Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.37 MB
2006-06-21 11:28:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
886
7043
Rövid leírás | Teljes leírás (624.4 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. augusztus 63-71. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


18*.

ZALAI KÖZLŐIT
elíbb: ,Z ALA-BOMOOYI KÖZLONT.1
Tizennegyedik
A lap zsellessi is aja«i ressét flleté z*
t reolassaoók »st- s szer
t kaastf-kia<l«a«z sér-
illetik „ aueeieeírt k«J5.
10 kJ. fisetendE.
esek ismert atankasar. liktól íofadtatask el.
Umintok riassa Ma
kaUetask.
e-arai IwlytutMáainak. nsnklBSaban az „alté zalai ügyvád Bdylef', a .^agy kaniztai karstksdalai i loarnank". a .nagy-kanizsai tsUcarékpénitir' a .zalam«gy« általaim Unitó-twtfflet', a .Zala-SaMgy fézkajézasi rMzvMytártulat t titok magyai ét vároai agyatOlat hivatalot értaaltéja.
lap.
Heienkint kétszer, vasárnap- s csáiörtékőn, mejjjeleiid vegyes tartalmú
Hirdetmény.
A zalaegerszegi kir. törvényszék ré-ízéról ezennel közhírré tétetik, hogy Hideg József nr Zala-Egerszegre kineveiett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Zjla-Eger-szegen kmizsai utczábau levő lakisin 1875. éri angusztns 1-éu megnyitandja.
A zala - egerszegi kir. törvényszék 1875. július 27-én tartott polg. üléséből.
HORVÁTH JÁNOS,
kir Uisáki elnök
-'-•■■'■ SKÜBLICS KÁLMÁN,
kir. mseki jeijit.
p. 75.
Hirdetmény.
Az 1874. évi XXXV. t. ez. 15. §-» rendelete folytán ezennel közhirré tétetik, miszerint Ziegler Kálmán kinevezett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Csáktornyán varasdi ntcza 12 sz. alatti házban f. éri aognsztns 1-ső napján nyitandja meg.
Kelt a csáktornyai kir. törvényszék-nek, 1875. évi jalius hó 27-én tartott ülé-séből.
Dr. HÉRICS JÁNOS,
alnók.
SÁRDI JÁNOS,
jegyző. •
A keszthelyi m. kir gazdasági tan-intézet 1875 6 í ki tanéve f. é. október 1-én nyílik meg.
Az új szervezet értelmében módosított fölvételi föltételek követ-kezők :
1. jó sikerrel végzett legalább 6
grmnasiumi vagy 5 reáliskolai osztály
2. betöltött 17 éves életkor.
Rendes hallgatók részére a tanfolyam
három éves Gazdasági gyakorlat kimu-tatása nem kívántatik, mert az első tanév főleg a gyakorlatnak van szánva.
Olyanok, kik 8 gymasinmi vagy 6 reál-iskolai osztályt végeztek s egy, a gazdasági gyakorlatban töltött évet hiteles bizonyit-vinynyal kimutatni képesek, mint rend-tivüli hallgatók közvetlenül a második évfolyamba léphetnek, ezek azon-ban a gazdasági gyakorlatból elővizsgát le-tenni kötelesek és a félévi vizsgák ntándijt fizetnek.
A rendes és rendkívüli hallgatók az egyévi önkénytes hadiszolgá-lat kedvezményét élvezik.
Önálló egyének, kik a fönt jelzett föl-vételi föltételeknél kevesebb előképzettség-gel bírnak, vagy csak egyes tantárgyakat hallgatni óhajtanak, mint vendéghall-gatók léphetnek az intézetbe.
Kétes esetekben felvilágosítást nynjt és kívánatra a közelebbieket tartalmazó tantervezetet megküldi
A m. kir. tanintézet Igazgatósága
Pályázati hirdetmény.
Á nagy-kanizsai közös népiskoláknál az 1875/6-ik tanévre 3 segédtanítói állo-más leend betöltendő évi 325 forint fizetés-sel, esetleg rendes tanítói állomásra való előléptetéssel. --Kik ezen állomások egyi-két elnyerni óhajtják, szabályszerűen felsze-relt kérvényüket legkésőbb augusztus hú 20-ig alulirt elnökséghez beküldeni kéretnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. július i 10-én.
VÁGNER KÁROLY,
iokolasseki elnffk
i Paegán, f. évi június 25-én.
! A szabadelvüpárt részéről megejtett
értekezleten Peternics József szbiró ur in-dítványa, hogy mélyentisztelt Csengery Antal ur Kanizsa választókerület jelölt-jének, felsővidék szabadelvüpárt részéről bizalom szavaztassék, a nagyszámmal meg-jelent választópolgárok élénk helyeslésével találkozott, valamint ez alkalommal Péter-nies szbiró ur által felolvasott és szeretett képviselónkhez intézett köszönő s bizalmi irat szinte egész terjedelemben éljenzések közt egyhaugulag elfogadtatott.
MéU/entiatelt képviselőjelölt ur!! Midőn a n.-kanizsai választókerület felső vidéke m ii nap Pacsán megtartott ér-| Ukeiletén örömteljesen azon megállapo-dásra jutott; hogy nságodhoz e köszönő hála feliratot intézze, a jelenvolt nagyszámú j választóközönség szemei előtt azon magasz-| tos érdemek, azon polgári dicső erények ' lebegtek, melyek magod komioka köré már most is mintegy örökzöld babérkoszorút | biztosítanak!..
Tagadhatlan: hogy nagyságod ernyed-
betlen munka szeretete, éber kitartó törek-
vése, valamint ekkoríg az összes hazának
nagy szolgálatokat tett! — ugy bölcs
figyelme folytonosan kiterjed és egynttal
felkarolta választókerületének azon elodáz-
hatlan korszerű érdekeit, fontos igényeit
I is-meivektagadhatlannl a választókerületre
| a közel jövőben nagy horderóvel bírnak !..
1 Ugyanis kegyes volt odsbatni, hogy a
magas kormány a feisó vidék központját Pa-csát, melyhez 27000 leiekből álló vidék nagyfontoságn érdekei fűződnek, — azoa előnyökben részesítse, melyek az ipar, ke-reskedelem s e szerint a jólét elómozditá-sának mindannyi emeltyűi! — értjük vá-sár, posta sat. ügyeinket
De bátrak vagyunk kifejezni nagysá-god előtt azon meggyőződésünket, hogy a jövőben még többet is remélünk nagyságod bölcs figyelme és igazság szeretetéből! — ezeket részletezni jelenleg nem akarjak, fo-gadja egyébként hálánk és köszönetünk mély 8 őszinte kifejezésünk mellett szivttaa azon tántorithatlan ragaszkodásunk és bixal-mnnk élénk kifejezését, — melyszerint hés kívánjuk, hogy nagyságodat a nemzetek Is-tene, mint njolag megválasztandó képvise-lőnket a haza és a nemzet javára s válasz-tó-kerületünk büszkeségére sokáig tartsa és éltesse! Pacsa, 1875. jul. 25. Töttösi Ká-roly, Szörny Kálmán, Lamberth József, Peternic* József, Horváth Mór, Újlaki 36-J<ízsef, Lakner Ferencz, Nnnkovics Vil-mos, Talabér Klek, Veinhoffer Károly, Sélley Antal plébános D.-Kál, Zbinyovszky Jenő plébános Oroszton, Hóhn Frigyei, sat.
Kimutatás*
az önk. tűzoltó egyletnek május 28. (s jú-nius 28 án tartott vigalmai tistta jövedel-mének.
Háj. 28 án befolyt összesen 121 ft.
Jun. 28 án , „ 313 fi 96 kr. 2 arany
Jun. 29 én a zöldfa kerti zene-estély jövödelme,(me-lyet a nagy tekintetű kato-nai parancsnokság külö-nös szívességből engedett át az egyletnek) . . .165ft74kr.

. TÁRCZA.
Emlékezel-e még? •..
Katlekesel-e ™eg-, hogyha * meretlg-ee Hsö elődbe rifi, «.ep taaderi álmot 7 I I Jnt-e még Msedbe sz s oalTSjiy iíja, A kit agy sserettel, a ki Ofj imádott 7 I £■ ha egymagádban mélyen elmerOlag a Régen eMbartott multaik teugerébe, Kern látod-e seka, a aidSo foltouik Anaak as ifjosak elfelejtett kepe ? 11
Emlékeiel-e meg, boffhs cseodea éjjel L*<i8l§i megpibenai ágyad ráskotára r É« ba két .nemedre rá borult as álom, QondoLatjaidaak meddig tart határa f | Heg Tan-e még as a regi nyugodaijBad Ha tlCned látod, a kit agy sserettél, S kinek még HB adtál egyebet Bsarára S»Tet mefrepesstS hideg feleletnél r !l
Km)ekesel-e meg a rirágol kertre
Hol, miként a menyben Hittak egymás mellott ;
.^en besiéitűak, — egymál nesíiebe voltnak
Elaerllre , ajkmk aaölni elfelejtett.
Többet mondott a< • néma kisssoritáa,
■int a Sserető ISIT bíbájoi benede:
Hissen életndTom minden boldogsága,
Ebben a parányi kélbes roh letáre 1
Emlékesel-e még néha-néha liuu ? vagy taián már el U felejtetted rifeo. Hídon fotkeréeu tsép nemed rilága Testvérét, a legasebb csUlagot as egm I Irigylettflk t^le boldogságát; és hogy Oll meaaase Tas lóinak, kangmdlaok raja, Padig mi Toh, a mi forró régbetetlío SwrelmaakbOs képese, — u í boldogsága r I !
esele még ? ! ! Óh engem gyakorta folkereeoek e >eep áeráadkepek, álavak. 8 »ia!n b«k««sták a asiTaeien ejtett *(elo aely lehet, — nmét WTa uállaak.
, És ba a csalódás vágt* seb megnja), I Hultaa emlékei njra viaszajSnek, i S egykori szerelmünk balzsamára! njra ! Beh'geaxtik sebét a rég szenredonek 1 ! 1
CÁL1ÍAN,
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. LoJcg SrUUf.
(FolTteVtáa.)
A Márkus teréről ojilik • Can&l grandé feM a PUlsetut, melynek egyik oldalát a kirá-lyi palota m*ghoaaxabbitott uáraja, másik ol-dali*, a világhírű Palauo Dacaié képezi. A két palota kösott raD két óriáai gránit oeslop, me-Ijek egjikéu a veleoccei txárnjaa oroazlin, a másikán SseDt Theodor a krokodiluasal elhe-lyeirék. AUitoiag e két szobor között történtek a kivégzések, a miért velencxei e helyen soha át nem ment (Errdl jót nem állok, a ciceröne bascélle.)
Lépteinket a PaUsxo ducale felé irinyos-tuk. A föld kerekaegén egyik legremekebb s történelmileg egjik legérdekasebb palota előtt állolluDk, homlokiaU a PiazietU télé 75, — a tengerpart felé 71 m. hosszú, scimulanssor leégett és réulegei paastalast szenvedett, de mint PhSniz hamvaiWl — mindig ékesebben emelkedett ki. Az eiorésst mindenhol oszlopo-kon nyugvó caipkeíbrma iegmuréksibb és g^ö-nyorü faragrányokkal teljes ivesetak foglalják el, az alaö osalopfejeken történeti események domborm&vei vannak kivésve, as emeleti er-kély folyosó elején kél oulop vorosmárriny bol van, ezek kotótt hirdették ki a halálos ítéle-tekel.
A láarkUznplom melletti fokapun át, aa
udvarba jutottunk, mely 2 érdekes cisterni Kar-zattal bir érczből, — nagyszerű az óriáslépcsó-nek nevezett fel járás, melynek, legfelsőbb fokán lettek a Dogek megkoronázva. Felérve az 1-go emeletbe, méltóságteljesen tágas márvftnynyal kirakott folyosók vonulnak a belső részek felé, itt mutogatják a Qyilást, hol az oroszlányfej ál-lott, a melyoek torkába k névtelen feladások bedobattak. Következett az úgynevezett arany lépcső, melyea csak nobilikaek volt megeo-gedve felhatolaiok. — Ezután a hatalmas és dicső köztaraaaág dísztermeibe jutottunk : mint a nagy tanácsterem, mely Paasano, Verooeze Pál, Tintoretto képeivel küJooOeen a legutóbb nevezett nParadicsom" caimft müvével feldi-szitve, ez a világ Ugnagyobb festménye. A kis tanácsterem, a külföldi kévéteket elragadó, szavazó, tizek, hármak sat. aat termei a leg-nagyobb művészek képeivel, különösen a tető-zeti munkák kiemelendők. De nagyobb részle-tekbe a képeket illetőleg nem bocsátkozhatom, mert akaratlanul könyvvé növekednék szerény leírásom.
A Dogé magánj-BZobáit is megmutogatták, de semmi különöset nem láthatni benDÜk, ugyanis a temérdek össze viasza törött csonka szobordombok figyelmet nem igen érdemelnek.
A szomorú hírességgel bíró ólomfedelek elpusztítva lettek a felszabaduló nép dühe álul — de mintájokat most is mutogatják. A többi kftzött egy kis koczka-négyszög szobácskát, mely gépezet álul naponkint összébb nyomatott, míg végre a szegény fogoly a pokoli bőség és levegő fogytával as őrulésig öMzegyötörve halt mag. Innen leszállottunk a „tengeralattiénak ■•vetett börtönökbe fáklya-világ mellett. Fóliá-sad a vs>, látva un nyomorult, penénes, bttdos,
patkányok ezreivel telt lyukakat, — s elkép-zelvén, ho2j egykor hány szabadságért és népjogért dobogó kebel halt meg itt százszoros halállal.
Felérve az isainyu helyiségből, reájutot-tunk a .ló h ej o k hid jár a*, b. Jósika Miklós ,Zrínyi a költő" czimfl regényének 2-ik kötet 08—70 ik lapjain a .sóhajok hidjáf utánoz-hatlan geniálitással következőleg írja le, melyet e helyen idézni köleleaségemnek tartom, mert e leírás oly remek, annyira történelmi, hogy abból az olvasó eleven képei alkothat magának e borzasztó helyről:
— ,Az arabfényfi palazxo ducale s az úgynevezett prigionik közt keskeny caatorM mélyed. Az utóbbiak járdáit amazéval egy rö-vid hid köti össze, s mikor az azon átmea6, a két agg épitm jny közt a zöldes vizutra betekint, magasan a. két palota közt, egy födött hidacskát pillant meg. Egyszerű e hid, egy átjáró fo-lyosó ; — gondolnád, a két homlokzat közé Uláa egy hű lélek ékezte be, hogy barátját hamarább láthassa; ragy az egyik paloU gudag ara4je, kinek tul egy ifjú bírta olasz szerelmét: vagy Ulán kemény, tömör iv ez csak, esetlen grá-nitból, hogy a két fal egymásra ne szakadjoa ?
Nincs ut e azéles világon, melyen valaha váador viasza ne tért volna; de százsdek hunytak, s ezea irtóiatos hídon, mely mint a fecskefészek függ, •■>■ béri nyom nem tért vims soha. — Olyan volt e hid, mint az első lépés a vétekre; tedd megestegjnar s vészre vagy Az elviiass-tó vonal volt ez élet és halál, remény s kétség-beesés k..z', ez z sóhajok hídja! Kinek a ttask sötét szobájában mondaton : sasa u ajtói tá-voahatik, signor! — M • hidra lyitttt s t*l
. . . .600ít70kr.
* é»2 db arany.
(j , Kiadatok:
IMju 28 ki ieae (Grüo-
• lHHkm) . . áOft.
i. k. 48. íyaiog sor- w^
,_ lenekarának uli-,
elaii)laaelá«i e» réaiben
el<,lme»Sai költtegei . . 257 ftO6 kr.
Nyomtatrányokért . . 37 ft. .
Egyéb kiadaaok (a. m. a
eszesen : 471 ft96kr. :l|arad tiszta Jövödeiein : 128 ft 74 kr.2 arany
■j^ ' 600 ft 70 k r.
* ' Nevezetesebb felüllizutétek :
Orémer ar PalUból . . - . * db arany
Karczag urak két ízben . - 4 frt — o. é.
Ebenspanger Leo „ ■ ■ ? * ~ *
Botho Uo ur . - ■ - - ?" -
Löwinger Ignácz „ . • ■ » r ^ *
Gutmann Vilmos B ' T. *
Belns József , • • - ! - *{ •
VslbschMór . •'■!•?,"
- 2Serkovit» Vilmos . . . . 1 . 40 .
1 F •
1 f) — J»
Fogadják a nagylelkű felúlfizetúk az egy-
vl. eluök.
Helyi Wrek.
5v«ffí/K«HÍ*JMi»fju. l»7ú. IV kidietus s*«rkerztó ur! Több oldalról azon zl-4ir ÍÓD legko»l«bb terjesztve,mintha a kwded-*n«velő egyesület meiyeo tisztelt elnokn..je d'Koro P- A- ur előtt akként nyilatkozutt volna, pliVk«nt „aidó kisdedovodá-M feáililani nem •ifcWrBak*. ezen hir terjesztéséül Koro P- A. ur iiírídoltatván, » hivatalos*., eszközölt kihallga-ttok nyomán indíttatva en^m magamat ki-nyilatkoztatni, hogy Korn P. A. ur ezen *ádat vihóautasitv'án, rágalomnak jileoté ki. ea Meggyőzött, hogy ily nemű nyilatkozat senki *;VlUl sem tétetett. Ezen álhir terJMttéte tehát a -kisded nevelű-egyesüiet üdvös működése elé, / -^yi tudora ki által szórt nemtelen lett —és kuz \ioje érdemlett elitélését a nemes közönségre bi-\*om. TelJestiszLelettel Bflua József 8. k. polgár-mester.
f\i. _ 2?agy~Kani*M viros tanácsa es
v iskolaszék legújabban a leanynevelé* terén ér-
jj*u hiányok j*viu*ával kezd foglalkozni. A*
e téren felette érzett hiányok oji»tt készséggel
üdvözöljük e törekvést, legfókép pedig az e
tárgyban javaslattételre kirendelt albizottság
. az<m megállapcdásat, hogy a nóiievelée ügyet
*J6Íagy-Kanizpan akként véli legjobban elömordi'.-
* íistni, hü polgári leánytanoda, állitatik fel. A
fiu polgári iskola által elért eredmények a leg-
utóbbi nyilvános vizsgákon, mindenkit meg-
vJepheteke* meggy ózodhették ezen iskola élet-
* re valóságáról, " hasonlót remélve egy polgári
leányiskolától, országosan elhanyagolt uúneve-
lésünk, legfőkép pedig ezen vidéké nevezetes
jótéteményben részesülne. A bizottsági megál-
lapodások bói tudomásunkra jutoti eh en.b«"<l
közcljük, Hogy » bizottság szükseg-snek laija
a tantervbe felvenni a neveléstant é* a frauczia
nyelvtant — kikivinja terjest Leni a történelmi oktatást— ésacsaládi, öröküaödési.ögjszerükö-tr-lmi jogok ismertetését. (Figyelemmel fogjak ex flgret kísérni és még részletes■ bb-sn ii hozzá ' t> róluk, tíxerk.)
tudtunk léiéről, mert temetünk a legssr-bb gou-datlanságn mutat!) a »irá*<>k regiére lakásul ! megvette a Szt. GyÖr^v vári ntezai legutolsó há-zai, mely vétel a tanács jóváhagyását is meg 1 nyerte. A temető rendezésébe* kezdésnek ez is jó, le*>z t*Ián a temetőben állandó őr. nehogy a | családi kegyelet tárgyai a síremlékek tovább 1 rongáltaasan&k. és a „holtak országa", kóborló ' cselédek, csavargók büataayája 1 egyes.
— Ax uj 1'adánxnti adóról »zóló törvény. A belügyi és pénzügyi roioisterrk ál-ul július 25-én kiadott, s a Budapesti közlöny-, ben közzé tett rendelet értelmében augnstus hó ; 1 jén lépett életbe, az illetS folyamodványok ; a helybeli városi hatóság utján Zilam^gye al-* ispánjához intézendOk.
i — Lapunk előbbi számából teledékeny-
' ségbol maradt ki a felelős sserkesstő signatu-1 raja.
; ygy
jet p«rancsouk»ága által küveikvzű sorok nyíl-! vánitására kérettünk fel: A .Zalai Közlő*.?' 51-ik számában közzétett f. é. juuius3 kinugy-1 gyűlési határozatok 3 ik pontja szerint N«gy-' Ferenci i í } u, mint kütules-égérül telje-1 een megtel ed kezelt Ug — kinél » szabályszerű ' büntetések u. tn- tilk<>s és nyilvánus intő meg-: roTás már hasztalanul alkalmaztattak — amn-' kod^ tűzoltó-testület kebeléból kizáratik. Snj 1 náljuk, hogy ily hamar kelletfazemlitettnapy g^ uiéöi határozatot végrehitjtanunk és kívánjuk luxia szivünkbűi, nogy hasonló kényszerhely-'. zetbe többé ne hozassunk. 1875. juhus 29-ki
üléséből. A parancsnokság.
' — Ritka kor. Julios 27-én reggel 4
órakor Szombathelyen ^zeiestei Khon Kálmán : 112 éves korában meghajt. A n. kanizsai Weirt c*alád rokona voita napjainkban ritka kort ért 1 tisztes agg.
— Ütimeyhen egyik furcsaság a mási-kat éri; az egyhangúságot iparkodnak vet'iflk uszlatní az özönnel érkező müvótz, bűvész és i tudja eg minek Dem czimzett húsok; nyeldel-vén a *üzes kóczot, ezrivel pókod ve a sok gom-bostűt, egy fon útból *kár húszat podörrén elő, >■ elOadás után mégis azon panaszkodva, hogy a bélvegpenz is alig jó be; de Dem is csoda, I ma már egyes munkakerülők azt hiszik, ha ' ügyes kártyakeverők, már elég érdem, hogy a ! kúzó'uség tiszteletökre összefusson, ssebjeiket ' bankóval tömje, lúten túl volnánk, de a t. évi július 24-én feífodözóUet minek nevezzem? ' nem hangoztatom: .Ubrik Borbála,* czimuzze el az olvasó tetszése szerint. Jelzett napon a já-rásbirósági bortunőr állal nxon feljelentés lé-tetett, misterént a helybeli pandur-laktanvan egy meüékfulkébeo nő van elrejtve; rögtön törtéot vitsgálat ntnn a tényszomora valójában j^azuíu niMgát; ugyanis Schmicd Jásoe toglár tuedes ozobája mellett levő kamrában ott ta-Ullatolt a t-iedes valóságos neje majdnem egé-I szén mezítelen, undok férgekkel lepett teatt*-]; I megjegyzendő: Schmied foglár cxak juhus hó | ü iku oU van Sümegben, a nó runcsoli kinésése ellenben husszas szeovt-désre mi okot következ-tetni j e szerént ö ínját nejét más eltesebb anz-ssooy végett, kivel ól, ily módon akarta az ár-
srekr9s%bu küldeni.Schmíed Al*5.IW*á>ól jött Sümeghre; az asszony vallomása után, már ott űzte meltatlankodáaát, rejtve tartotta, éhex-tetve, és gyakran ütlegekkel traktálván őt. A vere*c*étlen a s*olgabirí*ég rendelése folrtán Mónii ápolás alá hely estetett, férjeért pedig fogláiek mentek, ki épen a vidéken volt ki-küldve: a sairafa pedig, kiélte* létere a tisedes szerelmét képes volt megnyerői, elólegesen httsre tétetett. A no le ügyel azáriuazáaa, v» lomáaa szerint első férje egy főhadnagy volt; jelenlegi kínzója az időben Lengyelországban mint őrmester szolgált, <>zv<>gy álUp<u.b.io hozta ment sóul; de kedvező bánásmódban nem igen résseaitette soha, sót egyszer e) is ment tőle, de akkor — állítása szerint alezredes bátyja isuiét p^nzcel aejtiette, így ismét vu^iajött hozzá, és általa már régebben kinoztaük^Sze^ény asszony kimerült a szenvedésben, mert menekvésre kí-sérletet sem te;t, holott rejt helye ablakán rá-csozat sem volt, könnyea menekülhetett volna, azonban amint mondja, férjétől lelkimében nem mert kiáltozni, vagy segélyérittedezni. A többi foglárok sem jelentették eddig, m> rt káplárjuk szav» szerint hitték állításai,, ki azt monda, hogy egy őrült rokona vau a me'lékkamrában ; különben a bővebb viisgÁltU többet fog kideri teoí. Mind azáltal csodálnunk kell, hogy miként tarthat épen egy foglár, aki több társával szo-kott lakni, ily soká kinzó helyen oót. Ugy lát-Szik egyik kék gatyás a másiknak nem akar ártani.
— Egy vidéki magán lcányinté*et köréből. GyórŐtt, Pets Vilma magán leánr-neveló s tanintézetében, — mely a vidék leg-jobb hírű nevelőintézetei közé tartozik, mint ertetülünk, műit csütörtökön tartatott meg igen szépszámú díszes vendégkossoru jelenlétében sz evi nyilvános vizsga. A vizsgán, mely dél-előtt kezdődött s délután a felsőbb osztályok-kal folytattauut, Zsrpák János prépost-kanonok s megyei iskola tanácsos ó nagysága elnökölt: jelen volt a k i r. t s n f el Ü gy e lő, továbbá Balogh Kornél városi volt főispán, Karsay Sándor superinten-dens, a megyei iskolatanácsnak s a helybeli fógymnasium tanári karának több tagja, a nö-vendékek szülői, köztük a vidékről Eelui J ó z s e í nagy-kanizsai polgármester, B a r-csa Bálint földbirtokos Veszprémmegyé-ből Guöth Gyula vasmegyei földbirto-kos, a városi iskolaszék több tagja, számos tan-Ügybarát s nagyszáma előkelő hö'gykoszorú, a iámra mintegy 90. A növendékre, mind a: alsó, mind a felső osztályokban, minden egyes tantárgy ból szabatos, érLelmes feleleteket adtak. Szinte öröm volt hallani, bo^y a telsőbb osztá-lyokban a többek közt a magyar irodalom tör-ténetből, a terméssettanból, a számtanból külö-nösen a méterreodszerbol, a magyar történe lemből a német és franezía nyelvekből mily szép, keretded feleletekkel tűnlek ki a növen-dékek. A tanítói személyzet, köctuk az igazga-tónő, továbbá Petz Irma, HerteJendy (iiz .la, Blaha Constance, Bóka Káról y, Zeicbmeister István, hivatásuknak szép eredménynyel feleltek meg. A sok házi dolgozat között láthatók voltak a növendékek által készített térképek is, melyek a biztos helyismeret megszerzésére a földrajz noz kitűnő módszer gyanánt üdvözölhetik. A rajzok, Turcsányi Adolf rnjztanár vezetése mellett ssép előmenetelről tanúskodtak.
Jk a* hU mnskik, eltére «s *gT|s«rü kö-
. testól s a legszükségesebb házioói munkáktc1 egész s finomabb fehér hímzésekig, egy egáz külfJu termet foglaltak el, ízletes íelállitássti
• s nővilAffésatfrfL nagy teUzést nyertek. A
TÍs-ga ésjsk «s tornával végzódiitt; az éaeknél
* a5v.-i>d<kek keti<M hangú kardalai, néhán*
keU<^ H magány dal, gyönyörűen sikerűitek"-
a tornászat pedig.a melyet zongora kisératmel'
letax igazgatónő maga vezényelt, srrol győzte
meg a közönséget, hogy esen testgyakorlat »
lesvoyokuál sraily illeiues, ép oly jótékony h»
; tássml is van a test egyeoes és szépen való hw-( dosásának kifejtesziesére. Az eluók végül teljes
elúmerését fejezte ki az igazgaUJno s a unári ( személyzet buzgó muködéso, valamint a tanit , ványok siorgalma és a vizsga szép sikere fölött
Befejezőül a növendékek részéről elmondott
| köazbn'j zárbestédek után az e^ósz kusÖDség a£
j igazgatónőt lelkesen meg^ljeneste, aki mégha
| tott szavakban mosdott köMüaetet. Orülüok
' hugy a leánynevelés U-rén a vídékeu is í|y „ép
! sikerrel inüködó nevelőintézeteink vannak!
j — Következő sorok közlésére kérettünk
i fel. Tisztelt szerkesztő ur! Hajós Mihály Alsó
' Lendva kerületi köveijeiólt iir pártj. részéről s .Zalai köslönybe- küldött nyilatkozatra van
t szerencsénk kövmkezo helyreigazitái közzeté-
j telére felkérni: Czigány B«rta ur a t. évi ml hó 15-én Mura Szerdahelyen megtariott g} uló* alkalmával, e gyűlés ad hoc elnökének válási
| tatván meg, helyét jogszerüleg elfoglalta, ■ a
I mura szerdahelyi gyűlés elnökének jogsserüleg irta magát alá. Ennyit kívántunk megjegyezni,
; a nélkül, hogya többiekre vonatkozólag czélboí nem vezető polomiab* bocsátkozni t szabadelvű pártérdekében csélazerü, megengedhető eljárás nak tarunánk. Kelt Alsó Lendván 1875 jojius 2b. Smodici Eiek kerületi alelnök. Wranns
í Frigyes. Graboveci András.
| - A fOggeUeiMégi pártbeliek folyton
utasgatoak Z*iamegyében ; ma sag. 1-én: Ver-hovay Helfyvel Balaton Fürben tart beszédet, hétfőn Tapolczán; Simooyi Ernő Szederkóoyí
| Nándornál Szent László-Egyházán, hová a bu-csors ezrivel jő a nép. Madarász József többed
. magával a leienyei kerületben madarász, Tu boly Viktor Farkas Györgygyei a csáktornyai kerületben, GaáJ EnUre a kesaiheJyibeü ; a ka
i nizsai, lendvsi és baksai kerületben egyáltalán uinca hajlam a függetlenségi pártiakhoz va!ü
I csatlakozásra, a többiben is igen erőltetett, né-
; punk belátja a helyset nehézségeit s inkább ssor galommal a munkához lat, bizalommal vissltet-vén as iránt, kinek meggyőződéséből szavaza-tát ígérte, A Sennyey-páriiak teljes csendben
\ vannak és semmi komoly hírt nem hallani felölök.
| —Gétyéröi ciáfolatot vettünk, hogy ott »en Apponyi, sem Verhovay zászlója k»tüzvB uiucá, s ezen urakat, ugy irataikat ott senki sem ismeri
, — 8ÍSSOVÍCM beszéde Falk Miksáhor,
s fáklyászene alkalmával, jul. 17-én : — Me lyeotísztelt hazafi! Szeretve tisztelt képviseld jelöltünk! Midóo a keszthelyi választókerület szabadelvfipártj* egybeg\ult, — kijelölendő azon féiöut, kire a jövő nagvfbntosságu ország gyűlésen képviseltetéséi bízná — a minden ol-dalról nyilvánuló kosbibalom Önhes, mélyen tiszt, kazac köcpontcNiuU, ki egész éleién át ve-lünk együtt nagy költőnk szavait hangoztat* .Hazádnak rendületlenül, légy híve óh m»-

,. rajta a halálra Ulált vagy örök<« fugságra, tí mélyeo a tengeralatti boltokban vagy lenn az
ólom födelek alatt.
j, - K hídnak ajuj* feLetéu b^vunt szobából , n^ílt, melyet eleveu siruak mondhatnánk ; a j.jóltevó nap sugara ide neiu hatutt suha, ablaka ,.n«m volt; közepe táján emelvény nyúlt, s azon * egy aszta] tekét? posztóval borítva állt. melyen kereszt, halálf.j & homok-ira láuzotiak: igu lámpa világította a siri bézagot. így ^^.r-...t ki aszóba, hol a rettegett tizek három elnöke ült s hozott ítéletet egész Veleuczére s ■ ^mindenkire, ki snnsk határiba lépett, személy-
Tjálogatás nélkül.
-.. így látjuk őket jelenben ni int annyi
« aathomatot ülni sötét karszékeikben; csak ,tseiB£Ík világítottak álaiczaik alól; volt valami j, f érfagjlaló az egá« jeleneten. Á lámpa c»en . ^esea egutt, a harmsk egyike felkelt s kezét a t-tmsllette levó törvénykönyvre helyezés halk, t«,4e firthetö hangon monda: — „Ricordate vi t- átti povero moltui ro!"
v *. Azon bnjlékeztetés, melyet e szavak (ug-
.fialtak magokbao, minden viss^álat előtt elmon-
« 4s>tolt az elaoktúl a egy elhamarkodott Ítéletre
fcvonatkozott, melynek egy szegény ártatlan
j{ jqplnÁr JŐn áldozatja. m
t0', ^ Mindnyájan kebleikre hagyák haoyatlaoi ufakikst; azvtán egy csengetyü hangzott, s ál
- aroxos férfiú Lépett be ..." saL sat.
■ _•. A sok rémülete* dolog után nagyon jól
t e palotából ismét a szabadba, jutni, s még -1- á kék ég alatt is sokáig elfogUlUk
ti s« tét múlt jelenetei.
.3 üi as Aeademia della Bel le Arti
- . .. gu kép-gjüjteménybe mentünk, mely
nemzeti intézet az Olaszok egyik főbüsxkesége,
— sgyűjtemény alapos megtekintésére legalább
három nap igényel te toék olyan egyéni értve, ki a festészet elemi ismereteivel bir. Ki-hogy a tibzielt olrasó szemembe találja mondani: ,ne tovább a kaptatánál", röviden ér>niem a leg j--lc*ebb műveket. Fénycsillag e gyűjteménybe Tizián .Mária menny bemenetele", ugyanattól a rnirb4i-tétel", Tin.oretto „Szent Márkus*a, iji'iVüiioi BtíUiDÍ „Emauei veudégaége", V'ero ueze Pal nJézus a L**vi házába'sat. aat. Kekem ktiluüoíon tetszett egy óriási kép, a ,k»n*áni menyrgző" (a ft»tóre nem emlékezem), ex oly teruii-szetes, hogy sokan egészen a képhei men-tek megtekinteni, ha váljon kép-u ez, avagy éióaUk?
Innen a gondolán a Giavaoelli herczegí palotába mentünk, leírhatatlan pazar-fény, a legszebb műizlés, a modern festéázoi — szob-rászat roD3t»kei vannak itt felhalmozva, azeló-caxruok és fÓlépcsőzet carrarai márvány s mo-zaik mindenik ajtó egy-egy mudarab. A termek nehéz selyemmel kárpitozvák, s a csillárok a velenczei cryftUll legszebb példányaiból válo-gHtva. Ilyen lehetett a maga nemében néhánv század elűtt miud«n nobili palotájának belseje. Azután megtekintettük a Kifho hidat, mely építészeti coluss Veleucte egyik legnagyobb nevezetessége, lévén e híd ivezetén 24 bolt, a rüia a kilátás gyönyörű. Nagy élvezetet szerzett a mozaik és üvegtárgyak gyárának megtekin-tése; ez iparágban Velencse as első helyet fog-lalja el; bámulatos, hogy a gyermekek tnuanyi ügyességet tanúsítanak. A legszebb tárgyak potom pénzen kaphatók.
Májtu 6-án. Hogy ódoonserü régi palotát is lássunk, elmentünk a Pez*aro palotába. Minő nagyszerű e:öcaarookok, lépcsősetek, márvány-erkélyek s moesik padcím tok fogadtak bennünk. Istenem, minő hatalmas és gazdag lehetett *
velenczeí nemesség, meíy ilyen palotákat tudott muganak emelni .... A buLorzst, ősi íaragvá-oyokkal teljes, a régi remek képek azonban — mint hallottuk — angol vasárra kerültek s most modern képek voltak kiállítva eladásra. Te mérdek titkos ajtó, kettős falu fol/osók, hall-gat ód zó fülkék, sarkon forduló képek és tükrök — szinte odaképzeltem a néhai tizek titkos kémeit, kik iesk-Jódve bujkállak eme rejte-kekben. —
Must megtekintettük Velencse legnagyobb műkincseit: azaz a templomokat, S. Giorgiű Maggiore, — Redentore. & Mária delta SsJute, Giovanni a Paola, Frari, Gosoítí, S. tStefsno, Madonna deli' Orto, S. Zaccariá-t. Ezek közt a Frarí templom meg becsül hetién műkincsekkel bir, nevezetesen Canova Mausoleuma, meiy as ujabb szobormQvek legszebbike közé tartozik. A Gesaití templom márvány müvei világreme-kek, kivált as oltárssonyeget utánzó mozaik bámulandó természetes. — A Giovanni a Paola templom volt s dogek temetkező helye, a ieg-első művészek v<±rsuuyeztek a síremlékek kiál-lításánál e nagy férfiaknak méltó emléket emelni. £ templom egyik oldalkápolnájs 1867. évben a lángok martaléka tett — a kár meg-becsülhetetlen s a művészet tekintetében pótol-hatatlan.
As Arzenálból állítólag n legérdekesebb tárgyak elvitetvén, a meglevők kost csakis né-hány régi fegyver és hajó érdemes s meg-tekintésre.
E nap legjobban kifáraszioU bennünk eddigelé — örültünk, amikor estefelé Quadri-nál aMarkastéren f&gylaltozva nyugodhattunk. (Folytatása kor.)
| Virágok és tövisek.
| — UMMgjQjU : Icsvay Gtza —
j . (Folytatás.)
; A házasság ross telelés, embert, állstot
t megszelídít.
| A férj békessége s öröme se asszony.
I Hs a nők szeretik a munkát, a büa nem
I tud hozzájuk férni.
A nő.becsülete erényben áll, svUágcsak azt kívánja, hogy erényesnek Iá Üssék; de sz igazi erény az, mely a valósággal s a kosvé!e-i meny nyel megegyezik.
| A nő soha sincs egyedül, a múlt emiskei,
' v*87 *■ j°v° reményei mindig vele vsnnsk, ha
, a jelen el nem foglalja.
i —
I A nők titoktartásira ast mondják : a oó
I eltitkolja azt. amit nem tud.
1 —
| A jó háti asszony dolgának sóba sinci
A Mii idl • a ott gondolat g^skru rii-
louk.
I Minden gonoszság gyengeségből ssárn.*
| sik.
, Azt mosdja bólc* Salamon : a vsgyon é*
, s gazdagaég apai örökség; de a gazdagság mel-lett okos asszony Isten adománya.
£V *i**"or*wa találtak. — Ön hajlandónak „Tilatlurtutt megbízatásunkat elvállalói — és
js.cniu ««ve* volt; eljött hozzánk, h-gy biz*-Ijmért butáimat adjon — eljött, bogy poiitieai B(4eteit választói előtt feltárja Eljöttünk mi is, , naV^l^üpárt v*l*»tói, önhöz m. t. H., hogv órúmünk, teljes bizalmunk e* nagy liafteletünk-9ek kiíejoa*-*. adjunk. Legyen Üdvösölve kö-r&akbeu! AIDbar tn. t. H. ön nem e vidéket pevexi szülőföldjének, mi önt mégis e mai nap-,ol fogva a miénknek tartjuk é* tzivból óhajt-juk, b»'f?J ön körünkben ezentúl otthonosan éreize magát. Mi meg vagyunk gyflzAdve. hogy i m. t H., ki édea basánk leg»Öt<Hebb mait-
$■ g at
jában, akkor, miduo nagy kójtfink moudáaa periot hazánkban :
ny meddőségért eped ;
Stüle nem zokog holt magzat feleit;
A véo lelke örmuin-1 elt<-tik,
Hogy uem kell eloi sok ideig!" (Tompa.)
védelmére kelt át a mar már caüggedAket a kélíégbreséb mániurából felébresztő. — Ön. ki ntm ma^vur ajkú buu6iársainkuak, atuknak, kiknek hazáért v^r axivok. elmondja, mi baja a. iftgeu^v hazának, mi fáj neki. miért oly beta^; _ at eleredteket pedig viaszahozni törekszik Q k,öziw auys* keblére, feaneo hangoztatván n« tik: rKem akadtuk bizonyára sehol ily édes aoyára;" — ön, ki egész élftpályájin kerese-tűi hasink hü tia volt, az orsz&^g; üléh diszi-t kepette es ugy ott. mint a s-ajió uiján a hazá-oaü nnodig szolgáit — ezentúl is *• »zpgény PO kat megpróbál, haza szent ügvéért lug élni, dolgozót s küzdeni, Heg vagyok győződve, bogy ily kipróbált balsorsban ui^^edzett ierfiu a jövőre nézve elég erős leend Magrarhnzánk oaáiióaága és •üggeiieusége megórzeae mellett *Dragi erdekén kiielhutG uiúdou elúhegiteni. — EÍ uagji nehéz es terhes íruuka! és hogv ön m. t. 11. e nagy munkára érdekünkben raliul-ÜOIDI szive* volt, íogadja legmelegebb koszöne tuak és szivünkből jött acoo kiváuatuokat, hugy oot m. t. U. az Isten hazáaks kerületünk jívvara, diftiére sokáig megUrifa. ellesse. —
— Balaton-Füredre » 13. sz. lürJü
Lfvaur kiuiuiataBa szeriül juliua ho 26 * ig 9Ut>.
t számban 1373 fürdoveudeg érkezeti. |
— A kettxtlielyi községi népiskola név
és érd^miorozaU megjelent s beküldeteti hos-
rack. A négy tioaztaiyba 287, a szinte négy
Ieaoyoeztajyba 2&Ó, ummemia 555 tanuló Mfi
kudou -*í tauiiu, 3 t*oilüűú és ó bitukljtó.
— li&vid ttirvic. A* országgá ulési aeg- t
Djiio trón beszédet Tisza Kálmán szerkeszti.
— Sregedváros tiszti nyugdíjalapja 51,881 írt.
- Chilera esel Faddoo e* Abatáján forduít
t-i5. _ Fuddon egy huszárbadnagy fürdés köz- j
beo a Dunába ful&dt. — SósPisia birhedtrablú
agvuolóve uláltatutt. — Dobozi látván honvéd-
alezredes meghalt. — Apozsooji -zolobegyék-
ben a viharok HW,WX> frt. kárt tettek. — Gr.
Sigrav Fülöp ivánczi uradalmában egy cserép
korsóban i*i>6 db. régi ezüst pénzt találtak. —
Az ezüst árkeletpótlelc aug. hóra 2u/»- — A vas-
kapu szabályosát.* az Aldunan 5—b millió fo
ripiba kerüi. — A szássföldön —Krdelyben —
ritka jó gabuatermea van. — Peruban egy szer-
itetsztővel a rendOriik aajál lapját megetették. —
Lf>bkovitt herczeg ssenvedéiyes í'ényképéez. —
A Balatonban észrevehetöleg szaporodik a hal,
tuiúta a szabályrendelet megtartatik. — A nagy- '
bajomi segély-egylet aug. 5 én tartja közgyű-
lését. — A budapesti tud. egyetem jüvú tanévi
rector maghificusa Dr. Than Károly lelt. — A t
budapesti neror. szinházbau az előadások aug. |
7 én kezdetnek mrg. - Az atbletikaí klub jóvó
évre Bécsbe tervez gyalogveraepyt. azidéo még
/Tatába. — A debrtezeni srirbázat magativál- p
' l&lkozóknak adják ki. — Az idei aarde.la-scü- '
ret rowtul ütött ki. — tíráczban egy borkeree-
kedési bukott láriulat iíuO frtos részvényei ár-
verfoen 51 krért vétettek meg. — Egy morva-
országi köszénbányában beütött a villám, 14 i
munkás rögtön meghalt. — Sebsstopolban nagy !
ÍÖldreDgéa volt, több bár megtérült. — A peati i
mészárosok casinót aUpiiotUk. — -ünállás" :
czimŰ nj bizlosiló-bank alakult. — Ddbreczen-
bea 6különféle rendszerű aratogép versenyzett. ,
— A tanfelügyelöségek ujabbi siervezé* alá |
«nek. — Thaisz iövároai főkapitány nyuga-
lomba lép. — A Csenwgi télé bttnteiiJcodex agy
cQ(|uetenek adatott áL — B. Simooyi minister
niiodeo szombaton 4 órakor Urt kihallgatást.—
A szerendi porczellá-tgyár végleg beazüciette
&űködétéL — Kolozsvárott az atbletikai club
megalakult. — Jászberényben ax indóháznál
el?y itioéex egy s»Déftm6t agyonTert. — K*gJ-
Váradon koooa egylet U van. — Taoon egy 3
6vtt lánykán egy kolduagyerek buomi eröasa-
kot tett. -■ Királynénk ö felsége már a sa«e
totri wageri fürdőben tartóxkodik. - Flygare
Carlea Emila irúnó férje meghalt. — Wacht^
teDoriata. New-Yorkba sxerxödott. — Pajor Iat-
*»a szollejében S»Ke»fejérvároU egy 5 évea
»tólőton 43ö fürt van. — A fergetegok után a
budai begyekben uj taraaa vaa* — B. EötTöa
Lóránt jul. 2V»-én ve»ett« Maritóbjulbaa oltár-
hwHorréih" " "J
— A bnéaposti zálogházban .3 műié frt. Artékft
ékaztr i:m elzálogosítva, óta 72 ezer dcb. —
'iVopjM-r elutazott rgetz családjára] Gyómiget-
rút. a tuacakaxent 4 éjjel tartott, gyófytáral
bérbradta. — A deíegahói szept. 30-áu üloek
öaaza. — SohuJbof baaáukíia a 14? ik bolygó
dot fedezte fel. — Romiyón a Óoanczok és po
j rok k'.it oa^y verekedés volt. — Kecskeméten
; a vfirbeuvnimlö erősen dühöng. — A katastteri
ezek József lett a Jözseftnűegyetecu rectura. — Nyéki szintánalata a Szamot msntén hideg vaa&í* tartalmú forrást fedeaett fel. —
Tekintetes szerkesztő ur!
T. olvaaói csodálkozni fvgnak ugyan, ha becses lapja haaábjaia nevemmel találkoznak., ' i de az ügyet, melyben titmeietteo teltről Ulok, 1 aunyir* toDioanak tartom, a a „Zala'ca.k ked-, den jeleuvén meg, kérnem kell, hogy soraimat {
t'íak ai utolsó napon juto't véletlenül tu f diimásoDira,bogy as utóbb itt idóaott uémetasin- . igtugalúnak •ziniapkihordójaés mindenese ^bár ; a kiadott síin lapon uK-go^vezve nioo* * az .ar- j ra nge u r"-ök jótékony buuiályba burkoliidz- ! nak)zsidii gyerruekekkel ma vasárn<<pa „Zöldfa i vendéglő" uagy teremében jótékony czélra \^Í) szinelöadást rendec. A választott darab se löUb, se kevesebb, mint Neatroy e cximü bohósaia: ,Kmr-D Jux will er sich machen."
Nem tudom, kapuk-*- ji illető reüdezúk a kapitányságtól engedély t a darab eldadaiáa^ra, dtt azt tudom, hogy az izr. iskolaszék eluokaége e iótékonyczclu előadásról tudooiasaal nem btr, B ha hatalmában állna, betiltaná.
Az egéaz előkészület ugy láuxik teljes ti-tokban torién:.
Végig tekiDtve a jáiszií gyermekek név-során, mxjdnem kivéte! nélkül szegény szülúk gyermekeit látjuk feljegyeive. AB ugyeíogy olt, értelmetlen szülőket alkalmasint azon babérok nem hagyják nyugodni, melyeketa téli előadás a gazdagabb sztüok gyermekei D«k hozott.
Ez ügyefogyott szülök egy sziniapkilior-dónak esnek áldozatul, fel netu fogván, mily erkölcsi kár háramlik gyermekeikre az ily ne-met darabok előadaiaaa által. Csak hiúságuk-nak és kitűnni vágyásuknak kell kedvezni.
Foltéve, hogy a bejelentés reudeaen meg-történt a városi kapitányságnál s a darab elo-adatását betiltani késó, bár ez a játszó gyerme-kek érdekében ia jó volna, kik Nestroy nyelvét beszélői sem tudják, városunk lakosaágának jobb részo igen jól cselekednék, ha a mai el6-adiUt meg nem látogalná, a ez á.tal tndignatió-ját f-jezné kt az ilyen kedvezményezések iránt, melyek egyrészt megerősítem látszanak a va-da., melyet annyiszor emlegetnek a zsidók ger-manizáló mfiködeset illetőleg, másrészt az isko-lás gyermekeket erkölctuieg rontják.
A jobb erkölcai érzület nevében tiltakozom az ilyenek ellen, s fogok tiltakozni mindig és tiltakoznám akkor is, ha véleményemmel egye-dül maradnék, a mit hintii nem akarok.
Köszönöm tek. szerkesztő ur, ho^y to
raimnak helyt engedett. v.
TlÉZltlettel
HUFFMANN MÓR.
Vegjes hlr.
— Sátka lakoma. A practicua amerikaiak
a sáskákat is értékeaiiik, mert szépen megeszik.
Mirsouribao közelebbről lakomát rendeztek,
nielyuel a sáska különféle módon elkészítve
szerepelt az étel ok jegyzékén. Volt sáskaleves,
sáakás lepény, és sült sáska mészül Btb. Ez
utóbbi élénken emlékeztet szt. Jánosra a pusz-
tában. Ha ez uj étel allai általánosan elogad-
tatnék, az országos csapások száma csakhamar
megapadna.
— A ftildrengéi déli Amerikában Cuenta
városát és 18 körülfekvő helységet ro:nba dön-
tötte. A földrengés 15 mfnyi kerületre terjedt
ki és által* több miot 10000 ember veszté éle-
tét a temetetjen hullák még hetek múlva is oly
dög 1 ele les bűzt terjesztettek a szeren cs tétlenség
színhelye körül, hogy járvány fellépésétől le-
hetett tartani, s még életben maraduk, kény-
teletek voltak elköl tűzni. Emellett még rablók
lepték el nagy számban a helyet, akik minden
értékes tárgyit zsákokban hordtak el a romok
közül, Pampelonából katonaságot kellett ellenök
kíküldeui. kik által számos tetten kapott rabló
rögtön főbe lövetett.
— AÍ árvis Déli-Franci ianrazág különö-
sen Toulouse és környéke nagy részében iszo-
nyúan pusztított, egész falvakat elsepert és több
mint 3ÜQ0 ember esett áldozatául. A károsul-
tak részére Fruesiftonságban eddig 4.033.856
franc adomány gyűlt Sasze, csak Párís templo-
maiban több mint 130.000 francot gyűjtöttek-
— Mátyás király sgy Uválkéj*. A .Vesz-
prém' u Újlaki által épített „Varpalotái" kas
tély leírását hozza, mely jelenleg a Waldstcia
grófok tulajduaa és a meiyben Mátyás király
nem egyszer idózoU. Egyebek köct e leírásban
Mátyás királynak agj a kastélyban őrzött aa-
játkesüleg irt levsl* is amlitve van, a m«ly
BUD o»ak hiiteriaiUf, do •*érc ii t
mert Unuaigot tett, hogy mioÓ oloaön élhetett a király akkor Mag/aronságoB. A levélke DgyaniB az udvari nakácahos van intetve ét kÖTetkexoleg hangák: „K4uiU nekem kirá-lyi I ikon i I hat személyre, ha ariodjárt tizenkét rhenaii forintba ke rfilne ia." Mit szólnának a megbízáshoz jelen-legi sukáocaink?
Történeti isaptir.
Augusztus 1. 1H49. A cs. serogek Kao-Szent Miklóson.
2. 1797. Sa. Thierry Amadé Simon,
birea fr. történész. — 1849. Bem
M.-Viaárhelyen.
3. 1689. Sz. Bercsényi Láatló Ig-
■áct gr. a Rákóciy forradalom fo
vezérének fia, u*óbb fr. tábor-
nagy. (Eperje*.) — 1866. halt
meg Klauzál Gábor l»48-ban m.
kereskedelmi mínisler a több or
««gg> illésen kitűnő ktívet, Ka-
locsÁD. — 1849. Klapka diadal-
mas kitörése Komáromból. —
BeroMedgveseo.
4. 1»4». A KnnjárurnbOl kitört ma
gyáruk Klapka tb. alatt Gyúrt
meffszál.jnk.
„ Ö. 184S. 2 p forintosuk forgalomba tétetnek. — 1849. Scoregi csata-vesztés
„ 6. 1806 II Ferencz a ,ném«t csá-S7.áru czimet le tövén, azaaus:riai császár* ciimet 7e«zi fel. —
1848. Jellacsich proclamatiója a
horvátokhoz a fölkelés iránt. —
1849. Bem Szebeat beveszi s el-
vrtzti. — 1819 Nagy Sandur IU.
vezér ax oroszok által Debrecxen I
né! vé>»»« csatában m^gveretik
7. 1>S49. Az oro«ok N.-Váradon.
Üzlet
— .AK . I k I r- 187&-ik évi JUDÍUÍ h»ri U" letkiDiuutjíu. — E h4ban t tánttlatníl bsnyniu-UiU SUKMB $99, tMTallis 1,36«.22*> frt. bistoaiunaó o.uxeggfll ia pedig : 420 l.eviülás bol 363 írttal balál-aaetre é. 279 beTallii <8(.»6:i friul ílttf.tu*
Kiáll.tra Ion 865 kotrea; 714.263 frttal ha-lál«»«trp *■ I.'.4 kOlvíoj 404.724 frttal <l«'.ei.trF : oatimn tekit 619 kótreo; 1.11a 9Í7 frtul.
A haTi beríts] rolt lu'J,6:9 frl halálexU dtj í. Illíl.eOÓ frl bclételtkUai.. iMienn 212.44J írt.
Halálestekért kifiielett 47.69« frt.
Ex évben heiijnjtatott 3141 berallát, 7,44.'>^*99 IriUl, í. kiálliuatott 2846 kű:rénv: 6,277,89J frttal ; my«o eian idöbeD bevétetatt 1,414.222 frt; — ha-lálesetekért pedig kiosetletctl : 249.-64 frt.
A társaaág múkOdéHe kex.le;étCI fopva halál-netekérl kinxetett 6,2<J7,62l frt. é> ax 1871— 5ik tol. M< t.nnlú Au^oiatio) erejminje iü^ii t l
Szerkesztői üzenet.
1751. 11. 'AikÁay. Az ÍU hagyott tárgy m,g vaa. a sa^rkeaatni irodában mindenkor án-elietS.
1762 V. Keszthely. A kivint ssáiu magkaldetstt.
175S. 8 Kaeakesaét lotaakedtlnk
1754. B. Kesathely. Saivas késsiéggel.
1756 t. Csabrandak. KoaSlhetd ig'n. le nem tadjnk. mikor kerfil rá a aor.
1756 T Helyben Illetékes helyen tett kirde-jfiniüdiM folytáu értenitaetjnk, hogy as Ugy erélyvs istáskadaa alatt vait, s igy a csikk mellöiesét jótak Ul luk.
Irtok M váJttMyu. július 31.
b'l, metaliquoa 70.81); á*/. inni kölcana 73 90: 1860-ki illafjalml kulcaon —.- ; bank rv««v. 9 30; kitaliutiaeti ríaivéoyek 218.- ; Looaou 1U.JÓ; magjar töldtehertuflDtesi köt-vény H2.3U; ttmoavan földtohermenleai köt-vetij 80.75; erdélyi fúliitehormeDttiai kütvttD^. 81.—; hor«át-»Uvoa földtehetf-meatéat kötvéuv 8-í—; o«a.i 100.75; a. kir. •ra.ny b.ii>/\ Kapuleund'or 8.89—.
Vasúti menetrend
Érróujea november lö tűi 1874.
A kanizsai idótmutató óra szerint, iniml KauiiMÍröl
Kanissai vaapályán aa orik pontosan a helyi időt
matatják.)
Vonat tova:
saam Óra Perc. idS
205 Esíik, Holiaea,Dombovár s Finméba b > reggel !i5 »obaea, Zágráb ia Dombóvárra 3 33 délnt
SlV Bniin S 17 raggtl
20i 1 ii díltit.
204 , 10 S7 aatva
S13 Itsombatbelyre (ionét délotáa 6 éra
26 partsak or Beeaba) . . 5 37 raggal
5..I Baoba (Ksombathely, Baeanjh fala; i 7 delnt.
311 „ „ „ , 10 47 aatva
W3 Prag«rhi>r falt Tríaaatka .... 4 42 raggal
Í01 „ » Oriea ia Becsbe 1 M delnt
213 » — „ „ „ 11 VI aatv^
Brkriik Kaninára
htmnél:
21S Moháöa aa lagrákkól 4 8 tegg.l
2US Ea>ek,Hoháea,FinmesDomboTÍrr«l I 241 dalit.
318 Finna áa Dombóvárról ...» 46 aatva
203 Inairól 4 17 ragg.l
»O1 „ 1 61 iilnt.
SÍI „ S 33 aatve
314 Saoaabathalvrol 10 21 raajcai
802 BacabSI (Baoanjk. Saomaath. MII) 4 'i% raggal
311 „ „ „ „ 10 10 aalve
114 „ OricabSl, (Prag.rkof faltl) 4 44 raggal
KM Triaaat- Béo. OtteaMI „ . . 1 18 daliU
Mi » - - . . . 1« 1» aatta.
Bécs, jul. 24-én: 40, 31, 86, 74, 2. firünn, . 28 án: 2, 18, 79, 3, 83.
Heti XXBLX>tÁT. Ascjastsa I tél aa««it» 7-Íf 1875.

H^- ás b«ti-
na* tár aaptár n
81. XI. v plnk. nt. — Kat a I Jasmssikala Ml
r vAgvit meg Márk. VII. 31-Sí — Prot.
i i Kor XII 1—11. Ev. Lnk XIX. 41—«. _
Qnr. av. sUU II 27 -S3.
1 VuánsM Cll Vas Péter C. 10 Qertriri
1 » Híttö Portinnrula Qnsatáv
3 Radd István fiit. Lidi a
4 Sssrda Domokos r Uesokos
S Csütörtök Havi bold. aasa. ifra, ÜOBBt
6 Pintek [Jrunk sainváir Urnák aainvált
1 Riorabst Donát, Kajétin Kii.tán
Felelő*sierkesztüskiadó: BátSrf La]«l.
Minden betegnek erő én egészség
gyógyszer és költség nélkül, gyógy-
tápl&Iék által.
Revalesciérc (In Barry
Londonból.
Ei«u
«g<;«u«fi-éteka»k 28 ér ótm,
semmi b*t*ff"íg sem elí«rw«.egiltt it jt5nak bi.onyalt a> f«ln."tt«k- én fTer-B«kekni*!. %y6fj***r é* knltoif nélkül, miiidfQ gyomor-, id<-f-, mstl-. tOdS-, máj-, ■■irigy-, u fik hártya-, UgxÍM-, hóljaj- 4« veMbajok-bto entP'nodAn, aaxkór, m«U».orulia, kOfaSfia, ••«•«(■ b tUnné*. dafrália, h»«mi.uéi, álmatUoBÍic, ST»nf«-■^g .rjinvír, v..koriig, i,x, iMdülé*. vértorlódát, mlruííw. fraflrtr*! ít hkrxjit, mig KrliMtéf alatt l« t-zTtkorrii'l^-. buikatnorság, loTáuyodáí, e*ii, kSn-yiuy, »Apkór ét egyéb beieg»«ig«kbeD; nemküj«nb»n mint táplálék •sopiifjermekeknek éa « dajkatcJBtl i* elSüjCi bb. — Kivonat tíO.OOÜ bitonjitTiDybtH oly bajok m*fgr<>ffali*AlÍ>l, mely»k minden jjáfj ••«»«* plif-nUliottuk in kflrtfik Dr. Wnn«r Unár, Beoekw F. W. rwudw tanár a marbnrgi orr6«i fjvtammts l>r-Ange'.atein orvo-í liinácaoi, Dr. Shnrelaod, Dr. CJunp-).«.!, Dr. Wdé tanár, Dr. Ur*, C»JÜeim«rt írófn1:, m»r(|QÍ-e d« Brelian éi több Baruáltásu agyia»k bi-áuyai kivao»igr» bér mentben n.egkHtd«to«k.
Havialrrvoi.l kivonat 80,000 bUu.>ll-vnnyból:
Dr. WurxL'r urvwii lanácaoi bixonjitváoya.
Bonn. jnlini 10. 18Í2.
RevaletciéreDuBarry axámos eaetbao minden gyógyszereket pótol- A legnagyobb alkarral baaanáltatik haaSQenéaaki.él éa véibaanál, vitelééi be-tegaégekbeo, vrat^bajokban aat. kőbetegségekben, a b.igycaS lubot él kóroe izgultaágainál, dagulásoknAl, a veaék betfgea Oaaaahosódáaánál, bngyhályaf bajok-ban, aranyérben stb. A lagkitOsSbb ere4ménjnval haiixnáJbatni exín valójában megbecafllhetetleo Mórt nemesak nyak. ée mell-betegségekbsn, banani todl-óa légciS-servdá.baa ia. P. U.)
WnrxarBndolf, onroai tanácaus és tftbb tudoa táraaaáf
tagja.
Winrhester (Angolomig) dec. 3. 1841 On kitunfi Revaleseiére gyogyssera al> taiti bajok, dngtilánok. idegbajok és vixkáraág hoet-kian tartó éa komoly jaleoaégeit .Itávol.tá- Hint Oa ryó)tyB*ere legjobb batáaának sxaiatanaja, ast tel-jes axivembul ajánlhatom
James Shoraland,
96. ear. sebéaa.
Vr Angelstain titkát orvosi tanácaoi U-pasxtalau :
Berlin, májoa 6. !<&«.
A Dn Barry Bevalasciére kedvaxS aradményét és kitiluő batánát minden tekintetben bizonyíthatom.
Dr Ang elitéin, titkoa orvati tanaV-sos. 76,921. sx. bixonyitvány.
Obergimperu iBaden), apr L'S. 1872, Betegem, ki ti hét ota idutt májgyaladáaban rémitö fájdalmakat asenvedett s legcsekélyebb ételt sem vebetau magáftoK, 00 Kevalaaciére-je haasúlata folytán tőkél.'teseu meggyógyult.
Barkhart Vilmos,
aeborTos.
TdplAUbb Uvin a Áutaál, 50-utr—m nug
ttm.it a gyónutr árát, ftlnStukxil ugy, mini
gyermekiknél. ■ '
Fiéhixelencaékben •/, font 1 tn. 60 kr., 1 foít S frt 50 kr., 2 font 4 fr-. 50 kr, 5 fo«t 1U frt., 12 foat 20 frt 24 fout 3«i frt. Revaleseiére piskóták eae!rn> exékbon 2 frl 50 és t frt 50 krral. Bavaleseiére Cho-eoladé táblákban 12 eséssér* 1 frt 50 kr., 24-ra 2 W 50 kr, 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 csésséro 10 fit — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhet! Bkrry da Barry A Comp
üt*], Wien, W.UIfl»chga*M Nr 8.,
Valamint miuJín város gyógyaaertiraiban éa fOasar-kereakedéaeiben ; azonkivol a bécsi hás minden vi-dékre aaagkQldi posui otalvány vagy atánvét madfeaR. ft.-Kaniiiá-n Lövik Károly gyógytnrtárdba*; Peaten Török J<Snefnél; Aradon Tonea F. *» tiniail; Dabreczeriben Hihiloriu latrán gyógj»iertirib»n a kigjóbof.; Eaiéken DáríU Gyul« gyógjueréiiDél; K««ián Wondr»«xíh«lt Károly gyógí"., M»roaTáUrhelytt Fogmra»i Dömötörnél', Foiaonybaji Piaiton Kolixnéi «a Sílu V*u6 gyógyn., SíékmvFehérvárott Uie-bsll> Györgynél, Sopron Vog. A. gy*gy»-, Temenvirott Pap Jóaef vároii gy<Sgya»er*wnél-, UJTidék tírowinger C. B. é> EroitJinM gyógy-ueréetné!: Varaidon dr. Hatter A. gyógy?*., Vert*c»>n Fiaohor Moricsjaál, Zágrábon lrgad-maaok gy6gynartárában. Tinm-Ujlak : Koyko Victor gyógyMertárában.
lÖHéMtaw
•) E roval aiait k»ei«teart (alali
\


Of> A I gépészmérnök.
FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezéríigynöke
a gabou futtatásira Ottögtól éi Hjébb kö.-.
KOT
GABRETT R.
\ folSIai
ajánlja ezen hírneves gyár mexofasdaaági gépeit, ■黫ft«y*kai fa- ** uénneii fttésre, valamiét iaatmafAtétr«, nziinláaéPOfcct I«I ló-, •» kézi erSre.
ftgVMtltztiló |«p*á*t malmok azá*ár*> PuhWn* R.-IŐ1 BerUnben, kttlönféie f.jta LÚ rtutákat Tritiréket konkoly, babó é* -ab tökéletes kiválatztátár*.
Jüváetf ti AB&ETT fi. és FIAI legnjabb, kÖknyebb és olcsdbbnerkexetfl sorretógéjMsIt.
> 0V* Árjegyzékek kiránatra bénneDten. ~VV
OajittJarHtó mtákat, nrt hulladékoktól.
Haszonbérí hirdetmény. |
A pesti papDerelde kis^omíromi uradtlmt részéről' közhírré tétetik, miszerint folyó éri szeptember hó 30-án' délelőtti lü órakor, nyilvánosan szóbeli és írásbeli zárt ajánlatok utján árverés fog tartatni : az 1876-ik évi apríl hó 24-től számított bárom évre, azaz 1879-ikévi apríl hó 24-ig bérbe fog adatni a komárrárosi vendégfogadó, ugyan ott az alsó és felső két kerekfi vízimalmok, a galamboki vendégfogadó; ngranott a tölösi két keretű vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két keretű vízimalom.
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bá-
natpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartósági irodában
megjelenni felkéretnelfphol a bérleti feltételek addig is
megtudhatók. (1727-4)
Aí aradalmi tisztség.
Házeladás.
Egy, két utczára sésó hál, mely 12 náxalikot jSedM éroDkinl, lefyobb hírnek SrveadS a 25 tr ót* forgalomban lerS attUdérel bir, u Oiletbeli riauaTonoUa miatt elSo;Sa felMtdak melleit e,'.%d&. Értekezhetni a tulajdosouál Nagj-K»oi-uái, Magyar-utcia, 592. aa. aistt a .Magjar Király'
YandeglS átelieoében.
Wfjttits Jteeí l«f- ét ayoariitgl»jd.oaot
N«K7-KMÍB>i..
(1723—4)
(1743—3)
Árverési hirdetés.
JJnlirt kiküldött bir. végrehajtó a polg. tk. rdtt 403 §-a ért«l-esenJiel közhírré teszi bofry a nagy-kaoistai királyi birófig 919. régies által Halamy Alndár tAts^rdahelyi lakrt* ell«n, Schwarcs MB<» boaokkomáromi közgyem részére. 1494 frt 4" kr követeli* ré-geit elrendelt kielégítési régrebajtái folytan birAilag lefoglalt i 2770 frt 50 krra becsült 443 drb. tokló. 380 drb. anyabirka, továbbá 7 drb. vonófló é* különféle szobabútoruk búi álló iugóságok uyilváuos árrerelét m$in cladaiidók,* minek a helyszínén, vagyis Tótaterdahelyen, aJperci lakásán leendő eszközlésére határidőül lt?5-Uc éri augostnj ai
vetett, melybei a venni szándeko >*tu»k meg: hogy as érdek lett ingotá-nerint, azOkség e*eté-
4-ik napjának délelítti 10 úrija kitu:
gok emei ar^erez^en. a polg. tk. rJtt 406. g-» sz bea a becsáron alul i* cladatai fognak.
K«lt Nagy-Kas izsáa, lt*?f>-ik éri jmlioa hó 19
napján.
Háry István.
kikQldüu l>ix. vegrehajtú.
A
valódi

.._.«. .ub. l«gijftMu ő f-Vi-^ Á!i»t ki.áluáe u, ai trreal kart*) mejvlztfalt, • -,k«r«>...*k talált
D kipróbált titkoa «er . ptktkátyk. MÍZ. » MtZtl e«e vaka*4^l ét SVatVtk Uljei k.irU^r*. m»lyet sotfelé iceg-báltak bumiinn ntinnmi ■ Árulni,) bamlslHaa nnnŐ»égb«a
Nagy-Kanizsán ROSENPELD ADOLF ur
Pécsett Zsolna y Imre és Vilmos Kaposvárott: POLITZER H. úr
k«rMk«dK<bet>, PMKÍ flCHNEIDBR Q. '
urak,
: esennel oly megjegyzéssel hí
kerukeda (1M4—13)
■lt<-KAl
E& ntfj bádog I frt. ki Ec7*fl bádog m«gr«nd«liii«
i k.Phi»ió. bádog 80 kx. in atAuréte, m«ÍleO fyorfsn
A szenvedő emberiség javéra
köslüok több alább kővetkező elismerő iratokat, melv a legtöbb biionjiátok az el^ojot baúsu
(1602-10) A v • I IÍ d i
WILHEL M-féle
kufczvéoy és csúz elleoi
vértisztitó theáról.
WtAtla FerMOZ gyógyszerész urnák N>unkircb»nben.
* Haiaburg, DOT. 21 tn 1874.
Tekintetes ar! Kötele^égeiB önoek köíxoaettel tudtul adni, hogy
az öntől raló Wilhelm-féle
gémet oly betegingből gjúgyitott ki
és csiii elleni Tértinzti:ó tiiea eu-nplyn^l már semmi n4s o:rosság nem baisnáit.
Az igaxság bebizonyítására oerem » pfcsétemmi 1 ellátott«ii adom jelen iratomat, hogy (* húna^oo át napontai egy adag basxuálatárai 7 «T áu gyötrött
nehéz nyavalyámtól
■Bgliabaditott s már 14 bónap úu semmi visizae.ébt nem érzek-
Mások jóroltjáért ni*e»kedjék exen nyilatkozatomat kozaé tenni.
(PH.) Berger Ignácz.
G. Z. 4218
Bizonyítom, hogy ezen iratot előttem, személyesen is ismert Ber-ger Ignác* cs. kir távirda-ösxtaiyTezeiA Haiulmrgban, ujáckezüleg ina •14. Uainburg, nov. 3O. 1»74
(P. H.) P a r a v i r i n i A n t. m- k. cs. k. j>'gyxó.
WtHwIn Ftrn^x gyógyszerész amik Neunkircheaben.
Alteofeld, fi-ls5 Au*ztria out. >.U 1874.
Az ön Wilhelm-féle kiiszvény éa csúxeHf'ni rértiitztito tUfája, me-lyet Bofstátter Aupist ur linrzi gyúgysz^rtáráliól vi-nzrk, oálunk igen sok jót tesz, maga Niekl bámulja e ttiea hatását, én <gv év «^ta lian-nálom éa kosz«eiiyein:i>l njffiraentett s id«ggrengetégr'[ii'-i nifXg) únyiia, 3 paket haatoáiata egészségemet risaza adta,' vlübj.L fogadja ev'-n" bá-
Eraml Júlia, báxtnlajdoooi.
i FertMZ gyógyszerész omak Neankirch«n(>en.
Komárom, tior. 3() 1H74.
Tekintetes ur ! Legmélyebb kősEimctemet ft-j-zem ki. bogy oly sze-rencsés falék az r.o Wilhelin-felc ko»zvéiiy és oüi ellent T«rtiutitú theáját megiunerni. A mindenhatú Isten segitrtt e Sfrrel, 1'2 év (-u *Áenrtdlt*i, I ívig fürdőket használtam, minden kenüc.öt basanáUam, ö* a sok pész és u>k i^eart-d'-s nem s.-friiflt semmit
■éfstyuer ueruvrM köiriset a jé ttoáért sxeJyMk ejy kizbél Ma sutaé hiaayzss)!, surt az aaga az trvts-
Swkan kérUexték : milól g/ógjullani meg oly hamar, t^kintetea ur csínét soknak oda ktlle adnom.
Kérem még, ssireskedjék 4 pakétot csen Wilhelm-féle köszvény és dúz elleni vértisztitó thcábol_kJUdeoi, melyet a vároai kapitáoy ur . Kérem posta utánvéttel kdideoi Tisztelettel
Scbartner Józ«ef, építőmester, VU-atCKa 11% sz.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi WMhtttB-fél? antiarthritis, antirheumatikns Tértissütó-thea tmk az elsS nemzeti WMbtla fele vérüszü tó- theafrv irban Neunkircbenben fi^cs mellett, vagy általam a lapokban kijeit It raktáramban kaphatók Egy é*#«Z 8 ItUfrl feltSltvi. orvos) haaznáiat- és atasitázwl m 1 frt-, a bélyeg és pakolás-díj 10 kr.
A t. cs. kAzdnseg kényeimére a vmió4i ViHMta #rt MÜartHttt > vérU«ztHá tbM kapható:
Rttnberf Ftrenez urnái. Zágrábban : Miuloach C»*ciinoviu N'. Keszthelyen: Bosenberg Enu-nadnel, Kapronczán Werli gjógysseréss; Sopronban : WrclioTszky ,
J. Bowin
Piilich Ferencz ffyógyuerész, Saatmártt: ■ Szigetvárott: tír&nhat Miku ■rmkfiái.
C
es-S

> -5 2

U s
és
Sf
u

S "
= 1} pilepslál
"* íi pskórtiryúíyit levélbes £ IJdr. KUllséh i^m. " liKa Drezda, Wilhelms
platt 4 (exe)ött Berlinben).
$*k száz atttam sretetsy ]
Éppen noat jelent raraatáaa a hirurrci. ságos könyvnek :
Az önmejóváí,
striidó mÍDdenknrhi-It férfiaknak. LaaresliMtal Borítékba lepecsételve.
Számtalanszor hebizo-
nyalt segélr és orvozlá-
sa (26 éves tapasztalát
íolytáD'i a (I6i5—13
Gyöngeség-i
állapotoknak ifinemi' tagokban i dnj-pg b aj o k-| h a n ■ a t. MÉat ■ rvagáié iifer-tizét es faji kJota^eitas^ kivet
kwaéayéMk. — Minden ko.iyr-árusnál, jelesül Kákay i>ajoRnil, Károly utczál.an Ám 2 frt 30 kr A közönség ó v a t i k bizonyos utánzásoktól éa najmolásokiól e könyremre nézTe, melyek a kö-zönség elámiiáu tekintetétől még hirdetményem iióneríoti le-írásáig U terjednek. Azért fi' gyei jen mindenki arra, hogy köny vési eredeti 3ü-üt k i a d á s á' tj
LurwtkMtél kapháuaa, meir egy 8 ad rét 2O0J lapos kötetet képez
M bMUtul ikrával ácséiba metszve éa a ssersó nirJ bélyegírel van pecsételve Laureotiss tanár
C««k tgy
kísérletbe kerül,
•gj áruim kitQu&ségér&l a bámula-tam n\c%í ár mellett:
!27kr
-4 mindenki meggyő*54iik.
VáMnak.
1 50-r6fSs Téf. 7. aaélaa, frt. 1Í.6O 1 *l- ,. „ 7 csen*
Tászoo „ 810 1 30- „ „ „ cainTat-
rászoo „ 810 30- „ „ „ kreias.
Tiazoa ., 8 10 ^ nfj becsi rtfanként 27 kr. Stíljein- és báraooy acalagok. Kail- va«;j Doblesae-selTOm, mindeD aima. legdiratosabb szioekbeo, azi-□ea fonákkal, út ajjnri azéleeaég, becsi rSíe 27 kr., két njjoji aaé-lesek két bécsi rof 27 kr.
fehér ragy csikós hölgy- vagjr
gyermek -térdharUnya, a tag-
jobb fajtából 2Tkr.
Kgy par fért filnarisnya . - 27 ki*. £gy par harisny»-köl6, azéle* •elyeoipáatUka-caokorTal di-
szine 27 „
Továbbá
fehtr damaaxt-törfllközók, rázmoo
ágTD«maek, n«híi lábssönyegek, bu-
tor-csiuvat. háJó- éi czicxfaggonyök,
r»lódi SSÍDŰ peremlinok, török háló
köntös-kel mek, barcheniek, rófön-
ként 27 kr. (U97-I9)
Qv apja-ruhakelmék, azélej nehéz ripaiek, Loutredi alsk, übotek, gazterek, sima ét csikós, mindenféle színben bécsi rófe
— 27 ltr. S5S
legyezü akármilyen szinO 27 kr
Egy késeiét fej- és mellcsokor bársoDv-pántükákkal ét ró-sukkal diazitre . . . 27 kr.
£(y pár kézelő gallérral együtt 27 kr.
Egy pár fejre való vagy zseb-kendő, tartói túrt . . . 27 kx.
igj ráazouzscbkendfi . . . 27 kr.
isn vás*on-asstalken<i£ . . 27 kr.
^gy teken&sbékahéj-fesa l«g.
ujabb fajta 87 kr.
-:Ky kétféle fé»Q 37 kr.
ifj rásxoD- éa alitigeU oUó . 27 kr.
£gy angol fej-diádA», egésaea
fekete gyöngyökkel himesre,
a legújabb 27 kr.
ggy bör-pénstáaka . . . . 27 kr.
Egy kávétkanál chinA-es(Utb6l 27 kr.
Hegbiláiok öatzeg beküldése után vagy postai
utánvét mellett pontosan hajtatnak
ivégre. Ámde melyek nem tetszenek,
Minden habozás nélkoi viatsA»«teto«k
Beck Grand bazárja
Bécs, A^lergatM 4.
(1746- S)
láretik a ezég csínét eltenni, és aat |lebet31ef jól emlékezetben tartani.

Minták
bárhová Ingyen í
UEI
*•
NÓ I
•bertaszttng,
OsÓg
bér
fonál, filc,
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest, Király-utcza 41 ik szám
rGépti,
„Cdpéailn«hoi.-
elókeartlt rxip«-Mkk»r.
(;L*ckk»ppen.)
selyem
és
cxérna, bélésvászMz".
Weissmayer M-nél
N-Kanizsán.
* férft- és gyermek 8ltöny8k és kelmék raktáribu u
idény eiőtuladottságáaál fogva igen leszállított irak mellett
azonnali készpénz fizetéssel (1732-3)
végeladás
van.
A ruharaktár az „Arany Kprona" ven-déglő átellenében fekszik.
BRITANNIA EZÜST
az egj»tlen fém,
amely mindig fehér aura*, mint az ezüat;
AnfOloraaágbaa caákoam miadeo »16bbkelA aásaál taLáibátó, mert otj jó, miat az esQst, árá p«dig a rálódi ezütt árinak huazadré-aze. A raiódi britanoia ezflat az aJibb kimutatott árakban kapható caakia
M. Bresaler angol femarnktarftban,
Bécs, belsÓTiros Sehottongisse 9. u:
Unakuál darabja 10, is, jo. Kézi |ytrtyat*rté 60. 80 kr, 1,
1.50 kr ByartjraUrtM 6DOI», nafj párja
3, 3.40, 4, 4.60, 6 frt. Cnam« (deawrl) e»6eiik6. 'I,
tuciát 3 frt 50 kr.
■yOTMkkuál '/i tocaat 1.60,2,
S50 kr.
TafanN darabja <0, 80 kr. 1, LlO, 1.50 kr.
1.50,
26, 30, 40, 45 kr. — • t».
csat «0, 80 kr. l, 1.20, 1.50,
2, i.M), 3 frt.
Evikaaál darabja 30,36,411.45, 50, 60 kr. - '|, tucját 2, i.bo,
3, 3 &0, 4, 4.60, í frt.
Kaa éa villa párja caak 80 kr.
(ezOatayela). — Vi tacxat be-
Ltvassltri darabja 1.20, 1.80, 2, 2 60, S frt.
FeazUetefc ralodi aran;ozái>ai es ezoattel kirakva darabja li, 15. ld, 20 frt. ulapxattal-
Táleza darabja 8' 90 kr, 10-ISO, IS- 1.50 14- 3,18-2.50, 18- 3, 20" 8.50kr (kerek,u jáadad, vagy négjizöglettt.
Tkntlriték 3 szeméire 15, 1 személyre 18, 6 ssemélyre íl, S személtre 26 frt
ital tieit •^■í^^^S
lóle c • a k * frt TkwazlH darabja 30,40,50, 60.
80 kr. 1 frt nyéllel taaj njil
oélkol. Tiaatlkák erínzkSz alá 'I, tir
c<at c ■ a k 2 frt 50 kr. Tajiatarte Hkártak 'L mez. i ft. AaitalkaaM UrUk '|, Ucul »
frl 50 kr.
Baraazér* darabja 60, 80 kr 1.
1.20 kr. |
CnkwWzttl dbja 80,90 kr 1 frt.. -^"■—■ Vtauunyl silkk
Mefrendelések a vidékrül czimzeodSk r
(1699—8) M Bressler,
angol fémarak tara, Bécs, Stadt SciwtteogasM Nr 9.
Mt|rta»alétak a vlíekr* lesufermalUvai itáivattal MikixIKftMk.
ÜK valaki tigy kívánja, e^yes darabokat is kflldbetdok, hbfry árniDk kitflndiéréről miodeöki elSre is raeggyősSdbessék. (f 100 frt értékű áru vételénél 10*|o árleenfedea '•al
Hölgyek számára
igen haunoa a lojnjabb • legnagyobb hatáat al«id«Mtt
szépitó-szer
ozstr. caáaairi éa magyar kir. acabadajmuott
Erzsébet-Creme
Dr. Roawsberg S. tói as orvoai kar - de kal»aaa«i dr Zoiaai M. tmaár nr títtl megrizagált a ti>k<lst«Mii ctólzzerii éa á>Utlann*k taiilutott.
Elet na a bír megírafce a a legkcWbb korig Urtó ifjú friaaeaígbeni tartamára azolgal. Eltárolit napaiQráat. WrkiQtege-ket, foltokat, ToTheoyt, aot a ráDciok ia a gyakoribaaználat által allOnnek. Sanaeamík a máíMzaokirek kiráJő jo nolgiUtot toz.
Ára 1 tegeljljrel 1 frt. 60 kr.
Kapható a feltaláló Fr. Boseaberg Orragyetral Bícaben VI.
" " ". Thür 7. fi748-1)
A*otf nnáL
NAGI-KANIZSA, 1876. .uguutiu 5-én.
64-lk SZÉLXXX.
Tizennegyedik évfolyam.

Oltottál, te:
A lap uatleaiés
itaji reasai illető kos
'«»«!•», elsosetétek,
reelaiaatiók sst * assr-
keszio-kiadóbos bar-
I fcf.
6 hM-.br>. ptóUorb**
idimor 6 ■ minden lofáhbi «or4rt b kr.
M 7
Takarékpenstári épület,
foldjsiiiL
Bermeutetlen levelek esak ismert muakatAr-tabuil fogadtatnak .1
SYU.TTKBBIŰK
> ,ernnsiut 10 kr«n **.
1 :«n.« f.l
I Kincstári illetek minden | * yryes birdetesert kllltnf
30 kr. SseMndS. k.
='->ms,
ZALAI KÖZLŐI!
elóhb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLŰNT.1
J
U •tata n«m f
UairaM
Nagy-Kantzsa várt* halyhaté«a-ának. nrakOIMMnaz „elt4 zalai ügyvéd egylet", a, ^agy kaaizaai Itarttkedalai t iparbank", a .nagykanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általáms tanitö-tettfllet', a .Zaia-Saategy* gizhajézási réazvénytárwlat t tSbo negyei ét városi egyesület hivatalos értesitije.
Uetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék ré-széről közhírré tétetik, hogy Saáry Vincze kir. közjegyző Keszthelyen közjegyzői iro-dáját Keszthelyen, fő utcza 51. számú ház-ban 1875. éri augusztus hó 15-én nyitandja meg. Nagy-Kanizsan,a kir. törvényszéknek 1875. évi'jniius hó 31-én Urtott üléséből. WLASSICS ANTAL,
kir. torvenyssiki ílnjk
LOVAK EDE,
kir. lörreajaseki jegjso
r\~1875
Hirdetmény.
A zala-egemegi kir. törvényszék ré-szérül ezennel közhírré tétetik, hogy Hideg József ur Zala-Egerszegre kinevezett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Zala-Eger-szegen kinizsai ntczában levő lakásán 1875. évi augusztus 1-én megnyitandja.
A zala - egerszegi kir. törvényszék 1875. július 27-én tartott polg. üléséből
HORVATH JÁNOS,
kir l.i.éki elnök.
SKUBLICS KÁLMÁN,
kir. tvssiki jefyzff.
Pályatait.
A zalamegyei tankerületben levő követ-kező tanítói állomásokra pályázat hirdet-tetik:
1. A zala-egerszegi 6 osztályú polgári s kereskedelmi iskola 3-ik osztályának meg-nyitása alkalmából, a természettant tár-gyak tanítására szükséges rendes tanítói ál-lomásra 800 frt. fizetés és 200 frt. lakbér
élvezete mellett. — Az ezen állomásra ki-nevezett tanitó a nevezett polgári iskola 1-só osztályában egyszersmintaszám- ésmértaut is tartozik tanítani.
2. A zala-egerszegi polgári iskolánál
megürült zene-segédtanítói állomásra 3UÜ
frt. évi fizetés élvezete mellett, mely az
1876/7-iki Unév kezdetével 400 frtra fog
kiegészíttetni.
3. Zala-Egerszegen leányok számára
• jövő 18" 5/6-iki tanévre feíállitand.i két
osztályú felső leány-iskola megnyitandó első
osztályában azükséges egy rendes tanitói.eset-
leg tanítónői állomásra a nyelvtani .történél mi
és földrajzi tárgyak tanítására 550 frt. évi
fizetés és 100 frt lakbérrel, és egy rendes ta-
nitónói állomásra mennyiség és természetin -
dományi szakra és a női kézi munkákra szin-
tén 55*0 frt. évi fizetés és 100 frt. lakbérre.
4. Az alsó-leodvai 6 osztályú polgári
fiiskola 5-ik osztályának az 1875/6-ik Unév
elején leendő megnyitása alkalmából a német-
nyelv, földrajz és statistika tanítására szük-
séges segédtanítói állomásra 500 frt fizetés
s 100 írt lakbér élvezete mellett. A rend-
kívüli tantárgyként szerepelő latin nyeltet
U tanítani képes pályázó előnyben részesül.
A képviselési és egyéb okmányokkal felszerelt s a nagyméltóságu vallás s közok-tatási magyar királyi ministeriumhoz czim-zett folyamodványok alulirt tanfelügyelőnél folyó évi szeptember hó 5-ik napjáig annál bizonyosabban benyújtandók, mert a későb-ben érkezettek nem fognak figyelembe vé-tetni.
Nagy-Kanizsán, 1875. július 29-én.
NUCSECZ JÓZSEF,
saUmegyei tanfelügyelő.
Perlak, 1875. évi Juliiig 31-én.
Tekintetes szerkesztő ur!
A 62 ik számú becses lapjának mellékle-tén július 24-éröl kültetett — Nagyon tiszte-lendő Molnár Idtváa urnák nyilatkozatára sia-bad légjen pro ultiroato imest beiktatnom.
Ép azért, mivel jelen voltam a szabadelvű párt megalakulásánál, teljes raaggyőaődésüöl kellett oyilt kifejezést adaom a választók tuo indokolt aggodalmának, melyet jeleztem, mivel Ön akkori beszédje kebleinket mélyen megazo-moritváo, vígasztaláé; csak akkor nyertünk; a midin körünk elnökének hathatós szavai után önt törpe"*" láttak, de láttuk egysiersmind azt is, hogy a beiratkozási ivén oda irt valamit, ami egészen olvashatlannak tartandó viszonyítva ön egyébkinti caligrapbictib aláirásáhoi. Hogy le fait Ön általam megburcsoltatnitúndékoitatoit, vagy hogy rágalmaitatott volna, távolról sem indokolt állítás, mivel én ön e szavaiból is: „Mi-ért Írnánk mi alá elóbb a kötelesvényt, mint-sem a pénzt kezeinkbe kapjuk V elegendő ala-possággal gyanakodtam, s aláírásával meg elégedni nem tudhattam.
Éo tehát ön polgári jelleméhez épen nem nyúltam sértftleg, mert e tekintetben kríaUi becsületes egyéniségnek tartom Önt, de pro-grammjas zászlóinak jalligéi „za puk i pravien* igen megS2omoritanak, mivel Ön tói »■ előtt iga-«án többet vártam.
Ön a szélső jobb pártot nagyon megsér tette nyilatkozatában, ha rágalomnak tartja azt mondani: „ba valaki a Sennyey páitotsxe-mélyéve!szaporítja," hiaz e párt csak oly j^-gositott és országos párt, mint a szabadelvű, vagy a szélsó bal; s ha ez igy van, akkor ön a mi pártunkat s ilykép önmagát is rágalmaz-ta, ámbár én ezen véleményében azért sem osz-tozom, mivel a pártok szabad létezését a tör-vény aUpjáb'tl megengedettnek vallom.
Meggondolta e ön, mi az: ,za puk i pra-vien ? hát az eddigi képviselők nem a nép és igazságért küzdöttek "r
Eien felirat alkalmazása ép oly vésze delmes a magyar hazára, mint nyitott lapja vala-mely egyéni törekvéeeknek-Miettól eltekintünk
és csak azt hissszuk, hogy a magyar pap is tar-tozik tisztelni a törvényt, s ha valaki tisztán papi szempontból fogja föl állását, akkor a pap és hazafi kettős fogalom köztil az egyiktől meg-válnia kell, de ön ezt nem fogja tenni, mert én Önben helyesen összpontosítva látom a kettőt, és mindenek előtt derék hazafinak tartom, as uláa pedig jó papnak, s ha ön e feltevésemet elfo-gadni kész, hallgassa meg szavát Őszinte barát-jának, a ki becses személyével igen sokáig érintkezni szeretne, és ragaszkodjék ason ér-telmi szivekhez, kik Muraköz meghasonlisáért különben Örökösen neheztelni tudnának, egy-szersmind pedig sajnálnák választói némelyi-kének azon hitét, hogy önt megválasztatás* esetére örökre nélkülözni fogják.
Elhallgatván ezúttal minden egyebet i táplálván azon erős hitet, hogy jelöltségéről ai állapotok kellő méltánylásával ba előbb nem m, de a választás napjáo visszalép, csak azt tuda-túm még, hogy a capitoliumi ludak az rilemóg közeledéséi elárulták.
Tisztelettel maradtam
LISZ1ÁK FERKNCZ,
JegyzőkOnyv,
felvétetett Nagy-Kanizsán, a zalamegyei általános tanítótestület központi választ-mányának Ítfi6~ik évi jtUius hó 26 én tartott ülésében. Jelen voltak:
Elnök: Hajgató Sándor, Nucsecz József megyei tanfelügyelő ur, Horváth Pál, Pá-ros Endre, Récsey György, Horgenbesszer Já nos, liosenbiüh Lajos, VÖnoel Rezső, Juhász Péter, Pongrácz Adolf, Ltsttner József, Hoff mann Mór, Rózsavölgyi Antal, Teeaz János, B«-recz Imre, Szilvágyi Gvula és Németh Ignáci választmányi tagok.
Elnök ur megnyitó beszéde után a múlt fiié* jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetik.
1. Hajgató Sándor ur mint a magyaror-szági tanítót Ilik egyetemes gyűlése által ki-küldött 50-es bizottság egyik tagja, a választ-mány kivánatára kész előadni f. évi május 16.

TÁRCZA.
Könyveimhez.
LMOjtva k«ll e peresbe tudnom att, Hog; MDktm ainca e foldoo, cuk magán Kell kaxdjek ; nincs ki oixata bánatom, Ki nyujtajia egy liarmatcaepp rigaiiKt
Ha eeiiki, aenki, ki tanácsot ad, Bnaditra, bog; : acaak tQrui, Tarai keii; Cuk tCrj elBre é> remílj, mixel OySielmet ér a moaka ■ ext arat."
De rátok nesek kedvee ksorreim, 8 felejtem asi. bog/ eg/eddl ragjok ; Bavárlom, mit teremtette* nagjok : B ast keptelem, egén világ enjim ....
Na&7 eaellemekkel tánalogra ig7,
felejtve lesz a rojtó jelen ;
8 eg/ biztató alak. hogj mfgjelen.
Kit aúgja: .Unokád gjoselnebe bigyj !•
Ab bagyjatok is 6n»S easberftk, Hadd kllsdjek rsak magamra, egyedi] ; Nagy eMllem^k essmiit fegyrerOl Haesnál«s : még ba reestek is, nyerek !
8 majd jöjjetek osztosni, bogy ha nyer, Akit ganyolni nem Tettettetek ; Sem Oalek el, ettől ce «ljei«k : Nem bossntállo e lovert kebel.
8 ti kOnyreim, igas baráttal, ok, A kiknek egyedül koesoabetaa. Hogy meg nem natan gyStrS eleuv : Hit njnjtton nektek majd a bálado t
Egy menti joodoUt ! Hint ssfgenyesn Nástek ki. Fáj. De kérlek, türelem I Ha cselt erek s USbb penssel bír asebeai ■ BekOttatiek mindánayit disieaeo... . I
V&QH LAJOS.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. LaJcg Krimit
(Folytatta.) PUll
MájuJ 7 én. Kort hajnalban, míg alig aranyozta meg fénysugaraival & nap Velencie márvány palotáit, mi teljesen atra készen in-dultunk s Piaiiettára, hogy onnan az indóház-hoz gondolázzunk. A becsületes Qiuseppo gon-dolái (ki Velenczébe tartózkodásunk alatt leg inkább hordozott bennünket), már a legb&rátsá-gostbban sietett eléok, kérdezvén, bová teaB-dfink kiráodulást? S nagyon megszomorodott amikor elntazásunkat megértette. Még egyszer régig eveztünk a Caoal GrandeD s fájó súvvel bncaaztunk el A tenger királynéjától. Hisz oly szép, oly fájdalmasan költői e váró*, népe pedig jé s a magyart mint édes testvérét ugy szereti... Feltettem magambaD, hogy Adria menyasszo-nyát még megfogom látni, tehát viszontlátásra 1
Reggel 9 óra tájbau Páduábt érkeztünk, öaaze* podgyászunkst reábiztuk a vasúti ka-pusra és siettünk a rendelkezésünkre álló né-hány óra alatt Szent Antal városát megtekin-teni. Egész Olaszországban igen csinos és ké-■jelmes egylovas kocsik vannak, itt is egéss sorral állottak, s egy kordovánképü kocsis fo-gatán átbaladvs a Bacchiglione hidján s a kör-ulon a városba jatottunk. Ei ősrégi város va-laha <elso Olaoország leggazdagabb és leghataj maaabb helTÚ közé tartozott, egyeteme, mely II ik Frigyes álul 1238-ik évben alapitutott, világLirüvéváltA nap melegen bocsátá sugarait, a földre, de es Pádua lakosait legkevesebbet sem bántotta; — ugyanis az utcaikban a há-zak mind UJJ épiívék, hogy foldazintjak STÍ-
tott ivsorokat (arcadokat) képeznek ■ ezek alatt van a járda mintegy másfél öl szélességben a eze-ken belül a kereskedések s kirakataik ; a legna-gyobb estben megáaás nélkül, — melegben pe-dig üde hűvösön lehet az egész várost ezen ar-cádok alatt bejárni. Igen sok olasz városban ta-láltam e dicséretes épités módot. — Rendkí-vüli tisztaság az utczákon mindenütt, a legki-sebb s*emét azonnal íelszedetik. A házak leg-többnyire ódonszerüek, a Velenczében már lá-tott fsragványos díszítésekhez hasonlók — ugy, hogy némely részekben csak a Laguna hiány-aik, hogy az ember Velenczébe képzelje magát, — s ez természetes, meri e város sokáig állottá büszke velencsei köztársaság uralma alatt. A tereken nagy élénkség és vásár volt, s gyümöl-csök és zöldségek óriási halmazokban — melye-ket torokszakadtáig kinálgatták az illetó csar-nokbeli hölgyek.
Elsóben is sst. Antal templomát néztük meg (annál is inkább kiváncsi voltam erre,műrt e szent aa olaszoknak legnagyobb tiszteletében részesül, mondják, hogy az olasz, mikor ha-ragos indulata legfelsőbb fokát éri el, szörnyen káromkodik, leveszi fóvegét — s a szenteket belessámlálván, végül elkiálltja magát: ,Pá-duai az. Antal téged kiveszlek' s ekkor aföve-get földhöz vágja s összeüporjv)
A templom méltóságteljesen nagyszerű, 91 m. hosszú, 45 m. széles, 7 kupolyávaí 3 ha-jóval, 12 oszloppal, körül 8 kápolnával. A szén tély mögött van szt Antal kincstára. Bemen tank a sekrestyébe s ott engedélyt kénünk a kincstár megtekintésere. Hintán 4 francot lefi-zettem, egy jámbor szerzetes feltárta az ajtókat. Roppant érték van itt felhalmozva aa ereklye tartályaiban, arany és ezüstből egész mellszob-
rok s a szent edények bámulatos nagysága és ritka szép drága kövekkel ékesitvék. Az oltár, mtlyben s szent nyugszik,köröskörül Sansovino, Tultio Lumbardo sat. remek márvány dom bor-müveivel diszitve, melyek az. Antal csudatet-teit ábrázolják.
Innen S. Giustina templomba mentünk, melynek óriásiarányai, fekete-sárga-vörös már-vány padozatja gyönyörű s különösen a portaié előtti széles lépcsózet s legnemesebb izlossel épít-ve. Meglepj szép a sétatér, (Prato della velle, most piaasa Vittore Emanuele II) es nagy to-jásdsd térség, árnyas platán s egyéb déli fák-kal, köröskörül többszáz szo> borral,melyek Pádua legnevezetesebb férfiút, kiválélag az egyetemi tanárokat s világhírűvé vált tanítványokat tüntetik aló. Nem messze vannak Daute és Siotto márvány szobrai. — Megtekintettük az egyetemi növény kertet,mely kitűnő gonddal van fenntartva s az exolikuz növények temérdsk ritka fajaival bővelkedik. Kellemes nyughely azon lúgos, a melyben a nagy Gothe szeretett pihenni Lementünk azon kényes növények tenyésztohazába, melyet most is folyvást fűtöttek, de rövid ideig állottak ki a dicsőséget. Eiutan az ősrégi egyetem ürmeit tekintettük meg. Igen érdekesek a folyosók, melyekben a valamikor itt tanult polgárok esi-morei voluk lefestve, számtalan kitünó magyar családczimaréreaka(itunk;megnéztakaaon dísz-termet is, hol s tudori félavatások történtek. Ujabb időben e fokozat nagyon könynyen lett itt osztogatva. Nem messze egy épületben van a páduaiak mondása szerint, a világ legnagyobb terme, melyben egy óriási faló van elhelyezve, ráfogta az Ar, hogy ime ez a trójai faló (7), in nem hittak «1 a becsulolsa forfiunakl.........
és 17. napjain Budapesten megtartott í> ik ren dea gyűlésről aaólo upaezUlaUit. — Minthogy Hajgaln ur annak idején a nevezett gyűlésről a .Zalai Közlöny" 44. a* 45. számaiban egész terjedelmében nyilatkozott, jelenleg s választ-mány H. 5. uroak elismerést szárazván, as Ügyet tudomásul veszi.
2. A múlt ülés határozata értelmében
könyvtárnok ur a testület könyvtárában létező
összes munkák czimrit és szerzőjét hirlapilag
közölre- — Tudomásul vétetik és egyúttal lek.
Bátorfi Lajus urnák, mint ki ez alkalommal is
"•, a fiókkörök részén- több példányt ajándékozni ^szíves volt, a választmány neki mint lelkes tan-■*^Ügy barátnak köszönetet szavaz.
3. Elnök jelenti, miszerint a „Balaton
felvidéki* tani to-egyl^let felszóliti, hogy tes-
tületünkben csatlakozzék, mirenérve Pap Jó-
zsef elnök levele felolvasUtvin, kiderül, hogy
a nyugdíjazási törvény annyira elfcfserité egy-
letük Ugjait, hogy annak feloszlása is várható.
— A választmány ezen egész ügyet sajnálattal
veszi tudomásul.
4. Elnök jelenti, miszerint a Csáktornyái
Un ttot estületet mind a hivaulos tíókkörré.mind
pedig a szept. 23 ára kitűzött nagygyűlés érde-
mében, jegyzőkönyvi határozat szerint azonnal
megkereste, mirsnézve a mily örömmel adja tu
domásul nevezett testület készsége* nyilatko
zslát, ép oly sajnoean említi az illető városta-
aács ballgaUgságát,az elszállásolások eszközlése
iránt kérelmező levelére, meíy hozzá még június
15 én következőleg intéztetett.
192. Kém. A laUmrgYei itt t*mtóteUül*t elnökitől.
Tekintetes városi unács!
A zalamegyei ált. Unitóttstület, IH73. ér őszén, az egyletből hivatalos testületté tör-tést átalakulása alkalmival egyhangúlag elha-tározá, mwzcrini legközelebb, 1. I87i>. aept. 23 ára egybehívandó nagygyűlését Csáktornyán tartandja meg.
Midőn esen elhatározásról tek. urasigto-kat értesíteni szerencsém van, egyszersmind testületünk nevében egénz tisztelettel felkérdeni bátorkodom a váljon nem ieend e Csáktornya o. t közönségének. 100- 120 számbaoi meg-jelenésünk csak legkevésbé is terhére.a mennyi-ben a tanítók ismert szűk anyagi helyzete miatt, az elszállásolást illetőleg csakis a jó érzelmű honpolgárok szíves vendégszeretetére vagyunk uulva s hajlandó e a tek. városi Unics testüle-tünk ilynemü előnyének 1, legfeljebb 2 napi kegyes eszközlésére!
Kizárólag népnevelési gyűlésünk óhajtott elfogadását a álulában nagyfuntosságu ügyün-ket, — mi különben az egéaz nemzeté— haza-j fiaa pártfogásuk és nemes baráti hajlamukba ajánlani ezutul magunknak alkalmat vevén, alázatul kérjük a tek. városi Unácsot, hogy bennünket ebbéli becses nyilatkozatival,mihez-Urtás B további intézkedhetés végett mielőbb megörvendeztetni kegyeskedjék.
Kiváló tisztelettel maradum,atek.városi tanácsnak Nagy Kámzsán, jun. 14. 1875. Alázatos szolgája: H-UGATÓ SÁNDOR,
alofik.
Minthogy azon bizalma- és tiszteletteljes kérelem — nem tudni mi ukbd — máig is vá-lasz nélkül hagyatott s e szerint egy máf>, a testület s álulában a Unügy érdekeinek elő-mozdítása körül különben is többszörös érde-
meket szerzett városhoz kellene fordulni, mít most már sz idő rövidsége sem engedne, a vá-lasztmány, ily nem reményit figyelmetlenség kovetkez'ében, — mihez hasonlót e vendégazf-retétéről mesés szép hasa alig mulathatna fel, — a közgyűlés megtartását ez évről is kény-telen elhalasstani, miről s megállapított tételek kapcsában a fiókkörök azzal érlesiiieinek, hogy I D*gJKJttlé8 hiányában azokat aaját kebel ük-' ben puntonkint megvitatván, hozzászólásuk ' eredményét még es évi október vagy november hónapok folytán a központhoz egybevetés, ugy általános testületi határosat kimondhatás végett beküldeni ne terbelteasenek.
Végül s válasslmánj kijelenti: ha tán e
hallatlan s épen nem hazafias jellegű magabír
tásnak a .Zalai Közlöny * egyik azámábun
megjelent alapUlau s ép azért tán gúnynak
magyarázható hirecske lett volna okozója, hogy
I az teljesen tudu és akaraU nélkül kosóltetett,
I B igy kétszeresen sajnálja, hogy épen egy oly
város Un ügyi hasafisasaga • ju érzüleiéba hi-
I lyezett reményében kellett meglepőencsalóduis,
I melynek ebbéli szivtwégebes először fordalt (s
' ugy látszik utoljára ia.1
5. Elnök bemuÚtja csáktornyai Ujaito-testület járásköri alakulásiról szóló jegyző I könyvet, melynek különösen két pontjára van j szerencsénk a következőkben válaszolni: 1 ör. ' Az alapszabályokból a segélypénztárt illető pont, minthogy a nyugdíj türveny szentesítve van, mind ez esetre kihagyandó less. 2-or. Azon kérdésre: Miért hivattak fel barátságos utón a megoem alakult járásikörök a megalakulóvá és miért utaaitUtuk épen a csáktornyavidéki Unitok ? erre a váluz nagyon egyszerű, ameny-nyiben a többi járások Unttói felekezeli jelle-gűek lévén, mint ilyenek nem kötelezhetők ss alakulásra, az utóbbiakra pedig egyenesen a ministeri szabályrendelet alkalmazandó, mely határozottan utaait.
0. Elnök utólagosan jelenti, miszerint Klein Dávid munkaképtelen pályatársnak se-gély képen a testület pénztárából 1 frtot utal-ványozott. Jóváhagyó tudomásul vételik.
7. Elnök bemutatja as „aradvidéki t*-
nitóegylel* ppontosatok a népnevelés érdeké-
ben" czinyi röpiratát, melynek kifejtett min-
táit a válasxtmány, a megyei iskolatanács re-
furmáltstására vonatkozó sorok kivételével, tel-
1 jesen outja és magáévá teszi s mielőbbi léte-sülését melegen óhajtja.
8. Elnök bemuutja a szűkebb körű bi-
zottság által megállapított nagygyulesí pro-
gram m következő pontozatait:
1) Múlt ülés jegyzőkönyve fclolvaauii*.
2) Elnöki jelentés.
3) As iskolai törvények revísiójárs vo-
natkozó pontosatok B azok kérelmezése.
4) Az iskolai ukarékpénztárak kérdése.
(Hajgató.)
5) Miként lehetne hazánkban a házi ipart
legczélszerübben meghonosítani.
6j A felnőttek okulásának mikénti slkal-mazása.
7) Eötvös alap.
H) As iskolaszékek és iskolatanácsok szer-vezetérő).
9} Miként lehetne s Unitótestületek közt tudományos paedagogiai alapoD a unitás s neve-lés terén egyönteiüséget behozni, — ossskap-| csolatban a szakosztályuk működésével.
10) A mé4err»nd«*er UmerUtése. (TTd
rardj.)
11) Ai országos nagygyűlések helyének
kijelölése. ^
12) Egyéb indítványok s határozatok.
NB- At inditványok írásban adandók be.
Ezxel a gyűlés befejezteteit.
HAJÜATÓ SÁNDOR,
t««Qletí cin fik
jegyesjte: NÉMETH IGNÁCZ,
Helyi hírek.
— Több iskolai érteoiti-é'nvt kaptunk^
nevezetesen: 1) A kegyes-taníiórendiek veze-
tése alatt álló nagy-kanizsai katb. fógymnasium
értesítője. A terjedelmes kiadvány Tóth Jenő
k. r. tanár uri-.l ,A határozatlan egyenletek-
ről" szóló igeu érdekes, az illetőknek hasznos,
de a laicusoknak bizon Bzáraz^értekezésé. közli.
As ifjúság létszáma 314. Kitiioó 36. jeles 39,
I r-üdü \ül, II. rendű 40. Érettaégire 31 je-
lentkezett, I betegség miatt elmaradt, 4 viasza-
utasittatott, kitűnően érettnek nyilvánitutott
4, egyszerűen 22. — 2.) A nagy-kanizsai polgári
fiu-iskola harmadik tudósitvanya, szerkesztette
Teesn János igazgató. A tanulók létszáma 68.
Tandíjmentes 20- Működött 7 Unix. Jövő tan-
évben az V-dik osztály is megoy itta tik. — 3)
A BÜmegbi katb. felekezetú főelemi tanoda ér
tesitvénye. LéUsám 394. Brucker AlajoeUnitó
uroak „Az irásu-ról tartolt jeles értekezését
közli. — 4) A csurgói ref. közép tanoda órte-
sitvéDje. Kibocaátá Bartalos ödóo igazgató. A
létszám 121. Működő tanár volt 6.
— Brutali* tettet követett el E. József
juj. 27-én a récsei mon ; ugyaoia K. Erzsébet
kis komiromi nő Kanizsára uu?.ván, felhivu
kocsijára, ki az ajánlatot készséggel elfogadta;
a rétségi gátnál E. behajtott az erdőbe s a kia-
báló són baromi erőszakot tőn, ruháját öesze-
tépte, megverte és 4 frt. késspénzétól megfosz-
totta. A nő ez esetet a nagykanizsai kapitány-
aágnál bejelentvén, a tettes elfogatott, a nő pe-
dig a kórházban ápol Ütik.
— Kerkapóiy Károly, a tapolezai
választ ók erű let szabadelvű párti képviselöjelelt*
je f. bó 1 én délután tartá beszámoló- és pro
grammbeszédét iopoaáns és lelkesült választók
előtt a szabad ég alatt Balaton Füreden.A síép,
dusUrUimu és könnyen megérthető példálóza-
tokkal megviJágoeitott és fűszerezett beszéd —
mely két óra, 10 peres hosszat Urtott — több
■sör lelt lelkesült „éljen* — kitörő .helyes" —
„ugy van" — .igaz* felkiáltások által megsza-
kítva. A követjelölt ur kíséretében voltak: Türr
tábornok. PuUzky Ágost, Pap ti*bor püspök
és dr. Kovács Sebestyén Endre. A beszéd be-
végzése után a képviselőjelölt ur nagy néptö-
meg kíséretében Ijovaara hajUtott át. — Ver-
hovay Gyula *s elvhű baloldal (?)
képviselőjelöltje is ugyanazon nap délután, mi-
kor Kerkapoly ur már választóival eltávozott,
tartott programmbeszédet. Vele volt Simonvi
János budapesti ügyvéd, as Ernő öc*cse.
— A* elfogott sümegbi pandúr káplár,
nem Alsó Lendváról, hanem Letenyérói köhö
zött át Sümeghre.
— A Mümeghi lövész egylet a budapesti
riskirotaltak javára folyó évi augusztus bó 8 in saját helyiségében lánczcul, dijIövéBteiiei és dijt*kézé«*el egybekötött zártkrtrii mutauá-got rendez, melyre kivűlczímzeltet es csalad-ját tisztelettel meghívja a rendezőség. Kezdete délután 3 órakor. Belépti díj személyenkiot íx.j kr. FelülfizetcVek és magán ad okozások köszö-nettel fogadtatnak és nyilvánosan oyugtázi»t. nak. A rendezőség felkéri a nagyérdemű ko-sonséget, miszerint a lövök és tekésők számi-ra kiosztandó dijiárgyakhot kegyes adimi-uyaikkal járulni szíveskedjék E lárgjak í. bó 7 ik napjáig Sümeghre Székely Gusztáv úr-hoz kéretnek küldetni. Kedvezőtlen idő <**. téré augusztus hó 15 én fog megtartatni. R*u letes tervezet a lövölde helyiségében fog ki-tüggeaztetni
— A OturgoA álUm. tfinitókép*zdéb-D
az 1870/6. Unévre ssept**mber 28-30. nap
jain vétetnek fel a növendékek az 1868 évi
38. t. cs. 86. szakasza alapján. A felvételi
vizsgálatok október l-jén tartatnak meg. Akar
az állami, akár a Beleváry-féle segélyre csak %
tényleg íöl vett növendékek tarthatnak számot
A segély köztartasból és szállásdíjból, v»,fj
megíeleló ösztöndíjból áll ;ax ez iránti kérvény.
hes keresztlevél, szegénységi bizonyítvány et
as iskolai bizonyítványok melléklendók. Állami
segélyért a képezde igazgató-tan ácsához kell
folyamodni (a kepesdei igazgatósághoz, Csar-
góra, Somogy megyébe czimetve.) A Beleváry
féle tégelyért vallásk ülőn beég nélkül bárki
folyamodhatik a belső-somogyi helv. hit vall.
ev. egyházmegyéhez (Nagytiszteletű Mezey Pil
esperes urhoi Csökölbe, Somogy megyébe czi
mez ve ) Csurgón, 1875. jul. 31.Az igazgatóság.
— Hymen Mikos Olga bárónőt jöl.
26 án vezette oltárhoz Taródbásán báró Wei
gelaperg Géza íóhadnagy a 3-ik számú Károiv
főherczeg dragonyos ezredében. Áldás kisérj'e
frigyöket!
— Balaton-Füredre a 14 ik számú
tűrd ói névsor szerint július 28-ig 968. folyó-
számban 1470 fürdővendég érkezett.
— Boldogult V ik Ferdinánd kírá
lyunkért gyászisteni tisztelet a nagy-kanissai
ágostai hitv. ev. gyülekezet imaházában aug,
1-éo tartatott meg, mely alkalommal Szilvágyi
Gyula ev. lelkész ur kitűnő egyházi ssent be
szedet tartott, mely mind egyliázi, mind világi
szellemben magasztos és megragadó hatást idé-
zett elő a jelenvolt hallgatókban.
— Zalamegye évnegyedes rendes köz-
gyűlése kevésbbé volt látogatott, s az első
nap majdnem interpellatiókkal teltei. Főispán
ur betegsége miatt acadályotva volt a sz«
mélye* megjelenésben.
— Szederkényi Nándor zaía-eger
szeg kerületi képviselőjelölt múlt vasárnap tar-
totta programm beszédét Szent- László-Egyhizán.
Mocsáry Lajos szinte beszélt. Mindkettőnek elő
adása hatást gyakorolt
— A Csáktornyái kir. törvényszék
f. évi szeptember 30-án megszűnik, területének
muraközi része a ungy-kanizsai, — alsó-lendrai
része pedig a zala-egerszegi kir. törvén T -
székhez fog csatol ütni.
— Juranies Lajos kir. segédtelelt-
kÓDyvvezető urat a kir. tábla 17.7 72/b. ü.
Bzám alatt felmenté azon ítélet és bűnvádi eljáráa
alól, melyetan.-kanizsai kir. törvényszék f. évi
467/b. ü. sz. alatt hozott,nem találván bunöe cse
lek vényt, mely ja 1. 29-én hivatalból ki is bír

Lett vo'ina még néhány templom s gyűj-temény megtekintendő, de elhagytuk, nehogy Florencz, Konja, Nápoly elölt már megunjuk az ilyeseket, inkább néhány bzrp kertet nézeget-tünk meg B bucsut véve Fiduatol, délután 1 óra-kor a vonattal Bologna-felé folytattuk utunkat.
Bologna.
A páduai indóháznál igyekeztünk elkü-lönzöttcoupébajutni, a Bors azonban ugy aknri», hogy teljes számmal legyünk t. í. a szűk re-k esztek ben tizen, — eleimén boszan kod tünk, de utóbb megismerkedtünk utitársiúukkal a ez nagy mulatságot Bzcrzett. Öt tisztességes, — kövér. - Borosoknak látszó bajorral kerültünk össze, kik szintén felcsaptak touristákoak. Nagy-sxerü volt beszédjeiket hallgatni, eleintés csak sóhaj torták, fubászkodtak — utóbb az olasz-nemzeti eledeleket szidalmazták^ végre a kebel legkeserübb panasza tort ki belőlük, szomorú megilletődé&sel rebegvén, hogy 8 nap óta nem jutottak valamire való Bérhez !!. .. Pedig amint jegyeikből láttam, ők is ege** Olaszországot szándékozták beutazni. Szegények, mi lesz be-lőletek.mire iBoiét megláthatjátok Münchent?!.. Szép, termékeny, legtöbboyire róna vidéken haladtunk át, tekintélyes városok mellett. Saj-náltuk, hogy időnk rövidsége folvtánFerrarába ; osm száll ha ttunk ki. Mintegy 5 ora tájban meg-érkeztünk Bolognába. Egyike es a legrégibb és most ÜTegnépesebb 109 OÜÜ lakóasal bíró vá-rosoknak Olaszországban, fekvése majdnem sz -bálycN hatssög, jó karban lévő körfalakkal, a bosszú egyenes utczák mint a kör sugarai oly-képen a város központján jönnek össze. A Pá-dua dicsérőleg említett arcádok itt is általáno-sak. Nagyon feitünt, bogy roppant sok fodrász-borbéiy termek, vannak, a melyek elegantia,
szépség és kirak&ti kiilliti«ra nézve minden más búitokat és üzleteket megelőznek. Az ut-czák Kijátságns&n köveivék, az az: hosszába két Uu szelén nxgy uégys^ogü kőiáblákból álló vunalak vannak, melyek kuzott ökölnyi nagy-sflgu kavicsok vervék szilárdul a földbe — jaj *nnak, kioek ez éles köveken sokat kell gya-logolnia. A régi pompás paloták daczára, meg-láuzik •- vnrouin is, hogy inkább hanyatlik, mioi eiueUedik. — Beszáll ásol ván magunkat a Bzvp. <ie úr.'.ga Hotel Brúnba, első dolgunk volt í^mint minden városban) a tájékozása ko-csikizist megttnní s áttekintést nyerni. Eczél-ból a város m-l let ti kishegyen lévő Villa Rttile-ba hajtottunk, houuan a városra és környékére
— számos tornyaira igazán gyönyörű kiláiás
volt.
Május 8 án. A reggelinél aaon indítványt let'em, hogy K világhírű feide toronyra (Tőrre ABÍOUIIÍJ mindnyájan menjünk fel. Azonban kisebbségben maradván, L. Gyula és én vállal-koztunk, — meg nem báutam. de oiég egyszer nem mennék fel reá- K torony roppant magas, 83 m., ferdesége 1,05 m. Mikor ai ember aJatu áll, lehetetlennek tartja, hogy aa mindjárt össze ne dülpn. Alant köröskörül apró boltocskák és mühelyek vannak; egy piszkos varga műhely-ből vezet a feljária. Tessék a legroazabb falusi magiárak ingadozó, helyijei köxsel kicsorbult, némely kor eltöredezett lépcsőt deszkából képzel-ni — ilyen e torony feljárása. Néhány szakaas után egymásra néztünk — hu folytassuk-e utun-kat tovább is, de szégyen lettünk visszavonulni,
— tehát csak fellebb! Mikor a közepe táján
lehettünk, * szédelgő mélység, a lépcsők inga-
dozása veszélyessé tette a helyietet, egy félre-
lépés — némi elssédüiés ■ mentbetleoül lei a bá-
nunk a mélységbe... Végre felértünk luer-
kélyre kimen ve, 2 angliust találtunk, kik óriási távcsöveken nézegették a vidéket. Volt mit uézni! Maga a város szabályos utczáival madár-távlatba D feküdt alattunk, távolabb a szép vi-rányos parkszerű tnezőség remek müutaival és catornuival, lf^'távolabb a havasok tündököl tek, közbe-kuzbe kodves fekvésű városok é" falvak fehérlettek ki as örökös lombosatok köB zül. Lemeuve sokkal jobban elfáradtunk, min' felfelé B a toronyőrt, a becsületes vargát meg* kérdeztem, „valljon nem azokról nevezik e tor-nyot asinellinak, kit arra felmennek ?" O na-gyot neveieK s ta^adólag rázta fejét, bizonyít-ván : mikép as átutasó angolok inkább meghal-nának, mintsem a felmenetelt elmulasztanák -— Vissza'érve a társasághos — jó ideig nem! mertük elmondani, hogy milyen veszélyes he-lyeken jártunk. Most megkezdettük a neveze-tességek megtekintését Gyönyörű és ódonszerű a Piazza Vittore Emanaele, melynek közepén van a Neptun bronz szobra vizimÚvekkel a re-mek vizi Istenasszonyok csoportosatával, kik a népnek emlőikből nyújtják a tiaita forrásvizet £ tért a pápák egykori palotája (XIII. Gergely óriási érczszobrával a homlokzaton) a Podesta palotája sa S. Petronio templom környesik. E templom 117 m. hossza, 48 m. széles, kózép ha-jója hatalmas ivesetaorokkai, sok káfOInával, mflvészi szobrok és régi képekkel. — Igen szép templom a S. Domenico, meiybec Micbel An-gt-lo térdelő angyal szobra legneveseteaebb.Meg-néstünk még 3 templomot, most ia sajBálom aa időt, mert semmi kitűnőét sem láttunk- Kárpó-tolt azonban bennünk as Acaüemia delle bel le arti, melyben már legelső rangú műremekek foglaltatnak. Én nem vagyok szakértő, de még isRafael ,S t Ceoihája" előtt, mint-egy átvillanyozra állottam meg. E kéf asi áb-
rázolja, amint e ssent R menyet zenét hallv*, elragad tatással nés as ég felé, körül van véve Sz. Pál, János evangélista, Ágoston éa Mária Magdolna által. Ah, e viszoodarab él, érez, lei kesedik, a szemlélőtssinteelragadja. ■ ■ Mintha Ceciliával együtt hallgatói az angyalok zené-jét. ... Rafael nem hiába a festők királya, — az érzelmeket csalódásig híven vászonra lebellni ő tudta legjobban. Színezése oly különös, a töb-bitől annyira eltérő, — hogy ezentúl műveiben a nagy mestert, mindenhol felismertem azonnal Legtöbb müve van itt Guids Reninek. Szépek, remekek. De nekem nem tettszett bennük az, bogy hatásvadászatért felesleges sok alakkal. — melyek a fŐtárgygyal történelmi s logicai összefüggésbe nincsenek — terhelte meg. Mar mí szükség volt egy-egy martyr képénél sí ő (t i. a festő) korabeli püspökötB egyéb jára bor lérfiakat oda festenie ?
(Foljt. kOv.)
Virágok és
— ÖMMgyfijU : jMvay Géza- —
(Fol;uti«.) A firfi SmfcMl, i BS hiniigböl uaret.
A férfik inkább un Ogyalnek, hop.-mit munduak rólak, • nók inkább ura, bog; mit twnílnok felílak.
iiAli rtvid földi kiránduláí, <*.'" kurU deeMmbsri nap, örömünk caonkik, «"■
lékeink romok, uerelmünk oroköí rág;, lf;u •águnk egy édea töbaj.
(.Folyutáaa kör.)
dettatett, egyik részről sem tortént feUebWáa. Örvendünk, hogy a 16 éves tisztviselő i isin adatott a poigán társadalom- és caaládjántk; reméljük, hogy a hivatalába való visszahe-lyezés nemsokára meg is fog történni.
— Oraxágoa vásár leaz Nagy-Kanizsán
.ug. 9 •»•
— A „Zola-Somogyi gőzhajózási tár
ujág- által Keszthelyről Balaton-Füredre aug.
1-én rendezett kéjutasésban kevesen vettek
rést. A hajó aug. 1-én reggel 6 órakor volt
megindulandó. A vízállás Keszthelyen oly cse-
kély volt, hogy ladikokon kellett az utasokat
a hajóba szállítani. Innen a fellobogózott hajó
mozsárágy u dörgések és zeneszó mellett Bsdá-
conyt, Hév-Fülöpöt, Boglárt, Szántodotérintve
délután 2 órakor Balaton Füredre érkezett, hol
ismét a vis csekély állása ladikokra szorította
az utazókat. A kikötőnél roppant néptömeg várt
a hajóra, kiket az érkezők száma — mint ar-
czáikról lelehetett olvasni — nem elégített.
Másnap reggel 4 óra helyett 7 órakor indult
vissza a .Balaton" hajó.
— A b.-füredi .Annabál", melyet
Kabsch vendéglős ur 2 Irt beléptidij mellett
rendezett, fényes, látogatott és sikerült volt. A
csardásoknsk — mi mai világban már csak
luxus táncz kezd leoni — vége, hossza nem
volt. A közönség igen jól mulatott, caak a pin-
czérekre volt panaaz, kiknek nem igen lehetett
parancsolni, üogy a tiszta jövedelemből jutta-
unt-e jótékony czélra — p. a budai viskarosul-
lak javara, — a vendéglős ur, tudomásunk nincs
ruía.
— Rövidhírek. A philadelphiai kiálli-
lási^an résztvevő magyarországiak részére a .
kormány 15 ezer forintot iráoyuz elő. — Mo- |
narchiánk 184Ú. a hadügyre Ő21/, miliót, 1869- '
ben 61 miliót, 1874 ben 1Ü5 milió trtol. költött.
— Debreczenben az akácziák másodszor virá-
goznak. — A bécsi nemzetközi gabona s magkiál-
utas aug. 23 és 24-én lesz. — Szabadkán egy
érettségi vizsgán megbukott tanuló agyonlőtte
magát. — Az egyptomialkirály 17 ezer írancot
küldött a budai árvízkárosultak. — Krajoában
egv sörgyáros a sörbe fuladt. — A nemet joux
ga'liscák lU-ik nagygyűlése Brémában lesz aug.
21—24 én.—Badenben á ezer taju virágnál lobb
lett kiállítva. — Körmenden uj lávírdaailomáa
nyittatott. — tizékeaíejervarott a íatalok egyletet
szerveztek, tagjai luxust vivő nőket nem veazuek
nőül. — Milán fejedelem Bécsbe utazott. —
ilikó főispánt Borszék mellett rablók támad-
ták meg, gyors lovai mentették meg. — Petőfi
•zobra 3 év alatt készül el. — A Körmenden
aliumásozó 76 ík honvédaáasloalj zászlójának
íeinzentelése szept. 5-én lesz. — Kerczán (Jnwuj-
ka János főbe lőtte magát. — Szent-Gál köz-
ségben 236 hát hamvadt el. — Gróf Széchenyi
lstváa özvegye jul. 30 án 77 éves korában N.-
Cenkeo meghalt. — Kőnigsbergbeu két kötél-
tánczos leesett a kötélről s meghaltak. — ügy
német megöl vaatt 4 nőnek hajszálait, a szőké-
nek 140,4i 9, a barnának 109,440 a, feketének
102,962 és a vörösnek 33,740 hajszála volt. —
D=crét pénzugyigazgató özvegye Ménfőn tőrrel
szíven szúrta magát. — Bécsben a lobus fontja
1U-19 ír. 3 hó alatt 944 ló vágatott le. —
Keckeméten jul. 1-15. közt 13164 vámmázsa
baraezk adatott el - A ránki fürdőben artézi
km furatott. — .Vasárnapi Újság" Mátray
liabor arczképét hozta. — Szibériát vasút togja
niMelni. — Miklóssy Gyula srintársulsta a teli
.uéoyre Pécsre készül. — A földgömbön
'.3iíii,S42,OOŰ egyén lakik. — Szatmárt egy
w éves asszony életunlságból felakasztotta ma-
iit. - Kautz Gyula Ostendébe utazott- — A
u.-luredi színtársulat Veszprémbe költözik. —
-Suiügymegyében athletikai club alakul. —
Az^liábanUvalvantisawnc*9tiens««ben 1484
egyén halt meg s 5041 megsérült. —
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1875. éri jnlíns havi forgalma.

BEVÉTELEK. i Frank kr
PtsiuLr maradván; 1875. jaa 30-án ....
Pénztár számla 1
19 Hitéletinek.
Betét —snlának 130,764 6J
Váltó 58,180 —
Koleson , 7,617 _
ElSlegesési . 12,292-
Bélvegilleték . i.10
Kötvén; és váltó kassal es 8.41617
Beiratási díj a 48 TO
Késedelmi kamat 11609
Költség 9 1"
Százalék 26 63
HásjOvedelem 1045 64
Kintlevő kamat 328 58
Vegyes 13113
Lejegrséai díj 2-
Betét kamat illeték 76!J5
Bázbér hátralék 160 95
Értékpapír 1,418 62
Értékpapír sselvéoy 1.S10 45
Betét arán; t 566 — —
566 807,617 ,04
KIADÁSOK :
16 Adós Pénztár számi.
Betét asazala 78,430 68
Váltó „ 98 OJ69O
Koleson t, g 74OJ
Betét kamat
KSHség 62 16
Kötvén; éa váltó kamat as. . Bélreg rláajovedfllem asástla . 119 30 40 50

íf 15

Tissti fizetés H 365
Elöleeesési £20
Betét kamat üleiék , 32 16
Adomáu;oaási , 51 20
Értékpapír a 41,088 17
Értékpapír scelvéit/ a 2X8 15
Ússtondij , 2(1
Betét arán; a 60 — — —
90 237,1S* 41
Pénskéazlet 1876 jalius Sl-én •4,6*1 68
Öaaaae torgalom. 615 608,54* 18
Vegyes hír.
— TakarikoM iUtmtMÍ. A napokban Te-
mesvárott egy fakereskedő szolgája kilencz éves
gyermeket mentett meg a Bega habjaiból, A
gyermek atyja fia megmeotojét 30 írttal aján-
dékozta. Ez magán kivül volt örömében, azon-
ban ugy látszott, mintha mégis nyomná va-
lami a szivét. Felszólítva, hogy mondja ki
csak bátran ha van még valami óhajtása, azt
kérte, hogy ne adják neki át azt a nagy osssa-
get egyszerre, hanem intézkedjenek ugy, hogy
valamelyik korcsmában kapjon naponkint fél
mesaely pálinkát a mig bene tart.
— r«now alatti vantt. Franczia- és An-
golország közt. A franczia nemsetgyülésben a
napokban került szőnyegre a Franciaországot
Angliával összekötendő tenger alatti vasút en-
gedély kiépítésére állami segély és ksmatbizto-
sitás nélkül adatnék egy Cbevalier Hichel,
Fernand, Darál Kavul s Lavalley Sándor urak
által képviselt társaságnak, a mely kötelezte
mag>át egy angol társulattal egyetértve a válla-
latot sikerre vezetni és közös költségen fenn-
tartani.
— ÉrcUJui vallomás. Grand-Hontrouge-
bán Frapcziaoriisgrun a napokba» egy 85 íves öreg halt meg, kinek vallomása egy eddig tö-kéletases homályba burkolt történelmi tényt megvilágositott Midőn 1832. november 29-én as akkori király Fülöp Lajosa Quai-d' Orsayon sétalovaglást tett, pisztoly füves tétetett rá, mely azonban nem talált. A. rendőrség legerdyesebb ■yomosása sem vetethetett a tettes felfedezésére. As emiitett öreg halálos ágyán bevallotta, hogy ő volt a merénylet végrehajtója.
— Három tatai lány Ttjtílyf fagyiLkos
tága. Huh hó 29 én Triesztben u ottani gáim-
Uset igszgaiójának Polonio urnák 16, 18 és 20
éves három leánya széngőzzel vetett véget éle-
tének. Anyjuk, hosszas meg nem jelenésük ál-
tal nyugtalanítva, hálószobájuk ajtaját faltörette
s mindhármukst egy a hálószoba melletti kam-
rácakábaa a földön Ölve élettelenül találta, előt-
tük s a szoba szögleteit&s cieicdlt szénhalraocs-
kák. Temetésük roppant néptomeg kíséretében
ment véghez egyházi szertartás nélkül, minthogy
ezt as illetők megtagadták. Az öngyilkosság
okát senki sem gyanítja.
— Honnnn lurülnek a chignonoki Pár
nap előtt a constaotinápolyi görög patriarcha
rendeletére, az ottani .Szent háromság" temető
sírásóját elfogták. Mar'évek óla a nappsl elte-
metettek hulláját éjjel fólásts, hogy ruháiktól
éa ékszereiktől megfossza, mire aztán ismét el-
temette. — Leginkább fiatal oők hulláit szoku
kiásni, — hogy hosszú hajukat levágva a tod-
rászoknak eliidja. a kik chignonokat készítet-
tek belőln. A hajoyiráson rajta kapták és en-
nek következtében bűvösre került.
Papirszeletek.
Meidiagerbeu történt. Kgy ntaaó meeterlegéo)* I irtleyslhiány miatt a birÓboi Tex«ttek. Nere ? Raniig. { KOM T Zwanxig Lakáu f Dusif. Kira a bíró dobba ; jött ■ odaint « Kaaatláni&k : FfiofoodiWaUiiif !
| — E lap fi9-ik ttámibaui A p*pirts»«lot rovi-
tában koxzített uiájjjra, amelj t köT«tkte»5 ro!t:
| ,.1'gJ" kik Iehetőek uok, ha fáklyát riuoek.
lastan mvnnsk, ha tfi. van, §jt>n*a fatnjüt ?"
1 Mepf«jté-f : „Ödön TendífdL'
I (OdSD or a tfixoltök T ndAflów N.-KanUtáa.i
Mintán a sok m«|ffjteDÍ akarók kőit «yj aein
találu elS, ORT a kitett 35 axirax a t6iolt4kii*k r«n-
d«lk«ié«4re bocsájutott.
- V-ik Karoly, ki tadT«]e»6Iog t«bb eanípai nyvUcii beuált, köretke-Blej nyilatkoaott a nyel-T«kr5t: , Spanyolul cMk ai iggtl; — olaairil a k«4T«M«l; ~~ fraccaiáal barátainkkal; — n*metfll a katonákkal; — angolul a libákkal; — nagyanti a lovakkal; &• ci«bQl caak ax ordofgel kclteov be-
■■ülni -
loa aaél
— EgT nagTnéne bixutá kia unokaoesét, bőgj naplemeatekor menjen alildai, miként azt a kiscair-kíktöl látja Igen. — monda a kia no — de a csir-kékkel a tjnkuk ii elmennek aludni I
Eg; no kérdi férjétől: ,tin fiam I ha egy ji férj aa Istennek legnemesebb teremtuénye, mi akkor egj jo a51J .A legritkább teremtménye lattnnek !' feleié a férj.
(Egy liajor párasat ■uheder) igy irt kfiaelebb baaa apjának afuochenbol : .Édea apám, besaeg nem olyan vároa alu:irhen, mint a mi rongyofl falunk. Ha látná kend, ngy elbámalna rajta, mint a borja. Ssol-gálatot bál' iatennek mar kaptán, dp gaadáin ménktl gornmbx, ugy ver, mmt a asamarat; pedig dolgozom egéu nap, mint az okOr. Ha kocsit akar renai apám aram, vaa itt sok, aaép ia, koonyu is, csak egy asa-mániak való, magam i« elbírom. Mi as ojságokat illeti, mondhatom katya rósz idők járnak ; nem tudom ma-holnap bőgj éldok meg; se-asent, se zab; aatán egy Ois-rér, annyi idSi, mint én, 18 tallér; egj hiiott sertés. de talán én ia tnbbet nyomnék, 30 tallér ; egv ká-poaztaiej. oljtan mint aa enyéa, két ezüst garas." stb.
— Efyik TÍrttmi jjflak titás tfj natliADatika
tanár «lÍDdolt a B«S5.«(«Q mef*««iaü4Í&i as «jjeli-ti-
bar paactítáaait, »»ly tömérdek fát taoaart ki tovutSl.
£fy iansrStMl találkoaott, ki St adv&sla tb mondi:
,Ho biiien bonantó ntívin rolt M as •jjeli!'
.Ig-en — felele a tnathematikai taoir — Ta-lóaáffal mathemaUkai uel roltr- HofTaal" — kerde aa Umei-fii. ,No mert gyököket húsott a Tif-;^-ból!"
jb Uresst,
n trítntslan ; zsisSaek
— Efj társkaárbaa fj vÍM.b*r kö»etke«5
jrjaafidtfle-i m*gj«f7seet tette: „A nS a t«remtS Ur-
B*iaa»ta*k Iffituntelsnebb Uremtménye!* Eyy ÍMI-
leiiidát D5 azonban méltóan 'eleit erre a koretke-
.Srel: .A no . férfi oldaibor<Ajábót lett MreatTe,
.- ba siár egy oldaborda ilyen i ' - - >-
kell lenni aa egem tértnek!1
I — A legyesS tannlmányoaaaa. A lagyesSrel
raló bániamódból lehet a ník minSségtre koTetkes-
| tetői. A mely n« felniről lefelé lifyeai magát, as leány. Ha balkesével fogja a lagyesőt, aat jobb keb-léhes tartja ■ rttSl kifelé moaga^ja — r»jea nó. Ha kirulrol befelé, nyakafelé legyesi ma^át — öiregy. Ha a legyezfi nyakához ér, a azt gySngédec megflti, is sat leiai ,elóre, tud a vaaat.' Aki alulról lolíelé lezjyesi magái, az — zsarnok.
Loltohmá*.
Temesvár, jnl. 24-en:66, 38, 17, 87, 44. Gráu, . . 54, 34, 60, 50, 64.
Czleti szemle.
Nagy -K as ina, 1875 aug. 8 délelStti 11 trako* IdSjárás: Derült, keTéssé sseles.
fil.ii forgalom. — Prófétai tehetségOn-ket tagadjnk ttgyan, de mégia sajátságos, hogy a jo-v5re nézve flaletl téren kiteieaett feltevéseink kevés kivétellel valósainak. — így a hevei haoaaé ntán való deroritte, mely ama nétetnaket igazolta, hogy as elSbbi eaak mesterfogások ssaleménye volt, mely-nek tartama nem lehet — Fovároai siaklapok a mait hétben áltáljában vére körülbelül 50-6U krn/i árcsökkenést ielesnek és a jelenlegi nemsetkozi gab-navaaár menetele stán Ítélve amaa még nagyobb di-meaeiókat olt) et.
A bebosatsl tegnap éa ma koaépaserű, as ase-ket megelgao napokban tömeges. — A vstetksdr gyeugébb, eladások kevés aaámban jönnek létre; rog-tou felcsigáaon áraink újból gátol vetnek a külföld-del való érintkeaésOnkaek.
Mai jegyzéaeiuk:
Buaa WJ 81 fnte. 4.10—20 kr. 8S—83 futa. 4.50— 70 kr ti-ii. 4.95-5 10 kríg, 8C—87 futa. 6 SO kr. 90 fontookint
Kosa mioSséghes képest 3.—, 3.60 krig 80 fontja. Kukoricás egészsége* 2.50— »U krig 90 foatja. Árpa 2 SO kr. 3.30 krig 75 foatja. Zab 2 frt. 50 fontja-Hajdina S.60—90 krig méreje ""' " * lérej*.
BIHQEB SAMD
Köles 3 frt
Szertésztől üzenet.
1T57. B. Tapolcaa. Váljon a julins bavi saá-mokat kivánja-e ? ba nem nyilatkosik, agy aug. 1-tS) keadve küldjük a lapot
17(8. Ba. Almás. Kincs semmi baj; mind két rieare ssótó ossseget koasonettel bejegyestak. udro-aoUek!
1759. ga R. Várasd. A lapot e bó 1 tói reo-
deseo küldjük.
1760. K J. Balaton-Kured. Örömmel vettük.
Mielőbb közölni igye késünk.
Érték- és váltéftlyu. augusztus 3.
Ó1/, metaliques 70.90, 5*/. néma. kölosta 74.Ü5; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.40 ; bank-résav. 9.31; hiteliutéaeti réasvények 218.50 ; Londou 111.35; magyar löldtehermen tési köt-vény 82.60; temesvári földtehermentéai köt-vény 81.25; erdélyi földtehermentési kötvény 81.—; horvát-slavon roldtehermentési kötvény 84.—; ezüst 100.90; cs. kir. arany 5.26-Napoleond'or8.90—.
Felelós szerkesztő s kiadó : Bátsrfl LaJM-


l lüo I íoo
100
J íoo ■íooo
KAN1TZ C.


pa pirkereskedése
Badaprslrn, Uornttva
utrza, 12 fi. »
bámulatos olcsó árak mel-lett köTetkezóket ajánl n. m
100 dib Bnom levélpapír névvel ■ - frt 50 kr. I
100 . színes monogramtaal 1— 1 . ÓO .
100 drb lefín. le«élp. színes monogTani. 1.20— » Irt — kr.
2 . -
_ . 60 — . «>
noom borítók . '— '
legfinomabb . •
látogató jegy csinosan kiállítva
levélpapír fekete nyomatul ...
lenbm-iték . . szin«» » • -
*~w „ pecaétbélyeg *°?- ■ "
1 telje. íróasztali berendezés . . . . 5, », 16 „ — .
Úgymint nagj választíks legfioomabb irodai ésle-
vélpapir s borítékoknak, ugjsziotón mindon ászaiba
vágó czikkeknek. Irömappák, jegJz6k:öii7yA, rapaze-
rek, Tállótárczák.diiaes pénztározák, alkumok stb. stb
:«golos<íbb gyári ároi. (1610-19)
Levílblli megrandeléayjk ntánrét melleit pont tközóltetnek.
Házeladás.

Egy, két ntezára néző ház, mely 12 százalékot jövedelmez
évenkiot, legjobb hírnek örvendő s 25 év óts forgalomban levő
sütődével bir, az üzletbeli visszavonulás miatt előnyös feltételek
mellett eladó. Értekezhetni a tulajdonosnál Nagy-Kani
zsán, Magyarulcza, 592. sz. alatt a,Magyar Király"
■endéglo átallenében. (1746—3)
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest, KlráJy-Htcza 41-ik tzim,
Htfzonbéri hirdetmény,
Cslrb,
ftszeg,"" elokészult ezilpé-uikkor,
(Lackkappen.)
^s^ ozéma, ^T bélésTásznak.
A pesti papnevelde kis-kömáromi uradalma" részéről közhírré tétetik, miszerint folyó éri szeptember hó 30-án délelőtti 10 órakor, nyilvánosan szóbeli és írásbeli xárt ajánlatok nt)án árverés fog tarutni: az 1876-ik évi april hó 24-tól számított három évre, azaz 1879-ikévi april hó 24-ig bérbe fog adatni a komárrárosi vendégfogadó, ugyan ott az alsó és felső két keretű vízimalmok, a galamboki vendégfogadó; ugyanott a tölösi két kerekü vízimalom, a karai vendégfogadó, ugyanott a két kerekQ Yizimalom.
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bá-
natpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartósági irodában
megjelenni felkéretnek, hol a bérleti feltételek addig is
megtudhatók. (1727-5)
Ai uradalmi tiMtoóg. , X )OOCOUOOOOOOOOOOOOOOO<

Jegyzösegédnek
ajánlkozik egv e sukmábaa jár-tas és ü£je* sgjén mémkelt dij melioit.B4rtbbet Növik Mir loo Kswtiielveii. (1102—2)
A ház építése végett
Bosenfeld Adolf kereskedne ideijflenesen » szomszéd hix a Korona szállodának áfcllenfbe t^U-tett.
my
kísérletbe kerül,
aog7 áraisi kitlnfiaagérül a bámula-ton nkií ár aiell.'U
!27kr!
Porczellán edény, iirc^Demfiek, tükrük, limpik, rhina né+i
é* pxktuD^ kanaiak, tálczák, kávépórko!*<k. káv-iMaralólc, kávéfőzó|;ép<;kt
fagylaitkészitó, szodavizkészitő, varró-gépek, vasbutorok,
utazó bőröndök gyári iron.
Czukor, káré, thea,
naili gyrrtja, petroJettm, bllírlia borok
•k, vulódi francxia pezafA éa minden fttuerek,
kttfsteiffi ét valódi PortUnd cement.
paraffin, kocsikenócs, gépfaolaj, gabna-zsáknk, gyapjazsákok.
Az építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-
bitese végett folytonos végeladás tartatik lényegesen,
leszállított árak mellett. .íees-ao.
táJ>lM>Uj,
zsarak,
éa likó
miodíoki
Várnak.
13 «
1 60-rSfos »éf, V, •>«>•>, '" 1 80. „ „ ■', etérna
viason ,. 1 SO- „ „ „ ditn»t-
8101
Tászon „ 90- ., „ „ kr.iai
A legnagyobb
Reichárd és T^rsa-é, Bécsben,
III.M irxer utcza 17. »z alatt van, honnan képek-kel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen mentve küldetnek mindenkinek.

ráiion ., 810 »agj becsi rőfönkéot 27 kr. Selyem- és bársony-szalaguk. Fail- Tagj nobleate-ielyen, minden sima, legdivatosabb uiuekben. ui-ne* fonákkal út ujjnyi wélrtseg. bécsi rífe 27 kr., két ujjnyi aki-ietek két bécai róf 27 kr.
Kgrpir
f»k>ir vagy csíkot bölgy- vagy ]
jobb fajtából 27 kT. I
bér-
Kgj pár férfi «lhaxi»t.ya . . 27 kr.
Egy pir haruoja-kötS, széle* ;
■eijempáotüka-caokorraj di-
antre 27 „
Továbbá ,


fabér damaist-taraikozŰit, Tasion [
ágynemüt-k, sebét lábuóoyegek, bo ;
tor-camrai, háló- éa csicsfOggóoj'ák,
▼aludi uiaa percahook, toruk hátú
iinek, baxchealek, röfou-
_. kr. (l.'-y:—20,
Gvapju-ruhakelmék.
*!, ftile* át«hix rizsiek, Loturcdi rnaiik. tibctek, gmiierek, >ima >•■ rj.ikot. tBindi*nfél"f stinbeo béc»i rA(»
= 27 ÜT. =.=
Egy legyezi) akárwilyen asina 27 kr
Egy kéaclet fflj- <n mvllcsokur
báraony-páotlikákkal és r6- ;
kendó, i
Ejy TiuonUobkeQdő £gy TisBon-usuűkendS % kbékMjfé
aaákkal di«silTe .... 27 kr.
tfl pár kézelS gallérral rtydlt ti kr.
Egy pár f*-jre Taló r»gj xsab-
kendó, tartós »ÍDQ . . . 27 kr.
' " . 27 kr.
. 27 kr. |
ujabb fajú S7 kr.
E(ry kétféle íé>0 27 kr. ,-.
Egj Tiaaon- és tUng.ió <.iió. sí kr clsorenaü ezüst érem, a cs. k, szab Hnnzarík Drillért •
^X^tT^t"" bronz-érem, eke és gazdasági eéDekért-
^ Sr^uaka ! . l : ÍJ t,' „ , oklevél „wíperekért. S ? '
^'"ÍÍÍSr'^Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
utánvét mellett pontoaa. hajlatnak mosoflyi gabna rostáikat két nagyságban, 8 szítával ellátva 60, 70 frtért., cs. kir. sza-
^«niS^««"i«"asU'Ítrt^k i bad. Hungária Drill legtökéletesbitett sorvetúgép. meritö kerekekkel.
"Beck Grand bazárja' - - - - ^_._
GrA.nElTT-r«á>le vető
kauálmeriitJvel, elismert legjobb Bzerveretü kiritelbeo MiDtJADDemii szántó és egjéb gasdásxati Herék, szecska- és gj-ükuk»rmioy vágó-gép«k, caépM-
gépek sto. e. f.
Ábrát árjegyiékek iogyea 4> bérm«ntve swlgálutnak. (1706-6)

Bécs, Adlergasse 4
kireük a cieg caimét eltenni, éi asl leb.tólí| jól emlikeietbén urt.ni
0U» .aey p„.t., ajánljak 2()Ü0 példányban mát huz-ALtban I-A J
Egy okleveles ni agyar gépész-és kovácsmester
ajánlkozik arasagoknU gépekhez és egyszersmind kortc-, mühelvbe, családos lévén, csak e vidéken óhajtana allui-mazásba jutái, kaldnösen SomogjTármegyébe. Kitünö bizu-nyitrinvait felmutathatja. Értekezhetni relé levélben S i p 0 -Károly gépész- és kovácsmesterhez czimzetten, rag, személyesen Pőlöskén, u. p. Zala-Szent-Mihály. (1736 _-'.
É^^^Í^^^^^^^^B^^^^^^^^S^^^^S^^^*Í^^^^at^^^^i^^^^SP^^VB^^^Sti^^^bBV^^t^^^a^aJ^^^^aj^^^S)B^'*^^9^^s^^(^aSBC^B^'
"t&taSÁNDOR
RAKTÁR saját késziünéDjtt RAKTÁK
asztalos é» but«r gyári raktár wm™
kárpitóS 8ZOMBATHELYBŰI.. *KJ »1 j»k.
bátorokban, 1M4_3| matráciok,
hajtott, nád- és _ ._.-., t ü k r ö k és
szalma- NAGY-KANIZSAN faggjjnj.
székekben, vasnt-atcza, a városházban, tartókban.
Üres fogak kitöltésére

Analherin-szajvíz
ür. POPF J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, SUdt Bognergasse, JNTr. 2.
ivtglkJM I IH 40 ttr., a UfkitdDÖbb u«r a ccúos locOjdalmak-
bao, t/aUdiiokoü, a fogba* dafanatJÚ- i* •ebetnéi; fölolTustj*
a lét«só fogkfiret á* meg-akadil/osaa annak uj keptÓdííét; u
iogó fogakat a foffhua «rSiité«« iltal MÜárditj* ; t midfia a fogakat
éa fog-kait minden ártalma* anyájuktól ■egti»tit)a> a aftájoakkal-
ltiVN friaiMéget kölcjönö* ÍM már rörid hannátat után eitirolitj*
a kellamatlen augot. (1540—18;
Anatuerln foypasta
Dr. POPP J. ti. cs. k. udv. fogorfostol Bécsben.
Eien k<iaaitm«Bj a l»h«.et frÍMWM^ét •■ tUataaágál fentartja, asonkirUl a fogaknak bóf«b«r»Bg«t kölcaönöi sxok romláaát meg akadál^oxaa és fogba*. •ro*biü.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat olj niptm tiitbtja, bog; annak naponkénti ban-nálata által neneaak a küiöiuife* tog-kí sttárolitUtiX, hanem * fogak aomáocsa éa finomaág-a ii mindinkább tőkil-jteibül.
Kapbatok: Ma(/-Kauiaaáo :*Belu Jóu«r gyófj***., Ko.ooborg
Ko>«nf«ld, W«lÍMbt J U PeufllbolTer J. kOre.k-dé.éb«n. - Pápán
T«cb«p«n J., Kmm*tít«\rti : Pütttmtmr gjógjateréi*, 8ing«r M. W*UJ
A. Zala-£g«raa«f«n : l»óó K:, gyógjasvréia. Kaproucún : Werii gj6$j-
M«riaa. Varaados : Ball«t gjóg/«»*r»ÍM. SUmeftD : Dorner Kaját. 8*om
1 Mbe!7«a: Pillirb P«r«t>cs és Kodolf gjógjnw. H*tár6rTÍdékJ Ai.-Qjör
OD. Fibic fc. (.' Vo«pr*iabeo : KfrjT Tuaskau, agj Qnthard Tirádái
ÍB fiainál. — Sfték*Mf«bérvárott ; bogmano A. Braun J. grogja*. Loru
in: Heialar gjógjaa. KAlocaán : Horrátb K- gyógji»«ré*i. |£«c*
; MUhofw is Uacnlftid gyógjtt. Pakjon : Klonáo J. gyágrti
Kormsaden: Horráth J.Somxetu'and gjógj»t Kapoirárott: Kohó J
1, B«4a* *• 3chr8d«r g/og/ii. Steg**árd: Brabiay g7Ógjta. -
/nádon: Kramolin J. S«if«t*árott :Barwarth, Salamon fjógjit.
Baján : Miebit*cb 8t. M Uenftiti tiai, ugjr U«raog Ignacanál. — PéooU
* loaj W. éa t- üich, ÜipSc* gyógjai. £árádon: í^adnbánnkj g^ógjM.
larcaaliban: Kiás gyójj«*. — ToLnábas : GralT gjógjtx. — Onnai'öld-
rárott Lnkác* gjógjat.. — $it>at-Qy$T$yt>u : Nothig. —
KIK* Kv.'-tryni. K-honfiun: Simon TTOKTMAréK nrakuál-Fehér Miklós
egyedüli képviseltje
I. Homály és ri
ajánlja eiekoelc világhírű
gŐ2 mozdony
éa
gőzcséplügépelket,
'_ír3~ melyek tartósságuk,
jeles képességük 1 összes részeinek
alig elkopása folytán, számtalan első dijakkal, ugy legújabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Varsóban a be-
' csület oklevdliel tüntettek ki.
Kéri további az ezekre történendő mielőbbi megrendeléseket, valamintsa netán tzük-•éfrleDdí e^jes gépréaek bejelentését, hogy a t. ez. gaidakötünségel ideje korán kiuolgilhusa. Májú hó 23, 24 és 25-én V-Aliidon Somogjmei;jében tartott ^ud. kiállít, és verse-Djen Horni bj legújabb Paragun fúkaazáiú gépe, Wood, Juhnaron, C'bampion és Hűiben* •llenében versenyezve, az első dijat éa aranyoklev*let nyerte el, nemkülönben a aSulky Rake" azénagjftjtöm is az els<J díjjal jutalmaztatott.
Kiállítási csarnok Bécibén: III. Pragerstrasse lit. .Hotel Hungária.*
, és műhely Budapesten IX. tlllöi ut 12. szám .Köztelek" .országos gaz-dasági egyesület.'
Iroda és ki&llit&si csarnok:
Bécsben Budapesten
III Pragerstraase 13. sz. Üllő ut 12. s z.
.Hotei Huagario1 .Köztelek-
— 6; orsz. gazd. egyesület
CHARLES BURRELL
Bt. Kleh*l»» B'orkn, The«r»r4. Harltlk, Aa«U«
kepvlselAséfe.
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktAra ós> javitápi mühelye
/ SS
Tükary-fék palota mellett.
O5zmozdonyok túl tifnn haladt működéssel. Gőz-cséplőgépek. | Járgony- is kézi csfplö-gépek.
Vető-gépek, könnyük, egészen vasból
Arató-gépek.
Tisztító-rosták.
Szecskává só-gé^ck.
Trieurs (konkoly és bükköny-választók-)
Famüveleti-gépek.
Hajtószijak.
el k'V fna/ra
Wafiita Jóaef Up-éa BToadatnUjdoaM gyorsujtó ayoi-am,
9 A6? •KAKIKBA, 187R.
8-án.
65-lk au
Tizennegyedik évfolyam.

3 OiatsMn ír: jp 1 MI «vr« . . • írt l
nátodnor e i mindea ' lovábbi torért 6 sí JTILTTÍRBW
HM IMII * 10 BX4St V4-
utaat (el.
IJneetári illetek miadea |[ cg.M hirdetéeért kSInnT jO kr neetaadS. '
ZALAI KÖZLÖNY
el óbb:
KÖZLÖNY.1
A lap szellemi él
ijsji Nsset illeté k6i
laaenrei , elóftzetasek,
reclamatiók itt a szer-
keutó-kiadóhoz bér-
T.karékpénMari épület,
földssint. Bermenteüen levelek
I taktól fogadtatnak el.
Ki'iratok
ksldetsek.


Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap,
Nagy-Kanizsa rárts katylutéságának. MakflMaaaniz a .zaJaawgyai általam tantté-testflet*, a '
„aM zalai
B«yvéd egyMt", a,nagykanizsai kereskedem t marbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár' jizhajézáai részvénytárstiUt t tibb negyei és váresi egyesület hivatalos értesitije.

t. 1876.
Hirdetmény.
A zala-egerszegi kir. törvényszék ré-széről ezenoel közhírré tétetik, hogy Hideg József ur Zala-Egerszegre kinevezett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Zala-Eger-szegeD kinizsii ntezában levő lakásán 1875. éri augusztus 1-én megnyitandja.
A zala - egerszegi kir. törvényszék 1875. jnlius 27 én tartott polg. üléséből.
HORVÁTH JÁNOS,
kir. t.uéki elnök.
- . 8KÜBLICS KÁLMÁN,
kir. tvtséki
Képviselőválasztás előtt.
Ismert tény, hogy Zalamegye az or-szágos dolgok és küzdelmekben első helyen szokott szerepelni, ezt matatják a történe-lem lapjai, ezt tanasitják azon nagy embe-rek tettei, kik e megye területén születve, itt fogadták a napsugarak első csókjait és sajátságos egybevágó körülmények folytán az idei képviselőválasztás teljesítésével, a polgári kötelmek egyik legszebb alkotmá-nyos gyakorlatával visszamaradt.
A közmondás szerint: minden rosznak meg van a jó oldala. És én, de hiszem az egész megye, legkivált a baksai kerület me-lengeti édes gyönyörrel nyugszik meg a ké-sedelem által nyújtott kárpótláson, melynek magasztos érzeménye oly jól esik a mai hi-deg és rideg élet küzdelmében, hiszen min-den egyéni s honpolgári kötelességek hü és tiszta teljesítésének öntudata mellett boldo-gitólag hat a szirélet őszinte örömének él-vezete. . . . Minél gyérebb a mai reális kor egyénei közt a társadalmi gyengéd szokások
gyakorlása, annál fásultabb lesz a kedély-világ élete és mégis bármennyire igyekszünk elhaladni a régi joszokások vidámito gyakor-lása mellett, a véletlen, a sors szeszélye s még valami meglepő gyengédséggel figyel-meztet a megállapodásra, hogy a külvilág adta komoly működésünk közt élvezzük a belvilag elfojthatlao érzeményeinek fensé-gét, kéjét, gyönyörét. . . . Annyi küzde-lem közt, annyi fájdalom mellett, mennyit az élet nyújt, mohó vágygyal lelkesedhetünk íz örömért, mely úgyis oly ritka vendég.
Ki hinné, hogy a zalamegyei képvi-selőválasztás napja a fentebb rajzolt ér-zeményt táplálja, ki hinné, hogy e komoly cselekmény gyengéd virágot ápol, melyből koszorút fonva, oly nemes férfiúnak teszszük fejére, ki egész életén át a népért, a nemzet-ért, a hazáért, a világpolgárosodásért küz-dött, kinek serdülő koritól kezdve az élet küz-delmeit átélve, kevés öröm, de ezernyi ba, bánat és szenvedés jutott osztályrészéül, ki őszinte szivjóságát önzetlen érezteté boldog-gal — boldogtalannal és csak a csalódás szúró tövisei nynjtattak át leggyakrabban, ki midőn a közpályáról, hol annyi sok jót, annyi nemest tőn, visszavonulni akar, a vé-letlen súgja nekünk: elismerést, babéit az érdemnek!
Van-e magasztosabb joggyakorlata a honpolgároknak, midőn egyhangúlag nyajt bizalmat egy-egy kerület országgyűlési kép-viselőjelöltjének ?
Van-e fenségesebb érzet, midőn a köz-bizalom azon napon nyujtatik át az ünne-peltnek, midőn születésnapja van ?
A baksai kerület tisztelt választókö-zönségének honpolgári, emberbaráti magasz-tos örömében készséggel, lelki gyönyörrel
részesülünk, midőn Zalamegye köztiszteletü, érdemes szülőttje: Királyi Pál szeretve tisz telt barátunkat -- mint értesülünk — egy-hangúlag kiáltják ki képviselőjüknek augus-tus 10-én, a nemes férfiúnak születése nap-ján. E bizalom oly szép ajándék, oly drága emlék lesz Királyi Pál érzelemteljes jó szi-vének, minőt a föld minden kincse sem nynjt, mert ismert tény, hogy ó a világi kincsek-ért, kitüntetésekért nem sovárog, sőt visz-szauta8itja,de annál édesebb, annál becsesebb reá nézve oly érzelem-nyilvánolás, mely a léleknek munkásságaért, a szívnek gyakori csalódásaért teljes kárpótlást nyújt!
Adja Isten, hogy e születésnapi emlék feletti örömét ismert szepldtlen, tiszta ha-zafisága- és törhetlen munkaszeretetével a haza üdvére, szOlőmegyéje, de legkivált a baksai kerület javára sokáig állandó, friss, jó egészségben élvezze, viszhangozván szü-letésnapján a kerületben felharsogó monda-tot : Éljen Királyi Pál ötödizbeni ország-gyűlési képviselő!
Valamint a baksai kerületben egy-hangn választás felöl értesülünk, ugy a nagy-kanizsai kerületben Csengery Antal nagynevű publicista, a szení-gróthiban Hatzky Kálmán szinte egyhangúlag válasz-tatnak meg. A zala-egerszegiben: Nagy-Ká-roly s Szederkényi Nándor.alsó-lendvaiban : Hajós Mihály, Virava János és Szalay Mi-hály .Csáktornyáiban: Szabó Imre és Molnár István, letenyeiben: Koch Adolf, Remete G. és Farkas Gy. keszthelyiben : Falk Miksa és Gaál Endre, a tapolezaiban: Kerkapoly Károly, Gróf Ápponyi Albert és Verhovay Gyula közt folynak a választások.
Kívánjuk, bog}' a legszebb rendben történjék a honpolgárok ez alkotmányos gya--.——^~~
korlata s eredményben tartsa meg Zalamegye szép hirét, dicsőségét, melyet századokon át őseitől örökölve — hiven megőrzött. BÁTORFI.
Qnousque tandem?
III. közlemény. (Ajánlva a vároti taDaet figyelmébe.)
b) Tétessék a cselédügy beni eljárás elkü-iöoitett közigazgatási és rendőri ügyággá külön ! nyilvántartási áe eljárási köoy vekkel — kiván-I tassék ezekből rendes havi kimutatások szei -! kesztése es közzététele; ily módon figyelemmel I kísérhető az abban beállott javulás, vagy ha-| nyallás mérve, mert semmi sem adhat életre-valóbb eszméket socialis bajok javítására, asta-tisticai adatok észszerű. combinatiójánál; — ' mindaddig, mig közintézményeinkben a helyes i statisticai számítás nem képezi az alapot, — mioden terv és eljárás iégbekapkodás a viszo-nyok és eljárási kör ismerete oélkül.
i) A cselédrendszabályok érzékeny hatá-rig terjedő bírságokat mond ki, — épen ez a baja, kezdődő institutióknál az eljáró közeg egyfelől tájékozni nem tudván magát, mert csak a büntetés legmagasabb foka áll előtte — maga is megijed, — laza és közönyös lesz, másfelől a minimumok megállapítása oly biztos fegyver, mely megóvja a tisztviselőt a részre-hajlás vádjától, sőt erkölcsi tekintélyét emeli. Nem mellékes dolog a büntetések ellenőrzése — emeli a tisztviselő erkölcsi öntudatát a kezé-ben levő jog helyes és észszerű gyakorlatában, de meg is óvja hatalmi körének basáskodó túl-lépésétől; — kivántassék tehát az eljárási jegy-zőkönyvek havi revideálása, nem mondom azon czélból, mintha ezáltal az eljáró tisztvi-selő hatáskörét óhajtanám korlátok közé szo-rítani, vagy feltehetném is e revideáló hatóság abbeli jogát, bogy a megejtett eljárás s ítélethozatalt másíthatná, de ha tudva van az eljárd előtt, hogy működése folyton tudva van — bizonyos, hogy az a jog, méltányosság és igazság, valamint a szükséges pontossággal járand el — é> ebben lelem a renduer beboza-

TÁRCZA.
Hajnalodik
— Népdal. —
Hajnalodik, balváavodnak
A ceillagok a* egea, Baroa legenj a faluból
KtloD furnlvaee » réten; Oly nomora, bek iMmorn ^ Bánatot a aótája. Még e dalos psceirta it
SÍrva cokog utána.
Kelsobajtva olykor-olykor
A falóba betekint, Hajh ! de teive ntescetoral
Bánat fogja el megint ; Niact oromé tatét felhff
Bánat felaí saállt rei, A mióta as a bamia
Barna kie láov elbafjá
Ne keeerefj biru Ug*«7
Hogj clnagrott as a Un; I Van meg acoAl s falabaa
Siebb it, jobb it akarnia;. Ba megetalt it, — legea; »KJ xag
Hej oe adj beljrt a báliak ! — A taloa.k legteebb láa.át
Valaastaatod magadnak
pozsoai* OIULA
Hat bét Olaszországban.
Irt.: Dr io*» KrfUf.
(FolTtetá*.)
E g»ajtemé«y számos modern képekben is gftsxla^. Innen as egyetembe mentttnk, hol jól rmdeastt terrnéssottani gytljteménybeogyo-ayorkadtuak. Feiealefw nnlituem, hogy «z it
egyike z. legrégibb és leghíresebb egyetemek-nek, — megtekintettük az Archiginnasio ami-cot — valaha egyetemi épület volt, a falak a régi tanárok és tanulók czimereivel ékesked-nek, itt is sok magyar család czimerét láttuk (köztük Erdődy, Pálfy, Ónody aat.) A könyv-tár 14 egymásba nyíló nagy termekbe van el-helyezve, az olvasóterem tömve búvárkodó ta-nulókkal. Ugyanitt az I ső emeleten egyptomi etrusc régiségek gyűjteménye, mely ujabb idők-ben annyira gyarapodott, bogy e nemben gaz-dagabb múzeum kevés találtatik. Voltunk ason teremben, hol a galvanísmus feltalálója a nagy Galvani előadásait tartotta.
Délután a Campo santo, vagyis a temetőbe kíjcsikáztunk ki. ^ Hogy Olaszországban min-den piacz, templom, palota és nyilvános épület a művészet csarnoka, az eddigiekből megtanul-tam ; de hogy a halottak nyughelye a temető, a legremekebb épfiletek, szobrok, emlékek gyüj-teméoye, azt Bolognában tapasztaltam előssör. Szépek például a bécsi temetők is, de az olasz-országiakhoz nem is hasonlíthatók. A bejárat-nál két derék emeletes épület, hol a felügyelik Uknak, mellette egy szép nagy templom — az-után jő egy másik roppant épület — melybe belépve, a legszebb ivezetes csarnok — folyo-sók egén tömkelegébe jutottunk s ezen folyo-sókban száz és ssás kápolnák nyilának s esek képezik 4 gudaguk vagy érdemes és nevezetes egyének vagy osaládok sírboltjait. E sírboltok többnyire a legremekebb márvány szobor emlé-kekkei diszitvék, vagy a megholt képmása, Tagy eszményi alakitáaai a gyásznak, fájda-1 lomnak, vitézségnek, tudománynak, női erény-! nek, jótékonyságnak tat. aat. Sióval a kagye-' Itt itt a müvataet által megtastethre 1 az utódok
részére gyengéden átadva van a szeretetteknek emlékezete. Egyik legszebb síremlék Murát Le-titiáé — Murát király huszár egyenruhás car-rarai márvány szobrával. A város emeltetett itt egy külön gömbölyű csarnokot, melyben el-hunyt nagy férfiéinak állította fel emlékeit,pél-dául : Mezzofanti, Ualvani,Costa sat. tanárokét. Jó 2 óráig tartott, »mig e gyönyörű szobrokat és emlékeket futva átnézhettük. A csarnokok a roppant térséget körül s keresztben átszelik, a köztük maradott térségek köztemetőkül hasz-náltatván. De minő szép rend, csinos kis emlé kek, virágok — fák díszítik aszegényeksírjait is. Fájdalmas megilletódésiel gondoltam vissza a kanizsai keresztény temetőre, melynek még kerítése sincsen, a silány árok nem óvja a kedvesek hsm-vait sem a mesőségről betódui-ható barmok rongálásától, sem pedig a mindég nyitott léczka-pa a gonoszok átkozott ssent-ségtelenitésétől... itt nemle-Letegy virágtzálstültetni a míggyászolt hamvakhoz, mert még as nap a temetőben fertel-met összejöveteleiket tartó rimák éssiemét népek tűznék fel... igy Tan ei! Olaszország-ban taláa a túlzásig megy e drá-ga emlékekben a kegyelet a holtakiránt; nálunkméga c i-Tilitatio kívánalmának sin-csen elég téve, adj* Isten, hegy itt it máskép 1 e g J e n 1 , . . 0 r ö m-mel értesültem, hogy ezenvi-stás hsly ze t javításira már*
kellő előintézkedésekmegté-
: tettek.
| Visszatérve a város felé, meglepetve lát-
tuk a falon kívüli rétségen, mikép nemcsak if-
! jak, hanem meglett férfiak az iparos osztályból karik.hajtás ét lapdajátékkal maiattak, egész
i tűzzel igyekezvén mindenik ügyességben a má-
1 sikat túlhaladni.
! Gyorsan összecsomagolván málnáinkat,
elutaztunk a régi tudósok híres városából, hogy mielőbb a virágok városába jussunk.
Florencx-
Az eddig vázolt városok es vidékek több tisztelt olvasóim előtt ismeretesek, azok oly kö-zel v«nn»k, hogy kik Trieszt és Velenczét meg-látogatták, Páduát és Bolognát is megtekintet-ték ; — most ezentúl oly városok következnek, melyek sokkal távolabb lévén hozzánk, az ed-digieknél ismeretlenebbek lesznek. —Mintren-desaD, ugy most is a „diretto" vagyis gyorsvo-natot vettük igénybe, nem is lehet hasonlítani e vonat gyorsaságát a mieinkhez, mint a villám rohan át hegyen, völgyön, a kisebb állomásokat megállapodás nélkül hagyván, csakis a legfőbb helyeken rakódik meg vizzel és kőtzénnel.Haga e pálya az ujabbkori vasúti építészet technicai remeke. Bolognát elhagyva, mintegy másfél óra múlva bennjártunk az Apennini hegylánczolat közepében. Eddig általam soha nem látott he-gyes ortzágbu jutottunk, égbe meredő béretek között irtózatos szakadékokat kötöttek össze a ▼iaductok, zordon kóaziklabálványokról zuhogó vízesések csattogva rohantak a feneketlen szé-dületes mélységbe alá, — egymást érték * vas-úti alagutak, 45-ön haladtunk át, ezek közül némelyek 15—20 pereiig tartottak. Valami kellemetlen érzást keltett az SrokSs földalatti
Ulánál a legtöbb tikért legf&Wp «znn okUl mert a cselédrendi eljárásban az igazság és jog légi okibb van as eljáró önkényére bizva, otv nem a bírói fürmák döntenek, hanem a tiszt viselő egyénisége, bol el vanzárv.,*afe ekfüggú ét tehetetlen viszonya miatt a jogorvoslat; — ennek tehát oly köthetett utón kdl léte*ülni*. bog; azt a nevetaégeaaég és a képesség kiilöa beni elitélése adja meg, — mert num mellékes dolog sem a cselédségre, sero a g»z<lára, ha az el-járásban noro* igazságét, nem p»-dig részrehnj-lást vagy rendíri ülUö/eet. — mert *'gjr*•• bírói járásban ennek legtágabb tere lebet,—Ut, An-iak tudata, hogy nein a paDm>zlo, v*gr vádittM zjrdeke, hanem az ellenőrzés hlatt álló tisztvi-selő reputációja biztosítja az i^t>ze:*>K"»>iH^ut — emeli a hutóság tekintély Át. - »«i-m«;tv«iriinii bizalmit éa adja mrg bizony áru ez <'lf»jznit »1 lapotok javulását És a ki akarja a sikert, ak:.r-oia kell a becsületes, bár uláo terhe* i*zkotó
ket is.
k} A cse!édfo(*»dái> és e|b<>caA áö jog ér*é-nye szigorúan meghatározott formáktól íéu-ssék függővé: milyenek a cseléd sze rzti In-jegy zé«f»,
szabályos bejelentés, igazoló okmányok (en-
léte, elbocaátó levél f*l ni utalása, — eifro kellé-kek be nem tartása esetéu büntvtteastik a cse-Ifdszerző, felfogadó és c^e'éd egyaránt.
1) Foidittassék különös gond a cstjlédszer-nőkre és ezek jegyzékeire, — mely u'úbbi kü-lönösen a szegődéai ídú én bérnMiéfve bizonj iió erő"?fi bir : ezek niioden kihág»Ba, mulssztásA büntetve legyen, — 3 szőri áthága*n.U f<>Kzt*s sék meg caelédszerzői engedélye'.ól és PZ hirU-píUg hozassék a gazdák »znns4£ tudomására. AZOD körülmeny, hogy a, cíelédszerzük műve Jelien állapotánál fogva, a jegyzék vezeiéa ne-hexitve van, — nem ok a felmentésre, kinek kedvezmény a kenyérkeresete, tudjon és kötél mei teljesítéséről gondoskodni.
m) Fosulyt fektelek, másrészt a nyilván-tartásra is, mint az egész rendszer alapjára ; ha itt bibárt^tik el a dolog, — el van hibázva minden következményeibe!). Jelen első ízben a statisiicai Összeírás módjára, — jelentééi ivek mellett Írhatók össze a cselédek.
£ jelentési iv tartalmazza azonban a cse-léd nevét, illetősége helyét, korát, igazoló ok-mányait, a szegűdési idóiart*root és bért; ezen ivek alapján összeállítható az elsú nyilvántar-tás, mely rendszeres vezetéssel később kouy-nyövé és áttekinthetővé is válik.
A nyilvántartási bejegyzések képezik az eljárás bizonyító alapját.
(Folyt, kö-r.)
JegyzokOnyv,
a mnrakozi tanitó-k'ór \876.jnmus 24-én
tartott alakuló gyűléséről. Jelenvoltak: Molnár Elek elnök, J.ney alelnök, Alszeghy jegyző", Schmidt köriyv-tárnok, Bálya, Stinkovica, Ball.'., Bulyák, Schnltz, Mencser, Krumpaticn, Hurváih, Vár-atlyaí, Majhen József köz*égi és Alttnanu, Lus7tgarten, ifj. Tiszay, Marsics, id. Tiazay, Kovácsié*, Zdacs"k, Spiadler, Kresziogur, Novakovies, Mxjlien Fereiicz, Guzmlc* felo-keze ti tanodái tanitók; Pecek Péter hitt. in úr, Schwarz Jakab r>bbi s Lupperszbek Józ* f
irtkolaf^lki eluOk im B>:oca4k Fer«noi iskola-
széki gondnok, urak. i
Elnöklő Moloár Klek ur ttdvősölvén a ' ingókat, a gyűlést megnyitottnak nyilTáoiii, ! Kiőada: hogy s msi g^ftlésoek cxéJja a bi-VüUlos járási-kör tlaki'áaa, oiely körnek miuden köu. tan hó ta^ja leoni tarozik, & ] fük-kezeli tanodái tanítók pedig az aUpeza- \ smbilyuk 10. §. értelmében feiuóltttatnak, ' miuvrint jelt-olsék magokat a^ok, kik e körbe ü<-)^pDÍ ohrfjuoak, mir« a telekiéit UQÍUS I uruk közül a követkesólag jeleuték megukat: i Z<l)tcsek vrotetiueci. Norákuvica WUcái, Mar sic* és ifj. Tiazay dubravai, SpiodJer selnicai, Krcszinger Kütiori, M«jheo ü/t.-mártó ni id. Tiit/xy dekanovecci. Altmann ét Lunitgurit-n citákiorayai, <iuunics pcdiorenyi W. taoiiótt v h-vel utján Sáffránica perlaki tani ló. — ku ..CMC8 Dium-sz«rdwhelyi tanito horvát nyel v-n flő*dá, hogy nem lép be a körbe. — Kg; szvroen tudomásul vetetett.
Ez*?k utáu elnök ur miül határozatot ki-mond H: hogy az eddigi ,m ur i k őt i ta-nító-egylet" eaeonel járási körré ala-kul és esen kört nem csak Csáktornya vidéki, hanem egész ielsó- és alsó-murakÖB tanit^al-kot«ndják.
Molnár Elek elnök ur ezután előad A as az eddig Ionnal ló muraközt tanító-egylet törté-netét; kiemelvén a népnevelés terén fölmerült nevez<-tesb mozsanatokat és vívmányokat; figyeimeztetóleg hangsúlyosa: hogy Muraköz tanítói legszentebb kötelességüknek ismerjék a törvények iránti határtalan tiszteiét érzelmek a népnél fölkelteni és ápulni; végre maga és tiszt-társai nevében köszönetét nyilvánítja az eddigi bizalomért, állásáról lemondván, kéri a megala-kult járási-kör közgyűlését; miszerint sxivet-keduek a tisztviselők választásai elrendelni, íviirt cljenzések között elnöki székéről lelépvén, a gj ü és ssereiett és tisztelt elnökének eddigi fáradozásáért jegysAkOiiy vileg köszönetetszavax.
A gyűlés ezutáo a tisztviselők választásá-hoz fogott. Korelnöknek: íd. Majh«m; korjegy-lAJntik ifj. Mkjh-jn tanító urak választattak.
1. §- Miután Molnár Elek ur, uradalmi
ügyész, láradhatlan s lelkes tanugybarftt, ed-
digi elnökünk, a közgyűlés újbóli felkérésére
b&UrozottaSi kijelenté, hogy egészségi szempont
bői jelenleg az elnöki széket el nem fogadhatja
— a gyűlés egj hangulag tiszL elnökének vá
lasztá.
2. §. Ezek után a tisztviselők titkos sza-
vasás utján a következő eredményoyel lüoek
megválasztva:
Elnök : Jene^ Qusztáv ; alelnök : Htjhen Ferenci 5 jegyző: Alszegby ; pénztárnok: Po lyák ; könyv tárnok : Schmidi; vál&aztmanyi u-gok : Várallyai, Valló, Pálya, Schultz. 8ziako vic», M aj ben, Mencsey, Altmasn és Lusztgar-ti-n Csáktornyái és Horváth kursaneczí, Kr^ni-patics stridúi, Sáffránios perluki, Novakuvícs belicai ta,nitó urak.
3. §. Jegyzőnek követkefő indítványa :
„Kerestessék meg az áh. tau. testület közpoutí
választmánya, niiazfrinl szíveskednék a juv.'i
ált. közgyűlésen az alapszabályok köveikt-xo
módoaitását elúrenoi: 1) a 2. §. d. pooija ha-
gyassek ki, 2) a 2 frt. tagsági díj pedig oe
vándoroljoo a központi pénztárba, hanem ma-
radjon nálunk, - tehát a járási kor péoztársV
b*a, és ecca ossuges a kör maga
körülményei követeléséhes képest — könyv-
tárt alakítson,* \v
elfogadtatván, a gyulfe azonnal péns és k&uyvtárnokot rálaastott és kituondu, ho^y a tagsági díj fele a jövő g/ftlésen a klr pénztár-Dokánsk átadandó ; aktoyvtárra vé««tkozóU| pedig : hogy tokiotutuü as iskoláinkban dívó S tannyelvre (magyar, horvát é» német) s művek is eszerint fognak megreodaitetD).
4. § Ei"* Dtác kimondatott. li"<j a jérin'i kör ssékbely« Csáktoroya leend; a gjn lés helyét és idejét a választmány határossá meg; éven kint két rendes köcgvalés urtatik november és május bónupokbun; a jövő gvíllée Csáktornyán , 1875. oovembt-r havában fog meKtartatai, melyre előadásai a köretkesd té-telek tüzeltek ki:
1) Mintás Murakot népiskohiinak leg-
többjében csak egy tani tó vsn alkalmazva, kik
egy tanteremben nal évfolyamot tanítanak, fej-
tessék tehát ki — tekintettel a m»gyar horvát
és német tannyelvre — mikéit járjon el a ta
nitó. hogy a tbTvényssabta ismereteket a tanu-
lókkal elsajátíthassa?
Készíttessék erről egy iészM*s fan és óra-terv ! ElŐRdó: Kran>p*ti<» János stridoi tanító.
2) Adassék szabatos fogalom mégha táró
zasm a következőnek: .Mit kell a nevelés és mit
az oktatás alatt értenünk? Váljon nevelést és
ok tatái lényegeben egy e? Minó isempon bót
iodnlnak ki azok, kik a nevelést az oktatással
ugyaoazonoenak tartották és tartják és mily
szempontból ások, kik a nevelést as oktatástól
éWn, határozottan megkülönböztetik ?■ Elő
adó: Alszeghy.
3) Miután as okszerű nevelét egyik alap*
föltétele a beható emberismeret stb. — vétes-
sék ax ember te*ti szervezetére nézve tekintetbe
s fejtessék ki az anyagcsere, eonek legfőbb esz-
közlóje a vér, vérforgás és vérállomány ! Elő
adó: Pálya.
4) A méter-mértékről. Elósdó :■ Polyák.
5. §■ A következő indítvány : Szóllittss
sék frl a közp. választmány annak szíves meg-
magyarázására ; miért hivatlak fal barátságos
utón a meg nem alakult járási körök, C4ak a
Csáktornya vidéki tanitók u tasi ttatn ak
az azon"ali megalakulásra. (Lá*d a salam. ált.
Uo. n-stület kőzp. vál. 187Ó. május 12. Jegyző-
könyvének 5. §-át.)
Azon megjegvcéssel fogadtatott el, hogy a közp. választmány a nemsokára megtartandó altalános közgyűlésen fog e tárgyban megkér deztetni.
6. ij Molnár Elek ur iuditváoya: ,A meg
nem jeleut muraközi tanító urak írásban értestt-
test>enek a gyűlés eredményéről és szóUÍtUss«-
nak tel : váljon hajlandók-e a korhűt belejöoui,
vagv nem? elfogadtatott.
1. §. Máj hun alelnök ur eJőada: hogy a községek voDakódnak azon mini*téri rendeletről tudomást szerezni, mely elrendeli, hogy a tani u»k azon alkalommal, midőn tanitógyÜlésre mennek, a község pénztárából napidijat vagy legalább is fuvaruk téritteaséfc m«g;
e tárgyban Muraköz mindkét kosi?, szol-gHbirói hivatala megkerestetetik.
H. §. Jeney elnök elóadá: hogy az álL tauiló testület a köip. választmánynak 189. ss.
t m.,.% i&f* ért4»4V*« t á. aupuaiher 23-i Csáktornyán fogja közgyűlését megtartani.
Örvendetetea tadomásul vétetett
1 K. m. f. ,
JEKEY GUSZTÁV,
•Inaa. ALSZEGHY ALAJOS,
a n.kamjmi kir. törvényszéknek JS7.rt
*ugtist7u 9-ik hetéten tartandó nyilvános
bünpuyitö Élésein, a jelek ktkvetlen meq.
idtztetése mellett eiöadandó bűnügyekről
| Augustusién 1875.
i; 620./B. sz. Nagy János c«a«-^rtomaí 1..
tbéa eéient o«aiás és okináuvbamiaitás Kitin
büop«rben a m. kir. curia, mint K-gfőbb Ítéli
szék által hozott ítélet kihirdetése. Gabelic*
6Í9./B. na. Kluger Sándor pacsai lakt>a elkni tolvajság, illetve orgazdaság bttn^tu miatti btinperben a kir. it. tábla által hozott itéíet kihirdetése. Gabelics.
609./B. ss, Sziladi Ferencs bucsutai lakút elleni tolvajlá., illetve abbaui bBorész«M*e miatti bünperben a m. kir. curia, mtot legfibb itéioazék álul hozott ítélet kihirdetése. Gabelics
628./B. az, Horváth István ét Péter be
csehelyi lakósok elleni emberölés büntet!.,
miatti bünperben a m. kir. curia, mint legtöbb
itéloaxék álul hozott Ítélet kihirdetése. Gabelic*.
A u g u s t u s lS-á n 1875.
753./B. ss. Swbo Jczsef szent Mártom ]»■ kos elleni emberölés bQntette miatti bünperbao a m. kir. curia, mint legfőbb itéioszék áital ho-zott ítélet kihirdetése. Gabelics.
752./B. ». Molnár József és társai mi-
gysródi lakosok ellen, tolvajság és sbbani ré-
, «*eatégbüntette miatt indított bünperben a kir.
it. tábla által hozott ítélet kihirdetése. Gabelica.
765./B. •£. Joha József béczi Ukós elleo veszélyes len regété. bünteUe miaui bünperben a kir. iL tábla által hozott ítélet kihirdetése Gabelics.
, Helyi hírei.
1 — Lapunk 63 ik száma teljesen elfogy-
ván, néhány példány sziv«« vistukttldését ko szonettel vennők.
- PÓafay Károly kir. tábla bíró ur ■> nagysága e hó 5 éu meglátogatta az itteni kir. ügyészségi börtönt s az abban talált rend —
1 fegyelem — tisztaság, de különösen a munka-telep berendezése, a rabmuakások szerg^lm* és ügyessége fölött teljes megelégedését jelen icite ki. A legjobb magaviseleiü rab-munkások számára pedig a foghásfeiügyelóuél ajándékot
' hagyott hátra. Mint értesülünk, e rab-munka telep szép, kielégítő s olcsó asztalos munkák üt készít. A havonkinti bruttó jövedelem 350 in riotrs rug.
1 — AdomÁny. A nagy-kanizsai első ■-*.
karékpénztir ujabb jelét adá nemes ügyeim*'
1 nek, midőn a budai árvízkárosultak részére ÓM
' forintot megszavazott, ez összeg z budapesti p<>!
' gármesteri hivatalnak el is külde'réa, SE eü.v
' DBŰTÓ válasz és köszönet nyilvánítás sziiite meg érkezett.
I

menet, melyhez hozzájárult, hogy a sziklákról visszacsapott pokoli dübörgés lármájában be-szélgetni Bem lehetett. E^tco Hmaldu Kinul-díoi és bandájának való Aht-lyeken haladtunk órákig. A kopár azikUfulÜk U-jiűjén kecskenyá-jak legelésztek, melyeket torzom borz kiuézésü pásztorok őriztek, többnyire nyekergó dudák-kal ellátva hónuk alatt. A legveszélyesebben függő szikla tömbök alatt láU>7Ottak a prímiüv alkatú páaitorgunyhók, — lassankmt alkonyo nyodott és beköszöatött az éj s a cslllttgvilági-táBDá! a begyek én szakadások m^g vadubb és rémal«te»ebb alakokat Dvertt-k. Az előbb érío-tett pásztorgunybók elutl nagy, magasan f<:llo bogó tüzeket raktak. m<-ly^k a távolbúi gyönyö-rűen vették ki magukat. Éjjel 10 óm felé a b<» gyes országból kiértünk s beláthatlan róoa'áj terült el előttünk. Nagy un mulattatott bennüok e síkságon a fel feltűnő é« nyomban «1 illanó H-dércz — *agy bolygó tüzek (IrrlTchtt-r) soka-siga. Minden bokorfminden cserje felett repked-nek ezek s »zon vidék béli parasztok babonája, as ördögök mécsvílágániik tartja e tUaenién\t. Késő éjjel lett, mire a Üorenczi indóházba meg-érkeztünk s a Hotel du Kurdnál megszállottunk. Daczár.i az idő e ló haladottságának, &éiát akar-tunk tenni, de csakhamar eltévedtünk. Vargo rára bebotlottunk egy fényes, csupa urany— tú-kor j— és bársonyból illő helyUégbf, soha ro-axaSbat és drágábbat Dtra ettünk, míut itt, — a némileg iereiért eledeleknek már nyoma s*-m volt s nem maradt más hátra, hanem mint uz egyszeri magyar embernek Bécsbe, neküok is ugj kellett egyet-egyet kibökni az étlapból! ... Sejtelmem sincs, hogy miket ettünk ez estéo V ! Kiaaé bosz&otott bennünk «z is, hog^- az eddig szextett s nagy ostentatiovs! f^Ihásznált olasz-ny«lvtojlományunk cserbe hagyott bennünket, ««rt Floreocsbeo már egészen más Uj szó Ham
< van, mind az eddig beutazott helyeken — s m.i í dőn etetett megütközésünket fejeztük ki szállu-dánkbanafrancziaszobapinczéniek,ezmoeolyog-' vauiondé: hogy Romában és Nápolyban ismét nj — és uj Ujawiilamokkal lesz sreiencséok ta-lálkozni.
Május 9 én. Vasárnap lévén s a gyűjte-
mények, muzeumok, paloták zárva ; program-
inunkat s napra ulykép állapítottuk meg, bogy
' » templomok, sétányok, közkertek és kiránduló
' helyek, végre estére az op»ra szioház lógnak
meglátogattami. Egész olaszországi utunkban
| ki-vtU érdekesebb és valúbun élvecetesebb ns-
' puuk volt, mint a mai! Daczára ennsvk, hogy
1 Florcjcz már a középkor elején jel ntékeuy
I város volt, tehát régiségbeo a többiekkel verte,
; DTd. mégis, amíg az általunk eddig látottak
; bizony<w hanyatló ódonszenuéget, a régi nagy-
ság és fény árnyait mulatták ; addig e város
a haladás, gazdagság, gyarapodás üde szineze
tévéi teljesen megifjodva, a j«len kor egyik leg-
szebb világvárosként tűink frl. Lakosaága ma
150,000 re megy,vidéke,környezete a bibliai pa-
radicsomra emlékeztet, „Olaszország kertjének*
neveztetik s as olaam est mondja: „Firenze
la be 11 a. ■ Az Arono folyó a várost két egyen-
lőtlen rétfzre osztja, egyfelől as Apennioek. kör
nyezik a távolból, melyek itt szelídebb halmok-
ká alakulnak ugy, hogy Florencz tig«s völgy-
' keheibe terül el. Astán körekor ül több órányi
távolban csupa virány, gyönyörű kertek, mű-
vészi nyaralók s villák ittakariAtlan lánczolatja
övrdzi. Egy véghetetlen, egy óriási tündérkert-
nek liiU-zik az egész. Ahová tekintesz, ahová
léf *z, miuden mosolyog as élő flóra szőnyegek-
tűi i a levegő a délov virágainak ilUtától meg-
itusod»» csókolja srcsodiO.
f (Kolytati* kör.)
Virágok és tövisek.
— ÜMx»g7fljt4: jsivay 6éza —
(Folytatás.)
Semmi wm oly édes, mint a lopott hol doglig.
A ki boldogtalan nem volt, nem tudja megbecsülni a boldogságot.
Alkalom szüli a világban a legtöbb sze-relmei, szövi a legtöbb házasságot és barátságot, tőt az határossá meg gyakran földi pályáinkat, szerencsénket, hírünket, nevünket, erényünket éé elvetemedeitségünket is.
As ártatlanságon is megtörténik, hogv a bün ráveti sötét vizfényeit.
A míndenségnek egyetlen lényben össz-pontosítása s ea egyetlen lénynek ax isteniségig való telemelése — a szerelem.
A boszuálló magéra hívja fel a sorsot, midőn s vétkező vérét kiontja.
Egyedül a tiszta kebel s nyugodt kedély azon kincs, mely nagyobb boldogságot nyújt, mint minden fény és pompa e világon.
Tudás a napi költség, gondolkozás a leg első szükséglet, as igazság oiyan táplálék, mint a úszta busa,
Ac élet oly rövid, bogy alig érdemes ke saregni vagy örvendeni bármit hozzanak nap-jai : hisz. agy nyugalom vár mindenkire ■ ea — örökleW.
! Isten jobban tudja mint mi, hogy mire
{ raa szükségünk.
| —
I Bizonvos mennjtaégu ábrándozás haai
nos, mint a oóditószerek kis adagban.
Ne keress z földön paradicsomot, ne bol-dogságot !
Bizonyos gondolatokkal foglalkozni »ny-nyi, mint imádkozni. Vannak pillanatok, mi-dőn bár minó legyen is a test tartása, a lélek térdre borul.
Az igazság azon tulajdonsággal bir, hogy soha sem túlságos
A bók olvan valami, mintegy csók fátyo-lon keresttül.
A szeretet egykotu az élettel, egy forrás-ból szakad mindkettő, együtt jár, változik, gyengül és enyészik, ki szeretni — as élni is megszűnt.
A.s elválasztott szerelmesek ezer sgyré-
mes nton akarják s távolságot kijátszani HA
Ma eagvdik, hogy lássák egymást: — irn*k
j egymásnak, és egv csomó titokteljes eszkóxt
' találnak fei a közlekedés eszközlésére, z msds-
rak énekét, a virágok illatját a gyermeke*
nevelését, a nap fényét, * szét sóhajtását, a csil
lagok sugarait, amegész teremtést mind — miod
elküldik egymásnak. És ufjaa miért is se?
Isten minden maré arra való, hogy a szerelőiét
segítse. A szerelem «14g hatalmas, hogy ftzsse-
teivel aa egész termésaetet megbízz*. . .
A jog: méltánjoaaág s igazság.
— TeíMvás. Ritter Jia« ki,, bacalí-
b«loi felhívja mindazokat, kik a földadó mun-kalatok kereMtal.outéaéneU sgjw kiaaégekkel mwt ügyisetiksierzodni óhajtanának, hogy kepttségaik igatoláaa mellett síim (Nagy K«*i aap. Hunyady utcza 33. «i.) jelentkezzenek.
— Panafkodnak általában kereake-
dJink, hogy az apró, kUlönosnn réspénzben
»agy a hiány ; felhívjuk a helybeli kir. adóhi-
vatalt, lenne ativea intézkedni.
— ■ Balaton-Füredre a 15-ik számú
fürdői névsor sserint aug. l-ig 1035folyóssám
b« 1569 fürdovendeg jelentkemstt.
ro* székhelyére tétetett ai 1870-ki XXV. t. ez. 2 it § a álul trUllittatni rendelt kir. illetékkiazabáai hiva-talra nézve, ügyköre kiterjedvén: Nagy Kani-M. Csáktornya, Zala Egnrazeg, Keszthely, Le-lence. Alsó Lendva, CSümegh és Tapolca* já raabirósági területre.
— LrtUnger Kelemen szent Ferencz-
rendü áldozár s nagy-kanizaai köztiattelelü has-
. fínök a Varaadon aug. ö-én tartott egyeteméé gyűlésen tartomaayi fónokké választatott; míg egyrészről örvendünk a fótisztelendó jeles pap
' és lelkes emberbarát kitüntetésén, ugy má-ré«z-TM sajnáljuk, bogy a városi plébánia ügybuz g»lo>a» vetelénélol elveszítjük; vigaBZIalólag b»t szimus tisztelőire az a htr, raert még bizo-DTOft&n nem ludjuk, hogy tartomáiiyfonbki szék-belyeal Nagy-KaoizsavÁroaát választja.
— A Csáktornyái kir. jirásbiróiág le
leklöojvi hatóaági müködéawl rubázUtoit fel.
— Rövid Mrek. A brneki táborban
2200 lépésnyire is próbalóvések telettek a
Wrrndlfele fegyverekkel. — AngliAlun a kur-
bicsülések újólag törvényes srokásba vétettek.
- AdáB egyik testvér a masikat 25 frtért
agyonütötte. — Ur. Apponyi Albert a hodsághi
kerületben lépett fel kuretjelülttil. — U.lrosdy
Gy.'.xó öaszei* költeményei megjelennek. —
Arkov János „Buda háláin" németül is megje-
lent. — Újvidéken axepL 15-én iparkiállitás
lesz. — Szegeden China s Japásból való igen
izép madárgyüjteméay látható. — Iváncnon
sok régi pénzt uláluk. — üon AJtoozót Fiu-
mében is ellentttntetéssel fogaduk. — Gr.
Teleky Sándor megbalt. — 10 nsgy birtok
maradt V. Ferdinánd király utin.meiyeknekér-
úke 20 millió fL — Bendella érsek és melropo-
hta mi-^hult. — A fraaczia árvízkárosultaknak
jul. 31-ig 15 millió franc gyűlt fesse. — Széli
Kálmán minister Hátótról aug 6 án visaaatért
Bpesire. - Egy orosz (áborook felakaaatotu
magát. —
hírek
— Xagytzerü forrdtt fedestek fel, mint-fgj hét óra járásnyira Kassától Bankon. Zaig-rai.ndy mérnök a kürmány megbizáaából telt geológiai kutatásai közben azon mtggyóződéare iiiolt. bogy mélyebben a föld a'alt meleg vis-nek kell lennie. Az ásatást megkezdették, 210 o'Oyi mélységből roppant víztömeg lövelt ki 50 meic.r magasságra, tehát épeu oly magaara, nji^i Ü Ueiser Islandban, Aiteai kutból még ily magasságra érú vizsugár neiu umeretee, a leg-magasabb Greneliebeu Paris mellett csak 16 méiernyire emelkedik. A viznatlop súlya 952 tnázea. a viz melegsége 14 R. fok, esés kőiben 17. a viz feltörése eroe pezejd morajjal jár, mimba valami fóldaUtti óriáai katlan hajuná.
Kén az emberrágalmasni azt, kinek eeaé-t«*>l tél. A középszerűség nem gerjeszt gyűlöletet, sem haragot.
A boldogság eszméje a különböző kedély-szerkezetek szerint változó.
Ke bigyjétek, bogy valóban szeretett u, ki hűtlen kedvesét átkona vagy megbosszulni
k
Ti, kik szenvedtek: mert aserelmesek vagytok, szeressetek még jobban ! Szerelem mi-att meghalni, annyi, mint abban élni.
A lángész gyaláaáat von maga után ;mert a nagy embereket többé — kevésbé mindig ■negugatják.
A gondolatban mindig van bizonyos mennyisége a benső forradalomnak.
Az ifjuaág terméazetébdc fekszik, bőgj: boldog legyeo Ugy latsaik mintha lélekzete k, c*upa remény volna.
Aki boldog, aa boldognak kívánná látni aa 'gén vilájot.
la.en ugy reodsM, hegy oamk kaH nonefc ■zabád egy férfi boldogaágával foglalkozni; anyjának ét gyermekei anyjának. A azereiem-"«• e két jogszero fajon kivnl mind két nem között csak hiu indulatok, lájdalnuu éanavetai-S«s ábrándok léteznek.
. (FolyUtlaa k»».)—— -—
A fölbuzgó vii habbá veri tejkei hiUMÜl is kJ hópelvhek alakjában eaik vassá, réasben p«di( ; jíiatomokn oaclik, melyekben a nap sugarai a ssavárTány miaden asinében törnek meg. A látvány valóban meglepj nagyssvrflaégében. Tanulmányosiaára Széle. Dénes bányatanácsos rasdeltatett ki.
— A Még UgtgtnUgiéUnM várota Bu-
daptst. A .Times* álul hetenként összeállított
kimuUtáaokból fájdalommal gyózodhetni meg,
hogy Budapest fBldüak nagyobb városai koat
a legegészaégtalenabb. A balandóaág fováro- '
aunkban átlag még agysam akkor*, mint a vi-
lágvárosok legtöbbjében. De beszéljenek a azé- !
mok. Ezer lakóara a legutóbbi kimuutáaazerint, '
következő éri átlaga asik a haláleseteknek: Cal-
cuttában 25. Bombayban 26, lladráabao 31,
Parisban 25, Bruasnlben 23, Amsterdamban
27, Rotterdamban 31, Uágibu 32, Chriatiauiá-
ban 13, Hamburgban 24, Münchenben 30,
Bécsben 26, Romában 23, Nápolyban 34, Ta-
rinban 24, Alexandriában 51,New-Yorkban 25,
Philadelphiában 21,Budapesté n pedig53,
mondva ötvenhárom. i
— Ei is tlBÁaladát. De oetn valami or-
vendetea. A budapesti váltótArvényszéknél
l«7c ben 85.420; 1871-ben 90,540. 1872-ben
111,014; 1873-ban 143,700; 1874-ben 164.S40
váltopör Urgyalutott, a folyó évben tárgyaluk
száma pedig eddig is már 79OOO-re rug.
Paplrszeletek.
Sajtóbiba Egr lapban oWattak : A un-MífJtlZk ajra fopiak iittknitctsi, «h«l7ett : t taafclQfjalSséfck Qjra fuguak sicrv«
— Láttad már a »síp X. kisastonyt* kérdi *g7 ifjn ember a nistttttti rMtn, soha1- feleié es. .Horniét tudod hát, bogy 5 olyan asép?" — „M«.l vtiinemfi n6 gralássa 8t!*- iala«sola inu
4c*i madárpiarsoa ut kiáitoiá: ,M«gáJlj t

— E)tT tolakodó adrarU Ubib6 , láiogHÚ alkalmiTal, kiharapott a Látogatott ura5 Ofebecskij* ef? darab Iwt As arno rimvéUt kftrctknőleg faj«c4 ki: u»**fínj cb«c*ket asak b«te^ DB l«ao« tSle T-
j p
föltfinő, f pvreare mef a madárra.
l
fj nt Ma meit arra, ki lefalább pár na állt és njijaate D* moiolyjott Tolna
— P*t«r: Ejnye komé, de csak raUmicaoda j4l **-
Kélt a ni köT«tBnk a koBtóbwéfjfj.b*.
— Pál A* áfa ; kofj Méret bennünket! Hal-
lotta keed mikor ast mondta, hogy : ne adja jaa
magyarok Ift«Be hogy: boccá hfitlenck löfjOnk,
— Péter : No már c*ak jol bestéit; tadja
keed, ojan TÓI az a bwixéd, mint a jó 16. Eleinte kocsit
bAa, axtáo miadétir jobbaa-jobban biii a kocáit,
VAJT» amtáa a yá betnéd ia, atint a jó tó — ■ - — i»é ..
mogteakad ....
— Mondja csak Sroagj or, mi talajdouktSp as
a polgári hásansáf f
— Hát édes bsgom, a polgári hátasáf: ax,
kogj a kalon**ág advarol a DÖknek, a polfársá^
pedig MMágfll rmi.
— Megjött-e a eseléd, kit felfogadtam ssoL
gálónak mait héten ? kérdé a férj nejétől
— Megjött bitony reggel korán, de el is nett,
viatsaadva a fogUlát, ngymond mert ha a PetSfi,
vagy BateyánT-ntesában laknánk, akkor megmaradna
Dái-ink.
— Hissen Tas knt as udvarunkon — T*g7
miért ninf
— Kot van édes férjtm, d« kasiáraya BÍBCS.
. Történed napUr.
Auguaztas 8. 1575. Báthory Istvánjerdélyi frjs-delem, Békés Gáspár németiért-fogás alatti trónkevetelo pirtfö-n6k6t Kolozsvárott lefejezteti. . 9. 1587. N.-KaniaaáiiZrinyi György a törököket megveri. 1849. A temesvári veastett caata. Bem La-goara érkesik s onnan Temesvár alá megy.
10. 985. A magyarok I. N. Ottó né-met császár réaxérólAugsburg mel-lett nagy veazteaégetszenvedtek.
11.
- 1849. Kossuth és Görgey ulolaó
találkozása. — 184S. JarekicaaU.
A rácsok megreretnek. — 180Ö.
sa. Toldy. Ferencz,a m. tudós tár-
saság Ugja, a m. irodalom törté-
net valódi megalapítója, nyelvész,
saépéaceti iro és a hasai tudomá-
nyosság negyérdemfi előmozdí-
tója. Budán. — 1824. Királyi Pál
jeles publicistánk születéanapja
Stapetaeken Zalamegyében.
1849. Kagy Sándor Arsdnál
megveretik.Crörgey dicutor. Kot-
sutb s a míniaterek lelépnek.
— 1851. Dceadában az ugyne-
ve»tt .saabad koaségek' sltil-
Utnak.
12. 1849. K -Fehérvár aa ostrom alól
falaaabadituA.
13. 1848. A rácsok Verbáazalól visx-
azavareUek. — 1849. Világoai
fegyverletétel.
14
1595 Pálffy és Schwarzcnberg os. vezérek Eastargomot roham-mal beveszik.
PiAcriink.
._ &*g 2. Bui 5J0.—«0. SMI I.
JO.—25 Árpa 2frt 20—30. Z»b 1.60.60. Kakoricx* 2. •0—90. Utbor — frt. — Óbor 8—lS frt — M«r-Uhm* fontra M ttr. — Birluhtu — kr. — Boijohoj U kr. — 8«rt««baa 2* kr. — Bnrjonj* m. 30—60 kr. — Fa OU 6—10 fit.
ti
Asfastas 8 1.1 usjastis 14-aj 1875.

Bo- is a«ti- Katholikai aai* ProU«táBi ^
"» 1 tar j aaptár ' ,itj
32. XII. v. pSak. at Eat ív. Boldogok a •«•-
aek, malvek latjak, s „iket ti láttok. Luk X.
SS 31 — Prot. Ep. 1. Ko r XV. 1-10 E».
Luk. XVIII 9 14 - Q6r. «T Háti X-V 14—23.
! 8 Vaaarsaa C 12 Hold • él C. 11 Ciirj^k dg
Romis Afra EmM (ȣ
Ilii KWd Lón&ot vértaa LSnocx (S£
II 8»raa £>Wui>Sa -.«« Tiborc *
12 CaOUrtak Klán n<. Kl«... Hila. *
I3j P.aKk lii Saoabat Hippotita. Osaib, Athaa Ipoly |A
Ö.téb, Ne>u nft
Egy
reflexlói.
Ntmi«Uk «l«Uaek legnabb és legbatditobb tttaemésje aton Utstalct, melyet oép éa emberisé* icok Fmlvkének adócnak Ax ónban napjaiokhan fá^ dalommal é*«lfljnk mindinkábl) «*t bogy a at?pek oly bideg, o\y kö«Ön/tJ*<-k keadea«k leaai több bi>rd-trorel bíró oru>go« ügyeink iránt, - ast tapasztat-juk. hog7 * oép ajkain oly láaas snttogáaaal etnle-gettrük aa „alkotmányos kormány* neva, — való-ban fájdalmaa értét RKorítja a munkás Rép ss.Tét íl at okossá ut, bog; nanap oly sarrénjen TÍSI^TO-iml, — miU«m akar tu'loi aa annyira applanditoxott politikai belyxftflokrSl, oiitsest akar tndoi a sagyaEert. programmokban oly ftmaégeaen körülírt Ígéretek n'>l, WD * jílenlegi koTetvála^vtásokrítl és es*«rÍDt meg-tftrténhetik mire nagyiaiuk nem is saaraltanak, t.ogy FI Iwod ax utolsó maudát um parlamentaak réssér ', — B* csmtiálkouék senki «S«B állítás felett, mert aaép ma ctmkngyan így gnnilolkodik; mert *pen es anemsrt ax.ki-oek jSTOipért a parUmfntárís nagy tdnke'sgbea oly cie-kély tétetett: Nem akarunk ni «stuial a megfestiteU adó-feksseléwííl említést t*nní. mert azt todjnk, hog\ adut fiiat a boldog Belgium. Holland, Scbreíci, srÓTal mio-d«u állampolgár, csakliogy nem oly .ajtó roérvbea, ■nint as alkotmányos magyar basa polgárai ! Nem akarjuk mi köalekedéú ntaink caélirí Dytalanságát exottal itélgeini, atonban bn stem&gyre veassQlt a magyar nyugati es t*bb rendbeli vasotainkat, melyek hactűkai átbálózaák, ngy elmoudbatjuk bátraiy, hoty annak ídejóbec itt is lehetett Tolna oly Offcsbeim-féle pereket tárgyaigatni. Nem akarónk mi azon keres-kedelmi codezekre, s«m a bfinrádi és perrendtarti* betflltetienB! maradt héutgaira rent.-cti.lui, _ osupÁn axon TánsaOTetséget hangdulyiiasak, mely Fmmii*-oraaággal. Olass, Spanyol, 8»éd és NorTcgor»xmet»l, Anglia és Amerika egyesült államokkal rová«u;:kra oly hiányosan köttetett! A rajtnnk ejtett nagy Méhek orroslását e nemiéi, a.int a pflikán saját Tere rerej-tékével ápolta ej ideig, asonban ma már kimetillten várjak a jövó mikénti kimenetelét.
Helyén találom •gyitersmind fa)emlit«iii axon TÍaasaéléseket mely országos hitelOnk és siilárd te-kintAlyŰnkst egészen feldnlja, értem ason t>mér.lek axabadalmaBOtt táraadágokat, melyek bakáaát napi-renden látják és mely aljas bukások köveikeilében maholnap egy egéss D«n»et fog a sírba ssállani, — íd«je lenne eien baaánkbau lét«»ö consortinmok fe-lett Miigora. szemlét tartani és őket Isten és letkiin-merotök előtt felelősi tenni
Mostoha termésünk, mely as idén volt, mii:d«n
jórávalő gaxdát sggodalonba ejtett, fájdalom, de tigy
Tan, missarint oly ö*s»eg tartnényt nem roltank ké-
pesek Oaisetakaritani, hogy az Sasi vetést és cseU-
deinket kdl^lng kielégíthetnénk. Wzzájárull aeon ve
taedftlesg is, bogy jnlios 9-éo negjeUst II.és u ő to>
xes taekerén és catda nagysága jégdarabokkal
teUe tönkre nemouk terményei okét, hanem állataio-
kat is, ily helysetben, ily kCriUmények kOsepett szánt-
fastank, TethetOnk, de ml hunu, ba niqca asoo
Iitca áldása. N.
Érték- M váltétoyafti augusztut 6.
5*/t met*l.quea 70.95; 5*/, nemi. kölcaoo 74.20: 1860 ki álíadalroi kölcsön 112.20 ; bank-réasv. 9 66 : hiteliut«K4*ti r^aavenyek 217 20; Loodou 111.35; m*gjar íÖldteberinenie*i k<it-véoy 82 20; te-neavan fóldtehoraieDtévi kOL-Tftoy 8875;erdéJvi fó.dtshermenMei kólvéoj 81.25; borvát-Biavoo földtebermeottki kiitvéoj 84. — ; esüst 10120; "=•■ kir. U-ADJ 5.28 — NapoUond'orH.91^-.
Vi8 it I menetrend
Érvényes november 15-tol 1874.
A kanizsai idótmuUtó óra szerint,
indul Kauilsnrnl
Kanizaai TaJtpilrÁn »x orak pontoa&n • helyi id.'t
matatják.)
Vonat IM :
■sán OriPerc. Ut
205 Eraék, Koktr^DomboTári Fiaméba 5 2 rt(I.l i\i Slohao, Zágráb ót Ooabo.árra 2 32 dílut
US Balára 6 17 f«ÍC»I
201 I 5Í dátat.
S04 . 10 37 •»»•
313 Saomb>tb«rrr« (ianil dilaiáa 6 ora
11 pereikor Bfeabe) . 5 37 r«eg.,l
S"l Bíe»b.(8«omb«U>elr, Btoiojb falé) í 7 delit
311 „ ., „ „ 1U 47 iim
stbe . . . . 4 tí nggel GrtWs éa Bécabe t SS délut 11 37 estre
103 Praf árkot f»U Triantbe . . . . 4 tí ragval
«» n , „ "
Hokács *• Zifrúbbói
Easék, Moháca,Finme s Dósa búvárról
Fiam* és Domborárroi ....
Budáról
4 8 1 ft*
a 46
4 17
1 &1
5 24
10 *»
4 -29 10 10 4 44 1.18 10 1«
iéggel
délnt.
eatve
reggel
délut
eatve
roggal
reggel
eatve
reggel
délnU
•stre.
Saosabatfa«l/r«l
Bée«b6l (Bécsajh. Szombath. ftISl)
,'! QrksbSl, (Pragerkof felfii)
Triaast- Bé*« OttesMl „ » .
=13 . . „ -■rknlk
Buda, jul. 31-éo: 54, 55, 56, 44, 8.
Felelőisrerkenztóskiadó: Báttrf
Alnlirott kinyilatkoztatom, miszerint MARKBREITER L. ártól, kit július 31-én a dalárd&estéiy Uooepélye alkalmával az Egyleti kertbea nyíl ánosan megsér-tettem, ezennel tőle bocsánatot kérek.
Nagy-Kanizsán, ang. 6. 1875.
MICZKY LIPÓT.
Gaál Eudre urnák
Öa előttem mindaddig saemtelen sxo-Kiátyár é« rágalmat;4, még as H6D lapok 63-ik kcámábaa adott feleletben jeUett tényt elejétől végéig történet — biveo le nem írja, bogy a untéit közönség láthassa: miascrinl fin a vakmerft »ért*get<S és én mint sértett Hn tllen akkoriban csaki* saját maga által válasx-lott fegyverrel vettem elégtételt.
Hogv Onb«s intéxett sxavaimban fialtak va-lóságát m-gnem csatolva éa így alism Tt«, ast mio má-"'il vessem.
Kesstbelj, sognst 4. 1»76.
VÉRTESSY IVÁN, flgyvéd.
Minden betegnek erő és gyógyszer és költség nélkül, gyógy-táplálék által.
Kcvalesciére ilii Barry
Londonból.
Eteu kellemes eKéuségi-étaknek 2H év óta aemmi betegség sím e!l^megáll és jó oak bisonyult as feloöttek- és gyermekeknél, g/ógysser és kSluég nélkQl, minden gyomor-, id«g-, mell-. tttdS-, máj., mirigy-, nyákbártya-, légxéi',-, hólyag- és veaeösjok-ban gumusodás, aiíkdr, mellsconitái, köhögés, emésst-h- tlenség, űOfálá*. hiamm^i, álmatluDság, gyenne-s*ff aianyér, viKkárúg, l.'ix. ntWülés, vértor tó dia, fültugá*. émelygés és Itiuyin, még terhesaés; alatt is ezokorvis«lés, boskomorság, koranyodás, c*ú«, kSss-vviiy, úpkúr és egyik betegségekben; nemkülönben miut tápiálék flxopö,gyermekeknek és a dajkatejuél in előuyös-bb. — Kivonat 80,0)0 biionyitviayból oly bajok meggyógynlá'átol melyek minden gyógyiizernelE elleutáilotuk é* k^stitk Ur. Wurser taitár, b«aek« F. \\ . rvndes tanár a marhurgi orvosi egyetemen, L)r, Angeistein orvosi tunácnoR, Ur. Sh.jrel*nd, Dr. Camp* bejl, Dr. DMé Unir, Dr. Ure, Ciutiestnart grófn-S, marqaise de B re ban t-t tSbb oiagasáilásu agyénak bi-ÍO nyit ványai kívánságra bérmentesvn megkQldetuek.
Hdvidrfvout liivooat 80,000 bixuojH v.inybúl:
80,416. NS. B»neke F. W. ren.ies taoár a msr-bnrgi orvosi e(ryeteoi«n a .Berliner Kliniscb. Worbensrhriff 1872. april 8. isámában ext mondja: BÖoba nem fogom feledni, bogy gyermekeim egyikének életben maradását ax agynevesett .Rev»-lenU Arabica* (Revale^ci^re) " sx^rnek koMÖnöm. A gyermek 4 honapoi koribjin teljes elsőványodásban s folytonos bányásltaii íienvfdett^ mely bajok minden gyógysserrel daexoltak - a Kevaieaciére asoobau hat bét alatt egésswgét tükéletesett belyraállitotta.
(J4.ÍÍ1U. ss. Brebac marquis 7. évi majbategség, resxkctegség, eliováuyodi" és byp>>choD'lriáról.
7»,dlO. sx. ÖIT. Klemm ajassonyság, Drtlssdeof, évekig tártai főfájás és hányásról.
75,877. sz. KölUr Flórián, ca. k. katonai gund-nok Nagyvárad, UldŐ- éa légcaS karút, sxédaiés és mellsxor alánról.
75,970. ss. Teschner Gábor úr, a magaiib nyilvános kere«ke<le!mi tauintÚMt hallgatója Bécsben, a mellbaj és idegtiláttság kéLoég'-eejtö fokáról. .
65.715. sx. Uontlouis klsassiony, eméasthellen-ség, álmatlanság és elsoványodáaról.
72,0-18. sx. La Ko<-be sor Von, jul. 3U. 1Ö68
Öu Eevalesciére csokoládéja rémítŐ gyomor-és idegbajomtól, mety tis éren át gyötört, tökélete-sen megsxabsditott.
(Madame) Armsnd PréVQSl.
Táplálóbb Uvén a húgnál, SO-ueresm meg-kíméli a gyógyszer árát% felnőtteknél ugy, mini gytrmektknU.
Í*Iéhsxelencsékb«n ',., font 1 frt. &Ü kr,, I font 2frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., ú font 10 frt., 12 font 30 frt.. 24 font 3G frt. Rcvaleacicre piskóták s«elem-esekben 2 frt 50 é« 4 írt 50 krral. R«vale*eiére Cho-coladé táblákban 12 caóssér* 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr, 44-ra 4 frt &0 kr.. poralakbau IA) osoasére 10 frt — 288-r* 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
üui, w.eo, WalHIschgasse Nr. a,
VklanÍDt miiidcD várót gyújjMMrüriibau i* r&jsftr-k«reikedéaeit)ec ; axonkivfll x kicsi kai miD(l«o vi-d«kre mejklllJi pnui nUlráojr T«(7 ntánoit melKu. S.-Kanintln Lovak Károly a-yógy**rtárdt<in\ Pesten Törtfk Józsefnél; Aradon Tonsa F. éa Urainál; Debreczenben Hihilavits István gyogyssertárában a kigv-óhoa ; £aaéken Dávid UvulagyógysierészDé!; Kaasán Wondrascbek Karoly gyógvsz., Marosviaárhelytt Fogaraai Dimoujrüél; Pozsonyban Piszton Foliioéi éa Solu U«uo gyógyszi, Székea-FehérTároU Dia-baila Györgynél, Sopron Voga A. gyógyii., Tfmravarolt Pap József Tárosi gyógysaeréaznél; Újvidék UrowiogerC B. és Ernsl János gyógy-saeréaznél: Varaidon dr. Halter K. gyogysa., Versscann Fiacber Moriotnil, Zágrábon Irgal-ntasok gyógysasrtárában. Tiaaa-Újlak: Royko Victor gyógyaaortárában.
•) E rovat alatt kOriottart f.W5»*O< •"
vaiial a 8~rt"
KA T 7 A P A I, gépészmérnök.
\J M. Má \J K /«- «^j Budapest, V&ozl-kúrut 3e.
GARRETT R. és FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezéragynőke
ajánlja éten hírneves gjir mfrűginif^yí gépeit, tinsezfMytkat. fm- ét saeooeli fűtésre, valamim ssxlmsfatéBr* eaéa«féa«k>t fű>. 1Ó-, é> kéxi eríre.
SataatltztitO Kpekei m»taok uánára Pnhlnann K.-ISI Btrliabeo, kUínféle fajta C resttkat Triuriklt konkoly, b>M él ub UkéHetet kiválasitátára.
Eredeti OABKETT R. és FIAI l«OTJ»bfc, kduyebb é» oleaóbb nerknetfl sorretógéptlt.
SV Árjagyaékek kívánatra bérmenten. *^S!
Oaitftiaztitó raatakal, foial.ulaatuuaok a gaboa* liaatjtáaára oaaöftól ét arrébb ka
art hulladékoktól. ^"* "»I
őnestataekat, reaaoáfékat, uasakavifókat, kalónbsto kjtt ttb stb. különösen:
Hirdetmény.
AJalirott kOahirr< taaMK, Illttíl., Mairua a uk is Mrlü urakat, naacrlat Zala- éa S fé
Minták
bárhova ligyen
bér-
AB«OI
ébertetztina,
is Mrlü urakat, naacrlat Zala- éa ScuiysM^ékbu jé WrílC.Í Marackal-féle tuatiti hengerrel .Uitotí caépIS-gSiíp.B ( J!, *"" 15-tíl 8% ea^pléai dij »?ll«t bár kiaakSuakábí áTűad HarjK"'"'
L'RI
N Ó I
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ_ LIPÓTNÁL
Budapest, Király-utcza 41* szám,
Kéa> aaolgajok
reid Ignác z,
, aúnt vállsikoto.
elSkéatiilt nipa-ukfcnr.
(Lackkappen.)
•tebt. Oleicbseíüg erklkre iea díe etws aoa B
éa
eiérna, bélésrásznak.
, Teiaky OUH
A legnagyobb YASBDTORGYÍR
Reichárd és Társáé,
III.Mnrxer ntcza 17. sz alatt van, hounan képek" kel ellátott árjegyzék kívánatra ingjen bér" mentve küldetnek mindenkiaelt. (»»•*-*>
Wajtliti Jánef Up- éi ■ToadMalajttoaoi gjoraajtó íjroaiu,
(1723—5)
0 Hölgyek szántára
igen hasznos a legújabb • legnagyobb hatást előidézett
szépitő-szer
osstr. csátUári és magyar kir. Btabadalmazott
Erzsébet-Creme
Dr. KoaeDberg S.-tól az orvoai kar - de különöeen dr .Zeiaal M. tanár ar álul megvitagált ■ lökéleteaen caélaierü éa ártatlannak találutott.
Exen axer a bór megdrséee t a legkéaóbb korig tartó ifjú friateaégbeni tartáaára asolgál. Eltávolít napatéVáat, borkiütege-ket, foltokai, vörbenjt, sőt a ránczok ia a gyakori baaználat által eltűnnek. Stinéazndk t művéaZDÖknek kiváló jó szolgálatot teaa.
Ara 1 tégely Ijel 1 frt. 60 kr.
Kapható a feltaláld Fr. Rosenberg özvegyénél BeVaben VI.
Rablgaaae 6. Thiir 7. (1748-2)
|id5n alilirottak a nagi közönség erdekében bit-rak vagyiiiifc az általunk kitünS es íierenyofk is lert
M
SAuer József

Nagy-Kanitaán, Kosenfeld Adolf urnái.
ea. kir ai»b. clironomrtler és
múórál,
annak oraaágiierte jó hir-
ben álló órattiletét Stégeden a legJaiintébben ajánlani; nem mu laailhatjuk el ez alkalommal azon Sszinte nj-latkozatunkat adni, mUzerint jóaolcaóárakkal legbiitoaabban nála meg rendelhetik.
Itr Tata Káraly orros ürmínjen.
Paaaráez Látzlé m. kir. boav. ez-redig Stégeden.
Liebt Jáaat ojomdász Bécibeo.
aiu Balllzaár lelkén Taczoo.
Diai Feraau Szeged és Holdm -Vá-s&rheir főispánja.
Baraktviti Ulaaa HfjrM N »«■ Miklóson.
Iir Títl liaaa kir. ttnáeios Sse-jeden.
Salyás Jiaat tlkapitiaj Csongrádon
Száizl Jáztef földbirtokos A.-Lend-
Naray Ká'ua fsldbirtokot1 Fal.
deákon.
Navik Jézaef krrpikrdG Bécsben. Kerteai lézeef ücyved Stégeden. SeMaiaaer Byala m. kir. postatiszt
Siegedprv Gerilla Eile tanító HIJUI.
SzaM Cirill kir. fürcíltanár Sin-geden.
Dr. Abdes léztef orros Ci.ingrádon.
Wtk S ki úd S
g Witka Saaaercs. kir. súzados Sie
gpd*>[j. ■ariaklll Ukály m kir. lörteoy-
ixéki sluök Sxegedeo Éa«ti Lajoa épiú»z HKVisi,
hl
Oltartzky Birtalaa Siolyván
Vafttl Gáapár ügyied Majtán. Bája Garfaly tanfelügyelő B -pesten. Valé ■Jaaly fögymn. tanár Stégeden. Bach MfcáJy m. kir. pénzügyi titzt.
btegeden. Ciaaé Ittvaa foldbirtokol Félegr-
lir Kretalaaw Aatal prépost Sze-geden.
Straabert lailar o>. kir. konr. had-nagy Budanett
Hagyi Aatal lelkész Kecikeméten
Tátfe Ittváa Márk kir. pénzciztos bstbadkáa.
Faayt Pál tyala lelkész, ó B r.en.
Czáfolatára azon számot reklámnak, mely többnyire oxérkedó b*
esi órmkereskedSk által silány szprkeaeta, inkább játekuerUI szolgáló
órák bek&ldétével, a valódi művészet rovatára ét a t, kötónxég károii-
tatára uaetik, — bitéit caak az erdemei, ki mint
AUER JÓZSEF
kitilDÓ szaktekintélynek m<'gijsmc-rt siPgedi i^ramfiveii, saját tatálmányu órái vaj azám^e kiállításoknál valamennyi ha-sonló szerkezetű órák felett a győzelmi versenyt megnyerte e mel-lett ő felségétől arany érem, a londoni és bécsi világ- ugy a kecs-' keméti oru. kiállításnál p?dig diszokmáov és ezüst éremmel lett kitüntetve.
^ Árjegyzék:
Arany bnrg-retnontmr vt-
l.kli kulr, n.-ltdli n5-9O „ „ „ ag7»uiiz (I luk. ]IMI.t6<) ,,
Núi <Jrák.
EaOat benc óra 4 kOrc 13—16 „
Arany hpng úra 4 kúre 25—33 „
„ dup tnkkal :;»-*>< ,.
„ hori. óra IS kon- 4S 50 „
„ dnpla tokkal 50^60 ,.
„ Talódi remont kulct
nélküli óra 61 -60 „
„ dupla tnkkal 75— «i ..
„ ugjrsnai zotnánrz-
caal aa gjéniáoUal l'JO-160,.
Serkentő óra 7—10 .,
Férfi órák.
Eifht beng. óra 4 kire 10—12 ft.
. „arany fed. ugr 13—14 „
, dupla tokkal 16—17 .
. , kristály öveg 14—17 ,
. „15 kóré 16 - 18 .
. , dupla tokkal 18— 2i .
, .angol horg kr.fl 18-24 „
, . dupla tokkal 22—28 .
. horg. rem. SO—tó ,
. dapla tokkal 35—44) „
Arany horg. ára 15 köre 36—50 „ „ dupla tokkal 55—70 ., ., kristály üreg, ii—65 „ „ dupla tokkal 6^—80-;^ Inga-órák uj találmányu készülékkel, meljeket kulcs nél-kül lehet gyorsas felhozni, az ingát megindítani és a mutatókat igasitani, jutányos árakon kaphatók.
A zsebórák függő és fekvő helyzetben reguláztatnak ugy, hogy azok rázkódtatások vagy utazás alatt ia pontosan járnak.
5 évi irásoe jótállást kap minden óra Tevője. 3 évit pedig minden javításra adott óra tulajdonon*.
Arany é* ezüst órák, laoczok a m. kir. ftntjelső biratai álul meg-TÍMgálva, jutányos árakon kaphatok KsQat úralánezok ::— lü frün. hoM-itok pedig 6—15 frtig. Arany lincrok (S-mas aranyból) 18-70 frtig. josaxo riyakUnaok p«dig 35 frttúl 10U frtig kaphatók.
'.'rak becieréltetnek vagy javításra rlfogadutnak. Vidéki megren-delések s pénxotszeg elöK-gei beküldése, rafj pottai utánvét melleu pontosan teljesittctaek.
Beguláxáaért külön dijak azámittatnak.
Toronyórák, valamint kastély, vagy teremő rák jutányos árak mel-lett a legújabb rendszer tiprint késiíttetnek.
Segédek és Unonczok u óramnTészetbeni klképxés Té-
|ttt ke^Teió feltételek meüett felvétetnek. (1715-2)
Robbanó anyag
gyári iroda paNar és Etchenbacher
Birsben.
Dyaaatit kész lőltrnyekl>«n. uja 46 frt, > kéaieaes kar. aasiei liáa.Táatatában, r.lamint Irepautéackat!. 6>uekott«tésben u electrikus (Tulaatal, rendki--Oli mértékben jónak bizonyodon. Stilárd koipknel ciélra r«-tet a djmanit, niáasája 52 frt oab kupacsok, angl. bixtossáiri ryu'tóaiinegrk, atab. jynjtógépek, ilectrikus gyojuk és vexetó bn-■alok, dynanit, melegítő kétaulé. lek. eiTrtemet fogók ttb.
Bee firasekaez ajánljuk íi tari aeaaiakst és láfairHaiaket i ííiirleiirn-rendsier sseriot. jc-eniékenyen letxállitott árakon, űxkaaánok, legtartok, gőz. ét itvetetá csorek, foró-áll»án;ok -s farúkocsik miadig raktáron
Taassztalt sj«r»«kUet beKyi. gaü és tengeralatti építkezé-sekhez, köhinrisiaibor és fold-lunkáiatokhoi" ajánlanunk.
A kove:knó munka ,DÍ«
■S4STM Sar««ft»eMk- 6-ik ki-
.ilasbao, JÍahier gyulától a t.
óiócsiígnek nálunk rendelkezé-
se áil. (1753-1)
Éppen most jelent srtStáaa t hírueves, ignt tanú ságos könyvnek
Az MMSfavás.
taaáetadó asiadenkorb li férfiaknak, Uareatkaltál Borítékba lepecaételre.
Siiattlssstar bebito
nyaltaegélyésorrotlá.
aa (26 évet tapasxtalái
folytán :) a (16a5— 14
Gyöngeségi
állapotoknak aficemt< tagokban idrgrt bajok b a n . • t aaiat a rataála tafar tizaa ét ftjlkletaa*aaatat ki.et
kuaeayetek — tllnj.n könyv árusnál. jcluUlAákay Lajosnál. Károly utexában. Ára 2 frt 30 kr A kötónség ó v a t j k biionyoi ntántásoktól éa majmolásokió'l « könyvemre nótvp, melyt>k a k5-töuet elámitáu tokuitttébo! méf, birdetaienyem •tóiaerinti le Írásáig is Wrjednvk Átért 8 gysljen mindenki arra. hogy köd' Tem eredeti 35-ik kiadat
Laart.ll.ttal kapnataa, mely egy 8 ad rét 20<J lapoi kötetet képet
60 kMOltui áará»al aeaelba metaare éa a aaerao a«vj bélyegével Tan pecsételve. l.inrettiai taa ár.
kísérletbe kerttl,
hogy áruim kittloS&^gérfil a bámiila-b>a o\cU ár n el lett:
127 kr!
nindenki meny&todjek
Váaanak.
I fíO-rőios vég, V4 atélet, frt. 13.50 1 HU- „ „ '/, etérna
•iaaoii „ 810 30- „ „ „ eaiatat-
Tátaon „ 810 30. „ „ „ kreált-
Táason ,. 810 rag; néesi rSfonként 27 kr Seljrem- ea báraooy autlagok. ;Kai|. vagy nobleaae-saiyeti. miudi-o sima. Ugdiratoaabb taioeknea, aai-oefl fonákkal Öt njjnyi atéleateg bécti rófe 27 kr., két njjuyi tté-lesek két bécai röf 27 kr.
ügy pár
febér »agy eaikot aolfy- »ajy gyenaek-terdaarianra a l«g
jobb fajtából ÍTkr
■gy pár férfi félbarianya . • i" kr. gj- par nariaoya-koto, ttélei
27 „
Továbbá
falier damaatt-torfllkötok, ráaton
nebét lábtiSnyegek, bn
lor-ctiovit, háló- éa caicafllgfSnyök
valódi tainű percalinok, török háló
kónUs-keltaék, barchanuk, rófön
'ként 27 kr. (1187—íl
Grj apja-ruhakelmék. «•• nehéa rrpoek, LnaatreaU :, tibatek, gatterek, titaa éa csikog. mindenfélp stioben bacai rofe
^ S37 Játr. :^
legyető akármilyen tainfl 27 kr Egy kéttlet fej- ét mflletokor bársony-pántlikákkal éa ro-atakkal díaaitve .... 27 kr. Kgy pár kéaelö gallérral egyau ÍJ BT. Egy pár fejre való vmgy asab-kendó, tartót taina . . . 27 kr. U váatonxa«bkend6 . . . 27 kr. U TássOD-aastalkeadö ■ . 27 kr. ry teken6abékaliej-[4tg lag-
njabb fajú 27 kr
Kcy kétféle fé.« ÍJ kr
ügy ráaton- éa aliafolt olló . 27 kr Egy angol (ej dUdim, egéaaea fekete, gyöngyökkel aitaeave,
a legnjabb 27 kr.
Egy bSr-piattáaka . •. . . 27 kr. Egy kávéakuál cbina^aSatnll 27 kr. Hegbiaáaok
ie ntáa rafy noaui
.t pontoaaa hajtatnak
végre. Átide, melyek nets tetaaenek, ainden babotátnélkol TÍtasavétetnek
Beck Grand bazárja
Bécs, AdiergasM 4.
:éretik a ctég ctimét eltenni, «■ att ehetoleg jól amlékeaetbea tarbni.
lar bareitwilligcter Diaaar
nacz Kreid,
(1766-1)
Ifaicaiaeii-Eigictbluaer ala [jDteniabMer.
Jegyzősegédnek
• -aJdr. KiUisch
~ litta lirftda, \
platt 4 (etelfitt Berlml>«n)J
Se* atái aHarat trKttlaj 1
ajioikocik e$y e aaakmábao jár-Ua 4s ü^jea egyén méraéÍLelt dij mellottBoTebbel Nórák Már to» Kt—thalyui. (1701—2'
Árlejtési hirdetmény,
A vallái éa kötokutaaugyi m. kir. mioiater urnák 1875 ik évi juliua bó ÍO-áa 15123. «I. a. krll rtDdelete fulrtán ■ lala FffertrifKi polgári ia>kol« tant«rméaok bebutorosáaa a egyéb pót muükák teljeailéae illamaegéij mollett eogedéljMtatatt
Eaen munkák ▼állalkoaáa Btjáai biatoaitáaa végett, 1875 ik évi auguattia bó 12.éo délelőtt 10 órakor, a tala-egerasegi Taroa-bá> tanácatennébeD, acóbeli éa tárt iráabeli ajáolatok elfogadáu jiellett, nyilváDoa árlejtéa fog tartatni.
A bobutoroulti kSltaégak 1890 frt - kr.
A pótmunkákra Tooatkoaő kSltaégak padig 852 frt 36 krbao állapíttattak meg.
A terrek, kfiltaégretéa, épOlsti Isiráa éa föltétslek 1875 ik éri anguatua hd 12 íg a fMMmlitett helfen megtekinthetek.
Fölhiratnak a Tillalkotni axándékoiók, miaKrént a fonni kitett napon éa órában aa eliiránTto.t kSltaég ntán uámitaodo 10*/,-lóli bánatpéniiel ellátra, a kitiltott bel ven, rágj aaemélje-aen jelenjenek meg, vagv pedig jogérreoyes Írásbeli tárt ajáDia tukat, aa 10*/, téli bánatpémnek mellékleae mellett a kitliiótt határidóig küldjék be.
Kelt Zala-Egeraiea, 1875-ik éri augnttru hó 2 án.
Kröb P41,
(^754—1) ü od Unfeliigyeló.
BRITANNIA EZÜST
ai «f7«Üen fém,
amely aiiidig fehér Barad. nint az ezflst;
Aagolorsaágban csaknem minden elöbbkcIÓ háznál taiálhaió, mert oly jó, mint as esast, ára pedig a valódi eiüit arának huszadré-sse. A valódi britanoia ttDst as alább kimutatott árakban kapható csakis
M- Bressler angol fómarnktáraban,
B*es, betedrártM Sekottengiüge 9. n: l
Htzl utriyaUrtí 60, 80 kr 1
1.60 kr. •yartjntariék noom, aary párja
3, S.60, 4, 4.50, 6 frt ClatJUS (deasert) eroeatköa ',
laeaat 3 frt 60 kr. Syartaekkaaál </ tnctat 1.60,2,
i&O kr. TaitjMr* darabja <0, 80 kr. 1,
ISO. 1.50 kr. LtvaatltH darabja 130, 1.50,
1.80, 2, 2 60, S frt. Fatztlttak valódi aranyotwal
és etoauel kirakra darabja \i,
U. 16. 20 frt. talapsaltal. Taltia darabja 8' 90 kr, 10*
l.»0, lí- 1.50. H- 2,16-2.60
Uvaakaail darabja 10, 15, 20
2S, 30, 40, 46 kr. — '/, ta-ctat tó, 84) fa. i i jo, IJO,
2, 2.60, 3 frt. -
Evakaail darabja 30,36,40,46
60, 60 kr - 'L tnctat 2, 2 60
3, 3 50, 4, 4 60, 5 frt.
Ua ét viaa párja caak 80 kr.
(etuatnyeli). — '/, ttusaat »..
ló]« c t a k 4 frt. Tktsailri darabja 30, 40, 60, 80,
80 kr. 1 frt nyéllel vagy nyél
Tiauarkák erooikot alá \ tn-caal ci« k 1 fn 50 kr.
tnca. 2fL Ueaat 2
l.>0, lí 1.50.14 2,162.50, 18- S, 20' 3.50 kr (kn-ek, tt jaada4, ráír néfTsaSfleUl Tkaaterfték 2 ixe.élyre 15, 4 aaeaéi;r< 18, « laemélrri íl, • aaataélrre M frt
Tajaturti attirkak 1 AaitalksaaM tártát %
tn M kr '
Barauaré darabja 80, 80 kr 1
!.J0 kr.
Cl.kar»aTbl abja 80,90 kr. 1 fru #._
S VauuMnyl ozHüt bátMtatot tló.t ^___
Megrendelések a vidékril caímaendSk
(1699—9) M. Breesier,
angol .
Béct, Sta4t SdwttansuM Nr. ..
at* a vttWtrtS pMUr<rfMtá«tl itaivttMI aaikiriltatMt Ha ralald mjj Hvájja, agyat darabokat is kaldhetl"-araiak kitlaoUgertl ssind«nkl elira ia «eggyí»»d ~- 100 frt értakt ára vttaléaal lU*j. ajlaaagadaa
tir. v. ■
rétttl aaikililtatMt I lkat is knldnetlak, I .eggyCtidbetair I Jlaa.g^.a. -m _J
fémárak tara.


66-1K
ZALAI KÖZLÖNY
Tizennegyedik évfolyam.
•' rpciamatíúk mt a ■■«■■
*A(4Y-KANIZ8A
előbb: „S5A.1V. A-aOMOdYI KÖZLÖNY,1
virtt Mytetteá|ÍMk. nssTrkOliabwi az „elai zalai Bgyvé. egylsf , i.j«|y KanHaai karct&aatolaJ a nwroa-k:", a .aagy-kaniztai takarékpónztar' a .zalamegyíi általaim tanité-tettfflef, a .ZaJa-S-wtgy |izkajázáai rétzVéaytartatat i tiM Mgyei ét »árati sgyttfllat Mvataltt értetitéje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Pályázat.
A zalamegyei tankerületbet) leró kö-vetkező tanítói állomásokra pályázat hirdet-tttik :
1. A zala-egerszegi ti osztálya polgári s kereskedelmi iskola 3-ik osztályának meg-jyitása alkalmából, a természettani tár-gyak tanítására szükséges rendes tanítói ál-lomásra 8UI) írt fizetés és 200 írt lakbér élvezete mellett. — Az ezen állomásra ki-Kvezett tanító a nevezett polgári iskola 1-só osztályában egyszersmíntaszám- ésmértant :< tartozik tanítani.
j. A zala-egerBzegi polgári iskolánál a •■■gurult zene-segédtanitói állomásra 3U0 :: évi fizetés élvezete mellett, mely az :>;fi T-iki tanév kezdetével 400 írtra fog Kiegészíttetni.
3. Zala-Egerszegen leányok számára
sjovö 187 5/6-iki tanévre felállítandó két
sztályu felső leány-iskola megnyitandó első .■ztal yaban szükséges egy rendes tanitói,eset-
gianuunóiállomásraa nyelvtani,történél mi •s földrajzi tárgyak tanítására 55U frt. évi szetés és 100 frt lakbérrel; és egy rendes ta-
° :i"i állomásra mennyiség és természetid -
aiinyi szakra és a női kézi mmkákra szin->u 500 frt. évi dzetés és 100 frt. lakbérre.
4. Az alsó-lendvai 6 osztálya polgári
áiskola 5-ikosztályának az 1875/6-ik tané?
elején leendú megnyitása alkalmából a német-
nyelv, földrajz és statistika tanítására szük-
séges segédtanítói állomásra 500 frt fizetés
1 ,'H trt lakbér élvezete mellett. A rend-
.ttii tantárgyként szerepelő latin nyelvet
tanítani képes pályázó előnyben részesül.
A képesítési és egyéb okmányokkal
'■Szerelt s a nagyméltósága valláss közok-
tatási magyar királyi ministeriamhoz «zim-zett folyamodványok alulirt tanfelügyelőnél forró évi szeptember hó 5-ik napjáig annál bizonyosabban benyújtandók, mert a későb-ben érkezettek nem fognak figyelemb» vé-tetni.
Nagj-Kanizsán, 1875. Julim 29-én.
NUCSECZ JÓZSEF,
l l
A nagy-kanizsai királyi közjegyzői kerület tisztelt kSsffnségéhez.
Tisztelettel alólirt f. é. april 10-én 368. sz. a. kelt igazságügy minisUri rendel-vénynyel Nagy-Kanizsára királyi közjegy-zővé kiBeveztetvén és ezen állomásom el-foglalhatása tekintetéből a közjegyzői tör-vény 8, illetőleg 9 — 14. §-sainak eleget tévén, -- közjegyzői irodámat Nagy-Kani-zsán, Széchenyitér *,,., szám alatt (Tótb Lajos ur házában) f. évi aagustus 1 só napján nyitottam meg, mely naptól kezd re közjegyzői működésemet s munkásságomat a t. közönség rendelkezésére bocsátom.
Van szerencsém erről a tisztelt kö-zönséget értesíteni és egyúttal a közjegyzó-ség czélját, közvetlen feladatait és hatás-körét a U közönség tudomására hozni.
A kir. közjegyző hivatása abban áll, hogy a hatásköréhez utasított teendőket mint a közforgalom jogosalt és nyilvános közege pártatlanul, titoktartás, felelősség és anyagi biztosíték mellett, közhitelesség-gel teljesítse.
A kir. közjegyző hatásköréhez pedig a következők tartoznak: I. Jogügyletek ről és tények-r ó I közokiratok felvétele.
Jelesül:
1. bárminemu kötelezettségekről és
(gyoldala nyilatkozatokról okiratok telve- ,
2. végrendelkezések felvétele; |
3. tanusitvánvofc kiállítása, ngymint:' I
másolatok hitelesítése, kereskedelmi és fiz- '
leü könyvek kivonatainak hitelesítése, for
ditások, névaláírások hitelesítése, okiratok
elómut&tása időpontjának bizonyítása, köz-
gyűlési vagy választmányi határozatok hi-
telesítése, tények bizonyítása, mindennemű
énesitvények s közlemények tartalmának
és elküldetésének bizonyítása és váltóóvások.
Mindezen okiratok mint közokira-tok teljes bizonyító erővel bírnak.
Ezenfelül az 1. alatt felsorolt köz-jegyzői okiratok még azon előoynyel is van-nak felruházva, hogy a törvényben megálla pitott feltételek mellett minden meg-előző peres eljárás nélkül végre-híjtbatók.
Sőt vannak bizonyos jogügyletek, me-
lyeket a törvény kényszerhatály-
lyal kizáróan a kir. közjegy- ,
lók hatáskörébe ata 1 s mely
ügyletek fAlitti szerződé- j
aek, ha kir. kítjesjyifi előtt
nem köttetnek, föltétlenül
érvénytelenek. Ilyenek: '
a) a házassági vagyoni viszonyokat
szabályozó összes szerződések,különösen há- i
zassági szerződések, házastársak közt kötött <
adásvevési, csere-, életjáradéki s kölcsön-
szerződések é* oly ajándékozási szerződések,
melyeknél az ajándékozóit tárgy át nem
adatott;
b) a hozomány átvételéről kiadott el-
ismervények;
c) minden jogügylet, melyet vakok,
olvasni nem tudó siketek vagy imi nem Ud» aeaák és siketnémák kotaek.
11. Okiratok és értéknemftek
őrizete.
Az eddig I. és U. alatt felsorolt ese-tekben a közjegyzői működésért járó dijak mérsékelt aránkban a tőrvény éa igazság-ügyi minister ur által vannak siabjlyozva.
IIL A felek képviselete ha-tóságok és peren k i v 0 li b i-róságok előtt.
Jogosítva és hivatva van a kir. köz-jegyző ugy magánosoknak, mint testületek-nek és társulatoknak jogi tanácsadójiként, működni, hatóságokhoz általában, bírósá-gokhoz pedig minden perenkivüli ügyben beadványokat intézni és feleket képviselni. Ily nem peres figyek p. o. a telekkönyvi, örökösödési, hitbizományi, örökbefogadási, tfirvényesitési, önkéntes árverési és becs-lési, kereskedelmi és bejegyzési stb. ügyek, melyek közül, különösen az uj kereskedelmi törvénynél fogva szükséges czimátjegyzési eljárást emelem ki.
Végre:
IV. A t i rósáffo k ál t al a kir. közjegyzőkre ruházott bí-rói megbízások teljesítése és a hagyatéki ügyek körüli eljárás.
Ezek képezik főbb vonalaiban a köz-jegyző intézmény lényegét és közvetlen fel-adatait-, mindamellett megjegyzem, hogy a közjegyző, amár ezelőtt kiállított vagy még ezután kiállítandó magán okiratokat is hi-vatva van közokirati minőséggel felruházni, csakhogy ennek érvénye azon időponttal

TÁRCZA.
Itthon.
Kia gwjhoba atfileUsm ia
Híj, di nekam • kii hajlik Mindig kedr«s mtrad. M.nl . nidir ■ féi.kíb. ^SJ vÁgjrom eo ide : AldÁa, békn U aurel«l Fogad «cg«m ÍU be.
>'ú»4t tekea, bár ón-mljrijaj Tcrkelik a atjok. Kifelejti sulyei Urbet Amíg itthon vagyok : Itl A boldog g7ermek evek Nfájaa nép ételeké — Uaebb o*pj*il rmjkolj* bű Lelketuek aiebe.
1H •> id!l. . . aikor ei ÍU
Jititó jyo. »ok »«l*k.
H caendesariju Iaksb*l7«a
Volt „ > kia bajlék i
Hol aenimi rág/, wnflat remény
Nem lakott meg atttmbee.
8 gondatlan*! a nyír jiboi
''Bangóit (kfMm.
Oh I akkor .ég — aleUaoaak SUp lujnal koriba' — Almaaoao l«lkem nai&dent HsaM aúabeai Itta Baj., auaTedea-, gólul- a bu ne Ksn«jn ,„H ai elet, . . . fetretétlen aeáUtak el a Boldog %J9rm*k-4**k.
el [elettea —
Éa a játaio (jermekbei in
K0B0I7 Írja lettem :
A eeenvedee iskolája,
A Tilág a aa 4lM
Oh, enfeaaet aac^oa haaiar
KoBujljIyi űrinek
R«*p remeojík tonilir-kipe
Caalt el a Tiligba,
8 mint a gyérnek a aaiTárt
Kergetem hiába.
Éa rpedva aohejt vitarn
CsOggedo boa lelkem
Ide — hol aa idea aaya
Látj ölén pihenten
Ha aienvedia a bánat nlddi,
Kinyagodai, i Most ia ide tárek. Itthon Qjra ilem elmúlt Boldog gyermekségem : £ sás hajlik aaert olyan í)rágs, kedves nekem
Bár nagyon is rálépett stár
A. idS vas lába,
Meghajlik, meggOrbed aaÍDt as
Öreg ember hála : E lérte már as orefsis;, Koei lábon áll agte, Hogyha neg nem támogatták Tálát elU dtlse.
Fejia is már kopott, lytsas a aaalma kalapja . . . looc-binog ha sstl faj, raak Ai iaaádaág tartja: KUss-rilek, ko(7 Hl"" ■»>* Elbnesnsik löleaa, 8 sem lest nekem a rilágnn Kgr piheni beljeaal
KELCFT OT
11 at hét Olaszorsi-gban
Irta: Dr. 7xUt» KrtoUf.
Ei a vára méltó * névre, amelyet viael.
Valamint mindenütt, u&^j ittú* as idén nagyon
megkésett a terméuet; uly szerencsétek valink,
hogy a kikeletet legszebb udr pompijiban üd-
vöxölheUük, olysn volt most Florencs, mint a
menvasssony eskiivdje nspján, lelékesitve csil-
logó éksserek ét rirágfüsérekkel Ki
moodhststlsnul kellemes benyomást tett reánk as egéss vároa és környezete, a legjobb hsngu-Utbu kesdettük meg áttekintő vándorlásain-kat. Miként édes hatánk fővárosában Budspes-ten, s legssebb városrész s vén Duna p&rtjii-nál vsn; — agj itt is ss Arno psji jsi as egéss város szélességében a leggyönyörűbb, legdisse sebb, egészen modern kinésésü paloták aorával büsikélkednek, moljek közölt sz óriási száll»-j dák a legelőkelőbb rangot foglalják el. — Ugyan-I is aa építészeti fényűzés legdúsabb pazarlásával mindent elkövetett, hogy e szállodák fejedelmi vagy tUodérpalotákká alakuljak. Egy ily ssmll«ds atezsi filsssts (nevére már nem emlé kezem), ctups fehér márvány táblákkal volt kirakva, miDdeo ablakából gazdagon arsnyo I sott srkétyek nyullsk as utexárs 1 araikor be-I tekintettünk as udvarra, ott valóságot mesebeli ; kertet, telve ssökokaukksl és stobormavekkel : pillsjuoUunk meg. Ai Arno folyón 6 régibb ét ajsbb hid van. Liegrégibb a pontn vecbio, mely u UfTtzi és Fitti palotákat köti üssze. — Rend-ki'tll meglepett ss ősrégi váraiéra paloták to-ltt»ima ét asokaax latgobb karbu ttasálláu
! mai napig, e paloták szabályszerűen a többi há-| zakkal az utczákban egy vonalban épitvék t ss ossshsngot nem savsrják B mégis mindenik oly ' gygsasi, oly msssiv, bogy valóságos erősségnek tfionek fel. Az ököljog korábsn s középkorbsui teljeseu indokolva volt e paloták varaséra épi-' tészeti modort, mert egyes pártok, sőt családok 1 vslóságos báborut folyutuk egymás ellen, fel-kerekedvén, szolgáikkal afe olasz vérmérséklet egész dühével ostromolták ellenségeiket. E vár-palotákon s lőrétek és rovátkák sem hiányza-nak s jellemző, hogy valamennyit rrSs, ércsbol készült orosrlány lejek — nagy vaskarikákkal diatitik. — Legnevezetesebb egész Fiorencsben tl'iazzs della SigBoria, clat-ticut négyszögü térség, melyet t fenjo leírt pa-lotát köröznek. Sok ily ospalolának udvarába is bementünk nuzoknsk valódi szépséges remak építészeti modora ekkor tUnt ki igazán. Ugyaav is s négyszSgU belső udvar csupa oszlopctarno. kokból (többaorosan) áll. Földszintlakás nincs, hanem tágas ivezetek alatt csupa körüljárható mozaik talajjal kirakott, Loggiának nevezett folyosók vannak. A legszebb része sz egész épü létnek a lépcsőset, mely méltóságteljes tséles-ségbeu művészi farsgványu karzatokkal, fordu-lóin jeli* szobrukkal emelkedik felfelé. As eme lefeken köroekörül ismét erkélyes oszlopcsarno-kok mindenütt, melyekről dút folyondárok csuugnek alá. Leírhatatlan ügyesség, — isiét ét finom miiérzék tűnik ki s belső udvarokba* lévA kertecskék rendezéséből, — megvan mii-den, ami a szép fogalmához szükséget, de niaea egy felesleges virágazál a szobrokétvizimnvek valódi genialitással helyeavék el. Igasán meg-| bántam, hogy Florencset csak a virágok váró-■ aáaak nevettem, mert tat kellett veit* BOIHU-
kezdődik, a midin azt a közjegyző közoki-rattá emelte."
A közjegyző dija az igazságügyminis-ter által a törvény nyomás kibocsátott s -/. alatt használat végett ide zárt rendelet-ben van megíilapitra. Ezen díjnál többet a közjegyző rendesen nem követelhet és a felvett dijakat köteles a közjegyző az-llletó hatra feljegyezni. A megbízotti minőségben tett eljárásnak és a beadványoknak diját a közjegyző a felekkel kölcsönös egyezség ut-ján, — mint bírósági biztosét pedig a bí-róság — állapítja meg.
A nagy-kanizsai kirá'yi közjegyző ke-rületét a nagy-kanizsai és letenyei kir. já-rásbíróságok területéhez tartozó községek képezik. Ezen kerület sokkal kiterjedtebb, hogysem a felek a székhelytói távolabb fekvő községekből minden egyes ügylet fölvételé-ért hozzám, N.-Kanizsára jöhetnének. Ipar-kodni fogok ezen nehézségen az által köny-nyiteni, hogy időnként és a szükséghez ké-pest azon községekben, hol a kerületi jegy-zők laknak, vagy más helyeken is, bizonyos tápokat tűzök ki, a mikor is az ügyes ba-jos feleknek könnyebb módon alkalmuk lesz hozzám eljuthatni és velem személyesen érintkezhetni.
Székhelyemen Nagy-Kanizsán hivata-los időül reggeli 8-tól 12-ig és délután 2-től 6 óráig tűztem ki, azonban ha a szükség kivápja, exen időn tul is bármikor készség-gel állok szolgálatára a t. közönségnek.
A müveit külföld ez intézmény szük-ségességérül és előnyeiről hosszú idők során' át szerzett meggyőződést; hasonló ered-ményt vár tőle hazánk törvényhozása, la-kossága ; és habár legfőbb törekvésemnek fogom tekinteni: a közjegyzői intézmény hasznos, sót szükséges voltáról a t. közön-séget meggyózni; mégis az eredmény való-sítására leginkább a közönségnek az tij in-tézmény közegei iránt tanusitaauó rokon-szenve szükséges. K bizalmat kierőszakolni nem lehet, reménylem azonbao, hogy a t. közönség jól felfogott érdekeinek megóvása tekintetéből munkásságomat igénybe veendi. Mind eddig, ngy ezen tul is bennem a t. közönség a szorgalmas munkást, a lelkiisme-retes és részrehajlatlan tanácsadót fogja is-merni.
Részemről tehát a reátn ruházott tisz-tet nemes bizalmi állásnak tekiutem és an-nak megfelelve, az uj intézményt hazánkban meghonosítani, létjogát és jövőjét megszi-lárdítani, i közönség igényeinek pontosan eleget tenni komoly törekvésem leend.
Kelt N.-Kanizsán, 1870. július hó
végén. PLlUÁIi FERENCZ,
nsgy-kaaizsai királyi közjegyzu.
J«gysék
azon bünpcrekröl, melyek a t.-«gtrtt»gilcir.
törvényszéknek folyó 1876-ik évi auguttus
havi nyilvános üléseiben előadóinak.
Angustus 11-én 1875.
B66./B. 875. Ss. I. Dess.', József súlyos tes-tiaértéssel vádlott dleai ügyben királyi táblai ítélet hirdetés.
889/B. 875. S*. 1. Kémeth József sikkssz táaaal vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
962./B 875. L. t Dömötör Ferenci belő réssel párosalt tolvsjlással terhelt elleni agyben szóbeli végtárgTslás.
Auguatas 13-á n 1875.
852./B. 875. Sz. 1. Dobosi József falul-vaj lássál vádlott elleni ügyben szóbeli végtár-gyaláa.
884./B. 875. Sz. 1. Taar József sikkasz-tással vádlott elleni ügyben szóbeli végtár-gyslás.
959./B. 875. L. t Horváti Verőn* pécs-tolvsjlásssl vádlott elleni ügyben szóbeli vég-tárgynás.
Aagnstas 18-4 > 1875.
92O./B. 875. Sz. 1. Gombár József súlyos testiaértéssel vádlott elleni ügyben coriai iléet hirdetés.
924./B. 875. Sz. 1. Szűcs János bu-ii zár-töréssel vádlott elleni ügyben curiai ítélet hir-detés.
925./B. 875. Sz. 1. Suiner József, Pollák Bernát nyilvános erőszakoskodással vádluiuk elleni ügybsn cunai ítélet hirdetés.
96U./B. 875. L. t Horváth Joli rtib»tol-vajlásssl vádion elleni Ügyben szóbeli végtár-gyalás.
Angnstus 19 én 1875.
968./B. 875. L. L Felcser Sándor, Tóth István és Véber József megyei rendőrök tetile-leges bántalmazásával vidjott*k elleni ügyben szóbeli 7égt*rgyalás.
Augustus üű-é n 1875.
929./B. 875. Sz. 1. ángyán Károly szőlló-tolvajlsssftl vádlott elleni agy ben kir. t*bl*i íté-let hirdetés.
967./B. 875. L. t- Németh István súlyos testiarrtéssel vádlott elleni ügyben szóbeli vég-tárgyalás.
Auguatus 26 á n 1875.
773./B. 875. Sz. 1. Lutter József lolvaj-láaaal vádlott elleoi ügyben ujabbi végtárgysláe.
U13/B. 875 Sz. I. Csekő Oábor és társai sulyoa te»usértéssel vádlottak elleni ügyben ■zóbeli végtárgyalás.
A u g u s t a s 27-é n 1875.
961./B. 875. L. t. Készei Gábor s se. 1. táraai tul vaj lássál vádlottak elleni Ügyben- szó-beli végtárgyaláa.
Meghívás.
\ .nagykanizsai kisdednevelJegyesülel* részéről 187o. évi augustua 15 én vasárnap dél-után 4 Örskor a városház nsgytermében köz-gyűlés tartatik, melybeni megjelenésre aa egye-sület tagjait tiazteiettrl felhívjak.
Ez alkalommai kézbtsittetjük:
a.) az alapszabályokat,
b.) a tagok névsorát s
c.) * szavazó lapot, melyet kellőleg be-töltve a közgyűlésen felkérendő' szavszatazedó bizottságnak, a kongj ülés alatt délután 5 óráig,
k4*b«utou M.TMkedjeattk. Hiba*, hiáajos rágj 5 óra után beadott IM?UÓ lapok érvény t«le~ leknek tekiaUtaek.
A köagyOlé* tárgysorozata.
1.) As előbbi koagyüJáa jegyzőkönyviek felolvasása.
8.) A •tervező ui*otisag jeleotéa*.
3.) A azavnzaUaedü bizoitaág meg»lkotása, egyidejűleg *z igaxgatóaá; • a váiaaztmáayak aiaTasolap tteríoti mfgváUaztáaa.
4.) Netáoi iwiitvfto^ok tárgyalása sat
Keit Nagy Kanizsán, augustu* 8-án 1875. MÁRTINKOVITS KÁROLYRÉ.
« twarvető btsotteif elnök*.
BÁTOBFI LA4O3,
i.ieifl. titkir.
Helyt hírek.
— Zalamifryében a képviselőválasztá-
sok teljes eredményéről kimerítő tudósítást la-
punk bezártáig utsui kapván, tüzetes jelentési
nem sdhatunk s így kénytelenek vagyunk la-
punk jövő számára halasztani. Tudomásunk sze-
rint: Csengery Antal nagy lelkesedést':! 1800-
2000 választó megjelenése álul egyhangulag.Ki-
rályi Pál s baksai kerületben hasonlólag kitörő
lelkesedéssel «gyhangalagtnegTálst«taluk. Fslk
Mikss Keszthelyen 601 szótöbbséggel és pedig
szavazott 1791 választó, Fslkra esett 1196, Osál
Eudréreóyó, Kerkapoly Károly Tspolcsán 350
szótöbbséggel, Zala Egerszegen Nagy Károly,
Csáktornyán Molnár István választatott meg.
Letenyéo Koch Adolfra 504, Remetere 502, Far
kasra 109 — összesen 1115 szavazat adatván
be, Koch és Bemete közt uj választás lesz. Al-
só-Undván Hajós 441, Virava 442, Szalay
500 on felül kapváa szavazatot, Virava és Sza-
lay közt aj választás lesz. Szent Gróthon Hátzky
500 szótöbbséget nyert, ijsengery Antal táv
irat* Kmsből szinte megérkezett, sz egyhsngu
választás felett örömét s köszönetét íe}«té ki.
— A*on paugöborok raktára, mely
nem rég a , Hungáriában" oly nagy elismerés- s
kitüntetésben réeseeült s * valódi franczia pezs-
gővel a versenyt kiállja, e lapok szerkesztője Bá-
torfinál van, ki e nemes hazai termény terjesz
tését készséggel eszközli s náls megrendelhetők:
Olsdiateur 2 Irt Carte Blanche 1 trt. ó" s
nemzeti pestsgo 1 fit. mind nagy üveggel. Szál-
lítások vidékre akár postán, akár vaspályán
azonnal eszközöltetnek.
— A lutritoknak nagy bajuk van,
beütött a ,Krach,' Nagy Kanizsán egy idő óta
beszüntetve vsn a lutrizás, az előbbi lottogyüj
tő lemondott, ujabbinsk pedig még engedélye
nincs.
— Jtelu* Jfaaef polgármester ur *
helybeli merték-hitelesibjhivsult f. hó 6 án
megtekintvén, ennek szép és czélszerü beren-
dezése fölött legnagyobb meglepetését fejes te
ki. A hivatal nyilvános, tehát bárki meggyoző-
ződést szerezhet msgának, ezen alkalommmal
Komlóssy Ferenci oki. megyei mérték nitele-
sitó ur által msgát meg is mérette.
— KOvetkeMŐ sorok közlésére kérettünk
fel: Viszonzás P. Szathmáry Károly urnák Buda.
Pesten. P. Szathmáry Károly ars.Hon' jun.9-
diki számában egy ellenem, nőm és mas kani-
zsai személtek ellen intézett gyslázé csikkben,
bel- és külföldi nsgy cspacitások által elismert
működésem, s népnevelés és s női sors jsvitás*
terén illetlen módon megtámsdtatám anélkül,
hogy * támadás engen saesMay eno, ,agy ~ dis; műveimből megismerni érdemesnek talál volna. Sőt engem külföldinek nyilvánít ki hazának a karddal és a tolial sok éven aw bo asuetlen ssolgáUuikat tettem. Midin a h.1," két lap, a ,£ki Koslöny- és a .Zala- ^ keszicwégeinél mindenkinek megtekintésére sson adatokat és tényeket letenuém, melyek ■ugyar ursadalom és különösen s magytr ,,,* sánavk tett hsjvincznyolcz évi szol|rálauinirs vonatkoznak, uellenem és családom ellen iráov zott sértéseket visazsutasitom. Nagy Ka&izu 1875. augusztus 9-dikén. Kom Fülön Ant.! 1848 diki honvéd százados.
— A non kanimmi kisdednevdj.
egyesület közgyűlését aug. 15 én t«rtrán n,.,
felhívjuk a L közönséget s szíves megjelenésre'
egyszersmind bizalommal jelentjak, ha vals
melyik tag szavazó s meghívó l.pot, lla "
bályok*t s t&\eti névsort nem kapott voUa,
legyan szivss j.lenkezni akár *z egyesület idcigi
pénztárnoka Knauz Nándor urnái (Délzalai t«
karékpénztár) akár az egyesület egyik idei*]
tiktár. Bátortinál (Zalai Közlöny szerkesztj^
irodájában) jelezvén: hogy e bomanus intézet
körüli teendőknél a teljes szigorúságot slkal-
mázni oem lehet — loyálit elnézést kérünk h,
tán ilt-ott hiány merülne fel. '
— CMisde* J. Ferenc* soproni tan-
és nevelőintézetének értHsi'ője megjelent. A nü
vendékek száma 102 volt. Benlakó 72, bejáró
28, magántanuló 2. Tanszemélyset 14 rendes s
11 bejáró. Egyssersmint igen diszee kiállítás-
ban megjelent s beküldeiett hozzánk Tanszer
gyűjteményének jegyzéke" szerkesz'tve öp.1
Ede tanár álul. Az intézet jóhirnevének m«r
felel s figyelem, kiUrtss és buzgslom,melylj;i
oly virágzóvá létetett.
— A hottmai csárdában jul. 18-án tóbb
legény verekedést kesdett négy muraszest-
mártoni lakos ellen, esek közül Koprivecz An
drás murai malomtulajdonost agyonverték hul-
lája jnl. 19-én hivaulosan felbonczolut'ván
kitűnt: hogy koponyscQntjs ketté repedt A
tettesek ellen s vizsgálat* folyamatban vsn

— Balaton Füredre a 16-ik számu
fttrdői névsor szerint zug. 5-ig 1104. folyószám
ban 1672 fürdővendég érkezett.
— Újvidékről jelentést vettünk, hogy
az ottani ipsregylet által rendezett iparkiállitísi
sz ipsrosok nagy mértékben használják fai, é.
hogy az ünnepélyes megnyitás s progrsmm er
te'mében saguslus 15-én meg fog Urtatm!
Mivel az ilyen kiálliUsok czélja, a belföldi ip«-
rosok képességeit kimuutni és így s honi késiu
menyek számárs tágasabb kórben kelendőséget
szerezni: s fenomlilolt egylet vsllslstát csak
örömmel üdvözölhetjük és kívánjuk, hogy nagy-
mérvű látogatásnak örvendjen.

— Orontonban s július elején volt
tűzvész slkaimával' 15 csslád teljesen tönkrti
jutott, s mindaz ideig semminemű segély nem
érkezett; nem tudjuk : váljon biztosítva voltak-«
épfiletjeik, mert ez esetben kimélytelan szigort
kértsk alkalmazialni.
— .ÉietimurrcteJc tarhása' ciimi
fólyóu-aUak, melyet (Jbermsyer Lajos szer-
keszt, V-ik füzete megjelent. Ars 20 kr.
— A* aUó-lendvai polgári fitaood»
értesitvénre m»gjel«nt. Szerkeszté Öy. Csókii
György igazgató. A 4 osztály létszáma 34, tan-
erő : 7. Jövó tanévre ss V-ik osztály is meg
nyitUtik.

nom: „a virágok éi paloták v á> r 9»s a!"
Visszatérve a Pisze* della Signoria leírá-
sához, a térre lépve, azuiina! feltfiot a Palazzo
vechio, mely a kormány, utóbb a parliament
székhelyéül szolgált, *\<M* Hirculn és <;acu»
szobra Baccio BxDdioellitö!. Atellenben állott
előbb Micbel Angelo .Dávidja", IDi-ly azonban
IÍ nevéről czttnzetl házhoz, hol szép gyűjtemény
létezik, vitetett el. E palota udvara temérdek
remekmüvekkel ékeskedik. Gyönyörű a palota
szegleténél Neptun kolj* és 1 C'oaimo lovag-
szobra Giavonni da Bolognától. — Kzen palo-
tánál különösen feltűntmimrnyájunknak, hogy
a symetria a legnagyobb gonddal ellett
kerülve, ajtók, ablakok, emeletek, maga
a Toppant nagy, bizarr és égés* váro« fölött
uralgó erkélyes torony agy lettek elhelyezve,
hogy összhanpzat egymás között valami-
kép-ne létezzék. Igazán sajátságos
szeszélye e Unff-szü olaaz művészeknek! Ami;;
az egyik -fcénrakyrva görbe toroyot,hddig a má-
sik öaszhangzat nélküli palotát építs mindenik-
' brtl világhírű remek lesz. Lám nálunk a Lipót-
városi builika kupolyáját egész ren
desen akarták építeni s még-
is csúfosan összeomlott!
Közel van ide egy egészen önállón nyitott felé-vel e térre néző Loggia det Lini (Lindzsások őrlsnyájs) nevű, felaégeaen szép csarnok, mely a világ legremekebb szobormű* veivel van telve. Megvallom, könnyelmű eljá-rásnak tarUni e mű veket ennyire nyíltan, (majd-nem az utoián kitéve a közönség szeszélye és idők viharának) hagyni! Hisz másutt e reme-keknek templomot emelnének .... flyőnyö r»ek kiválóiig.a szabini nok elrablása ■ „Per-Mos M-dusa fejével, embol Benvenuto Cellini-
lói. — .Judit «• Holofernee.' — „Tiuoelda.* — IM Dekem még legjobban teüixatt .Polj»eoa tílrublia*" FtiditÓ), — ex egj nggyaxerü uobor csoportuzat, mel) ben a legborzasztóbb helyzetbe jutüiukat ábrázoló alakok nieateriUg vadnak kivéxTe. Az emberi Ugok kiforgatott ét saját-i«g<>e ráltozatukban — a mégis a legnagjobb u-rméazi-tesseg, plasticai titkék?, *&t anathumiai , bú«eg miiideo izületén ez alakokoak. Mit szól-| jak at ktrezok iodalatkifejezéaérdl V Azt, bőgj a csalódáshoz csakia az élet hiányzik, a többit a művest megteremtette !
E léren vannak Palaszo Ugiiceioni éHírö-
lag Knph»ci T*gy Michel Aogelo tervei szeriot
építve esa Palazzo degli Uffizi
^tDflvoek remek gytijteméojeiról alább azélan-
dolt.) Inoeo elmentüok egy szép ás élénk ut
czán át, a Dompiaczra. A bámulat és meglepe-
tés egymást váltotta fel, ha a Piazsa della Sig-
noriát Dagyszerünek jellemeztem, e — hely dícau
remekműveinek látása elragadott bennünk !...
A tér tágas, szép palotákkal kör&lssegélyexve,
majdnem sónak kösepén három csoda építmény:
úgymint: a Bipiii t er i um (keresz-
telő kápolna) $ as&gletea, 28, 6 m. itméroiü ku
pólya épület, scép márvány faltábiáxattal, há-
rom bronzajtóval, melyek kocftl a Üoa felé
nézO, a művészet és a világ
egyik legnagyobb csadamfi
vének tartatik, Loreoio GbJberti
munkája, fel Tan osztra több réasekre, melye-
ken az 6 és újszövetségi ssentirás legmagaasto-
sabb jelenetei dombormúvekbe vésve vaAnak.
Hány száz alak, mily kicsiny helyen, miatt) ma
véazi tökéletesaéggel ábrásolva. Minden kép
kerete s «s egéaa kör diaziléae elérbetetlen és
atánochatlan saépaégeket tüntet el6. :-
A D o na egyike a világ legnagyobb á«
legszebb templománsk, kívülről sokszínű már-ványnyal kirakott, óriási kupolyája nsgy mes termft; — a Doui hossz* 169, 5 m, ssélessége 104 m, a knpoly* magasságs 107 m. Messze-messze tó'bb órányi távolból kimagaslik s ten-gernyi házak közül. Belseje méltó a külsődisz hez. Oly sok remek képek, szobrok, emlékek vann*k itt felhalmozva, hogy ezek alapos átte-kintésére legslább egy nsp igényeltetett volna, ennyi idővel sajnos, nem rendelkezhettünk. Az olaszországi templomokat nagyou emeli, bogy hajóikban padok nem léteznek, hanem egy-egy sarokban sok kzalmaszék van felhalmozva, me-lyekkel mindjárt megkinálják aa emberi, ter-méasetes illő fizetésért. Éppen isteni tisztelel tartfttott, megv*llom a zene egyátalján nem elé-gített ki, agy vettem észre, hogy egészen más-nemű ott a templomi zene, mint a mi kathedrá-teinkbtn.
Ugyan e téren a harmadik építészeti re-mek a campsnile torony, 89 m. msgaa, szép tágss négyszögben emelkedik az ég felé, temérdek díszítésekkel, ez is sok színű márvány táblákkal van külső falasstán bebo-rítvs, s kilátás róla mint mondják,nagyon szép, - mivel ssonban más magasabb :<ontrs vágy-tunk,^ fáradságtól megkíméltük magunkat. — Áhítattal gondoltam a magasztos vallási érzü-letre, mely a legméltóbb alkalmat nyújtotta a láogeszü művészeknek, teremtő lelkűk eszme nyeinek megtestesitésére. Igen nehezen tud-tnnk e helytől megváll*ni. Innen elhsjtsttunk s S. C r o c e templomhoz, melynek művészeti tekintetben oly kincsei vsnnsk Ghotto freskói-ban, s melyeket méltán irigyel s világ. Ah, de nem e képek és szobrok, hanem a v ilágtűrtéos-lem legnagyobb olsss férfiainak nyughelysi és | síremlékei teszik e templomot firokké feledhet-
lenné előttem, minden oltár — minden lépésnél más más szellem óriás nevét olvsstuk remek síremlékeken, szent borzsdály fatott át ben-nünk, s midőn Michel Angelo, 11 « chiavelli, Cherabini, Qslileu Galilei, D a n t e, sat. sat. neveivel talál-koztunk. (K nagy férfi**- többnyire itt aliut azák 5rök és dicső almaikat s a kik máshol van nak is eltemetve, ss otaaz nemzeti kegyelet ide emléket állitutott nekik.) Helyesen mondji egyik ulazó: „e templom az olaszok Psntheoc js!" — Jól esett lelkemnek, hogy e magasztot helyen az emberiség jóltevóit, aművésset — lu domány és haladás apostolait ttláltam együtt dicsőítve és megtisztelve. V s 1 j o n mi kor less a magyarnak Pan* t h e o n j sl?...
Hiszen nekünk is vsansc jeleseink, kik saagérdnmle-nék, hogyoda jussán* k. O» nem kerttl — mi pénzetlenek vsgyunk. Hanem as is bit" nyos, hogy *mi orsságssertn követválasztásoknál elpao-ro Itatott, abból legslább ki-rom Psntheont lehetne fsl-állítani, — agy van bis • • én édes hussárnemsetem!-
Hogy a művészeti gyönyör Legfelsőbb fo-kára jussunk, elmentünk * S. Lorenzo templomba, vagyia * Medici család temetkesí helyére: —e templom leégvén, Michel Angelo álul épít-teteit fel s s legújabb években kivsló osiozal ékesiltetett fel, itt van Benvenuti emléke Tbor-wsldsentől. Asonban az úgynevezett aj sekres tye rejti magába * remekek remekeit. Meg »»• rognsiun, mién ss elnsvesés, holott s aévsa
_ „FW-ban olTu.uk: CeeniWl T.11 értesítés szerint onnét Sientmr.rton salamegyei kozsegba számosan zarándokoltak el a legsűr-űbb munkaidőben egy tiltó. azsronyhos ki „«kik jó pénzért megmondta a jelent, mullat cl jövőt. Felhívjuk erre a kötnivalóra as ottani uulgabiró Kovács János baritank figyelmei, el-„rrán ismert erélyétól, hogy azzal a világ, bolandiiö dolog kerülővel érdeme azerint bánjék j. A csc-hi nép pedig aségyelje magát • dol-gozzék a jelenben ugy. hogy jövóben ne kelljen Bulijára pirulva gocdolnia. Erre as a megjegy-Ktűok van, hogy nem a kanizsai járiai szol-gsbirósig hatiakorébe tartozik, hanem a pa-caiéba, különben a felszólalást oatljak
- Bocid hirek. 6 felség, hir szerint _ ai országgyűlés megnyitására Bpeetre jó. _ Vilmos caáaiár a budai árvízkárosultak ré-uére lOOOfrtot küldött. — A herczegprimia a f. ét elaí felében nevelési czélokra 66,700 frot idominyoictt. — A budai kültelkek árviiokoz u kára 2,549,586 frt., 43 kr. — A posta éa távirdaugy január 1 én egyesittetik, eaálul 150 hivatalnok boceáttatik el. — Milán fejedelem Kecsí.0 kiaasazenyt jegyezte el Béoaben. — Jám-bor Pál .Pbuedrua torséit* teljesen lefordította.
— Oroszországban június hó folytán 2255 tüz
eset volt, i 11 railió rubelnvi kárt tett. — Kecs
keméthy Aurél neje meghalt. — Szombat-
helyen a harmadik magyar lap .Vas" ciimmcl
Horváth Gyula szerkesztése alatt ion>6» tsrts-
lomnial merjelent. — Caékéa 15 hát elégett,
egy grerekágyaa asszony csecsemőjével ia brnn-
égett. — Pécsról néhányan gyalog B.-Füredre
3ií óra alattertek. — L'pp Vilmoa olaszországi
aiját *. .Vasmegyei L%pok"-bao terjedelmesen
leírja. — Jul. 27. aa erdélyi beg\ ekén hava-
zott. — 200 jezauita Németországból Ameriká-
ba vándorolt. — A pecai tanitóegylet a taa-
felügyelöség újjászervezése tárgyában Trefort
roinisterhez emlékiratot intéseit. — Singer a
varrógépek hire« gyárnnka meghalt. — Bpes
ten kiházasiláai egylet alakult — Huiaika nevű
ministeri titkár a gózhajon hirtelen meghalt. —
Verespatakon 6 arany miau egy aranybánya
foglaluu.tt le. — Aradi Geró azintáraulau
Kecskemétre megy. — Or. Batlhyiny József
túupán, a moaonymegyei tanitóegylet alapító
tagjává lett 100 fi. dij befizetem!. — B. Sina
bsáni uradalmában egy 105 évea erdőkerülő
oy ugdijaztalott. — Gácaonság helytartója meg-
halt. — A Fereoczcsatorna aug. 14 én adatik
át a forgalomnak. — Doulje-Priliacében egy
asatuny 4 gyermeke1, sitiit, mind egészséges. —
Gödöllón arcbaiologiai egylet alakult. —|Gyön-
lyöeön két öngyilkosság törtéotegy nup, egyik
jogász szerelmi bubánat, máaik uhlanus kapi-
tány pénzsavar miatt. — Egy azatbmárí
limármester hitelintézeti aorsjegygyel 20 ezer
forintot nyert. — A müncheni muiparegytet 25
éves jubilaeumára a bajor király 10 ezer forin-
tot adott saját pénztárából. — Ó felsége oldala
mellett az orazággyliléa megnyitáaán Rudolf
khercseg ia jelen len. — Kolos várolt aug. 6 án
oagy vihar volt — Szontágh Tivadar főbe lőtte
magát. — Uj ragályos betegség ütött ki aazarvas-
marhákon alföldöo. — Kuthen Barin a Vendel
ismert iró meghalt. — A képviaeldhis jegyzőjéül
K Szathmary Károlyt ia emlegetik.— Allam-
költségttn tűzoltók képeztetnek ki. — Suhayda
legf. itaz. biró egy héten 16 válópert adott eló.
— Varga Lajos csurgói tanár meghajt —
fj hírek.
— Tlliutuk Onnoritéjlan. Orossor-
aságlua egi idó óta a legiaaonyubb tüsTtsaek
poaititnak. Városok, falvak, tanyák, erdők,
gyárak esnek a romboló elem áldosaUui, és
lünoek el, bogy ■yosmitk • aüg marad hátra.
Abol a tűs lufit, D'm lehet gátot vetni poastiló
hatáaának. Morasonssk, Pultaaask, Brysassk
virú-ó gyáros városokat egymáaután dolta fal a
rettentA elem; es utóbbi városban több kárt tett
egy millió rubelnyinél, ás a kár még nagyobb
is lehetett volsa, ha a sápor s tiki tovább ter-
jedésének véget nem vet. Hivatalos kimutatás
szerint Orossonságbaa f. év június bavában
2225 tüzeset fordult M; májusban caakaem
ugyanannyi. £ Illésetek közül 297 gyujló-
galáaból, 600 vigyázatlanságból, 9ó villámcsa-
pásból, a lobbi pedig iameretlen okból szárma-
sott
— //. Jóitf ztáaár tovoorája a napok-
ban a nemsati muaeum birtokába került . . £
tIfP. gyöngyházsal és békateknólemeskékkel
kirakott, miniatűr képekkel és művészi farag-
ványokkal diazitett zoogorán nyerte József csá-
azir, mint tóherczeg as első ok Utast a zenébea.
Később eenetanitójának, Rgy udvari kar-agy-
nak ajándékozta, es pedig Pichner Máriának
az oraolyssok győri zárdafoaökéaek (179Í—
1807). A gyön zárdábói Ebenbocb Ferpncz ka-
nonok \á*ái olta meg, ez ériékea h*ngsseri és a
nemseti muzeumot ajándékozta meg vele.
— MÍUJU UJut mtS3andasoiv.i. Nagy-
Kállón egy nemes emberbarát valami kis ipa-
rosnak 50 frtot oly feltétellel adott koícaőn,
hogy a biteleso kamat fejébea a kblcaön min-
den egyes forintja után nspoukénl 25 k r s j-
e s á r t fizessen, tehát as egész összeg után
évenként 4562 fri 50 kr kamatot Minthogy
as adós e kamatot később megsokalta és nem
gyózte fizetni, as emberséges hitelexó bepana-
asolta, kíváncsiak lehetünk a törvényszék íté-
letire!
Paplrsseletek.
— Ugvaa Un vifjUt, bán) irm, ba asabal
- Várjon rs*k, mindjárt Ma^noadoB. Tisea-
OTolcs ÍTSS Toll.m, mikor Hrjbm rncolam Kérjem
akkor bsrmines ira rolt O mi»t ketsssr barmiaes,
trbál bitraa, kBratk«sol<( in u kilmar l.t.oojolom,
a*KK birmbi^Kbat trM k
a" eagr elte tof beitiriik
i kipbea.
1. kip, flaemeljek : Peur ea Pál. PÜer : .Neizs csak kee komim uram togva mi a.B
Pil .Hogy a meajkaba aa tanaim a»a iaa, a kmgrefato a
Pat^r : .üfjirn komiai n., bit tadi e aer fat ojjaa joL*
Pál ■ .Hit bonse lamnim, bit a»er mert s lik-ikrája ki van vevő ■
S\ kip.
— He ks« saagnr mes
— Hit a kanfjrefnti.
' a« aaagnr. — EmbSr bit
aat gesmolom ho asai ambor, hanem
■ aainya.
trillán felelet
,Ta Jancai milfen i<U ran tida kiu* igr aso-litja mag aa nr » b«Upo oolgit
Jaacsi : ,Íta bmon nem lom tias nr, mert agy esik aa aasS, bogjr f8ss lebet nfaaji.
Tnnea volt — A klttu taaár a leUaarátí IMNUM kérdsate.
MíiS* s t7*"*> alaeadts a falalaUt, >fj
SMt a taaár <t
.He kú laa, m„i „I, »H. Ba(tsdaál-< koesatam (slslioráto daak, korvha aiafUae.1
Qk - .Cfjasa, aofvas atiasbb .obsa
A. franesia visáraaások alkaunival a Ubbf kSst ■C7 halia* ÍM ftlvsssett.
Nejt >ok<>fvi állt a ssuvaesdlsastf ssiaasljta, saját UPT., miiUH bátor »r£ak H^e liolttsstet ks-rvtUk.
A ni kei.it USri«lT., kstsacbasseasu sut is jsjfsUtt.
— Kras^>4j4k «^s, ufjxa vafvee *r0t súgás
— c«titá rifrm Tslaki a ssnvalKt.
— KSasvI BUfának I — MM s ssermetfele*
osvsfj, — i% hí hol t rtit mf asat találjak, in —
aso atsbetak tebbs ftrjbss !
Z. barihxnk kiáss nórakosotl.
K sápokban az assodábas rolt, B UjBvea a vteMI, aistneUt •t7 ttriS t>o%it, bot7 irisss ki kabiojit
— Báajaaik isásta* kardi s nolfa.
— Csak avUu ki, aiajd >iU> sia(s>osdoa,
bUrUm a j<tv>Sk<arv«ab«.
V. Ferdiaind királrró] tok JO adoma kering. EffT cit«lr«n SCT bir»i lonforamftTon motattatu be «acát aála. *s virassílTtí s királj v«odéff*s«r«te-t«*«l, amfait uortt cjtb«tta, sonforihos Slt.
Meat Tol* te boana, s« véffl a iátéknak. A mn-v«u DakibevSira nfy veri* a songorát, mintaa BobABOm akarna Mk marralai.
A királj, ki mir nti a malstsif ot, «fT rorid aaatit MaaBmiah'B, ko««i Itpett.
- - Oratolálok finnek, monda k»B7*B baogon, soa-aasn hittan, bofj cnvnvirs lebeBBen — issadni
i
Csak at réti vonattal Tártik férj nrxmat baxa la es B*eab«n bamaribb alTiceiu dolfit ■ ren«l bitkor érkezett meg. Hasamét e« ott kedree oejit Xrpid baritjiTal — rsfftusv* találja.
— Ép«n jnkor, kedves férjem ! — kiüt fel « a8 a Isfaagvobb hidegvérrel ; — íme Árpid nr aa est* anndea pítuét elvsastette ■ moat eljött viaasakerui ast a szis fori.tül, marral távolléted alatt aekam kölcsön adott.
A férj keblirSI misiinvl k< esik la Ii6»ni • sasa forlatst, a mig 5ríl seki.
Lottó Imiáa.
Bécs, sugustui 7-én: 41, 82, 25, 90, 65.
Értik- it viltÉfMyui augmztut 10.
&•/, BMtaiiqaea 70.80; &•/. nem. kölcsön 74.06:1860-kiálladalnmiküloso. 112.20; bank-réasv. 9.32; hiteliatsmeti réasvények 217.—; Ijoadon 111.50; magyar töldtehermealéei köt* rény 82.15; temesvári földtehermentési köt-vésiy 80.75, erdélyi fóldtehermentés: kötvény 81.—; horvát-alavoB fóldtehermontéai kotvéay 84.—; eaüst 101.— ; cs. kir. arany 5.371/, Napoleond'or8.917,.
PUexi árak.
VeaiSTisi, sagnstna 7-ia: Bn.a 5 frt 70-S frt. — Eou S trt. 30-50 kr. Árpa 2 frt. 70 kr. —I frt. — kr Knkoncu 2 frt. 70 kr — S frt — Zab t frt í. 10 kr. Bvgoaja 66 kr. Egr 01 cser ha. •ábja 9 frt. 50 kr.
- Byir, aonsttu 7-ea. Bnaa 6.60-1 frt- —
Kosflnaegea buia 5 frt-6 40 kr. - Boss S frt 60
— 4 frt. - Árpa S Irt. 80-S frt » kr. Zab
1 90—2.20 kr. — Kukorica. 2J0— S frt.
— TuSISSlblJ aarnsus «. B«aa 4 80—o 50 kr.
Kosa 3.30—S.ao kr. Árpa 2.80—3J0 kr. Zab 1.70 1
trt 90 kr. Kakoriesa 5 frt. — kr. Borao 11 frt. Lenes*
» frt. lolaa > frt 50 kr.
1ÍT5 anrartuT-en. Butit frt. — kr 5 frt. W kr. Sou 4 frt. — kr. * írt *) kr. Árpa 2 frt. 60 kr. 8 frt. W kr. — Zab S frt. 10 kr. 2 frt. 20 kr. Cakoriess S frt. a) kr. 8 frt, 50 fa. - Bab 6 frt 40 kr lolea 6 frt.
— tsaras «»n 6. Basa 4 frt 90 6jMsas 8.10 —I frt. Árpa 2 frt 50 kr. 3-20 kr Zab I M. 16 kr -Itt » kr Kakoriot 3 nv 20 zr. I frt M kr.
Felelőt sxerkesztó s kiadó : Batári Lmjt*.
Ki jó cséplőgépet kivan megszeretni, fi-gyelmeztetjük lepünk hirdetési részéo közzétett Mayfarth Pb. &. Comp. Frankfurt a M. hirde-tésére, minthogy eseo ezé* gépei minden oldal-ról elismerésben részesülnek.
Mindenkinek különös figyelmébe ajinlutik
Dr. Forty-féle álUlános
-T
£3 El
Bal.- readkirlB gTogTereje, elriluato, érlelt ea fáj-dalmat csillapító hatiaa iltal legfjoraabb, legbiito-•ahb ■ exraaermind g7ok»raa gyógyulást rfikOiM kfllonnamO bajokban. — Ilr bajok a toroKgynlladia-lágcaonsmt, b 6 r k e i-baráig, nirtysagrik (Cronp-sngina) mindenemü megaerteaek, barapú, iiaris, rigit ragf égea iltaj timadhato nliL megforri-aisok, daráaa- ragy m6baaaráeok, konok-fekeljsk, auaatok (oontoaidk) — meglepő grora fájdalom csilU-pitiaaal — rogsstt daganatok, gflm^k, tiljogok, pokol-v*r (earbnncnloa pnstnla maligna), magkeminredeask, genyedeeek, rerkeleeak, miiiaden mirírrbeugeegek, gOrvélrea fekelrak, fagjdaganat, ajjfereg, korommsref, radlina, tagamraca, csonUad, kinesamitis et megria-doliaok, helvi caia; torabba a aslllea folvtiai lik-felfaka.liaok ea aebek, fijói fekelraatt vsgr már geD7ee n5i melL — 8ok nfi mir csirában rolt eml6-riktol, — a különben elkernlbstlan •letreaaalree ■ebeani mititnek meUSaosirei — egjedOI essa jeles eebtaput baazoilata iltal menekQlt meg.
Végre a teetbe t«ljeaen bemelredt birminamS aiilks, vagr daxása- ea mébfolinkja osasan ssen tfpaaanak ro*id idei baaanalata foLjtin aanrixa elfi-tflnik, hogv asntia a testbSl koadnaegaaan asnbaa ktsssl, fsbiiai mttet es fijdalom oilknl kososa kihnsbato, mire s aeb gjógjtüiaa nemsokára béka. retkmik.
Kaeo megbeesfltbetlen grógjaaer, melysak jelss-sefe egbitaleaebb egyenek aiirnoa • kolfinos kiri-natra bármikor felmautiiató biionritrinysi által mar régeQ a legfenveaebbea eliamertetett — rendkírflü, B legkalonnemtbb eaetekben msgpröbilt natásaail ia leltflnS sikerdáa eredményeinél fogvs, meljsk hssaoü-UU iltal mer tlartlt bajokban is aliratask, jol megalapított ia elterjedett hirit keUifbeTonbatlaaul igaaolja.
Egy eaomag ars 50 kr., aagvobb csomag I frt, kaasnilatt atasiti>aal egratt, ponin kaldrs 10 krral több. — Eg7 frtnji caomagnil kiaebb atillitaiay nem teljesitteti k.
Kosponti kUdemeiireaS raktár: Psataa TlriHt MlSSf gjogTsaeriaa árnál kirilr-Ucaa 7-lk BBisa alatt.
Tovibbi kaphatok : Ran-Iamisáa . WAJMTS jtZSEF írnál. Pakasi: Vaiatinaakv S. - Pécsatt; glpoca J. — Stasats : Sumboraakj. — Sl.-Fsbárvá-rstt: Braun J. - S»asatielyM PUlicb F. -
VsanraamW: Ferenca7 E. - Zaarákass: snubacb Is. Searsekas Bock J
A t. ex. crógriaeraix es kereskedS urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felBaólitUtnak, miazerint tt renbaoi ajánlataikat eien fj-ógrssar kiesi-Kjebea FORTY LÁSZLÓHOZ caiaeive : Badirs, [Bies. város, főateza, 5H0. iáira) bekfildeirl ■BiveakedJBnek, ki megrendeléseket ii pontoaan teljesít-
fBBB- Vidéki bérmeotea terelek általi megren-delések aa árnak keaapénabeni bekOldiss, ragv poBU-atalrinv rágj ntinret mellett tüatiet es legponto-sabban teljeeitutnek.
•) E rovat alatt koalöttirt felsUssifel aem
villái a Ksark.

értetni szokott épületnek híre sincaeo. Roppant iveeetee boltosatok áthaladása után egy nagy kupolya diazlerrmbe, vagyis templomba lép tünk, hol a frjedelmi Medici család (amely Flo-reociet oly atéppé tette s a művészet legnagyobb pártolója volt) tagjainak síremlékei a tálasaiba beépítve voltak.
£seu síremlékek mégaiichel Angelonak ia
legremekebb alkotásai. A nap és éj, az est és haj-
Bsl eszményitett azoborképfnáeai, valamint egy
Madonna ugyanitt, mé^ a világ fennálland hir-
detni fogják a lángész és mflvéaaet diadalát! ...
A hatalmas és gazdag Medici család minden
dicsosségével sírba, hanyatlott... a feledékeny-
ség borítaná laasankint sírjaikat .... de a
nővén király Michel Angelc őrt áll a raraul
nál s kiragadja a Mediciket a sir és feladékeay-
•ág homályából. . . Melyik fejedelem hatalma
sabb IV
A fejedelmi kápolnában vannak Pietro Benvenuti gyönyörű képei, a axentirásból véve tárgyaikat, a legnagyobb élveset eseket lát-hatni, oly üdék, oly frissek, a ssinezéa és árnya-lat veraenyes majdnem a természettel. Egészen megfelejtkezik itt a szemlélő, hogy tulajdon-képen sírboltba van, mert mtkiállitásbe kép-zeli magit önkénytelenuj.
Ezután felujetesen S. Annuntiata, S. Mi-'-kelé, S. Marco, Mária Novelle templomokot 'ekintettük meg, melyek amár látottaknál re mekebbtket nem voltak képesek nyújtani.
Hanem ss is bisooyoe, hogy .Uram bo-eaá'* meguntnk egyenlőre a templomokat s el-liatároztuk, hogy Florenczben többet meg aem »*zunk (de nem tudtok megtartani.) Jól kifá-radva siettünk ebédelni, aj éhség jó staráes, noet már a tmlián étkeket mikbe elóbb válogat-tuak,«jéas kéasaégf*! foaryasatottuk ti, aat is
beismervén, bogy a tengeri halak igen lias-tességes eledelek még a pörkölt éa turóscauasá-boz atokott nemaeti gyomornak is.
Ebéd után siettünk kikocaikáani Florenee kornyékének egyik legssebb és legmagasabb pontjára a Sas Miniato hegyre.
(FoljUtia kSr.)
Virágok és tOvlgek.
- óe^gTSji,: tava. Mis -
(Folyutia.)
Semmi aem édesebb, mist aaoa k&aysk melyeket hatalmunkban áll folssáritaoi, aemmí sem ád nagyobb gyönyört az érsékeny szívnek, mintha Tágasat ayajtkat, fájdalmat enyhíthet.
Ssáz csstabsn gyóstek aa igaaság sászlói alatt, milliók haltak el diadalmaiban, minden eszmének meg volt keresztfája, minden csepp tudomány ássa emberélet jutalmául adatott s Tsjjoa boldogsbb-e nemünk sunyi áidoaat otáaV mi mást asarse tudományotok, mint ké-telyeket, mi mást nyereas emberi nem azon kis szabadsággal, melyet bajnoki kivívtak, mint láaczaiaak éraetét? a aem szenved-e a többség most, mint szásadok elótt, hogy alig hinnók a sasbafUár, gyóselmeit, ha nehés sebhelyei nem intenének rá!
Ha Bsn voUa «t.W ki saeretae : aaap is kialudnék.
A kétaégbissstt smbsnak soha saaoa
igaaa.
A balál a aagy világosság kesdeto.
Nincs fmber, ki önmagában a lelket néha ragyogó világosságra ne látná emelkedni.
A gondolatban akarat rejlik; de as ábrándban épe. nem.
Mit ér a dicsőség a fájó szívnek ? Csalárd ragyogványa aem hat be as 6res keblekbe.
Lehat-e iateatol ssebb ajándék tatta-takert, mint egy nemeslelkü nó ssareime? lehet-e a dicaóaég mezején magaaatoaabb hó-4ita ösaton, miat egy lelkes nű szerelme.
Beáért elemekkel kttsatai a lelket leg-jobbaa.
A gondolkozás as értelem mnnkájn, as ábráadosáa ennek kéje csupáa.
Két azeretó SSIT olyan, mint két mágnes óra, ha aa egyik motdul, a másiknak is véli kall haladni, mart eaak egy as, mi bennök működik.
Ceak az indíthatja mag a sziveket, kinek keblében valódi ssrv aobog.
Amit a ezereiem alkaed, csak Iatan
Sasamti sem elégili ki a •aareimsi, k; Talaki boldog, paradiosDoira vágy • ha a pen ajosasaot élvesi, a meanyet kiváaja.
A jog termeszetébea fekssik: örikké ssépea s tsastáa maradni meg.
A tengernél van nagyobb iátomáuy: as ég, as égnél ia van nagyobb látomány. aa emberi lélek.
A jognak, mely gyos, nincs esükaege a
kegyetlenségre.
Aki f lemelkedett, — az le ia eahetik.
latsa látható akaratát aa eseményekben tárja fal az ember elótt, setét, titkos nyelvéé irt azöveg! — — Kevés atellem érti meg as isteni nyelvet.
A nokro! egy példabeszéd ezt mondja: A stép ostoba, s barna büszke, a magas lomha, a kicsiny lármás.
As asszonyok a szerény férfiakat di-csérik; de nem szeretik.
mindig
As asszony, szol és változik.
Az élet - szerencsétlenség, elazúretalteég, szegénység és elhagyatott<ág, — barcsmesó'k, melyeknek megvannak hőseik • es ismeretlen hósúk gyakran nagyobbak, a világismerte U-soknél.
A földi boldogság csak ábrándjaiban létezik. Az egész élet oaak áthaladás néhány virsa; éven, melyben remekünk, aa élei áelén, melyben dolgoztunk, kerestünk s ragra a hanyatló afgságoa, melyben csalódtunk «
ittunk.
(Folytatása köv.)

CHARLES BURRELL
ebM W«>rka, ThetTorat. Karfáik,
k»|,Ylj|Bl6.(.go.
Pirnitzer Alajos
gazdasági gp raktAra *>« javitA?-i műhelye
Tüköry-féle palota melleit.
Gözmozdonyok túl nnn haludl működéssel.
Gőz- cséplöt/épek.
Járgony- és kézi cseplö-gépek.
Vetü-gépek, könnyük, eg(s:m vasból.
Arató-gépek.
Taztitú-roMék.
Szecska rá^-flépek.
Trieurs (konkoly és bükl.öuy-választók)
Famüvcleti-gépek.
Hajtószijak.
Árjrgyzfkrk k'vfoalrn p<»tnford;li(ít>alkaltUti—is
elsőrendű ezüst érem, t cs. k. szab. Hungária Drillért;
bronz-érem, eke és gazdasági gépekért; oklevél gyflr&t hengerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
ajánlják 21)00 példán/ bán már haatnálatban levó ■Ottnyi Jtbna rottáiklt két nagyságban, 8 szitával ellátva 60, 70 frtért., cs. kir. sz»-
bad. Hungária Drill legtökéletesbitett sorvetógép, meríti kerekekkel. QARETT-féle VOt&K^D
kanálmerilórel, eliimert legjobb uervesetfl. kivitelben. Mmdrmnemu aiiotó- et "gjéb gazdáazati azerek, azecaka- ét gTSktakarmány rágo-gepek, eaeplo-
gépek ato. e. f.
Abráa árjegyzékek ingyen éa bementve esolgáltatnak. (1706— T)


mellett: (Jvapja-ruhakelmék.
17, atélet nabéa rípuck, Lotajredi Iginaltk. tibewk. gatterek, tima ét: jctikot. mindi-iifélr minbi'u liécti rífe! JVA • pj = 27 to:. ==
aTJ £_- [egyező akármilyen sziofl 27 kr.
lEgT kéttlet fej- ét mi-llcaokor
mindenki meggySioiljék. t ^^„„v-pántlikákkal éa ró-
Váaanak. ! taákkal duzitve ... 27 kr..
1 M-rSfla vég, '/. azéUa, ftt 13.50 Egy pár kizeló gallérral igj«ttí7 kr.j
1 «0- . 7 7. ezaraa- EgV pár fejre való vt»v z.,b- i
, váazoa „ 810 keádó, tartit siinll . . . ííkr.l
1 SO- „ cainvat- Iggj Táazonit-bkendí ... 27 kr
rázzon „ 8 10;Eri Táiton-aaztalkendü . *J kr.
30- * _ kreáaa- lEg, tezeaőibékaaéj-fiaO lag-
táaaon ., 8 10 „j«bb fajta ÍJ kr
vagy bteti rSíookéM 27 kr. EgJ kétféle fétn K kr
Selyem- ét báraonjazalagok. Egy váwon. teaUag.lt olló . 27 kr Fali-%an nobleaK-t.ryem, mindealsu angol fejdiad.-, egeazen iimO.gdi.ttot.bb színekben. azi-j fekete gyöngyökkel aj-etve,
net fonákkal, üt ujjnyi azéleaaeg.. a legujaLb «kr
béczd rtfe n kr., két ojjaji azé ;Egy bur-peuzUaka Ü7 kr
Caak tgy ^r-rúnrat, bál
kísérletbe kerOl, ilíS".*.*
hogr áruim kitönoaígíröl a bámnla-,kéot 27 kr.
barcbentek. rí főn-
.. ... (1S97—!2i
(Jvapja-ruhakelmék.
A legnagyobb YASBüTORGYÁí.
áruim kitunotígíröl a toa olctó ír mellett
Reichárd és Tarsa e,
III.Marxor urczalT. sz alatt van, honnan képek-kel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bér-mentve küldetnek mindenkinek. <113*—3
papa kereskedése
Uldaarulra, Uaruttya
■traa, 12. n. a.
bámulatos olcsó árak mel-lett kővetkezőket ajánl u. m
100 drb- finom levélpapír oerTcl - írt 50
100 .. . ninta manograamal 1— 1 , 60
100 drb léfCa. kfélp. arinet monogram. 120- 2 Irt — i
600 m boríték . . 1— 1 . 60
legfinomabb . . . . S . —
látogató jegy czinoaaa kiillitra . . — . 60
levélpapír feknte nyomattal .... — .80
leotioriték , . azintéa S , —
p««*tb*lieg í 50. *— S „ 50
| 1 teljét iróaaztali berendezel ....!>, 10, 16 „ —
Ugvmint nagy rálazztéka legfinomabb irodai él le-
vélpapír a boritékokoak, agvazintén mindeo e asakba
Tagi eaikkeknek. Iromappák, jegvaíkönvrek, rajzaae-
rek, váltótirczák, divra péaztárczak, albumak, <tb. atb.
legolcsóbb gjari áron. (1610—26)
Levélbeli enegraideleaek utáavét mellett poata zközöltetDek.
rtfe 47 kr., két ojja
két bécti r5f S7 kr.
Eg/ pár
faltér v*fy ctikos bölfj- »*jfj
freraek-tértlhanauija a leg-
jobb fajtából 27 kr
Egy pir férfi félh*rUoy» - ■ ^7kr
£gjr pár h»risnj*-k^t5, aséles aveljempáotlika-csokoiTaU di-Mitre ...... 27 „
Továbbá
f.bér tUmuxttOrfllkftxSk, vásaH k b libik b
K A N I T Z
Krr kiTéakuiil chioav-exOitbűt 37 kr.
Me^biiátok
u &»ueg bekQJd^tw atia rmgj poaUi titioTét melleit pomoiAo bajtaVtiiAk végre. Ámde, melyek nem u-tsxeoek, miodeD h*box**uelkai Ttuxawétetoek
Beck Grand bazárja
Bécs, Adlergasse 4.
Ikéretik a. cxég rsitnet í-lteoni. éa ui , bu-ilehetőleg jul t;mIák(M«tbt*n t&rt.ni
ll^/onl)(;ri bTrdeTmény.
Hirdetmény.
Alulírott kftsliirri testtem, HlrtAleí fethiTom i t*-k. fOldbirtokoa «a Wrli onűut, nitiveriai Z*im- ét SomogTmegjt*kb*n jó Lurkón álló MaVrtCaui-félf ttxzütú hengerrel ellátott cs4plő-fózc<pfn. f évi auiguutui Iü-töl 5*/o caépltHi díj mrllr-tt bár kio-k muakába illand Huapi«B«k mondón a B«tá« B-rol eredü (u ÍU»t>5 rang-- áliákábox tpoa ua illfi) rágalautást. — Uy jtttinjo* cMp«4t<4t«>Tt catk bct«fBég okolt* lemon-I dá#om folytán, ét ex Íd5 aJtUt több aavpu4a«o«b6) géptixtué lett rerteajzSk eUeuebea tessék. - Midőn UIT.-. |.ártfon4*ak»t kikérni bátorkodnia, maradok.
Nagy Kaniwán, Telckratesábui
Késtt tatolfájok
Kreid Ignácz,
A pesti papnevelde kís-komáromi uradalma részérói közhiirfe tétetik, miszerint folyó évi szeptember hú 30-án délelőtti 10 órakor, nyilvánosan szóbeli és Írásbeli zárt ajáslatok ntján árverés fog tartatni : az 1876-ik évi april hó 24-tól számított három évre, azaz 1H79 ikévi april hó 24-ig bérbe fog adatni a komárvárosi vendégfogadó, ugyan ott az alsó és felső két kerekü vízimalmok, a galamboki vendégfogadó; ugyanott a tölösi két kerekü vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két kerekü vízimalom.
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bá-
natpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartósági irodában
megjelenni felkéretnek, hol a 'bérleti feltételek addig is
megtudhatok. (1727-6)
A
valódi
Az uradalmi tisztség.
Euudmachung.
sd PtchUr
Comiut«n Z«la and Hnmogj iUiCliid
ilul
ntvrfvrti^tAr b«»hrt »irh di« Herrcn OrntidbeutMi taUjHÍ(f«D, da*t aeia*«, i* a)«M> Comiut«n Z«la and
g«l kiuiuteiKtt, az arttál kartM mefvizafált, •aerfilakapea kipríbílt titkot HIT t aatkáaylk, aarl fk, ntttétt é. MM teljea k,.rti.ár«, r„,l,. próbáltak kamiuo itáuoziii t áruiul,) kamltlrmt
Nagy-Kaiiztái ROSENFELD ADOLF ar
Pécsett Zsolnay ImreésVilinos arak) Kaposvárott: POUTZER R. tír
karaaktiMtabaa, Pmei 8CHNEIDEE 0. Lipit utrtai beraakada
tábea kspbatö. (1M4^14]
Egj nagT bádog I frt, kit bádog M kr. K«7et bádog magr»d*láM it atáoratal aialltii gyoraaa teljaaítcatlk.
f wirj, —
fefen 5°|» Drhbflb j4 V
f «rkHr« trh d.e etw* an* B aUainMid* 'ina f
BD4 nr BtaUnavf det botr-ffeodet. nieht pAWátud*) Vitriftandunf fttr «a I itf Kia» feo MUif» Dfchavrhtiat tsist« ifb iir iaa Folg* m«íner darch Krkokheit vnr>Mil»>ct«a BAektritUa iud (ac-afliMr von aa*hr«r«o »OJ T«fl61.Der sa Ma*chiai»t«o gewonUneB CoocarranUa. Vm tanf bid blib ib
lwt m^'"■^!T't_»" T"'"'"""""* ""*"' rennomirte, mit <-iD«at MancJial'KhtiB lUiaiffamffa-Ctüad
1 »er a aatkaayfK, fcazi * MM *fe VuooiármcbmmMehitt^, dtvun B«nUUaac ki«mit aiM«»foJ
,|jc kiirtá>ár«,,«»J,t .okf-l* ••C-| „m 15 A t 6. ív^^.btu,,. j^rmMO .,
fat*r Di«ner
Ignacz Kreid,
Mfai
(17&6-ÍÍ)
alt Un.rn.aiv.
ii s arulm,) h—illttW ininJ)«*iib6o | .».u. «. . ^-..^ JLu--. :_«. J:- _.w4 ana p -
"1
Alulirtnál két jó karban álló (
teke-asztal]
kávéházi
bútorokkal együtt
Babocháy János,
keszthelyi vendéglős.

mindenkor eladttik.
Házeladás.

^LackkappeD
Egj, ket ulczara nézi ház, mely 12 azíxalekot jövedelmez
éreokint, legjobb hírnek SrrendA a 20 ér óta forgalomban levú
•ütődéről bír, az Uzletbeli viMzavonuláa miatt eWnySa feltételek
lellett eladó. Értekezhetni a tulajdonoaoál Nagy-Kani-
z a á n, Magyar utcza, 592. az. alán a ,H a g y a r K 1 r » 1 v-
TeadeglS átelleoében. (1745-4)


fognjabb Stiftreadazer azarínt felol-
molbatrn taerkezcwH et kiállitázaal,
■ .■lrekl.il mir tftbb mini 22,000 p*l-
dánj adatott el jótálláa mellen, pro
_ _ baibórt jelentékenyen lejebbsaállito"
kéá-é»tziiáit«JifBrgatijrt.á'°° <ér" ** iBS"'"™i ***'"'"
Pb. Mayfartt ét tárta gépgyára Majna melletti
(1659-6) Frankfurti)*!!.
f Ott, abol meg ninoaeaak, ngjnSkokat alkalmaaoak.

Wajüü limai itf- fc ayoa»il»tiU>)na¥ai
njumtm,
\AGY-KAiru»A, 1876. angnutu
TlMnnegyedlk éríoijvm.

■i pitoMst ár: f
Mrsstetsl
S haiakol
.„r.tnaint 10 srart «••
t,or«án Ulelek aúa „ airdetesen klUa jO kr. saeteado.
P
ZALAI KÖZLŐIT
előbb: ,Z AL A-BOMOGTI KÖZLÖNY.'

if fa
á lan
: ■edsastiiík at a m <eczt<-kia*&ko* ssr-
MAUr. KANIZSA Takartknaostárl énalst,
(oldattal Bsn..aaMUaa Ittál
saktil focastataak el.
Ktairatok via»a i taleataak.
Nagy-Kaaiztt várat halyhatitáginak. g«oikOiöab«n az „tí$i zalai Ogyvéd egylsr. a jugy kanizsai karukAdalni « mariunk", a .nagy tcaniz.ai takarékpaaztir* a .zalamegyei általános tanité-tMtOtet', a ,Zaia-StMM«y' j«izluf«z«* r»«zvMytárMtat t tik* MgyaJ át várMi sgyMUit Uvataloi srtMrttja.
lap.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csöíörtikOfi, megjelenő vegyes tartalmo
Képviselőválasztás után
Zalamegyében aug. 10-én, miként la-punk előbbi számában érintettük, a képvi-selőválasztás megtörtént, két kerület kivé-telével, hol nj választás fog elrendeltetni. Eszerint Zalaoiegye bét kerülete a kö-vetkező képviselőket tiszteié meg bizalmá-val ■
Csengery Anul.
Királyi Pil,
Falt Miksa,
Kerkapoly Károly,
Molnár István,
Nagy Károly,
Háczky Kálmán.
A letenyei s alsó-lendvai kerületben élénk lesz az QJ választás, mert mind a két kerületben egy-két szótöbbsége volt a jelöl-teknek, a pártok tehát igen egyforma sza-vazóeróvel küzdenek.
Általánosan jelenthetjük, miszerint minden kerületben a legszebb rend és csend uralkodván, semminemű kihágás sem történt, így Nagy-Kanizsán nemcsak katonaság, de még a városi rendőri személyzetnek sem volt teendője, maga a választó közönség tartotta fenn a rendet.
Nagy Kanizsaváros nszott az öröm-ben, mert a vidék oly nagy számban volt képviselve mintha csak a pártok küzdelmé-hez készültek volna, pedig mindegyiknek ar-czán a megelégedés, az egyetértés drága mosolyát lehetett látni ; és csak sajnáltak, hogy a törvény szigora miatt a később ér-kezett nagyszámú választók az egyhangn kikiáltás pillanatában nem lehettek jelen.
A .Szarvas* fogadóban tartott disz-ebéd alkalmival a vidám kedv tetőpontját érte s szakadatlan folyt a pohárköszöntés,
igy Belus József polgármester Király s Ki-rályné ő felségeik jólétére emelé poharát, melyet fennállva harsogó éljenzés kisért; ezután Glavina Lajos a megyei szabadelve párt elnöke Csengery Anüű, egyhangúlag megválasztott képviselőnkért, Nnesecz Jó-zsef taufel&gyeló Toinay Károly választási elnökért, Toinay viszont a választókért, Dr. Laky Kristóf kir. ügyész az egyetértésért, Molnár Alajos kir. törvényszéki biró Her-telendy Béla pártjegyzóert, Bátorfi a kani-zsai kerület szabadelvű pártjának elnökei : Inkey László és Martinkovics Károlyért, üjlaky József pacsai plébános Deák Fe-renezért, Dr. Laky Kristóf Glavina Lajos-ért, Szakonyi József városi alkapitány üj-laky József s többekért, Wlassics Antal kir. törvényszéki elnök a kerület külső válasz-tóiért, Ujlaky Belas Józsefért, Bátorfi Ti-sza Kálmán belügvministerért, kinek azon-nal meg isa táviratoztatott, Molnár Alajos Széli Kálmán pénzügymioiaterért, Nucsecz Pállfy Elekért, Szakonyi a kanizsai kir. törvényszékért, Wlassics Antal az adózó pol-gárokért, Molnár Alajos az ügyvédekért, Ga-belics Imre kir. törvényszéki biró a sajtó képviaelóje Sátoriért, GUvins Laje, ak»-kanizamiakért, Dávidovics György az egye-sülésért sat. sat. emelték poharakat. A ke-délyes társalgást, éljenzés hatását növelte azoo körülmény, hogy a kerület egyes vi-dékei zászlójukkal megjelentek Glavina La-jos megyei szabadéivüpárt elnöke elótt a te-remben s tolmácsolák érzelmeiket, örömü-ket fejezek ki az egyetértés felett s éltetek nagynevű képviselőnket!
Említettük lapnnk egyik számában, hogy a szent-gróthi kerületben is egyhangn választás lesz, azonban ellenkezőleg bizo-
, közöljük a következő szjvea todo-litást:
Zala-SzL-Gróthon f évi aig. hó 10-én megtartott képviselőválasztáskor fénye-sen lón igazolva, hogy a magyar testvéries egyetértéssel is képes a polgári jogok leg-szebbikét gyakorolni anélkül, hogy az ellen véleményen levő polgártársát legkevésbé is bántalmazná 1
Miatán választás napján két képviselő lett ajánlva, a szabályszerű írásos beadvány után t. Bessenyer Ernő elnök a szavazást rendelte el.
A szavazás két választmány által, két helységben történt, ezt előzőleg azonban ki-jelenté elnök, hogy azok, kik a szabadéi vü-párt jelöltjére Háczky Kálmánra óhajtanak szavazni, a városházi részén, ellenben a .Sennyey" pártbeJiek a vendéglő felé állja-nak, a két ellen tábor között üres tér ma-radjon, egyik félről a másikra ne menjenek a szavazók.
A béke étrend fenntartásra vonatkozó szavak nem estek kótalajra. mert a szava-zás megkezdésekor széjjel állott agyán a két tábor, azonban később ott láttak ülni egy asztalnál etkezra, tit^lm «c aa aitthW . mai ellennézetben levő választókat a Ieg-barátságosabb beszélgetés között; eszerint katonaságra szükség nem volt, a foglárok is csak a formalitás kedveért maradtak ellog-lalt helyükön ; jobban kedélyes baráti ta-lálkozás ünnepének tűnt az egész nap, mig végre délntán 5 órakor az eredmény kihir dettetett:
Gróf Festetics Pálra szavazott 444, Háczky Kálmánra 951, eszerint a szabad-elvüpárt győzött 507 szavazattöbbséggel, mely ntán küldöttség élén az összes válasz-
tók kíséretében Háczky Kálmáa ansággy.-
lési képviselő nr rövid szavakban megkö-
szönvén a benne helyezett bizodalmat, mi-
nek megfelelni fő törekvésének nyilatkozott.
A választók minden lármásabb zaj nél-
kül elhagyták Szt.-Grúthot; kiki helységébe
menve ; igy mi is sümeghiek ; bennünket
azonban a város végén helybeli zenetáno-
latnnk, számos otthonmaradottak jelenléUk-
ben zeneszóval, sőt tarack lövöldözésekkel
is üdvözölve fogaduk. Záradékol: adja e
pártviszály által zilált helyzetbe jatott or-
szágnak nemtője, hogy képviselőnknek ki-
tűzött, e kerület és az egész haza érdekét
előmozdító törekvése, semminemű magán,
avagy ismét pártérdek miatt hajótörést ne
szenvedjen; működjenek honatyáink oly —
egyedül a czélt kitűzött szem előtt tartás-
sal áldásdüsao, mint minő békéién válaaz-
tottnnk, mint minő eredményt Tár a haza
összes polgára a leendő országgytléatől. —
Adja Isten, agy legyen ! B.
Letenyei képviselőválasztásról.
Minthogy igen tisztelt narkesstő ur rue-gyeaket érdeklő képritelöválssslási mosgslmsk leiraaaból szivet volt becsei lapjában s íztUue-g«s beírat megadsi, esgedje meg, hogy s f.ívi sngustru hó ld-«n lefolyt ea Letenyes réghes vitt eaeméoyeket itt elaorolhsaaam, hias olvasó-közönségünk ii megfog bocasjuoi, hogy most, midőn orszagsvirte már s választások befejez* vek, ssok ártó zsjs it már elhsngsott, hugy mi, kik ép ezen eseményben vagyunk, saját ügyün-ket atallőstetjuk.
A válssztás napja tssbályossn kibirdetva lőn, a letenjdi rálsszlökerületben három jelelt volt: Koch Adolf ksnizssi kir. járásbiró — Bemele Oéia eiibbi képviselő, mindketten s ■zabsdelvapártboi urtozök éa Farkai Oyörgy pesti ügy ved a függetlenségi párt jeleitje, igy tehát s választás nspján három elkülönítet.

TÁRCZA.
Nem az többé. ..
■>•-■
Ne m az tEbbt, a«m ai, — i ni f oll i Abiáod&sk, reménynek i [tatával tele ; Kiuiott, kisKáridt. mint höetott Ttráf, Ábrándnak. re»«aynek ninea stoat aaBmj b«l/« ln.ti.i>okii,.Ila..li.il|il Minin, csak irtanak, uralomra re« ki '
SJTBM a esalidnak kedvei kOulekc,
Kelj ,iá:t .olt mindur Haajaroraaif ake -
KiTwt a barátaáf, »elj iuaa viráff*a, atoel meg ajir latsaik, ha Tan-« n»f aga? Merj agykor riráfsoU 0I7 dac fjOkerakfcel, MOM líl.üeo találaa, ait ii keraasad kaU 1
Saoajore kép bis' aa, asomwra a« r. Ssire majd msgasakad — aa igaa magyarnak -, Bgjenkaot, m«-g együtt : elves»Qr.k asrgenyek. Torát igy ksasiHak maiok Iana1>4i>ek, lik k.DCi aaaiPBel lútak. báauütak • nese*, Hogy a Tihar fogyását, d« oaaa« aaa« ttaket 1 .
a< a tudefile., aa a léka j,
Hiadif eaf^obb, aaOrayabb, aünt pvaatita aaOa
Talár, lOrek, aaaaaka : dic«5«ác&iilí látta,
biaalaittak' Vilá(oa a porba nam áata;
-S6t aztáa arübaa DOTtkedtQjik siepen,
l!o|7 .Ikn.ifínkkel u«»br ntaMak ipaa
Xott u klitk Tolnáak lm liijliiibi ■líiíkonj oailt aosdra tok kitalált ní.ban, ^droak baaaaát gyakran aúadanki máa raaaí, c«ak T • I • t 1 a a aa naa, ki k«ayar*i aaal ; ^aa i% «a áhaaok, ua ia a ayoBornak, Caarsekot niltiik aiwájbol (oaioiaakl
va& most annyi )6ra kagyaa •abarbarit,
>>< »• «ortüj rájuk, o» ayiad aag ajtajai ;
El«t. >a odadták aartket caáfáraak,
°« ily oiá(4r alán •• karaad Bit aiáraak,
■art aa aad> •aagcsy, kit nyom tarb< gossaak,
»• tartaa lkat ia, auat augat baloudaak I . .
- Ö r t í n y rao alSufink, nagy aonak a aaája,
I RattaotS laaa, ba aat af éfaco kitátja ; 8 aii ea«D«vaaaadfiak, nikor áaara tártak. Ha majd áasreveaKaaSk : már akkor aaat álauk ! Ás utolao p«rcxbao maarattra a balál Ha nagy airunk folou diadallal mafáll !
KattentS kapa laaa a boa aayaaaataak,
Siralov rnlcya ott, bol aaajrio aaftlattak.
Hol aanyi dicaScég, «aa|to nagyaáf állott,
Iata» bdaUtáabiil ncadoti raaak átkot: -
Elbagy 6 k atyaiak Síi aranyait.
NyaglaaáffgarajaUarkolea^aBiéaytakit1
Fal bát ! abraedjOnk fal, mint r%aa agy legytnk, Oaainkkai aiáltók, bon na lágyan bannlak ; A lidárei Hnylaái eUbito rongyaH Dobjak al Bngaaktól a a bivaág gondjait.! .. Öii ii taaao kának boaaád <iiiiiliilit, T(irni»tllllBtlt|T»]cdi|;lttíllDl! 8A8XADT ISTVÁN.
Hat hét OlagMnságbui.
Irta: Dr. L*kf KrltUf.
(FoljUtáa.)
Páduásál már emiitett szép és kényelmet egyloras kocsikba ülvén, tágas és pslotssorok-ban gssdag ntcaákon át s Graaie hídon keress- l tül, S. Kinisto kapun tul, s tdsjdonképeni vá- | rosból kiértünk Florencz környékébe. Oly gyö-nyörű helyre értank, hogy megparancsoltuk s kocaiansk: miszerint lépésbe hslkdjon. Ilyen lehetett as éden, bonnsn ss angyal láagpsilo- ' savai ősssüieinket kiutssilotu! .... Alig éas-revebfltő emelkedétü hslmon, mfiyéssileg kikö- : vezet*, plstás ét tulipánfákka! isegéiysett utón ' haladunk fölfelé, — jobbról, balról s tündér- , kertek aitktdnlm láuosoUtja, melyok ■-"-'
pompájukban irigy koritét ndkfil tárniuk fel n uemlélfi elótt Ssás meg uáa kert, ■ min-denik íginei különböaő el-rendezettel, vertenyestek egymáaa&l tséptégben mindenik, s múverai gonddal lett a mitik utánaátt elkerülve. A leggvengedebb aja.kitáami a virágzó fáknak — caerjéknek — ét virágoknak & Konyegkerteaset ig, egv-egj caoportosat kosepén Titangarekat lövellő mjthologicuj tzoborcaoportoutokkal, roppant porciellác vasakkal, rgees erd&aegek-kel áluluoktohaaem látott exoticot atinú altku fákkal. A kertek kdiepea ugróért — biaarr — de mégit maveaii aJkatu villák.
Ai álom, a képaelodet Dem bir ily ueeaé-
lyet formája kéjl&kokat varáxsolni, mint a mi-
Ijenek moat elóttüak tömegeeen mnUtkosUk.
Betekintve a kertekbe, chinai pagodok, már-
TánT gloriettek, repkénjnTol befntutott reme-
teségek, elrejtett páutorgnnyhók (lermenetet
ideálisáivá) kacsingattak elő a lombsátorok
kSxül. A leggaxdsgs>bb oroszok et ugolok mil-
liói tesznek itt, ksreltve a termessel eayhelehel- '
leterel t ss olaasok miénikird caudákau
Ugyanii ss illetők fagyos es kódos climájuk
elöl ideszokuk menekülői ■
Egyikünk s másikát figyelmeitette a fel-feltonő tlinder tsépasgekre — hja, de szálait megint más, asásszor asebb tárgr rsgsdts ma-gára mindnyájunk figyelmét. Egy órs folyásig Alrestak e kertek látáas által, sz Ütéseknek való gyönyört . . . elbslsdtank sms csonks torony [ mellett, melyben s nsgy Gaüleo G-aljisI eail-lagászati Unalmaoyail tette ■ egy Társzerfl «rö- : diunétiyhes ertünk (ralasikor csskngyan erőt- > sag volt Miohel Angalotól épitre) t egy nsgy | kafaaál OMagstvt, a kspaa beboosáloU bex- |
n&nk t előttünk állott s Ssn Miniato templom, mely remek régi képeket, mozaik diazitmenye-ket ét híres ssobormüvekkel teljét sírboltot foglsl magiban. Kilépve s templomból, s már-vány ksrzstokból védett előtérről, inn :n a mjr gssssgból letekintettük Florenczre és vidékére.
Ah, es felségei, ez dicaő kilátás! Van egy néprege e vidéken, a mely sseriat as ördög ami-kor felvitte ss üdvözítőt s hegyre, hogy meg-mntsssa neki a világ minden gyönyörűségeit, e hegy, a Uiniste lett volna. (Caakhogy a Mi-lanoiak ugyanezt tartják, valamint a Nápolyiak Comaldoli hegyről.) A boldog Toscana legssebb vidéke terült el, Arno folyóval t t nsgysserfi Florencicte., közel t távolban e featebb leírt kertek és villák sokaságával A Ssn Minislo mellett TIDI Florencziek temetkeso helye, — nem sksrok isuiétlésekbe keveredni, oaakil ast mondom, I ugy ez it a Bologniához hasonló sso-bormAcssriiokot képez, csakhogy itt sok ká-polna és emlék nem s folyosókba, hanem sza-badon külön állrán, s hstsstjobbu emelik.
Feltűnt különösen egy asobor, mely meg-hstó t örökre feledhetetlen lest előttünk. Meg halt két tettvér leányka egy heti idokösbes, ennek omlékér szolgál e mű. A nagyobbik lánj -ks srcsán halotti fátyollal sagjslként repoími MLUzik ■ hivólsg int kis, mintegy három éret tettvérjének, — es hallgat szeretett nővére hí-vására a keséit kitárva siet sz angyalok kosi,
s túlvilágba Mennyi ersés - - fajdalon
— hűség e mesteríleg kereastalritt gOBdoUt-bsü . .. A szobormű oly végtelenül finom, hogy s kit leányks hsrísnyáján a kötés szálai, rshá-ján s ssegélytet ét csipke Tíláfossn kitüntet-vék.
Insso visias egészes mát ulon meattak
^helyről gondűikedfli ksllfltt, dioaéreíéfe Ügyen moodva t. Sélljey Láasló ur, mÍDt * választási elnúknek, bogy oly tapintatosan intézkedett, mik éj) a Jiurapartou Uvó síkságon a barom párt emben;i közt leci-.kg.tl konfcnt kantot* és hogy a rend megne **vart»MMik,a 78. szava. honvédséget él egy ssázad sorhadbeii gyalog-ságot Fehérvárról atersett mrg, a válsssuu egéss folyama aiatt a rend megnem zavartatván, mi ismét csak as elnök tapintatosságának köszön hetó, miért a válaMlókerülít eiw hálával iar-(ősik, — lem menet, HIB jo^et, semmi botrá-nyos etet nem fordult elő, mi ismét a vilass-tók józanságát igasalja.
Annál több vissaéiét furdalt elő az által,
hogj a Re in-He emberei, kik szavtzst'tal nt-m i»
bírnak, a választás helyén megjelelitek és még
olv srcsátJaaúgot is vittek véghez, hogy asza-
vazatszed<5 helyiségben is megjelellek és asa-
T»ZDÍ ki#éri*tec tínek, Imaaét a választási el-
nök állal leitek kiutasává és hogy tovább »e
»lkalinatJaiikodha*Banak,foglár úriz^t alá hely-
be* tettek és ezen keUemetlea^égei mind a Re-
me le párt vezérei idézlek eiő, kik még ezédu-
Jakat i* osztottak és azzal jelentkeztek, mi áta-
lagut tanobisonyságot tesz arról, bogy a párt-
vezérek a ssegény és könnyen hivó lakosságot
törvénytelenségek elkövetésére lazítják, ez is-
mét loauXgot teaz arról, hogy a kép viselő jelölt !
ur, kihivatva volna a népet arról felvilágositni,
hogy csak * ssavaxoképesek jelrujenek meg,
& lobbi munkaképes erő pedig foglalkozása
mellett hon maradjon, ezt nemcsak hogy nem
telte, de ugyiátszik ennek világot beleegyezé-
•évei ttsetik, ezen sajnos üseiem s miodea miért j
vao, azért, hogy választását kierósaakoJja, bogy
tuvaiib u, mint Pesten Ügyvéd működvén, egy -
attal a képviselői illetményt is felvebesse,mind-
ezt tette a legközelebb befejezett országgyűlési
időszak alatt, — no, ez mar olyan Tatami, a •
mi kell, hogj megtoroliassék, mert a képviselő '
vágj legyen a magasztos hivatása mellett, vágj »
ba nem képe*, agy becsülettel lépjen visaca és
maradjon meg aaj^t szakmája mellett. I
Ugy. vagyunk meggyűzöüve, hogy né- '
puok felfogva a helyzete* és a legközelebb meg-
ejtendő ajabbi vállast** alkalmával iparkodni ;
tog saavaaatavai *«l megajáudékutui, ki jelié- ,
menél fogva ily ütelemre vállalkozói nem fog. ■
Léten ve, augost. 10. 1875 !
KOVÁTS :
VIL fllbfe szók és szélások Jarltása.
24. As igemódok hibás baszna-
I a t a. '
Kyehünk, leszámítva a tórókségei, kü-
lönösen három nyelv oyotnását érezte nagy
mértékbea: a honfoglaii* atáni korszakban a
sziavét, azután századokon át a latinét s nap- I
jaiokban a németét. * t
Egy a latinból szivárgott idegenszerűség a módoknak latinos hasznalata:
1. Hibás a magyarban indieativos helyett *,! optativus alkalmára**, az idű tartalmú függő mondatokban te bal az egyidejű mikor; midőn: a mint; mibelyts az elő-idejű m*T után coQjuuctiókkal való kapcso-latban. Pl. (Vörösmarty Zal. fut.) .Kit, miko-ron nyargalna Deoep sebes arjai mel
lett" helyesen : mi koron n y a r g a 1 a
vagy nyargal » a I a. „A ki, midőn fiait
v é d n i, velők elvesse* — helyesen: mu fiáit vedé. .Etel, a mint ellenségére halálos vágást tenne".... helyesen: halálos vá-gást t ü s.
Hogy a magyar wjmt-- as id^aoodalok ban jelentő s»o4dal él, *a oan •sorsi bísonyit-ratáara; elég hivatkoznunk a oépnyolvi és in-dalmi kos használatra s mindenkinek jósa a nylvérzékére.
2. Ép oly idegensssrO nyelvtokben a eon-junctivufl vagy optáti vas használata a fnggő kérdések b«n, midőn a kérdés határozottan van téve. Pl. (Vörösmarty arab r^gék). „A fa-vágók kérdek, ki v o 1 o a j ó I: A favágók megkérdik, bogy kicsoda, ki fia.
„Az «*mber ismét kik érdi a papagájt, mi
történt légyen távollétében," jól: ki-
: kérdé, mi történt távollétében.
| 3. As előbbieknél jóval gyérebben, de
I akadhatni a latin optativusra néha jobb iróinx > sál még a következményes mondatokban is. Pl. „Népei olv Ritírtfucséseknrk érzék magokat, hogy uralkodásának minden napját á 1 a a-nák" Helyesen: á Id á k vagy áldják v a I a.
Valamint a fönnebiekbeo, n#y as e nemű mondatokban is az általános magyaros haszná-lat csakis jelentő módot enged meg; pl. .Ugy rágta Mokrát Cbuuuj a homokra, hogy azóta mindig arról kódul Mokra — (Arany).
4. Latin hassnálat uUatáaa as optatívus-nak alualmasaaa a czélsatos mondatokoan,hol utt a magyarban ily esetekben, mint a közhass nálat tanúskodik, a conjunctivus áll. Pl. (Vö-rösmarty Zalán) „Philó népét ugy osatá, hogy jobb szárnyán bolgárivai állna Viddin; ő p^dig á i 1 n a derékon, a magasabb téren s mindent meglátna serényen" — •■ Ma-gyarosan : álljon, megláthasson. — „Most van okunk, hogy es egy harcsunk ellenne felejtve." — Magyarosan: eilegyen felejtve. _ .Most nem jöaz te, bogy keblemben elaltatnád nagy bfioeim átkát s képzelt boldoggá karodon rin-gat Ü a szerelmed,* helyesen : elaltasd, ringasson.
b. Ide tartozik végre, habár nem iaün, hanem német sajátságnak utánzása, a conjunc-tivus, vagy as oputivus alkalmasáss a kije-lentő, h o g y-os mondatokban s a mi essai egynemfi a viszonyított bessédben. PL (Vörös-marty) „Midőn látná, hogy a haláas hatal-mában v o i n a, eloyomá haragját'. — He-lyesen : .midőn 1 á t a, hogy a baláss hatalma ban van. „Elvégesé tehát, bogy Őt s király kegyelméből kibukt&ss a." — Helve sen : hogy ót a király kegyelméből k i b u k-tatja.
25. Tévút, tévhit.
Nem egyéb, minta német „imreg ; irr-wahn, írrglaube" ssolgai utánzása. Mindaketto a szükségleien alkotások kosé tartozik, a meny-nyiben eredeti felfogáson alapuló ssavainak helyébe furakodva eseket lassanként kiszorít-ják a forgalomból.
Az „irrwahn" helyesen magyarul b al b i t, az „i r r g 1 a u b e* h a m is b it, eretnekség, as.irweg" pedig vakst, á 1 Ö s v é n y. Kés és ösvényt lel as erdőn s megy; messse haladt, dessálósvény t elhagyta". (Vörösmarty:)
. »6. Kétely.
Mint sok más ■sónál, itt is méltán kérdés bstő: mi szükaég volt megalkotására? H» a philueophiáoak a .scepais* kifesésére szük-sége van Bjiusaóra, ott ran a helyes k é t 1 é • stó, éljen assal; » ,i w • i f e 1" P°dig ni»r»d-juu esentul is mint eddig volt kétség. ti- Írtad, irandaní, irandana, irmao %0.
Es igealakok köíül as irandaui, irandana a Kzirandott egévzen uj alkotások. Ezeknek elsejét u irodalom a jövő iotinitivtts, a másodikát ■ conjuctivus végzett jövője kifej*!*ésere használja. Láthatjuk tehát, hogy a neologia nemcsak uj szókat, hanem uj grammatikai alakokat is teremtett, s mindest aüL**n • U.ib«n, hogy ami egy vagy más nyelv-ben megvan, annak okvetlenül a magyarban is meg kell lennie. Pedig nyelvűek egyaaerü ige-alakok tekintetében bátran kiállja a versenyt aa europei élőnyelvek legtöbbjével, sőt némelyi-kei még felül is múlja; • esek mégis megelégsze uek s leJjeseafodósheiikszü^-glei'rikei a meg-levő snémelyikénél valóban csekély saámu ige-alakokkal. Elégedjünk me^ lebat mi is a ma-rnnkéivki, s hagyjunk békét axna koholmá-nyuknak, a melyek sem aa értheiúaeget, sem a szabatosságot nem segítik előbbre.
As irind alak ugyan régi, de annyi-ban van kifogásunk ellene, hogy aa ujabb Író dalom as ugy neveseit egyszerű jövő kifejezé-sére használja. A régi irodalom egyhangú tanús kodása szerint ez as igealak nem egyéb, mint a jövőben való előidejüség formája, s megfelel a latin seripsero alaknak; pí. „Ki ö 1 d Ö k Ö 1 e n d, méltó [essen ítéletre (Münch, codex) As egyszerű jö-vőt nyelvünk a jelennel pótolja, hangstüyosás esetében pedig a f o g segédigét alkalmazza. (.Magyar nyelvőr-)
Uelyi hírek.
— Királyné ő fel-ége értéke* koroná-
sáéi öltözékét Kanolder János veszprémi püspök
nroexoellentiajaoak.ki tudvBlev61ega királyné
kancellára — ajándékon*. A pttspok o»ak rit-
kán használható egyházi ruhákat készíttetett e
drága Öltözékből.
— KőmőUük a nagy-kanissai iskolaszék
elnökénet levelét, melyet a kisdeduevelÓegye
suíet sserveső bisottságáboz intézett, nooai al-
kalmat vessünk a válasz közlésére: Tekintetes
iskolasséki olaök ur! Folyó évi juL 3 án tar-
touN. Kanisss városiiskolassék határoz»u íuly-
tán jaL 12 én kelt becses sorai értelmében alul-
írottak, mint es idő aserínt a nagy kanizsai kis-
dednevelő egyesület sserveső bizottságának tag-
jai, a városi elemi iskolák leánynövendéKeinek
kéximunka-kiállitáaat jul. hó 2ó-éa személyeseo
megvísagáltuk ea nemcsak örömünket fejezzUk
ki a asivfcs Euegbizáaon, melynek egész készség-
gel megfeleltünk, hanem Össinie meglepeté-
sünknek sdunk nyílt kifejezést arra nézve, hogy
as Össses munkák váltosaios, figyelmes tiail*-
tása köselismerést érdemel s általán réve a taai*
töBÓk képessége, szak avató ttsága, szorgalma
méhólag kilünt, mert a fehérruha varrások és
hímzések finomsága, rendes beosztása alapos is*
meretet, rendes tanítást mutat, a 7—8 éves kis
leánykák által kötött harisnyák s horgolt gyér
mekruhák látványa sisak örömet idéz elő, hogy
■a korokat majdnem meghaladók ily mBakák
előállítására képesek i asért a kéximunkauiii-tónők, valamint a axülök,ogy a tanügy barátai reaséröl teljen elismerést érdemelnek a valóban buaske lehet Nsgy Kanix*aváro« ískoUazéke hogy leány tanodája felső osstáiyában oly szak-képsett és szorgalmú tanítónőt bir, minő Berecs Imréaé asaxony, volt képezdei tanítónő s aleo osztályaiban oly figyelmes és buzgaJmas taat-tÓQŐ van alkalmazva, minő Kis Ida kisasszony, kiknek muködésők sikere teleti ismételve ürö-münket jelezzük. Stives felhiváaukat, hogy jö-vőre női bizottság nesze meg bsvonkint a kézi-mankálstokat, — köszönettel fogadjuk a as egyesület rendes választmányának beterjeszt jük, melynek megalakulása közel kilátásban van helyesve. Tisztelettel maradván Nagv-Ka nízsán, jalias 26. 1875. Tekintetes iskolaszéki elnök urnák alázatos szolgái: Martiakovn* Károlvné, Wlsssics Antalné, Ptihil Ferencsné, Dftráss Zsigmondné, Mészáros Sáudoroé.
— Várotninkintn létező 8Zuldfa kf-rt ben" egy festesz álial kéazitett czimtáblán tzó-rul szóra a következő felirat volt olvasható :
„ECHTES PILSNEE BIER au* der BQgerlichen Brauerei zu
kr .
eiD GUs
r i L a B w.
K cximtáblánmk «i illeti íetli ik»l; beowtá..,
mind p^dig értelme," ugjuinto helyes kiírás,
felette hibát volt; hitmuk, hogj e ciimUbk •
•ok hiba kijaritiu végett Teletett le, ami n,-
gvon belve. telt TOIM . hibák elkövetőiére
oézve. ♦ *
— Főispánunk leköMóuéíi hírét jeln
• i>Po«'i N»pl6- egjik uáma > Ciillagh Láiiió
miniiteri tMáoío. kioeveitet-Uet újságolj.; mi
e tárgyban komoly valót nera tudunk, de any
nyit örömmel írhatunk, hugy foiapán ur egé»t-
•égi állapot* jobbra tordult és eriaeu hiuszUk
miaierint fóiípáni állatáról nem fog lemondani
melyen minél ttámoubb érig általános öröm'
mel látjuk és baxafiu biialommal üdvözöljük
— Magyar Minánet. Völgyi György
jól sierveiett opcretle, nepsunmü aat. tánula-
tával jöTó hö vége fejé ÍUpoivarról Nagy Ka-
niiaira siánJékozik jönni. A síinháii idény e
legszebb idóssakában reméljük, kiváló pártolás-
ban részesül.
— Díszes városhiíánk tetején a villám
baritok már felállittstlak a így ez utón való
bajtól félnünk nem lebet ; hasonlót óhaj-
tunk a törvényszék épü.etén is alkalmaztatni,
mert számoe caalád okirata s telekkjnyri ir»'
tok vannak ott elhelyezve.

— „Kantátái polgári dalegylet-
czim alatt aj intézmény letesité^e tervestetik
fiatalaágunk néh^ay tagja által. — A programot
igen érdekes és az ujabb kornak teljesen meg
felelő. — Erre vúszatérni leeűd tnég alkal-
munk. —
— A .kanUuai kereskedelmi ifjúság
Snképró körx- e hó ^1-dikéa lánczvigalmat
reades a fővárosi júliusi baleset alatt szenvedet-
tek segély esésére. — Örömmel látjuk az ország.
szerte napi renden leró fontos, hazafias kérdés
városunktól is méltán várható felkarolását éi
hogy es egylet a kezdeményez6 — az kiváló
érdoiaéul rovjuk fel Remélendő, miszerint a
magaasto* tarv minden oldalról hathatós tá-
mogatással fog találkozni. — s. S.

e legelőször is s hegytetőn még, félkör alakú fennsíkra értünk, melyen Miche) Angelo világ-hírű „Dávidjinak" óriási tzobormasolatja dísz-ük ; vannak, kik azt mondják, bogy szebb, mint aa eredeti. Üde ifjúság, szerénység, mégis as erő hatalmas Öntudata, azútenbeni bizalom abi-tatoe kifejezése mind megvannak e műben, ke-zében a parittya csüng alá. — Ismét ezép ker lek és villákat hagyva el, beértünk a Tárosba « egyik terén Demidoff szobrát csodáltuk meg. Ezulán iparkodtunk, hogy még jókor a JBoboli kertbe érjünk.
Hkert a Pitti (vagyis jelenleg a királyt) palotát környezi barom oldalról ■ egy szelíden KOicttedŐ begyoldalt foglal el. Mondják : bogy a fold kerekségén kevés ennél nagyobbezerü kert létesÜE-. A bemenethez kovl van csepegő-k övek bői összeállítva'egy barlang, melynek fa-lai viti nymphák és syrenek alakjaival, Michel AngelotÓl 4 szoborral diszitve. Sajnos, hogy b«-JQipoi á barlang mélyébe nem szabad, pedig utt vao a lt-gszebb szoborcaoportosat Bandinel-* litÓl ^Heléna elrablása.' Innen futó rozs* és repkénjiugosokon át a paJoU mögötti reazhes juthatoi, hol óriási Ampbitbeatrum közepén a agy Obelisskkel foglalja el a tért, képzeljen az olvasó egy hegyoldalt roppantterraszirákká fel-osztva, melynek elstífoka a most érintett Ampbi theátrum, hol legalább 20,000 néző elférhetett, u. 2 ík folcGcat közepén van Neptun hatalmas Bzubra vízmedencéével a a 3 ik fokozaton a bő-ség istenasszonya, honnan letekinteni a kertbe és a városra nagyon jutalmazó.
Most azaz és száz tekervényes utak követ-keznek gyönyörű nyughelyekkel, mígnem mél-tóságteljes fasorokba jutottunk, minden 4 — 5 ölnji távúiban jobbról balról igeuasép szobrok-kal; % fifasor ssép nagy tóbos vesét, közepén és Oceánus szobrával, e sziget temér
dek hidakkal van összekötve a parttal. Körfii a czitrom- és narancsfák százai. Megjegyzendő, hogy e gömbölyű tó és szigetre a végtelennek látazó fasorok tekintenek. Elvallánk ennyi szép-ségtől ragadtatva s csak azt sajnálom, hogy tel-j*-s lehetetlenség biven leírni e kertet, hisz még a t'-nyké.pek is messse-measse maradnak a va-lú»:^ mögött. Jó három órát töltöttünk e kert-ben s L. Gyulával folyton jártunk, mégis azt hiszem, a térkép után, bogy egy nagy réasét nem láttuk. Ez a kert maga megérdemli, hogy valaki Florenccbe utazzék azt megtekinteni.
Innen a Corsora mentőnk i leülve egy ezukrász elé. a t mérdek elegáns fogat és hul lámzó vasárnapi tömeg nagy mulatságot sser-zett. Közbe este lett s a ssinhás felé siettünk, a Domtéren áthnUdva, iszonyú kiabálás, lárma és orditás dté meg füleinkel s oonan vakító ví-lágosaág terjedett szét. Ugyan mi lehet ez ? A pi*czoo sok asztal volt felállítva fényes Iám-pakkal, melyek fényét a rájuk alkalmazott kö-szörült Üvegek és tükrök növelték, as asztalo-kon *pró tárgyak és rövidáruk, gyermek'játé-kok voltak kirakva s a mellettük álló árusok torokszakadtából bossölt ia^lejté*ekkel kinál-gatták azokat, minden elképzelhető ssép és jó tulajdonságait el dicsérve portékáiknak,néhánj percsoél tovább e zsinatot kiállani nen lehe-tett, pedig as egésznek comicus és olaszosan élénk az in esete volt
A színház Alócaarnokábao páholy kul-csot rétiünk s bostantott bennünk, hogy esen kívül minden személynek külön bemeneti je-gyet is kel Utt vásárolni, (pedig ei a szokás egész Olaszországban megvan). A színház rop* pani nagyságú s a lehető legpazarabb fény-űzéssel volt kiállítva, - különösen a páholyok, melyeknek külön tükrök, Mstalok és divánok-kal ellátott elteobéi vannak, valóságos oltöső,
sőt társalgó szobáoakák esek. AZ olfss életének egy részét a asinhásba tölti, ugyanis as előadá-sok 9 órától reggel 3 órái*; ssoktak tartani köl-csönös látogatások, mindenféle talál-kozások sál itt törtéének, közbe-közbe elmennek, megvscsoráJnak, megint viassajön-nek. Opera, ballett váltakozva adatnak elő. Kgy hallatlan ostoba ssövegü operát adtak Verditől, u. i. „a végzet hatalma" czimftt.
Néhány óra folyásig a tenorista és pri-madunas igen sserenoaétienck, astán véietleoiil egy és ugyanason kolostorba barát lesz mind kettő, utoljára kevés kivétellel, nagy trillásás mellett valamennyien meghaiálosDak. Legerede-tibb as olass ssinhásakbea, hogy nemcsak a szín* padon a ssinéssek, hanem a kosoceég is ugyan csak debtttiros. A mi orezágunkbeli lakosnak fogalma sem lehet as olass közönség rakoncsát-lanságáról a szinhásban, csak távolról sejtsen m*g °S7 hamis bangót, (pedig ebes ért min-den talián), vagy gixert, rögtön pissss*g, fütyöl és tombol teljes erejéből. Hanem a másik peres-ben már dühösen tapsol egy sserencsésen kivá-gó'A dallamért. Egy-egyoperátegynMsután több százszor aduak, mindenki tudja asokat betéve. mely körttlméuy alkalmat **olgaltat arra, hogy a kedvence áriákat v»le énekli, vagyis dudolja as egész kedves kösöoség . . . Unalmas részle-teknél egéss fe»ste.enul, hangosan társalognak, mint valami caainobu. Idegenre — még meg nem szokj a — rendk>vüi b-*-aü!Ó as olassok-nak ezen modora.
Kiváló szép hölgyeket ritkán lehet látni, e nagy városban is minden túlzás nélkül elle-het mondani : hogy „Magyarország a szép höl-gyek hazája." Hanem as a kacsér legyezőjáték, melyet Itália hölgyei tesznek a ssiuháxban, igen
érdekes és mulattató, *£?*• fogyes —
— —STTsSvo. a kitttsött poatn egyel villaat —
— s a másik pillanatban társával közönyösbe-ssédet folyut aat. s ez igy megy eser változat-lan, egesx kis regények folynak a legyező úr-Hya mögött . . . Roppant sokat vártunk axope-1 ráapl, de nagyban csalódtunk, a középszerüsé 1 gen kissé alább becsültem az egész előadást, a pesti opera van ilyen> a becsit nem is lehet hs-aonlitani,százstoroaan túlhaladván a bécsi opera az olaszt. Éjfél után nyugalomba tértünk, bogy Álmodhassunk a mai napon látottakról.
(.Folytatása köv.)
1 Augusztus nyolezadlka Sümeghen-
A rózsás ujak lázas izgaiuttaág^ai készí-tik a sok papucsot, eritra haji sapkákat, Urka-
j barka olvasójegyet, csengety uhazót, scivariár-csákat, hímzett dohány tartókat s tudja as ég miféle csecse-becse ayereménj tárgyakat. — « á a fiatal leánykák oly boldogok, olv mepelé- *
1 gedettek ! de hissen nems^kár* oly jj fognak
| mulatni, uJy aokat tancsoloak s az a hizlaló re meny, hogy sok less a tánezos, oly sokan fog n\k bájaik előtt meghodolni,oly éda>. oly meg-
j nyugtató! Még s papák is, kik a farsangon több-nyire mogorva arczcsal szokták nézni a báli
I e lók éssui eteket, most ugy látszik egeszén kibe
' kiültek ; de bogy isne,biszen ma jótékony csélra ;
[.■ abadai viskárosaltak javára tincsol a sumeghí
g
| Csak sficziksnak borul el néha-néba ró-
ssás arcú. Kagyukal ölt a uöi despatismusmár 't már elkészAit symbolumán, azután még na-gyobbakat sobajt :
j .Istenem, ha eao talál l«noi! ha nsm lsss
elég tsncaos !" ssután lehajtja piczi fejecskéjét s elgondolkodik.
MsrsngéséWl egy adoais ábnoté fal, ki

I
- Lapunk bezártakor Tamil Wiha
lovics József zágrábi érmek ur o excellentiája
érusitését. melyazerint 100 frt megküldésével a
,„gy k»ni»«i kisdednevelí egyesület alapito-
„y. 14D. Isién ellette a nemettzivu főpapot!
- Gyiiftéa Horváth Jánot «ala-eger-, ,,.,, törvényszéki elnök urnsk a P. N. ang 6 iki ,ismában kimutatott gyüjWtéhea járultak-Horváth J»no» 5 frt. 30 kr. Háry József 1 frl, llrabovszky 1 frt, Mihálovics 1 frt, Orzoventt^ >r i frt, Szalay Ferencz I frt, Malatinaaky Ujoa 1 írt, Skublica Kálmán 60 kr, Nagy Ala-dár 50, Nemei Sándor 1 frt, Pámer Antal 1 frt, Z»rk» Miklós 00 kr, Iaoó Alajos 1 frt, P.uliny fcigniond 80 kr, Kopácsy György 50 kr, B» jomi István 40 kr, Hajós. Sándor 30 kr, Dobosi fv encz 50 kr, ifj. Háry Ago.toa 20 kr, Stigetby ■undor .">0kr, Muzaik Kálmán 50 kr, Konkolyi József 50 kr, Németh Jáoot 50 kr, Nagy Jézsef • 20 kr, Vörös Károly 20 kr. Bölcs György 1 frt, ViiyGyala 1 frt, Thassy Kristóf 1 frt, Luif Jó-IKÍ 30 kr, GtMner József 30 kr, Nagy Sándor 1 frt, Németh Sándor 1 frt, Strauat 50 kr, LteuUcb Manó 1 frt, Fiacher Hikaa 1 frt, Hu binszky Adolt 1 frt, összesen 3ü frt.
— Sümegben t. évi aug. 8-áo a budai
i izksroíttluk javara megtartott díjlövészet, és
lekepalyázat oly fényesen sikerüli, hogy a sü
meghi lövölde 125 frt. tiatta jövedelmei leend
■xereiicséa ISpettre elküldeni.
— Az Apolló czimfl zenemfifolyóirat
negyedik koteio legújabban megjelent 8 íkatá-
uiáuak tartalma : 1) Dal azöveg oélkül Dopp-
ler Ferencitől. 2) Két régi magyar nóta:
l. Pap Százz andalgoja, II. líartioovics induló.
Zongorára » irta Wach t el Ao rel. 3) Nefe-
leju, kereugó, Nagy Bélától. 4) Gyalog
uum kerek földön messze jár, ének e« friss ma-
gvar, Thern Károlytól. — A. borítékon
— A leue történelméből Handel élet és jellem
rajza Kapi Gyulától. — Mátray Qábor. —
Vegyes. — Zenemujegyaék. — Előfizetési ár
egész évre > mintegy llAi válogatott zeneműre)
6 Irt., télévre 3 frt. A jelen siám 1 trtért külön
wgszerezheló. Al előfizetés vidéken legczél-
síi-rüeböen a puttlahivataloknál postautalványt)*
us inján etzknzölhetó, Budán az .Apolló' ki
kduhivatalabao iskolautcza681.sz.-i. Minden
tililig megjelontsaáméskötet f oly
ion kapható.
- A .xala szent gróthl tuaoltá-
egylet* — e hó 8-dikán tartoua tu<-g Holly
pós:am<:ster ur lakásán alakuló gvulétét. — A
je.envollak száma majdnem as otveni-i haladta
ütegéi tanúbizonyságot nyujtá annak, Uogy e
huuiaous ÍDCezméuy, intelligens váruetúl kiiel-
"'■■Ji-g .— itt is jóformán általános lelktsullsegnt
Kellelt. Egy, e czéiramegindítottaláírási iv ma-
gánosok nal csudáit* tramél ló rúvid idó alatt — hal-
lomás szerint— cirka o. é. 350 forintnyi készpénzt
e» 60 működő tag szerzését eredményezte. As
alapszabályok a szombathelyiek utáu némi —
a helyi viazooyok igeaylúniódosiláaával elfogad-
utiak. — Az ideigleuet valaszlmaoy (azáilan-
ú>. választása az idő késősége miatt mára halász
tatod) — Német Zsigmond ur tapintauie elnök-
lete alatt — csakhamar közelíti a tervet végle-
ges megoldásának és a részvét oly nagysága
után ítélve, biztos reményünk van arra nézve,
auzrrint m ujonszttji egylet Mtvaokíra fog vi rágxóra vergődni ét a haza többi ilynemt egy-letei sorában méltó helyet foglalni. Singer. — Borid hirek. Lónvay gróf jovoévM Amerikában töltendi. - Haynald érsek Báca-ban Iránytaoodát épittetetL — LevinBzky a bécsi burgszinhái tagja magyar állampolgár lett. — Sereién egy napseámos a fogságban tel-akaastotta magát. — A kankásuai torökaók emancipálására agylet alakult orosz nherezognó elnöklete alatt. — Milán lejedelem esküvője októberben leas Belgrádon — A Sigigyár más-fél milió kölosönael megmentetett a bukástól.— Daráa Miska zenetársulata Schweisban idóaik.
— A meg hátraJévó 23 törvényszék feloszlatása
1876. jul. len let*.—Treíort minitter Iachibea
van. — Báró Sina Simon haldoklik. — Izland
azigeteo uj tűzhányó hegy támadt. — A bpesti
könyvnyomdászok s betűöntők dalköre aug.
2'iJ-en tartja zásllotxen teleti Bnnepélyét — Szer-
bia népessége 1.400.UOO. — Johnson as éjazak-
amerikai egyesült államok volt elnöke meghalt.
— A chinai DJságok egyik herczegSk elhunyta
miau égtzinkék gyászpapiron jelentek meg. —
Pmpirueletek.
Tanácsot. — .Mikor lopták •> kaoak a lovait •
Paraaat — .Hikor .Urtank-
tanácsot — ,Mikor *gtck •!.•
Paraaat — .Maasalliakor sialt kit t„ •
— Kortea : Íz; en, polgártáras* csak öaass-
tarUaok, ■ mint Sáauon U toriak i«rai a pbiüai-
tarekst.
— Akkor bal%aaa, kiáltott koaba ralaai, f. ki-
m*ld álkapesádat, anrt uttkatflnk laaa rá.
Mi ktfantutr vaa a bstUtisdS *t ..not kou ? as: borv a lafkitobb aajtökiba, m*f aa kijavítják ia, b*aa marad a köarvb«a, aa orvoait padig ba larna-rrobb ia, osj aliaaák, borj aa nrdaraak a«aa tflaik Ubbi aaaatibn
Saabad káraaai aarraádat aa alaő aqua-drill-.ra.
-- Koaaoaem, már fog-Ulkotvs varrók, aasaai uikább a bariudikra.
Mama - Tt. l«ojom, DU <olaa jobb, ba rr/ ntajaare fo(lallloaiiál
Történeti napttr.
Aug. 15. 1000. Szent István Esztergomban ki-rálylyá koronázunk. — 1849. Lugoai csau. Kmety hos tette. — 1771. szál. Scott Walter. az angolok egyik lig-ntgyobb költője, — Edinburgbaa(Soo-úa.)
. 16. 17ö«, Krakót az uroazok elfoglalják.
, 17. 1682. Tököli Imre Eperjeat elfoglalja. ' — Ii49. Bem, Guyon Oláhorazáuba menekülnek.
, 18. 1830 sztlL I. Fenncz Józtef, osztrák császár ét magyar király, Bécsbea. — 18ÖÖ. Concordaium I. Ferencz József és lí. Pius pápa közL — 1849. Guyon és Bem m. tábornokok seregeinek ma-radványa Beké alatt Dévánál (Erdély) Liiders or. tb. atóu lerakja a fegyvert,
„ 19. IMI. Kaminár Sawa, az arnautak ve-zére, kit Xntilanti a torókőkhez való
átpártoláaa miatt ánlónak bélyegzett, Bukarestben »6 golyó álul meglSve-ók.
. Í0. 1849. Vstotcaky Onoriail átzaegy. — Proclamati^a.
. ti. 1597. Miksa osstr. fhg. Pápát a törö-köktől viataaioglalja.
CsavAami* í-— - - ^ ** ■* -*. a ^ . . .. - ■ atzz
tnBK M vtiUTMyaa augutztn 13.
á'/, metaliauss 70.75: ő'l, nems. kAlosan UXXr. 1860-ki álladalmi kdloson 112 30 ; bank-rész v. 9 31; hitelintéaeű részvények 215 20; London 111.55; magyar töldtehermentéti köt-vény 8175; te-netvári (bldteiiermentéai köt-vény 80.75; erdélyi fóldtehermentési kötvény 81. —; horvát-slavon foldtehermenMti kötvény 84.—; eaöst 101-16; oa. kir. arany 6.ftj>/, Napoleoad'or8.94—.
Heti AtfaatM 15-rll taazlttu II kJ IS7S.

H4- >i bet.- KataoUkai aap Protaatiaa
aa* | tár I aaptár otj
Sí. XIII T. pdnk. nt. — Kat. av Mikor Jani Ja-
ruaáleai (<U taiUtt. Lak XVII. 11—19 —P ot.
i Ef. 2 Kor III. »— 9. Ei. Márk. V7I. 31-17
O5r. ... MáU Z'V J2—34.
15 Vuéraaa | C 13 K. b. a. a. C 13 Xarj b. a
16 Hali! aökaa pűapok Jáeamtka
17 Ulxnl avat Bertráat *
18
19 0awda lloaa, aa>pit (MMMek 1 Takla lloaa TaUa, afihai «ac
tu P.nuk Ittvát kir. Iatrio kir.
l\ Ssonibat B.rmát Fidalia Barnát M
Felelőé szerkesztő s kiadó : Biteri Laj«>.
Á „aaeissai daiárdit,' ai«ir beeafilatbeli rtui' azoraa doniaeióok beadsaára miad«n alapot ok aélkttl jónak találu ■éruretűekke! válassolai, aauttal iame-tattea U faltxóliiljok ások viaaaavetalors, mi — ha a b«et«t lapok lazkGzelebbi taámában naf aam tor-Uaik — arra iadit (non. akst, bor/ a línjl a, ki-Upaasnkat taBlta valddi okot njilváoosaa kOartbo-eaáasa^ — £at a ltb«tSasri| mellSini — t.k.utettW ss sajtot arjkorí diot&aarér* — ötaintd dkajojik
filNQEK SAMU ~ siíiDOK.
Minden betegnek erő és egészség
gyógyszer és költség nélkül, gyógy-
Uplálek áltól.
Revalesciére du Barry
LMKtoniwl.
csmkomaeléa, btikOBonáf, to«ajiyodaa, raás, Tíoy, aipkór ét tgjéb b«i«f»«gekben j naanktU miut tájttiiék a»opöac7Brmek«lu«k éa a <iajk
£»a kelUmaa •(ÍBuifi'ét«ka«k 28 é* óU BAtntní batcfiif HÍ aHanaK^tllt ia jónak biaoD^alt aa f«la5tt«k- «a fjarmkokoil, gjógjnmr is köitaéf •ÜMl, min d-n jrjoaor-, id ■■%•, mell-. Uld3-, máj-, »irij7-, nyakhaxtya-, \if%4ti-, ból/aj- ia reMbajvk-bjio aramúaodáa, aatkrfr, mflllasomláa, koh&féi, «aii.-»*i-b- tletiaig, áugklÍM, baam* j«a, álmatlfinait', gjeujc-aif araojir, Tiakóraij, U», a*«dlUfta, Tértorló'ii*, Ifilxufáa, écotijgét éa hAiiyaa, még tsriieaM^ alatt iá -^mkomaeléa, btikononáf, .oráoj'odáa, raúx, knai-
aUtt kft«lótt*rt f«le.Aaaáf«t DU*
*) B vállal a
> <iajkal*ja*l
ia dSarOi:bb — Kironat 80,000 biaonjitrioybil 0I7
bajok mtxyófyuliuktol, maijek raisdao ffófjwamrifk
ell»iitái)ottak i« kastfik Dr. Wura*r Uoár, Beoeka F.
W. raadM Uair a marbnrKi orveni egj-éUiuan, Dr.
As«i«^n ot-Toai Unáeaoa. Dr. SlwMUnd, Dr. Canp-
UO, Dr. DM* uimr, Dr. Ur« CaaÜMtnart frifaS,
.«artlBÍa« d« Brafaan is Wbk imagaaállájD etjíomk bi-
Íi ká UTMBIMM megkald«to«k,
klvoBat 80,000 kHomyit
vaarból:
Dr. Winer orroaí laoáeaoa bl«oiij-itTÍaya.
Boán, jaliu 10. 1852.
KiTtl e iciireDaBarrj niaoi aa«tb«i BÍnd»B f?ógynt>T*k»t pótol. A ]»jnafjobb ák«rr«l hassoáltatik ha^meoéiekoél éa Térbaaaál, viseliai tw- Wyaég-ekbeo, TMebajokbas iát. k6b»t«ff»íf*kb»n, a hafjeaS luboí és itárot izgalUá^xinii, dafoláioknál, a T&a4k betege* Siasefausódáaáiiil, hugThóly^g bajok- baa, innjérbm atb. A lsffkitfloSbb er«(imínT-oT«í baaiaiálliatoi esea rai*5jábaa mcgbecatUbeUUea ««fcrt nwoMk nyak- ia ■•Ű-b«t*r»«í«kb«a1 buta «d«-tm lifeE^tvrr^dátbu >•. (P. H.)
Wirur Riiolf. orroai taaáeaoa ia több ta<->« tiraaaág
Wiie.ntír (Aofoloraaia;) 4M. 3. 1&4-Í On kitö..6 B«T.lnei.r« tTÁfjnmn ai- ttMti bajok, d«fnlá«ok, iá«fbag«k éa riskorsás; boatr-uin tartrt éa komoly jeleoaéfaK •itávoUtá. Mint ta tTÓfjasere legjobb hatáaáa«k t««s«taasja, *■• t*l- j «i aaiTembűl ajáolbatom
JI>*I Sbor.laod,
96. ear. ■•bias.
Dr A B g • 1 * t • i a titkot orroat Uné«aoi U-pustalata :
Bérli a, náju 6. 10M.
A DD Bánj R*valeaci«r« kedvasS •rsdmiajit ia kitflaS katáaát mi«d«n UkintothtM bteoarittisUoa.
Dr Aiftlitiil, titkot orvosi tutieao*. 76,931. M. biaonyitrioj.
Ob.r{inp.rD {Bad(m},aPr 22 I87Í.
B«t*f«iB, ki 8 bit óta idült májéra.adáabas
riBaito fajdalaaakat aMQTodeU ■ t«fCMkely«bb italt
*«m v-*bet«tt saagáboa, QD BJÜj hiU
fl kil ó
yg7
Barkbirt Viino saborroi.
TdpUlébb UvÍ% a hunull, 5Q-9MT-* «wf kíméli a gyáqytttr drót, f*lu8tt*kmél ugy, mint
gyarméktkmil,
Plibasalanrsikbwi V, foot 1 ttu 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr.. 2 fout 4 frt 50 kr, 5 font 10 frt., 12 foot 30 frt . 24 font 36 frt Kov-aUactérc pirtotik H«lcn* esikben 2 frt 50 ia 4 frt S<> krral. EevaJei*ciir« Cbo- coladá táblákbaa U OMi«r. 1 írt ÖO tu., Í4-r« HM 50 kr. 48-ra4frt50 kr.. portiakban 120o««ísira 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 3*í frt. —
Mogread«ib«tó Barr/ da Burrj é. Comp
álul, Wien, WaJlischgasse Nr. &,
Valamint mindeD varoi z7Of7»arUraibaD ei fttasar-
koraskediaeibeii ; aionkival . btcii báa oindsn vi-
dékre mefknldi poatai ntalvaoj var^ Qtanvét ncllatt.
íf.-KonitMiin Looák Károly tjyógywrtdrdbnn^
Pealcn Tűrök Józa«fuél; Aradon Tooes F. és
tárasnál; Dtibreczeoöea Mihálovits Istvin
gjógvszertárában a kigvóboz ; Eszéken Dávid
Gvula gyógyszerésznél; Kaszán Wondraaohek
Károly g>"g.tai., Marosvásárhelyt! Fogarasi
Dömötörnél; Pozsonyban Pisztorí Felixnéi és
Siltz Kezao gyógysz., Székes-Fehérvárott Die-
balla Györgynél, Sopron Voga A. gyögytz.,
Temesváron Pap József városi gyógyszerésznél;
Újvidék Orotsinger C. B. és Ernst János gyógy-
szerésznél: Veráidon dr. Halter A. gyrfgytz.,
Verseczen Fitclier Moncrnál, Zágrábon Irgal-
mssok gyógyszertárában. Tisza Újlak: Royko
] Victor gyógyszertárában.

naponként .fenster visit'-tel szokta megtisz-telni s bájot.Micaikát.
— Kevés less a tánczos! — sopánkodik
ismét a kii leány.
— De nagysád, hogy gondolhat ilye*! —
badar a gavallér — hisz a devecseri, egerucegi,
tnpolczai, knithelyi, szóval az Ctstet vidékbeli
oataUág igéretét bírjuk, azután tessék csak
meggondolni, hogy a budai vizkárosultak ja-
vára lánczolunk.
Minkáéknál is nagy gondok emésztik a kisasszonyok azivecskéit. Azt már nagyoehesen csak elhatárolták volna a mamával, hogy la-hérb**n lesznek: de hogyan diazifsék, melyik «io áll jobban Minkának, rozsatzixj-e, vagy **rga? az még manap is eldöotetleo kérdés. Kamilla egész váror-ban nem talál kedvére való ték szalagot, a divatos tunicát elrontotta a taa-°°> aa uj czipok sem jók, természetesen rottentt Bagyok, szóval malheort malheur éri.
Petronella kifasazony azonban egészen oTugrdian néz a osgy nap elé, toilet*eját már rég elkészítette a varrónő, kénmnnkával sem T|iazodik azóta, hogy a múlt farsangon a tom-bolára nagy gonddal készített csifra pspucsot r$y Kkiállhautlan" fiatalember nyerte meg, ki ^etrooelU nagjsámmal soha mé^ e%j tourt a*ao lánczolt, bogy tehát a »ors ily udvariatlan aze-uelyétul sxokutaW meneküJheaseat, v«u agy ret-teato kalamáriat. Nyerje meg, aicí akarjál
Némelyek meg már azt is tudják, hogy Ti-hamér Kamillával máx a mait vasárnap foglalko-zott az elaó négvesre, sót a ,goooss nyelvek er 'ol is suttognak, hogy Malvin egy négyesre •mcs még foglalkozva, hogy Hilicza fehérbea, Horteoaia egyszerű kartoo szoknyában len, °°gy az elegáns HisLanak itt less ideálja, Qáboré aH >era jön el. Ilyen s éhes hasonló találgatá-■okuak asatan se vége, aa konaa, mis; ei nem J*° a várva várt nap.
S uatáa milyeo hamar eljött aaa
tus nyolezadika! Mintha csak vártak volna 1 No persae, hogy vártuk, de ki is Be várná as oly napot, midón a csillogó aaemek, andalító magyar nóták mellett oly könnyen lehet feledni az elet bajait.
Különösen ti saép leánykák, kik nyájaa motuJygastokiuJ, mint könnyű azeiíó a komor felhőket, tova üaitek a kebel bánatát, hogyne vártatok volna e napot, melyen csak édes re-ményeitek valosultábaa biztatok, hogyne sóvá* rogtatok volna e sokat tgéro peresek után, mi-dóo előre tudtátok, hogy e nap emlékei asm-caak a liazivecskétekben lesz Örökre megőrizve, nemcsak ti fogtok édaaen rá emlékezni; de a fö-várot viskároaait asegényei is, kiknek javára ma oly sokat táBczoltatok, oly jól mulattatok.
De ugy hiaxem, ti is másként képzeltétek magatoknar. augusztus nyolczadik napját, nem komor felhőkkel, auhogó záporral, mely harom-izben ia vaazélyestetui szép reményeitek való-sultál a ha esetleg ki Bem békiu imálok az ég haragját, ugy egy egész, hétig kell várni, pedig mily hosszú idó ex s £atal leánykáknak, kimar ma szerettek volna táaczoim. —
De hála az égnek, tova szailuka telet fel-legek. Sirasüok tehát a lövöldébe, fogjunk ki as udvariatlan időn, mely ugyancsak ránk ijesztett.
Délutánó órefeté a lelhik közöl elóbuvó nap már egv jókedru, aa andalító seneédes haiig-jsu melUtt malsutt rlt»ii»M tdroali a sBmegi lövöldében, mely alig volt képes bctogaslni « vidékről ide sereglett vendégeket.
Mraifrat"' oromtól tagárzó arezokat le-hetett látni. Itt már javába* folyik a táaoa, ott a lóvéazok, itt a takézttk veraenyezntk t dicao-ségert. Legnagyobb élénkség azonban a leke-pálya körül van. Hutaao-harmiDCzan ia küz-denek a asep kezek által készített jalaimakért, •gyík ideálja által késsilMt aapkat akarja ei-nyerEÍ, maeik imádottja papucsáért versenyez, szóval mindenki akar valamit nyarai.
Teaitetfiirlll barna kis leány ejazemekkel, te neMej tttzwmü tz&« aiVipaAf, tatüzrol pattant barna menyecske jertek! jertek oaak. ide] aéz-zétek caak. bogy küzd a hiu férfi népség sxép kezetek munkájáért. — De még te jöjjetek, t<nczo!jatuk caac inkább, hisz mar bevégzodúrt a küzdelem a lövessek között Takács Imre, Petrich György, Takács Alajos, Forintos Kál-mán, Kaile Jozaaf, Fodor Aurél arak, a tekézók között Pintér István, Gyömörey Vrincze, Jen* vsy Géza, Keithofer Ferencz, Takáts Károly, Székely Emil, Pintdr Lajot arak nyefték el a nevezetesebb dijakai.
Midon az erdeket versenynek vége Ion, a czigányok épen valami tUzes csárdást jái-tzottaai, a varaenyzo nataisag tebal sietve sietett a tánczolok kosa.
Az első quadrille alatt sikerült összeállí-tanom, azon szép koszorút, melynek virágait Beasenyey novénk, Bogyay F.lvira, Forster Ma-riska. Uatzky nővérek, Jenvay Irén, Jobbany Irma, Kecakeroélhy nővérek, liagyar Feliéi, Márkus Irén, Mojzer Z«o£, Piotér Lujza, Polgár Iaebell»,Pl0íi Pálne,t>imoa Gyaláné,4Uimoor» ky Lmka, Szeatzaihályi Ilona, Szaoaics Ka-ralyné, Takátt Laura, Takács Vilma, Vlasita Ltna tat. úrnők s kisasszonyok képezlek.
Öaszeiuzve e szép koszorút, eszetabe jatott, fiogy kirájynot a kell«>ne választani. Igen am, csak. oly könnytt dolog volna az! Ki tudná I magmandani, melyik volt tzebb, aa a barna kis leány rózsás arczairai, vagy az a kékssema taflka faagval, itt közel hozzám ez a kk barna taépzés;, kafiek caak egy rövid négyest volt sza-bad tanezoiai, vagy az a fsoétb* öltözött, ro-■tatiiiinl datziteU arany hajú leányka, kt oly nagyon toka* táaoaoit. Ki tudna választani? barna-e vagy szóké, piros rozsa-e vagr kék I iaolyaV — Talán a pint rozaáaak adjak azti-; toaéget!? ÜÍ mégse, akkor megharagnaznak ráatk j a aaeréay ibolyák, különben is mindenkinek megaagja szava, ki volt a királyut.
A csillagúzok, kaleodáriomkétzitok nagy bölcsen ki'úmitotlák, hogy a nyári napok leg-koaszabbak. Szegény tudósoki kérdezzetek csak meg et>t a tuzeassemú barnát, vagy azt a roé-liio szókéi, hosesn volt t sngustus nyolezsdik napja, bi/onyára azt nyeritek feleletül, hogy rövid, nagyon rövid volt, olyan rSvü, kogy még az estével ia meg kelteit toldani, asQtáar meg olyan hUvöd, bogy este 10 órs felé s nsgy terembe kellett vonulni a fársdhatlan ifjazsi;-nak.
De itt kezdúdött még csak az igazi 1 Ar-
vaynsk tüzes csárdásai uj kedvet öntetlek a
fiatalságba. Vidéki gavallérok, komoly fiská
lisok, hivatalnokok, tozesvérü jogászok, tech-
nikusok, halvitnyarczu félénk diákok, közben
közben felbartngó knrjantssok között vetekedve
aprózzák a csárdást s a polkát, mig el Bem jött
a pibenéat parancsoló szanóra. j
Sznnóra alatt a sok édes suttogás kozStt tzájrol-szájr. jnrt azon hir, hogy a Kvétz egy-let által reti.l'zelt dijlövétzet — és dijtekézés-ael egyl>ekóiött táoczestély 1?6 frt néhány kraj-oár titzu jövndelmet hozott, különben erről beszéljen a pénstámok ét ellenőr nr.
SzUnóra után po'ka n^válaazszal, aznlin a polkák, csárdások, walzerok hotazo tora ko velke/etl a ugy belejöttank a tánozba, hogy uUn kivilá^os kivirradtie abbz sem hagyjuk, ha a mamák éjfél után 2 órakor nyugtalankodni nem kezdenek. Ekkor azntán egyszerre elszé ledt s jokedvfl társaság, hogy kialudja a nap fáradalmait.
Ti p«dig kedvet leánykák, tzakitastok
ki a hajatokba font koszorúcskából egy kis
nefelnjtset s tegyétek el • nap emlékéül, melyen
aezt eaak jól multttatok ; de tok jot is tettetek
Budapest litatÉtíanllgilTlI ^ .
— duncus?-
Hl TKA T 9A íí P Á. I. gépészmérnök.
\J M. átÁ \J W £%. *-*i Budapest, "Vétozl-lcöjnat 38.
GABRETT R. és FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezérügynöke
llaaoftol é< agyébb k»nj. nagjaágban sattaxfiaait
•janija
airMTte pár ■nfg«t«itagi lápéit, i lennel! retéare, valamint tialmafotéare,
nalnatlanok a gabo
OartatJutltó rtatltet, fülttli oyilaiilla dákoktól. 6 Hll«l>
ct K>'ii- ló ét kézi erőre
a»á«t)arW makit mauaok xámára Pnblauaii &.-16I Berb»b«i. Wltaféle fajta eataaai Trliikít konkoly, bab* éi ub líkélew. aiválaiatátára.
Eredeti GABBETT B. é« FIAI legmjmbb, könnyebb é« «le»óbb«er*efett Mrretogtpeit
■V Árjegyaékek ki»áaatra bénnaoten. ~V>
6 , réaaváfókat. tratskiíáaokat, knlonbozt
kai atb aib. kWMMl:
1725—6)
ajánlkozik e*y e izakmában jir-^A legangbiabatóbb
taa éa ügyea e^yéu ménékelt aabb
díj melletuBívebbetNoTák Már toa Kee»lbelye». (Ylb&— 3) V j
éi torony-kereaatakgt,
]»kai"in.unkik»t kétxiti a
i bao érek óta
T«glelcht Károly,
ca. k. udvari
Xeopoldstadt, Cternlnjpuse,,
; Nr. 6. Bécsben.
Cf*ak ecy tor-caiarat báló- •• caiesfttrsonyfik
!"16''' MÍQ0 P*'"1'00*. tórok oaló ksot*t-keloi«k, birch.nlek. rífon
bot? áraim knüoí^géról a báauia-iként 37 kr. (U97—31;
» i^ m.ll«t | Qjapjo-rahakelmík.
^ té ik L
CT nyeió akármilye K(y keatlet faj- ét aellcaoki.r Mraony-pántlikákkal M ró-aaákkal diui»e
akkal diu»e . . .
1 50-tófo4 T«J, '/, aaéla*, frt. I3.6OIE«T parké«el5 „allerral .frttt
1 80- „ „ '/, ctéma .Kty pár hjre raló ra|y nA-
rátaOB „ 810 kmdó, tartót ninS . . . Í7 kr
1 80- „ „ „ eaútat- Kjy Túiona^bkendi 27 kr
<áuoo „ 8.10i£<y Táa>on-aaxtalkendi . 27 kr.
*>-„„„ knáaa- |E(y tekenStbékabéj-fáal laf-
láaaon „ 8.10 ojabb fajú 21 kr.
raty bieai rSfteMu 27 kr. Efy k«tfél« Mit 17 kr
Selyem- és báraooy iialagok. E«j ráaaoD- éa alia««>( olló . rf kr Fail- lajr aobleaw-ulyem. mindfn'tcj angol fejdiadaa, egeaien aima. legiiratotabb tiinekben. iái- fekete gyöngyökkel kimesTe,
27 kr Sí kr
legnjnl.b bor-p*natáaka
S7kr. 87 kr.
Egy káTétkanál cbina-eaoatbol 27 kr Megbisitok
bklld4 á
ntio»ét mel!r«(t pootoun j éfTí. Ánd«, Belysk nsm teusenek, linden babotáj néíkül Tim»Tétettek
Beck Grand bazárja
Bécs, Adlergasse 4.
ktretik a ciég curaei r-lu-noi. ét axi Ichstöief jól emUkeiítbi-n tart-oi
5 9-? -S8
flJJlf'li-sil
.--Sl a*--** ÜT
fii ilfM.


Robbanó anyag
gyári iroda BaNar és Etchenbach8r|
Becsben.
Syaaatt kéza toltenyeib.n, I aáatája 4« frt, a káaiáa át aar
,. icc
Iftrtllau I
Az önmegóvás, 1
inactaüú minden korbeB Ili fér fiakai k. LurnlkwtM
■ Borítékba lepwaételve.
italaanor bebiao
MMllétatall 6aaMk6twte»ben I u electrikui gyulánál, rendki-l rtli mánékbaa jónak biioayodott. I
Sailárd köveknél eaélra re-|
let a djraaanit, máaaája 52 «
raab. knpacaok, angL biztonáfi
jyu tóztinegek, tzab.gy«jtogépek.
electrikui g-yuju'k a vezetó nu-
■alok, dynamit, melegítő keaza.e-1
kek, egyetemet fogók ttb. f
-■ - ■ "- ajánljuk k«-
>siát
|ia"(S6 évet tapantalái
|folytáal) a (1655—16
Gyöngeségi
á I I a p ot o k n* k afinemie
' ii-tt Drccda, WilVtnt-pl-tx 4 {»x^iÁtt Berlinl-eaj. 8»k azaz aAtrt* »■<■+■! !
tagokban ideget bajok-
hn,.L»li rajaié aafar
|tai!t éifajlkioaaa^iaattkirtt
BarU>(b-rendai«r aaeriat, je- I entékenyen leulllitott árakon. I Soskaaánok, léjtartok. gö»- é« I nrmtlb eaovek, fúró állványoki « fnrokoeaik mindig raktáron | 'annak
Taaautalt -értikiket hegyi. Jagnu éa tengeralatti épitkezé-leknea, köbányáttataoz él föld-innktlnfk**"* ajánlanunk.
következő munka: .Oiel 6-ik ki I
[er Gyulától a t. [
sálunk readelkeaé-1
•ere áli (1753-

■ aratnál, jeie«Ql K*ka» Lajotoál
I Karoly uttzában Ar» 2 frt 30 kr
J A közonaég ó v a t i k bizonyoa
I ntáazáaoktol éa majmoláaoktól (
Iköuy vemre nézve, melyek a kft-
I zouég elámitáta tekintetéből méf
I kirdetményem niiiTinli le.
lirátáig i» terjednek. Azért fi-
I gyeljen mindenki aira. hogy kíny
véo eredeti £>-ik k i » d á 1 á I
, LunatiaatK
I k.phaata, mely ejy 8 ad rét 208 I lapot kötetet képez
niodenki
60 ktaeztui ábrára! élba laetazve et a taerad nav ével Tan pectételve.
Hirdetmény.
fonákkal. Út ojjaji ualenét. - ~ ■ , Mt ajjaj, tai-
leaek két beoi rtf 27 kr. Kgjpár
fehér va(y etikot bolgj- vlgj
fyermek-térdharieaya a iaf-
jobb fajtából Í7kr
Egy pár Mrfl fáIliariaaTa . .27 kr.
Efy pár baríaoya-ksto, azálea aelyempáütlika-caokorral di-
aaJtre . 27
Továbbá
faaér daimaaat-torlUkaank,
ágynemDek, nabát lábtaoayéfek, ba
Alulirott köahirrí teasea, illetóUg f»Uu»oia a t«k. földbirtokot at trérlfi arakat, miaierínt Zala- ét Somogjmegjékben jó btrbca ailó Mutcbai-féle tiutitó hengerrel állatott aipjö-gÓi^ípeDa f. *»í &agmstoa 15-tíl &*/ft c*«pléti tüj mellett bár kinek munkába állatid üagufaváfBak BOBdom a netin 6-ról eredS 'u ilUtó raog ■ klláiábox épaa oen iUo) rigalaajaat- — Ily jaciaTOt üépeltetéat csak betegség okoiu. lenoe-iíMtm folytitt, él ei idA klÁtt ttbb a&p«x4B0sboi gépe*MI- lett verse nj-iök elleaébeB ceaaak. — Midőn aaiv«8 pirtfofáaokat kikéroi batorko daám, ■áradok.
Xap Kanitiin, Tel«kj-otc«4ban
Kéa> tmolgijok
Ereid Ignác z,
géptulijdoKM, aiiot rülalkoaó.
g
Mf Harr»n Qraodb**its«r und Piebt«r
ifwi, án*t IAÍD*, ID dt-D OmiuUn Z*J«- und Somogy b«M orU, isit eineoi Mn^ch«J'»«li«ia fi*inijiiQy» Cilinder *«rs«hea« pfdrwelitna»ebÍB«, derén B*nlteang hisrait uieiopfohl*o wird, — 15 Ao«TUt an, gtgw 6u;0 DreschfebQhr jedertnmn tar Verfttgunf u Gl*ichieiüj erklftr* icb die etwi ia» ti. ai&mmaode (inni Rsagc sor St*Uaaf dM b«tr*-ff«odMi nicbt p*M«od«) V«rl&Btxidaaf far «fna . Eint »o billipe Drsacharhcit leiste icb nnr im Ko)g« meiner durcb TermnUwtaa Rlehtrittei osd (ecenab«r TOQ m«hr«r«n aoa boer in M**cliionteii feword«neo CvnearrwiMa. öm ftttif* B«aeL- bitUDd T>bleibe ich Qroa«-C«ni>u, TeUky Guie
Ihr b«r«itvíllif«0r Di«ner
Ignacz Ereid,
Eb
(17K-.)
alj Uiiternahmer.
V.

Knndmachung.
mm \
«■§ a
papirkereskedése
Budapesten, Uoruttya
nttia, 12. H. >.

bámulatos olcsó irak mel-lett kőfetk czóket »jánl a. m S5>'
100 érb finom levélpapír aévvel — frt 50 kr.
100 , . . aziaei atoaoarauaal 1— 1 . 60 .
100 drb legnn. lerélp. azinea monogram. 1.20— 2 frt — kr.
100 , ínom boríték . . 1— 1 . 60 .
100 , legiiomibb . . . S . — .
100 , látogató jegy eainoaaii kiáUirva . . — . 60 , 100 , lentpapir fekete nyomattal ....—. 80 ..
1000 . lenboriuik . . aiiatáa S . — ,.
1000 „ piottbélyeg ...... S.60. S— S „ 50 „
1 t»Ijet iróaaatalí barendeséa .... 5, 10, 16 „ — „

Úgymint nagy válaastéka legfinomabb irodai éa le-
vélpapír • boritékokoak, agyasÍDtéD mindea e aaakba
vágó czikkeknek.. Irórnappák, jegysfikóoyTek, rajn
rek, ráltotárcaák, diwea péattárcsák, albumok, atb. atb.
iegoloaobb gyári áron. (.610—2
Levflbeü megrendeléaek atán'ét mellett pont.
WijdiU Jóxsef lap- ás arauuUtaUjitoDoa (famajtó
YASBUTOBGYiB
Reichárd es Társa-é, ^-^
III.M'<rx«r utcza 17. sz alatt van, honnan képek
kel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bér
mentve küldetnek mindenkinek. O»**-v
BRITANNIA EZÜST
anely mindig fehér maraa.'mint az azOst,
Angolonaáitban ctakuem minden elobblceló hátnil tal»lha:i m~rt oly jó, mint az etfitt, ára podij a valódi ertst árának butzadré-aze. A valódi britannia exfltt az alább kimoutott arakban kapnató caaait
M. Breraler angol fémámktiraban, Bécs, belgóriros Sehottengasse ». gx:
Uveakaaal darabja 10, 16, 20, Í5, SO, 40, tó lu. — ',, t»-exat «O, 60 kr. i, 1.20, 1.60, 2, l.btí, i fn.
E««kaaU darabj a 30, 35, 40, 46, 5U. 60 kr. - 1, tucaai 2, S.ÖO, S. 8 50, 4, 4 5o, ó frt
Kit ét villa párja caik 80 kr. tezttituyelH). — Vi uicaat ba* loU ctak 4 frt.
TWaartr* darabja 90, 40, 50 «0. 8u kr. 1 frt nyéllel vagy nyál nélkül
Tiaaukák evoaizközalá '!, m-
cui c i a k 2 frt 50 kr. Tajiataríé aakárkák 'i, incz. t ft. AutaJkamM tarték '!, f.c.at í
Kélt lyartymtarté 60, 80 kr 1
1.60 kr Syarrvatartak Inom, aacr párja
8. 3.50, 4, * 50, 5 frL CtMUft (deiaert) eToexzkQs 'i
tacaat S frt 60 kr. '
tyarmkkuil '„ uent i.6o,2,
Í5o kr. ™
Tajaari darabja 60, 86 kr. 1 1 aO. 1.50 kr.
LtrMBtri darahja 1 30 1 50
180, 2, S60, s frt. '
Faaiilatat valódi ar.nj-ozáuil ea exoauel kirakva darabja ÍJ 16. 18, 20 frt. talapzattal.
Irt 60 kr B*rtai*ri darabja 60, 80 kr 1,
I A' kr. Cnkarktoli dbja 80,90 kr. 1 frt.
^S^IS VaJuwqri oilkk aaawatat almi
Megrendeléaek a vidékről ciúnzeodok
(1699—10) aa: Bressler,
angol fémáruk, tara, Bee*. Stadt SchottengatM Nr. 9.
■a|raa*aláaak a vldikril aaatafarOltáYal ■táav.tte nzktiittetaek
da vaiaicl ugy kívánja. «xyet daribükat is küldhetünk bt^fy áruink kitanótégpriH mimlenki előre ii meKgyótSdbetsék ■^r^ 100 frt ertekd aru vewlénél li^> árleenreiiÉs ^m
Tájén darabja 8' 9U kr, 10-1.10. IS- 1 50 14- i,16-S.5O, 18- 3. 20- 3.60 kr (kerek, to-jáadad. vagy négjtzögleül.
TkMttrltik l ízeméljre la, « atemélyrí. 18. « atemelyre II, 8 némelyre 26 frt
Hölgyek számára
igen haaxnoa a legújabb ■ legoagyobb hatáat el5idé«ett
szépitő-szer
oaxtr. esáíaári ét inagjar kir. azabadalmazott
Erzsébet-Creme
Ur Rouuibwg S. tíl ax orvoai kar - de klilönöaen dr.Zeiaal M. taaar ar által megrizagált a tökéletnen caélaiertt ét áruüanüak találtatott.
Ea«o azer a bor megdrséae ■ a legkéaóbb korig tartó itju friaaeaégbeni tartáaára azolgál. Eltárolit oapezaráat. bdrkiiitege-kttt, foltokai, rörbeovt, sót a ráoczok ÍB a gyakoribaszoálat által eUüuiek- SaÍDéasDok B művéstaőkoek kiváló jó szolgálatot teás.
Ara 1 tégelylyel 1 frt. 60 kr.
Kapható a feltaláld Fr. Rosenberg özvegyénél Béctben VI.
Rahlgaaae 6. Tbttr 7. (l748— 3)
Nagy-Kaniitán, Eosenfeld Adolf urnái.
*• 'V fonál,
K 6 I ^k^ filci,
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest, Kirily-irtcza 41-ik uán,
a ,CilBéubui|.<u.«
f»8ieg, Wikéaűlt etipé-iakkor,
(Laokkappen. i
bélésvászoik.
XAOT-KAXUDA, 1876. tBgustus i»-éR.
-lk azójtn.
Tisenegyedlk érfolyam.


fi huáboi p*tü*orb*a f tBÚ«dáv*or 6 • mindm ' további iwrirt 6 kr.
aoroonat 10 arert ve-ii fal. U«t4k ana a birdeOsírt kU«a •0 kr. (sstsodS.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-BOMOOTI KÖZLOKTY.'
Jen. aj-i reai
rawurt illetii löt-rf« , eldfixnéaek , reclam&tiók i&t. a uter-; ke»t5-kiiwlótoi iM
JÍAl '1MCANIZMA Takarékpénztári épület,
nMdisint-
: Bsraem .tlen levetek esak iseasrt maakatár. tantól fi>|-adtsli<&k «1
íl
Kesiratok rósea BSBk ktldstiisk.
Itagy-Kaniz«s varat MybatMágiiuk. nankiDiaben az „alti zalai ügyvéd-egylít". a jugy kanizsai karaskadeM * maríank", a .nagykanizsai takarékpénztár' a .zait»agyai»ltmlanat tanita-tettütat', a .Zaia-SaMgy* oázkaiazaai ratzvénytártrtat s MM* megy* at vároti agyasaiét hivatala* ertesitőja.
Hetenklm kétszer, vasárnap- x csú.rtr.ükö,., megjelenő vegyes tartalmú
Pályázat
Zaiamegre, Gelsesziget községében lévő közös ískolataaitói állomás üresedés-be jővén, — innak pályázat utján leendő betöltésére batiridóal szeptember hó 9 ik napja » helyszínére kitnietik, — mely időig i pályázni kívánók képesítésükről szóló bi-zonyítványaikat alulírotthoz adják be, — maguk pedig a pályázat napján személyesen jelentkezzenek.
Gelsén, ang. 16. 1875.
8TINGLY KÁBOLY,
iakoUsaski •. elalk
Pályázat.
A zalamegyei tankerflletben leró kö-vetkeió tanítói állomásokra pályázat hirdet-tetik :
1. A zala-egerszegi 6 osztálya polgári
s kereskedelmi iskola 3-ik osztályának meg-
nyitása alkalmából, a természetűm tár-
gyak tanítására szükséges rendes tanítói ál-
lomásra 800 frt fizetés és 200 írt lakbér
élvezete mellett. — Az ezen állomásra ki-
nevezett tanító a nevezett polgári iskola 1-sö
osztályában egyszersmint a szám- és mértant
is tartozik tanítani.
2. A zala-egerszegi polgári iskolánál
megürült zene-segédtanitói állomásra 300
frt. évi fizetés élvezete mellett, mely az
187li 7-iki tanév kezdetével 400 írtra fog
kiegészíttetni.
3. Zala-Egerszegen leányok számára
a jövő 1875/6-iki tanévre felállítandó két
osztálya felső leány-iskola megnyitandó első
osztályában szükséges egy rendes tani tói, eset-
leg tanítónői állomásraa nyelvtani,történelmi
és földrajzi tárgyak tanítására 550 frt. évi
fizetés és 100 frt lakbérrel, és egy rendes ta-
nítónői állomásra mennyiség és természetin -dományi azskra és a Dói kézi munkákra szin-tén 550 frt évi fizetés és 100 frt. lakbérre.
4. Az aisó-lendvai 6 osztálya polgári finkola 5-ik osztályának az 1875/6-ik tanév elején leendó megnyitása alkalmából a német-nyelv, földrajz és statístika tanítására szük-séges segédtanítói állomásra 500 frt fizetés s 100 trt lakbér élvezete mellett. A rend-kívüli tantárgyként szerepelő latin lyelvet is tanítani képes pályázó elÓDyben részesül.
A képesítési és egyéb okmányokkal felszerelt s a nagyméltóságu vallás s közok-tatási magyar királyi ministerinmhoz eziin-zett folyamodványok alulirt tanfelügyelőnél folyó évi szeptember hó 5-ik napjáig annál bizonyosabban benyújtandók, mert a későb-ben érkezettek nem fognak figyelembe vé-tetni
.Nagy-Kanizsán, 1875. juhos 29 én. NUCSECZ JÓZSEF,
salamefvei taDfelagrelti.
JegyzőkOnyv
Mely Keszthelyen 1875-ik évijunias hó29én Gáspár A n d r á s hovéd -tábor-nok urnák miDt az országos honvéd egyletek központi bizottmányi elnökének inditvamt folytán Eerkápoly Mór őrnagy ur meghívására megjelent 1848/9-i alább" fel-jegyzett honvédek tanácskozmánya felett felvétetett.
Jelen voltak : Kerkápoly Mór őrnagy; Gail Endre, Martinkovits Károly, Gerzsó János,' Bián Sándor századosuk; Fáldi Ádám, Bittér János, Kugler Nándor. Pet-rics György, Vértesy Iván főhadnagyok; Botka János, Baamgartner József. Szép László, Trsztyánszky Lajos, Szilágyi János,
hadnagyok; Csonka Károly tűzmester; Lip-tits Samu őrmester. ■
Kerkápoly Mór őrnagy ur a meg-jelenteket melegeD üdvözölvén, az össze-jövetel czélját előadva, kérte honvéd társait, hogy alakulás tekintetéből, mégis az egylet további teendőinek, ugy a jelen tanacs-kozmány vezetésére elnököt s jegyzőt vá-laszszanak; mely előadást a jelenlevők a aolog természetéből kifolyólag helyesnek elismer-vén; elnöknek KerkápolyMórt,alelnőknek G a á 1 Endrét s jegyzőnek Trsztyánszky Lajost megválasztották; ennek folytán az alakulást kimondották, mihez képest elnök ur a tanácskozmányt megnyitottnak kijelenti.
A Unácskozmány megkezdetvén, min-denek előtt kimondatott, hogy tekintve a megyének kelet felől nyugatra hosszúkás terjedését, a zalamegyei honvéd egylet szék-helyéül Keszthely határoztatik meg.
Továbbá az egyletnek czélja leend.
a) oda törekedni, hogy az 1848/9-iki
honvédség erkölcsi elismerése országgyü-
lésileg kimondassák;
b) hogy az elszegényült s rokkant hon-
védek, kik e megyéből az egylet által ajánl-
tatuak, az országos menházba bevétessenek,
— addig is az egylet álul minden kitelhető
módón segélyeztessenek,
c) hogy nem csak a föntebb kijelölt
ezélok elérése tekintetéből, hanem általában
is a kartársak közti testületi szellem fen-
tartossék.
Ezek után elhatároztatott, hogy a fő-városi központi bizottsághoz megkeresés in-téztessék, mikép ez az 1848/9-ik honvéd-ségnek törvény általi elismerését egy az or-szágos honvédség nevében az országgyű-léshez intézendő petitió által szorgalmazza,
s ezen közhelyesléssel elfogadott határozat kivitelével az elnökség bízatott meg.
Továbbá feUiotatott, hogy ezelőtt a megyében létezett, de tényleg megsz'lnt hon-véd egylet részére közadakozás ntján ne-vezetes ö-szeg folyt be az akkori választ-mány kezére, azért a jelenleg alakult, s az előbbinek jogaiba lépő egylet elhatározza, hogy az előbbi egylet volt elnöke S k u b 1 i ea István ur felszólitlassék,miszerint a volt egy-let összes iratait, számadásait s bevétel ngy kiadásokról sióló s vagyoni állasát kimu-tató okmányait az ujonan alakult egylet bizottságához Keszthelyre áttegye, egyúttal a kewlése alá vett összegek mennyiségéről, hová fordításiról vagy gyümölcsöztetéséról kimutatást és felvilágosítást adjon, — kije-jentetvén itt egyidejűleg az is, hogy a volt egylet alapjából netán maradt, ngy az ezután bejövendő összegek jövőre csakis a valóban szükséget szenvedő honvédek segélyzésére fognak fordittatni.
Mivel azon esetre, ha a megyei volt honvéd egj let elnöke az irományok és szám-adások megküldésekor pénzösszegeket, vagy kötelezőket tenne át, ezeknek, ugy az ez-után bejövendő pénznek gondozására pénz-támok szdtséges. azért e hivatalra Szép Ijászlö ur választatott meg.
Ezek után az egyleti tagok azon óhajtá-suknak adtak kifejezést, hogy a volt egylet elnökétől érkezendő irományok, vagy össze-gek feletti határozat hozatal végett egy jó előre hirlapilag is közzé teendő napra az elnökség közgyűlést hirdessen s ene a me-gyei 1848/9-iki honvédeket necsak meg-hívja, hanem az egyletbe való belépésre fel-szóllitsa; - mely is határozatkép elfogad-tatott.

TÁRCZA.
K. t. Kához...
— Ámf. SO. —
Ssíletai, kaid sorss •lattakuk, lla Úttal upriláfot kia lein;
Aa erek aóljom a&irnvoQ elrepülnek, CHlódaaunkaak bánat 08 nvoasa
Abráodoe lelked ssip dertlt «r*.
Uj«t aa láss, ssiTbll oaajusi en I
Bciv erveoaénrid Srisd m'f leányka!
Ne Tagjakot*!] ftayea polemra fBl ; Uia ibráad a isinek eiria a atka.
Halj eünt há>a> nele miodest mft\ Ha. aJdij aba, >if sala u trU« e»d. Akkor tadea saai iS éltedre aac
í. I- . dj
Hat hét Olasioruágbaui.
Irta- ttr. La** KrtmUf.
(Folytttta.)
ritrtKL Május 10 én. V eleiemében — Bolognába* °>ár igen nagysterfi kép- és aioborgyajteas-orsket láttunk, d< mikent a aillagok eltűnnek, ba fejjön * nap, — ugj a florenexi Oaileria degli Uffm éa pitu eliuunálfoaitotu as eddig látot-takat. £un gvujteméayek legelaó rangúk a világon • Olattornágbtn — a maresset huá-jibü — eg/edal a Vatacui muJia még eukst » felül. (Termenetea, a kap ét uobormliTek-r41 atolltaji, mert a rógiaegekel ilktcleg, a ná-polji nemuti maieum, a pálmát valunannyi •'41 elragadja.) A piaau dalia Signoriáról egv 'agwien hoaasnnak látawi, hármai szárnyu pa Ma naiyad aa Ario Wé, • paioto aa Uffi»»,í«l-
hatolva a ü-ik emeletbe, nem i ■ erdeje, hanem rengetege a termek-nek tömve mflkinciekkel tá-r u I t fel elültünk; hogy általinoa fogalmat asereaxttnk, elóetór ii végig aétaltuk boaasabb megallapodáa nélkül valamennyit, — becsületeaen elfáradtunk ■ caak üditó nyugv4a után voltunk képeeek a tliaeteeebbaEemlélMéat megkexdenL
A tárcsa asAk kerete kényacerit, bőgj caakú néhány világremekekrfll tegjok említést; *e palota legnagyobb kincsei az úgynevezett .Tribunában' vannak. Mindjárt nem baStlo a „Medici Veaua,- ó gorfig munka KieomeDaatíl. Igen.igen «aep. De mivel kicsinyített arányban kéaiült, koránt sem oly elragadó, (igénytelen Dézetem sserint) mintha életnagyságba, volna kivésve. Van itt Rafaelnek sok képe, melyek kösott .Madonna de Cardi-nello' lefjoobaD letaietu Tmáo .Venuaa" u in-gerlésig hl De Correggio képei, különösen : .nyugalom asegyptomi menekülés alkalmával* s enoel£ .Madonnája* elragadok. Oly gjerme-tag — ártatlan — kedves angyaifSket, mint ó, aanki sem birt íeateni .... a földi gyermek s mint angyal mégis égi lény, osak as 0 lángesse
által nyertek tokéletet alakot mintha a
gyermek csevegését hsJlanáJ — anoytra csaló dasba ríngat Correggio! — Erdeket ki< te-rem, a kincsek gyűjteménye, meljben krystall — arany — esatt díszedények a lagm&vésaibb alakítások által remekekké váltak, kápránk a asem a sok drága kótol ....
A régi mesterek, a velenciei iskola, hollandi iskola, franexia feliratok terme sat. atépek, de vi-■zonyitva a már látot'.akboz, k ftUa öial asaaai tea* tOat fel aaokbam. De a Níebe ter-
mében lévő 17 szobor, melyek a kétségbeesett moyát részint haldokló, részint már megölt fiai-val és leányaival ábrázolják, lelkesült bámulat-ra ragadtak bennünk. As anyai fájdalom és kétségbeesés, — az engesstelhetlen sorssali órült küzdelem vsnnak Praxitelea e remekébe meg-örökítve. Ugyanitt Hubensnek két jeles lórié neti képe i* van.
Végig nézve a széles márványíolyosókra felállított múremokeket futólag, lebajtattuuk a Pitti palotába.
Kedves olvasóim mindnyájan hallottuk már ason caaládi versengésekről és grüiölsé-gekrdl, mely s középkorban a nevezetesebb olasz családok kost fennállotts némHÍykor,századokon át, nemzedékről nemzedékre azállott. Hogy töb-bet ne említsek, a Montechi és Capolet, — a Cornaro ét Zeno, a Mtdici és Pitti családokat hozom fel. K legutóbbiak hatalmas versenyzése következtében épült a Pitti palota, mely nemes egyszerűség — és méltóságos pompájában a legelsők közé tartozik. Korábban a király rendes uralkodasi palotája, mióta a székhely Romába áttétetett, egyik kedvencz mulatóla-kása.
Felhaladva a 2 ik emeletbe, itt ismét oly nagyszerű gyűjteménye vsn a műremekek ek, s a világ legelső művészei annyira képviselvék, bogy e palota maga önálló tanulmány tárgyát képezi!... Rafael, Micbel Atp-1 0, Titian, Correggio, Muril-1 0, Veronese Pál, Rubens, Van Dyck, Tintoretto, Canova, Salvator Resa, Guido Biu, Rembrandt, Leonardo da Vinci, Carlo Dolci sat. sat. msgaaatotan di-eaf tánswágbu mind együtt vannak II....
Mióta napról napra a művészet szentélyei-ben jártunk, örvendve tspasztalám, hegy e»k atán ac érdek, a remekek felismerésének és méltánylásának tebeUé^e fokról-tokra emelke-dett bennem ; Ulaazországban a szép iránt iogé-kony kedély, ba nem is müértóVé, detzeovedé lyt-s műkedvelővé képződik. Szinte restelem, n°?y Velenczében még mily hidegen tekintem meg H műremekeket, melyek Floreocxben már lelkesítettek, vonzottak s a legnagyobb szellemi gyönyört szerezték . . .
£ pilótában a termek a görög mytholo-gia itteoeinSI nevezvék el, — az ÖOO-on felüli remekek búi ca»ki> néhányat említek, melyak különösen lebilincseltek. így például Saturnus termében R.fiel .Madonna del baldachioo", Jupiter termében Hubena .Sí. családja," Mi-obel Ange:.. .Három párkája,- — Mars ter-mében : K I ..-■!, .Madonna dellaSe-d i a.- e képet mindegyikttnk láthatu már ezernyi másolstban, ah de látni a mesterek mes-terének e gyöngyét eredetben, a szűz anyának e kedves, jóságos, felséges tekintetét, mennyéi élvezet volt!
Apolló termében, Tizián: .Magdalenája,' az igazat megvallva, nem annyira a bűnbánó állapotban volt leitüntetve, hanem amikor elkö-vette ason dolgokat, a melyeket ^tóbb meg-bánt . . . még a hulálfó sem volt képes a szem-lélőre telt ezen hatást megváltoztatni. Ugyan itt van Marillonak .Madonnája,- mely Rafael és Corr«íriri<> hasoutfirgyu műveivel méltán ver-senyez. Venus termében: Tizián „noi arcú* kilüoo s életieljes mű, mely s »íi wepeég ideál-jának áilithstó fel.
Prometheus termében van egy márváay aaatal, melynek moaaikja aa etak-sri tarelesm
S mi tel t bonrééek minél nagyobb
mérvű tömörülése képes az egylet erkölcsi, n^ymint anjagi erejét növelni, a megye kü-lönböző vidékeire figyelemmel bizottsági ta-gok választattak, kik fe!kéretnek, hogy a neki utólagosan kijelölendő helységekben « a megküldendő mintaivek szerint a jelenVg megélő megyei honvédeket összeírják, s az összeírást az egyleti bizottság elnökségéhez beküldjék, bogy ez álul nem csak a tömö-rülés elősegíthető, hanem a segélyezésre ér-demesek kitüntethetik legyenek; — meg-Tálasztattak pedig bj^ttsági tagoknak:
Muraközben: Göncz Lajos gyngyszr-rész Csáktornyán és Láposi Márton plébános Perlakon.
Baksa és Lendva vidékén: Horváth bászló Lentiben és Kis János Baksan.
Egerszeg vidékén: Lukács Károly And-ráshidán és Kerkápoly Balázs Egeraegen.
Letenyc vidéken: Mocsary János, és Folh Bernát Letenyén.
Kanizsa vidékén: Martinkovits Károly Kitter János Kanizsán; Siastits Károly, Gelsén; Páldi Ádám.
sj . Pacsa vidékén: Sipos Imre Pacsán és . ' Botka János Újfalun.
" 5 Sümegé vidékén: Oszterhueber Péter '/ és Htczki Kálmán Kendeken, Petrics V öyörgj- Sümegben.
\ Tapolcza vidékén: Gerzsó János Bada-■ - ' csonybán; Acs Ferencz Díszeiben; Miltéuyi József Tapolczán.
Köveskállán: Vörösmarty Miháfj.
Tihanyban: Melegh Jenő.
Kesztehely vidéken: Szép László, Vér-tessy Iván, Lipsiis Samu Ku&thelyen.
A'honvéd egyletnek ez alkalommal történt újra alakulásáról a fővárosi köz-ponti bizottság táviratilag értesittetni ha-taroztatoit, s a távirat rögtön fogalmaztat-ván, el is küldetett.
Ezen jegyzőkönyv kinyomatni, s annak egj-egy példánya, az országos egyletek köz-ponti bizottságának, — a föntebb meg-választott bizottsági tagokDák, - mégis Skublics István volt elnök urnák meg-küldetni haiaroztatott.
, A jegyzőkönyv hilélesítésére alelnök
és Kugler Jíándor urak kérettek fel.
Kelt Keutheiyen, m. f.
GAÁL ENDKK,
KUGLER NÁNDOR. TRSZTYÁJSSZKi LAJOS,
megválswttotl jrgrt"
BOC plus ultrájt, a Puccelti teremben ktmond-htUÜan ürömmel és büszkeséggel iidvözeltük néhai napy hazánkfiát ■ rc/Képében, t. i. Báthory Istvánt ! Tovább nero toktatom az egyes mü-vek ieiráaát, hiszen ismét csak azt kellene mon-danom : .hiába, ezeket leirui nem lehet, ezeket latm kell. —
Lett volna Flurenczlten még temérdek gyűjtemény é» tuuieum megtekintendő, de az L'rfiii és Filti után tótunk, lelkünk, szemünk, türelmünk agy elfáradt, de meg ezeknél szeb-bfl talán ugy sem láthattunk volna, tehát el-hívtuk szépen valamennyit, hogy a terme-szilben keressünk üditést.
E czélból hosszas nyugvás után kikocsi-káztunk a ,népkertbe." Bizony es ia kedves kirándulás volt. A legszebb városrészeken át, különösen az Arno partja mellett hajtattunk jó V, óráig, míg egy igazán nsgysserü nyilvános parkba éittijik, — az elképzelhető legszebb és legárnyaaabb fasorok több rendben, kólón 2 a kocsizóknak, 2 a lovaglóknak és 2 a gyalogoknak. £ sorokon belül virágokkal és utakkal sst. sat. továbbá mulatőbizakkal és v-udéptókkel ellátott részei a kertnek.
A legsebesebb nyargalásmellett ezárnyaa, j<SI öntözött fasorok egy óra távolságra nyulá-nak, köibe-közbe idvlli erdőcskék, tavak, fo lyócskák mellett haUdva el. Minő elevenség vMl in!? . . Legalánb 1000— 1ÖO0fényesczi-ni«res főúri, polgári egyszerűbb, négyes — hár-mas — kettős — egyes, magány fogatok és bér-kocsik, telivér, bimpokos dikhencs,őesvér és sx»-Bár alkalmatosságok vágtattak a legtarkább veey6letbe. A fogatokba ülök (különösen a szép orm) s legfeltűnőbb és legdrágább Öltözékekbe vidáman neveire, ks$zerkodva, bámulva és bá-aoltetva nyargaltak otUbb. Kápráaotl a szem
Jelentése
a nagy-kanizsai kisdednevelt/ egyttüUt
szervező bizottságának lffíS. évi atig. 15-én
tartott közgyűlés**.
Tisztek közgyűlés' '
F. éri febr. 21-én tartott alakuló köz
g\ Illésén a nagy-kanizsai Kisdednevelő egye-
sületnek felvett jegyzökönyve óik pontja
szerint .szervező bizottság* létesült, mely
bizottságnak a 8-ik pont szerinti felhatal-
mazás tol; tán á^wJáoos megbízás adatott
arra nézve, hogy legjobb belátása szerint
i intézkedjék arra való tekintettel, miszerint
az egyesület szilárd alapot nyerve, a kivá-
' natos virágzásnak mdul)on.
, A szervező bizottság minden egyes
tagja áthatva azon önzetlen érzelem és em-
berbaráti szeretettói, hogy a kisdedek alap-
: nevelése tttal az emberiségnek, imádott ha-
j zánknak. de tüzetesen e sokat szenvedett
magyar nemzetnek tesznek messze kiható jó
szolgálatot, tekintve, hogy e virágzásnak in-
dult nemes város kebelében ily intézmény hiá-
! nya felette érezhető, elkövetett minden
I lehetőt, nem kímélve sem időt, sem fárad-
1 Ságot, a legtisztább ügyszeretet és a szent
czél iránti lángoló buzgalommal teljesítette
l minden egyes tagja feladatának megfelelő
; intézkedéseket, hogy a t. közgyűlés áltál
belé helyezett bizalomnak megfelelve, benső
önzettel mondjon köszönetet ezért. De mi-
| előtt a bizalmat vissza nyújtaná, engedje meg
j a t. közgyűlés hogy működésének szám-
i adásáról nyilatkozatot adhasson.
| A szervező bizottság kebelében egy
s/ükebbkörü s tiz kerületre szóló birtosokat választott, kik között az egész város terje-delmileg felosztva lón, ezen nemesk^blá höl-gyek teljesítek azon sok és nehéz küzdelem-mel járt, de szíves készséggel eszközölt alá-ira>t, mely szerint az egyesületnek jelenleg 34d tagja van, és pedig 8 alapító, 208 rendes, és 12-t pártoló.
Az egyesület működésének késleltetését
azou körülmény okozta, hogy az alapsza-
bályok némi csekély módosítás miatt visz-
szaküldettek s utasítva levénk, miszerint a
módosítást á megyei tekintetes alispáui hiva-
tal utjáu tegyük. i
Amint az alapszabályok megerősítve leérkeztek, az ideiglenes titkárok mind az alapszabályokat, mind a névsort sajtó alá-rendezék; ez időközben közóhajként tapasz-taltuk, hogy a kisdedovodinak megnyitása még f évi szeptember, legfeljebb október hóban szükséges volna, a szervező bizottság 3 tagú albizottságot kért fel Plihál Fe-renezné bizottsági tag elnöklete alatt, bogy alkalmas helyiséget kiszemelni azivesked-
Mennyi változatosáig, elegaolis és szépség özö-nében . . .
Hazatérve a városba, némi bevásárlások után pakoláshoz fogtunk, bogy innen is tovább tovább Itália szivébe hatolhassunk.
1 (Folytatása köv.)
Virágok és tövisek.
— őnasegrajté -. Jesvay 6éza —
| ^Folytatás.)
i Az ember eazes állat. — Az ember ész
lény. — Al ember egy állatba oltott értelem. -Ai ember gondolkozás általmegromlott állat. — Az ember politicas állat.
Az ember a jövő felé rohan, aa állat a jelennek él.
! Lehet valaki több s agyatUl kevesebb,
mint ember.
Az UWIDV az, ki a roesat kitalálta • szt élete társával megosstá. Éva nér alatt 6 azakitá le az almát s ax almival örökös mun-kára kárhostaiu as embert. Al asszony aa, ki Pandora név alatt kinyitá a pokol szelén -caéjét s es által csapásokat -nért a földre. Ma-nón törvénye ast mondja, hogy Brahma az asszonynak a pipere, nyalánkság, restség, ha zugság, hűtlenség, lén Tüze., s kéjelgés szén vedélyeit adta. Egy asszony, mondja a az. iris, a bölcset is eltérítheti a jó atról. Kincs oly erény, mely a nő hatalmának ellent tudói állni. Szája lotns virághoz hasonló; de szive éles acsél, nem sseret senkit, csak Onmagit.
(Foljrt. k»v )
jeMk, a utalómnak megia feleltek s ai Bet-vös téren egy igen «lkalmas helyiséget fog-lalóztak le nem pénzzel ugyan, de szép szó-val; szükségesen* aézve, hogy a t. közgyűlés által választandó igyleti igazgatóság i »á latztmáii.v első Ölésiben sürgősen intézked-jék.
Az egyesületben élő nenes közérzelem mellett fószükség a pénzalap, hogy minden eshetőségnek p. esetleg alkalmas, jutányos báz megvétele fordulna elő, legyen pénz, de továbbá hogy az gyümölcsözzék, ami egyszer I aláírva van. másrészről többen több helyütt k jelenté1-, hogy fizetni akarnak, azért a bi-ioit<Ag ideiglenes pénztárnokaul Knauz Bol-dizsár urat felkérte ? megbízta, miszerint az alapszabályok s a névsor kézbesítésekor a dolog egyszet üsitése miatt alkalmilag az aláirt tagsági dijaknak ez évre való besze-dését kezdve meg, mire nézve ,. alatt szá-madását tisztelettel idemtlleUijük.
Midőn egyesek áldozatkészsége, ngy-buzgalma ily szilárd alapot vetett e humá-nus intézetned nem maradhatott el Nagy-Kanizsaváros nemes tanácsának s képviselő testületének minden lelkes ügyért megszokott áldtsos figyelmének tanúsítása, elhatározá ugyanis, hogy á kisdedneveló egyesület köz-hászni törekvését elősegítve anyagi kiadá-saihoz évenkiDr^ öt száz forintot ajánl 6 ez összeget már ez évre folyóvá teszi.
Az egyesület bizottság*, midón az egy-let létesítése s szilárd alapra való szerve-zését eszközlé, nem tévesztette szeme elöl egy perezre sem, bog}' ez intézmény társa-dalmi álláspontját is megne figyelje s hogy alapeszméjében a hasznossal a szépet s jót is összekötne, májas hó elején tombolájátékot rendezett, melynek minden tekintetben oly szép sikere volt, hogy a bizottság nemes önérzettel gondol reá. A számadás a pénz-tárnok tételeiben, foglaltatik.
Az egyesület hölgy-bizottságának er-kölcsi álláspontja magasztos ténykedést ta-núsított az álul, midón az iskolaszék július 8 ki ülésében azt határozá, bogy a hölgy-bizottság kéressék fel, miszerint az elemi iskolák leánynövendénei által készített kézi-munkákat tekintse meg s adjon szakértői veteményes jelentést az iskolaszéknek; e nemes ösztönből keletkezett megkeresvény-nek szíves készséggel tett eleget az elnökség s jelentését a tekintetes iskolaszéknek be is adta. Azon kérelmet illetőleg, hogy ha-vonként tegyen egy nói bizottság az egylet kebeléből látogatást egy iskolaszéki u^j.1 együtt, a rendes választmánynak a szerverő bizottság melegen ajánlja, örvendvén, hogy áz egyesület ez utón is a város leánynöven-dékeinek művelődéséhez járulhat.
A szervező bizottság fennállása óu 6 ülést tartott s 41 ügypontot végzett el, mely jegyzökönyveket, az összes ugy iratokat a t. közgyűlés asztalára ezennel tisztelettel le-teszi, megjegyezvén : miszerint az egyesület magasztos eszméje iránt nemcsak e város és vidéke részéről a legörvendetesebb részvét nyilatkozik, de a fővárosból is élénk érde-keltséget jelezhetünk.
S midón á kezdet nehézségeit megtörve,
önzetlen ugybuzgalommal teljesített műkö-
désünkről számot adva, a l. közgyűlés bizal-
mát a szervező bizottság ismételten köszöni,
kívánja, hogy ai egyesület virágozzék, óhaj-
tott sikeréhez az ég áldását kéri.
| Nagy-Kanizsa, aug. 14 én 1875.
MAETLNK0V1TS KÁKOLYNÉ,
*Mrves6 bisottaéf elaok*.
Jegyzetté: BÁTORFI LAJOS,
id«icl. titkár.
mg. 16.
Ha visszatekintek s pár nap előtti képvi*
| selóválasztiara, ket körülmény vonja magára
! különös figyelmemet;—egyik megyénknek a vá-
lasztásban utolsó volta, másik pedig két kerü-
letben a valeeatásnsk sikertelensége.
| As elsőnek oksitnem feszegetem, deany-
| nyit lehetetlen elhallgatnom, hogy a hiba va-tussinüleg a képviselői választások vezetésére hivatott községek túlságos és helytelen takaré-kossági ragyában, a épen lasnuágában, bőgj ne mondjam, faloaiaa kényelem szerele'ében lenae feltalálható.
A másodiknak okait pedig nem kell ke-resnem, hisa mindenki tudja, misneriat aa sl-
wag tMtk Uaotfrs); hsgv a kát Mélaő-ség itt kísérelje megbukott nagyságainak Fev tetioh, Verhovay és Szeawkéoyinek győteitnét s hogy e mistt hiúsult meg két kerületben «■" saabadnlvleási j«tt)l 1 jénok absolut u>bbt«ge s kogy Als6-LeMván ajbó) kell a ssabadelruek-nek mérknsviok s conservstivekkel.
Mennyi idővesztt-sség és mtnő isgslottsi-got eredményeaett a lassúság és késedelem !
No de e a*gj hiba mellett is bistosiu-a van a szabsdelvftek győzőimé a megyei szabad-elvupárt 1875. évi augusz;os 2. tartottkúagru-lésének, a beállott következmények szerint való előrelátáson esselyes azon iniexkedése által mely Ivei sJaaMabályilag kimondotu: hogv az országgyűlési képviselőválasztásoknál ezenpin tagjai erkölcsi kötelességnek iamerendik szava satukksl s párt jelöltjének, megvilasztásit elü mozditaoi — s a ki e határozat ellen cseleked-nék.as többé a szabadeivüpirt ugjinak nem te kiatethetik, haoem mint pártsaempontböl m -g bélyegzett egyén s párttagok soriból kitörlendi.
Es«« fiakötelesésnek inteutiojs pedig mii nem lehetett, mint az, bogy személyes barátság "87 «gy«b érdek összeköttetés a part gyí-
t ne kocskáztatthana.
Ugy legyen!
X-Y.
Tapolcza, aug. 10-én.
A képviselőválasztás e peresben végződött be A községek leszavazása ajkalmával mutat-kozó eredmény as indított távirat nyomán e lap múlt uámában jelesve volt; — most tehát csak is a váUsstáat acttut lefblváaa s avégeredméay-ről kivinunk röviden szolani.
A mint a t. olvaaoiak elótt tudva ran, nem — mint e lap t. szerkesztője: .Vilss z tások előtt* oimfi vezéruikkében föl emliti — bárom, hanem csak két kép. jelölt léptéltetett fel és pedig Kerkápoly Karoly sza badelvü és Verhovay Qyula elvhtt független párti. — Apponyiról nem azólt a erómea.
A Verhovay párt — bár ezelőtt két hét tel sxdlte neg magát — mégia meglepő azásnet tudott vakító Ígéreteivel létre hozni. Ko de nem késett a Kerkápoly párt is 1 — Mindent elkövetett, hogy kerülete ssülöttjének, a nagy államférnnak tegye fejére a győzelmi koszorú'
A formssserti választás Vadnay vilasz-táúelnök elnöklete alatt 8 órakor vettu kezdetet.
— A azavazáa, midfin a Lorvényszabta ajánlási
határidő lejárt s s szavazóbizottsig az esküt
letette, két helyen vette kezdetét. — Az ered-
mény még ekkor távolról nem volt gyanítható.
— kerkápolj párt kosul még kevesen — s
Verhovay pártból pedig, mivel ezek jelöltekkel
együtt a gyuiakeeii dombra gyűltek össze,
meg senki sein volt » viiatutaai színterén. C*»k
később 11 órakor sereglett mindkét párt be. —
A vi1 .sztás rendesen íulyt. — Már 12-kor a
Vevhovay párt győzelme látfesott. Negyvenki-
lenc* ssotóbosegben voiL — Li sí arány sa*-
tsu agy Vi 2 óráig, midőn a kocaka megfúr
dúlva, a hlerkipoly párt 272 szótöbbséggel ke-
; áuc el s haladta ml ut ellenpartot — Félbat
kor a községek szavazása lefolyt. — Elnök ál-
iilui Jet let ve egy és felóra határidő adauitt az
esetleg elmaradottak leezavasssárs. As ered
meny már ekkor látható volt. Verhovav párt
minden emberét igyekezett lessavaztatni s es
által sikerült is a350 szótöbbséget majdnem siaz
zai szállítani ala,de a Kerkápolypart legyőzetesél
lehetlennek látva, semmivel nem tör>*>dve indult
zeneszó s harsogó .Éljen Kerkápoly!* ielkialta
sok kost az érkezendő kedvelt jelöltje elé a va-
ros végére. — Kerkápoly ax eredmeuyt Köves-
Kallin várta be s csak 7 után érkezett T.pul
czára. — A nép már akkor a város végén vsrta.
— Azon lelkesedés, mi e peresek beo uralgott,
leirhstlan, mindenki igvekezett látni s sietett
hinlójához. - Kérték, engedje meg, begy vil-
laikon vigjék be, de visszautasává, két falon
ember karját fogadtat el, kik álul vezettetve,
nagy lelkesedés, senessó s ágyudörgések kö-
zott érkezeti s vilasztiai helyre. — Itt meg-
tudta, hogy a valasxti* íormaszerüea még nem
fejesMteu be, asert néhány ssovsl türelmet
kért s tadtára adu a népnek, Rogy a riroauai
előtt kivia s mai nsp benne helyezett biaaio-
mért köszönetet mondani. — A nép tehát a vi-
ro.báaa elótt foglalt állast s mire a vilasztisi
jegyzőkönyvek atáinnak a ai eredményt Vad
nay elnök küúrsWtte, mai} uek alapján Kerka
polv Károly, Verbovay Gyula ellen 244 szó
többséggel megválasztott képviselőnek tekin
tendő — Kerkápoly is megjelent a varosba*
egjik emelete ablakjában, honnan kSrltlbelól
a kövelkesőket niuudá:
Tusteli vtlaiz'ópolgárok! Engedjék meg, hogy legbeneőbb hálámat fejezzen azon bitsl-nnké>t,mely!vel ma masndssor megajándékozni voluk taivesék s melynek alapján ma mised azor urtom magamat a tapolcsai választókerü-let őrsi. gyűl. képviselőjének. — A vilasztsst megelőzőleg semtui tolakodást nem kivinum tenni. Amint önök tndják.csak oiv helyeket Iá togatum meg, melyek akarva, valamit tőlem i» hallani as ország hftlyratéróJ. merhivuk ; ' s választás folyama alatt planr jelen lenni ssm kiváotsn. — HirtmH besxedenibesi atrr****" Un helyenként elmondott programmoobaii sem-
01^erstet sem tettem és aésnie toketteu, mert
UOB párt, mely nek én tagja vagyok s mely * tett e TSO bivstva, sokat előre nem is ígérhet. — A k*ebbségben maradt párt Ígérhet mindent, mert ittdj»»ft°gy W "** auhatsemmiL—De most mi-i.ja már Önök képviselőjénsk tekintem mags-mKXí nem tehetem, hogy némi ígéretet és pedig u.j ígéretet ne tegyek, mely kiválólag e vidé-ket, e kerületet, e hazánk legszebb s a külföld jto is ismeretes vidéket, érdekli. — £■ erea igeretem as, hogy igyekszem teljes oda ^Átsal s égess lelkiismerettel tenni ast, mi bazár* nésve — tehát t kerületre nésve m üdvös és hasi DOS. — |Azután áttért % hátai pénzügyi álláara e erre nézve fei-vj* a népet, hogy igyekezzék saját pénzügyi uvteíéü segíteni, mert az által leend oaak a u» silány pénzügyi belyretén is segítve. — Övessen t\ tehát a nép mindent, mi saját jöve-úaiéí (.'yarapitaná s ú msga is ebben erejéhez eri-e miuden segély eszközzel kíván jarul-9i. — Különösen ezután, midőn már a kormány-ét térbe váltaira nem nehezedik, ígéri, hogy oubsxor el fog jóni kerttletjébe s a hol baj le-■DCj igyekszik teljen erejével és befolyásával jinak orvwilására. — Végre egyetértésre inti , népet s kéri, hogy a két ellenséges tábor ol-vadja isméi öasse, mert hisz 6 sem fogja többé •iv^st ellenségének tartani, kik a mai nap ei-eae minden erejóketfelhascnáliák. Ö mind két pin képviselőjének tekinti magát s szerencse-eaek fogjs tartani, ha szoknak ís valamiben segítségünkre lehet, kik rea nem ad iák szava-aljukat. —
Végre viazoo: köszönetéi fejezte ki ■ ma-git to^Tbbra is a válasz ló polgárok figyelmébe »jaol'tia t harsány éljenzesek között beszédet régezte. — A városházától Györffy János já-rttöiró úrhoz ment — A nép által oda ia kisér-letett, hol Csigány Károly üdvözlő beszédére meg egyszer búcsúszavakat mondott a néphez s löbbe nem vala látható.
Ily módon és rendben folyt le városunk-Dac a képviselőválasztás, AS egész szép rend oeo történt mít tulajdouíthatunk «sonkétasá-iád kaiona jelenlétének, mely az utczákon ket-ris oszloptalakat képezve, egyik pártot a másik-kal ueszejőni nem engedte. — Kgy«tlen egy iiuermezzo volt. — Ugyan is : a volt diszelyi \~£\ rü Ápeacz buzgóságatol elrsgadtatva,átment » Yerhuvay párüakhuz 8 ott kerkápoly réssérts szavazatot akart gyűjteni, (.pedig nem volt szükség reá) éa pedig két—kél fonoijával — uniót én legalább hallottam; no de aztán meg J kapta érette, agy hogy életéhez nem sok re meny van kötve.
Nem kis elismerést érdemelnek a válasz uii einokók is. — Kiváhkép Csigó és Acs, kik igeo kitünó tapinuttal vezették az egész vá-lasz-
lait.
Nem hagyhatjuk még ast is megemlítés
ueikul. hogy bár Kurkápoly győzelme számban ücm sok, de attól büszke lehet e válaaz-taira. — Hegláthatta és vigasztalhatja magát, Dugy s kerület" értelmessége as u. m. intelli-gemiavolt as, ki a mai napon a gyöselem babér imioruját neki jultatá. —,
Verhovay, a mint fél (ü\r<b hallottuk, as eredményről midőn értesült, sírásra fakadott. Kulooben erről jót nem állunk, mert nem volt szereacséak látni, hanem hogy guLymosolyiyal bigvu el a várost, a zicher.— Ionén egyenesen < szándékszik, lépni. Félünk, hogy a
i itt is nagy lévén, hasoulókép csak bu-
KUI eredményes ott is a szerencse. — K-ülon
'•»w jó uiat a hol IZACÓ.
Helyi hírek.
— A tuxgy kaniméai vadáaztáraaaág ez
"re isméi megalakult és púdig as aj vadászati
tdót tárgyszó torvény alapján. A tagok száma
*0 ról 50 re szállott. Tisztviselők ül választatlak
* kővetkezők: elnök: Hartinkovics Károly;
r^nztárook: Vágner Károly; első jegyző: £>»-
r*» Zsigmond; második jegy só: Grandpierre
Karoly; Választmányi tagok: Albanich József,
tocb Adolf, Vészter Imre, Laky Kristóf, Wel
kermann és Keuszidler Károly ; póttagok :Sann-
*eber Jótsef és tilaa Pál urak.
— Wlasaics Antal nagy kanissai kir.
neki elnök ur ó nga szabadság idejéj
ra, a héAici fürdőben van.
BekilideteU. A nagy-kanis#ai keres kedelmi ifjúság önképzőköre f. hó 2l-éa a
^po^ari egyletkert helyiségében táncmgalmat r«odes, mety tánczvigalom tiasta jövedelmének lel»-«-jaüiu$ b6ban történt szerencsétlen kataa-lrofa által önbibájukoo kívül mostoha anyagi ttelyt^tbe sodort budai polgártársaink javára, iJ&sik fele pedig as egyleii könyvtárban levő ^*r)-ar müvek kiegészité«ére iog fordittatni. Te ti n tétbe véve ezen kéttűs nemes czélt, mely
vfeoajelzettnek keresztülvitelére indit , azon •*éf reményre jogosít, hogy Nagy Kanizsa B«toeuzivü közönsége ezen lelkesedéssel felka-rolt^gjtől kegyes pártfogását meg nen? vo-&*Ddj», haaem tömeges látogatásával támogatni '°KJ» e hu minim czelt annál is inkább, mivel minden megtételeit, bogy a nagyérdemű látó gtiűk egy kellemesen és vígan töltött est em-***ét M vibvssék f"g"^Hf1 A resHáesKjeég ne-Molaár Vilmos,
— A ki»dednev*ió egyesület névso-
rából r-mnt kimaraduk, részint uj tagokká 16-
nek : Br^vi Józsefné 50 frttal, Tersánczky
József né 20 frtul,Poliák Lajosné>*ületett OeUei
GutmuD Emma aUpitó 100 frtul, Filrst Emí-
lia, Varga Jánosné, Dr. Schreyer Lajos, Mild
Károly né, Plichta Károlyné, Biba Kornélia,
nemkülönben Vtttinger Antal né rendes tagok.
— CHUaffhutlá9. Közeledvén angusz
tiu hó 21-ike, mely napon földünk pályáját
valamely szétrobbant bolygó tovább kerengő
milliárdnyi apró részecskéi metszik — ajmeteor-
^ alias tüneménye éjjelen kint már észlelhet^.
Majdnem mindeo Öt pereznyi időközben fényes
csíkok tűnnek fel az égboltozaton, lu'-isuk. áltat
jelezve azon irányt, melyben ama apró égites-
lecskék valamelyike földünk ronzkórébe jutva,
alá hull. — £ tünemény a mily érdekes, ép oly
megfigyelésre méltó látványt nyújt. ^^
— A magyar dijLórsjegyek ang. 14-
ki huz isában kővetkező sorozatuk nyertek :
146, 3JO, 858, 957, 252^, 2887, 2961, 3169,
4021, 4060, 4396, 50*6, 5306, 5854.
— A nagy-kanim*al lottógyüjtöd^
ang. 13. óta betéieleket ismét elfogad.
— I*ráger Béla gyógyszerész ur, v^ ro«unk szülöttje, ki hosszabb ideig Bécsben működött, Nagy-Kaoizsán megtel eped vén,a Lovak Károly-féle gyógyszertári vette at. Práger úrban egy minden szép és neroe«ért lnlke*ülő polgárt nyert e város, azért örömmel üdvözöljük!
— Sümegh, f. évi aug. hó 8 án a sü-
meghi lövölde választmány aJtal rendezett bu-
dai Tizkár<>«ultak javára tartott dijlöveszet és
tekepályázat alkalmakor m b«léptidjjon felol-
fizetni szíveskedtek: i Stetlner Máié 00 kr.
Székely Emil ÖO kr. Fagasits Kornél 50 kr.
N. N. 4 frt 50 kr. Löllein N. 50 kr. N. N. i>0
kr. N. N 50 kr. fi^ck Ján<>» 50 kr. Üorser Ka
jetán 50 kr. I>r. Árenstoin József 10 Irt. Ur.
Gyömörey Viocze 4 frt. Kaile József 50 Ur.
Csirke Fván 50 kr. Polgár Antal 1 frt. Gr.
Vickenburg István 60 kr. Forintos Kálmán 3
frt 50 kr. Szűcs István 15 frt. Bessaoyey ur
hölgyek 3 frt 50 kr. Takáts Zsigmond 50 kr.
Kitner Sándor 2 frt. tímodios Károly 1 frt.
Háczky Kálmán 2 frt. Bjgyay Antal 1 frt.
Szentmih:i)yi Rezaű 1 frt 50 kr. Ur. Vickcu-
burg Marc» 50 kr. 8süca Paloé 1 frt. ttr Vic-
kenbnrgné 1 frt. Nagy Pál 10 frt. Gr. Pejacse-
vich Gábor 10 frt. Jblzcn tisztelt urakun kívül
fogadják egyszersmind azon neiu*a, az üdvö*
czélokra szíves adakozó hölgyek is, kik 36 dru
dijtárgyat adni kegyeskedtek, arendezúsÁgutik
mély köszönetét. E kedélyes jótékony vigalom
tiasta jövedelme 133 írt 61 kr, mely a káro-
sultaknak beküideteit. Süuiegb, aug. 15. 1875.
K. H.
— A wala-egertttegi pol^ h'u-éa köz-
ségi népiskola második érteaitrenye beküldetett
bozzánk. Szerkeazté Udvardy Ignácz polg. iak.
igazgató. Tanerő 7. le taxám Ifi. Az értositveny
ben Búdy Juzseftól a ,Polgári ukolák czélja"
csimu idevágó értekecését közli. A népiskola nö
vendekéinek száma 556.
— Balaton-Füredre a I7-ik száma
kim a tata* szerint aug. 11 ig 1176 folyoseámban
1776 furdüvendég érkezeit.
— A Mala-9*.-bala*8l országúé vásár,
aoguatus l6-áa niegejteivén, mely váaár alka-
lommal 202 db. szarvasmarha és 23 db. ló lett
adás vevée tárgya, a forgalmi toké tett 19,488
frt 60 krt. — a legdrágább pár ökröt 340 trt.
értékben Kbulich Vilmos langvisi lakos adts
Karoai Marton Jánosnak, Láng Pál füsvülgyi
szinte 340 írtért Szabó Jáuue galamboki lakos-
nak ; a legdrágább ló 114 tru vult, ezt Kugler
Márton szt.-andrá« adta el Kumcz Ádám sor-
mási lakóénak. —
_ A képvi»eiöválamta#i uj szavazás Letenyén a légrádi vasár miatt aug. 26 an, csü-törtökön, \. Lendván k.ét nappal előbb, kedden, aug. 24 én tartatik meg.
— Alsó I>&mbaru, aug. 13. A múlt
télení erŐ« havazások idejebea légrádi s*. mi-
hályhegyi szőlőben majd egy pár nap alau 8
pincze töretett föl, azokból elvivén, amit caak
akartak, a többi edény léiét jsazezuzvao ; ná-
lam caak 84 frtnyi kart tettek, de ennél többel
akartak okozni, minthogy sxobam egyik helyén,
u öeazeroncsolt szekrényem előttlüzei gyújtván,
reá raktak számos c*omó újságon kívül kec vas-
kos kötetnyi B. Eötvös J. 19-ik század eszméi
könyvét, és ez volt szerencsém, mert súlyuknál
fogra a tüz tova gerjedéaét megakadályoztak ;
amint fölemeltem, f|da jőve, a lángész szüieiné-
nyeit keblemre szorítva, megcsókoltam goudul
van: kiáltottátok a lütprobaL É* ilyen garax-
dálkodást nem caak naiam, de a többinél is
végbe vitiek, íölgyujlási saándékkal csak egy
bwiyen. Ily esetnél, ami igen természetes, gyana
kodás esik majd erre — ura; Horváth Janót
48/9-ki honvéd és aatáu busorozott cs. baka,
mo*Uni szőlőhegyi birtokos és lakos nam gyanú,
hanem nyomara akadt a gazoknak, valami 49-
ből ideezakadt illér csócaeiékhadból, tehát szöke-
vény Kosza Vidaszemélyében; i6enmeggon-
dolatlanul caeiekodett a derék volt honvéd, hogy
valaki előtt nyilatkozott, miszerint 0 a rablót
tudja és fölfogja adni. Ezt megneaselte a csi-
vátiy és mit tett a szörnyeteg? e hó 7-en este felé,
de ttég világos nappal rábukkanván Horvát Ja-
DM 16érmSér*, aku édes atyja köpönyege volt,
gosdoWia, hogy maga asöreg, noha afiu, latrán standokat, kesét rázva kiáltott neki, hogy ne bántaa — rásötötte fegyverét —- s a régset titka,
j —csak a kápssli pattari el! Én a kiraboltatsao matnem tettem volna kösse, mert már eselóii 2, v. 3 évvel szinte kiraboltak, nyomukra jöt-tek, ugy tudom, el iitogadtattak,kihallffattattam,
{ költségembe került... és kaptam-e elégtételt ?
; dehogy! Hivatkosom Andor ka Gyula akkori ssolgabiro úrra és valami izraelita esküdtjére;
1 — de midőn esea ittmaradott aseressán tálai-don vérünket ontani meréssli, föl kell, hogy jaj-
1 daljak. Kérem ia tek. csurgói járás eréJyeirőJ is-mert Simon ssoigabiró urat, hogy törvényes jo
' gával élve, szokott módjával ez ügyben is szí-
veskedjék eljárni ugy, hogr a gonosz ember
mielőbb mi éden kire nésve ártalmatlanná tétes-
sék. F. F. !
— Bővid Mrek, Szeremley Miklós hon -védezredee Londonban meghalt. — A hercze-govinai lázadás terjed. — A Balaton rendkívül apad. — Basaine tábornagy kereskedő less. — Trevizóban sztipt. elején nagy tornász-gyűlés tarulik. — Kovács Zsigmond pécsi pttspök Ma ríenbadból megérkezett s Nádasdon van. — Bécsben.Magyarország" cxima lap indul meg okt. 1-én. — Debreczenváros 1,200- 000 frtot vesz kúlcsóa. — Darmny Viktor .Köztársaság'' cnmfi laput indti m^-g. — &taUc«i Mari, Ko lozsvárt Szalacsi János nev alatt ferti ruhábün jártsokáig. — Lovauadon 32 ház égelt. e).
— Sárvár mellett egy juhász baltával osz-
azevagdalva találiatutt. — Felső Beleden ltí
hás égett el. — Szeremleynenél Erdélyben
egy „La Flécbe* tyúk 35 ft. 1 tojás 40 kr;
1 Ssaremley-tyuk 100 ft. 1 tojás 1 ft. 1 (Pulya-
tyuk20fL) 1 tojás 35 kr — A velenczei tó pákoz-
di részén egy vadászat alkalmával 870 vízi vad
esett.— A nagy beteg Báró Sina 1809 aug. 15-
én szUletett. — A budaiján. 26 ki vihar okozta
kár 2.^13,025 forint. - Tátrafiiredet egy c»n-
sortium akarja magvenni. — Pollák Jáuus veaz-
pfémi kanonok meghall. — Fiaménéi hajótörés
volt, 6 egyén meghalt. — Londonnak 4 miliő
lakosa van. — A bpesti állatkert teher hollót ka-
pott. — A ,Vasárnapi Ujsag" O' Coanell Dániel
arcikepét hozza. — Debreczeoben gyaiugver-
seoy társulat alakult. — E^y iameretlen az ál-
lampénztárnak 55 frtot ajándékozott. — Gib
raliar mellett spanyol s ang"l katonaság közt
összeütközés tortént. — A francsia kormány
nagyszerű lóbeváaárlásokat eszközöl. — Hile-
tic* özvtttozár a Ulcli kerultitbvi képviaelő lett.
— A hurvát tartomány gyűlés sug. 23-áo njit-
tatik meg. — Erny György mngányo* tókepén
zes sz)bájábau Bpesten meggyilkoltatott.— 40tí
képviselőnk v»n eddig, ÜüiJ szabadelvű, 37 fug-
getlenae^i, 24 nemzetiségi és 18 Seunyey párti.
— Belgrádban 2 uap alatt a hercsegüvinaiak ré-
szére 2*00 arany gyüjtetetu — Magyarországon
24301 hivatalnok van. — San Miguelben 50
felkelőt végeztek ki. — Az angol bank nagy
mértékű bankóhamisitáanak jött nyomára. —
Az egyesült államokban 73Í9 ajaág jelenik
Vegyes hírek.
— Hány iufvifíb van a népnek Evro-
pában* Európa 20 parlamentjében közel 6000
fóből álló hadsereg képviseli a nepeL Elől áll
Francsjaorazág 750. azután Anglia 65S;Oiaas-
oraság 503; Magyarország 447; Svetia 433;
Poroszország 432; a német birodalom 397; |
Auatria 355; Spanyolország 33b; Görögország ■
186-al; BajororMág 159 ; a Dunafejedelemaé- i
gek 107 ; Schweicz 128 ; Norvégia 111; Bel- j
giam és Dánia mindenik 102; Portugál li>7; j
Wortenberg 92; Németalföld és Szászország
80 — 80; Baden 63 képviselővel: hossávéve
még a kis német oraaágocskák képviselőit, öas-
ssflsen mintegy 6000-re rug a képviselők száma.
— CüokagyiUconág. Szegeden a napok-
ban valami Boros Mária nevű öregasszony öt
hónapos auokajitt fejasevel agyonütötte; a szü-
lők, kik rövid idóre a piaczra távoztak volt,
hasatértükkor caak gyermekük véres, megbi-
degült hulláját találták. — E borzasától leit
indoka a .bzegedi Híradó" szerint boazu volt-
As öreg asszonynak Budán kis háza volt, me-
lyet oly feltétel melleit adott át vejének, hogy
es róla haláláig tiasteséges módon fog gondos-
kodni, veje azon ban, amint mondja, a neki adott
vagyont elpazarolta; eséri akart boasut állui
rajta oly módon, hogy legkedvesebbjétől t. i.
gyermekétől megtoeasa. E gondolat ugy látszik
megzavarta eszet ugy, hogy a gyilkosságot be
számítás alá nem eshető állapotban követte cl.
— ötiU biblia van, szentnek tartott, erek-
lyeként őrizve, valami cs«b eredetű Scbeboldt
D«VÍI cnalád birtokában LucasCountyban Ame-
riüában. E bibliát a család egyik ősanyja ke-
Byérteastába gyöngyölve megsütötte, hogy a
kormány által elrendelt biblia elégetéstói meg-
mentse.
— A perui c/ofvs-roJ a vSiedeu egy el-
hunyt asinéss emlékiratai nyomán a következő
érdekes adatokat közli, azon árszabály felöl, a
mely egyik boulevard színházban aJkalmasás-
bam vsa : Kösooséges taps egyszer 5 fre; sajos
taps 15 fre; ismételt taps 2u fre; háromasoros
taps 2b fre; egyszeri kihívás 2b tre ; kihívás as
egéss előadás folyamában &0 fre; ijjedtségkife-
jesése 5 fre; reoÜJeáa* mormogáa, mintha már
nem volna eiég er<^ a Upeoláara 16 fre; tspt a mely eleinte ellenkesesre talál, de ast legyőzi, mintha a hallgatóságjobb érzelmi réssé ss ár-mány kod ókon győzedelmeskednék 32 fre; bősz szán unó zokogás, tapstól követve valami gyíl kos jelenet végén 12 fre. 50 ctm ;víhogás 5 fre ; nevetés 8 fre; szívből jövő nevetés 0 fre ; fel-kiáltások; .Ah mily furcsa: minő mulatságos!* 15 fre; felkiáltások a saperlatirusban ; ,Ah rendkívül furcsa ! Mulatságosabbat már nem ís képtelhetni! "20 fre stb. sib. stb. A mi a ssin hasból való eltávozásnál ejtendő ilyneroü kifeje-séseket illeti, mint; „Valóban kitOoŐ társsáigt MiuŐ egyöntetűség! Hiszjobban játszanak, mint a thatre francaísban!" azok ktiiőn egyezkedés tárgyát képezik a azin-hás ígasgatója s a claque vezére kÖ»t.
— Mir* használják a távirdatodronyo-
hat Ttírökorsvígban. Az armeniai nők tisztaság
szeretete ismeretes, minek igen iérméssétes kö-
vetkezménye, hogy gyskrag állnak a mosó'
teknö előtt, tes tök barkói a status qno aateját
helyreálliundók. A nedves robákst pedig szá-
ri toí s városaikun és falvaíkon áthúzódó távir
d:,sodronyokra aggatják, minek követkestéoea
gvakori sodronyseakadások állanak be. Sevket
Effendi Erzerum távirdaigazgatója körútra in-
dult, felvilágosítandó Armenia hölgyeit, hogy
& sodronyokat a távirásra é* nem ssoknyáik és
kötényeik szárítására feszítették ki.
— Hová Utt a umérdsk pén»1 Orosz-
ország hadügyi költségvetése 1873 bu tett 144
millió ull«rt, Franczisországé 106 milliót, Né-
metorszá^é 91 milliót, Ausztria Magyarországé
60 milliót és Olaszországé 44 milliót. Esee öss-
szegek, melyeket a katooaszörny elnyel, tadva-
l^vúleg évről évre emelkednek. Az ifjoaig, ille
tóié* a nép képzésére és nevelésére nagyon ter-
mészetesen nem miradhat egyéb egy kis ala-
mtzsoáoál. így oem csuda, ha már is azt állít-
ják némelyek, bogy épen egyenes útjára jutot-
tunk » barbárságnak és ökts^jognak, hol a halá-
lom a jog előtt lépdel. Oda át Amerikában
mát kép tesznek. A yankeek, most 36 millión
vannak, inkább adják pénzüket iskolákra éven-
ként 200 millió tallért, mintsem szép egjeu-
ruhákba, nagy kaszárnyákba, puskákba, kü-
lönbnél különféle parádékba s több eféle koltur
terniékekbe fektetnék.
Paplrs&eletek.
Njüvános h«lyeo haagoa #«tm»es«r^bao •■•«-ved két nri embar
— Hit uxomtTéi, >>ol is len aa a viLafrkial-
- Amerikában lMxFila-File-Fil«córiaváro*aaa.
— A* á*s !
pridikácsiA alatt «lálmosodtak a aall-catók, ni fölött a pap toeKboazuikodott, d« mirel aeas akarta hÍT«it nt-f-bánianí, igy kiáltott fel: D« b*<*41-fmftok fiatalok, badfi alB^aoük a nfinj Ör«f«kl Á kívánt bálái «l is l«tt 4rva, mert most már •*• a fiatalok D*n b«*cíltok, ••m as or«g«k n«m aladtak tObbí
8okáig nsm *o]t otthon a diák, • midSn 8 év odri falnjáb* vinzatArt, •fr öreg leánTnyal talál-kocott, kirűl mirel nem tadta bitonyoiaa, bogT vajjoB t«ái>7 v»f7 aMkonr-*? — i>r«t*O ovatoMaffal W*-ÜtoUa meg:
UgjraD kírem, ai ifjajnooj aMt ii leány?
Gratz, aug. 7 én: 1, 63, 56, 41, 87.
Temesvár, „ . 10, 48, 28, 43, 34.
Innsbruck, . 11 én: 12, 67, 28, 88, 8.
Brüon, . „ 43, 18, 9, 63, 90.
Czletl szemle.
K«lt N i otái.i 3 órakor
Eininii, 1876. aof. 16. dit-nappaJ d«rfl!t, aaaleg, *J>1 ki-
váró
Ctleti forgalom Ai Ötlet •l«jéat&a n*a-tatkotott kit «Jénk»éj, caaichataar a o*»odo«k %of-ifU bslvct - McgrflDdelések nagyon biáayoaak ; sa-s«k kifolyása végleges *ételk*drt«t«n»ig — Árak misdiukább Uf«U ▼arriáloak.
A pásti nemuttosi fabaa *• magrásár tik«r-telen^r« után «ott nig rtak a béfmj, • hó 2a—**-dik.Au tartandóbao n*»»ponto»al niod«a rentoy.
A jeleiileg ÍStMrepet TIM)8 csikk keuefU-▼fii árpa Es bir ogjrdflt kii k«l*B48a«fg«l *i uilárditl képTla«U árral
Kakoricxa pillanatban The*tb» •*■> aynjt eoa-»eoiíUt*iát á<niiik Irpsat o*m tartó irAnyánál fogva, p«dif «K7 <•!<' ■ ' ■ •* volt főbb •ladáai forráiBok. ■
Gabnaá uuk picsi u»»nc««Dk it»riit : Basa 82 -83 fu 4 90-60 kr. 84—85 fta 4 60—80 kr.
86-87 fta 5 - o.lO ROM 3 3 40 kr Árpa 2.80—3 2S kr. Kukonc«a 1.40 2.60 kr. Zab 1 80 kr.
Szerkesztői üzenet
1761. gflmegh. Két példányba* klldöttflk o>«f — igut »ive<i.>ti.
1761 8. Kapo.rAr A wvtayt Mgkaptok. *
I7u3. H Ttrj*. iskolai lapba való.
1761 Q EmaoesipáJjaka a »Bt T *i«!Sbb k«-tóljflk.
1765 P BniUfwtt. JOT8 ixambaa.
1766. L. 8s^k*if«jérrár. S«« Mdj«k, mikor
kerfllb* rá a tor.
1767. T . a halálára. N*a> kdsölbctS
176a & Badaptft. Ama irdea«a k&taniny •!-vsK«tt, kérUk aj báli ssiv-« b«kfll<l««ir«
1769 Toroatáli Már eaak a jBvfi uámbaa faoa-fcaljok.

—tf
Értik- M váliafityaai augmztiH 17.
&•/, metaliquea 70.80; 5*/. »«"•■ kBIoaóa 74 25; 1880-ki alladalmi kölcsön 112 50 ; bank.
Krénv. 9 31; bitelinWMti réa»Ténjak 216.60;
* London 111.45; magyar földtehermeD lati köt* vtay 82.—; temeaTárí fóldtehermenteu kot-»ény 80.75; erdélyi fólatehermontósi kötvény 80.75 ; horvát-alavon földtekennenteai kötvénT »4.—; eittit 10120; a- kir. arany 5.26 —
; Hapoleond'or 8.92—.
' 1
Vasúti nenetrend
Érvénye* november 15-tól 1874.
A kanizsai idótmutató óra szerint,
Indal Kauiuáról
Kaaiuai Tatpáljráa as órák pontot*n a k«lyi időt
mutatják.)
Vow ham :
uám óra Partid!
306 IWk, Heháea,DomaoTár • Fiiadba » 3 nff
8|5 Mokaea, Záfráb fa Domkorárra 1 S2 d««t.
ÍI2 Budára 6 17
S19 6.£»bata«lyr« ü"*1 iáhKáa » óra
pamlsi B*o>k.) . . 6 ti r.fl«l
- " " -14ea»ja. hla) t ^ •«« . 10 47 am 4 48
16 pmin B*o.k.) . . 6 81
Pnprktl (•!* Triaatfb.
37 ••»•
■rkeslk Kákicsára
916 Moháé, át lifribböl 4 8 >•«•!
SOí Euék, Mohic.fiam. ■ OoaboT'TÓI 1 33 dálM.
*r
*M Mmaw fa t>M»h<n*tr»l . . . . I 41 ■*,
«M Búiról Ili RM
»1 1 61 ŰfT
SÍI 9 21 «„
8US B*«b(l (Bácnja. bukuk. fcl«I> < 2» PSÉ!
513 „ „ „ „ ' 1U 10 «S.
!14 „ GraesbSI, (Pra(»rbof folSl) 4 44 ,,,..,
SOt TriM.t- B*e. Oiawbíl - . 1 IS dilíu
»0» - - - ., „ . l-> 18 *.
Felelós íierkesitó 8 kiadó : Bát*rl
A legnagyobb
Reichárd és Társa e, Béc»be„,
III. Marier utcaalT. se alatt van, honnan képek-kel ellátott árjegyzék kívánatra intryen bér mentve küldetnek mindenkinek, f1'34-5-
C>ak egy
kísérletbe kerül,
hogy innn kitQu6i^gírSl a buaula t l£ i ll
tor-ejinTat, báló- ia csigfy nüii uioO perejinok Ulrök h»ló , kardxntek. rifon
„ készlet fej- ti mellcsolcor bárioD;-pánÜikákkal él ró-aaákkal disaitn . . . 27 kr Kfj pár kéielS gallérral efjOU 87 kr
miodenki roeggy&iödjék. Vannak.
1 50-rSOt Téf, V. atélei. frl. 13.50
ráaxoa
1 30- „ „ „ caintat
váatoa
30- „ „ „ kreán-
iáa«n ., 810 i%n bécii rSfúnkéDt 21 kr. S«ly«m- •• báraoDy azalaguk. Fail- vagy noblesse-teljem, mindet aima. legdifatoaatib uiuektieo. »zi-fonákkal Öt ajjcyi tzéteaség
tcy pár éieS gallér ecytt Egy pár ffjn vaJó vagy tseb. kdó tó iő
gy pár ffjn vaJó v keodó, tartót Minő . Kgy Tágionuebkendő . 8.10 £gy T*«*OD-asfUlkeod6
Isgy tekeuösbek*hej-fasa l*f-
ajabb íajta 27 kr
ej kétfelé fe»ö 37 kr
fifj Tiaxon- és »J inge IC olló . 'lí kr
Ügy angol fej-diadem, egésxen
fekete gyöngyökkel htmeive,
legújabb 27 kr
8.10
27 kr. 27 kr 27 kr
Kg; bór-péutaaka . . . . 27 kr
Egy káiétkaual cbtoa-esaatMl 37 kr
Magbiiá.ok
u öuseg bekOldia« után ragy poaUi atanvét aellett poototan hajtatnak
(égre. Áade, mely«k nem tetaMvek.
niodeo haboxás oélkol vivsxaTétetnek
Beck Grand bazárja
Bécs, AcUergaste 4.
.éretik « cxég óimét elteDui, éi axt Ieb«t6le« jól eoü«kes«U>eB UrUn
bécai r6fe 27 kr., két ujjnyi asé
lenek két bécai rűf 27 kr.
iigy pár
febér vagy caikoa hölgy- vagy
gyermek-térdhari«oya a leg-
jobb fajlibál 27 kr
Kgy pár férfi fél harisnya . . :>7kr Egy pú1 barísnyvkotö, uélet keiyempántlika-csokorral dí-
"itíe 27 „
További
fahér damatit-tOrfllkóKSk, vasion ágyaemltek, nebé* lábacAnyefek, bu
Öt)
elsőrendű ezüst érem, a cs. k. sztb. Hungária Drillért;
brouz-érem, eke és gazdasági gépekért; akiével gyflrflt baagerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosoayban
ajánlják 2000 példánjbao már aaMoálatb-vn leró
BMaanyi Babna-restáikat két ujgyságbin, 8 szitával ellim 60, 70 frtért., ca. kir. szi-bal Hungária Drill legtűkéletesbitett sorretőgép, meríti kerekekkel.
OA.H.Eí'rT-réi© vetövép
kaaálmehtóvel, eiiamert legjobb aaerreitatil kiritelb«a. MindKonemli aaánuí- ét egjéb gudáauti uerak, »ie«aka- «• gjttuttrminj »íg6-gípek, c^pW"
gépek atb. e. f.
Ábrái árjeg^Hkek ingyon <• Mnnantva asolgálutsak. (1106—°)


(1756-4)
!i
Hirdetmény.
Alulírott köihirri tesaem, Ület^U; felhívom a tek. ffildbirtokoa 4l b*rl5 urakat, miueriat Zaia- éa Satnogymegv^kbec jú hírben illú Hanch&l-féle üutitó hengerrel el titolt rsfpl6-itAKg^prtn f. ívi «nginxtai 15^61 5° (, cMpléti dij melteti bár kin.k munk«i>* itUnd. Hasoftáfiiak moodov inetio B-ról eredi (tx ill«tő rang • alláwbox épeo sem U15) rágalaacitt. — Ily jutinjoí caépelteté*: =»*k betegség okoit* lemon-di»om folytán, é*eiid6»i» s több aapuimosból gépétzszé lett ver»enyx5k elieoében tetxek. — MidSa UÍT^B pártfogisuk»t kikérni bátorkodnám, maradok-
scf-KMiMáa, Teleks-utcxibau
Késs uolgajok
Ereid Ignác z,
géptui*jdono», mint rillalkosá.
Kundmachung.
Uotftríertipter b««hrt aich difi Herreo Groodbe«it»er uad Pacht«r Ka Ter*tlndig«a, d*»« B«ÍQ«, in den Cuatitatsn Zal& oud Homofj b«st r«nnoinirt«, mit eioem H&nchal'»eh«m BeiQigangr«-Ciiiod«r Ter»«b«a« Dampfdr«*chiB«*chine, dercn Benütsaug biercnit aiiempfohUo wird, — TOQ 15. Aagait ao. gegen 5° u DreBchgobühr jederra*uu *or VwfUgnng itebt. Oleichxeitig erklire ich din etw& «ai B. •t*mroende (un Baog« and xar Stollong dei betr-ffeuáen niebt puitvdK) V«rláamdaag fOr MDC Ltt(«. Eioe «o biliig* DrtMcbarbeit leiate >cb oar in Kőig* meioer dttreb Kraakb«it reranlaMteo Rttckthttei tud g«g«oflb«r TOD n«brer*o aos Taglöbner tu KaachiitiateD gewordenen Cou«arrenten. Um gQtige Baact-toof bittsad rerbUibe i«h
QroM-Kaníua, Teleky Oasx
lbr bereitwilligster Diener
Ignacz Kreid,
g alj Liitcruehmer-
éberlauting,
czúg fonál,
Minták
UKI
bárhová ingyen is
bér--^ meatr
* N Ö
czipészczikkek
legülcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest, Király-utcza 41 ik szám,
„l'zipísz inashoz.'-
ezérna,
bélésvászoak.
Csiriz, faszé elókésitilt rxipö-ukko
^Lackkappeo.)
CHARLES BÜRRELL
ela*. Werki. Tlieifo <I. N*rfoLk,
Pirnitzer Alajos

yazdasá'ji <jfpek raktAra (v javilAsi műhelye
Tiik'óry-fcir jmlola mellett.
Gőzmozdonyok túl nem hakult működéssel.
Gőz-cséplőgépek.
Jdrgony- és kézi csfplő-gépek.
Vetö-gépek, kbnnyiík, egészen vasból.
Arató-gépek.
Tintitó-rostdk.
Szecskavázfi-gé/ick.
Triears (konkoly él bükköny-választók-)

Fawiicclcli gépek.
flajtószijuk.
ivímatra fftnftrdultátalknUatxrk
Üres fogak kitöltésére
nin«M hatályoaabb ei jobb ««-, mint dr Pfp J Q. udt. fogor-roa ár iBeosrároa. Bogn»rga»«« Nr. 3.) fogó oj a, melyM min-denki könnyen *a íÁjdalom nelkttl b«b*ly«sb«t odvaa fogaiba, m«lj aitáo a fogret»»kke] éi fogbavaal t«lJM»n egTeidl, ■ a fogakat a torabbi •lromiáatól óvja i a fájdalmat c*illapitj*
AnaUierio-száJviz
Ür. POPP J. G. ca. kir. adv. fogorvostól Bécsben, Sudt Bognerg&sse, Kr. 2.
lri|ilÉw I frt 40 kr, i .•gkltasSbb ■■•rirtázoi togCÉjdalmak-
ban, gjoladá'Oknil, a fogba* dagaoaUi- Í» ••beinél; ffilolTantja
a UtMÓ fogkQvM it vtogakadályossa anoak uj képtSdéiet; ai
ing<í fogakat a fogba* sroaiUsc által tailárditja; ■ andÖn • fogakat
ea foghoat mindé a ártalmai anyagoktól negtijstitja, a taájBak kai-
leméi friiieaéget kölcsönÖ« é« már rorid baamoáiat utáo eltárolitia
a kvllemetlea nagot. (1540- 19;,
Or. POPP J.ö.cs-k. udv. fogorvostól Bécsben.
E«en kévaitmeny a lébe let fríaa««ég«t éa U«»taaágát f«nUrtj*, aaookivUl a fogaknak b&f«hers4g«t koloaOuoa átok romláaát meg-akadáljosaa «■ fogb«#t erttblti.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly BS«P*H tiastitja, hogy a&nak naponkétiti baas ná>«U által nvmeaak a köiooaéjgea íogkS eltirohtutik, hanem a fogak sosaáaesa éa finomaága ia mindinkább tokéleutbfll.
Kapbatok: híagy-KaniMáo : Bvltu Jóuvf gjógyai*., Hoaaat>«rg
Boa»«f«ld, Waliaeh, J. U FMMlboffar J. k*r«ak*déaéb«it. — Pápán
r*cii«pen J., K*ntb«ly*n : PTiaiUrcr gyógy»»»r4**, Siager M. W»u,
A. Zala-Kg*raa«g«o : taiö ¥",, gyógyaxareac. Kmproccián : Werli gyógj
nerin. Vaxwdon : Haltor gyógyasereas- Sfimegvo : Dorner Koet, Áxom
batbalyea: Píllicb Fareaon ié Uodol1' gyogjaser. Határ5rTid«ki da.-Gyor-
gyfin. Flbic E. C. V«sapr*mb«n : Meyr To«*k*a, agy OaCbard TÍTUUI
fra fiainál- — Scekcafebirrárott ; L«gnann A. tíraon J. gyógyas. Lo*u
Uer«ayb«n: BBÍS)*T g/ógyai. talocaán : Horváth Ü-. gyógyatereac. K*ci
keir.«t*u : Milhofcr «a Uaebieid gyogyn. Pakjoti : Floríáo J gyogyas
tC5rra»aden: Horváth J.&omceorend gyógjas Kapoavárott: Kobo j
Bogt, B«lsa át Sebrodvr g/ágya*. li«egj»ard: Br»tiaay gyógyaa.
Uonybádoa : Kraanolin J. 8aJg«tvárott:Barw»rtb, Sxlamoa gyógyat. -
Baján : MlcbiMcb Ht •■ Hun fel,i Bii, Qf7 Hersos igaWciaál. ~ Péca«U
^aoloay W. éa K. Zách, StpSea gyógyas. Kárádon: ÍUdobáiiMk' gjógyax
Uaresaliban: Eiaa gTOgyii- — Tolnában : Oraff gyogyax. — Ifaoafold
irott Lakács gyigyaa. — Ösant-Öyörtyön ; Nőikig. — Alaó-L«nd*iii
Ki»« gyógyas Koboncmon: Sinaon gyóa;va*»réa« urakuáL
A szabómester araknak
Giinsberg János posztánemfiek gyári raktára Gráczban, Stajerortzág,
ajánlja mindenoeniú divato*
kabát- és nadrá^kelme,
valamint Ukru- Pj-uvien, doszkin, duffel, posztó, darécz, vadászpotzto, melldon flanell. s»t. nagy készletét oiuo
irak mellett. (1760-1)
Megkeresésre mintalapok is küldetnek.

J6a«}f \Mf- éi aroo^ualajdoao, porwito
-KANIZSA. 1876. augnsztai! 22-éu
6O-1K
érfolyaia.

j A lmp ■*
ZALAI KÖZLÖNY
elftb: .ZALA-SOMOQTI KÖZLÖNY.'
**•-:
:él •"«
Ifl fcr.
Hlrstttast
prttsorbsa
ftldwiat
'""■ieodator 6 a minden I ' totibbi torárt 6 kr.
o**k Urnán l! úttól fogadtatnak «1
'«""*
'■ »■«•« in l
Kásiratok Tueaa
knldetaea.
litettiri illetik minden l| 1*L„ hirdeteoért Kl»i P tO zr Saelendt.
9..ni - II !■■■ ~-~r~^
dagy-Kanizta »ares helyhatóságának. MBkaiMban az „elsó zalai ügyvád-egylet', a ..nagy kanizsai ksraskadelai $ loaraank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár' a .zaiawegyei általános tanitt-tettOlet*. a .Zaia-Semgy ióznaj«zasi ruzvenytártulat s tübb negyei et váreti egyesület hivatalos értesitije.
Heten kin i kétszer, \asariiaj>- \ csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Pályásat! hirdetés.
Zalamegyében kebelezett Bakónak' községben 1875/6-iki tanévre aróniaikath. felekezeti elemi néptanoda I-só osztályába egy tanképesitett segédtanító kerestetik.
Évi jövedelme 250 frt. Lakásul külön tis szoba, mely az iskola fájából fűlendő. _ A pályazatok folyó évi september hó 20-ig alulírotthoz czimzendök.
B&kónakon, 1875. aug. 19-én. (u. p.
>".-K»nizsá.)
GAZSY JÁNOS s k. körjegyző és iskolsszéki eloök.
A baksal képTlselŐTálasztta s egyéb.
A baks&i választókerület képviselőjét a jövő országgyűlésre megválasztotta és e választás oly fényes volt, hogy úgyszólván ritkája párjit. A legszebb rendben és csend-len folyt az le és e nap sokáig emlékezetes icend e választókerületben már csak azon útból is, mert nem lön megzavarva az eddig itt fenállott legélesebb pártkűzdelem által, tehát az egyetértés, a józaa politikai fel-fogás e mai nap fényes külső kifejezést nyert.
Ma gazdag és szegény nyojtá egymás-nak a baráti kezet; ma az eddigi politikai ellenségek a félreértések sürü tömkelegéből kibontakoztak, hazánk ügye mellett har-czoltak és annak felvirágoztatását, boldog-ságát óhajták, épen azért az okos bátorság es a kibékülés győztes fegyverével felvér-tezték magukat, tudván azt, hogy : a haza minden előtt A választási bizottság tagjai letevén az esküt, pont 8 órakor dr. Berger Ignácz, választási elnök egy szép, bár rövid, de tartalomdús beszéddel megnyitá a válasz-tást, hogy atörvéoyszabtá fél óra alatt aje-juiiek neveit írásban nyújthassák be. A félóra
elmúlt; a jelölt csak egy és pedig más senki, mint: Királyi Pál, ki e kerületet • unit országgyűlési cjclus alatt is képvi.-elte.
Így tehát tek. szerkesztő urnák a .kép-viselőválasztás előtt* czimü czikkében tel-jesen igaza volt. midőn abbeli meggyőződé-sének adott kifejezést, hogy Királyi Pál egyhangúlag leend megválasztva. Éljen, igen, éljen ! s én hiszem, miszerint örSmére vált, hogy épen születése napján lón köz felkiáltással megválasztva; én is azt alti tom, nincs, nem lehet magasz:osabb érzet, mint midőn a kö/bizslom azon napon nyuj-tatik át az ünnepeltnek, midőn szülelésnapja van, épen azért én is a legnagyobb öröm-mel kiáltom: .Éljen Királyi Pál baksakerü-leti rözfelkiáltáasal megválasztott képvise-lőnk 1! !•
A választás után a választók nagyobb része már oszolni kezdenek, különösen Aiso-Lendvára mentek sokan, megtudaudók, h'>gy ott ki lesz a .vivat.' Sokan csalatkozva re-ményeikben, távoztak onnét, miután senki absolut többséget nem nyert.
De még egy szomorú esetről is kell ts-dósitanom e lap mélyentisztelt oh asó közön-ségét. A színhely: Csesztr<>gh mezóvárosa. Ugyanis bizonyos Kulcsár és Balázs roko-nok — sógorok — régi gyülölségból épen a képviselőválasztás napján annyira össze-öklelkeztek, hogy a vér ruhájoktól megfosz-tott testükön folyt és a merre csak járlak, vémyomokat hagytak maguk után; szeren-cse, hogj a község erélyes bírája jelen volt, mert különben halál is lehetett volna vége ez, épen emberhez nem illő véres vereke-désből. Képnevelés még mindig késik a te országod !
De még szomorúbb és következményei-
ben sokkal jelentékenyebb ama szerencsét-lenség, mely jnl. 29. este Résznek közsi-gét érte. Ugy.inis az nradalmi épületben isme-retlen okból lüz ütött ki. Miután a szél épen oly irányban futt, a mely irányban a köz-
; ség fekszik, épen nem lehet csodálkozni. hogy a község lakói oly rémületbe estek,
j hogy azt sem tndták, mitévők legyenek.
i Mindenki menteit,amit menthetett, de épen
] ez volt oka a még nagyobb szerencsétlen-ségnek ; állítólag valaki felment volna a pad-lásra gyertyával s igy gyulladt ki a negye-dik ház az ursiági épülettől. Most már min-den mentési kísérlet nem használt semmit ; mert a tüzelem oly gyorsan terjedt el, hogy a legtávolabbi lakók a legszükségesebbeket sem tndták megmenteni. Egyszerre 24 lak-báz, istálló, pajta, a betakart vetemények, széna stb. égett és pedig a földig; miután mind fából épült házak voltak. Vannak csa-ládok, kik most a legnagyobb ínségben sin-lódnek, csak mások irgalmából tengetik éle-töket. Már egyes község kben a felebaráti szeretet gyűjtésben nyilvánul, hogy eme roppant nyomort némikép enyhítsék ! l*ten áldja ókét s fizesse meg százszorosán a nyoj-
I tott segélyt!!!
| Végül még egy kitüntetésről is aka-
1 rok említést tenni, mely egy igénytelen ta-uitót ért. Ugyanis Gózun Imre szt.-győrgy
' völgyi ref néptanító, a magyarországi mú-
' emlékek bizottságának kültagjává nevezte-tett ki. A kinevezési okmány következőleg
j hangzik :
| , A vallás és közokt. m. kir. ministertól.
i 11154. szám.
1 A hazai műemlékek felkutatása, meg-
j óvása s megismertetése körül kifejtett bazgó és sikeres tevékenységét s azon áldozatkész
támogatást tekintve, melyben a műemlékek országos bizottsága ön által részesittetett, indíttatva érzem magamat önt. a MrexetV-bizottságnak f. évi május 9-én 33. sz a. kelt javaslatára, a magyarországi műemlékek bi-zottságinak kültagjává kinevezni.
Midőn erről önt értesíteni szerencsém
Tan, örömmel adok kifejezést azon meggyő-
ződésemnek, hogy a hazai műemlékek fen-
tartásának kiváló fontosságú és a művelő-
dést közvetlenül érdeklő ügye ugy mint ed-
dig, ezentúl is önnek szakavatott buzgó tá-
mogatásában s áldozatkész buzgalmában fog
részesülni. i
: Budapest, 1875. jul. 29.
Trefort s. k.'
' Megérderalett kitüntetés érte ót eme
| elismerés által, mert ki tudja s látja, hogy épen a régészet ügyében mennyit jár, kel, fáradozik, tür, kutat, keres, az csak méltá-nyolni fugja emez elismerést felsőbb helyről bar csak anyagi szempontból bírná a nagyobb ' kiadásokat, még többet fárado/nék Most ia bir néhány példányt a kezdetleges kókorból, több éket sérpenun és dioritból; a vaskor-ból egy 14 bordás és csavart buzogányt, | egy 6 kilogr. és 16 dekagr. nehéz puska-! csfit 1577. év előttit és mintegy 120 drb. régi okiratot, összes készletét a műemlékek bizottságának akarja beküldeni.
TOKONTÁiil.
Qnousque tandem ?
IV. kotltmény, éé vége.
| (.*janWa a Táros: taniea figyelmébe.)
Hogy a nyüvántArtáa vezetéaéaél n«m elég i a jelentkezett a jó aksrAtra. bixoi, iodokoljioin aero kelL
At volt hibája, és ac ma is a sok bajnál, ^°fJ pUUnatori érdekeltség vagy ugybusga.-

TÁRCZA.
A 82ámDz8tt honvágya.
földö
kiámkiTtire állok elhagyottan ; Hit Tetketem T oh miért a«im»itet»fc T K atiTben égi ionat relém Tan ! -'lit la leltein hont. — tán jjebbel mull t»r«m. hl ia olyan Tiniló a vidé'k, Kifa a völgy, daloa a berek a liget Mint bonomban, minden, minden oly etip. . — Mit er nekem, — mit ér mindet nesem, Tirol bonomtól meeaie földeken?! —
Hit Tetkeicm, hátim I níprm, ellened 7
Uogy k, blrdet elSIem eltirod !
Bar atabad T^yok idegen foldon ia :
Volbik iukibb otthon Uuctban rabod !
Sablincirt Tértetek a megkoítonurm att;
StecTedt.m, de éretted aaíp hátim !
*«t«n a«imntt.tek — a n.uat atabad Tagyos,
>it»ad, oh, de elheiyatTS, ir.an
atit er nekem, — mit ér mindet nekem, I'&TOI honomtól meaate földeken f ! —
1" ia lelten hont, népet ée virágáét, A tneiókot ÍR ia virág terem; Úeudó, érielS hSt ont a nap, itt ia mindenféle a tereken ! KtniS Tetet borítja s földeket, Kotttte a pityptlalty énekel) 'irányot nietSn a paceirta osionerea;, Attis atint. a magatba asállTa fel... - Mit ér nekem, mit *' mindet aeke-n, Tirol honomtól meaate földeken»! —
OMrgí patak mentén el-e'.mfrenfek.
Tan houomba mégyit te kia folyam »
Menj, menj — a T.gy el idTOileMt aUól, ki -aeatte, idegen földre QtTe Tan! ísabad vagjok, ttáailave ssaise«smt6l,
Habár axiTemben honaterelem ég ; Mennék Teled patak, de tilt nemlétem. Nem hagyhatlak el idegen Tidék ! . .. .
! — kfit ér nekem, mit ér minden nekaaa,
i TáTol bonomtól meaaae földeken ? !
Alkonyodék, bomály atált a Tidlkre, Lombon berekben aailalogtatn én, — ' A megasólalt a csalogány éneke. Mintha bou<-m. bépam atoln* felém ! A laj etendpa, — — nyugték minden, — egyedtt) Hangtott csak s caalugány ejdala, — Oly binatoa. oly fajdalommal tele H mágia oly etep, olyan bájoa Tála ... .
— Mit ér nekem, - mit ér mindet aekam,
TÍTO! honomtól neaese földeken * : —
k nép oly jó, — oh, annyira aaeretnak
Olyan édt-eak. bistatak aaaTok ; —
Pillanatra feledrán a mulukat,
Pdedem. bőgj aiimkioioU ragjok !
Ba kérdetaek nenttetem' a haaám felSl,
íj : magyar Tagyok! hapgtik a felelet .
Onnepélylyel emelnek mind kalapot
S hajtják elSttem beatke fejőket
— Hírt nekem, mit ér miude* ttL-ksaa,
Tárol honomtól meaaae fnldekea ? ! —
Egy kia lányka, atép atSke kia leányka Bájoa arcaczal, moeolylyal nét reám ; — Ajka moaolyg, aaeme uaTet a mágia, ok, Ar«aa olyan bánatot, baloTaay. — SaiTébe latok, tadom miért eped, Miért eeen| kia asire, kebelr : Feledjem karjai kott a mdtakat, y.larfj.m, hocy eltem báni tele ... .
— Mtt ir nekem, mit ár mindet neksm,
Tá'ol honomtól meeese földeként ' —
Mit elTeesiták, Uroava bonomból, Miadatt, mindaat ajra folleltem itt; _ Meao, bokor, Ugn mind oly kedTeeet, 8 mégaem enybiük atiTem kínait l j Kgyet nem találtam fel, csak atyet a«ai : Tégedet nemietem éa dri|r« bon 1 gnémkinatsl, - aeea latnatlak usbá aair,
Nrk'd leat a Tégso esó ajkimon 1 —
Érted élek a mit ér minden nekem.
Tárol tőled idegen földeken 7 ! ! _
i TÉHTE88T BÉLA.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. LaJtg Kritiif.
(FoljUtás.) FloresMtól Nápolyi g.
Májas 11 én. A florenczi közpuoti indó-háx ralóbao Dagysserü. Leirbatlao éléakség és siirgés-torgés vaoott,aiÍDdeDpillanatbaa mss vo-nat jfi és távoxik el, mellette a raeuii kalauzok pukoli lármát teamek, kiabálván egj sereg város és orsság nevét, utáns. pedig : partenta, partensa! Kell ia itt Ytgjásni, mert ns s. rendszeresen nvugodt és értelmes jeladás, mint a mi Tssuuinknal,ott egyálulján nincsen ; alig ▼eszi az ember éssre, s rasat elrobog. C*ak azt csndálom, hogj mindennap 10—15 ut*só nem l&ri keiét, lábát, mert a vtkmeróség a végle-tekig megy; ugvanis már moxgásbaji lévő vo< Batrs mkár hinysn kapaskodttk fel.
Az a sors Tárván reánk, hogy reggeltől «tig Tasaton leendőnk, egéns élésurt, boros-fivegt-ket stb. vittünk be Telünk, egyezer áldott meg egész nap 5 porosig, különben csak egy-egv pilia.oa.tra. £s ralóban. rosi berendezét, aemcsak fárssztó, hanem aa egészségre nézve is hátrányos. Ily vasúti napok voltak utazásunk árnyoldalai.
Hogy a gyönyörű és műkincsekbe gazdag Floreacztoi még fájdalmasabb legyen a meg-talál, u iodóbásbol kiiodulva,soká oly kedves kertrk és virágok kozötl haladtunk, mint a mi-»4t aüniato meglátogatásinü volt sseruosém
leírni, caakhogy e vidék a maganemében még amanoál i^ srebb volt, mert közelebb esett az Arno a a hegyekről, Oei várromok tekintenek j alá. Soká kitekintettünk Florancire, már csak. I * Dom látszott, végre egy irigy alagút elnyelte ! est ia. Az egéss társaságot élénk eszmecserére tüzelte a most elhagyott város; ugy, hogy majdnem délig az áthaladott vidékek elsilcAm [ lottak a nélkül, hogy ngyelt-mreméttatuk : volna. Elgondoltam, két nap alatt mennyit lát Ura,minű müélvekbe részesültem s bogy a világ minden nemzetségeivel találkoztam, kik t-.ot bucsujiró helyre siettek, a természet és mavé-szet eme remek szentélyébe!... Csak hazámfiai-val nem találkoztam... Egéss Olaszország hem-zsegett külföldi 20-25 éves fiául emberek t£l, magtárt ocrn láttam köztük.
Pedig Ji ■ -alakire, ugy a mi nemzetbe linkre reá femu némi tapasztalás és muvéasjeti tanulmány, melyet csak utazás által Jebet meg szerezni. Sokan azt felelik erre (mintha halla-nám) sok péoz kell ily nagy ntra, mesete YILU
sánta ebnek Buda! Pedig nincs igazuk
Valamivel olcaóhb szivar, kevesebb pezsgő és
tivoroya, néhány pár lóval kevesebbnek lehaj-
szolása, minek éveokint 2 — 3 uj sárga kocsi;
avagy roire valók Pesten ama hallatlan dorbétv
dásuk. féuyes pazarló bálok rendezése —nemes
fiatalságunk álul. mire valók ama drága Mo-
kány Bercii-féle OMiok, mire való sz 50 és
100 irtotoknak a ciigányprimáa fejéhei való
hozzá vagdaláaa sat. sst. egyéb nemzett dicsó
erkölcsök hej az ezekre és ha-
sonlókra kidobott p*nsen egész Európa benta-
zása, az ismeretek tukozáaa, ssj^'gyarlóságtink
belátása s épen ennél fogvs a nemzet valódi
jaTanak elomozdithatása volna létetiiheti. , ,

lom helyei intézkedési propositiúkat terem, de mint általában egész köz-és rendőr igazgatásunk sajnos tapasztalata fájdalmasan unuaitja, as ige s^ha lem válhatik testté — a propositiú marad propoeitió, legfeljebb arr* szolgál, hogy teljes-ségével, humánus elveivel, idegen viszonyokat majmoló alakjaival, utoD-utfélen dicsekedni lehessen, a köz- és rendőri gszgatás vézna, rongyos alakjait aranyos papírdarabokkal idónkint csillámlóvá tegyük: szüfc*«ges tehát a nyilvántartás és jelentkezés állandó ellenőrzése ■ felügyelet, bogy az alól magát senki ki ne von-h*ua; történbetik pedig az ellenőrzés próbák tétele, nyomozások és kérdetek álul,* felügyelet pedig a nyilvántartási könyvek s irományokba időnkint való betekintéssel; bogy ezen felül-vizsgálat sem a hivatalra, sem a vezetőkre nem kicsinylő, igen természetes, mert a hivataloséi-járás és tisztviselői felelősség csak ugy képzel-hető, ha annak módszere is van ; hogy pedig ezt ki teljesítse, arra mutatnom sem kell. at a tanács hatáskörébe vág — és erről bitiem, fog — akként intézkedhetni, hogy a felülvizsgála-tok éven kint néhányszor megtörténhessenek.
n) A cwlédrendorség sikeres és helyes életbeléptetését csak ngy Utóm biztosítva, ha az egy kézbe tétetik le, ne legyen joga abban senkinek, mint a vele megbízottnak — kontár kodnia. Régi dolog, hogy *ok szakács elsózza a levest. Adssték a nyilvántartás vezetése, de egy-úttal a panaszokban eljárás és egy kézbe — így lehet csak egyöntetűség, helyes ügyi«mé-ret és áttekintés, valamint csak igy lehetséges as eljáró személyes felelőssége.
Lehet, hogy ez elv helyességének el foga dáaa mellett a varos terhet venne magára — bar a jelenlegi erők egyik vagy másikának e czélra kirendelését nem tartom lehetetlennek — de ax eddigi tapasztalatok mellett óhajtanom ennek mellőzései, mert — 8 —900c«>-léd ügyé-nek rendelése és későbbi veretese nem tréfa do log, nem gyermekjáték és legkevésbbé engedi EDeo> hogy az könnyen, átabotaba — mint ed-dig — történjék — és másrészt erély és kitartó. szilárdság kell aboz, h»gy az elsó reudezés ve zetutaék keresztül — legjobbnak tartanám a város őrmesteri állomás helyett e^y hivatali rangban álló értelmes, tevékeny ésügyér'ő biz-tos kinevezését — ki msga végezvén a cseléd-Ügyet, mint a reodórszolgálat intézője krra fel-ügyel ní is tudna — mert a jelenlegi őrmesteri állast egyenruhába bujtatott cooimoiióuak, va sáfnapí kikiáltónak tarlom, — ax őrmester most amphileum, aem hivalalouk, sem szolga.
EzcD intézkedéssel talao a rendőrségen is lenne némileg segítve! Kaphatnánk talán em-bwrt, ki a rendőrség külügyeit értelemmel és íe-leJősséggil intézne és meghagyná a kapitányi hivatali a beiteendíkben — laláa akkor a kel-tőnek összekeverésével senki sem kifegasoltatná magát
£ngeddlmet kérek tiszteli olvasóimtól, hogy négy számon át nyaggató11 közlemé-nyeimmel tárasetom,de gondolom, hogy ez mind-nyájunk baja lévén a mozgalmat a javításra legalább utogondolat nélkül megindítanom si karul és ha tán közleményeim egyes pontjai ki-fogásol tatnán a k vagy keresztüivihetók nem lennének is, hiszem, hogy a bajt teljesen mutál-tam ki és tán találkozik egy némely elvem az olvasók agy, mint a hatóság támogatásával, mely vegye át gyakorlati javaslataimból az át vehetőt, smódoaithatót legjobb belátása szerint.
Mielőtt azonban In fnjrinóm siflisig—uk találom egyet-mást általánosságban feihosai.
Javaslataim magán körök be ni szellőztetés* több általános ellenvetést, jobban inkább köz-bajt mondott a joion viszony okozójának :
egyrészt íelhosatik a tolón ezren dszer hiá-nyossága, sőt rósz volta.
Igaz! beismerem,tolonezügyünk szégyen-lattsen rósz. De valamit mégis lehet rajta segí-teni ; tudjak, hogy az eltoloncsozást a kösigas-gatási hatóság, kösség oly egyén által tartósuk teljesít U-t ni, ki azt végrehajtani képes — baj ugyan, hogy a kisérési dij oly csekély, hogy azért embert kapni bajos, de amist mindenre, ngy <-rre is lehat jsvitólsg hatni — nagyobb helyek áldoztatnak is reá — az áldozat Kani-zsán például legfeljebb évi 50- 60 frt. lenne, kis községekben 5—6 frt. — ami igen csekély Összeg — de a községek szolgabirák által kény-szeríthetők, hogy a kikísérést csőszök — kisbi-rák által személyesen teljesítessek, és a bajnak nagyban eleje van véve, ha pedig fordul elő eset, h'>gy a kisérés rendutlenül, vagy gyerme-kek által történik — ezért senki se kiabáljon, kinek róla tudomása van, legkevésbé használ-ja pedig e körülményt takarónak a hatóság — mert magát üti vele és a visszaélésre további alkalmat nyújt — ha ilv módon is rosszul törté* nik a kisérés, hivatalos tzent kötelessége jelen-tését megtenni — és s baj is meg fog ssüoni és feleslegessé válik s vele való takarósás.
Az a kifogás pedig, bogy a rendŐrségsze-meiy ze te elégtelen leoue, épen neveuéges! 1^,000-nyi lakóttághoz 24 egyénből álló kapi-tányság talán a földön nincs — akkoi Buda-Pestnek épen 600 fóuyi rendőrségre volna szük-sége és Budapesten bar panaszkodnak a suany felett, 300 tőnyi rendőri hivatal len tartja a ren-det és pedig meglehetős jol — akkor mi fen cárt haljuk kétszeresen, mert korra még nálunk az emuerek is jobbak és kevesebb a csőcsel ék, min: s fór árusban.
Must pedig a tekintetes szerkesztő urnák
köszönöm tueg szívességét, meiylyel köziemé
nyeiuioek heiyt adni saives volt és e tárgyat
egyelőre befejezem, elvárva, less-e valami si-
kere, vagy ez is a feledékenység homályába
vész — első esetben lehet, bugy a cselédügy-
gyel kapcsolatos egyéb társadalmi bajt — mi-
lyen a c*cied- «s törvénytelen gyermekek el-
helyezése — s szüíhaz es egyebek — szintén
szellőztetni f»gom, főkép pedig magát s rend-
őrség szerveseiét. ab.
^ázives készséggel nyitónk tért becses
közleményeiuek, örvendünk, ha a közmorál
előmozdiuisara a nyilvanus«sg u<jaa sz*.kav»-
tott tollal toiy a h*rcz, leheu»üen, bogy üdvös
eredménye ne vulna, íóleg oly levéttenységet s
sok ju akaratot tanúsító tanácsnál, miuőnek
Nmy Kámzsa város polgár mesterét és tanác*át
umerni tanuljuk! Sserk.)
htick gzafoadalm&zott gőzoltó készüléke,
meiy mindejt yözmozdonyhoz (gözcséplögép) aLkalmazluiUJ.
Ezen gőiohó készülék — mely as ábrs szerint egy Hornsby fele gőzmozdoayra vau al-kalmazva — egy csapfuglalvanyból áll, éj a gőzmozdony alatt az iszap nyilasok közé vsa erősítve.
A fe(rUlvásyb«i 3 vilto
tiláluük, hol as a kajla ayi-láss arra szolgál, hogy a ria toka állása köveik esteben kép sodöu s a foglal vány bu össz*-gyttlt iszap előbb asm kifu vassék, nehogy s fő kaut-schuk csőbe iszap hatoljon. Ha eseo váltó megayiüstik és kifuvatott — aoi csak egy
; p«rczoek a müve — me^nyitj*.
■ ax ember a főcsapot, mire *
i kazánban levő viz és gőz egész erővel nyomul be a 60 láb hosszú fő ksutschuk csőbe, ID*1Y kizárólag e czélra ke szittetvén, 90—1ÚU funt nyo mist kitart s egészen s csép lőgép mögé ér. Mint a raj*-hol láthatót, ezen kautschuk cső sgűzmozdony kazánja alá alkalmazott görgőre van fei-cvavarva; mely a szállításnál nem aksdályoz, és tüzvsssély eseté* gyor-san lecssvarbató. A cső végen egy * vonal-oyi nyilas van, melyen keresztül eresztve, fel-nyitás álul egy borxasxtó erős sugár gőz esóké-pen hull a tűzre.
Ha a kazánban létező viz és gőz elhasz-náltatik, s tüzszekrényből az egész tüzet eltávo-lítják, vagy földet vagy homokot dobunk belé, vagy ha erre az idő ki nem tutna, ugy elŐvigyá zat tekintetéből egy második kicsiny ksutschuk cső van alkalmazva, mely arra szolgál, hogy a sxekréayben létező tüz gőzzel olüssék el.
As egéss készülék hamar felszerelhető, miután csak 5 csavar által kell, hogy megeró-su tessék.
Hsbár felette ssükséges, hogy goscséplÓ-gépekaél mindig elegendő viz legyen késslet-ben, mégis s upsszialat azt mulatja, hogy ép abban a perezben, midőn a tüz kitör, leginkább hiánytik s viz, már pedig ép abban a pillanat ban a It-gfőbb azt elfojtani, mikor még csuk meg-fogammu, és ha a ttiz elemi befolyások által talán nagyobb kiterjedést vett volna, ugy a gőz-mozdony és gőzcsepiógép mindenesetre meg-menvhetó, miként az be is üizonyiüt, ugy szélső próba alkalmával, mely Budapesten a Köztel-ken Fehér Miklós urnái tartatott, a mikor is több mázsa szalma meggyuJLatván, a tüz egy pillanat al*;i elfojt*tott, raUmmt a 2 ik ns.gy próbán is, oneiy f. é. május hó 4 én a vám-názon kivül a asabadban és a biztosító lárstu*-tok szskérLŐ képviselői jelenlétében tartatot*
A n.-kanizsai kir. törvényszék által I87ö. évi aiigitstiw luiva második Jelében tar-tandó nyilvános bünfenyitö tanács ülése-ken, a Jelek kiizvetUn megidéztetése mellett elintézendő bűnügyekről.
Augustus 26 á n 1375.
744./B. sz. Betyár József és társai, gye-nesi lakosok ellen tolvajsági bűntény mi*tt folyt, végtárgyalás. — Oabelics.
7l.2./B*sz. Knesovics Farén ez es társai n.-kanizsai lakósok ellen hazárdjáték köz vét-sége miatti fényi tő perben a fcir. it. táblaitéle-nek kihirdetése. — Gozouy.

;, mely alkalomibal egy 71/, láb magw. e* 8 láb széles szsloiakazal, melynek alja tele t« száraz keoderseár leven, s felOidtén s nzaítna csak könnyen felszórva volt, meggyajtaum, és daczára ama nagy szél vesznek, mely e tnnsodik próba napján uralkodott, a tüz mégis feltaria-tott. A biztosító t»r* a Utók képviselői, valamint a ,P. Lloyd" egyhangúlag kinyilatkoztatták, hogy ezeo készülékkel a fejlődő tüi fel Unó* tatba tó és igy a cséplőgép, valamint a gőzmoz dony háromszor is megmenthető.

Ne maradjoo emlitetlenül az sem, hogy a tűinek oly sikeres visszstartass álul a munká-sok bátorsága sem vesz el s gépet helyéből kiszabsdiUoi, miután azok az el*gnet*s vagy a tüs általi megsérülés veszélyének kitéve nin-csenek, mivel a tüz ezen készülékkel a gép f«-lóli oldalon tarlöstauk fel.

Mint a megirUkból látható, legfőbb czélja e készüléknek a cséplés alatt kitört lüxet a ké-szülék rögtön hatályossal* *li*l feltartani, illet ve meggátolnis igy kitörésekor még fejlődésében elfojtani, még p«dig azoo kevés viz*cl, meiy s kssan részére felszívás végett oda késtitve vao, valamint azzal, mely a kazáoban létezik.

Egy ilynn készülék Fehér Mi kló. urnái Budapesten s KozUlken egy g-'izmozdonyra felcserélve látható, • hová a megreodeJesek is küldendők.

Ara egy ilyen készüléknek 150 frt hsly ben Budapesten.

760/B. sz. Üreg Balassa József becsehe lyi lakó* ellen betöréses tolvtjaág biluimte miatti perben a m. kir. curia, mint legfőbb íte-lössék ítéletének kihirdetése. — Gósuuy.
795./U sz. Horváth Föieuci és Divid Ferencx huaszuf«iu*i lakosuk elieo betöréses tolvsjság büntette míaiú perben a kir. it. UDIS ítéletének kihirdetése. — Oózony.
794./B. «. Hurfáth (Csimzik) József és társai alsó pahoki lakósok ellen betöréses tol-vaj«ag bűntettében a kir. it. tábla Ítéletének kihirdetése. — Guzouy.
Augustus 27-é n 1875.
o*43./B. sz- Sörös János puszU-magya-ródi lakos ellen életveszélyes testuértes büntette miatt végtárgyalás. — Gabeiics.
76^/B. sz. Schwagel Nándor és társai

Ha semmi má#ért, csak azért is utazni kel-lene minden mivelt magyarnak, hogy é s fr-íz e r ü, okos takarékosságot tanuljon. Elszégyenkezve láttam, hogy s külföldön aránylag sokkal vagyonosabbegyé-nek, mennyivel kevesebből kijönnek, mint ná-lunk. Az ahetvenkedÓ pazarlás, ua — versengő fényűzés, nrhatnámság, mint a mi nálunk, any-nyira slterjedett — másutt nemcsak ismeretlen, hanem nevetséges is!
Aztán életrevalóságot, mun-kásságot, ipart lehet külföldön sokat tanulni. A legjobb családok fiai foglalkoznak valamely hasznos üzlet, gyár, vagy vállalatnál. Beszéltem fr*ucziákkal, kik meg-győztek arról: hogy náluk például a jogi, orvosi, szóval a tudományos pályákra csak valóságos-tehetségek léphet-nek, mert a hanyagok és tudatlanok ott el-esnek. Nálunk edd)gélé ama urnák, kik .......
sat. sat De nem folytatom. . .
Nem mondok njságot. de bárcsak minden hasárofia minden nap elmondaná, .hogy a nem-zet boldogsága, jóléte és hatalma, sz egyesek takarékossága, munkássága és erkölcsétől függ." Nálunk a világon mindent a kormánytól vá runk, külösen a sült veréb theo-riája igen kedves,*— holott „hass, alkon, gyarapíis s a haza fényre derül-. — Jaj Istenem, de hová tévedtem, exer bocsánat e kitérésért! . .
Mintcfy Y, 12 óra volt, amikor a fenti tárgyú elmélkedéseinket abba hagy va, kitekin-tettünk az ablakon. Varázslat — vagy csalóka tttndérképnek tűnt fel a felséges vidék, mely előttünk feltárult! Mindjárt a vasat mellt-tt kezdődő • az egész láthatárt elfoglaló nagy tó tir< el, bnnns oárooikisazigeiui, estijewken
gyönyörű váralaka kolostorok ssép templomok-kal, kerekkel s igen csinos falvakkal s varosok-kal. — A napaugarai egész hévvel tükröződlek a viz be s annak oly gyönyörű — feuékig átlát-szó világos kék szint aduk, a milyent sohasem I látum.
j Messze-messze a lát térbe nagy hfgjsegek
! láifczmtak. A part, a melyen haladtunk, csupa I pziklaíalakbói áilott s a mint a vonat haladott, ' pompás barlangokon mentünk át, mely barlan-goknak átrágott nyílásai a ló vizére és as>getére kandikáluk ki sok helyen, .... bbzbe-közbe ódon tekintetű városokat hagytunk el, minde-niknél régi erősségek romjaival. Ndm hiányzott 1 itt 84-mmi, hogy a legiet>tőibb, legregényesebb I tájkép, melyet valaha mflvész magálmodott, tö-kélet«wegében elöltünk legyeu.
Keresgéltünk a térképed s meglepetve kiáltuttunk fel: ,ez a Trasimeni tó !* — itt verte meg 217 ik évben Krisztus elölt a nagy Hannibál a romaiakat agy, hogy 15 ezerén ms-rariuk a cssUtercn, s ha e győzelmet felhasz-nálni tudták volna, a világtörténelem talán más fordulatot veendett! . .
A legszebb vidékek egymást váltották fel s igen érdekea városok mellett haladtunk el mint: Arezzo, Corlona, Perngia, Assisi, Fölig no sat. jó lett volna több napra kirándulásokat tenni e vidéken * különösen a világhírű Trevi vízeséseket megtekinteni, de a kérlelhetetlen 6 heti rövid szabadság idő intett, bogy csak to-vább!
Déiután 4 óra felé megváltozott egészen az olasz tájképek eddig megszokott alakja s as ep»rfak és saŐlólagosok eltűnvén, nekünk .ugy tetszett (bar különös), bogy ez a vidék hasonló a Va*-, Zala- és Somogy megyeiekhez. Nagy táüla buzavatések — «zép rétek — toigy erdő-
ségek még növelték a csalódástT csakis a tel-feltüoő olajfaligetek ábrándítottak ki bennünk as iránt, hogy lulía teljes közepében járunk.
Hat óra felé beértünk a Csmpaguába a megpillantottuk a Tiberis folyót. Lassan kint a sikiDezőn eriási romok és folyondárral befutott emiekek merüllek fel, hevesebben dobogott szi-vem, kimondhaUÜan epedó vágy szállu meg telkemet szőrök város láthatása ntán. Mintha nagy ünnepeji, áhítat tal, templomba léptem volna, olyan volt az érzés, mikor elhaladva az ős vizve-zeiési roppant építmények mellett, Rómához közeledtünk. Beérünk te hál ama városba, mely a világtörténelem központját képezte évezredek-ig s ama helyre, honnan öröm és bánat, vig-sag és siralom, haUlom és dicsőség áradozott szét as emberiségre! . . . Ábrándjaimból a megálló' vonat zökkenése riasztott fel, s mintegy cxáltálva kiáltottunk fel, ,ei itt Kómái*
Mivel féltünk, hogy a Nápolyban ismere-tes nagy melegségek, egész aszalványos hősé gükkel beköszóuteni lógnak, —utazási tervün-ket ugy állapítottuk meg; hogy most Rómában csakis átutazván és meghalván, másnap sietni fogunk Nápoly ba s csak annak megtekintése után szenielendünk aránylag égess atunkbsn legtöbb időt ss „örök városnak." — Ktuttai tehát Róma közelebbi leirátát mel-lőzvén, arról futólag emlékesem meg.
Hét óra lehetett, mire az indóházból be* értünk a .Hotel Minervába." — A város első megtekintése azon kellemetlen éraest ébressttt fel minden utazóban .ah de megcsalódtam, hisz lehetetlen, bogy ez lenne a városok városa, hiss es távolból sem oly nagyszerű, mini az élénk képselóde* előre a képet ruls megalkotu !! ! Külő4tös«& u indóiiás körtij as 6a ^
nyoma sincsen, — mert messze-messze minden
irányban csupa uj térek és utczák a legmoder-
nebb 4—5 emelete* házakkal, melyek legna-
gyobb részben most épülnek. Mintha Ciak ax
ítju Pesten volnék, az uj sugárúton!!
Exen most épülő atczákról bellebb ha-ladva, szabály ulan, régi, görbe irányú, igen ross kövezetü egyenlőtlen magasságú házak-ból áiló, szűk utcákba, mignsm a feaemlitett Minevába jutottunk.
Itt nem nagy örömünkre szolgált, — amúgy is teljesen kimerülve lévén — a 3 ik emeletbe felsétálm, hja, de máshol mind eilévéa foglalva, megkel lett ezsel is elégednünk.' Ei ntán iparkodtunk még a nappali világosság tart, a tájékozási kocaikázást megtenni. Aján-lom mindenkinek, hogyha elfáradva ross ke-délyben van7 szépen nyugodjék le, s ne kocsi Hék !
Ugyanis ez állapotban végig nyargalva, Róma sok tereit e* utczáit, semmi aem tetszett, holott másodszori visszatérés uuo, rendes kedélyáJlapotba, felmagasztalva es elra-gadtatva kértünk ős Kómától bocsánatot eisA elhamarkodott ítéletünkért. Á aszal lettünk megbüntetve, hogy kénytelanok vagyunk mint az ifjú szerelmesftra, epedő vágyódással visszsc gondolni e tisztes Malronara, hogy magunk előtt szégyenkezve kellett uióob beismernünk., misze-rint Romának párja nincsen! . . .
Hogy ez a világ legérdekesebb, legtanul-ságosabb, sőt sok tekintetben legszebb városa ■— Utóbb értesüllem, bogy eme viszás vélemény-változásokon minden ataxó keresstül megy- ■ •
Róma nem hasonlít olyan városokhoz,mely mindenét, mi értékes és ssép, ulczaj kirakatokba rakja — ott áll, a szentirásnsk ama mondat*} „karesseuk ét ulálsú togiok.'
^ elle* ettlia bOatotte miatt rgjfcU*. — Qótooy. -873./B. ••- DakáM Márk bánok Kt-fpfr-n ÜJetö^gü elteD (Urai*, TE^J állevál költi. Motetta mi»» végtárgj*lá«. - G»belio. -
Lapszemle.
A ,Z*U* t. MerkentAje, ugy látwik, Mámi-úiból l»puokn*k a kaoiiaaí kiadednevelö inté-V^M voaatkosó egy ex ;k le ét kikapva, a benmr .jlfardaló arkebb kiléteiért leexket tart. Van fennem erő, hogy a léteeitendÓ IQlétet derék, ae csak a magyarosodás és helye* (tebát oem hambag) nereWiért küidŐ pártfogóitól, akikre egvébiránt megrovott kifejeseaem alkalmubató nem volt.ba mégU kellemetlen01 érintve találnák ojtgukau hogy mondom, ti)ük a nyüvánouág an»o is bocsánatot kérjek, ellenben fenő kell t»ri»űom mindazokra, esetleg a „Zala" t. »*er-kttsiójére U, akiket nem at ügyneretet, hao«m «, meliékérdek vérerei.
Tiszteljük, becsüljük Kora arat. soresen Útjuk a terjesEtéa teréo, otc, a bol muokálko-CÍMB baaznaihat, de a nevelés leréo még ha Frőbel volna, sem türbetnök meg azért, mert oekünk magyar nevelőkre v«n Mükségünk. £oro ur működését több oldalról lehetne megvi-Ugitni, s mioden felÓl caak aion meggyőzödéit K-reitcü velünk, hogy neki a Fiobelizmus terje«ítóie nem egyeuea czélja,mert ba ei volna, Diiunyara morália köteleaségéaek tartotta volna w es irányban már évek óta mfikftdő oracágo* egyletek egyikébei caatlakozni, mely esetben fjüDUsitás alá nem eshetett volna. Kötelessége leit Toloa, ba oly annyira magyarérzelmü, oly moyira buzog szive a magyar c.vili«atióért, ha-noit oyelvéi aoüyiia els*játitni, hogy ba va-umi üdvöst kivan erjeszteni, att bazni nyel-rookön mTnten minden gyanútól eaxkÖ&ölhease, ut fezoobao nem tette. Ugyan mondja meg a ,Zala', lehet e, hogy egy eg> én, aki velünk élni, érutnk halni, javunkért önzetlenül munkálni óhajt, aki állítása szerint oly annyira rukon*zen-rex nemzetünkkel, 27 évig kosuiuk elve meg De tanulná nyelvünket? Mi az előliünk ismert körülmények kötött K.orn ur őszinte, becc&JeiM miuden uiógvndolat nélküli törekvéseinek caak agy ndhfttuuk hitelt, ha a kisdednevelét tényle-g» veieíé»eujl viauaíepre, ssuigálaiát ma* aion érrényesiii.
Itt volt báró König Jótoef, 6 is et ügy ipostoloként szerepeltelte magát, e a helyett, hugy hasznait volna, ártou aa ügynek, mert ai ű nep-rerüdeo neve mellett at imécménj is né-mi b.degtéget idézed elő; s több évi szereplése QI»D keu} icleo vult távuzui, mert m«ga «zon egylet, mely eddig vakon követte König uu-siusát, lati* be, hogy Magyaror.iagban máatéle nevelésre, miot magyar nemseü irányára, szük-aé^ aiac4. Igen, űe a» a néhány év ia, melrei König J. i« mint egy tekiatéljea egylet veze-tfije löltött, »okk*l több kárt tett ez ügynek, s nagyobb csorbát ejtett az egylet tekintélyén, •eiubogy óhajunk lehetne még egy ily hunbol-dogiuj "polgárt megnyerni. Ezért szólalnak fel Kúra ur eilon is, t tollúnkat addig, míg ő tigyei-mc»icté»ünket meghallgatva, a gyakorlati terról TI ma nem lép, ieieuni oem tagjuk. Tudói kell üorn urnák, hogy' hasinkban három egylet mÜ ko*iik a kiadednevtslés terjesjetésén, ■ ha törek-vése listta, miért nem müiödiit azokkal együtt V Tudói kellene, hogy szakirodalmunk sem all hál ribb a németeknéi; de ha Ő mégis valami jót, va-lami ujat tud, miért nem egyeaüi « tekintat-
Kocsikázás után, köcel szállodánkhoz egy jóbirü étkezdébe mentünk, megállva e hazelóit, oéiDi borravalóval megtoldva — kiakartam ti-«tni a bérkocíist «gy, mint a kocsiba felfúg-eetztett árszabálytat szerint megillette. Ö látta, hogy idegenekkel van dolga, gorombán még egy Urát követelt, s én elakarva kerülni a további vetzödséget, kifizettem neki.
Alig kezdettünk a vacsorázáshoz, bejött egv reodörkatons ■ a legudvariasabb illemmel kerdtzLe, hogy melyikünk űzetett as 55ÍÍ. szá-mú bérkocsisnak 1 órai utért 2 Ura 70 c ot? M.re en jelentkeztem, Ó megbajtá magát s át-nyújtván egy lírát, melyet a «aarolo kocsizuSl *ett el, biztoailott; hogy a hatóság eme zsarolá-sért és illetlen magaviseletért azt szigorúan megfogja íeoyiteni. Etiamerés és dicséret •* ilyen rendőrségnek !
Ezentúl ha bármi felvilágosításra volt Biüktégünk, a rendőrökhöz fordultunk s min-denkor finom- udvariasság > elóxékeny türelem-mel axolgáltak. Meglepett, hogy minő tekintély-tt-a állnak ők as ottani közönség előtt.
(ÍO\jtAtÍM k6T.)
Virágok és tÖYisek.
— ömB**gjH)U • Jsavay Béxa- —
(Folyutás.)
Ha az emberből a félelmet s hiúságot khebetoe irtani, caak as érsékiség, a pénzssonoj -» restség, maradna benoe.
Meghalni nagyon könnyű, de nem jlni borzasztó.
beniii hasai asakérokkel ? Van-e szükség aá Inak az o jéme: nyelven írott lapjára? Azt hiaaxük. érthető válaest adott erre a központi Frobel-DŐegylet derék máaodelnöke KÓsen-zweigné, aki annak daccár*, bogy magyarul sem beszél, a botra előfizetők gyűjtése védett menő Kornnéuak azt telelte: magyar szakla-pank van, németre szükségünk ninca.
Ezekből láthatja a „Zala", hogy nagyon ha látlanazempre vállalkozott akkor, midőn Korn arat vette protnetiója alá. Elvesztette áluU lát-szatát a nsak, melyért pedig eddig küsdeni ipar-kodott, mintha ö komolyan a nemiéti érdekekért élne, i áron gyanú alá vonta magát, hogy e támo-gatás által bár miféle — de okvetlen gescháftet akart csinálni, habár ép ason város rovására, melynek vM-ílmére hnctaki hüvelyéből rozsdás kardját.
Egy figyelmeztetésünk van a „Zalá^-hoz • ex as, hogy ha protectori szerepet akar játsza-m, akkor becsületes ó»zin tőséggel, de oly egyén vagy ü ;y édekébeo tegye azt, mely erre rászo-rult, vagy mely azt ig*zán megérdemli. -Acon derék úttörők, akik *zivükön viseli* ez intéz-mény léienitését, a .Zala" pártfogására nem ■sorollak, megvédi őket a tiaata Öntudat és ön-zetlen c*ejekedet — azokat pedig, kik bizonyos mái csalok elérésére ez intézményt kóponyül használják fel, hidje el, hogy tnegvédelmezni sem nem érdemes, sem nem is képes.
Csak a D*pókban fejseié kí aggodalmat
egy kanizsai polgártára, bogy es intézet csak-
ugyan Korn ur kezére fog játszani, — s már
pedig az aggódó — épen az egyletnek egyik
tevékeny tagja, miért ninca okunk, szava hitelét
kétségbe vonói, • mégia a ,Z*la" játsz* uz ar
tatlant s ugj tünteti fel a dolgot, mintha már
Korn ur menó félben volna. Vigyázzon drága
collejfa, a geschfit't nem fog sikerülni: legalább
utána fogunk látni, bo*ry ne sikerülhessen. Ki
fogjak várai, lesz-e aooji erő es báiorság a ka-
nizsaiakban, hogy a dicsérettel megkezdett mű
betetőzéséi. Korn arra bízzák,» bslenoe, a tör-
vény világon megsértése után tudni f<tgjuk kö-
telesség tűiket. — Vejtve MI ktrgves rudomásul
a .Zala.- KŐBÁN V MIHÁLY,
Helyi
— A lfl< nyrik. rÜlf Ibm Uanx-24 eo
lo»i a képvínt-lériilaKstáN é* nem 26 a ti,
m"ly kdap'intf biiotltnnnj-i Intézkedés-
ről tawratilMX rrt«-Ítrlt brunAsikrt a I.
aU»f)án| hivatni
— Király ó felsége születésnapján a
szent Ferenczrendüek tt-mplomában ibieoi tisz-
telet tartatván, jelen voltak a kir. hivatalok,
katonai, vároai h«tóság képviselői s szépstaron
polgirság, imaazerüieg kívánva; éljen a polgár-
király !
— Kővetk6X# soroka' vettünk : Tisz-
telt barátom ! Nem lévén ittboa, meglepetéssel
olvasom lapud augustus lií-iki számabitu Korú
Fülöp Aolal urnák velem sremben tett nyi-
latkozatát. Ha te e dolog mattját ismernéd : e
nyilatkozat bisoayonan aem jeten meg lapod-
ban. Azonban mégis köazöntttel urtoxutu, bogy
alkalmat oyujtot;ál arr«, miszerint Korn ar to-
irStii nézeteimet egész ősziotetéggel elmondjam.
Éo Korn urat személyesen nem ismerem éa így
iránta, illetőleg családja iránt semminerafi ro-
kon- vagy ellenszenvvel nem viseltetem *.
nem ia való az, mit ó ir, bogy ellene, neje és
Bm ás kanizsai személyek el-
lep gyalásó csikket" írtam volna.
Gyémántot csupán a fold sötétében l~het | találni, az igazság is csupán az eszmék mély-| ségében lakik.
I önálló emberben nem ismerek szebbet,
j mint ssivétői függeni; mert a mily mélyen képes a szenvedély közönséges ember Jelkében ! súlyedni, oly magau-s emelkedik a nemesben és ! szentesíti az emberiséget. Nézzünk a földön akárhová és agy fogjak találni, hogy inkább a szenvedélyek éltető erői, mint az éss combi-natiói rázták vagy azilárditák meg a világot. I Bármily kiterjedett i» ax ész, mégis az első 1 akadálynál megáll útjába a bátortalanul, gyen-i gén viaszariadva s elhatározva a megállásra, a I PZÍV ellenben, mely az érzelem által szüntelen ' izgattatik, tervei be D gyor«, határozataiban azi-j lárd i rohamos előtöréseibeo semmiféle gát ál-tal nem hagyja magát fen tartani. - Az éss a nyugalom, a asiv az élet.
• Minő nagy dolog szerettetni I De meny-
i nyivel nagyobb dolog szeretni 1 A szív a Bzenve-' dély ertje által hősiessé válik. Ezután merő ! tíacta részekből áll, ezatán csak nagyra éa fel-ségesre támaszkodik, nem verhet ott gyökeret egyetlen méltatlan gondolat sem. A lélek ma-gasztos és derült, közönséges szenvedélyek és .zgalmak nem hatnak reá, e világ árnyain és fel-legein, badarságain a hazugságon, gyülólségen és hiúságon, nyomoruBágun diadalmaskodik, as ég kékjében lakozik éa csak a végzet mély rás-kódásait érzi, mint a hegyorom megérzi a föld-rengést
(Folytatása köv.)
, \
En ceak titkári jelentésemet tettem meg i eb
ben senki máaról szó nincs, mint Korn úrról ;
róla sem mint magány egyénről, hanem mint
h i v a 11 * n civilizátorról. Isme-
reteimet Korn ar felől nyertem pécsi, győri,
kanizsai tadóaitásokból és saját lapjá-
ból. Mindesekbol pedig a kővetkesőkről ér-
tesfiltem: 1) Hogy Korn or, állítólagos nagy
hazafisiga dsezára, u ország nyelvét máig sem
tartatta érdemesnek sajátjává tenni. Éhez ma-
gány embernél semmi köxörn nem lenne: de
igen is van, mint oly egyénnel teamben, ki ma-
gát a magyar kisdednevelés apostaJává tolta fel:
illést mi nem akarunk,nem akarjuk kisdedeinket
németül civílixá.tatni; B ugy pedagógiai, mint
nemzeti szempontból kisdedeinket először
anyanyelvünkön neveljük. 2)
Saját lapjából Korn urnák arról győződtem meg,
hogy ő hazai viszonyainkat — főleg a kisded-
óvást tekintve is, teljességgel t^m ismeri; kü-
lönben nem beszélne hazánk kisdednevelés
ügyéről agy. mintha azt ó importálná Magyar-
országra, először: holott kösmdomásilag előbb
voltak Magyaroszágon kisdedovodak. mint Né-
metország é* Európa nagyréetében. Ü) Korn or
lapjából megtudtam sít is. „bogy ő Stuart Mill
után a nő emancipatio első apostola,:" már pe-
dig, hogy Korn ar Stasrt Mill után rögtön
következzék; suk*n kéuégbe vonják.
De ha agy volna is, nekünk magyaroknak jo-
gok és miveltaég által eléggé emaocipilt nűink
vannak; ■ egyeiÖre elégnek tartják a nők
ronnkaképesitésének kitér*
jesetésérŐl gondoskodni. 4)
Korn ur N.-Kanissán nyomott ig*n szeréov né-
met Ispjára Gótba, Lipcseés Ke w-
York keltezést nyomat: ezt jósanul aenki-
sern tarthatja egvebnek, mint ameri-
kai humbugnak. 5) Arról is értesül-
tem, hogy Korn urnák bármily fényes q-imlí-
ficatiói legyenek máskülönben : de magyar
kisded óvói qnali fícatioja nin-
csen: s ezért biztosíthatok mindenkit, hogy a
m»gy%r kormány ♦** magyar törvényhosá* ut-
ján miudent én fogok és fogunk követni, hogy
mindazon nagyobb városi óvoda,
mely Magyarországon nem ké-
pesített óvó, vagy óvónő ve-
setése alatt áll, * mrlv m-m hazM-
l«s mrllf mbcR veirdrlik. z o g-ó v o d á u 1
tekintessék és minél előbb be-
sárassék. Kelt fiadapvt, 1875. aug. 19.
Tiaateló barátod P. 6tathmáry Károly.
— Ifi. Batthyány Zsigmond gr.
szenl-gT&[hi urad»lm> f. hó 16 ao árveruzteteit
I el; sz árverésen sok venni száod^kozó jelent
j meg. Jelen voltak a niodaoai hercieg, Leók
, Sámnel hupronból, Lnczenbachsr Pál stb.
| venni szándékosok. Az uradalmat, mely birósá-
j £Íl"S 723,000 frtra van becsülve,miot Jegtobu^t
igeró a módénál herczeg veito meg 601,000
frtun. Ofanheim Viktor lovag is magjölent u.i
árverésen es bánatpénzül nemzeti b«nktálog-
leveieket akart letenni, de az árverési feltételek
szerint a bánatpénz caak készpénzben vagy az
elsÓ hazai takarékpénztár betéti köoyveibon
tehető le és igy nem bocsátották az árveréshez.
Különben több megbukott záloghitelező és a
végrehajtó b*nk semmisége panaszt jelente*.
lek be.
— Sümeghról irják nekünk: f. évi
aog. hó 17-en éjjel Z -megye Caehi községben,
eddig ismeretlen ok miatt Osombó Varga Mi-
hály magát felakasztotta.
— A kindednevelő egyesület igazgató-sága és vsiaBíitDinja titkos ai&va^ati többség utján következőleg alakult: Elaő elnök ; Martin-kovics Károlyné,második:Gelsei Gatmann 8. H.-D(í első alelnök : Laky Knstófné, második: Plihál Ferencsné. Titkárok: Bátorfi Ltjoa, Mihily J. Endre, Hsjgató Sándor. Hoffmaon Mór. Pénz-tárnok Kuaosz Bolditsár, orvos: Dr. Schreyer Lajos, ügyész: Tóth Lajos. Választmányi tagok betűrend bea: Belas Józsefné, Berecs Imréné, Blsa Lina, Blau Nandorne, Chinorányi Gé-záne, Csiztnadia Imréoé, Darás Ilona, Da-rás Malvin a, Eiainger Henrikné, Engl&n der Lujza, Fesseihofer Józsefné. Gyórffy Já-nosné, Hegedűs Matild, Hencz Anulné, Hirschl Edeoe, Jaháss Emilis, Ksán Károlyné, Koch Kristina, Kocsis Ferenc*oé, LőwiugerFriderika, Mantuano Janka, Oszeszly Antal né, Bosenfeld Adoltne, Scherz Albert né, Schreyer Lajosné, Szakics Matild, Unger LArinczné, Vagner Ká-rolyné, Wlassics Anulné, Zádubánssky Lajosné.
— Csáktornyáról Soós Mihály vám-
társulata Boglárra tette át állomását.
— A magyarországi irgalma* rend mait évi kimutatását vettük, mely sserint koródáiban 1674 ik tv ieiolyása siatt 8306 egyén ayert
, ápolást
I — Kővetkemő sorokat vettünk : Aagos-
tas bó 22-én 1875. Sójtör község ma ^gy lélek-
| eme ló örömünnepet ül. Tekintetes Tarányi Fttrencs és bumeghy Ferencané, agy a jóért
! lelkesedoi tudó sőjtöri közönség áldozatkész-sége, mégis nt. Nagy Ittván piébáaos bnzgó-sága rég óhvJLott éa várva várt templom kijavít-
! Utasát es kicsinosiiutását megteremtette s as ma fényes egyhási segédlet mellett felszentel-tettk éa Iaua aioJgáiataaak ajolag átadatik. Sojtor ia axon községek egyike, hol megértik a kor Utó azavát, hol tudják, hogy Istaa ét a tu-
dominyláisi vetnek legtöbb világot a népek
elóbaladáura. Van tehát Söjtorsek most igen
osinos belseju umploma, jé hangzata orgonája;
de van díszes iskolahaza is, oaak aa kér, hogy
rgr tanteremben as ttgybnsgó taniu) által 200
iskolaköteles gyermek oktattattk, mi a tanító
erejét végtelenségig kimeríti, emlegetnek ogyaa '
egy felállítandó 2. osztályt, de ez még csak
bimbójában van. Egyébaráal szabadjon — So>
tör polgárainak ismert bazgóaágában bisva —
remésylenünk, mert minden bimbó feljogosít,
hogy . feji i k id 6 vei •. Sserdthely i
— Király ö felsége atflletésaapját
Keszthelyen fényesen ünnepelték meg. Reggel
az egész vái os nemsetj lobogok kal_diasilt«tett
tel. 9 órakor ünnepélyes nagy misé tartatott,
melyen az összes hivstalok tisztikara s s kato-
naság ia réaztvettek.
— Tű». Qyenes hegységben Keszthely
mellett kedden délután lüz ütou ki s egr épa-
lelet hsmvssztotl el. A tüi minthallottukgyer-
mekek által támadt, kik a sertés ól mellett ka-
koricia stttés végett rakuk tüzet. — 'Zalavá-
rott szerdán délután, mint hallottuk, agy részeg-
ember vigyázatlansága köveis;eztébea a ven-
déglő helyiaégnél tflz timidvan,'ez nemcsak a
vendéglőt hamvasstotu el, hanaa) még igen
soi Iskházat, gazdasági épületet, a már bekor-
dott t kazalokba öassehalmasott sok Aa
mind, sót s templomot is; ugy hallottuk, he
a hsrsngnk is ieolvadtak t s templombsn oltárok is égtek. A kár, melyem iszonya láng-tenger okozott,igen nagy.Kewthelyen a „hajda" ulcisosn s kémény alsó felében óaszehalmaaMt tziáca meggy alván, egy szikra a kéményen át a háztetőre esett t ez rögtön lángra kapott; ba győri segély ninu, ki tndja, hány ház esett volna a lángok martalékául. Óhajtandó Tolna az ily gondatlan egyének ssigora megfenyirfea s egytzersmint a tüzoltóegylat mielőbbi felállí-tása it, mely mint hallottuk, Z. Szt. Gróthoo laf közelebb már felállítva l«eod • Keszthelyen f....
— Oyánhir. Pintér István nyugalma-
zott gazd.tisst folyó bó 13-án éji fél 12 órakor
mellvizkór következtében, 67 érés korábaa
jobblétre szenderülL NejeSoteogyi Attaaat'4
gyermeke siratják emlékét a felejthetlen férj,
szorgalmas családfő és gyengéden szerető atyá-
nak. Áldás és örök béKe lebegjen porai falettl
— Bővíd hírek Révész György aka-
démiai feateaz meghalt. — KrassómegyétMa.
mamuth zápfugat találuk: — A .Varieté**
szirház ellen bírói foglslis van folyamatban.
Tóth Kálmán ,Öraóg vánkosa" czimú nép szinmivet irt. — Ausztriában Uval 4U958 má-zsa burnót fogyottéi. — Váci mellett rgy vasúti őr a vonat ala vetette magát sszornyet halt, ajta-jaraestirta: .Menekülni akarum feieaégemtolt*
— 0 feliéire «z országgyulert szept. 1-én Dyii^a
meg — Rudolf trónörökös aug. 22 én 17 evei.
— A meggyilkolt Erny hngyatéka betáblázott
kötelezvényekben 3.41ti,00U In. — Blaháné ia-a
népszínház tagja lón. — Nedj.b basa a heroxa-
gorinai 20 ezernyi hadsereg fővezérévé nevez-
tetett ki. — Széchenyi emlekszobránsk feláJR-
tása közel kiláláaban van. — Sopronban egy
posztógyárban 52 év óta dolgozik egy munkáa.
— Egy miakolezi törvényszéki oiro Bpestam'a>
Dunábs ugrott, kimentették. — Mircse JáaM
torténetbuvár lovagkeresztet kapott. — A ka-
posvári Ukarékpénzlár 100 frtot adott a budai
arvizkárosulukosk. — Gr. Pálffy János poso-
nyi volt főispán állandóan Parisban fog lakni. —
Schwarzenberg hg. prágai bibornok érsek aog.
lö-éu tartotu püspöki jubileumát. — Báró Siaa
jobban van. —Becsből Parisba velocipeden tör-
ténendő ulazáara történt fogadás. — Genuai
világító tonnyból egy 50 évet magyar emb r
leugrott s szörnyet halL — Karoly bajor herczeg
lováról leesve, nyakát törte. — Arany Jánoa
Karlsbsdból jö egészségben viasaatért.— A mol-
narii parkban kétfejA ludat fogtak. —
Érték és vilttftlyui augwztin W
3*/. metaliqaes 70.05; Ó'í, aems. kölosoa 73 90: 1860-ki álladalmi köloaön 1(2.— ; buk. résiv. 928 50; biteliutézeti ranvények 21JM), London 115.5; magyar földtebermenléai köt-vény 81.50; te-neevári földtehermentési köt-vény 80.50-, erdélyi fdldtehemtentési kötvény 80.60 : horvát «l»von foldtehermeatasi kötvénv 84.—; eittit 10123; ct. kir. arany 5.277, Napoleond'or 8.921/,.
Heti naptár.
Aaasstat 22-Ml taasttn 28-if 1875.

Hó- «a h*ti- Katliulikai aap- Frvtastáai ; >
vár , aaptár
34 XIT. v. plnk nt — tat •' 8«oki kit araak
i na m uolfálaat. HáU TI. 24—33. - Prot
Osl 111. IS - »!.. Lok. I. ÍJ— »T. — Ow. «v.
MáU XTII. 17—Si.
\ii Vasársas C 14 Timotteiu C 13 Timit* Ml
•a Hílü R«n«dek, FOlfip Zaeb&riáa m
<4 K«li B«rtslan Bntalan
ih CiatOrUk Lsjoi kir.il? I^joc Sámo.l , Ka<aa

.'7 PénUI Kat Jóuei , Oebkuut Hl
A,o«o. pa.p . Ár""" Hl
Felelós uerkeutó s kiadó: Bittrf
Minden betegnek erő és egészség
gyógyszer és költség nélkül, g>6gy-
láplálék által.
Revalesciére du Barry •
Londonból
irfi orron.
, Benőké K. W. rendes tJtuár a «ar-bui-p orro.i eíT«W.oíí; i .B«rli„»r Kliiiuk, WocbtiichríM- 1*72. npril Ü. stxmában ««t mondja: .Soha nem fugn» .feledni, hogy gyfi-mekeim egytkfciek életben maradóit as ogrnewt .Bera-
•) £
alatt kddtfuért f«!*l»<w«it«t BNa *Mrk-
tenta Ankica- (Bankádéra) aMraak iSntnSa. A amannak 4 bAnapoa korában teljaa elaováayodáabiii
■ foljtoot.a nányaobao laaanilll, meljr bajok mindtn
gyóBjaMmil dacaoltak ; a Reraleaciére axonbaa bat
hit »'iatt .„é.i.fcít usktletaaen bclTr«illitott.
61,^10. Bt. Hrehan marqnia 7 éri márbetafaeg, rr»»k0taa-aé(. elaovaujodáa *• nypochnodriiról.
ítf.dlO. •*. ÖBT. Klárára a*ai»»jaáa;, Urüaa.tenf. r.c.i,; t«rló főfijaa éa babairól.
75 877 m. Kslltr Flórián, ea k. katonai Fond. 1,1 NitTTrárad. tadí- et Mfeal lln.1, •••dal*, ia
■ elUaorolá-rol.
75.970. aa. Teaobnar Oábor úr, a mafaab BTilvánoa keraakedalmi tanint«a*t hallgatója BéeatMa, • mellhai é< idegiililtaig ketaee^eejiö fokáról
65 715. **. Montlonia kiaajsxonr. emétstketlvn-i^t áixatikiiaág áa •laoTánrodaar'íl.
72.618* aa. La Eocb. atu Von. jsl. 30. 1868
öo Ktvaiesciara eaokoUdija rámito gromor-
,.n me^aabadltott. (Madaa..) ítalll PrÍTOat
TápUUbb Uvi* a kundl, 6O-ufum kimtli « gyopár arát. fUntUéknil fy
Plí»=.l.ni»4kb.o '(, font 1 fr'. 5" kr.. 1 font Sf,l M kr Í font 4 frt 50 kr . 5 font M f".. la font *' frt 24 f»nt S6 fru Bnaluaicr. pi.kotak aa.l.n-„ékben 2 frt 50 ía 4 frt !*> krral Be»als«ei*re Oto-roladí táblákoaa li ea..aér. 1 frt 60 kr, ít-ra I frt 60 kr *8-ra 4 frt 50 ki., poralaknan ISO caaaaira 10 frt _ 288-ra SO frt - 576-ra 36 frt. —
Megrendelheti Barry du Baxry 4 Comp
által, Wien, WalHkchgasse Nr. 8.,
\.lamint minden ráxoa a7Ó«ya»ortáraiban 4a Maaet-k«reskad*a«iben aaonkirül a bécn has mmd» vi-dékre mctk&ldi poetai ntalTaay TaaV"nt4i.-*t nellstt.
N.K Loodk Károly fygy;
Pentán Török Jólétnél; Aradon Tora F. i, tanánál; Debrecsenben Hináloriti Iitvic frjAgjMertárában a kigyóhoi; Eazeken Dirid Ornla gvagynerúzaél ; Kasnáa WaDdrstchik Károly gy^g.''"-! M«.roév»»irhelylt Fojaraa, D^mötöraél; Foucnybnn Piutori Ftjlixoéi éN Söl« Kauó gyogyn.. Siéke«-Fehér»irott Ui-tMŰU GySrgynéi. Sopron Vog» A. g'ógvsz.,
| Temeovirott P>p Jónef vároii gjógynerázaél;
• Újvidék QroMÍDgnr CB. é« £rntt Jáooa gjógj.
: •zeréwaél: Vara*doa dr. Halter A. gyogvsz.,
! VerMCsen Fitcber Móricznál. Zigrábon IrgaJ muok grógvaiertirában. Titia Újlak: R, (ü Victor gyógyuertárában.******* II I I I II I III I IIK
C«ak e&y lor-csinv»t. bá.ú
fiff,
a.lóili aiiuQ p«rc*iinok, törők haló
Vaotőa-kelmék, bucb.ulek. rófán-
a bimali-.ként 27 kr. 11 97-33,
Gk
Hinták
bárhová Ingyes éj
bér-sí mentr.u
i
Kísérletbe
l'LESZ LIPÓTNÁL
„ *{A cierna TÍSSOD 1 SO- n „ „ csinvat-
Csiriz, faszé g
elSkéazUlt eiipn-iakkur,
(L&ckkappeo.)
A ház építése végett
Rosenfeld Adolf kereskeduso idt-ÍKleueseii a szomszéd ház Ud-var&ba a Korona azál!'>dának stelk-nébe tett-tett.
Czukor, káré. thea, i
rum, mili grirtva. petróleum, tábUolnj, kul li« Ixtruk
éa likürui. v»lódi franczia pezagA éa minden fiiaZKrek,
kufsteini és valódi Portland cement,
paraffin Loci-ikcnfMs. gépfaolaj. gabna- -í
zsákok. Rvapjazaakok. '|
Az építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-
bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett.
Wajdits József lap-és aroradatulajdoaoii gyorasaitn ayoaau Nagy-KanutaM.

Háztelek-eladás.
Csengerv-utczábau egv 3 m-gvcii liold í«»rülctii kert,
vagyis háztelek, mely ózv. Bognár Mihályné é, örök áron
eladó. Értekezhetni a tulajdcmo'inónél, Visárlóri-utcza,
7-ik szamu házban. (1761-1)
KAN1TK V,


papirkeresfcedése
II o i « p r K t r n . Dorottya utrza 12. -I a.
bámulatos oloú árak uiel-lett következőket ajánl u. m
el ....
. . - irt 00 kr.
»«i 1— 1 . 60 .
1.20— i Irt — kr.
1— 1 . 50 .
2
1ÜU dxb. finom Ifvélpajiir ot
l°t> . . «li«es monoin
100 drb. legfio. lerélp. szinua mouograni.
100 „ finom boríték
100 . legfinomabb
100 „ látogató jefy caiaoaan kiállitTa. . . — ^ 50 \
100 , levclpiijtir fekt'tc nyomatul " 90
1000 , lenboritík . . aiintéa ' S " — ."
1000 ., peeiétbélypg 2.üli. S— "S „ jo „
1 teijea irúaaztali berond*-rp» . . . fi, 10. 15 ..
Úgymint na£T válayxtéka le^tinomabb irodai ea le-
vélpapír a borítékoknak. ugTsiinl-u minden e szakba
vigó ciikkeknek. Irórnappák. jegyiükonjvek, rajuze
rek. váltotárciak, di«ea pémtárcuik. albumuk. «b. atb.
legolcaóbb gyári áron (ltjlO—Ü2)
900000000DOC
' 17;>9 - 2
villámháriiókal
í« torony-ltí'n'srtr-k't. k^k kéi
uta
Károly
Tae1e1chr
.-.. k. i-.,t,».
Leopoldatadt. Nr. 6. Bt

Levélbeli megrendelések ulÁnvét melleit ^zközólretnek.
A legnagyobb YASBUTQRGYÁE
Reichárd és Társa-é,
III.M:irx«r utcza 17. sz alatt van, honnan kép'-k-kel ellátott árjeiryzt!k kiváuaira iiiicycn bér niPiifvi- küldi-tnek iniridenkiiiok C"*-6'

Ipi-Ti most jelent meg ajagyai farditita a hírneve. itfr-n uiuul .ágns kúnvvnek
Az ömnegovás
tánácaailó nicdfi körbe i férfiaknak. Laareallaalál Boritokba lepecaételre.
Stiittllinitur bebizo-
nynlt aegély és orroili-
(£6 éret tapaaztalái
folytán | » (16.5—.6
Gyöngeségi
llt>]i oiokoak » f i D e m * < azokban ideiéi bljnk-
n a * * t. Mist i r»«|*ié •■far tíies ét fijiklesipaiffátok kivet
■Myéaek. — Mm.len kiinyr -na, j,.:^a, KÖtUy l.a.ioM,.! Kin.lj- utcub-in Ar* 2 frt 30 kr A küzuDség úv a t í k l.ixoiuoi
könyT.-rore nesrp, ntclyk A kf> ■t>K elámiiúa u-kinletéhől raéc hirdftmenj-em -lúmerinti 1 <■ írásiig ü tí-TjPdn»k Aíért ti
vet, crH'ii 3ö'il< ki
LUTMtiMtÓI kaphakss, nn-ly t-ey S ad rét 2( t
60 btMitsAl áfertvtl
acieli.a n»tai»e ti * txi-rxii név |.el>egévW TA« p-cictflvi
IIIIflIII
Hölgyök szániára
y
hatást előidézett
igen husDOt a legújabb i li-g
szépitő-szer
owtr. (MáBxárí éa magyar kir. *zabadalmazott
Erzsébet-Crcme
i Dr. Koaenberi; S. túl az orvosi kar - de különösen dr .Zeiaal M tanár ur által tnegvizagált a tökéletesen czélazerü éa ártatlannak \ találtatott.
Ezen "zer a bi"r megőrzése a a legkéaóbb koria^ tartó ifjú fn>3«aégbeni Urtáaira azoigál. Kilirulit oywruriíl. búrklüt^e-ket, foltokat, víirhrnyt, aJt a ránezot ia a nyakon baaználat álul ehiinnek. Szincaznők ■ ruűvéáznúkufk kiváló jó szolgálatot tea*.
Ara, 1 t é g e I v I v e 1 1 frt. 60 k r. Kapható a felialáld Fr. RoHenberg özvegrénél Bécsben VI.
Kahlg.ase 6. Thür 7. ("1748-4)
Nagy-Kanizsnn. Rosenfeld Adolf urnái.
Porczellán edéoy.
üvnyoeműek, tükreik, lámpák, eTonnrek, rhiua flfl-l
é« paklon? kanalak, tálciák, moraarak, kávépórkölók. kávodaralúk, kácéfózi!>gépek,
fagylaitkészitó, szodavizkeszitö. varra-gepek, vasbuterok,
■,1«65-S1)
utazó bör&adök gyári áron.
■ ■ ■ ^7kr.
i*^rjf pár kéEeiÜ gallérral egyfiu 2; kr, Efj pár írj re való vagy z>«b-
keadó, tartós stiofl . . . 27 |rj. Egy TaUíonxB-bkeiidS . . . 27 kr 8 10 r]fj TaKBOu>astulkeud4> . . il kr

ujabb fajú ...... li kr
b-t] kétféle fé»Q . . , . . 27 kr £gy Tasion- éa slinge.6 olló . -7 kr. tigy aogoi fej-diadéia, egétten fekete gyftnjrjökiel bimexTe,
a legújabb 27 kr.
Egy b^r-pénztáska . . . . 27 kr Egy kávé.kanál chioa-es^tbS! 27kr
M eg b icáiok u ö*»seg b*kai*i*»- Qtan IÍ$J puttai uuuirét mellmt poutotaa haj útnak égre. Ámde, melyek uem tetuenek, 'itiodcn kiaboxás iK'lkQl v
raKT bécsi rSföakést 27 kr. Selyem- é* bársony ■tal»gok-

nei fnnákkal öt ujjnyi tséleaaég bécsi ráf% 27 kr., két ujjuyi ssé-I.-^i k«t bémi rfif 27 kr. tógypár
feliér vágj csikói hölgy- vagy
jobb fajtábál 27 kr
Beck Grand bazárja
Bécs, Adlergassa 4.
Egy par térti félharisora . . 27 kr. £gy par harisnya-kntS, széles
Mifce 27 r
Továbbá

fihér iua iwt-törüfkói5t, rásson ■Kytiemu k, net.éz lib»mönfeg*lk, bu
jul *
tkeretben t*"t- m.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I II 1 +
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém.
amely mindig fehér marad, nint az ezilst,
Aafolomz&glrLin c^akucm mioil^n «l5pbkp|ő háiuil taUliia:ó. m"r', olj jó. mint az e^ütt. ára prdi^ a Talótli ezfl>t áráaák huszadré aze. A Y&lujli hritaunia ezilst ai alább kintiu*tott ar&kiiua kapbatú csakii
M. Bressler angol fómárnktáraban,
Bécs, belsöíáros Sehottengasse 9. RÍ :
Kui lyartyatarta ón, 80 kr. 1.
l.»U kr. fiyartyabirtak finom, na^rr pirj*
8. 3.50, 4, 4 iO, S frt. CMaMft (deaaert) *>TÜeaskös 'lt
tuciat 3 frt SO kr.
Brarankkaaal '/, tuoat 1.6u, 2,
2^1) kr. Ttjanré darabja «0, 90 kr. 1,
1.30. 1 50 kr. LtVHaarl daraiga l.M. 1.50,
1 80. 2, 2 50. 3 frt. FaazJKtak valódi aranvoiáual
és e«usttel kirakra darabja 12
16. 18, 20 frt. talapzattal. Tálén darabja 8' »l kr, 10-
1.S0, II- 150 14- 2.16-2.50,
18* 3. JO" S.50 kr (kfrek, to-
jáadad. iirj néorsz6(leta Tbaataritak 2 uenéljre 15, «
•itoelyre 18. f saetaéljre sl.
8 személyre 26 frt.
Kávaakanál )•■ ■! » m, U, -0.
2/i, .iO, 40, -.ü «r. — '/. to-czat «0. 80 kr. l, 1.20, l.üO,
2, 2..MI. S in

Evtkaaál dar^l.j a 30. 35. *l, »S. 60 60 kr. - 'I, tuciat 2, 2 50,
3, 3 50. 4, 4 50 5 fit.
Két és villa párja étik 80 kr.
iezü»luyelü). — 'jttu^atbe-
MIE C iák 4 frt Tkeaaziri darabja 30.40, 60 «0
a> Kr. 1 frt nyéllel tagy ny«l
nélkül. Táajaazlilk evi'>eazköz alá '1,01-
ctat c s a k 2 frt 50 kr. Tt|«ltartó a«harkák '|, luci. t ti. AaitalkMM tárták M, tocaat %
frt M kr.
Banazaré d.,.lij. M. 80kr. 1,
1.20 kr. CaktrMati dbja 80.90 kr 1 frt.
layt ozrkk kiaalatos «lc ó
(1699 — iif-B/L. Breaaier,
angol fémárak tara. Bécs. Stadt Schottengasse Nr. 9.
saatiMk a vnaakrN »««tafartslU»al itáarittal nzkizittttatk
Ua Taiaki ugy kívánja, e^yeu darabokat ia kUliibetHuk, irmok kittloósújii-'ről roindcolti élűre m EBeKKTŰiűdíieftS'^k f- 100 frt értéka iro T«telíaol 1'>"|O árleengejéa. -«•
A csab-rcodeki takarékpénztár
részvényeseihez!
Az intézet igazgatója, t. HAczky Kálmán ur országos képriselSnek választatván meg, azért az igazgatóságról le-mondott, aj igazgató választása végett f. é. szeptember hu 15-kén reggeli 10 órakor az intézet helyiségében rendkívüli
közgyűlést
fog tartatni, melyre a részvényes arak ezennel meKhiTatnak. Kelt Os.-íUnaeaec, 1875. augnstus hó 14-én.
Barcza Sándor.
Í1764-U elnök.
V AG1-KANIZSA. 1875. Mgoutug 26-án
7O-13C ****
Tizennegyedik érfoly»m.

i
t
p.tiuirba.
"' * • ■"■>"■ i iorirt 6 kr.
jtn nr«t»" ilUték
JÜ kr. 6>«"I>
ZALAI IOZLOMY
elóhb: . 55 .A. L A. - S O M OGYI KOZLON Y.*
rnmt üle*§ cAc-l iemuiiT«« , Mtztttttk, reduuiik ul • IMT-kewiS kiidóhoi o
utiri épdlM,
I raiduút.
; B«rment«tl«ii l*T«l«k i euk úmart mnakstár-| Hktól foffadutaak «|
Múltok niu au ,
kttldttuk. I
lany-Kanizsa varos helyhatoságának. n»iHcűlönnen az „elsé zalai Ojnrvéd egylet. a ..nagy ka»iz«*i Mreskedelrai i loaraank", a .nagykanizsai takarékpénztár' a .zalainegyei általános tanitó-twtillet*, a .Zala-Somogy gúoajézasi reszvenytársulat t több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Heienklm kétszer, \asarnap- s csú tori Okon, megjeleni) vegyes tartalmú lap.
A temetők érdekébeu.
A múlt évben futotta be Európái egy njitási inditvánv. melr mellett aanyian iz-gattak s mely indítvány olyan lázas izgatott-ságot szüit, hogy a fölzaklatott kedélyek tömegesen bódultak meg az újításnak és sza-kítva régi szokásaikkal, szakítva vallásos szertartásaikkal: a lázas állapot szülte csal-képek karjai közé dobták magákat és badat-jkenve a haltok békés birodalmának : azo-kat meghódítva, mesterséges kemeoczéket emeltek a megholtaknak, bog}- bennök ha-muvá égessék öveik hullait, melyeknek kigó-zólgésétól szükségesnek vélik védeni egész-ségüket!
No, de hogy mind ez csak beteges kép-zelódésnek ferde kinövése, azt alapos okokkal támogatva annyi szakember igazolta, hogy r helyen a temetkezés helyessége mellett &zót emelni szükségtelenné válott; csupán né-melyeket akarok elmondani, melyek a ha-lottak iránti kegyelet és az élők ízlésének, jóindulatának megőrzésére, emelésére szol-gtiaudnak.
Hogy azon érzelem, melyet .szerelem*, .szeretet" névvel jelölőnk, a hal<U fagyos ölelése után sem alszik ki az életben ma-radtak kebeléből, és a néma sir bidat képez, melynek hantja fölött kinyilik azon érzel-mek édes-testvére: a .kegyelet* mely az élők és halottak közölt összekötő lánczot képez, azt minden romlatlan érzéssel bíró ember érzi és tudja, kinek kedves halottja nyugszik künn a sírkertben.
At emberi-természetnek elodázhat lan követelménye, hogy azt, kit szeret, min-deuűtt kitüntesse, 3 azon érzelmének növe-lésére, mintegy tápanyagot nyújtson tettek-ben, melyek a szeretet tárgyának — sze-
mélyének — örömet, vagy kitüntetést ké-pesek szerezni; — s ba a , kegyelet* a .sze-relem*-s .szeretetnek* édes-tcs:vére: köve-telményeiben megegyezik ezekkei és kíván tettekben nyilvánulni!
Ha óhajtjuk, hogy szeretteink az élet-ben tisztességes helyet, tért foglaljanak el; ha kivárjuk, hogy azon hely, tér mások által is tiszteitessék, — s kívánjuk, mert ezáltal szeretteinket emeljük — s megte-szünk mindent, ami által azt eszközölhetjük, önkénytesen következik, hogy a helyet, hol elköltözött mieink öröicálmukataluszszák, a kegyelet eszközeivel olyanná óhajtjuk tenni, hogy a tiszteletnek bizonyos nemével köze-ledjék oda minden jobb érzelmű ember!
De ha egy sírkerthez közeledve a pusztu-lás és enyészet képe tárul elénk a külalak adta benyomás folytán, ha a kegyelet ténykedé-seinek maradandó nyomait és jelvényeit szentségtelen kezek fulyton és folyton meg-semmisitik ; ha a gondatlan temetkezés foly-tán az önkényt tenyésző növényzet balzta-mos illatát elfojtja a felo«zló bullák fojtó-bűze, mely az érzékszerveknek a szervezetre gyakorolt sajátos befolyása következtében az érzelmek egy ellenkezőjét az .undort* fc j lesz ti ki: vajjoo fogjuk e szívesen fői-keresni azon helyet, hol a kegyelet-aduját óhajtanék leróni; vájjon miként az életben számtalanszor történik, hogy a szerelem vagy szeretet romjai fölött diadalát üli a gyűlölet, nem fog-e itt is hasonló történ-hetni ! ?
Hogy tehát a sírkertek a halottak nyu galmas hazája és az élőknek kellemes emléke legyen: én a következőket ajánlom nagy városok példájára.
Legyen általános a földbetemetkezés,
■ ha azok, kik a sors jóvoltából kedvező
körülmények között éke örökálmakát sír-
boltban — krypta — óhajtják alndni: uta-
aittassanak oda, hogy sírboltot csak a
temető körzetén építtethesse-
nek és sírboltjuk falzatának hé
tulya kerítést képezzen a temető
körül. Köteleztessék egyúttal
i minden egyes építtető, hogy ugyan-olyan széles falkeritést építtessen sírboltján tul a következőig, mint
■ milyen széles az építendő sír-
bolt A sírboltok lehetnének egymástól 2
- 3 ö!nyi távolban elhelyezve. Ezáltal azt
érnök el, hogy a temetők kulcsinyjokban
nyerve a hivatlan látogatók ellen biztosíttat-
nék a sikert — idővé' — és a virág és más
díszítésektől nem vétetnék el kedve az ille-
tőknek, mivel igy lehetővé lenne téve a sir-
kertornek sikeres felvigyázása. ésmeg volna
gátolva a hiányos temetkezés folytán kifej- :
lódó bűz keletkezése. i
Aki sírboltot akar építeni, azt vissza j nem riasztaná a fenti kötelezettség sem. s ! kit visszariaszt, az ne építsen sírboltot! j
Ezúttal vonatkozni kívánok a hidon-kivfll leró temető kápolnájának falzatába történő temetkezésre is, mely épen a leg-hiányosabb.
Egy év óta c helyre több temetkezés történt. E hullák a kdllégtől úgy ahogy egy : sor tégla és kevés vakolat által záratnak el; ha aztán bizonyos időben azon helyen a na-gyobb rérvü feloszlás folytán erős búz fejlő-dik, van-e ezen csodálkozni való! — Míg e fülkék be nem telnek : tessék meghagyni a jogot oda temetkezhetni; de azon szoros ki kötéssel, hogy azon hallak koporsójába a szokásos gyaluforgácshelyett szén-dara,
vagy vízhatlan c zé mentpor tétessék s ez anyag"k valamelyikével az egész hulla vé-tessék körül, hogy míg azon anyagok a fel-oszlást gyorsítják, a bomlás termékeit elnyel-jék s ezáltal a bűz fejlődhetéséne> gát vet-tessék !
Ezekkel tartozunk a halottjaink iránti
kegyeletnek, tartozunk önmagunknak annyi-
val inkább, hogy a temetkezés ellen izgatok
kezéből kivegyük egyik legélesebb fegyve-
röket: — a magiban véve ártalmatlan —
hullubüzrei utalhatist! (»&•')
.Nagy Kanizsa, 1875. aug. 31.
A nagy-kanizsai kir. kőzjngyxŐi irodában f. hó 19-éo igen stép jelenet folyt le. Ugyanis megjelentek ott Kovács s-íolgabiró ur vesetése mellt-U a u.-kanizsai közjegytoség kerületébe tartuKÓ kerületi körjegyzőt és községi elöljáró-ság — csaknem teljes számmal —• acok jelen-létében éa nevében jeles sxolgabiránk, KoTáca ur már birói állasában kifejlett kitűnő loAkö-décéről eléggé ismeri kösjrgyzóűket, Piihát Fe-renci arat és a közjegyzői intézményt leiken szánkban Udvdzohe, szépen adta elő ez utób-binak fontosságit és czélir4ny*Mágát, külöaő tt'n kiemelvén, hogy mennyi bajaak veendi ele-jét ezen intézmény, ha ascal a kösönség jobban megismerkedik.
A taolgabtre ur exen igen tsép előadására Plihál Ferenci kir. közjegyző ur meghatoUan válaszolt; mindenekelőtt a szolgabiróurhoi for-dult s melegen fej érte ki köszoaetét a szolga bíró □r ezen ögjelme* előzékenységéért. Azután pe-dig a kerületi jtgjső urakhoz és koxségi elöljá-rókhoz intézte szavait, igen szépen emdlte ki a közjegyződ intézmény hassoos oldalait, kérte a kerületi jegy«3i kart e-» kotségi elöljáróságot, hogy dt esen rögőa pályán támogatni «ives-kedjenok s vele együtt törekedjenek arra, hogy ezen — a közönsé^nuk egykor igeo oagy hass-oar* szolgálandó intézmény, nálunk is mielőbb gyökeret verhessen. Végül pjdig biztosította őket arról, hogy 5, mint eddig, agy enntal is

TÁKCZA
Hat hét Olaszországban.
Irt*: J>r. La*V KritUf
, (FolyUtás.)
Florencxtól Sipolyig.
Május 12. A lélek, ez isteni saikra urcl kodik a haulmaanak Utazó testen i annak min-den gyengeségein ; agyanii a múlt napi kime-rültség daczára, a lélek nyugodni nem tudott, hanem az üdi'Ó áiomjiUit". * világtörténet, a oagv Caesarok diadalmenetei.a keresatény mar-tyrok szenvedései, a papik haulma. alkotásai fjgtalkwtauk, — amíg e nagy zaarnok a test, pihené* után egósa erejét nyerte visaz*. Mintha valamely jótékony tündér fiatalító vízbe fürosz-tött volna uv-g bennünk, olyannak tüot fel az >?ész világ -. . Otthon taláu átengedtük volna magunkat egy kis reggeli restelkedének ; de a gondolat, hogy Rómában vagyunk s hogy y Ora előtt meg láthatunk valamit e városból, •-rénységre ösítön*ött ugy, hogy 7 órakor már * Pincio hegyen rtggeiwtÜBk. Et a római elő-kelő TÍláe legkedveocxebb mulatóhelye, hon-üaG a héthalmok városára gyönyörű kilátát van. Innen Ssent-Péter temploma, a Corso, Palatto Veaezia, a spanyoJlér és Pantbeon f u t ó 1 a-gos áttekintése utál* siettftnk
az indóháxhoz.
E kis torkoskodás Rómából majdnem arra bírt benoüok, hogy maradjunk. csakis a vendég-lői számla és kocsi előleges kifizetése gyakorolt kényszert a tovább uiazáara nézve. Az indóba* pompás uj épalet, homloksata roórtfóldekre tün-
döklő üveg falazat, melynek tetején Róma os
jelvénye, a két gyermeket szoptáló farkas aso-
1 bormüve van elhelyezve. A csarnokok és váró-
termek nemes mflizlés és féuyüzéssei állitvák
: ki, a padlat mozaik, a falak fresoo képekkel di
! szitve, mely képek jeles máavlatai arómaigjüj
| teményekben levő mmekeknek.
t Ni»gyot sóhajtva foglaltuk el helyeinket a
í vaggonban, elgondolván, hogy ismét egy egéti
1 napon át ez leacen börtönünk. Vrazett gyorsa-
tággal repült a vooat (talán még egyszer oly
gyorsan, mint ami személy vonatunk), pedig szer-
i felett érdeke* vidéken haladván keresztül, mégis
köszöntük voina, ba Róma környékét nagyobb
1 figyelemmel tekinthetjük at valami las-abb köz
' lek ed és álul. Jó negyed óráig csupa ősromok
és emlékek, aa Aqua felice ét Aqua Marci*
ívexetrt építményei mellett mentünk el.
: Azután a Sabio és Albaai hegyek látszot-
tak, majd Marino, Velletri, Anagni, Ferentino,
Frosioae, Castro Pofi városok, — mindetek ré-
gzint világ, réstint otaaz történeti tsempootból
emiékereten helyek. Délben Ceprano állomáshoz
értünk, itt 5 perexnyi ido engedtetett az ebédé
Jésre, mivel azonban magyar ember ilyeo heercz-
' bei nem szokott, — kisem szállottunk, hanem
I a kocsiba collátióituak. Igeo szép és regényes
vidékeken legeltettük ■zemoinket, egéaz eddig
hasonlított a tájkép a Ró CD a előtt látottakhoz.
' Cepranot elhagyva, kezdett a vidék, ne-
| peeség, növényzet gyökeresen megváltozni, i minden azt mutatta,hngr kóxeledüok Alsó Olaszország 'elé. Olajfákból ejresi erdőségek látasottak, a tüge nem többé cserje, hanem is-DOS fa. Gyermekkoromban sokat törtem rajta f-jemM, miként van ax, hogy Urunk tanításait hallgató váms«<i6 alatt a tügeia U Mm törött,
mikor kicsiny termetű lévén, arra felmászott; most láttam, hogj es nagyon természetes, mert a déli tartumányokbeli füge, ami nagyobb dió-fáiokkai.v-ttekodik kifejlettségbea.
A nagy hittudor szent Tamás születés he-lye Aquioo város balról maradt, mígnem San Germaoonos közel fekvő Monté Casinoi kolos-tor alatt a vonat megállapodott Istenem, minő gyönyörű, m-nö kedves vidék ! Tekintélyds ma gaaaágo, a délöv veget* ti ójával ékesített hegyen, uralkodva az egész környéken mintegy hatal-m>a vár emelkedik a ssent Benedek által ala-pított Ősi kolostor. A főépületet méltóságteljes arcádok köritik s a kilátás onnan, egyike a leg aaeb beknek. Mind régiség, mind tagjainak jelessége, a tudo-mányok kitűnő mirrlése, ala-pitójának szentsége folytán, a föld kerekségén ei a leg-tekintélyesebb és legneve-■ eteiebb kolostor! Épen ezen, a tudomány és miveltségneke helyről történtssét-áradáta következtében, neveztettek egétn vilá-gon a hasznosan szórakozó olvasó körök és tár-■n'atok casieóknak.
Mintha albumot forgattunk volna, oly annyira váltakoztak a azép ridékek, egyiketa*: ég be nyúló sxiklacsucsok, másikat a rohanó fo-lyó, harmadikat a sselid vininyok, negyediket a városok és várromok fekvése alkotván festői-vé. Igen nsgy és tekintélyes városok Capua és Caserta, ez utóbbi királyi várpalotával és ker tekkel maradtak mögöttünk. Waggonunkba jött bárom pap s én nagyon megörültem, hogy latinul tőlük az itteni vnsooyokra nézve felvi-lágosítást kérhetek. De iámét nagyba csalat kostám, mert a jámbor férfiak nagy sasunk tuo
aen olasznyelven válaszolták, hogy ók latinul valami keveset értenek, de nem beszélnek. Eaea szerfelett megütköztem, mert ami pap basánk-fiai mindnyájan jól birják Cicero nyelvét, hol ou magyarnak sokkal nebesebb azt megtanalai, lévén a latin nyelv édes auyja az olasznak. Any-nyit azonban mégis megértettem, hogy igen aaé> gyentik a dolgot.
A társaságbeli hölgyek nagy türelmetlen-seggel várták a szabadban tenyésző ositrom és narancserdőket, de hiába, mert olyakat iem láttunk. Csakis városok és falvakban a kertek bővelkedtek e fákká), azonban a lecsüago gyü-m ól csök korántsem voltak oly szépek, miat a felső olaszországiak.
Mennél jobban közeledtünk Nápoly boa, auuál népesebb lett a vidék, mintegy másfél órányira Hsak I<1 itlan során a városoknak men-tünk keresztül Fogadást tettünk, hogy melyi-künk fogj* a Vezuvot Legelóssör megpillantani, s épen azért jobbra-balra megOMolva lestük a vén lakonczatlan ficzkót, de az csak nem akart a láthatáron tellünm! Igaz ngyan, hogy jó fél óra óta haladtunk egy hegylánczolat mellett, melyből a középaő s legmagasabb osuoa fdstöl-gött. de est M sem vettük, mert képeken iVe-mr ^gt-acen különálló ezokorsüveg alakúnak van lt-rajtolva; végre türelmünket vesstre, kér deztuk az oluss papoktól :,Mikor jön a Vezúv?" S ők mosolyogva mutatták as általunk nem méltányolt hegycsúcsot.. . . Hy-kép senki sem nverte meg a togadást.
Tévedéaun k onnan ssármaso^t, hogy e vulkán Nápoly s a tenger felől egészen kftlöo áll, de mi hátamögött jArván, egy más hegy-lánczolatba mioiegy beleolvadva láttuk. Végre 6 óra felé kibontakozva a béresek kösol, -jsrj-
mindig irrt fog törekedni, hogy * aagy feleld •éggel éi tok fáradsággal járó közjegyzői pálya tövises uUin — lankadatlan szorgalom p«ifr_v«-kezet kifejlete melUtt — * kellő biztoaságg»l haladhasson. A kö*je?y«ő ur álul lelket •iá-vakban előadott ezun szép beszéd befejezése utio a szolgabiró ur a kerületi jegyző urakat éa elöljárókat egyenkint bemutatta s ex Ünne-pélyes jelenetet a .Korona" vendéglőben egy kis társas ebéd köretté, melyen a hangulat igeu kedélyes volt.
Eszmék a scepticus világból-
Lártnt. Ko kilármástuk magunkst, s lárma köt ben a felreppenő ábránd buborékok szemléletére! miudinkábi) s inkái-b melv.bure sülyedtüok. — Most már itt a legfőbb idú ta-nakodni arról, váljon ki, vagy mi szabadit meg bennünket ezm feneketlen tárból ?
Mindenek előtt szükrégee, hogv oszintéu únmagukba szálljunk. A Jelki.smereiuwwg téuy sugarainál majd tisztán látandjuk helyietünk borral mait. —
Ekkor elálljon el tőlünk a tuluÍEak«dá*. áltzégyen, makacsság, a jobbat már csirájában megölő nepotismus — » foglalja el helyüket erónkotfk ■ viszonyainknak bölca mérlegelése.
g h
Verjen bennünk mély gyökere* azoo meggyőzodés, hogy cullus állam bau szabadság rend nélkül nem letethetik. — hogy nemretünk, jobblétének alapját, — nem óhazának minden-nel bővelkedő taUja képezi csupán, — hanem főleg a* értelmesség, szorgalom, mkarékowág s kölcsönös jogtiaztelet. Fel tebit te eUzántság s vasakarat! A bölcsesség kijelelendi «i rszközo ket, — te pedig használd fel htokat bátran yorsan, t állhatatosán. így menekülhetünk a ínárból.
G v
Helyi hírek.
— Képviselőválasztás A leteuyei és
lendvai választókerületben a képviselőválasztás
f. sugmtuí 24-én megejietvén.Letenyén másod-
izben Remet« Gétt Koch Adolf ellenében 181
szótöbbséggel ; — Lendván TiniTa JÓZ»ef sza-
badelvű Szalay István Sennyey párti ellenében
242 szótöbbséggel képviaelőkül választattak
meg, a rend megzavarva nem volt.
— ÉrtesUé*. A nagy-kaoizaai izr. fiu
és leány — valamint a kereskedelmi iskolánál
at 1875/6 íki tanév szeptember hó elsején ve-
endi kezdetét. A bírálások f. b. 29. 30. és 31-
éo a délelőtti órákban fognak történni. — Az
igatgatóság.
— Lapunk előbbi szamában közlött
bakónaki pályázati hirdetés azon kitétele „róm.
kath. felekezeti* helyett, .községi" értendő.
— Elkobzás Június 1-től auguitus 22-ig
Kanizsavároe pisciáról elkob^ztatott éi me;
sem mini ttetett éretlen gyümölcs: dobzó szilva
6 kosár, hosszú szilva 19 kosár, BZŐIIÓ 5 kosár,
körte s alma 7 kosár é* 8 akó. Utczai házalók-
tól el kobozta tott: szilva 8 kosár, szóllő 3 knanr.
Össcesen 48 ko*ár é* 8 akó körte. — Sertea
1 drb. aemmisitteiett meg. Nagy-Kanizsa, 1875.
augustus 22. Fürsl.
— A kimdetlnevelő egy vsiilet javára a
nagy -kanizsai fiatalság tánezeatélyf rendez HE
.Egy le ti kert*-beo szeptember 2 áu.Üdvözöljük
a nemes cselt 1
— Meghívd*. A nagy-kanisaaiönkéntes tűsoltó egylet 1875. évi augusztus hó 29-éo dél-előtt 10 órakora városhás nagy termében kos gvülést tart. Tárgysorozat: 1. A számvizsgáló bizottság jelentése, 2. Egy uj számvizsgáló bi- kikldé 3. Az 1875. évi kölué
g j
sottság kiküldése aek utólagos jóváhagyás iránti uemuutas*. 4. Az elnök évi jeleotrtw. 5. Netáni indítványok feletti tanácskozáii. 6 JOgy titkár, valamint a 12 nmde«, és 6 póttagból álló valaastmanynak megválasztása.
> — EM évben a legutolsó kéj
v-j> titok r e n d k i v ü 1 leszáll i tott menetárak mellett Kanizsa ró! és Barcsról — Bécsbe, — továbbá Triestbe — Vrléneiébe éa Milánóba sept^mber 4 én in-dulnak el.. . A bécsi vüoat iudal Kannáiról a ptc-mber 4 én 10 óra 47 pereskor ; a triesti voiiut s«pt. ö ^n reggel 4 óra 42 pereikor. A menetárak mindkét vonatna! rendkívül l«%z«lt.-ii-tiak, és padig as oda és visssautazásra: K»-iiizsÁról — Becsbe és viasza II. oaztály 9 frt t>9 kr: III. osztály 6 frt. 46 kr. Triesztbe és vissza II. osztály 14 frt. 17 kr. III. ossUly 10 frt. 12 kr., Veléocxéb? és vissza II. oiztály 23 irt. 74 kr. III. osztály 16 frL 75 kr . Milánóba és visítsa II. ósz'ály 37 frL 63 kr III. osstaly 26 frt. 1H kr , A visszauuzás U n»pi id*kiiz-b-n !etesés szerint egyen ki ot történhetik. Bő-vebb értesítést a kiadandó prograromok hoznak,
1 nn'h ek kiadó hivatalunkban ingyen kap hatók; úgyszintén n minden állomás-n á I kifügge«ztett hirdetések. —
— Eijegi/mettek. Román Dániel vasme-
gyei birtokos jegyet váltott % azéplelkfi. Sohir
Nina kisasssonynysl, Vasdéoyey Lsjos tzolga-
biró ur kedves unokahugávsl. A meoyegzŐ
aug. 30-án less. — Taránybao pedig Csorba
Gusztá\ ur eljegyoxte magának Bdlu* Vilma
kissssztjnyt, polgármesterünk tettvéréoek bájos
i leányát. Boldogságáé kisérje frigy őket!
1 — Balaton-Füredre s 18-ikizárou für-
dői névsor szerint aug. 16-ig 1245 íolyossám-ban 1884fürd5vendég érkexett
— Boksán folyó évi augusztus hó 14 éo
. éjjeli 12 órakor ismeretlen okból a község korcs-
májából tartozó kocsiszín meggyulsdván, a
korcsma és melléképületei elhsmvadtak,ezálul
a község mintegy 2ü00 frtig, as illető vendéglőt
pedig, kinek összes bora, takarmánya és gahna-
keazleie megsemmisült, bsíntén mindegy 15*0
fiig kárt szenvedett. — A szerenc«é;lenség kos tt
szerencse volt, hogy a tüz tartalma alatt Bzél-
cet-nd uralkodott, mert különben a tüz minden
óvintézkedés megtétele daczára ís tovább ter-
jedt volna. A romboló elem áldozatául esett egy
Vodics Jáuos nevezetű krajnai születésű, 45 éves
DŐteUn áoslegéoy i^, ki a IUI támadta előtt még
ittas állapotban »s istálló padlásra ment feküdni
és ott elaludt. Hullája, mely egy égett fa tor-
zsokhoz hasonliioit, lársai állal a hamu között
találutott meg, feje, kez^i és lábai egészen el-
égvén, testrészéoek csak a törzsrésze maradt
meg.
— KŐemegröl írják nekünk : Adamitz
Tt-réz kisHsszuuy magány leánynevelójébeo a
zárv.zbgák ju;iut 22-ea tartatuk meg Liber-
tiny Q m. k. tanfelügyelő ur elnöklete alatt ;
és p«dig oly meglepő eredménynye), hogy —
délelőtt 9 órától esti 7 ig tartván, — berégez-
tükkor a falügyelő ur valamennyi az intézetben
működött tanítóknak és tanítónőknek sikeres
működésükért, a unitványoknak pitiig meg-
lepi előmenetelekért elismerését 03 ajTintáét tuJejdonoanojének pedig tekintettel • > példás vezeténressz ez áltáléiért eredményre, nieío(t azavakban idolt köszönetének kifejtéit. As intézet 7 osztályában 4 növendék voltelosat-vaé. *« I és II. osztály 24, a III. 26, a IV. 28, „ V. éa VI. 36, végül" a VII. osztály 32 órai oktatásban részesült hetenként. A szemlére ki tett kézi munkák és -sjzok, ugy a ssUlókít, mint a többi megjelentet a legkellemesebben lep ték meg; - nemkülönben a rendszeres ének-tunilás és ai énekek szabályos előadása a nö-v.ndékek által. A magyar nyelvből, a házai történelemből, töldleiráibó , termesaetlörtéoet-ból és természettanból a tanítványok értelme-sei] és aiabatoun ieloltek. A >umidaiban ; aionban a oöveodckek elimeneiele a legjogo s«bb koveleléwk.n i> túltett és az inláíet tu lajdonoaoijének rilagoe. könojen érihetú tani taimódja e tárgyban bámulatra méltó. Sióval e vizaga ait a megg;6t6déet keltette fel ben-n(ÍDk, hogj el ingeiét nemcsak éftképe", de ; hivalva is vau városunk é« vitu-ke «-^v r^gen értett kiánvát megazttntetiii; ennélfogva mi alt minden gvermekek síelleír: jajával törodA uQlóknek a legmelrgebbeD ajánljnk. A« oí-moDdottakhot még hozzá kell ieuuüok,ljogv ez intézet tuUjdunosa ié elnökoóje Adamelz Te-réz kiaawzonj, a nekQnk megtekintéare szive ■en megmutatott bizonjitván azerint, a nagv. méltóságú m. kir. köxoktatáai miniatehum JÓ.284./187Ö. izámu engedélye alapján f. évi augustua 2. éi 3-áo a aoproni kath. praeparan-diín a mujiroj tlibíl kitttno viia gát tett ; ujabb bizonyítéka annak, bog; neve-tett kiaaaitooybao nemca«k az akarat, de ake-peieég is megvan arra, bogv intézetében haaz noa él hazafias leányokat neveljen.
— Hymen. Domokos György nagy-atádi gazdatiszt jegye' váltott Bauer Marisks ; kiassszonynyal, Baaer Mátyás ur siende és mű
veltlelkfl leányával Keszthelyen.
i — Cierneg Tomajon folyó hó 5 én
délután 3—4 óra közt a villám a pinoz^töl mintegy 30 lépésnyi dvulságbao leütött s vagy ! 20 sor szélűt részint elperaaelt^réaziut egéaaen óaazcégelelt. A kár a tulajdonos állítás* szerint 1 6-7 akó.
I —Feltették** ujonan épúlt pjcuti tem
[ plom keresztjei, mely oly méltóaáfue buazke* | seggel tekint le a juutbor hivó seregre, — as | erdemeket ritkán szokta az életbeo ugyan tel-' jes elismerés Lövetni, azonban ezen rég óhajtott ! uj templom felépültével a lagnagyobb elisme-j rést érdemli elaő sorban a megyés púspok Ua-nolder Jáoos ur ó excellentiája, ki ezen térje-| deímes épülethez szükségelteid uuzeget kegye-sen utalványozta, — második sorban a vidé künkön oly közkedvessé.u pscsai plébános ur, l ki ezen uj egyháznak felépülését iádilvanyotla elómozdiuni azives volt, — amint hírlik, a templom iránti kernestatyai méltóságot Be-Iga király 6 fensége lenne szjvea leljesiieui. A lem-plum közelebb felépül, a harangok is megszó-lamlaoak, majd sugár magas tornyában, caak [ a kórus lesz hiányos a régi, rozzant orgonával [ — azooban egy uemeslelkü Ígéretet bírunk e 1 tekintetbea egy, e vidéken tartolt s feledhetleD [ emlékű Ilka t^stélyrúl, bot tgy Demzetoapsza-1 mos azon nem cseké-y horderövel biro ajánla-tot tette, hogy Ittt^n dfcsoaégér.-, polgártáraaink emlékére eg^- ujuoan feláJüundó orgonára 1ÖO0 frtot leaz sztvea vértA verejtékkel szerzett öaz
sNgtfbol adományarai; es Umét ssép jeU t buzgó vallásosságnak és reményünk, hogv k nemes ajánlkozót közelebb névleg is sserencsé ■ek lehelünk e lapok atján roegu«-v SY.DÜIDÍ.
— I*mét két emb«réiet rs«it alduzsta,
egy falusi bába vakmerőségének. Fel*o-R*jKlJD
Gáspár Jóxsctué f. hó tí-dikin a magzat rendet
linet fekvése miatt szülni nem tudván.sz ottani
, parasztbába a gyermeket erőszakkal kiaiuu
| hozni a szerenc étien asszony mébéből, minek
, köveikestében mind a magxat, mind pedig n
; anya meghaltak. Pedig kétségkivüli, boj..v
; szakértő orvosi segély által mind a kettőnek, d'.
| legalább az »nya élete menthető lelt vuica A
| bUovissxüal as illető bába ellen mtigindítututt
de a hiba nem annyira ezen tudatlan ter«mt'
\ menyben, mint s közigazgatási közegekben fcfc-
' szik. kiknek kött-lf-Báege volna a küuégvkrt
: oda hatni, hogy okleveles községi bábák, Dem
[ pedig ilyen tehetetlun asszonyok legyenek*
| S4Ü.ióa*«K<>ayuk ágyúnál. Addig, mtg a küi-
egészségügy nem rendextetik, nem csoda, bi
( ilyen dulgok napireoden vaunak, csak axt le.
i bet csodáioí, hogy többszőr nem történosk. r.
| — RŐdd hírek. N.-Kallón egy ussoru
j 50 frtot ovi 4562 frt kamatra adott ki. — RQ j mánia 1817 fai ujába a niacs iskola. — Kudulf koroDahttrcxeg e hó végén Pécsett lesz. — A magyar-óvári gazd. akadémiába a fel Tételek okt. 4 én esskósolheiők. — Kassán a lóver-senyek itzept.5. 6. és 7 én tartatnak. — B Pod-
maoicsky Frigyes honvédőrnagr lett. £g?
párisi vendéglő 17 miliő fraouoo fe ül kelt o'i.
— A levélforgalom as egésx fuldón évenkim
3300 miliót less, — G*c«or»zsgban köselfbb
nagj földrengés volt — Andersen dán meseiró
meghalt. — Londonban, egy magyar c»aló fo-
gatott el, ki gr. Dögeofold Vilmuaaak neveztette
msgát- — Hédervárott az ősi kastély leégeu,
benne oagysxáma nemzeti emlék.— (JalluuyT
k. a. Berlinbe sserzödötL— A busuyák laz>du A
magyar-horvát határ mentében üu uiérttbldovire
terjed. — Reményi Ede Parisban fog lakói.
— .Egyptom és Abibsinia kost baboru ké
szül.— A czernai Umtó telakasstotta magát. —
; Szereml« községben 7o háshamvadt el. — A ! .Tisza" ismét árad. — Miklóaey Qyula siintár
sulata vette ki a pécsi színezni. — Szoinbat-, helyen altitzii iskola nyittatik. — Bouás 21 I lak has égett el. — Kecskeméten kartont viselO
„Karton" női egylet alakúit. — .Félegyháza e§ j vidéke" czimü lap megszűnt. - Gr. Lónjsv : Uenyhért a bankfcérdesbeii munkát irt. —
í
j Vegyes hirek.
— Ha a hit biztosítva vau. N'agy-Saju ' községben f. hó 8-an ket heiyea tuz üiou ki, a I csendoutoson és as ott aiiouiáwió csekély sz&-| mu honvédcsapaton kívül azouuan aeoki , sem volt rábírható, hogy az óhajban Begiuen, I smert" mondák a parasztok, „az é^ő hazak : úgyis biztosítva vannak." Még a község bölcs I elöljárósága, a bíró és a jegyző is e velemi-I syeo voltak. —
! — A tanitÓk állapota.'A .Néptanítók
lapja" nébáoy pályásatol hoz, melyek igen jel-! leuiző világot vetnek a tanítók állapotára ha-zánkban Kapkorban Szabolcs megyebea a se-| gédtanító évenként 120 frtot és teljes ellátást kap i (ágynemű nélkül.) Nyiregybáxa varosáoan 1ÜU | frt. fizetést, lakást és ellátást, e mellett egy jó ur gonán kiképezheti magát a zenében.Ez it a fixeté •

szerre kitárta kebelét a tündér&zépségü tenger öböl eternyi hajóival s ennek partjain terült el beláthatlak távolságig Nápoly és külvárosai, míg a háttért köroekorul mérsékeli marasságu hegyek, telve várakkal, villákkal, templomok-kal foglalták el; — néháiiv perez s mi Nápoly bao toltunk! . . .
Nápoly.
Kedves olvasóim mindnyájan hullhatták, hogy ss égést világon legszebb fekvésű városok Konstantinápoly és Nápoly, hogy különösen az utóbbi egy része a paradíoomuafc, h<-gy az al-kotó, amikor remekelni akart, s a tulvilági édent e földön az emberiségnek bemutatni, *k-kor teremtette Nápolyt és vidékét! . . . Majd a Camaldoli hegyi kirándulásnál (uz a legmaga-sabb és legszebb pont a közéleten) megkUérten dem e lündé'rország leírását, ámbár t-'lőr*? tudom, oogy Jegyötbetlen nehézséggel kell megkuz denem, melynél a vesztes fel én leszek. Az in dobás s tulajdonképeni várostól i^en messze van, de es az idegenre nézve szerencse, mert nagy és érdekes részét a városnak megismeri mire helyre vergődik.
Itt korántsem tapaszt*ltunk oly szép rea det, mint eddigelé az Olaszvárosokban, 8— 12 éves fél mesi tele D gyermekek,szem telén tolakodó suhanezok, srcxátlan,facciuokoak nevezettszcl gák t egyéb szeméinépeknek egész légiója ácsorgott as indóhás körül, erőlködvéu a« uta-soktól minden elképcelbetó ürügy alatt borra-valót kicsalni. Mi Baedecker tanácsához képest reájak sem nézve, vagy a nagyon vakmerők felé botul légy intve, as előre kiszemelt szálloda omnibussába ültünk s ilykép egyenlőre e cső-we lék tói megszabadultunk. Hosszú uiczik át-haladása után a tengerpartra értünk ; ha jól mtókvsem, első a kdskiköló leginkább keres-
kedelmi vitorlásokkal, és bárkákkal, majd hoss szít földnyelveken a világító tornyok s eteken belül a háttérben egy ódon várral, a hadi kikötő nagyszerű páncsélozott hajókkal.
lenen a légéi én s. eb b város és kikötő rész-be értüuk t. í. a S. Luciába, ngy a tenger meg-bzámiálha'lan vizi jármftvektol, mint az mez.* e>en>\ i kocsiktól t emberek sokaságától hemzse-gett. Az a tolongás, kiabálás a mi itt voltm-n-deukiuek sz őrültek hazát juttatja eszébe. Mio-
j den pillanatban meg kel lett állam s ki ki bonta-kozni a babyloni zavarból.
i Szerencsésen eseo is átvergődve, a Riviéra
di ChiájMba jutottunk. Különös ellentét! Kgy-szerre gyönyörű szép márvány kikötő vasrá-csozatu kerítésekkel, pompás 4 -5 emeletes pa-lota sor>k. tisztességes közönség, rend mindé nütl és semmi tolongás. Mintha varázsvesszővel más világrészbe helyeztettünk volna át A tea gt-ren ékes nsgy gózösök, elegáns sandolinok é* urí birkák.
A palotasor és tenger közölt, a villa na-
, tional^, mely egy bosszú kicsin fél óráig Urto, míivéetileg rendezett, sxökŐkutak, scob-
j rok, óriási pálmákkkal díszített nyilvános mulatóhely, vagyis népkert, kosepén
, Aquariümmal.
Épilésseti csin tekintetében a Chiája Ná-polvnuK gyöngye s az idegenek lehetőleg itt
, ssoktuk letelepedői. Legméltóbban a pesti da-n a sor hot hason lithatom, rsskhogy es legalább háromszor, begyszer oly hosssu. mint a pesti — a a Chiája palutasor előtt roppant seéles, (ha nem csalódom 25 öl) as utcsa és járdák.
Kikeli emelnem, hogy a nápolyi utcza köveseinek ssépség és jóság tekintetében párja nincsen ! Ugyanis, — körülbelül egy négystog méter nagysága, ssépen kifaragott és óssseü
>stteü lávakövekből áll. Mintha a legfinomabb saloopadlózaton járna az ember, — e köveze-ten bármennyi járás sem okoz lábfájást, ; vsgy talpégést. - Egy díszes palota előtt állot-tunk ms^, es a Hotel du Louvre, — minthogy Nápoiynak legnagyobb szépsége a tengeröból-rei kilátás, előre kapott figyelmeztetések foly-tán, a 3-ik emeletbe kértünk szobákat, meg-jegyzem, miszerint mentül magasabb — annál drágább, nápolyi szállodákban tenger mellett \ a lakás. Vakító fény, szobrok és olajfosuné-' nyekkel díszített előcsarnokok, csupa drága ssőayegzet mindenütt, — aggódtunk, hogy ; igen-igen drágán kell mindent megfizetnünk. , Hát még ssobaink ; három, legfinomabb elegan-i tiárii kiállított, márvány kandalló éa erkély-lyel diszitett termeket kaptunk. Kellemesen le-pett meg bennünk, hogy mindezekért Összesen, szolgálat és gyertyával együtt 20 lírát kellend csak fisetoi naponkint.
Itt telesleges volt a tájékosasi kocsisás,
mert kiülve erkélyünkre, előttünk terült el a
! Vilftg gyönyörűsége. . . . Egéss utazásunknak
; e kis erkély volt egyik legkedvesebb nyűg-
| pontja, melyre mindenkor édes vágyódással
! gondolok visssa. Alattunk terült el közvetlenül
a nápolyiaknak Corsojs, asontul a gyönyörű
park, végre a vég heteden tenger, a kikötők, a
! kedvesssigetek,smindig fUstölgóVesuv
' Ah csak némelykor, agy minden évben kétszer
I tölthetnék egy órát ez erkélyen!
| Alig ütötte ei as esti 7 órát, mintegy jel-
; adásra, megnépesült a Chiája. A parkban vjdá-i man sétálók csoportjai, az erre elkerített helyen daliás lovaglók, a legnemesebb vérlovakkal s a tséies utexán talán eserei a legssebb, legele-gánsabb fogatoknak vágtatottak fel és alá (ép^n ugy, mint s florencíi népkertnél voll sserencaem
leírni.) Csakhogy itt Dd-OUtzorsxsgban a ko-esik és belefogott állatok sokkal bizárrabbak, cxifrábbak. feltűnőbbek, mint egyebütt.
A többek kőit gyünyörükis kocsiba, rop-pantul felvirágosottés fel pántlikázott négy ess esi volt befogva, a kocsis egy sterec*eny n'u — míg a hiDióban 2 kedves kis leányka ült, vidám mosolylyal élvezve a közbámultatast. Nápoly ban aki a societáshos tartozik, elmulatzlhaut Un kötelességének tartja, drága fogatán egv órát itt kocsik asm. liinő szép alkalmunk vuU tehát, saját lakásunkról az egésx nápolyi előkelű világot megismerni, mintha csak bemutatták volna magukat.
Kgysser csak megérkezett a katonai zene-kar s a népkertben elkezdé a legnagyobb sza-batossággal darabjait (leginkább olasz opersk részleteit) játszani. Tehát nemcsak a ssemoek volt megadva az elképzelhető legnagyobb élve-set, hanem as andalító sese által a ballérsék u kellemesen kielégítve lőn.
Szinte boszankodva gondoltam arra, hogv most egyszerre túlságosan sok, talán feleslege* élmény kínálkozik, mig otthon évekig az CDI>-mas egyformaság. . . feltettem magamoa, hog,v e dicső benyomásokat lelkem be vésendem a ** emlékesetbe kereseudek majdan élvezetei.
Most összeülve ki* társaságunk taoicsku sásra, megállapítottak nápolyi tartO£kodáeaD* idejére tasetesen a programmot, ezután Nápo'? hüulmas Jterén a istrads di Komán tettünk #> tát t betérve egy éLkecdébe, n-.-m mulasaihatiuk el, annak forrásánál leven, makkaronit vacso ráini .... otthon jobb .... Időkösben Mptl a hold t mi lefekvés előtt — égessen átssiH* műJve tollottünk még néhány órát erkélyüa kön.
(Kolrtatás köv.)

*rk*aik KMlnára
916 Mohács éi Ságrabból 48 .aggal
906 Eszik, Mohács, Fia»t • Dombóvárról 1 SS aélut 218 Finné U Dombóvárról .... 9 46 •***•
20S Budiról 4 17 reggel
901 „ 1 61 dél 01.
911 „ 9 21 astve
814 Szomb-taalyrol 10 96 reggel
809 Béesbftl (BÍflMJk. Bwmbath. fo.61) 4 29 reggel
312 „ „ „ „ 10 10 estve
214 „ OraesbSl, (Pragerhof fsltt) 4 44 reggel
SOI Tneest- Bees Otaesbol „ „ . 1 18 dilntl
904 — — „ - . 10 18 eatve.
Érték és vütéfaiyui augusztus 23.
reasv. 919 — ; biteliuiéseti reUTények 211.— ; Londou 111.80; magyar földtehermenLéai köt-vény 81.2U, temesvári fáldtebermeatéai köt-vény 80.—; erdélyi fóldtehermentesi kötvény 99.— ; horvit-slavon földtebermentési kötvény ö4.—; etüst 10170; cs. kir. araoy 5.28'/. Napoleond'or8.94</S.
Felelős szerkesztő s kiadó : Bátort Lajf •-
Hogy e bee»ee lapok 66. asiaábsa a „kaai-ssai daláraá' - hoz íaiéseu aoraim sikert nem arattak
— aa annak keadeüege. tnUapitta ilial ú bebizo-
nyult a.egényaé>{énél lúgra már elo>e volt felteendS,
— l<ae lebát akam, nem akarra, eddig Mrttiéat nem
szenvedett, aaigoruau onzeu beceoieteaMgeai torábbra
való épeuLarúaára aiQkjé^em kijeienLeoi, miazermt
amaz egyletből! tulépeeemet egyaaexlleo annak nagy-
m«rTfl oemoratiaaiioja Twaia maga után, mely utóbbi
időben itliOnöUg lép«[t elStértte. — Hygy eat indo-
koljaaa, a következőket faozom fel :
Ka egyietbeo uegasttnt a rend, a rendesére,
— nyil*ánoa*o andkíniS egylettől aailtia virhato e.-
jiiáa; Dineaeo t,eki alapazAbaiya, szert a lirut, — a
ataajas kora.aay ál al McntveiietMt — figyelműn ki'
Tfti hagyj* — A tanórákat ca«k aa litogatja, a ki-
nek ép«a TÜetlsn kedre van ; aa OK leró nébioy
ta< egyeeek tirmajK és gyermekiej Baagavia«leU miatt
a gyekor Útban kaborgatUSik. — A. karmesterek in«
ieget*ue ea reudreataanáes kacsajjal as elleiuaegtl'
lea*el (alalkiizik. — í valaastmáay oly reodbiatoso*
kat nevez ki, kik a rendet nemc*«k hugy nes bizto-
•Ujak, Lumen, épen a talajdunképeui baocaegSk —
éa megraiatatalásakat priTilegiuu gyanánt itaazualva
— a U>zuleueméltóbb tagúk feis.ullaiaaait Tiaaz**
«t*«itva, számtalan megialkbzeat idézuck elő, mely
saját kilépésemen kivfll már több izb«n misét i*
TOuta Budája alán.
l-ai-iaipcutáru eljirasa «r elnevezést tivot aeat érdemli meg; a kes«16 eiök leDBimaB elieuSrzéa-nek sn.eeeHek alávetve i a ki legjobban kiabálni »é-p«e, as nutidennemfi LÍsottsagba válaast^tik — aaatt jobbau, a kuuek kiabálása aitsi sikeritl as elnök fi-gyelmét magára vonui — aa aziáa tanczreudizfi, szavaaataseiu, rendbutoa, válaazta.auyi tag stb atb.
— b»bar taa a jelenlevők többsége voleineiiy-kBlöiib-
*éft 1 41 is, de zaaraaia aalüL*égtelenue>k tartatik.
— A ut*ár állal mzeteu jegysukoayv egé*z éven it
aaabad, kénye-kedve aseriuU lesdelkeBésér* kagyatik ;
— as Oléedkben felolvastatui ea Így aunak rendé*
▼eseteséről a-4ggyÖ"x..dé-l •s<sresni leleslsgM.
A. péuctaiuok egy éa oly tor ket évig is elmi-lasstja a tagoaat ílietoiuy^k bs.léeere leUzóUiuuai,
— végre a lényilliarol u-egfaedaezv^. kivéaaaakba*
beszélt eJ, bogy emez, vagy amaz mmaedd.g sem
akar ia üzatui tagilletékét. — A peuztán koayv felttl-
▼iaagá.atara Í tagból iüó bisoitéag kuldeteU ki as
vtolaó kös^yúlé^eu. £ biSuUátág eif«lBjteu<: mmgví-
laastalácit éa * Tá.aa»tn»áuy megfal ed késett arról,
hogy tuiök mfikodesőkről való jeiautoat ké-tekvolua.
— Mnlt ev kttdetén a tagillatiaek kúáuyoa befolyta
okából bízottéig oereztetett ai, a fizetések furmro-
záaara t bijwKsig *>z éj köttyin. veuatoU felelőre
éa a íaot az, — kogy nem teU »«nim.t — Ub-,t aj-
ból mifTÍl tntttolt bgyanason tagokból.
*) K revat alatt kdalotsirt felelŐeeiget aea
Talami caalhatatlan ÖaiUlD, biionjo* Ostadat-néikülí aoniameret, meljnél fogva u élőlény me^érsi, ha aaamára rövid élet txabatott ki. Es nem sejtelem, aem okoskodás asUlötte. oem épül mait tapasstalatokban, vag/ jövób* pÜlaotó jóslaton, magyaráxhatlan Öeitönkép van beleolt-vaa testbe és lelekbe.Mikoot anövénj.mely ha-mar elherrad. már kora Uraassaal virágsik és gyümölcaöt hos,ugj a* ilyenek, bár erőtlep test-alkat, betegség oem siettetik is a báláit, hamar fejlődnek, leikok gvortan és hamar átaseoTedi aa ifjoság lángérBelmeit, többet rag/ kereseb-bet s asatán a kiégett s elgjölúrt kebel kéax a mégsem m is iiléarfl!
Mily ssomora as ember lelke, midőo sae-relem axomoritja meg! Miíy ttres miaden, ha táyol van ason lény, kcí maga a világot égessen betölti. Óh mily igas, hogy * Méretett léoy istenné ralik ! Azt hinné a. ember, bogy ect aa isten is megirigylené, ha a mindenaég <-tyja a rilsgot nem a leiekért s a lelket nem a asere-lemert teremtette Tolna.
Van ai emberi ■sírban agy viCT- melyet nagyság, aataiom, díaaöség ki nem elégítenek. A. sair boldogságra ru teremtve^ de a nagyság hatalom, diaaség mág —m tadják ak«g»áu a boldogságot,
(Folytatása kör.)
bett*rto«ik ?! Zsámbékon löOfrtot Sietnek, se mellett lakást és ellátást (ágynemű és világítás nélküli d* a segédtanítónak nmét] esi lecikéket ^ell eiért adnia. Tisia Füredre o s i l á 1 y t a- | oitót kerewek, 120 frt. fizetés és átlátásra (ft- ; 1^, világiti* és ágynemű Dél k ül;) Nincs, e jobb doljí* «gj urw»g» s«o.gának. a kinek nem kell pnejmraodiát vegetnie • még is kap havonként j>0_25 friot ellátáMal, de nem fiitea, világítás éi ágynemű nélkül.
— X dilnyugoti magyar vamitak etopor-
totxtáta tárgyában tudvalevőleg mar rég óta
folynak a* alkudozások. Legújabb értesülés ue
riot a déli vasút sarart pénsügyeit rendesendő,
altjf, osxtrák, és magyar vonalait három cso-
portra szándékozik osztam és restben eladni. —
A* olasz vonalakat az olaaz kormáoy venné át,
■ as alkudozások » financzministerrel folyamat-
ban vannak. „A magyar vonalok megvételére
Parisban- consortium alakult, melynek élén a
Credit funcier a société generál, a comptoir
d'e«cumpte éa a credit lvonnaise hatalmas bank-
intézetek áilanak.E csoportosat megbízott ja Wer-
aer ur hoszasao értekezett közlekedésügyi mi
aieterüokkel a budapeel-kanizaai. ttékes fejér-
. vár-atóoyi; károlyvaros sissek ságráb baiárőr-videki és kámzsa-soproni vonalok megvétele tárgyában,.mellek a zákány tágrabi, tnobáos-pécai, pécb-barcsi és zákány-báttaszéki vona-lokkal volnának egyeaitendók. Kgyezség még nem jön létre, mert a mintatér már forga-lutubiü levő vasuukért nem vállalhat el uj ter-heket, a coQBorüucD azonbaD nem hagyott fol tervével és a magyar hiteliutéxetet is részvételre Xülnoita fel. Az eredmény leginkábba déli va-luttáreaBBg jövfl hóban tartandó közgyűlése baiároiaiá-ól van függővé téve,
— Noé bárknja réfxvénykTt. Az adven-
tisták Msssucbussets államban még a folyó évre
várják az ötónvitet. E felekeset feje ennrliogva
avval a tervvel foglalkozik, hogy egy uj bárka
építésére ressvényiársulatot alakítson as isten•
fe.Ők megmentésére a bekóvetkezendő özönvíz
siói. Huaz dolUn* részvény s hsjó födélközére,
fiiven dullaro* első osztályú haj<szobára sdjogot
a iulajduno«naL; a megmentendő allatokért kü
ion kell fizetni.
— Z*idó ittminárium. A m. kir. vallás- és
közoktatásügyi míoiszter ma küldötte l« a fő-
város tanácsahoi a bodrafa és bérkocsis utcza
tarkán építeni szándékolt izraAÜla szeminárium
alapterveit, az építési engedély kiadása végett.
A miniszter használva az építésre eléggé kad-
vétó idűt és egyéb viszonyokat, az épitkerést
még ez év fulyamában kívánja mrgkeideoi.
Az épület maga kétemeletes lesz, tervi-ii Kol-
beohirycn építész késziié. I ti és teljes külseje as
egész környéknek díszére v ál and.
^ ■ Papirszeletek.
A kiaaaaiony — természeteaen sem fiatal többé - -r an-akusan »térelme* az állatokba. Haza valosi-■'" gti* patadicaums a kutyáknak, n.arakiknak, kanárik-nak, rifcóko.k a minden ezeliti állatfajnak. liVg az ege->et ia ptotegálja, a roai-skái veréat kapn.ik, ba bebe-korba e?yet megOluek.
fc-gy meleg iiyári délutáu egy nagy dongó bo-MMtototta lel a k isazKonyt tiokott álmába] Nem bírt ifile m-nckaini Becsengette te: it iuuit
— Jan-ni, fogd meg e/t a legyet, de vijtyátva,
hogy armmi baja ne eaaék, vidd ki as udvarra éa
> ereezd stabadoa ... de jól víg) ás* rá '.
Jaurai akerencaéeen megfogja a dongót éa nagy óvatosan kíviazi. Kit perez mtjlv* asoDban vieazanozsa.
— No* — síiért nett ereastetted el T
Emancipáíjuk-e » nőt?
Higyjétek nitici értelme: mert Eminc páijak még a nCt, —
HU* gyetigédjégOnk üiotAja ElSnyOkbes ríugatja 5t
8 minek arra iroU türrégj,
Mit a nokij na«ute*Ueti T As oaak tVnámttásankoak ulácj Bdi*éa
.'Sz D«m nlbet birói aaékea,*
.Pargyirto meg épp' nem leket,"
,8 bar homloka elég tiazta
Nem asiradhat ri .ezeot kenet * —
im •« élet bfi tüköré
Egúas elleakn£t mnt»t.
Ha ai vlfogoltúg leplét
Heréaz késael le rántottad.
Látni fogod — muca rettentfibb, Ninca kérlelbOlanebb bíró,
llúkt a no, bár aiiDdeii TétkeJ Egy elejtett gyenféd'lec ■»*
R tan-e ttgy*»« ? oly rorfanf Ki a ,»i<íbftli foljraaiB-ot
Oly rögtOn .letárgyalja* — mint Kő, ba ajkad ellen mondott.
- 8 ka, miot vesstM auorakoaá«*
Virágoi Síére vágyói, Hol barátai* poharában
öoMtleoaif bora lángol. —
Hol gondjaid tyukasemér* N«m Upoa aa emlékesét,
S a feiedét gyengéd karja,
Moiolygö rónák kost v«Mt. —
S ka ez fldíttó Tsráaslat •Uss-mánen foarta tart,
, aagjsáa, oaaktu
Ugyu«rea«u koftiso táreasáf voU bisoayoa kis váróiban egrOtt meijben egy rÖTÍdUto, ki sóba sen tudta meglátLl menynyit dobott, kerdtsi aa állof«tó gyereket, hogy bányát dobott 0?
A fia MJüili* a asáru igazait kia>oa4isársJ elazosaoríUni é> elérzékenynlve kiáltott be: „egy híján, r, t«aa arass!"
Egy falui Ukolabas Tis>fs alkalmira! a gyer-mekek terméuetrajzbóii versek felmondAaifal DB-latUtik a jelen volt vendegeket. A tanító felhív egy norakát: ,Jano»ka mond el c*ak a Hdatl* A tanoaes. kittek nem ez rolt feladott verse, nagy pátboesaaal így felele : K érem, én a asa&ár Tagyok 1 -
— Uá(*aiigi a j á n 1 a t — szivarban. Egy hitelt érdezjkJS jó barátunk beiiéli. hogy efy e na-pokban vett bavaona aw^arra gynjiott, me'ybÖl egyee pntkapor ezernek explodáltak, kirinraUágbói, bogy Tajjon n m rej]jk-« benne egeas I6lieny, f«lbontoua azL. • íme intf taiilt? egy azeietke paptruit, rajta azép n&i iráasal e sorok T~ egy caiooa ;asSkeJ n6, kinek éri 600 frt. jOTSdelme van. egy mfi*elt ktvatalookot óhajt férj 111. Bővebben 3. K. laz^kej posta reat Ba-dapeat. Kz aatán reclam ! fclleketauk kéezfllTe, bogy n^a-).oln*p a azivarokban egyuémeiy .eclamdQbonuKOk faiHetmeuyeTél egy ku murtrát ia kínunk, pl. így hajbOveaitő keaockOt, csinat, kinkovet e*b
— £r«d«ti divat. Páriabui ASOB dÍT»t
kapott libra, bőgj a gyáurohikra va ami jrfjtl lau
Dtk, mt.jiil asonsal mrcicbst iso«tui, ha u UI«tS
D$ MtHnj^t, rokooát, va«7 Itriét |7áuolja-«. Nam
4pan lobi. Ben Déba txIUsefM a férflviláfDak tadoi
alt, bo^r aifila Tifaastaláara Tair a (jiaculó Dfin«k
Uhí.tf,.
— At »ajót •■ a lajtd. An*ríkáb«o ef7
taoepélyw •ucM-uzom alkalmával a hirlapiróki*
áldomás moodatrán. a-ra agy Birlapiró a kovataa«3
baaotilat««aárfal válanoU: í «ajto a DTilTáuo* élat-
bau «pan as'10 o*ljsat«t tartja f ifofialTa, a maiyat a
caaláui álatbss aa a B y 6 ■ foglal rl. £1 addig u ioaif.
■>if 6 mindeat halTtaal, aagy tiaiUlecbaB Uitatik, aa-
Mm amist a.kwd gáAoaoakodoi, akkor a kalooboto
pártok asonual agjaaülack axos kivánalombaB: sUof7
báreaak as Srdof vinné el a mamát.*
Mafáboi hivatá 6f7 kipzalgS aa srvott á* if7 adá aló panaasát. «a naoi tadom, mi bajom lahvt Dr.
sr. mni maok. aa itai ia jól aaik, aiadai kitanSlef alsaom ....
Lullabasá*.
Buda, aug. 14-*n : 72, 70, 3*, 75,
Lb 8 77 17 72
27'
.No haaur iro-«ask6f t, papirt: ac«kat múidjárt eltárolüjok !-
, g , ,
Lemberg, tag. 18-án 77, 17, 72, 47, 66' Pr»g», . , 44, 77, 11, 67, 35'
Vasúti menetrend
Ertínyoa november ió-lil 1874.
A kanizstú idótmautó ón szerint,
lattal Kaulmaról
Kaniiaai vaapáljáa aa órák pontoaan a balvi időt
mmayák.)
Vonat *•«• :
.m Óra Perc. ldo
206 Eaaik, Moba^Dombovár a Finmiba 6 2 raggal
2.5 Mobaca, Zágráb aa Dombóvárra 2 32 dalát.
2Ü Hadára 6 17 raggá)
•2Oi l 52 dalnt.
304 , 10 37 eana
SI3 gaombatbalvra (ÍBn<< dálatáo 0 óra
Ü parsakor Bánba) . . 6 87 raggal
»01 Bá»lx(8aombatlial;lBicaiijb l.i*) > 7 dilat.
311 „ „ „ „ 10 «7 aatva
tU3 Pragarbof fala Triaaatk* . 4 12 raggal
»01 „ „ Qráes «a Baoaba > It dalát.
» „ — ,. ,# ., ii *' •""
Tovább, mint rbáai tatannód* Tftrclea foaala kitart. —
Akkor faUd tör, dnlt areacaal
.Ojontalíd- — a kia UlUkan; —
8 agS nvelva baoanlat d
Tiasta bavára aaannyal kan. —
Praairál ■■ .nlUanaág, caaláa,*
.Tivornja- — a mia rnt bOookríl
Ta, mint Lóth faaa»lgaa, a aiaud már
Alaktnk nálvánnjá k6vol
Ab! ka a ni nam faladna.
Mily gvBnjorn, igaaCn lafp A atandeaag aománcaával, —
S viaaoat, milv aaáaalniaa ton-káp
Ba (aanvadaly fttriája Páaakel arca-roaaátt Upva,
Ktiaaga Uiilribll,
Kj nam vágvna, ai nam lápna . . .
Hagyjátok, eaak aadd maradjon
A &8, miaek Wr«mt«utt: Virágnak, mal7 bimbóival
8sáp — a aéptáita* a kattat
Angyalnak, ki almoaolTgja Kapnak elöl a fallrgM. —
8 iataunak,ki kaulaával
Tanaata«t orBk ntrilatL
OUOTH OTUUA
Virágok és
- ÖanantTtjlá
Egyik iwtT*, máaik laaaanjat oda, kora kik jatai keli Van ai bnkb
As egyleti fceseléz, 1 gyíUeeekbeai d.batte-ok mind német nyelven tOrténoek ; na erre -ff'—iéa—■ alatt egysser-kétasar figyel *e«tettem, kiaevacis wi. lyénak tovim ki nag^oaat.
Tigre ez egylet — bizonyára Uratsa sserve-■ete eaiatt — esak egyoldala, «ár Íg*n Mlkkart pártolásban réssecel; városunk t. polgárainak aagy réue t£le viaazavooal; a hivatalnoki eastály asáa4s-koaaa kerüli a veié való érintkesiatt
£s Dtóbbi Uoy as álul fjkozádott még inkább,
bogy ama testület egyik tiszteletreméltó tagja na
í utolsó előtti kerti dal ea télyen működött reodesSaág
t tfy-kit tagja által minden alapoa ok nilkU aljas BB«-
1 don megsértetett
£D ezt roeazalva — ebbéli nézetemet egy 4a-lirdistival tudattam, ki ia erre annyira dftiva mt-rdlt, hogy eyy ftveget fogva, azt fejemre csapni fe-nyegetSdzott. — Én méltatlanjáétól tartózkodva.
I
volt
De midSn azt bivém, bogy ezzel a dolognak vége. nagyon esalatkozám.
A dalárdának e tiazteletreméltó tagja dftai-nek máaképee kifejezéjt nem adtatva, semmirekellő gyalázatos pletykák Utal a választmányt arra btrsa, bogy időközben, as elflbb citált okokból beadott le> mondáaomra — anélk&L hogy a Unj álla* valódisá-gáról magának meggyőzSdéat szerzett volna — s*rt«-geteaekke! vála-xoljoo.
Hogy a .Kantztai dalárda* magát ily esske-zfll haaznaJtatta fel, mii magábaa vére •léggé jel. Umzi *a foloilegee volna itt minden bSvebb coeasB-tsi-tir ia.
Efy egyén, vagy testfllet (sz itt már sslndegy), mely az általam kívánt polgári bacaalettMség ntjáa torténeodS kiegyezkedést nem ekarja elfogadói, neil-tiu értiemii as általam hoszáintisett, a fenAforgi aértegetiteket vUxonzó lev-let a ba kedve van. zra-UM est b„ nyiivánoaajt a kosOneágiiek ; legalább megfogja az látni, bogy mennyire becsulteiik ma saár ea egylet.
Végre felemlítem, miszerint egykori Hsláriái
Ug«%oaat egy haiaailnyira, hogy életemmel ■«■»
adóztam meg. — As általa választott readezS, — M-
diszitve a kitüntetS óriaUi rendez! jelvényny«l
j — a dalárdából, kilépésemért is dOhöskOdve — aeoa
I okból, mert Uarkbreiter L ar iltala LSrtént alatto-
j a»ot te 1 ti ege* megtámadutáza alkalmiból felizgatoM-
j fligomban törvényes közegekért kiáltottam — a se-
I gélykÜltáa itáa ítélve, gyilkolástól tartva —
eletein után törekedett.
Ha igy astin onrédelmeinet az egylat Mtsfll akarja felróm éa sértegatéaeinek alapjáéi faaasaálaá — ngy bakiövéze dupla, a meonyibsjn egyriesrSl aszs megtámadutiaontkor as *g/ltft tagja többé a«ai vel-Um a Így eaeleke léteim ellenÖrséséie, se biratita, sem pedig joga ninca ; mig otájrészrői onvédeleusaet bünfll falróni egyáltalában nagyon ia aorstséfei volna.
Hőst tehát a tény ét a ,-Uaiassi daiárdi'-bóli kilépésemet szülte okait tudatva a n. é. olvasó-kozonségfel — kéteégbe bátorkodom vonni, begy amaz egylet iristam tautuitott eljáráait helyes*ssai. — Késcemrfil kijelentem, miarérint es ft(yet ■•« ao él tatom további akármi néven nevecendfi f,fHt4g-Tagy idSveeBtegetésr*.
Kelt Kagy>Kauisaáa, 1875. aug. 30.
81NGEH SJÜCU.
A fannt elSaorottak, assennyibea « feoníorgi flt7 »ng«m ia illet, sajir mondani valómat ia telaa* esoljik.
8INQEB ftiJTDOB.
j Mindenkinek kOlönos figyelmébe ajinltatík
BT. Forty-féle általános ; S £3 B-T .A. I» -fle S X,
mely rendkivfili gyógyereje, elvilasstó, ér l-l 6 *a ttj- dalmat caillapit6 natája által leggyorsabb, lagtiiaCo-aabb ■ egyezer mind gyOkerea gyógyolijt easkftsol kfllönüeniü bajokban. — Ily bajok a torokgyiül.uUs-légoeUbomt, b 3 r k é a-baraig. hirtyiagyik (Cr»ap> angina) mindeuemO megsértések, harapán, szórás, vágás vagy égéa áJtai támadható nbtk, megforri-■áaok, darázs- vagy méaasoriaok, konok-fekily^k, snzatok (contoaiók) — meglepd gyora fájéalon esJHa-pitiasal — rögzött daganatok, gflmSk, tilyogok, pokol-var (carbaneoloa poatala maligna), megkeoaényeeUMk, geayedések, vérkelesek, mnindea lirigték gorvélyea fekélyek, fagydaganat, njjféreg, vadbns, Ugsatvaos, eeonusn, kiAosanutis éa megráa dnláaok, helyi oaáz; továbbá a atrillés íolytiai UV felfakadisok éa sebek, fajóa fekélysett vagy «ir genyee n8i melL — Sok n8 már csiriban volt sssiS-riktól, - a knlonbec elkeiülfaetlen életvesailyM sebészi tnfitétnek mellSzésével — egyed01 esea jslea sebtapasz hasznilaU által iaesekalt meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt báxviatMat a-ilka, vagy darázs- éa méhfaláakja esapia eaea Upasznak rövid idei oaatnilat*. folytan aanylra «15-tOnik, hogy asatán a testbSl kozonaég«sen saakad kéazel, sebészi ssitit és fájdalom nélkül - «j-ea kibaanató, mire a aeb gyógyttliu nemackara bekö-vetkezik.
Eeen megbecsdlhetlen gyögysser, melynek j«te«-aéf* egbiteleeebb egyének eximoa a kftltaOs k*ri-oatra bármikor felmutatható bizonyítványai által amár régen a legfenyeaebbeo eliamertetett — rendkivSÜ. í* legkfllOnnemabb eaetekben megpróbált hatásága, is íeltünC sikerdna eredményeinél fogva, melyek t*^tf^1-Lata által mé? -lavnJt bajokban U eleretnak, jél megalapított é> -lterjedett hiret kétséggevonbaHaaal igazolja-
Egy csomagára M kr., nagyobb oaoataglfrt, kastnilaü nfaaitáfl együtt, portán kőidre |0 tani több. — Egy frtuyí csomagnil kisebb nil.ttmiay nem telje.«itt*iik-
ÜJ.pocü kfildeményeafl raktár : Pfttat TeT*t JéZMf gyógyazeréas árnál király-otcaa 7-ik saása alatt.
Továbbá kzphztók -. ^-aasiztás - WAJMTS M.ZSEF amil. Paks*: sUUtinasky ft. — Ptetttt-. SipŐoz J. - UMfM : Stamkvorssky. - St-f SÉWTÉ-
rett: Braun J. — SzwilMtMyM: PilUok r -VlSX»r*>k«j . Ferenesy K. - Zi^aMast MiÜbaok *>. &*SrMBSS : Bock J.
A t. ez. fyógyazeréas és kerezkad£ arak, kik raktárt eivillalni hajlandók lennének, feisaoláttattak, miaaennt e részbeni ajánlataikat ezen gyógy ezer kAsmi-t£jékea FORTY LÁSZLÓHOZ czimezva : Badara, (sUes-varee, fSatcza, 5i*0. azám) bekttideni •ziveske4J*a*k, ki megrendeiéeeket ia pontoaan teljeait-
|^ Vidéki bérmaotes levelek általi akegT«A-áeiiaejk s- árnak kéespénzbeni bekflJdese, vagy p—*a Otalviny vagy atinvit mellen tftstint és lsfptMM** teljesittetnek.
A legnagyobb YASBUTOBGYAR
Reichárd és Társa-é,
Minták
bárhová ingjén és
béi-
III. Maraer atcza 17. sz alatt van, honnan képük-kel ellátott árjegyzék kívánatra imryen be-mentve küldetnek mindenkinek (>'M-7>
éberlasztinfl,
CZllg
f O D á 1,
filci,
tb
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest,
Király-uteza 41-ik szám,
rGépttl,
e 1 y e m
Cairta/
,Czlpéu Inashoz."
czérna, bélésvásznak.
fasreg," elókéazült rzipA-iakkor,
(L*ekkappeiO
oooooooooooooooooooooo
í Az iszákosság,
az esrétsaBs^BTCLelx: nem ártal-
mas és csalb.ata.tlan szerem által
biztosan kigyugyittatik. A gyógymód a ra«n-
Ivedo tudtával, vagy tudta nélkül is történhetik. ;
MiuUn számos utánzások merültek fel. de ezen szerek
sikertelenek, kérem az illetőket, hogy nevemet pontosan
megjegyezzék s bizalomteljesen közvetlenül hozzám fordnl-
janak. (1766—1)
A. Kraehmer, in Guben (Preussen.) OOOOOOOOOOOOOOOOGGOOOO
A
valódi
___. „ijaMu 3 Fel.«g. álul ki»álttis
g»l kitünt.i.tt, u trntí kartíl M|vl2t|ált, ■ ■ik.ruii.k UUI eierfél.k«pín kipróbált titkol Mer a patkáiytk. húi ■ MZffl tf«
rak, TakarMt «■ tvaMi uljei kiináiá™. m.iT.; i„kf«u mtt
práb<&k taamiBmD utiiuoxni ■ ámini.) haMJaJttaa fninSa^gbM
Hagy Kanizsán RO8ENPELD ADOLF ur
k.r«.k.dí.ib.n, P KfT7 n»fj
Pécsett Zsolna y Imre ésVilmos arak, Kaposvárott: POLITZER S. úr
•4ben kapható. I frt kn bido( M kr. r«adel«a« ii atÚTÍUl m«ll«tt
ii 8CHXEIÜER O. Lipotatcsai k»rulud4'
•*t>en kaphat. (16*4— lí)
—I kp
t«l)««tt«Hk.
A szabómester uraknak
Günsberg János poszténemúek gyán raktára Gráczban, Stajerwszág
ajáaijK minden nem ú diratof
KaDdl- efc IldUrtlgKej.llie,
Tallmint fekele Peruvien, dogzkin, duffal, posztó, darocz,
yadájzpogztO, molldon flanell. sat. nagy készletét olcsó
árak mellett. (1760 — 2
• H

Megkeresésre mintalapok is küldetnek.
ooooooooooooooo
Keller
CHARLES BTJRRELL
, Xlehslma Warks, Thetrord. S»rf»lk,
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktára és javítási műhelye á:La Ó *t-
/ &
Tüköry-f&e palota mellett.
Gözmozdonyoktúlnemhaladtmüködéssel. Gőz-cséplógépek. Járgony- és kézi csfiplö-gépek. Velő-gépek, könnyük, egészen vasból. Arató-gépek. Tiszlitó-roslák. Szecskavá<s<>-gépek,
Trieurs (konkoly és bükköny-választók-) Famüveleti-gépek. Hajtószijak.
Árjegyukek kin Inaira fm*aford«Uával kuUUhuk

sr

Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hol. fjek, és gyermekek számára való topánr&k.. tárát alegjobbminötégúeketa lehetó jutányos áron.
UgyniDte figvelmébe ajánlani bátor va-gynk a c$. k. katonaság s t. kÖzöDBégnek. hogv ' nwgrendeléBeket a legjobb bel és külföldi bÁr-Ml elfogadok és ké«zitek, az árt legjutánjo-MbbaA számi tom.
Empöebh sein reich aatortir.-ak L>ager aller GaUungen Herren-, Daroen- and Kin-der-8tifletten von bester Quaiitat und su möglichst biliigen Preisen.

Ferner macbe icb da» k. k. Militir und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dasa ich allé Beatellun^en rom bestén In- and AuslanderLeder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gek*ufr<» Waare zu reparierf.n angenommea.

Az én raktáromban vásároltakat kijaví-tásra •libgadom.
tmmmmtmtm.tmmmmmmg
Árverési hirdetmény. g
. Az alulirt uradalmi igazgatóság részéről köz- ♦♦
Í5 hirré tétetik, miszerint folyó 1875-ik évi augustus ♦♦

4^ hó 30-án a lenti augustus 31-én és september bó ++
t% 1-cn pedig az alsó-lendvai gazdasági irodákban a ^
reggeli órákban nyilvános árverés vagy ajánlat- J*
levél utján ♦♦
több rendbeli korcsmák borárulási ♦♦
és halászati jo^ok ; — XX
1X2
1
az alsó-lendvai gőzmalom ; — ♦♦
a márokföldi vtzi őrlőmalom s több ♦♦
murai malomhelyek ; — ♦♦
több rendbeli belsőségek, nagyobb ü
s kisebb területű föld, rét és legelő- ♦♦
részletek, ugy nemkülönben ♦♦
az uradalmi erdőkben a makkolta- ♦♦
tási, gubaesszedési és őszi legeltetési XX
i elsőrendű ezüst érem, a cs. i. szab. Hungária Drillért;
bronz-érem, eke és gazdasági gépekért; oklevél gyüríls hengerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
ajánlják 2000 példányban mar bumálatban leví
OlOSOnyi gabna rostáikat két nagyságban, S szitáral ellátva 60, 70 frtért., cs. kir. su-bád. Hangaría Drill legtőkéletesbitett sorretógép, merítő kerekekkel.
kanál meri tÓ vei, elúmert legjobb szerv&xetü kivitelben.
Mindennemű siárnó- és *%yéb gasdisxati aserek, asecska- és gjökukarmáov vag*-gépek, cróplo
' g^P^k ttb. e. f.
ÁbrM árjeg^Mkek ingyen ét bármantfe »»oigÜUiaak. (1706-^9)
jog haszonbérbe adatnak. XX
Az árverési feltételek az alsó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők.
Kelt Alsó-Lendván, augustus hó 21-én 1875. ♦♦
Az Alsó-Lendva-Nempthy ♦♦
(1766-1) uradalmak igazgatósága. ♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Wajditi Jóaef Up- ét ofomdunlíjdanM (yortujto njoiuu,
* AGY-KANIZSA, 1875.
71-llá
Tizennegyedik évfolyam.

{ áii) sulisai is
lemenvat , fltffisftesett
reclamatiók sat. a -sei-
kesstŐ-kiadÓBos wr-
, WMMHt
<tubu p«tiuorl>»« 7 atuoáMor 6 • ■'"•■ » ' toiibbi Borért 6 kr.
ftldssüt
ZALAI KÖZLÖNY
Crátok TÍNU
j"7 io kr i.^^s- | (ISkb: ,ZALA-SOMOQTI KÖZLÖNY.'
Nagy-Kanizsa varos helyhatoságának, nemkülönben az „első zalai agyvédegytet. a ..nagykanizsai karaskadelnl < iparban*", a .nagy-kanizsai takarékpénztár a .zalanegyei általános tanitó-te»tfllet", a .Zala-Stnegy goz.-íjozasi ruzvenytirsulat s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Ueteuklnt kelszer, vasarítat>- ,\ csütörtökön, megjeletio vegjes tartalmú lap.

665Ü
/üitpáai birsulilol.
Di 1076.
Hirdetmény.
Zalamegye törvényhatósága részérói eieaael közhírré tétetik, miszerint az 1874-,k évi VlXI-ik tSrvényczikk értelmében Ta-polczáa az uj méterreadszer szerinti hordó liitelesités folyó évi september hó 1-só nap-UD a upolezai hordó hitelesítő hivatalnál — Frisch Józsefnek a tapolezái tóparton levő háziban megkezdetik, megjegyeztetik, hogv a hordók hitelesítésénél alkalmazandó segéd egyéneket maga a hordóját hitelesít-tető tartozik előállítani. —
Ezen hirdetmény szolgabiró araknak azzal adatik ki, hogy azt a községekben nyilvános helyekrei kifüggesztés és felolva-sás alul a legtágasabb értelemben közhírré tegyék.
Zala-Egerszegen, 1875. évi aug. 23-in.
CSÜTOR IMRE m. k.
•lupán.
Magyarország Itthon és künn.
lapjainkban mindenki szeret, de akar is ur lenni és urat játszani; a mi minden ember vérében van, a mi mindnyájunkkal \elüuk született, azt mindnyájunknak egye-teméről, e sok százados, majdan ezredéves vihart látott országról is bátran elmond-hatjuk ; — alig egy évtizede, hogy fel-kelve százados betegségéből, békóiból maga lábára állott, saját erejéből kezdett lépde-gélni. ina már emelt fóvel bizton halad ut-jain előre kitűzött czélja felé, s a nemzetek eüsmerése követi lépten, nyomon.
Hosszas szenvedéseiuk, küzdelmeink után megtanultuk a közmondást .Akkor ugv-4jr, ha szomszédod is tudja és érzi ;• s
nemcsak megUnnltuk, de gyakorlatilag al-kalmazzuk is; ennek hatása látszik a bécsi lapok lázas, hagymázos íölháborodásában, melyet k nagy közönség tudomására juttat-tak azon alkalommal, midón a magyar ke-nyéren élő s mégis magyar faló tisztvise-lőket — tisztelet c kivételnek — kik a kitűzött s ismélehre meghosszabbított ha-tá»dók daczára sem tartották műveltségük-höz illőnek, oly hosszú időn át elsajátítani ezt a ,barbár-nyelvet" — hazafias köteles-ségeit teljesített kormányunk .Laufpasz-szal* ajándékozta meg; gratulálunk ez eré-lyes nemes elhatározásnak ! mert uagyon he-lyesen és jól van így ; tessék ezeknek a jó uraknak megtudni valahára, hogy ,mi va-gyunk itthon!* Ily intézkedést követel az állam, a magyar haza helyesen fölfogott érdeke!
Mint a tyúkok, ha héja kavarog felet-tök a magasban, tele torokkal lármázták föl a közfigyelmet a bécsi lapok; de nem elég nekik a lárma . nekis zavar keil min-den áron ; piszkolódással, rágalmazással, sőt meg kell vallanunk ; szemtelenséggel rohan-nak ránk magyarokra, elakarvau hitetni a nagy világgal, hogy Dévénynél kezdődik a tu-datlanság, barbarismus fészke; bog}' mi va-gyunk a békés európai műveltségnek akadá-lyai (?) hogy az egész világ által nemesnek, nagylelkűnek és lovaglásnak ismert, a törté-nelem áltai is ilyennek igazolt magyar nemzet durva (?) faragatián (?) hogy a mái műveltség színvonalán alul áll!(?)
Megálljának ezek az elfogult dühön-czök! csapják fel a történelem lapjait; ol-vassák meg jól azt a multat, azokat az örök-emlékezetü tényeket, mínók nálok nem tör-téntek, de nem U fognak történni talán
soha! aztán szóljanak pirulás nélkül e há-látlanok !! Megfogják onnét tanulni, hogy a magyar nemzet vérzett tatár és török fegy-ver alatt éjszaki és nyugati Európa helyett! megtalálják ott dicsteljes hitszegésöket! mi voltunk az a védsáncz , melyen tul a béke hóna volt, ahol ók uralkodtak !
Mikor aztán a másfél százados rab-láncz lenullott a nemzet testéről, — kérdjük — ki volt akadályozója a magyar nemzet jóléte föl virágzásának ? kinek intrigái kényszeriték százados védelmi harezra a nemzetet, hogy szabadságát, alkotmányát és lételét fentarthassa ?
Elmultak, levibarzottak ez óriási küz-delmek ; ne szakítsuk fel az eltakaró leplet, j ne bolygassuk fel azt a sok átkot! A magyar nemzet örömmel ragadta meg királyának s vele Ausztria békére nyújtott jobbját; ne lazítsák, ne iparkodjanak szétszakítani a Habsburg-Lothriogeni haz nagy fejedelmé-nek a jövőbe látó mély bőlcsesége által kötött történeti kapcsot, mert csak Ausztria- : boz, önhazájokhuz lesznek üütelenek, Ausz-tria megbuktatására fognak kezet, és hú>é-göket szegik meg ama fejedelem ellenében, ki népeinek alkotmányt adott; ki alattvalói-nak testvéries egyetértésében látja a ma- ; gyar-osztrák birodalom jóvóét, nagyságát '■ biztosítva; kinek fenséges személye felé milliók áldva fordulnak!
Éljenek ók képzelt babérjaikon, nem törődünk vele ; megélünk mi a magunk em-berségéből becsülettel; kenyéririgységbol i oktalan, méltatlan harezot nem viseltünk, de nem is viselünk soha!
Európa látta, Európa elismerte a ma-gyar nemzet életrevalóságát, bámulta gyors haladását! E szívós nemzet apraja és nagyja
tűrhetetlen erélylyel, lankadatlan buzgalom-mal halad az ipar, kereskedelem, földmive-lés és a tudomány ösvényén ; oly piszkos fegyverrel harczolókra pillantást sem vetve törekszünk előre; a ki a világ előtt nevet-séges fegyverével síkra mer szájlani elle-nünk, mi lovagias nemzet, mint nem méltó ellenfelet csak megvetni tndjuk. —
TÖKÖK KENÓ
Törvényszéki csarnok.
A n .-kanizsai kir. törvénjsiék «IStt f. éri suguslm bó 19 éo végtirgvalístott e törvény. sxékoél legrégibb büope-r, mely még a zalame-grei volt bUutenyito torréoraiéktil, oem épen kedves hap) omáoyul maradt e kir. törvény-székre, miben még az is igen nevezetei mossa-natot képez, hogy maga Kj» Kaninavároa sem » legszebb vilagiuuban restesük általa, mint ez az alábbiakból kitűnni fog. A kir. Ugyéac vádja — hamu esküvés álul elkövetett csalási bün-tettél lerjielte kis kanizsai dodinek Jánoa, Gro-dina Antal, Varga Penecz István, öreg Fajtsés ifjú Fajts Józsefet, mégis GálGjorgyöt; Varga Makár Jánost pedig időközben történteíhalálo-sása mentette meg e vad Bullától. Az eset pe-dig a következőképen fejlődött ki. — 1868-ban Kis-Kanizsa nyakra fóré elvalt Nagr-Ka nizsa városától s mint iljen különvált kösség, ügyvédje s mé,' nem tudhatni mijéül Cséry Ist-ván — n.-kanizsai ügyvédet fogadta fel. — E tisztelt urnák azonban pénze uj lakása bebúto-rozására nem lévén s Marscball Jóssef n.-kani-zsai bútorkereskedő ée asztalos pedig neki kellő kezesség nélkül hitelre nem adván, egy Kötelez-vény lett kiállítva a bútornak 117 frl.o. értékű áráról, mely alá a fen megnevezett tisztelt ne-vek voltak és vannak aláirva. A bekövetkezett fizetési időpontban pedig sem Cséry István ur, sem pedig a kötelezvényt jótálló kezesekként aláirtak nem voltak hajlandók as összeget meg-fizetni, miért is a kezes urakat Marschall Józeet asztalos a fósKolgabiróság előtt megperelte, mely alkalommal az egy Plánder István kivételével,

TÁRCZA.
Mások vándorolnak .. ■
Miiek vándorolnak leregóirt messie, fcgvnek fürdő tetasik, máaik tlm*£j 8«bwej»b» ; Harmadiknak rUlgj kell, vagy a bájoa Nixsa ; Sok meg eg£>E»ef4t * tengerre bitsa ; Válogatnak, dóinak: malauáfban, péasbsn; Ai éj leit nappalok ; — é* alasanak délben ! . . í.n meg a t eme t6n m i D d • « t föltalál Ha kedreawn airján álmodosva állok !
Ai a fOiwerei lég, B» arwrera lebbeo, Olyan leregSvel cfiak itt elt«t IaUn ; fe« könnjitS fftrdi, — »aoe aonak másaa. Ha nemünk ét arcamnk könjeinktol áwt A Vagy ba hegyre Tágyom, íol*e«t a lilék, Hol a kereatt alatt lulTÜáíon élek Tengeren meg OMQIO, mélyen a bánatnak, Hol « vihar kötött ««Tek meghasadnak !
o, hogy már as ú»e«*a, U
Molataágom, pénsem .
Atl Ői kit
, p
megŐrci ast, kit Méret ut l'e minek U volna nolataag mar oéken, Nem örökké Telem ran-e esenf-defem ? r-< a pénasel váljon mit tadoék catnÜAÍ T . . A temető akkor kertbSI fogn* állní; t* e« a roppant kert, e renditSIef ne>. > "4*jdulaa mindig, ba ralaki rá lép !
Imö jelfll annak, hogy • « e c l a b e 1 y, hul jár, Hogy itt a földön ia máj világon »an már, Kegyeletnek Menteit n4ma orBaágában, A» eny«eset k*rd5 paradioeomába. ; Ho»á jntonk innen, hová jatonk vegTe T Innea megyünk tán fel egyeneet at égbe ? Vagy in as enyéuet roppant Oleláee, hassal let s nindtBaik, > ■ii««>Dik avégeTI
Miin int aa ihlet, máéra a bda atellS,
Nem tadjok bova megy, nem tadjok bonssa jt) ;
i*« a lélek titkon aejti boldogemgónk',
Mely a mim világos ■•anybes !•« aajiteak ;
MgU^ak ast a fényt, misil nagyobb nincsen, | Velünk leaa Örökké as atya nr Isteni 1 CdTositfi érséa! — kéjei oly nagyok!.. i Boldog akkor lessek, ha egysiermeg-
! bslokli
8ARKADY ISTVÁN.
Hat hét Olaszországban.
Irta; Dr. Laky Kriatéf.
(Folytati*.) Napolj.
Május 13. Utazásunk kesdeta ÓU mindég UOB kértük u Iateot, hogj Nápolyb* tartói-kodásaok aiattderüJt idóok legyen, hisz itt nem annyira ■ múvéraeti gyűjtemények és caarno-kok, — mint a tenneaxet até^mégei méltók a megtekintésre, óbajta»ank teljesedett, mert eyés* ittlétünket mosolygó ragyogása a napsa* garainak i felhőtlen féoye a teleholdnak kisér-ték. Olaasoraság legnagyobb és legnépesebb vá-rosában voltunk. (.A* utolsó népexámlaiaai wda-tok aierint a lakosság sxáms 500.000 re megy) As olass nép mindenből éJénk, heves Téralkatu s játsxi gyermeteg vidám kedélyür de Kápoly-ban mindesen tatajdonságok a legfelsőbb fokot érik el, amikor a»t szokás moodaai: „sok a jó-ból." A moseo nationale 9 óra után nyittatván ki, slóbb a városban séUt tettüuk.
Méltóstaasanak képaalni igen nagy orsaá-gos Tásirt, — élénk baesaaspot, — heves kö-retváUsatasi gyüle késést, esekhes ha-sonló mindig és mindenfitt Nápoly. Af idegennek nincs itt egy peresre se nyugalma as ntcaán és oyiWáaos helyeken minden pillanatban mások támadják meg : gyu-fat vendégiok, éttermek ben kapni nem lehet,
mindenki relé hordozza, tehát a gyufa, csiga, és
teknócx művek, botok és esernyők;, fogpiszká-
lók, virágok, miodenféle képek,szalma kalapok,
gyermekjátékok, ezukros síiteméoyek és gyü-
mölcsök sat. *at. sat. árulói folytonosan üldözik
és kínáljak B hozsa a legszemteleoebb kiLartás-
aaJ Más városokban egy eltávolító kéz-
legyintés elég, itt némelyik vakmerőén ttembe-
ssáll s nem mozdul addig, mig valamit el nem
ád. Nincs az a szúnyog vagy csipóa bogár mil-
liárdja, mely annyira felbőszítené az embert,
mint e isemteleuek, a gyönyörű Nápolyt esek
untatják meg az utaxóval.
Mindjárt a reggelidnél,mikor már úgyis dühbe voltam a fentiéin népség miatt, jött egy fekete kamasz, kesébe apró torzalak ok kai, me-lyeket gummi kötelékénél fogva lómbált egé-ssen as orrunk alatt - — es nem ment el, még jót nem huitam raja, hanem megboszulta ma-gát, mert egy negyed óráig kisért bennünk, nyelvet Qltögetve és pokoli torzképeket metszve, fölénk ■ hozzá a megszorított macska nyávogá-sát utánozta . . .
Rómánál azt mondám, hogy keresni kell még ss értékeset, meglehet találni, — Nápolyban ellenkezőleg van, itt minden a kirakatokban pompázik. Azért valami fényesebb, mint a f<5-utcsák, különösen a íStrada di Róma, talán Pá-rizson kivQl nem létesnek. A művészet, gazda-ság, ipar, fényutés, háztartás minden néven nevezendő cxikkei a legnagyobb választékkal és illéssel képviselvék a nagyszer! (estatündé-ríleg kivilágított) kirakatokban, sok helyen he-■sólltunk, próbára apróbb vásárlásokat téve, a tárgyak árai után kérdezősködtünk, • ugy ta-láltok, hogy mindent (a mi viszonyainkhoz ké-pest) potom pénsea lehet kapni, még pedig jó
minőségben, hogy többet ne említsek, egy pár tinóm három gombos női keztyü egy frank, vagy-is 42 krajezár o. é. Hanem alkudni kell a meg reketülésig . . .
Eközbe 9 óra lett, mi féltünk a nagy ré-tegtől ; de üdvösen csalatkosánk, mert ilyenkor kezdődő s majdnem alkonyatig tartó kellemes bÜs szellő jött a tenger felől, ami üditőleg mér-sékelte a meleget. Ah, itt a termé-szet gondoskodott arról, hogy áldásaival elkényeztetett gyermekfii semmitől se szen-vedjenek i hogy avidékédeni ssépségébnni gyönyört sem-mi se zavarjs!— Két órai séta után a Piaszs Cavouron levő nagyszerű és monumen-tális .Museo Nazionale'-ba léptünk.
Szakértú mdósok és jeles utasok nyilat-kozata szerint, a régiségeket illetőleg : e s a világ legeiső museuma, — vagyis minden aiáshasontárgyugyÜj-temények fejedelme! Amíg má-sutt néhány sxáz darab régiség nagy kitartás-sal s áldozatokkal lett megszerezve, itt Pompeji és Herculanum meseszerü felfedezése B esen he-lyekről az összes mű kincseknek e museumbani összpontositása által páratlan régiségi és történeti kincstárrá alakult. Pesten, Bécsben, eddigi olasz utunkban sok muzeumot láttam, ... de összehasonlítvs a nápolyival, mindezek va-lóban eltörpülnek ! &. legnagyobb elismerés il-leti Victor Emanuel királyt és kormányát, mert nagysverü pónzálduzatok, kitűnő szaktudósok-nak az intését élére állítása által sikerült ámí-tani példás rendet elérői a ezáltal as idegenek-nek élvezhetővé, vagyis tanulmány ózható vá ' tenni.
valamennyien tsgsdásba vették, b^gy a köte-lei vényt akár sajátkezűié;;, akár más által aláirtak, vsgy aii megkeresztellek volna, avagy általában a botor áráért bárminemű jótállást ii elvállaltak volna. — Egyéb bizonyíték hiánya-bao lehit fŐ**skünek kellett es ügyet eldAnttni, amit a fen megnevezettek tagadásuk érteimé-ben le is tettek, minek következtében az egész összeget Plánder Istvánnak egyedül kellett ki-fizetni. Azonban Pláuder uram s*m volt rest üt oly csúnyán cserben hagyó kezes társai nya kába bünfeayitő pert akasztani, mely 1871 ik év végén Zala in egye volt bünfenvjtó törvény-széke előtt folyamatba s ugyan ex év decz. 7-én 1858. wz. a. kelt végzéssel oly áradi'imba téte-tett, hogy PUnder István, mint a kötelezvény készítője s atvbamisitások szervőjél. továbbá Plánder Józsefet, mint a nevek hanm aláíróját es Cpéry István*, mint a hamis kötelezvény szerzőjét s a Pláoder István és József által el-követett hamisiláfok értelmi (fűl>iius/'-rz*>jét vád alá helyeztetni, a többiek ellen H/imbau a további vizsgálatot beszüntetni rendelte !! — Ámde az ügy felebbeatetvén. K k ír. u. tábla a megyei törvénynek végzését feloldva, azt a vizsgálat behatóbb teljesítése, iiL-;ve szállására és uj határozathozatalra utasította. Es utasitás-oak azonban csak is a n.-kanizsai kir. törvény-szék tett eleget, melyhez as illetékesség váltot-lával at ügy átkerült. E törvényszék szorgal-mas és tapintatos vizsgáló bírája csak ugyan di-cséretes pontossággal a lehető legrészletesebben teljesítette e felette bonyodalmas ügyben a pót-vizsgálatot, minek aj apján ez unalomig hossza-dalmassá vált bünpjr egészen má<t fordulatot vett s a fonin napon tartott végtargyalá* alkal-mával ítélettel ismét befejeztethetett. 12-nél több hét alatt újonnan kihallgatott tanúnak ré-szint az egész ügy érdeme, részint pedig annak egyes részleteire kiterjedő, egymást kiegészítő és összebangzó vallomásai teljes bizonyítékot nyújtottak arra, hogy Gödinek Jánoa, Godina Antal, Varga Penecz István éa üreg Fajta Jó-zsef ellenében a hamis esküvés alial elkövetett csalás bűntettének tárgyi és alanvi téuváila-déka, vádlotuk állhatatos tagadásával Bzembuu is belyrcállittattassék, mely alapon tehát a kir. törvényszék ezen egyéneket * megnevezett bün-téoyben bűnösöknek kimondotta éa ezért akir. ügyész által indítványozott 2 évi súlyos börtön-nek '/, részét, vagyis fél évet rótt ki minde-nikre és emellett az eljárási költségekben egyetemleg, a rab tartásban pedig egyenkint marass'alia el őket.
Gál Györgyöt bizonyítékok teljes hiányá-ból, Varga Peuecz István és ifjú Fujts Józse-fet pedig bizonyítékok elégtelensegébül rot-nietie fel, a vád és következményeinek terhe alól; az időközben elhalt Varga Makár .1 unos ellenében pedig a további eljárást beszüntette, és Plánder litván magán paoaszlot ez utón meg nem álla-píthatott kár követelésének érvényesítése végett a polgári per útjára utasította. — Ezen ítélet ellen Gál György kivételével mindannyian fc-lebbeztek, és irányakbao a kir. ügyészi*. —
Nem szük*ég említeni, hogy ezen ítélet, ha tökély legmagasabb fokát nem éri i» el, min-den esetre elismerésre méltó haladást jelez, i 871 ben a magyar törvényszék által hozott vádalá helyezési végzéshez képest bünfeuyitő — igát ságszoigáltatasunk terén. —
Jegyzik
azon bünperekröl, melyek a zala-egerszegi kir. törvényszék büntető osztályának J&76. évi teptember havi nyilvános ülésein elő-
adatnak. September 1-én.
904./B. 875. L. t. Bertalan János, Pisti Mihály tolvajláBMl vádlottak elleni ügyben \ t-^tárgyalás folytatása.
1009./B. 875. L. t. Ger^ály János «zéna-ttilvajlásMt vádlott elleni ügyben szóbeli vég-tárgyaláa.
September 2-án.
975-/B. 875. L- t- Zóka Ferenci, Cser-man Ferenci. Kis Sándor, Palovics József és Varga József többrendbeli tolvajlással vádlotuk elleni ügyben szóbeli végtárgyalás. September 3 án.
945/B fí7ő. L. t Hajós György ■ u. I. inn*MÍ Bf»rtvésip]viijlftSflal vádlottak elteni Ügy* b-n »-zóbelÍ vt-gtárgyulás.
September 9 én.
yt>Ő./B. 87ó. Sz. 1. Ebedli Vincze sténa-tolvHJUssal vádlott elleni ügyben szóbeli vég-tárgyalás.
966./B 875 SE. 1. Szűcs Vendel vagyon-biztonság elleni vétséggel vádlott elleni ügyben szóbeli végtár^viiláa.
996./B. *875. Se. 1. Stern Jakab (János hizij ham.B eiküvéssel vádlott elleni ügyben kir. táblai iiélet hirdetés.
9^7./B. 875. Sz, 1. Szinger József és Pan-kasz Juli büorészességgel vádlottak elleni ügy-ben kir. táblai ítélet hirdetés.
1O47./B. 87í\ SÍ. I. ifj. M..lnár János és társai nyilvános erőszakoskodással vádlottak elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés. September 10 én.
974 /B. 875. Sz. 1. Pék Jótaef súlyos tas-tisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtár-gyalás.
Septern ber 15 én.
y^O/B. 875. Sz. 1. Németh Verona orgaz-dasággal vádlott elleni ugybeu kir. táblai it. hir-detés.
931./B. 875. Sz. 1. Grünwald Lipót József és tH.-je ZolUchan Mari sikkasztással vádlottak elleni ügyben kir. tábUi Ítélet hirdetés.
972./B. 875, L. t. Horváth Ferencz s Sz. 1. Horváth György pinczeveré* és bü D palás-to*lá»al vádlottak elleni ügyben kir. táblai ité-lét hirdetés.
1006./B. 875. Sz. 1. Kovács Vendel sik-kasztással vádlott elleni ügyben coriai ítélet
1Ü11./B.875 Sz, 1. Markó Htedorné szül. Bdicz Anna súlyos t'sttférté«Htíl vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
1012 /B. 875. Sz. L Egyed Gábor súlyos testi&érléssel vádlott elleni ügyben curiaí iié-let hirdetés.
1O15./B. 87ű. Sz. 1. Németh Jauos és Vi-gánti Pál emberöltőéi vádlottak elleni ügyb>-n kir. táblai itélrt hirdetés.
September Itíáu.
946/B. 875. Sz. I. Reiger István és társai súlyos testisértessel vádlottak elleni ügyben szó-beli végiárgyalá*.
1O14./B. 875. L. t. Szalay János, Gergely Mihály, é* Gerencsér István súlyos Iestisértéssel vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
September 17-é n. 1042./B. 875.L. t. Láng János tolvajlástml vádlott elleni ügyben szóbeli véetárgyalás.
Septem ter 22-én. 1002./B. 875. Sz.l.Lá«U Lukác* s társai karnis okirat készítés, illetAIe£ abl.aüi bünré-tzességgel vádlottak elleni ügy ben szóbeli vég-tárjrjaia*.
September 2 3 án. 1031./B. 875. Sz. l. Berger Miksa híva-talos eljárác közben rágalmazással vádlottelleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
September 24-é n. 1041./B. 875. L. t. TókÖli Károly és Dö-mötör György vándorcsi?ányok tolvajlással vádlotuk elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Helyi hírek.
— Hertelendy Kálmán Zalamegye
fóispánia es állásáról csakugyan lemondott s
lemondása ő leloége által el is fogadtatott Saj
nálatanknak adunk kifejezést, midőn H s"k jó
akarat, tiazU meggyőzödét és szepl .tlen haza-
fiság érzetével birt nemes férfiú roncsolt egész-
ségi állapota miatt a közügyek azoigálutátó!
vnwziilép. Adja Isiun, ho^y ez c&ik egy időre
történjék!
- Gyásxhir. Nincs fájóbb érzet, roidón
Útjuk, hogv a kérlelhetlün htlál egy ifjú ágat
tör let midőn egy tudomány szomjas, erények-
ben gazdsg életet semmisít meg, midőn nemes
érzelmekben tündöklő jó szívnek dobogását
«tünteti be. Minős érzékenyebb csapása a sors
nak, midőn ott pusztít, hol az élet küzdelmei
vei bizton daczoló aUpot az ifjú maga lerakja
tor hetién szorgalma-, jámboraága-, erénye- és
iparkodásával, kire szeretette.! tekint as édes
atya, az anyailag ápoló, jó testvérek, rokonok,
barátok, kit tanárai a tanintézet gyöngyének
ismertek el, kinek jövője iránt a legszebb re-
mény tápláltatott s mindez a halál hideg fuvaj
latara elenyészik és csak az emlékezet bus ér
zete marad. . . Aug. 26 án temettük el na«ry
részvét mellett a 19 éves Tárnok Antiit,
Tárnok Alajos ny. jósságkormáuyzó ur nagy-
reményű fiát, ki a helybeli togvmnasium 8osa-
J tályát dicséretes szorgalommal végezte el. Le-
gyen áruk álma nyugalmas, ki a legnagvobb
| tisztelettel v:de 1 tetetett szülei, tanárai ■ min-
! deoki iráot, bvnoe t-gy oly érző s magasröptü
1 lélek lakott, minörtj kegyelettel gondolunk.
Enyhítse a vigasztalhatlan édes atya fájdalmát
I a közrészvét mely a boldogult ifjúnak kora
i halála felett általánosan nyilvánult.
I — KövetkeMÓ sorokat vettük : Tekiote
tas sztrkesztú ur! R Ssatbmáry Karoly ur folyó í hó 22-én a „Zalai Közlöny'-beo megjelent rep lienjábau tudumásomravdá, hogy i* megnevezeu uraknak a .Honu-ban ellenes tervezett po-leminjára, a vád uinét ugyanazon lap hasábjain leend elintézve. — Miután pedig utam ugy is Pest felé vrtet, ott majd keresek alkalmat, hogy magamat a „Hoo'-ban kibeszélhessem. N. Ka üiwa, augustua 27 en 1875. KOKN FÜLÖP ANT\L, 1848-iki honvédszázados.
— lUetékeiutég. A. Zalai Közlöny- Tűik számában s helyi hírek között Fürst aláírással »-gy közleményt találtunk, mely felsorol\.\, ~T mennyi éretlen gvümöics, szilva, szőllŐ koboc-tatott > 1 legközelebbi napokban a kanizsai pi-aczról. Ezen egészségrendőri felügyeletet üd vöanek. de illetékességi tekintetben tévesnek s
I
nevetségesnek tartjuk, hogy a piacú érettQQ gyümölcs elkobzása körül a városi vágóhídi fel. ügyelő állatorvos intézkedjék, meri az erulen gyümölcs constatálására nem állat') vot. ha-nem emberorvos, illetőleg a var ti or\m illeté-kes. — Óhajtjuk e tekintetben a felvilágosítást, mert mi ilyen jogosultság s Bzaktuűt-jiáovon alapuló illetékességet nem ismerünk, m. Q. (Azonnal kijelenthetjük, hogy ai elkobzott gyü-mölcsfélék Rátz Antal városi orvos ur által is megvizsgálva lettek. Szerk.)
— Loeatelli László kir. tanácsos ■■* &
sopronkerületi kir. pénzügyiguzga:ói*ág főnöke
Nagy-Kanizsán van hivatalos minőségben.
— Királyi Pál a baksai kerület :oá-
todizbeo országgyűlési képviselője szép jelét .aa
ismét emberbaráti nemes érzületének, alighogy
megtudá, miszerint kerületében Reznek n a
tüzelem több szegény családot sújtott, azonnal
50 frtot küldött Vasdényey Lajos szol^biró
úrhoz, hogy azt a legszegényebbek közt kiosz-
tani szíveskedjék, mi meg is toriéul. ÖrÖm-
könyek közt fogadák a szegények « gyors se-
gélyt. A hivatalos értesítés igy szól: Kozma-
domján, auguszt. 22-én 1875. Tekintetes szer-
kesztő ur! Nagyságon Királyi Pa! ur Haksa
választókerület országgyűlési képviseltje 9
választókerülethez tartozó Reznek közsé^'beli
tüz által károsult azon lakosai szarná-a. kiknél
a napi szükség legnyomasztobb, ezen szolgabirói
hivatalhoz 50 friot küldeni kegyeskedett; —
1 kérem legyen szíves szerkesztő ur ezen ougy I lelkű adakozási becses lapjában a nyilvánosság I elé hozni, és ezen hivatal részéről a károsultak nevében forró köszönetnyilvánítását k'izzé I tenni. Fogadja szerkesztő ur hazafiui tiszteletem I őszinte nyilvánítását, ki maradtam a tekintetes : szerkesztő urnák alázatot szolgája Vasdényt-y ! Lajos, tzbiró.
— Egy tanképerttö oklevéllel biró nő,
hajadon, 24 éves valamely uricsaládhoz neve 6-
nóül ajánlkozik magyar, német, vagy franczia-
nyelvnn s magasabb női műveltséghez tartozó
tudományokban, valamint minden kézimuu-
kában is aUpos oktatást képes adni. Bővebbet
a szerkesztőségnél.
— Hymen. Folyó évi aug. hó 23 án
vezette oltárhoz Surgóth Miksa sümeghi ügyvéd
ugyanolt lakó Takáta Alajos ügyvédnek biij
és szellemdús leányát, a város legszebb hölgyet
Ilona kisasszonyt. Az esó egész nap hullott, M
jósuép bő áldást szokott ebből a szent frigyre
jövendölni: mí adja Isten, leijesüljön is!

— A .IHvat-NefeUyt*" 25. száma
következő érdekes tartalommal jelent meg:
Könyek, Darmay Viktor; R>igény a vidéken,
Lanka Gusztáv, Rémes órák a sivatagban, uti
rajz, Borostyáni Nándor; franczia, Sand George
uian Haitallér Elmo; tircza: Egy Bzámüzüu
írónőről, >zana Tamás; Thermae Jünmioian:.^.
PrémJózt-ef ; Sima ünnepe, Bulyovazky Gyui*;
a nemzeti színház híre, Pokorny Jeoő; mi ujsá^V
Rövid hírek,Hymen,irodalomÍ zene és művészet;
Egyletek; talányok. A boriiékon : hírek a nagv
világból, vidékről, vegyesek, hizománytár. Mel-
léklet: Színezett divatkép A .Divat Nefel*-jt-'"
in*pjelen minden vasárnap válogatott szépiro
dal mi részszel és dús melléklettel. Előfizetést
i-ltog.id minden postahivatal, Eudüpestc-n pedijr
a kiadóhivaul. Sebestyéntér I. félévre 6 frÍ.
negyedévre 3 frt.
— Weiss Joel zalaegerszegi községi
tanító f. évi októberben üli 50 éves taniiosko-

Pompeji és Herculánum a Bourbonok alatt
majdnem közragadomány volt; tudományo- j
aao értékes dolgok kerültek a vásárlók, külö-
nösen angolok kezeibe; amig a pénzben értéke- ;
aek a zsarnok kormány kezéből a nép ák*l uUlt,'
kegyeociek. s tányérnyalók prédájává lr,n*:k. '
Míota az alkotmány és szabadság hajnala e s«e- j
gény elnyomott népre felvirradt, az«iiR ez elte-
meleit városokban az ásatásak szaktértiak ve- ;
zenése alatt roppant költséggel eszközöltetnek
(naponkint KKJ—200 munkás foglalkozik) sa
kiásott mükiocsek mint nemzeti va-
gyon, r múzeumba helyeztetnek el. Itt is, e
mű rengetegbe, csak néhány legjelestibb tárgy
megemlítésére kell szorítkoznom. j
Földszint mindjárt 7 nagyszerű teremben csupa régi—s épen kiásott falfestmények, hely- ! lyel — közel márvány dombormüvek vaunak. Valóban bámulatos, hogy ezen le^Hlubb kétezer éves falfestmények ily szinelevenségben fenn-maradtak, némely kép még csak meg sem ha Uványodott, raji a az árnyalatok a a leerkénye- ! sebb színek szépen láthatók. K poiupeji freacó- '■ m'tdori bővebben nem irora le, hisz most valósa- ' gos mániává lett azok utánzása mindenfelé; sked- 1 res oivasóim bízónynyal láttak ily imiiáiiókat. !
Hosszú folyosók és csarnokok építészeti ' dissitéseket és iratokkal ellátott lábiákat fog-,[ laluk magukba. Ezután lementünk az alagba , (•outerrain), melynek 3 termében caupa aegy- : ptomimúmiák, báiványok, márvány, erez, bronz : a«obroc*£.ak s a legrégibb Papyrusra irt ó gö- ' rftg iráaok. Archeolog, itt n oiüélvezetbe uszha : tik ! . . Ugyancsak az alag maiik részében van •gy óriás terem, mely hallatlan novfzetesaége-ket foglal magába, mindenekelőtt a világhírű - H e r » c 1 e a i Táblákat*, — továbbá ■* iirneii bika" ruppaou. nagy és'
jeles Bzoborcaoportozatja, melyen a csonkítások javítását Michel Angelo eszközölte. K munká-uak máaolatja a bécsi világtarlaton feltűnést okozott s méltán, mert ehaiaimas alattali küz-delem oly élethü s a csoportosítás oly jeles, hogy párj* kevés találtatik.
Távolabb áiellenben van felállítva a „f a r-nesi Hercules* szobra. Dicső es re-mek tuüve az athéni Glykonnak ! A hatalom, erű, férfi büszkeség, láogeazü telfogást és kivi-telt talállak e szoborban. Az izomrendszer ■ a kidudorodó erhálózatuk nagy tökei élességgel vannak előállítva. Nnpokíg ellehetne ezt nézni a mindig uj és uj szépségeket felfedezni ben-ne! ... Következet: vég betétien nora a folyo-sóknak és terűinknek >smet földszint, melyek az 6-görög óa római Bzobor* és dombormüvek százait és százait foglalták magukban. Néhányat mégis megemlítek.
.A capuai Venus", „Aeschines", .Oreét és Electra", — „Ámor", .Capuai Psyche", .He-léna", .Venus Kallipygos* es utóbbi felséges mű, még a tobbí Venus szobrok az idomok tel-jes fed ellenségé vtü igyekszenek hatni, addig ez felig fedett — fátyoljátékával, a gondolat eredetisége folytán, tokkal nagyobb hatást idéz elő. De az egész múzeumnak talán leguagyubb kincs* .Nagy Sándor csatájá-nak'1 mozaik képe. E máról köny-veket írtak s Gothe bevallá: hogy „a 1 e g-e.lsö tudósok nem képesek ezt kellőleg commeniálni, hanem mindnyájan annak csakis bá-mulására vannak utalva." £ nagy mozaik kép díszes rácsosaiul van félté-kenyen körülvéve s Nagy Sándornak Dárius-salilssuiii csatáját ábrázolja, abban a pillanat-ban* amikor a harcz tUaélól felhevült Sándor a
per«a fővezért dárdájával átveri a a győzelem teljesen részére dől el. Ha semmi más se volna e múzeumban, miut e kép, még akkor it bucsu-belylyé lenné a szakértők és mübarátok előtt !.„
Szinte elkábulra ennyi szobor látásától, a broozmüvek termeibe mentünk, hol *-zeo érez bői százaival a legremekebb antik müdarabok nak uUlkoztunk, leginkább feltűntek Venos, a tánezoló Faun, Karcias, a részeg Faun, a nyug-vó Mercur, a nyilmzó D tan na, Nero íovsgszobra s a görög fegyverzetek sat. sat. Következett a fél t-m elet beláthatlan soraival az üveg és terra cotta edényeknek. Kzután az első emelet, mely-ben a papyrusra írottak könyvtára s a rézmet-szetek ékes szekrényekbe elhelyezve voltak az egyik szárnyon ; — amig a másik szárnyon jött azugynevezeit kincstár, roppant halmával a Pompeji és Hercu.tanúmból kiemelt ékszerek, arany, ezüst edények, gyöngyök és drága kö-veknek.
A régiek értették a fényűzést, de értették a korhelységei és gonofzkodást is. Ugyanis as őr nagy sunyorgatáaaai tzóllitott bennünk fér-fiakat félre s egy extra cabinetbe vezetett, melyben a legfertejmesebb bujaképek, szobrok s hasonló tárgyak voltak, nagy mennyiségben. Boszankodva láttam, hogy ezen csúnya dolgok legnagyobbréeae kiváló művészettel készíttetett, £e*emDe jutottai öregek folytonos kárhoztatása, a mai fiatalság ledérsége és konynyelmüsége fölött, — holott már évezredek előtt is „bát-ran kilehetett volna tenniat ismeretes tallért a régi rómaiak között.....*
A regi pénzek és uj könyvtáron s kép csarnokon cssvk átfutottunk, nem lévén ott semmi kiválóan nevezetes ai eddigiekhez ke-pest, de igen nagy figyelemmel néztük meg
azon termeket, hol a Pompejiben talált bázi-sserek, étkek, gabonanemek, ruháza:ok, bu'.o rok, kitéve róluk. Igazán külöuöt eondolat .tmeegy kenyér, mely közel 2000 évvel ezelőtt készült s H közbejött katastropha foly-tán fennmaradott mai napig" BÚZA, rozs, szilvák sat. vannak szón korboi megíeketülve bár, de egész alakjukat ép n fenntartva, e múzeumban.
Már három óra lehetett, a mikor teljesen kimerülve s elfáradva siettünk a jó hirpefc ór-vendű Hasaler-féle német étkezdét felkeresni, régi dó óta csak itt értették meg a német b*«<1-det s itt tudtam a .Neue freie Presse" bécsi uj tághoz hozzájutni, melyből mohó gyorsasággal iparkodtunk imádott hazánk felöl hírt báliam. ^ Azóta Haasler szállodát is nyitott, mi vei telje-sen ki voltunk elégítve, Nápoly ba utazandó v! valómnak becses figyelmébe e vendéglőst ö^zir. lén ajánlhatom.
-Mivel a muzBumanayirakifárasztott ben-nünk (pedig igazi fifjyeleaimel felét sem láttuk. ennek maginak ö nap kellene), délután t^* ko-rán reggel már megszurzstt engedélyünket fel használva) iparkodtunk a Nápolyt környez' hegység egyik legtzobb pontjára épült Capodi montei királyi várkastélyt megtekinteni. Ah, mi jól esett a boltozatos csarnokok után a ko-csikázás! Jó egy óra folyásig tartott, mig elein-ién gyönyörű széles, utóbb szűk, de 5—6 eme letes házakkal teljes utciákon át. kertek és vil-lákhoz értünk, melyekből narancsvirág íllatárjs üdvözölt bennünk s e raagánykertek elhagyása után szelíden emelkedő hegyi utón a Capodi-montei hegyre ért ttok. Váilrojtos szolgák fogad-tak bennünk a kisértek a palotához, hol már
(U jabilasmsit A tkfe* agg tn<g mo.1
is i'jui tűzzel Unit A nép é« magiaztc* UDDO-pélj alkalmára hasafiai üdvözletünket kü!d-
{ak! .
— ZcUamegyében eddig 462 fegyver-
engedély adatou ti, mely 5544 íorint jövedel-
met hozott az államnak.
— Rövid hírek. A képviselőház elnök-
aégére a szabadéi vüpárt Bittó Istvánt jelölte ki.
— Fejér vár}.- honvédelmi min. államtitkáraik a
magyar bárói me'Uóaág díjmentesen adományoz
utóit.— Az egy iptomialkirály ajánlkozott, hogj
a szultánnak a hcrcregovinaj felkelés elnyomása
végett 25,ÜUO embert bocaát rendelkezésre. —
U Felsége Lajtha Bruckban marad e hó végéig.
— Don Cárion Onateban pénzverdét állíttatott a
»'pénzekre mell képet vereti ily feliratul: ,Car-
luo VII. D«i gratia Hiapamorum Kex 1875." —
Nagy Varadnál egyit gyaloguton egy koldus
agvunütütt egy czigányleányt. — Az állatkert ;
ben Hz. litván napján 23OU látogató fordult
meg- — Táncsica MibáJy a legnagyobb nyo-
njorüau van" -*- A szegedi izr. templomot ki-
rabolták. — A pápa Dupaoloup erseket Kó-
mába hivta. — Varaad IVpliczen eddig 9,92
türdővendégjolentkesett. — Haj na vidék én egy
cat. bold szőlő 23122 írtért árverestetett el. —
Deák Kerencz határozottan jobban van. — A
nirarok roeszaaága mivtt általános a panasz. —
tjr. Eszterházy Pál diósi pusztáján cselédjei
gyermekeinek Ukolátépittetett. — Zichy Anul
a .Népnevelők Lapjában" „Gr. Széchenyi Ist-
ván mint paedagog" czimü érdekes csikket
kérdett meg. — Debrecsenben már idei bor
kapható, egy liter 12 kr. — Bodort. Henrik ope-
raénekes meghalt. — Viflk határában 3 farkas
4 csikót ölt meg. — A becsi gabooavásárt
54ÜU látogatta meg.— Londonnak 8662 rendőre
van. — Czabái szabadlábra helyeztetett. — A
nemzeti színpadon oki. lO-eo lesz az utolsó nép -
azinmü előadás. — Kölniczbányán egy méhraj
két luvat megölt. — Dietz Bubixkéezitő körle-
velet küldői, melyben a törökök ellen >ém
keresztes háborút proclamál. — Stroasmayer
püspök csendben tartja meg jubüaeumát. —
Greger Miksa londoni borkereskedő Bp«etre ér-
kezeit, 1 miho t't. ára bort vásárul. — Thaiaz
Klek a .Kelet Népe" szerkesztője ellen sajtópert
iodilott. — Budapesten egy aaszony oly fiat
szült, kinek orrnélkuli macskafeje van. —Lát-
rany halárában 17 századbeli 45 ezüst pénzt
találtak. — A veszprémi bonvédkaazaruya le-
égett* — Zsedényi aztperjeai tauitóképezdónek
1U0Ü frtot adott. — Reiner Ferenc* 4« ki hon-
vetítiazt meginergexte magát.
Vegyes hírek.
— 8ztiU$ a tirbnn. Egy olasz lap követ-kező iszonyatos történetet beszél el: Kgy cam-po baasoi (nápolyi tartományban) muukasoő szülei fájdalmai közben eszméletét vesztette; agy látszott, mintha az élet egészen elhagyta volna. At orvos, ki megvizsgálta, halottnak nyilvánította, mire eltemetlék anélkül, hogy ' előbb megkísérelték volna legalább a gyermek éleiét megmenteni. Két nappal később a sírásók uj ha.ott ssámára fetásván a sírt, iszonyú lát-ványt pillantottak meg. A tetszhalott nő a sza-lagokat, melyekkel kezei az ottani szokás sze-rint össze voltak kötve, azéttépte és a sírban szült gyermekét karjai közt tariá. A temető előtt elhaladá foldmiveaek az az előtti éjjel segély-kifutást hallottak, de babonás félelmükben ke-
üranypaazomántoe komornyikok Tettek át s mutogatlak meg a kíráJyi mulató laliot.
J^egaiább 30 szebbnél azebb t rmen halad-tunk át » a modern képek igen tetszettek, — de legszebbet és legértékesebbek e kastélyban a fegyverzetek gyűjteményei, melyek között sok türtéoeti ereklyék is vsának.
A városból kijővén, mintegy másfél óráig kocsikáztunk, e legalább 300 hoidnyi térségen tekvő királyi kertbe, árnyas fasorok és Ügetek között; egy részét a vadaskert képeste, holssá-• za. az arany és ezüst fáesáuyoknak, oly szeii-dek, mint nálunk a tyúkok, jöttek égessen hoz záak. Kiérve s lombok közül, leirhatlsn azep-ségu köriekintet tárult elénk a bástyák erkély-ieteío s itt as udvarias kertészek hölgyeinknek, » legixleietebbeo összeválogatott virágcsokrok kai szolgáltak.
Ezután a Villa Regina Isabella, vagy Villa Uallihoz hajtattunk, a kert nagyon elhanyagolt, hanem a varosra és tengeroböirei kilátás innen u felséges! Visszafelé a Corao Vittore Emanue-•en haladtunk lefelé, minden pillanatba más-más panoráma s a legkedvesebb nyugpontokkal. Ellehetne ez utón napokat tölteni s a — lélek és szem sohasem tudna betel leni es örökké vál-lozatos szépségektől. Budavárából az áttekintés lettre és kornyékére hasonlítható némileg
e képhez
Este „Lammermori Lucia" előadását él-▼ezend&k, színházba mentünk s itt a színházi pénztárnál an ápolyiza e bmetsiésről wép tapasstalatot szereztem. Megnéztem előre a sziclapoo, mibe kerül egy 2-od emeleti páholy, ■ iátum. hogy 9 frank, odaadUm egy 10 fran-kos bankjegyet s vártam egyet visssa, de a
resztet v«tre elsiettek. — A kormány es ügy-ben szigora vizsgálatot rendelt el.
— Mária napja Párittban. A „Figaro"
szerint augusztus 15-én, mint valamennyi Má-
ia neveuapján, egyeileu virágárui Párizsban 18000 bokrétái adott el átlag lUtraocon darab-ját. — E szakértő számítása szerint az idézett napoa Párizsban több, mint 600,000 frauc ára
irag kelt cl. Ebből láthatni, hogy a francziák-nak minden hadi kárpótlás és nagy adó mellett k van egy kevés pénzük.
— A milliomotok hasújának kétségtelenül
Anglia tekintendő, mivel a világ egj országa
sem matathat fel aránylag oly csekély területen
annyi milliomost, mint Anglia. — Egy Angol
hetilap mindazoknak névsorát közli, a kik a
egutobbi évtizedben elhalálozváo, több, mint 250000 font sterling (1 funt sterlio--^10 frt o. é.) készpénzt hagyományosuk. E lap szerint lööl — 72 közt tizen balták meg.a kiknek kész-pénz hagyománya az egy millió font sterlinget meghaladta (10 millió frtot), köztük Hudson Garney 1.000,000 font st. W. Crawshey 2 mii-
ió font st. jtsif B. Gimmers dublini aorfőzó 1.100,000 font st. Cítlee Loder 3 millió tont st. — Ötvenbáromnak készpénz hagyatéka a tél millió, 161-nek ai egy negyed millió font ster-
iogcí meghaladta. E* e jegyzek :nég nem is ulje«, inert például Btajaey, ki egy i/üiíió font sterlingnél többel hagyott hátra • még mások is, nincsenek benne felemlítve. Az emiitett ttsz-szegekoél a fekvő birtok nincs tekintetbe véve, mert akkor a jegyzék végtelenül nagyobb volna; így például a M^rquis of Westminster csak >íO0,U<X) font steflioggel van feltéve a jegy-zékbe, holott a jelonle^i marquis évi jövedelmű 8 millió font »terlÍDg=HO millió frl vagyont képvisel. E marquisról moodják. hogy ha évi jövedelmét elakarj* költeni, percseokint 1 qui-net adhat ki.
Nyilvános köszönet.
Alulírott benső tiazteletérzettel nyilvánítom hátáé köszönetemet azon részvétért, melylyet atyai mély fájdalmamat enyhítek, midin feled-hetién kedves,alig 19 évess bölcsészeti osztályt égzett Antal fiam temetésen a végtísxte-lelet megadák, külöausen a boldogultnak fótisz-telendo tanárai, kedves tanulótársai éa résztve-vő L közönség fogadják ismételt elismerésemet és köszönetemet!
Nagy Kanizsán, aug. 26. 1875.
TÁKNOK ALAJOá.
Színészet.
— K«ath«lj, anemnttu hó 1»75. — Károlyi Lajo« igazgatása alatti aziDtarau-i:,ta városunkban meglehetős pártoláaban része sül.
Szombatot), &ag. hó 7-én Abony iné javára a , báromszéki leányok vagy tatárjárás Magyar-honban* czimü 3foivuná*oa népvzinmü adatutt. Abonyiné (Katicza) árvaleányt adván, kedves modora s igen tapintatos előadása álul a jel>m volt igen nagyszámú közönség egész Ügyeimét magara vonta ; a második felvonásban meglepő ügyességgel adta a azokely ieányboi lett azoigá-int. Bewzéde tisztán érthető még akkor is, mi-dó u a szavakat majd vilUmgyoraasággal hal-mozza egymásra, ebekét szép csengő hangja csak kellemesbe teszi. A közönség Abonyinet, mint ez est ünnepeltjét, minden egyes jelenete alkalmával viharos tapssal fogadta. Abonyi, Kendi, Karolyi (lelkész,) Bérezi, Balogbné, Ko-
péDEtárnok átadva a kulcsot, többet ntám sem nézett, én kértem a pénzt, de ó ráakarta fogni, hogy 10 frank az ars egy páholynak, mire ir-galmatlanul és magyarosan összeszidtain e ssem-■elenségerL Most tanaival összenézett, — el-nevettek magukat ■ visssadta frankomat.... mintha semmi sem történt volna..... Ezt már nem hittem, hogy elsőrangú szín házban ilyen történhessék. Ax előadás jobb volt a florenczinél, de a közönség még sokkal féktelenebb, agy. hogy a legsze-bb dallamuk veszlek el az együtt éneklés és dudolás által!
Május 14 én. Hogy Nápoly tündérvidé-keit mielőbb meglátogathassuk, feltettük ma-gunkba, miszerint ma a városbeli nevezetessé gekkel végesai fogunk. Ismét jó korán elkez-dettük vándorlásai a kat, a legelegánsabb kávé-házban reggeliztünk, de rossabb kávéról fogal-mam tem volt, mint rait itt kaptunk, — igy-á talán egeazOlaazorazágbao legczélszerübb thoá-hos vagy máshoz hozzászokni, mert a tejes kávé élvezhetetlen. Elsőben is a dáriusi kincsekkel bíró s fényűzésükről híres Bourbon fele királyi palotába mentőnk, — valóban azessélyeiason, a szegény szard királynak minő országok, váro-sok és fény paloták hullottak ölébe!
E palota egyike a legszebb királyi lakok-nak. Főbomlokxais a tengerre és hadi kikötőre, másik szárnya, a város feié ougy oszlopos árká-dokkal kerített a két lovagssoborral diasuelt, térre tekint.
As 1-sŐ «meletb01 igen azép terraszeriára léptünk, mely gyönyörű kis virágkerte*. s oraa-geriat Képeseit, mmdouuu kilátással a tengerre és Öbölre. A palolánok 2 fóressét mutogatják ; —
pócsiné ét Kendiné" nagy sikerrel adták peiket
Vasárnap, aug. hó 8-án „Valbuigéje vagy ent Gellérthegyi bűvös tulipán1' 4 fel vona-tó* tüneményes színmű adatott Pártényí s dí-szítéseket, agy ti ti lágy í a gépezeteket igen ügye-sen készítettekéi. Kendi (Marton, szabói eleiek-kel teljes előadása köz tetszést nyert. Pártényi, Abonyi, Abonyiné, Szabó, Szaboné, Balázsi Ilka, sikerrel játszottak.
Kedden, aug. bó 10 én Kendi Gusztáv ja vára adatott „az amerikai vagy a íüikus sza-bólegény." E darab asikerüJtebb darabok közé sorolható. Kendi átérezve szerepét egész erővé) iparkodott a kösonség figyelmét magára vonni. Abonyioé mint mindig, agy ma is nagyon ke-délyes volt, Balogh, Abonyi, Bérezi, Szabó, Baloghné és Paksi sikerrel jáuttak. Közönség , nagy számmal.
aSzombatoo, folyó hó 14 én Szabóné ja-vára „Indiflnia az utolsó czigány vajda" czimü 4 felvonásoe szinmfi adatott. Szabó né (Indiana) teljesen átérezni látszott szerepét, s jelenetei al-kalmával zajos tapssal fogadtatott Pártenyiné, (Cilley Borbála, ro. királyné) gyönyörű termete, méltóságteljes tekintete s ügyes előadása által a jelenlevőit figyelmét magára vonta. Szabó, ^Cilley Felicxián) a gőgös magyar főárat siker-rel utánozta. Abonyi (Czerko) a társulat leg-tehetségesebb tagjai közé sorolható, ki vala-mint a szavak kiejtéséra, agy a nyelvértékre is fősulyt fektetői látszik. Beszéde teljesen ért-hető, kiejtése tiszta s minden előadása alkal-mival nagy figyelmet gerjeszt a jelenlevőkben. Ifjú Károlyiban (Kozgonyi Andor) igen kitet-szik a kezdő színe, valamint hangja, ugy kiej-tése is oda mutatnak, hogy neki még sokat, igen sokat kell tanulnia addig, míg a reá ruhá-zott szép szerepeKuek megfelelni képes Jeeod. KösÖnség kevés ssámmal.
Vasárnap, folyó bó 15-én színre került (i vén bakaocsos és fia a huszár." KÖVPSSÍ (Frícsi) Pártéoyi (vén baka) Bérezi (Laczi, huszár) Abonyiné (Lidi) Paksi (kántor) Balogh (csaplaroe) tükörrel adták szerepeiket
Kaddeo, fulyó 17-éo. Bérezi Ödön javára adatott ,két pisztoly, vagy Sobri lakodalma" czimü 3 felvonásos, énekes népszínmű. Bér-ezi (Sobri1) szerepében alig jelenik meg vagy háromszor a sziupadon; nagyon csudálkozunk ason, hogy Bérezi, kit a közönség mindig Öröm-mel lát a azinpadon, ily ki* azerepecakét válasz-tott j utalomjátékául.
Láfuk őt már sokkal nagyobb, jobb és reá nézve háládatoaabb szerepben is fellépni amikor is a színpadot mindig hosszas taps és közmegelégedés közt hagyta el. Szabó, Abonyi, Abonyiné, Pártényiné, Balogh s Kendiné Ügyes elfcd&sok által kitűntek. Pártényi (Huglí bor-bély) és Kendi (Stuczli borbély legény) comicus előadásaikat hosszas taps követte. Közönség közép számmal.
Szombaton, folyó bó 25-án Szabotté Ba-lázsi Ilka javára adatott „azarany parasztczimfl 4 felvonásos tzinmú. E jö sikerrel adott darab-nál közönségünk igen kevés ssámmal volt kép-viselve — ugy annyira, hogy a jutalmazandó-nÖuek alig hozott valami csekély baaznot.
Vasárnap, e hó 22-én színre került BAn gyal Bandi a haramia vezér*, melyen szinten kevés számú közönség vett részt.
Kedden, fulyó hó 24-én Pártényi javára „Don Juaa' czimu bohózat telt haz előtt ada-tott elő. Pártényi (Leporelló, szolga) szerepét jó sikerrel adta: előadása el özek Kei teljesek
„as állami diasfbgadások" s as „udvari mulat-ságuk és bálok" terem sorait A mit fényűzés és zsarnok szeszély kigondolhat, muvéssi kéz megteremthet, itt mind megvan. ... A gobleín szőnyegeket alig lehet a legelső művészek olaj-festményeitől mrgkiilonböztetDÍ,a porczellán va-sak, Üvegcsilláruk, bámulásra méltók.
Kápolna, kis színház, trónterem, ebédlő, tánexterem, a me*ék s az ezeregy éjssakai Ka lifak palotáira emlékeztetnek. De mindezeknél sokkal szebb a kettős márvány lépcsőset • csar-noka ! Ennek minden részlete s az égés* Ossz hangja, nemes nagyszerűség s fejedelmi gaz-dagság mégis művészi alkotásoktól disslik-
Elmerengtem hosszan s gondolkoztam ar-ról, boldoguk voliak-e e palota korábbi lakói? Nem és százszor nem ! Hisi as elnyomott nép keserű panasza, sokszor fájdalmas zogása, majd kitörése, pokollá változtatták es aranyos terme-ket s minden függöny mögött orgyilkosokat sej tatett s rósz lelkiismeret Oh mi szép, a mikor a népes király izére ti k egymást, mint nálunk! (Folytatása köv.}
Két 8Ó1ULJ.
— Wallar. —
Kiirt sóhajt ■».««, — as ttja nit kiránt . Uiírt «•«!,(, tóiért imádkoiik s Ián??.
A kit s4haj a> Úr náae eM kerül,
S igj •»ól as óf ara (arcsáD noiolv derftl.)
— ,A két ■óbaj c*ak w, — ejj tair ei két ajak
L«g7«o m«f !a S ttjn ■ leánj már &•■ •óhajtaaak.
KŐVÁfiT B±UÁ.
voltak, bohóságsít ai egész klhcönaéget folyto-nos kacsája közt hallgatta végig.
A társulat Keszthelyen még csak 3 elő sdást tart, mely alkalommal a következő dara-bok hozatnak színre: Csütörtökön ,a londoni halottrabló;' Szombaton Pártényiné javára „a divatos menyecskék" és vasárnap, e hó 29-én utolsó előadásai „Bernáth Gazai és a nemzet bárója" czimfi 4 felvonásos eredeti életkép.
Ezután a társulat bucsat veend Keszt-
helytől s Zala- Kgerszegre von ul, hol is as
„Arany bárány" czimu fogadó nagytermében
tartandjs előadásait. X- X,
Papirszeletek.
Elment A paraazt ai orro»hot is panaMko dott, obb old»lin nagyon fáj, ha oda ujnl. .Hát D« nrnljoo oda.- R«n<l«Jé az orvot. „Igaa !" sfondá a paraszt és eltávozott.
X , . orrot haza felé igyekesett «gr szép told-
ilégedetuéjrge _
„megia mozog a, fald.
nlágoi éjjelpa, különben is „illamináltan", éa Wfj ■paszUlta, bog/ lábai alatt a fSld inog. Teljea aaeg->Uged«Ua«jcgel kiált fel vejre : „GalUIetnck igaxa van :
— Ügy árriíkiroaolt néhicjf nappali a véss
itán *jy barátiárai találkuzik.
— Ko, ea nőd?
— MegmenL-kftii.
— Éa tiásad
—ösezedoit. Lásd ilyen pecbem T*O nekess az életben.
kar*-
— Farka* a«veaeta foldessrbo* aaest i
.', fráter a báriujt kért
— Ugjsii hogy gondol Farkastól bárányt kérni t
od s jowivű ur eayelegve.
■- Oktalao illat! kiált as ur dQhöi.o, oési neg kabátomat, hogTAn T«D kiktfélve f — Hát az sojAw ! ? fel el t u
— Hoyr ranna,k a nagTtifoa asuoojok ? kár-
dezé cfj ÍOrdnV«ndé|f iamerSsét.
— Jól Toloáak kOiÖnben, c*ak idLoyomaak
megártott a e>og.
— Mar bizon ne érett rolni anorit b«-
, akkor lemmi baja sem volna a aMfjkífoi Ufl>
k
L«Uohu«á».
Bécsf augustus^l-én:67, 62, 83, 11, 65. Temetvár, „ „ 17, 4, 61, 74, 26.
Érték és váltéftlyaa augusztus 27.
5"/. metaliquea 69.90; ö" , nem*, köloann 73.—: 1860-kiálladalmi kölcsön 11 .75; bask-réssv. 917 — ; hiteliutéseti réasvényeic 2O7.1Oi Loaatm 111.65: magyar töídtehermeniési köt-vény 81 50; temesvári földtehermentási köt-vény 81 75: erdélyi fóldtebermentési kötvény 79.75 : borvát-slavon foldteherm«ntési kötvény 84.—; ezüst 102 — ; cs. kir. arany 5.28'/i Napoleond'or8.93 —.
Vasúti menetrend
Érvényes uuvembor 15-tól 1874.
A kanizsai idátmatató óra sierint, iud«í KaniMáról
Kaoiuai Tupáljao u 6rík pontoian a faeljrí idSt
mutatják.)
Vonat Aowt .*
IIUI 6ra Pere. ldi
205 E..ek, Kubir^Domborár. Ficniéb. a 2 raffal
215 Mohin. í.jráb ei Domborarra í 32 dilat.
212 Hudar» 6 17 r.gsW
20* l 52 d.l«.
204 10 37 e«T«
SIS Ssombalhelfn (iuii ííliti. í in
26 pareiko, Bicb.) . . 6 37 rcggal 301 B«cb«(HEombatbel7, Béerajh fali) X 7 d«lnt.
311 ,. „ „ „ 10 il Mt»«
Wi Pratubor fali Trie.«tb« . i ii raff«l
301 „ n t> G'»°> •■ B*c.b. « « dalát.
218 n . ., r- ,. .. „ ll 3' •*"
SrkesiK Kaaiuára
honnét:
216 Mohiéi •* Zkfribt.il 4 8 t«««l
206 Fj.ík Mohic.Fiom.< üombo'árról 1 23 d«lr
216 Fiume éi DomboTirról .... 9 46 M»a
203 Budiról 4 17 raml
201 „ 1 61 d«Ut.
211 „ 9 3> as»«
314 3«omb«tl>«l)c5l 10 X r<gt«>
3OÍ Baubíl (Rermjh Siombath. felSl) 4 2» reK«l
312 „ B 10 10 »tT.
214 „ tiiácsbSl, (Prafvrbof ftlfilj 4 44 raffal
20* Triaaat. lléú Oiauból „ „ . 1 18 dalaU .
204 „ — — „ „ . 10 18 ••»•.
Heti naptör.
Aqntu 29 tél isptMktr 4-lf 1875.
tir
naptár
i!>- XT. T pOnk at. — til <> Jénu fj raroaba mint, melj Ksimaak UTnutik. Lik. VII. Il-it. — Prot. Ep Oal. T. 16—21. E. Luk. XVII. ]1_19 — Qír.T. Hi*i IT1I1 35—35.
■29 Vaainap i C IS Tíi. Onn. Cll 8aoina,M.
301 HiMC Liran Bii> R<ij»
Kedd
Srards
CaöUSrtok Uüáo, Kai
Péntek Huuvit
Ssonbat | Roiália nfit
í Hajmaod hitr. Kd á
Efraiai, Zeao ' Haa>Tet Sieo. Koial>«
Keielóe síerkesxtó s kúdó: Bittrfl Uj»«.
Minden betegnek erő és egészség
gyógyszer és kCltségnélkül, gjógy-
táplálék által.
Revalesciére du Barrj
Londonból
Londonból
Eicu kellemes rgénvté^-étsknek 28 é* <Ju bvUgsig wm elleowegült 6a jónf k bitonyult u (•loőttek- **■ g7*rin«k«kDÍl. gyógy»er és k&luég oílkfll, minden pamor-, id«-g-, mell-, tüdő-, váj-, mirigy-, nyikhárty*-, Ugxé*-.-, h<íh*g- é* regetj»jt»k-b». graöaodia, uikrfr, meÜMornlá*, kflhB£6«, eué»t- , b-ü»n»é([, dagális, basmenéa, ilmatUnitip, gyesre- I t»ég. irioytSr, viEkórság, IÁK, »*edülé*. vértorlótU*, ' föliUfi*, émety(f4» ét banyái, még terheuég i!itt :« cink orv ii*Ui. bnakomornág, toviayadka, r»úi, kftut-*éoy, sápkor éa egyéb betegségekben ; nemkül»nl>ea j mint táplálék nsopötgyermekeknek és a d*jk»téjnél | ii •lÖDyöi. bb. — KÍTODit 80,000 bixoojitvinyból oly bajok meggyógyít lávától, melyek minden gyigysiernek
•) E rov&t ftUtt kö«lfittért fe]«l<>M<;ret nnf
vállal a *»«rk.
elleotillottak •• kO«ttk [)r. War»t tuár, B«nek» P. W. r«DJM tanár & marbargi orvon «gy«Uni»a, Dr. AngelstBÍn or»o§i unáccoa, Dr. ShoreUnd, Dr. Caap-beil, Dr. Diáé tanár, Dr. Ure, Ca«tlettnart grófnfi, narqaiB* d« Brebu éf több maga»álla«n ejyeoék bi-sunyit ványai kívánságra benneiitMeit megkQld*tnek.
Rővidrevout kfvosat 80,000 bíionyít-ványból:
Dr. Watier orroai taaáctoa bUonyit»áaya.
Bonn. jnlius 10. 1852.
Reral eiciare DuBarry skános eaetbeo tsinden gyrfgyuereket pótol. A legnagyobb sikerrel hasKoáitatik ham eseteknél ea verhasnál. vúeléai be t*-g»égekb«D, vesebajokban aaL Ii6i.et«gsíg«kl>en, a bngyrpÖ lobos és kóroi iiguluágatnál. dngulúukuál, a veaék beteges osnehosúdiUáiiil, hagybúly»g bajok-ban, aranyérben «tb A legkitSnSbb eredmínynyel itanxnáJhatni ezen valójában megbecsQlbetvtlen sst-rt uemcMk nyak- és mell-bet(>gs^gakben, hanea tfidS-és l^gvztS-Rorv^dákbui is. (P. H )
WarierRndolf, orroa. tanácsol és több tudó* társaság
tagja.
Winchester (Angolomig) dec. 3. 1842 Uu kitűnő Revalesciíre gyógys*er» al-tért i buiok. dngulások idegbajok ía Tiikóraág bosi-ísao un<i és komoly jelsőségeit eltávolitá. Mint JJD
gj
ajánl hatom
1 j" '
JiniiiBhorilítd,
96. *xr. i«bi.i t«i» titkol orrosí tanácséi ta-
Dr Ang« p«s*t*l»u:
Berlin, mijut 6. Itó6.
es kitfl»8 hatásai
A Do Barry E«Talesci*r« kedye.5 eredményit ,nS hatását miaden tekintethen bisonyithatoiti.
Dr. Angalatflio titkos orvosi tanácsos.
76,921. n. biaonyiUáay.
Ob«rKiuipMD iBadeD), apr 22 \S7~2.
Betegem, ki 8 het óla idill* -íájgyaladásban rémitfl fájdalmakat sseoTedeU s t«gc«ekélvebb Atelt som **hetett magáhos, Ön Reraleacftfe-je haatnálaU folytán UkáletMMi meggyógyult
Bnrkbart Vilmos, aeborroa.
Táplálóbb Uvén a kutndl, 50-««r«*«n meg kimili a gyógy%ser árát* ftlnöttélaUl ugy, mint gyermekeknél.
P]ehs*elene>ekb«a V, font 1 fn. 60 kr- 1 font 2 írt ÖO kr., i font 4 frt 50 kr , 5 foot 10 frt., 12 font 30 frt., 24 font 36 frt. Revalescicre piskóták nelcn-etékben 2 frt 50 ft- 4 frt 50 krral. RevsJesciáre Cbo-eolade táblákban 12 cseuere 1 frt 50 kr , 24-r* 2 frt
BOkr.,4»-n4ft«60 kr., poralaUtu 190«^««>(. 10 fn — 388-ra 20 frt - M6-ra 36 írt. -^
Magrondelhetd ŰMTTJ du Barrj &, Comp
álul, Wien, WalHtschgatse Nr. 8..
Valamint minden riroa gy6gjn»rtir\i^ut i» ftUsgr ksnakediMiban ; asonkivQl a bécsi b< a tnioden Tt-d*kr« mtjcküldi po«ui ntalrAnj »agy ntán»ét mellett N.-Kanis*án Lovak Károly gyógytztrtárában; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tooes F. é» tanánál; Debreczenben Mihálovíta látván | gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eszéken Dávid Gyula gyóg/íieréaznél; Kassán Wondraacli^k Károly gyógy»i., Marosvásárhelytt Fogaraai Dömötöroel; Poraonyban Pisetori Felix^éi és Söltx Rezső gyógjsi., Székes-Fehórvárou Die baJlft Györgyoél, Sopron Voga A. gyógy»z., Temesvárott Pap Jóisef városi gyógysseréazoél: Újvidék GrOMinger CB. és Ernát János gyógv. azerésKoél: Varasdon dr. Halter A. gyógy az., Verseczan Fischer Móricznál, Zágrábon Irgal mások gyógyszertárában. Tisza-Újlak: Rovku Victor gyógyszertárában.


KVMTZ ( ■»
papirkeieskcdése
BudnpeMeu, Horott. a
utrui. 12. *%. n.
bámulatos olcsó ár&k mel-lett következőket ajánl u. m
100 drb finom letélpapir uévTel — trt Ml kr,
100 „. . sxit.es monosrammal 1— 1 m M) .
10U drb. lejrfin. levétp. siíuei monograra. 1.20— 2. irt — kr.
100 . fiflom bonusk . , ]— 1 „ Í.O „
100 . legfinomabb . , . . 2 r — ,
100 , látogató jegy ctioosan kiillitva. . . „ f-" .
100 , levélpapír fekete nyomattal .... — „ W» „
IQOO , leoboriték . . asintén 3 » — .,
1000 „ psesetbéljreg S.50. 3-^ s ,. > .,
I teljéi íróasztali barendeiés . . . . 5, 10. 15 „ — ..
Úgymint ragy választéka legfinomabb irr>dai és \*-
vélpapir s boríLékoknak, úgyszintén minden e szakba
vágó cnkkeknek. Irómappák, jegyíökónyvek, rajzaze-
rek, váltótárczák, díszes péaztárczák, albumok, stb. stb.
legolcsóbb gyári áron. (1610—23)
Levél béli megcendslések utánvét mellett pontus:.! eszközóhetnek.
♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦
Árverési hirdetmény.
Az alulírt uradalmi igazgatóság részéről köz-hirré tétetik, miszerint folyó 1875-ik évi augustus hó :}0-án a lenti augustus 31-én és september hó 1-cn pedig az alsó-lendvai gazdasági irodákban a reggeli órákban nyilvános árverés vagy ajánlat-levél utján
több rendbeli korcsmák> borárulási és halászati jogok ; —
az alsó-lendvai gőzmalom; —
a márokföldi vizi őrlőmalom s több murai malomhelyek; -
több rendbeli belsőségek, nagyobb s kisebb területű föld, rét és legelő-részletek, ugy nemkülönben
az uradalmi erdőkben a makkolta-tási, gubacsszedési és őszi legeltetési jog haszonbérbe adatnak.
Az árverési feltételek az alsó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők.
Kelt Alsó-Lendván, augustus hó 21-én 1875.
Az AISü-LeDdva-\emplhy
2) ' uradalmak igazgatósága.
♦♦
Wttlllllll-
■ fjjpilepsiát
tanácsadó raicilfii körbe ii fér fU ka* le. Lureatiastil Borítékba lepecsételv.
SsámtaNnszor b i-b i • o-
aynltfei{élv é* orvosi a-
aa (36 éves ttpitittlú
folytán !) a (lGö5— iT
Gyöngeségi
állipotoknak * f i u t- m i ' tinókban iilpiífsirajok-
■■■.:n ---. aiflt t reagáló óifer tözes és fajikicsapoagasok követ kezrayéaek. — M.H ;e i kuuy*-
iruínáL jifiesül K»kay l.ajnmml.
Károly utexáhan Ar>2f<l30kr
A köxőns^K úntik l.izou)»-<

Köayvi'mre néx»-e, metv-k a ko-loüSr*/ elámitáxx tekiotetúliői még hirdetmeUTfin ■zúixeríiiti 1 **■ Írásiig ia terjejn-k A sért fi gteljen mindenki arra. "ogy köny-vea eredeti 3i>-ik k i * d á s á t LaareitiMtél
kaphassa, mely egy 6 ad ret :I(i8 iapo* kótfft ké|)^i
60 iotcitiil ikrával acielt>a mPtsxTe e* a axi-rxó ité bélyegível v*n pecsételve


Wajdits Jotaef Up- ét ayoradatakjdoaaa gjorasAJtó ayamtsa,
BRITANNIA EZÜST
ar egyetlen fém.
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angolomig b&o csaknem minriro eiöbbktló tiaznai taiá!lia:ö. mert.
olr jó, miot az eiü»t. áru. jx-di^ a ratóJi eiü-,t árának huuadré-
ue A valódi britaonía ezUsi ax alább kimutatott ar^khao kapiiató
c&akit
M. Bressler angol fémárnktáraban,
Kézi lyertystarté tiu, &O kr, 1,
1.60 kr ,
fiyertymtartsk fia^m, nagy párja 3. 3.50, 4, 4.r)O, 5 fri.
CsBSJSH (deaurt) ^vCeuköK 'i, tuc«at 8 frt 50 kr.
fivtrsitkkuál ' tuoat 1.60,2. 2.5)1 kr.
Bét», belsótáros í>fhottenea.tse 9. sz : Kiyeakaaál darabja 10, 16, 2U,
25, SO, 40, 45 kr. — V, to-
ciat 60, 80 kr. I, 1.30, 1.50.
2, 2.60, 3 frt. Evttuál darabja 30,35,411,45,
60. 60 kr. - "I, tuaai 2,2.50.
I, tua» 8, 3 50, 4, 4 50, 5 frt
Lnesairi daral.ja 1.20, 1.S0, 1.80. 2, 2 50. 3 frt.
FMZitttak Talódi aranroxánaal éa eiusttel kirakva darabja 12, 16. 18, 20 frt. talapiattal.
Táleza darabja 8' 90 kr, 10-l.Jtt, lí- 150 H- 2.16-2.50, IS- 3. 20" 3.50 kr (kerek, to-jásdad. Tagy néK7«z6gleta.
Tkcstsrltik 2 Kiemeltre li>. 4 uemélyre m, 6 személyre ^1, 8 némelyre 26 frt
lói. c • » k 4 fri Tfcaaarirí darabja 30,40, 50. 60.
80 kr. 1 frt nyéllel rag; nyíl
nélkol Tasiaazkák erA«>k6a aU 'I, u-
csat cl a k 2 frt 50 kr T.|iitarl4 pcUrkák '1, toci. 2 fi. Autalkaadi Urtsk ' tuoat 2
fri SO kr.
Boraazárö d&rabja 60, 8ükr. 1,
i MV kr. CokorWati dbja 80,90 kr. 1 f.u
I VataMnyl ozlkk bisnlatoi tlo t
(1699—12) ai. Breasler,
angol fémáruk tara, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
a yiííkrH p«uftrfelU»aJ stáavsrlti aszklzittstisk
Ha valaki iniiok kitönií m- !00 frt érteko kra
így kívánja. e<j>>s darAbiikn: ii kQlilbtftdok, eiűrf is mPKgyöx&Lllinsék jl l<r\a irleeDKedú* ~9M
Malom-eladás.
' Ezennel közhírré tétetik, miszerint Somogymegye csur-gói járásban kebelezett Belezna község batáriban, mnra-kereszturi vasúti állomástól '/, óra táTolsigra fekvő úgy-nevezett Bezsentói malom, hnzáUrtozandó belső fundussal szabad kézből eladó.
j A venni szándékozók szu vagy írásban értekezhetnek, és az alkut is megköthetik Szent-Miklóson, utolsó posta Nagy-Kanizsa.
Kelt Szent-Miklóson, augustus 20. 1875.
Szörcsöky Ádám,
(1770-2) Wrjegjií.
Hölgyek számára
igen b»«ino« a legújabb » legnagjobb hatást elAidésett
szépitő-szer
outr. caásiári és magjar kir. azabadalmuott
Erzsébet-Creme
Dr. Rooenberp S. tSI az orvosi kar — de kiilSDÖsen dr .Zeissl M. tanár ur álul megvizsgált a tökéletesen cséluerfi és ártatlannak találtatott.
Ezen szer a bf>r megőrzése s a legkésőbb korig tartó ifja frísseségbem Urtására szolgál. Eltáiolit napsturást. bórkitttege-knt, foltokat, vőrbenJt. sót a ráoczoK is a gvakori használat álul elittnnek. Ssánéasnűk s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ari 1 tégelylyel 1 frt. 60 kr.
üapható a feltaláld Fr. Rownkerg özvegyénél Bécsben VI.
Rahlgaase 6. Thttr 7. ('1748-5)
Nagy-Kanizsán, BoMBfeld Adolf urnái.

A legnagyobb
Reichard és Társáé, Bécsbe.,

Minták
bárhová Ingyen és
Angol
éberlatztinj,
czúg fonál, filez,
czipé8zczikkek 8tb
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest,
Kirüy-utcza 41-ik szám,
Cslrix,^
faszeg,^
elókés.ttlt
nipn-xakkor. "^k f ciérna,
(Lackkappen.) ^^. f bélésvásznak.
III. .Mirx.T utcza 17. sz alatt van, honnan képek-kel ellátott árjegyzék kívánatra ingyeo bi;r ■ mentve küldetnek mindenkinek. (•'M-8'