Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.32 MB
2010-03-05 16:14:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2318
7605
Rövid leírás | Teljes leírás (1.39 MB)

Zalai Közlöny 1932. 073-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 73 uátn
Nagykanizsa 1982. április 1, péntek
Ara 14 BlMr
ZALAI KÖZLÖNY
SurktttlMg klxMhlvaUI: Fóut 6. Mám. KeutbcJyl SókUidóhtvatil: Komth-atca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
CldflMtéJl in: egy hói. a pengi M Miét. Surteutfeígl é< EbdAbiviUU tdelon: 71 u.
Haydn József
Az egén kuliuivilág tekintete a mai napon u alsó-ausztriai és Lajta-menti kii Rohrau község feli fordul, hol ma kétszáz éve az a zenei lángelme tzdlelett meg, melynek teremifiereje a zenekultúrában egyik uj és jelentőségében talán legnagyobb korszak kezdetét eredményezte Hosszú éleiének magyarországi vonatkozásai (mintegy 34 évin élt magyar (OldOn, mint a herceg Etzterházvak udvari karmestere és komponistája) a kultur-vllág figyelmét hozzánk is eljuttatják és mi baszké Örömmel vallhaljuk, hogy magyar földön, magyar levegőben nőtt naggyá mövészete, ami annak a kornak és irányzatnak nyitott utal, mely Mozarton keresztül Beethovenhez vezetett és amely stilust második klasszlclsmusként Ismer és méltányol a zenetörténetem.
Az emlékezés ereje fokozott mértékben hozza előtérbe muzsikáját és ma a világ Összes kulturcentrumal a történelmi érték jelentőségével szólaltatják meg a derűs, nyugodt és sokszor patriarchallsan kedélyes és gyermekien naiv, de temperamentumtól, komor tépelődéstol, érzelmesség-lől és drámai erőtől is álltatott Haydn-muzsikét. Hossza élete gazdag mtlvéiii eredményeiben bő leletekre talál az emlékezés, ami legszívesebben azoknál a csúcsteljesítményeknél időzik, melyek ugy a külső forma újszerűségében, mint a belső tartalom nagyszerűségében a leg karakieri zálóbbak.
Ezek révén ma sürün hallhatjuk oratóriumait: a Teremtést és az Évszakokat, vonósnégyeseit és szimfóniáit
Munkásságának és teremtőerejének Igaz nagysága és jelentősége minden bizonnyal a hangszeres zene területin |elenIkezlk, hol a képzelet és hangulatvilág gazdagsága maradéktalanul jutott kilejezésie. ö a hangszeres zene mai világuralmának megalapítója.
Színpadi müveiről képünk hiányos, mert áttekintésük ezidőszerlnt csaknem legyőzhetetlen akadályok megküzdését feltételezi, hisz müveinek hatalmas listájából még igen sok ntü, igy színpadi munkái Is, mindeddig nem láttak egyetemes kiadást.
Hlydn a komponistája a Qott erhalle himnusznak is, de legnagyobbrészt ö irta azokat a katonai kürt-jeleket is, melyek a Monarchia hadseregében évszázadnál hosszabb Ideig voltak használatosak, de amelyeknek egyréazét a mai honvédség is átvette Teremtő géniusza a zeneművészet akkor Ismert minden területire elvezette a képzeletű, amiből elsősorban az a derű és hangos kedily árad ki, mely Haydnt az egyetemes zeneirodalom legkedélye-»ebb tréfálójává avalta.
Az egyszerű falust kádármester sieginy és sok nélkülözésen keresztül ment gyermeke világhírrel és Igen jelentós anyagi javakkal szállott sirba, eredményekben igen gazdag is jelen-ifiségben Igen mély élet után, melynek
messzevilágiló fáklyája nélkül a mai muzsika fejlettsége és a mai szabad és széleskörű zenilés vigtelenül sokféle Iránya bizonyára nehezebben
is hosszasabban bonlakozott volna kL Ebben rejlik Haydn zeneszerzői munkásságának jelentősége, mely előtt igaz nagyrabectűlissel és
ugyanolyan hódolattal haltjuk meg a jövőbe néz« de a múltba Is látó hálás utókor elismerésének zászlaját.
Vtnnay Jánot

Franciaország 800.000 métermázsa magyar bnza bevitelére ad nagy kedvezményt
Ellenértékül mérsékelni
Budapest, március 31 Károlyi Oyula gróf miniszterelnök a képviselőház mai üléién törvényjavaslatot nyújtóit be, amely az ország törvényei közé iktatja a Franciaországgal 1925. október 13-án kötött is kiegészítéseként 1931. szeptember 25-in aláirt megállapodást.
A törvényjavaslat indokolása szerint a Nemzetek Szövetsége által kezdeményezett genfi javaslatok nyomán a francia kormány ajánlatot teli Magyarországnak arra, hogy a buziból való évi beviteli szükségletének tlz százalékát Magyarország-
Mi a francia Iparcikkek magyar vámját
bót kívánja fedezni olyképpen, hogy a behozott búzamennyiségek után a jelenleg 80 francia frankot lévő buza-vámnak legfeljebb 30 százalékáig terjedi vámvisszatérítést adnak. Kötelező vásárlásról nincs ugyan szó, hanem csupán bizonyos befolyásról a francia kormány engedélyéi igénylő buzabehozatali cégekre, hogy a meg-jelolt kerelben magyar búzát vásároljanak.
Az utóbbi évek átlagos behozatali szükséglete alap|án a Magyarországra Jutó 10 százalékos hányad kerek 800.000 métermázsára rúgna.
Ellenszolgáltatásul a francia kormány egyes, Franciaországot különösen érdeklő Iparcikkek magyar vámjai tekintetében kívánt mérsékléseket, amelyek azonban nem prete-renclálls természetűek, hanem (\'legnagyobb kedvezményes elbánás alá esnek. A megállapodás, amelyet a francia képviselőkamara és szenátus már elfogadott és amelyről Franciaországba irányuló buzaklvilelűnk Jelentősebb fejlődését várhatjuk, egy gazdasági év tartamára szól s meg-ujiiásArOt majd a folyó esztendő őszének elején kell a kél kormánynak tárgyalnia.
Az inség-ocsu, a szocialista szervezkedés és a titkos választójog körül óriási viharok voltak a Ház ülésén
A miniszterelnök a csütörtök esti értekezleten beszámolt arról, hogy mit a kormány a parlamenti szünet alatt >
dolgozott
(■ yms»\'
Budapest, március t Négy heti szünet után ma tartotta első ülését a képviselőház.
Napirend előtt Andahizy Kasnya Béla szólalt fel. Beszédében a biztosító Intézeteknél a valorizációval és deviza-ügyletekkel kapcsolatos tapasztalható visszásságokat tette szóvá.
A parlamentnek 107 tagja Qi a biztosító Intézetek igazgatóságában
és a biztosító Intézet államosítását követelte.
Kun Béla ugyancsak napirend előtti felszólalásában felvilágosítást kért a kormánytól a kedvezményes zóldhltel ügyében majd állandó za| közben éles szavakkal kell ki n nagybankok kamalpolillkája \'ellen. Hosszasan bírálta az Altruista Bank hódmezővásárhelyi parcellázását. Támadta a kartelleket és felemiitette az exportengedélyek is Insígbuza körül egyes eselekben tapasztalható visszásságokat, amikor la a hódmezővásárhelyi
Futura konkollyal kevert ocsút küldött kiosztás végett az Ínségesek részére.
Vitéz Purgly Emil földművelésügyi minisiter válanzában kijelentette, hogy nem tűri azt, hogy az osztrák
részről kiadóit i xportengedélyekkel nálunk üzérkedjenek, majd elmondta, hogy a hódmezóvásárhelyl városházán kiosztásra került silány minőségű Inségbuza ügyében vizsgálatot Indított és a megtorlás nem fog elmaradni (Nagy zaj.)
Szeder Ferenc naplrendelfittl felszólalásában
a szociáldemokrata pártszervezetek megalakulása és működése elé gOrditett hatósági akadályokról
beszélt a szocialista képvlselfik állandó zajos tüntetése közben. A csendőrök — mondta — erőszakosságokat követtek el, amelyeket senki sem torolt meg.
Ekkor líp a terembe vitéz Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter, akit a szocialisták óriási zajjal fogadnak.
Relzlnger Ferenc magából kikelve kiáltja a belügyminiszter feli: — Magyar vértől piros a keie. Szeder Ferenc: Harcos kommunis-láknak neveznek bennünket taknyos rendőrök I
Erre a kijelentésre
óriási zaj támad a jobboldalon, a tiltakozás vihara hangzik fel. Az elnök rendreutasítja a szocialistákat, akik tüntető
tapssal fogadják Szeder Ferenc szavalt, aki ezután több esetei sorol fd a csendőrök állítólagos erőszakos beavatkozásairól. -\' -..-> j
Az elnök Ptytr Károlyt Ernyel Istvánnal szemben használt sértő kifejezése miatt « mentelmi bizottság elé utasltja.
A rend helyreálltával Szeder Ferenc kijelenti, hogy a belügyminisztert teszik felelőssé a történtekért és ha a dolgok továbbra Is Ilyen mederben folynak, akkor ók kl fogják adni a jelszót, hogy a megtámadottak védekezzenek az erőszakoskodások ellen.
Károlyi Oyula gróf miniszterelnök ezután beterjesztett tObb kereskedelempolitikai egyezmény becikkelyezésből szóló javaslatot, amelyeket kiadlak az illetékes bizottságoknak. A napirendi Indítvány *orán Buchln-ger Manó |. ; • ■ , ,
az általános titkos választó
■ " • \' \'»:••
tárgyalásának napirendre tűzését kérte.
Zsindely Ferenc hangoztatja, hogy elsősorban a gazdasági bajokat kell orvosolni, mert a villaszttljag nem orvosság mlplfre.
Hegymegt Kiss Rál azt harigoz-tatta, hogy a miniszterelnöknek\' be
ZALAI KÖZLÖNY
1932, április l.
kellene számolnia a kormány Intézkedéseitől, hogy az elmúlt hónapban mit telt a kormány a gazdasági étet érdekében. A nemzeti Összefogás csak titkos választál utján lehetséges. A Ház elnapolását \'áprilisi tréfának nevezte.
Urbán Oáspár bátó rámutatott arra, hogy a miniszterelnök ma este fogja ismertetni az egységespirlban a kormány programját, amelyet aztán a parlament Is megvitathat.
Az Qlés délb-nfél I óra után véget ért.
A költségvetést Állította össze és fontos gazdaság! terveket dolgozott kl a kormány a Stlllhalte alatt
Budapest, március U1 (Éjszakai rádiójelentés) Az egy-ségespárt csütörtökön este Ölést tartott, amelyen Károlyi Oyula gróf miniszterelnök rámutatott arra, hogy a kormány részben a költségvetés Összeállításán, részben nagyfontosságú gazdasági tervek előkészítésén dolgozott a parlamenti szünet alatt. A költségvetéstervezetet már a jövő héten a Ház elé terjesztik.
A mezőgazdasági terveket most Öntik végleges formába. Nem felel meg tehát az ellenzéknek az a tendenciózus beállítása, amely szerint a kormány csak vakációzásra használta volna fel a parlamenti szflne-let. A gazdasági tervekről bóvebben még nem nyilatkozhat.
Korányt Frigyes báró a kamatleszállítás kérdésével foglalkozott és hangoztatta, hogy nem szabad egyedül az adósok szempontjából el-
bírálni a helyzetet. Azon lesz, hogy a Nemzeti Bank kamatlábát is, amint a körülmények engedik, leszállítsák. Kenéz Béla kereskedelmi miniszter beszámolt az árelleoórzó bizottság négyhetes munkájíról és kijelentette, hogy rövidesen az építési anyagokra és az elektromos áramra kerül a sor. Marschall Ferenc a cement és szén árát is a kormány figyelmébe ajánlotta.
Az ülés után társasvacsora volt, amelyen nem történt felszólalás.
ElkéezüU a terméeértéketitéti tervez*!
Budapest, március 31 A földművelésügyi minisztériumban elkészült az uj termésértikesl-lési tervezet, amelyet vitéz Puigly Emil földművelésügyi miniszter ismertetett az érdekeltségek képviselőivel.
Kilenc halottja van a zágrábi tflznek
A halottak száma még emelkedik
Zágráb, március 91 A zágrábi t&ikatasitrófa halálos áldozatainak száma 9 re emelkedett, mivel az épület romjai alatt még négy megszenesedett holttestet találtak. Csupán két halott személyazonosságát sikerült megállapítani, mert a többi felismerhetetlenné viU. Az
áldozatok száma még emelkedni fog, mert kél diákleány eltűnt, három se-besű t pedig haldoklik. Ssakemberek állítása szerint a filmtekercsek robbanó ereje megfelelt 500 kilogramm ekrazlt erejének. A zágrábi geofizikai intézet a robbanáskor 12 másodpercig tartó földrengést észlelt.
Fogházra Ítélték Pehm József egerezegi apátplébános rágalmazóit
Az apátról azt a hírt terjesztették, hogy 40.000 pengőt akart
de elfogták ét megverték
átcsempészni Jugoszláviába, Zalaegerszeg, március 81
A zalaegerszegi járásbíróság most hozott Ítéletet Szép Ferenc egerszegi lakos és 6 társa bűnügyében, akik ellen Pehm József apátplébános lett bűnvádi feljelentést rágalmazás elmén. Szép Ferenc és társai azt a valótlan hirt terjesztették Pehm apátplébánosról, hogy az a Jugoszláv határon 40.000 pengit akart kicsempészni az országból, Ottó királyfi részére, de elfogták és megverték.
A vádlottak védO|e az ügy békés elintézése érdekében szólalt fel. Kijelentette, hogy védenceit nem vezette rágalmazás! szándék és hajlandók a bocsánatkérésre. Ezzel szemben fíindy Zoltán dr., Pehm apát képvlselóje kijelentette, hogy ai apátplébános a maga személyében talán nem is emelt volna vádat, de papi talárja megköveteli, hogy ulját állja a rágalmaknak annál is inkább, mert hajszát lát mögötte.
A bíróság kihallgatta N Szabó Oyula Írót Szép F.renc városházal kijelentésére vonatkozóan. A tanú elmondotta két beszélgetés történetét. Az egyik kOzte és a vádlott kOzOtt. a másik FUlDp László dr. tanácsos, a vádlott és kOzte folyt le.
A bíróság ezután ismertette a szombathelyi törvényszék értesítését, amely szerint Szép Perencet 3,600.000 koronára ttéiték vámJOvedékl kihágás miatt, mert csempészett cukrot vett meg és az Illetéket nem rótta le. Ezt az ítéletet az első tárgyaláson Szép Ferenc tagadta.
Hlndy Zoltán dr. ezután rámutatott a vádinditványában arra, hogy a jelen ügy tipikus példájn az olyan
eseteknek, amikor az emberek a jó-Indulat álarcában, de belülrOl kárörömmel viszik tovább a hírt, hogy sárral fröcsköljék tele a makulátlan papi talárt. .Az egyház egy tekintélyes szolgáját, egy előkelő közéleti tényezőt hazaárulószámba menO csempészéssel vádoltak meg.
A véd beszédek elhangzása után a járásbíróság meghozta ítéletét, amely szerint mind a hét vádlottat bűnösnek mondja ki rágalmazás vétségében és ezért S;ép Ferenc* t és Andrási Jánost 6-6 napi elzárásra, Ozv. Knébel Ferencnél 50 pengőre, Mrakovics Istvánt és Oál Józsefet 20—20 pengőre itétte. Mrakovics Lajosul és Bogdán Károllyal szemben nem szabóit ki büntetést a bíróság.
Az elitéltek egyrésxe fellebbezést jelentett be az ítélet ellen.
Aranyosay alezredes bűntársa 4 hónapot kapott
Budapest, március St
A büntető torvényszék ma vonta felelősségre Aranyossy Béla volt alezredes bűntársát, Sólyom Ferencet, akit a bizonyítási eljárás befejezése és a perbeszédek elhangzása után csalás bűntettének kísérletéért négy hónapi fogházra llélt.
MU zártat
Párt. 20"30, London t»52l/>, Newyort 916-90, Brüssel 72-071/1, Milano 28-75. Madrid 3M0, Amsterdam 20855, Berlin 122«, Wien ——, Szólta »74, Práp 1530, Varsó 9789, BadapMt --, Belgrád 8-95, Bukarest 30«.
A nagyMtflg Imakönyv
Irta: M. ÖTVÖS MAGDA Egyenként olvasta meg, már vagy tizedszer az aprópénzt, ami között egy-két ezüst fillér is meglapult a zsebkendő csücskében. Kerekesen két pengőt tett ki a .vagyon", amit hosszú idő alatt lopkodott össze az anyóka. Nem szép dolog igy elárulni, de ez az igazság, mégpedig szomorú Igazság, hogy .gazdag Bö-dör Bencénének* ugy kellett összelopkodni, félve, rettegve a két pengőt, vagyis az ő számítása szerint a forintot
Az anyóka, csuparánc vénasszony, ott űlt a padkán, közel a búboshoz, ahonnét félórával előbb szedték ki a kenyeret és Igy jó meleget adott. A meleg pedig kellett ennek a vértelen, elhasznált Öreg testnek, amiből rég kihalt a fiatalság hevülete és amTt nem fűtött a jó falat étel sem, mert amit megevett, azt is ugy nézték ki fogatlan szájából, hogy szinte kiesett belőle az elsajnált harapás. Kegyelemkenyéren élő vén senki volt a házban 0, aki hozományul vitte a vagyont és aki egy hosszú életen át robotolt, dolgozott, vesződött azért, hogy talán öregségére igy jobban megtakarítják a gyerekek. Az áldozat hiábavaló volt.
Huaz éve temette el az urát, vele együtt az önálló asszonyiságát is.
Azóta hol egyik, hol másik lánya házában élt, dolgozott ezerszer többet, mint amikor a négy gyereket nevelni, gazdaságot, jószágot, földel, férjet kellelt rendbetartania.
Leányainál vigvázott a gyerekekre, mosott, súrolt. fözött. Amig bírta Amikor elöször esett ki reszkető kezeiből a forróvizzel teli vasfazék, amit súrolásra tett a tüzhelvre, ráordított a lánya:
— Na, vén tehetetlen, már erre se lehet használni I
Szégyelte nagyon a dolgot, még lobban meghúzódott. Már nagyon nehéz helyzete volt, amikor a legkisebb lánya, a Júlia megajánlotta, hogy szívesen magukhoz veszik, jól bánnak vele, megbecsülik, a kezét sem kell kinyújtania többé, jöjjön hozzájuk és írassa rájuk, amije van. Akkor még megvolt a négy hold föld, ház, pajta, két tehén, miegymás, ami bizony vagyont jelentett ebben a koldusszegény zsellér-falu-ban. Egyideig ellentállt a kísértéseknek, mert nem igen akart a Jülis férjével, a részeges, durva Ferkével egy fedél alatt élni. De amikor már a harmadik lánya is azt mondta neki: „Igazuk volt a lányoknak, maga már csak a halálnak való", igen elfogta a keserűség és belement az ajánlatba.
Igy maradt minden nélkül, kifosztott, megtűrt, jobbra-balra lökött,
ház rugottja. A veje első héten kiköpött elölte, amikor elment mellette, de rossz szóval nem illette. Nem is szólt hozzá egyetlen egyszer sem a tiz esztendő alatt, mióta meghúzza magát a kamrában. De annál többet a Julis. Hogy ilyen használhatatlan, olyan semmit nem érö. Csak az Imádság egész nap, meg pletyka... persze őket szapulja napestig... őket, akik megtűrik, elnézik, nogy csak van a házban, vén bagoly... öreg kölönc...
Mint a perelycsapás hullott rá a sok szidás egész nap. Pedig reggel 0 kelt fel legelébb, feltette a krumplit a reggelihez, megetette az apró-jószágot vizet húzott a nehéz kútból, ötször is abba kellett hagynia, mert kifullj a melle és ugy érezte összerogy a nehéz kanna viz sulyi alatt... Hát nem, mondja; sokat imádkozott I De kinek árt azzal? A keze is járt, az ajka is mormogta. .Ne vlgy minket a kísértetbe" egész addig mlg a lánya rá nem mordult: „Ne dünnyögjön itt a fülembe egész nap I Vasárnap oda lehet a templomba sötétig, de itt ne szumkodjon, mert nem állhatom I..."
Elhallgatott, Hallgatott, sírt, reszketett, vágyta a halált. Nem jött érte. Egészséges volt mint a makk. Pedig már nyolcvan felé Járt.
És egy napon elhatározta, hogy hozat a városból egy szép nagy-
betűs, fedeles imakönyvet. Amilyen a Márának van, aki nem adta át a Jussát a gyerekelnek és akit kényezet Is mindhárom fia. Annál látta az uj imakönyvet és igen ráfájdult a szive. Ha neki olyan lehetne II Jó nagy, Oregbetűs, ókula nélkül is lehet olvasni. El aztl A Mára is mondta.
fes ekkor vetemedett a bűnre. Hol egy tojás, hol egy csirke került a „tikász" kocsijára. Amikor nem látták, amikor a mezőn voltak. És most egvűtt volt a forint I... És Balogh Kata az ígérte, holnap bemegy a vásárra és meghozza. Persze titokban. Ismeri a Julist, meg Ferkét is — mondta Kata — istentelen rossz népek. Nem rosszak védi az anyai sziv csak fiatalok... hát csak azért... ugy titokban.
Le nem hunyta a szemét egész éjjel. Nézte a jól Ismert gerendát és az imakönyvre gondolt. Holnap már meK is hozza a Kata. Talán át tud tipegni amíg „azok" nem lesznek otthon — érte I Az imakönyvért I Nagy betűs imakönyve lesz. Látni fogja a belüket, nem mint most a tépett, rongyos, sárga lapu könyvben... Istenem de jó lesz... Vasárnap már kézbe veszi és ugy megy a templomba. ..
Eljött a másnap és Kata meghozta az imakönyvet. Szép volt. Nem volt ugyan csontfedelü mint Máráé, mert az drágább lelt volna,
1932. ép IHi
ZALAI KÖZLÖNY
Axí mondfálí,
^ hogy könnyű volt
Wr Slrohschneider-
yf t nek olyan blzton-
ML \\rf0sdgban a drótkö-Jjp télen balanszíroz-^B ni, neki nem fa-
W ^Ht rágták le a flze-« WV léséi, ugy mint a V \\ közalkalmazottak
^\\nak. -Azt mond-hogy Prack
tanácsnok ur hosszabb tárgyalást folytatott Ansorge mester házasság-közvetítő műlntézetével. — Azt mondják, hogy a városháza sarok üzleté nek kirakatában nemcsak mult évi fényképeket és egyéb régiségeket kö zölnek, hanem ezentúl a körözöttek személylelrását és ujjlenyomatait Is közszemlére fogják kitenni — Azt mondják, hogy a hősök szobrának alkotója több alkalmas nagykanizsai mellékalakot keres a talapzatra. — Azt mondják, hogy a NTE női vivó-osztálya rgyptomt körútra indul — Azt mondják, hogy a nagykanizsai bérautósok ftákker Iparengedélyt kérlek — Azt mondják, hogy Stroh-schneider légi mutatványainál Is nagyobb művészet: Nagykanizsáról valakinek pénzt elvinni. — Azt mondják, hogy a nem. elköti vásáron üveg alatt mutatják azt a nagykanizsai kereskedőt, aki még csak egyszer volt fizetésképtelen — Azt mondják, hogy Slrohschneider Artúr nagykanizsai sikerén felbuzdulva, N Szabó Gyula kollegánk előadásait ezentúl drótkö Azt mond (B-d)
télen fogja megtartani. ■
Ják...
RÁDIÓMŰSOR
Április 1 (péntek)
Budapest 9.15 Aj I. bonvMgyslogezred zenekarának hangveraenye 3*1 Hitek II 10 NemaetkOsi vIzKliAatolsilal 12.00 IMII harangiul. 12 03 Orosz bilalajkazeni-kai hangversenye K(Ízben 1125 Híreit 13.01 Idójelxáa. ,4 4S Hitek. 16 00 E. Iti.45 IdAJelzáa 17.00 Magyar nóták BAad|a ZsSgAn Lenke dgányzenekltírettel 18.10 B. U.10 0. hang* 19.15 A rádió kUlllgyl negyedóráia. \'9.40 Haydn - .Teremlés ota lórin*\' A Filharmóniai Társaiág disz hangversenye az Operahál b<M. A hangv. Olin kb. 21.45 IdAlelzéa, idA|áráa)elenléa. Majd a Royal-azálló zenekarának hangv
de ei Is szép. Fekete és Krisztus képe van rajta aranyból. Reszkető izgalommal nyúlt érte.
— Osztán jó nagy betüs-e Katim ? Mert tudod már csak a nagy betűt ösmerem meg. Add csak Ide...
Az Imakönyv klByilott... sok-sok betű egymás mellett. Bökögeti, tapogatja az ujjával.
— Ugy nézem jó Oreg betűs... morfondíroz elragadtatva.
— Az, az örzse néni — neveti Kata, — hát próbálja, olvassa egy kicsit.
— Olvasni? — csodálkozik fel az öregasszony. — Nem jártunk mi még akkor oskolába Katám ? I Nem ismerem én a betűt lelkem.
Elcsodálkozik az ajándékhozó:
— Hát akkor mire kellett az öreg betli, örzse néni ? Mire kell, ha nem \'s tudja olvasni?
— Nem Is köll az olvasni, lányom — mondja oktató öreges hangon. Tudom én az imádságot be-téve is, megtanultam én azt már gyerekkoromba. Dehát az öregnek már csak nagybetűs imakönyv dukál, mint a Mára nénédnek is hozott a "a. . ugyám I...
És ugy szorítja magához a drága kincsét, mintha valaki már utána is "yult volna, hogy elvegye semmi-Élete egyetlen örömét.
Beretvával átvágta a nyakát egy magyarodi gazdálkodó
Halálos betegség adta a családos ember kezébe a gyilkos szerszámot
Nagykanizsa, március 31 Szerdára vlrrauóra borzalmas módon véghezvitt öngyilkossági kísérlet történt a közeli Balatonmagyarod községben, ahol Varga Ferenc 47 éves gazdálkodó öngyilkossági szándékból beretvával átvágla a nyakát.
Varga Ferenc, aki .5 gyermek apja, már hosszabb Idő óla gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, ugy, hogy a hozzátartozói mái számoltak is a közeli gyász lehetőségével. A sokat szenvedett ember azonban ugylát-szik nem tudta már kivárni, amíg a gyilkos kór befejezi halálos munká-|át. Kedden este a szokott időben tért aludni a család. Az első álmát alvó Vargánét egy-
szer csak hangos hörgés ébresztette fel Rosszat sejtve gyújtott lámpát és amint odament a férje ágyához, rémülten sikoltott fel : a szeiencsét-len ember átvágta éles beretvával a nyakát.
Vargáné a ónnal orvosért rohant, aki megvizsgálva a hatalmas sebet, nyomban látta, hogy Itt már nincs segítség és ezért nem is javasolta a betegnek kórházba szállítását. Él valóban Varga Ferenc néhányórai szenvedés ulán meghalt.
Miután a csendőrség kétségtelenül megállapította, hogy a szerencsétlen ember önkezével vetett véget az életének, a kanizsai ügyészség megadta a temetési engedélyt.
Tavaszi vásárral
kapcsolatban rendkivQl olcsó
kabátvásárt
rendez
SINGER
Divatáruház.
Passió-játék a Badacsonyon
terepei .lökét
Nagykanizsa, március 91 A , Veszprémi Hírlap"-ban akadtunk az alábbi érdekes hírre:
.Passiójáték készül a Badacsonyon. Ennek a gyönyörű eszmének minden magyar ember örülni fog. Nemcsak a katolikus magyarság, hanem a protestánsok Is. ÁHalában mindenki, aki magyar. Az eszme N. Szabó Qyula balatoni Iró agyában fogamzott meg, akinek balatoni és propagativ munkássága közismert. (N. Szabó most nagyobb, közérdekű, Igazi hézagpótló müvet Ir a Balatonról.) N. Siabó Oyula már régen felfedezte, hogy a badacsonyi haranghegynek biblikus szépségei vannak. Sok cikket irt erről. Foglalkozott a passlójá\'ék gondolatával Is. Anyaglak és megfelelő szereplök hiányában azonban várnia kellett, hisz a passiójálékhoz nem kevesebb, mint 200 - 300 korhű jelmez is kell. N. Szabó Oyula azonban nem csüggedt. Legutóbb megnézte a szom-
itiUUrt
balhelyi Máv. vasutasok passióelőadását. Tárgyalt a passiójáték lelkes rendezőjével, Bruckner Emil máv. főfelügyelővel, aki a legnagyobb megértéssel és lelkesedéssel csatlakozott N. Szabó Oyulához. Az eszméért lelkesedik a Máv. derék és hazafias gárdája is. A lelkes Máv. gárdának nagy felszerelése ét megfelelő ludása is van. A terepszemle május első napjaiban lesz a Badacsonyon és utána rögtön megkezdődik a nagy munka. Megemlítjük,
hogy N. Szabi Oyula felkereste ebben az ügyben Óvári Ferenc dr-t, a Balatoni Szövetség érdemes alelnökéi, Kenessey Pongrác dr. főispánt, Horváth Lajos dr. alispánt, Szo-kolszky Rezső klr. tanfelügyelőt, dr. Berky Miklós polgármestert, akik a legnagyobb megértéssel és szeretettel tették magukévá a nemei ügyet. A rendkívül kedves és a balatoni kultuszt is szolgáló mozgalomról eaetröl-esetre tudósítjuk olvasóinkat."
A tervvel már szombathelyi laptársunk, a . Vasvdrmegye" Is foglalkozik és örömmel várja a szép tervek megvalósulását.
Reméljük, hogy a Balaton zalai hatóságai Is megfelelő lelkesedéssel segítik elő a nagyszerű elgondolást, ha a májusi helyszíni szemle eredményeként a tervek komoly klvihe-tőség stádiumába jutnak.
Betörtek egy kanizsai ffiszerflzletbe
Azok • tettesek jártak az EfltvOs-téren Is, akik a mult héten egy tnáslk üzletbe törtek be
Nagykanizsa, március 81
Csütörtökre virradóra vakmerő betörés történt az Eötvös-tér 10. sz. házban. Ismeretlen tettesek behatoltak a háztulajdonos, Bedenek István füszerűilelébe és onnan 106 pengő értékű élelmiszert vittek el.
A lettesek kivülröl kilökték a sárban hagyott kulcsot, majd álkulcs segítségével behatoltak az üzletbe. Több liter Igen erős szeszesitalt, csokoládét, több karika sajtol, finom teasüteményeket ét narancsokat vittek el. A többi áruhoz hozzá sem nyúltak.
A tettesek annyira óvatoiak voltak, hogy a kereskedő, akinek hálószobája az emeleten van, közvetlenül az üzlet felett, semmi za|t nem
hallott.
A rendőrség feltevése szerint ezt a betörést is az a banda követte el, amelyik egy héttel ezelőtt a Dobrin-féle üzletben dolgozott. A lettesek kizárólag élelmiszerekre pályáztak.
Mdiárta
A nazvkinlzaal meteorológiai Mf-tlryalA jelentések t CsUMrWkSa a höm&-sAlrl Reggel 7 Arakor +1-4, dléután 1 teakor +11 h, eate 9 Arakor +8\'4.
PtIMiet ■ Reggel fclhAs, délben borult, eate tlaita égboltozat.
SuUritny: Reggel <MI, délben te este délnyugati aaél.
(Élmkal rddlóftUntisí a ■alairslá fial lattatialaaatl aata 10 kar I Falhfta ás mi várható.
Kisorsolásra kerül
Itt asc alkalom!
kfixál nyolo millió
I. osztály búzása április hó 15. és 18-án.
Vegyen szerencseszámn osztálysorsjegyet ifi- HIRSCHLER MIKSA
Fö-ut, Korona szálloda épület. Sorsjegyek árai: Egész 24—, (él 12 —, itgyal «yolcaá 3 -
ZALAI KÖZLÖNY
Páncélos vitézek csontvázaival, rabláncra fflz&tt nőkkel és női ékszerekkel telt földalatti termet találtak a városháza plnoéjében
Nagykanizsa, március 31 Csütörtök dél óla váratlan felfedezés tartja Izgalomban a nagybani -zsal városházái.
A déli Arákban a városháza ház felügyelnie Izgalomtól kipirult arc
cal Jelentette Krdtky István dr. polgármesternek, hogy rejtélyes felfedezést lelt a városháza pincéjében. Amikor ugyanis lement, hogy ellenőrizze a szénkészletét, hatalmas repedést fedezett fel az egyik falon, amely valószínűleg az éjszaka folyamán a tavaszi olvadás következtében támadhatott. Amint lobban megtekintette a repedést, arra a megállapodásra Jutott, hogy u falun tul még egy hatalmas üreg van. A réten keresztül bevilágított egy kéri lámpával és majd hanyattvágódolt a rémülettől, amikor odabenn eqy csomó páncélba öltözött csontvázat pillantott meg. Azonnal felsietett a polgármesterhez, hogy Jelentést tegyen a különös felfedezésről.
Krdtky polgármester és Király Sándor műszaki tanácsos nyomban intézkedtek, hogy kőművesek jöjjenek a válaszfal kibontása végett. Félóra alatt sikerült olyan hatalmas nyílást vágni a falon, hogy át lehetett bújni rajta. Nem valami barátságos látvány fogadta a belépőket.
A falon tul hatalmas földalatti terembe léptek az érdeklődök, amelyben mintegy 32 páncélos vitéz csontváza heveri szanaszét a legnagyobb rendetlenségben. A terem egyik sarkiban hatalmas, szuette tolgyfaasz-tal áll, rajta ezüst tálakon még valami 4—500 év előtti vacsora maradványaival. Az asztal közelében, a fal mellett vastag vasláncokkal odaláncolva 8 nő/ruhás csontvázat találtak. Az asztalon megtalálták a rabul ejtett nők ékszereit Is. Valamennyi drágamlvü ötvösmunka. Értékük egyelőre felbecsülhetetlen Bor-
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei uizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmakná! kitűnő hatású.
Kaifcatá «yw ItawtaUttn.
F iraktár: WEI8Z MÓR, N.gykultu Király-atoa 34. Taltfoa 310.
zalmas látványt nyújtottak a vigyorgó koponyák.
Síéttekintve a nagyteremben, felfedeztek egy keskeny vasajtót Is, amelyet nagynehezen sikerült kiemelni a sarkából. A vasajtón keresztül egy kis labirintusba Jutott a bizottság, amelyről kiderült, hogy az egész város alatt végighúzódik, szinte behálózza a föld alatt. A labirintusban szintén több csontvázat és egy hatalmas, rejtélyes szavakkal televéseti követ találtak, melynek feliratát a nagy titkolódzás ellenére is sikerült megszereznünk. A felirás a következő :
t&kalaazlnak a kü]löz«vdü .abdéza-moa a knQygem men tréákóm l»il-trti* «!k y*K
1932, április l.
Krátky polgármester elhatárolta, hogy a rejtélyes feliratot elküldi a Magyar Nemzeti Muzeum régészeti osztályának megfejtés végeit.
A váratlan felfedezés természetesen nagy Izgalmat kellett a város házán, de meg az egész városban is mindenütt, ahol csak értesültek róla.
A torony alalt nyomban meg indultak a rózsaszínű tervezgetések, hogy mihez is kezd|en a város a felfedezéssel. Értesülésünk szerint az a terv alakult kl, hogy az asztalon talált nói ékszereket értékesíteni fogják és a befolyó pénzből hozzák egyensúlyba a városi háztartás megbillent mérlegéi — A fennmaradó ősszegből viszont kiutalják a városi tisztviselőknek az elmaradt karácsonyi segélyüket.
A különös leletet egyelőre egy-pengős beléplidij mellett mutogatják.
DA-mm
fye^c tí> jujjong f/e^ryop

SPORTÉLET
Vasárnap Itthon játszik az NTE bajnoki mérkőzést DPAC-NTE Tavaszi szép startja után vasárnap Nagykanizsán játsza a szezon első bajnoki mérkőzését az NTE. Mint ismeretes, a vidéken lejátszott 2 bajnoki mérkőzése során a Kaposvári Turult 3:1 éj a Pécsi Sport Clubot 1:0 arányban győzte le az NTE. Ellenfele a Pécsbányatelepi Atlétikai Club lesz. E fiatal CBapat rövid idő alatt nagy fejlődésen ment keresztül, a bajnokságban a legjobb csapatok ellen aiép eredményeket ért el. Tavaly tavasszal az NTE-t Pécsett 2:0 arányban legyőzte, mlg az őszi szezonban nehéz küzdelemben tudla csak az NTE ugyancsak Pécsett 3:2-re legyőzni. Az NTE c bélen rendszeres tréninggel készül a nehéz mérkőzésre, hogy első tavaszi ba|noki mérkőzésén szép győzelemmel örvendeztesse ineg közönségét.

Mire. rr—Apr. s Vaalaghtaalon képlárlata a Ka ■ duóban, egétt nap nyílva.
Apr. I. Keretit Nőegylet (emtélyc Unccil a Ccnlrll éttermében M órakor.
Frontharcotok barátságot ö»»xe)övetele a Polgári Egyletben A crakor.
Apr. I. Mce4>la előadát (Sándor tollán Ihdgy) t órakor a várotháián
NTE láncettélye a Polgári Egyletben léi 9-kor Kath. Legényegylet kőxgyOléte Iái o órakor, ette 8-kor láreaivactora
Ktikanliail Polgári OlvatókOr tilnslótdáta ét mulatsága léi • órakor.
Apr. S. és 4. \\ Hl. Rend mOkedvelő txlnlelöadá.a léi l-kor a (ehéneremben
Apr. 4. Dr. Swbó Látxló előadása a Pflixerkeretke-dók e»y»«0leie rendelésében
Apr. 5. és 6. Mlaarói fllmtlőadát a Ntpköil Otthon javára a txlnhltban
Apr. ft. Ref. Nőegylet magyar-eilje a Kmlnóban 1*1 " órakor.
Apr. 10. Ltceálla előadát (dr. Oyurátt Ferenc) I óra-kor a városháián.
Apr. II. Hegyi Emánuel hangversenye a Városi Sxlnháxhtn w órakor.
Apr. 17. W-at matiné. Uccállt előadát (Brunner M. ny. aleir.) •\' órakor a txlnháiban.
Apr. U l.lceállt előadát (Ka|mó Jóxteí) • órakor a váróthárán.
Málna 9. Keretxtény Nőegylet teadétutánja a Koronában 6 órakor
Májua 8. Dr. Radvinyl K. előadáta (POtxerkeretk. KgyeaQlete) a várotháián.
Jnnlaa 8-1. Rérmálát
Janlna II. Keretaténv Nőegylet lagylalt délutánja a Polgári Egyletben 4 órakor
A\\br cifrám 1>dl személyesen dirigál szombat, vasárnap ás hétfőn a Városi Színházban.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április l, pér\'.ak
Római kalollkun: Hugó pk Protest •
Hugó. Izraelita : Vud. hó 21 *
Várost Miiwum és KSnyvttr nyttv. caütflrtSkOn is vasárnap dáklótt 10-tSl 12 óráig.
Oyógyszerlirl #JJeH »iolgil«t: | hó végiig • .Szalvator- gyójjyuerlár Eruébet-lér 21.
Oóitllrdó nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, surda, pintek délután kedden égisz nap nőknek). Tel. 2—13\'
— Kinevezés. A pénzügyminiszter az elhalálozás folytán megüresedett nagykanizsai m. klr. dohányraktár főnökévé Kovács József dohányraktári főellenőrt nevezte kl, aki 10 év óta mint főnökhelyettes közmegelégedésre végezte hivatali teendőit. Ugyanekkor Kövér Szilárd tisztviselőt Battonyáról a kanizsai dohány-raktárhoz áthelyezték.
— Rádiósok figyelmébe különösképpen ajánlható az Irodalmi ét Művészei! Kör vasárnapi llceális előadása, amit a rádióról fog tartani délután 6 órakor Sándor Zoltán főhadnagy. a rádióval kapcsolatos kérdések Igen alapos ismerője.
— /t Central éttvrmáben „Hatra Troftca" bem utaló fiangveraenyével ma este Qa-l&asclé és ruróscauwa P 2-50.
— Az Ipartestületi Dalárda szerenádja. A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda nagyszámú hallgató közönség jelenlélében szerenádot adott karnagyának, Parti La|os polgári fiúiskolái tanárnak, ezáltal Is kifejezésre akarván juttatni munkásságának és önzetlen fáradozásának megbecsülését ét tiszteletét. Ugyanekkor Samu Lajot ipartestületi elnök méltalta Parii La|os működését a kanizsai iparosok dalárdájának vezetése körül és legmelegebb háláját és köszönetét tolmácsolta. Parti La|os meghatva mondott köszönetet.
= Nagy maradék vásár Singet dlvaláruházban.
— Szombaton ette a nőegyletl tea 9 órakor kezdődik a Centrál éttermében. Olt ad egymásnak találkozói a kanizsai társasélet színe-java, fiatalság és felnőttek egyaránt, hogy néhány gondtalan órán hódoljon a tánc és társas együttlét örömeinek. Tea süteménnyel 1 pengő.
= Elegáns tavaszi és nyári férfi ruhaszövetek hatalmas választékban Schütznét.
— A Kathollkus Férfiliga április 2-án, azaz holnap este 7 órakor tartja havi összejövetelét a fehérteremben. Elnök.
— Elveszett pénz. Egy szegény Inasgyerek a Zrlnyl-utcától a katona-róllg 100, a másik a Sugái^ut Rozgonyl-utca vonalon 20 pengőt veszített el tegoap. Mindegyik kéri a megtalálót, adja le a kiadóhivatalban.
Tavaszi CIPÖU JDONSÁGOK naponta érkeznek
NBi iaek és álntpántsa 12\'SO és felj. N6i mogyoró- és egyéb dlvatazin 11-&0 Férfi oiptt ll-aO—14\'SO és félj-
Mérték utáni rendelésre készítünk mindenfajta utcai, luxus és orthop3d cipőket i«i
MICTÉNYI SANDOR ÉS FIA clpöUxlde, Fö-uton, Városház-palota.
1932. április
ZALAI KÖZLÖNY
— Az Úrasszonyok Kongregációjának gyűlése, tekintettel a harmadik rend április 4-iki színlelő-ádásárs, ez alkalommal nem az első hétlön, hanem a másodikon, azaz április 11-én lesz. Prézes.
= Viktória premierje szombaton leiz a Városi Színházban.
— Építőipart téli tanfolyam vizsgája. A fémipari szakiskolával kapcsolatos építőipari téli tanfolyam osztályvizsgája szerdán délután zajlott le Fertnczy Emil miniszteri tanácsos, Iparoktatási klr. főigazgató elnöklete alatt. A vizsgán jelen voltak Király Sándor városi mtlszaki tanácsnok, Kertész Béla építészmérnök, Szántó Lijos kőművesmester és több építőiparos érdeklődő. A tanulók valamennyien Jó készültségről tettek bizonyságot ugy, hogy mind a 17 osztályblzonyitványt nyert. Az elnöklő főigazgató zárószavaival elismerését fejezte kl a tapasztaltak felett és további szorgalmas munkára buzdította a tanulókat:
= Férfiszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger dlvatáruházban.
— Uj képek Vactagh Qyuia kiállításán. A nagy érdeklődésre való tekintettel a rendezőség uj festményekkel gazdagította a nívós gyűjteményt, igy ajánljuk mindazoknak Is, kik már e tárlatot megtekintették, tekintsék meg újra a Kaszinóban. Önmaga ellen vét, aki nem használja fel e nem mindennapi alkalmat, hogy olyan műélvezetben legyen része, mint amit e tárlat nyújt. Belépődíj nincsen. Az árak mérsékellek és részletekben is fizethetők.
— Vasutas alkalmazottak 1932/ 33. évi kedvezményes tüzelőjének bejelentése. Felhívom az összes állomásom utján ellátandó kedvezményes tüzelőanyagra Igényjogosult alkalmazottat (DSA és Mdv. nyugdíjasokat Is), hogy az 1932/33. lűtésl évadra szóló tüzelőanyag Igénylésüket sürgősen, de legkésőbb folyó bó 18 lg hivatalomnál a szokásos módon jelentsék be. Akik igénylésüket a feni jelzett Időpontig bejelenteni elmulasztják, azokat nem lesz módunkban pótlólag az ellátandók kOzé felvenni. Az állomásfőnök.
— A CenírdI éttermében «Ha/rd Troftna" bemutató pun & versenyével ma este (M-\'dMltf és turóscsusxa P ISO.
— Ma délután árverezik el a két rendőrségi lovat, amelyektől a
belügyminiszter legújabb takarékosig! rendelete alapján kell megválnia a kanizsai rendőrségnek. Az árverés ma, pénteken délután 3 órakor lesz a rendőrség épületének udvarán. A «zép rendőrlovak iránt máris nagy érdeklődés nyilvánul meg.
— Női és térti fehérnemű anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger divatáruház.
= Végig tlsxta magyar téma a Viktória. Jegyek már válthatók.
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vlda.
ÉtrígyliJiaiágaál,: rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Fereiio lólief" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány több ultörője megállapította, hogy a Ferenc lóasef viz abszolút megbízható hashajtó. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
Frontliarcos-hlrek
(UJ frontharcos-helyiség éí uj hivatalos órák) Értesítjük frontharcos bajtársainkat, hogy a helyicsoport a Polgári Egylet elnökének, dr. Hajdú Oyula ügyvéd ur szíves közbenjárása folytán — amiért ttt la hangsúlyozottan mondunk köszönetet — a Polgári Egylet épületében nyert elhelyezést Helyiségünk az épület Sugár-utt földszintjén van a bejárattól Jobbra. Egyben értesítjük bajtársainkat, hogy a hivatalos Arákat minden vasárnapid, e. tü—12-ig tartjuk, amikor Is a szolgálatot teljesítő bajtársak mindennemű felvilágosítással szolgainak és raiaközllk a tagfelvételt.
(Kérelem a közönséghez) Az Országos Frontharcos Sz votség Nagykanl zsal Főcsoportja kéréssel fordul ahhoz a magyar közönséghez, mely valamikor büszke örömmel és aggódó szeretettel felvirágozta a hadra kelt csapatok zászlaját, gondoljon most Is a frontokról visszatértekre és érezze nemes kötelességként, hogy ahol hármltéle munkaalkalom lenne, ahol munkaerőre volna szüksége, azt juttassák frontharcosnak. Munkaalkalmak bejelentése a csoport vezetőségénél (Polgári Egylet) minden vasárnap d. e. 10—12-lg.
— Utazási kedvezmény. A DSA Igazgatósága a katonai gyógyászat nemzetközi hivatala részére Llegeben (Belgium) tartandó katonaorvosi és katona gyógyszerészeti értekezlet alkalmával 33 Vos menetdljkedvez-ményt engedélyezett. Az odautazás junlus 15—25-ig, a visszautazás Junlua 22—30-ig lehető meg. Az állomásfőnök.
= Magyarul énekelnek a Viktóriá ban.
— Fegyházra ítélték a Kanizsán vásárolt szerszámokkal dolgozó betörót. A kaposvári törvényszék most vonta felelősségre Vlteczek János grácl műszerészt, aki a mult év őszén megfúrta a kaposvári reálgimnázium, majd a szekszárdi gimnázium páncélszekrényét. Vitcczek Jánost, akiről kiderült, hogy a betörő-szerszámait Nagykanizsán vásárolta, két és félévi fegyházra, valamint ennek kitöltése után az ors. ágból való kitiltásra Ítélte a törvényszék. Vlteczek fellebbezett az Ítélet ellen.
=■ Schfltz Áruház nagy szőnyeg-vására április 1-én kezdődik.
= a Centé dl éttermében „Halra Tro/ka" bemutató hangversenyével ma este fla-lúsxlé és turóscsusxa P 1-30.
KÖNYVEK, LAPOK
Egy a lélekgyógyitással foglalkozó szenzációs könyvuj-donság
Dr. Oarlntr Pál Ismert idegorvos és legismertebb magyar psichondali-tikus most jelentette meg legújabb munkáját, mely nem csak orvos és ügyvéd körökben, hanem a műveit nagyköiönség legszélesebb ré!egeiben is a legnagyobb feltűnést és érdeklődést fogja kelteni. E mű érdekfeszítő tartalmával valósággal megragadja az olvasót és nem j^n íjuk letenni addig, mlg az első sorától az utolsóig el nem olvastuk. A szerző nem Ismeretlen előttünk, fordítója a rendkívül sikert elért „0 ienet az anyáknak" c. műnek, e legújabb eredeti műve a magyar könyvpiac nagy eseménye. A ma emberének minden problémáját a kiváló orvos-szerző minden oldalról a legkönyör-telenebb éles világításba helyezi és biztos kézzel tárja fel az emberi élet legelrejtettebb mélységeit. Az orvosi gyakorlatban előfordult esetek leírása kapcsán úgyszólván meztelenül látjuk a különböző lelkibetegségekben vergődő emberi lelket, melyben a nagytudásu orvos biztos kézzel segít. Köztudomásu, hogy bármely megbetegedések ötven százaléka szervi elváltozásokon klvűl lelki okokban leli magyarázatát, ezért különös érdeklődésre tarthat számot e munka, mely a leggyakrabban előforduló lelki és testi panaszoknak adja magyarázatát és nyújt segédkezet azok leküzdésére. Érdekfeszítő módon beszél a fejfá fásról és mlgralnröl, a lelki élet zavarairól nőnél és férfinél, álomértelmezés stb. stb. Egyes érdekes fejezetek cimel: A nő biologlai tragédiája, A bűnözés, A depressziós állapotok és az öngyilkosság, M lan-kolia, Sriv, gyomor és bélbajok analízise, BtViiöző típusok, Szexualitás és a társadalom stb stb E mű Nóvák Rudolf és Társa Budapest szép klállitásb n jelent meg, ára fűzve 3 90 kötve 5.90. Kipható minden könyvkereskedésben.
)(A» Országos Brldgeverseny döntője. Társadalmi eseménye volt Budapestnek a Magyar Brldge Szövetség ée a Színházt Élet országos brldgebajnok-ságának döntőlo A Színházi Elet érdekes riportban és sok tényképpel mutatja be a verseny egész lefolyását Országszerte nagy érdeklődést kelt Inczo Sándor hetilapjának uj pályázata, melynek elme az „Ideális feleség". Nemcsak ennek a szép címnek az elnyerője kap Jutalmat, még pedig liOOO pengő értékű kelengyét, hanem számos mis érdekes Jutalmat tűzött kt a Színházt Elet a pályázat résztvevőinek. A verseny zsűrijének elnökségét grót Teleky Sán-dorné vállalta és a zsürl elnökségében csupa országosan tisztelt és Ismert név szerepel.
U A Nyugat húsvéti száma és Anthologlája. Megjelent a Nyugat húsvéti száma, amely a folyóirat elöflzelöl részére külön ajándékként adja a Babits Mihály szerkesztésében Uj Anthologla dinen megjelent és 33 fiatal köllő 100 legszebb versét tartalmazó testes kötetet. Az
Hl/B£RIl/S
nőt, térti és gyermek kabátok zöld, barna és siírke színekben le(ol-oidbbaa készülnek
Czlboly szabónál BsiAr-whrarbas,
Ember ne csini! Bízzál és remélj!
Nem lesz többé gondja, ha MILHOFFER KÁLMÁN
közismert SZCreitCSCSzámaiból vesz osztály-sorsjegyet (Csengery-ut 7. Rapoch-ház), ahol a 400, 80, 70, 50, és 30 ezres nyeremények révén már sok ember lelt szerencsés és boldog.
HuzAa Aprll 15. és 18-án. 1269
Egész sorsjegy P 24.-, fél P 12.-, negyed P 6.—, nyolcad P 3.-
MÍJIS íisijti mmm
alkalmával kapcsolatos
itilikitíimt. javltálakat. irifdlakínkoliittüüt\'S
\'»»» legelőnyötebben vállalja
TÓTH* GYULA
ur»lutt ItalMSM
Nagykanizsa, VlrliurtyHrits 90.
ünnepi szám ugyanakkor Köves Tibor: Róbert és Klára C. teljes regényét közli. A szára ára 2 pengő, az UJ Anthologláé 3 pengő. Előfizetés egy negyedévre az Uj Antholo-giával együtt II pengő. Kiadóhivatal : V. Vllmoscsászár-ut 34
)( A Borsszem Jankó húsvéti száma páratlanul gazdag tartalommal Jelent meg. Molnár Jenő magas színvonalú lapjának tőbb közleményei: Hóra Ferenc bájos novellája. A Rombach-uo\'cal etabltssement, Vigyázat, Jönne* a proíesezorvlccek, A színházt világ humorú,* Ignotus és a HitleráJ, stb. — Ezenkívül sok vtoc, adoma és karikatúra. Elmés rejtvények. A „Borsszem Jankó" egyes száma 60 fillér. Kérjen mutat ványsiámot (Bpest VI., Mocsár-utca 9.)
)( B. Harraden: A kiállhatatlan ember. Egy téli üdülőhelyen, a tüdővészesek fehér paradicsomában Játszódik B Harraden: A kiállhatatlan ember c. regénye, amely tragikus környezetével, keserű humorával, de megnyugtató befejezésével a legérdekesebb olvasmányok egyike. A regény a Mindenki Könyve sorozatában jelent meg, ára 30 fillér, kapható mindenütt.
)( Az OJság szenzációs áprilisi száma arról számol be, hogy Tardieu egy éjszakát Budapesten töltött és DréSr Imrével tárgyalt Albertfalvának középeurópai lloltabázlssá való kiépítése oél-Jából. Dayka Margit kllntrtkSta a Vígszínházból Oombaazöglt. A Máv Daleas-Járatat. Hogy lehetne a szabókon segl-
_____ _____ ________________________ában.
Mutatványszámot ingyen küld haladó-hivatal, Budapest Vf, ó-utoa 12.
tenl. Rengeteg tréfa, aktuaUI mltás Nagy Imre klHlní vl
Közgazdaság
TeinéiytSzsáe
Buzi tlstav. T7-«s 13-15—14-0Ö, 7S-*s 13-30 14-20, 79-es 13-45—14-39, 80-as 1355-14-45, dunánt 77-«s 12*70-12*90, 7S-ss 12-85-13-10. 79-« 13-00-13-25, 80-as 1310—13-40, rozs 15-25— I5-4CL tak. árpa 16-25—16*75, zab 21-50-21-75. tengert 1615-16-25, korpa 1380-14-00.
I lenzeli Baik ieTlu-árlolyiaal
VALUTÁK Angolt. 21-45-2185 Belga fr. 79 95-80 55 Csehk. 16*94-17*04 Dánk. 11820-11920 Dinár 9-90-998 Dollár 570-50-573 50 Franda 1.22*30-22*50 Hol). 23040-23180 Zloty 63 95-64-45 Lel 3-48-3-54 Léva 4-06-419 Ura 29*40-29" 70 Márka I3845-136-2S Norvég 113-40-11440
Peseta —\'--■—
Sebül. --•—
Sválclf. 110-70-111-40 Svádk. 115130-116 00
Wien clesrlng ártolyama: 80.454.
lariétvásár
Felbaltás 3477, eladatlan 745. — Elsőrendű 0-88-0-90, szedett 090—MX, szedett közép 084-088. könnyű 0-74-0-78, t-só rendű öreg 080 -0-82, ll-od rendű öreg 0-74—0-76, angol süldő 080-090, szalonna nagyban l-OO-OOO, zsír 1*15— 120, hus HÍ8-I-36, tílsertés 1-08—1-20.
devizAk
Amst 230*60-231-80 Belgrád 995-1001 Berlin 135*95-136*25 Brflssel 8005-80*58 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.ll8-40-ll«20 London 21-52-21-72 Madrid —•__•— Milano 29*50-29*70 Newy. 571*00-574*00 Oszló 113-60-114 40 Pária d. árt. 22-401 Prága 16-94-17*02 Szófia 4*06-4*19 Stockh. 115*20-116*00 Varsó 64*06-64*48
y^l^U __• -
Zürich 11080-111*40
Klaája: Mlxalal lyeMáa él UfUaM Tállalat, linkHlak
Felelős kiadó: Zalai Károtj.
ZALAI
Gondolkodjon...!
kell-e jobb tőkebefektetés, mint a Balaton egyik legnagyobb fürdőtelepén, Balatonfenyvesen, ahol a mult években 2000 villatelek lett eladva, — villatelket vásárolni. Most kerül eladásra az üdülő-nyaraló telep szive, a központ, közvetlen a pályaudvar előtti Inkey család tulajdonát képező balatonparti 300 villatelek. Most vegyen, még válogathat a legszebb telkek között.
Szabó Antal Uf rádió-, fegyver- és sportüzlete készséggel ad önnek további felvilágosítást.
APRÓHIRDETÉSEK
U ipttkMta* «t> 10 "«« »• »**••
mm u4 «*■ « »ii*r. imif U uim 10 art. M fUiér, -Maa MW »4 ai|« a 011.
SotIí. u „uutM 10 M W\'*r.
torábbl ..4 «> • mi*r. i
Usa» WnlU MtoKMIÉ.
állárt ......... 90* tmtUmtmf,
HlrdoMMk 5 (MJ M>ff(> taMVM almi a fnlul«9M Itmmyvlé*, tMtalrfida elítarüté*m oUra
N6I- és lértlsaabóknak alkalmai |ruh«-
állványok olcsón eladók. Singet divat-áruház.
K«taa»béa elSaaobás, vtzvezetékea la-ká. kiadó Józael IAh«rceg-ut 68/a.
Buloroxott szobát konyhahaaználat-tal a Városház közelében kerea gyermek-leien házaspAr. — Horthy Mlktóa-ul 6. kalapüzlet 1617
Maa*ahix kerttel, kettószobáa lakással, mellékhelyiségekkel má|usra kUdó. Clm a kiadóban. 1620
(MiaaUa utcai lakái má|ua elsejére kiadó — Érdeklődni Deák-lér 12. bór-Uzlet. 1493
Főút 19. alatt egy udyari helyijén, Irodának, műhelynek kiad*. — Bővebbel Telekl-ot 47. 1595
■étuahéa alkófos síép utcai lakáa májusra kiadó Klntzal-utca 31 1696
Kiad* cfíyszobás, konyhás udvari azonnal, kétszobás, konyhás utcai ÍKölcsey-u.) lakás és egy tágas Üzlethelyiség május elsejére. Bővebbet Póut 15., emelelen. 1618
Ujasaril olcsó épitókólcsOn kOivetité-aére ügynököt felveszek A|ánlalok .Megbízható\' jeligére a kiadóba kéretnek. 1619
Szorgalmas, tiszta baJáréaS felvétetik háromtagú családhoz Póut 10., I. emelet., udvarban. 1622
E.y mlisdanaa leány Királyi Pál-utca 6. (elvétetik. 1624
Jibbai ifin ki, ilitka iitkn fii
Abonnensek részére Is házhoz siái-lltva, kltOnS héilkoaalot adok.
Ebéd ao llll, lózelék teltéttel 40 llll ma Kanizsai László ■■■>!<•. Klnlt.l-.. a.
Kertimag
és mindenfajta
gazdasági magfélék
legmegbízhatóbbak
Hirsch ém Szegő
cégnél.
I i
KÖZLÖNY
A keszthelyi klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóaágtól.
6523/tk, 1931. síim.
árverési Urfitnfn-klnnt.
Babos Endre, mint elmebeteg Ozv. lobe-caek Imréné sz. Soponyal Irén keszthelyi Iskós gyámja, Soponyal Sándorné szombathelyi lakós, Herllcska Béla okról lakós, ltj. Herllcska Islván budapesti lakós és Herllcska István ugyls mint Herllcska Mária
Sám|a és Herllcska Elemér okról lakósok
vl tulajdonosok kérelme következtében Zslavármegye árvaszékinek 22162/1931. sz. és Baranyavármegye áivaazékének 11064/árv. 1931. sz. határozata folylán s telekkönyvi halóság a végrehajtási Jogha\'ályu önkénles blrol árverést és pedig a csstlakozott-nak kimondott Herllcska Béláné Csordás Máris okról Iskós 20 P. 75 P, 75 P és 135 P tőkekövetelése és Járulékai beha|tása végett Is a keszthelyi klr. Járásbíróság területén levó, Keszthely községben fekvő, a a keszthelyi 2295. szl|kvben A f I. som. a. foglalt 225»—2261/18. hrsz. belldkl házingatlanra elrendelte.
Az árverést 1932. évi április hó 14. nap|án délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében üeorgicon-ulca 16. az. 4. ajló az. alatt fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingatlan s Uldál-táal ár felénél alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelnl fzándékozók köleleaek bánatpénzül a kikiáltási ár 100A>-át készpénzben, vsgy az 1881 :LX t.-c. 42. { ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadékképez értékpapírban a kiküldöttnél letenni, vrgy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről klállllolt létéit elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árverési feltételekel aláírni (I88I:LX. t.-c. 147., 150., 170. §$.. I908:XL. t.*c. 21. «.).
Az. aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet téti, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt as általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (I908:XU. 25. §.).
Keszthely, 1932. Január hó 8 nap.án.
Dr. Sótl s. k. klr. Iblró
A kiadmány hiteléül: (Oivaihaatian aláírás)
IS\'4 Ikvvuetá.
_ 1932. ápri|» i.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szere ell leányom temetésén megjelenésükkel, vagy részvétükkel fájdalmunkat szívesek vollak enyhíteni, fogadják köszönetünket.
özv. Ungár Henrlkné éa a gyászoló caalád.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik drága jó anyánk In. Nagy Ftranoné sz. Bedenek Mária
temetésén megjelentek és fáj dalmunkat bármi módon enyhíteni igyekezek, fogadják hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
Q Z. 3 A 979/31/9
Einberufung
áer Verlau«uckiltiflliM|«r
Sándor Kardos ist am 31. 7. 1931. gestoiben. Allé, die an die Ver-lassenschafl eine Fordtrung zu slellen habén, werden aufgefoi-dert, Ihre Ansprüche bei dlesem Qerlchle
an 1 Hpfil 19)2. vorra. 101
Zlmmer 99 mOndlich, oder bii zu dlesem Tage schrlftllch anzu melden u. nachzuwelsen. Somi wlrd den nlcht dutch ein Pfand-recht versicherlen Gláublgern an die Verlassenschaft, wenn sic durch die Bezahlung der ange-meldeten Forderungen erschöpft wUrde, kein weiterer Ansprucb zustehen.
(l.S.) Bulrkifirlokt JoieíitUt WIm, Tin., Alurjliti 1.
Abt. 8., am 16. Mari 1932
Dr. Welsswatser m. p.
f-Ur die Rlchtigkeft der Aul-fertlgung: Der Kanzleiieller
Egerer m. p.
1670___
KBigazdiiiági Részvénytársaság
flnteites Nyomda és Dtlzolal LapKlodó Udllalatn
Nagykanizsa
KOnyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára ■ „Zal"" Közlöny" politikai napilap azerkeaztöaége éa kiadóhivatala
| TELEFON ^78. |
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk:
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptárlömbökel, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Ne mulassza el!
Rügyfakadás elölt
gyümölcsfáit
permetezni és a
hernyóenyv-gyürüket felrakni
QytlmOlcsfs védelmiszerek kaphatók:
Ország József
mag, műtrágya, növényvédelmi-szerek stb. kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bitósági palota melleit).
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán., (Felelős üzletvezető: Zalai Károly)?
72. évfolyam 74 uám
Nagykanizsa 1982. április 2, szombat
Ara 14 HIMr
ZALAI KÖZLÖNY
SitfkesilMs éi kiadóhivatal: Főnt 5. iiim. Keszthelyi IlókkJjdóhlvaUI: Kouutb-ntca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElOflKtttl áll: cgv hóra 2 pengő M IU SurkeuUMgl él kUdóhlvaUll tdtloo: 78.
IlUii.
Négy nap múlva
összeül Londonban a négy hatalom Duna-konterenclá|a, hogy kidolgozza azokat az alapelveket, melyeknek ilnein pár héttel később a genfi megbeszélések elindulhatnak Közép-europa megmentése (elé.
Középeurópa szétzilált gazdasági rendjének helyreállítása azóta problémája a konlinenanek, amióla a vllág-háboiu belejezésc után a megtorlás szelleme vezérelte a békeszerződéseket, azélzülleszlve ezzel olyan gazdaságilag összetartozó területeket, amelyek jogosultságát a történelem biztosította. Elsősorban figyeli tehát Magyarország feszüli váiakozásaal a most Induló nagy reparácló minden legkisebb lázisál, amiből csak egy szemernyi reménységet Is meríthet sorsi jobbralordulását Illetőleg.
Bármilyen kecsegtető legyen Is azonban a Tardleu elgondolásából fakadt tervek papír-képe, Magyarország most Is — mint a németosztrák vámunió tervelnek felmerülésekor - józan mérséklettel áll a tervek lelett, figyeli a helyzet minden változását, hozzákészül az uj helyzetbe való beilleszkedéshez, elő is •egiti ennek uiját, de - semmitéle jogát feladni ném hajlandó.
A terv csakugyan olyan, amely alkalmai arra, hogy uj gazdasági erőcsoportosulást és ezzel egyensúlyi helyzetet teremtsen a Duna-medence gazdasági földrengésében. A Tardieu-léle kiindulási pont helyesnek mutatkozik s mentől többet tárgyalnak, tanakodnak felette, annál több reménnyel hiszi egész Európa minden érdekelt állama, adós és hitelező egyaránt, hogy a tervek mögött derengő világosság nyomán rátalál az európai emberiség a kivezető ulra.
Ma már érzi az egész világ gazdasági közvéleménye, hogy lehetetlenség szinte áthatolhatatlan sorompókkal elzárni egymástól olyan államokat, amelyek a múltban összetartoztak, egymás gazdaságföldrajzi kiegéuilöi s Igy a jövőben sem keretbelik boldogulásukat egymástól fOggetlenlll. Ennek az egymásrautaltságnak éa az ebből folyó komoly mérlegelésnek kell megadnia azt az •laphangol, amelyből kiindulva a a tárgyalások komoly eredménnyel biztathatnak.
Kapzsi és célra nem vezető felfogás lenne az, hogy minden állam csak a maga érdekeit tekintse, csak a maga páncélpincéit tömje arannyal, míg más nemzetek koldustarisznyáján könyörtelenül keresztülnézzen. Ez a szellem már súlyosan megbosszulta magát. Tiz esztendő lanul-«ágai Igazolják, hogy hiába tettek tönkre életerős nemzeteket, a belőlük kiszipolyozott anyagi erő nem tett boldoggá más országokat. A gazdasági peslls, mint szörnyű epidémia, Puszilt, áttör Óceánok felett és nem kíméli a klzsákmányolókat sem.
Hogy ezt a rettenetes pusztulást fel lehessen tartóztatni, a tizenkettedik órában újra kell csoportosítani
a középeurópai államokat. Csoportosítani kell pediglen ugy, hogy ipari és agrár-államok kölcsönös éidekeí-nek és gazdasági összehalásának szabályozásával, egyik is, másik Is megtalálja életlehetőségeit.
A magyar löváros körülbelül a közepébe esik az elgondolt kelet-
európai gazdasági egységnek. A természeti adottságok nem csak gazdasági (elvevő, hanem kisugárzó energiákat is kölcsönöznek országunk csonka földdarabjának. Hogy ez a földdarab és helyzeti energiái hogyan érvényesülnek és hogyan kapcsolódnak bele a most induló nagy gaz-
dasági békekötésbe, az a magyar kormánytól függ. Felelősségtdjes, súlyos ieladat, biztos lléletü szem, erős kér, fegyelmezett lélek kell hozzá. Mert a most következő idő lehet a narancshéj, amin végleg elcsúszunk, de lehet a napfelkelte, miért minden magyar Imádkozik.
Budapestnek és Bécsnek pénzügyi túlsúlyba kel1 jutnia a Balkánon
A dunai konföderációban [lenes minden nagyhatalmi diktatúrát és ellenőrzést visszautasít
Bécs, áprllla 1 (Éjszakai rádiófelenlés) A Neues Wiener Tageblall londoni tudósítója szerint az angol pénzügyi és kereskedelmi körökben Igan nagy súlyt helyeznek Magyarország és Ausztria pénzügyi stabilizációjára. Még u| kölcsönbe Is beleegyeznének a gazdasági lundamentum megerősítése cél-
jából. Az a meggyőződés alakult ki, hogy Budapestnek és Bécanek feltétlenül vissza kell szereznie pénzügyi túlsúlyát a Balkánon.
Benes minden nagyhatalmi ellenőrzési ilisszaatasli
Prága, áprllla 1 (fi/szakai rádiójelenlés) A képviselőház külügyi bizottságában Benea hangoztatta, hogy a középeurópal
kérdés megoldásánál nem lehet szó nagyhatalmi diktatúráról. Benes klje-lentette, fontosnak tartja a magyar, jugoszláv és román mezőgazdáknak a csehszlovák mezőgazda életszínvonalra való emelését. Nyomatékosan leszögezte, hogy a dunai konföderáció kérdésében minden nagyhatalmi ellenőrzést visszautasít.
Keresztes-Fischer belügyminiszter: i zalaegerszegi rendőrkapitány tévedett, amikor betiltotta a zalai törvényhatósági tagok értekezletét
Peyer Károly éle* felszólalása majdnem a tettlegességig való óriási vihart\' provokált a Házban — Az uzsorajavaslat a Ház előtt — Az ellenzék kivonult az ülésteremből
Budapest, április 1
A Ház mai ülésén harmadszori olvasásban Is ellogadlák a löldbirtok-rendezés bele(ezésérftl szóló törvény javaslatot. Majd áttértek az uzsora-tOrvényJavaslat tárgyalására, amely az uzsora körébe vonja nem csak a pénz, hanem ar egyéb hitelezések körében leimerülő más visszaéléseket is.
Farkas Tibor Indítványozta, hogy adják vissza a javaslatot a bizottságnak, mert a bizottsági tárgyalás után lényegesen módosították a javaslatot.
Atmdssy LaBzIó elnök rámutatott arra, hogy a házszabályok szerint a képviselőknek és előadóknak az általános vita megkezdéséig |oguk van módosításokat beterjeszteni.
Az ellenzik kivonat a ierembil
Farkas Tibor u|ból megismételte tiltakozását. Az ellenzéki képviselők felálllak helyükről és „Igy nem tárgyalunkI" kiállásokkal kivonultak a teremből, amelyben csak Rassay Károly, Pakots József, Éber Antal, Fenyő Miksa és Hunyady Ferenc gróf maradtak az rllenzékl oldalon.
Közben a folyosón
tisztázódott a félreértés az ellenzék és Zsitvay miniszter közöli, aki a javaslatot a Házban képviseli. Elhatározták, hogv a vitát a legközelebbi ülésen folytatják.
közös egyetértéjsel a kormány gyenge,
Az elnök napirendi Indítványt tett, hogy á Ház legközelebbi ülését kedden délelőtt tartsa a mai napirenddel. Ulaln Ferenc ellenezte. Sürgősebb teendői vannak a parlamentnek, mini az elnök állal javasolt napirend — mondta. A miniszterelnök tegnap terjesztette be a számszék jelentését, mely szerint
• kormány az első félévet
37 millió pengő tulkladással zárta.
Ezt a túllépést kell kivizsgálni, nem tud ellenállni azoknak az erőknek, amelyek az örvény felt viszik. OyBrkl Imre a szociáldemokrata párt vád alá helyezési indítványának napirendre tűzését kérte.
KltSr a vihar
A szenvedélyes hangú vita során Simon András személyes kérdésben a mentelmi jog alá búvó gyáva egyénnek mondotta Peyer Károlyt, aki a vita során Igy kiáltott feléje : Hullgasson, mert beszélni fogok a panamáiról! Peyer Károly kijelentését rágalmazásnak tekinti mindaddig, míg nem bizonyít.
Izgatott hangulatban állt lel Peyer Károly, hogy válaszoljon.
— Ezt az önérzetes hangol már ismerem — mondotta — abból az Idftből, amikor a Dréhr-léle albertfalvai ügyet hoztam a Ház elé.
— Az én panamámról beszél/en, — kiáltotta indulatosan Simon András Peyer Károly felé, aki Igy folytatta :
— Nekem ne álljon elő senki az SnOk pártjából I
Maidnem tettlegességre kerül a sor
Szavait azonban nem tudta loly-tatnl, mert a felháborodástól kipirultán ugrott fel helyéről Téglássy Béla és több egységespártl képviselő, akik Peyer Károly felé rohantak. A szociáldemokrata képviselők Peyer Károly köré sereglettek. Az emelvényről lesiető Czeltler Jenő alelnök a már-már dulakodó csoport közé vetette magát. Hosszabb Idő telt bele, mire nagynehezen lecsendesedett az Izgalom és a képviselők visszatértek helyeikre.
Czettler Jenő elnök sajnálattal állapította meg, hogy minduntalan megsértik azt a parlamenti hangot, amely minden parlamentnek tiszteletet biztosit. Javaslatára a Ház Peyer Károlyt a mentelmi bizottság elé utasította.
Még nlnci döntés a népjóléti megszüntetése tárgyában
Az ülés végén több írásbeli miniszteri választ olvastak fel régebben elhangzott Interpellációkra. Károlyi Oyula gról miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy a népjóléti minisztérium megszüntetésének kér-
ZALAI KÖZLÖNY
délében végleges álláspont még nem alakult ki, de ha meg ia szüntetik, közigazgatási keretei megmaradnak.
A zalaegerszegi rendőrkapitány tévedett
Végűi Farkas Tibor sürgős Interpellációja következeit, amelyben a zalavármegyei törvényhatósági bizottsági tagok egyik értekezletének betiltása ellen tiltakozott.
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter megállapította, hogy a zalaegerszegi rendőrkapitány a gyülekezési tilalomról szóló jog alkalmazásában tévedett, mert a szóban-forgó gyűlést nem lehet politikai gyűlésnek minősíteni Intézkedett az iránt, hogy jövőben az Ilyen természetű értekezleteket akadály nélkül megtarthassák.
Az ülés fél 5 órakor véget ért.
A betörökirály vakmerő szökéseagylljtöf ngházból
Budapest, április I A gyűjtőfogház Igazgatósága értesítette a főkapitánysigot, hogy Tlmdr István szigorított dologházra Ítélt többszörösen rovoltmultu betörő ma éjjel megszökött. Timár a gyűjtőfogház műhelyében ráspolyt szerzett, azzal elfűrészelte cellája ablakának vasrácsál, helyébe farácsot késztteti és amikor látta, hogy szökésére kedvező az Idő, kimászott az ablakon és az esővezető csatornán lekúszott sz utcára. Tímárt 1917-ben a katonai törvényszék halálra (téllé, az ítéletet azonban nem hajtották végre, mert akkor Is megszökött.
Lindberflh-baby nem Is Utazik 1
Budapest, április 1 A Daily Mail szerint Amerikában az a fantasztikus hlr terjedt el, hogy a Llndbergh-csecsemő nem is élt. Hlr szerint Lindberghék első gyermeke halva születeti és litokbsn örökbe fogsdtak egy csecsemőt. Most midőn Llndberghné ismét anyai Örömöknek néz elébe, állítólag visszaadták szüleinek az adoptált gyermeket és maguk Lindberghék költötték volna a gyermekrablás történetét.
A francia-magyar egyezményt Párlsban ratifikálták
Pária, április 1 A Irancia szenátus ma éjszakai ülésén ratifikálta az 1931. december 25-én kötött Irancia-magyar vámegyezményt.
Agyonlőtte magát a 72-es postahivatal főnöke
Budapest, április 1 Pénteken délután 3 óra tájban a Keleti-pályaudvar mellett levő postahivatal egyik földszinti helyiségében Matz Arthur 62 éves főfelügyelő löbelőtte magát. A kihivott mentők már csak holtan találták. Most igyekeznek megállapítani, hogy ml lehe tett az öngyilkosság oka.
Szabadlábra helyezték Szász Ferenc rendőrt
Budapest, Április t A vizsgálóbíró ma délelölt szabadlábra helyezte Szász Ferenc rendőri, aki felesége molesztálójál lelőtte. Az eljárás azonban tovább folyik ellene.
Ismét betörők jártak az Eötvös-tér 10. szám alatti házban
Ugyanazon a napon fosztották ki a füszerOzletet és a borbélymDhelyt
Nagykanizsa, április 1 Most már ugy látszik, hogy valami vakmerő belOrőbanda garázdálkodik Nagykanizsán. Péntekre virradóra, ujabb betörés történt a városban. A tettesek most már meg sem várták az éjszakát, hanem este 9 órakor törtek be ugyanabba a házba, ahol csütörtökre virradóra fosztották ki Bedenek István fűszer-kereskedő üzletét.
Az EOIvöl-lér 10. szám alatti házban van Volkmayer Antal fodrász-üzlete. A borbélymester csütörtökön esle korábban zárt, mert meg akarta tekinteni Strohschneider tanár utolsó
kanizsai felléptét. Ezt az időt használták lel a tettesek arra, hogy az udvar felöl álkulcs segítségével behatoljanak a borbélyüzletbe, ahonnan mintegy 40 pengő értékű felszerelést és kölnivizet vittek el.
Az utóbbi két hét alatt ez már a harmadik betörés Nagykanizsán. A rendőrség megállapítása szerint nem rutinirozolt betörök dolgoznak a városban, hanem valószínűleg egy egészen kezdd betörőbanda végzi első sikeres próbálkozásait. A tettesek kézrekeritésére erélyes nyomozási indított a rendőrség.
1932, április l.
Tavaszi vásárral
kapcsolatban rendkívül olcsó
kabátvásárt
rendez
SINGER
Divatáruház.
Váltót hamisított egy volt kanizsai lngatlanfigynftk
Budapesten elfogták és Zalaegerszegen egyévi börtönre ítélték
Zalaegerszeg, április 1 (Sajit tudósítónk telefonjelenlése) 1927-ben Kaszás József nagykanizsai Ingatlanügynök 300 pengős váltóra ráhamisitotta nagybátyja nívét és a váltót a Zalaegerszegi Központi Takaréknál leszámltoltatla. Ingatlantulajdonosnak is á lltotta magát s a
bekebelezési okiratra a nagybátyja és a nagyanyja nevét hamisította. Ulóbb megszökött, hosszú Ideig Budapesten tűnt el a hatóságok elöl, mlg most elfogták és a zalaegerszegi törvényszék ma 1 évi börtönre Itélie. Kaszás megnyugodott, az ügyész fellebbezett.
Négyhónapi fogházra Ítélték a zalaboldogfai gyermekgyilkos leányt
A nevelőapja megfojtotta a feleiégét, Igy kerüli a leány a züllés útjára
Zalaegerszeg, április 1 (Saját tudósítónk lelefonfelenlést) Takács Imre klskutasl gazda örOkbe fogadia a 20 éves Nagy Máriát, egy szegény pusztakálódal cseléd ember leányát. Az volt a terve, hogy ráíratja a kis birtokát. A felesége azonban a maga rokonainak szánla a vagyont, miért Is állandó lett a házban a civódás. Végül Is Takács egyszer veszekedés közben megfojtotta a feleségél, amiért 15 esztendei fegyházra Ítélték. A leány ekkor magára msradt, kóborolt, teljesen elzüllött.
Az idén, március 5-én beállított a leány Bogár József zalaboldogfai gazdához, akitől éjjellszállást kért. Megsajnálták, adtak neki szállást. A leány még az éjszaka egészséges gyermeknek adoll életet, akit a Uz körmével elásott a trágyadombba, ugy, hogy a házbellek csak a kis poronty nyöszörgésére lettek másnap figyelmesek, hamar kiásták, de segíteni már nem tudtak rajta, hamarosan meghalt.
Nagy Máriát a zalaegerszegi törvényszék ma gyermekgyilkosságért, sok enyhítő körülményre tekintettel, 4 havi fogházra Ítélte. — Az Ítélet jogerős.
Érdekes számok és csupa kanizsai indítvány az OTI-kerdlat
választmánya alfttt
A zalaegerszegi pénztár 18, n nagykanizsai 290/o-ot költ táppénzekre
Zalaegerszeg, Április 1
(Saját tudósítónktól) Az OTI zalaegerszegi kerületének választmánya tegnap tartolta rendes havi választmányi ülését dr. 3éres János titkár elnöklete alatt, amelyen Nagykanizsáról az Összes választmányi tagok részt vettek. Az ülésl, mint rendesen, most ls a kanizsai többség uralta.
A 16 pontból álló tárgysorozaton többek között szerepelt a Zalamegyei Újság- ban március 12-én közzétett ama cikk, amely szóvá tette, hogy az egyik táppénzes beteg szocialista propagandát fejtett kl a falvakban. Miután a szóban levő beteg tagadja ezt és a vizsgálat ebben az irányban meg ls indult, a választmány elhatározta, hogy az Igazgatóság ulján megindítja a sajtópert.
Berke Qyörgy és Hackler Jinoi nagykanizsai választmányi tagok rendkívüli közgyűlés Összehívását kérték a szolgáltatások és a tisztviselői létszámcsökkentések tárgyában. A választmány a nagykanizsaiak Indítványát egyhangúlag elfogadta él az Igaigalósághoz felierjeszti.
Stern Oyula nagykanizsai téglagyáros indítványozta, hogy a nagykanizsai és a zalaegerszegi OT intézet űgyvezelésénik felülvizsgálatára bizottság küldessék kl.
Az elnöklő dr. Béres János nem járult hozzá az indítvány tárgyalásához, meri az indítványt az ülés előtt nyolc nappal kellett volna beterjeszteni.
A februári zárszámadásból a következő érdekes tételek kerüllek bemutatásra.
1932 februárban táppénzekre fordított a zalaegerszegi Intézet 13.632 pengőt, ami összkiadásai 16 százalékának felel meg, mlg a nagykanizsai kirendeltség 11.704 pengőt költött táppénzekre, ami a kiadások 29 százalékának felel meg. Szülészeire Zalaegerszeg kiadóit 4080, Nagykanizsa 2007 pengőt, mindegyik cca 5 százaléknak felel meg. Kórházra a zalaegerszegi kerület 2053 pengőt, smi a kiadások 2-48 százaléka, Nagykanizsa 892 pengőt, ami egyenlő a kiadások 2 21 százalékával. Oyógy-szer, kötszer költség a zalaegerszegi kerületnél 7505 pengő, vagyis 9 százalék, mlg a nagykanizsai kirendeltségnél 4949 pengő, ami 12 5 százaléknak felel meg. Ügyvitel belekerült Zalaegerszegnek 21.808 pengőbe, vagyis a kiadások 26 5 százalékába, ellenben a nagykanizsai kirendeltség csupán 9.770 pengőbe, vagyis a kiadások 25 százalékába.
Hackler János nagykanizsai választmányi tag ezután kifogás tárgyává lette, hogy a betegek felülvizsgálására Budapestről leküldték Nagykanizsára egy orvosi, aki a kezelőorvos véleményének meghallgatása nélkül egészségeseknek mon-
1932. íprilii
iutt olyan betegekei, akiknek még üyban lenne a helyük. (Ugyanis az utóbbi időben az volt a panasz Zala-fjjerszegen, hogy a nagykanizsai ki-rtndellség sok táppénzt fizet kL)
Dr. Béres János tükár kljelenlelle, bogy a jövőben ezek a felülvizsgálok mindenkor a kezelőorvos je-leniélében történnek.
Tárgyalásra került exulán még lObb kisebb pont. A végén Samu Lajos nagykanizsai ipartestületi elnök a választmány nevében és aláírásával benyu|t egy beadványt, hogy Slem Oyula felülvizsgálati indítványának tárgyalására három napon belül hívjanak Össze rendkívüli választmányi ülést. Minthogy a választmány állásfoglalása egyhangú volt, dr. Béres János, nehogy újra kelljen a választmányt Összehívni, ami tobtazáz pengő költséget jelenlene,
zalaiközlöny
elfogadta Stern Gyula Indítványát egy hattagú bizottságnak a kiküldésére, amelynek feladata a zalaegerszegi és nagykanizsai intézetek felülvizsgálata lesz.
A bizottság tag|ai lettek: Samu La|os, Stern Oyula, Hackler János, Berke QyOrgy nagykanizsai, dr. Hoffmann Imre keszthelyi és Dombal János zalaegerszegi választmányi tagok. Ezután még több belső Ugy került letárgyalásra, amelyhez a kanizsaiak élénken hozzászóltak.
A kerület tagjai ebból a kis beszámolóból is láthatják, bogy nemcsak számbelileg dominálják a nagykanizsaiak a helyzetet, hanem értékes munkásságukkal olyan tevékenységet fejtenek ki, ami a legteljesebb megnyugvást és bizalmat keltheti az OT1 tagok sorában.
kamara felterjesztést Intézett a kereskedelmi miniszterhez a „Zalai Közlöny" cikke alapján a beszerzések központosítása ellen
Nagykanizsa, április 1
Az egész ország kereskedö-társa-dslmát érlnlő kérdésben, a fővárosi sajtót is megelőzve, jutott el a Kereskedelmi és Iparkamarához Unger-Ullmann Elek kama\'aí kültagnak a Zalai Közlöny március 10-lki számában irt vezércikke, melyben a vidék kereskedelmét állásfoglalásra hívta fel az állami beszerzések központosításának terve ellen. A cikkből a következő heti kanizsai keres-kedfi-nagygyülé en hitározatl javaslat lett, amit a cikkíró terjesztett elő s amit a gyűlés egyik illusztris fővárosi előadója, Balkányl Kálmán is országos fontosságú ügynek minősített.
A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara most megküldte Un-ger-Ullmann Eleknek a cikke alapján március 16-án kelt kamarai felterjesztést, melyben a kamárrerö-tcljes indokolással, öt gépelt oldalas memorandumban kéri |a kereskedelemügyi minisztert a terv elejtésére.
.Kétségtelen — írja egyebek közt a felterjesztés — hogy az állami beszerzések központosítása a köz-szállltásokban érdekelt vállalatok egész sora elől vonná el a létalapot. De kétségtelen az is, hogy a gazdasági élet törvényszerűségei és szerves egész volta következtében az esetleges központosítás hátrányos hatásait közgazdasági életünk egésze előre ki sem számitható mértéken megsinylené... Ha egyelőre talán csak egy-két cikk központi ^szerzése határozlatnék is el, kétségtelen, hogy a központi beszerzés rendszere előbb-utóbb a tömeges szükséglet tárgyát képező mds cikkre is kiterjesztetnék. Sőt bizonyos,
hogy a beszerzések központosítása nem állna meg a kereskedelem egyes, söt sok ágának rombadöntésénél, hanem — a beszerzések egyszerű, ilésbre való törekvés következtében — kiszorítaná a közszál-lltások egy részéből előbb a kisipart, ma jd pedig saját Ipari üzemek létesítésére irányuló — kétségtelenül bekövetkező — törekvésével a gyáripart is. Az állami beszerzések központosítása tehát, ha kezdetben csak némely szükségleti cikkre kor látoztatik is, akaratlanul első lépés lenne a magdnlparral versenyző köz-üiemek létesítése, Illetőleg kiépítése és megerősítése felé vezető uton. Azon az uton, amelyen — számolva a leklnlethe jövő köz-, magángazdasági és állampénzügyi érdekekkel — az 1931. XXI. tc. megállást parancsolt.
A beszerzések központosítása súlyosan érintené a fogyasztiközönség érdekeit is. Mert kétségleien, hogy az állami szállítások elveszítése s ennek révén\' az üzleti forgalomnak erfls visszaesése az érdekelt kereskedelmi szakmák rezsiköltségeinek viszonylag hatalmas növekedéséhez és az áraknak a gazdasági életben megnyilvánuló törvényszerűség következtében való emelkedéséhez vezetne. Az állami beszerzések központosítása nyomán tehát a belföldi árszínvonal olyan emelkedése Indulhatna meg, amely szociális és sok más szempontot figyelmen kívül hagyva, a pengő belföldi vásárlóerejének biztosítása érdekéből, tehát valutapolitikai érdekből is kerülendő.
Az államháztartás helyzetét pedig rendkívül hátrányosan érintené az I adófiietési képességnek az a további

VÁBOSI^IWOZGÚ
Szombaton, vasárnap éa hétfőn április 2-án, 3-án és 4-én
lemét magyar Hadai Végig ttixia magyar téma
Irfgyar olgány! Hagyar hangulat! ÁBRAHÁM PÁL
személyesen dirigálja a
VIKTÓRIA
vilá&hirü slágerdalalt, melyeket magyarul énekelnek a filmen
VIKTÓRIA
világsikert aratott magyar filmoperelt 10 felv.-ban. FöaxarapIBk s
Viktória grófnő.......Frtedel Schuster
Koltay huszárkapitány . . . Petrovlch Szvetlszláv
Marika............OretI Thelmer
Jancsi cigány........Verebes Ernő
A kozák...........Szőreghy Oyula
Magyar és Foz hangos híradó
Előadások kezdete: szombaton 9, 7 és 9 órakor vasárnap és hétfőn 3, 5, 7 és 9 órakor.
— meggyőződésünk, hogy nem tu-lozunk, amikor azt mondjuk: ijesztő leromlása, amely a fogyasztóközönség legszélesebb rétegeiben az általános árszínvonal mesterségesen előidézett emelkedése, a kereskedői és az iparos existe dák egész soránál pedig az amúgy is kalasztrófálisan megcsappant keresett lehetőségek további csökkenése nyomán előállana.
Ha emellett figyelembe vesszük, hogy a központi árubeszerzés és elosztás jelentős adminisztrációs költségtöbbletet róna az államháztartásra, nyilvánvaló, hogy az állam a központosítással azt a látszólagos megtakarítást sem érhetné el, amelyet némely oldalról, mint a beszerzések központosítása mellett szóló érvet szoktak hangoztatni
A beszerzések központosítása a vidéki Iparnak és kereskedelemnek külön sérelmét is jelentené, mert a beszerzések terén a tekintetbe Jövő fővárosi vállalatokat a vidéki vállalatok rovására önkéntelenül etőnyö-sebb helyit tbe juttatná "

Márc. 77-Apr. S VastaghsraJon képtártata . Ka
Mlnóban, sgási nap nyitva. Apr. 4- Karaaxl. N&tgrUt t««a»lálya táarcal a C*ntrál ált.rmábw » órakor. Pronthsrcosok barátságot ö»u«)övslsl« a Polgári , Egyletben t órakor.
Apr. 9. LlcaálU elóadáa (Sándor Zoltán Ihdgy) • önkor a virothtato. NTE táncastálya a Polgárt Bgjtatbra Iái ft-kot. Kath. Lagáoyegylst KöagyOláss Ml » érakor, tata $- kor tiraa ivacaora. Klikanlxssl Polgári Olvasókör silnslóadáaa 4a , mulatsága (ál • érakor.
Apr. S. és 4. A Hl. Rend moksdveló sxlnlaléadát*
, (41 -kor a fabártarambaa
Apr 4. Dr. Sx.bó Lá»xló alóadása a Fflsswkaratka-, dók Egy»iOltto randsxásáben. Apr. 5. 4a t Miaui éa fllm.lósdás a NapkOal Otthon
Javára a aslabiibaa Apr. 9. R«í. Néagytat magyar-aatja a Kasilnóban , fái » érakor.
Apr. 10. LKsáJls sléadáa (dr. Oyuriti Persnt) • érakor a vároakáxán. Apr. II. Hagyl Emánuel hangvsmny* a Véroai , Sxlnhlxbsn » érakor.
Apr. 17. 11-aa mstlná. Lkeálla elöadái (Brumm M. , ny. al«ir.) < • érakor a axlaháxbaa. Apr. 24. Lkaills elAadás (Kalmó JéstaO • órakor á
városházin.
Május 5. Keras«t4ny Nőegylet Usdf\'utánja a Koronában & ónkor. Május 8. Dr. Kadványl K előadás* (PIlsxarkctMk
EjryasOlata) a vároihátán. Janisa t-t. Bérmálás
Junlna II. KaretxUn* Nóagylat lagyUII áálutáaja a Polgári Egyletben 6 érakor.
— Férfi és nöl kalapokból nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vlda.
= Elegáns tavaszi és nyári férfi ruhaszövetek hatalmas választékban
Schütznii
Tavaszi CIPÖUJDONSÁGOK naponta érkeznek
"öl laok és dl.atpAnto. 12SO és félj. N6i mogyoró- és egyéb di»atazin USO Férfi oipA 1180-14 90 és fel)
Mérték utáni rendelésre készítünk mindenfajta ntcal, luxus és ortbopld cipőket m>
HICTÉNYI SÁNDOH ÉS FIA clpöUxlete, Fö-uton, Városház-palota.
ZALAI KÖZLÖNY
1932, április l.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 8, siombal
Római katolikus! P. Ferenc. Profcst.:
Áron. Izraelita: Vesd. hó 23.

Városi Muzeum ál KSayvtár nritvi odtörtakon és vasárnap délelőtt ib-tól 13 órálf.
Oyónsurttrl «|MI szolgálati f. M végéig ■ „Szalvaloc* gyógyszertár
Városi Mozgó. .Viktória\', világsikert aratott magyar filmoperett 10 lelvonái-b»n. Végtg tt&iti magjai tárna és dalok Oóiftrdó nyitva reggtl « órától este 6 óráig (hétfó, szerda, péntek délután, kedden egén nap nóknek). Tel. 2—13
Az erdő lelke
(Költemény prózában)
. . . Tavasz van I Az egéaz hegyoldal tehér éa rózsaszínű a virágzó fáktól I Unoepet 01 a természet I Az újjászületés, fejlődés, ttx eljövendő gyUmőlcsöt-hozó nyár biztos reményében hirdeti a tél elmultát I Friss, éltető levegő azáiit át a tehér virágoktól terhes bokrok felett a a völgyben egymásnak felelnek szerelmes dalaikban az erdei madarak. Könnyű szellő suhan át a zalai hegyoldal fenyvesein a elhozza az ertfő szavát a rózsafáktól szegélyezett fehér útra! Suttogó bugása misztikus vibrációval teüti a levegőt! Két halványsárga pillangó kergetőzik szerelmen lengések közt a légbea, de nem érik el egymást, az erdő hUvöe, kora tava-bzI bugása megzavarja őket, tul magaara szállnak s a nagy Mlndeuségbeu elvesztik egymást. Kél madár repül fel a berkekből, végső szerelmi légyottra csalogatva egymást: az erdő zúgása bizonytalan sejtésekkel telíti a levegőt, mialatt prédát loaő vércse mind szűkebb korben vijjogva kering a hegy csúcsa felett s a két megrebbent madar Ijedten, búcsúszó nélkül, ellenkező Irányban repül tovább.
.. . Hetek múlnak I Jullus van, a nagy nyári melegben az erdő hallgat Hzelcsend hegyen-völgyön. Lomha csöndes, szerelommentes a természet élete I A Balaton sima tükrében a nap fárasztó, vakító fényben sugározza vissza a lorró nyár leheletét s a levegőben párjaveaztett pillangók, szárnyaszegett fáradt magános madarak keringenek. A nagy tényben a tlkkasztóan bénító atmoezpheraban a fenyves hallgat: mélyaégea nyugatom van!
. . . Osz van! Ode, éltető szellő Jön a völgyből, hogy elérje a fenyves oldalát s az erdő elkezd halkan bugnl, lélegzete meleg tenyöülat, szava lágy zsongás: megértést hirdető melódia! Az ég kék boltozatán távoli ködként hosszú sávban fehér felhóanyák lebegnek. A Balaton gyöngyháx^szlnekben Játszó felületén a somogyi part jegenyéi élesen tükröződnek vissza. Az őszi uapféuy tiszta sugarai a dus zöld tőkék levelein aranysárga színben látszanak ! A levegő telített megbékélt harmóniával a a természet a nagy kiegyenlítődés törvényét hirdeti a fenyőfák csön-dee morajában. Az erdő halk szavában semmi sem nyugtalanító, semmt sem félelmetes, zúgása megértő, csendes biztatás! Két árva elkésett pillangó pihen meg a vörösesbarna Rus Cotlnus bokrok ágain, megbékélt megértéssel álmodnak egymás mellett elpazarolt tavaszokról. Majd két, páriátvesztett madár rebben fel az erdőszélen s közös bokron, egymás mellett telepednek le. A magasban felettük prédára éhes vércse kering. De hiába. Az erdő őszretért lelkével pártfogásába veszi őket, átzúg minden veszedelmen; a vércse
Íiréda nélkül száll tovább, mialatt a égben ezüstös fényben csillogó ökörnyálak hirdetik a sokátartó őszi verőfény!. MiI Békty Mlini
— A főispán Itthon. Gyömörey György főispán szerdán este hazaérkezett Zalaegerszegre.
— A holnapi liceálls előadást
Sándor Zoltán főhadnagy tartja a rádióról. Énekel a Levente Dalkör. Kezdődik 6 órakor a városházin. Belépődíj nincs.
=» Nagy maradék vásár Slnger divatáru házban.
Két méterről á fejére zuhant és szörnyetbalt
Akiből nem jó Strohcchnelder lett volna
Zalaegerszeg, április 1 Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt tegnap délptán Pózva községben, Liránth József 60 éves gazdálkodó tanyáján. Az idős gazdálkodó fát nyesegeted az udvaron. Hogy egy vaslagsbb ágat levághasson, felmászott a fára és egy a főid-
től alig 2 méterre levő ágra Olt. Fűrészelés közben az ág leszakadt és az öregember, fejére zuhanva szörnyethalt.
Az orvosrendóri boncolás megállapította, hogy Léránth József halálát sgyvérzésből eredt sgyszélhűdés okozta.
0k&tt&zk&<lik ?
* t •• •• / í^e^ye\'tt\' íK\'iií.i.
Felfüggesztettek egy zalai körorvost
Zalaegerszeg, április 1
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Dr. László Henrik zalalövői körorvost, aki ellen az Ügyészség tiltott műtét miatt vádat emelt, állásától felfüggesztenék.
— Dr. Szabó iLásxM Nagy ka nlzsán. Hétfőn a déli gyorssal érkezik Nagykanizsára dr. Szabó László egyel tanár, s páratlanul népszerű csillagos cikkíró. Különösebb fogadtatása, ünneplése — saját kivánságára — nem lesz. Előadása, smlt a Faszerkereskedők Egyesülete rendez, fél 4 kor kezdődik a városházán. Témája: Adósságaink. Az Illusztris előadó még az este folyamán visszautazik Budapestre. Belépődíj nincs.
-» Schütz Áruház nagy szőnyege vására április 1-én kezdődik.
— Ma este van a nőegylet! tea. Társaságokban húsvét óta egyébről alig esik szó, mint a Keresztény Jótékony Nőegylet ma esti táncteá-jlról, ami igen meleg sikerűnek Ígérkezik. Szinhely: Cenlrál étterme. Kezdet: 9 óra. Zene: .Hajrá trojka" szalon-Jazz. Belépődíj: nincs. Tea : egy pengő.
= Férfiszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger divatáruházban.
Hölgyek jelszava;
•• mm
FUZOT,
kabátot, kosztümöt
csak
Welsz Nővérektől!
Zrínyi Mlklás-u. 34. PMbpaloUvil
1*75_
— UJváry Oéza a javulás ntján. Röviden megemlékeztünk UJváry Oéza városi képviselőtestületi tag komoly megbetegedéséről. A hlr az egész városban őszinte részvétet kelleti. Annál örvendetesebb mostani értesülésünk, mely szerint Ujváry Oéza állapotában javulás állott be. Teljes felgyógyulása még hosszabb időt vesz Igénybe.
— Kimagasló zenei esemény lesz Nagykanizaán az április 11-ikl hangverseny, amit Hegyi Emánuel ad a kanizsai Ínségesek céljaira. Hegyi Emánuel művészi neve, nagyszerű műsora, gondos rendezés és a nemes cél előre telt házat biztosítanak.
— Bérmálás a fDredl kerületben. Rótt Nándor dr. veszprémi megyéspüspök május első felében a balatonfüredi esperes! kerületben bérmál. Május 6-án Felsőörs, 7-én Palóznak, 3-án Balatonfüred, 9-én Aszófő, 10 én Tihany, U-én Vászoly községben szolgáltalja ki a bérmálás szentségét.
— A Balatoni SzOvetség április 10 én, vasárnap délután 3 órakor Budipesten, a Baross Szövetség nagytermében (IV. Bástya-u. 5.) igazgatóválasztmányi ülést tart. Tárgysorozaton szerepel a Balalonvidék termelésének átszervezése; a belügyminiszter, a népjóléti és kereskedelmi miniszterek, az Államvasutak, a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság átiratai, ezenkívül sok közérdekű és a balatoni élet fellendítését szolgáló javaslat szerepel.
— Elárverezték a két rendőrlovat. Pénteken délután nagy érdeklődéstől kísérve árverezték el a rendőrség udvarán a két Jeszanált" rendőrlovat. Az árverés síig tartott 15 percig. Az egyik 151, a másik 175 pengőért kelt el.
Missziós fllmelöadások
Nagykanizsa, április 1
A Missziósház Napközi Otthona javára filmelőadást rendez a Szociális Missziótársulat a Városi Színházban április hó 5—6-án, kedden és szerdán egész napon át Délelőtt 9. 11 órakor, délután 3 órakor az ttju-ság, este 5, 7, 9 órakor a nagyközönség számára lesznek az előadások. Bemutatásra kerül: .Krisztus katonái« és .Vergődő Itlktk" című két gyOnyOrtl vallásos darab. A Mlsz-sziósház Napközi Otthonában télen-nyáron át 80 gyermek részesül gondozásban városunk legszegényebbjei közül. Tekintettel a nemes célra, ajánljuk városunk közönségének szíves figyelmébe az előadásokat. — Jegyek mindkét napra már előre válthatók a Missziósház irodájában. Rendes motlhelyárak.
— Az NTE vasárnapesti tánc-estélyére már hetek óta lázasan készülődik az agilis vigalmi bizottság. Az NTE eddigi iáncestélyel már Idáig is nagyszámú közönséget vonzottak, ugy hogy azok közkedveltségnek örvendenek a láncoló ifjúság körében. Az előjelek szerint és az érdeklődésről következtetve, vasárnap este is nagyszámú közönség fogja megtölienl a Polgári Egylet földszinti termeit. Ezzel az estével zárja le az NTE ebben a szezonban nagy sikerrel megrendezett táncestély-sorozatát.
— Augusztusban lesz az országos tűzoltókongresazus. A magyar országos tűzoltószövetség s minden harmadik évben tartani szokott tOzoltókongresszust eiutlsl Oyőrött tartja meg és pedig sugusz-tus 13—16 Ik nspjain. Mintegy 1500 tűzoltó érkezésére várnsk ezen alkalomra Oyörott az ország minden részéből. _
Kártya helyett sakkozik a letenyel fiatalság
Letenye, április I
Baranyai Lajos letenyel igazgató-tanitó a falusi ifjúság kOrében a kártyajáték kiszorítására klsérletké-pen bevezette a sakkjátékos, ami rövidesen nagy népszerű iégre telt szert a letenyel ifjúság korében. Az érdekes kísérlettől már a kultuszminiszter is tudomást szerzett, aki elrendelte, hogy a további errdmé-nyekről és a játék elterjedőéről terjesszen fel jelentést a népművelési bizottság.
— NŐI és férfi fehérnemű anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger divatáruház.
Szombaton és vasárnap
Izoótoisira
otflÉayxasával
»Markó-féle vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
Dlauétafoa vacsora 80 fillér
1933. április 2
Sándor PAI útlevelének lejárta miatt
Namrkanixaan Rekedt
Nagykanizsa, április I
Érdekes esel történL pénlek esle Sindor Pállal, aki feleségével Abbáziába igyekezett. A nagykanizsai állomáson az utlevélellenőrző rendőrtiszt, dr. Maldt) János fogalmazó i/szrevette, hogy Sándorék útlevele a mai napon lejárt Azért, hogv a szerb hatóságoknál né legyen kellemetlensége, figyelmeztette, hogy sürgősen hosszabbittassa meg útlevelét. Sándor Pál erre nejével behajtatott a városba, a Centrálba, ahonnan telefonon felhívta Budapestet útlevél-ügyének sürgős rendezésére és még az esti vonattal felküldte útlevelét a főkapitányságra. Sándor Pál — a .Zalai Közlöny" munkatársának tett kijelentése szerint — a holnap (szombat) esti vonattal utazik tovább Abbáziába, mivel addig reméli a meghosszabbított útlevél visszaérkezéséi Addig Nagykanizsán tartózkodik. _
- „Almok - éjszakák". Vidéki orvos a Nyíl lövi heti regényének: „Álmok — éjszakák" szorzóié. Az Ismeretlenség homályából bukkant tel az u| Író: Mártont! István, akt mondanivalójának eredetisége, stílusának készsége folytán a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot. Egy orvos története ez az írás, aki sulyoe betegségének lázátmaiban álmodja végig a regényt, amelynek szereplői az 9 életének tóalak|al, érzésvllága az 6 énjének elnyomott vá ryalból fakad éa amelynek tragikus Konfliktusa az 6 élete vegéro tesz pon-
ZALAI KÖZLÖNY
toU Finom, Írás ez, amel;
a lélek legmélyére világító íelv egyúttal 101 páratlan fordulatokkal
ktetfl lrsmuL teli, érdekes
regény.
- Vasutas alkalmazottak 1032/ 33. évi kedvezményes tüzelőjének bejelentése. Felhívom az összes állomásom utján ellátandó kedvezményes tüzelőanyagra Igényjogosult alkalmazottal (DSA és Mdv. nyugdíjasokat is), hogy az 1932/33. fűtési évadra szóló tüzelőanyag igénylésüket sürgősen, de legkésőbb folyó hó 18 lg hivatalomnál a szokásos módon jelentsék be. Akik Igénylésükéi s fentjelzett Időpontig bejelenteni elmulasztják, azokat nem lesz módunkban pótlólag az ellátandók közé felvenni. Az állomásfőnök.
- A Petrlcs féle sonkák tolvajai a bíróság előtt. Petrlcs Qyula nagykanizsai hentes és mészáros-mestert egy napon bizalmasan figyelmeztették, hogy tanoncai rendszeresen dézsmálják a raktárát. Petrlcs házi szarkáit feljelentette a rendőrben és megindult az eljárás. Most volt ebben az ügyben a törvényszéki főtárgyalás. A vádlottak beismerték bűnösségüket és előadták, hogy egyik tirsuk kérésére lopták a húsneműt, ™ett az azt mondotta, hogy fivére munkinélkül van, nincs mit ennie; •egllsenek rajta. És ők .segítettek"
rajla. Pelrlcs Oyula nem kivánla tanoncainak megbüntetését, megbocsátott nekik, sőt továbbra is alkalmazásában vannak. A bíróság igy a fiatalkorú tolvajok ellen megszüntette az eljárást, ellenben B. S. felbujtót hat heti fogházra, fivérét mint orgazdát 4 heli fogházra és a többleket kisebb pénzbüntetésre Ítélte.
— A cukorbeteg kosztja. Cukorbetegek részére irta dr. Horvay Ls|os főorvos. II. Bővített kiadás. Az Ismert specialista tollából most Jelent meg c munka második kiadása, mely rendkívül fontos minden cukorbeteg számára. A könnyen érthető stílusban megírt mü mindazt tartalmazza, amll a cukorbetegnek a tudomány legújabb megállapításai szerint betegségéről tudnia kell. A cukorbetegség gyógyítható, amennyiben a beteg az otvosl előírásokat ponlosan betartja és a kitűnő szakorvos tanácsait követi. A könyv tartalmának fontosabb fejezeteiből: Hogyan alakul kl a cukorbeteg kosztja ? A cukor és szén-hydrálmentes alapkoszt. Miként használjuk fel a megengedett szénhydrát-lartalmu élelmiszereket. Zsírszegény és fogyókoszt. Egy főzeléknap Z»b-liszlnsp és más szénhydrátdus napok. Az Insullnnal kezelt beteg kosztjáról. A cukorbeteg gyermek kosztja. Néhány őszinte tanács cukorbeteg részére. Idényétlspok. Konyhareceplek. Lelki Izgamjk. Fürdőhelyek. Főzés. Ezen értékes és fontos munka az Ismert budapesti könyvkiadó. Nóvák Rudolf és Társa cég kladásábtn le-leni meg és annak ára csak P2 60. Minden jobb könyvkereskedésben kapható.
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
Iptili ilita Ibzertilslkil.
Férsktár: WEI8Z MÓR, Nsáykaalzaa Klrály-stos $4. Tslsfss 310.
RÁDIÓ-MŰSOR
Április 2 (szombat)
Budapest 9.15 Szslonzeníksrl hangver. aeny. 9.30 Hírek. 11 10 Nemzetközi «z-lelzóaaolgálsL 12.00 Déli harangszó. 12 05 A rádió házi kvintettének hangreraenye. Közben 1125 Hírek. 13 00 Idójelsés. 14 46 Hírek. 16.00 Oyermtkjálszóóra 18.48 Idó-jelzés. 17.00 E. 17.30 Magysr dalok. 18.30 £ 19X0 Mit tizen s rádió. 19.30 Marik Irén zongorshsngrersenre. 20.00 Bemutaló elósdás aózv. a Király Színházból. Kóiben Időjelzés, ldó|áráa|elenléa. Ma|d cigányzene
Itt OL3Z alkalom! Kisorsolásra kerül
kS>al nyolo millió pengS.
I. osztály húzása április hó 15. és 18-án.
Vegyen szerencseszámn osztály sorsjegyet Ifj. HIRSCHLER MIKSA {BffiSSffiP
gortjegyek á«j
fóelárualtónál
Korona szálloda épület.
, negyei 6 - ayoloiá 3-
Fő-ut, Egész 24 —. fél 12\'
Ideális ruhafestés és tisztítás i
Gyűjtő: Fó-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsxtltó Özemében MGVKMIZlAl.
SPORTÉLET
Vasárnap itthon játsxlk u STE bajnoki mérkőzést a Pécsi DPAO-al
Nagykanizsa, április 1 Lázas Izgalommal várja Nagykanizsa város sportközönsége az NTE első nagykanizsai tavaszi bajnoki mérkőzését. Teljesen érthető a megnyilvánuló nagy érdeklődés, mert tavaszi bajnoki mérkőzéseit az NTE vidéken győzelemmel kezdte és tavasszal még nem adott le pontot. Az NTE jelenleg a bajnoki tabella 3. helyén áll, az első és második helyezett PVSK, Illetve PEAC már adott le pontot, azaz a PEAC már vereséget is szenvedett. Az NTE-nek a tavaszi szezonban sokkal könnyebb a helyzete, mert mlg ősszel a legnehezebb mérkőzéseit vidéken Játszotta, addig tavasszal minden nehéz mérkőzése, köztük a DPAC, DVAC, PEAC, PVSK és Dombovári VOOE Nagykanizsán kerül lebonyolításra.
Az NTE első ellenfele a pécsi DPAC a meglepetések csapata, mely együttes sok meglepetést szerzett már a nagy egyesületeknek. Így tavasszal első bajnoki mérkőzésén 1:1 arányban döntetlenül Jálazolt a bajnok PVSK-val, mely — ha figyelembe vesszük, hogy a PVSK az országos vasutas bajnokságot megnyerte — nagy teljesllménynek
közgazdaság
Egyedül i kanizsai járásban 1000 pengővel túljegyezték már a megyére engedélyezett takarmányhitelt
mondható.
E két Jóképességü csapat küzdelme szép sportot fog nyújtani a nagykanizsai sporlkOzönségnek, mely találkozásból, a honi pálya előnyét szá-milva, minimális gólkülönbség NTE győzelem valószínű.
A mérkőzés délután 3 órakor kezdődik a Zrínyi pályán.

Pécsett a PEAC-PAC mérkőzésen nagyon kell vigyáznia a PEAC-nak, nehogy Ismét meglepetés érje, mlg a PSC-KTSE mérkőzésen döntetlen
eredmény valószínű.

4 én, hétfőn Kaposvárott a KRSC— DVAC mérkőzésen a DVAC szaporítja pontjait Pécsett a PVSK a Szigetvári AK ellen többgólos győzelmet arat.
Mlftrii
A nsrrkantsssl eeteeratóftal M-ttgyeló Jelentések i Pénteken a himir-Jkkt: Kenet 7 órakor +7, dléután I órakor + 1Í4, eate 9 órakor -flO-4.
frMdsst Reggel borult, délben és ssta fel hós égboltozat
SMéUnuv. Reggel dél, délbea ás ssta délnyugstl ssét
(Élttakal ródUJtknUt) • Bat glal Istásst Istsatl \' ksri Sarait,
Nagykanizsa, április 1
A Zalai Közlöny néhány nappal ezelőtt hitt adott arról, hogy a tárásból alig érkeznek igénylések a földművelésügyi miniszter állal ujabban engedélyezeit és Zalamegyére 25 000 pengőben kontemplált takar-mányhltelre. Felhívtuk egyúttal a gazdák figyelmét arra is, hogy mielőbb jelentsék a hiteligényeiket, amiket csak március 31-ig vehet figyelembe a gazdasági felügyelőség. Híradásuk alapján az utóbbi napokban olyan tömegesen futottak be az Igénylések a takarmányhltelre, hogy eddig már caupán a kanizsai Járás Igénylése 1000 pengővel túlhaladja az egész megyére engedélyezett takarmányhitelt.
Qaraboncon 95 gazda igényel 95 mázsa szálastakarmányt 814 pengő ériékben, Zilamerenyéről 4 gazda 28 q szálastakarmányt 182 pengő értékben, Balatonmagyarodról 6 gazda
27 q szálas és 7 q abraktakarmányt 370 pengő értékben, Ktskomáromból 41 gazda 322 q szálas és 42 q abraktakarmányt 3317 pengő értékben, Oelsén 17 gazda 116 q szálas és 28 q abraktakarmányt 1373 pengő értékben, Oelseszigetről 4 gazda 63 q szálastakarmányt 410 pengő értékben. Zalaszentbalázsról egy földbirtokos 200 q abraktakarmányt 3600 pengő értékben Nagyrécséröl 47 gazda 311 q szálas és 37 q abrak-takarmányt 10937 pengő értékben, Komárvárosról 4 gazda 91 q szálastakarmányt 783 pengő értékben, Korpavárról 5 gazda 36 q szálas éa 79 q abraktakarmányt 1403 pengő értékben, Újudvarról 8 gazda 43 q szálas és 13 q abraktakarmányt 589 pengő értékben, Murakereazturról 43 gazda 132 q szálas és 48 q abraktakarmányt 2006 pengő értékben, végül Fityeház községből 5 gazdálkodó 27 q szálastakarmányt Igényel
ZALAI KÖZLÖNY
1932. ápri|» i.
216 pengő értékben.
EgyedUI tehát a kanizsai Járás területéről 200 garda 1291 q szálas és 450 q abraklakarmdnyt Igényel mintegy 26,000 pengi értékben.
A beérkezett Jelentéseket Hering Dezső gazdasági felügyelő Zalavármegye alispánjának fog|a felterjeszteni, aki viszont az OKH-nak küldi fel Budapeslre. Az OKH visszateszi aj iratokat a Klskanlual Hitelszövetkezetnek, amely az érdekeltségébe tartozik, ez a helyi izerv a váltót, kötelezvényt és hitelképességet felül-Miálja, majd visszaküldi az Iratokat az OKH-nak, amely ax aliipán utján a polgármesteri, Illetve főbírói hivatalnak juttatja el. Innen a Jegyzőkhöz kerülnek ki az Iratok, akik végül értesítik a gazdákat az eredményről.
Félő, hogy az aktáknak ez a hosszas útja legjobb esetben is eltart 3—4 hétig. Mennyivel egyszerűbb leit volna, ha az OKH helyi szerveinek bizonyos Oisztgel utaltak volna ki és az egész hitelakciót a polgármester, főbíró, gazdasági felügyelő éi a Jegyzői kar közreműködésével bonyolították volna le.
(-) A balatoni halászati tilalom meghosszabbítása. A földművelési miniszter a hosszan tartó hideg időjárásból eredt okokra tekintettel a Balatonon az Idei üzemterv-szerü halászati tilalmat kél héttel kitolta s Igy az április 16-tól május 15 lg fog tartani.
mm zárlat
Párti 20*27, London 19-721/1, Newyork 514-75, Brttsael 71-96, Milano 2660, Madrid 38-85, Amsterdam 208-00, Berlin
122-50, Wien---, Szófia 373, Prága
15-25, Varsó 5770, Budapest -■-, Belgrád 8-90, Bukarest 3<*
Bora tiszav. 77-« 1900-13-90, 78-aa 1315-14-05, 79-ea 13*30-14*20, 80-as 13-40-1430, dunánl. 77-ea 1Í60-1280, 78-aa 12*75-13*00, 79-es 12-90-1315, 80-as 13-00-13-30, roia 15-10-15 30, tak. árpa 16-00-16-50, zab 2130-2150, tengeri 16*10—16*30, korpa 13 80-1400.
i Iímmü Baik ierlza-áriolyamal
"valuták
igolt. 21-75-22-15 Igafr. 7995-805Ö ik. 16-94-17 04 Dánk. 11^70-120-70 Dinár 9*93-1001 Dollár 570-50-57350 Franda 1.22*30-22-50 Holi. 230-40-23180 Zloty 63 9644-45 Lel 3*48-3*54 Léva 4-06-419 Ura 29-40-29*70 Márka 135*45-136-25 Norvég 114 90-115-90
Peseta —*--•—
Schlll. -•--•—
Svájci f. 110-70-111-40 Svéd k. 11700-11800
DEVIZÁK \'
Amat 23060-231*80 Belgrád 998-1004 Berlin 135*55-136*25 Brtlssel 8005-80 55 Bukarest 3-43-3-47 Kopenb.l 19 90-120-70 London 21-81-22-01 Madrid -■_-•— Milano 29-50-29-70 Newy. 571-00-574-00 Oailo 115*10-115-90 Páris cl. ári. 22*401 Prága 16*94-17-02 SzóBa 4*06-4*19 Stockh.117 20-118-00 Varsó 64-06-64-45
Wien —*-•—
Zürich 11080-111*40
Wien dearing árfolyama : 80.454.
Felhajtás 1370, eladatlan 542. — Első-rendü 0*88-090, szedett 0-90—0-94, szedett közép 0*84-088, könnyű 0-74-0-78, l-sfi rendű őreg 0-80-082. Il-od rendű öreg 0-74—0-78, angol süldő 080-090, saalonna nagyban 1*00-0-00, zalr I• IS— 1-20, hus Hfe-1-36, félserlés 1*08-1-20.
Ellája: Mlnlal Ryoaáa ái Lapklaáá Tállalat. lankaaluáa
Felelős kiadó: Zalai Károly, hrtaraitoa UMm> NagykasUa. M. as.
APRÓHIRDETÉSEK
ti ^uuu m. lUuaia m aw.
MIK Mí at). s nu*T. u 10
uM a* fillér. mi»4*M torábW dJJa 4 fUL luMn U pa.uk.. 10 u«s mi*r. >Ma lOYÍSW ni Slja • fUlér. Cl«"6 . -Ind.. «•»-ugaM brtazMI ÍB4 m ul»ltUUk.
AlU.t kWMÓkMk SO* Mi^atAar. HJraaJSMJf 3 (Bt) panpS SMaagaa almi a feloareoo* ulthyvolA*. udaaldjada eJkertll«Ki eWra tfietoaaa*.
NŐI- és lértlszabóknak alkalmas ruha-álháayak olcsón eladók. Slnger divat-áruház. 1625
[akáa előszobás, vízvezetékei lakás klsdó József tőherceg-ut 58/a.
a* alkófos síép utcai Iskái májúira kiadó Kinizsi-utca 3Í 1596
Jobb háztartásbeli alkalmazottakkal rendelkezem, özv. Poszovecz F.-né, Kölcsey-ufca 9. 1594
Főút 19. alatt egy udvari helyiség, Irodának, műhelynek klaté. — Bővebbet Teleki-ut 47. 1595
poaAmyvAri
uradalmi fajbocalm kaphatók llterenklnt már 10 Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. BROSS KÁROLY földbirtokos _Batthyány-utca 26 Izáa.
elköltözés miatt Sugár-ut 12, emeleten hálószoba bútor egyben vagy részben. Iróaazlal, ebédlőcslllár. vaskeretea sodronyágybetét, egyébb háztartási dolgok. __1635
Elad* Sánd-utca 18 számú ház Katona-réten, esetleg felében Is. 1623
■aiaaabáa lakás várói közepén, egy-szobis lakáa Telekiül elején május l-re klsdó. Relchfnteld hentesüzlet, Erzsébet-tér^ 1630
KélaaoMa és egyBzobáa utcai lakis öaazes mellékhelyiségekkel má|us l ére olcsón kiadó. Ugyanott egy szép Üzlethelyiség ll kiadó, Bővebbet a kiadóban. 1634
Főzelék magvak Gazdasági magvak Gyümölcsfa permetező szerek Műtrágyák Baromfi erfltakarmányok
kapható:
Ország József
cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Pk. 1283/1929. az. 1932. vghtól 79. ir.
Árverési hirdetmény.
Dr. Wollák János zslaegeiszegt ügyvéd áltsl képviselt Boa Anna térj. Pál Pílné Javára 6415 P 96 Nll. tőke és több követ-lés Járulékai erejéig a letenyel klr. Járásbíróság 1029. évi 1583. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytan vég-rehajtáat szenvedőtől 1929 évi május hó 25-én lefoglalt 1036 P-re becsült Ingóságokra a lelenyel klr. járálblróság fenti izimu végzésével az árverést elrendeltetvén, snnak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. }-a alapján az alább megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő máz foglaftatók javára Is sz árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési Joguk ma la fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végr. szenvedő lakásán Kerkaazent-klrályon leendő megtartására határidőül 1932. évi áprllla hó 16-lk napjának d. e. 12 őré Ja tűzetik IU, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szerszámok, hordók, ser-tésól, kádak, sertések s egyéb Ingóságokat s legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron slul Is el fogom adni.
Lelenye, 1932. évf március hó 21-én.
(P. H.) Radlch-Ollé István sk.
klr. blr. véerehalM,
mint bírósági kiküldött.
Meghivó.
A Keszthelyvidéki Takarékpénztár R. T Keszthelyen
tisztelettel meghívja részvényeseit
XXXVIII. évi rendes közgyűlésére,
melyet 1932. évi április hó 13-án délután 4 órakor saját helyiségében fog megtartani.
Tárgysorozat«
1. Igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő-bizottság jelentése és a mérleg előterjesztése.
3. Határozaka nyereség hovaforditása tárgyában.
4. Az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak adandó felmentvény.
5. Az igazgatóság és választmány megválasztása.
6. A felügyelő-bizottság alapszabályszerü megválasztása.
7. Netáni indítványok az alapszabályok 16. § a értelmében.
Keszthely, 1932. március 30.
MérleauAmla. Vagyon: Készpénz 13 069 69 P, Magyar Nemzeti Bank 27.291*22 P, M. kir. Postatakarékpénztár 819 24 P, Pénzintézeti követelések 7.720 70 P, Értékpapírok 6.470— P, Leszámítolt villák 1,386.859-29 P, Folyószámla adósok 447.905*04 P, Intézed Ingatlanok 64.000 — P, Berendezés I — P, Átmenő télelek 40*26 P, Óvadékok és kezességek 31.114 — P, összesen 1,954 176*44 P. Teher: Részvénytőke 150.000 — P, Töketartalék 62 970 32 P, Külön tartalék 20.000*— P, Betétek 972.100 25 P, Viszontleszámltolt váltók 588.768*— P, Hitelezők 74.44755 P, Kincstári Illeték tarfozás 1.725 — P, Fel nem vett osztalékok 1.360 — P, Átmenő télelek 39.462*60 P, Óvadékok és kezességek 31.114 -P, Nyereség 43.341 72 P. Összesen 1,954.176 44 P.
Üzl»teredményK*mla. Veszteség: Kamatok 122.441 29 P, Adók 24.637 25 P, Költségek 31.954 42 P, Leírás 10.263 71 P, Tiszta nyereség 43.34172 P, Összesen 232.638 39 P. Nyereség: Mult évi nyereség áthozat 3 403 68 P, Kamatok 211.997 95 P, Jutalékok 9.882-16 P, Ingatlanok jövedelme 7.354*60 P. összesen 232.638 39 P.
Keszthely, 1931. december 31-én. Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk:
Az Igazgatóság. A felügyelő-bizottság.
Használja ki az utolsó alkalmat,
amíg az ingyen készlet az
tart, szerezze be üvegjét, mert később csak cca 16 pengőért szerezheti be.
Az Autó Syphon egyedárusitója:
Szabó Antal
sport é* rádió Üzlete.
KIADÓ
is azonnal elfoglalható a város belterületén cirka 30 méter hosszú, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szip helyiséi. Esetlei két részben le. Cim a kiadóban.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán., (Felelős üzletvezető: Zalai Károly)?
72. évfolyam 75 szám
Nagykanizsa 1982. április 3, vasárnap
Ara 16 Már
ZALAI KÖZLÖNY
4« W».<W!lv»lil: Fóut 5. ,xim. Ivatal: KoMulh-utc* 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Az Élet dörömböl a kapuk előtt,
tftn: dr. KRAtKY ISIVAn polgírmésltr
A magyar városok kálváriás ulján clőljárnak azok, amelyek elveszítették gazdasági területeik kisebb-nagyobb részét s az uj határ megálla-
^ilátia után ennek közelébe kerüllek.
la ezekkel a városokkal — Sopron, Szombathely, Pécs, Szeged, Miskolc stb. — hásonlltfuk össze egyfelől Nagykanizsa polgárságának, másfelöl háztartásának helyzetét s figyelembe vesszük a népességi és egyéb külömbsÉgeket, — megállapíthatjuk, hogy viszonylag nem Vagyunk kedvetlenebb Helyzetben, mint amazok 5 nincs okunk sem klshltüségfé, sem az országos viszonyok indokolta aggódásnál hagyobb kétségbeesésre. De Nagykanizsa rtlég i többi magyar várossal való összehasonlítási Is bírja, csak ennél az összehasonlításnál nem szabad városunk különleges helyzetét figyelmen klvtil hagyni. , M
Városunk különleges helyzetét a következő ténye/ők okozzák : /. /I megye-székhely hldnya, 2. a népességnek — részben az első okből szdr-mazó — a többi hasonló városokétól eltéri összetétele, 8. a város határszéli fekvése. |
Áz első olt nagyon sok hátrányi Wkntyt városuttkrá a múltban is, ne még többet jelenthet számunkra ma. Tudjuk, hogy a városok fejlődésének egyik legfontosabb feliéiele a megfelelő közlekedés Nagykanizsát a DélivaBut fővonalainak kiépítése lendítette előre a mult évszázad 70-es éveiben és ugyancsak a Magyar Államvasutak fő vasútvonalainak kiépítése okozta, Hogy később Szombathely és KapoSváf Íokoíálf-»an elszlvták>8< Wykartlzsal kereskedelem piacainak égy fészét. A várhegye Vélélíségí &Hdldg lerrri<*m-lénél fogva arra törekszik, hony a Vármegyei székHely a vármegyének Wndetl teklrilelberi Valóságos köz-ponlja legyeii, Ellnek á [tolítlkának következménye, hogy Nagykartizs^ nrriejy a yá\'meoryének legnagyobb adófizetője, á vármegyétől egyetlen ♦fljálls vasutal sem kapott. Előáll! « ai étéíz Országban egyedülálló Myzet, hogy egy egész Járás terű Ki\'fc, amely városunktól 15-30 kilométernyire fekszik, nincs vasul a w a járás a maga természetes gócpontját, Nagykanizsát még a mai fejletl közlekedési technika mellett is cs k a legnagyobb nehézségekkel Iwtlja megközelíteni.
Vármegyénkben természetellenes helyzet állt dó annak következtében, búgy a vármegye székhelyének kijelölésénél kizárólag a Iradiclő érvényesüli, a praktikus szempontok figyelmen\' kívül hagyásával-
Ez a természetellenes helyzet, hogy a vármegye legnagyobb és legfejlettebb városa nem esik egybe a megyeszékhellyel, azzal a következménnyel jár, hogy azok a természetes erőforrások, amelyeknek a maga ere|éböl fejlődő város a pozícióját köszönhette, részben elvonaltak s
egyik város sem fejlődhetett kl arra a fokra, amely a vármegye szempontjából is kívánatos volna. Ez a város különleges helyzetét erednjé-
BMixettal ára : egy hón t pengó SO Iliiéi. Sxeikeji tótégi éi kladóhlvatall telefon: 78. u
nyezö első,ok a múltban csak azzal a következménnyel járt, hogy a megye-székhely előnyeit nélkülöző Nagykanizsa nem fejlődhetett a Du-nánlul eeyik;első empóriumává (legalább 50—50 ezer lakosú gócpont lennénk), — a jelenben és a közei-lövőben azonban egyéb, sokkal na-
gyobb veszélyek lehetősége Is fennforoghat. (Ami nem jelenti, hogy okvetlen fenn is forog.)
Az államkincstár mai helyzete ugyanis elkerülhetetlenné teszi a legszigorúbb takarékosságot. Intézmények összevonása, leépítése van kilátásban. A racionálás egyik alap-
**************...................................i—i".......ir.-iv.ur.mamirou
Sándor Pál nyilatkozik a „Zalai Közlönyének az általános titkos választójogról, amit nem lebet, és az egységes polgári frontról, amit nem akarnnk megcsinálni
Beszélgetés a szocializmus terjedése elleni szervezkedésről, a Károlyi kormány jó utón haladásáról, a fázisrendszer késése miatt készülő kereskedői bojkott és szlrájk mozgalomról, a középeutópal konföderációi ól
Nagykanizsa, áprllta 2 A tlszaeszlári Idők... Párbajok (még
Bbédutánl fekele mellett Blanken-bergék vetidégazerelő otthonában szemközt ülök Sándor Pállal, aki feleségével, Pest egyik legszebb asszonyával; abbázlai utja forán 24 órára ittragadt Nagykafllafttn.
Egészen kicsi társaság. Csak páran vagyunk meghívottak. A mágyai kereskedő-világ öss titánja 72 évét meghazudtoló frlsieaéggel k lielle-rtjeáségiel viszi A társalgás fonalát. Csupa tanulság tólnden szava. Kísértést éreztem: lejegyezni mindent, amit mond. Egy gazdag politikai élet sok epizódja. Választások, kemény, de mindig győztes harcok...
ma sem szeretnék Sándor Pál híres kard/a elé kerülni I)... A kommün ulánl antiszemita-világ .. Utazások: jáva... Cuba... London... sőt: magyar falvak...
Egy óra pillanatként röpül el. ösnnlérhetttleméí ét becsület
A ií\'Wíágból valaki a parlamenti öesieférfteteiü-nKf reformját dobfa szőnyegre.
— Nem lehet azt mrgűfdanl. — Válaszol Sándor Pál a szivs:ftf»tje mögül. — Mert nincs halár, hogy meddig. Mari az összeférhetetlenség becsület doígd... Nekem lehetne Igazgatósági tagságom rakásra, ha elfogadnék egyel Is... Ez megoldási
Titkos választás és az egységes polgári front
— A választások? — teszem fel a kérdési,
— Azt htezrrn, — mondja —
az Ősszel Míaarftfrik. íltko-sarty de nem áítíldtfosea\',
(fanefri megstorrtott titkos szavazással. Mikor a /altírt a szoelafízmns olyan fetteneteseff terjed, nem lehet általános titkos választójogot csinálni.
— talán (rikább csak elégedetlenség az a falun? — vetjük közbe
— Nem 1 A polgári társadalom nera találja fel magát és nem látja a. szocialisták ter|eszkedését. Uraim, megdöbbentő er, ahogy
a polgári társadalom egymással veazekszlk, ahelyett hogy összeállna és — mint a szocializmus — egységes polgári frontot csinálna
— A mostani kormány — mond|a Sándor Pál, — ha megvalósítja, amit Igér, /ó uton halad. Ezért pártunk semmi nehézséget nem gördit az útjába. Várjuk, hogy az ígéretből valósig legyen.
— Károlyi nagyon becsületes ember, kár hogy kevésbbé politikus.
— Bethlen Istvánnak egy évvel lemondása előtt nagy memorandumot adtam át A vége valahogy így volt: .Te, kegyelmes uram, nem a külpolitikán, nem is a belpolitikán fogsz megbukni, hanem az ország rom|aln."
— Akkor még egy milliárd pengőnk volt, ami aztán szélfolyt, mini a pelyva. A sok szövetkezet .. lydk-kölcsönök... a buza-polttika (mikor Ausztráliában 2 dollár 10 centért állítanak elő egy hektáron búzát a traktor-társaságok...)
VDiíjva *
:poWláh<
éHál-
A kormányról Is szó kerül, Bethlen és Károlyi vannak a mérlegen
A túlzott agrár Izmus és a fázis-rendszer
probléma a megélhetés a számára
Innét egy ugrás volt már csak a mezőgazdaság válsága. Erről isbeszél.
— Az agrár-Irányzat kissé tul meoy már a haláron. A mezögaz-dalág nem adhat annyi embernek megélhetési, mint az ipar Viszont Snél több a gép és minél fejlettebb a technika, annál
nagyobb
munkás
A gépi erő az emberiség legnagyobb ellenségének mutatkozik.
— Az ipar sokkal több embernek ad kenyeret, mint akármi máB, annak túlságos üldözését meg kell
szüntetni.
A forgalmiadó fázisrendszerről kérdezem, amiért Sándor Pál az OMKE minden súlyával hosszú Idő óta harcol.
— Varga államtitkár — válaszol — a választáskor megígérte, hogy meglesz. Azóta állandóan folyik a munka, csinállak már vagy 18 tervezetei, a kereskedeiem pedig csak harcol érte folytonosan, de már egészen elkeseredve. Már olyan Indítványok érkeznek az OMKE közpo^jjához, melyek
gyárosok bojkottját talános kereskedő-sztrájkot akarnak. Ezeket a megmozdulásokat természetesen visszautasítjuk, de ha a kérdés rövidesen megoldási nem nyer,
— ami pedig csak a kormánytól függ és nem csak a kereskedelemnek, hanem az egész országnak jól felfogolt érdeke — akkor nem garantálhatunk semmit. Most már e kérdésben velünk harcol a hozzánk csatlakozott kis- és középipar Is. EayadOII lahiUséf ■ Dum-
konfOderáaió Egy kérdés vetődik fel a társaságban :
— A Duna-konföderáció, ugyebár, szép utópia csupán?
— Nem, — válaszol Sándor Pál
— nem utópia az. Sőt: egyedüli lehetőség Európa megmentésére. A terv sor«a nem az érdekelt közép-európai államoktól, nem a kisanlant-tól, hanem a nagyhatalmaktól függ. Hitelezőink tudják ma már, hogy csak ugy kapják meg a pénzüket, ha felsegítenek bennünket. Tudják azt is, hogy nem kapnak 100 százalékot. t
Végetér a beszélgetés. A kis társaság szétoszlik. Sándor Pált vár|ák a kanizsai kereskedők a Pannonlába, ozsonnára.
A magyar kereskedők atyja, a viharálló, kemény tölgy árnyékában egy pillanatra u| erőre kap a szörnyű harcban már-már csüggedő vidéki kereskedő.. (bt)
ZALAI KÖZLÖNY
elve, hogy a különböző igazgatási ágazatokhoz tartozó hatóságok és hivatalok ugyanazon ,centrum"-ók-ban legyenek. Ez az elv nagyon helyes, ha a demokratikus fejlődéshez, a nép széles rétegeinek mennél jobb és megfelelőbb közigazgatási és igazságszolgáltatási kiszolgálásához fazódö praktikus szempontok a centrumok kiválasztásánál is ugyanilyen rigorozitással érvényesülnek. Ha pedig ez az államkincstár mai helyzetében nem lehetséges, akkor a centrális szerepre hivatott és ennek feltételeivel rendelkezi nagyobb városokat — államérdekből — nem szabad eddigi Intézményeiktől néhány ezer pengő államháztartási megtakarítás kedvéért megfosztani, mert ez közvetve több kárt okoz, mint amennyi hasznot jelent a pillanatnyilag elért pénzbeli meglakaritás. S ha ehhez hozzávesszük még azt is, hogy Nagykanizsa esetében az államkormányzat olyan várossal áll szemben, amely a trianoni erőszak folytán elvesztette gazdasági terrénumainak egyrészét, tehát a világháború gazdasági-rokkantla (mint minden határszéli város), akkor tisztán állhat előttünk az az államkormányzati feladat, hogy ezt a vá rost egyetlen Intézményétől megfosztani nem szabad, hanem ellenkezőleg, a hadirokkantakat megillető kivételes elbánás alapján, a város hóna alá kell nyúlnia államnak, vármegyének egyaránt.
Ha tehát arról ma még nem is lehet nó, hogy Nagykanizsa mint centrum kiépíttessék, de hivatottsá-gunk és igazunk tudatában Joggal kérhetjük és bizton remélhet/ük, hogy meglévő évtizedes intézményeinket még a racionalizálás parancsszavára se bántsák. Ha szükség lesz rá módot fogunk találni arra, hogy igazunkat a döntésre hlvatot\'ak jóakaratú elbírálása alá bocsássuk és bizton remélhetjük, hogy vármegyénk igazságszeretö főispánja és nemes-lelkü alispánja ebben a kérdésben — intézményeink fenntartásában — teljes erkölcsi súlyúkkal és bsfolyá-aukkal megettünk lesznek.
Városunk különleges helyzetének második oka nagyrészt az elsőből származik. Eit a várost kezdeltől fogva a földrajzi fekvése vitte előre fejlődése utján. A Kanizsa-vár körül letelepülő polgári elem természetes megélhetését a kereskedelemben és iparban találta. A közlekedés fejlődésével a kereskedelem és ipar lett a város megélhetésének és továbbfejlődésének a gerince, a kereskedő és Iparos lakosság a városi életnek értékes tényezője. A város a kereskedelmével és iparával lendült fel és ezzel együtt vérzik ma. Jelentós még városunkban a mezőgazdasági lakosság száma is, viszont hiányzik a honorallor osztálynak az a számottevő része, amely a megye székhelyén feltalálható. Természetes, hogy egy ilyen összetételű és jellegű varos a gazdasági válság következményeit még akkor is jobban érzi. ha nem veszíti cl régi gazdasági kapcsolatait. Ezzel szemben viszont egy ilyen városnak sokkal jobban ki kell tudni használni egy esetleges gazdasági fellendülés minden lehetőségét, mint a gazdasági tradíciókkal nem rendelkező polgárságtól lakott városoknak.
Ez a kérdés már szoros öisze-függésben van a városunk speciális helyzetét előidéző harmadik ható
okkal: a határszéli fekvéssel. »
A határszéli fekvés azt eredményezte, hogy városunk úgyszólván három ország halárára került és kimenő állomása az Olaszország és
Dél-Európa felé Irányuló forgalomnak.
Addig, amíg a Duna medence egymásra uta\'t államai a teljes gazdasági elszigeteltség állapotában vannak, ez a helyzet Nagvkanizsa gazdasági életét, — különösen a Jugoszláviával való kapcsolatokban — úgyszólván teljes tétlenségre kár-hozlalja. Ez a tavasz azonban forduló ponton tilálja a világot. Nagy események előtt áll Európa, melyek uj horlzonlokat nyi nak meg a hosz-szu borulás után — városunk számára Is.
U) lehetőségek nyílnak e város régi gaidasági szerepének visszahó ditására.- Az Élet újra itt dörömböl a kapukon, készüljünk fel rá.
A határszéli fekvés, amely eddig aléltságunk és elszegényedésünk oka volt, az elkövetkezendő Időkben gazdásági regenerálódásunk felemelke désllnk, régi gazdasági jelentőségünk visszaszerzésének, egy uj, boldog korszaknak forrása és alapja kell, hogy legyen. .
1932, április l.
Mikor ezen az ulon majd elindulunk, legelőször azt a - kishitllséget kell félredobnunk, amelynek jeleit «z utóbbi időben sajnosan láttuk, amely a „halálraítélt" Kanizsa feje ffllölt — nemcsak magánbeszélgeté ek során — hanem még a nyilvánosság előtt is állandóan kongatta a vészharangot. Ne merüljön ki tehát a vá os és polgárai jövője feletti aggódásunk a jelen keserűségei miatti siránkozásban, hanem apáink nemes tradícióihoz hiven, a magunk erejében és képességeiben bizó, küzdeni tudó és győzni akaró lélekkel, városunk gazdasági rendeltetésében veteti erős hittel, a számunkra megnyíló uj lehetőségek gondos mérlegelésével, a változott viszonyokhoz való előrelátó alkalmazkodással, céltudatosan készítsük elő városunkat, annak egész gazdasági életét arra a szerepre, amely három ország halárán, a Dél-Európa felé iránvuló forgalmat lebonyolító legrövidebb vasútvonal ki—és belépő határállomásán reá vár.

á Népszövetség az állami üzemekben látja a magyar költségvetés egyensúlyának akadályát
A JBvő évi költségvetésnek lényegesen alacsonyabbnak kell lennie
Genf, április 2
(Éjszakai rádlője\'enlés) A Népszövetség pénzügyi blzolts igában Tyler Rudolf. Magyarország képviselője szóbeli előterjesztési lett Magyarország pénzügyi helyzeléiöl. Bejelentette, hogy az 1931—32. évi költségvetésnél felmerült tulkladások azon keretek közölt mozogtak, melyeket a magyar kormány számításba vett. Az állami bevételek eddig nem voltak kedvezőtlenek. A még hátrtlevö 4 hónap bevélel tekintetében kedvezőtlen lesz és ez igazolja a bizottságnak azt a véleményét, hogy az összes jövedelem nem
haladja meg a 800 miiriót, sót valószínű, hogy ezen összegnek alatta marad. Síjnálja a bizottság, hogy a januárban. a|ánlott állami üzemek felülvizsgálását nem szorgalmazta a kormány. Ami az 1932—33. évi költségvetést illeti, nem hiszi a bizottság, hogy az 810 millión alul lenne egyensúlyba hozható
A JOvő évi költségvetésnek jelentékenyen alacsonyabban kell mozognia az előző évinél. Addig azonban nem lehet ezt elérni, amíg az állami üzemek súlyos terhei nehezednek a költségvetésre.
Miért van az állami höltségvétés 375 milliós tulkiadása ?
Csak 7*5 millióról nem ad számot
Budapest, április 2 (Éjszakai rádlőjelentés) A 37 5 milliós lulkiadássai kapcsolatban Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter a kövelkezóket jelentette kl a Magyar Távirati Iroda munkatársának : Tendenciózus az az állítás, mintha ez a tulkladás a kormány pazarlásából állt volni elő. A 33 as bizottság még a mult évben 955 millió pengőre emelte fel az állam-háziartás költségvetését. A 37.5 milliós tulkUdást illetőleg az államadósságok, függökölcsönök slb. ka-
ri pénzügyminiszter nyilatkozata
malszolgáltatása 11.1 millió pengőt, az Inségakció 4.3 millió pengőt, a vetőmagakció 2 millió pengői, a mezőgazdasági termények értékislié-sének előmozdítása 2 8 millió pjn-göl, az útügyi l-eiuházások 3 8 millió pengőt, a vasút és posta beruházásai 5.5 millió pengőt, a csepeli kikötő építése pedig 0.5 millió pengőt telt kl. Ezek a kiadások összesen 30 millió pengőre rugmk, Igy fehít nincs szó váratlan meglepetésről, meri csak 7.5 millió pengő iulkiadás terhelt a kormányt.
Hobl Ferenc njból szolgálatot teljesít a vasnton
Egy félig Ores borosüveget Is
Nagykanizsa, április 2 Jelentettük, hogy Mohi Ferenc pá-lya-nester-gyakornokot, a klskanlzsal sorompónál történt Iragikus szerencsétlenség szereplőjét, pérnapl őrizet után szabadlábra helyezték. Az ügyben való szerepe, lllelve a mulasztás mértéke a vasút házi vizsgálata alapján nem mutatkozott olyan méretűnek, hogy tovább ne teljesíthetne szolgálatot, éppen ezért szabadlábra-
ha aludl Is a bakon) ne hallaná. Ugyanazon jegyzőkönyv szerint különben egy félig borral telt plntes-üvegel is találtak a szerencsétlenség színhelyén.
Sándor Pál és felesége üdvözlése Nagykanizsán
Jelentetlak, hogy Sándor Pál országgy. képviselő, az OMKE országos elnöke pénteken este, útlevelének lejárta miatt nem folytathatta ul ját Abbazla felé, egynapra Itt rekedt és a Centrálban szállt meg nejével együtt, hogy bevárják i.budapesti főkapitányságtól a vonat-vezetővel felküldött útlevél meghosszabbítását, aztán a szombat este fél II órai vonattal folytathassák uljukat. *
A Zalai KOziBny híradása nyomán a nagykanizsai kereskedők azonnal elhatározták, hogy együttesen tisztelegni fognak a magyar kereskedelem nagynevű országos vezére előtt. Szombaton délelőtt a Centrálban megjelent a nagykanizsai OMKE kerület küldöttsége Blankenberg Imre és Unger- Ullmann Elek vezetésével. Blankenberg elnök meleg szavakban köszönlötte Sándor Páll és feleségét A Füszerkereskedök Egyesülete nevében Frledenthai László elnök üdvözölte Sándor Pált, mlg Neu Pál titkár ibolyacsokorral kedveskedett Sándor Pálnénak. Az illusztris vendégek megköszönték a nagykanizsai kereskedők figyelmét és hosszasan elbeszélgeltek velük.
Délután 6 órakor az OMKE nagykanizsai kerülete Intim ozsonát rendezett a Pannónia szálloda elegáns, meghitt tónusu termében, amelyen részt vettek nagy számban a nagykanizsai kereskedők és gazdasági életünk tényezői, kik Sándor Pált és nejét lelkesen és melegen ünnepelték.
találtak a katasztrófa színhelyén
helyezése után a fiatal gyakornokot újra beosztották szolgálattételre.
Érdekes, hogy a nyomozás során legyzökönybe vett adatok alapján fennforog annak a lehetősége Is, hogy sz elgázolt Imrei, aki különben rövidesen teljesen felépül, boros volt a katasztrófa pillanatában. Csak igy képzelhető, hogy valaki neklhajtson a közvetlen előtie robogó vonalnak anélkül, hogy azt ne látná és (mé^
Mozgószinház VOtíoria
A FOldes-Hormath-Ábrahám operett most a mozivásznon gyarapítja sikerszériáját. Mint a legtöbbmegfll-mesltett operettnek, ugy a Viktóriának is nagy hibája a kulisszák merevsége. A címszereplő grófnő megválasztásában Is súlyos felületesség terheli a rendezőt, aki csak a művésznő szép hangjára volt tekintettel. ÉPP ezért nehezen tud|a Petrovich Szveilszláv elhitetni a közönséggel, hogy a széphangu, de a kelleténél több tavaszt látott grófnőt olyan halálosan lmád|a. Verebes Ernőnek, a kiváló magyar táncoskomikusnak aranyhumora hála Istennek mindenért kárpótolja az embert Jancsi cigány pazar szerepében jegecesedlk ki eddigi művészi pályájának minden tap-.sztalata, őstehetsége és a magyar színpadi Iskola világviszonylatban egyre elöretöröbb diadala. A Ilimnek közönség-sikere lesz Kanizsán. Kiegészítő műsorként két kiváló híradó szerepel. o. ti. J.
Idő| árts
(Étuaknt ládlójiltnlM * ■•laar«IS-glal laUnl laUntl ••(• 10 Arakon Enyh*, v«H*«éaa falMa Itf "«rható •••hajlammal.
1932, április 1
2ALA1 KÖZLÖNV
Kedden kerül közgyűlés elé Nagykanizsa megyei hozzájárulásának ügye
mondja Ha, aMaú „ó,
Nagykanizsa, április 2
Dr. Krátky István polgármester a városi képviselőtestület tagjait kedden délután 4 órára rendkivttll közgyűlésre hívta Össze. A közgyűlés 16 tárgyponlból áll, melyek kozltl a legfontosabb a belügyminiszter leirata Nagykanizsának 1931. évi vármegyei hozzájárulása lárgyaban, úgyszintén a Magyar Földhitelintézet állal nyújtott 643.100 pengő és a helybeli pénzintézetek által nyu|lolt 600 000 pengős függőkilcsönOk meghosszabbításának ügye. A többi tárgypontok kisebb jelentőségűek.
Értesülésünk szerint a keddi városi közgyűlés elég mozgalmasnak Ígérkezik, főleg napirend előlit felszólalásokban, azután a vármegyei hozzájárulás kérdésében, amely már
a pénzügyi bizottság ülésén Is több elkeseredell Hszólalást provokált. Értesülésünk szerint a belügyminiszter nem adott helyt Nagykanizsa város kérelmének a megyei hozzá-járulás, leszállítását illetőleg, Igy most a képviselőtestülettől lügg: panasszal él-e a közlgazgatísi bírósághoz, vagy pedig megnyugszik.
A közgyűlést megelőzőleg a pénzügyi bizottság kedden déloen 12 órakor ülést tart a varosháza tanácstermében, amelyen ugyancsak a megyei hozzájárulás ügye kerül tárgyalás alá. Fél 12 órakor viszont a nyugdíjválasztmány tart ülést.
A keddi rendkívüli városi közgyűlési — értesülésünk tz;ilnt — követni lógja rövidesen egy másik közgyűlés is.
Tavasai vAaár nagy árla»«állitá»Ml
április 6.-ig
Szakértőket hallgat ki a bíróság a Centrál főpincére ellen Indított kártérítési perben
Ismeretes, hogy üaral F.igy^sné, a nagykanizsai Centi ál szálloda tulajdonosnője feljelenlelte volt föpin-cérét, Irsay Józsefet, mert a kiszolgáltatott ltalnemüeket nem blokkolta le és ezzel neki kárt okozott. Ugy a főpincér!, mint a felirónót el is ilélte a bíróság. Irsay Józsel alkalmaztalása természetesen megszűnt, készpénzbiztositéka azonban továbbra ls Ga-ralnénál maradt. Oarai Fiigyetné ugyanis az Ítélet után kártérítési pert indított Irsay főpincér ellen és kérte a bíróságtól 4600 pengőnek a meg-
ítéléséi.
Mosl volt ebben az ügyben a tár gyalás dr. Szabady Lőrinc kir. törvényszéki tanácselnök elölt. Qsrsinét dr. Berlin Jórsef képviselte, az alpe resi dr. Darás László ügyvéd vi\'dte. A bíróság több tanút hallgatott ki. Azonban miután az okozott kárt a tanuk vallomásaiból ner.i leheléit megállapítani, a törvényszék elrendelte szakértő kihallgatását. Csak azután kerül sor Ítélethozatalra.
A per kimenetele iránt élénk érdeklődés nyilvánult meg.
Strohschnelder tlz napi nagykanizsai szereplése alatt 3000 pengő körfii keresett Nagykanizsán
Négyszáznegyven pengőt kapott az Inségakcló és a leventék
Nagykanizsa, április 2
Slrohschnelder Artúr osztrák testnevelési lanár tiz napon át hajmeresztő mutatványokat végzett 30 méternyi magasságban a városháza és a Centrál közölt kifeszített drótkötélen. Ezer és ezer ember nézte végig a dróthuzalon kerékpározó, vacsorázó és tűzijátékot sziporkázó művészt, akinek teljesítményei — meg kell hagyni — minden eddigit felülmúllak ezen a téren.
A nagykanizsai közönség azonban még nagyobb művészetnek tartotta azt, hogy a mester meglehetős Osz-szegű pengőt tudott Nagykanizsából kivinni. Strohschnelder dicséretére áll|on Itt, hogy bevételéből a városi Inségakcióra és a levenlelnlézménynek 22 százalékot ajánlott fel. Dacára a lakosság nagyfokú szegénységének, nem várt anyagi eredménnyel zárult
Slrohschnelder szereplése. Puszta perselyezés ulján naponta bevett 200 —,220 pengői, a legtöbb volt húsvéthétfőn, amikor 280 pengő aprópénzt hoztak a leventék a zárt perselyekben. Az igy belolyt jövedelem minimálisan 2500 pengőre tehető. Ezenkívül volt még 3 olyan persely is, amit Slrohschnelder emberei köröztek és amikből nem járt jutalék a városnak. Eladott ezenkívül fényképeket is, ami szintén nem megvetendő jövedelmet jelent. Ilyenformán Slrohschnelder Nagykanizsán várakozáson felüli anyagi eredményt ért el, mert a hó utolsó napjai és a lakosság súlyos anyagi helyzete dacára több, mint 3000 pengőt tudott megkeresni a szegény Nagykanizsán. A várossal való elszámolás csütörtökön délben lolyt le a városházán, amikor Slrohschnelder átad,a a felajánlott 22
di vatáru házban. A sok közül egynéhány tájékoztató olcsó ár
Zefirek..........50 fillér
Tennisflanelek........50 fillér
Kartonok.........70 fillér
Mosódelének........70 fillér
Jó minőségű gyolcs......80 fillér
Zsebkendők........20 fillér
Pohártörlök........55 fillér
Mosó fejkendők.......60 fillér
Törülköző szines beszövéssel. . . 80 fillér Prima minőségi! mosott siffon . . 1 pengő MOselymek divatos mintákban . . (1 pengő I40 cm széles férfi mosószövet divatos angol mintákban . . . 2-50.;\'P 136 cm széles fekete finomszálú lllster 4Jpengő 200/300 ebédlőszőnyeg .... 35 pengő Kávés garnitúrák : 1 abrosz 6 szalvétával 6Jpengő
500 méter prima minöségll férflszövet mélyen leszállított árban. KflIAn kabát- és szdnyagosztály I Tavasxt ntíi kabátok 25 pengőtől.
Maradékok MM
százalékot: 440 pengőt, ami csinos összeg a mai Ínséges Időkben. Így tehát a város sem járt rosszul és s lakosság néhány napon keresztül bámulatos mutatványokban gyönyörködhetett.
Dr. Krátky István polgármeilcr a művész utolsó előadása és az elszámolás megejtése alkalmából meleghangú levélben elismerését fejezte kl a bravúros mutatványok felett, egyben pedig a város közönsége és a maga nevében köszönetét fejezte ki a városi inségakcló és a leventeintézmény céljaira juttatott összegért. •
A jövőre vonatkozólag a hasonló mutatványosok hatósági engedélyének kiadásakor figyelembe kellene venni (időpont és Időtartam szempontjából) a helybeli mozi érdekeit is. A mostani húsvét igazán nivós és nagyszerű mozi-műsorára hiába volt a direkció minden áldozata, reklámja, — egész délután és egész este, az egész ünnepek alatt, óriási
10 regek érdeklődését teljesen lefoglalta az Ingyen ulcai szórakozás. Már pedig a városnak ls rossz üzlet, ha a mozi üresen marad. A kötéltáncos! viszont szürke hétköznapokon Is éppen ugy megbámulta volna a tömeg, mint az ünnepek alatt ami egyetlen pár jó nap a mozinak. _____
3000 diák rombolt a belgrádi egyetemen
(Éjszakai rádlójeltnUs) A szombati lapok félhivatalos tudósítást közölnek a pénteki diáktüntetésről, amelyet jelentéktelennek akarnak feltüntetni. Ezzel szemben az a valóság, hogy az eddigi szerb diáktüntetések között a pénteki volt a legnagyobb, amelyen 3000 diák veit részt. A diákok nemcsak a mai rendszer, de az uralkodó család és a király ellen Is tüntetlek. Szétrombolták az egyetem berendezését.
— Le Franciaországgal I Jugoszlávia nem lehet Franciaország gyarmatai — mondották.|
A diákok a kormány azonnali távozását követelték.
Tavaszi CIPOUJDONSAGOK naponta érkeznek
N&l laok és divatpAntoa 12 SO és felj. M6i mogyoró- és aBy«b dl«at«ln ll SO Férfi oipft U SO-14 SO és telj.
Mérték utáni rendelésre készítünk mindenfajta utcai, luxus és orthopád cipőket mi
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA cipöUxlete, Fö-uíon, Városház-palota.
ZAlAl KQ210NV
ühüi mm
NAPIREND Applli* 3, wjárwp
Római katóllkusiQjMfmödaProtest.: Keresztély. tuieHU: ■ Veid. Hó 26.
■ ■■ . "v, nv\'l,
Városi Muzaam és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap\'Hé leldtt lÍMŐI ÍJ óráig- am^-J/ "ttj
OyéKvizertárl éjjelt szolgálati I. hó véfl gyógyszertár
Erzsébet-tér ll/irtWWi ■ jríVuio ■ >
Városi Mozgó. .Viktória", világsikert aratott magyar lllmoperett\'.tO ftfcrQtds-ban. Végig Úszta magyar téma és a(Mt
Oöilürdó nyitva reggel fi 8»ától esft 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéaa nap nőknek). Tel. 2—13.
.-o . V » . . X1 \\ V
Aprilia 4, hétfő
Rím katolikus: Gy. o. B.-A Protest.: Illdo*. Izraelita: Vead. hó 27
Városi Mozg . .Viktória\' Mmopeietl Aprilia B, kedd
Kómái katolikus : F. Vince. Proieil : Vince Izraelita: Vtad hl 28.
Váróit Mozgó. .Krisztus katonái- éa .Vergódó ltl«k" a Szociális Missziótársulat rendezésében az Ínségetek javára
— Lapank legközelebbi tzdma
a hétfii Btinep miatt szerdán reggel jelenik meg. \'
— Gyászmise néhai IV. Károly királyért1 Dr\'.\'Roll Nándor megyéspüspök április hó 6-án délelfilt 9 órakor mond gyászmisét a veszprémi székesegyházban "néhai"IV. Károly királyéft.\'Xz egyházmegyei hatóság ezúton hívja lel a lelkészkedfi papságot, hogy az Istenberf\' boldogult uralkodóért a plébániák templomaiban e napon gyászmísfi tartsanak.
— A mai llceílls előadás \' a rádióról szól, sok érdekes gyakorlati\'\'és elíhéletl Ismerettel. Tartja Sándor Zoltán főhadnagy. Kezdődik 6 órakor. Belépődíj \'nincs.
— Dr. Szabó László előadása h jlnap, hétfőn délután léi 4 órskor kezdődik a városháza dísztermében. A Pflsrerkereskedők Egyesülete ezúton meghívja az előadásra a város minden érdeklődő polgárit. Belépődíj nincs.
A Ref. Nőegylet szombati magyar estje
nagyszabású társadalmi eseménynek ígérkezik, anilre (természetesen fele-kezelkülonbség nélkül) ítészül az egész kanizsai társaság. A nagyszerű műsoron dr. Somogyi István A modern magyar ni elmen előadást tart, Oyertyánffyné énekel, Barlay Édith szaval, azonkívül szines, szép tánc-s.\'ámok vannak. A fényes estély a Casinoban lesz, 1 50 pengős belépő-dljjsl. \' \' "\' \' ^ v
jfől
A Vastagh-tárlat utolsó napjai
Nagykanizsa, április 3 Vastagh Oyula képklállltása iránt a Kaszinóban az elmúlt napokban is Igen nagv volt \'"\'aj érdeklődés, ami ST vasárnapi és remélhetőleg \\ég foki Éppen\'tiM, \'a Wlít inét Jó\' Ifeynéhiny gázdagUofla e Ar eladok ii8, ugyfnojjy a csileg, de «iya| sl|iertllni, A mi
áfáit V
fizTMt\'i. már csak
napon, ni fog. zője, is-itménnyei Ujtuményt. n kielégi-riem csakerköi-Is igen jól tog festmények ien is lehel, jnki, niffl
már csak filirff estig" lesz nyllMjjs egy nagy művészi élmlijiyTDT foszlja meg magái, kl elmulasztja. Belépődíj nincsen.
— Nőegylet! tea és brldge-verseny. A nagykanizsai Kereszteny Jótékony Nőegylet szombaton este, a Cenlrál éttermében |ólslkerült tánc-teát rendezelt. A fehér asztalok körül a város és a vidék társadalmának java adott pár kellemes órára találkozót egymásnak. A párok a Hajrá Trojka zenekar nagyszerű zenejére Jártak a táncot. Ezalatt az emeleti szobákban folyt a bridge-verseny, a.nire mintegy 40 nevezés érkezett, jórészük vidékről. A verseny és a vidám hangulat a késő éjszakai órákig tartott. A bridge-verseny eredménye: I. Boltkáné—Búzás és Hlatky—Dorningerné párok. II. Dor-nlnger—Metzger és Vécsey—Blltera pirók. A nyertesek kedvet) dijakat kaptak. A nemes céljaiért szent hevülettel és fáradatlanul dolgozó nő-egyletl vezetőség fáradozását társadalmi és anyagi téren is teljes siker koronázta.
= Férftsiővetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger divatáhihátban.
— A közigazgatási bizottság Dlése. A közigazgatási bizottság legközelebbi ülése folyó hó 5-én, kedden délelőtt fél 10 órakor lesz a vármegyeház kistermében.
— Eljegyzés. Zwllllnger Rózsa és Sattler Ernó |eg>eset (Mlndtn külön értesítés helyeit.)
«■ Nagy maradék vásár Slnger divaláruházban.
— A111. Reqd Diai azlne^dása,
a hitbuzga\'lmi egyesületi élet kiemelkedjen szép eseményének Ígérkezik. A Szent Klir% éleiéről szóló színdarabot adja elő a harmadrendi műkedvelők kl^nb gárdája 30-80 Itll^res belépődijakkal, a plébánia Ijhértermében, vasárnap is, hétfőn is léi 5 órai kezdettel.
= Elegáns tavaszi és nyári férfi ruhaszövetek hatalmas választékban Sthűtznét.
— Frontharcos találkozó volt síoaibaton este, bajtárslas összejövetel keretében a Polgári Egylet vendéglőjében. A minden hónap első szombatjára elhatározott találkozók megnyílója volt ez az összejövetel, amikor is a frontharcosok (a kanizsalak mellett sok vidéki is) barátságos eszmecsere keretében Ismerték meg egymást, ápolva a bajtárslas érzést, amire mint összekötő kapocsra, sohasem volt nagyobb szükség, mint a magyar kálvária mai fejezetében.
= Mólyen leszállított catlldr-drak / — Trana-danubía.
— Iparosok figyelmébe I Értesítjük az Osszlpaiosságol, hogy az 1932. évre szóló IparlestUlell tagdíj kivetések megtörténtek, azt mindenki a saját érdekében megtekintheti és 8 napon belül esetleges észrevételit érvényesllhell. Az Ipartestület elnöksége.
■■ Uraml Ha Jó cipői olcsón akar venni, keiesse fel az .Ideál" dpMruhdzat, Fő ut 12. sz.
— Strohschnelder tanár nagykanizsai bemutatkozása iránt nem nyilvánult meg olyan nagy érdeklődés, mint az NTE ma esti tánces-télye Iránt, mely a Polgári Egyletben lesz léi 9 órsl kezdettel.
— NŐI és térit fehérnemű anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger dlvatáruház.
Félezer grácl sportember Keszthelyen
Budapest, április Z
A Balatoni Szövetséghez érkezett be jelentés szerint a gráci sportklub 5Ö0 résztvevővel kirándulást rendez a Balatonra és meglátogatja Keszthelyt is. A kirándulók egy része Budapesten át utazik vissza hazájába.
Itt asi alkalom! Kisorsolásra kerül
klzii nyaló m|lliA pangB.
I. osztály húzása április hó tb. és 18-án,
Vegyen szerencseszáipu osztálysorsjegyei ifj. HIRSCHLER MIKSA Efflap
Fő-ut, Korona szálloda épület. Sorsjegyek árai: Egész 24- lél 12"—, negyei 6 —, nyolcad 3 —
1932 április 3.
Cipőit legoltiHaD
„Ideál"
cipöáruházbpn
Fő-ut 12. azám alatt
szerezheti be.
Áraink a sok közűi:
Nfll pántos és regatta trottörcipők I\' 16.-, 14.86, 12.80, 11.80, 9.80 és feljebb.
NŐI színes bőr és antilop divatcipők bot-sarokkal I\' 17.50, 16.-, 14 12.80 és feljebb.
Férfi fél tUzöscipők P 16.80, 14.8P, 12.80 és feljebb.
Mlndanfál* aysrm.kolpOkböl nary választék, olcaó árak I
Tegyen próbavásárlást, meqgyöxöátk, Oogy tót adunk olcsón.
Az
Inségakcló javára tartan^. hangverseny műsorából
Nagykanizsa, április 2
Jeleztük, hogy e hó 11 én este nagyszabású hangverseny lesz\' a Városi Színházban, melyen Hfgyl Emánuel zongoraművész, főiskolai tanár is közreműködik. Tartalmas és gazdag mű,órának egyik kiemelkedő száma lesz Liszt Ferenc IX rapszi-dldfa (Pesti karnevá), melyből a közelmúltban az operaház, baleltet Íratott, mely Pesti karnevál elmen gyakori mfisordarabja a pesti operaháznak. Beethoven egyik szonátája, több Chopin mű szerepel még Hegyi Emánuel műsorában, ki Weber egyik remekél, a Perpeluura mobilét Is játszani fogja. De szerepelne^ még: Fllltner Rózsi, zeneiskolánk kitűnő tanára, kl többek között Szabados: Fanny c. operájának egyik remibe, késelt Áriáját és jg*, h*,, tásos Ooldmark dalt Jog ^ éneken valamint F. OaiaL, Margit, zenetan. kolal gordonk^tW^i)?J», aklAMf-donkairodalom néhány remekét fogja játszani. E hangverseny, Nagykanizsa kultúréletének messze kiemelkedő eseménye lesz. A jegyeket « Városi Színház pénztára áruslíja 50 fillértől 1 pengőig.
~ Férfi és női kalapokbői nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vlda.
lEiiliEF
alkalmával kapcsolatos
átalakításokat. jívltlstUt. I öííiaWMtíoettÉIX\'éTl
""• legelóayö.eboen vállalja
TÓTH OYULA
Naiykaalzia, Virütaü^rty-^toa tf

Vasárnap 6* hétfőn 3, 8, 7 éa 9 órakor
Magyar cigányt
Ábrahám Pál nagysikerű operettje
9r

a filmen magyarul ónekelnpk .
1932, április 3
Szenvedő nőknél a természetes .Ferenc lóuel" keserűvíz konnyu, erőlködés nélkül való bélklűrűlést idéz elő és ezáltal sok esetben jótékony hatássa! van a beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos Irodalom több megalkotó|a Írja, hogy a Ferenc lóuel viz kitűnő hatásáról a saját kísérletei alapján Is alkalma volt meggyőződést szerezni. A Ferenc lóuel ke serűvlz gyógyszertárakban, drogé riákban és fűszertlzletekben kapható.
MI.AI KÖZLÖNY
Kiváló szsmüimsk
nagy vilAMtSkban kaphatók lagolcaóSbaa
ZSOLDOS GYULA
OhAs, ékszerész ÉS lAtszerésznél pó-ut 1«. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése, no Szakazerfl Javítások.
Missziós fllmelőadások
Nagykanizsa, április 1
A Misszlósház Napközi Otthona |avára lllmelőadást rendez a Szociális Missziótársulat a Városi Színházban április hó 5—6-án, kedden és szerdán egész napon át Délelőtt 9. 11 órakor, délután 3 órakor az ifjúság, este 5, 7, 9 órakor a nagyközönség számára lesznek az előadások. Bemutalásra kerül: .Krisztus katonát" és .Vergődő lelkek" clmü kél gyönyörű vallásos darab. A Mlsz-szlósház Napközi Otthonában télen-nyáron át 80, gyermek részesül gondozásban városunk legszegényebbjel közUl. Tekintetlel a nemes célra, ajánljuk városunk közönségének szíves figyelmébe az előadásokat. — Jegyek mindkét napra már előre válthatók a Missziósház irodájában. Rendes mozihelyárak.
= össztánc. Április 4-én a Polgári Egyletben össztáncot tart Bla-\' gusz Elek.
— Rétisast lőttek Barcs kOze-lében. Ritka vadászzsákmány került az elmúlt napokban teritékre Slnko-vks Ferencnek Barcs közelében levő bérgazdaságában. Egy gyönyörűen kiszínezett, öreg rétisas került puska-végre, amely kiterjesztett szárnyakkal 228 cm. Ebből a sastajlából alig egy-két pár él Csonkamagyarország területén.
«= 4 százalék kamat mellett nyújt kölcsönöket házépítésre, házvételre, tanyai birtok vételére stb. a a .Takarékház" Otthont alapító r. t. Budapest, Eskü-ut 6. Részletes felvilágosítást, prospektust Ingyen és bérmentve küld a körzeti képviselő : Haba Miklós Nagykanizsa, Kölciel-utca 11.
— Csak egy ebédet kér a Keresztény Jótékony Nőegylet éhező Iskolásgyermekek számára. A megkésett tavasz fokozza a nyomorúságot, az inségakclónak április közepével vége. Segítsen, aki tud s akinek szive van, hetenként egy-egy ebéddel. Felajánlásokat elfogad a Zalai KözlOny szerkesztősége.
Hölgyek jelszava:
SS »»
FUZOT,
kabátot, kosztfimdt
csak
Weísz Nővérektől!
Zrínyi MlklÓS-U. 34. PoáUpálotivál sxemtxn. 1J76
On, ii kö-ítüzkílcUk ?
***
C^cuuíie Ijtyn,
Spárga futószőnyeg
praktikus szép mintákban^
métere.......Pl-—
70 cm. széles SP&Tga fatÓ szép csikós mintákban, métere P 1 -BO
70 cm széles SpáTg8 fOtÓ
az összes színárnyalatban,
tartós minőség, métere . . P 2-40
Spárga bonolé fotó
90 cm. széles, minden színben P 4-80
Drapp éa bordó kokau futó, gyapjú bouolé futók a fogasabb mintákban, hatalmas választékban.
Futószőnyeg maradékok félárban I
an
Jnte Smlrna ágyelő
szép perzsa mintákban . . P 2-—
Torontáli ágyelő
komplett nagyság, szép csikós mintákban . .
P 12*50
Spárga ágyelő
rojtos széllel, .szép mintákban P 2*80
Plüss ágyelő
rojtos széllel, szép perzsa mintákban, az összes színekben P 5*80-w
Kókusz lábtörlők 1-40 Pengőtől
Valódi, magyar parisa ós torontói! ógyslftk, Ssszakfitfik meglopó olosó
Falvédők Gobleln sezlontakaró
szép mintákbán . . . . P 7*— komplett nagyság, szép minták P 14.-W
Goblein falvédők Karamánia asztalterítő
kiváló, tartós minőség . . P 9-20 szép perzsa minták . . . P 17\'—
Mokett garnitúrák, asztalterítők, sezlontakarók legszebb választékban.
lítiuma szerbvászon IQggőny Fehér Stor függöny
drapériával, szép mintákban P 9-SO csipkebetéttel.....P IOmoi
Kézzel csomózott magyar perzsa szőnyegek ms SO P-től.
Ebódlőszőnyeg 200x300 nagyságban P 30-—
Gy apju Bouclé, Axmlnster, Argaman, Hérls,Sirázszőnyegek minden méretben s árban
Bútorszövetek, függönyanyagok, indantrón butorkartonok hatalmas választékban.
ZALAI KÖZLÖNY
1932, április l.
VÁROSI MOZGÓ
Április 5-én és 8-én Ksddsn éa szerdán
II Szociális llnzli rcDdezftifibn az lufiul Javára
vallásos tárgyú illmelőadást rendez napi 3 előadásban 5, 7 és 9 órakor. Bemutatásra kerül:
Krisztus katonái
Az afrikai hittéritök lebilincselő munkája filmen, tele izgalommal, - 7 felvonásban. Etenkivül:
Vergődő lelkek
Minden eddigi vallásos filmet túlszárnyaló, gyönyörő havasi lel vételekben bővelkedő attrakció 8 fejezetben.
A jótékony célra való tekintettel sorsát eilvén viseli, okwtím /< nemesitS elt
_AÍ, kl nélkülözök rn felen ezen léleh-
in.
Nlniwan pénsUnk, de majd lesz, Mert túrni sokára húzás twz. Kérjük tehát a sorslegyváaárló közönséget, hogy minél eitfbb biztosítsa nálunk azeroncacszámát. OaramvOltyl /s üzemelő Magy. klr. Dohánynagyáruda, Horthy Mlklot-ut 2. —
= Schfltz Ara ház nagy szőnyegvására április 1-én kezdődik.
DAPMOL
* Kérje eredeti csomagban \' |
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán at elmúlt héten iiaszeaen II nyernek született, 5 tlu éa 6 leány. Kálovlca .lé-
imet kádáraegéd és Vlaazák Máriának rk. leánya, Kertén Jánoa házmester éa Kolongya Teréziának rx. leánya, Farksa István kereakedóeegéd éa Balog Teréziának rk. tta, Nemecz Fereno kereskedő éa Szávlcs Ilonának rk. tta, Také látván kémüveaaegéd éa Télh Irénnek rk. leánya, Oalamboa Ferenc burkolósegéd éa Kóaa Rozáliának rk. leánya, Zsohár Vendel napazámo8 éa Hébor Erzsébetnek rk. leánya, Béber Jézaet napazámoa éa Gétttnger Katalinnak rk. leánya. Tarsoly György lö\'dm. éa Fukaz Juliannának rk. Ila. Perendt .lézset géplakatos éa Markovics Szidóniának rk. tta. Dómján Vendel napszámos éa Szabó Mártának rk. tta. — Halá-tozús IS tsrtint: Hermán Jézaet napazámoa rk JO évea, Breyer Adoltné Frankéi Szidónia lzr. 62 éves, Koskán Jánoa ny. v. kocalmeater rk. M éves (Barcs), I-ackoubaoher Borbála lzr. 78 évea, Tóth Forencné Hajdárovloa Terézia rk. (US évea, Imrei Láazléné Horváth Regina tk. 48 évee. Banké Jánoa tavágó rk. 58 évea, Wlttmann Mályásué SzveteczAnna rk. 66 évea, Plander Márta rk. 1 hónapos, Németh I.aloa ny. vároat erdóör rk. 73 évea, Zsohár Mórla rk. 2 napos, Dómján Rozália vároat szegény rk. 81 évea, Radaalca Ilona ret. i hónapos, Kla Ferenc fOIdmüvee rk. 48 évea, ftzv. Matu-sek Vtncéné Fundák Anasztázia rk. él évea. — Házasságot kötött 2 ptlr: Horzae-nyák Jézaet kűmüveemeater éfl Hárus Anna rk., Farkaa Jézaet catzmadiaaegéd éa Bflrüczll Márta rk.
Kölcsönöket nyúlt jo/kamat
\'4:
i mellett
házépítésre, házvvtclre, tanyai birtok vételére, drága kölcsönök kicserélésére stb. stb.
AKARÉKHÁZ"
OTTHONT ALAPÍTÓ RT.
Budapest, IV Eafc»-at a. T.l. 89-1-89
Pro«p«Mu» Inayn 4» b*rm»ntv I
Körzeti képviselő:
HAB* MIKLÓS RagykaalKM, RSIocfv-u. II.
SPORTÉLET
Ma bajnoki mérkőzést játszik az NTE a Zrínyi pályán Pécsi DPAC-NTE
Nagykanizsa, április 2 Izgalmas mérkőzés lesz ma a Zrinyi pályán. A tavaszi szezon első nagykanizsai bajnoki mérkőzése kerül ma lebonyolításra. A vidéken aratott két győzelem után az NTE a mérkőzés favoritja, de tekintetbe kell venni, hogy a DPAC mindig a nagycsapatok ellen érte el legszebb eredményeit, igy az Idén is a bajnok PVSK-tól hódított el egy értékes pontot bajnoki mérkőzése során, f z ősszel csak nehéz küzdelem ulán tudta az NTE Pécsett 3:2 arányban a győzelmet megszerezni. Az NTE azóta Kelemen és Ctász vissza-amatörlzálásával sokat javult, valamint a hazai pálya előnye az NTE javára mutat némi előnyt, Igy nehéz küzdelem ulán minimális gólkülönb-ségü NTE győzelem valószínű.
A mérkőzés délután 3 órakor kezdődik a Zrinyi pályán. A mérkőzést Spitzer vezeti. Hölgyek a mérkőzésre dl|talanul mehetnek. A bajnoki mérkőzést megelőzően
1 órakor a KAOSz—Ékszerész levente bajnoki kérül lejátszásra.
(BlrókQldés.) Vasárnap: Zrinyi pálya 1 órakor KAOSz—Ékszerész, biró Flumbort, hb. Cerján, Németh. Magyar-utcai pálya fél 2 órakor Egyetértés—Hunyadi, biró Licken bacher, hb. Andris. Fél 4 órakor Bástya—Kossulh, biró Flscher II., hb. Ofenbeck. — Hétfő: Zrinyi p Ija
2 órakor 13 FC—Teleki, biró Szír cs, hb. Szíj, Engelleiler. Fél 4 ólakor Zrinyi—Barakk, biró Waldmann, hb. Molnár, Márkus.
= Nőlcipő különlegességek nagy választékban, olcsón az .Ideál" clpőáruhdzban, F6-ut 12 sz.
= Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopslein bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
KÖZGAZDASÁG
A Nagykanizsai Takarékpénztár 87. évi közgyűlése
Nagykanizsa, április 2
A szélrózsa majdnem minden Irányában Összeomló bankok romjai szegik a gazdasági világknzis apokaliptikus útját Magyarországot, minden várakozás ellenére, kikerülte a bankbukások pusztító hulláma. Nem OrdOagOeség és nem véletlen müve ti, hanem az üzleti szolldilásé és gondosságé, jó és rossz napokban a gazdasági élet reális kereleihez való, előrelátó alkalmazkodásé, józanságé a vállalkozásban és mérsékleté a haszongyüjléiben.
Iskolapéldái az eme elgondolásban vezetett és éppen ezéit s legnagyobb krízis napjaiban is rendíthetetlenül megállt vidéki bankoknak
a nagykanizsai pénzintézetek. •
Szombaton délelőtt tartotta évi rendes közgyűléséi — a 87-lket fennállása óta — a Nagykanizsai Takarékpénztár. Ez az ősi múltra visszatekintő, a magyar vidéki pénzintézetek közt a nesztor tisztes szerepét helöltő takarékpénztár — mint az igazgatósági jelenlésből megálla-pithitó — hivatása magaalatán állta a lezárt nehéz esztendő hullámverését.
A közgyűlésen a részvényesek nagy számban voltak jelen, helyből és a vidéktől is, közel 13 000 részvény képviseletében.
A közgyűlést ujnépl Elek Ernő, az intézet elnöke nyitotta meg, majd Kelemen Ferenc igazgató előterjesztette az igazgatóság jelenlését. Az intézet a szerencsére gyorsan elmúlt betét elvonási-láz Idején mindenkinek, aki jelentkezett, felmondás nélkül kifizette a betétjét. Elismeréssel emlékezik meg a jelentés az intézet adósairól, akik a legkritikusabb időben Is dicséreles Igyekezettel tettek eleget kötelezettségeiknek. A [old teherrendezési eljárást az Intézet kliensei közül csak 60 vette Igénybe. Az Intézet különben ügyfeleivel szemben mindenkor a legteljesebb
kímélettel viseltetelt s bár a kihelyezések az utolsó félévben majdnem teljesen szüneteltek, kisebb összegű uj hiteleket is nyújtott.
Az intézet adminisztrációs költségeit a lehető legnagyobb takarékosság jegyében apasztották. Ezért szűnt meg a székház földszintjén a váltó-üzlet és a klskantzsal ftók is.
Az 1931. év 600.000 P alap- és közel ugyanennyi tartaléktöke melleit 57360 P nyereséggel zárult, amiből részvényenként 2 P osztalékot fizet az intézet. A váltótárca 4,875.134 P, belétek összege 1,276.355 P, vbzont-leszámítolt váltók 2,462.413 P. Érdekes, hogy a tisztifizetések (60 054 P) alig haladják tul az adóteher (51.201 P) összegét Ax Intézet kamatjövedelme 263.025 P. Az intézeti házból 26.532 P bevétel van
A felügyelóblzottság jelentését dr Merkly Belus József terjesztene be.
Hivatalos lap továbbra Is a Zalai Közlöny.
Igazgatósági elnökül újból ujnépl Elek Ernőt, igazgatósági tagokul dr. Lénárd Jánost, Rubint Károlyt, dr. Merkly Belus Józsefet (uj) és Szo-molányt Gyulát (uj) választották egyhangúlag. A felügyelőbizoitság tagjaiul megválasztanak : Helmler Józsel, Frank M. Manó, dr. Hlrschler Jenő, Récsey Antal, Babochay György, dr. Knausz László. Választmányi tagokul : dr. Boskovltz Sándor, Belez-nal (Biuncslcs) János, dr. Fülöp György, Grimm Emil, Nováczky József és Ország József.
Ujnépl Elek Ernő elnök záró szavaiban a jobb idők hitét vetette el.
— A nehéz Idók, — mondta — remélem, most már végleg elmultak. Érezzük már valamennyien, hogy a hosszú tél felenged és hisszük, hogy utána hosszú tavasz és hosszú, gyümölcstermő nyár következik, ami elhozta mindenki számára az eredményes munka örömét és ennek jótékony hatását az üzleti éleiben is.
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás j
OyDJtő: Fő-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsztltó Özemében NAGYKANIZSÁM.
il és n
Nem lesz többé gondja, ha M1LHOFFER KÁLMÁN
közismert sxerencseszémaiból vesz osztálysorsjegyet (Csengery-ut 7. Rapoch-ház), ahol a 400, 80, 70, 50, és 30 ezres nyeremények révén már sok ember lett szerencsés és boldog.
Húzás épril 15. éa M-án. 1269
Egész sorsjegy P 24.-, fél P 12.-, negyed P 6.—, nyolcad P 3.-
I9S2 április 3
ZALAI KÖZLÖNY
Jt—
Akarja...!
akkor igen is lesz önnek villatelke a Balaton egyik legszebb helyén, Balatonfenyvesen és pedig nem valahol messze az állomástól, hanem közvetlen a pályaudvar előtt, a Balatonhoz közel, ön tud, ha akar havi cca 12 — pengőt fizetni és ez egy jó kényszertakarék lesz önnek, mert 60 hó alatt kifizetett villatelke lesz. Egy darab föld, ami az öné, ahol ön saját tetszése szerint gazdálkodhat. Forduljon további felvilágosításért
Szabó Antal ur sportüzletéhez, ahol bővebb felvilágosítással szolgálnak.
Minisztériumi szakbizottság ellenőrzi a vidéki tejüzemeket
Nagykanizsa, Április 2
Metkrovlls Iván miniszteri biztos, gazdasági lőlanácsos tudomására hozta a gazdasági felügyelőknek, hogy a közeljövőben többtagú, ve-Kyészekból is gazdasági felügyelőkből álló szakblintlaág száll kl a vidéki tejüzemek felü vizsgálására.
A nagykanizsai járásban Hering Dezső gazdasági felügyelő már meg is kezdte a tejüzemek ellenörzéséL
(-) Vásári hlr. Pactán április 7-én lesz a legközelebbi országos-vásár állalfel hajtással.
(-) A Prlnclpállsvőlgyl Lecsapoló Társulat szombaton délelőtt tartotta közgyűlését dr. Krdlky István polgármester elnöklete alatt. A közgyűlésen jobbára belső ügyek kerüllek letárgyalásra. Többek között 1932-re a 4 pengős vízszabályozási dijat 2 20 pengőre szállllolük le holdanként.
tártai
Páris 2038,
. London I9 47VS, Newyork 514-23, HrUssel 72-00, Milsno 28 62, Msdrld SKM, Amsterdam 20900, Boriin 2225, Wien—, Szófis 3 72, Prágs 1524, Varsó 57001 Budapest —•—, Belgrád 8-80, Bukarest 308-
Pelelős kiadó: Zalai Károly.
tstrtan ■ Nngyknnásss SS.
°««pp vájja m kfivet I
hugy ís epehólyaghsm történó kiidclleges lerskódisoksl senklsem veszt na^\' í.\', 5" a fájdalmak már muialkoz-
sssí
Tsraáaytftnát
Buza ifnrsv. 77-es 12-90—I3-B0, 78-ss 13-05-13-95, 79-es 1320—1410, 80-ss 13 30 14 20. dunáirl. 77-tt 12 50—12-70. 78-at 12-65-1290, 79-es 12-80-1305, 80-ss 1200-13 20, rozs 15-05-15 301 tsk. árps (600-16-30, zsb 2100-2I30, tengeri 18-00—1610. korps 14 10-1430.
1 íoatzetl Baakáerln-ártolyuul
valuták
Angolt. 21-75-22 15 Belgs Ir. 79 95-80 55 Csehk. 16-94-17 04 Dánk. 119-70 12070 Dinár 993-1001 Dollár 57050-573 50 Prsndal 22 30-22 50 Holt. 23040-231 80 Zloty 63 95-64 45 Lel 348-3-54 Levs 406-4 19 Urs 2940-2970 Márka 1»4»-I»2S Norvég 11490-11590
Peseta —•--•—
Sctllll. -■-•—
Sráldt. IKKKMIMO Stád k. 11700-11800
devizAk
Amsl. 23060-23180 Belgrád 908-1004 Berlin 135-55-136-25 BrOssel 8005-8055 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.11990-12070 London 2181-2201
Msdrld —•-•—
Milsno 29-50-29-70 Newy. 571-00-57400 Oszló 115-10-11590 Párts cl. árt. 22-401 Prága 16-94-1702 Szófls 4-08-4-19 Stoekh.11720-11800 Vsrsó 6405-64-45
Wien —•-■—
Zürich 110-80-1II-40
Wien desring ártolysms t 80.454.
APBÖH1BDETÉ8EK
Sí wasMMt SU I" "S<s — W**-
MW «a UH t01Mr. .....l-l "
■ i aa pn*r, — i-m us aif s áu. U*Um a. 10 — »W>.
..Xiaw „a ai|a « SIMr. -d-ua a mttm iss-
MSStáloaa ul kar aaMal .........
A1U11 kWMáaaah 3t» wpawfar.
israsms Saasasasaw laa fcSarvatSU aaSaaraaSa n«g«M alSra .(aSMaSSt.
Nöl- éa lérttsssbókruk alkalmai parii.. étleéafak olcsón eladók Slnges divat-áruház. _1624
Tákb egyszobás, konyhás l.kAa május
<-re kiadó Kirilul u 37. I<<0
Kisebb |4|sialrrésyt és A\'adln lámpát keres Stimpt taizerflrtet 1671
____egy udvari Iskás mellékhelyiségekkel május l-re Magyar utca 71.
Ss|át termést homoki édes rlzttsg baraliaa tlterenklnt 48 fillér, 10 liternél 44 fillér. Orosz, Sugár-ut 41/b. 1077
Haaaaált lábbelit veszek és elsdok. Klváoslrs háahos raegysir. \'Flitcher, Klr^J-
Egy-, két-, háromszobás oa*4rt májul 1 re kUdó. — Bóvebbet Bsllhyány-n. ta___1582
Fóut 19. slstt egy udvari helyiség, Irodának, műhelynek \' ° Teleki-ut 47.
SngtMIt 12.
________________________:y®t« «tr
részben, Iróaazlat, ebédlócslllár. i vsakeretes
ClaKé elköltözés miatt emeleten hátóizobs bulor egyl
sodronyágybelét, egyébb háztsrtásl doljgr.
Elad* Sind-utca 18. száau báz Kstoos-rétsa, - esetleg telében fc,\' 1623
He mnlassza el!
Rügyfakadás előtt
gyümölcsfáit
permetezni és a
hernyóenyv-gyOrühet felrakni

OyQmölcsfs védelmiszerek kaphatók:
Ország József
mag, mötrágys, nSvényvfittMI-szerek stb. kereskedésébe*!
Nagykanizsán, Erisébe*-tér HU
(A bírósági pslots mellett).
2<P/o-ot Jövedelmezd kisebb ét *cy> tt-SJjjjtlb kárkén lOrgósen olcsón eladó.
1681
Kla44 egyszobás, konyhás udvsrl azon-nsl, kéásnoíts, lonyhát utesl1 (KMÜMy-u) Iskás és egy tágat-tUMIwlyiség május elsejére. Bóvebbet POat-16., emeleten. 1818
Uradalaas fetszámoláss miatt Jutányossá eUdá 16 Hi> Hartpesr frtckttr,
. Bgy\'W
vekbe* Pották EntllMJi BssáradvsrJ liW
MISakaiérata elegáns ntcal szoba bútoroséit*n, konyhaHassnálsHtt Is- Mtdá-AprtHs 15-re Erziébet-térl. B: lépMft" 1W
Tflkhr kai Hást éMIIM0a>; ugtázirrtéti vsk tlikaOkst Is. Pakn, Zárda ■». 2. 1N9
Rövid assssri
bérbeadó Sogír-nt,
eladó vagy
I. eni. ». \'
Jákarbaa levó használt szobabútor olcsón elsdók Horthy Miklós üt W 16
■ laté Batthyány.n. II. saáftt Watt i udvari ssoba-koaybás lakást H
Kstooaréteh, Tavesr-utca\' 9. (zárna há. \' 1664
Egy kéttaakáat ntcal és
udvari Iskás kistó Ktnlzst*. 11.
PVsAawÁiii
uradalmi lilboraim kiphllék llureoMnt már M tfilésért. Legkisebb tétel 26 Uter. aitOS« ■ k II O LY fóldbtrtokos
Háa eladó leiekkel, Róz*an<tesl9. sz sistt * i«ai
háromszobás utcai és udvart lakás ktsdó D.\'ák-tét 6. Slstt. 18U
Ml karéhpAi- kltUnó álUpotban ot-ción eladó. Cta s kUdóbát. IMT
Klsdó egyszobás takéa Kelcsef-n. 10., kettassobss Csengery ut 67. MayvneL 1660
Tfimtm **m*éM
nyekst 830—1300 nek. Közelebbi felvlt Üzletében, Dták-^ér
és esépNMaéM-
-(.fg megvétsirs keres-\' Jvítlgositás Hávás luk r 15 1649
TeaaeH vattaiaf Punk Brolberi-fék el só évf-ntáitterntéte 100 kgr,itéi(f M^-pengóért kapkató s Negyrácsel Urartslom-ban Nagyrácss.
lítMtaHa l só erneletl utesf \'í I Iskás mílu. 1 rc kiadó IWUOi-ta ÍH
"" (átassMS ndvsrt Ukás máf«« l-re kiadó Só tttca szám. 16ÍÍ
Egyszobás, konyhás laké. május l-re kisdó Báthory tt. ÍQ,_ 1883
HAaaaara. EleserélMm s iflbbiakáaoi bázsmsl egy zstsegersiegl bázssl. Ctm: Zvárltz János Nagykanizsa, Klrály-n. 3. K6«
enalbstitárll). alatt e
esi szoba, alkov elószobt — egy i izobti korty tts - híromtíobtt \'Oidórcobái udvsrl lakás — l«
Mtí síbbá kSSó. -1
10.-számú kés szabadkj
(S
Telnkl-ul ktsdó.- •
36. szám slstt egy
kart
1668
Jófor.atmu sűtóds és fOssertUlet hársai egyait elsdó Nagykiniasa, Tsvsst-utcs 16. -1669
Világmárkán hangrersiny .t«alsM, ki-
lonó állspolbsn bérbeadó, essUeg elsdó. Clm s klsdóban. 1
Tiszlességes, szerény Igényli gyermek-szersló aalaá.aa. leányt slkáhtaZok. Csérigery-lrt\'07.\'Rlskó. 1641\'
■mtsr virágos udvarban vIHttetéUrtnir- OskerkaUsi
SzletbelyUegc klyk) f^t. iq,.
Adómentes ül * Itétf telekké} eladó lónerceg ut 85.
kétssottt >a.psS
■■■■■rm
Arptdutcs 40. Iskás atomét
alatt tfr w
Bty WHfclsIWWr- vWtmtt egyOH JK
id7át*«w5rHtr\'4rM|)^oíA(isi\' lej?
NagykánríaáT takarék stékhátátlMk Csengery-utf frontján egy 3 szobás l(v\' eiííéteíi
msjua t-era mmiO>
.............. ........—H«»
Nagykanizsa megyei város polgármesterét^.
5862/1932.
Hirdetmény
A Szőts-féle vitézi telek- (8: kitt. hold száhtó és 4 hold rét)» valámiril egyéb lemóntlás folytán megüresedett száhtófbldek" f. évi áprlttt\' hó1 6-án! délelőtt 10 órakor a városháza kistermében (I. ertí! 12. aifó) nVÍI-váhos\' átVertSéfl\' haizönbéiW" adatnák.
rési Polcáfffltltéf
........................... >•—\'■<•
Nagykanizsa megyei VárOs pOlgárrtlrtWfttől.
6405/1932.
FaeladAsl títútMMj
F. hó 7-én d. e. 9 órakor a kisförhénci köjépső hegykapunál megkezdődő árvetésen 58 halom ágfát eladok,
Nagykanizsán, 1932. április hó I-ém
iaso" Polgár irtestíf.
Nagykanizsa megyei város
t^^flnlfltiflrtáflWtáfl]
pt/IKRI Rlwlvl CwG
6196/1932.-
Hirdetményi
A szomílétlos vásvAfrrtegyeben a ragadós Siáj^ és\' körom-\' fájás rossífndülatü Jfelleggér terjedőben van. Egyik\'községben már 38 drb szarvasmarha elpusztult.1
Hogy a betegség teíjfedésr — behurcolás esetért — mé^-\' akadályozható legyen, felhívom a gaadaközönséget, hogy-szarvasmarha állomátfwkegése-ségét figyeleMMef MsCH?\' és ezén betegség eyaritíjflt Is a vároSi állatorvosoknak azonnal jelentsék.
Nagykanizsa, 1932.- április hó11-én;1\'
iass Polgármester.- *
ZALAI KÖZLÖNY
1632. épriilt 3.
Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel, de a Mindenható Isten szent akaratában megnyugodva Jelentik, hogy a forrón szeretett hitves, édesanya, anyós, illetve rokon
ld. Wernigg Henrikné
uOI. Plohlar Szidónia
rövid és türelmesen viselt szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk hült totemét folyó hó 3.-án délután Vi4 órakor fogjuk a temető halottas házából a róni. kath. sírkertben örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelki-üdvéért folyó hó 5.-én (kedden) reggel 8 órakor fog a felső-templomban a Mindenhatónak bemutattatni.
Nagykanizsa, 1932. április hó 2.-án.
Áldás és béka hamvaira I
td. Wernigg Henrik térje, Henrik, Lajos ós Józsel gyermekei, Wernigg Lajosné szili. Varga Katalin menye, és »z lluui rokonaAg.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó édesanyánk
ín. Ring JAnoané
temetésén megjelenni szívesek voltak és jóleső részvélükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket. Qyermeke|
5914/1932.
Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy az országos földbirtokrendező bíróság 42085/0. F. B. 1931. sz. végzésével a földbirtokrendezés során megváltott vagyonvált-ságba átvett és kishaszonbér-ietenként juttatott ingatlanok kiosztására vonatkozó mQszaki munkarészeket hitelesítette ezen ingatlanok telekkönyvi elkülönítését elrendelte, a telekkönyvi rendezés előkészítésére Hordósy Lajos táblabírót kiküldötte és megállapította, hogy ezzel a megváltási eljárás Nagykanizsa város telekkönyvében felvett minden birtokra be van fejezve.
Nagykanizsán, 1932. évi március hó^ 29-én.
iW Polgármester.
12.998/1931. B.
Árverési hirdetmény
Közhírré testem, hogy Welser J. C. nagykanizsai cégnél köztartozások fejében lefoglalt és 40730 pengőre becsült pénzszekrény, irodai szekrény, Írógép, különféle szőlőzuzók, vetögépek, répa- és szecskavágók, daráló gépek, ekék, talylgák, szivó-gázmotorok, kukorica-szártépő gépek, szénagyüitőgép és egyéb gazdasági gépek 1932. április 6 án d. e. 9 órától keidődóleg egyes lételekben is elárvereztetnek.
A lefoglalt Ingóságok az első árverésen a becsérték \'/« részén alul el nem adhatók.
Amennyiben az első árverés sikertelen maradna, 1932 évi április hó 15-én d. e. 9 órától kezdődóleg a becsértékre való tekintet nélkül elárvereztetni fognak
Nagykanizsa, 1932. március 22.
Lehoczky Lajos s. k. IU< városi végrehajtó.
Eszteregnye nagyközség elöljáróságától
307/1932.
Eszteregnye nagyközség képviselőtestületének 11/1932. kgy. sz-imu határozata alapján közhírré tesszük, hogy a község határában gyakorolható
vadászati jog
1932. évi április hó 30. napján délután 3 órakor a község tanácstermében meglartandó nyilvános szóbeli árverésen 6 évre bérbe fog adatni. Kikiáltási ár 600 pengő. Bánatpénz 200 pengő. A bérlet tárgyát képezi: 1197 k. hold szántó 206 k. hold rél 245 k. hold|legelö 1013 k. hold erdő. Az erdő szomszédos herceg Eszter-házy és herceg Baithyányi-Stratt-mann erdőségekkel. Lőhető hasznos és kártékony nagyvad és apróvad.
Az érdeklődők közelebbi felvilágosítást nyerhetnek az elöljáróságnál Eszteregnyén és dr. Hajdú Oyula vm. tb. tiszti főügyész urníl Nagykanizsa, Eötvös-tér 28., aki egyéb-bént vidéki uraknak díjtalanul fogatot bocsájt rendelkezésükre Nagykani-zsáról-Eszteregnyére a terület megtekintése cél|ából. Részletes feltételek a hivatalos órák alatt a községi jegyzői hivatalban megtudhatók. Érdeklődök előzetesen a területet 1b bejárhatják i a vadállományt ekként ellenőrizhetik. w
Eszteregnye, I932..áprllis hó 1. Révész Lajos sk. Dani OyOrgy sk, köz*, jegyző. köza. bíró.
Hentesáru-ajánlat i
la Téli szalámi P »•_ Téli csabai sulim! P s-eo Száraz csemege füstölt kolbász P 1-40 Pácolt füstöli szelet szalonna P l-SO Zsír P I 3S
is egyéb hentesáru cikkek minden mennyiségben 5 kg.-tól utinvétlel küld: waitaoan j., Aiksrtisa (Pasi ■.)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5979/1932.
Faeladásl hirdetmény
Folyó hó 12-én d. e. 9 órakor a gyepmesteri telepen megkezdődő árverésen 83 halom ágfát eladok.
Nagykanizsa, 1932. április hó 1-én. polgármester.
Dnna-Száva-Adrla Vasúttársaság (azelőtt Dili MiUg)
MENETRENDJE
lUgykanliia állomásra érkező és at onnan Induló vonatokról. Érvényaa ■ 1831. évi október hó 4-töl.
Budapest—Nagykanizsa
Vonal uima A vonat neme Budapestről 1 Indul | Nagykanizsára érkezik Votul ulaa A vonat Jlt neme || •lagykanlzsá-ról Indul Budapeshr érkezik
216a Szem. v. 21-20 4-25 211a Szem. vj 0-15 7-20
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyv. 6-25 10-15
212 Szem. v. 6-40 13-20 213b Szem. v. 9-20 1705
2l4h Szem. v. 14-30 21-2 215 Szem. v.\'| 14-25 21-00
204 Oyv. 1815 22-14 HB |0,v. i 17-45 21-40
-Trlesle koxott 1.11. III. o. kocsik, — Venezla . hálókocsi.
A 214/b. sziinu vonít Budapestté! Székesfehérvárig mint 226. sz vonst közlekedik
Közvetlen kocsik: A 301-204. számú vonatokkal: Budapest— Nsgyksnlzss között, ilkezókocsl, Budapest-. -Kóma . I.II.O. kocil,
A 202—203. számú vonatokkal: Budapest—Veszprim közölt, I. II. III. 0. kocsi, Stékesfehérviron át, —Prsgersko . élketókocsl és egy III. o kocsi, , —Nlce—Cannes . hálókocsi, XII/15-föl—1«)32. V/H-lg. . —Venllmlglla . I. II. o. kocsi, 1032. V/21-ig, . —Nagykanizsa . II. Itt. n. kocsi, de csak vasir- és Ünnepnapokon. A 218/a—211/a. stimu vonatokkal: Budspest—Zalaegerszeg között IL III. o. kocáit, Budapeil—Barcs között, 1. II. 111. o. kocsik
Nagykanlzsti—Balatonszentgyörgy EanT
235 | Vegyes |j
Nagy: zairol indul
™WCq
Balatonszentgyörgyre érk
II 20-0 i
egyes
||Balatonarent- II Nagykanl-rőllnd.§taára érkezik
TB---------
"W
Nagykanizsa-Szombathely-Ágfalva O. H.—Wlen S. B.
1 N i^i • i -> 11 iü laá.1 Siwkal- Becao. érketil IIBécsbó !! Indul Sitl.iarfl Siombtl- V.I,ríl Ind. r,lr, ><>
318 Szem. v. 500 7-30 14-44 135b Vfgyrs _ 525 _ 7-in
320 Stem. v. 1350 16-25 — :«)5 SÍ.sut i — — 7-.lt <1-35
302 Oyv. lfi-20 1820 21-40 :wi Oyv. 8-10 — 11-30 13-25
aosJ Slnautó 1800 20-25 — 311 Szem. v. ip-55 — 14-49 17-25
(313 Szem. v. 16-40 — 21-33 2400
Közvetlen kocsik:
A 301—302. számú vonatokkal: Wien- Suták között, U. a o. kocáik, Wlen-Pici kötött, I. U. Iü. o. kocáik.
A 31B— 313. számú vonatokkal: Budapest—Zalaegerszeg kötött, a UL oszt. kocsik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
l\'K.jjt.-liU-tBtrora! Pécsre | r« Ml jjérkezlkjérkezlk II Pécsről l| Indul 1 Barcsról Indul Diákul, uári Múlt
912 902 932 Szem. v. Oyv. Vegy.v. 4-41 I 6-42 1346 I 15-37 18 05 21-25 8\'4S 17-43 911 | 901 I 915 Stem. v. — 3yv. || 12-21 Szem. v. || 18-15 4-38 14-14 20-45 6-43 16-05 22-60
Közvetlen kocsik: A 912—915. szinu vonatokkal: Budapest—Barcs között, 1. II. 111. oatt kocsik. A 901 902. u, vonatokkal ugyanolyan viszonylatú kocsik fnlnsk. mint a Nagykanizsa Szombathely—Agtalva oh.—Wien S. B. vonalon kOzlekedó 301—302. atimu vonatokktl.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor gl. k.
TJT
9*34 17-24 20-55
Közvellen kocsik:
A közvetlen kocsik a 201. 202., 203 , 204. számú vonaloknál ugyanazok, mint a Budapest—Nsgykanltsa viszonylat alattiak.
A 221., 222., 223., 224. számú vonatok közvetlen vonalok Ntgyktallta—Marbulj (Martbor gllr.) kötött.
KIADÓ
és azonnal elfoglalható a város belterületen cirka 30 méter hossza, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyisig. Esetleg hét részben is. Cim a kiadóban.
1932 április 3
ZALAI KÖZLÖNY
a
Csak Kanizsán vásároljunk!
DeUTSCH SÜNDOR cégnél, ffi-ut 1.
talál • legnagyobb választékot legolcsóbban : mindennemű festék- és lakk-árukban, gazdasági és háztartási cikkek, zsák. zsineg- és fűszerárukban Fren* e* Tmrmm gyári raktárából az össkefe- és ecsetáruk SMOkBXCrU JklMOl0dId«. TELEFONSZÁM 117.
Építtetők és építők
figyelmét tisztelettel felhívjuk, hogy sikerült épületfa, deszka, léc és egyéb építkezési anyagokból nagyobb tételt igen kedvező árban lekötnünk s ezáltal módunkban van t. vevólnknek minden
anyagot napi Aron mui adni. Gyönyörű tölgy kerítésoszlopok, továbbá kátrány- és szigetelópapirok, ,,1\'LIRT-KOrá" legjobb és legolcsóbb falszigetelő anyag, vnlamlnt a világhírű £ier- it tetőpala, csövek és nagylapok a legolcsóbb árak mellett kaphatók
EPPINGER I. és FIA
fakereskedésében MAfiYKANlZftAM, D.úk-tér 8.
^fiadon árut 0dx0ox sMdllliunSc.
I pár óriási virstli 20 fillér
eszterházy 5:rx.
Megvételre
keresek kézalall 2 lókatban levó mészárosnak való
Jégszekrényt
Simon látván 0an/na
Kiskanizsa, Varazsdl-ut 3. sz.
irodaszerek
Irógépkellékek üz|eti könyvek
legjobb beszerzsél lorráu
FlscQel könyvkereskedésben
HoríOy HttlM-U I.
tu-
A nagyérdemű közönségnek
domásuT adom, hogy a
sonka-készletem
még lart. Mélyen leszállított áron adom, kilóját
1 pengő 6Q flll. ért Marton János hentes
Telekf-u> Ko+mutO-tér X EruélwMérl pavlllon
Modem öltönyök
csak
SZERTE JÁNOS
angol url szabónál készülnek HlNIZSI-inCA 1.
A légjobb kerékpár A legpontosabb alkatrész A legtartósabb gumml
lt|t>lcaóbbu kapható
■randi Sándoré* Fia
ctf*l DíU-Uf Z.
Tisztelettel értesítem a I. közönséget, hogy\' clpéaziullhelycmbcn a mai naptól kezdve férd olptík talpalását 3-50 pengőért nöl olpík talpalását 230 pengíért készítem — A cipók készIlésénél nagy sulyl helyezek a szép kidolgozásra, az anyag jó minőségére. — Mérték titánt léill cipókét 14 pengóétt, mérték utáni nól cl[>ókct 12 pengóétt divatlap szerint, nagyon finom és |ó anyagból készítek. Katonatiszti csizmákat egyenes és görbe szárral szakszerűen -43 P-ért vállalom.
Tiszteletlel Báron Ignác cipéazmeater
íloxgonyt-illeti
Tannlmányntamról
megérkezve eredeti modelljelmmel állok a n. é. hölgyközönség rendelkezésére. Szíves pártfogást két
Fakata Margit
nól szabó.
Elegáns szép ruhákat
elsőrendű kiállításban, legolcsóbban készít
KUTTNER OLGA
DIHATSZALON PÖ-UT ■». SZ.
Haliéi Haliéi
A Felső Ábelnénál
ma, folyó hó 3-án, vasárnap este 8 órai kezdettel közkívánatra l*Iimll/1 KArendezünk, melyre a nagyérdemű közönség szl-* UUIMU-MUII ves pártfogását kéri a korcsmárosné.
BeMpOdi/ 2o tniér. Tiszieiéitei Felső Ábelné.
Vásároljon bizalommal
Székely íilmos
elismerten J6hirnev0
Duronnapsn
hol elsőrendű bútort kaphat a legolcsóbb Irak mellett.
Saját kárpltoa éa asztalos mühaly
ÉptCRités.
Tisztelettel értesítem Nagy-és Kiskanizsa husvásárló közönségét, hogy a piaci hus-pavrIonban a Sipos-féle fülkét átvettem, amelyben a husvágást c hó 10-én megkezdem. Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. Tisztelettel
SIMON ISTVÁN
hentes- és mészáros mester, Kiskanizsa.
WASTELL KÁROLY
Központi flltés, vízvezeték és csatornázási vállalata. — Épület és dlszmflbádogos mester.
Tori>eaás. KOI/aá0i>«Ms dlfaMates. Pontos k/uorgdrd*. Jutány&m arak.
Nagykanlzaa, Zrínyi Mlkléa-utoa 89.
Hubertus
nól, férfi é» gyermekkabátok zold, barna éa azUrke színekben legolcsóbban készülnek
Cxlboly ai
Bazár-udvarban.
Kétszobás utcai lakás
vízvezetékkel összes mellékhelyiségekkel május l-ére klsdó Széchenyi-lét 3. sz. Bővebbel
S z a I a y kalapos-Üzletben
WkalapoK
legszebb kivitelben Szülnek
Totola és Pacslrszky
kilipsatslmMI, lliijtiilüi, Eltrts-tér 23. u.
Kopott, színehagyott cipőjét mechanikailag tartóssá és u]|á festem
lSO^i
Lénárt bőrkereskedő
Kinlzsl-utca 81. sz. magánház eladó. Vennék 70 cm széles használt ajtót.
Rózsa gyüjtőtelep
(Régi posta)
a sxcntgyörgyvdrl tegyen
egy
szőlőbirtok
szántóval és kaszálóval bérbeadó. Bővebbet Eötvös-tér 24.
UJ esernyők ás sétabotok
nagy választékban olcsón kaphatók. — Esernyők és napernyők szakszert! javítása legolcsóbban eszközöl- LACKEHBaCHEIt«.
telnek : Horthy MIklót-ut. Pacival dinben
Ismét Ingen nagy divat tett a kéztfaragásu
Florentin keret
Olcsóbb mint a blondell-keret. Kapható minden méretben
M el ezer Uvegkereskedésben BorlOy MIMOs-iK 1.
RENDKÍVÜL OLCSÓ NYARALÁSI
Balatontzirszón 6—15 évet url-linyok és (luk számára Junlus 15-tól szeptember 15-lg tetszés _ sxsrlntl Időtartamra, de legalább\' 14 napra uricsslád és a balatonszárszói IQrdóorvos állandó fel-ügyelete alatt. Napi Rtszörl bó-séget étkeiét, nsgy játsxótér ét fOrdóhaiznilattsI.
6-10 éretek P 3 50 U—15 „ P 4 — naponta
Utazási költtég az árakban benn-foglaltallk.
Bővebbéit KlrAly-utcm 34. sxám M isko/czy kereskedőnél
Ha szép és tartós keretet akar csináltatni, csak
MELCZER-Ovegkeresk edésbe
Jöjjön, ahol a legjobb és legtartósabb keményfa keretet olcsóbban kapja mint a gipsszel bevont keretei, amelyei Igen olcsó árban kiárusítok. i«t
A legszebb szentgáli mész a legjobb cement
mindig a legolcsóbb árban házhoz azállltva Klalsa Pélasé cégnél Pe-
tóff-ut 72. Teleion 273.
Szép
eladó. — Klrály-ueca 4.
MakuEaturpaplr
kapható
lapunk kiadóhivatalában.
Csoda! Újdonság!
Ha lakásában kezelhető vízvezetéket, furdA berendezést, mindig friss vizet akar aaját kittjéből, szueltesse be az
oloeó ertéaei wiaeweaeeték
találmányunkat.
Ansorge, Uuló herceg-utca 28. Feller, Deák-tér 4.
Házasulandók figyelmébe 1
Lakásberendezés! bútorait mielőtt beszeresné. kér|en tőlem díjmentes s^kvéleményL Mindennemű zoUbutort éa épUlolmunköí legolcsóbban első rendű kivitelben, előnyös llzetésl feltételekkel szállít
. ■ ■ _ mdsaatalss, T»t»ky-ut 8S.
Gábor Imre ymanririra berendezett tizem
Olcsó, de mégis művészi kivitelű fényképet készíttessen Fitos Gyula műtermében,
ahol a változott gazdasági viszonyokra való tekintettel a különböző kivitelű és színű képek mélyan taa.éllltott, a helyi árakkal egyenlő árban készülnek.
HortOy Mlklda-ut X
Amatőt munkák szakszerű kidolgozása.
ZALAI KÖZLÖNY
1882, áprllli 3
butorvásárlók
bizonyitják az ország minden részéből, hogy
ezrei
bútort
legjobban
legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron:
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési féltételek!
Eszteregnye nagyközség előljárfaáfától
822/1931
Versenytárgyalási hirdetmény
Cpa 12.000-16.000 ürméter 10-*|tára, ugy hasáb mint gömbta (KWt blikk és cca 10% gyertyán) " " * erdtt. «á*T Írásbeli
f [\'kénnk.\'.
Klvttl a borítékon a vonatkozás negMMéténi. diáit* zári iráabtll alánlatok legkésőbb folyó évi á| rí Is hó 30-ának déli 12 órlji adhatók be a községi jegyzői hl vitaiba,
A versenylárgyaláai feltételeket tartalmazó szeraödést póttó árverési j^yíőhtoy* ÍO.P. Wúetése eHsité* ben a kőzségftgpől hivatalban vehető át, ahol bővebb felvilágosítás is ikapható.
A< kitMIUiti fei bármikéi\'megfe-klfithetó TO erdőn. ikí
Esrteregnye,-1932. ápriltrhö\'l.
Révész Lajos ik. Dani Györgyik
köaaégt |egy»«.> kSzaégi DtrA.
Pályázat.
A letenyai uradalom kertészetébe konvenciói kerti hetest keresünk. Kifogástalant kelt értenimelefcágysk kezeléséhez és zöldség termelésbér Csak teUéUm szorgalmas, megbízható oly egyének pályázhatnak fizetési, igfeyeilt magfeMMéséul, kit suktudésukat. Írásban is igazolni tudják.
TUzttartóság
Lelíüye"
5947/1932.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi április hó 6-án és 19-én reggel 7 órától délután 18 óráig a Tölgyesben éleslövészetet tartanak-.
Ott\' taítöíkodhl tilos és életveszélyes.
Nagytoirflífsa, 1932, évi rfí&-cios 29.
ItH Polgármester.
, , ,„. ,|..... iil\'HT\'i
■•lyhaabaallk találkáin Ahalya m*
Ütvén király Szálloda
Bw«»iT»t, wi. PadmanicTzky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telelőn • ((nterurban) 202-48, 34, - Sürgönyeim:\' HOTEL1ST.
Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 2Q°/q,cngedményL kapnak. . „. n (tKftWfl!\' ,u,é8> ydeg-meleg viz„lift., telefonos,wobák.
j Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház él imrrlran bar \' \' 4 ™ ~ \' ~
T

KBzjjázdatági Ré.z.énytárM.éa
GoteiM} ffpnda te mm\\ LépHlodfi UtiÉlntt
agykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötésiét, vöiialozó Intézet, Ozletl könyvek és dobotok gyára
K»«Wüt« polktikW napilap é. wÍÍhi«t.l.
Kénitünki __
mindenfélfe kífeákédeimi, ipari, pániínfezélí, flfflKS1<.,í.ííÖM*Bf\' egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müvekét, meghívókat, eljegyzési és esketéfi értesltése-gyászieteritéseket, névjegyet, falragaszo-ktWéítfekél,\' röplápokaT és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
\' ket, 1 kát,
m„. Gyártunk\'
üzleti könyveket, Ügyvédi napiókat, |egyt«-künyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket,.. rajzfüzetokei és tömböket, minta-zacskókat., zsákcédulákat, .naptártömböket, falinaptárokat, dobozokat stbi elsőrangú ki-
,i.Y\'íf\'feW- .í i legolcsóbb,,átakonv•"\'\'\' "\'""
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. sz^m alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly)
72. évfolyam 76 szám
Nagykanizsa 1882. április 6, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SietkculMs U kiadóhivatal: t\'öul 5. uitn. Keaxtbelyl flókkiadóhlvaUl: KowuUi-utfn b,.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
HÓÍUetéit án: egy hóra a pengó «0 tlUfa. Siezkeutóaégl éi kladóhtviUll telefon: 78. H.
Halálbüntetést kórt az Ügyész a statáriális bíróság elé állított szepetneki gyujtogatóra
Oyümölcsoltó ünnepén összeült Nagykanizsán a röglönitélő ölös-tanács — Az 68 éves gazdát elhagyta a felesége, aki csak egy búcsúlevelet hagyott a kiüritett lakásban — Egy családi viszálykodás szomorú vége - A röglönitélő bíróság Izgalmas tárgyalás után rendes bíróság elé utalta az ügyet
ajdnem akasztófa lett agy Rpeg gazda elspakulAlt szfillejébfil
Nagykanizsa, április 5 alatt népvándorlás indult a törvény-Az utóbbi időben mind gyakrab- szék felé, ahol azonban már rendőrbak a Nagykanizsa vidékén elkőve- szakasz állt őrt az ajtóknál, a
folyosón és a tárgyalóteremben. A zsúfolt terem hallgatósága jobbára szepetneki gazdákból került ki Egyébként: lázas izgalom, ideges futkosás, az esküdtszék padjaiban a rendőrség, csendőrség stb. képviselői mint hallgatók.
Az izgalmas lefolyású statáriális tárgyalás és annak előzményeiről az alábbiakban számolunk be olvasóközönségünknek:
szerencsétlen szőlőspekulációtól az üresen martát portáig
tett gyújtogatások; 1932 első három hónapjában már öt ilyen eset történt a nagykanizsai törvényszék területén, a mult esztendőben pedig egész éven át 9 gyújtogatás fordult elő.
Villámként kelt szárnyra Nagy-kaniiBán a hlr hélfön reggel, hogy a törvényszéken összeült a rögtön-biráskodó tanács, amely egy gyújtogató felett fog ítélkezni. Pillanatok
Siepetnek községben nemrégen még a legjobbmódu gazdák közé tartozott a sváb származású Mulk János, aki lassanként szép vagyonkát kuporgatod össze. 1924-ben
egy kiskanlzsal gazdától szép
szőlőt vásárolt négy vagon gabonáért.
Az időközben bekövetkezett kataszl-rófális gazdasági árcltolódások miatt azonban Mulk nem birt eleget tenni a gabonában vállalt szerződésbeli kötelezettségeinek, ugy, hogy kénytelen volt egy kanizsai pénzintézetnél kölcsönt felvenni. Ez aztán pontot tett a sváb gazda spekulációjára.
Megette kis vagyonkáját a pénz és a kamat,
ahogyan ez már nem volt szórványos eset.
Muikot és családját nagyon bántotta az eset A falubeliek is kikezdték s a dolog miatt rajtragad az
„Olcsó János" gúnynév. Mulk és családja közölt az elveszelt vagyonka miatt napirenden voltak az összezördülések és veszekedések, amelyek mind élesebbek lettek. Az asszony azt akarta, hogy ami még megmaradt, azt osszák szét a családtagok között De Műik ellenezte ezt. Ait gondolta, hogy kis vagyonának roncsain talán tud még uj életet kezdeni, ujabb vagyonkát szerezni.
Mikor a férj üresen talál/a a fészket
A sokéves családi pokol mind
izzóbb és tűrhetetlenebb lett. Műik már szinte megunta az életét. Leánya Időközben férjhezment egy Fischl János nevű gazd.hoz a községben. Ezek is szerellek volna valamit kapni a megmaradt vagyon-roncsokból.
ilyen körülmények között virradt fel 1932 év március 31-ik napja. Műik szokásához hiven reggel korán kiment a hegyre, hogy bort és fát hozzon haza. Dolga végeztével 7 órakor esteleié hazaiért. De nagy volt a meglepetése, amikor
lakását nyitva, a szobákat félig Üresen, a bútorokat elszállítva, az ólakat és Istállót üresen találta. Hiányzott az asszony la a családi fészekből.
Szegény 58 éves Muikot szivén találta az esel. Az asztalon néhány kusza sor irás vol1, amelyben az asszony bejelenti, hogy 6 elment a vejéhez, vissza se Jön többet, az ura ne is menjen többé utána, éljen ahogyan lud, majd 6 is igyekszik megélni, ahogyan lud
Az öreg Muikot végleg elkeserítette a dolog és mindenre elszántan már az öngyilkosság gondolalával is foglalkozott. Ebben a lelkiállapotában elhatározta, hogy felkeresi feleségét a veje házánál és visszatérésre birja.
Az elhatározást tett kftvette. Műik kérdőre vonta feleségél, miért tette ezt vele? A szóváltásba beleavatkoztak a fiatalok is és Fischl János ennek hevében
dulakodni kezdett apósával, majd kilökte, le a garádicson, ugy, hogy az öreg összetörve az udvarra esett,
de megsebesült a fején a fiatal vő is.
Műik mosl már nem tudott többé uralkodni magán. Feltápászkodott, odalopidzoi! vóje pajtájának eresze alá, elővett néhány gyufaszálat és azt meggyújtotta. Pillanatok alatt hatalmas lángokban állott a pajta, a falu közepében. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem fujt szél, mert akkor az egész község a tUz martaléka lehetett volna. És itt van a cselekmény súlyossága. De szerencsére csak a pajta és a szomszéd kocsiszín égett el és minden ami benne voll, összesen 1600pengő értékben.
Fischl amjnt kirohant az udvarra, megdöbbenve látta, hogy pajtája lángokban áll és a tüz fényénél megismerte saját apósát, amint elmenekül a kertek alatt. Nyomban liszlában voll mindennel.
Egy pillanat alatt talpon voll az egész ház és a szomszédok és igyekeztek oltani, azonban hiába volt minden. Csak a tüz tovaterjedését sikerült megakadályozni.
Csakhamar megérkeztek a mura-kereszluri csendőrök Sebestyén tiszthelyettes vezetésével. Az öreg Műik eleinte tagadolt olt, de azlán beismert mindent.
A csendőrök vasárnap reggel behozták Műik Jánost a nagykanizsai ügyészségre, ahol vitéz Cslllaghy György kir. vezető ügyész nyomban kihallgatta az öregembert, aki itt is beismerő vallomás! tett. A rögtöni/élő bírásán tárgyalása Dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnök az ügyészség indítványára a statáriális biróságot hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén reggel 9 órára összehívta.
A statáriális biróság összehívása a városban nagy izgalmai váltott ki. Nagykanizsán az utolsó tárgyalást Kenedy táblabíró tartotta, mikor a kommün után felelősségre vonla a komunistákat. Vasárnap délután vitéz Cslllaghy
György kiszállt Szepetnekre és ott személyesen folytatta le a nyomozást, gondoskodott arról is, hogy a szükséges tanuk hétfőn reggel a bíróság előtt lehessenek.
A zsúfolt tárgyalási terembe halálos csendben vonult be a biróság. Elnök : dr. Hennig Alfréd a törvényszék elnöke, szavazóblrák: dr. Mulschenbacher Edvln, dr. Berlin Ágoston, Makdry Vilmos, dr. Imrefy László, pótbiró: dr. Szabady Lőrinc. A vádat vitéz Cslllaghy György képviseli. Védő dr. Beck Dezső, törvényszéki orvos dr. Ország Lajos.
Dr. Ilennlg Alfréd törvényszéki elnök megnyitja a tárgyalást:
Tárgyaltatni fog Mulk János Ugye, akit az ügyészség gyújtogatás miatt állított elő.
Majd kiveszi Műikből a személyére vonatkozó szokásos adatokat 1874-ben született, evangélikus,
büntetve még sohasem volt, felesége Tom Borbála, egy férjes leányuk van, katona volt és a háborúban réwl vett, ingatlana van.
Viléz Cslllaghy György vezető-ügyész áll fel ezután és szóbelileg előterjeszti a vádat,a miből megtudjuk azt is, hogy mikor az öregei kituszkolták a liatalok lakásából, az későbben visszament és akkor állítólag kés Is villant meg a kezében. Műik különben
azzal a fenyegetéssel rohant el, hogy „Majd én megmutatom nektek\'" A vádlott beismerte tettét. A tanuk vallottak: amit láttak. Tettenérés esete forog fenn, Igy rögtönbirásko-dásnak van helye.
Dr. Hennig elnök ezután kihallgatja a vádlott gazdát.
Mulk azt mondja, hogy ezt a bünt nem veheti magára. Kilökték a gazdaságból, összetörték, mindent elvittek hazulról, még a 7 disznaját Is elhajtották. Semmije se maradt
— panaszolja németes akcentussal.
Dr. Hennig: Elolvasta a felesége búcsúlevelét ?
Vádlott: Nem olvastam én azt kérem.. Ha a feleségem szólt volna nekem, én szívesen csináltam volna rendet és elosztottam volna a kis vagyont. De mit csináljak most, amikor öreg koromra itthagytak... Mikor felmenlem a vömhöz, az a lépcsőről lelökött az udvarra. A testemet teljesen összetörtem. Nem tudtami, hogy mit csináljak velOk. hát felgyújtottam a pajtát. . Dr. Hennig: Maga nem vette elő
ZALAI KÖZLÖNY
a kését?
Vádlott: Nem kérem, nem Is volt énnálam kés. Nem vettem én elő kést. Vakuljak meg mind a két szememre...
Dr. Hennlg: Mikor határozta el magát arra, hogy felgyújtja a pajtát ?
Vádlóit: Akkor jutott eszembe, amikor kilöktek és én kifelé mentem az udvarból.
Dr. Hennlg: Hogyan csinálta?
Vádlott: Pipás ember lévén, elővettem a gyújtót és ott ahol a pelyva van, felgyújtottam. Magam sem tudtam, hogy mit csináltam akkor.
Dr. Hennlg: Utána találkozott Ku-manovics gazdával?
Vádlott: Nem emlékszem...
Dr. Hennlg: Hát nem mondotta maga Kumanovicsnak, hogy: .Hadd égjen!"
Vádlott: Nem mondottam én semmit kérem.
Dr. Hennlg: Nem érezte maga, hogy a szőlőben Ivott bor feltüzelte magát?
Vádlott: Hát egy kissé éreztem. Az izgatottságtól is zúgott a fejem. Most Is zug.
Dr. Hennlg: Hát sajnálja maga, amit tett?
Vádlott: Nagyon sajnálom, ami történt, hogy idáig kellett |utnom...
Dr. Hennlg: Ha magának tehetségében volna, megtérítené az okozott kárt ?
Vádlott: Igen megtéríteném. Meg én...
A ctaládtagok nm vallanak
Következnek a tanuk.
Flschl János, a vádlott veje az első tanu. Megtagadja a vallomástételi, tekintettel arra, hogy apósáról van szó.
Flsdit Jánosné szül. Műik Mária, a vádlott leánya ugyancsak megta-
gadja a vallomástételt. Mulk Jánosné szül. Tum Borbála, a vádlott felesége Is.
A csendőrségen mindhárman elmondták a dolgokat, azt nem vonják vissza, de a főtárgyaláson nem vallanak.
Kapper Oyöigy szepelnekl bíró vallomása ulán Kumanovlcs József 77 éves gazda elmondta, hogy Mulk szaladtában mutatta neki az égő pajtát és ennyit mondott: NI, ott hátul égi" de aztán futott tovább ellen kező Irányban.
Mllnarlcs József kö/ségi rendőr a nyomozásnál és a kihallgatásnál ott volt és arról lesz vallomást. Pfelffer János helyettea bíró vallomása után Sebestyén István csendőrtlszlhelyet-tes elmondta a nyomozás lefolyását, Műik első tagadását, majd teljes beismerését.
— Később egyik rokona — mondotta a tiszthelyeltrs — felkereste az őrizetben levő Muikot, vacsorát hozolt neki és lelkére beszéli, hogy Imádkozzon ebben a nehéz órában. Mulk azt felelte látogatójának: \' - Ugyhi mindegy már nekem, hogy ugy huznak-e tel, vagy magam kötöm tel magamat az
ajtóra... Az elnök megeskette az összes tanukat.
Dr. Beck Dezső védő ujabb tanuk kihallgatását kérte. Azt akar|a bebizonyítani, hogy Mulk elméjét az állandó felzaklatott élet megzavarta, A bíróság ezt mellőzte.
Dr. Hennlg elnök felolvasta az asszony búcsúlevelét a férjéhez:
„Elmentem és nem jövök többé vissza. Ugy élek, ahogyan tudok, te ls ugy élj, ahogyan tudsz. Ne
Az egész terem közönsége feszölt Izgalomban várt. Mindenki meg volt
1932, április l.
utánam"...
gyere
A vád halál, a védelem kegyelmet kér
Vitéz Csllloghy Oyörgy vezeiő-Qgyész hatalmas szónoki erejtl vádbeszédében utalt arra, hogy a tárgyalás során vádlóit beismerte lettél, a tanúvallomások egyöntetűek, tárgyi bizonyítékok is állanak rendelkezésre. Mulk letten lett érve a gyujtogatásnál: a bűncselekmény bl-zonsitva van. A vádlottnak az a védekezése, hogy .nem tudtam, mit cselekszem", nem áll fenn, hiszen itt van a csendörök előtti kijelentése: .bosszúból tettem f Nem lehel ezt az ügyet holmi átférnek, vagy családi epizódnak tekinteni. Nagyon jól mondotta a községi bíró: Hogy ha csak egy kis szél fujt volna, akkor az egész község a tűz martalékává eshetett volna I Nem magánügy ez, hanem nagyon komoly közügy. Bemutat egy statisztikát: rövid hetek alatt 4 eset fordult elö, a Mulki az 5-lk gyujlogatásl eset, a a mull esztendőben 9 gyujlogalási eset fordult elő ezen a környéken. Bölcsen kell megha|o!ni azon intézkedés elölt, amely ezt a cselekményt a stsláriálls bíróság elé utalja. A törvényszék csak egy ítéletei hozhat: halált!
Dr. Beck Dízső védőügyvéd nagyszabású védőbeszéde utalt arra, hogy kisgyermek kora óta Ismeri a vádioltat. Qazdag polgára volt Sze-petneknek, amíg elkapta öt is a gazdasági láz és szerencsétlen spekulációkban bociájtkozolt, amelyek tönkretetlék. De ezt követte családi nyomorúsága. És ami vagyonkája megmaradt, azt elvitték a perek. Ilyen körülmények között következett el március 31-e Az ilyen ember, mini Műik János nem érdemli meg a halált. De a rögtönbiráskodásnak Is feltétele, hogy csak a legszigorúbb esetben alkalmazható a halál büntetés. Elrettendö példára nincs szűkség, mert az ügyész ur által felhozott esetek nem gyujtogatásból, hanem nagyrészt véletlenségből eredi tüzesetek voltak. Appellál a bíróság lelkére, szivére. Felolvassa a Kúria egyik döntvényét, mely szerint a rögtönltéló bíróságnak nem kell minden esetben halálos ítéletet hoznia.
Majd Mulk János az utolsó szó jogán zokogásba futó szavakkal az 6 siralmas életét hangoztatta.
A biróság II óra 10 perckor visszavonul ítélethozatalra.
Közel tizenöt perc telik el, míg a bíróság Ismét bevonul. Az Izgalom a (eremben tetőtokra hágotl. Minden szem az elnökön, mikor siri csendben felolvassa a biróság végzését.
A rOgtOnitélöbiróság kimondotta, hogy az ügyben további rögtöi bíráskodásnak helye nincsen és azért
az eljárási rendelet 46. § a alapján elrendeli annak rendes szakblróság elé való utalását. A vádlott további fogvatartását azonban elrendeli. . .
És felszabadullak a lelkek. Mindenki megkönnyebbül. És mindenki szeretné a blióságof megéljenezni. ..
győződve, hogy halálos Ítélet lesz, de majd kegyelmet kap az elítéli.
Nem lesz akasztás
Műik, az öreg sváb gazda azt sem ludja, álmodik vagy ébren van-e: megszabadult a hóhértól, megszabadult a bitófálól és ha el is itéll a rendes biróság, mégis csak van remény, hogy visszatérhet még az életbe, vissza a bogárhátú kicsi hajlékába ... Silnte megtántorodik.
. . . Künn pedig az utcán. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén épen delet harangozlak. Ünnepélyeseit szólt a ferenelek harangjának ércszava, a lelkek tavaszát, az életet, az élet szépségéi kongatta, azt az élelet, amely Mulk Jánosnál már csak egy hajszálon állott... fa R.)
A Hoivéd-ntcában agyon akartak szorul egy leányt
Nagykanizsa, áprlllf? 0 Vasárnapra virradó éj|el történt, hogy hangos női segélykiáltások verték fel a Honvéd-utca békés csendjét. Az elősiető rendőrőrszem már csak Király Mária 35 éves Eötvös-tér 9. szám a\'att lakó bejárónői találta a h.lyszinen, akinek jobbkezét elöntötte a vér. Király
Mária elmondotta, hogy egy fiatalember bosszúból megtámadta és le akarta szúrni. Védekezésül a kés pengéjét kapta el, amely hatalmas vágást ejtett a tenyerén.
A sérült nőt beszállították a közkórházba, az éjszakai támadás előzményeinek tisztázására pedig nyomozást Indítóit a rendőrség.
Tavaszi vásár nagy árleaaáHStáaaal.
divatáruházban.
A sok közlil egynéhány tájékoztató otesó ár
Zefirek..........50 fillér
Tennisflanelek........50 fillér
Kartonok.........70 fillér
Mosódelének ........ 70 fillér
Jó minőségű gyolcs......80 fillér
Zsebkendők........20 fillér
Pohártörlők........55 fillér
Mosó fejkendők.......60 fillér
Törülköző színes beszövéssel. . . 80 fillér Prima minőségű mosott siffon . . 1 pengő Műselymek divatos mintákban . . 1 pengő 140 cm széles férfi mosószövet divatos angol mintákban . . . 2\'50 P 136 cm széles fekete finomszálú lüster 4 pengő 200/300 ebédlőszőnyeg . . . .35 pengő Kávés garniturák: I abrosz 6 szalvétával 6 pengő
500 méter prima minőségű férflszövet mélyen leszállított árban. Külön kabát- és szőnyegosztály I Tavasxl női kabátok 25 pengőtől.
Szolid éi pontos Mjáiáü ai^mo. Haraifétoli md!
1MŐ. április 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Érdeke-e Kanizsának a 2000 hold „úrbéres" erdő Ügyének a feszegetése?
A " kedd\' rendkívüli közgyűlésen élesen elítélte az „urbéres-ügy-
szőnyegre hozását — „Nagykanizsán nem volt úrbéres közösség és Kiskanizsa mérhetetlenül ráfizethet az akcióra"
A várom panasual támadta mag a belügyminiszter elutasító végzését ■ megyei hozzájárulás ügyében
Nagykanizsa, Április 5 Kedden délután 4 órakor 17 város atya Jelenlétében nyitotta meg dr, Krátky István polgármester Nagykanizsa város rendkívüli közgyűlését. Az érdeklődés később sem fokozódott, a képviselők létszáma mindössze 23-ra emelkedett Talán azért, mert a tárgysorozatból csak az voll érdekes, ami nem volt rajt a tárgysorozaton: — a napirend előtti felszólalások.
Elsőnek Krdtky polgármester emlékezett meg meleg szeretet hangján a beteg
UJváry Gézáról,
aki mindig lelkesedéssel és a váms iránti szeretettel képviselte a város ügyeit. A képviselőtestület nevében mielőbbi felgyógyulást kívánt, hogy UJváry Oéza mielőbb újra értékesíthesse sok tapasztalatát és a város iránti szeretetét a város közjavára.
Ansorge Antal felhivta napirend előtt a polgármester figyelmét, hogy már most kellene gondoskodni az őszi ínségesekről, még pedig ugy, hogy ne a nagyközönségre háruljon az ellátásuk gondja,
hanem a nnguk erejéből találjinak módot szükségleteik bhtosltására.
Králky polgármester válaszában bejelentene, hogy a hivatalos április IS helyett sikerült klvinnte, hogy Kanizsán csak április végén szűnik meg az tnségakelő. Eddig cca 2000 család (közel 5000 személy) részesült eilálásban. Erre a város egy fillér fedezetet sem kapóit a képviselőtestülettől. A szükségadóból 19.000 pengőt, a földművelésügyi minisztertől lisztet kapott a város, ez utóbbi azonban belekerüli 8—10 000 pen-
mrsl mir könnyebb lesz a kitartás. Mindent el fog követni a város a kérdés kielégítő megoldása érdekében. Ansorge Antal
a városi kOlcsőnök kamatjának 3 százalékra való leszállítását sürgeite másik felszólalásában.
Krátky polgármester kifejtelte, hogy ez a kérdés országos, sőt világprobléma, amit Kanizsa város nem tud megoldani. A város különben minden lehetőt megtesz a kölcsön-terhek csökkentése érdekében.
göbe Ha ezt a nehéz lelet kibírtuk. Kinek érdeke « 2000 hold „úrbéres erdő ügye ?" A közgyűlés pikantériája követke- I Erre a kérvényezők becsatolták a
zett ézirtán: dr. Fülöp Oyörgy kls-kanlzsai Ügyvéd napirend előtti felszólalása. Elmondla, hogy a földművelésügyi mlniszlszter 1924-ben a volt úrbéres birtokok bejelentését rendelte el. Nigykanlzsa nem jelentelte sem azt, hogy van, sem azt, hogy nincs. Később, 1927-ben kérvényt adtak be a városhoz és kérdezték abban, miért nem Jelenti be, hogy Igenis voltak úrbéres birtokok ?
első urbárium másolatát és egy 137$ évi kurlat ítéletet. Mindezek ellenére azóta nem történt semmi. Kérdi a várost, ml tehát a szándéka ebben az ügyben?
Dr. Krátky István feszült figyelem közben, emelt hangon kezdls válaszát.
— Kizárt dolog, — hangsúlyozta — hogy ebben a teremben más érdek érvényesüljön, mint a város érdeke. Szeretném tudni, képviseli ur, milyen minőségben teszi fel ezt
a kérdést 7 Ebben a teremben Idegen érdekekért, a várossal szemben álló érdekekért felszólalni, legalább Is sajnálatos. A legteljesebb mértékben elítélem ezt a fellépést a város közönsége ellen, amely már számtalanszor adta ehelyen tanújelét annak, hogy Kiskanizsa kisgazda-lakosságának érdekeli szivén viselL Nem kevesebbről van Itt szó, mint a város 2000 hold erdejéről,
amire igényi Jelentetlek be. A város annak idején jelentette, hogy Nagykanizsán sohasem volt úrbéres közösség, az erdők emlékezd óta mindig a város kezelésében voltak. Szeretné mindeneseire tudni, hogy kik adták be a kérvényt? Eddig ugyanis Fülöp Qyörgyön kívül senki személy szerint nem szerepel az ügyben.
Végül kijelentette a polgármester, hogy a kérdés annyira elevenébe vág Kanizsának, hogy
érdemi választ nem adbst addig, mlg a városi, megyei, hercegi levéltárakfelkntatásá alapján a szükséges adatok birtokába nem Jut Az úrbéres igénylőkhöz s következő intelmet intézi:
Nagykanizsa és Kiskanizsa testvéri egyetértésben élnek. Aki ezt a kérdést feszegeti, az fel akarja borítani ezt a békét, éket akar verni a két városrész közé. Olysn beláthatatlan következményei lehetnének, ha ez pár embernek sikerülne, ami örökre tönkretenné s jóvisxonyt és
Bemutatásra kerül: Csütörtök, péntek, szombat és vasárnap,
április 7-, 8., 9. és 10-én. Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 árakor.
Városi Színház
Főszerepben: Dolly Haas, Halmay Tibor és Gusztáv Friifrlivf).
Rendező:
Bolváry Géxa. Zene: Roberí Siolx.
zalai közlöny
1032
április 6
Klskanlzsának a kis haszonnal fel nem érő, mérhetetlen anyagi kárt okozna. Csak nem falszik különben is, hogy a XX. századig kellett volna várni e kérdés tisztázására, ha az csakugyan ugy lenne, ahogy állliják? A város érdeke nem kiélezni ezt az ügyet. Ha mégis ez történik, ugy a gyengébb üzen hadat az erősebbnek.
• Dr. Fülöp Oyörgy személyei kérdésben szólal lel. Hingsulyozza, hogy mint városi képviselő, a város érdekében hozta ide ezt az ügyet.
Dr. Krdtky: Hol van Itt a város érdeke?
Dr. Fülöp: A földművelésügyiben azt mondlák, Intézzük el békés megegyezéssel az ügyel, meri ha ők beleavatkoznak, akkor már nem lehet kiegyezni és ftiég az úrbéres birtok elmaradt hasznáért .is perbe lehel fogni a várost. Azok a birtokok téves értelmezés és téves Idekköny-vezés lolylán...
Dr. Krdtky (közbevág): A város érdekéről tessék beszélni I
Dr. Fülöp: A városnak érdeke, hogy ez a kérdés tisztáztassék. Mert vagy egyezséget kell kötni, vagy bebizonyítani mielőbb, hogy az
A szürke
A közgyűlés ezután elhatározta, hogy a közigazgatási bírósághoz panasszal fordul a belügyminiszter végzése ellen, mellyel Nagykanizsának a megyei hozzájárulás ellen beadott fellebbezését elutasította.
A Földhitelintézetnél fennálló 643000 P függököksönt 9% kamat és negyedévi •/<% julalék mellett negyedévre, a kanizsai pénzintézeteknél fennálló 600.000 P beruházási és 46.000 P vágóhídi kölcsönt 11%
Igénylőknek nincs igazuk.
Dr. Krdtky: Ez lehet sürgős az ügyvéd urnák, de nem a városnak.
Dr. FUlíp: A városnak is sürgős, mert a minisztérium is sürgette.
Dr. Krátky: Az az én dolgom a miniszter úrral. Képviselő urnák nem sikerült meggyőznie arról, hogy a város érdekében telte felszólalását. Aki ezt a kérdést felveti, nem szolgálja a város érdekeit. Ezt fenntartom. Hadüzenet ez a kisebbség részéről az egyetemességgel szemben. Százszázalékos meggyőződésem, hogy Itt úrbéres közösség nem volt. Érdemben, isméilem, nem nyilatkozom.
Dr. Fülöp Oyörgy itt egy iratot tesz le a közgyűlés asztal Ira : — Az 1811 es úrbéri szerződés I Dr. Krátky: A városnak érdeke ehhez nem fűződik. Pjrllkuláris érdek csupán. Klskanlzsát figyelmeztetem, ne szolgálják ezt az ügyel, ne írjanak alá semmit, meri horribilis károk származnak belőle: ha emiatt megszűnne a Nagy-és Klskanlzsa közti szerződés, Klskanlzsára százszoros adóterhek szakadnának.
A képviselőtestület a polgármester válaszát ludomásul vette.
napirend
mellett év végéig meghosszabbították.
A várost pénzkészleteket 6 »/«o/o melleit a helybeli intézeteknél gyümölcsöztetik.
Az 1932. évi 2440 P polgári iskolai hozzájárulást a város ezidéme kifizeti, de az 1931. évi elengedését, fedezet hiányában, újra kéri a minisztertől. • Illetőségi és kisebb ügyek letár-
gyalása után a közgyűlés végetért.
Háromhavi fogházra Ítélték a kerkaszentmihlósi Hangya üzletvezetőjét
mert nem létező adóit M be a hitelleltárba — A bíróság az tíéltt végrehajtását felfüggesztette
lősségre Horváth Gyulát a nagykanizsai törvényszéken dr. Mutschen-bacher Edvin tanácselnök. Horváthol dr. Beck Ödön nagykanizsai ügyvéd védte. A volt üzletvezető őszintén el-
Nagykanlzsa, március 5 Horváth Gyula 32 éves kereskedő már több mint B esztendeje üzlet-. vezető volt a kerkaszentmiklósi Hangya-szövetkezetnél. Dolgát közmegelégedésre végezte.
Horváth több Ízben észrevette, hogy nagy áruraktárából áru hiányzik. Jelentést is tett a dologról a szövetkezet Igazgatójának. Azonban más nem történt.
Egy alkalommal a központ egyik ellenőre lejött Kerkaszentmlklósra, hogy a szokásos üzletellenörzést elvégezze és leltárt vegyeh fel. Az ellenőr áruhiányt fedezett fel, ami ilyenkor rendesen az üzletvezetőt terheli. Az ellenőr a könyvek felülvizsgálatánál észrevette azt is, hogy a hitelleltárba két olyan adós neve. Illetve hiteltétele van bevezetve, ami nem felel meg a valóságnak. Ugyanis hogy a mérleget aktivvá tegye, valótlan hiteltételt állított be. Hor-váthnak azonnal felmondottak és egyben büntető ulra terelték az ügyet.
Sikkasztás és magánokirathami-sitás vétsége miatt ma vonta fele-
mondotta, hogy ő irta be a hamis tételt. D: azzil védekezett, hogy rengeteg árukészlete volt, amit nem lehetett egykönnyen ellenőrizni. Valószínű, hogy meglopták öt és hogy ezeket az áruhiányokat egyensúlyba hozza a mérlegkészítésnél, valótlan tételt állitolt be
A tanúkihallgatások során mindenki megbizható, becsüle\'es ember-
nek mondotta Horvátliot.
Dr. Beck Dezső védőbeszéd; ulán a bíróság figyelemmel a nyomatékos enyhilő körülményekre, Horváthot csak magánokirathamisitásban mondotta ki bűnösnek és ezért 61 három hónapi fogházra ítélte, a sikkasztás vádja alól azonban felmentette. Az ítélet végrehajtását a bíróság felfüggesztette.

Betiltották a
Általános nyomdász-sztrájk kéazDI
Budapest, áprtlla 5
(Éjszakai rádiójelenlés) A belügyminiszter kedden este az 1922 : XII. l.-c. 6 § 5. bekezdése alapján, az ország belső rendjét veszélyeztető közleményei miatt további intézkedésig betiltotta a Népszava megjelenését. Az ulóbbl Id\'bsn ugyanis sorozatos támadó cikkek jelentek meg a lapban, amelyek a falusi lakosság elkeseredéséi Igyekezte* fokozni és őket szélsőséges politikai, irányba terelni. Igy április 1-én „Megbotozotl parasztok a parlamentben" cimü cikkében azt állítja a lap, hogy a szociáldemokrata érzelmű parasztok vérlázitó üldözéseknek vannak kitéve. Ezért arra biztatja őket, hogy álljanak ellen a csendőröknek, akiket .bestiáknak" aposztrofál.
A betiltással kapcsolatban ülést
tartolt a szociáldemokrata párt vezetőcége, amelyen azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy kimondják-e az általános nyomdtsz-szirdjkot ?
Egyes fővárosi lapnyomdákban este a szedők már abba is hagyták a munkát, más lapoknál viszont tovább folyik a munka. Az általános szliájk kitörése eselén a kormány gondoskodik arról, hogy külön lapok utján tájékozlassa a lakosságot az esem ínyekről.
A kormány Reggelt Hírek elmen jelentetné meg a hézagpótló napilapot. A csak Budipeslre kiterjedő általános nyomdász-sztrájkról esetleg csak holnap dönt a szociáldemokrata párt.
Éjfél ulán sz a hlr terjedt el a fővárosban, hogy ma, szerdán sem a reggelt, sem az est! lapok nem Jelennek meg.
■inden Íróasztalt és szekrényt felfeszített és kifosztott Ismeretlen betörő az lzr. elemi Iskolában
A kiürített perselyeket az Igazgató asztalán hagyta ■ betörő
Nagykanlwa, áprtlla 5 Ebben az Iskolai évben a betörők már másodiiben látogatták meg a Zrínyi Mlkló:-utcai lzr. elemi Isko-
lát, ahová vasárnapra virradóra be-
A betörést hajnill 3 órakor ledezle fel Francslcs Zsigmond iskolaszolga, akinek feltűnt, hogy az osztályokhoz vezető folyosó udvari aj\'aji nyilva áll. Az Iskolaszolga mind a négy osztály ajtaját tárva-nyltva találta. Reggel 7 órakor jelentette a betörést
VÁROSI MOZGÓ
Április HA e-án Még ma, szerdán
II Wlli unit miam u ÍM \\m
vallásos tárgyú ftlmelöadást rendez napi 3 előadásban
6, 7 és 9 órakor.
Bemutatásra kerül:
Krisztus katonái
Az afrikai hittérítők lebilincselő munkája filmen, tele izgalommal, 7 felvonásban. Ezenkívül:
Vergődő lelkek
Minden eddigi vallásos filmet túlszárnyaló, gyönyörű havasi felvételekben bővelkedő attrakció 8 fejezetben.
A jótékony célra való tekintettel mindenki, kl nélkülözők sorsát szivén viseli, okvetlen legyen felen ezen lilék-nemesítő előadáson.
Havas Rezső iskolaigazgatónak, akinek osztályában, a III. osztályban garázdálkodott leginkább a betörő.
A többi osztályokban minden íróasztalt felfazltett a tettes és valamennyiből összeszedte a perselyeket. Dr. Vajda Béláné osztályából egy ezüst karórát Is elvitt. A feltört ntgy perselyt Havas Igazgató Iróasztaűn találták meg. Ebben az osztályban egyébként két íróasztalt és két szekrényt feszített fel a tettes. A belőrést feltétlenül a helyzettel Ismerős egyén követheti el, mert a 3-lk szekrényhez, amelyben semmi értékes holmi nincs, hozzá sem nyúlt. A többi szekrényekből egy értékes hegedűt, több uj tollszárat, tollat, ceruzát és radirgumlt vitt el a betörő, összesen 150 pengő értékben.
A betörő, aki a Szent Imre herceg ulca 5. számú ház kerítésén át jutott az iskola udvarára, távozásakor álkulccsal felnyitotta a kereskedelmi iskola udvarra nyiló folyosó-ajtaját, ugyancsak álkulccsal felnyitotta az egyik bezárt osztályt és annak az ablakán keresz\'ül mászott kl a Csen-gery-ulcába.
A rendőrség erélyes nyomozást indi olt a tettes kézrekeritésére.
Nem lesz Illetmény-csökkentés
Budapest, április 6 Beavatott forrásból szerzeit értesülésünk szerint a köztisztviselőknek sem illetményeit, sem lakpénzét, sem családi pótlékát nem érinti az uj költségvetés.
1932 április 3
ZALAI KÖZLÖNY a
Sctfilíx kabátban
mindenki elegáns.
Mozgószinház
Krisztus katonái
Az a kél vallásos tárgyú film, amely kedd öla pereg a Városi S íln-házban, valláskülönbség nélkül minden ember érdeklődésére egyformán tarthat számol, aki a kOzös Önfeláldozásban, az eszme harcosainak fanatikus küzdelmében és az OrOk emberi Jóság diadalábin égy magasabb éiet-tOrekvés elhivatottságét látja. A Krisztus katonái clmü filmben döbbenetes realitással elevenedik meg a missziós atyák heroikus küzdelme, akik szembeszállva az alantas emberi Intrtkákkal és a természet ezernyi akadalyával, mindenen győzedelmeskedve elvitték a kuliura és a kriszluii Igék ragyogó fáklyáját a legsötétebb Afrikába. A másik film (Vergődő lelkek) egy csodálatos havasi drám?, amelyben egy kis család kátyúba Jutott bol dogság-szekeiél segill ki tapinlalos kézzel az Isten szolgája. Mindkét Ilimet azért is a közönség figyelmébe ajánljuk, mirl az előadások lövedelmét a Napközi 0 Ihon fenntartására szánta a MisszJósház ve-"\'ő|e. d. rí. ].
Agyonlőtte magát a Zavarog ügyben szerepelt Vargha Elemér műszaki tanácsos
Budapest, április 6 (Éjszakai rádiójelentés) Vargha Elemér székesfehérvári műszaki tanácsos, aki ellen ismét megindították a legyeimi vizsgálatot és aki ezért két héttel ezelőtt egy budspesti
szállodában már öngyilkosságot kísérelt meg, kedden délu\'án a Népliget bokrai közölt agyonlőtte magát. Hilrahagyott levelében azt iita, hogy a hajszát nem bírja már tovább és inkább végez magival.

Két részre osztják a kanizsai szlniszezont
Május közepén és szeptember elején jönnek a színészek
Amit Hl aaenUak, fon a wlnMSaa
Nagykanizsa, március 5 Fodor Oszkár, a Pécs-nagykanizsai szinikciület ig zgatója, levelet intézel! dr. Králky István po\'gármes-terhez, amelyben ludoinásul veszi, hogy a nagykanizsai színház május ele|étöl szeptember végéig terjedő időben rendelkezésére áll. Proponálja Fodor direktor, hogy a nyári évadul is kél részben abszolválhassa Nagykanizsán és pedig az eisó részét május kOzepélól kezdve, a másikat pedig szeptember l-tói keidődóen. Igy ta án nem merülne ki annyira a v ros közönsége és nem kellene a kilálásta an nyárban olyan keservesen küzdenie a társulatnak a megélhetésért.
Csatolja Fodor újjászervezett társulatának te.jes névsorát, amelynek soraiban olt látjuk a következő színművészeket: Viola Margit operettprimadonna, Hámori Margit szende, Somorjay Erzsi táncosnő, énekésnő, Csalay Ilona naiva. Qa elta Ferenc és Nagy Oábor operettbonviván, Makals Sándor táncoskomikus, Kés márky István komikus, Bende László szerelmes, Ajtay György táncos színész és Vass Mihály színé ;z A többlek mind a nagykanizsai közönség ismert kedvencei.
A társulat programján mindazok az uj darabok szerepelnek, amit fővárosi szinházak játszanak
Vasárnap reggel szolgálati őrhelyén agyon lőtte magát egy fiatal tüzér
Levelet nem hagyott hátra, az öngyilkosság oka Ismeretlen
Nagykanizsa, április 5 Nagykanizsán a Barakban a katonaságnak egy raktára van, amit állandóan egy őrszemmel őriztet. Vasárnap reggel Tuskai József 23 éves fiatal tüzér, közviléz teljesllelt őrszolgálatot ezen a helyen. Tuskai a békésmegyei Komlós községben születelt, odavaló, ott élnek, szülei is, akik ott jómódú gazdálkodók.
Már közelgett a leváltás Ideje, amikor Tuskai szolgálati fegyverének csövét szájához Illesztette és elhúzta a ravaszt. A golyó szétroncsolta a szerencsétlen katona állkapcsát és arcát és vércsen esett
össze positján. A dörrenésre össze-slettek az emberek és kihívták hozzá s katonai halósági közegeket, de azok csak a beállott halált konsta táliák. Beszállították a holttestet temető hullaházába.
Az öngyilkos semmi levelet nem hagyott hátra, amivel lettének Indokát megmagyarázta volna. Katonai bizottság kutatja lettének o*ál. Édesapját sürgönylleg értesítették fiának tragikus haláláról, aki hétfőn érkezett Nagykanizsára a másik fiával együtt A holttestet hazaszállítják, hogy szülőfalujának földjében alud-hassa utolsó álmát.
Falién Leghopn 2 éves Ellief, évi 240-260 darab állag tojást termelő törzseimből kaltotft tojá» és napost oaiba kapható. Keltető tojás drb 10 fillér, napos csibe 40 fillér.
Angol óriás pekingi 2 éves törzsektől kellető tojás 60 fill, napos kaosa I-— pengő.
KHakl Campbel, angol, holland, dán, német Import 2 éves törzsektől kellető tojás 35 fill., napos kacsa 80 fill. raiiiutkiik, péitáiokaak. tiutritslfkaak kaosa tojásokból 5% engeitiésT.
Napos kacsákra és csibékre előjegyzést elfogadok. — Kapható:
Uj. Gergály Józsefnél, Csengerj-ot 97. Négyházak, Nagykanizsa.
Kutyabaja Strohsohneidernekl
Divatba Jöttek a rémhírek Nagykanizsán
hívta Kaposvárt A válisz:
— A tanár urnák kulyabaia. Esze ágában sem volt leesni. Éppen pillanatban Is a dróton táncol és kaposvári közönség tapsol neki.
Különben az Ilyen hiób hírek mos tanában szezonjukat élik Nagykani zsán. Ma lépten nyomon azl kérdez getlék egymástól az emberek: Igaz-e hogy X Y. meghalt? Nem volt igaz. Éppen ezért nem Írjuk ide nevét.
Ma kell szárnyra az is, hogy az egyik családos és tekintélyes kanizsai orvost hirtelen súlyos betegséggel Budapestre kellett szállítani.
Egy másik idősebb úrról azt hírt terleszletlék, hogy agyvérzést kapott. Szerencsére az Illető e pillanatban is a feketéje mellett ül kávéházban.
Mint egy tömeg-hisztéria, vonag lanak pár nap óta az efajla hírek végig városon és nem kiméinek senkii.
Lelkiismeret-hiányra vall, ahonnét felröppentik őket.
A két ünnep alatt Nagykanizsán Igen konkrét formában az a hir terjedt el, hogy a nemrégen ilt Is járt Strohschnelder, a világhírű kölél-tmcos, Kaposvárott lezuhant és egyes hírek szerint meghalt, mások szerint .csak" nyomorékká zúzta magát. Voltak, akik az esetről táv Ir ilban kaplak .biztos tudósilásl." Voltak, akiknek .megtetelonálták"... ele Elég az hozzá: az egész város lázasan tele van a hírrel.
Munkatársunk erre telefonon fel-
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április B, azarda
Római katolikus: Coeleailln Protest :
Coeltszlln Izraelita: Veid. hó 29. •
Városi Muzeum és Kfinvvtár nyitva caUtSitfikfin és vasárnap délelőtt 10-tftl 12 éráig.
OyörrsMrtárt éjjelt szolgálat . I.
hó végéig a .Sralvator\' gyógyszertár Emébet-Iér 21.
Vároal Mozgó. .Krlului katonát\' éa .Veigódó lelteit\' a Szociális Mlmztó-tárnulat rendelésiben az ínségetek tavára Oóiltlidó nyitva teggel 6 órától este 8 óráig (héttő, szerda, pénlek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel. 2—13.
— Ezrednap. Kormányzói rendelkezés folytán a történelmi neveket kapott magyar ezredek ezrednapokat tartanak. A NJgy Lijns nevét viselő nagykanizsai 6 honvédgyalogezrednek március 31. az ezrednap|>. Ez-Idén a húsvéti szabadságok miatt í prilis 10-én, a súlyos gazdasági helyzet miatt pedig csak egészen szűk keretek közt rendezik ezt az ezrednapot. Vitéz Barlay János ezredparancsnok erre a napra a felsőlem plomban báromnegyed 10, az ev. templomban 10 órakor tartandó Istentiszteletekre a polgári hatóságok és közélet vezetőit meghívta.
— A nagykanizsai 0T1 köréből. Dr. Nlsponszky Bila betegsége tartamára a nagykanizsai OTI kirendeltség ellenőrzőorvosi teendőit dr. Szabó Zsigmond járási tiszti löor-vos végzi.
Helyszűke miatt
a kettis ünnep egyesületi eseményeiről szóló tudósításaink kivetkező számunkra maradlak.
— Miniszteri elismerés. A belügyminiszter Horváth István becsehelyi közgyámnsk 58 éven át Kiejtett és közbecsülést érdemlő működéséért, valamint példaadó magatartásáért teljes elismerését fejezte kL
— Női és férll fehérnemű anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger divatáruház.
— Az Inségakdó héttől hangversenye valóban társadalmi megmozdulás lesz, melyben részt vesz az egész város, hogy tanuja legyen annak a nagyjelentőségű kulturese-ménynek, melynek jövedelme az ínségesek segítését célozza. A koncert este pontosan 9 órakor kezdődik a Városi Színházban, melynek pénziára már árusítja az 50 fillértől 1.50 P-ig terjedő jegyeket. A hangverseny rendezősége tiszteletjegyet senkinek sem küld, mint ahogy meghívókat sem bocsátott kl. A hangverseny már ismertetett műsorához még hozzáfűzzük az, hogy néhány olyan mű is előadásra kerül, melynek ez alkalommal lesz az első kanizsai előadása. Igy pl. Szabados .Fanny" cimü operájának áriája, Granados egyik gordonkaműve slb.
— A Vas és Fémmunkás Dalárda ma, szerdán este fontos ügyben megbeszélést tart. Vezetőség.
— Futószőnyegek már 1 pengőtől kaphatók SchOlznil.

ZALAI KÖZLÖNY
1932, április l.
Elrontott gyomor, bélzavarok, émely-
Í;és, kellemetlen szájíz, homlokfájás, áz, székszorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetes .Ferenc liuel" keserűvíz gyorsan, biztbsan és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc lóisef viz használata a sok evés és ivás károB következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. — A Ferenc lórsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és rüszerüzletekben kapható.
Dr. Nlsponszky Béla Állapotában javulás állott be
Nagykanizsa, április 6
Legutóbbi számunkban hirt adlunk röviden arról, hogy dr. Ntspons2ln Béla klr. törvényszéki orvost, az OTI ellenőrző orvosát meghűlésből eredő megbetegedéséből kifolyólag a kórházba szállították. Ma ariól értesülünk, hogy a közszeretetnek örvendő orvos egészségi állapota örvendetesen javul. Otvosal biznak benne, hogy rövidesen felgyógyul. A vátos közönsége aggódó szereteltei kiséri dr. Nlsponszky Béla be egségét és szerencsésen haladó gyógyulási folyamatát.
— Ma van a Károly-rekviem. Ma, szerdán délelölt 10 órakor a nagykanizsai plébánia-templomban IV. Károly halálának évfordulója alkalmából gyászistentisztelet lesz, amire a hatóságok, testületek, egyesületek vezetőit ezúton hivja meg a plibdnos.
= Mélyen leszállított OBilldr-drak I — Trana-danubla.
N|n elsejei \\Mi\\m
alkalmával kapcaolatoa
ItilitltJiitit, janiinkat, utas lakiak tóiddöitttf
legelőnyeKbMa vállalja
TÓTH GYULA
Upaattatt kSnflvamtater Maiykaalaaa, VlrSaaarty-atoa 60,
— A Deák színtársulat Keszthelyen. Dták Lőrinc színigazgató 40 tagu társulatával április 9-én érkezik Keszthelyre, hogy megkezdje 6 hétre tervezeti szezonját.
— Férfi éi nOI kalapokból nagy raktár. Alakítások. Otcsó ár. Vlda.
— Klskanlzsal műkedvelők tikere Letenyén. A klskanlzsal Katolikus lfjasigl Egyesület vasárnap este 6 órai kezdetlel jól sikerült műkedvelő előadást lendezett a lete nyel nagyvendéglőben, A pompásan összetanult műkedvelő gárda a .Mágnás Miska\' cimű 3 felvonásos operettet mutatta be, amelyben KII-cserics Judka, Varga Lajos, Lcncz Bözsike és Bolh István arattak pompás sikert. Az előadás sikeres megrendezéseért Samu Lászlót és Stttneli Józsefet íIJetI az elismerés.
Nagy maradék vásár Slnger divatáruházban
— öt ház leégett Csonkahegyháton. Az elmúlt napokban veszedelmes éjszakai tüz pusziitól! Csonkahegyhát községben. A tűznek öt lakóház VáM áldozatául.
(Éwakai rcuUAIiUntU) * Mat..r«lé-
glal latint lalaaU 10 Ara-
kar ■ TaviUl Műk, (Onlarak) •Mtlafl a«MI UhOU. várható.
Klskanlzsal cigány-amazonok
véres háborúja a kOizOrO-géf mellett
Hétfőn délután véres kimenetelű asszonyháboru dult Szepetneken. A verekedés hősei: OBrcsI Mária és Horvát Ilona klskanizsal cigányleányok.
Történi ugyanis, ftogy Horvát Ilona összeveszett az öccsével, akinek a .szóváltás" hevében letépte az IngéL Amikor helyreállt a béke, Horvát Ilona 3\'50 pengőt adott az öccsének, hogy vegyen magának másik inget. A gyerek azonban ezt a pénzt Oörcsl Mária vadházas-társával együtt szombaton elitta, majd vasárnap reggel átmentek Szepetnekre, hogy olt késekel köszörüljenek. Horvát Ilona hétfőn utánuk ment, hogy bosszút álljon.
A cigánylegény épp egy megélesített kést vitt be az egyik házba, amikor a két leány összetalálkozott a köszörű-gép mellett. Horvát Ilona előbb mindennek leszidta QOicil Márlát, majd felkapott egy dorongot és azzal többször ugy fejbeverte, hogy a lányt menten elöntötte a vér. A sérült cigánynő nagynehezen haza-vánszorgott Kiskanizsára, ahonnan a mentők szállilolták he a városi közkórházba.
— Besurranó tolvaj a Kossuth-téren. Blumenscheln József 28 éves nagykanizsai fuvaros Kossuih-téri lakására szombaton estefelé ismeretlen lettes besurrant és a hálószobából feleségének az ágyon fekvő rellkül|éből 30 pengői ellopott. A rendőrség megindilolja a nyomozást.
— ön Is kOltózkOdlk májusban? Szőnyegei, függönyt vásároljon — Schűtznél.
— Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstetn bútor\' áruház, Horlhy Miklós-ut 4.
Legény há ború egy Rozmaring-utcai kapu elölt
Hétfőn éj|el majdnem véres kimenetelű legényháboru zajiolt le Kls-kanizsán, a Rozmaring-ulcábaii. Mintegy 6—8 legény, valamennyien fiatalkorúak, összejöttek egy kis beszél-gelésre a Rozmarlng-ulcában egy kapu elölt. Már éjjel 11 óra lehetett, amikor a legények közölt nézeteltérés támadt. A következő plllanaiban kirobbantak a szenvedélyek és olyan parázs verekedés kezdődött, hogy csak ugy visszhangzott belé az utca.
Egy közelben haladó rendőrjárőr leli figyelmes a za|ra, amely előállította a verekedő legényeket a rendőrőrszobára.
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás j
T*A£CSICS
OyPJtö: Fó-ut 7. sz
textilfestő és vegytlsctltó Özemében
iaovmiikiAm.
SPORTÉLET
összjátékkal, gól helyatt kmuersorozatot zúdított az NTE pécsi ellenfelére
NTE—Pécsi DPAC 1:0 (1:0) Nagykanizsa, április 5 percben a balszárny támadásából futballldöben, szép- Csász beadását Faikas lövi, de védi
Nagyszerű számú közönség elölt jálszotla első tavaszi futballmérközését az NTE Nagykanizsán. A bemutatkozás nagyszerűen sikerül1, meri az NTE ezen a mérkőzésen olyan gyönyörű játékot mutatott, amilyent a régi legjobb NTE-löl láthattunk. 0 yan szenzációs teljesítményt produkált a csapat, hogy a közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a szebbnél azebb akciókat. Ezen a mérkőzésen tu.it ki Igazán a halfsor és a csatáisor nagyszerű összjátéka. Az NTE hatalmas fölénye miatt a pécsi csapat az első perctől kezdve a védelembe vonult és a tömörüli védelem mellett lehetetlen volt góll rúgni:
Az NTE a következő felállításban játszol!: Csondor — Jámbor, Engel-leiter — Radlcs, Ritter, Csáki — Farkas, Jakubecz, Szollár, Kelemen, Csász.
NTE támadásokkal kezdődik a mérkőzés és már a 3. percben megszületik a 2 pontot jelentő gól. Csász lerohanisból Kelemen elé passzol, akinek tiszta labdáját Szollár kapásból a sarokba vágja. A gyorsan bekapott gól nagyon megijeszti a pécsleket, védelembe vonulnak, ugy hogy állandóan 6—7 pécsi játékos tanyázik a kapu előli. A 8. percben Csász lövése a kapu mellett süvít el. majd Farkas boadását Szollár helyezve lövi, a kapus Csász ele vágja, akinek saroklövését a levegőben úszva védi á kapus. A 16. percben Kelemen keresztlabdáját Farkas laposan lövi a kapura, de a kapus Ismét fogja. Az egész félidőn át egykapura játszik az NTE, Csondor CBak a 43, percben kapott egy guruló labdát kapura. A játék szem-kápráztalóan szép, lövések egész sorozatát teszi ártalmatlanná a kiválóan védő pécsi kapus. A 18.
Itt ax alkalom! Kisorsolásra kerül
kBzei nyolo millió pengő.
I. osztály húzása április hó IS. és 18-án.
Vegyen szerencseszánm osztálysorsjegyet ifj. HIRSCHLER MIKSA saEHHÖP
Fő-ut, Korona szálloda épület. , Sori jegyek árai: Egész 24— fél 12-*-, negyed 6-, nyolcad 3 - 1
a kapus. Jakubecz kiugratja Farkast, akinek Jumbalövását kornerre védi a kapui, ezt a változatosság kedvééri Csász lövi, újra -korner, Jakubecz lflvl,;de n kapus fogja a labdái. A kornetek egész sorozata következik. Az égési méíkízés alatt 21 komért rugóit aa M1E, a pécsi csapat egyel sem. Jakubeczi a 25. percben 25 méterről |6t. kapura, de a kapus fogja, qiajd 8*redményle!en korner ulán Kelemen ?0 méterről megeresztett gyönyörű lövéséi robinzo-oáddal védi a kapus. Sekkjeink a félpályán tanyáznak, akik csirájában fojtják el a pécsi támadásokat. A 35. percben Farkas beadását Jakubecz 16 méterről a (első kapufának lövi, majd Jakubecz kornerél Farkas fejeli kapura, de a kapus ment. 38. percben Jakubecz kornerét Szollár gyönyörűen fejeli kapura, de lógja a kapus, Befejezésül a változatosság kedvéért Jámbor félpályáról ló kapura a közönség zajos lapsa mellett.
A második félidőben néha a pécsi csapat is támad, de lövéshez a nagyszerű formában levő Jámbor nem engedi őket jutni. Az 5. percben Kelemen hatalmas lövését a kapufa menti, majd Radlcs szabadrúgásából ugyancsak Kelemen lö kapura, de védi a kapus. A 12. percben Kelemen a tiszta helyzetben levő Szollár-nak .passzol, akinek szép sarkoi lövését védi a kapus. A 35. percben Rilter kiugrasztja Szollárt, aki szorongatott helyzetben mellé lö. Egymál-után most 4 minta-korner következik, de eredményt egyik sem hoz. A 40. percben Farkas bead, Csász fejeli kapura, de a biztos gólnak látszó labdái védi a kapus.
Az NTE csapata minden dicsérelel megérdemel szép Játékáért. A közvetlen védelemben CBondornak nem volt semmi dolga, Jámbor nagyszerű formál mutatott, egész mérkőzés alatt egy hibát sem csinált, Engei-leiler méltó partnere voll. A halfsor és egyúttal a mezőny legjobb embere Ritter volt, akinek elegáns, szép játéka élmény volt a közönségnek. Passzal, szerelései igazi nagy Jálé-kosra vallanak. Radics kifogástalanul játszotta végig a mérkőzési, mig a tartalék Csáki megfelelt a várakozásnak. A csatársor legjobb embere
1932 április 3
Ciász volt, aki feltartóztathatatlanul száguldolt a szélen és játszotta meg szebbnél-szebb labdáit. Kelemen okos játékával, Szollár nagyszerű irányításával vonta magára a figyelmet. Farkas—Jakubecz szárny csak az első félidőben mutatott szép játékot.
A pécsi csapatból Sáncl kapus szenzációsan védelt, rajta kivttl a két bekk és a centerhaif játéka érdemel dicséretet. •
Spltzer bíró hiba nélkül vezette a mérkőzést. __(O/l)
Ékszerész—KAOSz 4:1 (2:1)
A 3. percben Taródl kapufának lő egy 11 est. A 15 parcben Mancsek megszerzi a veje lő gólt, majd Oparnlcta 2:0 ra emeli a gólok számát. A KAOSt a 40. percben Flumborl révén éri el egyetlen gólját. A második félidő 10. percé-, ben Taródi boád, Mancsek kapásból a hálóba vágja, ma|d a 23. percben jellinek a halszélen leszalad, a btkkek melleit elhúz és gólt tó. Az Ékszerész csapatának játéka kellemes meglepetés volt, az ősz óla hatalmas fejlődésen ment keresztül.
13 FC-Teleki 1:1 (1:0)
Egyenlő erők kürdelme, Igazságos eredménnyel. Levente-bajnoki.
= Férfiszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger div.itáruliázban.
RADIÓ-MŰSOR
Április 6 (szerda)
Budapest y.15 Az 1. honvédgyalogezred zen* karának hangversenye 9..KI Hírek. II lu Nen setKóz: vizjeuőszoigálat l.\'.OO Dél harangszó. 12\'$ Orosz bslalslkazene-kar hangversenye Közben 12 25 Híres. ÍJ Időjeízé,. 14 45 Hírek. 18.00 d 16.45 Idö-jelzés. 17.00 P. 17 15 O. henirv IS.00 A veszprémi Árpid házi Uoldox Mirgll Énekkar hangversenye a veszprémi pü-pőkt székesegyházból. 19.00 A Mándlts-\'zalon-Rnelur hangversenye. 20X0 Az Uj Magyar Zencegvestllet hangversenye. 21.0/ Időjelzés, H. 7115 A Turáni Társaság müvést-estle. Szünetben kb. 22 15 Idójáráijelentés. Utána kb. 2J.OO Cigányzene.
Kiadja: Ulzalal Ryosds és Lapklaáá
Vállalat, gsgyl
Felelős kiadó: Zalai Károly.
ZALAI KÖZLÖNY a
Közgazdaság
A kanizsai vásáron erős felhajtás mellett nagyon csekély volt a kereslet
Nagykanizsa, április 5
A mai országos vásáron nsgyon szomorú jelenségek voltak lapaBZ-lalhatók. Dacára az erCs felhajtásnak (1200 siarvasmarhát és 800 lovat hajtoltak fel) nagyon kevés állat cserélt gozdál. Néhány olasz kereskedő is volt Nagykanizsán, akik három vagon növendékmarhát szállítottak kl Olaszországba, belföldre egyetlen vagon sem került kl a vásárból. A rendkívül csekély ke estet alacsony árakat okozott. Kikerült Ausztriába I vagon vágásra való ló, Budapestre és Ausztriába 1—1 tovább tartásra való ló A mii országos vásár kirakodó része is szomorú látvány volt.
ZOrlckl zárlat
Pária 20-291/1, 51212, Rrüssel 7205, Milano Madrid 38*75, Amsterdam 208\' 10, 122 15, Wien—--, Szófia 3-72, 1523, Varsó 5760, Budapest Belgrád 8-90, Bukarest 3-07.
Teméijtllísds
Buza tlszav. 77-es 12^5—13*85, 78-as 13\'10-14-00, 79-es 13-25—14-15, 80-as 13-35-14-25, dnnánt. 77-es 12*55—12*75, 78 as 12-70—12-95 79-es 12-85-1310. 80-as I2i)5—13*25, rozs 15-00—15-25, tak. árpa 16-00-16-50, zab 20&5-2II5, tengeri 15-90-1600, korpa 1410—14-30.
á Bemzeit Bank deviza-árfolyamai
London I9\'40, Newyork
....... 2é\'62,
Berlin Prága
VALUTÁK Angol f. 21-75-22 15 Balga tr. 79 95-80 55 Csehk. 1604-17 04 Dánk. 119-70 120 70 Dinár 9 93 1001 Dollár 57050 573 50 Francia! 22-30-22 50 Holl. 230 40-23180 Zloly 6395-64 45 Lel 348-3-54 Léva 406-4 19 Líra 29-40-29 70 Márka 13545-136 25 Norvég 11490-11590
Peseta —\'---•—
Schill. -■---
Svá|cit. 110-70.111-40 Svéd k. 117 00-t 18 00
DEVIZÁK Amst. 23060-231-80 Belgrád 998-1004 Berlin 135-55-13625 Brüssel 80-05-8056 Bukarest 343 3-47 Kópenh.l 19 90-120-70 London 2I8I-2Z0I
Madrid —•-*—
Milano 29-50-29-70 Newy. 571-00-574-00 Oszló 115-10-11590 Párls cl. árf. 22-401 Prága 16*^4-17*02 Szófia 4*06-4-19 Sturkh. 117 20-118-00 Varsó 64*05-64-45
Wien —■-•—
Zürich 11080-111*40
Wien clesring árfolyama : 80.454.
Udssvásár
Pel hajtás 7134, eladaüan —. — Elsőrendű 082—084. szedett 086—0-88, szedett közép 0-80-084, könnyű 068-076, l-ső rendű öreg 074 0-78, II od rendU öreg 068 -0*72, angol sllldó 0*80-090, szalonna nagyban 1*15—1*20, zalr 1*15-
Istenarban telelőn r Nagykanlua 7S. sn. 120, hus 1-08 1 32, télserlés 1*08-1*16
Felhívási
Felkérem az Autó Syphon Bweg tulajdonosokat, kiknél az Autó Syphon üveg nem teljesen kifogástalanul működik, bárhol szerezték is azt be, szíveskedjenek címüket az alábbi körzetképviseletnél leadni, mert a gyártól felhívást fognak kapni a díjtalan javításra vonatkozólag.
SZABÓ ANTAL sportüzUte Nagykanizsa,
az Autó Syphon kürzetképviseletc.
t;
Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akara-\'ában megnyugodva tudatják, hogy a legjobb anya, nagyanya, anyós és rokon
Szv. Rozs Ferencnó
azfll. Wéjjer Mária
éleiének 74-ik évében hosszas szenvedés után f. hó 5-én, reggel Va7 órakor visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
Megboldogult drága anyánk tetemeit a rótn kath. sírkert kápolnájából f. hó 6-án délután Vt5 órakor fogjuk a családi sírboltba örök nyugvóhelyére kisérni.
Az engesztelő szentmisét f. hó 7-én d. e. 9 órakor fogjuk a szentferencrendl plébánia-templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Nagykanizsa, 1932. április 5-én.
Drága Anyánk nyugodjál bákáben I
Noll Károlyné szül. Rozs Máris, Rozs Oyőrvy, Erzsébet ftytrraekal, Null Máris, Noll BrzséWt, Noll Ilonka,
Rozs Ferenc, Rozs , Noll Ilonka, Noll László, Rozs Feraac, Rozs Ilonka unokát, Noll Ká oly vője, Roza Oyorgyné szül. Kovács Anna menye ás a gyászoló rokonság.
APRÓHIRDETÉSEK
H|> U u«| M P"
IW>tl|iá *IMr. Vasár- Ss ........ »
.út, aa fillér, -uh* mw mi st|a s 011. a. , I.I».. tó uíta M mtér.
SmtSAH -
i„.l»«,i ,ii álja • fillér. Omui • alaSas I.utb b.msál UU uá kát uáaak
Alltat Itrirfurt SÓ* i—
HinIai«*ok 5 férj laanflö o /elnslflfr** kémyvmlé*. wdSIáadl „tfanrCIAM altfr*
Tisztességes, tóznl tudó mim laéssy azonnalra (elvétetik Stampl tnaaac-llziet, 1728
■ladá egyszobás, konyhás udvsrl azonnal. kétszobás, i onyhás utcai (Kolcaey-u > lakás és rity lágss üzlethelyiség május elsejére. Bővebbet Pőut 15., emelelán. ISIS
Vlaosllár, \'okleveles, azonnali Attást keres. Sípos István, Telekl-ut 47. Na(; kanlzsa,
Naiv-1722
Kiadó egyszobás lakta Kölcseyu. 19.. kenőszobás Cse igery ut 67. Mayernéi. 1660
Jókarbaa levő használt szobabútorok
olcsón eladok Horthy Miklós ut 53 16*5
25°,o-ot jövedelmező kisebb és egy nagyobb harháa tOrgósen olcsón eladó. Clm kiadóban. 1661
poqAntvAri
uradalmi tájboraim kaphatók literenktnt már 10 Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. BHOSI KAROLT földbirtokos _batlhyány-utca 26. szám-
Három háromszobás utcai és udvart lakás klsdó Deák-tér 6. alatt. 1646
Iső emelett utcai a axobás lakás május l-re kiadó EötvOs-téi 30. 1643
Taagaa-I »atSaaa( Punk Biolhers-iéle első évi utántermése 100 kgr, kint 22--pengóért kapható a Nagyrécsel Uradalomban Nagyrécse. 1644
Világmárkáé hangverseny plMhai. kitűnő állapotban bérbeadó, esetleg eladó. Clm a kiadóban. I
Kiadó helyiségek, eladó Mihály. — Zrínyi Miklós-utca 6. sz. a. kétszobás ut-oai lakás, Csengery-ut 13. az a. tSbb ariaarl lakás, Pőut 13. sz a. kél modern tágas Üzlethelyiség klatfé, Klskanlzsá... Ország ut 37. sz. s. Flesch féle malomlelek
Ország jutányos áron Irodájában.
— dr. Hoeh
ügyvéd 1731
3 szobái magánháist bérbe keresek azonnalra, vagy május l-re. — Bővebbet Vágó lliatazertárban. 1723
Május l-re kla*« Csewery ut 60. sz ala t egy hát szoba, konyha éa mellék-helylsénekból álló Iskás, szísz, emeletes, keleti Is nyngalUekvésS. Havi bére 3V-pesgó és a vízdíj Ugyanott egy egyszobás lakás kiadó, 1714
Árnyékos parkok élaalláaára klvá ósn alkalmas, gyönyOrü ssép, erős. télálló asabsdlöldi páfrányokat aaálllt utánvéttel, mlg a készlet tart 50 drb P S—~ 100 drto P 15*- Hegedűs Ferenc keltész, Réde (Veszprém m.) 1728
■ét Mh>. .Ilágaa, tlanta, aa
konyha, előszoba, vovezatékea
lakást kezesek auguaztus t-re. Caendea, (tyermektekn. ál\'andó, blztoa és pontos fizető Clm s kiadóban. Igény: öt méteres azobák 0«Mt kát nagy, agy kis aaobis is, bs nem drágs), konyha nagy és világos. Városrész: Szemere utca, Csengery-ut l-tót 42-ig, Deák-tér, Erssébet tár, Zrínyi Mik lós u 21 lói őá-lg, Kisfalady-I. 1-től 23-ig. Nádor utcs. 1777
Örház-utos 14. szám alatt egy utcai lakéa mellékhelyiségekkel és kerttel azonnal kUdó. Ozv. Bajne. 1728
Egy Jó ssnsannfeást azonnal kivessek. Cim s kiadóban 1729
Utcai mOh.l, |lakással május 5-re olcsóéit eladó. — Bővebbet Batlbyány-
utca 10. |7M
Zárda utca 6 szám slstt egy nagy férli varrágáp, hozzátartozó keményu asztallal és vasakkal eladó. Ugyanolt takarék. ta.lrely ti toob háztartási cikk Is elsóó. 1732
Egy-, keltő udvsiissobás lakéa május l-re olcsóéit kiadó. Bővebbet Batthyány-utca 10. 1731
Klarfé elegánsan bútorozol szoba egy, két UI lészére fürdőszoba haazná-
vagy
lattal
Rozgonyi-ntca 6.
Mindenes saakáaaal azonnali belépésre ajánlkozik. Magyar-utca 113. 1734
Jól lózó kiadóban.
keresek. Cim a
1735
Makulatur papir
kapható
lapunk kladáhlwatalában.
Ember ne csüggedj! Bízzál és remél]!
Nem lesz többé gondja, ha MILHOFFER KÁLMÁN közismert Bzerenosemeánnaiból vesz osztály-
sorsjegyet (Csengery-ut 7. Rapoch-ház), ahol a 400, 80, 70, 50, és 30 ezres nyeremények révén már sok ember lelt szerencsés és boldog.
Húzás ápril 18. é» IS-én. 1209
Egész sorsjegy P 24.—, fél P 12.—, negyed P 6.—, nyolcad P 3.—
ZALAI KÖZLÖNY
1932. ápri|» i.
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
bútort
legjobban
legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
V
7—1 Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut,
Sopron:
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
tsrtstó alaáai llngrtzlethfs.
Flrahtár: WEISZ MÓR, Nagykaalzsa Király uloa 34, T«l«fo. 310.
Főzelék magvak Gazdasági magvak Gyümölcsfa permetezd szerek Műtrágyák Baromfi erötakarmányok Madáreleség
kapható:
Ország József
cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A biróaági palola mellett).
HUBERTUS
nAI, térti éa gyermek kabátok ifild, baina éa szflrke színekben legel-c»6kb»« készülnek
CcIlMiIy szabónál _B*iár-«4wSaa._
Kiváló szemOiegsk
up rAlstiléhb.n kapbat6k legolcsóbban
ZSOLDOS OYULA
ókAs. fcHszeafcaz éa LáTszeRtszNáL ró-UT H. RIZTOSITÓ PALOTA Orvost receptek elkészítése, no Szakszerű Javítások.
KIADÓ
éa azonnal elfoglalható a város belterületén cirka 30 méter hoeeza, világos, műhelynek vagy raktárnak haez-nilható szép helyleég. Eeetleg két réei■
w
Közgazdasági Részvénytársaság
Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó vállalata
Nagykanizsa
KOnyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai KSzIBny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtaiványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON: 78.
Gyártunk:
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzlUzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán., (Felelős üzletvezető: Zalai Károly)?
72. évfolyam TI utat
Nagykanizsa 1982. április 7, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SwkcutMg éa kiadóhivatal: Főnt 5. axám. Kaiathctyl flókkladóhlvatal: Koaaulh-olca 31
POLITIKAI NAPILAP*
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElóHzetéai ára: egy hóra I pengó Szerkesztóaégi éa kiadóhivatalt telelőn:
Tovább tart a nyomdász-sztrájk
Csütörtökön
Budapest, Április 8 (Éjszakai rádlójelentés) A szakszervezetekbe tömörült szociáldemokrata nyomdal munkások szerdán délután Ismét foglalkoztak a helyzettel és elhatározták, hogy a sztrájkot továbbra is fenntartják. Így ma, csütörtökön a fővárosban sem a reggeli, sem az esti lapok nem jelennek meg.
Mm jelennek meg a reggeli
A szociáldemokrata párt már régebben bejelenlelte, hogy ma, április 7-én országos küldöttséget vezet a miniszterelnök elé, akinek átnyujlja memorandum formájában a munkások kívánságait. A tisztelgés időpontjában, délelőtt 11-től fél 12 óráig az összes üzemekben szünetelne a munka. A munkaadók szindikátusa kijelentette, hogy ezt a szünetelést
és esti lapok
nem veszi tudomásul, mert akkor Inkább reggel meg sem nyílják az üzemeket.
A MOT értesülése szerint ezl a válaszl nyugodlan fogadták a munkások. A rendőrség részéről minden intézkedés megtörtént a nyugalom biztosítása érdekében.
A fővárosi gyárüzemek ma egész nap szünetelnek.
******......................... .......------------1.|.|.|.|.|.|. •^V-V-A-mftmvA--V-V_-tVj
Gróf Károlyi: 4 kormány el van szánva, hogy minden rendbontó törekvéssel szemben a legszigorúbban fel fog lépni
A szocialisták szenvedélyes kitörései dacára a Ház nem adott engedélyt Farkas és Ulaln naplrendelőttl felszólalására —• A szociáldemokrata képviselők kivonultak az ülésteremből — A független kisgazdapárt tiltakozott a Népszava betiltása ellen, de elítélték a nyomdász-sztrájkot Is — Az uzsoratörvény folytatólagos tárgyalása — Mégásgyszer a pacsai vásár
Ji«m fogom tűrni, hogy Önök mégegyszer forradalmat oainAIJanak Magyarországon I" — mondotta a belügyminiszter a szooiálistAk felé
A képviselőház mii ülését pár perccel 10 óra után nyitotta meg Puky Endre alelnök. Az elnöki dő-terjesztések után bejelentette, hogy Farkas litván él Ulaln Ferenc képviselők napirend előtti felszólalásra kértek engedélyi, a felszólalásra azon bon az engedélyt nem adta meg.
— Halljuk Farkas Istvánt I Miért nem adu meg az engedélyi ? Hol a sajtóhóhér ? — kiáltozták erre a szociáldemokraták az egyre növekvő i»jb*n. Puky alelnök egyre rázza a csengőt és többek* rendre utasít. As élnek szavazásra lette fel a kérdést.
A szociáldemokratákkal szavazott a független kisgazdapárt, Fábián Béla és a pár-tonklvtlliek közBI Somsslch Antal gróf. A sxavazatok összeszámolása után az elnök megállapította, hogy a Ház 42 szavazattal 26 el-
lenében nem adta meg az engedélyt a napirend előtti felszólalásra.
A szociáldemokrata párt viharos lármával vette tudomásul a határozatot.
— Politikai uzsorások I Sajtógytikosok I Politikai hamiskártyások I és ehhez hasonló kiáltások közben a szocláldemokratapárt tagjai lassankint kivonulnak a teremből,
a Ház pedig megkezdi a napirenden levő uzsora törvényjavaslat folytatólagos tárgyalását.
Kelemen Kornél a szocialisták közbeszólásaira válaszolva igy kezdi beszédét: inkább legyünk sajlógyll-kosok, mint nemzetgytlkosok. Ezután az uzsoralörvényjavaslattal foglalkozott.
Oál Jenő hangoztalla, hogy az uzsorái nem lehet büntető eszközökkel megszüntetni.
A szocialista nyilatkozat és a miniszterelnök vilasza
A napirendhez elsőnek Farkas István szólalt fel és a szociáldemokrata párt nevében nyllatkozatol olvasott fel, smely többek között a következőket mondja: A szociáldemokratapárt nevében felemeljük tiltakozó szavunkat a Népszava betiltása miatt. A Népszava nem tett mást, mint felemelte szavát az üldözések ellen. Beliltásával a kormány provokálta a munkásosztályt és ezzel a polilikal küzdelemnek Is más, végzetessé válható fordulatot adott. A kormánynak messzemenő rejlett politikai célja! lehelnek. Vádoljuk a
kormányt azzal, hogy politikai lehetetlenségéi erőszakos hatalmi eszközök Igénybevételével akarja palástolni, hogy hatalmi diktatórikus ke zelésére tör. Ha a kormány az eddigi burkolt diktatúra helyell a nyill dlk-lalura veszedelmes és kélélfl fegyveréhez nyul, önvédelemre kényszeríti a magyar népei, amelynek felidézéséért minden felelősségei a kormányra hárítunk. Innen fordulunk az ország dolgozó népéhez, hogy a kormány most következő cselekvéseivel szemben őrizze meg fegyelmezettségét és nyugalmát. A kor-
mányon a sor, hogy számol vessen polilikájáhak következményeivel. A mi feladatunk és kötelességünk, hogy a küzdelmet még élesebbé, még nagyobbá és elszántabbá alakiisuk és győzelembe jultsssuk.
Qróf Károlyi Oyula miniszterelnök azonnal felállt helyéről, hogy nagy zajban válaszoljon a deklarációra.
A leglelkllsmeretlenebb Játéknak tartom, — mondta -hogy politikai pártcélokra kihasználják az ország nehéz gazdasági helyzetét és a megélhetés nehézségeivel küzdő néprétegek természetes elégedetlenségét.
Amennyire kötelessége a kormánynak mindent elkövetni, hogy a mai gazdasági helyzeten könnyítsen, ugyanannyira kötelessége az Is, hogy az izgalásl megakadályozza. A rend érdekében kellelt a rendszabályokhoz nyúlni. A kormány el van szánva, hogy minden rendbontó törekvéssel
Ha/ottégcies és
Pelrovdcz Oyula a debreceni haloll-égeiő ügyében Interpellált.
Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter válaszában megállapította, hogy elvileg
halotthamvasztást ujabb tőrvényi Intézkedés nélkül nem lehet megengedni. Fennálló (örvényeink egyenesen akadályát jelenük a halollhamvasztás-nak és nincs olyan intézkedés, amely megengedné.
szemben a leghatározottabban és legszigorúbban fog fellépni és az összes törvényes eszközök Igénybevételével érvényt szerez azoknak a törvényes rendszabályoknak, amelyek a lázltásl és Izgatást tiltják Amíg ezen a helyen áll, tudni fog|a kötelességéi bármi következzék is.
Hosszantartó laps és helyeslés fogadia a miniszterelnök szavalt a kormánytámogató párlok részéről, a baloldalon pedig egyre fokozódott a .zaj.
Derky Oyula éa Farkas István kipirulva kiabállak egymás felé.
— Maga kommunista I — kiáltotta kivörösödve Berky Oyula Farkas Istvánnak. Az elnök megszólaltatta a viharcsengőt és figyelmeztette a képviselőket, hogy őrizzék meg nyugalmukat.
Hunyady Ferenc gról éles bírálatot mondott a szociáldemokrata párt taktikájáról és rámulalolt arra, hogy mig sok nyugati országban a szociáldemokraták a polgári társadalom őreivé váltuk, addig nálunk nyíltan és bevallottan ellenségei a polgári társadalmi rendnek. A Bel h len-rendszer hibájának tudható be, hogy még ma is csak oll tartunk, hogy a szociáldemokraták el ludják hallgattatni az egész sajtói. (Nagy zaj a szociáldemokratáknál.) Ulaln Ferenc leiolvasta a független kisgazdapárt deklarációját a Népszava betiltása tárgyában. A párt követeli a sajlóra vonatkozó kivételes rendelkezések megszünie-tését, de elítéli azt az eljárást Is, amely a hlrlapnyomdászok általános sztrájkja következtében az egész magyar sajtó munkáját lehetetlenné tette.
Herceg Béla a szocialisták állandó közbeszólásai közöli fejlegelte, hogy a kormánynak kötelessége volt eljárni a Népszava izgatásaival szemben.
A Ház az elnök napirendi Indítványát fogadta el, majd állért az Interpellációkra.
a pacsai visér
Farkas Tibor a pacsai vásáron történt véres adóvégrehajtás ügyében intézett interpellációt a belügyminiszterhez. Azt kérdezte, hogy
miért késelt el az adóvégrehajtásokat felfüggesztő rendelkezés, továbbá, hogy a belügyminiszter helyeslT-e a karhatalomnak az Incidens folyatnád tanúsított magatartását ?
Keresztes Fischer Ferenc belügy-
ZALAI KÖZLÖNY
miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy nem szabad politikai tendenciával kihasználni az ilyen esetekel. A csendőrség Is emberekből áll de meg kell állapítani, hogy a magyar karhatalmi szervek szelleme a mai súlyos viszonyok közölt Is, teljesen kifogástalan. Arra is gondolni kell, hogy milyen nehéz a csendörök helyzete ma, amikor jóbbról és balról Is Izgatják a népei. Ilyen körülmények között nem lehel csodálkozni, ha néha elragadtatja magát. Nem hajlandó tűrni, hogy sárbi hurcolják az állam legfontosabb Intézményeit azért, mert egyesek politikai gusztusának ez megfelel.
— Nem fogjuk türnl, hogy pofozzanak! — kiáltja Esztergályos János, aki egyedül ül a szociáldemokrata padsorokban.
— Én pedig nem fogom türnl, — válaszolta élesen a belügyminiszter — hogy Önök mégegyszer forradalmat csináljanak ebben az országban.
A belügyminiszter ezután kijelentette, hogy az Interpellációban lehozott konkrét panaszokat felülvlzs4 gálja és kérte, hagy a választ tekintsék Ideiglenesnek.
özv. báró Orsody Palöpné
a népjóléti minisztérium megazBntetéae
ügyében Interpellált. Oróf Károlyi miniszterelnök kijelentelte, hogy konkrét feleletet még nem tud adni ebben a kérdésben.
A többi interpellációi részben törölték, részben elhalasztották, ugy, hogy az ülés háromnegyed 4 órakor végei ért.
A szegedi
kommunisták ügyében
■az Ogyészség most dönt, hogy italt*
riálls bírásig elé álllt)s-« Tlket ?
Szegőd, április 6
(Éjszakai rádió Jelent is) A szegedi kommunista szervezkedéssel kapcsolatban szerdán délben 13 örizetbe-vett férfit átkísértek az ügyészségre. Hat gyanúsított még a rendörségen maradt. Kéthty Anna szerdán interveniált Buócz Béla dr. főkapitány-helyettesnél a lezárt Munkásotthon visszaadása érdekében, de a rendőrség vezetője kijelentette, hogy a nyomozás érdekében egyelőre még nem tehet eleget a kérelemnek.
Arra a kérdésre, hogy a gyanúsítottak statárlális bíróság elé ketül-nek-e, Zobay Ferenc dr. ügyészségi elnök elzárkózott minden nyilatkozat elöl.
■egOlte a szive abban a Iyét át kellett volna
Nagykanizsa, április 6 Tragikus haláleset dönlölte gyászba a nagykanizsai iparostársadalmát.
Nikicser József 63 éves kocsl-fényezöme8ier teljesen egyedülálló ember volt. A lelesége már régebben meghalt, gyermekei pedig már régen kirepültek a családi fészekből. Nikicser József elhatározta, hogy eladja az üzletét és amll kap érte, elegendő lesz arra, hogy r>4g hátralevő napjaira biztosítsa neki a leg-szükségessebbeket. Nagyon nehezére esett a megválás, hiszen a régi öreg szerszámok már ugy hozzánőttek a szivéhez, mint a kocsikerékhez az abrtfics, amely ha leválik, hát a kerék Is szétesik.
Szerdán délelölt kellett volna átadni a műhelyt az uj tulajdonosnak. Nikicser József háromnegyed 9 óra tájban a Királyi Pál-ulca 3 szám alatti lakásáról elment a Magyar-utca 4. szám alatt levő műhelyébe, hogy azt átadja. A műhely mellett lakik Paulovlts Ferenc kovácssegéd, aki meglepetten látta, hogy az öregember igen nehezen vonszolja magát a műhely ajtajáig. Meg Is kérdezte,
pillanatban, mikor mfllie-adnla az nj gazdának
hogy ml a baja, mire az öreg kocsi-tényező azt válaszolta, hogy nagyon fáj a szive.
Nagynehezen bevoiyzolta magát a műhelybe, ahová mintegy 20 perc múlva beállított Heklovszky Kálmán kocsis ls, hogy egyetmást elvigyen onnan. A műhelybe lépő Heklovszky csodálkozva lálta, hogy Nikicser olt lérdel a munkaasztal előtt, amelybe görcsösen kapaszkodnak az ujjal. A kocsis megszólította, de nem kapott választ. Ekkor nézte meg jobban és megdöbbenve állapította meg, hogy halolt ember térdel a munkaasztal elölt.
A házbellek nyomban értesítették a nagykanizsai rendőrséget, ahonnan Petrlcs László dr. rendörfogalmazó, Ooda Lipót dr tisztiorvos és Pandúr Béla detekliv szálllak kl a kocsi-fényező műhelybe. A tisztiorvos kétségtelenül megállapította, hogy a halált szívszélhűdés okozta. A rendőrt bizottság Intézkedésére Nlklcaer József holttestét beszállították « katolikus temető hilottasházába.
Le akarták venni a kocsiabroncsot, eltörött a kocsikerék...
A csillagos cikkiró tanácsai a vidéki kereskedőknek
Htí vegyen a kereskedő, mennyit hitelezzen, hogyan adton el, mtt várfon az államtól ét mit reméljen a helyzettől ?
Idólárás
A Ufykaslual metaorolóBlal ati|-tlfyslö jelentések i Szerdán a htmir-Mlet: Reggel 7 ónkor+3 8, dléután 1 órakor +111, este 9 órakot +7 2.
Ptihiui: Reggel tiszta, délben és esté felhős égboltozat.
SUUrújiy : Reggel dél, délben és este ésiakkelet! szél. (Éjuaka) rádlóJtUntiil a athtnU.
glal latáiat jalantl aata 10 ára. kar ■ Darflltahb US •áriiatá.
Nagykanizsa, április 8 Illusztris vendége volt Nagykanizsa kereskedő-társadalmának. Dr. Szabó László egyetemi tanár, a csillagos cikkek írója, a Füszerkereske-dök Egyesülete meghívására. Adósságaink elmen előadást tartott. A városháza díszterme zsúfolásig megtelt diszea közönséggel, melynek soraiban, élén a polgármesterrel, ott voltak a köz- és közgazdisági élet kitűnőségei.
Az előadót Frledenlhal László, a rendező egyesület elnöke üdvözölte a közönség zajos ovációja közben.
Dr. Szabó László szellemes speech-ét végesvégig derűs hangulatban, sokszor kitörö kacagással hallgatta a közönség. A humornak gazdag színeivel, sokszor szinte gyilkos és maró szatírával teritette a vidámság könnyű, szines köpenyét a kereskedelmi és közgazdasági életűnk élethalál problémáira. (Vájjon ö Is „kikap" a hétfői újságtól, amiért humorizálni mert a kereskedelem ügye-bajai felelt ? A szerk)
Előadása elején kijelentette, hogy ne higyjük, hogy Qenl, London, Páris konferenciái rendezni fogják a ml dolgunkat. Azok csak a maguk ügyét rendezik el. Csak az a segítség reális, amit magunk csinálunk. Fanatikus ellensége a takarékosság, a leépítések tulhajtásának. A fő etv legyen : nem csinálni több adósságot, mint amennyi van...
— A bolt nem azért bukik meg, mert nincs vevő, hanem azért, mert a kereskedő olyan portékát vásárol,
ami nem kell. A kereskedőnek érteni kellene a beszerzéshez, az eladáshoz és a bltelOgyekhsz. Olyan kereskedő nincs, aki mindháromhoz értene. Meg kell tehát hallgatni a mások véleményét is. A kereskedő nem lehet teljhatalmú kényura a pénzének, mert tartozik a jó gazdálkodással az államnak, a köznek, a családjának is.
— Nem a vevő kevés, hanem a kereskedő sok. A kereskedő rosszul választja meg a portékát és a helyet és hiányzik a viszonyokhoz való okos alkalmazkodás. Tudni kell, hogy mennyi hitelt szabad csinálni. Nem mint az egyszeri kereskedő, aki azt mondta: .A dolog egyszerű. Amll eladtam, az a künnlevőségem, ami a boltban van, az a tartozásom".
— A kártya-, nő-, atb. adósságot meg kell tlzelni, vagy főbe kell lőni magái az embernek. Di ha a szabód löbelövi magát mert nem fizettél neki és tönkrement, akkor tagja maradsz a kaszinónak. Amíg a társadalom az amolyan adósságokat jobban honorálja, mint az üzleti tartozásokat, addig egészséges hitelviszonyokat teremteni nem lehel.
■— Hitelbe csak annyit szabad venni, amennyit el tudunk adni.
— Hogy kinek és meddig hitelezzünk? Fontos ludni: az üzlet nem szlv-ügy. Csak addig szabad hitelezni, amíg remény van, hogy megkapom. Egy rossz üzletből idejében elmenekülni a legfőbb kereskedői ügyesség.
— Olyan sok a paragrafus és az
1932, április l.
ügyvéd, hogy a kereskedő vagyona ma már a sors játéka. A kényszeregyezségekben, csődökben sok a hamisság, a vagyonelvonás.
— Felvetem a gondolatol: hátha a kereskedő menne a vevőhöz ? Rész-letüzletre alkalmas cikkekkel fel kell keresni az olyan embereket, kiknek exlstencláfuk, jövőjük van. Ezt nagyon ajánlom.
A közterhekkel, vámokkal minden vonalon lejjebj) kell szállni. Szabad kereskedelem, nagy vámterületek nélkül nincs Jövő.
— At kell alakítani minden vonalon az oktatásunkat. Nagyon rosz-szak az összes iskolák. Sok mindenre tanítják a gyermeket, csak arra nem, hogyan kell kenyeret keresni. A bankigazgatók, sem önök, nem tudnak számolni. A lege\'emlbb dolgokat sem.
— Hogy mikor lesz jobb a helyzet ? Minden ország a máslkat akarja megölni. Mindegyik azt lesi, hogy a másik bajából mi baszna lehelne. Ha majd a közérdeknek a pillanatnyi magánérdeket alá lehet rendelni, ha majd nem lesz minden eladó, akkor fog majd kissé változni a világ sora. KOiönben erős a bitem, hogy Magyarországot 6 hónap alatt meg lehetne menteni, de mivel szabadlábon akarok maradni, tovább-menőt nem mondbalok.
Ezzel fejezte be előadását dr.
Szabó László, akit hosszú és dörgö taps közben Frledenlhal elnök üdvözölt 2000-ik csillagos cikke alkalmából a ezzel az előadás végetért.
A lauaannal értakaxlat walóaalnBlafl ajówátétalak taljaa wiagagflsstatéathezc fog vazeatnl
London, április 8 A „Manchester Ouardlan* a négy halalom értekezletével szoros összeköttetésben alló személyiségtől arról értesül, bogy a francia hivatalos (elfogás már megbékélt a jóvátételi fizetések törlésével és hogy Q jóvátételi értekezleten a franciak nem fogták követelni azt az eljárást, hogy a németek fizessék be az annuitásokat a Nemzetközi Fizetések Bankjába, amely azután visszafizetné azokat. A lausannel értekezlet való szlnüleg a jóvátételek teljes megszűntetéséhez fog vezetni.
Pária, április 8 (Éjszakai rádiójelentés) A londoni tárgyalásokkal kapcsolatban Írja a Temps, hogy Anglia és .Franciaország bizonyságot tettek a legvégsőkig elmenő jóindulatukról. Kívánatos lenne, hogy Németország Is hasonlókép járjon el.
A Reuter Iroda szerint Orandl olasz külügyminisztert 11 külügyi és pénzügyi szakértő kíséri. A londoni tárgyalások egyébként alig tartanak tovább egy-két napnál, mert a jövő héten újból megnyílik Oenfben a leszerelési értekezlet.
A szerdal tanácakozáson elhatározták, hogy szűkebb szakértői bizottságot létesítenek, amely megvizsgálja a Népszövetség pénzügyi bizottságának legutóbb nyilvánosságra hozott adatalt.
1932. április 7.
■eglndnlt a gyűjtés a kanizsai országzászlóra
A Kath. Legényagylet közgyűlése ég vacsorája
Nagykanizsa, március 6
Kereken három évtizede fejti ki Nagykanizsán áldásos működésit a Kalholikus Legényegylet. Három éviizeden át talán sohasem lanusitott az egylet olyan Örvendetesen tarta-lomdus aktivitást, mint az utolsó években. Kétszeres az öröm, mert nem csak akkor tapasztaljuk ezt, amikor minden más egyesületi és közéleti működésre bénltólag halnak a mai súlyos viszonyok, hanem akkor is, amikor a fiatalság lelkének a Colplng-szellem vértezetére és a nemzetnek az igy edzett fiatalságra legnagyobb szüksége van.
A Legényegylet évi közgyűlését saját székházában tartotta. Oazdag Ferenc egyházi elnök meleg elismerő szavak kíséretében üdvözölte a Zalai Közlőny-i, annak munkásságál, háláját és köszönetét fejezve kl, a közgyűlés zajos éljenzése közben, egész évi támogatásáért az egylet-, ügyeiben. Megnyitó beszédében rámutatott egyebek közt arra, hogy a nehéz időkből kivezető ul az egyház utja, amely a történelem minden katasztrófájával dacolva, átmentette mindig az embert és céljaihoz segítette.
A jó alya figyelő szeme és meleg szive látszott az egyházi elnök intelmeiből, amiket a továbbiakban a fiatalsághoz Intézett.
Tóke Jenő titkár évi jelentése gondosan ölelte fel a Legényegylet egész évi munkásságát. Megtudjuk ebből, hogy a Legényegylel (bár házában a béreket 10%-kal leszállította) megszabadult adóssága terhétől és uj székházépítésre gyűjt alapot.
Benn van a jelentésben a Legényegylet tiltakozása a halottégetés bevezetése ellen.
A tagiéiszám 468 (14-gyel keve-. sebb a tavalyinál.) A könyvtár 1114 kölet (105 kötet gyarapodás).
Gyarapodott az egylet egy stereo-szkoppal, amihez 400 darabból álló képgyűjtemény van. Dr. Mutschen-bacher Edvin világi elnök értékes adománya.
A közgyűlés Tóke Jenő titkárnak hűséges és odaadó működéséért köszönetet szavazott.
Jászai Lajos pénitárnok, akinek oroszlánrész-érdeme az egylet kedvező vagyoni állapota, a közgyűlés ugyancsak lelkes elismerését fejezte ki. Az egylet tiszta vagyona 36.456 P (1867 P a mult évi gyarapodás és 1237 P-vel gyarapodott a házalap). A költségvetés 9932 P bevétellel és 9280 P kiadással számol, utóbbiban benne van a házalap 2400 pengős dotálása.
A választás során a köve\'kező változások történtek: tiszti ügyész \'ett ifj. dr. Tamás János, második titkár Fllszár Ferenc, uj választmányi tagok : Palcsics Ferenc, Cserép József, Farkas János, Grabant István, Halmos István, Kocsek Károly, Martincsevics Ferenc.
ZALAI KÖZLÖNY
Este 60 terítékes vacsora volt, melyen Lukács József egyházi alelnök a megyéspüsp.ikre, dr Mutschenbacher Ödön elnök a távollevő Gazdug Fcre c egyházi elnökre, Halmos István Barbarlts Lajos szerkesztőre, Horváth Gé a rendezőbi\'Ottsági elnök dr. Mutschenbacher Ödönre, Barbarlls Lajos a fiatalság jobb jövőjíre, Grabant István Lukács József alelnökre, Szabó Jórsef az öreg
tagokra mondott felköszöntőt.
Külön kell foglalkoznunk Boda K roly pohárköszöntőjével, aki indítványozta, hogy mozgalmat kell Indítani a fetsótemplom elé a csonka iszlopra egy országzászló létesítése érdekében s hogy a gyűjtést a Le-gényeg) let kezdje meg. Lelkes beszédének eredményeként azon nyomban 16.10 P gyűlt össze a célra. (E kérdésre még visszatérünk.)
Agyonütött egy embert a beomló vályogfal
Tragikus házbontás Becsehelyen
Letenye. április 6
(Saját tudósítónktól) Halálos ki-menelelü szerencsétlenség történt kedden reggel 7 óra tájban Becse-hely községben.
Egy vályogház lebonlásánil, melynek helyére léglaházal szándékozik épieni a tulajdonos, segédkezeti Harangozó József 52 éves napszámos. Bontás közben az egyik v lyog-fal bedőlt és maga alá temetle Ha-
rangozó Józsefet. A szerencsétlen embert még élve húzták ki a romok alól. Nyomban értesítette a községi jegyző a nagykanizsai mentőket is.
A mentők már egy óra múlva künn voltak a szerencsétlenség színhelyén, azonban nem sok dolguk akadt, mert érkezésük előtt néhány perccel Harangozó József belehalt sérüléseibe. A szerencsétlenség ügyében nyo-ist Indított a csendőre\'
mozást
őrség.
*
Nagy tetszést arattak
SIKGER divotáruMz
szép
tavaszi kabátai.
Tessék megtekinteni vételkényszer nélkül.
Mikor jön a „filléres gyors" Kanizsára?
Budapestre vagy Sopronba Induljon weekend-vonat Nagykanizsáról
Nagykanizsa, áprilla 6
Érdekes gondola\'ot vetett fel a Nagykanizsai Füszerkereskedők Egyesülete.
AI egész országot, magát a MÁV-ot is megUpte a .filléres gyors" szegedi premierjének váratlan sikere. Most Pécsre indítják a következő 4 pengős vasárnapi gyorsot. Jó üzlet ez a vasútnak és jó üzlet azoknak a városoknak, amelyek igy egy-egy weekend keretében olcsón elérhetők.
A Füszerkeres^edők Egyesülete Frledenthal László elnök vezetésével már dr Krdtky István polgármesternél is járt ebben az ügyben és kérték intervencióját, hogy a Délivasul is indítson a „filléres gyors" mintájára vasárnapi vonatot és hozza el azon Budapestről az odaszakadt sok kanizsait és zalait, vagy vigye el Pcslre azokat, akiknek olt vannak rokonaik vagy dolgaik. A fűszer-
kereskedők kijelentették, hogy a maguk kóréból mindjárt volnának vagy ötvenen, akik az elsi Ilyen vonattal Pestre utaznának, ha ezt az utal oda-vissza 4 pengőért megtehetnék.
A vasút azonban csak legkevesebb 400 utas esetén Indítja el ezeket a kiránduló-vonatokat.
A magunk részéről örömmel üdvözölnénk a Kanizsára berobogó .filléres gyorsot", mint mindent, ami
egy kis élénkséget, életet hoz ebbe a városba. Van azonban aggályunk is.
Ha Kanizsáról Pestre Indítják azt a vonatot, lesz-e 400 Induló utas? (És ha lesz, nem kapnak-e ki a hétfői újságtól, ami olyan magas lóról tiltakozott, mikor a Zalai Közlöny havonta csak 8 előfizetőt akart egy-egy napra felweekendeztetni Budapestre ?)
Ha Pestról Indítják Kanizsára, mit mutat Kanizsa a pesti kirándulóknak ? Kanizsa, ahol nincs strandfürdő, nincs komoly muzeum, nincs komoly műemlék, nincs... semmi sincs... legfeljebb a parkba vihetjük el sétálni vendégeinket, akik viszont ezért aligha jönnek Nagykanizsára.
Nem lenne-e helyesebb ha Sopronba, az isi, látnivalókkal tele, gyönyörű vldékü, öreg Sopronba Indítanák el az első JMérts gyorsot" Kanizsáról ?
A füszerkereskedők kérésére a polgármester azt ígérte, hogy gondolkodni fog a dolog felett.
Gondolkodni jó lenne talán a mi közbevetéseink felett Is. A két pro-pozicióból talán lehetne egy megvalósítható! csinálni.
IparosgyQlés Pacsán
Kanizsai ügyvéd lett a pacsal Ipartestület ügyésze
Pacsa, április 6
(Saját tudósítónktól) A pacsai ipartestület most tartotta évi rendes közgyűlését Koronya László elnöklete alatt.
Landl Ferenc jegyző az évi jelentést terjesztette elő, amelyben feltárta a jelen helyzetei, a testület elmúlt évi működését és s különféle elért eredményeket. Az alapszabályok módosítása során kimondta a közgyűlés, hogy csak az a tag blr szavazati és tanácskozást joggal, aki a lagdljjdrulékkal nincs hátralékban.
A közgyűlés nagy lelkesedéssel Kovács Ferenc dr. nagykanizsai ügyvédet a testület ügyészévé választotta, aki megértő szavakkal köszönte meg a megtiszteltetést.
Cs. Tóth Károly a számvizsgáló bizottság jelentését terjesztette elő, majd Landl Ferenc az iparleslületi önsegélyző működéséről számolt be, amit nagy lelkesedéssel fogadott a közgyűlés.
Végül a tisztviselői illetmények vlsszaállilása, a vagyonos nyugdijasok, kegydljasok szerzett jogai ideiglenes felfüggesztésére, az ipari kölcsönöknek az Ipartestületi önsegélyzők utján történő gyors folyósítása tárgyában elfogadott Indítványok ulán lelkes hangulatban fejeződött be a közgyűlés.
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás #
Gyüjtó: Fő-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsztltó üzemében IKQVKMIZSAa.
_1932 április 7.
NAPI HÍREK
ZALAI KÖZLÖNY
IHllllllllllllimillllUHIIIIIIII,
mmiiiuiiiiimiiiiniiiimii
Súlyos szabálytalanságok az ormándlaki parcellázás körül
A közigazgatási bizottság bűnvádi eljárás megindítását kéri a Földhitelbank ellen
Zalaegerszeg, Április 6 A közigazgatási bizottság keddi ülésén Szalay Qyula dr. vármegyei tlszlilöügyész jelentést telt az ormándlaki parcellázás ügyében. Ismertette a Földhitelbank földvásárlásának és parcellázásának történetét és meg állapit)\', hogy a bank összesen 40 vevő rcszére parcellázott, akikkel megkötötte ugyan az adásvételi szerződést, de a tulajdonjogot mindössze egyetlen esetben, abban Is szabálytalanul kebelezte be. A Földhitelbank terhére a tlsztiföügyész a következő szabálytalanságokat látja fennforogni: I. A kebelezési engedélyeket nem adta ki.
2 Az Ingatlant törvényes kellék
és engedély nélkül szétdarabolta és birlokba adta a negyven vevőnek anélkül, hogy előzőleg, vagy utólag a 21.000 dollár jelzálogos teher rendezése Iránt eljárási Indított volna, mely teher egyetemlegesen terheli az uj birtokosokat. Ez az eljárás egymaga 50 000 pengő pénzbirsággal sujihaló kihágást képez.
3 Súlyos szabálytalanság, hogy több vevőtől váltót vett a bank, ami: a jelen esetben törvény Ilit. Ez az el|árás 6 hónapi elzárással büntethető kihágás.
A közigazgatási bizoltság hatá rozata alapján a tisztiföügyész jelentési tesz a klr. ügyészségen és a bűnvádi eljárás megindítását kéri.
Benzlnknt és narancs-sátor az njságpavlllon helyén
NAPIREND Aprllia 7, oailt&rtAk
Rímal katollkua: B. Herm. j Proteat :
Hermáim. Izraelita : Nlzari hó 1.
* ,
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva ciUtörlökön és vasárnap délelőtt 1CM8I 12 ériig.
nyÖKY«z«rUrl éjjelt etolnálat: a
.Sllvator" fVógyaierHr Erziébet-tér 21 u a ktskanliMi gyógyszertár.
Vároat Mozgó. .Kadetlklsamony\'. FószereplA: Dolly Haaa. Rendező , Bot-várv Oéia Zene: Sloli Róbert.
Oóatürdó nyílva reggel « órától eate 6 óráig (héttő, azerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel. 2—13.
Szönyeqek és fllggönyök
legolcsóbban Schütznél.
A nagykanizsai lzr. Nőegylet közgyűlése
Nagykanlzaa, április 6
Vasárnap délután tartotta rendes évi közgyűlését a nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet özv. Rosenfetd Jőzsefné elnökasszony elnöklete alatt. A termet ebből az alkalomból zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség. Az elnöknő megn,itójában rövid visszapillantást vetett a lefolyt esztendőre, amely az eddigieknél fokozottabban igénybe vette a jó szivek áldozatkészségét és melegségét. Hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették azt a szép, nemes és eredménydus munkát, amit a Nőegylet a megváltozott viszonyok dacára is ki tudott fejteni.
Révész Lajos tb. titkár előterjesztette évi jelenlését, amely részletesen beszámolt srról a karitatív munkáról, amit a Nóegylet a lefolyt esztendőben kifejtett és ami ujabb dokumentuma annak az áldozatos munkának és minden dicséretet megérdemlő emberbaráti tevékenységnek, amit az lzr. Jót. Nőegylet Nagykanizsán kifejtett. A Nőegylet az el-mull évben 8300 pengőt fordított segélyezésekre. Ebből a rendszeres és gyorssegélyekre 5300, a népkonyhára 3000 pengőt fordítottak. A szegények ebédakciója november 15-től március 26-ig tartott. Kiosztottak naponta átlag 70, összesen 8700 ebédet.
A zárszámadásokat, pénztárjelentéseket, költségvetést a közgyűlés elfogadta. A közüyülés a választmányi tagságukról lemondott Blumen-scheln Vllmosné és Kaster Miksáné tagokat érdemeik elismeréseül a választmány tiszteletbeli tagjaivá egyhangúlag megválasztotta. Majd az üresedésbe került választmányi tagságok betöltésére került a sor. Leadlak összesen 248 szavazatot. Megválasztanak : Abramovlts Márkné, dr. Balázs Zsigmondné és dr. Welwdrth Dezsöné.
A közgyűlés Rosenfeldné elnökasszony szeretetteljes zárószavnival ért véget.
Nagykanizsa, április 6
Pár évvel ezelőtt a Hoivátlv-féle újságos bódét városszépészeti okok ból — bár ez akkor a lu\'ajdonos-nBk roppant nehezére esett — el-távollto ták a Sugár-ut—fóuti utca-keresztezé.röl. Holott a (.városban, ahol pedig van annyira indokolt a szépségre való törekvés, mint Nagykanizsán, ugyancsak a legforgalmasabb utakon látjuk az ujságárus-pavillonokat. Mindazonáltal Nagykanizsa belenyugodott ebbe a változtatásba.
Nehezebb azonban már belenyugodni abba, hogy ugyanazon a helyen, ahol az ujságp villon esztétikába ülközöll, most narancsos és cukorkás sátrak állnak és ott van azonkívül a perecesek standja. Nem sokat ment a helyzeten, hogy szimmetria kedvéért a szemközti takaréksarkon is hasonló sátorépltmények dicsérik az utcarendészet esztétikájából kifelejtödött logikát.
Most pedig az esztétika ellen uj bb merénylet készült. A szemközti sarokra benzinkutat akart felállítani egy Varga Oyula nevű budapesti lakós. Szerencsére azonban
a középilkezési bizottság, amely Bubochay György einöklésével ülést tartott, egyhangúlag leszavazta a kérelmet.
Csak helyeselni ludjuk a bizottságnak ezt az állásfoglalását. Először azért, mert ha újságot a sarkon árulni nem engedi az utca esztétikája, akkor ugyanazt a sarkot ne diszitsék fel minden más üzle i vállalkozás rekvizitumaival. Másodszor azérl, mert a megcsappant forgalom mellett az is nehezen él ebben a városban, akit már ideköt a gyökere, mit akar tehát itt idegen budapesti vállalkozó? Van nekünk vagy 8 darab benzinkutunk, bár azok gazdái tudjanak keresni rajta valamit, — a kilencedik tisztára felesleges.
— öregleventék kitüntetése Kid vei ünnepség keretében adták át négy klskanizssi Oreglrvenlének (Varga Ferenc, Stiukla József, Ötvös László és Fülöp József) a vármegyei testnevelési felügyelőség dicsérő oklevelét. Rumpf Károly tanácsnok a Levente Otthonban beszédet Intézeti a leventékhez, a Levente Dalkör énekszámai, szavalat tették ünnepélyesebbé az oklevelek átadásit.
A hétfői hangverseny lesz a salson egyik legkiemelkedőbb eseménye már a réven is, hogy falaink közOlt üdvözölhetjük veszprémi és hegyi Hegyi Emánuel zongoraművészt, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nagynevű tanárát, kl ez évi hangverseny körútján városunkba is ellátogat. Hegyi Emánuel, a mai Idők hatása alatt, a jótékonyság szolgálatába állította müv^zetét: minden honorárium Igénye nélkül járja az ország nagyobb városait, a hangverseny bevételét teljesen az ínségeseknek engedve ál. Igy az elmúlt esztendőben 10.000 P-t meghaladó összeget juttatott az ínségeseknek. Itteni hangversenye előtt, e hó 2-án Baján adott nagysikerű és nagy anyagi eredményű hangversenyt. E város is örömmel és megértéssel fogadja Hegyi Emrr.uel nemes gesztusát és az előjelekből Ítélve, valóban az egész város közönsége fogja élvezni a magyar zongoraművészet eme egyik representáns egyénisége jogos ^ várakozással kisért hangversenyét.
— „A rövidhullámú rádió fejlődése éa Ismertetése" elmen tartott llceálls előadást vasárnap délutá\'i
Sándor Zollán főhadnagy. Az Irodalmi és Művészeti Kör liceális sorozatának Igazi művelódés-népsze-rüsltö előadásai kOzt is a legjobbak közé kell sorozni ezt a műsort Az elóadó a széles tárgyi ismeret biztonságával és valami ösztOnOs pedagógus-érzéssel tudta érthetővé, sót: élvezhetővé lenni a száraz, de a mindennapjainkkal összeforrott témái. Az előadást vázlatokkal és műszerekkel illusztrálta. A városháza díszterme teljesen meglelt hallgatósággal, élén a honvéd- és tüzértisiti-karral. A műsoron elismerést érdemlő Igyekvéssel működött közre Lenz Oyula karnagy vezetésével a Vasutas Dalárda.
— A nagykanizsai ipartestület
április havi elOljáróságl ülése ma este 8 órakor lesz Samu Lsjos elnöklete alatt. Az ülésen több fontos lárgypont fog szerepelni.
— Halálozás. Nemes Oibor zalaegerszegi köny\\kereskedő 62 éves korában meghalt. Vasárnap délután temették el nagy részvét mellett.
— a Cenlrdl éttermében „Ha/rá Tro/ka" frangveraenye
mellett pénteken eate (>»-Idsxl* éa luróac.suaxa V I \'"-
Szépet láthat • ■
Jót hallhat
Olcsón szórakozhat
a Városi Színházban
Uttiisir — Dolly Haas

1932. április 7.
Kit héten belül meg-
tartják a főtárgyalást a szepetnekl gyújtogató bűnügyében
Nagykanizsa, április 6 Megírtuk, hogy Mulk János bűnügyét a röglönltélö bíróság rendes izakbiróság elé utalta A bűncselekmény minden mozzanala tisztázva lévén, további nyomozásnak\' vagy vizsgálatnak helye nincsen éB igy az Ugy rövidesen tólárgyalásra kerül.
Értesülésünk szerint Mulk János ellen rövidesen elkészül a vádl-at és valószínű, hogy két héten b:IOl a tölárgyalási elnök lefolytatja ügyében a főtárgyalást. _
— „Költő és fájdalom\' lesz a cime a vasárnapi llceális előadásnak, amit dr. Gyurácz Ferenc kegyesrendi lanár fog tartani. Ugyanekkor dr. Wlnklerné sz. Munkácsi Noémi írásaiból olvas fel. Énekszámokai a Levente Dalkör ad.
— Futószőnyegek már 1 pengőtől kaphatók Schtttznél.
— A Kathoilkus Férfiliga gyűlése. Este 7 órakor volt a plébánia fehértermében a Kath. Férllllgs gyűlése. Az uj elnök, P. Molnár Arkangyal beszédében rámutatott arra, hogy a világnézetek harcában, mikor az Istentelenség megszervezelten, nyíltan veszi fel a vallás elleni harcot, nem elégséges az egyénileg megéli jó vallásos élet, hanem nekünk is tömörülnünk kell, a megszervezett istentelen front ellen fel kell állítanunk az lslen-szeretöknek, i keresztény világnézetet valló hit-vallóknak a frontját. Isten és a vallás ügyét, annak védelmé! ne tekintse egy kathoilkus se csak a papok dolgának, az minden katholl-kusnak legszentebb egyéni, családi ügye is. Majd a kathoilkus akció fogalmának, céljának ismertetését kezdte meg sz elnOk, akit a gyűlés végén dr. Dómján Lajos ügyvéd üdvözölt a ligatagok nevében, Ígérve szoknak megértő támogatását az elnöklő plébánosnak a kathoilkus akcióra Irányuló munkájához. Egyben határozalllag kimondták, hogy a Kath. Férfiliga minden hónap első Bzombaljin este 7 órakor fogja megtartani a plébánia fehéitermében gyűléseit,
= Nagy maradék vásár Slnger
divatáruházban.
— Az OltáregyesOlet április 10-én, vasárnap délután fél 5 órai kezdetlel a plébánia fehértermében műsoros teát rendez. Ünnepi beszédei mond P. Mátés Hllár. Tea 80 fillér.
— A Leányklub teája vasárnap 6 órakor lesz a Missziósházban. A műsoron dr. Kerkal József beszédet mond, azonkívül Haydn-zeneszámok
drio: Fischl Lajosné, Kerkai, Korcsiák Ede)-és szavalat (Magyar Mar-gü). Tea 1 pengő. — A vezetőség ezulon kéri a klubtagokat, hogy pénteken d. u. 6 órakor a Miaszlósház-ban megjelenjenek.
=» ön Is költözködik májusban? Szőnyeget, függönyt vásároljon -bchütznél.
ZALAI KÖZLÖNY
— A ferences Harmadrend vasárnap és hétfőn délulán rekordközönség előtt adta elő n plébánia fehértermében a Szent Klára életéről szóló, rendkívül bájos és felemelő hangulalu színdarabot. A szegényes színpadi lehetőségek mellett valóban csodálatot érdemlő az a teljesítmény, amit a rendező kéz és gondosság produkált. Csak a harmadrendi szellem istenes, gyönyörű tanalizmusa tud olyan könnyedén legyőzni akadályokat, mini ahogyan ezeknek a műkedvelőknek a játékán kapott szárnyat, lendületet a szép színdarab. Paizs Tancsl, Hennel Klára, Gelencsér Erzsébet, Barlha Ida, Oasporlln Mária, Léder Mariska, Hirrer Aranka, Benke Ágnes, Szerdahelyi Anna, Horváth Gyuri, Anhoffer Anna, Hág-ner Jolán, Feszti Klára, Feszti Gabriella, Horváth Stefánia, Valera Anna, Nagy Erzsi és Oelencsér Erzsi jeleskedtek az egyes szerepekben.
= Minden trafikban és sors-jlték üzletben kaphat Osztálysorsjegyet. Siessen még ma és biztosítsa magát. A sorsjegyet húzás előtt mindenki fizesse ki, hogy a nyereményekre való jogalt még Idejében biztosítsa.
Magyar újságírónő afrikai
élményeinek sikere Itthon
Nagykanizsa, április 6
Zya Pill, a Párlsban élő magyar újságírónő magyarorsrági tartózkodása alatt, mint jelentettük, előadást tartott a budapesti francia követség palronátusa alatt. Az irónö előadásának részleteit a Zalai Közlöny rendelkezésére bocsátotta azokat „Ahol a nó még műt Is portéka" cimen sok oldalról megnyilvánult nagy érdeklődéssel olvasta közönségünk húsvét előtti folytatólagos tárcarovatunkban. Zya Péll első fellépése óta egymásután kapja a meghívásokat előadásokra. Így többek közt a Vajda János Társaság rendezésében ls tartott előadást északafrikai élményeiről, vetített képekkel. Ma este az Országos Tiszti Kaszinóban tart előadást .Egy magyar újságírónő Északafri-kában* címen. (Itt említjük meg, Zya Pélinek tavaly megjelent, Igen nagy sikerű, színes, eleven, exotlkus levegőjű könyvét, a „F.ancia-inagyar szerelem Izlámafrikában" a Zalai Közlöny olvasói a bolti 4 pengő ár helyett 2 pengőért kaphatják meg szerkesztőségünk utján.)
Itt ast alkalom! Kisorsolásra kerül ktzsl nyolc millió possflfi.
1. osztály húzása április hó IS. és 18-án.
Tegyen szereacseszámn osztálysorsjegyet ifj. HIRSCHLER MIKSA SÖ&P
Fö-ut, Korona szálloda épület.
■sírt! «
ftorsjegjek árai: Égin 24\'-, Iái 12\'
lyoleiá 3 -
-= Mélyen leszállított oailldr-drak I — Trans-danubia.
— A Kiskanlzsal Polgári Olvasókör Igen szépen sikerűit műkedvelő előadást rendezett vasárnap Klskanízsán. A gylmesl vadvirág-ot adták elö Bolf László és Tóth János gyakorlott rendezésében. Horváth Ilonka, Csapó Bözsi, Vargu József, Polal János, Fülöp József vitték sok-tapsos sikerre a főszerepeket. Műsor után vidám táncmulatság tetőzte be a vidám hangulatot. A rendező Olvasókör iránti szeretet és áldásos munkásságának megbecsülése tetszett ki abból a tömeges érdeklődésből, ami s nagysikerű estét kisérte.
— íl Csnfrtfl éttermében „Ha írd Trolka" Qangvcrmcnye mellett pentelten ette 0a-Mufé éa turó*CMu*xa R 1-30.
— Az NTE táncteája. Ebben s szezonban utolsó táncteáját rendezte az NTE vasárnap este. A világítási halálokkal színesre, hangulatosra varázsolt Polgári Egylet termében a fiatalság gondtalanul hódolt záróráig a tánc örömeinek. A rendezett tánc-teák szép összeggel gyarapították a nagymullu, de kataazlrófállsan elszegényedett sportegyesület pénztárát. A rendezés körül Ofenbeck Ferenc rzerzetl agilitásával maradandó érdemeket. A láncteák közönsége minden alkalommal meleg elismerés hang|án emlékezett meg a Polgári Egylet uj vendéglősének .Bakó bácsi" nak nagyszerű konyhájáról és pincéjéről.
— NŐI és férfi fehérnemű anyagok. Nagy válaszlék minden minőségben. Slnger dlvatáruház.
— A söjtörl Levente Egyesület
f. hó 3-án mflkedvelőelöadást rendezett. Színre került Géczl 1.: .Amit az erdő mesél c. müve, Palló Lajos tanító rendezésében. Olt volt a község szlne-Java. Előadás után tánc következett, melynek a derengő hajnal vetett véget.
XXVffl. B. KIB. OSZTALYSOBSJATÉg
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben Ő00.000 aranypengA
Jutalom éa nyereményék: *
suo.ooo aoo.ooo íoo.eoe 50.000 10.000 soooo 95000 ao.ooo 15.000
atb. pengő, összesen közel
8 millió késxpénaben
S4.000 sorsjegy közül 48.000 Idhuxitlk, tehát Az elaá eiztily m / a rf e a misodlk tortjegy nyer!
aíSuJa\'^8. A sorajegyek hivatalos ára oazlályonként: ípr""t3 Egész 14 P Fél II P Negyed • i
— A kiskanlzsal mozi. Az alig két hete megnyilt kiskanizsai népművelési moziban az ünnepekben a János vltéz-t adták elő, délelőtt a leventéknek, déluUn 20 filléres b.-lépő-dijak mellett a nagyközönségnek.
— A Centről éttermében _ Ha/ ra Tropta" Oang verme txye mellett peatelten este Aa-Uaslé éa luráscsusza P 1-30.
= Hölgyek figyelmébe I Szándékomban van egy legmodernebb tartós hullámosItO készüléket beszerezni. A női fodrászatnak ezt s legújabb vívmányát azonban, magas árára tekintettel, csak ugy ludom meghozatni, ha előre kellő számban jelentkeznek I. t. Hölgyvendégeim a készülék igénybevételére s igy számításomat előre megcsinálhatom. — Szíves jelentkezéseket ápr. hó végéig kérek. Deutsch Nővérek női fodrász-szalon, FÓ-at 10
= Férfiszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger dlvatáruházban.
Apr. 9. g>f. Nfafytat ■«a*»r-«t|, a Kaulaéto* r*J a árakor.
Apr. 14. Llc«Ula tlóadJi (dr. Oynfáti hml I ára. kor i viroakiián.
Ki 0ltii«mtll«t mOforoi l.ijl A UkkUnm-b.n fi! ».kor.
Uáayklub Híjdn-llMDtpUya t. iMMtjt ■ MUl-uláakijbaa déluUn < órakor. Ápr. II. HafYl Bmlniial hj«,T*r»«.ja a Váraof
Sít akiiben . órakar. Apr. 17. 10-u naatlaá. LkaílU tlóaóia (Brennar M.
ar. akar.) H áfakor a nlnháifran, , FOuarkaraaktaók BoaiOltla (»l kíftrtjáaa. Apr. M. UoilU tláadái (Kalaá Mw.iT1 árakor a vároabiiáa.
kUJna S. ItaraiUajr Nó«iylal luááluláaja ■ Körött] ban | árakor. Málaa S Dr. Xaáváart I. MMu (PSaurtaraak.
Efjtaal.l.) ■ rároakUia. Janin. B-t BárnalU..
Jnataa II. K«raullM Nó^rl.c lajjUll tUIuliafa a Potjári BÜrMbaa I árakor.
Negyed 8 P Nyolcad S I
Benet a konföderációról ét « magyar-c—h kereskedelmi tzerzödétról
Prága, áprilia 6
(Éjszakai rádiójelenlés) A szenátus külügyi bizottságában Benes külügyminiszter szetdán s középeurópai gazdasági együttműködés kérdéséről nyilatkozott. Hangoztatta, hogy Csehország nem szorul külföldi támogatásra és nem szándékozik külföldi tőkét Igénybe venni, arra azonban képtelen és anyagi erejét felülmúlja, hegy mái államokat pénzügyileg szanáljon. Csehországnak szintén érdeke, hogy s Dunamedencébe töke áramoljon. Az érdekelt kis államok hamarább megegyeznek egymásul, mini a nagyhatalmak és igy a terv sikere, vagy bukása kizárólag a nagyhatalmaktól függ.
A magyar-cseh kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban Benes kijelentette, hogy rövidesen sikerrel befejeződnek a tárgyalások. A megkötendő szerződés az összes eddigi szerződéseknél jelentősebb,
ZALAI K02L0NY
1932. ápills 7.
Közgazdaság
Földhaszonbérlők tanicaadó Irodája
A gazdasági válság legsúlyosabban l földhaszonbérlőket érinti. Ezl méltányolta a kormány, mldón meghozta l gazdasági lehetetlenülés elve alapján az 1400 1932 M E. számú rendeletet, amely hivatva van könnyíteni a földhaszonbérlők súlyos helyzetén.
A falun. Illetőleg pusztán élö föld haszonbérlő érdekében tanácsadó iroda létetfiit. Ez sz iroda központilag lehetővé teszi « kis és nagy földbérlőnek, hogy a haszonbérlet szállítását könnyen lebonyolíthassa, — egyúttal összes egyéb gazdasági ügyelt elintézhesse, — annélkül, bogy személyesen kelljen felutaznia vagy legalább Is napokat eredmény-tejen killncseléssel a fővárosban töltenie. Már levélbeli megkeresés ulján is aa iroda tel|es sikerrel és csak siker esetén felszámítandó lg«n|mér-sékelt eljárási költségért, a fél részé«e tetemes költségmegtakarítás mellett intézi el a reábízott ngyeket.
Aa Irodát K4zőy Vásárhelyi Zoltán dr. földművelésügyi h. államtitkár, kösgazdasági Iró vezeti, kit e működésében kiváló gazdasági szakértők és jogtanácsosok támogatnak.
A folyó gazdasági évre leendő tatálUUs Iránti kérelmet legkésőbb a rendelel értelmében folyó év áprtós 3tt napjáig kell előlerteszfcuii» hogy e kérelmet sgyezségl eljárásnak kell megelőznie, arasjy 20 napot vrsz igénybe. Cím: Földhaszonbérlők Tanácsadó Irodája Budapest, II. T0aC*-u. «. I. 3.
á^nl ^llflllym^f^ 2
vidéken
Soraogyból Mattiba azálUtoU* iziriu marhát
Egy angol kereskedő-csoport az elmúlt napokban próbavásáflásokat tett Szigetváron is környékén. A szarvasmarhákat Marta szigetre szál-litolták. A próbasiáUitmány sikere esetén nagyobb szállítást helyezlek kilátásba.
(-) 50 pengős ló éa 30 pengős borjastehén a barcsi vásárán. Qyenge eredménnyel végződök
a legutóbbi barcsi vásár. Hihetetlen olcsón cseréltek gazdát a állatok Lovat m*r 50 pengőért lehetett lupal. Egy borjastehenet 30 pengőM adtak el.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú résiletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ul 4.
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel uizet,
mely hólyag, vese és
gyomorbántalmaknál r kitűnő hatású.
Jfolftgtó tatodéi litWftlilétten.
llnlUi: WfitSZ MÓR, Nagykanlzaa Slrály-tttoa 34 Tetiroa 310.
A kanizsai piac árai
(Hivatalát dr-ltsta a szerdai hlMsárró!)
Zöldségfélék (kllogrammonklnt) : bab 24-28, mái 0 90, tok hagy ma — 60, vöröshagyma 60, zöldség 20. burgonya 8-14, saláta (drb) 00, fejeakáposzta 14, ugorka 00, kelkáposzta 14. paradicsom 00-00 f.
Baromfi (darabonkinti tyúk 1-60-3 00, csirke 1.00-300, pulyka 8-00—10-00, sovány kaosa 1*60— 300, hlsott 4-00-5-00,sovány liba 4-00 -5-00, hízott 600-12-00, szopós malao 1-60-3 pengő.
Termények (mtttrmázsdnklnt): buza
19—201)0, ross 19.60, árpa 00, zab 18 00, oaövee tengeri 00, szemen tengeri 17-60— széna 9-00-11-00, lóher 10—11, looer-na O-OO-OOO, alomssalos 4-00, zsupp-azalma 5—5-50 pengő.
Tejtermékek: tel It 00-20, teltei lt 60-70, turó kg. 30-00 tlllér, v«J kg. 2-40-2-60 pengó, tolás drbla 06—06 ttll.
OyOmNca (kilogtamműlJclnl^ illó 0-70 gó, alma 30-80. körte 00-00, szilva szőlő 00—00, barack 00, cseresznye -\' tlllér.
Kútárak (kUoerammonklnl): marhahús eleje 1-00, hátulja 1-20, borjúhús eleje 1-20, hátulja 1-4Ö, aertéshua 100—1-20, aaár 1-80, háj 1\'70, zaLrazslonna 1-60, birkahús 0 00, kalbáaztélék 2-00-4-00 P.
Élőállat (kttogrammoaklnt): I-a marha 40-46, ll-a marha 30—H6, vlrsüls marha
20—26, zslrsertée 0-76—086, hússertés 0.6O—0*66, borjú 35-0-46, birka 0-00 P.
UrlaU tártai
Pária 20-31 Ul, London 10-41, Newyork 51962, BrUaaei 72-00, Milano 26-53, Madrid 38-94 Amsterdam 208-30, Berlin 12210, Wien —Szólta 373, Prága 1524, Varsó 57-70, Baáapatt _■—, Belgrád 8-95, Bukarest 3-07.
TsraéayMuás
Buza tlszav. 77-ea 13-10-13-95, 78-as 1^-25-14*10, 79-es 13-40-14 25, 80-os 13-50-14-35, dunánt. 77-ea 12-75-1295, 78-as 12-80-13-05, 19-e« 12-95-13-20, BO-aa 13-05-1336, rozs 1510-15-jQ lak. irpa 16-00—16-50, zab 20-85-21-15. len-gerl 16-00—16-15, korpa 1*10.-14-30.
i letaxett Baak isrlu-irtslyuul
VALUTáK Angolt. 21-45-2188 Belga fr. 7985-6045 Csen k. 16-94^1704 Dánk. 117-00-118 90 Dlnir 9-87-9-95 Dollir 570-50-57350 Fraad. 122-30-22-50 Moll. 231-0O-232 40 Zloty 63-95-64-45 Lei 347-356 Léva 4-06-4 19 Ura 29-30-2960 Márka 136-45-136-25 Norvég 11240-113-40
Peseta —■--•—
Schill. -•_—•-Svájcit. 110-70-111-40 Svádk. 116-40-116-40
DEVIZÁK
Amst. 231-20-232 40 Belgrád 994-10-00 Bénin I36W-136-25 Bilissel 79Ü5-80-45 Bukarest 3-42-3-48 Kopenh.118-10-118-90 London 21-47-2169 Madrid -•_•— Milano 29-40-29-60 Nawy. 571-00-574-00 Osztó 112-60-113-40 Páris 22-33-22-47 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-06-4-19 Stockh. 11560-110-40 Varsó 84-05-64-45
Wien -■-•-
Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng ártolysma : 80.454.
Sarttaváiár
Petha|tás 3530, eladatlan 1785 — Elsőrendű 0-82-0-83, szedett 0-86-0-88, ízedet! közép 0-78-0-84. könnyű 068—076, I-só rendű öreg 0-74-0-75, ll-od rendű öreg 068-0-72, angol süldő O-78-OUO, szalonna nagyban l-OO-OOO, zsír 1-15-120, huz 1=00 -1-30. tétsertés I-06-I-I6.
RADIÓ-MŰSOR
Április 7 (cslttörttk) BudaMSt 9.15 SzakuasntlMii hangverseny. 9.90 Hírek, li 10 Nemietközi vlz-jatzóisolgálat. 1Z00 Déli bazaugazó. 12.06 Cigányzene. Közben 12.25 Hírek. 13.(0
M6|elzéa._ 14.45 Hlrek^ J6.00 Oyermakme ^ n
Rackai
l. 16.45 Idólelzéa. 17.00 E. 17.30 H ngv is.00 Némethy Ella magyar nótákat éneke cigányzene kíséretével. 20.15 Az Optra
biz tagjaiból alakult zenekar hangversenye Utina Idólelzéa, ldó|árái)elentéa. Maid : Szalon, láz*- ét dtfciyacnekai kaagwr senye.
Bécs 11 30 Négyesjáték. 12.40 és 13.10 Oramoton. 16.20 Zongoraötös. 17.05 Zenekart haagvataeny. 20.10 Zene. 20.45 Ismeretlen Haydn-ml Svek.
tUri|s: Délzulal RyoatU él Upklaáá YállaUL Bagyksalzsáa.
felelős kiadó :T£jaTjÜro^.
Alulírottak a maguk, valamint az egész rokonság nevében is mélységes fájdalommal jelenlik, hogy a szereielt édesapa, após és nagyapa
\' Mikicser József
1932. április hó 6-án reggel 9 órakor 63 éves korában rövid szenvedés után az Úrban csendesen elhunyt.
A megboldogult drága halott földi maradványai f. hó 8-án délután 4 órakor fognak a róm. kath. lemetó halottasházából a róm. kath szentegyház megáldása után örök nyugalomra helyeztetni.
Az engqjrtdő szentmise-áldozatot f. hó 8-án reggel 9 órakor fogjuk a plébánia-templomban a Mindenhatónak bemutattalni.
Nagykanizsa,) 1932. április 6 án.
Emléked velünk marad, nyugodjál békében I
Postl Ernóné ízül. Nlklcaar Mi la laé.vya, Poatl Ernő veje, Judlth és Oabrialla unokái.
apböhtüdftések
VlaoalUr, oklavtlet, aaoonall illáit keres. Slpoa látván, Telekl-ul 47. Nagy-kanizsa. 1722
■étuokáa atkótoa aiép utcai lakia mi|n<ra kiadó Klntzal-utca 31. 1696
Kiadó egyazobii lakás Kölcsey u. 19., ketlőszoMsCiengery ut67. Mayarnil. 1660
25°/o-ot Jövedelmezd kisebb és egy na yohfe MrUi sürgésen olcsón eladó.
d m kiadóban.
Vlligmirkás hangverseny plfanliaA. kitti nó állapotban bérbeadó, esetleg eladó.
Clm a kiadóban.
Tangwl vaUmag Punk Brothera léle első évi utinteiméae 100 kgr, kínt 22 -
Kngóért kapható; a Nagyréeael Uradalom-a Nagyrécee. 1644
Mi|ua l-re klaáá Csengeiy-ut 60. sz. atalt egy kél azoba, konyha éa meltik-belytségekból illó lakia. azíraz, emeleten, keleti fa\' nyugati lekviaO. Havi bére 35\'— pengó fa a vlidIL Ugyanott egy egvazobia lakit kUdó. 1724
Köszönetnyilvánítás. Mindazon jóbarátalnknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen Hitvesem, illetve édesanyánk id. WsntlH Hanrlkaé
bzOI. Plehler SzMMala
temetésén megjelenni szívesek voltak és jóleső réezvéiükkcl fájdalmunkal enyhileni igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
_A gyászoló család.
Klárié elegánsan bútorozol szoba egy. vagy két ur részére fürdőszoba használattal Rozgonyl-ulca 6. 17J3
Hár*ns -háromixohás utcai is udvari lakis kiadó Deák-m »■ alatt._16«
Jókaiban levő, hlianált, kisebb lüuer-Qzlethea való ka raadaxáat keresek jutányosán. Ajánlatokat Fletaehbacker, Batiton-íenyvea. 1743
Jókarbkn levó Uzemképea banaia. mato r, bármilyen használatra alkalmas, elad) Klakanliaán, Ktsric-utca, Haszon Jinosnil. 1746
Kétszobás utcai lakáa május l ére kiadó. Deák-tér 12., bőrazlet. 1748
tUadrai/unk Itt&OH. ae kaid-
Ne mnlassza el!
Rügyfakadás előli
gyümölcsfáit
permetezni és a
hernyóenyv-gyürflket felrakni.
Oytlmölcsta védetmlazeiak kaphatók:
Ország József
mag, műtrágya, növényvédatml-szerek stb. kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A btróiájt palota mellet\').
Felhívás!
Felkérem az Autó Syphon Q*ag tulaj-donoeoluat, kiknél az Autó Syphon üveg nem teljesen kifogástalanul működik, bárhol szerezték is axt be, szíveskedjenek elmüket az alábbi körzetképviseletnél leadni, mert a gyártól felhívást fognak, kapni a díjtalan javításra vonatkozólag.
SZABÓ ANTAL siiortüzlete Nagykanizsa,
az Autó Syphon körzetképviselete.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 78 szám
Nagykanizsa 1982. április 8, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SicrkeutMg ta kiadóhivatal: \'Föut S. tiim. Keaitbelyl ftókktadóhlvatal: Koaauth-ntca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflieiíal ára : egy hóra t pengó M Hl Satrkeaitóaágl él kiadóhivatal! telelőn: 78.
Hllír.
Kenyér és politika
Országszerte megállt egy félórára a munka tegnap délelótt és amikor Budapesten a Siociáldemokraták kívánságait memorandumba foglalva átnyújtották a miniszterelnöknek, ugyanabban a negyedórában az ország összes városaiban\' a főispánok és polgármesterek elölt megjelent a szervezett munkásság deputáció|a.
A munkásság kívánságai — mint mindig — gazdasági és politikai természetűek. A munkásság és ész-szerűség szempontjából legalább Is ez a sorrend: 1. kenyér, 2. politika. A munkásság nagyrésze bizonyosan meg Is van győződve, mert a maga bőrén érzi, hogy ez a sorrend parancsoló szükségszerűség. Azt azlán már nem minden munkás tudja, hogy a sorrend végső eredőjében éppen fordított: 1. politika, 2. kenyér. A tömegnek szájába adták az osztályöntudat mézesmadzagját s ez elég ahhoz, hogy a kenyér legégetőbb kérdéseit, anélkül, hogy tudna Is róla, alárende\'j: párt- és presztízskérdéseknek, politikai hatalomkergetét partikuláris érdekszövevényeinek.
Az .öntudatos munkás", miközben öntudatára büszkén hivatkozik, nem is tudja, hogyan válik vak eszközévé olyan politikai harcnak, ami az Idők mai sodrában sem neki, sem az országnak nem érdeke, sőt éppen ellenkezőleg: — ez a harc lehet kerékkötője a kibontakozásnak.
Igaz: szomorú a munkás helyzete. De kié nefn szomorú ma ? Elhihelik a szervezett munkások, hogy a sok lefaragott fizetésű tisztviselő, a sok létminimumon aluli magánalkalmazott, a tönkrement Iparos és kereskedő. a gazda, aki alól minden érték kicsúszott, legalább ugy küzd pénztelenséggel, nyomorral, állásta-laiiiággal, sőt talán még lobban, mint az a munkás, akinek háta mögött mégis c-ak ott van legtöbb esetben a szervezet mentsvára és segélyei.
Az a (isztvlselő, az a kereskedő, az az iparos mit csinál? Szenved, nyomorog, mind többről és többről mond le, de viszi a keresztel, meri tudja, hogy mindenkinek, a Kiőzus-hirben álló amerikai ga>dasági életnek csak ugy, mint a hatalmas an-g I, az aranyába szédült francia néptömegeknek lemorzsolódó életlehetőségeket, bizonyos mérvű életstandard-feladást, szegényedést és minden népnek és thinden kontinensnek a munkanélküliség irtózatos hidráját jelenti a világháború után, a termelési és fogyasztási tényezők változása folytán beállolt, az egész emberiséget sujló kataklizma. Tűr, sz nved és áldoz mindenki, meri nem tehet mást és most kötelesség ezzel az áldozattal bfztositanl az ország rendjét, ami alapfeltétele annak, hogy a megsegítés interkontinentális gondoskodása reánk is kiterjedhessen.
Lateinernek, kereskedőnek, munkásnak, mindenkinek össze kellene f\'\'gni ezekben a sorsdönlö Időkben. Ha valaha, ugy ma nem szabadna
A miniszterelnök nem fogadta a szociáBdemokrata munkásság küldöttségét
Amíg a munkát meg nem kezdik, a kormány nem tárgyal a szociáldemokratákkal — Budapesten tüntetések voltak, 340 tüntetőt előáUltottak — Pénteken megindul a munka
a gyárakban és üzemekben
Balmazújvároson egy halottja van a csütörtöki tüntetésnek
Véget ért a nyomdászok sztrájkja
Budapeat, áprllla 7 A szocláldemokrala szakszervezetek és párlvezelőségek országos küldöttsége csütörtökön délelölt 11 órakor meg|elent a képviselőházban azzal a szándékkal, hogy átadja a miniszterelnöknek a párt memorandumát. A mintegy 80—100 lagu küldöttség a miniszterelnöki nagy fogadóleremben helyezkedett cl és ott várakozott. A miniszterelnök titkársága értesítette a várakozókat, hogy a miniszterelnök csak szükebb-körü küldöttséget fogad, mire a küldöttség vezetői Peytr Károly, Farkas István, Buchlnger Manó, Győrky Imre, Propper Sándor, Szeder Ferenc országgyűlési képviselők, valamint Monus Illés és Szakaslcs Árpád párttitkárok a miniszterelnök dolgozószobájába mentek, ahol gróf Károlyi Qyula minisiterelnök íróasztala mellett álva fogadia őket, dr. Plallhy Endre miniszteri osztálytanácsos a miniszterelnökség sajtóosztálya vezelöjérek társaságában. MielOtt a küldötlség előterjesztette volna jövetelének célját, gróf Károlyt Cyula miniszterelnök a következő szavakkal fordult hozzájuk:
— Az, hogy önök idejöttek és hogy én Is idejöltem, nem jelenll azt, mintha küldöttséget logadnl akarnék. Addig,
mlg az önök és szakszervezetek által inszcenált sztrájk fennáll, küldöttséget nem fogadok, sőt egyes kiküldötteket sem és semmiféle memorandumot nem veszek át. Ennélfogva, ha velem szóba akarnak állani, legelsősor-
ban a rendes munkát kell, hogy felvegyék és a normális helyzetet kell, hogy helyreállítsák Ezt méllózlassék tudomásul venni.
— Tudomásul vesszük — válaszolták a szocláldemokrala képviselők ét elhagyták a miniszterelnök szobáját, visszatérve a miniszterelnöki fogadóterembe. Peyer Károly
közölte az ott várakozókkal a történteket. Arra kérte a küldöttség tagjait, hogy csendben és rendben hagyják el a képviselőházai. A küldöttség taglal erre
eltávoztak a parlamentből és a párttitkárság helyiségébe mentek, hogy oll tanácskozzanak a további teendőkről.
Tüntetések Budapesten, 340 előállítás
Budapest, április 7 Ma délelőtt a szociáldemokrata-párt küldöttsége a Népszava helyiségeiből Indult el, hogy a parlamentbe menjen. Útközben Igen sokan csatlakozlak hozzájuk, ugy, hogy a menetnek Jelvonulás Jellege volt. A rendőrség részéről közölték a küldöllség tagjaival, hogy mlnden-némll felvonulás tilos és oszlásra hívták fel a tömegei. A küldöttség tagjai tudomásul vették a felszólítást és részint gyalog, részint villamoson folytatták utjukat a parlament felé,
a hozzájuk csatlakozott tömeg azonban a város különböző részein Összeverődött és tüntetni kezdett.
Főleg a NagykOrut. az Oktogon tér, a Király-utca és Orczy-tér kornyékén voltak Ilyen csoportosulások, amelye
ket a rendőrség azonnal Szétoszlatott ét közülük a renitenskedőket előállította az Illetékes kerületi főkapitányságra. Az elöá.\'liloltakal a rendőrségen Igazoltatták és elbocsátották. 21 embert, akik ellenállásra buzdl-tolták a tömeget, bekísérték a főkapitányság politikai osztályára.
Budapeet, április 7 (Éjszakai rádtijelentés) Andréka Károly fókapltányhelyeltes kijelentette a MTI munkatársának, hogy Budapesten a délután folyamán nem történt rendzavarás. A délben
előállítottak száma 340, akik ellen klhágásl eljárást Indítanak.
A rendőrség hajnalig készültségben marad. Nem Igazak azok a hírek, hoay kardlapozásra került volna sor.
Halottja van a balmazújvárosi tüntetésnek
Debrecen, április 7 (Éjszakai rddiőfelentés) Balmazújvárosban csütörtökön délben, amikor a szocláldemokralák álnyu|\'otlák memorandumukat a jegyzőnek, mintegy v
5 - 600 főnyi tömeg tüntetni kezdett a községháza előtt.
Egy 3 tagból álló csendőrjárör szét akarta oszlatni a tüntetőket, mire azok szidalmazni, majd kOvekkel dobálni kezdték a csendőrüket. Pap
---nMiwnwmriYYiVi\'iV.......................................*.....*.........
a zavarosból, az elkeseredésből politikai tőkék kovácsolására kiszakítani és az összes többi nemzetalkotó elemekkel szembefordítani a lakosság egy rétegét: a munkásságot.
Nem szabadna már csak azért sem, mert hiszen egy párlallan nemzetközi testület, a népszövetség pénzügyi bizottsága éppen tegnap terjesztette a tanács elé jelentését, amelyben a nyomorúság okaira igen tanulságosai! mutat rá.
Megállapítja a jelentés Magiaror-
szágról, hogy a nehézségeket olyan általános, az egész világra kiható okok váltották ki, amelyeket az állam egymaga elhárítani nem volt képes A válság okát — mondja a jelentés — nem szabad belpolitikai vagy belső közigazgatási téves Intézkedésekben keresni.
Ime tehát: a világ népeinek testülete is ilélt a bajok oka (eleit és a segítés lehetőségét nem egyes országok vezetőinek kezében, hanem kizárólag a világválság sodrában intéző hatalommal biró tényezők
közreműködésében látja.
Amig pedig maga az ország nem segíthet gyökeresen, addig az ország rendjét olyan követeléssel felbolygatni, amiről a hangadók maguk is tudják, hogy lehetetlen, — merőben felesleges és veszedelmes játék a tűzzel. A lűz felidézése pedig semmi esetre sem az országnak, hanem legfeljebb csak azoknak érdeke, akik a maguk pecsenyéjét szeretnék sütögetni a tűzön még akkor is, ha az a tüz egy ország romjai felett lobogna.
ZALAI KÖZLÖNY
György, a szc. Jeniokrala párt lag|a
megragadta az egyik csend-Örló zabláját, a csendőrt pedig egy doronggal le akarta fltnl.
Mivel a figyelmeztetés ellenére sem tett le támadó szándékáról, két csendőr rálőtt a revolveréből. A golyók Pap Oyttrgy torkába fúródtak, aki néhány perc múlva kiszenvedett. A tömeg, ezt látva, széloszlott. A vizsgálat folyik.
A halálos kimenetelő tüntetéssel kapcsolatban Vay László báró főispán kijelenlelle a MTI munkatársának, hogy a csendőrük kénytelenek voltak szorongatott helyzetükben használni a revolverüket. Intézkedett, hogy az esetről a legrészletesebb Jegyzőkönyvei vegyék fel a lényállás pontos tisztázására. A főispán kijelentése szerint ez a sajnálatos esemény annak az agltáciőnak a következménye, amit az utóbbi napokban a szociáldemokrata párt folytatott.
Pénteken reggel megjelennek a lapok és a gyárukban is megindul a munka
Iludapeat, április 7 Mint Ismeretes, a nyomdászsztrájk-tól lüggetlenUI csütörtökön munkaszünet volt az egyes nagyobb gyárakban és üzemekben. Bizonyosra vehető, hogy a munkásság, már
holnap Isméi megkezdi a munkát. A Budapest! Napilapok Egyesülete közli, hogy a hlrlapstedők ma este felvették a munkál és ennek következtében a napilapok holnap reggel a rendes időben megjelennek.
Az infláció elkerülésére szükséges a tisztviselők fizetésének ujabb csökkentése
A legalacsonyabb fizetési osztályok és a nyugdijak nem esnek csökkentés alá
Budapest, április 7 (Éjszakai rádiójelentés) A 33 as bizottság szombaton tárgyalja a köztisztviselői fizetések tervbeveit csökkentéséi Ezzel kapcsolatban Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter kijelentette, hogy az elkerülhetetlen kényszerűség készteti a kormányt
erre az Intézkedésre, amely egyébként ciak egy évre terheli a köztisztviselőket. Ezzel az Inflációt akarja elkerülni a kormány. Tekinlelb\'e vették a szociális szempontokat Is és Igy a legalacsonyabb fizetési osztályt, valamint a nyugdíjasokat nem terheli a rendelkezés.
Kudarc fenyegeti a négy hatatom londoni konferenciáját
CaQtBrtOkOn délután az olasz—német ellenállás miatt már Össze sem Olt az albizottság
London, április 7 Az angol külügyminisztériumban ma délelőtt tartotla ülését a konferencia tegnap alakult bizottsága, amely a delegációk vezetőiből és egy-egy pénzügyi szakértőből állott. Az ülésen MacDonald elnököli. A bizottság azt a kérdést vitatta meg, hogy továbbra is foglalkozzék e azzal a gondolattal, hogy a dunai államok elé terjeszti a négy halalom részéről tervezeit javaslatokat, vagy pedig
szélesebb alapon álló, 9 halaimat magában foglaló konferencia vegye-e a kérdéseket megvitatás alá.
London, április 7 (É/szakul rádiójelentés) A négy halalom konferenciájának első albizottsága csütörtökön délután már nem ült össze tanácskozásra, mert a délelőtti tanácskozáson nem sikerült elsimítani az ellentéteket. A délelölll tárgyalások ugyanis összecsapásra vezetlek, miután Németország és
Jöttem, láttak,
győztem!
Kadettkisasszonv
Péntek, szombat, vasárnap Városi Színház
Olaszország a végsőkig kitartanak álláspontjuk mellett.
Elnapolják a konferenciát
Páris, április 7 (Éjszakát rádlójelentH) A, Havas Irodának Jelenlik Londonból, hogy
1932, április l.
a négy hálálom értekezlete ma, pénteken elnapolja magát, mert szükségesnek tarlja a Dunamedence problémája tanulmányozásának kiegészítését. Párisban a konferencia meghiúsulásával számolnak.
Peyer Károly a Ház asztalára letette memorandumot,
szava betiltása miatt oly sztrájkot provokáltak, amelyet törvényleien eszköznek kelt minősíteni és a kormány Ilyen törvénytelen fegyverekkel küzdőkkel nem hajlandó tárgyalásokba bocsátkozni. Kötelességének érzi, hogy minden olyan tudomására hozott konkrét esetben, amikor arról van szó, hogy a hatóságok részéről törvénytelenség vagy hatásköri túllépés történt, vizsgálatot Indítson és ha kell szükséges megtorlással éljen.
Az ülés fél 3 órakor véget ért.
IM|árás
A nafykafllzsal metaorológlal míg figyeld Jelentések l CitllOrtOkSn a hó-mérséklet: Kt«el 7 árikor +5 8, dílulln 1 foskor +14-6, este 9 órakor +9-8.
P*lMxtt Regjei tiszta, délben borult, aate tlaaU égboltom.
StUtrány. Egéai nap délnyugati saél.
(Éjszakai ridUltlmUi) * BSatacral4-glal laitxat lalaatl aata 10 ára-kar ■ Ili várkata fakezataa M-aailyadéaaal.
a
arait Károlyi Oyula gróf miniszterelnök délben nem vett át a szociáldemokrata kOldöttségtól
Budapest, április 7
A képviselőház mai ülésén folytatta az uzsora-törvényjavaslat tárgyalását. Az általános vita befejeztével Zsttvay Tibor igazságügyminiszter mondotla el beszédéi.
A részletes vitát félbeszakítva, az elnök napirendi indítványt tett.
Vlaln ét a Népszava
A napirendhez Uialn Ferenc szólt hozzá, ismételten kijelentette, hogy a kormány törvényes felhatalmazás nélkül tiltotta be a Népszavát. Világfelfogás és politikai célkitűzés szempontjából nagy űr választja el a szociáldemokratáktól, de kötelességének érezte, hogy melléjük álljon ebben a kérdésben, mert törvénytelenséget lát lennforognl. Javasolja, hogy a Ház holnapi ülésén a sajtószabadság helyreállításának kérdésével foglalkozzék.
Viléz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter válaszában hangsúlyozta, hogy az intézkedés ellen törvényesség kérdésében kifogást emelni nem lehel
A munkásság memoranduma a Ház asztalán
Peyer Károly szólalt fel ezután. Hivatkozott am, hogy a miniszterelnök nem fogadta el a szociáldemokrata párt mai inemorandumál
— A miniszterelnök eddigi kormányzati ténykedései — mondta — erre az önérzetes hangra nem adnak neki jogot és nem alkalmas a politikai pártokkal való érintkezésre Mindaz, ami sz utolsó napokban történt, annak következménye, hogy a falvakban a hatósági közegek erőszakoskodtak.
Ezután letelte a Ház asztalára a memorandumot, amelyet a miniszterelnöknek kívánlak átadni, azzal, hogy ha a kormány nem tud segíteni a bajokon, másnak adja ál helyét.
Keiesites Fischer Ferenc belügyminiszter a felszólalásra kijelentette, hogy a kormány felelősségének tudatában kötelességének tartotta, hogy megtegye a meglett Intézkedési A kormány kötelességének érzi, hogy a legmesszebbmenő módon segítsen a nyomorúságon és a gazdasági bajokon, de másrészt kötelessége a rendet megóvni és megakadályozni a nyomorúságra való hivatkozással és annak kihasználásával történő minden rendbontást. A kormány ezt az álláspontját végig érvényesíteni fogja, amíg helyén van. A szociáldemokrata szervezetek a Nép-
\\
ScQUtsz kabátban
mindönki elegáns.
H832 április 8,
ml ic&x...?
Ez a kérdés sohasem ült olyan kínzó aktualitással az emberek ajkán, mint ma.
Nos hát: — a csillagok megmondták, hogy ml lesz. Még pedig Gustave Meyer \'urnák mondták meg, aki egy hírneves csillagvizsgáló Hobokenben. Ez az ambiciózus csillagán húsvétkor arra használta a ráéfő idejél, hogy a legközelebbi
jövit Igyekezett kiolvasni a csilla-g<-.........
kezőket:
A tőzsde nagy katasztrófát fog okozni, mondta a pesszimisztikus jós és rengeteg ember el fogta veszíteni a pénzét. De garantálja, hogy a bankokra nagyon kedvező hónapok várnak, s a banküzleteket siker és biztonság fogja kitérni a közel Jövőben.
De sok baj Is fog a világra szakadni, ha Meyer cslllapílzsgdló Jelentéseihez fog Igazodni. Mert Meyer hangsúlyozza, hogy a csillagok megsúgták neki a közeljövő Japán-orosz háborút, s ebben a háborúban Japán lesz a vesztes A gyermekek sokat Jognak szenvedni ebben az esztendőben. Gyermekrablások napirenden lesznek. És ragadós betegség Is fogja pusztítani az iskolás gyermekeket. Nagy áradások lesznek Európában és az Egyesült Államokban.
Dc azért nem szabad csüggedni, mondja a professzor, mert szebb Idők Jönnek ezután. Április nagyon szerencsés hónapja lesz a szebbik nemnek megszámlálhatatlan házasságokkal.
Az emberek erkölcsileg megjavulnak és sokai fognak templomba járni, ami nagy gazdasági fellendülést hoz magival.
A gazdasági fellendülést az egész világra jósolja Gustave Meyer, teljes bizonyossággal.
Éppen csak azt nem tudja, hogy: mikor... ?
Másodfokon Is elítélték
■ keszthelyi fogtechnikust, aki fogorvosi munkát végtett
A fogtechnikusok mOkOdésA tudvalévőleg rendelet szabályom. Fogorvosi teendőket szigorúan tilos végezniük. A magyar fogorvosok egyesületének budapesti kőzponlja dr. Knausz László nagykanizsai ügyvéd ulján feljelentette Vajda Ferenc keszthelyi fogtechnikust azért, mert olyan munkákat is végzeit, amit csak orvosoknak szabad végezniük. Ebben az ügyben a keszt-Myi járásbíróságnál folyt le a tárgyalás, ahol t, kihallgatott tanuk, Weg dr. Szekeres Qyörgy orvos is bizonyította, hogy Vajda olyan munkát végzeit, amit neki, mint technikusnak, nem lett volna szabad végeznie, meri orvosi hatáskör alá tartoznak.
A járásbíróság Vajda Ferencet 40 pengő pénzbüntetésre és a perköltségekre ítélte. Vajda fellebbezett a maraaztaló Ítélet ellen. Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék, mint fellebbviteli biróság és az elsőfokú bíróság Ítéletét helyben hagyta. Az Ítélet igy jogerőssé \'ett.
ZALAI Kf.Jt.0NY
Vártaidén még mindig dolgozik a . egy cigány házát felgyújtották
A bánokszentgyörgyi Iskolában lesz ■ dgánylrtás ügyének főtárgya tása
Nagykanizsa, április 7 Várfölde község népe még mindig nem tud megnyugodni az emléke-
zetes cigányirtás óla. Ezt blzonyll|a az az esel, amit Horváth Mihály várföldei cigány ma délelölt panaszol! a nagykanizsai kir. ügyészsí«en.
Hotválh Mihály husvél elölt összetalálkozol! egy várföldel legénnyel, aki figyelmeztette, hogy vigyázzon magára és a többi cigányok Is, mert valami készül ellenük. Horváth okulva a mullon, elhatározta, hogy elmenekül. El Is indull Pölrétére, ahol munkát keresett. Rövidesen egy várlöldei Ismerőse érkezett Pötrétére, aki el-mondolts, hogy amig Horváth odavolt, husvél szent ünnepén felgyúj-
tották a háxát és mindene benne égett. Horváth nem mert hazamenni, hanem várt néhány napig és adatokat gyűjtött a feljelentéshez.
Az ügyészségen a feljelenlés ulán azonnal megtették a szükséges intézkedéseket.
Szőke József és Kele Qézs, a cigányirtás két vádlottja bünflgyélpen dr. Mutschenbacher Edvln törvényszéki tanácselnök ugy intézkedett, (miután a védelem Is kérte) hogy a büntető fötárgyalást a helyszínen fogják megtartani, a bánokszentgyörgyi Iskola egyik termében, ahova a törvényszék teljes büntetötanácia kiszáll. A bíróság több, mint ötven tanút hallgat kl.
Nagy tetszést arattak
SIHGER dlvatúruhúz
szép
tavaszi kabátai.
Tessék megtekinteni vételkényszer nélkül.
„A magyar szociáldemokrata munkásság van olyan hazafias, mint az angol vagy más nyugatállambeli munkásság",
hangoztatta a nagykanizsai szociáldemokrata párt küldöttsége a polgármester elSH
Nagykanizsa, április 7 A nagykanizsai szociáldemokrata munkásság, mint az ország összes városaiban, csülörtökön délelőtt fél 11 órakor küldöttségileg meg|elent a városházán, hogy átnyújtsa dr. Krdtky István polgármeslernek az országos központ egyöntetű utasítása alapján azt a memorandumot, amit ugyanakkor, ugyanabban az órában Budapesten Is át akartak nyújtani a miniszterelnöknek. Esetleges rendzavarás vagy tüntetés megelőzése végeit a rendőrkapitányság vezetője megfelelő intézkedésekről gondoskodott. Rendölök teljesítettek szolgálatot a városháza folyosóján és szerte a városban megerősített és lovasjárőrök cirkáltak. A munkásság azonban az egész városban példásan viselkedett, sehol semmiféle beavatkozásra vagy közbelépésre nem volt
szükség.
A polgármester, aki mindig a kisemberek, a kisegzisztenciák pártfogója volt, most is sok megértéssel fogadta a munkásság küldöttségét és meghallgatta előterjesztésüket és kérésüket.
Zsohár Oyula pártelnök, a küldöttség szónoka mindenekelőtt átnyújtotta a polgármesternek a szoc. dem. munkásság nyomtatott memorandumát, utalván arra, hogy akkor,
amikor ugyanebben a pillanatban Budapesten a kormánynak átnyújtják a munkások képviselői ezt a memorandumot,
mindenekelőtt tiltakozik az ellen a teltevés ellen, mintha a magyar szociáldemokrata munkásság nem lenne olyan hazafias érzésű éa gondolkodású, mint az angol vagy a nyugati államokbeli más
munkásság. — Csak az lehet a különbség kő-zöllínk, mondla — hogy ott mások a viszonyok és itt mások. Qróf Károlyi miniszterelnök törvénytelenséggel vádol meg bennünket. Pedig a szoc dem. párt olyan párt, mint a többi, joga van ugy működni és szervezkedni, agitáció! kifejteni, mint a többi pártoknak. És ma az a helyzet, hogy az ö embereiket a csendőrök megkorbácsolják...
Dr. Krdtky István polgármester, miután lálja, hogy llt a szónok önkéntelenül is politikai térre siklott, félbeszakítja:
— Nagyon szívesen veszem a nagykanizsai szocialista munkásság hazafias megnyilatkozását, de talán politikai térre ne tereljük a beszélgetést...
Zsohár Qyula ezután utalt a miniszterelnök kijelentésére, mondta, hogy nem ók a bujlogatók, hanem az éhes gyomor. Kérte Ismétellen a polgármestert, hogy vegye tudomásul tiltakozását az ellen, mintha ők nem lennének olyan hazafiasak, mint a nyugati államokbeli munkások és juttassa el ezt illetékes helyre ls.
Hackler János betűszedő, városi képviselőtestületi tag rámulatott arra, hogy a szociáldemokraták mai tiltakozó akciója nemcsak a szoclálde-moktaták érdekét kívánja taofgálnl, hanem minden kisegzlsztenciáét, minden kereskedőét, iparoséi, thunkásét, kisemberét, akik mind részesei és teherviselői ennek a súlyos válságnak.
Dr. Krdtky István polgármester a küldöttség szónokának válaszolva, kijelentette, hogy a legnagyobb örömmel hallja a szociáldemokrata munkásság hazafias nyilatkozatát, de amikor ugyanazt kívánják, mint ami a külföldi államokban már megvan, az már politika és igy arra ném terjedhet kL Mert a mai nyomor világjelenség és megvan ugy Németországban, mint Ausztriában és a többi államokban, sőt egyes államokban sokkal nagyobb mértékben, mint nálunk. Meg van arról győződve, hogy a magyar kormány is lálja mindezeket, tudja mindezeket és kíván Is ezen teljes erejével segíteni. Ö ls, min! polgármester, minden erejével arra törekszik, högy ezek a nagy általános problétrtA
Értesítem a nagyérdemű közönségei, hogy Király-
utca 2. szám alatti Bárány ••ndáglét átvettem
és azt saját nevem alatt folytatom.
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását, maradiam
tisztelettel flteafcmrt ióisef »end4gtS>.
_ZALAI KOZLONV__
A keszthelyi autóbusz elgázolt egy szekeret ^ a hévízi vadaskertnél
Húsz ember élete forgott veszedelemben, de csak egy ló és a szekér lett az áldozat
«_
helyi viszonylatban és helyi vonatkozásban megoldást találjanak, ö mindig a dolgozók igaz párlfo-gója és megértő Jóakarója volt éa most is minden erejét latba veti, hogy a nagykanizsai munkanélküliségen valamilyen formában segíteni tehessen. Természetesen a mfgyar kormány segítségével és a főispán támogatásával.
Hackler János ezután leikérte a polgármestert, hogy
a város ne végeztessen szakmunkákat Ínségesekkel. Nevezetesen szóváteszi a kubikos-munkákat. 4
Dr. Krátky István polgármester itt rámutatott arra, hogy ó a város munkálatalt csak a költségvetési keretben tudja végeztetni. A szóbanforgó eset kivételes eset voll, mert nem voll rá fedezet, kénytelen volt a munkát Ínségesekkel végeztetni. Csak természetes, hogy minden kínálkozó munkát a város a megfelelő munkásokkal fog végeztetni.
Utalt azulán a polgármester arra, hogy a munkanélküliség nagyon nehéz probléma, amit egyetlen magyar város polgármestere sem lud a kormányzat nélkül megoldani. Azért
Igyekszik a kormánynál odahatni, hogy megfelelő közmunkák végeztessenek Nagykanizsán
és igy munkaK\'hetőség teremtődjék.
Ezután a küldöttség egyik-másik tagja szólt még hozzá a munkanélküliség kérdéséhez.
A polgármester végül azzal fejezte be beszédét, hogy
bízik benne, hogy rOvIdesen, talán már az ősszel Jobbra fordul minden és megkezdődhetik Nagykanizsán la
végre sz alkotó munka. A küldöttség megnyugvással távozott a polgármestertől azzal megnyugtató tudattal, hogy a városi problémák megoldása, főleg a kisegzisztenciák nagy kérdésének ügye : a munkaalkalmak lehetőségének a viszonyokhoz mért megteremtése — a legjobb kezekbe van letéve.
A tnozl-bérlet Qgye a jövő heti közgyűlés elé kerül
Nagykanizsa, április 7 a nagykanizsai mozi-bérlet ügye rövidesen perfektuáiódik. Mint liléié-kes helyen értesülitek, a mozi-bérlet ügye Magyar Jáww igazgatóval, aki már eddig is leijei tanújelét adta rátermettségének, a jövő héten összeülő képviselőtestületi ülés elé kerül, amikor Is a bérletszerződés perfektuáiódik.
\' tf ...-
Hölgyek, jelszava:
mm - ■ mm
FUZOT,
kabátot, koaatflmfit
csak
Welsz Nővérektől!
Zrínyi Blkiól-U 34. Po«Ufulo4Kil wcmbtn. itrs__
Keszthely, április 7
Hajszál hiján végzetes kimenetelű karambol történt a Keszthely-zalaegerszegi postaautóbusszal a hévizi vadaskertnél.
Az autóbusz 17 utassal menetrendje szerinti időben, déli 1 óra 25 perckor indult szerdán keszthely-rói. A hévizszentandrási hereiti vadaskertek mellett utóiért egy poroszkáló egylovas szekeret, melyen a koctison kivül egy asszony és egy gyermek üllek. Az autóbusz előzni akarta a szekeret, szabályszerűen jelt is adott, azonban a kocsis, aki valószínűleg szundikált és felébredve hirtelen zavarba jött, — szemtanuk állítása szerint — helytelenül tért kl az előzéshez, ugy hosy az autóbusz elkapta a szekeret. A kerekek a ló derekán menleltfíereszlül, ugy, hogy az azonnal kimúlt. A szekér eleje
a karambol következtében teljesen összetörött. A rémült sikoltozásban, pillanatnyi ijedelemben senki sem tudja megmondani, hogyan, tény azonban, hogy csodával haláros módon, a szekér utasait, mindhá\'mat, éleiben és épségben sikerüli felszedni az útról, ahova az összeütközés ereje kiröpítette őkel.
Az autóbus? utasainak sem történt bajuk, bár pár centiméteren mull, hogy a nehéz alkotmány bele nem fordult az útszéli á\'okba. A sofför hidegvére és lélekjelenléte pár ember életét mentette meg, amikor a karambol pillanatnyi izgalmában js ura m radt a volánnak.
Az autóbusz is megrongálódott, nem annyira azonban, hogy rövidesen ne folytathatta volna ulját Zalaegerszeg felé.
A vizsgálat megindult.
____\' 18& április g.
tarfár, illetve magántanár.
Az orvosi tanácsadó testület felkéri az orvoskollégákat, hogy az orvoshéten való részvételűket május l-ig jelentsék be.
Az előadások délelölt lesznek, délután pedig a Balatonvidék nevesebb fürdőhelyeit látogatják meg az orvosballgatók. A tanfolyamon résztvevő orvosokat a fürdőlgazgalóság díjmentesen helyezi el és az ellátást Is egészen kedvezményes áron napi 6 pengőért biztosltja; ugyanezt a kedvezményt nyujt|a a családtagok számára is. Jelentkezni lehet Balatonfüreden, a gyógyfürdő Igazgatóságánál.
Mozgószinház
Kadettklsasszony
Bemutató a Városi Moziban
Olyan ennek a filmnek a hangulata, a napsugaras derűje, hogy ha nem Is ludná az ember, hogy odakünn langyos áprilisi este nyújtózik az életre ébredező szlnházkert virágágyai fölé, akkor is a tavasz lüktetését érezné belőle. Tele van valami |ó, nagy életvidámtág tarka színeivel, kacagással, gondlalansággal. — Bűbájosán pergő történet és gyönyörűen megcsinált film. Siellemes, eleven az események töretlen tempója és csupa mozgás a telivér rendezése. (Magyar rendezés: Bolváryl)
Egy bécsújhelyi kadelUskola életének nagyszerű ritmusa a háttér. El abban minden zug, minden arc, minden figura éa minden hang. — A történet annak a kedves wlener-neustadtt k. u k. skandalumnak az ötletes feldolgozása, mikor egy bájos fiatal grófnő, törzsökös kalonacsalád sarja, zeneszerzésre inkább hajlamos bátyja helyett becsempészi magát a kadettlskola növendékem s éveken ál eszi a sok bohó örömmel fűszerezett zöger kenyeret, mígnem beleszeret a főhadnagyába, minden kiderül és sok kacagtató jelenet árán végűi ls egy főhercegi Inspícirung mindent rendre billent és a grófnő a hadnagyi bojt helyett egy egész eleven főhadnagyot kap1 őfenségétől a kadettlskola sikeres elvégzéséért Dolly Hass ennivaló kedvességgel játsza meg a zögerklsasszonyt.
A darab másik pillére: llalmay Tibor, megint magyar büszkeség. Ezultal végre főszerepben ragyog istenadta tehetsége, hogy próbára tegye a legberozsdásodottabb nevető-izmokat ls.
Fotografálás, gazdag, gondos és gyönyörű kiállítás teszik még értékessé a szezonnak ezt a kiemelkedő film-slágerét, amiben magyar rendező és magyar színész világmárkája ad szárnyat a bécsi kedélyből fakadt históriának és a német filmgyártás tökéletességének. (bl)
— futószőnyegek már 1 pengőtől kaphatók Schütznél.
Szobacica, aki az ablakon asszony, aki mindent elhord
Nagykanizsa, április 7 Két tárgyalásról akarunk ma röviden beszámolni. Két tárgyalásról, amely a törvényszék előtt folyt le és felkiállójel minden háziasszony számára, ki a redukált jövedelem folytán nem tud állandó háztartási alkalmazottat tartani, hanem bejárónői tart. \' j
Az egyik még fiatal leány. Tls -tessíges, szegény szülök gyermeke. Leányuk kényszerűségből takaritónői állási vállalt. Egyszer, amikor a szobaleányt helyettesitette egy uricsa-ládnál, a cselédszoba nyitott ablakán keresztül bemászott a szobába, magához vette a távollevő szobaleány pénztárcáját és a benre levő 30 pengői elköltötte. Állítólag 20 pengőt szegény anyjának adott, aki persze nem tudta, hogy honnan való a pénz.
Tekintettel a nyomatékos enyhítő körülményekre a bíróság mindössze 8 napi fogházra Ítélte a megtévedt leányt. Jogerős.
A másik eset már kényesebb és gonoszabb. Sáfár Jánosné Kovács Anna, 4 gyermek anyja Somogyi Samuné vendéglőinénéi voll mint lakaritónő alkalmazva. Egy darabig nem volt ellene semmi panasz. Egyszer csak azonban a háziasszony é6zrevetle, hogy mindennap eltűnik, hiányzik valami. De nem is mert a becsületesnek ismert szegény asz-szonyra gyanakodni, mig egy napon a pincére, Mátés István nem tudott elszámolni. Kereste, kutatta a hiányzó pénzt, ugy, hogy Mátés felesége már annak a gyanújának adott ki fejezést, hogy a férje valószínűleg eldorbézolta. Somogylné is már azzal a gondolattal foglalkozott, hogy Málés nem méltó a bizalmára. Mig végül a teljesen ártatlan ember elégtételt kapott. Somogyinénak gyanúja támadt és elment takarítónője
mászik be lopni és bejáró-kockacukortól a selyemblúzig
Teleky utcai lakásaba körülnézni. És akkor elcsodálkozott. A nól melltarlótól a kockacukorig, a csészétől a selyemblúzig: szépen sorjában mindent olt talált, ami tőle eltünedezett. A takarilónő látván, hogy minden tagadás hiába, beismert mindent. A pincér táská|ából a pénzt is.
Sáfár Jánosné igy került ma a nagykanizsai törvényszék elé Miután az asszony szegénységével védekezett és nem volt még büntetve, másrészt négy apró gyermekére való tekintettel a bíróság vele szemben az enyhítő szakaszt alkalmazta és ö8szbüntetéaUI hat hónapi és 15napi börtönbüntetésre ítélte.
A nyolcadik balatonfflredl orvosbét
A balatonfüredi orvosi tanácsadó testület náró dr. Korányi Sándor elnökletével ülést tartott és elhatározta, hogy az orvosok továbbképzését és a Balatonvidék ismertetését szolgáló idei orvo8hetet máfus 9-14-lg fogja meg\'artanl. A tanfolyam előadói — miként az elmúlt években — ebben az esztendőben is a gyakorló-orvo-sokat érdeklő tárgykörből veszik témájukat. Eddig előadások tartására vállalkozott: Ángyán, Bencze, Bákay, Boross, Hasenfeld, Haynal, báró Kélly, Krepuska, Lénárd, Neubar, Rusznyák. Skrop, Tóth és Verebély
Itt asz alkalom! Kisorsolásra kerül
kBzal nyolo millió pangó.
I. osztály húzása április hó 15. és 18-án.
Tegyen szerencseszámn osztály sorsjegyet Ifj. HIRSCHLER MIKSA ZSffly
Fö-ut, Korona szálloda épület. Sorsjegyek árai: Egéss 24 —, fél 12 -, Begyed 6 -, ayolcaá S -
1932. áprllla á
MAPI HÍREK
...
NAPIREND
Aprilia 8, péntek
Római katolikus: Dénes pk. Protest.:
Lidla. Izraelita: Nlzan hó 5.
*
Városi Muzeuni ás Könyvtár nyitva csütörtökön és vssárnsp délelőtt 10-től 11 óráig.
Oyógy szertári éjjeli azol*áta<: a Salvator" gyógyszertár Erzsébet-tér 31 és a klslrsnlsssl gyógyszertár.
Városi Mozgó. .KadetttHusszony\', Főszereplő : Dolly Hsas. Rendező: Bot váry Géza. Zene: Stoli Róbert
dőslllrdó nyitva reggel 8 órától ette 6 óráig (hétfő, szerda, pántek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. J—13.
Tavaszi hangok
Ma uj rímek gyöngyöznek a számon. Piros ritmust ver hozzá a szivem, kacagok és sírok a nótámon.
Friss színek és u) dalok, tavasz-Illat a réteken. — ezerszlntl korbács — életre verik a holtan aztlletett életem.
A dus tavaszban térdig Járok,\' körülöttem először nyitnak kék szemű kis mosolyvlrágok.
Örömmécsek gyúlnak a szememben. Két vágyó karom égnek emelem, valahonnan, messzi május felől már hajnalodik a szerelem.
Udltt Julit
— A vasárnapi llceálls előadás irodalmi értékűnek ígérkezik. Üyurdcz Ferenc kegyesrendf lanár ad elö Költő és fájdalom elmen. Emellett dr. Wlnklerné olvas fel írásaiból. Énekel a Levente DalkSr.
— Nagykanizsa város 1932 évi költségvetését holnap tárgyalják illetve vizsgálják felül a minisztériumban. Értesülésünk szerint a polgármester meghívást kapott, hogy a város költségvetésének tárgyalásánál személyesen vegyen részt. Dr. Krdtky István polgármester ezért Budapestre utazott.
— Halálozás. Mélységes csipás érte vitéz Zalavdry Oyula murake-reszturi vámtisztet. Hat éves kis leánykája Éviké, aki U hétig súlyos betegségben a kórházban feküdt, meghalt. Tegnap temetlék el. Angyal kellett az égnek...
A hétfői koncertet Nagykanizsán régen nem lálotl érdeklődés elOzi meg, melyei az is előmozdít, hogy a jegyek ára igen alacsonyan van megszabva. Ugyanis 50 fillértől 1.50 pengőig terjedő helyárak mellett a hallgatóság nemcsak nagyjelentőségű társadalmi és kulturális esemény tanúja lehel, hanem azt az akciót Is elősegíti, melynek célja e város ínségeseinek támogatása. A rendezőség ezúton is kéri, hogy a jegyeket lehetőleg még elővételben váltsa meg a közönség, mert el szeretné kerülni azt, hogy az utolsó percekben történő tömeges jegyváltás az előadás pontos megkezdését és annak zavartalanságát befolyásolja. A jegyek a színházi pénztárnál válthatók.
A műsorhoz még azt fűzzük, hogy Hegyi Emánuel főiskolai lanár melleit közremüködö Fllttner Rózsi és F. Garal Margit zeneiskolai tanárnőket zongorán Kerekes Irén tanárnő fogja kisérni.
ZALAI KÖZLÖNY
— Volt tisztek figyelmébe. Felhívom a volt m. kir. 20. honvéd gyalogezred kötelékéhez tartozott volt tartalékos, népfelkelő stb. volt tiszt urakat, hogy volt ezredünk jogutódja által tartandó ezrednapja alkalmával a felsölemplomban pontifikált szentmisén részlvennl szíveskedjenek. Dr. Fülöp György.
— a Ceafrdl éttermében „Hajra Trojka" hangversenye mellett ma este Oaldsxlé éa turóacauatca P 1-50.
— A nagykanizsai FOszerke-reskedők Egyesülete rendes évi közgyűlésének április 10 ben megállapított terminusát április 17-re megváltoztatta.
— A Nlklcser-család annsk megállapítását kéri tegnapi cikkűnk kapcsán, hogy elhunyt édesatyjuk évek óta együtt élt gyermekelvei, a műhelyt nem adta el, hanem — mivel úgysem abból élt, amit a műhely hozott, hanem gyermekei közt volt meg a megélhetése — felmondla a műhelybérletet és a helyiséget készült hirtelen halála napján átadni a háztulajdonosnak.
— NŐI és férfi fehémemO anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger divatáruház.
— Országos vendéglős kongresszus. Az 1932. évi vendéglős és korcsmáros kongresszus Kőszegen lesz, annak 400 éves jubileuma alkalmából, hogy Jurislcs Miklós a várost megmentette Szolimán török szultán csapataitól A Vendéglősök és Korcsmárosok Országos Egyesületének intézőbizottsága elhatározta, hogy a kongresszust jullus 6-án és 7-én tart|ák.
— Indul a közlekedés a Balatonon. A tél elmultával kezdődik a közlekedés a Balatonon. Az első fecske a tihanyi révhajó, amely szombaton Indul meg. Naponta háromszor megy át (7, fél 10 és délután 4 órakor) Szántódra és háromszor (8, délután 1 és 6 órakor) vissza.
=. ön Is kOltOzkOdtk májusban? Szőnyegei, függönyt vásároljon — Schűtznél.
— A Central éttermében „Hajra Trojlca" Oangveraenye mellett ma 9Sfe fioldssfé és turaacsuaMa P 1-30.
— At OJság u] száma szenzációs tudósításban számol be arról, hogy az egyik képviselőt hazavitetto a mamála a parlamentből. Llndberg-bébl Buda pesten van. Az állami színészek nevetve fogadták a gázslredukciót. Falusi kis Duna Londonban. Pályázat a hóhért állásra. A Kamara Színház gyászjelentései. A bét legkóserebb viccel, a legújabb arisztokrata-viccek és még rengeteg tréta, móka, vlco aktualitás, pletyka és InUmltás Nagy Imre kitűnő vicclapjában Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI. ker. Ó-ucoa 12.
= Férfiszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger divatáruházban.
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás j
OyBJtő: Fő-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsztttó Özemében
MQTKMIZlAa.
A Ref. Nőegylet magyar-estje
műsorát és jótékony céljait tekintve is biztos sikerűnek ígérkezik. Holnap, szombaton este pontosan 9 órakor kezdődik a műsor. Jegyek a Krátky-löz8dében még biziosiihatók. Igen olcsó bűffé áll ma|d a vendégek rendelkezésére. Felűifizetéseket s nemes célra való tekintettel köszönettel logad a rendezőség.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 10 gyermek szülelell, 4 tlu és H leátfy: ImrolUszló földm és Sgáneos Katalinnak rk. leánya. Erdős János napszámos és Leveli Juliannának rk. tla, Kelemen János lakatossegéd éa Junker Katallonak rk. leánya, Dene ■lózse! kertén éa Németh Máriának rk. leánya, Fülöp László napszámos és Tímár Annának rk. leánya, Kelemen Richárd sütősegéd és Kluger Arankának Izr. fia, Malek Jőzaet tőldm. és Rajkó Rozáliának rk. leánya Házasságon kívül szUletett 2 tlu m 1 leány. - Halálozás II történi: Ungár Etelka rk. 17 éves, ösv. Nagy Ferenoné Hodonok Mária rk. 67 éves, ösv. Samuely Hen-rikné Hchercz Terézia Izr. 83 éves, özv. Ultner Mórné Stelner Henrietta Izr. 69 éves, Rlbarica József földm. rk. 26 éves (8emjénháta), Kosári János napszámos rk. 68 éves, özv. Ring Jánosné Deák Erzsébet rk. 71 éves. Vas István töldm rk. 40 éves (Zajk), Kabá Mihály urad. gszda rk. 67 éves (Mórichely), Dávldo-vlcs Sándor töldm. rk. 63 éves, Wernlgg Henrlkné Plchler Szidónia rk. 90 éves. - Házasságot kötött 7 pár: Petermsnn József kertész és Orbán Erzsébet rk, Dlttmayer István hentes és mészáros, és Helm Margit rk., Deák János földm. (Homokkomárom) ésFurdán Rozália rk., 81mon József mészáros és Munárt Julianna rk., Kósa Oyörgy töldm. (Pola) éa Llplln Mária rk., Páll István napsz. és Bárdos Anna rk., Caondor József földm. és WachUer Julianna rk.
Nagy maradék vásár Slnger divaláruházban.
= Hölgyek figyelmébe I Szándékomban van egy legmodernebb tartós hullámositó készüléket beszerezni. A női fodrászainak ezt a legújabb vívmányát azonban, magas árára tekintettel, csak ugy tudom meghozatni, ha előre kellő számban jelentkeznek i. t. Hölgyvendégelm a készülék Igénybevételére s igy számításomat előre megcsinálhatom. — Szives jelentkezéseket ápr. hó végéig ké ek. Deutsch Nővérek női fodrdsz-szalon, Fő-ut 10
— Koszorumegváltás. A sugárutl 563. sz. Rokkantegylet-fiók vezetősége elnökének, Nikicser Józsefnek elhunyta alkalmából koszorumegváltás elmén 10 pengőt adományozott szerkesztőségünk utján a Rozgonyl-utcal elemi szegény gyermekeinek tejakciója céljaira.
Ember ne csüggedj! Bízzál és remélj!
Nem lesz többé gondja, ha MILHOFFER KÁLMÁN
közismert SZOPenCSeSzámalbÓI veszosztáty-sorsjegyet (Csengery-ut 7. Rapoch-ház), ahol a 400, 80, 70, 50, és 30 ezres nyeremények révén már sok ember lelt szerencsés és boldog.
Huzáa áprll IS. áa 18-án. 1269
Egész sorsjegy P 24.-, fél P 12.—, negyed P 6.—, nyolcad P 3.-
gjwgéiksUs láejéi, különösen ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes „rsrtM léssel" keserűvíz fájdalommentes székűrülést és kielégítő emésztést hoz létre. Híres nőorvosok a legnagyobb elismerés hangján Írnak a valódi rerttO léssel vízről, mert ez a kiitikus korban is hosszabb időn át alkalmazható, (anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék. — A Fstmc lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben kapható.
Májis iiujsi u\\mm
alkalmával kapcsolatot
itiiüiiaikii, iHitíiikit,
»dtw bkité rflitlil*tÉt<.ff.^u
wrw sáw miiHMBi leletei)
ItftlőayOKboea vállal|l
TÓTH OYULA
Utasltstt Maaftvsamstar Mafykaalzaa, VtrisBsrty-stos SO.
— Lehet-e szeretni a katolicizmust 7 Ez a elme a Magyar Kuttura uj száma rendkívül érdekes és mélyenjáró vezetőcikkének, ami Bangha Béla tótéból került ki. Az uj szám többi cikkei, szépirodalmi része és főként ,Pa|zs és Ksrd" rovatának gazdagsága ezt a számot is eseménnyé avatják a katolikus kullur-élet számára. A havonta kétszer megjelenő folyóirat negyedévi előfizetési dija 3.60 P. Kiadóhivatal: Budspest, V., Honvéd-u. 10.
— a Central éttermiében „Hajra Trojka" &anffveraenye melleit ma este AaldMlé és Avéscsassa P Z-30.
— Strohschnetder kaposvári előadásának anyagi mérlege szintén kielégítő eredménnyel zárult. Értesülésünk szerint a kiváló kötéltáncos néhány nap alatt 2077.10 pengőt szedett be, amiből 415 42 pengőt engedett át jótékony célra. A mesterrel naponta 5 pengő vigslmi adót fizettetett a város.
— A klskanlzsal mozi népművelési céljait alig kéthetes fennállása óta is már több előadással igyekezett eredményesen szolgálni. Szetdán délután zsúfolt terem nézte végig a nagykanizsai moziban is két napig pergett missziós filmeket
— Utazási kedvezmény. A Duna-Száva-Adria Vasultársasig igazgatósága „Az Olasz-Magyar Kereskedelmi Kamara" részére a milanói nemzetközi vásár alkalmával 330/o-os menetdtjkedvezményt engedélyezett. A vásár április hó 12-től 27-lg lesz. Az állomásfőnök.
— Vízvezeték lesz Sümegen. Sümegen gyakran kiapadnak a kutak és Így előfordul gyakran, hogy az egész város viz nélkül marad. A mizérián most ugy kívánnak segíteni, hogy vízvezetéket létesítenek. A szükséges csövek már megérkeztek Sümegre és a munkát, az Ínség-munka kapcsán rövidesei megkezdik,
ZALAI KÖZLÖNY
1932. ápri|» i.
Útonállók a lőportoronynál
Elvették egy klskanlzsal gazda két Oveg\'borit
Nagykanizsa, április 7 Szerdán a késő délutáni órákban különös rablás történt a katonai HJportorony közelében, a Kiskanizsa leié vezető uton. Egy kiskanizsa! gazdálkodó a hegyről jött haza és két üvegben mintegy 3 liter bort hozott magával. Útközben összetalálkozott négy férfivel, akik megtámadták a gazdálkodót éa erőszakkal elvéve tőle a bort, elmenekültek. A gazdálkodó feljelentésére a különös rablás ügyében nyomozási indítottak a hatóságok.
— Eltűnt — kl tud róla? Sáfár János napszámos 10 éves István nevű kisfia április 4-én, hétfőn reggel eltávozott a Teleky-ut 83. szám alatti lakásáról és azóta nem (ért vissza, de még életjelt sem adott magáról. A kisfiún szürke zeig ruha, hosszú, barna haiisnya, barna cipó és lekete levenlesapka volt. Az eltűnt kisfiú tartózkodási helyének felkutatására nyomozást indított a rendőrség.
Apr. S. R«f, Nótgylat msgysrsstje a Kssilnóbsn léi > órakor.
Apr. 10. Llcaális előadás (dr. Oyuráti Farauc) ( Arakor a vérosháián.
Aa OlUrsgyasOltt műsoros taAJa a lehéftsrsm-btn léi \' kor.
Uányklub Hsydn-ünnepélfe és Isaeslje a Misi síióahásbao délután ■ órakor. Apr. II. Hegyi Emánuel hangverseny* a Városi , Salnbáabaa V órakor.
Apr. >7. 10-aa nsUné. I Ittálls sióadás (Brunnsr M.
ny. alaar.) II Arakar a silnbáxban. , PQsierk.rrakedAk E|ys*OI«l« évi kóigyttlása. Apr. ti. Ucsálls előadás (Ka|aó Jóitaffí órakor a
MAIm I. Aa NTE aporteuUoéla.
Májas 1 Karesitány Nóagylal laadAlutánJa a Koio-
nában A Ars kor. Málna 8. Dr. RadvAnyl K. előadáss (POsierkeresk.
Egyesülete) a yáioiháiáo. Janisa •-•. Bérmálás
Jualaa II. Karaaatáov Nóagylal fagylall délutánja a Polgári Egyletben 6 órakor.
RÁDIÓ-MŰSOR
Április 8 (pintek)
Budapest |9.I5 A rádió házi kvintett nekhlngveracnye. 9.30 Hitek. 11.10 Nem aetkótl szó.
13.C0 Időjelzés, csevegés 16.45 ldő|elzéa 17.00 Cigányzene. 18 00 E 18.30 Hangv 19 30 Tuntdy Ilona éa Náday Béla előadóestje 30.30 Az euró-rópat müaoicaere-sorozatban > varsót rádió állomla mUaorának közvetítése. Utána kb. 22.10 Időjelzés, idó|irás|elentéa. M.|d: Cigányzene
Bécs 1120 Négyes|áték. 12.40 és 13.10 Gramofon 15 30 Oy. 15 58 Zongora|ál k. 17.00 és 1S.Í0 Zenekart hangverseny. 20 00 Varsó. 22.25 Zenekart hsngversenye.
Rendel vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántal máknál kitllnő hatású. Kapható mlgása Iriszerfizlstbrn.
Firaktár: WEISZ MÓR, Nagykaslzan Klráty-utps 34. Telelőn 310.
SPORTÉLET
Vasárnap Ismét itthon Játszik az NTE bajnoki mérkőzést NTE—DVAC
Nagykanlzaa, áprllta 7
Nagykanizsa város sporlközönsége még most Is hatása alatt van annak a síép (ulballmérközésnek, amelyei 3-án játszott az NTE a Pécsi DPAC ellen. A mérkőzés — mely nem annyira gólokban, mint inkább szép játékban jutott kifejezésre — elragadtatta a sportközönséget, igy teljesen érthető az a nagy érdeklődés, mely a vasárnapi NTE—Pécsi DVAC mérkőzés iránt megnyilvánul. Sorsolás szerint nehezebb .dió" lesz vasárnap az NTE ellenfele. A Pécsi DVAC évek óta titkos bajnokaspiránsként szerepel a bajnokságban és állandóan az első 4 helyezett körött foglal helyet. Jelenleg az NTE a 3 helyen áll, mlg a DVAC a 4. helyezett.
E két egyformaképességü csapat találkozása mindig szép sportot eredményezett. Az ősszel Pécsett az NTF. 4:1 arányban győzött nagynevű illenlele ellen. Papírforma szerint az erősen feljavult NTE biztos győztesnek látszik, azonban a DVAC ellen a leglobb csapatnak sincs elbizakodni való|a, meri mindig a nagycsapatok ellen szokta kijátszani legjobb formáját. A tavaszi szezonban a bajnokcsapat PVSK-lól 4:3 arányban minimális gólkülönb-ségü vereséget szenvedett, mlg a többi mérkőzését megnyerte.
Az NTE tegnap erős kétkapus tréninget vett, hogy teljes felkészültséggel állhasson kl e nehéz mérkőzésre.
Az NTE nek minden tudását ki kell fe|tenie, nehogy a DVAC megállítsa győzelmi sorozatában.
— Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházban vásárolhat! Horthy Miklós-ut 4.
Közgazdaság
(—) GyümOlcsfavédelem. Bödy Zoltán alispán ugy rendelkezett, hogy április folyamán a vármegye minden községében előadásokat tartsanak a gyümölcsfavédelemre szolgáló anyagok elkészítéséről, amelyekre vonatkozóan a kultusz- és földművelési miniszterek adtak utasitást.
Xártckl utrlat
Pária 2029, London I9-6Q Newyork 514-00, Brüsact 72-00, Milano 2650, Madrid .38-90, Amaterdam 208 30, Berlin 122 80, Wien —•-, Szófia 3 73, Prága t5"25, Varsó 5770, Budapest -■—, Belgrád 8-95, Bukarest 3-07.
78-as 80-as
Ton»6iytó«s<!o
Buza tiszav. 77-es 13-10-1395. 13-25 14-10, 79-es 13-40-14-25, 13-50-14-35, dunánt. 77-ra 12-75—12 85. 78-as 121)0—13-05. 79-es 1305-1320, 80-as 13-15—13-35, roza I510-1530, lak. árpa 16-00—lfi\'50, zab 2100-2I25, tengert 16-30—16*40, korpa 1410—14 30.
Angi Belga eh
VALUTÁK Olt. 21-70-2210
______tr. 7990-80-50
CaeTik. 16-94-17 04 Dánk. 118-90-119 90 Dinár 9-87-995 Dollár 570-50-573 50 Pranclaf. 22-30-22-50 Holl. 23I 10-232 50 Zloty 6395-84-45 Lel 3-47-3-55
Léva 406-4 19 Ura 29-30-2960 Márka 13545-136 25 Norvég 113\'40-114"40
Peseta —\'--•—
Schlll. ----•—
Svájcit. 11010-1 lt\'40 Svédk. 11500-116-00
DEVIZÁK Amat. 231-30-232-50 Belgrád 994-10-00 Berlin 135-55-136-25 BrUsael 80-00-80-50 Bukarest 3\'42-3\'48 Kopenh.119 10-119-90 London 21-73-21-93 Madrid _•—•— Milano 29-40-2^60 Newy. 571-00-574-00 Oszló 113-60-11440 Pária 22-33-22-47 Prága 16-94-17-02 Szófia 40MI9 Stockh.11520-11600 Varsó 64-05-64-45 Wien _■-—•-Zürich 110-80-111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
fcritarásár
Felhajtás 3011, eladatlan 069. - Els6-rendtl 080-082, szedett 0-88-090, szedett kSzép 0-80-0-84, kőnnyü 0-70-0-76, l-s6 rendű 8reg 0-68 - 0-72, ll-od rendtl 8reg 0-68-07Í angol aüld6 0-78—090, szalonna nagyban l-OO—000, zsír 112-I 16, hua 1-00-........
1-30,1 félsertés 1-06—1-14.
Ustja: Dél salai Hymáa és Laykisáá
Vállalat, Isnka
Felelős kiadó: Zalai Károly.
IstanrWs taleloo i N^yk.oU*. 7*. m.
Nyilt>tér.*)
Alulírott, mint a néhai Hild István emlékére alapított temetkezési egylet volt elnöke az egyesület ellen irányuló lépéseimmel ezennel felhagyok, miután feltevéseimben tévedtem és egyúttal az egylet vezetőségétől, a választmánytól és sz egylet tagjaitól ezúttal bocsánatot kérek.
Kránltz János.
*) E rovat alatt közlőitekért sem a sser-keazt8ség, icm a kiadóhivatal nem vállal felelősseget
\' Főzelék magvak Gazdasági magvak Gyllmölcsfa permetező szerek Műtrágyák Baromfi erőtakarmányok Madárelesóg
kaptató:
Ország József
cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
áPBÓMRDETÉSEK
kl 4i|a 10 ■■«« aw flllír. HU,
*>« 4t|a S fillér. Vuit- Sa Iliim, 10
U4I| SO 011 ér, »I.Smi uvábW ul dija • lm. l.wd*. te p4«i«*.li 10 mSIc 60 rlltér. alsd* w.lbai i\'i ülj. O ptlér. Oaiil ■ Mlndaa vm-,p.Kb ö.nikWi *ii. t.ö kii utaü .UMituuk.
JLlltii kMMáknak A0*r« asi«4»4av. MlrddMk 3 förj péuQÖ »aia.gaa almi a rnlaaJogM kSayiwIéa, aadaiSMa rikocí!véfléli r.lOlrt niolnaHOk-
Vllágmárkás hangverseny plántát, kl-tUnő állapotban bérbeadó, eaetleg eladó.
Cin a kiadóban.
Hamisa-háromszobás utcai és udvart lakáé kiadó Drák-tér 6. alatt. 1646
Mi|ua l-re tilaáá Csengery-ut 60. sz. alait egy két szoba, konyha és mellék-helyliégekból illó lakás, száraz, emeleten keleti éa nyugati fekvésű. Hsvl bére 35-_ pengó és-s vlidl|. Ugyanolt egy egyazobit lakás kiadó. 1734
Kétszobás utcai lakSa május l ére U-adó Deák-tér 12., bóitlzlet. 1748
HUBERTUS
nól, férfi éa gyermek kabátok z6ld, barna éa szürke színekben Isgol-oaóbban készülnek
Carlboly smbinál _Basár-aulyarSaa.
3 azobii magántiáaal bérbe keresek aaonnslra, vagy má|us l-re, — Bővebbel Vágó lllatszertárban 1723
Sl.SémáJua l-re Deák-tér 12. aaia háromszobás lakát mellékhetyliégekkel. — Bóvebbet ott a hitmesternél. 1753
2 szobás lakás Magyar-utca 11/4.
május elsejére kiadó 1754
Háa alápincézve nagv kerttel sürgósen stadá — Petó\'t-ut 30.
2| istálló, dlaznóól, • ?eló\'l-
P56
Batthyány-ulca 15. aiámu h*« kerttel, gyümólcaóisel má|ua l-re eladó, eaetleg kiadó. Érdeklődni lehet 8 in éa 9-én a Széch\'nyl téri trafikban. 1757
ÉRTESÍTÉS!
és Kis-hoi
Tisztelettel értesitem Naj kanizw husvAsárló köröl plaol huspavlllonban
fOlkét a Singerék mell-amely ben « husvágAst e hó 10-én megkezdem. — Állandóan elsőrendű árukat
nségét. hogy a i m Blpos-fél*
Singerék mellett Atvttt*
tartok, lehetőleg _ árak mellett. Jelszavam: nagy forgalom ~ Kéiem a n fogását.
legjutányosabb napi Kevés haszon,
n. é. közftnség szives párt-Tisztelettel
SIMON ISTVAl
hentes 4a mSuArosmester Klsksalzss, Varazsdl-st 3. sz.
RRakulatur papír
kapható*
lapunk kiadóhivatalában.
FElhivás!
Felkérem az Autó Syphon Oveg tulajdonosokat, kiknél az Autó Syphon üveg nem teljesen kifogástalanul működik, bárhol szerezték ia azt\' be, szíveskedjenek címüket az alábbi körzetképviseletnél leadni, mert a gyártól felhívást fognak kapni a díjtalan javításra vonatkozólag.
SZABÓ ANTAL sportüzlete Nagykanizsa,
az Autó Syphon körzetképviselete.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán., (Felelős üzletvezető: Zalai Károly)?
72. évfolyam 79 síim
Nagykanizsa 1982. április 9, szombat
Ara 14 fllltr
ZALAI KÖZLÖNY
SicikeutAiég él kiadóhivatal: Póul S. uám. Keaitbelyl llókkladóhtvaUl: Kouutb-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áia: egy hóra t pengó SO Ililét.B SieikeaitMgl ia kiadóhivatal! teleion: 7S. al
i kormány intézkedései
s mezőgazdaság felsegltésére
Budapest, április H A kormdny a gabona jegy (bolella) intézményének folyó évi junius 30-Aval való megsztlntetését és ehelyett a mezőgazdaságnak általános és minden termelési ágra kiler|edö megsegítését határozta el. A (óvó termelési évben földadó fizetésére kötelezett mezőgazdasági lakosság oly Összegű segélyben részesül, amely öslzeg az 1932—33. költségvetési évben esedékes földadónak megfelel. A közmunkavdUsdg terhelt a lakosság teherbíró képességéhez arányosítják. A mezőgazdasági lakosság adómentes vámőrlése továbbra is meglesz A lisztforgalmi adó váltságból befolyó bevételt alapszerUen lógják kezelni és ebból az alapból a vámörlés költségeihez történö hozzájárulás ulán fennmaradó Összeget, a földadó ulán esedékes vármegyei pótadó legfeljebb 50 százalékának a mezőgazdasági lakosság részére vsló visszatérítésére, valamint a termények külföldi értékesítésének előmozdítására fogja a kormány felhasználni.
Az uzsoratörvényról, autonómiákról, Ipartestületek kózpontjáról
tárgyalt a Hál pénteken
Budapeat, április 8 A képviselőház mai ülésén folytatták az uzsoratOrvényjavaslat részletes tárgyalását, amit több felszólalás után elfogadtak.
Az önkormányzati testületek háztartásának hatályosabb ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásának vitája végén keresztes Ftscher Ferenc belügyminiszter hangoztatta, bogy a kormánynak egyáltalában nincs szándékában az autonómiák jogainak megsértése. A magyar közélet egészséges fejlődése szempontjából 0 Is szükségesnek és kívánatosnak tartja az autonómiák korszerű kiépítését, éppen ezért nem szívesen leszi a korlátozó Intézkedéseket. Pénzügyi okok kényszerltették azonban a kormányt a rendelkezés meghozatalára, mert a konjunktura évei alatt takarékosság nélküli gazdálkodás kapóit lábra, összhangba kell hozni a közületek tervelt az állampolgárok teherviselő képességével. Már régóta gondolkozik rajta, hogy az egyházi autonómiákkal kapcsolatban mit tehetne e téren.
A törvényjavaslatot, úgyszintén a választól névjegyzékek kiigazításáról szóló javaslatot elfogadták
Az ipartestületek országos köz-ponlláról szóló törvényjavaslal tárgyalásánál Temesváry Imre előadó hangoztatta, hogy az ipari szervezetlenséget kivánja a törvényjavaslat megszüntetni az ipartestületi központ \'elállításával.
A napirendi vitánál lObbek közölt üuchlnger Manó tiltakozott az ellen, "Ogy a kormány a Népszava helyett ■» megjeleni .Névtelen Újság" c.
szocláldemokrala kiadványt elkoboztatta. A miniszterelnök vonja vissza a Népstava betiltását. Dukay-Takics Qéza rámutatott arra, hogy a szociáldemokrata párl nem kért en-
f;edélyt a Népszava helyett meg-elentetett lap utcai árusítására. Tehát jogosan kobozták el.
Az ülés fél 3 órakor ért véget. A legközelebbi ülés kedden lesz.
Nyírturán egy halálos és két sérült áldozata van a szociáldemokrata tüntetésnek
Agyonlőttek egy ga/dát, aki fejszével támadt a csendőrtiszthelyettesre
Debrecen, április 8 (É/szakai rádlójelenlés) Jelentés érkezeit a debreceni ctendórkerü-lethez, mely szerint csütörtökön halálosvégü tüntetés volt Nyírtura községben. Qerllcl Pál napszámos és Ot társa ál akarták adni a szociáldemokraták memorandumát a köz-ségl jegyzőnek, aki azonban a tömeg fenyegető magatartása miatt csendőri segítséget kért a szomszéd faluból. A csendőrök Qerllcl Palt és társait be akarták kisérni a községházára. A tömeg kl akarta szabadítani a
foglyokat és megtámadta a csendőröket Szabó Antal és Bihari István napszámosok Igen agresazlven.vliel-kedtek, sőt Szabó Pál gazdálkodó fejszével támadt a csendőrtlszlhe-lyetlesre, mire az sortüzet vezényelt veszedelmes helyzetében.
Szabó Pál, akibe két golyó luró-dotl, a helyszínen meghall, Szabó Anlal él Bihari István könyebben megsebesültek.
Vizsgálat Indult annak megállapítására, hogy a csendőrök jogosan használták-e fegyverüket.
A megáradt Maros elöntötte Arad városát
A külvárosban 1500 ház Összedőlt. — Egész sor kOzség víz alatt áll Szünetel a vasúti forgalom
Arad, április 8 Arad városát a megáradt Maros folyó tegnap este teljesen elöntötte. A belvárosban emelt Ideiglenes gátat az ár áttörte. A külváros teljesen viz alalt áll. 1500 lakóház ösz-szedölt. Fogarason csak a város központját kimélte meg az árvíz. Bukarastből Kolozsvár felé már egyet len vonat sem Indult. A vasúti sínek viz alatt állanak. Az árvízkatasztrófa sok helyen emberáldozatot Is kövelelt.
Arad egész népe nappal és éjjel megfeszített erővel dolgozik, hogy
mentse ait, amit az árvíz még megkímélt. Minden kocsit, autót és sze keret munkába állítottak. Az árvíz a város belsejét fenyegeti. Diákok és önkénles menlők dolgoznak a rom badölt házak lakólnak kimentésén. A megáradt Maros még egész sor községet öntött el, az Arad közelében levő nagyobb helyek közül Rad-nát és Uppát is. Ma reggel végre biztató hir érkezeti, még pedig az, hogy 20 centiméterrel apadt az ára dat, Oyulafehérvárnál ellenben mé< egy méterrel magasabbra emelkedel a viz.
Flnndin általános középeurópai össze omlást júsól meg nem egyezés esetére
London, április 8 A négybalalmi értekezlet ma délelőtt elnapolta ülései! anélkül, hogy meghatározta volna legközelebbi vitájának időpontját.
London, április 8 A külügyi hivatalban tartott tanácskozásokról a következő kommünikét adták ki: A konlerencián képviseli kormányok egyeiértenek abban a tekintetben, hogy a Dunaállamok pénzügyi és gazdasági helyzetének szolid alapokra való fektetése gyors és egyseges akciót követel a dunai államok és egyéb országok részére és hogy ez az akció Európa gazdasági rekonstrukciójának érdekét szolgálja. A konferencia tanácskozásai kövelkezlében felmerült számos gazdasági kérdés további megvizsgálást és felvilágosítást tart szükségesnek. A jövő bélen Oenfben tartandó tanácskozások mindeneseire lehelellenné teszik a jelenlegi tárgyalások azonnáff folytatását. Ilyen körülmények közölt a négy képviselt kormány I
mindegyike megállapodott abban, hogy a másik báromboz « legcsekélyebb haladék nélkül IntézendO, alaposan átgondolt közleményben lógja ismertetni a további haladás lehetővé tételére legalkalmasabbnak lálszó módokat.
Flandtn nagyon komolynak látja a helyzetet
Inadon, április 6 (Éjszakai rádlójelentés) Flandtn pénzügymlnUzler elutazása elólt kijelentette, hogy nincs Idő a szőrszál-hasogalásra. Más nemzetek nem Ismerik fel a fenyegető feszélyt, amelynek elhárításával, Illetőleg megelőzésével ha nem sietünk, ugy elkerülhetetlen lesz az általános közép-európai összeomlás.
Németország „Középearópáfa" a régi Monarchia helyét foglalná el
Páris, áprilla 8 (Éjszakai rádlójelentés) A Temps
vezércikkben foglalkozik a londoni konferencia elhalasztásával. Kifejti, hogy Olaszország magatartása a konföderációt illetőleg az eljárásra, Németország ellenvetése pedig a kérdés lényegére vonatkozik. Mlg Franciaország és Anglia önzetlenül dolgoznak a dunai gazdasági blokk megteremtésén, addig Németország a német-osztrák csatlakozáara, valamint Középeurópa megalakításira gondol, amely a régi Monarchia helyét foglalná el.
Ha nincs megegyezte, nincs kölcsön sem
Pária, április 8 (Éjszakai rádlójelentés) A párisi lapok izerint Anglia, ha kitart Franciaország melleit, mégis sikerül legyőzni Olaszország és Németország ellenkezését. Ha azonban nem tudnák megvalósítani a francia javaslatot, akkor szó sem lehet kölcsönnyújtásról.
Hiúság miatt fait kadaréba a konferencia
London, április 8 (Éjszakai rádlójelentés) A kudarcba fult konferencián nyitva hagyták azt a kérdést, hogy Bulgáriát bevonják-e a gazdasági blokkba. Flandtn kijelentelte, hogy a kudarcot azok merev magatartása okozla, akik nem hajlandók lemondani a legfőbb kezdeményezés jogáról.
MacDonald kijelentelte, hogy a problémák bonyolultabbak, semmint gondolni lehelett volna.
* legfelsőbb honvédtSr-wényuék Is halálra Hélt*
» kispesti vendéglőn gyilkosait
Budapeat, áprilla 8 A legfelsőbb honvédlörvényszék ma tárgyalta Lukács Béla kispesti vendéglős gyilkosainak bűnügyét és az első bírósághoz hasonlóan kötél állali halálra Ítélte Sztanlszlavszky Józsefet és Kava Ousztávol. Ezután a kegyelmi tanács zárt ülésen foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az elítélteket kegyelemre a|ánlja-e? A harmadik vádlott: Nlkodém József 12 évi fegyházbüntetése mar az elsőfokú bíróságnál jogerőre emelkedett.
Aszovjethábornrakéssül
Japán ellen
London, áprilin 5 Karblnl Jelenlés szerint a szovjet lázasan készül háborúra Japán ellen. Az ulóbbl hetekben nagymennyiségű repülőgépet, tankot és páncélautói szállítottak az orosz-Japán halárra.
A leányliceum uj tantárgyai
Budapeat, áprilla 8 Az u| leányközépiskolai tanterv szerint a leányllceumban a művészettörténet, növénytan, ének és rajz lesznek az uj tantárgyak.
ZALAI KÖZLÖNY
1932, április l.
. mi . -
IV. osztályát végzeitek ne a tanonciskola II., hanem a III. osztályába Írattassanak be.
Az Iparoktatási főigazgató az ez-Irányu felierjesztéshez nem járult hozzá. Azért a felügyelő bizottság most azt kérte, hogy az elöljáróság a közoktatásügyi kormányhoz tegyen felierjesztést a szabályrendelet megfelelő módosítása érdekében.
A szakosztályokról, városi közüzemekről, a képzettebb tanoncok Iskolai beosztásáról tárgyalt a nagykanizsai Ipartestület
Országos mozgalom az iparostanonciskolal szervezet 21. §-ának megváltoztatására
Nagykanizsa, április 8 | hogy a közép vagy polgári iskola Élénk érdeklődés mellett tartotta április havi üléséi a nagykanizsai ipartestület elöljárósága. A tanonc-felszabadítások után Samu Lajos elnök belerjesztette jelentéséi a szakosztályok működéséről. Eddig a következő szakosztályok alakullak meg : Bőriparosok, elnök Papp 0«kár. Borbélyok, elnök Bród Ignác. Építőiparosok, elnök Oerócs György. Fa-Iparosok, elnök Hoffmann Henrik,
Í asztalos szakcsoport elnöke Muzi-ár Vince.) Festőiparosok, elnök Czoczek Imre. Ruházati Iparosok, elnök Bagladl Béla (magyar szabók szakcsoportjának elnöke Lung Ádám, női szakcsoport elnöke Varga Li-jos, a szűcs, kalapot, női kalap-készltók, fűzökészitö, vegytlsztitó, ernyókészilö és harlsnyakölők szakcsoportjának elnöke Varga Nándor). Vendéglőipari szakosztály elnöke Rltscher Mór. Sokszorosító szakosztály elnöke Qyarmati Oyőrgy. Vas-és fémiparosok, elnök Samu Lijos, (kovácsok szakcsoportjának Bárány József, lakatosok szakcsoportjának Báron Ferenc, bádogos és vizveze-tékszerelók szakcsoportjának Friesz Jenő, villanyszerelők, késesek, fegyver* é* mérlegkészltök szakcsoportjának Quillner Artúr az elnöke). Húsipari szakosztály, elnök Babits Lajos. A nemesifémipari szakosztály megalakult de tisztikart még nem választott. Csupán a sütők szakosztálya vár még megalakulásra.
Samu Lajos elnök, aki a kamara megbízásából részt vett a nagykanizsai városi közüzemek felülvizsgálásában, ennek a vizsgálatnak eredményeként a következőket jelentette: Nagykanizsán városi (hatósági) közüzemek a Városi Szeszfőzde, azután a Városi Közmüvek (vízvezeték és csatornázás.) De ezeken kivűl vannak még mások íb. (pl. rendőrségi műhelyek, vasuli áruds, fémipari műhely). Szeszfőzdére szűkség van a borpárlat-előállításhoz. De kívánatos, hogy a szőlősgazdák érdekében a borpárlási kontingens erősen felemeltessék. A Közműveknél panasz tárgya, hogy a város a vízvezetéki munkákat (javításokat) házi kezelésben végezteti.
A jelentést felierjesztik a Kamarához.
Az elöljáróság ezután a hála és köszönet hangján foglalkozott azzal a szép és fáradságos munkával, amit az Ipartestületi Dalárda fejlesztése érdekében Parti Lajos karnagy, polgári iskolai tanár kifejt.
A farsangi Ipartestületi bál tiszta
Edelme 297 pengő, amit az elől-ság a jótékonyság oltárára he-ett.
A nagykanizsai iparostanonciskola felügyelő bizottságának beadványát tárgyalták ezután. Az Iparostanonc-Iskolai Szervezet 21. §-a a nagyobb iskolai képzettségű tanoncok beso-rozásánál ugy intézkedik, hogy a közép- vagy a polgári iskolák III— IV. osztályát végzetteket a tanonciskola ll-ik, a közép- vagy polgári iskolák V—VI. osztályát végzetteket pedig a tanonciskolák III. osztályába kell sorozni. Ezen, a gyakorlati élet, valamint az iparoktatási szempontból sem megfelelő rendelkezés ellen nem csak a szülők, hanem a mesterek is felemelték tiltakozó szavukat és kérték fenti rendelkezésnek oly módon való megváltoztatását,
r
testület kettővel fog tár-
Az elöljáróság iklmondolla, hoi ebben az értelemben országos a! Aclót indít: megkeresi dz összes ipartestületeket és az IPOSz-t, hasonló állásfoglalás végett.
Majd az Ipartestületi vendéglőnek 5 évre való bérbeadása került tárgyalásra. Beérkezett 5 ajánlat. Ezek közül a gyalui.
Zollner János ellenőr helyébe, aki lemondott tisztéről, Oerő Somát választották meg. Zollnernek az elöljáróság működéséért köszönetet szavazott. Qirö helyébe háznagynak Varga (Roller) Lajost választották meg.
Az elöljárósági ülés éjfél után I órakor ért véget.
• \' „ínségesek" zendülése a városi erdőben
Megszöktek a munka elöl, beboroztak a hegyen, aztán az erdőör puskacsöve előtt lázadásra bujtogatták a tömeget
Nagykanizsa, április 8
Nagyon érdekes ügy kermit ma délelölt a nagykanizsai törvényszék bűntetöbirája, Makáry Viimos elé. A vádlottak ki.kanizsaiak: Oerócs György fiatal legény és Kunlcs József családos ember. — A vád, hogy mint munkanélküliek, akik a városi inségakció ellátottjai voltak, valóságos zendülés) szítottak. Elhagyva kirendelt munkahelyüket a közeli szőlőhegyre mentek, ahol be boroztak és amikor később visszajöttek, erőszakkal kényszeritették Horváth városi erdöört, hogy igazolja mintha elvégezték volna munkájukat. Csak az erdőör higgadt magatartásának köszönhető, hogy nem folyt vér és nem történt súlyos összeütközés a fegyveres erdőör és a fellázitotl ínségesek kőzött.
Oerócs Is, Kunlcs Is tagad : Mindkettő szókatlanul kihívó magatartást tanúsított a bírósági korlát előtt is.
Gerócs elmondja, hogy a kérdéses alkalommal az erdőbe voltak kirendelve munkára. Egy csomó lány és több férfi azonban elmentek a hegyre. Amikor azulán visszamentek a hegyről, az erdőstől kérték a munkájuk Igazolását. Többre nem emlékszik.
Vitéz Cslllaghy Oyörgy vezetőügyész Kunlcs vallomása közben megjegyzi:
— Nincs 111 nyomorúság, csak papiroson...
— Oerócs mit csinált, — kérdezi Makáry bíró Kunicslól.
Kunlcs bántó szemtelenséggel válaszolt :
— Mit tudom én?l
A bíró erélyesen visszautasítja ezt a tenort és tlgyelmezteti a vakmerő legényt, hogy szigorúan megbünteti, ha mégegyszer ilyen hangot
használ.
Vitéz Csillaghy vezetőügyész: Ha ezt a hangot mégegyszer használja, letartóztatását fogom indítványozni.
Szabó segéderdöőrt hallgatták kl ezután, aki elmondja, hogy a két vádlott kl volt rendelve munkára. Délben elmentek a hegyre inni. Engedély nélkül. Délután visszajöttek és követelték, hogy Igazolja munkanapjukat, ö ezt természetesen megtagadta. Erre a két vádlott megfenyegette őket, hogyha nem adjak kl nekik a munkaigazolványt (amire kapják az élelmijárandóságol) akkor nem Jót fognak velük csinálni. Majd amikor Horváth Károly erdőör bezárta a lesház ajtaját, ezek benyomták és hangos kiáltásokkal fenyegetőztek. Mikor Horváth erdőör látta, hogy itt fegyverhasználat nélkül nem fog boldogulni, hogy elkerülje az összetűzést és vérre ne menjen a dolog, kiadta a kért munkaigazolványokat.
Horváth Károly városi erdőőr, a koronatanú elmondta, hogy Oerócs rettenetesen káromkodott és bujtogatta a többleket, olyan volt mint a vadállat. Oerócs bujtogatására kaptak vérszemet a többiek. Voltak vagy 160-an. Hallotta, amint Oerócs mondotta valakinek : .Adj Ide kést, adj Ide kést I" Erre ő fogta a puskát és a lesház nyílásán kidugta. Erre * felizgatott Ínségesek azt mondották: Tedd be ezt a lyukas botot és kövelelték, hogy adja kl nekik a kért munkalgazolványt, mert a gödörbe és akkor ni......
neki pont. Most már
viszik
ugyls mindegy...
— Én — folytatta Horváth — erre a kényszer alatt kiadtam a munkalgazolványt, de figyelmeztettem őket eljárásuk következményeire.
Jöttem, láttak,
győztem!
Kadettkisasszonv
Szombat, vasárnap a Városi Színházban
férfi felöltő szövetek batalm&s választékban ScQUtxnél.
gyermekek ét édes-
Vajda József városi erdösgyakor-nok határozatlan vallomása után
Cslllaghy Oyörgy vezetőügyész mondta el vádbeszédét. Mély szomorúsággal látja, hogy ebben a nyomorúságos időben azt a kis kenyeret az igazi szegénység elöl elhalássza a krakélerek szegénysége, a .szomjas szegények" elveszik a kenyeret a szegény, éhező, munkáta-lan családok, p anyák elöl.
A törvényszék Oerócs Oyörgyöt bűnösnek mondotta kl hatósági közeg elleni erőszak vétségében és ezért őt, figyelemmel a nyomaiékos enyhítő körülményekre, mindössze 40 pengő pénzbüntetésre vagy 8 napi fogházra ítélte; Kunlcsot pedig felmentette.
Kunlcs megfogadja, hogy soha többé ilyesmin részt nem vesz. Minthogy Oerócs nem tudja lefizetni a 40 pengőt, le fogja ülni. De két-hónapi halasztást kért, amit az ügyész meg is adott.
Idegenforgalmat Nagykanizsára!
Mindenki örömmel üdvözölheti azt a tervet, amelyet a vidéki városok forgalmuk fellendítése céljából felvetettek. Nagykanizsa az ország megcsonkítása folytán talán legtöbbet vesztett Idegenforgalmából az összes vidéki városok között, mégis az utolsók között van, ahol az idegenforgalom érdekében a kezdőlépéseket teszik meg.
Olyan megállapításokról hallottunk, hogy Nagykanizsa mai kulturális helyzeténél fogva nem alkalmas arra, hogy Idegeneket vonzzon a városba, mondván : nincs elég látványosság, nincs muzeum, műemlék, strandfürdő stb. Ezek negatívumok, azonban ez a körülmény nem jelenti azt, hogy Nagykanizsa Idegenforgalmát nem lehetne fellendíteni. Lehet I Ehhez azonban mindenekelőtt ötletek, ügybuzgalom és megfelelő propaganda szükséges.
Idegenforgalmat köztudomásúlag főként a következők emelik: 1. jeles társadalmi események, 2. kulturális
ZALAI KÖZLÖNY
1932 április 9
értékű műemlékek és kulturális események, 3. természetadla szípségek, 4. sportolási lehetőségek, illetve sportesemények és gazdasági események. Mindezek, Igaz, nincsenek Nagykanizsán. De talán lehelne közülük egyik-másikát mesterségesen produkálni?
Felsorolok néhány esetet, melyek bizonyára alkalmasak volnának az országos érdeklődést Nagykanizsára irányítani.
Olaszország különbözö vidéki városaiban sor|ában nyílnak meg a magyar képzőművészeti kiállítások, melyeknek kulturális jelentőségét és idegenforgalmi előnyeit az egész világ sajtója méltatta. Miért ne lehetne a viszonosság elve alapján az olasz képzőművészei! kiállítás egyik reprezentatív jelentőségű ver-nlssage-át ilt meglartanl ? Nagykanizsa város agilis polgármestere a kultuszminisztérium közbenjárása folytán valószínűleg ki tudna ezt eszközölni. Egy Ilyen nagyjelentőségű kiállításra nemcsak a fővárosból lehetne \' .filléres gyorsot" indítani, hanem Kaposvár, Pécs, Szombathely, Sopron slb. kullurközönsége is részt venne Ilyen ritka kuliureaeményen.
Nagy hatású lenne, ha sikerülne megnyerni a budapesti filharmonikusokat Dohnányi karmesterrel az élén, esetleg Hubay vendégszereplésével egy nagy hangversenyre. Ki lehetne bővilenl e hangversenyt, hogy monumentálisabb legyen, — a Pafeslrlna kórus közreműködésével. Egy-egy ilyen kulturális eseményre országos közéletünk löbb kitűnőségét meg kellene hivni, mely egyúttal nagy társadalmi eseménnyé is avatná azl.
Terméazeli szépségekben, sajnos, nem bővelkedünk, azoknak mester séges képzéséről le kell mondanunk.
Lehetne azonban a kőszegi vendéglős kongresszus mintájára Nagykanizsán különféle érdekképviseleti kongresszusokat rendezni.
Vagy itt van a sport, mely megint óriási lehetőségeket rejt magában. A példa itt áll előttünk. Debrecenben egyetlen Bocskay—Attila mérkőzésre 1600 idegen emoer volt kíváncsi!
Síjnos, nekünk pillanatnyilag nincs ilyen kiváló jóképességü csapatunk, mely alkalmas volna arra, hogy idegenek is kíváncsiak volnának egy-egy mérkőzésének megtekintésére.
Ezen azonban még lehet segíteni I
Minő attrakció volna pl. Potva csapatának, a Triesilnonak az Újpesttel, vagy mond|uk valamelyik zágrábi, vagy wlenl csapatnak Nagykanizsán lejátszandó mérkőzése.
Földrajzi fekvésünk, kitűnő, direkt vasull összeköttetésünk mind elősegítik ezen alkalmak kihasználását.
Tudvalevő, hogy most májusban lesz az olasz—magyar válogatott futballmérközés, mely Európa hegemóniáját van hivatva eldönteni. Az olasz csapat néhány nappal előbb érkezikMagyarországra, nem lehetne-e elérni, miután Nagykanizsán úgyis keresztülutaznak, hogy egy nappal előbb induljanak el 8 egy kondíció-tréninget tartsanak Nagykanizsán.
Ki ne emlékeznék a háborualatti 20-as napra, amikor katonáink olyan ünnepságekei rendezlek mindenféle látványossággal összekötve, amilyen azóta sem volt Kanizsán. Miért nem lehetne ezt most megismételni pl. a Tölgyes erdőben?
Lehetne még folytatni a lehetőségek egész sorát, mellyel e halédó városba egy kis vérkeringést lehetne önteni, csak egy jobb ügyhöz való akarat és a kezdeményezés bátorsága ke|ü Hlrschl Jenő
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vlda.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 9, szombat
Római kstollkus: B. Konrád Protest.:
Erbsrd. Izrsellts: Nizm hó 3. *
mí.\'1\'J M««lu» ós Könyvtár nyltvs csütörtökön ás vasárnsp dílelótt 10-töl tz óráig.
Oyógyssertárl áJJ.li szolgál.!, s .Sslvstor\' gyógyszertár Erssíbet-tér 31 és a klsksnlssat gyógyszertár.
Városi Mozgó. .KsdettWssssxony". Pöizertplö: Dolly Hsss. Rendezd: Bol-váry Oézs. Zene: Slotz Róbert.
Oózlürdó nyltvs reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délatán, kedden egéss nsp nőknek). Tel. 2—13.
Ma: reí. nőegylet estélye
A nagykanizsai Rel. Nőegylet, lul farsangon és bö|tön, kedves társadalmi eseménnyel leple meg a kanizsai társaséletet. A mai magyar es-lélynek már a műsora is ugy van összeállítva b a szereplök ls ugy vannak toborozva, hogy a legteljesebb érdeklődésre tkrlhal számot. Somogyi István dr. előadása, üyertyánjfyné énekszámai, Barlay Edith szavalata és három szép magyar táncszám van műsoron, amll táncmulatság követ. A kezdés pontos lesz : 9 órakor. Színhely a Caslno nagyterme. A jövedelem a rendező egyesület nemes és jóiékony céljait szolgálja.
— A hétfői koncert programja.
A városi Inségakcló javál szolgáló hétfői hangversenyen Hegyi Emánuel zongoraművész, zeneművészeti főiskolai tanár a következő müveket játsza: Beethoven egyik szonátáját, Schumann Fis dur románcát, Corelll Qavolleját, Weber Perpetuum mobile rondojái, Chopintói egy Nocturnot, egy keringőt, egy balladát és Liszt As dur Noclurnojál, valamint IX. Rapszódiáját (Pesti Karnevál). FUttner Rózsi zeneiskolai tanátnő Szabados Fanny c. operájának .Szedjük életünk virágait" c. áriá|át, Qoldmark: A forrás, Hollósy: Hej csicsergő kis madár, Siklós: Kis kertemben és Vannay: Megkövetés c. dalát fogja énekelni, mlg F. Qaral Margit zeneiskolai tanárnő Vannay: Ave Maria, Oranados: Intermezzo és Popper: Tarantella c. gordonkakompozlcióit fogja játszani. A hatalmas és tartalmas műsor a szezon egyik legjelentősebb kullureseményévé fogja avatni a hétföl estet.
— A polgármester visszaérkezett. Dr. Krdlky letván polgármester éjjel visszaérkezett budapesti útjáról, ahol a város 1932. évi költségvetésének tárgyalásán Illetve felülvizsgálatán vett részt.
— Zalavármegye klsgydlése április 11-én, hétfőn délelőtt fél 10 órai kezdettel rendes ülést tart, melynek napirendiére eddig 59 tárgyat vettek fel. Néhány személyi ügyön kívül községi ügyeket tárgyalnak.
— A Leányklub Haydn-Ünnepe. A Szent Ilona Leányktub vasárnapi teájának műsorát Haydn emlékének szánta. Róla előadást tog tartani dr. Kerkal József kegyesrendt tanár. A trió Is Haydn-számokat ad elő. Kezdődik tél 7-kor a Mlaszlósházban. Az érdeklődés után Ítélve tele ház lesz.
= Nagy maradék vásár Slnger divatáruházban.
— Volt 48-asokhoz 1 A m. kir. 6. honvéd gyalogezred mini dicső ezredünk jogulóda április 10 én ezrednapot tart. Felkérem az összes bajtársakat, de különösen volt tart. tisztba|társaimat, hogy aznap 9 óra 45 perckor a felsővárosi róm. kath. templom előtt, a protestáns vallású a-kat pedig, hogy ugyanazon Időpont • ban az evangélikus templom előtt gyülekezzenek és mindkét templomban megtartandó istentiszteleteken résztvegyenek. A helyi bizottság elnOke.
— NŐI és férfi fehérnemű anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger divatáruház.
- Köszönetnyilvánítás. A Missziós-ház főnöknóje ezúton mond hálás köszön otet a Jótevőknek, kik adományaikkal Ismét lehetővé telték, hogy több család, 80 gyermek és a helybeli fogházban levő rabterrtvórolnknek szeretet-csomagokat készíthettünk, hogy Ismét sokak lelkébe behatolhatott a husvéU örömnek egy-egy szikrája. — Emton mondok ismételten hálás köszönetet Szabó István fodrász urnák ls, kl a Missziósház, Illetve a Szent Hona Leányklub mtnden rendezésében annyi hozzáértéssel s tudással mindig szíves készséggel volt segítségünkre. Főnöknő
_ «
A híres Solymoty-szalon utolsó tártata Nagykanizsán
Nagykanizsa, április t
Májusban megszűnik a magyar pikturális élet legnagyobb és leg-tradiciósabb elosztó góca, a híres-neves Solymosy-képazalon. A szalon kanizsai tárlatai mindenkor eseményszámba mentek. Sajnos, az utolsó lesz a mostani, amit a likvidáló szalon Kanizsán rendez. Ez a tárlat, gazdag anyaggal, a likvidálásra való tekintettel hihetetlen olcsó részletárakkal ma nyílik meg a Sugár-ut és Fő- ut sarkán, a Bsbochay-házban.
— Az Oltáregylet vasárnapi teáján
P. Malis Hllár zárdafőnök tart előadást, azonkívül szavalat, monolog, zeneszámok éa egy vidám színdarab vannak mUsoron. Kezdődik fél 5-kor a fehérteremben A 80 filléres teajegy az egyesület nemes céljait szolgálja.
— Felhívás a frontharcosokhoz. Az Orsz. Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja értesíti a bajtársakat. hogy az eddigi azombaU Inspekció ezután mlndon vasár- és ünnepnapon a Polgári Egyletben lévő hivatalos helyiségben lesz d. e. 10 ée 12 óra költ — Kéri a vezetőség a bajtársakat, hogy a vasárnapi ezrednap alkalmiból tartandó Istentiszteleten jelenjenek meg. Gyülekezés reggel fél lö-kor a hivatalos helyiségben. Megjelenés lehetőleg sötét ruha kitüntetésekkel.
— A Jöazlvü Ismeretlen éa a szegény kislány uj cipője. As emberi Jóságba vetett, de egyre gyengülő hitet megható Jelenet erősítette meg o*Utörtökön délelőtt egynéhány véleUen szemtanúban Egy budapesti ur ugyanis, aki délelőtt Olaszországból érkezett autón Nagykanizsára, mielőtt tovább ment volna, betért a Pannónia-kávéházba, hogy megreggelizzék. Amint ott ült az ablaknál, megpillantott egy csomó szegény gyermeket, akik egy mlsszlósnő-vér vezetésével épp a Missziósházból Jöttek. A reggeliző ur észrevette, hogy az egyik kislánynak nincs cipő a lábán és szegényke mezítláb gyalogol a kissé hűvös Időben. Az ismeretlen, aki nem volt hajlandó magát megnevezni, elővette a pénztárcáját ée a szálloda portásával io pongót küldött a missziós-nővér után azzal a kéréssel, hogy vegyenek cipőt s mezítlábas kislánynak. Az Ismeretlen Jóttnvő ezután a szemtanuk őszinte tisztelete kíséretében autójába szállt és tovább hajtott Budapestre.
— Volt 20-as tisztek figyelmébe.
Felhívom a volt m. ktr. 20. honWd gyalogezred kötelékéhez tartozott volt tartalékos, népfelkelő stb. volt liszt urakat, hogy volt ezredünk jogutódja által tartandó ezrednapja alkalmával a felsötemplomban pontifikált szentmisén részlvenni sí iveskedjenek, A katholikus Istentisztelet háromnegyed 10-kor lesz a felsötemplomban és 10 órakor az evangélikus templomban. Dr. FűlOp György.
— Eltűnt egy kanizsai polgáriét* klatlu. Habos István USzAV fókalauz pénteken délelőtt megjelent a nagykanizsai rendőrségen, ahol bejelentette, hogy H éves László nevű III. polgárist* kisfia szerdán reggel a rendes Időben eltávozott az Iskolába Rákóosl-ntoa 14. szám alatU lakásáról. A lüsüu azonban csak egy órát töltött az Iskolában, ahonnan az első tlzpercben, könyvet hátrahagyásával, minden bejelentés nélkül eltávozott ét azóta nem adott magáról életjelt. A kisfiút sem a szülei, sem a tanárai nem dorgálták meg és Igy értheteUen, hogy milyen Indító okok állanak az eltűnése mögött Babos László az eltűnésekor barna téli kabátot, rövid kék nadrágot, hosszú fekete harisnyát éa fekete ftlzős cipőt viselt A rendőrség nyomozást indított.
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás i
PJ1CCSICS
textilfestő és vegytisxtitó Özemében
■aqtkahizsAB.
Qyüjtő: Fő-ut 7. sz.
wk
Nagy tetszést arattak
SINGER diuotúruliúz
szép
tavaszi kabátai.
Tessék megtekinteni vételkényszer nélkül.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 április 12.
Itt €tX alkalom! Kisorsolásra kerül ktzal nyolo millió pengS. I. osztály húzása április hó 15. és 18-án.
Tegyen szerencseszámn osztálysorsjegyet ifj. HIRSCHLER MIKSA SSRS38P
Fő-ut, Korona szálloda épület Ssrijegyek árai: Egén 24 -. (ál 12— negyed 6-, íyolcid S -
SPORTÉLET
Nagykanizsán játszik vasárnap az NTE bajnoki mérkőzést a Pécsi DVAC-al
Nagykanizsa, április 8 A múlt vasárnapi szép mérkőzés után ismét honi pályán Játszik az NTE a bajnoki pontokért. A tavaszi szezonban oly szépen szerepelt NTE-nek igazi erőpróbája lesz ez a vasárnapi találkozás, mert az eddigi ellenfelei közölt a DVAC a legerősebb együttes Az NTE mint Ismeretes a tavasszal lejátszóit mind a három mérkőzését megnyerte, sőt 2 mérkőzésen Idegenben győzedelmeskedett. A tavaszi szezonban a bajnok PVSK valamint a PEAC Is adott már le pontot mig az NTE vasárnapi ellenfele a DVAC csupán a PVSK tói szenvedett 4": 3 arányban vereségei.
A DVAC csapalát nem kell bemulatni a nagykanizsai sportközönség-nek. A kerület egyik legrégibb csapata, mely együttes ugyanazt a stílust játszs, amit az NTE, igy e két egylorma képességű csapat találkozása mindig értékes szép sportot eredményezett.
A DVAC mindig Nagykanizsán mutatta kl oroszlánkörmeit és bajnoki mérkőzései során Nagykanizsán legyőzhetetlennek látszik.
Emlékezetes az a mérkőzés a nagykanizsai közönség elölt, amikor 1930-ban Nagykanizsán 6 :0-ra verte meg az NTE t. Az öaszel pedig a KAC. KRSC, KTSE, PAC ellen győzött, a Dombovíri VOOE-I pedig salát otthonában 5 :0 ra verte, mig a bajnok PVSK-tól csak 2:1 arányban szenvedett vereséget.
Reméljük, hogy a sok kanizsai veresigért sikerül az NTE nek vasárnapi mérkőzése során nagymérvű ellenfelén revánsot venni.
A mérkőzés délután fél 4 órakor kezdődik a Zrínyi pályán. Hölgyek a mérkőzésre díjtalanul mehetnek.
(Az Ékszerész levente csapat)
a keszthelyi Törekvés meghívására vasárnap Keszthelyen játszik barátságos mérkőzést.
IMiárás (Éfoüluií nIMJekxM a ■ateai-.M-fllal l«U««t lalaatl Hb 10 éra-kar ■ Saelaa, fcMa« MS .érhát* laeaapéééaakkal.
Közgazdaság
A kanizsai és letenyel járásból több, mint 66.000 pengős takarmányigénylést jelentettek be
Nagykanizsa, április 8 A nagykanizsai és letenyel jírások jegyzőitől még egyre fúlnak be Hering Dezső gazdasági felügyelőhöz a két |árás gazdái által bejelenlett takarmányigénylések. A gazdák szinte hihetetlen mértékben szeretnék Igény-De venni a földművelésügyi minisz-
ter takarmányhltelét. Mint Ismeretes, a miniszter egész Zalamegye részire csupán 25000 pengős takarmány-hitelt engedélyezett. Ezzel szemben a nagykanizsai járásból 263 gazda 1732 q szálas és 468 q abraktakar-mányt két 29 382 pengő értékben, a letenyel Járásból pedig 730 gazda 3602 q szálas és 382 q abrsktakar-mányra jelentette be igényét 36 684 pengő értékben. A két járásból összesen 993 gazda 5334 q szálas 850 q abraktakarmányt kér 66.066 pengő értékben. A két Járás gazda-közönsége tehát több, mint kétszer annyit Igényel, mint amennyit egész Zalamegye kaphat.
Ebból is látható, hogy az Állattartó gazdáknak milyen égetően nagy szükségük van az állatiakar-mányra. Hering Dezső gazdasági felügyelő most a beküldőit Igényléseket a vármegyei gazdasági felügyelőségnek küldi be.
(- Kiadták a sáncl OFB szántóföldeket Ismeretes, hogy az OFB utján fOldhözjutlatottak közül sokan lemondtak a sáncl szántóföldekről. Tegnap törlénf ezeknek a földeknek a kiadása dr. Novai Imre tanácsnok közbenjötlével. A haszonbér holdanként átlag 20 pengő és a közteher.
= FérttszOvetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger divatáruházban.
Szombaton és vasárnap
fata ma
alaésafaaéaal
a Markó-féle Vendéglőben
Mbonnensek felvétetnek.
Dlaataétaraa waeaara SO fillér
UrttW zártai
Párta 20-18, London 1 »•«»<, Newyork 513*61, Brtlisel 7200, Milano 26 ÍVH, Madrid 38Ü0, Amsterdam 208 10, Berlin 12165, Wien —•-, Szili. 3 72, Prágs 15-21, Varsó 57-55, Buda patt -•_, Belgrád 8-95, Bukarest 3-07.
Tantfaytftzsáa
Búza tlszav. 77-es 13-10—13-95, 78-as 13-25-1410, 79-es 13-40-14-25, 80-ss 13 50-14-35. dunánt. 77-es 12 75-12 85, 78-as 12-90-1305, 79-es 1305-13-20, 80-ss 13-15-13-35, rozs 1510—15 30, tsk. árps 1600-10-25, zab 2085- 21 15, tengeri 1615—16-30, korpa 1420-14-40.
lartSsTásár
P el hajtás 812, eladatlan 485. — Elsőrendű 0-80—0-82, szedett 0-88-0-90, szedett közép Ö80-0-84, könnyű Ö70-Ű-76, 1-ső rendtl öreg Ö68 -0-72, 11-od rendű öreg 0-68—0-72, angol atlldő 078-090, szalonna nagyban 100—000, zsír 1-12— 1 16, hus 1W-I-30, télserlés I"06—114.
Kiadja: Bélsalal Hyoaáa is Lapklaá* Vállalat, lankaaisaáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
aia
RADJO-MUSOR
Április 9 (szombat) Budapest 9.15 A 2. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. 9.30 Hitek. 11.10 Nemid közt vlzieliősaolgálat 12.00 Déli harangszó. 12.06 Hangverseny. Közben 12.25 HlrtETl8£0 IdöJeUcí. 14.45 Hírek. 16.00 Oyeimekjátazóóra. 18.45 Időjelie. Í17 B. 17.26 O. tánczene. 18.3J RádlO amatőr-posta. 19 00 P. 19.30 As Operaház előadásának közvetítése. „Aida-. Dalmű 4 lek. A II. lelv. után Időjelzés As előadás után Idő járásjelentés. Ma|d : Cigányzene.
APBOfTFBnÉSEK
Világ márkás hangverseny plasslaé, kl-tanő állapotban bérbeadó, esetleg eladő. Cin a kiadóban. 1
■laté május l-re Deák-tér 12. szám háromszobás lakás mellékhelyiségekkel. — Bővebbel ott a házmesternél. 1753
Hérasss - háromszobás utcai és udvari Iskás kiadó Deák-tér alatt. _1046
~~Tendert| vaUmaa_Punk Btolhete-Iéle
etsA
utántermése -100 kgr. ként M--kapható, a Nagyrécael Uradalom-n\'Nagyrécse. 1844
Május l-re
Csengeryut 60. sz.
alslt egy két izoba, konyha éa mellék helyiségekből álló lakás, siársz, emeleten, keleti é* nyugati lekvésIL Ha«l bére 3S-— pengő é« a vUtBj. Ugysnott egy egjsiobá* lakás klsdó. 1724
POSálTVáRI
uradalmi lajboraim kaphatók Hterenklnl már SO Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. ■ ■oll kANOLT földbirtokéi BatUiyány-stca 26. siám
2 szobás lafcéa május elsejére kiadó Magyar-utca 1 l/a. 1754
TOalfa nakéaakat ketes Relzman erdókezelösége, Ibaroebeiény. 80-100 ig Ormétercnként tizet 80 Hllért. 1761
Szoba, konyhás udvail lakéa mellék helylaégekkcl május l-re olcsón klado. Bagolaf sor 35. (Katonaiét). 1762
áladé elköltőiét miatt 5ugár-ut 13., emeletes, egisa vagy Kl bálótzobaberen-deiét, egyes buloiőa, íróasztal, nagy villanyainál. 1763
OaalééHsés eladó Qyár-utcs 5. alslt. Bővebbet I partestflletl vendéglőben. 1764
ÉRTESÍTÉSI
Tisztelettel értesítem Nagy- és Kiskanizsa husvásárló közönségét, hogy • piaci Huspavlllonban a Sípos-fél* fOlkét a Singerék mellett Atvattam,
amelyben a husvágást e hó 10-én megkezdem. — Állandóan elsőrendű árukat tarlók, lehetőleg a legjutányosabb napi árak mellett. JaTsxavam: .Kevés haszon, nagy forgalom."
Kéiem a n. é. közönség szives párl-\'"K*"*1- Tisztelettel
• inon ISTVál
tuntco és ■éuároiia«tt«r
1741 Klakaalzaa, Varazadl-Mt 3. az.
Meghívó.
A Nagykanizsai Izr. Jótékony és Kulturális Leányegylet április hó 17-én, vasárnap délután \'/a3 órakor a Kaszinó alsó termében
évi rendes közgyűlését
tartja, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meghívja az
Elnökség.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Zárszámadások előterjesztése.
4. Netánl indítványok, melyek nyolc nappal a közgyűlés megtartása előtt az elnökségnek írásban bejelen-tendök. íru
5. Választások megejtése.
I
vigyázzon egészségére és igyék
Regedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántál inaknál kitűnő hatású.
Ia»kalá ■laáaa ftosrtzlstWa.
Flraktár: WEI8Z BÓR, láagykaatasa
Uráty-staa S4. Tslefca SI0.
»
Ne mulassza el!
Rügyfakadás előtt
gyümölcsfáit
permetezni és a
hernyóenyv-gyflrflket felrakni.
Oytlmölcsla védelmtuerek kaphatók:
Ország József
mag, Hátránya, növényvédelmi-szer, k stb. kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Figyeljen kérem!
^^ Önnek és mindenkinek az az álma, hogy legyen egy darab föld, amit magáénak mondhat. Most itt az alkalom, hogy a Balaton egyik legszebb helyén, Balatonfenyvesen 60 havi részletre vehessen villatelket az Inkey család parcellázásából. Már havi 12— pengős részletre kaphat közvetlen az állomás előtt, közel a Balatonhoz, szép vlllatelket. Nagyszerű tőkebefektetés. Nagyon jó kényszertakarék, mert 60 hó alatt kifizetett telke van a Balaton egyik legnagyobb üdülő-nyaraló telepén a központban.
__Ne restelje a fáradtságot, bemenni
Szabó Antal ur sport és rádió üzletébe,
ahol Önnek minden szükséges felvilágosítást megadnak.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai KároiyjT
72. évfolyam 80. síim
Nagykanizsa 1982. április 10 vasárnap
Ara 16 MWr
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SitrkeiiUMg a kiadóhivatal: Pflot 5. iiim. Keaxthelyl HókkUdóhl»«UI: Kouuth-atci 31
Felelős szerkesztő: Bi
ElMlielétl én: Sxerkwtíeégi éi
egy bóra a pengő I kUdóhlv.lali teleion
a oiiéi.
78. al.
Anyag és szellem küzdelme a TUágkrIzIsben
Irta: KELEMEN FERENC
Kezdetben volt az anyag, amelybe a Teremtő Isteni lelket leheli. Anyagból lett az ember Is, akiben isteni szikra lakozik. Azóta évmi liókon keresztül harcol az anyag a lélekkel. Ennek a küzdelemnek szintere: az Élet, katonája: az Ember. A harc megállás nélkül folyik. Egyes fázisait a világhistória dóbbeneles fejezetei alkotják. Az ősember az állati Osztón parancsszavára kizárólag az anyag uralma alatt állt. Később, amikor érielme derengeni kezdett, fokozatosan felszabadult az anyag princípiumának hatalma alól és életét igyre több tartalommal töltötte ki a szellem, melyet máskép léleknek Is nevezünk. Ezzel szakadt ki a föld löbbi teremtménye közül, s leli lassan az egész világ koronázatlan királyává. Ez a lélek kötötte össze a Ter.mlés urával, akinek hatalmas müvét szelleme segítségével iparkodott megérteni. A lélek szívta magába a Teremtő erkölcsi igéit s fékezte meg az anyag ősi ösztöneit. Az anyagban helyezkedett el az ördög névvel aposztrofált destruktív erő, mely alattomos küzdelmet folytat a lélek magasztos, isteni erejével. Anyag és szellem, állati ösztön és erkölcsi tartalom igy viaskodnak évezredeken keresztül egymással, hogy kizárólagos hatalmukba ejlsék a teremtés koronáját: az Embert.
Babilónia, Asszíria az anyag, a klasszikus görög nép a szellem, a lélek diadalát hirdette. Ott a csengő arany, a tunya gazdagság, Itt a legmagasabb régiókba felszökkent mű-Véstet volt az Élet Kóma dözsölése, elpuhulása, erkölcstelensége az anyag tobzódását, a kereszténység magasztos Igéi az erkölcs diadalát jelentik.
Ez nemcsak korokban és népekben, az egyes emberben is fluktuál az anyag és szellem uralma. Életünknek vannak periódusai, a napnak vannak szakai, melyekben az anyag démona dominál. Az ifjúság, minden rajongó idealizmusa mel eil is, az anyag apoteozisa, a dél és a délután, márcsak a nagyobb táplálkozás révén is, az anyagi világ szaka, a kora reggeli órák és az éjszaka miszlikus sötétségével borított késő esti órák a szellem karjaiba sodorják az embeit. A polgári jólét az anyag uralmának meleg-Agya, a gond, nélkülözés a szellem, az anyagnélkuliség felé röpil bennünket. Két démon uralkodik rajiunk A léltenntartás ösztöne az anyagi élet felé hajt, mentül bőségesebb, minél nagyohb Jólétre erőszakol, a szellem Iranscendentális magasságok felé emel, s gondolkodásra, bölcselkedésre, meafizikai szemlélődésre, vallási elmélyedésre inspirál. Az anyag o döge a jólét mámora felé nuz, a szellem, s lélek a lisztultabb szférák felé hajt. Ephemer létünk cenlrumából igy sugárzik ki két e\'lentélesHirányb;n ható erő s tlsz-
A potsdami pályaudvaron revolveres merényletet követtek el Luther dr. ellen
A Birodalmi Bank Genfbe készülő elnökét csak egy golyó sértette meg könnyebben
állítólag hamburgiak £s mindkettőinket őrizetbe vette a rendőrség. — Kihallgatásuk során minden közelebbi felvilágosítást megtagadtak.
Berlin, április 9 (Éjszakai rádlójelentés) Luther dr. épp fel akart szállani a vonalra, amikor rálőttek a mrrénylók. A rendőrség szerint még egy harmadik társuk is volt a merénylőknek, aki azonban elmeneküli. Még mindig nem lud|ák, hogy mi volt az oka a merényletnek.
Berlin, április 9 (Északai rddió/elentés) Luther dr, a Birodalmi Bank elnöke szombaton este 9 órakor a német delegáció tag|alval együtt Qenlbe akart utazni, amikor a potsdami pályaudvaron két fiatalember revolveres merényletet követett el ellene.
A merénylők revolverből többször rálőttek Luther dr-ra, akit azonban csodálatoskép csak egy golyó sértett meg könnyebben a karján. A merénylők Kertscher Werner és Rosen dr.
A 33-as bizottság napirendiéről levették az adóemelés és flzetéscsökkentó tervezetet
A kamatllleték rendelet-tervezet visszaállítja a régi töke kamat-adót
Budapest, április 9 A 33-as bizottság ma délelőtt ülést taitoli, amelyen a kormány tsgjai közül Károlyi Oyuta gróf miniszterelnök, Korányi Frigyes báró és vitéz Purgly Emii miniszterek Jelentek meg.
Temesváry Imre Ismertelte a kamat illetékre vonatkozó rendelettervezetet. E rendelkezés tulajdonképpen visszaállítja a régi tiké kamat adót. Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter rámutatott arra, hogy a rendelet által oyan kamatjövedelmeket kíván nak adózás alá vonni, melyek az
Ián fizikai és ps ichikai konstrukciónkon múlik, hogy melyik irányba sod\'ódunk. Komoly küzdelem folyik bennünk a két halalommal s néha napról-napra, óráról-órára változik bennünk a- enylk erő predomináló befolyása. Életrendünkben, táplálkozásunkban, világszemléletünkben, célkitűzéseinkben és napi életünk ezernyi vonatkozásában érezzük a bennünk rejlő démonok gyilkos viaskodását és szenved|(lk el, hol az egyik, hol a másik dl dalát.
Nem egyéb az végeredményben, mint harc önmagunkkal, önmagunk ellen S nincs nehezebb fdadat, ntinl győzedelmeskedni önmagunk feleli. Ez a győzelem élelünk legszebb diadala, a lelki erők, a szellem uralma az anyag, a lest felett Mellékes, hogyan jutunk el hozzá: akaraterővel, vallásos hitlel, auto-sugesztioval, a lélek céltudatos gim-naslikájávai, a fi, hogy urrd legyünk Önmagunkon 1 A belső erőknek ebben a héroszi viaskodásában az igaz utal a Teremtő állal belénk ültetett ösztön Jelöli meg. .Jó embernek jó utat, sugalmas ősz öne mulat." Hallgassunk ennek az ösztönnek szavára és qyőzzük le: önmagunkat!...
Soha nagyobli szükség nem volt erre, mint napjainkban. A világ régi rendje megbomlott. Egy mér. leiben és kihalásaiban Iranskonhnentális világválság démoni erővel pusztítja a világ anyagi értékeit. Mérhetetlen
eddigi hozadéki adó alá nem estek. Hangsúlyozta, hogy a rendelet kizárólag a magánosokkal kötött köi-csönszerzf.désekből folyó kamatot vonja Illeték alá. Azok a kamatjövedelmek, amelyeket bárki pénzintézetekben elhelyezett takarékbetétek után élvez, nem esnek ez alá az Illeték alá. Az áruhitel, az Ingatlan vételár, egyéb honoráriumok és másféle tartozásokból eredő kamatok szintén mentesítve vannak a rendelet hatálya alól. A miniszter felszólalása ulán a bizottság a rendelettervezetei elfogadta.
földi javak piramisai dőlnek ös<ze, a pénzkirályok földönfutó ko\'dusokká lesznek. Évtizedes alkotó munkával és itt-ott az aszkelizmussal határos takarékossággal megalapozott polgári jólét máról-holnapra semmisül meg, a családi fészkek melegét feldúlja a gondok, a nélkülözések hó-zivatarja. Rohamléptekben haladunk az á talános pauperlimus felé. Az életszinvonalat klasszisokkal építjük le. Benne vagyunk a polgári keretek összezsugorltásában. Mindenki leépít, mindent szűkebbre szabunk. Es százmillióknak nincs kenyerük, mert nem tehet munkájuk. Mindenfelé az anyagi értékek pusztulása I S nem tudjuk, hogy az emberiség nagy kálváriajárásának hányadik stációjánál tartunk. Még csak nem is sejtjük, hogy rettenetes megpróbáltatásunkból mikor és hogyan juthatunk ki.
Az anyagi javaknak, a polgári jólét materiális értékeinek e szörnyű pusztulásában egyetlen erősségünk, egyetlen támaszunk: morális, lelki, szellemi erőnk Szárnyaljon magasan bennünk a szellem ereje, anyagi ös zeomlásunk, napi gondjaink feleit legyen úrrá a lélek, az akarateri, a hit hatalma, s akkor az anyagi élet már szörnyű vajúdásából előbb-utóbb megszületik egy magasabb erkölcsi tartalommal telitett ooldo-gabb világ!
A bizottság egyelőre levette napirendjéről az adóemelés és fizetés-csökkentő iervezeteket. Korányi nem zárkózik cl az adóemelő rendeletek módosítása elől.
ATlsza áradása Szegedet veszélyezteti
Megalakult az önvédelmi bizottság — A Körös Is árad — Számoa szabolcsmegyei község víz alatt áll Szeged, április U A Tisza áradása már olyan arányokat OltOtt, hogy a hatóságok a legszigorúbb intézkedéseket léptették életbe a komoly veszedelem elhárítására. A polgármester megalakította az árvízvédelmi bizottságot és elrendelte a védőgátak állandó ellenőrzését.
Békéscsaba, április 9 Qyulai jelenlés szerint a KőrOsök kél nap alatt 10 centimétert áradtak. A gátakon körülbelül ezer földmunkás dolgozik és ezldelg sikerült elhárítani a veszedelmet. A katonaság tábori telefonvonalat szerelt fel a töltések mentén, ami megkönyitl az árvédelmi munkálatokat. A román megszállott területen levő Ptohos csatorna megerősítésére a magyar halóságok felajánlották segítségüket a románoknak.
Nyíregyháza, április 9 Tlszaszenlmárton, Klsvarsány, Ko-pácsapáti és Benk szabolcsmegyei község a hirtelen támadt áradás következtében részint vlz alá került, határának nagyrészét pedig egészen elöntötte az áradat. Leglöbbet szenvedeti Tiszaszentmárton, ahol 68 házból kellett kiköltöztetni a lakókat, 19 ház teljesen összeomlott. A járás lakossága, a közigazgatási halóságok és műszaki tisztviselők vezetésével négy nap óta dolgozik a veszedelem elhárításán, ami nagyrészben sikerült is.
Bukarest, április 9 Brassó és Segesvár kö/öll még mindig szünetel a vasúti forgalom. Bukarestből a nemzetközi vonatokat Nagyszeben felé Indítják. Az árvíz még egyáltalán nem csökkent.
Szeged, április 9 (Lapzártakor érk/iett) A Tisza áradása egyre tart. Délben 8 58 m, este 7 órakor pedig már 8 80 m volt a vlz magassága. Valószínű, hogy reggelre eléri már a 9 métert Is.
Ifj. Horthy Miklós egyptoml utja
Trieszt, április 9 Ifjabb Horthy Miklós, a kormányzó fia ma reggel a gyorsvonattal Triesztbe érkezeit és a Lloyd Triesllno Ausonja nevű iuxusha|ó|ával Egyptomba utazott. Ifjabb Horthy Miklós, aki az Angol-Magyar Bank Igazgatója, a magyar mezőgazdasági gépkivitel megszervezése céljából utazott Alexandriába és Kairóba A magyar gépipar köreiben ehhez az utazáshoz nagy reményeket fűinek.
ZALAI KÖZLÖNY
Várjuk a filléres gyorsot
Nagykauiasa, ApJriUi 8
Caülörtok reggeli némában foglalkozott a Zalai KMtw a .filléres gyors- kanizsai beállításának felvetődi* tervével. Pénteken dr. Siabú László tollából olvastunk egy csillagoscikket a Pesti Napló-bsa, amely ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik. Belőle idézzük a következőket:
„Megkörnyékezik Krátky István polgármestert: hátba. lépésenet tenne ebben az ügyben?
— Pirsss, hogy Jó voloa, habosaink la ellönne a filléres gyors, mondja. De ha Ideosődltjttk ai embereket, mit mutatunk nekik?! „
Valóban,, én sem tudósi, hogy Kan. ziác ml az, amit meg kell nézni ? Egy kiránduló társasággal nem tudnék mit csinálni ebben a nagy multa és kloeloy Jelend városban. Miután azonban Kanizsának ugyannyl Joga van élni, íülut bármely más városnak, az ldcgea-forga\'omhoz la van Joga Mit kellene tehát csinálni, hagy mégis lehessen valamit mutatat?
Muzeumot nem lehet ontoáW. Meg-csodálnlvaló mit építményekről álmodni sem lehet. Zenei produkciók sem Jt)n-nek számításba Szlnhij? Krról lehelne szó: a város közepén egy magsa dombon vao a templom, eltérne előtte pár méterrel lejjebb vagy ötvenezer ember... Bz snonbaA művészed ttgy. nem beszélek bele.
Egy bizonyos: egy\' nsgvszerll ebédet meg lehetne enni Kanizsán és lehetne rendezni egy érdekes népünnepélyt, amelyet megnézni kétezer pesti ember hallandó volna Déli Utenkét órától este hatig el lehetne mulatni az időt, erre nagyon Jól fel lehetne készülni Az üzletek vasárnapi munkaszünetét arra a napra természetesen tel kellene függeszteni.
Hajdanában akárhányszor lementünk Székesfehérvárra cssk azért, mert az egéss országban ott volt a iügiobb sós-kiül és elmentünk vacsorálni Sátoraljaújhelybe, mert ott a „reált" a legtöbb vendéglő volt az országban. Es amikor még Szegeden ls tudtak halpaprikást íőznl, a Bltő Jánosné tőzte nagyobb Idegenforgalmat vonzott Szegedre, mint a kultúrpalota.
Egy dologra azonban vigyázzon Kanizsa: Uzegedre négy pengő volt a filléres gyors, melyen a MÁV hatezerötszáz pengőt keresett; Pécsre már őt pengi fess a blléta, mert a MÁV nem helyesli azt az elvet, hogy „nagy forgalom, kis haszon"; nehogy Kanizsára már hat pengő legyen a Jegy, mert akkor ls lehet ugyan danolni, hony „Megy a gőzös, megy a gőzön Kanizsára." de a gőzöe már oeak félig telt kocsikat fog cipelni."
Félvágta az ereit tgy súlyos beteg asszony
Nagykanizsa, április 0
Ács Józsefné, az Eötvös-tér 8. az. ház házmestetének 40 éves neje már kél év óta súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved. Január 20 án szállították be a közkórházba, ahonnan most, április 6-án kitették. Ez annyira elkeserítette a szerencsétlen asszonyi, hogy tegnsp délelőtt nagy-, nehezen felkelt az ágyból és magához véve a férje beretváját, mtndkit karfán felvágta az ereit. Az udvaron dolgozó Ács József fedezte fel az öngyilkosságot, nyomban értesítette a mentőket, akik a súlyos állapotban levő asszonyt beszállították a városi közkótfcáxba.
Letartóztatták a sikkasztó zamárdl jegyzőt
Budapest, április 9 Halász Lajos balatonzamárdl községi főjegyző legnap megjelent a csendőrőrsön és kérte letartóztatását, mert a község pénztárából elsikkasztott 150\'J pengőt. A csendőrőrs jelentette az esetet a főszolgabírói hivatalnak, ahonnan azonnal bizottság szállt ki a vizsgálat megejlésére. A bizottság megállapította a hiányt. Halász főjegyzőt előzetes letartóztatásba helyezték.
Elvitték az erdőhivatalt Nagykanizsáról
Zalaegersteghez is Lentihez csatolták a hivatal hőrlelH
Nagykanizsa, április 8 A nagykanizsai m. kir. Erdóhlva-lalt leépítették. Ugyiátszlk sorjában elvlpsnek Nagykanizsáról mindent. A kerületet részben az egerszegi, részben a lenlli hivatal között osztották fel, a hivatal vezetőjét pedig Balatonboglárra helyezték. A kanizsai hivatalhoz Délaalának pár száz erdőbirtokosa tartozott, akik ezután Zala-agstmghia vagy Lentihez fognak tartozni. >. Szomorti; hogy amikor Zatamegy6-
ben Egerszegen, Tapolcán, Lentiben s talán még egy faluban megmarad az erdöhlvatal, ugyanakkor Kanizsáról elvihetik) pedig az állam egyenlőre sokat nem takarít meg ezzel mert a hivatalnak két éves szerződése van és a házigazda nem engedi ki a bérletből.
Hogyan éljen meg a kanizsai ipar és kereskedelem, ha Zilaegerszeg-nek, Tapolcának, Lentinek vagy\' Balatonboglárnak jobb siószólói, vannak; mint Nagykaniisának ?
in-,1 —in - r, ti - *ítii—>---1 - ~i*i - - ---------- - - - — ----- - —i —
„Társadalmi ballépés miatt" fegyelmi utort elitélték a felsőszemenyei segédjegyzőt
Szalal Kálmán szentadorjáni körjegyzői, akit kisebb hivatali mulasztásokért vontak felelősségre, 60 pengő pénzbirsággal sújtották. Mindkét itélel Jogerős.
Peti Károly niklai segédjegyzőt a kaposvári törvényszék hivatali sikkasztás miatt jogerősen 10 hónap! bOrtinre ítélte. Az elitéit segédjegyző most újrafelvételi kért ügyében, de kérelmét elutasította a törvényszék.
. Zalaegerszeg, áprilla 9 Bitiy Zoltán alispán mosl hozott Ítéletet két zalamegyel legyző ügyében. Salamon Béla felsőszemenyei segéd jegyről, aki ellen nem hlvatal-bell mulasztás, hanem társadalmi ballépés miatt Irdult eljárás, hivatali előléptetésének 3 évre való megvonásává, a költségekben való elmarasztalásra és s 9 hónapi fegyelmi alatt visszatartott illetményei 50 százalékának levonására Ítélte az alispán. ,
Veszedelemben a zalai vaj olaszországi exportja
A fiumei kereskedelem éa a magyar mezőgazdasági érdekeltség a fennálló rendelkezések sürgős megváltozását követelik — A fiumei ,zona franca"-ba tavaly ötmillió pengő értékű élelmiszert exportál tünk és ez a mennyiség fokozható lenne
- paál jób eredeti riportja
Abbazia, 1832. húsvét Pontosan két esztendővel ezelőtt Jelent meg Mussolini hires rendelkezése, mellyel Fiumét és a környező területei vámmentes, szabad zónának nyllvínilolta. Erre a rendelkezésre az élet Fiumében és Abbaziában máról holnapra mintegy harminc százalékkal olcsóbbodolt.
Mussolini rendelkezése voltaképpen Magyarország felé volt egy meleg baráti kézszorítás, a kormányintézkedés azt kivánta lehetővé tenni, hogy magyar áruk eljussanak egy olyan területre, ahol százezer állandó lakóson kívül ugyanannyi fürdővendég fordul meg egy esztendő alatt.
Két esztendővel ezelőtt, 1930. már dúsában nyílott meg a fiumei „zóna franca" és az elflitem fekvő statisztikai adatok fényesen igazolják, hogy az import jelentős részét magyar élei miszerek teszik.
Az utolsó évben ötmillió pengő értékű magyar élel-
miszer érkezett
erre a terü\'etre és cukron meg ga-bonanemün kivül
jelentős mértékben Importáltunk vajat Pécs, Kaposvár él Nagykanizsa vidékéről,
szalámit és hentesárut Debrecenből, Szeged 61, Békésmegyéből, konzervet Kecskemétről, bort Tokaj, Pécs és Gyöngyös borvidékéről, paprikát Szegedről és Jellem iö az export növekedésére, hogy
a baranyai és zalai vajexport az utolsó esztendőben a félmillió pengőt Is meghaladta.
Csodálatos, hogy ugyanekkor teljesen hiányzott a fiumei zónában a magyar baromfi, holott Olaszországnak úgyszólván semmi baromfitenyésztése sincs, a lakosság Is és a szállodák is Jugoszláviából importálják a baromfit igen nagy mennyi-
Jöttem, láttak,
győztem!
Még ma
Véposi Színházban
1932 áprilla 1Q.
ségben. Szinte érthetetlen, hogy a világhírű nagykörösi, hódmezővásárhelyi, kecskeméti, makói, orosházi, szentesi és \'
dunántull nagy baromfiexportőrök miért nem próbálták meghódítani ezt a piacot,
ahol előkelő és mondáin luxushotelok százezer idegent élelmeznek egy esitendőben.
A baromfin klvtll minden n.ás magyar élelmiszer importja állandó emelkedést mulatott és jellemző, hogy a magyar csokoládén és cukorkaárun kívül még a magyar tészta-nemű Is piacot talált abban az országban, amely a legtöbb és legjobb tésitanemüt készili és fogyasztja.
Ezt a szépen fejlődő gazdasági kapcsolatot most komoly és nagy veszedelem fenyegeti. A. magyar áruk exportja hirtelen megcsappant. Először a magyar konzerv tűntél a piacról, hogy helyet adjon a kaliforniainak, aztán a magyar bor behozatala szűnt meg teljesen és most kénytelenek beszüntetni kivitelüket a baranyai, somogyi és zalai vajexportörök ls.
Az ok?
A magyarországi valutarendezések hibásan értelmezett magyarázata.
A helyzetet a legnagyobb abbaziai hotelkonszern vezérigazgatója, a több mint 500 szobát magábafoglaló Pa-lace-Believue-Excelsior-Regina azál-lodák vezetője, Kunz Jenő igy magyarázta meg nekem:
— Mióta megnyílt a tiumei szabad zóna, szállodáimban úgyszólván kizárólag magyar élelmiszert konzu-máltam. Magyar vajat veszek, holott a jugoszláv vaj kilónkint kél Urával olcsóbb, magyar fogast szervíroztatok, pedig az orosz fogas a magyarnak a felébe kerUI és magyar borral meg pezsgővel van tele a pincém akkor amikor az olasz bor ára alacsonyabb. Mi keressük a magyar élelmiszereket, hiszen azok most vámmentesen hozhatók be. Még azt is programmba vettem, hogy élő állatot hozok be Magyarországról.
— Sajnos, az importot ma nagyon megnehezítik a különböző rendelkezések. Amíg én szállodám pénztáránál a számlák fizetésénél teljes értékben fogadom el a magyar pengi!, amelyet Európa egyik legnemesebb veretű valutájának tartok, addig nem áll módomban, hogy ugyanazzal a magyar pengővel Magyarországon élelmiszeri vásároljak. Tessék meghinni nekem,
a fiumei szabadzóna ötmillió pengős évi magyar élelmiszer-Importja nem a kétszeresére, hanem a sokszorosára emelkednék, ha módunkban állana Magyarországtól azzal a pengővel vásárolni, amelyet ml teljes értékben fogadunk el magyar vendégeinktől.
Igen érdekesen nyllalkozoU erről a kérdésről Dlnich Vidor országgyűlési képviselő, aki a husvéll ünnepeket Olaszországban töltötte és alaposan tanulmányozta a fiumei kérdésL Dinien Vidor kormányfőta-nácsos ezeket mondotta nekem :
— Véleményem szerint elhibázott lépés korlátozni szabad mozgásában az embert. Magyarországnak emi nens érdeke ugyan, hogy propagálja a magyar fürdőket, de csak addig, amíg a Rajit fürdőinket külföldi konkurenciától kell megvédenünk. Tengerünk és déli klímánk sa|nos nincs és ha a doktor tengert, vagy
1932. áprili* 10-
déli klímát Ír elö, akkor nem hozhat uk a tengert a Gellérthegy tetejére. Ilyen esetben azt kell tekintenünk, hogy a kiutazó magyar hol talál a lengeten kívül magyar szimpátiát és hol kaphatunk a kiutazó magyar vendégekért és magyar pengőért konpenzádót is. Meggyőződtem arról, hogy Olaszországban mind a keltőnek a lehetősége fennáll, Magyar alkalmazottak akadály nélkül munkát . vállaihalnak itt, magyar kereskedők és iparosok minden tekintetben egyenlő elbánás alá esnek Itália polgáraival.
— Ezzel szemben tapasztalnom kell, hogy odahaza egyes laktorok akadályokat gördítenek az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok ki-mélyltése elé.
— Magyarország agrárállam és nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy elveszllsen egy olyan piacot, mint amilyen a fiumei szabadzóna. Nemcsak komikus, hanem hajmeresztő, hogy
amíg lisztet Magyarországon csak külfOldl valutáért vásárolhat a külföldi kereskedő, addig a fiumei navykereske dök Újvidéken, tehát Jugoszláviában vaggontéteiekben vásárolnak jugoszláv lisztet és ezért magyar pengővel fizetnek 1
— Ha tehát a jugoszlávoknak jó a magyar pengő, miért nem lehet az jó nekünk, magyaroknak? Ml nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy lemondjunk egy nö-vekvö bor-, liszt-, gyümölcs , hus-nemü-, konzerv-, vaj- és egyéb élelmiszerexportunkról Indokolatlan rövidlátás miatt. Múlhatatlanul szükségesnek tartom, hogy haladéktalanul engedje meg a kormány, miszerint az aboazlai szállodások ezért a pengőért, melyst magyar vendégeiktől akár Magyarországon, akár Olaszországban kapnak, exportálható magyar élelmiszereket vásároljanak és velük szemben késedelem nélkül oldassák fel sz a rendelkezés, mely külföldi valutát követel olyan élelmiszerek exportjáért, melyben odahaza nálunk felesleg van.
— A Dunántul vajexportját, — fejezte be Dinlch Vidor — amely meghódítani, készült egész Olssz-orsságot, Málos veszedelem fe«ye-geti, mert egyes faktorok barSll is rokoni kapO&UMan tdUmtak Jugoszláviával. Ilyen nakontkapcsolr toknak nem sabadMIIdoznl a magyarolasz barátságot.
EaiXélusasietö
Apr. 10. UoMSk Mk>(t. Oyurála Fn«| < ínkor < várooMsás.
A« OKiragjaaSUt antooro. taé|a • Marunkban Hl 1-koT
Loáayklttb HajSa «nnp4l]ro <■ IMtalJ. r Mkn-nlWlbu dUOUa I órakor.
V, n. «tmt-a«á»d iqomr a VI™i
Silahiiban V órakor. Apr. IT. SO-aa MM. Uodlk lUalli (Bru.o.r M.
nr akar.) Ujakor a ailnháaban. , Panatktríakadók CtTMMala 4vi kSftyfl Apr. M. UcoaHi attaMa (Hatnó JómO a ólakor a „MnkMiín.
•UJna 1. Ai NTE •porlmallnlla,
Majna a. Krmakr Nóacykt teadílulánja a Koro-
ni ban S órakor. MAJaa 8. Dr. aadváart K elóadáu (nhrark.reak.
EgjraaQlfta) a vátoaJUain. Jnnfna »-B. Bírmill,.
Maaa II. KaraaaUoT Nóagylet J.aykU d*l<iUn)a a Polfírl Eajklban í órakor.
zalai közlöny
)
920 tanút hallgatnak ki péntektől kezdve az alsólendvai petíció ügyében
Szombathelyi bíró végzi a hetekig tartó kihallgatásokat
Az alsólendvai választókerületben a
legutóbbi képviselőválasztáson Csák Karoly dr,-t választották meg. A kisebbségben maradt Némethy Vilmos párt petícióval támadta meg Csák mandálumát, amelyre a bizonyítást a közigazgatási biróság elrendelte. A győri Ítélőtábla a tanú-
kihallgatásokra Valkó Miklós dr. törvényszéki tanácselnököt, a szombathelyi törvényszék vizsgálóbíróját és Hánts Gyula dr. törvényszéki jegyzőt küldötte ki, akik e hó 15-én kezdik meg a helyszínen működésűket. Kilencszázhúsz tanul kell Idhallgainiok, ami előreláthatólag több hétig is eltart.
Nagy tetszést arattak
SIHGER dlvatúruhfiz
szép
tavaszi kabátai.
Tessék megtekinteni vételkényszer nélkül.
„Ha Úristen bárányhát ad, rétről is gondoskodik..
— vallja Kovács Ferenené, aki most adott életet tizennegyedik gyermekének
Nagykanizsa, *»rtUs 9
Kovács Ferencnéte, erre a 40 éves, becsületes, nyílt arcú asszonyra igazán nem lehet ráfogni, hogy az egyke-rendszer hive. Sőt, amikor megemlítjük ezt előtte, valami különös megértéssel mosolyog, mintha azt gondolná magában, hogy az elveteti buza sem egyformán fizet: van amelyik dús kalászba szokik, de mellette megtalálni a rosszul termőt Is.
Emberi szempontból pedig talán érthető is lenne, ha ö Is az utóbblak közé tartoznék, mert anyagi javakban bizony nem valami bőkezűen bánt vele az élet, lévén a férje szegény napszámosember, akinek különösen most, ebben a cudar Időben bizony nehéz előteremteni a mindennapi kenyeret a sok kis éhes száj részére.
A Zalai Közlöny munkatársa meglátogatta Kovács Ferencnél, aki most néhány nappal ezelőtt adott életet a tizennegyedik gyermekének. Hány keservekben átvirrasztott éjszaka le--liet ennek az asszonynak a negy-
Idaália ruhafestés, ruhatisztítás j
QyOJtő: Fő-ut 7. sz
textlllestö és vegytlsztitó üzemében
NAGYKANIZSÁM.
venéves életében ? Talán az Isteni kegyelem adománya, hogy piros, egészséges nrcát nem tudták kikezdeni ezek az éjszakák. Annyi egyszerűség, annyi őszinteség, szeretet és anyás szépség van szókban az egyszerű, nyílt szemekben, hogy az ember Önkénytelenül is gondolkodóba esik a kontraszt letstl: tizennégy gyermek, sok-sok küzdelmes esztendő, nehéz gondok és egy töretlen, derűs arc.
A legifjabb Kovács (Olló lesz a neve) épp uzsonnázott az édesanyja keblén, amikor meglátogattuk a Ma-kórházban fekvő anyát
Az ágy mellett aggódó szemekkel ül a legidősebb leány, a 19 áves Kovács Jolán, aki a táplálkozás befejeztével gyakorlott kézzel veszi magához az öcsikéjét.
Kovácsné olyan mosollyal fogad, melynek méltóságát csak az Igazi anyaság zavarbahozhatatlan öntudata kölcsönözheti valakinek. v
Halk szavakkal, világos, egyszeri! mondatokban mesél magéról és a családjáról. A férje egyszerű napszámosember, akinek keresetéből szinte máról holnapra él a család. Évekig laklak Csatár községben, ahonnan most egy ívvel ezelőtt költöztek Nagykanizsára, a Oyár-utca 40 szám alá. Eddig 10 fiúnak és négy leánynak adott életet. A gyermekek fele elhall. Inkább a fiuk bizonyultak életképteleneknek. Most már csak négy flu H három leány éL A férje alig keres néha egy pár pengői. Ha nem lenne az Inségakdó és ha a különféle Jótékony egyesületek nem segtlenék a családot, akkor már kl tudja hot lennének vala-
mennyien.
— Áldj* meg az islen a jó Uni-tónénit és a missziósnővéreket, akik egy-egy gyermekem eltartásáról leveszik a vállamról a terheket — mondja Kovácsné — ktraondbatat-lan hálával a szemében. A népkonyháról is kapunk három adsg lebédet — folytatja — és Igy vala-thogy csak megélünk.
— Mindegyik gyermeke ilyen iszép, egészséges? — kérdezzük a ■legnagyobb leányra célozvs, aki IS tévét meghazudtoló fejlettséggel, s •termékeny anyaság elhivatottságát kelti a szemlélőben.
— Hála Istennek, mind ilyen egészségesek. Nem mondhatják azt, hogy nem törődtem a gyermekeimmel, hogy nem adtam eleget nekik enni. Egészséges fajla ez mind, még -a száraz kenyér is vérré -válik bennük. Nagyon bántana, ha soványak lennének, mert akkor azt mondhatnák, hogv nem szeretem a gyermekeimet. En igazi aaya voltam, aki minden falatot szeretettel oszlottam meg velük. Az én szereletem még az orvost is pótolta.
Célozva a nehéz gazdasági helyzetre, megkérdezzük Kovácinét, hogy a jövőt illetőleg nem aggódik-e a gyermekeiért?
— Ei re nem gondoltam soha — válaszolja őszinte nyugalommal. Nehezen kerül az asztalra a mindennapi táplálék, de én azt hiuem, ka az Úristen baránykát ad, akkor rétről Is gondoskodik.
Mennyi meghasonlott, megriadt lélek nyerhetne ezekből sz egyszerű, bizakodó szavakból erőt a lövő küzdelmeire... Pedig Kovács Ferenené sohsem tanult filozófiát; amit mond, azt ösztönösen mondja, mert a végtelen szeretet szói belőle. Nem filozófus, csak tizen négyszeres anya, sklnek szeretet-készletét tizennégyszer hatványozta sz élet Sok-sok kemény, részvétlen szívnek juttathatna belőle. Dérld Htiyer Jissef
A Raf. U«||M atstélya
Amilyen várakozásssl készült az egész kanizsai táriasélet a Ref. Nőegylet magyar-estjére, olyan őszinte öröm koszorúzta annak sikerét.
Este 9 órára a társaság színe-java kavargott a Casino dísztermében. Jólesett látni, hogy ezúttal sem volt •etnml felekezeti korlát: minden vallású ember egymásra laMlt a rendező egyásOiei nemes 4éljaiiuk ssolgálslában.
Somogyi István dr. szolgabíró a magyar nirtl tartott mély Intellektusra, nagy készültségre valló előadást, boncolva s modem nő beilleszkedéséi a mai kor lélektanába.
KrUky Evelin és Krátky Tibi ennivalóan bájos magyar láncol lej-lettek Gyertyánfy Aladárné hajlékony, szép csengésű, lirai meleg hangja ezúttal is tel|es sikert aratott csupa magyar számaiban. Otó Endre férfias erővel, a színművész biztonságával költeményeket szavalt. Szivet-lelket gyönyörködtető volt a dlszpalotds és a régi körmagyar, mlndsgyik megfelelő szebbnél-szebb koszIMMbea Előbbit Horváth Etus, Mádl Kovács László, Kádár Irén, Preszly Gén, Lalptig Ilus, Schnei-der Oszkár, Otö Zomilla, Kófalvy József, utóbbit Horváth Lipólné, OundeOéza, KrétkyOyörgyné, Pócay László. Pákh MikUWoé, ftarjés István, Vécsey Barnáné, Pongrác* János lejtették. A táncok betanítása Szabó Pista ízlésére vall.
A közönség sz Összes számokat, elejétől végig megújrázta.
Műsor után s késő hajnalt tárák* tarló vidám táncmulatság következett,
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRiK
NAPIREND
Április 10, niirnip
Római katolikus: Mlaertcord Protest.i
Zaolt. Izraelita: Nlzan hó 4.
*
Városi Muzeum és Könyvtár nyílva csfltőr lökön és vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat i a .Salvator\' gyógyszertár Erzaébet-tér 21 éa a kiskanlssal gyógyszertár.
Városi Mozgó. .Kádettkisasszony". Főszereplő: Uolly Haas Rendező: Bol-váry Géza. Zene: Stóla Róbert
Oőaftlrdó nyitva reggel 6 érától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel. 2—13.
Április II, hátffl
Kóm katolikus: I. Leó pápa Proteat.: Leó. Iz/aellta : Nlzin hó 5
Ablaknál
Napi robottól elbágyadtan Ablakomnál állok. Kltnn szikrázik a hó s az ablakon Lengő Jégvirágok. Az alkony vörös fény-foszlányai Sáppadt arcomra árnyékot dobnak, fi lehunyt pilláim sátora mögött Koldussá fakult tegnapoknak Hojehujás mámora szivárványt sző, S valami keaerü Iz Alkamon záporosan egyre nő. Fölbukkan újra vágyaim pillangója A fagyos tájék Jégvirágain. Hogy halottá dermedjen megint Eb újra eszembe Jusson * Szédillt percek szép hevületében Elkövetett bűnök forró mámora Hogy újra áldozáshoz görbüljön Dacosan az egyenes derék... Hogy táras ajakkal ajazzam Kobzomra azlvem szent őrületét, lelkem legforróbb, legszebbik dalát: - Magát...
_ Brasiányl Qyutt
— A mai llceálls előadás 6 órakor kezdődik a városháza dísztermében. Előadó dr. Oyurdcz Ferenc kegyesrendi tanár, témája: a kOltő is fájdalom.
— A mai ezrednap alkalmából a fetsőlemplombin háromnegyed 10, az ev. templomban 10 és az Izr. templomban 10 órakor istentisztelet lesz.
— Halálozás. Kovacslcs lulls, Muraközből menekült ny. óvónő, aki hosszú ideig Nagykanizsán is tartózkodóit, Kaproncán meghall.
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakítások Olcsó ár. Vlds.
— Hlvatalvlzsgálát az OTI-nál. A legutóbbi kerületi választmányi Illésen megválasztott blrottság megkezdte a nagykanizsai OTI kirendeltségnél az ügyvitel ellenőrzését célzó alapszabályszerü felülvizsgálatot, ami pár napig fog tartani.
— Az Oltáregyesfllet mai teáját különösen kedves eseménnyé avat|n a szép mTsoron kívül Mdlés P. Hilár előadása. Kezdődik fél 5-kor a fehérteremben.
= NŐI és férll fehérnemű anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger divatáruház.
M
jSSSÉr
„Rapid" éleszrti adagolt)
kifizeti saját magát, mert pontosan annyit vághatunk le vele, amennyire a vevőnek szüksége van — és az élesztőt fiisscn és tisztán tartja. — Beszerezhető:
Unger-Ullmann és Tóth
vaakaraakaSS a4an4t
■agFkaaaUaáaa, Inaálnt-Mr 1.
Tntatnn i 10.
Az Inségakdó javára rendezendő holnapi hangverseny
este pontosan 9 órakor kezdődik a Városi Színházban. Amint az előjelek mutálják, e koncert az évad messze kiemelkedő kulturális eseménye lesz, mely az egész város széleskörű közönsége előtt fog lefolyni. A mű tort, melyen veszprémi és hegyi Hegyi Emánuel zongoraművész, zeneművészei! főiskolai tanár, Flttiner Rózsi, F. Oaral Margit és Kerekes Irén zeneiskolai tanárok működnek közte, már ismertet ük.
A koncert rendezősége ezúton is kéri a közönséget, hogy az elöjegy-zell jegyeket legkésőbb hétfőn délutánig kiváltani, illelve jegyszükségletét lehelőleg a jelzeit ideig beszerezni szíveskedjék. A jegyekel a színházi pénzlár árusilja.
— Klskanizsal gyerekek Keszthelyen. A pedagógiai szemináriumok során Szépudvary László nagykanizsai tanító junius 4 én .A játék pedagógiája és lélektana" címen előadást tart Keszthelyen. Az előadásra 30 klskanlzsai elemista megy vele, akik torna- és jálék-bemutalással illuBzlrál|ák az előadást.
— A Leányk\'ub mai teája igen sikerültnek Ígérkezik. Dr. Kerkal József Haydn-előadása és Haydnzeneszámok vannak sz értékes műsoron. Kezdődik fél 7-kor.
= össztánc. Ma a Polgári Egyletben 50 filléres beléplidij melleit össztáncot tart Blagusz Elek.
— Megnyílt az uj Bárány-vendéglő. A Király-utcai Birány-vendéglő uj gazdái kapitl. Haubert József (kitűnő hangzású név ez régóta a kanizsai vendéglős-szakmában) vtte át a vendéglőt s abból a lendületből, amivel ennek az üzletnek az átformálásába belefogott, már az első hét után látni lehel, hogy a Bárány u|ra a polgári kívánalmaknak megfelelő, családias hangulalu, kedvelt vendéglője lesz Nagykanizsának. Hauberlék hozzáértése, előzékeny kiszolgálása, nagyszerű és meglepően olcsó pincéjük, kitűnő konyhájuk nagy forgalmat Igér a vendéglőnek.
= Mélyen lessdlUtott 08llldr-drak / - Trans-danubta.
— A Nagykanizsai Bankngyeaület éa Dólzalal Takarékpénztár a következő Jótékonycélu éa kulturális adomá nyokat folyósította: Róm. Kath Reálgimnáziumnak, Felsőkereskedelmi Iskolának. Izr. Aggokházának 200—200 P, Kei. Jót Nőegyletnek, Izr. Jót Nőegy letnek. Izr. Nőegylet Iskolakonyhájának, Izr. bltközaég szegényeinek, Szociális Misszió Társulatnak. József klr. herceg Szanatórium Egyesületnek, Anya- és Caecaemövédő Intézetnek 100-100 P, Izr. Jót Leányegyletnek, Szont Ilona I-eányklubnak, Úrasszonyok Mária Kon gregáolójának. Állami polgári leányiskolának, Állami elemi Iskolának, Izr elemi Iskolának, iparos tanonciskolának, Elaggott Iparosok monházalapjára. Zrínyi Miklós Irodalmi és MUvészeU Körnek 60-50 P, Evangélikus Nőegy-letnek, Református Nőegyletnek, tlrln-ányok Mária Kongregációjának. Onk. Tüzoltótostületnek, Nagykanizsai Torna-egylotnck 30—80 P. Rabsegélyző Egyesületnek. Kath. Ugényegylotnek, Nyomorék Gyermekek Graz. Otthonának Budapest 20-.0 P, Zsófia Graz. Gyer-mekszanatórium Egyesületnek Budapest VakokatGyámotltó Magyarországi Egyesületnek Budapest, Vakokat Oyámolttó Uunáotull Egyesületnek Szombathely 15—16 P, Országos Slketnéma Otthonnak Budapest ló P.
— A Move Lövész Egyesület tagjai (elkéretnek, hogy ma délelötl háromnegyed 10 órakor a 6 honvéd gyalogezred emlékünnepségén s felBŐ-lemplomban megjelenni szíveskedjenek. Délután 2 órakor lőgyakorlat tartatik. Az elnökség.
1632 április 10.
Itt ax altealom! Kisorsolásra kerül kSzel nyolo millió pengS. I. osztály húzása április hó lb. és 18-án.
Vegyen szerencseszáma osztálysorslegyet ifj. HIRSCHLER MIKSA SSSF
Fő-ut, Korona szálloda épület. Borijegjíkáral: Egéw 24 -, fél 12 —, négyei 8 — nyolcai 3 -
Az utolsó Solymossy-tárlat tegnap nyílt meg Nagykanizsán (Ba-bocbay-ház) és máris a látogatók tömegeit vonzotta. A nagynevű likvidáló szalon kiváló anyagot küldött Kanizsára. Elég lesz CBak megemlíteni Hermann Lipót, Iványl Orün-wald, Olgyay Ferenc világmarkás vásznait, Náray Aurél, hegedűs leányát, álomszerűén finom Madonnáját. Vlgh Bertalan szlnorgiás pirosköpenyes nőjét, Kukán O íza drámai erejű Szenvedés-él, Olatler meleg, lónusos félakl|át, Romek mesteri csendéletét, Dudits pompís akt-jit, Vlskl lovas képelt, Kézdl Kovács hangulatos tájalt. Neogrády Antal féli képelt, Kaczlány Ödöi lűz problémáit, Oelger obligát plerett|e mellett szép figurális tájképét. Molnár Z J nos, Boem Rllla, Zádor István, Kárpálhy Jenő, Nyitassy, Ujváry, Pap Emil, Aradi Edvl Illés mellett egy finom kanizsai téli kép, Faragó tcseije alól.
A tárlal egész nap nyitva van Belépés díjtalan.
Hölgyek jelszava:
mm mm
FUZOT,
kabátot, kosztOmftt
csak
Welsz Nővérektől!
Zrínyi Hlkláa-a. 34. PoatapaloMval imtn. ICT_
— „A gylmesl vadvirág" előadását a Kisksnlzsai Polgári Olvasókörben ma, vasárnap este fél 7 órai kezdettel megismétlik. A nagysikerű
Isó előadások után most is teli házrs lehet számítani.
— Dlvstos tavaszi és nyári férll szövetek métere már 4-50 pengőtől kezdve kapható — SchOtznél.
— Értesítés. A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület tiszteleltei értesiti tagjait, hogy a ma (vasárnap) délután 4 órára hirdetett évi rendes közgyűlés a Roz-gonyl-utcal elemi leányiskola VI. osztályában lesz megtartva.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kap-ha\'ók — Kopsleln bútoráruházban, Horthy Miklós-ui 4.
— Nagykanizsai kerékpártolvajt fogtak Kaposváron. Steln János 20 éves munkanélküli asztalos-segéd néhány nappal ezelőtt Oaál Bálint nagykanizsai lakostól egy 200 pengő érlékü kerékpárt ellopoll és ismeretlen helyre távozott. A kaposvári rendőrség tegnap él|el őrizetbe vette Sleítt Jánost és a lopott kerékpárt. S\'einről egyébként kiderüli, hogy többször Is megfordu\'l Kaposváron, ahol kisebb lopásokat követelt et.
= Férllszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger dlvatáruházban.
— A kórházi kápolnára N. N. 10, N. N 6, özv. Kőnlg Frigyesné, N N, N N 5-5, néhai Wernigt; Henrikné emlékére koszorumegváltái cimen Plchler Ignác Belovár 10, Pernesz! Isivánné 2 pengői adományozol!.
= Nagy maradék vásár Slnger dívaláruházban
(Élsznknl rádldltknini A ■staaratá-■■■I lattant lalantl aata 10 érakori Atmanatl darált 141 atáa ujabb laliaalagaáia várhat*.
Ráült a tűzhelyre, elaludt, megégett
Barcs, április a
Súlyos szerenciéllenség érte özv. Varga Oyörgyné 85 éves berzencei lakost, aki a napokban melegedét céljából felüli a szobában álló ala-ctony takarék üzhely tetejére. Az öregasszony véletlenül ülve elaludt és oly súlyos égési sérüléseket szenvedeti, hogy alig van remény a felépülésére.
Kölcsönöket
nyiljt 4 n / kamat
ai ápltö takarékok rend ii írt alapján
4\'/.
mellett
házépítésre, -házvítelre, tanyai birtok vételére, drága kölcsönök kicserélésére atb. stb.
AKABÉKHÁZ"
OTTHONT ALAPÍTÓ RT.
"1 laiapaat, IV.
EakS-aat I, Tal. **-!-••
Prospalrtua Inára" *• fcSrm—itva
Körzeti kép\' iseló: HABM MIKLÓS Nagykanlzaa, Utoaay-H, II.
EÉtr ne csüggedj! Bízzál és remélj!
Nem lesz löbbé gondja, ha MILHOFFER KÁLMÁN
közismert szerencseszámaiból vesz osztálysorsjegyet (Csengery-ut 7. Rapoch-ház), ahol a 400, 80, 70, 50, és 30 ezres nyeremények révén már sok ember lett szerencsés és boldog.
Huzés éprll 15. és 18-án. 1269
Egész sorsjegy P 24.—, fél P 12.—, negyed P 6.—, nyolcad P 3.-
1932. aprilia 10.
ZALAI KÖZLÖNY
H« Ml ■ !«!* *» «M»I, ha
Icllségcl, hélizgalmai, gyomorégést, meliszorulást vagv szivdob.igá t érez, igyék minél elönb valódi Fsresc léssel" keserüvizet. Qyomor-és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Fereno lónel víz remek természet alkotta hashajtó. A Ferenc lóxief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fű szerüzletekben kapható.
— Lépfene oltás. A nagykanizsai látásban Klskomdrom, Komár-vdros és Oalambok községekben az összer, 1 igeidre |á ó marhlkat és lovakat beoltják léplene ellen. Ezek o\'tások országosan folynak mindenhol. ahol a legelő és rét lépfenével fertőzött.
= Hölgyek figyelmébe I Szán-dikombm van egy legmodernebb tartós hullámosito készüléket beszerezni. A női fodrászatnak ezt a legújabb vívmányát azonban, magas
árára tekintettel, csak ugy tudom meghozatni, ha előre kellő számban jelentkeznek 1. t. Hölgyvendégeim a készülék Igénybevételére s igy számlásomat előre megcsinálhatom. — Szíves jelentkezéseket ápr hó végéig ké ek. Deutsch Nővérek r.ői fodrdsz-slaton. Fő-ut 10
— Futószőnyeg, szép mintákban, tartós minőség métere csak !■— pengő a SchOtz Áruházban.
mi iiuíbí ímmm
alkalmával kapc olatoe
itilikiuiikit. liiitÉUit,
nnána bkétak srlrntdkét ("árassá
BSITB lUiUi nijeiBBtr,«,.!*„
legelónyO lebben vállalja
TÓTH OYULA
Mpaaitatt timlmanUr Naiykaaliaa, Vlrlsaarty-atoa 00.
SPORTÉLET
Ma bajnoki mérkőzést Játszik az NTE a Pécsi DVAC-tl ■ Zrínyi pályán
Nacjkanlzaa, áprUla 9 A régi nagy NTE Idejében sem nyilvánult meg nagyobb érdeklődés, mint az NTE mai bajnoki mérkőzése Iránt. Tel|esen érthető, mert az NTE a tavasszal annyira felit ult és mull vasárnap olyan szép játékot produkált, hogy a közönség sport-Igényeit teljes egészében kielégítette. Az NT \'E az őszi szezonban minden nehéz mérkőzését idegenben látszotta, mlg tavasszal az összes ntgy csapatok elleni nehéz mérkőzései Nagykanizsán kerülnek lebonyoli tásra. Igazi erőpróbája lesz a mai mérkőzés az NTE-nek a Pécsi DVAC-al A DVAC a kerület állandó bajnokaspiráns csapata, mely együttes sok meglepetést szeneit már a vezető egyesületeknek Nagykanizsán » DVAC legtöbb mérkőzését megnyerte és szinte legyőzhetetlennek látszik. K
Az NTE-nek minden tudását ki kell fejtenie, hogy győzelmi sorozatát folytathassa.
A mérkőzés délután fél 4 órakor kezdődik Wolff bíráskodása mellett.
Hölgyek a mérkőzésre Ingyen mehetnek.
(BlrókOldés) Zrínyi pátya fél 2 órakor Zrínyi—Teleki, bíró Schw I-ger, hb Fenyvesi, Andris. Migyar-ulcal pálya 2 órakor KAOSz—Barakk, bhó Cvelkó, hb. Szljj, Nagy Oy. \'él 4 órakor 13 FC-KIsk. Levente, bíró Waldmann, hb. Breler, Szép. Teleki-ull pálya 2 órakor Hunyadi-Törekvés, bíró Lőbl, fél 4 órakor Egyetértés—Kossuth, bíró Kluger.
Kabátosztályunk
újdonságai!
Divatos Tweed tavaszi kabátok
szép fazonokban.........19-— P
Női tavaszi kabátok
praktikus színekben ........30\'— P
Double Covercoat kabát
elegáns szabás, kiváló minőség .... 40-— P
Kész női ruhák
mosódelainból, divatos minták..... 2.SO P
Eredeti modellkabátok és ruhák.
Áruház.
Kirakatainkban állandó divatkiállítás.
Közgazdaság 50"5 kg. te] egy nap alatt
P. 722-10 Bábi Zalavármegye rekord tehene
E rejtélyesnek látszó számok és b lük egy rendkívül nagy teljesítményű tehénnek a törzskönyvi meghatározáséi jelentik. Sternthál Bernát zalaszenlmlhilyl nagybirtokos tehenészetében rekordot ért el a tejtermelésben a 10 Bibi tehén, melynek tej és tejzstr hozama olyan nagy, amilyent Zalavármegyében még nem észlellek s amely országos viszonylatban is Igen figyelemre mélló.
A 10 Bábi S.crnthál Bernát uját nevelésű magyar piros tatka tehene észrevétlenül húzódott meg hasonló társai közöli 6 éves koráig, amikor Is a lutajdonos bekapcsolódván a Szarvasmarhatenyisztő Egyesület kötelékébe a 10 Bábi is hiteles ellenőrzés alá került. Az ellenőrzés első évében 1929. november 1-töl 1930 október 31-lg ler|edó Időben 265 nap alatt 3511 kg. tejet adott 129 60 kg. Ie|zslrral, ami átlagban 3 69 százalékos zsírtartalomnak felel meg. 1930 évben május 1-töl el volt npidva aug 8 történt ellésélg. — Tejzslrja az 5.3 százalék is. Ellenőrzésének második évében, minlhogy elapadása után megfelelően lett takarmányom, messze kiugrott társai közül és 1930 szeptember 18 án napi 30 kg. tejet adott 3 6 százalék zsírtartalommal. Ez évben 306 alatt 5507 kg. lejét adott, évi tejzsir hozama 222 52 kg, ami 4.04 százaléknak felel meg. Legmagasabb tejelése 308 kg. volt. Ez évben 59 napig állolt szárazon. Ellenőrzésének hirmadik évében — amely 1931 november 1-én kezdődött — folytatta meredeken felteié emelkedő pályafutását. Ellés előtt 4 hétig erős abralroiásban volt része, amely ellés előtt 8 nappal be lett szűntetve ellésl nehézségek elkerülése végett. Borjazott 1931 október 10-én 54 kg. sulyu üszö-borju\'. E\'lés után az első próbafejése október 29-én volt. amikor is 45 6 l<g tejet adolt 3.10 százalék zsirtsrtalommal. Ezt az eredményt megjavította november 20 án, amikor 50.5 kg. tejjel és 3.4 százalék zsírtartalommal rekordot állított fel Zalavármegyében az ellenőrzött teheneknél. Ulolsó ellenőrzési fejése január 15-én volt, amikor tejhozama 44.1 kg. ellése uíán 102 nap alatt összesen 4797 kg. tejet adott le. Ez a rendkívüli mennyiség több mint kétszerese annak a tejhozamnak amit az Országos Törzs-könyvelő Bizottfág a törzskönyvbe v ló felvétel alapjául elöir.
Tipikus példa arra nézve, hogy milyen kihasználatlan kincsek vannak a zalavármegyei gazdák tulajdonában. A 10 Bábi Is valószínűen sohasem bukkant volna elő, ha tulajdonosa meg nem értve a haladó gazdálkodás jelentőségét, nem kapcsolódott volna be 3 évvel ezelőtt a Szarvasmarhatenyésztö Egyesület ellenőrzésébe.
í
DARMOL
(—) Két vasárnapra felfüggesztették a mezőgazdasági munkaszünetet A megkésett tavaszi munkák elvégzése idejére a minisztérium a vasárnapi mezőgazdasági munkaszünetet április 10 és 17-ére felfüggesztette. A rendelet élteimében az alispán intézkedik arról, hogy a vasárnapi munkára mely községekben adhatnak engedélyi a helyi hatóságok.
ZALAI KÖZLÖNY
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő. Vigyázzon u emésztés irel
Kőztudomásu, hogy az emészti szervek megbetegedése legyöngül s többi szerveket: tikéletss saásztást klztsstthst, ks rsgtdil vlzst Iszik.
Pária 20-28\'Zi, London 19-50, Newvork 313-50, Brflssel 71-96, Milsno 2643, Msdrld 3904 Amsterdam 20800, Berlin 121 Wtsn —•-, Szófia 372, Prága 15-21, Varsó 57-50, Budapest -• -, Belgrád 8-90, Buksresl 3-07.
TermésytAwtlí
Bum tv. 10 fiú. esett, dl. változat! rozs 05 fiU. esett.
Buzs üszav. 77-ea I3-00-I3-85, 78-as 1315-14-00, 79-es 13-30-1415, 80-as 13-40—14-25, dunánt. 77-es 1215—12-85, 78-as 1*90-1305. 79-es 1305-IÍ20, 80-as 13-15—13-35, rozs 1500-15-25, Uk. árpa 1OT0—16-25, zab 21-00—21-20, tengert 16 20-16-30, korps 14-20-14-40.
A gfieti Bm> daTlMáriolTfai
VALUTÁK Angolt. 2168-2206 B^tsfr. 7995-80-56 Csehk. 16-96-1706 Dánk. 118X119-20 Dinár 9*83-993 Dollár 57tt50-57»50 Frsncis 122-30-22-50 HolL 231-20-232 60 Zloty 63 95-6445 Lei 3-46-366 Léva 4-06-419 Ura 20-26-2956 Márka 13J-45-136-25 Norvég 112-10-11310
Peseta —•-
SdüU. —•-■—
Svájcit. 11070-111-40 Svéd k. 11210-11310
DEVIZÁK Amst. 231-40-23260 Belgrád 990-996 Berlin 13555-136-25 Brflssel 8005-80-55 Bukarest 3-41-3-49 KopenhJ 18-40-119 20 London 21-66-21-86
Madrid -•--
Milano 29-36-29-56 Nawy. 571 -00-574-00 Oszló 112-30-113-10 Páris 22-33-22-47 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-08-4-19 Stockh. 11230-113-10 Varsó 64-05-64*45 Wien —■•——•— Zürich 11080-111-40
Wien dearing árfolyama : 80.454.
Da<|a: Mlxalil Hy»«ái ál Lapklaáá
Yállalat, Imkaalnái.
Felelős Idadó: Zalai Károly. MmrWi tsteton i Nagyluaia* m.
APRÓHIRDETÉSEK
Házak, 5, 4 és 3 aaobát magén-kássk, több nsgyobb tesklnbb léredel-mezö hérbéaaés, ssuHtss. éa.•*-■k, fitSáglMuMasá"*** 3 szobás, méglSO évig sááMitai, szép udvarral. ■ISáisSfl HrdHteljres azszla-tas modern i■ ssáMsás
teljes berendezéssel, 80- 0 P-vei átvehető. Bsspárkssfss 4 hold aaéaté, laké-házul. Malmaiéra somogyi községben, nj rtiéazal és 10 Wd földi Salataal .allék 2, 3 és 4 izobával. SzaattffSi gyért és ballal hei
ST
laaatgySigy.érl él ks^olsl hegre*
, 5, 4, 2 ás I hold szólóblriok pincékkel. Létéhegjaa 10, 5 és 2 bold birtok
épületekkel, FSrtaéao.a 10 és 2 hold, Ossrtis 2 él 1 hold szőlőbirtok pincékkel. HézUlkak s belvirorbsn, ok*ó árban elsdók. Bővebbel Pak* i iWliin Ing. közvetítő, Nsgyksnlzss, Szentsra-ntoa 3. szám. . 1W3
Szoba, konyhás udvsri lakáa helyiségekkel májul l-re olcsóa BsgolaTsor 35. (Katonsrét). 1782
TSzita alaakéaakat kel
erdőkezelősége, Ihsrosberény. 80—100 ig tlr méter énként tizet 80 fillért. 1T6I
3 szobát aaagénhéaat bélbe kelesek sionnslrs, vagy május l-re. — Bővebbet Vágó UtstszerUrban. 1723
Május l-re kladé Csengery-ut 60. sz. slstt egy két izobs, konyhs ét adMk-helyliégekból álló lakás, száraz, esssMs*, keleti és nyugsti fekvésű. Hivl bén 3\'-— pengő éts vízdíj. Ugysnolt egy i lakás kiadó.
•OO v*flv 1000-aa óság rásfrs gyártmány, ár, kor tai vei sjánlsl séretlk .Cséplő\' jei| Isp klidóhlvstslábs
pobAnvvAri
urad.Imi Isjborslm rásahaták llterenklnt már tOlWIllll. Legktiebb télel 25 JSef. BROSS KAROLY
_Bstlhyány-utcs 2fi.
Két ad.. világa*, tl*zl
szoks, konyhs, előszobs,_________
lakást keresek augusztus l-re. Őseidet, gyermektelen, állandó, biztos ést ponáos fizető. Clm s kiadóban. Igény: öt "
szobák (lehet két nsgy, egy kis uobásái. bs nem drágs), konyhs nsgy és rvlláisti. Városrész ! Szemere ntcs, Csengtw-utl Utót
42-lg, Deák-tér, Erzsébet-tér, 7ibiyt> Miklós u. 2 Mól 66-lg, Klafaludy-u. 14M 2W». Nádorotcs. 1727
Utcai aiShali lakással má|ua 5-re olcsóért elsdó. — Bővebbet Battkyány-utcs 10. 1730
Isó emeleti utcai 3 szobás Iskás má|ui l-re kiadó Eőt\\6t-tér 30. 1641
Egy-, kettő udvsrliukás lak** máfcii l-re olcsóért klsdó. Bénsbbet Batthyány -ulca 10. 1731
Kétszobás utcsl laké* májas l ére kl adó Deák-tér 12., bőrUzlel. 1748
Hé* alápincézve 2 latálló, dissuóól, nsgy kertlel sürgősen alsáá — Petői-ut aO. 1786
2 szobás lakéa má|us elsejére klsdó Msgysr-utca 11/a. 17*4
MIM u« ab ■ llllér. CM . ntUm r> ni>l» SMkMt W u4 Ul —-áuitr ímhUHI Xff i
l!lrrleKMk3(S«pugai a [aInslnflea blnyuelAl, Mtaldadl slkulliaM u*ae« sHra *i«ludts.
Világmárkát hangverseny planlaé, kitűnő állapotban bérbeadó, esetleg eladó. Clm a kiadóban. I
Ss|át terméstl homoki édes rizling karaim llterenklnt 48 llllér, 10 Illeméi 44 llllér. Orosz, Sugár-ut 41/b. 1612
Használt lábbelit veizekéa eladok. Kívánatra házbot megyek. Pitcher, Klrály-i utca 49. 1Í04
-háromizobát utcai éa udvari klsdó Deák-tér 6. slstt. 1646
Klsdó he yiségek, eladó héikaly. — Zrínyi Miklós-utca 6. sz. s. kétsaobái utcai lakás, Csengery-ut 13. sz s. több udvart Iskás, Fóul 13. sz. s. kél modern tágai Üzlethelyiség kiadó, Klskanizsán, Ország ut 37. *z. a. Fleieh féle malomlelek utányoe áros atadé — dr. Hoch Ügyvéd rodá Iában. 1721
Ktadé málna l-re Deák-tér 12 szám háromszobás lakát mellékhelyiségekkel. — Bővebbet ott s házmesternél. 1753
■•azla, petróleum, termény, anjagáni, fa, szén, mész, cement — rsktárnsk^znáb-házrrak, barmailólnak nsgyon alkalmsa, nj faanyagból épített ctasálBtható ház *UM i»zé» miatt eladó. Ugysnolt egy gyermek jehér vsaágy is e\'adó. M*tek6lbető Batthyány ates 12. _1802
Tavasai .atSmagbOhkSa. legolcsóbban beizertshelő Látbl Jaat cégnél M-nl 8. 1787
ibaayhás utcsl (Kölcsiy) lakái, tágas üzlethelyliég má|us elsejére klsdó. Érdeklődni Pő-ut 15.
emelet. 1795
Ogyaa. házias, tlazteaéges bejárőleányt keresek. Zrinyl M. u. II. etn._26._ 18Ó5
Oarderob szekrényt vennék. Clm a kltdóbsn. 1788
filegánssn batarezott killönbelárstu uoba fUrdóizobahssznalstUI kiadó Csányl László-ulcs 8., emelel. 2
rarétaa, Tsvasz-ulcs 9. számú ház sürgősen elsdó. 1773
Értesítési
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közöoséget, hogy a mai napon SvzSr-ut 2. izámu házban
1932, április l.
(Babóchay-ház) megnyitom
olpészmflhelyemet.
Kétzltek uri és női cipót a legjobb kivitelben, hogy a legkényesebb ízlést ls kielégítsem. Elvállalok mindennemű .cipóldvitáat a legolcsóbb árakon.
Kérem a n. é. közönséget, hogy szíves ipártfogásba venni szíveskedjék.
Tisztelettel
Plánder Károly
IBM art tm nál císátamMtor.
MO csibére váló miauja csougoitiui M uállltáiul egyitf ciak 10 - P.
ISMERTETÉS.
Mikor a JOSSINA" míianyát szerkesztettem. az a cél vezelelt, hogy egy olcsó ét mégis ló, hasznáthstó eszközt sdjsk főképp a kistenvésztő kezébe, mellyel s konyhs egy elkerített sarkában könnyen és olcsón tudjon akár télen, akár nyáron csibét nevelni.
Nsgyon |ót tudom, hogy vannak tokkal nsgytzerübb müanyák forgalomban, azonban azok legalább 100 pengőnél kezdődnek éa amellett bátrsn merem állítani, hogy 100 csibére a Josslns mflanya ls teljesen aiegfelel — ezért az átért jobbat zdnirnsm lehet.
Két éve már, hogy a kis müanyit útjára bocsájtottsm, hogy s tenyésztőknek segítőtársa legyen a nevelés nehéz munkájában és örömmel mondhstom, akt kipróbálta — ■Mg Is SMrette I Ecfől Isnuskadlk a sok kéretlen elismerő levél.
Üzemköltsége oly minimális, hogy tzá-irtokban alig fejezhető Id, ami naponta 1 csibére esik.
Kezdése s lehelő legegyszerűbb, napi 3-4 perc alatt el van- lntéz«& Teljesen tüzveszétytelen és tökéletesen •ásemblztos.
Megrendelhető r
„I0861HA" BAlOKTITELEPEl
us« BASA, KomáromnMgyt.
Oaalédlhéa eladó Oyár-utcs 5. alatt. Bávsbbet Ipsitealüietl verdéglAbtn. 11«s
Eladó elköltözés mint sugár-ut 12 emeleten, egétz vagy fél hálótzobsberen dezés, egyes bulorok, íróasztal, nagy vll Isnycslllár. 1763
Rákóezt-ntcs 43. azám alatt egy utcai \' > május l-re klsdó. 1774
KOszOnetnylIvánitás.
Mindazoknak, kik szerelelt drága\' jó anyánk
Bxv. Rozs Fipmoné
ss. Ságse Sárls
temetéeén megjelentek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeztek fogadják köszönetünket
A gyászoló család.
Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, kik jó apánk
■ikioser József
temetésén megjelentek és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Poszt! Ernő is nej* szül. Nikicser Máris
i Hagy kanizsai hkirttfMi uékkásáiak rtUsxlatJéa, u
eddigi fiMcpénztár .7.7 helyisbe
egészben, vagy kisebb réssekre
felosztva, azonnal kiadó. Bővebbet a főpénztárnál.
Főzelék magvak Gazdasági HlB^Vflk GyMsalrife pumtezö szarok Műtrágyák Baronrfl erfitakarsiányok Madáreleség
kapható!
Ország József
cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota meüett).
Mm i zalai mm
Jóhéxbfil való Italai leány, kl főzni la tud, felvételik. Ugyanott egy alig haaznált gyermekkocsi eladó Csengery-ut 12., földszint I. 1775
ToióekeltatS 7 rt"rab gép" olcsón "el adó Csengery-ut 16 Ungáruál. 1780
Egy kétaaobéa utcsl és egyszobás udvsri lakás>l*dó Kinizsi u 11. 1781
Egy motorkerékpér 350-es eladó
Király utca 19. 1782
Egy udvsri nsgy szoba mellékhelyiségekkel azonnal, vagy május elsejére kladé Csányl László u. 8/s. 1779
BMhory-utcs 14. Pzámu házb n egy két-KoWatakéa má|s» I.érc kiadó öwss mellékhelyiségekkel. 119t
Gofidolkodion...!
kell-e jobb tőkebefektetés, mint a Balaton egyik legnagyobb fürdőtelepén, Balatonfeny-vesen, ahol a mult években 2000 villatelek lett eladva, — villatelket vásárolni. Most kerül eladásra az üdülő-nyaraló telep szive, a központ, közvetlen a pályaudvar előtti Inkey család tulajdonát képező balatonparti 300 villatelek. Most vegyen, még válogathat a legszebb telkek között.
Szabó Antal tir rádió-, fegyver- és sportüzlete készséggel ad önnek további felvilágosítást.
1932 <pilH» 10-
ZALAI K0ZL0NV
Csak Kanizsán vásároljunk!
DeüTSCH sándor cégnél, Fíf-ut 1.
talál a legnagyobb vilmttkot legolcsóbban: mindennemű festék- és lakk-án.kbtt, gizd.ság é, ház arli,. cikkek, zsák. zsineg- és fűszerárukban. frmmb éa Tárca gyáil raktáriból ai óiszes kele- és ecsetáruk SxaUmmorU kjaaolpdlda. telefonszám i»t.
Irodaszerek
IrógépkeHékek q^ |6lyvek
legjobb beszerzsél torrita
FiscQel kfinyokereskedésben
Horlfy MlkrOa-W t.
Épittot&k és épitSk
figyelmét tisztelettel felhívjuk hogy sikerült épűletla, deszka, léc Es egyéb építkezési anyagokból nagyobb léteit Igen kedvező árban lekötnünk s ezállal módunkban van t. vevőinknek minden
anysgot napi érőn alul adni. Gyönyörű tölgy kerítésoszlopok, további kátrány- ét szigctelópsplrok, „FLIMT-SOTE" legjobb és legolcsóbb falszigetelő anyag, valamint a világhírű Etaraalt tetópaíe csövek és nagylapok a legolcsóbb árak mellett kaphatók
EPPINGER I. és FIA
fakereskedésében MACYKANIZSAN, Daák-tár B.
Minden árui Mdlli/uiik.
I pár óriási virstli
20 fillér
ESZTERHÁZY
Modern CltönyBlr
csak
SZENTE JAHOS
angol ur| szabónil készülnek KINIzaunCA 1.
3 drb. Szegedi Héziezappan
■ Nemcssk olcs<\\
fillér hanem Jó Is. Kaufmann éa Bian oégnM
A legjobb kerékpár A legpontosabb alkatrész A legtartósabb gummi
legolcsóbban kaptató
Brandl Sándor éa Fia
cÁfií Deák-Ut L
Nyírvidéki korai KnyAri)
vetöMjózsaburg^^
kapható 100 kg.-ként 28 P-ért (kimérve 22 tlllér)
Mészáros JenA
ma|ksrssksáásál>sa
Nagykanizsa, Klrély a.98
Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy dpészmtttielyemben s mai nsptól kezdve férfi cipók talpalását 3-30 pengőért női cipók talpalását 2-SO pengőért készítem. — A cipők készítésénél nagy solyt helyezek a szép kidolgozásra, az snysg Jó minőségére. — Mérték utáni férfi cipókét 14 pengőért, mérték ulánl női dpftket 12 pengőért divatlap szerint, nagyon finom és Jó anyagból készítek. Katonatiszti calzmikat egyenes és görbe szirral szakszerűen 43 P-ért villalom.
Tiszteletlel
Báron Ignác cipészmester
Oyőzöd|ön meg srról Is, hogy DKI1-<MpMl Uney- és porcelldn-dmkuT meglepő olcsón vásirolhst
STERN Uvegüzletében
Kőlcsönedény minden mennyiségben. Erzsébet-tér 14. Telelőn 196.
A címre ügyelni tessék 1
Kétszobás utcai lakás
vízvezetékkel, összes mellékhelyiségekkel május l-re kiadó Széchenyi-tér 3. Bővebbet ml
Szaiay kalapllzlet.
Elegáns szép ruhákat
elsőrendű kiállításban, legolcsóbban készít
KUTTNER OLQ A
d íratsz a lon fö-ut 13. sz.
Cateóf>ásL
kerttel szonnsl #f A
Cim s kiadóban. CIUUU.
Esetleg üzlethelyiségnek li itt megfelel.
Viaároljon bizalommal
Székely Vilmos
elismerten Jbhlraavl butortelepén
hol elsőrendű bútort kaphat a legolcsóbb irak mellett.
é
Sajét kérpltoa éa
Ballért tea tttéa,
éa aftl rsahék
i tfaaáitéaa
Kulcsár és Huppert
cégnél. OyOJtőtelep:
NAGYKANIZSA
Horthy Hnklóa-ut I.
(Mercur paplinagykereskedésben)
WASTELL KAROLY
Központi fűtés, vízvezeték és csatornázási vállalata. — Épület és dlszmübádogos mester.
rerMMate KSlraévMifSa diraenrea. Psnroa klMolpálda. Jutdayoa árait.
■agykaniaea, Zrínyi Mlktóa-utoa 88.
Hubartais
női, léHl és gyermakkabitok zöld, barna és uOrke színekben legolcsóbban kéazfilnek
CaibolyasxabéaM
abfrudtstkan.
Villanyórák, villanylámpák és vezetek
elköltöxéa miatt Jutányos iron eladók.
Clrn :
KirHy-u. 47. sz. 5. ajtó
A legnagyobb divat Isméi a kéét tsrsgásu
Florentin keret
Olcsóbb mint a bkmdeli-keret. Kapható minden méretben
Üslczer Uvegkereskedésben
Horthy Xlklóa-nf 1.
KIADÓ
egy udvari
különálló szoba
mellékhelyiségekkel, konyha nélkül azon-rulra Is. Érdeklődni Eppi»ter fatele peri.
Ha szép éa tartót karatat akar ctlnil-tatnl: Forduljon bizalommal
KL[ZEI-lll|knHkltt!ln
■•méayfai karaSal aloaébbak ■» adata asaéaa baratnét. Egy Notaa öt kfAizraMiL
METZ festővel
festessen, ha szépat, motfarnet és olosét akar Megérkezted a legújabb divatú festő-mintáim.
METZ festőmester
Hunyadi-utca S. 1780
Uj\\gssrnyófc éa sétahotok
nsgy választékban olcsón kaphatók. — Esernyők éa napernyők szakszerű Javítása legolcsóbbsn
eszközöl- UtCKENBaCHER A.
tetnek : Horthy Mlklóint Poatival sisaatMO
HALLÓt HALLÓI
1 kg. elsőrendO, fiatal Jó
marhahús 60 és 80 fUl.
„,r Simon lakán
hentesnél s ptaeon*
rendkívül
olcsó nyaralás i
Balatonszárszón 6—IS évea uri-lányok és fiuk számára junius 15-WI M«ptcmber 15-lg tetsxés sxsrlntl Időtartamra, de legalább 14 napra urktalAd éa a balaton-sxirazól fflfd&otvos illaadó lel-Üpelate alatt. Napi ötsxöd bó-tégts étkeiéi, nagy Játsiótér és tOrdAhaainálatlal.
6-10 6v—*k P 3-50 //—75 „ p 4nmpoatn
Utsrásl kOltség ix árakban benn-fogUHMik.
Bőrmhbutt K/rtíy-utcM 34. szám
Mískolczy kereskedőnél
GŐZMALOM
5 Járatú nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó. Jullua hó l-én átvehető.
Villa Balatonmárián
1600 öl beültetett szőlővel, vlllatei-kek kedvező fizetési feltétellel él-adók. Cint a kiadóban.
NyaUtcendÖ
fordítás, mOstoppoUs, Hvtf- ts porctllánragasads mtíyen Teszdl-"U ,Holt úton.
Weissz He rmin
IparaaüintouO. KOlcaey-aa. 17.
Egy axoba konyhás
lakás
mellékhelyiségekkel kiadó
,m Klnlzsl-utca 29.
SOrgftsen eladók
nagyon olcsón elköllözés miatt: ágyak, ruganyos ágybetétek, ssztalok, székek, diván, konyhaigy, sleláislk. villanyok és különféle háztartási tárgyak. Érdeklődni lehet naponta 3 ét 5 óra karölt Klnlzsl-utca iS. iz-.alatL isoo
Szépen bútorozott
kíilönhejáratu utcai szoba
kiadó Szent Imre herceg-u. 9. bal.
llór__
Színehagyott, kopott cipóiét mechanikailag affd és tartó—á
\'"-pisa*
LÉNÁRT bórkertskedö.
Egy szoba, |M|. Áa konyhás l\'Ci KH 9 bútorozva, vagy anélkül azonnal kladé Husztl-tér 7. szám.
ELADÓ
egy téli csukott koesi, egy nyári fekete födelea, egy
szánkó, 2 ló Sugár-ut 29.
Olcsó, de mégis művészi kivitelű tényképet készíttessen Fitos Gyula műtermében,
ahol a változott gazdasági viszonyokra való tekintettel a különbölő kivitelű éa sxlnü képek anélyan laaaéUltaét, s helyi árakkal egyenlő álban kéazülnek.
HarÉ&y Hfklós-ul 3. Amatúr ntuukik siakanttl
ZALAI KÖZLÖNY
1982. április ÍQ.
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részébői, Hogy
bútort
legjobban legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron;
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
A Nagykanizsai Takarék székházának Csengery-utl frontján egy 3 szobás II. emeleti
lakás
május l-éra kiadó.
Kivált sxamOnagak
UH .álu.Ukk.1 k.ph.lók IwliMhl
ZSOLDOS GYULA
ÓRÁS, ÍMICRtlI ts LÁTtZÜRtsZIrtL
rö-ut h. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése, sio Srakazerfl Javítások.
Kertimag
és mindenfajta
gazdasági magfélók
legmegbízhatóbbak
Hirsch ás Szegő
iu< cégnél.
lájai elsejei kttbkUbá dáúnl •Illan* éa antenna la éa falaztaraléaét
legotci óbban vállalja
WEIBSSflEB LAJOS Cieiierr-it 14
Okaó, alép Ml lárjalaiat vttelkíny ezer nélkül kérem megtekinteni. Aáélák, kaa|izérék előnyös részletllie-tétre kaphatók. Telelőn 369.
12.998/1931. B.
Árverési hirdetmény.
Kózhlrré teszem, hogy Weiser J. C nagykanizsai cégnél köztartozások lejében lefoglalt és 40.730 pengőre becsalt pénzszekrény, Irodai szekrény, írógépek, különféle szölözuzók és prések, vetögépek, répa- és szecskavágók, darálógépek, ekék, taligák, szlvógáz motorok, szénagyüjtö- gép, csép ögépek és egyéb gazdasági gépek 1932. áárllls 15-én délelőtt 9 órától keidödöleg Sugár-ut 16. sz. alatt elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1932. március 22.
Lehoczky Lajos s. k. iau vároei végrehajtó.
Nagykanizsaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapeai-, VI. Podtnanlczky-iatoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
- 1 A---ctaórangu módaaerrel
UOktOP német, francia éa
longonokiktiit vállal Továbbá mindenné ms német, francia, angol, olaaa éa latin nyelvQ fordíttat Clm a kiadóban. 1667
12063/1931. B.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. tc. 56—58. §-al éneimében eszközlendö nyilvános elárvereléséról.
A végrehajtási szenvedő neve: özv. Outlmann Sándomé.
Lakása: Horthy Mlklós-ut 23.
Az első árverés helye: Erzsébet-> téri piac.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1932. április hó 15-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-téri piac.
A második árverés Ideje (nap és óra): 1932. április 22-én d. e. 10óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként
Különféle szobabútorok és olajfestmények 780 pen^Ó összes becsértékben.
Árveresl teltételek.
1. Az elaó árverésen az egyes ingóságok csak akkor fosnak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik
2. A második árverésen azonban az Ingóságok a becnérték háromnegyedén alul Is, a legtöbbet IgérSnek mindenesetre eladatnak.
1 A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő álul fizetendó a forgalmi adó és az esetleges fényűzést adó Is.
Kelt Nagykanizsa, 1932. április hó 5. napján.
Kengyel s. k.
"M_ v. végrehajtó.
Eszteregnye nagyközség elöljáróságától
307/1932.
Hirdetmény.
Eszteregnye nagyközség képviselőtestületének 11/1932. kgy. szamu határozata alapján közhírré (esszük, hogy a község határában gyakorolható
vadászati Jog
1932 évi április hó 30. napján délután 3 órakor a község tanácstermében megtartandó nyilvános szóbeli árvetésen 6 évre bérbe fog adatni. Kikiáltási ár 600 pengő. Bánatpénz 200 pengő. A bérlet tárgyát képezi: 1197 k. hold szántó 206 k. hold rét 245 k. hold legelő 1013 k. hold erdő. Az erdő szomszédos herceg Eszler-házy és herceg Baithyányt-Stralt-mann erdőségekkel. Lőhelő hasznos és kártékony n»gyvad és apróvad.
Az érdekkdök közelebbi felvilágosítást nyerhetnek az elöljáróságnál Eszteregnyén és dr. Hajdú Gyula vm. Ib. tiszti főügyész urnái Nagykanizsa, Eötvös-tér 28., aki egyéb-bént vidéki uraknak dijtalanul fogatot bocsájt rendelkezésükre Nagykanizsáról-Eszteregnyére a terület megtekintése céljából. Részletes feltételek a hivatalos órák alatt a községi jegyzői hivatalban megtudhatók. Érdeklődők előzetesen a területet is bejárhatták s a vadállományt ekként ellenőrizhetik. . ,1
Eszteregnye, 1932. április hó l.
Révész Lajos sk. Dani Oyörgy sk. köze. Jegy só. köss, btró.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 81 Mára
Nagykanizsa 1982. április 12. kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
gierkesitéség ti klsdóhlvstsl: Föut 5. Mim. Keszthelyi Békklsdóhlvstsl: Koauth-ntca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElMIzetet ára: egy hóra > pengd SO Hlléi. Szerkeulfeégl ii kiadóhivatal! telelőn: 78. u.
Hindenburgi „Hagyjátok félbe a oivakodést ée fonjatok Baaze I"
BHIhIhb (alajánlatta m karmáaj
laa.rtiat
Berlin, április 11 A tegnap megtartott német birodalmi elnökválasztáson ismét Hlnden-burtfot választották meg a köztársaság elnökévé. Leadta* összesen 36,588840 szavazatot, amelyből Hindenburg 19,367.688, Hitler 13,419.603, Thael-mann 3,705.898 szavazatot kapott. 95 651 szavazat érvénytelen voll.
Hindenburg birodalmi elnOk újraválasztása alkalmából a következő nyilatkozatot Intézte a német néphez : — Eskümhöz híven lisztemet továbbra is a pártatlanság és igazságosság szellemében logom betölteni, azzal a szilárd elhatározással, hogy hazánkat kifelé a szabadsághoz éa egyenjogúsághoz, befelé pedig az egységhez és fellendüléshez vezessem. Valamennyi német férfihez és nőhöz azonban, akik reám adták szavazatukat, azokhoz Is, akik nem engem választottak, azt a figyelmeztetést Intézem: Hagyjátok félbe a civakodást is foglalok össze. Ugy mint 7 évvel ezelőtt hivatalba lépésem alkalmával egyszer már megtettem, ma újból együttműködésre hívom fel az egész német népünket. Az ertk összefogására van szükség, hogy úrrá lehessünk a mai Idők zűrzavaros válságain.
Pária, április 11 A francia lapok általánosságban megelégedéssel üdvözlik Hindenburg megválasztását A szavazás eredményéből kitűnik, hogy Hitler pártja a leghatalmasabb egész Németországban és előrelátható, hogy a jullusl uj választások után a parlamentben ls érvényesülni fog.
Berlin, április 11 Brünlng dr. birodalmi kancellár ma délután a szokásnak ineglelelöen felajánlotta a kormánynak lemondását. Hindenburg birodalmi elnök felkérte a kancellárt, hogy lemondását vonja vissza.
Vörös propaganda a pest/ gyermekek közt
Hat agitátornőt letartóztattak
Budapest, április 11 A rendőrség politikai osztályának detektivjei már hónapok óla megfigyelték, hogy egészen fiatal, 9—10 éves gyermekek körében élénk propagandát folytatnak kommunista eszmék ter|esztése érdekében. Megállapították, hogy Erdős Józsefné és Lénárt Izabella magántisztviselők, valamint négy másik nő 10 év körüli gyermekeket csalogattak az egyik Fráter utcai házba és itt a kommunista tanokat ismertették meg velük. Az agilálornöket éppen akkor érték tetten, amikor két gyermeket okiattak. Mindkettőjüket letartóztatták, a többiek ellen Is folyik az eljárás.
(Élunkal rtdlóJtknHs) • ■lal laMial I.I..H ..t. 10 érm-p ■ Zlnrtam HM váriul* fcl-■•fck UhBlésael.
Zalamegye klsgyölése üdvözölte a kormányt a szociáldemokrata kísérlettel szemben tannsltott erélyes magatartásért
Zalaegerszeg, áprtllB 11
(Saját tudósítónk Uelefonjelentése) Zalavármegye kisgyülésének hélföi ülésén 72 pont szerepelt a lárgy-soton, csupa községi ügyek.
Napirend előtt Oyömörey főispán beszéde után a kisgyűlés lelkes egyhangúsággal elhatározta, hogy táviratban üdvözli a kurinányt azért az erélyes magatartásért, amellyel megvédte a polgárság és az állam rend jét a szociáldemokrata kísérletekkel szemben, ami alkalmas lelt volna a külpolitikai kedvező kilátások (el-
borítására.
A főispán beszámolt az Ínség-akció ápnlis 15-én lul való meghosszabbítása érdekében Budapesten folytatott tárgyalásairól, minek eredményekén! miniszteri kiküldölt járt a legszoiultabb helyzetben lévő zalai községekben a javaslata alapján a segélyezés méltányos él nagyon súlyos esetekben folytatódni fog.
A tárgysorozaton kimondta a kls-gyü\'és, hogy Nagykanizsának a korábban befizetett megyei hozzájárulásért 2048 P kamalot megtérít.
lagyarország megsegítését javasolja a népszövetségi tanács a mai rendkívüli ülésen
A dunai államok Ugye a május 16-án kezdődő rendes tanácsüléseié kerül
Genf, április 11 A keddi rendkívüli népszövetségi tanácsülés elé kerül a pénzügyi bizottságnak Magyarországról szóló jelentése is. A tanács ugyanis ma foglal állást az Ausztria, Magyarország, Görögország és Bulgária pénzügyi gazdasági megsegítéséről szóló pénzügyi bizottsági Jelentésben. A Jelentés sürgős segítséget Javasol. A tanácsülésnek magyar vonatkozásban inkább csak formális Jellege lesz. A tanácsülés tudomásul veszi és
hangozlalni fogja, hogy a középeurópai gazdasági helyzet Igen komoly. Tudomásul veszi, hogy a londoni négyhatalmak konferenciája szakértő bizottságot küldőit ki. A jelentés részleteiről ugy log határozni, hogy az egész dunai problémái a kiküldött szakérlŐ bizottság Jelentésének megérkezése után vegyék tüzetesen megfontolás alá Ennek értelmében tehát a dolog érdemben május 16 án megnyitó rendes népszövetségi tanácsülést fogja foglalkoztatni.
Tokaj vlz alatt, Szegeden 908 cm a Tisza vízállása
.Szeged, április 11 A Tisza vizének magassága vasárnap esti 8 88 ról hélfö délre 9.01-re emelkedett. Ez azonban nyugtalanságra okot nem ad, mert a szegedi árvízvédelem 10 méteres vízállásnak is ellenáll. A Körösökön az egész vonalon apadás mutatkozik, úgyszintén a Maros felső szakaszáról ls nagyobb apadástól érkeznek hírek.
Tokajból jelenlik, hogy a Bodrog áradása folytán a viz Tokaj főutcájának házsorát mossa. A görög-kathollkus templomban vasárnap nem tarthaltak istentiszteletet, mert 30— 40 centiméter magasságban állt a
vlz. A főutcán 30—40 ház, a lejjebb-lekvő részeken kOzel 200 ház áll vízben. A Bodrog még gyengén árad. A Tisza mellékfolyói azonban már mind apadnak.
Szeged, április 11 (Éjszakai rádiójelentés) A Tisza vlzallása hélfö reggel óta 9\'1 méterről, hélfö este 9 óráig 9 8 méterre emelkedett, vagyis 3 centivel van lejjebb, mint az 1879-lk! árvíz 911 méteres vízállása. A folyó felső szakaszál csendőrség, az alsó szakasz! pedig a jugoszláv határig, utászok őrzik. A Maros Makónál 3 centit apadt.
íjj- -_r^jjitir»f ir»-|-«\'»-<-i-«\'ri-i-i- - - - * ■■ ..................
Franciaország nem tartja kielégítőnek az amerikai leszerelési javaslatot
Gént, április 11
Több mint háromheti szünetelés után a főbizottság ülésével újra kezdődött a leszerelési konferencia tanácskozása. A bizottság ugyanazokból áll, mint a szünet előtt. Hen-derson, mini a konferencia és fóbi-zotlság elnöke áltekinlelle a konferencia eddig végzett munkáját és emlékeztette a bizottságot a szünet elölt hozoll határozatára, amely szeiinl szünet nélkül üléseznek mindaddig, mlg valamennyi elvi kérdést el nem Intézik.
Apponyl Albert gróf és Tánczos Oábor lovassági tábornok Oentbe érkeztek a leszerelési értekezletre.
(Éjszakai rádiójelentés) A leszerelési értekezleten Simon angol külügyminiszter Örömmel üdvözölte az amerikai javaslatot és a német delegátus is kijelentette, hogy az teljes Összhangban áll a német eszmékkel.
Tardleu francia miniszterelnök szerint Franciaország Is rokonszenvez az• amerikai javaslattal, de nem tartja teljesen kielégítőnek, mer! nem gondoskodik ellenőrzésről és szankciókról. Szerinte minden Javaslatot, igy a franciát is vita ala kell bocsátani. Az értekezlet kimondotta, hogy a főbizottság a hélfői vita értelmébenlegyen jelentést a további eljárás tekintetében.
D] városi közgyűlés elölt
A költségvetés felett nem döntöttek még a minisztériumban
Nagykanizsa, áprlls 11 Nagykanizsa 1932. évi költségvetéséi — mint jelentettük — pénteken délelölt tárgyalta le a pénzügyminisztérium Illetékes ügyosztálya, dr. Krátky István polgármester jelenlétében. Foglalkozott a bizottság a város adóssagainak kérdésével is. Döntés természetesen ínég nem történt. Előreláthatólag május elölt aligha is történik.
A polgármester a hét elején összehívja a pénzügyi bizottságot. A képviselőtestület a hét végén, vagy a jövö hét első napjaiban közgyűlést tart.
Egy részeg koosis elgázolt egy asszonyt
Nagykanizsa, április II Hétlőn délulán fel 2 óra tájba súlyos szerencsétlenség történi Kiska-nizsán, a KörmOcz-utca sarkán levő hídon.
özv. Léránt Józsefné 86 éves, Országút 99. szám alatt lakó asszony hazafelé hajtotta a libáit, amikor Sormás felöl vad vágtatasban közeledett egy szekéren Horváth Lajos Novák-majorbeli kocsis. Az öregasszony egészen a hid karfájához lapult, de a vágtató kocsi hámfája elkapta és a kerekek alá dobta. A kerekek borzalmasan összeroncsolták az öregasszony balkezét. Léránt-nét a mentők beszállították a köz-kóiházba.
A gázolás ulán továbbrohanó kocsit egy kerékpáros rendór vette üldözőbe és sikerüli is utolérnie. Horváth Lajos, akit kihallgatása után elbocsátottak a rendőrségről, ittassággal védekezett. A gázolás ügyében megindul! az eljárás.
Többszázéves emberi csontvázat
találtak egy kiskanizsa! ház fundamentumának ásása közben
Nagykanizsa, április 11 Most nem áprilisi tréfáról van szó, mert ezúttal valóban egy többszázéves emberi csontvázat talállak Kiskanlzsán.
Kuli József kiskanizsa! gazdálkodó uj házat épll a Cigány-utca 3. szam alatti telkén. Tegnap délelőtt, amint a fundamentumot ásták, mintegy 50 centiméler mélyen nagyobb csontok kerüllek felszínre. Rövidesen egy emberi kofionya is előgurult, mire abbahagytak az ásási és értesítették a kiskanizsa! rendörör-szobát, ahonnan Bán Lajos lelflgyelö-helyettes és Szabó Islván dr. kls-kanizsal tisztiorvos mentek kl a lelet síinhelyére. Szabó dr. alaposan megvizsgálta a csonldarabokat és megállapította, hogy azok többszáz-éves maradványok. Ennek ellenére a csontok meglepően jó állapotban vannak, amil a lelőhely száraz vol-
ZALAI KÖZLÖNY
1932 áprilla 1Q.
iának kell betudni
A rendőrség intézkedésére a kls-kauizsai temetőbe szállítottak a csontvázat, ahol elföldelik. Ki tudja, milyen régi biln sötét emléke került napvllágre ezzel a csontvázzal, amelynek tula|donosa néhányszáz esztendővel ezelőtt lalán már színién olt lakolt a mostani Cigány-utca 3 szám alatt, ahol épp ugy örült, szenvedett, dolgozott, remélt, mint a ház mostani lakói...
Három vasárnapi verekedés az Eötvös-téréi
Nagykanizsa, április 11
Vasárnap este 9 óra tájban, szinte ugyanabban a percben az Eötvös-tér három különböző részén, három verekedés zajlott le. A három kö-zfll csupán az egyik járt súlyosabb következményekkel, a másik két verekedés még a rendőrség közbelépése előtt félbeszakadt.
A súlyosabb kimenetelű verekedés az Eölvös-lér 2. számú ház elölt zajlón le, ahol Varga Adám 33 éves fodrászsegéd összetalálkozott Síikkel József 26 éves kovácssegéddel és ennek öccsével, Síikkel István 19 éves borbélytanonccal. Valami régebbi ügyből kifolyólag verekedés támadt közötltlk, melynek hevében Varga Ádám — állítólag védekezés közben egy kapukulccsal ugy vágta fejbe Stlkkel Józsefet, hogy a fiatalembert nyomban elön-tötie a vér.
A verekedés zajára odasietett egy rendőr, aki az egész társaBágol előállította a rendőrségre, majd intézkedett, hogy Síikkel Józsefei, aki a fején 10 napon bellii gyógyuló sérüléseket szenvedett, beszállítsák a városi közkórhizba. A verekedés ügyében nyomozási indított a rendőrség
A másik két verekedés résztvevői ismeretlenek. Az egyik a Szentháromság szobor közelében, a másik pedig az Eötvös-téri park Petöfl-ulcai bejáratánál zajlott le. A Szentháromság szobornál valami féltékenységi lelenet játszódhatott le, mert két fiatalember megtámadott egy harmadlkat, aki két hölggyel sétált. Csupán néhány pofon csattant el, azután szétrebbent az egész társaság. A park Petőfi-utcai bejáratánál két fiatalember kapaszkodott össze, de ezek kilétét sem sikerült megállapítani.
iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini,
niuimmmiiiitiimiiimii Szőnyegek és függönyök legolcsóbban Schütznél,
Rózsavíz Zoltánt, egy pesti cég igazgatóját és egyszemélyben utazóját egy kSrBzés alapján ■agykanizsán őrizetbe vették
tozlalás magyarázza meg azután, hogy a majdnem két és féléves körözés ellenére Is fenn lakhatott a fővárosban annélkül, bogy a rend-
Nagykanizsa, április 11 A nagykanizsai rendőrség szombaton délután őrizetbe vette Rózsa Zollán 32 éves budapesti lakost, aki ellen a budapesti törvényszék még 1929 december 15 én nyomozóle-velet adott ki. Rózsa Zoltánt az egyik kanizsai szállodában ismerték fel a detektívek. Félórával azelőtt érkezeit Nagykanizsára és még jóformán annyi ideje sem volt, hogy körülnézzen a városban, amikor már előállították a rendőrségre
Kihallgatása alkalmával Rózsa Zoltán elmondotta, hogy jelehleg a budapesti Uránia Vegyipari és kereskedelmi RT. IgazgatóJ* és utazója, a neve pedig nem Rózsa, hanem Rózsavíz Zoltán. A nevét azért volt kénytelen igy megrövidíteni, mert mint olyan ember, aki állandóan a vegyipari szakmában dolgozik, a szakmabeliek részéről állandó gúnyolódásnak van kitéve. Et a névvál-
őrség előállította volna a körözés alapján.
Rózsavíz Zoltánt kihallgatták a kanizsai rendörségen az ellene kiadott körözésre vonatkozólag. Előadta, bogy nem volt tudomása a körözésről. Évekkel ezelőtt üzleti összeköttetésben állott dr. Bosnyák Ár-pádné budapesti lakossal, akitől Illatszereket vett át bizományba. Az elszámolás körül bizonyos dlfftíren-clák merüllek fel közöttük, talán 60—80 pengőről lehet szó, de szerinte már ez is elintéződött.
Miután a nyomozólevél még a mai napig is érvényben van, a rendőrség átadta Rózsavíz Zoltánt a kanizsai ügyészségnek, ahonnan vasárnap éjjel felszállították Budapestre.
Apa és fla 56 kilométerről kétkerekű kordéban hnz-ták a nagybeteg asszonyt a legközelebbi kórházig
Csurgó, április 11 Horgós Lajos napszámos felesége, akik a csurgói járasban levő Pat községben lakrak, súlyosan megbetegedett. A földhözragadt szegény ember egy barátjával és 10 éves kisfiával kétkerekű kordéba üttette a nagybeteg asszonyt, akit agy húztak be a kaposvári közkórházba. A szomorú menet hajnali 4 órakor
Indult el Pálról és este háromnegyed 9 órakor ért be Kaposvarra. ölvtnhal kilóméiért teltek meg. Mire oeértek, mindnyájuk lábáról cafatokban lógott a cipő. Az orvosokat annyira meghatotta ez az önfeláldozó lérjl, bjrátl és gyermeki szeretei, hogy mindhármukat cipóvei és ruhával látták el. Az orvosok szerint meg tog gyógyulni a nagybeteg asszony.

Egy gazda portáján kétszer pusztított a vöröskakas Sármelléken
A keszthelyi járáshoz tartozó Sármellék községben még a mult évben kigyulladt egy é|szaka Papp István gazda háza. A csendörök a jelenségekből gyujtogatásra következtettek, azonban kellő tárgyi bizonyíték hiányában nem leheteti eljárni a gyanúsított ellen. Ebben az esztendőben aztán, a mult hetekben, megint kigyulladt Papp István pincéje és présháza a Rigó-hegyen, gyanús körülmények között. Az összefüggés az első és második gyújtogatás között nyilvánvaló volt. Azonban most sem volt tárgyi bizonyíték.
Nemtokára az egyik falubeli gazda, Klsvarga Sándor összeveszel! a feleségével, aki elkeseredésében azt a kijelentést tette, hogy hagyjon neki békét, mert ha ó kinyitja a száját hát akkor pontot tehet az élete után. Meghallotta ezt egy községbei! ember, aki tudva, hogy Kisvarga és Papp nem voltak a legjobb viszonyban, azt a feltevést vonta le, hogy az asszony ugylátszik tud arról, hogy valószínűleg a férje követhette el Pappéknál a gyujlogatásokal. Erre megtelte feljelenlését a csendőrségen.
Kihallgatták Klsvarga Sándori, de az semmiről nem akart tudni. Amerikát járt ember, akinek elég jó
asszonnyal. Kisvargát behozták a gyanú alapján a nagykanizsai törvényszékre, elébe tárták a gyanu-okokal, de az öreg sármelléki gazda lagadla a bűncselekményt. Miután semmi bizonyíték ellene nem volt, a vizsgálóbíró szabadldbrahefytzte Kisvargát. A vizsgálat azonban tovább folyik ebben az ügyben, módja van, de sokat Z8örlölődlk az Ugyancsak nemrégen történt, hogy szintén Sármellék községbeu Bányai János gazdának a szénapajlája kigyulladt és a szalmakazallal együtt porig leégett A csendőrség kihallgatta a lakosságo! és Antal Vendel gazda azt állította, hogy látta, amim a 71 éves Kámán Jánps a tüz alkalmával a pajta mellett elsurrant. — Antal vallomása és egyéb körülmények, amelyek gyanússá tették az öreg Kámán szerepét, arra késztették a csendőrséget, hogy Kámán Jánost őrizetbe vegyék és beszállítsák a nagykanizsai törvényszékre. Kámán kihallgatása alkalmával tagadta, hogy gyújtogatott volna, de mivel több körülmény ellene szól, Kámán János továbbra ls fogva marad. A vizsgálat lesz hivatva kideríteni az öreg gazda szerepét ebben az ügyben.
Mit hoz a nyári menetrend ?
Nagykanizsa, április tl A DSzA vasul elkészült az uj nyári menetrenddel, amely nem mini tervezték, május 15-én, hanem május 22-én lép érvénybe. Május 15. ugyanis Pünkösd vasárnap|a és a vasut-igazgatóság nem akarta a forgalmas ünnepen kitenni az utazóközönséget a menetrendi változásokkal járó kellemetlenségeknek.
A Nagykanizsáról Budapestre eddig 6\'25 órakor induló gyorsvonat
az uj menetrendben 6-10 órakor, az eddig 17-45 órakor induló gvors-vonat pedig 18 35 órakor fog Nagykanizsáról indulni. Az eddig Budapestről 7\'50 órakor Induló gyorsvonat az uj menetrend szerint 7-40 órakor, az eddig 1815 órakor induló pedig 18 25 órakor log Budapest DV-röl elindulni.
A Nagykanizsáról induló éjjeli személyvonat az eddigi 0-15 óra helyett 0 50 órakor Indul, Szombat-
hely és Barcs felől közvellen csatlakozása lesz.
A Nagykanizsáról délelőtt Induló személyvonatot a DStA vasút az ul menetrendben a balatoni kirándulók miatt az eddiginél egy órával korábban, léhát 8 25 órakor indítja Nagykanizsáról, az esti személy pedig yUjból 20 40 órakor log Nagykanizsára megérkezni.
A Nagykanizsa—Sopron viszonylatban nem lesz emlitésre méltó változás. Nagykanizsa és Zalaszentivdn között azonban a DSzA egy uj motorjáratot fog közlekedtetni. Ez a vonat 7 óra 41 perckor Indul Nagykanizsáról jés 9 04 órakor ér Zila-egerszegre. Ennek a motorosjáratnak Nagykanizsán Balatonszentgyörgy felöl csatlakozása lesz.
A Nagykanizsáról most 18 órakor Induló motorvonat az uj menetrendben 18 30 órakor indul és Szombathely helyett Sopronig tog közlekedni. Ez a motorjarat junlus 19-től szép tember 4-ig vasár- és ünnepnapokon 18 30 helyett 20 50 órakor fog Nagykanizsáról Indulni, hogy a szombathelyi vonalról a Balatonra kirándulók még ugyanaznap hazatérhessenek. A vonat vasár- és ünnepnap ls Sopronig közlekedik,
Nagykanizsa—Oyékényes között a DSzA szintén egy u| motorjiralot fog Indítani. Et a vonat közvetlen csatlakozással a Budapestről érkező gyorsvonathoz 11 30 órakor log Nagykanizsáról Indulni, Oyékénye-sen közvetlen csatlakozást n>er Csurgó—Kaposvár felé. A motorvonat Oyékényesről 12 40 órakor indul viBSza és 13\'23 órakor érkezik Nagykanizsára, hogy Itt csatlakozást nyerjen a Szombathely és Budapest felé Induló személyvonatokhoz.
A nyári Idény alatt Nagykanizsáról 12 óra 10 perces Indulással a Balatonra egy motorosvonat Is Indul.
Mindezekből látható, hogy a DSzA vasút Igazgatósága az uj menetrendben mindent elkövetett az utazóközönség és Balatonfejlesztés kívánalmai érdekében.
A fentemlltelteken klvűi Is a balatonmenti fürdőhelyek egymáskörtl forgalmában Igen sürün közlekedő motorosjáratok lesznek.
A DSzA igazgatósága számolva a jelenlegi viszonyokkal és az utazóközönség teherbírásával, az Idén nagyon kedvezményes menettérti jegyeket fog kiadni a Balatonra kirándulók részére, hogy az ulazáii és kirándulási kedvel ezzel is növelje és a magyar tengert még a legaregényebb osztálynak is könnyen hozzáférhetővé tegye.
Egy keszthelyi rendőrnek leharapta az ujját az éjszakát! kurjongató
Keszthely, április 11 Goldlcs Iván keszthelyi lakos tegnapelőtt éjszaka hangos Jókedvben hazafelé tartott. Az örszemes rendörök csendre Intették a tagbaszakadt embert, a dologból azonban komoly háborúság lelt, meri Ool-dics, akiben a bor dolgozott, szóváltásba keveredett a rendőrökkel, majd dulakodni kezdett velük és eközben leharapta Farkas István községi rendőr ujját. Varga rendőrt pedig alaposan megrúgta. Miulán hatósági közeg elleni erőszak történt, Qoldicsot őrizetbe vették, behozták Nagykanizsára és átadták a bünügyi halóságoknak.
= Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstein butoráruház, Horthy Miklóa-ut 4. szám.
1932. április lü
NAPI HÍREK
NAPIREND Ajrin* «, kedd
, flómal\'kálolflms: OyuU p. Protest.:
j OyuU. Izraelit*: Nlxan hő 6.

Váro«l Xnnn ás Könyvtár nyitva , csütörtökön ál vasárnap délelőtt 10-től ! 19 áttíg.
Gyógyszertári é|Jell szolgálat, a ! .Salvator- gyógyazerlár Biaaábel-tér 31 és • klskanlsaaí gyógyszertár.
OőaJUrdő nyitva reggel ö órától este 6 óráig (bétfó, axerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
20-m matiné
lesz vasárnap diielölt 11 órakor az Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében, a llceálls program keretében, a Városi Sitnházban. A volt kanizsai ezred eme emlékünnepére Budapestről is érkeznek a 20-as bajtársi élet notabilitásai. Előadó lesz Brunner Mihály ny. alezredes, előadásának dme: „A volt 20-ss honvéd gyalogezred világháború alatti szereplésé nek történelmi ismertetése." Dávid Magyar József, a Kör titkára .Dalolva mentek csatáról csatára" c. költeményéi szavalja. Énekel Parti La|os vezttésével az Ipartestületi Dalárda. Belépődíj nincs.
— A kultuszminiszter Tihanyban. Karafiáth Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter, Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtitkár, képviselő és Lázár Andor volt államtitkár, az Országos Testnevelési Tanács elnöke kíséretében április 16-án Tihanyba utazik, hogy ott Gyömörey György főispánnal egylltt megtekintse a tihanyi sportteleppel kapcsolatos munkálatokat.
— Helyőrséget kap Zalaegerszeg. A honvédelmi miniszter megbízásából Kölkr altábornagy es Szauer főhsdblzlos szombaton tárgyalásokat folytattak Zalaegerszegen az odahelyezendő helyőrség elhelyezése Ügyében. A hírek szerint valószínűleg egy zászlóalj gyalogságot helyeznek Zalaegerszegre.
— MlKxlóahlr. A Szociális Missziótársulat helyi szervezetének vezetősége ezúton érteetu a szervezet hölgyeit, hogy rendes havi összejövetelét ma kedden délután 8 órakor tart|a a Missziósház nagytermében. Konferenola beszédet mond Kolla János kegyusrendl tanár.
= Futószőnyeg, szép mintákban, tartós minőség métere csak 1\'— pengő a Schfltz Áruházban.
Ezrednap volt vasárnap
a 6. honvéd gyalogezred rendezéseben, amely a honvédelmi miniszter rendeletére mindén év március 31-ét., fogja ezrednapként megünnepelni. Nagy Lajos király ugyanis, akinek nevét az ezred viseli, ezen a napon Sebesült meg hősi harcban a litvánok telelt aratott győzelme alkalmával. Ezidén a húsvét miatt egy héttel eltolódott az ezrednap és a gazdasági viszonyok miatt szűk keretek közé korlátozódott. Délelőtt háromnegyed 10 órakor istenlisztelet volt a telsötemplomban, amelyen részt-■vellek a katonaságon, tisztikaron és családtagjalkon kivül a hivatalok, halóságok, lársadalmi egyesületek lejei és küldöttségei. Gazdag Ferenc püspöki biztos költői szárnyalású, nagyhatású beszédet mondolt. Ugyanekkor Istentisztelet volt az ev. es az izr. templomban is. Ulána a katonai, levente * cserkész dhzszakaszok alszmenelben elvonullak a hősök szobra előtt. A laktanyákban oktató lellegü belső ünnepségek zárták a ™P programját.
ZALAI KÖZLÖNY
— Az OltáregyesUlet vasárnapi műsoros teája kedves bizonysága volt annak a meleg szeretetnek, ami jámbor AB?rásatya buzgó vezetése alatt egy családdá forrasztja ennek a szépen mlí-kődő egyesületnek taglalt. A műsort az egyesület számára eseménnyé avatta volt elnökének, Má/és P. Hltár zárda-rőudknok előadása, amiben rávilágított a hitvallásos élet és az Istennek tetsző vidámság, a Jó kedély összetüggéselre, vallásfilozófiát alapon mutatva kla kettő ogybetartozóságát Kiss Bözsi kedves szavalata, Horváth Kató llgyes monológig az egyesület pártolóiból alakult zenekar pompásan összetanult muzslkála után egy „Vénleányok tánca" o. vidám egyfelvonásos kacagtatta a plébánia tehértermét teljesen megtöltő közönséget A szereplők már a megjelenésüknél tapsot kaptak (Hetfer Margit, Junker Mária, Varga Mária, Venozel Anna, Schnett Gizella, DtttmayerKarolin, Nagy Lajos).
— NŐI és férfi fehérnemű anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger divatáruház.
— A kanizsai tfldöbeteggon-
dozó multhavi statisztikája az intézetnek egyre erősbödő igénybevételéről tesz tsnuságot. Ebben a hónapban 226 beteget kezeltek a dispen-salre-ben és 48 volt az újonnan jelentkezett betegek száma. Az év elejétől 638 volt a beteg-létszám. Természetbeni segélyt 75 beteg kapott márciusban, közöttük 1192 liter tejet, 170 kg. lisztet, 50 kg. cukrot, 80 q aprított tűzifát osztottak kl. Ezek a számok mindennél beszédesebb dokumentumai annak a városnak közegészségügyében pótolhstatlan munkásságnak, ami a Szinatórium Egyesület kebelében folyik.
= Nagy maradék vásár Slnger divatáruházban.
- Elveszett az Eötvös-tér 18. sz. házból egy szarka. KóreUk a megtaláló, vagy aki tud róla, fenU házban Dómé néninél belelentenl szíveskedjen.
Nagy tetszést arattak
SINGER divatűruhúz
szép
tavaszi kabátai.
Tessék megtekinteni vételkényszer nélkül.
Két műsor
A vasárnapi llceálls éa a Leányklub Haydn-Qnneps
Nagykanizsa, április II Szándékosan foglaltuk egy cim alá az Irodalmi Kör vasárnapi llceálls előadását és a Szent Ilona Leányklub Haydn-ünnepélyét. Ez a két műsor ugy hatott, mint egy jótékony, űditö kultur-oázis a szürke, széthulló kanizsai életben. Az egyik műsoron Irodalom, a másikon muzsika. Jóleső érzés tudni, hogy etéren-termő még s kanizsai talaj. Jóleső tudni, hogy a kultura és művészete* minden ágába kerülnek ki értékek ebből a szikkadt kkciizsal földből.
/. A Ucedlts előadás. A kellemes tavaszi este ellenére teljesen megtett a városháza díszterme a llceálls előadásra. Elsőnek dr. Wlnklerné Munkácsi Noémi, ez a halkszavu, meleg-lelkű poéta olvasta fel néhány finom, színes kölleményét. Gyurácz Ferenc piarista tanlr Költő és fáidalom elmen tartolt drámai színezésű, irodalmi értékekkel bővelkedő, gyakran a humor mezeire áthajló előadást, a magyar és a világirodalom költőinek, általában a költönek a fájdalomhoz való viszonyáról. ElőadSsa végén nagy hatással szavalta el Poe Edgár örökszép költeményét, A holló-1, a fajdalom szimbolikájának világ-remekét.
2 A Haydn ünnepély. A S\'ent Ilona Leányklub a Misszióház dísztermében teaestjének műsorát szentelte Haydn emlékezetének. A műsor
olyan tartalmas és olyan nívón illő volt, ami az egyetemes kanizsai kuiturélet Haydn-ünnepének nyilvánosságát is megérdemelte volna. Dr. Kerkal József kegyesrendi tanárnak Haydnról tartott előadása remekbe formáit Irodalmi keretben tárta fel Haydn zeueköltészetének értékét és inspirációit. A Flschl La-josné és Kerkal, Korcsiák piarista tanárokból álló kitűnően összejátszott trió a Haydn-muzsika lelkét szólaltatta meg gyönyörűen előadott, nagysikerű számaiban. Közreműködőket és a rendező Leányklubot őszinte elismerés illeti ezért s ritka értékes és minden kultur-ember szlvif-lelkél üditö műsorért.
— Letartóztattak egy hamls-tanuzásért elitéit asszonyt A
nagykanizsai törvényszék — mint jtslmlettűk — hamis Ianuz4sért nígy évi fegyházra itélle özv. Habjaneci Qyörgyné nagykanizssi piaci árust. Mlulán a büntetés súlyos és a vád-
iolt szökésétől tartani ° lehet, a klr. ügyészség özv. Habjanecz Oyörgyné letartóztatását rendelte el. A rendőrség hétlőn letartóztatta és beszállította Hablanecznét a nagykanizsai törvényszék fogházába, büntetésének megkezdése végett.
— Divatos tavaszi és nyárt férfi szövetek métere már 4-90 pengőtől kezdve kapható — SchOtznéL
— Halálba kergette a betegsége. Keszthelyről Jelentik: Idős Varga János 77 éves telsózsidi gazdálkodó már évek óts gyógyíthatatlan betegségben sienvedett, ami annyira elkeserítette az öregembert, hogy néhány nappal ezelőtt öngyilkossági szándékból az istállójában felakasztotla magát Mire rátaláltak, már nem ieheictl rajta segíteni.
= Férfiszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger dlvatáruházban.
Rddfó-műsor
Április 12 ikedd)
Budapeat 9.15 Szaloaacaekatl hang*. Kőiben 9.JO Hírek, ll 10 NemastkSal vis-jelióizolgilal 12.00 Déli harangszó. Idő Járásjelentés. 1209 Hangverseny. 1325 H. 13.00 Időjelzés, IdAJirtsjsIentes. 14.46 H. 16.01) Gyermekmesék. ItUS ldó|elzés, Idó-lárásjelsntés, H. 17 00 B. 17.30 Az I. boa. védayslogezred zenekarának hangversenye 183. Francia nyelvoktatás. 1900 E 1930 Az Operahál előadásának közvetítése .Az álarc\'. Opera 3 lel\'. Az I. fciv. után Időjelzés,\'"H. Az előadás után MŐJárásjeleatta. Ma)d: Cigányzene.
WtM zártai
Pária 20-27\'/*, London 1952, Newvort
513-37, lirtlssel 71-95, Milano 26-401
Madrid 39-00, Amsterdam 20800, Berlin
121 75, Wien —• --, Szólta 3 72, Prága
15-20, Varsó 5755, Budapest -•—, Belgrád 8-95, Bukarest 307.
Taraéaytózsée
Buza tv. 15 flU. esett, dl. változatl. rozs 15-25 flll. esett.
Buza llszav. T7-es 12-83 -13 70, 78-as 13-00 -13*80, 79-es 13-15—14-00, 80-as 13-25-1410, dunánt. 77-es 12-75-12-90, 78-as 1290-13-05. 79-ea 13-00-13-20, 80-as 1315-13-35, rozs 14-85—1S-0Q, lak. árpa 18*00—16-25, zab 21-00-21*20. tten-gerl 16-25-16-35, korpa 1430-14-40.
k IssusB laak éeriza-árislTMMÜ
VALUTÁK Angolt. 21H6-2205 Belga fr. 7995-8055 Csehk. 16-96-17 06 Dánk. 117-90-118-90 Dinár 9-87-997 Dollár 570*80-573-50 Prsnda 1.22-30-22-50 Holl. 231-20-23260 Zloty 63 95-64-45 Ld 346-3-56 Léva 4*06-4*19 Ura 2922-2952 Márka 135*45-136*25 Norvég 111*50-112*50
Peseta —•--\'—
Schlll. ---•—
Svájdt. 110*70-111*40 Svéd k. 11070-111*70
DEVIZÁK Amst. 231*40-2321)0 Belgrád 994-1002 Bedln 135*56-136-25 BrSssd 8005-S055 Bukarest 3-41-3*49 KopenhJISiO-IISOO London 21-75-21-95
Madrid -•-•—
Milano 29*32-2952 Newy. 571-00-574-00 Oszló 111-70-112 50 Pária 22-33-22-47 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-08-419 Stocldl. 11090-111*70 Varsó 64*05-64-45
Wien —■■-•—
Zürich 110*80-111*40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Felhajtás 5205, eladatlan 963. — Elsőrendű 0*80-0*82, szedett 0*86—0*90, szedett közép 078-0*82, könnyű 060-0-72, l-ső rendil öreg 0*72 -0*74, Il-od rendO öreg 0-66-0-70; angol süldő 0*80-090, szalonna nagyban 1*00 -000, zsír 1-12— 1 16, hus OiÍB—1*28, lélse.lés 1*06-1*14.
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás j
OyOjtő: Fő-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsztitó Özemében
maqykahizsAh.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 április 12.
Jtí ŰZ alkalom! Kisorsolásra kerül
klliel nyolc millió pnngB.
I. osztály húzása április hó 15. és 18-ín.
Tegyen szerencseszámn osztálysorsjegyet Ifj. HIRSCHLER MIKSA ŰfliP
/ Fó-ut, Korona szálloda épület.
Sorsjegyek ánl: Egész 24 -, léi 12 —, isgyeá 6 -, rtrolcsí 3-
SPORTtLET
Megérdemelt győzelmet aratott az NTE a Pécsi DVAC felett
Nagykanizsai TE-Picsi DVAC 2:0 (1:0)
Nagykanizsa, április 11
Örömmel áilapiijuk meg, hogy Nagykanizsán az amatőr lulballsport Ismét virágzásnak indult. Rég nem látott szépszámú kOzOnség vonult ki a Zrínyi pályára, hogy szemtanúja legyen az NTE szép játékának. Különösen a II. félidőben produkált a csapat nagy Játékot, amikor Is 20 percig valósággal lelépte nagynevű ellenfeléi. A DVAC csak a 20. percben tudott átjutni a félvonalon és csupán nagyszerű kapusának köszOn-heli, hogy nem nagyobb gólarányu vereséggel távozott. Az NTE-t tehát a 4. helyezett DVAC sem tudta gyózelml sorozatában megállítani, ami annál is Inkább Örvendetes, mert vasárnsp sz ószl első helyezett PEAC, majd két hél múlva pedig a bajnok PVSK mérkőzés kerül Nagykanizsán lejátszásra.
Hatalmas szél ellen játszik az NTE az I. félidőben és mintegy 10 percig váltakozó játék folyik. Az erős szél miatt nehezen kap lábra az NTE, a magas labdák és passzok nem érvényesülnek. A nagyszerű pécsi csapat szél segítségével veszélyes támadásokat vezet az NTE kapujára, de Jámbor — ugylátszik másodvlrágzá-sát éli — a legveszélyesebb helyzeteket tisztázza. A 10. percben Farkas beadása okoz kavarodást a pécsi kapu előtt, de a védelem felszabadít, majd ugyancsak Farkas lövése foglalkoztatja a kapust. A 18. percben Csáki mellett a pécsi balszélső le-szalad és tiszta helyzetben kapu mellé lő. A 32, percben születik meg a vezető gól, amikor is Szollár átadását Jakubecz a kiugró kapus mellett a sarokba vágja a labdát. Egymásután 4 korner következik most, de eredményt egyik sem hoz.
A 11. félidő első 20 percében gyönyörűen játszik az NTE és kapujához szegezi ellenfelét. Csász kornerével kezdődik az első támadás, melyből Szollár fejel kapura, de a kapus fogja, majd az 5. percben Farkas bead, Jakubecz kapásból vágja kapura, de a kapus levegőben úszva fogja a biztos gólnak látszó labdát. A 15. percben Kudich szök-tell Csdszt, akinek Ivei> beadását Jakubecz 10 méteirő! kapásból a sarokba vágla. (2:0.) Minta gól volt. Utána Csász korneréból nagy kavarodás lesz a kapu elöli, 3lö«éc megy kapura, de a kapus szenzációsan ment. A II. félidő első pécsi támadása nagyon veszélyes. A jobb-szélső beadását a center 2 méterről fejeli kapura, de Csondor a bizlos gólhelyzetben védi a labdát. A 25. percben Ismét veszélyes pécsi láma-dás következik. A pécsi jobbössze-kötö beadását a balszélsö tiszta helyzetben mellé fejeli, majd a pécsiek első kornerél Kudich tisztázza. . A 36. peroben Jakubecz 25 méterről bombalövést küld kapura
de a kapus fogja, majd Farkas 20 méteres saroklövését csak kornerre tudja lólni a kapus. A 44. percben egy pécsi támadást Csondor est. önfeláldozó védéssel tud tisztázni. Befe|ezésül Kudich kornerét Engel-leiter kapu mellé fejeli.
A közvetlen védelem, valamint a mezőny leglobb embere Jámbor voll, a halfsorból Kudich, mig a csatársorból Csősz és Jakubecz szép játéka érdemel dicséretet.
A DVAC-ból a közvetlen védelem Kántor kapussal az élen, mulatott nagy játékot.
Wolff biró kifogástalanul vezette a mérkőzést __(Ofí)
Keszthely Törekvés—Ékszerész Levente 2:1 (1:1)
Keszthely, április 11 A nagykanizsai Ékszerész Levente csapat Keszthelyre rándult át vasárnap, hogy barátságos mérkőzés keretében összemérje erejét a JónevU keszthelyi Törekvéssel. Az első télidőben a kedvezd szél nagyban előseitlU az Ékszerész támadásait. Mintegy 20 percig erős lendületes Játék [olyik a «7^pszámu keszthelyi közönség előtt. A 20-lk percben Ékszerész támadás Indul, nagy a kavarodás, Munkácsy magas labdái lő kapura és a nappal nzomben álló Törekvés kapusi beejü a labdát. Az elért gél lelkesíti a kanizsaiakat, de egyúttal erős akciókra doppingolta a Törekvést Is A 41-lk percben a Törekvés támadásnál az Ékszerész balbekkje, Pőoze kihagy, a labda a Törekvés Jobbuzélsö-léhez kerül, aki közvetlco közelből a kiegyenlítő gólt védheteUonül belövi az Ékszerész hálólába.
A második télidőben az Ékszerész játékosai egymásután megsérülnek Első-nek Munkácsy bukik olyan szerencsétlenül, hogy kénytelen kiállani. Kövlde-sen követi Pőcze la, akinek arcába rúgták a labdát. A két Játékost nélkülözd Ékszerész tetett most fölényben van a Törekvés. A 18-lk percben Jelllneket Is lerúgták. A 20-lk nercben Ismét erós támadás Indul az Ékszerész kapuja ellen, amely meghozza a Törekv& győztes góllát
Az Ékszerész csapatából ló voll Czer-Ján, annál nagyobb csalódást okozott Gruttó, akt a sárvári mérkőzés óta nagy visszaesést mutatott. Az Ékszerész fair és szép Játékával meglepetést keltett a nézőközönség körében. D. M. J.
Leventebajnoki mérkőzések
I. osztály:
Zrínyi—Teleki 5:0 {,3:0). Zrínyi fölényesen győzőit s*íp játéka után. Bíró Schwelger.
KAOSz—Barakk 2:0 (1:0). Kemény küzdelem után megérdemelt gyfoelem. Biró Cvelkó
13 FC—KIskanlzsa 5:1 (0:0). Csak egy félidcig tudott Klskanizsa a nagyszerű 13-asoknak ellenállni. Biró Waldmann.
II. osztály:
Egyetértés—Törekvis 2:1 (0:1). Oynzölt a szerencsésebb csapat. Bitó Ktuger.
mtmmtm
Vllágmirkás hangverseny planlné, kitűnő állapotban bérbeadó, esetleg eladó. Clm a kiadóban. I
Elegánsan batorozott különbejáratu azoba fürdő,zobahasználattal kiadó Caányl Láaztó-ulca 8., emelet. 3
Italé mljua l-re Deák-lér 12. Mim háromazobáa Iskáa mellékhelyiségekkel. — Bővebbet ott a házmesternél. 17S3
Oaalárilhéi eladó Oyár-utcs 5. alatt. Bővebbet Ipartealtlletl vendéglőben. 1764
Szoba, konyhás udvari lakáa mellékhelyiségekkel májua t-re olcsón kiadó. Bagolsl aor 35. (Katonarét). 1763
Kóser llkaxalr, Irtsa pehely fosztott toü kapható Slnger mészárosnál. 1S34
_Egy naatorkai-4kpér 330-es eladó
Király, utca 19. \' 17S2
POQÁNYVÁRI
uradalmi tájboraim kaphatók llterenklnt már 20 Iliiéért. Legkisebb tétel 36 liter. SROaS RÁMOLT földbirtokos _Batthyány-utcs 36. szám.
eaSkW«ata»! gsidaság ealkót 4a máalél éven telttll Unókst vállal kgetteléare, erdei legelőiére lolyó hó bó 25-tól, ea évi azep-tember 30-lg. PQbér da.abonalnt tizennégy pengő, melynek léte kihajtáakor, fek pedig Péter nsprs fizetendő. 1831
Használt "aaitsll MaráMUMM veszek Slnger mészárol. 1833
Kladé elegánsan butoroiot azoba egy, vagy két ur részére fürdőszoba haszna-lattal Rozgonyl utca 6 1836
Használt balkaros cipész varrtigéa - .............1835
kereatellk. Clm a kiadóban
aisBraaaa bor|uhus 80, I P, 1\'20-aa árban kapható a piactéren Deuticb hentes (a mészár. >nál. 1897
Jó állapotban levő bolti laáriaaat, használt kerékpárt vennék. Clm a kiadó baa. 1838
Kétszobás udvari Iak4a má|ua l-re kiadó PUntnét. Zárda-u cs 6 l»39
Doktor "S\'T
zongoraoklatáat vállal Továbbá mindennemű német, trancta, angol, olssa éa latin nyelvű fordítást Clm a kiadóban. lt>67
Nyírvidéki korai (nyári)
vet^ózsaburjpi^
kapható 100 kg.-ként 80 P-ért (kimérve 22 fillér)
Mészáros Jené
■sfkarsskwlásáfess lsgyka«lzu,Királ|-u.32
Értesítem a t. vevőközönséget, hogy ezután minden kedden házilag készült
friss hurka kapható.
Adler hsatesángyár.
Ne mulassza el!
Rügyfakadás előtt
gyümölcsfáit
permetezni és a
hemyóenyv-gyűrOket felrakni,
Qyümölcafa védelmlsatrek kaphatók:
Ország József
mag, műtrágya, növényvédelmi-szerek atb. kerc»kudé«ében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett).
ÉrtesitésI
- Tisztelettel értesítem i nagyérdemű közönséget, hogy a mai napon Sugár - ut 2. IKámu hizbsn (Babóchay-ház) masnyltottsun
clpészmfihelyemet.
Készítek i»l és női cipót a legjobb kivitelben, hogy a legkényesebb ízlést la kielégítsem. Elvállalok mindennemű dpójavitást a legolcsóbb árakon.
Kérem a n. é. közönséget hogy szíves pártfogásba venni szíveskedjék.
Tiaztelettel
Pléndor Károly
HUBERTUS
nói, férfi és gyermek kabátok zöld, barna és szürke színekben legolcsóbban készülnek
Ccfboly szabónál _BuiurfwHi._
Kertimag
és mindenfajta
gazdasági magfélék
legmegbízhatóbbak
Hirsoh *• Szegé
ma cégnél.
Használja ki az utolsó alkalmat,
atpig az ingyen készlet az
tart, szerezze be üvegjét, mert később csak cca 16 pengőért szerezheti be.
Az Autó Syphon egyedárusitója:
Szabó Antal
•port é« rádió Osloto.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai KároiyjT
72. évfolyam 82 szám
Nagykanizsa 1952. április 13 szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sicrkcsstóeig ét kiadóhivatal: Póni 6. ulm. Keszthelyi tlókklsdóhlvalal: Kossoth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflietésl ára: egy hóra B peagó I Szerkeszlóségt és BadóhlvataU telelőt
O Iliiét.
78. u.
A polgári bolsevista szellem
Irta: dr. Váry Albert orsz. gyűl. képv.
Elérkezett az Ideje, hogy a mindjobban ter|edö bolsevista sze lemi eltévelyedés elíen, amely a polgárok egy részét Is halalmába kerlielte, a polgári társadalom egységesen fel-)tpjé». Ma mi! mantMhi szmIjKjU-kommunista munkások, de a bolsevista polgárok ellen is védekezni te)). Ei a sieltaí slltvelycdis az emberi Önzésből és Irigységből fakad, amely a más tulajdonát, jő vedelmét, tőkéjét és jólétét klfogásol|a. A harcot a Bzoclalisla-kommunisla munkássággal szemben az egységes polgári társadalom Igaza tudatában könnyen megvivhilja, de ha a polgárság egy része Is hátbatámadja a polgári gondolatol és a kapitalista gazdasági világrendet, akkor a harc rosszul végződhetik. Meg kell tehát teremleni az egységes polgári társadalmat, amelynek legelső köleles-sége, hogy útját állja a polgári szellem elkommunlslásodásának.
Kötelességünk tiltakozni az ellen, hogy a nemzetek a kommunista pártot, mint politikai pártot megtűrjék, vagy elismerjék, örvendetes jelenség, hogy az angol kormány Henry Barbussel nem engedte be Angliába, n.ert bolsevik! agitátor.
Tudnia kell a polgárságnak, hogy a kapitalista gazdasági rendnek Igaza van. Az emberi természetnek a magántulajdon és a kapitalizmus felel meg. Nem igaz az, hogy a tőke csak a saját hasznát nézi. El kell ismernünk, hogy minden áldozatra képes és eszmei célokat és erkölcsi Javakat is szolgál, értéktermelő, a kultura és a haladás alapja. Kapitalista gazdasági rend teszi lehelövé az emberiség legnagyobb kincsének, a szabadságnak lehelő érvényesülését. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kapitalista gazdasági rend minden hibájának nem a tőiké az oka. A mai kapitalista gazdasági rend nemcsak lökéből áll, nanem benne van az ember, a munka, a kormányok, amelyeknek hibáit nem lehet a kapitalizmus nyakába varrni. Mlndenl el kell követnünk, hogy a kapitalista gazdasági rend hibáit megjavítsuk. A kapitalizmusnak áldozatokat kell hoznia az emberi szolidaritás nevében, meg kell javítanunk » kapitalista gazda sági rendel. Küzdenünk kell a bürokrácia öncélúsága és nehézkessége ellen. Meg kell akadályoznunk, hogy lf|uságunk csak a hivatalnoki pályát tekintse életcéljának. Szembe kell szállnunk az egyre ter|edö lelki, szellemi, erkölcti fegyelmezetlenséggel. Le kell lörnünk a nyugtalanság és lázadás jellemét és helyre kell állítanunk a fegyelmelés tekintélyt. A szélsőséges Jelszavakat kl kell irtanunk a polgári társadalom szól \'.rából. Őrködnünk ktll a Jogrend feleli, nehogy gazdasági rendünk zavaralt és megbomlását a Jt grend felbomlása kövesse. Uljál kell államink a tőkeellenes hangulatnak és szoknak a támadásoknak, melyek a
töke kedvét elveszik és visszavonulásra késztelik.
A tisztán gazdasági kérdésektől távol kell tartanunk a politikát. A szélsőséges gazdasági jelszavakat a valóság mérlegére kell lennünk és fel kell világosítanunk az embereket a tévedésükről. Mentől erösebben lámadják a kapitalista gazdasági rendet, innál ksTOfcttytbbcn kett védekeznünk, mert ezekben a kérdésekben mindannyiunk létéről, a kapitalista gaidsiigi rend megvédé-
séről van szó.
Kétségtelen, hogy az emberiség éleiében mélyről jövő nyugtalanságokat tapasztalunk, ezek azonban átmenetlek. Ezt a zavart az emberek csinálták és nem a kapitalizmus, emberek fogják a meglevő alapon ezt a megbontott rendet helyreállítani. Az egész polgári társadalom Ímludíto® l&roRrDíitóre vtn amisig, hogy megvívhassa harcát a folyton terjedő és veszélyes polgári bolsevista ize\'úem és eilévtíycúit elten.
Addig nem Tárható flagyarország megsegítése, mlg a politikai adósságok kérdése nem tisztázódik
A Népszövetség tanácsa hétfőn külön külOn foglalkozik az egyes országok ügyével
Oenl, április 12 (Éjszakai rddlójelentés) A Népszövetség tanácsa kedden délután rendkívüli ülésen foglalkozott a pénzügyi bizottságnak Ausztria, Magyarország, Bulgária, Görögország megsegítését |avasoló jelentésével. A pénzügyi bizottság határozottan leszögezi, hogy eren országok hathatós megsegítése addig nem várhaló, mlg a politikai adósságok kérdését
nem oldják meg.
A pénzügyi bizottság jelentése felelt vita Indult meg. Tardteu a londoni konferencia errevonatkozó vizsgálatát Ismertette. Simon angol külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ujabb kölcsönökröl nem lehel szó.
Hétlön ismét összeül a tanács, hogy minden ország ügyében külön-külön foglaljon áUáat.
Két nap alatt háromezer tonna hamu zudult Buenos Ayresre
Egymás után törnek ki Argentínában a kialudt vulkánok
fkodon, április 12 (Éjszakai rádiójelentés) Kél nap óla sorra tőinek ki Argenllnábsn a rég kialudtnak vélt tűzhányók Az Andesekben már nyolc tűzhányó ontja a lángot, a tüzes lávát és a hamui. Két nap alatl háromezer tonna hamueső zudult Buenos Ayresre. A lakosságul páni télelein fogta el. A hamu besztvása ugyanis Igen veszedelmes, meri tüdővérzés! okoz.
A geológusok attól lartanak, hogy a vulkánkitörések veszedelmes földcsuszamlásokra, vagy mérges gdzok
áramlására vezetnek.
A hamueső, mely egyre lart, ki-lerjeszkedetl Montevldeóra és Bahiára Is. Emberéletben eddig nem eselt kár. Malarque környékén 20.000 ember kltakoltatása vált szükségessé. A veszélyeztetett vidékeken többszázezer kecske és birka, Vilamlai 50.000 szarvasmarha van.
A délamerikai vulkánkitörések ha-mufelhöi átérik az egész déiamerikai konllnens szélességét az Atlanti-óceántól a Csendesóceánig. A lakosság esernyővel jár az utcákon, hogy megvédje szeméi a hamuesőtől.
Kedden délután szükségessé vált a szegedi Tisza-gát emelése
Éjjel-nappal dolgoznak a töltések erősítésén
íizeged, április 12 A Tisza Szeged alatt isméi, »mel-kedetl. Heggel 7 órakor a vlráliá" 9 9 m., 8 órakor tí 10 wQlt és„«z a magasság a déli órákig nem váltó zott. Amilyen megnyugváit kelteti az áradásnak 4 órán át tartó megállása, épp oly m glrpelésl kelteti, hogy délután 3 órára a vlz magassága 9 15 re szökött jel. Ez a vízállás már nemcsak elérte, hanem meg Is haladta «z 1919. évi legmagasabb vízállást. Az ázvlzvédelml bizottság állandóan együtt van és kapja a jelentést a
töltések oldáláiól. A vasárnapi és keddi szeles ildö miatt a Tisza hullámai kissé megrongállak a töllést, ezekül >rthibákfil azonban rövidesen ki|avltotlák. FélŐ, Itogv a meleg Idő siettetni fogja a zöld ár megindulását. A zöld ár rendesen május elején érkezik ei a Tiszán Szeged alá Ha az idő meleg lesz, akkor előbb ts megindulhat és ebben az esetben a zöld ár a magasabb vízállást, rend kivül megnöyelheil. A vasfll hld alatl a rendkívüli helyzetre való tekintettel nagymennyiségű rőzsét hal-
moztatott fel a város hatósága ás munkások dolgcnnak _a rőzse köle-gelésénél. Ugyanekkor megkezdődött a töltés megerősítése ts, kocslszámra hordják a földet a veszélyezletelt helyekre, ahol serény munka folyik. Déiutánl órákban az áradás szükségessé tette, hogy
a rakodóparti Wjirókail készült falak magasságát emeljék. Egyes helytken a vlz már több tégla magasságban vtrdís) a falat.
á képvlselóház ülése
Budapest, április 12 A képviselőház mai ülésén Károlyt Oyula gróf miniszterelnök beterjesztette
■ felhatalmazási törvény meghosszabbításáról
szóló törvénvjavastatoL Amikor a miniszterelnök felkelt helyétől, a szocialisták kórusban kiáltották (eléje : — Mi az? Talán bejelenti lemondását ?
Propper Sándor: Mire kér felhatalmazást? Brutalitásokra?
Az elnök Propper Sándort rendre utasítja. Váry Albert a mentelmi bizottság jelentéséi terjesztette be ezután Dréhr Imre mentelmi ügyében.
Lázár Miklós napirend előtt a tokaji árvíz ügyében szólalt fel, amire Purgly Emil földművelésügyi miniszter válaszolt.
A Ház ezután harmadszori olv£-sásban ellogadta az uzsoráról szóló és az önkormányzati testületek hatályosabb ellenőrzéséről szóló törvényjavaslatot, majd átlérl
az Ipartestületekről szóló javaslat tárgyalására.
őrffy Imre kiemelte a kézműves társadalom nagy érdemeli a múltban. Meggyőződése szerint a polgári társadalom helyzetét csak akkor tarthatja fenn, ha meg tudja akadályozni alsó rétegeinek elproletdrosodásdt. Ez a folyamat különösen a kézmű-veslparnál ölt komoly arányokat.
Napirendi vita során Szilágyi Lajos rámutatott arra, hogy a kormánynak nem volna szabad hozzányúlni újra a köztisztviselők fizetéséhez, amíg máshol Is lehel megta-karllásokal elérni.
Friedrich István kifogásolta, hogy a miniszterelnök nem törődik a parla menttel. Foglalkozott ezután a népjóléti minisztérium ügyeivel. A népjóléti minisztériumban súlyos összegeket használtak fel politikai célokra. Állapítsa meg az ügyészség, kik vollak benn a dologban. A társulati adó emelésénél kivételt tettek a bankokkal és biztosítókkal. Kérdezi, Igaz-e, hogy a kormány az utóbbi Időben bizonyos hllelszlves-ségeket veti Igénybe a nagybankoktól?
Zsltvay Tibor Igazságügyminlszler általánosságban adoll válasza ulán az űiés végetért.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. áprllli 13.
Hegyi Emánuel hangversenye
Mint amikor hosszú u\'on a fáradt ét tikkadt vándor buja oázisra , bukkan, melynek árnyékában ét bő \' vizében fáradt tetle ét csüggedi lelke uj erőre kap, ugy talált avá-rosl Színház hétfő etil elile-közön-sége olyan oázisra, melynek frissítő ereje nemcsak további ut fáradalmaihoz adott ujabb erőt, banem amely mély ét lelket formáló élménnyé izéJetdlt. Ette ugyanit díszhangverseny keretében vetipréml ét hegyi Hegyi Emánuel zongoraművét!, a budspetti Liszt Ferenc Zineművé-tzeti FSitkoia tanára lépett dobogóra, hogy nemet ét tiszta művészetét mély emberszeretetétől sugallva városunk Intégakdója javára sorompóba állítsa. Bár Hegyi Emánuelt ez alkalommal elsőizben (ét remélhetőleg nem utoljára) láttuk e város falai között, mégis valahogy ugy tűnt fel, hogy régi Ismerősünk Ö, mert megnyerő egyénisége és igai művészlelke révén pillanatok alalt meleg konliktutt talált a közönséggel, mely Nagykanizsán szokatlan lelkesedétlel ét igaz Onnerv léttel fogtdta művészetét.
A hangversenyt dr. Hegyi, Lajos polgármester-helyettes főjegyző megnyílója vezette be, melyben keresetlen közvetlenséggel üdvözölte a város vendégét ét köszönetei mondott önzetlen ét meleg tzivre valló emberbaráti áldozatkétzségéért, melyet Hegyi Emánuel meghatottan köszöni meg. Ezután Lajpzlg Ilona a város zenekedvelőinek babérkoszorúját nyújtotta át. Majd megkezdődött a 2 óra hosszat tartó gazdag és változatos műsor, melynek gerincét Hegyi Emánuel zongoraszámii alkották, aki Beethoven, Schumann, CorelU, Webet, Chopin ét Liszt műveket Játszott tzlnet ét gazdag lelkivilágra, erős egyéniségre és fölényét technikára valló művészettel.
Kívüle még a Városi Zeneiskola tanárai közül a mfltor ellő felében Fttttner Róni gonddal összeválogatott énekszámokkal működött közre, Nagykanizsán ellő előadásra vlve Szabados Fanni c. operájának Szedjük életűnk viráglt c. áriáját. Ezenkívül még egy-egy Ooidmark, Vannay és Siklás műdalt hallottunk finom technlká|u, plasztikus előadásban.
A mflsor második felében F. Oarai Margit zeneiskolai Isnárnő sonorlkus tóuussal gordonkaszámokat adott elő, köztük különösen kidolgozol! előadásban Vannay: Ave Máriáját, valamint Oranados spanyol komponistának Intermezzo c. darabjának ezalkalommal voll ellő kanizsai előadása. A zeneiskola tanárait Kerekes Irén tanárnő kitérte finom alkalmaz-kodáital
E fényét ett minden tzereplője oly magat ét elmélyedt művészetet mutatott és ezzel oly mély benyomásokat váltott ki, hogy csak a legteljesebb elismerés hsngján emlékezhetünk meg mindazokról, kik i hangversenyt létrehozták és annak pompás gördülékenységé! előmozdították. Ilyen, szinte áhítatos hangú tat már régen uralkodott a Városi Színház nézőterén.
Az est csaknem teljes bcvélele az ínségeseknek jut, minthogy a költségek csak a rendezés dologi kiadásaira szorítkoztak.
Igen kívánatos volna, hogy Ilyen est mennél gyakrabban gazdagítsa vá rosunk kulturmorgalmasságát. (Dr.)
A munkásság köréből kell kiindulni az OTI és az Egészségvédő Intézet együttműködésére lránynlö mozgalomnak
Dr. Somogyi Zsigmond egészségügyi tanácsos, az országot Anti venereás Bizottság ügyvezető alelnökének nyilatkozata a „ZklaT Közlöny " "
Nagykanizsa, április 12 ,Nagykanizsa vezet..." clmO cikksorozatunkban, melyben a város közegészségügyének több szakértő és érdekelt cikkírója is részt vett, megdöbbentő számadatokkal tártuk fel, hogy Nagykanizsa a hatodik helyen áll országos viszonylatban a nemibetegségek, vérbajok elterjedtségét illetőleg. Cikksorozatunk eredményeként mozgalom Indult meg az OTI nagykanizsai kirendeltsége és a nagykanizsai Egészségvédő Intézet kőzött az együttműködés felvételére vonatkozólag. A mozgalom közérdekű célja és az a nemes szociális gondolat, amely az OTI intézményében revelálódlk és vezetésében it minden lehetőség szerint megnyilvánul, — garancia arra, hogy a mozgalom, mely százak és tzázak és még következő generációk élelérdekét tűzte célul maga elé, nem fog pusziéba kiáltott szó maradni.
Munkaiáriunk kérdési intézett ez-ügyben az anlivenereás küzdelem egyik legismertebb szaktekintélyéhez, dr. Somogyi Zsigmond m. klr. egészségügyi tanácsoshoz, aki ügyvezető alelnöke az országos Anlivenereás Bizottságnak,
— Rendkívül örvendetes dolognak tartom, — mondta dr. Somogyi — hogy Nagyktniztán a Zalai Közlöny nemibeteggondozó ügyét magáévá teszi ét a kérdésnek felszínen való tartásával a betegségmegelőzés gondolatának nagy szolgálatot tesz. — Sajátmagam nevében is kérem ügyünknek további támogstását és ezügy-ben bármikor készséggel állok szerkesztő ur rendelkezésére.
- A nemibetegségek jelentősége lolylslta — népesedéspolitika és a későbbi, munkaképteleniéget, vagy megrokkanást okozó megbetegedések tekintetében közismert. Ezeket az ártalmakat igyekszenek megelőzni a nemlbeleggondozók, vagy ahogy ezeket a többi városokban nevezik:
(ÉJuakal ródiúJtknHit a UhnU fial Mául lalaatl aata 10 éra kar ■ tfánasáksar, ataalaa várhat* ItvIUl ktaall,.**...
számára
Egésztégvédő intézetek, melyek nem-ctak a szükséges gyógykezelési végzik, hanem a betegeket izámontart-jík, a kezeiét körüli mulasztásokra figyelmeztetik, ha szükséges kórházi elhelyezésről gondoskodnak, az orvosi titoktartás és a köteles dlscrecio szemelölt tartása mellet! a beteg családjában a fertőzés veszélyét meg-akadályoznl igyekeznek, házasság-előttl tanácsadást ét orvosi vizsgálatot végeznek, népszerű ismeretterjesztő előadásokat tartanak stb.
— Mindezek az előnyök akkor értékesíthetők teljesen, ha a nemibeteg-gondozók munkájában egyaránt részesülnek a szociális biztosítás tagjai és azok Is, akik erre bármi okból nem Igényjogosultak. A nemibetegségek fertőzőbetegségek és fertőzőbetegség elleni küzdelem észszerűen nem képzelhető el oly módon, hogy az csak egy embercsoportra, mondjuk az OTI tagokra ler|ed ki. Ezért szükséges a munkaközösség megteremtése az OTI és az egyes törvényhatóságok között, különösen napjainkban, midőn a munkanélküliség terjedésével a betegek egyik ntpról a másikra elvesztik OTI jogosultságukat, a munkaközösségen alapuló nemibeteggondozó azonban Ilyenkor épen ugy gondozásban tartja a be-legekel, csak a gyógyszereket most már nem az OTI, hanem az államkincstár terhére adja.
— A munkásságra tehát a munkaközösségből az az előny származik, hogy tekintet nélkül az OTI tagtágra egyformán ugyanazzal az orvossal gyógykezeltelheii magát. A munkaközösség fenntartóira, azaz a törvényhatóságokra, városokra és az OTI ra pedig azért előnyös a ■munkaközösség, mert az egyesítéssel orvosi, ápolói, dologi kiadásokban (helyiség fenntartása, berendezés, stb.) jelentős összeget takaríthatnak meg. Mindezekhez társul még az az előny,
VÁROSI MOZGÓ
Április 13-án és 14-ést Szartlés és osdtSriSkSn
Marlene Dieirici}
egyetlen idei filmje
X. 27.
(A titokzatos asszony)
Soha Ilyen attrakciót ugy témában, mint szereposztásban még nem látott a közönség. Ezt megelőzi:
Bimbó legújabb kalandjai
CinuaUm I Mindkét napon minden előadáson Ingyen sorsolás. nQVBIBlTI I Egy-egy értékes M.rlaaa Dlatrloh szobor nyerhető. 31 \' A szobrot az alkotó művész sajátkezű aláírásával látta
el. Ez a legkedvesebb emlék a nagy művésznőtől.
mely egyaránt fonlos a városokra, OTI-ra, munkáitágra, hogy a gondozási munkával, a kezelétnek sz arra szorulók részére való lehelövé tételével a fertőző betegek, tetiát a fertőzési források számát csökkentjük.
— Mindezeket az érveket az egészségügyi kormányzat él az OTI vezetősége már évekkel ezelőtt magáévá tetle éi löbb ilyen munkaközösségen alapuló nemibeteggondozó létesült. A kérdést azonban generálltan rendezni kellett t ezért húzódik még mindig az ujabb vidéki Egétztég-védó Intézetek ügye. Jelenleg az OTI elnökségének tervezete a népjóléti minisztériumban van és értesülésem szerint ez ott legfeljebb 2 hét alatt jóváhagyást nyer t akkor valótzInO, hogy nemcsak Nagykanizsán, hanem még többhelyOtt az országban ujabb munkaközösségen alapuló egészségvédő Intézetek nyílnak meg. E generálit rendezés épen s vidéki OTI helyiszervek huzódozisa miatt vált tzűktégetsé. Az OTI helyiszervei legtöbbször a takarékostágra hivatkozva támasztottak nehézséget, de az említett, jóváhagyás alatt álló tervezet gondoskodik arról, hogy a munkaközösségek megteremtésével az OTI deficites segélyezési ágazatát a munkaközösség költségei ne terheljék. Természetes dolog, hogy mindezek mellett li a munkaközösség megteremtését nagyban megkönnyíti, ha Ilyen Irányú óhaj maguknak az érdekelteknek, tehát a biztosított munkásoknak köréböl Indul kL
„Pénzt vagy életet 1"
Hasbaszurtak egy embert a tót-szentmártonl faluszélen
Nagykanizsa, április 12 Hétfőn éjjel majdnem halálos kimenetelű rablótámadás történt Tótszentmárton község közeiében.
Mlhovlcs Pal 27 éves tólszent-mártonl gazdálkodó hétfőn reggel kiment a szőlőhegyen levő pincéiébe, ahonnan a késő esti órákban tért haza. Útközben összetalálkozott egy ismeretlen fiatalemberrel, aki csatlakozott hozzá és elmondts, hogy Tólszerdíhilyen lakik és szintén hazafelé igyekszik. Amint Tótsient-márton közelébe értek, az ismeretlen belekötölt Mlhovlcs Pálba, ma|d előrántva a zsebkését, rákiáltott a meglepett emberre, hogy azonnal adja át neki a pénztárcáját. Mlhovlcs nem Ijed! meg, hanem szembe-8\'Alit támadójával és elkeseredett dulakodás kezdődött a nőiéiben. De mikor a megtámadott gazda segítségért kiabált, a támadó kését markolatig a szerencsétlen ember hasába döfte, azután a sötétben elmenekült.
A községből a segélykiáltásokra többen kimentek az országútra, ahol rátaláltak a vérében fekvő Mlhovicsra, akit az orvos első segélyben részesített, kedden délelőtt pedig a mentők beszállították Nagykanizsára, a közkórházba. Állapota olyan súlyos, hogy Aimássy Qyuls dr. vizsgálóbíró még a délelölt folyamán kihallgatta Mihovlcs Pált a kórházban, aki azonban semmi közelebbi lelvilágoiltáit nem tudott adni a merénylője felöl.
1032. április 13.
ZALAI KÖZLÖNY
Palotaforradalom és uj
választás a Magántisztviselőknél
Nagykanizsa, április 12
A Magántisztviselők Egyesületének nagykanizsai csoportja néhány béllel ezelőtt tartotta tisztújító közv gyűléséi, amelynek békés hangulatit váratlan palotaforradalom zavarta meg. Az u. n. .fiatalok" elhatározták, hogy az Összes tisztségekbe a msgnk embereit választ|ák be, a régi gárdái pedig elejtik.
Ai ellenzék mozgalmának segítségére voll az előző tisztikarnak egy lagjr akinek segítségével a háromtól előtti közgyűlésen az ellenzéknek több tagja valóban be íb került a tisztikarba. A puccskísérlet másik lrükk|e az volt, hogy az ellenzék leszavaztatott olyan Idegenekei, akik nem ls voltak tagjai az egyesületnek és a tagsági dijat csak épp azért fizették be a közgyűlés napján, hogy szavazati joguk legyen.
Ezt a közgyűlést az emlitetl és más alaki okok miatt az egyesületi központ megsemmisítette és uj vá lasztást rendelt el.
A Magántisztviselők Egyesülelének kanizsai csoportja az elmúlt vasárnap rendkívüli közgyűlést tartott, melynek keretében, a központ utasításához híven, megejtették a választásokat. Az ellenzék, tudatában annak, hogy ezen a választáson már nem sok eredménnyel veheti lel a versenyt a hivatalos listával szemben, tüntetőleg távol tar-lotta magát a vasárnapi közgyűléstől.
Egy hármas bizottság ellenőrzése mellett folyt le szután a választás, melynek során a jelenvolt tagok egyhangúlag a hivatalos lista mellett foglaltak ál lást. A választás eredménye a következő: elnök : Vermes Qéza, alelnökök: Szerb Ernő és Orünfeld Sándor, titkár: Szittdr Árpád, ellenőr: Bader Imre, jegyző : Braun Olga, választmányi tagok: Hirschler Imre, HoJczer József, Király Oyöző, Melzger István, Pollák Egon, Rosenberg Pál, Skopál László é» Slelner Oszkár.
Értesülésünk szerint az ellenzék nem hajlandó belenyugodni a választások Ilyetén való elintézésébe és ezért megpelidonálja a választást
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha IllOSt előfizet.
Megnyílt a csodák világa Sifter bácsi előtt,
aki 61 éves létére most látott először mozielőadást -Rip van Winkle a kanizsai moziban
Nagykanizsa, április 12
Rip van Winkle, ez a hosszuálmu, derék ur csodálkozhatott talán olyan nagyot a világ fordulásán, amikor leiébredi húszéves szendergéséből, mint amilyen nagyot nézett egy öreg kanizsai bácsi, amikor néhány nappal ezelöll először tetle be a lábát a moziba, hogy megtudja, milyen Is az a bizonyos mozgófénykép. M, Kanizsán történt meg ez a nem mindennapi esel, még pedig Sifter József Telekl-ul 84. szám alalt lakó DSzAV fűtővel, aki 61 évével most határozta el magát, hogy megnézi végre a mozit.
Soksrinü lehelet! az az érzés, amit kiváltott belőle az első mozgó-
nyomása alalt szinte átszellemülten csak ent^ll tudott mondani:
— Csodálatos, nagyon szép, nagyon érdekes.
De a szemét egyetlen pillanatra sem vette volna le a filmről. Szinte Itta magába a mozgást és a különféle hangokat Megkérdeztük, miként lehet az, hogy 61 éves létére csak most jött el először a moziba?
— Sohsem értem rá, — mondotta. Egészen fiatalon kerültem a vasúthoz és olyan volt a szolgálati beosztásom, hogy nem jutott Időm a mozira.
Felcsillanó szemekkel, lelkesedéssel folytatja:
— De ezentúl gyakrabban eljövök,
Nagy tetszést arattak
SIHGER divatűruhúz
szép
tavaszi kabátai.
Tessék megtekinteni vételkényszer nélkül.
fénykép megpillantása. Ugyanezt érezhettük talán ml il néhány évvel ezelőtt, amikor először szólalt meg a rádiókészülék. Sehogysem érleltük az ördöngös masinát, csak visszafojtott lélegzettel és dobogó szívvel habzsoltuk a belőle kiszűrődő hangokat.
Sifter Józse! la lélegzetvisszafojtva figyelte az elébetáruló csodát, amelynek lényegét nem Ismerte ugyan, de szépnek találta és gyönyörködött benne. MII tudja ö, hogy a Lumlire-testvérek által 1895-ben szerkesztett készülék és a dán Nordlsk Film-vállalat első, kezdetleges kis filmtörténetei óta milyen óriási haladást tett 36 év alatt a filmgyártás. Nem látta gyermekcipőben tipegni az újszülöttet, hanem az mindjárt, mint felnőtt Jelent meg előtte a maga tllokialos csodáival és raffináll trükkjeivel, fotócelláival.
Siller Józsefre ugy Bzakadlak ezek a meglepetések, mint Iskolásgyer-mekre az a tanári közlés, hogy a mindennapi Ivóvíz egyetlen cseppjében millió és millió apró élőlényt talál a mikroszkóp.
A Zalai Közlöny munkí,|ársa meginterjúvolta a mozi Rip vahWInklé-jét, aki az t\'sö impressziók be-
mert nagyon érdekes és jól mulatok. Pedig most sem valami nagy kedvvel jöttem ám. De a feleségem már olyan régen hívogatott, hogy kénytelen voltam engedni és ma eljöttünk a moziba. Hálás vsgyok a feleségemnek, hogy nem hagyott addig békében, mlg el nem jöttem. Ezenlul most már én logom öt a moziba hlvnl.
Sifterné, aki ott űll a férje mellett, mosolyogva hallgatja az ura lelkesedését. Valami különös büszke öröm csillogott a szemében. Talán egy szemorvos érezheti Így magát, akinek sikerült látóvá tenni egy világtalant. Siller József Is Ilyenfélét érezhet, hiszen egy, eddig előtte teljesen ismeretlen világ tárult fel s maga ezernyi szlnességével és rejtelmes csodáival.
Dávid Magyar József
Segítsek?
Az ember, aki nem Ismeri előre lövőjét, a sötétségben botorkál. Hány térti él meg nem értve, tanácstalanul, Jövőt-lenül f Hány nő keresi és nem találja meg szerelmi és házassági tervelnek megvalósítási módját? Hány ember kiált tel, amikor egy-egy súlyos esemény éri váratlanul: Oh, fia tudtam volna I Vájjon nem csodálatos, ha minden elkövetkezendő eseményt előre Ismerünk? Sót, valóságos hátboreongtati érzés, amikor egy, pl 1835-ra Jelzott betegség pontosan, ugyanabban az Időpontban valóban bekövetkezik. M. Vliagell szen-záolés teltedezése megoldotta a tudományos jövőbelátáa problémáját Mikor házasalik? SIkerlUnek-e tervel? Müyen leu az anyagi helyzete ? Mikor letz bitig ? JOn-t veszedelmes tszleiutö ? Ha az alábbi szelvényt kitölü és 40 fillér bélyeg mellékelésével beküldi hozzánk. Ingyen dolgozzuk kt 20 évre jövőjét Bemmit sem kell tlzetnte I Clm: ■> Vlí.p.\'l munkatársa UJpaat, IMor-a, ás.
Clm ..............................................
Születési év_______________________ Z. K.
Mtljrlk évbta áltt 117afiU| a I.(jobbítl------------
Melyik évben volt komoly beteg__________....
Mikor volt a legboldogabb.................
NAPIREND
Április 13,
Római tutotlkos: Sz. Józsel Protest.:
Ida. Izraelita: Ntzan hó 7.
*
Városi Máztam és Könyvtlr nrltvi caftHriOkSn és vasárnap délelőtt Ift-lől 12 óráig.
Oyógy szertári Ijjsll notgálat. > „Silvitor* gyógyszertár Erisébet-Mf 21 él • kUksnUsal gyógyszertár.
Városi Mozgó. .X. 27." (A titok zi-tot uszony) Msrlsae Dletrich IttékávaL .Bimbó lecajsbb kalandjai-.
OöifllrdS ayltva leggel S órától este 8 Aráig (héttő, uudi, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— Bangha Béla Nagykanizsán.
Május 2. nevezetes dátums lesz a kanizsai katollkusságnak. Az Urleá-nyok Kongregációjának meghívására Nagykanizsára érkezik P. Bangha Béla, hogy szónoka legyen a Kongregáció katolikus sajtóestjének. A részletes programról legközelebb.
— .Ahol a nö még mindig préda" cimen Zya PM, a jelenleg Budapesten tartózkodó párisi magyar újságírónő, tegnap este a Magyar Írónők Köri ben tartott előadást északafrlkai tapasztalatairól. A kitünö Írónőnek rövid Itthonléte alatt ez a 8-lk előadása. Utána még ezen a héten, repülőgépen Pártiba utazik, onnét tovább Ismét Atrlkába, ezúttal egétzen Szenegálig. (A kitűnő újságírónőnek .Francia-magyar szerelem Izlámafrikában" c. ritka és erotikus érdekességü, filmszerűen, színesen pergő regénye s bolti 4 P helyett 2 P-ért kapható a .Zalai Közlöny" kiadóhivatalában.)
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás j
Gyűjtő: Fő-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsztttó üzemében
■agykabizsAb.
ZALAI KÖZLÖNY
1932, éptllli 13.
Szegény koplalóművász 1 M Ben Orten call-
Mr fornlal férfi, fog-
Vl lalkozdsára nézve
ML VM- kopiaUmüvész. Urű< miután ebben a depressziós vl-m ^Hfc Idgban senki sem M akar neki fizetni
\\ azért, hogy kop-L JKk \\ lalfon, Oreen el-
hogy
■fa
"határozta, csak agy, saját szórakoztatására kezd koptatni.
Oreen szerint a koplalás nemcsak gazdaságos, hanem egészséges dolog is. Koplalás alatt Oreen állandóan énekel s azt mondja, hogy az ételek-tót való tartózkodás megszépíti a hangot.
Oreen a koplalással be akarja bizonyítani mindenkinek, akinek koplalóra van szüksége, hogy 6 Amerika legkiválóbb, leggyakorlottabb kop lalója s Ilynemű alkalmazást előnyős feltételek mellett vállal. Tavaly Oreen Összesen száz napot koplalt.
Az Idén meg állás nélkül maradi a szegény koplalőmüvész. És most Itt áll falai kenyér nélkül...
Hjajai Koplalómüvésznek lenni se mesterség ma már. Abból tem tehet megélni.
Azaz. hogy lehet JBJJOn el Ben Oreen ur magyar köztisztviselőnek...
_ m
— Dr. Nlaponazky Béla elhagyta a kórházat Örömmel Je-lanlhetldk, hogy dr. Nlsponszky Béla állapotában olyan örvendetes fobbulái állott be, hogy tegnap elhagyhatta a kMiázat
— Templomi hlr. CaQtArttlkön a plébániatemplomban égte nap szent-Mglmádás tea* Délelőtt 10 érakor nagy mue, este 6 érakor litánia éa axent-beaád.
— Nagy maradék vásár Slnger divatáruházban.
— A Muskátli Magyar Kézimunka Újság uj száma megint eseménye a hölgyvilágnak. Qyönyörű kiállításban, színes és egyszínű képek, fotográfiák, leolvasható mlnlák egész özöne tarkilja a könnyen érthető és szakszerű magyarázatokat. A lakás, az öltözködés, a keleti szőnyeg csinja-bin|a, szabás slb. teszik változatossá a minden sorában és vonalában Ízig-vérig magyar ízlésre beállított, kitűnően szerkesztett újságot. Negyedévi előfizetés 3 pengő. Kiadóhivatal: Bpest, VIII. Rákóczitér 4.
Sorajáték engedély a kórház kápolna Javára
Nagykanizsa, április 12
A pénzügyminiszter megengedte, hogy a nagykanizsai kórházkápolna berendezése javára a Szent Vince Irgalmas Nővérek tárgyfcorsjátékot rendezhessenek.
..Rapid" élesztő adagoló
Idtlzett sajál magát, mert pontosan ansyft vághatunk le vele, amennyire a vevőnek szfikaége van — éa az élesztőt frissen éa liaztán tartja. — Beszerezhető.
Ungar-Ullmann éa Tóth
■aaikaaaiaaéss, Eraaáhet-tár
Még ma nyitva van az utolaó Solymosy-tárlat
Nagykanizsa, április 12
A májusban foloszló európai nevű Solymosy-kípszalon utolfó kanhsai tárlata (a Babochay- házban) még ma nyitva áll és díjtalanul megtekinthető. Az értékes anyag uj vásznakkal gyarapodott, mert az eladottakat pótolni kelleti. A rendkívül alacsony iikvidációs árak mellett ugyanis a vétel-forgalom is élénk ezen a tárlaton. Az uj anyagból kiemeljük: Komáromi Kacz figurális inlerleurjét, Edvl Illés barokk Interleurjét, uj Náray és Kukán vásznakat, Pammer finom félakiját, Oyertyánl Németh mozgalmas, szépszinti vásári jelenetét, Lengyel Relnfus katona-képeit, Iványl Orünwald nagylolios Iáját, Szántó Mária aktját, Kasznár-Rlng naplementés erdőszélét stb.
— Egyházközségi tanácsülés. A nagykanizsai róm. kath. egyházközség tanácsa mi, azerdán délután 6 órakor a plébánia fehérlermében ülést tart. Tárgy: az adókivetési javaslat és a fellebbezések.
— Súlyos a Kiskanlzsán elgázolt Öregasszony állapota. Mint jelentetlük, hétfőn délután a Nóvák-major egyik kocsisa, aki szekértt-l jölt Sormásról, Kiskanlzsán, a Kcr-möcz-utca sarkán levő hídon elgázolta Ozv. Léránt Józsefnél. A 86 éves kiskanizsai Öregasszony ugy-látszlk súlyos belső sérüléseket ls szenvedhetett, mert hétfőn éjjel olyan válságosra fordult az állapota, hogy az orvosok szükségesnek látták, ha értesítik a vizsgálóbírót. Almássy Qyula dr. vizsgálóbíró még az éjszaka folyamán kiszállt a közkórházba, ahol kihallgatta a sérültet. A gázolás ügyében tovább nyomoz a rendőrség.
— Divatos tavaszi és nyári férfi szövetek métere már 4-50 pengőtől kezdve kapható — SchOtznéi.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
— A Városi Vegyeskar térít és nőikara ma eate pontosan 9 órakor s zeneiskolában próbát tart
Marlene Dietrlch szobrok nyerhetők ma és holnap a Színházban.
— NŐI és férli lehérnemü anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger divaláruház.
— A hétfői hangverseny színpada külön érdemel pár szól. Igen ízléses volt az élövirágdiszllés és különös feltűnést keltelt a kellemes és szép világítás, amihez a legújabb modellt] csillár és fali csölámpákal a Transdanubla ingyen szerelle lel, tekintve a koncert nemes célját: az Inségakdó támogatását.
Divatos női tavaszi kabátok már 19-— P-töl kaphatók — SchOtznéi.
— Az Urmaaaonyok Mária Kongregációjának tagjait ezúttal kérőm lel, hogy a f. hó 14-lkl szentségimádáson lehetőleg a délutáni órákban minél többen vegyesek részt. Praeteota.
— Tolvajok egy autójavító műhelyben. Pléh István nagykanizsai géplakatosmester Horthy Miklós-uton levő autójavitómühelyéből Ismeretlen lettes több szerszámot, gépalkatrészeket és kerékpárdinamókat vitt el. A kár minlegy 200 pengő. A rendőrség a lopások ügyében
It.
Ujabb statárlália eljárás van kilátásban
Zalaegerszeg, április 12
Szikrai Pál kövágóőrsl mázoló-segéd a korcsmában összetalálkozott tégi haragosával, Keszler Qyula szobafestőmesterrel. A régi ellenségek között szóváltás támadt, melynek során Szikrai a revolverével sulyo san megsebesítene Keszlert. A revol veres támadót őrizetbe vették. Az ügyészség most dönt, hogy statárlálls ulon vonja-e lelelősségre Szikrait.
= Ingyen sorsolás a Színház
ban I Minden jegyhez egy szám lesz mellékelve, s akinek a számát kihúzzák, egy értékes Marlene Dietrlch azobrot nyer.
— A sors mostohája. Amerika 1931. bűnügyi regénypályázatán első dijat nyert L G. Hárven plratlanul érdekes lörlénete, amely egy milliomos leány Izgalmas, lilokzatos szenzációs kalandjáról szól. A pálya dijnyertes regény a Mindenki Könyve sorozatában Jelent meg, ára 30 fillér
= FérflszOvetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger dlvatáruházban.
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakítások Olcsó ár. Vlda.
Állott állaiotkan leví nók és Ifin anyák a természetes „Fereno lóuel"
keserűvíz használata által rendes gyomor- és bélmüködést érnek el, A modern nöuyógyitás főképviselői a Ferenc Jóuel vizet igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül hatónak találták. — A Fereac József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fflszerűz-letekben kapható.
alkalmival kapcsolatos
itilikitíukat, lmunkat, nedves lakisiik izigeföfeít\'^
■*» legelőnyösebben vállalja
TÓTH GYULA
kSpaaltett kőművesmester
Napykanlzaa, Vlrdaaarty-atoa 60.
„Tűzhely*
a magyar családok képss folyóirata
Kgy uj havi folyóirat kopogtat lakásaink ajtaján és a neve már maga Is programot lelent: a „Tűzhely", a családiasság Jelképe.
A „Tűzhely" friss, korszerű, élvezetes, azt lehetne mondani, olyan mint egy mulatságos és tanulságos film. Már az első száma elárulja a célkitűzést: mindenről tájékoztatni akarja olvasóit, ami a család és oltlionkultusz erősítésére alkstmas.
Középpontja: a lakás ée a kert A A lakóház berendezése, egészsége, nap-fényos szobái, gazdasága, konyhája, testkultúrája, szellemi élete. A városi és falual lakóház ma egyaránt nagy változásokon esik át A technika, az lzlée, a nagyobb értelem és az élet tempója lassan de biztosan alakítják át. Miként tehet ezt az átalakulást a korral együtt ugy megtenni, hogy az otthon dorüje, a családi élet tisztasága, az asz-szony, a nagylány, a tanuló, gyerekok emberi mivolta továbbra Is ott ragyogjon benne, — ezekre ad gyakorlati útmutatásokat a „Tűzhely".
Már az olső számában la tömérdek lakószoba, művészt ós célszerű bútor. Ízléses asszonyi holmi, praktikus kerti ós verauda berendezés sorakozik fel. Cikkek foglalkoznak a háziassággal, a növekvő lakással, az elegáns apró tárgyakkal, a lakókerttel és a lakáshlgt-enlával. Rovatul pedig a konyhaművészettől a gazdasági udvaron át a grafológiáig minden korszerű tanácsadást felölelnek. Természetesen a világ folyását a házasélet kényes tllemkérdésett, a gyermeknevelés Időszerű problémáit sem hagyják ügyeimen ktvűt. A kiadók egész eves előfizetőknek a P. 960-as áron klvűl még külön ajándékkal la kedveskednek: mindenki egy kéxiel-hlmzett, szép színes zsurasztalterttől kap (teljesen készen), négy assisiken dővel (Budapest IV. Szervita-tér 3).
= A sorsolásra kerfllö Marlene Dietrlch szobrok előadás előtt megtekinthetők sz Igazgatói irodában.
— Oyujtogatják a borpincéket. Néhány nappal ezelőtt kigyulladt Varga Ferenc ihárosberényi gazdálkodó plncé|e és teljesen leégett. Ugyancsak leégett a napokban Pécsek József pogányszentpéterl gazda borospincéje. Mindkét tűzet nyujtogatás okozta.
RADIO-MVSOR
„ Április 13 (szerda)
Budapest 8.15 Haagverseay. Kittben 9J0 Hírek. II 10 Nemsetkósl vlzletzösíol
K"at. 12.00 Déli haraagszó, IdŐJáráaJelen-12 09 O. hangv. 12.25 Hírek. 13.00 Idólekés, Iditirtafelealéa. 14.46 Hitek. 1130 Mosae-krahlnm 19.00 Hlraa tercet tok Verdi operáiból. 18.45 Időjelzés, Idó-jáaásleleittéa, H 17 00 Novella. 17.20 Ope-rattréazletek ta kertogók. 18.20 Olasz nyelv-oktatás. 18 60 Cigányzene. 19 60 E 20.20 Mocsányl és Lakos saneluimorlaták hangv. 21.20 Haydn kauiasaaene-eet 22.00 Időjelző. Időjarásjelentéa, H. 22.25 Bartók Béla " \'látta )b.
1933. április 17.
Közgazdaság
Oyömörey főispán elnöklésével megalakult a Gyümölcstermelők Orsi. Szövetkezete Budapest, április 12
A „Magyar Gyümölcstermelők Országos Szövetkezete" Oyömörey Ovörgy főispán elnökletível tartotta alakuló ülését. A megnyitó besiéd ijerlnt sí uj szervezetnek az a célja, hogy központilag irányítsa a termeiéit, értékesítést és a növényvédelmei. Olcsóbbá kell tenni a védő-szerekel és éven\'e össze kell Írni a várható gyümölcsmennylséget. Az u] szerv oda hat, hogy a komoly termelők érdekeli és az összes érdekeltek meghallgatása után kidolgozol! reformot vigye keresztül a termelésnél.
Felhívjuk léhát a gyümölcstermeléssel foglalkozó magyar gazda és kertésztáisadalmat, hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek a izövetkezeti belépésre. Már a jelentkezésnél bejelentendő a vármegyék megjelölésével a termő és még nem lermö gyümölcsfák száma, a fajták helyes megjelölésével A termelés, védekezés és értékesítés minél tökéletesebb kidolgozása végett az érdekellek esetleges indítványát kérjük VI., Andrássy-ut 8 sz. a. a .Magyar Gyümölcstermelők Országos Szövetkezete" elmére megküldeni.
Az alakuló ülésen az alapszabályok Ismertetése után a választásra került a sor. Az elnöki tisztséget egyelőre betöltetlenül hagyják. Alelnökökké Oyömörey Oyörgy főispánt, Szluha Dénes földbirtokost és Ster-nid István, a .Magyar Mezőgazdasági Társaság" ügyvezető elnökét, ügyvezető igazgatóvá pedig Török Oáipár földbirtokost, jogtanácsossá dr. Lányi Márton országgyűlési képviselői választották meg.
A .Magyar Mezőgazdasági Társaság"
lydlétel a székesfehérvári körzetben
Minap tartotta a .Magyar Mezőgazdasági Társaság" Székesfehérváron és kornyékén alakuló gyűléseit Töke István gazdaköri elnOk és
vigyázzon egészségére és igyék
RM! vizet,
mely hó Ív a g, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
Üti*
Firaktár: WUSZ KÓR, Nagykaalzsa •MlJ-etee S4. Telefea SIO.
Jt_
ZALAI KÖZLÖNY
Kovács Imre dlszelnök elnöklésével. A gyűlési n ismertelte a Társaság a mezőgazdasági termelés megszervezését és a magyar szövetkezeti élet korszerű reformját illető törekvéseit. Az uj eszmék, amelyekel eddig egyetlen mezőgazdasági Illetve szövetkezeti intézmény sem hangoztatott, nagy hatást gyakoroltak a nagy számban egybegyűli gazdaközönségre, mely lelkesedéssel csatlakozott a Társasághoz és Igy a székesfehérvári körzetben 4S00-ra emelkedett a Magyar Mezőgazdasági Társaság tagjainak száma.
(—) A Zalavármegyei Oazda-ságl Egyesület április 18 án dél-előit 10 órakor Zalaegerszegen, az egyesület székházában rendes közgyűlést tart. A közgyűlést megelőzőleg — fél 10 órakor — igazgatóválasztmányi ülés lesz.
(—) Kétszer termő kOrtével kísérleteznek Zalában. A zalavári apátság bárándl uradalmában Bál-vinyossy László erdész évenként kétszer termő körtével kísérletezik már néhány év óta és próbálkozásai sikert Is eredményeztek. Külön nemesitett körtefái buzaéréskor hozzák az ökölnagyságu gyümölcsöt először, de annak teljes megérése elölt már előretolakodik a második termés, mely valamivel kisebb az elsőnél, de ugyanolyan édes, mint az. Szüret Iáján érik. A kOrtével jelenleg Zalaegerszeg vidékén Is kísérleteznek.
Ifefafcl tárlat
Pária 20-25\'Zi, London 1950, Newyork 51275, Brüssel 71-90, Mllsno 26-40, Madrid 38-9(1 Amsterdam 207 90, Berlin
121-75, Wien---, Szófia 372, Prága
15-20, Varsó 5750, Budapest , Belgrád WO, Bukarest 3-07.
Teraéaytóuís
Az árak kenyér magvakban váltó zatlanok.
Buza ttszav. 77-es 12-85-13-70, 78-aa 13-00—13-80, 79-ea 13-15-14-00, 80-aa 13 25-1410, dunánt. 77-ea 12-75-12-90, 78-aa 12^0—13-05. 79-es IJ05-IÍ-20, 80-as 13-15-13-35, rozs M-85-15O0 tak. árpa 16-00-16-25, zab 21-00-21-20, len (Rt 1640-16-90, korpa 14-20-1*50.
i Isaustl Baak
valutAk
Angolt. 21<<-2205 BelgaIr. 8000-8060 Csen k. 16-96-17 06 Dánk. 117*90-118"90 Dinár 9-94-1004 Dollár 570-50-573 50 Frandsf. 22-30-22-50 Holt. 231-20-23260 Zloty 63 95-64-45 Lei 3-46-3-56 Léva 4-06-4 19 Ura 29-22-2^52 Márka 135-45-136 25 Norvég 111-50-112-50
Peseta —•--•—
Schlll. -•-
Srájdf. 11070-111-40 Svádk. 111-50-112-50
ietlm-árfolyaiaal
DEVIZÁK
DEVi: AmsL 231-40-23260 Belgrád 10 01-1009 Berlin 135-55-136-25 Brüssel 80-10-80-60 Bukarest 3-41-349 Kopenh.118 10-11890 London 21-66-2186
Madrid —•-■—
Milano 29-32-29-52 Newy. 571-00-574-00 Oazlo 111-70-11250 Pária 22-33-22-47 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-06-4-19 Stockh.ll 1-70-112 50 Varsó 64-05-64-45 Wien —•_—•_ Zürich 110-80-111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Kiadja: Délxtlii Nyomta és Ufklaáá Vállalat, Isgrkaalxsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
hatantrfean telelőn i Nagykaaizsa "m. M
Itt (ÍSZ alkalom! Kisorsolásra kerül
kAsal nyolc mllllö pangö.
I. osztály húzása április hó IS. és 18-án.
Vegyen szerencseszámn osztálysorsjegyet If|. HIRSCHLER MIKSA ÖSSÖP
Fő-ut, Korona szálloda épület.
ftfijeiyekáral: Egáu 24 —, léi 12 - aen«l 6 -, molctf 3"-
lÉtx ne mű\\\\ Bízzál ts rniljl
Nem lesz többé gondja, ha M1LHOFFER KÁLMÁN
közismert ■Zer\'enOSeSZAmaibÓl vesz osztálysorsjegyet (Csengery-ut 7. Rapoch-ház), ahol a 400, 80, 70, 50, és 30 ezres nyeremények révén már sok ember lelt szerencsés és boldog.
Hiazéa éprll IS. éa 18-án. 1269
Egész sorsjegy P 24.—, fél P 12.—, negyed P 6.—. nyolcad P 3.—
Felhajtás 12-11, eladatlan 554 - Elsőrendű 0-80-0^82, szedett 0-86—0-90, sie-dett kOzép 0-78-0-82, könnyű 0-60 -0-72, I-sfl rendű Oreg 0-72 -0-74, ll-od rendfl öreg 066-0-70; angol süldó 0-80-0-90, szalonna nagyban 1-QO—0-00, islr 1-12— 116, hus £58-1-24, félsertés 1-04-112.
APBÓHIRDETÉSEK
knáW uj IS. • SlISr. O-ui ■ Ufafcb SetShMT W ul Ul
Á1I4M SOYi 1
mnlartaak s fluj ftwmga Bimmmmmm < a re\'eiIasM k«a>M]««, aaSBÜS erharsrSM |>4amti alSra
Világmárkán hangverseny plaalaá, kt-tUnó állapotban bérbeadó, esetleg elsdó. Clm s kiadóban. 1
Elegánsan biatoreiott kUIOnbe|áratu szoba fűrdóizobahasználattal kiadó Ciányl Uarló-ulca 8 , emelet. 2
Egy tlaxteaaéges hejárdat helyet keres. Clm : Huutl-tér 2. 1843
Kiadó helyiségek, eladó háxhalj. — Zrínyi Mlklói-ulca 6. az. a. kétszobás at-oal lakás, Csengery-ut 13. az s. takb ■avari lakás, Fönt 13. sz. s. két modern tágas üzlethelyiség kla.á, Klskanlzsán, Ország ul 37. sa. a. Fleach féle malomtelek utányos áron aladé — dr. Hoch ügyvéd rodájában. 1721
posantvAri
uradalmi fajboraim kaphatók llterenklnt már ao fittéiért. LegklKbb tétel 35 liter. Q It 0 S ■ (áROLT földbirtokos Batthyány-utca 26. izitn.
Kiadó málna l-re Deáktér 12. aaám háromazobáa lakáa mellékhelytaégekkel. — Bóvebbet ott a házmesternél. 1753
Slamslsm 5 Járatú, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó. Igllna 1 én átvehető V lla ■alataaaaárUa 1600 01 beültetett szólóvel. villatelkek kedvező fizatéil feltétellel eUdók. Clm a kiadóhivatalban. 3
Kiad* elegánsan bútorozol szoba egy, vagy két ur réazéie lUidftszo\'ja használatul Rozgonyl-ulca 6. 1836
Oaalédlhéx eladó Gyár-utca 5. alatt. Bóvebbet IparteatüleU vendéglőben. 1764
■aaala, petróleum, termény, anyagára, la, azén, mész, cement — raktárnak, raéfa-háznak, baromllótnak nagyon alkalmas. ti| faanyagból épllelt elazálTflható ház elköltözés miatt eladó. Ugyanott egy gyermek fehér vaságy Is eladó. Megtekintheti Batthyány utca 12.__1802
Kétaaabéa konyhás utcai (K0ks:y) lakáa, tágas üllethelyliég má|us elsejére kiadó. Erdektódnl Fó-ut 15. emelet. i795
Egy matarkarékpár 350-es eladó
Király utca 19. 1782
Toláakaltatl 2 darab gép olcsón elsdó Csengery-ut 56. UngárnáL 1780
■ a«kadaaoal gazdaaág calkót éa máifét éven fetau Unókat vállat legeltetésre, erdei legelőiére folvó hó hó 25-tól, es éri szeptember 30-lg. Fűbér darabonalnt tizennégy pengő, melynek lele klbajtáakor, tele pedig Péter napra fizetendő. 1831
Cladé egy téli csukott kocsi. e(y nyári fekete fodeles, egy szánkó, 2 W — Sugárút 29. 1809
Philips kaaaaaárá (nagy) olcsón el-adó Kukecinénál, ErssábaiUt. 1848
Eladó cca 1500 D-ól aiílő plncéveTa szenlgyörgyvárt első hegyen. Érdeklődők forduljanak Nagy Józsefhez, Somogytzent-miktós 77. 1849
Főzelék magvak Gazdasági magvak Gyümölcsfa permetező szerek Műtrágyák Baromfi erdtakarmányok Madareleség
kapható:
Ország József
cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Akarja...!
akkor igen is lesz önnek villatelke a Balaton egyik legszebb helyén, Balatonfenyvesen és pedig nem valahol messze az állomástól, hanem közvetlen a pályaudvar előtt, a Balatonhoz közel, ön tud, ha akar havi cca 12\'— pengőt fizetni és ez egy jó kényszertakarék lesz önnek, mert 60 hó alatt kifizetett villatelke lesz. Egy darab föld, ami az öné, ahol Ön saját tetszése szerint gazdálkodhat. Forduljon további felvilágosításért
Szabó Antal ur sportüzletéhez, ahof\\
bővebb felvilágosítással szolgáinak.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. április 13.
BUTORVASARLOK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
bútort
legjobban
legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4. Szombathe,y.
Erzsébet királyné ut.
Sopron;
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
Értesítés!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a »u«*r-ut a. aiAmu házban (Babóchay - Itáz) megnyitottam
Készítek url és nól cipót a leglobb kivitelben, hogy a legkényesebb ízlést Is kielégítsem. Elvállalok mindennemű cipójavitást a legolcsóbb árakon.
Kérem a n. é. közönséget, hogy Bzives pártfogásba venni szlveskcd|ék.
Tisztelettel
Plánder Károly
ina M,t a. n«i • •
Alig ha«znált cementarn-
gyártáshoz való gépek
jatáayas irea eladók.
-Cím a kiadóhivatalban. tsu
Hájas elsejei kHHikUáttk tUtladnt villany éa antenna la éa fslsserelisél
legolcsóbban vállal)a
WE1SBEB6EB LAJOS Csengery-nt 14.
Olcsó, azép oal lárjalaat vételkény Szer nélkül kérem megtekinteni. Rádlák, haajazárék előnyös részlelllze icire kaphatok Telelőn 369.
Kertimag
és mindenfajta
gazdasági magfélék
legmegbízhatóbbak
tflirsch éa Szegő
>m cégnél.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
334/1032 tkv. zz
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
A Nagykanizsai Migyar Bank R. T. végrehajtónak özv, Tóth Ferencné által képviselt kk. Tóth Antal, Tóth Jlnoa, Tóth
Klt.ftdv. vlUtts. tamás \\m,
konyha, elóazoba, vízvezetéket lakást keresek augugzus l-re. Csendes, gyermektelen. állandó, biztos éa pontos II zetö Cini a kiadóban. Igény: öt méteres tiobák (lehet ket nat;y, egy kis nzobAs i«. ha nent djága), konyha nagy éa világos. Városrész: Szemere utca, Csen-gery-ut 1-tól 42-ig, Deák-tét, Eiasébel-Vér, Zrínyi Mlklós-u. U-tSI JS-lg, Kls-taludy-u. 1-tól 23- lg. Nádor útra. 1727
11.293/931. B.
Árverési hirdetmény.
Közhírré tesszUk, hogy Csillag Jenő Csengery-ut 29., Reilhoffer Lajos Teleki-ut 40., Antalits Ignác Hunyadiutca 4., Kalltz Vendel Király u. 16., Sluilner József Teleki-ul 79., Németh Károly Vörösmarty-u. 68., Joós István Szekeres József-u. 24., Qrün-wald Samu Teleki-ut 108., Kondor István Sugár-ut 15., Orbán József Rozgonyl-u. 21., Ebenspanger Jakab Rákóczi-u. 12 , Mágics János Eö vös-tér 32., lványi József Petőf-ut 14., Buvárl és Perendl Magyar-u. 40., Koó Kálmán Magyar-u. §., Mllhoffer Simon Magyar-u. 125., Maschanzker Ignác Hunyadi-u. 16., Vugrincsics Kálmán Kinizsi-u. 39, Oerócs Károly Honvéd-u. 43., Szattler Lajos Erzsébet-tér 3/4., Klein Anna Erzsé-bet-iér 1„ Szegő Mór Eötvös-tér 2., Qulttner Ármin Csengery-ut 17. sz. alalti lakósoknál köztartozások fejében lefoglalt különféle Ingóságok lolyó évi április hó 16., illetve május hó 6-án d. e. ,iÍ0 órakor az Erzsébet-téri piacon elfognak ár vereztelni.
Nagykanizsa, 1932. április 12.
Kengyel s.
iau váioal végrehajtó.
Láizló nkoruak, \' Tóth Józael úgyis mint kkotu Tóth Mártha és Erzsébet gyámja végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtást ügyében a telekkönyvi batóaág a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. t.-c. 144.. 146. és 147. $ at értelmiben elrendeli .a végrehajtási árverést 22 0 P tókakövatetás, ennek 193 \'. március 21-101 |»ró 71WV0 kamata, 168 P 00 fillér eddig megállapított per és végrehajtást is ■z árverést kérvényért megállapított 68 P költség, valamint a csatlakozóitoknak kimondott Najtykanizaal Segélyegylet Szövetkezet 600 P, di örley UyOrgy klr. köz-egyzó 119 P 78 f. tőkekövetelés és Jár. Khajtása végett, a nagykaulzial klr. Járásbíróság területén levó, Keretstny község-ben lekvó s a ktrecsenyl 396. szt|kvben foglalt 793/b. hrsz szóló a tűrök-npást dü-lóbeu égisz Ingatlanra 1301 P, a 793\'a. 2. hnz. szóló éa pince u. o. egéaz Ingatlanra 670 P éa a 7B2. hrsz. szóló u o. egész Ingatlanra 1328 P kikiáltás! irhán éspedig a 793/a. 2, és 7i2 hrsz. Ingatlanoknak \'/te részére a 777flk. 924. sz végzéssel Kálóczi Róza özv. BQröndl Pétern! Javára bekebelezett Özvegyi haizonélv aiolRslrol lógnak lenntarásával.\'A Nagykanlzsit Magyar Bank érdekében ai Ingatlanok a kikiáltási ár \'/•-nit alacsonyabb áron el nem adhatók. A Nagykanlzaal Segélyegylet Szövetkezet érdekében a 793/b. hrszHnnatlan 3100 P alul dr. örley György érdekében 4Í60 P alul, a 793/a. 2 braz. Ingatlan a Nagykanlzaal Se-gílyegy.et érdekében 3100 P alul, dr. örley György étdekébtn 4760 P alul, a 792 hrsz. Ingatlan a Nagykanlrsal Segélyegylet érdekében 3100 P alul, dr örley Qvörgy érdekében 4700 P alul, mint megállapított legkisebb vétet, azon alul el nem adhatók.
A telekkönyvi hatáság az árverésnek a kerecaenyl bíró házánál megtartására 1932. évi május hó 2. napjának d. e. 10 óráját lllzl kl éa az árveriai teltételeket aa 1881 : LX. t.-c. 150. § a alapján a következőkben állapítja meg :
Az áiverés alá asó Ingatlanokat a megállapított vételárnál alacsonyabb áron eladpl
nem lehet. (1908 XU. t.-c. 28. §.)
Az árverelal szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lfro-át kész pénzben, vagy az 1881: LX. t c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplroabas a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe heiyaaéaéfőt UáUltott elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési felti-
170. %%.. 1908 :
teleket aláírni. (1881 : LX. L-e. 147., 150., : XLL L c. 21. 8.) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltást árnál
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár százaléka azertnt megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyaalnpyi százalékáig kiegészíteni. íinosi XU 35§.)
Nagykanizsa, l«32.évl Jaauár lS.napJí". Dr. FWntrlk s. k. klr. )Wró.
a kiadmány hiteléül iMlkó s.. k.
HUGEUrJjS n
női, térfl és gysnssk kabátok aöld, barna ft szürke színekben Ia® cl -oeóbban készütnek
ttaáár-Bdfarbaa.
Cttrwood:
A királyi csendőr tréfája V
Wallace:
A négy igaz férfi
t
Kaphatók: IFJ. WAJDITS JÓZSEF UTÓDA
OFENBEfcK VILMOS
könyvkereskedésében Diák-tár 1.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. "(Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 83. szám
Nagykanizsa 1982. április 14, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkeaatóiig éi kiadóhivatal Kealtbelyl Hókkladóhlvalal:
Fóul 5. ixím. KoMuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést iia : egy hóra í pengi Szerkesztőségi és küi..........
Iliiéi.
idóhlvataU teleion: 78. u.
A Dréhr Imre elleni 16 vádpont
ma kerül a képviselőház elé
Budapest, április 13 Váry Albert előadó elkészült Dréhr Imre ügyében a mentelmi bizottság jelentésével és az, holnap kerül a képviselőház plénuma elé. 16 pontban sorol|a lel a Jelenlés azt a tényállást, amelynek alapján az ügyészség és a budapesti büntető törvényszék szerint Dréhr Imrével szemben megjelöli bűncselekmények nyomaiékos gyanúja merült fel.
Az 1. pont szerint Dréhr Imre lőbb alája rendelt\' Intézettől 20.000 pengőt utaltatott be a házipénztárba és ebből 12.000 pengőre nézve az gyanú, hogy azt Dréhr Imre jogtalanul eltulajdonította. 2, pont szerint Dréhr Imre a menekültügyi segélyalapból 21 000 pengői fizettetett kl néhai Vass József öccse tartozásainak rendezésére. A 3 pont arra nem Illetékeseknek menekültügyi segélyben való részesítéséről szól. 4. "Ugyan-\' csak a menekültügyi segélyek alapjából egyesületek támogatását említi. 5. Szintén ebből az alapból fizette Dréhr azokat a szobrokat, amelyeket miniszterének ajándékozott. 6. Arról van szó, hogy hírlapírók és művészek különböző összegeket kaptak a meneküllek segélyalapjából. 7. Dréhr lörvényelökészltéssel kapcsolatosan kiadási fedezésére rendelkezésére bocsátott összegből felhatalmazás nélkül 18 000 pengőt utalt kl különböző újságíróknak. 8. Szerint a Vass József és Drébr Imre autóinak kicserélésére engedélyezeit 9000 pengőt Dréhr Imre rendeletére további 9000 pengővel túllépték. A 9. pimlban felhozták, hogy a Jugoszláviából menekülteknek szánt 10 000 pengőt Dréhr Imre nem folyósította az általa megjelölt segélyekre, A 10. pont szerint Vass József halála ulán Dréhr Imre nem fizette ki néhai minisztere öccsének adósságai kiegyenlítésére szükséges 28.000 pengői. A 11—14. pont szoborügyekről és arcképmegrendelésekről szól. A 15. szerint az albertfalvai telekvásárlásnál Dréhr Imre eljárása tudatosan kárlokozó volt a gyors és tuldrága vétellel és \'ossz építkezéssel. Végül a 16. hadi-kölcsönvásárlással foglalkozik és ebben az ügyben azt javasolja a jelen-\'<8, hogy ne függesszék fel DréhP Imre mentelmi jogát.
A mentelmi bizottság jelentése előreláthatólag ismét éles vihart fog provokálni.
A kereszténypárt a kormány ujabb illetékcsökkentése ellen
33-as bizottság helyett Gazdasági Tanács megválasztását javasolják
nyozdsdra.
Tury Béla a 33-as bizottság idejének meghosszabbításáról szóló javaslatokat Ismertette, amely körül heves vita fejlődött kL Petrovdcz Oyula javasolta, hogy a párt ne szavazza meg a további felhatalmazást. Kossalka János a 33-as bizottság helyeit Inkább egy Oazdasdgl Tanács megválasztását javasolta.
Mivel Károlyt Oyula gróf miniszterelnök kijelentette, hogy a megszavazást bizalmi kérdésnek tekinti, a párt elfogadta a javaslatot, de megbizla Kossalka Jánost, hogy majd részletes vitában terjessze elő a Oaz-dasági Tanács tervét. Wolff Károly indítványára kimondta a párt, hogy nem teszi magáévá a kormány ujabb illetékcsökkentési tervét, mert az a gazdasági élet számos ágára bénl-lólsg hat.
Budapest, április 13 (Éjszakai rddlójekntés) A kereszténypárt szerdae8li értekezletén Czett-ler Jenő előterjesztette javaslatát a mezőgazdaság helyzetének megsegítése tárgyában. Legsürgősebb feladatnak tartja a mezőgazdasági termények bel- és külföldi értékesítését. Ez csak becsületes piackutatással lehelséges. Szükséges a külföldi értékesítéshez, hogy mindenhol egységes áruval lépjünk fel.
Második fófjladatnak tartja a belső piac racionalizálását. Ezzel összefüggésben egyúttal meg lehetne oldani a fiatalság elhelyezésének problémáját Is. Meg kell teremteni a rayonlrozást Is vidékek és fogyasztók szerint. Minden vonalon csak erőteljes propagandával és kedvezményekkel lehet dolgornl. Javasolta, küldjenek kl országos bizottságot a mezőgazdasági hitelügyek tanulmd-
Hindenburg feloszlatta a nemzeti szocialisták valamennyi katonai szervezetét,
amely állam volt az államban és forrása minden polgári rendzavarásnak
és a törvényt.
A birodalmi olnök feloszlató rendelete alapján a berlini rendőrség politikai osztálya már szerdán este megkezdte a nemzeti szocialista rohamOBztsgok feloszlatását. A nemzeti szocialista munkáspárt 22 berlini otthonát, valamint a vezetők lakását átkutatta és lepecsételte a rendőrség.
A hamburgi rohamosztag helyiségeiben könygáz bombák fogadták a rendőrséget. A pirt öt t, ^ját őri-1 zelbe vették.
Maina Frankfurtban Incidens nélkül zajlott le a feloszlatás.
Berlin, április 13 (Éjszakai rddlőjelentés) Hindenburg birodalmi elnök szerdán a nemzell szocialisták valamennyi katonai szervezetét feloszlatta.
A feloszlató rendelet rámutat arra, hogy ezeket a szervezeteket formális párthadseregnek lehet tekinteni, mert bár egyrészük teljesen fegyvertelen, mégis államot képez az államban és forrása minden polgátl rendzavarásnak. A rend érdekében a kormánynak mindenkép tiszla helyzetet kell teremtenie és ezért szükséges, hogy az állam erős kézzel tartsa a jogot
Tokajban 800 ember hajléktalanná vált
Számos község népe a szabad ég alatt tanyázik — Egyes házakban mástélmétefus a viz .Szegért élet-halál harca az áradd Tiszával
Budapest, áprtllB 13 A Tisza felső szakaszán az apadás változatlanul tart. Tokaj alatt a folyó még árad, vízállása igen magas. Szegednél az árvíz ma reggel 1 centiméterrel túlhaladta az eddig észlelt legmagasabb 916 centiméteres vizszintet. A vli magassága ma már lassabban emelkedett. Szakértők
még mintegy 30—40 centiméteres áradásra számítanak. Az egész szegedi partot megvilágítják — hogy az esetleges beszivárgásokat idejében észre lehessen venni. A veszélyes pontokat, ahol a viz kezdett beszivárogni, földhányásokkal etősi. telték meg. A Somogyi telepről többen kiköltöztek, de szakértő embe-
rek megnyugtatása után visszatértek hajlékaikba. Egyébként a Tisza mellékfolyói mind apadnak, kivéve a Hernádot
Miskolci, áprtlla 13 (Éjszakai rádiőjeleatés) Az alsóborsodi árvíz vidékéről szerdán megnyugtató jelentések érkeztek, amelyek apadásról számolnak be. Efyes községeket az árvíz teljesen elzárt a külvilágtól. A másfélméteres hullámok miatt még csónakkal sem lehet ezeket megközelíteni. (Éjszakai rádtóJetenUs) Tokai aprilto 18
A Tisza 15 cm-t apadt. Tokaj község egyes házaiban másfélméteres a viz. Szerdán reggel 18 ház Összeomlott. 800 lakost ki kelleti telepileni az összedüléssel fenyegető házakból és ezek most te!|esen fedél nélkül vannak. Különösen nehéz helyzete van Bodrogzsadány, Bodrogkisfalu, Lltka és Bodrogolaszl községek lakóinak, akik színién a szabadég alatt tanyáznak.
8iolook, április 19 (Lapzártakor érkezett) A Tisza áradása még mindig tart. A viz magassága 917méter. Legveszélyesebb a helyzet Tiszaroff községnél, melynek jegyzője utászcsapatot kért, A kétnapos esőzés miatt csütörtök reggelre ujabb emelkedést várnak. Szentesnél 100 év óla nem volt ilyen magas vízállás. Aggodalomra egyébként nincs ok, mert az erős gátak ellen tudnak állani az áradásnak.
A traflkengadélyek revízióját, a középiskolai rostavizsga-rendelet visszavonását követelték
az Interpellációk során a Házban
Budapest, április 13 A képviselőház ma megkezdte a képviselői illetmények leszállításáról szóló bizottsági jelentés tárgyalását.
Dukál-Takács Oéza előadó hangoztatta, hogy a képviselőknek jó példával kell előljárnlok a fizetések csökkentésének terén. Hegedűs Kálmán hangozlalta, hogy a közalkalmazottak fizetéséi csak akkor csökkentsék, ha a költségvetési vila során meggyőződött a kormány arról, hogy más módon nem lehet a költségvetés egyensúlyát biztosítani
Szüntessék meg a miniszterek és államtitkárok pótlékait. Lépjen mindenki az őnfelál dozáa útjára,
amelyen a tisztviselők olyan párját ritkító türelemmel járnak. Hegedűs Kálmánt a Ház minden oldaliról
ZALAI KÖZLÖNY
1932. április 15. »
üdvözölték. Több felszólalás ulán a Hái többsége végül Is a gazdasági bizottság jelentéséi fogadta el.
Az elnök napirendi javaslatát, mely szerint a Ház holnap délelfitt 10 órakor tartsa a legközelebbi Ülését és azon folytassa az ipartestületekről szóló törvényjavaslat tárgyalását — a Ház több felszólalás ulán elfogadta.
Az Interpellációknál többek között lnkey Pál báró arra kérle a földművelésügyi minisztert, hogy a pengó ellenében való kiviteli engedélyt terjesszék ki a balatoni fogasra és más halakra.
Oallasz Ágost a behajthatatlan adóhátralékok törléséi kérte.
Fábián Béla a középiskolák IV. és V. osztályában elrendelt vizsgarenddel visszavonását kérte.
Karaffláth Jenő kultuszminiszter hivatkozott arra, hogy a rendelet a szellemi túltermelést kívánja megakadályozni. Végrehajtásánál a legteljesebb Igazsággal és körültekintéssel kiván eljárni.
Andaházy-Kasnya Béla a biztosító intézetek üzletpolitikáját támadta. Az 5 százalékos valorizációt azonnal fizessék ki á biztosítottaknak, ne pedig 1936 ben,
Dinnyés Lajos az ujhartyánl községi választást tette szóvá, amikor a csendőrök kardlapoztak. A belügyminiszter nyomban rámutatott arra, hogy a választás alatt a lakosság nagyrészt Ittas volt és egyesek arra biztattak, hogy fel kell gyújtani a községházát. A csendőrség mindenben korrektül Járt el.
Szakács Andor azt kérte, hogy azokon a vidékeken, ahol zsúfoltan él a mezőgazdasági lakosság és nincs kilátás arra, hogy tavaszi munkáknál keresethez jusson, tartsák fenn továbbra Is az üiségakclót.
Budapest, április 19 (Éjszakai rádiójelen/és) Dinnyés Ujos Interpellációjában azt kérte a pénzügyminisztertől, hogy vegyék revízió alá a trafikengedélyeket. Ez különösen a hadiözvegyek és árvák érdekében szükséges, mert helytelen, hogy magasrangu tisztek Özvegyei vegyék el a valóban arra rászorulók elit a keresetet. Az Interpellációt kiadták a pénzügyminiszternek. Az ülés 7 óra előtt ért véget.
A magyar—cseh tárgyalások ma Budapesten folytatódnak
Budapest, április 18 A húsvét előtt Prágában félbeszakított magyar—cseh kereskedelmi tárgyalást holnap folytalják Budapesten. A cseh delegátusok ma este érkeznek meg.
Időlárás
A nngykanlzasl sastsoroióglsi ■»■-figyeld Jelentéselii Sscrdin a hőmérséklet: Reggel 7 Örskor +5 8, délután
2 Örskor +8-8, este 9 Örskor ++8.
PtlMxtt: Egész nap borult égből lóul.
Szélirány: Egéss nap északi szél.
(É/uakal rádlijtknlét) A SSataaraM-(tal Istássl Jalaatl aata IO ára.
IS aArfcat* további
Bécsi tudósok jönnek Keszthelyre és Kiskomáromba,
hogy megvizsgálják néhai k. Péczely Ignác orvosi felfedezéseit <s sírját megkoszorúzzák
Nagykanizsa, április 19
A magyar orvostudomány egy régi nagyjának ünneplésére készül egy bécsi tudományos egyesület. Az ünnepségek színhelye Zala: Keszthely és Kiskomárom. Az ünnepelt néhai dr. középgulácsl Péczely Ignác.
Dr. Péczely Ignác budapesti orvos volt, a homeopatikus gyógymód úttörője, a szem-diagnózis elmélet felállltója, akinek több nagyjelentőségű orvosi felfedezés fűződik a nevéhez.
Április végén vagy május elején
egy bécsi tudományos egyesület kiküldöttel, neves természettudósok és orvosok érkeznek Keszthelyre, k. Péczely Lászlóhoz, a volt klskomá-romi földesúrhoz, akinek az ünnepelt . nagybátyja volt s aki a megboldogult Írásait, könyvelt őrzi.
Az osztrák tudományos bizottság két napot tölt Keszthelyen, majd a harmadik napon elzarándokolnak Péczely Ignác sírjához, Kiskomáromba, ahol azt ünnepélyes keretek közt megkoszorúzzák.
Utlevél-adó, sport-vonatok, a tihanyi félsziget védelme, dohánytermelési kísérleti telepek, balatoni telkek elaprózása
él egyéb fürdőügyi kérdések a Balatoni Szövetség választ mánya eléUi
Budapest, április 18
A Balatoni Szövetség igazgatóválasztmányának ülésén Cséplő Ernő Igazgató jelenlelte, hogy a belügyminiszter újólag elutasította a Szövetség abbeli előterjesztését, hogy a külföldre szóló útleveleket a magyar fürdőpropaganda céljaira megadóztassák. A kereskedelemügyi miniszter — egyik leiratában — határozott Igérelet tett a balatonszabadi és balatonallgai útszakasz sürgős kiépitéie tárgyában.
Ismertette ezután az Államvasutak Igazgatóságának több átiratát, amelyekben az Igazgatóság kilátásba helyezi, hogy a fövő évadban különvonatokai állit be a téU sportokat űzik számára. A lakáskeresés céljait szolgáló vonalok forgalomba helyezése már megtörténi. A Déllvasut Igazgatósága az uj nyári menetrendi intézkedései során mindenképpen iparkodik jelentékeny mértékben elősegíteni a balatoni forgalmai, bizonyos feltételek mellett különvonatokat ls hajlandó Indítani, amelyeken a csoportosan jelentkező kirándulók részért 15 százalékos menetkedvezményt biztost!.
A földmüvelésügyi miniszter tudatja, hogy az erdőtörvényt ezidő-szerlnl nem áll módjábsn végrehajtani, de a természetvédelemről, Igy például a tihanyi félszlgtl természeti ritkaságainak megvédéséről ettől függetlenül gondoskodik.
Elfogadták azl az indítványt, hogy kötelezővé tegyék a fürdővendégek bejelentését és a különböző stallaz-Ukai adalok pontos felvételét. Más inditványok fontos köztisztasági intézkedések megvalósítását, a wetktnd-és cser kész telepek helyének kijelölését célozták.
A debreceni dohánykisérlell állomás a Balaton mentén négy kísérlett állomási fog fOlálllianL Péch Kálmán ny. államtitkár a Balatonvidék fásításával foglalkozó javallatát Ismertette.
Buday Oyula dr. egyetemi tanár terjedelmes javasia\'ol dolgozott kl a balatonmenti épitőtakarék szövetkezetek megalapítása tárgyában. A javaslat szűkebb bizottság elé kerül. Végh János dr., Pestvármegye volt tiszllföorvosa ennél a pontnál Indítványozta, hogy a szövetség gátolja meg a balatonmenti vlllalelkekntk
VÁROSI MOZGÓ
AprIIU I4-Asi
CmOtSriShBn
Marlene Metricf)
egyetlen Idei filmje
X. 27.
(A titokzatos asszony)
Soha ilyen atlrakciót ugy témában, mint szereposztásban még nem látott a közönség. Ezt megelőzi:
Bimbó legújabb kalandjai
El—.. —I —_.1 Mindkét napon minden elösdáson ingyen sorsolás, r ave em I Egy-egy értékes Marleaa Olatrlab szobor nyerhető. ■ a szobrot az alkotó művész ssJátkezU aláírásával látta
el. Ez a legkedvesebb emlék s nsgy művésznőtől.
üzleti célokból történő káros és egészségtelen elaprózásál; mondja kl a szövetség, hogy kétszáz négyszögölnél kisebb parcellákra a balatoni lelkek fel nem oszthatók.
Tóth Ujos pótlólag azl javasolta, Intézkedjék az Igazgalóválasztmány, hogy csak a szövetség szervei részéről jóváhagyott telekparcellázások nyerhessenek adómentességet A kiegészíted javaslatot a választmány egyhangúlag magáévá tette.
A nagykanizsai laány-llceum nyilvánossági joga biztosítva van
Augusztus l-én előkészítő tanfolysm nyílik meg sz V. osztályba lépni szándékozó növendékek számára
Nagykanizsa, április 19 A nagykanizsai leányllceum igazgatósága most tartotta meg első szülői értekezletéi, amelyen ugy a szülők, mint a leányllceum Iráni érdeklődő közönség és UnOgybarátok nagy számban jelentek meg. Magas Mihály piarista házlőnOk, líceumi Igazgató megnyitó beszéde után Kovács OyOrgyl tanárnő éltékes előadást tartott a leánynevelésről, amelyben egyebek közt a szülők és az Intézel szoros együttműködésének szükségességéi fejtette kl.
Az értekezleten kimulatták, hogy a nagykanizsai leányllceum minden tekintetben, anyagilag b teljesen élet-képts. A nyilvánossági jelleg megadása blzlosltva van. Tehát nem kell senkinek máshova mennie vizsgázni. A leányllceum érettségi bizonyítványa minden főiskolára és az egyetemek minden fakultására képesit.
Az őszi uj tanévben megnyíló V. osztály tanulói részére augusztus elsejével az Igazgatóság előkészítő tanfolyamot rendez a különbözeti tantárgyakból: 1. francia, 2. algebra, 3. történelem.
A megjelent nagyszámú hallgatóság, főleg a szülők megnyugvással vették ludomáiul a kapott lelvilágo-sltásokal.
Vtígfa kl, tegye eL
tartuiunUftl iitttu lilltlit
MENETRENDJE
érvényes 1931. október 4-től
EraaSbat-Mr— Vaeatéllaaeáa
Oda Vissza
4-H 4»
ÍM (11
BM • 41
7-Jí 750
goo 910
11 M 13 M
13H 13 M
14 00 1*10
ÍS\'M 1810
1715 17\'30
2110 2186
2208 2225
22-40 2300
23<« 2400
ig32^grllls_14_
ZALAI KÖZLÖNY
Mit szól hozzá ?
Házasságtörés
történt a minap a Brod melletti Zaluzle községben. Schmldllierr Ferenc földbirtokos In flagranti érte a feleségél. A lettenérésnek
___szemtanul is vol-
"lak, akik felháborodásukban meg akarták lincselni az asszonyt, ugy hogy a fér) alig tudta hfíllen felesé-gél megvédeni a bdnlalmazdslót.
A továbbiakban azonban — igy siói a lalbachi jelenlés — a kikapós osswny mégsem kerülte el a sorsál A botrány híre órák alall szétfutott a kis faluban, összedugták fejüket a ld):ség vénei és kimondták ebben az ügyben az elöljáróság lllelékességél. össze is dobolták egykettőre a falusi elöljárókat, akik nem idéztek senkit, nem hivatkoztak paragrafusokra, nem csinállak suk hókuszpókuszt, hanem egyszerűen, a maguk természetes eszével Ítélkeztek. Az ítéletnek kicsit középkori lee van, de — száz jogtudós minden érvelésénél hald sósabb.
Kimondták ugyanis, hogy a házasságtörő asszonynak 200 botülés-ben kell részesülnie. Még pedig ebből százat a férj, a többit felesben az apa és após köteles leadni az el itéltnek.
Dictum faktum : — az Ítéletet azon nyomban, az egész falu szemeláttára és fttlehailalára végre Is hajtolták a községháza előtt. Utána pedig a> asszonyt felmosdatták és kikergették a faluból.
Anno 1932 április havában.
Hogy ml ebben a vicc ?
Semmi
Ez nem vicc.
Az vicc, ahogyan mifelénk szokás az Ilyesmit a lovagiasság szabályai szerint elintézni... Mert ha már egyszer az asszony hűtlenségéért verekedni url kötelesség, akkor — ieg alább — Igaza van Zaiuzle község bölcs elöljáróságának I —- az kapja a verést, aki bűnös. (?)
Három hónapra Ítélték
• ilkksiitó uMlóigyirBkt Itjsgysét
Kaposvár, április 13 A kaposvári törvényszék hétfőn kezdte tárgyalni a sikkasztással vádolt szöllösgyörOki kör|egyző, Kocsis Ferenc bonperét. A törvényszék kétnapi tárgyalás után kedden délután hozott Ítéletet a kör|egyzö bűnügyében, akli egyrendbell hivatali sikkasztás vétségében mondolt kl bűnösnek és ezért három hónapi fogházra ítélte.
A klr. ügyész súlyosbításért, a vádlott és védője pedig a bűnösség megállapítása miatt jelenleltek be fellebbezést.
Felmentés után fogházra Ítélték Szabó L. Pál keszthelyi kereskedőt,
mart megrágalmazta a kényszer egyezséget kéri konkarrenciát
Nagykanizsa, április 13
Nem mindennapi esetet tárgyalt most a nagykanizsai törvényszék mint felebbvileli bíróság, Makáry Vilmos elnöklete alatt.
Keszthelyen van üzlete Szabó L. Pál kereskedőnek. Nem messze tőle, a szomszédságban volt konkurrens üzlete Szekeres Miksának. Szekeres egy napon kényszeregyezséget kért. Szabó ekkor Csiszár Jáno i nevű segédjét utasította, hogy menjen lel Budapeslre és Szekeres hitelezőinek, nevezetesen A>/tó* Rudolfnak mondj i el, hogy Szekeres már hosszabb idő óta készül a kényszeregyezségre és nagy mennyiségű árul és pénzt ref-
Pál követte volna el a vádbell cselekményt, a járásbíróság megnyugtató bizonyítékok hiányában felmentette.
Szekeres Miksa megfellebbezte az Ítéletet a nagykanizsai törvényszékhez. Dr. Welsz Lajos nagykanizsai ügyvéd, a fömagánvádló jogi képviselője, vádbeszédében egyebek kö2t utalt a mai gazdasági válságra, amikor egy vállvonogalásts elég egy kereskedő tönkretételére.
Dr. Hoclislüdter keszthelyi ügyvéd felmentést kért
A törvénysyek rövid tanácskozás után a járásbíróság felmentő Ítéletét megváltoztatva, bűnösnek mondotta kl Szabó L. Pált két rendbeli egy-
Nagy tetszést arattak
SltlGER divotiriMz
szép
tavaszi kabátai.
Tessék megtekinteni vételkényszer nélkül.
tett el. A dolog folyományaként házkutatást is tartottak Szekeresnél, de semmit sem találtak nála, ellenben Szekeres feljelentette Szabó L. Pált.
A járásbirósági tárgyaláson kihallgatták Vámos Károlyt, az OHE revizorát, aki lenn volt Keszthelyen ellenőrizni. Vámos iratot adott Csiszárnak, hogy amennyiben az adatai valók és a hitelezők megkapják követeléseiket 100% erejéig, ugy CsI szár 1000 penjő jutalmai kap a bemondásért. Szabó L. Pál tagadott, hogy Budapeslre küldte volna segédjét, annyit azonban elismert, hogy mondotta, hogy Szekeres árut rejtett el.
Mivel semmi bizonyíték nem volt arra nézve, hogy tényleg Szabó L.
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás y
textilfestő és vegytlsztltó Özemében
Gyűjtő: Fő-ut 7. sz.
■aqykamzbAh.
szerű rágatmazásbsn és ezért egy havi fogházbüntetésre ítélte.
Indokolásában kimondotta a bíróság, ho^y a tanuk vallomásaiból, mint az egész tárgyalás lefolyásából azt a meggyőződést nyerte, hogy Szabó L. Pál volt az, akt segédjét a cselekményre felhasználta. Szabó L. Pál és védője a bűnösség kimondása miatt fellebbezett.
Zalaegerszeg 200.000 pengőt kap laktanyára és latérre
Zalaegerszeg, április 13 A honvédelmi miniszter kiküldötteinek zalaegei szegi tárgyalásai eredménnyel járlak. Julius elsejével az uj költségvetés keretében 200.000 pengő dll rendelkezésre a zalaegerszegi laktanya és lőtérépltkezésekre. Egy gyalogzászlóaljat kap Egerszeg, körülbelül 20—25 tiszttel és 7—800 főnyi legénységgel. A tervek szerint a zászlóalj fele már az ősz folyamán megérkezik Egerszegre. Az őszi elhelyezés biztosítására a főispán már érintkezésbe is lépett a honvédelmi minisztériummal.
Mozgószinház
X. 27.
Egy titokzatos asszony
(Filmbemutató) Mióta megszoktuk a majdfiem egymást érő nagy és szép filmeket a kanizsai moziban, azóta nehezebben lelkesedik a filmkritikus egy-egy műsor láttán. Mégis a mai bemutatóról nem lehet másként, csak a nagy és százszázalékos tilmek örömével Írni. Ez a Ilim mindent ad, amit a ma kulturembere a mozitól vár. Ad főként sok Idegfeszítő izgalmat, a háborús irodalomból kinőtt kémdráma változatos, pillanatnyi törés nélkül suhanó cselekményében, ami elindul egy utcasarokról, beleveti az éjszaka egy szomorú pillangólát, a világégés egy áldozatát a kémvilág nagy életébe, bárok tsrka forrongásába, robbanó gránát, lihegő tank vérpárás borzalmába, Idegen ország levegőjébe, — bele a hazáért váló szolgálst hősi bátorságába, bele a száz halállal való kacérkodásba, bele az élet utálatába, bele a szerelembe, a bűnbe, — a halálba. A halál a vesztőhelyen éri utol Marlene Dletrlch-tí, ezt a tüneményes színésznőt, aki hátborzongató fölénnyel alakítja a főhős sokarcú figuráját. Mc Langlen, s férfi főhős Is a legjava filmszínészi alakítás. Ad tehát ez a film nagyszerű színészeket is. Ad azonkívül irodalmat annak, aki azt keres benn: — egy női lélek titokzatos rejtvényét Ad művészi gonddal felépített rendezést ad srtisztlkusan sorjázó, szép képeket. És ad ez a film lélekbemarkoló muzsikát a Donauwaizer vissza-visszatérő motívumaiban.
A kísérő műsoron gyönyörű egy olasz énekes-pár és s káprázatos szépségű táncjelenet. (bl)
A paradicsomleves, meg a mákostészta
Oyomorfájós férjek vigyázat!
Nagykanizsa, április 18
Csendes derültséget fakasztó eset került a törvényszék elé A vádlott Varancslcs Q/örgy 72 éves Attila-utcai lakos, aki feleségél állitólsg ugy helybenhagyta, hogy három foga kiesett. Az öregasszony, aki már nehezen tudja elmotyogni a mondanivalóját, előadta, hogy azért volt dühös a férje; mert. ő paradicsomlevest és mákostésztát főzött ebédre, amit pedig a férje nem szeret. Ezért aztán megverte. Az öregember ezzel szemben sít mondotta, hogy gyomorbajos és azért nem bírta a paradicsomlevest megenni.
Az erélyes férjei a bíróság 15 napi fogházra Ítélte, de annak végrehajtását felfüggesztette. Az öregember dörmögve ment ki a tárgyalóteremből, az asszony egy lépéssel utána...
IcanlsMf kereslcerleZaseZ
twil
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 14, osOtBrMfc
Római ksloltkus: Josiün vt. Protut.l
Tibor. Izraelita: Nlun hé a •
Városi Múzeum él KSnyvttr nyltvs atUílOkBa él vasárnap déleiötl lÍMÓI 12 Aráig.
Qyóg/azertárl 4|Jell szolgála\' ■ ■ „Salvtlof* gyógysieriir Eruébet-iér 21 és ■ klikdnliial gyógyszertár.
Városi Mozgó. .X. 27.- (A tltokzi-tos tuzoay) Mjiknc Dletrlch JátékávaL .Bimbó legújabb lultndjal".
OózMrdő nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (bálié, szerda, péntek délután, kedden egész nap néknck). Tel. 2—13.
Tavaszi zsoltár
Óh hála Neked,
Hogy megérni engedted újra a tavaszt És érezzük simító kezed, Mint hívja életre a szunnyadó lóidét Kugároa erővel a mélységek alatt fía a száraz ágon újra rügy fakad, óh hála Neked, óh hála Neked I
Kl a sdtétségból vezetsz a napvilágra Messzi, távol hajnalok leié. Te viszed el lelkünk titkos sóvárgását Kl vsgy a csüggedtnek uj életremóciye. Megváltás serlegét Te hozod leiéje óh hála Neked. Óh hála Neked I
Mert Immár Ideje érkezett a dalnak, Káprázatos virágdíszében Köszónt azegész löld: dlcsóség istennek I Óh hogyan köezttnjük oltalmazó kezed, Mlodenért mit adtál: hitet, az életet; Óh hála, hála Neked.
Dr Wlnkler Ernlné Munkácsi Noémi
Káilay Tibor szombaton Nagykanizsára érkezik
Nagykanizsa, április 13 Dr. Kállay Tibor nyug. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője szombton este Nagykanizsára érkezik, hogy vasárnap délelőtt a polgárság ügyes-bajos dolgaiban rendelkezésre álljon.
— A polgármester beteg. Dr. Krdtky István polgármester az újra zord télire fordult Időjárásban meghull, ugy, hogy tegnap kénytelen volt szobáját őrizni. Meghűlése mulö természetű.
— A vasárnapi 20-as matiné kiemelkedő eseménye az Irodalmi Kör liceálls programjának. Az ünnepség délelölt 11 órakor lesz s színházban. A hősi kegyeletnek ez a szép megnyilvánulása budapesti és vidéki volt 20-asok érdeklődélét is nagyban felkellelte, közülük sokan jelezték megérkezésüket.
— A Városi Zeneiskola növendékhangversenye, mely kizárólag olasz szerzők müveiből log állani, hétlön esle 9 órakor lesz a Kaszinó nagytermében. Jegyek 60 fillértől 1 pengőig a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál válthatók.
— A nagykanizsai lzr. Leányegylet vasárnapi közgyűlése. A nagykanizsai lzr. Leányegylet vasárnap délután léi 3 órakor a Kaszinó alsótermében rendes évi közgyü\'étét tartja dr. Rolschtld Béláné elnöklele alatt.
— Divatos tavaszi és nyári fértl szövetek métere már 4-50 pengőtől kezdve kapható Schütznét.
Négy mezítlábas kisöccsét a hátán hordta be minden reggel az Iskolába
egy murakereszturl gyerek, akinek az apja két pengő rokkantnyugdíjat kap havonta
Nagykanizsa, április IS
A nagykanizsai föszolgablróságon most kerül sor az őszi Iskolamulasztási ügyek tárgyalására. Különösen Mura keresztúr község az, ahol az ősz és a léi folyamán az iskolás-gyermekek feltűnően nagy számban maradlak távol az előadásokról. Jelenleg 171 ilyen kihágás! akta fekszik Somogyi István dr. Ib. szolgabíró, klhágásl bíró előtt, aki egymásután rója kl a 2 pengős büntetéseket
Ennek s nagyszámú iskolamulasztásnak komolyabb hátiere van, sem mint hinné az ember. A gyermekek ugyanis egyszerűén azért nem mentek Iskolába, mert nem volt ruhájuk, cipö|űk.
Talán valamennyi közölt a leg-meghatóbb Tulézl Vince murakereszturl hadirokkant családjának esete. A kis család szinte emberfeletti erőfeszítést fellett ki a télen, hogy meg tudjon felelni az iskolai kötelezettségeinek. Tulézl Vlrce földhözragadt szegény ember, akitől mindennap 6 éhes gyermekszáj kér kenyeret. A szerencsétlen ember egészségét ronccsá lőtték a háborúban. Az ott szerzett betegsége is áilsndóan klujul és jelenleg is benn
fekszik a kórházban. Sokat mondunk, ha a havi rokkantsegélyét többre becsüljük 2—3 pengőnél. A hat gyermek közül öl iskolaköteles, de csak a legnagyobb fiúnak van elfogadható ruhija és csizmája. A löbblnek mind mezítláb kelleti volna az Iskolába járni. Természetesen olthon maradtak. Ám a büntetések annyira felszaporodtak, hogy végűi is tenni kellett már*- valamit, meri elléhkező esetben a rokkaijt api lett volna kénytelen leülni sz egész esztendői — a fogházban.
A kérlelhetetlen sorstól élelmessé gyötöri család ugy oldotta meg a nehéz kérdést, hogy a legnagyobbik flu minden reggel 6 órakor felkelt és hálára véve egy-egy öcslkéjél, reggel 8 órára mind a négy kis mezítlábast bebordta az Iskolába. Igy ment ez a téli hónapokon keresztül, mlg végre a Járási Inség-skdó révén ruh&hoz és cipőhöz jutottak Tulézl Vince murakereszturl hadirokkant gyermekei.
Kullurfölény... Dréhr Imre... Tulézl Vince hadirokkant, akinek havonta 2 pengő a rokkantsegélye...
Divld Magyar József
Az ügyészség kiterjesztette a vizsgálatot a Társas Temetkezési Egylet ügyében
Hogyan áll a Társas Temetkezési Egylet ügye? — A kilences bizottság négy javaslata a vállalat kérdésében — Jövő hónap elején kerül az egész Ogy a közgyűlés elé
Nagykanizsa, április 13 mennyi lérűl meg a hiányzó összegből még nem tudni, valószínű, hogy legnagyobb része.
Ami már most ax egyesület temetkezési vállalatát illeti, efelett a közgyűlés lesz hivatva dönteni. A 9-es bizottság dr. Kuhár Öltő egyesületi ügyésznek erre vonatkozó négy alternatíváját fogja a közgyűlés elé terjeszteni. Az egyik terv szerint a vállalat c«ak a tagok részére maradna fenn
E terv szerint, többféle temetkezési mód lenne. Az első, a normális temetkezés, ami minden tagnak vagy hozzátartozójának kijár, ezenkívül még két vagy háromféle temetkezési típus, egészen a I uxus-temeikezésig. Mindenki azl a temetkezést választja, amilyet akar. A drágább temetkezésnél annyi önbeszerzés! árat fizet rá, mini amennyibe a választoil típus kerül.
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet ismeretes ügyét több ezer tag a legnagyobb érdeklődéssel kíséri. Az ügy bünűgyl részében az a helyzet, hogy a nagykanizsai klr. ügyészség kiterjesztette a vizsgálatot a bűnösségét a rendőrség elölt beismerő Flumbort klska-nizsal megbízotton ktvül még egy személyre, aki hónapok anyagát nem könyvelte el és igy megkönnyítette Flumbort manipulációit. A királyi ügyészség azért az ügy Iratait visszaküldte a kapitányságra, a további nyomozás lefolytatására.
Alkalmunk volt ebben az ügyben a választmány által kiküldött 9-es bizottság egyik tagjával beszélgetést folytatni, aki a többek között a következőket jelentelte ki:
— A 9-es bizottság felülvizsgálta az összes könyvekel és megállapította, hogy a klskanlzsal hiányokon kívül sehol semmi baj vagy visszaélés nem mutatkozik, az egyesület nagykanizsai és vidéki szervezeténél minden a legnagyobb rendben folyik. Több mint 22.000 léteit kellett átvizsgálni, ami kolosszális munka volt A hiányzó összeg kezdetben lOOO^majd 1600 pengő volt, most már 5000 pengő körül van. Tény azonban az Is, hogy Flumbort házára betáblázták a hiányzó Összeget. Hogy
1932. április 15. »
Értesülésünk szerint szombaton ül össze az egyesület rendkívüli választmányi ülésre, melyen dr. Hegyi Lajos főjegyző Is részt vesz és akkor foglalkozik a választmány a négy alternatívával Is, mlg a közgyűlés a kérdés feleit május elején hozza meg végleges dönlését.
Fontos lenne, hogyha a Keresztény Társas Temetkezési Egyletnél történtek végre nyugvópontra jutnának és friss , erővel és uj munkabírással folytatódnék a komoly munka, amelyet nemes emberbarátok a kisegzisztenciák végtlszlességére alapítottak.
A Solymosy-tárlat
még egy nappal meghosszabbította utolsó kanizsai vendégszerepléséi, a nagy érdeklődésre való tekintettel. A nehéz viszonyok dacára is várakozáson felül sok kép marad Nagykanizsán, mert a májúiban megszűnő szalon hihetetlen olcsón szabta meg likvldiciós árait A tárlat a Babochay-házban még ma díjtalanul megtekinthető.
— Népművelési záróvizsga Kol látszegen. Murakereszturról Jelentik: A murakereszturl népművelési bizottság, mely Csóthl Oéza prelátus elnöklete mellett működik, a községhez tartozó Kollátszegen 60 órás elemi Ismeretterjesztő tanfolyamot szervezett. A tanfolyam vezetője, Szike István tanító a horvát ajkú, de magyar érzésű hallgatókból dalárdát alakított és a dalárda, úgyszintén a műkedvelő gárda bevonásával a tanfolyam tartama alatt 5 műsoros estét, illetve hazafias ünnepélyt rendezett. Az előadásokon a közönség a tantermet ztufoláilg megtöltötte. Most tartolták meg a tanfolyam ünnepélyes záróvizsgáját Csóthl Oéza prelátus elnöklésével.
= Férflszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger dlvatárunázban.
— Apród cserkészek előadása. A 375. sz. Kanlzsay litván apród cserkész-csapat (kis elemi iskolások) a nyári láborozás céljaira vssárnap délután 4 órakor a Rozgonyl-ulcai tornateremben igen kedvesnek Ígérkező müsoroi ünnepélyt rendeznek. Vetltetlképes előadás, szavaló-kórui, élő xilofon, sxavalstok, cserkész-számok lesznek a gazdag és érdekes műsoron. Belépödl| 30 fillértől 1 pengőig.
= Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezésekel rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstelh bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Itt űs alkalom! Kisorsolásra kerül
kftzel nyolc millió pengő.
I. osztály húzása április hó 15. és 18-án.
Vegyen szerencseszáma osztálysorslegyet Ifj. HIRSCHLER MIKSA SSKSSBP
Fő-ut, Korona szálloda épület. Sorsjegyek árai: Égést 24\'-, léi 12\'-, negyei 6 -, ujolcaá 3 -
1933. április 17.
Megfulladt egy klsflu a diótól
Lengyeltóti, április 13 Megdöbbentő fcyermeklragédla ejtette gyászba a lengyeltóti járásban levő Somogyvár község egyik legtekintélyesebb gazdáját, Stamler Ferencet. A gazdálkodó mástéléves 1,1,11a épp diót evett, amikor megpillantotta a szántásról hazatérő apját. A klsflu lelkendezve szaladt az apja elé, miközben a szájában tartott dió a légcsövébe szaladt és néhány perc múlva borzalmas kínok között megfulladt a szerencsétlen gyermek. _
— Az Irodalmi Kör Vegyes-ksra ma esle 8 órakor Osszpróbát tart. Pontos meg|elenést kér Kelting.
=» Divatos nőt tavaszi kabátok már 18-- P-től kaphatók — SchfltznéL
— Jótékonyság. Szabady Jo\'ánka 2 pengőt köldőtt szerkesztőségünkbe a 14-lk gyermekét a napokban vi-ligráhozott asszony részére.
— Erdőtűz. Veszedelmes tűz űlölt ki hétfőn délután s Zalaerdöd község hitárában fekvő 500 holdnyi közalapítványt erdőben. Bődy Zoltán aliipán intézkedésére hat kOzség csendőrségei, valamint munkabíró lakói nagy tömegben síeltek a tűz oltására, amely igy kb. 400 holdnyi területen csak a száraz füvet és avart pusztította el, de nagy károkat telt a fiatal facsemetékben Is, mtg az esti órákban sikerűit eloltani. A tűz okozásával kél jánosházai emb:rt gyanúsítanak, akik hulladékfát szedlek sz erdőn.
— NŐI és férfi lehérnemll anyagok. Nagy választék minden minőiégben. Slnger dlvatáruház.
ZALAI KÖZLÖNY
Győi_
Magyarország választáson a másodllr, sz elmúlt nyáron, mint a Színházi Elet vendége, Abbáziában töltött két hetet Itt Ismerkedett meg egy dúsgazdag amerikai gyárossal, akt utána iött Budapestre éa Itt szüleitől megkérte Oeró Oyörgylke kezét E héten volt az eljegyzésük éa az amerikai vőlegény rp ezer dollár ajándékkal lente meg menyasszonyát. A Színházi Etet uf száma részletesen beszámol a regényes szerelemről. Inoze Sándor hetilapjának ul számában ax Ideális feleség pályázat keretében 8ebestyén Károly, a kiváló esztétikus irt otkket arról, ml az az általános műveltség, amit az Ideális pályázat jelöltjeitől megkíván a zsürl.
— Családirtási kísérlettel gyanúsítanak egy gazdát Idős Futó Mihály kökuti földművest feljelentette « lia a csendörségen, hogy ki akarta irtani a családját és ebből a célból egy hordó bort megmérgezett. A csendőrség őrizetbe vette és a kaposvári ügyészségre szállltotts sz öreg gazdát, akit azonban tegnap szabad-librahelyezelt a vizsgálóbíró. „ ~ A Rádió és Kotó&matör uj szá-rioL hatalmán, vaskos füzetben, lemór-nfS. ábrával jelent meg. Érdekesebb S \' » faüdlgmentes antenna, a rá-
3, betegséget, modern 2 + 1 Bécs vlllanyvasaló házi készítése,
TJ1™. mpzgótényképezés, fotóamatőr „C,7 * ,»»«!•* tartalmú folyóirat Efi.i Adl£ totóamatőrnek nélkü-j^"611-.Swrkeazü Horváth László
d~,á^Cradék váaár Sing"
Asszonyoknak
Oh ezek a szeplőkl
Irta: Vái;ady Ilus a bécsi kozmeűkal Iskola Igazgatónője.
Hát bizony nagyon sok gondot okoznak és okozlak mindig szeg ny nőknek ezek a csúnya, különösen az első tavaszi mtleg sugárral jelentkező foltocskák. A testen meg el lehet őket takarni, de az arcon egyáltalában nem és ha valaki ezt tenné, azt hinnők róla, hogy valami csúnya vérbetegség áldozatai
No nem kell mégis annyira kétségbeesni. Miért van a világon a modern kosmelikai tudományi
Egy bécsi orvosnak sikerült egy szérumot feltalálnia, amellyel ha beoltják a szeplőző hölgyet, megszűnik ez a csapás. De ez az oltási eljárás még nincsén átadva a közhasználatnak és csak kísérletek folynak vele. Ugyanis az orvosi tudomány nagyon óvatos és évekig kísérletezik minden uj találmánnyal. Mert könnyen lehetséges, hogy ugyanaz a szérum, amelv elhajtja a szeplőket, ártalmas a szívnek vagy valamely más szervnek. Majd meglátjuk.
Az általános kusmetlka Igen szép eredményeket ér el az úgynevezett prophllaktlkus eljárásokkal. Arra törekszik, hogy a bőrt megedzze a szeplőképzödés ellen és ezért már tél folyamán megkezdi a kezelést ultraviolett sugárzással, maszázs-al és megfelelő összetételű úgynevezett prophUaktikus szeplökenfcsökkel
De hát ez a kezelési mód olyan hölgyek részére, akik nem élnek fővárosokban, ahol értik és csinálják a kosmetiku8ok ezeket az eljárásokat, absolute nem jöhet tekintetbe. Ezen hölgyek részére adok egy pár praktikus tanácsot, hogy miként távolíthatók el a már kifejlődőit szeplők. Természetesen örökös eltávolításról szó sem\' lehet, de nők megelégszenek azzal is, ha legalább egy salsonban olyan tiszta és szép lehet a bőrük, mint a szerencsésebb csillag alatt született barátnőjüké, különösen a strandolás, az úszás, a napozás, a kirándulások Idejében.
A legjobb szer a szeplők azonnali eltávolítására a koncentrált karbol-sav, mellyel elégséges egyetlen ke-relés. Egy hegyes üvegpálclkával egyenkint lesznek a szeplők tupfolva és leszárítva. Természetesen ez az eljárás csak olt jöhet tekintetbe, ahol a szep\'ők csak szórványosan fordulnak elő. Ha heves gyulladás lámád a kezelés nyomában, különösen a nagyon érzékeny arcbőrön, akkor először ecetes Tonerde-boro?atást
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most előfizet.
alkalmazunk, azután az illető gyulladt helyekre cinkpasztával vastagon megkent vászonrongyokat teszünk. Ezek mindaddig hagyandók fenn, amig a gyulladás teljesen megszűnik. Egy pár nap múlva minden meggyógyul és szép tiszta fehér arcbőr a munka és fájdalom jutalma.
Ha azonban a szeplők egészen sürün borítják különösen az arcbőrt, akkor sokkal helyesebb és célszerűbb az egy százalékos sublimat-ol-daltal való kezelés. A tiszta vászondarabok ebbe az oldalba mártandók be és négy órán >eresztül hagyandók a bőrön. A felsőbőr valósággal kihólyagzik és ezekkel a hólyagokkal együtt a szeplő Is eltávolodik Ennél a kezelésnél a gyulladás nagyon heves, igen ajánlatos csakis orvosi ellenőrzés mellett ezt a szeplöeltá-volitási módszert alkalmazni.
Azután lehet a szeplők ellen küzdeni a különböiö úgynevezett bör-féhérilésl eljárásokkal. Itt közlöm a hires „Szeplőlej* receptjét Ez 5 rész Ammoniumchlorát, 5 rész sósav, 30 rész Olycerin, 80 rész Bensoe-linktura és 30 rész babérvizből áll.
Közlöm még az úgynevezett Szeplö-kenöcs össze ételét Is. Ez áll 30 rész lehtyol, 10 rész vörös Ton, 10 rész uborkaessenzböl.
A másfajta szeplökenőcsOk, melyeket különböző fantasztikus nevek alatt hoznak forgalomba, többnyire mind erős higanytartalmuak és csakis oivosi felügyelet mellett használhatók, mert a bennük levő higany igen ártalmas méreg a szervereire.
Én a magam részéről a megelőző, a prophilaktikus eljárások és kezelések hive vagyok, de hát ez rendszeres kezelést igényel és erre kevés nőnek van alkalma. Még igen lényeges, hogy a szeplőre hajlamos hölgyek az úgynevezett szepíövédö krémeket alkalmazzák, mielőtt a szabad levegőre mennek és e fölé a szintén különös összetételű szeplő-pudert dörzsöljék. Ugv a krém, mint a púder ugy vannak kémiailag össze-téve, hogy a benrűk levő főalkat-részek azokat a napsugarakat, amelyek a szeplőt kihúzzák a felsőbőrre, elnyelik. Kék, Illa és sárga szinü fátylakkal is lehel a szeplő ellen védekezni, de miután ma a fátyol viselése nem divat és miután minden, mi nem divat, komikussá teszi az embert, ezt nem fanácsolhatom. Sokan ugy vélnek a szeplő ellen hadakozni, hogy intenziven lesülik a bőrt, ami, eltekintve hogy absolute nem segit, ellenben heves fölájásukat, szemgyulladásokat és más zavarokat okoz a szervezetben.
Április 14 (csütörtök)
Budapest 9.15 Az t honvédgyalogezred zenekarinak hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemsstköst vbjelzóasolgáiat <2.00 Déli harangszó, ldö|árá»Kleaté*. 12.05 A rádió háiikvlntettjének hangversenye. 11.23 Hírek. I3.P0 tdő|eliéa, Idójárásjelen-lét. 14.45 Hírek. 16 00 Gyermekmesék, 18.45 Időjelzés, ldó|ár*.Jelentés, H. 17 00 E 17 30 Négykezes zongorajáték. 18 00 F. Iá 25 An-gol nyelvoVtitáa. 19.00 E. 19 JS A Mánditi szalonzenekar hangversenye. 2025 A Buda-pesti Ének- és Zenekar Egyesület hangv. Szünetben ldő|elzéa. A hangv. után Időjárásié lentés. Majd cigányzene.
Bécs 11.30 Cerda-zenekar. 12.30 Ope-reltrészlclck 15 55 Bunch Vilmos emlékest. 17.00 és 19.40 Zenekari hangverseny. 21.00 Vidám óra.
Varsó 12.35 A lllharménlkusok Ifjúsági hangversenye. 14.45 Oramofon. 17.34 Vonósnégyes. 20.15 Könnyűzene dalokkal. 23.00 Zenekari hangverseny.
Közgazdaság
A kanizsai piac árai
(HIvalakM ór-llsta a tztrdal MtvisArrM)
Zöldségfélék (kllogrammonklnt) : bab —•—, mák 1*00. fokhagyma —-80. vörös, hagyma 60 zöldség 20, burgonya 8-18, saláta (drb) 00, fejeekáposzta Iá, ugorka 00, kelkáposzta 14, paradicsom 00-00 f.
Baromfi (,darabonktnt1 tyúk 1W—800, csirke 1.00-200, pulyka OOO-OOOO, sovány kacsa 1-60-2 00, bízott 400-500,sovány liba 4-00 -5-00, hízott 8 00-12-00, szopós rnalao 200—4 pengd.
Termények (métermdzsdnklnt): busa
19-19-50, rozs 19.00, árpa 00, sab 18-00, csöves tengeri 00, szemes tengeri 18-00— azéna 8-00-9-00, lóher 00-00, lucerna 000-o-oo, alomszalma 4-00, zsupp-sT^im* 5—5*00 pengd.
Tejtermékek: tel It 18-20, tejfel IL 70-80, túré kg. 80-00 űüér, val kg. 2-40—feo pengő, tojás drhja 04—05 Ml.
Gyümölcs (kllogrammonklnl) i dió 070 pengő, alma 30 -80, körte 00—00, azllva 00, szőlő 00-00, barack 00, oeereeznye - fillér. ,
Húsárak (kltogrammonklnt): marhahús eleje 1-00, hátulja 1-20, borjúhús eleje 1*20, hátulja 1UO, sertéshús 100—120, zsír I-70, hál 1-70, zslrszalonna 180, birkahús 0 00, kalbáazfélék 2-00-4-00 P.
Élőállat (kltogrammonklnt): I-a marha 45 -50, H-a marha 35—40, vlrsüts marha
20—25, zsirsertés 0-75-0-80, hússertés 0.80-0-70, borjú 36—0-45, birka 000 P.
(-) Változatún a zalai borpiac. A zalai borpiacon az ulolkó héten nem történt lényeges változás. Hahóton 12 fokos bor kistételekben 17 llllérért kelt el. CsOmyeföld környékén élénk a kínálat, de kereslet nincs Lesenceistvándon élénk kínálat mellett kistételekben 16—18 fillérért vásároltak 12 fokos bort. Szentgyörgyhegyen 100 hl. 13 lokos bort 36 fillérért, Badacsonyban 98 hl. 13 fokos bort 30 fillérért, Révfülöpön 85 hl. 13 fokos bort 28 fillérért, Csopakon 90 hl. 14 tokos bort 40 fillérért adtak et Allatában s zalai borpiac űzlettelen. A szőllökben folyik a metszési és nyitási munka. A férfi napszámbér 1 20-1 60 pengő, a női napszámbér 0.80—1.00 pengő.

Ápr. 17. 10-m mstloé. UcciUa tlóadás (Brumm M. bt. altsr.) II órakor a színházban.
PQszttk«ft*k*4Ak Egyesülete évi köz£yOI*w.
Apród csarkászcsapal müsoioa üiiotpiíys a Ro*-gonyl-utcal tornateremben 4 órakor.
Apr. 10. A *«a«lakola növendékhangversenye (ola»<-
, ••!) a Kaszlnóbaa W órakor.
Ápr. 14. Lkailla elóadás (Ka|mó JózmQ • órakor a városházán.
Májai I. Az NTE sportmatlnéla.
Iájua 3. As Ur leány ok kongtegác (áangha BtU) • izlaházban B óri lálua 5. K.rwslány Nóagyl.t teadélutánja a Koronában 5 órákor.
Májua 8. Dr. Kadványi K. elóadáaa (FtUzarkerask. EgytaOUU) » városházán.
M&Jm L A (tMUkoU tanári karáask Haydn-Onne-
jani na 8-í. Bérmálás.
Junlua II. KiTMsUny Nóagylat fagylalt délutánja a Polgári Egyklban í órákor.
vigyázzon egészségére és ígyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
hskzté riaésa ttsssrtzhftsa.
Firaktir: WEISZ Mád, Nantaalzaa Klrály-stos 84. Tsistss SIS.
is
ZALAI KÖZLÖNY
XMtM sáriit
Pária 20-25\'/!, London 19-50, Newyork
513-00, Brüsael 71-95, Milano 26-35,
Madrid 38-3% Amsterdam 206 10, Berlin
121-80, Wien -- -, Szófia 3-72, Prága
15-21, Varaó 57 50, Budapest ——, Belgrád 800, Bukarest 307.
Baza tv. 10-15 /III., dt. 10 fitt., rozs 10 fitt. imtlkedett.
Buia tlazav 77-es 1300-13-80. 78-as 13*15—1M0, 79-ea 13-30-1410, 80-aa 13-40—1«», dur^ánt. 77-ea 12-85—1300, 78-as 1300-13-15. 79-ea 13-15-13-30, 80-aa 13"25—13*45, rozs !-4"96—15 10, lak árpa 15-50—16-00, zab 2100—21-20, tengeri 10-10—16-65, korpa 14 30-14-50.
á leaiett luk áwlw-árlolyiMl
devizAk
valutAk
Angol t. 21-60-2200 Belga tr. 7W5-8055 Csert k. I6-8M702 Diflk. 11760-11860 Dinár 992-1004 Dollár 570-50473 50 PrandaL 22-30-22-50 HoU. 23130-232-70 Zloty 63-95-84\'45 Let 3-46-3-56 Len 406-419 Ura 29-20-2950 Márta 138-45-138-25 Norvég 110-90-111"90
Peseta —•--■-
Schlll. —■-•—
Svájcit. 110-70-111-40 Svádk. 110-40-111-40
Amat. 23I-50-232-7U Belgrád 999-1009 Ben In 135-56-13625 Brllssel 8005-8053 Bukarest 3-41-3-49 Kopenh.117-80-11860 London 21-60-21 80
Madrid -•--
Milano 29-30-29-50 Newy. 571-00-57400 Oaxlo 11110-114-90 Pária 22-33-22-47 Prága 16-94-1702 SxóTta 408-419 Stockh. II160-112-40 Varaó 6406-64-45
Wien -•-•—
Zürich 11080-111-40
Wien dearing árfolyama : 80.454.
Felha|Ua 1643, eladatlan 442. - Elsőrendű 080-0-82, szedett 0-86- ©00, szedett közép 0-78-082, könnyű 064-0-72, l-ló rendO Öreg 0-72 -0-74, ll-od rendű Öreg 006—070, angol aüldö 080 -090, azaloima nagyban 096-100, zalr 112— 1-16, tuia trt0-l-20, lélseriéa 104—1-12.
Illája: Miialal tyoaái M U*klaáá Tállalat, Imkiahsás
PeletAa kiadóTzalal Károly.
teWa. i Necyfcaalau A sa.
APRÓHIRDETÉSEK
fa <s11*11 mi a e*a w uati sa *imt. tat*
mw <aa sas a «is«r. u ........ n
bMi s« már, lUa mM: »zz
a»aa« ........ msii e* arisr,
UUU Ulail ausr. i mím*m .a» Us*M tatákká sa* mi sa >44Mt
JÜUa* kMwlfcMh 9OT. tif>4^T. (UnJUSMk 3 (*€) ^asaa suasvsa mlmt
m fatMkfM assyMta*. isialáaSs •IkarSHM idusai siara antaMM
JáasslataalaS, tel|tatn árva uri-leány elmenne kisebb gyermek mellé, ház-taitaabaa segítene, németül tud. — József lóherceg ut 98.
Világmárkái bangveraeny plaalaS, kitűnő állapotban bérbeadó, eaetleg eladó. Cím a kiadóban. I
S.lk.a.atoel gazdaság csikót és máilél éven lelOU tinókat vállal legeltetésre, erdei legelőiére tolvó hó hó 25-tól, ez évi szeptember 30-ig. Fflbér dsrsbonslnt tizennégy pengő, melynek fele klhajtáakor, tele pedig Péter napra fizetendő 1831
Caaléalhés eladó Oyár-utca 5. alatt Bővebbet ipartestületi vendéglőben 1764
Elegánsan baloraaaH kUlónbe|áratu szoba teidószobahaaználattal kudó Caányl Usiló^ilcs 8 , emelet. 2
Kledé elegánsan butoroaot azoba agy,
vagy két ur részére lardőezoba használatul Rozgonyl-utcs 6 1836
Egy használt uyalupaÉol vessek. -Stern Öveges 1856
I kiadó szép egyszobás lakáa Oesiei mellékhelyiségekkel — Csengery-at 75. 1858
550 kbem. alig hiaználl Trlumpt asai ksrfkMr elsdó, Kór|egyzóség. Zala
1863
Batthyály-utca 25. számú magányoa Ma kerttel, gyümölcsössel málus l-re kiadó, esetleg eladó, érdeklődni lehet a Széchenyi tárt trafikban. 1860
OvakarlaHal biró llgyes varróleány lel-vétetlk Wortmann Juliska szalonjában. Ml
Gazdasági magvak
Főzelék éi virág magvak
Államilag ellenőrzött
korai rózsaburgonya
vetőgumó Oyflmölcsfa védelniltltrak Műtrágyák
Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
A natykanlzsal klr. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
575/1932. Ikv. sz.
Árverési hirdetmény és árverést teltételek.
A Zalamegyei Uazdaaágl Takarékpénztár R. T. végrehaltatónak ózv. Vldákovlcs Istvánná sz. Horváth Karolln végrehajtáet szenvedő ellen Indított végrehajtási agyében a telekkönyvi hstóság s végrehsjtstó kérelme következtében sz 1881 : LX. t. c. 144., 148. és 147. tj al értelmében elrendeli s végrehajtási árverést 1*70 P lóke-
l Ovetelés, ennek 1911. évi lebrutr hó 20 naplálól |\'ró IJcvo kamata, </aUA> vállódlt, 14* P 90 fillér eddl< megállapított per és végrehajtási éa az árverési kérvényért megállapított tC, azaz ötven pengő köluég, valamint a csatlakozoltakaak kimondott Remete Ilona tér), vitéz Farkas Bndiéné éa özv. Remete Oéláné 216 P 411., Havas Uazló 78 P éa Papp Péter III P 45 ffll. tőkekövetelés és járulékéi behajlása végett ■ nagykanizsai klr. lárásWróság területén levő, Nagykanizsa városban fekvő, a a nagv-kanizaal 6834 azt|kvben 7928/b. hraz. alatt logUtt ház. 304. az alatt udvar és kerttel Knkanlzaán végrehajtást szenvedő nevén álló Ingatlannak a Zalamegyel Oazdaaágl Tkpztár javára a 761/tk. 925 az. végléasel terhelt telerésxére 12 0 P kikiáltást árban éa pedig ezen tgatlanréaz nevezett tkpslár érdekében a kikiáltási ár leiénél, Remete Ilona és özv. Remete Qizáné érdekében 10400 pengőn alul, Havas Uazló érdekében 10810 pengőn slul, Pspp Péter érdekében 10100 pengőn, min! megállapított legkisebb vételáron alul cl nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a klr. Járásbíróság hlvstaloa helységében
1932. április 70.
Figyeljen kérem!
Önnek és mindenkinek az az álma, hogy legyen egy darab föld, amit magáénak mondhat. Most itt az alkalom, hogy a Balaton egyik legszebb helyén, Balatonfenyvesen 60 havi részletre vehessen villatelket az Inkey család parcellázásából. Már havi 12 — pengős részletre kaphat közvetlen az állomás előtt, Közei a Balatonhoz, szép vlllatelket. Nagyszerű tökebefektetés. Nagyon jó kényszertakarék, mert 60 hó alatt kifizetett telke van a Balaton egyik legnagyobb üdülő-nyaraló telepén a központban.
Ne restelje a fáradtságot, bemenni
Szabó Antal UT sport és rádió üzletébe,
ahol önnek minden szükséges felvilágosítást megadnak.
(Igszságttgyl pslota, földaz. II. ajtó) megtartására 1932. évi májua bő 4. napjának d. e. 10 óráját ltul kl éa az árverési teltételeket az 1881 : LX L-e. 15a } a alapján kövelkeaőaben állapltja meg :
Az átverés alá eső Ingattsnlrészt előbb megjelölt vételárnál alacaonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t.-c. 26 §.)
Az árverelnl szándékozók kötdesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOa/e-át kész pénzben, vagy az 1881: LX t.c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óva-dékképes értékpaplroaban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek tlólegea blról leiétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árverési teltételekel alálml. (1881 : LX. L-e. 147., 150., 170. §§., 1908 :XU. t. c. 21. 6.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet lett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kl-kláltáai ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1408: XLI. 25 8) Nagykanizsa, 1932. évi január 20. napján.
Dr. Bentilk s. k. klr. jblró.
A kiadmány hltetéQl: Mlkó s. k.
ISÍS lAlUit.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Uránia Mozgóképszínház r. t. felszámolása ki-
mondíiván, a Kt. 202. §-a értelmében felhívjuk a társaság hitelezőit, hogy igényeiket 6 hónapon betfll jelentsék be. Nagykanizsa, 1932. április 14-én.
Urásla r. t. felizáaelái alatt.
Kertimag
és mindenfajta
g-izdasági magfélék
legmegbízhatóbbak
Hirsoh é« Szegő
i„s cégnél.
Mm a Zalai Közlöarbsa.
Fii ős \\m küot)
Curwood:
A királyi csendőr tréfája V
Wallace:
A négy Igaz férfi Kaphatók: IPJ. WAJDITS JÓZSEF UTÓDA
OFENBECK VILBOS
könyvkereakedésében Daák-lér I.
Uzgaidasági Résxsánytársaság
Gutenöerí nyomda és Délzalai Lapkiadó Minta
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, OzMi könyvek és dobozok gyára • KBzIBny" politikai napilap sierkaazttsége éa kiadéhivatala
Készítünk i
mindentéle kereskedelmi, ipari, pénrintézeti. Ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskulat nyomtatványokat, árjegyzékeket müveket, meghívókat, eljegyzési és eskefési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragasw-kat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunks
ízleli könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajaftlzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, faHneptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. "(Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 89 uáin
Nagykanizsa 1982. április 21, csütörtök
Ara 14 HU«r
ZALAI KÖZLÖNY
Saakesatóaég ti kiadóhivatal: Pőut 5. szám. Kesithelyl Hókkisdóhlvatal: Kossuth-utca 93.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést áta: egy hóta 1 pengő SO Iliiét. Sserkesatőségl éa BadóhlvataU teltion: 78. SS.
Hitelszervezetünk szolidsága
Irta: Dr. Síhandl Károly ny. államtitkár, országgyűlési képviselő
A magyar gazdasági élet nem vonhatja kl magát, mint egy kis sziget, a külföldi gazdasági éleinek eseményei elöl, rum elsősorban azért mert a nyugati pénzpiac Németországgal együtt az összes közép-európai országokat egy tekintet alá veszi és a melv pillanatban a Kre-dllanstait és a Djnalbank nehézségei kiderültek, egész Középeurópát háta rányos megítélésben részesítette.
A magyar pénzpiacnak Igazán nem lehel szemrehányásokai tenni, hogy rövidlejáratú hiteleket vett csak fel és neffl Iparkodott hosszúlejáratú hiteleket szerezni. Ez a törekvés megmutatkozott mindenkor és azt is le kell szegezni, hogy még az Idei\' iavasszal is Jött be hosszule|áralu kölcsön két nagyobb pénzintézet révén ebbe áz országba, de arról igazán nem tihet a magyar gazdasági élet, hogy a világbéke és Középeurópa stabilitásába vetett hit a nyugati tökében nincsen meg és ezért követni kellett Németország példáját és rövidlejáratú hitelekkel kelleit beérni. Meg kell emlékeznem a eteti félhivat\', Iob sajtó bizonyos ellen-propagandájáról, amely, amikor az első 7 millió fonlos magyar kölcsön-lárgyalások voltak, már akkor iparkodott eilenhsnguiatot szervezni egész Európaban, azt itva, hogy Magyarországnak nincs is szüksége külföldi kölcsönre, mert gazdasági alapjai egészségesek. Ebben van Is igazság, de viszont azt Is meg kell állapítanunk, hogy ha rendes és normális gazdasági viszonyok lennének, különösen a külkereskedelmi forgalom terén Európában, akkor az agrár Msgysrnrszág nem Is szorulna erre a segítségre, de tnivel az elzárkózás a vámpolitika terén olyan erős és ebben éppen a csehszlovák köztársaság vezet, l:énytelen az agrár Magyarország is rendkívüli eszközökhöz fordulni.
Igaz az la, hogy a mi helyzetünk sokkal egészségesebb, a tekintetbe is, hogy külföldi rövidlejáratú kölcsönöket vem vetlünk fel olyan mé-relekben és arányban, mint egyes más kOzépeurópii országok. Annak az óriási hitelállománynak, amelyei például Németország vett fel a különböző piacokon, a magyar rövldlejáralu hitelállomány úgyszólván századrészét sem teszi ki. Arra a néhány százmilllónyi külföldi rövidlejáratú hitelre egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ezzel azután az ország tul vau teliive.
Hitelszervezeteink szolidságát a Népszövetség pénzügyi albizoltsága a Nemzelközl Mezőgazdasági Bank megszervezésére irányuló tanácskozásai során ismerte el, amikor a ml nltelszervezetelnk szolid berendezéséről és magatartásáról azóloltak sok más országéval szemben. Maguk az 8n«ol pénzügyi lapok még a leg-
Kellog:, A világ tartós lóiét korszakának küszöbén áll"
Szünőben a világgazdasági depresszió
nemzetközi bíróság tanácskozására megy.
Kellog kijelentette az újságíróknak, hogy a világgazdasági depresszió végleg befejezettnek teklntbttö. Az
London, áprllla 14 (Éjszakai rádiójelentés) Stimson és Kellog csütörtökön Angliába érkezett. Stimson a genfi leszerelési konferenciára, Kellog pedig a hágai
Egyesült Államokban érezhetően Javulnak a kereskedelmi és gazdasági viszonyok. A világ általában tartós Jólét korszakának küszöbén áll.
Miskolc vidékén 40.000 holdon kétméteres ár hömpölyög
Szakadnak a gátak, a községek egymás után kerülnek víz alá — Szombaton kulminál a TlszaP áradása — Szeged vidékén raulóban van a veszedelem — Szolnokon veszélyben
Miskolc, áprllla 14 Tegnap a késő esti órákban a Tisza Valk községnél már
keresztül törte a gátakat.
A lakosság a dombon levő |egyzöl lak és református lemplomkörnyé-kére meneküli Ingóságai hátrahagyásával. Tlszadorogmdn a községet védő
utolsó gát Is elszakadt és a község háromnegyed része víz alá került
Az elönlött területek katonaság kiküldését kérték.
Szolnok, áprllla 14 A Tisza áradásával kapcsolatban a llszamenti községek és Szolnok város területén Is a legerősebb védő-munkálatok folynak. Tiszafürednél s víz elérte tetözési pontját. Szolnokon a Tisza áradása már sokkal lassúbb, mint eddig volt.
Még 30 dásra
centiméteres ára-lehet számítani
és ezért zz töltési munkálatokat a a iegeréiyesebben folytatják. Jelen pillanatban egyetlen község sincs közvetlenül veszélyeztetve, bár a partmer)ti házakat egyes községekben elönlölle a vlz, nagyobb veszedelem nincs. Ttszaroffndl megfeszített erővel folyik a védekezés, de a legutóbbi jelenlés szerint már olt is elmúlt a közvetlen veszedelem.
Szombat a kritikus nap
Szentes, április 14 A Kőrös—Tisza—Maros ármenle-lltö társulat hivatalos jelentése szerint a Tisza Szolnoktól Szegedig árad,
de
van a világítás
a tegnapihoz mérten csökkeni
ujabb időben is megállapítják azt, hogy pénzintézeteink és hitelszerveink külloldl esedékességeiknek pontosan tesznek eleget. Valóban, mlg \'az összes európai, de a tengerentúli országokban is a bankbukások egész sorozata rengette meg a közgazdasági életet, addig nálunk hasonló arányú bankbukások nem voltak. Rá kell mutatnom, hogy magá-
mértékben. Legmagasabb a vízállás a Maros torkolatában, ahol 12 centiméterrel magasabb a vlz, mint 1919-ben volt. A Tisza előreláthatólag szombaton éri el legnagyobb magasságát.
A Kőrös és Maros fokozódó apadást mulat és Így az árvlzveszedelem elhárult. A Tiszán, a Körösökön és a Maroson az árvédelmi helyzet kielégítő, a vlz elvonulása rendes. Aggodalomra nincs ok.
Teljes sötétség fenyegeti Szolnokot
Szolnok, április 14 (Éjszakai rddlójelentés) A Tisza áradása Szolnok alatt még mindig tart. A folyammérnökség épületének pincéjét Bzlntén elárasztotta a vlz. Ebben a pincében van elhelyezve a vlllamostársaBág áramgyüjtö transzformátora. A pincéből állandóan iüzoltók szivattyúzzák a viret, amely ha eléri az áramvezetéket, sötétség borul az egész városra.
Éhezik a lakosság és a gátér ö sttésre kivezényelt katonaság
Miskolc, áprllla 14 (Éjszakai rddlójelentés) Az alispáni hivatalba óránként érkező jelentések szerint löbb mint 40.000 k. hold terület van már vlz alalt. A földművelésügyi minisztérium vízrajzi osztályának főnöke, kél más minisztériumi kiktlldölt és a főispán csütörtökön estig járták a veszélyezlelett vidéket. Ezalatt megállapították, hogy legsúlyosabb a helyzet Tlszavalk községben, ahol a lakosság és a
ban Amerikában löbb mint 800 bank bukott meg a mult esztendőben. Amikor Németországban a legnagyobb bank, a Danatbank válságba lulotl, ez Svájcra, de még Egyiptomra is visszahatott. De ott van maga Franciaország, ahol az Ouslr. c. Bank bukása közbolrány volt, ami aztán löbb banknak fizetésképtelenségét vonta maga után,
gátak erősítésére kivezényelt 75 főnyi utász-katonaság minden élelmiszere elfogyott. Motorcsónakon próbálnak élelmet odavinni, mert a másfélméteres hullámzás minden más jármű számára lehetetlenné teszi a Misig megközelítését. Csak a dombon épült református templom látszik kl a vízből. A törvényhatósági utón 2 méteres a vlz, a mélyebben fekvő házaknak csak a teteje látszik kl a vízből.
Hefikürtös községben több mint 100 családot ki kellelt lakoltatni.
Tiszabábolna községet két körgát védi, a külsőt ma áttörte az árviz.
A történtek aktuálissá tették a hiányzó tiszai védőgát 50 kilométeres kiépítését, az úthálózat megépítésével kapcsolatban. Ez 15 millió pengőbe kerülne és 2000 családnak adna munkát.

Kommunista-nyomdát
találtak Budapesten, amely röpcédulákkal árasztotta el a gyárak környékét
Budapest, április 14 Az utóbbi napokban a fővárosi gyárak környékén rengeteg kommunista röpcédulát találtak A rendőrség kinyomozta a titkos kommunista nyomdát a Hungária körút 98 számú ház pincéjében. Megállapították, hogy a nyomdát Hetnrlch Lajos és Sándor kárpitossegédek rendezték be. Ugyancsak letartóztatta a rendőrség Dénes Lajos és Sült Ferenc asztalossegédet a nyomda két vezetőjével együtt.
Magyarországon az utóbbi két esztendőben a második kúriába tartozó két és a harmadik kúriába tartozó néhány kis intézet likvidálásán kivül nagy Intézet válságával egyáltalán nem kellett foglalkoznL A mi hiteléletünk alapjában tehát méltán mondható egészségesnek s a külföld és belföld bizalmára érdemesnek.
« ZALAI KÖZLÖNY
1932. április 20
Készül a vármegyék területi beoaztáeát szabályozó javaslat
A felsőház két Javallatot tárgyalt le csütörtökön
Budapest, április M A telsflház karácsonyi szünet óta ma tartotta első érdemleges ülését. Ai elnöki előterjesztések után a gazdasági bizottság Jelenlése alapján elhatározta a felsőház a választott tisztviselők Jelenlegi tiszteletdíjának és lakpénzének 5 százalékkal való csökkentéséi.
Az egyes vármegyék területi változásairól szőlő törvény) ivaslatnál vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter hangoztatta, hogy ez a Javaslat (ulajdonképen csak kiszakított része az összes vármegyék területi változásalt szabályozó törvényjavaslatnak, amelyen már dolgoznak
és amely meg akarja szüntetni a különböző területi lehelellenségeket. Ez a munka hosszabb Idői követel, mert a helyszínen az összes helyi viszonyok figyelembevételével kívánja megoldani ezt a kérdést.
A javaslatot általánosságban és részleteiben is elfogadták.
A társadalombiztosítási bíráskodásról szóló törvényjavaslathoz Papp józsef szólalt (el. intézkedéseke! kért a zugiráazat kiküszöbölésére. Zsltvay Tibor Igazságügyminiszter a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg a munkásblzlosltásl bíráskodás 26 éves mull|áról, majd rámutatott arra, hogy az okirati kényszerről szóló törvényjavaslatban már Intézkedés történt a zuglrászattal szemben és nem zárkózik el az elöl, hogy azt az Intézkedést az okirati kénjtszerról szóló törvény életbeléptetése előtt érvényesítse.
A javaslatot ezután általánosságban és részleteiben Is elfogadták.
A felsőház legközelebbi üléséi holnap tartja.
ItMIáráa
A nagykanizsai asataorolóalal m««-flgyelő Jelratásak i CrttSrtSkOn a Mmir-sekltt: Reggel 7 diakor +14, délután 1 ócakoi +4-Í, eate 9 órakot -fá-8. PtlMzti: Egész nap borult égboltozat. Siilirány. Egéss nap északi saél. (Éfttakai rádUJtltnUt) a ■atomi*.
alal tatásat lalaatl aata 10 ára-kar ■ Eaattagaa aai «*rt>até aásal MaaaalkaMaaal.
A papság és a világi katolikusság Intenzivebb együttműködése
jegyében foglalta el egyházközaégl elnöki székét Nagykanizsa uj plébánosa
Nagykanizsa, április 14 | mert időközben tönkrement
A nagykanizsai római katolikus egyházközség tanácsa elsölzben tartott ülést, amióta Molnár P. Arkangyal plébános vette át a plébánia vezetésével a hitközség egyházi elnöki tisztét is. Éppen ezért a plébános megnyíló beszédében üdvözölte a tanácsol, felhívta figyelmüket a papság és a világi hivők minél Intenzivebb együttműködésének szükségességére, segítségüket kérte ennek Kanizsán való kiépítéséhez és ezen az uton bensőséges hitélet kifejlesztéséhez.
Az egyházközségi tsnács nevéb;n dr. Dómján Lajos gondnok szólalt fel. üdvözölve annak élén az uj egyházi elnököl. ígéretet tett a tanács nevében, hogy a plébános nemes elgondolásának mindnyájan mindenkor készséges katonái lesznek.
A tanácsülés egyetlen tárgya volt a beérkezett adófellebbezések l«tár* gyalása. A 6000 hitközségi adózó közül mindössze 27 fellebbezte meg a kivetést, azok nagyrésze Is azért,
vagy
egyéb okból kedvezőtlenül változtak
a jövedelmi viszonyai.
»
Molnár P. Arkangyal mini plébános gondterhes Oiökséget, mint az egyházközség feje, sok teljesítésre váró feladatot veti vállaira. Nem lehet kétséges, hogy Kanizsán már korából ittlétekor közszeretetet és általános becsülést kiváltolt egyénisége, szervező ereje fáradhatat-lansága és gyakorlati érzéke meg fog küzdeni mindén nehézséggel. Ebben a munkájában mindenkor teljes blztonsággsl számíthat az egész város katolikus közvéleményének támogatására. Nagykanizsa 36.000 ka-tollkusságának egy akarat erős fa-falanxával kell vezetője mögött felsorakozni, hogy az InJulás nehézségein 1919 óla bukdácsoló katolikus hitközségi élet végre kiterebélyesedjék és minden vonatkozásban meghozza a létezésétől várt eredményeket.
1 Zöldfa-telek, illetve az ipartestületi székház Ugye a kincstár kezeben van
Dr. Kállay Tibor országgyBléal képviselő ls magáévá tette az ügyet és eljár Illetékes helyen
leieknek Ipartestületi székház céljaira való átengedéséi. Amennyiben nem lenne módjában Ingyen megkspnl, ugy négyszögölönként minimális összeget ajánlott lel a kincstárnak. Amennyiben ellogadjik az elnökség ajánlatát, a kérdés megoldást nyer és rövidesen megindulhat az építkezés tz Erzsébet-téren és szép számban nyerhetnek foglalkozási s munkanélküli Iparosok és munkások, Dr. Kállay Tibor Nagykanizsa országgyűlési képviselője — amint őrömmel értesülünk — ebben az ügyben Illetékes helyen ls eljár és Igy kilátás van arra, hogy a telek kérdése valamilyen formában megoldási fog találni.
Nagykanizsa, április 14
A nagykanizsai Ipartestületi székházépítés ügyében szüntelenül folyik a munka, hogy az minél előbb testei öllsön, a Zöldfa helyén, a város centrumában. A legutóbbi napokban Ismét összeült a bizottság Frank Jenő gyárigazgató, bizottsági elnök elnöklete alatt, amelyen felolvasták dr. Kállay Tibor levelét a Zöldfa leiekre vonatkozólag, amely bizonyos kedvező kilátásokkal kecsegtet.
Ugyanis a Zöldfa lelek a kincstár tulajdonát képezi és mosl attól kell, hogy az Ipartestület azt megszerezze. Az Ipartestület elnöksége megfelelő kérelmet ls terjesztett elő a pénzügyminisztérium elé, kérve a
Az időjárás gyors változása magival hozza a légzőszervek megbetegedését: hurutot, kShöfléat. Ne hanyagolta el ezeket a lit-azólag Jelentéktelen balokat, mert betegsége makaccsá lesz. Ne habozzék tehát, ha a legkisebb rendellenességet tapasztalj, Igyak sapsata tSbbeztr regedal vizet tarrá tejjel, a csodálatos eredmény caak-hamar mutatkozik. 19
Bérbeadási hirdetmény.
fl Herceg Batthyány Strattmann-féie körmendi egyemeletes „Korona szálloda", mely Körmend város központján, a Pozsony—Varazsd és Székesfehérvár— Graz közti autóutak keresztezés! pontján fekszik, 12 vendégszobából, nagy és kis táncteremből, étteremből és hozzátartozó mellékhelyiségekből áll, megfelelő nyári kerthelyiséggel, istállókkal és szinekkel folyó évi május havától kezdve bárbeadó.
Érdeklődők a helyiségek megtekintése céljából a körmendi hercegi erdőhivatalhoz fordulhatnak, a bérleti ajánlatok pedig a Herceg Batthyány Strattmann Jogigazgatósághoz, Szombathely (Király-utca 3. szám) legkésőbb folyó évi április hó 25-lg adandók be.
Bérbeadó a beérkezett ajánlatok között szabadon fog választant.
„Nem a hatósági üzemek, hanem a kisemberek minisztere vagyok*1
— mondta a kereskedelemügyi miniszter a Ház fllésén
Budapest, április 14 A képviselőház mai ülésén folytatták az ipartestületi törvényjavaslat folytatólagos tárgyalását.
Éber Antal elfogadta a javaslatol. A kormány nagy szolgálatokat lehelne az Iparosságnak, még pedig az állam pénzügyi megterhelése nélkül, ha megszüntetné a hatóság! üzemeket. Éles támadási intézett ezután a fővárosi üzemek ellen. Az országos közélelmezési üzemet Is meg kellene szüntetni — mondotla.
Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter : Már megszüntettem I Éppen tegnap Írtam alá a megszüntetési iratot Általános helyeslés. Az ellenzéken Is tapsolnak.
A kereskedelemügyi miniszter biztosította a Házal, hogy nem várja meg a közüzemek felülvizsgálására megszabott egy évi határidőt. Amint ennek eredményét látja, elrendeli a közüzemek megszüntetését, amelyek állami szempontból nincsenek megokolva. Mindig lesz benne snnyi erély, hogy keresztülvigye akaratát.
Nem a hatósági üzemek, hanem a kisemberek miniszterének tekinti magát
Szilágyi Lajos hangoztatta, hogy a tisztviselőt fizetések leszállítása és a lakbérek csökkentése hátrányosan fogja érinteni a kisiparosok kereseti lehetőségett. Kérte a kormányt, hogy kisipari hitellel siessen támogatására az iparosságnak.
Désy Qéza előadó beterjesztette a bizottságok jelentését a rendőrség fegyverhaszná-
szóló törvényjavaslatról. (Zaj a szocialistáknál.)
Vázsonyl János és Frűhwlrth Mátyás felszólalásai után az elnök napirendi javaslatol tett.
Szakács Andor, a legutóbb kiadóit szükségrendelet napirendre tűzését Javasolta Kelsinger Ferenc ujabb csendőri bántalmazásokról nyilatkozott és kérte, hogy a miniszterelnöknek az egyik napilapban tett nyilatkozatát tűzzék napirendre.
Fel akarta olvasni a minis lerelnökl nyilatkozatot, az elnök azonban figyel meziette, hogy ne kezdjen ujabb felolvasásba. R:iiingtr Ferenc kipirosodva igy válaszol!:
— Ne lessék előre megállapítani, hogy mii csinálok I
Erre az elnök megvonta tőle a szót. A többség az elnök napirendi indítványát fogadia el. Végül Klein Antal összeférhetetlenségi bejelentést tett Kállay Tamás ellen
azért, mert külföldi dohánynemüek árusítására a kormánytól engedélyt kapott és 10.000 holdas vadászbérletet bérel az állami erdőgazdaságtól. A bejelentést az elnök áttette az összeférhetetlenségi állsndó bizottsághoz. Az ülés 3 órakor ért véget.
ZALAI KÖZLÖNY
Megölte magát egy 86 éves keszthelyi asszony a gazdasági válság miatt
Keszthely, április 14 (Saját tudósítónktól) Megrendítő öngyilkosság lörlénl Keszthelyen. A gazdasági válság uj áldozatot köveiéit magának. Az áldozat eiutlal egy matrona-kort megért asszony, aki 86 éves korában torpanl meg az élet előtt, amit nem bírt tovább.
Blum Samuné öreg napjaira a fiánál élt, akinek jólmenö üzlele volt. Két évvel ezelőtt az Idős atz-szony elesett, ellörte a lábát és attól fogva sokat betegeskedett. Az egészségével járó gondokhoz jáiull
az aggodalom fia egyre hanyalló Üzlete mialt, Az aggodalom jogos volt: fiái is utolérte minden kereskedő mai végzete. Ez aztán annyira elkeseriletle az asszonyt, hogy elhatározta : megválik az élettől.
Reggel, mikor a háznépe mind a dolga után ment, Blum Samuné lugkóoldalot készített és azt megitta. Borzalmas kinok közt talállak rá a szerencsétlen asszonyra, akin azonban segíteni nem lehetett, este, egész napi szenvedés után, meghalt.
Nagy tetszést arattak
SII1GER díuűtúruhúz
szóp
tavaszi kabátai.
Tessék megtekinteni vételkényszer nélkül.
legtámadlák Steloer Zsigmond végrendeletét
Az unokaöccse 220.000 pengő részt kér a hagyatékból
1932. április 15._
Három százalék.,.
Addig csipegetik a tisztviselői kenyeret, amíg csak morzsa marad belőle. Vagy az sem. MII lehel tudni, ml jón, milyen mérvű áldozatot kíván az élet -a magyar embertől. Mert hiába szidjuk azokat, akik közvetlen előidézői a nyomorúságunknak, hiába öntjük minden elkeseredésünket az ő nyakukba, ami Itt történik az nem egyes embereket sújtó katasztrófa, hanem egy nemzet teherbírásának, türelmének rettenetes próbalétele.
Eladósodik egy ember, nem mintha könnyelmű lelt volna, hanem mert a szerencséilen vételien ugy hozta ma odvat, hogy sorozatos anyagi megpróbáltatások törtek rá Baj. baj — de mll lehet tenni? Vagy az össze omlás, vagy a megsegítés ..." És felsorakoznak a jóbarálok, az Ismerősök, ez Is, az Is segít valamit, már mindjárt könnyebb az adósnak, kezd felszabadulni szorongatott helyzetéből, kezd derengeni a sötét felhők mögött, talán talpra lehet állni. A barátok, akik ló szívvel segítenek, ugyanezI gondolják: nehezemre esik, de segítenem kell, mert elmerül az ember. És segítenek, segítenek — három százalékkal! Három százalék csupán, amit elvonnak a tisztviselői szájtól, — Oyurlca cipőtalpa, apus dohányzása épen.
Oyurlca lyukas cipővel fog Járni, apus nem dohányzik, rendben van. Kl lehel birnl. Annyi mindent kibírt már ez a kor gyermeke, nem kell félteni, kibírja a három százalékot ls. Nem történik egyéb, mint hogy a tisztviselői kenyérről lekerül a szilvalz ls Mert ez még esetleg fulolta. Először elment a méz, azután a vaj, most a szilvalz. Eszik száraz kenyerei, megnyugvdsos jóleséssel. Mert a magyar tisztviselő életében ez már nem Is újság. Még él az emlék: a háborús pép kenyér, nyers cukor, vi zes te], a kommünl ácsorgás, tök, gersli. Még mindenki emlékszik ezekre a napokra, még nem zugolódunk a három százalékért, amit a hazának adunk.
De és del
Oyurlca lyukas cipőben jár az Is kólába, de akkor mll eszik a bőrkereskedő, a cipész, aki abból él, hogy megcsinálja ezt a cipőt ? Apus nem dohányzik, de ezzel az flllam elesett az 0 három százalékától, amit máskor visszaadott néki fűst formájában I? Anyus nem varrat ruhát, de tönkre megy a szabó, a kereskedő, ha az összes anyusok lemon danak az uj ruháról.
Hosszú lánc ez, amit ugy neveznek : gazdasági élet. Elégséges, ha egyetlen szeme a láncnak felbomlik: szakad, szakad tovább és a végén szétesik az egész. Nincs megállás az ilyen bomlásnál, nincs, ami feltartsa a katasztrófák utfát.
Három százalék 1 Szíves örömmel, kenyere utolsó falatjának feláldozásával Is átadja a magyar közalkalmazott a hazának, nemzetének, amely akaratán kívül bajba jutott. De amikor ezt teszt, ugyanekkor elvonja, el kell vonnia egész társadalmi osztások elől azt a falatot, ami nélkül már tényleg éhen halhat.
lehetetlenül áll az adós és nem \'""jk mihez fogjon: Hozzányúl a \'felébbikhez — a tisztviselői fize-\'\'sh": Talán tudja ls, hogy önmagát csonkítja vele, de olyan ügyetlen a tojbajuton ember.
M. Ötvös Magda
u\'vatos tavaszi és nyári r "«v«ek métere már 4 50
ScÖl. "eZdVe k"Pha,Ú -
Nagykanizsa, április M
Érdekes keresetet adotl be a nagykanizsai törvényszékhez dr. Lehel Anlal budapesti ügyvéd, aki fele, Kürschner Ernő nyugalmazol! tisztviselő, budapcsli lakos nevében, aki néhai Steiner Zsigmond végrende-lelét megtámadva, annak érvénytelenítését kéri és 220 000 pengő részt kér a maga számára a hagyatékból.
Kürschner Ernő beadványában előadja, hogy az 1931. év május 19-én a bécsi LCw szanatóriumban elhunyt Steiner Zsigmond nagykanizsai lakos végrendeletet készített, amelyben összes vagyonát dr. Halphen Jenő nagykanizsai ügyvédre és ennek kiskorú fiira hagyományozza. Azonkívül jelentékeny összegekel hagyott jótékony célokra. Előadja Kürschner, hogy a megboldogult azért nem hagyott reá, mint közeli rokonára semmll, mert neki erre nincsen szüksége. Már pedig ez nem áll. Steinert megtévesztették azzal — mondja a beadvány — hogy Kürschner gazdag ember és nincs szüksége örökségre, Budapesten ötemeletes háza van és annak jövedelme több, mint az örökhagyó jövedelme.
Ezzel szemben lény az, hogy mint a Salgótarjáni nyugalmazod liszt
viselője havi 230 p:ngö nyugdijából él, emellett pedig mindössze egy kis háza van. Tehát igenis Igényt tart az ő törvényes hsgyatéki részére.
Ennek alapján kéri a törvényszéket, tekintettel hogy a végrendelet alaki érvényességi hiányban szenved, mondja ki annak érvénytelenségét. Kürschner 220 000 pengő részt kér a maga számára a hagyatékból megítélni.
Dr. Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök most tűzte kl ebben az ügyben a tárgyalást május 2-re.
= Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivileiben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsieln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
»
A kis clmbalmoslány találkozása a szerelemmel
Nagykanizsa, április 14
A Csengery-utcai sorompó közelében van egy kis korcsma, ahonnan esténkint vidám cimbalomszó szűrődött ki az éjszakába. A cimbalomnak nem volt társa, egymagában keseregte csak a régi melódiákat.
— Na most biztosan a régi szép mulatós időket emlegeti valami öreg cimbalmos, gondoltam magamban, amikor egyszer este arrafelé vitt az utam.
Aztán éppen akkor nyílt ki a korcsma ajtó, valaki kibotorkált és ahogy önkéntelenül bepillantottam, látom, hogy egy fiatal leány 01 a cimbalomnál. Amikor jászolt, minden Idegszálát a nótának szentelte. Nélu valami különös mosoly Olt ki egy-egy sornál a-Wzája szélére, mintha ö is visszaemlékezett volna valamire... vagy valakire.
Az elmúlt napokban kétségbeesett, klsirtszemű asszony jelent meg a nagykanizsai rendőrségen, ahol elpanaszolta, hogy a leánya, akt egy kis korcsmában cimbalmozott, megszökött egy fiatalemberrel. Ez a szökés súlyos helyzetbe sodorta a családot, amelynek a kis szökevény volt az eltartója. Az apa ágyban-fékvö beteg, az egyik öccse szintén játszik ugyan egy vendéglőben, de olyan keveset keres, hogy abból nem lud megélni a család.
Mintegy két héttel ezelőtt egy keszthelyi fiatalember jött Nagykanizsára és itt valahogy megismerkedett a leánnyal, aki a távozásakor követte 01 Keszthelyre. Ez a hirtelen támadl szerelem elfeledtetett vele családot, beteg apát, nélkülöző testvéreket, kötelességet, mindent és utána zavarta annak a férfinek, akit megszeretett.
A kanizsai kis korcsmában azóta olyan csend van esténkint. Nem szűrődik ki vldám-szomoru nótaszó, meri a kis cimbalmoslányt elvitte az álomlovag. Elhódította szivét a nótáktól Ki tudja, most talán Keszthelyen dalolnak együtt a Balatonparton. Idehaza pedig kétségbeesett reménykedéssel várjs egy család a kenyérkeresőjét.
És ugy az Itthonlevőknek, mini a kis szökevénynek igaza van tulaj-donképen a maga szempontjából. Éhség és szerelem: a\' két leghatalmasabb emberi hajtóerő, velük szemben még a rendőrség is tehetetlen.
Mim
=» Nagy maradék vásár Slnger divatáruházban.
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás y
OyOJtő: Fó-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsztltó Özemében
MovuaiziAa.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy NMV kitüntetés margójára
Nagykanizsa, április 14
Oroslnger József tn. kir. vámszaki tisztet, a nemzeti munkavédelem murakereszturl alkörzet vezetőjét a belügyminiszter a mult év őszén végzett vasu\'blztositás alkalmával kifejteit kiváló, önzetlen, hazafias szolgálatának elismerésedl, okirattal való dicsérő elismerésben részesítette és rés ére a NMV díszjelvényt adományozta.
Örömmel köböljük ezen örvendetes eseményt és magunk részéről gratulálunk a jól megérdemlett kitüntetéshez.
De köszönetünk és elismerésünk szóljon azoknak a többi nemzeti munkavédelmi tagoknak is, kik közel három hónapon kererzlül, mint őrök, mintaszerű fegyelemmel őrködtek a vonaton utazó polgártársaik elde és vagyonbiztonsága felett.
A mult év őszén Bialorbdgy közelében történt a még mindnyájunk emiékezeiében élő, borzalmas vasúti merénylet a közönség soraiban óriási izgatottságot váltott kl. Egész Európában megismétlődött mérényletek-ben mindenki Moszkva kezét sejtette és sejli ma is.
Hasonló lelketlen merényletek megelőzése, de különösen a végletekig felizgatott közönség megnyugtatása céljából is, a belügyminiszter a vasúti vonalak és műtárgyak őrzését rendelte el. Miután azonban ezen szolgálat ellátására a saját szolgálatukkal elfoglalt közbiztonsági és vasúti közegek elégtelennek bizonyultak, 1931. évi szeptember hó 15-én munkába szólította a nemzeti munkavédelem egy fészét is.
Ez alkalommal az intézmény Ismét bebizonyította életrevalóságát és rendkívüli fontosságát. Tag|ai az önként vállalt, nehéz és gyakran veszélyes szolgálatukat oly hazafias buzgalommal teljesítették, hogy az biztos záloga annak, hogy a Bzer-vezet még a legnehezebb körülmények közötl ls, helyét mindenkor meg fogja állani.
iiiiiuiuuii tniiiiiHUimiuj
jiiii iviviiti ívtvif in i vii i iniffl
Szőnyegek és fílggönyök
legolcsóbban Schütznél.
Meg akart halni egy kis cselédlány
Lugkövet Ivott, de nem mondja meg, hogy miért Nagykanizsa, április 14 A Petőll-ulca 8i. szám alatt Kaujer Sindorné szolgálatában áll Slrett Erzsébet 19 éves mlndenesleány. Szerdán reggel a leány nem jöll kl a szobájából, mire az asszony beszólt, hogy ml van vele ?
- Nagyon beteg vagyok, mondotta elhaló hangon a leány, akii szenvedéstől eltorzult arccal talált ágyában a háziasszonya.
A leány rövidesen olyan rosszul lett, hogy Kauferné jónak látta értesíteni a mentőket. Tőlük ludla meg azután, hogy alkalmazottja megmérgezte magát. Strett Erzsibet semmiféle faggatásra nem volt hajlandó elárulni, hogy miért akart megválni az élettől. Annyit elárult, hogy már kedden éjszaka lugkőol-dalol Ivott.
Slrelt Eriséhetet súlyos állapotban beszállították a közkórházba, de az orvosok bíznak a leiépülésében, bár a kórházban Is azt hangoztatja, hogy hiába mentették meg, ő ugyls öngyilkos lesz.
NAPI HIRiK
■égy fejszés férfi megtámadott két kerék páros fiatalembert a SzentgySrgyvári hegy alatt
Nagykanizsa, április 14 Szerdán, a késő esti órákban vakmerő támadás történi a Szentgyörgyvári hegy alatt, a Orosi-villa is s vasúti töltés közötl.
Dene János 18 éves nsgykanlzsai kertész segéd egyik barátjával, Pur-ger Oyörgy Örház-utca 1. sz. alatti lakossal kerékpáron kiment Bago-lára, ahonnan a késő esli órákban tértek vissza. A Szentgyörgyvári hegy lábánál a űross-vllla közelében szembetalálkoztak négy lérllvel, akik lejszékkel a vállukon, Nagykanizsa lelöl jöttek. Az egyik fejszés férfi erőszakkal nekiment Purger Györgynek, akit lelökött a kerékpárjáról. Purger és támsdója kőzött szóváltás keletkezeit, mire Dene János szintén a barátja védelmére kell és felháborodásának adott klfe|ezést a durva tréfa Ideit.
A szóváltás mind hangoiabb lett, végre a négy férfi részben fejszével, részben késekkel nekieseti a két fiatalembernek, akik csak a szerencsés véletlennek köszönhetik, hogy aránylag ép bőrrel menekültek meg ebből a veszedelmes helyzetből. A verekedés hevében az egyik támadó Dene János jobbkezének három ujját egészen csontig átvágta, ugy, hogy nyomban be kellett mennie a közkórházba, ahol összevarták és bekötözték a sebét.
A megtámadott fiatalemberek feljelentésére a nagykanizsai rendőrség nyomozást Indított az é|szakal támadás ismeretlen tetteseinek kézre-kerltésére.
= Férfiszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger divatáruházban.
NAPIREND
Áprilla 15, péntek
Római katolikus: Anasztázia. Proteet :
A tata. Izraelita: Nlzan hó 9.

Városi Muzeum éa Könyvtár nyltvs cstttörtökön és vasárnsp délelőtt IÍMŐI 1] óráig.
Ovógvazerlárl éj|ell «*olsf*lp\' s .Sslvstor\' gyógyszertár Erisibet-tér 21 es a klskanlssal gyógyszertár.
OóslUrdó nyltvs reggel « órától este 6 Aráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
1932. április 15. »
— Főurl szalonka vadászat.
Herceg Festetics Tasziló és előkelő vendégel több napon ál Berzencén tartózkodtak s szalonkára vadásztak. A szalonkázás eredménye 39 hosszu-csörfl, amiből a 82 éves főúr hlb.ízás nélkül 4 darabot lőtt.
— 48 as emlék Sopronban. A voll 48-as gyalogezred hősei emlékének megörökítésére mozgalom indult meg Sopronban, ahol a 48-asok 1898-tól egészen a háború kitöréséig élvezték a sopronlak vendégszereleiéi. A mozgalom kezdeményezői emléktáblái óhajtanak elhelyezni a soproni helyőrségi lemplomban, a Domonkosok templomában.
— Halálozás. Bors Lajos zala-szentjakabl tanító szerdán reggel 54 éves korábsn, agyszélhüdés következtében meghalt. Az elhunyt löldl maradvinyall ma, pénteken délelőtt 10 órakor helyezik örök nyugalomra a zalaszent|akabi temetőben.
— A Városi Zeneiskola növendékeinek olaaz estje hétlön esle pontosan 9 órakor lesz a Kaszinó nagytermében. Szóló- és kamara-zeneszámokból álló változatos műsor keretében kizárólag olasz komponisták müvei kerülnek majd előadásra. Jegyek 50 fillértől 1 pengőig a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál kaphatók.
— A Central éttermében „Hatra Trofita~ OoDpwrsenye mellett ma esle Daldsslé es taróacsussa P 1-50.
— Az NTE nagy sport matinéja. A Nagykanizsai Torna Egylet sportélet Inlenzlvebbé tételére május 1-én nagy sportmatlnét rendez, melyen egy márkás budapesti 8-as csspat mutatkozik be sportmutatvá nyalval. Bővebbet erről legközelebb.
— Köröznek egy eltűnt neve-lőnöt. A szigetvári főszolgablróság elrendelle Markovlts Mária 18 éves osztrák nevelőnő országos körözését, aki néhány nappal ezelőtt eltűnt Qráv.afok községből.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Horga Hándornal
Gallértisztitáeban vezet I
Mj IMft-it I. Huiaii-u. 19.
Exttlu fejedelmi vnüie lesz
i laprtku Hagjkuizia víitiuk
Az utóbbi időben mind gyakrabban fordul elő, hogy Idegen fejedelmek látogatnak el hazánkba. Így most is hihetetlen gyorsasággal terjedt el az egész városban az a hir, hogy a távol Kelel egyik leghatalmasabb és leggazdagabb fejedelme európai körutazása alkalmával Nagykanizsát is ulbaejli.
A várakozás lázával és izgalmával várja mindenki a napot, hogy szemtöl-8zembe láthassa a mesés ékszereket, a káprázatos udvartartást, a nagy pompát és fényt, mely körülveszi a világ egyik leghatalmasabb pénzfejedelmét — a Borneói Maharadzsát.
A Centrál és Pannónia szálló hiába kínálta fel gyönyörű szobáit a keleti lejedelemnek, a Maharadzsa azt visszautasította, mert visszavon-hata ianul kijelentette, hogy a Városi Színházban f«g megszállni, ahol lekötelező szivélyességgel várja szombaton mindazokat, Kik az O életére, fényére éa pompájára kíváncsiak. __M
— Országos Fotöamatörklálll-tás. Az amatőr lotogralálás nagyarányú elterjedése arra indította az illetékes tényezőket, hogy országot kiállilás keretében mulassák be a magyarországi amatőr fotografálás szédületes fejlettségét. A kiállítás helyéül Pécs városát jelölték kl. \'A rendező bizottság minden városban képgyUJtő állomást litesll. Azok a fényképészeti szaküzletek és amatőr felvételek kidolgozásával foglalkozó műtermek, amelyek vállalkoznak a képek átvételére, ebbeli szándékukat sürgősen jelentsék be az Országos Fotósmatör Kiállítás Központi irodájában Pécs, Percei-utca 12.
» Divatos női tavaszi kabátok már I9-- P-töl kaphatók — Schütznél.
— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak a testületeknek és egyeseknek, kik a folyó hó 9-én tartott .Magyar est" sikerét általános elismerést sratoll szereplésükkel, támogatásukkal, fáradozásaikkal, vagy a bfllléhez való hozzájárulásukkal és lelülflzetésükkel előmozdították, leghálásabb köszönetét nyilvánítja a Ref. Nóegyesület elnöksége.
— a Centről éttermében _Hatra T ro|ko"* fongnersenye mellett ma este Sotdaalé és turómcMusxa P ISO.\'
— Autóbusz a novai vásárra. A zalaegerszegi postalönökség közli, hogy kedvező Idő esetén lolyó hó 18 án Nován tartandó országos vásár alkalmával Bakról Novára és vissza rendkívüli postasutóbusz járatot indít. A járat Bak pályaudvarról reggel 8 órakor Indul Csatlakozik a zalaegerszegi éa keszthelyi autóbuszjáratodhoz. A hajnali vonattal Nagykanksa felöl érkezők Zalaszentmlhály máson kapnak kedvező autóbusz Összeköttetést.
— A Borsszem Jankó IrU* «zá™»
n bollltott Népszaváért zárpótolja az olvaaót. A azellomce lap-paródián kívül
ii halotthamvnaztáarót, a Nemzeti Színház szanálásáról, Oresdyné szüzbeazé dóról és minden aktuális kérdésről szatírában ós képben sgémol he Molnár ■lenó brllttána lapja. Kérjen mutatványszámot (Uudapesi, VI. Mozár-utoa 9).
I.J-Í2 ápriils 15
Mit szál hozzi ?
A férjhezmenés sohasem voltköny nyű művészet, de hát Amerika nem is volna Amerika, ha etéren Is fel nem állított volna egy rekordot. Az ember iga-
zán nem
ber Iga-Is tudja,
mit szóljon hozzá.
Az egyik newyorkt ujságlepedőn találtam az Ili kivetkező hlrecskét, St. Paul Min. városból keltezve.
.Mary Barbre még csak 109 esztendős és Igy érthető, hogy a tavasz t, kelése gyengéd érzelmeket ébreszt szivében De ezek a gyengéd érzések nem tudják legyőzni Józan es étiek logikáját és Igy Mary nem tud határozni, hogy vájjon negyedszer Is a házasság jármába hajtsa-e fejét, annál Is Inkább, miután vőlegény-jelöltje meglehetősen fiatat. Nem több 90 esztendősnél. Mrs. Barbre legutoljára 85 esztendős korában ment férjhez, de ez a férje meghalt. Azóta Louls nevű fiával él kOzBs lakásban is tegnap, miközben születésnapját ünnepelte, mesélte el, hogy milyen nagy probléma előtt áll. Mrs. Barbre frissen és fáradhatatlanul végzi a házvezetés munkált, főz, mos és takarít és szemüveg nélkül foltozza meg fia fehérneműit.\'
Az egészben az a legérdekesebb, hogy ezt a rekordot asszony állította jel Olyan férfit ugyanis, ugy látszik, még Amerika sem tud produkálni, aki Isten kegyelméből megért 109 év és egy széria házasság után még gondolkodjék, hogy ml volna jobb: megnősülni vagy nem nősülni?
Azon kezdem különben, hogy M. Barbre őnagyságának könnyű négy férj melleit Matuzsálem kort megérnie. De egy férj próbáljon meg 109 évig élni négy feleség mellett...
Még egy mellett is bajosan...
__(V
- Bábsvlzagák. Mull «v októberében, a vonatkozó miniszteri rendelet értelmében a szekszárdi szű-lészkeruiet főorvosa megtartotté Zala megye ót járásában a bábák értelmi viugálatát. Az öt járás Ismét 16-laololyamokra beosztott bábái mosl mind kiképzést nyertek s Igy esedékessé vált a vizsgálatok folytatása. Dr. Örffy La|os bábaképző intézeti Igazgató a vizsgákat a következőképen oszlottá be: Május 9-én délután 4 órakor Keszthelyen, a keszthelyi járás összes bábái részére; ">á|ui 10-én Pacsán, 11-én Nován, 12-én Lentiben, 13-án Letenyén, 14-éa Nagykanizsán lesznek vizsgáitok, mindenütt a járás Összes bábái \'Észére délelőtt 10 órai kezdettel. A Nagykanizsa városi szülésznőket U-én délelőtt 11 órakor vizsgáztatok. A vizsgák mindenült a főszolgabírói hivatalban lesznek. H,u A Keklámélet legújabb száma v. He™ann-Czinner Allce. KostyáJ Jenő, SWSándor. Edmund Heilpern clk-ÍiaÍa valamint beszámol a lap S K4?4ílan Megjelent plakátpályá-X* ewdménjérflfls (jzáSos érdekes kai i. . ,!?4ny\' •zéP*n Illusztrált klra-wr.í^ft MrW«<<. könyv ée lapszemle Battfc6 »\'«• »P hasábjain, melyet télévé S«4ndor «Wf keazt Előfizetési ára pestv nz,p!n*a- Kiadóhivatal: Buda hívarkftP* >2- Lapunkra való
Sr"! * "adóhivatal dljta-
" mutatvinyszámot küld.
~ ÍJOI és férfi fehérnemű anya-
iteL$ vála8I|ék minden minő-"egoen. Slnger divatáruház
ZALAI KÖZLÖNY
A gyomorfájás, gyomornyomás, béloárpangáB, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, kedvetlenség a természetes „Pereie Muel" keserűvíz használata által sok esetben elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar fereie lóiul vizről, mert ha\'ása megbízható és rendkívül enyhe. Á Fereao liuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fflszerüz-letekben kspható.
— A tábla is (elmentette a sormai vadőrt. Annak Idején megírtuk, hogy Németh József, a Tiszti Vadásztársaság vadőre Sormáson önvédelemből rálölt egy orvvadászta, aki puskát fogott reá. A törvényszék és a tegnapi tárgyaláson a tábla is felmentette a vádőrt.
— a Cen/rdI éttermében „Hatra Tro/ka" fiangversenye mellett ma eaie (JaMszIé éa fnróacauaza P ISO.
— Uj pálya nők részére. Ahol husz no létezik, ottan egy huszonegyedik megélhet. Ezt állllja egy kiváló francia aestetlkus Ez teljesen igaz, meri ahol husz modern Intelligens nő lakik, oilan szükség van egy huszonegyedikre, aki az ö szépségápolásukkal foglalkozik. Tehát nincsen nagyobb város, amely ha még oly kicsi is, ahol egy jó kos-metlkusnő nem tudna megélni. Az arc rendszeres ápolására még nagyobb szüksége van a hölgynek, mint a fogai kezeltetésére és hol nincsen ma már fogtechnikus és fogorvos. Ezt a körülményt felismerte Bécs városa és engedélyt adott egy egészen korszerű szépségápolási Iskola megteremtésére. Ez a tanintézet csakis leljesen modern szépségápolási speciallslanőkel képez ki és tanítványai közé felven bármilyen országból |övő, bármilyen nemzetiségű hölgyeket. A tanítási leltélelek igen kulánsak, a kurzusok aránylag rOvId Időtartamúak. Minderről prospektust készséggel kaid bárkinek a Direktion der Wiener Koimetik-schule, Wien, I., Kírntnerstrasse 21.
EmlékexteÉÖ
Apr. 11. Kkaa Matiné Llc.ilU alfolii (Bn.no.r M. >r. ii.ir ) il ácaher a okttta. fO,f*rk«r*tktilAk EnHlkU +.1 kSaarOKaa. Aprőd caatkZaacaspal nfliMM OaiMpalya a Rüi-, (Oavl-atul lomataiaiabaa 4 órakor. Apr. IS A aanalakola nflrandlkhaagvaraaiiya (oiaaa-, aat) a Kaaaloibao > órakor. Apr. M. Lkailla altadia (Kal«í Msaal) S árakor a
vároofcáaá*. Májaa t. Aa HTB apotlmatiaila. M\'Ua t. Aa Oilriarok kooita(ác»|iaak aajtáaal|a
(BiDfha Dala) a aalaháakaa I árakor. Majaa S Dr u.óvinyl K rlSadáaa (Fáaaarkaraa*.
Eayaaalata) a •IfaaUiTa. Májas S. A aanalakola laaárl katiaak Hajrái Dana-
Jaalaal-9. BSrmáUa
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most eiőtat
SPORTÉLET
Három hónapig egymást érik a sportesemények a Balaton körül
Tourlst Trophy, vívó, tennlsz, vitorlás, siklórepülő versenyek a Balaton mentén ,
népség lesz. A Magyar
hogy a magyar
Tourlst
Nagykanizsa, április 14 Balaloni Szövetség és az Or-Testnevelési Tanács közös erővel elhatározták, hogy nagyarányú sportéletei indítanak a ba\'atoni forgalom fellendítésére. Az országhatárok lezárásával ugyanis a közönség nagyobb számban fogja felkeresni a hazai lűrdőhelyeket és ugy a Balaloni Szövetség, mint az OTT mindent elkövetnek, közönség érdeklődését a tenger felé tereljék.
Elsőiorban is az idei Trophyt a Balatonnál rendezik meg, mivel ebben az évben a Svábhegyen nem lesznek motoros versenyek. A tennlsz versenyek égést sorozatát fogják beilleszteni a fürdőhelyek szórakozásai közé. Több lesz az úszóverseny. ,
Az OTT n?m rövid sporlhetet akar rendezni, hanem fölosztják idő és helyek szerint az eseményeket és körülbelül három hónapig állandóan lesznek sportesemények.
A fővárosi alkalmazottak kenesel üdülőtelepének rendezésében pünkösdkor a Budapesti Sport Egyesület vívóversenyt rendez Kenesén, junius végén vltorlásyacht verseny és Szent István napján változatos sport űn-
Uszószövetség is ugy határozott, hogy sokkal intenzivebb sportélelet fog teremteni. Fürdőzők részére uj helyi úszóversenyeket rendeznek juliusban és az egyes teleik egymás között versenyeznek majd augusztusban. Ezenkívül nagyobb sportszerű versenyek is lesznek.
Terveznek külön távúszó-hetet. Le-vlszik az egész uszógárda )rleseit, 50—60 személyt. Keszthelyre úsznak 3—4 kilométernyi távról, Kenese és Almádi közt és a Balaton kőiepén szintén lesz verseny. Ez tréning lenne a Balaton átuszására, amely augusztus 7-én következik Balatonfüred és Siófok között. Utóbbi versenyt nemzetközivé teszik.
A keszthelyi és tihanyi sportteltpek építkezésének a befejezése is csak rövid idő kérdése és remény van rá, hogy még az idén átadják rendeltetésének.
Ezenkívül siklórepülő verseny is készül a Balaton mellett. A Turista Szövetség menedékházakai épít a Balaton körül. A terv szerint autóbuszjáratokat állítanak be Budapestről és az ország más városaiból, hogy könnyen megközelíthető legyen a magyar tenger.
Az őszi első helyezett PEAC le»z az NTE vaiárnapl ellenfele Nagykanizsán
Nagykanizsa, április 14
Az NTE tavaszi mérkőzéseinek sorsolása nagyon kedvezőnek mondható. A szezon elején a gyengébb mérkőzései kerültek lejátszásra, mlg fokozatosan az erősebb csapatok ellen játszotta, illetőleg, játsza le bajnoki mérkőzéseit. Igy a Nagykanizsán lejátszóit DPAC és DVAC mérkőzések ulán — melyen tudvalevőleg az NTE 1:0, Illetve 2:0 arányban győzelmet aralolt — most vasárnap a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club lesz az NTE ellenie. A PEAC csapata az utolsó évben rohamos fejlődésen meni át, ugy hogy az őszi szezont — az országos vasutas bajnok PVSK-t megelőzve — az első belyen fejezte be. A PEAC csapatát nem kell bemutatni a nagykanizsai sporlközOnségnek, mely együttes fair játékával tette ismertté, illetve kedveltté magát a kanizsai közönség elöli.
Az őszi sorozatos győzelmei után a bajnok PVSK sem tudla győzelmi sorozatában megakadályozni, mert őszi mérkőzésén 2:2 arányban, döntetlenül Játszott vele és ezzel jobb gólarányával a büszke első helyet foglalta eL Tavaszi mérkőzése során pedig a műit vasárnap 3:2 arányban ludta csak a bajnok PVSK legyőzni, de kis szerencsével a PEAC is megszerezhette volna a győzelmet.
A mérkőzésnek különös érdekes-
séget nyújt az ls, hogy az NTE győze\'me esetén a bajnoki tabella Z helyére kerül. Ugyanis jelenleg I ponttal vezet a PEAC az NTE előtt és ha a PEAC vereséget szenved, ugy teljesen elveszti bajnoki reményeit, mlg az NTE győzelme esetén bajnokaspiráns lesz.
Nem kis feladat vár az NTE-re, ha a PEAC t le akarja győzni, azonban a tavaszi 4 szép győzelme ulán ha komolyan veszi a mérkőzést, ugy ismét egy ériékes győzelemmel Örvendeztetheti meg közönségéi és egyúttal elfoglalja a büszke 2. helyet.
A mérkőzés iránt olyan nagy érdeklődés nyilvánult meg, hogy rekordközöntégre van kilátás.
Ébred a kanizsai kerékpáraport
Pár évvel ezelőtt < sportegyesület volt sok szép sikerrel dicsekedhető Kerékpáregylet. A Kanizsán különben is nagymultu kerékpársport ebben a tettem, fiatal egyesületben méltó folytatást talált Sajnos, az utolsó évek nem kedvezlek az Egylet \' fejlődésének. Fokozottabb működésének színei, eseményei és eredményei hiányoltak a város sportéletéből.
Örömmel látjuk most, hogy bármilyen télles is egyelőre a megkésett tavasz, a Kerékpáregylet mégis életre ébred és már most vasárnap megrendezi az első kirándulását.
Remélhetőleg ezután a kezdet után többet is hallat magáról a szimpatikus egyesület, melynek erőteljes újraszervezése elé élénk érdeklődéssel tekint a kanizsai sportélet.
t egyik legaktívabb t Nagykanizsán a
ZALAI KÖZLÖNY
Április 15 (péntek)
Budapest 9.15 0 lung*. KŐzben 9.30 Hűek. 11.10 Nemzetkösi ftajelzótsoliá\'a. 12.00 Déli harangazó. Idó|áráa|ekntés. 12.03 Cigányzene. KOzben 1229, Hírek. 13X0 IdSJeUéi, Idójárásjelenlés. 14 <5 Hitek. 16.00 B. 16.49 Időjelzés, idójárásjelentéa, H. 1710 A Szilágyi Erzsébet leánylkeum énekkarának hangversenye. 17.35 E. 18.15 A Buda ptitl Koncert Szalonzenekar hangversenye. 19.20 E 20.15 A Filharmóniai Társaság hangversenye Szünetben időjelzés A hang. verseny után Idójáráajeientés. Ma|d cigányzene. 23.00 Angol műfordításotok. Rendezi Odiy Árpád.
Bécs 11 30 Brnnner négyet 12.10 Opers-nyllányok. 20.45 Silml. hangv 22.00 Zenekari hangverseny.
Berlin 19.10 Mandolin-zenekar. 21.45 Rachmanlnov C-moll zongoraverseny.
Róma 17.30 Danella azoprán hangversenye. 17.45 KOunvtl zene. 20.43 Operett K.
Varaó 1610 Gramofon I7 ii Rendóe-zenekar szórakoztató zenéje. 19 35 A filharmonikusok hangversenye.
Közgazdaság
Vasárnapra lel van fflggesztve
a muukatllalom a mezőgazdaságban
Nagykanizsa, április 14
Zalavátmegye alispánja tegnap ér-teiileile a polgármes\'eri hivatalt, hogy április 17-ére, .vagyis vasárnapra felfüggeszti Zalamegye területére a gazdasági munkálatokra vonatkozó munkatilalmat.
MsU sár isi
Pária Hn&\'U, London 19-41, Newyork 514-00, Brüssel 72-06, Milano 26-45, Madrid 39-29, Amsterdam 208-45, Berlin 122 10, Wien —■-, Szófia 372 Wz, Prága 15-22\'i, Varsó 57 65, Budapest -•-, Belgrád frOO, Bukarest 3-07.
Teraáaytóiiáa
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Buza tlszav. 77-es 13-00—13-80, 78-aa 13-15-1390, 79-es 13-30—14-10, 80-ss 13-40—14-20, dunánL 77-es 12-88—13-00, 78-ss 13*00—13*15, 79-es 13 15-13 30, 80-as 13-25-13-45, rozs 14 96-15-10, tsk. árpa 15-90-16-00, zab 21-00-21-20, tengeri 16-10—16-68, korpa 1430-14-90.
1 Hoazetl luk derlzt-árfolTiaal
VALUTÁK Angol I. 21-50-2190 BeTgafr. 8000-80 60 Cseh k. 16-96-17 06 Dánk. 117-20-118-20 Dinár 9-90-10-02 Dollár 97090-573-90 Francia f. 22-30-22-50 Holl. 231-15-232 58 Zloty 63-95-64-45 Lel 346-3-56
Léva 4-06-4-19 Ura 29-23-29-53 Márka 135-45-136-25 Norvég 11050-111-50
Peseta —•--■—
Schill. —•--■—
Svájclf. 110-70-111-40 Svéd k. 11070-111-70
DEVIZÁK Amsl. 231-35-23255 Belgrád 9-07-1007 Bénin 135*55-13625 Brüssel 80-10-80-60 Bukareat 3-41-3-49 Kopenh.117-40-11820 London 21-52-21-72
Madrid —■-•—
Milano 29*33-2^53 Newy. 971-00-574-00 Oszló 110*70-111*50 Pária 22*33-22-47 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-06-4-19 Stockh. 107-90-108 70 Varsó 64-08-64-45
Wien -•-•-
Zürich 11080-111-40
Wien desrlng árfolyama: 80.454.
Felba|tás —, eladatlan —, — Elsőrendű 0*80-0*82, szedett 086—0-88, szedett közép 0*76—0*82, kónnyü 064-0*72 l-só rendű öreg 072-0*74, ll-od rendit Oreg 066-0*70, angol süldő 0*80-090, szalonna nagyban 096—1*00, zsír 1-12— 1*18, hus (MM—1*24, lélsertéa 104-1-12.
Uaála: Bálsalal Kyoaria ás UfUaéé Vállalat, íútksalssáa.
Felelős Idadó: Zalai Kiroty.
latervrban telefon i Nagykamlaa. TS. sa.
Gondolkodjon...!
kell-e jobb tőkebefektetés, mint a Balaton egyik legnagyobb ftlrdötelepén, Balatonfenyvesen, ahol a mult években 2000 villatelek lett eladva, — villatelket vásárolni. Most kerül eladásra az üdülő-nyaraló telepe-szive, a központ, közvetlen a pályaudvar előtti Inkey család tulajdonát képező balatonparti 300 villatelek. Most vegyen, még válogathat a legszebb telkek között.
Szabó Antal Uf rádió-, fegyver- és sportüzlete készséggel ad önnek további felvilágosítást.
APRÓHIRDETÉSEI
JU MiWMtMt aj,. w uM. M |UMr. IcrltW in 1 »JMr. V"*- la ■■■■>■»> 10 aa dll*». MIM*. wrtbH u4 dija a *ZZ. liWá. U p4auk« Kl utla M Hll«r.
loviur ui M. • Pll*r. Clmuí ■ »UdM m. i.z.bb bbtskbfc UU m4 kW - * * Mu.t k«M«kMk BOV* <
Világmárkák hangverseny plaalaé, kl-ttlnó állapotban bérbeadó, esetleg eladó. Clm a kiadóban. 1
Eötvös-tér 18. ss. házban egy 2 szobái atoal fakéa május lére kiadó Bővebbet: Aczél Iroda, Horthy Mlklót ut 2. 1880
Qéamalem 5 Jáialu, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó, lullua lén átvebeió. V.lla BalataaaaArláa 1600 01 beültetett szőlővel, vlllstelkek kedvező Hzetéal teltétellel eisdók. Cta ■ kiadóhivatalban. 3
Asztali- és fajborok
50 Uterenklnt ao I1U. kapható
Dr. L10BT80HEII borkereskedés,
m Csengery-ut St.
Elegánsan kataraiatt különbeláralu azoba ftlrdőazobahasznáisttal Idadó Caányl László-utca 8., emelel. 2
SiiMsinai gaidaaág calkót és máiféi éven lelfitl Hnóksl vállal legeltetésre, erdei legelőiére lolvó hó hó 25-től, ea évi szeptember 30-lg. Pübér darabonklnt tizennégy pengő, melynek lele kihajláskor, fele pedig Péter napra fizetendő 1831
25°/(>-ot Jövedelmező kisebb és egy na gyobb kés-kéa sürgőién olcsón eladó. Clm kiadóbar, |8\'6
Kla*é elegánsan bútorozol szobs egy, vagy két ni részére lurdőezoba haazná-lattál Rozgonyl-otca 6. 1836
Elaalá cca 15C0 D-öl szőlő pincével s szenlgyörgyvárl elaó begyen. Érdeklődők forduljanak Nagy Józsefhez, Somogyazent-mlklóa 77. 18i9
Batthyány-utca 25. azámu magányos hé* kernel, gyümölcsössel málna l-re klsdó, esetleg eladó. Érdeklődni tehet a Szécht nyílé. I ir a likban. 1860
Eladó szőnyegek, buada, dlvánv. — Unyanott kettő tzép szoba kiadó. Clm a kiadóban. 1873
Kattaaaakéa éa egyszobás lakáaok azonnalra kiadók. Mayer, Erzsébet (ér 2.
1874
Autal takar4kta>k«ljt keresek megvételre. Clm a kiadóban. 1876
1932. április 76.
Egy , kettő udva.iazobás lakáa május t-re olcsóért ktafo. Bővebbet Batthyány -utca 10. 1731
VII*seH*l»a u], használatban nem volt paplan eladó. Clm a kiadóban. 1877
Két szoba utcai a«akáÍf Vakásssl májút
I-re olcsón kiadó. Bővebbet Batlhyány-utca 10. 1879
Hájas elsejei UHtUttnk dMaM villany éa anttana la éa falazaraléaét
legolcsóbban vállalja
WEIHBEH8EH LálOS Ouagery-st 14.
Olcaó, szép est lárjalaat vétetkény szer nélkül kérem megtekl- lent. Rádiók, haagazórók előnyös részletllre-lésre kapható* Teleion 369.
Gazdasági magvak
Főzelék és virág magvak
Államlla^ellenörzött
Korai rózsaburgonya
velőgumó Gyümölcsfa védalmlazarak Műtrágyák
Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett).
HU^EUTt/6
níl, férfi és gyermek kabátok zöld, barna és szürke színekben leg.l-caófcbsa készülnek
Cxlboty ualníndl _/ Batár adtarfc.a.
Curwood; A királyi csendőr tréfája V
Wallace:
A négy igaz férfi Kaphatók: 1PJ. WAJD1TS JÓZSEF UTÓDA
OFENBECK VILMOS
könyvkereskedésében Daák-Mr I.
Kertimag
és mindenfajta
gazdasági magfélék
legmegbízhatóbbak
Hirsch éa Szegő
m> cégnél.
Uzgaidaságl Rászsénytársaság
Gutenbers nyomda és Délzahü Lapkiadó Uloloto
Nagykanii
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, Oaleti ukönyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KözIBny" politikai napilap azei<kaa*t6aéaa és kiadóhivatala
|TELEFON: 78. f
KészitQnkg
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi kés , iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskdtési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, -falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
I
Gyártunki
üzleti, könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és-kiadóhivatal* Fö-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. "(Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 85 szám
Nagykanizsa 1932. április 16, szombat
Ara 14 BUír
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SmkcutlMa él klsdőhlvstal: Pőut 5. Mim. JStWjlHőkklldőhlvítal: Kosmth-utcs 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési án: egy bőn S pengő SO Hitéi Szerkesztőségi és HsdóhlvstsU telelőn: 78. ss
A kalapácsos gyilkost négyévi fegyházra ítélték
Kecskemét, április 15 (Éjszakai rddlójelentés) Pénteken ette léi 8 órakor hirdetett ítéletet a kecskeméti törvényszék Flschl Frigyes ■ kalapácsos gyilkos Ügyében, aki a
budapesll vonaton kalapáccsal halálra sebezte Slelnherz Rudolf kecskeméll kereskedőt.
A törvényszék szándékos emberölés bűntettében mondotta ki bűnös-
nek a vádlottal, akit ezért a 92. §. alkalmazásával négyévi fegyházra ítélt. Az elszenvedett vizsgálati fogsággal eddig 11 hónapot és 14 napol vett kitöltöttnek a bíróság.
Korányi pénzügyminiszter fiatalinas expoxéban feltárta ax orsxág fielyxetét
Magyarország 1932133. év1 költségvetési összege 806 2 millió pengő —157 millióra! kevesebb a kiadás az előző évinéi — A népjóléti miniszteri állás megszűnik
Budapest, április 15 Nagy érdeklődés elörte meg báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter oai expozéját a költségvetéssel kapcsolatban. Az ülésen a kormány niamennyl tagja megjelent. A pénz-tgymlniszlernek ez volt az első felszólalása a parlamentben, kinevezése óta.
Korányi nagy expozéja A pénzügyminiszter mindenekelőtt Miorolta azokat a tényezőket, amelyek a mai helyzetet előidézték. Utalt dsösorhan az ország megcsonkítására. Majd azt fejtegette, hogy átszervezésre van szükség mind az állami, mind pedig gazdasági szervezetünknél. Eladósodásunk nem könnyelműségből történt, hanem a szűkség kényszeritett rá.
KOlfSIdl tartozásaink 6aszaga 4 milliárd pssgl,
amelyből 1478 millió rövidlejáratú kölcsön.
A 4 milliárd pengőből magának az államnak tartozása 1244 millió hosszúlejáratú és 302 mlUió rövld-iejárala kölcsön. Évi terhűnk a külfölddel szemben 300 millió pengő. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a Mvkllejáratú kölcsönök legközelebb lejárnak, nyilvánvaló, hogy ezt a terhet az esedékesség Időpontjában képtelenek vagyunk megfizetni. Az utóbbi 10 esztendőben 1428 Billió pengő volt kereskedelmi mérlegünk passzivitása, ami eladósodásunk szükségszerű következménye. Az árak összeomlása világjelenség. Ez alól nem vonhatjuk ki magunkat. Vls major-ral állunk szemben, amely minden mezőgazdasági államot sujt.
A Nemzeti Bank föhivatása
Utalt a pénzügyminiszter arra, hogy a Nemzeti Banknak nem az a föhlvalása, hogy kölcsönt nyújtson, hanem első kötelessége a pénz értékállóságának minden körülmények között való megóvása. Reméli azonban, hogy a rossz viszonyokra való tekintettel
a Nemzeti Bank réazéről to vábbl kamatleszállítás történik.
Mezőgazdaságunk tehertétele «u-&A betáblázott kölcsönök összege "Ilié pengő. A személyi hitel 350 millió pengő. Súlyos a keres-faciem és az ipar helyzete is. —
Népesedési viszonyaink Iparunk fenntartása és fejlesztése mellett szólnak.
A miniszter a kapitalista-ellenes hangulat ellen
A nehéz viszonyok következtében bizonyos tökeellenes hangulat fejlődött kJ — mondotta — ezzel szembe-
száll, mert ez lesodorhatja a társadalmat arról az útról, amelyen haladnia keli A becsületes munka eredménye jogos és tiszteletreméltó. Ha a magasabb jövedelmet pellengérre állítják, ez nem fog megállni a bankigazgatói fizetésnél. Nem akar proletárt látni az országban.
A személyi kiadások 54 százaléka a költségvetésnek
A rendkívüli viszonyok ellenére reálisan igyekezett a költségvetést összeállllenl. Csak midőn mar a dologi kiadásokat nem tudta tovább csökkenteni — mert a kórházak és iskolák működésének veszélyeztetéséig még se lehet elmenni — akkor nyúltak csak a személyi kiadások csökkentéséhez. A személyi kisdások 54.5 százalékát teszik a költségvetésnek. A mai tisztviseli létszámot az ország a végtelenségig nem bírja el. Ezen késlbb lassankint segíteni kell. Kénytelen volt a vagyonadó
emelését is elhatározni.
Beszélt az ac\'óellilkolókról. Majd hangoztatta, hogy a javulásnak előbb-utóbb be kell következnie. Így nem maradhat sokáig, de addig is, mig a javulás bekövetkezik, nem várhalunk az államháztartás rendbehozatalával, mert a jövő gazdasági fellendülést kockáztatnánk, ha nem reális költségvetéssel akarnánk dolgozni.
Magyarország teljesíteni fogja kötelezettségeit
— A költségvetés egyensúlyának biztosítása után a külföldi adósságaink rendezése következik. Magyar-orazág mindig teljesileite kötelességeit és most is teljesítjük addig a mértékig, mig nemzeti gazdaságunk össze nem roppan. Ha áliuciiciileg nem képes kötelezettségeit teljeslleni, eljön az Idö, amikor sor kerül a teljesítésre.
A nehézségeket a valutahiány okozza. Külföldi adósságaink rendezése után következik: belföldi adósságaink rendezése. Szükség van a magyar hitelszervezel átszervezésére. Nem akar opllmÍ8ta tenni, mert érzi a súlyos lelelősséget. Nagykorú nemzetlel áll szemben, amely megkívánhatja a teljes őszinteséget. Nem adja oda magát semmitéle hangulatnak, pártok, osztályok és társadalmi rétegek lelett állónak érzi magát az egész nemzet szolgálatában. Meg van győződve, hogy a fellendülés be fog következni. Addig azonban
tűrni kell a szenvedéseket
Ha a |avulás gyorsabban beállna és feleslegek mutatkoznának, akkor a túladóztatást kell csökkenteni. A beruházásokat pedig nem a leleslegek-ból kell ellátni, hanem a hitelekből. Teljesen tisztán látja maga előtt azt a feladatot, amelyet magára vállalt.
A pénzügyminiszter három óráig tartó expozéja után folytatták az
ipartestületi lörvényjavaslat tárgyalását. Károlyi Oyula gróf miniszterelnök beterjesztette a népjóléti és munkaügyi miniszteri állás megszün-Méséról szóló törvényjavaslatoi, mely állás lunlus 30-ával megszűnik. A Ház legközelebbi ülését hétfőn délelőtt 10 órakor tartja.
Az 1932-33. évi költségvetés
A képviselőházban ma benyújtott 1932—33. évi költségvetés összes kiadásai 806 2 millió pengőt, bevételei ugyanennyit tesznek kl. Az állami üzemek összes kiadásai 401.1 millió pengő, a bevétel ugyanennyi. A folyó évi költségvetéssel szemben az egész költségvetés kiadásai 157.6 millió, bevételei 158 6 millió pengővel csökkentek. A személyi járandóságok és nyugellátások 46.5 millió pengővel csökkenlek. Lélszámapasz-tások következtében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak száma 873 fővel kisebb az előző évinél.
A leszerelési konferencián megtartják Benes munkatervét
Genf, április 15 (Éjszakai rddlójelentés) A leszerelési konferencia elnöke elhatározta, bogy a tárgyalási anyagnak Benes által kidolgozott munkatervét megtartja. Ugy az amerikai, mint az olasz javaslatot letárgyalják és cssk ezután kerül sor a francia javaslat tárgyalására.
Szegednél lassan apad a Tisza,
de Szolnoknál komoly a helyzet Budapest, április 15 A Tisza feleőszakaszán Vásáros-nemény és Zákony között u|abb helyi jellegű áradás muialkozik, mely azonban nem fogja utolérni s nagy árhullámot és így arra zavarólag nem hat. A Tisza nagy árvize ma még mindig Tiszafürednél kalmlndl 751 centiméter vízállással. Szolnokon a letözést vasárnapra, esetleg hétlöre várják. Szegeden a vízállás általában nagyon magas. Mi reggel óta csekély vizszintingadozásoli vannak. A déli vízállás 923 centiméter.
Ssolnok, április 19 A Tisza áradása újból erősen megindult ugy, hogy komolyabb veszélytől lehet tartani. Minden előkészületet megteltek és a szükséges védelmi munkálatok a legintenzívebben folynak, hogy Szolnokot és a környékbeli falvakat meg ne lepje az árvizveazedelem. A partmenli házakat eléri a viz és mindig több és több házba hatol be a szennyes ár.
........... Miskolc, április 15
Az alsóborsodi árvizsujtotta községekben ma a helyzet nyugodtabb volt. Valamennyi községből a Tisza vizének kisebb mérvű apadásáról érkeztek jelenlések. Szakértők véleménye szerint a vetésekben a kár nem lesz olyan nagy, hl az elöntött területeken s viz hideg marad is gyorsan lefolyik. Takarmányban azonban óriási a kár. Hasonlóképpen még hozzávetőlegesen sem lehet megállapítani azokat a károkat, amelyekel az épületekben, hidakban és utakban okozott az áradás. A főispán a belügyminiszterhez fordult, akilöl halhónapi időtartamra országos gyűjtés megindítására kért engedélyt, hogy az árviz által romba-döntött házakat újjáépíthessék és ar bajbajutott gazdáknak segítséget nyujtsanik.
ffaecerl, április 15 (Éjszakai rádlójelentés) A Tisza vízállása pénteken reggel 923 cm. volt. A viz estére 2 cm-t apadt. A folyammérnökség szerint Szegednél fokozatosan apad a Tisza. A városkörnyéki telepeken sok kárt okoz a talajvíz. Pénteken 23 ház falat dűltek össze Somogyi telepen. A Maros is rohamosan apad.
A magyar kérdés a népszövetségi tanács •lAtt
Genf, áprűla 1& A Népszövetség tanácsa ma délelőtt a pénzügyi bizottság Ausztria, Magyarország, Bulgária és Görögország pénzügyi viszonyairól szóló jelenlés megállapításaival foglalkozott. Braadtand norvég külügyminiszter mint előadó a magyar kérdés tárgyalásánál annak szükségességét hangoztatta, hogy Magyarországnak elsősorban államháztartást és óz állami üzemek költségvetésének egyen»
ZALAI KÖZLÖNY
súlyára kell törekednie és az uj állami költségvetésnek az eddigieknél jávai alacsonyabbnak kell lennie. Az előadó jelenlése megállapította, hogy i magyar külkereskedelmi nagymértékben visszaesett. Ifjabb stlllhatte egyeméttyek megUUsél ajánlotta. Magyarország képviselője* bizlosllolla a tanácsol, hogy az ország minden lehetőt elkövet pénzügyeinek rendbehozatalára. Eiutáu a tanács elfogadta Braadland javaslatát, amely annak a reményének ád kifejezési, hogy Magyarország helyrc-áWHa költségvetésének egyensúlyát és felhatalmazza a pénzügyi blzolt-slgol, hogy a tanács elnökével és ellado|aval egyetértésben tegyen javaslatot szakértők kinevezése tárgyában. A szakértőknek az volna feladata, hogy a jelenlegi transfer-moratórium ala eső hosszúlejáratú külföldi tartozások rendezése tekintetében javaslatokat legyenek.
Romániai 800 millió frank kSleaftnt mi fel
Btfrarert, április 16
(Éjszakai rádiójelentés) Az Ade-reraí-tiak jelentik Párlsből, hogy a román kormány a francia kormányával megkezdte a tárgyalásokat egy 800 ml! Tó francia frankos kölcsön ügyében.
Ugyancsak loglalkozik a lap a német- román preferenciális egyezménnyel és Tardleu tervével. Han-
r.latja, hogy Románia barátainak szövetségeseinek értékelünk kell azt az áldozatot, amelyet Románia hozott akkor, amikor visszautasította a német Javaslatot.
lijra mQködnek az Andtnák vulkánjai
Loadon, április 16 (Éjszakai rádlójelentés) Észak-argentlnaban, az Andesek néhány vulkánja Ismét kitöri. A tűzhányók hamut és kőzáport zudltoltsk a környező falvakra. A geológusok ujabb toktrengéstól tartanak.
Betörtek egy Cseögery-ntoal borbélyüzletbe
Nagykanizsa, április 16 A rendőrség még el sem lógta a kát hét etőlH betörések tetteseit, péntekre virradóra már ujabb betörés történi Nagykanizsán. Ismeretlen lettesek álkuies segítségévei behatollak Opernkxa Miklós Csengery-utca 62 szám alatti borbélymühetyébc, ahonnan 30 (Nftgtf készpénzt és mintegy HO pengő értékű UrbétyftiszertSst vittek H A 30 pengi a segédé voH, aki ttzfül éren kint gyűjtögette össze, hogy ruhát csináltasson msgának. A betörést pénteken reggen fedezték kl. A betarts ügyében megindult a nyomozás.
Apr. 17. fO-u malimé. Lk«*IU aliadiá (Bruan.r M. ■y. al.ir) II ónkor ■ niahirban f QáJ*rturt#ke4&k EgyíaOiete évi közgyűlése Apfőd CMritfUCMpat niDtoros Ünnepélye • Roi-gonyl-utcal toraatarmben 4 órakor. A»f. 1®. A zeneiskola növendékliángversMyt (otasz-
n<) • Kaazlsóbaa • órakor. Apr. IÁ. 1-kaáJla eJóadás (Ki|m6 Jóiul) « órakor a
Vároahisáa. Májúi ). Az KTE apert nulla éj*. Málna a. Ax Uifelnrok kongregációjának sajlóeelj*
(Baogha Bél.) a a«W«ban • árakor. Májua 7. A SxodiUa MUaalóUraulat beirt tzerv.se-
ttóek tea estje a MUaaJÚ.Mrban est. » órakor. Májas a. Dr. Radráayi K. elóadíiá (KQtz.rk^ésk.
EgyeafllcU) a városházid. Mfcjtta 9. A z.aclikota tanárt karának Haydu-Oané.
Jaalas ■ -». MrtUlá*.
Visszaérkezett Palermóból a DV államosításáról tárgyaló bizottság
Pogány vezérigazgató, Tormay államtitkár ée Ernyel miniszteri tanácsos tSbbnapon tanácskozást folytattak Palermóban
formában. Pogány Sándor, a Déli-vasul vezérigazgatója, dr. Tormay h. államtitkár és dr. Ernyel miniszteri osztálytanácsos még a mult hélen kiutaztak Palermóba, ahol többnapos fontos tanácskozásokat folylattak a Déllvasut ügyében. A tanácskozások eredményéről még semmi sem szivárgott ki.
Pogány vezérigazgató és a miniszteriális főtisztviselők a csütörtök reggeli gyorsssl érkeztek vissza Olaszországból. Bartal Béla nagykanizsai állomásfőnök fogadta az érkező gyorsvonatot, az illusztris utasok hálókocsijának ablakai azonban gondosan lefüggönyözve, némán meredtek az állomásépületre.
Nagykanizsa, április 15
Egyes fővárost lapokban az utóbbi időben többször is felbukkant olyan híradás, amely tudni véli, hogy isméi kisért a DSzAV átadásának lerve. A Délivasul alkalmazottainak nagyrésze megkönnyebbült szívvel lélegzett fel néhány hónappal ezelőtt, amikor elejiették ezt a tervel. Annál nagyobb feltűnést keltettek most azok a híradások, amelyek szerint Ismét szó van a Déllvasut átvételéről.
Hogy milyen irányban folynak a tárgyalások, azt nem lehet biztosan tudni, mert az illetékesek elzárkóznak az Információk adása elől, az azonban lény, hogy folynak a tárgyalások, még pedig a legkomolyabb

A herceg Hokenloheblrtokon 500 hold eráft leégett
A herceg személyesen segédkezett az oltásban — 100.000 pengő a kár
Nagyatád, április u Százezer pengős erdei tűz pusztított néhány nappal ezelőtt herceg Hohenlohe Ágoston somogyszobl erdöblrlokán, a szental Máv állomás közelében. A tüz mintegy 500 holdon minden fiatal tölgy- és fenyőfát
ethamvástfott. Az oltási munkálatoknál maga a herceg ls segédkezett, aki Jelenleg külföldi vendégeivel szalonkavadaizalon van somogy-szobi birtokán. A tüzel egy vasúti mozdonyból kipattanó szikra okozta, a kár százezer pengő.
Korkép akanizsai kölcsönköny vtárak tükrében
Wallace és Erdőt René állanak a közérdeklődés homlokterében — A limonádé irodalomnak is hatalmas tábora van
Nagykanizsa, április 16 A kuliura terjedésével együtt jár az olvasótábor növekedése is. Az olvasás egyik másik embernM ma már épp olyan szükséglet, mint a mindennapi kenyér, a levegő, vagy a naponkénti rtiosdás, mert nemcsak a testnek, de a léleknek ls vannak éhet Igényei, melyekel minden körülmények között ki kell elégíteni. Ami az orvos a beteg testnek, ugyanaz az Iró a beteg, a fáradt, a mindennapi éiettOl menekülni vágyó léleknek. Egyiknek épp qtysn nemei a missziója, mint a másiknak. Az a szomorú tény sem változtat ezen a megállapításon, hogy egyés Írók nem állanék hivatások tiszta magaslatán. De ebben ta\'án nem is mindig maga az Iró a hibát, hanem a kiadók és elsősorban maga az élet, amely Igen sokszor megalkuvásra kényszeríti a legtisztább szándékot ls. A napi munkában agyonhajszolt ember ma
szívesen menekül egy-egy érdekes könyv lapjai mögé, hogy néhány órára kiszakítsa magát a realitások bántó világából.
Az olvasó sokszor ugyanazzal a realitással találkozik ezekbén a könyvekben Is, mint ahonnan el akarta szakítani magát, de ezt Is szívesen olvassa, mert tanulságokat és nem utolsósorban bátorságot ét kitartást merít ezekből a maga szén redő életéhez. Áll ez különötén a légmodernebb könyvekre, amelyekből a maga vágyainak, gondolatainak és küzdelmeinek neoromanllkába öltöztetett változata ctlllan elő.
Az olvasóközönség érdeklődéséről biztos pontossággal állapíthatjuk meg a kor gondolkodását, vágyainak Irányát és az egyes társadalmi tüneteket. Nem vétetfcn például, hogy ma ugy a férfi, mint a nőt olvasótáborban nagy keletjük van a bűnügyi regényeknek. A rohanó ember
városi mzüö
április 18. éa 17-én Szombaton—vaaárnap
Vro/n lyalon 3. vaadrnap 4 előadd*. •
A nagy filmek királyai Jobb, mint a Trader Horni
A pompa, a szerelem és Izgalmak filmje. Ezenkívül:
Fox és Magyar hangos világhiradók
□ (adásokkezdete: Szombaton 5, 7, 0, raiáraa; 3, í, 7, 9 órákor
1932. április 15. »
agyonhajszolt idegeit ezzel a lelki kokainnal akarja megnyugtatni. Végigjártuk a kanizsai kölcsönkönyv-tárakat. Mlnlha a könyvtártulajdonosok betanulták volna a leckét olyan egyöntetű kijelentéseket hallottunk mind a bárom helyen. Az olvasóközönség érdeklődésének központjában, mint valami széles folyam vonul végig a maga Izgalmas de-tektlvregényelvel a most nemrégiben elhalt kiváló angol regényíró, Edgár Wallace. A kanizsai könyvtárakban az olvasók valósággal verekednek egy-egy Wallace regényért. Férfiak és nők egyaránt keresik az izgalmas kalahtmgMyaWt. A beiratkozott férfiaknak mintegy 60 százaléka kizárólag etak detektívregényeket olvas. Ez a szám még nagyobb Jelentőséget nyer azáltal, ha eláruljak, hogy az olvasótábor kizárólag az Intelligens középosztályból rekrutálódlk. A női olvasók érdeklődése clsósorbt* Erdő René könyvei iráni nyilvánul még. A férfiak Viszont hallani sem akarnak Erdősről. Az egyik könyv-tá rtüla|donos érdekesen lndokol|» meg ut a Jelenségei. Szerinte ugyanis Erdők Rehí á férfiak gyulótágtil emeli ki, történétel pedig erotikától tütöllek. A nők 80 százalékai ez az erotika érdekli. (E sorok írója eddig még megőrizte lelki függetlenségét Erdős Renétöl és Így nem ludjt kellőkép ellenőrizni a könyvtáriulaj-donos véleményét.)
Régebben gyakran lehetett hallani, hogy a Courls Mahler regények olvasása kizárólag a kis varrólányok és masamódok privilégiuma. Ez régebben talán Igy lehetett, de ma határozottan más már a helyzet. — Elöazör ia a mai varrólányoknak annyi a dolguk, hogy nem étnek rá olvasni, hs pedig van egy kis szabadidejük, azt inkább sétával töltik él, mini olvasással. Ellenben t középosztály ssszonysi és leányai valósággal falják a Courls Mahler, Helmburg, Beniczkyné, Elünor Oiyn regényeket
A magyar írók közül Ztlahy ulán az éfdeSlWéá tortendjében Hérutg PeréAc, Ósathó Klímáit ét Mikszáth Kálmán következik. Srótfy Sándort és Molnár Ferencet nem szeretik, viszont Bródy UK legújabb regényének, A Manci nak nagy keletje van Ha kiviszi valáki, sokszor hetekig nem kerül vissza á könyvtárba. Érdekes, hogy egy kanizssi Írónőnek, Szenes Tlklának: Egy nagyszert házasság clmü regénye Is a kivételes érdeklődés előterében álL
Általában minden könyvpiac! újdonság iráni nagy érdeklődés nyilvánul meg, S<éretik még forró Páll, Bettauert, Anatol Franct-o\\,bekobra-l és Úumas-t Az Ifjúság még mindig hü maradt Vernéhez ék May Károly-hot A közönség körében nagy szeretetitek örvendenek a komoly utazási leírások is. tgv Sttln AuréL Vdmbéry, Sven Hedln uttelrátai. A régi klasszikusok Iránt valósággal meghalt az érdeklődés. Az orosz írók Is nagyon háttérbe szorultak.
A könyvtárosok szerint a könyvek Iránt ma nagyobb az érdeklődés, mini volt valaha. Nem igaz az, hogy a könyvek nem érdeklik a mai emberi. Érdeklik bizony, csakhogy nem tudja megvásárolni a méregdrága kiadásokat és ezért a kölcsön könyvtárakat veszi Igénybe.
Pév/d tlagyar Jtzsaf
IM| árts (ÉJtxokoi ráJUftitntW a ■»«»»>»!*• ■■■I Intácat Mull aata 10 ára-kari Falba*, étaaaaatllafl m*M aayfea Ma aárhaM Mjabfc a*ak-hal.
1932. április 29
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 18, uombat
Róni kstóMkos: L. Ben. József. Protesl
Umbot. IzrseUls : Nizan bó 10. •
Városi Muisaái Könyvtár nyitva csütörtökön és vssántsp délelőtt 10-töl
"ovóJySMrtárl <JJ.II szolgáin r s Sslvstor\' négyszeriét Etssébet-tér 21 és s klsksnliasl ayógysieitár.
városi Mozgó. IA borneól mehs-rsdzs*\', s pompa, átterelem, az Izgalmak filmje. Hsadba vllághlradók.
Oíafflrdő nvllvs rangéi 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerds, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel. 2—13
— Df. Kállay Tibor Jövő szom-MM érkezik Kanizsám. Kdltay Tibor dr. nyttg. pénzügyminiszter, Nagykanizsa vároa országgyűlési képviselője ma táviratban közOlte, hogy jövő szombaton, vagyis április 23-án érkezik Nagykanizsára.
— UJ plébános Nemesvlden. Dr. Rótt Nándor veszprémi megyés püspök az elhalálozás folytán megüresedett nemesvldl plébániát BugU-iia János kaposvári kórházi káplánnal töllötte be.
— A Zeneiskola növendékeinek olasz estje hétfőn este pontosan ■9 órakor kezdődik a Kaszinóban lenek 50 fillértől 1 pengőig a Kralky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál válthatók.
= Féviiszövetek már 5 pengőtói, a legprímább minőségű angol ázövelekig Slnger dlvatárufiázban.
— Nagykanizsai gyermekek boglár! nyaraltatása. A fővárosi gyermekek nyaraltalásl akciója kapcsén a polgármester tavaly azt a gondolatot vetette fel, hogy fővárosi gyermekek helyett Nagykanizsa városa I saját, szegény gyermekeit nyaraltassa. Sikerült ls a Városi költségvetésben foglalt tétel erejéig egy nagyobb csoport kanizsai gyermeket Balatonbogláron nyaraltatni, ahonnan dlégetösOdve és megedzve ketOllek ismét vissza. Dr. Krdtky István az idén Ismét a mult évhez hasonlóan
tivtoja á gyemttNtiyirafotá* kérté
tét megoldani. Mivel a nyíralfatáti ákciót a mult évben Olyan dicséretes
rnddal ás eredménnyel bonyolította
a nagykanizsai Szociális Missziótársulat, a polgármester at idén Is 4 kék fátyolos nővérekre kívánja bízni t nyaraltalásl akcMt. A MIsí-tziósház főnöknője már meg is tatte
— A klacscifrészth______
előadása (április 17-én, a lllogra-Mlt meghtwik egy részén tévesen £7.\' áll) Kinden gyermekbarátnak • szOlőneN kedves esemény tesz. Kezdődik 4 órákor a Rotgony«-tlfcal támacsarnokban, 30 Hllértöl 1 pen-«wg terjedő helyárakkal, az apród-«erkéswtl»p*t tábontsásá dél játra.
— Divatos tavaszt és nyárt Mrfl szövetek métere már 4-50
Schof\'ttét keldve k»P,1<,d ~
— Frontharcosok ügyeimébe.
A helyi frontharcos csoport vezetőcége felhívja a bajtársakat, hogy az igazoftánybos szükséges fényképekel helyiségünkben (Poigfri Egylet) minden vasárnap a hivatalos órák alalt délelőtt 10—12-ig szolgáltassák be.
Autóbusz-hlr. A Nagykanizsa-wdéki Autóbusz Vállalat az igénybe-
™el teljes h|ánya mla„ „ fé, I()_kor
fényire induló és a fél 2-kor fwgykanizsára érkező aulóbusz-jára-
21\'101 kezdve kénytelen
ZALAI KÖZLÖNY
A vasárnapi 20-as matiné
iránt városszerte nagy az érdeklődés a hős kanizsai ezred volt tagjai és családjaik körébea Petiről Is többen jelezték érkezésüket. A matiné 11 órakor lesz a Városi Színházban, az Irodalmi Kör liceális programja keretében, belépődíj nélkül. Előadást tart Brunner Mihály ny. őrnagy, Ddvld Magyar József hírlapíró, énekel az Ipartestületi Dalárda.
- Ellopták a halott gyűrűjét.
A nagykanizsai kórházban tegnap meghall TdlH József kanizsai lakos, akinek hozzátartozói megbízták a temetkezési vállalkozót, hogy felöltöztetés alkalmával húzzon egy arany gyürüt az elhalt ujjárt, mert azzal szerelnék eltemetni A közkórház halottasházában folyl az öltöztetés és amikor fel akartán húzni a halott ujjára a gyürüt, akkor derüli kl, hogy azl öltöztetés közben valaki ellopta. A temetkezési vállalkozó feljelentésére a nagykanizsai rendőrség nyomozást indított.
— Kerékpárt loptak Klskanl-zsán. Szolldr László vasutas, Roz-marlng-utca 25. szám Alatti lakos szerdán este 7 óra tá|ban bement Klskanlzsán a borbélyhoz borotválkozni. Kerékpárlát kinn hagyta a borbélymühely előtt. Mire megberetválták, ismeretlen tettes elemelte a kerékpárt Az egészen uj gép 200 pengőbe került. A rendőrség bevezette a nyomozást.
— A Nyil legújabb száma egy titokzatos pesti kávéház belső életét, intimitásalt és a kétségbeesett tulajdonos heroikus küzdelmét mutatja be, aki a legraHlnáltabb fogásokkal Igyekszik megmenteni kávéházát a csődtől. Ebben a küzdelemben segítségére van a leánya is, akinek egy fiatal Íróval való szerelme adja a történet romantikus hátterét. Oosttonyl Lajosnak a Mentőn kávthiz titka cimfl legújabb Nyil-regéhye Izgalomban, meseszövésben és fordulatosságban egyaránt vetekszik az összes eddig megjelent Nyll-regényekkel. Ára 10 fillér, kapható minden trafikban és újságárusnál.
Nagy tetszést arattak
SIHOER dfvatűruház
szép
tavaszi kabátai.
Tessék megtekinteni vételkényszer nélkül.
Négy orvos pályázott
s usgykanlzsal közkórház sebészeti osztályának segédorvosi állására
Nagykanizsa, április 15
Tegnap járl le a nagykanizsai közkórház sebészeti osztályán Oéber Ödön dr. lemondása folytán megüresedett segédorvosi állásra kiirt pályázat határideje. Négy pályázó van: dr. Prtz Nándor esztergomi és dr. Sünnek GyOfgy kékáscsabai gyakorlóorvosok, dr. Hefter Irma, a pécsi gyermekklinika orvosa és dr. Takács Lajos a nagykanizsai kórház sebészeti osztályának helyettes segédorvosa.
A polgármester a Jövő héten összehívja a várost képviselőtestület közegészségügyi bizottságát, amelyen az elköltözőt! Eberhardt Béla helyeit uj elnököt fognak választani és amelyen a pályázatok felett a bizottság rrlegejli a kandldálást, amit a vármegye alispánjához terjeszt klne-veztelés végett._
= Divatos női tavasat kabátok már 19\'— P-töl kaphatók — Schütznél.
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakitások. Olcsó ár. Vlda.
= Nagy maradék vásár Slnger divatáruházban.
— Fiatalkora volt a Kossuthtéri besurranó tolvaj. Jelenteilak, hogy mintegy két héttel ezelőtl ismeretlen tettes besurrant Blumenschéin József fuvaros Kossuth-tér 5. szám alatti lakásába, ahonnafi az ágyon heverő relikülből 20 pengői elvitt. A rendőrség kinyomozta a tettest egy fiatalkom Ha személyében, iki elmondotta, hogy egyik ismerőse küldte öt Blumenschemékhoz azzal, hogy kérjen 2 pengőt. Amikor belépett a lakásba, ott senki sem tartózkodott és amikor meglátta at ágyon heverő reliMlt, nem tudott ellenállni a csábitásnak, kilopott belőle 20 pengőt. — A rendőrség áttette az aktáltat a fiatalkornak bíróságához.
Asszonyokn&k
Még néhány szód tavaszi szeplőrM
A Zalai Közlöny április 14-IU számában a szeplő théta. "" cikk jeleni meg Virady llits ! kozmsttkusnő tollából, melyhez éa a magam részéről a következőket kívánom hozzáfűzni:
A bőr kóros festődése a bőrbea felhalmozott pigmenttől függ, nek eredetére vonatkozólag antt. tudunk, hogy legnagyobbrészt kórós viszonyok kOzOtt létrejött vérzések ét gyulladások alkalmával szétesett vörös vérsej lekből képződnek, amikor Is a vörös vérsejtek festékanyaga a haemosiderln melanlnná alakul ál. E plgmenládóknak belső és külső okai lehetnek. Belső okok közéit szerepelhet nagyfokú vérszegénysége belső szervek daganatai, gyomorbalok és főleg a női bajok... slb Külső okok közölt mindén küteö erőmüvi, vegyi és fizikai inger, mely a bőrt huzamos időn át éri, megszaporítja a pigment-foltokat. Igy tartós nyomás (gallér, inggomb, tfe-rékkötö részéről) és hosszas vakaródzás, napsütés, Röntgen, kvarclámpa és hófény ullravlolett sugarai. Téves tehát az áz állítás, mintha » kvarcfény besugárzások és a tartós massage-ok jótékonyan befolyásolnák a szeplöket, sőt mindkél eljárás alkalmat a pigmentáciők fokozására. A kvarc, illetőleg kékfénynek ultravioktt sugarai ártalmasak, a matsage-nál pedig a tarlós nyomkodás fokozhatja a plgmentációl.
A karbolsavval való ecwlclétl szintén nem ajánlhatom, mert a kar\' bolsavas edzés lielyén a legnagyobb elővigyázatosság melleit it legtöbbször hosszú Ideig fénnáltó piros folt marad, melyről lálhiBok aoitkal h^ marább gondolnának vérbetegSégrt, mint az ártatlan és mindenki áltál könnyen felismerhető szeplőnél.
Az egyedüli radHUIIt és minden veazélynélküll eljárás a szeplők ellen a hdmtasztás. Persze ez deat történhetik sablónosan, egységek séma szerint, mert a bőr érzékenysége annyira individuális, hogy a hámlasztó kenőcs Összetételéi, erősségét az orvot az egyéni érzékenység figyelembevételével mindig esetenkiat határozza meg. Egy Ilyen bárofatt-tás után visszamaradt bőr bársonyosan puha, piros, oivan, mlnf az af-szülött csecsemő bőre, minden fet-tödáttOl ét tfsttátlanságtól mentes. Ha ezt a tiszta bőrt védjük a fent kifejtett ártalmak mindenikétől, főleg nyársa a nap (ét a kvarclámpa) ultravlolett sugaraitól, akkor reményünk Ithet arra, hogy egy nyárra megszabadulunk keüemetlea szep-I óinktól.
Sajnos, ma rossz idők Járnak a szeplöktc. A gazdasági krízis nyomában az időjárás krízise nagyon kedves a szeplőknek. Késit a napfény, késnek a szeplők. Szegény kozmetikusok...
Dr. Ketzihr litván rtndelöintézeti vezetóorvos, Mrgtőgydsz
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás #
V/ICCSICS
Gyűjtő: Fő-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsztltó Özemében
MtiruiúiAi.
ZALAI KÖZLÖNY
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán ax elmúlt hiten IS gyermek uUttetl, 11 flu és 7 leány: Varga János valmoster és Zapletar Teréziának rk. tla, OalavlU Oyula honv. tűzmester és Cserép Annának rk. tla. Kovács Ferenc napszámos és Kis Veronikának rk. fia. Takács József napszámos éa Czlgány Mártának rk. Ha, Büky Béla törvényszéki díjnok éa Busa Erzsébetnek rk. leánya. Tizedes István pénzbeszedő és Büki Máriának rk. leánya, Bencze László napszámos éa KAIovtcs Rozáliának rk. leánya, Kiss József fuvaros és Szereoz Mártának rk. leánya, Polgár József szabósegéd éa Rosenberg Ilonának rk. fia Hajdú József szabómester éa Psota Máriának rk. na. Ptrbus József cipészsegéd és Mester Máriának rk leánya, Csondor Jósset földm. és WaohUor Juliannának rk. leánya, Hege Károly pénzbeszedö ós Szabó Erzsébetnek rk. fia, Hetest János városi számtiszt és 8zekrény Mártának rk. fia. Hermán Fereno városi tűzoltó és Koch Máriának rk. Ba, Páll István napszámoe és Bárdos Annának rk. fia, Welhofer János kórházi hivatalszolga és Ulrincx Juliannának rk. tla. Házasságon kivét született 1 Hu. — Halálmit 11 lör-léül: Simon Latos hentesség d rk. 84 éves, Frlndt Adolf pénzbeszedő rk. 68 éves, özv. Rozs Ferenené Veger Márta rk. 76 éves, Gflnser Lipót asztalosmester Izr. 62 éves. Tuska György tüzér ág. h. ev. 22 éves. Czetbofter Éva rk. 11 napos, Zalaváry Bva rk. 6 éves (Mura-keresztur), Bunczom Józacfné Krlszüán Jillanna rk. 70 éves Nikicser József kooatlénypnőmester rk. Ü8 éves, . tHsv. Horváth Ferenené Bartol Rozália rk. 70 éves, Kovács Mária szakácsnő rk. 62 éves (Sümeg). — Házasságot kötött 4 pár: Nyerkt László v. díjnok és Pálo-vlca Margit rk. Bozzay József késmü-ves ós műköszörűs felekezeten kívül és Köblös Erzsébet re!.. Fuchs János földműves és Varga Mária rk., Kepe János napexámos és Kunlcs Katalin rk.
■=. NŐI ét férfi fehérnemű anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger divatáruház.
SPORTÉLET
A bajnokság második helyéért heves küzdelem lesz a vasárnapi NTE—PEAC mérkőzésen
Nagykanizsa, április 16 Rendkívül Izgalmas mérkOzés lesz vasárnap Nagykanizsán. Az 0«zl forduló első helyezettjét, a PEAC-ot látja vendégül az NTE.
A PEAC sz őszi szezont gyOnyO-rfltn kezdte, sorra aratta a győzelmeit a nagy csapatok ellen, Igy a PAC-t 3:1, DPAC-t 2:1, DVAC-t 3:0, VOOE-t 4:1 és aSzAK-t8:0 arányban legyőzte, mlg a bajnok PVSK-val 3:3 arányban döntetlenül Utazott. A szép őszi szereplés után PVSK-t megelőzve, az ószi szezont a büszke első helyen ieiezle be és csak tavasszal, a PVSKlól 3:2 arányban elszenvedett veresége utáni kerüli a 2. helyre;
Ez a találkozás egyutlal reváns jellegű is, mert a PEAC ősszel Pécsett 2:1 arányban legyőzte az NTE-t. Ha a reváns sikerűi, ugy az NTE kerül a bajnokság 2. helyére, helyet cserélve a PEAC-al és a PVSK mellett az NTE bajnokaspiráns lesz, mig a- PEAC veresége esetén teljesen elveszti reményeit a bajnokságra. r
A tavaszi szezonban az NTE még pontot nem adott le, minden mérkőzését megnyerte, mellyel a délnyugati kerület egy csapata sem dicsekedhetik.
Az NTE szép tavaszi szereplése után érthető az a nagy érdeklődés, raely a vasárnapi NTE—PEAC mér kőzés iránt megnyilvánul.
A mérkőzés délután 4 órakor ksidödlk a Zrinyi pályán, hölgyek a mérkőzésre ingyen mehetnek.
POGÁNYVTRT
uradalmi t«|boralm kaphatók llterenklnt már 10 Iliiéiért. Legktaebb tétel 26 liter. tROSI KáROLY földbirtokos
57 . \' BatUyáay-utca 28. szia.
vigyázzon egészségére és igyék
Refiedeloizen
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
fajkstá alita Hizsrlzlelkéi.
Finktár: WEISZ KÓR, Na|yksal»a Klrély-stes S4. Tslsfaa 110. II *______
Ax^ NTE sportfénykép-\\ pályázata
Sportfelvételekre ezennel pályázatot hirdetünk. A fényképek tárgya csak is oly sportesemény lehet, amety f. évi április 15-től junlus 30-lg Nagykanizsán történik.
1. Az amatör lényképversenyen részt vehet bárki, aki nem ipar-szerüen foglalkozik fényképezéssel.
2. Pályázni kizárólag saját felvételű képekkel (negatív kívánatra bemutatandó) és nagyításokkal lehet.
nagyításokhoz az eredeti felvétel
mellékelendő. A képek kidolgozása történhetik fotószakűzletben is.
3. A pályaóknak fényképeik hátlapjára jeligét kell Írni. A fényképekkel egyidejűleg egy lezárt borilék adandó át, mely borítékon ugyanazon jelige és a fényképek darabszáma feljegyzendö. A borítékba a pontos clm helyezendő el. A borítékot a bíráló-bizottság a képek bírálása után bonthatja fel.
4. A pályázat határideje 1932. év lullus 1. A képeket Ofenbeck Ferenc Városháza dmre kell küldeni. Az időközben beérkező képeket Szabó Antal sportüzletének kirakatában kiállítjuk. A képek — ha a pályázó azokkal másként nem rendelkezik —•
egylet tulajdonába mennek át. Futballmérkózésekre a fényképezők-nek 40 filléres Jegyet adunk.
5. Versenyre kerülő képeket ajánlatos felkasírozni, esetleg csinos tablóra helyezni. Egy-egy tablón tetszés szerinti képeket lehet elhelyezni.
6. A bíráló-bizottságot az NTE elnöksége és a .Zalai Közlöny* szerkesztősége jelöli ki.
A pályázat dijai: h> dlj: utalvány 10 P értékű fotócikkre és 1 drb. 1932—33. bajnoki évre szóló 1 évi szabadjegy az NTE futballmérközésdre.
II. dl): 1 drb. 1932-33. bajnoki évre szóló 1 évi szabadjegy az NTE futballmérközéseire.
Ili. dlj: a Zalai Közlöny egy negyedévi előfizetése.
A 10 P értékű fotócikk utalvány Szabó Antal ajándéka.
Az NTE elnöksége.
Közgazdaság
(—) A Magyar Mezőgazdasági Társaság helyi alakuló megbeszélését folyó hó 17-én vasárnap délután B órakor tartja a kiskanlzsal Polgári Olvasókör helyiségében, mely iránt előre Is nagy érdeklődés mutatkozik.
Párls 20281h, London 19-3% Newvork 513-87, Brüssel 72-00, Milano 26-40, Madrid 3925, Amsterdam 20830, Berttn 122*15, Wien —-, Szófia 372, Prága 15-21, Varsó 57-60, Budapest -•-, Belgrád 900, Bukarest 3-07.
TsnaáarWaés
Buza tv. OS flIL esett, dt. változatlan, rozs 10 fill. esett.
Buza ttazav. 77-es 12-95-13-80. 78-as 1310-13-00, 70-es IMS—14-10, 80-as 13*35—14*20,^ dunánt 77-es 12-85—1300, 78-as 13-00—13*15. 79-es 13-15-13Í0, 80-as 13*25-13-45, rozs l4-85-l!HMt tak. árpa 15*50—lffOO, zab 2080-21 00, tengeri 1610—1065. korpa 1430—14-öa
á Isaaiati Baak ásrlsa-árialyaaal
valutAk
Angol f. 2150-2190 Belga fr. 8005-0065 Csehk. 16-96-17-06 Dánk. 117-20-118-20 Dinár 000-1002 Dollár 57050-573-50 Prandst. 22-30-22-50 Holl. 23115-232-56 Zloty 64-00-64*00 Lel 346-3-86 Léva 4-06-4-09 Ura 2920-2950 Márka 135-45-136-25 Norvég 109-70-11070
Peseta —•--•—
Schlll. -■-•—
Svá|df. 110-70-111-40 Svéd k. 10930-11030
DEVIZÁK Amst. Í31-35-232-55 Belgrád 9v 8-1008 Benln 135*65-13625 Brüssel 8015-80*65 Bukarest 3*41-3*49 Kopenh.117-40-118 20 London 21*52-21*72
Madrid -•--
Milano 29-30-2950 Itewy. 571-00-57400 Oszló 10090-11070 Pária 22-33-22 47 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-08-4-19 Stockh. 10950-11030 Varsó 6410-64-50
Wien —•-■-
Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
Felhajtás 695, eladatlan 06. — Elsőrendű 080-082, szedett 0-86-0-88, szedett közép OTC-O-82, könnyű 064-072, I-sö rendű Breg 072-074, II-od rendű öreg 066-070, sngol süldő 080-0-90, szalonna nagyban 096—1-00, zsír 1-12— 1 18, bua 1TO-1-30, félsertés 1-06-114.
RÁDIÓMŰSOR
Április 16 (szombat)
Budspest 9.15 A rádió házikvintettjének hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Neinietközl vizlelzössolgálat. 12.00 Déli harangsió, Időjárásjelenlés. 12.05 A Wtldln-
Íer-szalonzenekar hangversenye. Közbea 2.25 Hírek. 13.00 Időjelzés, idójárásjelen-tés. 14.46 Hírek. 16.0u Oyermeklátazóóia. 16.45 Idójelzéa, idójárásjelentés, H. 17 Irodalmi délután. 18.00 Q. hangv. 19.03 Mit Dien a rádió? 19.45 Cigányzene. 20.45 Műsoros est Utána Idójetzes, Idójárásjelentés. Msjd dgányyne.
Eladja: Délzslal tysaáa ás Ufklaéá Yállalat, lagrkaslssái.
Felelős kiadó-Zalai Károly. Msmftaa taMsai Nacykaaiiaa 7S. sa.
— Bútort a leghotszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházban vásárolhatI Horthy Mlklós-ut 4.
1932. április 80.
Gazdasági magvak
Főzelék ái virág magvak
?«* Államilag ellenőrzött
korai rózsaburgonya
vetőgumó Oyamölcsfa tádslmlsisrak ■fitréflyék
Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota melletl).
Apróhirdetések
Vllágmárkás hangverseny plaalBé, kitűnő állapotban bérbeadó, esetleg eladó. Clm s kiadóban. I
SstkaSaaaal (sadaság csikót és mástél éven leinti Unokát váltat legeltetésre, erdei legelőiére folvó hó bó 26-tól, ez évI szeptember 30-lg. Fübér dsrsbonklnt tizennégy pengő, melynek fele kibajtáskot, fele pedig Péter napra Hzatendó.___ 1831
Elegánsan fcatas-aaatt különbejáratu azoba fsrdöaaobahasználattal kiadó Csáayl Láailó-ulcs 8., emelet. _2
Battbyánv-utca 25. asámu magányos laéa kertel, gyümölcsössel málus l-re kiadó, esetleg etadö. Érdeklődni tehet s Széchrnyt-té>l trafikban. 1860
Utcai bimm ablakos lakáa, külön konyha, igy éléskamra, sertés tartás, vU-lanyvlláglUs, négyszáz pengő kamat telében hosszabb Időre kiadó. - Clm a kiadóban. 1887
Eta** Sánd-ut 18. számi (Katonaiét) ház, esetleg felébe fa. 1893
A város bel tülkeién kétszobás udvari lahá* má|ua l-re kiadó. Bővebbet Lénk sütődében.__188»
Nyolcezer pengő prWétfcats*aat keresek. A kölcsön 160 ezer pengő értékű teher- és sdómentes lói Jövedelmező házzal elsőhelyre való bekebelezéssel biztosítva. Bővebbet a kiadóhivatalban. ISSI
Venjiék használt bksrékUahsIvl.
Clment Scbless Testvérekhez kérek. IMS
Kertimag
és mindenfajta
gazdasági magfélék
legmegbízhatóbbak
Hirsch és Szegft
mi cégnél.
Akarja...!
akkor igen is lesz önnek villatelke a Balaton egyik legszebb helyén, Balatonfenyvesen és pedig nem valahol messze az állomástól, hanem közvetlen a pályaudvar előtt, a Balatonhoz közel, ön tud, ha akar havi cca 12 — pengőt fizetni és ez egy jó kényszertakarék lesz önnek, mert 60 hó alatt kifizetett villatelke lesz. Egy darab föld, ami az öné, ahöl ön saját tetszése szerint gazdálkodhat. Forduljon további felvilágosításért
Szabó Antal ur sportüzletéhez, ahol
bővebb felvilágosítással szolgálnak.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. "(Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 83. szám
Nagykanizsa 1982. április 14, csütörtök
Ara 86 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
gttrkesatóaég él klidóhlvatil: Fönt 5. síim. Keutbeiyl ftMddidáhlvitil: Koi.uth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajom
ElMluttal ára: egy hóia t pengi 80 tlllér Sierkesjtóaégl éa kiadóhivatalt telelőn: 78. u
Tan-e korlátolt loQácló?
Irta: dr. TELE8ZKY JÁNOS v. b. L t. ny. pénzügyminiszter
A pénz a modern kapitallsztikus gazdasági életben c-ak a forgalmi e82kflz szerepét tölti be, éppen ezért helytelen minden olyan beállilás, mintha a pénznek, nem tudom, micsoda mágikus ereje, az aranynak valami misztikus, pogányokhoz illő bálványimádása okozni az összes bajokat. A pénz a gazdasági élet forgalmának lebonyolítására szükséges. Forgalmi zavar áll be, ha a gazdasági élet lebonyolítására szükséges pénzeszközök és a forgatandó gazdasági jószágok aránya közti harmónia megbillen. Ha egy város talpraállására szükséges anyagok a vidéken megvannak, akkor természetes, hogy annyi vasúti kocsi állíttassák be a forgalomba és azoknak a vasúti kocsiknak forgalmi gyorsasága olyan nagy legyen, hogy minden nap annyi táplálékot vigyenek be a városba, amennyi annak a városnak a táplálására szükséges. Több forgalmi eszköz beállítása, vagy a forgalmi eszközök forgalmának gyorsítása felesleges, kidobott pénz volna, csak drágítani a város élelmezését, anélkül, hogy bármi haszna lenne. Viszont, ha nincs elegendő élelmiszer a vidéken annak a városnak az élelmezésére, akkor beállíthatunk tízszer annyi vasúti kocsit, gyorsíthatjuk azok forgalmát százszorosra, az a város mégis éhezni fog. Legfeljebb mit érünk el? Az első napokban több élelmiszer fog bejönni a városba és a város lakosai az első napokban jobban fognak élni, mint ahogy élnek, ha egyformán lenne megosztva a táplálkozásra szükséges gazdasági jószág az egész év folyamán, de az is biztos, hogy a követkeiő napokban beáll a nagy koplalás, a nagy szükség Ideje.
Tel|esen ez a helyzet a pénz szerepe tekintetében is. A pénz is forgalmi eszköz. Ha több forgalmi eszközt bocsátok rendelkezésre, mint amit a gazdasági jószágok tömegének normális forgalomban larlása megkíván, ezzel én a gazdasági éle-let semmivel sem mozdítom elő, legfeljebb drágábbá teszem a forgalmat és emellett előidézem azt, hogy az első néhány nap jobb élete a többi napok rovására megy.
Ezt csinálja az infláció és ezért merő képtelenség azt hinni, hogy egy előre meghatározott, korlátolt infláció lehetséges lenne. Aki az infláció rémét felidézi, az ugy jár, mint Ooethenek Zauberlehrlingje: megtanulta a mestertől, hogyan kell felidézni a szellemet de nincs neki hatalma azután ezt a szellemet visz-szaparancsolni. Elsöpri az áradat azt a népet, azt a nemzedéket, amely inflációt csinál, mint ahogy elsöpréssel fenyegette a vizáradat •joelhe Zauberlehrlingjél.
Korlátolt infláció nincs, mert nem lehet. Az infláció drágaságot Idéz elő, a drágaság megbolygatja a gazdasági élet egész harmóniáját, dc
30.000 pengő hiányzik a keszthelyi akadémia pénztárából
A földművelésügyi miniszter most dönt a fegyelmi ítélet felelt
Budapest, április 18 Néhány hétlel ezelőtt történt, hogy a keszthelyi gazdasági akadémián megállapították, hogy az Intézet pénz-tárából több mint harmincezer pengi hiányzik. Azonnal megindult a legszigorúbb vizsgálat. Nemcsak az Inlezet végzett nyomozást ebben az
Irínyban, hanem értesítették a földművelési minisztérium Illetékes Ugy osztályát, uhonnan egy megbízott Keszthelyre Is utazott.
Rövidesen sikerült Is megállapítani, hogy hova tűnt el a keszthelyi gazdasági akadémia pénze. Megindult a fegyelmi eljárás és ennek so-
rán az intézet igazgatója, Sztanko-vtts János Itélelet hozott. Ezt az Ítéletet (erjesztették most fel s földművelési minisztériumba, információnk szerint a miniszter rüvldesen meghozza döntését és ezután kerfll elbírálásra az, vájjon a legyeimi Ítéletnek milyen folytatása lesz.

A Nemie/i Bank lesxúllitoíta a Kamatlábat
Egyes országokba kivitt borért nem kell beszolgáltatni export-valutát
Budapest, áprtlla 16 (MTI) A Magyar Nemzeti Bank fölanácsa elhatározta, hogy április 18-án kezdődő hatállyal a bank állal váltók, közraktári zálogjegyek és értékpapírok leszámítolására alkalmazandó kamatlábat 7 százalékról 6 százalékra, a Népszövetség kölcsön-
kötvényelre, valamint az 1931: XXVI. t.-c. 6. szakasza alapján kibocsátható állami pénztárjegyekre adott kölcsönöknél alkalmazandó kamatlábat 7 és fél százalékra mérsékli. A föta nács megállapította, hogy az emiilett pénztári jegyek, ha ezeket a a budapesti tőzsdén véglegesen fog-
ják jegyezni, a kölcsönügyletben kézizálogul elfogadhatók.
A Magyar Nemzeti Bank megengedte, hogy mindazokba az országokba, amelyekkel nincs cleatlng-megállapodásunk, exportvaluta beszolgáltatás nélkül vihessenek ki a termelök és exportőrök bort.

Ujabb falvakat öntött el a Tisza
Szeged tul van
Szeged, április lg A Tisza lassú apadása tovább tart. Az áradás tetózése pénteken délben volt, csak 923 centiméteres vízállással.
Nagykőrösi Jelentés szerinl Tószeg, Vezseny és Ttszavdrkony közt a Tisza átlépte a gátat és Jászkara-jenilg elöntötte a vidéket. A főbíró veeetesével ezer ember dolgozik a gátakon.
az árvlzveszedelmen — Kiöntött a Dráva is
Lakitelep, Tiszaiig, valamint Tiszafüred, Füzesabony vonalszakaszon
árvlzokozta pályarongálás miatt minden vasutt forgalom szünetet.
Visszafelé árad a Tisza
(Éjszakai rádiójelenlés) Szentesi jelentés szerint a Tisza vízállása 955 cm. A Maros apadása következtében a Tisza alulról felfelé árad, amire eddig még nem volt példa.
Nagykőrösi jelentés szerint Jászkarajeni alacsonyabb részéi elöntötte az árvíz. A lakosság elmenekült.
KIAntStt a Dráva
Páca, április 16 (Éjszakai rádlójelentés) Villány, Világos, Lapincza és Jakabfalu határát elöntötte az árvíz. A driva-menli községekben a kiáradt Fekete-viz-csatorna árja 4600 katasztrális holdat elöntött.
Károlyi miniszterelnök a kormányzónál történt kihallgatása után Bethlen Istvánnal tanácskozott
Budapest, április 16 Károlyt Oyula gróf miniszterelnök ma délelőtt hosszabb kihallgatáson jelent meg Horthy Miklós kormányzó elölt, akit az időszerű kotmányzali kérdésekről tájékoztatott. Kihallgatás után a miniszterelnök a következőket mondotta:
— Igeh értékes és komoly munka volt a pénzügyminiszter ur expozéja, amelyet természetesen már korábban Ismertem. A főbb szempontokat megbeszéltük. Ahogy a pénzügyminiszter
minden szépítés nélkül a való helyzetet tárta fel, azt Jelenti, hogy a helyzet és a tényleges állapotok figyelembevételével fogja továbbra is irányítani az ország pénzügyi politikáját és keresi a kibontakozást a mostani helyzetből.
— A népjóléti minisztérium feloszlatásának kérdését — mond\'a a miniszterelnök — elsősorban takarékossági szempontok és az adminisztráció egyszerűsítése tette időszerűvé. Az egyes miniszteriális tisztviselők
ellen Indllolt fegyelmi ügyeknek ebben semmi szerepük nincs.
Értesülésünk szeiint Károlyi Oyula gróf miniszterelnök a kormányzói kihallgatás ulán dolgpzószobájába sietett, ahol már várta Bethlen István gróf, aki tegnap érkezett haza. A két államférfiú félóra hosszat tanácskozott.
141 állá* szűnt meg az IgazságBgymlnUztértümban
Mi jelent meg az igazságügyi
megbolygatja elsősorban az államháztartás egyensúlyát, megbolygatja azért, mert a kiadási oldalon az infláció hatásai hamarabb jelentkeznek, mint a bevételek emelkedési oldalán, sőt mint láthattuk a mujt-ban a bevételi oldalon teljesen el i< maridnak. Az a lyuk, amelyet egy inflációval betömök, holnap sokkal félelmetesebben tátong elém és kénytelen vagyok egy ragyobb inflációval betömni és ez igy folyik mindaddig, amíg vagy találkozik egy energikus kormány, amely gátat vet az Inflációnak, de a nemzetre hárított sokkal súlyosabb áldozalok révén, mint amilyen áldozatokat kellett volna
hozni az infláció elkerülésére, vagy pedig végelvet az inflációnak, amint véget vetett az Inflációnak Szovjet-Oroszországban, Németországban és nálunk az, hogy a gazdasági élet teljesen kiürült, hogy rincs már sem mi, amit Inflációval el lehet harácsolni és hogy ennélfogva az infláció önmagitól dől össze.
Mert az infláció — ez ma már általánosan elismert — holott amikor én 1920-ban egy ankétetj ezt az eszmét felvetettem, meglehetős kétkedéssel fogadták — semmi egyéb, mint adózás, még pedig az adózás teglgazsdgialanabb formája, mert nem egyformán osztja meg a terhe-
ket, sőt, aki az inflációt csinálja, nem is tudhatja, hogy fognak megosztani eiek a terhek. Jelentkezik ez az adózás egyrészt mint vagyonelkobzás, jelentkezik másrészt mint forgalmiadó. Meit természetes, hogy az a pínz, amely, amig az egyik gazdától a másik gazdához jut, értékében csökken, forgalmiadózást teljesít; ez azt jelenti, hogy ugyanazért a pénzért én már kevesebb jószágot kaphatok, mint amennyit én adtam ezért a pénzért. Ez a különbözet az a forgalmiadó, amelyet az állam Infláció alakjában a közönségtől behajt.
Ez a kétféle adó sulyo\'abb a mai összes adóinknál. V
ZALAI KÖZLÖNY
A város segítségével oldódik meg a nagykanizsai református templom ügye
A Rozgonyl- és Hunyadi álcák sarkán épül a templom — A kérdés rövidesen a városi kipviseUtestület eU kerül
Nagykanizsa, áprilla 18 A nagykanizsai református egyházközség templomépilésc ügyében dr. Krátky István polgármester hoaz-szabb Időn ál tanácskozást folytatott Király Sindor műszaki tanácsnokkal a leiekkérdésben. Ugyanis a városnak olyan telke, ami templom céljaira megtelelő lenne, nincsen. A kérdés igy újra az eredeti terv körül forog, amely szerint a ref. egyházközségnek a Hunyadi-ulcíban lévő telkén szándékoznak a templomot felépíteni.
A probléma mindeneseire megoldható.
Dr. Krátky István polgármester a legnagyobb Jóindulattal és megértéssel Igyekszik a kérdés kiviteléhez segíteni. Megvan minden remény, hogy az mielőbb sikerül is fi a kérdés már legközelebb képviselőtestület elé kerül, hogy minél előbb megkezdődhessék az építkezés, ami tnbb mint 200 munkásnak és vagy 20 Iparosnak ad ma huzamosabb időn át kenyeret.
A lemplomépilési tervek, Vécsey Barna városi mérnök művészi alkotása, Jelenleg a város műszaki hiva-talfbin vannak, ahol szintén a legnagyobb Jóindulattal találkoztak.
A szombatisták térhódítása Nagykanizsán
Eddig 25 en Jelentkeztek kl a katolikus egyházból éa beléptek a brltt szektába — Az anyakönyvi hivatal mint felekezeten kívül állókat könyveli el őket
Nagykanizsa, áprilla 16 A Zului Közlöny több alkalommal foglalkozott az advcntlsla szombatosok nagykanizsai propagandájával, amely annak idején a rendőrségig került már. Sajnos, hogy különösen most, amikor olyan nagy szűkség van a lelkek békéjére és harmóniájára, ez a társaság egvre erflsebb propagandát fejt kl. Hogy milyen eredménnyel, mulat|a a város anyakönyvi hivatalának kimutatása, amely szerint eddig 25-en léplek ki a katolikus egyház kebeléből és tértek át a briil szekta tagjai sorába. Az anyakönyvi hivatal ezeket az áttértcket
külön könyvben tartja nyilván és pedig mint felekentknkhül állókat, meri sem bevett vallásfelekezethez nem tartoznak, sem pedig az elismerlek közöli uincsenek.
Mindenetelre jó lenne az annyira hangoztatott lelki megnyugvás, béke és felekezeti türelem érdekében, hogyha az illetékes tényezőink Is felfigyelnének és komolyabban vennék a szombatisták zalai és főleg nagykanizsai terjeszkedését és megfelelő óvintézkedésekkel biztosítanák a lelkek nyugalmát, addig, amíg komolyabb tényekkel nem lesznek kénytelenek számolni.
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás\' j
Oyüjtö: Fó-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsztttó üzemében ■AOYKAHIZSá*.
tárca költségvetése, ebben a tárcában az eddigi 41.5 millió pengős előirányzatot 36.6 millió pengőre csökkentették. Az adatokból kitűnik, bogy az Igazságügyminisztériumban 141 állás szűnt meg.
JégyiharvoItaDonáJitnlon
8omogyeztl, áprilla 16 (Éjszakai rádlójelentés) Szombaton délelölt 11 órakor mogyorónagysdgu jégeső vonult át a községen. Kár
Székesfehérvár feleli délután tél 6 órakor villámlástól és dörgástől kisérve ugyancsak jégvihar vonult keresztül. Az utaákat 5 cm. összefagyott jégréteg borította. A mezőn okozott kár nagyságát még nem sikerűit megállapítani
Thaelmant Moszkvába rendelték a választási kudarc után
Berlin, április 16 (Éjszakai rádlójelentés) A birodalmi elnökválasztás sórán csúfosan megbukott kommunista elnökjelöltet, Thietaantit, a központi kommunlsts komité Moszkvába rendelte.
Szombaton éjjel félholtra szurkáltak egy fiatal tótszentmártoni gazdálkodót
Nagykanizsa, április 16 A nagykanizsai mentők szombaton este 10 órakor hét szúrt sebtől vérezve, eszméletlen állapotban szállították be Proszenyák Józ6ef 24 éves nős, tótszentmártoni gazdálkodót a közkórházija.
Szombaton este 9 óra tájban játszódott le ez a véres verekedés Tót-saentmártonban. A fiatal gazdálkodói felkereste egyik rokona, akivel hevesen összeszólalkozol!, majd verekedésre került a sor. A verekedéshevében kést rántott a rokon és hét helyen élelveszélyesen összeszurkálta Proszenyák Józsefet.
A tótszentmártoni csendőrség még az éjszaka folyamán megindította a nyomozást a véres kimenetelű családi perpatvar ügyében.
I mm in. elemi iskola
Irta: Dr. VILLANYI HKNKIK
A visszaemlékezés ablakán át a múltba tekintve, az elsárgult aktákban azt a nevezetes dátumot találjuk, hogy a nagykanizsai zsidó hitközség elemi Iskoláját 1832. május 7-én nyitotta meg, tehát az idén érte el alapításának századik évfordulóját. Volt a hitközségnek 1790—1809-ig egyosztályu elemi iskolija, ahová 8—14 éves fiuk |ártak, akik osztatlan tanterv szerint tanullak irni-olvasni és számolni. Ennek az úgynevezett „Nemzeti Iskolának" 1809 ben még <54 tanulója volt, de a háborús évek nyomorúsága és a nagy adó, amely a zsidó felekezet tagjait terhelte, lehetetlenné tették az iskola fenntartását. Különben a katonai parancsnokság is lefoglalta az iskolahelyiséget kórházi célokra. A katonák az iskola berendezéséi tönkre tették, a hitközség tehát beszüntette az iskolát és lanitóját Afríí/er Antalt, szélnek eresztette, amiért a szegény tanitó sokat pereskedett, de egyebet mint 70 forint végkielégítést el nem ért.
A tanuló ifjak részbín otthon, részben a városi iskolábm folytatták az Írás-olvasás mesterséget. Huszonkét évig szünetelt a zsidó felekezeti
elemi iskolai oktatás. A jobb módú családok házitanitókkal oktattatták gyerekeiket. A szegény fiuk a városi iskolába, vagy egyáltalán nem járlak Iskolába. A vallásos nevelésben a hitközségi vallásiskolák részesítették at ifjúságot. Volt ilyen vallásiskola 4—5 is a városban.
A „világi iskola" eszméje azonban nem halványult el, csak megvalósításra vári. Az első lépés erre az a kérvén/ voll, amelyet a hitközség elöljárósága 1831. február 21-én kegyurához, Batthyány rtllöp herceghez intézeti. Az elöljáróság tudós és felvilágosodott tagjai, dr. Horsetyky Mór dr. Arensteln Márk orvosok, Preszburger Ignác, Benzion Fülöp, Strasser Llzár, Löwen6liín Mór, Ring Benő és Zseppert Ignác kereskedők szorgalmazták az elemi iskola létesítését
.Már régen érezzük az iskola létesítésének szükséiét", írják a herceghez intézeti kérvényükben. ,és a haladó kuliura is arra buzdít bennünket, hogy ifjainkat (leányiskoláról akkor még nem esett szó) az állam hasznos tagjaivá képezzük ki. De ezt eszmét csak főméltóságod hozzájárulásával valósíthatjuk meg, ismerve főméltóságodnak azt a meleg érdeklődését és nagy segítségét, amelyet már a templomunk felépítése alkalmával velünk szemben tanú-
sítani méltóztatott".
.Bátorkodunk tehát az iránt esedezni, kegveskedjék a hercegi vár-épülettel (Fő-ut 5.) sremb n levő lelket (Fő-ut 6.) álergedni és az iskola felépítéséhez 400,000 falitéglát és 20.000 telőz8lndelyt adományozni Az épités költségeit önkéntes adományokból fogjuk fedezni."
Batthyány Fülöp herceg 50000 darab falltéglát és a telkei ingyen bocsátotta a hitközségnek rende kezé-Sér.-, a többi építési anyagot önköltségi áron. Az épités költségeit: 12.096 forintot, a hitközség adományokból fedezte.
Nagy voll az öröm a gyülekezetben, hogy iskolaépítés! tervét megvalósíthatta. 1831 december 31-én az elöljáróság a most Is Fő-ut 6. szám alatt létező emeletes épület bo\'thelylségeit és emeleti utcai lakásait bérbe adta, csak sí épület udvari részét tartotta fenn iskolai célokra. 1832 május 7-én kezdték meg a tanulók felvételét. A tantermek az iskola fennállásának 2-ik évében szűknek bizonyullak. Az első osztály! párhuzamosan kellett berendezni. Az iskola három osztályú seboia triviales et normális voll, olyan, amilyet a törvény abban a korban előirt 1842-ben főleg Löw Lipót főrabbi és dr. Horsetyky Mór, iskolai szakosztályi elnök kitartó közbenjárására
1932. április 15. »
Elegáns férfi felöltő szövetek batilmas válautékbin Sc&Utsinél.
Az ergerberger ügy
második tArvényazék) tárgyalása
Nagykanizsa, április 16
A Zalai Újság cikkei körül kerekedett ergerberger botránynak első sajtóperében Urbin Gyulát a törvényszék rágalmazásért 300 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
Ebből az ügyből kifolyólag egy bövetkeiő cikk ls jelent meg a Zalai Újságban, amely miatt dr. Hajdú Oyörgy nagykanizsai ügyvéd ugyancsak rágalma áil pert indilolt Urbin Qyuta ellen. Dr Muischeabacher Edvtn büntető főtárgyalásl elnök ennek a második sajtópernek a fótárgyaláaát április 26-re tűzte ki.
uj otthonába költözött. Ez az épület a Zrínyi Miklós utcai 42. és a Csen-gery-uti 10. számú ház, amely a mai napig is az .izraeliták oskolája" miként azt a homlokzatra alkalmazott felirat hirdeti. A herceg a telket ismét ingyen engedte át iskolai célokra, azonfelül 300,000 fali téglát és 60000 tetőzslndelyt ajánlott fel önköltségen és három évi lefizetésre. Ebben az épületben helyezték el a leányiskolát is és sz elemi fiúiskolát egy negyedik osztállyal toldották meg. Az 1842—43. iskolai évben 195 fiu és 73 leány látogatta a tanintézetet. Az épületet 1842. december 31-én avatták fel. .A mily kevéssé bátorítottak bennünket a körülmények ennek az épületnek emelésére, mégis itt áll az épület csendes, szabad helyen, 8 tágas, barátságos tanteremmel. minden emberbarátnak lélekemelő látványul", mondta Löw Lipót avató beszédében. A szülőket pedig arra intette, hogy tiszteljék ama szent köteléket, amely a szülői házat az iskolához fűzi.
Azoknak az egyéniségeknek neve, akik az iskolaalapítás érdekében fáradoztak, még sem ment feledékenységbe, bár régen a földben porladoznak földi maradványaik. Egy évszázad mult el azóta, de nem hiába, mert az ősök szelleme manapság is mozgatója a tönkvő lelkeknek.
1933. április 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Mozgószinház
A bormól maharadzsa
Ei s gyönyOiü egzotikus film mesében, játékban, rendezésben és főleg Izgalmakban nemcsak méltó párja a Tradern Horn-nak, de azt |óval felül la múlja a rendezés szempontjából. A rendezői varázspálca elvezeti a nézót a dzsungel kellós közepébe, ahol bemutatja a fehér asszonyra éhes maharadzsa káprázatos, barbár ízléssel berendezett palotáját Minden jelenetnél egy távoli világ, ezer veszélyeitől, titkaitól, érdekességeitől (ütött almo-tiférája elevenedik meg a vásznon, hogy keretet adjon az asszony körül duló két fértl harcának. Megrázó realizmussal ériékeltett a film ennek a csodálatos világnak borzalmas, az idegeket végsőkig lasiiiö életét, amelynek egyetlen törvénye van: a gyengébbnek pusztulnia kell. Ez a törvény s dzsungel minden élőlényére vonatkozik; állatra épp ugy, mint emberre.
A Ilim, jeleneiről jelenetre feszitl s néző Idegeit Ez a feszültség az utolsó jelenetben elénktáruló, pazar ötletességgel megrendezett vulkánkitörésben éri el tetőpontját. A türelmét vesztett föld, mint valami felsőbb hatalom Ítéletvégrehajtója vet gátat a rajta élők kisded játékainak és az igazságszolgáltatás jóleső érzését kelti a távozó közönség körében. Ezzel a filmmel rendező, színészek, a mozi Igazgatósága és publikum egyaránt csatát nyert.
D. M. ].
ttjai elsejei HltttUfeá dhlaM •literre éa antanna la éa falazaraléaét
legolcsóbban váílsljs tus
TBnmnmoa %mm*
Olcsó, szép ni lárjalast véletkény szer-máikul kérem megtekinteni. SáSÉék, >iinuli|> eáftnySs rSelettlze-•tasték. TsWon 369.
stgyfegywAri. hagy alatt
(Sstáot ffllaaóa kalandnak várost HfiMsai egyik ssenpUle
Nagykanizsa, április 16
Megírtuk, hogy tegnapelőtt két kanizsai fiatalember és négy fejszés fértl közölt a Szeulgyörgyvári-hegy alatt az asti érákban összetűzés történt és az ivyfvs^irtkHiivvás hevében meg Is sebesítették sz egyik flstal-embert
A kanizsai rendőrség nyomozást Indított és sikerült megállapítani s négy lárfi kilétét Ezek: Oezdán Oyörgy 46 éves-napszámos, \'Qdbor (Prlncsla) Oyörgy 69 évss városi képviselőtestületi tag, kMcantzsai kisgazda, Vas József 62 éves mp-
\' ...... s32éves,.vaU-
lakoiok.
„____ is hallgatta
«*>d a négy gyanusitottat, aktk agy ■dták elő az ügyet, hogy a kél fiatalember agresszív fellépése robbantotta kl a tettlegességet. Azzal véde-keztek, hogy a fiatalemberek Ittasak voltak és amikor találkoztak, az egyik odakiáltott a másiknak, hogy gázold el ezt a parasztot.\' Ez annyira lelháboritotta őket, hogy Welősségre vonták * kerékpárosokat * «y áazdődött a verekedés, melynek hevében ál Utólag Qtudán Oyörgy ülj?/4*1" " Wikkerékpáros bárom
ln£"el szemben a kerékpárosok azt ami|ák, hogy a támadók voltak "*"?*• ,A rendőrség annyit már M^Sií^ a Jialaleaiback ^^■züt Oattuftítjaaexás tovMb
Amikor az OTI-tag türelmetlenkedik az orvosi rendelőben
„Majd megmutatom ént" — mondta a beteg és n végén 50 pengőre Ítélték
Nagykanizsa, áprüis 18 Érdekes esetet tárgyalt a nagykanizsai járásbíróságon Szabó Qyözö alelnök büntetöbiró, Nemrégiben történt, hogy dr. Scblchtanz István nagykanizsai fogorvos rendelöjíben többen jöttek össze. Voltak köztük OTI-tagok Is, akik várták, mig sor kerül reájuk. Körülbelül 12 óra elölt 10 perccel ért a rendelőbe Mlcheler Béla kereskedősegéd, aki szintén leült a várakozók közé. Ugylálszik azonban, nagyon türelmetlen lehetett, mert egynegyed 1 tájban türelmetlenkedni kezdett és csakhamar klfakadl:
— Disznóság, szemtelenség, hogy várakoztatják az 01 tagokat. Majd
megmutatom én, hogy ez nem lesz OTI-orvos I
Micheler még aznap jelentést tett a nagykanizsai OTI-nak, hogy sokai kellett várakoznia dr. Schlchtanz rendelőiében.
Dr. Schlchtanz István pedig a lü relmetlen OTI-tagot feljelentette a járásbíróságon, amely becsületsértés és rágalmazás miatt Mlchelert perbefogta. A tárgyaláson megjent az orvos Is dr. Gűrtner Antal ügyvéddel. A bizonyítási el|Arás befejeztével a járásbíróság Mlcheler Bélát 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte az enyhliő paragrafus alkalmazása mellett. Micheler a bűnösség kimondása miatt fellebbezett.
Divatos
nagy választék
5INGER
divatáruházban.
á vasat elbocsátotta a klskanlxsal katasztrófa miatt a sorompónál szolgálatot leQesltó gyakornokot
A Jövő hónapban lesz a bünügyi főtárgyalás Nagykanizsa, április 16 A kiskanizsai átjárónál történt végzetes karambol Ügyében, amely egy ember életet követelt áldozatul, s DSiA vasúttársaság meghozta döntését és Mohi Ferenc pályamestergyakornokot a helyszíni vizsgálat és a kihallgatott tanuk vallomásának
eredményeként végleg elbocsátotta a Délivasut szolgálatából.
A vizsgálat ebben az ügyben befejeződött, a vádirat néhány nap múlva elkészül és shogy Illetékes helyen érlesOltlnk, valószínűleg a jövő hó vége felé kerül a szomorú bünügy a rendes büntető főtárgyalás elé.
VÁROSI MOZGÓ
Aprilia 16. éa 17-áa Szombaton—vasárnap
Awm&oron 3, vasárnap 4 elűodds.
A slagy filmek királyai Jobb, mint a Tradar Horni
A pompa, a szerelem és izgalmak filmje. Ezenkívül:
Fox és Magyar hangos világhiradók
áttnkftsxtts:
I, 7, 9, .vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
Gyomorbetegnek
Paridi viz.
Epebajoknál,, tüdő bu„°XV
(uUmIsZI iUlkSUih«ic!!«q ntsjrua. eitSftstu sutáit vti. A pirldl Itfcci vtláthliB.
■érsekeit árksa feOT
vendéglőkén poharanként li kiszolgálják. Bővebb felvilágosítással szolgál a veiérképvtMlS :
ÉDESKUTYL.
" Xsváayrh K«rctk*d«lml Rl. " mm Bsaspvst, V., ErisSb st-tér U. ssám.
Holnap oata
tartja a Városi Zeneiskola olasz szerzők müveiből álló növendékhangversenyét a Kaszinóban 9 órakor. Jegyek 50 fillértől 1 pengőig terjednek. A hangverseny éidokességét növelni fogja az, hogy a műsor löbb évszázad olasz komponistáinak munkáit öleli fel, Igy a koncert egyszersmind zenelörténelml vonatkozásban is figyelmei érdemlő teljesítménynek ígérkezik. A budapesti olasz kövei távlrstban szerencsekivánatait fejezte ki a hangversennyel kapcsolatban, melyet az olasz-magyar barátság jelen ős állomásának tekint. Ktvins-tos volna, hogy Nagykanizsa városának közönsége, melyet több érzékeny S7ál füz az olasz nemzethez, c hangverseny látogatásával Is kifejezésre juttatná az olaszok Iránti szimpáliáját és érdeklődéséi.

Bf
„Rapid" élesztő adagoló
kifizeti saját magát, inert pontosán annyit vághatunk le vele, amennyire a vevőnek szüksége van — és az élesztőt frissen és tisztán tsrtjs. - Beszerezhető:
Unga
r-llllmana éa
Téth
L
A keduwményes déli moÉoros
Ügyében a polgdrmesier fel-rerfesi/éssel fordult a vasul\' iQaxgaióság&ox
Nagykanizsa, áprllla 16 A Zalai Közlöny részletesen közölte a május 22-én érvénybe lépő nyári menetrendet, főleg nagykanizsai viszonylatban.
Megkérdeztük dr. Kritky István polgármestert, hogy a város szemszögéből mi a véleménye az uj menetrendről ?
— Nagykanizsa városának emitlen-ter érdeke — mondotta többek között a polgármester, — hogy olyan menetrendje legyen, hogy a vidék, amely hivatalos és üzleti ügyekben Nagykanizsára jön, útját egy nap alatt megtehesse. Bennünket elsősorban ez érdekel. Persze s DSzA vasul igazgatóságánál vannak olyan magasabb szempontok, amelyéket respektálnia kell és amelyek mlati azután s vidék speciális helvl kívánságait nem lehet mindig száz százalékig teljesíteni.
— Nagyon fontosnak tartom a balatoni fürdők könnyebb megközelíthet tőségét. Budapesti viszonylatban ál-talaban a mostani menetrend kielégítő, de kívánatos volna, hogy az esti vonat későbben jöjjön ár é»M déli tioloromcmthoz a katmtmé-rtytk érvényesé: lennének, llpnt tételemben felterjesztés intéztem a vasutlgazgatősághoz.
zalai közlöny
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 17, vasárnap
Római katolikus: Jubilált. Protestáns:
Ankét. luaellU: Nlian hó II. •
Városi Multam ós Könyvtár nyitva csütörtökön ts vasárnap délelőtt lö-tSI 13 óráig.
gyógyszertári éjjeli szolgálat: a .Salvaíor* gyógyszertár Brzaébet-lir II ás a kiskanlsast gyógyszertár.
Városi Mozgó. ,A bomeól mshs-radxsa* s pompa, a szerelem, sz Izgalmak filmje. Hangos vllághlradók.
Oöafürdö nyitva reggel 6 órától ette 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel. 3—13.
Április 18, háttS
Róm. katolikus: Apotlonlus. Protest.:
Ilma. Izraelita: Nlzsn hó 13 •
Városi Mozgó. .A szerélem veszélyei", egy leány megrázó Iragédtája az ekt forgatagában. - Kisíró mlltor.
Keresem az Istent...
Korosom u Iatoul a szolok viharában. Hely hegyeket tör le és vizeket korbácsol És erdők rengetegét tiporja a földre, Zúgott a szél éa leikavart lm\' mindent. Ml eddig alant volt, jutott a magasba És remegőn tombolt félelmes haragja. Szelek viharában ügyeltem és vártam, Az Istent kerestem, óh de nem találtam.
Elült a szélvihar éa megrendült a föld S mt öröktőt szilárd, ime megmozdult. Amiről hittük, hogy meg nem Ingatható Csak ol\\ röpke, mint az ember sora. Dübörgésében vészes földrengésnek ■ Lelkemmel figyelve hallgattam és vártam Ai Istent kerestem, óh de nem találtam.
És tüznyelvek lángja csapott a magasba, Véazea világába derítve a homályt Üsxök éa hamu mindenütt nyomába És kínzó latokban vergődik a világ. FÓDycsóváktüzében megremegve vártam Ai Istent kerestem, oh de nem találtam.
És egyszerre lm\' osend lett, alkotásnak [csendje
EtOlt a szélvihar, elemek haragja. Napnak téoysugara ölelt a földet, Ujjongó madárdal száll tel a magasba... És Ime a csendben, & Végtelen csendjé-Örökkévalóság szelíd békéjében (ben lm\' megjelent Isten...
W. Munkácsi Moiml
Bethlen István gróf
volt miniszterelnök visszaérkezett külföldről
Nagykanizsa, április 18
Bethlen István gróf volt miniszterelnök, aki néhány nappal ezelőtt külföldre utazott, a pénlek eitl gyorsul visszaérkezett és Nagykanizsán keresztül Budapestre utazott.
— Magyar és német orvosok tanulmányútja Egyptomba. Pénteken este a magyar orvostársadalom 8 kilttnösége, legnagyobbrészt neves orvosprofesszorok és négy német orvos kérésztől utazlak Nagykanizsán. Az orvotok Egyptomba utaznak tanulmányúira és valószínűleg részt vesznek a kairói orvoskongresszuson is.
— Bírót és ügyvédi vizsga. Dr. Horváth Ernő kaposvári klr. törvényszéki jegyző a napokban sikerrel tetle le az egységes birói és ügyvédi vizsgát.
— Divatos tavaszi és nyári térit szövetek métere már 4-50 pengőtől kezdve kapható — Schutznél.
Gömbüst miniszter „rendeletének" kalandos utja egy elbocsátott munkás agyétél a kanizsai sBrgyár igazgatóságáig
1932 április 17
Nagykanizsa, április 18 Szokatlan ügyben fejezte be a vizsgálatot a nagykanizsai rendőrség.
Mintegy két kéltéi ezelőtt egy szokatlan minisztériumi levél felett dugták össze a fejüket a nagykanizsai sörgyár fötlsztvlselöL Történt ugyanis, hogy egy napon kék borítékban, kissé gyűrött állapotban levelet hozott a posta a sörgyár igazgatóságának. Ebben a borítékban egy kérvény voll, amelyben H. F. nagykanizsai lakos, hadirokkant, volt csendörörmester, aki egyébként 1921-től 1930-ig a sörgyár szolgálatában is állott, azt kéri Uömbös Oyula hadügyminisztertől, legyen neki segllségére, hogy visszavegyék ismét a sörgyárba, mert már két év óta állás nélkül van és sehol-sem tud elhelyezkedni.
Ezen kérvény hátlapján azután a következő miniszteri leiratot ledezte fel a sorgyár igazgatósága. (A leiratot szószerlnl közöljük az összes helyes-Írási hibákkal együtt.)
Tekintetes Igazgatóság
Nagykanizsa Hörgyár.
Honvédelmi Miniszter.
Az 102024/932. ssámu rendelet alapján elrendelem, hogy H. F. 50 százalékos hadljrokanl mint önnöknél több tdőnáti volt alkalmazót azonnal munkába alkalmaztasék, ott lételo után érdeklődöm. Budapest, 1932. ITT. hó 28.
tűmből Gyúlt sk.
A sörgyár igazgatósága természetesen nyomban látta, hogyltl valaki ezzel a naiv trükkel akarja mggát mindenképen bejuttatni az alkalmazottak közé. Az igazgatóság azonnal meglette ismeretlen telles ellen a följelentést a rendőrségen, ahová beidézték a hadügyminiszter állítólagos protezsáltját is. Nem volt szükség hoss^s vallatásra, mert a szerencsétlen ember már az első szóra beismerte, hogy az egész miniszteri leiratot ö agyalla ki, mivel kétségbeesett helyzetéből ilymódon remélt kilábalni, ö szövegezte meg a .miniszteri leiratot", amit egyik ismerőse, S. László volt kereskedő gépelt rá szívességből a kérvény hitlapjára. A miniszter nevét azonban Hit F. irta rá a rendeletbe, aki ezután a borítékba telte és azt odaadta egy Budapestre utazott nőis-merösének, aki a fővárosban bedob\'a a levelet, amelyet két nap múlva megkapott a sörgyár igazgatósága.
Miután a B k határozottan kimondja, hogy magánoklralhamlíitás csakis vagyoni értékű okiratra vonatkozhat, ennél fogva a rendőrség a tényállás megállapllása után megszüntette ebben az ügyben az eljárást. egyben azonban figyelmeztette H F-et, hogv máskor tartózkodjék hasonló nüniszferi leiralok inegszövegezésélől, mert könnyen összeütközésbe kerülhet a töryény-nyel
— A mai 20 as matiné 11 órakor kezdődik a színházban. Brunner Mihály ny. alezredes előadása a hős 20 as ezred háborús történetéről az Irodalmi Kör idei liceális programiában kiemelkedő értékn. k Ígérkezik. Dávid Magyar József költeménye és az Ipartestületi Dalárda énekszámai egészítik kl a műsort. Belépődíj nincs.
Máin Étjei kiltiikíÉik
alkalmával kapcsolatot
itiiaitiukii, iiiiuukit.
Mim Isiiül ulitttM%\'et")*
legelőnyö.eboen vállalja
TÓTH OYULA
kápaaltatt kóasSreanstetsr Nagykaalztt, Vtrlisarty-atoa 80.
— Halálozás. Voldk Oyula ny. vasull főfelügyelő, Keszthely helyettes városblrája április 14-én reggel Bud i p:sten váratlanul meghalt bélcsavarodás következtében. Az elhunyt, akinek hamvait hazaszállították és tegnap helyezték örök nyugalomra Keszthelyen, közismert és kedveli tagja volt a balatoni lUrdóváros társadalmának, melynek körébas osztatlan részvétet keltett a halálhíre.
= Férfiszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Singer divatáruházban.
— A világhírű hazai Parádl vlz mérsékeli árban masféllileres pa\'ac-kokban is foigalomba kerül. Oyo-morbetegeknek gyógyital. Epebajok-n1l és a tfldö bizonyos megbetegedéseinél nélkülözhetetlen gyógyszer.
— Kath. hitközségi adózók figyelmébe. A nagykanizsai róm. k >th. Szent József Egyházközség felhívja mindazokat, akik az adókívetó-bizotlság javaslataira észrevételeket, fellebbezéseket adtak be, a tanácsnak reájuk vonatkozó folyó hó 13 án hozoll határozatát az egyházközség irodájában a hivatalos órák alatt megteklnthellk és a lanács határozatára a mai naptól számított 15 nap alatt az egyházközség utján az egyházmegyei főhatósághoz Intézendő fellebbezéssel élhetnek. — Azok az adózók, kiknek a befizetett adólukról szóló nyugtájuk száma 3101 és 3200 között van, saját érdekükben szivesked|enek ezzel a nyugtával együtt az egyházközségi irodában lelenlkeznl. — Oondnok.
= Mélyen leszállított osllldr-drak I — Trans-danubia.
— A nagykanizsai FOszerke-reskedők Egyesülete ma délután 5 órakor a Kaszinó alsó termében rendes évi tisztújító közgyűlését tartja Frledenthal László elnöklete alatt A má|U8 8 ra tervezett dr. Radványl László féle előadás elhalasztódott.
— Futószőnyeg, szép mintákban, tartós minőség métere csak !•— pengő a Schütz Áruházban.
— Az Izr. Jótékony és Kulturális Leányegylet ma délután fél 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését a Kaszinó alsótermében. A tárgysorozaton választások is szerepelnek.
— Férfi és női kalapokból, nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vlda.
os. Nagy maradék vásár Singer divatáruházban.
Kölcsönöket nyiljt Jn/kamat
mellett
házépítésre, házvételre, tanyai birtok vételére, drága kölcsönök klcseré-re stb. stb.
AKáRÉKHÁZ"
OTTHONT ALAPÍTÓ RT.
SNapatt, IV. Eska ■< a. Tsi. os-t-as
IfS* Er—a^ctna lney.fi 4. kárwwstv.
Körzeti képvltelö:
HIBA MIKLÓS
StBfkl.lats, KSloo.y-sa. II.
— Autóbusz-hlr. A Nagykanizsa-vidéki Autóbusz V ilialat az igénybevétel teljes hiánya miatt a léi 10-kor Letenyére Induló és a fél 2-kor Nagykanizsára érkezői au\'óbusz-járatokat, április 21-től kezdve kénytelen beszüntetni.
— Női ás férfi fehérnemű anyagok. Nagy választék minden minőségben. Singer divatáruház.
— Fuvar-kedvezmény a vasúton. A Duna-Száva-Adria Vasultársaság Igazgatósága az április 12—27-ig Milanóban, április 23 lói május 2-ig és szeptember 3—12 lg Zágrábban, lunlus 4—13 lg és szept. 3—12-ig Ljubljanában, valamint auguszlus 27-tól szeptember 4 ig Qrázban tartandó nemzetközi vásárok alkalmából az olt kiállítandó tárgyakra fuvardíj-kedvezményt engedélyezeit. Ai állomásfőnök.
Hölgyek jelszava:
FŰZŐT,
kakátet, kosittmH
csak
Weisz Nővérektől!
Zrisyl Slkléa-N. 34. Poitipitotlral u«bM.
mi _
VtrfíJtyiitd&r
ipr. 17. -U-M Mlttnl. Lk«4IU tlOadla (Bntvwr M. ny. slasr.) 11 órakor a ulabliba.. passsskarsaksatk Etyastlats M US0SM. Apród caasUaacsapst nttaotoa OnMplIys a Roz-KOnyl-utcal loraatartBbata 4 óéikor.
Apr. II A sineflikola ns.es44kkaegven«ays (oleu-ssl) a Kualáiban V órakor.
Apr. 24. Ueallla alóaSIs (MM JósaaO 4 órakor a városfallá.
Májas l„Ai NTE sport mattfllfa.
■ál.. 3. Ai\'Urklarok hnfr<|idó|laak si|ló*«tjs (Bingbs BHl) 1 silnblibaa I órakor.
Hálva >. A SioeJllb MKaillUnaUt h.1,1 .Mtr.i. lén.k l«a «tl|s s MU.ilá.hlib.ii isU . óíikot.
MIIu t. Dr. Ridványl K. ílSidl.s (Plunkiruk. Egytsll.t.) 1 vlroihliln.
MIJt.. I. A ilMllkoU Uoltl kirla.k Haydalaat-
Jnnlui S-S. BlrmlUi
Időjárás
A nantkaalisal meteorológiai megfigyelő Jelentések 1 Szombaton a hőmér-sdlet: Reggel 7 órakor +6-8, délután 2 órakor + Í3-6, este 9 órakor -f-9.
(Éjuakal rMUJttalHl) a Balaaeall-■■■I Issttxat |*l*ntl a.t. 10 érm-k.r s F.lh*. Ma wárkat* h.lyw klsat olvas tar** **Skh*l.
Ma, vasárnap
nyilak meg a
Magyar Divatcsarnok
1932, április !•?■
Ege- é« nájkíiegségíkiél, epekő
ís sárgaság cseleiben a természeles iVreao ltotel" keserűvíz a hisi Jrervek működését élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni Ivókúra különösen hatásos, ha a FjríBC lóxieí vizel kevés forró vízzel keverve, reggel éhgyomorra isszuk. A rsreic lólieí keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.
ZALAI KÖZLÖNY
_ A lelki élet a műtőasztalon. Etjei a titokzatos lelki élettel csak orvosnak szabad foglalkozni, Bzóval olyan embernek, aki a mikroszkóp alatt vizsgálja a neitek működését, vagyis azt a titokzatos kémiai folyamatot, amely végeredményben a lelki élet kísérője. Vere-bély Tibor egyetemi tanár az UJ Idője mai számában foglalkozik ezzel a kér dénsol Mélyenjáró tanulmánya nemcsak ezt a problémát világítja meg, hanem a tudománynak az Iatenhlltel szemben elfoglalt álláspontját Is. Az UJ Idők mai számából a népszerű rovatok, keresztrejtvény, a szerkesztő üzenetei, házimunka, szépségápolás, gasztronómia aem maradtak kl. Díjtalan mutatványszámot bárkinek kUid a kiadóhivatal, Budapest VI. Andrássy-ut 16. Előfizetési ára ne-tjyedóvre 6 pengő 40 fillér.
Buhafe8t68, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Ooríii Hűndorntfl
QallértiaztitAsban vezetI
RirttylimfNt 8. lHJlU-1.19.
= Hölgyek figyelmébe) Szándékomban van egy legmodernebb lirtós hullámositó készüléket beszerezni. A női fodrászatnak ezt a legújabb vívmányát azonban, magas árára tekintettel, csak ugy tudom meghozatni, ha előre kellő számban jelentkeznek i. t. Hölgyvendégeim a készülék igénybevételére s Igy számításomat előre megcsinálhatom. — Szíves jelentkezéseket ápr. hó végéig kéiek. Deulsch Nővérek női fodrász-szalon, Fő-ut 10.
— Ellopták a halott gyOrfijét c. tegnapi hírünk kapcsán ma köz ik velünk, hogy a gyűrűt már a feljelentés megtétele után, a koporsóban, a fagyapot közölt megtalálták, ahova »z átöllözletés közben kallódolt, erre \'ilán a feljelentést visszavonták.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáralu hitelre Is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Caepp vájja ■ követi
A vese, hugy és cpeh4|yIgban ,örtén6
{"detleges lerakódásokat aenkisem veszi süldőn a tá|dalmak már mutatkoz-ífór.i,í\' .0r,. mír \' kóképzödés nagyon hallá m a, ,E"61 » veszélytől mí\'óv-\' magát mindenki, ka aasaata Hy-kát Hliár rsgadsí vizát Iszik. is
Kabátosztályunk
újdonságai!
Divatos Tweed tavaszi kabátok
szép fazonokban.........
Női tavaszi kabátok
praktikus színekben ........
Double Covercoat kabát
elegáns szabás, kiváló minőség . . . .
Kész női ruhák
mosódelainbói, divatos minták.....
19*— P
30\'— P
40-— P
2.BO P
Eredeti modellkabátok és ruhák.

Áruház.
Kirakatainkban állandó diyatkiállitás.
RÁDIÓ-MŰSOR
« —
Április 17 (vasárnap)
Budapest 9.00 Hírek, kozmetika. 10.0} Egyházi zene éa szentbeszéd. 11.50 Evangélikus Istentisztelet. 2.00 O. hangv. 3.00 a lóldm. mlntözt. rádlóelóadás-sorozata. 3.45 Rádió Szabadegyetem. 5.00 A Székesfővárosi Zenekar Haydn díszhangversenye. 7/0 Harsány! Lajos és Oáapár Jenő költeményeikből adnak elő. 7.40 Cigányzene. 8 25 Sporteredmények. 8.40 „Az operett fejlődése*. Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye Farkas Imre előadásával. 10.10 Időjelzés. 10.15 Hcgedohangv. zongorakísérettel. 10.45 Jb.
Április 18 (hétfő)
Budopeat 9.19 O. hangv. II 10 Nemzetközi vlzjelzőszolgálat. 12.00 Déli harangú*. 12.05 Orosz balalajkazenekar hangv. 1 00 Idójelzéa. Időjárásjelentéa, H. 2.45 Hírek. 4.00 Asszonyok tanácsadóié. 4.45 Időlelzés, Időjáráajelentés, H. 9.00 Wetdlnger szalonzenekar hangv. 6.00 B 5.30 Závodszky Zoltán daleatje. 7.00 Német nyelvokUláa. 7.40 A Filharmóniai Társaság hangv. 9.S0 Időjelzés, Időjásjelentés. Majd: Cigányzene. II NémttnyelvB B.
Asztalt- és fajborok
90 Uterenklnt 10 tlll kapható
Br. U0KT8CIUI boikereikedés,
4ss Csengary-ttt 31.
Közgazdaság
Továbbdolgozik aWelsergyár
Nagykanizsa, április 16 Megírtuk, hogy a nagykanizsai Welser-gépgyár ingatlanát a Bank-egyesület, mint lőhllelező, árverésen megvette. Mint értesülünk a cég felfolyamodással élt az árverés ellen s igy esetleg még hónapokig tart, mlg az árverés jogerőre emelkedik. Addig Is a Weiser-gépgyár dolgozik és mindenféle szakmájába vágó rendelést elfogad. A szándék különben is az (sikerét egész Kanizsa őszintén kivánná az érdemes, márkás, régi cégnek), hogy az üzemet akár mai helyén, akár másult, minden körülmények kOzOtt fenn fogják tartani.
Páris 20291/1, London 19-37, Newyork 514 29, Hrttaaei 7210, Milano 2642 Madrid 39-29, Amsterdam 206 49, Berlin 12219, Wien —■-, Szófia 372, Prága 19-22, Varsó 57 60, Budapeat —•-, Belgrád 900, Bukarest 3-07.
Tsraéaytőisás
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Buta tlszav. 77-ea I2-9ÍS—13-80, 78-as 13*10—13*90, ÍB-es IÍ25-I410, 80-as 13-39-14-20, dunánt. 77-ea 12-85—1300, 78-as 13-00—13-19. 79-ea 13-19-1330, 80-as 13-29-13-49, roza 14 85—15-00, lak. árpa 19*50-16*00, zab 20-80-21-00, tengert 16" 10—16*69, korpa 1430-14-90.
i iemietl Baak ierlu-árfolTaaal
VALUTÁK Angolt. 21*80-21-90 Belga fr. 80-05-80-63 Csen k. 16-96-17 06 Dánk. 117-20-118-20 Dinár MO-1002 Dollár 97090-573 90 Franda 122*30-22-50 Holt. 231*19-232 59 Zloty 6400-64-50 Lel 3-46-356 Léva 4-06-4 09 Ura »20-2990 Márka 139*49-136 29 Norvég 109 70-110 70
Peseta —•--*—
SchUI.
Svájdf. 110-70-111*40 Svéd k. 10930-110*30
DEVIZÁK
Amat. 231*39-232*80 Belgrád 998-lOOB Berlin 135-55-I36» Brtlssel 80-15-80-flS Bukarest 3 41-3-49 KopenhJI7-40-ll8 20 London 21*52-2172 Madrid -■—_•— Milano 29-30-29-90 Newy. 971 -00-974*00 Oszló 109*90-11070 Pária 22*33-22 47 Prága 16*94-17*02 SzóHa 4*06-419 Stockb. 109 90-110 30 Varsó 04*10-64*00
Wien —•-•—
Zürich 110*80-111*40
Wien dearing árfolyama : 80.454.
KJaáta: Btliilil IiuaUa é* TisMaii VáBaW, Iivkad*k
Felelő* MaddTZalal Károly, httwtaa IiWn t Htfytmit a> ^
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
á magyar válogatott tornászom* Hagykanizián
Dr. Mező Ferenc előadást tart az NTE május l-l matinéján
Nagykanizsa, április IS
Országos jelentőségű sportesemény lesz május elsején Nagykanizsán. A Nagykanizsai Torna Egylet, amely 1866-bap alakult s igy csonka hazánk egyik legrégibb sportegylete, a városi színházban sportmatinét rendez, amelyen vendégszerepelni fog a Magyar Országos Torna Szövetség 10-es válogatott csapata és dr. Mező Ferenc, a szellemi olimpián világbajnoka.
A MOTESz erőteljes propaganda munkára készíti s mlnthogv 1870-ben az NTE rendezte Nagykanizsán sí első vidéki országos torna versenyt, elfogadta az NTE meghívását s stílszerűen abban a városban kezdi meg propaganda tevékenységét, ahol 62 évvel ezelőtt elindult a torna vidéki hódifő ujjára. A MOTESz, miként aii az NTE-vel közölte, a kéri 6 os
mlntacsapat helyett 10-es válogatott csapatát küldi el s matinéra s részt vesz azon a MOTESz elnöksége is. A 10 es csapatban a MOTESz közlése szerint lislyet foglal Pelle, s világbajnok, Péter országos b jnok, Starkbauer, Budspest szenior bajnoka, Sárkány országos Ttfttságl bajnok, továbbá Boros, Lencz, Hegedűs, Kdldy, Antal és Kende, a magyar válogatott tornászcsapatállandátsjjsi.
A matinén fellép dr. Mest Ferenc, a szellemi ollmpiász világbajnoka is a .Magyarok az olimpián* dmmel előadást fog tartani. MezO Ferenc előadásai mindenkor értékel jelentenek s dicsőséges olimpiai szereplése óta nemcsak hazánk nagyobb városai s a rádió, hanem az elszakított részek városai is versengtek szerepléséért ; végre eljut — Nagykanizsára is, szűkebb hazájába I
la bajnoki mérkőzést látszik az NTE a PEAfi-al
Nagykanizsa, április 16 A proli futball megszűnése óta nem nyilvánult meg olyan nagy érdeklődés futbailmérkőzés Iránt, mint a mai NTE—PEAC találkozás iráni megnyilvánul. Teljesen érthető U, mert sz NTE eddigi tavaszi mérkőzésein olyan szép játékot mutatott, hogy a közönség futballsportlgényelt teljes egészében kielégítette. A tavaszi szezon folyamán eddig sz NTE minden mérkőzését megnyerte és kérdés, hogy s PEAC meg tudja-e állítani sz NTE-t győzelmi soroia-
Már SS ősszel is nehéz dió voM ax NTE-nek a PEAC erőien feljavult csapata, amikor Pécsett 2:1 arányban győzött az NTE .ellen. A PEAC sz utolsó egyévben rohamos fejlődésen ment ál, amit bizonyít az is, hogy sz ősszel minden mérkőzését megnyerte és a PVSK-val dön-tettsnfll játszolt, Igy sz őszi szezonban s bajnoki tabella első helyére kertit.
Jelenleg a bajnokság második helyezettje, mlg sz NTE 1 ponttal elmaradva a harmadik helyen áll. As NTE győzelme esetén helyet cserélve a PEAC al, elfoglalta a második helyet és ezzel a PVSK mellett bajnokaspiráns lesz, mlg a PEAC veresége esetén végkép is-
id
mondhat bajnoki reményeiről.
Az NTE-nek minden li "" kell fejtenie, hogy a nagys; fele ellen szép eredményt \'éskm el.
A mérkőzés 4 órakor kstdsdik a Zrinyi pályán Kaufmann)mb btrás-kodása mellett.
Hölgyek a mérkőzésre ingyen mehetnek.
(KAOSz-13 FC lev.) Az NTE mérkőzés elölt 2 órai kezddlet a KAOSz—13 FC levente-bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra. A két\' jó-képességű csapit találkozása érdélses küzdelmet igér.
(A Zrínyi Torna Egylet tennlsz-osztálva) április 19-én, kedden délután 6 órakor tart|a ezévl alakuló gyűlését. A vezetőség ezúton ls kéri a tagokat, hogy a gyűlésen minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
(BlrókQldés ) Zrinyi pálya 2 órakor 13 FC—KAOSz, biró Szirtéi, hb. Fenyvesi, Nagy. Magyar umsI pálya háromnegyed 2 órakor Ékszerész FC—Teleki FC, bitó Kluge, hb. Szép, Kohn. 4 órakor Kiskanizwi Levenle-Barakk FC, biró Flumboit, hb. Moloár, Andrii. Telekl-ult pálya fél 2 ómkor Hunyadi-Törekvés, biró Somoívl. 4 órakor Egyetértés FC —Báltya FC, biró Bárány.
VÁROSI MOZGÓ
AprWa 18. éa IB-án
Hétfftis éa k
l^évenjt^anielcjrésxéreí
E«y önfeledt pillanat
vagy
A szerelem veszélyei
Egy leány megrázó tragédiája az {let forgatagában 10 I
Remek kiegészitő műsor
Előadások kezdete 7 és 9 órakor.
APRÓHIRDETÉSI!
ii ^riUMMt ----. — .----a
X^íSv^ST^ST £ STStí!
||«U. «. p4<t*« 10 U4K •• pOer, -mtM
lortbSI ni «!■ a (IlMr. ClMMÖ ■ nlndM
b.lH»Wl 1H ul ut ul»ltUt*.
áni.i M* ■
M auar. U>
EJadá Galambok közié* szivében hat szobáa lakásból áUÓ cseréptetői ház, 1600 n-61 leiekkel, üzlethelylaéggel, gyümöl-caössel éa szántólölddel, 2 istállóval éa .pattávil. Bővebbel Németh Boldizsárnál, KanUail-nl, kU korcama melleit. 19J0
Kai koayhakalar állandóan kapható Dukáai Perenc aztaloaáruüzemében. 5
Világmárkáé hangverseny planlnA, kl-lünó állapotban bérbeadó, esetleg eladó Cin a kiadóban. 1
laka. májúi l ére kla%.\' Bővebbét: Aciél iroda, Horthy Mlklóa-ut 7. 1880
Saját tsaméatl homoki édés rizling fcoralms Uterenklnt 48 tlllér, 10 liternél 44 Iliiét. Qroex, Sugár-ut 41/b. 1612
anaal gstdaság cilkót él má>fél éven Wall tinókat vállal legelleléite, erdei legelőjén tolvó hó hó 25-tól, ez évi szeptember 30-lg. FUbér darabonklnt tizennégy pengő, melynek (ele kihaltéikor, (ele pedig Péter napra Illetendő. 1631
Nyolcezer pengő prlvátkSIoaSat kenlek. A kölcsön 160 ezer pengó éttékü teher- éa sdómentes Jól Jövedelmező házzal állóhelyre való bekebelezéssel blztoiltv. Bővebbet a kiadóhivatalban. 1871
Elegánaan Sátorozott k(llönbe|árstii aaoba ftlrdóizobahisználaltsl kiadó Ciányl Liazló-ulca 8 , emelet. 2
Három igaz szó:
Bakó Bora Jó.
A Polgári Egylet éttermében egy komplett zóna reggeli P O B«.
Egy , kettő odvsrlssobáa lakás májúi l-re oksóért kiadó. Bővebbet Balthyány-ulca 10. 1878
SSamsalasss 5 Járatú, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó. Jullua l én átvehető VUla Balataaaaárlán 1600 öl beültetett azólóvel, vlllatelkek kedvező Uzelési feltétellel eladók. Clm akladóhlva Ulbaa. 3
Haaaaált lábbelit ttizek és eladok. Kívánatra hálhoi megyei. Plscher, Klrály-utci 48. 15Ó4
Kiadó helyiségek, eladó háabaly. -
Zrínyi Mlklól-utca S. íz. a. kétazobái al-oal lakls, Caeageryut 13. ai. a. isbh udvari lakis, Foui 13. az a. két modern tlgai Uziethelytaég kiad*, Klakinizaán, Oiazig nl 37. sí. a. FkMb féla saslornlelek lutányoa ároa aUU — dr. Hoc* ügyvéd iroda iában. ~721
■átaaafeáa konyhái utcai iKölcny) tatái, Ugat üzletbe! yttég májúi elteltre kiadó. EtdaklóSnl Fó-ui 16. aouUL ,790
Két atoba utcai mlkaly lakással májua l-re Mi káadú. Bóveobet flsuh.ány-
utu 1«. ___ 18/9
2^\'o-ot Jövedelmező kisebb éa egy"nagyobb tarháa lOrgóaen olcaón eladó. Cím kiadóban. ig/s
(alliaaaMs és egyszobás lakások atonnalra kiadók. Mayer, Erzaébet-lér 2. _________ 1874
A viroa takéa mája
autódéba.
Utaiobáa udvari i-n kiadó. Bővebbet Lénk _. 1J88
aalan 5 tzoMa, faidóazobás laka leijei komtoiltal mááaa, vagy auguailui hó I-K klidó. BóvaSSet .őrangyal" gyógy, snriárban.
--éa aackrény, valamint egy
iaWr lyamek vaságy ala<*. - Clm:
Batthyány-utca 12. igio
■«■ art l .alllt, melyből
az eUameit Smasadlaa-Mla bort mérik. Kapható moal Batthyány-utca I/\' atim alatt. .1862
kutyaMor ebdó
Jadó
éa egy
lláz-u. 1. I
Otiovaa vll-Hkn. 1934
1932. április 15. »
özv. Klánetz Jánosné ugy
o saját, mint gyermekei Ilona, Oéza és János nevében fájdalomtól megtörve tudatja, hogy szeretett férje és a legjobb apa
Kiánetz János
D. Sí. á. matt fűraktárnok
éleiének 49-ik évében rövid szenvedés ulán elhunyt.
Drága halottunk hűlt tetemeit f. hó 18-án d. u. 4 órakor fog-juk az ág. ev, hitvallás szertartása szerint beszentelnl és örök nyugalomra helyezni. Nagykanizsa, 1932. április 16.
Nyugodjék békéban 1
aa. kertet ház ■vl hatvan.) 1896
Batthyány-utca 25. sxárnu magányos ház kerttel, gytlniglcstSeeet málui l-re kiadó, esetleg eladó. Érdeklődni lehet ■ Széchenyi-tért trafikban. 18%
Eladó Sánd-ut 18. száma (Kitooiréi) ház, esetleg telébe la. 1893
Egyitaháa lakáa májat l-re kiidó Oyér utca 35 1894
Kétszobás, ISrdSa
májuara kiadó PetőfUUJiavi li
Egy löldulntei atépea butorosott taobt előrzobával, kapaaaitaMI bejárattal azon-nal, vagy májul 1-te kiadó — Csengery-ut 6. teás
Bgy kálaiakáa utcai éa egyazobál udvari lakéi kiadó Klnbll u. II. 1871
TBbfc egyizobái, konyhái lakáa kiadó májúi l-re Kinlzil u. 87. 1869
Hérmsiskái utcai és háromszobát uvvart lakások klidók májua l-re Deák-tér 6. Bővebbet a háamea\'emél 1005
Egytxobáa lakáa udvari, mellékhelyl-aéggel május etaejére kiadó Ctányl László-utca 8/t_1911
0rk*<-atoa^ II. aaáu héa és
házhely eladó. Érdeklődni: Merca látván, Király-u. 49. -1M7
POQANYVARI
uradalmi lajbotaim kaphatók Uterenklnt mái 10 tűiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. SHOSS láaSLT (DMbktokos
_Batthyány-alca 86. mim.
. komfortoa lakás májú l-re olcaó bánat itlrgóaen kiadó Roaaonyl-utca 5. 1912
Ml Maa perfekt mindenes leányt ebe Jéte felvessek. Jelentkezzen Horthy Mlklós-ut 81. alatl délután és i/i3 között IW4
Stár tiaata éa azáru kéUsobái lakáa
azonnal kiadó Caányl LászM-utca 13/s. 1916
S szobái egéaxaéfea lakáé
helyiségekkel, konyhában vlavesetékkal,
nagy gyOmölcsói és vaUdéByea kerttel, IsUlló, stana padlás, kocsisáig, eset
nagy
leg (arán, mély rnshtij nek is alkalmai, nagy borpince Idadó. —
Cicogery-ut 63.
Bővebket Mrái,
1921
Szobakonyháa lakáa májua elaejére kiad) Caányl László utca 6. 1917
Magánjáró gépek, beuln-lokomobllok, ezrea (oaSpla, hétszáznegyvenet caépló eladók Klaul-ntca 64. wám. IM
Használt karákaáeS megvételre keresek. Havas, Deák-tér 15. 1922
Egyaaafcá., konyhás lakás Báthory-utca 10. alau kiadó. 1924
Kétszobáa MrinNéa laka kiadó májua 1-n Horthy Miklóe ut 39. aUtt 1931
Szoba, konyhái I
lalható KáaS \'----
alatt kiadó.
ikáa azonnal elfog-Klsrác-utca 6. szám 1922
BaláaéaSr, kl lőinl t«d, keresek azonnalra. Havai, Eótvfla-tér 6. -1923
■agykaiHsaa aullatl 3 hold azánló ellő Miből Jutányos érben eladó. Ctm a kiadóban. IW8
Egv azaba, konyha lakások Slkláa^rt Si. uta alatt kiM
alatt kiadók. 1930
|932_ípHHa_lT_
ZALAI KOZLONV
Figyeljen kérem!
Önnek és mindenkinek az az álma, hogy legyen egy darab föld, amit magáénak mondhat. Most itt az alkalom, hogy a Balaton egyik legszebb helyén, Balatonfenyvesen 60 havi részletre vehessen villatelket az lnkey család parcellázásából. Már havi 12\'— pengős részletre kaphat közvetlen az állomás előtt, közel a Balatonhoz, szép vlllatelket. Nagyszerű tőkebefektetés. Nagyon jó kényszertakarék, mert 60 hó alatt kifizetett telke van a Balaton egyik legnagyobb üdülő-nyaraló telepén a központban.
Ne restelje a fáradtságot, bemenni
Szabó Antal ur sport és rádió üzletébe,
ahol önnek minden szükséges felvilágosítást megadnak.
Pk. 1018/931. sz.
i Riiyktaluil Takarákfáutár iiekhálának fSldaitntjéa, at
eddigi fiókpénztár m helyisége
egészben, vagy kisebb részekre leiosztva, azonnal kiadó.
Bővebbet a főpénztárnál.
Gazdasági magvak
Főzelékét virág magvak
Államilag ellenőrzött
korai rózsaburgonya
ve\'.őgumó Gyümölcsfa wMalmli
Műtrágyák
Kaphatók :
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6957/1932.
íwerési hirdetmény.
18-án délelőtt 9 órakor
a Honvéd-utcai pásztorháznál összegyűlt trágyát árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1932. április m ,3"án- Polgármester.
Április 19., 2a és 21-én
Hártmnapos textil-
vásárt rendezünk!
Bittó HnttkUfenttii.
Köztisztviselőknek szövetváaárlásnál 8 havi hitelt nyultunk.
1910
Küztt&tftuUk UhretkEzete
Éri«siié«l
Tiszteieltel érlesitjQk a m. t. Oazda-közönséget, hogy intézetünkben termelt
Se rtéa pásti* Duplapestis
(sertéspestis és sertésorbánc ellen egyaránt hat)
Sertésorbáno
Lápfene "\'
Septikaemia Baromfikolera Mirigykór
és egyéb nagyértékü •■érumoh I eredeti gyári áron, állatorvosi rendelésre állandóan beszerezhetők: üss BoBdA» Al.aár ur .Megváltó-
gyógyszertárában,
ü iHungárla Szérumművek R.-T. Budapest, VI. Szondy-utna 76.
Faárverés.
Esztercgnye község erdejében kis tételekben megkezdődik a faeladás. Első eladás április 18 án délelőtt 9 órakor. Következő eladások he tenklnt hétfőn és szombaton tartatnak. Eladási ár, l-a hasáb, erdei ölenklnt 125 magas 34 pengő, II. osztályú hasáb erdei ölenklnt 125 magas 28 pengő. Qörnbla 125 magas -20 pengő. Ágtetőfa becsérték szerint. Vevft fizeti a forgalmi adói, A vételár azonnal fizetendő.
Eszteregnye, 1932. április 17.
ino Elöljáróság,
6782/1932.
Árverési hirdetmény.
A Kölcsey-utca 9. sz. házban f. évi május hó 1-vel megürülő 1 szoba konyha és mellékhelyiségekből álló lakást f. évi április hó 19-én d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Nagykanizsán, 1932. április hó 12-én.
IMI Polgármester,
1931. vghtél 1018. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Fodor Antal nagykanizsai ügyvéd áltat képviselt Parrsg Józsel nagykanizsai Iskós |svára 1600 pengő tóke és több kb Vetélés és Járulékai ereiéig ■ nagykanizsai klr. Jáiásblróság 1B3I M 1063. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehsjtás tolyiAn végreha|Ust szenvedólót 1931. évi október Itíén lefoglalt 1800 P-re becsült ingóságokra a nagykanlzaal klr. |árásbhóság lenti azimu végzésével as árverés elrendeltetvén, annak az I90& évi XU. t-e 20. §-a alaplán a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tünö más togtallatók svárs ls az árverés mészárlását eliende-em, de csak arra ai esette, ha kielégítési loguk ma U lennált éa ha elteník halasztó hstályu tgénykereset lotyamatbs nincs, végrehajtást szenv. lakásán Dlóskál községben Pslkonys leendő megtartására határidőül 1932. évi április hó 19. napjának á. n. 4 feája tűzetik kl, •mikor a bíróilag kldflslt .generátor, motor s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kászpánzll«tés mellett, esetten becsiron alul Is — dk a kikiáltási át kétharmadánál alacsonyabbat! nem — el fogom adui. Aaoa Ingóságokrs, amelyeknek a kikiáltási ára egyszer pengőn leiül van, az nuity<»l. m TB. számú rendelet értelmében csak azok ámmhelaek, akik a kl kiállási ár njSisJsSastl Mnstpéiutll le teszik
Nsgykanlssa, I9J1 évi aáictus bő ll-án.
Elek László s. k.
Ur. M>. végrehajtó, tsn mini blróságT kiküldött.
Alig használt cementárn-
gyártáshoz való gépek
Jutányaa éross ntsuMk.
Clm a kiadóhivatalban. isu
Pk. 160/932. az. 1932. vghtói ISO. aa.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bartha látván nagy kan Izaal ügyvéd által képviseli Waldmsnn Pcene pspfrgyárak lerskata bpesit bej. cég |avárs 155 P 90 f. tóke éa több követelés és Járulékai en|éls a nagykanlzaal Ur. Járásbíróság 1932. évi 679. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehel-tás folytán végrehsttlst sienvedótől 1932. tebrulr hö 29-én leloglatt 1915 pengőre becsttlt tngósigokrs s nsgykanlzsat klr. Járásbíróság lenti számú végzésével az ár* verés elrendeltetvén, annak as 1906. évi XL1. t-c 20. § a alapján a lent megneve-sett a a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más Toglaltstók Javára Is as árvetés megtartását elrendelem, de cuk arra az cselre, ha kielégítési |oguk ma Is tamil! és ha ellenük halasoó hstályu tgénykere set folyamatba nincs, végrehajtást szenvedett üzletében Nagykanizsán, Horthy Mtklőa-ut 1. sz. lessdő megtartására határidőül 1932. április l». napjának délelőtt
11 órája tüzeük kl, amikor a bíróilag lefogla t nyomdai berendezés s egyéb lng£ ságoksl a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esatl« becsáton ahil U - de a kikiáltási ár kéthsrmadáitál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyszer pengőn lelflt van, az 6.610/931. iá. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár agytizsdrészét bánatpénzül téteazlk.
Nagykanizsa, 1832. évi másclns 19-én.
Elek László s. k.
klr. btr. végreha|ló. ,»„ mint bkőságf kiküldött
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító áa mflfestőgyár
Kaposvár.
A legnagyobb kincs az egészség
Minden gondos háziasszony legalább 10 évben egyszer tisztíttatja (fertötlenittetl) ágyneműjét a „Rózsa-Gyárban", ahol elismerten jó, olcsó és szakszerűen elkészített munkát kap.
Qyüjtötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 6.
Régi posta-épület
7078/1932.
Arltfési hirdetmény.
Folyó évi április hó 21-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó szóbeli nyilvános árlejtés utján 1434 ürm. tűzifának a felapri-rására vonatkozó munkálatait vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1932. április hó 8-án.
ina Polgármester.
Kertimag
á* mindenfajta
gazdasági magfélék
legmegbízhatóbbak
Hiraoh óa Siegft
irra cégnél.
Hal 141 niyttm l
1 kgr. tMreaH fiatal jó airhrtu
60, 80, 92 fiitéri
Csak elsőrendű árut tartok.
Simon Istváa |aSXÍÍ
ISIS Piaci huapavltlon.
Mítiisi itizkiÉ és csHirlis
előtt tekintse meg csillárjaimat, melyek már havi részletfizetésre ls beszeraahetök. Villanyszerelési munkálatokat a legjutányosabb árban végzem
Antenna és rádió átszerelések
Quittner Arthur
Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. épület CSENGERY-.UT J.
ZALAI KÖZLÖNY
1982 áprlllt 17.
BUTORVÁSÁRLÖK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat
Nagykanizsa:
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut
Sopron;
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
Csak Kanizsán vásároljunk!
OallértlwtHés,
férfi és nSI ruhák fMtáta ét thitltáu
Kulcsár és Huppart
cégnél. Oyüjtfltelep:
NAGYKANIZSA
Horthy Mlkláa-nt I.
(Mercur paplrnsgykereskedáaben)
Irodaszerek
Irógépkellékek üz|etj könyvek
legjobb beszerzsél forrást
Flsc&el UönyvKere&kedtésben
Hortfly MtUlám-ui JL
Borbélynak, Mté&cdroaaah, Cipésznek, Búr mely (taleínelc
alkalmit bolthelylség 2 szobás lakással, a vasútállomás közeiében főútvonalon, május l ére nagyon olcsón kiadó. Bővebbel HortOy MIMÓs-ui 6. kalapOzlel
Hubertus
női, férfi és gyermekkabátok zöld, barna és szürke színekben legolcsóbban készülnek
Cziboly •xabónál
Bazár-udvarban.
I pár óriási virstli 20 fillér
ESZTERHÁZY
Modern flltönyflk
CMk
azEMTE jAaoa.
angol url szabónál készülnek KINIZ8I-U1CA 7.
Balatonfenyvesen
egy kisebb
villa
jutányos irért eladó. Cim a kiadóban.
Megvételre keresek
1 nagy
könyvszekrényt
Ajánlatok ■ kiadóhivatalba kéretnek.
METZ
festővel
festessen, ha uépst, mMlemtt és
olosét akar. Megérkeztek a legújabb divatú festó-mlntüm.
METZ festömester
Hunyadi-utca 9. 1780
Meskó festő
olcsón és Ízlésesen végez
szobafestést
Zrínyi Miklóa-utca 28.
vető-rózsaburgonya
beszerezhető léssáros Jenő ■agkeretketéfébei
RagykanlzN| KIrély-utoa 12.
Sürgősen eladók
nagyon olcsón elköltözés miatt: ágyak, ruganyos ágybetétek, asztalok, székek, díván, konyniágy, stelázsik, villanyok és különféle háztartási tárgyak. Érdeklődni lehet naponta 3 és 5 óra között Klnlzsl-utca 18. sz. alatt. taoo
Építők ám épittatők flgyalméba
Olcsón eladó egy 28 méter hosttu, 4 méter szeles teljesen uj deszkából épített ház, tizenhét ablakkál, crój bórlemez fedéllel, szétszedhető és a benne levő anyagok házak. Tájtik, melléképületek épitéiéhez vagy kertesnek felhasználhatók.

Megtekinthető: Hat/öyday-utca 12.
WA8TELL KÁROLY
Központi lütés, vízvezeték és csatornázási vállalata. — Épület és diszmübádogos mester.
TerixuKé*. KUlMíVBlAa dl/mm/r, Ponjo. UmlffáM^ .lutdn >o, drok.
Nagykanizsa, Zrínyi Mlklóa-iatoa 22.
Vásároljon bizalommal
Székely Vilmos
aliamartan JbhirnevO butortalapén
hol elidtendlt bútort kaphat a legolcsóbb árak mellett.
•aJAt kárpitos *a aax-talos műhaty
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelöt üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 93 szám
Nagykanlzaa 1982. április 19. kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szakajtóiig í> klsdóhtvstsl: Póut S. ízím. Kaptbalji ftókkiidéhivstal: Kossuth-utca 82.
roLITIKAl NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
KlófUeltíl ára: egy iK>r« 1 pengd 80 Iliiéi Sierkciztóségl és kUűóhlvaUII telelőn: 78. az
A fokozatos leszerelés mellett döntöttek Genfben
A tervezetet raa valószínűleg minden további tárgyalás nélkül eliogadják
Oení, Április 18 (Éjszakai rádióJelenlés) A Icsze-relési értekezlet föblzoltsága a hétfői ülénével munkálatainak legfontosabb stádiumába lépett. Már a leszerel/s konkrét elvi kérdései állanak döntés elólt. A hélföl megbeszélés tárgya az volt, hogy az általános leszerelési egyszerre, vagy fokozatosan kísérel-Jék-t meg ? Ai. értekezlet a második megoldás melleit dönfölt.
Az értekeiletfn hangoztalták, hogy a .fokozatos" megoldásnak az általános leszerelés céljának elhomályo-sltásához nem szabad vezetnie.
Oe*f, április 18 A leszerelési értekezlet mai ülésén Vlerllnger cseh delegátus a cseh, belga, dán, svéd, norvég, eszt és uruguay koimányoü nevéb n a következő határozati |avaslatot nyújtotta be: ,A főbizottság véleménye
szerint a fegyverkezések csökkentése csak fokonktnt és lehetőleg egymást követő revíziók utján valósítható meg teljes egészében." A német és orosz kiküldőit ellenezték s határozati javaslatot. Paul Boncour francia delegátus határozottan állási foglalt a cseh javaslat mellett. *
Valószinü, hogy a tervezetet kedden minden további tárgyalás nélkül elfogadják.
Újra megfe/en hetik a Népszava
A kormány hatályon kívül helyezte a betiltó rendelkezést
Budapest, április 18 Ma délelőtt a képviselőházban Károlyi Qyula gróf miniszterelnök, Ziltvoy Tibor igazságügyminlszter-rel, Keresztes Fischer Ferenc belflgy-mlttlwieriel és Darányi Kálmán ml-niszterelnökségi államtitkárral tanácskozott a Népszava ügyében. A ta-
nácskozás ulán a belügyminiszter ezeket mondotta:
— A kormány abban a reményben, hogy azok az Izgatások, amelyek a szociáldemokrata párt részéről a parlamentben, a sajtóban, valamint a vidéki agitációban folyamatban vollak megszűnnek, a Népszava
megjelenését engedélyezte, illetve hatályon kívül helyezte a tiltó rendelkezést. A Népszava betiltásánál egyébként sem követett a kormány semmiféle egyoldalú szomponlokal, hanem kizárólag a tények tárgyilagos mérlegelése ulán közérdek vezette Intézkedésében..

Kreuger volt Hltlerék legfőbb mecénása
London, április U) A Financial Times, levslezöje biztos helyről szerzett értesülés alap|án jelenti, hogy a Kreuger és Toll cég csalárd és látszólagos tranzakciói, amelyek által éveken kérésziül meg-
Már 1915 óta hamisították a Kreuger és Toll cég könyvelt
károsították a részvények és kötvények jegyzőit, a következő összegekre oszlanak fel: S millió font a Kreuger és Toll, 24 millió font a svéd gyufa, 21 millió font a nemzetközi gyufa.
Azt hiszik, hogv Kreuger és Toll könyvelt már 1915 óla hamisították.
A lap tudósítójának értesülése szerint egv Időben szoros összeköttetés voll Hi.ler és Kreuger körött és Kreuger Hitler mozgalmának egyik legfontosabb pénzügyi támasza volt.
Dréhr Imre mentelmi jogának felfüggesztése után nyolcórás Ölésben tárgyalta a Ház a felhatalmazási Javaslatot
Budapest, április 18
A képviselőház mai ülésén a napirenden szereplő ügyeket 8 órás ülésben tárgyalta.
Váry Albert előadó Ismertette a mentelmi bizottság jelentését
Dréhr Imre mart tel ml jogának
felfüggesztéséről; a törvényszék az Ügyészség utján 9 rendbeit hivatali sikkasztás, egy rendbeli közokirat-hamisítás, kél rendbeli hüllen kezelés büntette, egy rendbeli hűtlen ke-telés vétsége, kél rendbeli lopás büntette és egy rendbeli hivatalos visszaélés vétségének gyanúja alapján kérte
• wenielml jog felfüggesztését A
mentelmi bizottság azt javasolta, hogy az emlllett ügyekben a hadl-Mlcsön címletek vásárlására vonatkozó megkeresés kivételével függeszti fel Dréhr Imre mentelmi jpgáT Az előadó többek közt megemlítette azt a 18.100 pengő összeget, amelyet a vádirat szerint újságírók kaptak votnq a Ofvénytlőkészllő k^dások f\'men. Diéhr Imre az összeg kiuta
lását nem tagadta. Közérdekből és a sajtó jő hírnevének megbecsülése és megvédése érdekében kijelenti azonbah, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint egyetlen napilap és egyet\'en Ismert hivatásos újságíró egyetlen fillért sem kapott. Propper Sándor azt fejtegette, hogy a népjóléti minisztérium Ügyet miatt felelősségre kell voa*l az egész Bethlen-kormányt, mert Dréhr Imre szerepe csak
epizód szerep volt. A mentei «i bizottság jelenté** a Ház elfogadta.
h feUwtálinssásI javsalat
ismertetése után Eckhatdl Tibor szólalt fel. Hangoztatta, hogy a 800 milliós költségvetést a kormány nem fogju elbírni. A kormány az agrárválság ellen nem tudott konkrét intézkedéseiül lenni. Az ország ki van szolgáltatva a íamlzAlt Iparnak, amely teljes mértékben kihasználja a
vámvédelmei. Külkereskedelmi politika szempontjából a helyzet ma Magyarország számára előnyös és ezt kt kell használni. A pénzügyminiszter bizonyos tókeellenes hangulatról beszélt. Ezt bármennyire el is kell Ítélni, de természetes indokokból fáplálkqzlk. A nagytőke nemzeti ellenőrzése közérdek és olyan ÍOve-telmény, amelyről pártja nem mond le. Visszautasítja ;< ptozügyniinlsz-ternek azt a vádját, mintha ebben a kornmunlszlikus gondolkozás legcsekélyebb szikrája volna. A túlságosan magas Jövedelmekkel szemben a nemzeti Jövedelem észszerű megosztására.van szákig. Aggodalommal tölti el az, hogy a kormány kincstári jegyek kibocsátására gondol. Marad -junk továbbra is a deflációs politika mellatt. A iavaslatof nem fogadja el.
Szünet ulán Woljf Károly szólalt lel. Elfogadta a felhMalmazási törvény meghosszabbításáról szóló ja-
vaslatot. Kifogásolta pártja nevében a 33-as bizottság összetételét
Qróf Somsslch Antal bizalmatlan az országos bizottsággal szemben, mert nem látja benne eléggé képviselve az agrárérdekekel. Csökkentették az Illetményeket, nem lett azonban olcsóbb a megélhetés. Kérdezi, miért vonakodik a kormány a mammutfizetéseket megszűntetni ? A devizakorlátozás megszüntetését és a bankok hatalmának letörését kérte, majd hangsúlyozta, hogy a kormány, ban nem lát sem elég( erélyl, sem elég céltudatosságot és ezért a javaslatot nem fogadja el.
Buchinger Manó szerint a kormány diktatórikus jogkört biztosit magának a javaslattal. Ezután a vitát megszakították és azt holnap tolytai|áL Az ülés 6 órakor éri véget.
* hitelkamatot agy és fél, a betétkamatot fél százalékkal caBkkentik
Budapest, április 18 Az Országos Hltelűgyi tanács ma délulán tartott ülésén a bíróilag érvényesíthető kamatokat 1 és fél százalékkal mérsékelte. Ennek al»p|án tehát a bankok még ma másfél százalékkal csökkentik a hitelkamatot és bizonyos hitelekkel kapcsolatban erről értesíteni fogják az ügyfeleket Is. A bankok egymásközti forgalmában a visszleszámlto\'.ásl kamatlábai további 1 százalékkal mérsékelték. A hltelűgyi tanács ugy döntött, hogv a betétkamatot fél százalékkal tzál-llthalják le a pénzintézetek.
Ssíivnnmxuria a legfőbb bardijáis
vyyéul Metánt luttHttt érte
Március 2-án este Kustos MihUy gazdálkodó és tObb barátja, köztük Pap József Is kisebb mulatozás rendeztek a szigetvári Polgári Olvasókörben. Pap József ittas állapotbjn összeverekedett egy másik vendéggel. a verekedőket azonban Kustos Mihály szétválasztotta, mert meg akarta akadályozni, hogy vér folyjék Ez a beavatkozás annyira bántotta Pap Józsefet, hogy a korcsmából távozóban megtámadta a barátját. A verekedés hevében Kustos kési rántott és sztvenszurta Papot, akt a helyszínen meghalt.
A kaposvári törvényszék most vonta felelősségre Kuslos Mihályt, akit erős felindulásban elkövetett súlyos testisériésDen egyévi börtönre ítélt.
Iskolai kasszafurás Zalaegerszegen
Szombatra virradóra ismeretlen tettesek betörtek a zalaegersiegi polgári leányiskola igazgatói szobáidba, ahol sikerüli megfurniok a Wertheim-szekrény egyik zárját. A második zárat már nem volt idejük megfúrni, mert időközben valami megzavarhatta őket és igy zsákmány/nélkül voltak kényteien«fc elmenekülni, p,
ZALAI KOZLONV
%
Két év alatt huszonötén mentek férjhez az Izr. Leányegylet tagjai kSzOl
A Nagykanizsai Izr. Jótékony él Kulturális Leányegylet évi kózgyfllése Nagykanizsa, április 18
Két év után közgyűlést tartott a Nagykanizsai Izr. Jótékony és Kulturális Leányegylet. Ez a minden szimpátiára és támogatásra érdemes, fiatal egyesület példás lendülettel sorakozik Benjáminként a kanizsai karitatív egyesületek közé. Sajnos, hogy a szimpátia és támogatás éppen azok részéről hiányos, akiknek nevét az agilitástól és jószándéktól buzogó egyesület viseli. Mindössze 88 zsidó leányt tart ma nyilván a tagok matrikulája. Ez a szám nagyon alacsony ahhoz a nemes misz-szióhoz, a vezetésben és működésben megnyilvánuló nemes szellemhez éi ahhoz a temérdek feladathoz, amit a Leányegylet programja és léte Involvál. Jó és üdvös lenne, ha a jövö közgyűlés az egész kanizsai zsidó leány-tábort egységes csatasorban találná az egyesület nevében kifejeződő nemes célok szolgálatának frontján.
a
A Leányegyesület vasárnap délután tartotta közgyűlését a Kaszinó aiíó termében dr. Rothschild Béláné elnök vezetésével. Jelenvolt dr. Wlnk-ler Ernő főrabbi, dr. Halphen Jenő hitközségi elnök és neje ls.
A Magyar Hiszekegy elmondása után dr. Rothschildné meleghangú elnöki megnyitót mondott. Indítványára a közgyűlés M. Szabados Ka-Iát, az egyesület leglelkesebb volt alelnökét tb. alelnökké választotta. Utódjának az alelnöki székben, Barta Rózsinak (aki otthagyni készülvén a leánysort, kedves beszédben vett bucsut a leánygárdától) jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a közgyűlés.
Rajkl István, a közszeretetben álló egyesületi Utkár, két évet felölelő jelentése a fokozódó nyomorral fokozódó kötelességek terhét ecsetelte, majd Ismertette a működési adatotokat Pár érdekes szám ezek közű::
1930—31-ben a Lednyegylet 25 tagja ment férjhez. 1930-ban 137, egy év múlva 88 tagja van (ezen kívül 41 alapító és 120 pártoló lag). 1930-ban még 180 pengős bevétellel zárul egyik-másik hólabda-tea. 1931-ben már 60—80 pengős eredmények a gyakoribbak. Az egyesület kelengye-alapjának 940 pengő vagyona van.
1931-ben havi rendes segélyezésekre 1826, tandijakra 322, természetbeni stb. segélyekre 288 pengőt adott kl az egyesület. Tagdij havi 50 fillér.
A jelentés köszönetet mondott a város, a Kaszinó támogatásáért, kegyelettel emlékezeti meg néhai Stel-ner Zsigmondról, az egyesület jóságos .Zsiga bácsi "-Járói.
A közgyűlés meleg óváció közben mondott köszönetet a Zalai Közlöny-nek mindig odaadó és önzetlen támogatásáért.
Dr. Wlnkler Ernő beszédében hangsúlyozta, hogy Nagykanizsán etyan zsidó leánynak, akinek az
egyesületben a helye, nem szabad abból hiányoznia. A jótékony működés mellett buzditja az egyesületet elmének megfelelő vallásos és kulturális tevékenységre, hetenként kulturális Összejövetelek tartására.
Dr. Rotschlld Béláné válaszában a széthúzást ostorozta és a kulturális és vallásos program beállítását Ígérte.
Szabados Magda pénztárom (a lemondott Kürschner Manci pénztáros jegyzőkönyvi köszönetet kapott munkásságáért) beterjesztette a zárszámadásokat
Hlrscht Jenő választási elnök vezetésével megejtették ezután a válafcz-tisokat, titkos szavazással, melynek során nagy élénkség uralkodott a
szavazólapok módosítása körül. Ennek ellenére teljes egészében a .hivatalos lista" győzött. Az elnökséget egyhangúan választották meg.
P.lnök: dr. Rotschlld Béláné, alelnökök: Rosenjetd Beit! és Vajda Jolin, titkár: Rajkl István, pénztáros: Szabados Magda, Jegyző: Bencze László, ellenór: Havas Boriska.
Választmányi tagok: Ábrámovlcs Olga, Bader Anny, Bíder Magda, Bencze Magda, Berény Magda, Blankenberg Orete, Domány Klára, Fahn Margit, Fehér Magda, Fonyó Annus, Havas Ilus, Herzfetd III, Hlrschler Manci, Hoifmann Anni, Kardoa Teri, Kasztl Manci, Kálmán Magda, Kárpáti Bózat, Kosztelltz ltus, Lackenbacher Irén, Leltner Rózsi, Perlsz Rózsa, Pollik Klári, Sattler Inna, Vogel Bózsl, Welnberger Bözsi. Welnberger Manci, Welsz Éva, Welsz Lola.
Számvizsgálók: Hlrschler Margit, Pollák Kaló. Sattler Mand.
_1932. április 18
vetett koncepció hiányát a gazdasági szak-reszortokban. Hibáztatta, hogy ai országos érdekképviseletek sok tapasztalattal rendelkező vezetőinek tanácsalt mellőzik. Szóvá tette a jelentés a szövetkezetek és üzemek tulkapásalt és egészségtelen konkurrenclá|át.
— A vasúti kalauz és mozdonyvezető, — Így a jelenlés — a postás, más köztisztviselő vájjon gondolt-e valaha arra, hogy az árudájában, szövetkezetében élvezett 2—3 százalék visszatérítést 10-15 százalék fizetésredukció tormájában sokszorosan vissza kell fizetnie az államnak,
ahonnan szövetkezeteik támogatásukat kapták ?
Kikelt s leienlés ,a mezőgazdasági kamarák szatőcskoddsa" ellen, ami mind löbb cikkre terjed kl. holott pl.
a gállcot a mult évben la 2—3 pengAvel olcsóbban adta a magánl Lcreskedelem, mint a kamara. Enbek dacára az állam 1500)00 pengőt fizetett rá a kamarák rézgálicára. Az államvaiutak árudájánál ls több százezer pengő a deficit. Olyan gazdaságpolitika, amely előbb elviselhetetlen versenyt támaszt a kereskedelemnek, majd adók tömegét zúdítja ezekre az adóalanyokra, tovább fenn nem maradhat. Nálunk van egész Európában (Oroszországot kivéve) a legtöbb hatósági tizem, a legtöbb egyetem, a legtöbb külföldi kollégium és a legdrágább parlament. A belső hibákon Is segíteni kell, mert
csak ujabb terhekkel, melyek mar nem a keresetet veszik el, hanem a kereskedő munkaeszközét! a forgótőkét, — a bajokon segíteni
nem lehet. Kiiért a jelenlés az egyenlőtlen aranyelosztás, a munkanélküliség, a termelés és fogyasztás, a jóvátételek világ-problémáira, melyek egy európai egyesült államok korvonalaiban sejtetik a regenerálódás alapjait.
Köszönetet mond a Jelenlés a városi vezetőség, a hatóságok fejeinek megértésééit. .Különös elismeréssel kell megemlékeznünk — mondja a továbbiakban — a Zalai Közlöny támogatásáról, melynek szerkesztősége mindig Igaz barátként állt az oldalunkon".
A jelenlés az egyesületi működés vázolásával éti véget a fáradaUan, nemes önzetlenséggel és ritka agilitással dolgozó elnök és titkár éltetése közepette.
Sáfrán Ferenc pénztáros előterjesztene a zárszámadásokat. Kiderült, hogy a tagdíjaknak csak fele folyt be az elmúlt évben: — 764 P,
A választás
egyhangúan, közfelkiáltással történt. Eredménye :
Elnök: Frledenlhal László. Alelnökök : Teutsch Ouszláv, Sípos Andor. Titkár: Neu Pál. Ogyész: dr. Mező Ignác. Pénztáros: Sáfrán Ferenc. Ellenőrök: Krausz Nándor,
Május 15-én életbelép a textll-fázisadó
Budapest, április 18 (Éjszakai rádlójelentés) A gazdasági miniszterek értekezlete hozzájárult, hogy az egyfázisú forgslmládó
rendeletet a textilárukra ls érvényesítsék. A rendelet, amely 46.000 adóalanyt érint kedvezően, május 15-én lép életbe.
Kereskedő-problémák a tisztviselőfizetések redukciójától a klub-alapításig, a „gazdakamara szatócs-kodásá"-tóI a kanizsai filléres gyorsig
A Nagykanizsai FOtzerkeretkedók Egyesületének évi közgyűlése
Nagykanizsa; április 18 Évi rendes közgyűlést tartott vasárnap délután a Füszerkereskedök Egyesülete a nagykanizsai Kaszinó alsótermében
Frledenthal László elnöki megnyílójában köszönettel emlékezel! meg arról, hogy a polgármester mindenben teljes megértéssel fogadja a füszerkereskedök klvánságalL
— De hogy eredményeket tudunk elérni, — folytatta — azt köszönhetjük a Zalai KözIBny-nti, (éljenzés) az ö támogatásának, amivel mindig mellénk állt és minden ügyünket magáévá telte.
Jelentette az elnök, hogy nagykanizsai más szakmabeli kereskedők Írásban fordultak a Füszerkereskedök Egyesületéhez, melyben kérik, hogy
alakuljon át az egyesület Nagykanizsai Kereskedők Egyesllle-té-vé, vegyen fel klub helyi-
séget, alakuljanak abban szakosztályok
és egy szakosztály legyen a fűszereseké Is.
Krausz Nándor hozzászólása után a közgyűlés kimondta, hogy az elnökség javaslala értelmében a kérdési ma nem tarijfi Időszerűnek s bár nem ejti el, de kimondja, hogy a javaslat szerinti formában nem lenne biztosítva, hogy a megoldás kellő módon ludja szolgálni a faszeresek érdekeit.
Neu Pál titkár évi Jelenléte egy szélet távlatú keretkedelem-polilikal és közgazdasági értekezés. A világgazdasági bajokon lul rámutatott az állami admlnltzlrácló túlméretezéséből, a Bethlen-kormány költekezéséből, a kapkodó gazdatág-polflikából előállott beltö, honi bajokra, amelyeken az uj reztim lényeges változást nem eszközölt. Hibáztalla a rendkívüli viszonyok közi megkö-
VÁROSI HIOZGÚ
Aprlll. IB-é« » K.ddan
16 évem feltillefc résxérel
Egy önfeledt pillanat
vagy
A szerelem veszélyei
Egy leány megrázó tragédiája az élet forgatagában 10 fejezetben.
Remek klegószitfi mtisor
Előadások kezdete 7 és 9 órakor.
1933. április 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Sáfrán József. Háznagy: Oold Ignác. Jegyző: Mustos Ferenc.
Választmányt tagok: Bcdenek István, Berger Adott, Berger Samu, Davidovlcs Lajos, Deutsch Sándor, Fenyvesi László, Flschl Adolf, Gárdonyi Jenő, ifj. Halász Jenő, Han-delsmann László, Hlrsch Oszkár, Koszorú József, Lackenbacher Jó-xsef, Leilner Aladár, Lusztlg Ödön, Maschanzker Márton, Mlakolczy Jó-zset, Mr3z Jenő, Papp József, ifj. Papp Péter, Sárkány Mór, Stampf Zsigmond, Síern Ignác, Slernberg Vilmos, Stroch Pál, Szántó Vilmos, Szerecz Pál, vitéz Tóth Béla, Vida L,|os, Waldmann Miksa, Weinber-ger Jenő, W?isz Ödön.
A választás után Frledenthal elnök megköszönte a bizalmat és a jövőre vonatkozólag kérte a karlár-sakat, hogy minden adó, vagy b!rmi hivatalos, hatósági, stb. ügyekben forduljanak az egyesülethez, mint eddig Is tették. Beszerzett most már az egyesület írógépet, adókönyvet, rendeletek gyü|leményét, ugy, hogy
senkinek sem kell msgának, tanácstalanul járnia a hivatalokat.
A barátság és megértés szellemének kell gyökeret verni — mondta — a faszerkereskedők között, csak Igy lehet a közös érdekeket eredményesen megvédeni. Bejelentette, hogy kulturális téren Is kiván dolgozni az egyesület. Neves írókat, közgazdászokat hlv meg előadásra. Hantos Elemér külföldi obllgói után Ígérte kanizsai előadását, felkérték Mőra Ferencet és másokat Is. Május 22-én kirándulás lesz a Sörgyárba.
Sternberg Vilmos Indítványozta, hogy írjanak fel a DV-hoz filléres gyors érdekében. Frledenthal elnök kifejtette, hogy
a kanizsai kereskedelemnek nem érdeke, hogy Innét In dúljon filléres gyors Budapestre.
400 ember, ha vasárnap mennék Is (bár a nemzetközi vásár Idején ott vasárnap ls mindent árulnak) az 5 pengős vonatköltséggel együtt legminimálisabb számítás mellel! is elkölt fejenként 10, összesen 4000 pengőt. Ezt a pénzt a mai viszonyok közt nem szabad kivinni Nagykanizsáról Ellenben éppen a Fü-sierkereskedök Egyesülete kezdeményezésére a polgármester Is gondolkodik azon, hogy hogyan lehelne Budapestről egy filléres gyorsot indítani Nagykanizsára.
Oold Ignác javaslatára a közgyűlés az elnöknek, a titkárnak, a pénztárosnak és a Zalai Közlöny-nek lelkes pvácló közben jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a fűszeresek közös ügyel érdekében való egész évi odaadó és önzetlen fáradozásukért.
Ezzel a legmozgékonyabb nagykanizsai egyesület közgyűlése befejeződött.
A lóháton Rómából visszatérő svéd bárónő Nagykanizsán
a podgyászatt. A helybeli tüzérosztály
Nagykanizsa, áprllla 18
Érdekes vendége volt Nagykanizsának. .Egy szép, szőke, maRas, \'latal hölgy, az oldalán tör és revolver. Baroness Linde von Kilnchow-slröm.
A svéd bárónő hazájából lóháton tette meg az ulat Rómába és most vlsszauljábau került Nagykanizsára. Lelenyéröl jött, ahol Andrdssy grófék vendége volt (rokona ugyanis Andrássy grófnénak).
A bárónő lóháton érkezett szombat este 7 órakor. Egy másik ló hozla
tisztjeinek kéttagú küldöttsége fogadta és üdvözölte a hősi szobornál. A Cenlrálban szállt meg. Ekte — mit is csinálhat egy Idegen Kanizsán? — moziba ment. Másnap délelölt 11 órakor Indult tovább lóháton (a lovai a tüzérlaktanya Istállóiban voltak elszállásolva) Marcaliba, ahol Pejacsevics grófék vendége volt Onnét Székesfehérváron át Budapest a cél, ahol 5 napig marad, hogy ismét lóra ülve junlus közepén érkezzék vissza hazájába.
Fodor színigazgatótól megvonták az engedélyt
Háromtagú színész-konzorcium vezeti a színházat
Pécs, április 18 (Éjszakai rddlójelentés) A kultuszminiszter megvonta a koncessziót Fodor Oszkár pécsi színigazgatótól az Országos Szlnészegyesüleltel
szemben fennálló tartozásai miatt és Jakabffy\' Dezsői, Danis Jenőt, valamin! vitéz Bánky Róbertet jelölte ki a színtársulatnak konzorclonálls alapon való vezetésére.
— Divatos tavaszi és nyári férfi szövetek métere már 4-50 Pengőtől kezdve kapható —
Schűtznél.
Divatos
nagy választék
5INGER
divatáruházban.
Zsarolási per egy hajnali mulató társaság lazsnaki autó-kirándulásából
A pénz nélkül mulató társaság és az erélyes sofför históriája
hatolt, mig végre kibökte, hogy nln-
Nagykanlzsa, április 18 Az Erzsébet-téri .Falatozóban" csendesen szórakozott egy kis társaság, köztük Horváth József 51 éves gelsei gazda, meg ejzy másik Horváth nevű gazdaember Zalaegerszegről. A társaság Innét a Koronába ment, ahol Horváth Józsefnek az a gondolata támadt, hogy autóba kellene szállani és kimenni Lazsnakra az oltani vendéglőbe. Fel is fogadták Dómján Béla nagykanizsai soffőrt, aki kl is vitte őket a hajnali órákban. Felkeltették a vendéglőst, Szántó Gézát, aki enni-inni-valót hozott a számukra. Időközben a soffőr a zalaegerszegi Horváthot elvitte a kanizsai állomásra, mert haza kellelt utaznia. Mire azonban visszalért ismét a lazsnaki csárdába és kérte az öt felfogadó Horváthtól az autó viteldiját, Horváth ötölt,
csen pénze. Sőt: — az egész társaságnak nem volt pénze. Dómján látva, hogy itt aligha fog pénzt látni, fogta Horválhot, egy ember segítségével betuszkolta az autójába, hogy behozza a rendőrségre és annak átadja. Horváth állítólag az autóba való betuszkolás alatt arcán és fején véresen megsérült. Azonban ennek
ell\'nlmond a sírlettnek egyik vallomása, amely szerint az árokba zuhant és ott verte magát össze. Mikor Horváth József látta, hogy nem menekülhet firetés nélkül, előkotorászta nadrágszárából a pénzt és kifizette a soffőrt, akit azonban feljelentett zsarolásért. Ma volt ebben az ügyben a büntető tárgyalás a nagykanizsai törvényszéken.
A tanuk megerősítették, hogy a sofför nemfizető vendégét átkarolta és bedugta az autójába, de ez alkalommal nem sérült meg.
Dr. Hlrschler Jenő védőügyvéd azzal éivelt, hogy az aulóviteldij készpéni-ügylet, azt azonnal kell megfizetni, csalást követ el tehát az eddigi joggyakorlat szerint az, aki nem akarja kifizetni. Dómján tehát nem követelt el zsarolást, csak elő akarta állítani utasát a rendőrségre.
A bíróság rövid tanácskozás után megállapította a vádlott soffőr vétségét, azonban mellőzte az Ítélethirdetést és mellőzte a további eljárást is a sofför ellen, a cselekmény csekély súlyára való tekintettel.
„Vagy gazdagon láttok viazont vagy sohasem"
Világgá ment egy bslstonpsrtl gazda.
mert nem tudott kenyeret adni a családjának
« Marcali, április 18
Oyöre József balatonszentgyörgyi gazdálkodó azok közé a földturó magyarok közé tartozott, akik egykét holdnyi területből verejtékezik elő a maguk és családjuk mindennapi ját
Mint annyi sokan mások, Oyöre József Is a gazdasági krízis mindent megsemmisítő hengere alá került, ami kipréselte belőle még azt a kis életkedvet is, amivel eddig rendelkezett. Oyöre József feladta a meddő küzdelmet, mert nem tudta elviselni, a látványt, hogy hattagú családjának ne tudja előteremteni a mindennapi kenyeret.
Néhány nappal ezelőtt a már majdnem 50 éves gazdálkodó észrevétlenül összecsomagolta otthon a legszükségesebb ruhadarabjait és anélkül, hogy bucsut vett volna a családjától, eltűnt Balatonszentgyörgyről. Egy levelet hagyott hátra n családjának. Ebben megírja, hogy az anyagi romlás miatt kénytelen eltávozni hazulról és m*s országban próbál szerencséi.
— Ne keresselek, írja az utolsó szavaiban, mert úgysem találtok meg, én rövidesen átlépem a határt es vagy gazdagon láttok viszont, vagy sohsem.
Az elkeseredett gazdálkodó fekete ruhában távozott el hazulról. A többi cókmókját egy kis batyuba összekötve viszi magával.
A csendőrség szemmel tartja a határmen 1 községeket, hogy megtalálja a világgá ment gazdálkodót
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás j
OyflJtő: Fő-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsztltó üzemében
■aqykahizsAh.
ZALAI KÖZLÖNY
Pír hétig tart a polgármester betegsége
E marad a képviselőtestület Ölése
Nagykanizsa, április 18
Dr. Krdlky István polgármester állapotában Javulás állolt br, már teljesen lázmente*. Dr. Takács Zoltán kórházigazgató és dr. Krelncr Zsigmond osztályfóorvos kezelik. Előreláthatólag néhány héten belül ismét elfoglafnalja hivatalát.
JeieztUk, hogy a polgármester felmerült ügyek elintézése végeit Összehívja a pénzügyi bizottságot és a város képviselőtestületét. A polgármester létrejött ujabb betegsége miatt azonban a bizottság és a képviselőtestület összehívása halasztást szenved.
A 20-as matiné,
mint előre látható volt abból a keneteiből és büszkeségből, amivel Nagykanizsa hós ezredet mindenkor Övezi, —• telt házat vomott vasárnap délelőtt a színházba. Ott volt a nagy közönség élén az egész tisztikar, a polgári élet notabilitásal. Az. Országos Vitézi Széket vitéí PDIdhdzy Pál százados (Budapest) képviselte. Előadó Brunncr Mihály ny. alezredes voiL A volt 20. ezred hősi küzdelmeit vázolta az elindulástól a visszaérkezésig, érdekesen, a katonás tárgyilagosságon is át-átcsillanó meleg emberi színekkel, sok kedves és sok szomorú epizóddal, szabadelőadásban, amit térkép-vázlatokkal illusztrált. Az előadást végig fűtötték a személyes átélés közvttlen, őszinte szinei és ere|e. Dávid Magyar József hírlapíró „Dalolva mentek csatáról csatára" c. költeményében áldozott a hós 20-asok emlékének, meleg sikert aratva annak szavalásával. — Őszinte elismerés honorálta a Parti Lajos vezetésével nagyszerűen szerepelt Ipartestületi Dalárda teljesítményét. A 20-as matiné rendezése dr. Tholway Zsigmond, az irodalmi és Művészeti Kör lángoló magyarságú elnökének érdeme.
József-napot ünnepeltek
a hagyárosl „szociáldemokraták" Zalaegerszeg, április 18
Feljelentés következtében több hagyárosl gazdálkodó ellen eljárás Indult, akik állítólag lillott gyűlés keretében megalakították a szociáldemokratapárt hagyárosl szervezetét. Az egerszegi (ószolgabiróságon most tárgyalták ezt az ügyet. A tárgyaláson kiderült, bogy a feljelentés bosszú müve, mert a feljelentett gazdák március 19-én csak József-napot ünnepeltek az egyik gazdánál és eti&kben sem volt gyűlésezni. A büntetőbiró minden gyanúsítottat felmenteit.
NAPI HÍREK
Nyugat április Goethe halálának
- A
16-lkl száma százados fordulója Alkalmából Bablta Mihály, Elek Artúr, Gyergyal Albert, Haláaz Gábor tanúi-Bányait és Szabó Lőrino Goethe-vers-torditásait közli. A szám kiemelkedő közleménye a egyben Irodalmi esemény Ambrus Zoltán három Írása, melyeket azanl a kívánságával adott át egyik barátjának, hogy csak halála után kö-zNheU a Nyugat A Magyar Írók Sátora o. rovat és a Nyugat tparpártolásl ankétjáról szóló beszámoló teszt teljessé a gazdag tüzet tartalmát. Negyedévi elő-Eetéa 10 pengó. Kiadáhlvatnl: V. Vilmos császár-ut 31.
= Férflsíövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger divatáruházban
NAPIREND
Április 19, kedd
Római katolikus: Emma. Protestáns:
Kocaárd. Izraelita: Nizan hó 13. •
Városi Muzeum ás Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgála) > a .Satvator\' gyógyszertár Erzsébet-tér 21 és a klskanlssal gyógyszertár.
Városi Mozgó. „A szerelem veszélyei", egy leány megrázó lragédlá|a az élei forgatagában. — Kisíró mllsor.
Oósttlrdó nyitva reggel 0 órától este 8 óráig (hátié, szerda, pénlek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13
— Személyi hírek. Dr. OramUng Kornél, a bajai kir. ügyészség elnöke Nagykanizsára érkezeti és látogatást lelt a nagykanizsai kir. ügyészségen. — Dr. Ouszlch Viktor, a Batthyány-Strattmann László herceg uradalmak központi jószágigazgatója Budapestről tegnap Nagykanizsán tartózkodott és látogatást tett Barthos Oyula hercegi erdőmesternél. A jószágigazgató Nagykanizsáról Körmendre folytatta uljál.
1932. április 15. »
A kórházkápolna-sorsjegy
húzása junius 25-én lesz
Nagykanizsa, április 18
Bődy Zoltán alispán ma küldölle meg Nagykanizsára a pénzügyminiszter rendeleiét, amely junius 26-ére a nagykanizsai kórházkápolna céljaira rendezendő tárgysorsjátékot Illetékmentesen engedélyezi és biztosul dr. Kráiky István polgármestert jelölte kl. Mz engedélyezésben meg van állapítva, hogy 1200 drb. 1 pengős sorsjegyek Mbocsájlásáról van szó.
— „A Szentgyörgyvárl-hegy
alatt történt fejszés kalandnak városi képviselő az egyik szereplője" clmü tegnapelőtti cikkünkkel kapcsolatban Oábor Prlncslcs Oyörgy városi képviselőtestületi tag, Atll.\'a u\'cai lakos annak megállapítását kéri, hogy nem azonos az ügyben szereplő ugyan-csali Oábor Prlncslcs György, de Telekl-ut^lOO. szám alatti lakossal, aki csak volt városi képviselőtestületi tag.
=> Nagy maradék vásár Slnger divatáruházban.
mm
On< küli&zk<yclik ?
Szőnyeget

-nél.
— Pesszách ünnepe. Holnap, szerdán este áll be izraelita polgártársainknak 8 napoB Pesszách ünnepe, mely alkalomból az ünnepi Istentiszteletet dr. Wlnkler Ernő főrabbi és Ábrámovlls Márk fogják tartani.
— A közegészségügyi bizottság ölése. Nagykanizsa város közegészségügyi bizottsága ma délután 6 órakor a városháza kis tanácstermében ülést tart, amelyen a megüresedett elnöki állás és a kórház sebészeti osztályának segédorvosi állásra való kandidálás kerülnek letárgyalásra. Értesülésünk szerint az elnöki állást egyelőre nem fogják betölteni.
— Halálozás. Tánczos Kálmán zalaszenliászlól plébános, 49 éves korában agyyérzés következtében, a szombathelyi kórházban meghalt. Hozzátartozói Nagykanizsára szállítják, ahol a családi sírboltban helyezik örök nyugalomra. A végtisztességen megjelenik az egész környék papsága is. A holttestet Horváth Qéza temetkezési vállalkozó autóval kedden délután szállítja Szombathelyről Nagykanizsára, ahol a temetés szerdán délután tél 4 órakor lesz.
Gyermek és szülő, 1932...
Minap -a polgári másodikas leánykái azt az iskolai feladatot kapták, hogy Írjanak dolgozatot az édes apjukról. Kedvesen és szomorúan, az egész mai keserves világ tükröződik, kOletes gazdasági tanulmányoknál, könyvtárra való korrajznál, száz vezércikknél igazabban a gyermekiéleknek itt következő kis tükördarabjában, egy kanizsai másodikas polgárista „édes apámról* cimfl dolgozatában.
„Én azt hiszem, hogy az én édesapám a legjobb édesapa az egész világon. Igaz ugyan, hoi:y egy kicsit Ideges, de ezt nem la lehet roaszné-ven venni, mert a mostani gazdasági viszonyok mellett minden caaládtenn-tartónak nagyon sok gondja van. Azonban ha az üzletből hazajön, mindig felvidul, mert én azon vagyok, hogy örömet okozzak neki. Édesapám velem szemben nagyon elnéző, de édesanyám annál szigorúbb. A jó Istent arra kérem, adjon hosszú életet szüleimnek."
Irta : Kauftnanti Klára, polg. Isk. II. B. oszt tan., az Urnák 1932-lk, a trianoni nyomorúságnak 12-lk eazten-dejéhen. __ *
Futószőnyeg, szép mintákban, tartós minőség métere csak !■—\' pengő a SchQtz Áruházban.
tU-ii MMnybtn ntponfi-T-^i
FMinybm (t&eri étkezés)-----10.-p—fi
— A kiscserkészek műsoros előadása. Régen láttunk olyan kedveset, mini vasárnap délután a 375-ös apród-cserkészek előadását a Roz-gonyi-utcai lornacsarnokban. Egészen megtelt a terem közönséggel, a cserkészet barátaival, szülőkkel, a honvéd-tisztikar, a papság, a lantestületek képviselőivel. Neuwlrth Oyörgy taniló, a kiscserkészek csapatának lelkes és sgllis parancsnoka cserkészszámokból pompás műsort állitolt össze, minden számot fajos tetszés honorált. Volt is mit nézni, nevetni, hallgatni. Az apróságok hol bájos komolysággal, hol pajzán kedvvel játszották végig a szavalókórast, a tábor-Jelenetet, az élő xilofonl, szavalatokat (a klicserkészek szavalóversenyén L dijat nyert Horváth Józsi szép könyvet kapott), énekeket Nagy kedvet csinált az idei táborozáshoz a velitett képek sora a korábbi táborozásokról. A bevételből szegény klscserkészeket visznek az idén táborozni. A táborozás Balatonlellén lesz, eddig már mintegy 70 jelentkező van reá. — Felülfizetlek: Vlda Lajos 2.5a Surgoih Miksa\' 2.20, Brunner alezredes 2, Qazdag Ferenc 2, Koronya Lajos l, Bartal gimnáziumi tanár l, N. N. I, Rlskó Tiborné 0.5a Takács Ferencné 0.20 P.
— Miről beszélnek a leányok - agy-
más közölt? Egy kíváncsi Járókelő kileste két leány beszélgetését és Imc mit hallott? „Tökéletes... mondá az egyik, „...oly enyhe éa kellemesI" — „És az Illata..." Jegyezte meg a másik. — „Nincs repedezes, kellemeüen érzés — pedig sokszor órákon át Járkálok esős hideg Időben," — „Nekem pedig odahaza az a sok házimunka éa ennok ellenére mily bársonyosak mindig kezeim." Fejét csóválva távozni készül a kíváncsi hallgató, mikor tülét még megUU: „... éa most még ez az árleszállítás I — Ezentúl még fokozottabban logom az EJlda szappanokat éa krémeket használni. Tökéletesek és Igazán olcsók."
— Az ipartestfliet felterjesztése a tanonciskola! szervezet megváltoztatásiért. A nagykanizsai ipartestület országos mozgalmat indított a tanonciskolái szervezet 21. §-ának módosítására, mely szerint a magasabb iskolákkal rendelkező tanoncok az iparostanonciskola megfelelő osztályába soroztsssanak be. Az elnökség tegnap terjesztene fel országos Javaslatát az IPOSz-hoz és a soproni Kamarához megfelelő állásfoglalás végett.
— Fegyverárverés a főszolga-blróságon. A nagykanizsai föszol-gsbiróságon fegyverárverés lesz május 2-án reggel 9 órakor, melynek során a talált és elkobzott vadászfegyverek, revolverek kerülnek nyilvános árverés alá. A hasznavehetetlen fegyvereket ócskavasként árverezik el.
1032- iprllll
ZALAI KÖZLÖNY
a
Mozl-ölr
Molnár F.: Liliom és A négy rtnteát, kit világattrakció egy műsorban kerül bemutalóra szerdán és csBtörtSkSn.__(=)
_ a Keresztény Társas Temetkezési Egylet most tartotta rend-Uvüll választmányi ülését, amelyen i közgyűlés előkészítése felett határozlak é» megtették a kellő intézkedéseket. Dr. Kuhár Oltó egyetfl-lell ügyész hangsúlyozta, hogy a választmány a közgyűlésnek mindent Őszintén tárjon fel, hogy főleg a temetkezési vállalatára vonatkozóin részletesen világosítsa fel a közgyűlést, hogy az megfelelő és az egyesületi tagok szempontjából legmegfelelőbb határozatot hozhasson. A rendes évi közgyűlés .május közepe-ttján lesz.
- Találtak egy csiszolt egye* a üveget. Átvehető a szerkesztőségben.
- Az inségakeló javára rendezett hangverseny felOlflzetésel. Hegyi Emánuel hétfői hangversenye tikalmával a következő feldlfiieiések ISrlénlek: Binkegyesűlet 10, Fűszer-kereskedők Egyesülete 10, Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete S, Hlrschler Sándor kincstári tanácsos 3, dr. Kreiner Zsigmond főorvos 3, Magántisztviselők Egyesülete 2, N. N. 1.50 pengő, összesen 84 60 pengő. Fogadják a nemes adakozók ezúton li a rendezőség hálás köszönetét.
- Harkány gydgytardó, hazánk köz-
ismert rheumi sekkel, a modern
lí^ ujabb épttkezé-
léplt
irdőjivel várja nemcsak az üdülni
Ove\'telményeknek \'eleiden kiépített hatalmas thermál-
vágyö vendégeket, hanem mindazokat, akik rheumaukus bán tat maiktól szabadulni akarnak, mert fájdalmalkat a gyógyforrások 82° természetei meleg, Kénes, rádióaktív vize megszünteti. A nagy gyógyhatású fürdfl 50 hóldaa gyönyörű parkjával, hazánk egyik legkellemesebb UdülOhelye ls. Thermál-tótürdő, mozi, tó lányok, kirándulási lehetOsegek, tennlspálya stb. A gyógy ttlrdO üzemeit uj bérlő, Delm ErnO vezeti, aki eddig az országházi bultetban működött
— Baleset a kltkanlzsai országúton. Wlld Zsigmond 16 éves kltkanlzsai kifutófiú vasárnap délntán néhány barát|ával Nagykanizsára Igyekezett. A Transdanubia közelében egy személyautó érte utói az ut közepén haladó fiukat, aldk csak az utolsó pillanatban hallották meg as auló tülkölését. Wlld Zsigmond amint hátranézett, alig 6 méternyire maga mögött pillantotta meg az autót és ugy tOegijedt, hogy egy villámgyors lendülettel oldalt ugrott. Az ugrás rossz helyen lörlént, mert megbotlott és Jobboldalával teljes súlyával rázuhant egy kllométerk&re Belső sérülésekel azenvedett. A mentők sz éjszaka lolyamán beszállították a városi közkórházba.
— A keszthelyi mulató leányát fogházra ítélték. Március 15 én egy keszthelyi mulatóban alkalmazott leány, Horváth Ilona tiltott műtétet követett el. A nőt letartóztatták és azóta a nagykanizsai ügyészség fogházában vizsgálati fogságban volt. Ezt az ügyet zárt ülésen tárgyalta a kanizsai törvényszék dr. Mutschen-bacber büntető tanácsa, amely a leányt hat heti fogházra Ítélte. Az Mlet jogerős.
SPORTÉLET
NTE—Pécsi Egyetemi AC 2:0 (2:0)
A tavaszi Idény legszebb mérkőzését vivta a két csspat
Nagykanizsa, április 18
Rekordközönség előtt, esős Időben, mély talajon vívta meg az NTE bajnoki mérkőzését a tabellán elölte álló Pécsi Egyetemi Allélikai Club futballcsapatával. Egész délelőtt esett az eső és délután, a mérkőzés kéz-delekor, egy kis Időre elállott, hogy azután a mérkőzés alatt vagy húsz percre újra megeredjen. Örömmel kell regisztrálnunk, h>gy közönségünk újból fokozott érdeklődési tanúsított az amatör fulballsport Iráni. Az NTE csapata hatalmasat fejlő dött, az alosztály legjobb csapatai közé küzdötte fel magát. Ha a bajnokságot már nem ls nyerheti, de a helyezést elhódítani tőle már nem lehet. A kővetkező felállításokban szerepelt a két cupit:
NTE: C\'ondor — Jámbor, Engel-leller — Rtdlcs, Ritter, Csáki — Fjrkas, Jakubecz, Szollár, Kudlch, Csáti.
PEAC: Simon — Veréb, Vlda — Bossányl, Móricz, Szakmány — Velcsov, Kovács, F/őmberg, Halas, Baczó.
Azonnal az NTE lendül támadásba ét Csász lerohanását csak a szerencse segítségével tudja hárítani a PEAC védelme. Egymásután rohamoznak az NTE csatárai az ellenfél kapuja felé. Az NTE halftora szuverén ur a pályán és olyan szédületes iramot diklál a csúszós, mély pllyán, hogy a szurkoló gárda pirosra taptolja tenyereit. Rttter, az NTE középfedezete, klasszisokkal emelkedik kl a nagyszert) mezőnyből, minden tzereléte, fujeléte, kapcsolása rúgása olyan tökéletet, mintha egy preciziós gép lenne a Torna Egylet tengelyében. Az I. félidő 29-lk percéig azonban mindent ment az Egyetemi védelem, Simon kapussal és Veréb Jobbhálvéddel az élen. A 29 Ik percben Farkai nagyszerűen meglép a védelem melleit, Ideálisan középre ad, ahol a jókor érkezett
Szollár beragasztja a labdát a PEAC kapujába, 1 :0. Alighogy újrakezd a PEAC, máris az NTE csatárainál van a labda, Szollár nagyszerű helyzetbe hozza Jakubeczet és újra Simon hálóját zörgeti meg a bőr, 2:0
Az iram folyton fokozódik, a talaj egyre mélyebb, mert az ető újra esik és a pálya majdnem minden részén hatalmas vlztócsák vannak.
A 35. percben Frőmberg, a pécsi center, nagy helyzetbe kerül az NTE ktpuja előtt, már mindenki gólt Iái, amikor az utoltó pillanatban Radlcs szabadítja meg a biztos góltól a kaput.
A félidő végéig nincs Is érdemlegesebb esemény.
A II. félidőben szinte unalmassá válik az NTE lölénye. Percekig még a félpályán sem Jön át a PEAC. Csak a 20 ik percben hűl meg a nézőközönség ereiben a vér. Kovács, a PEAC csatára, egyedül lör az NTE kapuja felé, Engelleiter rohan ulána, de neki birja beérni, már lövésre áll a pécsi csatár lába, mikor egy szabályos lökéssel a 11 es pont táján fellöki a csatárt. Tipikus 11 es eset, de Kaufmtnn bíró sípja a szurkolók örömére néma marad. 5 perc múlva azonban egyenlil a bíró, mikor is a kitörő Fjrkast a pécsi védőjátékosok formális ollóba veszik, Farkas el ls esik, de a bíró aipja újra néma marad.
A 28-ik percben egy sajnálatos véletlen folytán, hosszú Idő után sérülés történik t pályán. Halas, a PEAC bal0sszek0:öje, megtámadja a labdára vetődő Csondor NTE kapuit és olyan szerencsétlenül esik át Csondoron, hogy komolyabb lérd sérülést szenved.
Utána nagyon nyomott a hangulat a pályán, annyira, hogy Szollár 5 lépésről sem tudja góllá érlékesileul egy kitörését, igaz, hogy a kapu elötll nagy sár is akadályozta ebben.
Az NTE csapatában Csondor ke-
Tenniszütok
hurozósát
gép hurozás
olcsón vállalom
Szabó Antal
aportflzleto.
vés dolgát nagyszerűen végezte, egykét védésénél bebizonyította, hogy formában van. Jámbor mérkőzésről mérkőzésre jobb, második fénykorát éli. Engelleiter is megfelelt. Rtólct szorgalmasan végezte dolgát, Ritter mezőny legjobbja volt. Csáki a várakozásnak megfelelőt nyújtott. Farkat az idei legjobb játékát nyújtotta Jikubec-cel együtt. Szollár lendületes center voll. Kudlch, aki Kelement helyettesítette, a szokatlan balösszekötő poszton nem találta helyét. Csáti ezúttal ls lendületet volt.
A pécsi csapatban Simon kaput, Veréb |obb-bekk, Móricz cent:rhalf, Velcsov és Baczó csatárok tetszettek.
Kaufmann bíró, a fenti kél hibától eltekintve, Jól vezette a mérkőzést. _ (H. J.)
Leventebajnoki mérkőzések eredményei
Nagykanizsa, április 18
I. osztály:
Ékszerész FC-Telekl FC 5:0
(2:0). A szépen feljavult Ékszerész a nehéz, sáros lalaj dacára Is szép játékot produkált, mlg a Teleki széteső Játékot mutatott. Góllövők: Mándl (2), Jelűnek (2), Taródy (I). Blió Ktuger.
Ktskanlzsa—Barakk 1:1. A csapatok csak 28 percet játszottak sz eső miatt. Bíró Flumbort.
13 FC-KAOSz elmaradt
II. osztály:
Hunyadi-Törekvés 2:0 (2:0).
Kemény küzdelem, Igazságos eredmény. Bíró Somogyi.
Bástya—Egyetértés 1:0 (0:0). Oyözöit a szerencsésebb csapat. Bíró Bárány.
(A Zrínyi Torna Egylet teanlsz-
osztálya) április 19-én, kedden délután 6 órakor tartja ezévi alakuló gyűléséi. A vezetőség ezulon Is kéri a tagokat, hogy a gyűlésen minél ntgyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
RÁDIÓ-MŰSOR
Április 19 (kedd)
BatfapMt 9.15 Ai 1 hotnrédgyalogexred zenelurántk hangversenye. Közben 9.30 hírek. 11.10 NcmsstkOst vlz|elzőssolgálat. 12.00 Déli harangszó. Wő)áráslelentás. 12.08 A Vervánsxky-suloueneksr hangversenye. Közben 12.2! Hírek. 13.C0 tdó)elit., Idójá-rásjelentés. 14.40 Hírek. I5.J0 Meteórs 10.49 Időjelzés, idóláráslelentés, H. 17.(0 Magyar nóták. Előadja Erkel Q.bl ctgány-zencalsérettel. 10.00 E. 18 30 O hsngv. 19 30 Az Operaház előtdátánsk közvetítése. „A bolygó hollandi-. Dalmlt 3 (elv. Az I. telv. után Idójelzás, H. As előadás uUn tdő|árásjelenté». Majd cigányzene.
— Női és férfi lehérnemO anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger divatáruház.
—I Dugulás át srmaytrM kástalatk,
gyomor- es bálzavarok, máj- és lépduz-zadás, hát- ás derékfájás elten t természetadta .Fsrsso iázteT keserűvíz naponkint többször bevéve, hathatós segítséget nyúlt.
— Bútorvásárlás — nem gond I Teljét berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen lt szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklót-ut 4,
ZALAI KÖZLÖNY
Közgazdaság
Egységes termelést és értékesítést akar megvalósítani a Magyar Mezőgazdasági Társaság
Nagykanizsa, április 18 A Magyar Mezőgazdasági Társaság vasárnap dé\'ulán tartotta alakuló értekezletét a kiskani/sai Polgári Olvasókörben. Az értekezleten, a melyre Budapestről Neppel Károly kö/ponll titkár jfttl le, Anek Józset, a Kör elnöke, Ifj. Papp Péter alelnök, Fülöp Oyörgy dr. titkár, a választmányi és köil tagok teljes lét-szánban, valamint a klskanizsal gaz-da\'ársadalom szine-java vett részt.
Posll H. Ernő, a Magyar Élet és Járadék Blzlosiló kanizrai vezéiügynökségének vezetője rövidesen vázolta a köri vezetőség előtt, hogy miérl hívták össze az értekezletet, majd Anek Józset elnök megnyitó szavai után Neppel Károly közponli kiküldőit Ismertette a Magyar Mezőgazdasági Társaság célját és reformelveit a minőségi termelést és értékesítést Illetőleg. Kifejtetle, hogy a mozgalom célja szövetkezeti alapon beszervezni a mezőgazdákat, akik egységes Irányítás szerint kapcsolódnának bele a termelésbe és központi ulon bonyolítanák le termeivényeik értékesítését.
Az elöadátl érdekes vita követte, melyben a köipontl kiküldött minden felhozott érvre mrgadla a válásit és eloszlatta a felmerüli aggodalmakal.
Anek József elnök elismeréssel adózott az ériékes előadáséri és kijelentette, hogy a gazdatársadalom helyi csoportja örömmel ceatlakoiik a mozgalomhoz, belépve a tagok sorába.
Értesülésünk szerint május hóban egész Zalára kiterjedő gazdaértekezletet hlv össze a Mezőgazdasági Társaság, amelyen lovag Sterndd István kormányfötanácsos, ügyvezető Igazgatón kivül Oyömörey Oyörgy főispán is részi vesz. A gyűlés helyétől és ldejér(l még nem történt döntés.
Örömmel vessiük tudomásul ezen mozgsk.ni eröleljrs terjedéséi, mely nek nagyvonalúságára jellemző, hogy két héttel ezelőtt 4800 székesfehér-váii gazda lépett be a tagok sorába.
Newyork o 2642
KMtki zárlat
Plrls 20-301/s, London 1942; 514-37, Brösael 72-10, Mllsno 26-4211,
Madrid 39-201 Amsterdam 208 00, Berlin
12215, Wien —•-, Szófia 372, Prága
15-22, Varsó 5700, Budapest -■-Belgrád 9-00, Bukarest 3-07.
VALUTÁK Angolt. 2150-2190 Beles fr. 8005-80M Csen k. 10-06-17 06 Dánk. 117-40-118-40 Dinár 9-89-1001 Dollár 57050-573-50 Franciát 22-30-22-50 HolL 231-20-232-60 Zloty 84-00^4-50 UJ 346-3-56 Léva 406-4-19 Ura 29-20-2950 Márka 135-45-136 25 Norvég IOS-40-109-40
Peseta —•--—
Schlll.
Svájcif. ttO-TO-lll-40 Svéd k. 106-40-107-40
DEVIZÁK Amst 231*40-232-60 Belgrád 9-97-1007 Berlin 135-55-13625 Brüssel 80*15-80-65 Bukarest 3*41-3*49 Kopenb.11760-11840 London 21*52-21*72
Madrid —•-
Milano 29*30-29*50 Newy. 571*00-574*00 Oszló 108-60-109*40 Párta 22-33-22 47 Prága 16-94-17-02 Szólta 408-4-19 Stockh. 106 "60-107-40 Varsó 84-10-64-50
Wien _•_
Zürich 110-80-111-40
Wien deirlng áriotyama: 80.454.
Tannéiytássáe
Buza tv. 10 flll. esett, dt. változatlan, rozs — flll, esett.
Buza tiazav. 77-es 12-85—13-70, 78-ss 13-00-13-80, 70-es 1315-14-00, 80-ss 13-25—14-10, dnnánl. 77-es 1285-1300, 78-ss 13-00-13 15, 79-ea 1315-1330, 80-ss 13-25—13-45, rozs 14-85—15-00, tak. árpa 15-50-16-00, zab 20-50—20-80, tengeri 1610-16 68, korpa 14 30
-14-30.
Felhajtás 4760, eladatlan 971. - Elsőrendű 0-84-OÜ6, szedett 0-86—0-88, szedett kOzép 0-78-0-82, kOnnyO 064-074, l-só rendű öreg 072-0-74, ll-od rendű öreg 066—0-70, angol süldő O-78-OflO, szalonna nagyban 096—1-00, zsir 112-18, hus 1-00—1*30, félsertés 1-00—1-14.
llaája: Dálialal lysaris ás LaiUaM Vállalat. Isnksaluáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. laUmtaa telelő i Naayfcaatasa Ili, a.
APBÓHIRDETÉSEK
ki ...........a «*» lu watt M aliaa. M
MW iis alja 3 SJlAr. Vaaáa. la li n|li •sllg ao rui*r. ■laaia MWaM M4 a 1* p4.t.*M 10 m«s — fUMér, ad lovIfcM »4 alt. * *H4r. Claul 1 wlilil var
HpM b#tükWl 114 ul hü \' ----* "
Aulil IHHUMI 90* « MMeMiak 9 (m/j HaffO IlMlsla a a /ajaajaoaa klaruajla, MáalA rjka/Sll.a v6umtl al«ra SWaaS
Takanaáa|r4ya
sdéban
elsdó. Qm a kl-1957
Világ márkás hangvei tllnó állapotban bérl> Clm a kiadóban.
ny planlná. kl-
txidít, esetleg eladó.
elegánsan buloroaoll kOlönbe|áratu azobs furdóizobahasználattal kiadó Caányl Lánló-u\'ca 8., emelet. 3
Nyolcezer pen«ó krt>átk(loilat keresek. A kölcsön 160 ezer rengó éilékü teher- és sd/mentea JeM lóvedelmezö hlzzal elaóbeljre való bekebelezéssel blztoiltv*. Bővebbet a kiadóhivatalban. 1891
HáraaiueWa ulcat és háromszobás
uvvarl lakások kiadók má|ui l-re Deák tér 6. Bővebbet a házmesternél. 1005
Eflvsaakás
Gyár utca 35
lakás májúi l re
kiadó 1894
Róaysitkia, komlortos lakáa
re oTci * \' \' " * • - - • -utca 5.
májas
I re oTcaó bérrel sürgőién kiadó Rozgoayi-
IV53
Kátaaabáa »ioal aarl alkovos lakáa
májúi I reolcaón kiadó Caeogery-ul 57. 195í
Térre néző kaiSab-iárala bulorozolt szoba május I re klldó Eötvös-tér 17. 19: 8
Nemeiltetl o.a.SIoetákat lehel kapni Teteklut 2 Tolnamegyel paksi laUkolától 8) fillérlót lelteié 1
Mindenei fSaSnS alánlkozlk jobb hár hoz. Király-utca 24. szám. 1960
Libaaa*|at veszek placon| is Welszné, Magyar utca 25 961
8-10 kocsi IMelafa sz-lmlért, kéi/pénzért elvihető Sugár-at 20.
Gazdasági magvak
Főzelék és virág rmrgvaf^
Államilag ellenőrzött
korai rózsaburgonya
vetögumó Gyümölcsfa •ádalatlsnrak Műtrágyák
Kaphatók :
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint UtekUnyvI hatóság.
71títk. 1932. sz
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Kiikoni Fábián Márton végrehsltatónik Oiv. Fáb\'án Mitaályaá ss. Beke Ksll dlós-káll Iskós végrehijtáit uenvedő ellen Indított végrehsjtásl ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében sí 18ÍI : LX. t e. 144, 148. él 147. 6-ál értelmében elrendeli s végrehsjtásl árverést 113 P 48 fül. ,tóke-követeles, ennek 1930. évi január hó 3-lk naplátói Járd fHo ksmats, 56 P 80 II lét eddig megélIspltott per és végreh\'jUit ét az érvéről kérvényért megállipitott 12 P kéltség, behajlási végett a nsgykanlz<al klr. járásbíróság teiü\'etén levő, Dlóakál kotiégben fekvő, s a dlóskáll 982. uljkv-ben felvett 312. hriz. ház, 71. sz. alatt udvar és kert ingallaenak végrehajtást szenvedő nevén álló felerészére 600 P, 770. hrss. izántó s s\'egfstull dűlőben Ingatlan felerészére 63 P, 3603. hrsz. szóló s Kállhegycn Ingatlan tcleréizére 66 P, 3608. hrss berek a Kállhegven felerészére 26 P, a dlóskáll 1636 utjkvben 718/c. 1. hrsz. a. loglalt szóló s aiegtalusl dűlőben egéas Ingatlanra 167 P, ai 1044/b. hrsi. uántó a Klmédl dűlőben egész Ingatlanra 71 P, a palkonyal 4S9. sstlkvben 50/13 3. hrsz. s. foglilt szántó él vfimosáioi gödör egész ingatlanra 131 P, a 30/33. 7. hraz. uántó és vízmosásos gödör egész Ingatlanra 384 P kikiáltási árban.
A 311., 770., J603. és {608 hrsz. lanl Unok kUlöa-ktllón 720 pengőn alul, a 718/c. 1. éa 1044/b. hrsz. Ingatlanok külön külön 370 pengőn alul, a palkonyal 20/31. 3 éa 20/31. 7. hraz. Ingatlanok külön-külön U00 pengőn alul, mint megállipitott legkisebb vételáron alul el nem adhatók.
A telekkönyvi hat.\'.ság sz árverésnek Dióiké! községházánál megtartására 1S32. évi májua hó 7. napjának d. a. 10 óráját tüll kl él ll árverési felléleteket ll 1881 : LX. l.-c 150. 5-1 slipján a követ-kelőkben állapltja meg:
Az áiveréi alá eső Ingillsnt s megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 XU. I. c. 16 §.)
Az árverelnt szándékozók kötelesek bánatpénzül s kikiáltási ár 101/o-át késs pénzben, vsgy az 1S81 : LX. 1. c. 42 § iban meghatározott árfolyammal számított óva-dékképea értékpeptrosbsn ■ kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírót letétbe helyezéséről kiállított eáisaservényi a kiküldöttnek átadai és az árverési felié-teleket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 17a §§., 1906 :XU. L c. 21. §.)
As, ald az Ingatlanért a kikiáltási árnál
Ígéretet tett, ha többel ígérni •—••—< KM akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százsléka ezerint megállapított
bánatpénzt az általi ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegéuiteaL (1908: XU. 25 6.)
Nagykanizsa, 1932. évi Január 26. napján. Dr. Bwttlk l. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteltől M\'kó s. k.
1161 tótUat
Makulatur papír
kaptató
lapunk kiadóhivatalában.
1932. április 94.
T
Alulírottak mélyen elszomorodott szívvel jelenük, hogy felejthetetlen drága Jó tivér, sógor, Illetve rokon
FStlaxtalaaM
tAnczos káliAn
islaazeatlász\'él ptábáaos
Vsazpréa SfyházaMsysl áUnépai
áldásos életének 49-ik, áldozópapaágának 27-ik évében rövid szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után folyó hó 17-én Szombathelyen elhunyt.
Drága halottunkat hazahozzuk és folyó hó 20-án d. u. \'/i4 órakor kísérjük utolsó útjára a nagykanizsai sírkertben levő családi sírboltba.
Az engesztelő szentmtselldozatot I. hó 20-án d. e. 10 órakor a telaó-templomban mutatjuk be az Egek Urának.
Nagykanizsa, 1932. április 18-An. NyugaSjék békában éa az arak •llágaaság «áa»aaka<)ék ssakl,
■ataa JanSaá srtl. Tla.il. Mária
óévért
■alaa Jattá sófo» ís ai o»»i*. rokonig.
Értesítem a t, vevöközöntígel, hogy ezután minden kedden házilag készüli
friss hurka kapható.
Adler heoteiángyár,
Curwood:
A királyi csendőr tréfája
Wallace;
A négy Igaz férfi * Kaphatók: IFJ. WAJDITS JÓZSEF UTÓDA
OFENBECK VILMOS
könyvkereakadésáben Oaék-Sér I.
jiji liiltiirtgto ts csrUárvásáriás
előtt tekintse meg csillárjaimat, melyek már havi részletfizetésre is beszerezhetők. Villanyszerelési munkálatokat a legjutányosabb árban végzem Antenna és rádió átszerelések
Quittner Arthur
Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. épület CSENGERY-UT 1.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. "(Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 94 szára
Nagykanizsa 1952. április 73, szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
gserkesstóség és kladóhtvatst: Póut 6. iiim. Keazthelyl líókkladóblvatal: Konntb nlu 31.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóis 2 pengő *0 llllti Sserkesstőségl és kiadóhivatal! teleion: 7Í. ss
A filléres gyors
(bl) Sokai beszélnek pár nap óta városszerte a filléres gyorsról, amit sokan szerelnének látni a kanizsai állomáson Is.
Filléres gyors...
Ártatlan, olcsó, leépítet kis szórakozása a válság hullámai közepette vergődő magyar éleinek. Az utazás, a rohanás, a látás, s más arcok, más házak örök emberi vágyának egy huszonnégy órába stlrltett, négyöt pengőre redukált kielégítése. Ha meggondolok: szerény, semmi kis szórakozás. És mégis...
Kanizsáról nem Indulhat a filléres gyors Bud- pestre és aligha fog Indulni akárhova ls. Kanizsa még ezt a leépített, ötpengös szórakozást sem engedheti meg magának. Kanizsa csak nézi, hogy a Pécsről Pestre Induló filléres gyorsra az első órában ezernél többen jelentkeztek, Pécsre egy napon két vonat 1200 pesti kirándulót vitt. Kanizsa csak nézi, hogy Sopronban Is kikötött vasárnapa filléres gyors és pestiek százait onlotla a város csendet életébe. Kanizsa csak nézi, hogy Kaposvár, Szombathely, Székesfehérvár ls kapnak filléres gyorsot, sőt belekapcsolódott Dombovár Is és s szekszárdiak filléres gyorson mennek Pécsre, ahova filléres gyors indul Szegedről is. Az egész Dunántúli behálózta, az ország távoli részelt kapcsolja össze a Máv egyciapásra népszeitlvé vált ötlete. Csak Nagykanltsa fog ki r áradni ebből a jólesötn Induló vérkeringésből. Nagykanizsa, amely ugy megszokta a hamupipőke-sorsot, hogy már nem ls veszi túlságosan a szivére, amikor Idestova Dombovár is fOlébe szárnyal.
Mlérl marad ki Kanizsa a vérkeringésnek ebből a körforgalmából ?
Először azért, mert innét nem Indulhat filléres gyors Budapestre. Nem mehet azért, meit a kanizsai kereskedelem tiltakozik ellene. És a mai sanyam időkben ezt a tiltakozást meg kéli érteni, el kell fogadni és honorálni kell. Mert 400 Pestre utazó kanizsai minimum caiculo 6000 pengökladásl Jelent, fejenkéntátlagban 10—15 pengőt, amit nem Kanizsán költene**®!, ellenben amit a következő héten feltétlenül Kanizsán spórolnak meg. Ezt a -6000 pengőt nem nélkülözheti üzleti élete forgalmából az a Kanizsa, melynek piacierén Igen komoly és Igen szomorú valóságként egy napon 24 kanizsai kereskedő és kisiparos holmija kerül dobra köztartozások miatt.
Másodszor pedig Pestről sem indulhat filléres gyors Kanizsára, meri Kanizsa nem lud mit adni, nem tud mit mulatni a pestieknek. Hogy csupán rokoni és baráti látogatások megtöltenének egy filléres vonalot, — ez erősen kétséges, sőt nem Is valószínű. Pécs, Sopron, Pehéí vár a vidékével, ódon patinájával és gyáraival, Kaposvár, Pápa a strandjával várja a kiránduló Peslieket. Kanlzaa történelme a löld mélyén van, kiásásra várva, eltemetve (pedig itt lehetne talán az ország legszebb török-korabeli mu-
Határozatba foglalta agrárprogramját a kereszténypárt
Budapest, április 19 (Éjszakai rddlójclentts) A kereszténypárt kedden este értekezletet tartott, amelyen Hódossy Oedeon Indítványára a párt táviratban üdvözölte a beleg Oltó királyi her-
ceget.
Czettler Jenő javaslatára a párt határozatba foglalta agrárprogramját. Igy többek közötl azt kívánja a párt, hogy küld|ön kl a parlament országos bizottságot a mezőgazdasági
hitelügyek megvizsgálására. Sürgeti a vasúti közlekedésnek a mezőgazdasági érdekek szem elölt tartásával való átszervezését. Oondoskodjék végűi a kormány a mezőgazdasági munkanélküliek elhelyezéséről.
A Ház pénzflgyi bizottsága megkezdte a költségvetés tárgyalását
A közigazgatási bíróságot valószínűleg az Igazságügyi tárca keretébe helyezik
Budapest, április ltJ (Éjszakai rádlójelentés) A képviselőház pénzügyi bizotlsága kedden esle megkezdte a költségvetés tárgyalását. Örffy Imre Ismertette az igazságügyi táic-i költségvetéséi. Rámutatott arra, hogy a rabok Ipari foglalkoztatását, az érdekelt szervek panaszai következtében egyre Jobban
visszafejlesztik, de annál erösebben fejlődőit a rabok mezőgazdasági foglalkoztatása, amivel sikerül blztosl-lani az élelmezésüket.
Rassay Károly a bírót fórumok csökkentését Indítványozta. Javasolta, hogy a kodillfcációs terveket lerj«i-szék a nyilvánosság elé megfelelő kritika gyakorlása végeit.
Zsltvay Tibor igazságügyi miniszter kifejtette, hogz a bírói lórumok csökkentése nem jelent költségmegtakarítást. Fontolóra veszt azonban a közigazgatási bíróságnak az Igazságügyi tárca keretébe való helyezését.
A bizottság a költségvetési általánosságban elfogsdta. Az Ülést ma, szerdán délelőtt folytatják.
Akasztófát követelt a meggyilkolt fiu édesapja,
éves kereskedelmtsta tanulót
de a bíróság felmentette a
Mlskoto, április 10 A miskolci törvényszék ma tárgyalta Konrát János abaujszánlói kocsis bűnügyét, aki Szilveszternapján a szikszól országúton szíven szúrta Ferencz József 17 éves tanulót, aki a miskolci felsőkereskedelmi Iskola növendéke volt. Az ügyészség szándékos emberölés elmén emeli vádat Konrát ellen, aki a tárgyaláson
legényt, aki szlvenszurla a .17
elmondotta, hogy Ferencz József két társával, Koczán Sándorral és Tamás Andrással lltas állapotban megtámadták, mire szorongató.t helyzetében kést rántott, azzal hadonászni kezdett és észre sem vette, hogy Ferencz Józsefei szíven szúrta. A legtöbb lanu mentóvallomdst telt a vádlott mellett. Az elnök megkérdezte az áldozal ídesapját, hogy
kivánja-e a vádlott megbüntetését.
Akasztófát kérekI jelentetle kl a meggyilkolt flu édesapja.
A törvényszék Konrát Jánosi a vád és következményei alól felmentette és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését. Az Ítélet megokolása 6zerint Konrát János Jogos önvédelemben használta zsebkéséi.
Barfos Gynla volt pacsai képviselő csalás és sikkasztás vádjával a budapesti törvényszék előtt
Másokért vállalt kötelezettségeim sodortak bajba, — védekezett Pacsa egykori képviselője
Budapest, április 19 A törvényszék ma kezdte tárgyalni Barlos János volt országgyűlési képviselő Ismereles ügyeli. Az ügyészség II rendbeli csalás és 5 rendbeli sikkasztás elmén emelt ellene vádat.
Bartos János kijelentelte, hogy büntetőjogilag nem érzi magái bü-
zeuma). A gyáraiban csak lefoglalt, elárverezett, leállított gépeket niulal-halna. A strandja szép álom csupán... A vidéke Ilyen szempontból jelentéktelen.
Semmink sincs.
Van azonban egy lehetőség. Csak segllenl kell magunkon, hogy Isten Is megsegítsen. Meslersíeesen kell gondoskodni látnivalóról, vonzó programról egy kanlzBai filléres kirándulás számára. Az ötletet már érdekképviseleti körökben is felvetették. E hasábokon Is adódlak már löbbé-kevésbbé figyelembe jöhetö propo-
nösnelf, mert másokért vállalt kötelezettségei sodoriák bajba. A felvett összegeket a 10 év előtti győri választás költségeinek kiegyenlítésére fordította. Autó engedélyeknek meg-si-erzésére 77 és léi milliót veti fel, de erről az összegről váltói adotl, "gy, bogy az a pénz kölcsönnek tekinthető.
Egy másik üggyel kapcsolatban felvitt 20 millió koronát visszafizette. A sikkasztási vádakra vonatkozólag belamerle bűnösségét, mert a hozzá letétbe került Összegeket elköltötte.
Ezután a tanuk kihallgatására került a sor. Sorban vonullak fel a tanuk, akik ebben az ügyben, mint
ziclók. A polgármester foglalkozott Is a tervekkel, elgondolása: olyan valamit nyújtani a vendégeknek, ami kanizsai legyen és ami után a pénz Kanizsán marad, azonkívül aminek a rendezése, előállítása nem kerül sokba.
A polgármester és illetékesek figyelmébe ajánlom a következő gon dolatot:
A kanizsai országzászló igen kedves lervél (első lenne a magyar vidéken, a Irianoni halár menlín I) nem lehelne-e a nyár egyik vasárnapjára megvalósítani és eselleg
rádióban Is közvetített, nagy ünnepély keretében felavatni? Zenei, irodalmi esemény lehetne ez, kanizsai lehetne, sokba se kertlne, specialitás is lenne. Hál még ha kloóvltenök ezt a halódó klsksnlzsal népviselet és a Galambok, Kis-komárom vidéki feslői népviselet élő revüjével, az alig ismert környékbeli, gyönyörű népi kézimunkák kiállításával...?
Ilyesmit még egy város semadolt a pestieknek, ahova elment a filléres gyors. Adja Kanizsa, mig ezzel is meg nem előzik!
ZALAI KÖZLÖNY
1932. április 15. »
sértetlek szerepelnek, elmondották, hogy rgytknek azt ígérte Bartos János vott képviselő, hogy a csendőrsig számára megviteti a házát, a másiknak italmérési engedélyt helyezett kilátásba. Mindenkitől pinzt vett át és a vállalt kötelezettsigeknek nem lett eleget.
A károsultak közül többen kijelentették, hogy nem kívánják a vádlott megbüntetéséi. A tárgyalási holnap folytalják. %
A képviselőház
a felhatalmazási javaslatot tárgyalta
Budapaat, április 10 Csendes vita keretében nagyobb érdeklődés keretében folytatta ma a képviselőház a felhatalmazási törvényjavaslat vitáját. Dinnyés Lajos a 33-as bizottság működését bírálta. Tomcsányl Vilmos Pál kijelentette, hogy meggyőződése szerint a javaslatra szükség van. Kivonatosnak tartja a 33as bizottság további fenntartását. \\
Kerttsz Miklós szerint a kormány kivételes balalma módot nyújt arra, hogy minden intézkedését akadály nélkül életbeléptetheti, éppen ezért semmi szükség sincs ujabb felhatalmazásra.
Szilágyi Lajos szükségesnek lartja a 33 as bizottság további fenntartását, de szükségesnek tartja az álláshalmozások és mammutjövedelmek megszüntetését.
Fenyő Miksa véleménye szerint a költségvetés csak papiroson kiegyensúlyozott Arra kéri a miniszterelnököt, hogy valósítsa meg a nemzeti egyesülés gondolalát.
Vázsonyl János bliálta a mull kormány politikáját, sürgette a kisipar mielőbbi megsegítését és állást foglalt a fizetéscsökkentések ellen Andaházl Kasnya Béla a 33 as bizottság meghosszabbítása ellen érvelt.
MIS
Orosz-japán háborn
Kínos bizonytalanság eltűnt 30.000
Keszthely, április 18 A keszthelyi Qazdasági Akadémia pénztárából ellünt 30.000 pengő ügyében még mindig a legkülönfélébb verziók keringenek a város közönségének körében. Senki sem tud bizonyosat a teites személyére vonatkozólag. Sem a hatóságok, sem az akadémia vezetósige nem nyilatkozik a pinztári hiányról, igy nem lehet tudni, hogy kii terhei a felelősség a pénz eltűnéséért.
Keszthelyen több személyről beszélnek és sikkasztást emiegeinek, amit megerősíteni látszik az a tény,
a keszthelyi akadémia pengője körül
hogy detektívek is nyomoznak a 30 ezer pengő eltűnése ügyében. Mindenesetre kívánatos lenne, hl az illetékesek részletesen nyilatkoznának erről a dologról s igy elejét vennék, hogy a pletyka olyanokat ls belekeverjen ebbe a botrányba, akiknek személyét nem érheti vád.
Itt említjük meg, hogy az akadémia titkári teendői! március eleje óla Zlmal Győző helyett HUbner Kálmán dr. látja el, akit a földművelésügyi jniniszter rendelt ki Keszthelyre Nyíregyházáról.
A légrádi állomáson az induló vonatról leesett egy felkapaszkodó kőműves,
akinek karját a kocsi kerekéi azétroncsolták — Az eszméletlen embert a nagykanizsai mentők beszállították « közkórházba
Zákány, április 19 (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Súlyos szerencsétlenség történt ma délután a légrádi vasúti állomáson. Szabó Ferenc 50 éves DSzA vasut-
bell kőműves, zákányi lakos a fél 6 órai nagykanizsai vonattal Légrádról Zákányba akart ulaznl. A vonat már Indulóban volt, amikor Szabó fel-
kapaszkodott az utolsó kocsira, de oly szerencsétlenül eseti vissza, hogy a kerekek balkarjának könyökén keresztülmentek és karját teljesen széljelroncsolták. A vonat megáll! és f.ívelte a szerencsétlen embert, akit Zákányba vitt.
Zákányban a vérveszteségtől elájult emberhez kihívták a nagyka-
London, áprüls 19 A távol keleti hírek a szovjet és Japán közli összeütközés komoly lehetőségének árnyékát vetik előre. A szovjet Mandzsúria határán 70 000 főnyi csapatot koncentrált mig velük szemben két hadosztály Japán helyőrség áll._____
Agyonrngta a (eleségét
egy szigetvári gazda
Kapoevár, április 19 Deltbell János szigetvári földműves hétfőn este összeveszett feleségével. Verekedés közben Deltbell az asszonyt földreteperte, ráugrott és összetiporta. Az asszonynak hat bordája eltörött mája felrepedt, sziv-burka széthasadt, ugy, hogy súlyos sérüléseibe rövid szenvedés után beJchail. Dellbeii Jánost a csendőrség letartóztatta és bekísérte a kaposvári törvényszék fogházába.
Átmetszette a nyakát
és az ablakból az utcára vetette magát
Budapest, április 19 Szélmann Olga 31 éves magán-tisztviselőnő václuli lakásán ma reggel csuklóján átvágta az ereket, mbjd a nyakát vágta el Súlyos sérülésével ezután az ablakhoz vánszorgott és az utcára vetette magát.
Nagy szenzáció a Városi Mozgóban
8zes>da, oaUtBrtSk, Április 80-81-én
CsaU 2 napig 1
MOLNÁR FERENC
világhírű magyar témája filmen
LILIOM
SZEREPOSZTÁS:
[úrim Gyula Liliom szerepében. . Charles Farell Ml Irén Jnlika szerepében . . . Kose Hobard GoM Fílli Inskátné szerepében Estelle Taylor
A „Liliom" külön nagy szenzációja a robogó vonat légbe repülése, melyet a „FOX" filmgyár óriási költséggel és aparátussal készített.
Stílusos magyar szdvag i MOLNÁR FERENC.
Ezenkívül:
Világattrakció* film.
Aki magnézi, aoka sem fogja elfelejtanl.
A 4 renegát
A Halállégiót is felülmúló filmóriás 10 fe|ezetben
Elmiiilaml Szerdán és csütörtökön 3—3 előadás,
figyelem 1 az S órai előadás félhely árakkal,
7 és 9 órakor rendes hetyárak
nlzsai mentőket, akik az esti órákban Szabót beszállították a nagykanizsai kórházba.
Valóazinü, hogy Szabó Ferenc karját még az éjszaka folyamán amputálni fogják.
A zeneiskola olasz-estje
(Növendékhangverseny)
Alig pár napja még, hogy a városi zeneiskola jóvoltából és Vannay direktor agilitásából Hegyi Emánuel koncertje adott klmagaaló zenei élményt a kanizsai kulturélelnek ét máris uj, kedves zenei estével ajándékozta meg a zeneiskola a zenekedvelő publikumot. Ezúttal a növendékek hangversenye gyűjtötte a Kaszinó dltzlermébe a közönséget. A súlyos influenza- járvány miatt többször elhalasztón koncertnek kü-lönöt jelentőséget adott az a körülmény, hogy csupa olatz zenetzerző voll a műsorán. Ez az olatz etl szimpatikus ötlet volt, iti a halárszélen, közel Ilállához, ahonnét a nagy olasz nemzet felé barátságos kézszoritásként halott, aminek érzelmi jelenlőtégét csak fokozta a buda-petll olatz köveltég üdvözlő távirata.
A hangverseny közönsége soraiban ott volt a város vezetősége is, élén dr. Hegyi Lajos pjlgármester-helyeltetsel.
A műsoron a korábbi növendékhangversenyek már Ismert szereplői mulatták be dicséreles haladásukat és a „frlslingek" szorgalmukat és Igé-relteli, kedves első lépéseiket A teljesítmény értéke ét nagytága egyformán elismerést érdemel, akár Fitos Margit és Schlelffer Erzsébet játszanak négykezest az I. tagozat 2. osztályos tudásával, — akár egykét osztállyal feljebb Halász Magda, Hemmert Erzsébet, Elek Oyörgy, Wagner László, Krása László, La-deczky Emília, Vermes Katalin, Kecskés Eszter ülnek a zongoránál, — akár Ptntir Ibolya tlnom, meleg énekéi, Lajpczlg Ilus erőteljesen csengő, egyre tartalmasabb hangjának biztos szárnyalását hallgattuk, akár pedig az iskola már klfej-lödöttebb, előrehaladottabb büszkeségei! : Mlinkó Klára, Kiss Rózsi, Krátky Máris, Somogyi Dénes, Bt-gldsán Andor négyhegedűs koncertjét, Hódos! Zsuztanna, Mlinkó Magda, Rosenfeld Berti komoly kritikát álló azámait.
Az egész műsor élő és beszédes bizonyság volt s zeneiskola tanári karának kiváló teljesitmén/e, magas pedagógiai felkészültségének sikeres gyakorlati hasznosítása mellett.
Ez a zeneiskola méllán foglal el büszke vezető helyet az összes magyar vidéki zeneiskolák között.
■= Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú , részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsletn bútoráruházban, | Horthy Miklós ul 4.
1933. április 17.
Súlyos ítélet rádló\'hlrak Jogosulatlan felhasználásáért
Budapest, április 19 A berlini Telegraphen Union még , mull évben megállapította, bogy labb budapesti napilap állandóan Hzll a rádió ulján leadott híranyagát. Kiderült, hogy a híranyagot a budapesti .Információ* Hírlaptudósító Irodától kapták, amely jogtalanul vette lel a Telegraphen Union leadásait.
Rádiókihágás cimén eljárás indult u .Információ\' Htrlspiudóslió iroda vetetósége ellen és hétfSn az V. kerületi rendőrkapitányság büptetö-blrája Szenes Zsigmond és Mellon Józset terhelteket felenként 30 napi elzárásra és 150 pengó mellékbüntetésre ítélte, egyúttal elrendelte sz ítéletnek rádió ulján való közzétételét. A vállalat ellen még szerzői Jogbilortác cimén kártérítési kereset is InduL
^\\ivysv»vvv¥ii*»Vi\'i* *r **!"• —
Asszonyverekedés
miatt tBrtént a tótszent mártani szürkéié*
Nagykanizsa, április 19 Hirt adtunk arról a súlyos kimenetelű szurkálásról, amely szombaton este tOrtént Tótszentmárton községben, Proszenyák József 24 éves fiatal gazdálkodó lakásán, akii a sógora, Kanizsai József zsebkéssel hét helyen megsebesített. A nyomo-zái során a következőket sikerült megállapítani
A két sógor mind a szombati napig a legjobb viszonyban volt egymással. Kölcsönős sógorságban voltak. Egymás húgát vették feleségül. Proszenyákné szombaton reggel észrevette, hogy egy lepedö|e hiányzik. Kérdezte az anyósát, nem lud-e róla, de az öregasszony kijelentette, hogy nem látta. A fiatalasszony erre dühösen azt válaszolta, hogy akkor blztossn a sógornője, Kinizsalné vitte el. Ez a kijelentés Kanizsalné fűMbe..jutott, akit módlelett felbosszantott a gyanúsítás.
Szombaton este Kanizsalné a férjével együtt átment a sógornőjéhez, kogy tisztázza a dolgot. A fiatatasszonyok között szóváltás kerekedett, melynek hevében tettlegességre került a sor. Proszenyák József épp skkor lípett be a szobába, amikor egymás bsjinak eseti s két ssszony. Azonnal odaugrott, hogy szétválassia őket. Kanizsai József ugy Utazik félretette ezt a beavatkozást, meri előrántotta a zsebkését és ahol érte, szurkálni kezdte a sógorát. A hetedik Muráinál Proszenyák József véresen ŐMzeesett, mire s buga és sógora elhagyták a verekedés szinhelyét. A wlyosah sérült gazdit ezután a "éolók szállították be a kanizsai közkórházba.
Asztali- és fajborok
60 ltteronklnt «0 Hll. kapható
Br. UCmCHM korkerstksáás, m Csengery-at »l.
ZALAI KÖZLÖNY
Ismeretlen okból eldobta az életét egy asszony és egy leány
Egy jómódú sármelléki asszony a Zalába Olte magát — Egy ieányt darabokra tépett a vonat a lentli kanyarodóban
Keszthely, április 19 A sármelléki községi elöljáróság ma reggel értesítette a keszthelyi kir. járásbíróságot, hogy Horváth Józsefné szüleied Tóth Mária, egy oltani jobbmódu kisgazda felesége, egy óvatlan pillanatban eltávozott otthonából és a Zala folyóba ölte magái. Mire ráakadlak, már halott volt. Semmiféle Írást nem hagyott hátra, igy halálának okál a csendőrség lesz hivatva kinyomozni.
öngyilkos a rédleel vonat mozdonya előtt
Zalaegerszeg, április 19 Borzalmas öngyilkosság tOrtént Lenti község közelében, a vasúti síneken.
Herczeg Itén 22 éves zalabaksai leány eddig még ismeretlen okokból
a Rédtcsről Zalaegerszegre haladó vonal elé vetette magát Lenti közelében, az egyik kanyarodóban. Az életunt leány szemben állt a kanyarból kibukkanó vonattal, msjd amikor látta, hogy a mozdonyvezető kétségbeesetten fékez, nyugodt léptekkel elindult szembe a mozdonynak.
A mozdony kerekei levágták s szerencsétlen leány mindkét karját és a ballábát. A vonal megállt a nyílt pályán és az eszméletlen leányi beszállították Lentibe, ahonnan az első segélynyújtás után Zalaegerszegre vitték. Az orvosok azonban nem tudtak már segíteni rajta és annélkűl, hogy az eszméletét visszanyerte volns, meghall. Teltének oka ismeretlen.
Divatos
lérti szövBtBkhö
nagy választék
5INGER
divaté ruházban.
Félholtra verte a sógorát, mert nem ment el a három lánya lakodalmába
Nagykanizsa, április 18
Kolovretár István 49 éves őrtllosi gazdálkodó már három év óta haragban van a sógorával, Varga Qyörgy 50 éves zákányi vendéglőssel. Vslami vagyoni osztozkodásból kifolyólag dúl ez a harag a sógorok között, akik kölcsönösen egymás nővérét vették feleségül. Ez a harag annyira engesztelhetetlen, hogy nemrégiben, amikor Varga OyOrgy férjhez adta a három leányát, Kolovretár István még csak el sem ment a lakodalomba.
Szoihbaton délután 6 óra tájban Kolovretár István kinn laitózkodott a zákányi hegyen levő szőlejében és várla az esö elálllát, hogy haza-mehessen. Amint várakozott, egyszer csak belépett a sógora, Varga Qyörgy. Mintha minden haragot elfelejtett volna, illendően köszönt és megkéite, enged|e meg, hogy bemeneküljön az esö elől. Kolovretár
István szintén szívesen fogadta a sógorát és hogy bizonyítékát adjs barátságos érzületének, borral kínálta meg. Poharazás közben megindult a beszélgetés, melynek során Varga OyOrgy nagyon fájlalta, hogy a sógora nem vett részt a leányai esküvőjén. Minden szóváltás nélkül mul-tsk a félórák, amikor egyszer Kolovretár István felszólította a sógorát, hogy most már jó lesz készülődni, mert elállt sz eső és ö is
sreretne hazamenni.
Kolovretár István kiment az udvarra, bogy összeszedje a szerszámait, mikorra azonban visszatért, sógora már ott várta a présház előtt. Kolovretár még tisztázatlan állítása szerint akkor Varga Qyörgy szó nélkül felkapott egy karót és azzal ugy agybafőbe verte, hogy eszméletlenül terült el az ajtó előtt.
Félóráig fekhctelt eszméletlenül, amikor nagynehezen magához tért és bevonszolta magái a présházba. Még sz ágyrs sem tudott felvánszorogni, ott töltötte az egész éjszakát borzalmasan összevert testtel a padlón. Vasárnap délelőtt 10 óra Újban egyik szomszédja találta meg a félholtra vert gazdálkodói, akit ezután a nagykanizsai mentők szállítottak be s közkórházba.
A verekedés részleteinek tisztázására nyomozást Indított a zákányi csendőrség.
A* szombathelyi színtársulat felett Is megkondult a cyászharang
Nagykanizsa, április 19
Thálla papnőire és papjsirs soh-sem lehetett ráfogni, hogy kűlönOs kegyeltjei. lettek volna Fortunának, épp ezért a rossz viszonyok Ulán seholiem éreztetik olyan nagymértékben romboló hatásukat, mint a színtársulatok, de kűlönőskép s vidéki szinUrsulstok életében.
A szombathelyi színház is már régóta nagy gondokkal küzd, ugy hogy nemrégiben konzorciummá kellett átaUkulnia (a pécsi színtársulat a napokban alakult át), bár ez sem segített a helyzeten, amely a közönség részvétlensége mUtt egyre fenyegetőbbé vált.
A tragikus helyzetbe került színtársulat felett egyre erősebben kong a gyászbarang, ugy hogy rövidesen kénytelen lesz végleg feloszUni. Ismét több lesz néhány éhező színésszel és kevesebb lesz egy kultur-bástyával, melynek biztos védelme slá milyen sokszor |ól esik oda-menekülni s komor gondok küzdelmei során.
Mtliris
A nagykaatzaai Mstsoroléglsl sMg-ftgyelft Jelentések i Kedden a hóménék-Ut: Reggel 7 énkor +fl, délután 1 ácskor +11-8, este S érakor 4-8.
Pethteetr Egész nap borult égboltozat.
SUtínht): Reggel és délben északkelet, este északt ssél.
(Élt Matat rádMJtltiMt) * I al*l latéul |«Uatt mI* M Ma vártlaté
Ideális ruhafestés, ruhatisztítás #
VACCSICS
Gyűjtő: Fő-ut 7. sz.
textilfestő és vegytlsztltó üzemében
■aqykmizsAm.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1932. április 20
NAPI HIRIK
NAPIREND
Április 20, uae-da
Római katolikus: Tivadar. Protestáns:
Tivadar. líraellla: Nlzsn hó 14. «
Városi Manna és Könyvtár nyitva estit; .tőkön és vasárnap délelölt 10-tól 13 áráig.
Oyógy szertári éjlsll szolgála! t s .Sslvstor\' gyógyszertár Erssébet-tér 21 is s klsksntsssi gyógyszertár.
Városi Mozgó. .Liliom", rnsgysr tárgyú Ilim. — .A négy renegát", négy szőkevény tzgalmss kalandja.
Oöitflrdö nyitva ttggel d órától esle 6 óráig íhélfó. sieids, péntek délután, kedden egész nsp nóknek). Tel. 2—13
— Kinevezés. A lölspán Zarubay Lóránt dr. kozigszgatásl gyakornokot vármegyei togalmazóvá nevezte kl.
— Jegyzői kirendelés. Az alispán Horváth János felfüggesztett gyenes-diásl segédjegyzfi helyére Oroszlán István Joghallgató, Jegyzógyakorno kot rendelte ki.
— Egyházi hírek. Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök Sirausz Ahtal prépost-kanonokot saját kérelmére a szentszéki bírói tisztsége slől felmentette és helyébe szenlszékl bíróvá Langmár Lipót dr. püspöki titkárt nevezte kl. — Szánt6 Vendel káplánt Nemesvidról Kiskomárombs helyezte át a főpásztor, Várnay Lajos klskomároml káplánt pedig elengedte az egyházmegye Ideiglenes szolgálatából.
— Kettős vasutas-temetés. Két vasutast temettek egyszerre s kanizsai temetőben. Először Klánecz János 49 éves főraktárnok földi maradványait adták ál az snyaföldnek. Ravatala felett Horváth Olivér ev. lelkész mondott komor gyásszal szárnyaló búcsúztatót. Utána Koller Sándor 75 éves, ny. pályamestert temették, kinek sírja felett Ánsorge Antal ny. pályamester mondott szivre ható búcsúszavakat. A két temetésen ott volt s kanizsai nagy vasutas család, az összes főnökszék, elöljárók, de ott voltak Koller 30 év előtti munkásai közül a még élő nyugdíjasok Is.
— Zarándoklat Prohászka püspök nyugvóhelyéhez. Má|us 5-én kegyeletes leuUzást vezet s Szociális Missziótársulat Budapestről Székesfehérvárra. A helybeli Missziótársulat vezetésével, mint a múlt évben, s Kanizsáról is csatlakozni óhajtók jelentkezhetnek naponta a Missziósházban, hol bővebb felvilágosítást ls nyerhetnek.
„Rapid" élesztő adagoló
kifizeti saját magát, mert pontosan annyit vághatunk le vele, amennyire a vevőnek szüksége van — és az élesztőt frissen és tisztán tartja. — Beszerezhető:
Ungor-Ullmanri Aa Tóth
vitk#ri#lcMlf cágttál Maivkaal.aAi,, Er.sáb.l-tár I.
. vasam «e.
— Szülői értekezlet a polgári leányiskolában. Rendkívül látogatott szülői értekezlet volt vasárnap délután a nagykanizsai Zrínyi I lona polgári leányiskolában. Polónyl Oyörgy igazgató hosszabb bevezető beszéde ulán Hajas Eszter tanárnő a pedagógus éles szemszögén ál Irodalmi értékű előadásban fejlegetle a hazafias nevelés Irányelveit s családban, sz otthonban, sz iskolában, megbecsülhetetlen tanácsokkal lálván el a mrglelent szülök sokaságát.
— Női és férfi lehérnemü anyagok. Nagy választék minden minőségben. Slnger dlvatáruház.
— A Várost Vegyeskar férfikara ma este 1) órakor próbát tart A városi nőikar próbája pénteken este 0 órakor lesz.
— A kiscserkészek előadásán
Vlda Endre 2 pengős felülfizelése tévedésből kimsradt a tegnapi nyilvános nyugtázásból,
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vlda.
— Tanonctartó mesterek figyelmébe. A vármegye alispánja megküldte a kereskedelmi miniszter rendeletét a polgármesteri hivatalba, mely szerint ha a munkaadó segédet egyáltalán nem, vagy kettőnél többet rendszerint nem foglalkoztat legfeljebb két, ha pedig kettőnél több segédet foglalkoztat, minden további, rendszerint foglalkoztatott két segéd után legfeljebb egy-egy tanoncol, tehát négy segéd foglalkoztatása esetén legfeljebb három tanoncot és igy tovább alkalmazhat
— Futószőnyeg, szép mintákban, tartós minőség métere csak I\'— pengő ■ Schütz Áruházban.
— A zalaerdödi erdőtűz pusztítása. Bódy Zoltán alispánhoz mosi érkezett be a sümegi főszolgabíró |elentése s zalaerdödi erdőtűz ügyében. A tüz, amely 700 holdon pusztított, ölfában, müfában és ágfában 8200 pengő kárt okozott Az élöfá-ban okozott kárt még nem becsülték fel. A csendőri nyomozás szerint Varga Ferenc és Rába Isiván János-házai napszámosok gondatlansága okozta a tűzet. Az oltásra löbb gazda át|ött Vasmegyéböl, akiket hősies magatartásukért Vasmegye főispánjánál kitüntetésre ajánlott a sümegi főszolgabíró.
— Qyermeknyaraltatás. A Misz-szlósház vezetősége, amint a mult évben, ugy sz idén is megrendezi balatoni gyermeknyaraltatási. Felhívjuk mindazon szülőket, kik leánygyermeküket nyaraltatni óhajtják ezen akcióval kapcsolatosan, hogy a nya rsltatás megfelelő előkészítése miatt mielőbb jelentsék be ebbeli óhajukat a Missziósházban. Napi ellátás sze mélyenklnt 1 50 pergő.
- Legyek-e tilmszlnésznO 1 Most amikor a magyar lllrngj ártán végre ténylegesen virágába Tendlllt százszámra kapla naponta a leveleket a Színházi Elet szerkesztősége az állandó érdeklődéssel: legyek-e fllmsztnésirnő? Inoze ílándor hetilapjának, a Színházi Eletnok most megjelent uj számában a világ legnépszerűbb sztárjai adnak választ özekre a kérdésekre, Illetve adnak tauácsot azoknak, akik a filmszínészt pályára akarnak menni A Színházi Élet uj számában jelenti be, hogy az „Ideális feleség\' pályázat győzteae nemcsak ötezer pengó értékű kelengyét hanem egy esztendeig állást Is kap, még pedig nem megvetendő állást, mert tlzeté«e havi kétszáz pengő lesz. Ez.en-klvlll egy hónapig Ingven nyaralhat Abbáziában kísérőjével ogyUtL
— Letenyén is találtak hamis egypengöst. Az utóbbi időben Dunánlulon gyakran szolgáltatnak be ^ bűnűgyl hatóságoknak különféle hamispénzeket. Igy legutóbb Pécsett és Kaposváron talállak hamis I és 5 pengősöket Értesülésünk szerint most a letenyei csendörségnek Is beszolgáltattak egy hamis egypengöst. A nyomozás megindult.
— Nagy maradék vásár Slnger divatáru házban.
— Elütótt az autó egy killmánl gazdasági cselédet Néhány nappal ezelőtt s killmánl Pllhál uradalom löbb cselédje, köztük Szoltatles Oyörgy is, bejöttek Nagykanizsára, hogy eladjanak egy bikát. Hazafelé menet az országúton szembejölt velük Csapd Pál nagykanizssi bérautős. Az autó szabályszerűen került, azonban Szollatlcs Ijedtében át akart futni az autó előtt, az autó sárhá-nyójs elkapta és sulyossn megsértette i ballábát. Csapó a sérült embert azonnal beszállította a városi köz-kórházba. Csapói nem" terheli gondatlanság.
— Divatos tavaszi és nyári lórii szövetek métere már 4-50 pengőtől kezdve kapható — Schütznét.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Votto MnMI
Qallártiazt Hátban vasat I
fertkrüki-itl. M-i 19,
ISIO
— Már az ócskavasat Is lopják,
Hélfőn esle 6 óra Újban Molnár I. János rendőrfölörzsörmester két gyanús embert látott belopózni a Zárdautcai városi snyagrsktárba. Lesbe állott és épp skkor lépett eléjük, smlkor mintegy 55 kg. ócskavassal távozóban voltak. Az Igazoltatás során kiderült, hogy V. János Telekiül! és H. Oyula Magysr-utcal napszámosokkal azonosak. Bevallották, hogy egyszer már loptak az anysg-raktárból ócskavasakat, amit értékesítettek. A tolvSjok ellen megindult sz eljárás.
— AzO|ság uj száma elszomorodott szívvel ki^zll, hogv a képviselőknek az Idén hat százalékkal kisebb macesz-gombócot kell enni. Bzédereste Károlyi Oyula grótnál. Az egységospártnak már xnyóaal la vannak. Miért Ir Krausz Simon Hooverhez nyílt levelet A hét logkóserebb viccel, a legújabb arlszto-krata-vlocek és még rengeteg tréfa Nagy Imre kitűnő vicclapjában. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI. O-utcn 12.
SPORTÉLET
Kerék pár-verseny
A Nagykanizsai Kerékpár Egylet április 24-én délelőtt 11 a Hősök szobrától Ujudvsrig éi vissza verseny! rendez. — Benevezés április 22-én este s Kerékpár Egylet heyi-ségében. Utólagos benevezést figyelembe nem vesznek.
Mindazok » Kerékpár Egylet-i tagok, akik levente kötelesek és a versenyen részt akarnak venni, 22-én este jelentsék be ezt az egyesületnél, smely órájukat igazoltatni fogja. Vezetőség.
t
(A Zrínyi Torna Egylet) ma, szerdán délután 6 órakor a városháza tanácstermében válssztmányi ülést tart sz évi közgyűlés előkészítésére.
lÉiíikr
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese és gyontorbántalmaknál kitűnő hatású.
Kajtató alsáea lászsrtslsttsa.
Fársktár: WEISZ MÓR, Nsfyksslzsa
Klrály-utoa 34. Tslsfos 310. is .____
• -
CW kíiCi&zLcxlik ?
Szc^t^c^cí
-nél.
Jttjft torfHv20.
^OzqazdasAG
Nagy marhát nem vesznek az olaszokr amit meg vennének, abból nincs elegendő
HéhftHfrhnUt az okút marhaexport frontjáról
Nagykantsaa, április 19 Megkérdeztük u egyik tekintélyes nagykanizsai áliatexportórt, sU s msl napon a milanói vásárra utazott, u olasz exportra vonatkozólag. _ A helyzet röviden az, — jelenétté kl Informátorunk, — hogy a ltjfogas, hízott növenáékmarha Iránt m/g mindig van kereslet, ugyanis ez nem tartozik a kontingentált illatok közé, de ezeknél sajnos megint sz a baj, hogy ezekból nincsen elegendő. Ezek még tavaly kerüllek piacra és az utánpótlás nagyon csekély. Ezzel szemben a nagy marha Iránt, amely már kontlngen-
ZALAI KÖZLÖNY
tdlás alá esik: alig van kereslet. — Miután sem Bécsbe, sem Olaszországba, se Svá|cba nem lehet kivinni a magyar marhát, az uradalmak továbbra is kénytelenek azokat tartani Ennek folytán a kereslet hiányában az áruk Is esett. Az élő-sulybani ár kllogramonként 50-60 tlllér között mozog, mlg a növendék marha árai príma minőségben 40-60 fillér.
A jelenségek ezen a téren semmi-esetre nem biztatók, ha csak Olaszország fel nem oldja a konlingen-tálást, ami Julius elsejéig szól.
Zalában javult ax Ószi vetés és a tejértékealtéa
Zalaegerszeg, április 19 A közigazgatási bizottságban előlerjesztett legutolsó mezőgazdasági |elentés óta kedvező váltoiások történtek Zalavárraegye mezőgazdasági helyzetében.
Ai őszi vetések jobban állnak, mint pár hittel ezelőtt remiin! lehetett, mert sz enyhébb, esős Időjárás a hótakaró nélkflll léi után sokat lendített s vetések fejlődésén. A tavaszi vetési munka mindenolt folyik. A megyében nem marad bevetetlen terület.
A tej és vajárak az utóbbi időben némileg javullak i sajnos ez a takarmányt] lánnyal és Igy a megcsökkeni tejtermeléssel kapcsolatos. A lejárak emelkedése 2—3 fHUr. Megyei átlagban a csarnokok 9—10 fillért tizeinek a lejért. Ha ehhez hozzászámítjuk a visszaadott sovány tejnek 1-2 filléres értékét, skkor megyei átlagban 11—12 filléres tej-árakról lehet beszélni Természetesen a vajárak szintén emelkedtek, s |t-lealtg 4 pengőn fdai vannak.
Táviratilag Intették le a zalai vásárokon ]áró olasz állatkereskedőket a vásárlástól
A klakoaáront vásár
Hakomárom, április 19 (Saját tudósítónktól) A kitkomá romi országos vásár gyengén sike-rtlL Mert noha erősebb volt a szarvasmarha felhajtás és lovakból l» közepes felhajtás volt, nagyon kevés állal cseréli gazdát Három olasz kereskedő is tátogatta a vásárt, de kettőt egy Milánóból érkezett távirat leintett arról, hogy vágómarhát
aftataánd kapcsolatos
"" l«Sel6nyfl»ehSe« vállalja
tóth oyula
U»MIMt köaflvMaMtcr
.jSykaalm, VSHm.rtv-.to. 90.
vásároljon, mert Milanóban nagy krach van. igy csak az egyik olasz kereskedő exportált egy vagon borjas tehenet. A vásáron nem volt élig megfeleli kOvir növendék marha anyag.
A vásáron az slispán rendelkezéséhez képest a pacsal sajnálatos események óta most a Járási főszolgabíró is künn kell hogy tartózkodjék, Igy d-. Laubhalmer Alán főbíró és dr. Wolf Sándor járási álMarvos is künn voltak a vásár napján Klskomáromban.
= F érti szövetek már 6 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Stnger divatáru házban.
514-80, Brflsael 72-10. Madrid 4054 Amsterdam 208-70, 12210, Wien —•-, SzóBa 3-73, 19-23, Varsó 57-05, Budapest Belgrád 800, Bukarest 307.
Berlin Prága
Twmáaytfués
Buza tv. 10 ftU., dt. 10 flll esett, rozs 10 JtU. emelkedett.
Buza ttazav. 77-« 12*75—13*60, 78-as 12-90 13-70, 79-ee IJOÖ 13*90, 80-as 1315-14-00, dunánt. 77-es I2*79-12#), 78-as 1200—13*05, 7B-ea 1306-13-20, 80-as 1315-13-39, rozs 14-95—16-101, hűt. árpa 15-50—1600, zab 2029—2050, tengert 16*10—16*69, korpa 14*10-14*30.
A Itaxsü Baak éertu-iríslyaissl
VALUTÁK Angolt. 21 60-2200 Belga fr. 8005-8005 Csehk. 1696-17 06 Dánk. 117-70-118 70 Dinár 9*89-1001 Dollár 570*50573*50 FrandsL 22-30-22*50 Holt. 231*20-232*60 Zloty 64*00-04*50 Lel 3*46-3*56
Léva 406-418 Ura 29*20-2950 Márka 136-70-136 60 Jtarvég 106*20407*20
Peseta —*--\'—
Schill. —--•—
Svájclf. H070-I1140 Svéd k. 10540-106*40
DEVIZÁK AmsL 231*40-232 60 Belgrád 9*96-1006 Bedln 139*80-13660 BrUssel 8015-6065 Bukarest 3-41-3*49 KopenhJ17*90-U8 70 London 2163-2183
Madrid —•*-*—
Milano 29-30-29*50 Newy. 57100-57400 Oszló 106*40-107*20 Pirii 22-33-22*47 Prága 16*94-17*02 Szófia 4*004*19 Stockh. 109*60-106*40 Varsó 64*10-64*50
Wien —*-•—
Zürich 110*80-111*40
Wien clearlng árfolyama: 80.454.
Felhajtás 1110, etadaUan 299. — Elsőrendű 084—086, szedett 0*84—0*88, szedett közép 078—080, könnyű 064-0*74. l-aő randi öreg 072-0*74. Il-od rendű öreg 066-07Í angol süldő 078-080,
Aranyérnél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés,\' gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszoru lás, ^szívdobogás és szédülés! rohamoknál a természetes „Fereac lóxsel" keserűvíz használata kellemes meg könnyebbulé8t eredményez. A bels > bajok orvosai az igen enyhe hatású Ferenc lóissf vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este 1—I félpohárnyi mennyiségben rendelik. A Ferenc léuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszert!*-letekben kapható.
20301/l London 19*53; Newyork BrSaeel 72*10, Milano 26-42U1,
EmléKextetö
Apr. 24. UceáUa olóadAa (Ka|tnó Jóiaef) I órakor a
vároahAaáa. Máin* I. Aa NTE sportatttla«|a.
Májua í. A« UtleAnyok kongregációiénak sajlóes lángba Béla) a islnháiban S órakor. ]«« 7. A Siociális Mlmlólársulat helyi szerveit inak tea estje a MUsxIóthAiban eate • órakor. Májna 8. Dr. Radványl K. elóadása (FOaxerkercik "r— afllete) a városházán.
9. A aenelakola tanári karinak Haydn-Hnne*
Junlna\'6-9. Mrmálát,
RÁDIÓ-MŰSOR
Április 20 (szerda) Budapest 9.15 Hangverseny. Közire 9.30 Hírek. 11.10 NemMtkOal vujelzöa. ..
Íálat. \'2.00 Déli harangszó, Időjárás jeleni » 2 09 0. hanav. Közben 12.25 Hirek.
. ..... . 15. u
Időjelzés, Idljáráajelentás. 14.45 Hírek. 16.30 Morsetantolyam. 16.49 Időjalzés, in.
H. I7.C0 F. 17.34 Az Optra \' aagveraenve
18.45 \'busz nyelvoktatás. 19.70 dója
Járásjelentés,
ház tagjaiból alakult aenekar haagveraénve 18.45 Olaes nyelvoktatás. 19.70 Oo.l, Gizella hangversenye iongortklséret\'c< 19.55 B. 20.19 Hsngjáték. 1JM Időjelr s H„ Időtárásjelentés. 22.15 Szatmári Tu or zongorahangversenye. 23.00 Cigányzene
(laája: lélsalal Ryoaés és tajkisái Vállalat, Isnksalxsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly, tatanrtaa telefon i Naayke.laae A aa.
Gazdasági magvak
Főzelék ás virág magvak
Államilag ellenőrzött
korai rózsaburgonya
vetőgumó Gytlmölcsfa trádalmiszarak Műtrágyák
Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
iPH6in*!>FrÉSEK
Takarmányrépa
adóban.
eladó. Clm a kl-1957
ElaidA egy téli csukott kocsi, egv nyíri fekete lődeles, egy Bzánkó, 2 ló — Sugárút 29. 1809
■awfcaislaaa mellett 3 hold szántó, — kettő, esetleg három parcellában Is, — Jutányos árban [eladó. Clm a
eseti, első kézből kiadóban.
I92S
lárfáaiatal rendkívül olcsón szállíthatok, Időközben való elsdás fenntartásával. Welser mérnők, Sugár-ut 16, vagy Főút 9, II. em. 1973
Világ márkás hangverseny plaalaS. kitunó állapotban bérbeadó, esetleg eladó. Clm a kiadóban. I
20 éve loanrvoel rendelő, assaisaatssa t-ra klaSr . Nagykanizsa, Klráty-ulca 34.
Klhoáutu:.
19S2
(étueUa parkettás utcai lakás, be-veselett viisel suauszius l-re kiadó, esetleg ^má)us t-re átvehető Horthy Mlklós-
1981
pobanvvAri
uradalmi la|boralm kaphatók Uterenklnt\'\' már SO Iliiéiért. Legkisebb tétel 35 liter. SROaa látlOLT földbirtokos
Batthyány-utca 26. szám.
9 Járatú, nagyobb város közeiában, nagy körzettel eladó. Julius 1-én átvehető. Villa ■alataasssArum 1800 öl beültetett szőlővel, villatelkek kedvető Itzetéii teltétellel eladók. Clm s kiadóhivatalban. 3
25°/o-ot jövedelmező kisebb és egy na-
Sobb kárkáa sürgősen olcsón elsdó.
ml* —
i kiadóban.
1875
KattSaaafcáa és egyszobás lakások
azonnslrn kiadók. Mayer, Erzsébet-tér 2.
1S74
HárttnaaaobAa utcai és háromszobás uvvarl lakások kiadok május l-re Deák-tér 6. Bővebbet a háameaternél. 1905
Nemeittet: av a«aioalákat lehel kspel Telekl-ut 2. Toloamegyel psksl faiskolától 60 tlllériől felteié. 1999
KAtaaalsAa uloal arl alkovot lakás május l-re olcsón klsdó Csengery-ut 57. 1955
Egy szép I szobás, konyhás lakAa kl adóZrlnyl Miktós-ntca 16 1972
Jókarban levő Clm a kiadóban.
Qyariasakkaoal elsdó.
1979
Kit ili. iHím, fözta, tziraz uh,
konyha, előszoba, vtzvezetékes lakást keresek sugnsz\'us l-re. Csendes, gyermektelen, állandó, biztos éa pontoa fizető. Clm a kiadóban. Igény: öt méteres asobék (lehet két nagy, i Is, ha nem drága), koi világos. Városrész: Szemere utca, gery-ut l-tót\'42-lg, Deák-tér, Erisébet-tér, Zrínyi Miklós u. 2J től bő-lg, Kls-fsludy-u. 1-től 23-ig, Nádor utce. 1844
isgy ée
i.Caen-
Tenniszütők
hurozását
gép hurozás
olcsón vállalom
Szabó Antal
sportdxlato.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. április 100.
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban
legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horlhy Mlklós-ut 4. Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron;
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
KSuAnetnylIvánltáa.
Mindazon jóbarátatnknak és ismerőseinknek, különösen s vasutas kar-tirsaknak és a dalárdának, kik felejthetetlen drága jó édesatyánk
Kollár Sándor
temetésén megjelentek és fájdalmunkat bármi módon enyhttent szívesek voltak, logadják ezúton ls hálás köszönetünket.
Kotlái- oaaláá.
Iáju elsejei tilltiMhá tiltatni villany éa antenna le éa falusiralését
tegolcsóbbsn vállalja l\'as
WE1SBEB8EB LAI08 Oienferj-ol 14.
Ölesé, szép ealllárjslBst vélelkény-szrr nelkut kérem megttkl ilenl. kssiszárék elónyOs résztelllie
Rádlék. lésre kaphslök.
Telelőn 369.
ISöMrn)
Curwood: A királyi csendőr tréfája V
Wall.ce:
A négy igaz férfi Kaphatók: IPJ. WAJDITS JÓZSEF UTÓDA
OFENBECK VILHOS
könyvkereskedésében Daék-tér I.
és Gsillárvásárlás
elölt tekintse meg csillárjaimat, melyek már havi részletfizetésre ls beszerezhetők. Villanyszerelési munkálatokat a
legjutányosabb árban végzem
Antenna és rádió átszerelések
Quittner Arthur
Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. épület CSENGERY-UT I.
Nagykanizsaiak találkozólislye asz
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky>ntoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és american bar
Alig használt oenentárn-
gyártáshoz való gépek
IssMssyms áras alaáák.
Clm a kiadóhivatalban. ISU
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. "(Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
3464/1931. B.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingó\' Ságoknak az 1923. évi VII. tc. 56—M. §-al értelmében eszközlendő nyilvános elárverelésérőL
A végrehajtást szenvedő neve: Tanczenberger Lajos. Lakása: KInIzsl-ulca 20. Az első árverés helye: Eiziébet-téri piac.
Az első árverés Ideje (nap és óra): 1932. május hó 1 l-én d. e. 9 órl A második árverés helye: Erzié-bet-lérl pisc.
A második árverés Ideje (nap « óra): 1932. május 20-áa
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként. 1 drb 16-os kakasnélküll vadáO\' fegyver 130 pengő összes becsértékben.
Arveresl leltételek.
I. Az el só árverésen sz egyes ingí; Ságok csák akkor fognak eladatni. W > becsértéknek legalább háromnegyed rés" megígértetik.
í. A második árverésen azonban £ Ingóságok a becsérték háromi Is, a legtöbbet ígérőnek eladatnak. .
a A vételár készpénzben szotuulíj tendő, vevő által tizetendő a forgalmi #> és az cselleges tényttzésl adő Is.
Kelt Nagykanizsa, 1932. áprlí\' hó 15. napján. .
Kengyel ». * tno v. végrehlM
72. évfolyam 89 uáin
Nagykanizsa 1982. április 21, csütörtök
Ara 14 HU«r
ZALAI KÖZLÖNY
SKrkeutfoég és klsdéhlvsUI: Mut 5. Ilim. Keszthelyt llókkladóhlvatsl: Komth-utcs 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Béllzelést án: egy hóra S pengd 10 Iliiét Szerkeistéségl é> klídóhlvatsll telelőn; 78. u
Egyévi börtönre Ítélték Bartos Jánost
Budapest, április 20 Bartos János volt képviselő bűnügyének mai tárgyalásán Baitos vádlottársdl, Róna Slegfridel hallgatták ki, majd betejeiték a tanúkihallgatásokat is. Többen vallották, hogy Bartos a kijárásokért pénzt
vett fel, a pénzeknek egy részé! azonban nem adta vissza akkor sem, ha közbenjárásával eredmény! nem ért el.
A vád és vádbeszéd elhangzása ulán a törvényszék kihirdette Ítéletét. Bűnösnek mondotta kl Bartos Jánost 6 rendbeli csalás és 5 rend-
beli csalás és 5 rendbeli sikkasztás bűntettében és ezért az enyhitö sia-kasz alkalmazásával egyévi börtönbüntetésre és 5 évi hivatalvesztésre ítélte.
Az Ítélet ellen a felek fellebbezést jelentetlek be.
............................................
„á mai közigazgatási szervezetet nem bírja tovább az ország"
A belügyminiszter a Jogász-jegyzőkről ls nyilatkozott a pénzügyi bizottság ülésén
Budapest, április 20 A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délelőtt folytatta\' a belügyi költségvetés tárgyalását. A vitában felszólalt
Bethlen István gróf
Is, aki a közigazgatás racionalizálásának kérdésével foglalkozott. Kérte a minisztert, hogy éber figyelemmel kísérje azoknak az Izgatóknak a munkáját, akik a köznyugalmat állandóan veszélyeztetik. Az egyik szónok
a rendőrségnek az Idei kemény télen a rend biztosítása körül kifejtett érdemeiért
kérte, hogy a rendőr tisztviselői kar jogos kívánságait a miniszter méltányolja. \'<
Több felszólalás után Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter válaszolt a felvetett kérdésekre, hangsúlyozta, hogy a megyei kőbányákra a kökarleilek azemponljából is szükség van. A közigazgatás racionalizálásával kapcsolatban hangsitlyozla, hogy
a mai közigazgatási szervezet nem maradhat továbbra Is fenn, mert nem bírja el az ország.
Legnehezebb a területi racionalizálás, meri ügyelni kell a vármegyék történelmi egységére. A belügyminisztériumban nemsokára elkészül a racionalizálás tervezete. A vármegye!
kórházak ügye Is nagy gondol okoz és mlg az általános gazdasági helyzetben változás nem lesz, a viszonyokhoz mérten Itt is némileg javítani kell a helyzeten. Nem tartja kcresztülvlhetönek azl a gondolatot, hogy községi jegyzőnek csak jogvagy államludorokat alkalmazzanak,
Kállay a hndikölcsönről, Rassay
Budapeat, április 2U
(Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága délben folyta Ka a belügyi tárca költségvetésének részletes tárgyalását.
Kállay Tibor kérdést intézett, milyen Intézkedéseket lesz a kormány
a hadlkSIcsön-károsultak — támogatására?
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, válaszában kife|lette, hogy folyamaiban van a megreformálás, de a segélyezés addig Is a rendelkezésre álló összegen belül folytatódik. A tárca költségvetését részleteiben is elfogadták.
Az igazságügyi és miniszterelnöki tárca költségvetését tárgyaTla/ezután a bizottság. Rassay Károly követelte, hogy vegyék revízió alá a felsőház elnökének javadalmazását, aki egyúttal a közigazgatási bizottság elnöke is és
mert
a jegyzői teendők ellátásához évekig tartó gyakorlat szükséges, amit nem pótolhat a Jogi vagy államtudományi doktorátus.
A bizottság ezután a tárca költségvetését általánosságban elfogadta.
a felsőház elnökének fizetéséről
50.000 pengő Illetményben részesül. Azl Is figyelembe ajánlja, hogy a felsóház ugyls csak 30—35 ülést tart egy évben. Felvilágosítást kért egyúttal a miniszterelnökség re.tdel-kezésl alapjáról Is.
Bethlen István gróf a számszék hatáskörének kiterjesztése ellen szólal! fel és sürgelle a számviteli törvény azonnali revízióját.
Károlyi Oyula gróf miniszterelnök hangoztatta, hogy a racionalizálási nem centralizációval, hanem helyes decentralizációval kívánja keresztülvinni. Ami a felsőház köllségveiéKét lllell, az az országgyűlés szuverén Joga. A minisztereinöksés; rendelkezési alapja már oly csekély, hogy a legtöbb kilűzött cél is már alig valósit haló meg.
A bizottság ugy állalánosságban, mint részleteiben Is elfogadta a miniszterelnöki lárca köllséKvetésél. Az ülést ma, csütörtökön folytatják.
" "\' i \'ri-L\'uvuxvtvi-inAmnAj-L-u-i-i-i"-"
Este
hétig tartott az ostrom a Házban a 33-as bizottság, a mammut-íizetések és a bankok ellen
Budapest, április 20 A képviselőház mai ülésén folyatták a lelhatalmazási törvényjavaslat vitáját.
Tauffer Oábor beszédében elismerte, hogy
« kormánynak sikerült a pengő vásárlóerejét biztosítani, ezért azonban a magyar nemzetgazdaságnak nagy árat kellett fizetnie. A krízis tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor felszabadították a ooltbéreket és ezzel megindították a drdgaságt jolyamatot. Fel kellene állítani a béregyeztető blzoüságot,
hogy az olcsóbbodás! folyamaUneg-IndulhsBsou. Ezután külkereskedelmi kérdésekkel foglalkozol).
Meskó Zoltán azt a felfogást vallotta, hogy minden bajunk a trianoni békéből származik.
Dinnyés La|os: Kormánypárti beszéd ez, vagy ellenzéki?
Meskó Zoltán: Alig néhány hete léptem ki a kormánypártból, nem lehetek egyszerre a
legélesebb ellenzéki. Frledrlch István : Csak ugy lassan, lassan. (Nagy derültség.)
Meskó Zoltán erután felszólította a mammuljövedelmek élvezóil, hogy
mondjanak le önként túlzott jövedelmeikről. A javaslatot elfogadta.
Pakóís József szerint frivoiilás számba megy, hogy a kormány továbbra is rendkívüli felhatalmazással akar kormányozni. Ez a parlamenti 87uverénitás és az alkotmányosság teljes megcsúfolása. A javaslatot a aemokrulapár! nevében nem fogadia el.
Pallavicinl Qyörgy örgról főleg külpolitikai problémákkal foglalkozol).
Inkey Pál báró hangoztatta, hogy a 33-as bizottság lovábbi fenntartását nem tartja helyesnek. Hangoztatta, hogy a pénzügyminiszter nem cso-
dálkozhallk a bankellenes hangulaton, mert a bankok erre magatartásukkal rászolgáltak. A kormány nem tett semmit, hogy a termelés olcsóbb legyen. Érthető az elégedetlenség a kormánnyal szemben, mert mlg a klsflzetéseket csökkentik, addig az álláshaljno-zások és kettős állások, továbbá az adóvlsszrfélések megszüntetését nem látjuk. Nem lehet rendkívüli hatalmat adni, ha nem tudjuk, hogy kl fogja használni. Ha most nincs is szó kormányválságról, mégis számilani kell arra, hogy esetleg;olyanok használják ki a maguk javára a rendkívüli hatalmat, akiknek ez az országgyűlés ezt semmi esetre Bem adna meg. A javaslatot nem fogadja el.
Farkas Tibor a javaslat ellen foglalt állást. A titokzatos kormány-Intézkedések, különösen az államI pénzügyek vezetésénél van szűkség a nyilvánosság ellenőrzésére, mert ez biztosit mindenféle korrupció lehetősége ellen. Részletesen foglalkozott a kultusztárcával. Kifogásolta a külföldi CoUegium Hungarlcumok fenntartását. Az egyházi vagyonok kérdését Is meg kell oldani mlnél-előbb.
Szünet ulán három szónok tiltakozott még az uj felhatalmazási törvényjavaslat ellen, amely szerintük a parlamentarizmus kijátszása.
Zalamegye felirata métf nem jutott a kormányzó elé
Farkas Tibor a napirendhez szólva felhívta a Ház figyelmét arra, hogy Zala vármegye törvényhatósági bizottsága még január 5-én egyhangúlag elhatározta, hogy az államfőhöz felirattal fordul. A felirat még a mai napig sem érkezett meg az államfőhöz. Ugy lálazik megakadt a belügyminisztériumban. Ezután az elnöki indilványt elfogadlak, majd az elnök be|elenlette, hogy Navratil Dezső Indilványt nyújtott be olyan érielemben, hogy a Ház holnaptól kezdve
12 órás ülésben tárgyalja a felhatalmazási javaslatot Az indítványról holnap döntenek.
Budapest, április 20 (Éjszakai rádlójelentés) Az interpellációk során Hegymegl Kiss Pál
a fllmalap ügyeiről kért tájékoztatást, igy, hogy mennyi összeg folvt be és hogy azt hová fotdllolták? Aziránt ls érdeklődött, hogy a cenzíira bizottság tagjai mennyi tiszteletdíját kapnak és hogy nem fordul-e elö Itt is álláshalmozás, valamint összeférhetetlenség ? Reméli, hogy Pékár Oyula nem álláshalmozó, épp ezért tőle nyilatkozatot vár ebben az ügyben. Interpellációját a belügyminiszternek adták ki.
Végül Láng Lóránt követelte a gazdák részére megszavazott termelési hitel feltételeinek enyhitéséL
A többi interpellációt a távollevő képviselők miatt törölték. Az Illés 7 órakor véget ért.
ZALAI KÖZLÖNY
munka\\lán a pihenésre. Ne fosz-szunk meg a lehetőség halárán bcltll senkii, inkább segítsük elő azt.
Szeretem Nagykanizsát, mely nekem mint menekültnek második otthont adott. Szeretem ugy, ahogy van, s értékesnek tartom megtekintésre mások számára is és szivből kivánva felvirágoztatását vagyok Főszerkesztő Urnák I Teljes tisztelettel:
Hall Cecília
1932. április 15. »
■égis jöjjön a filléres gyors?
Igen tiszteli Főszerkesztő Url
Engedje meg kérem, hogy a filléres gyors kanizsai problémájáról elmondhassam szerény véleményemet.
Amikor a filléres gyors gondolata felvetődött és testet öltötl, örömmel gondoltam arra, hogy Pestről Kanizsára és Kanizsáról Pestre, továbbá innen Kőszegre, Sopronba, Szombathelyre, Kaposvárra, Pécsre fognak menni és jönni filléres gyorsok. Nem szólva persze a balatoni olcsó hétvési és vasárnapi utazásokról.
fcs ime mi történik ? Élénk eszmecsere helyeit, tépelődő, kétségeskedő hangok, lemondások, hogy: úgysem sikertll, meg mit mutathatunk és mit nyujthalunk a pestieknek.
Istenem, a pestiek I Minlha ők csupa nagyigényű, palotákban lakó, selyemágyban alvó grófok és bárók lennének, Dehogy I Emberek ók, rokonaink, jóbaralaink, jóismeröseink és érdeklődök, akik az utazás, a látás, az ismerkedés vágyától Űzetve utaznak másfelé is a filléres gyorsokon.
És oll van a Balaton. Hát nem eléggyönyörtlség végig a Balaton mellett menni és jönni? Nem elég látványosság, nem e\'ég propaganda a Balatonnak egy ilyen Pestről Kanizsára való utazás?
Vagy levinném a vonatot egészen Murakereszturlg — s onnan hoznám be Kanizsára — hadd lássák milyen közel van aránylag Itt Is az országhatár. Nemzeti, hazafias érzésben tespedő, szunnyadó lelkeknek nem árt egy kis megrázkódtatás. Ml kanizsaiak Is csatlakozhatnánk ehhez a vonathoz.
De ha ez esetleg irredenta tüntetés-számba menne, akkor megrendezném a filléres gyors utazását a minden évben májusban tartani szokott Irredenta gyűléssel a hősi szobornál Nagykanizsán.
Pesten rengeteg muraközi és nagykanizsai él. Összeköttetésbe lépnék a Muraközi Szövetséggel, amely lag-
tait Igazán lelkesíthetné egy kanizsai úrándulásra, mert, bár minden évben sokan leigérkezlek erre a gyűlésre, de a vasúti jegy drágasága miatt, csak mutatóba jött el egy-két ember.
De ha sem a reviziós gyűlés, sem Murakeresztur nem volna belekapcsolódható a filléres gyorsba, akkor is meg lehetne rendezni, mert — ismétlem — a Balaton szépsége is elég ahhoz, hogy utána az ember Nagykanizsára jöjjön.
Természetes, hogy most hirtelenében mesterkélt dolgokat, Puteinkin falvakat, illetve látnivalókat nem mutogathatunk kedves pesti barátainknak. De ez nem is szükséges, látnak ók Ilyen csudát eleget a fővárosban.
Aki Kanizsára jön, többnyire rokon, jóismerös, az úgyis megpihen az ismerősöknél.
Az idegeneknek pedig megmulatnám a várost, a sétateret, a középületeket, szinházal, iskolákat, sportpályát stb., délben a vendéglőben kapnának a pénzükért tisztességes jó ebédet, ebből a vendéglői iparnak volna haszna. Délután a sörgyári katakombákban lehetne rendezni, a helybeli, igazán kiváló dalárdákkal (kezdve a polgári leányiskola énekkarától végig) egy kellemes sörörö délutánt és onnan a Jól klvllógitott utón az állomásra indulhatna az utazó közönség. S hogy a kereskedelem se maradjon el, az üzletek nyitva lehetnének, kirakatversennyel és olyan olcsó árakkal, hogy a pestiek is meglepődnének, a kani-
zsaiak pedig a rákövetkező héten is szivesen megvennék az olcss kanizsai portékát.
Szerintem a filléres gyorsnak sem ide, sem oda való menetelét semmiféle viszonylatban korlátozni nem kellene, mert ha valaki el akarja a pénzét költeni, úgyis elkölti, filléres gyors nélkül is.
A mai küzdelmes, nehéz világban pedig a léleknek épugy szüksége van a felfrissülésre, mint a testnek,
Jövő szombaton jár le a villany-koncesszióra kiirt pályázat határideje
Kilenc cég kérte a 30 pengte pályázatI feltételeket. — ÁpriHs 30-án délután 1 órakor bontják fel a beérkezett ajánlatokat
lati feltételekel, látszik, hogy elég
Nagykanizsa, április 20
Több Ízben foglalkoztunk a városi villanyáram-koncesszió kérdésével és a kiirt pályázat meghosszabbilott terminusával.
Tekintettel arra, hogy ez a határidő folyó hó 30-án lejár, kérdést intéztünk a villany-ügy referenséhez, dr. Prack István városi tanácsnokhoz, aki többek közötl közölte velünk, hogy eddig még egyetlenegy ajánlat sem érkezett be a polgármesteri hivata\'hoz pályázatra. Ez abban leli magyarázatát, hogy az ajánlattevőknek 50.000 pengő bánatpénzt kell letenniük és Igy már a kamatokra való tekintettel Is csak az utolsó napon fogják ajánlatukat benyújtani. Abból, hogy eddig 9 cég kérte a várostól a 30 pangós aján-
élénk érdeklődés mutatkozik a koncesszió iránt.
Április 30-án délben lejár a pályázati határidő és ulána, valószínűleg már I órakor, a villamosellen-őrző-bizottság fel fogja bontani a beérkezett ajánlatokat, amiket beható felü\'vizsgálat és utánszámitás alá vesz és csak azután kerülnek a villamosellenőrzö bizottság elé, amely megteszi javaslatát a közgyűlésnek.
Természetesen a koncesszió odaítélésénél a város képviselőtestülete tekintettel kell hogy legyen a város különböző érdekeire, amelyekről már a bizottsági üléseken Is sok szó esett.
Május elsejétől a tűzoltóság végzi Nagykanizsán a hordójelzést
E hó végivel teljesen elkészül az uj tflzoltószertár — A tűzoltóság a városi költségvetés legmostohább tétele
Nagykanizsa, április 20 A Zalai Közlöny évek hosszú során át vívott tollharcol a város
tűzrendészete és főleg a tűzoltóság fejlesztése, modernizálást! érdekében. Ez a közérdekű törődés szólal meg bennünk ismét, amikor u|ból foglalkozunk ezzel a derék testülettel, amely annyi tanújelét adta önfeláldozásának, fegyelmezettségének és kllünö munkájának és amely mindig példaképül szolgált a vármegye tűzoltóságának. Rámulattunk arra a
nagy és minden elismerést érdemlő munkára, amit a zalai tűzoltóság újjászervezője, Knorlzer György főparancsnok, kir. kormánytanácsos az évek folyamán kifejtett és dr. Prack Islván közigazgatási tanácsnok jelenlegi főparancsnok áldozatos, fáradságot nem ismerő űgyize-ieletére és buzgóságára, aki elődjének nyomdokain haladva: a legszebb eredményekel tudta felmutatni
Ez a szeretet a ml derék tűzoltó-
MOLNÁR FERENC
világhírű magyar témája filmen
LILIOM
SZEREPOSZTÁS:
[urlíj Gyula Liliom szerepében Charles Farell Yaitííjfi \\m Mka szerepében Rose Hobard GoiMI Frlda Inskátné szerepében Estelle Taylor
Stf luaoa magyar sztveg ■ HOLNAR FERENC.
Ezenkívül:
A 4 renegát
A Halállégiót is felülmúló filmóriás 10 fejezetben
Einunlaml Aí 5 órai előadás féltialyárakkal, figyelem I 7 éa 9 órakor rendes helyárak
ságunk intézménye és tagjai iránt jogosít lel bennünket Ismét arra, hogy érdekében szól emeljünk.
Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a tűzoltóság, amely a város polgárságának élet- és vagyonbiztonsága fölött őrködik, a város költségvetésében mostoha gyermeksorsra jutott. A város súlyos gazdasági helyzete arra késztette a kompetens tényezőket, hogy a tűzoltóság tételénél ls, amit csak lehet, lefaragjanak és igy előállott az a helyzet, hogy az 1932. évi költségvetésnél pl. szerek Javításira, ujakkal való pótlására 240 pengő van beállítva I
Vagyis egy olyan tétel, amely kevesebb összegű, mini akárhány irodának az\'Mvl ceruzaszűkséglete.
Pedig tűzoltóságunknak szüksége lenne már sok szernek a pótlására. Igy a Niagara-fecskendő kerékguml-Ját kl kellene már cserélni, ami kb. 1500 pengőbe kerülne. Rossz gumikkal lűz esetén nincs biztosítva a nagy motorfecskendő kivonulása. Szűkség lenne egy accumulátor töltőre, amelynek ára kb. 7—800 pengő. De ilt van a vármegyei tűzollóver-stny, ami Juniusban lesz Zalaegerszegen. Illő lenne, ha a nagykanizsai tűzoltóság Is megfelelő felszereléssel és egyenruhában venne részt azon. 20—25 öltöny teljes felszertléssel kb. 2500-3000 pengőbe kerülne. És Így megy ez tovább.., Mindezeknek a fedezésére pedig 240 pengő áll a költségvetésben.
Szabadjon rámutatni ezúttal arra ls, hogy a tűzoltóság sok szerét saját kézimunkáiéval állította elő, ami igy alig került valamibe a várói közönségének, legfeljebb egyes alkatrészek vagy csak a nyerssnyag beszerzési árába.
Minél tovább toljuk ki a tűzoltóságon való kellő segítést, annál erő-sebben rongálódnak és kopnak a tűzoltósierek és annál többe kerül majd azoknak helyrehozatala vagy utánpótlása, nem is említve, hogy nagyobb tűzvész esetén mit jelentene egyik vagy másik szernek a hiánya. Valamilyen megoldást kell találni, hogy a tűzoltóság beszerezhesse
mindazt, amire szüksége van.

A második tUzoltószertár munkálatai a folyó hó végén teljesen befejeződnek és a tűzoltóság átveszi a hordójelző hivatalt, amely a régi szertárban nyer elhelyezést, mlg az u] helyiségbe kerülnek a régi szertárban otthont talált tüzollószerek. Leg|obb megoldás lenne a régi terv megvalósítása, egy modern tűzoltólaktanya felépítése, ami a Merkúr-gyárral kapcsolatban volt tervbevéve, de ami egyelőre beszélni sem lehet,
A kormányzó Széchenyi gróf
lábodl birtokán vadászott
Nagyatád, április 20
Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, aki néhány napig gróf Széchenyi Emil v. b. t. L, koronaőr lábodl földbirtokán vadászott, tegnap éjjel visszautazott a fővárosba.
1933. április 17.
Szegény Buster K*>*ton,
í azt beszélik róla,
J* hogy megjárta
Yj. alaposan Elő-
Mj Y-W szűr akkor járta MF JK* meg ez a fa-ar-^m ^^L cáról nevezetes V ^Wv burleszk-fe/ede-■ » ^H \\ lem, amikor el-\\ vette a gyönyörű v film - csillagnak, •Norma Talmagdenak húgát. Másodszor most járta meg, amikor (egy losangelesi híradásban olvasom) a felesége engedélye nélkül kirándulást lett a két kisfiával. Az erélyes hölgy a szegény Buster Keatont ezért a borzasztó engedetlenségéri nem tér iipelletie kukoricára, nem kölölle az igylábhoz, nem íratta le vele százszor, hogy .rendes férj a neje engedelme nélkül nem megy kl az utcára és nem megy sétálni a gye rekkel". — Nem I Mrs. Buster nem lelte ezll Mrs. Buster egyszerűen és energikusan telefonált a rendőrségnek s mire szegény. Buster Kealon a kél kisfiával és azok bonne-jával kiszáll! a repülőgépből Saadlegoban, ott várta már a repülőtéren a rend-irség és a boldogan weekendező apát se szó, se beszéd, letartóztatta.
Ez, kérem, nem burleszkben történi Igy, hanem Igaziból.
Képtelem szegény Buster Keaton fa-arcát, hogyVmegkövülhetett erre a fogadtatásra. Hiába mondta a rend-irségnek, hogy hajlandó vonaton visszautazni l^sangelesbe, ha már a /elesége annyira ellenzi, hogy repülő gépbe üljön a gyerekekkel, mindez semmit sem használt, mlg szegény Buster papa fel nem hívta telefonon a feleségét és kl nem engesztelte szépén. Ekkor aztán a rendőrök őnagysága Intézkedésére szabadon engedték, Buster pedig felpakkolta a családot a legközelebbi vonatra és engedelmesen hazautazott.
A weekendből nem lett semmi, de a családi béke meg volt mentve.
FMk után pedig ne csodálkozzék senki, hogy Busteren az egész világ kacag, de őt mosolyogni még senki se látta ... (?)
Bájos 10-én kezdődik a kanizsai színházi Idény
(A színházi Iroda közli.) Má|ui 10-én vonul be Nagykanizsára a pécsi Nemzeti Színház teljes gárdájával, nagyszerű felszerelésével, hogy • Városi Színházban tavaszi idényéi megkezdje. A társulat ezévben olyan művészi és technikai felkészültséggel jön, bogy a legmagasabb igényű Kinházkedvelö tetszését Is klvivja. Számtalan elsőrangú kritikus megegyező véleménye helyezi az ország legelső társulatainak sorába a pécsi operett- és prózai együttest, amely hivatása magaslatán áll. A Mosoly országa dalműnek brllliáns 25 elő-Jdása országos hírnevet kelleti a jó társulatnak, de a többi operellek és P\'ózal újdonságok mintaszerű elő-Mísal is fővárosi szinvonalat képviselnek.
A régi kedvenceken\' kivül uj tagok felfrissítésével bővült a társulat, akik a vidék elsőrangú művész-értékei. 1/IA °Peret,ek közül a Fehér ló, ,ra\'a Balatonon, Maya. Lámpa-w, Pillangó, Csókosreglment. Zöld f\'ány, Csőkprofesszor, Őfelsége frakkja, pr6zák közül Torockói Menyasszony, Faust, Hableánypenzió, rí e\'"nsé«; Porcellán, Aranyóra, csodadoktor, Államügyész, Tűzmadár a műsor szenzációi.
A közeli napokban Fodor Elek h. !S!I? már mef> \'» kezdi elökészü-k,e" 8 a bérlelek biztosítását.
ZALAI KÖZLÖNY
Május 1-én kiürül a lebontásra Ítélt Erzsébet-téri városi pavillon
Megindultak a tavaszi útburkolási és rendezési munkálatok
Nagykanizsa, április 2b Egy pénzügyi bizottsági beszámoló kapcsán megírtuk, hogy a város május l-re felmondott az Erzsébettéri városi pavillon üzletbérlőinek. Értesülésünk szerint a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete a szemközt lévő Armulh-féle sarokházba költözködik.
A kiköltözködés ulán a város a képviselőtestület régebbi elhatározásához képest lebontatja az Erzsébettérre egyáltalán nem odaillő, barakk-szerű épületei. A helyét a piachoz csatolják, de ugy, hogy a piac elejét néhány méternyire beljebb viszik,
hogy ezultal a 20-as szobor szélességéig megfelelő parkszegélyt lehessen kiképezni.
A tavasz beálltával a városi műszaki hivatal megkezdte a költségvetésben lefektetett tételek alapján tervbevett útburkolások és rendezések munkálatait. Elkezdték a kórházi udvar fásilását és rendezéséi, a Kossuth-lér burkolását, a Katonarét árkolását slb. amit mind a városi inségakció emberei végeznek. Munka alá kerülnek rövidesen a mezei dűlő utak, a Báthory-utca törvényszéki sarkok, a Kölcsey-utca stb. burkoláBa és rendezése.
Forróvlzbe esett és halálra égett egy kis gyermek
Az áldozat testvérét és a nagyapját Is hasonló szerencsétlenség érte
Zalaegerszeg, április 20 Bot József nagypálil gazdálkodó 3 éves Zsiga nevű kisfia néhány nappal ezelőtt magára rántott egy forróvlzzel lelt fazekat. A forróviz borzalmasan összeégette a szerencsétlen gyermek testét, aki tegnap belehall súlyos sérüléseibe. A szorgalmas gazdacsaládol való-
sággal üldözi a tüzveszedelem. A most elhalt kisfiú nagyapja lavaly borzalmasan összeégett egy tűzvész alkalmával. Alig tudták megmenteni az életnek.
A kis Zsiga leánytestvére szintén ugy összeégett nemrégen, hogy hetekig tartó orvosi gyógykezelés tudta csak Iái nállltani.
Divatos
térti nmiiM
nagy választék
5INGER
divatáruházban.
Érdi László Párísba távozott
A Zellels-sajtóper főt árnyalását nem lehetett megtartani
Nagykanizsa, április 20 Dr. Goda Lipót városi liszlifőoivos a Zalaegerszegen megjelenő Zala-megyei Újság-ban Érdi László nagykanizsai Zeilels-orvo8 tollából megjelent cikk mlatl, (amll a Zalai Közlöny pénzéri sem fogadolt el, hirdetés gyanánt való közlésre sem) amelyben erős hangon bírálja a nagykanizsai Zeileis-rendelőben történt hatósági szemlét és a vele kap-csolalos intézkedéseket: -- sajtópert indi ott. A főtárgyalás! dr. Czlkó János, a zalaegerszegi törvényszék elnöke április 25-re lüzte ki. A fő-
gyógymódot. Egyre-másra hallani a Zeileis-rendelök beszüntetéséről. — Ugy látszik, Érdi László is ezért tette át működése szinterét Budapestről Párlsba, a magyar orvosok örömére és a beteg közönség Javára.
tárgyalásra, mint vádlott, Idézést kapóit Érdi László budapesti lakos is, azonban az idézést nem lehetettnek! kézbesíteni, mert megállapítási nyert, hogy Érdi László időközben Párlsba távozott.
igy a folyó bó 25-1 főlárgyalásl, amely elé egész Zala orvostársadalma nagy várakozással tekintett, nem fogják megtartani. A zalaegerszegi törvényszék a periratokat Indítványtétel végett átteszi a klr. ügyészséghez.
A jelek szerinl Magyarországon a közönség megelégelte a Zeileis-
Vasárnaptól nem JAr ■ osorda a Horthy Miklós utón
8000 köbméter fát termeltek kl a récMl városi erdőből — Klskanlzaán komiét irtanak az Inségtsak
Nagykanizsa, április 20 Nemrégen foglalkoztunk azzal a nagyszabású munkával, amit a városi erdöhivatal a költségvetésben előirányzott keretekben megkezdett Azóta a Nagyrécee melletti erdő-kitermelési munkálatoknak a lele elkészüli, a másik felét őszre hagyják. Körülbelül 8000 köbméterre tehető az a famennyiség, amit sikerült kitermelni. A kitermeli fát a nagyrécsei állomáson tárolják. Az erdőtől az állomásig iparvágányI létesítettek.
Kiskanlzsán tobbszáz Ínséges kb. 300 holdon az utóbbi tlz esztendő alatt a koronáig felnőtt komló Irtását végzi.
Régi vágya teljesült a nagykanizsai közönségnek, amikor április 24 tői, Szent Oyörgy napjától kezdö-döleg a városi csorda nem megy többé a Horthy Miklós uton át a prálerl legelőre, hanem a Békástónál levő felsóerdőbeli újonnan létesített 150 holdas legelőre hajtják ki az állatokat.
Eizel kapcsolatban folyik a prálerl legelőnek a beerdisltése.
Az erdöhivatal folyamatba tetle a Békáslónál levő 70 holdnak a felparcellázását kisgazdák részére.
A városszépészeti és parkosítási munkálatok a város különböző terein, amiről már beszámoltunk, teljes erővel megindullak és előreláthatólag egy hónapon belül láthatóvá lesznek a csupa Irredenta mollvumu mü-kertészeti ulkotások.
RÁDIÓ-MŰSOR
Április 21 (csütörtök)
Budapest 9.15 A rádió házlkvlntettjé-nek hangversenye. Közben 930 Hírek. 11.10 Nemzetközi viz|»lzössolgálat. 12.00 DéU harangszó, Idólárásjelentés. 12.09 Cigányzene. Közben 1129 Hírek. 13.00 Időjdiéa, Idő-járásjelentés. 14.45 Hírek. 16.00 Oyermek-mesék. 16.49 Időjelzés, időjárásjelentés, H. 17.00 E. 17.30 Friss Antal gondonkahang-versenye zongorakísérettel. 18.00 Angol nyelvoktatás. 18.30 A Pestszentlőrinci Szervezett Munkások Vegyeskarának és a Magyarországi Mtntakéázliók Dalkarának hangversenye. 19.15 Lászlólly Margit zongorahangversenye. 19 90 Nagy Endre humoros előadása. 20.10 Az európai müsor-csere-sorozalban a kopenhága! rádióállomás műsorának kOzvelléae. 22.19 Időjelzés, Idólárásjelentés. H. Majd: Cigányzene.
Bécs 11 30 Zenekari hangverseny. 12.40 és 18.10 O 16.00 Hangv. 17.05 és 17.49 O. 20.00 Katonazene. 22.80 Jb.
Berlin 19.15 Táncest. 21.10 Hangjáték. Utána szórakoztató zene.
Róma 20.49 Nagy hangverseny Róma alapításának ünnepére.
Varsó 20.10 Kopenhága. 22J0 Tánc-
Idöiárás
(É/tmkal rádtóJelenUti « I Blal Intént l.l.ntl eele 10 ira-kar ■ Lánf*|ss válteaáa nem várható.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. április 15. »
Elegáns férfi felülte szövetek hatalmas választékban Sc&Utxnél.
Mozgószinház
Liliom — Négy renegát
Ilyen hatalmas, Irodalmi értékű és százszázalékig kielégítő mfisorral régen lepte meg a mozi igazgatósága a kanizsai közönségei.
Molnár Ferenc romantikus drámája már rég elfoglalta mélló helyét a magyar színpadi Irodalomban, nekünk csupán az a feladatunk maradt, hogy magával a filmváltozattal foglalkozzunk. Az amerikai Fox filmgyár a legteljesebb elismerést érdemli azért a törekvésért, amely-lyel nem hagyta elsikkadni Liliom és Jullka könnyes történetének egyetlen jelenetét sem, híven örködött az eredeti darab maradandó szépségei felett, sót páratlan technikai nehézségek árán, de még ki is emelte azokat.
Charles Farell nyers Liliom, gyanakvó és fölényes, Igazi ligeti hinlás-legény, akinek minden mozdulata," minden szava a belső néma harcok összecsapásából kertit felszínre. Jullka tragikus szerepében Rose Hobart nyújt maradandó élményt. Odaadó, fájdalmas szerelmét annyi alázattal hajija a szeretett férfi nyers, ösztönös Igájlba, amire csak a legmélyebb átérzés képesiti a nőt. Tiszta művészet és teljes nőiesség hatja át játékát.
Ezt a filmet sok-sok szerelettel, szívvel, lélekkel rendezték.
A mUsor másik hatalmas filmje a francia idegenlégió világában Játszódik le, ahol kél halálos ellenség, egy nő és egy férfi engesztelhetetlen gyűlöletéből fakadnak az egymást pergőn követő események. Érdekes, modern téma, amely messze esik a hasonszőrű, eddig látott daraboktól. Pompás rendezés, szép felvételek, izgalmas jelenetek sorozzák ezt a filmet a .megnézni érdemes" filmek" közé o. ti. ].
=■ Bútorvásárlás - nem gond I
Teljes berenderésekel rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós ul 4.
Hatósági biztosok ellenőrzik a balatoni gyógyfürdők lakás és élelmezést viszonyait
Megakadályoznak a forgalmasnak Ígérkező szezonra minden lánckereskedést lakásokkal és élelemmel
látogatotiságárs lehet számítani.
A miniszter utasítja az alispánokat, hogy különös gondol fordítsanak hatósági biztosok és főszolga-birák utján a balatoni gyógy- és üdülőhelyek lakásügyeire és szigorúan toroljanak meg minden lánckereskedelmet a lakásokat és főleg az élelmezést illetőleg. Gyógyhelyen olyan lakást szabad bérbeadni, amelyet az orvos az egészségre kifogástalannak nyilvánított.
NAPIHÍREK
Zalaegerszeg, április 20 A Balalotii SzövelBég felterjesztést intézeti a népjóléti miniszterhez a balatoni fürdőhelyek lakásügyeinek rendezése tárgyában. A felterjesztésre a miniszter a három balatoni vármegye alispánjához rendeletet Intézett, melyben klfejll, hogy a fennálló devizakorlátozások miatt megnehezült a külföldi nyaralás lehetősége es czérl idén a balatoni gyógy- és üdülőhelyek nagyobbmérvű
Mór a második török-csontvázat találták
Js>
<y
a pallnl Elek-uradalomban, csatorna-ásás közben
Nagykanizsa, április 20 Ujnépl Elek Ernő földbirtokos pallnl uradalmában, a kastély körül már napok óta folynak a csatorna-Javítási munkálalok. Kedden délelőtt váratlan felfedezés akasztotta meg a munkát. A munkások ugyanis több-méter mélységből egy régi csontvázat hoztak felszínre. Az ebelet azonnal jelentettük a korpavári főjegyzőnek, aki megvizsgálta a csontvázat. Annyit már az első pillanatra megállapított, hogy több, mint 30 év óta lehel a földben. A csontváz koponyáján a balhalántéknál egy külső
b:hatáslól származó folytonossági hiány látható.
Értesülésünk szerint kétévvel ezelőtt már találtak ugyanezen a helyen egy régi csontvázat, amiről megállapították, hogy többszázéves és még a török időkből származik. Nem lehetetlen, hogy a most felszínre került cson váz is valami török viléz földi maradványa, aki a régi harcokban lelhette halálát.
Ha lenne pénz és törődés, ki tudja milyen értékes lörökvilágbell leletek kerülnének felszínre Nagykanizsa környékén az ásatások nyomán...
Megfojtott és kirabolt egy asszonyt, " hogy megnősülhessen
Tizenöt évi fegyházra Ítélték
Zalaegerszeg, április 20 Még 1927. február 23-án Príó-henye községben megfojtották és kirabolták özv. Nagy Antalnét. A rablógyilkossággal Olasz Imre földművest gyanúsították. Le is tartóz-, tatták, mivel azonban, bizonyítékot tagadásával szembeu nem sikerüli találni, csakhamar szabadon engedték.
Olasz nemsokára megnősüli és elköltözőit Vasboldogasszonyfa községbe. Olt különböző bűncselekményeket követelt el, miért kétévi fegyházra ítélték és a jogerős Ítélet után a köhidai fegyházba került. Ezév elején olyan adatok Jutottak a csendőrség birtokába, amelyek igazolták azt az első feltevést, hogy Olasz Imre kövelle el a petőhenyei gyll-
a petőhenyei rablógyilkost
kosságot. Legulóbb Olasz Is többször hangoztatta, hogy nagy bűn terheli lelkiismeretét.
Amikor a csendőrök elhozták Zalába, mindent töredelmesen bevallott. Elmondotta, hogy mivel nem volt pénze, hogy megházasodhassék, Nagy Anlalné távollétében behatolt az asszony lakásába, otl minden el emclhctöt összeszedeti és éppen távozni akart, amikor Nagy Anlalné veletlenül hazaérkezett. Rátámadt az asszonyra és megfojtotta, majd a lakást bezárta. Két héttel később pedig megnősült.
A zalaegerszegi törvényszék ma szándékos emberöléssel párosult rablás bűntettéért jogerősen 15 évi fegyházra és 10 évi jogvesztésre ítélte Olasz Imrét.
Kenyeret lopott és szégyenében ftlte magát a Zalába a sármelléki fiatalasszony
Keszthely, április 20 Tegnap röviden jelentettük, hogy Horváth Józselné született Tólh Mária sármelléki asszony a Zala folyóba ölte magát. Semmi Írást nem hagyott hátra, ami teltére magyarázatot adna.
A csendőrségi nyomozás során sikerült megállapítani, hogy Horváth Józselné voltaképen egy Lajosházapusztai gazdasági cselédnek a felesége. Horválhné férje több napon át távol, volt otthonról és az asszony
mivel nem volt egy falat kenyere, sem egyéb élelme, az egyik szomszédos cselédlakdsból egy kenyeret emelt el, amit azok észrevetlek és Horváthnét feljelentették. A szegény asszony megludta, hogy lopásért folyik ellene az eljárás, azért szégyenében a Zalába ölte magát a 26 éves fiatalasszony. Miután nem boncolták fel, holttestét tegnap temették el nagy részvét melleit.
= Nagy maradék vásár Slnger divatáruházban.
NAPIREND Áprilia 21, oadtBrtök
Római katolikus: Anzelm. Protestáni
Anzelm. Izraelita: Nlzan hó 15.
-{ •
Várost Múzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tfit 12 óráig.
Oyófyszertárl éjjelt szolgálat: <
Salvatoi\' gyógyszertár Ernébet-téi 31 és a klakanlstai gyógyszertár.
Várost Mozgó. .Liliom", magtár tárgyú film. — ,A négy renegát", négy szökevény Izgalmas kalandja.
Oóstürdó nyitva teggel ö órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
Óh ja] azt látni...
Óh Jaj az látni, mikor Így szenved A legkedvesebb, a féltőit kis gyermek, És nézni, nézni a lázas szemekbe. Ftlléjo hajolva, aggódva remegve Lesni a szavát
Öli jaj azt látni, mily semmis az élet, Szertofoszolhat a legszebb ígéret És reménységünk kloslnyko virága Talán elhervad, mielőtt még látta Tavaszok pompáját
És megértjük Immár: ü vagytok a cél, A tnusszosog, hol majd utunk összeér Idők távolában.
TI vagytok a gyógyír, ha az élőt fáj, 8ob8knt hegesztő meleg napsugár Vigasztaló fénye.
Vággyal tekintünk léptetek nyomába, Lelkllnlt a Jftvő kapuját kitárja És ml nézünk rajta...
W. Munkácsi Hoéml
—- Irodalmi tagság. Barbarlts Lajost, a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjét a Budapesten megalakult Oyónl Oéza Iiodilml Kör — mint a közgyűlési jegyzőkönyv . ^vonata mondja — .a magyar irodalom Itrén kifejlett érdemes munkásságának elismeréséül," rendes tagjai sorába meghívta. A kanizsai poétának ez a harmadik fővárosi irodalmi társaságba történt meghívása.
— A közegészségügyi bizottság kedden délután ülést tartott, amelyen a nagykanizsai kórház sebészeti segédorvosi állásra elsőhelyen Takács Lajos dr. helyetles segédorvost jelölte; aki közmegelégedésre leijesiti kórházi szolgálatát. A jelölést felterjesztették az alispánnak.
— Tánczos Kálmán plébános temetése. Szerdán délután kisérték ulolsó útjára a nagykanizsai róm. kath. sírkert halottasházából Tánczos Kálmánt, Zalaszentlászló érdemes plébánosát, akit utolsó akaratához képest szülővárosának megszentelt földjében helyeztek pihenőre. A temetésen nagy tömeg vett részt a társadalom minden rétegéből, különösen a papság volt nagy számban képviselve, a kerületének világi papsága, a ferencesek, piaristák, apácák, stb. A temetési szertartást Stefaits Aladár keszthelyi apátplébános végezte fényes asszisztenciával. Megható voll a papság gyászéneke, amely után Gyülevész, Sénye és ZalaBzent-lászló községek kalholikus hívei nevében Várhalmy Antal zalaszent-{ászlól Igazgató-tanító mondott megrázó erejű búcsúztatói. A temelés mutatta\' meg igazán, hogy Krisztus szive szerint való pap, áldásos tevékenységű lelkipásztor és híveinek együtt érző atyja voll az elköltözött.
1933 április. 21..
Utolsó liceálls előadás
Nagykanizsa, áprilla 2ti Vasárnap lesz a Zrínyi Irodalmi & Művészeti Kör utolsó liceális előadása a városházán 6 órakor, glósdó Kajmó József kegyesrendi tmir. Az előadás Faraday angol fizikusról emlékezik meg, akinek cenlennárlumát ei idén ünnepli a müveit világ. Énekel a Uvtnle Dalárda. _
— A Missziótársulat műsoros tíncteája. A Szociális Missziótársulat helyi szervezete má|ut 7-én, viiámap este tánccal egybekötött, jitékonycélu műsoros leát rendez a Mluziósházban. A kedves, derűs motor szereplői Nagy Oyózőné, WallgurszJcy Béla, Szabó Oyörgy, Osskó Endre. Zeneszámokat ad elő a karpatzományosok triója. Már most élénk érdeklődés nyilvánul a szervezet hölgyeinek ezen rendezése Iráni.
— 4 Ceairdl é/teraiéten
.Balra Tronta" Hangversenye mettett fiolaap este Baldulé éa taró»c»umMa P 1-3Ö.
- A. Salettl t Érted tettem... Olaszország kék ege alatt és Svédország hűvös főld)én pereg le az az érdekes szerelmi regény, amelynek tgy ex-uralkodóleány s egy fiatal művész a főszereplői. A pompás regény a Mindenki Könyve uj kölete, árt 30 fillér, kaptlitö mindenütt.
- A Szociális Missziótársulat ti-nöknéje értesíti a hölgyeket, hogy a rendea negyedik pénteki konferenciát boasubb a^flnet után Ismét megtartja 22-én, pénteken este fél S órakor a Ulaszióeházban.
- Futószőnyeg, szép minták-bsn, tartós minőség métere csak 1\'— pengd a Schütz Áruházban.
- A pécsi tábla Ítéletei. Tenk Annát a nagykanizsai törvényszék egy hónapra Itélle. Fellebbezés folytán az flgy a pécsi táblához kerüli, amely s leány büntetéséi 1 hónapról 3 hónapra emelte fel. — Za\'eczky Ernői a nagykanizsai törvényszék 6 hónapi börtönre Ítélte. Fellebbezés lolytán az ügy a pécsi tábla elé került, amely megsemmisítve az alsó-blróság ítéletét, Zaleczky büntetését 4 hónapi fogházra szállította le.
- * Centről éttermében
- Helyreigazítás. A Zalai Közlöny tegnapi számában Tanczenberger La)os ellen 3464/931. B. szám alatt közzétett árverési hirdetmény tévedésből bocsállatott ki, mert hálralé-™ a fennállott tartozását számla-bed követelésének átengedményezé-Wvel már korábban rendezte. Nagy-"anizsa, 1932. évi április hó 20-án. Kengyel s. k. végrehajtó.
= Fértlszövetek már 5 pengőtől, a legprímább minőségű angol szövetekig Slnger divatáruházban.
ZALAI KÖZLÖNY
—remek tréfát, a többi kltlPnö elbeszéléssel, veresei, mókával Süi^*1Selj\'eknok szerzőt közül kl-E»;JSzegedi István, Szekula Jenfl, u™ Endre, Legény Elemér, Hárs aíf&iAu," Nelly,V. Anka Eva, Lete-SLlC?\'i, Jámbor László, Brdödy Elek, Dyml. Faragó Sándor, y„ \' 8l4ntó Ferenc és Fábián Tthí.í! J\' A pompáa rajzok Qebhardt
nbor és Fsr^fstador művészetét dl-
rí7;. !"í\'1»,li»l szívesen küld
Betörtek Weiss Jacques irodájába
A betörik nem tudták felnyitni a páncélszekrényt
Nagykanizsa, április 20 Szerdára virradóra Isméi betörés történt Nagyksnlzsán. A város szivében, a Zrínyi-ulca 31. szám alalt betörők álkulcs segítségével b hatoltak Weiss Jacques üvegnagyke-reskedő raktárhelyiségébe. A raktárba vezető ajtó Wertheim-zár|át egész könnyen felnyitották, majd behatoltak az irodaba, ahol minden Iróasz-talflókot felfeszítetlek. Itt már nem bajlódtak a zárakkal, hanem egyszerűen kifeszítették a fiókokat. Wort-mann Ferenc pénztáros asztalflók|á-ból elvitlek 30 pengi összegben készpénzt és bélyegeket, valamint egy awaaaaiwaí^iwiwwiwwiwiww*
fényképezőgépet és két kazettát. A kazettákból előzőleg kivették a lemezekel, amikel otthagylak az Íróasztalon.
A betörök megpróbálkoztak a Wírlhelm-kassza felnyílásával Is, de nem tudtak megbirkózni az erős páncélszekrénnyel. Nem Is volt hozzá megfelelő szerszámjuk, ami szintén azt bizony Hja, hogy egy teljesen kezdő belörőbanda első szárnypróbálgatásai az ulóbbl Időben elkövetett betörések. Ennél a legutóbbi betörésnél olyan nyomokat talált a rendőrség, ame yek alapján rövidesen sikerül nyakoncslpnl a betörőket.
Egy párhónapos férj szíven lőtte magát
Az OrOkOs perpatvar kergette halálba az elkeseredett fiatal férjet
Csurgó, április 2\' Lovrencslcs János csurgói mezőőr t^lg néhány hónappal ezelőll nősült meg és a fiatal pár együtt lakott a fiatalasszony szüleivel. Az esküvő óta állandó veszekedéstől visszhangzott a fiatal pár házat\'ája. Néhány nappal ezelőtt, amikor Lovrencslcs János hazament, senki sem fogadta otthon a köszönését. Ezért össze Is
veszett az apósával, aki dühében kiutasította a házából.
A fiatal férj szó nélkül leült egy székre és várt, mlg mindenki eltávozik ollhonról. Ekkor elővette a revolverét, egy próbalövést tett az ablakon keresztül az utcára, majd szlvenlőtte magát. A szerencsétlen, 25 éves, életerős fiatal férj azonnal meghalt.
Divatos női tavaszi kabátok már 19 — P-tfll kaphatók — Schütznél.
Egy örömhír - melytől tel-ax arc. Asszonyom I mondá ö: I tudja, mennylro elragadott mindig tökéletes külsőjével. De ma ... ma egészen elbűvöl I" Az asszony mosolygott .Ennek oka bizonyára az öríim..." — „Az öröm? Hogy értsem
ezt? — „Igen, ugy ahogy mondom, "wt hallottam éppen, hogy az Ellda ár az árakat leszállította. Ezentúl
\'Ida szappanokat és krémeket vehe-k megint olcsóbban, melyeket ugyan eddig la gyakran vásároltam és mindig szeretettel használtam. Ntncs-c okom örülni.
— Meg akart halni a betegsége feletti elkeseredésében. Vajas Oyörgy 28 éves zalaapáti gazdálkodó súlyosan megbetegedett a mult őszön, ugy hogy jelenleg keresetképtelen és a feleségétől is külön-váltan él. A szerencsétlen embert annyira elkeserítette a hosszas beteg-
ség, hogy néhány nappal ezelőtt, amikor a vele élő anyja nem volt otthon, lugkóoldatot ivott. Tettét Idejekorán észrevették és a gyors orvosi beavatkozás megmentette az éleinek.
— A Central éttftrmében _Hatra Trollta~ Oaiiyveraenye mellett Qolnap emte Baiaemlé éa rnmscaawa P 1-90.
«= NŐI és férfi fehérnemű anyagok. Nagy válaszlék minden minőségben. Slnger divatáruház.
EmléHcxíettí
Apr. U. Llctill, ■1/lidU (K,|mó JóimO • órakor ■ vároaháaáo.
Májul I. Aj NTB aportmalloála
Május 3. Át Urltáoyok kongregációjának Mjlóaetja t&angha Béla) a ailnhisban S órakor.
Málna 7. A S.oclálU MlaailóUrtulal helyi aatrveit-lenak les tatja a MUasióiháiban aala - órakor.
Május 8. Or. Radvánjrl K. eldadáaa (Miaarkartak. Exycalllcic) a váioiháaán.
Május 9. A atoslakol* tanári karának IIsjdn-Ouut-P*\'í*
Június 8-9. Bármllál
Tenniszütők
hurozását
gép hurozás
olcsón vállalom
Szabó Antal
■portflzlete.
SPORTÉLET
Kibővült és uj dijakkal gyarapodott az NTE sport-fotópályázata
Nagykanizsa, április 20 Sportfelvélelekre ezennel pályázatot hirdetünk. A fényképek tárgya csak ls oly sportesemény tehet, amely f. évi április 15 tői junius 30 lg történik,
1. Az amatőr fényképversenyen részt vehet bárki, aki nem Ipar-szerüen, foglalkozik fényképezéssel.
2. Pályázni kizárólag saját felvételű képekkel (negatív kívánatra bemulatandó) és nagyításokkal lehet. A nagyításokhoz az eredeti felvétel is mellékelendő. A képek kidolgozása lörténhellk fotószaküzletben is.
3. A pályázóknak fényképeik hátlapjára jeligét kell lml. A fényképekkel egyidejűleg egy lezárt boríték ^adandó ál, mely borítékon ugyanazon jelige és a lényképek darabszáma lel|egyzendö. A borítékba a pontos clm Tielyezendő el. A boriékot a biráló- bizottság a képek bírálása után bonthatja IeL
4. A pályázat határideje 1932. tv Juiius 1. A képeket OJenbeck Ferenc Városháza címre kell küldeni. Az időközben beérkező képeket Szabó Antal sportüzletének kirakatában kiállítjuk. A képek — ha a pályázó azokkal másként nem rendelkezik — az egylet lula|donába mennek át. Futballmérkizésekrt a fényképezők-nek 40 filléres Jegyet adunk.
5. Versenyre kerülő képeket ajánlatos felkasírozni, esetleg csínos tablóra helyezni. Egy egy tablón tetszés szerinti képeket lehel elhelyezni.
6. Pályázni lehet lutballmérkőzé-seken készült fényképekkel (a mérkőzés, melyen a felvétel készüli, megjelölendő), tornaversenyek, 16-verseny, kerékpárverseny, a május 1-én Nagyksnlzsán NTE rendezésében tartandó nagyszabású sport-matinéról, melyen a világbajnokságot nyert magyar tomászgárda kitűnőségei vesznek részt, valamint a felsoroltakon kívül minden sporttal kapcsolatos felvétellel.
7. A bíráló-bizottságot az NTE elnöksége és a .Zalai Közlöny\' szerkesztősége jelöli ki.
A pályázat dijai:
I. dij: 1 drb 9X12 Ica lényké-pezőgép 45 P ériekben.
II. dij: utalvány 10 P értékű fotócikkre és 1 drb. 1932 -33. bajnoki évre szóló 1 évi szabadjegy az NTE tutballmérkőzéselre.
III. dll: 1 drb. 1932—33. bajnoki évre szóló 1 évi szabadjegy az NTE fuíballmérközéseire.
IV. dij: a Zalai Közlöny egy negyedévi előfizetése.
V dij: 1 üveg Eszterhizy pezsgő. Az I. dij Juszt László és Gyula cég (látható a Juszt cég kirakatában), a 10 P értékű fotócikk utalvány Szabó Antal és az V. dl| herceg Eszterházy huslerakat cég ajándéka.
Az NTE elnöksége.
Délnyugati kerület I. osztálya
1932. április 17-én :
1. PVSK 16 11 4 1 44:19 23
2. NTE 17 11 2 4 38:18 24
3. PEAC 17 10 3 4 28:16 23
4. D. Vogo 16 8 3 4 10:20 19 6. VAC 16 8 2 6 26 1 24 18
6. DTI\'AC 17 6 6 6 19:18 17
7. KTÍ4E 17 6 4 7 26:33 16
8. PSC 16 6 4 6 17 : 28 16
9. SzAK 14 6 4 4 16:25 16
10. KKSO 14 6 3 5 17:22 IS
11. PAC 17 4 1 12 11:37 U
12. KPAC 22 — —.,.22 3: 7 —
ZALAI KÖZLÖNY
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő. Vigyázzon az améaztéaáral
Köztudomású, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngül a többi szerveket: tökéletes emésztést biztosíthat, hs regedel vizet lizlk.
Közgazdaság
Az Alsóduaántull Gazdatiszti Kör és a Georgikon-Kör közös ülése Keszthelyen
Április 28-án este V>9 órakor a keszthelyi Bocska-vendéglő nagyler-mében közös ülést tart az Alsódunán-tuii Oazdatiszti Kör és a keszthelyi gazdasági akadémia Oeorglkon Köre. A közös ülés célja egyrészt a zalavármegyei gazdatiszteknek a kör munkásságába való intenzivebb bevonása, másrészt a gazdasági akadémiai hallgatók megnyerése a gaz-datiszll érdekek teljesüléséért folytatott küzdelemhez.
A Oa datiszti Kör elnöksége ezúton is felhivja a zalavármegyei gazdatiszteket, hogy a gyűlésen minél számosabban vegyenek részt
A kanizsai piac árai
{Hivatalos ár-lista a szerdal hetlvásdrrátj Zöldségfélék (kllűgrammonktnt) : bab 30 36, mák 0-90, tokh " " "
hagyma 70, zöldség aláta (drb) 00, fejes 00, kelkáposzta 12, paradicsom 00-00 f.
. ma —\'60, vörös ■ uokjuid wiwvh tv, burgonya 10 — 18, saláta (drb) 00, fejeekáposzta 16, ugorka 00, kelkáposzta 12, paradicsom 00-00 t.
Baromfi (daraboaktnt) tyúk I N)—3 00, csirke 1.00-200, pulyka 600—800, sováuy kacsa 1-50 - 2 60, hízott 500-700, sövény liba 4-00-6-00, hízott 8 00-12-00, Bzopós malac 1 -60— 8.60 pengő.
Termények fmétermázsílnklntí: buza 19—20-00, rozs 19.00, árpn 00, zab 17 00, csöves tengeri 00, szemes tengeri 18-00— 61)0 - 900. lóher 0-10, lucor-
na 0-00-000, alomszalma 4 60, zaupp-szalma 6—5 50 pengő.
Tejtermékek: tej It 18-20, tejtel It. 70—00, turó kg. 60-00 tlllér, vaj kg. 2-40—2 60 pengő, tojás drbja 01-05 tlfl. OyflinölCB (kltoerammonklnt) : dió 0-60 gő, alma 30-80, körte 00-00, szilva Rzőlő 00—00, barack 00, cseresznye - fillér.
Húsárak (kitogrammonkint): marhahús eleje 100, hátulja 120. borjúhús eleje 1 20, hátulja 1\'80, Bertéshus 1 00—1\'20,
zsír 1-80, háj 1-70, zaimzalonna 1-60, blr-
"1, kall...... -- ----
Hat (kitogrammonkint) 40—45, Il-a marna 30—35, vlrntlis marha 20—2(1, zjdrsertés 0-70—0"00. hússertés 0.60-0-00, borjú 30-0-40, birka 000 P.
knhus 0 00, El
kolbászfélék 200-4\'00 P.
■ 1-a marha
SárleW zárlat
Párls 20-281/1, London 19 38, Newyork 514 25, llrUssel 72 05, Milsno 26-421/1, Madrid 40\' IQ Amsterdam 208-60, Berlin 122 00, Wien —•-, Szólla 3-72, Prága 1524, Varsó 57t», Budapest —■-, Belgrád 900, Bukaresl 3-07.
forméaytŐESÍe
Buza tv 10 fiit., dl. 10 fitt. és a rozs 30 fitt. emelkedett.
Buza tlszav. 77-es 12-85-13 60, 78-as 13 00 -13-70, 79-es 13 15 -13-90, 80-as 1325-14-00, dunánt. 77-es 12-85-13-00, 78-as 13-00-13-15. 79-es 1315-13 30, 80-as 13-25-13-45, rozs 15-25-15-40, tak. árpa 15-25—15-50, zab 20-25-2050, lenéért 1610-16-65, korpa 13 90-14 10.
A Nemzeti Bank derűs-árfolyamai
valutAk
Angolt. 21-45-21 85 Belga tr. 8000-80-60 Cselt k. 1696-17 06
DAnk. 117-20-118-20 Dinár 9-89-I00I Dollár 570-50-573-50 Pranclsf. 22-30-22-50 Holl. 231-20-232 60 Zloty 6400-64-50 Lel 3\'46-3\'56 Léva 4-06-4-19 Lirs 29-18-2940 Márka 135-70-136 60 Norvég 103 30-104"20
Peseta —•--•—
Schlll. ---\'—
Svájdt. 110-70-111-40 Svéd k. 103 20-104-20
DEVIZÁK Amat. 231-40-232-60 Belgrád 9-97-10-07 Berlin 135-80-13660 BrUssel 80-10-80-60 Bukaresl 3-41-3-49 Kopenh.117-40-118 20 London 21-49-21-69
Madrid —•-•—
Milano 29-28-29-48 Newy. 571-00-574-00 Oszló 103-40-104-20 Párls 22-33-22-47 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-06-4*19 Stockh. 103-40-104-20 Varsó 64-10-64-50 Wien —•—••— Zürich 110-80-111-40
Wien cicaring árfolyama : 80.454.
Isrtésvásár
Felhajtás 1888, eladatlan 354 — Elsőrendű 084-086, szedett 086—088, szedeti közép 0-78- 0-82, könnyű 064 0-74. l-ső rendű öreg 0-72 - 0-74. II-od rendű öreg 0-66-0-70; angol süldő I. 0-80.-0-90, szalonná nagyban 0-94-104, zsír I -12-I 18, hus (
0 ti
félsertés 1-08—114.
APBÓffTFDFTÉSEK
VIIAgmárkAs hangverseny planlnó, kl-ttlnó állapotban bérbeadó, esetleg elsdó. Clm s klsdóban. 1
Nyolcezer pengő srl\'Stkflloiflst keresek. A kölcsön 160 ezer pengő értékű teher- és sdómentes Jól Jövedelmező hiiisl elsóhelyre való bekebelezéssel bjztosltv-Bővebbet a ktsdóhlvstalban. 1891
Hiromssskás utcai és háromszobás uwarl lakások klid\'ik míjui l-re Deák-tér 6. Bővebbet a házmesternél. 1905
Haltól OlosósAgi hullámi I kgr. valódi listai JAailaiiégl) marhahús
csak 40—60—80 tiiiér Simon István ""Ti" «*!\'
Csengery-ut 27/s számú házban agy tsljss ksarfertss, parkettás négy ssokás tBIdaalatl lakáa mé|ua t-ra klsdó. Bővebbel á házmeslernél. 1992
Nemesített avBmSIoalákat lehel kspnl Telekl-ut 3 Tolnamegyel paksi faiskolától 60 fillértől felteié 1959
Kálssobáa utoal url alkovos lakás mi|us l -re olcsón klsdó Csengery-nl 57. 1P55
Egy szobs, konyhás lakáa május 1 re kiadó Kossuth Lsjos-tér 3. sz. alatt. 1986
Antik diófa fehérnemű aaskrAny eladó. Clm a kiadóban. -IBK7
Pelóll-ut 19. két utcst lakáa helyiséggel klsdó.
mellék 1991
Kimét elegán«sn butoroaot szoba vagy két ur részére fürdőszoba haszn; lattal Rozgonyl-utcs 6.
ÍS
1836
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a jóbarátoknak és karlársaknak, kik jó férjem és édesapánk halála alkalmával bánatunkat részvétükkel cnyhileni igyekeztek, hálás köszönetet mondunk. — Hála és köszönet az Iparteslüle i Dalárdának is szíves megjelenéséért.
özv. Kiánetz Jánosné és gyermekei.
Gazdasági magvak
Főzelék és virág magvak
Államilag ellenőrzött
korai rózsaburgonya
velögumó Gyümölcsfa wédalmlazarak Műtrágyák
Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palots mellett).
1932. április 106.
■aghlsá, A Herkules Téglagyár Rész. vénytársaság Nagykanizsán rasáss é„l
kO..,OU.á« folyó évi április hó 3S-ÍS délután \'M órakor a vállalat Erzsébet-t™ 14. sz. tartja meg, melyre a t. részvénye, seket tisztelettel meghívja az Igazgatóság,
Tárgysorozat l I. Igazgatóság és lt(. ügyclöblzottság Jelentése az IMI iuw. évről. 2. Az 1931. évi zárszámadások elé-terjesztése, a mérleg megállapítása és a felmentvény megadása. 3. A telUgyelőU. zoliság dijának megállapítása. 4. Aí alin. szabályok 16. §-ának értelmében a társi ság hivatalos lapjának kijelölése. 5. Az alapszabályok 2. §-ának módosítása 6 Igazgatósági tagok és felUgyelóblzottsáai tagok választása. 7. Indítványok. Naiv kanizss, 1932. április hó 19. - Aki a kii-gvülésen résztvenni óhajt, részvényeit az alapszabályok 7. §-a értelmében április hó 27-ig a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalal Takarékpénztár K. T.-oál, vagy i vállalat pénztáránál, Erzsébet-tér letenni tartozik, ugyanott á mérleg és ár Igazgatósági Jelentés Is betekinthető.
Márlaa-aaámla ISSI. ásoamkvSl.
Vagyon t 45. Pénztár számla P 13036, 2. Ingatlanok számla P 65 000-—, 2. Gylr-berfcndezés számla P 45.000-, 54. it». verem számla P 4000-—, 3. Autó és mo. torkerékpár számla P 3200-—, 50. Adósok számla P 10.926 /4, 61. Tégla szánth P 17.782-17, 1931. évi veszteség P 15.861 IQ összesen P 161.90097.
Teher: I. Részvényesek számla 110.000--, 5. Tartaléktőke számla P 6000--, 6. Értékcsökkenés számls P 6600—, 49. g|. fogadvány számla P 33.400—, 50 Hitelezők számla P 5851-97. 35. Osztalék számla P 49--, összesen P 161.9004)7
Nagykanizsa, 1932. év Január hó I.
A fenti mérleg-számlát, veszteség él nyereség számlát s bemutatott tő 4i mellekkönyvekkel megegyezőnek találtuk, iszi A Felügyelöblzottiág.
Misi költözködés és csillárvásárlás
előtt tekintse meg csillárjaimat, melyek már havi részletfizetésre is beszerezhetők. Villanyszerelési munkálatokat a legjutányosabb árban végzem
Antenna és rádió átszerelések
Quittner Arthur,
Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. épület CSENGERY-UT t.
Klzgaidasáfi Részvénytársaság
Gutenbers Nyomda és Dflzohd Laphladú VtOlsIota
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára m „Zalai KBzIBny" polHikai napilap siarkssxttséga és kiadóhivatala
Készítünk:
\'| TELEFON: 78.1"
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdásági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, • müveket, meghívókat, eljegyzési cs eskclési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyértunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeieket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. "(Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 90 szám
Nagykanlm 1982. áprlllí 22. péntek -
Ara 14 nȒr
ZALAI KÖZLÖNY
rOLITIKtl NAPILAP
Sjerkcsstöség kladóhlváUl: Főút 5. iiám. Keszthelyt ltókktidóhlviUI: Kouutta-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ám : egy hón a pengő «0 fillér Szerkesztőségi és klndóhlvataU telelőn: 78. K
Filléres Balaton...
(bl) Hatósági biztosok szállják meg rövidesen a Balaton-partot. Az lesz a dolguk, hogy akta-hegyekké dolgozzák fel az idei balatoni szezon lakás és élelmezési gondjait. Mert hogy a hatósági biztosok működése olcsóbbá Is lenné majd a nyári lakásokai, meg a fürdőhelyek piacalt, azt aligha hiszi valaki komolyaa
Ugy vagyunk ml valahogyan azzal a gyönyörűséges, drága Balatonnal, mint ahogyan a mondás tart a a hivatalról, meg az észről. Pedig dehogy is ád az Isten hozzá. Mert ha adna, akkor a ml áldott Balalon-vldékünk ma aranybánya volna. Micsoda kis vizekből csinált nemzetközi fürdőket az üzleti szellem, a józan számítás, a propaganda és tgy kis törődés odaát Ausztriában?! A Balalon pedig... Jobb is ma eiról nem beszélni. Ma úgyis hiába.
A Balalon legnagyobb hibája, hogy m ndenkl egy szezonban akar meggazdagodni rajta, vagy legalább Is két-három hónap alalt megkeresni az egész esztendei gondtalan éleire valót. Hát pedig ez Így nem megy. A legelső teendő volna a Ba Islonon fegyelmezni az .aki nyaralni akar, az fizessen" politikát. Azt a politikát, amelyik 32 filléren alul a világéri oda nem ad|a a tejet a kis balatoni falun nyaraló-vendégnek, aki pedig még el Is megy érte az istállóba, — ellenben másnap be-kulyagol vele a közeli nagyobb fürdő-község piacára, ahol viszont annyi a lej, hogy 24 fillérért boldogan adja oda, csak hogy vissza ne kelljen sétáltatnia
A magyar ember sohasem voll jó Üzletember, de a balatoni magyar prololipusa a rossz üzletembernek. Ennek nagyszerű lanujelét adlák az Idén a balatonparllak.
Jött a deviza-korlátozás, ami ezer öles vezércikknél és idegen fürdő ellenes, hazafias propagandánál .hatékonyabban" kisemmizte a kü\'földi fürdőket a magyarság ama 6ziren-cséseinek ulltervciböl, akik ma még nyaralásra gondolhatnak. S minthogy a sorsnak eme kegyeltjei még mindig sokkal többen vannak, mint gondolnók: nagy forgalom Ígérkezik ezidén a Balatonon. ígérkezik ez a forgalom az egyre vékonyodó pénzű, Igazán szegényedő rétegekből is, melyeknek tagjai egészségük, idegrendszerük reorganizálása, kicsi pihenés végett gyUjlögelIk keserves pengőiket egy-két balatoni kirándulásra, egy-két előre megkoplall heti nyaralásra.
Szóval forgalom lesz.
Mii tesz erre a balatoni magyar ? Még alig, hogy a jó szezon első hir-fecskói felrepüllek, felrepült ve-")k együtt a nyári lakások ára is olyan magasságba, ami rekord az Uto\'só esztendőkben. Sőt: mintha csak a föld alól nőit volna kl, egysedben kész a balatoni lakások ■önekereskedelmének szervezete és a* első tavaszi napsugarakkal a Ba-
„A népjóléti minisztérium megszüntetését nem lehet büntetőexpedlciónak tekinteni!"
12 millió pengőt takarít meg a kormány a népjóléti tárcánál
Budapest, április 21 (Éjszakai rddlójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottságának csü-lörlök délutáni ülésén Zsindely Ferenc ismertelte a népjóléti tárca költségvetését és hangoztatta, hogy a népjóléti megszüntetését nem lehet büntetöexpediciónak tekinteni, mert ezt kizárólag a takarékosság kény-
szerűsége hozza magával. A tárcn keretében 12 millió 181 ezer pengő a megtakarítás. örffy Imre kérle a kormányi, kövessen el mindent a kórházi segélyösszegek felemelésére. Tomcsdnyl Vilmos Pál szülőházak létesítésére hlvla fel a kormány figyelmét.
Károlyi Qyula gróf miniszterelnök
nagyon sajnálja, hogy meg keli szüntetni a népjóléli minisztériumot, ez azonban kizárólag a takarékossággal van Összefüggésben és semmi összefüggésben sincs az előfordult visszaélésekkel.
A bizottság ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadla a népjóléli tárca költségvetését.
Budapest, áprlllí 21 A képviselőház mai ülésén elhatározta, hogy a felhatalmazási, az Ipartestületi és a népjóléti minisztérium megazün!elé8éről szóló törvényjavaslatot 12 órá6 ülésen,, lárgyal|ák.
A felhatalmazási javaslat vilájában Pékár Oyula a javaslat ellen beszéli.
Frledrlch István nem fogadta el a javaslatol, mert szerlnle erre semmi szükség nincs. Tiltakozik a kincstári váltóknak selyempapirba csomagolt lnfiácló|a ellen, óva inli a pénzügyminisztert ettől a lépéstől. Friedrich élesen lámadia a Bethlen-kormány tlz éves gazdálkodását.
Károlyit ki akarják buktatni, Hogy Bethlent visszahozzák 7
Korányi a kincstári jegyekről, a pengő értékéről és a lelkek optimizmusától
nemzetnek.
A pengi szilárdan áll t
Könnyelmű kijelentések legfel|tbb a belföldön kelthetnek Idegességet, mert külföldi Irányadó körök nagyon Jól tudják, hogy a pengő szilárdan áll, talán lobban tudják, mint sokan Itthon. A pengő külföldi árfolyama leeselt, ennek oka azonban nem a pengőben van, hanem az egész mai gazdasági helyzetben, amelynek következtében
a külföldön nem keresik a pengőt, mert nincs rá szükségük.
Ma az emberek szenvednek és sok tekintetben a mai átmeneli helyzetben nem ludunk raj\'uk segíteni, éppen ezért nem szabad fokozni az elkeseredést.
A magánember, ha bajba Jut, vagy újra kezdi a munkát — és ez a helyes — vagy öngyilkos lesz. Egy nemzet nem lehet öngyilkos, nem
KordnylSxó alnes Inflációról
Korányi frigyes pénzügyminiszter erélyesen szembeszállt azzal az állítással, mely szerint legutóbbi beszédébe az Infláció lehelőségél akarják belemagyarázni. A jövő évi költségvetésben
azért szállította le a kiadási
tételeket, hogy ne lehessen deficit és ne kerülhessen sor inflációra.
Az idei köllségvelési év hátralevő részében esetleg mutatkozik majd 40 50 millió pengő hiány, meri a viszonyok, az adójövedelmek január, február óta rosszabbodtak. A hiány
pótlására kincstári pénztári jegyeket fognak kibocsátani, ez azonban egy-állalán nem Jelenti az inflációt. Pénztári legyek mindig vollak forgalomban. Különben is előre lehet látni hogy nagyrészük készpénzkészletekből fog befolyni és nem a Nemzett Búnkból.
A péntUgymlniszter miután llsz-látta azt, hogy az Infláció veszedelme nem áll fenn, állási foglalt azok ellen, akik felületesen bírálják a Nemzed Bankot és a pengő értékét. Ha a nemzet hitelét rontják, az nem a kormánynak árt, \'hanem a

lalonra utazó nyáriiakás-keresök megborzadva rohannak vissza Pestre és tüstént terjed a hir: olyan drága a lakás a Balalonon, hogy az idén olt is csak kiváltságosak nyaralhat nak. Mit lesz e.re a pesti polgár? Oilhon marad. Mit lesz a kevésbbé bohém vidéki középosztályra? Még inkább ollhon marad. És nyaralhatnak a hatósági biztosok. A Balaton padig — ha majd felszabadul a deviza-forgalom — jövőre konganl fog az ürességtől.
Pedig ha valaha, ugy az idén lehetne a messze |övőre kiható propagandát kifejteni a nagy magyar fürdő-paradicsomnak. Ha az Idén megemberelnék magukat a balatoni fürdőhelyek és azt az úgyis keveset, amit fürdö-kullurában iiyu|lani tudnak, olcsón nyújtanák, akkor ráébrednének az eddig külfö dre szokott nyaralók, hogy hiszen a Balalonon
is el lehet tölteni a nyaral.
Nem kormánybiztosok, nem hatósági ellenőrök kellenek a Balaton mellé. Józ.m, reális üzleti számítás kell helyettük. Az ellenőr csak arra Jó, hogy fokozza a kijátszására irányuló ambíciókat és dugva burjá-nozzék mögötte az ursora és a lánckereskedelem.
A filléres gyorsok óriási sikere megmutathatta volna a Balaton-vidéknek is, hogyan kell a mai ember zsebéhez berendezkedni annak, aki forgalmat akar elérni Ha a vaBUt meg tudta ezt csinálni és nem fizet rá, miért ne lehelne filléres szezont csinálni s Balalon körül. Ne árszabályozó halósági biztosokkal spé-keljék körtll a Balatont, mert az legfeljebb csak elijeszti a nyaralót, hanem szervezzék meg a balatoni ér dekellségek, «z összes fürdőegyesületek egy frontba állításával az egész
Balalon-parto! és adják kl a Jelszót, hogy az idén a Balalon-part bármelyik fürdőhelyén sem kerül többe a megélhetés, mini kinek-kinek otthon, az orízág akármelyik városában. Ha a Balatonpart lakás és élelmezés és más fürdő-árak dolgában ezt meg ludja valósilani, akkor és csak akkor lesz jlvőre is gyümölcsöző az idei nagy forgalom. Amilyen jó propaganda lenne ez a Balatonnak, olyan évekre elijesztő ha lása lenne annak, ha az idei nagy forgalom túlhajtott árakkal, jobb esetben is hatósági ár-slalárlummal volna kénytelen találkozni a Balaton-parton.
Az árak kialakítása nem hatósági kényszer-rendszabályok, hanem a piacok, a józan számítás dolga. A Balalon prosperitását nem hatósági biztosoknak, hanem a balatoni lakosságnak kell megteremtenie.
2ALAÍ KÖZLÖNV
1931 április Í2.
szabad lehál olyan lelkiállapotba sodorni, hogy elcsüggedjen. Bízik a feltámadásban és aki közügyekkel akar foglalkozni, annak kötelessége, hogy bizonyos mértékig optimista legyen. Ma a pengő a nemzet becsületét jelenti, meg kell védeni és meg kell erősíteni. Gazdasági kérdésekben akár lesz politikai koncentráció, akár nem, helyt kell állani mindnyájunknak.
Ulaln Ferenc alkotmányjogi szempontból bírálta a felhatalmazási javaslatot, melyben a parlamenti Jog konflskálását látja.
Hunyady Ferenc gróf nem szavazza meg a Javaslatot, mert az az aggodalma, hogy a felhatalmazással csak rövid Ideig él gróf Károlyi Gyula, meri a költségvetés elfogadása után eltávolítják helyéről a titkos politikai erők.
Károlyi helyeit Bethlent ?
Budapest, április 21
(Éjszakai rádiójelentés) Weltner Jakab uj választójogot sürgetett és a javaslatot nem fogadta el. Tauer-born Károly kifogásolta, hogy Romániától vásárolunk fát, bár ez az ország tőlünk semmit sem vesz. A kormány Iránt nincs bizalma és ezért nem fogadia el a Javaslatot.
Hagy meglepetést keltelt Dinlch Ödönnek az a bejelentése, mely szerint olyan mozgolódást lát, mintha Károlyit kl akarnák buktatni, hogy Bethlent visszahozzák. Kéri a kormányt, jelentse kl őszintén, ha diktatúrát akar I A titkos választójog éltetésével fejezte be beszédét. Sándor Islván alkotmányjogi szempontból bírálta a javaslatol, majd a kar-tell-árak letörését sürgelle.
Malaslts Uéza egy órán ál birálla a kormány politikáját és kifejtelte, hogy alkotmányjogi aggodalmai miatt nem fogadja el a javaslatot, mert az a parlamentarizmus lejáratását jelenti.
Pékár (lyula személyes kérdésben szólalt fel és válaszol! az ellene elhangzott támadásokra. Kijelentene, hogy a filmalaptól nem kap Javadalmazást. TIz év óla elnOke és 6 évig a sajátjából fedezte a kiadásait. Ezeket a kiadásokat most 2 év óla havi 250 pengővel visszatérítik neki.
Hegymegi Kiss Pál kijelentette, hogy Pékár belátására bizza, hogy eljárjon-e ügyében az Összeférhetetlenségi blzollság. Czettler Jenő pontban éjfélkor berekesztette az ülést
Az Angol Bank kamatleszállítása
London, április 21
Az Angol Bank mai ülésén a bankkamatlábal 3 és fél százalékról 3 százalékra szállította le.
A bécsi hercegérsek meghalt
Bécs, április 21
Piffl bíboros hercegérsek ma éjiéi fél 2 órakor elhunyt. Temetése kedden, áptills 26-án délután 3 órakor lesz fényes gyászpompa kíséretében.
Hétfőtől kezdve 40 fillér a kenyér Nagykanizsán
További áremelés a láthatáron
Nagykanizsa, április 21 Csak néhány hét elölt Jelentettük, hogy a nagykanizsai sütőiparosok szakosztálya, tekintettel a liszt és burgonya drágulására, a kenyér árát kllogramonként 2 fillérrel felemelte. Ma délelöll a sütőiparosok szakosztálya ismét bejelentette a polgármesteri hivatalnak, hogy április 25-töl, vagyis hélfőtöl kezdődőleg a kenyerei kilogramonkénl 40 fillérért árusítják detailban, vagyis kllogra-monkét ujabb 2 fillérrel drágábban.
Ez természetesen maga ulán von|a a viszontárusitóknak is a drágábban való elszámolását A liszt-árak emelkedő tendenciája s a burgonya-drágaság mialt a fogyasztóközönség — mint pékek köréből halljuk — már most el lehet készülve egy legközelebbi ujabb kenyér-áremelésre. Miközben a megélhetési indexszám egyre az élelem olcsóbbodását je-lenli, a kenyér las?an drágább lesz, mint a hus és Idestova fényűzés lesz kenyerít és krumplit enni...
Egy beteg megtámadta hivatalában az OTI-kirendeltség vezetőjét
Telefonon kihívott rendőrök tették ártalmatlanná az Indulatos beteget
Nngykanlzsn, április 21 Botrányos jelenelek színhelye volt a minap a nagykanizsai OTI-kiten-dellség hivatalvezetőjének, dr. Zachár Űuszláv titkárnak az irodája. Szereplők : a lltkár, egy beteg és a rendőrség.
Sz. József, egy kanizsai kereskedő alkalmazottja, beteges, ideges fiatalember. Az egyévi segélyt már kétszer Is teljesen kimerítette állandó betegeskedése kövelkezlében. A testi bajok az Idegeit is megviselték Sz.
Józsefnek, ugy, hogy már nem egyszer Inscenált az OT1 hivatalában zajos Jeleneteket.
A napokban megint ugy fordult az egészségi állapota, hogy az OTI-hez kelleti fordulnia. Kórházba utalását kérle. A kirendeltség megtett neki mindent: röntgeneztette, vizsgálta, gyorsított ütemben inlézte a dolgát éppen azért, mert Ismerték, tudták, hogy sokat szenvedőképpen ezért ideges, szegény ember. Maga a kirendeltség vezetője irta rá kék
VÁROSI MOZGÓ
Mindenütt esemény volt
LIL OAGOVER
egyetlen idei filmje, az
r r f
FŐSZEREPLŐK :
Erzsébet királyné . . . I. Ferencz József . . . Vetsera bárónó .... Rudolf trónörökös . . . Angerer Fanny, komorna Zsófia anyacsászárnő . . Bratflsch, bécsi fiakkeres Hoyos gróf.....
Ül Dagower Paul Ottó Charlotta Ander Ekkohard Arend Maria Solweg idy Perry Ludvig StSaaal «. Newlinakl
Ez a film feltárja előttünk Rudolf trónörökös misztikus szerelmét és a meyerlingi tragédiát.
Bemutatásra kerül: Április 22., 23. és 24-én, péntek, szombat és vasárnap.
Kiegéazitfi műsor egy nagyszabású Exotikus film

Fox és magyar bangos világhíradók.
Előadások kezdete hétköznap 7 és 9, vasárnap 3,5,7, 9 órakor.
cetuzával az aktájára, hogy .Nagyon sürgős!•
Ment is a dolog a maga tnegszo-kolt utján. A kirendeltség vezelő|e megbeszélte az ellenőrző orvossal, hogy Sz. Józsefet két napra beutalják a kórházba bajmegállapitás végeit Wtós volt azonban Sz. Józsefnek az Igény jogosultsága. De amíg ezt bogozták, addig sem szüneteltelték az ügyéi, bár hogy hamarabb Jusson a szabályok alapján egyelőre vilás segélyéhez, nem mondott be bizonyos időt, amit kórházban töltölt.
Ilyen előzmények után meni el Sz. József az ellenőrző orvoshoz, akitől köveletle, hogy ne 2, hanem 5 napra utalja kórházba. Ai orvos kerülni akarván a felesleges vilál, kiállította a kórházi utalványt 5 napra. Mikor aztán az utalvány a kirendeltség-vezetőhöz került, az az 5 napot kijavította a megbeszélés szerinti 2 napra.
Másnap megjeleni dr. Zachár irodájában Sz. József. Zijos jelenelet rögtönzöll, hangosan felelősségre vonla a titkárt, majd addig kiabált, mlg ingerültségében már valószínűleg maga sem tudta, mit csinál, neki akart rontani a vezetőnek, már meg is lökte, sőt egy széket Is megemelt, amikor a kirendeltség tisztviselői elősiettek, lefogták a dühöngő embert és telefonáltak a rendőrségre.
A kapitányságról két rendőrt küldtek ki azonnal, akik Sz. Józsefet előállították az ügyeletes rendőrtiszt elé. Kihallgatása során rendkívüli Idegességével védekezcll és sajnálkozását fejezte kl a történtek felelt Ezután elbocsátották a rendőrségről,
Mint a kirendeltségnél utólag kiderüli, a vitás Igényjogosullság egyáltalán nem Is áll fenn, Sz. Józsefnek nem volt igényjogosultsága. *
Ez a botrányos jelenet szomorú bizonysága annak a káros szellemnek, ami OTI-lagok részéről az intézménnyel és annak tisztviselőivel szemben Igen sokszor megnyilvánul. Pedig sem a maga ügyének, sem ai intézmény céljainak nem tesz jó szolgálatot, aki jogait erőszakkal akarja érvényesíteni, még kevésbbé az, aki jogosultsága hiányát minősíthetetlen durvasággal akarja pótolni. A paragrafusok lehelnek jók, lehetnek rosszak, azokon az a tisztviselő, akinek kenyere függ a paragrafusok betartásától, — nem változtathat Csakis a kölcsönös megértés, emberiesség az egyik és türelem a másik oldalról, vezethet a lélektelen paragrafusokban rejlő hibák áthidalásához.
RÁDIÓ-MŰSOR
Április 22 (péntek)
Budapest 9.15 Szstonzeneksrl hangverseny. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemzetközt vizlelzíjzotgálat. 12.00 Déli harangszó, Idöjárésjelentés. 12 05 Hangverseny. Közben 12.29 Hírek. 13.00 Időjelzés, Időjárás-jelentés. 14.46 Hírek. 16.00 F. 16.30 O. hangv. 16.45 Időjelzés, idöjárái|elentés, H. 17.45 F. 18.15 Cigányzene. 19.15 Elöadii. 19.40 Magyar-est. A Budapesti Hsngverteny Zenekar hangversenye. 21.45 Időjelzés, Idö-járásjelentés, H. Majd: Jb. és cigányzene,
1933. április 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Két kanizsai festőművésznő ritka élményei Kőrösy Csorna Sándor sírjánál és bnddbista lámák titokzatos szertartásai közepette
pénzért adott virágos áldozat a piros kőnél és a rlzsszentelés színes, misztikus tlnnepe a tibeti hegyek kőzött
Nagykanizsa, április 21 Esztendők óta él India misztikus messze világában két kanizsai festő-[nívésznö: Sassné Farkas Böske és leánya, Sass (Brunner) Erzsébet. Rtibindranath Tagore, a hindu köllő-wiíász barátsága révén kötöttek ki a miivészek és tudósok indiai paradicsomában, a santlniketáni művész-telepen.
Csodálatosnál csodálatosabb élményekről számolnak be hazaérkező leveleik. Különös varázsa volt a kél művész-lélekre a Himalája fenséges csodáinak. Sassnénak a Himalája szikrázó hócsucsairól és vidékének tündéri vegetációjáról, Sass Babának II szines hindu ciciről készült képei a magyar művészeinek rövid Idő alatt Unnepelletések sodrától visszhangzó nevel szerezlek az emberiség bö csőjének kullurélctében.
Páratlanul rilka élményeik sorában a legritkább és leghatalmasabb, európai szem elölt csak a legklvételesebb esetben feltáruló: a tibeti lámák és szertartásaik birodalmában és az Ázsia-kutató Körösy-Csoma Sándornak, a magyar tudomány vértanújának sírjánál lelt látogatásuk, amiről Sass Buba ilt következő levele számol be. A levél a Himalája tövéből, Darzsilingből érkezeit.
Eltévedt vándorok egy tibeti imahelyen
DiirjeeHny, dátum Nagy dolgokat élUnk át. Szinte le sem merem imi: eljutottunk Kőrösy Csorna Sándor sírjához.
Április 4-én reggel, minden köd és veszedelmes felhők dacára, anyával ketten megindultunk Kőrösy sirlát megkeresni. Egy kis bennszülött gyerekel adlak mellénk, hogy megmutassa az Observalory Hlll oldalában lévő keresztény temetőt. A gyerek azonban ugy látszik, nem értette meg, mert vezelctt minket é6 egyszerre egy domh tetején, rengeteg fllfaiOtt, apró színes zászló fogad bennünket Egy tibeti Imahely.
Kör alakban körülkerített térség közepén sokszinü, de különösen piros, fehér, sárga, különféle alakra lépkedett zászlók rengetege. Alattuk \'gy kő, nedves cinóberpiros. Előtte kél ember ül, .pénzt olvasnak. A kövön és körülölte fehér virágok. Három lépéssel odébb egy tüztarló építmény, amellett is egy pap-forma. A kö elöli hivők borullak le, akik pár PolsM (ez itt a legkisebb pénz, 3-4 fillérnek felel meg) raklak le, aztán a bugyraikat, amiben áldozati ajándékokat hoztak.
Fehérvlrágas áldozat a tejjel leöntött piros kövön, a zord Pénz-Isten előtt
Az ajándékok: füstölő, virág, étel-nemüek, narancs, te], cukornád stb. Az áldozók hajlongtak a kő előli, löldrc borullak, mormoglak, mig a kfl melleit jobbról ülő ember adott "\'kik a kövön lévó virágból, amit «ek imára kulcsolt kezükben tartva, \'elálltak, háromszor körüljárták a kö-, / a2,án a virágot megint a kő elé «s letérdepeltek. Ekkor a bal-
oldali ülő pap, vagy micsoda meggyújtotta a különösforma füstölő pálcikákat és valamit mesélni kezdett nagyon komoly, ünnepélyes arccal. Az áldozók imáratett kezüket előbb a füst fölé tartva, többször homlokukhoz emelték, a papjuk pedig a lejjel leöntött piros kőre nyomta a középső ujját, amivel aztán flllérnyl jegyet nyomolt hivei homlokára. Azok hajlongva köszönték, a pap pedig nagy gonddal a kövön lévő zászlócskák rongyaiból és különféle szenteli porokból rakott a kendőikbe, megmondva annak az árát. A hivők imára tett kézzel ujabb paisz-okat
megő lelkünk égve hajtott bennünket s amikor csakugyan odaértünk, megálltunk egy rozsdás vaskorlát, egy bemeszeli, rideg oszlop előtt, amit nyirkos köd, dermesztő pára takart...
Minden álmodó sorsának igaz képe: az örök meg nem értés.
Vándorlás a felhőkben
Másnap léggel, pedig a havasok sem látszottak, az idő nem kecsegtetett, pirkadatkor felkeltünk. Hat órakor indultunk a hegyoldalban. Leírhatatlan szép ilt, a felhők között, az erdő ébredése. Kegyetlen hideg volt, de mi a nehéz felhőkben csak mentünk... mentünk. Az uton szembe jöttek vastag rongyokba burkolt, coplos hegyilakó tibetiek, csupasz-kgpü, vágott s. emü mongolok, tehenekkel, azlán az idő engedett, megnyíltak a a felhők, elibénk tárult a
Divatos
nagy választék
*
5INGER
divatáruházban.
raktak le a kő elé, azlán földig hajlongva, nagy boldogan a lllzlartóhoz mentek, ahol annak á hamujából kaptak pontot a homlokukra és ezért is újra fizettek, mert az olt funkcionáló pap igen gyorsan és igen szigorú arccal mormogva nyújtotta kezét a pénzért. Végül még a kapuban is fizetlek, a három pap-forma pedig szétosztotta hármuk közt a palsz-okai, az élelmei s mikor ezzel végezlek, Intettek, hogy jöhet a következő csoporí.
Egy meszelt oszlop, rozsdás vaskorlát őrzi Kőrösy Csorna Sándor sírját
A Pénz-isten ridegségétöl szinte futva menekültünk, hogy meglaláljuk a keresztény temetőt, ahol Kőrösy C$oma Sándor porlad, lestvérünk, akinek éppen ugy nem kellelt a pénz, mint nekünk, mert éppen ugy a lelke lángja hajtolta, mint minket, hogy elérje álmát, amiért eljött ide 58 éves korában, gyalog, egy szál ruhában, hogy felfedezze a jugarok országát, amit Kina