erre a bás aesaonja.
Történeti naptár.
11. 1848. Kossuth fényes beszédén a par-
liament megszavaz 200,000 katonát s
69 millió forintot-
12. 1349. Oroszok Pesten.'Kossuth Szege-
den. Bem N. Ssjónál csstát nyer.
13. 1732. szül. Horváth János, bSlcselmi
író Kőszegen. — 1848. Ostrom Szent-
Tamás ellen. — 1849. Görgei Váczon.
14. 1456. Hunjady János és II. Mahomod
csatája s Dunán Belgrádnál. — 1835.
halt meg tíimsy Kristóf, jeles nyel-
vész, Körmöczbáuyán. — 1849. He-
gy esi csata, — 1849. Brassóban cho-
lera.
lő. 1751. saül. Gyarmatai Samu, tudós nyelvész, Kolozsvárott.
16. 1849. Váczi csata, Görgei husódása.
17. 1722. a főrendek a pozsonyi ország-
gyűlésen elvben elfogadják a Pragma-
tica sanctiót. — 1799. halt meg Hont-
golfier Jakab Istváu, a léggömbök fel-
találója, Parisban.
Jul.
Seerkésztől üzenet.
1729 .Huu távol: «. kirimlf olml rerisl-rninyek Dt>m koxölbvtSk
I lTSO. k „dieaének- aajnálatuakra a«m koiil-
I betS. Többit alkalmilag st^val.
I 1731. S. Budapest Folyton mflgy.
I 1732 B. B. Baksa Igen kotsonjak, kJSaalebbi
1 sxamank botx*.
Értek- ei válttftfyaa Julim 8
quw 71.00; ó*/v lll J
| 9 q ; /v
; 73.10; 18Ö0ltÍ ftll«l*lmi koJmöo 112.70; buk-
rUtv. 9 39; kiteliut«eürá*»T6n/ek 221.75; - London 111.35; mugj&r íöldtebermeatiti köt-■ VÓQJ 8150; te-neavan fóldt«hermeot^u kot-
Tony 80 25; erdélyi fóldtahermentáti kötvén7 , 80.75; horvát tjUvOD földtöhormant^i kötráo/
82.25; eiiiit 100 35; c*. kir. ar*oj 5 24 — , Napo.6ond'or8.88—.
Heti
JlllHlll-t<l jillli
1875.
Hó- *■ h*tt-
98. Vili. v. pttok ot. — Kar tv. Tála efy gaa-
dag ember, kinek .áfára v*la. Lak. J.VL 1-9.
— Prot. Kp Horn. VI 19-13 Er. Mark. Tilt.
1_9. _ Qör. er, Háti VIII. 5—13
11 Vasáru* .
12 HetíS
13 Kedd
1* SMrda

15 Csütörtök
16 PéoWk .
17 Ssombat !
C 8 Piui pipa. C 7 Eleonóra |£ Henrik csáisár , Nábor kfargit i.ftt ' J«o8, Jotl
Kamillái ApoatoLowlátai 2
BuDaventa: Aportol oasiása
Kirmelbíjri b-1 Paostu Zoroard Aodr. í Zobor
Pelelós szerkesztő s kiadó : Bátorfl lijít.
u.test, az össahangais hiinvit i egyák bibi-tíl ú u alkotásokban. De rámutattam ngj „orsmind bajaink M okin a, • melyük tu-Isjdonithstó leginkább, hogy alkotmányunk „sszasiaraése óta, viszonyaink közt is, több és rendszeresebben és jobban nem történt. Min-isnki alismsri mi már, hogy pártvis*onyaink-[gn kell keresnünk ez ukot; szsreacsjetlen párt-Tiiionyúnkban, a melyek a Deákpárt fUgget-leoebb tagjait nem egyszer (odoruk a kínos helyzetbe, a melyben a válaág fölidézése költ vsgy a között kellett választaniuk, hogy elne-muljiDík avagy szavazzanak azokkal, a kik mindennel meg voltak elégedve; azon pártvi-szonyokban, a melyek kbjfiu az ellenzék ké-pei voit ugyan a kormányt és pártját akadá-lyozni működésében, de nem fölváltani a kor-mányzásban. (Ugy van!) Távol van tőlem ■ml a volt balkózép kormányképesaégét vi-tatni, elég említenem csak számarányát. A ki-sebbség, parlamenti kormányzat mellett aiVot-hat-í kormánytV Igen, egyesülve rokon ele-mekkel a többség tagjaiból. ;L"gy van!) Oly többség azonban, mely egyes kérdésben, ku-lóobáió pártok embereiből, alkalmilag jú létre, aikumsie egységes pártot, mig a fokérdés, meiy azon pártokat elválasztja, szőnyegen T«H : i ba nem alkothat, vállalkozhatik e kor-nsnyalkotásra? Nem volt-e tehát méltó ok ieini, bogy A válságnak, ha fólidéztetik, egy part sem lehet ura? ^Igaz!) Nem tarthattunk-e sttol, hogy a kormány bukása magának az al-kotmányosságnak vagy a parliamenti rend-szernek vezet válságára? (.Ugy van !) Kemlát-tuK e. hogy e válság már a Deákpártzilá!isága miatt bekövetkezel! kormányváltozások alkal-mávai is fenyegetett V i^Helyes, ugy van !)
Nem tartok Proudhonnsl, a ki legjobb kormanyiormának mondta az anarchiát. Ma-gyarországnak kulönösen,annyi szertehuzó eie-mwkkel szemben, de tekintettel nemzetközi vi-szonyainkra is, nem csak kormányra, hanem erős és tekintélyes kormányra is van szüksége. ^L'gy van \) Ugy,de ilyen kormány, alkotmá-nyos államban csak nagy és tömör többségnek lehet kifolyása. Csak olyan kormány, a me-het iiy többség támogat, ragadhatja meg a törvényhozásban merészen a kezdeményezést, c<ak ilyen kormány léphet föl a korona taná-csiban és nemzetközi érintkezésekben kellő tulylyal és tekintélylyel; csak ilyen kormány sietheti erélylyel az onzág közigazgatását. ^Ig&7, ugy van!f ti szerencsétlen pártviszo-nyaink közt hazánkban az utolsó években, fáj-dalom, mindinkább nélkülöznünk kellett az er-'í kormányzat e legelső feltételét. Minél na-pvobb kérdések kerültek napirendre, minél nagyobb mérvet öltött a föladat, a mely kor-mány és törvényhozás előtt állott: annál in-kibb előtérbe léptek a pártban, mely számará-nyánál fogva egyedül alkothatott kormányt, a különböző irányú törekvések; sőt elérkezettnek Téliek ai időt előtérbe lépletni az egyéni am biliókat is. (Igazli Személyes viszálkodások no-t-hek a ziláltságot. 1 sertett magán- és külön érdekeknek egyes kérdésekben szövetkezése az ellenzékkel, mely állásánál fogva természe-tesen s kormány megbuktatására tört, minden alkalommal, úgyszólván állandó válsággal fe-nyegetett; válsággal, a mely mellett nemcsak er&s kormány, de azon okoknál fogva, a me-Iveket fennebb érintek, attól kellett tartanunk, hogy végre semmi alkotmányos kormány nem alakulhat. (Ugy van!)
Ez volt a helyzet, a melyből az országot s párlok uj alakulása kiragadta. (Éljen/)
S ez általakulás megtörtént a nélkül, hogy a két párt közöl egyik is föladta volna nézeteit, l Éljen !)
A Deákpárt mindig ugy hitte, hogy a
kftsj*gi egyesmény, a melynek slkotraáayunk visszaállítását köszönjük, magfelel a nemzet viszonyainak, a melyek között létrejött: de soha sem vonta kétségbe, hogy anyagi és szel-lemi anínk fejlődés*, a> illeió tényazok hozaá-járultával, e közjogi viszonyok fejlődését ia esiközölheti. (Ugy Tan!)
A balközép visaont nem asünt ugyan meg hirdetni, bogy az érintett egyezménynek, szón körülmények között is, a melyek közt létrejött, kedvezőbben kell vaja alakulnia, de viszont elismerte, hogy annak, a mit a közjogi téren szereztünk, es idósserint, nem annyira gyarapítására lehet, mint, ha niegtámadtat-nek, megtartására kellene törekednünk. (Helyes!)
íme, uraim, a két felfogás találkozása; különböző felfogás bál indulva ki a múltra nézve, conatatáláaa ugyanazon eredménynek a jelent illetőleg; constatá.ása unnak, hogj s kérdés, a mely a közjogi partokat alakította, nincs, nem lehet napi renden. (Helyes!)
A többi azután, — viszonlegyesúlése a rokon elemeknek egy nagy ujabb parttá csak-hamar végrehajtatott. (Éljen !)
Ismerve mindkét párt hazanasgál, én soha sem kételkedtem azon, bogy ez egyesülés bekövetkezik. Még a középkorban, a társada-lom azon szakgat')ttaága mellett is, a mely alig volt képes sz állam eszméjére emelkedni, föl-villant nem egyszer, veszélyek közepeit, a kö-zös érdek érzete, és szövetkeztek a légy veres pártok. Mennyivel inkább kellett hinnem, bogy a kik együtt voltunk, mikor a nemzet jogainak visszaszerzéséért folyt a harcz, de azután meg-hasooultuBk, egyesülünk ismét ha közös ve-széJy és nagyérdekek parancsolólag követelik, hogy elhaJlgsason a pártok szelleme! S nem kapunk előtt áll-e s közös ellenség, hogy Mira beau szavaival éljek, ba nem aietünk rendezni pénzügyeinket'.' Nem nagy állami érdekek in-tenek-e, hogy — a mire képesek nem voltunk, ha továbbá is belvuzályok közt fogyasztottuk volns egymás erejét — valahára közös erővel lássunk belviszonyaink rendezéséhez I Valóban, tisztelt polgártársaim, nagy ideje volt. hogy a közjogi pártok e Ihallgassanak, és a hazaüak kezet fogva, lásaansk a nagy munkához. (Ugy van, helyes, éljen '.)
(Vég« köv.)
Helyi hírek.
— A helybeli polgári iskola évi zárvizs
gálatai a városi tanácsteremben a következő
sorrendben fognak megtartatni: jul. 19. magyar-
nyelv és irálytan, 20. némstnyelv, Ül. mennyi-
ségtan, 22. földrajz, 23. mértan, 24. természet
rajz, 26. történelem, 27. természettan és vegy
Un, 28. leirsti rajz, 29. ének, zeae, szavalat és
tornából, 30. Te deum és a bizonyítványok ki-
osztása, 61. a magánvizsgálatok tartatnak. A
visagálatok nyilvánosak lévén, azokra a t. ez.
szülők, rokonok s a tanügy barátai tisztelettel
meghivstnsk. As igazgatóság.
— Követhető sorokat vettunk: Tekin-
tetes szerkesztő ur ! Becses lapjának 60-ik szá-
mában — ott, hol Csengery ur látogatásáról u
órtanyán tétetik emlités — azon kifejezést tet-
szett használni „a tűzoltó legénység kétfelöl sor-
falat képesvén tat." Ezen kifejezés nézetem sze-
rint nem használható oly teatület tagjairól, kik
csekély kivétullel majd valamennyien önálló
polgárok és mint ilyenek önként és dijtalanul
ajánlották fel szolgálataikat a városnak. Kérem
tehát azon kifejezést, mely valószínűleg csak
tévedésből csempészkedhetett be, —becses lapja
legközelebbi számában kiigazítani, és maradok
sat. Valbach Mór, tűzoltóegyl. elnök. (Elismer-
jük azon kifejezés helytelenségét, — mely a
mint t elnBk ur helyesen megjegyzi, csakugyan tévedésből csempéaskedett be — és a tévédé sért bocsánatot kérve, azt szívesen visszavonjuk.)
— Királyi Pál egészsége — hála Is-
ten ! jobbra fordult ugyan, de még mindig fek-
szik városligeti lakásán. Mielőbbi felgyógyulást
kívánunk !
— Vasúti szerencsétlenséf; A nagy ka-
nizsai indóháznál jul. 9-én délután a helyi ősz-
szevontaló gép által,egy v-"nti munkás saját
vigyázatlansága folytán öaávisusstolt, mindkét
| lábsn ment a vonat karetztul, mint halljak, másnap délután amputáltatott.
— E/Jegyé*. Wolffheim Zsigmond
Berlinből jegyet válton a kanizsai szép lányok
egyik szépe — Weiser Emília kisaassonynyal.
— , Magyar- Tátriráa- Naptár"-ra
nyit előfizetést Mihály J. Endre nagy-kanizsai
kir. távirdstiazt, a felhívást később egész ter-
jedelemben hozzuk, most csak azt jegyezzük
meg, hogy 1876-ra szóló s 8—10 ivet tartal-
mazó naptár előfizetési ára 80 kr. A jövedelem
Jótékonyczéira fordittatik.

— BmiUettuk Skublio Pál közrész
vétet keltett halálozását; a családi gyászjelen-
tés igy szól: Idősb Skűljlics Lásaló és neje Ds-
rázs Jozefa saját, ugy gyermekeik, ifj. Skub-
lics László köz- és váltóügyvéd, Arihur kir
tszéki írnok és Eugénia leáuyuk nevében vi-
güsztslhatlan ssivvel jelentik fiuknak, illető-
leg testvérüknek Skublics Pál, köz- és váltó-
ütryvédnek, Besenyőben folyó évi július hó
5 kén hosszas szenvedés után, életének 29-dik
évében történt kora elhunytát. Béke poraira!
— A nagy-kanizsai lelaó és alsó köz.
napiak, vizsgálatai következő rendben állapi-
tattak meg : július 12-én reggel íelső leáoyosz-
taly, délután 1 so fiosztály, 13-án reggel 4-ik
fioszuly, délután 3-ik fiosztály, 14-én reggel
2 ik fiosztály, délután 4-ik leányosztály, 15-éo
reggel 2-ik. 3 ik és 4-ik osztály tornászata, 16-
áu reggel 3-ik leányosstály, délután 2-ik leány -
osztály, 17-én reggel 1-ső leányosztály, délután
Teleky-utczai 1-ső fiosztály, 19 én reggel ma-
gvar-utezai 1-ső fiosztály, délután magyar ut
l'sí leányosttály, *J án reggel Teleky ut 1-ső
leányosztalj, 22. 23 24 és 25-én női kézimun-
kák. 27-én zárünnepély. (Jegyzet: a vizsga reg-
gel 8, délután 2 órakor kezdetik.)

— Balaton-Füreden a 8-ik számú
fürdővendégek névsora szerint július 4-ig 552
folyóazámban 870 fürdővendég jelent meg.
— Rövid hirele A harkányi begyeken
1331-ikéhez hasonló bő szüretet jósolnak. — 6
bizottság működik a budai árvíz okozta kár
összeírásán. — A városligeti artézi kútba a vil-
Um belecsapott. — Gr. Andrássy Gy. Bécsbe
utazott. — Dr. Zalka János győri püspök Pe-
érett 16 ezer frt. költséggel templomot építte-
tett. — Homorogon egy izr. nő három gyerme-
ket szült, mind egéazaégea. — Hódmezó-Vasár-
oelyeo azt sütöttek ki, hogy Jókai nem ms-
gjsr. — Jul. 8-ig 267 képviselő lett megvá-
lasztva: szabidelvű 221, Sennyeystall, szélső
bal 23, nemzetiségi 12.
"Papirszeletek.
Kötolebb egy pariti utbát idéztetett meg a ■viojMuik Kgv kárpitost ászai vádolta, hogy s*>- ;
c**k neki van jogn.
— A türréaytxék megbünteti ast, ki májin*k '
f leségét inafibus resti, ápolja Tagj tartja! mondi
i>K)gortiaD a bíró. ;
Inkább büntet né aat, a ki feJe*>éget t>l-
bagjja. nem ápolja éj Dom tartk, — mondi a »xnbó ' a* ei ellen a bírónak itm lehet UITI.
Psoaií ftnolkedett tgj Táróiban, bőgj éjjé-l*nkint >ok jómadár járkál u Qtcsikoo. Egy «•*■ ]vea ijjeli-6r a iBUt íjben lámpát gynjtott • ngy
3EJ
Figyelemre méltó!
) A valódi
W I L H E L M-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theának
urvosi M>álu4i&oi haUi* TÜigoeui elÓallitva. ' .tekiB a .ok bixoiayBig ciao f«nueve*eU kitünfi üieioai haUal-:<;- * rtússos és kfittTény^s tajokltiair fnditott arr». hogr mellette sxdl-■'f-. — Sokan Tannak, akik óv-okint kr-nfürdót baaználoak. hogy csú-
■" VKKT köüzveuyeB fajdalmaikat eoTbiuék. Tehát kétatere^^n fajdal-■'» axöitra c«Uve, a kiki't ragyooi állapotuk, »agy nagy elfogUltaifok -M%*lái)oz, a termésiet exen gyogyeiejéi elTexbeuu , örököl ueuvedúsre
•írnak kárhotutTa — Eicn esetben tehát e thea mint üdvhoní mutat-' 'Mk H t**>rt na.yyr«b«»0lend8 ii. E««i tbeanak ipecificui hatása rao, ' t»^-eg virelletére, ax iwadtaágTa él Térre, a mely éixreTételt a hágj
' iuaduág regytani elemiite áJiai tettflk éi mindéi cstu és köMfíoy-■"-n Mi-uvedü, aki exun theát basaDálja, maga ésxre reheti a ráltosást * vifllptcn, amely néhány nap múlva mindig xararosabb leit él Tégre ■*ülepHJiii. t melyben a beteg izfékony anyagok tártaimaitatsak ; — e <**Utn upautaija, hogy fájdalma naponkint kisebbedik «a végre egé-uea njfguuoik.
Épen Így viiikete.it okoi e*eii thea a testbórön ; ^ha alvái elótt ^^tik) é. lassú kigösftlgM, amaly a ncnredSnck safj kö-yebbté^t
tieo thea élreseu aemmi esetre sen kellemetlen ; nem akadá->7czu u emetixtist tót némely Agyéonél még uekeláat idéc el6 — Te-t»t vltg okuok v-oi «xen th»éX, nuot uagjb^c** gjógytiert nút éi kösa-T«y tiieo kilönfi en kiemtloi.
Nyilvános köszönet,
Wilhelm Fereocz gyógviierftai urnák, a cauz ét köaivény elleni
v érti** ti tó thea feltalálójintüt NeaDkirchoobeu. Rdtel^wegemDek tartom a njilvinossig utján kötiönetemet kife-jeiDi W i 1 b e 1 m Fereocz gvógviserétx urnák Nennkircbeiibeti, — azon hasznot izolgálatokért, a melyeket nekem kötzvényet bajomban az 5 vérúaztító tbeája tett; ezt azért teszem Djilváaoaao, bőgj az eien reuenutes bajban szenvedőket fentnevezett theára figyel mez lessem. Nem vagyok képet leírni azon reuentó fájdalmakat, melyeket három éven át szenvedtem, mindra időváltozátkor és a melyektől sem a grópvszerek, sem a kén far dók Badr-nben. hécs mellett nem voltak képesek megsxaba-diuui. ÁlmatJaoal bánvkolúdum ágyambaa pgeaz éjiken át, étvágyam uemlaiAmáM. fogyott es erűm kevesbbedeu. Feaneveseti űteái 4 hótii hastsálváo. nemcuk fájdalmaimtól szabadultam meg, hanem icuti álla-potom ÍB megjavult. £n megvagyok gySzödve, bagy minden e bajban szesvedo. aki e theáboz forduL anaak feltalálóját Wiln«lm Fereocx arat áldoi fofja-
Budichin-Streitfeld grófnő, alezredes neje, Béa Wanrínger Haaptttranse.
óvás a teanítitás és felcterélés ellen.
A valódi WINwta-féle a&tiarthrítis, antirbeuoiatikus vér üaz ti tó-thea
csak az els5 nemzeti Wllfctla-feie vértiszütó-theagyárban NeiiakircheslMo
Bécs mellett vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók
Efy *•■»•! 8 idaara ftltSltva. orvoti haasnálat- és Ptasitással
eliátva 1 frL, a béiyeg t» pakola*-<üj 10 kr.
A t. ». kösöaaég kényeloére a valódi WUMa f*M Mti*rtfcr|t* éi utlrbMUtlku vertltrtlté thet kapható .
Nagy Kaft^sÉJi. RMtsAoi Farwtez untál. Záffribban . Hittlbach Ztifrmond: KfiasegeD: Caacainovia N. Keszthelyen: BoMOb«rf Batv-I noelael; Kapronoán : Werli gyógvuerésx : Sopronban : Wrchonzky ; I bsonbaLütí^es . Füiicli Ferenc* gyógyiseresz, ssauaárU: J. Boaain Igjófjtaeréu 4s Ssigetvárott: Grüohot Mikaa orakoái.
Pályázati hirdetés.
SomogymegyébeD kebelezett borvith - szent - miklósi községben üresedésbe jött cántor és Unitói illás folyó julias hó 22-ik napján, reggeli 8 órakor váUsrtás utján fog be töltetni.
Minek folytán felhivttna'; a pályázni kívánók, hogy
kelló okmányokkal felszereli folyamodTinyaikat folyó julioi
hó 18-ig Horváth Szent-Muióson. utolsó posta N.-Kani-
zsa, az iskolaszékhez czimezve adják be, a választásra pe-
dig személyesen jelenjenek meg. (1724—1)
Kelt H.-Szent-Miklóson, 1875. július hó 8-in.
Az iskolázzék.
LVtOOOOOC
A legnagyobb Relonarű &c a?ét.x-aek-ó, Bécsben,
j lII.Marxer utcza 17. JÍZ alatt van, honnan képek-kel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen ber-
I mentve küldetnek mindenkinek. (lsM-*°)
iOOOQOOQOOCXXXXXXXXXXXXal

KOTZO PÁL,
gépészmérnök. *1 BucXsbiaea't, Vftoaa-lfir^ut 38.
GARRETT R. és FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezérügynöke
jáaj
aeiaMijeayafcat. f* éAket Ü
w jt« rMtákat, fSllhaulaatlaaok a
nyn huüaíekoktol
kát
ajáalja ezen himevei gyár aeaőgaadaaigi gépeit, ogysaiat: ' " éa azénoeli rátétre, valamint szalmafútáare,
aaéol ötére , és kézi erSre.
klto,.
eiajyat
nnllaoeftoktoi.
órleauktutat réaaviajokat, aieee*aváaófcat. kalonboxo nagyságom autaraaaaaa
atb stb. HlSnoaetj: •-»•"•
caéalAatpeket BÜX 1<J', és kézi erSre.
kilucő raatákat THaaréfcet konkoly, babó éa zab tökéletet kiválazztázára.
£,|>«,llllllt aepeket maiunk számára Pnblmann R.-tol Berlinben, különféle fajú éfct kkl bbd é b ökélt kiálááa
Jlredetl UARRETT K. és FIÁI legujabb, könnyebb én olcsóbb nerkexetfl sorvetójrépelt. k Árjegyaékek kívánatra bérmenton. ~~
Jótállás mellett 1OOO forintot
fizetőnk bárkinek,
a kinek a világhírűvé vált ez. k. lf. szabadalommal ellátott
haj' és szakállnövesztö-szesz egTsaeAmú.d fejkorpa kiirtó szer

éi a hozzátartozó v a 1 o & > steier havasi fú kenőcs hasz-nalata mellett baja vagy «»■ ká!la nem uí, mely «zer«k-nek minden további feldicse-ré»e annál felealeicesebb. mi-vel jóaignkril mindenki a feltalálónál naponta m>Tgyó-aodhettt.
A hatás bármely kor-ban, zót kopásiéig mellett il legfeljebb bat hónap alatt mutatkozik, a baj kihullásá-nál nyolca nap alatt : fej-korpm' képz«désnél pedig mar hiromsxori használat után
jótállás jegy.
További ■ i I v e ■
megfigyelésre!
Niocs többé TÖTÖB, nincs t£>l>W d\i haj at egyetlen, másutt nts, letető, ainden coucuiTfnuit kiií r<> ralodi
c
legjobb
hajifjitó tej
baunilita melle ti. anélkfll, bőgj, mint mi* BT ereknél a baját fISbb ssirjátol net k«<-lea« íbaitaoi; mely sxer, T»-lamiot a boxxá urtonl hí-res é* igea bámulatot mó-don készített taajképao e» eróiitö gyökerek és fQvek al-kotó rétxeivel vegyített Talódi dió-bajkenűcs éi & legjobb T»!ÚI1I dió-olaj ét fddig még c«n léteiett (jruta r«á h*-róe* etöaetrittk a haj növeaét.
Bejaayntt ó»i bélyeg.
Megbuhau- t-o gyore ua!iiíáar& ajánlják magukat :
-^r raneK éa társa,
ilUtster árusok és szabadulom tulajdonosok, a kikhei tetézendő minden szóbeli *t$y iráab^U megr
Bér*, VI. kerület, BŰrgerHpitalKaaae >^o 26
Arak :
Egy nagy alabástrom-t^gely b*j- s
Árak . ' Árak
I Egy tégely Ttlodi dió-
hajkeoé barnára n%
j feketére festőre .
Egy üv. b*jfi*iLóuer S írt — kr. Egy ttvegete hajfestó-
aztú&x
Kis téjely . . . . 2 (rt 5(1 kr. I
Egy liabastromaveg |
tdfely ralódt iteier |
naraai fn kenőo .2 frt — kr. I
uer vaiódi dióolaj-
2 frt — kr.
jaJ csészékkel» ke
5 frt—kr. i 1 frtfiokr.
fékkel
Gyaou rndkenort .— frt 80 kr.
Egy ür^gc^e valódi
dióoUj . . .
Mindenki kap egy ezer forintra BZÓ1Ó jótállás jegyet
A tapasxtalis bizonyítja, hogy kfsxitmenyeink minden ci&ládnál nélkülözhetetlenekké váltak.
r ötárhái rémlrtbeli »rulá»r» eKrrnejyedül Wvin Jőist?f gyógysierrm uraál
Stadt, Tachlaubao, 27. M.
Kz arczkép, mint órú bé]y'g készitmenreink mindegyikén, a czimiapocskákon éa az utaaitásokon látható. Magrendelések ktliföldrül c>ak az ilktC áraknak k--íZ;>i-u^:i.-u lifkDldése. a vidékrSI kéazpenzbekQldés tagr utánvétel mell"tt gyc.r.an u-lj-»it[rtn»k. — CaoBagoütsrt 20 krraj tlU — Aozla pMttt klittUt tlaztelettal k«r|ek - A vitznt eladó arak aeghlelé arlMaftdeakn reaiesilatk
A t. ez. váüirlú közönséget aaját érdekébea felkérjük, kizárólag Ofcakta llaw-
ranek készitmétiyei'. rendelői tnug, mivel a világon páratlanul állanak axé-
delgés nélkül ; bogy más azédelgeései járó kéazitméDyekkeli felc«eréléa De
* tírténhessék. ' (1713-2
•o
§
M .
U M Hl
kaaaaaaaB 7 • —
Í1Í
uS " "
Síi tí. l
"3 g«
,2 *- T3 W
S
"2 * ^ S "°
*e^ 4^ _M
OS "■^'""
-© OB ©
.-SS
> « 2

avA apnzia- liau bresd*. Wilhetaa-platz i i «iel5tl BerlisUn). tek uai alkarm. »rié»ié»j 1
A 14*,O«O k. ■árkát aacy aonjefy 1874-ik évkú nálam Dyeretett. COHN LÁZÁR 8ÁM8
A 456. Mám
mdralevSlef
1874. évben iámét
aláverte a
246,000
»agy nyereményt
„Szerencse es
A 24<,MM k Bárkái
oagy sonjefy It74-ik érb«n oálaa nyeretott COHN LÁZÁA SÁU8.
„Sencse 6s AldAfl
jelige alatt: u e uima sonjegy pedig, mint sir oly gymkran, iámét nálam vétetett; különben ii a mait e* jrlen *Tb^o, a bi-vataiot nyer«méayjftgysék uwiot, tisztelt Igyfeleimoek t*bb mint
I millió 350,000 b. márkái
fii«ttea ki nyerevéiiyekb«o.
A hamborg által bixtoiitott érdekei éc altalia iaawrt safj péiukiforaolaa
7 millió 650,000 b. márka
értékben, jattal«, laaét rwftlrtl H|y *• aiáatl ■yartaitiyiytl ni azaparltvi; c«ak 78,700 Mrtjffyrt tarulmaz. és rönd pár hónap aiatt 6 osztályban a kbretkssö nyeraaények blztoaaa kl-kuataak I aa|y nayaraiiiy weü.g 375,000 b. márka, réta-legeaen 250.000. 125,000. 8U,000, 60,000, 50,000, 40,000, 36,000, 3->ior 30,000, 1 axr 24,000, 2 ner 20,000, 1-uer 18,000, S-»or 15,000, 8-aior 12,000, 12«er 10,000, 34az«r 6000, 4-uer 4800. 40«jr 4000,2-n*r S«00, Í03-.KW Í400, i wer 1800,410 wer ltOO, 510sier6OO, 10-axerMO, 597-ater 300, 4 iw 240, 19,300 ator 131, 17,541 wr 130, 60, 48, «4, 18, IS é. 6 b. márka.
Az 1-id oaztály ayereaénybosáta híTaralból
f. évi július 14. és 15-ére
tQaetett ki, melyre
egy sgéáa eredeti aonjagj ára c*ak 6 frt o. é.
egy M . . . „ 3 . - kr.
egy negyad . . . . 1 . 60 .
Kzen aa állam czimtvei ellátott tr*deti aorajagyeket, a ré-telar bérmentea megkaldet• után még alegtirolibb vidé-kekre Is azonnal megküldöm a t a>«Krend'e]ókn»k. A hiratá-lo« ay «aé«yia|ttrSM«t ét iyar«««aya«afekft bozáa atán M-taktartáa aellett aaonnal a«atoaaji megkaidöm tiaztelt érdek«lte-innek. Saél«akörü öaaaekouetésaimnd 1 fogra mimén ■ytramgy a •yat-4 f»l lákWye* ii kifizethető
ags^V» aiasin MfrtatsWtt •■ aratttl atr«)efy«*ri egyue-■V men aMtaittlváiyayai il eaakozölhetó
LAZ. SAMS. COHN
(1719—3) la Hambor*
Hmpt-Cnqrtsir, Bank- u. Wechtalgetcháft.
„MERCANTILE" magyar angol biztosító társaság.
Tan szerencsénk ezennel küztudomá«rz hozni hogy üzletünknek a magyar királyság és testvérorazágai területén való megindilhatáaára a legfeUSbb jóváhagyást magnyervéa, mlkUeaOllket agyaitr. a titkár eU'"J^k"'^b"/c>'8'jti™*rdi",')fo",ólúga álul, a lehető legk.dveaSbb feltételek - • általában máznemi lényege, konayitesek, — valamint a káreaetoknél pontos aa gyors aljáráa általa kozeoaág be-
csalését é. bizalmát kiérdemelni. Biztosítási vállalunk ily alapon _•_',,
tüzltar ellen
laUáialra aazdaaial eailetekre gyárakra atikelyekre. asiadeaaemá gépekre, im-rakUraltra. katarikra, raka- •• fskérataiiskrs auaaata, larskn, ■araára, aiáatífWál- ét Mjal iaméajrakn.
*>8aját tokénken ki«ül ielftitékenv mértékben f..koiza biztosítási képességünké! azon izoros osszekJlttetéa. melyben z vilá;birO
„North-British and Mercantile Insurance Company*
czimS anjo! bizto«itó Ur««ággal illunk, SKly 1809 bea alapalt s Laaoaakaa és Eglakarakaa Utkal. « a mely táreaaág legfelaSbb helyen jóráhatyott alapaaabályaink értelmében aa áltaJonk vállalt biatoaitási
kötelezettségeket , ._■■«.. t MIL •
CKeai lerje«lrlniSkb«B é* fitxiPgOkbca
itv.szi vi«ontbiztositi«krp«n • eiért egé.i hátaim.- t.'k .i.'-vel kezeskedik, mely t5ke jelenleg mephaladja a 37 millií fonntot eztit pénzben — és naUláni por-eaetekben magát ai itteni
A Hariá brltlak aaá Hercaztile lazaranee Coataaay — melynek elnöke RaxkWfke h. rezeg, alalnokei Sltktrltaaj «s Aklrlen berczagek, — már hoaaan ÍT.k éu alSn
minth..ey .i.zontbiztosUáaban áll m»jdnc». ,a.a'men,.yi ba.ai hi.ioaitótánia.ággal. - koatflk a bndapeazi .1. aHCT" általános biztosító táraaaággal,- a kolozsvári .TietniU' táraaaá
asáeok a mali*ial-o«szeireiket m^haladó biztositá«okk»l tsbb száz milliíra menS oaazogekig a neTeaett angol táreaaáffal léptek viszontbiitositáai kapcsolatba a ily módon a .(To
L-e) kezeskedik, mely t5ke jelenleg mephzlzdjz a 37 millió forintot ezast pénzben — és netaláni por-eaatekben magát az itteni biróaáfok itfletéoek aláveti.
óu alSnyoeen iameretaa e hazában, táraaaátval atb. — aainthogy e ur-
sasáeok a m.i,«al-5-.«eir.M.e, ^.as. „.„„..„..„..^ . - _—-_--.—. - - _ _... ^_ -r— r J a .Horth britiak and M.reantUe-
iáit*.irci a murvar-osztrik biztosítási üzletben jelentékeny nánvaddal vonták érdrkeluégbe.
^^ AzS bizzl„m melybe., a hazai tár.ulatok ilj k.po.olat által az angol táraaaágol réez.siték, elég világos bizonyítéka annak, mily előkel! állást irdemelt ki magának a .Nartk kriflak tmt Karaaatfta■
a aléE biztoa jele annak, mily méltó elismerésben rtoe.itik a táraaságaafc é.tiaedek ÓU folytatott bersnleW. mfUtodieet a mily nafj biatoaitekot UláUak táckorl kiltoaitáai kefMeaéfátea aaiz>da»n oreW^ek-
hat, hova mSkídeae Uhat^^ „^,.„„„1* bogy a .Nartk irltlsk aad ■•nwrtfla laMraMa Catiaair' raeeertn a majya, királyaág ia teatverersaicai terflletera 1 áluláaos ralhatalmaaottá Uaaka íy»ay tá-homok nr, he,e„.év, U. felhata,™^ Ma..., L*. .-, a ..-k—a, «gnj™ fjf I T Z M Ó B UT
j«lBlUtett ki : jelentjük, hogy kit.lhetó«B igjekcuti fugauk a k
mnaél előbb ltJje.ec kiérdemelni.
A „Merc*ntlle"
VuaatkozTa a mag*lóxS kflrleTélrt ajánlom magamat
m»fjax-*a)fol bistoütó
tűzkárok elleni biztosítások
elfogajáaára akár ingó, akár ingatlan vagyont illeiSleg, midin tajyaaaramjnd a legjntányoaabb f"lt*t«lek mellett aaon leaaak, hogy eaiurd elvek* • aa al«0«4ale kártMtakaál gyors U kaaaaéfM eljáráat
y^^ árksd gy y, gy y .
■Illiát asegsaladé ezitt peazUkiJével, a legmesszebb krjedo biztosítékot nynjtja, koveUaaSlag minden Uhet! i««nyt aztllfitasii képea. üromozt ajánlkozom mindennemfi érteeitések megadiaára éa taljea tiaztalettel vagyok
.-P—t-k. bátorksadom szivea Sgyelott arra iráoyoaai, bogy a .aarnatll- szoroaabb viszonyban állván á .Nartk-Britltk aatj Maraartll NlTMII CaaaaMy'-val a U_ogatva annak hatalaaaa 37
* .Menamtüe" magyar-angol butositó-tirB«84g fóagynöksége N«gy-Kjuiira4n : Stelnitz Mór.
(J711—4)
UkiJél lbb jd bitítékt nynjtja koveUSl d Uht! it atlliti ké
Wajdite Jónef lap-éi nvoadataUjdoaoe gyansavjtó oyoatue.


naennegyedlk
1878.
Cl la yafi !
t't IflAtri kfts-T el6faetéssk,|i
Taaar»pénMári épniet, fBMs.iit.
•akti! fofidtelaak «l Efaánlek
előbb:
XXX.
ZALAI KÖZLÖNY
Ba-iJfc ■
,ZALA-8OMOQYI KÖZLÖNY.'
Nagy-Kanizsa varas halynataságának. MmkOI8nb«naz „elsi zalai ügyvéd-agyiét", a „nagykanizsai ksrsskadelai t iparbank", a .nagykanizsai takarékpénz tar" a .zalamefjyBi irtaiáne* tantté-testMef, a ,Zaia-8«wgy fizkaiézáii részvénytársuiat s tMk «egysi és varast egyesület hivataias ertesitíje.
Mete.ikl... keiszer. vasárnap-s csfitortókó,., megjelenő vegyes tartalmú lap, ,j
Cseagerj Antal,
mint a nagy-kanizsa kerületi válatztO pol-gárok képviselőjelöltjének beszámoló ét programmbesséde.
- 187f>. jnl. 5-ér. —
Hová juttatták a közjogi pártok viszályai Frauezia és Spanyolországot! Kllaaben a pár-toknak nem egyesülése, csak alkalmi szövetke-zése is minden nemzetnél nagy eredményeket idézett elő. ^Igaz !) Tudjuk, hogy Anglia két nagy tórténeti pártja caak a XVII-ik azázad-ban kétszer függesztette fel viszálkodásait, két-szer egyesi tette erejét közös ügyben. S lölje-gvezte a történetíró, hogy első szövetkezésük állított* vissza az egyeduralmat; a második ax alkotmányos szabadságot mentette meg. (^Éíjen!)
A két nagy országos párt egyesülése ha-tankban mindenekelőtt megadta egy erós kor-mány alakításának legfőbb föltételéi. (Igaz !) Nagy és tömör többséget állított elő oly pilla-oatban, mikor oly nagy feladatok vannak előt-tünk, mint államháztartásunk rendezése, s nemzetközi egyetkedések, a melyekkel legfon-tosabb közgazdasági érdekeink állanak kap-csolatban. (Ijgy van!) .* kormány, a melyet ilyen párt támogat, méltán mondhatja el, hogy • nemzet háta mögött áll. (Igaz !) Az alkotá-sok, az egyezkedések, a melyeket ilyen párt létesít, a nemzet részéről is szükségkép na-gyobb megnyugvással találkoznak, (Helyes!)
A két nagy országos part vissontegyeeu-lése egyszersmind egybeforrása a meghasonlott, csaknem ellenséges táborokra oszlott magyar elemnek. A foly tonosaág visszaállítása a pártsser-vezés terén is, fölfogva a fonalat, a hol 1848-ban elejtettük. Ugyanaz a szabadelvű pírt, a mely lB2ö-től 1848-ig a művelődés, alkotmányosság, •zabadság és reformok előhsrczosa volt e ha-zában, azon módosításokkal programmjábao, a melyeket a helyzet különbsége azukségképelő-idéz. Nem a szabadelvű iskolák általános ta-nainak könyeimű eccleticiainuea, tekintet nél-kül szükségeinkre, viszonyainkra. Nem álta-lános, elvont, szélsőségben felállított elvek, hogy hu sokat követelünk, valamit
Uj«h«nni A> arrek FÍrarmilsiátril a* sikal-saasásig most csak egy lépés vas. Már ezen okból is gyakorlatibb irány. Politika, mely egyaránt megkérdezi minden alkalommal a tudományt és az életet. Jól tudja, hogy az ál-lajnban éJő szervezettel van dolga, amelyen nem asabad könnyeima kísérleteket tenni; s hogy Dem minden változás előhaladáft. Szabadelvű-■ég, a mely előítéletek nélkül keresi az igazsá-got, de nem törekszik minden tekintélyt le-rombolni. Különösen védi a* alkotmányos kormány tekintélyét; erős és tekintélyes kor-mányra lévén szükségök a nemieteknek, hogy boldoguljanak Erős és tekintélyes kormányra van szüksége különösen Magyarországnak. (Igaz!) De nem kevésbbé ostromolja a de-magóg irányokat, mint a kényuralxnat, tud-ván, hogy a rend a szabadság legfőbb biztosi-téka. Tudja egyszersmind a történetből, hogy a hazát erőtleniű meg, a ki a polgárokat kö-zönyösekké teszi saját ügyeik iránt. Igyekszik ez okból fentartani, mint a jogi állam élelíöl-tételét ia, az állam és társadalom közreműkö-dését az önkormányzat terén, olyképen, hegy a helyhatóság társadalmi élete át meg át legyen hatva az állam irányában a kötelességek érze-tétfii. (Helyes!) Hirdeti, bogy a jognak azük-azégképen kötelesség felel meg; hogy a polgári jog helyes gyakorlása iránt biztosíték követe-lendő ; hogy altaliban a scabadság felelősség-gel jár, becsülni kell azt tudnunk másokban, hogy magunk teljesen élhessünk vele, igazsá-gosan kell gyakorolnunk, hogy tartósan bírhas-suk. (Ugy van!) Szabadéi vüaég, mely egyaránt távol van a régibb közgazdaságtan és az ujabb socialista iskolák egyoldalú irányaitól, a me-lyek közöl aa első a közgazdaság terén azállsm minden beavatkozása ellen tiltakozik, míg az utóbbiak mindent az államtol követelnek. Sza-badelvUség, mely a merészséget az alkotásokban bölcs mérséklettel tudja egyesíteni; reformra törekazik, hogy meg-ientaen a forradalomtól. Nagyrabecsülése a szövetségnek, a melybe a pragmatica sanctio hozta nemzetünket; s teljes méltánylása, a velünk szövetséges népek érde-keinek, viszont követelve s mi érdekeink mél-tsnyolásál És a mit legelői kell vsia monda-
ssa: arassa atsi.le.bau, mindet extrásban . miudenek fölött ssemeiótt tartása azon fő irány-nak, hogy fen tartassak s szellemi és anyagi erőben gyarapodjék a magyar állam ! (Vi-karos éljenzés!)
íme, araim, az én képzeletem azerint a szabadelvű párt programmjanak főbb vonalai! (Éljen! és taps.)
Többet, részletesebbet adni a párt egy igésytelen tagja nem lehet hivatva. Nem is volna az lehetséges Nemcsak mivel rész sze-rint vagyon bennünk az ismeret: de azon ok-ból se, mert nem egyes kérdések, s melyek iránt nyilatkozni asoktak ilyen alkalommal, a kiket a választók bizalma erre fölhív, — ha-nem a kérdések egész tömege, egy alkotmányozó I gyűlés roppant föladata, egy állam összes vi-szonyainak rendezése, mondhatni ujjáteremtese vár a jövő országgyűlésre, (ügy van!)
Mennyi erő, mennyi szakértelem közre-működése szükséges ily nagy feladat megol-dására!
Adja Isten, hogy a férfiú, a kit önök bi-zalmukkal tisztellek meg a napokban, a ki hivatva lesz részt venni a nagy munkában, a melynek programmja nem egy rövid beszéd, de egy uj .Világ" egy uj .Stádium" keretét is túlhaladna, azzal lépheasen föl öoök előtt, ha letelik a megbízatás ideje, hogy a nagy föladat, ha nem is teljesen, legalább háztartásunk és legéletbevágóbb ügyeink rendezésével, sfteg v*a oldva! (Éljen, éljen, éljen!)
Beszédét élénk s szánni nem akaró éljenzés követé!
G11 v i n a: Figyelembevéve szeretve tiszteit képviselőjelöltünk nagyreményű be-siédét, figyelembe vére azon hathatós felfo-gást, melylyel az országgyűlésre határt gyakorolni fog: elmondhatjuk, hogy kerüle-tünk nem csalatkozott. (Igaz.)
Midón nagjootisztelt képviselő ur (éljen Csenget?! éljen!) pártfogásába ajánlanék magunkat, kivánjnk, hogy a ne-héz máskát sikeresen berégezze s hogy öt
szerencsés családi körében az Iateo sokáig éltesse! (Éljen!)
Vége: 12 óra 52 peres.
Délután egy és fél órakor dalebéd a .Korona' vendéglő teremében ■ a terem mellett alkalmazott sátorban tartatott meg. A kétszázon felni levő teríték izlésteljesen rolt berendezve. A pobárkAszöntések hosz-szu sorit Bel us József polgármester ar nyitotta meg ő felsége a koronás magyar hossza élete s boldogságáért emelvén , po-harát, melyet feunállva háromszoros *1fec kisért. Glavina Lajos a kerület nagyér-demű képviselőjelöltje Csengery Antalért, — Csengery viszont a kerületért, — Uj-lakj József plébános Csengeryért, — Sél-lyei László Tisza Kálmánért, üjlaky a sza-badéi vfipárt elnökei Inkey László s Mar-tinkovics Károlyért, Séllyey László Deák Ferenczért, Wlassics Gyula az önkormány-zatért, Plihál Ferenci Csengeryért, Ujlakr a törvényszék tagjaiért, Dr. Schreyer Osen-geryért, Gabelich Imre a testvériségért, Bátorfi a szabadelvhúségért, Dr. Laky Csengery fiáért, Séllyey Wiauka Gyula- t Bátorfiért, Ujlaky Nagy-Kanizsa várót pol-gárai- s polgármesteréért, 8imon Gábor Glavina és Séllyeyért, Bátorfi Csengery családjaért, melyről azonnal nejének táv-iraioztak, Molnár Alajos a vámss6vettég-rúl beszélve Csengeryért sat. aat. éneitek poharaikat. A jó kedv s jó kedély szflnni nem akaró éljenzésekben tört Írj.
Este felé szeretett képviselőjelöltflnk a Polgári-egylet kertjében idózdtt, kol ez este tiszteletére népmoiatság reodertetett, de melyet nem várt már be, mert az éji vonattal visszautazott Budapestre. Az i«-dóházhoz számosan kisérték ki, elindalás

TÁRCZA.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. iMky KriiOóf
Visszatérve 6 heti ojaszboni utazásimból, barátaim rá ismerőseim felszólítottak hogy a világ ezen legasebb ás legérdekesebb országá-nak gyönyörű vidékeit és tölűlmulhatlan mű-kincseit, — kapcsolatosan élményeimmel, — beszéljem el.
Mivel azonban a. távollevőket összegyűj-teni e czélra vajmi nshés, kUlön-kulőn raind egyiknek ss egész ut réazleteit előadni fárssztó : azt határoztam el magamban,hogy naplóm jegy-zetei nyomán a mindenikünk által olvasott „Za-lai Közlöny*-be fogom utazásom leírását ko tolni. Teszem ezt annál is inkább, meit legfor-róbb óhajom a tisztelt olvasok közül s lehető legtöbbekben vágyat gerjeszteni a szép Itáliá-nak megtekintésére.
Igaz ugyan, bogy Glasahon beataaásáról ■ annak legtüzetesebb leírásáról a világ minden •vslvéa egész irodalom létesik ; — készségesen iwUmerem azt is, hogy mindesen alaposé* jeles munkálatokkal igénytelen leírásom a legtávo-labbról aem képes versenyezni, hanem azt is nairyon jel tudom, hogy ezen szép; torteaelmi-••K. — földraj-úlag, assthsticaUsg kifejtett saun-kalatok épen nagy terjedelmüknél fogva na-gyon kevesek által méilányoitatnak s biztosan-hsa nsresi resnéaylsai, hagy egy hetilap tár-na keretébe a legérdekesebb réssskaek rövid leírását sz egyebekkel nagyon is elfoglalt ko-■önség osöaMSMhb fogja orvsai.
Sokat hallottam OsszaDraaág CsMt oaná-soui előu s a képseiődés mindeauket sokszoro-
san fokozta, most visszatérve ezen tündér ha-zából, őszintén beismerem, hogy s legcsspon-góbb képzeletet s a legkövetelóbb várakozást a valóság nagyban túlhaladta. Az enyhe éghaj-lat, s mosolygó kék ég, a tenger leirhatlan vál tozatu szépsége, a narancs- és olajfaligetek illa-tos árnya, háttérbe mindenhol az égbe nyúló havasok iénylő csúcsaikkal, szóval a bűbájos természet versenyez a művészet legnagyobb re-mekeivel. Érzi az utazó, hogy ezen tündéror-szág egyedül volt méltó arra, hogy Rafael, Mi-cbei Angelo, Corregio.OuidoReni.SalvatorRosa atb. stb. szülőföldje legyen s bogv műremeke-iknek mintául szolgáljon. De ezeken kívül a történelmi múlt az, mely Olaszhont a legérde-kesebb orsságok egyikévé teszi. Minden talpa-latnyi föld, az ó , közép- vagy újkor valamely nevezetes eseményének volt színhelye, miként Mózes a csipkebokornál, ugy e helyen utazó is elmondhatja: .Szent a hely, a hol vándorolsz."
Lélek és aaiv felemelkednek itt a hétkos-napiaosftg köréből, a mivelt kedély bámulat és áhilatleljes benyomás alatt áll.
Hozzájárul mindezekhez, hogy nincs a világon ország, melyben bármi tekintetben rö-vid idő alatt^nnyit tanulhatna az utazó, mint Itáliában. A köliú, festesz, szobrász, építész s bárminő művész lelkének eszményeit ott meg-testesülve tstáljs; ki e téreni tanulmányait befe j-ezni és megkoronázni akarja, ide siet s reme-kek remekeihez, amiről előbb csak sejtelme volt s amiről geniuaa homályos csalóka képet nyúj-tott — s mintán titkos vágygysl epekedett el-érhetés nélkül — s clsaticos művtskben mind sít felleli.
Az ipar majd minden neme, de különösen azok, melyekhez emelkedettség,— ízlés, művé-
szet kiváM«tik, itt virágzanak. Ki kell emel-nem a selyemipart, melynek Francziaonzágon kivöl itt van kiváíő hazája.
: Oh bár gazdász hazámfiai mindegyike
megtekinthetné felső Olaazhon virágos mesösé-
i geit; melyek egy óriási kertnek vagy ligetnek
, tűsnek fel folytonos eperfasoraikkal diadalív alakjába, osazehsjtott azőllő lúgosaikkal.
j Hány rakonczátlan, szabályzatlan folyó
önti el hazánkban árvissei keserves munkálst-tsl müveit földjeinket, hány vizszakadék, görbe kanyarulat tesz hassnálhstlanná egész vidéke-ket, melynek talaja az őstermészet minden ál-dásával telve van ?
Ami nálunk csapás és félelem — Olaszhon-ban a legnagyobb áldás s aa ipar és mezőgaz-dászat legfőbb emeltyűje. Ott a száraztág éeesú hiánya nem tesz tönkre egész területeket, mint nálunk — mert minden folyó tudományosan szabályozza, evekből minden mesdség.esatorna-rendsserrel ellátva, s ilyképen a vstemények tetsxésszerint megöntözhetők lévén — a jó ter-més majdnem teljesen biztositvs van.
Nincs ott egy talpalatnyi térség, mely s talajnak vegyelemzése után a legcselszerübben felhasználva ne lenne. Figyelemmel megtakin tém a mezőkön a szarvasmarhákat s egyéb házi állatokat, minő különbség ez és a mi ál-Isttenyésztéeünk között!
Eltekintve, hogy a szakemberek meny-nyit tanulhatnak, elmerem mondani, miszerint minden mivelt emberre nézve valóságos iskola Olasshon. A történelem holt betűi megeleve-nednek, a mikor azutasó aa események Saabé-lysre lép. „Itt vonult be a győztes najóraj Caa-dia elfoglalása után' — .Itt járt Soipio Afri-oanua* — .Itt volt a fórum, a caesárok palo-
tájs, a Panthen- .Itt Pompeji' — .Itt jött reá Galilei a nagy természettörvényre,1' .itt szüle tett Colnmbus Kristóf" sat. sat. Varácserirsl vésetnek as emlékezetbe — hogy ott or&krs megmaradjanak.
Olaszországba lesadő utazást különöséé ajánlja mindenkinek a rsndkirali oioaosás; — mely viszonyítva Magyarországhoz, itt feltalál ható. Nagy túlzás nélkül, tapasztalás alapja, mondhatni, miszerint smi nálunk egy forint, ott egy frsncPedigez as utazó zsebére nagp kü-lönbség, 1 frt egyenlő lévén 2 és fél frankkal!
Most tehát ennyi bevezetés után kezdjisak utasásunk leírásához.
Kanizsától Triesztig a Trleaxt
A kikeli" ]<,-szebb havának május 1-eoaap-jának délutánjaii kezdettük meg nőmnél olasa-országi ulata-unkát. Minden podgyáasunk két kis kézibőröndből s egy szíjjal összecsatslt falso ruhscsomóból, mégis egy esernyőből állott, (fia-nepelyesen kijelentem, hogy semmiféle n4i tu-lapskstulyát sem vittünk magunkkal.; Eser hála és köszönet Baedeker abbeli tsn<rsána>, hogy sok és nehéz podgyásst as ntaaó ns vi(jsa vele, — s melyet követtünk is ; mert a leírha-tatlan élénkségü, roppant forgalmú világváro-sok indóházaináJi megérkezés, valamint aatsi-utasásnál - - nagy könnyebbségünkre Telt att-szerre s waggonba, hajóba vagy bérkocsiba bs-ülnis akadálytalanul rendeltetésünk helyére jnt-ni, amíg másoknak két- hamm nagy ad 4cüf i/A-•»n küzködniók málnáik feladása as kirátsjle-nél, unál is inkább, mert idegen ország, idsstr. nyelv, idegen ssokások ss ebbéli vseaódseapk.t oegkétasereaik. Tiasts szivemből ajánJoa 4a U minden utazónak, hegy podgraaawUkaéjU-
el&U XUavitu Lajos a negyei sxtbadelvfl-párt elnöke szívélyes szárakban búcsúzott el.
rt—~ Ez este Bltn Pál ur kies fekvésű szó-lóhegjp íénytengerben aatott, vaiamint jö-vetlcdF dosan felxiszlózvt, moBárágyuiiit rendezett > a meglepetés sikerfiit.
íme dióhéjba szorítottuk mélyentisz-telt s szeretve becsült nagy hazánkfia Csen-géi? AnUl képviselőjelöltünk kózttak tör-tént idózésének leiriaát; adja Isten, hogy
j a legszebb egyetértéssel egyhangúlag kép-
3 tbelónkké ralaszthassuk!
í Tégfll nem malaszthatjak el, közie-
laéoyünk elején készséggel kijiTitani ama
J hibás kitételeket, melyeket a gyors leírás s hirtelen tett közlés idézett elö; ugyanis nem mondhatta s nem mondotta azt mélyen tisztelt képyiselójelölt ur, hogy : .pártolja a helyi érdekeket azon hazii érdekekkel, melyek vele nem ellenkeznek," e helyett az értelmezendő, hogy a helyi érdekek timogatisát ígérte, a me-nyiben országos érdekek-kel nem ellenkeznek; továbbá: .felekezeti tan igazsága* helyett .fele-kezetek egyenjogusá.ga'ér-
>■**■
- . He*y! hirefc.
10 ' — Királyi Pál bárom izben letenyei, ■ntfM beksak^rülni országgyűlési képviselőhöz Beksskerület következő irmtot intézett, mely ben ujolag * képviselő jelöltség elfogadására térik: N^agyságosur.szereivetssztehvu.tország-gyűlési képviselőnk ! Folyó évi június bó 14 éa Baksán a kerületben létezett ket politikai párt egyesülvén és sxab«d*lvü párttá áulakulván, « alkalommai a küszöbön álíó orwsggy ülésre képviselőjének nagyságodat j«ielte ki közfelki-áUiáasal. Mídín mi t.luliroM*kf mint Baksa rá-lasst ó-kerület szabadelvű koreuek válaaztmá-' sy-a éten reánk nézvr- szerencsés eseményt öröm-met kösöhtok. hssafiui bicodalommal kérjük lel nagyságodat ;miizeríut a szabadelvű párt ré-szér&l történt éten jelöltségét elfogadni, ói elha-Urozásáról minket tudúniuni méitózUssék. Egyattal kijelentjük, hogy nagyságod tántorit-hatlan hssasxeretetét, sieplőtlen jellemtisftasá-£át, kifogásul ao szabadéi vüségét, fénye* ma) (JA t ac egész haaa álul tiaztelt politikai pályája leend program műnk, • egyebet nem kívánunk. Végiil azon édes reményben, hogy nagyságod kitűnő1 tehetségeit a hasa és kerületünk javára jövőben k karöltve basználandja, nagybecsü bajlamib* ajánlottan, mély tinteíettel mara-dunk Baksán, 1875-dik julíu* 4-én oagyságod-b*k alázatos szolgái: dr. Betger lgoácz s. k. mint a ker. szabadelvű párt elnöke, Egerváry Károly &. k. mint választmányi tag/ Kis János f. k. választmányi tag, Picbovszk* Jóxsef s. k. Tál. tag, Baka Boldizsár s. k. vál. Ug, Baka Sándor s. k. váL Ug, Kajcsa János s. k. vál. tag, Simon Jáaoa t. k. vál. tag, Soós Kálmán s. k. vál. tag. iíj. Páelek János s. k. vál. tag, Fa-^*tér Jossef s. k. vid. vál. tag, Vasdényey Lajos
a. k. vál. Ug, Szabi József a. k. Tál. tag, TiaC Ferenci a. k. vál. tag, Horváth Janót a k. vál. Ug, Soó« PonRráci a. k. vál. tag, ttb. — (,Üd. vöafiljük a kerület t. választópolgárainak inléz-ITedését, sx ország elismerése*! kskint e kerületre, hogy a megye nagyérdemi nulöttjét, Királyi Pált egyhangúlag választják meg ! ösark.)
— Xi/Ueánoii kttönet. A nagy-ka-
nizsai teleky-utcaai népiskola első fiosatályában
a folró 1874/5-ik tanévben, e bó 17-én tar-
tandú nyilvános vizsgalat alkalmával a kitün-
tetendő ezorgslmas Unulók részére kiosztás vé.
gélt tekintetes Kaán Vilmos helyben székelő
ügyvéd ur kegyes volt, üz esttat trtot ielaján-
lani; midin a tanügy iráat oly anelegea érző a
nemet azivüségéről unuskodó urat üdvözölni
szerencsém van : fogadja egyaseramiod nagy-
beciü t utánzatra méltó jótéteményeért a ser-
dülő ifjúság részéről forró köszönetemet szón
óhsjom kapcsában, hogy a mindenható váro-
sttak díszére, a neveléafigy gyámolitására igen
sokáig tartss meg! Xagr-Kauizsa, 1 ö7ö. évi
juhot bó 10 én. Juhász Péter, az emiitett köz-
ségi iskola unitója.
— Nagy- Kaniiua város területén a
husfogyasatás utóbbi időben következőleg tör-
tént. Marez. 10-től, april l-ig a városi vágóhi-
don levágatott szarvasmarha 144 drb., borjú
666 drb., sertét 140 drb. Összesen : 950 drb.
April húbsn szsrvssmarhs 172 drb, borjú 540
drb, uTiet 160 drb, összesen 872 drb. Majui
bóbsn szarvasmarha 222 drb, borjú 469 drb,
serlét 216 drb, összesen 907 drb. Június hóban
szsrvssniarha 215 drb, borjú 302 drb, sertés
210 drb, összesen 727 drb. N.-Ksnizaa, 1875.
jul. 9 éo. Fünt Lajos városi állatorvos.
— Pergament papir. Kitűnő minő-
ségű pergament papir gyümölcs-üvegek kötés-
sere igen aikalmaa, rőtönként 8 krtól kezdve 30
kr. Kapható W#jdits Józsei könyvkereskedő
t"beo. Kívánatra postán is szállíthatók.
— A nagy-kani%»ai főgynnssium if-
júságának vizsgalata a szavalat, mfiének, zene,
éo diaztornázásból f. bó 12-én d. u. & órakor —
daczára a szelat esős időnek — nagy ssámu kö-
zimt-ég jelenlétében tarutott meg. Tisztelet és
őrökhála a mélyentiaatelt Unár uraknak, kik
fáradozásaikkal a serdülő iíjuaágot ily örömtel-
jes kiképzésben részeltették ; tisztelet ét bála
nagyontisztelendó Farkas László igazgató ur-
nsk, ki fáradhatlan ssorgalms és ügybuzgslma
álul s unárí testület élén mind a szülőknek.
mind a hallgstó vendégkoszornnak sunyi élve-
zetet, annyi kedves emléket szerzett. Odsadá-
sának köszönhető ama páratlan rend, szabatos
előadás, mely csak fokozu a tárgy értékét s
mindinkább Iek6tötte a közönség figyelmét.
Hogy s vendégkoszoru msgát az előadandó
tárgyak sorozaU felöl tájékozhassa, e czélból
a vendégkoszoru közt s musorozatot litograpbi-
rozva, azétosztotts, mi ismét egy ujabb intézke-
dés arra nézve, hogy kiki látva az előadandó
tárgy czimét, annál nagyobb figyelemmel várja
annak kimenetelét. A mfiaor minden egyes ds-
rabját szűnni nem akaró ups kiséru. A zene
darabok kellő azabatoságga), ax ének darabok
a legszebb összhangzat t könnyüséggnl adsttsk
elő, a sssvalatok sikerűiteknek jelezhetik Ki
kell azonban emelnünk Erkel .Hunyadv mdu
ló" ját, továbbá „Pepiunte"-t, — mit kétazer
kellett ismételni és végül a „Tanulók induló--
ját Ez utóbbinak szerzőjét Hsjgató Sándort ét
ymIISSBCrfjét Bereot Inve s*nstanárt lelke**- '. déesel éljeoezték mag. Berecs tuat illeti axon ban a kivívott elismerés oroszlány réssé, kiany-nyi önfeláldozással, lelkuaedéssel hat aa ifjnság kedélyének kifejltutésérs • ki már ttbbssor soaUtu mrg, hegj alapos iene ismerettel lehet csak kitünÓ eredményt matatni fel. At ftDek, ■ene éé szuvalat végez terel Farkai László ig»i-cató ur hivatkozva a mflaoroa Levő s 13 dik he lyot elfoglaló disttornázásra, ut mondj*, hogy a 13-ik tzam regi elóiiélet sserínt tursnctétleo, de tnaga a tornáasat sem mondható mindig aze-renceétieoség nélk&linek, hogy tehát ast elodás-hasta, felcsap ő % 18 ik wámnsk és megkísérli a sserenc»étlens«s; elodásésáL Szokott hmmorá-. val köszönte meg a jelenlevő közönségnek azon Lszivessegét, hogy — dactára a zordon időnek — őt, tanár Uraait és as ifjúságot megjelenésével ssarencséltette, miálul tanubisonyságot tett arra. nésva, hogy «s ifjúság haladását szivén bortiosTS, a tanári testületei fáradozásáért ■»• vea megjelenésével juulmazU. Áttérve aztán pár ásóban arra, hogy mi kép értelmezik mai nap a nevelést mások • mikép vau ó lelkében meggyőződve a helyes irányról, melyen haladni keti, ba értelmet, tudományos, de egyasers-xnind minden szépért, jóért, nemesert lelkesedni — s különösen a hasát Önfeláldozásig hőn sze-retni tudó ifjiuágot akarunk a nemzetnek adni: kéri a közönséget, hogy amúgy is igénybe vett türelmét ne engedje fogyni, hanem a tornászá-tól is szíveskedjék, figyelemmel kísérni. Erre uunni nem akaró éljenek harsoguk fol és en-nek lecaillapultárai kezdődött a dtsxtornászat Pongrácz Adolf derék és ügyes tornatanár eló-tornaasatával, mit csak hamar unitványai siet tek folyUUu, ügyesség- és más lettekbea. Itt hálátUnságol követnénk el, ba í«lemhtenók névsserint, hogy esen Uunepély alatt ki tűnt ki legjobban, mert őasinten elmondhatjuk, hogy mind az ének, ugy a «ene, valamint szavalásuk, tornászatuk igen sok tehetséget és scorgalmat tüntetlek fel. Fogadják a mélyen üss telt unár arak egyenkínt és összesen szeretett igasg&iú jukkái együtt hálu köszönetünk és legméltóbb elismerésünket szíves fáradozásukért • mind esekért az ég juulmassa meg I
* Felhívás előjUethre. Ai 1873-ban Hajner Józsefé* tíiabo Béla budapesti, 1874-ben Székely István és Kist József kolotsvárí táv. tisztek áiutl szerkesztett vTávirda Kk^itár" rövid két év alatt pályafutását bevégeste, To vábbi megjelenését lehetetlenné totte az a közö-nyösség, as a semmivel sem törődő npathia, a mely utóbbi időkben iotésetunk &*itikárá-ban annyira elharapódzott volt, hogy i)yn«m4 vállalatok iránt érdekeltségét semmi sem vaia képes felkelteni, hogy összedugott késsel, lét lenül néste, miként karolnak fel lajthántuli kartársai minden — a Uvirási szakba vágó, vagy azt érintő — vállalatot, pl. hogy mást ne említsek, a ,Teiegraphen ÍLalender-ut, mely még nálunk is a legnagyobb elterjedésnek ör-vend éa most már XI ik évfolyamat less meg-kezdendő. Ujabbi időben azonban — ha nem csalatkozom — nálunk ís egészségesebb irány kezd lábra kapói; kezdjük ugyanis belátni, hogy nekünk is mozognunk, cselekednünk keik, ki kell vergődoünk eddigi tespedésuakbŐl, m^g kell muUtnunk, hogy van akaratunk, de van képességünk is a magyar Uv. intésetet, mint magyart felvirágosUini; ösase kell szed-
Dtek oagoktt, h* a«t akarjak, hogj • hu, tttnk onlkodó ét köaénk olradni nem skv6 belerog<"> elemek legalább uellsuii telióeéget felotluDK LCbbé nem gjakorolhaMaattk. Eseii tirvendetes ánariat bátorított fel engem Uarra nogv . )8TÍ 18T6 ik érre tiólo : .Hagjtr Tá' Tird"> Naptár* ii«rkn>té»ére él kiadisára Tál Ulkuium. Nem • nyeréKkedéi Tágj> ioditoti e — meg mindig kétes kimenetein — TálU latrt, baoem as s törekré*, bőgj réasemröl i«
— » meonjir* tebeuégem gjongeeége engudi
— b*b»r cMkelv m«rUkb«n: küiremikOdbe^
sem & msgjsroaodái iiellemének. s tsaktudo
mán^ok iránt raló érdeklodésDek folébreuté
sékea é» ébreatartásáboi. Fáradságom guds
gon meg lest jaUlmsiTS •< álul, bs tissult
ksrtárwim vállalatomat pártolásra «■ uláo
némi aliimeréire u méltatják. Ai egéss tiscu
jövedelmet — bs less, — elbanjt msgjsrtitct
viselik árváinak újévi ajándáknf ssánUm
Már es magában, — «•» tekintve, bogr mp
táram tart*lmáosk gasdsggá ét váltoxatossá té-
telére mindent elíogok kötetni — ogj bissem
elég arra, bőgj ne cssk a msgvsr táv. testület,
banem baxáak mindao rendű állsmi tisstviselői
sserénv vállslalomst pártfogásban, támogatás-
ban réraesitsék és illat kitelbeKleg oléM-
gitsék. A tartalomra néave megjegysem,
bogr as a rendes naptári- és távirdai ré.
ssen kivul minden magysr tisstvtaelöt érdeklfl,
további tsépirodslmi ee mulattató rétire lesi
telosilvs. Legvégül a m. kir. kereskedelmi mi
nisterinm IX. i^iavirds) ssakositályábos tartozó
külsd és belső lissti ssemélyset névsorát hozom.
A nsptár 8 —10 aürüeo Djomott nrolezadrét
ivén f. évi szeptember végén fog megjelenni.
Ára: előfizetve 80 kr. Bolti árs 1 frL (i/Ujtok
nek minden bat példány után egy titstelet pél-
dányoyal »solgálok. A felbivó iveket sz elön-
setasi pénzekkei f. évi sugusstus bó^régére ké-
rem buzzám bekilMoni. hogy s megrendelt pél-
dányokat szeptemberben ssötkaldbessem sigys
tiszu jövedelmet ideje-korma sz országot msgysr
tiszlvúelő egyesület központi váissitmáoyáoak
kioszlát végett Budapestre juttathassam. A
.Közlekedés- és .iúgyar Tisztviselő" czimű
betilspokban nyilt számsdást fogok adni, Nsgy-
Kaniasán, 1ÜT5. július bóbsn. Teljes tisstelet
tel Mihály J. Endre, m. kir. távirdatiszt.

— Imonyu vihar volt múlt pénteken
délután Bsistoo Ssent-Györgyün, az eso sürflen
jéggel vegyülve osetL A villám beütött egy, s
legszegényebb ember házába, t dsezára a zá
pornak e házon kivul még egy lakbáa s több
(3) gazdasági épület lett s tűzvész áldozata
Ugyan ezen nap délutánján verte el s jég s bs
laton-odericti é« becsei szőlőhegyeket is.
— &WÖ6 Imre sssbadelvApárti tép
vitelőjelölt ur msgtartá C.aktornyio Sseivert
vendéglőjében az itteni tisztikar éi polgáraág
előtt progrsmmbeszédét, melyet a jelenvoluk
zajos ups és éljenzéssel iogaduk; utána dr.
Klein Sándor or szólt fel, reményét lejezvéa
ki, hogy a kerület, mely képvisei(jeld!t urst
több isben sjáodékozts meg bizalmával, tekin
tettel Upaaztalt egyenes beciuletes jellemére, 6i
iamétalve megválaszundjs.
— Molnár Ittv&n szobotiezai esperet
plébános s Csáktornyái országgyűlési képviae
lőválssztsai kerületben Szabó Imre tiabadel
vUpárű képviselőjelölt ellen aisbsdelvupárti
programmal ellenjelöltül fallépstt.

teit személyenként 50 fontra igyekezzék korlá- tosoi.
" - Még egy kécszoritás, még egy „ Isten hoi-■" wádm * bennünket az indóházhoz kikésérd ked-res baritokból, azutáo csengeté* — fütyölé* s a vonat velünk elrobogott.
Amig édes hazáoicbói ki nem ért a roha-nó vonat, addig a tündéri Olaszhon láthatása sak vágya foglalta el egész valómat, a nagy-tseru sngelkerthez hasonló Murakoz,*váltotatos ssépsigfi vidékein örömmel gondolám .Hála Isten, hogy et a nép föld félig ismét a mienk, bir csak rövid idő alatt egészea a mienk lenne." Hátú 2 án Csáktornyán tni nem sok idő múlva elhagytuk a hármas bérezek hazáját, mély só-baj assUlotl fel keblünkből, olyan fájdalma* érzéssel búcsúztam el — mintha évekig nem térnék TÍasxa.Meger&sitetteni magamat, hisz hat hét múlva viszontlátom újra e földet. Mintha a tensécset-is otatuaá a vándorok bánaiát,komor felJegtrk boriták u eg«t, ■ az eso1 csendesen esni kezdett! Ba Üy TŐvid távozás a hazától is fáj-4ahna*, én Istenem, mioí lehet a száműzött, a fcfajdosó keserve, ki Örökre — örökre elhagyni ■*ItteywwüJ 6sei hunái! Niocs éhei hasonlítható ■ fcáaat, nem hiszem, hogy ennek a halálos be- 'taglécnek orvossága lenns! . . . .
El ti. komor képek ... a fellegek is el-ttt&tek, gyönyört szép tavaszi ég mosolygott le JMsVnk ■ a kies fekvésfi Petun városkába ér-"ttok.
lg***" csinos kis faely, — a Dráva majd gyeml6 rés«re ootja a" várost, egyik felén t**-'fcegTtetCD DAgy ék alak a régi de jó karban "tK6 vér, — a másik felén stép kertek köxe-"^•»Hy barátságos bitsfc s több gyár- Vidéke is sxép, azonban Pettan hoz- ory kecel ra», hogy mindnyá)ai) ismerjük, ■ axért leírását feleslegesnek tartom.
Rövid idő múlva Pragerhofbs értünk, mely csakis arról ismeretes, hogy itt az utazó-nak néhány órát át kell unatkoznia Innen meg-érintve a pöltachachi állomást, (a rohitschi für-dőbe szándékozók ittasallanak ki)a vonatásuk hegyektől körül vett völgybe haladott tovább, több huta és vashámorok mellett. A látkör mind-inkább szélesedik, az úgynevezett Lamm völgy kitárja népe* falvakkal, szép rétekkel, zöld hal-mokkal gazdag vidékét.
Fokon kint szebb less a vidék, iámét ugy ossceacurul a völgy, hogy * robanó folyó, egy uíklába vágott országút s a vaspálya égessen elfoglalják — egyik várrom a másikat éri, gyö-nyorü fákkal benőtt halmokon, meredek szik Iák tetején mindenütt templomok, s igen gyak-ran nsgy&zerü kolostor épületek tűnnek elő.
Egymásután következnek Cilii, Tuffer, K'imerbad, SteínbrÜck. Valóban nem tudja az utas. hugy melyik felén a waggonnak nézeges-sen ki — oly valtosatot, uly festői képek ki-nálkoznak jobbról, balról.
Kekem egész Kanizsa-trieszti vonalon legjobban tetszett Tüffer és Römerbad vidéke, — ide aztán szívesen jöhet nyaralni, a kinek semmi b-ja sincs is, — egész hegységek van-nak gyönyörű kertekké és sétányokká muré-isileg átalakítva, a hegyoldalba óriási fák lomb-sátorai között kikitekinget egy egy söldredő-nyös setmeiui islésü házacska verandáival és erkélyeivel, a ház fölött gyönyörű fenyves erdő-ség, kényelmesen kigyodzo makkal a begy te un, ahol ssép glonettek vagy egyéb messse feltűnő nyughelyek várják a vándort a legszebb sséttekintéssel. Szinte nehéz megválni e vidék-től.
A kora reggeltől aUzónak, eltekintve re gényes, a fentebb leírt vidékhes hasonló kot nyékétől, azért is érdekes Steinbrüok ; mert a
pályaudvari étterem igen jó ebédet nyújt, mely ami a jóságot illeti, as utolsó is, következvén nemsokára a magyar gyomor megölő betűje, %s olajos és vajas konyha. E csinos városnál foly-nak egybe a Száva él Sann s in ágazik ssét s Zágrábba vezető vasútvonal.
Emiitett n*gy folyó partján óriási szikla falak és bevágások között hal»d a vonat, gyö-nyörű a kopár sziklákra vetett napsugarak asin-pompája s a háttérbe fel-feltünő hav. sok krye-lall tekintete.
(FolyUtása köv.)
Virágok és
— ÖMMfyQjt* : Jtavay Aéu — (Folyutái.)
Teremteni, »ho» éu *• isbeUégkell; de él vésni a már meglét öt, ahos •s«kert«lem ■ fo-gékony lélek nk
f A hazugság rendesen s gyengék mane-
| deka, kezdetben menUégül basználják; de ké-
sőbb majdnem észrevétlen fokozattal a bűnig
tttlyednek általa.
J Másoktól tanácsot kérni, annyi,mint kö
j vetetni, bogy mások is véleményünkön legye-
I "k-
! Caifra asaaony, piszkos biz, nyitott ajtó,
1 szerencsétlenné teszi s elazegényiti a gaadit,
| Kevesbítsd a nép nyomorát, kevesbíteni
| fogad vadaagát.
AZ embereket három nagy hatalmasság a: vas, arany, és a közvélemény;
de ha a sasrnokaág egymaga szétrontjs az utol-sót, akkor a két másikat is megdönti.
A hiúság oly nyomorult valami, mely ss ürességnél, a semminél is kevesebb.
A társsdslom két nagy osztályból van ősz ssealkotva, szókból, kiknek több éielök vso mint étvagyaktazokból, kiknek többétvágyuk van, mint ételök.
Az ember épea olyan könnyen megront hatja szellemét, lelkiismeretét és eszét, mini a
Jobb, ba hallgatásért rágalmaznak, mi a: ha bestédéért.
A rágalom olyan, mint s dsráss, ba neoi mdod biztos Ütéssel Begolai, legjobb óvszer ni lene, mozdulatlanul maradai ; mert különben meg dUhosebbu támad meg, mint azelőtt.
Aa a nap el van vsesve, mely est aa sm ber ness nevetett.
Az .mbar temérdek olyan majdnem Iái batlaa dolgok miatt boldog, vsgy boldogtalan, aasit n«m mond meg és nem n mondbst meg
A boldogság naaa csekély dolog, «•■• gBBkban feltalálai nagyoa aeoéa, másokban padig leneutlea.
A boldoysig olyan, mint aa óra, a leg-egyaserttbb asarvssMtfl Ugtartaaskk
ffeljt MT.)
IjramaibeMédét Keszthelyen,délután pedig Kis-Komáromban. Ezen jelöltség érdemében irt kóileményt térzzüke miatt lapunk jövő száma haiza.
— Tasmegy ének valamennyi uj kép-
vueloje szabadelvupárti; ét pedig: Horváth
Boldizsár, Tulok Zsigmond, Hollán Ernő, Istó-
«; Gyózó, Siéll Kálmán, Ernuitt Sándor,
aibrik Kálmán, Filgh Károly, Berke Mm* ét
Boda Jóuef.
— Oi/ánhir Seidl Petronella kisaaz-
«oov Seidl Lipót mukertesz szépmiveltségu
l«nys, Iá éves koriban jul. K-en meghalt
— .4 gyalOQláM verseny iránt, me-
iyei u alhletikai klub Balaton-Füredre tervez,
alhletikai iport körükben nagy érdeklődés ural
kodik. E versMy ktütabea n«mcs»k a aaak-
rmbwek. d< a közönség figyelmét a megér '■ demli. Élwrevalí gondelat vott a gyaloglási | verseny, mart élénkséget iriéi elfi ai athleták i körében, Duveli a közönség érdekét, a> athlelika i iránt ói kiválóan alkalmas aa ügy uépszerüai-1 tétére. A versenyre a neTecéai sárnap e bó 20-ka éa már most is többen jelentkeitek. Al indulás e hó 25-án este, hat órakor a budai láaeshidtérről less, választmányi tagok és hír-lapírók jelenlétében. A versenylók késfogás és becsületszó mellett kötelezik magukat a propo sitiok teljesítésére. Székes-Fehér várt érinteni fogjak, hol egy választmányt tag várja őket. Balaton Füredre 26 án délután érkeznek meg, hol fogadásukra, mint halljuk, a furdöigasga-toság nagy előkészületeket tesz.
— Bokor JóM»ef u iU magyar gyer-
mek színtársulat igazga'ója, kiről hazai lapja-
ink oly elismoróleg nyilatkoztak, Fiamé télé
veszi útját s e kot bon Nagy Kanizsán is tart
el6adáat. Hisszük, hogy városunk értelmisége
pártolásai 1 jutainuna a derék igazgató törek-
vését!
— Rövid MreJtcfüczilia partjain nagy
kiterjedésű klária zátonyt fedezlek fel. — A
székely földről közelebb 3000 né! több kiván-
dorolt Romani<ba. — Izland ságetea nagy
hamvas* volt. — Amerikából 441 ezer kiván-
dorló tért viasza Európába. — Rudolf korona-
hercteg vörhenybe esett. — liróí .Apponyi Al-
bert Kőszegen megbukott — A Dunagózhajó-
zásí társulat a Kulpa folyón Sziszek és Károly-
vároa közt közlekedést létesít. — Aradon a mi-
, norítáknál alkalmazva volt egyházi meggyil-koltatott ; a tettesek elfogadtattak. — Jackaon Hunét, a korcsolyavirtuoz, meghalt. — Az osztrák-magyar monarchia bukare»ú ügynöke j nség mindig ezt a csimnt használja: Kaia. Kön. Agent in der Walachei. — A csehországi Liebig czeg lbU ezer torint áru'piros fehér-zöld zászló-kelmét adott el egy hó alatt Magyarországon.
— A Murányi cxufcorgyár megbukott. — A pé
cai ügyvéd-egylet feloszlott — A bjdai azóió
terméa idei kara 4 százezer írtra van téve. —
A fidai azigeteken roppant dógvéa* uralg, maga
a király is belehalt — Margit-Szigeten 429
vendég van. — Ferdinánd király hagyománya
150 millió frt érték. — A hadügyi kozot költ
séget jövő évre 21 millióval emelni akarja*.
— Ssent-Ittíbén a sáakapuaztitás befejeztetett,
naponta 4—5 ezer ember dolgozott—Lapok ut-
ján a budai vizkárosullsknaküsasegyült 69,537
frt. — Székes Fejérvárott az áliami méntelop-
ból 126 méuló adatik el f. július hó lolylán. —
Sporzon Pál „Gyakorlati Mezőgazda" czimu
lapja ntgyobbitott alakban jelenik meg. —
Körmenden távirda-állomás szerveztetett —
Barü zoogorameater Szombathelyen agyonlőtte
magát. — Jakabfalván nagy tüz pusztított. —
Kónigsb«rgben egy sagéd poaujegy kétszeri
használaUért 4 havi fogságra ítéltetett. — A
szállítási adóról szóló törvény jul. 1-én életbe
lépett — Aug. 2-án lesi a budapesti gabnavá-
eár, melyre utazóknak a Dunagózhajazási tár-
sulat 33°/, engedett. — A múzeum birtokába
jött as 1849 ki magyar déli hadsereg f6vezé-
rének pecsété. — Hercsegoviaában komoly lá-
zadás ütött ki. — 144 magyarországi helység-
ben óriási károkat tett a jegest. — A buda-
pesti Bókuskórházban egy kőmives kolerában
hall meg. — Jul. 1Ü lg 371 képviieló választa-
tott ; 307 azabaúelvtt, 29 függetlenségi, 19 nem
16 Sennyeista. — Hohenheunban
napoata 3-4 kolera es«t fordul eló. — Somlyó . '"gMgrobb r*—k elverte a jég. — A .Eatb. Világ* czim* folyóirat megszűnt. — A csendé. J tenger némely helye legújabb mérés szerint 4226 öl mélységű. — A caár királynénkat li-vádiai ny aralójaba meghívta. — Trefort minii ter 2 helyen, Jókai 3 helyen és Csernátoni szinte 2 helyen vájaaztatott meg képviselővé. — A pápa 20 ezer faurat adott a toulousi vizkáro sutiaknak. — Olaszországban s 3Tilt ér folya-mán 3438 gyilkosság tőrtént. - A verseczi méntelep laktanyája leégett. — Franciaország-ban eczetadót hoznak be. — A bécsi Szent-István templom tornyába az utóbbi vihar alatt 11-szer ulött a villám. — A potsdami kórház ban 3 hét óta alvó katona fekszik — Székes-lejérvári püspökké Duláaazky Kándor kanonok neveatetett ki. — Leodvay Márton jeles színész ! meghalt. — New Yorkban acaéloól fehér ing- ] gallérokat gyártanak. — A budai árviikárosu I I tak részére 100,000 frtnál több gyolt be. - !
Vegyes Wr.
— Vdlamtán cunotum. Nem mondhztni,
hogy a asarécyaég azon erények egyike, a me-
lyekkel fiatalságnak legnagyobb része dicse-
kedhetnék. Ezt a lefolyt képviselAvilaaztások
is bizonyítják. Égés* serege az n!y ifjaknak, a
kik alig rázták le az iskola porát saruikról pá
lyázott mandátumért. Egyiknek, másiknak si-
került u czélt érnie, a legnagyobb rész azon
ban megbukott. Ez utóbbiak közé tartozik Po-
lony Géza tintái budapesti ügyvéd, a ki Hont
megye szálkái kerületében lépett fel. Elleoje
löltje Luka Lajos 740 szavazatot kapott, Polo
nij ur pedig egyetlenegyet sem.
— tífCMtg mint tbziidealkvli. Lord
Campbell Valtér, Argyll herczeg fia közelebb-
ról a Hubert, Wagg és társa tőzsdealkusz czégbe
lépett, mint részes -, e czég neve most már Hel-
bért, Wsgg és Campbell. A herczegnek egy
másik fia gabnakereskedó czég részese, egy
harmadik pedig a Middle-T>mple-ben ügyvéd
ségre készül. Argyll herczeg legidősebb fia tud-
valevőleg Louise királyi hercz*gnonek férje.
— A GUtlla vatut mentin UvöhegyomUu
fölött. Salzburg és Tsxenbach közt, uján lera-
kott síneken a napokban tartották a próbame-
netet, teljna sikerrel. A vasút ennélfogva nem-
sokára átadstik a forgalomnak; az uj pálya a
beomlott tunnel helyén a hegy imláa fölött ve-
zet el. A kérdéses hegyomláaról lapunk is tett
volt említést.
Papirraeletek.
Ai amerikfci o*Sf«rek oagyon ín-reüiek idageo B*T»kk*l csifráikodai. Sajit neveikat *lUc*^^k éa e!ker««steUk mafukst Cs>tirn»k, Haaibilnmk, V*J-lünjftoDii»k, Lincolan&k, Q»riLnJdiD»k atb., hogy an-nál jobban imponáljanak már t. i. ott, * hol. Köie-lobb tgj ilyen fekete jaTallér a lomai csatoroába tietl in iktelenfll ordított. Át *Sj«li 3rök nyakon c«pt«k i* má*nap reggel a börtönbr jAsasalt ki.
_ Mi DSTCV kérdé a biró, a ki eli vosettik.
— Hercieg Bisansrek — riasonvá bO««kéa a
Romén j
— Mehet ! mond a bir-5 Oly n*gy embérnek •okát eloesttnk, hanem máikor ne felpdkcieék mff ACTeról Gon'loljoa berlini kollegájára
A t»nitó kérdi egyik UnitTiuját: Te fiu, mi * neved T — A* eu nevem Piai Jankó. Ili non aaád T - Efy halott, mert mfgbalt. De hát mi volt eWbb T —Hát eleven.
A aiBlt napnkbao *(7 tána*ár>aa «s7 fiatal ember ifsa *aAUlao volt. 8 agy asalbat4tti aaitooj-
nitk r^hfiat e hallgatag riielet:
— Ml baja taxák, Bogr olj izőtaiia T — kardé
tfile a itép auxonv.
— Ha baa^lek. igra )d»f«. leo.k.
— Na akkor An épen neat falbct ai idsgM gBr-
eillittSl, mert iattnaata ugyan kavstet b^it«l
Lotlobniáa.
Prága, jul. 7-én: 40, 5S, IS, ti, 76
Lemberg, , 2, 50, 4, 70, $6.
Bécs, „ 10-én: 86, 74, 5, 84, S6.
Grátz, . , 75, 72, 87, 8, 80.
Szerkesztői (izeset.
17JS T Csáktorcya Hoitaaábaa n«m ■«»•! !
17J4. D A kollamiajíket alkalmilag kozllni loptak.
1 7Síi H. Usr botr Irhrtot ilrfíl. ■ k-'^^lni ? mntsttányal :
Harangozna!: a Faluban ;
Bagolr távol a Toroeybaa
Én tritm barangolnak moft,
latén veled, életemet adoflB ki moft
Érték- e« váltéfatya* JoNlti 13
b'l, meuliques 70.85: 5*/, nemz. kolcaön 73.45 l»6tl kiálladaimik.,l<a«n 112.75; baak-részv. 9 37; hiteliutézili részvények 219 50 ; London lll.4á; magyar t.ilitehermenléai kit-vény 8160: te-neavári foldteheroMntési köt-vény 80.50-. erdélyi fóldtebermentési kötvény 8U.6O; horvát-slavon föi.lteiiormentéai kötvéay Öo —; ezüst 1UÜ70; cs. kir. araay 5.24-Napoleond'orS.S?1/,
Felelős szerkesztés kiadó : BáttrH Laj»»-
SjlH levél
u»kÍDteie« Méetiros Nándor urhuz, A loteajoi kerület helyettes szolgabirájiboz.
Llenk emlekemetebrn lebet m^g- rzimsett ara •á^arluik unit bo 24 «■ Canrn#ffíldén a* iskola Ogj-b**n tartott köuégi-Uoíca gyillé*e, meJyben ÖD el-D^kftlt ■ a meíjb«ii aluliroit kevtwel a befejesíi el^tt vehettem réuL
C»ak a napokban es-tt bittó* tadomáionra, búgj a gjülé* foiyama alaU Vlzraathi J6si«C TelsS-irt-mnivfi ktri'-gys'í ur e^y kÖEiégi tanács ont, mireí és ae<n a )*gy*~> urnák ínye éi akaratja, hanam ai-jat aoejgí 'Hodiee sser^ol mert nytlatkoaiii, aa ■emlí-tett jegy *Ő nr 8t a tnbbi Unici-tagok jeleaietebta a k«Tetke*3 aertő •«7«kk»] illette .míg* asataár é* ax ta fog maradói."
Két kerdéaem van tehát a tek. aaols;abir<S ar-faux : SlfíMÖr: Mi akadályon* önt, mint a gjrlllea el-oökr; abban, hopy a* emiitett aértvgetít, ki önnek máaként La alirendaltje, »*onn*l readre nem atmti totu, rxgy a kfiacég-ek renduéeéról uóló IV VI, tör-vényciikk SÍ. $-a» értelmében mag nem birfáyulU r
Mátodftior : Srátidékosik-e, ej miként a m«f-iertett felrek ntóla^oaan is kellő elégtételt adai ''
Kxekre ooidŰn exen lap utján, ragy máa nyílt tíren IUTM ráJa»«t kérnek., tia*Ulettel maradok :
FeUSSzemenyén, julios hd 8-in 1675.
MALICS FERENC/ a. k. f.-axsmeuyei plébános.
E ma; nárnuukban olvajnató A ■serenne bír deté* id. Heckacher Sámaeltől Hatabn rajban. Éten hát pontoi kinolgátáaa által aieles körben ia mert jo hírben áll ; amiért i« a mai sxámbao Iév8 hirdetménye mindenkinek Sjyelmíbe ajánljak X. ...
•) E rovat alatt* kosldtteri f«lel5ueget nem
' ■■•A
JE3

Fehér Miklós
egyedüli képvis«16JA
ornaby «& B fiai
ajánlja ezeknek világhírű
gézmozdony
melyek tartósságuk.
jeles képes* <'■ Kuk és összes részeinek
lig elkopása folyta n, giimtalanelsó dr jakkal, ugy '•■fliijabbaii 1874-bun a nemzetközi gazdasági kiillitáson Narsóban u be-
csiilet oklevéllel tüntettek ki.
Kéri továbbá az ezekre történendő mielőbbi mugraadelésekel, valamin: a netán szuk-'■viendó egyes géprészek bejelentését, hogy a t. ez. gazdakozSoséget ideje kúrán kiazolgálhassa. Majm ho 23, 24 és 25-éu > -At««on Somogyme^yében tartott gazd. kiállít, és verse-"Í'B fl o r n s by legújabb Paragoa fikaazálo gépe, Wood, Johuston, Champion és Hofherr <"onéb«n verssnyesva, az első dijat és arany oklevelet ayert* el, nemkülöaben a .Sulky Rak** saénagyajfom is aa elsi díjjal jutalmaztatott.
Kiállítási csarnok Bíc»ben: III. Prágentrisse 13. .Hotel Hungária*
ás műhely Budapesten IX. Üllői ut 12. szám .Köztelek* .országos gái-
áA eRyesolet.* (1717—*)
Iroda éa kiállítási csarnok:
BéutMO Boiapertan
Pragerítrasse 13. sz. Dili u 12. ii.
.Hotel Hungária- .Kortetak-
2J oru mid. ccetfliet


s
í-
elsőrendű ezüst érem, a cs. k. szab. Hangaria Drillén;
broiiz-érem, eke és gazdasági gépekért; oklevél gyOrílt hengerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonybáii
ajánlják 2<MX) példányban már használatbin levő
atetanyi gtboa rwtiikat két aagyságban, 8 szitával ellátva 60, 70 frtért., cs. kir. s» bad. Hungária Drill legtökéletesbitett sorretógép, meri tó kerekekkel.
kanáimeritovel, eksmert legjobb zzervezetü kivitelben. Mindennemű szántó- és egyéb gazdásaati szerek, sieoska- és gyökuksrmány vágo-gépek, cWjió
gépek atb. e. f.
Ábrás árjegyzékek ingyen és bérmeotve szolgáltatnak. i 17J6 — 3)

»QO00OO0O0OO0O<WM0
termény-, bizományi- én kiviteli oilet
BUDAPÜSTEN.
raknak és gazdaságökoak, a fogyasztási
raktáraknak ajánljuk küjretkexö c»kk«kben gaxdagOB fSUierelt raktámnkaL eisAreodii pesti városi áru, Kendermag, babó, szép sárga kása, (ká legtinomabb minőségben. , Szalonna, és pedig : magyar,
paraactsxalonna. Szalonna, füstölt ublaáru. „ paprikás táblaáru. B amerikai hátgerincs. ' SzllTa, boszniai, szerbiai, magyar, hordok,
ragy ssákrvkban. I sUrel/rW TCtenénjek, u. m. : nagy, fehér
rouzott köles.)
lényltó, legfinomabb Tullaoglais.
„ t6tn6r.
köxonséges.
Lckv.r, 1 ti- és 2-odrendQ.
EsyT. asiulotok haauálatára.
lak, smürko és kék. (1721-2'
Paprika, elsőrendű és középfinom.
Csiriz, czipé»iok használatára.
Suppao, tömör.
Slllvórlum. valódi axerémiéssdaronMi.
Tlasz, sárga.
a legolcséM napiárak neHttt.
Felajánljuk továbbá szt>lgálatatnkat minden gabn&o^meic, gyapjú és egyéb orsaágos tarmé nyék bizományue bevásárlása és eladására,melyekre kívánatra megfelelő előlegeket is adunk.'
Árjegyzékeket kívánatra küldünk.
HOFFMANN és S. W.
Alkalmai, nóHd ét jó ajánlatokkal biró Q^jnökők ajánhrtjűt elfogadjak.
•) i diuctasirrs Tonatkoiolac kti<»6Ku ki kell aarlaOak, kon resitekrol caak a kunnl iríl általánosan jónak eliwert .stairesM fsstváresl lalrf nakoioljük.
OOOÓOOOQOOOQOQOQOÓ
Wajdita Jóaef Up- éi njowdAtttlajdoüoa gyonujtó nyoaÁu, M>«j fc'aniwti.
A legnagyobb YASBüTÖBÖYÁft
M int a
bárboTi ingyen
UKI
V Ó

Reiob&rú «Sc Tá,rBa-é, B-sben, llJ.Mariar utcaa 17. sz. alatt van, honnan képek-kel 'ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bér-mentve küldetnek mindenkinek. <16Í'—2"
czipészezikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Kh-ily-Dteza 41 ik szám,
a
IOZ.
Budapest,
Csiriz, faszeg,
:éro».
ésvásznak.
elflkészult
bél
rtipö-iakkor.
^Lackkappen
,. EGY TAK1SZSYA
ff ostotDa-sétar

Megjeleűt M mioden hátai kŐDyvk«reskedésbftO kapható :
„egy tarisznya ostobaság"
bufboriítirtii eitmék, ötleteit, élfZek *gy\'-\^;«, gjüjtöup :
Nevető Vilmos,
több felfedezetlen tudomány profeasora.
Ara e 4ÓŰ lapra terjedő diases, keménykötéeü, ssinnyomalu bo-rítékkal ellátott könyvnek 1 frl 4Ú kr.
Mutatványul: (1716-2)
Egy tztrnyen tudományét elitzé,
NEVETŐ *VII,MOS.
mettéa : Haas, olva&s, tanulj
ss koponyádban világosság less.

IM of fmann
•razafst
Kon
vel/M Tetmj, gy
bab, g^yalogpassuly, hámozott és aámo satlao bonó.
Az egész világ k»lettSÍ nyugotig a sibériai bundától az afrikai f«bér köpenyig, nem más, mint csirjí OBtobaság, még sokkal t^bb: as ottobuág legfinomabb snalizalt extractuma, aaért nian és uem lefaet az öassegynjtöu tuiományok csarnokában, egr észt élfMító ttid»mányo-labb mű, mint es a tarUxaya ostobaság, ja ! még több, i> mű Bielleae maga&sbb. mint at njonnan épiténd5 philadelphiai minta-torony — agy, hogy e todomá&yot ma előtt egy Humbold koamoüának én Shakespeare drámájának. Petrarka ábrándjainak. Dante poklának és a nagy sereg füifa poéták költeményeinek kalapot kell omelüie én ez az egyedali tu-domány o* mú, mely a tudomány Bxiavooalán ep ugy ragyog és világ áll-táig ragyogni fog. mint as afrikai »ivatic°k- felett a bort feketitő nap, ennefe kell tehát 1 esni, as ujonoan felfedéseit mAnek.a melyből zai&daa lofícm, philolognö, lyricos. tochmeus, medirtn iliiruritii-.. üi-'oligicut és
Ha^zonbéri hirdetméiiy.
A pesti papnevelde Ing-komáromi nradalnu réaiéről kftztrirré tétetik, miszerint Wyo éri szeptember hó 30-án délelőtti 10 órakor, nyilvaposan szóbeli és Írásbeli iárt| ajanlatok ut|an árverés fog tartatni : az 1876-ik évi april hó 24-tól sximitott három évre, azaz 1879-ikévi april hó 24-ig bérbe fog adatni a komárvárosi reodégfogadú, ugyan ott az alsó és felső két kerekü vízimalmok, a galamboki | vendégfogadó ; ugyanott a tftlösi két kereka vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két kerekd vízimalom.
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegeudó bá-
natpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartfaági irodában
megjelenni felkérernek, hol a bérleti feltételek addig is
megtudhatók. (1727-1)
Az uradalmi tisztség.
0300000000000000000000
Tanulóul
Exner Gyula
mű- és fénykép-in- tézetébe Pécsre
kerestetik egy oly ifjú, aki magyarul tökéletesen beszél
ésir, a szükséges iskolai ismereteket bírja és jó nevelésben
részesült. (1712-3)
I astronomicasDak érettségi ríiaftt kell tenni és főkép e* a tudományos I mű a haditzatnak fog uj epochat aJkomi, mert sehol sem történt anayi non pitu ultra o«ot*aaáf, mint ép a hadaaiatbaa, a hol puró ostoba-ságból, majd uép ido, e«*5, kod éa báuilWlto fegyverek okosiák az oa-tóba rendetlen TiauaToauliit, ergo 1 h.diszunak leyfontozabb itrate-I giai müTe & taristnya ostobaság, ajáolon. tefait exra fontos mórét as egész kötői éa nam kdaütt arnadiaoak figyelőiébe, kötelestesaék ax egyen ruhát ri««lö minden lieuteoaotja a stratégiai t'idomány extractu-mát kivölrol megtanulni *s ha a kapuctioas páternek lehet brffiariama, mért nem lehetne a Herr lieuteanntaak egy taritzoya ostobaság*, halad-jon a lieatenant a tanulmányban fokrúl-fokra ugy, hogy mi rí- g«nfra-Ha lesi. f«ldisxithesaek a tadományoi oittobaaag külön érdemjeiérpl.
El a genialiB tariunya ottobasag végbet?tlea nagy h&uu»al bír, ei egy ralúdi talizmán, hogy tehát az ügyvédnek poré, a dalároak UUe a tüsoltóknAk íiic, a kCltűkoek ábrándja, a tornassnak eraje. a asép hölgynek hódítása, a mamácikikaak j<S kedre. a oáDÍkékavk erűs ki-Téja, a káréioknak olcsó ezukrs. E ftasdisxoak bü wrméar, a czukri»« pékoek ingyen liwitje. a csizmadiának ajándék bőre, a bankanukk folj-t o pénse, a vendéglósoek éhes vtDdcf[e, a lapkiadúaak tok el5fi*et*Sje legyen, mmdenbea a hiány pÓtoltatsél^ miitdf>nkiDek rágys teljesítessék. csak tessék a tser«DCi>t» tariunya ostobaságot megvásárolni
A mi pedig a sötét tudományok sflr*aT*rát a gyogyássatot illeti, ez, hogy a gyógyszer uafryol>l> hatással birnawoa. az idegreodszar hely-reálljon, a termétaset * gy"gyerüt jobban elüsegitbes**, ugy miodco sseDvedo ■seressé be haladéktalanul a tarissnya ostobaságot é» in mint gyűjtője a tariss&ya ostubaságnak. késs vagyok mindenkinek, ki 1 frt stempüt beküld, vtenplis papiroira bizonyitaoi, hogy nüaáiea tarianya ostobe^ág vcrSje 100 eng fog éltu.
Tiut«lettel
Nevető Vilmoa.
több felfed esettai tudosáoy professora.
Bekitzinti
A fold ker«k»if*o ahány e*«pp a vis, Kfy esred bu*xárban amennyi a» ia. Erdély fcép hegyein »ts!i<í é> vad kMaka, Kagy Magyar órásáéban a eánni neaysmk A nagy 5ci*ánnas ahány a sirálya: Annyi áldá* ■aalljoo haxánk " a királyra.
Ssaa akti t«jf«lb«a ah íny ciepp a vaj, Nyolcseser tát fején aháoy *sal a haj Aa alföld nik>ágin anensyi a fnlea. Ahány Tarropgyébeo a StáaUcajtaa QrM, Balaton vizében hány a ka?*k«.korom, B könyv nIramúját érje annyi orom
öt«ser «uut«,rnál hány darah as ár. Nagy- in Kis-Kanix*án ahány lat a sár, £ e*iuos kttuyv annyi kiadást írjon,
^ minden uWaaója h»l*íig éliíu !
poooooo
Iroda raktárik
•rtzáfrlt 48 U
Az
tnirsadó mludei. k
fér fiáknak,
oritéklia lepécaételve.
SaéiL>ttUBlt«i bebixo-j
D)tlta»(«tjr ék orv o>li-|
% (S8 évei tapanital4i
i!ytan!) a (1655—10'
Gyöngeségi
állapotoknak afiaema^ tagokban i d e g « s bajok' b a D a a t. zsfot a ffÉlé Mkr-fa|lkloaaaw«iMk Uvtt
. ta«k — Miudao köojr-áruknál" jelasQl KMuy Lajoanil, KarolT utcxáhan Ara 2 frt 30 kr Á kfttOaség ó » a 11 * baonyoi ■taaaisokfvól ém a»ajmola»o*tiól e könfTemre O«XTC, melyek a ktv-töoaég elámitáaa tekintetéből még hinlftinényem nóiierinti I e-i r á b i i g ii terjednek Azért i-gy«ljen mmd«nki arra, bofy kfaj-\ yen eredeti 36-ik k i a d i i i ti
kaphassa, mely egy é ad rét 300 lapos kötetet képez
60 •■—rtari ákraval ácséiba saetuTe és- a tserso o*r
bélyegeTe! ♦*■ f *-r r^ t e 1 T •. Lftorrttíui tan ir.
IIIII II II II
t m>>eaafyarj . ig^n tajiul-
. e« ralamennri i
**

Nagy állattani múzeum és panoráma.
Ksen ■nienmbaanlr elo állatok vannak a Farraes-Jtater Merül
minTik meg élve inaa voltak itt láthatok. . U7»-|!
Ttmfrrí ti0rU egy igen vmjdelmei állat, aa ottani vidéknek bnsa, m«.ja éi <>i»ja álui! ig«n batanua Elelaese.se élő halakkal történik
ÁUstsk és sivtarysk t vili ttaierMt s IsfxnM ttraétntatviayi,
A a*fy afrikai aMjtmftaz a világ miodenréase^ül vaW majmokkal PANORÁMA 70-aa felni Itvó kttWel« legujaík látvány a lstaj>i ,. iul lúrteueubói. - Zá aa kai u s«i asaysttéjs — Nagy kait, Hiodeo látogató ingyen egy ajándékot kap.
Néxőbely saját sátorában a fótérea Tan.
fi
A 14**00 » BirUi
j
A MI.N0 ■. aárUi
éth« jrteu
COHS L.V2AK SAMS
1874. évben istoét •kiyerte a
r torsjegy 1874-ik »«ÍMa nálam oyeretett JOIIN LÁZAK SAJiS.
846,000 t
Dagy nyereményt
„Szerencse és Aldas Cohnnálü
jt-lige alatt; a> e asániu sorsjegy pedig, miot már oly gyakran, ismét nálam vétetett; különben ia a mait és jelen érben, a bi> ratalos nyereményjegysek iMrisit, tisztelt Bgyf*«leÍBDek több, mint
I Millió 350,000 b. aárkát
6sptteB ki nyerenéoyekben.
Jelenleg ismét lehet
esetleg 450,000 b.-márkat
nyerhetni. A liasabarg által bixtoaitott éniek»« é« tlulán iamait nagy penskisoraolás
8 millió 635,000 b. márka
értélih'n. jsltslsf ISBM*. resdkivsl sa§y és azánss sysrsassysyel
vas szaporítva; csak 84,000 Mrsjsfytt tarulmir .'.« rörul |,\r
b6nap nlali 6 usztüybaa x kor-tkiG nrn^m^nyek kUtssaa ki-
haxatuk I sagy físyer^ssy «etl.r 4*0.000'b. márka, rést
legesen SOO 000. ISO.OOO, 80.000, AU,OO0, 2-sur
40.000. 1-szer S6.000, 6-stor 30,000, 1 szer SVOOO,
2 ss^r 18.000, 11-uor 14,000. 2szer 12,000. 1? sser
10,000. I-»jer 8000, 3ssor 6000. 26-szor 5000, 43
sier4000, 255 tzür SOOO, 8-<zor 3000. 1-szer 1600,
12 rair 16UO.40U szorltOO. 23-stor 1000, 548-szor600,
95Osler 30rt, 15 szőr 340. tó iior 300. 50 sur 180,
2S,3OOsz<.r 14t. 12,72ö satfr 140, iát, 1X0. »4, 80,
M«l8b nérka. T
At 1-tó oaatálf sTSreadnjbusása bira'aibótx
f. évi július 22. és 23-ára
tött-ftt ki, metyre
egj egén eredő li sorsjegy ára oaak 8 frt 80 kr o. é.
«gy fél . . . „ 4 . 40 .
egj negyed , . . . 2 , 20 .
Bsén as állási ezimárel ellátott eredeti tnr^jecyeket. a vé-ulár bérsteotc* ■egkuidtw után méf alegtávulibb vidé-kekre il azonnal m>>f[kűldöin m t raecrpnaeloknck. A bÍTAU-
lo> •yarsaeiyla|atrasst éi sysrasiesyaésitket hazii után H-t»k artás mellett UOQILI! aoatassa menkiiiaom tisstflt érdek«ltt-imnfk Sx«>li>*káru óB9aekótwt««einiD^ I fogva BBlsistals lyaf—say s ■ysri fél IskbelyM :i kifii»h^t.V
a^Vk silsdsa Bie|rwde)es áss srsdstl ssrsjtiyskrs egysz^.
9*W rü„u pettaatalvisysyli is e^zkötölhetó
LAZ. SAMS. COHN
(1719 — 1) in Ilmnbarc.
Haupt-Comptair, Bank- u. Wachaelgetchán.
(1720- 3>
5000 forint
évi 12% kamat és biztosíték mellett ki-sebb összegben is jövő szt.-MLhályrakap-ható. Bővebbet e lapok kiadója ad.
Szerencse-jelentés.
Á nyeremények
u állam álul bistositvák.
A fónrereiBény ftteti 4.Vl,000 márka
nj nemet állam ertekben
Meghívás a
Hamburg áltama altat bistositott nagy |Knzki»orsolas
nyeremény - moozkalra
melyben K>bh
8 inlUló 600,000 márkánál
bixonyoaan kiAuaauk.
Eafn előnyösen berendezett éa terTtserSleg caak 81 ftrtVet tartalauaá Bemakiioriolái uyereménTt-j a követkfiók a. m. I nyeremény weil. 450.000márka,ne<eseteaen pedig300.000, 150,000,80 000,60,000, 2 szer 40,000,36,000. tj sior SO.OOO, 84,000, 2-uv 18.000. 11 sser 15.000. 2 ster 12.000. 17 ss«r 17,00(1 4 sier 8000, és 6000, 69mi 5000, és 4000, 266 szór 3000. es 2000, 436 szór 16,000, 1500, 1S00, és 1000, 149Ü szór SOO, 300, lűü-stor 340. *00, é. 180, 28,300 szór 14t. 2975 stór 140, 123, é> 120, 9750-sser 94, 80, 66, és 38 márka néhánT hó alatt n asxtályban biztoi eredményre jutnuk.
A. legközelebbi nuxas aivaulosan
f. évi juiiut 22 ik M 23-ikára
intetett ki. Ára
■I rfént •or-je«^»rk ránk 8 frt.
a KI „ . 4 .
■ acgyrd . „ 2 .
Rteo ■• állnia állal bittesitoU r-rrsleti »>>r«jf gjrk !•'« l>«U<<>tt irérrtayek) Xlem a lagtáioliMi vidékre ii ssátkobislaek u ár clolefee btkuldéie vagy u^nvét melleu.
A reaslve»6k aE eredeti surajegyekca kivOl ac áüaotpectet-tel ellátott sredeti urveietet ú megkapjak es a buzas megtór-tésl»*«l assuial a hivaulot ktoutatást iogyeB megkaldjak.
A nyeremények kicirtéie általam aOrgtsaa és Uwktartál köteleseuatee mellett eazközúltetik, érdekelteimmel szemben.
li ■!.«■!ilnV nSS Issnkban poita-ntalván; vagy ajánlott lerél által torténbetiiek
Suveakedienek tehát bizalommal fonhrtnr (17a8—Íj
id. Heckscher Sámuelhez
Baskár és váltó-iroda Humsarisas

CS8»llC
Tizennegyedik évfolyam.
M61-SLLNIZ81,1875. Julim 18-fa.
\p szellemi ei ■ésMtUlwó kOs-jiesséirea, elóisstesek, : reclanun'ók sat. s szer-kessto-iiaaókoz bír-
DMetsest
6 beaáboi p*titsorbs«
fflajodacor 6 a miadae ' lotibbi torért 6 ki
MTILTTÉRBKN sroncmt 10 krén **-
»tn«k f«l
foeatiri iUeték minden „„ sirdacéeirt kllSn
sV^
Takarékpeoatári epOlM,
ftldssiot.
B«nnentetlen levelek eaak ismert ■nmkacaf-taktöl fofadtauak el.
Ktsirstok visua sasi koldatssk.
ZALAI KÖZLÓI,
előbb: ,Z AL A-80MOGTI KÖZLÖNY.'
Hagy-Kanizss város helyhatóságának, nemkülönben « „els6 zalai ügyvéd egytot". a ..nagy kanizsai kereskedelmi t loarbank", a .■agy-kanizsai takarékpénztár' a .zalamenyei általános tanitó-testiilef, a .Zala-SwMgy ooznajozasi részvénytársulat s több aegyai és városi egyesület hivatalos értesitije.
Heceukltu kelszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Jókai Mór levele.
Joksi Mór országos képviselő tekintetes Korch-
mároa Nep János úrhoz, a kessthelyi kerület
Tűit kozépbalpárt elnökéhez következő levelet
küldötte:
Tisztelt elnök nr ! Szeretett barátom !
A mily nagy ürömmel értesültem fe-lőle, hogy a keszthelyi szabadelvű párt Falk liksa publlrlfitánkat tűzte kt képviselője-löltül, oly készséggel sietek önt és ön által s keszthelyi szabadelvű pártot őszinte buz-galommal felkérni, hogy e kltfinó hunHtjirs-nak megválasztását biztosítani törekedjenek, miután Falk Xlksa azon kevesek közé tarto-zik, a kire nem rsak egy pártnak, de az egész képviselőháznak szüksége van, ki nem csak európai híre által díszére válik az ót meg-bízandó választó kerületnek, de tudománya H képzettsége által hasznára Is az egész ha-zának. Megválasztása méltó jutalma leend ed-digi érdemeinek B érdeme a keszthelyi ha-zafias választókerületnek, melynek Gdvklvá-natát küldi
Balaton-Füredről. 1875. jnllns *-án Igen tisztelő barátja JÓKAI M 0 E m. k.
i képriaelő.
Pályázati hirdetmény.
A nagy-kanizsai közös népiskoláknál az 1875/6-ik tanévre 3 segédtanitói állo-más leend betöltendő évi 325 forint fizetés-sel, esetleg rendes tanítói állomásra való előléptetéssel. — Kik ezen állomások egyi-két elnyerni óhajtják, szabályszerűen fel-szerelt kérvényüket legkésőbb augusztus hó 20. ig alulirt elnökséghez beküldeni kéretnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. július 10-én.
VÁGNÉK KÁROLY,
iskolaszékí elnök.
Képviselőválasztási mozgalmak.
Keutlieljr, julmi 11 18: j.
A keszthelyi választókerület szabad-elvű pártja szerdán, folyó hó 7-én Keszt-helyen az .Amazon"-hoz czimzett szálloda oagy termében a képviselőjelölt kijelelése ügyében értekezletet tartott.
Az értekezletet méltóságra Novak Ferencz hétszemélynök ur a szabadéivüpárt ez idúszerinti elnöke, pontban 1Ü órakor, következA beszédével nyitotta meg :
.Midőn közelebb, ugyan a mai czél-ból volt összejövetelünk alkalmával a tisz-telt gyülekezetet üdvözölni szerencsém vala, megnyitó beszédemben ha bár röviden, de reá mutattam azon okokra, melyek a két országos nagy pártnak összeolvadását a haza érdekében szükségessé te-vék ; kiemeltem a fusiónak már is kézzel fogható eddigi előnyeit és vívmányait és különösen a képviselőválasztásokra vonat-kozólag megemlítem, hogy jövőre nem az 1868. évi 12-ik t. ez. iránti hitvallás lesz döntő, hanem a jeleltnek egyéb képes-ségeit is mérlegbe lehet venni. Most tehát, midőn a tisztelt gyülekezet kívánalmára elodázott tanácskozmányt megnyitnám, tisz-telt tagtárs nrakat hazafiai lélekkel üdvöz-löm, a múltkoriak ismétlésével a tanács-kozmány folyamát hosszabbra nyújtani nem lehet szándékom. — Csak jelezni kívánom a feladat fontosságát, mely a közelebbi ország-gyűlésre küldendő képviselő kijelelésénél a haza jelen szorongatott helyzetében megol-dásra vár ; ajánlom a kijelelésnél a lehető egyetértést és közreműködést, nehogy akár meghasonlás, akár részvétlenségiik vagy kö-zönbösségük által partunk bukását és az
oly élénk mozgalommal munkálódni mutat-kozó szélső balpártnak győzelmét előidézzük.
Ezek előre bocsájtásával meg fogja a tisztelt gyülekezet engedni, ha az irányt, mely bennünket ezen fontos tény gyakor-lásával kell, hogy vezéreljen, néhány szó-val jelelni bátor leszek.
A megválasztandó képviselő kijelelé-sénél két főszempontnak kell nézetein sze-rint irányadónak lenni, t. i. első sorban országos, — 2-or pedig helyi ér-deknek.
Országos érdeket tekintve, nekünk oly képviselőt kell kijelelnünk, ki a szabadel-vúpárti kormány nyilvánított programmjá-nak megvalósításit erélyes közreműködé-sével elősegíti; következve, ki mindenek-előtt államháztartásunk helyreállítása czél-jából a lehetőleg hangsúlyozni fogja a szi-gorú takarékosság elveit és szükségtelen költekezések megszüntetését, a közigazga-tás minden nemeiben és megtakarítási tö-rekvéseiben elmegy azon határokig, meddig az ország és monarchia biztonsága, ugy az earopai müveit nemzetek sorában elfoglalt állásunk fen tartása elmehetni engedik ; de más részről, ha kell és a haza érdeke ugy kívánja, ujabb áldozatok hozatalától sem riad vissza, melyeket rendezett pénzügyi hitel és kereskedelmi viszonyaink javítása, az adóbeszedés és kezelés czélszerübb módja és az uzsora kirívó magasságának megaka-dályozása folytán, könnyebben fogunk vi-selhetni.
Nekünk oly képviselőre van szüksé-günk, ki megyei és községi rendszerűnk tö-kélyesbitésére, a központi kormányzatnak a helyhatóságiakkal összbangzóbb viszonyba hozatalára, igazság szolgáltatásunk egysze-
; rübb és olcsóbbá tételére, azon kívül keres-i kedelmi és vámviszonyaink rendezésével , mindazon előnyöknek, — melyeket a köl-csönös méltányosság alapján követelhetünk, ! — kivivására s a bankkérdés czél&zerfl megoldására közreműködői fog ; — ki az I országos érdekeken kívül még a helyieket is szivén viselvén, figyelmét különösen vá-lasztókerületét érdeklő viszonyokra, jelesen a közlekedési eszközökre, utakra, a kernlet székhelye szellemi és anyagi előmozdítására és felvirágozása elősegítésére kiterjeszti." Én mindezen előnyöket Falk Miksa úrban összpontosítva találván, őt kerületünk országgyűlési képvi-selőjeleltjévé óhajtanám.'
A_ jelenlevő nagy számú választók harsány .éljen" kiáltásai között elnök ár-nak nem lehetett alkalma a jelelt érdemeit bővebben ecsetelhetni, mert az egyhangú-lag történt. .Éljen Falk Miksa ur képvi-selőjelöltünk' lelkes felkiáltások perczekig tartottak s a választók álul még az előb-binél harsogóbban és hosszasabban ismétlő-dött akkor, amidőn az országos szabadéi vü-párt végrehajtó bizottságának mind az el-nökhöz, mind pedig a kerület választóihoz intézett átirata felolvastatott.
Ezek után az értekezlet elnöke ezen kérdést intézte a jelenvolt választókhoz, vájjon vannak-e olyanok, kik a jeleltségre mást óhajtanának felléptetni ? Feleletül is-mét viharos .éljen Falk Miksa!" kiáltá-sok harsogása hallatszott a terem minden részéről.
E kijelelés az ünnepelt hazafinak tá-viratilag azonnal, egy küldöttség által pe-dig folyó hó 9-én délelőtti órákban adatott tudtára.

TÁRCZA.
Hat hét Olaszországban.
Irta: DT. Ixiky KritUf.
(^Folytatás.)
Ha jól emlékesem, dél útin 5 ón Újba megérkeztünk Kraina fővárosába, Laibachba. Ezen város hasonnevű folyó mellett, kiterjedett •ikságon fekszik (népessége mintegy 21 — 22000 lskosból áll), bortöokép hssznált nagy várépü léte az egész várót és környék felett uralg. Egyéb nevezetessége, mint a Dom és Kadetzky •mlékszobor, nincs. Már t. i. olyan nevezetessége, melyet az utazókönyvek megtekintésre különö-sen ajánlanának. Van azonban Laibacfanak uly gyönyörű sétánya a város körül, oly hatalmú vadgesztenye fasorai, melyeknek Jombsátorai •latt akkor már egészen huvós volt; ugy, hogy amint a minden pornélküli, szorgalmasan ön-tözött utakat megpillantani, irigy sóhajjal gon-dolám .miért nincs nekflnk Kanizsán egyetlen 'ynemü sétahelyünk, miért kell neVfink foly-tonosan assem s tüdóronté homokpor fellegében fuldokolnunk ? pokolba kívánva art m, aki a klinkerutat feltalálta s mindjárt egy örök ön tótot i> nem talált fel hozzá!"
Egy 2300 méter hossza töltésen és Lsi-bech folyón áthaladva, nemsokára egy megltt-f&>n szép vidékre ertünk, melynek fó koroná-ját egy óriási, középen 38 m. magas és 569 m. boajtu, 25 ivezetsorral ellátott viaduct képezte, • két hegyet osnekötve. A pslr» bámulatos nagsslatokxa kapaszkodik fal a s növényzet ve-gtUliójs kezd a mi videkBnkbtliekttl nagy-
■ ban eltérni, as egéss utón gyönyörű szinti és
! alakú virágok, melyek meg a sziklából is no-
j nek. Mindig elhagyatottabb és vsdregényesebb
erdőn és szikjabevágások kost haladtunk s a
: nap is alkonyodni kezdett.
i Kihaladtunk AdeUberg város mellett, itt
I vsn az (1868. évi pünkösdhétfőn teljes kivilá-
I gttás fényözönébe, általam már látott) csepegő
i ko barlang. Ha valaki csak némileg teheti, est
| mulhatlanul tekintse meg, hus a déli vaspálya
', társulat által rendestetni szokott kéjvunatok-
I nál ez igen könnyű, leírását meg aem is kísérlem
— ezt látni kell .... annyit mondhatok, hogy
e barlang egy szép részlete, az eseregy éjszakai
tündérmeséknek. . . .
Jó, hogy este l^tt, mert az órákig tartó, folytonosan kopár, ssikladarabok millióival egé, ssen elöaönlött terméketlen vidék szomorú be-nyomást tesz as utaséra. Olyan e Karat, mint a regéknek elátkozott földje . . . puszta ... si-vatag . . . visszautasító ... És mégis, ezen si-vatagban a megfeszített emberi szorgalom terem-tett sok heiyea zöld oáxokst, kifessegetvén és elhordván a temérdek szikladarabokat csak asért, hogy egy-egy 25 — 40 négyszög öl térsé-get véres verotékkel mivelhessen.
Vártuk a pereset, melybe a tengert meg pillantjuk, de caalatkosánk, mert fellegéé ég és égessen setét este lévén, sbbol semmit sem lát-hatva érkeztünk meg, a birodalom első tengeri kikötő helyére, Triesztbe.
A város lakósssgs majdnem égésien olssz, jól esett tehát a .Delorm" szállodába a portás ált«l magyarnyelven szollitatni meg, südvözöl-tetai as Adria partján hazám fiától.
Május 3-án daccára ai e!5to nap fáradal-mainak, jókor reggel már siettünk a tengerhez.
Nincs a világon látvány, mely annyira elbá-jolna, mely a lélek és szív, — as ábránd és kép selet szunnysdóálomképeit ugy felköltené, mint as őrökké nyugtalan, zajló, hullámul, végtelen tenger. Olyan es, mind as emberi kebel elér-hetlen vágyaival. Miként a tenger ezernyi vál-tozatban megjelenő szigetet — partot — virá-nyokat mutat, melyek opticai csalódások ; ugy a lélek képzeletben Bokszor egészen közel látja ábrándjai képeit, már keséit nyújtja utánuk — s a mikor azt hiszi, hogy elérte ókét, eltűn-nek a rideg való hónába . . . Aki nem látott tengert, caudálkozik azon, hogyan lehet az egy-hangú — unalmas — változatok nélküli vizet magasztalni; aki pedig látta, az el van ragad-tatva, ha beszélni hall i> róla; és kiolthatatlan vágyat érés utána. Különösen Triesztnél ssép a tenger. Tágas szabálytalan félkör alakú, kö-zép magassága, fehér szikla hegylánczolat zárja be az öböl hátterét, a hegyeken a gazdagság és vasszorgalom sok helyen gyönyörű villákat és kerteket teremtett elo, még pedig olykép, hogy a sziklákra mrsssevidékrot hosatott termőföld. Közvetlen a hegyoldal lejtőjén egéss be a ten-gerbe terül el a város, százezer lakoson jóvsl felül bir ; mint szabad és legelső rangú kikötő a temérdek idegen kereskedő s hajosnéptol csak ngy hemzseg. Legérdekesebb része a kikötő, — Molo Terrán van a világító torony (leírását mel-lősöm, mert Genuánál lesz szerencsém egy első rangú s ennél sokkal érdekesebb világító to-ronyt körülményesen megismertetni), as öböl közepén nyúlik be a hatalmas Molo di S. Carlo, jobbról-balról a legnagyobb gőzösök és óriási vitorlások által körülvéve. Ezen lehet s világ minden ssinű és faja nemzetségét látni, amint a hajókból ki és be rakódnak, angol, fraacaia,
olasz, német, török, görög, orosz, arab, ssere-1 cseny, amerikai, babyloni tömegbe sürögnek-fo-rognak itt. A Molo igen kényelmes és asámU-lan légszeazcandeláberok által este tűudárileg van megvilágítva. Nem messxe van ide a .Ma-ris' tengeri fürdő. — Messze-messze, s meddig a part során a láthatár terjed, százai és ásásai horgonyoanak a legkülönbözőbb nagyságú és formájú gósősöknek, vitorlásoknak, bárkáknak éscsónokoknak. Tovább Miramár felé most épül a valóban nagyszerű uj tengeri kikötő, mely. nek kevés párja leend a világon. Én Triesztet már 1868-ik évben láttam, most megütközés-sel Upasztaitam, hogy koránt sincs annyi hajó a kikötőben, mintákkor, kérdeztem ennek okát a as általános .Krach" hozatott fel ssomora só-hajtással. — Elhagyva a kikötjt és rakparto-kat, a böraeépület (Tergesteum) felé haladva, elérkeztünk > Corsora — es igen szép és díszes uj házakból álló bosssu utcza, gazdag és fényes kirakatokkal, két igen silány emlékasobrocská-val, — estefelé s városrész szerfelett élénk, s itt szokott sétálni as elegáns világ. Büszke öröm-mel gondolám, ez szép, azonban a pesti uj du-napart mégis sokkal szebb, szép pedig a mag-unk emberségéből, — holott ez o Trieszt egy elkényeztetett gyermek volt sok évtisedig, mint-egy erőszakkal kényszeritvén egykor a haisiom emberei, hogy as összes kereskedés, mint astvea a tár — ugy Triessten s Bécsen keresztül men-jen ...... Visszatértünk ismét a tengerport
felé s végtelen sok szűk, piszkos utczákott át-haladva, boldogult Miksa, mexikói csáazát szob-rához mentünk. Ssép négyssegü téren vsa ez felállítvs érdből, tdmiráli egyearuhába; a szak-értők sokat Írtak felőle, többnyire elismatfleg, nekem igen tetszett. A tér és házak magaszága,
\
A küldöttség, melynek elnökéül mélt. Novák Ferencz őr választatott, következő-leg alakult:
Ngos Caesznik László, Vértessy Irán, • párt alelnöke, Kogler Nándor és Uencz Antal jegyzik, Koller István, lleck Sán- dor, Korchmiros Nep. János. Modrovics Gergely apit, KGnnendy Sándor, Beisetíl Venczel, Laky János, Balás Árpád, Bo-gyay Kilmán, SkoblicsGynls, Soós Mihály, Gaá'l Miklós, Svastics Károly apát. Beck Kálmán, Svastics Gyula. Pataky Lajos, Bo-gyay János, Sztraka Gábor, Spiegel Jakab, Sővegjárto Ferenci, Botka János, Hanny Andor. Baranyi Ignáez, Sailer Ármin, Karton György, Ferenczy János. Kovács Vendel, Lakatos Mihály,'Orbán Benedek. Németh János, Kovács József, Magyarósy N. Síptey György, Lázár L. Lipót, Tö-rtky Aladár, Garath György. Desits Ador-ján é» Garay Sándor arakból.
A kuldöttaíg nevében a képviselóje-lelt arat először méllpságos Novak Ferencz »r advözlé, uttna nagyságos és főtiszt, líodrovics Gergely apát nr emelt szót. meg- Itatott szavakban ecsetelvén Falk ur érde-meit i ót a jeleltség elfogadására felkérte.
Falk Miksa ur meleg szavakban adott kifejezést a megtiszteltetésnek, a jeleltsé-get elfogadta s szombaton, f. • hó 17-ín a déli vonattal a fővárosból Keszthelyre vá lasitii liírébe érkezend, hol vasárnap d. e. 10 .órakor a templom előtti téren mun-
• dandja el programmbeszédét; ugyan ezen
nap d. n. 5 órakor Kis-Komaromban fogja
azt megtartani, melyekról szintén szólani
fogunk. Egy választó.
^agy-Kanizsa, Jul. 15. 187á.
Mióti a követválasztási mozgalmak
• megkezdődtek, mindig keringett azon hir,
'hogy a szabadelvüpárt részéről dr. Virava
■ József budapesti ügyvéd ur, ki az 1872-ik
évi követválaszlas alkalmával mint a bal-
középpirt jeleitje a nagy-kanizsai válasz-
tókerületben 1150 szavazatot nyert és a ki
u nj pártalakulás következtében Nagy-Ka-
nizsán fellépni nem óhajtott, hanem itt a
tért a nagynevű, vele egy párthoz tartozó
Csengery Antalnak átengedte, a megye
egyik más választókerületében fog jelöltül
felhivatni, - - végre vettük az alábbi jegy-
ükön; vet, melyből e hir valósulását regi's-
tráljuk. —
Jegyzőkönyv, mely az országgyűlési képvi- Kló megválasztása érdemében Mura-Szerda- kelyen, 1875. é. július hó 11-én tartott
értekezlet alkalmával felvétetett Tírgy.
A sslsmegyei a.-lendvai választó-kerület részér* válaeztandó országos képviselőnek k-ije-
Jelenlevők:
Asalulírottakon kivül a lendvai választó-- ttrflksz*, tartozó számos k3zség«k részéről »»«gj«lent nagyszámú válssztók.
a környezet aránvai a lehelő leghelyesebben l«itek figyelembe véve. Htgt a acobor, azonki-Tül, bogy a néhai császár remekül vag eltalálva, u srczkifejezéa komolyan méltóságteljesé* esz-ményített. — Megtekintettük a Cattedrale S. Giuslo templomot, mely bssiliza • 6 ik százsd-bol származik, aemmi megjegyzésre méltót KO találtam benne — haaem kivül a magaslatról igen asép észueasze terjedő kilátás'v&n ahegyek-re, városra ea tengerre. Egyik legnagyobb ne-vezetessége Triesztnek a Lloyd hajógyártelepe, minthogy azonban alig merem feltenni, bogy tiactell olvaaóim kötött volna olyan, k: az ó bu-dai hajógyári nem látta, ugyanazért annak le-iráaáTal nem ia farsaztom türelmüket, annyit uonban mégia megjegyzek, hogy a magyarem-b«r büszkén gondolhat sajátjára,* trieexli ónáai ttlep összehasonlítása után ii. — Most pénzvál %m£ ügyeimet végestem el. — A legnagyobb el-iliiiiiiéan 1 ea köszönettel emlékesem meg a tri-sssti bank egy esületröl, melyhez a nagy-kani-aaaí bankegyeattiet volt alives ajánló levelet adói, nemcsak at osztrák pénznek olaazrai át-váltáaa által tanúsítottak nagy előzékenységet, haaem elláttak egész Olaacoratág minden na gy.obt Tiroaába használható becaea ajánlóleve-lekkel, ezenkívül egyik titkár megmutogatta és zsegmagyarázta a város nevezetességeit — el-jött Mirsmarba a este a színházba, azinte nehe-ze* esett <RI derék, mivelt férfiutói megváltani. (Folyutáta köv.)
A leendők elsőjének ismertetett a jelen értekezletre elnök és jegyso választása; minek folytán as előterjesztett indítvány következté-ben elnöknek tek. Czigány Berlslsn, jegyzónek pedig tek. Koch Mihály nr válssztatlak meg egyhangú felkiálltással.
As értekezlet megkezdetvén, eloök ur tudatja a jelenlevőkkel, hogy jóllehet a múlt junitu l,ó 13 ánAbo-LendvántarUtott értekez-let alkalmával a lendvai választókerület ré-szere Hajós Mihály ur személyében képviselő jelült állíttatott fel, tapaaztaltatott mégis, bogy a lendvai kerület választóinak nagy része tisz-telve nevezett Hajós urat, — egeez bizalommal nem tiszteli, mint követjelöltet; időközben pe-dig azon óbaj nyilvánult, hogy fennt lisztéivé, nevezeit Hajós úron kivül tekintetes dr. Viravs József pesti ügyvéd jelöltessék s válaaztó-ke-rület részére képviselőül, es . indítvány pedig annyivsl élénkebb viszhangra lalált, a mennyi-ben dr. Virava József úrban azon egyént hiszik a jelenlevők felismerni, kinek jellemétől, -tudo-mányától és szaksvatottaágától a lehelő leg-jobbat várhatni.
Mely bizalom éa tisztelet által serkentet-vén, a jelenlevők egyhangú kivánata. abban központosul, többször nevezett dr. Viravs Jó-zaeí ur az alsó lendvai választó-kerületben kép-viselőjelöltül állíttassák lel.
Mely megállapodás után tekintetes S&i-dis Elek urnák elnöklete slstt egy küldöttség neveztetett az ez alkalommal itt helyben lévő dr. Virava József úrért, ótet megkérendő, hogy sz értekezlet helyszínére jönni, és itt az elfoga-dásra nézve nyilatkozni, és igenlő esetben s je-lenlevőkkel programmbeszédét tudatni szíves kedjék.
Ezek megtörténte után a küldöttséggel
együtt dr. Virava József ur is megjelenvén, a
képvíselójelöltaégre vonatkozólag jgenlőleg nyi-
latkozott ét program m járói s jelenlevőket érte-
sítvén, ennek tartalma áluláaos helyesléssel ta-
lálkozott, és így többször tisztelve, nevezett dr.
Virava József ur a zalamegyei s~-lendvsi vá-
lasztókerulet részére élénk éljenzések közt egy-
hangúlag képviselőjelöltnek kikiállulott. K«lt
m. f. Czigány Bertalan elnök m. k. KocbSfei-
hály jegyző m. k. Smodis Elek m. k. Koczisn
Mihály m. k. Wrana Frigyes m. k. Nagy
Sándor m. k. Paulovict Pál m. k. Baráth Já-
nos m. k. Bakács Ignáez m. k. Serzán Imre
bíró m. k. Novotel József m. k. Varaica Józset
m. k. Csurin János m. k. Jakopich Márton m.
k. Valjeut Santeh m. k. Juravics Mihály m. k.
Késmárk László m. k. Rabb József m. k. Brez-
mcaz András m. k. Leich Imre m. k. Jakopios
József m. k. Horváth Antal m. k. Grahovecz
András m. k. —
Az alső-lendvai kerületi választók egy
részének ezen elhatározásáról mi, kiknek a
most már hivatalosan felléptetett követje-
lelt urat közelebbről személyesen ismerni
van szerencsénk, őszinte örömmel veszünk
tudomást, miután megvagyunk győződve,
hi'gy ezen jelöltjük megválasztatása által a
parlament egy méltó taggal szaporodnék,
ki magasabb miveltsége, képzettsége s szó-
noki tehetségénél fogva hivatva van a tör-
vényhozó testület egyik tevékeny tagjává
lenni s csak azt óhajtjuk, bog}' az alsó-lend-
vai kerület szabadelvüpártjának azon tag-
jai is, kik korábban más jelölt nevét tűzték
ki zászlójukra, most már azon meggyőző-
désből kiindulva, miszerint az erők elfor-
gácsoiása által az ügy diadala veszélyeztet-
hetnék, ennek zászlója alá sorakozzanak,
sót Hajós Mihály úrtól is bizton reményi-
jük, hogy június 13-iki programmbeszédé-
nek végén tett azon ünnepélyes igéretét,
miszerint az általa nem keresett jelöltséget
; más pártunkbelinek — szívesen átengedi
— be is váltandja s önmaga eddig mindig
tanúsított nemes jelleme s szerénységétől'
vezéreltetve híveit az uj jelölt támogatására
buzditandja. X.
■ Néhány őszinte scó
; tekintetes Gaál Endre úrhoz Keszthelyen.
Elvem mindenkinek politiksí nézetét éa \ pártállását tisztelni, mert azt hiszem, hogy niin-, den igaz magyar, legyen bár mely párton, csak i is hazájs boldegitására törekszik.
De ezen elvem mellett meggyősődésem ss
is, hogy mindenki, különösen szereplő, vsgy
i szerepelni kívánó egyéniség köteles natározott
j pártállást foglalni, s elég bátorsággal bimi,
I hogy ezt nyíltan be ia vallja.
| Hogy ön a keszthelyi válaaztó-kerületben
| aem az iolelligentia, aem a nép elfltt népazerű-; seggel nem bír, az köztudomású dolog s ennek | alapja is vsn, mert sokan tudjuk, hogy ön I egykor, mint e kerület képviselője egyik kerü-leti ülésben egyenesen kerületének érdeke ellen szavazott, midőn Sümegnek szsvszu meg s törvényszéket, — hogy még it ennek daczára itt képviselőjelöltül folarüködik asszon dolga,
— de hogy Sn a népet pártállása iránti kijeW I leseivel tévútra vezeti, ebes mist választó, szól-lani jogosítva vagyok.
E napokban a kerület alsó vidékének pár községében megfordulván, feltűnt a rálaaztó-közönségnek azon nyilatkozata, hogy ők meg-maradnak „k a z é p b a 1 p á r t," de .M a-darászok* nem lesznek, a miután ezen vidék gyanakodva közelit az egyesült szsbadeivU párthoz, a ön ezen vidéket pártjábos tartozónak biasi és hirdeti, azon kuvetkestelésre kellett jutnom, hogy ön, és derék (? ! ?) körle-tei s válaastok előtt ott, hol megfordultak, nem nyilatkoztatták ki, hogy ön tulajdonképen ama párthoz tartozik, melynek firmái a választásban megboldogult Caiki es Patai, ugy az elválasztott ,M a d a r á a s" adtak és adnak, vagy is a mint a nép magit kifejezi, a volt szélső báli Madaráas párthosf
Ezt én már 1869-ben sejtettem, s ez volt oka hogy én, éa velem néhányan akkori elvi-laaztáaa alkalmából Öntől nyilatkozatot vettunk, bogy a középbajpárt elvei sz-nut képviaelend bennünket, a haaasélsfl balra térni eszébe jutna, kivánatunkra képviselői á!loimitt;U azonnal el-bagyja, — most tudom és biztotan mondhatom, de mivel a kerületbeli válaszluk k<uott többen lehettek, kik ez iránt hatái ózott tudomáaaal nem bírtak, felhívom önt, miszerint arra nézve e la-pokban határozottan nyilatkozzék : váljon azon párt, mely magát függetlenségi partnak nevezi, a nép ájtal Madarász párt czím alatt ismert, úgynevezett szélső túlparttal egy és ugyanaz e ? éa ön ezen pártbos tartozik-e, vagy aem?
Előre kijelentem: hogy kijelentésében, ba az határozottan világot leaz, észrevétel nél-kül megnyugszom, — ellenkező esetre állam fog az, mit állítok, t i. hogy ön „Madarász p á r t i* és ezt a választó.kösönséggel őszintén tudatni nem bir elég bátorsággal, hanem azok közé tartozik, kik szeretnek a zavarosban ha-láazni.
Keszthely, július 15. 1875.
VÉRTESSY IVÁN.
Tálaastó
Jegyzék
a nagy-kanizsai kir. törvényszéknek 1875. évi július hó 2-ik felében tartandó nyilvános bOnfenyitő ülésein, a felek közvetlen meg-idéztetése mellett elintézendő bűnügyekről.
J u 1 i u a hó 22 én 1875.
621. b. f/875. sz. Balázs I.uzló s társa felső-zsidi lakosok ellen, emberölés bűnténye miatti bonperben s kir. it. tábla által hosott ítélet kihirdetése.
639. b. f/875. ss. Gerencsér Bódi és Ge-rencsér Verona k-omárvárosi lakósok ellen, vét-kes vigyázatlanság által előidézett életbiztonság elleni vétaeg, illetve abbani részesség miatti fenyitó asékben végtárgyalás.
679. b. Í./875. sz. Német vagyTsrda Mi-hály aümegh-rendeki illetőségűek ellen betöré-aea tolvajaág miatti bünperben végtárgyalás.
719. b. Í./J75- ss. Koth János pmti illeti ségü elleni tolvajsági büoperben végtárgyalás. J n 1 i n a hó 23-án 1875.
561. b. f./87á. az. Kálmán vagy Fekete Ferencz és társa hahóti lakosok ellen sertéstol-vajláa miatti bünperben folytatólagos végtár-gyalás.
641. b. f./875. az. Balogh Józset és társai pólai lakosok ellen hamis okmány készítése, il-letve abbani bünrészeaség büntette miatti bun-perben a kir. it. tábla által hozott ítélet kibir-detése.
636. b. f/876. sz. Talált vagyon gonoaz lelkű visszatartása álul elkövetett csalás bün tette miatti büoperben végtárgyaláa, — Balassa Oyörgy és öieg Hábor János bécsi lakósok ellen.
593. b. f/875. ss. Jóó Lajos és Tóth Já-nos kuatányi lakosok elleni tolvsjsági büoper-ben folyt, vagtárgyalás.
J a I i u s h ó 29 én 1876.
673. b. Í./875. az. Hatvani János és társa köveakuti lakosok ellen súlyos és könnyű testi sértési bűntett miatti bfinpsrbeu a m. kir. cu-ria, mint legfőbb itéJószék által hozott ítéletnek kihirdetése.
671. b. f./875. sz. Horváth János karoai
lakót ellen hamis eskü büntette miatt indított
bünperben végtárgyalás.
730. b. f./875. ss. Simon Mihály, Sándor és Menyhért becsehelyi lakósok ellen betöréses tolvsjság, ebbení bünrészesség, veszélyes fenye-getőzés éa szulőbantalmasás büntette miatt in-dított bünperben végtárgyaláa.
J u 1 i n s h ó 30-án 1875.
672. h. f./875. az. Lukács János et József
kerecaenyi lakósok ellen sulyes testisértés bün-
tette miatt indított bünperben végtárgyatáa.
681. b. f./87ö. sz Boha István caOrnye-foldi lakos elleni tolvsjláai bünperben a m kir. curia, mint legfőbb itelószék által hozott ítélet-nek kihirdetése.
728. b. Í./S75. sz. Csizmadia János, Fe-rencz és Börondy Mihály ellen emberölés bün-tette miatt indított bűnperben végtárgyalás'
B.
A tala-tgmrutgi lár. türvtnjnik bünteti ott-
tulmánatt 1875. iti jMtu 16 ik napjától utó-
txinx sUassíosn tlbadaniá bUntlgy.krőL
J n 1 i u s 16-á n 1875.
731./B 875. Sz. 1. Qeisek István és neje Bajzík Anna csaláaaal vádlottak ellem ügyben asobeli végtárgyaláa.
754./B. 875. Sz, 1. Cseh Ferencz biróil.g lefoglalt tárgyak elaikkasstáaával vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Július 21-é n 1875.
773./B 875. Sz. 1. Lutter József tolv«i-láassl vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás
778./B. 875 Sz. 1. Baü Lajos hamis es-küvéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végur gyaláa.
J u 1 í u a 22-é n 1875.
782./B. 875. L. t. Cselte Boii ruhalei vajláasal vádlott elleni ügyben szóbeli végtár-gyalás.
807./B. 876. L. L Molnár István péni tolrajláasai vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyslás.
Július 23-án 1875.
798./B. 875. L. t Paulus Károly gyaj-táaaal vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
823./B. 875. L. t. Kováct Nándor toivaj-lássál vádlott elleni ugy beu szóbeli végtárgyslái. J n 1 i u s 28-á n 1875.
810/B. 875. Sz. I. Gárdonyi Péter pénz tolvajláassl vádlott elleni ügyben szóbeli »egúr-gyalás.
8U./B. 875. Bz. 1. Bokor Anns sulyus testisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyalás.
J u 1 i u ■ 29-é n 1875.
801./B. 875. Sz. 1. Tolnai János bírói zártöréssel vádlott elleni ügyben szóbeli vég-tárgyalás.
803./B. 87Ó Sz. 1. Gombár Ferencz tol vajláasal vádlott elleni ügyben legfőbb itélő-széki ítélet kihirdetése.
823./B. 875. Sz. 1. Vinqte Gábor és neje Ssáler Erzsébet önbíráskodással vádlottak el-lesi ügyben szóbeli végtárgyalás.
829./B. 875. Sz. 1. Könnüd Gábor a tár-sai véres verekedéssel vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
BJ9./B. 875. Sz. 1. Klinger József mezei rendőri kihágásssl vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
Jn 1 i as 30-án 1875.
826./B. 875. Sz. I. Recbperger Simou nyilvános erőszakoskodással vádlott elleni ügy-ben szóbeli régtárgyalás.
Helyi hírek.
— Elismeréssel közöljük a nagy-ka-
nizaai iskolaszék nemes ösztönből keletkezett
ígeo helyes intézkedését s következő átirat ta
nusága szerint, íme a lelkes hölgyek társulati
egyesülésének mária mily örvendetes eredménye
matatkosik! Mártinkovics Károiyné egyleti
ideigl. elnökhez intéztetett levél: Nagy-Kani-
zsa vároa iskolaszék elnökétől. A kíadedvédű
egylet tekintetes elnökségének ! Van szerencsém
a városi iskolaszék f. hű 8-án tartott ülésének
határozata folytán tiszteletteljesen megkérni,
bogy s leányiskolákban a női munkák vizsga
latára kebeléből néhány Ugot kiküldeni szíves
kednék, kiknek bírálati i nekem tudomásul
adva, erről jelentést tehessek. A vizsgák, ille-
tőleg s női munkák kiállítass f. hó 22. 23. 24.
25-én tartsuk meg. Fdlkérem egyúttal s te
kintetes elnökséget, ismerve ss egylet tagjainak
ügybuzgóságát és minden nemes czél iránti lel
kesedését, hogy ha jövőre az iskolák látogatá-
sára, illetőleg s női munktkszorgalmi menetére
bölcs belátása szerint egy 12 tagú bizottságot
kiküldeni méltózUtnék, — kik jdónkiot egy
iskolaszéki tagurral a látogatást teszik, — hogy
ez ss észleltekről az iskolaszéknek jelentést te-
hessen. Bizvs nemealelkü hölgyeink a tanügy
iránt mindig tanúsított érdeklődésében, mars
dok a tekintetes elnökségnek. Kelt Nagy- Kani-
zsán, 1875. évi július bó 12-én. AUzstos szol-
gája Vágner Károly iakoUaséki elnök.
— Kádas Rudolf kir. tanácsot es
győrtaakerűletí főigazgató ur Nagy-Kanizsára
érkezet!, hogy a főgymnasiumban tartandó
érettségi vizagálstokat személyesen vezesse.
— A. nagy-kaniasai táv. fósllomái
tisztikara mint a .Kotlekedas'-ben olvassuk,
f. július hó 5-éo kuldöttaégileg tisztelgett Csen
gery Antal urnái, a nagy-kanizsai választó ke-
rület képviselőjelöltjénél, ki ugyanazon nap
Nagy-Kanizsán beszámoló és programmbeszéd-
jét tartotta meg. A küldöttség tagjai Lenke;
Károly, Nyuli György éa Mihály J. Endre táv.
tisztek voltak. Mihály J. Endre a képviselője
lSlt urat megbízói nevében üdvözölvén, felkéri,
hogy a magyar, különösen ss alsóbbrendű tiszt-
viselők anyagi érdekeit támogassa, valahány
! szór ss ss országházban szőnyegre kerül ■ ve-gye fel programmjába a magyar tisztviselők anyagi és szellemi érdekeit tárgyazó kérdése-ket s hangsúlyozza, hogy ama törvény, melyet a honatyák a hivatalos magyar nyelv érdeké
I ben hoztak, csslt akkor fog érvényre emeltetui, ha országos nevezetességek harcsolnsk mellette.
I A hivatalnokok Márnának szállításáról is mai-
lékem megemlíkeiveu, rámutat aaóloaior, útra, tol • megtakarításokat lehetne eaiköielni. Ví-gul meghívja a jelelt urat, hogy a hi»»ult lá-„„tásáral sierencaélteaie. Csengory ur meg kóssöriYén a hiialniM megtiaiUl telist, ékei sí* ukkal adott kifejesest annak, hogy u alsóbb-rendű tisitviselok panaata es kérelme jogos és méltányos és hivatkozik arra, hogy a ki tetteit nemmel kisérte, ax be fogja látni, hogy mindig n mindenben a hivatalnokok érdekeit meltá-iivoloi tudta ■ működését oda irányozta, hogy ,'ki u állam érdekeinek áldona fel munkás-ágat, életét, megfelelSleg dijasva legyen • b«-loutja a küldöttséget, hogy tetteiben jovöre ii ei lesz irányadó. Sajnálatát fejeire ki ai iránt, h.,gT litogatáaával ez alkalommal nem tisitel-bcti meg a főállomást, elbocaátotta a kttldött-,égel, mely szép reményektől eltelve, szivéből kívánja, hogy a Usitvuelók érdekeinek meg-védésére több ily hazafit, honatyát adjon az egek ura ■ vajha az onaág többi rétiében is az érdekeltek hallgatva a kor intó szavára, köve-teléseikkel és kérelmükkel ilyenformán lépje-nek fel.
— GyáJízhir. Schmidt György vendég-
fogadós ur jó lelkű s kóxtiazteletu neje hir
teleo meghalt. Hévviare ment, » hul jul. 16-án
meglurodvéo, szélhttdés érte. A gyászjelentés
kóvetkeiíleg hangzik: Schmidt tíyörgy nagy-
kanizsai .Korona" vendéglős saját és gyerme
kei u. m. Maihild férjezett Thiery Anulné kü-
kallo megyei mérnök és Mária férj. Torma lm-
réoé. mégis Kunlner János és Terézia nevében
fájdalmas szívvel jelenti neje, illetőleg édes
anvjuk, súgóra es sógornőjének Schmidt
Gyorgyné szül. K~untner Máriának élete 42 ik,
botdog házasságának 27-ik évében Keszthelyen,
1875. július 16-án d. u. 1 órakor rövid szén-
rcdés után agyszélhttdés következtében történt
gyászos kimultát. A boldogultnak hűlt tetemei
Nagy - Kanizsán, július hó 18 án délután 4 óra-
kur lógnak örök nyugalomra tétetni. Az en-
geuteló sít. mise áldozat pedig héttón, f. hó
I'.' én délelőtt 10 órakor fog a szt. Ferencnek
templomában a mindenhatónak bemutattatni.
N&gv-Kanizaán, 1875. évi Juliul 17-én. Béke
hamvaira!
— Említettük, hogy egy vasúti muu
kas lábait a kanizsai kózkórházban amputálták,
jelenthetjük, hogy a műtét után meghalt.
— A pécsiköxjegytöi kamarai székhely-
hez fog tartozni Nagy-Kanizsa, Zala-Egerszeg,
Csáktornya és Kaposvár közjegyzósége.
— A'yUváno* kősnOnet. Saját magam
és családom nevében fogadjak mindazok, kik
kedves fiam, Skublica Pál temetése alkalmi-
val jelen voltak a részvétért, nemkülSoben a kftael és távol vidékről érkezett vigasztaló lé-vaiakért hálás kSaaönetemet. A véghetlen vess-teaég leletti Iájdalmunkat enyhíti a nagy réss-vét, mely annyi oldalról nyilvánult. Id. Skub lica László.
— A tümeghi foelemi Unodában a vizs-
gák a kovetkexo rendben fognak megtartatni:
f. évi július 21-én az I. és II. 22. a III. és IV.
leány osztályokban, 23-ikán I. Afioaztály, 24.
I. B.. 26. n. 27. Hl. és 28. a IV. fioaztályban;
29-én a tornászati. A vizsgák mindenkor reg-
gel 8 órakor keadodnek, a torna — ellenben
délután 5 kor. 30-án zárunnepély; melyekre a
t. ez. sgulók és a tanügy barátai tiistelettel meg-
hivatnak. — — 1. —
— Caáktornya város községi tanoda-
járói szóló erteaitvény csinos kiállításban meg-
jelent, melyből látható, hogy az iskoláaáaban
haladás történt, az idén 416 tanuló volt, míg
tavai 379. Az ipariamétló tanoda 3 osztályában
öaswaen 96 tanuló vett részt.
— Hymen. Taranyi Ferencz
aalamegyei birtokos notil vette báró Rieffel
Mariska kiiaaazonyt,£ gerváryQyula szinte
aalamegyei földbirtokos pedig jegyet váltott
Sfimeghy Magdolna kiaassaonynyal, néhai Stt-
megby Ferenci országgyűlési képviseld leányá-
val. Morócsa Kálmán balaton-fnredi
járáibiró aainte jegyet váltott Massion Méli kie-
asszonynyal Teasdale Vilmos unokahugával
násznagyok: Kerkapoly Károly és tiyörffy
Dániel.
— Mire jár, hogy a tapolezai kerületben
gróf Apponyi Albertet léptetik fel a axélsojobb-
oldaliak, míg a szabadelvűek egy része Veghely
Dezső1 veszprémi fójegyzot emlegetik Kerka
poly Károly ellenében.
— A kiét Balaton-Füred számára ifj.
báró Vay Miklós már teljesen befejezte Kisfa
ludy Karoly szobrát.
— A ^Jelemieor' nagyérdemu szerkesz
tóje s lánglelkü egyházi kölló Talabér János a
halál révén állott, ugyanis Kanizsára érve, bér-
kocsija a fópiaczon egy székeiét elkerülendő, a
lovak megugrottak, és a kocsi, melyben a fótiaa-
telendó ur ült, nyomban ösasetört,a kocsis éber-
ségének köszönhető, hogy a lovakat megtudta
tartani, mert különben biztosan a halál fia a
fóliaztelendó ur. Néhány nappal etóbb az utczán
diaztelenkedó ducakoknak szinte egy kocái lett
; áldozata, nem rég pedig Séllyey László ur ko-I csija tört ösase, melyben Séllyey ur maga, Ko-' váta János szolgabiró s e lapok szerkesztője ült ' s kiállottuk a hirtelen jött szerencsétlenség nem ' irigylesdó félelmei hatását. Mindez nem elég
adat-e arra néave, hogy • más városokban sehol nem használt doczkok felasedeasenek • végre valahára felmentenünk a félelemtol • életveszélyes kocaikázástóL
— ZaXatnt^yének valamennyi kerü-
letében su| lt-é« leu a képviaelóválaatáa.
— Ctengery Antal — mint a ,P. K.'-
ban olvassuk, e napokban utazik Emibe, hol
néhány hetet fog tölteni. Útközben néhány na-
pig Berlinben idózik.
— BorvátK-SMent-Miklóton múlt
szerdán délután egy íerfu cseléd piaztolylyal
kereaztül lőtt egy leány' itert az hozzá nófll
menni nem akart, azután iűaga-magát lótteszi- i
ven s rögtön meghalt, még a leány él, holott
tüdején keresztül ment a golyó.
— Balaton Füredre a 9. és 10. számú
erteaitvény szerint jul. 12-ig695. folyósaimban
1070 fürdő -vendég érkezett.
— R&rid hírek. Bakonyi daltársulata
lü év óu van fenn. —A budai árvízkárosultak
nak a herczegprimás 10 ezer forintot adott —
Gilvácson egy 65éves nő először szültegy egész
•éget fiat. — Poroszországban 632 bankár van,
92 keresztény, 550 izr. — A kincstári munká-
sok árváinak menedékháza javára szóló állam-
aortjáték 2 trtos jegyei kibocsátanak. — Deb-
reczen vidéken eróseu uralg a himló. — Farkas
Miska zenekara Amerikából haza kívánkozik.
— Kis Lak és Kaposvár között ős elefant-cson-
tokat találtak. — Az uj marhalevelek ára 5
kr. — 50 távirdaállomáa a postával egyeaitte
tik. — Kgy bécsi külvárosi posta éjjel kirabol-
tatott. — Ferdinánd királyért tartó országos
gyáazidő alatt a hivatalok fekete pecsétet hasz-
nálnak leveleiken. — Fiume a budai vizkáro-
rosultakuak 2075 irtot adott. — A .Magyar
Tiszt viselő* uj alakban Dr. Perlaky Mihály
szerkesztése aJatl jelenik meg. — Varsó vidé-
kén roppant erdoegést jelentnek. — Zala- és
Bicsmegyében nincs meg meg a követválaactás,
18 helyen uj választás lesz — Eddig 382 kép-
viselő van, 311 szabadelvű, 176 egészen uj kép-
viselő. — Rákosi Jenő leaz a fővárosi népszín-
ház vezetóigazgatója.
Papinzeletek.
— T a 1 á o V. As el»6 megfejts 35 szivart kap .
Ugyan kik lehetnek ások ? Ha fáklyát vissnek, las-
san uienoek, ha rüs van, gyorsan futnak ?
Megfejtések Jolim 25 if fogadtatnak el.
Eredeti panaas As 8s...i törvény-ssek egy embert két erre ítélt hetenkint két aapi bojttel. As itelet kihirdetése után megtsólal as elitéit: Oh tekintetes Urrényasék 1 inkább az idSbSl vettek volna et valamit, mint a koeatbol.
TBrténeti naptár.
Jnlitu 18. 1551. Izabella, Zápolya özvegye, Erdélyt I. Ferdinándjuk Kolozs-várott átadja. - 1734. szül. Gryó rótt Cespó József, m. orvostudomá-nyi iró. — 1848 ostrom Szent-Ta-mis él Földvár ellen.
, 19. 1849. A császáriak Pesten.
, 20. 1463. Bécsújhelyi béke Mátyás ki-rály s III. Frigyei német császár köYt.
„ 21. 1849. Szegedről a magyar kormiay Aradra menekuL
. 22. 1456. Hunyady Jisc. győzelme a törökökön.
. 23. 1557. Babócaánál (Somogym.) Ná-dasdy Tamás nádor éa Zrínyi Mik-lós megverik Ali basát. 24. 1849. Sajói csata, Grörgei győz ■ mégis reterál.
Szerkesztői üzenet
1T36. St. Lakocea. Lapunk nem léTtn poli-tikai lap, sajnálalnnkra nem kosSlhetjak.
17S7 H Tllrje. Ré( s gjakran elmondutt dol-gok. Falra borsó !
173S B. Pécs. J Ojir. InttaksdUnk.
1739. B. Helrben. J5r8 ssámnnk hosza.
Érték- M váltéfclyu jaHm 16.
ÓV, motaliques 70.85 : b'i, nemz. köloaon 73.95: 1860-ki álladalmi kólceon 112.75; baak-részv. 9 40; hitelintézeti részvények 219.60 ; [.ondón 111.70 ; magyar földtehennen tési kót -vény 81.70; teiiesvárí fSIdtehermentési köt-vény 80.—; erdélyi fóldtehermentési kötvény 80.25; horvát-slavon fbldtehermenteai kötvéay 83 50; ezüst 100.90; cs. kir. arany 5.24'/, Napoleond'or 8.881/,.
Heti rLa.x>téu
Jaltai 18-tól isllsl 24-lf 1875.

»- és beti- Kataolikns nap Protestáns I **>
aap i >ár 1 naptár j atj
. IX. v. pflnk nt. — Hat ev Jésns menirstia
Jenuaálem városát. Lak. IH 41 — 47. — Prot
\ Kp Boa. VIII. 12—17. Ev. Máté TII. 15-Jí.
Qer. ev. Máté VU1. n. ix. í.
16 Vasáraai C 9 Legu. m. «. C S Koiina s«l
1» Hétfő Panl Vincae ánéa ik
120 Kedd Illés próféta Illyés A.
|21 Sserda Dániel profét* Dániel s
22 Csütörtök Mária Magdoln. Mária Magdoln. SE
23 Péntek Libor Apoí. Apoltin 3E
'24 Ssombst Krisitina ssttx Joiánta >l
Felelós szerkesztő ski&dó : Bitaríl Ujlt-A h*U* bármely kor-ban, sót kupámig mellett is legfeljebb hat húnap alatt mutAtkosik, a haj kibullati-nai LVOICI ntp alatt, fej-korpa képsódétnél pedig mar haxomuori hatzoaiat utio
jótállás jegy.
X
i s
Weissmayer HL-nél
N.-Kanizsán.
i fér8- és gyermek öltönyök és kelmék raktárában az
idény elöhaladottság&Q&l fugva igen leszállított árak mellett
azonnali készpénz fizetéssel (1732—1)
végeladás
van.
A ruharaktár az „Arany Korona" ven<
déglő átellenében fekszik.
I
CHARLES BURRELL
. Nlcke>lau Marka, Ttaetfard, Narfalk, AaicUa
Pirnitzer Alajos

gazdasági gépek raktára és javitAed mühelye
/ S r

Tüköry-féle palota melleit.

Oözmozdonyok túl nem haladt működéssel. Gőz-cséplőgépek. Jdrgony- és kézi aéplő-gépek. Vető-gépek, könnyük, egészei vasból Arat6-gépek. Tisztitó-rostdk. Szecskavá<r6-gépek.

Trieurs (konkoly és bükköny-mttasztóh) Famüveleti-gépek. Hajtítszijak.
ÁrjtgyMJc kh italra jntafordultdtal kaUthui
y,
Jótállás mellett 1000 forintot
fizetőnk bárkinek,
a kinek a világhírűvé vált cl k. lf. uabadalommal ellátott
haj- és szakállnövesztő-szesz „„J^Mfejkorpa kiirtó szer
_ asa, s. További
és ft bonit&rtozó valódi hteier hirasi fű kenőcs hui-náUu mellett htja vagy sxa-kálU nem DÓ, mely tserek-nek minden további feldick^-réw anaál Meile((e«ebb, mi-vel jesigukról mindenki a -Mtalálónál n&pooU megfyo-
*'^~Djjr ..Ive.
megfigyelésre!
Nincs tabbé Törös, nincs USbbe iss haj as etyetlem, másnu npm letesd, mindsa concnrreDtiát kixáro ralaái és legjobb.
hajifjitó tej
baasoálata mellett, anélkfli, bogy, mint mis ssereknél a hajat elibb xsirjátíl me| kel-lene foaxtani; mely sser, TE~ lamiot a hosaá taitosó hí-res és igen bámalatos mó-doo késsitett hajképsö 4s erósitE gjOkerek és fB»ek al-kotd résaeirel regjitett >alódi dió-hajkenocs és a lejjobb Talódi dió-olaj és eddig méf nem léteiett uralta ni ka ■4as, elówgitilt a baj növését.
*.* kslye,.
sa,
Megbishato és fjon siállitásra ajánlják magokat:
e r anek és tár
illatsaer árusok és siabadalom tulajdonosok, a kikbej intésendí minden nóbeli fagy irásbfli megre SsnS Bée«, VI. kerllet, BOra;eraplt»la;«»ar Vro. 86
Arak' Árak: .
Egj Ov. hajfestósser 3 írt — kr. |
Egy tégely valódi dió-bajkeoo barnára és feketére festésre .
Egy »M7 siabástrom-
Egy flvegcse bajfestd •ser TSiódl dióolaj-jal estisekkel s ke
Qreg tégely baj- s
8 frt — kr.
. 5 frt—kr.
i 1 frt 50 kr.
Gyanú rndkuon ■— frt 80 kr.
sxakálnoTeaxtosaer 5 frt — kr. Kis legelj . . . . 2 frt 60 kr Egy alabastromflTeg
tégely valódi steier Egy OTSffese
havasi fa kenőcs . 2 frt — kr. ! aióolaj
Mindenki kap egy ezer forintra szóló jótállás jegyet.
á tapasstalás bisonyi^ja, hogy kessiaménjeink minden családnál nélkülisheteUenekké váltak.
Fötárhál réailetbeli aratásra egyestajyeslil Wel»i Jí«s»f ff4«y.iere.i Br"*!
SUdt, Taohlauben, 27. «. iiomti
Ai arcakép, mint ívó bélyeg készítményeink mindlgyikén, a arimlapocskákon és as ntasiUsokon '*""*•
Megrendelések kaltlldríl csak as illett áraknak kéaspénsbeo bekWdése a vidéki* kéupéMMlijiaes
vagy ntánvétel meflett gyorsan teljesiuetnek. - Csssistslássrt 20 krfal MM - A Hl" HM* «»"•«
tiutatatM kirjik. - A VUIMI Haés nt wfMeM áilsssatiésUs r.s«sa.a«a.
A t oa. Táaáxtó köaönieget uját érdekébe* felkefjttk, kuárólag oaaku H.W-
raMk kéaBtroényeil rendelni meg, mirel a vüágon páraüanal állanak iaé-
delgéa nélkttl ; hogy mái aiédelgéaael járí kéaíitményekkeli felcaeréle. o«
* tSrtenheasék. (17U-9

KA m r/ A U A 1\ gépészmérnök.
U J. MA \y MT /*- *-^? Budapest, VüoaBl-I
GARHETT R. és FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezérugynöke
OaztftJtzKtó rattakal, fiilalmulnatlanok a gabona tíjititiaira OuSjtol éa .gvíbb könv BTl hulladékoktól
ajánlja exeo kiroeve. gyár meaágaídaaági gépeit, ogyBiat: ít fa- (i uénndi fitétre, valanint Malmafütnre,
ritaataMUt rtfavifókit, a*ukavá|6kat, kalónböiö
>tb. különoíen:
Pnhlmaon R-tíI Berlinben, kulönMe fajta
lAC lepgabb, könnyebb é» olrsöbboerkewtfi nortetógépelt
Árj«Kjie%ek kivánatr* bérmealan. *^|
A njereroenyek
az allain által liixtositvak.
Szerencse-jelentés
a főnyeremény esetleg 450.000 márka
aj német í 1 ] > m í r l í k b r n
Meghívás a
Hambnrg állama állal bi«to.ili<ii naur pMixkunr
M.
Wíjditi Jónef iip- «■ níamd*tBUj<ioao« gyonajtó iroaau,

y
8 millió 600,000 márkánál
Sverem*nv e>«l 450.ÖÓ0marka,nev«xete8<;n r—„
150.000,80.000.60,000, *-««■ 40.000, 36 000, ti.ror *JI ÍMMl 24 000 2-«xer 18.000, I 1 azer lo.OOO. £ Mer 12 000 17.""ríj 000, 4.«erS0O0, é. B00O. (»-.««• 500<), Í4()00,26Í»xOr3000,e.2000, 436.xorlSOOO,
1.VI0 1*00, é. 1000, U!»» a*or600,30«, '"'1-""roJ*»' 80Ü e. ISO, 2S,30C..ior 14*, 297Ú «ör 140, 122 é, 120,' 975flB«r 94, 80, 6«, « 38- márka néhány ho alatt
6 oailaiyban bixtoi eredményre jutnak. a legközelebbi huiis hivatalosan
f. évi juütu 22 ik és 23-ikára
1°"t": "'.," «é« ..a-J«v.*fc «... 8 fr..
: tf* : : * -
Eirá «i állam ilűl Wilonűoít .Tf«eti««rp.je-
.T,k ,nem betiltott ígérvények) tolna a legtávolibh vidékre n axetkOldetnek ax ár előle*"- MmlAVae vagy .Unvél mellett.
A réwtvi-»ók ax eredet. ,or»jec,eken kívül ». allampecaet-[•1 eii.tolt eredeti terveietet i» megkapják et a Iraias megtör-Unlevel axouial a hivatalos kimulalwl ingyen meftkdldjilk.
A nveremaiyek kifiietese álulam .Orge.-eu e. titokurtáí, kotelexetuéie mfllelt eaxköxöl.eük, érdekelteimmel siemWu.
A mejrendelések legjobban poila-utal»»ny vagy ajánlott levél által történhetnek.
Sxiveakedjenek tehát hixaloinmal fordulni (1728—2)
id. Heckscher Sámuelhez
Bankár é« válti-iroda "
A. legnagyobb Relctiárű <SE T»^<rs«3L-<É9,
III.Marxer nfczalT. sz. alatt van, honnan kepek-kel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bér-mentve küldütnek mindenkinek.
A 246 000 b urkál
A 456. «IHIII
ixT4.évben ismét
y CIJHN LA/AKSÁM8.
A 246 000 b Barkái Daj;y tor&jeffy 1974*ik t^bfD nál»m nyíTPtett. CHllN I.AZAÍt SÁMS.
246OOO 13. márkás .Szerencse és áldás Cohnn&l1*
jpliir* alatt: »« P számú sorsjpgj p^dig, mint inxr oly gjikna, iBmel uála^ vetetett: kUlunbeo !• a mait éa jeleo érben, a ht-vauios nyerpményjegyxék ueriot, tiaztf)! (Igyfeleimoek t4bb, mint
I millió 350,000 b. márkát
fixettem ki nyerpményekbfD.
Jelenleg ismét lehet esetleg 4.JÖ,000 b -márkát
uyírrbetni. A hamhurg által bittotitott érdekei ét általán itmert aagy péDikisortoln*
8 millió 63-5,000 b. márka
értékben, jeleileg lkáét reidklvül aagy ct száBtn ■yereaéiiyayel vaa izaporitva; csak 84.000 MrajMjyei urtMlmn/. .-^ r.>>i>i i.»r húua;> nUn 6 outáiybtn a k.iv,.ikeiünverem<;[i>>'k biztaaaa ki-kazatiik I aagy fiiyeraiéiy : es. tUg ^50,000 b. uirka. rm-lopjam 3OO.(M»O. 150,000, 80,000, 60,000, 2-»zer 40.000. l-«ier 36,000, 6-szor 30,000, 1 szer 84.000, 2 izw 18,000, U-raer 15,000. 2izer 12,000, 17»ier 10,000. 1-szerSOOO. 3«ior 6000, 20-»zor 5000, 43 Bier 4000, 25á »«OT 3000. 8-«»>r 2000. l-»z«r 1 600. 12 uw 150(». 400 Bior 1800, 23-8ior 1000, álSízor BOO, 950-szer 300, 7:> uör 240, 35 szőr 200, ÚO azur ISO, 28,300 aur U8. 12,725 >zör 140, 128, 1X0. »4 80, 66 ^ 38 b. márka.
Az l-si'> osztály nyereményhúzása hivaialhól
f.-évi július 22. és 23-ára
tOictett ki, melyre
egy e^é«z eredeti sorsjegy ára csak 8 frt $0 kr o. é.
egy fél . , . „ 4 . 40 .
egy negyed . „ ..2, 20.
Eien a« állam csifflévei ellátott eredeti lorajeicyekia, a TÉ-telir -Sjérmentps meftboldése után mén alpgtárotibt) ridé-k e k f i- i* amntiat m^f zíüldrtro a t meíreiidelóknok. A hÍTata-
to« ■yar««Myla|atrMHt e>i ■yerttmypéinfcat bmá- ucán tf-
t«ktartát mfllvtt axunnal pORtoaai Dii'fkUldúoi ti*itiJt úrtlekrh'--
imiit-k- Si«U<korU ötaseköiwt*;*eiinad! fo^va. íMei vyereaéay a
tytri fél lakkelyéa is ki&Z'-tfa^tá.
■«»> MiaáM »egrMdele» ezea eredeti s«rs}t9'ekr« egysz,'-9Hv rúcu poitaatalviiynytl ii eukütMlit-u'
LAZ. SAMS. COHN
(1719—2) io Hamburg.
Haupt Cempteir. Bank- u. Wechselgeschift
Árlejtési hirdetmény.
A lakoeaai kir. alapítványi nr«,l»l»m r<S«.érSl kSshirrf tetetik. Bíaxarínt a magM valláa fa kr>iukutáai in kir. niniNteriomnak 33880 1874 nini rendelete folytin aj«kí'e«a' ga.da^gb«n a «iói telepen «er leatenyéida ei kanáriak fog ípitetni, meljr épitkemé< elvállalása Urnrá-baa f évi Julin, bo 25-én Lakorúi, a ti«mturtoi irodában délelőtti 10 órakor Urt ajáalattal kapr.oUto, J-óbeli árlejtói fog tartatni. — Aa •sen nobeli árl.yté«re beadandó Jrt ajánlatok eaak ugy fogadUtnak el, ba aaok 50 kroi béljeggel ellátva, ax árlejtéai feltételek inmerete ás I mrgtartá«a kinyilatkor.tatásával ■ ax alább k.tett vállalkoaásl üauegaek j 10"L-Ujx bosiáeiatolásával a feni említett napon a .lób.H árlejtáa <»[ keadéae elótl egy órával a tintu«»«!«■ irodába baadatnak.
Eaen épitke«é»ekre vnnatk„tű tervek éa kaltaégvetéaek aaerint a ■
kCvetkető mnnkadijak állapitattak n.3g : [
a) a kanáai #■ bojtárlakra ni«re ..... 4S98 frt 71 kr t
bi a aerléa«ten> áMto ólra a**ve pedig . . 4901 . 73 .
O«w*e*sti . 9300 frt 44 kr.
Mefjegy«*vén, min«ríut a kűa>iv«« éa ácamankábox stBksúgu anyagokat az ura<ial<>n> adja én mállttja a b«lj«KÍnére. — A kellőleg fel nem jtzerelt * utó aj aulátok neis fogadtataxk el ; kíkOttetvén meg az is : hogy az aradalom feotartja'magának a jogot A vállalkozók koatll mabadon válwstani.
A fettételek, valamint a terv í* kftltsigretéa a lakóraai tistttar toí irodában megtekioUiftSk. Kelt Lakócsáa, 1875 évi jaliiu lS-án.
As arad. tiazttartóság
Malom-eladás.
Kaprónc*ához '/, óra UvoUáirba a vasati állomás alatt
KaprivDica folyón álló 3 emeletes falazott malom épület, bárom
kerekü viíi malom é* 24 l<S«rejti gázmalom 3 köre, hozzá tartotó
lakháxzal, két istállóval, két pajta, oagy hasi éa konyhakert és a
a malom kürül bereodes«tt lti hold száotóföld éa réttel szabad
kénből elÖDjÖ* feltételek mellett eladandó,— értekethetoi atutaj-
j doDuaoknil Kaproncrán. (_ 1718 -3)
Zelenkó Péter, Qyarkan József,
tulajdonosok.
A szenvedő emberiség javára
(1604-10)
közlüok több alább kdretkoicj elismeri iratokat, melv a legtöbb bisoajlatok az elön^öa batáiu
A v a I ó ■
W I L H E L M-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theáról.
WHbtla FervMtz gjőgyutrétr. nrnak NVonkircbonbeo. HaiDburg. BOT 21 -éa 1874.
1'ekiűtetei ur! Kötelességem öaoek koazAnettel tudtul adni, hogy '
a* öntől való WHtielm-féte ktexrény és c.súi elinni T4fertii*titó Lfaea en- ,
f«met oly beteg»?gbúl nyúgj-ftott ki, melynél már te-ami más orfosság '
oen batsoált. |
Az igaxiág bebiionyititir* ncv<>m B prcseteouoel ellátottan aáom i
jelen iratomat, hogy » hónapon át nAjtonui egy adag bassnálaiáral " ;
év ota gyütrött i
nehéz nyavalyámtól i
megBsabaditolt s már 14 hónap úta semmi vi>uaes<út nem érsek.
Mátok jóvoltjáert isiveakedjék exes ayilatkozatomat kdsté teaai.
(F- H.) Berger I.DÍCI.
G. Z. 4218.
Bizonyítom, hogy ezen iratot előttem, személyesen is ismert Ber-ger Ignácz cs. kir. tárirda-otxtáJyves«tó Haiobargbsn, s-\jáU>estleg irta alá. Hamburg, oov. 30. 1874.
(P. R.) ParaTicini AD t. m. k. cs k
WllaHa Ftreaez gyógytserias uniak NeunkircheobcH.
Altenfeid, foliS Au»iLria oov. 30. 1874.
Az ön Wilhí-Iaa-félf k,"i«zrfny és cHAselhrui vertigzütó tbeájA, me-i Ivet Hofatátter Augnst ur linczi ftyiigvszertárából veuek. nálunk igen i Mik jót tffti, m)kf(A Nifki bámuljJ e thfa hatását, éa egy ér óta hsiz-■ nálon és köss-éajremtől mPiímcntett s ideggy^ngetéjremet mefgjigjiti, \ 3 paket k«aaoálaU pg^EZkégeoiet ii«u adu, v*lúban fogadja e«*Vrt fcá-
K ram 1 Julit, háilu.ajdoaoi.
WÍHWIB Fflra
gy*gysz«Té«t uroak NMakireb«Db*ti. Komárom, BO*. 30 1B74,
Tekintetes nr ! Legmélyebb köunnt-teiaet ffjesen ki, hogy oly sze-rencsét ralék ax An Wilhels^fále köszvéay és aúz elleni rértiutito theáját mpgisoiprni. A mindeaható Isten segített e szerrel, 12 ér óts szenvedtem, 3 érig fürdőket aa&xuálUm, mindt-a kenőcsöt használtam, de a snk pénx és. sok scpnveiés acm st-pitett s>9mmit.
■•fttytrer ezerueres k«tzÍMt a |é Hwáért aetyMfc Ofy hízMf tea szabad bttnyz.Bi. mert $a *aft az trres
Sokan k«rdf«ték: mitnl gyugyaltam meg oly hamar, t«>kiutetes ur ciimit soknak oda k«Ue idn«n
Kérem még, sxi veskedjék 4 pakétot exen Wilhelm-féle köss vény és csúz elleni renisztitó th«ákói kaldeni. melyet a városi kapitány ur basznátaBd Kére* posta DtáDféttel kaldenf. Tisztelettel
8«hartn«r Jóssef, építőmester, Vii atcaa 1196. az
Óvá* a hamistta»és felcsereiét ellen.
A vnlAdi WldwtB-fé]*' aatiartfaritiB. aatirheuBatikut Tértiaiti'.ó-thea caak as elaü aemi,,:! WIIIKIB féle >tnisslitó-tbeagyárbu »imkircbenb«i Béca mellett. >»«v álulas • lapokban kij'Mt raktáramkaii kaphatók
My •••« 8 aaairt f«,aitya, ar.oii haonálal- ~t uuuiuuaal ellátra 1 frt., a liélye« ei pakolfc-díj 10 kr.
A t. o. kínomig ki-nyelia-i* » "alí<ii WllfeHa Al« aatlaitarlttt
<-■* Htkwnaatlaaa vértluilté Unt kapható :
avelnél ;
■UfyHaiUau RnMk»i Fer»oi nrná! Záfrábban : Miulback
Zíifinood. K >I««K f'socsiaoiiu N. keuthclTfn Eoaeabarg En>.
lél Kapraattíte : W-rii gjágysxt'rea*; Sopronban : WrdMTnkr ;
l Pillicb Kera»a jyogyimréM. Siatmant J. Boaaio
SajgatiáivU: Grouaai Mikaa aratoal.
Hintik
bárhová ingyen ég
N Ó I
czipészczikkek
legolcsóbban
l^LESZ LIPÓTNÁL
Budapes

38.
aagyiágbau
URI
elókámai rmípö-lAkknr.
(Lackkappen
bélésvisznak.
a

*u í;
íil
is S t. ^t S
^ ^. fcj" 'o O 93
£ 3 c
6CO IS
> 1 I
8*
IS
ü OD r^
•sí-a
I i-=
íl
4S

0) —
• Ba4
e
Sí «
II S 41

« 4.
5 c
■3 "
fi a «
o K
BRITANNIA EZÜST
ax egyetlen fém.
amely mindig fehér marad, mint az ezflst;
Anfoloraxágbao csaksem minden el&bbkeM bálnál található, mert oly j6, mint az otüat, ára pi-áig a ralódi aeüst árának autzadre-sie. A valódi hritaonia exllst ax alább kimutatott árakban kapható
Bressler angol fómáruktártban,
Birs, belsóvároH Schottengasse 9. 8i:
Kézi gyartyilarla 60, 8>i kr, 1.
1.5" kr GyartycIvUk flnom. ugy párja
3. 3^0, 4, 4 50, 5 tn. C«BM|« (getaert) rvoeaakjra 1,
tucxat 3 frt 60 kr. Byn-Mkluuál '/, tucaal 1.60,2,
2.50 kr. TaJBarí darabja <0, 80 kr. 1.
1.20. 1 50 kr. Lnmatri daranja 1.20, 1.50.
1.80. 2, 2 60, s frt. FeaziletBk valódi araoyDiájaal
éa exOattel kirakva darabja 12,.
11. 18. 20 frt. talapaattal. TálOM d.r.bja 8- 90 kr. 10-
1.J0, lí- 1.50, 14- 2, Ili-1JO,
18- 3, ÍO" S^iOkr (kerek, U-
jáadad, ngj nácvaxöfleta. TkMtMMk S aaemélvre 16, 4
laesilyre 18, 6 aaea>éJrre 11,
8 imelyre 26 frt.
Uveakaaal darabja 10, lo. 20,
26, 30, 4U. 45 kr. — '/, t«-
cial 60, 80 kr. 1, 1.20, 1.60,
i, 2.60, 3 frt EvMaaál darabja 30. 36, 4(1. 46,
50, 60 kr. - '|, Uicaat 1, 2 6<).
3, 3 50. 4, 4.50, 6 frt. Kéa és villa párja caak 80 kr.
(eattatnyela). — Vt tncxat b«.
IrU c i a k 4 frt. ThMaztrt darabja 30,40, 50, (0.
80 kr. 1 frt nyéllel vagy nyél
nélkül Tiauazklk ev6eaxk°i alá 'I, tu-
caat c s a k 2 frt 50 kr.
Ttjáatarté ankirkák '. tuci. 2 fi-
" ' Weaat 2
AaztalkanM tárták
frt 50 kr. Btraáléré darabja 60, 80 kr. 1
1.20 kr. CakarMatédbja80,90kr. 1 fru
S55S VauMMtnyl ezlkk káBalatM tlosl
Megrendeléaek a vidékről cximsendúk :
(1699—5) M Breseler,
angol fémarak tára, Bécs Stadt Schottengatte Nr. 9.
■aarm»le««« ■ ,ld«kr»i sMUfarniltával itáavtttti aukiziltttMa Ua valaki \igj kivauja, egyes darabokat ii kQldbeiflak, hogy áruink kúonóaágtrúl mindeoki előre ia Befgyőiódbeaaélc* »T 100 trt ertéta ára vétejéaél 10*U Ért««aa«dá«. f
NAtíl-KANIZHA, 1875. Jn\lui
6O-1K
Tizennegyedik érfolyam.

;uTábbi íorérl 6 kr.
.un ill.tik mind.. „,.. hird-ií^ ju fcr fi»«t«a<i6.
ZALAI ROZLONY
előbb: ,ZALA-SOMOGYI B: O Z 3L. O KfTT.'
Ja* suUeauis rsssst fllet* Ms-eló£zelések, reclammü un
ketzt£-kiade*(.i Mr-

(Ugy-Kaniz«s varos helyhatóságának. naakülaabM az „ett* zalai Ogyvéd-agylet".».najy kaalmi kartskadelai t iBarhank", a .nagykanizsai takarékpénztár a .zalaaiegyel általános tanító-tMtütef a ,Zala-SMMgy (izhajezasi rószvéirytárwilat s több Mgysi és várisi egyesület hivataléi értesitije.
Heienklm kétszer, vasárnap- s csúiortököü, megjeleuő vegyes tartalmú lap.
Távirat
A -Z*UI köitöur" legvtábW márná-ban a megyebeli országos képviselő válasz-tások általános határideje hibásan amrustns IWre lévén jeleutve.etéves értesítést lapja legközelebbi számábau skkép kilfcaxitUtni kérem, hogy a választások metryesierte auguttun 10-én fognak megtartatni.
Zalamegye alispánjától.
Sjilt szó a katonabeszálUsolás ügyében!
— Aliá-Pihok. 18«5. juliui 18.—
Megyékben a katonabeszállásolásügye tz alispán hatáskörébe tartozik, ki azt a ka-tonai hatósággal egyetértve intézi el.
Igaz ugyan*, hogy Csutor alispán ur nem vett részt azon enqnelében, melyet a <olt belügyminister ur a megyei alispánok néhányából avégból hívott össze, hogy a kau.uabeszttllásolas ugye felett tanácskoz-zék, — hogy annak a néprei nyomasztó — terhes voltát legalább ideiglenesen s némi-leg eDyhitsék ; de ugy látszik tudomást sem ^ett arról, hogy ez érdemben a nép terhein .uuiiyitem akartak ; sőt ellenkezőleg, mint a megyének egyik főhivatalnoka egyes köz-ségeket a katonabeszálláwUswJ sujtuü tö-rekszik.
Alsó-Pábok község 110 házból áll, melyeknek nagy részéhez istálló nincs, mi-uian a lakósok télen — agy nyáron már-náikat a közeli hegységben tartják; a köz-ség fele most egy éve tökéletesen leégett s ez idő óta a lakosok istállóikat még fel sem i» építhették ; s ily hiányosság - - készület-lenség daczára most 150 huszár, b tiszt-tel s 160 lóval szállásoltatik be a kis köz-ségbe ; akkor — mikor ez ideig — min-den évben ugyan, — de mindig csak 1 sza-
; kaszt tudtak elhelyezni a helységben ; ak-
kor — mikor a szomszéd gazdag községek
az alispán ur bölcs intézkedése folytán so-
basem tartanak katonát; akkor — midón
e nagy munkaidőben ily tömeges beszállá-
solás folytán a nép egy része kénytelen visz-
szatartani magát szorgos mezei munkájától.
I Nem akarom részletezni, mily igaz-
; ságulanságok követtetnek el e katona-
\ beszállásolással, nem akarom ez eljárás kut-
j forrását kutatni, annál kevésbé tazt szán-
I dékos rósz akaratnak nevezni, — de ezek
I nem létében ez intézkedést határozottan
l téves Information alapulónak nyilvánítom.
| Még csak kérésemet vagyok bátor ugy
; a magam, mint a hivatott község lakosai nevében a tek. alispáni hivat ilhoz intézni avégból, hogy szíveskedjék bennünket jö-vőre hason igazán nyomasztó s igazságtalan tehertől megkímélni, nehogy bajainknak felsőbb helyen kényszerittessQnk orvoslást keresni.
KOLLEE ISTVÁÍf, kSev és lilui ügyvéd.
Kis-Komárom, Jul. 18.1875.
Keszthely választókerület alsó vidéke örömünnepet ult ma, mert még oty szerencsé-ben soha sem rézzesült, mint minőbe ma, — t. i. jul. IS in.
£ nap azon örvendetes nap reá nézve, mi-dőn Falk Mikaa Európa Merte ismeretes bátor pupbeista, egyik legjelesebb nemzetgasdász szerencséltette e vidéket személyes megjelené-sével, az a Falk Miksa, ki az ötveDei években •ajtó utján hazánk szomorú sorsa felett a kül-földeli hasonlatosságokban a nemzet valódi el-nyomását ecsetelte, az a Falk Miksa, ki mint mindig az irodalom terén iparkodott megmu-Ulni a sebeket, melyek szenvedett hazánk tes-tén tátongó űrként tapadva voltak, az a Falk Miksa, ki nemcsak a sebeket mutatta meg, de
teljes odaadással azon volt, bogy ezen sebek gyógyítása azakavatottaa mindé* ujabbi kitö-rés eleje Télelével foganatosittutsék, — o azon publicista.ki Európa tág irodalmi terén Magyar-ország, mint termő országnak piarezot szerzett, ő ki mint a kereskedelemnek legbátrabb és leg-ügyesebb zászlóvivője ismeretes, nemcsak a ke-reskedó világunk eiótt, de Európa összes ke reskedói előtt, és e téren nekünk termelőknek a legnagyobb jóltevönk, — e férfiú az, ki mint a keszthelvi szabadelvű párt képviaelójeleltje ma jul. 18 in Kis-Komáromban, mint a keszl-kelvi választó kerület alsó vidékének központ jáo programmbeazédét elmondandó jelent meg, és dicséretére legyen Kis-Komárom város lakos-ságának mondva, bogy sietett örege apraja a nagy hazafi beszédét meghallgatni, oly annyira, hogy a programmboszéd elmondására szánt korcsmái asáUa nem volt elégséges a belyi és a szomszéd községekből összegyűlt választókat keblében elfogadni, többek óhaja folytan No-vak Ferencs ö méltósága indítványára a szent báromság előtti szabad téren Isten szabad ege alatt mondta el programmbeazédét, a beszéd nem volt válogatott, az önzéstelen és a haza iránt dagadó kebel sugallata volt, elmondta, hogy ő beválthatlan Ígéreteket nem tesz, de nem is tehet, hiac sokan vannak azok, kik eget föl-det ígérnek, de a sok ígéretből valóaitni miisem tudnak.6 is megigérbetné,bogy Isten tiszta egé-rül a napot leveszi, azt feldarabolja és minden egyes válaaztónak odaadja, hogy télen ne kel-len fát venni és azzal melegedni, és re kelljen világító eszközt szerezni, hanem a napból elvett és osztott szikránál világosságot élvezni, de ezt valamint nem hiszi senki, bogy megteheti, ép ugy nem ígér semmit, a mit nem teljesíthet, ígéri e> fogadja, hogy édes hazánk érdekével választókerületi; érdekét azoDOSÍtja,elkövet min-dent, amit e választókerület, ugy annak egyes vidékei érdekében csak megtehst, azt teljes odaadással fogja megtenni megválasztása ese-tére, elmoodta beszédje folyama alatt a szabad-elvű párt alakulását, ezt egy helyesen válasz-tott hasonlatosság előzetével adta elö, körül-belül ezeket monda : egy anyz fürdeni ment, szopós kisdedét, míg 6 *a fürdés végett a fo-
lyamba volt, csecsemőjét a parton hagyta, egj másik a»va b odmérkazr^a, a partom levd c»t> csemot felvette és a vizben fürdő anyaiak monda, hogy a kisdedet A is megszoptatja, mire a fürdöaoya igenloleg válaszolt, midoft azonban a vizból a furdóanye kijött, ama* a gyermeket visszaadni nem akarta, bíró hoz került a két anya, a bíró, hogy meg-tudja ki-é az igazság ? egy deszkát vett, ason egy krétával húzást tfin és a gyermeket agy helyheztette reá, hogy a vonalon egyik telol tea volt több rész, mind a másik tolói, ekkor mind két anyának monda, most fogják meg a gyer-meket mindketten és húzzák azt kétfelé, ki á vonalon át többet elhúz, azé s gyermek, est látva a fürdűanya, hogy ekkor a kisdede BMBV vedni fog, az monda : semhogy szenveddavek tegye ki, inkább a közös felnevelésbe adja vé-leményét, igy volt a két hatalmas párt egyesü-lése a hsza jobb sorsának felvirágoztatása foly-tán, így lett most a szabadelvű párt tömörülés*, melynek czélja a haza boldogságátelomozditni, erre viharos éljen dördült fel, ez után a nap ünnepelte monda, hogy ő adóelengedést sem Ígérhet, e tárgyban csak azt ígérheti meg, hogj fogondja közé fogja sorolni, hogy az egyes Es-lektól beveendő sdó igazságosan és bőségesen kezeltessék, a neki ssánt czélra fordittaasék, hogy az adó ne csak a szegény osztálytól, de a nagyobb birtokosoktól u a kelld idóbeo, ha más-ként nem, végrehajtás terhe mellett is behajtaa-sék, 6 egyebet e tárgyban sem ígérhet, igy t»bát mindezeket elmondá. még azt is mos-dotta, hogy o nem jött ide választók kosé bizalmat könyörögni, mert aj*, hiába tenné, a bizalom önmagául jön, ha tehát a untéit vá-lasztók ezen tett ígéretével megelégesznek, Örülni fog rajta, ha a majdan megejtendő választás al* kslmávsl szavazatukkal szerencséltetni fogják, ha pedig a beválthatlan igérettevok körül so-rakoznának, csak fájlalná e vidék félrevezeté-sét, de teljes megnyugvással a sorsnak odaadja magát, végre éltette Kis Komárom és vidéké-nek összes lakosságát, s ezzel a lakosság, illető-leg a válasitóközönség elunni nem akaró él-jenzése költ hagyta el az emelvényt, melyen beszédét végeste.

TÁHCZA.
Hat hétrOlaszországban.
Irta: Dr. ÍMky Kriatif.
(Folytatás.)
Délután kikocsikáztunk Trieszttől a mint-egy félórányi távolba levó Miruinar varkastély «• hirhedett kertjébe. Aki e kornyéken, sót *zen tartományba jár, élne mulaazsza Miramart | megtekinteni, csak az idol találja el jobban, | mint mi; már az utón csepegett az eső, de nem is ügyelt rá senki, mart a tenger, a gyönyörű vidék, maga e jeles muut nagyos is elfoglal lik figyelmünket; — a kocsiból kiszállva, meg-eredt Lteu igazába. — De valódi touriatát ez ■™ akadályoz, mi is esernyő alatt kezdettük meg vándorlásunkat s a daca használt, mert nem-*"kira gyóuyörü tavaszi nap mosolygott le -'tank. A Como — vagy a Balaton zalai part-ján gazdagság és mAizlés teremthet szép kerte-det, mert a természet az alapot megadta hozzá, - hanem itt, hol roppant kiterjedésben nincs s< mmi más, mint kopár sziklsbegy — ilyen "«ot, íjjen tündérkertet varázsolni, á csudával határosnak látszik.
Képzeljen az olvasó a tengerből kiemel-kedni egv óriási sziklaköbot, ezen van az igen "»ei ízlésben épült várkastély, mely kóroskö-rU minden pontjai uj — elbljoki változatú vi-d^keket mulat. Az épület főarezvonala a végte-'«" tengerre, balról Triesztre, jobbról saját kis '"árvány kikötőjére s hátul a páratlan parkra °éz. MegilletAdve jártak végig a fényez feje-delmi termeket, melyek makincsek gyűjtemé-
nyének tűntek fel, legérdekesebb : boldogult Miksa császár dolgozó szobája, a tévedésig utá-nozva egy badihajo szobát — a nagy elfogadó terem, bol a mexieói küldöttséget fogadu, Sa-rolta császárné társalgó terme és a tengerre te-kintő erkély-terem. A kert egy szikla hegyol-dalba van elhelyezve, mondják, milliókba ke-rült. A kaputól nem messze felmentünk egy vas lépcsózeten s repkényekkel dúsan befutott kerti házba körkilátásaal, innen hosszan tar-ló aziklabarlangba haladtunk, honnan kame-lia, azalia és rododendrou erdőbe jutottunk, mely egy szép tóhoz vezetett, természetes, a tó-ban festői sziget volt, telve fejedelmi hattyúk-kal és egyéb vizimadsrakkal, most óriási hosz-szuságu és szélességű vasoszlopokon n^ ogvó ár-nyas lugasoz következtek (a bécsi világtárlati parkbau voltak ennek utánzatai), — jött aztán a nagy várkastély aü másolatja kicsibe (a fő-kertész lakása) s végre mindezeknek koronája, a vizimúvek s virágaződyegek terrasieriája, ékes szobormű vekkel és oszlopokkal. Festő igen, de toll nem képes e kert szépségét híven visszs-adni, ennél csakis kétazebbet láttam, Florenczbe a boboli és Genus mellett Peglibe a Pallavicini kertet Visszatérőbe Trieszt felé, élveztük a nap tengerbeni lemenetelének felséges látványát. Este szinházbz z .Wildfeuer" tűrhető német előadása, nagyon elegáns közönséggel. Szép és kényelmes 2-od emeleti páholy 2 fit, Pest ta-nulhatna olcsóságot.
Tellltlt.
Május 4-én a trieszti indóházban nagy megütközéssel tapasztaltam,hogy az olaszországi vasúti kocsik, kényelem, tisrtaság tekintetében *>.t osztrák-magyarországiakhoz nem is hason-líthatók s a közösség iránt körtet séta tanúsít
a vasúti személyzet annyi méltánylatot, mint nálunk, efelett némileg boszaokodva ültünk be a Velencze felé induló vonat egyik kocsijába s mivel a többi azufolva volt, örömmel kiálték fel: .bála Istennek, itt kívülünk még csak hár-man vannak !" — Minő nagy volt meglepeté-sem, a mikor a legtisztább magyar nyelven hal-Iám válaszolni: ,jó reggelt, öten majd csak el-férünk.' Szerencsés véletlen, egy érdemes bu-dai családdal L. orvostador, kír tanácsos, eu-nek neje és mioisteri hivatalnok fiával hozott bennünk össze, csakhamar össseismerkedtünk s kitűnt, hogy ők ugyanazon, egész Olaszhont magába ölelő utazást szándékoznak megtenni, melyet mi. Elutazásunk előtt barátaink aggódva figyelmeztetlek bennünk e nagy ut kimeritó fá-radalmaira, most uj bátorságot meritek Dr. L. ur lelkesedéséből, ki 68. éveinek daczára ifjú tűzzel és vágyódással indult ele nagy útra, nem is gondolva a fáradalmakra és nehézségekre. Ezentúl együtt maradtunk; kimondhatatlanul jól esett ama tudat, hogy nem vagyunk egézzen magánkra hagyatva s hogy haaánkbeliekkel cserélhetjük ki eszméinket.
Utunk mintegy másfél óráig közel a ten-gerhez vonult el, az ember óhajtott volna sok helyen ^■■«*)!*"' s gyönyörködni a vidékbea, mert a rohanó vosat irigyen fosztott meg a leg. szebb helyek látásától. Eszembe jutott Kanizsá-ról Imre bátyám azon arany mondáaa: hogy ,asép vidékeket alaposan és egész élvezettel csak gyalog lehet meglátni.' 0 azt saját tapasz-talatai után mondotta s én megerősíthetem en-nek igazságát.—A felső olaaznoni havasok gyö-nyörű, ezüstként fehérlő fejeikkel tekintettek be ■ ennek ellentétéül ezen hegyektől kezdve roppant nagy, termékeny síkság tarfUt el, mint
már említem, csupa eperfa és szollőlugasok ive-zeteivel diszilve az egész mezóséget vagy jab-ban mondva, kerti tartományt. Közbe-közbe hatalmas folyók és caatoruák szegték át a sík-ságot. Elhaladtunk öörcz (legutóbbi időkben mellbetegek számára climaticus gyógyhely), ' Udine, Pordenone, Sacile, Conegliano, Treviao városok mellett; s néhány év előtt katonavi-selt hazánkfiaira nézve bizonyára ismeretes he-lyek.— Beérve az olasz határon, irgalmatlanul átvizsgálták az olass finánezok bőröndjeinkét, a többivel nem sokat törődtek, hanem a .t a b a c'-kot nagyon emlegették, nem találtak sen-kinél sem. Hiszen elég hazafiság, hogy otthon elszívjuk ezen „dragaderoszokat," még meg is büntessenek érte? 186S-ikévben értettem anagy kutatái okát »kkor szivarjaink százszor job-bak valának u olaszokénál, — ms versenyez mindkettő az roszaaágban . . .
Délután 2 órakor Mestrsb&l küldulva, nemsokára a Laguna vasúti hidján 222 ivesa-ten át, beértünk a veleaexai indóházba.
Beszéltem utazókkal, kik bejárták egéu Európa minden nagyobb városait s esek ugy nyilatkoztak mindnyájan, miszerint meglepőbb, érdekesebb s hogy ugy fejezzem magamat ki, a költészet és képzelem szempontjából becsesebb város Velenczéoél nem létezik ! Fényes palota-sor, művészi kirakatok, remek térek, gyö«7«rü kertek másból is találhatok, de város a ta«f<r hullámai között, ilyen múlttal, suyi dicső tor ténelmi emlékekkel, nincs több a világos. Kö-rülbelül 1150 évtől 1550 évig uralkodott a re-lenczei köztársaság a tengereken s a világkeres-kedelem és evvel összekötött gazdagaág, hata-lom a Lagunák baszké városába volt Aexpoa tosalva. Ki nem olvasott, vagy ne« hallott a
Est kSratte Vírtssy ügy rád oraak a va-
UazLókboi intése" • aténelt W<S<ie, mely kői-
be* Jók»i Mór jelet baiinkfUoak Korcsmáro.
János . rolt kesithelji balparlbo! mMSxcU és e
Lok bsasbjain n.ir köttótt k'ete «'MtV
*~ y e levelet harsány íll«S5*
helyi M«7« küldöttség, m.ud pedi« • '*—>* k&sfe** a nwlye.tii.telt képvueWjelSlt ont ?S»to. L .»Hv. voltak .IkMrtfk, efia Ub» . ssftnni ■■■n> akaró éljeDzess.1 ki-sérteiciL háw, bu|t> i. liMiJt olvasó .bélied
talált, bir » b«T*Hh»tUo Ígéret nem tetótett, mindawoalul a kSsníee^dés Dyumai talel-belók volUk, mit UBO.il s».n kosulmény u, nikép miod • helyi, «iiu<l a siomszédo. kö«<í-rek elöljárói siettek u ünnepelt fírfiunáli be-oiaUlásra sorakoioi, kik vélekedtek elsAk li~ hetni hol isméi a barátságos kézmoritíii közt e. élj«n*é»Ml váltak el ••£ mástól, - a ke«t-helvi küldöttség alul húzott jelvények rlkérat-tek, art Kis KomArom és vidékének kötüosége töste ki, kérvén a küldöttségé, lwgy minél több jelvénynyel sie.reneaelua.te, melynek ki-tfistMvel fognak * válasstás n.pjin aorekiwu. Ily tapasztalatok útin távuwlt a szeretett képviselőjelölt ur a városból, midün ismét har siny éljenek követlek, adjon ai ég minden ke-rületnek ily önié»telen haufií, ily inuoká.i bon polgárt, ki a baia jobbléte ■ virágortafauil tiiite lasíi.jara és art sieplótlenül magasan tartva,
caak előre tor.
Bárha a válaal'ókerület polgárai felis-mernék mindnyáján e drága gyöngyöt, mely jőlétünk'toroDájában, mint legékesebb gyé-mánt tiisdiiklik, hogy megvetve ai ámításokat, egy ssiv éa lélekkel tömörülnének » válasitás napján • 6t egyhangúlag válasilanák meg.
Isten éltesse út a halának és irodalmunk-
í*k! KOVÁTS.
v- __
Balaton-Füred, l$<á- Július 9.
Illo, hogy e lap hasábjain, mint megyénk első raogu közlönyében a kies füredi fürdőről, mint hátink síinle első rangú fürdőjéről gya-korta említést tegyünk.
A megnyitás óta eltelt időt fúrdőhelyiné gflnkben nagyon monotonnak mondhatom. — Nem történt semmi Sgyelmet megragadó. Las-sú s unalmasán töltik 7endégeink napjaikat. .Kincs mulatis, ninca időtöltés* hangzik f<-l pa-na» és sóhaj gyanánt a hársfák oly kellemes Ulatjoktdl eláratttott sétatéren. — Egész idő-töltés naponta többször ismételendő kávéház és vendéglők bejárása; bol ugyan nem is kéanek a fogadtatással. Egyszerre négy öt pinezér fogja körül at embert s kinálgatjik német étlap-pal (mert megjegyzendő: tiszta magyar fürdő-helyen a magyar étlap csak fehér holló szám-ban található,) ngy annyira, hogy mig kitalálja magát, teljes étvágygyal dicsekedhetik. Ha ezen időtöltéssel tárcsája kellemetlen megváltozásá-val felhagy a vendég, nincs mit tenni mást, mint a háti.imarudt unalmas jeseét a napnak, a szobában alva, vagy kin sétálva ölje agyon. — No de ne mellőzzünk semmit! hegyünk tár-gyilagosuk .
Van jeles színtársulatunk. De jaj! azt tudjuk, bogy a Bzinhác iránti érdek rég kihalt
belőlünk. — Antin meg meleg is ?*a a ssü-
házban s a mellett még péni is kell e „krach" -
I boa világban 1 — Van minden héten egyszer,
1 illetőleg kikiálltatik : tánczestély lestl de még
1 eddig a veudégek réizvétissaégs miatt egy sem
1 BIkerült. Legmkább szokott sikerülni a hetea-
kint kétsaer tartatni szokott ,t om b o 1 i es
t i I y*
Nem is csoda, hisz akár akar as ember, akár uem, a pincsérek Bzivesséffének ellentállni lehetetlen s kénytelen jegyet vásárolni, lia egy. szer az alkalommal oda mert muuDi. — Itt megjegysem: a tombola mindig Kabsch vendéglőjében este vacsora alatt szokott ren-deztetni Sárkány kereskedő álul. kezett a várt Br. Bizay is, o eléggé igj mások mulattatásán. — K.éez magának
t is venni, mid6n a sétatereket as uj vizve-*.:« kkt-l öntözik, caak bogy mulattasson-má-sokat vele. Sióval nem kielégitŐleg — ítélve a a vendégek számából is — viseli magát basánk e kies fürdője most. — Részben tulajdonítható a napi reodeo levő politikai mozgalmaknak. Legalább agy hiszem.
így kellene nekem egész sorozatot panasz-stal betölteni, ha csak a múltra gondolnék, jelenre szememet nem vetném s a jovCbe be nem pillantanék, — „Felejtsd a multat, él-vezd a jelent!" Hagyom tehát én i* a multat s fogok a jelen tolmácsolásához.
A sok káros esÓzé* után tiszta, meleg jú-liusi napokat élünk. A Balaton képtelen kielé-gitóleg lehütni az embert, A fürdő vendégek szobákba, s parkokba húzódnak. — A sétatér tele van fal, illetőleg afa* ragasza**!. Nem ké-sik egy egy bécsi kereskedő ajánlgatni magát. Látjuk a stokásos ssÍDCséJdalákat s látjuk, — mí különösen figyelmünket magára vonja. — .K>jutazás hajóval Badacsonyig" s „Tombolá-val összekötött tánezfüsér."
Amint tehát e hirdetések is mondották tegnap, as «z e hó JS-áo a .Kisfalad/* gősösön Badacsony s vidéke megtekintésére kéjutatást rendezett Sárkány F. kereskedő. — Elindulás történt */, 7 órakor. Számosan vettünk részt, — bár rebetiünk volna többen is. — Az elin-duláskor nagyon egyhangú volt a köxtaség. Hasonló lehetett Farkas Miska tengerre szállá-sához. — De es oem soká tartott. Nem késett a fürdői zenekar (tajnos csak töredék) zenéjé-vel s később szürkületben Sárkány kereskedő jó kedélyével s tüzjátékaival mulattatni a kö-töDBéget. — Kedv általános volt. Dalok, kar jantások, pohár-zörgések, sót a fodélseten a csárdás, macnrka, négyes lejtése sem hiányoz-tak. - Csak esteli */, H-kor értünk haza a nélkül, bogy valami nevezetes tengeri betegség B szokásos nó ájulás lett volna. Es képesi az idei fürdő idény első neveselesebb mozzanatát s várjak a többit
Igen. emiitettem még egy hirdetést, mely-nek tartalma szerint ac itteni „Hzeretetház" s a budai vixkámsultak javára Kalberger Károly ur. mint as Eezterházy vendéglő igen tisztelt bérlője a nevezett helyiségben tombolával Ösz-szekötott táncsestélyt rendez e hó 13-án. Re-méljük : sikerül. Maga a ctél is magasztos és érdemes lenne, hogy a fürdői közÖDség levetné a mulatságok iránti szokásos közönyösségét B hogy panaszra oka ne legyen reszt venni eme reményíhetŐ minden várakozásnak megfoleló mulatságban. Eredményről később.
HtvbsV Mm tartozik is a fürdői életfces, de. attól megemlítem, hogy Karkapoly Károly urat várjuk járásunkba- Gondoljuk, mtrg áll Füreden is, bogy egy kis programmut resciroz soa. Ks.t meg is várjuk, mely esetben ő is vár hatja támogatásukat. — ígérjük t».
AI id4 ü.«ta, meleg S4a K. A szolU jól UjlŐdtk. A gabona aratás el kezdődött.
IZÁCSK.
Perlak, Julins 19-én 1875.
Tisztelt szerkesztő ur! £ bó 15 én becs** lapjában, a „Zalai Köz--beo a csáktornyai válaastókernletet ér-g egy ciikk jelent me^ melyre észrevé-teleimet megtenni kötelességt-tnuck tarvom és kér»m tbitelt ■zerkesztő urat jelen sorokat b-d-cnts lapjába felvenni. A kérdéses csikk igy hangzik: Molnár István szobotiosai esperesplé bános a Csáktornyát választókerületben Szabó Imre szsbadelvüpárti képviselőjelölt elleu sza badelvfipárti programmal ellenjalóliül fellépett.
Igaz, hogy az esperesplé bánon ur követ- i jelöltül föllépett, igaz az is, h<igv czélja eléré-sére mindent elkövet, de hogy ssabadtUvu pro grammal lépett fel, az ellen vau kifogásom ; mert asoo iratból, mit a plébános urkibocsájtott, párt-állását ki magyarázni nem .eheL
Ezen irat vagy programm nagyrészt he-lyi érdekekről szol, az országos érdekek csak annyiban érintetnek, amennyibea s takarékos-ság hangoztatása mellett az ország pénzerejét kiváuná Muraköz és saját plébániája érdeké-ben igénybe venni.
Miután igen valószínű, hogy t szerkeszti urnák ezen programmró 1 bővebb tudomása nincsen, engedőimével mégis merte tem annak nevezetesebb pontjaival.
A rósz gabonaárak miatt mondja a pro gramm terhes az adófizetés, as államnak padig pénzre lévén szüksége, takarékoskodni kell, de azért mégis kívánja a Murát és a Drávát or-szágos költségen szabályoztatni, továbbá a ta-nítókat országos költségből Bzettalni, miat es Kursaneczen és Tottnvecsen történik. Meg-akarja szüntetni a regaljogokat, a katonaságot kösel a szülőhelyeikhez elhelyezői; kifogja vinni, hogy mindenki hosszú levelii dohányt termeszthessen és több efélékről scól az esperes ur programmja.
Egy pontot legutoljára hagytam, mart ezt fontosnak tartora, — innen lehe. kim agy a rázni, hogy a követjelolt ur nevében még be-cses lapjában is a azabadelvüséget hirdetik, de ő maga megválasztatása után a Sennyey partot szaporítaná becses személyével. A pont kővet-kező: kívánom az országgyűlési képviseíőkszá mát leszállítani, napidíjaikat csak akkor utal ványozDÍ, midőn az ülésben részt is vettek, ez álul 500,000 irtot vélek meggazdálkodhatni. Ismeretes, hogy ezen pontot báró Sennyey is felvette programmjába, ebből is véljük mi vá-
j lasxtók kimagyarázhatni, hogy a jelölt ur Seny-nyey párti, meg különben mi szükség volna
í még egy szabadelv üparti jelöltségére.
I Nekünk jogunk van a képviselőjelölt ur-
: tói kérdezni, mondja meg világosan, melyik párthoz fog tartozni, nehogy meg válás itatása
; esetében (mitől talán a választók tóbbsegéDek jót*a gondolkodása és belátása megfog óvni) ne ébredjünk egy szép napon oly tudattal, hogy
olya* párti kspviselót választót tank, sa ilyen t nem akarton k.
Tudnánk mí jól az utat és módot, bogjnD kelleue est az eaperesplébáoos úrtól magától Bsgtudai.dv mivel a kérdéses ciikk becses lap jában jekait ss«g és talán tiszt, szerkesztő ur tudtán kivül becses lapját akarták basználL amem hir terjes*tésere, kivásUm esen sorok, ugyan ott kntyomalni; különben is meglett gyosődve, hogy a „Zalai Közlöny" a asabud elvüpárt egyik legbővebb tolmácsa és egyik legbutgóbb terjssztőja elveinek; — és ezeu elv és országos nagy párt érdekébea kötelességünk minden alkalmat megragadni és kivánnr azt, hogy legyen mindenben világosság.
Fogadja, legfazíntébb tiszteletem kifejt téeét, melylyelstb.
LISZIÁK FERENCZ
Helyi hlrék.
— NyUvfau* k&uőnet. Alulirott »
magam és családom D«véb«n legmélyebb B
őszinte háJás köszönetemet nyilváDitom feled-
hetién jó nőm ■ illetőleg a szeretett édes anya
elhalálozása esetébea tanúsított részvétért, mely
a mély fájdalmat eovhiüs elviselhetővé teszi a
roppant szenvedést, mely ily esetben az erező
szivet éri; fogadja a helybeli s vidéki mélyen
tisztelt résztvevő küaunség, nevezetesen a váruéi
tisztikar, a városi polgárság és testületek, de
kiválÓlag a oálam étkezni szokott cs. kir. ka
tooai tiasti-kar s özvegy Hosaoberg Jánosáé
asszony azon gyengéd figyelemért, hogy a bol
dogultnak sírjára egy egy művészileg készített
koszorút tevének, s végül Király János keszt-
helyjárási szoigstbiró ur erélyes intézkedése- és
fáradozásáért fogadják ujoiag tiszteletteljes kö-
szönetemet. Nagy-Kanizsán, jul. 2U. IHlö
Schmidt György vendéglős.
— A sment lá&tUhegfháai jótékony-
czélu 00 kros sorsjegyek nemcsak Szeot-László
Egyházán s fÓtisttelendd zárdaíóoök urnái s
Kagy-Ksnissán e lap azerkosetósegi irodájában,
hanem Z a 1 a-E gerue ge n Kubinszky
ur vegyes kereskedésében, ugystinte Süme-
gen Dorner Kajetáo ar f&sserkereskedésébeo
is folytoD kaphatók.
— A MriUŐkMx. Wajdita József könyv
kereskedésében N.-Kanizsát) egy 3—4 gyma.
vagy polg. osztályt végzett jó nu igen előnyös
feltételek mellettgyakorookul felvétetik, bővebb
tudósítás szóval vagy lev^l állal az illető könyv
kereskedésben nyerendő.
— 8*ép ajándék. A helybeli 8zeot
Ferencsrendues. hasi könyvtárát főtiszteién dó
Taiabér János ur a „Jelenkor" érdemes szer-
kesztője 300 írt értékű becses müvekkel gya-
rapította.

— Letcnye vidékén, mint a „Kelet
Népe" írja nagymenoyiaégd régi pénzt találtak-
— Zala-egernxegi járásbírósághoz sl-
biróvá Mészöly Lajos budapesti törvényszéki
aljegyző neveztetett ki.
— Ct&rnyefÖld községben pár napja
tüz ütvén ki, négy vagy öt ház melléképüle-
teivel esett áJdozatul.
— Boán Kálmán szabari birtokos
urat jeles bortermeléseért méltó kitüntetés érte;
ugyanis at utóbbi londoni borkiállitásoD szaban
borai disz és emlékéremmel lettek kitüntetve.

hatalmas Dogekrol, a félelmes tizek és hármak itélőszékekről, a sóhajok l.idjáról, az ólo nfede-lekről, az óriási tengeri csatákról, melyekben a három világrészt uralgó ozmánokat dicsősége-sen megverték a velenceiek? Mindnyájan is-merjük a Dögének évenkinti eljegyzés! üone-pélyét Adriával s a költők és színműírók láng-eszük legremekebb műveinek tárgya innen van véve. Hogy többet ne emütaek a britt BZellem óriás Othelioja, velenczei kalmárja aat. itt sze-repelnek. S ami az utazóra legbecsesebb az,hogy e nagy események és eszmék emlékei egészen épen fenntartva vannak, ama remek épületek-ben mai napig.
(Folytatása köv.)
Gyalu biogr&phiája.
— Froeoktp. —
Válaszul a „Zalai Költöny' f. é. 50 ik sxámi-baji megjelent „D i c s é n e k r e."
I.
y Mars melleit, Kerka menten
Hirw vára* Let>-i«a4i,
Gyaíu b«an« deria Itgéoj.
Kodea hát boik»M orrán,
„ Mely «r«tt uf/urza foraáa,
Miat egy tekmánjr 16gg mogorván.
« Isjl ahl — náU lefflibb, »(,■, Jfot UeaSxgxl a fOUt •lílt, ' NJCsrerreo oU a l«f síét!
FSlfec népi tekiiitettt, JítArVíct tárgja a por, nemit ; Ott ulá|j« fel enk helyst!
Maas ia iár f e ti t, «Qt Abaoloa ; Hala boriéljnai a UIOD, Oltár? korcsma *■ ciinrbaloa.
Mnl orjlat, «« Hl istent ■ •abart kiváH, T<Nln«k, laraái, kiáll.
Vüeletérfil, ha titod, Ámbár testén hord kabátot, Ki lágjeD. el Dóm találod.
Kitkin litn ily hStí aresot, B*< boaok, dacmooi barexok, VeUek rajU •s&riiyil sareftot.
Ur formája HÍQCS ii neki, Mi lábit ngy hányja, veti, Hogr miüdeuki lua«T«ti !
Inkább réln^d fy
Ur>t«igí haján, gémnek, Avag7 madirijeistSnek. '
Fölnek is ám tSle grakran. Ha ofj haaa mio hajnalbatt, Don JaaaHert diadalban.
Mert, — QfT ksatflak l*freH SO Éjj«]«nkéat kijár topra. Tiltott ntrelmea dologba ■ - .
S f»lMér«t kottát tartTán,
A F^ot m«g Bem állhat markáo,
Elwri a falu farkio-
FelejtmD, hogy elatúia, Akar lenai •« át s«a mim, Foljtaarak hát as oJrasást.
Tndd meg bát jánbor oW«»o : Kadrcfaidáa a«al*t«tt oh 1 Bs a bold«ffiBÍt) aala>4ó.
Ottan bM»ilrafá> 1«T«D, Rt>Dt«rg«tt a ««nppoot kéráa, DJM lem rsaálvte.
gj c*ak f«l-háffott : — A sora oába tailjMi áUoU — Mérnök m«lU homni láoeutt.
D« miaütogj ott Ubb«t már*,
Mint a mUi* a láes én,
ÁUá á ál
NBB »4rt bát tShb bitárt, negyét,
Arra kárt* a várnagytt.
Hogy esküdtnek fit megtegrek.
És bár sokan art ellenzik — L'gyan hová tette eswet — Uáá as elleasák.
H lett belőle politikus
Éi jelet aKUaetbiens
E jelaaÓTal: afiaesa vagy foss I"
Fiietett u neki lesig-, Máfis nafT lett a deficit, Meg Is sscppeut 8 egj kicsit
S eladván a bát smüvalát, Ultinóra roh ea sagát, A. meljlvel kiváfU aaffát I
8 ott KagTván u eUsaaáket, Hamar a jobbpártra lepett If7 ámitváii a )6 sápét:
„Hof7 neki aem kell a jabbpárt,
A balpártlil el HÍ is áilt,
Pártosa «*k K P..t!a
A báráarbSr — bárbogv affatd — Nem takarja el a tarkast 1 A aápeft hát ifj se tagra** I
Ket válasstás, kát kBvet»*l, A jobbpárton ittál, tttál, U|7Tád U eeak 0,7 lehettél I
Mondják ■•■ taaeJt payatkát,
De jól érti as atfebrát i
Aa 6Usb81 nrolenast csinált 1
. tsdoBi, de a roes njelvek
; Uy« dolfok mellett S ooább visai minden sneilet. ..
Volt már miodecMle parti,
S meei ast mosdja, hogj beipárti,
sWsMtá*«s kell esak állni l
6 mosdja, ki báré. svs
Ast kiáltá Bemetáre : „Aks«tófát árdeoielne I"
lm a világ bajh ! most igr áll 1 Mert tadja Pál, bogy mit kassái, De a oíp oair bossá nem áll I
A náp moit már nem bisa o*ki! Nyolcs ere már, hogj Ismeri ! Borát bát haestalaa meri.
Merageti hordó ■sámra, De Tálaast<Jinak tsima Nem gyarapesik asárt mar ma
8 boasi; boiát a bordóba Lefoglalták a moit hóba lijób 1
Veasérire — ily sok gondot
Dani fogott egy dorombot
8 megkoroTikáh ffl, (a, lombot.
B rotyogott, mint koibásztöltff, Eg a birea, veo, vad kOltó, A bir ayelvei messs« oltfi! . . .
De süt ár as ily vadhajtás, Hehss ám a versfaragás, Hem ártl ast miode. kásás I
No de tovább sem folytatom,
Ai olvasót nem aotatom
8 ha bár be nem U antatom.
Ugyw mwdenki Ismeri, Ki tegyea e hires férfi, Híres ember, nagy áa régi.
Heve a tartásét konyváa
Fel less irva: L*tsnamán
8 versemben is íeljegysem áa.
Legyen tehát megnevesve, Álaak Gyala as 6 ne Ugye Üres egy ember e?
Ála Ugy
k G 7 a 1 ■ as 0 neve, Sires sej ember eT
KOEBÁC8-
s ohsmict L4á-dó u omágoa gms-
d^ftigi egycíület elnöke küldötte meg, mely-nek ■->')■ ik uldaláD & teuduoi pftlou rajt • körű-jaic ez &H : Anmu.1. íaternatáonal LxhibiUon. 01. AH- Fine. Árts. induAtritn. Auá. laventioos. Misik oldaion Albert. Edward. Prince, Of. Walet. Fratiden*. Arcsképe. As érem uelébe pedig bevésve van: Ralman Baán C.uloque ÍNO. u7űö- Örveodúak, h^y ZiJamegja egyik bortermelőjét ujabban ily eliamerét érte.
— AM orsnágos magyar képsAmfive-
izeli társulat álul a _m ü c ■ a r B o ku ja-
vir» reodesett mü»or»oláa, — habár a leg»*é-
)Mebb körökben meleg partolaara talált, eddigi
trt-dméD)e még is tekintettel arra, hogy a mű-
vészek aiul ajaodékuzutt kisurtolandó művek
érieké JO.UOU trtut meghalad B a kernelééi költ-
ségek U tetemes összegre emelkedtek, teljesen
kielegiUjuek uem vétethetett. — Ennélfogva,
Otib»gy a njúvésftek álul tett áldusatok siker-
telenek legyenek, a válksstmány, mint annak
idején * kotgyülésaek kijelentette ■ hirlapilag
IB laóuétetie, nem háhtbatta el magitól a kö-
teiezettséget, hogy a t. é. május hó 1-ere ki-
tütvn volt husási határidő elhalasstásAt kérel
méné. A nagyméltóaágu pénzügyi miDisterium
ttl legközelebb engedélydtvéu í. é. janius
L'tj áu 321M). HZ. Minit kell leiratával * sursoláfl
ujabui b^lári.i^jéúl t". é r i o k t o b er 24 é t
i u t t « ki, x mely napon a sora
búzás hatósági felügyelet mel-
lett uic vétlenül meg tog tartatni.
Újra és melegen* ajánljuk tehát ex ügyet a kö-
lónaég pártfogásába. — A részvét usxtöuzésefU
stuigaihat a nyereméay eeeiyén kívül axoo m-
dal, hogy csekély áldotatUt a hazai tud veszet
juvujének., mundhatni biztositáaára szolgáló in-
tézniéDy létrejötte hathatosán eiomosdittatik.
— Egyúttal bátrak vagyunk azon tisztelt mú-
pártulukut, kik a megtartott sorsjegyek árát
még ki uem fizették, tisztelet tel jeson felkérni,
bugy az. illető összeget legkésőbb t. é. július
hu 31 ig beküldeni sziveskedjenek. — Ha ne-
tao eme sorsjegyek egéasben meg nem tartat-
Dáuak, kérjük axokai is e napig okvetlenül
visszaküldeni, hogy ásókkal másfelé rendel-
kelhessünk. Végül még megjegyKendőnek vél-
jük, hogy a 30U nyeremény végleges jegyzéke
» lárauUt titkári hivatalánál betelüntbeiő. Ba-
(Upeat, Ití7ö. július 10-én. AB ont. képeómfl-
vetteti lárnuUi igargató válasíünaDyu.
— Keszthely, jut. hé 187b. Két-három
bóval ezelőtt gyakran hangsott fel várusunkban
eme leverő hír: „A „Gőzhajó" czimü szálloda
tisdatváa, így ez a már több mint egy évtized
óta teudallo nyári szinhátunkkal együtt el fog
puszii uatui, minek megtörténte után muked-
velü közönségünk, szinbáz hiányában kénytelen
leend Thalya papjainak előadásait egy deszka-
büi rögtöntott fabódéban, — hol annyi és oly
tokszor kellemetlenségoek van kitéve — hall-
gatni. Intelligensebb körökben hallotta e sorok
wuja, hugy váronunkbaü a „sz. háromság tér"-re
egy állandó téli és nyáii sxinhái epiléae tervei-
telik, ez asouban folyó évben, hihető a* idő ró
vid&ege miatt elmaradt; de biazuük, hogy a
vállalat kivitele nem fog feledésbe menni s pe-
dig annál is inkább, mert annak éléfl oly te-
kintélyes fértiak állnak, kik szavaik megvaló-
sii&sának kivitelére mioden lehetőt megtesznek.
Ha tnajd azután az épület felépiiteté«e keresztül
vitetett, akkor fogj* csak a közönség niél-
táuyului ama nemes kezdeményezést, mely
Thalya templomának kiépittetése folytán váro-
Buaknak egy oly épületet adott s hog/ez annak
elaOreoda épületei közé tartozván, mindenkor
díszére válaud. Adja a jó ég ! hogy e nemes tö-
rekvés minél előbb keresztülvihető legyen."
— KnUUettÜk már e lapok baaábjain,
hogy Károlyi Lajos színigazgató társulatával
Keszthelyre érkezett a itt előadásait az „Ama
ton" ctitnű ásálloda udvarán felépített színkör
bea tartja. E Biiükor egészen az elébbi alakjára
V&D ugyan épitve, de a szinpad nem oly tágas,
miot az eiébbi-é volt ■ ruhatár, melyre egy esin
hiznál oly égető szükség van, nincs s így as
gg kéayfeeto a ruhatárt egy * síin háltál távot kibérelt helyen tartani i innen hordatai oda aidúadások alkalmával ssükséges ruhákat. Midőn u hát erre a asinház tulajdonos ügyeimét felhivnók, egvutul felkérjtk ot ura ia, hogy a ssiobáz sjtail zárral láaaa el, miután ezeket je lenleg még csak betenni sea lehet, annál ke-vésbé bezárni. Igas ugyan, hogy a srinhái ud-varban van, de asért mégis fordulhatnak elő oly kellemetlen esetek, a melyek az igasgato aágotfsegkáraaitják s kérdem már must, ki leeod anoak oka, vájjon a szinészek-e? ha ezek nem,
hát ki? Ssóltonk ugyan a társulat
egyes tagjairól is, lássuk azonban most már
ezeket az előadások alkalmára! asenett tapasz-
talataink szeriDt. Nem cselünk ez alkalommal
az egyes előadásokat birálgatni, csupán a társu-
lat személyzetét ismertetjük vidékünk nagyra-
becsült közönségével. A férfiú sswmélyset kost
as eddigi előadások folytán Károlyi az igasgatá,
Kendi Uusztáv rendesé,Pártényi^dissitő,Balogh
K. Béiczi, Abooyi s Paksi, a női személyzet
közül pedig Abonyiné, Ss. Balázsi Ilka, Keadioé,
8sabóné és Kopócsiné mind oly tehetséges s a
sziopadon egészen otthonos egyének, hogy a
közönség elismerését méltán megérdemlik. Va
sárnap,íolyó hó 11-én,Tóth Kde anFalu nwssza"
czimu 6 tíJvonásos éu«kee népszínmű adatolt
szépszámú közönség jelenlétében. Abonyicé
(Fiaum Kózai) a kacsér és majd mindenki által
megvetett falusi menyecskét oly élethűen adá,
hogy a közönség minden egyes megjelenése al-
kalmával viharos tapssal üdvözlé öt, nyilvánitá
totazesét. Balogh, Abonyi, Bérezi, Szabóné és
Kendiné előadásaik a lehető legjobban sikerül-
tek. Lehetetlen, hogy a szerző jobb bakiért
(Qottoss Pista) képzelhetett volna magának,
mint ezt Kendi, ki mint rendező is nagy elisme-
rést erdemei, adta. Már maga u öltözék is na-
gyon eredeti elleget kölasOnsütt as éj ez egye-
dali virasztójának s a beszéd ezt még inkább
visszavarázsolta elménkbe. Pártényi ée Paksi
(zenéssek) az elébbi prímás, utóbbi csimbalmos
élethűen adták szerepeiket Felhívjuk tehát va-
lamint a helybeli, ugy a városunk vidéke la-
kóit is, miszerint e jól szervezett társulatot,, mi-
nél tömegesb látogatással szerencséltesse. Jö-
vőre bővebben. —r.—
— Smigetvár, 1875. jalios 17 én. Egy
hangú napjainkat e bó 14-én virradóra egy Tel-
ket megrásó esemény zavarta meg, — ugyso
ís egy a jobbmódu osztályhoz tartozó, névtse-
riut Haragó szűcs mester fiatal szép leánya til-
tott szerelmi viszony miatt anyává lőn, mit oly
annyira sikerült neki eltitkolni, hogy senki
észre nem vette, — egyszer azonban a kisded
világra jött s a sserenoaétlen lánynak édes anyja,
gyermeke tságyaaét tJütkolandó,aacHi borzasztó
goodolatra jött, hogy sz ujdon szülöttet meg-
fojtsa s elássa, — azonban es iszonyú tett fol-
t ed ez te t vén, as aoya rögtön befogatott s a gyw-
mekágyas mellé őrizetül fegyveres foglár ailit-
. tatott, — másnapra, az az lőre hajnalra a be-
I börtönöseit anya ruhái kötőinél fogva az ablak
| rácsozaira felakasztva találtatott s a beteg
I gyermekágyas, ki okozója volt e szerencsétlen-
ségnek," — megörült. — Az Öngyilkos anya fel-
bon ezol lat van, el temette tett. Vajha intő pél
dául szolgálna ezen rém eset azoknak, kiket ily
szeren esetlenség ér, hogy kettős vétséggel az
egyik elpalástolás<t ne tetéznék S
— I*erlak, 17. jul. 1875. Tiszteit szer-
kesztő ur ! Értesítem, hogy jul. 16 án délután
'/a Ü óra tájt egy pajta tetején kitörtek a Ián-
' gok s mert a gazdagabb földmivesek csüruit lepte el, a lángok óriási magasságba halottak íöl az égbe. Tűzoltóink azonban bátrak lévén, habár ez első alkalomnál több illetlen megtá-madásban részeltetlek, azt ép ugy megtorolták, I valamint,bogy as elharapódsásnak is elejét vet-' ték, mely bői szörnyűség keletkezhetett volna. A az. kereszti ispán ar uerék fecskendőjével csakhamar itt termett és személyzetével sokat áldozott, azért A n*ki, valamint Dráskovecs kösségnek is mély köszönet. A nem tűzoltó férn közönség csekély kivétellel, nagyon kö-
zönyösen, sót egéss Ujhána Tiselta magit, ds a női osztály s kivált a ffisottók családjai fá-radhatian kitartással dolgoztak, a csövek tar-tásában pedig 12—15 éves gyermekek igen jó szolgálatunkra voltak, Attimi reggel poriig öntöstetett, míg végre megszűnt, kutaink s fecs-kendőink hatalmasan szövetkeztek, a kár az elégett gabona, takarmány és melléképületek-ben G exer forint lfi?«'^ Ferencs, parancsnok.
-3 tfőpéd hírek. Weninger Vincs*Rü gen MigetAre tttasott — Rudolf trónörökös már jobban vas. — Kenésen az oláh pap élet-UDtságból agyonlőtte magát — Budán nagy iftennyisegü méregtartaimu festő anyaggal ke-vert pálinka koboztatott el. — Nagyhossinyon jul. 14 én arató verseny volt — Móricsíöldön 188 ház egeit eL — 1876. évi april hóban Aradon dohánykiállitás lesz. — A bonyhádi casinó beszüntette a „HOQ* járatását, hogy s vNeue-FrenePressew-t hordathssss. — A hálá-sai határban egy foldmives több fazekat talált tele esüst pénzzel. — Budspest 1 millió köl-csönt vesz ftú, melyből a vizkárosaltak — ki-sebb kölcsönöket kapnak. — Ó felsége a lipót városi basilika felépítésére 10 éven át évenkint 40 azerforintot engedélyezett — Dr. Kantz Gyula a Lipót-rend lovagkeresztjével dissitte-t«tt fel. — 11-ik Kákóczy hamvait egy magyar fóur hazaszállittatja. — A. szilágy-somlyói mű-kedvelők e héten tartják 107-ik előadásukat
— Poroszországban Üti 16 tanítói állás van üre-
sedésben. — Ssombathelyen Horváth Qynla
ügyvéd szerkesztése alatt „Vas* czimü lap je-
lenend meg. — Németországban a faluzó levél- '
hordárok velocipeden közlekednek. — A hon-
védmenhás pénzalapja 43,226 írt. — Statiszti-
kailag bebízonyittatoU, hogy a tébolyodottság
legtöbbssör a vérrokonok közötti házasság szü-
leménye. — Az afrikai vándorsáskák Berlinig
hatoltak. — A Vatikánban 24 bíbora ok lakik.
— Dr. Kiss János volt budai orvos, as indiai
hollandseregnél alkalmazott katonaorvos sárga-
ságban elhalt — B. Kemény ^igmond összes
müveit Gyulai Pál sajtó alá rendeli. — Ma-
dame Brés első francsia orvosnőt a zultán 40
ezer franc évi fizetéssel háreme orvosául felfo-
gadta. — Klotild tőhercsegnó Alcsuthon jul.
17-én 6nt szült — Arany János Karlsbadba
utazott, helyettese Gyulai Pál. — Tordamegye
területére egy évi időtartamú statárium hirdet-
tetett — Batisialvy gyógy intésetét 1 év alatt
677 beteg vette igénybe. — A debreczeni jog-
akadémia újra szervestetik. — B. Orczy Béla
vezeti a külugyiministeríum Ügyeit Andrássy
gróf távollétében. — Miletics Szvetozár mog^
I bukott a baashidi kerületben. — Prágaváros ' szegényeinek ó felsége 20 eser irtot adományo-zott — Walter Sándor pesti ftgyvéd nyilvános helyen as 1848-iki honvédtiszteket lumpoknak nevezvén, 150 frt birságra, illetve 4 heti fog-ságra ítéltetett. — Jul. 25—28-ika kost nagy csillaghullást várnak. — A .Magyar Compssz" ez évre megjelent. — Blondin leányai Bpesten a „Komlú"-ban vendégszerepelnek. — Dr. Ma-kanec Károlyvároson kisebbségbea maradt. — Magyarország adóssága 350.800,000 frt. — Bécsben oly meuyasszonynyal esküdött a vőle gény, kinek egy lába sincs, egy kese van s esen csak egy ujj, de 30 ezer frt hozomány-nysl bír. — A bébi templomba leütött a villám s elégett — Angliában is nagy károkat tess as árvíz. — Thaiss budapesti főkapitány helyébe dr. Faschó Moys Sándort emlegetik. — A fogyasztási-adó 6.900,000 írttal kevesebb jöve-delmet ad a tava) in ál Ausztria-Magyarország-ban. — Hazánkban ló ezer népiskola van, 25 eser tanítóval; a tanulók száma 2 millió- — Dél-Amerikában oly földr ngés volt, hogy 14 ezer ember veszett el benne. — 10 millió mássáoyi dohány fogy el évenkint a világon. — Aselsü-lyedt .Virgínia" hajóban volt egy millió font sterlinget felhoztak a tenger fenekéről.
P&pirszeiftt.
Arati* stao afv raadoril legiay jfttt Ma-grarorsxagba, eg7»»e<r*> it-vxtoU fold«t, tartót pil-lantott meg, botjára dűlve *. Váig otete a«t, u«rt mi^ tljet BMD látott, Téffre felkiált : ahá, moct már to-doov fa o f van s 5 1 a ctiDdbtlrtl i !
Bserkesztői OMnet
1140. A .Siini Vi%- t. nerkn.lSjíiiek. B,. xon Dem miltóitattunk tréfilci, midSo ait jalestfik, bo|T Bokor Jóuef Fiume feU >Mt Dtját; Bokor «r •redati Inelit filmotuhatjak. Utftk « fc^jrf-f»' tte.
1741. N Janói Sfjrtii (riknok n«t Le
teejia. LoTipu tíigliul kSraUlM I1.IH|«M1 gj
Merte* viuuaUMtjak. ijy
1742. S. Badarét. JorJ nimk kom • >
kiriat B)enajiié[b«o megküldjük.
174>. B. Ba««|»rt- 8iirn Udintirft ipi »»-•atijak.
PiaczI árak.
— PéM. jnl>u "• Bau 3 JO kr—S frt 9ó ki, ketaura 2 frt. 96 — 3 frt. 10. Rou 2 frt 35 - 1 60 ki. Arp« 1 frt. 90, 2 frt. — fa. Z»b 1 írt- 70 *2 80 kr. Kaksricu 3—26—36. Hajdina 2 írt - kr " Vé JU 17<í
Vtoréa, JaUm 17<o: Bau íl«H 80 kr. Boaa 3 M. 10—3 fr. 26 kr. Árpa 2 f«. fiW kr.
frt. 7.'i kr Kukoricia 2 frt 51) frt 60 ki.
Zab 2 frt. 2.10 kr. Bargooja 66 kr. EQT öl caer ba-aábja 9 frt. Ml kr.
- Siaraa jal. 16. Bau 4 frt — 5 20 Roi. 3 —
— 3.7l). Arp»2 frt. 3u kr. 2.60 kr. Zab í frt. 10 ki.
-2 írt. 2.-> kr. Kak.,ricu 3 frt. 10 kr. 3 rrt.M'kr
- tyér, jaliw 17-óc Boaa 5 - — 6.40 kr.
Bou 3 frt 40. — 3.80 kr. Árpa 2 irt. 40—60 kr.
Zab 1.80—2.— kr. Knkoriou 2.60- 3 frt. Kolaa
S 40-80 kr Bab 4.80 kr. 6 frt 10.
Érték «• viltéftiyM Julim 20.
ÓV, meUliquo 70.8a ; 5*/, nem. ksloaoa 74.15, 1860 ki ilUdalmi koloon 112.70; baok-rt!a»r. 9 38; kiteliutííaotirí»mreny»k 218.— ; Londou 111.65; m&gjax íüldtabermeoLéai lu>t-vénj 81.90; teTneiviri fdldtehermentáai kSt-yioy 80 25; ordéljl foldt«h«rmeüt«ti kötvény 79.75; horval alavon f6ldtehermonté.i kotvíuj 83.50; ealUt 10135; a. kir. armny 5.25-Kapoleond'or 8.89—.
Kelelós sierkesitó s kiadó : Bátwfl Llji*.
üNryirttór.*) Tisztelt szerkesztő irl
Mai napon Nagy-Kaniaaán U>bb belyett azon fairt hallottam keríngrui, mintha é» Remete Géia letenyei képviaelSjelOlt nrtól, illetv. annak eda uy-jálol, azért, hogy megválaaztiaára törekedjem, 2000 frtoa kötelezvényt kaptam volua. — Erre kénvtaton vagyok kijelenteni, nehogy irányomban a titztelt kö-zOnaég ezee vádat még raak f>*l ia tehene, hogy es alaptalan rágalom ; mert én Remete Oéza ortil ét édea anyjától nem kaptam ée nem ia várok aeomit. Hanem az ily aljaa hírnek felkSUSjét haxug gazem-bernek nyilvánítom.
Nagy-Eanizaáa, 1876. jullaa 17.
alaaatoa azolgája Z A K Á L Q Y U L A.
Válasz
fótisztelendó Málics Ferencz felsó-szennj-nyei plébános árnak.
Füüaxtelendő ur a .Zalai KSzlony* f. évi J». iinz 16-én megjelent 64-ik azimiban nyilt levelet ia> tés botzim, m 11; b • D i m . | 1 bi *•-*» CaőrtM-foldén az iakola Qgyben tartott kfizlégi tauácakoaáa alkalmával állitólag elkSvet«n nnlaaztáaeaittiatt kar-dűre von.
Tiaztelertel vagyok a nyilvinoaaáf lript. MB vonom kétaegbe aenkioek azon jogit, hofj • koiki-vaUlnok eljáráaa irányiba, egyiaú aézelenet a aajU □tján ia kitejezéat adhaaaon, — de májraazrol ázta-tom tekintélyévej nem tartom megegyeztetaotőaak, hogy a feleletrevonáat az illetékei hatozág mellSaa-aével minden egyea azabadon gyakorolhaaaa felettem.
Az 1870-ik évi 4'2-ik trzikk azabályoaza aaoa eljáriat ia, melyazerint a U>rvwnyhatoaági UajtviaelSk faivalaloa n/nködéaak közben elkövetett bibik éa ZM-laaztáaokért felelSaaégre vonhatók; mogboc.it tekét a ÍStiaztelendS nr, ha az idézett térvényre utalva, — aa általa válaastott tért aem törvényéének, aeea call* azerflnek nem találom arra, hogy e kérdéaben t«viM>i réazletekbe b ocaátkozhaaaam.
Letaiye. jgl. IC. 1875. TuzteletteJ
MÉSZÁROS &4J4DOB,
a lpteziyei járáa belyette* azolgabirája.
•) E rovat alatt kBaldtXrt felelSaiégel Mai
vállal a Saer*.

Keller Ig'nácz
| Empűehlt aein reicb aaaortir ja> l^ager
ajler Gattungea Herren-, Dunen- aad KÍA-der-Stifletteii von bwtcr QuaJitit und au Möglich-t billigen Preiavm.
Feroer miche ich dal k. k. Militir und Terehraogiiriirdiges Publikam aafmerkMuii, din ich allé Baatellungen rom beaten In- und Aoaláader Ledar verfertige und prompt uBd billigtt berechio.
Auch wird von mir gekauftq W»«r« IU reparieren uageaonunen.
1648 — 16)
Ajánlja gaxdagon fekurelt urak-, h5l. S;ek, aa gyermokok atamára való topanrak-^rát a legjobb minoaegueket a lebeto jutín voa áron.
Ug^asiote tigjelmébe ajánlani bátor Ta-?.V(-'k a ca. k. katonaaág ■ t. köiSoaégoek, bog; megrendelőieket a legjobb bel éi külföldi bor-tói elfogulok ée kenitek, ai irt legjutásyo-wnban aaámitom.
AJ én raitáronzbau váairoltakat kijavi-tá*n elfogadom.
Igén jó állapotban lert Há>Véll<1tZl ÖUtoroK, t5ztak egy csaknem egészen uj (billiard)
takeuztal. Kreaczer B£.-nél Zala-Szent-Gróthon olcsó áron eladók.
Értekezhetni «. talajdonogsal. (1733-1)

Fehér Miklós
egyedali képviselője
n. a, le
ornaöy * m fial

ajánlja eteknek világhírű
gizaMzdony
én
gőzeséplogépeiket,
melvrk tartósságuk,
jeles képességük és összes részeinek alig elkopása folytán, számtalan elsó dijakkal, ugy legújabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Varsóban a be-csület oklevéllel tüntettek ki.
Kéri tovább* ax eiekre történendő mielőbbi megrendeléseket, valamint a netán sínk. •MasuM egyel géprés«ek bejelenlését, hogy a t. ci. gaídakötónaéget ideje korán kissolgálbaesa. Maigs h6 23 24 és 25én ,\-Aí«do» Somogymegyében tartott gaid. kiállít, éa verse-avta Hor'llbj legújabb Paragon. íakasiáló gépe, Wood, Jobuton, Champion éa Hofherr sis—shtn rsrwnyesve, aa elsó dijat es aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a .Sulky Baké"
saénagyajfom is as elsó dijjal juulmaxutott. Kiállítási csarnok Bécsben: III. Pragerstrasse 13. .Hotel Hungária *
és műhely Bndipeaten IX. Üllői ut 12. szám ,Köztelek" .országos gaz-
diaági egyenlet." (1717—2)
Iroda és kiállítási csarnok :
B
Ü 1 1 c a t 12. s z. .Kottelek-
III Pragerstrasse 13. sz.
őrsi. gazd. egyesület
.Hotel Hungária1 (1717-4J


.SÜrgonjaéaJ
cxun :
H o f fmu
sruáfat
Iroda
raktárak!
•rsiánt 4«
nooocoooooooj
WOOOOOOOOOOOOO
termény-, bixománvl- é« kiviteli ailet

BUDAPESTEN.
A kereskedí uraknak és ofstiaságOkne,k, a fogvsaitásl egyleteknek és valam«nnvi élei metési raktáraknak ajánljak k«YetkexS czikkekben gudagOII fSl«ler«lt raktárunkat
, elsórendli pesti várnai áru, legfinomabb minőségben. Szalonna, éa pedig : mag var, légaiáraa, parasztauloDQa.
Sialoaoa, futait ubUáru.
. paprikáé táblaáru.
. amerikai ■átgerincs.
SatlTa, boaaaiai, »erbiai, magyar,
▼agy aaákokban. Hírelves ittménytik, a. ra.: nagy, fehér bab, gvaJogpasaniy, hámosott éi hámo-tatlan borsó.
Kendermag, babó, szép sárga kása, fhá mosott kftles.)
Keményítő, legfinomabb Tullanglaia
„ tímör.
kfiionséges.
Lekvár, 1 só- és 2 odrendü.
Envv, asiuloaok haamálatira.
Hák, szürke és kék. (1721 —311
bordók,
Paprika, elsőrendű és koxépfinom.
Csiriz, czipétzek használatára
Szappan, tömör.
Srfivórillin, ralódi sttrémi és sslavoni
Viasz, sárga.
a legolcsóbb napiárak mellett.
lik id b
g p mellett.
Felajánljuk továbbá szolgálatainkat minden g.bnanemek, gyapjú és egyéb onUgo, terme
nyék b.»mányos beváaárlaaa és eladasara.melyekre kívánatra megfelelj előlegekéi i. .dunk
Árjegyzékeket kívánatra küldünk
HOFFMANN és S. W.
Budapesten.
Alkalma*, s«6lid és j6 ajánlatokkal biró ügynökök ajánlatait elfogadjuk.
Jt! * fa"
*) A. disanósiirrs vosatkoxolag killünöaen ki kell emelnünk I inSságerSI általánosan jónak t-liamert .eltirntf Pestvársal 2*1 rt eal* X X X X
Hintát
bárhová
Angol
éfaerlaszb'ng,
raúg
fonál,
filc,
stb
URI
HÓ I
czipészezikkek
I'LESZ LIPÓTNÁL
Budapest, Király utcza 4|.||( Ujua
rGéptn,
leiy e m ét
czerna, bélésvásznak.
faszé g, elókénfilt rxipii-aakknr,
(Lackkappen.)
.('zlu^si Inashoz."
A „Haza" életbiztosítási » hitelbanknak BudapesteB.
Elismerés.
Boldogult testvérein néhai Qrabowszky Civörgy de Apidia elhalálozás esetére a .Haza* életbiztosító intézet nél 10.U00 frt összegig volt biztosítva, mely a nevezett in-tézettől mai napon, tehát a haláleset útin 6-ik napon kiri zettetett.
Nem mulaszthatom el ez esetnek a nyilvánosságra ho-zása álul. elismerésemnek kifejezését adni.
Budapest, 1875 jnnius 2f>. (1736 — 1)
Grabowszky Konstantin.
Gubicz László
gazdasági gépgyárában Budapesten
ii677—< Lipót-utcza 41. szám,
szóró- és
szelelő-rosták
juLásjűs ároo kapbatok. ugjszinte
kitüntetésben restesttlt, j o birnrvbn áll*
Gubiez-ekék,fIr;„?ss
hal—leltét kivletbeo talalitatúk
klvánalra bérmeRtve Lflldök
Pályázat.
Miraközbeo, a dráskoveexi rom. kath. kántortanitoi
állomásra, melylyel 315 frt, szabad lakás, kert és stolaris
jövedelem Tan összekötve; — és az orehoviczai 300 frtul
díjazott tanítói állomásra pályázat nrittatik. A magyarul
beszélők elínynyel birnak.A folyamodTáayok alulirttho'z in-
tézeodik. (1737-1)
Kelt 6zoboticzáa, 1875. július 13.
Molnár latvftn,
Mperet-pleb4ao».
Wajdita Jótoaf lap- é* nyooKUtulajdoaoa gronaajto nyoi

A legnagyobb YASSCTÖRGYÁft
H©lolaÉa,rta. Sx. Tó-raa-é, Üresben,
III.Marxer utcaa 17. az alatt van, honnan képek-
kel ellátott árjegyzék kívánatra »>.?>'i'1^ bér-
mentve küldetnek mindenkinek ™
(1667—231
Export Flaschenbier
instelner Brauerel
von Jak. & Sig. Grotimann
(1694—3) Badrn bei V* It-u
Das •orsHeliehiW WlMtr Mrze*. Bler dirflM ans d.m grouen Lageriaas in I SfSifrflllnr gcfttllt (Richt wie dia meiüten flaschenbiere aas klsines G«bHod«a abgexapfl) aohio die deni Kassbier eigenf Priscbe and Gead>aacaJ>afü(keit enüialünd wird M. Preist lom 14 kr. nr. .^^ /i*lrlguire Varpackungitpeaen) franko Babo-StAtion Bftden isi BesuUnDgen werden sur fegpn Vorau!>b«>zahlung oder .uigeführt. Kiotau pr. Flaacbe 10 kr.
Auftrate werd(>n &ur direkt ao die Brauerei-Oirectioo zericblet. pr. Eimsr 7 a 50 kr
f
3 fl — kr.
Franko S»»üün pr. Etmpr F&w .
KANITZ C=


papirkereskedése
Ilu4anr»trn, Uor..ttn
vtrifl, 12. HÍ. n.
bámulatos olcsó árak mel-lett következőket ajánl u. m
fiooa levélpapír óévvel -
. . saíset moiiogrammal 1— 1
legfln. levélp. ixinei mODOtrain. 1.30— 2 trt — kr.
1— 1 2
boríték
legfioomabb . ,
látogató jegy tsiuoaan kiállítva. Irvélpapir fek»t« oyomactaT . . leakoritek
60
100 di 100 100 d 100 100
íou
— . 80 S . —
100
So „
2 50. S— .1
. 5, 10. 15
(1000 ;0O0 1 uljei iróasxi
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai éa le-
'élpapir s borítékoknak, ogysztntén mindea e szakba
vágó csikkeknek. Irómappák, jegyzökönyvek, rajzsze-
rek, váliótárcsák, di«es pénztárczák, albumok, stb. stb.
legolcsóbb gyári áron. (1610—18)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pontosan!
■koroltetnek. I
(1130-2)
Arlejtési hirdetmény.
kócui kir alapitráoyi aradalom réíiírol köílurré t^
A lakóc*ai kir alapitráoyi aradalom réméről k5«lurré tétetik, ■ÚBwint a magaa rallá* i§ k5soktatúi m. kir. BÜtiatoríaraiak 33880 1874. aaámu rmdelrt* folytin a lakácaai gatda*igb*n a nói telepen «er | t**t«a;4sde «• kaniulftk fog épitetni, mely épUkexé* elrilUláji* tír^ji- \ bu f-.éri JDlin* hó 27-eu Lakórúo, a tUattartói irodábau aélrlőui 10 oft^M lárt ajh-'r***1 kApcaolatoa tsób«li irtejté* fog tartatni. — AB Hit MÓbali arlejteare beadaodó lirt ajinUtok eaak agy fof»dUtnAk el, kft ások 50 kroi beteggel eUitva, az irlejteai feltételek .mer-te é* ••fUrtáit kiD^ilatkosUtiaával ■ ai alább kitett rálUlkoaia] n 10°l(-Lija bovúcsatoláiaTal a fent emliUtt napon a tsóbeli ártejt é előtt »C7 órá-al a tiaattartáiági irodába b«* Álnak.
Es«o épitk**é*«kr« Tonttkoaó Urrek éa kOUaégvat^aek Jc«riat a k*& ■nnkaáíjivk áDapiUtak m«g ■■
•) a k**i»* «• bojtiHakra Dint 4398 frt 71 kr
k) a •ert4«t«n7«aEtoi óira peare ped'g . . . 4901 . 73 w
Óméért, . 93tt() M 44 kr.
j g ; g
i»»5 hagy a* BJ»dalom fectartja magának a jogot a T*llaJkos<Sk koafll
ha
A ftlUtelck, Talamiot a terv •■ költoefretej a lakocaai tissttar-tfri .rodábui ■egtokiatl.etSk C«lt Lakócajn, 1875 eri jalmi IS-áa.
As urad tifliltar lóság
M«fj«t7«««a, BsiátMrint a kSmiraa ea ácamookáliot asakiégea
as aradalom adja éa "állítja a belyniaére. — A k«H81«g
iMrclt ■ Qtíajinl*tok nem fogadtatnak el ; ktkOttetvén neg as
dl fj ák j llJkSk kl

ri hirdetmény.
kikái dl é
y
A pesti papnevelde kis-kumáromi uradalma részéről közhírré tétetik, miszerint foljó évi szeptember hó 30-án délelőtti 10 órakor, nyilvánosan szóbeli és írásbeli zárt |ajánlatok utján árverés fog tartatni : az 1876-ik évi april hú 24-től számított három évre, azaz 1879-ikévi april hó 24-ig bérbe fog adatni a komárvárosi vendégfogadó, agyán ott az alsó és felső két kerekO vízimalmok, a galambúki vendégfogadó ; ugyanott a tftlösi két kerekü vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két kerekü vízimalom.
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bá-
natpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartósági irodában
megjelenni felkéretnek, hol a bérleti feltételek addig is
megtudhatók. (1727—2)
Az aradalmi tisztség.
joocooex
Egy okleveles ni agyar gépész-és kovácsmester
ajánlkozik uraságoknál gépekhez és egyszersmind kovács múbelvbe, családos lévén, csak e vidéken óhajtana alkal-mazásba jutni, különösen Somogvvánnegyébe. Kitünö bizo- I nyitványait felmntatbatja. értekezhetni vele levélben Sípos Károly gépész- és kovácstnesterhez czimzetten, vagy személyesen Pólöskén, u. p. Zala-Szent-Mihály. (1735 — 1)
üres fogak kitöltésére
aiaes hatályosabb ia jobb ssar, mint dr Papa J. fi. adv fogor-vos úr ^BecBvárrM, BognergaHa Nr. 2)fognnja, B«l7«t min-denki könnyen ia fájdalom nelkal bvh«)7r>hfl( odra* fogaiba, n«lj astán a fogr«as«kkel éa fogfanraal teljw,«n egrcuial, < a fogakat a további alrtMnlá*tól óvja a a fájdalmat o»í!Upitja
Anatherin-szájviz
Ür. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben,
SUdt Bognergasse, Nr. 2. Bvtff**bM I frt 40 kr, « i^ttitimübb .»-r»«úiU.tuKfl|jd»im.k-
ban, gjnlsdinokaál, » íogUna d*»;»ii*t*i- «a ■«b.-in*l; fölolv-v*»tja
■ l*t*»ó fugköret ia m«g*kiái\yat** «nn*k uj kep*5dé«»k; KE
ingó* fog&kmt a fogt.ni •rÓt.té.e AJIAI asilárdilj*; a mÜSi. *. fogjüut
i* foffaost Bündao irtaim** >my«foktál m«ftía*titja, « asájsak k»i-
leioti £riM«sA<;et k*5lc«ön»« 4* m£r rőfid haasoáiAt uUn eltávolítja
a kellőm-tlen atafot. (1MO 17}
Anatherln foffpaata
Dr. POPP J.ö.c«.[t. udv. fogorvostól Bécsben.
Et«n k4s*>tménj a lehelet friMeaéfé' ém ti»t,t**í$ít fenUrtj*. Monkirtl ■ f««ikui ■ó/*b4r»e|íet kftloa6»Oa ások rom.úái m*% akadáljoika é* foghoat *rVl»bU..
Dr. Pópp J. ü. növény-fojrpora.
A f*»f*kal Ó\J flsép^ tlflititja, hogj aana-k na^oakiénti hwk nitftta által oenicskk a köiöoaé^e* lofkS •itávoluUXik, baaen a fog»k tomáucu éa fiDom»*ga ia «no4iakabb t4ké4et«tbttl.
Kaphatok: Kacj-CaaiMáa : HelM J6m*í &&&**•., Boceabarf;
ownfeid, Weliach, J *• FeaaelliofTer J. k«rt«kad«*ében - PápAh
•ehapeii J., KtMKtbcIjet. : Pf~.»%i%r*r jjiífj-MT*—. Singor U. Waiw
4. ZaJa-£f«rax«|«ni Itáii KI. fj6fj§\.*ri**. K^firuncsáu ; Wsrlt fjáfj-
MeréM. Varaidon : ítll«r gj6£J»*Mrémx fMlmegen : Dorner rCajet. 8«om
>alh*Jj«: Pillirh Kerr<,r. é. ■Udoll vÁgjnnr. HatárRrrideW St.-Oy9r.
ET&D. Klbk K. C. V*a.pr«»i>«B Heyr Tu..h«n. aj, U.Utu-d Ti**4«i
b ÉíanáJ. — 8*4k*tf«>.«iv4ia«t ; Lefnaoo A. Mraus J. gyócrwu Lorai,
l.rénybeB- Heialar f/ómau Kalocsán HorTátb K. gjágjmmtaim. *•«-]
:««IM«B : Mübofu- *• aí»«tó^€ gröíí-t. Pakaoa : FLorián J. tj6&**
LSraieadM: Uorrith J.fc«MafeD<l gvöíy.i Eapoarárott • Kohó J
»öti, B«lu •* AcbrSder |,fég)raa. SsefnÁrd: Bnhamf fjópga. -
JooybidoB : Kramolia J. 8Hfatváfott:Uar«ai-tb, ü«la«ioa C7^I7«>^ ~
iajin -. jfiahitaeii HL *a HanfsM fiai, agy H*r»O( 'j""nnil. — PÍCMU
t*ol««j W. e« £. Zá<A, SipCoj Cr^C7**. Kiridon: £*d«bi*«ky (jócjatJ
ltar«mAlib*n: KÍM tJÍfT** - Tolóiban ; QruM gJ^tJ** — Ditosfííld-]
rárott LakitM fJóf/««. — Smnt-QyBrfj«o
"' * BclioncBoa: Simon ryóffjnereM nrakqü.
> AtíUKAJÍIZSA, 1875. Július 85-én
Tliennegyedli évfolyam.


lap aiellami fa i tam illaté kó»
; reetantttk imt. • ner , ketaO-kiadókoi Mr-
' XAGY-KAN1ZHA
Takarékfeiwtári épület,
' fllduhtt.
Bérnrasettai l«T*l«k
euk Umert ■ankatir-„ uktál
petiuorbu or « ■ mind** ior4rt 6 kr.
^rwu*»nt 10 kT€Tt *•» i
-.eme* fel. .
Cineatiri illetik miadaa | bíd4ért WUö
ZALAI KÖZLŐIT
' JO kr. fitvMudS.
előbb:
I
.ZALA-SOMOGYI K: o z
Na«-K»ni2«í virw iMiyhatMágánalc. neakaiönbsn u. „első zalai Ogyvédegylef.a ..nagy Kanizsai karasksdalMi * iparttanlt', a .nagy kanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általános tanitó-testfflef, a .Zaia-Sraagy* («zhajézá«i retzvwiytártuUt s tfto megysi ét városi egyesület hivatalos értesítője.
Heienklni kétszer, tasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú
Hirdetmény.
A nagy-kauizsai kir. törvényszék ré-reszéröl kőzhirré tétetik, hogy P 1 i h a 1 Ferenci kir. közjegyző Nagy-Kani-zsau. közjegyzői irodáját Nagy-Kauizsán Széchenyi-tér >/,„. szám alatt Tóth Lajos hizabao tolyó évi augusztus bú 1-én nyi-tandja meg.
Kelt a nagy-kanizsai kir törvényszék-nek, 1875. július 2I-én tartott üléséből.
WLASSICS ANTAL, kir. túrvszéki elDök.
BAETHA,
jegyií.
Pályásat! hirdetmény.
A nagy-kanizsai közös népiskoláknál az 1S75, tí-ik tanévre 3 segédtanítói állo-mé leend belőltendó évi 325 forint fizetés-sel, esetleg rendes tasitői állomásra való előléptetéssel. - - Kik ezen állomások egyi-két elnyerni óhajtják, szabályszerűen felsze-relt kérvényüket legkésőbb augusztus hó 2u-igalulirt elnökséghez beküldeni kéretnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. július ^ ■ '-én.
VÁGNÉK KÁROLY,
iakolaazéki elnök.
Nagy-kanbwa, jul. H. 1&Í&.
A .Pesti Napló- is közölte azon nagy-érdekü beszédet, melyet Csengery A n-t a 1 n.-kanizsai választóihoz intézett. Ez ér-aembeni vezérczikkét teljesen itveszszük, liogy olvassák azok is, kik tán e napi lapot ;.em bírják: Nagyérdekünek neveztük e beszédet, e jelző azonban igen kevéssé fe-
jezi ki annak mivoltát. Az egy igen tüzetes i nyilatkozat majdnem mindazon kérdésekről, | melyek politikai életünket foglalkoztatják s I mind tartalma, mindazon állásnál fogva, j melyet szónok politikai világunkban elfog-! lal, roppantul kimagasodik képv. választási ] mozgalmaink köréből.
| Csengery e beszédben mindenekelőtt
a múlt országgyűlés történetirójakéut lép fel. lehetetlen tömörebb vonásokban, sza-batosabban és hívebben előadni a múlt or-szággyűlés eseményeit, a mint azt ó teszi. S hozzátehetjük, hogy az előadásnak nem-csak alakja, dassicusan szép, hanem benső ! tartalma igazságos is. Nem is annyin a po- ; litikus szól itt, ki maga is résztvett az ese- i : menyek alakulásában s a kit a politikai ru-! kon- vagy ellenszenv hamis következteté-sekre ragadhat, hanem a történetíró, ki a tárgyilagos nyugalommal tekint vissza a multakra s kinek tollat ép oly kevéssé ve-zeti gyülőlség, mint a hizelgési vágy.Csen-gerynek sem egyik, sem másik nem saját-sága, s a mi párt jellegét illeti, ómár évek-kel ezelőtt megjegyzé választóinak, hogy nagyon kevéssé tud pártember lenni. Még mikor a Deákpárt legerősebb csatáit küz-dötte, ő nem egy kérdésben külön álláspon-tot foglalt el, s mai nap, midőn a pártok küzdelmei már a történelem körébe tartoz-nak, elesett még azon kis korlát is, mely a Csengeryhez hasonló államférfilkat a teljes igazság kimondásától visszaUrtóztatha'a. Politikai helyzetünkre tekintve, valóban ugylátszik, mintha nem is hónapok, hanem évek választanának el minket a legutóbbi pártharczoktól, mintha uj nemzedékek sü-rögnének i közélet porondjain, mintha a re-geszerü és rég eltűnt mait hoz tartoznék
mitvdat, a mi tiz éves pártharetaink dkso ségét vagy árnyoldalát alkotja. Nincs seuiuii uk, a miére épen a volt deákpárti részről ne mondanák ki, tartózkodás nélkül, a teljes, lnmzetlen igazságot s ha erre Csengery vállalkozik s ba igazságos, mondhatnék szi-gorú krilikájában a mait napok fogyatko-zásai mellett mégis annyi fénysugarat is tud koszomba kötni, mint a minőt ö köt: jó! esik nekünk s velünk együtt mindazoknak, kik e lefolyt küzdelmekben resztvettek, a borongósmulte visszaemlékezésein elmereng uünk. Az országgyűlésnek, mely négy kor-mányt, annyi vihart, a Deákpárt leghatal-masabb erőgyűjtését és legszomorubb szét-osztását látta, ime meg van a kész törté-nelme és irója ennek az a férfiú, ki mint a pénzügyi bizottság elnöke, e történelmi ese-ményeknek egyik alkotója volt.
Csengery azonban nemcsak történel-met irt, ó programmot is adott a jövőre. A vám és kereskedelmi szövetségről és a bank-ügyról vallott nézetei igen körülményesen foglalkoznak e kérdésekkel, s azokból Bécs-ben megláthatják, hogy a volt Deák párt körében ugyanazon álláspoutot foglalják el e kérdésekre nézve, a minüt a Tisza-kor-mány elfoglal. Az ily nyilatkozatoknak, a minő a Csengeryé is, meg van a maga je-lentőségteljes fontossága. Azokból meglát-hatjuk Ausztriában, bogy a volt Deákpár-tot ez ügyekben egy hajszálnyi különbség sem választja el a volt balközéptói. Mind-nyájan egyenlóképen érezzük az ország meg-károsodását, anyagi sérelmét; mindnyájan kiakarjuk egészítem e részben a kiegyezési müvet. Mindnyájan biztosítani akarjuk az ország jogos befolyását az öt megillető ügyekben; a kiegyezés óta letűnt évek nem
multak pl tannságok nélkül egyik félre nérre seni. Kormányunk e kérdésekben erősen áll, mert mögötte van az egész nemzet, s a mi-ket Csengery e I érdeseket illetőleg mondott, azt kétségkívül aláírja, nemcsak a szabadel- vflpart, hanem általában minden hazafias párt minden tagja.
A közoktatásról mondott nézetei ki-terjeszkednek e fontos ügy, Csengery egyik legkedvenczebb tanulmányának sok részle-tére s becses gazdagítását képezik az ezen ügyekről folyó vitáknak. A közigazgatás kérdéseiben Csengery nagyobb súlyt fektet a községekre, mint a megyére, de a me- gyét illetőleg is előterjeszti azon szervezet vázát, melyet a jelenlegi zűrzavar helyére indítványoz. Csengery ugyanazon nézeteket fejti itt ki tüzetesebben, melyeket a buszon-egyes bizottságban előadott, s melyek sok részletével akkor rokonszenvezett Tisza Kál- máu is. A megyei állandó tanácsok eszméje maholnap politikai életünkben polgárjogot nyer s ugy látszik, közel azon idő is, midőn a jelenlegi kettős apparatns helyét egységes szervezet foglalja el. A községeket illetőleg azonban (ugy vélekedünk), még hosszabb idó fog eltelni, a míg a közműveltség emel-kedése lehetővé teszi azon elmélet megvaló-sítását, mely az önkormányzat súlypontját a községekbe helyezi át.
Igazak s emelkedetten szépek a beszéd azon pontjai, melyek a takarékosságról, a szabadelvűpárt eredetéről és hivatásáról szólanak. Csengery 1825-tól datálja a sza-badelvüpárt eredetét s a jelenlegi pártban örökösét látja ama politikai hősök hagyo-mányainak, kik 48 előtt a nemzet körében úttörői voltak az alkotmányosság, a szabad-ság s acivilisatiónak. A közjogi kérdés szét-

TÁKCZA. .
Versen} költemény.
E lapokban megjeleni w Harangoznak a Joliiban* czimü versre.
Harangoknak » falában . AH a kia lány a kupában. Bubádat o» a« orexkj*. Fog-e sap derülni rám. '
H«r*ngO2itak « falában . . Heljoiigolt ai eilhomájjbu. Kordinetek niocaaii s*nki — Pedig ellátok ám mitaati.
Haraagusaak a, falában . . . ÜürgM. forgás van a hasban. TemetSb* kí'ne menni, Virágokat öntí.ijetni.
H arangoxuak a faluban . Roscam háznak ablakában Sseclén pialog ">({/ kU lámpa, Jflltit : haloll van a házba'.
Tudom, tia «n ba!dokolo«k, ElhagyTa *kkor ae Tolnék, Egj-efj köonjtt bal latsának fttrLalmára a* árvának.
B. SZIDÓNIA
Hat hét Olaszországban-
Iru. lh- Laky Kristóf.
(Fo)jtatás.)
Az iudóhix előcsarnokából kiérve, leír !"1&D élénkség, kiabál áj ée kinálgatáu a goD-a°i»knak togadja u utut. Mogjeg^rem, hogj-J Qtg^ubb visi járművek bárkáknak ■ a kweb-"k gondoláknak. D«re»tetnekf et utóbbiak kti-
\
lönbség nélkül fekete potetóval vannak Utvunva, . mi oljao gyáatoe formát ád nekik, hogv as ide-gen némi TtuzatetsxéaAQl tud hozzájuk szokni. Amint beszélték, oka ezen halotti ssinoek még a múlt századokban keletkezett határozata a köziársiiaágnak, meljljel a gondolák kiállitáaá-nál lábra kapott veszélyes fényűzést ak»rta meg-szüntetni, egyenlővé téve gazdag és szegény jár-müvét. — Beültünk tehát ilj gondolába ; s rgy óriási Z betű formájába kanyargó, a varost két egyenlőtlen részre oaztó, 30 — 60 méter széles, 3 ! k. méter ho«atu „CanalÜrand e'n át, az i olasz által büszkén, minden további megjelölés '
nélkül „Piazzáaak* nevezett Sít. Márk Ure : felé eveztünk Valami ünnepélyes, szumoruan megható, de mégis magasztos, ez ősrégi s az idő által megbarnitott márvány paloták tekintete. Á legnemesebb mfiizléssel párosult gazdagság, az építészet művészetté emelve látszanak azo-kon. A paloták elejét 8—10 márvány lépcső foglalja el, a vízbe erősített faoszlopok e lépcsők előtt szépen kifestve az illető család színeivel és ciimerével, maga a palota főhomlokzata csupa karcsú oszlopsorokból s az ezeket összeköti re-mek faragványokkal ékes ívesetekből áll. Ezen temérdek palotákból alig van néhány egyforma, az oszlopsor elrakása, — faragványok, — külső mozaik, — a legnagyobb váltoxatoaaágban kü- : lonböznek. Minden palota kisebb nagyobb er-kélyekkel diazitve majduem minden ablakánál. — Valami szokatlan — valami meseazerü, va- , lamí ábrándosán gyengéd az egész... De a leg-nagyobb varázs még mindezeken felül a fent leirt ; palotáknak a vízbeni folytonos visszatükröző- ' déaében keresendő- Egy-egy fordulat a csatorna hajtásánál — s mindig ujabb és ujabb tündér- ' képek tűnnek eló.
£ csatornán végig gondolizva, elmond-hatná a velenczei is .régi dicsőségünk hol késel az éjt homályban ?* — A faragványokkal gaz-dag keretű ablakok igen sok palotán, ócska deszkákkal bescegesvék, sok helyen a diszitmé-nyek letörve, a márvány és mozaik lehullva, mig némely ablak kopo't,8xiuehagyott rongyok-kal beaggatva hirdetik : a régi nagyság gyászos hanyatlását. A kezünkben lévő vörös könyv rögtön elárulja, hogy idegenek vagyunk s a gondolás borravaló reményében, nagy bőbeszé-düséggel mutogatja a történelmileg emlékezetes családok; Giusüniani, Coaurini, Barbaro, Pos-cari, Balbi, Grimani, Pisani, Malipicro, Moce-nigo, Dandolo, Loredán, Bembo, Uanin, Peaaro, Cornaro, Ventramini stb. stb. palotáit, némely-koi arczkifejeaéséből itéJve iszonyatos dolgokat mesélt, — a melyekelazoabanazolasznyelvbeiii gyarlóságunk folytán, meg nem értettünk.
Körülbelül egy órai gondolata* után kikö-töttünk a.Piitzet á--nal. Ezt és a S. Uar-ku« tért, Velenczének legnagyobb nevezetessé-geit utóbb fogom ismertetni annál is inkább, mert naplómhoz egészen hű akarok maradni, eszerint pedig a reggeltől délutáni l/tA óráig tör-tént utazás folytán kifáradva, siettünk a Basi-lica S. Marooval áteüenben levő .Bellüvue" szállodába.
Aki Ulsazországba még nem utazott, az nagyon csudáikozni tog azon, hügy ott mindent előre ki kell nlkudqi,különben sírva néz a számla után, mi is megtekintve 3 — 4 helyiséget, végre egy gyönyörű, a Márkus térre tekintő, első eme-leti ssobával megelégedtünk ; — tai tották per nap 12 frankra s kialkudtuk igen könnyen min-dennel e&yütt mintegy felére. Meg van az a roaz tsokáa egéu Olaazorsmágbao, hogy a szál-
lodákban lehetőleg erőltetik az utazókat 6 —7 óra közti társas etédbeni részvételre, ezt azon-ban senkinek ttem ajánlanám, mert a mi szoká-sainktól eltér, sok időveszteséggel jár s ezenkí-vül drága is. Szerény igények mellett Baaer szállodája jó uémet étteremmel bír, ámbár a> olaaí főzési mód itt is túlnyomó, — kiemelen-dőnek vélem, li'>gy itt legjobb bécsi ser kapható. (Folytatása köv.)
Virágok én tövisek.
| — r>4«z<*gjrfljté : Jtavay fiéza. —
; (FolyUlii.)
i Aiétn uellem virága, e virág i UsU •
uabadtág > a tudomány.
Álmi«; :.» HZ ifjúiig eleme, » tevíkonj-•ég as ireU Koré, aki tehát n«m tud töbW á!-' módosai, az cselekedjék.
' Kik ügyeiket miDdeoiitt elbeaséJik ei bi-1 salmukat mÍDdeukire kiterjeutik, olyanok, ' mint kik mexteleaal futkosnak as utcsáo.
! Aki magát a világ véleménye után al-
kalmazta, az rabatolga, ki kSteleatégro'l való > fogalma utáo, A* még tévedéseiben ia asabad.
I
A nflnéi a hiiuág. a férfinál asóntésacae-
' lekvét rugója.
i —
1 A biiaike ember átért sem haaadik, bogy
önmaga iráni no vétaen. a£ Aasinte asért, bogy
az igazságot OK sérlae.
j (Folrt 16*. >
«.„*- e pírt rgj'fs elemeit, a fnsio ismét „yesité B a jelenig választások oly rop-pant többséggé fejlesztik, mely majdnem páratlannl áll a parliamentek történetében. Kívánjuk a hazának, hogy teljesedje-nek mindazon fényes remények, melyeket Csengery e parthoz füz- Kívánjuk, hogy a párt reformtörekvéseit semmi lényegesb akadály se gátolja, és sikeres elóhaladisá-ban lássuk érni a fusio gyümölcseit Halad-ion előre baszkén, férfiasán, hivatásáról soha sem megfelejtkezve, legyen méltó elódeihei, kik Magyarország dicsőségét alkotják !
AlBÓ-Lendv*, itta- Július 20.
Tekintetes szerkeszti ur!
Valamelyik kanizsai titkos jóakaróm szi-ve, volt a .ZJ«i Közlöny » <■.« ev. 53. szimat, melyben egy Kámzsáról keluzett közlemény kék czeruzával bekerítve vau, - valószínűleg azért, hogy figyelmemet el ou kerülje, — meg-küldeni Ez ugyan magába véve felesleges volt, mert a .Zalai Közlönyének rendes oivasoi közé tartozom, de mint figyelemért fogadja oiéeis az illeti meleg köszönetemet.
Arra ami e közleményben személyemre vonatkozik, legyen .zabád megj-gyezoem, hogy urai müTerint én programm beszédem alkai-maval kijelentettem, bogy a tért - teltévé hogy az a szabadelvüpárt tagja - bárkinek átengedem s ezt ma is feontanom ; de azt hi-azem, miszerint netaláni visszalépésemet re menyiem egyedül oaak azok vannak jogosítva, kik bizalmukkal megajándékozni szívesek vol-:ak mások szerénytelenség nélkül azt nem te hetik. Különben biztosithatom áron urakat, kik X. jegy alatt ama reményüknek kifejezést adtak, hogy csalatkoztak; s ha valósulni en-gedném is azt, a ieltevés másik részének eleget tenni nem tudnék, mert .híveim- önálló gon-dolkozásu emberek s ne:u oly elemekből állván, kikre akar én, akár más hatni tudna, azokat az uj jelelt támogatására buzdítani legalább ered-ménynyei nem tudQám.
Midón kérném, bogy levelemnek becse* lapjába helyt adni szíves legyen, hazafiui tisz telettel vagyok sat.
HAJÓS MIHÁLY.
Helyi hírek.
— Gyiljte*. A .Festi Napló-b^ n >ol-
vaasuk: Wlaasics Antal nagy kanizsai törvény-
széki elnök úrtól Széchenyi Isiván gról ira-
tainak megvételére az általa Nagy Kanizsán
rendezett gvüilés eredraényeiiépeu 55 fi 80 krt
vettunk. Ez összeghez következő adakozók já-
rultak: Wlassics Antal 3 frt, üózony 1 frt,
Gabelics 1 frt, Baoóchay György 1 frt, Piihál
Ferencz 1 frt, gr. Hugón*.- Kálmán 2 Irt,
Wlaasics Ede 1 frt, Bartha 8" kr, Wlaaaics
Gyula 1 frt, Kathy Emil 5U kr, Kantor Pál, 1
torint, üózony Sándor 50 kr, Lovak Ede 1 fo-
rint, dr. Laky Kristóf i torim, Arvay Sándor
1 forint, Zakal Zsigmond 1 forint, ifjabb Blau
Károly 1 forint. Ebenspanger és fia 2 frt Dan-
neberg>és Weisz 1 frt, Strem és Klein 1 frt,
Josef Sommer 1 frl, sjchwarcz el Tauber 1 trt,
Betlelheim Sándor frt, Schiff'r Vilmos ÖU kr,
Fesselhofi'.T József 1 frt, Slemmer Kálmán áU
kr, Axenti György 1 frt, Schmidt György 2
frt, Karczag Ü frt, Follak Neumark 1 Irt, Hau
ser 2 frt, Neumann testvérek 1 trr, Weiser 1
frt, Scbertz Alb. és Englander 1 frt, Dobrin
Benó 1 frt, Steimtz Mór 1 trt. M. J. S. 1 frt,
Darázs Zsigmond 1 frt, Kov ács Lajos 1 Irt,
Schulhof B. 50 kr, Siern J. Mór 1 frt, Tóth
Lsjos 1 frt, Valbach Mór 1 frt, Bsuer Miksa
50 kr, íSchercz Zsigmond ü lrU-Kuch Adolf 2
frt, Háry István 1 frt, Koch Mihály 1 frt.
Merkly Aotnl I frl. összesen 55 trt 80 kr.
— Jky-UratUft köttxöliet é* elismerés!
Hittünk Ni*g\ K»mz*a varos »;rdtmrs tanácsa.
nak derékség? <-ti péiüás erél^ éb^-n és e hitünk-
ben, mert erűn ét stiiurd voit az, nem caalatko
aánk! Tudtuk a n:igytekintetü várusi tanncsról
mi azt is, hogy közönségének érdekeit minden
tekintetbeo éber figyelemben szoicla tartAni s
hatoknak a velók ellenkező a azokai veszélyez-
tető magán érdekek ellenében, még akkor is
érvényTtudott szerezni s valójában szerzett is,
hogyha eme magán érdekek képviselői mégoly
hatalmasak lettek volna is; mert mindig a tor-
venyeaség cros várát tarlá székhelyéül. — De
mindezen hitünk ée tudatunk mellett is kelle-
mesen lepett meg minket azon legközelebbi
példásan gyors és erélyes intézkedése, mely ál-
tal a város egyik legszebb utczájának lakóit
menté meg a legkellemetlenebb ée legkárosabb
kigozölgéssel telt levegőbeni éléstol, — m-ly
által Kanizsa városa közönségéről a biztos ra-
gály és kórt hárította el. E gyors és eré
lyee intézkedésért tebá-t lehetetlen nyilvános
köszönetet és elismerést ne mondanunk, nem-
oaak a legközelebb érdekeltek, de az egész kö-
■önség nevében is! — Néhány nappal ezelőtt
adatott be ugyanis egy igen alapos panasz.fo-
lyamodváuy a Csengery utczáboli báz- és telek-
tulajdonosok s az ott lakó felek részéről az
iránt: méltoztasaék a tek. városi tanács a uevo-
zett utcaiban i örvény és hatóság legkisebb számbavétele nélkül a mait év folyamin, a lakházak kosé épült serteahizlaló ipartelepből származtató köztisztasági és közegéssaagi ve-szélyeket felólük elhárítani! — és már ma nyilvánosan is kifejezhetik elismerésüket és hálájukat afelett, hogy e kérvényre a törvény és közönség érdekeinek a lehető legrövidebb ido alatt és leggyorsabban, már érvényt is szer-zett. — Kószónftt. hála és a legnagyobb mérvű elismerés ezért Kanizsa város ritka erélytt és nagyérdemű tanácsának ! Többek megbízásából.
fi.
— Baleset. A főpiacson levő egyik ke-
reskedő udvariban kis bordó borazess votride
igl«nesen oda helyerve, egyszerre stéldurrint
g egy gyermeket teljesen összeégetett.
— Gróf Apponyt Albert a napokban
Nagy-Kanizsan időzött, többekkel beszélt, »
kerületben is tett látogatásokat; B. Seonyey
progratnmját ert5#en outogatta. Hírlik, bogy
fellep, de bix itt termő talaja nincs. Verbovay
íelleptérdl ii beszél a fáma, sőt annyit is ht\
lünk már, hogy Gétyében tiszlöja ki is lenne
tiure. Komolyabb változás a megyében a za-
la-egerst«gi kerületben vau, hol Szederkényi
Nándort a íüggeüeBeégi párt felléptette, ugy
szinte a letenyeibeo, hul iuboly Viktor vissza-
vonulása folytán Madarász József lépett fel ter-
jedelmes magyar s horvát nyelven irt függet-
len&égpárti programmal.
— KéjutaxÚS. A zafa ttonmgyi gőzhajó-
zási társulat Keszthely ről Baiütun-Fureűre
aug- 1-én kéjutaiáat rendez. Indul Kaszthely-
ről reggel 6 órakor s Füredre érkezik délután
iéltcettore, viassa aag. 2-án indul Füredről reg-
geli 4 órakor s Keuthelyre ér déli 12 urakor.
Az árak igen mérsékeltek. Hajúo a tárawebéd
1 frt. Mellékállomásokat is érint: u. m. Bada-
csonyt, Rév Fülöpöt, Bogiárt és Ssántódot. Je-
gyek válthatók Nagy-Kanisaán Wajdiu József
urnái. Keszthelyen Oszmáno urnái.
— Zala- Egerszegen juh 1 'ó-ia a
„Zöldfa" vendéglőben haogveraeny és táocz-
mulataág vült; a jövedelem 158 frt. a budai ár-
vízkárosultak nak küldetett. KösreinüködŐk:
Anisíts Izabella, Qranor Hedvig és Horváth
Izabrlla urbólgyek, Czukelter Lajos, ifj. Üoná-
szy Ferencz, es Horváth Ferencz urak voltak.
Elismerés a nemes buzgalomért!
— A keszthelyi vinczellér- és kertéss
iskola, mely az eddig fenn állott földmivelée is-
kola helyébe állnunk tel, ez OSXÖD fog meg
nyittatni. Ez uj intézetet, mely részben a
Keszthelyen lévő gazdasági tanintézet jeles
szakerőinek támogatása mellett fog vezettetni,
már ecttttal is a gazdakötonaég axives figyel-
mébe ajánljuk. As uj intéseibe ben telel mecatt
növendékek fognak felvétetni, kik az elsó év-
ben 80, a másodikban 60, ah&imadikban 50
frt élelmezési dijt fognak űzetni, melyért teljes
ellátásban részesülnek. Az intézet tantervezete
e napokban a töldmiveiési ministerium álul
helyben hagyatván, legközelebb a legtágabb
mérvbsD koszt; íog tétetni.
— lÁpp Vilmos szombathelyi főgyran.
tanár, a vasmegyei régészeti egylet tevékeny
tiikára kormány költségen küllőidre utaeik, a
napúkban már archaeologiai útra keit Itáliába.
— A wke**thelyi dalegyln* folyó evi
július hó 26-an a „Nieszner* féle kertben tánca
cz&l összekötött rendkívüli dalestélyt tart, mú-
sorozat: 1. .Dalra magyar" Erkeltói. 2. „Egy-
veleg magyar népdalokból' Zaaaskovaskytol.
3. „Nemzeti za*zló* Huber Károly tói. 4.
.Olyan a te dalod" Huber Kárulytól. 5. .Bor*
dal" Krnániból, Verdiiól. tí. „A aiellóhöt-
Bognár 1. túl. B'-lépti díj 60. kr. Kerdete 8
órakor.
— A smt.-gróthi közönség néhány egyénei-
nek nemes ösztönéből támadt indítványa, hugy
lépj o itt is, mint más ily kis mezővárosokban,
egy tüzolió-e^'\ et életbe, oly ommmtij é* lel-
ktsaedésael fi-gadtaiott el, h< „v e hú Is an tur
tou első gyíileanél, már Liirulbelül ötven IPÜ
ködó tag imtu be mugát p* ugyauazun alka-
lomnál, oly szép péazóftszeK adutaáuyostatott,
hugy meg kell vuUnunk, luíliaUdta várakozá-
sunkat. Reményijük e nemi-x i-j^ylet kr-gbama-
rábbi telviráguzáaát, már annál is inkább, mivel
azt kis mezővárosunknak legöfvezt-tesebbegyé-
nei pártoljak ! D . .
— A „balatonmelléki lövéazegylet-
juhus 28-án tartja nagygyűlései Siófokon, mely
ünnepélyességekkel lesz osnakötve. A nagy-
kanizstti lövészegylet szinte hivatalos.
— Balaton Füreden a 11-dik szimu
lárdŐi névsor sxerini július 16-ig 762. folyó-
ssámban 1173 fürdÓvendég jalentkeseU. Ai
ottani korház javára Simon László 5 frt, K&rl-
berger Nándor 10 frtot adományozott.
— Vgyan ki less képviselő a le tényei
kerületben ? ! Ily féle kérdéseket intésnek hoz-
zánk a járásban megforduló más vidék bel j vá- j
lasztók. — Hja, de vajmi nehéx erre válaszolni, :
mert alig hihető, hogy lenne ily kerülete tekin-
tetben nemcsak a megyében, hanem az ország-
ban is. — Minden vasár- és ünnepnap más- és
más jelenetek fordulnak elő s ilyenkor több
csoportot képesve mindegyik másik jelöltei él- <
tet. — L«gelówör a függetlenségi párt kesde
meg a kortwkedést Kossuth nevével, melylyel
es ideig ia tartja Bugát némileg. - Ekösbea
Remete Öeaa rolt kApvúe.6 ur akarta beasá-moló beasédét tartani, de az idegvn éljenek és erfe belewólások elnémították, alig szólhatott néhányat, táv enni a kellett, — azt mondják, igy járt Bánok Szt.-Györgyöo is, a midőn pro-grammbeszédjét tartotta volna, — No megállja-tok ! mondák esek, csak jöjjön a ti jelöltetek vagy bárki is ide beszédet tartani, majd adunk neki. — Nemsokára meg is érkezett Kucb Adolf ur nagyszámú kíséretével, kinek is sike-rült prugrt mm beasédjét elmondaui, pedig vele is ugy szándékoztak elbánni, m)int as előbbivel.
— Ekkor már mégis el határosak, hogy bizony
nem fog itt több ember beszélhetni; a mi oaak-
ugyan be is következett, mert Madaras* Jóuef
a fugsretlenaégi párt érdekében nemrégiben be-
szélni szándékozván, Ót lel ár máztak és kifü
tv ülték, — csak délután szobában adta elő
mondókáját néhány embernek. — Ez idő óla
csend uralkodik, nincs többé senkinek kedve
beszédet tartani, hanem annál inicább Mura-
közben, — de váljon kibes fognsk azok c*at-
litkocui, hol is Kollay ur zászlói l< nmének, —
hacsak a köcel múltban volt vihar azokat ia
tuv*bb nem sxállitá, mint néháuy leti-nveit. —
Neki tehát itt vannak emberei, — a többi há-
rom jelöltnek szintén vannak itt ia anmti is. —
De ez még nem elég, mert a Sennyey párt is
feliakarja ütni sátorát s igy még választásig 6
jelöltünk is lehet, mondja meg tehát valaki,
hogy ki less most már képviselő Ldtenyén. —
A valószinüiiég Koch Adolf ur mellett mutat-
kozik, de még sem sok reményt l*-het táplálói,
igy tehát csak választás napján tudjuk meg, ki
lese képviselő, hacsak az ideig a dolgok más
fordulatot nem vesznek. Egy Aesiate választó.
— A déli vasúttársaságtól követkeso
megkeresvényt kaptunk: Minthogy Oberdrau
burg és Lienz állomások kosi a vasúti közleke-
dés, elemek rombolása következtében meg van
szakadva, a déli vasút igasgatóaága intézkedett,
bogy as áruk szállítása a félbeszakadás két vég
pontja kost szekérköslekedéa által téteasék le
hetóvé, e szekereken ss áruk szállítása Ober-
drauburgbó! Liensbe és megfordítva, vámmá
zaánként fizetendő 35 krért, beleértve a kétszeri
átrakás költségeit is, rendesen eszközöltetik.
Enuélfugva a vasúti állomások, - ha a felek
óhajtják éa az átszállttá* feltételeibe beleegyes-
nek, — ismét fogsdhatnak el árukat a Mar-
burg-Franzensíestei vonalra.
— AjánlkoMás Egy csurgói képexdei
növendék a szünnapok alatt correpetitori állást
keres. Bővebb értesítést e lap szerkesztő&égead.
— Hővid hírek. Szegeden uj .politikai
lap* van keletkezőben. — A PJenseita der
Dunán" ssombatbelyi lap a soproni „Oedenbur
ger Zeitung" melléklapja lón. — A Dráváméi
tetti erdőségekben 5 iab hosszú kigyót találtak.

— Barcsa József czigány bandája Brüasszelbe
van. — Somogyi József ny. gazdatiszt Kapos-
várott meghalt. — Haynald érsek LippikrŐl
Kalocsára ér késett. — Seidl Gábor as oss
trák néphymnus szerzője meghalt. — Mátray
Gábor a zeneirodalom kitűnő bajnoka B. pesten
meghalt. — Budán jul. 18-án már a harmadik
pusztító felhőszakadás volt. — Az erdészeti ál
lamvisagák okt. 4 én tartatnak meg. — A her
czegovinai lásadás nagyobb mérvet öltött. —
Bécsvárosa lOoO frtot utalványozott a budai
árvízkárosultaknak. — Gyürky Antal ,Katsa-
terí Kalauz* czimü lapot ad ki. — A zinzibari
sultán Parisban van. — Scbweiczi Kajnavöl-
gyét is ellepték a sáskák. — Darwintól »Ro
varevő növények" czimfi munka jelent meg.
— A bu iapesti iskolatanács tagjai napidijaik-
ról lemondottak. — A brtinói munkások még
egyre stríkeolnak. — József fherczeg újszülött
üát Kómer F.óris apát keresztelte meg. — Ja-
kobini becsi muncsius 2 hátig Esztergomban
időzik. — Hód Meső Vásárhelyen egy munkás
a toronyból ugrott le, as >nnal meghalt.— Odes-
aábao a cbolera kitört, első nap 25 ember halt
meg. — A troppaui lósxerhuta fölrobbant. —
A nemzeti színház szünideje aug. 20-ig tarL —
A váczi csatában elesett honvédek emlékünne-
pélyét jul. 17 en megtartották Váczott s 73 frt
aíO krt gyűjtöttek. — Bodajkon ifj. Szogyényi
László lett képviselő. — Siófokon Radics Ber-
nát zenekara mulattatja a fürdő vendégeket. —
A rendőrség országos újjászervezésén tanács-
koznak a beíügvmiuistariumban. — A, buda-
pesti nemzeti dalkör aug. 20 án Sirékasfejérvá-
ró u muködend. — Zámolyon hamis 10 és 100
frtos bankók foglaltattak le. — Balogh Alajos
színtársulata Siófokon van. — Gr. Zichy Jenő
gála mblö vésse ti mulatságot rendes szept. hóban
Székesfej érv árott. — Rudolf koronabercseg
aug. 18-án vezérŐrn agy gyá léptette tik elő. —
Rákoson es őasssel kutyaverseny lesz. — AI
első magyar jezsuita tanár Rosty Kálmán. —
Aug. lén megindulandó .Szolnoki Újság'-ot
Krcsmánk János •serkenti.— Bogdán ffj Gyula
III-ad éves jogász fóbelőtte magát; amerikai
párbaj áldozata. — Sslrajnya községben nagy
tüi volt. — Ranolder János püspök ő exjának
a dissalbumot most nyuits<k át. — Cucata vá-
ros a földrengés miatt romban hever, 5000 em-
ber benne vessett — Parisban Aggbázy Gyula
magyar festesz tOnt fel. — Osztrák s magyar
tengerészeknek harcsuk volt a chinai tengeri
rablókkal, 2 olaas elesett, 2 magyar megsebe-
sttlL - 1874 b«n as osztrák-magyar biroda-lomból Amerikába 955 egyén vándorolt ki. — Amerikában 8 szásalékkai jobb a gubnatertnéi a tavalyinál. — Vilmos császár Olsszorszígba kéazül. — As oroas sajtó Tisza Kálmán elleo gyűlöletesen ir. — A walesi herczeg Indiába uUzik. — Szent-Iatván napján Bécsben Hold-hásy János győri jeles biiszÓDoktartszentbesr^-det. — Bpestan egy család, kutya és macák*. hasból pörköltet készített, ki evett belőle, mind beteg lett. — A budapesti bonvédegylet elnök© Oseczky Anta! lett. — Egy n.-becskerekilakói 12048 frtot nyert a kis lutrin. —
Irodalom.
* AB .Apolló' czimö senemöiblyóirat
legujsbb (7-ik) számának tartalma: 1. Rienzi,
Wagoer Richárd haaonczimfl operája kedveli
dallamaiból szerkesztette Wachtel AUrel. 2.
Régi jó idők, tipegőpolka Nagy Bélától. 3 Raju
utánam, Káooo zongorára négy késre Feigler
Gézától. 4. Egy lengyel — és e%j német dal
Juháss Aladártól. — A boritékon : a zene a
Kereszténység előtt Wachtel Auréltól. — Ve
gyes.^ — Zenemüjegysék. — A lap oégy évi
feaállu eléggé tanúskodik annak életre valósa
gáról; ugy a béltartalom, melynek értekéről
legelső művészeink közreműködése keseskftdik,
mint s lap rendkívül olcsó ára (éveo át megje-
lenő mintegy 200 oldal zenemű ára 6 frt, fel-
évi folyamé 3 frt ) egyaránt ajánljak e oáiuBk
egyetlen komoly törekvésü s zeneművészeinkre
nézve s jelen müárusi vissonyok között nólkü-
lözhetlen zenemű folyóiratot. A lsp szerkesz-
tője Fellegi Victor a jelen félévre a többi kösött
következő megjelenendő zeneműveket tűz ki:
Doppler Károly szöveg nélk|li dalát, Bihari
három hires nótáját: I. Mikor a pénze elfogyott
II. Primatiaks nóta s III. Fris magyar czi-
műeket; továbbá Pap Szász régi bires zené
szünk andalgóját, végre a híres Martinovici
indulót Wachtel Aurél átirataiban Sálon dara-
bokból Bakody-túl egy nagyobb eredeti ma
gyár ábrándot, melyet e jó nevű művészünk
hangversenyeiben mindig nagy tetszés mellett
szokott játszani; továbbá Beliczay-tól még egy
vagy két albumlapot, Feigler Victjr-tól egy
harmadik lm prompt u-t stb. — Az operetté iro
dalombó] Perichole négyest; potpourritaz orosz
Ián ébredése czimfi uj operettéből stb. A tánci
zenéből a többi között Nagy Béla nefelejU ke-
ringőjét, ha ha-ha polkáját, Holxi keringőjet
„A király mondta*, czimű operettédallamaibul
s Buky-nek egy igen sikerült ujabb keringőjét
— A népdal terén a jelen félévi folyamban nem
caak a legújabb és legszebb népdalokkal p. Ha
ros vise folyik csendmen. E« a kis lány megy
a kútra, húzzad caak, húzzad csak, csak egy
szép lány van e világon stb. stb. fog előfize-
tőinek kedveskedni, de e népdalokat legelső
népdal átirónk Ábrányi Kornél feldolgozás^
ban fogja közölni. Thero Károlytól is fo^ leg-
közelebb közölni egy érdekes azerseményt. Vé-
gül Mosunyi Miháiy e feledhet le u muvészüsk.
hátrahagyott n.üveiból eddig kiadatlan a .Pa-
csirta" czimü gyönyörű férfi kart sopráo toló-
val, melyet évek előtt a budapesti dalkör köz-
reműködésével a feledhetlen Pauline Marko-
vii* Ilka egy hangversenyben a redoute baa a
legzajosb tetszés mellett énekelt Sőt még a
mindinkább kedvelté vált nemzeti hangszerünk
a czimbalomra is botand az „Apolló zenemű-
veket Aliaga Géza népdal írónk a nemzeti szín-
ház gordonicáfta és czim bal mosató 1 s ezek lesz
nek az első, czimbalomra nyomtatásban metye
lent zeneművek. Mindezt csak nagyjából sorul
tuk elő, mert az .Apollóban" féleven át leg-
alább is 40—50 válogatott mű lát napvilágul
Ajánljuk tehát ezen hézagpótló vállalatot u<v
a zongorázó, mint az éneklő közönség ügyei
mébe. A Up kiadó-hivatala Budán, ískolautcza
681. ss. a. van, hol a megrendelések közvetlen
vagy levél, utalvány utján tehetők-
* A ,IHvat'2fetelejUu 20. száma a kw-
vetkeső érdekes tartalommai jelent meg: Mi
lyesek a nők ? Árcismei tanulmány ; No szép
leány, költemény Szabó Endrétől; Peregi Sán-
dor élete, bessély, Deák Farkastól; Fraacsia,
Sand György beszélye; Tárcsa: Gmandenki
operája, Bulyovszky Gyulától; Ország világ,
Szini szemle; Kés. villa éa kanál- Mi újság;
Irodalom; Egyletek és intézetek; Adakozás;
Talány. A boritékon : Ház és tűzhely, hírek a
nagy világból, vidékről; vegyesek ; bicománv
tár. Melléklet: 1. Egy iv divturéac 89 ábrával.
1. Egy szabás iv 15 ssabással, különféle him
zés rajzzal és kezdő betűvel. A ,Divat-Nt>Je
lej la" megjelen minden vasárnap, válogatott
szépirodalmi részssel és dus mellékletekkel
Előfizetést elfogad a vidéken minden postah'
vatal, Budapesten a kiadó hivatal, Sebestyén-
tér 1, Félévre 6 frt., negyedévre 3 frt. Juhu*
elsejétől még kaphatók teljes ssámu példányuk
Történeti naptár.
Julíus 25. 1386. Mária királynő s Erzsébet anyakirá'yné Diakovárott megta-madtatnak, Garay és Forgácblevá gatutnak, a királynők pedig fog" előbb Gomoedivárba, később No-vigrádba szállittatnak. n 26. 1848. Ujoncsállitási törvénT.
1
r
juiiui 27 1859. halt meg Maajwtiiu, nify
fraocsia mathametiltiia. 2fc. 1H49. Kentfaelri cuti. — ExpWio
Stégeden. , 29. 1294. Eaztergomb«D máaodik nwn-
setköxi sainat ÜL Endre királynők
alatt. '
r 30. 1419. Prágában a hoawiak Ziaka
izgatására a vároaháaát megrohan.
ván. 12 tanácsost • * polgármestert
az ablakon kidobják. — 1866. halt
meg Egreasv Gábor a legnagyobb
magyar aiinmüvóas. 31. 1848. A nádor éa a mioiiterelnök
Pestre viauatérnek. — 1849.Sege«.
vári vesslett caata, Bem csodás
'. megmenekülése.
Üzleti szemle
Jíag y - KIUÍMI, 1875. jul 20. délutáni 2 érakor. iaűjir*«: bornv: & folytonos enozé. után jg^t \t\>* vihait jósló sutét felbSY aa aratási aeokákra jóval károt hatású.
O'a 1» n » a 11 e l, Egy aj ««ra kfiasobén állva. fjtn láuzitt mntalui, hogy a lefolyt néhány lUlette-lep iv után mégis aikerUlctKJ val.ba, tertneaxtménj* iak értékVimlWben háladnto-abb cnmliínatióitkal él-fcctat A* »J *rat*abao rali. orazágsserte beköasooWtt ctalédi* ötryiui — sajnos nagy tényeaőt képei t kö-itbaény körül éa felte he uS, hogy ai export-dalét a hátai logy-i-ttás mellett nem fog tnlnyomólag fel-ttani
A ttpiarcstokon nagyobb élénkig feláll be jyet és avikr-rfilt ott raak Léhány pap alatt ia busa a.át Mi- tili, r««.ét aU~30 é. k..koric*ia ü - lu kr -Ttl felcsigázni. Ks aaonbac aokkal ríi^ífintörtnek tet-«it, trinu-ii. * npfruUníok «a bitominyi Uiér*k tol-k»p***it i.ogy iif lehcweu btiőit Tif.velkMt-ftui. «a tH>|;T saját t e»et0nkr# bírhatna be!"olva*»ml, mely .-»ak ■fj«nea, t«?rme***t»eeHl «l5rebáladáat tart irányadó-tuki - éi »st remeljdk a kórüímeny-k toVibbi f*-j-ISdé*** alkalmára, Uj Kibnu«mfi«k még nem kerfll-aek piaaonkra oly mértékbe*, hog^ min5i»egrSi bo-«átkotbatűink cntikába; mint aioaban gazdáasati kOr6kb«n hírlik, bo.a kCrtllbr10l nagjon a»4p. rozs a niol térin él ttebb, árpa pedig nagyon alárendeltté lOf kiemi.
Mai iraiak i rzikkekre a kovrtke.Sk:
Bnu 90-81 futa. 4 25—tO kr. 84-83 bta. 4 80-WI kr. 6 frti,, 84-86 tata 5 15-30 kr. 86 fnt. 5.60 kr »l fooluukint.
K..«e anuSeégébea képest S bt. 3JU> krig W fontonkint.
Kukorica* egészséges 2 «0 kr 90 fontja.
Árpa 1 írt. 2.40—60 krig. 75 fontja
Zab 4 fit 4 10—20 krig becsi mázsája
Hajdina 2.60—90 krig méreje.
Köles S.10 kr.
Képese teli 4410 kr.—5 frtig 75 fontja ; gyenge kep<iarlete mellett kolonben iraayaJÓ irit nem it birjnk megbatárosni. — As arataa ntin hibet£kg obbaa fog kiniltatai.
SINULE SAMU.
Érték M váltifriyM július 23.
6*/, msuliauaa 70.85; 5*/, newa. kSloaóa 74.30: 1860-ki álladalmi knlown 112.40-, baok-ré»w. 9.36; hiteliuteseti reaavények 215 — ; London 111.70; magyar foldtehermetiléai köt-Ténj 82 25; te-nea»ari f6ldteberm«utó«i köt »éo_v 86 5O;erd*lj-i t'dlduhermentéai kólvíuj 83.50; horvát-aUvoD földtebermenteSsi kötvény 83 50; eiuat 101.63; oa. kir. áras; 5.24 '/j Napoleond'or 8.90—.
Heti ra.a.xst^LT*.
ialrit 25-161 jaliu 31-kJ 1875.

R aap tár P,.ue.ti„. J» naptár iti
1 31 X. v ptak ol. — Kai ev. Monda Jeaoa néme-
Ijtekhez, kik magokban bíztak Luk IVUL9-14.
— Piot Ep 1 Kor X. 6 — 13. Ev. Luk. XVI.
1—9 - Oír. ev. Máté IX. 1—8.
25 Vasaraaa C 10 Jakab ap. C 9 Kristóf ***,
■Jb lUtrü Aana b. a. anvja Anna * ss^a
27 Kaöd PanUleoa Pentele ^sj*
Szerda incae pápa Sámson fg
as CaflUrtok Martba sslz Vilmos "W
Pintek Ibdon Jnda if
31 8zosobat Loyolai Lgnácz Igaáca >|£
PelelÓE szerkesztő 8 kiadó: Bittrl Laj(*.
Minden betegnek erő és egészség
gyógyszer é»fcSlt8é«nélkfl], gyógy-
t&plilék ilUl.
Revalesciére (In Barry
Londonból.
Ex«u kell«m>M e;éauép-ét«ko«k 88 ir Ata B«Dini b*Ugwig *>m ellecMeyfllt é» jón»k b.sonjtüt u f«ls3tt«k- é* gjvmmk^knéL, fjógjÉ%*i éa köluíg nélkül, ntnd*D gyomor-, iárg-, mell-, tüdő-, máj-, ■irigy , njühirtja-, Ugx*ivi-, hólyaf- éi reMbajok-b*n. ram6«odia, aiukör. melljsonilác, köböjéi, eaéast- i állá
'ég *r*ajir, Tiskórság, Iá*, nmf-düíéa. vértor] n <ti>, föliupi*. émelygés ét binvi* tai% MrhMsá; »t*tt j« czukorvitr-Us, boakomonág, ÍOTinjaik*, múa, kSn-véuy, tápkor éa egyéb beiegwéyekben; nemkölönbeo mint táplálék BatopAsgyermekeknek és « dijkttejnel ii «lffoy0a«bb. — Kiv«oU Ö0.0UU bi*onyiIrányból oly bajok m«ggyóg7Qlá»*t6l, melyek minden gyógynemek • UttJitáUottak é- köttük Dr. Woraer Uuár, Beneke F. W. rcode* tanár a marbarfi orron egyetemen I>r An([•)•!»m orvosi tanácsot, Dr. Shorelaod, Dr. Cnnip-.••U, Dr. ÍVd* tanár, Dr. Ure, CuÜestnan grófti''., marqniae de Brenan é* több nagiuállása egyének t>i-sonyitTánjrai kÍTán»áfT» bértneoteseii megköldt-tnek.
HAridrrvout kivont $0,000 bliomit-ványból:
(K),4t6. *%. B«oeke F. W. rendéi tanár a mar-Lurgi orroti egyetemen a .berliner KliDÍicb. WocheDichriff 1872. apríl 8. taámábai. «st mondja : .Soha nem fogom feledni, hogy gyermekeim rgjikeuek élatlieu uiaradáiát as ugjrtieT*»«tt .Keva I*-nU árabica* (Seraleaci. re) aarrnek kotiönfiro. A gyermek 4 hónapoi korában teljét •UoTáoyodáotian » folytouui bányátliaB uenvedett, mfely bajok mimUu gyógj««errel dacsoltak ; a Revaleaciére axoDban h»t hét alatt *-gé»»»é(rét tekéleteaen belyrúllitotta.
6l4!lU. ia. Breban marquii 7. évi majbetegig, reiskoteg*«g, •liorátiyodát éi bypoobondriáról.
♦) E rovat alatt koclottért fele)Saség«t sem
ráUa)
79.S1O. ai ÖIT Kiesni aanonjaág, Drlaadeof, erekig tartó ílfájáa ia bányáarol.
7i,87T. aa. KOUer Flóriáa, ca. k. katoaai gond-nok Nagyrirad, tOdS- és legeit bor t, laedulei ia melljaoraláarol.
"5,97". ai. Teacbner (labor ir, a magaab nyilránoa kereskedelmi tanintéiet hallgatója Bieabea, a nellbaj ea idegsiláltaig kitaigbeejtl .okáról.
65,716. ea. Uontlooia kiaaMsooy, emiextaeUeB-■ég, álnaUanaág ia elaoTányodáaril.
7J.61B. aa. La Boche asr Ton, jol. 30. 18<8
Ön Bevaleaciere eaokoládeja resitS gyomor-ia idegbajomul, mely tia eTen át gjotort, tokelete-aen megaaabaditott.
{Hadamé} Armand Pri Toat.
Táplálóbb I«W. a kurnü, 5O-at«r«Mn mtg-kimiti a gt/ógytur árát, fthtSttélaUl <tgy, mini gytrnuJulmíl.
PUbaselennikbea '/, font 1 frt 60 kr., 1 font 2 frt 60 kr., i font 4 frt 50 kr., 5 font 10 írt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. S.r.leic.ere pUkolák aselea-ciikben 2 frt 50 ea 4 frt 5U krral. RoTaleieiire Cbo-coladé táblákban 12 reeniér* 1 frt 50 kr , 24-re 2 frt 5B kr. 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 cU.ér. 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 3í frt. —
Megrendelheti Barry du Barry & Comp
álul, Wien, walMschgana Nr. &,
Valttmiot minden váro* g^-n^nzertáraiban étt fdner* kereikedéaeiben ; azoukivui A bécn ház minden vi-dékre megküldi p'.'MUi utalvány vagy utánvét mellett-N.-K't.nizí><n Loodíi Károly gyógytzart<ÍT<íba.n\ PeattíD Tűrök Jóuetné); Aradon Tooe* F. é* társánál; Debrecz«nbea Mihálovite látván gyógyssertárában a kigjóhoc ; Eszéken Dávid Gj-ula gyógyMcrésioél ; Kauán Woodraachek Károly gyógVBi., Marosvásárhelytt Fogaraai Domütv/rnél; 1'utsoDy bau Pisstori Felixo^i ét Söltz H^zso gyógy»-, izékeo-Fehérvárott Dio-ballá Györgynél, Sopron Voga A. gyógy**., Temesvárott Pap József vároci gjógyiseréiznéJ; Újvidék (iroMingor C. B. é» Ernst Jánotgjógr-szerésznél: Varaidon dr. Halter A., gyógjíi., VeraecsfD Fischer Hóricznál, Zágrábon Irgal-masok gyógyszertárábao. Titza-Ujlak: Eoyko Victor gyógyszertárában.


pilepsiát
,kún)([yúsyit levéllMl
Ssk s.Uz likerw arsdstéiy !
A legnagyobb
Re chard/St Társa-é, Bécnben 1U..>. ,'xi-r tucza 1 i. sz alatt van, honnan kepek- ■£ ? kel cliotutt ar|ejí) ze k knunatra ingyen b^r-il pi«u 4 mentve külJ.-tnek mindenkinek-.(>«'-*« I «
igen \< Allapothaa levő
I' IS.^'V^la.étSSl "ÖVltOirolE, köztük egy csaknem egészen uj (billurd)
tekeatztai. " Kreuczer M.-nél
ilcsó áron
eladók.
(1733-2)
Zala-Szent-Íjróthoii ÉrtekezbetDi n tulajdonossal.

Árlejtósi hirdetmény.
A buiiji-gréxxi államut moDOttor-ajuití i]tmf>*t»>riégb«>u uükségelt ku-fák fi'lállitátát a nagyinélt^sigo koímnoka éi koslekedeií aiaiitc-num iST5 tvi tnijus hú 31-fn kelt 7:'ilO. itánn magas rpodelptév*) 415 frt 16 krnyi o«8H-ei;e] engedélyeitctett
Kién máijka bitlOíitis* tHiioU'tébol alúlirt biratal iroJájábao fo-ITÓ lbTá ati)tui>tiu hó 8-in reggeli 10 urakor, cápán xnrt ajánlatok •U;áu fi'g egy ujabti verveny 'árgj-alia tartatni
As irákbcli ajirlatftk 187"). angutxtui S-in reggeli '/,1U óráig fo-giuutialt el. ezekben ax ajínl»tl*»O ne»f. i akii a ea polgári állása pon-toui; kitei-rHG; to\át>l>á nzámmal *■» szÓral kiiraodó axoo uáztóli el-engedéa, m*-Íjért ezen nmnká.atokat elvállalni ssáodékoxik, rilágotan kift-j.ívDdő végrp, hopy a teiTK és köluégretést betekintette ■ bogy a külöiiifges feltételek Urtilmát isineri. e*"ket elfogadja.
Ax ajiulatokboz « vállalati ö>aseg 10°|v-je kéaapénsbea, rágj mm-íj.r klkiDpapírokban csatolaodó.
A terr koluégTeU-i különleges feltételek, aMIirt hivatal irodája-t--a a aiokotl hi.auíos órikban megtekinthetűk.
Z%la-Eger«*>gen 1^75. jnl UÍ hó '20 án.
Weissmayer M-nél
N.-Kanizs&n. a fért- és gyermek öltönyök és kelmék raktirában az
idény előhaladottságínál fogva igen leszállított árak mellett azonnali készpénzfeetéssel (1732-2)
v é g^e'I adás
Árverési hirdetés.
ven-
A ruharaktár az „Arany Korona* déglő átellenében fekszik.
Alnlirt kikflldött bir végrehajtó a polg. tk rdtt. 405. §-a értsl-■ében es^noel köshirré teui: hogr & n&Ky-kaoixtai királyi biroUg 919. sxáaa T-^gcé-: Utal Hala*ay Aladár tótiierd .b '.yi laJcós ell«a, Scbvarn János homokkomámmi k^zgyáro réüirre. 1494 frt 40 kr koTeteléa vé-gett elrendelt kielégítési végrehajtat folytán birAilag lefoglalt i 2770 frt 50 krra bfrsüll 443 drb. tokló, 380 drb. anysbirka, továbbá 7 drb. Tonóslo és knlunféle siobahutorokb.il iUÓ ingéságok nyilvános árverelét atjáo elmdandók, miaek a b^lyttinés. vagyit Tótiserdahely e n, alperes lakáaáu leendő t-sxköslesere bauridúal 1875-ik éri aagustus bá 4-ik napjának délelőtti 10 úrája kit űzetett, melyhes a venni ttáodéko-lók esenuel oly megjegyzései hívatnak meg : bogy ai érdeklett ingósá-gok emci áiverezésen, a pol^ tk rjtt 406. §-* axeriot, txak*vg ea«té-bea a becsiron alul is eladatni 'fognak.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875-ík évi jnlínt hú .9. napján.
Háry István.
,,MERCA1\TILEU magyar angol biztosító társaság.
L
_ Van Merencjnitik esennel kfistudonáara hosni, bogy B*lftiinkoek a magyar királyiig éa teatréroraxágai terflUtéo való mogiodithatásáni a legfelsőbb jÓTábagyáat megnyervén, mfiködíiünket egyelSri.
8» tfzktr elleni biatoairia teréti már me-fk-ijtük. Czélm.k a bi%toaitá*i dijak oirsósága által,'a lehetS l^kedvwSbb feltételek t általában maxne t.íS I^oye^e" könnyítések, — valamint a kárc«etí>knél pnnt.n é* gyor* eljÁrá* álul a kosSnség be-L-jHlínéi éa bíxalmit kiérdemelni. BisUomtást vállalunk ily alapon
tüzk&r ellen
Iskkazakra, laziaaaal áyitclakre gyárakra, BiMyakrt, asiateaaesai tcankn, in-raktárakra, tatarakra, raka- éa fttérmialtrt |azdasá|> inrekre saarkára siaatífíKI- •■ aturei ttraétjrakra.
Saját l'ikénkeu knill iel-utékenv mertékben fokozza hislo*itási k^pessóganket asoo *s»ros összekötteti melyben a vitáehirfí
„North-British and Mercantile Insurance Company"
c.mli a.,.,1 biztoaitn Ur<«sággal állaok, Mly 1«M«S> titfM a L«U|1>M -• Utakiraku uékll, ■ a ra.l.T társaság legfelaKbb he!7-.O jovíhaCToit alapa<abál;áink értelmiben as állallnk vállalt biztosítási kftteleiertségeket
rgénx tfrjedrltnflkkeil é« ÍU-li-jftkbfn
^S álveazi viaaontbiatoailásképen, s ezért egéae listalmaa tőkéjével kesnakadik, mel? t*!ke jelenleg metcliaUdjza :í7 milfíS forintot ezn.t p^niben — éa neUláni por-esetekben magát u itteni bíróságok Ítéletének aláveti
kiküldött bir. végrehajtó.
A .Narttbrltia* asaJ HarCaitlW laasjraan Caasuy — melvnek elnöke Beibartae b. rezeg, alelm.ke. Satkarlaat és AkarOSri herczegek, - már hoaazn érek ÍU rlőuiO.™ iamereua e hazában, miuthugv viazontbiztosiláaban áll majdnem valamenuri baaai bittoaitu-táraaaággal, — k&ztük a budapesti ,1. mag/ar álulánoa bistositó társ.isággsi,• a koloxavárí .Vietoris- tiraasággal atb. — minthogj e Ur. uúgnk'a maiival-iKazeceiket meghaladó biztoailásokkal Mbb szás millióra menő összegekig a. nrvrzett aa^ol i»n».«S<.l léptek ri<sonlbi<l»aitázi kapeioiatba a ilj módan a .Noith bríUah aod Mereantila* táraa*Agot a magvar-oastrák biztozitáei tlzlelb. n jeleniákenv bánfáddal vonták érd'-keluégbe.
Ason biaalom, ssel;ben a hasai tárzalatok ilv kapeaolat által as angol társaságot riaz.siték, elég >ilágoa bizonvitéka a»nak, mily elokelS álláA ridemall ki magá....^ • .Nartjl kritltü Ua MtrauUM"
a eléé bizt..a jele annak, »ilj méltii aliameréaben reaseaitik a társaságnak évtizedek óta folvtatott beesületas mnkOdéaét a mily nagy biatoaitékol találnak tá(rkor( bizioailáai népi-aeégében mindazon országok-
tan. hová mfkodése kihal . *
MidKa éjol még megjegje»n«k. hogj a .Hart> brrHa* Ut Mersutilt hWIHI Caasaaay" részéről a magyar királyság é. teatvérországai terlll.lére 1 állalán.ia felhzulmazotU dajka tytraj tá-boruok nr, helyettesévé, II. felhatalmazottá KlMaty Lafai nr, a n.-kanizsai foBgynoké*é pedig
STEINITZ MÓR ur
jelöluutt ki . jelentjiik. bogy kilelh«A»» igyekesoi fogank a ktabisalmat m.nnel előbb taljaaea kiérdesaolsi.
A rMercantile"
magyar-angol biatoaitó tánuág. Vonstkozvs a magalóal körlevélre sjáalom magánál
tűzkárok elleni biztosítások
••fogadására akár ingó, akár ingatlan vagyont illato'leg, midfin «fyu«rsiaind ■ legíntányosabb foltételek mellen u»u l«»ek, hogy •*ilird elveket s aa elSfordaló kárea*t«kuél gyors át kéataáges eljárást
igényt kielégíteni képei
a , Mercantile' magyar-angol biztositó-tirsaság fóügynöksége Nagy-Kanizsán : Stetnitz Mór.
ttitt Mntékélévtl, * legmearaebb t*rjedf> biatontékot nynjtja, kovetkexSleg i ÖrOmeat ajáiilkosom ni>deaa«aifi értMÍteaek BegadáaáH és teljes tiactelettel vagyok
Kgynttal bátorkodom ssives figyelmét arra irinyoxni, hogy a .■•TOUtflr ssoroaabb viitoaTbai. állrás á .Nvrtk-BritHb UÍ ■•TMiÖk NiSVUM* Cl*|>uy*-r-l - lámogatvs mik hatalmas 37 ■Miét aitftuliáé ttitt MntékélévtL * legmearaebb t*rjedf> biatontékot nynjtja, kovetkexSleg mintleo Ub#tí igénjrt kielégíteni képe*
11711 —5)

ajáulja na hírnevet fyir mn{gasdafcági gépeit, QgjBŰnt: |iHMlfMy«fcat fn- ** aaéaueli foléarr, »aia»int aaaUoafíiiéire, eaéftléléMfcet M**- 16-. él kézi er6re. ^Eibiitllrtll.. gtHkat malmok uamara Puhlmun R.-tol Berlinben, knlsnííle fajta ailtii ■" voltakat Tr;i«rékít knnkoW. baW ét ub tökéletes kiTaJatttitára.
(1723—3)

KA T 7 O P Á I. gépészmérnök.
\J M. MA \J r r%> *-J) Budapest. VAozl-ltörut 30.
GARKETT R. és FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezérügynöke
t rtatvátókit. UMtaivifóltit, kalouboii »a«Yaafl>an Mitarau t
öartfttazrítí rMtáktl, fSInlaulaatianok a gabona üaaUUaara mM.tol éa axrébb >«
ail bulladeMtól ^ ""'
Eredeti (iARBETT R. ésFUI legnjafcfc, könnyebb é« olcsóbb awrkeietfl sorretógépelt.
1^- Árjegyíékok kívánatra bérmenlen. "W


Figyelemre méltó!
(1604-5) A taliiii
W1LHEL M-féle
kösz vény és csúz elleni
vértisztitó theának
orvosi ét Alulino* hatás* világosan előáll.W*.
Cukis a tok bisonyiig exen f«niK>vf«eu kitdo^ theanak hat&sá-ról a CBÚUOS és kosz vényen bajakbiu indított arra, hogy mellette u<U-jook. Sokan vaDiiak.-ikik ér«akint kOufQrdói bamntlDkk, itofty c*u *os vagy kosxTrnjea fijdalmaíltEt enyiiiUelc. Tehát kétu«r«SfD f»jdal-nas mokr* héivf, a kiket vagyoiii álla|H>tak, v&gj n»ey eifogl*luá<Qk akatlályoz, a tcnaésxet eieu gyugjerejéc élvexhetDi , órököi u^avedéire vNiiuak kirhbcutva. — Exen et.eibeu tehát e Cbea mint adrhomó malit-küiik üs ax<jri oagjrabecsdlvudü is. Ksen tbeának tpeciflctii hatáu rao. a beteg vtzelletérs,' ai isxaduágra é» vérre, a mely észrevételt a hagy ét izzadtság vegytani elemiise által teltük és miodeo csús ét köaxv^ny-b*n szenvedi, «ii eieo tbeit hasaoálja. mag* étxre re heti a Táltosait a Tixelleten. amely Débáo; nap múlva mindig sararoiabb Iet« és régre le&lepedik, a meiybeu a betvg izffékooy anyagok tártaim ásta tuak ; — e mellett t&pawalja, Iiogj fájdalma naponkiot kitebbedik ét végre egé uen megisQaik.
Épen igy vi»*kétéit okos esen thea a testbóröa ; (ha alvis elótt vétetik) éa lassú kig-'i^lgétt, amely a sz-oteJöoek nagy köojebbtéget okox.
Kten tbra éltetett 8<-mmi rsetrp jem kfíllemeüea; nem akadá-lyozz*, az eméutíst, tót némely fgyfnnel ux'g iiékelést idé« elfi. — Te-hát elég okuok van *-xeo theát. min' uagyb«;iO fyöfyssert oaúx ét kAn-veny ellen kölonöien kiemelni.
Jíintilt
bárhová ingyen é
bér-— mentve-.,

BRITANNIA EZÜST
az egyetlen .V-tn.
amely mindig fehér maraa, mint az ezflst,
al taUlliaii. mert
A»golor»Iai[bar. rsakui-m roind-n »löl-MiH.. ba«nal laUlbalA. oly JO, mint ai eJÜst, ára p-dig a laió.ii '•*«■> i-anuk liu.iadre atf A talódi britannia elint a« aláli;> kiuut»l»u Irakban kapható csakis
M Bressler angol fómáruktáraban,
Bécs, belsÓTáros Síhottengassc !t. sí:
Kavéakaaal darabja 10, 1&, -U 2b 30, 4U, 4Í> kr. — Vt tii-fiat 60, 8<J kr. I, 1.20, 1.60.
2. 2.60, 3 írt-
Evtkaaál darabja 30,35,40,45, M, «U«r. — % lucaat 2, 2..'X),
3. 3 30. 4, 450, 5 frt.
Két és villa párja exak 80 kr.
leiQitnyelo;. — '.tucxal be-
lile in k 4 frl. Taeaai.r. darabja 30,40, W, 6<i.
ou kr. 1 frt nyéllel tagy nyél
nélkül Táaaazkáa eroMtkatali ';, lu"
rmcilt! frt 50 kr. TíjMtarto pobárkak '|, tud. 2 ft. AutalkMtö tartok '|, t.c«»t H
Ktil lytrtyatarló »« s" »', 1,
SytrtyaUrtók Snnm, nagy párja ,'i S..VI, 4, 4 r>0, 5 frt.
Ca«Hf< (deaaert) ^TÖe«ikSa '|, tocxxl :í frl .rH> kr.
ByarBikkuál '/, i"<-«ai 1.60,2,
2 !?l kr Tejmri darabja 611, HU kr. 1,
Lcveanert darálja l.So, 1.50, 1 80, 2, 2 SO. 3 frl.
FeiliUtek >alodí aranroiáaal e* ezűuuel kirakva dar.ibja SJi, 15 lö. ^0 frt. ulaptattal.
TtlCM dxrabja 8' Síi kr. 10-ISO. IS- 1 50 !<■ J, 111-2.50,
Boriuoro Jarnbja 6U, 80«r. I. |
'. 2'' k r
Ci.kor»H«dhja80,90kr. 1 fa.' ' .
——^— ValiiMiyl czlkk Mmlttft ele • ^_;
MegrendeléseJí a viliikr.%i ciiinEeuduk
tii BrX. Breaaler, gol fémáruk tara, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9
a*k a vldéirü pailafarcaltával ■táavittil eiiköiílteUtk
Ha valaki ugy k^aoja. egyes darabokat is kuldlK-lünk, hugy áruiuk kiiünúségi-rül mindeuki vlöre in m,l{gyr>aüdij"s>"k ffp HKt frt értéka áru vet^léne] ÍO*!^ árli'fnKi.dé* 'VS
jaidad, vagy né|[)'sa..ílctO. Tbetterlték 2 azemélyre 15, 4 szemelvre 18, f «em*lyre II, 8 siem'élyrc '26 in.
UEI
éberiaszting,
czúg
ónál.
SÓI "^ filci,
czipés^ezikkek
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest,
Király-utcza 41 ik szám,
rüéptn,
»ti I y « m
ezérna. ésvásznak.
(Lackkappta
bél<
j Nyilvános köszönet,
Wilhelm Fereocc gjógyíierész uroak, a csúz ét köscvéoj elleni
I vértistiiió thea felüli lójának Neunkirchenbeu.
, Köteletaégeai nck tartom a nyilvánosság atjáo kötx6neíemet ki fe-
je* ai W i 1 b e I m Fereocz gyogsaieresi urnák NeuDkirchesben, — »EOD hasiDos szol gálatokért, a melyeket nekem kosi vényét bajámban az ö rértitxúto theája tett ; i-tt aaért tesxem nyilvánosan, hogy az exen rettenetes hajban tzenredóktM fentaevetett th**ára figypimeitesscm. N»^n vagyok képe* leírni azou mtfntrt fájdalmakat, melyeket bárom é*en át neavedUtv, minden idö»áJtox*skor és a melyektől grm a (TTOgyizerek, sem a kénfurdűk Badonlfn. Bécs mellett nem voltak képfa<>k m>-frsK«ba-ditani. Álmatlanul laánjkulúdutm ágyamban egéaz éjfken át, étvágyam ■zemlátomáit fogyott és erőm kevesbbedett Feooevezett tbeát 4 heti: hasxnálTáii. nemcsak fájdalmaimtól staliadultam meg, hanem testi álla-potom is megjavult. Én megvagyok győződve, hogy minden e bajban szv-nredö. aki e :h»áhoa fordul, anoak felulálúját Wilbeltn F.-rencs urat áld ni fo^ia.
b udBrbin-Streitfeld cráfoű, alezredes D«J«, Bécs Wábringer H^uplstrane.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi WlUwla-féie anttarthritis. auúrbeumatikns vériitzütó-thea csak az elsS nemit-u WIÍk«,H-félp vérüsititó-tbeagyárhan Ncunkircbnnbf n Bfc* mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatok
£fy Í«b«Z 8 t4a|ra ftltutvi, orvoaí huzoálat- •-■ utasita»»ai -Hatva 1 frt., a bélyeg es pakolás-dij lü kr
A t. cr közönség kenyt-.mére a valódi WIBwln f«H utl«rtkritll '■* MtlrfcwitHun vertltztH* th« kapható
tt«fy-K«iizaáji: ResMfeerj Femoz urnái. Zágrábhau : Mittlbacb Zsigmond; Köazegeu: CM.C»ILL-»IU N. Kcsstbelyeo: Rőtenb«rg Kma-nuclnél ; Kaprunczán : Werli gyógyszerési; Sopronban : WrchovKky ; Seorobathelyen Pillich Fereocz gyógyszeréaz, Saatmártt J. Brssín gyuitjaseréu *» SaigetTároU: Grflohuí Miku uraknál.
3000GOOOOGOOOOOOOOOOOOC
Ha^zonbéri hirdetmény.
A pesti papnevelde líis-komáromi uradalma részérói közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 30-áo délelőtti 10 órakor, nyilvánosan szóbeli és Írásbeli zárt ajánlatok utján árverés fog tartatni: az 1876-ik évi april hó 24-tól számított három évre, azaz 1879-ikévi april hé 24-ig bérbe fog adatni a komárvárosi vendégfogadó, ngyan ott az alsó és felsó két kerekü vízimalmok, a galamboki vendégfogadó; ugyanott a tölösi két kerekü vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két kerekü vízimalom.
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bá-
natpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartósági irodában
megjelenni felkéretnek, hol a bérleti feltételek addig is
megtudhatók. (1727 — 3)
Az aradalmi tisztség.


CHARLES BURRELL
Hí. Mcbolan Work>, ThrlTord. \orf»lk,


Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktára é*3 javitasi műhelye
Tüköry-féle palota mellett.
Gözmozdonyoktúl nein haladt működéssel. Göz-cséplögépek. Járgány- és kézi csép/ő-gépelc Vető-gépek, könnyűk, egészen vasból. Arató-gépek. Túzlitó-rosták. Szecskavdirfi-gépek.
Trieurs (konkoly és bükköny-véLuztóh) f Famüveleti-gépek. i Hajtószijak.
Irjegyiüuk íMnalra poatafordidt&oal kllldthuk

elsőrendű ezüst érem, iák. azab. Hungária Drillért;
bronz-érem, eke éa gazdasági gépekért; oklevél gyOrfl* tengerekért
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
I ajánlják 2000 példányban már haamálatbio leví
: mO8onyi gabna-rostáikat két nagyságban, 8-szitával ellátva 60, 70 frtért., cs. kir. sza-bad. Hungária örill legtőkéletesbitett sorvetógép, meritö kerekekkel. ö-A-HEJTT-ról© v e t ö »j- é r»
kanálmeritívol, aliimert lajjobb nervezata kivitelben. Mindennemű aaánui- e< egyéb gaadánati awrek, neoka- éa gyökukarmánv vágó-gépek, oaepH-
gépek itb. e. f.
Abráa árjegymékek ingrea éa bérmentve aaolgáJtatnak. (,1706-*)
WajÜtí Jóaef Up- éi nvo»Utiiii)dooo« gywvajto árosán, Nagr-Kaaiaáa.
>A«n-KAJíIMA, 1876. Julim
TUennegyedii évfolyam.


á aaaábos petitcorbu 7, Bájodnor 6 • a> további torán 6 kr.
iei f*l lletek minden 7M hird«esírt kfll< JO kr. fiteteodfi.
ZALAI KÖZLŐIT
előbb: .ZALA-SOMOQTI KÖZLŰNT.'

keott-Uattkos Mr-
' Ttku-ékpéiután épület,
esak itaert Mktól fo(*dt*toak


Nagy-Kanizsa »arw halybatMágúuk. nemkülönben u „efcó zalai ügyvéd egylet", a „najy Kanizsai ksruxedeliai t loarttanir, a .nagykanizsai takarékpénztár" |- a .zalamegyei általam tanité-twtiUef, a .Zsia-SesNgy pztajézati rétzvénytársuUt t toob negyeit váro« egyesület hivatala* ertesitije.
Hetenktiu kétszer, vasárnap-s csütörtökön, megjelejíf vegyes tartalmú lap...,.,;
A zalamegjei siabadelíüpártUgok fo-|j-6 éil »ogu8ítushü 1-ére Zala-Egerszegre délutáni ö órára a pirthelj-iséfcfbe közgyű-lésre tisztelettel ezennel mephivatnak és a képviselőválasztás! tárgv fontosságinál fog-ta minél nagyobb számmal megjelenni ké-retnek.
Julin* 23-án, 1ÍJ7Ö.
Az elnök.
MTI. Z«J«m.|jr. .ll-cin, ImaulilM
T'TíiHs.
T. bizottsági tag ur!
Midőn folyó évi augusztus 2-án tar-tandó rendes évnegyedes bizottsági közgyű-lés tárgysorozatát megküldeni szerencsém «n, egyszersmind tisztelettel értesítem t. bizottsági Ug urat, hogy néhai Ferdinánd túszt, császár és magyar király 0 Felsé-géért a gyászisteni tisztelet Zala-Eger-szegen ugyan folyó évi augusztus 2-án a kizgyQlés megnyitása előtt d. e. 9 urakor fog megtartatni.
Kelt Zala-Egerszegen, 1875. évi ju-hos 20-án.
CSUTOR IMRE m. k.
aliapán
Gazdálkodjunk
Sa^-JLtuúaa részére ü valamit, hogy te-gitve legyen péwtelen helyzetén.
IV.
A városi erdőben ujabb jövedelmi for-rást megállapítani ezúttal nem tudunk, bárha fáradoztunk egy kőszénbányáDak feltalálásá-ul. Egy bizonyos egyén azt emlité fel, hogy egykor egy kis-kaoizsai lakos a virosi er-dőnek azon részéből, mely a Vajda erdővel határos és közelében homok létezik, nagyon sokszor fekete kődarabokat csempészett ha-za, azokat tüzelésre használta, de a helyet senkinek sem fedezte fel. Miután tudjuk,
bogy a közel szomszédos Csapi és Bakőnaki községek határaiban létezik'éretlen koszén, hajlandók voltunk hiuui. hogy a szóba ho-zott gyúlékony fekete kő nem fa, hanem kő-szén lehetett. Ki nem zárhatván a lehetősé-get, mulatság, szórakozás tárgyává tettük a kutatást, ugy vélekedvén, tán majd szembe fog tűnni valahol egy kis falatka, mely elég-séges leend a további nyomozásra. Féinapi alámbolásank időveszteségnek mondhatu, mert azon területen épen nem sikerült kó-szént találni. Tán jöni fog egy kor, mely-ben újból fog sikerülni olyasra találni és ak -kor mi leendünk elsők a gratulatióval.
Midőn az erdőben tovább aknázni nincs okunk, elhagyjuk azon területet és áttérünk a kertészet körüli akuázásra, mert kilátásba tettük, hogy a kertészet egy igen szép jöve-delmi forrást képes képezni.
Szerveztessék egy községi is-kola-kert, melyben a tanuló fiatalság czélnak teljesen megfelelő módon tanulmá-nyozhassa 1. a szorosabb értelemben vett konyha- és diszkertészeíet; 2. a gyümölcsé-izetet; 3. a szőlészetet; 4. a méhészetet s 5. selymészetet. Oly irány adassék a kezelés-ben, melynek másik czélja a jövedelmeiéi lesyen.
Midőn oly községi kertet kívánunk megállapítani, melynek szellemi és anyagi haszna feltüntethető, szem előtt tartjuk vá-rosunk hírnevét, figyelembe veszszük azon kötelességet, melylyel tartozik nemcsak a közönség, hanem saját maga érdekei iránt is.
Eltekintve az erkölcs kötelességtől, hi-vatkozunk azon magas hatósági rendeletre, mely kötelezett tantárgynak tűzte ki a gaz-dászatot, mint oly szaktudományt, melynek kiegészítő részeit: a kertészet, gyümölcsé-
i szét, méhészet és selymészet kéjfcrilr. Hivat-| kozunk e rendeletre pedig azért, mert azt sem elvetni, sem ilképletekkel helyei tesi-teni nem lehet, nem szabad.
Nem tagadhatjuk, hogy már létezik városunkban ily czimű kert, de ha éles sze-; mekkel tekintünk annak belsejébe, beren-, dezésébe, kezelése és fen tartása rendszerébe. , ugj- méltán aggódva fordulhatunk el attól. mert bárha kertnek mondható is de seuinii | szín alatt sem jelezhető akár szellemi, akár j anyagi jótékonysággal De kilátásba sem tud-ják tenni, hogy azon terület bármikor nagy költséghez kötött kisajátítás mellett is képes legyen czéljának megfelelni.
Ily meggyőződésre jutván, jónak lát-> jak e mostani iskola-kertet megfosztani e szép és nagy fontosságú czimétől, területét elhagyva, egy jobbra áthelyhezhetni.
Találtunk mi kedvezőbb területet, mely alkalmatosabb egy szellemi és anyagi jövő-delem biztosítására ezélzó iskola-kert beren-dezésére és ez azon tér. melyen egykor a városi pajta állt és részben a városi erdész kertje van.
1. A kertészetnek konybá-ét díszkertészeti osztály része lévén szüksé-ges, szükséges azt tanulmányozni legkiváit a leányoknak, mert a közép háztartásnak egyik fó czélja a konyha élelmi tárgyaknak olcsó és házias beszerzése.
Amely nő nem tanulja legkiválta kony-hakertészetet, az nem l-épes kenet rendezni, fentartani és jövedelmezővé tenni. Ha pe-dig az iskolakertnek czélja a konyhakerté-■zetet a tanuló fiatalsággal helyesen felis-mertetni, akkor legyen az a maga érteimé ben berendezve, a tanítás szoros felügyelet alatt teljesítve és a szorgalmatos tanulás
követelve. És éhez mind tér. mind helyes be-
! rendezés és szabatos kezelés szükségeltetik.
' A diszkertészet élvezet, foglalkozás és
' arra való, hogy általa a ház diszitessék,
1 szüksége van erre minden házias nőnek, ha ,
nem is nagy, mégis csekélyebb részben. ;
; Az általunk kijelelt tér elégséges arra, 1
' hogy abból egy rész kiszakitassék részben ,
a konyha-, részben a diszkertészet taaíl- -
mányozására és a jövödelmezésre. '
! 2. Agyümölcsészet. Gyfl-
! mölcsészet alatt értjük a különböző gyü-mölcsfák tenyésztését, tehát azok nemesí-tése, szaporítása módját. A jelzett tér ele-gendő arra, hogy a legjobb csemege és gaz-dasági gyümölcsfákból néhány anyafát tart-son, lehet azokon kivül ezerekben szapori-taiii a magonezokat, eladásra nevelni a ne-mesitetteket, azok mivelésében a tanuló if-1 juságot képezni. A közeli szomszéd aradul-mak szólhatnak leginkább azon haszon él-vezetről, melyben részesülnek évenként a • 1 különböző nemes gyümölcsfák eláruzása ál-tal. Es ha azok anyagi hasznot képesek ab-' ból formálni, kötelességszerü feladat velők
versenyezni.
' A gyüméiesfa törpe és lugosmiveléa
módját is könnyen lehetne itt bemutatni.
| 3. A szőlészet. Van e kertnek
annyi térfogata, hogy egy pár száz tőkéből álló kísérleti szőlőt is lehetne alkotni, azo-kon a szőlészetet, a tókeszaporitást és a lu • gosmivelést tanulmányozni. A legjobb cse-mege és borfajokból jól lehetne pénzelni is. 4. A méhészet. Hogy a tmuló ifjúság maginak a gyakorlati méhészetben legalább is alapismerétet szerezhessen, ahoz egy méhészet felállítása szükséges. Van azon kertben annyi hely, melyen egy kis viskó

TÁRCZA.
Zrínyi Ilona búcsúja
-"í»ek-niejjek ha már a sors igy rendeli, B*r ■■ÍTcm TiMZtTom «■> ám bon feli; Dt jftj ! * Unitot látom haWánj- arczáo 6 hoEsám est "fja 6 »< Saai «níl baogjáa :
Cuk el — cuk .1. neked U.Q<-* többi itt k«l)«d,
Hutám, Isten reléd'
Tudom, gyást lenne itt ■ örök bú áUt*m 8 aegia D«W»-neh*« aa elválás nekem ; Hol annyi azép reményem ur alatt aerer, B*b uehesen T»1 nteg •■ ér«x& k«b*l t
De el — cuk •!. neked oiaca többé itt
Haxám, Iaten T«led !
^e gondoljátok att, bőgj a női kebel, lUlyÉrt rérieit, a hunt oljr k0007*0 ba(7Ja * V nem ! a n3i UIT n^ljen tad ^r**ai, *^* énú csak mi fts : bacit TUIÍUDÍ 1 ...
It*n ! Mbb, aiint halál •Ihagjai Ur«<t«t,
Uaxáat, l«t«B veled '.
b*rátim r#iEtv»TÓD Ukintanek reám, Kikkel nebb ■ boldofsbb jBfSrSI ilmodám. U« hol miot DS BIIUD boldopiak képMlótn 4 QÍ é. ÜMt*l-" bmrátok kt-belea ;
Mindea kiáltja most niocj trtbb* m keljed,
Hasán, tstaa reléd !
Tiuteit miot honleányt e azaretett baia " fejemre kouonit dic#6»i(b51 fosa ; ^' li kfcromit ccatásni egykoron,
■ bú*aa kOatOnl a bQtske Tár orom
Mcbetn. több* niked nem «dh»tok helyei,
H* *a reléd '.
Untatják sortomat a hulló levetek.
**lj«ket Ömek a kÖDjört«l«n saalek,
j
.040a a aflTOltA S**i j áb — torákb
T«Í«4 !
8 «*ly nttooii Telem jó a mindenütt ktair,
d< u
Oly meghatón rebeg aa esdeklo ajak : '• „Maradj, ne menj aaolink, hideg a Bagy világ
8 ha te elmégy, uekfink vigaaztjláit ki ád !?*...
... De nekem mesai kell, . . nio<~s többé itt helyed,
j Hasam, Uun veled !
8 ha bár elmegyek, sxivem itt marad veletek, ' Ext nem bocsátja ax anyai Keretet 8 megnyugtat * vigasz: idegen fftld felett. Nem sérti a bilincs csörgéae telkemet ;
Ott a MÍV kint, gyönyört kBnnyebben elfeled, Basám, iaten veled !
DANNEK J
Hát hét Olaszországban.
Irta. lh- Laky Kristóf.
(Folytatás.)
A szivaroknak mindeaféle faját megpró-
báltam, egyedül a „LaCarolioa* fajtát merném
ajánlani, melyek Romában legjobbak.
( Délutác a Schiavoni rakparton jegyet
I Táltva, külön e cxélra rendelt kicsike gőzösön ! a ládo sxigetre hajóstuok, megtekinteni a gjö-1 nyörii tengeri ítirddt.
Valóban érdekes kirándulás ! Kis hajónk a népkerthex közel (Qiardíni Pabblici), a hajó épiftsxeti gjárak mellett sikamlott tova, a "»gj ■ tengeri gozöaök és vitorlások egéss serege hor-gony o* e tájon s öwsehaaonlitra 1868-évi ve lenesei utammalj meglepetve tapasstaltam, hogj .. jelenleg sokkal oagjobb a forgalom, mint ak-> kor volt, az .Unit* Itália" kétségkívül Velen ' ősére sésre öagj baladást ered meny ecett. K.&-! iel • távolabb temérdek kies ssiget tftnt fel, sa-| játaágot verefjsxiiiü templom tornyaival és bizarr épületeivel, — m*g» Lido szigete egyike a leg nagyobUknak Veleacse környékéo. A kikötő
helytol 10 percsnyi kellemes séta után, szép kertek mellett, gyönyörű fasoron át a tengeri fürdőhöz értünk. Nem hiába, hogy ujabb idü-ben annyira felkapták az idegenek, különösen angolok e helyet, — itt már a nyílt tengerbe épült fürdoháx a lehető legnagyobb kényelem-mel van berendezve, három óriási u. m. ét-, társalgó- és tánezterem herczegileg fényesen br-batoroxva, bársony, arany és lükör özönével el borítva. Kilépve a hosszú erkély folyosóra, alat-tunk tombolt — üvöltött — caattogott vihar alán a tenger. Felséges elveset — innen e btz-tos páholyból gyönyörködni a termeltet bur-sasztóan szép jáiékába!. ... Mintha korbácscsal üld ötnek, ugy rohantak harsogva a háznagy-•águ hullámok csernyi változó szia pompában 1 megütodve a sziget partjain haragosan zúdul tak visszafelé, ezernyi tengeri madár szegte át a levegőt, nyugotra koromfekete f Ihők — mig itelleobeo a legszebb kettős szivárvány iveseie as égen, melyet a zajgó hullám millióasor meg tűrve tükrözött vissza.
Uövid ittmulatás után visssatérob^ elmen-tünk S. Lassan) asigetre, mely VeleocxétŐl Vi órányira fekssik, e szigetet az örmény Mtchiu rista zárda ét kertjeik foglalják el. Kimondhat lan elotékénységg«l fogadtak a jámbor atyák bennünket, egy ifjú páter megmutogatá a rend gasdag nyomdáját, könyvtárát, képgyűjtemé-nyét, templomát és kertjeit. Egéss respectussal viseltetett irántam, a mikor görögssövegüsseiit-írásukat olvaaám^sotanoyiraösasebarátkostunk, Hogy a ssigetnek egj csinos képével ajándéko-zott meg. Meglepett nagyszerű késirat gyűjte-ményük.
Innen (elhaladva egy ssép sziget mellett, mely gyönyörű kertnek Látásik, kösepén mo-
numentaiis épülettel, országos tébolrda) ismét a nagy teagen bajok köté jutottunk, hol egyik roppant amerikai gűrösre felmentünk annak beiiío beosztását meg tekintendők. A kapitány barátságosan engedett kívánságunknak a mel-lénk egy kormányost rendelt ciceroaenak, ki Lord Byron nyelvén terjedelmesen mindent meg-értelmezett. Vulóságoi kis város, bámulatos, hogy az emberi lelemóoyeaaég kis helyen meny-nyit és mily ciéUrerüen képes el helyeim. Ne-künk szárazföldi patkányoknak (amint ax an-, gólok mondják) igen tanulságot és érdekas volt
e hajó megismerése.
: tatefelé a Markustérre visaiajutottunk,
hol ezernyi és ezernyi idegen a velenczei ko-sőnséggel összekeveredve sétálta hallgatta a tér közepén felállított katonát zenekart — Már ; gyermekku:. inban feltunt, hogy csaknem min-{ dan háznál láttam „egy este Velencsében* — ,egy este Nápolyban" czimu és tárgyú képeket, | most több estét átélvezve Velencsében, jogos-| nak találom e képek eiterjűdettségét. Amint a | nap lemegy, a hóid és caillagok feljönnek, most ' is mindennap estembe jat Yelencxe, valamiki-mondhatatlan vágyódút érsek a Lagunák vá-rosa után . . .
Május 5 én. At elótte való napon megren-delt cicerone jókur reggel jelentkesett, bu»íUt-ván bennünk mürándorláaaink megkezdésére. Ezekkel a tisztelt urakkal nagyon óvatosan kell eljárni t éreztetni velük, hogy az utazóköny vek-ből ismerjük már a nevezetességeket — külön-beű az idegeneknek roppant hasudosÁaok állaii faültetésére hajlandók. Alig bírtam megállani, hogy hangosan fel ne kacsagjak a Duge palo-tában, a mikor elhaladtunk mintegy ö ssamély-bol álló társaság mellett, kikiak oicoroaejuk
elférhet, ennek fele legyen a méhház, fele pedig a selymészeti szoba. 10 — 12 méhkas-tól helyesen lebet UoulinánYuzui a méhé-szetet és mindig lehet annyi mézet gyűjteni, mennyi haszonnak tartható.
5. A s e 1 y mészét. £ ezéirt
lenne használandó a fent emiitett viskónak
egyik S2ob£ja te a hernyók táplálkozására
szükséges lenue a fceii kerítését belül sze-
derfa cse póté vei (nem magas iával) szegé-
Ijezni. Adna ez elegendő szederfa levelet
egész éven át még másoknak is. de szaporí-
tásra, egyéb gyepfizésre még dugványokat is.
6. A kertnek berendezése.
Midőn a kertnek szellemi és anyagi érvet
kívánunk adni, annak helyes berendezését
szakképzett férfiakra kívánjak bízni, meg-
mondván, hogy azon kertnek községi
iskolaker t czim alatt kísérleti és jövö-
delmező kertnek kell lennie. Ily jelzés mel-
lett kétség kivül nagyon jó sikerrel biztosi-
tatnék a ttél.
7.Akertnek é venk inti tény-leges kezelése mindenesetre jól kép-zett kertészre is lenne bízva, kinek azon ki-vfil egyébre gondolnia nem lenne szabad, mint a kert helyes kezelésére, a tanuló fia-talság tanítására, a termeszt menyeknek he-lyes forgalmi eláruzása és a számvitel ve-
:Mtésére.
* 8. A kertnek felügyelete fen tartási és jővödelmezési szempontból egy 5 tago bizottságra lenne ruházandó, mely egr igazgatót jelelne ki. £ bizottságot kép-viselhetnék oly férfiak, kik kertészeti, mé-hészet és selymészen ismeretekkel bírván, nagyon sikeres lendületet adhatnának az egésiz vállalatnak.
Aki javaslatunk nyomán a. kitűzött ciélt ré&zrehajlatlan érzülettej Uglalgatja, annak elvégre be kell ismerni", hogy e községi iskolakertnek kelléke csakis ilyen-kép megadható, ily értelemben varázsol-ható az szellemi és anyagi szempontból '■■„ jövödelmezóvé.
Választást mozgalmak.
— K»i*ti»iy. iul hó \$'ib — Üiérkezett régre július hó 17-ik napja, ama várva, várt nap, meljeo Dr. Fa.Ét Miksa ur a keszthelyi választókerület szabadelvűpárt jának képviselójeltje —progrtLmmbeszéde meg-tartása végett — körünkbe érkezendő volt.
Kora reggel ünnepies fényt Öltött a város « napon,-cielyeu a gazdag ép ugy, miut a sze-gény, a boldog, pint a boidogtalao nem beszelt másról, miot a képviaelojeleltröl. A t'o- és több raellékutcta ii nemzeti zászlókkal vohdistitve; a Tálaaztók mindinkább csoportosulni kezdenek • kíváncsian várta mindenki ama pillanntot, melyben a képviielöjeleit fogadtatására készü-lódfl válasz tóközön Bég indu'aodó volt.
A menet t városháza elöl */,ll urakor
in lult meg ; 43 kocsi ugyanannyi lobogóval di«xitve, — e kocsik kost kfitő négyes fogata-ói két ur lóh«U>n robogott végié; a vasat felé vezető aterán, az ünnepeit férfiú, kitU.no publi-cistánk ét képviselőjelöltünk fogad Utasára.
Ai indóhásoál Nórák Fereocs ar, a párt elnöke üdvözlé őt a válaszuk nevében ; mire képviselőjelölt ur: .Vesd e saraidat, mert nzent a hely, hova lepex'félf bibliai példája-azéddel kezdvén beszédét ec»nteM, hogy e me-gye, illetőleg kerület hármas ifkiut.Jtb*n t. i. kies fekvése, — várromai, melyeket tutlhatat-lan emlékű koszorús költünk, kisfalud; .Sán-dor, oly szépen megénekelt — et> merte megye adott életet s itt növekedett tel uzun álUmf*V-fiu, kinek dicső neve előtt kell, boy mírdea igaz hazafi tisztelettel hajoljon meg ; ecsete!* továbbá ennek alig egy évtizeddel ezetóit még oly fényes életét, oly előre Iái ó és bölcs in tét ke-déseit. Ugy hiszem, nem szükség mondanom, hogy e nagy férnu, ki bár testileg megrongált állapotban van, de kinek lelke én szelleme még mai napig is as, mi ezelőtt egy évtizeddel volt, — Deák Ferencz, a hasa bölcse. (Éljen 1!!)
Ezután meglódult s menet a város felé • itt & fóutcsán a grófi lakig s innét vissza a ko-lostorig, képviselője lelt ur szállásáig.
Délután egyes tes'ületek tiszteigéiét fo-gndta képviselöjelelt ar s eott 7 órakor többek kíséretében meglátogatta a balatoni uj asiget-fiirdőt, melynek izlésteljes kiépítése felett elis-merését nyilpánitá.
Kati 9 érakor a zápoiként ömlő eső da-czára fákly ászén ével tisztelgett a város, mely alkalommol a választók nevében Sisaovics ta-nár sxónokolt. Képviselőjelölt ur igeo szívélye-sen hozván fel beszédében, miszerint választó-polgártársai ms két nagy próbái álluk ki éret le t. i. délben, midőn a nagy melegben eléje meo tek, kiáltották a tüzpróbát s most midőn ez iszo nyu záporban itt ss én üsttel elem re megjeleu tek, ki állottak; a vir próbát. (Harsogó ó'jencés.) Végül a dalárda a Köicaey hrrnnust énekelvén, az ünnepély befejeztetett.
Vasárnap, e hó 18-án délelőtt 10 órakor a templom előtti téren igen nagyszáma választó jelenlétében, viharos éljenzések küzt tartatott meg a programmbestéd, melyet szintén huzoi lógunk.
Délután 2 órakor Falk Miksa ur mintegy EX'' egyén kíséretében Kis-Komáromba rándult s itt b órakor monda el beszédét sxintéo szép számú közönség jelenjeiében.
Esti 9 órakor Keszthrlven, az „AmaxoD* szálloda nagy termében 125 téritekü lakoma tartatott, melyet a jelenlevők lelke* felkösxön téaei méginkább füstereztek; innét a jókedvű táraaaág éji 12 órakor kiaértt. szállására képvi előjeleit urat
Hétfőn Zsls-Apáihi és Csány községeket látogatta meg s mindenütt a legDagyobb lelke-sedéssel fogadtatott. Midőn es mjftbol esti 7 órakor visszatért, közönségünk s csepergős idő daczára ss atexán várta az ünnepelt lérfiut, kit hulgyeink részint st ablakokból, restint az u*.-czáo a kocsi odaérkezéVéve] a kostoruk é* csokrok egész halmazával, — melyek közül több emléksorokat is tartalmazott, üdvözöltek.
Esti 10 órakor a váru«i fiatalság sietett s kolostor elé s a Kákóczy induló, harsány él jenxések és görögtüx világítása mellett eh-t vén Őt.
11 órakor Vértes^y Iván, Keischl Vencml,
Kugler Náador es Gaál Miklós urak kísé>e*é bon képviselőjelelt ur elhagyta városuokat s visszautazott Budap-tstre.
Így lón befejezve amaz ünnepély, melyhez hasonlót KesstheJv városa alig képes filutautni.
EgjF vála*itá.
Kls-Komfcrom, jal. 25.
- A .Zalai Közlö»yK szerkesztőjéhez. -
Minthogy becses lapja hasábjain a DH-
! gyén kel érdeklő párt mozgalmaknak tért en-
1 gední szíves volt, eneedje meg ezúttal ismét a
. kesathelyi válasstó-kerniet alsó vidékében volt
1 mozgalmakról t. olvasó közönségét tudósith^s-
, Ram. mert tuuom és megvagyok győződve, bog*
Falk Mikeaszabadéivüpárti jelelt megválaattása
; tárgyában érdekkel viseltetik, igj az ellene
I irányzott ellenmozgalomnak közlését sem fogit
megtafradoi, hogy igj mindazok, kik Falk ur
iránt érdeklődnek, látva a helyzetet, megtehes
senek mindent, mit a törvény sor n.pói közt
csak megtehetnek.
Simonyi Ernő és Szederkényi K«ndor az országos függetlenségi párt hívei a párt batáro zatához képest kiküldettek, hogy a keszthelyi választó-kerületben felléptetett elvhu tártak ér-dekében a választókat felvilágosíthassák, meg jelenésük eleve a kis komáromi, galamboki és kom ár városi bíráknál bejelentettetétt, eszerint a választási törvény 104. ij-ának elégség tétetett, a megérkezés július 25-en reggel 4 órakor meg-történt, a képviselőjelelt Gaál Endre ur áron-ban már ss esti vonattal érkezvén, a váróterem-ben hált az ott levő padokon, Kis Komáromba a oevonulás 7 lovss legény, elólovagiása, mellett egyetlen kocsin megtörtént, as állomásuali t'o pad tatásról szó BÍDCS, holott a jelelt ur már este odaérkezvén, így tehát semmi intézkedés sem tortént, AZ így levéo, 8 és 9 óra közt, midőn a lakosság isteni tiszteletre gyülekezett, tortént meg a várt beszéd, termeszeié*, bog-" esi lesz a történendő, est valakinek megmondani kellett és ez Gaál Endre a követjelelt ar volt, ki fel-állván az emelvényre, elmondta, hogy ő az ég-től nem öröklött szónoki tehetséget, tehát ajálja Sinjooyi Ernő, mint a függetlenségi pártkikül döttjét, hogy azt türelemmel hallgassák meg,
— erre természetes, hogy a veierán bajnok
vállalkozván a szeiepre, teUllt az emelvényre
a elkezdte a már országszerte ezer és ezer alak-
ban előtünteúett programmot fejtegetni.
Ezen fejtegetése közben leszámítva egyes nem a kor színvonalán álió frázisait, a többi rnimJ ha ugy lehetne jó lenne, tehát tárgyila-gosan csak a függetlenségi eszmének hódolt, itt is megtartva a törvény iránti tiss'-eletet, el-mondta, hogy ók mint vélik az országot boldo-giini, jó és olcsó közigazgatást, és igazságszol-gáltatást, a katonaságnak nem as ausztriai had-seregtől, miot mindig hirdette elválasztását, ha nem csak annak leszállítását, a helyett, hogy fiaink agy Boroztatnak be.e helyett monda, hogy az iskolákat agy kell berendezni, hogy az al-sóbb elemi iskolákba a tanító a gyermekeket ké*z közemberekké kiképezni tartozzanak, a reál és gymnasium alsóbb osztályaiban pedig altisztté képez te tnének, a 7. és Öik iakolába már a tisztek,az egyetemeken pedig a törzstisz-tek és tábornokok, ezzel egyizerre minden mo-zogható ember katona len. —No erre már csak elhiszi a tisztelt olvasó, hogy éljent nem kiáll-
tottak, kanem moraj leU, Bért meggyözWhe-telt a ballgató közönség, hogy Simoayi ur »
függetlenséggel ezyűtt mindenkiül ha alk*l mss, ha nem, ha család fen tartó, ha nem, kato ■át teremt, agy látszik, azt hiszi, hogy ez w agy megy, mint ő képviselői összes időszak* tliti betanulta a kurmány bármily üdv&s in téskedése ellen is csak ellenzésben lenni és sr.ou egyetlen módot, hogy nem kell a kormán;, mert rósz gazda, hogy a katonaképzés i« c**ak ugy megy, ast huri, hogy azon egyének, kik Ót hallották, nem tudjik beszámítani azt, hogv e* leheietieo. hisz a tanuló gyermekek részér*: ss állam, hogy beiólok huszár legyen, lo.atcsak nem urt. ágyat aiak nem szerez, vagy tán lo vsnág nélktll is és ágyú nélkül is hiszi, bog\ egy sereg fena állhat, annyi ezer és ezer ellen s<>g ellen, mely hazánkat környezi, csak kulacs csal és furkósbottal is meglehet mérkőzni, — no már s kik ily véleményben vannak, szók. oak tartozzanak a fuggítlenséiíi parihoz.
Midt'n a bftlcselked^tanácsnak vége voit monda, bogy az fi kedves barátja Gaál Endre ur ezen elvet vallja, ezt ajánlja, ekkor a megjeleni kíváncsi gyermekcsapat egy-két korteasel él jent kiállton és itt vége lett; mert be is harau gozUtott a plébános, tehát tovább türelem sem volt, de különben is, Galambokra beigérkez réo, oda is átrándulni kellett, hogy a gyújtónak hitt beszédjével ott is hasson és mivel már ne-hányan Galambokról Kis Komáromba is meg-hallgatták, így noha bár azok ott G álam bukón is j^lenvoltak és a lakosság a templomból éy akkor jött légyen ki, mégis csekély számba a hallgatták meg, egyetlen egy élj f-n volt, mídfin Gfál ntvét emlité, e helyett a logya»ztási adót hozta elú, még pedig a ezukor adót, hogy nem a ezukor, hanem a répa v»u megadóztatva, míg nálunk a répának 12 fok ezukor tartalma van, addig a lajthántuli testvéreinknél 24 tok. tehát mi a ezukor után több fogyasztási adót fizetünk, mint azok, no err* csakugyan Ittl 13 mét moraj és mozgás, az emberek moudákegv más közt, hisz mi nem élünk czukorral, mi k<> zfink a ezukor adóhoz, eklor a vasba mórokat hozta fel, arra ismét egymás kost, hiss mon; olcsóbb s vas,mintelóbb, így bizonGalambokoii n«m valami nagyszerű reményekkel kecseg tetheti magát. Egyébként, itt is az ideje, hogv választóközönségÜDk okuljon maga-msgán, D--higyjeD az ámitókoak, hanem tegye a mostani helyzetét a múlttal párhuzamba, meglátja ma gátói, hogy most vagyonba a gyarapodottabb, mini ezelőtt tis évvel, hiss nem kell más, a vá
' rosok majdnem telj t-sen újra épültek, a falvak többnyire cserépzsindel'M házakkal díszei k ed-nek, ez csak nem matat a legrosszabb állapotra.
j Aki tehát ezen állapotokat egybevetette,
meggyőződhetett, mit mondott Falk és mit hir detett Simonyi Gaál helyett, ki maga elismerte, hogy beszélni nem tud.
1 KOVÁTS.
I Nyilatkozat.
\ A .Zalai Köz&ny 69. számában közölt, j Mivra-Szeréahelyen felvett jegyzökönyvet illetőleg.
AlnTírottsk élénk meglepetéssel értesül
tünk a^.Zttlsi Közlöny" fenntirt számában kö-
1 «ölt jegyzőköoyvbdl, hogy Mara-SzerdahelyeB
Folyutás a mellékleten.

komoly tsglejiéssel ralöaigoa .Mordgescbichle kei* metélt ■ azok áhítattal hatSg&tták, miot igaz történetet . . .
Elsőben is figyelemmel a Markuatért te-kintettük meg, felsége* látvány! £ tér 175 m. hosszú, 56 m. széles, három oldalát a npgyszög-nek a Procuratiák foglalják el, a legnemesebb Ízlésű épület telve szobor tís domborművű di sziletekkel, két szárnya a király palotája, föld-tziot körosköröivesetes csarnokokból állnyitva a tér felé, ezen ivesetekból temérdek kereske-dés'^— kávi» és czukráaztermekb* juthatni, me-lyeknek kirakatai este tündérfény nyel megvi-lágitva elragadó képet nyu'tanak, — az arany-m&vesek kirakatai szemkápráztató ragyogásban asznak. Maga * tér tracbyt és márvány kocz-kakkal bontva. Á negyedik oldal Szent Mark B&siliksja áiUl van elfoglalva, mely a román és bytanti építészeti vegyület valóságos csuda remeke. A Mmrkter felé tekintő, fóarezvonata meglepően festői, a gyönyörű oszlopukon és por-tálok felett & szentirás ésSz. Mark életéből vett mozaik képek oly üdefris*eeéggel ésszineleven-séggel bírnak, mintha tegnap fejezte volna *e őket & művész, a tetőiét elörészén van a világ hírű négy megaranyozott érczló, a keleti for-mája tornyok és kupolyák ízobormüveikkel, arany gombjaikkal az egésznek teljesen görög keleti jelleget adnak. A basilika előtt három óriási, veresre festett árboezfa van vasalapba íeláilitra, valamikorCyprus—Candia — Morea ■áaslóival, most vasár- és Ünnepnapokon rajtok u otasz zászlók lobognak.
A Basilika egész szélességében elterjedő ••^csarnokkal bír, három vörös márvány lap pal, melyek III. Sándor pipa és Barbarotaa Frigyes kibeknléséoek emiek jelei. Innen he-Upve a templom belsejébe, megvallom, nem
tette reám ason benyomást melyet vártam, ugyanis oly setét as egész, hogy nem sokat le het benne látni, ugyanazért a remek mozaikok elmosódtak szegeim előtt. Mivel másnap áldozó csütörtök ünnepére készültek, az egyes kápol-nákban nagy volt a tisztogatás » nem is lehetett azok»t közelebbről látni, hanem azért kárpó tolva lettünk, mert e napon a főoltárnál k'illi-lották ss aranv Ublákst, állítólag 16 ezer da-rab drága köveivel sok millió arany értékben. A Batilika előtt egészen azabsdoo áll a Catnpanile torony, 98 m. mágus és négjss^gü. Ukos ember volt, aki épitetta, mert mindon megerőltetés nélkül könnyen fellehet reá meoni, ugyanis a tornyot méltóztaasék ugy klpzeloi, hogy a külsőben egy másik kisebb van elha-lyp-ve s a kettő között stegletenkint kicsike emelkedéssel mindenhol egy lépcső által törté nik a fel ha tolás. I. Napóleon állítólag fel nyar-galt ezen toronyra. Felérve a felső tetőzetre, körül szép kársatok vannak s az 6r távcsővel szolgál. Sohasem felejtem el ezen kilátást, mit innen élveztünk, — előttünk terűit el a hullá-mokból kiemelkedő város temérdek templomai — tornyai — összekötő hidjai és palotáival, kíssé távolabb s szigetek, — még távolabb az adriai tenger a a havasok. Kz azon pont, hon-nan Velencze környékéről tiszta áttekintést le-het nyerni. Leszállva a magasból, 9 óra lelt s a Mark.ustéren rendkívüli embertömeget lát-tunk összegyűlni, kik mindnyájan az órato-ronyra (jajátaágo* épület a Procuratiák épüle-tének vegén, s templom átellenében, melynek toronyslaku lapos fedelét) egy nagy harang áll szabadon, mellette két érczből öntött Vulkán szobor, melyek nagy kalapácsokkal az órákat kiverik as említet harangra1) tekintettek a leg-feszültebb várakozásban. Mi is közéjük áilot-
tank. Amiot 9 órát elütötte, megnyillőtt szóra-torony felső részén, a boldogságot szús szobra melletti két aranyozott ajtó s szók egyikéből kijött egy angyalalak trombitával — utána . lassú, méltóságteljes mozgással a három keleti király szoborkepmásai fényes öltönyökben, ko-ronákkal s roindejájan a szent szÜs előtt mé-lyen meghajoltak s azután a másik kjtón eltá-voztak. Ast a zsivajlés tetszéseyilvánuláJt hal-iani, ami erre következett, érdekes volt. Igazi ; gyermekded kedély ly el bírnak ezek az olaszok! — Megjegyzem, hogy a három királyok ezen tisztelgése csak igen nagy ünnepek alkalmával 8 napig szokott előfordulni.
I
(Folyt, kőv..)
Virágok és UtYlsek.
— OuugjUjd : Janrty 6éu. —
(.Falj tatás.) 1
A itenvedélj jó vingiló; de Djomorult !
okoakodó. — í
Ha as ember mindig oljtnaak lataá ön-magit,a milyen valóíígb.n t ha olkttlőnöiolue-gél iameroé, lókkal jobban Méretné öomagát.
Kit hooáoak torta nem érdekel, ki hideg kösöDjojel tadja aésDi ason ctapáaokat, ae ljek azon főidet tnjtják, hol óteink tsent ham vai njagoatnak, ki könj nélkül tud megválni azon heljtjl, hol bölctíjét ringatták, annak síire k6>é merevQh, as haasonvehetetlen egjé niség letten bárhori vusik it a kOrftlménjek, as nem fug többé lelketfilni nemes énelmekre, erkölcsi tettekre. A honahos hitelen, IsUne, caaládja, raltáaa, minden iránt h&telen.
As otsinteség ell«n többojire önzésből, érdekből; de legtöbbször gjeDgeségból vétünk
Az idö ét az álom a halát útjára lauao-kiot megtanítják az embert.
Legnehezebb három dulog : a titoktartás, a mrgbántáa elfeledese s a ssabadidó beljesfsl-hwsnálása.
Senki nem lehat boldog, ha önmagát nem
beaüli.
nem annyira tanács,
A valódi nevelés mim példaadásbao áll.
Jo feleség jó férjet csinál.
Sir John More sseriut a hásásság olrSD ssák, meljben tzás kigvó s egj sDgolns <su. ki a zsákba dagj» kezét, lt;het oly szerencsés, hogy az angolnát fogja meg; de sokkal tehet-ségesebb, hogy egy kígyót vess ki.
A tett boldogságs as egészség, a szellemi a tudás.
S7ei
* hatalmat parancsol.
Őrizkedj as osvegyaktol; mert kia«k ö«-vegy asasony felesége, a holt ember fejét gyak
rao eléje tálalják.
As ember csak szokat a hibákat kárhen Útja leginkább másokban, melyekről ssl hissi. hogy önmagában nincsenek dng.
(Folyutása kSv.)
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1875. évi 62-ik számához.
Folytatása a főlapnak.
egj magát szabadelvű pártnak nevező értekes-lei "g>" ott ^r- Virava Józsefet orsz. képvi-lelöjelöhfll fellép tette. Meglepetésünk annál igazoltabb volt, mert visszapillantva a kerület jubadelvu pártjának alakulására, ugy tudjuk, ,i slakulógy ülésen elnöknek: Tek. Horváth ur; alelnöknek: Smodics Elek ur; jegy
k: Grasanoviti es Ebrenreicb arak egy gg megválasztanak. Tud'.maiunk szerint ti ott iuotéo jelenlevő Czigány Berta urat el-nöknek ajánlani senkinek sem jutott eszébe.
Habár elismerjük, hogy bárkinek íi jo-£Í'J*D áll kovetjeloitet ajánlani, határozottan padjuk, hogy erintett urak, kik ugy i* caak töredéket kép -znek, jogosítva lettek voloa ama képzett községek nagyszámú választóinak kö ptürt alatt magukat a azabadelvüpárt elnökaé-feüe ea jegyzésiébe ueigtaini.
Eiekután tagadjuk t* hát, hogy Czipány ^,-Ljak jog* lt-uoe magát, tutnt a tcab*delviipárt cioukei gtrálni és pununk unvében íutéxkidoi.
Ür. Vira várói szólva, ti mindenáron kép-v,!ciú óhajt Itíaui, megemlíthetjük, hogy út oe-pauk nem ismeri, v*lamiut a kerület intelligen--....jasem; — hogy pedig Nagy-Kanizsa város .^ynevü követével aem óhajt küui-.ui, aonál a iütabl> belátjuk, mert a 72-iki választásnál .eneben fényesen megbukott; • igy osen ön-f.-aie* visszavonulásban nem ■• annyira nagylel-kaoegei, mint számítási latnuk. Mire egyéb-iránt Cseagery érdemei nem is szorulnak.
Ezennel kijelentjük tehát, hogy Dr. Virava urat az alsó-lendvai választókerület szabad-ílvupárti jelüitjének el nem ismerjük ; mert e part einoltének tek. Horváth László urnák el-„ötlete alati tartott kovetjeteló értekezleten a cteoieTi ÜOO-at meghaladó váliaztó álul te kai teles Hajós Mihály köz- é« váltóügyvéd és ki-raiyi aljarásbiró ur egyhangúlag n«gy lelke-»idi*éggel képviselőjelöltül töllépietietHL Meg-jegyezzük, hogy az ott szintén jelenvoit Smo-d.ca ea Cíijjauy urak jónak láttak jövóban tto-vrieud . terveikről melyet hallg*tui.
Záradékul szabadjon néhány szót intéz-uuok X. urh'jz, ki oly szive* tanácsával gyá-ILOIÍUHI a lendvai kerületet. — Mi elhiaztzük, hogy X. ur ismeri a mura-szerdahelyi jelöltet i hogy ex rá nézve szerencse ; elhiszizük jó tu-lajdonainak egész :ajLaromát is, de nem tudjuk, hygy e hivatottaági kísérletnek miért szolgáljon íiiuterül épeu a mi választókerületünk egy koz-Luteletbeu álló, a nép altai szeretett jelluuicS e» szakképzeit j^iöUelienélwu, illetőleg rovására.
Ami szerény óhajtását illeti, hogy azok, kik HAJÓS záazlaja alá sorakoztunk, köpenyt .ordítsunk, biztosítjuk, hogy nem fog megtör-ténni és ugy húizszuk X. ur sem gondolkodott komolyan, uiidún est tanácsolta. Egyszersmind guQduija meg, hogy vannak oly dolgok, melye L-; gondolni az*b-d, de melyek kimondása sár léwé válik.
Csalóka avjn reménye is, hogy Hajós ur vwaialepne, mert ha ő visszaakarna is lépni,azt jiinunk ftrdekebeo nem engedhetnÖk. — Tudja m^g X ur még axt, hogy azon nem remélt eset-íx-'O, ba Hajós ur Önmaga visszalépne, mi vá lantói, kikre semminemű rábeszélés nem hat, mit ént eddig saját m»ggyűzódésÜDket köret
Enyingi króuikambdl.
IV.
— AB eprlasé* Ma* Ttg laiaor volt u ErcUt apréasat, DkJr* kelt ilyenkor Ai egéftz frminmt'.
£lillant Hodoaaak Vi.d uarraabikája. Mind elr*jt6«ködött R*b*ca tok rókája!
bavlidebb rokoook Jfittak látogatni. Örültek ii *fd8k Dalloi madarai 1
A told pástit M**al T*ritv« kMUi ült, Miadao tUli* ■ hókor Árcyu taáltást kínált •
itt folyt ac ifjiuáf Vidám k*dTtOlt«#« ! Mioca as a pr^poaUác Ami *it folttrjel
Ki >E*p *pr«t talált, Ktdrwteek ritU:
8 •nnj'Uxor-iiiVDnjisstr Csókot kapvtt foto !
Ax «p«r aaUon&ak Hir» twjedt >«HM ; 8 vidékről is jfttuk *• «p«r nflrMf* [
Jött Hmif Űjör*j Kacs, Ffuca Uisdcnikktti párja , Karjaikon auvok C
Voit ffaadaf áUossás,
tuk, agy ezután is azt fogjak követni. — ííem értjük hogyan vádolhatja pártunkat az erők szetforgácaoláaáral, mert mi sokkal előbb fel léptettük jelöltünket, kiben a kerület óriási többsége tán tori thaüanol biaik ; minélfogva pártunkat nem érheti szemrehányás, hanem igen is a M Saerdabelyen néhány roegaértett ,hiuaágu reseriete alatt gytllésezo egy néhány választót.
Tanácsoljuk X. urnuk, hogy »semélyes ismeretségét a M.-Scerdahelyi jelölttel hasz-nálja fel arra, hogy Dr. Virsva lelépéae által mentse meg e kerületet a megbaaoniáatril,annyi tehetség és jó tulajdon mellett nem lévén való-szinQ, hogy számára os*k itt volna mandátum szerezhető.
A**g egyscer komolyan tiltakoznunk kell az ellen, hogy Ctigány ur és az egésa töredék magát az alsó lendvai szabadelvű parinak ne vésze, mert erre az előzmények után ainct jo-gosultsága.
Stern Igoácz, Brenner György, Szabó Igsáct, Aitguíüch György, Tnrzó János, Máder János, Müller József, Stein A utal, Binnyei Fe-rencz, Max Deutsch, Lobi Ignácz, Tóth Jáuoa, Tárosbiró Lenti, Bosray Pál, Kiedl Alajos. He lyes Lajus, Kovács Janoa, Phevanics Kálmán, Günsberger Boldizsár, Lendvay Mátyás, Trei-bilicz Ferencz, Poppel Ferencz, Mild Gyula József, Nagy Alajos, Kozma Márton, Kelé Ven-del, Lendvai Péter jegyző, Brüll Lipót, Guggen berger Károly, Fiscber József, Joeef Bleb«r, Porm Ferenci, Teklíts János, Hofman Salamon, Poil tk Lázár, Ignácz iScbvarcz, Kelt Pákán, 1375. jul. 20. Gróf Niczkj György, Balaton József, Bubb Károly, Albert Mikióa, Kaffebr Béla, Öveges Antal. Kontuyek Ferencz, Biuák József, Mendl József, üsondon litván, Gyolts József, Sprem Imre, Németh István, Lukacs András, L«dovt Ferenci, Tóth József, Gáli János, Tóth Péter, Máti Jáno«, Bitaak István, Thunhárt AnUl, Eitner Ferencz, Dany József, Kelemen Imre, Bezlánróui Józaef, Mitzger Miksa, Wik Lástlú, Kppinger Lipót, Horváth László, Wascher Josaef, GalliU Tamás, Brünner Sámuel, Reve-rencstu Jánoa, Prey György, Hermán Schön, Moaer Samu, Wilheim Jakab, Bedernyák Márk ; Porm néviró, Freger Fülöp, Feuhtmen, Meazeíiu Dömötör, Tomka György, Koch Nán-dor, Máyer Károly.
Szoboticza, Jul. 24.1875.
Tekintetes szerkesztő ur!
Becses lapjának 60 ik számában megjeleni perlaki levélre — melyben felszólítanám, — bogy nyilatkoztam : mely ik párthoz tartozom ? Kérem e sorokat lenne szíves telvenni.
Miután progrsmmomban hangsúlyoztam, hogy a Csáktornyái választó-kerúJet kormány, az az szabadelvű pártjának tagjait magában foglaló ivét többek jelenlétében aláirtam ; mi után ezen népes gyűlésben mrga felszólliió ur is jelenvolt, mint pártunk alelnöke; de utóbb iitt. elnök ur által szerzett magának e felül tudomást; azért e felsróllitást ugy kellveunem, mint kéméletlen meghurcieoltatásomot a t olvasó közönség előtt ; és ezt megvallom, legkevésbé vártam l Lisziák ügyvéd urtóí.
Zavart pénzviszonyaink előttünk állanak ;
Bor : «.kitárd., ayiki Peeseojret. pocáóát EheUtt mindeaki '
Veffil ar éi jobbárj Kosta dalba tört ki ; — K bakutó koraál Jobb roil as a regi !
Koring bo!do(*afa, Ssiv«iB iijwágm. Utasatok ■óhajt L*lkem, de bijib* !
Én >■ p
Hódon trdSben
8 D7«rUm epercsökot
Flórája fittben!
£njisg nép virága Hodo«i Flórája. KedTewn einlekstMi Ci.-kod
r7 lelkem E boldog MJionra, Mint — hol fíawkM rakta -Madár a bokorra! —
— Eajing fölött Ouu Csaptak moat a feltSk : M«chaH jó h«rcs«c«. MÍMS aiáf - csak a birtok'
KDC«BI Üköt te tart
Borsom — korom Láncsa —
Kitápva Itfotatra
Miad«ii ai 4f alatt;
BoldoK> ktaek hit*
Lelkiben d
ÖO81.
lefolyasak bizonytalan. Én a két nagy part oMSAolvadáaátó) és oros kormányunktól sokat reméllek. Miket a megtakarítás érdemeiben je-lestem, azok nem kifolyásai a szeszélynek, ha-nem azon honfiúi agálynak, mely minden ma-gyart felkeres magányos óráiban, midőn elme-reng, nemzetének múltján ésjövójón.
Programmom uem mondva csinált munka, hanem átértett sajátom, meggyőződésem; meg-győződésemet pedig st-nkifiának áruba nem bo-csátom ; sőt a mint én L Lisiiák úrét mégha gyom tiszteletben, agy viszont és jogosan kö-I vételem, hugy az éo meggyőződésemet sziute tűrje; különben magánk tennénk tönkre azon stabsdságot, melyet hangoztatunk.
Végre Liaxiák urn.%k azon szavait .innen l«hei kimagyarázni, hogy a követjelelt ur ne-vében még becses lapjában id a szabadelvüséget hirdetik, de Ő maga megválasztatása után a Sennyey pártot szaporítaná becses személyével," mint polgári jellememet sértő feltevést komo-lyan viasza utasítok, a mig ily köpönyeg forga-tást és saját aláírásomnak ily megtagadását ed-digi élet«mb01, f«l nem mutatja
Tekintetes szerkesztő urnák maradván sat.
MOLNÁR ISTVÁN,
ssabadelTÜ kor. jelelt
Észleletek
a léptáJyog. lépfene, vértályog, (Mützbrand,
Antraj.,) vérbetegség körül.
II.
Az élet fenntartási feltételek figyelemben tartásánál nem elegendő az, ha állatjainknak, illetőleg szarvasmarháinknak elég bőven enni, s ínni adatunk, hanem szükség**, hogy as eledelt nemcsak mennyi- s minőségére nezre, de a lég-köri s talajminóségi viszonyok tekintetbe vé-telével meghatározva nyújtsuk.
Tekintettel kell lennünk először is a lég-köri viszonyokra, s így istálón tartott marhá-inknál as istáló légmérsékere; a szarvasmarha érzéketlenebb szevvexetUegénéi — természeté-nél íogva nem igényelvén azon léghőséget, me-leget, melyet például a ló, figyelnünk keli, hogy téli időben a szarvasmarhák Utalója mér-sékelt meleg legyen, mégkevésbbé legyen hi-deg, hanem ogy arányú hő mérsékelt legyen, szinte ugy nyáron, különösen forróbb nyári na-pókban az istálló egyaránt szel ló*., husitett, tel öntözött legyen ; — legeidre járó marháinkról gondoskodni kell, hogy azok a meleg nyári év szakban korábban hajtassanak a legelőre s a déli meleg órákban hosszabb ideig ó—4 órát is
— hacsak lehetséges, hus, árnyas helyen delel-
jenek^ napjában 4 —5-ször elegendő tiszta friss
vizzel megttattassanak.
A.Z eledelre, illetőleg a takarmányra nézve
figyeljünk as egyványu cáplálásra, mert csak-
is, — mint érintem — az aránytalan változta-
tás s küión minőségi tartásnsk következményei,
a vér betegségek, különösen a lépt a-
| y o g, vértÁlyog (Antni) nft*ért,
ha marháinkat a hosszabb télen át néha szük-
ségbÓi is silányabbal tartottuk, nem szabad azo-
kat egyszerre buja legelőre hajtanunk, hagy a
táplálkozás, illetőleg a testi anyag szembetünó-
leg gyorsan fejlődjék, gyarapodjék, tehát a
testi anyag fejlesztését, gyarapodását mérsékelt
egy arány os rendes tartás mellett kell cselünkül
▼enni, t«bát silány tartásról rögtön jó bujatar-
tásra fogni as állatokat nem szabad.
I Akéródzés kérődző állatjainknál
életbevágó szerepet játszván, szükséges, hogy állatjaink, illetőleg szarvasmarháiuk zöld ta* karmányozás mellett, hacsak lehetséges, némi durva, kemény, száraz takarmányban is része-süljenek, mely mellett az állatnál az annyira foutos kéródzes szabályosan eszközöltethetik, ■ gondoskodjunk arról is, hogy különösen iga* szarvasmarháinknak az etetés után nyugidat hagyjunk, hogy azok ez életfen tartási kelléket, akéródsést isnyugalmaaan végezhessék.
Valamint a' külön minőségű takarmány • változtatás az állatra nézve káros, agy a nedv-dus aöld takarmány utáni hirtelen itatás még károsabb befolyású, azért különösen zöld lóher
• luczerna, ugy sásos buja füetetés után, az
azonnali hirtelen itatástól órakodnunk kell,
mert az nemcsak az életveszélyes felpaffadást
okozza, hanem még az emésztési tehetséget —
erőt is gyengitve, az emésztési szervek műkö-
désében zavarokat — utóbajokat idézhet elő.
Sokan nem nagy súlyt fektetnek a szar-vasmarhának tintán tirtilári, i a bőr tisztitálát, kefélésétel-m ul ászt ják, pedtga Wr munkássága csakis az állat tisztántartása által tartathatik fel, mi nemcsak a testi anyag fejlesztésére s gyarapi táaára igen szükséges, de nagy befolyású as a teheneknél, nemcsak a tejmennyi-
• égére, hanem a tej minőiégére
ti. a tej színének, —szagának,
— i • é n e k minőségére nézvei s.
Ezen röviden érintett élotfentartási folté-toUk mailéit, ha saarvasmarhájnkat a véroeteg-
•égektol (léptáJyog. vértályog) itb. óvni akar-juk, agy, mint tapasztalt gyakorló állatorvos szükségesnek mondhatom • ajánlhatom a t. gaadaközönségnek először is s fiatalabb jól-táplált szarvasmarhákon! érvágást, illetőleg vérkevesbitést, s ezt a tavaszi évszak május vagy junias havaiban eszközöltetni; továbbá tanácsolhatom a nyári évszak folyamában a vérjavitó szerek használatát, melyeket a s a létrom só, (nitrát koli,) — a k é n v i-r & g, fflore* sultur), az öeizes ásványi sa vak, (accul mioeral) képezik, különösen ajánl hatom a vasas sósavnak hassná latát, mely mai napig még leg-hasznosabbnak bizonyul t.mely • re nézve a használati utasítást nyújtani kész
vagyok.
Vannak ámító egyének, kik ezen sósav készítményeket, üzérke déi i, ny erSsz-|k ódéi i vágy b 4 1, mint biztos '■zertalépfene, léptálrog el-len nagyobb árért áruigatják, melyekre nézve kötelességemnek tartom isme-I telve figye'meztetni a t. gazdaközönséget, mi i szerint azon egyénektől a szereiktől óvakodja-nak^ ha mégis zsarol tatba na k, azon esetben ké-rem ez ügyben engemet értetittetni szívesked-jenek
Nagy Kanizsán, 1875. június hóban. MAÁR NÁNDOB,
m egrei állatorroo.
Balaton-Füred, jul. 35. 1875.
A .Zalai Közlöny* izerkesiíiijéhet.
A magjir ithletikti club ilu) B.-Füredre reodesett gjalogveneoyról m követkei^ket ír-hatjuk :
A club titkárinál a kitttxőtt határideig pályázatra jeleotkezett 8 egyén, de a mogin-duüu perczeibeo viassalépett ások közül 3- • így péDtek«n, ac az e hó 23-áa Mtéli 6 órakor a p«sti láDczhidtotól a pályabirák ée művezető jaleolétében utoak indult 5. Q. m. Pornóit L a j o • miD. hiv. Bendik István had-nag}'t Virág Lajos magánvso, Balá-zsi J e o 6 jogász és Fényes Géza ügyvéd.
Az irányt saját tetizesök szerint választ-hatta mindenki, csakhogy Sz. Fehérvárott ok-vetlen jelenteni kellett magukat a „Magyar ki-rály* czimu vendéglőben levő pályabirák előtt; — hol is már másnap, az az : szombat reggeli 6 ó. 55 perczig mindannyian es pedig a követ-kező rend- és időben jelentették magákat: Bendik I. 4ó— Porisolt L. 6 ó. — Ba-lázsi J. j u. 37 pereikor. Virág Lajoe 6 ú. H pereikor. Fényre G. 6 55 perczkor. — Fehér-várról Porzsolt és Bendik kivételével mind kü-lön-külön indultak Füredre. — Füreden csak vasárnapra várták s azért nagy zavart idézett elő, midőn meghallották, hogy még szombaton ott letznek. — Alig tudtak egy diadalkapul felállítani, midőn már az első nyertei Porzsolt Lajoa 3 ó. 20 pereikor megérkezett s bele ült azon diadalmas székbe, melyet a győztesek számárs Kabsch vendéglője előtt virágokkal dissitett kis aálorban helyeztek el.Miután üdvö-zölte'.ett Miklós István álul, — pihenni s orvosi látlelet felvétele végett lakosztályáé* vonult. Porzóit uiáu jcittt-k a többiek — éspedig Ben d i k 4 ó. 3-' e. p.30m.p.. —V ir ág.kiegy-szersmind Fehérvárolt comódon akarva utazni, három órai látogatást is tett, 4 ó. 48 pereikor. Balázsi 7 órakor, — Fényesnek a bak-kancs feltörte lábát s kocsin kellett beérkea-nie éjeli 11V, órakor.
Minthogy a kitűzött 36 óra előtt mindany nyian megérkeztek Fényesen kivül a kitűzött érmeket aug. 1-én tartandó .Anna'-bál alkal-mával fogják ünnepélyességgel kikapni. Wra-belly ügyvéd, ki csak passióból akarta a ver-senyzőket kisérni, már Martoovásárnál lebete eedett és elmaradt.
IZACS.
Zalamegye
törvényhatósági bizottságának J. 1876. £t>
augttstus hó 2-án tartandó rendet é*n»-
gyedes közgyűlésében felveendő tárgyak to-
rozata:
Aliapám évnegyede* jelentés a törvény-hatóság állapotáról.
A nm. kir. belügyministeriomnak í. évi 2873/eln. sxám alatt kelt leirata, melybea tu diljs, hogy néhai Ferdinánd osászár és magyar király Ő Felségéért f. évi juliushó 6-tol k«adv« 16 hétig udvari gyász fog viseltetni.
A nm. földmivelés, ipar és keraskede>«m■ ügyi m. kir. ministeriuxnnak f. évi 14731. ss. a. kelt rendelete a méterrandaser behozatala tárgyában.
Csutor Imre alispáo ur jelentés*, a méter-mérték hitelesítő hivalalokfelállitáaa tárgyában.
Nagy méltóságú m. kir. belagyministe-riora leirata aa önkormányzati felsálatok és a

tenysttsss, kUcli Qmiiiey Géyta. ESoatóval e| isHfc BoHnkics Us.14. Ara fűzve 50 kr
közhasznú családi könyvtár 10. fUsele. \ \ laaok vilsgs. Gyskorlati útmutatás a barom ét különféle díszmadsrak czélazerü ápolési ° és laayésstésars. Irta K. Braicalcy IrBa, £'
fiiive 40 kr A tfirtéoelmi kflojTiir Ilik
12 ik füieto. A m««jr»r nép ét ifjiui^
•jánlvt. Ár» egy-egy füietnek 40 kr. A 11 ,i
f lH'k é bódi
törvény hatósági ií.utv»se!ók kötelt-sségeinek pootot teljmitéss lárgyábao.
Magyar kir. honvédelmi mniisian leírat a i. év dazén urundü próba lúúaszeirás ó* ou-tályoWU tárgyában.
A Dm. m. kir. belügymiuisteriumnak f. évi3l746. stám alatt keli rendelete a kösségi sxuléawok rendszeresítés* tárgyában.
Km. m. kir. péozug> rcioisteriuni leirata az adó hátralék' k b h -;us» éi a kösadok ön-kéntes befizetésének «*közlése lárgyábau.
Xu.. ni. kir. b lügymiotsterium leirata a ■röllŐhegyi lak.*okra vonatkozólag.
Km m. kir. b*slügyminÍBterium leirata a legtöbb adót fizetik név jegyiekének öaazeálli-táaa a a vaifca«Ua alá <**•*> bizottsági tagok sorá-ban neialaa támadt üresedéseknek, po.val*sx-ui utjío lecDdő betöltése tárgyában.
Km. közmunka éa közlekedési m. kir.mi nislerium leirau at 1871. évi u tí^nt, tartási szá-tnadásokra vonatkozólag.
Nagy méltóságú és tótisztelendo Kuvác* /jigmund pécsi püspök urnák köszonó levele, trtivérje uehai Kovács Kárul* bitoUfági tag el-hunyta alkalmából a m*^ye közöoeég* által hozzá intézett részvél iratra.
A megyei állandó választmány véiemé-Dyesjelentéee,iaelyly<:l beterjedni aközaégjegy-tói Iryugdij iüiéxet életbe léptetésére vouaikozo szabály tervezetet.
Kollay RókusszolgabinSur jeleotése^ly ]jel beierjeszti iVriak mezőváros képviselő tes-tületének az urodalmi bormerési jog megvá-aárláaa ét a legeli megvá.táaa utáo s községet terhelő 70,0u0 frtoyi tartozás iorles.tihe.eae te-kintetéből czélba Tett községi réazlet birtokok eladáaára vonatkozó határozatát, jóváhagyás
Tégett.
Kebai Sváb József kisfaiud-mindszent-kállai rom. kaih. lanitó özvegyének nyugdija zása ügyében a nevezeit közaégekkel a barát-ságos kiegyenjilés iránt tartott tárgynlás ered-ményéről! jeieotés tut tárgyban a Dm. vesz-préini püspök, a ft. vestpréreii káptalan rostéról adottnyüatkos átok.
A tsia-egerszeg járás azolgabirájának je-lentése, mely mellett a znU-egtjazegi mérték. biteie*it4 helyiség kibérléséről kötőit «s«rzOdé •eket jóváhagyás végett bemulat ja.
Magyar kir. belügyminisienum leirata, a a barom vásárterek rendezése végett.
Csillagb Gyula loallitási uizutuági elnök ur lemonda&a.
Mészáros Sándor helyettes Bzolgabíró ur jelentébe mellett bemutatja, a letroyei községi erdő és legelő területről elárusítani -etándekult lakra vonatkozó iratokat kiegéazuve.
A megyei scámvevi^ég jelentése pásztor-luvelekNoyomauUft iráot.
Beké István andráshidai község bírája fo-lyamodványában a község által vá*arolt korcs-na helyiségre nézve a hatósági jóváhagyási kéri.
Kagy Károly és Tbassy Mibály audráa-hidai birtokosok folyamodványa, a Szt Erxaé-beti határitao la vő patak megvittguiuBa érde-mében.
Légrád mezőváros birájánuk tolj amodás* a leit, tegenyei, vájss és Török lemetü düllúk-ben fekvő száotofoSd és réteken levő gyalogúi-nak beszüntetése iránt.
Küldöttség! jelentét, a szécsi szigeti uira vonatkozólag.
Nngy József alsó Undvai járási aaolgabi-ró árjelentése kíséretében beterj-szti, az alsó-lendvai körjegjzóftégbez tartozó tóbb község-nek a aemptby uradalmi fóberoöksé^ ellen a kotaégi költség előirányzat alapján kivetett kosségi adó megtagadása miatt emelt panasza tárgyában teljesített vizsgálatra vonatkozó jegy-zökönyvet.
Király Lajos sEolgabiró ur jeleotése, oie lyel beterjeetti özántó község képviseK" testüle-tének, a kőszegi Ukula mt-gQagyi-bbiiá*a és egy 2 ik tanítói állomás rendszeresítése caéljából eladni ssáadékolt községi ingatlan birtok elárusít* sara vo&atkozo határozatát törvényha-tóaáfi jóvábagjú végett.
Gróf £*zterházy Pál pápai lakos s e me-gyebeli biriukoBuik folyamodása, melyben a ykftMági póudók kivté*énél az 1871. Ití ik t. ez. által elúiri aljara* seigora megtartásának el-reoüeüeéi és anoak, hogy a 4*/« ssemélyes ke-reseti adó és köz»t-gi adókivetés alapjául nem lilh haióságiUg leeodÚ kimondását ké
m
Vranfsiu Károly szolgabiró ur jelentése, mely lyel beterjeszti a stridói köztemető megna-g>obbitáa* tárgyában az érdekelt fár.beli köi-séfftíí elatjáróivel felvett jegyzőkönyvet, jává-hu^yás végett.
Csontos Pál küldöttség] eluök ur jcleniése, mely meUett a í. évi július hó 1 éo 3377 ss. a. kelt végte* folytán a zalakoppányi úgynevezett Kocári féle malom vizi sierkecetének megvizs-gálásáról felvett jegyzökönyvet azöeues iratok kai együtt beterjeuti.
Krdós György Ko'gabirn ur jelentést-, •ely •nellettSxt.-Gróth polgárvárosnak a korcs-málutási jog megnyprhetéseérti kérvényét be sautatj*.
A megyei mérnöki hivatal azécsi Szt. Lasalo ko«s*g elüljáxoságáoak kérvényét, -ib Kebela és stécai S«.-U»«ló községek
álul szolfál.ndó szekeres ét gssslog kaaznunká-kat kötséfi uiak js-viiásár» ske«g«dte«ii kérik — véleménye jelentése mellett bemntatjs.
A s. egerstegi járás stolgabirájának je-lentése, mely mellett Zala-Istvánd község tulaj donáhos tartozó községi korcsmának szabad kézből leendó bérbeadására < onatkozó sserzo déseket jóváhsgyas végett beiouutja.
Horváth Mór ssolgabiró ur s f. évi máj. 3 iki kötgyülés 3294-/75. jk. sz. végzése foly-tán bemutatja Szabar község ilöljárói el] <n tel-jesített vizsgálatról szólló jegytókönjwet.
A Zala egerszegi izr. hitközség folyttnod ványs, melyben s hitközség ingailau birtokára közérdekű építkezés ciéljsból «>zkötlen<l". 10,000 frtnyi kölcsün tőkének 10 évi törl-sz tés mellett leendő felvebelésíre nézve hatósági ?ed41y megadását kéri.
Király Lsjos szolgsbiró ur jeleu'ése^ely-lyel beterjeaztíMesus Győrök község key viseló-tesuületének kösségi ingatlan birtok eladására vonatkozó határozatát jóváhagyás végett.
Nagy József ssolgabiró ur a folyó évimá-jus 3 iki közgyűlés 1270/87. jk. sí. végzése folytán beterjeszti, Házas Sándor és érdektár-sainak s Zala Egersteg városa által szedett vá-sári heiypéuz fizetése alul a vasárnapok kivéte lével leendő felmente tésok iránti kérelme a hel)-pénz szedési gyakorlat megállapítása tárgyá-ban teljeaitett eljárásáról szólló jelentését, a vo natkozutos ügyiratokká! együtt.
Novak Ferenes küldótlségi elnök ur s bezerédi plébánia évi fajáruléka meghatározása tekintetébe fenforgott panasznsk, egyetség ut-ján lett elintézésről felveti jegyzökönyvet be mutstja.
A pacsai járás stolgtbirsjs a Ssen'-A'>-drásrs vetetó utón levó bid megépítése iránt, az érdekelt községekkei felvett jegyzökönyvet be-mutatja.
A letenyei járás stolgabirájának jelentése, mely mellett Felsó-Szemenye község képvi elj testülete által, a kösségi kötmuokt mikénti le. szolgálásáról slkotott atsbályrendelelét jóváha-gyás végett felterjeszti.
Sopronvármegye kötöns«gének átirata, mely mellett az országgyűlési képviselők válasz-tásáról szóiló l874-ik évi XXXIII ik t. es. 42. é*45-ik §§-sinak ctélsterübb solcsóbb rendel-kezés áh. li módosítása értelmében a képviselő házhoz benyújtott feliratát tudomás végett meg küldi.
Göojönnegye közönségének átirata, mely mellett az 187 '-ik évi XLI1 ik t. 82-ik § ára fektetett fegyelmi eljárás szabályozása tárgyá-ban a nm. m. kir belügymiaiateriumhoz be nyújtott feliratát tudomás végett megküldi.
Brassó szabad kir. vá.*os törvényhatósági bizottságának átirsts, mely mellett as ipar és földmivetési iskolákat kitünóeo végsett tanon czok kaionakölelettségük. megkonoyitése tár gyában s nagyméllóaágn földmiveiéa ipsr-és kereskedelemügyi m. kir. ministeriuuibos in-tézett feliratát tudomás végett megküldi.
Helyi hirek.
— Hertelendy Kálmán Zslamegye
köttíssleletü fóispanjansk aggasztó betegség<-ról
veszünk hírt, vajha mielőbb az ellenkezőt ir-
hatnók !
— Hirtelen halál. Bózsa nevű éhes
aassony július 2ö-én a Kákcczj -ntcxábaa levó
Turek Ferenc, fele vendéglőben éjfél nUn 2
ó áig mulstott, ekkor sx udvaron létező járdára
lefeküdt s reggel 5 és fél órakor balva találta-
tott, asonnal a kórházba lett srsllitva.
— Nyilatkouat. Aluhroitsk, több ol-
dalról támasstott atOD gyanúsítás ellenében,
minths a nagy-kanitaai tsnitói testület st ezen
választó kerületben felmerült ( ? ) Seonyey
parihoz kívánna tartozni, ezennel kijelentjük,
hogy emiitett állítás, miot a valósággal homlok-
egyenest elleoketO, réstflokríl határozottan
vissssutaaittatik.A Dagy-ksnitsai polgári, fclsó-
és alsó népiskolai tanítói testület nevében.
Teest János, polg. isk. igazgató. Horváth Pál,
elemi isk. igazgató.
— ÉÍJŐ leooH. Sípos GyOrgy nsgy kani
sasi lakos gabonát hordott, önmaga * igyátfat-
lassága folytán kocsiján a gabona meggvuladt
s ha két czigány estre nem veszi, menthetienül
elég s még más szerencsétlenséget is okozhatott
volns.
— TolvajlAs F. Mihály ksnisasj lakos
s tsrlóról árpát tolvajolt el, de s m«teic*6«zök
éber figyelme folytán rajta csipetvén, s városi
kapitányi hivstslnsk jelentetett be.
— A nagy-kaninmi felső és alsó kö sös (szebbhangzásu v«lna kösségi) népiako-lák növendékeinek név- és érdemsorozau meg jelent. A kétosxtályu felső leányiskols megdob bentó csekély számot jeles ; sz I-ac 14, ebből is 4 kimaradt, a II-ik 13, óbból 1 magánk A tanulók öasses létasáma 1036. Sajnos, hogy a kiadvány utolsó oldala tele van sajtóhibával, pedig csak egy évben egyszer sdatik ki.
— Feúö-EOraOn a község korcsmája
bsn e hó 25 én éjjel aválantási agitstíók miatt
a ssabadélvU párt és fuggetlea pártiak kSsőtt
nsgy verekedés történt — Halileset nem lett.
A vizsgálat elrendeltetett.
— K0Mtítoa>«»<m>kko4ét*« kenetünk
fel: Baráti figyetlsttttetns mallett kecamhes ]a
tott „Zalai K»sl*»»--u.k f. «. S9-ik számájkn
megjelent s hozzám intetett .Néhány őszinte
ssó'-ra kijelentem, hogy t. Vértesty J.urrsl,ki
eJég vakmeró mást sértegetni, de srról felelni
nincs elég bátoiságs, egyáltalában nem érint
kethetem mindaddig, mig aton elébbi becsület
béli ügyben (melyre 6 okot adott) es ideig ál-
tala elodázott elégtételt jr kivám mid szeriül
meg nem adjs. A tisztel* közönségnek tájék o-
sáaára megjegytem, hogy V. ur igen jol iameri
az én elveimet, miután azok mellett egy iibon
velem egy téren küzdött, de ismeri még asért
is, mert jól tudjs, bogy s fusiót én nem logasl-
tam el, átért felszólUlását nem tekintbeini
egyébnek, mint éppen nem tisztességes kortes-
fogssnak, s botrány keresésnek. Kérem t. szer-
kesztőséget, hogy jelen nyilatkozatomat a fest
emiitett lapjának legközelebbi atámában kö-
zölni szíveskedjék. Kelt Keszthslysn, 1876.
július 25-én. (Hál Endre.
— Balaton-Füredre a 12. számú für-
dói névsor kimutatása sserint július '20-ig $37
folyószámbsn 1280 fürdóvendég érketett Ei
utóbbi névsorban Conslsntintpolyból Satiniqoe
Allaniant3 ad magával, Ssmandjí György ban-
kárt, továbbá Prágából, Romániából érkezet-
tek neveit is olvsssuk.
— Megbízható forrásból értesültünk,
hogr Véghelyi Dezső, midóo néhány füredi vá-
lasz'ó által Kerkapoly Károly ellen képviselő
jelöltnek kéretett volns fel, att helyesen visz
szautasitotta.
— Hymen. Muraköz egyik gyöngye,
Neusinger Hermina kisasszonyt, Neusinger Já-
noe ev. lelkész ur bájos leányát Légrádon sug.
11 én veteti oltárhoz Pisti Jenó vasúti tistt.
Kisérje boldogság frigyöket!
— Somogyi Ede magyarra forditá
Göthe egyik legkiválóbb classikus színmüvét:
Tsasót. A fordítás sajtó slatt van.
— Báróiról írják nekünk : Folyó hó
18-án este Gyöngyös melléken — Somog; me-
gyében jégeső volt, mely a földet több hüvelyk
nyi magasságban ellepte. As időjárás pár hét
óla folyvást esós, mi nem c<ek«iy kárral van
sz aratásra nésve. Barcsi határban s dohány
tsvssti szárazság miatt sokat szenvedett; kuko
riczs szonban szép*-n nó, s bő termést igér. V.
— Királyi Pál fővárosi t volt őrsiig
gyűlési képviselő, mint s „Kelet Népe* irjs,
hosszas betegségéből már lábadó félbeo van.
Örvendünk !
Rooaa6c*r6l (Vssmegye) i'ják lapunk-nak: Két ízben nagy veszély kött roll ai itteni postahivatal. Múltkor egyik talül levó tem pioioba ütött a villám, közelebb psdig a másik felül Isv6 korcsmába s asonnal lángba borult, a padláson 600 mér6 buta es ugysuannyi ku-koriczs is elégett. A felsó-lendvai postamester szoonsl ott termett s néhány kereskedővel siet-tek s postát megmenteni.
— Következő nyilatkozat közlésére ké
rétiünk fel : Mi szja elvek iránt, melyei sfelsó
vidők nevében s szabadelvű pirt és evvel egy
üttesen képviselőjelöltünk Csengery zászlója
iránt elvállaltunk,ekkorig minden körülmények
közt loyalis hűség, őszinteség és tántorithatlan
ragaszkodását! viseltetünk, — ennek követ-
keztében kénytelenitetünk határozottan visz
szautasitani azon insinustiót, mintha Pacsán
grf. Aponyi Albert megjelent, s plebáuia has-
nál tartózkodott és mint ellenjelölt felléptetett
volna! Ezen hir valótlan, alaptalan és csakia
ezélzatos rósz sksratu stámiisson nyughaük!
Ennyivel tartozunk parsunknak s s réssrehtj-
latlsn iga7ságnsk. — Több választó nevében :
Lskner Ferencz, válasttó.
— Hegedűn Sándor értesülvén arról,
hogy a lapolezai kerületben Kerkapoly ellené-
ben ó mellette is korteskednek, a .Hon" egyik
atámában ismét kijelenti, hogy lomondási ha-
tirosatához jelenleg is ragaszkodik.
— Don AlfonMO, a spsnyol trónköve-
telő öcscse, ki Grácftban viselt dolgai miatt any-
nyi megtámadásnak volt kitéve, Magyarorsfig-
ban szándékozik letelepedni. E czélból meg-
sksrja vonni grót Batthyány Zsigmond urnák
szeni-gróthi birtokát, moly aug. . 6 án körül
nyilvános árverés slá. A herewg 660 eser fo-
rintot késs e birtokért adni.
* A .Franklin Tár aulát- msgy. írod. intését Budape ten, a kivetkező, kiadásá-ban ujabban megjel nt könyveket küldött be szerkesztőségünknek, melyek*! olvasóinknsk becses figyelmébe sjánlnnk. Emil vagy a ne-velésről. Irta Housseau J. J. frsnctiából fordí-totta és msgysrásó jegyietekkel állatta Fűhr«r Ignácz. Ezen us'es kötet ára csak 2 frt 4ü kr. Msgysr fóldadó-kataster. Szakmfiveleti ataai-tások elméleti s gyakorlati magyarázattal, ssá-mos rovstos táblásat, mintadblgozat és iromány ■ példákkal ellátva: földadó kauatori országos, kerületi, megyei biiott-ágok, becslóbistosok köxségelőljárók s földbirtokosok hastnálatára. Iru Mészáros Károly. Ara fűtve 3 frt. Magyar szent Ensébet életo. Irta dr. Tsldy László. Ezen díszesen kiállított, számos képpel illos-trált s feUéges Erzsébet királynénak ajánlott mű ára fűtve 80 kr. Utazás t tenger alatt. Verne Gyula franctia mfive után. Huszonhét a ssöragbe fűtött nagy képpsl. Ara fos ve 2 frt, A falusi könyvtár 17. ftttete. A tengeri nyulak
gygy
ágj Mohto, ké
larialmt: H;'«ok ét bóditók r Á
m<já utódai. Iru Áldor Imre. ép
12 ik fűiét tartalma: Mediái LVinci, i-gj köilirtMjn aranykora. Irta Xldor Czimképpel É* \égT«
ából 7Ii 7
tárból 7— 11-ig. 7. szám. Fanni hsgyománjt! B-stély iru, Kármáti J.zsel. Ara fttzve 30 k, 8. szám. Előkelő világ. Orosz b..7é)v Grw Sollohubtól. Ars fűtve 30 kr. 9.stám.Lil:oni£ Eredeti vigjáték népdalokkal, lenével hirom felvonásusn. Iru Szigligeti Ede. Ara tűzve 2u kr. 10. szám. K.srácfcOoi én*k prózában, léreu volukép :^y karácsom kUértetés bestély. In, Uickent Karoly. Angolból fordította Belénye,, Gábor. Ara fűzre 30 kr. 11. Bestélyek ssontt élelból. Gogol Miklós után. Ára fűzve 20 ki
— Borid hirek. A müncheni vua-i
értekezleten a msgysrországi gabona szállítási
árleeogedést nyert, as uj tariffa stept. lén iéj,
életbe. — As Európában páratlan „el<?tt»oi ÍD-
tétet* Buds Petteo okt. közepén oyitutik me;
— Újvidéken magvar lap indul meg. - Bal
lsgi Károly tanfelügyelő as elemi iskolt nö-
vendékei köat a budai árvizsujtottak részér^
500 frtot gyűjtött. — Országos .mijrysrkpnt
kedó szövetség-1 slskul s*fóvárosban. — Ara
don az ószi hsdgyskorlatos azept. 16—30-ig
lesznek. — A b.-pesti ügyvédi kamarában "16
ügyvéd s 426 ügyvédjelölt van feljegyetve. —
József fóherczeg újszülött fiánsk neve: László
— A budai árvízkárosultak jsvárslöO.OOO drb
50 krajezáros sorsjegy fog kibocssttstni. -
Lord Byron hsmvait Londonba szállítják. —
Petrarka lakházát Silvestri bibornok Padtu
városáosk adományozta. — A budapesti nép-
színház nov. 1-én nyittatik meg. — A msgyar
philologiai társalst aug. 4 én unja nsgygyule
tél. — As orsz. képzimivéstetí unács elnöke
pr. Waldslein János, alelnöke Pulszky Ferencs
lelt. — Jul. 25-ig 150 éter frt gyűlt össte a
budai árvizsujiotlak részére. — At aradi vér
tanuk gyászhelyének területét Pokornyi Rí
cbard saázados a nemzeti kegyelet számára
tjándekozá. — Népsterü dogmstika 500 frtoi
x^lyadiját dr. Bita Dezső pannonhalmi Szén'.-
Benédekr. tsg nyerte el. — Schuberté Józsei
soproni lsköa .Petrsnczei're változtatta nevét
— Seregéllyi Sándor kanonok meghalt. —
Brassó vidékén 3775 ctigány tartózkodik. -
Uchatius tbnok at uj ágyuk feltalálásáért Li
pótrendet s 100,000 frt állami ajándékot kap. -
őseged táján is pusstitnsk a sáskák. — A sza-
badkai isk. takarékpénztárba 200 gyermei
SOlb frtot rakott be. — Paris agyik kórháta
ban egy 90 éves spácunak újra nőttek fogai.
— Fogadásból egy angol stinéss 10 évig elcsu
kstta magát 10 ezer font sterlingért, a nspok
bsn kiszabadulván, rögtön megvskult. — A pé
esi fógymn. irodslmi körének 14 ik évkönyve
megjelent. — Magyarországon ss idén Ö8C1
mázsa nyers selyemgubó „termeltetett." —
Ernustt Kelemen Vssmegye volt foispáoja m«
g;ai árvsház felállítására 1000 Irtot adott. -
Actél Péter sí aradmegyei jegytők nyogdtj
alapjára 500 frtot adományozott. — A t^ft
sárnapi Újság" Fretwell János arczképét közié.
— Alagutat terveznek a gibrsltári storos alatt.
— Olaatonzágban 1871-ben 26 millió lakos
kött 19 millió sem olvssni, sem írni nem tudtm.
— Ghycty Kálmán a karlsbádi fürdőben vac
— Nagy Jakab tilinkó-muvéas Kölnben fog-
orvosságot árui — A porost kormány 10 éter
lovat vast s Tiszsmentén. — Fsragó Ödön s
cbinaí nyelvból vizsgát tett s évi 4000 frt fi"
téssel Chinábsn vámtiszt lón. - Győrött Trop
per Jótssf magysFfsló gyógyszerész mscsksK-
nét kspotL — Évenkint 225 ezer vsrrógép k»
ssül. — Berlinben 1878-bsn ipsrkiállitás len
— A „Neue Freie Presse" szerint 'Wenckheim
és Peresei ministerek visszalépnek, mionwrf.-
nök Tisza lenne. — Németországban 2600 p°»
tógyár miködik. — A gyír soproni vssut fold-
munkálataival gyorsan haladnak. — Bpesten »
jövő év elaő uapjáa népszámlálás leeod. — Ber-
linben egy 7 tagú család s kőszén gőzben me;
fulsdt. - Az elaó vsspálya Angliában I82b-bu
nyitutott meg. — Szegeden a leányok zwikkw
egyletet alakítottak. — A gómgépsk orsságszs
te össseíratnak. — A tisztviselők orsz. egy.*"
100,000 db 50 kros sorsjátékot rendet. —
Vegyes hlr.
— Áimbtrg Alttal j»% tomirjelsnleg M»
gyaroratágon utatik a magyar taninlésetekí'
megssemlélondő. A napokban meglátogatta J»-
kait, s néhány besuélyéoek finn fordítását ma-
tatta be neki. Jókai Almberg tanár urat többi
müvei leforditáaára is felhaulmasu. TóthW
a .Faiu rossza szerzőjét is Wkérte Almbergoj
hogy e müvének finn nyelrre forditásárs hstsl
maisa fel, Szigligetit pedig, hogy scM>nrir"
valamelyikét szintén • oséira jelölje ki. s"ílr
jeti a .Csikóst- ajialotta rerbrdiUsrs.

M. ailUDaVCl^lVaa
— A letenyei kerfiletbei lartoaó muraköz* já* ráa egyik ki.zaégébeu egy hátou 4 kovetjtJolt ziat' lója ieng
— A .iei«iy BÍVIÜHKÍ emUkotzlopánah
[eltpleiése m. h. 29 én ment véghei a kösŐDsee
ítóJ rénivete meilettM. Yáaárhelvt Vas Tamás
„f. pap kö«_vörg«Ssl mondott, Lá*á> Ádám maa-
téiórai beszedet tartott, aztán leleplezlek a síén
jrnnit emléket A lelepleiés útin Urbas Balázs
;>,uilt azónoklatot, Lenárt Jósaef pedig Jók«i.
,.i egy alkalmi koltemenvét szavalta el.
— //. Rdkócty íerenct tamvainakhata-
ttülitátu, mit néhány ér előtt Thalv Kálmán
, történelmi társulat titkára pendített meg
Iegel»ai6r, nemsokára téovnyé lesz. A ,Peati
Xtpló" szerint >• ország legtekintélyesebb éa
tudományos kepzettaégérfil ai egéat orazágban
„mert fíurai egyike, ez eszmét fölkarolta éa
minden fellUnéa nélkül akarja létesíteni. A
szükségei intézkedések már meg is történtek.
— Deák Ftrtttcz, kit a Budapest-belvá-
n»i kerületben tudvalevőleg egyhangúlag vá-
lasiíoiuk meg., le tog köszönni a képviselőség-
ifll, de azért ismét megválasztják.

— Vimiti Mztrtnaitltmtgek Angliában.
Hivatalos jelentés szerint 1874-ben vasúti sze-
rencsétlenség következtében összesen 1424
tgyén balt meg é> 5041 szenvedett kisebb, na-
fvobb siTiiléat. Az utszokra e«ik 211 halott
» 11*1 »eb.sült, 78M balott es 2Klf> aebt-siilt,
, vasutak «zeiuélvzetébo'l telt ki ; a többiek ré
,zmt onsyilkosok. részint olyanok, kik saját
iípvázatlanssijuknak lettek áldozatni. Az uta-
iiik izáma 1874-ben 4*1',000000 ra mgott. K
izi-nm a meghalt utazók száma az utszok ö»z-
«pg szamához ugv áll.mint l: 2. S74.c>*I h«, a
.rl,«ülteké pedig, mint 1: 242.302-liez.
— Az vj tipviulShóz tttitiiEiic-tja. Kd-
dig usszeseu ^Ö2 képviselő van nurgvjlaiztva.
Ezek közül a szabadelvű kormánypárthoz tar-
tozik 311. a jobboldali elleniekhez 19, a füg-
getienségi párthoz 29, nemzetiségi szász, szerb,
román van 23; A szavazatok eloszlottak 9 vá-
lasztókerületben, törvényellenes eljárás követ
keltében pedig 2 kerületben lesz oj választás.
Jókait és Simonvi Ernőt három-bárom ; Tré-
fán ministert, Szontagb Pált, Caernatonit és
Aoioiieicut két-két kerületben választottak
int,;. & megválasztottak közül ltó a legutolsó,
— 21 előbbi országgyűlések tagja \olt, 176
egészen uj ember. A volt ministerek közül még
nincs rrtejrvalasztva, p.. Lónyai. gr. Zichy Jri-
z*--l", Tóth Vilmos és Kerkapoly, azegyetem ta-
náraiból : Huűmann Pál és Vécsey T.<niás; ki-
■-a.ó pár'.emberek köziil : Horváth Mihály,
Pu:uki Ferenci, Lip-hay Béla, Moncz Pál éa
Kaik Miksa; népszerű alakokból; IVsy éa
Csiki : a .csodabogarak* közül : Majorua,
Deáky. Milelica, Babes.
— A nötlőkertekbtn. Bécs korú! és lávo*
.ibb ,» Alsó Aostnában oly gazdag szoilúter-
mes van. a minfire évek ota nem emlékeznek.
A Kaienbersre vezető fogas kerekü vasút men
:én láthatni kis azöllotetcét. a melyeken tiz-
tdti gerezd is függ, melyeknek szemei már
ereit boroóazem nagyságúak. Ha az időjaráa
xedvezo maradt, mennyiségre nézve Liliinö
Dortermén várható. Az annyirarettegett Phyl-
:> x*ráDak nyoma sincsen. Az idei sok meny-
üiTgést, villámlást itt ott előnyödnek tartják.
> szellőkre nézve.
— Vemti turtnaitlmttg- A n;. pókban egy méruük a gyorsvonattal Hatranról Pestre utáltában az ablakon kipillantván, rémüiettel láta egy vonatot Besenyő felől telje* giurővel az arra njenővel szembe jőni. Ámbár fényes dél volt, sem a vonatvezeto, aeon az utazók nem vet-ték észre a azembe jövő vonatot. A mérnök egyedfil volt, kihajolt az ablakon, kiállton, zseb-kendőjét lobogtatta, mind hiába. Végre látván, hogy a szerencaétlenseget meg nem akadályoz-hatja, kiugrott az ablakon éa nagyobb sérülés nélkül a töltés melletti árokba esett, honnan nagy bámulatára láthatá. miként robog el a két vonat egymás mellett a nélkül, hogy összeüt-köznék. Hatvan és Budapest kost ugyanis ket-tős vágány van, a mezőn dolgozó munkások azonban a merész ugrást látva, azt hittek, va-lami gonosztevővel van dolguk, megfogták a mérnök urat, minden azabadkozása ellenére megkötözték és bekísérték Hatvanba, hol az táti igazolta ma iát.
— Tix ívig magéno* tutit ,
Hastings Walter angol szinész, társaságban azt állítván, hogy a magános fogság aötét ctellában nem oly valami, mint a minőnek tartják, egy jelenlevő lord 10000 font aterlinget ajánlott f*l neki, ha magát 10 évig sötét czellába záratja. A szinész ráállt, a lord kastélyában lMábhosz-azu, 10 láb tzéles sötét czellát készítetlek, mely-ben Hastungs 10 évet töltött, gyertyát gyúj-tania szabad volt, könyveket és Írószereket is kapott, de az ételt is ugy jutották bozzá, hogy vivőjét nem is láthstá. Halt bo 15-én telt le a kikötött 10 év éa keserűen megérdemelt pénzét megkapta. De még is szolgált rá, mert ambar még csak 35 éves, 6u évéének látszik, termete meggörbitlt, járása ingadozó, haja éa szakálla egészen fehér és csak nehezen tud érthető han got adni. Reményli, hogy Páriában, a hova t. h. 8-án érkezett, régi erejét visszanyeri s előbbi pályáját folytathassa.
Paplrszeletek.
Aiaiirt Qarab occx
K.Or*é gi
■hiTTW gi vixn nyitván/. Aiuiin t»rau PULI koiségi elöljárók biteleatrn bizonyítjuk november 9-kétfíl kotaégUnkbea tartozik magát bf-canletesen vi-selt* é* sémit olaat nemt«t éa mindenki irány áh an becsületesen viaeite magát Garabonc Jaliaa hó 24-k 1875. Következnek az aláírások éa pecsét — De hát ki volt ez a ritka jámbor ? hogy híviák? Hallgat a kis papír dara b.
EgT berlini profetaor, a kit tadomáuvos kata-táaai annyira igényba vettak, bogy a ícbérmhavál-tábra nem maradt ideje, a napokbaa koretkcxKlrg panassolt baiátjai rgyikeaek : aNfm ia képxeli krd-v«s doetür Br, mennyire uarflokoikodik rajtam a fe-leaégeaa. alif bőgj kiaaé megaaoktam egy ingemet. Bár isasfc mást erosukol ram.
— Uin6 fáról ma Ádám apánk almát? —
kérdezi xc erattaégi viaiga HÍne alatt neki iiftadt
UniUtol a tanár.
— Kokenyfáról - rálaaaolt a k<rd«*u illi-
táaa ifasaágában atitárdaa meggy&cSdve,
(ilj.) Anonym.
HU váairoln barátom ? .
Vesaek vágj st máasa -sivárt. |
- A patvarba, miaek as a sok? Muek Ibáiuii tolod, kotr "ásat snit-
No ■ aitáoT*
ígh.tl.a fMela* sásaitutsk lairwbíl.
EfT állami tisstvuelg aebáor napi nabadsá-r°t kír nSnOkítíl — MetHrta már folramod>áii)át t
— K<rdi <■• - Mag ■>»». — válaiiol a folramodó
— ^a SrvcndeiTe, ao|7 aál baj Dioca. lietre meg-
írja, ráracaistja aa 60 kroi ■tvmplit ea baadja. Pár
nap múlva m»gkapja ai ehat«a*it, bofv : — Nea
«lttik
U. lBU-e Bár JUoi? f, itt áU->k. Megvakartad-s a lovakat Jánoi T Igeiül, megakaxtaai.
Lottabtná*.
Buda, jul. 17 én: 61, 37, 58, 61, 54. '
linca, . . 76, 29, 87, 72, 45.
Prág», . 21-*n: 63, 58, 8, 33, 54.
Umberg,. 83, 51, 86, 69, 22.
Szerkesztői üzenet
1744. S« .1. rmlékkr.Drriba. Nem kBi:ilbrtö 1745 B Fel«6 Hrartjáa. teljfw'rt clfo(ryott.
1746. T. Záiráb. IntaakedtUak.
1747. 8. Bpr.l. Ki»e mínékcIUbb ii.mkm
kflldbetjBk lapunkat, mert a kiadáa j«i^aták«ny.
1748 H Upeit Oly felette oleao árban nem fogadjak el.
1749. B Ő. Raombatbel^ Érteait^Két kftusftnot-tel rnttak
K.W Bil.l.i. Kfcrf. Nemcaak ín d' te iit iirétté). ^t is; qnittek vagyunk Kfil»nb«n én aik*il-masint mégis hajsarxbb b«váltbatom ■savamat.
Yisn
ti menetrend
njtm uovember 15-tól 1874.
idótmutató óra szerint, indul Kauixsáról
(Kanizsai vaspályán az órák pontomn a helyi időt
mutatják.)
Vonat tova ;
esám Óra Pere. U?<
Íű6 Easek, Uobáca,Dombovár a Fiaméba 6 2 regg.l
TI5 Mobae., ZágTáb éa Dombóvárra 2 32 délut.
SlS Badara 6 17 reggé'
l 52 délat. 10 37 e-tve
5 37 reggel
t 7 délut.
in 17 e.-ve
4 42 reggel
802 ,..
304 .
SIS Szombathelyre (innét délután 6 óra 26 pereskor Bééibe) . . SOI lMo>b«.8coraa>athely,lJécaajb. falé) 311 „ SOS Pragerhof fel* Tri.,wtbe
SOI 313
Oráca e- Bécsbe . tt délut
Brkezik Kauizft.irn honntt:
216 Hvoiea éa Zágrábból 4 ö raggal
206 Eaiék, atobáea, Fiume a Dombóvárról 1 33 dóim.
218 Fiume éa Dombóvárról .... 9 46 aatve
2U3 Budáról 4 II raggel
201 „ _ 1 61 íélnt.
211 „ ......... 9 S» estre
314 üa^mtuub.lyrol 10 36 reggal
302 BéeabSI (Béeaajb. fliombatb. félti) 4 29 raggal
312 „ ., ., „ 10 10 aat»e
114 „ OraeabSI, (Prafarbof faKI; 4 44 raggal
205 Tríaaat- Bécs Oi lesből „ „ . 1 18 délat.1
204 - - „ . ■ 10 18 ~«va
Érték (Mviltifalyaa jullut 27.
b'l, metaüquee 70ÍHÍ; o'j, DIDI. kolosóo 74.—; 1860-ki álladalmi kóloaon U2.6O; bank-r4w. 9 36; hitelintéaetí réasvények 216.— ; Londoa 111 _é>5 ; magyar töldtehsrmentéai kdt-vény 82 — ; te-neavári foldtehermentéat köt-vény 80 50: erdélyi fóldtehormentéai kötvény 80.75; horvát-slavon földtebermöntési kötvény 83 50; ezOst 101.70; cs. kir. arany 5.24'/, Napoleond'or 8.90—.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánlUtik
Dr. Forty-féle általános
8 E5
-T AFAS Z,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlel5 éa fáj-dalmat caillapíto hatása által leggyorsabb, Iegbisto-aabb a egyvzermínd gyökeres gyógyulást eszközt)) kttlBnaemn bajokban. — Ily bajok & toroKgynlladás-nt, bSrké a-barság, hártyásgyik (Cronp-jinai miadenemfi megsértések, barapá*, szórás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-záaok, darázs- vagy méhaznrások, konok-fekélyek, zúzátok ^i-ontnsiók) — meglepő gyora fájdalom csilla pitásaal — rogzStt daganatok, gttmoV tályogok, pokol-var (.carbancóln* postaia maligna), mefkaményedflMk, geayedéaek , vérkelések, mninden mirigybetegségek, joVrólyca fekélyek, fagyd agán a t, ujj féreg, koroinméreg, vadlina, tAgazívaca, csonuiú, kificzamitáa éa megrán-dolások. helyi caúz; további a szülés folytáni lib-felfakaHáMok éa Mbek, fájós fekéry.ett vagy már g«ny«s női mell. — Sok uő már csirában volt emlő-ráktól, — a különben elkertllbetlen életreacélyes aebéazí mfitétnek mellSzéaéveJ — egyedül éten jele* aebtapasa haaználau állal menekült mag.
Végre a teatbe teljeaen bemélyedt bármin«mfl asálka, vagy darázs- es mébfolánkja canpán csen trpuznak rövid idei használata folytán annyira •ifl-tttnik, hogy atntáo a testből kfizönaégeieu azabad kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül kBanyát. * kinnznatÓ, mire a aeb gyógyulása nemsokára bekö-vetkezik.
Ezen megbectuihetlen gyógyszer, melynek j«l*a-' aáge eghitelaaebb egyének számos s kdlonóa kiva ' natra bármikor felmatatható bizonyítványai által nár l régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, a , legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál 04 ! teltOnS sikerdúa «redmény«ii.il fogva, melyek hasinál ! lata által még tiavnlt bajokban ia eléretnek, jól i mégkJapitott éa elterjedett uirvt kétségbevonluUlaiiiil I .ga...lja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, I haasnálati aaaaitásaal együtt, pottán küldve 10 krrai I több, — Egy frtnyi csomagnál kisebb nzáUitmány telj«.*itt*tik.
Központi küldeménye*5 raktár: P«*tH Tirtk igysseréxx urnái király-ateza 7-ik azám alán. Továbbá kaphatók: PU«yKaaizasii WAWMTS j-ui.1. PfJctsl: Malatiuaxky S. — PécMtt; J. — SiHflfM: Stamborazky. — Sz.-F«h*rVÍ-rttt: Braun J. — SuHbfttMyM: PiUieo F. -Vttzpréahta ■. Ferenc? K. - Za|r»Mal Mitíbacfa U. SsprHlMB : Bork J
A t. ci. gyógyszerese éa kereake*i6 arak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóHtUtoak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer kiezi tőjéhez FORTY LÁSZLÓHOZ oimezve • Badara, ^Rácz-ráros, fSuteza, 590. szám) beküldeni aaiveskedjeaek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít-
■V Vidéki bérmeotes levelek általi megren-delések az árúak készpénzbeni beküldése, vagy posta-Btaiváay vagy otáovét mellett tüstént éa legponto-sabban telj esittetnek.
*) E rovat alatt k&slött&rt
is: :
0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0O0OOOOOO(XXXOOCOOOOOO0OOOOOOOOOOO0^^
magyar királraá^ *• tealrérorswígai területin Talo megindithatáaára a l«gf«USt.b jováhaffj-á-t megnyerrén, mfiködáaűnket egyeiSri, f.ltéulek - a altaiiban mianemfi lényege. könnyit*»k. — raJamint a kárMet»ko*l pootoa és gyora eljáráa által a kö«(faa*g bm-
g „MERCANTILE" magyar angol biztosító társaság.
áá S áhá é
hogy
Van •zerencsénk ereiméi k^ítudomi-n tizfcir elleni bíztoaitáa terén tnur megk*-zdtflk.
Czélar.k a bictoaitásí dijak olcsósága által, a lehetS Hifiét ét bizalmát kiérdemelni BiztnoitáHt rálUlank ily alapon
tüzkáir ellen
lakktzakra susasaal ésiletskes lyarakra mtlKlytkrs, miaáeaaeM .epekre, ára-raktárakra, tatáréra, rmta- is fea«rs«a»i«kr« saisasa|. anrekrs smarkára. siáatéf»lál- e. amai tarmáiyakn.
Baját tikén ken kn ül i«l(-ut«*krii}' rni-rtékben fukozza biztoaitáai ktpemségttnket iiun axoroa oaszekottetés. mely be o a vílftjrhirü
„North-British and Mercantile Insurance Company"
a-gol biauaitú Urusán^ áll.ak, aMly 1809-ÜM alap»t . LwtvSiaa i. EáMartksa ai.kej a a mely társaság lagfel.Sbb beljen joráhagTott alap..abálraink ertalmíben a. általa.k vállalt Mstositási
rajéul IrrjrdelmSfcben éa ftauurfftkben .
•ives.i vis.oDtbi.Jo.iiá.kip,-ii, s e.*n -gé.« h.t.lma. tőkíjível keaaakadik, m.lr üke j.l«ol«g meghaladja a 37 millió forintot e.fl.t pén.beo — áa netalini pSr-.s.ukken magát a. ittaoi bíróságok itálatéoak alár.ti. A .»«rtk krltlak SBC üsrcastlle lasaraaOt C»aan' - mrfynck elollke RsiSSrake h- ,nt{. alelnöke. SadMrUas í. Kwtrfn barciegek, - már boasan ívek ot« elunjösen -merete, a aaaában, w üimlbog, ria.o«tl.i»oaitá.buo áll majdo.o .al.meonyi baaai bittoaití.társa«is5«l, - ko.tilk a budapesti .1. magjar általános bi.to.itó Ursaaággal,' a kolo.s.ári .Tirtoria- tar.aaággal stb. - mmthogr e tir; J sa.ágok a ma»imalo....«eiket m.ghaladi biíloailáaokkal lobb laáa millióra menS Oaaaeg.kig a n.vesatt angol táraaaággal léptek vi.aontbi.to.iUai kapcsolatba s ilj- módon » .No.tb bntish and Slareantil.
l5 """"*"' ' 3»"b,.rn;k„^".f. t^.2Z^£^é^ &*+!&.* «~**, di. v.iár.sM-^.k.—k. *ü,.,5k.lo áW« erdema,. k. ^Ml a .N.ri. MMIn^ | J ■ a% Uítaa jale annak, milj míltó elismeri.bep réaae.itik a táraaaágnak e«ri«dek óu folytatott bí.sQlete. mSkodéa.l s milj nag, bialo.it.kol találnak la>«Brll bUtosilas. k^-aaegebaa m,»da.oi> oraaágok-
) Ü>" k"" "'MfdlTvéiai'mig megjeSje«USk. hog, a .M«rt« krltlat sas .srcaatllc taairaaoi C*s*aav" rsarirSl a magra, királjaág «s teatvároraaágai t.rtll.tír. I. általános f.lhaulmsaottá Uapka i»*W tá-
bornok ur. helyettesivé, II. felnalalmaKottá KaaaSSV La|*S ur. a n -kaniasai fo&grnokéTé p^dig ,
y STEINITZ MÓR ur
| ' | jelöltetett ki : jaleatjük, BOfT kitalaatáaa ia7«kasiű fogauk a k&sbisalmat mennél előbb teljesen kiérdemelni.
,i A ,Mercantile"
tűzkárok elleni biztosítások
midoa egraaaraaiind a lagjnUajoaabb fsltéleiek malleu aaun leaaak, hog; aaOárá elvaket a as alSforaolo káreaetaknel gyors áa kásaaáfM eljárást
Egjuital bátorkodom ssiras ngjaimat arra iránjomi, tojj a ,.tarMatlU• .ioro..bl vi.sonjbao állrán li .Nartk-IrlHla am| HtTMaMt liaaraMS CMtpUy^val s Umogatva aanak katsbaaa 37 !aé« SZiát asaztikáJénC a legmeaasebb u-rjedő bistoaitákot nrnjtja. kovetkes6leg minden lebatfi iffenrt kielagitcnt képes. Örfimsst ajánlkOKom miodannemc értaaitásak megadfeára ás talj«a ttaataletUl vagvek
' | eifogadÁbára akár ingó, akár inffaü**. ragyont
I C
a .Mercantile* magyar-ingói biztosító-társasig főügynöksége Nagy-Kanizsan : Steínltz Mór.
(Hl 1-6)
i»OOOOOOOOCX»OOOOCX)OOOODOCX)00000

magvar-aa^ol biitoaitó társaság. Tonatkoiva a mogalaaS kOrlevílra ajáalom sutámat


Fehér Miklós
egjöffíili képviselője
L. n o r n. s *> y öes n
sjáülja ezekoek világhírű
gáz mozdony
éa
«őzcséplői;épelket,
melyek tartósságuk,
jeles képességük t-s összes részeinek
»lig eUopisi folytán. számtalan első d i j a k k a h~ legújabban 1874-ben a nemzetközi {ja/(la-<átri kiállításon Varsóban a be-csüli-1 ukk-rélk-i tüntettek ki.
Kéri további ai etekre történendő mielőbbi megTwidele»kel, valamint a netán aiuk-MSclendo egyes gépréazek bej.leaiötói, hogv . t. «. g»«l.kö«on.ég.l idej. koráa kÍKolgálhat«. Main. hó 23 24 éá 25 én Y-.Márfoii Somogymeevébeo Urtott £aad. kiállít és verse-H r',ibf leeuiabb Faragon fűkaszáló gépe, Wood, Jobnaloo, Champion é* Kifherr j Tnébfn versenyeivé, M el..", dijat » arsnyoklov.Urt nyerte el, nemkülönben a .Sulky R«^e- ; „énagyüj'ím is ai elsó dijj.l jutalmaztatott.
Kiállítási csarDok Béc,beu: III. Pragerstrasse 13. .Hotel Hungária -
és múhely Budajwiten IX. Cllói ut 12. szám .Köztelek' .országos gaz-dasági egyesület.*
Iroda és kiállítási csarnok:
Bécsben Budapesten
III Pragerstrasse 13. sz. Ü 1 1 ó u t 1 2. s z.
T*— ■ -- ' - alLósjtwek"
lüiill.
ílíííHÍ* I
ors?. gazd. egyesület.
(1717—4J
Háze
ü^gj, két utczára oéz6 baz, mely 12 asázalekot jöTedelmBS
érenkiot, legjobb hírnek örreodú s 2c> év óta forgalomban levő
aüt6dévei bir, az üzleibeli risszavooulás miatt elöoy&s feltételek
mellett eladó. Értekexbetni a luUjdoooeoál Nagy-Kani-
t • á n, Magjar-atcza, 592. tz. alatt a ,M agyar Király*
vendéglő áteilenében. (1745-1)
A legnagyobb YASBCTORGYÁB
RelctiarCl Se Taraa-é, Bécsben,
III. MarxtT utcza 17. sz alatt van, hxiiiian képi-k-
kel ellátott ár j egy 7.é k kívánatra ingyen Wr-
mentve küldetnek mindenkinek (>«»—»)
Egy okleveles ni agyar gépész-és kovácsmester
ajánlkozik uraságoknál gépekhez és egyszersmind kovács múhelvbe, családos lévén, c°ak e vidéken óhajtana alkal-mazásba jutni, különösen Somogyvármegyébe. Kitűnő bizo-nyitvácyait felmutathatja Értekezhetni vele levélben S i p o s Károly gépész- és kovácsmesterhez czimzetten, vagy személyesen Pölóskén, D. p. Zala-Szent-Mihály. (1735—2)
Igeo jo állapotban lévő
]K.éL-véliÉi.asi. t>u.txDjrolE,
köztük egy csaknem egészen uj (billiard) tftkeaszt&l. M.-nél Znla-Szent-Gróthoii
olcsó áron eladók. Értekezhetni > tulajdonossal. (1733—3)
t írásbeli ajánlatok'!87:>. "augumaii Ö-in rcg%rí'x ' ,10 Óráig fo- ' —
£ S = -t •■ * B - •- A
113 ■rB-5-S i i&9 MJíl * .
S
'2
í
3-fjS

af*l
i
z Z • -= .
ii f^ia I

H

W«jditi Jóaef Up- és nyoadaUUjdooot gjonujtó


Minták
bárhová Ingyen
UKi
eberlaszting,
fonál, filci, .
,N Ö 1
ipészezikkek
legolcsóbban
SZ LIPÓTNÁL
Budapest,
Kiráiy-utcza 41 ik szám ,
^ 'tíéptű, ,t'£lpét>z inashoz."
fas ze g, elkészült riipö-iakfcor (Lackkappeo.j
selyem
czéroa, bélésvásznak.
í742~2
Arlojtési hirdetmény.
A bada-gntczi illatnut moDO. tor-aj-áti utm<-atrr?éi;t>«a szül>~&t*gell karfák felálütasit a oarjniéitósiipii közmunka és k6il**ked*ísi tsioiste ríoss 1875. PVÍ mijun h6 31-^n kelt 7". 10. uímu msgas )«?n4eletÍT«l ' 415 írt 16 kni)i osszengel png«délrexteteu
Elén muDka bUtonitísa tckíutt-tétiül alúlirt hivatal irodijábaa fo-lyó 187 f>. au((usítas b6 &-io reggeli 10 órakor, cápán zárt aj aulátok I otjio fuj egy ujabbi ver»«*ny társ;yalá« tartatni.
Ai írásbeli aján g | , g
gadtauiak el, etekben az ajá»Utte»Ö neve, lakát* «> polgári áJláaa pon-tosan kiteendű; torábt'i izimmal él szóval kiiraod^ azon száztólt el-engedés, m«]>ért éten munkálatokat elvállalni sxáadikoziik, rüágouD kiteje«endű v^Tf, hogj a tervet i% köluégretést betekintette g bőgj a különlege* fel tételek urulmát ianeri, e*íket elforadj*.
Az ajáolatokbot a vállalati öuzeg Hi^je készpénzben, vagy ma-gyar ál)amj>*pirokb«.n cutolandú.
A terv ki>luégretét kQ.Öaleges föltételek. aMlir: hivxul irodájá-bao, a uokutt LivauJo1- órákban mcglekiiilLetők.
Z»la-Kger«i*i;pn. 1H7Ő. jui.us bo 2(J-án
A magy. kir mérnöki hivatal.
KANtTK

papirkereskedése
Ituriapetttfti, l^orottyA
utriJi. 12. *\. n.
bámalatos olcsó árat mel-lett következőket ajánl D. m
g ram mai 1— 1
I 20— 2 Irt — kr.
ltfc drb biiom levélpapír Dérrel
100 , » - iiinrs m on
100 drb legfin. levél)], síinea monogram.
100 . ínon. boríték . . 1— 1 . 50
100 . legiuomabb , . 2 . —
100 . látogató jegv csiootan kiállitra. . . „ 50
100 . levélpapír fekete nyomatta] .... — ,80
1000 . lenboriték . . Hintán S . —
„ peetétbélveg 2.50. S— S .. .'»
1 taljei iróaaztali berendeíéf . . . . í\ 10. 15 .. —
Ugymiot nagy válasstéka legfinomabb irodai és le-
vélpapir s borítékoknak, ugysziutéD mioden északba
vágó ccikkekoek. Irómappik, jegytíi óey vek, rajzaié
rek, váhótarciak,diwes péoztarczák, albumok, stb. stb.
legolcsóbb gjári áron. (1610-19)
Levélbeli DiegreDde!*«ek utánvét mellett pontosai iközoltetnek.
Árverési hirdetés.
Alollrt kikolíott bír. refrekajtó a polf. tk. rdtt. 403 (-a ,„ , ■eben aaraael koiMrre teati bory a safy-kaniitai királri birdii, 91S' iaáa\a refíei által Halomi Almdtr :4Oxeri.kelji lakai •ll«n, ScLwul Jiao« bomokkoaaromi köagran reaaere. U94 frt iO kr követeiét fé (ett tilrendelt kielefitéai Téfrshajtas folvtan birAiUg lafogUlt t g-.' frt SO krra bedlt 443 drb. tokli, S80 drb. anrabirka, továbbá-7 JJJ Yonóaló ei kolfiuféle atobabutorokbúl álló iogoaanok Dvü*áoot arrerelái atján eladaodók, misek a helraataéB. rígji* Tóttierdakelv e alperva lakaaáu Iprndo ea>köilé»ér« baurídöOl 1876-ik «vi aagoatuá lé 4-ik uapjáiiak diltlStti 10 órája kiuuetett, mfljhíi a >auű atáadiko mk eaeasel oly metjetjiét»eí hiratnak meg : bogy aa érdeklett iunai fok caies árTeret*«eo. a polg. tk. rdtt 406. §-a axeriat, atakaé* M.U hm a becatxon alul i. elad.wi foguk.
Kell NagT.Kaniuáa, 187.'>ik évi jaliua hó 19 napján
Háry István.
kikuldMt bir. régnhajia.

Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy ■ Kanizsán
megjelent é> minden hasai kSo/rkeretkeJéasen kapható :
„egy tarisznya ostobaság"
auinurljucua eazmék, Büetek, élcs»k egjT^leg*. gXOjtstta :
Nevető Vilmos,
több felfedezetlen tudomány profeaiora.
Aim e 450 lapra terjndó diuea, keméoyköUíll, uinayoouta bo-rítékkal ellátott könym.k 1 frt 40 kr.
(1716-3,
Mutatványai:
Egy
•a Irtaa :
NEVETÓ VILMOS.
HAH, olnn, tasslj
f a koponyádbcű nlifouág 1M.
AI afféts Tiláf k«l*ttSI nyogotig a aibéhai bandától ai afrikai fetór kopeny.R, nem mia, mint ctii^t ottobaaág, még aokkal tAbb: as oatobaaáf legfinomabb analizált extractuma, a«ért OIQCB és a*s lehet aa önaftfyBitAU tulomanyok csarnokiban, egj éut ü»út& tudománya tabb mÚ, BÍot es a tariacnya ostobasijt, ja ! még több, e má szelleme | magasabb, mint aa ojonaan építendő philadelphiai minta-torony — ugy, ; hogy e tudományos mű előtt egr Humboid kosmo»an»k ét Soaketpcar* drimájának, Petrarka ábráodjaiiiak, Dante pokláaak éi a nagy tereg ftUfa poéták költeménysmek kalapot kell emelnie *■ ez az egyedali tu-domáoyoi mü, mely a tndotaáoy isiaTooaláo áp agy ragyog és világ í'A-táig ragyogni fog, aint as afrikai livatagok felett a bort feketuő OAV, ennek kell tehát 1 euú^ ai újonnan felfedezett mdoek.a milyböl asindeu logicus, philologiu, lyncaí, t«chnicna, medicus, chirurfua, tbeologicui t» astrOQODÜcmnak érettségi vixsfit kell Usai Aj fókép e« a tadomáayo* mú a badíaratnik fog aj epocbit alkotni, mert senol sem történt anaji oon pias altra ostobaság, mint ép a hadászatban, a hol parú oatoba-aágból, majd szép idó, e*Ö köd és hátul tölti fegyverek okaazik az M-toba rendetien vieeaaroanliat, ergo t hadászatnak Ugfontosabb atrate-I giai mflve a tarisznya ostobaság, ajánlom tehát esen fontos múvet ai ' egéaz közös ?s oem köxös armadiánaJc figyelmébe, köteleitewék ai egyenruhát vuelfi mi ódán Urutecantga a stratégiai tudomány extracto aát kivolrGl meftanatoi és ha a kapaczinas páternek lehet breviárium*, mért nem lehetne a Herr lieutenantaak egy tarisznya ostobasága, halad jon a lieutenant a tanulmányban fokról-fokra ugy, hogy mire generá-lis lesz, faldiszithessék a tudorain701 ostobaság külöo érdemjeiéreL
Ex a genialis tarisznya ostobaság réghetetlen nagy hatásul bír, , ex egy valódi Laltmán, hogy tehát az ttgyrédnek pőre, a dalárnak tflse | a tQzoatoknak vixe, a k ÍJ köknek ábrándja, a tornácának er»j«, a asep ; h&lgynek hódítása, a mamáctkákuak jó kedve, a n^nikéknek erfis ka | véja, a kávésoknak olcsó czakra, a gudáaznak bő tersaése, a cxokriii 1 péknek ingyea lisztje, a csizmadiának ajándék bőre, a bankárnak folj 1 fa pénze, a vendéglősnek éhes vendege, a lapkiadónak sok eiÖfi«et4j« 1 legyen, mindenben a hiány pötoltassék, mindenkinek vágya teljeaiMwék, ! csak tessék a asereocae tariaznya ostobaaigot megvásárolni-
/ mi pedig a sötét tudományok ittr«svarát a gyógyáaaatot Uieu, ez, hogy a gyógyszer nagyobb hatással túrhasson, ax idegrendszer iely-; reálljoo, a termessel a gyógyeröt jobban elfisegíthete*. agy miadc-s I asenvedS aiernse be haladét talajul a tariaanya ostobaságot és én saint , gjüjlője a tarisznya ostobaságnak, késs vagyok mindenkinek, ki 1 frt , atempŰt beküld, sumplu papirosra bUonyitani, hogy miodea tarianya ostobaság vevfije 100 évig fog élni.
(
Tiszteletül
Nevető Vilmoi,
több
felfedéseden tudomány profewors
B e k 6 s z a n t é
A fold kerekaéfia aháoy ea«pp a rla, Egy eired hnsaárban amennyi aa is, Erdély ssép fasgyeis aielid és vad kecske, Nagy Magyarországban a enoot Benjeotke, *i nagy oestánoak ahány a sárilya: Annyi áUáa saáUjoB basánk és a királyra.
Sala akc tejfelben ahány csepp a vaj, Hjolrje.er tót fajéa ahány asál a baj, Aa alföld rkaágin ameanri a fOlei, Ahány varnegyébeo a StaaUcasaa Uras, BaJatoo visébn hány a k«cakek9r0ei, K kft.jr olTaséJét érj, nnyi OrOB