Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.7 MB
2010-03-05 16:19:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1679
5090
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Zalai Közlöny 1932. 098-120. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 98 szám
Nagykanizsa 1982. május 1, vasárnap
Ara 16 UUr
ZALAI KÖZLÖNY
Sitfkuitfete é» kladóhlvitil: Ftut 5. iiim. Keattaclyl flokldadóblviUl: Kountb-atca 3Z
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Síukcutfeégl it
egy hóf KUdóbl
lviUll telelőn: 78. u
A magyar kisiparos sorsa
Irta: dr. OYÖRFFY IMIIK orezággy. képviselő
A magyar földmives és kisiparos édtí testvérek. Hogy egymás nélkül nemlehetnek meg és hogy az esylk-nek a baja mennyire haja a másiknak is, azt a mostani szomorú állapotok bizonyítják legjobban: a magyar földmivesnek példátlan anyagi gondjai teljes erejükkel átterjedtek a vidéki kisipar minden szakmá|ára.
Legutóbb tárgyalta a képviselőház az ipartestületek reformjáról és az ul országos kisipari központról szóló törvényjavaslatot. Ez Időszerűvé teszi, hogy egy kis szemlét tartsunk a magyar kisiparosság különleges bajai fölött. A nagyipar a nagyvárost, a kisipar a kisvárosi és még Inkább a falul jelenti általában az egész világon,
A magyar kisiparos mindig előharcosa volt a független nemzeti állam gondolatának és oszlopa volt a polgári társadalomnak. Éppen ezért politikailag is nagy érték volt mindig és ma, mikor a nemzeli, valamint polgári gondolatot a nemzetközi szociáldemokrácia szüntelenül támadja, kötszeres kötelessége az államnak, hogy a mindegyre jobban pusztuló kisiparnak a hóna alá nyúljon. Jaj annak a polgári társadalomnak, mely nem tudja megóvni egyes polgári rétegeit a teljes elszegénye-deslöl, vagy amint azt mondani szokás, az elproletáriallzálódástól! A kisiparosság tekintélyes része is erre a szomorú le|töre jutott s az államhatalomé k minden eszközt igenybe kell vennie, nemcsak az irányban, hogy ez a folyamat megálljon, hanem, hogy fordított társadalmi mozgalom induljon meg: a proletár-sorsba jutott kisiparon újból független polgárrá váljék Melyek erre az eszközök ? A nagy bajokat sohasem lehet egyetlen müfogással vagy egyszerű kezeléssel meggyógyítani. Sok irányú, lényegig haloló intézkedésekre van szükség a kézművesség megmentése érdekében is.
A kisipart hitelnek a fővárosba központosított rendszere tovább nem tartható fenn, a vidéki pénzintézetek s még inkább szövetkezeteknek a hi-telszervezetbc való bevonása tehát igen sürgőssé vált. Az egyforma szakmák termelésének észszerű, gazdaságos és egységes vezetése általában a termelés okos írányilása még talán a hitelkérdésnél is fontosabb és a megújhodó ipartestületekre, valamint az uJ országos szervre nagy hivatás vár e téren. A forgalmiadó terén a fázisrendszert nagyon óvatosan keli fogadni a kisiparnak, mert az kétélű fegyver, Inkább az átalányok méltányos csökkentése legyen a követelmény.
A közmunkákban való fokozottabb részvételt, különösen a kontárok elleni törvény mielőbbi meghozatalát minden iparosnak és iparosbará! Politikusnak erélyesen kell sürgetnie. Utóbbi tekintetben komoly eredményt csak akkor lehet elérni, ha a\'
törvény a kontárokkal dolgoztató közönséget Is valamely hátránnyal fogja sújtani. A Társadalombiztosító terhei a kisiparra egyre elviselhetetlenebbé válnak. Ezek csökkentését és az öregség esetére szóló biztosítás felfüggesztése általános kisipari kívánalom. A tanoncoktatás újjászervezésénél a kereskedelmi szellemre kell nagy
súlyt fektetni, hiszen a kisiparos kereskedő is. Hányszor látunk éppen a kereskedői képesség hiánya miatt kitűnő iparosokat tönkremenni 1
Az itt érintett legfontosabb gazdasági és pénzügyi feladatok mellett egy percig sem szabad a kisipari szervek szerepéről megfeledkeznünk. Amint a most letárgyalt törvényjavas-
lat mutatja, az állam itt sokat, Igen sokat tehet. Meggyőződésem, hogyha a javaslat törvénnyé válik is az Iparosság, erőt, tudást, önzetlenséget visz be az u] is újított szervezeteibe, rövidesen megérjük a fuldokló magyar kisiparnak ujraszUletési korszakát, melyet szívből kiván neki minden önzetlen, Igaz barátja.

Csak két pályázó van Nagykanizsa villamos-koncessziójára
Kölcsönt helyeznek kilátásba a városnak és leszállítják az áramfogyasztás! dijakat az ajánlattevők
Nagykautzsa, Április 30
Rendkívül nagy fonlosiágu kérdésben Jutott el Nagykanizsa várói a döntés stádiumába. Az 1934-ben lejáró villamoi koncesszió dolgában kell immár rövid Időn belül halá-roznla. A város, amikor kiírta a nyilvános árlejtést, annak feltételeit ugy szabta meg, hogy kedvező esetben a város anyagi gondjainak enyhülését várhatta koncessziója értékesítésétől. Természetesen azonban a város villannyal való ellátásának ügye nem lehel pusztán annak a függvénye, hogy mit ad irte bármelyik vállalkozó kölcsön formájában, hanem is elsősorban: — a közön ség ellátása az áramszolgáltatásnak a fogyasztó tömegek minél célszerűbb, tökéletesebb és mlnil kedvezőbb biztosítása. Ezek az együttes szempontok fognak érvényesülni azoknak az ajánlatoknak az elbírálásában, amelyeknek halárlde|e szombaton délben lejárván, a városházán megtörtént azok felbontása.
Dr. Oiirtner Antal elnöklete alatt déli egy órakor ült össze a város villamos ellenőrző bizottsága. Jelen volt dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes, Király Sándor műszaki tanácsos, dr. frack István tanácsnok, az ügy referense, a Transda-nubla részéről Erdityl Z»lgmond vezérigazgató, Pongor Henrik kor-mányfőianácsos, Fischer Félix igaz-galó, Kaku/ay Károly műszaki tanácsos, a Drávavölgyl részéről Madarász Igazgató.
A|ánlat mindössze keltő érkezett be, a harmadik anrak nem tekinthető. A felbontás sorrend|íben:
/. a Drávavölgyl VHtamosáram-szolgáltaló R. T. 30 éves koncessziót kér. Távvezelé ket épít, amíg az elkészül, u| helyi leletet létesít, araelvből később tar-talék-lelep lesz. Kilátásba helyez hollandi főrészvényese ut|án valula-kőlcsönt. Ezenkívül állani hagynak a városnak egy 250.000 pengős adósságát.
A villanyáram-egységár magánfogyasztásnál 70-6 4 fillér lenne, ami a fogyasztás növekvésével csökken, ipari egységár 2 8 fillér, csépiül 2\'3, háztarláBi 40, közvilágítási 2-9, városi épületek részére 3 5, városi épületeknél az erőátvileli áram I I fillér. Nagyobb fogyasztóknak 500 égési órán tul 7 és fél, 800 őrán tul 10, 1000 érán lul 15, 2500 órán lul 25 százilék engedményt ad.
A várost részesedés 50.000 pengő, ezenfelül 400.000 pengőt meghaladó bevétel után 7 él fél, 500 000-en felül 8, 600.000 felül 8 és fél, 700.000-en felül 9 százalék a városi részesedés.
2. A Hungária Villamossági R. T. csak annyit közöl, hogy ha a gazdasági helyzet megengedi, távvezeték kiépítését, ezesetre a Drávavölgyl kötelezően kijelentette, hegy tőle veszi az áramol.
3. A Transdanubla vaskos kötetre terjedő, részletei ajánlata a jelen megoldáson kívül a jövő helyzettel Is behatóan foglalkozik. A 30 éves kiírással szemben 40 ives koncessziót kér éppen azért, meri csak igy tud|a messzemenő és nagyszabású terveit rentábilisan megvalósítani. Az ajánlat az áram-egységárat b-ö fillérre szállítja le az eddigi 7 0 fillérről, a háztartási áram 40, a motorikus áram 35 fillér lenne, ez utóbbiból azonban 50"la lg menő engedményt adna a nagyobb fogyasztóknak. (Eddig cak 30% volt ez az engedmény, de a régi szerződés alapján a döntőbíróság ezt Is hatálytalanította.)
A Transdanubla a|«nlatában a város kölcsön-lgényelnek ellátására Is lelt ajánlatot olyan feltételek mellett, aminőket a mai viszonyok közt — mint azt munkatársunknak egyik helybeli pénzintézet vezetője kijelentette — egyetlen nagy pénzintézet sem tudna biztosítani. Mintegy / millió pengő, ötesztendős fűggőkölcsön-rői lenne szó, amit a Transdanubla összeköttetései révén ludna biztosítani ugy, hogy ha a pénzügyi vltzonyok javulnak, hallandó azt hosszú lejáratúvá konvertálni és ezen felül a város évi részesedésit Is tőkisltenl
A város ivl részesedéséi az alánlat 35.000 pengőben jelöli meg. 500.000 hektowalt órát meghaladó fogyasztás után a bruttóból 5, mlg 800 000 hw. fogyasztás ulán 8% a részesedés.
Felajánl a Transdanubia 120 000 kilowatt óra Ingyen közvilágítást, amiért eddig évi közel 10 000 pengőt fizetett a város.
A Transdanubia megállapodást létesített a komlói állami k\'iszén-bánya-hivatallal, hogy amint a fo-gyaszlás a másfélmillió kilowall-órát eléri (a malom fogyasztás nélkül) távvezetéket épít. Ettől függetlenül
kötelezettséget vállal, hogy abban a pillanatban, amint a mai telep nem felelne meg a növekvő áramfogyasztás igényelnek, i Transdanubia egv uj, modem centrálét épít, amelynek terveit már most benyújtotta. Ezen kivül nagymértékben kiterjesztik a primár kábel-hálózatot, megszüntetik az összes blokk-vezetékeket, ezeket secund ár kábelekbe helyezik,az Osazea vas és alumínium légvezetékekel rézvezetékekre cserélik ki (ami kaiOn-ben régi kívánsága volt a városnak).
Információink szerint az összeg, amit a Transdanubia a veuték-hdti-zat és a gépház modernizálása, u) vonalak létesítése céljából beruházna, 520000 pengőre rúgna. Ezeket a munkálatokat azonnal meg inditanák és záros határidőre be is fejeznék. Ez nagy előnyt jelentene a vároa közönsége szempontjából, mert — minthogy a koncesszió még két évig fennáll — egy más vállalat csak annak lejárta ulán, 1934-ben kezdhetné el ezt a munkát.

Az a|ánlatok most a város villamossági szakértőjének felülvizsgálata alá kerülnek. Annyit máris meg lehet állapítani, hogy n koncesszió eddigi blilokosa, a Trensdanubla igen kedvező ajánlatot lelt. És ha príma vista nem is lehet az ajánlatokat minden részletre kiterjedöleg elbírálni, annyi bizonyos, hogy a Transdanublát a fogyasztóközönség érdekelnek és a város igényelnek szem előtt tartása vezette ajánlata megtételében, amikor leszállította az egységárat és a város kikötéseinek Is a mai lehetőségekhez mérten eleget tett. Nehéz probléma volt ez a mai viszonyok közt, mikor a fogyasztóképesség állandóan csökkenik. Érezték ezt mindazok a nagyvállalatok, melyek máskor ilyen esetben tömegével pályáztak, most pedig távol maradtak az ajánlattétellől.
A döntésnél nem szabad elfeledni, hogy a Transdanubia sok évtizede hozzágyökerczelt ennek a városnak az életéhez, mindeddig kifogástalanul látta el a világítást, (a szomszéd városokból, Kaposvárról, Eger-szegiől napirenden érkeznek félnapos sölétségekról, üzemzavarokról Jelentések, addig ez Kanizsán ismeretlen). És — lasl not least — Itt van a malom üzem, ami 200 családnak ad kenyeret, de amit abban a pillanatban be kellene szüntetni, amint a Transdanubia elesne a vil-
ZALAI KÖZLÖNY
1932. május I.
lany-koncessiiótól, mert anélkül ma
a malom többé nem életképei Egy nagyobb kapacitású villamosmü különben >em nélkülözheti a malom-üzem áramfogyaszUsát, ami majdnem ugyanannyi, mint a város egész fogyasztása.
Meg vagyunk r61a győződve, bogy az odaítélésnél minden nyilt és burkolt célzatú és bármily hangzatos beállítások lelett is az egyetemes közérdek és a józan objektivitás fogja a döntő szót kimondani.
Pedagógiai szeminárium Nagykanizsán
Nagykanizsa, Április 30
Most Jelent me« Zalav&nneffye klr. lanlplilfryelőjének a vármegye területen az 1931 32. tanévben a tanítóság továbbképzése céljából rendezett módszerei* pedagógiai szemináriumi napokra vonatkozó körrendelete és részlete* munkarendje. Az elsó pedagógiai "ze mlnártuml nap Nagykanizsán május bó 4-én. a Rozgonyl-ntcal áll. elemi Iskola termében lecz A szeminárium Igazgatói: Poleilnuky Emil t* FM Ferenc áll el Iskolai Igazgatók, jegyzője: Oógl Mírln áll. tanttónó. Kezdete n órakor. A szeminárium tárgysorozata: 1 vitéz dr. Barnabás István tantelBgyeló: Megnyitó. 2. Pollik István áll. tanító: Természeti és gazdasági Ismeretek tanításának módszere. 3. Pollik István áll tanító: Terméazetrajz, gnzdaaágtan tanilás az V. osztályban, „A gyümölcsfák gomba-betegségclről, kártevő rovarairól és az ezek ellen való védekezésről" címmel, a) Önbírálat, b) Hozzánólások. 4. Ptander Boldlzaár áll. tanító: Beszámoló a módszerjavltó törekvések terén elért eredményekről, a) Megbeszélés. 5. Németh Jenő áll. tanító: A kézimunka tanítás módszere. B. Ntmrth Jenő áll. tanító: Kézimunka tanítás a IV. fiúosztályban. al Önbírálat, b) Hozzászólások. 7. Neuwirlh György áll. taaltó, cserkésztiszt: Kis cserkészcsapat az elemi Iskolában. 8. Neuwirlh György áll. tanító: A kis cserkészcsapat gyakorlati munkájának bemutatása. 9.Dr. Mutsrhen-baeher Bdvln klr. törvényszéki tanácselnök: A patronázs története. 10. IMlIk Béla vármegyei népművelési titkár: Az u) tanterv és az IskolánktvOll népművelés. 11. A tanfelügyelő összefoglaló zárószava.
A szülők és tanUgybarátok a szemináriumi napon leendő szíves meg-Jelenésre ezúton Is tisztelettel meg-
Zalaegerszegen is folyik a Zelleis-per
Zalaegerszeg, április 30 Az egerszegi törvényszék Czlkó-tanácsa, mint fellebbviteli bíróság, tegnap tárgyalta Urbdn Károly dr. Zeileis-orvos flgyél, aki ellen három feljelentéit leltek. A megyei tiszti-főorvos közegészség elleni kihágát cimén, Németh János dr. városi tisztiorvos a betiltás ellenére törlénl reklamlrozásért, a polgármesteri hivatal pedig a tilalom ellenére folytatott orvosi gyakorlat miatt tett feljelentési a Zellels-orvos ellen.
Annakidején a járásbiróság )elmentette Uibán dr-l, mert Igazolla, hogy nem tart lenn intézelet, csak orvosi rendelőt, az orvosi gyakorlatát pedig a közigazgatási biróság ítéletére támaszkodva folytatta.
A fellebbviteli tárgyaláson a törvényszék indokainál lógva helybenhagyta a járásbíróság Ítéletét. Az ítélet jogerős.
IÁKON és molnAr SZABADALMI IRODA
UJ htlrMitl: VIII., RSkk Sjllárdu. 2. (kSirdlto * Coív.n iruhli melleit).
ldölirás
Ftlhfoil: Reggel llizts, délben Iclliós, csle tiszta égboltozst.
SxHlrany: Reggel délnyugat, délben nyugat, ette délnyugati síéi.
(Émakat rádló/tlenUi) A ■*t»«rolé-Blal Intéxal lalanti »t> 10 órakori FelhSs Idtt vArhaló.
Az Idén lejár 19 városi képviselő mandátuma
A választott képviselők felét kisorsolják és uj választást Írnak ki
Nagykanizsa, április 30
Ismeretes, hogy Nagykanizsa város 1929-ben mrgalakitotta 76 fóból álló képviselőtestületéi, amely 38 virilis és 38 választott képviselőből áll, azonkivlll 17 szavazati joggal bíró városi lisztviseiőbOI. A legutolsó képviselőtestület megalakítása illetve választása az 1929: XXX tc és az 1886. évi XXII. tc. alapján történt, amely kimondja, hogy a képviselö-
.rLi"i.ixT*in.rij\'i.i\'ij-.-i--.-i.-LT.------,-, - - —--- - -- -- -- -- -- -- - --—
testület 3 évenként 6 évre választódik. A 6 éves ciklus 38 választott képviselőjének a fele 3 év múlva kisorsolásra kerül, tehát erre a 19 mandátumra uj válasziást kell megejteni. Ez a 19 mandátum ez év decemberében jár le.
A jelek szerint erős küzdelem várható a megüresedett várót! képviselőtestületi helyekre.
Megindult a megyei pótadó kivetése
Nagykanizsán 126, a községekben 297 százalékot pótléholnak
Nagykanizsa, áprtlla 30
A megyei hozzájárulás ismeretes megszüntetésével a mégyei városok — tehát Nagykanizsa és Zalaegerszeg városok is — 12 6 százalékos megyei pótadót állítanak be. Ez a póladó az adófizető községeket terheli s az adóivekben mosl pótlólag történik a kivetés A községek vármegyei pótadója 29 7 százalék.
Ilyenformán a Nagykanizsa városnak 1932 évi köllség\'vetésébe be-állilott 85 000 pengő megyei hozzájárulása elesik, de helyette a megyei pótadóval róják meg, mini az régebben is volt, az adófizető egyedeket.
A rendelet megérkezeti Nagykanizsa város adóhivatalához is, ahol máris megindultak a megyei pótadó kivetés munkálatai.
On, iú Liiltö-zkcdik ?
Szc-nycyct cl ^íiej^nyt

-nél.
Három világbajnok és a magyar válogatott tornászcsapat szerepel az NTE mai sportmatinéján
A pályaudvaron a város kOzOnsége nevében dr. Hegyi polgármesterhelyettes üdvözölte a matiné hírneves szereplőit — Előadást fog tartani Hajós Alfréd, a világhírű sportépltész Is
A Városi Színházban ma délelőll fél 11 órakor kezdődik az NTE spoit-malinéja, amely a szereplók hírneve és nagy száma folytán jelenlőségé-ben és érdekességében messze kiemelkedik a Nagykanizsán valaha is lálotl sportesemények közül.
A matiné műsorán szerepel dr. Mező Ferenc, az amszterdami olym-piász szellemi világbajnokának előadása, amelyet .Magyarok az olym-pián" címmel tart, lovábbá a válogatott magyar tornászcsapat disz-torná|a, melyet nyújtón, lovon, koriálon és gyűrűhintán mulatnak be. A tornászcsapatban helyet foglal Pelle István, a korláttornászás világbajnoka, olympial reményeink egyik legesélyesebb letéteményese, továbbá Sárkány Islván, az országos középiskolai bajnok, Starkbauer Budapest székesfőváros bajnoka, Antal a BTC, Kátdí a Nemzeti TE, Kende és Tholt a Postások, Pelle József a BBTE bajnoktornásza, akik valamennyien sokszoros tagjai a magyar válogatott tornászcsapatnak s valamennyien lag|ai az olympial keretnek is.
A válogatott tornászcsapat dr. Mező Ferenccel együtt a MOTESz vezérkarának kíséretében, élén Hajós Alfréddal tegnap esle a gyorsvonattal érkezeit meg. A pályaudvaron najjyszámu érdeklődő fogadia a
hírneves sportembereket. A város közönsége nevében dr. Hegyi Lijos polgármeslerhelyettes üdvözölte a válogatott csapatot s a szövetség vezéreit, Kelemen Ferenc pedig az
NTE küldöttségének élén köszöntötte a vendégeket.
A matiné programja kibővült. Az NTE elnöksége felkérte a Tornász S\'Ovetség képviseletében érkezeit Hajós Alfrédot is előidás tartásira, aki a felkérésnek eleget lesz s .Csevegés a sportról* címmel fog előadni. Hajós Alfréd legendás alakja a magyar sport hőskorának. A maga idejében verhetetlen gyorsúszó volt s olympiai győzelmet is szerzett hazánknak. Mint sport műépítész is, világhírnevet vivőit ki magának, ó tervezte a budapesti fedett uszodát s a párisi olympiászon sportpálya terveivel a szellemi versenyben is bajnokságot nyert.
Érdekessége a matinénak, hogy a tornászok bemutatják a nyári Los-angelesi olympiászra előirt tornagyakorlatokat is. A jegyek ára 50 fillértől 1 P 20 fillérig terjed.
A filléres gyors
Igen tisztelt Szerkesztő Ur I
A filléres gyors körűi hetek óta folytatott eszmecseréhez szerény vi-leményemitiel\'en is szeretnék hozzászólni.
Nekünk, kanizsaiaknak ez a vonal tlsősorban üzlet és ahogyan a kereskedőnek nein céja, lu a vevője egyszer és utoljára jöjjön üzletébe, ugy Kanizsa városának sem érdeke, hogy a filléres gyors csak egyszer és utoljára jöjjön, mert ezzel igazán nem szolgáljuk városunk érdekeil, hanem csak nevelsé? tárgyává lesz-szük magunkat és városunkat.
A pesti nép a világ leghálásabb, de egyszersmind a leghálátlanabb és leggunyosabb népe és ugy gondolom, senki sem akarja, hogy egy sikerleien kirándulás után országos blamázs érjen bennünket a közismert pesti vlcchajlam utján. A pestieknek valami olyant l eli mulatni, amit ók odahaza csak ritkán, vagy pedig egyáltalán nem lálhalnak és ami valóban fel is kelti az érdeklődésüket.
Vegyük csak sorjában mit is láthatnának ók nálunk:
Városháza, színház, iskola, kórház; ezeket ők mind .láthatják odahaza, a rokoni látogatásokat pedig elvégzik karácsony és husvél napjaiban.
A Balaton! A pesli nép nemcsak látni, hanem élvezni is akarja a Balaton Isten adta szépségeit és ebb:n nem talál kielégülést, ha ezeket csak a vonat ablakából láthatja. Minthogy városunk sem természeti szépségekkel, sem történelmi
Ma waaárnapi
CSOKOLJ MEG, EDES!
Énekes zenés, hangos fllmoperett 10 felvonásban, írták: Ernőd Tamás, Harsányl Zsolt és Vadnay László. Zenéjét szerzett*: Dr. Sándor Jenő.
FŐSZEREPBIT JATSZÁK :
Rózsahegyi Kálmán, Salamon Béla, Somogyi Érzel, Rókk Marlka.Rádal Imre, Vaazary Piri, Boroas Géza, Gózon Gyula, Páger Antal, Mély Gorő, Gárdonyi Lajos éa Gyergyal látván.
II magyar útink filmje! s II mm filmművészet uj remekel
■EH lehet jobbat, NEM lehet t8k«leteaebbet SOHA! játszani a magyar filmnél.
Előadások kezdete vaaárnap 3, 6, 7 éa 8 órakor.
1034. május 1.
nevezetenségü mficmlékekkel nem rendelkezik, mesterséges megoldáshoz kell tehát folyamodnunk.
Sportszemponlból. Köztudoniásu, hogy nincsen olyan esemény, amely akKora sereget tud összehozni, mint egy fotballmecs. (Nízzllk csak az Osztrák-Magyar mérkőzést, ahol (>2.000 embci tölti meg zsúfolva a tribünöket) Egy Ferencváros-Anibro-sianna, vagy Ferencváros Rapid mecs, még Budapesten Is esemény számba megy, ezt talán nálunk is meg lehetne rendezni, mert csak a !:radi hívőkkel akár három filléres gyors is jönne, amint láttuk ezt legutóbb Debrecenben; ahova a vonatok zsúfolásig megtelve futottak be a Fradi szurkolókkal.
Minthogy a sakk nem örvend oly népszerűségnek, mint a fotball és egy sakk-szimultán korántsem kelti [el az éideklódést az embereklen, nem rendeíhelnénk-e egy élő sakkjátszmát, ahol élő emberek helyettesítenék a sakkfigurákat. A laikus közönség számára is élmény leheti e, mert nem kell hozzá semmi sakktudás és ahol a sakk figurák furcsa színes öltözete sok embert vonza azok megtekintésére. Képzeljünk cl élő embereket, futárnak, lónak, bás tyának, királynak felöltö ve. Hatalmas propagandát is tennénk ezzel a sakk nemes kultuszának. Tudoraásom szerint ezt még Magyarországon soha nem is játszollak csak külföldön, ahol nagy tetszést is aratott. Ennek a megrendezését a Nagykanizsai Sak-kSr is szívesen elfo-
ZALA1 KÖZLÖNY
Két Teleki-uti hentesüzletbe törtek be szombatra virradóra
Egyre több az apró betörés Nagykanizsán
Nagykanizsa, április 30 Szombalra virradóra ismét két betörés tOriént Nagykanizsán. Ezalka-lommal kél Teleky-u i hentesüzletbe törlek be a betörők és mindenikből élelmiszereket, valamint klsebo meny-nylségü készpénzt vittek el.
A károsultak: Tamás József Te-leky ut lü és Kovács Ferenc Te-leky-ul 43 szám alatti henlesmesle-rek. Mind a két üzletbe dlkulcs segítségével hatollak be a betörők,
de egyik helyről sem vittek el nagyobb mennyiségű húsneműt. Ugy-lálszik Inkább csak pénzre pályáztak, de ezt alig találtak, mert mind a két üzlet tulajdonosa csak néhány pengőt lugyott előző esle a kasszában. A kár együttvéve nem több 50 pengőnél.
Ezzel már hatra emelkedett az utóbbi napokban elkövetett kanizsai betörések száma. A rendőrség megindította a nyomozást.
Régészeti szempontból. Tudjuk, hogy városunk a török uralom ala t fontos erődítmény volt. Kevés költséggel lehelne ásatásokat végezni a Nagy- és Kiskanizsa közötti berekben (amivel egy pár embert kenyérhez is juttatnák), honnan bizonyára régi harcieszközök, koponyák stb. kerülnének elő, s egy friss ásatás az embereket bizonyára érdekelné.
Vagy talán, ha bemutatnánk a 100 évvel ezelőtti népviseletet, falusi szokásokat, (vőlegény fogás, lakodalmi felvonulások slb.) ezek Is ugy gondolom érdekelnék a nagyvárosiakat.
Leghelyesebbnek tartanám, ha a város értekezletre hivná össze a hatóságok, egyesületek vezetőit és így közösen megbeszélné és előadná a megfontolásra érdemes ötleteket.
Filléres gyorsnak kell jönni, ezt kívánja városunk érdeke, meg kell mutatnunk az országnak, hngy mi is élni akarunk és nem akarunk lemaradni a városok konkurenciájában.
Soraim közlését köszönve maradtam Szerkesztő Urnák kész híve : Schless Oyula
Agyonverte ■ hegyen régi haragosét
Qyllkouig a tárnoki izAlóhegyen
Zataegonzeg, április 80 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Varga József 42 éves bakktüttősl gazda agyonverte régi haragosá1, Mard István 60 éves földművest. Tegnap délután Varga a tárnoki szőlőhegyre ment, ahol Marcinak Is v«n hajléka és pedig közvetlen a szomszédban. Mikor Varga megtudta, hOüy Marci a közelben tartózkodik, szőlőkarót ragadott és Marcira támadt. Elkeseredett tusa támadt ket-•t|Uk közöli, amelynek hevében varga oly hatalmas erővel vagdslia \'«ibe Marcit, hogy az sérüléseibe p>r órán belül belehall.
Vargát a csendőrség letartóztatta. Mud holttestét felbomolták.
Tavaszi és nyári újdonságok
megérkeztek
5INGER
divatáruházba.
Selyem marocainek a legújabb színekben. Nagy választék georgette-, ajour-és sima bourettekböl. Színtartó panamák minden divatszinben. Bemberg- és műselyem újdonságok. Női és férfi ruha és kabátkelmék, ruhavásznakból dus választék.
Női tavaszi kabátujdonságok érkeztek.
Rendkívül jutányos árak!
9á|ns 2-án 0 órától lehet féláron Budapestre ntaznl a Nemzetközi Vásárra
A május 7-én kezdődő Budapesti Nemzetközi Vásárra május 2-án 0 órától, a vasárnapról héljöre forduló éjféltől lehet féláron Budapestre utazni. Ezt a jelentős kedvezményt természetesen csak azok vehetik igénybe, akikntk Vásárigazolvátiyuk van, de ilyen Vásárigazolványt bárki szerezhet magának, az Ipartestületeknél, a kereskedelmi egyesületeknél, a meneljegyirodátyiál, jegyzői hivatalnál.
Az utazási kedvezmény érvényes minden vonatra, minden hajóra, bármelyik kocsi osztályon, de
aki féláru jeggyel utazik, legkésőbb május 16-án déli 12 óráig Buda-
Ha feljön Pestre
ne mulassza el és vegyen Balatonparli
. TELKET
SJÓFOK
UJFÜRDÖ TE LEPEM
■ jelenlegi fürdőtelep mellett.
Mag.s fekvésű, táiltott, (lágyrészben gyOnyOrtl villákkal beépített terület, villanyvilágítással. Korlátolt számban még kaphatók ölenként S pengótAI 5 évi lefizetésre Is.
Legjobb tőkebefektetés
Előjegyezhetik: Budapest, VII., Károly király-ul 3ía. félemelet
Sütik FiriiloazuttUfiiíl.
pestre kell érkeznie.
Vásárigazolványhoz nagyon sok kidveiményes áru jegy van csatolva. Ezekkel a jegyekkel Igen olcsón meg lehet nézni a színházak, mozik elő-aJásalt, el lehet menni hangversenyekre, a Margitszigetre, az Állatkertbe stb. slb. ésaVásárIgazolvánnyal Ineym lehel bel.\'pnl a Vásár területéi. Az iga;o!vány előzetes lakásrendelésre Is Jogosult. De a Vásár ideje alatt rendezik Budapesten az magyar-olasz foolbal! mérkőzést, a finn-magyar Davis Cup teniszversenyt és az úszóversenyeket ii. A lóversenytéren ekkor futtatnak a Király-díjért, lesz Polo meeting, kard-vlvóverseny és rengeteg egyéb látványosság.
Akár 3 hetet Is Pesten tölthet mindenki a Vásárlgazolvány jelentós kedvezményeivel.
Monumentális palotákból, csupa nagyszabású csarnokokból épült ezidén a vásárváros közt a vidéki városok: Miskolc, Szeged, Kalocsa, Szolnok, Eger, Sátoral|au|hely, Oyula külön kiállításai, a MAOYAR HÁZ, a MAOYAR UDVAR, ahol az ország minden vidékének és Erdélynek népművészetét, népviseletét ét háil Iparát mutat|ák be.
A Vásár területén felállított stúdióból bárki beszélhet a mikrofonba. És lesznek olcsó étel, csemege és borkóstolók, társasklrándulásokat rendeznek, bemulalják a célszerű baromfitenyésztés, tojáskezelés, csomagolás, gyümölcstermesztés, gombatenyésztés célszerű, olcsó eszközeit és módjait Lesznek kongresszusok népszerű egészségügyi előadások, divatbemutatók, gyermekmesenap és sok-sok más uj látványosság. (—)
Emlékeztető
Május 1. Ai NTE aportmatJnéJa.
Máius 3. A* Urleinvok kongrtgáctójának »*jtó«at|«
(Bangha Béla) a iilnháabau 8 órakor, Mijui 4. CmkfaMk müiofoí Mlélya a Kath. I.agény-•gylttban.
íjua 8. Dr. Radványl K. c !gy<»ai«lc) a vátoiháxán. Május 9. A ielitiskola tanári karának MaydiiQnne-pélyt.
Junlus 8-9. Bérmálás.
I
ön la Költöxködlk ? A Mzés nem gond, mert Molnár átkaidéban Erzsébet-tér 2. az. alatt
négy foBé«o» *béd 80 NHér.
1
annak,
Jéc^Aüt**-***/^-
ha esik az eső egyaránt szórakoztat a rádió. Ha még ninoten szerezzen be 3-fl lámpás, hangszóróval egybeépített 7033 Orion Eur<jpav»vó k*izOI*k»t.
Oyáii|a i Orion tuólfeapenr*
4
ZALAI KÖZLÖNY
1532 május 1.
Érteslíem
f
a nagyérdemű közönséget, hogy 12 év óia Magyar-utca 6. szám alatt levő cipész-üzletemet a mai nappal
JErxsébeí-tér 1. sazóm alá Qelyesziem út.
Kiváló tisztelettel |
Papp OsstKár
cIpéAxmeater.
2110
Agyonlőtte magát vitéz Pallos százados
Pénzes őrnagyhoz Intézett levelében tettét gyomorbajával Indokolta
Felrobbant a gyors-forraló
Tflz ■ klakomáronll körorvoi lakásán Nagykanizsa, Április 30
Néhány nappal ezelölt kisebb tOz pusziitolt Kiskomárom körségben
Hausrter József dr. nyugalmazod klskomáromi körorvos cselédje, Fildk Anna meg akarta melegíteni a vacsorái. Amint meggyújtotta a gyors-lorralót, az szétrobbant és a szerte-frőccsenő égő szesz meggyujiotlji az ablakban álló egy liter benzint is. A Ids konyha a kővetkező pillanatban olyan volt, mint egy h.italmas lángtenger. Az égő szeszből Filák Anna ruhájára is jutott, a leány azonban idejekorán feltalálta magát és magára boriivá egy takarót, elfojtotta a tüzet.
Mire a klskomíroml tűzoltók kiérlek az orvos házához, addigra már a konyhában levő összes hulorok megéglek, sőt a konyha mennyezete is tűzet fogolt Teljes egy órán át dolgoztak a tűzoltók, mig cl lud\'ák oltani a tüzet. A kfr állítólag 1200 pengő, f mely biztosítás révén megtérül____
— Uram I Ha pünkö dre jó cipőt olctón akar venni, keresse fel bizalommal az .Ideál\' dpiáruhdzat, Főút 12. szám.
Szombathely, április 80 Körmend Intelligens társadalmit megdöbbentő öngyilkosság foglalkoztatja. Tegnap dé\'uinn » lakásán agyonlőtte titagai vlltz Pallos K iroly százados. A 38 éves százados a 6 honvéd gyalogezred körmendi zászló aljának a helyettes parancsnoki állá-iát mltotte be. Legényember volt és igen kedveli, vonzó egyénisége mlatl általánosan népszerű tagja a körmendi uri társaságnak. Éppen ezérl haloihite, amikor tegnap délután elterjedt, mindenütt megdöbbenést kelteit.
Á\'lőlt fejű holtteste melleit Pénzes
János őrnagyhoz, a körmendi zászlóalj parancsnokához Intézeti levelet laláltak} A levélben — az elterjedi hírek /szerint — gyógyíthatatlan gyomorrdkjiival Indokolja meg ön-gyilkosságát. Legközvetlenebb Darátal sem tudjak massal Indokolni végzetes elhatározását, mint betegségével. A fiatal liszt már régóta gyomorbajos volt. Sokat szenvedett a rákja miatt. A kedélyén is észrevették a belegség okozta változást, az azonban, hogy ezzel az eróizakos gesztussal te.t pontot szenvedéseire, őket is várat lanui érte. Vasárnap délután kísérik u\'olsó útjára.
NAPI HÍREK
t NAPIREND
Május I, vasárnap
Római lutoltkus: Rogate. Protestáns
l\'ülflp. Izraelit.: Ntian hó 25 •
Várost Mnzeum és Könyvtár nyitva caUtörtökOn é» vasárnap délelőtt lO-tOt 12 óráig.
OvAfqr\'rertárl éjjelt «*olgál«t: a .Márts\' gyógy sierur Klrályutoa 40 az és a ktakantaaat gyógysaertár.
Várost Morgó. .Csókolj meg, édea-énekes, zenés, hangos filmoperett 10 felvonásban.
Qöaftlrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nfiknek). Tel. 2—13.
Május fi, hétfS
Róm. katolikus: Athania. Protest.: Zsigmond. IzrxIIU Í Nlzsn hó 36
— Keresztjáró napok. Á\'dozó-csatOrtök előtti szokásos kereszljáró körmenetek sorrendje a következő: Indulás mind a Mrom napon a reggeli 7 órai mise ulán. Hétfőn Kiskanizsára, kedden a fclsőtemp-lomba, szerdán a temetői kápolnába megy a körmenet E helyeken szentmise lesz, majd a könyörgések elvégzése ulán visszajön a körmenet a plébánia templomba.
— Olések a vármegyén. A vármegye közigazgatási bizottsági május 2-án, a kisgyűlés 9-én ülésezik, a törvényhatósági blzellxág közgyűlését pedig 10-én délelőtt tartja.
— Mai misék sorrendje a felső-templomban : polgárisláknak fél 8 órakor, első áldozóknak 8 kor, glm-názistáknsk9-kor, katonáknak háromnegyed 10-kor, nagymise, prédikáció léi 11-kor, háromnegyed 12-kor kis-mise. Püspöki biztos.
Ismert budapesti eiokoládégyár
Nagykanizsán
lerakató! fkait felállítási.
Garanciával rendelkező éa > kornyéken Is bevezetett Ogynökök vagy nagykereskedők ajánlatukat .ElsftendU erO 1349" Jeligére Haasenstetn éa Vog.er r. t htrdetőlrodába, Budapest, V., Dorottya-utca II. küldjék. » >
Április 30-fól, május 8-ig
50 férfiruhára való, divatos gyapjú szövetet
adok méterenként
13.— pengőért.
* f
Ezenkivtil a tavaszi saison összes újdonságai vételkényszer nélkül megtekinthetők.
Kirschner Mór divatáruházában
1932 május 1-
ZALAI KÖZLÖNY
Aki enyém lesz
Si-ni kell. Iiody tündéi királyfi legyen,
sarkíii\'viilö. széplmngii vilii/. Ne lényen kaatélya aranyból... messze lUveghog^en s lángoló szeme mellyol napim néz. Nem Ilyennek lAtoni. Nem llvennok várom.. Kárailt leftz, sápadt, szomorú mini ésszel a horviidö hold. Fehér homlokán redökoszoru sniit vaskézzel vésett rA a gond. Ilnjn fakult már s csendben őszülő, színtelen H/.\'lját nem íestl « vér. I Ifi ni.\'!" halk, epyfnrma. mint a hetes oső, „ut ürült halántékán kidagad egy er. Szeme hideg ezer halált látod, könyörtelen, mint aki túlvilágra nézett... és elfoledclt regen minden holdvilágot és templomba mir.dlg alkonyatkor lépett. Csalódott lelkét noiu hevíti Ismeretlen lesoda.
meKlincsáitó mosoly ragyog az arcán. Kezét csak a szenvedőknek nyújtja s kis babákkal beszélget az utcán Fárad! lesz, sápadt, meggyötrölt Nem mond csillogó meséket nekem. Szereti n szomorú őszt, a hus ködöt, s egyszer délután meglógja a kezem Kincseket,szivárványos tavaszt nemlgér Tőlem semmit, de semmit nem kér, Nem akarla, hogy más legyek. Csak annyit mond: J8JJ. . és én megyek !
Vajda rtarlatta
— A kongreganlsták figyelmébe. Tegnap kaptam P. Banghálól levelet, amelyben közli, hogy májút 2-án délután 5 órakor a plébánia lehérlermébcn beszédet log mondani a kongreganistáknak. Amikor ezl velük OrOmmel ludalom, egvben kérem ökcl, hogy a |elzelt Időben és helyen mindnyájan |e!enjenek meg. Prézes.
Látogassa meg a
Budapesti Nemzetközi Vasári
mljutrjj.
Több, mint ezer kiállító, 200 szakmai \'
Hlehniszer,textil, butoi, építőipari, bór, vas és gép, turisztikai és számos egyéb csoport Kézműipari és háziipari csoportok Nézze meg a Magyar Házat 1 Kft "lón üzenhet Inul
51%-n itut\'i kiimilij alja 2—21 - if.
Nagymérvű kedvezmények Kyógyftlrdökbc, színházakba és szórakozóhelyekre, vutrltaiowiay », kiviiigoiiü. itipimrt Budtpaatti) f
a Vásárirodánál, V , Alkotmány-u.8 lagykanlKián i
KII a Nagykanizsai Takarékpénztár Kt
— Halálozás. Szendy László, a budapesti Máv. gépgyár traktor-szerkesztő irodájának kiváló tagja, a nagykanizsai magy. kir. áll. fémipari szakiskolának jelesen végzett, nagy reményekre jogosiló volt növendéke Budapesten elhunyt.
= Mélyen leszállított estllár-árak / — Trans-danubía.
- A Faragó—Ütő kiállítás ma
nyilik meg a Deák-téri Qrünhut-házban. Faragó képeit ismerik már Nagykanizsán, u| terméséi érdeklődéssel várják. Ülő Bandii mini tehetséges szinészt ismerték meg s csak kevesebben tudják róla, hogy kiváló iparművész is, aki mint lervezó, felvidéki mllködése idején sok szép sikert szerzeit tobb kiállításon.
Bérmálásra
legértékesebb emlék az ékszer és óra. Nagy választékban, a |rend-sivUli viszonyokhoz mérten lcsz.1l-ulott árban kapkatók un
"OLDOS OYULA órás, ékszeré.z é> lalszerésznét Fó ut 14. Biztosító palola
MINDEN
OLGY
választhat magának dus raktárunkból szép ruhát, kabátot, bloust, vagy pongyolát
Mosó VOIL ruhák
legszebb mintákban....... 2-80 P-töl
Pouplin blousok
minden nagyságban, finom kivitelben
3-80 P- tői
Habselyem blousok
divatos fazonokban.......7-— P-töl
Tweed ruhák
elsőrangú kivitel, jó minőség
750 P-tői
Panama Tennis ruhák
szép színekben.........lO-— P-tő
Műselyem crepe de chlne ruhák
elegáns kivitelben már......25"— P tő
Női tavaszi kabát
jó minőség........
19"— P-től
o,
Legújabb íaconu tavaszi modellkabátjaink a legkényesebb Ízlést is kielégítik.
Divatujdonságok naponta érkeznek.
áruház
Kirakatainkban állandó divatkiáiiitás.
P. Bangha Béla
a héttől sajtó-est előadója Nagykanizsán
Nagykanizsa, április 30
A nagykanizsai Urleúnyok Kongregáción, mint Jelentettük, sajtó-estet rendez. Nagykanizsán, május 2-án oato 8 órakor a Városi Színházban. Rwinénuyé teazl ezt az estét P. llangha Bélának, u magyar katollelz.nius lelkes apoeto Iának előadása, Hlllntr Itózsl énekszámul és Barbariis I.ajos költeményei vannak még az estély műsorán. A be-vezetőbeszédet P. Molnár Arkangyal mondja.
A cél kettős: I. a katolikus világnézet acélozása, a katolikus öntudat elmélyítése, 2. az anyagi eredményből a kanizsai plébániatemplomot terhelő, nyomasztó adósságterhek csükkohtése. Mindkét cél a kanizsai katolikus tömegek legszélesebbkor!! támogatását és érdeklődését teszi klvánutossá és kötelességgé. Lehetővé teszik ezt a mérsékelten megszabott helyárak : 1—ü sor I NI P, 1) 13. Bor 1 P, 14—17. sor 80 llll., páholyillés (50 HU., állóhely 40 tlll.
A rendezőség kéri az előjegyzett Jegyeket hétrőn legkésőbb délelőtt 10 óráig átvenni a Teutsch-drogérlában, az után a Városi Színházban.
- A tisztviselőnők klránditlála.
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete szép Idő esetén ma a szent-győrgyvárl hegyre, a Siomolányl-bzőIő szomBiéJságaba társas kirándulási rendez, melyre a t. tagokat é» azok vendégeli szerelellel meghívja. Találkozó a vasúti hídnál délután 2 órakor. Virsli és Ital kint kapható.
Cipőit „Ideál"
oipöáruházban
vegye Fö-ut 12. u. alatt
Olcsó áraink a sok kózUI:
Nfll pántos és regatta trottörcipók P 980, 11.80, 12.80, 14.80, 15\'á> és feljebb.
Nfll szines Dór, antilop és lakkcipők legújabb formákban P 12.80, U.fc, 15-80, 17.50 és feljebb.
Férfi olpSk szavatolt minőségben P 12.80, 14.80, 16.-, 16.80 és feljebb.
Sunddlok, uandoleAelt,
tr.nnl»xc.lpök. f/yermeU-clpötc sib. óriási válattc-téltban.
- Városunk kulturális és társadalmi életében jelentós szerepet vívó család kOIIOzIk Htumenscheln Vilmosékkal e napokban a (óvárosba. Vendégszerető, művelt szellemű házuk tárva volt a jótékonyság, a mtlvészet számára. Blumen-scheln Vilmosné, a mindenki által annyira szeretett és becstllt Blumi néni istenadta tehetségével és tudi-sával csak ugy kivált e város zenekultúrájában, mint a felekezeti s a társadalmi intézmények emberbaráti munkásságában.
— Férfi és nól kalapokból nagy raktár. Alakitások Olcsó ár. Vlda.
Makoviczky fagylalt, jegeskávé a legjobb!
Pártoljuk ■ magyar helyi ipart.
Szivei pártfogást kér
Makoviczky Gyula
cukrásx Telefon 575.
6 ZALAI KÖZLÖNY
1532 május 1.
m
MEGTERUL MINDEN KÖLTSÉGÉ
üli FELMEGY II BUDAPESTI IDTÉI ÍIUMSÍH
ÉS EZEN SZELVÉNYT KITÖLTVE M*0*V«L VISZI, MERT UGYANAKKOR
NAGY TAVASZI VÁSÁRT
hazánk legnagyobb wtklaaxtéku «• legolcsóbb truiuua.
A TAVASZI VÁSÁR MÁJUS 2-ÁN KEZDŐDIK ÉS 21w|G TART.
A Jobboldalon lavö szelvény a vAi&rlAs befejezése után a pénxtArnAI leadandó, ahol a fizetéskor rOgtOn készpénzben vIsszaadJAk a vá.árl*. értékének 10 szazaiékát.
MAGYAR DIVATCSARNOK BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 72—74.
Levelezőlapon kérje a díjmentes tavaszi nagy árjegyzéket
Ezen szelvény tulajdonosának
neve
lakhelye
bármely összegű vásárlásnál
10°\\o-ot térit vissza
készpénzben /I MAÜYAR DIVATCSARNOK EZ ÉVI
TAVASZI VÁSÁRÁN
kizárólag május 2—21-ig.
Csak május 21-ír és kizárólag ezen szelvény ellenében kérheti a lOofo visszalérilésl.
Név 4a lakhely pontotari kltSItsndO I
— Gyomor- i« bélzuvurukuil,
étvágytalanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégésnél, felböfö-gésnél, szédülésnél, homlokfájásuál, hányingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc liiuf" keserűvíz alaposan kitisztítja az emés.>töutakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc Jóinef vizet még a fekvó betegek is nagyon síivesen isszák és általánosan dicsérik. A Ferenc lóxsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fltszer-üzletekben- kapható.
— A keszthelyi gazd. akadémia Dal és Zeneegylete május 4-én a keszthelyi Hungária nagytermében hangveisenyt renJez, melynek műsorán a akadémia orchcstere, énekkara, a praxl-banda és énekszámokkal Mayerbcrgh Edllh szerepel. Az orche8tert Eckhurdt Antnl zenetanár vezényli. Az akadémia mükedvelft gárdája a .Kegyelmes uram" c. komédiát adja elfl. Mllsor után táncmu\'aiság következik. Az eslély eseménye lesz Keszthely társadalmának.
— Nőlelpő különlegességek nagy választékban, olcsó árban az Jtieal" dpöáruhdzban, Föut 12. szám.
— A Magántisztviselők Egyesületének klubhelyisége (B ibochay-báz I. emelet) a mai naplói kezdve ismét a tagok rendelkezésére áll. Vezetőség.
— A kórházi kápolnára özv. Nóvák Jánosné, Vojkovics Jenöné 10—10 pengői, özv. Babits Jánosné 5 pengőt adományozott.
— Divatos tavaszi és nyári fértl szövetek métere már 4-50-fől kezdve kapható — Schütznél.
— Baleset munkaközben Samu Ferenc 23 éves kömüvessegéd szombaton reggel állványt épített Kis-kanlzsán, a Cigány-utcában. Az állvány, amint fellépett rá, Összedőlt és Samu Ferenc olyan szerencsétlenül esett le, hogy eltűrte a jobbkarját. A mentők beszállították a közkórházba.
= Frottír és lentörUlközők. Jó minőség, olcsó ár. Singer divatáruház. ■aaMHaaaMamaum-
Bencze Magda
Modern fiizőszalonja
Nagykanizsa
Erzsébet-tér 4. 31M frégl postával szemben).
— lirdőőrük kitüntetése. A fllld-mtlveléstlgyl miniszter abból a célból, hopy az ország mezőgazdaságaiban alkalmazott, szakképzett altiszteknek serkentő példát nyújtson és hogy az általuk nenéz körülmények között becsülettel és hűséggel teljesített, sok esetben életveszéllyel Is járó szolgálat elismerésében részesüljön, az olyan szakvlzsgázott erdőőröknek, akik szőr-Kalmük, magalurtásuk é» lóravulóságuk Által társaik közül kitűntek, hűséges szolgálatuk elismeréseképpen, elismerő oklevelet klvAn adományozni, esetleg őket más kitüntetésben részesíteni. A vármegye főispánjához kitüntetésre Javaslatba hozandó egyének nevét, lakhelyét, személyi adatalt, szolgálati viszonyuk körülírása mellett a szolgálatadó legkésőbben május 10-ig az illetékes főszolgabíróval, polgármesterrel közölje, ahol Is a további teendőkre részletes felvilágosítás nyorhető. A később beérkezett pályázatok figyelőmbe nem vehetők.
= Feltalálók : Áron és Molnár szabadalmi iroda uj helyiségei VIII., Rökk Szilárd-u. 2, (Corvin áruház mellett) vannak.
Férfi szövetek nagy választéka Singer divatáruházban.
Elfogták a balatoni villák fosztogatóit
Zalaegerszeg, április 30
Az elmúlt ősz óta sorozatos betöréseit történtek Badacsonytomajon és kornyékén, ahol ismeretlen tettesek sorra kifosztották a lakatlan villákat, melyekből ruhanemül és bort vittek el. A csendőrség most elfogta a betörőket Markovics József és Mórocz József badacsonytomaji bányamunkások személyében, akik eddig liz villabelörést ismertek be. Mindkét betörőt átadták az egerszegi ügyészségnek.
= Futószőnyeg, szép mintákban, tartós minőség métere csak 1\'— pengő a Schülz Áruházban.
= Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
A CENTRAL éttermében
ma vasárnap és minden este, Magyarország egyik legjobb cigányprímása; a svéd király és az orosz cár által kitüntetett
Korodi Gyula csárdáskirály
hangversenyez
kitűnő zenekarával. . Oarai Testvérek
p É RTESITÉ S.
Értesítem ki H a n. é. vevő- ós eladó közönséget, hogy
DU1 .oruzieiemei Erzsébet-tér 11. szám alá (Tör-
vényszék mellé) helyeztem át.
Kérem a n, ó. közönség szíves pártfogását továbbra is.
ZT özv. Kukecz Antalné.
54
A május 7 én megnvltó Hudnpestl N -mzelközl Vásár látogatói ez évben is számos kedvezményben részesülnek, melyeknek igénybevétele a „vásár• Igazolvány\'-hoz van kötve, melynek alapján a látogató közönségnek 50Vo-os utazási kedvezmény áll rendelkezésre. A vásár-igazolvánv 17 további állami közlekedési vállalatnál jogosít 25—ÖDo/o. A vásárigazolvány belépőjegyül is szolgál a vásár területére. A hozzá csatolt Hkedvezméiiy-Jüzel" szelvényei módot adnak, hogy a vásár közönsége részben Ingyen, részben 50% kedvezménnyel látogathassa Budapest gyógyfürdőit, sanatoriumnit, színházakat, muzeumokat, a Margitszigetei, a királyi várat és Budapest számtalan egyéb látványosságát. A .vüsárigazolvány"-ban foglalt összes kedvezmények érvénye május 2-tól május 21-nek 24-ik órájáig tart. A vásárigazolvány az összes menet-jegyirodáknál oeszerezhetó.
Eredeti, ZIPP" huzószár csak „ZiPP" védjeggyel 2170 valódi
Többféle kivitelben: ridikülre, blúzra, cipőre, táskára stb.
Egycdárusitő: Szántó Viktor Budapest V, Szabadság-tér 15. Teleion 114-26.
— Meghalt a zákányi gázolás áldozata. Megírtuk, hogy április 19-én eate súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt a légrádi állomáson, ahol Szabó Ferenc 44 éves kőműves balkarját levágták a vonat kerekei. Beszállították a nagykani-isal közkórházba, ahol vállból amputálták a balkarját. Mintegy 10 napig tartó borzalmas szenvedés után a szerencsétlen ember pénteken éjjel belehalt sérüléseibe.
— 3-at egy csapásra 1 Ha felutazik Pestre tervbe vcll ügyein kívül elintézheti nyaralását és biztosíthatja tőkéjéi, ha Siófok jelenlegi fürdőlelcpe mellett UJ-Siófokon telkei vásárol, melyre még a nyaralási Idény megkezdése előtt épiltelliel is. Telkekről felvilágosítást a Siótok Fürdő-igazgatóság, Budapesten, Károly-kőrul \'/a. szám alatt! irodája nyújt.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Uorjn Nándornál
Gallér-tisztításban vezeti
Horthy MM 8. Honjain 19.
1932. mA|us_
ÍAÍLA! KAzLÓNV
Pünkösdre Miltényi-cipöt vegyen!
Reklámáraink: Női pántos P 9 80. Férfi fél Pii\'80. P12 80 és feljebb.
| MWT£JS\\I SÁNHOH ÉS FIA cipőUxlete, Fö-uton. Városház-palota.
Asszonyoknak
Száraz-e az arcbőre?
Irta\' VAKADY 1LU8,n bécsi kozmeUkat Iskola Igazgatónóje
Bizony erre a kérdésre rengeteg ni egy nehezet sóhajtva igennel fog válaszolni.
Sok szegény nö évek óta szenved már miatta, pedig szinte nevetségesen gyorsan és könnyen megszlln-lehető ez a bal, amennyiben nem betegség, öröklődés vagy öregedés okozla.
Mindenekelőtt szíveskedjék megvizsgálni a jelenleg has nált kosme-tlksi szereit. Például sok nőnek valósig mániájává lett, hogy unos-^ untalan mosogalja az arcocskáját mindenféle jóillatu kölni vizekkel. Mát akkor ne tessék csodálkozni, ha 9 bór kiszárad. Ezek a jóillatu kölni vizek ugyanis nagyjában igen erős alkoholból állanak, amely a bórre kerül, abból igen heves szomjúsággal szívj t ki a nedvességet és igy állandóan erős használata rövid időn belül kiszárítja az arcbőrt. Persze ezt sok nö nem tudja és épen ezért chlcknek tartja, ha egyáltalában nem tiszlitja mással a kedves arcát, mint kölni vizzel, anélkül, hogy az ilyen mosakodások után azonnal egy jófajta individuális krémmé: kenné be a bőrét és erre dörzsölné azután a kifogástalan púdert.
Itten még a helyénvaló, hogy megemlékezzem az arcbőr kiszáradásának azon fajtájáról, amelyet a rossz vagy egyállalában a púdernek nem krémmel kapcsolatban való használata okoz. Maga a púder épen ugy kiszárltja az arcbőrt, mint a kölni viz. Tehát először mindig krém |0)|ön az arcbőrre, azután púder. Természetesen vannak rossz össze-tátelll krémek él vannak rossz ösz-szetételü festékek is, amelyek kiszárítok az arcbőrt. Azután kiszárítja még az arcbőrt maga a levegő is, pláne ha hideg vagy ha forró, épen azért .heves napra vagy ki a levegőre, pláne ha hideg száraz szél fuj, nem szabad soha védtelen arccal kimenni. A legjobb védelmet krém é« púder együttes használata képezi. Sokszor annyira megy már az arcbőr szárazsága, hogy egészen gyulladásba megy át, kivörösödik és nagv fájdalmat okoz.
Még Itt meg kell említenem, hogy az arcbőr kiszáradását erősen I ugos tartalmú szappanok használata is
okozhatja vagy általában a szappan használata érzékeny arcbőrnél.
Az előbbi esetekben, hogy a szárazságot megszünlessük, mindenekelőtt be kell szüntetni mindennemű kosmelikai szert, éppen igy szappan használatát egy rövid időre. E ek helyett a bőrt langyos, tiszta ételolajjal kell mosogatni napközben és éjjelre egy kifogástalan zsiroskrémet kell rádörzsölni Úgynevezett zsiros-pakkolásokat is lehel alkalmazni. Ezeknek a zsíroknak ásványi eredetűnek kell lenniök, különben megavasodnak és újra csak árthalnik.
Amennyiben az arcbőr erős szárazságát öröklődés, öregség avagy zsir és Izzadságot kiválasztó mirigyek helyi megbénulása okozza,amely legtöbb esetben tzorosan ö szefügg aí öregedéssel vagy v lamely súly sabb be ső betegséggel, akkor nem elégséges Ijszlára megfelelő individuális krémek alkalmazása. Ilyen esetben segilséget a szakszerű anatómiai arcmasváis által remélhetünk. Ezenkívül alkalmazhatók a modern kosmelika vívmányai: a fény, melt\'g, gőz és villanykezelések. Hormonpakkolások ige\'r jók.
Mindezen kezelések megfelelő módon alkalmazva megszüntetik a mirigyek megbénulását, megindítják a véredények sokkal frissebb, elevenebb működését, az anyagcsere sokkal egészségesebb lesz és Igy lassanként az arcbőr ujri visszanyeri természetes üde színét és az egész arcot egy uj fiatalság lehelele ragyogja be.
Mén megemlítünk egy pár igen jó arckrémet, amelyeket útmutatásaink alapján bárki odahaza elkészíthet és állandóan használhat, különösen ha arcbőre a szárazságra és korai ránc-képződésre hajlamos:
Az igen hires Oold-Cream tartalmaz : tíz rész cetvelőt, öl rész fehér viiszkot, negyven rész mandulaolajat és tiz rész rózsavizet. A hires Uborkakrém, amelynek használatától olyan nemesen fehér lesz a bőr. Ez áll husz rész jófijta kölni vízből, tiz rész fehér vlaszkból, husz rész frissen kipréselt uborkaléből, hetvenöt rész mandulaolajból és az egész keverékhez egy nagyun kis adag rózsaolaj keverendő. Még egy Teint-Emulsio receptjét adom: száz rész jásmlnlesenc, tizenöt rész mandulakrém, kettőszáz rész mandulaolaj, tizenöt rész kölni viz, nyolc rész cukor.
Ha urntl é> félti riah*lt
festesse, # ti
/
títa
_ f-nál
uorKuiziAi.
Elsőrendű sxalklsmeretelc.
58 Jótékonycélu M Klr. Állami
sorsjáték
Főnyeremény:
40.4M aranypengő
azonkívül lO.NO aranypengő 10.000 aranypengő 9 0W aranypengő összesen it *üo különböző nyeremény. Egész sorsjegy ára:
3 aranypengő.
Fél 80rs|egy ára :
1.50 aranypengő.
Húzás 1932 junlus hó 7-én
délután 3 órakor.
SPORTÉLET
Ma barátságos mérkőzést játszik az NTE a Levente-válogatottal
Nagykanizsa, április SO
Leventeválogatottunk idei első mérkőzését játsza ma <?ílulán az NTE ellen. A fiatal játékosokból álló együtles bemutatkozása Iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg sportkörökben, ami teljesen érthető, hisz a L»venteválogatott—NTE találkozás mindig szép sportot nyújtott. Az NTE nek fonlos a mai mérkőzés, hogy a május 8-án, Nagykanizsán lejátszásra kerülő sorsdöntő PVSK elleni bajnoki mérkőzésre kellő tréningben, felkészülten állhasson kl. Horvdlh Károly szövetségi kapitány a következő játékosokból Állította össze a válogatott csapatot: Szaká-cslcs — Czerján I., Vargha — Wilheim, Beke, Munkácsi — Poór, Benkő, Vellák, Pum, Antal. Tartalékok: Pápai II., Czigler, Jakubecz l!„ Török.
A mérkőzés délulán 4 órakor kezdődik a Zrínyi pályán 20, 30 és 50 filléres belépődíjak mellett
(BlrökOtdés.) Zrínyi pálya 2 órakor Hunyadi FC—Bástya FC, bíró Szirtes, hb. S<l|. 4 órakor Kombinált —NTE, bíró Wolff, hb. Czvelkó, Somogyi. Magyar-ulcal pálya 2 órakor Kossuth FC—Törekvés FC, bíró Waldmann, hb. Breier.
(A ZTE lövő szakosztályának felállítása) A ZTE tagjai, akik a lövő szakosztályba belépni óhajtanak, szándékukat a Zrínyi sportpályán május hó 6-ig jelentsék be. A lövő-szakosztály má|us hó 7-én megalakuló gyűlést tart délután 6 órakor a sportpályán. A lövő-szakosztály tagjainak szíves megjelenését kéri a vezetőség.
ttriaki ntrist
Pária áp-291/l, London 18 86, Newywk 51437, BrUssel 72-15, Milano 26116, Madrid 40-60, Amsterdam 20880, Berlin 12266, Wien ——, Szófia 3*72, Práea 15 26, Varsó 87-70, Bufepest Belgrád 8-95, Bukarest 3-07.
r«raáartfMáa
Buza tv. 10 fiit., dl. 10—15 fW. drágább, rozs változatlan.
Buta tisiav. 77-es 12-70—13-20, 78<s 12-85 -13-30, 79-es 13-Ofc—1350, 8n-«« 1310-13-60, dunánt. 77-es 12-70-12 86, 78-as I2-8S-13-Ü0. T9-es I3-00-13I5, 80-as 13-10-13-25, rozs 14-52- 14-34 tak. árpa 16-25-1650, zab 20-50-21-25. tengeri 16-40-16-50, korpa 12-80-1320.
m Dinjei UHüUM
alkat oiával k«pc*olah>j
átalakításokat, iultíukit, Mdra laktok izlgttilítö lételét)
legelőnyösebben vállalja
TÓTH GYULA
MpMlMt HllmnUl Nsiyksstzsa, Vírt)>»«rty-uto» BO.
k Hemzetl Buk devlsa-irtolyamal
valutAk
Angolt. 2090-2130 Belga Ír. 80-00-8060 Csshk. 16-96-17 06 Dánk. 11390-11490 Dinár 8-89-101)1 Dollár 570-50 573 50 Francia 1.22*30-22*50 Holl. 231-15-232 55 Zloty 6400-64-50 Lel 34 6-3-56 Léva 4 06-419 Ura 29-25-2955 Márka 13570-136 60 Norvég 105-10-106*10
Peseta —•--•—
Schlll. -■-
Svájcit. 110-80-111-40 Svéd k. 104 60-10560
DEVIZÁK Amst. 231-36-232-50 Belgrád 997-1007 Berlin 135-80-13660 BrUssel 80-10-80-60 Bukarest 341-3-49 Kopenh.114-10-114 90 London 20-86-21 06 Madrid —•—_•— Milano 29-36-29-56 Newy. 571-00-67400 Oealo 109-70-106-50 Párts 23-33-22-47 Prága 16-94-17-02 Siófia 4*06-4-19 Stockh. 104 60-106-40 Varsó 64*10-64-50
Wien ---*—
Zürich HOKOl 11*40
Wien deartng árfolyama : 80.454.
Maija: Mlxalal Hywaái U U»kUiá Vállalat, hnltuluÉ.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Uterarbu telelőn i Notykeataaa M. m.
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
Ziely-ftle „Kall\' aiiuiyoiin háti, nAló- ái nftntloita-
permetexígép. MernyAanyv-oyflHI (kuszórovarok és hangyák ellen) (]Mksfl p«rmetez6sMr»k. OltÓWMSZ. Műtrágya -félék,
(kg.-oa mennyiségben la kapható termények, lozelekléték éi virágok műtrágyázására). Magas nyomású háti gyümölcsfa permatazftgép.
Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
— U
Olcsó harisnyavásár a p U RST
02851174
ZALAI KÖ2LÖNV
Minden kOIOn értesítés helyett.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága Jó férjem, édesatyánk
Nenmark Albert
f. hó 29-én 73 éves korában elhunyt.
Vasárnap d. u. 4 órakor temetjQk.
Neumark Aibertné
felesége.
Nenmark Imre. Nenmark Sándor, Neumark Klára gyermekei. Stern István veje. Stern Tibor unokája. Neumark Jánoa, Neumark Jent, Ozv, Bérezi Bódogné testvérei. Keszthely, 1932. április 29.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik t«!e|thefetlen, drága |ó
Jenőnk
temetésén megjelentek és részvétlikkel fájdalmunkat bármily módon cnyhitenl igyekeztek, továbbá az I. és II. az. Postahivatal tiszti és altiszti karának ezúton mondunk hálás köszönetet.
Kugler család
IPlöffntDETÉSEK
Kiadó Magyar-u 7. alatt 3 utcai 1 ud-vatl parkettás lakás, összes mellék helységekkel augusztus l-re bővebbet a PeUe-tesas vendéglőben. 2043
Kátaaebás vlzvezetékes lakás augusztus l-re kiadó Csengerl ut 33. az. 2031
Nemesített nBas«loafékat lehel kapni Telekl-ut 2. Tolnamegyei paksi faiskolától 40 fillértől felfelé. 1959
Egy lóra alkalmas könnyd kooall ke-
tesek megvételre Clm a kiadóban. 311&
Használt 7 Hp gtaaéa Jutányos áron eladó. Bővebbet Balthányl-u. 29. 2124
Teljesen kosntortoa 5 szobás urllakás szonnalra vagy aug. l-re átadó. Bővebbet Fisehcr és Bader vaskereskedésben. 2167
pobaitvA R~I
uradalmi fajbóralm kaphatók lltcrenklnt már XO Iliiéiért. LcgklKbb Ulti 25 liter.
BBOII KAROLT földbirtokos
_Balthyány-utca 28. szám.
Elegánsan kitonaatt kUlönbejáralu •Hiba fürdőszobahaszná lattal kiadó Csányl László utca a, emelet 2
Kész konyhabútor állandóan kapható Dukáss Ferenc aztalosáruOzemében. 5
Kiadó elegánsan bútorozott szoba egy, vagy két nr részére lürdőszoba használattal Rozgonyl-utca 6. 6
Vasárnap Kaposvárra autón kirándulás személyenklnt oda és vissza 1U- p., előjegyezni lehet Kautmann Manónál. Telefon 167., este 571. 7
Saját termésű fajboraimat
már 16 filléres ártól kezdve kiárusítom. 25 liter legkisebb izm tételben kapható. Horthy Mlklóa-ui 37. firou.
Megtakarított pénzét
legelőnyösebben kamatoztatja, értékeit, okmányait legolcsóbban megőrzi a Magyar Távirati Iroda R. T. és a Stúdió érdekkörébe tartozó
Magyar Nemzeti Gazdasági Bank R.-T.
Budapest, IV. Károly klrály-n. 10.
a Magyar Távirati Iroda R. T. NyugdiJ-pénztára palotában. ^
KUlönbejáralu szép bútorozott aaaba kiadó Magyar-u. 30.
utcai 2190
BAiiaalom 9 Járatú, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó. lullus I én átvehető. Villa Balatonmérlén 160U öl beültetett szőlővel. vUlatelkek kedvező llzetéil feltétellel eladók. Clm a klsdóldvs-talban. 3
Asztali- és fajborok
50 llterenklnt 80 Hll kapható
Dr. LICHT80HEIH borkoreikedéi,
iisr Csengery ut 31.
Eladó fairtokoki
500 holdas zalamegyei birtok, vasútállomás és országút mentén, rajta urllskis és bőséges Istállók, cselédlskások stb.
320 holdas birtok, közel Nsgyksnlzsá-hoz, rajta Igen jóforgalmu szeszgyár, urllakás, cselédlakások stb.
318 holdas felsőzalat birtok, ebben 90 hold erdő, elegendő caelédlakls, Istállók, birka akol stb
80 holdaa balstonmenll blrlok a leglátogatottabb fUrdó közelében.
3 holdsa szőlőbirtok szép gyümölcsössel, rajta jókarban levő lakóházzal a Szabad-hegyen.
5- 4 és 3 holdas szőlőbirtok, mindegyiken jó épUle tel.
A város belterületén több url magán- és bérház ma még nagyon olcsón eladók.
Bővebbet: Aoaél Ignéo Ingatlanforgalmi irodája. Nagykanizsán, Horlhy Miklós, ut 2. szám. 2050
Jóforgalmu borbélyüzlet azonnal aladé. Klakanlzsa, Vsrasdl-ut I. 2188
Panala vízparti villában, saját strand dsl, Balataakaraaataraa.J Nspl pen slo bőséges étkezéssel előszezonban P 4 50 főszezonban P 6\'— Clm akiadóban. -2197
Fellőltéahez Mid Ingyen eUiordhalo Vlastta-utea 2. -2198
Eayaaobéa konyhás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Kinizsi n 29. -2195
I aaabéa lakta azonnal kiadó Bot-vör-lér 14. 2190
■araéra néző, kulönbe|áratu szépen bútorozott szoba kiadó FA-ut 6. siám alatt emeleten. .3191
Kétaaobéa utoai perkettás lakás, btvezelelt vízzel augusztus else,ére kert használattal vagy kert nélklll klsdó Esetleg három szobássá Is alakiiható. Áthelyezés miatt esetleg szonnal Is átadó. Horthy Miklós ul .2183
Vlllanyoaaagtt és villanyóra olcsón elsdó Eötvös-tér aO. emeleten. É deklődni lehel vasárnap. -2178
Araarlkal médaaarral május 16 tói nyárt menU is kapható étkezdémben. Előjegyzéseket mai nappal megkezdtem. Ka. »éoh Msáné, Ctengery 0. 29. föld szint -2181
Nyugdíjsa keres tiszta
bútorozott szobát
május Ib-lől vagy junius l-lől hosszabb Időre, esetleg ellátással. Ajánlalok ármegjelöléssel .Mérsékeli ár- Jeligére Haasenaleln es Vogler r. t nirdctö-lrodába, Budapest, V., Doroltya-u. 11 küldendők. „„
3 szobás komfortoa lakás aug. l-re kiadó. Dentsch Deák-tér 12. 2201
KatMasrobéa udvari lakás mellék-helységekkel auguszlusrs klsdó. Csengery-
Egy jókarban lévő mély gyarmak-kooal eladó. Dr Laubhsltmrné.Uslthyány-utca 14. -2198
Király-utca 49. számú házban egy tágaa egyssobáJ lakéa azonnslra, mellékhelyiségekkel kltdó. Bővebb ti Zwelgnél Erzíé-
bet-tér 1. .3212
Kiadd május l-re vagy későbbre egy szoba és konyhából álló lakás, mellékhelyiségekkel Széchenyi lér 4. 8
Rl» golyós csapágyak autóhoz, specláll san olcsón Ford- eá Fordsonhoz Unger Ullmann és Tóth vaakereskedésáben
Lagujabb gyermekkocsik métán laa* állított árban raklárrs érkeztek Armath bazár áruháziba.
Batthyány-u. 25. számú héx gyomolaös-scl és kelttel kiadó, esetleg eladó Bővebbet Széchenyi-téri túlik. J1<9
M a szombat és vasárnap
helyszínen bemutatom az INKEY központi (pályaudvar előtt)
VILLflTELKEKET BaIaI□ nfenvvgsen
Egy kirándulás keretében kedvezményes weckend jeggyel látogassa meg.
Olcsó árak! • 60 havi részlet!
Szabó Antal Balatonfenyves
„MACA" villa.
1932, május
Keraaak bérbe augusztusra leealáhh négyaxobéa modern lakást, leheisi," magáuházal. Clm a kiadóban. 2ií?
___ 2182
Kétaaobéa lördőszobás udvari i,u, aug. l-re és 1 szobzn uccui lakás mii. l-re kiadó Deák-tér 12. bőrös Üzlet. jlj,
2 asrobéa száraz, egészséges utcai~b kás EölvöJ-tír 18. sz házban azontúl kiadó, bővebbet: Aczél iroda, Horlhy MlkJ, "\' 2__20t9
Eladó ingatlanoki
Szombathely melleit 450 mh telit, élő-holttal, őszl-lavsssl vetéssel 155 ezer p ^Somog^bsn 303 mh. teljes élő-holiú
Somogyban 1980 kh. 625 erdővel es. mHlló P.
Tolnában 19C9 kh: erdőblrtok négyszáz-ötvenezer P.
Veasprém megyében 1300 mh. prím. kastéllyal. v
Ksnlisa mellett 242 kh. szeszgyárral.
Kisebb nagyobb birtokok, bérletek, inj. gán, üzletházak és Balaton meJeltl vlliu eladása előjegyezve.
Keresek megvételre 200 holdtól 20ÜO holdig príma bérletet, Balalonmárlán kisebb u\'llakot.
Hoohraiter Dazaö
ny. jószáglelUgyelő ao
Ingatlan Irodája
Nagykanizsa, Batthány-utca 10.
öaaakomfortoa, lllrdószobás 3, eset. leg 4 szobás lakás azonnalr", vagy auguiz. tusra kiadó Csengery-u. 31. Arvsyné. -2209
CaéplOgépak, traktorok, benzlnloko-mobllok, nagy fürdőkád, kovács szerszám eladó KinlzsT-ulca 64. -2204
Kiadó Jórsel főherceg u. 85íb. három szobás ra«|áahéi kert és mellékhelyl. séggel. .2138
Vlssslts utca 12. szám alatt agy aaabéa utcai lakás mellékhelyiségekkel ti-adó. -2163
2 ágy matraccal, íróasztal, 2 ablak (Ug-
C. lördókád olcsón eladó. Bővebbet tcsamok. -2162
Magyar-ulca 5 sz. alatt kapaalatti bejáratú csinosan bútorozott szoba szórtnál klsdó. -2206
Egy szobás ssdvarl lakéa Oyár-ulca 49. sz. alatt azonnal kiadó. -JJ14
Egysz his lakéa Kölcsey-ulca 19. kelté-szobás Csengery ut 68. azonnal kiadó.
2215
Hévízfürdő
legforgalmasabb helyén, a Friedrich szállóval szemben
250döl telek eladó
Kisgazda és Kisiparos Takarék pénztár R. T„ Kaposvár.
7889/1932.
Felhívás.
A m. kir. Népjóléti és Mue-kallgyi Miniszter IX 156630. VI. 1932. szánni rendelete folytán felhivom a Nagykanizsa városban tartózkodó összes hadirokkantakat, liogy az ellátásuk végleges rendezése céljából, pontosan jelentkezzenek összeírásuk végett 1932. évi május hó 6. és 7. napján a városházán II. emelet 37. szám alatt délelőtt 8 órától 12 óráig.
Akiknek földbirtokuk, vagy földbérletük van, azok az adóívüket hozzák magukkal.
Nagykanizsa, 1932. április hó 26-án.
Polgármester,
IJ32 má|u8j_
ZALAI KÖZLÖNY
Csak Kanizsán vásároljunk!
Irodnl psp/rok, csomtgoló papírok, papírzacskók, nerrarnrnt y^lc,om»trolók (s btfSzö prrgamentpaplrok . m * legolcsóbb gyári órakon
Merkúr

paplrnagy kereskedésben Nagykan/zsan, Horthy Miklós ut I sz. alatt 3-lk ajtó, szerezhetők be.
Irodaszerek
Irógépkellékek üz|etj könyvek
legjobb beszerzséi forrása
tlsc&el könyvkereskedésben
Hority Milílóa-ui í.
Hyári divat fehér cipőszandolett és
újdonságaink megérkeztek,
melynek egy része kirakataimban megtekinthető.
SWS£SiíPril mes~ Szabó cipőáruház
Egy 1elfc9nn uf,
még bc scin volt fogva
teherkocsi
és egy vatlonat uf Jósxersxútn eladó
Bővebbet n szerkesztőségben
Épületüvegezést
és képkeretezést
legolcsóbban végez
Tóth Uvefl- és képkeretező
Horthy Miklós ul IS.
Modern BltOnyök
csak
8ZENTE JÁNOS
s ii g o I urt szsbónál készülnek KINIZSI-UI CA 7.
Térre né*ő klIlOnbc/dra/u
III SÍ
Eöivöa-tér 17.
Xománcoxott
és falba raKó tUxQnlyeh; nagj választékban legolcsóbb árban kaphatói
Schlesinger Gyula
vaskcfcskedésében. Magyar-utca 2.
A tisztviselők fizetéscsökkentése a\'ra " «»i«uro-
i zásra késztet, hogy
egy elsőrendű ebédet, amely áll: leves, sült körettel, főzelékkel vagy salátával, tészta vagy sajt. Vacsora: Sült körettel és tészta vagy sajt. vagy fekete P l\'SO-ért, vagvis havonta P 45\'—ért szolgáltassak ki. Győződjön meg, tegyen egy próbát. KltUnll minőségű és bőséges adagokat tálalunk fel. Szíves támogatást kér
Mindennap a dfiirw/ít órák- Bukó Lajos vendéglön
Börrc*Óí íiSy^rrlI ia mtér. a Polgári ügylet éttermeinek bérlője
Padlóbeeresztő
kg. P 1---
Deutsch Sándor cégrél, Fö-ut I.
Nleskó festő
olcsón és Ízlésesen végez
szobafestést
Zrínyi Aflkfós-u/co 28.
Url öltönyöket
kedvező llselésl fellélelek melletl készítek
Garzó János
url szabó
Horthy Mlklós-ut 4.
ügy vaságy, egy ruganyos ágybetét, egy ágyba való (három részes) matrac, egy .Meteor" kályha. asztalok és székeli, egy dívány, 2 drb. íróasztalra vsló villanylámpa. fgv 50 kg. Ilzedes mérleg, edények és egyeb tárgyak olcsón eladók. Megtekinthetők uenla estig 3—5 órs között Klnlzsl ulcs 18.
Anyák napjára
sok szép
filléres dru érkexeM
Stern J. KAImán
üveg- és porcé llánllzletéhe Erzsébet-tér 14. Teleion 196.
Olcsó kristálytiszta, természetes Jég
házhoz szállítva, 5(J kg. lg 4 fillér kg.-ként, 50 kg.-on lelul 3 fillér kg.-ként. Helyszínen, Klssörház vendéglőben átvéve, 1 fillérrel még olcsóbb.
Megrendelhető: DcuUch Edti Dcák.|ér u. Telefon 5-82.
Kosztolllz Qéza, Ipartestületi vendéglő. Bluinenscheln, Kossuth-tér 5. szint alalt.
Vásároljon bizalommal
Székely Vilmos
elismerten jbhirnewQ butortelepén
hol elsőrendű bútort kaphat a ligolcsóbb árak mellett.
Saját kárpitos éa taloa mühnly
HAU.ÓI HALLÓI
OIoaAaági hullám!
I kg. Jőmlnóségll ti,ital marhahús csak
40-60-8Q fillér
Sertéshús oldalas......... I"— r
A lobbi része ....... M2 P
Csak elsőrendű, megbízható Jó. IMIal árut tartok. Tisztelettel
Simon István
hentes és inészárosmester Klskanlxsdn és a piacon
tigy tillltSn beldralu
uliai üuiorozotí szoba
azonnal kiadó
Zrínyi Miklós-utca 8.
Olcsó, de mégis míluéMl
kivitelt! fényképet készíttessen Fllos Gyula műtermében, ahol a változott gazdasági viszonyokra való tekintettel a különböző kivitelű és szinti képek mélyen l..»Altl«oH, a helyi
árakkal egyenlő álban -készülnek. Iirtlj MikUi ll 1. Inltl BisUt szikiién klMptfn
Keresek megvételre Vh oalloa kutazlvattyut,
I callos használt vízvezetéki csöveket. Tovribbá szép három szobás utcnl lakás mellékhelyiségekkel, nagy raktár
azonnal klarló. Magyar-utca 25. Háztulajdonos.
Eladó
szabadkézből Rákóczi-utca .55. számú ftrtz 2 utcai és 1 udvari szoba, gyümölcsössel és nagy telekkel.
Értesítem a n. érdemli vevőközön-séget, hogy dus választék áll rendelkezésre bármily
síremlékben, márvány és gránitban
óriási válssaték, olcsó ár. Kérem a n. érd, közönség szíves támogatását.
Tisztelettel
Kováoa József
kófaragó-mester Király-u. 33. saln.
Bútor eladás I
1 drb /óguekréiiy 1 garderob uekrény 1 sxalon-garnllura
Bővebbel
Stern Vllmosnénál, Erzsébet-tér 15
Husz pengőtől
készülnek url öltönyök, lelöllók és átmeneti kabátok kétszeri próbával a legújabb divat szerint
TIBOLA uri8zabónál
Teleki-uf I. Fordítás ugyanannyi.
Vdszonöltöny 5°Á>-kal olcsóbb
és leg|obban|VW«HLI/ Fest! Tisztit! Pltssziroz!
Oytijtőtelep: Gaengcry-ut 5.
Ugyanott: kézimunka elónyomdj. nó ÍQzők, mell-tartót., kézimunkák, pamutok, géphlmzét, cndlliét
Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy férfi talpalást 350
nó talpalást . 2-50 fillérért készítek a legjobb és nagyon tartós anyagból. Divatlap után kiválasztott m*?-ték után női cipót 12 P-ért, férfi cipőt 14 P-ért készítek, ízléses forma és nagyon finom kidolgozásban. Báron clpészmester. Magyar-utca 8.
Tükörboritást
elvállalok.
Vak túlerőltet Is.
Fahn, Zárda-u. 2.
Kiadó
Kinlzsl-utca 4. szám alatt kétszobás utcai lakás aug. l-re, egyszobás lakás aztjnnalra mellékhelyiségekkel. Bővebbel lírzsébet-lér 16 sz Itlszcrilzlct.
Olosó étkeaeés 1
libéd havi 24 pengőért Klnlzsl-utca 33. sz.
/lionensck felvétetnek t
Színehagyott, kopott clpójét mechanikailag ajjá es tartóssá
*\'*m P150 M
LÉNÁRT Mrkereskedő.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1982. máim i.
BUTORVÁSARLOK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban
legolcsóbban
íteleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy M.k.ös-ut 4. Szombathe,y.
Erzsébet királyné ut.
Sopron;
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
8451/932.
Árverési hirdetmény.
A tüzérlaktanya részére kisajátított és a város részére megmaradt kb. 2 kat. hold szántóföldet f. évi május hó 3-án d. e. fél 11 órakor a helyszínen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsán, 1932. április hó 30-án.
mi Polgármester.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkünyvl hatáság.
1371/tk. íz. 1932.
Árverési hirdetmény
és árverési teltételek.
Nagykanizsai BankegyeiUlet ét Délsalal Takarékpénztár >. t. nagykanizsai bc|. ctg végreha|tatónak Németh falván és neje Horváth Juli végrehajtást sawvedö ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. Iái. 146. 147. a értelmében elrendeli a végrehattáat árverést IW) P tókekOveleléa, ennek 1931. év1 október 3-tól Jíró lOTo kamala, 128 P 30 I. eddig megállapított per éa végrehajtási éa aa árverési kérvényért ezáltal megállapított 60 P 20 I. költség tőkekövetelés éa Járulékai behajtása végett, a nagykanizsai kir. Járásbíróság tertletén fekvO s Nagykanizsa városban levó s a nagykanizsai 11448 az. IJkvbcn A 4- 1 soi 6Í24/a. 1. hr«. a. foglalt aaántó és rét és hái 33 sz. a. Szepet-nckl utcán a Majkó berekben Ingsllatva 3530 P kikiáltást árban.
A telekkönyvi hatóság az irveréaaak Igazságügyi palota töldszl nt II. ajtó meg-lartáiára 1932. *vl május hó 31. napjának d. e. 10 óráját Illái kl éi az árverési teltételeket ai 1881: LX. t.-c. 150. J-a alapján a kóvetkcjókben állapltja meg :
Az árverelnl szándékozók kötetesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10Vs-át kéax-
pénzben, vagy az 1881: LX. t.c. 43 § ában meghatározott árfolyammal aiámltott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ánreréal teltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c 147., 150., 170. §§., 1908 :XU. t. c. 21. §,)
Az, akt aa Ingatlanéri a kikiáltást imái magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni: (1908 : XLI. 33 §.)
Nagykanizsa, 1933. évi február 19. nap|ln. Dr. Bentzlk >. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül:
Mtkó a. k.
atsa wwl
Máltut elsejei klMiUfc* llktiaM villany Aa antenna le éa felszereltté*
legolcsóbban vállalja ™
WEIHBEHflEH UlOSCieigerj-it 14.
Oleaó, szép uai:tái Jaluat vételkény szer nélkül kérem megtekl\'.tent. Rádlék, hangszórók elönyOs reszletttze-lesie kaphatok. Telefon 369.
Biztosítsak tűzifánkat!
Eszteregnye községnél a tényleges szolgálatban álló tisztviselők hat hónapi részletre tűzifát kaphatnak. A hivatalok Írják össze az igénylőket és közöljék a mennyiséget a községi jegyzővel, ahol bővebb felvilágosítást kaphat, im
Linóleum
Szőnyegek
Szönyegvódő Rolettavászon Lábtörlők
Maradékok a legolcsóbban
Hirsch és Szegő
cégnél
Horthy Miklós-ut 2.
vigyázzon egészségére és igyék
RMi Bizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalraaknál kitűnő hatású. -
IstUU Mlsáaa IHumitlta,
Flraktár: WIISZ MéR, Ka|vk»ali<« Mráty-vtw 14. TsMfca 110
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és műfestőgyár
Kaposvár.
LEFAKULT
bőrköpenyeket, bőrárukat, cipőket kifogástalanul fesl, férfi öltönyöket, női ruhákat, kézimunkákat vegyileg tisztit és szintartóan fest olcsó árak melleit a „Rózsa-Gyár"
Oyüjlő telep:
Erzsébet-tér
Itégl posta-épülot.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Pelelös üzletvezető: Zalai Károly),
72. évfolyam 99 azátu
Nagykanizsa 1982. május 3, kedd
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sxe\'keaxCtoég ét klailóhIvatfll; Mul 5. nira. .. , , .
Keutheiyi Mókkiadúhjvaui: Kouuth aica 31. relclos szerkesztő: Barbarits Lajos
Előflzetétl ára: c Sierkciitóiégt t, i
hóra a pengő 80 llllír idóhlvatalt telelőn: 78. u
A fttldhözjuttatottak terheinek méltányos könnyítésére Javaslatot készített a kormány
Budapest, május 2 (í-/szakai rddlójelentés) Az egységespárt hétfőn este ülést tartott Peslhy Pál elnöklete alatt, amelyen Károly! Qyula gróf miniszterelnök bejelentette, hogy a kormánya föld-hözjultafotlak lelhetnek méltányos könnyítése tárgyában Javaslatot dol-
gozol! ki, amely a közeli napokban már nyilvánosságra is kerül. Ezzel a Javaslattal régi kívánságoknak óhajt eleget tenni a kormány és reméli, hogy az érdekellek a legnagyobb megelégedéssel fogadják.
Tóth Pál felvetette azt a gondolatot, hogy a földhözjutlatoltak ne
pénzben, hanem búzában fizessék meg a tartozásalkat.
Károlyi miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy egyelőre nem nyilatkozik a részletekről, annyit azonban elárulhat, hogy a Javaslat nemvári könnyítésekéi Jelent és kielégíti az érdekeltek Összes kívánságait.
A francia választás a baloldali pártoknak kedvezett
Párls, május 2 Tegnap volt a képviselőválasztások első napja. Cink 244 kerületben dőlt el a válaszlás, 359 kerületben má|us 8-án pótválasztás lesz. A nagyobb pártok közül a köztár-
sasági Jobbpárt 72, a mérsékelt köztársasági párt 82, a köztársasági balpárl 24, a radikális párt 60, a republikánus párt 17, a szocialista-párt 41 mandátumot szerzett. A választások első napja inkább a bal-
oldali pártoknak kedvezett. A minisztereket mind megválasztották. Az államtitkárok közül S pótválasz-lásra kerül.
A május 8 iki választáson fog végleg eldőlni: kl győzött.
A rendőrség nyomában van a Duna-korzó bombamerénylőinek
Budapest, májiiB 2 Május 1-én esle 10 óra ulán a Dunaparlon egy még forgalomba nem helyezeti telefonfülkében, amelynek még világítása sem volt, papirosba csomagolt legfeljebb 10 dekagramm sulyu dinamót, vagy dinamitot helyezel! el Ismeretlen teltes gyújtózsinórral együtt. Az ismeretlen tettes a zsinórt vaiószinüleg égő cigarettával meggyújtotta, azután az
alsó rakodópari felé elmenekült. Néhány pete múlva bekövetkezett a
robbanás, amelynek kövelkeztében a fülke ablakai- darabokra törlek. A fülke bádogrésze ki<zakadt, a faburkolat pedig megrongálódott. A robbanás kövelkeztében a közeli kávéház terraszán ülő vendégek közül hárman, Spiegel József ügynök, Kertész Lijos mérnök, valamint Kertész Lsjoiné könnyű horzsoláso-
kal szenvedlek. A kávéház piccoló-jától kapott személyleírás alapfán széleskörű nyomozást indítottak tettes kézrekei Hétére. A robbanás következtében tehát emberéleiben nem esett kár.
A telefonfülke robbantás ügyiben már számos olyan adat Jutott a rendőrség birtokába, ame\'yeknek alapján határozott irányban folyik a nyomozás. Ettől rövidesen eredményt várnak.
A költségvetés a képviselőház előtt
Budapcat, málna 2
A képviselőház ma megkezdte a költségvetés vitáját.
Temesvdry Imre előadó ismertette a köllségvdést, azokat a takarékossági Intézkedéseket, amelyeket az államháztartás egyensulyáuak biztosítása érdekében kellett foganatosítani.
Rassay Károly kijelentette, hogy aggodalmai vannak a költségvetés realitása tekintetében, mert a múltban is voltak már kiegyensúlyozott költségvetések, amelyek azután mégis naRy deficitlel zárullak. A magyar költségvetés sorsa tulajdonképpen az Üzemeken dől el Az állami vasgyárakat be kell zárni és az államvasutak bürokratikus rendszerét egy kereskedelmi rendszerrel kell felcserélni. A költségvetés bevételi oldalán \'eltüntetett télelek sem bírják el a kritikát a realitás tekintetében, mert míg az angol nemzeli Jövedelemnek 25 százalékát veszi igénybe közüleli 1 irtózások fizetésére, ac\'dig a magyar
állam nemzeli Jövedelmének 35 százalékát veszi igénybe szükségleteinek fedezésére. A magyar nemzeli jövedelem nem birji el a köztartozásoknak ezl a nagy megterhelését. Szemrehányás illeli a kormányi, — mondotta — mert a londoni konfe rencia kudarca után nem tett nyomban lépéseket
több évre terjedő moratórium tekintetében. Kéri a miniszterelnököt, hogy vagy valósilsa meg a nemzeti összefogás alapján álló politikai vezetést, vagy
hBgyja el helyét. Lakatos Qyula hangsúlyozta, hogy a pengő értékállandósága az egyetlen biztosítéka annak, hogy az országban ne következzék be az Infláció, amely óriási hátrányokat Jelentene azokra az osztályokra, amelyek munkából élnek. Foglalkozott ezután a Tardleu-tervvel és han-gozlatta, hogy a magyar közvéleménynek ezt nem szabad olyan hü-
vö8en fogadnia.
Tardleu politikája Igen lojálisnak mutatkozik Magyarországgal szemben.
Ezl bizonyítja a mull nyáron adolt kölcsön Is. A belső gazdaság kérdései közül az agrártermelés megfelelő emelését fófeladalnak tartja.
Éber Antal a luiméretezett államháztartás csökkenlését tartja szükségesnek. Kifogásolta, hogy a közületek az államhoz viszonyítva nagy költségvetésekkel dolgoznak. Akik a nemzeli becsületre hivatkoznak, gondoljanak arra, hogy velünk szemben megtartották-e a nemzetközi becsület törvényét, amikor mindenünket elvették, csak a nyugdijasokat hagylák meg. A kormány gazdasági politikájával szemben bizalmatlan.
Tury Béla hangoztatta, hogy a mostaninál nagyobb arányú költségvetési csökkentést a gazdasági élei nem blr el. A kereszténypárt támogatja a kormányt, mert nem akar balra való eltolódást.

Illés József dr. az ifjúság problémájával foglalkozott. Az értelmiség válságának enybllését attól várja, hogy az Ifjúságot visszavezetjük az átszervezésre váró mezőgazdasághoz és faluhoz, amelynek kulturáfdi Igy nagy mértékben emelné.
Turcsdnyl Egon arról az óriási nyomorról beszélt, amely a fővárosban uralkodik.
Az Ülés 0 órakor ér! véget.
A pedagógiai szemináriumok programja Zalamegyében
Nagykanizsa, május 2
Az uj népiskolai tantervvel kapcsolatosan a mult évben bevezették a pedagógiai szemináriumi napokat, amelyek a pedagógiai kérdések és eljárások tüzetes megismerését célozzák.
Vitéz Barnabás István dr. kir. tanfelügyelő az idei munkatervet a következőkép állította össze:
Első nap Nagykanizsán, a Rozgonyi utcai állami elemi iskola tornatermében (május hó 4-én). Előadók: dr. vitéz Barnabás István, Potlák István, Plander Boldizsár, Németh Jenő, Neuwlrth György, dr. Mut-schenbacher Edvin és Ulllk Béla.
Második nap Zalaegerszegen, a II. körzeti áll. elemi iskola dísztermében (május hó 9-én).
Harmadik nap Pacsán, a rónt. kalit, elemi iskola dísztermében (május hó 11-én). A hét előadó közül egyik\' Orlutay Qyula nagykanizsai tanító.
Negyedik nap Klskanlzsán, a Polgári Olvasókör emeleti nagytermében (junius hó 2-án). Előadók: dr. vitéz Barnabás István, Zsigmond József, Grastyán István, Felx Margit. Ugyanekkor rajz- és kézimunka-kiállitás és tornaünnepély.
Ötödik nap Keszthelyen, a községi uj elemi leányiskola nagytermében (junius hó 3-án).
Hatodik nap Keszthelyen, folytatólagosan (junius hó -1-én). Egyik előadó Szépudvary László nagykanizsai tanító.
Hetedik nap Zalaegerszegen, a II. körzeti állami elemi iskola dísztermében (Junius hó 7-én).
Nyolcadik nap Lentiben, a Royal mozi termében (Junius hó 8-án).
Kilencedik nap Zalaszentgróton, az állami elemi iskola termeiben (junius Itó 11-én).
ZALAI KÖZLÖNY
Urbán Gyula és édesanyjának szomorú harca a rendőrség, a biréság és a jótékonyság fórumain
Nagykanizsa, május 2
Sokkal komolyabbonk tartottuk mindenkor az újságírói hivatást és szentebbnek uz újságíró hozzáférhetetlen becsületét,semhogy ezek felől bárkivel Is perbe szálljunk, legkevésbbé, hogy ete-klntetben bárkitől la kltaoltáat fogadjunk el. Hogy most mégis olyan térre kell lépnllDk, amolytöl Jólzlésünk és a könyőrlllet mindeddig visszatartott, annak kizárólagos oka az a minősíthetetlen tenor, amivel Urbán Gyula Jónak látta a dolgairól való következetes liall-
ftatásunkat azzal Jutalmazni, hogy hétfői apjában ujabb vakmerő támadást Intézett a Zalai Közlöny ellen (olyan támadást, amit Igen könnyen volna módunkban ellene visszafordítani).
Előre kell bocsátanunk, hogy Urbán Gyula lapja első számától kezdve állandóan a tőle megszokott durva hangon és modorban Intézett támadásokat a Zalai Közlöny ellen. Alig Jolent mog száma anélktlt. hogy hol natv, hol humorba fulladó támadást no Intézett volna nem csak lapunk ellen, hanem személy aze rint Is annak szerkesztője és munkatársat elten. A Zalai Közlöny, a szerkesztő és a munkatársak egyetlen esetben sem válaszoltak a támadásokra, hónapokon át tűrték az egyre vadabb kirohanásokat, mígnem a most bétfől támadással betelt minden nobtlltás és emberi türelem mértéke. Bocaáttaoék meg tehát nektlnk, hogy most végre ml Is olyan valamit hozunk a nyilvánosság reflektora elé, ami a kanizsai közélet hívatlan „purlflkátorát" esetleg nem fogja kellemesen érinteni.
Minden sor,amit az alábbiakban írunk, rendőrségi éa bírósági aktákban la fellelhető.
Éjszakai látogatás egy szál
ágyteritőben a rendőrségen
Pár hétlel ezelőtt, április 5-én történt, hogy Eszéki Oyuláné született Urbán Erzsébet egy esős, hideg este, fél 10 óra tájban, papucsban, hiányos OltOzetben, ágyteritőbe takarózva, megjelent a nagykanizsai rendőrkapitányság ügyeletes lisztje előtt is sirva a rendőrség oltalmát kérte a fia, Urbán Qyula, a „Zilál Újság" c. hétfőt lap szerkesztője és tulajdonosa ellen. Elmondta, hogy fia megverte, ököllel az arcába sújtott, ezért kénytelen volt elmenekülni hazulról. Kérte az ügyeletes dr. Petrics László rendőrfogalmazót: engedje meg, hogy az éjszakát a rendörségen tölthesse. Minthogy ez a kérés nem volt leljesilhető, dr. Petrics fogalmazó egy rendőrt adott Eszékiné mellé, aki hazakísérte, hogy legalább felOliÓzhessék, aztán — mondta — az éjszakát majd csak eltölti valahol. A rendőr hazakísérte a síró, didergő, tüdőbeteg asszonyi s minthogy a lakást nyitva találták, abban senki nem volf, Eszékiné a rendőr tanácsára belebújt az ágyába és az éjszakát otthon töltötte.
Kitoloncolási eljárás és jószívű emberek kenyere
Másnap reggel — miként, miként sem — az idős asszony egy krajcár nélkül, az utcára került. A rendőrség utján kérte ekkor a fiái, hogy ingóságalt, ágyrubáját, egyebét, ami az ö tulajdona, adja ki neki. Ezügy-ben következő nap detektív is el|írt Urbán Oyula lakásán. Urbán azon-
ban kijelentelte, hogy nem ad kl semmit, ellenben kl fogja utasíttatni az édesanyját Nagykanizsáról. Másnap reggel csakugyan Írásban bejelentette a rendőrkapitányságon, hogy édesanyja idegen, román állampolgár, sem útlevele, sem tartózkodást engedélye nincs, ennek alapján kértt saját édesanyja ellen az eljárás megindítását.
Eszéklné ugyanekkor, nem tudván mihez kezdeni, ügyvédhez menf és polgári keresetet Indított fia ellen tartásdíjért, feljelentést tett Ingóságai visszatartása miatt és büntető útra terelte a tettleges Inzultusról szóló vádját is. Az ügyvéd adott ebédet és pár pengőt a hajléktalan asszonynak, aki azután elindult, hogy valahol fedelet biztósitson magának éjszakára. Semmi egyéb lehetősége nem maradván, régi ismerőseihez, egyik újságíró kollégánkhoz ment. aki könyörületből befogadta és 8 napon át családja körében szállási adott néki és élelmezte. Ezalatt Eszékiné többször üzent a fiának a holmijáért, de csak elutasító választ kapott.
Anya is Ha megrendítő szembenállása a bíróság előtt
KOzben a járásbíróságon Berlin Ágoston táblabíró előtt lezajlott az első tárgyalás : — a tartásdíj ügyében. A drámai jelenetekben bővelkedő és za|os tárgyaláson kihallgatták Urbán Qyulát édesanyjának szülői tartás Iránt benyújtott keresetével kapcsolatban. Urbán Izgatottan, összefüggéstelenül mondta el, hogy 7 éve tartja az édesanyját.
— Én nem küldtem el az édesanyámat — mondta. — Törvényes férje van különben Is az anyámnak...
Eszékiné sirva és ugyancsak izgalomtól remegve válaszolt:
— A fiam megveri, bíró ur, az öklével az arcomba vágott. Más szavakat nem mondtak nekem otthon, csak ,vén dög" volt a nevem.
Végül Is Berlin táblabíró szakította félbe anya és fia vitáját.
— Rendelet van arra, — fordult a biró Urbánhoz — hogy a biróság a per eldőltétg is tartásdíjat, állapíthat meg az édesanyjának Ön köteles eltartani az édesanyját.
Urbán Oyula: Az anyám az udvaron kergette a feleségemet és durván megsértette...
Eszékiné felháborodottan tagadta ezt.
— Hát nem te mondtad nekem, hogy kirúgsz engem ? — fordult a fia felé.
— De kérem, ezek nem tartoznak ide, — szakította félbe a bíró az újból megindult családi jelenetet. Eszékiné azonban nem bírta türtőztetni magát:
— Bíró ur, nekem nem volt m^s nevem a fiam felesége előtt, csak „vén dOg"... „vén disznó"...
Urbán, mikor a bírósági teremben
meglátta munkatársunkat, könyOr-góre fogta a hangol:
— Biró ur kérem, — mondta — a kolléga ur Itt jegyez. Ha ez a dolog az újságba kerül, akkor én tönkre vagyok léve, akkor nekem végem van.
Mijd szinte nyöszörögve, színészi pózzal a hátsózsebéhez kapott:
— Biró ur, én akkor jőbelövöm magamat...
Berlin táblabíró végül is feliette a kérdést Urbánhoz :
— Tud maga havi 80 pengő tartásdíjat fizelni az édesanyjának ?
Urbán: Én nem tudok tartásdíjat fizelni.
Berlin biró: De hiszen most alkalmazott egy riportert is a lapjához?
Urbán : Annak csak ellátást adok, de fizetést nem...
Itt újból Izgalmas szóváltás támadt anya és fia között. Majd Urbán kijelentette:
— Nekem nincs semmim. Rajtam nem lehet semmit végrehajtani...
Az ügyvéd: Alt csak bízza rám I
Urbán végül is kijelentette, hogv anyját továbbra is hajlandó természetben eltartani, de tartásdíjat nem fizet neki, mctl magának sir.o állandó keresete.
Ujább drámai jelenetek következtek, amiknek leírásához kevés az újságíró tolla, majd Berlin táblabíró kihirdette határozatát, mellyel kötelezte Urbán Oyuiát, hogy a per él-dőltéig havi 40 pengő tartásdíjat fizessen április 5-től kezdődőieg az édesanyjának.
Két pengi, egy hls liszt is visszavont feljelentis
Ez ulán a tárgyalás után Eszékiné egy-két napig még újságíró-kollégánk vendége maradt, majd másutt kellelt szállás után néznie. Megint hajlék és betevő falat nélkül maradva, egyik Jótékony egyesületben, ahol pár évvel ezelőtt, mikor a szerencsétlen asszony hasonló körülmények közt egyszer
1932. május 3.
már az ulcára került, 10 pengőt kapott, — most 2 pengőt, egy kevés lisztet és tűzifái kapóit, fedél alá pedig egy régi ismerőse, egy öreg hölgy Jóvoltából került. Az esedékes 40 pengőt a fián behajtatni Jiem tudta, Így a legnagyobb nyomorúságban, valósággal éhezve tengődött napokon ál.
Közben a járásbíróságon a meg-verése miatt folyamaiba tett büntető eljárásban is kliflzték a tárgyalást. Szabó Győző, |árásbirósági alelnök ápillij 29-re idézte maga elé anyát és a fiát.
Erre, ugy látszik, mégis felébredt a jobb belátás, Urbán Oyula előtte való napon hazavitte az édesanyját, aki erre visszavonta feljelentését.
A következő tárgyalás az Ingóságok kiadása miatt, május 6-ra van kitűzve.
Eftilógas, amelyben minden elitről kezdődik
A békesség azonban jóformán 24 óráig sem tartolt. Urbán Oyula édesanyja harmadnap újból az Ismerősök ajtaján kopogtatott, kii cókmókjával a kezében és megjelent délidőben kollégánk lakásán is, mondván, hogy nagyon éhes, nem kaphatna-e egy kis kávét ? A kávéi meg is kapta, kOnnyek között elmesélte otthoni kilvárlájál, majd hajlék ulán nézett. Kapott is egy kis szobát, de csak azzal a feltétellel, ha flálól írást hoz, hogy a lakbért fizetni fog|a érte. Eszéltlné, akivel fia a riportere közvetítésével érintkezik, ezt ai Írást megkapta, igy egyelőre fedél alatt van. naponta jél-adag ebédet eszik 40 fillérért az egyik étkezdében és naponta egy liter lejei kap az egyik jótékony egyesülettől.

A Zalai Közlöny nem akarta mindezt kiteregetni a nyilvánossá? elé. De aki a sáros ciizmá|át ennek dacára is jónak látta újból belénk lö-rOlni, az viselje megadással a saját szennyeiét is.
A 300 pengőn alnll tisztviselő-fizetések vissza állításáért lép akcióba az Iparosság
Kanizsai javaslatok dominálták a kereskedelmi közgyűlését
és Iparkamara
Sopron, május 2
(Saját tudósítónktól) A soproni kereskedelmi és iparkamara moit tartotta rendes közgyűlését Spiegel Szigfrid kamarai elnök, kir. kormány-főtanácso: elnöklete alatt amelyen Nagykanizsáról az Összes kamarai tagok részt veitek. örOmmel kell regisztrálnunk, hogy a nagykanizsaiak Sopronban is domináltak, amennyiben a nagykanizsai javaslatokat határozattá emelték és azokat az összes kamaráknak megküldik, amelyek együttesen felterjesztik azokat a kormányhoz.
Samu Lajos nagykanizsai ipartestületi elnök javaslata lObbek között
követeli a 300 pengőn aluli tisztviselői fizetéseknek a visszaállítását, a végrehajtások felfüggesztését mindaddig, amíg jobb gazdasági helyzet teremtődik, a forgalmiadó eltörléséi, arányos adókivetést, az adókulcs leszállítását, stb.
Országos jelentőségű dolgokról van tihát szó, ami ismét Nagykanizsa és a nagykanizsai ipartestület nevéhez fűződik. A vitában a többi nagykanizsai kamarai tagok is élénken részt vettek, A közgyűlés melegen ünnepelte Samu Lajosi és rajta keresztül a nagykanizsai iparosságot. Majd a tárgysorozat föbbl pontjaira tértek át. A nagykanizsaiak itt ii
TAU RPPa világ legjobb tenoristája lép fel ^ . „T. T csak egy nap a Városi e7-!-1
RICHÁRD
május .3-án, kedden Szinházban. — Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
5 órakor félhelyárakl
1932. május 3
élénken véllek részt a vitákban. Különösen amikor a kedvezőtlen vonat-ísszekötletésről volt szó, nevezetesen a Nagykanizsa—Sopron felé való
viszonylatban.
Érdekesek a Kamarának az 1931 jvliárszámadáfal, amelyekből kilUnik, hogy a soproni kereskedelmi és iparkamara személyt járandóságokra a költségvetésben előirányzóit 57.953 pengővel szemben 50,05390 pengőt fordított vagyis 5,899.10 pengő megtakarítást élt el. Ebből fizetések és Ukpénzekre ment 47.798 P, napidijakra 2,888.90 P, ruházati átalányra 300 P, kegydijra 1.067 P.
Az 52.053 90 pengő személyi kiadásokkal szemben a dologi kiadások 25.845 pengő az előirányzott 22.000 pengővel szemben, ami az előirányzatnak 3845 pengővel való túllépéséi jeleali.
Ezzel szemben kereskedelmi és Ipari célokra mindössze 7168 pengőt fordítottak az előirányzott 8500 pengővel szemben, vagyis ennél a tételnél 1331 pengőt takarítottak meg.
Egy zalaszántói leány titokzatos halálesete
Megmérgezte magát vagy btin-lény forog fenn ?
Nagykanizsa, május 2
Vasárnap litokzatos halálesetről értesítették Zalaszánló község elöljáróságát. Nagy Erzsébet községbeli 26 éves leány gyanús körülmények között váratlanul meghall. A haláleset körülményei olyanok voltak, amelyek mérgezésre engednek következtetni. Ezt megerősíteni látszik az orvoarendöri hullaszemle is, azért jelentést tettek a bűnügyi hatóságoknak Nagykanizsára.
A holdest eltemettetésére még nem adták kl az engedélyt, meri nincs kizárva, hogy a holttest felboncolását fogják elrendelni.
A hatóságok a mai napon döntenek a továbblak felelt.
— A Nyíl legújabb száma
/.óvass János rohanó meseszövésU kis regényét hozza „Borzalmas gyürü" elmen. Az Izgalmas, mindvégig lebilincselő regény egy háborut-|árt orvos iraglkus szerelmét hozza elénk a hadifogolytábor borzalmas epizódéival és a szabadulni vágyó fogoly ezernyi gyötrelmeivel, nyers ösztöneivel együtt, amelyet mindvégig a •ragédia fagyos légköre voi be. A Pyll legújabb száma 10 fillér, kapható minden trafikban.
Makoviczky fagylalt jegeskávé a legjobb!
Pártoljuk a magyar helyi ipart.
Szíves pártfogást kér
Makoviczky Gyula
cukrász Telelőn 575.
ZALAI KÖZLÖNY
lásodfokon ls pervesztes lett a Balatonmenti Fürdő Rt. a tihanyi apátsággal szemben
Mérnöki tévedés volt a megvett 1000 holdból „hiányzó" 48 hold
lJéc«, május 2
A Balatonmenli Fflrdő Rt. 1917-ben a Szent Benedek-rend tihanyi apátságától megvette annak Zamárdi községben levő 1000 holdas blrtokrészét. A vétel dián a kataszteri felvétel során kiderült, hogy a megvett terllletböl 48 katasztrális holdnyi rész hiányzik. A Balatonmenti Fürdő Rl peri indított a tihanyi apátság ellen és keresetében kírte a bíróságot, hogy az apáiság a megvett birtok különbözetét adja birtokba, ha ez nem áll módjában az apátságnak, az esetben az arra eső vételárat fizesse vissza valorizálian. A keresettel szemben az alperes rend azzal védekezik, lio^y a peres lerülelet nem adla el a felperes (részvénytársaságnak, mivel a kérdéses birtok-rész nem volt a rend tulajdoua. Az egész per tulajdonképen egy mérnöki tévedésen alapul, mert a ka-
laszteri felvétel alkalmával az eljáró mérnök tévedésből a két birtoktestet a lervrajzon kötőjellel jelölte meg. Telekkönyvi belétlappal is igazolja, hogy a kérdéses terület nem volt a rend tulajdona. A bizonyítási eljárás lefolytatása titán a törvényszék elutasitotla a Balatonmenli Fllrdő Rt. keresetét. Fellebbezés folytán került az ügy a pécsi tábla elé, amely további bizonyítást rendeli el és annak lefolytatása után most foglalkozott az Üggyel. A tábla helybenhagyta az elsőbiróság ítéletét és a felperest (iOOo pengő ügyvédi és 3000 pengő telebbezési költségben marasztalta e\'.
= Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezésékei rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bulor-áruház, Horthy Mlklós-ut 4.
Tavaszi és nyári újdonságok
megérkeztek
5INGER
divaté ruházba.
Selyem marocainek a legújabb színekben. Nagy választék georgette-, ajour-és sima bourettekből. Színtartó panamák minden divatszinben. Bemberg- és műselyem újdonságok. Női és férfi ruha és kabátkelmék, ruhavásznakból dus választék.
Női tavaszi kabátujdonságok érkeztek.
Rendkívül jutányos árak!
ötvenfilléres utazás ■ Balaton körül
A keszthelyi premontrei-cserkészek ujabb uttdrS kezdeményezése cserkész-színészet terén
Kosztholy, május 2
A keszthelyi 79-es Festetics cserkészcsapat a legutóbbi esztendőben soha nem remélt fejlődést mulat s igen sürün esik róla szó, egy-egy ujabb ötlet megvalósítása és kezdeményezése terén. Ez a csapat méltó intézetének hírnevéhez, hisz közismert dolog, hogy a Berkes Ottó prem. igazgató, címzetes főigazgató vezetése alatt álló intézet már igen sok híres embert nevelt a hazának és most az utóbbi időben dr. Klempa Károly és dr. lanzsó Tihamér prem. tanárok, cserkesztisztek vezetése alatt müködö cserkészek milyen nagy sikereket értek el Angliában is a jámboré alkalmával, de itthon ia a zene és a cserkész-színészet terén.
Keszthelyről, a gimnázium csapata köréből indult az első magyar cser-kész-operett, mely fényes sikert aratott. Az operett elme .A rabmadár". Rövid fennállása óta bejárta az országol s ma már mindenütt adják és legközelebb rádión is fogja szórakoztatni a közönséget.
Most a keszthelyi cserkészek fogják elsőnek megvalósítani a revllt az ifjúság! színpadon, mely iránt óriási az érdeklődés. Az érdeklődést egy tlgyes gondolat keltette fel, ugyanis ma, mikor filléres gyors lévén, az emberekben felébredt az utazási vágy, a revüt, melynek c\\mc.Utazás a Ba laton körül", ravaszul „Utazás 50 fillérért a Balaton körül" dinen nagy plakátokon hirdették és ez az uj cserkész-revtt valóban annyit ad, hogy csakugyan felér egy utazással a széptáju magyar tenger körtll.
Tartalma több elmésen megszerkesztett, a Balaton egyes kiemelkedőbb fürdőhelyein játszódó utazási jelenet, melyek bőven vannak átszőve és aláfestve bájos és fülbemászó zenével. A rene alapmotívumait ismert balatonvidéki dalok és nóták adják. Nem hiányoznak belőle a modem revü egyéb hatástkeltö eszközei, a fényeffektusok sem. Első előadása május 7-én és 8-án a Bocskai színháztermében.
A cserkész-revü szövegét és zenéjét dr. Klempa Károly és Péczely László tanárok, cserkésztisztek állították össze lelkes hozzáértéssel. A szereplők mind cserkészek, sőt a 30 tagu gimnáziumi zenekar is legnagyobb részt cserkészekből áll. valóban a cserkészrevü órák hosszat tartó zavartalan kedélyes élvezetet fog nyújtani s mivel ugy a szöveg, mint a zene az utazási életből hflen iparkodnak érdekes jeleneteket festeni, nem lesz nehéz a képzelet szárnyán beleilleszkedni egy balatoni utazás gyönyörűségeibe.
A revü ugylátszik hosszabb ideig marad majd inüsoron, mert a legyek iránt oly nagy az érdeklődés a messze vidékről is, hogy a rendezőség mindent elkövet, hogy az igényeknek minden tekintetben eleget tegyen.
A vármegyéből igen előkelő emberek jelentették be részvétüket, de ugy hallatszik, Budapestről is sokan rándulnak le, voll régi keszthelyi diákok. Hát érdemes is lesz a keszthelyi ultörő csapat ujabb vívmányában gyönyörködni.
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vlda.
— Divatos tavaszi és nyári férfi szövetek métere már 4\'50-fól kezdve kapható — SchtHznél.
ZALAI KOZLONV
1932 má|m 3
Motorosvonat, község! fizetések, a kanizsai erdőhivatal és a vetések ügye
a közigazgatási bizottság hétfői Ölése előtt
ZalaoRurazcK, május 2 (Saját tudósítónk telefonjelenlése) Zalavármtgye közigazgatási bizottság ma délelőtt ülést tarlóit Gyö-mOrey György főispán elnöklete alatt.
Malattnszky Ferenc javaslalára a bizottság elhatározta, hogy ezentúl minden hó második keddjén tartja üléseit.
A Délivasul átiratban értesítette a vármegyéi, hogy má|uB 22 tői kezdve próbakép Nagykanizsáról reggel 7.30 órakor motorosvonalot indít, Bmeiy Összeköttetési kap Zalaegerszegre. A molorosvonat csak másodosztályú kocsikat járat, de a főispán Interveniálni fog, hogy III. osztályú kocsikat ts járasson a vasút.
l-\'arkas Tibor a község! alkalmazottak fizetésének biztosítása érdekében szólalt fel. Mire Bódy Zollán alispán kijelentette, hogy április elsejéül a községI Jegyzik maguk kell, hogy fizetésükről gondoskodjanak. Ö hozzá csak a nyugdíjasok tartoznak, de még sokan nem kapták meg az áprilisi nyugdijukat.
95 000 pengői kérnek az Áprilisi és májusi nyugdijakra. A bizottság u»y halározoil, ho;:y előlegei kér a kormánytól.
Szóba került a nagykanizsai erdS-hlvalat megszüntetése, amely éppenséggel r.em jeleni megtakarítási, hanem az ügyek intézésében nehézségekel, mert a távolabbi vidék ügyei Is a zalaegerszegi erdöhivatalhoz tartozna és ami igy kiszállási igényel
A főispán annak a víleményéntk adott kifejezési, hogy az adóhlvala tok összevonásánál is a jövőben hasonló nehézségek fognak előfordulni.
A ■ bizottság elhatározta, hogy a nagykanizsai erdóhlvatal visszaállítása érdekében és az adóhivatalok összevonása miatt felterjesztést Intéz a kormányhoz.
Végül a gazdasági felügyelő jelentését tárgyalták, a jelentés szerint a vetések mai állása nem a legjobb, és ha nem lesz csapadék, ugy az őszi, mini a tavaszi vetések eredménye nem lesz bőséges.
Vasárnap reggel megszenesedett fejjel találtak rá a pincében egy eltflnt bucsntal gazdára
Bűntény vagy szerencsétlenség történt a zalabörzöncel hegyen ?
Nagykanizsa, május 2
Nem mindennapi esetlel foglalkoznak a zalai hatóságok. Néhány nap elölt történt, hogy Bucsuta községben hirtelen eltünl hazulról Andris István jómódú gazdaember. — Horzálarlozói mindent tűvé tetlck érte, de nem ludlak ráakadni. Mivel semmi oka nem volt arra, hogy éleiét eldobja magától, hozzátaitozói abban a feltevésben voltak, hogy bűnténynek lehelet áldozatává.
Vasárnap reggel történt, hogy András István a tllokzatosan eltünl gazda családja felment a börzöncei hegyen levó szőlőjükbe. Mikor a présház ajtaját kinyitották, borzalmas leletre bukkanlak. András István gazda élettelenül feküdt ráhajolva a
nyitott tűzhelyre. Mikor közelebbről megnézték, látták, hogy a szerencsétlen ember feje teljesen összeéget, meg van szenesedve és a nyaka Is meg van pörkölve. Sem levelel, sem rendetlenséget, aini bűntényre vallhatott volna — hozzátartozói nem talállak. Az a feltevés, hogy talán az idősebb gazdaember boros állapotban tüzet gyújtóit és rábukott a tűzhelyre. Azonnal jelentenék az esetet a csendőröknek, akik a helyszínen megjelentek és lefol) tatiák a nyomozási. A holttest eltemettetésére megadták az engedélyi.
Függetlenül a temetési engedélytől azonban a csendőrség András István gazda titokzatos halála ügyében tovább folytsl ja a nyomozást.
E RTE S 1TE S.
Értesítem a n. ó. vevő- ós eladó közönséget, hogy
bútorüzletemet
Erzsébet-tér 11. szám alá (Törvényszék mellé) helyeztem át.
Kérem a n. é. közönség szives pártfogását továbbra is.
Özv. Kukecz Antalné.
KELLEMES
MEGLEPETÉS
a Schütz áruházban
Áruházunk vezetősége a nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel, ma és holnap <kedden és szerdán)
meglepő olcsó
árak mellett 2 napon át árusítást rendez.
Pohár- és kenyérruha
piros brszövéss\'.\'l. tartós minőség, darabja 60
Kanavász
strapa minőség, méterje.........80
Kartonok
jó mosható miitőség..........60
Voilok
élénk mintázatban...........70 fill
Battiszt
szép mintákban............80
Mintás festő
általánosan ismert, kiváló Schütz-minőség . . . 80
Siffon és vászon
tartós hófehér............80
Mintás műselymek
métere...............I. — P
Nyomott duplaszéles grenadlnok
szép mintákban............1.20 P
Gyermekek örömei
Jelentős vásárlás után I drb. színes léggömböt szolgálunk ki.
áruház
Ezen árusításhoz bejárat a kapu alatt.
— A/ öregcserkészek szlnelő-adása szerdán esle fél 9-kor lesz a Kalh. Legényegylet színpadán. Kél pompás és igen vidám színdarab kerül előadásra. Ulána nagyon hangulatosnak ígérkező láncmulatság következik. Belépődíj 50 fillértől 1 pengőig. A bevélel az öregcserkéezek táborozását szolgálja. Az előadás zsúfolt házal fog vonzani, amil az előkészületekből Ítélve meg is ér-demtl.
= Futószőnyeg, szép mintákban, tartós minőség métere csak " pengő a Schötz Áruházban.
HARKÁNY GYÓGYFÜRDŐ
02 C FORRÓ KÉNES * ISZAPOS * RADIOAKTÍV
Rheuma, oauv, kftszvény,
iaohlam ellen
Interurbán telefon HaHKJtNV i. Mim
Szállodai szoba, teljes ellátás (3-szori étkezés) I oszt. kádfürdővel együtt: olö-4b utúidényban naponta P 7.-fAidényben (4-szerl étkezés P 10.-
Kéiliu Ilonnal dljnifnlri. ifulelei proipektull
1932 máim 3
ZALAI KÖZLÖD
NAPI HÍREK
NAPIREND MAjua 3, kadd
Római katolikus: Szent f telt. l\'rptest.:
Imii Izraelita: Nlian hó 77.

Városi Muieum ós Könyvtár nyílva olllörtökön és vasiinap déletölt 10-161 12 óráig.
Oyó«yaiertirl éjjeli azolnAUI : a Márts* gyógyszertár Klrá\'y utc^ 40 tz ti a kllkanlzul gyógyszertár.
Városi Mo ló. .A dlcsóiég utja\', í\'auber Rlcharí a világ legjobbhangu [címlistájának felléptével.
Uóilürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, sierds, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13,
— Bangha Béla tegnapi sa|ló-elóadásáról az előhaladolt Idfi miatt lapunk holnapi számában tudósítunk.
— A polgármester állapota. Alkalmunk volt ma beszélgetési foly-tfltni dr. Krátky István polgármes-lerrel, akinek egészségi állrpila már innyira javult, hogy lakásán a városi ügyekkel foglalkozik. Délelőtt fogadta dr. Prack István közigazgatási tanácsnokot, a város elcktrifl-kálásának referensét, valamint dr. Bariba Istvánt, a villanyellenőrző bizottság tagját, hogy a vlllanykon-cetozióra beérkezett pályázatokat áttanulmányozza és az (Igyról tanácskozzék. Dr. Krátky István kijelentette, hogy valószínűleg május 20 a körül veszi át hivatali vezetését.
— A pénzügyi bizottság Összehívása. A polgármester még ezen a hélen összehívja a város képviselőtestületének pénzügyi bizottságát, amely folyóllgyeket tárgyal le Közgyűlésre Is rövidesen sor kerül, a melyen a beteg polgármester helyeit dr. Hegyi Lajos főjegyző fog elnökölni.
— A zeneiskola tanári karának Haydn emlékünnepélye. A városi zeneiskola tanár! kara igen tartalmas műsor keretében Haydn emlékünnepélyt rendez, melyen az Iskola laná-rain kívül a Városi Nőikar Is közre íog működni. A hangverseny a Kaszinóban lesz e hó 9 én és este 9 órakor kezdődik. Jegyek 50 fillértől 1 pengőig a Krátky tőzsdében é< a zeneiskolai szolgánál kaphatók.
— Az első áldozók szeretet lakomája. Április utolsó vasárnapján az I. Igazgatói körzet 3 második osztály 120 első áldozóját a fehér-leremben, a II. Igazgatói körzet 3 harmadik osztály 180 első áldozó ifjúságát pedig május 1-én a Roz-gonyl-utcai iskolában a nagykanizsai Ónálló Oltár egyesület lelkes és áldozatkész gárdája felteritett asztalok mellett szeretet lakomában részesítette.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnap délulán rendezte első tavaszi kirándulását, amelyen nagyszámban veitek részi a lagok és az egyesület barátai. A kellemes, meleg idő mindenkép hozzáült a kirándulás sikeréhez, melyet remélhetőleg megismétel az egyesüli- A fáradt kirándulók a késő esti órákban egy kellemesen eltöltött délután emlékével tértek haza a izentgyörgyvári hegyről.
Értekezlet a filléres gyorsvonat ügyében
Ma délulán fél 6 órakor a polgármesternél szűkebb körű értekezlet lesz a lilléres gyorsvonat ügyében.
— Orvosi hlr. Dr. Neumann Henrik rendeléseil újra megkezdte, Horthy Miklós-ul 11. alatt.
— A kanizsai asztalosok gyűlése. A nagykanizsai Ipartestület asztalosipari szakosztálya ma, kedden este fél 8 órakor az ipartestületben ülésl tart, melyre a lagok pontos megjelenését kéri Muzlkár Vince elnök.
— Anyakönyvi lilrek. Nagykanizsán R mult héten II nyertnek srllleiett, rí llu és ü leány: Sehlögl Józset hegyőr és Krlskó Máriának rk. leánya, Tiszai József malommunkáa és (lodlnek Márlá-nak rk. leánya, Csutorás Gyula kocsl-tényczőscgéil és Molnár Magdolnának rk Ha, Karkas Lajos asztalosmester és Sclirnncz Gizellának rk. leánya, Oom-hós Csaba honv. tűzmester és Hergo-vita Ágnesnek rk. leánya, <lr. Vargha Pál Ügyvéd és Józsa Máriának rk. leánya Szentes Józset utcaseprő és Molnár Ilonának rk. leánya. Házasságon klvlll 4 llu született — Halálozás >6 volt: özv. Tnschner Dödögné Mllller Karolina rk. Hl éves, özv. Dervallcs Istvánná Meskó Katalin rk. 82 éves, Dömötör Jézsetné Tolnai Terézia rk. 78 éves, Schorsch Henrik szobatostőmester rk 51 éves, Császár Jómét töldm. rk. 86 éves (Nagybakónak). Dolmányos (lyörgy töldm. rk 56 éves, özv. Major Boltllzsárné Kis Anna rk. 78 éves, Horváth István napszámos rk. 56 éves, Frommwald Károly mészárosmester rk. 43 éves (Zalamore-nye), özv Király I^szlóné Albert Margit rk. 68 évos (Klskomárom), Tolnai Mngdolna rk. ifi napos, Törő Józsefné PorpáczI Terézia rk. 3t éves, Marton Ferenc ny. vasúti tókslauz rk. 7U éves, Bárdos Ferenc piaci árus rk. 50 éves, Varga György molnármester ág. h. ev. 71 eves (Nflgyrécse). Szabó Ferenc kőműves rk. 49 éves lZákányi. llitzax-silgkötés 2 volt: Gohltarb Zsigmond magántisztviselő és Ney Katalin Izr.. Miké József (özv.) fjtdm. és Kálovlcs Juliánná rk.
— Meghalt a felesége után való bánatában. Tapolcáról jelenük: A síron lul is tarló hitvesi szeretet meghaló módon jutóit kiféjezésre néhány nappal ezelőtt Nemestörde-mic községben. Történi ugyanis, hogy rövid betegeskedés ulán, 73 éves korában meghalt Fehér Ferenc gazdálkodó felesége. A 76 éves öregember annyira szivére velte élete párja elhalálozását, hogy néhány óra múlva ő is holtan eselt össze a felesége haloltaságyánál. A házaspárt egyszerre temették el.
= Frottír és lentörülközők. Jó minőség, olcsó ár. Singer dlvatáruház.
H
ólfehér l-a fayenoe falburkoló lapokat
szép szegélyekVe\', « gyáli árból legnagyobb árengedménnyel árusltom, díszes márvány mozaik padozatburkoló lapokat, n«gy raktárczó\'keniés végeit mélyen leazáfiltott árban és díszei cement lapokat legolcsóbban mcgsxámllom
^ Wei.x Soma
SPORTÉLET
M.ező Ferenc és a budapesti tornászválogatott csapat szereplése Nagykanizsán
Csak Ilyen eszközzel lehel eredményes sportpropagandAI csinálni
A Nagykanizsai Torna Egylet által rendezett vasárnapi sporlmatiné-ról alig lehet beszámolni egy szűk méltatás keretébtn. Meg kell állapitanunk, hogy a budapesti vendég tornászcsapat oly szenzációs teljesítményt produkált, amelyre még nem volt példa városunkban bemutatott sportattrakciók közötte A közönség lélegzetvisszafojtva, szinte megdöbbenve csodálta a hihetetlen bravúrral véghezvitt tomaszámokal, a csodálkozás morajt futott végig a nézőtéren egy-egy hajmeresztő gyakorlat után. Az amatőrsport, Isrl pour lart müvt\'ésének Igazi bajnokai ezek az atléták, akik megmutatták, hogy llszlán sparlszerelelből Is el lehel érni a legmagasabb teljesítmény halárát, oly magasságot, ameddig egyetlen fizetett cirkuszi akrobata sem emelkedhetik. Klasszikus, minden íziben művészi és tökéletes sportteljesítménynek voltak szemtanul azok, akik vasárnap délelőtt megváltották filléres jegyelkel a színházban.
Felejthetetlen élménnyé vált minden néző elölt a tornának az a legmagasabb Iskolája, amit ezek a magyar fiuk mutattak.
*
Kelemen Ferenc, az NTE társelnöke rövid, tartalmas beszéddel nyitotta meg a matinét, mely után a .Hiszekegy" következett.
Dr. Potlyondy bemutatta a közönségnek a tornászcsapat tagjait és pedig: Pelle István világbajnokot (BTC), Káldi Lajost (NTE), Sárkány Istvánt (KISOK), Kende Rezsőt, Tholt Vilmost (Postás), Pelle Józsefet (BBTE), StarMauer Józsefet (Tttíbev. főisk.) és Pásztl Elemér művezetőt.
A csapatot Soós Géza szövetségi titkár vezette.
Korlát, nyújtó, ló és gyűrűhintán végzett minden tornász két gyakorlatot. Sajnos a gyürühlnta, technikai okokból, a/zslnorpadláson nem volt kellően rögzíthető s igy ezen nehezebb gyakorlatokat nem teljesüli illek.
A korlátgyakorlatok után dr. Mező Ferenc, a szellemi ollmpiász világbajnoka tartotta meg előadását .Magyarok az olimpián" címmel a tőle megszokott brillláns módon. A szabadelöadást mindvégig nagy érdeklődéssel hallgatta a publikum. Ma|d Ha|ós Alfréd, a nagy magyar sportember, a világhírű budapesti fedettuszoda tervezője, egykor világbajnokságot nyeri uszó tartott beszédet, amelyben különösen azt hangoztatta, hogy a sport csak sportot Ismer és kiküszöböl minden társadalmi vagy faji ellentétet. Anglia és Amerika szinte pillanatok alatt nagy hadsereget állított talpra, amely csak ugy volt lehelséges, hogy fegyelmezett és kisportolt tömegek
Ha szarát! éa félti ruháit
tisztítássá
álltak rendelkezésre. Beszéde zajos slkerl aratott.
Hálával és köszö leltei kell megemlékeznünk gróf Teleki Sándorról, a MOTESz elnökéről, valamlnl dr. Kiss József poslaigazgató társelnökről, akik lehetővé tették az eseményszámba menő sportmatlnénak városunkban való megrendezést. Köszönet Magyar János mozllgazgatónak, aki sportszeretetből díjtalanul engedte át a Városi Színházat az előadás céljára.
Megható volt az a szeretel, ahogy dr. Hegyi Lajos főjegyző tornász-vendégeinket dr. Tbo.way Zsigmond poslafőnökkel és dr. Pottyondy aljegyzővel karöltve fogadta és szórakoztatásukról gondoskodott.
Meggyőződést szereztünk, hogy a lornászgárda a legjobb Impressziók kai távozoll abból a városból, ahol az ország első tornászversenye egy kor lezajlott. __(Splró)
Az NTE gólzáporral győzött az Ifjúsági kombinált ellen NTE—Ifjúsági komb. 8:1 (4:1) Nagykanizsa, május 2 Az NTE szabadnapját klhasználvs, Irén ingmérkőzést játszott a helybeli Ifluságl kombinált ellen. A fiatalok nem bizonyullak komoly ellenfélnek, ugy hogy az NTE tetszés szerint érhette el góljait. A súlyos vereséget Szakácslcs kapusnak köszönheti a kombinált csapat, aki legalább 3 gólban benne volt. Az NTE nagy formája örvendetes jelenség a vasárnapi PVSK-NTE ba|nokl mérkőzés elöli.
NTE támadásokkal kezdődik a mérkőzés és már a 3. percben Jakubecz áladisábói Farkas a sarokba vágja a labdát. A 6 percben Jámbor hloáz és Pum szép sarok-lövéssel kiegyenlít. A 15 percben Szollár szökteti Farkast, akl| a kiugró kapus mellett góll 16. A 33, percben Farkas leszalad a szélen. Munkácsi szereli, de rosszul vágja meg a ladál, mely Mancsek elé kerül, aki védhctellenül a felső sarokba vágja, majd a 37. percben Kudlch beadásából Szollár kapásból a mérkőzés legszebb gólját rúgja.
A II. félidő isméi állandó NTE fölény, az ifjúsági csapat csak lefutásokkal kísérletezik. A 8. percben Kelemen kiugratja Kudlchol, aki kapufának vágja a labdát. A 26. percben Jakubecz 25 méteres bombája a felső kapufáról pattan a hálóba, majd Kudlch beadását ugyancsak Jakubecz közelről gólba vágja. A 42. percben Kudlch kornerét Farkas belejéU és ezzel beállítja a végeredményt.
Az NTE bői a csatársor nagy formája tetszett, különösen Szollár és Jakubecz volt elemében, a half-sorból Radics játéka érdemel dicséretet. (Ofl)
— Férfi szövetek nagy választéka Singer dlvatáruházban.
. Idői ária
A nmtykaitfxsal meteorológiai mas-figyelő jelentések t Héttőn a Mmlr-séklet. Hergel 7 óiakor +12 8, délután 2 ólakor +23 6, eate 9 órakor +15-2.
(É/uakat rádUJtltnUt) A ■iltanlá-gtal találat l*Ua«l asta 10 éra. kori Zivatara* asM várkató la. hDUaaal.
ZALAI KÖZLÖNY
1882 májút 3.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbaiálaink, ismerőseink és az IpartestUleli Dalárda, kik felejthetetlen halottunk
l»J. Törő Józsefné sz. Porpáczy Terézia
temetésén megjelentek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni Igyekeztek fogadják köszönetünket.
A gyászoló család.
Közgazdaság
MU tárU)
Hírli 2029\'Zi, London 1888, Newyork 515-12, Brüssei 72\'l7\'/t, Milano 26-57l/l, Madrid 4060, Amsterdam 2Ű87Ü, Berlin 12255, Wien —-. Szólta 3 73, Prága 15-26, Varsó 57 70, Budapest —•-, Belgrád 8-95, Bukarest 307.
Buza tv. is rit. változatlan, rozs 10 fiit. esett.
Buza Hszav. 77-es 12-70-13-20, 78-as 1285-13-30, 79-es 13130- 13-50, 80-as 13-10—13-60, dunánt. 77-es 12-70-1285, 78-as 1285-13-00. 79-ea 1300-13-15, 80-as 13-10-13-25, rozs 14 10—14 2a lak. árpa 16-25—16-50, zab 20-50-2I-2S. tengeri 16-45-16-60, korpa 12-80-1300.
A lemistl Bank derlza-árfolyamál
VALUTÁK Angol I. 2095-2135 Belga Ir. 80-00-8060 Caehk. 1696-17 06 Dánlr. 11410-11510 CHnár 9-87-999 Dollár 570-50 573 50 Frands 122-30-22 50 Holl. 23115-232 55 Zloty 64 00-64-50 Lel 34 6-3-56 Léva 4-06-419 ür. 29*27-29 57 Márka 136-70-136 60 Norvég KB 70-106-70
Peseta —•--•—
Schlll. -•—•-Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 104 40-105-40
DEVIZÁK Amit. 231-35-23255 Belgrád 995-1005 Berlin 135-80-13660 BrQssel 80-10-8060 Bukarest 341 -349 Kopenh.114-30-115 10 London 2090-21 10
Madrid —•-•—
Milano 29-37-2957 Newy. 571-00-57400 Oszló 105-90-10670 Pária 22-33-22-47 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-06-4-19 Stockh. 104 60-105 40 Varsó 64-10-64-50
Wien -•-•-
Zürich 11080-111-40
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
hrtinálár
Felhajtás 5242, eladaüan 311. — Klsó-rendll 086-088, szedett 0-84—0-88, sze-dett kflzép 076-080, könnyű 066-0-74, I-só rendű Öreg 078-0-d2. Il-od rendű Oreg 068—082, angol atlldó I. 080-084, szalonna nagyban 096-100, zalr 1-10— 1 16, hus HÍJ— 1 \'27, lélsertéa 1-08—118.
Klaája:,Mltilal RyoaU M Uykiai* Tállalat, lankaalxiáa.
Felelős kiadó: Zalai Káról;.
tarterwWn telef.o i Macyfculaaa *. aa.
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
Zsely-léle „Zala" nagaiByoaáiii hiti, szóló- él gyümölcJla-
permetesögep. HapayianyvgyOrü
(kusxórovarok éa hangyák ellen).
[íjtriktfl parmataitaurak. Oltóviasz. Műtrágya -félék,
Ikg.os mennyiségben Ii kapható termények, főzelékfélék és virágok műtrágyázására).
Magas nyomású háli gyllmölcsfa permetezőgép.
Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellell).
iPBÓ&t*nrrÉSEK
Hlegánsan kataranH ktllönbeláratu sinba fürdőszoba használattal kiadó Csánvl László utca a, emelet. _ 2
Kladá elegán*an butorniott szoba egy, vagv két ur részére fürdőszoba haizná-lattal Rozgonyl-utca 6. 6
Rlssd* május l-re vagy késóbbre egy szoba és konyhából álló lakás, mellékhelyiségekkel Széchenyi tér 4. 8
Laatajabb gyermekkocsik ssaél-asa l««xéllttoH Arbass raktárra érkeztek Arsasiatls bazár áruházába.
Egyuz-hás laké* Kolcseyutra 10. kettó-szobás Csengery-ut 68. azonnal kiadó.
2215
RattA nagy parkettás nlcal szoba — három szobának la megtelel — vízvezetékei konyha, kamra, mellékhelyiségekből álló Itkás augusztus l-re kiadó „csendet, tisztességet\' szerető urtrsaládnak. Clm: Gazdasági Takarékpénztárban. -2242
Oaral-utea 15 számú hás szabadkézből eladó. Bóvebbet ugyanott 2. a]tó. -2243
Héxhaljr eladó ul mentén, Jelenleg szántóföld. Clm a kiadóban- 2244
Deák 2252
Egy udvari tsoba azonnalra tért:
tér 12. bórtlzlel.
Kétszobás lakéa aug. l-re kiadó Csá-nyl László u. 16- -2246
Burgwisál répái. 3 -4 méteimáasál, keresek megvételre. Ajánlatot Vörösmarty utca 36. az. alá kérek.
Szép ulcai egyszobás konyhás lakás mellékhelyiségekkel kiadó Sugár-ul 41.
■Iádé két egyszobás udvari lalás. ösz-szes mellékhelyiségekkel, az egyik lunlua l-re. a másik aug. I-re Rozgonyl-u 9.
Kétszobás url lakás téliesen komfortos magas lAldszintes, déli fekvésű külön épü leiben aug, l-re kiadó Királyi Pál utca 19 -2250
■ Isaeaaaa szakácsnő sjánlkozik Jobb házhoz Eötvös tér 6. 2251
Kólón bejáratú bútorozott szobai kiadó. Clm a kiadóban. -7240
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
1885/tk. sz. 1932.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Oroszváry Qyuláné végrehaltaiónak Haba Józaet Károly v&grehajlást szenvedő ellen Indítóit végrensjtasi ügyében a telekkönyvi hatóság a végrtha|tató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 146., 147. 176. a értelmében elrendeli az ujabb árverést 3200 P tőkekövetelés, ennek 19.10. május 7-IÓI J»ió bíróilag érvényesíthető leg magasabb kamata 524 P 74 I eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapítod 26 P költség, valamint a csatlakozottak kimondott Plschl Qyörgy 600 P, Orbán Juliska 652 P 30 I., Ilaba József 145 P, Néptakarékpénztár r. t, 60? P, Dr. Itaba Antal 801 P tőkekövetelés éa Járulékai behaj áaa végett, a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő Nagykanizsa városban lekvő s a nagykanizsai 2943 sz. t|kvben 8209 hrz. a. loglalt ház udvar és kert ingatlan Vl rész 4000 P, u o. tjkvben 8237/b. hrz a. loglalt háshely Klskanlzsán Ingatlan i/s részre 240 P kikiáltási árban a 4853/tk.911 az. végiénél Mlhállk M»rla, öiv Haba Antalné, Haba Verona, Martn Józselné és Haba Rózaa Javára bekebelezett a tulajdon,,sul közös haszonélvezeti szolgalmi Jogpak leniarlásával azzal, hogy a 8209 hrr. a. loglall Inga\'lan Plschl Oyörgy érdekében 5488 P, Orbán Juliska érdekében 9432 P, Hsba Józsel érdekében 16701 P, Ismét Plschl Oyörgy érdekében 15851 P éa Néptakarékpénzlárr.-t.érdekében I6320P, Dr. Haba Antal érdekében 17610 P. mlg a 820\'íb. hrz. a. loglalt Ingatlan PÍKhl érdekében 392 P, Orbán Juliska
érdekében 67ü P Haba Jőzset érdekében
1121 P 50 f. Ismét Plschl Oyörgy érdekében
1122 P és Néptakárékpénztár r-t. érdekében 2316 P, Dr. Haba Anlal érdekében 2S86 P legkisebb vételáron alul el nem adható.
A leiekkönyvi hatóság az árverésnek Igazságügyi palota földszint 11. a|!ó megtartására 1932. évi május hó 2a napjá-
nak d. e. 10 óráját iuzl kl és az árverési feltételeket ai 1881: LX. t.-c. ISO. §-a alapján a Kivetkezőiben állapltja meg:
Az áiverés slá eső Ingatlanokat a fennllit özv. Oroszváry Qyuláné érdekében 8209 hrz. Ingatlant a klklálláil ár leiénél a többit i s nál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. XL1. t. c. 26 §.)
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-ál kész pénzben, vagy az 1881 : LX. t.c. 42 § iban meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékMplrosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséról kiállított elismervényt
a kiküldöttnek átadni és az árverési lelté, teleket aláírni. (1881 : LX. t.-c 147., 150 170. §§., 1908: XLI. t. c. 21. 6.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a ki kiáltást ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni! (1908: XLI. 25 8 ) Nagykanizsa, 1932. évi márc. 7. napján
Dr. Benlzlk s. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k.
Megtakarított pénzét
legelőnyösebben kamatoztatja, értékeit, okmányait legolcsóbban megőrzi a Magyar Távirati Iroda R.-1. és a Stúdió érdekkörébe tartozó
Magyar Nemzeti Gazdasági Bank R.-T.
Budapest, IT. Károly klrály-o. 10.
a Magyar Távirati Iroda R.-1. Nyugdíjpénztára palotában. M<
Fotoamatőrmunkék
kidolgozása
madarai villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhiváf
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
aportflzlat foto-oaxtélyéban.
Értesítés.
krtesitem a nagyérdemű közönséget, hogy dus választékú sirkó raktáramat leépités végett olcsón árusítom, ugy
márvány gránit, termő-és műkőből
továbbá az összes e szakmába vágó munkákat olcsón vállalom és szakszerűen végzem.
Kérem a nagyérdemű közönség pártfogását továbbra is.
Tisztelettel
Kovács József
kAfaraflAmaater Király-utoa 33. azAm
(Fenti cég nem azonos a Tomasich és Kovács cementessel.)
•ri
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 100 szára
Nagykanizsa 1932. május 4, szerda
Ara 14 Bllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sjerkewtóiég éa kiadóhivatal: Fóut 5. uin. Keszthelyt tfókkUdótilvaUI: Kouuth-utca 31
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóflzeléat ára: egy hóra a pengó 80 llllir Sierkeutóitgt ti kiadóhivatalt telelőn: 78. u
Május 15-én tárgyalják Párisban a magyar optánsigényeket
összeül a magyar—román döntőbíróság — 400 milliót tesznek ki a bejelentett Igények
Budapest, május 3 A parlament folyosóján ma délben hire terjedt, hogy Párisban május 15-ike körül dön\'ö fontosságú tárgyalások Indulnak meg az optáns-követelések liquldálása dolgában. Értesülésünk szerint május 15 én Piiísban összeül a magyar-román döntőbíróság és szóbakertllnek azok
az optánstárgyalások, ame ynek eredményéhei képest az A) alapból a magyar opldnsok követelései kifizetésére kerülnének. A bejelentett Igények a magyar optánsok részéről körülbelül 400 milliót tesznek ki Az oplánsoknak 4 százalékkal kamatozó kötvényeket adnak, de ezeket módjukban lesz lombardiroztatnl.
Legnagyobb optánskövetelése Karácsonyi Jenő grófnak van, 15 millió pengó, akinek különösen nagy érdemei fűződnek a döntőbíróság határozatához Nagy érdeklődés előzi meg gróf Bethlen István és Bethlen Margit grófnő, valamint Károlyi 0)ula gióf miniszterelnök opláns-követelé8cil.
A hereshedőh az üzletbérek ügyében béregyeztető bíróságok felállítását kérték a miniszterelnöktől
Budapexl, május 3 Politikai körök pártkülönbség nélkül nagy érdeklődéssel tekintenek a holnapi Ülés elé. Holnapra várják ugyanis Bethlen István gróf felszólalását, amelyre valószínűleg a déli órákban kerül a sor.
Károlyi Qyula gróf miniszterelnök, aki úgyszólván egész napot a parlamentben tölti, ma délelőtt hossza-
san tanácskozott Tylerrel, majd később József Ferenc főherceg kereste fel a miniszterelnököt. A királyi herceg távozása után Bethlen István gróffal tanácskozott hosszabb Ideig a miniszterelnök. A déli órákban Károlyi Qyu\'a gróf fogadta a kereskedők küldöttségét, akiknek nevében Bródl Ernő arra kérte a miniszterelnököt, hogy tz üiletbérek ügyében
legye meg a szükséges lépésekel a béregyeztelő bíróságok felállítására. A miniszterelnök megértéssel fogadia a küldöttséget és hangoztatta, hogy a kérdési a legrövidebb Idő alatt kívánja megoldani. Ebből a célból kezdeményezni fog|a egy miniszter-közi éitekezlet összehívását. A küldöttség megnyugvással velte tudomásul a miniszterelnök válaszát.

„Trianonban nem szerződést irtak alá, banem büntető Ítéletet hoztunk felettünk!..."
A béke szellemében, az Igazság és Jog alapján terjesszük elő kérésünket: revíziót! — Nagy Emil beszéde Trianon revíziója é dekében A kereszténypárt szónoka az Illetmény-csökkentési rendelet visszavonását követelte — A költségvetés folytatólagos vitája a Hazban
Budapest, májua 3
A költségvetési vita első szónoka Magyar Pál volt, aki a fiatalság elhelyezkedésének problémáival, majd általános gazdasági kérdésekkel foglalkozott.
Wolff Károly a pénzügyminiszter expozéját őszinte magyar lélek megnyilvánulásának larlji. A külföldi kamatokat nem tudjuk fizetni, ezért mindenképpen elő kell mozditani a belső tőkeképződést. Határozati javaslatot nyujtotl be, hogy a közszolgálati alkalmazottak llletménycsök-kentése tárgyában legutóbb kiadott, Junius 1-én hatályba léptetni szándékolt rendeletet a kormány vonja vissza és az ekként mutatkozó hiányt a külföldi hitelek után fizetendő kamatok Időleges visszatartásából fedezze. Kéri, hogy a kormány az utódállamok területéről idomeneküll nyugdíjasoknak fizetendő összegeknek a magyar államot terhelő külföldi tartozásokba leendő betudása érdekében indítson ujabb tárgyalásokat.
Beck Lajos a mezőgazdasági termelés átszervezésének szükségességéi hangoztatia.
Berky Qyu\'a erélyes hangú beszédben utasitotla vissza azt a vádat, h°RV »z elmúlt kormány bűnös gazdasági polilikát folytatod. Majd » bankok ellenőrzés alá helyezéséi kCveteltc és
belső kölcsön
tervét vetette lel a vagyon- és jövedelemadóval k»pcsolaihan.
Kertész Miklós és Kelemen Kornél felszólalásai utan
Nagy Emil hangsúlyozta, hogy örömmel és lelkesedéssel kell fogadni azt a tendenciát, amely a du\'iai államok gazdasági egytlltmfl ködésére irányul, mert féló, hogy a mai viszonyok előbb-utóbb valameny-nyl érdekelt állam gazdasági összeomlásához vezetnek A számunkra eddig kilátásba helyezeit orvosszerek nem gyógyítanák a bajt gyökerében. A trianoni szerződés megváltoztatására van szükség, mert enél-kül ezen a területen kulturállamot fenn nem tarthalunk.
A revízió nagy nemzetközi perújítást jelentene. A Millerand féle kísérőlevélből ki lehel mu\'alní, hogy Trianonban nem szerződést irtunk alá, hanem büntető ítéletet hozlak feleltünk. Az ítéletben ki van mondva, hogy mi vagyunk felelősek a háború előidézéséért és Ausztria imperialista politikájáért, már pedig, amin! azóta kidet un — ez súlyos valótlanság. A Millerand-féle kísérőlevél bizonyltja, hogy
u trianoni halárok Is tévedésen alapulnak, mert a béke megalkotói azt hitték,
hogy csak néhány magyar népszigetet csatolnak át Idegen területhez
és már ezért is mentik magukat. A bírák tehát, akik Ítéletet hoztak, nem tudták, hogy összefüggő magyar területeket csatolnak át. Meg voltak tévesztve,
megtévesztésen alapuló Ítélettel szemben jogosult a perújítás. Franciaországnak, ha Igazi békél akor nem szabad elleneznie a revíziót. Nem fennhéjázással követeljük Trianon megváltoztatását, hanem a béke szellemében, az Igazság és jog alapján terjeszt-jük elő kérésünket, A szomszédainkkal való gazd.isági együttműködés előfeltétele az, hogy legalább a kiáltó részeket küszöböljük ki a trianoni
diktátumból. Nagy Emilt beszédéért az egész Ház lelkesen Unnepelle.
Adómentes házak után Is jár betegápolás! pótadó
Budapest, május 3 A pénzügyminiszter legutóbbi rendelete szerint az ulób i években rrficlt és adómento h*znk jövedelmei után is be kell hajlani a bcicgápolási pótadót. Ez rendszerint 8 %-os pótadó
és ez év jullus havától esedékes, jövőre pedig az adómentes házak után is 16 százalék lesz a betegápolási pótadó.
A szakszervezeti törvény megrelormálását követeli a kereszténypárt
Budapest, május 3
(Éjszakai rádiójelentés) A kereszténypárt kedden este ülést tartott Thury Béla elnöklete alatt és elhatározta, hogy a szakszervezeti törvény megreformálása érdekében párt-közi tevékenységet fog kifejteni.
A költOzkOdés Nagy-kanlzsán .
A májusi kOIIOzködésl negyedben olyan népvándorlás indult meg Budapesten, amilyenre eddig még nem volt példa. Ez a nagy költözködés! láz azonban az ország minden városában észlelhető, mer! a szűkebbre szabott megélhetési keretek mindenkit rákényszerltenek arra, hogy lejjebb szállítsa az Igényel! és olcsóbb lakásba költözzék. — Nagykanizsán ugyancsak sok dolguk volt a butor-szállltóknak. Még az országos vásár nagy forgalma mellel! Is észrevehető volt a koltözkodók minden utcasarkon feliünO kocsisora.
A szegényebb néposztály már április utolsó napjaiban megkezdte a költözködést. Amikor leszállt az est, a külvárosi utcák egyszerre benépesültek tükröket, asztalokat, székeket, konyhaedényeket és egyéb háztartási felszereléseket cipelő emberekkel. A népesebb családok tagjai, mint valami karaván, libasorban vitték egymásután uj lakóhelyükre a cókmókjalkat.
Hétfőn és kedden azután teljes őrivel Indult meg a költözködés, amely előreláthatólag május 10-ig log tartani. A nagykanizsai rendörségnek is sok munkát jelent a költözés Kedden egész déhlötl zsúfolásig volt a bejelenlő hivatal, a bűnügyi osztályra pedig átlag ti/percen-klnl kopoRtalolt be egy-egy panaszos, akinek a költözködéssel kapcsolatban valami nézeteltérése volt a házigazdájával, vagy a lakójával. Sok házigazda lett feljelentést a lakója ellen, mert az többhónapos házbértartozás hátrnh igyásával akart kiköltözni a lakásból. Volt olyan lakó is, aki a kapukulcsot nem akarta visszaadni. A másik mindenáron magával aksrta vinni a villanyórát is. Sőt volt egv olyan költözködő is, aki az angol W. C -t is leszerelte, hofy magával vigye. Az ezernyi apró panaszt alig győzte felvenni a rend őrség.
A hejelentőhivatslban az első kél napon mintegy 200 személy jelentett be lakásváltoztatást, ami 30-40 családnak felel meg.
(Élnzakal ritdló/tlcnlH) * m»<—.ro\\á-glot lnlé«.l JaUntl est* 10 Arakor i Felhfie idS vÁrhwtó méraé-kelt felmulegedésuel, esetleg xl-vatnrral.
ZALAI KÖ2LÖNV
B&ngtaa Béla előadása Nagykanizsán a katoliciz mns értékéről, a másodrendű magyarokról és a sajtó veszedelmeiről
Nagykanizsa, május 3
Ebben a száraz, gondfelhös, ni-csevo-hangulalu kanizsai élet-sivatagban jóleső lelki wiekend volt a hétfői sajtó-est, amit az Urieányok Kongregációja rendezett. Száz és száz fonnyadt, lankadt, rozsdás lélek fürdótt meg a magyar katolikus sajtó-apostol, Bangha Béla szuggesztív erejű, hatalmas előadásának lelkiismeretet ébresztő, mosolyra simogató és öntudatra döbbentő, jótékony záporában.
Az előadásra az utolsó székig megtelt a színház nézőtere, sőt nagyon sokan voltak kénytelenek jegy nélkül távozni a pénztártól. Közéletünk kitűnőségei, a városi és környékbeli notabilitások olyan díszes együttesben voltak jelen, amire csak ritka alkalmikkor esik példa. Más vallásúak is sokan voltak a hallgatóság soraiban.
A müiort Molnár P. Arkangyal plébános nyitotta meg, fejtegetve beszédében az Író és az olvasó lelkiismereti kötelességeit a katolikus világnézet szempontjából. Üdvözölte Bangha Bélái, akit a közönség hosz-szan, lelkesen és szeretettel ünnepelt.
Barbarlls Lajos, a .Zalai Közlöny" felelős szerkesztője néhány költeményét szavalta el.
Fllltner Rózsi, a városi zeneiskola kiváló tehetségű énektanárnöje tisztán, csengve szárnyaló hangján négy dalt énekelt, meleg sikerrel. A tapsokból nagy rész illette a klsérö Vannay János zeneiskolai igazgatót, akinek két finom kompozíciója is műsoron volt.
Ezután lépelt a közOnség elé Bangha Béla él i tapsvihar elcsendesülése után megkezdte előadását. Elmondta, hogyan vitte bele 3 millió dollárírt a Nortcll/f-sajtó a békepárti Amerikát a központi hatalmak jelé Irányuló szimpátiája ellenére a világháborúba, az antant oldalára. Ezzel a hatalmas példával Illusztrálta a sajtó borzalmas hatalmát, amely — ha ellenséges hatalom — láthatatlanul, hátulról, észrevétlenül tud demoralizálni népeket, megfordítani történelmet, tud diktátora lenni a közéletnek, kulturának, politikának, gazdaságnak. Kifejtette, hogy a legnagyobb veszedelem a színtelen sajtó, veszedelmesebb a nyíltan keresztény-ellenes sajtónál is. Megtévesztésül, csalétekül közölnek ártalmatlan katolikus híreket, aranymisékel, harangszenlelést, hasonlókat, de pusztító veszedelmet jelentenek a katolicizmusra nézve azzal, amit elhallgatnak és amit alig észrevehető tendenciával állítanak be. Az újságolvasó pedig ugy van a nyomtatott betűvel, hogy amit sokszor hall, azt végül is elhiszi, vagy legalább is azt hiszi: „van benne valami". Így válnak „közkinccsé" katolikus-ellenes hazugságok, amilyen volt a .jezsuita elv", az inkvi-
zíció, Oilllei „eppur sí muove"-|a stb. Mig ezek és hasonlók a sajtó szárnyán egészen a tankönyvekig eljutnak, addig a katolikus szempontból nagy fontosságú eseményeknek, egy pápai encikltkának, a mexikói, a litvániai katolikus üldözéseknek, ezer másnak nem jut hely ezekben a színtelen lapokban, mert a hasábok tömve vannak Kreuger szeretőjének, a kispesti rablógyilkosok sógorának és hasonlóknak a fényképeivel, róluk szóló riportokkal. Történelmünk Is meg van hamisítva a sajtó jóvoltából. Csak bizonyos részleteket emelnet kl a magyar vagy keresztény történelemből, mig konzekvensen elhallgatnak nagy hazafias és kullurális érdemeket. Lé-lekmérgezés ez. Pedig 2000 év óta ml van más kimagasló kultur-érték, mint ami a ml hitünkkel összejügg f Minden művészet fénykorában kik veiettek ? Szociális és karitatív téren minden Igazán kimagasló kezdeményezés a miénk. Minden iskolatípust először a katolikus papok csináltak A találmányok terén csupa papi tudósok nevelt találjuk. Soha mindezekről szó nem esik, csak arra lesnek, hogy Itt-ott egy-egy felbukkanó emb:ri hibánkat Oles hasábokon kiszerkesszék. Önfeláldozó kulturális munkásságunk és jelentőségünk tényei elsikkadnak ennek a színtelen sajtónak a segítségével. Pedig a nemzet belőlünk él. Az erkölcsi erőt hitünk adja a népünknek és Intelligenciánknak. Önök ma nem volnának kulturnép, ha papjaink nem hozták volna a vallásunkat erre a földre. Hölgyeim, Önök ma nem volnának akkor úriasszonyok, hanem rabnők s a gyermek ma is Taígetos martaléka lehelne.
Hogyan van az, hogy minden felekezet maga kezelheti iskoláit, alapjait, csupán a katolikus nem ? Kiskorúak vagyunk intézkedni afelől, hogy mi legyen a katolikus vagyon-
nal, azt a miniszter ur maga is elintézi? Ezzel szemben minden más felekezet nagykorú? Másodiendü magyarok a katolikusok ? A slatlsztika bizonyltja, hogy Magyarországon a népszaporodási csak a katolikus elem tartja fenn. A katolikus nem kiabál, nem kövelel, hanem ahol áldozni kell, ott az első. Dunánlulon 10 év alatt a katolikus lélekszám 163.000-rel, ugyanekkor a kálvinista lélekszám 13 lélekkel gyarapodott. El kellene tehát ismerni a katolikusság magasabb erkölcsi színvonalát.
Hát érdemes akkor magyarnak és hazaiinak lenni, ha a magyar önmagát árulja el és odatérdel annak a katolikus ellenes sajtónak a vályúja elé, amely egyszer már a pusztulásba segítette az országot ? Szégyenlem, hogy annyi keresztény, gondolkodás és Önérzet nélkül, a pénzével segíti elő, hogy ujn ledöfjék.
— Azt mondják, hogy a keresztény lap unalmas ? Engem az érdekel, ami a szivemhez közel van. Abban nincs elég katolikus gondolkodás, akinek ax unalmas.
— Néha szégyenlem honfitársaimban az intelligencia hiányát. Nekem Imponál a zsidó valldsuaknak az az
1932 május 4
Intelligenciája és öntudata, amivel nem vesznek katolikus lapot, mert tudják, hogy az áru\'ás volna sajál-maguk ellen. Nálunk viszont hiányzik a lelkesedés a katolicizmus iránt. Amíg ennyire önérzetlenek, mamelu-kok vagyunk, addig ne beszél|űnk hazafiságról, keresztény intelligenciáról.
— Ha még meg lehel menteni ennek az országnak keresztény jellegét és keresztény intelligenciáját, ugy fogjunk össze, akik még, kevesen, gondolkodunk. A keresztény Magyarország Jelene és jövője áll és dől el a ml sajtónkkal.
Szűnni nem akaró tapsorkánban hagyta el Bangha Béla a színpadot
s ezzel a sajló-est végetért. •
Elöző\'eg a délután folyamán a kongregációk küldöttségei tisztelegtek a plébánia fehérlermében Bangha B\'la előtt, akit a két kongregáció nevében Kövesdl Boér Clusztávné első astistens üdvözö l, mint a magyar katolikus egyház büszkeségét, aki 1917-ben az első kongreganÍBlákat avatta Nagykaniztán. Bangha Béla válaszában elmondta, milyennek kell lennie a kongre^anislának belső áhítatban és a carltas cselekedeteiben.
A galamboki és letenyei hitelszövetkezetek nehézségeket támasztanak a takarmányhitel folyósításánál
Nagyrécae, májua 3
(Saját tudósítónktól) A földművelésügyi miniszter takarmányakciójival kapcsolatban Kis- és Nagyrécsén mintegy 50 gazda jelenlelte be Igényét a lakarmányhllelre. Minden gazda 20—50 pengő erejéig vette volna Igénybe az o csó hitelt, amelyre vonatkozólag biztató. Ígéretet is kaptak Budapestről az OKH lói. A hitel kiutalásánál azonbin váratlan nehézségek merültek fel, amelyet a hitelnyújtó Galamboki Hitelszövetkezet támasztott.
Vasárnap délelőtt képviselőtestületi ülés volt Németh György községi bíró elnöklete alatt a nagyrécsel községházán. Azegybegyült képviselő-
VÁROSI IWOZGŐ
Május 4-én és 8-én.
Szerdán éa csütörtökén.
Bucsúelóadások sorozatából nagy ünnepi műsor:
2 órán át szüntelenül tartó tomboló kaoagó orkán I
A pléh arcú Buster Keaton, a komikusok királyának uj szenzációja:
INFANTERIST BUSTER
Egy önkéntelen önkéntes kalandjai a front és a szoknya körül I Hangos bohózat világattrakció 9 eresztésben. Ezenkívül:
f. STAM áa PAM a leányazBktetök I 7
2. METRÓ világhiradó.
3. FOX hangos híradó.
Előadások kezdete szerdán 7 és 9, csütörtökön 3, 6, 7 és 9 órakor.
testületi tagoknak Németh György felolvasta a Oalamboki Hitelszövetkezet átiratát, amelyben az tudomására hozza a hiteligénylő gazdáknak, hogy csak abban az esetben folyósítja a hitelt, ha mindnyájukért kezességet vállal a községi képviselőtestület.
Nagy meglepetést kellett a képviselőtestületi tagok közOtt ez a kikötés, amely felett hosszas vita indult meg. Végül is ugy határoztak, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben nem vállalhatja a képviselőtestület ezt a kockázatot. A Oalamboki Hitelszövetkezet eljárása különben is indokolatlan, meri más ^úton-módon Is, tudná biztosítani magát a nemfizető gazdákkal szemben, Igy váltóval, kezesekkel, vagy bekebelezéssel is.
Értesülésünk szerint Letenyén Is hasonló a helyzet. Olt szintén csak a képviselőtestület kezessége melleit folyósítanák a hitelt. A Letenyei Hitelszövetkezet azért helyezkedett erre az álláspontra, mert ott az igazgatóság tagjai legnagyobbrészt a kisemberek köréből valók, akik nem mernek másként hitelt adni a mai nehéz gazdasági helyzetben.
Etzel szemben a Oelsel Hitelszövetkezet minden további akadékoskodás nélkül kiutalta a kért hiteleket és megelégedett az Igénylők váltóival is.
A letenyei és nagyrécsel esetben sürgős intézkedésre van szükség, mert a szövetkezetek Indokolatlan magalarlása mindenképen ellenkezik a földművelésügyi miniszter Intencióival.
1932. májul 4._
ZALAI KÖZLÖNY
Mit szó1 ehhez Czibak ur?
m Azt szokták mon-
fK ilanl, hogy a ler-
Yj mészelben még Éúf Yg^fgV kis porszem
JET"\' sincs cél nélklll.
ég Akik azonban
W WVV az igazságot gyár
\\ W\\ lollák, ugy Iái
\\ W \\ szik, et/elntkez-
. ^.tekufeltalálókról.
Mert azok bizony néha egészen cél Ss érteem nélküli dolgokkal lepik meg a világol.
Most például — mint a lapok Írják — egy angol feltaláló olyan Írógépei konstruált, amelyen a víz alatt is lehet írni. Hogy aztán ezI mivég-bil találta fel. hogy kl és miért akarna viz alatt IrnT, arról nem s:ól a krónika.
De azért mégis lehetne talán valamiként hasznosítani ezt a találmányt? P/Idául milyen Jól JOnne a színigazgatóknak, ha liótelezóvé tennék az összes titkos drámaíróknak, hogy amikor rájuk Jön az irás, buj/anok a vli alá és Írjanak, ameddig csak bírja szusszal az írógépük. Vagy például Igen célszerűen viz alalt lehelne megíratni az adólnlésekel Is. Sói. azt hiszem az ellenzéki újságok vezércikked Is szívesen íratná meg a kormány olyan újságírókkal, akik minden esetben három másodperccel tovább maradnak a víz alatt, az írógépük melleit, mint ameddig kibírják.
Viz alatti Írógép... viz Alatti gramofon... viz alatti btldge-a-zlal és, Istenem, elseje tája van megint, nem lehelne valahogyan kitalálni a viz alatti pénzbeszedóket? (?)
Szívszélhűdés megölte a mozi-bflffé volt bérlőjét,
akinek vasárnap lett volna az esküvője
Nagykanizsa, május 3 Sárközi Terézt nagyon sokan ismerték Nagykanizsán. A Rákóczi-utca 1 a) szám alatt lakolt él kis szatócs-üzlete volt. Nemrégen még a Városi Színházban, azelőtt pedig évek hosszú során át az Uránia mozgó büflé-bérlíje volt. Sárközi Teréznek vasárnap lett volna az esküvője Sárdí Qézával, a nagykanizsai járásbíróság voll irodalisztjével.
Hétfőn délben Sárközi Teréz a konyhában foglalatoskodott, rétestésztát gyúrt, amikor egyszerre rosz szul lett, szivéhez kapott és eszméiellenül összeesett. A házbelick orvosért sietlek, azonban a szerencsétlen időközben kiszenvedett. Rendőri bizottság szállt kl a helyszínre és dr. Goda Lipót városi llsztlfőorvos megállapította, hogy Sárközi Terézt szivhüdés érte.
A kir. ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
Gyerekek ki akartak siklatni egy személyvonatot
Tolna, május 8.
Néhány nappal ezelőtt három éretlen suhanc a délulán fél 6 órakor Tolna-Mőzs állomásról Budapest felé induló személyvonatot a váltó visszaállításával kl akarta siklatni. Szerencsére semmi komolyabb baj nem tör-mert a hibás váltóállást idejében észrevette a vasúti személyzet. Ai eljárás megindult.
Május 29 én indul Kanizsáról és junius 5-én jön Budapestről a filléres gyors
A polgármester elnöklésével tartott értekezlet kidolgozta
Nagykanizsa közönsége olyan elementáris erővel kivánta Kani.sának a filléres gyorsok forgalmába való bekapcsolasál, Itogy a Zalai Közlöny hasábjain elindult nyilvános ankét ma konkrét eredményeket hozott Dr. Krátky István polgármester kedden délutinra értekez\'etet hivott össze, amelynek résztvevői megállapodtak abban, hogy a város vezetősége kéli a Délivasutut: indítson május 29-én, vasárnap Nagykanizsáról Budapestre és junius 5 én Budapestről Nagykanizsára filléres gyorsot.
A Pestre induló filléres gyorsnak óriási közönség sikere igérKeiik. A Kanizsára érkező pesti vend\'gek számára pedig az értekezlet a köv.t-kezö programot állilolta össze: 1. fogadtatás a pályaudvaron; 2. olcsó tízórai a Polgári Egylet kertjében 20 filléres pohár sörrel; 3. a város megtekintése; 4 zenés mise; 5 olcsó (80 filléres) ebéd 20 filléres sörrel; 6. lóverseny; 7. NTE—Dombovár ba|no<ti futballmérkőzés; 8. népünnepély a sétatéren, dalárdák kozremü-ködéfével, gramofon-zenével, a színeszek által összeáHilotl kabaréval. (Kedvezőtlen idő esetén megismétlik
programot
az Irodalmi és Művészeti Kör előző esti Haydn-ünnep ilyét.)
A cél, amit az értekezlet maga elé tűzött, azt nyújtani, amit Nagykanizsa szerény Idegenforgalmi lehetőségeihez és még szerényebb anyagi erejéhez képest nyújtani tud, főként azonban olcsósággal a városra Irányítani az idegenek figyelmét, ami csakugyan Igen hatásos várospropaganda lehet Idegenforgalom szempontjából.
Az értekezlet az ősszel erőteljesen akarja folytatni az akciót és akkor nagyszabású szüreti mulatságot, kongresszusokat (20-as, 48-as nagygyűlések, volt piarista-növendékek, volt kereskedelmisták országos találkozója stb.) fognak rendezni Nagykanizsán.
Nagykanhsán mindenki csak örömmel veheti, ha llymódon sikerül egy kis idegenjárással uj lendületet, pár u| szint, sok elszakadt rokonnak, jóbarátnak kellemes találkozó pár óráját megszerezni.
Most már csak a Délivasut Igazgatóságától függ, hogy a kitűzött terminusokat be tudja-e illeszteni programjába.
Tavaszi és nyári u j d o n ságok
megérkeztek
5INGER
divaté ruházba.
Selyem marocainek a legújabb színekben. Nagy választók georgette-, ajour-és sima bourettekből. Színtartó panamák minden divatszinben. Bemberg- ós műselyem újdonságok. Női és férfi ruha és kabátkelmék, ruhavásznakból dus választék.
Női tavaszi kabátujdonságok érkeztek.
Rendkívül jutányos árak!
NAPI HIRIK
NAPIREND
Májua 4, szerda
Római katol.: Mónika, Flórián. Protest:
Flórián. Izraelita : Nlzan hó 33. •
Városi Muzeum is Könyvtár nyílva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-t8l 13 óráig.
Oyójcyszertári éjjeli szolgálat: a .Mária\' gyógyszertár Király-utca 40 sz. es a klskantzsai gyógyszertár.
Városi Mo gó „Infanterist Bustcr", Hangos bohóízt, világattrakció. Szenzációs Idsérómilsor.
OösfUrdó nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel. 3—13.
— Egyházi hírek. A veszprémi megyéspüspök Sallay László sűmeg-csehll káplánt, ideiglenes bezerédi adminisztrátort Karádra, Kreuíz József káplánt pedig Karádról (Keszthelyre helyezte át. A bezerédi plébániát Dety János keszthelyi káplán nyerte el.
— Meghalt a kéthelyl plébános. C>ucsay Pál pápai kamarás, kéthelyi plébános májúi 1-én, 73 éves korában meghalt. Az elhunyt lelkipásztor Hunyady József grófnak. Olló királyfi udvarmesterének nevelője volt s 30 esztendőt töltőit a kéthelyl plébánián. Nagy tudásu ember volt, visszavonult életet élt.
— A városi zeneiskola tanári kara hétfőn este 9 órakor Haydn-ünnepélyt rendez a Kaszinóban, melyen kizárólag Haydn kompozíciók kerülnek előadásra. Haydn zenetörténelmi jelentőségéről Vannay János zeneiskolai igazgató tart előadást. Közreműködik még a Városi Nőikar. Jegyek 50 fillértől 1 pengőig a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál válthatók.
— Orvosi hlr. Dr. Neumann Henrik rendeléseit újra megkezdte, Horthy Mlklós-ut 11. alatt.
— Folynak az aláírások Mussolini üdvözlésére. Tudvalevő, hogy Mussolini kormányzásának 10 éves évfordulója alkalmából a TESz sokszázezer aláírással akarja üdvözölni Olaszország nagy fiát. amit díszei albumba kötve el fog juttatni Olaszországba. Nagykanizsán az aláírások akcló|át dr. Hajdú Uyula, a TESz nagykanizsai fiókszervezetének elnöke Intézi. Az aláírások nagy számban gyűlnek.
= Futószőnyeg, szép mintákban, tartós minőség métere csak 1\'— pengő a SchQtz Áruházban.
— Polgári leányiskolát végzettek találkozója. A nagykanizsai polgári leányiskola 1926/27. tanévben végzett növendékei öt éves találkozójukat az eredeti megállapodástól eltéröleg nem pünkösd hétfőn, hanem folyó évi junius hó 29-én, Péler és Pálkor tartják meg. A rendezőség felkéri a volt növendékeket, hogy Péter és Pálkor reggel a polgári leányiskolában jelenjenek meg.
— Meghalt egy százéves asz-szony. Lázár Mártonné vlndornya-szöllösl napszámosasszony, aki mindvégig maga kereste meg a kenyerét, nébjny nappal ezelőtt 100 éves
I korában meghalt,
ZALAI KÖZLÖNY
1932 május 4.
— Műsoros-est a rel. templom-
alapra. Folyó hó 5 én, áldozócsü-törtökön este pont 8 órai kezdettel rendkívül érdekesnek ígérkező műsoros előadás lesz az evangéiikui gyülekezeti ollhonban (Csengery-ul 37. sz.) a reformálus lemplom-alap javára.
— Május 18-án anyák napja lesz az egész országban. Május 18-án az ország egész területén anyák napját rendeznek. A kultuszminiszter rendeletet adoll ki, hogy ezen a napon az iskolákban tartsanak előadásokat az a iyai szeretetről
— Férfi szövetek nafcy választéka Slnger divatáruházban. \'
— Hadirokkantak Jelentkezzenek! Miniszterelnöki rendelet szerint a hadirokkantak állami ellátásának vígleges rendezése céljából statisztikai adatokat gyűjtenek a hadirokkant gondozó hivatalok. Nagyon fontos, hogy minden hadirokkant pontosan jelenlkezzék, mert ellenkező eseibsn kiteszi magát annak, hogy elveszíti ellátmányát. A jelentkezés ideje Nagykanizsán má|us 6 és 7-ik napja, városháza, II. emelet, ajló 37. szám, Brunrur Qusztáv nyug. körjegyző, a hadirokkant gondozó hivatal vezetőjénél.
— Rendőri kihágás! Ítéletek.
Egyik helipiacos nap délelőttjén botrányos családi csendélel játszódott le a kanizsai baromfipiacon. Jóna Qyörgy napszámos összelalálkozolt kűlönváltan élő feleségével, akii rövid szóváltás után megtámadod és összevert. A rendőri kihágási biróság 4 napi elzárásra Ítélte. — Kovacslcs Oyörgyné 30 éves tólszenlmárloni asszony, akit öt évre kitiltott a rend őrség Nagykanizsáról, pénleken ismét visszatért a városba. Még egy félórát sem tartózkodhatott III, amikor a rendőrség előállította. Tiltott visszatérés miatt ötnapi elzárásra llélték. — Lérdnt Pál nagykanizsai kémény-seprösegéd egyik este, kissé ittas állapotban kivilágitatlan kerékpárral haladt az utcán, mire a rendőr Igazoltatta. Az igazoltatás után Léránt ismét felült a kerékpárra és lámpa nélkül lovább kerékpározott. A rendőri kihágási biróság 20 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
= Frottír és lenlörülközők. Jó minőség, olcsó ár. .S\'/n^erdlvatáruház
— Elitéit orvvadászok. Vodlndk István lakatosmester, valamint Jud Lajos és Rddl Péter földművesek, mindhárman gelseszlgell lakosok, ez év februárjában, tilalmi időben nyúlra vadásztak Szabó István tanitó vadászterületén, a tanító tudta és engedélye nélkül. A tárgyaláson Szabó István tanító kijelentelle, hogy orvvadászat miatt nem kívánja megbüntetésüket. Igy a lőszolgablróság kihágási bírósága csupán tittolt fegyvertartás és vadászati kihágás cimén vonta felelősségre a terhelteket és ezérl fejenként 20 - 20 pengő pénzbüntelésre ítélte őket.
— Bevonták Szentlványl Béla stagglone engedélyét. A kultuszminiszter azoktól a vidéki színigazgatóktól bevonta az engedélyi, akiknek tartozásai voilak az Országos Szinészegyesületlel szemben. Az engedélyüktől megfosztott 8 színigazgató közöli szerepel a Kanizsán is többször járt Szenlivdnyi Béla színigazgató.
Emésstéíl gyengeség, vérszegénység, lesoványodás, sápadtság, mirigybetegségek, bőrkiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a természetes „Fereno Jóísef" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezér-férfia meggyőződöli arról, hogy a valódi Ferenc József viz hatása -mindig kitűnően beválik. A Ferenc lAnel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszerllzlelekben kapható.
— Divatos tavaszi és nyári férfi szövetek métere már 4-50-fől kezdve kapható — Schütznél.
SPORTÉLET
Az országos vasutas bajnok PVSK-wal játszik vasárnap az HTE Kanizsán bajnoki mérkAzést
Nagykanizsa, május 3 Nagy napja lesz vasárnap a fulballBport híveinek Nagykanizsán. A bajnokság sorsát eldöntő „derby" mérkőzés kerül lejátszásra a Zrínyi pályán. A délnyugati kerület bajnokcsapata, a Pécsi Vasutas Sport K ub lesz az NTE ellenfele. A mérkőzés Iránt városszerte olyan nagy érdek lődés nyilvánul meg, hogy előre láthatólag rekotdköz ínségre van kl
KELLEMES
MEGLEPETÉS
a Schütz áruházban
Áruházunk vezetősége
a nehéz gazdasági viszonyokra való tettel, még ma f >
tekin-
meglepő olcsó
árak mellett árusítást rendez.
Pohár- és kenyérruha
piros beszövéssel, tartós minőség, darabja . . . 60 fillér
Kanavász
strapa minőség, méterje.........60 fillér
Kartonok
jó mosható minőség..........60 fillér
Voilok
élénk mintázatban...........70 fillér
Battiszt
szép mintákban............80 fillér
Mintás festő
általánosan ismert, kiváló Schütz-minőscg . . . 80 fillér
Siffon és vászon
tartós hófehér............80 fillér
Mintás műselymek
métere...............I. — P
Nyomott duplaszéles grenadinok
szép mintákban............1.20 P
Gyermekek örömet
Jelentős vásárlás után I drb. színes léggömböt szolgálunk ki
áruház
látás. Az érdeklődés teljesen érthető, hisz a délnyugati kerület kél legjobb csapata, az első és második helye-ftIt találkozik egymással, melyen a PVSK győzelme esetén "biztos bajnoknak tekinthető, mlg ha az NTE győz, ugy még megnyerheti a bajnokságot. A PVSK hosszú évek óta a délnyugati kerület bajnoka é6 e díszes címtől csak az NTE fosztotta meg 1926 ban, amikor a bajnokságot megnyerve, Debrecenben az elődöntőn 5:3 arányban gyözötl, mlg Miskolc ellen Budapesten a középdöntőn 6:2 arányban vereségei szenvedett.
A professzionizmus bevezetése óla az NTE úgyszólván csak vergődőn és az elteli 6 év ulán csak mojl érle\\-l formája tetőpontját és bátran mondbaljuk, hogy az amalőrsporl leg|i)bh|ai közé küzdölle fel ntagál. A PVSK pedig állandóan bajnokságot nyeit és csak az idén tudott igazán komoly riválisra akadni az NTE csapatában. Ezl ugylálszik étzi is a PVSK, nterl ajánlatot leli az NTE-nek, hogy a Nagykanizsára kiíorsolt bajnoki mérkőzésének pályaválasztói jogát adja át és a mérkőzés lejátszására menjen át Pécsre. A gyenge anyagi viszonyok között levő NTE — habár anyagilag nagyol segített volna rajta — a nagykanizsai elkes sporlközönséget szem előtt tartva, nem teljesítette a bajnok PVSK kéréséi és semmi körülmények közölt sem hajlandó Pécsre menni, hanem a mérkőzést Nagykanizsán rendezi meg.
A PVSK ugylálszik nem szívesen jön Nagykanizsára és a mérkőzés birája tekin etében is aggályai vannak. Ugyanis az eddig mindig pártatlanul bíráskodó nagykanizsai bírókat, valamint a kaposvári jobb blrókal ls vélózta azon reményben, hogy pécsi bíró vezelheti csak le ezek ulán a mérkőzést. Az NTE természetesen ebbe nem egyezett bele, hanem a délnyugati kerülettől azt kérte, hogy e ba|nokság sorsát eldöntő mérkőzésre a nyugall kerületből kűidlön bírót, amit a kerület teljesített Is és igy valószínűleg szombathelyi bitó vezeti a mérkőzési.
Remél|üjc, hogy az NTE tavaszi veretlenségét a balnok PVSK ellen is meg ludja őrizni.
(A Polgári Lövészegylet) tagjait felkérjük, hogy f. hó 6-án, pénlek délután 6 órakor a Rozgonyl-ulcal elemi Iskolában larlandó értekezleten szíveskedjenek teljes számban megjelenni. Elnökség.
(Vasutas lövészek I) Értesítem tagjainkat, hogy a lőgyakorlatokat ismét megkezdtük, mégpedig minden vasár- és ünnepnapon 9—12 órák közölt, hétköznapokon megtelelő számú tag jelentkezése esetén 16 óra után. A vezetőség.
— Rü it kii vet el családja és önmaga ellen, ha legalább egyszer próbára nem leszi szerencséjét. Vegyen egy Allimsorsiegycl és hátha Önre mosolyog ezúttal a szerencse. Kapható minden tralikban ét sors-játéktlzletben.
— A llorsszem Jankó Irlss száma ul és merész ötlettel lepi meg az olvasót. Molnár Jenő mama színvonalú, népszerű lapját mindenki élvezettel olvassa. Gáspár Antal két remek rajza leltUnést kelt. A címlapot a régi Borsszem Jankó egyik hlros Bérrajza disz.!", arnoly mu Is aktuális. Rengeteg éle. tréta, adomu és ravasz rébusz egészíti ki az uj számot. - Kérten nmtatvány-számot (Budapest, VI. Mofcaár-ti. U-I
1932 május 4
Közgazdaság
Nagyon gyenge volt a kanizsai országos vásár
A gazdák nem tudják megfizetni ■ helypénzt
A mai országol vásár várakozáson alul kedvezőtlenül folyt le. Szarvasmarhából kb. tiOO-af, lovat pedig kb. 300-al hajtottak fel. A gyenge felhajtás mellett a kereslet Is kicsiny volt. A gyenge felhajtál egyrészt abban leli magyarázatát, mert a gazdák a h.-lypénzt nem tudják meg-lizetni a mai körülmények közölt, amikor a gazda nem isj igen tudja eladni az allatát, vsgy csak potom áron. A gazdaközönség inkább a mészárosnak adja állalát, vagy megvárja, mig valaki felkeresi otthon és annak adja oda, ha mindjárt olcsób ban is. Mái dfa ii volt a gyenge vásárnak: a nagy mezei dologidő. Azonkívül tegnap volt vásár Nagyatádon, amely elsőrendűen sikerült, nagy volt a felhajtás és élénk volt az érdeklődés, sok állat cserélt gazdát.
Síjnoi, a nagykanizsai ontágoi vásáron — dacára, hogy olasz és osztrák kereskedők Is voltak, vajmi kevés állat cserélt gazdát. Svá|clak lovak iránt érdeklődlek, de ők Is csak nagyon keveset vásárollak, a megfelelő anyag hiányában.
Elkelt a vásáron: fél vagon ló Olaizorizágba és fél vagon Svá|cba, I vagon ló vágásra Olaszországba, i vagon izarvaamarha olaszországi exportra és 3 vagon szarvasmarha belföldi piacra.
Alkalmunk volt a mai vásárral kapcsolatban dr. Wolff Sándor m. klr. fóállatorvossal, a nagykanizsai városi állatorvost hivatal vezetőjével beszélni, aki a gazdák helypénx-panaszalra azl Javasolja, hogy éppen a várói érdekeinek szemmeltartasa miatt, |ó lenne, hogyha Nagykanizsa egyik legközelebbi vásárán p. o. az augusztusi vásáron a helypénzt teljesen elengedné, hogy Ily módon akkor legalább egyetlen egyszer idevonzaná a legszélesebb vidék gazdaközönségét. & nem lenne vesztesége a városnak, mert az idejövő vidéki polgárság szükségleteit is ott szerzi be, ahol állatait eladja.
Nagy propaganda Indul a selyemtenyésztés érdekében
N&gyk&nlzaa, májua a
Az ez évi selyemtermelési idény küszöbén a földművelésügyi mini z-térlum fokozottabb mértékben kívánja propagálni a selyemtermelést és ezért minden hatóságot megfelelő utasításokkal lát el. a földművelésügyi minisztérium leirata rámutat arra, hogy ez a termelési ág épp aratás elölt, tehát a legínségesebb időben nyújt a népnek munka és pénzkeresési alkalmai.
A selyemtermelés érdekében a legerősebb propagandára szólítja fel a minisztérium a járások főszoiga-birtlt. Minden községben többszöri doboltatással szólítják fel a lakós-sígot i selyemtermelésre. Ugyancsak dobszó ulján adják nyomatékosan tudomására a népnek, hogy az ulcikon, tereken és közutak mentén levő eperfákról való lombszedés-beri senki se merje megakadályozni a selyemtenyésztőket. Úgyszintén tilos a fák lomb|át ártalmas folya-aékkal hasznavehetetlenné tenni I lartózkodnl kell továbbá a selyem-termelők éretlen gúnyolódásától, vagy bántalmazásától is. Azok ellen, akik a entl tilalmak ellen vétenek, a n«°Mgok szigorúan megindítják az eljárást és súlyos büntetéssel sújtják.
2alai közlöny
w ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. vevő- és eladó közönséget, hogy
bútorüzletemet
Erzsébet-tér 11. szám alá (Törvényszék mellé) helyeztem át.
Kérem a n. é. közönség szives pártfogását továbbra Is.
Tlazta-lottol
Özv. Kukecz Antalné.
Ha azantl éa félti ruliAit
festesse, j tisztitassa
P/l£CSICS.u
■agvkahizsAn.
Elsőrendű sxaMamereielc.
FotoamatörmunkAk
kidolgozása
madara villanyra barsndezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhiváf
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést 1
Szabó Antal
aportdzlet foto-oaztályában.
Megtakarított pénzét
legelőnyösebben kamatoztatja, értékeit. okmányait legolcsóbban megőrzi a Magyar Távirati Iroda R. 1. és a Stúdió éidekkörébe tartozó
Magyar Nemzeti Gazdasági Bank R.-I.
t, IV. Károly klrály-n. 10.
a Magyar Távirati Iroda R. 1. Nyugdíjpénztára palotában. w
Nyllttér.
Mindazon barátainktól és ismerőseinktől, kikhez évtizedek hosszú során át a szeretet és megbecsülés kötelékei kapcsoltak, ezu\'on köszönünk el avval a kívánsággal, hogy bennünket jó emlékezetükben megtartani méltóztassanak.
Nagykanizsa, 1932. május 2. »«,, Blimeiictieli Vilmos és isja
Bérmálásra
legértékesebb amlék az ékszer és óra. I^agy választékban, a |rend-klvüll viszonyokhoz mérten leszállított árban kapkatók nir ZSOLDOS OYULA óráa, ékszerész éa látazeréaznél FO-ut 14. Biztosító palota
tárltl
Pária 2027^1, London 1883, Newyork
513-75, llrllssel 72-05, Milano 26-50,
Madrid 40-601 Amsterdam 208-40, Berlin
122 30, Wien---, Szófia 3-73, Prága
15 26, Varsó 57 70, Budapest -•-, Belgrád 8-96, Bukareat 3-07.
Teraéaftéisáe
Buta tv. és dt., valamint rozs Is változatlan.
Buia Uazav. 77-es 12-70-13-20, 78-aa
12 85 13-30, 79-w 13-00-13-50, 80-aa
13 10-1350, dunánt. T7-«a 12-70-12-85, 78-as 1285-1300. 79-ea 13-00-13-15, 80-as 13-10-13-29, rozs 1410—14-20; lak. árpa 16-25-16-50, zab 20-50-21-25. tengeri 16-60-16-80, korpa 12-80-13-00.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen Is kap-halók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
i iMuetl Buk deYlia-árlolyaaal
valutAk
Angolt. 2095-21-35 Belga fr. 80-00-8060 Csehk. 1696-17 06 Dánk. I14 I0-II5 I0 Dinár 9-80-10112 Dollár 570-50-573-50 Francia 1.22 30-22-50 Holt. 232"35-23273 Zloty 6400-64-50 Ul 3-45-3-95 Léva 406-419 Líra 29-28-2958 Márka 13570-136 60 Norvég 105 70-106-70
Pesela —\'--•—
Schill. ---—
Svájcit. 110-70111-40 Svéd k. 104 40-K»-40
dbvizAk
amst 231-55-232-75 Belgrád 968-1008 Berlin 135-80-136-60 Brüaael 801080*60 Bukareat 341 -349 Kopenh.114-30-115 10 London 20-88-2108
Madrid —•-•—
Milano 29*38-29-58 Newy. 571-00-574-00 Oailo 105-90-10670 Pária 22-33-22-47 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-06-4-19 Stockh. 104 60-105-40 Varsó 64-10-64-50 Wien —>•—■-ZBrlch 11080-111-40
Wien dearing árfolyama: 80.454
Felhajtás 611, eladatlan 44. - Elsőrendű 0-86-088, szedett 0-84—0-88, szedeti közép 0*76—080, könnytl 066-0-74, t-sé rendű Orcg 0*78-0*82, ll-od reidü öreg 0*68—0-82, angol aűldó I. 0-80-0-84, szalonna nagyban O96-I 00, ralr 1-10— I 16, hua m-1\'27. télaerléa 1-06-118.
liaája: Mlnlal RyoaU é« Lapklatt Vállalat, lankadnál.
Felelős Idadó: Zalai Károty.
Mlla,
RuhafiBStés^tisztit^
legszebben, legolcsóbban
Varsó Hdndornűl
GallórtisztitAsban vezetI
Hoíitiy iiiHt 8. minik 19.
ZALAI KÖZLÖNY
BUTORVASARLOK
ezrei bizonyítják »z ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban
legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
1932 május l
Nagykanizsa:
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron;
Várkerület.
Nagy Választék. Kedvező fizetési feltételek!
mÓHTUmtSEK
Klaáó elegánsan bútorozott szoba egy, vagy kit ur részére fürdőszoba haizná-laltal Rozgonyl-utca 6. 6
Lessállltott viteldíjakért modem ciukolt báraaták Kautmann Manónál rendelhetik. Telelőn 167., ij|el 571. 7
Klárié egy sióba és konybából álló lakás, mellékhelyiségekkel Széchenyi-tér 4.
Hhr golyói csapágyak .utóhoz, speciálisan olcsón Ford- & Pordaonhoz Unger Ullmann és Tóth vaskereskedésében •
aa*molom 5 Járatú, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó, lullua l én átveheló. Villa aalataaaaérláa 1600 01 beültetett szólővel. vlllatelkek kedvező ttzeté.i teltétellel eladók. Cini a kiadóhivatalban. 3
poqanyvArI
uradalmi fajboralm kaphatók literenktnt már *0 fillérért. Legkisebb tétel 25 liter. BROSS KAROLY földbirtokos _Batthyány-utca 36. szám.
Lagajabb gyermekkocsik méliaa laaxállltott árbaa raklárra érkeztek Arsaatb bazár áruháziba.
3 azobás koafartes lakás aug. 1 re kiadó. Deutsch Deák-tér 12, 3201
Egy udvsrl szoba azonnatra kiadó Deák tér 12. bórOzlet. 2252
Nlnáaaaa szakácsnó ajánlkozik Jobb házhoz Eótvda tér 5. 2251
Asztali- és fajborok
60 lttorenklnt SO HII. kapható
Dr. UCHT8CHZ11 borkersiksdéi,
1167 Csengery-ut 31.
Házhaly eladó Ut mentén, szántóföld. Clm a kiadóban.
Jelenleg 2H4
IrAaaatat és két szék eladó Qulttner villanyszerelőnél, ugyanott tanonc felvétetik. -22Ö7
Modern kettdssobás utcai lakás aug. l-re kiadó Szemeze-ntca 2. 2258
Kétszobás lakás aug. l-re kiadó Teleki ut 8. 2260
KlaSé kétszobás udvart lakás Rozgouyl utca 21. (azlnházzal szemben). -2259
Kettölzobás elószobás, vízvezetékei izép lakás kiadó aug. l-re József Ifiherceg ut 58/s. ♦
Utcai két szobás lakás, elóizoba, veranda, mellékhelyiségekkel együtt aug t-re klsdó Clányi László-utca 8/a 2261
■arfluadi répát, 3—4 métermázsát, keresek megvételre Ajánlatot Vöröamartv-nlca 36. >z. alá kérek. •
KattSaaabáa udvart lakás aug, l-re Fó ut 23. alatt kiadó. Ugyanott egy buto rozott szoba május 15-re kiadó. -2263
■aeyar-u. 10, szám. alatt egy keltfi altobáa utcai lakáa.
Horthy ■Iklás-Dt Sl. szám alátt 1 szobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó.
-2265
Balatonfanyvaa legszebb helyén kisebb vüta berendezéssel, gyümölcsössel elsdó vagy kiadó. Clm a kladcban. 2264
3 szobái kamfartaa éa egy 2 szobás lakás aug. 1 éie kiadó Deutsch Deák-tér
12. ssám. ___2201
Találtatott lapoi pénztárca | énziel. Igazolt tulajdonosa átveheti Németh Zoltán gyógyszerésznél, dr. Merkly gyógyazer-lárban. ____
olcaón -2267
Salálakéizltéahel klttlnó kapható Csengery-ut 6. emelet.
Eáju elsejei kltttiiMtok lUilsinl villany Aa antenna la éa felszerelését
legolcsóbban vállalja "«>
WEHBEBGEB LAJOS Csengery-nt 14.
Olcsó, szép ralllárjalaat vélelkény-szrr nélkül kérem megtekinteni. Rádlék, hangszórók előnyös reszlelllze-léire kaphatók. Teleion 369.
Linóleum
Szőnyegek
Szönyegvédő Rolellavászon [ Lábtörlők
Maradékok a legolcsóbban
Hirsch és Szegő
cégnél
Horthy Miklós-ut 2.
11BM
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású. -
Iijktl* aliása HiiarUlslW
Hraktár: WIISI HÓK, Hajykaalzaa
tSrááy-stsa J4. Talafsa 110.
»
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
Zsely-léle „Zala" magatiyotnási háti, iitié- éi ntaftlcita-jennetesogép.
HernyAenys-gyOrQ
(kuszórovarok éa hangyák ellen) Ejtslksll permetezftezerek. Oltóviaaz. Műtrágya -félék,
(kg.-os mennyiségben li kapható termények, főzelékfélék és virágok műtrágyázására). Magas nyomású háti gyümölcsfa permetezAgép. Kaphatók:
Ország József
•cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett).
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 101 síim
Nagykanizsa (932. máju» 5, csütörtök
Ara 16 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
iltrkesilÓJiu éi ktsdóhlvstil: Fóul 5. iiira. Keszthelyi tTókklsdóhlvetal: Kouuthutcs 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElőfUetést áll: egy hón 2 perigó »0 fillér Sieikesftóségl és íladóhlvatsll telelőn: 78. u
idegenforgalmunk fejlesztése
Irta: dr. KBNÉZ BÉLA, m. kir. kereskedelemügyi miniszter.
Az Országos Magy, r Idegenforgalmi Tanács, fennállása óta tervszerűen dolgozik a magyar Idegenforgalom fejlesztésén és a rendelkezésre álló eszközökhöz képest Igen szép eredményeket ért el. A Tanács mandáluma most lejári és áiszerve-zése meglörtént. Eddigi működése alatt kétségkívül szép eredményekel ért el, noha működését megnehezítene az, hogy nem érvényesülhettek megfelelően azok a tényezők, amelyek az idegenforgalom fejlesztéséhez szükséges fedezetet biztosítani képesek.
Az újjászervezett idegenforgalmi Tanácsban fokozott tevékenységre nyílik alkalmuk ezeknek a lényezök-nek, ami számos életrevaló terv megvalósítását teszi majd lehelövé. Hogy elkerüljük a tanács tuldimen-zionálását, kizáró\'ag azon társadalmi szervezetek, hatóságok és Intézmények képviselői foglalnak abban helye\', amelyek szakszerűen foglalkoznak m Idegenforgalommal és akiknek közreműködése garanciái nyújt arra, hogy ez a kérdés helyesen irán) ittassék és az eredmények biztosítva legyenek.
Elsősorban, szükségesnek tartom, hogy az idegenforgalommal kapcsolatos ipar és kereskedelem képviselőit bevonjuk a Tanácsba és ezeknek hathatós közreműködését biztosítsuk. Ezzel egyúttal alkalmuk lesz arra is, hogy esetleges sérelmeiket közvetlenül előterjeszthessék nálam.
Nagy súlyt fektelek arra, hogy a propagandisztikus tevékenység nc csak a nyugati államok felé orientálódjék, hanem fokoiolt mértékben forduljon a tőlünk kelelre fekvő országok irányába és elérje azl, hogy Keltt-Európa gyógyulási ke riső betegei a magyar thermális vizeket vegyék igénybe, amelyek világviszonylatoan is elsőranguak és földrajzilag is legalmasabbak számukra, mert legkönnyebben elérhetők.
Az idegenforgalmi propagandában a vidékre fpp ugy ki kell terjeszkedni, mint Budapestre. A vidéki kulturális Rócpontokat, fürdőket, etnográfiái érdekességeket meg kell ismertetni a külföldiekkel, mert cz az egyitlen mód arra, hogy az idegeneket huzamosabb ittarlózkodásra birhassuk.
A világgazdasági -Jkrlziq folytán előállott súlyos viszonyokra való tekintettel, a luxusutazások helyett, a polgári igényeknek megtelelő lehetőségekre kell a fősúlyt fektetni és ennek alapján a külföldi középosztályt kell idevonzanl. Ennek előmozdítására u|abb akciót indítottam a vízumok eltörlése iránt. Ezt a célt szolgálják továbbá a külföldi expo-ziluráink, amelyek már eddig is eredményesen működlek. A jövő esztendőre várhaló idegen forgalom
egy tetemes része a külföldön élő magyarokból rekrutálódlk. A Tanács iniciatlvájára, a külföldi magyar egyesületek nagy agilitással dolgoznak ez irányban és máris több társasutazás megszervezését jelentelték.
Nyári idegenforgalmunkat fokozni fogja a közép- és főiskolai diák-csereakció is, amely Magyarország és Németország közöli már meg van szervezve. Hasonló Irányban megindullak a tárgyalások az olasz,
osztrák, bajor, lengyel és török idegenforgalmi szervezetekkel, amelyek erenkivül általános propagandát is kifejtenek Magyarország érdekében
A belföldi Idegenforgalom érdekében Is számos inlézkedést fogánato-situnk.
Nagy súlyt helyezek arra, hogy a vidéki fürdik és nyaralóhelyek, különösen a Balaton, kullurnivó|a megfelelő legyen és Igy a belföldi közönség ne kényszerüljön arra, hogy
külföldre utazzék, ha jól és olcsón akar nyaralni. Ugyancsak e célból vettem programmba a nagyobb vidéki városok közti forgalom fejlesztését. Utasításomra a magyar királyi államvasutak a belső turisztikai forgalom fellendítése érdekében, a vasárnapi olcsó kiránduló vonatok és a kedvezményes mcnettérll jegyek bevezetésével nagy kihatású intézkedéseket tettek, amelyeknek kedvező hatása, máris jelentkezik.
Hirtelen meghalt Hankó Elemér, a népjólétit minisztérium
volt osztályfőnöke
A fegyelmi ügyekkel járó Izgalmak okozták a halált
Budapest, május 4 Hankó Elemér miniszteri tanácsos a nép|óléli minisztérium elnöki osztályának volt főnöke, ma délelőtt
hlitelen meghalt. Halálát minden valószínűség szerint agyvérzés okozta. Hankó Elemér Idegeit nagyon megviselték a fegyelmi üggyel járó
Izgalmak, — A rosszullét költözködés közben érte Hankó Elemért és a rögtön hlvotl orvosi segítség sem használt.
Németország leszámol a kommunisták atbelsta propagandájával
Feloszlatják az összes nemzetközi szabadgondolkodó szervezeteket
Berlin, május 4 A birodalmi elnök ma kisdoll rendelete a birodalmi belügyminisztérium ellenőrzése alá helyezi azokat a politikai szervezeteket, amelyeknek működése az állam tekintélyére káros. A rendelet alapján fel kell
oszlatni a nemzetközi proletár szabadgondolkodók egyesülelét, amelynek székhelye és végrehajtó bizottsága Berlinben van, valamint az ez alá rendelt vagy hozzá csatlakozó kommunista szabadgondolkozó szervezeteket.
Ezen szervezetek feloszlatásával ki akarják rántani a talajt a kommunista atheista propaganda alól, amely az, hogy a bolsevlkl forradalom elökészilése érdekében aláásta a keresztény kuliurát és erkölcsöket.
A baloldal botrányos vihar-sorozatában beszélt Bethlen a tízéves rezsimről, a t/álság okairól, a Tar dieu-t érvről és a nemzeti összefogásról
Budapest, május 4
A képviselőház ma délelőtt foly-latta a költségvetés általános vltálát. Elsőnek Schandl Károly szólalt fel. l-"oglalkoiotl az európai gazdasági viszonyok rendelésére Irányuló törekvésekkel. Hangsúlyozta, hogy igazi békére van szükség és
a gazdasági kérdésekkel kapcsolatban bizonyos területi és politikai kérdéseket is meg kellene oldani. Az ajánlott preferenciái!* rendszert nem tartja elegendőnek, a közös vámterület ellen pedig vétót kell
emelni, mert az a magyar mezőgazdaság pusztulását jelentené. Legfeljebb Olaszországgal és Ausztriával alkothatnánk egységes vámterületet. Etután elmondotta, hogy a Ounántul egyes részein nemcsak ínség lényegét, de az állatállományt Is pusztulás fenyegeti annak következtében, hogy az export megakadt, nemcsak Csehszlovákia, hanem Ausztria felé Is
Fenyő Miksa szintén gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozol!. A költségvetést nem fogadta el.
Viharok Bethlen István körül
Ezután gróf Bethlen Istvánt szó-lltolla fel az elnök. Amikor a volt miniszterelnök felállt helyéről, lün-tetö taps fogadta a kormánypárti padokból, az ellenzék pedig állandó Pfujl Pfujl" kiáltásokkal válaszoll. Á terem ekkor már egészen megtelt.
— Ml van, kísértetjárás ? — kiáltottál\' a baloldalról.
— Opláns grófi itt a tolakodó
mulli ,, . ,
A ba\'o\'dal lármája nem akarl csiUulni. Az elnök egymásután uta-sltoltu rendre a képviselőket.
Gróf Bethlen István, amint a zaj rgv kicsit enyhült, azzal kezdle beszédét hogy elismeréssel adózott a pénzügyminiszternek és a kormány-
nak, hogv sikerült a költségvetés egyensúlyát biztosítani és a valutánk értékét fenntartani Az ellenzék többsége a gazdasági helyzet alakulását a mult kormány mulasztásaira, hibáira, gazdasági tévedéseire vezeti vissza. Ez természetes, mert a 10 éves rezsim annyi ódiumot, annyi gyfllöletet gyűjtött maga ellen és talán any-nyl politikai reményt Is hamvasztott el, hogy az ellenzék elsősorban a kormánynak hibáit teszi felelőssé a helyzet alakulásáért. A miniszterelnök idézte a népszövetség pénzügyi bizottságának Jelentésit, amely kategőrikus szavak
kai mutat rá a középeurópai bajok valódi forrásaira és azt a világpiaci árak kalasztrófátis zuhanásában jelöli meg. A kereskedelempolitikai viszonyoknak u| alapokon való el-helyezése célkitűzésűnk kell, hogy legyen. Ehhez azonban kél előfeltétel szükséges. Az egyik, hogy feleslegeinket akadály nélkül helyezhessük el külföldön, a másik, hngy ez az e heiyezts a világpiaci áraknál magasabb árakon történjék. Ebben a tekintetben a békeszerződések a leg: nehezebb helyzetbe he>ztak bennünket.
— Kivénült nuiva I — szólt ekkor közbe a baloldalról Andahdzy Kas-nya Béla a szélsőbaloldal tapsa és a jobboldal viharos felháborodása közben. Az elnök Andaházy Ka«nya Bélát rendreutasította, mafd Propper Sándort folytonos közbeszólásai miatt a menlelmi bizottság elé utasítja, ami a szocialisták között
nagy vihart vált ki. A zaj annyira fokozódott, hogy
az elnök az Ölést kénytelen volt felfüggeszteni.
Szünet uián Bethlen Islván folytatta beszédéi.
Azt fejtegette, hogv a békeszerződéseken alapuló helyzetből hogyan fejlődöli a gazdasági krizls. Beszédének ezt a részéi is
állandó viharban mondotta cl, csak néha leheteti egy-
ZALAI KÖZLÖNY
1932. májúi 5
egy mondatát teljesen megérteni. Az elnök Györki Imrét Is a mentelmi bizottság elé utasította, de a zaj nem csillapodott. Erre Bethlen István gróf a jobboldal felé fordult és nem törödve a baloldal állandó zajongálával, az egységespártnak mondotta el beszéde hátralevő részét. Rámutatott arrs, hogy az a terv, amely az európai viszonyok rendezésére felmerült, tulajdonképpen bevallása annak, hogy az eddigi európai gazdasági rendszer revíziójára van szükség. A Tardleu terv bizonyos kiegészítésekkel elfogadható, a dunai államokon kívül azonban szűkségünk van a svájci, az olasz, német és francia piacokra Is. Ha a Tardleu terv nem Jár sikerrel, nem marad számunkra más, mint az Olaszországgal és Ausztriával való Osszefowis. Külföld! adósságaink rendezésének első feltétele a lényegesen alacsonyabb kamatfizetés volua.
Atiérve a belpolitikai kérdésekre hangsúlyozta, hogy leghelyesebb volna, ba politikai szempontok kikapcsolásával tisztán gazdasági program alapján Treuga Dtl jönne létre a
pártok között A délutáni ülésen Ulaln Ferenc volt az első szónok, aki polemizált Bethlen litván felstólalásával. Hangsúlyozta, hogy a volt rezsimnek nem adhat leimentést a Népszövetség pénzügyi bizottsága, ext csak a nemzet vagy a parlament adhatja meg.
Lázár Andor szerint Bethlent nem kell megvédeni az ellene felhozott vádak ellen, szerepéi majd a történelem fogja igazolni.
Matastts Oéza a kormány adópolitikájával foglalkozott, majd hangoztatta, hogy a nagybirtokosok nem tesznek eleget adózási kötelezettségeiknek.
Festetics Sándor gról visszautasította Malasits vádjait, majd állérve az interpellációkra, Eckhardt Tibor az árvizsgáló bizottság helyett halósági jellegű árvizsgáló bizottság kiküldéséi kérte. Az Interpellációt kiadták az illetékes miniszternek és az Ölés 8 óra után véget ért. A legközelebbi ülés pénteken lesz.
Ami a vadászokat érdekli!
Az 5100/1931. M E. rendelet 30 §-a a vadászjegy árát felemeli 30 pengőre a fegyverigazolvány Illetékéi és a fegyveradót 6 pengőre. A jövő Idényben egy egész évre szóló vadászjegy lehat 30 pengő, egy hónapra szóló 6 pengő lesz. Egy fegyverre szóló vadászjegynél a többlet tehát a régihez képest 2 36 pengőt fog kitenni.
Tavaly megjelfnt egy rendelet a 6140/1932. M. E„ mely a vadász-bérletek revízióját lehetővé tette. Ezt a rendeletet megváltoztatta. Illetve egyszerűsítette az 1400/1932. M E. rendelet, mely a mezőgazdasági kamarák előlII egyezségei köllségmen-tesen létesítette. (A rendekt fhinden eddigi engedményt hatálytalanít) Ha a felek megegyezni nem ludtak, az illetékes törvényszék vegyesblrósá-gához fordulhattak beadványaikkal április 30-lg. Akik ezl elmulasztották, azok a leszállítást, — a rendelet szerint a „bérmegállapítást" — csak a jövő idényre azaz 1933/34-re kérhetik.
Lapunk előfizetőinek szívesen szolgálunk vadászati ügyekben felvilágosítással — válaszbélyeg ellenében
10 éves szerződést javasol a polgármester a városi mozi bérletére
Meüállaptíották a mozUzfxődée vJiUges »x6vegít - Szombaton Mintán ül Bstxe a pJnxűgyt bizottság
Nagykanizsa, május 4 Ismeretes, hogy a mozibérlet-provizórium április 30-val lejári és így szükséges, hogy a bérlővel kötendő szerződést pirfekluá\'ják. — Magyar János igazgató eddigi működésivel eléggé beblzonyltglla a vároii mozi vezetésére való rátermettségét és képességét, hogy a maga elé tűzött feladatokai ugy a közönség, mint a város szempontjából megoldj],
A Magyar Jinos igazgatóval kötendő szerződés — értesülés sietint — 10 évre szól, hogy ideje legyen a mozit modernizálni és mindazon technikai és művészi beruhárásokat
eszközölni, amelyekre a mai követelmények közepette szükség van.
Dr. Prack Islván kö; Igazgatási tanácsnok és dr. Bartha István tegnap a polgármesternél megszövegezték a Migyar Jánossal megkötendő szerződést. amely mindenben szabad kezet ad a városnak, amennyiben nem vezetné kellően a mozit, a wfros neki bármikor ezen at alapon felmondhst.
A szerződés végleges szövege a pénzügyi bizottságnak szombat délután fél 6 ó akor a polgármesternél tartandó ülése elé kerUl, amely meghozza Javaslatát a képviseiötes\'tt-lelnek.
A D éllvasnt elfogadta a kiránduló vonatok terminusait
A vidék községeiből is nagy az érdeklődés
Nagykulzaa, mAJuo <
A polgármesternél kedden délután lefolyt értekezlet ha\'ározalát a kiránduló vonalnak Budapestről Nagykanizsára és Nagykanizsáról Budapestre való elindítása tárgyában Polónyi Oéza, a nagykanizsai DSzA vasút forgalmi főnöke teleionon je-ientelle a budapesti Igazgatóságnak, ahol szerdán délelőtt tárgyalás alá vélték azl.
Ugyanis más városok már előzőleg ugyancsak május 29-re és junlus 5-re állapitolták meg a kiránduló vonat indítását és jelentették azt az igazgatóságnak. Az ügyosztálynak azért tanácskoznia kellelt, hogy technikailag klvihetö-e a kérdéses napokon a nagykanizsai kiránduló
vonalok bele illesztése.
A Dálívasul igazgatóOga azután
délután telefonon értesítette Polónyi Oéza forgilmihivalali főnököt, hogv
az Igazgatóság elfogadja a kit terminust, május 29-et és Junlus 5ét.
A Nagykanizsáról Budapestre május 29-én induló kiránduló vonat reggel 5 és 6 óra között indul el a nagykanizsai állomásról és Buda-Destre érkezik 9—10 óra körött Vissz indul Budapestről kb. ette 8 órakor és éjfélkor fut be a nagykanizsai állomásra Körülbelül ugyanez áll a Budapeslről Nagykanizsára induló kiránduló vonatra.
A viteldíj kb. 4 80 pengő lesz oda és vissza a rendes 19 20 pen. ő
VÁROSI MOZGÓ.
Péntakan, május 8-én. Csak agy napi
A színi-idény előtti búcsú-műsorunk bomba-sorozatéból I
Az Idei évad egyik legkedvesebb filmje:
Székely Ibolya Walter Jansen Ottó Walburg
alakításával, a világhírű STRANSKY muzsikával
ŐFENSÉGE CSÓKJA
Világattrakció! Pazar kiállítás! Fülbemászó zene!
El&adások kezdete: 5, 7 ós 9 órakor.
helyett III. osztályú kocsikon.
Amit a Dlllvaiul ezzel a közönségnek nyujl, mindenképen megérdemli a legteljesebb elismerést és azt is, hogy minél löbben vegyék Igénybe.
A kiránduló vonatok akciójába dr. Laubhatmer Alán főszolgabíró a vidék községeit is nagy agilitással kapcsolta be, ugy hogy a falvak lakossága köréből Is sokan fognak az olcsó vonattal Budapestre utazni Ez annyiból is \'irvendeles, mert hiszen egy vasárnapi felruccanás akár a főváros megismerése, akár rokoni látogatás a cél, nem lehet csak a városlak privilégiuma. A főszolgabíró különben egy nagyon megszívlelendő ötletével Is bekapcsolódott az ügybe. A menet jegyiroda uljin azt a javaslatot terjesztette a Bszkrt elé, hogy a filléres vonatok közönségéneit filléres villamosjegyeket Is adjanak kt a vasuil Jeggyel együtt, ami 50— 60 fillérért egész napra érvényes legyen bizonyos számú útra. Igy d volna kerülhető, hogy ne kelljen a (Kirándulónak villamosra annyit elköltenie, mint amennyibe at égési uitköhsége kerül. A javallat most a Bszkrt elölt fekulk.
Megy a gőzös Kanizsára...
Hosszú vajúdás után örömmel értesültem a Zalai Közlfny tegnapi számából, hogy májul 29-én indul Kanizsáról és junlus 5-én Jön Budapestről a fillérét gyors, tehát az eddig egymással szembenálló két párt kívánsága teljesedik. Abban a reményben, hogy a közöli program nem a végleges, mini a fillérét gyors egyik első optimista propagátorának, engedtessék meg, hopy a hoz néhány megjegyzést tűrhessek. Mielőtt azonban ezt megtenném, mindnyájnnk elismerését kell tolmácsolni a város agilis vezetőségének, főképpen dr. Krátky István polgármesternek, aki beteglége ellenére is kérésztől tudta vinni városunk szempontjából e nagyjelentőségű filléres gyors beállítását.
1. .Fogadtatás a pályaudvaron". Miután mindenben az első impresz-szió a legfontosabb, nagyon kedves volna, ha a Kanizsáról elhelyezett katonazenekar helyett a helybeli d-gányzenekarokbói összeállított mon-stre-zenekar fogadná, Illetve hangjai mellett vonulnának be a vendégek a zászlódlsszel ékesített várostu. Emelné a bevonulás báját, ha a leventék lovasbandériuma is csikós-ruhába őttözve résztvenne a bevonulásban a cserkészekkel, leventékkel stb. együtt.
2. .Olcsó tízórai a Polgári Egyletben" igen ügyes megoldás, mert hangsúlyozni kell, hogy a vendégeket valóban ciak a legolcsóbb és legeiőzékenyebb kiszolgálás mellett lehet kielégíteni s nem követni Szeged példáját az egypengős sörrel, amit a parlamentben is szóvátették!
3. ^A város megtekintése" e programpontjában nagyon hdyes lenne mindjárt gyönyörű parknnkon át a vasutparti sétányon a vendégeknek a néhány percnyire fekvő btgolai és szentgyörgyvári hegyeket, mint igazán szép és érdekes látványosságot bemutatni. A menet étén esetleg cigányzene haladhatna a hangulat
1831 május 5.
emelésire. Meg vagyok róla győződve, hqgy a vendégek »agy hányada még ■zflllőhegyel, de átég szőllötökél sem látott életében I Ez esetleg t* feUMitrtt kor-sátrakkal egyúttal |6 propaganda lenne a kanizsai bornak isi
4. ,Zenés mise" és az 5. „o/csd ebéit, 6. .lóverseny" )ó program-számok. Már kevésbbé inondhalú annak a 7. szám ,NTE-Dombovár bajnoki fulbaUmérkőtés". Az NTE ma már vidéki viszonylatban jóké-pességít csapat s éppen ezért 4ia a fővárosi vendégeknek a vidék a malőr-sportját akarjuk bemutatni, akkor egy megfelelő ellenjelel kell szembe állítani. Jó lemie a bajnoki mérkőzés terminusát egy más napra áttenni és junius 5-éTe egy |ó amatőrcsapalot talán Pécsről lehozni.
A Zalai KBzlBny nagy publicitásának megvolt eddig az eredménye, a cél elérése érdekében helyes volna, ha a Junius 5-iki programhoz a város érdekében minél főbben szólnának hozzá, amellyel lehetségesnek tartom, hogy azt még változatosabbá és élvezetesebbé tudjuk lenni.
Befejezőül volna még egy propo-ziclónt, melyet az illetékesek figyelmébe ajánlok. Célszerű lenne a végleges program elkészülése után tgy kis füzetecskét nyomtattatni csekély költséggel, mely tartalmazná ■ programot a helyek vázlatos megjelölésével, valamintélvezetes, hozzáférhető stílusban Nagykanizsa város kulturális és Jóképpen gazdasági Jelentő-ságél. E füzetecskét a jegyeladással egyidejűleg kellene az utasoknak átadni. Mint jó üzletembernek, nem szabad a vevő előtt sokat panaszkodni a rossz üzletmenetről, ugy ebben iz Ismertetőben nem a panaszoknak, hínem az adott helyzetnek megfelelően, Nagykanizsa óriási gazdasági lehetőségeiről kell beszámolni.
« J-
Agyontaposta a bika
ailiimttvAn, május 4
Halálos szerencsétlenség történt hétfőn este Ötdöehenye községben. Horváth Jórséf 60 éves gazdálkodó iz Istállóban foglalkozott, amikor az egyik btka megvadult, -fellökte, majd alellsmerhetetlenségig Összetaposta a szerencsétlen embert. Haláláért senkit sem terhel felelősség.
2A1JU kAzlAnY
0«epp V*Jja a kV veti
A ttw, hogy 4a epetiölyAgban tö/ténö kezdetleges lerakódásokat senklsem vc»zi észre; amtdSnia tájaatmak már mutalkoz-. «kkor .már « kikipzftdés nagyun "•MretíiUdtm. \' Ettél -« veszélytől megóv-h*\'l« magát mtndwAI, , ha napaata egy-két ^•kárfe»»<lelvteet tMlk. u
lövő szombaton kezdődik a szlnlszezon Kanizsán
NagykonlzM, májún 4 Akármilyen nehéz is az ember sora a kanizsai végváiosban, a színészek megérkezése elé mégi< felvillanyozott érdeklődéssel tekint a a város ku\'iurszomjas közönsége. Most végre megvan a terminus is : — május 14-én lesz az első előadás, a Hamburgi menyasszony. A
társulat „leszállított helyárakat, kiegyensúlyozott. művészi előadásokat, fegyelmet, szorgalmat, beoületes Jó szándékot és komoly művészi hivattat" igér és biztosak vagyunk ab ban, hogy mindezt valóra is váltia.
Fodor Elek h. igazgató megérke zen Nagykanizsára és megkezdte a bérlelek beszervezését.
Tavaszi és nyári újdonságok
megérkeztek
5INGER
divatáruházba.
Selyem marocainek a legújabb szinek-ben. Nagy választék georgette-, ajour-és sima bourettekből. Színtartó panamák minden divatszinben. Bemberg- és műselyem újdonságok. Női és férfi ruha és kabátkelmék, ruhavásznakból dus választék.
Női tavaszi kabátujdonságok érkeztek.
Rendkívül jutányos árak!
lElsiUKasxíoíía az ap/a nyugtilfái, axtán egy leánnyal eliUnt
Nagykanizsa, május 4 | ezalatt meghozta a postás a A gyermeki háládatlanság és köny-nyelmüség megdöbbentő esetében indított nyomozást szerdán délelőtt a nagykanizsai rendőrség.
A délelőtt folyamán egy Idős, .nyugdijai .vasutas jelent meg a rendőrségen, ahol WJetealésI tett a «a, egy állásnélküli szabósegéd ellen, aaki elsikkasztotta az apja nyugdiját. <Az összeg maga nem olyan nagy, mert csak 27 pengőről van szó, de tia valakinek ebből a pénzből kell kijönnie egy hónapig, akkor bizony katasztrofális lehel ilyen kis összegnek is az elvesztése. A tel|esen kétségbeesett apa, aki most egy egész hónapnak egyetlen fillér nélkül néz elébe, elmondotta, hogy Özvegyem-; ber éi együtt lakik a fiával. Valamelyik délelőtt nem volt otthon él
nyug-
dijesekket, smlt a fia vett át. A lelkiismeretlen fiu-ezután elment a postára és az apja tudta nélkül felvette a 27 pengőt.
A fiatalember nem mert ezután az apja szeme elé kerfllni, hanem tBbb apróságot bevásárolt maflának, majd megismerkedett egy leánnyal, aktvei együtt kedden este még Kanizsán látták.
A rendőrség megindította a nyomozást a tékozló fiu kézrekeritésére.
Fényes, kapott ruháját| ujjá varázsolja a
I doboz £ ruhára BO fillér L» IBUJ MM1»IIHI>i 1
l.dmsi.,»,íwit jiwl-ttt S. fatta-mli
Vidéki JrthMtMpvtesIct és egynt-rtniHjaU\'l)ayében • Nemzetközi Vásáron n Veayésaetl óavlMonhan ?»o mrgyeluitk.
Alléat hm foglalni a n«C|rl(Mta«al OTI kina»(Uttt»ác ujabb leépűtéae ellen
Nagykanizsa, május 4 Az OTI legutóbbi tisztviselői redukciójával kapcsolatban híre terjedi annak, hogy a nagykanizsai OTI kirendeltaágnél \'Is lesznek személyzeti Itépi lesek. Hírek keringtek arról, hogy a mostani 12 főnyi tisztviselői létszámból valószínűleg négy alkat-imazott elboasá|tásra kerül. A nagykanizsai OTI tisztviselők korében a hirekérlhetOnyugtalanságot kelteltek.
Alkalmunk volt beavatott \'helyen ebben az ügyben érdeklődni. Azt az Információt kaptuk,, hogy a nagykanizsai kirendeltség eddig semmiféle rendelkezést vagy utaiitást a tisztviselőinek redukciójára vonatkozólag nem kapott, ugyanez -áll a zalaegerszegi kerületre.
Miután a tisztviselői létszámcsökkentést junius l-ig végre kall baltául, illetékes helyen is tisztiben kell lenni azzal,,hogy Nagykanizsán egy tlulvieelő-léUzáracaOltkentés egyenlő lenne az adminisztráció olyan megnehezítésével, ami aem a kirendeltségnek, sem a biztosítottaknak nem érdeke. Már pedig egy Intézménynél sincs nagyobb szükség az ügyek ^gyors elintézésére, mint éppen u OTI-nál, ahol életre megy igen sok intézkedés. Nagykanizsán a mostani tisztviselői apparátus éppen hogy el tudja végezni,a sok ezer taggal járó munkáját
Mindenesetre jó lenne, hogyha a nagykanizsai érdekeltségek már eieve vétót emelnének az amúgy is-Zaia-
2erszegen át történő kftrtt Iményes minisztrációjiak még nehezebbé tétele ellen.
Elég volt már a nagykanizsai .leépítésekből.-_
Hol Imkjunk BudmpttUn ?
, I. Atilla utca 83.
BELLEVUE gs^j-g-LONDON SZÁLLÓ
m p i-ao.
3 iNkad<H#e.
X!
— Divatos tavaszi és nyári (érti szövetek métere mér 4r50-fől kezdve kapható — ScMUnél.
m
m
mindenkinek, Jó rádiókészülékkel. Próbálja meg a 3-f-1 lámpás hangszóróval •gytoépiMt 7033-es Orion Európavevőt; kl fogja elégíteni.
Qyártja: Orten lnélámpejyár
ZALAI KÖZLÖNV
kliütz-kabátban
mindenki elegáns!
Botrány >a budapesti törvényszéken
A hallgatók elverték a koronatanút, az elitéit vádlott megszokott
Budapest, május 4 A büntető törvényszéken Katser János magántisztviselői, Tausz Tetéz háztartásbeli nöt és Tlschler Jánosné varrónőt felenkint két évi fegyházra ilélték, meri a nagyobb áruházakban lopkodták a vásárlók pénzét és áru-Ját. Az Ítélethirdetés után a tárgyalóteremben egybegyűlt kétes elemek, nyilván a vádlottak társaságához tartozók, az előszobában agyba-fóbe verték a per koronalanu/ál, Sárközi Kálmán magántisztviselői. A nagy ztlrzavarban az egyik vádlott, Kalset János megszökött. Mire a fogház-orök jöttek rendet teremteni, a botrányt okozók is eltűntek.
Egy vadásztársaság a vonat kerekei alatt
*« •mpr«aa alHtHt a> aatikanrt, Imi halott
Kolozsvár, május 4 Kolozsvár közelében az egyik vas-Ull átjárónál az expressvonat elütött egy autóbuszt. Hat ember meghalt, egy nő súlyosan megsebesült. A szerencsétlenségei a soffőr gondatlansága idézte elő. A szerencsétlenül járlak vadászatról jöltek.
A bírák és figyészek
a kinevezések felfüggesztése és a flzetésleszállitás ellen
Budapest, május 4 Az Oszágos Biról és Ügyészi Egyesület igazgatósága határozatiig kimondotta, hogy a kinevezések felfüggesztése és a legutóbbi fizetéscsökkentéssel szemben a kormányhoz sürgős felterjesztést Inléz.
Olajozzák a kiskanizsai országutat
A munkálatokat néhány napon belül meíhezdlk
Nagykanizsa, májua 4 Kiskanizsa polgársága mintegy két év előtt kérelmezte az országul olajozását. Most azlán teljesedésbe megy régi vágya, amennyiben az ál-
IdmépilészeU hivatal intézkedett, hogy néhány napon belül kezdjék meg a kiskanizsai országul olajozását. Az olaj már a nagykanizsai állomásra érkezett.
Agyonlőtte magát a kálmáncsal segédjegyző
Az Öngyilkosság oka Ismeretlen
Barcs, májua 4 Rejtélyes hátterű öngyilkosság tartja Izgalomban Kálmáncsa község lakólt.
Vasárnap reggel zárva találták Csaba Kornél 26 éves kálmáncsai
segédjegyző lakását. Rosszat sejlve fellőnék az a|ló! és benn a haló szobiban átlőtt fejlel, holian talál-t-lk a segédjegyzőt. Mellelte hevert a Prommer-pisztolya, amivel agyonlőtte magát. A tragédia oka ismeretlen.
A sirásó halálát lelte a beomlott sirgödörben
Kaposvár, május 4 Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt Patca kisközség teme-tójehen.
Bellai József 33 éves sírásó egyik társával slrgödröt ásott a patcil temetőben Amikor a sírgödör nagyjából készen voll, Bellai József beleugrott, hogy a fenekén az oldalásást
elvégezze. Ali^ telt azonban néhány vágást, a sírgödör váratlanul beomlott é) a súlyos földtnnrg mega alá temelte a szerencsétlen emberi
A másik sírásó azonnal Bellai segítségére sittéit, akit sikerült ugyan élvi kiásnia a föld alól, de olyan súlyos belső sétüléseket szenve dett, hogy tövldesen belehalt sérüléseibe.
Egy 12 és egy 15 éves leány Kanizsáról gyalog szökött Budapest felé a nyomozás elől
A két szökevényt Keszthelyen elfogták
Nagykanizsa, mAJus 4 Néhány hónappal ezelőtt a nagykanizsai rendőrség egy megdöbbentő ügyben folylatott nyomozást, melynek központjában egy listai, 12 éves leány éa több lelkiismeretlen suhanc állott. A hatósági eljárás következményei elöl annyira megijedt a leány, hogy szökésre hitározta el magái. Budapestre szeretett volna (elmenni, de nem volt bátorsága egyedül nekivágni a hosszú gyaloglásnak és ezért összeismerkedett egy nála három évvel Idősebb leánnyal, akivel megegyezett, hogy megszöknek Nagykanizsáról.
A két leány az elmúlt hónapban, április 15 én minden előzetes bejelentés és bucsusor nélkül eltngyta a szülői házat és gyalog nekivágott
az útnak Budapest felé A leányok szülei nyomban jelenlellék az ese let a rendőrségnek, amely tádló-körözést bocHálolt ki a szökevények ellen. A körözés eredménnyel fátl, mert a keszthelyi csendőrség vasárnap arról értesiletti a nagykanizsai rendőrkapitányságot, hogy a két leányt elfogták Keszthelyen.
A szökevények egy csendőr kíséretében szerdán délelőtt érkeztek Nigykanizsára. Az Idősebb leányi átadta szüleinek a rendőrség, a fiatalabbat azonban áttette a fiatalkorúak bíróságához, mert veszedelmes erkölcsi életében sürgős és hozzáérlő beavatkozásra van szükség.
=» Férfi szövetek nagy választéka Slnger divatát uháiban.
i
ön Is lCÖUÖXKÖMlC ? A t«zés nem gond, mert Molnár étkezdében Erzsébet-tér 2. sz. alatt
im négy fogéaos «béd 80 fillér.
1
VÁROSI MOZGÓ
Május S-én. Csütörtökön.
Bucsúelőadások sorozatából nagy Qnnepl műsor:
2 órán át szüntelenül tartó tomboló kaoagó orkán I
A pléh arcú Busler Keaton, a komikusok királyának uj szenzációja:
INFANTERIST BUSTER
Egy önkéntelen önkéntes kalandjai a fronl és a 6zoknya körül I Hangos bohózat világattrakció 9 eresztésben.
Ezenkívül:
I. STAR éa PAH a leányszBktetfik I 7
2. METRÓ vilóghiradó.
3. FOX hangos híradó.
Előadások kezdete 3, 6, 7 és 9 órakor.
•y
19& május 6
. „Ideál"
cipöéruházbait
vegye Fö-ut 12. sz. alatt
Olcsó áraink a sok közül:
Nfll pántos és regatta trottórdpök I\' 9-80, 11.80, 12.80, 14 80, 151« éa feljebb.
Nfll színes Bór, antilop és lakkcipók legújabb formákban P 12.80, 14.80, 15-80, 17.90 és feljebb.
Férfi clpSk szavatolt minőségben P 12.80, 1450, 16.-, 1680 éa feljebb.
Szandálok, azandoleffek,
tenntszcIpfíh, gyermek-cípOk stb. óriást választékban.
Asszonyoknak
A modern nó koplalás nélkül Is le tud fogyni
Abbazla, 1082 áprilta (Coplryght)
Minden kor megtermi a maga asszonytipusát. Azelőtt a molett nők voltak divatban s ha végignézünk a középkori piktorok mesteri alkotásain, azt látjuk, hogy a várurnők és a büszke lovagok ideáljai lelt kebellel mosolyognak le ránk a kopott vásznakról.
Ma a nö törékeny és szelid szerelne lenni.
Az asszonyoknak állalábin nagy gondot okoz a lesoványodás. Hogy testsúlyukból leadjanak valamit, valósággal kinozzák magukat. Citromot ebédelnek, salátát vacsoráznak, nem mernek meginni egy pohár vizel se. Pedig voltaképen nincs is szüksége a modern nőnek ezekre az Inkvizíciós kínzásokra. Sőt ezek Igen gyakran Igen ártalmasak, sőt veszedelmesek is.
Mindig kockázatos dolog orvosi ellenőrzés nélkül fogyni.
A modern orvosi tudomány ma már olyan eszközökkel dolgozik, amelyek biztosabbak, mint a citromos ebéd, emellett pedig nincsenek ártalmára a szép asszonynak.
Hogy lehel tehát lefogyni ugy, hogy a kura melleit ne kelljen koplalni? Erre a kérdésié régi barátom, Lakatos Viktor doktor, aki nemcsak orvos, hanem okos eszű ember is, Imigyen felelt nekem az ötórai lea mu sikájának exotikus akkordjai melleit:
— Minden embernél más körülmény okozza a hízást és minden embernek más módszer melleit kell lefogynia. Mi már nem elégedhetünk meg azzal, hogy általános diétákat főzzünk a konyháinkban, az orvosnak külön kell foglalkoznia minden betegével és külön kell megállapítani minden vendég szdmára a diétát. A modern s;anató lumok-
A Polgári Egylet kerthelyisége nyitya!
Délelőttönként zónarcgjzel! egy pohár sOrrel é» kc-nyérrefP —-SB.
Ozsona zene, Vlg fiuk Jazsbandjával.
KHUnó olcsó ételek, Balaton melléki I. rendU borok. Elózékeny kiszolgálás.
Szíves pártfogást kér
Bakó József
vendéglői.
1632 május 5
Mn mindenütt, mindcnekelőll meg-jllapilják, hogy őnagysága egészség rovása ilílklll mennyit fogyhat le. ||a ezt megállapitolluk, akkor szinte ceruzával a kezünkben papiroson számítjuk ki, hogy mennyi kalóriái kell elvonni a napi étkezésből, hogy njy deka fogyást idézzünk elő. , III nem a mennyiség fon\'os, hanem a kalórlatarlalum. íme egy példa arra, hogy abbáziai szanatóriumomban egy igen bá|os bécsi asszonynak ml a napi menüje:
Xríutll: tea, sonka, 2 tojás és kétszersült.
Tízórai: gyümö\'ca.
EM-. lét csirke, burgonya, karfiol, saláta, sajt.
Uzsonna: tea, 2 tojás, gytlmfl\'cs, két-aursüli.
Vixsora: hal, boilusiclet, vegyes főze-lék, sa\'áta, kompót, sa|t, gyU mölcs.
— Tehát bőséges a menü. A fogyókúrás hölgy nem is tudja elfogyasztani, jóllakik, de emellett mégis lefogy. Miért? Egyszerű a kérdésre a felelet. EbbóI a bőséges menüből annyi kalória hiányzik, ami elegendő ahhoz, hogy a szép atxzony heli másfél kilót fogyjon. Ebbei a menüben nincs se liszl, se zBÍr, se cukor. A főzelékek rántis nélkül, francia módra készüllek, a teában és kompólban édesítőszerek vannak cukor helyeit és a menüből hiányzik a lészla. A sonkáról lev.igjuk a zsíros részt, a gyümölcsből olyanokai adunk, aminőket a kura megenged, kikapcsoljuk a hízást elő mozdító kövér sajtokat, a pácienj azonban ezt észre se veszi, ő csak álmélkodik, hogy igy is lehet fogyni. És a hél végén csodálkozással álla pilja meg, hogy dekára annyit fo-gyoll, amennyit én, vagy a dokiorom előirtunk és szükségesnek tartunk.
— Ehhez a kúrához le.mészetesen hoizátar ozik a rendes napi séta, a megfelelő sporlolás, de se az egyik, se a másik semmiben sem külöm-böz k a modern nő megszokott életrendjébe illesztett programtól, senkire se ró túlságos terheket, kényelmes, hogy ugy mondjam komótos minden vonaWozásb n és őnagysága a kura végeztével boldog in ál lapítja meg, hogy minden önkínzás nélkül löbbel fogyott, mint barátnője, aki ökölbeszorított kezekkel és könnyes szemekkel tegnap két savanyu almái eveit meg ebédre . . .
Pmíi Jób
- Férfi éa női kalapokból nagy raktár, Alakítások. Olcsó Ar. Vlda.
M
AGYAR
KÖNYVNAP
május 17., IS., II.
szenzációja lesz
ZlUhy Lajos :
két fogoly
• rendkívül sikert aratott regénye 624 oldal terjedelemben, egész vászonkötésben a P-ős árban ;
Arany János: összes BALLADÁI
a világirodalom náratla-
• nul álló remekei Zichy Mihály illusztrációival, melyek eddig csak a drága dlszkiadásokban voltak hozzátérhetők.
Beszerezhetők és clójegyezhetók már inosl a Magyar Könyvnap alkalmára
FISCHEL
^"^kereskedésben NAGYKANIZSA, Horthy Miklós ul I.
2ALAI KÖZLÖNV
NAPI HÍREK
napirend
Májua 5, oaütSrtSk
Római katol.: Aldozócatltörtök. Protest:
Aldozócaütörtők. Izr.: Nlzsn hó 28 *
Városi Muzeum és Könyvtár nyílva Csütörtökön és vasárnap délelőtt ib-lől 12 óráig.
Ovópszertárl éjjeli siolgálnt i • .Máila gyógyszertár Kirá\'y illca 40 sz " » kiskanlasal gyóíyasertár.
Városi Mo gó .Infanlerlst Buster", Hangos bohózat, világattrakció. Szenzációs klsérőmüsor.
Qóafürdó nyitva reggel 8 órától este 8 óráig (hétté, szerda, pánlek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
Május 8, pántak
Római katolikus \'. Jinoaap. Prolesi : frlda Izrae\'lta: Nlzan hő SO.
Városi Moz^ó. .őfensége csók|a", az Idei évad egyik legkedvesebb filmje. I szar kiállítás, fülbemászó zene.
— A lőrhéncl bucsu ma, á\'dozó-csűlötiokon lesz. A tavaszi pompába borult hegyet NaRykanlisáról is sokan fogiák felkeresni Az ünnepi szentbeszédet és Istentiszteletet P. Kocsis Ödön lerences lelkész mondla délelőtt II órakor.
- Műszaki hlr. Székely Nándor flldmérésl és építési szakmérnök Irodája Nagykanizsán Sienl Imre herceg utca 9. sz. alalt van.
— Halálozás. Súlyos csapás érte\' Inolay Uszlót, a nagykanizsai fém-Ipari szakiskola igazgatóját. Felesége, szUleletl Bedő Teréz, hosszú és sok szenvedés ulán tegnap déiulán jobblétre szenderült. Pénteken délután 5 órakor temetik a temető halottasházából a rel. egyhtz szertartása szerint, A mélyen sújtott család gyá-srában egész Nagykanizsa társa dalma osztozik.
— A zeneiskola tanárainak Haydn hangversenye 9-én, bél lón esle 9 órakor lesz a Kaszinóban. A műsorban zongoratrio, zongora-hegedű szonáta, zongora izóló, gordonka izóló számok szerepelnek, további dalok zongoratrio kiséretljl, egy ária és néhány kórus szám. A program tehát Haydn zeneizerzől munkásságát sok oldalról mutatja be, azonban nem lesz tul terjengős. Az iskola tanárain kívül közreműködik még a Városi Nöiknr. jegyek 50 fillértől 1 p.-ngöig a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál kaphatók.
— A Faragó—Otö kiállítás hétfőig nyitva van még, mától fogva álköllözött az Elaő Magyar Altalános pilótában a Kertész-cukrászda volt helyiségébe. A sorsolás aláírásgyűjtése ma megkezdődik. Bilépés dlj-< lalan. Nyitva egész nap.
— Uram I Ha pünkösdre |ó cipőt olcsón akar venni, keresse fel bizalommal az .Ideál\' dpőáruházal, Főút 12. szám.
Nagy olcsósággal és szívélyes vendégszeretettel várja Budapest a Nemzetközi Vásár látogatóit
Nagyszabású sport és társadalmi események, kongresszusok, előadások, bemutatások, kirándulások, bornap
A május 7-én keidődő Budapesti Nemzetközi Vásár ezldén lengeteg szenzációs újdonságot hoz, felépítésében merőben u/szera és fóval nagyobb mint a tavalyi. Amíg a vásár ezernyi miglepetést tartogat, eddig miga Budapest szíves vendégszereteltei várja a vidéki is a külföldi látogatókat.
A budapesti szállodák, vendéglők, kívíhá-ak, a főv\'.rosl üzletek, szin-há\'ak, mozik vezetői mind elhatározták már, hogy bármekkora is lesz a Vásár révén és a Vásár ideje alatt a forgalom, egyetlen fillérrel sem drágítanak
Azok a látogatók, akik az u. n. . vásárlgazolvány\' -nyal utam *k Budapestre, még az érvényben lévi olcsó árakból Is jelentós kedvezményeket kapnak, m rl a vásárlgazolvány, amely tudva\'évöen féláron való utazásra és a vásár területire való háromszori Ingyenes belipésre jogosít, egy sereg kedvezményes jegy váltására jo^osiló szelvényt Is tartalmaz: szinhizban, moziban, hangversenyre, fürdóben, Margitszigetre, ítb. síb. Vásárlgazolvány! mindenki szerezhet magának a niene jegyirodákban, a körs\'gházin. Féláron pedig már május 2 óta lehet a vásárlgazolvánnyal Budapestre ulazni.
A vasutak megerősített szerelvinyek-
kel közlekednek a határállomásoktól Budapestig.
A vásár Ideje alalt rengeteg sport-és társad almi esemény részese lesznek a látogalók. Ekkor larllák meg Budapesten a magyar o\'asz football-mérközést, a lóversen-téren ekkor furatnak az Asszonyok dijáért és a Klrálydijérl, ekkor rendezik a Magyar Poloklub meellngjél, ekkor lesz a finn magyar Davis-Kup tennis-mérkőzés, Anyák Napja, a Pcn Klub kongresszusa, filatéliai, kiállítás, országos kardverseny, úszóversenyek s még egy sereg egyéb társadalmi és sporlesemény esik a vásár idejére.
a vásir vezetősége nagyszabású kongresszus-csarnokot épít eleit a vásár területén. Itt a nap minden órá|ában lesznek kondié iszusok, nagyé.tékü előadások, divatbemutatók is Itt rendezik a bornapot Is.
Külön napot állítanak a magvar borpropaganda szolgálatába,olcsó borkostolókkal, előadásokkal, a magyar borfajták bemutatásával. Terv szerint még a pesti vendéglősök is borkostolókat adnak a vendégeknek. Egyszóval lesz látni, hallani, gyönyörködni és tanulni való bőségesen. És lesz olcsóság és lesz vendégszere et, amely mindenki részére felejthetet-lenni fogja tenni a Budapesten töltött napokat. (=)
Ha azeratl éa félti puháit
festesse, j tisztitassa
PjICCSICS,,,
NAGYKANIZSÁN.
ElsörendU sxaklsmere/ek.
Nagyon sok az orbáncoi beteg Nagykanizsán
Olcsó népfürdőt követel a város közegészségügye
Nngykanlsaa, május 4 Az utóbbi időben mindiöbb or-báncos megbetegedésről lehet hallani a városban. Az orbánc ragályos betegség és könnyen megkapható. Kérdést intéztünk erre vonatkozólag a nagykanizsai orvostársadalom egy vezető tagjához, aki megerősítette, hogy Nagykanizsán valóban sok az orbáiicban megbetegedettek száma. Van olyan ház, — mondotta infor-málorunk — ahol egy családban többen szenvednek ebben a betegségben, sőt tudok egy házról, ahol mindenki átment orbincon. Hogy mi a teendő? Mindenesetre az orvosi tudomány igyekszik segileni, azonban a közönségnek magának is kell yigyáznia. Sok minden segiti elő az orbáncot. Az egészségtelen, nedves lakások, tisztátalanság slb. Azért nagyon fontos lenne Nagykanizsa közegészségügye szempontjából egy olcsó és mindenki számára hozzáférhető népfürdő felállítása. Ez még a aporíszempontok-nál is fonfosabb és elóbbrevalób. Szépek és dicséretreméltók a strandfürdőnél a magasabb, szempontok, a testnevelés, de emmenler fontos, hogy Nagykanizsa népe, tömegei, szegény rétege megkaphassa a maga olcsó népfürdőjét, hogv a szegény n pnek is módjában legyen minél olcsóbban magát Usztáh tartanig.
eUőrrusgu
l*guj*bb
re. Ji o U*t
FŰZŐ
Welsz Nővéreknél
Zrilyl Klklds-B. 34. PoatapatoU.il uaaibaa.
- A Városi Nőikar pinteken esle 9 órakor főpróbát lart a zeneiskolában.
= Frottír és lenlörülközók. Jó minőség, olcsó ár. Slnger divatáruház.
- Polgári leányiskolát végzettek találkozója. A nagykanizsai polgári leányiskola 1926/27. tanévben végzett nóvendékei ót éves találkozólukat az eredeti megállapodástól eltérőleg nem pünkösd héttőn, hanem lolyó évi junlus hó 29-én, Péter és Pálkor tartják meg. A rendezőség felkéri a volt növendékeket, hogy Péter é« Pálkor reggel a polgári leányiskolában jden|enek meg.
■= Futószőnyeg, szép mintákban, tartós minőség métere csak 1\'— pengő a Schfitz Áruházban.
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
Zsaly-fálo „Zala" magasiyomáitt háti, Hflió- éi ntatlcsla-
jtermetesógép. Hernyóanyv-gyQrQ
(kuszórovarok és hangyák ellen).
Cjtilluli parmataz6azar»k. Oltóviaaz. Műtrágya -félék,
(kg.-os mennyiségben is kapható termények, fózeleklélék és virágok mOtrágyázására). Magas nyomású háti gyümölcsfa parntatu6oá|S Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett).
ZALAI KÖZLÖNY
1932
ituWWn májtájékl fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbélhurut és sárgaság a természetes Fersao tóuef keserűvíz használata által meg-szüntethetők és az agy, a szem, tüdő vagy szív felé irányuló vértódulások ellensúlyozhatok. Oyomor- és bél-speclállsták igazolják, hogy a Ferenc lúuel vízzel, különösen az ülő életmód következtében jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek elT A Ferenc lóxsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Mlndeo jegy nyer
a kórházi kápolna tomboláján
Nagykanizsa, májua 4
A kórházi kápolnára egy bank-Hsztvlsetö 10 P-t, N. N., N. N. 5—5 P-t adományozott Özv. Pata Istvánné, Tóth József és neje, Kin Péterné és özv. Lang János né, Rltter András «s neje, Horváth Béla, Kon-greganista urleányok, Bbner Mária, Németh Zoltán és neje l-l stáció-képnek a költségeit vállalták el.
tombolatárgyaltat (kézimunkát, itbj tisztelettel kérik a kedves nővérek a Mayr könyvkereskedésben vagy Lóztr féle virágkereskedésben leadni. Tombolajegyeket a Mária lányok viszik a házakhoz. Minden jegy nyer.
— Jótékonyság. Dr. Szigeíhy Káfolyné 2 pengőt küldött szerkesztő séfünkbe a szánandó sorsú őrtg testvérpárnak, kiknek legutóbb ehelyütt jószivek segítségét kérttik.
— A Budapesti Nemzetközi Vásár Magytlfersaág laftifWyobb Idwaifülfrlnil esemítiye. A vásár K nap ikrtt egyóinga lebo»oM|a «toyarut»zlljtgé»z MlScgen-forgarTTribiaft TObb rtrint16- öd restét, Budapesten ép ezért a váaár ideje alstt, vsgvis
*•-*-• ...» . ■ | [d.
május 7—16-ig minden idegeaforgaliiil In-tézmérw és az óssns szórakozási iparok \' "U, a «M*tó
leltében.
a HMMb MJarttraé*^ nyuj
nagy forgalom r«|lesztése
— PajtatOz Fltyeháxán. Néhány nsppal ezelőtt Fltyebáza község kellős közepén este fél 9 őra tájban eddig még ismeretlen módon kigyulladt Nóvák György gazdálkodó szalmafedeles pajtája. A szél igen megnehezítette áz oltási munkálatokat, aaaaban 10 őr ím slkwölt elfojtani a tüzet. Több gazdasági eszköz és takarmány vált a tdz martatékává. A kár 1200 pengő, ami biztosítás révén megtérül. A nyomozás meg-Indnlt.
Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln butoráiuházbau vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.
RtwUWI/iink UtOém.
SPORTÉLET
Az NTE—PVSK meccsen dói el a bajnokság sorsa
A bajnoki tabella első és második helyezettje, a tavaszi forduló két veretlen csapata mérkőzik vasárnap Nagykanizsán
a hátralévő meccsek gólarányán dől el 1 A PVSK is veretlen a tavaszi
Nagykanizsa, május 4 1926-ban az NTF nyerte Dál-dunántul bajnokságát s az országos bajnokságért folyó küzdelemben a bajatak & debreceniek legyőzésével egészen a középdöntőig Jutott, ahol azonban a bajai és debreceni hosszú utazásoktól fáradt csapatnak kapitulálnia kellett a pihent Miskolci Vasutas előtt s igy ez a csapat játszotta a döntőt az FTC-vel. Az NTE teljesítménye igy ls csodálatra méltó volt s lázba hozta az egész város közönségét. Azután Jött a professzionalizmus . . . Hatalmas érvágást jelentett ez az NTE-re mind a közönség, mind a játékosanyag szempontjául. Hat hosszú évnek kellett elmúlnia, mlg az NTE a súlyos veszteségeket ki tudta heverni. A törhetetlen akarat azonban meghozta gyümölcsét s ma Ismét régi fényében ragyog az NTE játéktudása. Az őszi fordulóban még volt egy-két megtorpanás, a mostani tavaszi fordulóban azonban még egy csapat sem tudott ellentállni az NTE pompás stilusának s nagyszerű technikával párosult, mindent elsöprő lendületének.
Hatszor mérkőzött a tavasszal az NTE s mind a hatszor győztesen hagyta el a pályát s a hat mérkőzésen mindössze egy gólt kapott I
A professzionalizmus bevezetése óta az amaiórsportban mindenütt a vasutas vagy vállalati csapatok állnak az élen. Akármelyik kerületet is nézzük, a professzionalizmus bevezetése óla más csapat, mint vasutas, bányász, vagy cégcsapat nem nyert bajnokságot. Az amatörsport vezetői mindenesetre gondolkodhatnának efölött... Valami hiba lehet a tiszta amítöríég körűi s egyenetlen a küzdelem, mert az emHtett csapatok elsősége semmi másból nem adódik, mint abből, hogy meg tudják szerezni a legjobb játékosokat, mert még a mai nehéz időkben is tudnak nekik valami állást biztosítani ...
Ez a helyzet a ml kerületűnkben Is. 1927 óta megszakítás nélkül a Pécsi Vasutas nyeri a bajnokságot... Most — mintha fotdulhatna a helyzet. Az NTE pompís lendülettel az élre tőrt s ha vasárnap a Pécsi Vasutas ellen Is folytatja győzelmei sorozatát, akkor az Idén elhódíthatja tőtflk a bajnokságot, amelynek sorsa
\' ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. vevő- ét eladó közönióget, hogy
bútorüzletemet
Erzsébet-tér 11. sz&m alá (Törvényszék mellé) helyeztem át.
Kéc#m a n. é. közönség szívás pártfogását továbbra is.
Ozv. Kukecz Antalné.
szezonban, gólaránya azonban nem olyan meggyőző, mint az NTE-é s volt egy eldöntetlenje is I A küzdelemben azonban nem áll oly egyedül, mint az NTE. Érzik, hogy a gólarányon dül el a bajnokság sorsa, s múlt vasárnap az egyik pécsi csapat ellen már 7 :0-ra győzhetett Persze, mindez csak az NTE elszántságát acélozza I
Vasárnap az egész kerület közönsége a kanizsai meccsre fog figyelni s elörelálhatólag a kanizsai közönség is rekord számban fogja felkeresni a pályát.
Nagykanizsán keresztül
utaznak az olasz-magyar mérkőzés olasz résztvevői
Nagyknnlzaa, inájua 4 Ismeretes, hogy az Európai Kupáért folyó budapesti magyar—olasz mérkőzésre az olasz csapaton kivűl nagy számban lejönnek Magyarországra a mer közök kist. öl és sportbarátok. Ölasz barátaink a trieszti gyorsvonallal érkeznek a nagykanizsai állomásra reggel 6 ór kor. Eddig a nagykanizsai állomásra mlndOsBze annyi hir érkezeit, hogy vagy pénteken vagy szombaton reggel érkeznek.
Olcsó
árainkról győződik meg személyesen, mert azt mindenki tudja, hogy a legtökéletesebb és legjobb ruhák készülnek
WEISZ NÖ VÉREK
d/rmtaiMlon/éban. 3]«
Mezei futóverseny
Ma rendezi a Nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet atlétikai szakosztálya szezon-nyiió mezei futóversenyét. Indulás a Zrínyi sportpályáról, befutás ugyanoda. Táv : szenior 6 km, Ifjúsági 3 km.
A versenyen résztvesznek a rendező egyesület tagjain kívül a helybeli m. kir. 6. honvéd gyalogezred, valamint a tüzérosztály több alakulatai. Az ifjúsági versenylók közül a Felsőkereskedelmi Iskola, Fémipari szakiskola. Polgári fiúiskola és a Levente egyesületek ifjúsága.
A beérkezett nevezések alapján a versenyen mintegy 100 tagból álló
toájut
Látogassa meg a
Bépbsü Heipzgtlflzi fa
május 7—16.
Több, mint ezer kiállító 200 szakmai
Élelmiszer, textil, bútor, épitóiparj bór, vas és gép, turisztikai fc számos egyéb csoport. Kézműipari és háziipari csoportok. Nézze mag a Magyai* Házat I Rádión üzenhet liazal
ÍOVii iUi) i ktitiziii) itjn 2—2H|.
Nagymérvű keivezméryek
gyógyfllrdókbe, szintiázakbs
szórakozóhelyekre. Viiirlgaiolvioy <1 [.IvllígoiHii kjphaU; Budapaatan i
a vásárirodánál, V., Alkotmány-u.8 Hagfkanlzsán i
303i a Nagykanizsai Takarékpénztár Rt
népes mezőny indul. A verseny kezdett 10 óra 45 perc. Belépődíj nincs. A sportkedvelő közönséget ezúton hívja neg a Vezetőség.
* (A levente .Sportszakasz") t»f| | ma délelőtt 10 órakor a Zrinyi sportpályán jelenjenek meg. Oktató.
(BlrókDIdés) Zrínyi pálya fél 2 órakor 13 FC—Zrínyi TE, bitó Wolff, hb. Fenyvesi, Kohn. Fél 5 órakor Teleki FC—Barakk FC, bitó Cvetkó, hb. Andris, Németh. Magyar-utcai pálya 3 órakor Hunyadi FC-Kossulh FC, bíró Kluger, hb. Offen-beck. 5 órakor Ékszerész FC-Klü. Lív., bíró Spl\'zer, hb. Breler, Mo:nir,
(A ZTE lövő-szakosztályénak felállítása) A ZTE tagjai, akik ■ lövö-szakosztályba belépni óhajtant, szándékukat a Zrinyi sportpályán május hó 6-ig jelentsék be. A lövő-szakosztály május hó 7-én megalakuló gyűlést tart délután 6 órakor a sportpályán. A lövő-szakosztály tagjainak szivet megjelenését kéri ■ vezetőség.
NfflS.I.
taoiaras
A nagykanizsai meteorológiai SMf-tlgyeló leientétek t Szerdán a hSmir-tíkkt: Reggel 7 órakor +V2, <Mtutín J órakor + 0 3, este « óra kot +18\'4.
MM: Reggel tiszta, délben lelbós, este Úszta égboltozat.
Stiilrdny: Heggel szélcsend, tléilxa délkelet, este déli szél.
(É/aakal rMtújtltnliti A Bataoralá-
«lal Másat (alanti a»«a éra" tar I FalhSa MS MkrhaM aaaMa-fsa zivatarral St Uayafttalaa
Maáttaaáaaal.
KÖZGAZDASÁG
TSfcb mint néz vagon agyptomi hagyni* érkaktH nz országba Mura kereszt u ro n át
Na posta 2-3 vagon olasz cukarborsó Jön Magyarorsaáfba
Murakereaxtur, május 4 (Saját tudósítónktól) A magyar határállomáson az utóbbi Időben ieMűnöen tok egyptoml hagyma jön be az országba. Állítólag ugyanis a makói hagyma rendkívüli kedveit-ségénél lógva olyan exportnak örvendett, olyan tömegesen vitték kl, hogy végül is bejfogyasztásra kevés maradt. Ezért a belső szükséglet fedezésére Egyptomból hozattak be hagymát. Az egyptomi hagyma, habár minden egyes kocsira 45 pengő vizsgálati dl] van hivetve a rendes vámon kivűl, még igy is eioaóbb mint a makói tka, vagy tegatább ts egy
szinten mozog a makói hagyma árával. Hat hét óla több mint 100 vagon eeyptoml hagyma érkezett az Országba Murakereszturon át
Tegnap 34 vagon szarvasmarha hagyta el a magyar haNM olaszországi rendeltetéssel.
Hogy alig van építkezés Magyarországon, mutatja, hogy alig Jön bt faszállltmdny Jugosztdvtdból.
Van még egy cikk, amiből bejön: o prhntrik. Olasz cukorborsóból naponta mlnlegy 2—3 vagon jön be az országba budapesti vásárcsarnok
rendeltetéssel.
iM^máMJL__
A kanizsai piac ára!
iHivalalta dr-lista a surdat htttvdídrról) jsiriaétlélik (kllogrammonklnt) : bab JS oSü OO, fokhagyma -\'60, vörös-* f\'a£70, zí)ld»óg ÍS; liurgonya 08 - 18.
___ rb)~" *" "
taaiawiuiiitn ,ju» *w—«uv,
J2L 20-200, pulyka ll-OO-O-00. aoviny S2.W0-2«. bízott -l\'OO—fl*00,aovány SKwm-llK), hízott 800-12-00, azopós UffisO 3>0 pengő.
rTpmínvek (mélermiizsánktnt): buza m 2100 ros» 20.00, árpa 00, zab 17*00, li.o tengeri 00, sienies tengert 180U— 2taTs-OO-11-00, lóhur 0-11, lucet TTmo- 0000, alomszalma 4 60, zeupp-"f,inia 5—fi 1)0 pengő.
T,Termékek: te) lu 18-20, te] el It JX turó kg. 60-00 fillér, vaj kir. Sí-2-flO pengi, tojás <lrb]» 06-06 flfl.
flvflmőlcs (kllogrammonklnt) i dió 0 60 Juri alma 00 —00, körte 00-00, szilva faoólő 00-00, barack 00, cseresznye
~H»ár*k (kllogrammonklnt): marhahús j-i. 1-00, hátulja 1-20, borjúhús eleje kátulja r«0, sertéshús 100-1-20, Idr 1-80 héj 1-70, zalrszalonna 1*60, blr-bVhua o\'oű, kalbáazfélék £00-4*00 P.
IBéállat (kllogrammonklnt): 1-a marha 15-íO, ll-a marha 35—40, vlratlla murim »_25 zslrsertés 0711-0-85, hússertés fljő—ti\'70, borjú 40-0-60, birka 000 P.
ZALAI KOÍLONV
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Varsa Hdntfarntíl
Gallértiaztítáaban vezeti
wiiws. imadiis.
Pária 20-24«\'i, London -■—, Newyork 512-75, BrOUel 72-10, Milano 26*47Vt, Madrid 4070^ Amsterdam 208 25, Berlin 12210, Wien —, Szóda 3 72, Prága 15-% Varsó 57 45, Budapest —•-. Belgrád 8-95, Bukareat 307.
feraéiytizrte
Buza tv. és dt., valamint rozs Is
változatlan.
Bura tlsiav. 77-ea 12-70—13-20, 78-aa 12-85-13-30, 79-ea 1300-13-50, 80-ae 15*10—13-50, dunánl, 77-es 12 70-12-85, 12*85-1300, 79-ea 13*00 13*15, tt-a« 13-10-13-25, rozs 14-10—14-20, tak. kp> 1625-16-50, zab 2050-21-25, ten-frl 10*80-17 00, korpa I2 70-I300.
i lenietl Baik Uriu-ártolTaezI
valutAk
áazoll. 21 00-21-49 Bafatr. 8000-8060 Caálk. 16-96-17 06 Dáak. 114-30-115-30 DW\' 9-92-1004 DolUr 57050-573 50 ÍWllf. 22-30-22-50 "0". 231-45-232 85 3oty 6400-64-50 3-46-3-56 *» 4KM19 U" 29-33-2963 Márka 135-70-138 60 Noníg 105-90-106-00
p««u -■____
Schill. _■___
Wldf. 110-70-111-40 Wd k. 104 50-105-50
devizAk
Amst. 231*65-232*85 Belgrád 10 10-10-10 Berlin 135-80-13660 Brüaael 8010-80 60 Bukarest 3-41-3-49 KopenhJ14*50-ll5 30 Looíkm 2093-21 13
Madrid —•-■—
Milano 29-43-2963 Newy. 571-00-574-00 Oaalo 1 OS-10-10690 Párls 22*33-22-47 Práae 16D4-17-02 Szófia 4*08-4*19 Stockh. 104*70-105 50 Varsó 64*10-64-50
Wien —•-*-
Zürich 11080-111*40
Wien clearlng áaMyinta : 80.494.
JSíMí? 2103■ eladaUan 6. - Elsó-JKSU 090-094, szedeti 0-84-0-88, sze-Wzép 078-082, könnyű 068-076. «reg 082—089, ü-od rendű «« O72-0 7b, angol stlldfí 1. 084-096, hs U™ n,,»b»" 096-1*00, zalr 1-10— "6, hus 1-04-1-30, lélsertéa 110-1-20.
p.uJPW- "mkulisám.
Welös kiadó: Zalai KAroty.
Napi,a.fa A m.
A közeledő
bérmálásra
ruha és ajándék-
kelmék, óriási választékban mélyen leszállított áron kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában.
V
Mindennemű hernyó- és műsely-
mek, crepe de chinek, georgettek, marocainek, taftali-nok, tifHszek, amourettek stb. minden létező minőségben, szinben és árnyalatban.
A tavaszi ssezon összes újdonságai dús választékban, szolid árak mellett állnak rendelkezésre.
*
Egy nagy tétel rendkívül jóminüségö, gyapjú kamgarn férfiszővet
méterenként^^
kerül eladásra.
mbmwKTtm
■laM elegánsan bulonsott szoba n vagy két w részére tUidfiuotM ha»i4. lattal Rozgonyl-utci 6. 8
Lasaállllott vlIeWÍjakért modern csukái* kéraaták Kaulmann Manónál ren<M> " Telefon 167.. éjjel 571. >
Kl«4* agy szoba éa koayhából M* lakit, mellékhelyiségekkel Széchenyi-téri
M* golyóé csapinak •utótioz,~iped W-san olción Furtl- is Foidaouhoz Uuaa» Uthnaan éa Tóth vaakereakedésében. *
Uaaialaai 5 Járatú, nagyobb váaft kSaeléban, nagy Mneltd eladó. Jullua l i> á/bv«l*t4. Villa laUlianiánta 14M
öl b«ülttte>t azölível. vlUatelkek kedv«t thetéai MtéMM eladók. Om • Idadóhlvk
Ulbaiu___S
liaalaW
ánaaUi bazár áruházába.
gyermekkocsik mtlrsa Ark.a raktárra érkeztek

wkácané ajánlkoalk |ogk
Nálkaly eladó ut mentén, JelentM szántóföld. Clm a kiadóban- 2)3
I Asztali- és fajborok
M Uteranklnt M tilt kapható
I Dr. UCHMCHEIB korkvmMéi,
| iit> Caengery-ut 81,
MatMtHpM lagazabk helyén U-kM villa htnwtoéwd. gydmsfcadwl eladó vagy kiadó. Clm a kiadóban. 7364
Utcai kát aaokáe lakAa, tlófzobe. veranda, meilékhelylaáfekkal öryllll aug t-n kiadó Caáayl Láaaló-uka 8/a. 2261
Egyazobás laké* Kölcaey-ul.-a 18, kelté-azobáa Caengery-ut 63. azonnal kiadó. 2216
I axakéa lakás azonnal kiadó Eötvös-tér 14. _______21(10
KcttAazoMi elfitzobáa, Tbvezetéfcca aaép ■akéa kiadó aug. l-re József töherceg-ul ■■.8/a _
Egy udvari aaoba aaonoalra klaáá Deák
lét il bftrOalet ____2262
Mwe udvari kétszobás lakta, kon,, hibao vízvezetékkel augmzluara kiadó Kit-laludy-utca 17/c. 2771
■éteaiaMw\'utcai laki. mellékbeMaé-gekkel kiadó Klnlaay u. 31. -»n
Mri.aiiMH lakáa jiato Tfce kiadó Köleeey-e. 13. tm
Saját termésű fajboraimat
•nár 10 filléres ártól kezdve kláruallom. 29 Uter lagkJeebb ím (ételben kapható. Horthy Mlklóa-ul 87. 8»■..■■
leljea bewJeeáeeel, 6000 P-vel átveheü. ■Írtak, cgeraugl lilásban 73 kaL hold MMa
Jlenként
l, cgeralcgl
prima mM, 73 kat hold
érdSeel, megfelelő épületekkel Qölenként ts fillér, VáaMrkaay^i 4 hold aaáaté épűleiul, lalSeel villáik 2, 3 és 4 szobával. Stwtfr\'rlnáH
éa kaaalal hegyen 6, 5, 4. 2 és I hold «MMrlek pincékkel. Létéhagean 10, 5 ée 2 hold klrtok épületekkel, Oeer.
i éa 1 hold aaaiAklrtak pincékkel. Htetvlkak a bclvároiban, jövedelmezd aal.M.k Zalában olcsó árbaa eladók. Bővebbet Dakéaa Hlkaa Ing. közvetítő, Nagykanlxaa, Szemere-utca 3. az. __2381
■aiár-lallatbaa • aaakáa ka. kásák, Aalatask, vagylro4áaak alkalmas földszinti és emeleti hslylséask ajonnalra, vagy augnaituara kiadók. 2287
3 uobta InM* «MMM°s l-re kiadó. BAMbbet IteiekeaUd-aesUstölde. 2293
2 szobás aaaa. kiadó. Só-ucca 6.
augusatua 1-

no-2289
Tsaalélsányok felvétetnek a Caltke női dlvataialonban Deák-tér 6. -2280

is utcai lakás kiadó au
Pékaéfl lakáaaal együtt éladó Klnlaay-Itce W. -Ük
ZALAI KÖZLÖNY
1932. májua ;y
Mély fájdalommal s Isten rendelésében való megnyugvással jelentjük, hogy
Inotay Lászlóné
Badő Taréx
1932. május hó 4-én délután 5 órakor hosszú, fáldal-mas betegség után csendesen elhunyt.
Élete folytában utolsó leheletéig fáradhatatlan volt a munkás szeretetben, legyen nyugovása az örök békességben.
Temetése a református egyház szertartása szerint 1932. május hó 6-án pénteken délután 5 órakor lesz a temető halottas házából.
Nagykanizsa, 1932. május hó 4.
Inotay Unió dr, Inotay ttom
Bodfi János, 5s». B«rt PátenU ÍW« Borta, Hív. S.lló Hlhátyná tUJíl Julianna, B«dí Mihály, B«d5 Forcnc, 8i». Dtmány Jóxaolné BtdJ Ilona testvérei ás ai egéei atyafiság.
Halló! Hallói
Olcsóbb lett ■ Jó (tatai, elsőrendű zsíros marhatnia I kgr. 40-60-80 ftll. Csak elsőrendű. Hatat Jó árut tartok I
Simon látván
hentes is mészáros. Kisksnlzsán és a un Piacon.
33$ 1. vh. sz. 1932.
Árverési hirdetmény.
Dl. Bagl Oézs Ügyvéd áltsl képviseli Magy. Könyvteimető Vállalat rl Javára 96 pengő 78 IMI. tőke és több követelt s és lárulekM erejéig a nagykanizsai klr. lárái-Dtróság IW31. évi 14211/1931. zz. végzésével elrendelt kielégítési végrehsjtás tolytán végrehajláat tzenvedótől 1631. november hó 13-án lefoglalt 1322 P-ie becstllt Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járáibtróság lenti izámu végzőével az árveréi elrendeltetvén, annak az1908. évi XLI. t. c. 20. $ a alapján a lent megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem lUnó más logialtatók Javára la aa árverés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielégítési Joguk ma la feuáű és ba ellenük halasztó hatálya igéayketes*.: folyamatba nincs, végrehal-tast szenv Uzletébnn Nagykanizsán, rő ul 8. ssám alatt, ■ netán űzetett ösizeg levoná* sávat kendő megtartására határidőd 1932. évi MUus hé 12-lk napjának d. e. r/i9 órája Ittxellk kl, amikor a bíróilag letog-Ult bútorok, belépő kabát, szőrmék stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg beciáron slul ls el fogom adni.
Nagykanizaa, 1932. évi április hó 12-én.
Haán Oyula s. k. klr. blr. végrehajtó, rrrs mint bírósági kiküldött.
Oottrelch Jenő és neje Hlrschl Erzsébet a legmélyebb fájdalommal tudatják, hogy rajongásig szeretett egyetlen gyermekük
László
í-
életének 22. évében rövid szenvedés után Budajjeslen elhunyt.
Drága halottunk földi porait f. hó 5-én délulán 5 órakor a nagykanizsai izr. lemelö halottasházából helyeztük örök pihenőre.
Balatonszenlgyörgy, 1932. május 5.
özv. Hlrschl Jánosáé Oottrelch József és neje
nagyszülei
és az egész rokonság.
Alkalmi vásár!
Tiszta gyapjú ujj nélküli pullowarak 4 P BO f-ért
kaphatók nagy választékban
FRANK M. MANÓ cégnél
zm Csengery-ut 3.
Linóleum
Szőnyegek
Szönyegvédő Rolettavászon Lábtörlők
Maradékok a legolcsóbban
Hirsch és Szegő
cégnél
Horthy Mlklós-ut 2.
Bájos elsejei kiitUMut ilkiliini villany ás antenna la éa ffllazerelisát
legolcsóbban vállalta "«"
WEIBBERflEB L1I0S Csengery-nt 14.
Olcsó, szép oiülárjaltnat vé\'.etkény-szer nélkül kérem megtekli lent. Rádiók, hangszórók előnyös lészletll/e tézre kaphatók. Telefon 369.
Hirdessen a Zalai Köíbjé.
Fehér Leghorn
keltető tolás.....10 mi
napoi csibe . . . , . 35 lm] Napos csibékre előjegyzést elfogadok.
Khaki-Campel
angol, holland, dán, német Brow-lmport törcsektól keltető tojás......20 Ilii.
Kapható ; jj^
!tj Qergály Józsefnél
N*gyk*n!*s*, Csengory-ut 97. htíSj
Megtakarított pénzét
legelőnyösebben kamatoztatja, értékeit, okmányait legolcsóbban megőrzi a Magyar Távirati Itoda R. 1. és a Stúdió érdekkörébe tartozó
Magyar Nemzeti Gazdasági Bank R.-l.
Budapest, IV. Károly király-o. 10.
a Magyar Távirati Iroda R. 7. Nyugdíjpénztára palotában.
Értesítés.
Értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy dus választékú sirkő raktáramat leépítés végett olcsón árusítom, ugy
márvány gránit, termő-és műkőből
továbbá az összes e szakmába vágó munkákat olcsón vállalom és szakszerűen végzem.
Kérem a nagyérdemű közönség pártfogását továbbra is.
Tisztelettel
Kovács József
kttfarapAmaatar KirAly-utoa 33. azám
(Fenli cég nem azonos a Tomasich és Kovács cementessel.)
Fotoamatörmunkák
kidolgozása
modarn villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhiváf
Olcsó árak I
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
aportOzlat foto-oaxUlyában.
Nyomatott a Uélzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly).
72, évfolyam 102 «rám
Nagykanlm 1982. május 7, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
gicikeulfete t* kiadóhivatal: Főút 5. tUm. Keuthelyt BokkUdáMvatal: Kofiuth-ntc« 32.
politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMlietéil tra : egy hón a pengő a SierkcMtóiégt éi kiadóhivatalt telelőn:
• 0 Hitéi 78. u
Halálosan megsebesült a francia köztársaság elnöke egy orosz anarchista revolvergolyóitól
Hadviselt Irók kiállításán törtónt a merénylet, melynek során Claude Farrere Is megsebesült — Egy orosz orvos a merénylő, akit azonnal letartóztattak - Ellentmondó hírek Doumer állapotáról — A merénylő egyes hírek szerint antlbolsevlsta, aki bosszút akart állni Franciaországon a szovjet támogatásáért — Guguloff dr. Prágából érkezett Francia^szágba
Utolsó fetleniés éffélKor: Doumer &aldoKUK
l\'árla, május S (Havas) Ma délután, amikor Doumer, a köztársaság elnöke meglátogatta a hadviselt irók kiállításán az egyik termel, a terembelépésekor egy ember
öt lövést adott le. Ezek közül hármat Doumer-re, egyel Claude Farrere-rc és egyet Paul Gulsar- ra, aki a merénylői Jefegy-verezte. A merénylőről megállapították, hogy
Paul Guguloff nevfl orosz nemzetiségi) orvosdoktor.
A merénylői letartóztatták és átadták a rendőrségnek. A köztársaság elnökéi, akli mindhárom go\'yó eltalált, kórházba szállították. Az elnök
haldoklik. Ugyancsak kórházba szállították Ouisarl íb, aki a kezén sebesült meg.
Ouguloff a lövéseket közvetlen közelről adla le az elnökre. Még mielőtt lefegyverezhették volna, hatodszor Is elslllötle fegyverét és Claude Farrere Irőt csuklóján találta.
Óriási Izgalom támadt, amelyet a merénylő menekülésre akart felhasználni, de elfogták. Letartóztatása ulán átkutatták és egy könyvel Is talállak nálfc amelyen neve: dugu-lolf állolt, alája ez volt Írva:
„Az orosz fasclsták ex-elnöke."
Oossetl tanár, aki Doumer elnököt megvizsgálta, kijelentette, hogy az elnököt kél golyó érte, amely ugyan mindkét arcon áthatolt, de fontos szerveket a fejben nem sebesített meg.
A bünügyi rendőrség egyik igazgatója, aki az elnök kíséretében volt, a merénylőt elfogta. A merénylő Ouguloff Pál orosz orvosdoktor. A köztársasági elnököt azonnal a legközelebbi kórházba szállították. Tatdleu miniszterelnök és a belügyminiszter azonnal az elnök betegágyához sietett.
Guguloff kihallgatása során elmondotta, hogy Monacobót Jött Pá-rlsba a merénylet végrehajtására.
Délután 4 órakor az orvosok a következő Jelentést adták kl a köztársaság elnökének állapotáról:
Az elnököt két golyó sebezte meg, az egyik a 101 mögött hatolt be, a másik a fejébe fúródott,
az a hlr, hogy az elnököl testén Is. érte golyó, nem bizonyult valónak. Doumer elnök még nem nyerle vissza eszméletét. Vérátömlesztést alkalmaztak. Az elnök állapota rendkívül komoly. Ebben a pillanatban további orvosi beavatkozás nem lehetséges.
Az orosz anarchista bosszút akart iltni a szovjetbarát francia politika miatt
Amikor Tardleu miniszterelnök 5 órakor elhagyta a kórházai, kijelen-
Párls, május 0 (Éjszakai rádtójelentés) A rendőrségen Guguloff kijelentette, hogy Monacoból már azzal a szándékkal löll Párisba, hogy merényletei kövessen cl az elnök ellen.
Bosszút akart állani Franciaországon, amiért nem lép köztae Oroszországban a bolsevisták ellen,
801 segili azokat.
Oossel orvostanár megállapította, hogy az egyik golyó Doumer elnök felibe luródott, de az agyat nem é\'l\', a máHk pedig a hóna alatt étle.
tetle az újságíróknak, hogy
az elnök állapota nem olyan válságos, mint ahogyan azt az első percekben hitték. A beteg megismerte a látogatóit és a feleségével Is beszélt.
A Havas Iroda szerint délután 6 órakor megoperálták az elnököt.
A belügyminisztérium közlése szerint . Guguloff orvosdoktor orosz anarchista, aki
nincs teljesen birtokában a szellemi képességeinek.
A merénylet ulán csak öt férfi tudta ártalmatlanná tenni a hatalmas, 190 cm. magas embert. Felesége Mona-coban lakik és semmit sem ludoll a készülő merénylelröl.
A francia köztársasági elnök ellen ez már a második merénylet. Először 1894 lunlus 24-én Carnot elnököt érte Caserlo halálos tőrdöfése. Carnot meghalt, merénylőjét pedig letartóztatták.
Az elnök hónaljába fúródó golyó szétroncsolta az egyik ütőeret. Az orvosok 500 köbcenll vért vezetlek a beleg ereibe. A vérzést csak este egynegyed 7 órakor ludlák elállítani. A beteg ekkor némileg megkönnyebbült. Az orvosokat nagyon aggasztja az, hogy Doumer már 75 éves. Guguloff megmotozásakor még egy revolvert és egy Írott füzetet találtak a tne-rénylóuéL
Prágában orotz parasztpártot akart szervezni a me-
A füzeten ez állott: ,Guguloff, az orosz fasclsták elnökének emlékiratai, aki megölte a francia köztársasági elnököl".
Magyaromén részvéte is felháborodása
Budapest, május 5 A magyar képviselőház elnöke a mai ülésen megemlékezel! a megdöbbentő merényletről. Wlasslcs Oyula báró a magyar felsőház nevében részvéltávlratol küldőit a francia szenátus elnökének.
A délután folyamán báró Vlllánl Frigyes párisi magyar követ megjeleni az Elysée-palolában és a külügyminisztériumban, ahol a magyar kormány nevében felháborodásának adott kifejezést a merénylet alkalmából és jókívánságát tolmácsolta az elnök mielőbbi felépülésére.
rénylő, akinek az elvált
Pária, máJuB 0
(Éjszakot rádiójelentés) A Llberlé szerint Doumer elnököt ideiglenesen Lebrun, a szenátus elnöke fogja helyettesíteni. A lap szerint Ouguloff kijelentette a rendőrségen, hogy tudomása szerint
Franciaország háborúra ké-szűl a Szovjet ellen.
Nem vezelle gyűlölet az elnök ellen, de végezni akart vele, mert tudta, hogy mindenkép rávennék az ellenségeskedés megindítására.
A rendőrség megállapította, hogy Ouguloff Prágából érkezeit Párisba. Egy cseh városban orvosi prakszist is folytatott. Cseb leányt veit feleségül, aki azonban elvált tőle.
Meg akarta alakítani a prágai orosz parasztpártot,
de a rendőrség nem engedélyezte, Éjjel (él 11 órakor az az aggasztó hlr érkezeit a kórházból, hogy Doumer elnök haldoklik.
felesége cseh leány volt
A komplikációt a hónalj-lövés okozta, amely szétroncsolta az artériát és sok vérveszteséget idézett elő. A beteg ágya körül nyolc orvos tevékenykedik.
Bombamerénylet több
előkelő egyiptomi politikus és a miniszterelnök ellen
London, május <1 (Éjszakai rádlójelentis) Egyiptomban, Tammh közelében bomba robbant a vasúti sineken. A merényletet annak a különvonatnak szániák, amely Stdky pasa miniszlerelnököl, a közoktatási és közlekedésügyi miniszteri, a képviselőház alelnökét és több előkelő politikus szállítóit. A vonat néhány percet késett és igy az utasoknak nem történt bajuk. A bomba két pályaőrt megölt, hármat pediR súlyosan megsebesilett.
ZALAI KÖZLŐNV
1932. május r
Megnyílt a zalai pedagógiai szemináriumok sorozata
KHűntetés-átadia, hat előadás, bemutató előadások is kiállítás az elst szeminárium programján
Nagykanizsa, május G
Ha a magyar tanító munkájának hősi szobrát kifaragnák valamikor, ugy azt a vidéki tanitóról kellene megmintázni. Arról a vidéki tanitóról, aki a falu, a kisváros poros csendjében és szürke szegénységében, a mezitlábas-gondok keseives kálvária-ulján, a maga kenyerének scnyvesztö harcában olyan temérdek lelkesedéssel és lelkiismerettel, olyan önfeládozásig érő idealizmussal áll a nemzet távoli jövőjének szolgálatában, mint amennyit a pedagógiai
szemináriumok hirdetnek.
*
Az idei pedagógiai napok zalai sorozata, amit a zalai tanügy odaadó és fáradhatatlan atyja, vitéz dr. Barnabás István tanfelügyelő megszervezett, Nagykanizsán nyilt meg. Hit követi 9 másik, a többi zalai kuitur-centrumokban.
Hatalmas anyagot ölelt fel a kanizsai programm. Alig is fért bele egy szeminárium keretei közé. Pole-stnszky Emil és Ftló Ferenc, a szeminárium igazgatói a kanizsai tani tóság gyönyörű és értékes ambícióit gyűjtötték igazán reprezentábills csokorba, sok fáradozással, szeretetteljes törődéssel és — teljes eredménnyel.
A Rozgonyi-ulcai iskola tornaterme egészen megtelt a város és a járás Unitóival. Ekkora számban csak ritkán láttuk a vidéki tanítóságot is felvonulni. Ez maga is bizonysága annak az áldozatos, meleg léleknek, amivel a vidéki magyar tanító áll a posztján, minden sorozatos fizetésredukció, minden rásulyosodó gondterhes munka és a holnapért való aggodalom közepette is. Munkaszeretetben és lelkesedésben nem hiába áll példaként a zalai tanítóság előtt a tanfelügyelője.
Az öntevékmy, cselekvő tanulás elvét hangoztatta a tanfelügyelő
Ott voll a megnyitó szemináriumon Kreutzer Dezső esperes, dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes, Molnár F. Arkangyal plébános, WlnJtler Ernő főrabbi, Kádár Lajos ref. lelkész, Brem-ser Gusztáv testnevelési vezető, Rozs Lajos gimnáziumi h. igazgató. Somogyi Imre és Polonyl Qyörgy polgári iskolai igazgatók és mások.
A tanfelügyelő megnyitó beszédében a világháború után fejlődő pedagógia uj irányelveit tárta fel, a kettős gondolat jegyében: 1. ránevelni a magyart saját lelke megismerésére, 2. kifejleszteni azokat az erkölcsi tulajdonságokai, amelyeknek hiánya nagyban hozzájárult Trianon létrejöttéhez. Az öntevékeny, cselekvő tanulás elvét fejtette ki, amitől a magyar iskola és a magyar kultura jövője függ.
A kanizsai izr. elemi ny.
Igazgatójának kitüntetés*
Átadta ezután a tanfelügyelő Halász Jenőnek, a nagykanizsai izr.
elemi iskola ny. igazgatójának a kultuszminiszter elismerését 40 évi szolgálat után.
— Lelkiismeretességgel, — mondta felkészültséggel, tanítványai rajongó szeretetével érdemelte kl embertársai általános becsülését. Mindig híven követte ama nemes tradíciókat, amiket Kanizsa eme ősi iskolájában elődei reá hagytak.
A szeminárium közönsége lelkes tapssal ünnepelte az érdemes tan-férfiut, aki a kitüntetésért keresetlen szavakkal mondott köszönetet. Majd utóda, Havas Rezső igazgató üdvözölte és a tantestület nevében példájának követésére tett fogadalmat.
A programm
A szeminárium műsorán az első előadást Polták István tanitó tartotta, alapos szakszerűséggel, sok gyakorlati tapasztalatra valló felkészültséggel, a gyümölcsfák védelméről Utána mintatanitást tartott ugyanerről, ötödikeseknek, sorra szemléltetve a gyümölcsfák kártevőinek pusztítását, a védekezésre szolgáló módokat, eszközöket és anya-
gokat. A szemléltető anyagban természetben voll ott minden, a vér-tetUs ág-csonktól a permctező-ma-sináig.
Plander Boldizsár, a laikus számára is igen élvezetesen, a tanító-bibliának, az uj tantervnek gyakorlati alkalmazásáról tartott nagy pedagógiai értékű előadást, „Beszámoló a módszerjavltó törekvések terén elért eredményekről" cimen.
Németh Jenő a kézimunkatanltás módszeréről értekezett, majd utána mintatanitást tartott ugyanebből és bemutatta ez alkalomra rögtönzött kis kiállítását, mindezekkel is biro-nyilva, hogy a lelkes tanító aranyat tud elővarázsolni a gyeríKekléleknek minden zeg-zugából.
Mig az apróságok a hímes dobozokat, deszka-ládikákat fabrikálták nagy buzgósággal, addig Lllllk Béla népművelési titkár irodalmi nivóju és a hivatás szeretetétől áthatott előadást tartott az elemi oktatás és az iskolánklvűll népmüvelés összefüggéséről.
A program kimelkedő értékű része volt dr. Mutschenbacher Edvln klr. törvényszéki tanácselnöknek, ^a fiatalkorúak melegszívű blrájának a patronázs történetéről tartott előadása.
A népszerűség babéra a klscser-
VÁROSI MOZGÓ
Május 7. és 8-án. Szombaton és vasárnap.
Utolsó műsorunk I
Magyar filmmel bucsuzunk
Ba kék
álvAny
Bónyi Adorján regénye után. Szerelem és kalandok filmje 10 felvonásban. Rendezte: dr. Lázár Lajos, zenéjét szerzette: Angyal László, verseit irta: Harmath Imre.
KMt a Homia magyar Mta.
Főszerepekben: Beregi Oszkár, Jávor Pál, Rédey Nelli, Mimi Prinz, Pethes Sándor, Gázon Gyula, Sárosi Andor, Mahlári Zoltán, Gárdonyi Lajos, Fekete Pál, Vendrey Ferenc.
Fotócellás hangos leadás. Elejétől végéig magyar beszéd. Felirat nélküli film.
Tekintettel a nagy érdeklődésre, Jegyekről kérjük előre gondoslcodnl. Előadások kezdete szombaton S, 7, és 9 érakor, vasárnap 3, B, 7 és 9 Órakor.
készeké voll, kiknek szervezetéről és az iskolában való helyéről lelkes é6 munkás parancsnokuk, Neuw\'.rth György tartott előadást. Utána a pöttöm cserkészgárda bájos jelenetek sorozatában mutatta be a kiscserkészek életének jeleneteit.
A szemináriumi nap a tanfelügyelő zárószavaival ért véget.
Igazságszolgáltatás egy kanizsai vén diófa árnyékában
Egy tesfliértésl ügyben kiszállt a bOn-letöblróiig a József föherceg-utra, ahcl •z udvaron hozta meg az Ittletet
Nagykanizsa, május 0 Pénteken délelőtt volt az első olyan büntetőtárgyalás Nagykanizsán, melynek keretében helyszint szemlére szállt ki a bíróság és amelyben az ítéletet is az Isten szabad ege alatt, illetve egy vén diófa árnyékában hirdették kl.
Néhány hónappal ezelőtt, még február 8-án történt, hogy özv. Gerencsér Jánosné 63 éves asszony, a József föherceg-ut 102 számú ház tulajdonosnője feljelentési lett a rendörségen egyik lakója. Nemes Pálné ellen, aki állítólag öt kétszer ugy mellbelökte, hogy eszméletlenül esett össze is ebből kifolyólag 20 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Megindult a bűnvádi eljárás Nemet Pálné ellen, akit pénteken délelőtt vont felelősségre a büntetőtörvény-széken, mint egyesbiró, Mutschenbacher Edvin dr. tanácselnök.
A főtárgyaláson elmondotta áz Öregasszony, hogy Nemes né lakása előtt van egy kis bekerített kert, amelyből ki akart zavarni egy szomszédból betévedt szárnyast. Előzőleg Nemesné több kimosott fehérneműt kiterített száradni a kert keritésére, ahonnan azonban valószínűleg lefújta a szél. Miközben ő a szárnyast zavarta, Nemesné kirohant a lakásából és abban a hiazemben, hogy 0 szórta le a kiteregetett fehérneműt, nekiesett és kétszer ugy mellbelökte, hogy eszméletlenül zuhant a földre.
Ezzel ellentétben a vádlott fiatal\' asszony tagadta, hogy egy ujjal Is hozzányúlt volna a háziasszonyához. Rákiáltott ugyan, hogy miért verte le a ruháit, de nem lökte mellbe. Vallomása szerint özv. Qerencsérné szívbajos, akinek már többször is voltak szédülései. Valószínűnek tartja, hogy a vádbeli alkalomkor is ilyen szédülés fogta el.
A sértett Öregasszonyon kívül egyetlen tanú sem ludla igazolni a vádat Qerencsérnének egy régebbi lakója, Porkoláb Józsefní és az Öregasszony kezelőorvosa, Berger Oéza dr. azt vallották, hogy amikor a sértett magához tért ar ájulásából, rekik ugy mondta el a dolgot, hogy Nemesné lOkte öt "mellbe és ettől zuhant a földre, ahol elájult. Az orvos egyébként elmondotta azt if, hogy már 30 éve kezeli Gerencsérnél, de nem tud arról, nogy szívbajos lenne, vagy hogy szédülései lennének. Vitéz Cslllaghy Qyörgy dr. vezető-
ZALAI KÖZLÖNY
Női betörő kifosztott egy Teleky-ntl lakást,
melynek lakói, egy takarítónő és az édesanyja táncmulatságon voltak
A rendőrség még a délelőtt folyamán. helyszíni szemlét tartolt és megállapította, hogy a betörést nem az az ujabban felbukkant betörőtár-saság követte el, amely az elmúlt hetekben garázdálkodott Kanizsán,
Nagykanizsa, május 0 Lirlncz Margit Teleky-ut 86. sz. alatt lakó takarítónő édesanyjával csütörtökön este egy közeli vendéglőben táncmulatságon veit részt. Ezalatt Ismeretlen tettes betört a lakásukba, ahonnan majdnem minden ruhaneműjét, közlük 6 öllözet felsőruhát elvitt.
A betörő a konyhaa|tó üvegablakát kitörte éa a támadt nyíláson keresztül hatolt be a lakásba. A szekrény feltörésével nem kellett vesződnie, mert benne volt a zárban a kulcs.
hanem egy nö, akinek lábnyomait meg is találták. Pénteken délután már olyan adatok birtokába jutott a rendőrség, amelyek alapján rádió-körözést adhatott U a betöréssel gyanúsított nő ellen, akinek nevét azonban egyelőre még nem bocsáthattuk a nyilvánosság rendelkezésére.
Hölgyek és urak
tekintsék meg
5INGER
divatáruház
lesulabb ruhakelméít
Elegendő ntas esetén két kiránduló vonat lndnl 29 én Kanizsáról Bndapestre
Laubhálmer főszolgabíró a járás minden községében mozgalmat Indított a kiránduló vonat érdekében
1932, május 7._
ügyész ugy találta, hogy egyes dolgok tisztázására helyszíni szemlére van szükség, miérlls Indítványára Mutschenbacher tanácselnök, Csík László dr. bírósági Jegyző, valamint s lelek és jogi képviselőik kiszálllak , József főherceg-utra.
A bíróság megejlette az udvaron a helyszíni szemlét, ma|d állva folylallák tovább a főlárgyalást. A vádlott fiatalasszony egy öreg diófa torzsé mellett hallgatta végig vlléz Csűlaghy Oyörgy klr. ügyész vádbeszédét vBlamlnt Dómján István dr. ügyvédjelölt és dr. Ptirics József védőbeszédéi, melyek elhangzása után. Mulschenbacher tanácselnök bejelentene, hogy tanácskozásra vonul vissza a bíróság. Megfelelő Unácsterem hiányában a biró és a Jegyző az udvar másik végébe vonullak, majd néhány perc múlva Isten szabad ege alatt el Is hpng-lott az Ítélet.
A blfóság bűnösnek mondotta kl Nemes Pálnét súlyos tesllsértés vétségében és ezért öt a végrehajlás lellüggeszlésével hatheti foghátra, valamint 60 pengi orvosi költség megfizetésire ItiUe.
A klr. ügyész az Ítélet tellűggesz-tése, a vádlott és védö|c pedig a bűnösség megállapítása miatt jelenten be fellebbezést.
Az első szabadiéri tárgyalás híre pillanatok alatt szétfutott a környéken és a szomszédok részben az udvsron, részben a kerítések mögül hallgatták végig a perbeszédeket és at ítéletet.
40\'/»-os lakbér-csökkenés
Kétszobás lakások » -40 pengóért
Zalaegerszeg, május 0
A májusi negyedben Zalaegerszegen is nagyarányú költözködés volt. Mintegy 200 lakásváltoztatás volt. A lakbérekben helyenklnt 40 százalékos csökkenés Is tapasztalható. Egyszerűbb kétszobás lakásokat már 20-40 pengős havi bérért Is lehet kapni.
Hűét
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
lOhát* Misán Hnsrtalsftw.
Mriktár: WEISZ MÓR, IU|yiaaltM
JWIy.alM 14. Ttltfka »t0.
Nagykanizsa, május 8 Laabhalmer Alán dr. főszolgabíró a nagykanizsai járás összes Jegyzőinek felhívta figyelmét a május 29 én Budapestre induló kiránduló vonatra. A főszolgabíró elrendelte, hogy a jegyzők minden községben három egymást követő, napon tegyék közhírré a 29-lki kiránduló vonal Indulását és írják össze azokat, akik színién Igénybe szerelnék venni. Ez a rendelet külön köz-lendö az összes uradalmakkal, Iskolákkal, testületekkel és közszolgálati alkalmazottakkal. Az útiköltség Budapestre és vissza összesen 4-80 pengi lesz. A Déllvasul mindenkinek kényelmes ülőhelyei biztosit. Ha a járásból elegendő jelentkező lesz, akkor a gyors meg fog állani Ko-
márvdros vasútállomáson. A többi állomásokon megállás nélkül robog keresztül.
A kiránduló gyorson semmiféle kereskedelmi cikk (zöldség, baromfi stb.) nem szállítható. A menettérti jegyeket a nagykanizsai Menetjegy-Iroda fogja árusítani, azonban a főszolgabíró oda fog hatni, hogy a járásbeli Igénylik a jegyzi! hivatalok utján kapják meg.
Tekintettel arra, hogy a kiránduló gyorson a Déllvasul csak 800 ember szállítását vállalja, amely létszámot előreláthatólag a nagykanizsai közönség fogja megadni, elegendő jelentkezés esetén szó lehet egy második filléres gyors beállításiról Is. A jegyzőknek mfgy napon belül kell beterjeszteniük á jelentkezők számát
_
a nagykanizsai főszolgablrósághoz.
Zalaegerszegre ugyancsak Indul rövidesen filléres gyors. Az IBUSz képviselőiének jelenlétében történt tárgyalásokon elhatározták, hogy Egerszeget mint virágos várost fogják főként bemutatni a pestleknek, ezenkívül a környezi pincéket mutatják be borkóstolóval. Egerszegröl május 14-én Kőszegre, junlus 16-án Budapestre indul diák-filléresgyors, ma|d Keszthelyre a nagyközönség részére.
20.000 pengfit forgalmazott múlt vasárnap a Kaposvárra érkezett budapesti filléres gyors. Mintegy 4000 idegen volt ezen s napon Kaposvárott. Ax ösz-szes kávéházak, vendéglök tömve voltak.
Fogadd be a tótot...
Kitosztották a hajlékot kérfl munkakeresők egy Oreg asszony lakását
Néhány nappal ezelőtt nagyobb-szabásu betöréses lopás történt a zákányi szőlőhegyen, melynek nyomozásába a nagykanizsai rendőriig is bekapcsolódott.
Mintegy két héttel ezelőtt egy fiatal házaspár jelent meg özv. Tóth Pálné zákányi asszony pincéjében és engedélyt kértek, hogy nála tölthessenek egy éjszakát. A férfi elmondotta, hogy gépész és a feleségével együtt elindult munkát keresni. Tóthné megszánta a szerencsétlen munkakeresőket és befogadta Jókét magához. Beszélgetés közben megegyeztek, hogy ott maradnak a magános asszonynál, akinek segítenek a szőlőmunkálatok elvégzésében. Tegnapelőtt Tóihnénak dolga akadt és a szőlőhegyen egyedül hagyta otthon a házaspárt, bár óvatosságból bezárta a szobája ajtaját. Amikor visszaérkezett, meglepetten látta, hogy a házaspár eltűnt, elibb azonban kifosztották lakását. A betörők kifeszítették az ablakot és behatolva a szobába, ott minden\', ruhaneműt, fehérneműt, ágyneműt és egyéb Ingóságot összeszedtek.
A szerencsétlen asszony, akit úgyszólván teljesen kifosztottak a hálátlan lakói, nyomban feljelentést tett a zákányi csendörségen, amelynek megadta a szökevények pontos személyleirását is.
A nyomozás megindult.
Alkatrészek
Citroen és amerikai autókhoz
Pneumatikok
garanciával
Autófalszaralésl oikkek
legolcsóbban: ""
UGY JÚZESF
Pünkösdre Miltényi-cipöt vegyen!
Heklámáralnk: Női pántos P 9 80. Férfi fél Pii"80. ^Z\'ftí8 P 12\'80 és feljebb.
HtCTÉHYi SÁNDOR ÉS FIA cipöilxlete, Fö-uton, Városház-palota
ZALAI KÖZLÖNY
1832. má|m 7.
Hajnali koldulás ,p,rlvát ügyben"
Kedves Szerkesztő Uram, alkalom-adlán, kérem adjon lulyet e pár sornak a Zalai Közlöny hanábjaln
Ujabban megint megkezdődött a házról-házra, Uzletröl-üzletre való koldulás. Nagy a nyomor, sok a ko\'-dus, — ezt még csak értem Egyáltalán nem ériem azonban, hogy az adománygyűjtőknek miért kell reggel 7—8 órakor elkeídeniök a házalást. Ma is — de nem eUő esel — reggel (él a-kor erélyes és türelmetlen csengelés ugrasztott ki az ágyból. Mesterségemnél fogva é|sz<kázó ember lévén, képzelheti Szerkesztő Ur, hogy nem szivcscn ébredtem a korai csengetésre. Még nagyobb volt a bosszúságom, mikor kiderült, hogy egy vidéki adománygyűjtőnek volt olyan sürgős a dolog, aki piszkos, zsiros könyvvel a kezében valami messze vidéki ínségeseknek gyűjtött. Először van nekünk elég ínségesünk Nagykanizsán. Másodszor megvárhatnák az igy koldulók a délelőtti órákat. Harmadszor: van-e egyáltalán hatósági engedély Ilyen gyűjtésekhez?
Egy másik lábrakapott módja a koldulásnak, hogy egyes fajta kére-getök, ha a cBeléd megkérdi tőlük, mii óhajtanak, kijelentik, hogy .privát ügyben" szeretnének beszélni X. úrral vagy Y-né nagyságos asz-szonnyal. Igy a lakásba jutva aztán már szinte leheletlen tőlük szabadulni.
Ajánlom eme soraimat az illetékesek figyelmébe s maradiam Szerkesztő Ur őszinte híve: a k
Tavasz! vlrágtolvajok a temetőben
Mélyen tisztelt Szerkesztő \'Jr I
Legyen szíves megírni, hogy a keresztény temetőben milyen leikellen emberek garázdálkodnak. Most hogy megkezdődölt a sirok tavaszi tatarozása, nap nap ulán lopkodják a temetőből a vlrágoi. Ma beültetjük a sírt, másnapra hült helye a virágoknak. Sajnos, hogy ezzel az elve-temüllséggei csak a keresztény temetőben találkozunk. Adjon tanácsot Szerkesztő Ur, hova forduljunk, hogy ezeklől a durva kezeklől drága halottaink emlékét megszabadíthassuk?
Igaz tisztelettel : ttzv. H.-né.
Az Egészségvédő Intézet és az OTI
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur I
Kérem az alábbi közérdekű ügyben levelemet b. lapjában közzétenni.
Az OTI tagok szerelnék (eddig mintegy 600-an írták alá az ezt kérő Iveket), ha a Zalai Közlöny által felvetett kapcsolat az Egészségvédő Intézet és az OTI közt létrejönne. Ez a kívánságunk az OTI részéről bizonyos ellenállásba ütközölt. Ml elismerjük, hogy a kirendeltségnek elég orvosa van s tudjuk, hogy azok mind kiváló gyógytényezők, de urologus, szervi vagy bőrgyógyász szakorvosa nincs a kirendeltségnek, igy a kellő gyakorlat okvellenül hiányzik ilyen természetű betegségekben. Mikor Kanizsán a venereás betegek száma 700 körül mozog, az OTI-nak ezt a szak6zeril kezelést
okvetlenül kell biztosítania. Bizva az OTI megértésében, kérjük illetékeseket eme kérés sürgős teljesítésére.
Szerkesztő urnák köszönettel maradok híve __r. s.
Kártyáznak a diákok a Sétakertben
Tekintetes Szerkesztőség I
A Zalai Közlöny közérdekű munkáját figyelemmel kísérve, én Is bátorkodom helyet kérni alábbi közérdekű- soraimnak, amelyek leközlé-seérl előre is fogadja Fősierkesztő Ur a köszönetemet.
Mint sétakedvelő ember, gyakran felkeresem vJrosunk erre legalkalmasabb és legszebb helyét, a Sétateret. Néhány nap óta azonban arra a megdöbbentő felfedezésre |utottam, hogy az Iskolás fiatalság nagyrésze nem egészségi, sót nem is tanulási célzattal keresi fel a Sétákért elha-
gyalottabb helyeit, hanem azért, hogy ott Illókban áldozzon a kártyajáték szenvedélyének. Hogy enuek később milyen következményűi lesznek, arról talán a bűnügyi ha\'óiá-gok ludnák a legriaszióbb képel adni. Ezulon ajánlom az Illetékesek figyelmébe ezt a veszedelmes ét el-szomoiltó jelenséget.
A másik megfigyelésem szintén a Sétakerllel kapcsolatos. Most, amikor a melegebb napok következtében egyre többen keresik fel a sélányl, a legaktuálisabb Is, hogy valaki végre szóvá legye. A sétakerti Illemhelyről van szó, amely semmikép sem akar tudomást venni a kitavaszodásról és még most ls lelakatol-tan mered az odasiető gyermekek elé. Abban a reményben, hogy az illetékesek mihamarább igyekeznek változtatni ezen a lehetetlen állapoton, vagyok Főszerkesztő Urnák tisztelő híve. 5. J.
A Kanizsán talált hamis ötpengős értékesebb a valódinál
Ez Is az újpesti pénzhamisítók műhelyéből került kl
Mintegy két héttel czelőlt egy hamis ölpengösl és egy hamis egy-pengóst szolgáltattak be a nagykanizsai rendőrségre. Az ötpengósí a Nemzeti Bank kanizsai fiókja, az egypengőst pedig a főposla fedezte fel.
A rendőrség mind a két hamisítványt felküldte a m. kir. pénzverde igazgatóságának Budapestre, ahonnan most érkeztek vissza az iralok. A pénzverdében megállapították, hogy az ötpengős azok közül a hamisítványok közül való, amelyek a másfél hónappal ezelőtt letartóztatott újpesti pénzhamisítók műhelyéből kerültek kl. A hamisítványok érdekessége, hogy sokkul értekesebbek a valódi ötpengősöknél, mert finomabb ezüstből állították elő. Megtévesztésre kiválóan alkalmas, mert csak a szakember avatott szeme fedezheti fel az elö(prduló kisebb öntési hibákat. Talán inkább a recézete az, ami el-
árulja a hamisítványt. Sokhelyütt ugyanis nem éles a recézet és egyes helyeken utánreszelés Is észrevehető. A valóditól súlyban 1—2 grammnyit eltér, mert vagy nehezebb, vagy könnyebb amannál. A súlya egyébként 23\'5—27-5 gramm között változik.
A posta által beszolgáltatott hamis egypengős már sokkal durvább hamisítvány. Szinte az élső |pilla-natra észre lehet venni, hogy nem valódi. Nagy forgalomban azonban könnyen elcsúszik ez Is. A fénye ónszínű, de a csengése tiszta.
A rendőrség most mind a két hamispénzt átküldi az ügyészségre. Áz ötpengőst gyártó pénzhamisító bandát már úgyis elfogták, a hamis egypengős terjesztőit pedig még nem sikerült leleplezni, egyébként is minden Jel arra mulat, hogy csak véletlenül került Kanizsára.
öt nyelvet megtanult, 40.000 pengőt és két autót keresett 6 év alatt egy magyar orvos láva szigetén
Érdekes utas a nagykanizsai vasúti állomáson
Nagykanizsa, május ti
A legnapl vonatellenőrzés alkalmával érdekes ulassal került össze Molnár Ferenc dr. rendőrfogalmazó a Budapestre menő gyorsvonaton. Ez az érdekes utas Markovlts Károly dr. orvos, aki már 6 év óla kinn él a hollandindiai J Sva sziget fővárosiban, SoeroAaya-ban. Mukovitsdr. most hazajött a budapesti hozzátartozóit meglátogatni. Nyolc hónapig marad lllhon, aztán Ismét visszamegy Jáva szlgelére.
Az egzolikus világrészből jövő 35 éves orvos igen érdekes dolgokat mesél az oltani életről. Amikor kiment, egyedül a német nyelvnek volt a birtokában, már pedig addig gondolnia sem leheteti semmire, amíg el nem íajJlilolla a holland nyelvet, amelyet Itt az előkelő világ beszél. Amikor megtanulta a holland nyelvet, azonnal nosztrifikáltatta a magyar orvosi diplomáját, de viszont a prakszisért még külön 15.000
holland forintot kellett fizetnie. Mivel momentán nem rendelkezett ennyi összeggel, az egyik barál|a, egy
korábban kivándorolt budapesti református misszionárius állt jót érte és sikerült ugy megegyeznie, hogy részletekben fizethette Id ezt az ösz-szeget. Hat évvel ezelőtt, amikor Markovils Károly dr. kivándorolt, a 330.000 lakosú Soerobayanak csali 12 orvosa volt. Ma már ötvenen vannak. (Nálunk Magyarországon egy 20—30.000 lakosú városnak van 50 orvosa, ha nem több.) Az orvosok kereteiét azonban korántsem ez a nagyszámú lakotság biztosítja, mert a többség Igen szegény, hanem azok a gazdag Idegenek, akik állandó látogatói a szigetnek.
A fővárosban mintegy 50.000 klnal él. Eaek legnagyobbrésze Igen jómódú. Ugyanilyen arányban oszlanak meg ai angolok, Iranclák, hollandok és németek. Egy orvot, ha ott kinn boldogulni akar, akkor meg kell tanulnia ugy a klnal, mint a holland, angol, némel és francia nyelveket ii. Mirkovlli dr. mindaz 01 nyelvet elsajátította hat év alatt.
A fiatal orvos prakuisa igen fellendült, amikor elsajátította a nyelveket. Gyönyörű rendelőt rendezett be magának és jelenleg két autója Is van, ami nélkül szintén nem lehetne odakinn orvosi prakizlst folytatni, mert sokszor messzi vidékekre hlvnsk egy-egy jobb hírnévnek örvendő orvotl.
Soerobaya közelében van egy kisebb szlgel, amely a Kls-Szunáa szigetekhez tartozik. Qasdag angolok, amerikaiak ét franciák jönnek Ide űdűlni. Ezek is rengeteg pénzt hagynak olt az orvosoknak. Ezzel szemben a bennszülöd lakosság hihetetlen szegény. Még a haldoklóhoz sem hívnak orvost, mert nem tudják megfizetni.
Markoviit Károly dr. egy kis zsák aranypénzt Is hozott haza magával, 20 ét 10 aranydollárban 4000 dollárt és 1800 hollandi aranyforintot mintegy 40.000 pengő értékben. Hat év alall ennyit keresett az elegáns rendelőjén és a kél sutóján kivül.
— Közalkalmazottak figyelmébe 1 Bulorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hiteire is, kamatmentesen. KopsUin butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
w ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. vevő- ós eladó közönséget, hogy
bútorüzletemet
Erzsébet-tér II. szám alá (Törvényszék mellé) helyeztem ét.
Kérem a n. ó. közönség szives pártfogását továbbra is.
Özv. Kukecz Antalné.
Tlszts-lottel
1932 májua 1-
2ALAI KÖZLÖNY
MAPI HÍREK
napirend
Május 7, szombat
Rómái katoükuai B. Olzetla. Piotest: Ni polcon. Izr.: IJ« hó I.
Vároal Múzeum ás KBnyvUr nyllvi csütörtökön él vasárnap délelétt Ib-tSI
\'^OvónsxwMrl íUell uolgáui ■ • syéijsrertáí Klrályufca « «z J, i kUkMliul \'----
Várost Mozgó. „A kék bálvány", ucrelem és kalandok fllm|e 10 felvo-afabin. Utolsó mftSűr.
Oóittlldó nyitva reggel 6 órától tilt 6 irt Is (hétlo, ucrda, péntek délután, kedden tgiu nap nőknek). Tel 2—13.
Ifj. Horthy Miklós átutazott Nagykanizsán
Nagykanizsa, május 0 ■ Pénteken este a fél 6 órai gyorssal, Egyplomból Jövel, if). Horthy Miklós, az Angol-Magyar Bank igazgatója átutazott Nagykanlisán. Ifj. Horthy Miklós, mint Ismeretes, fontos gazdasági tárgyalásokat folytatott Egyptomban, ahol Fuad király is fogadta. _
_ A tankerületi főigazgató Nagykanizsán. Mátray Rudolf klr. tankerületi főigazgató pénteken délben Nagykanizsára érkezeit, hogy a leányllceumban megejtse az ellenőrző látogatási.
— Kaan Károly államtitkár sikere. Kaan Károly ny. földművelésügyi államtitkár, akit Nagykanizsa méltó büszkeséggel vallhal szülött-lének ét piarista gimnáziuma neveltjének, .Az Alföld problémái" c. művéét I megkapta a Magyar Tudományos Akadémia egyik alapítványának, a Kereskedelmi B;nk dijának a felél.
— Anyák napja a kanizsai Iskolákban. Május 8. országszerte az anyák napja az Iskolákban. A nagykanizsai elemi iskolák Is nagyban készülnek erre a szép, lélekemelő napra. A II. körzell (Rozgonyl-utcai) Iskolában vasárnap délután 4 órakor lesz a gazdag müsoru ünnepély.
— Divatos tavaszi és nyári lértt szövetek métere már 4-50 tói kezdve kapható — SchDtznél.
— Készülődés a leányllceum őszi felvételeire. Több Ízben fog-ialkoztunk a nagykanizsai leányllceum életrevalóságával és kifejtettük, milyen Mást jeleni az Nagykanizsa életé-•w. Az első év megmulatta, hogy " iskola fényesen bevált, a város vezetőségének minden törekvése oda-Wnyul már mosl, hogy azt évröl-
lobban fe|lessze és kiépítse. Az tW iskolai évad lefolyása ulán az fazel már az I., II., V. és VI. ötfz-Wyok megnyílására kerül sor. A b0v016 leányllceum elhelyezésére n»»t folynak az előkészületek. Az kkola Egyesület titkára felhívást bocsátott az elemi és polgári Iskolák H\'ígatóihoz, amelyben kéri összeül azokat a leánynövendékekel, akik
"I iskolaévben a leányllceumban «kar|ák folytatni tanulmányaikat. A MUflk ezirányu bárminemű ügyben tetvilágosltást kaphatnak az Iskola
Egyesület titkáránál, dr. Novai Imre városi tanácsnoknál. A beiralásra jelentkezések a városháza iklaló hi-valalában (I. emelel) teendők.
— Az Úrasszonyok Kongregációja hétlőn a szokott Időben és helyen tartja havi gyűléséi.
— A KIE műsoros estje fényes eredménnyel jutalmazta a Kereszlyén Ifjúsági Egyesület buzgalmát, amivel adományokból a templom-alapot gyarapítani szándékozott. Az erkölcsi sikerhez a jó műsor mellett hozzájárult a nagyszámú és díszes közönség, melynek soraiban a polgári és katonai társasélet Igen sok reprezentánsa foglalt helyet. A KIE zenekara Üli Sándor vezetésével segített a hangulatot megalapozni. Nagyon sikerült voll Horsetzky Jenő dramatizált Petőd-szavalata. A két Üli és Bablcs Ferenc zenehumor-számal kitűnőek voltak. Lajpzlg Ilus énekszámai Fllttner Rózsi kíséretével zajos tetszést arattak. Remekbe munkáit szavalat volt Bölcs/öldy Sárié. Vánkos Jenő vezetésével szépen működőit közre az Ev. Vegyeskúr. A két vígjátékban Engelleller Rezső, Mayer Frigyes, Juhász Manci, Ü.ö Zomilla, Böbm Manci, D.ö Endre, Klapper Miklós jeleskedtek. Az ötletes, kacagtató konferánsz és a rendezés derekas munkája Üli Endre érdeme,
™ Tennls- és tornacipőket Mtl-tényl cipőüzletében vegyen.
Érdekes képkiállítás
van nyitva még pir napig a főutl Kertész-cukrászda helyén. Két kanizsai festő a kiállító. Az egyik jói-Ismert név és e hasábokon már sokszor értékeli művész: Faragó Márton. A másik is jólismert név,
hasábokon is sokszor méltatott, de — mint színész. Üli Bandi mutatkozik be ezen a tárlaton, mini uj és tehetséges lagja a kanizsai lestő-gárdának. Képei egy eredeti őstehetség stigmáit viselik. A képszerüség,
szinek önkéntelen esztétikája fogja meg figyelmünket a képein és sok finom detail.
A kiállítás egész nap díjtalanul megtekinthető.
— A vakok jelentkezzenek a városházán. A Vakokat Oyámolitó Országos Egyesület minél több vak embertársat az ipari és szellemi kiképzésben akarván részesíteni, most összeiralja a Dunántulon a 12 évtől 40-lg való vakokat és pedig azokat, akiknek eddig szellemi vagy ipari kiképzésben nem volt részük, hogy gondozásukról, kiképzésükről és gyá-molltásukröl gondoskodjék. Azért az alispán (elhívást bocsátott ki, hogy a vakok 12 éves életkoruktól 40 évig Jelentkezzenek, illetve hozzátartozóik Jelentsék be iket a nagykanizsai városháza tisztiorvosi hivatalában a hivatalos órák alatt, 11. emelet, ajtó 30. szám alatt. -
— Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy választék Stnger divatáruházban.
— Az öregcserkészek műsoros estje szép siker jegyében zajlott le a Kath. Legényegylet helyiségben. A .Nemzetközi asztaltársaság* c. vidám egyfelvonásos szereplői, főként Oábor István és Vass József ugyancsak ptóbára telték a ncvetöizmokat. Nem kisebb volt a sikere .A titkári állás" c. egylelvonásosnak, amiben Vass Józsel, Antal Sándor, Szteger Oltó, Mayer Frigyes, Lóránt Ferenc jeleskedtek. Bablcs Ferenc sok tapsot kapott magyar nótáiért és ügyes, vidám konferánszáért. A jólslkerült műsor után a fiatalság táncraperdült és nem fogyott ki a hangulat záróráig. A jövedelem az öregcserkészek balatonlellei táborozásának céljait szolgálja.
— összeverekedtek a futball-drukkerek. Csütörtökön délután parázs verekedés játszódolt le a Magyar-utcai sportpályán, közvetlenül az Ékszerész FC -és a Klskanl-zsal Leventecsapat mérkőzése előtt. Két drukker, W. Mihály bádogossegéd és K. János napszámos valami miatt összeveszlek egymással, majd verekedésre került a sor. A verekedés hevében K. János 8 napon belül gyógyuló sérüléseket ejtett W. Mihályon. A drukkerharc ügyében megindította az eljárást a rendőrség.
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vlda.
Fotoamatőrmunkék
kidolgozása
madara wlllanyra bsrmdszaH
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivái
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
sportüzlet foto-oaztályában.
Alkalmi vásár!
Tiszta gyapjú ujj nélkflll pullowarek 4PBO f-ért
kaphatók nagy választékban
FRANK M. M ANÓ cégnél
2/74 Csengery-ut 3.
Csütörtökre halasztották
a zenelakola tanári karának Haydn-hangversenyát
Nagykanizsa, május U Jeleztük, hogy a zeneiskola tanári kara hangverseny keretében Haydn ünnepélyt rendez e hó 9-én. Betegség folytán e hangverseny nem 9-én, Hanem 12 én, csütörtökön este 9 órakor lesz a Kaszinóban. Jegyek a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál válthatók 50 fillértől 1 pengőig. _
— Elfogtak egy ékszertolvajt
Ékszerlopási ügyben fejezett be sikeres nyomozást a nagykanizsai rendőrség, özv. SchmldtekkerQyOtff-né Teleky-Ul 77. szám alatti lakoe a rendőrség bünügyi osztályán bejelentette, hogy a szekrényéből ismeretlen lettes ellopott több ékszert mintegy 80 pengő értékben. A detektívek pár óra múlva előállították Puskás József 24 éves munkanélküli napszámost, aki bevallotta, hogy valóban ö lopta el az ékszereket. Beszélgetés közben ugyanis a barátja, aki a károsult asszony albérlőié, néhány pillanatra egyedül hagyta, Puskást, aki ezalatt kivette a szekrényből az ékszereket, melyeket a következő napon elzálogosított 21 pengőért. A rendőrségen őrizetbe vették Puskást, majd átkísérték a klr. járásbíróságra.
— KI akar szép kutyát sseraxat ? Egy oroaz agár éa egy másféléves v»
\' \' ■ ■ \' az ÁllatvMóegr®-Várost Jolán utca 3. nám alatt tulajdonjogilag átveheti osekély ápolási díj lejében.
— Már huszHIIérest Is hamisítanak. A zalaegerszegi rendőrségre néhány nappal ezelőtt egy hamis huszfillérest szolgáltattak be. A rendőrség megindította a nyomozást.
— Futószőnyeg, szép mintákban, tartós minőség métere csak I\'— pengő a Schütz Áruházban.
— „Kleptománlás" somogyazent-miklósl legény. Horváth Miklós somogyszentmikiósi legény valóságos betege a tolvajlásnak. Behatolt álkulccsal SchweUzer Oyörgy bajcsal tanító lakásába és onnét egy imakönyvet, 22 pengői, Miklósi Oyörgy jegyzői lmoktól egy fényképezőgépet és egyebeket, Sós Istvántól 52 pengőt lopott. A mániákus tolvajt a bíróság a fennforgó enyhitö körülményekre való tekintettel két hónapi fogházzal sújtotta.
Szombaton és vasárnap
irata ni
i Markó-féle vendéglőben
ftbonnsruek felvétetnek.
ZALAI KOZüONY
_____l U|ákiak kellő figyelmet
keli forditaniok arra, hogy belmökO-désűk rendben legyen, ez pedig a természetes Jertm Manet * keserűvíz baaznüata által árbetó el. Nő-orvosi klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Ftrtao Msaal vizel, mert könnyen bevehető éa rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Perese Jóíief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzletekben kapható.
». Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Singet dlvatáru-
— Kanizsára hozta be árulni • lopott tyúkokat. Az ulóbbl időben lellünően elszaporodtak a környékbeli községekben a tyúklopások. Szerdán éjszaka egy nagyfakosi gazdától 9 tyúkot loptak el. Pénteken bejött Kanizsára a károsult és likért]! la lattan érnie Paü Oábor 19 évea napszámoslegényt, amint a piacon árulgalta a lopott tyúkokat. A rendóraégen megindították ellene a bűnvádi eljárási.
UAIárás
A ugykaaázaal osaUorolóctai ases-tigyaU Jelentések. Pénteken a Dómir-Mlet: Reggel 7 órakor +12-8, délután 3 írtkor +2r3, este 9 Örskor +16-6.
MMtef! Reggel telhóa, délben borult, este Wbíl égbolton I.
Stéllrdny : Egész mp déli sxél.
(É/aakal rádliJeltiMt) a MhnM. |Ull latéul lalaatl tata IO tori Oiapalthasra tártaié •Arisat* MeaikkaaSasal.
Közgazdaság
Párta 20-18, London 188ft Newvork Stt-Sll Briissel 71-90, Milano 28*40, Madrid *>«i Amsterdam 20775, Berlin 12100, Wien —- Szófia 3-71, Prága tS-líT Varsó 573a, Budapest -•-, Belgrád 9-05, Bukarest 307.
T.raáaytéuéa
Buza tv. és dt., 10—10 flll. ol-ctóbb, rozs 10 flll. drágább.
Buza Uszav. 77-es 12-60-13-10, 78-as 12*75—13-20, 79-es 1290-13-40, Wl-a. 1300-13-50, dunánt 77-es 1280-12-74, 78-aa 12-75-12-90. 79-«S 12*90- 13*05, 80-41 iífOO—13*15, rozs 14-20-143Q lak. árpa 16*25—16*50, zab 2070-21*80, tengni 16*70—1&85, korpa 12*70-13*00.
A Isazetl Baik áetfia-árfoljaul
valutAk
Angolt. 21*00.21*40 Belgafr. 80-15-8075 Csikk. 16-06-17-06 Dánk. 11430 115 30 Dinár 9*94-10 U6 Dollár 570-50-573-60 Francia 122-30-22 50 Holl. 231-60-23300 Zloty 64-00^4-50 Lel 346-3-56 Léva 4-06-4-19 Ura 29*33-2963 Márka 13570-136 60 Norvég 10590-106*90 Peseta —*--*—
IW-70-111*40 K»00-B6\'00
DEVIZÁK Amit. 231-80-233 00 Belgrád 1002-10*12 Benln 13680-13660 Brtlaael 80*25-80*75 Bukarest 3*41-3*49 Kopenh.114\'50-11530 London 2096-21*16 Madrid —•— Milano 29-43-29*63 Newy. 571*00-574*00 Oszló 106*10-10690 Pária 22*33-22*47 Prága 16-96-17-04 Szófia 4-08-4-19 Stóckh. 106-20-106 00 Vusó 64-10-64-50
Wien -*-•-
Zürich 11080-111*40
Wien dearlng árfolyama: 80.454.
Felhajtás 2127, etadltlan 31. - Elsó-rendü 092—094, szedett 0*86-0-89, sie-dett .Wrtn OSO-OM, kónnyli 068-0*76, l-só reridfl Oreg 0*84-0*d6. Il-od rendű Ofep 072—076, angolt süldó I. 0*70-0*80
sjxlőmuh. nagyban <H»—1*00, zalr 1*08-
116, tua-TTú-l^a, Ulurtte 1*10-1*24.
SPORTÉLET
áz HTE—PVSK mérkőzés alatt rádiót szerel fel a pályán az NTE 8 közvetíti a magyar-olasz meccset
Nagykanizsa, május 6 A vasárnapi derby-meccset, mely a Déldunántul bajnokságát van hivatva eldönteni, a Nemzeti Sport belekapcsolta az országos tippversenybe, Igy az egész ország sport-közönségének figyelme fog e nagyjelentőségű meccsre irányulni. A PVSK az első helyen áll, az NTE pedig a másodlkon s ha a kanizsai csapat győz, akkor a hátralevő mérkőzések gólari nya fogja eldönteni a bajnokságot.
A magyar rádió nem közvelltl a magyar-olasz válogatott mérkőzést, a milánói azonban ad helyszíni közvetítést a meccsről. Az NTE gondoskodik erői készülékről, nyly nappal is tudja fogni Milánót s közvetíteni fogja a pályán a magyarolaszt. Az NTE gondoskodott olasz tolmácsokról Is.
Az NTE—PVSK mérkőzést, mely fél 4 órakor kezdődik, sorsdöntő fontosságának megfelelően idegen kerülelbell semleges bíró vezeti.
összeállították a magyar válogatottat
Budapest, május 8 Az Olaszország ellen jnájus 8-án játszó magyar válogatott futballcsapatot a következőkép állította össze a szövetségi kapitány: Háda — Kalmár, Dudás — Borsányl, Sirosl, Lázár — Titkos, Cseh II., Turay, Toldi, Híres. _
A magyarok nyerték meg az olasz-magyar boxmérkőzést
Budapest, május 6 Az olasz—magyar ökölvívó válogatott mérkőzést a magyarok 10:6 arányban megnyerték.
Leventebajnoki mérkőzések eredményei
I. osztály:
Zrínyi TE—13 FC 6:1 (4:1). A 13-asok védelme ciődoi mondott. Bíró Wolff.
Barakk FC—Teleki FC3:2 (2:1). Nehéz győzelem. Biró Cvetkó.
Kltkanlzsal Lev.—Ékszerész 3:1 (2:1). Nívós, szép mérkőzés, gvő-z\'itt a lendületesebb csapat. Biró SpUzer.
II. osztály:
Hunyadi-Kossuth 2:1 (1:0). Igazságos eredmény. Biró Kluger.
(A mezei futóverseny) a csütörtöki esőzés miatt elmaradt, azt vasárnap fog|ák megtartani.
(Az olasz válogatott csapat),
4 tarta\'ékkal, Pozzo olasz szövetségi kapitány kísérete melleit pénteken déli 2 órakor alt vonalra Padovában. A csapat ma, szombaton reggel 6 ára 05 perckor érkezik a gyorsvonattal Nagykanizsára. Fogadtatás nem lesz.
(A nagykanizsai és keszthelyi lovajraérkflzéaeken tárgysorsjáték Is lesz.) A Somogy-Z«lai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület kérelmet intézett a pénzügyminiszterhez aziránt, hogy a junlui 5-én Nagykanizsán, továbbá a jullus 10 én Keszthelyen megtartandó lovasmér-kCzéMtikel kapcsolatban tárgysorsjátékot rendaatwsaan. A pénzügyminiszter bizonyos feliételek mellett engedélyezte a sorsjátékot.
Sport-fotópályázat
Sporlfelvélelekre ezennel pályáaalol hirdetünk. A fényképek tárgya csak Is oly sportesemény lehet, amely f. évi április 15 161 Junlus 30- lg történik.
1. Az amatőr fényképversenyen részt vehet bárki, aki nem Ipar-szerüen foglalkozik fényképezéssel.
2. Pályázni kizárólag saját felvételű képekkel (negatív kívánatra bemutatandó) és nagyításokkal lehet. A nagyításokhoz az eredeti felvétel ii mellékelendő. A képek kidolgozása történhetik fotószakdzletben is.
3. A pályázóknak lényképeik hátlapjára Jeligét kell írni. A fényképekkel egyidejűleg egy lezárt boríték adandó át, mely boriiékon ugyanazon jelige és a lényképek darabszáma leljegyzendö. A borítékba a pontos cim helyezendő el. A borítékol a bíráló-bizottság a képek bi-ráláaa után bonihalja lel.
4. >1 pályázat határideje 1932. év lultus 1. A képekel Ofenbeck Ferenc városháza\' címre kell küldeni. Az Időközben beérkező képeket Szabó Antal sporlűzletének kirakatában kiállítjuk. A képek — ha a pályázó azokkal máiként nem rendelkezik — az egylet tulajdonába mennek át. Futballmérkőzésekre a fényképeinknek 40 filléres Jegyet adunk.
5. Versenyre kerülő képeket ajánlatos felkasírozni, esetleg csinos tablóra helyeznL Egy egy iablón tetszés szerinti képeket lehet elhelyezni.
6. Pályázni lehet luiballmérkőzé-seken készült fényképekkel (a mérkőzés, melyen a felvétel készüli, megjelölendő), tornaversenyek, lö-verseny, kerékpárverseny, a május 1-én Nagykanizsán NTE rendezésében tartandó nagyszabású sport-matinéról, melyen a világbajnokságot nyert magyar tornáizgárda kitűnőségei vesznek részi, valamint a felsoroltakon kivül minden sportlal kapcsolatos kivétellel.
7. A bíráló bizottságot az NTE elnöksége és a „Zalai Közlöny" szerkesztősége jelöli ki.
A pályázat dijai:
I. díj: 1 drb 9X12 Ica fényképezőgép 45 P ériekben.
II. díj: ulalvánv 10 P értékű fotócikkre és 1 drb. 1932-33. bajnoki évre szóló 1 évi szabadjegy az NTE futballmérkőzéselre.
III. dlj: 1 drb. 1932—33. bajnoki évre szóló 1 évi szabadjegy az NTE lutballmérkflzéseire.
IV. dij: a Zalai Közlöny egy negyedévi előfizetése.
V. dij: 1 üveg Eszlerhtzy pezsgő.
Az I. dij Juszt László és Gyula
1982. májúi 7.
cég (lálhaló a Juszt cég kirakatába^ a 10 P értékű fotócikk utalvány Szabó Antal és az V. di| herceg Eszlerhdzy huslerakat cég ajándéka Az NTE elnöksége.
Kiadja: Mbabd Hyoaái éa Lapkitáá Vállalat, latrkaílzaás.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Wirwhs telefon i Nafykaatiu ^
APRÓHIRDETÉSEK
li l| llll....... «i» 10 » *ZMr. KW,
ttvIW uá U|a ( |UMr. Vmát- át Ivm » wálg SS 011*r, mimém MHI 14Í S ) UmUm át páantaa 10 tiái* M «UMr, ab
lotátM uá Ml • (Ulár. Claul t altit. r* lt|tbb MOH 14* uá kát uáuk uáaltu*
Alláit írattak 80* mtlXi,. MlrisMMk s (40 pmmgö Stittgn a fklMlasss K0myv0Jéa. MdHJátá, itkerfllSM t\'átföU elírt Ihilutfla
----------.. butorosott szobs egy,
vagy két ur részére fürdőszoba hiuni-lattal Rozgonyl-utca 8. g
■laáá egy sióba és konyhából állá
.lakás, mellékhelyiségekkel Ssécbenyl tér I •
poamYváR i
uradalmi lajboralm kaphatók lllerenklnl már 10 Iliiéiért. Legkisebb télel 25 liter.
a 11 o a a kArolt (oidbtitok«
Batlhyány-ulca 26. szám.
b gyermekkocsik máin laaaállitott átbaa raktárra érkeiUk árssssstls bazár áruháziba. S
a aaakáa laké* azonoal kiadó Eót-vOs-tér 14. 7190
BaaAr-áplUtku a auM* l«-kások, laialnk, vsgylrodAnsik ll> kalmaa Isidazlntl és emeleti halylaáuk szonnalra, vagy augusztusra kiadók, mi
hivatta esetleg 3 aaobás, komlorici emeleti lakás november l-re kiadó EódSs-
tér 2i. szám. na
Moémrm udvari kélazobás lakás, koay. bábán vízvezetékkel augulztusra kiadó Kisfaludy- utca i7/c. 2271
Keltószobás előszobás, vlzvezelékes sxép takáa kiadó aug. l-re Józsel lótierceg ut 58/a. •
Lakóltáa mellékholylséggel és hoisá-tarlozó épületekkel Junlus l-re kiadó. Tót-szestmárton 92 Haizon Oyórgy. -2301
Máikás rövid ataasra jutányosán eladó elkóltózés miatt. Cint a kiadobm. 2311
■lliatát vagy tanulót felvesz Slnaei József éa Tárna. llll
■ attkaaakáa uHlakáa, tel|es komloilos magas fóldaxlntaa, déli lekvéil aug. 1 ért kiadó Királyi Pál-*. 19. 2313
Szép egyszobás laké* és egy különbé Jáistu sxoba Zrínyi Mlklói-u. 16. 2317
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
Zsely-Iéle „Zala" nagasnyomán káU, izéié- él gytmöloafa-
yenaeteiágéy. Harnyéenyv-ByHrfl
(kuszórovarok és hangyák ellen). GyfMctll parmataatíaaerek.
Oltóviaaz.
Műtrágya -félék, (kg.-os mennyiségben Is kspható temié-nyek, fózelékfélék és virágok műtrágyázására).
Magas nyomású háti gyümölcsfa pormBtazfrgép-
Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota uielloll),__
Nyomatott a Délialal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai károly)!
72. évfolyam 103 izám
Nagykanlua 1982. május 8, vasárnap
Ara 16 miér
ZALAI KÖZLÖNY
imkuilMt \' Keasthetyt m
kiadóhivatal: Kouutli-utca 31.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Sieiketitóaígl ti
egy hí kiadói
ihlvalall telelőn: 78. u
Dollár-Infláció ?!
Irta: KELEMEN FERENC
Nemcsak az u. n. inflációs párt, hanem az egész világ gazdasági közvéleménye érthető izgalommal fogadta azokat a tengerentúli kábelérleslté-geket, melyek a dollár-bankjegyek mesterséges szaporításáról s igy ál-Utólagos dollár-inflációról szólnak. Hogy a gazdasági világkrizis a felhőkarcolók hazáját sem kímélte meg, azt jól tudjuk, de hogy ez a válság az .uj hutában" .amalkai méreteket" öltétt, azt ezek a kábeljelenlé-sek .napnál fényesebben" igazolják. Amerika gazdasági életének komoly bajaiból eddig csak a tömeges bank bukások híre jutott el Európába, strukturális bajokról, munkanélküli problémáról, a nagy prosperlty csődjéről többé-kevésbbé csak kiszakad! honfitársaink panaszkodó leveleiből értesültünk.
Ez az uj valutapolitikai kísérlet, melyet törvényjavaslat formájában a washingtoni képviselőház állítólag már elfogadott, egy csapásra Amerika súlyos válsága felé tereli a világközvéleményt. Va\'óban komoly lehet olt a helyzet, ahol az ujabb-kori gazdaságtörténelem inflációs tapasztalatai után .fedezetlen bankjegyek" kibocsátásával kisírlik meg a sorvadó gazdasági erők felélesztését. A klasszikus pénzügytan dogmatikus felfogása szerint ugyanis minden olyan bankjegyszaporilás, mely nem .aranyra" támaszkodik, inflatorikus természetit s a gazdasági életre mérgező hatású. AmeriVa, az arany hozá|a pedig ezultal .állam-papirfedezettel" kiván közel tízmilliárd dollár névértékű bankjegyet kibocsátani. Ez tehát tipikusan inflációs pénzügyi terv, mely az infláció-defláció mai .piros rózsa-fehér-rózsa" harcában még a laikus közönség részéről is komoly érdeklődésre tarthat számot.
Micsoda pénzügyi elgondolások, minő rejlett erőkre számitó finánctervek húzódnak meg e grandiózus kísérlet mögött ?l
Az amerikai prosperityl a termelés és fogyasztás gigantikus méretei emellék világhírre. Az indusztrializmus tömegtermelése és a céliudalo san növelt bérek utján felfokozott hatalmas fogyaszlás biztosította a magas árnivót s ezzel a prosperily többéves tündöklését. Uz volt az amerikai dogmává fejlődött Fordizmus lényege is.
F.gy régi közmondás szerint azonban „a fák nem nőhetnek az égig", s igy ennek a rendszernek is el kellelt jutnia ahhoz a .kulminációs ponthoz", melyen tul minden emberi erőfeszítés, minden fordi p.eniálitás, minden amerikai Üzleti élelmesség hatástalan. A vén Euiópa gazdasági válsága siettette ennek a kulmlná-ciós pontnak az elérését, s amikor a yankee szeizmografikus idegrendszerével megérezte a nagy vál-™*sl, az óvilág népét megszégye-nils. lömcgpszihózisával rávetelte magát a bankokra, hogy magához Kaparintsa és „ládafiában" elrejtse
munkás és spekuláns éleiének megmentett feleslegeit. Közel másfélmilliárd dollárra tehetők azok a tőkék, melyeket a tezaurálás Amerikában elvont a gazdasági élet organizmusából Ez is olyan óriási vérveszteség, hogy a nagy világhalalom, a csodás gazdagságok és milliárdosok hazája, a bűvös varázsu U. S. A. io megszédült bele. A nagy mechanizmus, a gazdasági irők óriási lendítö-kerekeinek robaja megállt, a termelés és fogyasztás egyensúlya felborult Amerikát is utóiérte a nemeils. Pusztuló existenciák, munkanélküli tömegek, éhező gyermekek mindenfeléi ..
A nagy alkoló, üzleti szellem, a yankee-t vitalitás, az uj világ külön életereje azonban nem nézi tétlenül a világválság destruáló halalmát. Szembeszáll az elemek pusztító erejével és minden pénzügyi dogma, minden kesérves tapasztalat ellenére megkisérll a sorvadó gazdasági élet ujabb feltámasztását. Méreggel gyógyítani meg a beteget I ? Milyen régi recept I Avagy nem méreg-e minden orvosság? Baj van a pénznél?! Ujabb dollármilliomosokkai kell meg-gyógyitani. Modern közgazdasági líomoepata gyógymód. Hogy nem sikerül?! Nem baj! De azt a dermedtséget, mely millió és millió
munkáskart tétlenségre, üzleti szellemet pihenésre s a munka és alkotás ritmusában élő örök mozgás életelvét pusztulásra kárhoztatja, — feloldja és uj életei lehel a sorvadó tömegekbe.
Kövessük az amerikai példái magunk Is ! ? Nem III Az Infláció nálunk olyan pusztítást végzett, hogy minden inflatorikus kísérlettől tartózkodnunk kell. Igaza van Teleszkynek. Korlatolt infláció nincs. Csak egy sárga, piszkos pénzár van, mely maga alá temetheti gazdasági életünk még meglevő szerény erőtartalékait I Igen, igaz I De ez a sorvadás, ez a pestis, mely óráról-órára emészti, pusztítja a magyar életerőt, a magyar vagyont, a magyar bizakodást, ez is rettenetes.
Hónapokkal ezelőtt kiáltottuk e helyről a magyar sors intézői felé: .Mehr Luft", Levegőt a fuldokló gazdasági életnek. Levegőt a kereskedőnek, iparosnak, gazdának I Nem kell infláció-defláció, „piros rózsa -fehér rózsa", háborúság. Levegő kell „Mehr Luft!" Fogylán van az oxigén. Ne a pénzt szaporítsuk, de a munkaalkalmakat, meri a munkának csodálatos ereje van! pénz lesz belőle. Több munka, több pénzl Ez az infláció kell nekünk I
Nemzeti mártírként temetik Doumer elnököt
A párisi szovjet-követség
Párta, május 7
(Havas) Doumer köztársasági elnök hajnali 4 óra 37 perckor meghalt. •
A nyomozás eddigi adatai alapján a rtndőrségnek az a benyomása, hogy Uorgulovnak nem voltak blln tárjál.
a vizsgálóbíró nem tartja kizártnak, hogy Gorgulov csak színleli az őrültséget.
A francia kormány lag|ai, akik a kórházban Doumer mellett virrasztottak, a halál bekövetkezte után sem tértek nyugovóra, hanem együtt maradtak éB a szükségessé vált sürgős intézkedésekkel foglalkoztak. Tardleu miniszterelnök — mint a
áll a merénylet mögött ?
lapok írják — n minisztertanácson hosszabb beBzédel mondott és annyira felindult, hogy hangos zokogásban tűrt kl.
Doumer temetése csütörtökön lesz nagy pompával. A Pantheonban lemetlk, mint a francia nemzet mártlr|át.
A frarcia törvények értelmében mindkét ház a legiövldebb időn belül ülést tart, hogy megválassza az ul elnököt. A Bzenálus elnöke keddre hívta össze a közös ülést.
A Figaró azt iija, hogy Gorgulov bolsevista sugalinazásra cselekedett és nem lehetetlen, hogy a merénylet mögött a párisi siovjet követség áll.
Szerdán fogadják a miniszterek a nagykanizsai ipartestület küldöttségét
Dr. Kállay Tibor vezeti a
Nagykanizsa, máJuB 7 A nagykanizsai ipartestület távirati értesítést Kapott Budapestről, hogy dr. Kállay Tibor, Kanizia képviselője szerdára eszközölt ki fogadtatást az iparos-küldöttség számára, amely az ipartestületi székházzal kapcsolatos és egyéb iparos-ügyekben szándékozik a pénzügy-
depatáctót a minisztereh elé
és kereskedelemügyi miniszter támogatását kérni.
A küldöttséget szerdán délelőtt dr. Kállay Tibor vezeti a miniszterek elé. Résztvesz a depuláclóban dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyetles ls. Az iparosság kívánságait Samu Lajos ipartestületi elnök fogja előadni.
Helyreigazítás
Mélyeri tisztelt Főszerkesztő Url
Miután a .Zalai Újság" c. Keszthelyen megjelenő nagykanizsai hétfői lap f. hó 2-iki számában a villamos hon cesszióra beadott ajánlatunkkal kapcsolatosan helytelen adatokat kOzOl, melyek alkalmasak a nagyközönség megtévesztésére, tisztelettel kérjük, hogy az ajánlatunkban foglaltaknak és az igazságnak megfelelően, b. lapiának legközelehbi számában az alábbi nyilatkozatunknak helyi adni szíveskedjék:
1. Nem felel meg a valóságnak, hogy Invesztíciókat nem vállalunk és hogy a jelenlegi állapotot akarjuk fenntartani. Igaz ellenben :
a) hogy az uj koncesszió Jogerőre emelkedése után tartozunk a jelenlegi hálózatot átépileni, részben uj vezetékkel, lészben pedig földalatti kábelbe fektetéssel egy, illetve három éven belül, mig az egyéb bővítéseket legkésőbb hat éven belül. (Lásd n|ánlaiunk 6. sz. műszaki leírását.) Ezen munkálatokcca 510000 pengőre vannak előirányozva,
b) kötelezettséget vállaltunk az uj áramfejlesztő lelep megépítésére: amennyiben a Jelenlegi telep nem felelne meg a követelményeknek, a fogyasztás meghatározott növekedésével, de 20 éven belül mindenesetre,
c) vállalkozunk lovábbá arra, hogy távolsági vezetéket létesítünk, ameny-nylben a lehetőség felmerül és gazdaságosnak mutatkozik, mely esetben a jelenlegi vagy az időközben felépült uj telep tartalékul szolgálna.
2. Nem felel meg a valóságnak, hogy a magánvilágitási egységár 6 6 lg lenne, igaz ellenben, hogy a mngánvilágilásl egységár muximdllean 6 6 fillér, mely már évi 500 égési ólát meghaladó fogyasztás esetén 10 százalékkal 5 94 fillérre, évi 800 égési órát meghaladó fogyasztás esetén 20 százalékkal 5 28 fillérre csökken, az ipaii árain 3 5 filléres egységára már évi 500 égési órái meghaladó fogyasztás ecetén 26 százalékkal 2 63 fillérre, évi 1000 égési órát meghaladó fogyasztás esetén 50 százalékkal 1 75 fillérre CBÖkken, mlg a város és közintézményei részére az ipari áram 21 filléres egységára már évi 500 égési órát meghaladó fogyasztás esetén 15 fillérre csOkken.
3. Nem felel meg a valóságnak, hogy a közvilágítási töbhfogyasztás-érl a 2 filléres versenyárral szemben 33 fillért kérünk, igaz ellenben, hegy ajánlatunk 3 3 fillérre szól.
Nyilatkozatunk közléséért a Zalai Közlöny lek. Szerkesztőségének köszönetet mondva, maradtunk teljes
tisztelettel:
Transdanubln Egyesült QOzmalmok R. T.
S__ZALAI KÖZLÖNY
A jövő hónapban dől el Nagykanizsa villamos-koncessziójának az ügye
Hogyan vélekednek fővárosi szaklapok a kit ajánlatról7
Nagykanizsa, május 7
Nagykanizsa vlllamos-\'konccsszló-jának Ugye (lénken foglalkoztatja nem csak a helybeli közönséget, hinem a fővárosi szak-köröket és a vidéket is.
A beérkezett két ajánlat most Hollós József ny. államtitkár, műegyetemi tanárnál, Nagykanizsa város villamossági szakértőjénél van, aki azokat felalvizsgálji s azután megteszi Jelentését a városnak. Krátky István polgármester kijelentése szerint a kérdés a Jövő hónapban kertit a képviselőtestület döntése elé.
Az öt nyelven megjelenő .Magyar Közgazdaság", a legtekintélyesebb magyar közgazdasági szaklapok egyike, tegnapi számában foglalkozik Nagykanizsa vlllany-ttgyéve! és kedvezően foglalkozik a Transdanu-bia ajánlatával, kifejtve egyben, hogy a másik pályázó „a Flnelon, amely tulajdonképpen nem áramtermelő, hanem a Dunagözhajózásl pécsi energiáját akarja közvetíteni". (A Pinelon az a bizonyos holland érdekeltség, amire a Drávavölgyl hivatkozik.)
A .Pesti Tőzsde" ulolsó számában igy Ír:
.Nagykanizsa megyei városnak a városi villamos-energiaszolgáltatás iránti pályázati felhívása április 30 án Járt le és — mint a Pesti Tőzsde értesül — két ajánlat érkezeit be. Igen kedvező ajánlatot tett a Trans-danabla, amely már három évtizednél hosszabb ideje látja el Nagykanizsát és kornyékéi árammal. A Transdanubia azonkívül, hogy áramot szolgáltat, eddig a Földhitelintézet utján Nagykanizsa városának kb.
Haydn 1732—1932
Irta dr. KEftKAY\'JÓZ8EF
foéltán csodáljuk az Úristen végtelen bölcseséget minden kis pa-rányban és a mérhetetlen világrendszerek minden képzeletet felülmúló dimenzióiban, de csodálattal kell adóznunk azért a megragadó célszerűségért is, mely mindent összefog és áthat. Micsoda mondhatatlan hálával tartozunk azért a Teremtőnek, hogy az anyagi érdekek nagy serpenyője mellé, melyben a hatalmasok évezredeken keresztül sütő gették a mink zsíros pecsenyéjét, megteremtette a többiek számára a művészeteket. Mi is lett volna a világ művészetek nélkül? Nem rekedt volna-e meg az egé6t kultura az önzés útvesztőiben ? Mi lelt volna az emberi fahtáziából, melyet csak az önérdek mozgat meg ?
Hova fajult volna az emberi akarat, ha a művészet nem irányítja1 és szelídíti?
Minden csapás és szenvedés közt is mienk marad a művészet, mint az emberi szenvedés Istentől nyújtott balzsama és miénk különösen a zene, mint minden művészet közül a hozzánk legközelebb álló és legemberibb Nem hiu és telsíClKŐ, mint az irott kép, mely csak akkor
700.000 pengő hitelt Is nyújtott és u| ajánlata szerint\' a jövőben 6.6 fillérért hajlandó az áramot szállítani. Ezzel szemben a másik ajánlat, amelyet a Drávavölgyl Villamossági és Áramszolgáltató Rt. adott be, 7 fillérért kinálja Nagykanizsának az áramot és csak kilátásba helyezi, hogy a viszonyok megjavulásával adna egy valulakölcsön\'. A Drávavölgyi mögött állítólag egy hollandi pinzcsoport, a Flnelon áll, amelynek vezetője, báró Humbold, már több Ízben tárgyalt Magyarországon, de édes-kevés eredménnyel. A Drávavölgyi különben sem termel áramot, hanem azt a pécsi bányától veszi meg és Igy voltaképpen cttk köz-
pompázik virágos színeiben, mikor fejünk felelt sűt a nap, de elmerül csalóka látszatával, ha ránk köszönt az áj.
De a zene elkisér a legsötétebb éjszakába is: talán csak egy kesergő tilinkó képében, de örök társul szegődik a szenvedő emberhez és mindig ott áll mellette, hogy a bánatot megenyhítse és a szenvedést megnemesitse.
De a zene a legeszményibb is minden művészet között. Testetlen és megfoghatatlan. Finom és tiszta. Gyermekkorodban körüldajkál anyád altatódalában s szived első kis örömei akkor bontogatták először szárnyukat, mikor cérnahangodon először próbáltál utána botorkálni a felnőttek szárnyadó dalának. S ha az Isten dicséretének túláradó érzésekkel akartál hódolni, ha már a szavak felmondták a szolgálatot .és erőtlenül hanyatlottak vissza a fel-, adat nagysága előtt, akkor kelt szárnyra ajkadon az Isten dalos dicsérete, mint betetőzés minden lehetséges emberi érzés kifejezésének.
És míg minden művészet a világ képeivel, színeivel, alakjaival dolgozik, a zene magasabb utakon jír. Anyagból ered ugyan, de ugy száll fel az Ég felé a művész hangszeréből, mint illat a virágkchelyből.
vetítő és elosztóként srerepelne."
.Az Ellenőr\' c. gazdasági sraklap többek között a kövelkczök :l Írja ápr. 30-lkl számában:
.Értesülésünk szerint Nagykanizsa vUlamosárammal leendő ellátására pályázatot nyújtott bt a Flnelon, amely az ország elektromosságába intenzivebben akar bekapcsolódni... A Flnelon akciójával Az Ellenőr már részletesen foglalkozott és rámu\'at-tunk arra, hogy a Flnelon uj ajánlata mennyire balkánlzü. Most, hogy Magyarországon működő vállalata révén, a Drávavölgyl utján ajánlatot tett Nagykanizsa villamosáram szolgáltatására, eldől, hogy lulajdonkép pen milyen szempontok vezeiik a Fineiont abban a tervében, amellyel Magyarország eleklrlfifcálási munkálataiból nagyobb részt kér".
4amit Itt aawraHnk. marat |M m ntawbaa.
Szellemibb minden másnál, am\'t az az emberi kéz létrehoz. Nyelvtől nem korlátozott örökszép kifejezése minden emberi érzelemnek s ha mégis nyelv, akkor bábeitalan ősi nyelv, melynek minden szava minden kornak és minden embernek szól.
Ennek a nyelvnek volt Cicerója Haydn. Népeket nem tiport le, a lét titkait sem feszegette, csak éppen kottamagokat vetegetett az ötbaráz-dás szántóföldbe, de, ahol ezek a magok jó talajra talállak az emberi szivekben, olt pazar virágoskertek, édenlig\'tek leírhatatlan bübája hint enyhülést és vigasztalást a küzdő emberiség felé. Nem a beelhoveni nagyság dübörgő eposzait menny-dörgi belé a tépelődő emberi lelkekbe, nem érzed Schubert földön-lulian finom melódiáit, nem Schumann tragikus pátoszát, nem Chopin szenvedelmes mélységeit, inkább dalos pacsirta volt Haydn. Ha paradoxonokat akarnék halmozni, csak azt mondanám: csak a könnyed, súlytalan dolgokban volt igazán súlyos és csak a felszínen igazán mély. A derű és kedvesség akrobatája. Művész, kinél a vidámságot ugy lehetett megrendelni, mint szabónál a ruhát. Igazi bécsi kispolgár, aki éppen nem ellensége a jó ételnek és a jó éleinek. Semmi
1932 május 8.
Két finnepl hét Bécsben
Mint minden évben, az idén is megtartják a junius 5—19-lg terjedő ünnepi beteket, amelyek alatt nagy művészi-, sport- és társadalmi Un nepélyek lesznek. Az ünnepélyek fénypontját Haydn 200. születésnapjának ünnepélye fogja képezni, továbbá az állami operában egy Un-nepl-játékciklus, a modern zene X. zeneünnepélye, valamint nemzetközi énekes hegedűverseny, amelynek zsűrijében a világ leghíresebb zenészei fognak résztvenni. A társadalmi ünnepélyek között SchtSnbrunn kastélyában nagyszabású rout, nemzetközi brldge-verseny, valamint egész sorozata az ünnepélyeknek fog lefolyni. A sportesemények között a nemzetközi lóverseny-hét az osztrák derbyvel, valamint a Concours d\' Ele-gance automobilok részére említendő.
Az ünnepi hét látogatói részére ünnepi jegyeket fognak kiadni, amelyek tulajdonosai a visszautazásnál vagy bármely osztrák határállomásra való utazásnál 30 százalék menetdíj-kedvezményben részesülnek. Az ün-nepi legyek a kedvezmények egész ^sorozatára érvényesek, nevezetesen kirándulásokra, megtekintésekre, hangversenyekre, stb. Ezek a jegyek az utazási irodákban szerezhetők be.
A Zeneiskola tanárainak Haydn hangversenye
csütörtökön este 9 órakor lesz a Kaszinóban. E hangverseny keretében Haydn jelentőségéről Vannay János tart előadást. A konoerl szereplői : a. zeneiskola tanárai és a Városi Nőikar. A Haydn legnépszerűbb müveiből Összeállított műsorban szóló és kamarazeneszámok kerülnek előadásra.
Jegyek 50 fillértől 1 P-lgaKrátky-tözsdében és a zeneiskolai szolgánál válthatók.
érzéke a tragikum és fenség iránt. A tragikum elől kedélyének bástyái mögött keres menedéket. Drámai befejezés nélkül csak igy tudta végigélni rettenetes házasságát. A kedélyes Haydn, aki a finom modornak, jóindulatnak valósággal mintaképe lehet s aki rosszat senkiről sem tudott mondani, feleségéről csak mint pokolbeli szörnyetegről, bestia infer-naleról, emlékerik meg. Méltán, mert hosszú házaséletük alatt a borbély lánya szinte őrültséggel határos gyűlölettel tette ura éleiét pokollá. Ha már máskép lehetetlen volt a szótlanul türö művészt felingerelnie, akkor legalább a kottáit vetette tűzbe. Ez volt a legérzékenyebb csapás, de Haydnnak erre seifi volt rossz szava.
Tragikus hősnek azonban sohasem érezte magát, müveiben ennek a szörnyű életnek sehol semmi nyoma. Vallásos lélekkel és megadással hurcolta a rámért keresztet, de továbbra is az maradt, ami volt: a derűnek és jóságnak, a kedélvnek és életörömnek a trubadurja. Épen életének legérettebb és legkiforrottabb müvei: a Teremlés és az Évszakok őrzik ennek az utánozhatatlan optimizmusnak, törhetetlen életvidámságnak ujdonságszerü ak-koidjait.
líVégc küv.)
VÁROSI MOZGÓ ^
Május 8-án, vasárnap.
Utolsó műsorunk I
Magyar filmmel bucsuzunk
A kék bálvány
Bónyi Adorján regénye után. Szerelem és\'kalandok filmje 10 felvonásban. Rendezte: dr. Lázár Lajos, zenéjét szerzette: Angyal László, verseit irta: Harmath Imre.
HaHniaip Hrhao.
Előadások 3, 5, 7 és 9 órakor.
május 8.
ZALAI KÖZLÖNY
tartották egy kalandos szerelem kanizsai hősét
Szerelmeslevelek, mini mentő tanuk - A meghurcolt fiatalember bíróság elótt keres teljes rehabilitálást
Nagykanizsa, május 7 ezelőtt Indult el
Egy évvel ezelőtt indult el az alábbi történél, melynek szenvedő hőse, Rosenhelm Miksa nagykanizsai lialalember tobb, mint négyhónapi súlyos gyanúsítás és vizsgálati fogság ntán mosi néhány nappjl ezelőtt érkezett vissza Kanizsán lakó édesanyjához.
Az elmúlt év junlusában Rosenhelm Miksa Pécsre utazott, hogy ott, mint kereskedősegéd, állást keressen magának. Hiába szaladgált napokig állás után, seholsem alkalmazták. Közben a pénze is elfogyolt 4a Igy arra kényszerült, hogy gyalog jöjjön vissza Nagykanizsára. A baj •ionban sohasem jár egyedül.
Rosenhelm Miksa eltévedt az előtte Ismeretlen utón és átlépve a határt, szerb katonák kezébe kertllt. A szerbek kémkedéssel gyanusitotlák, majd amikor nem tudtak ellene bizonyítékot felmuialni, rá akarták beazélni, hogy lépjen be a szerb hadseregbe, ahonnan kiképzés után leküldik a bulgár határra. Rosenhelm Miksa nem fogadta el az ajánlatot, mire Belgrádba akarták szállítani. Útközben sikerült kijátszania a kisérő uerb katona éberségét és leugrott a robogó vonatról. Többnapi bujkálás után sikerült végre visszaszöknie Magyarországra.
A lialalember, mig a szerbek foglya volt, megismerkedett egy horvát leánnyal, aki abban ai udvarban lakolt, amelyre a fogoly ablakai néztek. A leány megszerette a magyar Hut, akinek többször élelniiszert és cigarettát csempészeit a börtönébe. Rosenhelm ii megszerette a leányt és elhatározta, hogy amint kiszabadul, feleségül veszi.
A szerb kalandból szerencsésen kikerülve, Rosenhelm Miksa Itthon Km feledkezett meg az ígéretéről. Állandó levelezésben volt a szép horvát leánnyal, akinek szülei azt la keresztüivitték, hogy a legközelebbi álkalommal, araikor Rosenhelm átmegy az eljegyzésre, semmi baja ne történjék a szerb hatóságok részéről.
Az elmúlt év novemberében löbb kanizsai barátja előtt örömmel újságolta a fiatalember, hogy december 24-én átutazik Jugoszláviába, hogy megtartsák az eljegyzést. Természetesen azt Is elmesélte, hogy milyen kalandban voll része odaát és hogy be akarták sorozni szerb katonának.
A fiatalember egyik barátjában etek hallatára vakmerő terv fogam-»oll meg. Elhatározta ugyaniB, hogy felhasználja Rosenhelm szprb .összeköttetéseit" és 0 beáll a szerb hadseregbe. Azonnal közölte négyszemközt Rosenhsimmel a tervéi, akit megkért, hogy vigye ki magával kaiácsonykor Jugoszláviába.
- Beáitok a szerb hadseregbe — mondotta - és ha lekffldenek majd
a bulgár határra, bizonyára sok pénzt adnak útiköltségre, amivel azután kiszököm Törökországba tanulmányútra.
Rosenheim hiába akarta lebeszélni erről a vakmerő tervről, a barátja hajlhatítlan maradi, sőt azzal az Ürüggyel (ugylátszik minden eshetőségre biztosítani akarta magát), hogy fáj a keze, megkérte Rosenheimel, hogy a menyasszonya révén írjon annak a szerb lisztnek és kérdezze meg, hogy beléphet-e a hadseregbe.
Rosenhelm valóban megírta a végzetes levelet a barátja nevében, de amikor közeledett az elulazás napja, kijelentelte, hogy ö rosszal sejt és nem hajlandó átmenni Jugo-
Rosenheim gyanúját. Útközben ugyan is nagyobb mennyiségű pénzl és 2 drb. 100 dlnáros bankjegyet látott a bárdijánál. Önkéntelenül is arra gondolt, hogy talán kOze van az állítólagos gyilkossághoz és ezért most már ö sürgette, hogy térjenek csak vissza Kanizsára.
Kanizsán a delekllvek házkutatást tartottak Rosenheim édesanyjánál és a fiatalember minden Iratait lefoglalták. Megtalálták nála a szerb katonaszökevény édesanyjának vitt levelet is, mire felszállították Budapestre. Rosenhelm Miksa Budapesten tudla csak meg, hogy kémkedéssel gyanúsítják. A 21 éves fiatalember elszörnyedve értesüli a vádról és azonnal irt a menyasszonyának, hogy minden levelét küldje vissza. Ezekből a levelekből azután kiderült a fiatalember ártatlansága, aktvei szóm-ben löbb, mint négyhónapi vizsgálati
Hölgyek és urak
tekintsék meg
5INGER
divatár\'uház
lesulabb ruhakelméit
silávilba, mert fél, hogy bántódása esik odaát. Erre a barátja kijelentette, hogy jöjjön csak nyugodtan vele, söl 6 hajlandó megfizetni az útiköltségét is.
Rosenhelmék udvarában lakolt egy Krause József nevű szerb katonaszökevény, aki értesülve az utazásról, megkérte Rosenhelmot, hogy vigyen ál tőle egy levelet az édesanyjának Jugoszláviába. Rosenhelm szívesen vállalkozott erre és december 24-én reggel vonatra Ult a barátjával együtt.
Már a vonatban észrevette, hogy a barátja feltűnően sáppadt, Ideges, egyíii cigarettát a másik ulán szívja, sőt a nála levő összes iratalt átvizsgálja és többet összetépve kidobolt az ablakon.
Gyékényes állomáson várni kellelt a jugoszláv vonatra, amikor két detektív állított be a váróterembe és vallatóra fógták a fiatalembereket. A detektívek ezután kijelentették, hogy gyilkosság történi Nagykanizsán és mindkettőjüket vissza kell kisérnlök. Rosenheim kész volt erre, a barátja azonban húzódozott, ami felkeltette
fogság után megszüntelték az eljárást és néhány nappal ezelőtt hazaengedték az édesanyjához.
Értesülésünk szerint ennek a furcsa ügynek lesz még folytatása, mert Rosenhelm Miksa bírói Ítélettel kívánja teljesen rehabilitálni magát és felelősségre vonatni hatóság előtti rágalmazás miatt azt az embert, aki öt feljelentette.
— Nem tudom biztosan kl leheteti a feljelentőm, csak sejtem, de addig nem nyugszom, amig bíróság elé nem állítom azt az embert, — mondotta Rosenheim a Zalai Közlöny munkatársának. D. M. J.
(Éltxakal rddlájtknlés) A ■ •l.ur.lé-gtal Intézat iataatl nto 10 éra-kar i Továbbra la xlvatarra hajié, aaSa lé* •érháté sdlIyadS hft. méraéftlattal.
Cipőit pünkösdié
.. „Ideál"
oipftáruházban
vegye Ffi-ut 18. SS, alatt
Olcsó áraink a sok közül:
Nőt pántos és regatta trottőrclpók P 9-80, 11.80, 12.80, 14.80. 13 80 és feljebb.
Nfil színes bór, antilop és lakkcipók legújabb tormákban P 12.80, 14.80, 1580, 17.50 és feljebb.
Férfi olpdk szavatolt minőségben P 12.80, 14.80, 16.-, 16.80 és feljebb.
Saonddlok, uandoletttk,
tennia*clpölc, gyermek-clpölí mlb. órldml ullasi-téte baa.
szerelem farosa Jésxág...
Le akarta vágni a\'szerelmese. orrát, ki aksrta szarai s szemét, hogy másnak ne kdljea
Nttgykanlzsa, május 7 Platal kanizsai cigányzenész Bar-bucs Islván, akinek nevével akkor ismerkedett meg az újságolvasó közönség, mikor egyszer egy fiatal, szép cigányleány féltékenységében levitrlolozta. Burbucs Pistát álmában érte a merénylet, amiért a szerelmes leány fogházzal bűnhődött, a legény pedig jobbszemével fizetett ra az esetre.
Szombaton délelőtt az ügynek folytatása lett. A régi szerelmesek a Rltser-vendéglö téján összetalálkoztak. Burbucs lstváin ekkor újra kérte a leányt, hogy legyen a felesége, de a leány tagadó választ adott.
— Hál ha nem akarsz hozzámjönni, akkor ugy elcsufitiak, hogy senkinek sem fogsz kelleni.
Erre előrántotta zsebkését és dulakodni kezdett a kétségbeesetten Védekező leánnyal. Burbucs mindenképpen a leány orrál Igyekezett levágni, majd mikor az nem sikerült, kl akarta szúrni a szemét. A leány a balszemén meg Is sebesült. Burbucs ezután éppen a földre teperte a leányt, amikor odaért Francsles Zsigmond gépész és kiszabadította a vérző arcú leányt kétségbeejtő helyzetéből. Burbucs erre futásnak eredt, de Francslcs üldözőbe vette. Közben odaérkezett egy kerékpáros rendőr, ugy hogy félóra múlva Burbucs már fenn volt a rendőrségen, ahol előadta, hogy nem akarta megölni volt szerelmesét, csak el akarta csúfítani.
A kihallgatás után megígértették a rendőrségen Burbucs Istvánnal, hogy letesz minden további merényletről és hazaengedték, azonban tovább folyik ellene az eljárás. A leány állapota nem súlyos, csupán kisebb sérülést szenvedett.
JtaAigminchnkie
amióta rádió van. Próbálja meg a rádiózást a 3+1 lámpás hangszóróval egybeépített 7033-as Orion Európavsvö készülékkel. Mlndon szaküzlst készéggel bemutatja.
Qyártjs: Orion luólámptfyár
ZALAI KÖZLÖNY
1932 má|u» 8
Fényes nappal kifosztották az olasz fagylaltüzlet pénztárát
Amerikai izü pénztár-rablás egy Sagár atl üzletben Nagykanizsa, május 7 Vakmerő, szinte amerikai Iztl tol -vajlás történt fényes nappal a város
egyik legforgalmasabb helyén, a Sugár-uti olasz fagylall-Uzlelben. Az üzletel a délelölt folyamán jobbára csak fiatalság keresi fel és igy nem ttlnt fel az egyik tulajdonosnak, Qiovanni Rlzzardinl-nek az egyik különös szúrós tekintetű suhanc, aki 10 fillérért fagylaltot kért, majd azt az- üzlet egyik sarkában fogyasztani
kezdte. Rizzardinit Időközben kihívták a konyhába.
Ezt az időt használta fel az ismeretlen suhanc, odaugroll az üzleti pénztárhoz, egy szemvillanás alalt kihúzta a fiókot, és annak tartalmát magához ragadva, boszorkányos gyorsasággal eltűnt. Az egész pillanatok alatt történt, ugy hogy mire az üzletben levő néhány vendég felocsúdott, a vakmerő tolvaj már biztonságban volt zsákmányával.
Csütörtök este óta alszik egy pesti fiatalasszony, akit a szerelem Nagykanizsára kergetett
öngyilkosaági kísérlet, aminek senki sem tudja az okát
nyombátt lefeküdt a díványra. Vendéglátó háziasszonya 8 órakor vacsorázni hivta, de nem tudta felkelteni. Hiába rázogatla, költögette, nem ébredt fel. Hosszas kísérletezés u\'án végre kinyitotta a szemét é3 halk hangon kérte, hogy engedjék
Nagykanizsa, május 7
Egy 28 éves lialalasszony! pinteken reggel eszméletlen állapotban szállítottak be a nagykanizsai köz kórMzba, ahol már a második napja fekszik anélkül, hogy egy percre is visszanyerte volna az öntudatát.
a különös üggyel kapcsolatban a következőkel állapította meg a Zalai Közlöny munkatársa:
A fiatal özvegy, akinek édesapja egy Budapesten lakó nyugdíjas vasutas, néhJny évvel ezelőtt megismerkedett Budapesten egy kanizsai fiatalemberrel, akivel kölcsönösen megszerették egymást. Hosszú Ideig tartott ez a szerelem, az egybekelés elé azonban különféle akadályok tornyosullak. A fiatalember nemrég hazajött Kanizsára, ahová két héttel ezelőtt az asszony Is követte és a fiatalember édesanyjánál szállt meg. Ugy tervezte, hogy csak egy-két napig marad Kanizsán, azu\'án vlsz-szautazik az édesapjához. A napok azonban multak és a fiatalasszony még mindig nem utazott el. Kedden végre levelet irt az édesapjának, akitől útiköltséget kért. Pénz helyeit azonban szerdán egy levél érkezeti, melynek lartalma nagyon lehangolta a fiatalasszony!.
a fiatalasszony csütörtökön délután egyedül elment sétálni és este fél 7 óra tájban érkezett vissza. Azt mondotta, hogy nagyon fáradt és
aludni, nagyon álmos. Háziasszonya ezulán a félig önludallan teremtést levetkőztette és lefektette az ágyba.
Pénteken reggel azonban újra hiába költögették, nem tudták felrázni álmából. Ez a mély alvás any-nyira gyanús volt, hogy háziasszonya azonnal értesítette a mentőket, akik az eszméletlen női beszállították a közkórházba.
A háziasszony átkutatta a fiatal özvegy holmijait és az imakönyvében egy búcsúlevelet talált, amelyet beszolgáltatott a rendőrségnek. A háziasszony ezután értesítette a vendégének egy szombathelyi rokonát, aki ott törvényszéki bíró és értesítette az édesapját Is.
Sem a háziasszony, sem a fia nem tudják elképzelni, hogy mi lehet az oka az öngyilkossági kísérletnek.
Értesülésünk szerint a flatalasz-szony még szombaton a késő éjszakai órákig sem tért magához a kórházban.
Jtmlt Ut aMultak, fom a vtfrMbam.
Ha szarati éa félti ruhélt
festesse, # tisztítássá
/
nál
NAGYKANIZSÁM.
ElsörcndU szakismeretek.
Hétfőn és kedden a helyszínen tárgyalja a törvényszék a bánokszentgyörgyi oigánylrtás ügyét
Nagykanizsa, május 7 A Bánokszenlgyörgyön történt, három emberélelet követelt cigány-tragédia hétfőn és kedden kerül a nagykanizsai törvényszék elé. A bi-róság az óriási helyi anyagra, sok tanura való tekintettel kiszáll a helyszínre és otl tárgyalja a monstre-ügyet két teljes napon keresztül. Szike József és Kele Ol.zk vlrföldil legények felett fognak ítélkezni, akik állítólag a halálos lövésekel le-
adták.
A tárgyalásokról a Zalai Közlöny helyszínre küldött munkatársa eredeti tudósításai alapján fog beszámolni.
Alkalmi vásár!
Tiszta gyapjú ujl nélküli pullowerek 4 P 50 f-ért
kaphatók nagy válasziákban FRANK M. MANÓ cégnél
3i7i Csengery-ut 3.

Dróttal összekötözte a lábait, karjait fazékba dugta, vasgolyót kötött a derekára, ugy ölta magát a vízbe egy kéményseprAinaa
Sümeg, május 7 Hatos Gyula sílmegel kémény-seprőlanonc, aki kél évvel ezelitt egy alkalommal már el akarta dobni
magától az életit, elszánt módon vetett véget az életének néhány nappal ezelőtt.
Hatos Qyula szerdán Zalagyömrőn
dolgozott. A községből visszafelé Jövel, a Dudor-pataknál dróttal ösz-szekölözte a lábill, sőt a háromkl-lós vas-sulyl is magára erósitetle. A karjait összekulcsolva egy nagy fazékba gyömöszölte, majd a vizbe vetette magát. Tegnap találták meg a szerencsétlen fiu holttestét.
A mozi bérlet, a város vadászati Joga, a kéményseprési dijak leszállítása
a város pénzügyi bizottsága előtt
Nagykanizsa, május 7
Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága dr. Rotschlld Béla elnöktésével dr. Krdtky Islván polgármester lakásán ülést tartott, amelyen előkészítették a közeljövőben összeülő közgyűlés anyagát. Ezenkívül letárgyalták a városi mozi ügyében Magyar Jánossal kötendő szerződés tervezetét. A bizottság a direktor 15 éves kívánságával szemben 10 iíves koncessziót Javasol is 3000 pengi blztosltikot.
A város vadászati jogának irti-kesilise ügyében a pénzügyi bizottság a 3 részben való árvetés mellett foglalt állást s csak meg nem felelő eredmény esetén javasolja az egyben való árverést.
Elfogadta a bizottság az insig-akcló során végzett közmunkákról szóló kimutatást éa a kiadások elszámolását.
Elfogadta a bizottság a kéményseprési szabályrendelet-tervezetet, amely 207o-os dijleszáHllást fog jelenteni. A felelles hatósághoz felterjesztéssel fordul az évenként kötelező kéményégetés megszüntetése ís a régi állapöt visszaállítása érdekeben, amikor a háztulajdonos csak a szükséghez képest égetne kéményeit.
A blzollság ezeken kivül kisebb tolyóügyeket tárgyalt.
Bérmáláara
legértékesebb emlék az ékszer és óra. Nagy választékban, a (rend-klvllli viszonyokhoz mérten leszállított árban kapkatók »u ZSOLDOS GYULA órás, ékszerész éa látazcréaznél PO ut 14. Biztosító palota
A ZTE közgyűlése
A Nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet ma, vasirnap délelőtt 11 órakor tarlja évi közgyűlését a Roz-gonyi ulcai tornacsarnokban, melyre a ZTE tagjait ezu\'on hívja meg a vezetőség.
Vög/a Hl. tegye el.
HagykaMlékl lititai líilUit
MENETRENDJE
érvényes 1831. október 4-181
Eraaábat-léf^- Vaautáilasasáo
Oda Vissza
416 4«
6 06 815
6*36 6«
735 750
BOG 910
11 M 13-3«
1310 13\'SS
14 00 14-10
16 65 1U10
17-16 „ 1730
21 10 21 35
2205 22-25
2240 2300
23« t- "" j
Ctoth paplan üairifiiüi\',;
P1Z50
SCHÜTZ.- áru&áx.
1932 május 8
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Méjua <i »»«*rmp
IMnni katolikus: Exsudl. Protestáns
Gizella. lu.: hí 2.

Városi Múzeum és Könyvtár nyitva citltörtőkOn és vn*ma|> délelőtt IÖ-tö\' 13 érái}/
OyóKyszertárl éjjeli «zoliái.< s Márts\' gyógyszertár Kliá\'y ulca 40 íz i, a ktiksntzzsl gyógyszertár.
Várost IHor«o. „a kék hátrány szerelem és kstsmíok fttm)e 10 lelvo-niibsn. Utolsó műsor.
Oözltlrdó nyitva reggel ti ÓTátót este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13
Mája* 9, hé*fö
Hóm. katolikus: N. sz. Qerg. Proiesl.: Oergely. Izzaelltz: l|ar hó 3
Évfordulón
Volt: nz édes Anyám
ftte: áldozatos robotoló uappul,
írtunk való küzdés
Tele sok-sok bajjal, Ik&kra
Kiinnybo cstttult hosszú, fáradt éjam-Itólunk való messzi reménykedő álom, Ime, e* volt minden.
Ma mér olyan mesaze: — Az omlókek utján keresem keresve
Az ösvényt, a régit. Moly hozzá vezetne
Isrer
itég\'leledt szavakat hogyan szólott egy-És a tekintetét, intőt kulcsolt kezekkel Tanti Imádságra.
Meggyújtom h mécsest
Vergődő, nagy busón, hisz lelkem oly
Későn Is |ö«em már Ifárndt
Szemem könnybe lábnd,
foi mint kleslny gyermek nlvás előtt este
Kzeretnéul két kezom tuanl a kezedbe
kies, édee Anyám.
W. Munkácsi íioéml
— Mikes püspök bérmautja. Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök is pünkösd után kezdi meg bérmautját az egyházmegye zalai részében. Május 17-én Zalatárnokon, 18-án Rlgyicon, 19-én Eszteregnyén, 20-án Siepelneken, 21-én Tólszent-márlonban, 22-éa Letenyén, 23-án Tólszerdjhelyen, 24-én Binokszent-györgyön, 2S-én Pusztamagyaródon, 26-án Becsehelyen, 27-én Sö|törön bérmál.
— A volt kanizsai kereskedel-mlsták szövetsége május 15 én, pünkösd vasárnapján délelőtt fél II érakor tar!|a évi közgyűlését a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola dísztermében. Este társasvacsora lesz (teríték Itallal 2.50 P), melyre pén-lekig lehel jelentkezni a kereskedelmi iskolában. — Ugyanezen a napon lesz a tizévé végűitek találkozója is.
— Orvosi hlr. Dr. Kesztler lsiván bőrgyógyász, kozmetikus, urologus rendelőintézeti vezetőorvoi rendelőjét Kölcsey-utca 8. sz. alá helyezte át. Rendel d. e. 12—l-ig éa d. u. 3-5-ig. Telefon 2—72.
= Mélyen leszállított osiiidr-arak t — Trans-danubla.
— Anyák napja az Izr. elemi Iskolában. A nagykanizsai izr. elemi i«kola ma, vasárnap délután 5 órakor tartja fényes keretben a szokásos •Anyák napjál" az Iskolában. A tantestület ezúton is hívja meg a ked »es ünnepélyre a szülőket és a tanügy iránt érdeklődőket.
= Futószőnyeg, szép minták^ ban, tartós minőség métere csak pengő a Schütz Áruházban.
— Hirtelen meghalt a barcsi közraktárak főtisztviselője. Szo-moiu haláleset borilotia gyászba Barcs egész társadalmái. Vajda Izsó, 1 Magyar Leszámiloló és Pénzváltó Bank barcsi közraktárainak főtisztviselője, akii egész Barcs és a messze vidék tisztelt és szeretett munkás életéért, |ótékony szivéért és kedves, előzékeny modoráért, csütörtökön reggel 9 órakor, 52 éves korában hirtelen meghalt A halál is a kötelesség poszl|án, Íróasztala melleit érte, ahol az ünnep dacára egyedül dolgozott. A hivatalszolga talált rá holttestére. Régebbi betegsége ölte meg. 82 éves édesanyja éppen Budapestre utazott, egyedül, húga látogatására. onnét táviratozták vissza fia ravatalához. A temetésen ezer és ezer ember volt jelen. Amilyen hosszú Barcs, olyan hosszú volt az impozáns gyászmenet. Oil vollak a környék bérlői, uradalmak képviselői és osztoztak a lesújtott család mély bánatában. Az elhunyt unokaöccse voll Frledlünder Mózes nagykanizsai ny. DV. felügyelőnek.
<= Tennto és tornacipőket MII-tényl cipőflzlelében vegyen.
lakaoi ifákrekedél, vaslagbélka-tarus, gyomorbaj, puffadás, vertorló-dás, sárgaság, aranyeres csomók, cslpőfájás cseleiben a természetes .Ferenc lótief" keserüviz, reggel és csle egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc lóuef viz még ingerlékeny belü betegeknél is fájdalom nélkül hat. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban ésfflszer-üzletekben kapható.
= Orvosi hlr. Dr. Neumann Henrik rendelései! újra megkezdte, Horthy Mikiós-ut 11. alatt.
— Műszaki hlr. Székely Nándor földmérési és épitési szakmérnök Irodája Nagykanizsán Szent Imre herceg-ulca 9. sz alatt van.
— Pályázat orvosi állásra. A m. klr. posta betegségi biztosító intézete mától 15 nap határidővel pályázatot hirdet a junlus 1-től betöltésre kerülő kezelőorvos! állásra Szepetnek székhellyel. A pályázat részletes feltételei a Nagykanizsa 1. számú postahivatal főnökségénél tudhatók meg.
Most kell a poloskát, a molyl, a legyet, egyéb férget Irtani. A leg-|obb féreglitó és emellett a legolcsóbb a Dejó. Magyar gyártmány. Ezt kéljük.
DEIO
aLEGJOBN
klÉGY"POLQlKAlRTÓi
minoírn rcvapt mfcöi.
Wát Tnrtg P.W& iS
KÜLFÖLDRE PENGŐT?
= Alpár Oltta, Oustav FrOhlIch esküvőjének ftlmfetvétete ma a Városi Színházban.
=■ Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy válaszlék Singer divatáruházban.
— Szlnelőadáa Hosszúvölgyön. Hosszúvölgy község fiatalsága pünkösd vasárnapján műkedvelő szlnelő-\' adást rendez. Színre kerül A tolonc, Tóth Ede örökszép népszínműve. — Utána tánc reggelig.
^Nőicipő különlegességek nagy választékban, olcsó árban az Jaeál" cipőáruházban, Főút 12. szám.
— Találtak egy kézimunka-rell-kuII. Tulajdonosa átveheti a szeikesz-tőségben.
— Divatos tavaszi és nyári lértl szövetek métere már 4-30 fői kezdve kapható - Schütznél.
Rendkívüli kedvezményt
nyuftunlc vevöinltnek a nemxetKöszi vásár tartama alatt (május 8^17-íq)
Tavaszi és nyári újdonságaink árát
jelentékenyen leigállitpttuk
s igy alkalmat nyujtunk mindenkinek, hogy
pünkösdre, bérmálásra
meglepje saját magát, hozzátartozóját, 1 divatos és feltétlen olcsó ajándékkal.
Költözködés után látja csak, hogy lakásberendezése hiányos. Szőnyeget, függönyt, bútorszövetet legszebb választékból, legolcsóbb árakon nálunk vásárolhat.
áruház
Kisérje figyelemmel kirakatainkban olcsó árainkat!
ZALAI gtPZLONY
1982. május 8.
ÉRMA-AJÁNDÉKUL
nemcsak emlékei, de örök értéket Is id, ha ezt
Schnitzer és Göndör cégnél, Deák-tér 15. sz.
alatt szent be, hol ékszerek és órák nagy választékban legolcsóbban vásárolhatók.
Megnyílt a budapesti Nemzetközi Vásár!
Leszállították a színházi helyárakat
Nagykanizsa, május 7 Mint jelentettflk, a pécsi színtársulat szombaton kezd! meg kanizsai szezonját. A társulat, hogy a izinlro-dalom javát a mai viszonyok közt Is hozzáférhetővé tegye a nagyközönségnek, a színházi helyárakat lényegesen mérsékelte. Ezidén 2.30 P lesz a legdrágább hely, a II. rendű zsöllye 2 P, a III. rendd zsöllye 1.60, legolcsóbb ülőhely. 1.06 P, állóhely 64 fillér. Bérlet-váltás esetén természetesen ezek az árak még sokkal alacsonyabbak. A délutáni heiyárak 44 fillértől 1.60 pengőig terjednek.
Bencze Magda
Modern fiizöszalonja
■agykaniiM
Erzsébet-tér 4. t!M (régi postával szemben).
— Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slngcr divatáru-házába.
— A felsórajkl Levente Egyesület május 15-én, rossz idő esetén utánavaló vasárnap, Baranyay Qéza tanító rendezésében előadja az .Árva Rózsi" c. színmüvet. Előadás után táncmulatság.
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vlda.
Szombaton május 7-én megnyílt a Budapesti Nemzetközi Vásár. A magyar Iparnak, a magyar kereskedelemnek és a magyar népművészetnek ez a nagy parádéja lázas Izgalomba hozta egész Budapestet, amely zászlódiszbe öltözötten ünnepli ezt a nagy jelentőségű eseménvl. A Városliget felé özönlik a nép, a paloták ablakából kíváncsi szemek gyönyörködnek a különböző népviseletekben pompázó és sürfln felfelbukkanó csoportok elvonulásán.
A főkapu olt emelkedik torony-magasságban a Stefánia-uti főbejáratnál, Mint hatzjlmas felkiállójel.
A főbejáratnál megtorpannak az autók, gyors egymásutánban villant ki belőlük a meghívóit előkelőségek: a kormány és a budapesti diplomáciai testületek tagjai, az országgyűlés képviselői, a hatóságok, Intézmények, társadalmi szervezetek reprezentánsai, a művészi, a gazdasági, a társadalmi élet kiválóságai, a külföld; látogatók Illusztris egyéniségei. A főkapu előtt az érkezőt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vásár elnöksége fogadja, élén dr. Éber Antal elnökkel és Magyar Pállal, a Vásár-tanács alelnökével és Vértes Emillel,a vásár ügyvezető alelnökével.
Tizenegy óráig szakadatlanul tart a meghívottak özönlése • közben megérkezik Kenéz Béla ^..Magyarország ipar- és keieskedelemügyl minisztere, aki a fogadóbizottság kisérelében nyomban Indul Is már a vásár megtekintésére.
Feltűnik, hogy már az első órákban is rengeteg a külföldi látogatók száma. Igen fontos ez, mert ők döntik el a vásár sikerét és igen nagy jelentősége van ennek, mert a külföldlek hatalmas érdeklődése azt jelenti, hogy az emberek erős hittel bíznak a viszonyok közeli jobbrafordulásában.
Amint az ember belép a vásár területére, egy soha nem érzett érzés fogja el, szinte nyomasztóan hatnak reá az arányaikban gigantikusán meg-növekedett kiállítási csarnokok és az a lendületes erő, amellyel ez a minden izében újszerű vásárváros épü.t De végigmenve a közel 400 kiállító
Az Időjárás gyors változása magával hozza a légzőszervek megbetegedései: keretet, klhttgiat. Ne hanyagolja el ezeket a látszólag Jelentéktelen balokat, mert betegsége makaccsá lesz. Ne habozzék tehát, ha a legkisebb rendellenességet tapasztalja, Igyák napenta tgbbezlr regedel vizet térré tejjet. a csodálatos eredmény csakhamar mutatkozik. is
káprázatosan gazdag bőkezűséggel felékesített standja előtt, megnyugtatóan oldódik fel ez a nyomasztó érzés, hogy aztán büszke ujongássá váljék, láttán annak a kincstömegnek, amit valóban csak a nemes munkakészség, a törhetetlen akarat és az igazi tehetség tud Így megalkotni és Igy felhalmozni.
Feltűnik és jólesik, hogy az idei vásáron a közönség minden olyan dolgot megkap, ami csak kényelmét szolgálhatja. Ruhatár, borbély, pihenők, vendéglő, kávéház, cukrászüzem, mindenhol fedett sétányok, tolmácsok, clcerónék, vám, szállítmányozási, biztosító Intézeti kirendeltségek, pénzváltók, informáló iroda, exporilroda, ahol a devizakedvezmények igényelhetők, a kamara képviselet-közvetítő Irodája, postáéi távlrda-hivatal, Interurbán-telelőn, rádió-adóállomás, ahonnan bárki küldhet üzenetet, reklámklrendeltség, az összes külföldi lapokat árualló központ, orvos, utólagos vízumot adó iroda, a nap minden órájában tanulságos, ismeretierjesztő és szór\'a-kozta\'ó előadások a kongresszus-pavlllonban, olcsó filléres kóstolók.
A vásárigazolvánnyal május hó 16-ának déli 12 órájáig lehel a magyar vasutakon és halókon féláron Budapesté érkezni. Visszafelé az utazási kedvezmények május 21-ig szólnak.
A magyar vasutak a halártól Budapestig megerősített szerelvényeket, a szükséghez képest pedig különvonatokai Ts járatnak. A közönség kényelmét szolgálja az i», hogy a vásárlgazolvány jogot ad előzetes szállásfoglalásra, a megérkezöket a Székesfővárosi Idegenforgalmi Hivatal pályaudvari kirendeltségei azonnal megfelelően elszállásoljak. (=)
— A kórházi kápolnának Várad i József 1 stációképet ajánlott fel. — A múltkori kimutatásnál nem özv. Fala Istvánné, hanem Fala István és neje ajánlott fel 1 stációképet.
— Úraml Ha pünkösdre Jó cipőt olcsón akar venni, keresse fel bizalommal az .Ideál\' clpőáruhdzat, Föul 12. szám.
É RTESITÉ S.
Értesítem a n. ó. vevő- ós eladó közönséget, hogy
bútorüzletemet
Erzsébet-tér 11. szám alá (Törvényszék mellé) helyeztem át.
Kérem a n. 6. közönség stives pártfogását továbbra Is.
Özv. Kukecz Antalné.
Tlaite-I oltót
A Nemzetközi Vásáron >«•
okvetlenül keresse lel 606/607 tzántu Tokaji borkiállításunkat az élelmiszer-csarnokban, ahol borainkat megkóstolhatja és mélyen leszállított árakon vásárolhat.
I lm TÉljl kfljlljli OUtlf IS Itt P. - \'71
I . KI 15 itt. P Mii
Ugyancsak V., Dorottya-u. 12. alatti Üzletünkben levő önállí borkiállítás május 7—21-lg.
Zlmmermann Lipót és Fial
•baujezántól bornagytermelők.
Telelőn: 8235-96. Vidékre utánvéttel elállítunk I
Nagykanizsai orvosok a vasárnapi orvoskongresszuson
Nagykanizsa, május 7 A Magyar Orvos Szövetség vasárnap tartja tisztújító kongresszusát országos érdeklődés közepette. A kongresszusra mennek fel Budapestre az ország orvosai. Nagykáhi-zsáról dr. Ney Hugó, dr. ütskal Imre, dr. Schiller Vilmos és dr. Szabó István vesznek részt a kongresszuson. A nagykanizsai orvosok dr. Csilléry András hlveL Az OTI jelenlegi anyagi helyzete ugyanis nem engedi meg a teljesen tzabad orvosválasztást, hanem csakis a fokozatosat. Az előjelekből ítélve dr. Csilléry András elnöki megválasztása bizonyosra vehe\'ö.
A Polgári Egylet kerthelyisége nyitva!
Zóntrtggtll 1 pohár .Király" sörrel és kenyérrel 36 fillér. Minden vasárnap ét ouoawat.
BiitaRtitotiirJaMijM
Felséges levegő, kliünö Italok és ételek. Előzékeny kiszolgálás.
Szíves pártfogást kér
Bakó József
"« vendéglős.
Ebéd és vacsora abonama havonta 60 és 4Í> pengő.
— Izgatás miatt őrizetbe vetlek egy balatoni vendéglőst. A csendőrség néhány nappal ezelőtt őrizetbe vette és a kaposvári ügyészség fogházába szállította Nagy Károly bala-lonlldói vendéglőst, akit azzal gyanúsítanak, hogy az ulóbbl időben több Izgató tartalmú kijelentést tett.
— Alpár Gitta, Oustav Fröhllch esküvőjének fllmfelvétele ma a Városi Színházban.
— Eltűnt, kl tud róla? Koch András faesztergályos szombaton délelőtt bejelenlelte a rendörségen, hogy Ferenc nevű 16 éves fia május 2-án hétfőn reggel minden előzetes bejelentés nélkül eltűnt. A rendőrség megindította a nyomozást.
— Több millió pengó megy kl a statisztika szerint évenként féreg-irtószerekért külföldre. Igazán fölöslegesen, mert a De]ó magyar légy és poloskairtó a legjobb külföldivel egyenértékű. Ezl állítják á ml gazdaasszonyaink.
#9
Pünkösdre Miltényi-cipöt vegyen!
Reklámáraink: Női pántos P 9 80. Férfi fél P1180. p 12"80 és feljebb.
MICTÉNVI SÁNDOR ÉS FIA cipöUxlete, Fö-uton, Városház-palota,
1932. máim
IALÁI KÖZLÖNV
selvemharisnva-vásárFl\'lP^TDivatcsarnokban
Értesítés!
Tisztelettel értesítjük n m. I. Oazda-kSiOoséget, hogy intézetünkben termelt
gertéapeeti*
Ouplap««<!»
(Krtíspestls és 6crlésorbinr ellen egyaránt hat)
gertésorbáno
l épfene \'
fieptikaemia Baromfikolera Mirigykór
él egyéb nigyértékü síénaik I eredeti gyári áron, állatorvosi rendelésre állandóan beszerezhetők: pf. SogdAn Aladár ur .Megváltó" gyógyszertárában.
Hungária Szérumművek R.-T. Budapest, VI. Szon ty-utca 76.
363/vüv. 1932. 4
Hirdetmény.
A viz- és csatornamű telepein gazdasági használatra területet és fütermést 1932. évre f. hó ll-én avizniü helyiségében árverésen bérbeadjuk. Nagykanizsr, 1932. május 7.
„u Üzemvezetőség.
Olcsó pünkdsdi
l/sillár-vásár Weinbergernél.
7158/1932.
Hirdetmény
A nagykanizsai Zálogkölcsön Intézetnél zálogba helyezett és lejártáig ki nem váltott zálogtárgyak 1932. május hó 12-én d. u. 4 órai kezdettel az intézet Erzsébet-tér 16. szám aratti helyiségében elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1932. április 16.
Polgármester.
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
h»\\l-íü» „Zala" magainyoaáiu toll, ixílő- éi ntatlcila
jírmeteiógép. Hernyó.ny v-gyOrű
(kuszórovarok éa hangyák ellep) \'Mktll parmettxSuerek, Oltóviaaz.
Műtrágya -félék,
|kS\'°" menuyliéíben li kapható tar nyék, főzelékfélék él virágok
mütrágyáiáun). Magas nyomá6u háti gyümölcsfa permetezftfltp
Kaphatók:
Ország József
M ■ Cégntl
NWkanUsán, Emébet-tír 10.
(Ablróaágl palota mellett).
SPORTÉLET
Egész Déldnnántnlt lázban tartja az RTE-PVSK-mecos
j bajnokiig sorsa döl el a mai nagykanizsai mérkőzésen
magyar—olasz meccset la
A pályán rádióval közvetítik
Nagykanizsa, májua 7
Még a régi nagy NTE Idejében sem volt olyan nagy érdeklődés fulhatlmérközés iránt, mlntaml a mai PVSK — NTE találkozásra megnyilvánul. Tel|esen érihrlö is, hisz nem ktsibb csapat, mint az országos vasulasbajnok és DJInyugatmagyar-orsiág többszörös bajnoka, a PVSK játszik Nagykanizsán. A PVSK 1927 óta megrendíthetetlenül birtokosa a büszke bajnoki címnek és hogy nagy múltját betetőzze, az idén megnyerte az országos vasutasba] nokságot is. mely — ha tekintetbe v.-ssztlk, hogy a budapesli Törekvést, VJlamlnt a szolnoki MÁV ot meg-e\'özve került a miskolci vasulassal a döntőbe — órlisl teljesítménynek mondható. A dönlő mérkőzésen Pécsett 2:0 ra, mlg Miskolcon 4:2 arányban győzött a miskolclak ellen és ezzel délnyugati babérai mellé rorakoztatta az országos vasutas-bajnoki cimet Is. A PVSK a tavasz folyamán csak első mérkőzésén adott le a DPAC ellen 1 pontot, mlg a többi mérkőzéseit — köztük DVAC, PEAC, SzAK és PSC t — megnyerte. Mull vasárnap a PSC ellen 7:0 arányban diadalmaskodóit, ami formája tetőpontjáról lesz tanúbizonyságot.
Az NTE a tavasz folyamán 6 mérkőzést játszott, köztük hármat Idegenben és mind a 6 mérkőzését megnyerte, ami elég biztató a mai ba|nokság sorsál eldöntő mérkőzés előtt.
A PVSK tegnap este már megérkezett, hogy teljesen kipihenten állhasson kl a fontos mérkőzésre.
Az NTE a következő felállításban látszik: Csondor — Jimbor, Engel-lelter — Radlcs, Rlller, Kudlch — Farkas, Jikubecz, Siollár, Kelemen, Csász.
A magyar rádió nem közvetíti a magyar—olasz válogatott közép európai kupamérkőzést, a milánói rádió azonban ad helyszíni közvetítést a meccsről. Az NTE gondoskodolt megfelelő erős készülékről, mely
nappal is jól fogja Milánót és közvetíti a pályán a magyar—olasz mérkőzést. Gondoskodott az NTE olisz tolmácsokról ls, akik a mérkőzés minden mozzanatát magyarul bemondjak a tribün közönségének. Az előmérkőzés, valamint a magyar-olasz mérkőzés alatt Szabó Antal kiiünő gramofon lemezei szórakoztatják a közönséget.
A mérkőzést — mely délután fél 4 órakor kezdődik — nyugati kerület* bell semleges biró vizeli.
Előtte fél 2 órakor a KAOSz— Kiskanlzsai Levente bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra.
Megnyíltak az NTE tenalsz-pályál
Az NTE teunlsz-azakosztályának Vár-utl pályát tegnap megnyitlak. A hosszú tél, Illetve a késői kitavaszodás és az ezzel járó kedvezöllen Időjárás késleltették a pályák rendbehozását, most azonban végre elkészültek a pályák, amelyek szívesen várják a tennlszezóket.
(Kanizsai biró Sopronban.) Ma kerül eldöntésre a Soproni Főiskolai AC és a Veszprémi Move bajnoki mérkőzés. Mindkél csapat a kiesés ellen küzd. A sorsíönlő mérkőzésre Idegen kerületi birót kért a két egyesület. A mérkőzés levezetésére Spllztr Antal szöv. futbaliblrót, a Zalai KOzlöny sportrjvatvezetőjét kü\'dte kl a Biró TeatStet.
(A mezei futóversenyt nem ma, hanem holnap, hélfón délután fél 6 órakor startol a Zrínyi sportpályán.
(Move IQvész-verseny) A Move Lövészegyeiület ma délután 2 órakor a Károly laktanyában házi lövészversenyt rendez, melyre a tagokat tisztelettel meghívja az Elnökség.
— Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Fotoamatőrmunkák
kidolgozása
modern villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivái
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
aportüzlat foto-oaztAlyában.
Magyar könyvnap
máj!«• 17., IS., I*.
szenzációja lesz
Z*flahy Lajos i KÉT FOGOLY
rendkívül sikert aratott ^fe regénye 624 oldal lerje-delemben, egész vá-^^ azonkötéiben • P-ós árban |
Arany Jánosi ÖSSZCS BALLADAI
a világirodalom páratla-
• nul álló .remekel Zichy Mihály Illusztrációival, melyek eddig csak a drága diaikiadásokban voltak hozzáférhetők.
Beszerezhetők éa elöjegyezlietök már most a Magyar Könyvnap alkalmára
FISCHEL
könyvkeroakedétber, NAGYKANIZSA, Horthy Mlklit-ut I.
Páris 20-17, London 1870, Newyork 511-25, Brüaael 7187, Milano 26-40 Madrid 4070, Amalerdam 20760, Berlin 12190, Wien ——, Szófia 371, Prága 15-16, Varsó 5740, Budapeat — Belgrád 9-05, Bukareat 307.
Tnaéayttssát
Buza tv. és dl., 10—10/111. olcsóbb, rozs 10 \'fitl. drágább.
Buza tlszav. 77-es 12-50-IM0, 78-as 12-65—13*10, 79-es 12*0-13*30, 80-ss 12*90—13*40, dunánt 77-es 1250-1285, 78-as 12-68-12*80. 79-es 12-80-12*95, 80-11 12*90—13*06, rozs 14*20—14*301 tak. árpa 16*25-16-50, zab 20*70-21*90, tengeri 16 70—16-80, korpa 1270-13-00.
FUihafB8tAs^tl82titá8
legszebben, legolcsóbban
Itatta níndoniiO
Gallértisztitásban vezet I
BorlSj liMéi-it 8. bnall-i.19.
k leaietl Baik ie<riu-árfolyuul
VALUTÁK Angolt. 21-00-21*40 Belga tr. 8015-8075 Caehk. 1698-1708 Dánk. 114 30.115 30 Dinár 994-1006 Dollár 57050-573 50 Pranda 122*30-22 50 Holl. 231*40-232 80 Zloty 6400-64-50 Lel 3-46-3-56 Léva 4-06-4 19 Ura 29-33-2963 Márka 135-70-13660 Norvég 106-00-107 *00
Peseta —*--*—
Schill. —•—*— Srá|df. 11070-111-40 Svéd k. 10500-10600
DEVIZÁK Amst. 231-60-231-80 Belgrád 1002-10-12 Beriln 135-80-13660 Brüaael 8025-8075 Bukarest 3-41-3-49 KopenhJ 14 40-115 20 London 20-91-2111
Madrid -•-•—
Milano 29-43-2963 Newy. 571-00-574-00 Oatlo 10610-10690 Pária 22-33-2247 Prága 16-96-17-04 Szófia 4-06-419 Stockh. UJ7-3O-108-10 Varsó 64*10-64*50
Wien —*-*-
Zürich 11080-111*40
Wien deartng árfolyama : 80.454.
Eladja: Délialal Hyoaáa é* U|U*M Tállalat, laiykaaliláa.
Felelős ^kisdő: Zalai Károly. IstwsriMa UMMI Kag^lushiM lik flk
AFUfftypCTtSEK
Kin koayhakutai- állandóan kapható Dukáss Ferenc sztalosáruüzemében. 5
___elegánsan butorosott szobs egy,
vagy kél ur risiin fürdőszoba haszná-latTil Rozgonyl-utca 6. 6
p o a a ■ v v A r i
uradalmi lajboraim kaphatók Uterenklnt már *0 Iliiéiért Legkisebb tétel 35 Uler. tdOII KÁROLT földbirtokos _Batthyány-ntca 26. siám.
Leszállított viteldíjakért modem csukott Mrairttk Kaufmaan Manónál rendel-aelólr. Teleion 167., é||el 571. 7
Kiad* egy szoba ás konyhából álló lakás, mellékhelyiségekkel Széchenyi-tár 4.
m* golyós \'csapágyak autóhoz; speciálisan olcsón Ford- 5 Foidsoahoz Unger Ullmann és Tóth vaskereskedés ében •
Asztali- és fajborok
SO llterenktnt M öli. kapható
Dr. UCHT8CEE9 borkemkedéi,
iur Cs«ngary-ut 31.
Lswlakk gyermekkocsik raUlyaa ksrráilitstt árbaaa raktárra érkeztek Arsnuth bazár áruháziba. 5
Szép egyszobás lakás és egy külőn-bejáralu azoba Zrínyi Mlklói-u. TB. 1312
Márkás rövid Ksasses talányosan eladó elköltözés miatt. Clm a kiadóban. 2311
Mtssakis vlzresetékes lakás snguaz-tus l-re kiadó Caengerl ut 33. sz. 2031
3 szobás komfortos és egy 2 szobás Inkái aug. l ére klsdó Deslsch Deáktér 12. szám. 2201
Házhaty eladó ut mentén, jelenleg szántólöld. Clm a kiadóban- 2244
Utcai kát szobás Iafc4a, elóuobs, veranda, mellékhelyiségekkel együtt aug l-re kiadó Csányl László-utca 8/a. 2361
fajboraimat
; fillftea ártól kezdve
Saját termésű már 16 kiárusítom. 23 liter legkisebb in> tételben kapható. Horthy Mikióa-ui »7. Broaa.
Iaaár4p«latk«a • ssakás tar-káwk, (Utstask, vsgyiroaMsaak alkalmsa földszinti éa emeleti lialyiséaak azonnalra, vagy augusatuara kiadók. 2267
ötasabáa esetleg 3 ssobás, komfortos emeleti lakás november l-re kiadó Eötvösiét 35. szám. 22 85
lakás junlua l ére 2273
kiadó KOIcacy-u. 13.
■odorai udvari kétszobás lakás, kony. hábau vízvezetékiül aruuztuara kiadó Kis-faludy-utca i7/c. 3171
Kettöazobás előszobás, vízvezetékei szép ■akéo kiadó aug. l-re József lóherceg ut 68/a.
Kladé lakások 2 szobás auguaatna l-r« 1 szobás azonnalra. Bófebbet Erzsébet-tér 16 sz. fuizerUxict. 3337
■áranasUs azép lakáa olcsó bérrel augusztus elsejére kiadó Zrinyi Miklósutca 50. 2335
HSutak, 5, 4 éa 3 szobás mgéa-
HAausk, több nsgyobb és Idsebb jóvedel-mezó kértiáiak, sMlatao- éa i<-latkáuk, vaaadégldk. ■agáabáa 3
szobás, még 30 évig adésssaaataa, szép udvarral. El«kaia fardőbelysn amalo-taa modern sdémaartka oxdllada
teljes berendezéssel, 50U0 C-vel átvehető, ■írtak, egemegt járásban 73 kat. Hold príma aaulist*, 73 kat. hold bOkla •rátnl, megfelelő épületekkel DOlenként >B IIMar, BaspArfisgysn 4 hold siáarfá épülettel, Balatoaal ailldk 2, 3 és 4 szobával. *ao*t»argyW>rl és baaolal hegyen ö, 5, 4. 2 és I hold azólőblrtok pincékkel. Urtthogyosa 10, 5 és 3 bold birtok épületekkel, Oaor-««n 1 és 1 hold ssMblrtok pincékkel. Hástolkok a belvárosban, Jövedelmező motornak Zalában olcsó árban eladók. Bóvebbct Dokasjc Miksa Ing. kózvetlló, Nagykanizsa, Szemere-utca 3. sz.
3381
Keresek suguaztus l-re HArom-négy azooáa lakást. Ajánlatokat Szombalhy József őrnagy, Kisfaludy-utca 17/b I. amelct Kérek. 2315
A közeledő
bérmájásra
ruha és ajándék-
kelmék, óriási választékban mélyen leszállított áron kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában.
Egy nagy tétel fehér és színes georgette, eddig nem létezett árban. Mindennemű hernyó- és
műselymek, crepe de chinek, georgettek, marocainek, taftalí-nok, tifliszek, amourettek stb. minden létező minőségben, szinben és árnyalatban.
A tavaszi szezon összes újdonságai dús választékban, szolid árak melleit állnak rendelkezésre.
Egy nagy tétel rendkívül jóminűségü, gyapjú kamgarn férfiszövet
méterenkénM3J|^
kerül eladásra.
KottO axabáa lakáa auguiztus tw. lére, egv szobás lakás |unlus elsejére ki sdó Csányl László-utca 21. *
Használt lébballt veizTlTTliiSr Kívánatra házhoz megyek. Piacher, KltS,. utca\' 47. jXj
Liaoaraáa vagy lóherés kaazálót~ÍT reaek, Kosiulh lér 5. jjJ
Bajza utca 3. azim alatti házban^, káranaaakás lakás melltklielylstfu kel augusztus elsejére klsdó. RSvtKi Zrínyi M. utca 63. délután .i —6 lg 232)
Főzni ludó jobb mlndansa r.án azonnal felvétetik. Bővebbet MsgyaTaiJ 4i. szám.
Szép ulcsl egyszobás konyhát lakáa mellékhelyiségekkel együtt kiad*\' Suvl, ut 41. ^á
Négy azobás utcai Maáto augusitus l n kiadó Arany János-utca 12. BóveUxt Batthyány utca 10. JXB
lilcal isatihaly lakással, egy éi két szobás lakás azonnalra la kiadó Klnlziy.a 31. Bővebbet BatUiyány-u. 10. flij
Háremsaakás lakás augusztus I-n kiadó. Bővebbet Relchenteld husIlstOMt Erazébet-tér. jjjj
KottAaaobáo utcai lakás klsdó in
i-re Hunyadt-u. 20. jjJS
Egy szép agyasak* lakás és egy ha. IfiaállA nagy azoba kiadó.
Sánci-utca 6. számú-Ma eladó. 22*
Egy |ó aaagara sgiaaáa penBóért
eladó. Clm a kiadóban. -2341
Bátho-yu. 10. szám slstt ogyaaaUa lakás azonnal kiadó. -2iS
t\'etőli-u. 77. számú há* juaiua I re kl adó. Bővebbel Oábor Petőfi u. 79 -2399
Hérám vagy hatazobáa parkettáa lakáa Összes mellékhelyiségekkel azonnalra, vagy aug. l-re kiadó. Cin a kiadóban. -234II
SMrdaaylgdeayfl, 4 polgárit végien leány gyermekek mellé ajánlkozik egéai napra, üli Zrínyi Miklós u. 47. udvar.
Egy klfialA Itu Horlhy Mlklós-ot IS, szám. -ZM
Idősebb leány, kl tioMzabb Idd. toÜ kórházban alkalmazva, ajánlkoalk Miksái
ik Idősebb házaspárhoz László ke-ceg utca 23/a. 3301
Eladó kilogástslsn állapotban kla k>-gysszláau márkás »tá lő-ut 13 hát— térnél. 3341
FebérazlnU angolgolyvás tojóm alaa* sa.lt. Megtaláló vagy nyomravezető jutalomban részesül. Beaczlz Caengerl-al 35. szis. -3346
Kél azép parkettás bútorozott szaka -ölön tördószobával kiadó Horthy Miklós-I 15. szám. -íM
Keresek 4 aaobdo Itkdőazobia kkárf aug. I ra. Címeket a kiadóba kérek -2153
Király utca 49. számú házban egy Uga eg> szobás lakéa azonnalra, ntellétűuiyi-ségekkel klsdó. Bővebbet Zwelgntl Briat-bet-tér 1. -3212
249/1932. ikt. szám. Versenytárgyalási hirdetés
A nagykanizsai Horthy Miklós város* közkróház 10 métermázsa mosószappan szállításán nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatokat a v. közkórházhoz 1932. májai 28-án déli 12 órájig kell beküldeni. Ezen határidőn túl érkezett ajánlatok nem lesznek figyelembe véve. A szállítási feltételek a kórháztól beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1932. május 4.
Horlhy Hlklós városi közkórhái Nagykanizsa.
,932 má|u8 8
ZALAI KÖZLÖNY
Csak Kanizsán vásároljunk!
irodát papírok, köxségl, köxlgaxgatásl, Ügyvédi nyomtatván/ok, csomagoló papírok
Merkúr
„anlrnseykereskedésben Nagykanizsán, Horthy Miklós p l Ut I. sz. alatt 3-!k ajtó, szerezhetők be.
Bérmaruhák
legolcsóbban éa legszebben készülnek
Báron Mlci
varrodájában ■*—. 6 <■ 8 - P árban.
Városház palota Horthy Mlklói-ut 1. izám, II. emelet
VcsxeK Jókarbnn levő tiasznált
öntött oszlop vaskályhákat
Schlesinger Gyula
vaskereskedő, Magyar-utca í.
Épületüvegezést
ós kópkeretezóst
legolcsóbban végez
Tóth üv«fl- és képkereted
Horthy Mtklós-ut 15.
Frlesx Jenő, Erxsébet-tér 2.
Tervez és készlí:
Központi IQtést, vízvezetéki és egészségügyi berendezéseket, csatornázást és szivattyúkat, valamint vasszerkezeti munkákat srakszerD kivitelben és jutányos áron.
Modem öltönyök
csak
8ZENTE JÁNOS
angol url szabón41 készülnek KINIZ8I-U1CA 7.
ŰZLETMEG NYITÁS.
értesítem a tiszteit vevóközönséget, hogy Csengery- és Klsfaludy-utca sarkán
fűszer- és csemege-üzletemet a mai napon megnyitottam. Kérem a vásárlóközönség szivei pártfogását. \' \' Tisztelettel Roaenberyor
Cukorka király
Horthy Mlklós-ut 8.
Mleióll színházba. vagy moziba megy.
Jusson eszébe a takarékosság. Ne sajnáljon pár lépést a Cukorka Jkfrdlyba JOnnt. mert ott mtndtg
legolcsóbban
legfrissebb csokoládét és cukorkákat kaphat
Heffer Gyulánál.
Nleskó festő
olcsón és Ízlésesen végez
szobafestést
Urna Testverek
Zrínyi Miklós-utca 29.
nem adtak hirdetési szöveget, mert anélkül Is köztudomásu, hogy rövidárura nincs olcsóbb" bevásárlási forrás-
14
napos ÍM M tart
Stern keretező Máfua S-iól 22-ig
Gyózódjon meg olcsó áraimról. Erxsébet-tér 14. imtapitUH unka
Értesltós I
lirtcsltcm a nagyérdemű közönséget, hogy 3-5 éve fennálló órás Uxlete-met Csengeryut 13. m. alá Ötslyextem út, hol mindennemű órák, ékszerek és IáUzcrck javítását legolcsóbban vállalom. Szíves pártfogást kér Stelner Mór órás.
Kész kalapokat
és (lluhrfdsr legolcsóbban és leg-dlvatosabban készítek
Vinczónó Golub Anna
kalopaxaloa/a, Ftí-ut 24.
Legmegbízhatóbb
Legfrissebb
Legjobb
az Eszterházy husáru!
Vásároljon bizalommal
Székely Vilmos
elismerten JbhirnevQ butortelepén
hol elsórtndll bútort kaphat a IcRolcsóbu áiak mellett.
Saját kárpHos éa asztalos műhely
HALLÓI HALLÓI
Olcsóbb lett a |ó fiatal, alaSrandú zsíros marhahús 1 kgr.
4Q-60-8O fillér
Csak elsórendU, rnegblzliató. Jó, HaUI árut tartok. Tisztelettel
Simon István
hentes és tnészárosmesler Klakanimmán éa a piacon
Figyelem !
Ktmozko-déanól eltöri kényesebb dolgokat is mélyen leszólított aron raga.utok. UtfyuínUn mü-sloppoldtl, nyakkendő /orddást vállalok
Welsx Hermin
iparmUvémxnö. KUÍcuoy-u. 17.
Sincs főbb, mcgbixQatdbb
sxörmemcQóvó
mint Cöbl sxUcs ssttírmemogóvófa
Fö-uí 8.
legjobb és legszebb selyem-gyapjú és kftinyü nyulsxör kalapok
legolcsóbb árban kaphatók. Dlvatsapkák-biii legnagyobb választék. Kalapjavltá-sokat divat szerint vállalunk. Sxalay János kalaposmester.
(Horváth ujtágof Qzlcl mellett)
Göxmalom
5 járatú, nagyobb város kozeléban, nagy körzettel eladó. Jullns l-én átvcheló.
Villa Bala/onmdrldn
1600 01 beültetett szólóvei. vlllatclkek kedvezó llzelésl feltétellel eladók. Clm a kiadóhivatalban.
Értesítem a n. érdemu vevókozön-séeet, hogy dus választok áll rendelkezésre bármily
síremlékben, márvány és gránitban
óriási választék, olcsó ár. Kétem a n. érd. közönség szíves támogatását.
Tisztelettel
Kováos József
kólaragó-mester Királya. SS. Bx4sas.
Bútor Kiadóm I
1 árit sUtyeszthetó Slnger
varrógép 6 (lókkal 1 drls fégaMCkróny 1 tucalon-f/araliura Bővebbet
Stern Vllmosnénál, Erzsébet-tér 15
Husz pengőtől
készülnek url öltönyök. telöltók és átmeneti kabátok kétszeri próbával a legújabb divat szerint
TIBOLA uriszabónái
Teleki-ui 1. Fordítás ugyanannyi.
Vászonöltony ."joto-kaí olcsóbb.
klfogátt\'ala-nul
KOVALD
Fest! Tisztit! Plisszirozl
OyUJtótclep: Gsengcry-ut 3. sx.
Ugyanott: uől kiilmunkák, kíaUnunlu előnyom-dj, nő (Ozők mir 7 pengőtől, melltartók, harlmya-s/cm felszedés, géphltnzés, endllzét,
KcttSSMOtHis
urilakás
teljes komfortos, magas földszintes, déli fekvésű aug. 1-ére kiadó Királyi Pál-utca 14.
Tükürboritáit
elvállalok.
Vak iUkriikel la.
Fahn, Zárda-u. 2.
Makulaturpapir
kapható
lapunk nyomdájában, Fö-ut\'5. szám.
Kettősiobái
urilakás teljes komfortos, magas-földszintes. déli íekvésU auguszt. l-re kiadó
Királyi Pál-u. 19. sz.
Hyári diwat: fehér cipő, szandolett és gyermekcipő újdonságaink megérkeztek,
melynek egy része kirakataimban megtekinthető.
Kérem, hogy olcsó áraimról meg- Q7nhn rilinánilh^V
győződni szíveskedjék. CipOarilfiaZ
10
ZALAI KÖZLÖNY
1932
májúig
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban
legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely:
Erzséoet királyné ut.
Sopron;
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől. _
Tárgy: Selyemhernyó tenyésztés előmozdítása.
8131/1932.
Hirdetmény.
A nagymérvű külföldi selyem behozatallal szemben hazai selyemtermelésünknek0 a legnagyobb mértékben való kifejlesztése érdekében felhívom a közönséget, hogy minél számosabban vegyenek részt a selyem tenyésztés érdekében a közutak mellett bárkinek is rendelkezésre álló szederfák leveleinek gyűjtésében.
Erre vonatkozó engedély hivatalos órák alatt a városi erdőhivatalban szerezhető be, folyó évi május hó 31-ig.
Egyúttal figyelmeztetem és felhívom a város közönségét, hogy a közutak melletti szeder-fákról való levél szedésben a selyemtenyésztőket akadályozni vagy különösen bántalmazni annál is inkább nem szabad, mert e felhívásom ellen vétők a legnagyobb szigorral fognak büntettetni.
Nagykanizsán, 1932. évi április hó 28-án.
no Polgármester.
I
ön la HöliöxRötllk ? A HSzés nem gond, mert Molnir étkeidében Erzsébet-tér 2. az. alatt
IN K««T f•«**•• aM BO fillér.
I
■aflykaalzsalak találkozóhely* u
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa B.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294-34. — Sürgönyeim: H0TEL1ST. \'Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Értesítés.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy dus választékú sírkő raktáramat leépítés végett olcsón árusítom, ugy
márvány gránit, termő-és műkőből
továbbá az összes e szakmába vágó munkákat olcsón vállalom és szakszerűen végzem.
Kérem a nagyérdemű közönség pártfogását továbbra is.
Tisztelettel
Kovács Józsof
köfarsoómestar Klrély-irtea 33. szém
(Fenti cég nem azonos a Tomasich és Kovács cementessel.)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8774/1932.
Árverési hirdetmény.
Eötvös tér 13. számú házban megürült I szoba, konyhából álló lakást folyó évi május hó 10-én d. e. 10 órákkor a v. gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom, lakás azonnal elfoglalható. Nagykanizsa, 1932. évi május 7. uo Polgármester.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító éa mflfeatögyár
Kaposvár.
A legnagyobb kincs az egészség
Minden gondos háziasszony legalább 10 évben egyszer kitisztiltalja (fertőtleníti) ágyneműjét a .Rózsagyárban", ahol elismerten jó, olcsó és szakszerűen előkészített munkát kap.
Qyüjtötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Régi posta-épület.
NyQU&tott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 104. szám
Nagykaalua 1882. május 10, kedd
Ara 14 Hllér
politikai napilap
SltlksasIMe kkdOitvatal: H4ul ü. «zám. Keutbelyl Sjkkladóhlvitai: Kouuth-uto M.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
eiAflxclésI ári: egy hóra 2 pengő 80 IIII Szerkesztőségi h kiadóhivatalt teleion: 78. i
MíegUexdödöii Bánolcsxenigyörgyön a Q atom cigány éleiébe Kerüli büntető expedíció ügyének íötárgyalása
A nagykanizsai törvényszék kiszállt két napra a helyszínre — Kele Oéza és Szőke József visszavonták minden vallomásukat — Kele Oéza levelet akart kicsempészni a fogházból, de eltogták — Negyvenöt tanút hallgat kl a bíróság
A vddlottalc és a tanuk részletesen elmondják a véres októberi este történetét és elöxményelt "
BáüokBzefltHyörgy, május U
(Kiküldött munkatársunktól) Mintha ünnep volna, ugy zsibong a tavaszi délelőtt máskor néptelen bánok-szenlgyörgyl utca. Az Iskolában ll szünetel az előadás, mert a betűvetés csarnokából az osztd igazság hajléka lett pár napra. Autók robognak végig az utcán. Bámész emberek a kapuk mógőtt Izgatottan várja a község a szomorú szenzációnak, a bárom emberéletbe került cigány-irláinak u| fejezetét: — a bíróság ítéletét. Találgatásokkal van tele minden szem éa száj. Ml lesz? Va||on felmenllk-e ökel? Az egyik cigányasszony a kápolna napsütötte tata tövében, a színesen gubbasztó cigány-kaszinó közepén már kl is vetette: .felmentés lesz ebből, meg-láljálok I" Sötéten torkolta le a többi füilOsképü, akinek ez a jóslat sehogyan sincs az ínyére.
Igy a kártya I De nem ilyen könnyű a törvény dolga I Sót I Abból a rengeteg vallomásból, ami a tárgyalás folyamán kuszán és hol bosszútól fűtve, hol óvatossággal eltorzítva a bíróság elé kerül, nehéz
és hatalmas munka a mindenekfeletl
való Igazságnak a kllaragása. •
A fötárgyalási teremmé átalakított Iskolateremben a bírósági emelvényen dr. Mutschenbacher Edvln elnök, dr. Makáry Vilmos és dr. Benlzlk Ferenc szavazóbirák, az ügyészi pulpitusnál vlléz Cslllaghy Qyörgy vezetöügyész, a védők asztalinál dr. Hajdú Oyula és dr. Begldsdn Emil (Hoch-lroda) foglalnak helyet. A folyosón 45 tanu. A közönség az Iskolapadokban kucorog visszafogott izgalommal. A vád|oltak padján Szőke József és Kele Oéza. A vád szerint ök adták a halálos lövéseket. Két surbankó legényke. Egyik sem a gyilkosok lipusa. Tiszta atcu, nyílt szemű, fegyelmezetten viselkedő gyerekemberek.
Az ablakon vlrágbaborull almafa száz rózsaszlnhamvas, kíváncsi virág-szeme kandikál be.
Az előzmények és egy levél a fogház-ablakból
9 óra 10 perc. Mutschenbacher elnök megnyitja a lötárgyalást. Azt mondja a vádirat, hogy Szőke Józsel és Kele Oéza tavaly október 29-én esle több lövéssel megöltek két cigányasszony! és az egyiknek a gyermekét. A vád: gyilkosság.
Az elnök ismerteti az előzményeke\'. Igy az október 25-lki verekedést Is, amikor a cigányok véresre verték a Lukács-fivéreket, az egyiknek két helyen ellőtték a karját is. Fejszékkel, bolokkal .hurrái" kiállással rohamozták meg a cigányok a falusi legényeket, akik hiába meneküllek Szökéék udvarára, hlábsJ bújlak el kocsiszínbe, a cigányhad addig üldözte őket, míg vért nem láttak. Két cigányt ezért |ogetősen elítél! már a bíróság: Horváth Györgye
A vádlottak vallomást
Szőke József vádlott áll elsőnek a bíróság elé. 21 éves, nőllen földműves. Azt mondja, hogy a csendörségen csak ízért ismert be mindent, mert megyék, azt mondták neki, hogy „vtigy előadod a fegyverI, >\'<W niegdöglö." A vizsgálóbírónál
5, Horváth Sándor 3 évi fegyházai kapott.
Cslllaghy vezetőügyész egy gyűrött papltdarabol nyujl be, Kele Oézának egy ceruzával összeeszkábál! levelét, amit a fogház-ablakból dobott le, hogy egy kocsis juttassa el a családjához. Igy szól a levél:
.Tudatom velük, hogy Jóska elvádolta, hogy Várföldén a cigánytelepen ml voltunk, meg azt Is, hogy a gyerekeket hívta, de csak a várföldi cigánytelepre és tudatom azt Is, hogy azoknak a tanuknak mondjátok meg, hogy körülbelül 8 órakor még Várföldén voll Józsi, mert mi Is Igy vádo-.tuk Te meg Márl azt mondd, hogy én küldtelek a Büki (Tóth) Pistához, mert nem volt cigarettapapírom és azért küldlelek fel. És a lövéseket meg vádold, hogy hallottad, mert ml Igy vádoltuk."
a cigány-Irtás óráiról
Is beismeri mindent, mert a csendőrök azzal (enyrgetlék, hogy ha másként mer beszélni, még szigorúbb lesz az ítélet.
Elmondta Szőke, hogy a gyilkosság nap|án. délelölt és délulán is estig az erdőn dolgozott löbb más
legénnyel. Mikor hazamentek, hallották, hogy a cigányok mind elmentek Várföldéről Bánokszenlgyörgyre. Szőke ekkor szólt Bocskor Istvánnak :
— Pisla, gyere kü, a cigányok mind elmenlek, valamit kéne cslnánl, hogy többet ne gyűjjenek vissza.
Mutschenbacher: Bocskor azt mond|a, hogy maga „meglüvöldöznl" hivta öt.
Szőke tagadja ezt. Csak a házaikat megrongálni.
Mutschenbacher: Srabó Péler azt mondja, hogy maga rá akarta venni, hogy vigyenek kl puskát.
Szőke: Ezt csak azért mondja, mert elárultam, hogy van neki fegyvere. Ml hazamentünk é* egyszer csak Kele mondta: ,te, -hatot lőttek Szentgyörgy felöl" Kimentünk erre a várföldei cigánytelepre, ott is mind be voltak törve az ablakok. Nálunk fejsze volt és pisztoly. Kelével együtt bevertünk pár ajtót és összetörtük az ablakrámákat. A végén hármat lőttem revolverrel a levegőbe. Aztán hazamentünk és reggel a esendőik költöltek fel. Bánokszentgyörgyön, ahol a gyilkosság történt, nem is voltunk. Ennyit lettem és ezért szenvedek gyilkosságért.
Elnök: A revolvert hol vette?
Szőke: Egyiket vetlem, a másikat egy lakodalomban vettem el egy gyerektől.
Elnök: A maga csendőrségi vallomásában az áll, hogy igy szólt Keléhez: . Te. Oéza, szerezz magadnak biztos helyet, hogy ha tatái valami lenni, legyen núvel Igazolni, hogy máshol voltál\'... .Megbeszéltük Kelével, hogy lövöldözni fogunk a cigányokra." Elmond|a a vallomás, hogy hogyan szervezte a társaságot Szőke és hogy senki se állt kötélnek, csak ketten maradlak Kelével, aki 3 lövést adott le, a löbbi patront Szőke lődözte ki. Mig egyik lötl, a másik a pisztollyal oldalt lesben állt. Mikor pedig hazamentek, Szőke nővére átment Tóth Istvánhoz az allbl végett.
Szőke elismeri, hogy a csendőrség elöli és a vizsgálóbíró elölt kéllzben íb igy vallott, de ezeket a vallomá-
saiét februárban Kelével együtt visszavonták.
Kele Géza a másik vádlott. Olyan ldő-tájbell legény, mint Szőke. Nagyjában ugy mondja el a nap történetét, mint Szőke. Őt Szőke csak azért hívta, hogy megijesszék a cigányokai, egyben tanácsolta neki, hogy gondoskodjék alibiről. Mire Igy felelt:
— Ne vacakoljatok, majd aztán mindent ránk fognak, mert tudják, hogy benne voltunk vasárnap Is a verekedésben.
Mikor Szentgyörgy felöl 8 óra körűi a lövéseket hallották, rá mintegy 9 óra után mégis kimentek a várföldi clgánylelepre, ahol beverték az összes ajtókat. A cigányok akkor már nem vollak olt.
— Most mit csináljunk ? tiszta potyára nem gyöttünk ide I — mondok, aztán nagyfejszével összevertük az ajtókat és ablakokat.
A csendőrség előtl tett vallomásáról ezt mondja:
— A sok kínzás állal vallottam. Sokat voltam zavarva. Kél hétig össze volt kötve a kezein, agyonra verlek, csak a padlót meg a . falat szabadott néznem...
Az ügyészségen viszont jegyzőkönyvbe mondta, hogy minden kényszer nélkül vallott.
A csendőrség! vallomásban az is benne van, hogy az eset után Tóth Istvánt álhlvatták és felkérte, hogy ha baj lenne, legyen tanu arra, hogy ő sehol nem voll. Szőke ezalatt a puskát az erdőben elrejtette.
Nagy elkeseredésével védekezik Kele, akinek az apjával Is sokat erőszakoskodtak a cigányok.
Február 21-én ó Is visszavonta minden előző vallomását.
Meükazdödlh 45 tqna hihaUgatáea
Szabó Péter 23 éves asztalos az első a lanuk 45 tagból álló sorában. Azt mondja, hogy Szőke nem csak a cigányokat megijeszteni, hanem meglövöldözni hivta öt, mert már tűrhetetlen volt a sok garázdálkodása. De ök Kelével együtt le akarták beszélni. Másnap újra lövöldözni hivta Szőke és azt mondta:
— Gyáva vagy, Péler I Ilyen legények vannak Vátföldén ?
Bocskor István 19 éves földművesnek azt mondla Szőke:
— Pista, gyere, csinálunk olyan jelet, hogy az elmenekül! cigányok többet nem mernek visszajönni, Van revorvertem, átmegyünk utána lövöldözni Szí(ntgyörgyre.
A Szőkével való szembesítés sután
ZALAI K6ZLÖNV
Szőke tagadja ezl. A szembesítések « továbbiakban Is ugyanilyen eredménnyel végződnek.
Dublec Antal 26 évet földműves nem emlékszik semmire, arra se, amit a csendörségen vallott, arra se, amit Szőke mondott neki.
— Legfeljebb arra vélektzek, hogy jelet csinálni hívott a Jóska.
Tóth László 22 és Szakonyi József 24 éves földművesek kihallgatása után (egyik se emlékűik valami sokra) megeskették a tanukat, majd az elnök 10 perc szünetet rendelt el.
Jönnek sorban a cigányok !
I&2 május 1(1
Következtek a cigány-tanuk. Csupa Kolompár meg Horválh.
Kolompár József 27 éves cigány elmondta, hogy mikor az első lövés eldördült, elkiáltotta magát:
— Meneküljön, aki tudl
A második lövésre már Kolompár Vilma véresen felsikoltott:
— Jaj, meghaltam...
Erre ö elszalad! a hegybe.
— Azt nem ludtam kérem, hogy a Vilma biztosan meg lelt-e halva... Az első golyó a homlokom előtt röpült igy (mulalja), elkaptam előle a fejemet. (Csendes derültség.)
Makáry bíró: Kire gyanakszik?
Kolompár : Szőkére, mert oda|ött és azt mondta egyik nap: .akár benne voltatok vasárnap a verekedésben, akár nem, mind foglok szorulni érte.\' A lársa csak Kele lehetett, mert az a sógora neki, másra nem lehet gyanakodni.
Szőke tagad a szembesítéskor.
Kolompár: Jóska lestvér, ezt ne tagadd I Mondtad.
Dr. Hajdú Gyula védő ellenzi a lanu megesketését és ellenezte a következő összes cigány-tanukét, mert nyilván valótlant mondanak.
Vall Horváth Vendel, akinek kél halottja van
Horváth Vendel 36 éves cigány, akinek felesége és 3 évet kisgyermeke esett a halálos golyók áldozatául, a következő tanu.
— Meg voltak esküdve? — kérdi a bíró.
— Igen, cigányhit szerint.
Elmondta, hogy mind az ágy alá,
a földre bújtak, vagy 16-an a kis szobában, mikor a lövések jöttek.
ó fogta a felesége kezét. A harmadik lövés után az asszony ellankadt a kezében, vérzett Sötét volt, meg se tudla nézni, mert közben a lámpát eloltották. A kisgyerek az atx-szony hátán volt, egy golyó ölte meg kettejüket A másik gyereket az ölében fogta az asszony, annak nem lelt baja. Hogy a kisfiú is halálos sebet kapott, azt csak akkor vették észre, mikor már jöttek a csendőrök. Addig nem Is jutott eszükbe nézni. Legalább 20 lövés törtéül. Ók azért menekültek át Szentgyörgyre Várföldéről, mert a bíró, Jegyzi, meg egy elöljáró délután kiment hozzájuk és figyelmeztette őket, hogy menjenek el akármerre, meri baj lesz. Horválh szerint Szőke azl mondta neki:
— Valamennyileknek el kell pusztulni, akár jóember, akár rossz.
Ujabb szembetlléa. Kele nem Ismeri el a szájába adott szavakat, mire Horváth cigány:
— Jóska testvér, ne tagadd I
Elnök: A temetés került valamibe,
Hoiváth? Van kárigénye?
Horváth: Ninct kérem. A község temetlette el ö*et...
Kolompár Teréz 20 éves cigány szerint már azt Ígérte Szőke, hogy kiirtja valamennyiüket.
— Igenis mondtad I — veti oda a szembesítéskor Szőkének.
Kolompár Sándor 20 éves cigánytól megkérdezte dr. Begldsdn ügyvéd, más valaki nem fenyegette- e őket Szőkéiken kívül ?
— Nem, senki, sohase I — tiltakozott a cigány.
\' A cigányok különben minden szavukban alig tudják fékezni a
gyűlöletet Szike és Kele ellen.
Kolompár Ilona szerint Szőke azl mondta:
— Vigyázzatok I Tizen keresztül megyekI Nekem nem kell pózna! A cigányok miatt nekem úgyse csinálnak semmit, mert a cigány nem fizet adót.
Szőke lagadja, hogy egyáltalán lett volna Kolompár llonáéknál.
Kolompár Ilona: Még bort la ivott nálunk.
Beleillenek a cigányok
Mikor Kele tagad, a tanuk padján egyszerre két másik cigány ugrik fel éo állítja, hogy igenis volt náluk. A cigányok lajongására Kolompár Ilona visszafordul:
— Hát egy beszéljen, ácsi I
Azlán pergő nyelvvel, gesztikulálva,
hogy csak ugy reng Dele a százráncos tarka rokolya, mondj -:
— Igenis, azt mondta a Szőke, hogy ha ő Idehaza lett volna a verekedéskor, akkor hullaszaga lett volna a cigányoknak.
Dr. Hajdú agyvéd hangsúlyozottan kéri annak tisztázását, hogy hünyadlk lövés voll az első találat, mert a cigányok, mikor megtudták, hogy ha eredeti vallomásuk szerint a 14 15-lk, akkor Kele kikerül a bajból, egyszerre mind frontot változtatlak és a 3 4 ik lövést mondják halálosnak.
Kolompár János 17 éves cigány szerint is a harmadik lövés voll a halálos, de elölte sok, talán 14 lövés Is volt. (Rosszul tanulta meg a számtant ez a fáraó-ivadék I Meg ls jegyzi utána az egyik cigányasszony, a cigányok zúgása közepette:
— Ez nem ludott beszélni, ez a kuka I)
Kolompár Qyula 31 évet cigány elmondta, hogy ők az első lövés után elfutottak. Vallomáta közben a cigányok cigányul súgnak neki.
Szike József: Innen súgnak :
A cigányok súgásának az elnök vet véget.
A mai tárgyalás ette 6 órakor ért véget ét kedden reggel folytatódik.
a>o
(Éji_______._____
glat la^ut^Mwrtl jnti^lO *rm-
•iriuU, késAbh ilntam «■ takIMb
A filléres gyors programjához
Rádió a vonaton és gyermektornabemutató
Igen tisztelt Szerkesztő url
Engedje meg, hogy a sokat vitatott filléres gyors programjához né-*fiánv szóval én is hozzá szóljak.
Mindenesetre örömmel üdvöziom mindkét relációban a megvalósulás stádiumába jutott elgondolást ás ki-vánom, hogy ne csak a most megállapított időpontban legyenek ezen vonatok, hanem azok mennél sűrűbben közlekedjenek. Ehhez azonban ét Itt elsősorban a Budapestről Nagykanizsára Indítandó vonatot értem, feltétlenül szükséges, hogy a lerándulók a legjobban érezzék magukat Nagykanizsán és egy nagyon kellemes nap emlékével érkezzenek meg Budapestre, ahol az 111 szer-zetMmpressziókat ismerőseik körében terjesztve, ujabb és ujabb híveket szerezzenek a következő filléres gyors vonatok részére. Az Ismertetett programhoz nem akarok hozzá szólni, mert tudom, hogy mindent, amit a mi szűk kereteinkben meg lehet tenni és nyújtani lehel, azt az agilis rendezőség nyújtani is fogja. Sajnos, nem fogunk sokat tudni nyuj\'ani és ezért adjunk valami ujat ts a filléres gyors utasainak, ami kiegészítené a nagykaniisai programot és ugyhiszem újdonság jellegével Is bírna, mert ugy tudom még eddig nem alkalmazták egyik filléres gyorson sem.
Vélemí ínyem szerint nagyon szívesen egyik vagy másik nagyobb rádiófelszerelési gyár vállalná reklámként, hogy mindkét relációban indítandó vonaton felszerelne egy-egy hangszórót és megafonon keresztül az utasokai gramofon zenivel szórakoztatná. A zene közben rtvld Ismertetési lehelne adni arrti a vidékről, melyen keresztül a vonat halad, elsósorban a Balatonra gondolok, a budapestleknek Nagykanizsa történelmét lehelne Ismertetni és végül ugy a napi programot, mini egyéb az utazással kapcsolatos \'tudnivalókat is ismertetni lehelne. Valószínű, hogy ezt teljesen ingyen meg lehetne csinálni, ha azonban ez minimális költségei ls jelentene, véleményem szerint felérne azzal az
Haydn 1732—1932
Irta: dr. KERKAY JÖZ8EF
De a fenséges érzéke Is idegen az ö lelkétől. Nem turista ö, aki a legmeredekebb, éggel ölelkező, felhőpalásttal borított, soha eddig el nem ert hegycsúcsokra törekszik és kedvét leli a vihar bősz üvöltésében, az elemek Utáni játékában: inkább békés vasárnapi kiránduló, aki csak a közeli városliget felé veszi az útját s közben gyönyörködik a réti virágokban, a patakok csobogásában s a madarak egyszerű énekében.
Irtózása a tragikumtól és félénk visszahúzódása a fenségestől magyarázza meg, hogy 40 esztendeig tartó kismartoni tartózkodása alatt minket, magyarokat soha meg nem ismert, meg nem érteit és a magyar dal rá semmi mélyebb befolyási nem gyakorolt. A magyar urakat bőkezűségük miatt nagyon tiszteli, de mindig valami félelemmel vegyes tartózkodással tekint rájuk. Még az a nagy megbecsülés ssm tudta ezt a tartózkodást feloldani, amiben különösen az Eszterházy család részesítette. Kompozícióiban magyaros hatások ugyan itt-ott észlelhetők, (le ezek ctak külsőségek. Legmé-
lyebb még a magyar hatás abban a müvében, melyet a sors különös játéka folylán egy évszázadon\' keresztül mindennél jobban gyűlöltünk. A Ootterhalle dallama ez. Lehet, hogy valamelyik rábaközi magyar dal feldolgozását kell keresnünk benne. S neki éppen ez a szerzeménye tetszett legjobban. Halála előli minden nap eljátszotta s elgondolkozva szokta mondani: .Szép dal, nagyon szép dal I" Legutoljára olyan benső átérzéssel játszotta el, hogy a könnyei megeredtek.
Kismartont csak kétszer hagyta el, mindkétszer London kedvéért, ahol a dicsőségen kivül mintegy 720.000 P, addig egészen hallatlan összeg, volt a jutalma,
Haydn a világ legtermékenyebb zeneszerzője. Mig Beethoven csak 9 szimfóniáig vitte, ö 104-et irt. Az alkotás nála olyan egyszerű és természetes dolog, mint a szabónak a varrás. Megrendelésre bármikor és bármit megir. De nem is kerit neki nagy feneket Nem is tekinti valami szent foglalkozásnak, mint Beethoven, nála csak egyszerű mesterség, kenyérkereset az egész. Hanem aztán a mesterségének minden furfangja a kisujjában van. S ha nagy ritkán
kifogy az alkotói véna, pompás orvossága van: elmond 2—8 tizedet a rózsafüzérből. Ha ez sem elég, letérdel s ugy imádkozik. A siker biztos.
Nem tartozik ama nagyjaink közé. akikkel szemben koruk hálátlan volt. Gyermekes büszkeséggel emlegeti, hogy uralkodók és főurak halmozzák el meghívásaikkal s a mindig elegáns, ragyogóan tiszta öregúrban aligha fedezhette volna fel bárki is a bécsi csapszékek és lebujok egykori muzsikusát. Mert az is volt. Rakoncátlan viselete miatt el kellett hagynia a Szt. István énekiskolát s csak nagy energiája mentette ki az elzüllés veszedelméből. A Mária Zellben induló búcsúsok közt ott látjuk az ifjú Haydnt is. Áhilatának szavát bizony tulzengik a gyomor korgó panaszai. De felharsan a zenés mise 8 — hala erős könyökeinek — csakhamar az énekkar mellé furakodik. S mikor épen az első szólistára kerül a sor, kiragadja kezéből a kottát. Kl tudja, mi történik a vakmerő ifjúval, ha volna rá idő. De nincs. A szólistának énekelnie kell s Haydn énekelni kezd. A bosszankodás szavát a bámulat és elragadtatás moraja váltja fel, mikor Haydn ragyogó hangja teljes
szépségében szárnyalni kezd. Az ismeretlen suhanc a kottáról prims vista mesteri éneket produkál — állapítja meg a hüledező karmester. Az ének után magához hivatja, Haydn fel van fedezve és meg van mentve.
Hasonlítsuk a zenei élet nagyjait a csillagokhoz. Ha nem is az első-rendüek, de a másodrendűek közöH látjuk Haydnt. Nem a legfényesebb, de egynek a csillogása sem meg-ejtöbb, varázslatosabb, min! az övé. Mit adott az ünneplő világnak? Egy marék halhatatlan derűt, egy véka örök kedélyt, optimista lelkének alázatos bizalmát a Teremtő iránt, sok-sok benső meleget és finomságot mindazoknak, akik szeretik és megértik.
Alighanem csak tetszeleg magának az emberi szellem, mikor azt képzeli, hogy ő alkotja a dillamo-kai. Pedig talán minden egyes dallam egy egy ragyogó kis csillag, mely ugy cikázik odifent a szférák zenéjének örök akkordjai közö", mint valami piciny szentjánosbogár. A zseni azlán lehozza onnan mécsesül az emberi szenvedések íj-szflkálibfl
Hála ezért nekik és hála Haydnnak, (Vég.)
IQ32_má|us 10_
elismeréssel, hogy az utasok Indulásiéi érkezésig volnának foglalkoztatva és szórakoztatva.
Amennyiben ezen programpont elfogadásra találna, készséggel volnának olyanok, akik ennek keresztülvitelében segédkeznének.
Abban a reményben, hogy ftive-tett elgondolásommal sikerült a filléres gyors progiamját egy kissé Inbóvitenem, fogadja igen tisztelt Szerkesztő ur nagyrabecsülésem kifejezéséi és vagyok Igaz hive
Szántó VHmoi
*
Engedje meg Főszerkesztő Uram, hogy én is pár szót szólhassak kedves lapjában, mielőtt a filléres gyors befut a kanizsai állomásra.
Midőn ez a nóta „Megy a gőzös Kanizsára" keletkezett, 1878-at irtunk. Vígan dalolva mentek katonáink, mint mindig ilyen alkalommal, a boszniai hadjáratra, de Budapestről Kanizsa felé minden állomáson a feleség, a i gyermektől való búcsúzkodás megrendítő volt. Akkor is a gyermek volt előtérben, ettől való elszakadás volt a legnehezebb.
Kapcsoljuk be ml Is a gyermekei arra a napra az Ünnep keretébe, de most nem szomorúan, hanem vígan, örömteljesen. Kérjük fel az elemi iskola három körzetének Igazgatóit, produkállassák kis tornászaikat a vendégek előtt. Kedvesebbet nem mindig lehet látni. Bécsben körülbelül 1898-ban az országos kiállításon láttam, akkor mutatták be először a leányiskolák zenés lornajáté-kait. Mindenki el Volt ragadtatva és ez volt a kiállítás legfőbb vonzóereje. Igy egy kedves emlékkel gazdagodva búcsúznának vendégeink a gyermekeken át tőlünk.
Csak jöjjön hát az a gőzös Kanizsára I Hmm Irma
A Déllvasut ujabb kedvezményei a Balaton-kultusz fejlesztésére
A I üli vasul, igazgatósága több-readbeli menetdijkedvezményt léptelett ételbe a Balaton-kultusz érdekében.
A kedvezmények körött első, hogy Budapest, Nagykanizsa és Székesfehérvár állomásokon 3 napig érví-nyes 33 százalékos kedvezményt nyu/ló menettérti Jegyeket adnak kl, május 15-től szeptember 30-ig.
A sopron—szombathely-nagyka-nizsa—sávolyi vonalrész állomásain és megállóhelyein a főidényben, meghatározott vonatokhoz 50 százalékos kedvezményt nyújtó menettérti jegyeket adnak ki vasárnap és ünnepnapokon, a balatoni állomásokra A balatoni állomások egymásközti forgalmában Igen mérsékelt áru sln-aulóbusz-Jegyeket adnak ki.
Nyugatmagyarorszdg nagyobb vámsainak a Balatonnal való össze kapcsolását azzal teszi lehetővé a DV, hogy a rendes vonatokkal utazó, legalább 100 tagból álló, valamint különvonattal utazó legalább 300 tagból álló csoportok részére igen messzemenő menetdijkedvezményt léptet éleibe.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstetn bútoráruházban, "orlhy Miklós-ut 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsai ügyek a megyei kisgyüUsen
A polgári iskola dologi kiadásai, a téglagyárak kövezetvámja, és az erdősítési póthitel
Zataegorreog, májua 9 Ma délelőtt 9 órakor nyitotta meg Gyömörey György fóispán a megyei kisgyUlésI, amelyre a lagok nagyszámban jelenlek meg. A 97 pontból álló tárgysorozaton |obbára községi ügyek szerepeltek. A szomszédos vármegyék átiratai után Horváth Oergely a szociáldemokraták szervezkedését tette szóvá a falvakban. Eseteket sorol fel, milyen Intenziven szervezik a szocialisták a falu népét táborukba. Erélyes Intézkedéseket kér.
A községi ügyeknél Nagykanizsa város képviselőtestületének határozatát, amelyben a városi legelőterüle-
len végzett geológiai kutatások költségeire 300 pengőt szavazott meg, jóváhagyta. Úgyszintén azon képviselőtestületi határozatot, amely 1932 tői kezdődöleg a polgári Iskola dologi kiadásain 2749 pengői javasol, jóváhagyta a városi adóhivatal iró-szerszükségletének összegét. A nagykanizsai téglagyárak kövezetvám-mentessége tárgyában — hogy 8 százalékkal emelik a téglák kövezet-vámját, de egyévi próbaidőre elengedik : színién hozzájárult, úgyszintén 4958 pengő póthltelhez az erdősítésre. Vagyis minden nagykanlzssi tárgypont keresztülments klsgyülésen.
Hölgyek és urak
tekintsék meg
5INGER
divaté ruház
legújabb ruhakelméit
Sürgős javaslat a Ieánylloenm nyilvánossági Jogáért
A meglévő iskolákban helyezik Nagykanizsa, májua 9
Jelentettük, hogy Mdtray Rudolf kir. tankerületi főigazgató Nagykanizsára érkezeti a leányliceum felülvizsgálatára. A főigazgató a vizsgálat után legteljesebb megelégedését fe|ezte ki a látottak felett \'és hangsúlyozta, hogy okvetlenül kívánatosnak tartja a szép eredményekkel induló iskola továbbfejlesztését Kijelentette, hogy a nyilvánossági jog megadása iránt a legsürgősebben
el az ősszel bővülő leányllceumot
pártoló javaslatot terjeszt a kultuszminiszter elé.
A továbbfejlesztéssel (az ősszel már négy osztályos lesz a líceum) aktuálissá vált az iskola elhelyezésének kérdése ls. A város vezetősége ebben az ügyben tárgyalt a napokban vitéz dr. Barnabás István klr. tanfelügyelővel s ennek alapján remény van arra, hogy az elhelyezést a meglévő iskolaépületek keretein belül lehet megoldani. c.
Bődy Zoltán tlz éve alispánja Zalamegyének
A jubiláló alispánt az egész vármegye tisztikara melegen ünnepelte
Nagykanizsa, május U 1922. május 9-én foglalta el Bődy Zoltán Zalavármegye alispáni székét. Ez alatt a tlz esztendő alatt a vármegye atyai gondviselőjének, a köz odaadó és önzetlen harcosának példaként kimagasló és emelkedett gondolkodású első tisztviselőnek és makulátlan jellemű, széleslátókörü embernek kijáró tisztelettel és — mondhatni — rajongó szeretettel veszi körtll, amerre csak megfordul, az egész vármegye minden rendű és
rangú polgára. De igy ismeri és becsüli öt mindenki, aki nem Is a közvetlen érintkezésből, hanem csak áldásos munkáSkágának és kifogyhatatlan gondoskodásánsk a megye minden zeg-zugában érezhető eredményeiből Ismeri.
A tízéves évforduló alkalmából egész Zalavármegye tisztviselői kara meglepetésszerű ünneplésben részesítette ma, hétfőn a puritán jelleméhez tartozó szerénysége miatt Is általánosan becsült alispánt. Ezalka-
lommal átnyújtották neki az Sftész vármegye vezető-tisztviselőinek, polgármestereknek, föbiráknak gravírozol! autogrammjával ellátott emléktárgyát, egy finom művű ezüst cigarettadobozt. A városok és járások első tisztviselőinek tisztelgő küldöttségét, melyben Nagykanizsát dr. Hegyi Lajos főjegyző, a nagykanizsai járást dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró képviselte, OyOmOrey Qyörgy főispán vezette.
GySmBrey főispán elsőnek á kormányhatóság nevében rendkívül meleg szavakban üdvözölte a jubiláns slispánt és Isten áldását kérte reá. A vármegye tisztikara nevében dr. Brandt János főjegyző köszöntötte s közszeretetben álló alispánt, az atyai főnOköl, majd átnyújtotta az emléktárgyat. Ellmann Ödön árvaszéki elnök az árvaszék nevében külön em-léktárgyat nyújtott át az ünnepeltnek. Bődy Zoltán az ünneplésre meghatott szavakkal válaszolt. Utalt arra, hoty a legnehezebb Időben vette át az alispáni székel, azért ha nem tudott mindenkinek kedvében Járni, nem rajta, de a körülményeken múlott. Hangsúlyozta, hogy mindenkor szivén viselte a vármegye ügyeit s minden polgár egyforma volt előtte mindig.
Bődy Zoltán alispánt ezután hosz-szsn és lelkesen ünnepelték.
■agából tért az életunt budapesti fiatalasszony
Nagykanizsa, májua 8
Megitta a Zalai Közlöny, hogy pénteken reggel eszméletlen állapotban szállítottak be a közkórházi* egy Budapestről Nagykanizsára jött fiatalasszonyt, aki itt öngyilkossági szándékból Ismeretlen méreggel megmérgezte magát Az életunt fiatalasszony vssárnap reggel magához tért majdnem három napig tartó eszméletlenségéböl, azonban még az otvosainak sem hajlandó semmiféle felvilágosítást adni arra vonatkozólag, hogy mivel és ml okból mérgezte meg magát. Ily módon nem sok remény van atrs, hogy az öngyilkossági kísérlet hátterét tisztázni sikerüljön.
Hamis &t pengőst fizettek be a postán
Nagykanizsa, május 9
A nagykanizsai I. számú postahivatal csekk-befizetési osztályán megállapítást nyert, hogy valaki egy hamis ötpengőst fizetett be. Az Otpen-gös egy nagyon jól sikerült hamisítvány és megtévesztésre igen alkalmas. A karimája azonban a rendesnél valamivel vastagabb és recézése kissé fellünö. A postahivatal főnöke dr. Thotvay Zsigmond a hamis ötpengőst felküldötte sz állami pénzverdének, majd jelentést tesz a kapitányságnak. A postahivatal főnöke ebből az ujabb esetből kifolyólag óvatosságra figyelmezteti a közönséget az ércpénzek átvételénél.
= Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slnger divatáru-házába.
ZALAI KÖZLÖNY
Uj kanizsai tagok az OMKE elnöki tanácsában és választmányában
Központi OMKE-gyülés Budapesten
gadtunk szintén néhány nagy i^az ságot. „A kereskedelem jóléte a szabad kereskedelem fogalmával függ össze A legnagyobb őrület a gazdasági nzcionállzmus, minden állam produkálja azt, amit legjobban lud és a .legolcsóbban. A kereskedelem fejlődése a szabad kereskedelem elvének fejlődésével párhuzamosan halad, mig ez nem lesz igy, addig lehetetlen a fejlődés. Ha nincs szabad kereskedelem, legalább legyen meg a kereskedelem szabadsága Magyarországon. Nem baj, ha közgaz-daságu tudásu ember áll a közgazdasági helyen, mert eddig nem Igy voll".
Több felszólalás ulán Vértes Emil alelnök prepozíciójára fhatározta a közgyűlés, hogy a vidéki Omkék erősebb bevonása céljából, löbb vidéki taggal bővül ki a tisztikarái. Az elnöki tanácsba Kanizsáról Blan-kenberg Imrét, a válaszlmányi tagok közé Kanizsáról BSder Józsefei, dr. Hoffmann Jlnost, Rajky Istvánt, Slnger SAndort és Unger Ullmann Eleket választolta.
Ezentúl a vidéki kívánságokról havonla jelentést kell küldeni a központnak, hogy a lehetőség szerint mielőbb intéztessenek. Az ország 2 különböző ponlján ezentúl nagygyűlés lesz.
Sa|nos, lapunk terjedelme mlalt bővebben nem foglalkozhatunk a közgyűléssel, részletesen az Omke lap 14-iki száma fog beszámolni.
a. a
Budapest, máJuu 9
Vasárnap délelőtt tartotta Budapesten az OMKE a XXVIII. közgyűlését, melyen Kenéz kereskedelmi miniszter is részt vett. 23 határozati javaslat felolvasása ulán a miniszter is felszólalt. Kevés Ilyen miniszteri beszédet hallottunk. Igen nagyfontosságú, a kereskedelmi éleire lellemzö kiszólását voltak. Sándor Pál elnök a miniszter beszédét megköszönve megjegyezte: régóla nem hallott ilyen kereakedelmi miniszteri beszédet. A miniszter beszédéből feljegyzett néhány mondatát közöljük, mert azok kitételei reményt nyújtanak arra, hogy a kereskedelemnek is lesz ezután szószólója. .Bürokráciától mentesen akarom intézni a kereskedelem ügyelt, a kereakedelmi minisztérium legyen olyan, mint egy jó kereskedelmi vállalat, pontos és előzékeny. — A kereskedő azt akarja, hogy a vevő mindig visszajöjjön, mig a miniszter, hogy a kereskedő ne jöjjön többé vissza — hozzá a panaszával. Néhány halósági üzem megszűnlelését már aláirta és még többét alá fogja Írni — bír ellenségeket szerez magának. 25 éves tanári működése alatt csak az Igazság parancsát követte b ezután is csak ezt fogja tenni. Arra kell |öiekedni, hogy a megélhetés lehetőségei mindenki számára egyenlő fellételek mellett biztosíttassanak".
Éber Antal, a pesli kereskedelmi kamara elnökének beszédéből klra-
Vasárnap a villám becsapott egy Telekl-otoal házba és a tálhoz vágott egy vasutast a gyermekével
4 _t___
Tüz pusztított a zalaegerszegi moziban
Zalaegerszeg, május t) (Saját tudósttónk telefonjelentése) Vasárnap esle léi 10- órakor az .Edison" moziban lüz ülöll ki. Szakadás következtében meggyulladt a film s a tűz belekapott a filmtekercsbe. A tüzet megállítani nem volt lehetséges, ugy, bogy a film teljesen elpusztult, a gép, a hangos leadó, a Iranslormátorok erósen megrongálódtak. A mozigépész, Pettovlcs János az oltási munkák közepelle annyira összeégett, hogy kórházba kelleti szállítani. A tüz a moziban nagy pánikot kelteit, a közönség egymást lökdösve és taszítva akart kijutni és csak a rendőrség tapintatos közbelépésének volt köszönhető, hogy komoly szerencsétlenség nem történt. Igy is löbben könnyebben megsérüllek. A kár kb. 5000 pengőre lehelő. A halóság a mozit egyelőre bízirta.
Játszadozó gyerekek tel gyújtottak egy sertésólat
Nagykanizsa, május 9
Hétlön délelőtt 11 óra tájban kisebb tűz ülőit ki a Klnizsl-ulca 2a számú házban, amely Oyurka Károly gazdálkodó tulajdona. Az udvaron külön álló Bertésól kigyulladt és teljesen leégett.
A tűzoltók nyomban kivonultak a tűz színhelyére, de már nem sok dolguk akadi, mert Időközben a ház-beliek lokalizálták a tűzet. A nyomban megejtett tüzvizsgála* kiderítette, hogy a lüzet gyújtogatás okozta. — Vallatóra fogták a házbelleket és sikerűit megállapítani, hogy a lüz kitörése előtl néhány perccel két kis gyermek, egy 3 és egy 5 éveB, tartózkodtak a sertésólben. A gyermekek bevallották, hogy gyufával játszadoztak, amitől véletlenül meggyulladt a 8erlésólban levő szalma. A gyermekek, amikor észrevették, hogy ég a sralma, még Idejében kimeneküllek az ólból és csak akkor mertek előbújni, amikor már eloltották a tüzet.
— ítélet a petrlkeresztnrl körjegyző ügyében. Az alispán, mint elsőfokú fegyelmi halóság, ma hozoft ítéletet Tóth Oyula petrikereszturí körjegyző fegyelmi ügyében, Az alispán a jegyzőnek a hivatali előlépésre való jogát három évre megvonta. A fegyelmi eljárás alatl visszatartott illetményeit csak tele részben kapja meg, de ebből is még levonják az e\'járási költségeket. Tóth Gyulát inonl visszahelyezik állásába.
— Utazási kedvezmények. A DSzA igaigalósága a budapesti osztrák szövetség részére Grázban tartandó vásár és tenyészállat, baromfi kiállítás alkalmával 33 százalékos meneidijkedvezményt engedélyezeit. Az odautazás aug. 23. és szép1. 4-lke között, a visszautazás aug. 27. és 8zept. 8-ika között tehető meg. — Magyar Orvosok Tudományos Szövetsége részére a Budapesten tartandó nagyhét és kórűgyi kiállítás alkalmával valamennyi állonjásról Szombathelyre 33 százalékos menetdijked-vezmény cngedélvezletelt. Az odautazás junlus 2—12-lg, a visszautazás junlus 5—15-lg tehető meg.
A villámcsapás ereje I
Nagykanizsa, május 9
Vasárnap délulán 1 óra tájban hirtelen megeiedt az esö és könnyű nyári zivatar vonult végig Nagykanizsán, menydOrgésektöl és villámlásoktól kisérve. Egyszer óriási dörej rázkódtatta meg a levegőt. A \'villám becsapott a Teleki-ulcában levő Ferenczy-féle füszerkereskedő házának hátsó traktusába, ahol Kramszky Pál nyug. vasutas lakik családjával. A villám a konyhába csapott be és egy hajszálon mulotl, hogy kellős emberáldozatot nem követeli. Ugyanis nem messzire, ahová a villám becsapott, tartózkodott Kramszky és klsleánykája. A villám ereje azonban Így is hatalmas erővel a kamra ajtajához vágta őket, hogy valóságos csoda, hogy komoly sérüléseket nem szenvedlek. Ugyanekkor a padlóból egy nagyobb területei szakilott fel és a szomszéd Ferenczy-lakás rádióján keresztül futott. A villámcsapás óriási pánikot idézeti elő, de szerencsére nagyobb bajt nem okozott. A városban elterjedt hírek, mlnlha Kramszky megnémult volna, nem felelnek meg a valóságnak.
A Ferenczy házával szomszédos Teleki-ut 32. számú házban íb nagy
többeket megforgatott
rémülelet idézett elő a villámcsapás, amelynek hatása itt 1b érezhető voll.
Szvetecz József állampénztár! tiszt 3 éves leánykája, llyke egy esernyő alatt épp kinn tartózkodott az ud varon, akilől mlnlegy 15 méternyire Idős Ktrchknopf Károly nyugdi|as nyomdász álldogált a kapuban, A villámcsapás ereje mindkettőjüket többszőr megforgatta a saját lenge lyűk körűi.
Az egyik udvari lakás konyhájában tartózkodott Ktrchknopf Ernőné, aki a jobbkarján színién fájdalmasan érezte a villám erejét, amely a konyhaasztalt mintegy 10 cm. távolságra ellökte a fal mellől.
Szvetecz József állampénztári tiszt udvari lakásában is hagyott nyomokat a villámcsapás, amely a hálószoba mennyezetét három helyen, mintha puskagolyóval lőtték volna át, meglurta és az összes villanyvezetékeket elégette.
— Nem Oond az öltözködés, meri a Schütz Áruház női konfekció osztályán a legszebb tavaszi és nyári ruhák, a legdivatosabb kivitelben s a legolcsóbb árakon kaphatók.
_1932. május 10.
MAPI HIRIK
NAPIREND
Méjsia 10, kadd
Római katolikus: Antonln pk. Protest.
Ármin, Izr.: l|ar hó 4.
*
Városi Múzeum éa Könyvtár nyitva catltóf tokon és vasárnap délelőtt ltMól 13 óráig.
"yó«yszertári éjjeli szolgálat . ■ .Mária\' gyógyszertár Király-álca 40 sz. ie a kiskanlaaal gyógyszertár,
OőslUrdó nyitva reggel 8 órától este 8 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéaa nap nőknek). Tel. 2—13.
— A polgármester Pécsre utazót). Dr. Krátky Islván polgármester betegsége fokról-fokra javul. Átlapolj most már megengedte, hogy Pécsre utazzék, ahol a klinikán felülvizsgáltatja magát A polgármester hétfőn reggel utazóit el Pécsre.
— Ünnepélyes felvétel a Máriatársulatba. A nagykanizsai Mtrla-lársulal vasárnap délután tartotta meg ünnepélyes tagfelvételét a kórházban. A szép egyházi aktust lukács József társulati igazgató végezte, aki ünnepi beszédben mulatott rá a Márla-kullun Jelentőségért. Ulána kedves házi-ünnepély voll, amelyen Turkovlcs Bözsi szerepeli megérdemeli sikerrel.
— Ma délután Indul a nagykanizsai Ipartestület küldöttsége a miniszterekhez. Jelentettük, hogy Kdllay Tibor dr. értesítette a nagykanizsai ipartestület elnökségét, hogy a miniszterek szerdán délelőtt fogadják a nagykanizsai ipartestület küldöttségét a székházépítés és egyéb ügyeiben. A küldöllségben részt vesz dr. Hegyi Lajos főjegyző a város részéről, tagjai Samu Lajos elnök, Razsó József vezetőjegyző és Frank Jenő, a székhizépitö bizottság elnöke. A küldöttség ma délután a 6 óni gyorssal indul Budapestre.
ts> Bérmaruhákra finom és olcsó f^hér anyagokból rendkívül nagy választék Slnger divatáruházban.
— Nagykanizsa a városok kongresszusán. A Magyar Városok Kongresszusa kedden nagyon fontos űlésl tart Budapesten. Ezen tárgyalják az Összes városok nagy gondját képező Speyer-kOlcsOnők ügyét. Az ülésen Nagykanizsa megyei város képviseletében dr. Hegyi Lajos polgármes-lerhelyelles jelenik meg, aki egyben más hivatalos városi ügyeket Ib elintéz a különböző minisztériumokban.
— Letenye fogadalmi ünnepe. Még 1876-ban történt, hogy Letenye község teljesen a tűz martaléka lett. A teljesen koldusbotra jutott lakosság akkor fogadalmai iett, hogy szent Flórián napját mint a tűzvész elleni védŐBzent ünnepét évről-évre megűnnepli. Ezen fogadásához híven Letenye lakossága most Is impozáns körmenetben tartotta meg az egész község népének részvételével fogadalmi ünnepét. Molnár Antal lelkész szivekig haló ünnepi beszédet mondott.
=» Május 17-ig kedvezményes árakon vásárolhat a Schütz Áruházban.
IM2mi|u« K).
A csütörtök esti hangver-
jeny keretében s ;«nei«kola tanári k,ra Haydn ünnepélyt rendez. A koncerten az iskola tanárai működnek kOzre. Hegedű-zongora szonáta, jongoratrlo, gordonka, zongora és ének szóló szerepel a műsorban, melyben Vannay János Haydn zene-történelml jelentőségéről előadást log tartani. Néhány nehéz kontrapunkiikus kórusszámot a Városi Nőikar fog előadni. A hangverseny a Kaszinó nagytermében lesz és este pontosan 9 órakor kezdődik. Jegyek 50 fillér-lói I pengőig a Krátky tőzsdében dlhatók.
— Anyák napja Nagykanizsán.
Vasárnap az egész világon megtar-lotiik az Anyák napját. Nagykanl-nin Is a megszokott meleg ünnepséggel adóitak az édesanyai szerelelnek. A Zrínyi Ilona polgári leány-Iskolában nagyszámban Jelentek meg i szülők. Dr. Horváth Tirádámé tanárnő mondott magasszárnyalásu dnnepl beszédet, mlg a növendékek tikalmi kölleményeket és énekszámokai adtak elő, A Rozgony* u\'cai elemi Iskolában szépen feldíszített tornateremben Oaidag Ferenc püspöki biztos méltatta ünnepi beszédben az anyai szeretet melegéi. A növendékek ének és szavalatokkal adóztak az anyai szeretetnek. FUá Ferenc Igazgató záróbeszédet mondott. Az ünnepélyt Longmer Imre hitoktató rendezte. Az Izraelita elemi a nagyteremben tartotta meg ünnepélyét. Havas Rezső Igazgató etöször a szülőkhöz, majd a gyermekekhez Intézte a szeretet szavait. Az ezután kővetkező szavalatok és énekszámok ulán dr. Winkkr Ernő főrabbi mondott kollői lendületű záróbeszédet. A többi iskolák Is ülték meg az Anyák napját — Letenyén is fényes ünnepi keretben adóztak a szent Édesanyának. Oebauer Paula tanítónő ünnepi beszédben méilaita a nap jelentőségét. Minden iskolából két-két növendék szerepelt költemény előadásával és alkalmi énekekkel.
— A vlllanyáramtzolgáltatás szüneteltetése. A Transdanubia Egyesüli Oözmalmok Rt. közli, hogy a leletonhuzalok kicserélési ideje alatt május 11 és 12-én reggel 8 órálól délután 5 óráig Arany János utcától Magyar-utcán, Báthory-utcán, Vágóhld-ulcán, Qaray-u\'cán, Lszsna-kon és Pallnban kedvező idő esetén az áramszolgáltatás szünetelni fog.
— A Szanatórium Egyesület nagykanizsai lűdöbeteggondozó Inlé-wlének áprilisi statisztikája az év első harmadában kezelt 706 betegről tanúskodik. Április hóban kiosztott az egyesület 1182 liter tejet, 10 kg. ""let és 10 P készpénzt arra szorult betegei között.
2ALAÍ KOZLONV
«Toator-, Ml-él uyago»rekete|-Jégeiaél a természetes „Fereso JóSMf" keserüviz a? emésztőszervek működését hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Fereio léuef víz különösen ülő életmódnál igen hasznos gyomor-és bélszabályozó szer. A Ferenc lúzsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Cserebogárirtás és az Iskolák. A tanfelügyelő sürgős eljárás végett megküldte az összes elemi Iskoláknak a kultuszminiszter Intézkedése alapján kibocsátott rendeletét, melynek következtében az összes
elemi Iskolák tanulói, tanítóik vezetésével kötelesek résztvenni az Idén hatalmas tömegekben Jelentkezett cserebogarak irtásában. Ennek kapcsán a cserebogárirtás nemzetgazdasági jelentőségét az Iskolai oktatásban Is kidomborítják.
— Tolvaj cigányokat hoztak be vasárnap az Ügyészségre. A nagykanizsai csendőrök vasárnap délelőtt négy cigányt hozlak be és adtak át a nagykanizsai ügyészségnek. Névsze-rlnl Lakatos Sándor, Lakatos Sán-dorné, Lakalos Teréz és Likato3 József. Mind a négyet lopás gyanúja miatt vélték őrizetbe Nagybakónak községben.
SPORTÉLET
Az NTE pompás játékkal diadalmaskodott országos vasntas bajnok felett
NTE—PVSK*
Az esős idő dacára is mintegy ezer főnyi közönség gyűlt össze a Zrlnyl-pályán, hogy szemtanúja legyen a két nagy formában lévő első és második helyezett találkozásának. A közönség nem csalódott, mert szép Játékban gyönyörködhetett, mely teljes egészében kielégítette a futball-Bport-rajongókat.
A PVSK játszotta súlyos veresége dacára a szebb és Iskolázottabb futballt, mlg az NTE ezultal eredményességre törekedett Az évek óta együtt játszó, összeszokott PVSK Időnként szemkápráztatóan szép játékot produkált. Az NTE pedig nagyobb arányú győzelme melleit sem játszotta ki szokott nagy formáját, mert a közvetlen védelem nagyon bizonytalan volt és az NTE csak Csondor válogatott formájának köszönheti, hogy több gólt nem kapott. Öröm volt nézni azonban a csatársor szép és eredményes játékát, mely sor volt ezultal a csapat legjobb része. Minden támadása veszélyt jelentett a PVSK kapujára.
Az NTE vasárnapi imponáló gólarányu győzelmével, jobb gólarányával a bajnoki tabella élére került.
A két csapat a következő felállításban játszott: NTE: Csondor, Jámbor, Engelletter, Radics, RUter, Kudlch, Farkas, Jakubecz, Kelemen,
5:1 (3:1)
Csász. — PVSK: Szarka, Lúgost, Sánta, Hartmann, Kruskovlts, Vekler, Pozsgai, Putzer, Bedekovlcs, Jan-kov\\cs, Puszpám.
Szitáló esőben heves PVSK (támadásokkal kezdődik a mérkőzés és két kornert ér el a PVSK. Az elsőt Kudlch, a másodikat Csondor tisztázza. Ellentámadás során, az 5-ik percben Csász kornert csikar kl, melyből Jakubecz mellé fejel, majd ugyancsak Csász kornere kapu mögé kerül. A 8-lk percben Engellelter után Jámbor is luftot rug, de Bedekovlcs közeli bombáját Csondor kornerre védj. Meleg helyzet volt. Majd Jankovics 5 méterről megengedett erős lövését Csondor teszi ártalmatlanná.
A 12-lk percben Kudlch 30 méteres bombáját Szarka ■ 16 osra boxolja, Jakubecz lövi, de Szollár az ötösön leállítja és a sarokba helyezi a vezető gólt. Közvetlen utána Kelemen lövése foglalkoztatja a kapust. A közönség még örömmámorban úszik, amikor megszületik a 2-tk gól. A 19-ik percben Szollár szökteti Farkast, akinek beadását Csász közelről behelyezi : 2:0. Most egy negyed óráig a PVSK támad és a veszélyesnél veszélyesebb helyzeteket teremtik az NTE kapuja előtt Bedekovlcs lö-
Ha szereti és félti ruháit
festesse, j tisztitassa
MECSICS.,*,
NAGYKANIZSÁM.
Elsőrendű szakismeretek.
vésszerü fejesét véd Csondor, Ifiajd Jámbor kornert vét, de Engellelter felszabadít. A 32-ik percben Csondor Putzer lábáról szedi le biztos gólhelyzetben a labdát. Egy perccel később Pozsgai veszélytelen beadását jámbor kornerre vágja, melyet Csondor boxol a mezőnybe. Farkas folé lövésével kezdődik az NTE további támadása
A 35. percben Kelemen átadásából Csász 30 méterről beadásszertt csavart lövést kűtd a kapura, mely a t meglepett Szarka mellett a felső sarokban akad meg. 3:0.
A 48-lk percben a 16-os sarkáról szabadrúgás az NTE ellen, Bedekovlcs bombája a kapufát döngeti meg, de Radics felszabadit A 40-ik percben Pozsgai kornerét Bedekovlcs 10 méterről a hálóba vágja. 3:1. Majd befejezésül Csondor egy sarokra irányított labdát tesz ártalmatlanná.
A II. félidőre teljeset; kitisztul az idő és verőfényes napos idő fogadja a csapatokat. Már a 4: perc gólt hoz. Farkas beadását a tömörült védelem mellett Jakubec, Szollár és Kelemen egymás után rúgja a kapura, de emberről Csász elé kerül, aki habozás nélkül bevágja ét ezzel véglegesen megpecsételi a PVSK sorsát. A PVSK elkeseredetten Hzd az eredmény szépítésén, de eredmény helyeit ciak szép Játékot tud produkálni. A 12. percben Pozsgai kornerét Bedekovics kapásból lövi kapura, de Csondor helyén van. Két eredménytelen NTE korner utáirPhézpám a balszélen leszalad, Csondor klfnt eléje és Puszpám az üres kapura gurltja a labdát, de Kudlch gólvonalról vágja a mezőnybe a biztos gólnak látszó libdát. Farkas kórterével válaszol az NTE, de Ritter fölé fejeli. A 32. percben Kelemen 25 méteres szabadrúgása hajszálnyira kerüli el a kapu sarkát, majd Jakubecz lövését Sánta a 16 oson kézzel üil le, Jámbor szabadrúgását Lugoei löié fejeli. A 38 percben Jakubecz szökteti Farkast, akinek lövésazerfl beadását Lugosi tejelni akarja és a •labda Irányt változtatva az ellenkező sarokba vágódik, 5:1. A PVSK most már teljesen megadja magái sorsának. Farkas megjegyzések tekintetében is elemében van, aki 5: 1 után bemondja a PVSK játékosainak, hogy ne ám azt mondjátok, hogy .lefeküdtetek az NTE-nek* Mezőnyjátékkal végződik a félidő.
Az NTE lelkes Játékával feltétlen megérdemelten győzött a bajnokcsapat ellen, de a gótarány egy kicsit túlzott. A közvetlen védelemben Csondor szenzációsan védett, akinek alkalma volt tudását ezen a mérkőzésen bemutatni. Jámbor rossz napot fogott ki és bizonytalansága
Cloth paplan P 12.50
SCHÜTZ\'áru&ást.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. mijui 10,
BngelMttrre át Rtttern l» átragadt. BngalMler\'Ctak « második félidőben tudott nagy1 játékot mutatni. A half-sorban Kudlch nagy Játékot mutatott, aki a mezőny legjobb embere votí. Radta málló segítőtársa volt. A csatársor kgjobb tmbere Csdsz volt, akinek játéka élmény volt, mln-■ den lerohanása veszélyt jelenteti a PVSK kapujára.» Kelemen okot játé-» kával igtzolia, hogy aotapalban van m helye. Szoltár iránykáaával, Jaku-bea hasznot játékával vonta magára a ügyeimet, Farkas ismét kezdi nagy formáját elérni. Beadásai mind tike-rUltek. Háiow g.ólban erősen benne volL
A PVSK ból Sánta, Kruskovlcs, és Bedekmkt játéka érdemel dicséretet.
Uémeih szombathelyi bíró kifogás-laianul vtezeUe a mérkőzést. (O/l)
Leventebajnoki mérkőzések Nagykanizsa, májua 9 L osztály;
Zrínyid Ékszerész 2:0 (2:0). A tartalékatan felálló Zrínyinek kemény dió volt győzedelmeskedni. Bíró Waldmann.
KAOSz—Ktskaalztal Uvtntt 8:2 (4:1). A 10 emberrel felálló kls-.kanizsaiak ncm voltak komoly ellenielek. Bíró Szirtes.
Barakk—13 FC 2:0 (1:0). Szép játék, Igazságot eredmény. Biró Czvetki.
Párta »I7\'/|, London 18 82, Newyork 51112, Brösael 71-80, Milano 2M2V>, Madrid tO-ÍO, Amsterdam 207 35, Berlin 121 80^ Wien —, Szúfiz 371. Prága 15-15, Varai 57 35, Budapest -•-, Belgrád 904, Bukarest 306.
n Buza tv. 10 fitt. olcsóbb, át. változatlan, rozs 10 flU. olcsóbb.
Róza Uszav. T7-ea 1ÍM0—12-90, 78-aa 12«5-13<i0, 79-es 13-20, 80-az
1^90—18-30, dunánt. 77-es 12-50-12«>, 78-aa 12®-1280. 79-es 12-80 12-95, 80-as 12-90-13-05, rozs 14-25—I44ft Uk. árpa IMSt-18-50, zab 2070—2150, tengeri 16-511-16-60, korpa 12-70-1300.
i Irantt luk íeTlit-árlfllyt»tl
VALUTÁK !. 2100-21 40 f. 80-25-8086
__k. lfröft-1708
Dánt 114-40-11540 i Dinár 9-tti-lO 07 Dollár 57050-57350 Fnuida 1.22-30-22-50 Holl. 231-40-23280 Zloty 6400-64-50 Lel 345-3-56 Ura 4 06 4 19 Ura 29-30-2960 Márka 135-70-136 60 Norvég W6-3CW07-30
Peseta -•---
Schlll. —•-
Svájcit. 110-70-111-40 Svtdk. >07- to-ioe-io
DEVIZÁK Amst. 231-60 2JI-80 Belgrád 1003-1013 Beriln 135-80-13660 Brüssel 80-35-80-85 Bukarest 3-41-3-49 Kopenh.114-60-11540 London 2097-21-17 Madrid -•-—•_ Milano 29-40-29-60 Newy. 571-00-57400 Oazlo 106-50-107-30 Párls 22-33-22-47 Prága 16-90*1704 Szófia 406-4*10 Stockh.l07 30-K»IO Varsó 6410-64-50 Wien
Zürich 11080-111-40
Wien clearlng árfolyama: 80.454.
Főhajtás 6460, eladatlan 419. — Elsőrendű 092—095, szedett 0-80-0-90, szedett közép 0-82-0-84, könnyű 0-70-0-76, I-aő zeodU őrw 0-84-Od6, ll-od rendű őreg 074—0-78; angol süldő I. 084-006, szabna njBban 000-100, zsír 108-■ (0041-38,
l\'Kvkus I
félsertés 1-10—1-24,
Felelte kiadó: Zalai Károly.
aaáaaa Ú.
NyHMér.*)
Ezúton hozom mindenki tudomására, hogy feleségem súlyos beteg, részére hitelt vagy kölcsönt ne adjanak, mert írte felelősséget nem vállalok.
Tisztelettel Stelner Oábor
•) E rovat alstt közlottekén sem s szerkesztőség. sem a kiadóhivatal nem villái (elelto&t.
iPBÖÜTMETÉSEK
Kettőazobás elöszobi a, vlzvazelékaa azép letl*e kiadó aug. t-re József főherceg ut 58/s.___*_
Kiad* egy szoba éa konyhából álló lakás, mellékhelyiségekkel Széchenyi fér 4.
ötaaabéa eselleg 3 szobás, komforton emeleti lakás november l-re kiadó EörvOs-téz 25. szám. 2285
Idősebb leány, kl hosszabb Ideig volt kórházban alkalmazva, ajánlkozik asalada-aaaaah Idősebb házaspárhoz László herceg utca 23/a. 2302
Falazati tal házboa azállltva la. Ismételten ksphstó TeJkOzpootál. Telelőn 349
Keresek egy szerény aalad Oyár-ulca 37.
kasrt
•23Í1
20 4v óia fogorvoal randaifi
Nagykanlzaln, Király-utca 34. aUtt zm auguaztua l-re kladi.
Főzni, tudó mindenes laáaayt, |ó bizonyítvánnyal, felveszek, Eraaébet-tér 20. sz emelet. -2386
A város belterületén azonnalra kiadó raktirbalylaa*, pince, padlitaal, to vábbá nagy pincehely latg, kapualatti beji rattal. Bővebbel Hlrach éa Szegő cé^néL
Clpaii mélyaaa laaxAllltatt árban kaphatók Araasath Bazár-udvar. 3
Folyó bő 4-én alvasxatt a Caengery-uton egy lekete boa. Kéretik a becsületes megtaláló, hogy azt Sípos Andor üzletében leadni szíveskedjen, hol Illő jutalomban lészesül. -23(8
ófahér l-a fayano* falburkoló lapokat
szép szegélyekkel, s gyári árból legnagyobb árengedménnyel árusltom, díszes márvány mozaik padozatburkoló lapokat, nagy raktircső\'keatés végett mélyen lesiáilllott árban éa dtaaea cement lapokat legolcsóbban ruegszámltom.
som Wela* Soma
Kombinált arsén rézvegyületel tartktraszó
Nospnssn Komb. réz kén-arzénvegyületei tartalmazó Tutokll
mindkettő egyesített permetező anyag
egyidejű védekezésre. Oyam«lea*ml»n i Oyümőlcspenész
(Monllla), varasodás, rűgvluiótwfif, slmsmoly, szllvsmoly és s tóbbl gombs
és rovar kártevők ellen SaOIÖbsn i peronospora, azSWmoly, azólőllonca, tőkehernyó Irtására. Bordói léhez keverve: Arzola, Darxln arzén tartalmú pertnetezószerek (rigókártevők Irtásira). Bloaal, Bulfarol llaztharmat. gombakirtevők Irtásihoz.
aimolat, Fomrln (vértetűVálriny) vértetves sebhelyek bekenéséhez Harnyóanyv megakadályozza a mirzósirtevőket és bsagyákar, boay a róztafa vagy gyümölcsfa koronájához fetjuaaanak.
Kaphatók:
Ország József%
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10l (A bírósági palota mellett).
Rlgyác község elöljáróságátóL
403/1932.
Hirdetmény.
Közhírré lesszük, hogy Rlgyác község vadászati jogát 1932. évi tnijns 23 án d éle Kitt 9 órakor a rlgyác! községi biró házánál nyilvános árverésen 6 évre bérbeadjuk. Az árverési feltételek a sormás! körjegyről hivatalban minden nap d. e. 8—12 óráig megtudhatók. g )
Rlgyác, 1932. má|us 6.
Barmán lánoi c. k. Eoun Utzló s. k.
községi biró. körjegyző.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8874/1932.
Árverési hirdetmény.
A Kölcsey-utca 9. sz. házban megürült 1 szoba konyhából álló lakást f. é. május hó 12-én d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad. Nagykanizsa, 1932. évi május 9.
uss Polgármester.
Fotoamatőrmunkák
kidolgozása
rnodarn villanyra bai-aandexett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhlvái
Olcsó árak !-
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
spor-tűzlat foto-oaztályában.
A letenyel klr, Uráablrósig mint telekkönyvi hatóság.
1189/tk. 1931. szám.
üntrttl Miititif-kiraai,
Lelenyel Jirásl Hitelszövetkezet halta tónak Kutfel János végreha|Ust ,,,„ vedó ellen Indított végrehs|táal ügyét*. a tekklrönyvl hatóság a végrehajtá?áml! 580 P tőkekövetelés és járulékai beható végett a letenvel klr. jáfiablróaig |er0 tT levő, Oltárc községben fekvő saa olSw 159 sztjkvban A-f I sorsz. 425 hraz atiM foglalt szőlő éa rét a Ourgó hegyen ví, haJUst szenv. nevén illó Illetőségre Óu p klklá (ári árban a C. 6 abtt 1182/1973 u végzéssel Kozma István nevére beketxfe! zett szolgalmi Jog len tartásival, -- ai u 0 232 sztjlrvben + I sorsz. 459 hraz alni foglalt arintóföld és rét s Temelődomb dűlőben, végr<hs|tást szenvedő nevén ím Illetőségére % P kikiáltási árban - u ° a 356 sztjkvban + 1 sorsz. 477 hru ■ felvett ssántőa Temetődomb dűlőben vém bajliat szenvedő nevén álló Illetőségére ti P klkliltisl irban C. 13 a Kozma Ulvia lavira bekebelezett hohlgtanl haszonélvezett jog fentartisival, — az u. o. 430 u llkvben A + 4 sorsz. 622 hrsz. alall kl-vett srintó s Rövid dűlőben vha liit nen vedó nevén illő llletőségra 21 P klkiiluu irban a C 16 alatt Kozma István javára bekebelexett haazonélvezett szolgslal jog fen tar tárával, — az a. o. 475 lillkvbeit A -f I aoesz. 47M> í hriz. alatt (elvett sz in tó a Temetődomb dűlőben végrehallist szenvedő nevén álló llletóaégre 37 P kl-klillisl irban, — az u. o. 475 aitlkvtxn A 4- 2 s rsz. 521/a. 5 hrsz alatt leinti szántó s Kalapá áil dűlőben 37 P klkláltial árbau a C. 2 sorsz. a. Kozma Utián nevére bekebelezett haszonélvezeti szolgálni jog fentartiaával, — az «. o. 458 aatjkvben A + 1 sorsz. 546 hrsz. alall leheli rét a Átall dűlőben a végrehajtást asenvedó se vén illó Illetőségre 43 P kikiáltási irbas,
— az u. o. 508 sztjkvben A + 1 aoriz 511 hraz. a. felvett szántó a Kslspilisl d<|. lőben a vgrhajlist azeavedó nevén itté Illetői égre 7 P klkliltisl árbsn s C. 21 sorú. alatt Kozma Istvin Javára bekebelezett hssaonélvczetl szolgalmi jog fealsrlisini,
— as u. a 609 az. t|kvben A-f I sorú. 576 hru aUtt felvett szinló a Nsgyfenvós dfllőbea vsgrehsj\'ist szenvedő aevéa illó Illetőségre 213 f. kikiáltási árban a C. 19 sorsz. alatt Koama Istváa tavira bekebelezeü haszonélvezeti lofr fcalartásival, — ai u. o. 63\' azt|kvben A+l aoraz. 783 baz alatt felvett rét s Nagyrétek dllőbea végrehajiiit szenvedő nevén illó llletőiégre 3 P. klu-állást árban a C 14 alatt Koima István |a.ira bekebelezett haazmélTezetl szol-galmijoa lentar\'iáéval, — az u. o. 6M szl|kvben A+l sorsz. 54Wc hrsz. alatt lelvelt rét az AtaM dűlőben végteha|liil szenvedő nevén illó Illetőségre 40 P.klkl-illial árban a C. 2 so-u/alall özv. BM lstvánné javára bekebelezett haszonélveieli szolgalmi jog featartisivat és a C \'J som alall Kozma latvin javára bekebelezett haaaonéhreactl saolgalml|og tentarláaáiil.
— as u. o. 705 sz llkvben A-f! aorai. 727/a hru. alstt felveit szántó s Pelsőlelek dűlőben végrehajtást ssenvedő nevén illó illetőséjirc 126 P. kikiáltási árban a C. 9 alall Kozma látván Javára bekebelezed haszonélvezet! szolgslmljog fentsrtá ivat elrendelte.
Az irverést I9J2. évi Janfus hó 4 Ik napjának d. a. 11 órakor Otláae közitg-házánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingatlanokat s ki-klillisl ir </s-aál alacsonyabb irón nem adhatók el.
Az irverelnl azándékozók kötelesek bi-natpénztll a Uklálláal ár UX.V4I kéazpéru ben, vagy az 1881 : LX. L-c. 42. §-ibz" meghatirozott árfolyammal számítolt övl-déíurépes értékpspWban a bkoldöltnél letenni, vsgy a bánatpénznek előlegei Wról letétbe helyezéséről Idállltott letéti el lamervényt a kiküldöttnek átadni és « irverési Feltételeket aUlml (1881: LX l.-c 147^ 150., 170. W08:XU.L-c. 21 §
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnil magasabb ígéretet tett, ha többel (férni senki sem sksr, köteles nyomban a kitiltást ir aziuléks szerint megállspitott bi-natpénzt sz iltals ígért ir ugyanannyi «i-zalekálg kiegészíteni. . <1908 : XU. 25. 5)
Le tényt, 1931. évi. május hó 14. nap|i> Dr. Augusztlnovlca s. k. klr. jblró.
A Idadminy hiteléül Balassa s. k. J»i tatakkSejnrvt""
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető:
Zalai Károly). v
fl. évfolyam 105 wára
Nagykanliaa 1982. május II, szerda
- Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
s«rkeutóaég éa kiadóhivatal: P«ul 5. uim. K^UxlylMkUaiUtalviUl: Komtta-iitc* 3%
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elíflieléel ára: egy hón t pengő 10 111 lét Szerkesztőségi éa kUdóhlvaUll telefon: 78. u
Szőke Józsefet tlz évre Ítélte, Kele Gézát felmentette a bíróság a bánokszentgyörgyi cigányirtás Ügyében
Temperamentumos clgánymenyecskék, Ingadozó koronatanuk, a beduin arcú „fekete nő" különös azerepe a bizonyítási eljárásban — A várföldei községi vezetőség Jótanácsa a várföldei cigányoknak — Hova lett a 20 töltényhüvely ? — Marad-e liyoraa lövés után a puskatusnak és a csendőri vallatásnak ? — Gyilkosság helyett szándékos emberölést állapított meg a bíróság — Szőke József sírógörcsöt kapott az ítélet kihirdetésekor
Valószínűleg társai is voltak Szókének, de azok kilétét nem sikerűit ^ megállapítani — mondja az itélet indokolása
Báuokazentgyörgy, májua 10 (KikBtdDU munkatársunktól) A bá-nokszenlgyörgyi cigány iitás elsó napján a vádlottakat és a tanuk egy rétiét hallgatta kl a belysitnrc kiszállt nagykanizsai törvényszék dr. Mut-tchenbacher-lanácsa. A tárgyalás kedden folytatódon. Tegnapi tudósításunk foiytalásaként a következőkben közöljük a további tanúvallomásokat.
\' e
Lakatos István 21 éves cigány katonásan áll a biróság elé és katonásan beszél. Csak nem lehet semmit kivenni belőle,
- A harmadik lövés talált, — mondja ez is — de elölte sok lövés volt.
Hoiválh Ferenc, Horváth Aulai cigányok után Horváth István van soron. A clgány-dandy. Minden harmadik szava:
— Véleményem szerint...
Aki hétszer is megesküszik is csak négyszer volt büntetve
Szakonyl Miklós 24 éves kőműves ulán temperamentumos cigány-menyecske, a 30 éves Kolompár Rozi áll elő Igen öntudatosan, csupa piros cigány-díszben. A 3-lk lövés mellett kardoskodik egy elmaradt cigánnyal való szembesítéskor, akt mindig még a 14 Ik lövésnél tart. Kolompár Rozi Igy torkolja le:
— Kérem szépen, hallottam ,po-illlg",-a harmadik volt. Azt is mondla Kele, hogy .Isten nevében ki fogok pusztítani mindenkit".
Makáry biró: Meg Is kell ám esküdnie magának I
Kolompár Rozi: Drága az élelem, dc hétszer is megesküszöm... Makáry: Voll-e bünlelve? A harcias kiállású menyecske Itt «us«é bizonytalanná válik. Dadog.
- En?... én? Büntetve... ? Hál Igen I De csak párszor. Három vagy pégyszer. Bevittek a vásárban a főbíró elejbe.
Makáry: Mekkora ,volt a legnagyobb büntetése ?
Kolompár Rozi: Csak négy hónap Nem volt az nagy büntetés, keiét csőkolom...
A csendőr villanylámpája
Etzel a cigán,-tanuk tömege lezá-™t. Nagy Pál 41 éves kovács ei-»ondla, hogy közelben lakik, látta, froint a lövöldözéskor (21 lövést megszámolt), egy csendőr kijött az
egyik szomszédos házból, villany-lámpával a kezében, mire a lövöldözés egyszerre abbamaradt. A csendőr azután az Örsre sietett.
Nagy Pálné és Stampfel József építést vállalkozó vallomása után Szalay Mihály 28 éves csendőrőr mester köveikezelt. Ó szaladt kl a malomból a lövések zajára a villany-lámpával. A zaj felé sietett, de csak futó cigányokkal találkozott. Visszament velük a putrihoz, orvosért küldött, mert az egyik asszony és a gyerek még éli. Aztán az őrsre szaladt jelentést lenni. Útközben senki gyanús alakkal nem találkozott. Nem tud arról, hogy a legények előre készülődlek volna valamire.
„Cigány gulyás" Horváth Mihály 33 éves cigány a várföldei menekülésről tett vallomást. A biró, a jegyző és egy előljáró kimentek a cigánytanyához és azt mondták, hogy a község népe kl akar Jönni ellenük, még aznap. Erre ők elmeneküllek. Szőke egyik nap kiment hozzájuk és azt mondta: — Cigány-gulyás lelt volna belő-
letek, ha én vasárnap ott lettem volna. De lesz is...
Szőke: Csak azt mondtam, hogy száz szerencsétek, hogy nem voltam itthon, mert akkor nem jöttetek volna verekedni az udvarunkba.
Makáry biró: Más nem haragszik magukra, csak Szőke és Kele?
Horváth: Nem. Senki a világon. (Derültség).
Keresd ax asszonyi I
Makáry: Miért volt a harag Szó-kéékkel ?
Horváth: Mert a szomszédluk vollunk. Szőkéné az alispánhoz járt ellenünk. Nem tetszett neki a cl-gá\'ly szomszédság. Három lánya van. Azok mialt folyton minket piszkáltak. Csehdórök jártak oda, meg más urak.
Csillaghy ügyész: Miért jártak oda jobb emberek ?
Horváth: Három lány van. Avégett. Ei volt az oka mindennek. Csillaghy: Ki |ötl oda előbb lakni ? Horváth: SiOkéék. Kele minden este azoknál volt, mert az egyik lány a menyasszonya volt.
A korona tanú, az alibi-ügy és egy különös salvus conductus
Elnök: Maga Is ferdül a szavalt. Csillaghy ügyész: Azt hiszi, hogy a Pisla tariji még az igéretel. Pedig nem.
Szőke Mária: Mikor a lövések történtek, 0 azt hitte, fblak-zörrenésl hall. Ugyanekkor Kele a konyhában volt náluk és otl volt, mig a csendörök el nem vitték. (A csendőrségi vallomása szerint Szőkét Is olt látta ugyanakkor.)
Csillaghy ügyész: Lesz egy cigány tanú, akinek maga tanácsot adott, hogy mit csináljon, ha zörgés itsz az éjjel, mert hogy lesz valami. Szőke Mária tagadja ezt
Tóth István 21 éves földműves az egyik koronatanú, akiért Szőke Mária, a vádlott nővére átment, hogy allbl-fanunak megszerezze. Azt mondla, azéit hivatták Szökéék, hogy ha a cigányok bemennek hozzájuk verekedni, legyen tanu.
Elnök: A csendőrségen azt vallotta: azért hívták, hogy ha valami lenne a cigányokkal, bizonyítsa, hogy a Géza ollhon volt.
Tóth: A csendőri égen ideges voltam.
Elnök: Akkor most melyik Igaz? Ne i|ed|en meg I
Csillaghy ügyész: Nincs 6 megijedve I
Hasonló |elenet ismétlődik a 8-vagy 9 órai hazaérkezés körül. Hogy aztán miről beszélgettek, azt már
nem tud|a.
Tóth János, az előbbi tanu bátyja nem hallott semmit és nem lud semmit a vlláíon.
Szőke Mtria, a vádloll 24 éves nővére elmondta, hogy ,a cigányoknak mindig Kele Gézára volt pasz-sziójuk, agyon akarták ütni.\' Ezért hívta át a Tólh Pislát. Aztán 3 éves kisfiával együtt aludni ment.
Egy bátor cigányasszony a várföldi cigányfertályban
Oláh Antaloé cigányasszony.
— Hány éves ? — kérdi a biró.
— Nem ludom.
— Mégis?
— 29 vagy 30 lalán I — intézi el a kényes kérdési a beduin arcú .fekete nő."
Érdekes ennek az asszonynak a szerepe ebben az ügyben. Egyszer a cigányok be akarlak törni Szőkéék-hez és ennek az asszonynak az ura
meghiúsította a betörést. Szökéék az Oláh cigányházaspárnak ezért hálásak voltak. Most, mikor a várföldi cigányok mind elmenekültek, ez az asszony, akinek az ura egy távolabbi községben volt éppen, gyermekelvei egyedül ott maradt a kiürüli cigányfertályban. Bezárkózott a putriba. Egyszer csak kopogott az ajtaján Bekő József 29 éves kányavári szabó. Beeresztette. Szőke Mária meghallotta, hogy a putriban beszélgetnek, odament megnézni, kl van otl, majd azt mondta Oláhnénak, hogy ha esetleg valamit hall, ne menjen kl, akkor nem bántják. Ezután történt, hogy Szóké József és Kele Qéza fejszével összetörték az összes putrik ajlajalt és ablakalt, — csak Oláhnénál nem tettek kárt.
Bekő József szabó cigarettára > kart gyujiani, mint mondja és ezért ment Be tüzért Oláhnéhoz. Az ablakok és ajtók betörése ulán háromnegyed óra múlva hallotta a lövésekel.
Elnök: Aztán jött a csendőr és maga elbújt az ajtó mögött.
Bekő: Nem bu|tam el. Az ajtó ugy nyitott, hogy ellakart és én mögötte maradtam, nem adtam élet|e!t magamról. Nem szereltem, hogy olt voltam.
Csillaghy ügyész: Tudta, hogy a tanya üres?
Bekő: Igen.
Csillaghy: Hogyan tudta, hogy Oiáhné mégis ott van a bezárt házban ?
Bekő: Véletlen,
A jó alkalom
Lukács József adóügyi jegyző elmondta, hogy nagy izgalom volt a vasárnspl verekedés ulán a faluban, a cigányok pedig féllek és nyugta-tankod :ak. Erre ő szólt a bírónak, hogy most \'volna alkalom megszabadulni a cigányoktól és rávenni őket, hogy hagyják el a községet. Ezért kimentek közéjük összeírni az Idegen illetöségüeket. Közben rájuk Ijerztelt, hogy a falubeliek nagyon hiragusznak és eselleg megverik a cigányokat.
Csillaghy ügyész: Szőke levente ? Jó lövő?
Lukács: Leg|obb levente és jó lövő Is. Kele egyszer levente-foglalkozás körben ittasan szembeszállt velem. Feleselt. A végén pofon-ülöllem. Csendőrök kisérték a fogdába. Azóla azonban a legjobb levenle.
Tánczos Péler várföldei községi biró kifogástalannak jellemezte a várföld! legényekel és garázda, verekedő, bosszúálló, lolvaj népségnek a cigányokat.
Egy Manllcher
Páka István 20 éves földműves nem lud semmli, nem is telt még vallomást sehol. Csak nagysokára jul eszébe, hogy mégis csak öl íb kihallgatták a csendőrségen. Egy éve ugyinis egy átalakítóit Manlichert látott Kelénél. Minájárt azt is kijelentette, hogy ezl csak azért vallotta a csendőrségen, mert „kényte-
zalai közlöny
1632. nUlu. 11.
len volt Igv vallani "
Hóbor litván ugyanígy Manlicherröl.
vall i
Szőke szerint Kele 1929 ben egy vadászpuskát matatott, amit az Istállóban tartott elrejtve.
A konkrét nyomok és a csendőrI kihallgatások
Székely Domonkos csendőralhad-nagy, a letenyel szakaszparancsnok részletesen elmondta a 8 napos nyomozás lefolyását. Határozottan állította, hogy tudtával senki a vádlottakat nem verte meg, sót ő egyenesen megtiltotta, hogy valakit Igy kényszerítsenek vallomásra. Különben is volt annyi bizonyíték, hogy nem volt szükség a verésre. A bizonyíték, amin az egész nyomozás elindult, egy lábnyom voll, Szike Oéza lábnyoma, a clpi orrán egy kerek talp-folttal A második konkrét bizonyliék volt az füzetes alibi-keresés, a harmadik, hogy Szőke Mária, tudva a készülő dolgokról, értesítette a korns-asszonyát, sz egyedül visszamaradt Oláh Antalné cigányasszony!. A negyedik: a legény-toborzás. Az öödlk : friss lövések nyoma Szőke. pisztolyán. Elmondta az alhadnagy, hogy a lövöldözésből származó 20 hüvelyt pár nappal utóbb egy gyümölcsösben egy fa a att megtalálták.
A verés ügyében Siókét szembesítették Székely alhadnaggyal. Szőke megmaradt amellett, hogy a csendőrök öt megverték. Az alhadnagy előadta, hogy orvossal Is megvizsgáltatták Szikét, de az nem talált rajt verésből származó nyomokat.
Érdekesen világit rá az alhadnagy vallomása a dolgok inditó okára. Szőke és Kele, a kOzség első legényei azt mondták, hogy nem bírják el a szégyent, hogy a cigányok csúffá tették a magyar legényeket, egyik Lukács-gyereknek betörték a letét, másiknak a karját törték el. Másnap Kele is. Szőke Is maguktól megmutatták a helyet, ahonnét lőttek. Elözó nap a csendőrök ugyanott patron-hüvelyeket találtak.
Szike és kele azt mondják, hogy azért mutatták azt a helyet, mert előzőleg a esendőtök megmutatták nekik és verték őket
Benlzlk biró: Azt is mondta Szőke, hogy Landl Ferenctől kapta a fegyvert. Utána |ártak ennek?
Székely alhadnagy: Landl boltrészegen [ölt pieg a kaniztai vásárról, ugy hogy csak másnap leheted kihallgatni, öngyilkossággal fenyegetőzőt!, amiért b \'lekeverték az ügybe. Puskát nem Is találtak nála. Stöke ugy akart szabadulni a gyanúsítás alól, hogy másl kevert be e.
Dr. Begldsán: Miért volt szükség orvosi vizsgálatra?
•Székely alhadnagy: Részint a
vetésről terjesztett szóbeszéd miatt, részint, hogy vannak-e a gyanúsítottak vállain lövéskor pujkaüléslöl eredő foltok. Az orvos Ilyent nem talált.
Mózes Mltyáa és Sánta lános csendórtOrzsörmesterek Varga Karo\'y 53 éves földműves, bizalmi, Tóth József 56 éves bíró nem tudnak a verésekről, bár Jelen voltak a kihallgatásoknál.
Jámbor József, Jámbor Oergely, majd a vádlott édesany|a, özv. Szike Jánosné teltek Jelentéktelen vallomásokat.
Dr. Szabó István körorvos felol-
n, kéri valamennyi községbeli fiffi kihallgatását, akik Jelen
vasta a boncjegyzökönyvei és be-terjejzteite orvosi véleményét a ht-rom áldozat haláláról.
Cslllaghy ügyész, nehogy tovább is operálhassanak az állítólagos verésekkel a csendőrségi nyomozás kapcsán, \' bizalmi
voltak a Vallatásoknál.
Dr. Begldsán védő ujabb tanuk kihallgatását kérte, azonkívül fegy-verszakéitö meghallgatását és a 20 drb patron-hüvely, mint bűnjel be szerzéséi.
Dr. Hajdú Oyula védő korábbi jegyzőkönyvek ismertetését kérte arra vonatkozólag, hogy a lövöldözésnél 5—6 ember volt a helyszínen, nem csak a két vádlott.
A vád és védelem polémiája u\'án a bíróság elrendelte a bizonyítás kiegészítését.
Az eltűnt puska és patronok és a^pofon, amit senki se Utott
Oalambos István körjegyző a vádlottakat tisztességes, Jóravaló, szorgalmas, munkás emberekként jellemezte. A cigányok viszont nipíopó, erőszakos népség, a személy és vagyonbiztonság állandó veszedelmei, azon se csodálkozott volna, ha az egész falu rájuk rohan.
Bekö Oyörgy bizalmi nem látta, hogy a csendőrök bántolták volna a vádlottakat, bár tudja, hogy keményen bántak velük, sót egy pofon csattanását Is hallotta.
Szekeres Péter bizalmi nem tud bántalmazásról.
Ball József sem látott verést, csak egyszer minden bizalmit kiküldtek a csendőrök azzal, hogy menjenek, mert tűz van, őrt állítottak az ajtó elé és félóráig senkit nem engedtek be a kihallgatáshoz, miközben hallotta a csendőrök hangos kiabálását.
Landl Ferenc elmondta, hogy neki csakugyan volt vadászfegyvere, de
a csendőrök már 2 éve elvették tőle. Most ujta keresték nála és ugy megverték, hogy egy hétig feküdt bele.
Cslllaghy ügyész: Lmdl olyan részeg volt Elhallgatásakor, hogy azt mondta: addig nem vall, míg a sarokban álló ember kl nem megy. A sarokban — csupán a kályha állott.
Székely alhadnagy : Landl sérülései onnan származtak, hogy egy alkalommal magatartása miatt meg kellelt bilincselni.
Makáry biró felolvasta Horváth Oyörgy és Horváth Sándor 5, Illetve 3 évre Ítélt cigányok tanúvallomását, (ezek voltak az elózö vasárnapi véres verekedés vezérei) mely szerint 5-6 embert iáitak a lövöldözéskor a töltésen.
Székely alhadnagy elmondta, hogy a 20 töltényhüvelyt beszolgáltatták a katonai parancsnoksághoz, mint kincstári holmit.
A vád és vedelem csatija
Vitéz Cslllaghy Oyörgy ügyész ölnegyedórás vádbeszédében elismerte, hogy Várfölde lisztes polgárai sokat, nagyon sokat szenvedlek a cigányoktól, de hangsúlyozta, hogy a cigány is Isten teremtelte ember és a B k. nem ismer különbséget a széljárta pulii és a fényes paloták lakol közi. A Jogrend védelme kötelező akkor is, ha cigány az, akinek az életét kioltották. A vádlottak beismerték bűncselekményüket s bár korántsem kívánja, hogy az ítéletnek csak ez a beismerés legyen az alapja, ellenben szolgáljon alapul mindama körülmény is, ami ezt a beismerés!,
VÁROSI MOZGÓ
MAJus 11. éa 12-én.
Utolsó
Csütörtökön és pénteken.
előadások I
mámoros éjszaka*
Főszereplő: Harry Lladtka.
Főrendező: Joa May.
A szerelem bűnösei
Lebilincselő erkölcsrajz 8 fejezetben. Mindkét flimat csak felnőttek nézhetik magi Előadások 7 éa 9 érakor.
ha utóbb visszavonták is, alátámasztja.
S\'ereotlp védekezés ez ma már a, csendőrség! verésekkel — mondta később. — Be van bizonyítva, hogy a vádlottak 95 Vának ez a védekezése. Az orvos azonban nem talált ilyen nyomokat a testükön és nem is látta, nem Is tud verésről.
Hatalmai logikai láncba foglalta ezután az ügyész az elhangzott összes pro és contra vallomások értékéi és jelentőségét a vád szempontjából, rámutatott aktaszerü adatokkal arra, hogy amit a vádlottak beismertek, az sorra blzonyiitatoll, amit pedig visszavonlak, azt mind megcáfolta a bizonyítási eljárás. Kifejtette, hogy itt nem puszta beismerésen alapul a gyllkoss\'g vádja, hanem a vak) beismerésén, amit igazol minden körülmény pontos ismerete. Pontrót-ponlra haladva építette fel a vádat a nyomozás tényeiből, a vallomásokból és a belőlük adódó kövelkeztetésekböl. Kimutatta az előre megfontolt szán dékot is, majd méltó büntetést kért.
D-. Begldsdn Emil, Szőke, mint elsőrendű vádlott védője, ; nyomozás és tanúkihallgatások anyagából kimutatta védence alibijét, a beismerő vallomást előidézett kényszerítő okokat, a tárgyi bizonyítékok hiányát. Különösen fontosnak tartotta a 20 patron eltűnését. Miért nincsenek azok a bűnjelek közi, miért kellett a katonaságnak beadni ? Meg vagyok fosztva — mondta — egy olyan bizonyítéktól, ami esetleg az Igazi bűnös nyo nára vezethetne. Ehhez a rajtuk lévő gyártási évszám elég lenne. A bűnjelek közt Is van 1920-as patron. Ez sehogyan sem juthatott a vádlotthoz, mert ilyen töltényhez csak katonai személyek Juthatnak. Ofol\'a az előre megfontolt szándékot Is, végűi leimentest kért.
D . Hajdú Oyula, Kele Oéza védője rámutatott az országos baji jelentő cigánykérdés veszedelmére, az ellenük való lelzudulás indokoltságára, hsngsulyozta, hogy többen is voltak ott a lövöldözésnél. Rámutatott a cigányok taktikázására vallomásaikkal. 1867. óta —mondta — egy Intézményt ismer, ami bevált & ez a csendőrség. Kell is sokszor sz eröiebb módszer, meri ka lőnben s bűncselekmények 8/t része kiderítetlen miradm. Ellenben az Igy klkényszerite t bei mérés nem lehet egyedüli alap|a egy Ítéletnek. Felmentő Ítéletet kér\'.
Az ítélet
Az ügyész replikája, a két
védő
viszonváíaszal után Izgalmas negyedórák teltek el, mlg a bíróság meghozta Ítéletét. Síri csendben hirdette kl Mutschenbacher elnök, hogy a törvényszék Szike Józsefet bűnösnek mondta kl több emberen elkövetett szándékos emberölésben és ezért ai enyhíti körülmények betudásával tlz évi fegyházra ítélt, Kele Oézát pedig felmenti a vöd alól. Indokolásában kimondja az ítélet, hogy Szőke it előző vasárnapi verekedésben megszégyenített barátját akarta megbosszulni, az előre kieszelt lövöldözéshez tárukat kereseti, fegyver után nézett, magának Is voltak fegyverei, valószínű Is, hogy voltak társat, de azok kilétét megállapítani nem sikerült. Bizonyít a van, hogy ö adta le a lövéseket, amit be is Ismert. A szándékosságot bizonylljt sz Is, hogy nővért, tudvi a dologról, az egyik cigányaiszonyt előre figyelmeztette. Kele is beismerésben voll, de nála semmi más terhelő adat ezt a puszta beismerést nem támasztja alá. A minősítés azért emberölés és nem gyilkosság, mert Szőke Izgatott, elkeseredett fellndultságban követte el azt.
Kele Oézát a bíróság nyomban szabadlábra helyezte. Az Ügyész emiatt és a minősítés miatt, Stöke védője a bűnösség kimondása miatt fellebbezett.
Szőke József, akinek a 48 órás tárgyaláson át fii arcizma se rándult meg, hangosan zokogva, minden izéBen remegve, majd slrógörcsbe roskadva fogadta az Ítéletet. Mi
836 szavazattal 134 ellen Lebrunt választották meg Doumeh utódává
Párta, május 10 (Éjszakai rádlőjelentés) Rapler, a szenátus alelnöke 5 óra elölt 5 perccel hirdette ki a szavazás eredményét, mely szerint Lebrunt 636 szavazattal a francia köztársaság elnökévé választották Paul Faure szocialista jelölt 114, Palnlave 12, Cacheln pedig 8 szavazatot kapott. Az eredmény kihirdetése után
Lebrun, Tardleu és a kabinetiroda főnöke átmentek a kongresszusi terembe, ahol megtörtént az államfőt hatalom átadása.
Idölárás (Élaakal ródlóJtknUt) a M.l»«r.l*-
Slal latáaat hinti ••<• -
•rs Váltait lalMiat ssjakk ••Skk.l.
10 éru-.árhuté
1032. május 11-
ZALAI KÖZLÖNY
A Keresztény Társas Temetkezési Egylet tagjainak küldöttsége Gazdag Ferenc püspöki biztosnál
Nagykanizsa, májua 10
A nagykanizsai Keresztény Társás Temetkezési Egylet tagjainak nagyobb námu csoportja hétfőn este a Katolikus Legényegylet termében Összelőtt hogy megbeszéljék a teendőket »\'egyesületnél történteket Illetőleg felkészüljenek a közgyűlésre. — Lukács József hitoktató résslelesen itmerte\'te a Keresltén* Társas Te-metkeiés Egyletnél történteket, amiről a Zalai Közlöny már ismételten beszámolt a városi hatóság kép viselője dr. Hegyi Lajos főjegyző hivatalos viisgálata nyomán. Hangsúlyozta, hogy olyan vezetőségre van szükség, amely a tagok érdekeit a legmesszebbmenőiig védi és ezt az egyesületet, amely a klsegzlsztencl-iknak valóságos áldása, még jobban megszervezte és kiépítse.
Indítványozta tekintettel, hogy az egyesületi tagok óriási többségének kívánság*, hogy az egyesület vezetése egy olyan férfiú kezébe kerüljön, mini Gazdag Ferenc püspöki biztos, ■kinek személye garancia arra, hogy ti alapítók Intenciói szerint s kisemberek érdekelt fogja mindenkor szemelőtt tartani, küldessék kl küldöttség az értekezletből Gazdag Fe renc püspöki biztoshoz és kérjék fel iz elnökség vállalására. Az értekezlet a legnagyobb lelkesedéssel magáévá lelte Lukács hitoktató indítványát és 12 főből álló küldöttség meni lel Gazdag Ferenc püspöki biztoshoz, hogy az elnökség vállalására felkérte
Otzdag Ferenc csakhamar a kül döttség tagjaival meg|elent a Katolikus Legényegyletben értekezleten, ihol kijelentette, tekintettel, hogy a megyéspüspöknek sincs semmi kifogása az ellen, hogyhi sz elnökségei vállalja, 6 készséggel hajlsndó egy olyan hatalmas taglétszámú egyesü let élére állani, mint a Keresztény Társas Temetkezési Egylet. M«jd kifejtette milyen aispon gondolja ezt a nagyrahlvslott Intézményt még jobban kiszélesíteni és kiépíteni.
Az értekezlet lelkes éljenzéssel fogadta Gazdag Ferenc püspöki biztos szavait. A legközelebbi értekezlet szombat este 8 órakor lesz s
Kalh. Legényegyletben. ..............................—..............
Ujabb 20.000 pengő Ukar-mánysegély a zalai gazdák részére
ZaUegenzeg, májiu 10 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A földművelésügyi miniszter az alispán (elterjesztésére Zalamegye lakar-mányhiányának enyhítésére ujabb 20 ezer pengő kamatmentes kolciönt folyósított a zalai gazdák részére.
— Nem Oond az OltOzkOdés, mert a SchDtz Áruház női konfekció osztályán a legszebb tavaszi és nyári ruhák, a legdivatosabb kivitelben s a legolcsóbb árakon kaphatók
Bérma-ajándékul
nemcsak emléket, de OrOk értéket IS ad, ha ezt
Schnitzer és Göndör cégnél, Deák-tér IS. sz.
alatt szeret be, hol ékszerek éi órAk nagy választékban legolcsóbban vásárolhatók.
Itt) Á
A megyegyülés a Jubiláló alispán ünneplése jegyében folyt le
„Ilyen férfiakra van szüksége az 6*1 vármegyének f — hang-
súlyozta
Zalaegerszeg, május 10 (Saját tudósilónk telefonjelentése) Ma délelölt 10 órakor vetle kezdetét Zalavármegye törvényhatóságának május havi közgyűlése, amely a jubiláló Bódy Zoltán alispán ünneplése jegyében zajlott le.
Gyömörey Qyörgy főispán szívhez szóló szavakkal parentálta el dr. Csdá: Károlyt, aki 35 éven keresztül a vármegyéért dolgozott. Majd kihirdette, hogy helyére dr. Thassy Kristófot hívták be a tövény-halóságba.
Ezután megkezdődolt BőJy Zol Ián alispán ünreplése. Gyömörey Qyörgy főispin ragyogó szavakka emékezett meg Bődy Zoltán 10 éves munkásságáról, puritánságáról, megalkuvást nem Ismeiő igazságéize-téröl, kötelességérzetéről, amellyel mindenkor példaképe volt a vármegye tisztviselőinek. Ilyen férfiakra van szüksége az isi vármegyének I Hangsúlyozta, hogy meg ne rendüljön a jövőbe vetett hit. A törvényhatóság ugyanaizal a lelkesedéssel és szerele,tel áll az alispán mögött, mint annak idején 10 évvel azelőtt, mert azt látja, hogy szive
főispán
minden dobbanásával a vármegyéért dolgozik.
A torvényhatóság nevében Mala-llnszky Ferenc OdvOzölte Bődy alispánt.
A törvényhatóság hosszan és melegen ünnepelte s jubiláló slispánt, akit láthalóan meghatott a szeretetnek ez a spontán megnyilatkozása. Bódy meleg szavakbsn köszönte meg az ünneplést.
Az alispáni Jelentés után dr. Csák helyébe titkos szavazással a közigazgatási bizottságba dr. Thassy Kristófot választották. Bosnyák Andor Indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy felír a kormányhoz a kartellek letörése és a közterhek csökkentése érdekében. Ugyancsak elfogadta a törvényhatóság Horváth Qergely tegnapi Indítványát és felír a miniszterhez a szocialistáknak a falu népét megszervezi munkájának meg gátlásáért. Tárgyalás alá került a zalaegerszegi plébánia kettéosztásának ügye. A közgyűlés ellenzi a plébánia kettéosztását, de s ferenc-rend maga sem kivánjs ezt
Majd a községi ügyekre került a sor.
A nyár szenzációin!
SINGÉI?
divaté ruház
a magyar crepdechinek árát mélyen leszállította.
Óriási választék az összes divatszinekben.
Nyári dlvatkaiftnlagességek nagy választékban.
A helyiipar védelméről, a kontárok szaporodásáról és a tanonolskolal Igazgató nyngalombavonnlásáról
tárgyalt a nagykanizsai Ipartestület május havi elöljáróság! Dláse
Nagykanizsa, májua 10 < A nagykanizsai ipartestület elöljárósága most tartotta májuk ülését Samu Lajot >kl
tartotta májuk havi Lajos elnöklete alatt. A hosszabb elnöki jelentés beszámol a lefolyt hónap munkájáról. A magassbb képzettségű tsnoncoknak megfelelő Iskolai beosztására vonatkozó kérelmet felterjesztették a miniszterhez. Beszámolt a székházügy állásáról. A testületi vendéglőt 5 évre újból Kosztolicz Oézának adták ki bérbe. A tanonciskola az idén ir megrendezi a szokásos kézimunka és rajzkláilltását Majd a nagykanizsai Iparosságnak a kamarai közgyűlésen tett javaslatáról számolt be, amely immár országos mozgalommá nőtte kl magát,
Tárgyaila az elöljáróság a nagykanizsai kelmefestő- és vegytisztiló Iparosok memorandumát, hogy a
város vezetősége tegye lehetetlenné azl, hogy akkor, amikor a nagykanizsai iparosok még megélhetésüket sem tudják biztosítani, idegen cégek fiókokat létesítenek Nagykanizsán és azt a kis munkál, ami még esetleg található a városban, részint Budapestre, részint más városba viszik el a nagykanizsai adófizeti Iparosok elil.
A tárgyhoz számosan hozzászóltak. Az elöljáróság ebben az ügyben megkeresi a város vezetőiégét és felír a kereskedelmi miniszterhez.
Számos segélykérvény került ezután elintézésre. Nemcsak iparosok,
hanem segédek és munkások fordultak segítségért az ipartestülethez. Az elöljáróság minden egyes beérkezett kérvényt nagy szociális érzéssel tárgyalt le.
Gerics QyOrgy az építőipari szakosztály elnöke a mindjobban fel-burjánzó kontárok ellen emelte fel szavát, ami a folyton súlyosbodó gazdasági helyzet miatt erősen átinti a legális iparosságot, akik minden kOzteherből roskadásig kiveszik részükéi. Az elöljáróság ennek a megoldására azt javasolja, hogy az Ipartestületnek Jogköre legyen az Ilyen munkákat végzőket azonnal leállítani és egyben a hatóságoknak nemcsak a kontárok, hanem az azokkal dolgoztatók ellen it kihágá-silag eljárni.
Hoffmann Henrik bejelentette, hogy Porédas Antal, a tanonciskola igazgatója nyugalomba vonulását le-lenlelte be. Hoffmsnn azután bosz-szabban méltatta Porédus Antal érdemelt Az elöljáróság jegyzőkönyvileg megörökítette Porédus Antal érdemeit éa egy tiszteletére rendezett külön ünnepélyen kívánja őt elbu-c uztilni.
Mijd több belső ügy került le-lárgyalásra.
A vonat alé akarta vatnl magát áa S ávas navalt-lányát agy ittas aa
Nagykanizsa, májua 10
Kedden, a kora reggeli órákban botrányos veszekedés za|a verte fel a Klsfaludy-utca békés csendjét. Az egyik Kisfaludy- utcai családnál vendégek mulattak egész éjjel. Az elfogyasztott noha reggelre megbontotta a békés egyetértést és a négytagú társaság összeveszett. Hangos veszekedésükkel az egész környéket fel-lármáiták.
A veszekedés hevében a vendéglátó háziasszony kivette ágyából a nála gondozásban levő 6 éves kislányt, akit egy szál ingecskében, mezítláb, szakadó esőben kivitt a vsautpartra a tenetői oldalon és a Tavasz-utcával szemben le akarta vonszolni a sínekre, bogy ott a reggeli gyors elé vessék magukat.
A gyors szerencsére már korábban elment, de ezt sem sz asszony, sem a sivalkodó kislány nem tudták. — Ugyanekkor több, Bagoláról jövő Iskolásfiú a kislány segítségére sietett, sldt ki akartak szabadítani az asszony kezeiből. Sikerült is addig feltartóztatniok, amig felnőttek is odaérkeztek, akik az assionyt a hidlg vezették Az asszony ezután hazavitte a félig megdermedt kislányt
A közben megjelent rendőröknek a szemtanuk előadták a pontos tényállást, skik azután megindították az eljárási ebben az ügyben. Értesülésünk szerint mozgalom indult meg azirányban, hogy a szerencsétlen gyermeket kiragadják eddigi környezetéből, bogy neki megfelelőbb helyen helyezzék el.
— Az olasz futbsllliták Nagykanizsán keresztül utaztak vissza Olaszországba. Az olasz futball válogatott és a csapatot kísérő nagyszámú drukkerek hétfőn éj|el, sz egynegyed 11 órai gyorssal utaztak vissza Nagykanizsán keresztül Olaszországba. A több, mint 140 főnyi csoport hangos Jókedvvel űzte el az utazás unalmát.
I
«_ j»-„., - ,-„ I, ■■ I. I. Mm puhították volna nyereg alatt a
MZ OÜmagyarOK hűit, ha tudtlk volna hogy ao IU-lérért négytojásos akMat kapuk • Molnár étkazdéban,
ima ahol a tlaatl étkezde volt főszakácsa Mz.
1
ZALAI KÖZLÖNY
Borzalmas erejQ jégeső és tornádó pusztított Középsomogy felett
Pajtákat döntött Össze és derékvastagságú fákat csavart ki tövestől
Kaposvár, május 10 Vasárnap délulán olyan irtózatos ere|fl |égesö és lornádó vonult el Belsősomogy (eleit, amire emberemlékezet óta nem volt példa. A dió és galambtojás nagyságú jégdarabok valósággal kivágták a rozs-vetést a földböl, a virágzó gyümölcsfák ágail pedig szalmaszálként törték le.
Ciököly, Szomajom, Klslorpád, Nagykorpád, Kutas, Soir.ogyszob, Kaposmerö, Toponár, Somodor, Ma-gyaralád, Mernye, Igal, Somogyszil
voll a Jég vonulásának az ulja. Ezekből a községekből 80—100 százalékos kiirt jelenlenek.
A jégverést, amely 40—fiO percig taitott,olyan erejű lornádó követig, amely pajtákat, Istállókai döntőit össze és az emberderék vastagságú fákat tövestől kilépve 50 méterre Is elröpilette. Nagykorpádon, a slmon-gáti bé,uradalom összedőlt aklában 300 juh pusztult el.
A gazdiknak a tönkrevert rozsvetéseket ki kell szántani, mert azok úgysem hoznak termést.
Ismeretlen autósok elraboltak egy kis tapolcai elemistát
Tapoloa, május 10 Különös gy«rmektab\'á8 ügyében nyomoz néhány nap óla a tapolcai csendőrség.
Az esel hőse: Mester Ferenc tapolcai elemista, akli egy Ismeretlen térti megkért, hogy segilsen neki egy csomagol kivinni az állomásra. Az Ismeretlen intett egy közelben várakozó autónak, amelybe beszállt Mester Ferenccel együil. Rajtuk kívül még 3 ismeretlen férfi üli az
Halálos gyermektragédia Lengyeltótiban
autóban, amely azonban nem az állomásra meni, hanem elrobogott Sümeg felé.
A gyermek sivalkodi i kezdett, de az Ismeretlenek lefogták, majd amikor látták, hogy kiabálásával rájuk vonhal|a eselleg a figyelmet, Sümegen tpl kilökték a kocsiból.
Mester Ferencet a csendőrök szállítót ik hozza a szüleihez, egyúttal megindult a nyomozás a gyermekrablók kézrekerltésére.
lengyeltóti, május 10 (Saját tudásúinktól) Néhány nappal ezelőtt halálos kimeneteld szerencsétlenség történi Lengyeltóti nagyközségben.
Horválh László voll kereskedő-segéd, akinek édesapja községi rendőr Lengyeltótiban, valahonnan szerzett egy revolvert, amellyel kinn Játszadozott az udvaron. Közben átment hozzá a szomszédban lakó Klein Vilmos szabómester 11 éves
kislánya, akinek Horválh megmutatta a revolvert. A fegyver véletlenül elsült és a golyó a kislányt találta, aki véresen, eszméletlenül eseit össze.
A szerencsétlen gyermekei nyomban beszállították a marcali! közkórházba, ahol azonban néhány óra múlva meghalt.
Horválh Lász\'ó ellen, akli feljelentettek a csendörök, gondatlanságból okozott emberölés cimén megindult a bűnvádi eljárás.
4
NAPI HÍREK
NAPIREND
Májat II, azerda
Rómsl katolikus: Mamut pk. Protest.:
Mamut. tzr.: I|ar hó &.
*
Városi Munam és Könyvtár nyitva csatófWkOn és vasiinap délelőtt 10-től 12 óláig.
OyóMSZertért éjjeli szolgálat: a -Mária" gyógyszertár Kliá\'y utca 40 a ia a ktskanlzsal gyógyszertár.
Városi Mozgó. .Egy mámoros é|s«s-ka\', Hariy Lledtke a főszerepben. — ,A szerelem bűnösei", erkölcirajz.
Oősttntő nyitva reggel 6 órától este « óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tat. 2—13.
— Zarándoklat Homokkomáromba. Pünkösd hétfőjén nagy zarándoklat Indul Nagykanizsáról Ho mokkomáromba. A Mária-zarándoklatot P. Molnár Arkangyal plébános vezeti és P. Kocsis dön kiska-nizsai lelkész kíséri. — Indulás a plébániatemplomtól reggel 6 órakor. Homokkomaromban ünnepi istenlisztelet és hitszónoklat. Délulán 4 órakor a zarándoklat visszaindul. Ünnepélyes bevonulás.
— Harsány! Zsolt előadása Nagykanizsán. Nagy nap|a lesz május 22-én Nagykanizsának. A Fflszerkeretkedök Egyesülete lelkes elnöklégének meghívására Harsány! Zaolt, az országos nevű Író, a Pesli Hírlap ragyogó tollú publicistája a városháza dísztermében előadást tart. Harzányl ma meleghangú levélben értesítette Frledenthal László elnököl, hogy a legnagyobb készséggel jön le Nagykanizsára. Harsánvl előadása esemény, amelyre már előre felhívjuk a város nagyközönségének figyelmét.
— Orvosi hlr. Dr. Kesztler István bőrgyógyász, kozmetikus, urológus, rendelőin ézeti vezelőorvoi rendelőjét Kölcsey-utca 8. sz. alá helyezte át. Rendel d.e. 12—l-ig és d.u. 3-5 lg. Telefon 2—72.
— A zeneiskola tanárainak Haydn hangversenye csütörtökön este pontosan 9 órakor lesz a Kt-szinóban. A koncert egyik érdekessége zongoralrlo kisérelü dalok lesznek, melyeket FlUtner Rózsi fog énekelni, aki ezek melleit az egyik oraloilum árlájál ls e\'ö fogja adni. Fábtánné tanárnő a híres F moll variációkat fogja játszani zongorán. Az Iskola tanáraiból alakult Irio a népszerű E moll zongoratriot játszák. Egyéb és Igen nivós számok mellett a Városi Nilkar igen finom szövésű konlrapunktikus számokat énekel. A hangverseny igen jelentős eseménye lesz a kanizsai zenei éleinek. A jegyek ára minimálisan van megszabva : 50 fillértől 1 pengőig terjed és a Krátky tőzsdében vállalók.
— Skandináv színigazgatók a Balatonnál. Májusban mintegy 50 skandináv színházi szakember érkezik Budapestre, hogy magyar színdarabokat vásároljanak. A színigazgatók azt Is bejelentették, hogy egy napot rászánnak a Balaton szépségeinek megtekintésére Is.
Mindenki Igényelhet
kamatmentes küloaSnt
háiépllátra,
ház vásárlásra és drága kamatozású kölcsön leváltására ,,Saját Otthon " Építő Takarék-Szövetkezct Budapest.
Zalamegyei vezérképviselet: SZÁNTÓ VILMOS Nagyim kantzsa, Sugár-ut 6.
Ujabb hamis ötpengőst találtak Nagykanizsán
Csak tegnap emlékeztünk meg arról, hogy a főpostán Ismét talállak egy hamis ölpengősl, amelyet a pénzveidébe küldtük fel és ma már egy ujabb hamis ölpcngösröl kell megemlékeznünk, amelyet a rendörségnek szolgáltattak h«. F.zalkalommal a Károly-lakianya kantinosa szolgáltatta be a hamlapénzt. F.lőadta, hogy hétlón ette valakinek vissza akarta adni a kanllnban, amikor az illető figyelmeztette, hogy az egyik ötpengős hamis, bár a csengése pontosan megegyezik a valódiéval. Ez ls az ujpeslT banda hamisítványai közül való, amelyből értesülésünk szerint, eddig már löbb, mini 350 darabot vizsgált meg az állami pénzverde. A most talált bami Itványnak is szokatlanul vastag a karimája és durva a recézete, amelyen belyen-klnt reszelés is észlelhető. A rendőrség a beszolgáltatott hamisítványt felküldi az állami pénzverdének.
— NTE majális a Polgári Egylet kertjében. Az NTE agilis vezetősége tervbe vette, hogy má|us 22-fn vidám majálist rendez a Polgári Egylet kerlhelyiségében. Az előkészületek már javában folynak és a jelek szerint nagysikerűnek ígérkezik.
— öngyilkos gazda. Horváth Sándor 59 éves rezli gazda saját pincéjében felakasztotta magát. Semmi Írást nem hagyolt hálra. A csendőrség kutatja szomorú cselekményének molivumát. \'
=» Ügyvédi hlr. Dr. Kovács Ferenc ügyvéd írod íját Magyar-utca 5. szám alól Erzsébet-tér II. szám alá, a klr. törvényszék mellé helyezte át.
— Uj Iskolaszéki tagokat választottak Nagyrécsén. A nagy-récsel községi iskolában Németh Ja nos korelnök vezetésével mosl választották meg az uj iskolaszék! tagokat. Az egyhangú választás eted ménye a következő: elnök Kozma Uyörgy plébános, alelnök Németh János, gondnokok Harmadás Józsel jegyző és Ferk Mihály igazgató tanító. Választolt iskolaszéki tagok Nagy-récsétől: Németh József (gyulai), Németh János, Németh Imre, Harmadás János, Németh József, Szántó Qyörgy, Medrenlcs János, Kühne Ferenc és Németh lalván. Klsrécsé-röi: Horváth János és Rajkó János. Zolasártzegröl: Ifj. Kánnár János. Ugyancsak vasárnap délelőtt mintegy 40 iskolásgyermek járulf Nagyrécsén az első szentáldozáshoz. Utána szeretetvendégségben részesítették a kicsinyekéi a plébánián.
1831 május 11.
Schütz-kabátban
mindenki elegáns!
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vida.
— Ismét elfogtak egy tyuk-tolvajt Nagykanizsán. A Petőfi-utcában szolgálatot tel|esitő rendőrőrszem kedden reggel igazoltatott egy nagybakónaki asszonyt, akire a csendőrség már korábban mint notórius lyuktolvajra hívta fel a rendőrök figyelmét. Az asszony, akli a nála levő 5 lyukkal együtt előállítottak a rendőrségre, kijelentette, hogy ezalkalommal kivételesen nem lopott tyúkokat akatl eladni, hanem a sajátját. Ezen állítás tisztázására a rendőrség átadta a gyanusitottat a csendörségnek, akik a délulán folyamán már ki is vitték Nagfbakónakra.
«" Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy válaszlék Singer dlvatáruházban.
— 100 értékes dij az országos fotó-amatőr kiállításon. Az országos fotó-amatőr kiállítás képgyüjtö állomása a legtöbb városban megkezdte működését. A képgyüjló-átlomásokat a fotó-szaküzletekben állították fel. Az érdeklődő amatőrök a kiállilás prospektusát az Országos Fotó-amatőr Kiállítás Központi Irodájától ls kérhetik. Címe: Pécs, Percei-utca 12. A kiállítás zsűrije a szép képek tulajdonosai között száz értékes dijat oszt ki.
Ha azereti éa félti puháit
festesse, j tisztitassa
-nál NAGYKANIZSÁM.
Elsőrendű sxaklsmereíeh:-
1032 május II
zalai közlöny
Háromszáz lakásváltoztatás volt Nagykanizsán
Nagykanizsa, május lü Régóla nem voll példa aira a nagyarányú költözködésre, ami moat, a májusi negyedben zajlóit le Nagykanizsán. Május 10-lg mintegy 800— 800 személvl jelentettek be és kl a bejelentő hivatalban. Ez a hatalmas szám mintegy 800 lakásváltoztatásnak felel meg. A költözkOdflk legnagyobb része mind kisebb és olcsóbb lakásba meni. Akinek eddig háromszobás lakása volt, az kétszobásba költözött, akinek pedig kétszobás lakása\'voíl, az egyszobásra redukálta kényszerűségből az Igényeit. A költözködök között n igyon sok hivatalnok és köztisztviselő volt.
— Nagy tüz pusztított Búzáikon. (Saját tudósítónktól) Néhány nappal ezelőtt nagy tűz pusziitól! Buisákon, ahol kigyulladt a Bárány-lestvérek Istállója. Rövidesen a szomszéd házak nádtetözetébe Is átcsap lak a lángok, ugy hogy 5 ház és löbb melléképület váll a lángok marlalékává löbbezer pengő értékben. A károsullak közölt van egy 9 gyermekes földíntlvescsalád Is, amelyet teljesen koldusbotra juttatott a lüz. A csendőrség megindította a vizsgálatot.
— Május 17-ig kedvezményes áraVon vásárolhat a SchOtz Áru házban.
=» N. községben egy eddig igen szerény körülmények közöli élő családon költekezési láz vell erőt. Sokat suttoglak róluk a kő-nyéken. Utána jártunk a dolognak és örömmel, de némi Irigységgel hallottuk, ho^y húszezer pengőt nyertek Államsorsjegyen.
— A Kacagó hold vtdámaéaol éa
derűt vin a budapoatl NemsütÜSsl Vásárra, ahol dlases pavlllonban láthatók azok a szenzációs ajándékok, amelyeket es a nagyszerű éa utolérheteUenül ötletéé folyóirat, a vidámság képes lapla, olvasóinak nyújt Ara mlndöaeze <0 flll. A májusi rendkívül pompás kiállítása tt tartalmas szám már mindenütt kapható.
— Divatos női és férfi fehérnemQ-anyagok érkeztek Slnger divatáru-házába.
-Betörtekegy balatoni villába. Néhány nappal ezelőtt ismeretlen tetles betört Nendert Alajos budapesti lakos ciopakl villájába, ahonnan egy Brow,Unc pisztolyt, egy értéket látcsövet és Tok élelmiszert lopott d 550 pengő értékben. A betörés ügyében nyomozási indított a balatonfüredi csendőrség.
— Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsleln bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.
—Mellékkereset Néhány nap múlva kiontják a selyemhernyókat éa megkezdődik az Idei selyemtenyéatée, n»ly a ktSnnyű éa hamaros pénzszerzésre a legjobb alkalmul nyújtja. Ma, «w«n annyi teJtSrést okos, hogy miként segítsenek az arra rászorultakon, szinte ments oazközttl klhálkoiik a gubóterme-lés révén elérheti kereset melyre mln-nbe ektetéa, vagy nehezebb munka nélkül bárki szert tehet. Ezért Igen kl-vinalM, hogy e nehéa ldókben, a aulyoa megélhetési gondok közepette minél töb-iwn csatlakozzanak a selyemtenyéeztők táborához. Tudnivaló, hogy a selyemhernyók nem egéaa 6 bét után begubóz-SÍ:,rt, 10°»Pf»P®dlg beváltják a gu-WkM és klttzetlk as értük láró vétel-A gubók ez évre megállapított be-k.,7?1,4"1 kllogrammonalnt a követ-ml.,1^1 > !*»*«, " oszt 80 flll..
li«rn\';rr^;"í~a",Bn«laueB) \'Ottn. Selyem ö»rny6kért m nden városban vagy köz-
stóa&isssr®
Kabátvevőknek I Tekintettel lói il j szezonra, a mai nap-
IMAKÖNYV
■J*|«ek^>ármaajándék
továbbá
Ifjúsági ajándékkönyvek
Társasjátékok
Levélpapírok
csomog és dobozokban
Papírszalvéták
fehér éa színes
SQtamánypapIrok Krap- és salyampaplrok ■■éssségl papírok
nagy választékban, olcsó árak mellett kaphatók
FISCHEL
könyv keret kadétben NAGYKANIZSA, Horthy M/klóí-ut I.
SPORTÉLET
A ZTE mezei futóversenye
A ZTE meze! futóversenyéi 9-én t irtotta meg. A téli időjárás miatt erősen eltolódott verseny népea mezőnyök jegyiben lolyl le. Az összes benevezettek Indullak, junior kate-goriákbkan minlegy 50 fó, a szenior-ben minlegy 60 versenyző. A távol az összes versenyzők végigfutották. A versenyeredmények a következők: Szenior, a) egyéni: 1. Vass Oyörgy ZTE (Igenló lormát mutatott), 2. Csór Is ván ZTE, 3 Szivler Lilos 6 gy. e. b) csapat: 1. 6. I. zászlóalj csapata. Indult még 4 négy csapat, a többi egyéni versenyző.
Junior, A) kategória, egyéni: I. Sz ínyéri litván fémipari isk., 2. Kállai Oyula fémipari isk., 3. Varga Láazlókeresk. isit., csapat: 1. Leventék. Indult három csapat. B) kategória, egyéni: I. Kaszás László polg. isk., 2. Simon János polg. isk, 3 Qyarmatl Ferenc polg. Isk, csapat: 1. Polgári iskola .A\' csapata. Indult még 2 csapat
Á versenyt a vá-oji testnevelési vezető Rumpf Rezső tanácsnok és Ltmbtrkovlls Alajos alltak, vezeté.é-vel a ZTE és 6. gy. e. karpaszomá-nyos IskoUJinak taglal bonyolították le. A népes slailokat éa Irgalmas befutást szép számú kö.önség nézte ZTE athlétlkal szakosztály
V*.
Közgazdaság
Páris 20-17\'/i, London 18 81 Vi, Newyork 9U-00, Hr üssél 71-85, Milano 26-35, Madrid 401X4 Amsterdam 207\'15, Berlin
121-85, Wien---, Szófia 370, Prága
15-05, Varsó 5735, Budapest -•-, Belgrád 9D5, Bukarest 3-06.
Tenaéayttxsée
Buza tv. és dl., valamint rozs Is változatlan.
Buza tiszav. 77-es 12-50-12-90, 78-as 12-65 -13-00, 79-es 12-80—13-20, 80-as 1290-13-30, dunánt. 77-es 12-50-12-®, 78-as 1265-1280. 79-«s 1280 1295, 80-as 12-90-13-05, rozs 14 25—14-35, lak. árpa 16-25—16*50, zab 20-25-21-50, tengeri 16 55-16-65, korpa 1270-13-00.
i fausti Bank ásttsa-árisltasuű
devizAk
Amst 231*50-231-70 Belgrád 1003-10*13 Berlin 135*80-136*60 Br üssél 80*35-80 85 Bukarest 3*41-3-49 Kopenh.114-60-11540 London 20KJ-2IÍ7 Madrid -■—■-Milano 29*40-2»60 Newy. 57100-574*00 Oszló 106 50-107*30 Párts 22*33-22*47 Prága 16*90-17-04 Szófia 4*084* IS Stockh. 106 20-109 00 Varsó 64*10-64*50 Wien -■——•-ZOrich 110*80-111*40
VALUTÁK Angolt. 21*00-21*40 Belga fr. 80*25-8045 Cseh k. 1696-17 08 Dánk. 114 40-115 40 Dinár 9*90-10 07 Dollár 070*50-573*50 FrandaL 2230-22 80 HolL 231 30-232 70 Zloty 64*00-64*50 Lel 3*4(1-356 Léva 4*06-419 Ura 29*30-2060 Márka 138*70-136 60 Norvég 10660-10760
Peseta —*--•—
Sdilll, -*-■—
Svájdt. 110*70-11140 Svédk. 10 ! 00-109 00
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
felhajtás 651, eladaUan 131 - Elsőrendű 092—0*95, szedett 080 -0*90, szedeti kflzép 082-0*84, könnyű 0*70 -076, 1-só rendű öreg 084 086, ll-od rendű öreg 074-0*78, angol süldő I. 0*84-096, szalonna nagyban 000-1*00, zsír 1*06— 1 16, bus HO-1-36, télserlés 1*10-1*22.
Hatja: télsalai lyoaéa és Ipkiaéé ^ Vállalat, lagrkaalssfc.
Felelős Idadó: Zalai Károly.
tetei*. i Nagyiisaáwa A m.
Ruhafestő, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
OurSd Hdndorndl
Qallértlaztitáaban vezeti
totkjBUü-it 8. Mi IS.
9 É RTE S ITÉ S.
Értesítem a Ls ,1a n. é. vevó- és eladó közönséget, hogy fn u a i —■ I /\\+ vv^ AT
DUt( Druzietemet Erzsébet-tér 11. szám alá (Tör-
vényszék mellé) helyeztem át.
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását továbbra la.
K3" Özv. Kukecz Antalné.
Zapletál Simon és neje
mélyen elszomorodott szívvel jelentik, hogy drága Jó édesanyja illetve anyós
szOL Fürst Hedvig
folyó hó 10-én délben 1 órakor 83 éves korában váratlanul csendesen elhunyt.
Temetése folyó hó I2-én, csütörtökön délután 4 órakor lesz a helybeli izr. temető ha-lottaaházából.
Negykanlzsa, 1932. május hó 10. >»,
APBÓHTEDETtSEI
L\'.szállított viteldíjakért modem csukott bárautlk Kautmann Manónál rendelhetők. Telelőd 167., éjjel 871. 7
■la**
é* egy szoba és konyhából áll mellékhelyiségekkel Széchenyi-tár •
Mv golyóé csapágyak salóhoe, spediU-san olcsón Ford- éa Fordaonhoz Unger Ullmsnn éa Tóth vaskereskedésben •
Bérmálásra
legértékesebb emlék az ékszer és
órV Nagy választékban, a Irend-klvüll viszonyokhoz mérten leszállított árban kapkatók nu ZSOLDOS OYULA órás, ékszerész é* léi Fó at 14. Biztosító palota
láUzeráazoál f
5 Járata, nagyobb vám nagy körzettel eladó, július t án átvebetó V ita lalatmaérláa 1600 fii beültetett szólóvei, vUlatelkek kedveaó llzeléil teltétellel elállók. Clm a ktadóhtvs
8
A város belterületén azooaalra kiadó raMArbalylaéa, pince, padlásai, továbbá nagy pincehelyiség. kapaabtu Sfjárattal. Bővebbet H rach éa Szegő cégéL
Asztali- és fajborok
50 lltorouklnt M BU kapható
Dr. UCHTSCII1I korksraskséés,
usr Caaagaty-at Sl.
Upkaretaaáal Jutányos ároo váUa-lunk. Arsssatts Bazár-udvar. - 2
Hévízi vagy balatoni nyaraló rászán szoba-konyhás Más tlóaéa megengedve)
egész Idényre nagyon olcsóa kiadó. Clm: iuskesztbdy, Király utca 4. (volt Köz-uUa^
Vajmeataraak ajánlkozik, ki tejgaz-daságl Iskolát végzett, 21 évea rőaa kath., nőtlen. Csiszár István Keszthely, ArpáJ-utca 9. -2395
Saját termésű fajboraimat
már IS filléres ártól kezdve kiárusítom. 25 liter legkisebb "« tételben kapható. Horthy Mlklós-n 87.
Két szoba konyhás lakáa ktadó Magyar-uica 11/a.____J396
Kla** lakások 2 szobás augusztus l-re I szobás azonualra. Bővebbel Ersaébet-tér 16 sz. fUzeraalet. 2337
Fó ut 23. száma házban egy S aatalsáa utcai lakás aug. -re kiadó. -2398
Jól Jövedelmező hás olcsón eladó Kl-nlzay u. 37.__-2399
pobantvAri
uradalmi tajboalm kaphatók llterenktnt már »0 Iliiéiért. Legkisebb létei 25 liter. SIIOSS K Alt OLT ieídMrlokos Batthyány-utca 26. «itm.
ZALAI KQZLONY
1982 május 1).
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron:
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
í
vigyázzon egészségére és Igyék
Rejedel vizet.
mely hólyag, vese és gyomorbán tál máknál kitűnő hatású. -
latkait alatea IlmrUlcHwi.
Hraktár: WiiSJ Mén, KagykMh M Tetm. »
Int no.
lőtt, Jelenleg B S. a. Kondikor lám K-vén Ilié III. 1 P - ti il o. Kt2 htn. a. (elveit rétnek Ali vbuttn. mta állott Jelenleg B 3. a Koodikoz Jino. ütvén álló Itt I3I P — ii u. o. 1074 hm. >. felvett axólÓMk Alii vhsxtnv. nevén átlőtt. IclMtm Kondikor Jánoi Bl.l ntrtn illó Itt. 3 P, 7o7 utlkvben A II. utu 133 hiti. au kivett szintónak B I. ■ vhasenv nevén *Vot>. Jelenleg B 2. a Kondikor Jáao. ■<-vtn álló I L nintórm.190 P-m.oHI hm a. felvett B I. • bnun. »vé. állott Jelenleg B 1 a Kondik! I Jiso. nevén illó lét/e 190 P 50 I - u u o. 306 hraz «. felvett B I. ■ vhszenv. nevén állott, Jelen-lenleg B 2 • Kondikor Jino. nevén Illó létre 104 P 601 az n. o. i7 ntlkvbe. A I 9. tóm. I» hm. • le Ivett ház ét udvaruk B IS. i a vhaa\'nv. nwén állott la noet B 17. a Kondikor János nevén illa 111 400 P kileli táti árban. Al árvett. • B3»/tk. IW« ti végzésael Kondikor Jinoa éi neje Módon Jalta tavira bektbeáuett hohlgtatló haszonélvezeti szolgalmi Jogot nem értntl.
Ax átverést 19X1. évi mijna hó 23 Ik napjánál d. e. II órakor Loviot k&zzég-
hiiinil fog|ék megtartani.
Ai iivtrát ali kerti tó Ingatlanokat a kl-klillásl ir s/i-nit alacsonyabb áron nem adhitó\'i el.
Az árvezelnl zzlndikozAfc kötelesek bi-nalpénitlt a klklilUat ái 10e.a-tt készpénz ben, vagy az 18(1 : LX t-c. 42. fcáhan nieghatiroxott irfolyamnul axámltott óvadékként értékpapuosban a tdkttldOttnil teleiül, vagy > bánatpénznek slólegu ....................letéti elét az (1881: LX t.-c 147., 150.. 170. ff.; I90t XU. L-c 31. V)
Ax. akt u magasabb
senki a<
>. , IM
ittanért a klkliltial :l tett, lu tflbbet ígérni sem akar, kótele* nyomban a klklil-liat ir tzizalékz axerint megállapított bánatpénzt ai általi ígért ár wyanannyi ízi ix lakiig kiegészíteni (1908 : XU. 25. 4 ) U tenye, tan. évi |aouái hó 4 upjin. Dr. Busiaay Lajoa a- k, kii Jbáió.
A kladminy httelétll Balnaa. I. k. Ml MmUmweaM,
lo«uit|
l illőit
A leteoyel klr. láráab\'róiág, ■Int telekkönyvi hatóéig.
4747/lk. I»3l7uini~
IrreM Mrfttaj-kinNt.
Dr. Széli OyOrgy végrehajtódnak Ambiua Jóxaetné az Kondikor Anna végrehatttst szenvedó ellen Indított végrchaJliiTUgyéhMi a telekkönyvi hatóéig ulóa|inlatra az u)tí>b, iiveiést 1200 P tőkekövetelés éa lániékali behejtáu végett a leteoyel klr. JinWbtl«zág teilllelén tevő, Loviaal községbe* tekvó s a 706 aatjkvben A + I soraz. alatt f \' \' szőlőnek A 2. a a vhizenvedett nevén Jelenleg B 3 a. Kondikor Jinoa nevén illó Illetőségekre 2Í9 P -- aa u. o. I0Í9 hraz. a. (elvett azólónek a A 3. a. a végrehajt, aienv. nevén állott, Jelenleg B 3 Kondikor Jinoa nevén illó tll. 133 P - ai u. o. 1C61 aztjkvbcn felvett létnek A 3. a. a vhixenv. nevén állott. Jelenleg B 3. a Kondikor Jinoa nevén álíá 111. 41 P — aa u. o. 1063 hraz. a. felvett rétnek A 3. a vhizenv. ne-ván illőit. Jelenleg B 3. a. Kondikot Jinoa nevén illó III. 699 P — ai u. o. K65 hrax. a. telvaU axőlónek a A 3. a. a vhszenv. nevén illott. lelenleg B 3. Kondikor Jánoii nevén illó 111. 43 P — ax u. o. 1067 h sx. a. (elveit rétnek A 3 a vhaxenv. nevén állott \' .lég B 3. a. Kondikor Jinoa nevén illó 19 P S0 I — ax u. o. 1C69 hrzx. alatt l»l»ett létnek A 3. a. a vhszenv. nevén ál
Fotoamatőrmunkák
kidolgozása
modern villanyra bargndni.tt
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivái
Olcsó árak!
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
aportflxlat foto-oaztélyában.
Nyomatott a
Délialal Nyomda és Upkladó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős
Oloid pOnhttsdi
C17M
ailláp-vásár Waliibtpgtpnál.
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
M fltráfya-f 4lék,
(kg-os mennyiségben Is kapható termények, főzelékfélék ét virágok rafitrágyázására).
Oltóvlaax.
Qyümdlcafa psrmateié" aaarak.
(Noaprawn, Tutokll, Arxola, SuHarol. Kézgálic alb.
Hernyóanyv-gyürQ
(ku szóró varok és hangyák ellen)
Zselyféle .Zala" magasnyomású hált, szölö- és (yOmOIcsla permetezőgép. (Arat
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
MCkermkedátátMo Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bbóMt melleit. Telelőn 130.
Mm a Zalai MUM
OzletvezetO: Zalai Károly).
fi évfolyam 106 szám
Nagykanizsa 1992. május 12, csütörtök
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
iieikditiWs és kiadóhivatal: Ffat 5. uia Keszthelyt gókkladóWvatal ■ Kosauth utca ÍZ
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllxetésl ára : egy hóra k pcngó 80 Iliiéi Sserkesitóaégt éa Eladóbivitall telelőn: 78. u
Pár szó a villamospályázatok margójára
A nagykanizsai villamosvilágilási koncesszió.a kiirt pályázat alapján beérkezett ajánlatoknak a villany-ellenőrző blzoltság ülésén történt leibontása óta a koncesszió kérdéie élénken foglalkoztatja a közvéleményt.
Valljuk meg, hogy a pályázat eredménye lokak számára meglepetést, — mondhatnók csalódást
— hozott. Nemcsak a nagy gyártó cégek, melyek az elmúlt évtizedek a Isti egyik központot a másik után teremlelték, hanem még a nagy Uzeml társaságok Is, melyek nagy áramfejlesztő központokat létesítettek és messieágszó távolsági vezetékekkel behálózták az országot, — úgyszólván tüntetőleg távol tarlolták magukat a versenytárgyalástól.
Ml lehet ennek az oka?
Megfelel erre a kérdésre részint köziellenül, részint a sorokból hl olvashalólag a két beérkezett ajánlat, de ezeknél Is világosabban megfelel erre a kérdésre a komlói kincstári szénbánya vezetőségének a városhoi Inléietl beadványa, mely nyíltan kifele n I, hogy a nagykanizsai áramfogyasztás msl méreteiben — a városnak nyújtandó kedvezmények számszerű figyelembevétele mellett
— a létesítendő távolsági vezeték kamat és amortizációs terhelt nem bírja meg s hogy a távolsági vezeték létesítése csak akkor lesz lehelő, ha a logyaaztás lényegesen megnövekszik, mely esetre az áramszolgáltatásra nézve a Transdanublával megtelelő megállapodási létesítettek.
A Transdanubla ajánlata is rámutat arra a lényre, hopr akár távoliági vezeték létesítése, akár uj központ megépítése gazdaságosan oak a logyasztás tetemes növtke-déte esetén lehető. Számol azonban aizal, hogy a hálózakt alaposan rekonstruálni szükséges, hogy az összes vas- és alumínium vezetékek rérvezetékekkel cserélendők, hogy a sok panaszra okol adó blokk-veze-Itkek helyébe sekunder kábelek fek-ktendők és hogy a primer hálózat Is lényegesen bővítendő s az Üzembiztonság növelésére két uj irányban létesíti ndö k\'pcsolala meglévő primer kábellel. Szimol azzal a körülménnyel, hogy a távolsági vezetik ken netalán beálló zavar esetén Nagykanizsán 100<>/o os gőztarialékot kell tartani és önálló cenlrale létesítése esetére megadja ennek elhelyezési vázlatát és a felállítandó üípek nagysfgát.
A másik ajánlattevő, a „Drávavölgyi" már sokkal óvatosabb. XI-álásba helyez egy távolsági veze-\'«el, de arról nenT nyilatkozik, Hogy annak meghibásodása eselén "ii történik ? A nagykanizsai hálóéinak elengedhetetlen átépítéséről nem be izé] s csak jelzi, hogy ha »* találná, hogy távolsági vezetékei • \' ni "fm lehet, akkor majd épit
egy áramfejlesztőt. De hogy milyent, azt nem mondja meg.
A .Drávavölgyi* saját áramfej-leszlö teleppel nem bir. Az áramot
ö Is csak vásárolni kénytelen s az egész a|ánlat tulajdonképp egy kereskedői közvetítés az áramtermelő bánya és az ármmfogyatztó város
között.
Hogy az volt-e az, amire oly nagy reményekkel vártunk ? Vederemo I
......................................—rn-n—irirtAruiAamirt-njxrinnnjWuvuvu
Jugoszláv katonai SoszeeskllvAk a szerb dinasztia eltávolításával a kSztársaságot akarták kikiáltani
Óriási forradalmi puccs készült Szerbiában — Egész Horvátország forrongásban —
Tizennégy tisztet letartóztattak
Bác«, május 11 Ideérkezett |elenlés szerint május ekjén Margburgban különböző ezredik 14 lisztjét letartóztatták, akik közül ketten öngyilkosságot köveitek el. Tiszti Összeesküvésről beszélnek, amelynek célja a dinasztia eltávolítása, a köztársaság kikiáltása és a Jugoszláv állam újjászervezése a délszláv nemzetek államszfvelsége alapján.
A .Daily Express" szerint Belgrádban éa Zágrábban aggasztó mér-
veket Olt a torrongás és a királyság stabilitása nagyon bizonytalan. Óráéban a legvadabb híresztelések keringenek, a Jugoszláviában állítólag kaszöbön álló katonai puccsról. — Latbachban nagy tüntetést rendeztek Szabadszlovénia mellett. Belgrádi jelentés a maribori helyőrség négy lisztjének letartóztatását említi csak, ami azért történt, mert a felebbvalóil parancsnak nem engedelmeskedtek.
Bécs, niAJüj 11 Jugoszláviában rendkívül szigorú
cenzúrái léptetlek éleibe és a határellenőrzés fokozott, ugy, hogy csak nagyon nehezen szivárog ki valami a forrongó Szerbia izgalmas eseményeiből.
Bécs, május 11 Zágrábban a Prangepán-flnnepség alkalmával a szerbek Horvátország mellett rendeztek nsgyarányu tüntetéseket A rendőrség fegyverét hasz-nálla. Számos sebesülés történt. Horvátország és Bosznia számos vidékén a parasztság is nyugtalankodik.
A magyar álláspont győzött a leszerelési értekezlet tengerészeti bizottságában
Brünlng: A leszereléstói és a jóvátételtől függ
Oent, május 11 A leszerelési értekezlet tengerészeti szakbizottságában a román és lengyel delegátusok támadták a magyar delegációnak a folyami harcegységek qualltatlv csökkentésére Irányuló Javaslatát.
Tinaos (lábor lovassági tábornok válaszában kifejtelte, hogy a monitorok támadó eszkOzOkntk tekintendők és a kérdés eldöntésére a tengerészeli szakbizottság illetékes. A bizottság Tánczos Qábor állásfoglalását lette magáévá.
Gent, május 11 A szárazföldi leszerelési bizottságnak a nehéz tüzérségről folytatolt mai vitája során a francia képviselő tiltakozott az ellen, hogy állandóan a békeszerződéseket hozzák fel mintaként a támadó fegyverek megszüntetése szempontjából. Ezzel szemben a német képviselő kijelentette, hogy Németország még sokszor log hivatkozni a békeszerződésre.
Berlin, május II A birodalmi gyűlésen Brünlng kancellár foglalkozott a jóvátételek
hosszú Ideig a világ sorsa
és leszerelés kérdésével. Hangoztatta, hogy a leszerelés, c-a Jóvátétel és a világgazdasági válság nem választhatók el egymástól és annyira fontosak, hogy tőlük függ előreláthatólag hosszú Ideig a világ sorsa. Ebből a szempontból a leszerelési értekezlet feladata vllágfeladdttá lett. Ha a válságból kl akarunk kerülni és megakarjuk kezdeni az újjáépítést, legfontosabb fellétel a politikai adósságok eltörlése.
A földművelésügyi miniszter megnevezte a keszthelyi Gazdasági Akadémia sikkasztóját
Zlmay Károlyt, a sikkasztó titkárt hivatalvesztésre ítélték — Az elsikkasztott összeget a rokonok Ingatlanaira bekebelezték — Dinnyés Lajos képviselő nem vette tudomásul a miniszter nyilatkozatát, mert a bűncselekmény még nem került az ügyészségre
Egyéves Általános
Budapest, május tl A képviselőház mai ülésén a költségvetés vitáján Qál Jenő a titkos választójog bevezetésének külpollli-kai szempontból való szükségességéi hangoztatta.
Nlemesny Mihály hangsúlyozta, hogy csak az az irányzat részesülhet megbecsülésben ma is, amely
moratóplum elrendelését követelték m Házban
nem kerül szembe a nemzell érzéssel és a nemzeti gondolattal. A választójog kérdéséhez csak a gazdasági és pénzügyi válság likvidálása után nyulhatunk.
Festetics Sándor gróf a szabadkereskedelem híve, mert csak e mellett a rendszer mellett lehet szó Jó értékesítésről. Hangoztatta, hogy az egy-
ségespárt zári csatasorban támogatja Károlyi Gyula gróf miniszterelnököt.
Láng Lénárd határozati javaslatot nyújtott be, melyben arra kéri uta-silani a kormányt, hogy 30 napon belül terjesszen be törvényjavaslatot 1933. augusztus 31-ig terjedő általános moratóriumról.
Kossalka János utalt arra, hogy a
ZALAI KÖZLÖNY
1932. má|u« 12.
fizetések ét nyugdijak csökkentéséhez idő élőit nyúlt a kormány, mielőtt még az egyéb lehetőségeket kimerítette volna.
Tankovlcs János a mezőgazdaság megsegítését kérte.
Budapest, május 11
(Éjszakai rádiójelentés) Az interpellációk során Dinnyés Lajos a keszthelyi Oizdasági Akadémián történt sikkasztás ügyében megindult vizsgálat ismertetéséi kérte a földművelésügyi minisztertől.
Purgly Emil földművelésügyi miniszter válaszában kijelentette, hogy Ztmay Károly titkári, akt a Oazda-ságl Akadémián 30.000 pengőt sikkasztott, az állandó fegyelmi bizottság hivatalvesztésre ítélte. Gondoskodás történt arról it, hogy az elsikkasztott pénz megtérüljön a kincstárnak, amennyiben az illető rokonainak ingatlanaira bekebelezték ezt az összeget.
Dinnyés La|oa nem velte a választ tudomásul, meri az ügy még nem került az ügyészségre, a Ház azonban a választ tudomásul vette.
Festetics Sándor gróf az olasz-magyar mérkőzésen történt sajnálatos események megismétlődése ellen kérte a belügyminiszter Intézkedéséi. Az interpellációt kiadták a belügyminiszternek és ezzel az ülés fél 8 órakor véget irt. A költségvetési vitát ma, csütörtökön folytatják.
Bethlen Debrecenbog válasxol
■ kormányzása ellen elhangzott kritikákra
Budapest, május 11 A képviselőház folyosóján elterjedi annak a híre, hogy Bethlen István gróf május utolsó belében Debrecenbe utazik, hogy párthívei között töltsön rövidebb Időt. Bethlen latrán gróf debreceni látogatásinak nagy jelentóséget tulajdonítanak, mert azt hiszik, hogy alkalmat fog találni arra is, bogy választói előtt az aktuális gazdasági politikai kérdésekkel kimerítően foglalkozzék és válaazoljon azokra a kritikáikra is, amelyekkel elmúlt 10 éri kormányzalát részben a Házban, részben különböző vidéki gyűléseken és beszámolókon Illették.
Egy évi börtönre Ítélték a sikkasztó postatanácsost
Budapest, május 11 A büntető torvényszék Barényl Béla postatakarékpénztár! főtanácsosi 11.000 pengő ériékben elkövetelt sikkasztás miatt egy évi börtönre ilélte.
Start az Atlanti Óceán átvitorlázására
Llssabon, május 11 Óceáni vttorláauljára startolt a bécsi Helm Tivadar. Hat méter hosszú evezős és vitorlás csónakján az Atlanti Óceánra szállva, hogy a Kanári szigetek és az Antillák érintésével iljusson Newyorkig.
A pénzügyminiszter kilátásba helyezte a Zöldfa-telek méltányos áron való átengedését ipartestületi székház céljaira
Budapest, május 11 A nagykanizsai ipartestület szerdán délelőtt küldöttségileg kereste lel a képviselőházban báró Korányt Frigyes pénzügyminisztert. A küldöttség, amelyet dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyeltes és Bazsó József ipartestületi fójegyző vezetett, arra kérte a pénzügyminisztert, hogy járuljon hozzá a pénzügyi kincstár tulajdonában lévő 300 négyszögöles
teleknek az ipartestület részére történendő eladásához, abból a célból, hogy az ipartestület székházat építhessen. A küldöttség hangsúlyozta, hogy a mai nehéz viszonyok között ez lenne az egyedüli építkezés Nagykanizsán.
Báró Korányi pénzügyminiszter szívesen fogadia a küldöttség kérését és kilátásba helyezte, hogy méltányos árat állapit meg a telekért
lájns 26-án tárgyalja az OTI országos közgyűlése a nagykanizsai önálló kerület ügyét
Nagykanizsa, május 11 A megoldatlan kanizsai problémák között szerepel az OTI nagykanizsai kerületének rlsszaállltása, amelyre a .Zalai Közlöny" annak Idején nagyszabású mozgalmat indított és az ipartestület ét a város vezetősége azt magáévá téve, Illetéket helyen it eljárt. IdökOzben történt, hogy több mát várót it akciót Indított régi kerülete vlitzaállltátáért. a nagykanizsai Ónálló kerület visszaállítása érdekében dr. Kállay Tibor Is Ismételten eljárt a kompetens tényezőknél.
Megbízható forrásból most arról értesülünk, hogy a nagykanizsai önálló OTI kerületének ügye végre a májút 26 ikl országos köigyűlét elé kerfll, amelynek lárgytorozatára felvették. Értesülésünk tzerinl az Ille-
téket tényezők megértéssel fogadják a nagykanizsai kérelmet.
Nagykaniztáról egy lagji van a közgyűlésnek; Berke Oyörgy, aki boitzabban fel is szólal az Ónálló kerület riuiaállitáta érdekében ét rá fog mutatat! azokra a lehetetlenségekre. amik a Zalaegerszegen át való eddigi adminisztrációi rendszer mellett fennállanak.
Nagykanizsa város közönsége érthetően feizült figyelemmel várja a közgyűlés döntését
Mindenesetre Jó lenne, ha Nagykanizsa Összes érdekeltségei, főleg azonban a város vezetősége még egyszer eljárna a közgyűlés elólt azoknál a faktoroknál, akiktől a kérdés eldőlte függ, hogy Nagykanizsának ez a problémá|a végre megoldásra ét megnyugvásra találjon.
Befejeződött a vizsgálat a véres pacsai vásár ügyében
A törvényszék már csak üti ciklusában tárgyalja a nagy ■ szabása ügyet
egész esemény annak hátterével tisztán áll a bűnügyi hatóságok előli.
ÉrlesOlétünk tzerinl a bonügyben a klr. ügyészség már elkészítette a vádiratot a csendőrök ellen támadó gazdaemberek és Jegények ellen, akik a népszenvedélyek felkorbá-
N&gykanlzsa, május 11 A pacsai vérét ortzágosvátár ügye, ami egy ország lázat figyelme közben a Házban It zajot viharok közben szóba került — ma már abban a stádiumban van, hogy a vizsgálat teljesen befejeződöli és az
VÁROSI MOZGÓ
Május 12-én.
CstHórMkAn,
Utolsó elfiadások I
Egy mámoros éjszaka
Főszereplőr Harry Lledtke. Főrendező: Joe May.
11 szerelem blinösei
Lebilincselő erkölcsrajz 8 fejezetben. Mindkét filmet csak felnAttek nézhetik megl Előadások 7 és 9 órakór.
csolásában részt vettek és Így a csendőrség fegyverhasználatát kiprovokálták.
Kérdést intéztünk dr. Mutschen bacher Edvin főtárgyalás! elnOkhöz mikorra tüii kl ebben az ügyben a bűnügyi főtárgyalás!. Azt a választ kaptuk, hogy tekintettel arra, hogy a bíróság tagjainak nyári siűnele nemsokára megkezdődik, az ügyet a törvényszék őszi ciklusa fogja tárgyalni.
A tejrendelet, ?a]kl?ltel,
a vidéki Ínségakció a 33-as bizottság elótt
A vidéki Inségbuzát a vármegyéknek kell előteremteni
A 33 as bizottság Juhász Andor elnökletével szerdán délelőtt ülést tartolt, amelyen a lejforgalom szabályozásáról szóló rendeletet tárgyalta. Marschall Ferenc előadó rámutatott arra, hogy az uj tejrendelet célja a tejtermelés jövedelmezőségét, a tejpiac nyugalmát ét a közegészségügyi követelmények teljes érvényetalétét bizlotltanl. Báró Szte-rényl Józtef rámulatott arra. hogy ■ rendelet egyelőre csak Budapestre ét közvetlen kornyékére szól, de mihelyt végrehajtották ezt a rendeletet — nyomban következik a lejkérdés rendezésének a vidékre való kiterjesztésére vonatkozó javaslala is.
Schandt Károly a dunántull állaltenyésztés válságának enyhítése érdekében sürgelte a vajklvltel fokozottabb Jutalmazását. Purgly Emil földművelésügyi miniszter It tsük-ségesnek tartja, hogy a gazdatár:«-dalmai bizonyos termelési ágakban meg ktU szervezni. Az állattenyésztés kérdésével foglalkozva, hangoztatta, hogy minél inkább OtkOzlk ál-latértékesltésünk komoly akadályokba, annál Inkább súlyt kell helyeznünk az áiati termékek értékesítésére. A bizottság ezután a rendeletet általánosságban ét rétzleteiben it elfogadta.
Qróf Eszterhdzy Móric megkérdezte a minisztertől, hogy a vidéki intégakcló költségeit tényleg a községi póladókkal fedezik-e. Ma|d szóvátelte, hogy az Ausztriába tOr-ténő kivitelt újból megnehezítették.
Purgly Emil földmüvelésügyi miniszter válaszában rámulatott arra, hogy semmi esetre sem helyeselné, ha egyik vagy másik törvényhatóságban ugy Intézkedtek volna, hogy az inségbuzál egyes községeknek pótadóban, vagy más vonatkozásban terhükre Írják és így szerezzék azt be. Az Inségbuzát a vármegyének kell előteremtenie. Megvizsgáltatja ezt a kérdést és nem tudja melyik vármegyéről van szó. (Oróf Esterházy Móric: VasvármegyeI) Oly formában
fog intézkedni, hogy ha ez elő is fordult, ugy más vármegyékben ne ezen az alapon rendezzék a kérdést. Megfelel a valóságnak az, hogy Ausztria a behozatali tilalmi listára helyezte a bort. Remény van azonban arra, hogy mégis sikerülni fog ennek az egyik legfontosabb mezőgazdasági terménynek az exportját Ausztriába továbbra Is fenntartani
1032 mátus 12.
É (KBéaiflHMk agrí Mintára való randuéu ■agfkaníaaán
Nagykanissa, május u KiroM miniszterelnök a szegényed az egész országban az ugy-tfieicil egri-norma szerint óhajtja rendezni, ahol tudvalevőleg P. Oslay Oíwild kaplsztrán tartományfönök-„rt Ugy slketOII megoldania a szenny-kérdést, hogy Egerben egyeljen koldus sincs. A szegények ellá-lliártl egy kfllön szervezet gondolkodik. A miniszterelnök tehermentesíteni kívánja a városok apparálu-sil az Inségakció lebonyolításától, tg miniszteri tanácsost kaid a városokba, hogy a helyszínen tanulmányozza a szegéayttgyet és legyen tegiltégére a városnak a szegény-kérdés egri mlnlára való megoldásiban. Nagykanizsára pénteken délben érkezik a mlnltzlerelnök klkűl-dölte ebben sz Ogyben, hogy a váras vezetőségével tárgyaljon. Kíséretében érkezik P, Oslay *.
Hogy milyen állást foglal el a város vezetősége, még nem tudni, de ugyon meggondolandónak tartjuk i dolgot, nehogy a már tel|esen bedolgozott és kitűnően működő városi Ínség-apparátus helyett egy olyan Intézményi kapjon a város, ímelynek lolylon emelkedő terheihez a közönség áldozatkészsége egy napon csődöt mondana.
Határozathozatal, előtt kívánatos lemé egy nagyobb értekezlet összehívást, amely behatóan foglalkozna ezttl a kérdéssel.
A Könyv-nap
HSrSMMpM olcm* ktfayt-wlsdr
Nagykanizsa, május 11 A Magyar Könyv-nap, a magyar szellemi fölény hirdetője, amit sem Trianon, sem összes ellenségeink agyafúrtsága nem tudott tölűnk el-taboini. Azért nemcsak kereskedelmi és üzleti, de sokkal magasabb, nemzeti szempontokból Is kell a Magyar1 Könyv-napot tekintenünk. Multunk ■ranylapjai, jövőnk ragyogása, a je len minden sivársága és szomoru-•ági mellett, be van vétve a Magyar Könyv-napon minden eladásra kerülő könyvbe.
* magyar könyvksiesktdök az idén is országosan megszervezték a Máftyar Könyv-napjt, amelyet a kö-\'to\'íg, főleg a magyar Ifjúság minden megkedvelt. A Magyar Könyv-n»P piacán elsősorban Arany-balladái kerülnek bámulatos olcsó áron közkinccsé és sok egytb magyar irodaimé le"nék, amelyek t magyar szellem ^•ágának a hangos hirdetői. A 17, 18 és 19-én lartandó "•gyár Könyv-napra a nagykanl-m»I könyvkereskedők is teljeien felsüllek és várják a magyar könyv Mrálalt: a könyvet vásárló magyar ^nségel, amely ezeken a napokon m" engedménnyel Juthat a magyar •Mrcők mindea művéhez.

ZALAI KÖZLÖNY
Szombaton este kaput nyit a színház Kanizsán
Nagykanizsa, május 11 Plrosfcelűs, nagy sárga plakátok hirdetik a kanizsai utcákon ennek a szomorú kanizsai éleinek egy mindig örömöt hozó eseményéi: — a színházi szezon megnyitását Szombaton esle bevonul a pécsi társulat a Városi Silnház falai közé, de bevonul a kanizsai életbe is, a szürke mindennapok közé és bevonul a kanizsai szivekbe Is, hogy a magyar szlnlkultura sok szép értékével felvértezze a lelkeket, tok kedves vidámságával eltlmogassa a gor.d-
redöket.
A társulat névtora értékes .uj tagokat is Igér a kedves és jólismert előbbi tagok mellett. A helyárakat alaporan leszállították. A műsoron a közönség kívánságainak megfelelően az operett dominál, de Ígérkezik komoly és könnyebb Irodalom is.
A megnyitó előadás műsorán,! a bájos magyar operett, a Hamburgi menyasszony szerepel. Viola Margit, Harczos Irén és a két, itt u] férfi-star, Oaletla Ferenc és Mar-kovlts Andor viszik a főszerepeket.
A nyár szenzációig?
SINGER
divatáruház
a magyar crepdechinek árát mélyen leszállította.
Óriási választék az összes divatszinekben.
Nyári divatkaiönlegességek nagy választékban.
A „nagykanizsai Kund" egy boltra való órát és wekkert nyert a futóversenyeken
A három silvar-dljtöl az érem-gyOJteménylg — Ügyészségi altiszt lett a kanizsai csodafutó
Nagykanizsa, május 11 Néhány hónap óta a nagykanizsai klr. ügyészségnél egy Intelligens altiszt tesz szolgálatot, Memel Kálmán 28 évet volt kereskedösegéd, aki a pultot felcserélve a biztot állami kenyérrel, altiiztl teendőket végez és megbízhatósága folytán rövidesen kinevezésre is - kerül. Akik gyakran megfordulnak a klr. ügyétz-ségi irodában — felek, ügyvédek, újságírók — kevesen tudják, hogy Memel Kálmán az egyszerű külseja altiszt voltaképen a délnyugati kerület egyik legkitűnőbb futóbajnoka, vagy ahogyan elnevezték ta nagykanizsai NurmL
Memel Kálmán elsőrangú sports-mann, akinek neve még nemrégen — mikor a Zrínyi sportegyiel keretében működött, közismert volt.
Memel Kálmán annak idején a 6-ik honvédgyalogezrednél szolgált, ahol ő ls részt v«tt a mezei futóversenyeken. Flnia József századosnak már akkor feltűnt a kiváló képességű fiatal katona, aki első Ízben 600 méterrel előbb futott be a cél-\' hoz, mint a többi bajtársai. Persze
akkor még ctik 3 szivar volt a ver-tenydij. De Memel az eltö tlker után mlndjobtyt gyakorolta, képei le magát, állandóan tréningezett, ugy, hogy rövidesen a többi katonai versenyeken ls mindig Memel került Id győztesen. Nem volt ember, akit le nem győzött volna, még Markó Andrátl, a márkái futói is legyőzte. Ét mind több dijat és kitüntetést hozott haza. Ftnta százados jóvoltából mindjobban a sportnak szented hette magát, ugy, hogy nemsokára az öttzet dunántuli versenyekben, majd a budapesti atlétikai versenyeken részt vett és győzelmesen hozta haza Nagykanizsa színeit, először mint honvéd, majd mikor leszerelt, mint a Zrínyi tagja. Zalaegerszeg, Pécs, Szolnok mindenütt az ehtö dijat hozta haza. Nagyon sok arany
és ezűtt érem dekorációt, tiszteid-dijat kapott. A katonaságnál anhjri óra tiszteletdijat kapott, hogy már nem tudta \'hová tegye, eladta a i nagykanizsai ékszerüzletekbe, ahol eleinte azt hitték, hogy nem egyenes , utón Jutott hozzájuk, mig igazolts, hogy egy valóságos kis boltra való I órákat és ébresztőket kapott tiszteletdíjul. Arany és ezüst érmeinek I száma megközelíti az 50-et. Ezűtt i tiszteletdíjakból lt tzép számba hozott l haza.
Kár lenne, hogy ha ez a kiváló sportsman elveszne a zalai főleg a dunánluli sport számára. A helybeli { sportegyesületek elnökségének módot I kell találni arra, hogy Memel Kálmán i Ismét aktív szerepet kapjon és további gyözfclmet arathasson a nagykanizsai színeknek.
Nemzetközi zeneverse- > nyek Bécsben
C emens Krauss operaigazgató elnöklete alatt a napokban Ölést tartott a nemzetközi ének- és hegedűverseny előkészítő bizottsága, amely alkalommal a bizottság eddigi működéséről számolt be. Megállapították, hogy eddig ktzel ötszáz Jelentkezés érkezett be a világ minden részéről és pedig Algériából, Ausztriából, Belgiumból, Bessarábiából, Bulgáriából, Csehszlovákiából, Dániából, Dilafrikából, Egyiptomból, Eszt-ortzágból, Egyesült Államokból, Qö-rögortzágból, Hollandiából, Itland-ból, Jugoszláviából, Kanadából, Kubából, Lengyelországból, Magyarországból, Nagybrittánlából, Németországból, Olaszországból, Oroszországból, Palesztinából, Romániából, Spanyolországból, Svájcból, Svédországból, Szíriából, TörökomágMI, UruguaybóL
Ausztrián kivfll, ahonnan eddig heivenkllencen jelentkeztek, a legtöbben Lengyelországból (56), Csehszlovákiából (43), Romániából (40), Olaszor zágból (88), Németországból (36), Franciaországból (28), Spanyolországból (12) jelentkeztek. A tengerentúli országokból 60 Jelentkezés érkezett be.
A bizottság\'első slelnökévé Josef Brellier, a Neues Wiener Konzervatórium igazgatóját, második alelnökévé a bolognai Llceo Musicale Martini igazgatóját, Caesart Nordio tanárt választotta be.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sót kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Mlklót-ul 4.
jfZnctitwzctA&fclbcitK
• szórakozás. Rádióra nyáron Is szükség van. Ha mig nlnos szerezzsn be 3+1 lámpát, hangszóróval egybeépített 7033-at Orion Európavevó készüléket — Minden szaküzlet készséggel bemutatja.
Qyériji Í Qrlon iMíSlámfugyir
ZALAI KÖZLÖNY
mm
KALAPOK
LEGSZEBB
LEGOLCSÓBB
LEGDIVATOSABB
4.- P-től
kexdva
BRÓNYAIL.
n5l-éaférflkalap Adatéban HORTHY MIKLÓS-UT
6.
Tüzes szekéren akart égbe jutni egy pünkösdista család
NépbolondUi nekták ujabb csodabogara
Nagykanizsa, május II
Elérkezett végre az Ideje annak, hogy a hatóságok erélyes kézzel avatkozzanak bele a különféle szekták népbolondlló manipulációlka.
Egy ilyen szektának, a pünkösdls-láknak tragikomikus áldozata a Koplr- pusztán lakófe/zműd/a-család Is. Csizmadia János 30 éves gazdasági cseléd, aki nemrég fért át a pOnkötd Islákhoz, az elmúlt vasárnapi istentiszteleten azt jövendölte, hogy hétión délelölt 11 órakor öt, a fele-
ségét és 5 éves kislányát Illés próféta példájára lüzes szekéren sz égbe ragadja az Istedf
A Csizmadia-család nyomban hozzálátott az előkészületekhez, végrendeletet készítettek, élelmiszereiket, ruháikat szétosztották és érzékenyen vettek bucsul rokonaiktól és a szekta tsgjillól. A család és többszáz főnyi néző Imádkozva várta a tüzes szekér megérkezéséi, amely azonban még ma sem érkezett meg.
lár a balatoni fogast Is hamisítják^
Az orosz szovjet hihetetlen mennyiségben fehérhusu volga-süllAt hoz forgalomba éa a nemzetközt piacokon .fogas" néven árusítja
1932 május 12
NAPI HÍREK
NAPIREND Méjaa M, oaOtSrtfik
Római katolikus: Pongrác- Protestáns
Pougrác. Izr. t íjat hó 6.
*
Városi Mnaw és KSnyrtár ujttv, caatfltlökOn ás vasárnap dólelólt 10-KM II éráig.
OvA«rnwrtárl «l|*tl nolgát.t • ,
^JBSSSW^^
Várod Mozgó. .Egy mámor oa éiua. ka\', Hirry Lledtke a Mumpbeon .A szerelem benfiMl14, erkölcsrajz.
OAatUrdó nyitva rtggcl « órától eala 6 óráig (hátló, szerda, péntek délután \' " <•» Mp nőknak). Tel. J— tj!
Betörtek három Erzsébet-téri hnsszékbe
Nagykaolsaa, májua tl
Szerdára virradóra valóságos betörő-búcsújárás volt az Erzsébet-téren, ahol három huscsarnokot nyitottak fal a hívatlan vendégek.
A betOrök először Frk Ferenc bódéját nyttotiák Id, melynek ajta|áról leverték a lakatot, amit magukkal is vittek. A bódéból azonban semmit sem tudlak zsákmányolni, meri nem volt benne áru. A kudarcba nem akarlak belenyugodni a betörők, mire fíeln Ernő bódéját Is fel nyitották. A zárat álkulca segítségével nyitották fel ás mintegy 20 kg. szalámit vittek eL Pénzt itt sem la láttak.
Közvetlenül Rein bódéja mellett van Deulsch Dániel husazéke is, shová szintén betörtek áikulcs segítségével. Innen csak másfél kiló szalonnát vihettek el, de pénzt itt sem IsláHak.
A rendőrség megindította a nyomozást.
Barátaival egyUtt agyonverte felesége uifvarlóját
Marcali, május 11
Megdöbbentő gyilkosság történt néhány nappal ezelőtt Jankovlch Bé-sán Endre gróf öreglak! uradalmában.\'
Jtroschdk Lajos gazdasági cseléd, aki már. régóla észrevette, bogy BaU Qéza niklal foldrcüveslegény udvarol a feleségének, barátaival együtt elhatározta, hogy elvari az udvarlót.
Néhány nappal ezelőtt sikerült leltet érni a legényt, akit a férj és kél barátja ugy összeverlek, hogy rövidesen belehall a sérüléseibe. Je-roschákot és két társál beszállították a kaposvári ügyészség fogházába.
= Kabátvevöknek 1 Tekintettel az előrehaladott szezonra, a mai naptól kezdve nagy kedvezményt nyújt Singer divatáruház. Jó alkalom 1
Trleezt, május 6 (Copyright)
A balatoni fogas évtizedek óta különösen előkelő helyet vivotl ki magának a nemzetközi restaurantok étlapján. Bankettek sztárja-ként szerepel és ha a menükártyára kerül, akkor a maitre d\'hotel ragyogó arccal újságolja vendégelnek a nagy eseményt. Előbb csak Ausztria, majd Németország, aztán Itália, Anglia, később pedig Amerika is vásárolni kezdte a Balaton legnemesebb halát. Külföldi tudósok és aszlronomusok állapították meg, bogy a balatoni fogúnak az egész világon nincsen párja és ez a halfajta a Balatonon kivül más lóban, vagy folyóban nem tenyészik.
Külkereskedelmi mérlegünkben komoly tételt jelentett a balatoni fogas exportja, a külföld eddig megfizette azt az árat, amely Összhangban volt a tenyésztés és halászat jelentős költségeivel. Most azonban a balatoni fogast komoly veszedelem fenyegeti. Annak ellenére, hogy a külföldön forgalomba karfllö balatoni fogast a kopoltyun fémplombával látják el, a nagy restaurantok étlapján továbbra Is büszkén szerepel a „togosch", de u e néven terítékre kerülő hal legnagyobb része már nem a Balaton partjáról kerül kl külországokba.
A szovjet hihetetlen mennyliégü fagyasztóit volgai süllőt hoz forga-\'lomba. Ez a süllő 16-20 kilós nagyságra is megnő, a husa fehér, akárcsak a balatoni logasé, de az ize... erről jobb nem beszélni. Ez a hal a népbiztosok birodalmában mint tömegélelmiszer szerepel és csak külföldön kap|a a „fogosch" nevel. Bécsben tavaly még kllókint egy vagy két shillingért árulták, szegényebb emberek eledele volt, most azonban lelketlen ügynökök balatoni fogasnak offerálják előkelő éttermeknek és minthogy az ára mélyen alatta van a balatoni fogas árának és mivel ma a viszonyok a gazdasági éleiben súlyosak, sokan balatoni fogait hirdetnek az étlapon és — orosz süllőt izerviroznak. ,
A trieszti halcsarnokban magai ládákban állanak a volga-iüllök. Balatoni fogas már nincs tehol... És az orosz hal olcsóbb, mint az itt fogott tengeri hal... A szovjet kevés rezsivel dolgozik. Silnte érthetetlen : a nagy ulst megtett orosz hal árban még az olass tengeri hallal is tud Olaszorizágban konkurrálni...
Valamit kellene lenni ezen a téren. Hogy mit, azt én nem tudom, azt dOntsék el az arra illetékesek, én csak a riporter lelkiismeretességével megírom szt, amit láttam és azt, amit érzek: szomorú dolog az, hogy Olbetetl kézzel lürjük ezt az Infámlát és nem teszünk semmit a magyar fogai renoméjának megvédésére. Én meg vagyok győződve arról, hogyha külföldi bíróság előtt pert indítana a magyar érdekeltség és külföldi bíróságot kérne meg arra: tiltsanak el mindenkit attól, hogy nem a Balatonból fogott és piombával nem biró halai fogas elnevezéssel hozzanak forgalomba, akkor ezt a pert meg-nyernök és ezzel megvédenénk s magyar fogait, minden halak leg-tzlelesebbjét a szovjet konkurenciájától.
Padi Jób
— UJváry Qéza felgyógyult Örömmel jelenthetjük, hogy Újvárt Oéza volt nemzetgyűlési képviselő, megyei törvényhatósági bizottsági tag, városi képviselő egészségi állapota annyira javult, hogy már lem jár. A várospolitikai élet régi harcosát mindenütt, ahol hosszú betegsége után eliötzben megjeleni, felépülése alkalmából sierencieklváru-tokkal halmozták el.
— AIX. Izraelita egyházközség kerület közgyűlése. A IX IzriellU egyházközségkerület pünkösd hétfőn délelőtt tartjs rendes közgyűlését Wetsz Tivadar kereskedelmi tanácsos elnöklete alatt. A Zala—somogyi zsidóságnak ezen a nagy napján elöadáil tartanak többek kOzött dr. Wtnkler Ernő nagykanizsai, dr.Jungtr Mózes zalaegerszegi, dr. Büchkr Sándor keszthelyi, Halpert tapolcai és dr. Herzog kaposvári Urabblkli. A nagykanizsaiak a hétfő reggeli sinautóval indulnak Barcsra.
— Az Irodalmi és Művészeti KOr május 17-én, kedden délután fél 7 órakor Igazgatótanácsi ülést tárt a postapalota kis tanácstermében. Tárgysorozaton van a Hiydn-flnnepély megbeszélése és a közgyűlés előkészítése, ezenkívül lolyó ügyek.
— Nem Qotsd az Öltözködés, mert a ScMHi Antháa női konfekció osztályán a legszebb tavaszi és nyári ruhák, a legdivatosabb kivitelben i a legolcsóbb árakon kaphatók
Fotoamatdrmunkék
kidolgozása
msésrn villanyra bsraaásaatt
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivái
Olcsó árak ! _
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
apartüxlat f oto-oaztélyában.
10*2 milus 11
Ma: Haydn-koncert
A Városi Zeneiskola tanári kara ma ette tart|a Haydn müveiből álló emlék-hangvertenyél a Kaszinóban. Az lakola tanárain kl*űl közreműködik míg a Városi Nőikar. Haydn munkástágát Vannay Jinot zeneiskolai igazgató méltatja.
A h ingvt rteny pontosan 9 órakor kezdődik. Jegyek 50 fillértől 1 pengőig a Krátky-föztdében ét az Mii pénztárnál vilihatók.
— Halálozás. Sulyot gyáu élte Schmlál Frigyet ny. ezredest. Édesanyja, özv. Scbmldt Frigyes né, a Balthyány-hercegi uradalmak néhii Usztlartó|ának özvegye, kedden 83 (vet korában elhunyt. Temetéte ma délután 3 órakor leaz a róm. kttb. temető halottalházából. (Az Úrasszonyok Mária Kongregációja, melynek az elhunyt lelket ét buzgó tagja voll, felkéri Oatzet tagjait, hogy a ma reggel 8 órai engesztelő gyászistentiszteleten a plébániatemplomban ét délután a temetéten tel|es számban vegyenek rétzl. Prézts.)
— A Nagykanizsai Iskolaegye-tDlet ma, csütörtökön délután 6 órakor a városháza tanácstermében Ölést tart.
Május hó végéig tart olcsó ostllárvdsárunk I Transdanubla.
— Érettségi találkozó. A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolában 1922 ben érettségizett diákok, pfln-kőad vasárnap délelőtt léi II órakor - a felsőkereskedelmi iskolát vég-zelt tanulók szövetségének közgyűlése keretében — az Intézet dísztermében tartják 10 évet találkozójukat. Ezl megelőzőleg 9 órakor a felekezetek templomaiban ünnepi Itlenlltz-telet letz. Este 9 órakor bankett a Cédáiban. Utána tirfc. A volt növendékek (elkéretnek, hogy az ünnepségeken és a banketton leijet tzám-ban megjelenni szíveskedjenek. Ven. dégekat sziveten látunk I Az intézőbizottság.
— Divatos női ét férfi fehémemü-anyagok érkeztek Singer divatáru-
NGYEN
kap* a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha most eiMsaL
zalai közlöny
— Dalos ügy. Az Országos Magyar Dalosszövetség XIV. zalai kerfl-lele május 13-án, pénteken délután fél 7 órakor elnöki tanácsülést tart a postapalota kis tanácstermében a keszthelyi válogató dalosversennyel és egyéb folyó ügyekkel a tárgysorozaton. Az elnöki tanács tagjainak pontos megjelenéséi kéri dr. Tholway Zsigmond ü. v. elnök.
— Faragó Márton és Ütó Endre képklállltása pünkösd hétfőjén zárul. A kiállítás gazdag anyagából már számos festményt megvilárolt a várót műpártoló közönsége. A kiállítással kapcsolatban a 77. cserkészek javára rendezett tárgysors-jálék ivei a kiállítási helyiségben (Fő ul, Első Magyar Biztosító épület) ét a cserkészeknél még korlátolt számban aláirhalók. A festmények kitortoláta a feni említett helyen pünkösd hétfőjén etle 6 órakor lesz megtartva.
— Májút 17-lg kedvezményét árakon vásárolhat a SchOtz Áruházban.
— A nagykanizsai Oltáregye Sülét májút 15-én, pünkOtd vasárnap délután fél 5 órakor védőszentjének tiszteleiére műsoros ünnepélyt rendez. Az ünnepi beszédet Molnár P. Arkangyal plébános mond|a. Egy 5 képből illó színdarab kerül eló-adisra és az egyesület énekkara tzerepel. Belépő|egy 20, 40 és 60 fillér.
— Beleesett egy klsflu a kútba. Jatzrtr Antal hévisi posta-tiámtaná-csos 6 évet kisfia |áték közben belezuhant egy 20 méterei kulba. A kisfiú szerencsére nem vesztette el lélekjelenlétét, hanem belekapaszkodott a izlvattyu ctOvébe és Igy li-került kimenteni.
■■ Ml rándulásra vigyen magával gramofont / — Transdanubla.
Frontharcos hírek
t.
A nagykanizsai Frontharcos Főcsoport vezetősége felkéri a csoport választmányi rendet ét póttagjait, hogy f. hó 12-én este a csoport helyiségében okvetlen megjelenni szíveskedjenek. A vezetőség.
í
Értesítem azokat a bajtártaimat, akik a csoport tagjai sorába felvételüket kérték, hogy a központ által kiállított igazolványokat a csoport helyilégében (Polgári Egylet) a hivatalos órák alatt, vaiárnaponklnt d. e. 10— 12-ig a dijak leNzelétével átvehetik. Kiss László, csoportlitkár.
8.
A nagykanizsai Frontharcos Főcsoport vezetősége ezúton figyelmezteti a bajtársakat, hogy ugy a felvételi dijak, tagdíjak, valamint egyébként befolyó pénz vagy tárgy a hivatalos órák alatt kizárólag Németh Zoltán szervezötiszt, Kiss László csoport-titkár, vagy Wallgurszky Béla csoport-pénztárnok bajtárs kezéhez fizetendő le. <4 vezetőség.
Dagilái él irtiyerei káatalnak,
gyomor- és bélzavarok, mái- és lép-duzzadás, hát- és derékfájás ellen a természetadta „FereiO látMÍ" keserüviz, naponként többször bevéve, hathatős segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések belgazolák, hogy a Fareio ImmI viz alhaii megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hal. A Fereio lóiul keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerUzletekben kapható.
— Kedvezményes színház-jegyek. Értetltjük a Faszerkereskedők Egyesületének, valamint a Magántisztviselők belyl csoportjának tagjait, hogy a izlni-ldényben kedvezményes Jegyek váltásira utalvinyo-kat a Höhn-drogériában kaphatnak.
— Utazási kedvezmény. A DSzA Vasúttársaság Igazgatósága az 1932 auguizlut 13- 19-ig tartandó Reichen-bergi Váiár alkalmival az összes átmeneti állomásokig 33\'/.-o» menet-díjkedvezményt engedélyezi tt. Az állomásfőnök.
» Bármaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy válatzték Singer dlvatáruházban.
— Három tennltz-lng: három havi fogház. A gyorsított eljárás alapján állította az Ogyéttség a törvényszék elé Csizmadia János pacsal malommunkist, aki TüttösOn egy házba behatol! és három tennliz-Ingel ellopott. Csizmadiát még aznap elfogták és mivel már büntetve volt, letartóztatták. Ügyét dr. Mulschen-bacher Edvln tanácselnök tárgyalta. A vádlott azzal védekezett, hogy nem lévén munkája, nem volt fehérneműje, lem ruhája, ezérl követte el a lopáit. A törvényszék figyelembe vette a nyomatékos enyhilö körülményeket ét három hónapi fogházra Ítélte Csizmadia Jánosi.
— Aranyásó kalandorok életa ás halála. A világirodalom egyik leghíresebb könyve: Olal E. Reensen norvég Irt Izgalmas históriája: „Aa aranyásó kalandorok élete éa halála?. Három kalandor, egy orosz, egy német és egy magyar megszökik asIdegenlégióból ée a Uondykelaranymezőkön próbál szennáét A esökéskor még heten vannak, rendkívüli aienvedéeek éa küzdelmek közben lefogy a számuk háromra. Elfogta óket as aranymámor és küzdenek érte. Egyikük beleszeret a kan ti noeoóbe, a szerelembe belepusztul a térti és a nó, diadalmas cenk az arany. A híre* könyv magyar közlési Jogit megszerezte a 8 urat UJsAg és szombaton, május M-én kézdl meg köxléaét. hogy azután naponként egy-egy közleményt adjon.
Kenéz a kisipar nagyobb-mérvfl felkarolásáról
Budapest, május 11 A felsőház illetékes bizottsigsi ma az ipartestületi k központjáról szóló javaslatot tárgyalta. A vita végén Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter ismertette azokat az intéz-kedétekel, amelyek a kisipar fokozottabb mértékű foglalkoztatásit célozzák. A hadsereg ruhatzüktég-letének 50 százalékát, lábbelltzflkség-letének 40 izázalékil a kisiparnak tartották fenn.
A posta ét az államvasutak szükségleteit pedig majdnem teljes egészében a kisiparosság látja el. A kisiparosság három nagy hiányban szenved: tőkeszegénység, társadalmi ét keretkedelmi szervezettség hiánya ét végül az általános ét szakmabeli képzetttág kl nem elégítő volta. Minden erejével tOrekizlk arra, hogy a kisiparosságnak segítségére legyen. A Javaslatot ezután s bizottság elfogadta.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő.
Vigyázzon u eméaztésérel
Köztudomásu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngül a többi szerieket: tükáletsa est ásítást klztesltkst, ka regedel vitet Iszik.
Tájfun pusztított
egy klnal tartományban
Párta, május 11 (Éjszakai rádiójelentés) Az Indo-pacllic Iroda hanul jelentése szerint Phintlet tartományban borzalmat tijfun pusztított, amelynek 134 emberélet eteti ildozatiul. A tájfunban 600 kőépület ét 140 szalmakunyhó omlott össze, 170 vitorlitbirka pedig utasaival együtt tltflUyedi.
Kormányválság Romániában
Bukarest, május 11
Károly király ma délben kihallgatáson fogadta Jorga miniszterelnök®!. Hosszú tanácskozáson megbeszélték a kormány ujjiszervezését ét a király mindjárt ali is Irta az erről szóló rendeleteket Több miniszter ét az államtitkárok egéaz tora ki fog lépni a kabinetből, hogy uj embereknek adjon helyet, de a nevek még nem kerüllek nyllvinottigra.
öngyilkos koronaőrségi százados
Budapest, május 11
Rutkay Oábor koionaőrségi századost ma lakásán átlőtt fejjel, holtan találták. A rendőri bizottság kétséget kizárólag megállapította, hogy öngyilkosság történt Valószínűnek látszik, hogy súlyos családi okok szerepeltek az öngyilkosság indítékaként
Havazik Romániában
Bukarest, május 11 (Éjszaka1 rddiójelentés) Szerda reggel óta AlsódOmOsdtól Slnajálg erősen havazik. A földet 25—30 cm. hó borilja.
IMiárás
SMhdnj: Reggel délnyugat, észak, este détnyugstt ssét.
(Éjtxakal rddlóJeltnUsJ M glal latéul Menti aats 10 twi Fslhla IM táriwU
ZALAI KÖZLÖNY
Közgazdaság
Bortermelőink sokat várnak a megkötendő magyar-cseh
kereskedelmi szerződéstől
A tapolcai m. klr. szőlészeti és borászati kerflleti felügyelő most terjesztette be áprilisi jelentéséi az alispánhoz.
A szőlők jól átteleltek, — állapítja meg a jelentés. Fagykárok csak Dél-somogynak mélyfekvésü, lazább szövető szőlőiben jelentkeztek 50-80 százalékban.
Munkaalkalmak a gazdák pénztelensége miatt nincsenek. A bor-forgalom gyenge. Erős kínálat mellett nagyobb boreladások cssk szórványosan fordultak elő. Érdeklődés Inkább csak vendéglősök részéről (belföldi fogyasztásra) mutatkozik. Borkivitel a valutárls nehézségek miatt csak vontatottnak mondható. Borkészletek az időhöz viszonyítottan nem nagyok.
Minőség és szesztartalom szerint (1931 évi termés): a badacsonyi borvidéken 16-32, Balatonvidéken 14—22, Somogy-zalai vidéken 12—18 fillér.
Óborokban és vörösborokban kialakult árak nincsenek.
Boreladásokat jelentetlek 86-100 bektóllterenként: Szentgyörgyhegyröl 36, Badacsonyból 30, Révfülöpről 28, Csopakról 40 filléres árban.
Malltgand tért. \'/i HL 12 5-14.
A termelök a Csehországgal meg\' kOtendö kereskedelmi szerződéstől sokat várnak.
A kanizsai piac árai
(Htratalos dr-Usta a szerdal hetivásárról)
ZSfdségtélék (kllogrammonktnt) : bab Xtm, aaáko-eo, tokhagyma —-80, Törte-hagyma 65. zöldség 207burgonya 08-16, saláta (drb) 00, fejeskápoezta 00. ugorka 00, kelkáposiU 14, parsdtoeom 00-00 t.
Bmromfl (darabonkínt) tyúk 160-3 00. oalrke 1.20-200, pulyka OOÖ-OOO, sovány kacsa 1-60-2 00, hízott 4-00-6-00, sovány Uba 4-00—6-00, hízott 8 00—12-00, nopfo malac 2-00—4.."0 pengfl.
Termények (mélermázsdnklnl): busa »—2O50;>oxa 19,00, árpa 00, zab 17 00, esőre* tengeri 00. scemes tengeri 1900-széna 8tn-lr00, lóbor 0 -00, laosr-na 01)0-12-00, alomasalma 460, zaupp-aiatrna 0—6-00 pengj.
Tejtermékek i M It 18—20, tejfel tt. 70—76, toré kg. 60-00 ttllér, vai kg. 2*40—2U0 pengi, tojia drbja 06-07 fill.
Oyflmölcs (kűogramimmklnt) i dió 0-70 pengő, alma 30 -80, kérte 00—00, szilva 00, szőlő 00-00, barask 00, cseresznye - nílér.
Húsárak (kllogrammonklnt): marhahús eleje 1-00, hátulja 120, borjúhús eleje 1-2Ö, hátulja 1-60, sertéshús 100-1-20,
zsír 1-80, háj 1*70, lafrazalonna 1*60, bfr-" " \' kalbWéték 200-4-00 P.
(kllogrammonklnt}: t-a marha 46-60, Il-a marha 38—40, vlrttlls marha
kubua 000, ElőálUt "
25—30, ESdrwrtéa 0-80-085, hússertés 0.65—0-70, borjú 46-0-60, birka MO P.
Pária 20-17VI, London 1878, Newvork 511-12, Brossét 71-85, Milano 29-35, Madrid 41-OQ Amsterdam 207-20, Berlin 12195, Wien ——, Szófia 3-70, Prága 15-15, Varsó 57-39, Budapest -•-, Belgrád 905, Bukarest 306.
Tansás ytízide
Buta tv. 10 fill., dl. 10—15 fill., rozs 10 ftll. olcsóbb.
Buta tlszav. T7-es 12-40-12 80, 78-as 12*55 -12-90, 79-ea 12-70-13-10, 80-aa 12*)—13-20, dunánt. 77-es 12*40— I2*S\'J, 78-ss 12*55—\'12^5, 79-es 12-70- 12*80, 80-aa 1280—12*90, rozs 14 15—14 25 tak. árpa (600—1620, zab 20-00-21-00, tengeri 16-55—1«<5, korpa 12*70-13*00.
A ImmU Baak Jeviia-ártolyuial
VALUTÁK Angolt. 21*00-21*40 Belga ír. 8055-«85 Csehit. 18*96-17*00 Dánt 11-iOO-t 15*00 Dinár 99J-1007 Dollár 57050-573 50 Prandst 22-30-22-50 lloll. 231-30-282-70 Zloty 04-00-64-50 Lel 3-4R-3-56 Léva 4-06-419 Ur* 29-30-29-6Ű Máriás 135-70-136 60 Norvég W6-10-I0710
Peseta —•--•—
SctfflL -•—
Srájdf. tKm-llt-40 Svédk. W7 Í0-K»80
DEVIZÁK AmsL 231-50-232-70 Belgrád 1003-10-13 Beirt In 136 80-138-60 Brflsaet 8035-8086 Bukarest 3-41-349 Kopenh.114-20-11500 London 2093-21-13
Madrid ---■-
Milano 29-40-29-60 Newy. 571-00-574-00 Oszló 106-30-107*10 Páris 22*33-22*47 Prága 16*96-17*04 Szófia 4*08-4*19 Stockh.106 00-106 80 Varsó 64-10-64*50
Wien _• _
Zürich 11080-111-40
Wien dearlng árfolyama: 80.454.
Felhajtás 3246, eladatlan 270. - Elsőrendű M2-0-93, szedett 0-88-0*92, szedett közép 0*82—0*86, könnyű 0*70 -0*78, l-sö rendű öreg 0*84-0*d6. Il-od rendű öreg 0-74—0-7$ angol süldő I. 0*84—0*p6, szalonna nagyban 1*00-1*04, zalr 1*98— 1 16, hua 100—1*36. félsertéa 1*10-1*22.
tlaája: BáiuW Rytaáa éa UyUaát Vállalat, Mgyktalstáa.
Felelős kladóTzalal Károly.
Msrarfcw leleten ■ Nacykutass O. aa.
vikAíkebvelűküek fohtos
GyénytrO ossrspss virágokat, szobaalváajfsksl, kerti virágokat
nevel minden háziasszony, kertész és mindenki, aki növényei földjét vlz helyett néha a
JiriToM
oldatával locsolgatja meg.
1 csomag (IS adag) éri I P 20 fill. I adag (2 liter vízhez) 10 fill.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mttrágya, termény és nSvény-védtaursk kémkedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon: 130.
iPBÓFTPBUTÉSEK
Kiadd egy szoba és lakás, mellékhelyiségekkel Széct
konyhából átló cbenyl-tér 4.
OlpSk mélf«n Usrétllt.tt árban
kaphatók Aemath Bazár udvar._3
F«ISxS«t «•] házhoz azállttva la, Ismételten kapható Tejkozpontál. Telelőn 349.
Egyasobés takda mellékhelyiségekkel, ------- ---------dé Kossuth-
lutlns l-re, esetleg azonnal Mai tér 3.
1406
3 udvari szoba, konyha, veranda mellékhelyiségekkel augusztus I ért kiadd Eöt-
vöe-tér 10._-2406
zongora, snlongamlfura llvánnyal eladó. Clm a kladí-2111
ésegy ttkör
ban.
Szerény Igényű nyugdíjas ember telíts ellátást keres ösvegy asszonynál Ajánlatakai a kiadóba kéret „IS-ka" Jeligére
-1410
2626. vh. sz. 1932.
Árverési
Dr. Balázs Zali
hirdetmény.
llgwéd által kép-
stgmond
viselt Atg. Unió Msgyaf Villamossági rt. Javára 671 P 70 f tőke éa löbbkövtleiés éa - el erejéig a nagykanizsai klr. lérás tróslg 1987. évi 2825/1031. évi az. végaéaé-vel elrendelt kielégítési vé«>eha|táa fotylán végrehajtáat szenvedőtől 1932 lehr. 15 én
i«r --------
ka:
sével sz árverés elrendeltetvén annak 1906. ért XLL t.-c. 20. 0-a afip|án az alább megnevezeti a a foylsUtl legyiökönyvbót kl nem tűnő más loglaliatók Javára is az árvetés megtartását elrendelem, de csak arra re, ha kielégítési Joguk ma U fennáll
1050 P becsalt Ingóságokra a nagy-Ur. JáráaMróságienH számú végzé-
1982
nájus 12.
és ha elitnek halasztó hatályú Igénykén*, folyamatban nincs, végrehajtást aitnwIS lakásán NagyVanlzsán,T6-ut 13. aSÍTS? a netán fizetett ösazeg kvonáaávsl kaXt
megtartására határidői 1932. évi máhu
hó 14. napjának d. r i« a-z.-Id, amikor a bíróilag zongora stb. s i
többet ígérőnek __
tstlleg becsáron alul la el fogom adni. Nagykanlzaa, 1931 évi április hó u.
Haán Oyula s. k. klr. Jhlr végrthaltó. "OS mint bírósági Iclkaidötr.
10 órája w«uk
nr
BIZTOS
eredményt csak ugy ár el, ha hirdetéseit a naponta
tsbtxzer példányban megjelenő, messze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY, bén adja fel. Kiadóhivatal FSutS. (az udvarban.) Tel.78.
Érftesitós.
Értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy dus válasz-téku sirkó raktáramat leépítés végeit olcsón árusítom, ugy
márvány gránit, termő* és műkőből
továbbá az összes e szakmába vágó munkákat olcsón vállalom és szakszerűen végzent.
Kérem a nagyérdemű közönség pártfogását továbbra is.
Tisztelettel
Kovács József
Ufanaóimsiar K irály-satoa 83. azrám
(Fenli cég nem azonos a Tomaslch és Kovács cementessel.)
»5igayla«ágl Mawáa|lái swá|
Meri Nyomda és Dflzold Lapklodí Vdllalala
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, voaatozó Méaet, Bzled könyvek és dobozok gyára ■ „Zatai RBzIBny" púIHikai mmpHm^ usrkssziélégs és kUsdéhhmtele
KéttxitOnki
|TMfM:78|\'
mindentéle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, agytédi, gazdasági, egyházi és iskolai Hffciátalványökaf, árjegyzékekel, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketésl értesllése-ket, gyáta^elenfeseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle C Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
•teleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzftizetektt és tömböket, minfa-zaeskókal, záákcédulákat, naptáilömböket, faHnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fó-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda.és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető Zalai Károly).
fl évfolyam 107. aiám
Nagykanizsa 1982. mijiu 13. péntek
Ara 14 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
SwikcnUMg éa kiadóhivatal: Póni S. uám. Keulbelji flokldadóhhratal: Koeauthutca 32.
ith-utca 31
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EWHzetésí ára: egy bdra 8 pengj SO Wlér Szerkeartíeégl éi iüadóblvatall teleion: 78. u
Irta; P. Molnár Arkangyal pMbánoa
Nem tenném szóvá a Zalai Újságnak, ennek a Keszthelyen kéuflló kanizsai hetilapnak P. Bangha Béla tsjlóbeszédjére lelt relirxlóját, ha ene a Zalai Újság kirohanása nem kínyiuerlteit volna és ha ez; el nem bánnál halnak híveimnek. A Zalai Uftágnak P. Bangha beszédjéről leközölt tudósítása a legjobb bizonyítéka P. Bangha elhangzott sajtó beszédjének, aki épp azt fejtegette, hogy mién kell a katbolikus híveknek csak katbolikus siellemben szerkeszteti lapokat okainiuk.
Utolsó számában közzétett támadása és egyben színvallása után, ne vegye tőlem zokon a Zalai Újság szerkesztője, ha éli, mint a nagykanizsai kalholikus hívek lelkipásztora, ezennel felhívom Nagykanizsa kalholikus olvasó közönségének II-gyelmét arra, hogy ön és lapja nekünk nemcsak hogy nem barátunk, hanem ellenségünk.
A Zalai Uiság P. Bangháról mrg-Irt kis reflexiójában ugyanis nem átalja P. Banghát meglenni a numerus ctausus legerélyestbb köre-leidének, harcosának, holott köztudomású dolog az, hogy Haller István s nem Bangha páter volt a numerus clausus legerélyesebb harcosa és követelője. P. Bangháf megvádolja ezenkívül. felekezeti el-fogultsiggal is, mint aki nem értette meg Krisztusnak a felebaráti szeretettől hsngoítalolt tanítását. A Zalai Újság riportere kioktatja P. Banghát, a krlsztu-l felebaráti szeretet igazi értelméről, mely szerinte abban áll, hogy: .Szeresd embertársadal, mint tenmagadat, de csak azt az embertársadat, aki velrd egy templomban Imádkoilk, hanem mindenkit, akt hisz Istenben."
A Zalai U,sig szerint ez a krisztusi szeretet szó igazi értelme. Hit fölvilágosiihatom a tisztelt szerkeiz-Wséget, hogy ezen szenlirásmagya-rázslival árkontull gyepmesterséget gyakoroL Hagyja csak azl a szentírást, mert annak magyarázatihoz nem ért. Ha csak némileg Is jártas volna a szentírás Ismerelében, akkor tudnia kel ene azt, hogy a krisztusi, »z evangéliumi felfogás szerint nem Bak az a felebarátunk, nem csak Ozt kelt szeretnünk, azzal Jót tennünk Oki velünk egy Ment imád, hanem szerelnünk kell minded embert, Jót Ml lennünk még az Igaz Isteni sem Ismerő pogányokkal,, barbárokkal Is, azok Is felebarátaink. Szent \'ál apcstol Is ezt hangoztatja, mikor kijelenti hogy Isten előtt nincs külömbség zsidó és görög, keresztény f torMr között, mert ml mlndityá-m Istennek gyermekei vagyunk. Meg lehet győződve a Zalai Újság Werkesztősége, hogy P. Bangha Is »y értelemben veszi és é ti a krisztusi telebaráti siereletet s nem ab-
n 8 \'eslrlngriit értelemben, ahogy ™ a Ztlai Újság neki tulajdonitjs.
Miért emel tehát mégis vádat a falai Újság p. Bangha ellen ? Miérl
vádolja őt felekezeti elfogultsággal? Ez az eset is a legeklatánsabb bl-zonylléka annak, amit épp P. Bangha hangoztatott, hogy mennyire elcsü-rlk-csavarják a szót, mily helytelen, ódlozus értelmet tulajdonítanak a nemkathoükus lapok, mihelyt kalholikus előadók beszélnek.
Mit mondott P. Bangha? Mlulán megdicsérle a zsidóságot azé t az önérzetes, következetes viselkedéséért, hogy pénzével kalholikus lapokat nem támogat, követendő példaként állította a kalholikusok elé, hasonló eljárást kívánva tőlük a nem-ka\'holikus lapokkal szemben. Ez az a nagy krimen? Ez a Zilál Újság szerint az a felekezeli elfogultság, amely miatt a krisztusi felebaráti szeretet szavának helyes értelmezéséről kl kellett oktatni a Zalai Újság
riporterének egy P. Banghát ?Ü?isum lenealis I
De van a Zslai UJság közleményének egy más kitétele Is, amely nekünk nagykanizsai katholikusok-nak szól. Abból megtudhatjuk szl, hogy ml itt Nagykanizsán olyan légkörben élünk, mely a Zalai Újság tevékenysége állal állandóan lisztül s igy nagyon csalódnak ajok akik azt hiszik, hogy P. Bangha a keresztény sajtóról mondott beszédjével 111 bármiféle eredményt Is ért el. E nyilatkozat és megállapítás neked szól Nagykaniisa 28.000 kalholikus olvasóközönsége. A Zalai Újság szerint le annyira indifferens, gerinctelen vagy, hogy óriási arányszámoddal te nem tudsz Itt kalholikus légkört teremteni, hanem élvezed a Zalai UJság állal .purifikált\' levegőt.
Igaz ez? Igy van ez? Én nem akarom elhinni, fit egy nagyképű mellverdesésről van sió. A Zalai UJság azt hiszi, hogy ó városunkban borzasztó nagy számottevő tényező, neki, klzirólagosin csak neki köszönheti Nagykanizsa intelligens ét kulturközönsége a tiszta légkört.
Hit tisztelt Zalai UJ ági Ez lehet az Onö^r, egy cseppet sem (lsztele-tetérdemlő privit véleménye Európának, sót az egész világnak csődbe) utol I gazdasági élete, a Marx-féle szociáldemokráciának országokat fe\'forgató káros tevékenysége után, igazán nem lehel kétes, vitatott dolog i az, hogy kik Kanizsa város légkörének megrontói. A Jelen Idők eseményei, tehát a tények azt igazolják, hogy önök nem puriflká-lorok, hanem levegőronlók.

A Ház szónokai cselekedeteket kértek a kormánytól
szociális szempontok figyelembevételét hangsúlyozták
Az llletményrendezésnél
Budapest, május 12
A mai ülés elején megszavazták a 12 órát ülésekről szóló indítványt.
A költségvetés vitájánál Farkas Tibor éles szavakkal birálla a pénzügyminiszter azon kijelentéséi, kogy ,a pengő a nemzet becsületé". Utalt arra, hogy a francia frank áresésének idején azt mondotta, hogy a frank érlékvesztesége nem érinti a franda nemzet becsületéi. A devalo-rlzádó kérdése nem fog lekerülni a napirendről és ha ml nem hozzuk szóba, szóba fog|ák hozni a hitelezők.
Tóth Pál dr. határozati javaslatot nyújtott be, hogy a Hiz utasítsa a kormányt, hogy a társadalnmbizlo-slló intézmény zavartalan működésének és nagy érdekeinek megvédése céljából gondoskodjék a szabad orvosválasztásI rendszer bevezetésére szükséges Intézkedések megtételéről.
SIgray Antal gróf súlyos helyze-
tünk fóokil abban látja, hogy túlságosan nagy kölcsönöké! vettünk Igénybe, amelyeknek kamatait nem tudjuk fizetni. Cselekedeteket kér a kormánytól gazdasági ét politikai téren. Homonnay Tivadar megvédte a tisztviselőket az Igaztalan támadásokkal szemben. Jsvatlalokat nyújtott be a tisztviselői házépítési kölcsönök kamatainak rendezéséről, Hangoztatta, hogy nyugdíjazni kell azokat, akiknek szolgálati ideje letelt és helyet teremlent a fiataloknak.
Heiczeg Béla hangsúlyozta, hogy mindent, ami Európában rossz, csak a revízió teheti /óvá.
Kray István báró.a kormány politikáját a pozitív eredmények és negatívok szempontjából bírálta. Sie-zinte kétséges a költségvetési egyensúly helyreállítása, mert a bevételek nem fognak befolyni, a külföld pe-
dig aláértékell pénzünket
Dinnyés Lajos irreálisnak tartja a költségvetést éa. a jövőt pesszimisztikusan Ítéli meg. Payr Hugó sürgette az álláihalmozások megszüntetését. Élénkebb tevékenységet kér a kormánytól.
Budapest, május 12 (Éjszakai rádlójelentés) Sándor István a polgárság adóterheinek eoyhltését kérte. Hangoztatta, hogy a 100 százalékos rokkantaknak nyugdijat kell biztosítani. A külföldi hitelezőktől kíméletet követelt Magyarország számára.
Szlnnyel-Merse Jenő a községi háztartások ügyének mielőbbi rendezését sürgette. Kérte a kormányt, hogy az illetmény rendelésnél a szociális szempontokat is vegye figyelembe, mert Igazságtalan, hogy egy sokgyermekes családapa Illetményeit ts abban a mértékben csökkentsék, mint egy agglegényét.
_VL-_\\iayimmi-rmn.i.ri]Vinrrrr "r *r—" — .........................*....................
Páratlan botrány zajlott le a német parlamentben
Berlin, május 12 Csütörtökön délben a birodalmi gyűlés, épületében az üléstermen kívül viharos jelenelekre és verekedésre kerüli sor, Klotz nyugalmazott alkapltányl, aki azelőtt a naclonalls Iákhoz állolt közel, mostanában pedig mint siónok, különösen a Reichsbanneu köreiben működött, az étieremben hirtelen néhány nemzeti szocialista tettleg megtámadta. A plntfrek és a többi, párt, ki kiszorították a nemzell szocialistái
Klotz alkapltányt véresre verték a Relchstag éttermében
dott Klotz feleségét felhivlik teleionon a parlamentből és közölték vele, hogy férje nem viselkedett tisztességesen a birodalmi gyűlésen és ezért Összeverték, jöjjön szedje össze a csontjait. (Viharos pfuj kiállások.)
az élteremből. Klotzol azután a jobboldalon, ahol a nemzeti szociálisuk szoktak tartózkodni, több nemzeti szocialista gumibotokkal újra\' megverte.
Berlin, május 12 A birodalmi,gyűlést háromnegyed 3 órakor nyitotta {neg, ismét Loebe elnök. Az én felhatalmazásomat átengedtem.^* mondotta -— a rendörségnek, hogy nyomozza kl a büntetendő cselekmény részeseit. Közölték velem azt ts, hogy a megtáma-
Az eddigi nyomozás szerint a,következő képviselők vettek részt, a büntetendő cselekményben: Heinét nemzeti szocialista (Felkiáltás*^ a baloldalról: Az ismert gyilkos4 további Weitzel, Koch-ostpreussen ét Stegmann képviselő, akikel a
ZALAI KÖZLÖNY
házszabályok 91. szakasza alapján súlyos testi sértés miatt 30 napra kitárok az illésekről. (Helyeslés.) Felhívom eiekel a képviselőket, hogy hagyják el a termet.
Az elnök rövid Ideig várt, ma|d ezeket mondotta: Ezek az urak nem hagyják el a termet. Az ülést emiatt félbeszakítom. A hölgyekkel és urakkal majd közlöm, mikorra hivatom össze a következő ülést. (Élénk helyeslés a baloldalon.)
A teremben nagy izgalom lámadt. A képviselők vitatkoztak a teremben. Ezután az tinik elhagyta az elnöki emelvényt- Nem sokkal \' ezután a karzat közönségéből kiemelkedett egy fiatalember és lekiáltott a terembe: Éljen Hitleri E közben dr. Welsz berlini helyettes rendőrfőnök néhány polgári ruhás rendőrtiszt-viselővel megjeleni a teremben és rámutatott néhány nemzeli szocialista képviselőre nyilván azért, hogy kivezettesse őket A nemzeti szocialisták litdori és más gúnyos szavakat kiáltanak a rendőrfőnök felt, aki ezután 30—30 egyenruhás rendőrrel jeleni meg a teremben, ihol a nemzeti szocialisták Hitlert éljenezték.
A rendőrök két képviselőt kihoztak a nemzeti szocialisták soraiból. Ekkor FrUz dr. a rendőrfőnök helyetteshez fordulva közOlte vele, hogy a négy képviselő Önkéntesen rendelkezésre áll. Helnes, Koch, Steg-mann és Weilzkel képviselőket ezután kivezették és a rendőrlőnök-ségre vitték. A rendőrség közleménye szerint valószínűleg pénteken délelőtt kerülnek a bíróság elé. Addig a rendőrség foglyai. Az Immunitás ebben az esetben nem jöhet szóba, mert az alkotmány szerint nem védi a képviselőt az Immunitás, abban az esetben ha tettenérik, vagy röviddel azután letartóztatják.
A képviselők kivezetése után a nemzeti szocialisták lassankint elhagyták a termet.
Kltartlatték Doumer •InAköt
A gyilkos hánts nsvat mondott bs ■ hatóságoknak
Pária, május 12
Franciaország és az egész müveit világ gyászának megnyilvánulása mellett ma temették el Párisban Ikmmeri, a tragikusan elhunyt köztársasági elnököt.
Doumer gyilkosának neve valószínűleg nem Oorgulov, mert Ilyen nevü embert még 1918-ban kivégeztek Oroszországban. A gyilkos bizonyára Alex Zolatareff, Kubán egykori főbiztosa.
Kállay Tibor Nagykanizsa szomorú helyzetére hívta fel a pénzügyminiszter különös figyelmét
„Nem lehet mindent leépíteni ebben ■ nagymultu, fejlődésképes városban", hangsúlyozta — A Kállay Tibor vezetése alatt Indult ipartestületi küldöttség fogadtatása a pénzügyminiszternél
Országos iparoskongresszus, kiállítás és vásár Nagykanizsán
mák katasztrófáik helyzetben leiedzenek, a székház felépítése lehetővé fogja tenni, hogy számos munkás és Iparoskéz foglalkoztatást nyerjen.
Korányi Frigyes báró lekötelező kedvességgel válaszolt. A legteljesebb Jóakaratáról biztosította a küldöttséget és kérte, hogy a kérelmet konkrét formában Írásban terjesszék fel sürgősen és akkor
három héten belül elintézést nyer.
Kállay Tibor dr. ezután felhívta a pénzügyminiszter figyelmét a végvárossá lett Nagykanizsa szomorú helyzetére. Utalt a vidéki centralizációs törekvésekre, melyek során mindent a megye székhelyén pontosítanak Össze. Főleg áll ez Nagykanizsára — hangsúlyozta Kállay Tibor dr. — ahol mindent leépítenek és Intézményeket elvisznek.
Más város nem fejlődhetik Nagykanizsa rovására, annak a Nagykanizsának a rovására, amely a múltban olyan Jelentós szerepet töltött be és kapuja volt a kivitelnek.
Korányi báró ezután elbeszélgetett a küldöttség tagjaival és kellemesen gondolt vissza 1922 re, amikor Nagykanizsán járt és 0 maga ajánlotta a város választópolgárságának Kállay Tibort.
Samu Lijos Ipartestületi elnök megköszönte a pénzügyminiszter jóindulatát, hogy a munkanélküli nagykanizsai iparosság kérelmét ily jóakaratúan karolta fel.
A nagykanizsaiak ezután átmentek az IPOSz- hoz, ahol épen választmány i ülés volt. Samu elnök tárgyalásba bocsátkozott az IPOSz vezetőségével, nevezetesen Papp József elnökkel és Körmendy Mily a felsőházi tag, országos alelnökkel, hogy
a Jövő évben az országol Iparoskongresszust Nagykanizsán tartsák meg,
amikor is dunánlull Ipari, háziipari és mezőgazdasági kiállítást és vásárt fognak rendezni Nagykanizsán, ami alkalmas lesz ebbe a szomorú vá-rosba némi életet és vérkeringést önteni és a város elsőrendű Iparát a legszélesebb kOrben megismertetni.
Az IPOSz elnöksége a legnagyobb készséggel vette a nagykanizsaiak
Nagykanizsa, május 12 Tegnapi számunkban a Magyar Távirati Iroda esti rádió-Jelentése alapján röviden már beszámoltunk a nagykanizsai ipartestület küldöttségének fogadásáról báró Korányt Frigyes pénzügyminiszter elölt. Ma reggel érkezett vissza Samu Lajos ipartestületi elnök, aki a Zalai Közlöny nyilvánossága számára a következőkben számolt be az audienciáról:
— Nagykanizsa város életében nem kis horderejű a nagykanizsaiaknak fogadtatásra pénzügyminiszternél. Hogy báró Korányi Frigyes fogadta ás pedig soronkivüi, a nagykanizsai ipartestület küldöttségét, dr. Kállay Tibor nyug. pénzügyminiszter, Nagykanizsa város országgyűlési képviselőjének érdeme, aki már eddig is több Ízben interveniált és Informálta a minisztert a nagykanizsai Iparosság súlyos helyzetéről, a nagy munkanélküliségről és a rég óhajtott kívánságról: az uj székházépítésről. Kállay intervenciójára
a pénzügyminiszter leküldte a műit napokban a minisztérium egyik mérnökét a Zöldfa telkének felmérésére és helyszíni szemlére,
ugy hogy amikor a nagykanizsaiak küldöttsége megjelent a pénzügyminiszternél és számszerű adatokat sorolt fel és tervelt Jelezte, a pénzügyminiszter mosolyogva kijelentette, hogy mindezekről már részletesen Informálva van.
Pont 11 órakor fogadta báró Korányi a nagykanizsai ipartestület küldöttségét, amelyben a város részéről a nagykanizsai iparosügyek fáradhatatlan harcosa és támogatója, dr. Hegyi Lajos polgármestahelyettea vett részt, tagjai pedig Samu Ltjoe Ipartestületi elnök és Frank Jenő gyárigazgató, a székházépitő bizottság elnöke, stb. voltak.
Dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, a küldöttség szónoka utalt arra, hogy
az Ipartestületi székházépítés kérdése nemcsak a nagykanizsai Iparosság problémája, hanem ügye az egész város közönségének,
mert olyan telek beépítéséről van sző, amely esztétikai szempontból Is igen kedvezi a város fejlődésére. Rámutatott arra, hogy mikor Nagykanizsán az idén egyetlen egy építkezés sincsen is az építőipari szak-
ift32. május II
lervét és teljes támogatásukról bli-iosilolia őket.
A nagykanizsai ipartestület kül-döllsége egy nspl budapesti tartózkodása alall olyan eredményt éri el, ami az egész város közönségére rövidesen jótékonyan fog kihalni.
Mikor azonbin a budapesti küldöttség munkájáról beszámolunk, nem szabad megfeledkeznünk arrói az agilitásról, fáradságot nem ismerő buzgalomról, amit a nagykanizsai Iparieslüle! elnöksége és elöljárósága kifejt Samu Lajos elnökkel az élén, hogy az Ipartestület valóban az legyen, aminek lennie kell: a nagy. kanizsai Iparosság védvára, otthona, családi háza... > (ti. /?)
A mozi-évad befejezése
A mozi-évad befejeztével, amikor a pécsi Nemzeti Színház művészeinek adom ál a kuliura terjesztésének és a közönség szórakoztatásának a kötelezettségéi, hálás szívvel mondok bucsut a színházi szezon Idejére az érdemek nagykanizsai közönségnek.
Szükségét érzem, hogy működésem első ötödfél hónapja után ■ leghálásabb köszönetemet fejezzem ki az én szeretett közönségemnek azért a jóindulatért, smlt a keidet nehézségei idején iráitam tanúsított. Ezt a köszönetet annál kevésbbé szabad elmulasztanom, mert kizárólag a közönség Jólnduiatu támogatása lette lehetővé, hogy meglelel-bettem annsk a kulturálii kötelezettségnek, amit akkor ttjztem magam elé; amikor a mozi vezetésére vállalkoztam.
A most következő pár hetes mozi-szünet nekem nem lesz ■ pihenés ideje. Épen az irántam tanúsított jóindulat teszi fokozottan kötelességemmé, hogy e szünet alatt a moii technikai felkészültségét a legmodernebbül kiegészítsem s megszervezzem a Jövő év művészi programját s hogy igy Nagykanizsa kifinomult és intelligens közönségének igényeit teljes mértékben elégíthessem kl.
A közönség eddig tanúsított szeretele ad nekem eröt és buidilást a jövőre nézve, ez fokozza bennem az ambíciót, hcyy eddigi munkámat megkétszerezve törekedjem az én szeretett közönségem elismerésére.
Ezúttal sem mulasztom el kérni Nagykanizsa igen tisztelt közönségét, hogy a jövőben Is érdemem szerint támogasson munkámban S tegye lehetővé, hogy a magam elé iflzott nemes munkát száz százalékig elvégezhessem.
Teljes tisztelettel:
Hmgyer Jinot
KÉSZ NŐI RUHA
választékunkból mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt
JÍru&áX-
i<m. május 13
ZALAI KOZIjOHY
Urbán Oyula, aki „katolikus felháborodásában" lerüfkézett egy zsidóleányt, leckét adott a Zalai Közlönynek a valiisokhoz /aló viszonya tekintetében
Nsgykentais, május It | köribe tartozó rendezésen la közre-
Ltpunk mai uimának mái helyin hivatni! egyházi férfiú tolla vá-l,Mol a ZalaI UJsdg-tuk, ennek a Keulhelyen gyártott kanizaal hélfü lapnak Bangha Béla ellen Intézett Urohanátéra. Egyházi körök természetszerűleg mát izemjxintból bírálják el a támadást ét má* oldalról védik azt ki, éppen azért, minthogy a Zalai Ujtág bennünket ii érthető célzattal apoazfrofált, engedtették meg, hogy a magunk rétzéröl ml It reflektáljunk Urbán Oyula ujabb ellenünk irányuló attakjára.
Mindenekelőtt nem mond Igazat a Zalai Ujtág, mikor ízt állítja, hogy a Zalai Közlönyt bárki „tnlranzlgeni* kererztény lapnak titulálta volna. Nem mond Igazat akkor tem, mikor a .klerikális* jelzőt függeszti nevünk mellé. Btngha pá\'er semmi egyebet nem mondott az emlékezetei előadásában, ctak annyit, hogy a Zalai Közlöny megfelel a katolikus köve telményeknek. Ez pedig Ulán ciak nem megbélyegző a Zalai Közlönyre nézve?
TIz esztendő dia, amiről a jelen izerketztöiég felelhet, a Zalai Közlöny soha semmiféle Intranzlgens Álláspontot nem képviselt. Ezt Illenék tudnia annak az Urbán Oyulának, aki mtjdnem öt esztendőn át közvetlen közelből it tapasztalhatta a Zalai Közlönynek azt a törekvését, hogy becsülettel és a közérdek mindenek felett való tűiével álljon t vd tos felekezeti békttségének szolgálatában. Hogy a felekezeti egyetértés társadalmi és politikai (még pedig ugy országos, mint várospolitikai) téren ebben a városban a legvehemensebb harcok idején sem bomlott meg, az az utolsó Uz év jajlá-•ábtn elvitathatatlanul a Zslai Közlöny mindig higgadt és tárgyilagos álláspontjának Is köszönhetö. Vallási viszálykodások magva csak azóta csírázik ebben a városban, amióta Urbán Oyula ergerberger-felfuj-ktkkal és a Bangha-kirohanásokkal és minden egyéb tendenciával tgyek-"lk ékel verni a város társadalma csak azért, hogy ebből magd-nak anyagi hasznot szerezzen.
Félre nem érthető célzással (hisz hatonlóról még soha rtem veti tudomást!) odabiggyesztette kirohanása vegére, hogy a számára ominózus Bangha-esten .verseivel szerepelt a helyi napilap felelős szerkesztője it". Hál ha Urbán Oyula azt hltzi, hogy a .helyi napilap felelői szer-ketitöjét" kényelmetlen megvllágl-rUb* helyezte, ugy téved. .Mert a ™yl napilap telelő! szerkesztője" minden valláthoz tartozó egyetület " rendezét műsorán Igen tokszor .•zerepelt a verteivel", külön meg-tiszteltetésnek vette léhát és veszi mindenkor, ha a saját vallása ttgy-
mflködhetik. .A helyi napilap fele-löt szerkesztőjét" L i. ezideig még tem az lfjumunkátok szakszervezete, tem rendőrileg betiltott kártyaklu-bok nem hívták meg .tzereplétre" (mini ahogyan állítólag, de be nem bizonyítottan, i helyi hetilap felelőt szerkesztőjét meghívták) s ha meghívnák is, ezeknek s meghívását aligha fogadná el.
.A helyi napilap felelős szerkesztője" éppen ugy nem szégyenít a saját vallálát, mint ahogyan minden Időben a legmesszebbmenöleg tiszteletben Isrtotta, tartja és tolls minden ere|ével tiszteletben tarlatja a mátok vallását.
Hogy pedig Urbán Oyulának menynyire nem meggyőzödét, hanem puszta érdek dolga a vallási ügyekben való állátfoglalát, annak illusztrálására álljon Ut a kővetkező épületes történet.
Urbán Oyula, mikor sz emléke zetes ergerberger-ügyében s lova giat eljárás során öt diszkvalifikálták, .a helyi napilap felelős szerkesztőjét" bíróság elé állította. .A helyi napilap felelőt izerketztöje\'
itt bizonyítani kívánta, hogy Urbán Oyulát felpofozták és ezért nem vett elégtételt. Az egyik bírósági tárgyalás során áltslános meglepetésre kiderüli, hogy Urbán Qyuls .katolikus meggyőződésének" mártírja, hogy te hit az ö szavaival éljünk: intranzigeniül és klerikálisul katolikus", mert hiszen sz állítólagos pofont is a katolikus-voltáért kapta. Urbán Oyula ugyanis a szóbanforgó tárgysláson a tőle megszokott teatrá-lls pózban kiállt a bíróság dé és elmondta, hogy a májusi bodljkl zarándoklat alkalmával iz énekelve elvonuló búcsútokat nézték két zsidó vallású asszony és egy zsidó val-lásu leány táriaiágában. A leány valami sértő megjegyzést tett a búcsútokra.
— Én kérem, biró ur, — igy szóll Urbán — katolikus ember vagyok i bár bigott nem vigyok, mélysége! lelháborodátomban azt mondtam a lánynak: Jgy ctak egy neveletlen rüfke beszélhet."
Erre történt, ami történt.
Aki elég okos hozzá, meg ezek után, hogy Urbán Oyulának ml a meggyőződése.
Ahhoz már nem kell túlságosan okosnak lenni, hogy az ember minden esetben tisztán és teljes biztonsággal lássa, hogy Urbán Oyulának mikor milyen érdeke diktálta a gyöződésel változtatását.
mwwwwvmwwvimimmwmimm
Visszavonták az alsólendval petíciót
Választás lesz dr. Csák Károly tpegQjrfllt kerületében
Zsüaegerazeg, május 12 Pesthy Pál dr„ volt Igazságügyi miniszter, az egységespárt elnöke levelet intézett néhai Csák Károly alsólendvsi pártjának vezetőségéhez ét közölte, hogy Némelhy Vilmos dr. visszavonta a petíciót, igy a közigazgatási bíróság megizflnteti az eljárást.
Rövidesen tehát uj válatztái lesz az alsólendval kerületben, ahová ujabban egyre érkeznek le Budapestről a különböző politikai pártok plonlerjai.
— Bérmaruhákra finom ét olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy választék Singer divatáru házban.
A njjjjr szenzációin!
SINGER
divaté ruház
a magyar crepdechinek árát mélyen leszállította.
Óriási választék az összes divatszinekben.
Nyári divatkülflnlefességek nagy választékban.
MEGHÍVÓI
Van szerencsém a tisztelt közönség aibes tudomására hoxnL hogy pQnkted vatárstp
(rossz Idő etetési, ptto-kösd hétfőn) Magyarutca 95. stára alatt
korcsmámban
táncmulatságot
rendezek.
<r. BalépMII
. - jó ételekről,
B. pártfogást kér
órakor, nlnos.
italokról, pontot Idától-gáláiról és Jó zenéról gondoskodva van.
IMészáros Pál
Holtra ferte az édesapját
Nagykanizsa málna lt Nincs elítélendő bb bűn annál, mint amikor egy\' gyermek kezet emel a szüleire. Erre a tettre nincs mentség, nincs enyhítő körülmény, mert a legnagyobb háládatlanság azokkal izemben, akiknek az életünket kötzönhetjűk.
Ezek közé a bűnösök közé tartozik Varga litván kapoakercaztwi fiatal gazdálkodó, *U együtt lakott, de tehogytem tudott megtérni öreg édesapjával. Néhány nappal ezelőtt komoly összetűzés támadt az apa és Hu között, melynek hevében Varga István egy bottal addig ütötte az édesapját, mig az véresen, eszméletlenül összeesett. Az öreg Varga Oyörgyöt ágyba fektették, de könyörtelen fia nem hivatott orvod hozzá. A szerencsétlen ember bek-halt sérüléseibe. Varga Istvánt letartóztatták.
leitat kifosztottak egy trafikot
A kanizsai sorozatot betörések ujabb eseménye
Nagykanizsa, májas U Az újságírónak szinte unalmassá válik már a kötelessége, amikor he-tenkint legalább két-három betörésről kell beszámolnis.
Csütörtökre virradóra ismét betörök garázdálkodtak Nagykanizsán. Ez alkalommal a Király-utcát szemelték U működésűk szlnbelyéfll, ahol Tóth Ferenc trafikját fontolták ki. A tettetek álkulct teglttégével nyitották kl a lakatot él íz üzletajtót it. Az összes finomabb dohányokat, cigarettákat és pipákat magukkal vitték. Nem hagyták ott a bélyegeket, levelezőlapokat és dga-rettahüvetyeket sem. Szerencse, hogy az üzlet biztosítva volt ét igy az 520 pengős kár megtétül.
A legújabb kanizsai betörésben talán az egydlen emlitésreméltó momentum, hogy a betörök, távozásuk alkalmával ujbál lelakatolták az üzletet.
A rendőrség azonnal megindította a nyomozást.
ZAUU KÖZLÖNY
Rendet kell teremteni végre ■ nagykanimi piacon I
Igen tisztelt Szerkesztő Url
Mi Uilutzonyok, akik mindennap arra vagyunk kényszerítve, hogy a piacon szerezzük be élelmi szükségleteinket és mindaz! ami \'ezzel Jár, egy Idő óla sajnálattal kell tapasztal nunk, hogy ha valamit venni akarunk, akkor korén reggel kell mennünk, mert ha 8 óra tájban megyünk, rendesen már csaJc másod kézből kapjuk az élelmicikkeket, baromfit, tejtermékeket. A kofák addigra már lendesen megvették, amit meg lebelelt venni é» nekünk már cuk közvetllő kézből lehet vásárolnunk Azt mondják, hogy azt a trükköt alkalmazzák, hogy az írni elébb veszik meg a vidékiektől, falusiaktól, de a pénzt csak 9 irt után adják át nekik, ily módon nyugodtan hivatkozhatnak arra, hogy ók caak 9 után .vetlek* a faluslaktól.
Nem szórványos jelenségről van Mt szó, az! nem is hoznók szóba, rendszerről, amin feltétlenül segíteni kell. Kérjük a Polgármester Unt, a Zalai Közlöny nyilvánosságán át, hogy az 0 Ismert erélyes kezével teremtsen végre rendet a piaci dzsungelben éa szereizen érvény! annak a szabálynak, hogy 9 óra előtt kofa nem vásárolhat i vidéki termelőktől.
Elvégre ml, háziasszonyok, a mai WHÜlmények . között nem leheljük meg azt, hogy másod éa harmadkézből vásároljunk, akkor, amikor a ma háztartásában minden fillér differál.
Rendet lessék teremteni végre a nagykanizsai piacon, ahová még más városokból, tőt a jugoszláv vasutasok Is elvltznek tőlünk mindent, mert itt szerzik be élclmiszertiük-ségleteiket.
Véleményünk szerint akkor volna a rend a piacon teljes eréllyel biz-totiihaló, ha — mint régen — a városi közeg mellett rendőrőrszem Is ügyelne a piac rendjére. Vagy pedig tessék a pltci közegek számát szaporítani.
Hltzük, hogy ezúton a polgármester Urboz juttatott panaszaink mielőbb gyökerea orvot lát fognak találni, mint mér annyiszor sikerült ex a Zalai Közlöny nyilvánosság utján. Fogadja Szerkesztő Uram kérésem meghallgatásáért dőre is hálás köszönetemet.
Dr. B.-nt
Harmincnyolc év óta világit a Franz-malom
Korkép Nagykanlzta várót világításának mattjából
ezt a nagyszerűen koncipiál! terveli Meg kellett győzni a város vezetőjét, Babochay Oyörgy polgármestert arról a nagy haszonról,, amely ebből l nagy válla<a!ból a városra háramlik,
Nagykanizsa, május X!
Hovatovább 40 éve mult el annak, hogy Nagykanizsa város közönsége a Transdanubla jogelődjével, a Franz Lajos és Fial céggel villamos áramnak köz- és magánvilágltás, valamint erőátvitel céljaira való előállítására szerződött (1892 nov. 18)
Nagykanlisa, mint rendezett tanácsú város, ipari vállalatok előmozdítása tekintetében 1890 lg meglehetősen tartózkodó volt. Inkább a szerény, de biztosan hasznot hajló kaszárnyaépitkezétekie Irányította figyelmét, mint Ipari vállalatokra. A gyáripar eszméjének akkoiiban még kevés rezonánciája voll. 1890-ben azonban a gyárépítés gondolatának valóra válása érlelődött meg és néhány vállslkozó nagy lendülettel, de egyúttal nagy kockázattal fogott hozzá a gyáripar létesítéséhez.
Nc felejtsük el, hogy Baross Oábor volt abban az Időben a kereskedelmi miniszter, aki a magyar Iparért küzdött vasakaratának minden energiá|ávjl. Ez az áramlat magyarázata annak Is, hogy a 90 es évek elején épül a Welser J. C. gépgyáré és vasöntődéje, egy évvel később a Merkur-gyir, 1893-ban létesül a nagyszabású Sörfőző ts Maláta gyár és végül a nagykanizsai gőzmalomra, amely ott dlaztelenke-dett a Király-utca végében, került a sor. Ez a gőzmalom egy társaság tulajdona volt, néha pár hé!lg üzemben volt, de többnyire csendben szünetelt. Ez volt a helyzet az 1892-lk évben.
A kanizsai ügyvédi kar agilis, éleseszO, körültekintő és 1 nagyfor-galmu ügyvédi irodával rendelkező tag|ának, dr. Rothschild Simu figyelmét is megragadta a gyáriparalapl-tási mozgalom. Volt egy kliense, Idősebb Franz Lajos, malomtulajdonos Lelbnltzben és Marburgban (Maribot), akinek vállalatai a malomipart egész Stájerországban uralták és voltak Kanizsa városának petróleumlámpákkal világított ulcál Is, persze a magán világításban is a petróleum volt ax ur.
Dr. Rothschild Samu mint reál-politikus ugy gondolkozott,, hogy van Nagykanizsának szünetelő malma, balkáni utcai világítása és van nekf egy szolid, nagyvagyonu malomtulajdonos kliense; hátba ennek a kliensnek érdeklődését a nagykanizsai rom-malom Iránt fai tehetne kelleni, sőt arra ráblml öt, hogy ezt a malmot megvegye, -400 lóerejü géppel felszerelje és a malom részére megszerezze a köz- és magánvilágltás kizárólagos jogát?
De mennyi minden előzte meg
meg kellett győzni a végtelenül bizalmatlan vállalkozót a vállalat jövedelmezőségéről és meg kellett küldeni az u|ltásokkal szemben bi-zalmatlankodó 200 tagból álló képviselőtestülettel és avval a sok irigykedő emberrel, akik a vállalat létesítése mögött az óriási nagy províziót (persze, csak képzeletben) szimatolták Ét ez a vasakaratu, éleslátású ügyvéd legyőzte a leküzdhetetlennek lálszó akadályokat. Tanulmányútra Indult
Trlent (Trento) Uro\'l várotnak villamos világítást szolgáltató üzemét alaposan tanulmányozta. Alkalmi jogi társával, Rapoch Qyula ügyvéddel bejárta Berlint, hogy tanácsot kérjen az ottani, Siemens és Schuckert cégtől és a\'jó Isten ludja, még milyen vlltghirü vállalatoktól. És mikor már sok száz adat és számítás birtokában volt, csak akkor adta be kliense, Franz Lajos nevében kérvényét a városhoz. A tanács a feltételeket elfogadhatónak találta és a közgyűlés felhatalmazása alap-Ián a szerződést a Franz céggel 1892. évi november hó 18-án megkötötte.
E szerződét birtokában Franz Lajos hozzáfoghatott a malom újjáépítéséhez. A hatalmas gépház, amely, sajnos, magában a malomban foglalt el nagy teret, a Dunán-tul egyik technikai látványossága volt.
Másfél évig tartott az építkezés és szerelés. 1894. junius 22-én mutatták be Nagykanizsa város közönségének a világítást. A motorikus erőt nem a malomnak 400 lóerejü gőzgépe szolgáltatta, hanem a Strém-hiz udvarán felállított gőz-gép.
Akik szemtanul voltak annak a próbavitágításnak, megerősíthetik azt az állítást, hogy a Fő-uton az iv-lámpáktól árasztott fényben kényelmesen és szemerOltetés nélkül lehetett újságot olvasni.
1894. julius 1-én szolgáltatta a Franz-cég először a közvilágítási. Ezzel végeszakadt a petroleumvllá-gitásnak és kezdődött a világítási technikának egy uj korszaka.
Más eszmék kelnek most az emberek agyából, mint 40 évvel ezelőtt. Ha nem Is rostzabbak, de talán nem is |obbak az előbbieknél. .Emlékeztünk a régiekről I*
Dr. Villányi Henriit
1932 málut 1a
LEGSZEBB
LEGOLCSÓBB
LEGDIVATOSABB
■Nöil
KALAPOK
már
4.- P-töl
kezdve
BRÓNYAIL.
nől-éaférfikalap üzletében HORTHY MIKLÓS.UT
6.
A lengyeltóti rablógyilkos
büntetését a tábla helybenhagyta Pécs, május 12 A tábla ma tárgyalta Szabó Kálmán lengyeltóti szabómester rablógyilkos bűnügyéi, aki tavaly decemberében meggyilkolta • 67 évet özvegy Simák Jánosné trafikoanöt. A kaposvári törvényszék Szabó Kálmánt gyilkosság és rablás büntetle miatt életfogytiglani fegyházra ítélte.
A pécsi Ítélőtábla hosszai tanácskozás után jóváhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. A védő semmiségi panaszt jelentett be, az ügyész szigorítást kért.
Bárdos Remlg főapát meghalt
Balatonfüred, május 12 Bárdos Remlg pannonhalmi főapát ma délután fél 2 órakor Balatonfüreden hirtelen meghalt. Szobájában ülve levélírás közben hall meg.
Az Angol Bank leszállította kamatlábét
London, május 12 Az Angol Bank mai ülésén a bankkamallábat 8 százalékról 2 ét fél százalékra szállította le.
Héviifürdő
legforgalmasabb helyén, a Friedrich \' szállóval szemben
250a-öl telek cladő
Kisgazda és Kisiparos Takarék pénztár R. T., Kaposvár.
m
Selyem harisnyák, gyermek zoknik, férfi- és n6i fehórnemüek legolcsóbban
PUPJjDivatcsarnokban
lMj. május 13.
napi hírek
napirend
Május 13, pántak
gémet kilollkttt: Szervác Protestáns:
Szerv*- Ur.: 1|« hó T.

Városi MntMm éa Könyvtár nyitva oUtflrtóWa <« vasárnap deklött 10-161 I) diélt.
nr6nsiertért éjjeli nolgátat: • ,Mi\'i»- KWIy-ulC* « az
i, 1 klsksnlssat gyogyizertir.
Oöitüidó nyitva reggel 8 órától eete a óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egfez nap nőknek). Tel. I—13.
\'— Az alispán Budapesten. Bődy Zoliin aliapán hlvatalo* ügyekben Budapestre utazóit A fővárosban résztvesz az uj|ászervezett Balatoni Inléiő Bizottság első ülésén, továbbá löbb mlnhztériumban jár el. — Srombaton Oyimirey Qyörgy főispán és Bődy Zoltán allsptn Balatonfüredre ulaznak, ahol résztvesuiek az orvosi hét befelező gyűlésén*
- A polgármester a jövö héten érkezik vissza Pécsről. M-glrluk, hogy dr. Krdtky litván polgármester egészségi állapotának felülvizsgáltatása végeit néhány napi tartózkodásra Pécsre utazott Értesülésünk szerint ■ polgármester a Jövö hét elején visszaérkezik tzékvároiába.
- Személyi hlr. Dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyeltes budapesti hivatalos útjáról szerdán este visszaérkezett és csütörtök délelőtt átvette hivatala vezetését.
- Áthelyezés. A földművelésügyi miniszter SurJánszky Kilmán erdő tanácsost, a kaposvári erdófelügyelő-tég vezetőjét, hasonló minőségben Zalaegerszegre helyeste át,
- Halálozás. Csütörtök délután temették el nagy részvét mellett Zapletál Simon fodrászmester édesanyját, özvegy Zapletál Ignácné sz. harst Hedviget. Az elhunyt közbeesőiéinek örvendett és Jóizlvéröl voll köziimett. A temetési szertartást ír. Wtnkter Ernő försbbl és Ábtámo-vlcs Márk főkántor végezték.
- Nem Gond az Öltözködés, mtrt a SchBtz Áruház női kon Itkció osztályán a legszebb tavaszi ts nyári ruhák, a legdlvatoiabb kivitelben s a legolcsóbb árakon kap-hatók.
- Az Izr. Leányegylet fagylaltdélutánja. A nagykanizsai Izraelita Jótékony Leányegylet máJuj,-26-án délután 5 órakor, a Centrál kerthelyiségében táncos fagylalt-délutánt rendez.
Időlárti
A naiykanltael meteorológiai ma|-"syeló (elentéeeki Cstltó tókön a M ntrstkkt : Rtggel I ólakor +7 J, délután 1 fr\'ko\' + 68, esté 9 órakor +1M.
PcIMul: Reggel tUzle, délben ée eete ltíhöa égboltozat.
SUUrdny: Reggel uélciend, délber északnyugat, este északi síéi.
(Éjuakal rMUjtítnUtí A Salaanlá-sUt latént lalutl ut. 10 irm-\'1 Malyeaklat klaalsh aai »alé-
zalai közlöny
Pünkösd hétféléig lehet a Nemzetközi Vásár kedvezményeivel Budapestre ntazni
Milliós exportüzleteket kötöttek ezldén a vásáron
Csodálatos, hogy az idei Nemzetközi Vásár hogyan tud dacolni rossz gazdasági viszonyokkal, rossz idő-járással és általános pénztelenséggel. Világszerte pang az ipar, ide mégis csupa uj gyártmányt raktak kl meglepőgazdagságban világszerte összezsugorodott a kereskedelem, itt mégis százezerpengős Üzleteket kötnek; alig van pénz, ide mégis eljönnek az emberek csodálkozni, vásárolni és tanulni.
De nemcsak a pestlek jönnek. Jönnek ezrével, tízezrével a vidékiek és a külföldiek is Budapestre. Mindenki örvendezve állapítja meg, hogy a pengő belső vásárlóereje milyen nagy, s hogy a világ egyetlen fővárosában sincs akkora olcsóság, mint Itten. Ennek tudható be, továbbá annak, hogy a Magyar Nemzell Bank a zárolt pengőbetétekből 10 milliói oldott fel a vásár céljaira, hogy például angol kereskedők 20 ezer font magyar szalonnát vásárollak De hatalmas összegekéri vásároltak a külföldiek textilárut, gépárukat, konzerveket ; a törökországi Samsun város uj vlzmütelepc részére itt rendelte meg szivattyútelepének berendezését, Ugy hogy már eddig is sok milliós üzleteket kötöttek a vásáron. Megengedte a Magyar Nemzeti Bank a Készáru-nyersaru kompenzációs üzletek kötését Is s ennek keretében — például — egyetlen tételben sokezer pár tornacipőt adtak el nyers-gumml ellenében.
Eddig mái löbb. mint háromszáz-
ezer ember nézte meg a vásárt, de az Igazi nagy vándorlást a pünkösdi ünnepekre várják. Ezt a kellős ünnepet olyankor is szívesen töltik Budapesten a vidékiek és külföldiek, ha nem esik össze a vásárral. Most a vásdrlgazolvány 50 % os vasúti kedvezményelvet pünkösd hétfőjének* déli 12 órájáig lehet Budapestre érkezni
Olyan uj, olyan nagy ez a vásár, hogy messze kimagaslik még az idei más hasonló külföldi vásárok közül is. Hogy csinálták ezt, hogyan tudták összehozni ezt a bámulatos kiállítást, szinte meg sem lehet érteni. Aki azonban tudja, hogy kwek egy esztendeje kezdték meg a vásár megszervezését s aki tudja, hogy minden magyar iparos, gyáros és kereskedő és minden magyar ember hosszu-hosszu hónapok óta lelkesen készült erre a vásárra, az megérti a gazdasági válsággal, a pénztelenséggel, sőt még a rossz időjárással is dacoló hatalmas sikert. És ebben magyarázatot kap az is, hogy miért olyan teljes, ez az egész Ipart, kereskedelmet, népművészetet, háziipart söl még a mezőgazdasági termelési Is felölelő vásár.
A Budapesti Nemzetközi Vásár május 16 án este 7 órakor zárul. Visszavonhatatlanul. A vásárlgazol-ványok tulajdonosai május 21-ig maradhatnak Budapesten, mert a vasúti kedvezmények e napon éjfélkor érnek véget. («•)
Autó és motorkerékpár karambol a Csengery-utcában
Nagykanlxsa, májua 12 CiCtlOrlökOn délelölt 9 órakor mo-torkerékpir-autó karambol történt a Ciengery-u\'cai izraelita elemi iskola közelében
Szegő Jenő nagykanizsai bérautó-tulajdonos a Ciengery-utcán Jött megengedett sebességgel a városba, amikor a Zrínyi Miklós-utca keresztezésénél váratlanul összetalálkozott a főposta felől motorkerékpáro i jövő Szántó Lajos városi u\'.lelűgyeiővel Szegő Jenő sz utolió pillanatban, nem törődve azzal, hogy esetleg az autójával együtt felborul, félrevágta a volánt, a faraló autó hátulsó sár-hányója elkapta az ulleiügyelöt, akit hatalmai ívben leröpitett a motorkerékpárjáról, de nagyobb baj szerencsére nem történt. Szántó Lajos csupán kisebb horzsolásokat szenvedett, Szegő auló|ának pedig a •árhányója rongálódott meg.
A izerenciés kimenetelű karambol ügyében eljárást indítóit a rendőriég.
— Utazási kedvezmények. A DSzA Vasuttársasé< igazgatósága a Hadirokkantak, HadlOz vegyek él Hadiárvák Országos Nemzell Szövetsége fHons\') részéie Budapesten 1932. ma|us 28 án tartandó évi rendes közgyűlés és 29 én tartandó zászlószentelés! ünnepség alkalmával valamennyi állomásról Budapestre 33\'/a-os menetdijkedvezményt engedélyezett. At odautazás 1932. májúi hó 25. és 29 én, a vlsirautazái május hó 28 án és (untui hó l-én tehető meg. — A DSzA Vasúttársaság igazgatósága a Bariban tartandó keleti vásár igazgatósága Illetve Olasz Magyar Kereskedelmi Kamara által, Bariban 1932 szeptember hó 6-tól 21-lg tartandó keleti nemzetközi vásárra valamennyi állomásról Murakeresztur o. h. ill. Gyékényesen át 33°/e-os menetkedvezményi engedélyezeit. Az odoulazás a látogatókra nézve 1932 szeptember 4 tol 23-ig, a kiállítókra nézve szeptember hó l-löl 30-lg, a visszautazás a látogatókra nézve szeptember 4-től 23-ig, a kiállítókra nézve szeptember 1-töl 30-ig tehető meg. Az állomásfőnök.
— Divatos női és férfi fehérnemű, anyagok érkeztek Singer divatáruházába.
Ha szsrstl áa félti ruháit
festesse, I tisztítássá
"PÁCCSICSn*
■aqykahizsAn.
Elsőrendű saaklsmere/ek.
HGYEH
kapja a
Zalai Közlönyt
Jöv^ W elsejéig,
h« most
A pedagógiai szemináriumok
sorozatában a harmadik Picsán zajlott le szerdáu. Az elemi Iskola dísztermébe gyűli messze vidék Unlió-sága. A 7 előadás közül az egyiket nagykanizsai tanító, Ortatay Qyula tartotta, aki a rajztanítás módszerétől értekezett. A nagy pedagógiai értékű széles szak-műveltségre valló elöadái különös figyelmet kelteti a szeminárium gazdag műsorán. Landl Ferenc pacial Igazgató a tanítási egységek keiesztűlvlteléről unott gondosan felépített, érdekes előadást Ugyancsak Landl igazgató agilitása hozta létre azt a nagyszerűen elrendezett és sok szép eredmény mellett tanúskodó rajz éa kézimunka kiállítást amelyen a kOr-zetbeli Iskolák enemű termésűk ixine-avát mutatták be a szeminárium nyilvánosságának. \'
— Részleges áram-szünet Pénteken, szombaton és kedden a távbeszélő-huzalokat cseréli át a posta egyes kanizsai utvonalakon. Mig esek a munkálatok folynak, addig ezeken a napokon reggel 8 lói délután 5 óráig a világítási vezetékben is áramszünet lesz a következő utvonalakon: a Hunyadi-utcától az Eötvös-tér és Teieky-ut Jobboldalán, a Széchenyitér keleti és északi oldalán és a Pö-uton a Nemzeti Banktól a L-.it-ner-házig.
— De elegáns vagy Mandkámt Ne csodálkozz, Schütznél készen vettem a ruhát I
— Szabadlábra helyezték az 0reglaki gyilkos férj bűntársait Megírtuk, hogy a csendőrség őrizetbe vette Jeroschák Lajos gazdasági alkalmazottat és feleségét, valamint Lika Géza és Jáger György uradalmi alkalmazottakat, mert közreműködtek abban, hogy Jeroschák agyonüthesse a felesége udvarlóját. A kaposvári vizsgálóbíró most a gyilkol férj kivételével az Összes gyanuiitottakat szabadlábtabelyezle.
\'== Kabátvevöknek 1 Tekintettel az előrehaladott szezonra, a mai naptól kezdve nagy kedvezményt nyújt Singer dlvatáruház. Jó atkalo.n I
ZALAI KÖZLÖNY
Az utcán letépték egy gyer-nek nyakéról az aranyláncot
Nagykanlzaa, május 12
Tegnap lortént Nagykanliaán, egyik fOull üzlet elölt. A boltajtó közelében az utcán álldogál! a tulajdonol 4 éves kislánya. Egyszer csak megállt elölte egy nagyobb, 8—10 éves leány és beszélgetni kezdett az aprósággal. Rövidesen a leány a gyermek nyakához kapott, leakasztotta róla az aranyláncát a rajta tOggö kis medaillonnal együtt éa az alca forgatagában kereket - oldott. Felkutatására megtették az Intézkedéseket. _
- Május 17-lg kedvezményes árakon vásárolhat a SchOtz Áruházban.
— Anrakönyviairek. Nagykanizsán a mult héten 14 gyermek uSfelell, 7 Hu éa 7 leány: Urbán Oyula hírlapíró éa WllheimMargltnak rk fin. Ars Oyttrgy vasúti kalauz éa Gödinek Máriának rk. leánya. Páternoszter Jenő clpészmnster éa Czömpöl Máriának rk. leánya. Der-vsllcs György földtn és Bedenek Annának rk. Ila, Nagy UJoa távlrdamunkáa ós Mllel Máriának rk. tia, Kiss Tivadar magántisztviselő én Németh Erzsébetnek rk. Ha. Horváth Jánoe napazámoa ée Márkus Annának rk. leánya, ZJatolozkl Jánoe hentes ée mészáros éa Kis Katalinnak rk. tla. Hnleoz Józset napazámoa éa Kis Teréziának rk. leánya, Radlca József cementöntő tanonc es Horváth Teréziának rk. fia. Varga látván napszámos és Pál Rozáliának rk. leánya, Czlgány Ferenc stltóeegéd ée Klauc Mártának rk. tla, Vanceura György cipészsegéd éa Szarka Amáliának rk. leánya. Házasságon ktvUt aztlletett 1 leány. — Halúloiát IS törltnl Va|da Ferenoné Tótb Viktória rk. 42 óvea, Gödinek Juliánná rk. 2 hónapos, Flum-bort Józset Attila rk. 2 hónapos, ö»v. Baranyai Oézáné Bakace Jul ánna rk. 6fi évea, özv. Bernateln Jánosné Kotort Juliánná városi szegény rk 97 évea, Sárkösy Terézia fdarersereekedő rk. Itt évea. Hfrech Ede olpész Izr. 68 évea, Kaszás Lidiit re!. 74 éves (Szepetnek), Mlbalecs Jóiaet töldm. rk. 52 éves. Váradl Gáborné Horváth Anna nőlfod-rász-segéd rk. 29 éves, Inotay lJl«zlóné BedÓ Terézia ref. 411 éves. Antal Jó-laetaé Harmadát Márta rk. 18 éves (Magsad puszla). Rlmon Anna varrónő ret. 86 évea (Nemeedéd), Horváth Ferenc nrad. cseléd rk. 26 éves tNagytakos), Nyers István rk 4 napos (Bsfatonbe-rény). — Hizaudgot k/Httt 4 pár: Málés József töldm. és Szolár Katalin rk, Tóth Lajos kovácssegéd és Balázs Márta rk.. Szabó Józant töldm. és Auer Katalin rk., Bencze Géza töldm. éa Molnár Anna rk.
—« Botort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsttin bútoráruházban vásárolhat I Horthy Mikiós-ut 4.
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántal máknál kitűnő hatású.
Kajkaté alatta ftszartzlellwa.
NrsfcUr: WEISI ItÓtt, Naiykaalzaa ■káli atss 84. Tslafos 810.
a
SPORTÉLET
Labdarugó bajnokságok állása
Délnyugotl alosztály:
1832. május 8-án :
1. NTE 19 13 -> 4 44: 10 2H
2. PVSK 18 12 4 2 52 24 28
3. PEAC IH 10 3 b 29 17 23
4. D. Voge 18 II 4 5 22 24 22
5. VAC 18 11 3 I) 28 24 21
8. DTPAC 19 7 6 0 21 18 20
7. SzAK 18 7 4 5 27 32 18
8 KRSC 17 7 3 7 26 25 17
9. KTMB 19 6 4 9 28 99 16
10. P8C 18 6 4 8 16 41 18
11. PAC 18 5 1 12 15 ál 11
12. KPAC 22 — — 22 3 7 —
Nagykanizsai leventebajnokság
I. osztály:
1. Zrínyi II 8 1 2 32:18 17
2. KA08z 10 7 2 1 25:18 16 8. 13 Bocskay FC tl 4 3 4 20:20 lt 4. Barakk FC 10 5 1 4 16:16 11 6. Ékszerész 113 17 16:23 7
6, Klskanlzaal !„ 18 2 3 5 14:24 7
7. Teleki 11 1 3 7 11:24 5
II. osztály:
1. Bástya
2. Hunyndl 8. Egyetértés 4. Kossuth
6. Törekvés
8 tl — 2 ao:« 12
8 6 — 2 21:5 12
8 B - 2 2l:fl 12
8 2 - 4 4:26 4
8--8 1:94 0
(Az első oszlop a látszott mérkőzések számát, 2-1 k győzelmet, 8-lk döntetlent, 4-tk vereséget, ft-lk gólarányt 6-ik pontszámot tUnteU tel.)
fiatja: Misalai lyMtfa éa UyUaái Vállalat, lagvkaiizsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
saa tatofaa ■ NaDfcaatass A sa.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
öorío Htfndoniitl
Gallé rtiaztitéaban vezetI
Wljliifoit 8. Mi 11
Közgazdaság
Pária 20-17, London 1879, Newyork 51112, BrUssel 7l*82>/>, Milano 26-35, Madrid 41\'30l Amaterdani 207 30, Berlin 12195, Wien ——, Szófia MO, Prága 15-19, Varsó 9739, Budapest Belgrád 9-05, Bukarest 3*06.
Ttméayttssta
Buza tv. és dt. 25—20flll. olcsóbb, rozs változatlan.
Buza ttacav. 77-es 1219—1260, 78-aa 1230-12-70, 79-es 1249-1290, 80-aa 1295—13-00, dunánt. 77-es 1219—1230, 78-as 12 0-1245, 79-aa 1249-12-60, 80-as 1255—1270, rozs 1415—14-25, Uk. árpa 18*00-16*25, zab 19-50—2050, tengert 16-55—16-69, korpa 1260-1290.
A leásott Baak tarlxa-áifalyiaal
VALUTÁK Angolt. 2100-21-40 Belga fr. 8025-8085 Csehk. 1698-17 08 Dánk. 114 00-115-00 Dinár 9110-1007 Dollár 570-50-973-90 Franda 12230-2250 Holl. 231-25-232 65 Zloty 6400-6490 Lel 3-46-3-96 Léva 4-06-419 Ura 29-30-2960 Márka I3flr70-13fl 60 Norvég I06*l0-I07*l0
Peseta -•--•-
Schlll. -•-•—
Sváldt. t W-70-111-40 Svéd k. 106 80-10680
DEVIZ/Uf AmsL 23145-23265 Belgrád 1003-10-13 Beriln 139-80-136 60 Brüsael 80-35-8081 Bukarest 3-41-3-49 Kopenh.l 14-2011900 London 2093-2113
Madrid -•--
Milano 29-40-29-60 Newy. 971-00-574-00 Oszló 10630-107-10 Pária 2233-22-47 Prága 16*96-17-04 Szófia 4-08-4-19 Stockh. 106 00-)06 80 Varsó 6410-64*50
Wlsn —*-*-
Zflrteh 11080-111-40
Wien dearlng árfolyama: 80.494.
Felhajtás 3646, eladatlan 170. — Elsőrendű 0*90—0*92, szedett 0*88—0*92, szedett közép 0*82—0*85, könnyű 0*70 -0*78, 1-sö randa öreg 0*82 0*84, ll-od rendo öreg 0*74-0*78, angol stlldó I. 082—OS6, szalonna nagyban 1*00—1*04, zsír 1*08— 114, bus 1*10—1*36, félserlés 1*10-1*22.
OI«
Csillár-vásár
Weinbergernél.
I
K tamanWBPIlb "" puhították volaa nyereg alatt a HZ OMiagyarDK tiuas, h« tudták volna. hogy^»0 fillérért négytogáaos skáást kapiak a Molnár étksidábsa,
isea ahol a Hull étkezde volt főszakácsa tóz.
1
Fotoamatörmunkék
kidolgozása
modarn villanyra barandaaatt
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhhráf
Olcsó árak ! .
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
apartflalat foto-oaztályában.
1982. málus iá.
APBÓHTFBOTÉSEI
Leszállítóit Vlteldllakért modem csukoli bérauták Kautmann Manónál rendel hetők. Tele Ion 167., éjjel 571. ,
Rl» golyóé csapénak aulóh<í"í^ciijf san olcsón Fort- S Pmdaonhoz Unnei Ullmann és Tólh vaskereskedésáben •
i 8 Járatú, nagyobb város közelében, oagy körzettel eladó. Julius I <„ átvehető. Villa Batatosssosás-lé* 1600
öl beültetett szőlővel, trillatelkek kedvező llzelésl leltétellel eladók, dm a kladéhln-talban. 3
lálksrstuést Jutányos áron vTlIa-lunk. Arssaath Bazár-udvar. 5
Két szoba koayhás lakás kiadó
utca ll/a.
Asztali- és fajborok
50 Uterenkint BS Ml kapható
lr. LIOHTSCHEfll korkereiketét,
tssr Csengery-at st.
torsára néző,, ktüflubeláralu szépen bútorozott szoba kiadó Fő ul 6. emeleten.
__2423
EgyUlsrea éa ttllllerea üres avagaket minden mennyiségben vesz az Esterházy benteaSzlet. .3436
Batlhyáayl-alca 1 az. alatt egy három-azobás laháa aug. l-re kiadó. Bővebbet Bcrgcr Lipótnál Caasgery-ut 7. 3431
Kát egyszobás, koayhás Iskásból és is-
I ál lóból á ló udvzri épület alarié Sugár ut 29. sz. Í409
Ha Hávlsts aaat, olöóiTvscsőiáí
hat: Herceg Esterházy Hasárugyár nagy-kanlzaal lerakatának hévízi llókjában Ri-kóczi-u. 20. Mozi épületében. 2419
Rlaáá elegánssá bútorosod szoba egy. vagy két ur részéra lllrdöszoba hinni-latiat Rozgoayl-ntcs 6. 6
Saép egyszobás lakás és egy bejáratú szoba Zriayl Miklós-u. 16.
kolon-3431
Fehér aelyeaptncal kutya elveszett, megtalálót kérem, Hoffmsnn Zrínyi Miklós utca 40. alalt lesdnl -1430
Kél szobás utcai hsfcáa sug. I re kiadó. Bővebbel Deák-tér 12 bó<kereskedés. 3429
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
Műtrágya-félék,
(kg-os mennyiségben is kapható termények, főzelékfélék és virágok műtrágyázására).
Oltóviaaz.
OyOmölcafa parmatazó-
sasrsk.
(Nosprasen, Tutokil, Arzola, Sultarol, Rézgál le stb.
Hernyóenyv-ayOrfl
(kuszórovarok és hangyák ellen)
Zsely féle "„Zala" magasnyomású háti, azóló- és gyDmölcsla permetezőgép. (Arai 40 p»ng6). Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
flsagkaraekedéaábcn
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon IX.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zaiai Károly).
Hirdetés.
Kovács Qúbor fakospusztai (Hahói község) lakós vegyeskereskedéséi megvettük. Az üzleti hitelezők követeléseiket 8 nap a\'alt dr. Kovács László ügyvédnél Nagykanizsa, Sugár ut 12 sz. a. jelentsék be, mert ezen az időponton tul a tartozásokért felelősséget nem vállalunk.
Zaorál József és neje sz. Tuboly Rozália 2424 v Fakospuszts.
72. évfolyam 108. uám
Nagykanizsa 1982. májtu 14, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Siakesstóség ét ktsdóhlvsisl: Pőut 3. Mim. Keszthelyi Sókkiadóhlvstsl ■ Kossutb-ntca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoi
EWIuléal ára: egy hóra t peugó ai Szerkesztőségi éi idsdóhlvsUII leltloo:
■0 fillér >8. sz
Páratlanul álló ősleletre bukkantak Borsodmegyében
Miskolc, május 18 (Éjszakai rádiójelentés) Dancza jínoB barlangkutató a borsodmegyei
Cserépjő község bon levő Subalyukbarlangban az emberi történetben páratlanul álló ősleletre bukkant.
Megtalálta egy 40-80.000 évvel ezelőtti ősember csontmaradványát, aki az első s második jégkorszak között éli.
n1"\'....."\'....................................-l^tYvinvinnniVLrvLn)tnmm^ain.i"j,j
Megtalálták Clndbergf} gyermekének borstalmasan megcsonkított holttestét
A merénylők ártatlan áldozatukat valószínűleg kalapáccsal verték agyon — A kis holttest két hónap óta hevert az erdóben — A rendőrség hajtóvadászatot Indított a gyilkosok után
Hewyork, május 13 Undbergh ezredes gyermekéi az eddigi megállapítás szerint valószínűleg kalapáccsal UlOllék agyon. Undbergh a megtalilisról szóló hlr vélele uián a helyszínre sietell és a holttestben felismerte kisfiát. A holttestet borzalmasan megcsonkították. A kit szeme is a ballába hiányzik. A holttest már körülbe-
lül kél hónapja heverhetett az erdőben és erősen feloszlott állapotban voll.
Undbergh anyja a hlr hallatára súlyosan megbetegedett. Maga a gyermek anyja csodálatos lelki erővel fogadta a lesújtó hírt.
Az újságok esti különkiadásait a megindultságtól és felháborodástól reszkető tömeg szétkapkodta. A rend-
őrség most minden kíméletet félretéve teljes erővel nyomoz a gyilkosok után. Az ameilkal kongresszus az üggyel kapcsolatban haladéktalanul megkezdi annak a törvényjavaslatnak a tárgyalását, amely elrablott személyeknek egyik amerikai államból a másikba való átszállítását halálbüntetéssel sujt/a.


Károlyi i A kormány nom hajlandó az általános gazdasági moratórium kimondására
A költségvetést nagyobb mértékben sikerült leszorítani, mint a hogy gondolni lehetett volna — Peyer sértő kőzbeszólása erős vihart provokált a Házban — A szocialisták kivonultak az ülésteremből — A Ház elfogadta a költségvetést
A pénzügyminiszter agy félreértés miatt majdnem megvélt tárcájától
Budapest, május 13
Ma volt a képviselőházban a költségvetési vita ulolsó napja.
Az első szónok Andahdzy Kasnya Béla voll, aki azt hangoztatta, hogy Bethlen István gróf személye nem alkalmas arra, hogy a franciákkal tárgyalásokat folytasson.
Csizmadia András rámutatott arra, hogy a gazdáknak leginkább a küllőid! kölcsönökből származó kötelezettségek miatt árverezik el Ingatlanait.
Sándor Pál élesen bírálta a
Bethlen-kormány működését
Sándor Pál éles szavakkal bírálta « Bethlen-kormány 10 éves működtél. Kifogásolta, hogy Bethlen gróf minden elől elzárkózott, senkiik a tanácsit nem fogadta el. Az egységespirt tagjai sem merték elölte 8 helyzetet feltárni. Lehetetlenné Mttk, hogy az ellenzék tagjai a korminyzó elé jussanak és Igy a kormányzó teljesen el voll zárva az \'Henzékl politikusok Információja \'\'<"• Elismeri, hogy vollak Bethlen Utw4n 1 r<5lnak érdemel. Tisztakezfl "nőinek tartja Bethlen Istvánt, aki helálla azl, hogy tévedett, önmagát
buktatta
meg, de az is lény, hogy a
K^olylt csak Wrl, a hatalom
azonban tulajdonképen ma Is Bethlen kezében van.
Az ellenzéki képviseli mindenkor akadálytalanul juthatott a kormányzó elé
Szilágyi Lajos kijelentette, hogy mini ellenzéki képviseld mindenkor akadály nélkül járulhatott a kormányzó elé, ahol igen sok ellenzéki politikussal is találkozott. A kormányzó teljesen és tökéletesen tájékozódva van a magyar politikai viszonyok tekintetében. Kifogásolta ezután Bethlen István gróf lemondását, mert kötelessége lett volna a helyén maradni, hogy a nemzetet ebből a válságból kivezesse.
Eckhardl a koncentráció ellen
Eckhardl Tibor hangozta\')", hogy a helyzet romlik, exporlunk csökken, még pedig nagyobb mértékben, mint más országokban. A legutóbbi Időben éppen legfontosabb piacaink zárkóztak el előlünk, Igy Ausztria. Türelmetlenül követelnünk kell a gazdasági közeledés polilikáj.t Hangoztatta, hogy az ellenzéknek nem szabad a többségi párttal a közeledési keresnie. Határozati |avaslatot nyújtott bc, amelyben annak kimondását kérte, hogy
közpénztárból két helyen rendszeres Illetményt senki fel nem vehet
Határozati javaslatot nyújtott be arról, hogy báró Rubldó-ZIchy Iván londoni magyar kövei fizetéséből 25 pengői vonjanak le a vele való bizalmatlanság Jeléül, mert a revízió ügyét csak diszkreditálni és megcáfolni Iparkodik. ,
Szakács Andír kérte, hogy a kormány haladéktalanul jelentse ki a külföldi kölcsönök, szolgáltatásainak meghatározott Időre szóló felfüggesztését.
Budapeat, május 13 (Éjszakai rádiójeientés) Kun Béla a bankok működését kritizálta és határozati javaslatot terjesztett be a titkos választójog sürgős bevezetéséről. Kun Béla azt a kérdést Intézte a kormányhoz, Igaz-e, hogy a bankok csak azzal a kikötéssel adlak 40 millió kölcsönt a kormánynak, ha elejtik a földleherrendezésl ?
A miniszterelnök válasza
A felszólalásokra válaszolva, Károlyi Qyula gróf miniszterelnök hangoztatta, hogy a költségvetést nagyobb mértékben sikerült leszállítani, mini ahogy gondolni lehetett volna.
Legfájdalmasabb volt a tisztviselői fizetések lefaragása,
ez azonban még mindig jobb, mintha később — más országok mintájára — egyáltalán nem kaplak volna fizetést. A kormány célja, hogy munkaalkalmakat teremtsen, mert a munkanélküliek tegélyezése más országokban sem vált be.
Vihar
Peyer felszólalása nyomán
A miniszterelnök további szavai során Peyer Károly váratlanul közbekiáltod: Ilyen korlátoltságot egy miniszterelnöktől/ (Nagy vihar tőrt kl.) Az elnök Peyert a mentelmi. bizottság elé utasította, mire Peyer az elnök felé kiállja: Mikor ez a sötét alak elnököl, akkor mindig baj van I (Az elnök ismét a mentelmi elé utasítja Peyert, mire a szociáldemokraták a többBég .pfuj" kiállása közben elhagyták a termel.)
A miniszterelnök további szavaiban a mezőgazdasági munkások és a szociáldemokraták kapcsolatairól beszélt. Helytelenítette, hogy a szociáldemokraták, párisikerek kedvéért szitják az elégedetlenséget a mezőgazdasági munkások között Bejelentene, hogy azok a mezőgazdasági munkások, akik saját akaratukból nem vállalnak munkát, nem részesülnek a |Övó télen semmiféle segélyben. Bejelenlelte végül, hogy a kormány nem hajlandó az általános gazdasági moratórium kimondására, majd felszólítására a Ház elfogadta a költségvetési javaslatot.
A miniszter ellentéte dacéra elfogadott javaslat
Hollltscher Károly a mezőgazdasági szeszgyártás módosításira nyújtóit be javaslatot, amelyei Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter ellenzése dacára Is elfogadott a Ház.
A pénzügyminiszter erre váratlanul eltávozott, ami nagy meglepetést kellett.
Az ülés 10 órakor éri véget.
Elsimul a félreértés
Ölés után az a hlr terjedi el a parlament folyosóin, hogy
a pénzügyminiszter megválik a tárcájától.
Az egységespárl azonnal ülést tartott és egyhangú bizalmai szavazott a pénzügyminiszternek.
Az ülés végén érkezeit meg Károlyi miniszterelnök társaságában Korányi Frigyes báró, akii a párt lagjai él-jenzéssel fogadlak. Korányi ezulán kijelentette, hogy azért ellenezte Holllls^her javaslatának elfogadását, mert azl előbb le akarta tárgyalni
ZALAI KÖZLÖNY
a földművelésügyi miniszterrel:
Peslhy Pál, az egységespárt elnöke ezután megindokolta, hogy a leszavazás kizárólag annak tudható be, meri a pártnak nem volt tudomása erről a tervbe vett megbeszélésről.
A továbbiak során azután közmegelégedésre sikerült tisztázni a félreértést.
Alfonz királyi
Inzultálták Marsellleben
Marseille, május 13 Alfonz volt spanyol királyi, aki ma Máltából érkezeit Ide, Qonzaies Macanares, 38 éves munkás inzultálta. A munkást letartóztatták.
Schmldt Miklós a dárdai kerület képviselője
Pécs, május 13 A dárdai kerületben Ismét Sctimldl Miklóst választolták meg országgyűlési képviselőnek.
Hétfőn temetik a pannonhalmi főapátot
Budapeet, május 18 A tegnap elhunyt Bárdos Rémig pannonhalmi bencés főapátot hétfőn délelőtt temetik Pannonhalmán. A temetésen megjelenik Serédl Jusz-tlnián biboros hercegprímás is. A temetési szertarlás megtörténte ulán szokásos Qloriosum misét Werner Adolf zirci apát Celebrálja.
Idóláráz
A nagykanizsai meteorológiai m»«-llgyelt) jelentések i Pénteken a Mmér■ séklei: Regvel 7 óiakor +18-9, délután 3 árakor + Sl este 9 órakor -fi 3 2.
felMttl Reggel és délben telhóa, eate tinta égboltoiai. SUUriny: Reggel éa délben északnyugat, este szélcsend.
(Élaakal ráMJtknUtl a ■al.iwlá ■lat tatáial Marit aata IS éra-kar ■ Wállaaéaa fntkSa, ail,. Ide
Jegyeztettt még tat elő t
F1SCHEL
köny vkereskedésben
a M*gy*r Könyvnap
Armnyjános balladái, Zichy Mihály Illusztrációival ... 1-20 ZUthyt Két íogoly, vászon-
kötésben) ............... 3-
Szökevény (vászonkótésb.) 2 60 Földi Mihály, Kádár Anna
lelke..................... 2 S0
Isten országa telé......... 2\'—
Ztott Bélai A királyné családja .................. 1-20
Bíró Ltjott A kacérság
iskolája.................. 1-20
deliért D. Endrei A nagymosóda............ 1-20
a JK^önyvnapok
tartama
alatt minden magyar könyv
10 száza lik kedvezménnyel
szerezhető be. zm
A dunavölgyl államok Összefogása csak a trianoni békediktátum kiküszöbölésével lőhet létre
A Magyar Revíziós Liga május 22-én nagygyűlést tart Nagykanizsán a városházán
Nagykanizsa, május 13
A Páris-környékl békeszerződések és ezek közöli a trianoni békediktátum fokozatosan előkészítették a mai gazdasági összeomlást. Ma ezt az Igazságot nemcsak a magyar nép, hanem a legnagyobb nemzetek államférfiéi: Mussolini, MacDonald, Borah, Molla, Rothermere hangoztatják és legujabbsn msga Tardicu francia miniszterelnök is kijelentette, hogy bizony okosabbal is lehetett volna csinálni, mint ezt a nagy, szép és egységes gazdatági területet szétdarabolni. Ezzel Tardleu beismerte a trianoni békeszerződés Igazságtalanságát
Tardieut kijelentésére az áliatános nyomorúság kényszerllette, amely Európa majdnem minden állsmát tönkretelte és amely előbb utóbb Franciaországot Is kell hogy tönkre legye.
Tardleu miniszterelnök tehát el érkezettnek látta az Időt, hogy Európa megmentése érdekében a nagyhatalmak, elsősorban Keleteurópa országain segítsenek. Ezek az államok — köztük Magyarország — történelmi pillanat elé érkeztek. Ugyanis amennyiben a kelelurópsi, illetve a dunavölgyi államoknak egymáshoz való viszonya\' újból rendezést nyer, ez hosszú időre megszabja a dunavölgyi államoknak s köztük elsősorban Magyarországnak politikai és gazdasági fejlődését. Msgysrország jövő boldogulása áttöl függ, hogy ez a rendezés éidekelnek megfelelően és a trianoni békediktá-
tum igazságtalanságainak kiküszöbölésével történjék meg.
A magyar népnek azért ebben a történelmi pillanatban nyomatékosan ki kell fejtenie álláspontját és meg kell mondania, hogy a magyar nép a Dunavölgy rendezését szükségesnek tartja, ily együttműködésben azonban csak a teljes egyenjogúság alapján és minden uralmi célzat kizárása esetén vehet részt. Meg kell mondania, hogy a gazdasági együttműködésnek ls alapfellétele az őszinte politikai megbékülés, a lelkek megnyugvása, — ez pedig csakis a trianoni békediktátum által elkövetett égbekiáltó igazságtalanságok revíziója után lehetséges.
Épen ezért a Magyar Revíziós Liga május 22-én délelőtt az egész országban nagygyűléseket tart, amelyben a szónokok ezeket az\' elveket és állásfoglalást kifejtik és a gyűlésből kifolyó határozatokat megküldik a magyar országgyűlésnek, Mussoli-nlnek, a Népszövetségnek, Hoower-nek, Boráhnak, MacDonaldnak, Tardieunek, Brünlngnek, Molta minőinek; amelyek mind a magyar nép Trianon elleni tiltakozását fogják tartalmazni.
Nagykanizsán a nagygyűlés ugyancsak május 22-én délelőtt 11 órakor a városháta dísztermében fog lefolyni, amelyen a Migyar Revíziós Liga nagykanizsai szervezetének ügyvezető elnöke, dr. Szabó Zsigmond járási llszlilőorvos lesz a hivatalos szónok,
Nyomora elöl a halálba akart menekülni egy négy-gyermekes családanya
Laskl Józsefné rendbehozta a gyermekei ruháját, kikészítette a maga ünneplőjét, levelet Irt a polgármesternének és megmérgezte magát
azért Inkább felmondo.l, minthogy teher legyen a házigazdája nyakán. A kis család ugyanis abból a 16 pengóbót él egész hónapban, amit a legnagyobb leányka keres. Néha ritkán JOn egy kis cipőjavítás Is, ami szintén hoz néhány Miért a konyhára.
A szereacsétlen asszony már régebb idő óla készült végzetes lettére. Csütörtökön kimosta a gyermekei fehérneműit, majd este 9 óra tájban előkészítette a sötétkék ruháját. És mig körülötte Játszadoztak a gyermekei, leült az asztalhoz és megírt két levelet. Az egyiket dr. Králky Istvánnénak, amelyben a polgármesterné közismert jó szivére
Nagykanizsa, május 18 ismét áldozata van — remélhetőleg nem halálos — Kanizsán a nyomornak. Laskl József Eötvös-tér 21. szám alatt lakó cipészmester 38 éves felesége akarta eldobni magától az életei, mert belefáradt már a megélhetésért folylslo\'t meddő küzdelembe ; mert nem ludla mii adjon a négy gyermekének.
Laskl Józsefné — akinek férje még a háború előti számos segéddel dolgozott — mo»t május 1-én felmondla házlgazdájlnak az egyszobás lakását, meri már nem ludla erre a hónapra megfizetni a bért Maga sem iudta volna, hogy hová mennek majd augusztus 1-én, de
1982. május >14_
hivatkozva azt kéri, hogy ne feled-kezzék meg gyermekeiről, hanem vigye keresztül, hogy a Missziós-házból kosztot tophassanak, mert máskép éhen kell halnlok. A másik levelel a 15 éves kislányának irta Lasklné. Az 6 kezeibe teszi le a kis testvérkélnek további nevelését és kéri, hogy 6 helyette legyen a kicsinyek Jóságos anyja és szeresse azokat.
Este 9 órára minden elő volt készítve. A levelek borítékba téve o\'t feküdlek az asztalon, az ünneplő tuba a diványon, a kicsinyek kimosott rukácskája pedig a szekrényben.
A férje nem volt olthon, mire, hogy a gyermekeket ls eltávolítsa, átküldte őket egyik közelben lakó Ismerőséhez azial, hogy jöjjenek ál azonnal hozzájuk. Amikor a gyermekek eltávoztak, Lasklné majdnem egy liternyi zslrszódát megivott és még 10 gramm veronélt is bevett. A visszatérő gyermekek egy negyedóra múlva eszméletlen állapotban akadlak az édesanyjukra, akit ezután a mentők beszállítottak a közkórházba.
Ezúton kérjük a Jószívű emberekel, hogy anyagi viszonyaikhoz képest vagy pénzbeli, vagy élelmiszer adományaikkal siessenek a bajbajutott, de jobb sorsra érdemei kis család segítségére.
Szülők ügyeimébe!
A Magyar Iskola-Szanatórium Egyesület szentgotthárdi iskolaszanatóriuma
Ismeretes olvasóink előtt, hogy az egyesület kél évvel ezelőtt megnyitotta a steier Alpok nyúlványainak fenyőerdőltől övezeti subalpln klímájú, Szentgotthárdon a modern kor követelményeinek megfelelő gyönyörűen felszerelt Iskolaszanatóriumát. A» intézetben központi fűtés, állandó melegvizszolgálfalás, külön strandfürdő, tennlsz, ródli, korcsolyapálya és játszótér van és legtökéletesebb orvosi berendezésével is vetekedik akármelyik hasonló célt szolgáló legdrágább külföldi intézettel. Napi halszori bőséges étkezést kapnak a növendékek hizókurával, az iskolaszanatóilumnak külön gű-mökórtól mentesített tehenészete van.
Az iskolaszanatóriumba 6—18 éves korig az ország bármely Iskoláját végző, gyenge, vérszegény és megerősödésre szoruló fiu és leány-növendékek vétetnek fel. A leányok részére külön szárnyépület. Fertőző betegek nem vétetnek fel.
A vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak ez évben kiadott rendelete értelmében a növendékek az iskolaszanatóriumban vizsgáznak és államérvényes bl.onyilványt nyernek.
Nyári szünidőre szintén felvesz az
Pünkösdre Miltényi-cipöt vegyen!
Reklámáraink: Női pántos P 9 80. Férfi fél PU80. Mft? p 12 80 és feljebb.
MICTÉNYI SANDOH ÉS FIA clpöiixleie, Fö-uíon, Városház-palota.
1932 május \'20.
egyesület szentgotthárdi lskola-szanstórlumába 6—Í8 éves korig
fjU. és leány Iskolásnövendíktket, hogy a |0vö tanévre megerősödve kezdhessék meg iskolaévüket. Klvá-nalra minden külön díjazás nélkfll esetleg szeptemberi vizsgákra előkészít, vagy francia, német nyelv-oktalásben részesít. Az egyesület a legmérsékeltebb árban szabta meg a napi ellátási dijai.
A felvételre való előjegyzés megkezdődött, mindennemű felvilágosítással és tájékoztató füzettel szolgál az egyesület központi Irodája, Budapest VIII, Sándor-utca 26. III/3.
A tábla felmentette ■ ayujtogatáara való felbujtáaaal vádolt kádármaatart
Nagykanizsa, május 18 Szentpélirur községben egy reggelen kigyulladt Bóka Lajos kádár-mesier mflhelye. A tűz megehetőt kárt okozott. — A csendőri nyomozás később gyanúba fogta Bóka Lajos fiatal segédjét, Horváth Ferencet, aki rövidesen bevallotta, hogy csakugyan ö gyújtotta fel a műhelyt gyufával, ezt azonban mestere, Bóka Lajos felbujtására és annak biztatására tette, aki neki pénzjutalmat ls Ígért ezért. Horváth vallomása alapján mindketten csendőr-kézre kerültek és Bóka 6, Horváth 4 hónapi vizsgálatot szenvedett, mígnem dr. Mező Ignác védőügyvéd beadványára a bíróság Bókát — aki lel|es ártatlanságát hangoztatta — szabadlábra helyezte.
A nagykanizsai törvényszék a főtárgyaláson Bóka Lajos kádármester! felmentette, mer! semmi bizonyítékot nem liláit, ellenben Hor-válh Ferencet kétévi fegyházra Ítélte gyujlogatásért, Horváth Ítélete jogerős lett. Az ügyész Bóka felmentése miatt fellebbezett a pécsi táblához, amelynek Simon Rudolf-tanácsa mos! foglalkozott ezzel a bon üggyel.
A vádlott Bóka itt ls védője, dr. Mező Ignác kíséretében jelent meg.
Bóka a tábla előtt ls ártatlanságát hangoztatta és utalt arra, hogy Horválh öt mindenképen bele akarja keverni ebbe az Ügybe.
A tábla fellebbviteli tanácsa rövid tanácskozás után hozzájárult Bóka Lajos kádármester felmentéséhez, •mihez a pécsi főügyész is csatlakozott és Igy a felmentő Hitet Jogerőssé vátt. \' \'
PÜNKÖSDRE
kaibaja n i-bs
mn.... r I
ehrenbteinnél
HORTHY MIKLŐa-UT t.
ZALAI KÖZLÖNY
Julim elején megindulnak a nagykanizsai ipartestület székházépítési munkálatai
Rövidesen kttr/ák a tervpályázatot az aj székházra
Nagykanizsa, május 19 A nagykanizsai Iparleslület elnöksége ma délelölt felküldte kérvényéi báró Korányt Frigyes pénzügyminiszternek a Zöldfa telkének székházépítési célokra való átengedése végett. Függellenfll a pénzügyminiszter döntésélól, hogy milyen áron és milyen feltételek mellet! kapja meg az Iparleslület az Erzsébet-tér! telket, az elnökség rövid Időn belül kiir|a a tervpályázatot áz uj székházépítésre. Az uj székház a most ml elgondolás szerint egy vagy kél emeletes lesz és nemcsak egy modern Ipartestüle! szükségleteit kívánja minden tekintetben szo\'gálni, hanem megfelelő nagy előadó! (kö \'gyűlési) terem készítésével a Nagykanizsán annyira hiányzó, alkalmas nagy terem kérdését megoldani, amely gyűlések,
szinelőadások, közgyűlések s!b. megtartására kiválóan alkalmas és szerény bérért más egyesületeknek Is átengedhető less.
Az utcai alsófronton megfelelő üzlethelyiségek lesznek, amelyek a piacra való tekintettel: keresetig ségnek fognak Örvendeni. Az elaggott Iparosok menházának kérdése még megbeszélés tárgyát fogja képezni, hogyan nyerjen megoldáat. A pénzügyminiszter jóindulatának éa Ígéretének birtokában az elnökség reméli, hogy julius első napjaiban Nagykanizsán megindulhatnak az uj székház építés! munkálatai és rövidesen megvalósulhatnak a nagykanizsai Iparosság régi tervei: egy a mai kornak megfelelő éa a folyton bővülő és terebélyesedő ipartestület céljaira mindenben alkalmas székház felépítése.
fl m szenzációin!
SINGER
divaté ruház
a magyar crepdechinek árát mélyen leszállította.
Óriási választék az összes divatszinekben.
Nyári dlvatkOIAnlagesaégok nagy vá I a a ztákban.
Betörés és csalás miatt őrizetbe vettek egy kanizsai testvérpárt,
akikre valóban rosszul fltOtt kl a tizenharmadikára eső pénteki nap
betöréseket Szummer József követte el, — akit pénteken őrizetbe is vetlek.
Nagykanizsa, május 13
Szummer József nagykanizsai la-katossegéd. Honvéd-utca 53 szám alatti lakos és az öccse, Szummer Oyula szabósegéd bátran elmondhatják, hogy a péntekre eső május 13. nem valami nagy szerencsét hozott nekik, amennyiben mind a ké! testvéri ezen a napon vette örizelbe a nagykanizsai rendőrség.
Mintegy kél héttel ezelőtt Kuzma Qyörgy kiskanlzsai, Körmös-ulca 5 szám alatti lakos bűnvádi feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki betört a lakásába és onnan 8 pengői ellopott. A feljelentés ulán alig mull el ké! nap, u|abb betörés történt Kuinu Qyörgynél, akitől ezalkalommal már 70 pengőt vitt el a lettes. A rendőrség kitartó nyomozás után kiderítette, hogy a
Nébány nappal ezelőtt azonban Szummer Oyula szabósegéd ellen ls feljelentést teltek csalás vétsége clméa Egyik ismerőse ugyanis megkérte, hogy vasaljon U egy öltözet luhát részére. Szummer a vasalásra adott ruhát 12 pengőért eladla egy másik ismerősének. Amikor az előbbi tulajdonos követelni kezdte a ruháját, Szummer a már eladott ruhái azzal az ürüggyel, hogy kivasalja, visszakérte és visszaadta az igazi tulajdonosának. A 12 pengőt azonban magánál tartolta.
A kanizsai rendőrség minikét Szummert átadta a klr. ügyészségnek.
LE6SZEBB
LEGOLCSÓBB
LE8WVAT08ABB
Női
KALAPOK
már
4.- P-től
kezdve
BRÓNYAIL.
női-éa félifi kalap üzletében HORTHY MIKLÓS-UT
6.
Haydn-hangverseny
Amilyen ritka a komoly zenei élmény Nagykanizsa kulluréletében, olyan felüditOen halott a zeneiskola tanári karának csütörtök eall Haydn emlék-hangversenye. A zeneiskola tanári kara ujabb és igen értékes, minden részében magas müvésxi nívójú IzelllOt adott abból, hogy milyen nivós zenei élet állandósulhatna Nagykanizsán, ha megvolna a zene iránt a régi érdeklődés és ha a .zenei hegemónia" áldatlan vitája nem ülne cslrahervasztó árnyékként ennek a városnak zend jelene felett.
Sajnos, a Kaszinó díszterme negyedrészig telt csak meg erre a kimagaslóan szép estére. Ennyi Jutott csak az érdeklődésből (pénzről a pengős helyárak mellett nem beszélhetünk) a muzsika művészetének. Csak dicséret jár érte, hogy a zene-Iskola tanári karának ez sem szegte kedvéi, sem ambícióját Mm a rendezésben, sem a teljesítményben.
A műsort csupa Haydn-muzsika alkotta. Az első szonátában ismét megcsodáltuk L Weber Margit leheletszerűen könnyed Játékát, folyékony vonókezeléséi, külOnOsen a presto tételben érvényesült bravúros technikáját. Hontl Ilona a zongoránál fejtette ki UtünO képességeit.
Vannay János Haydnról mondott beszéde klasszikus tömörséggel, széleskörű tárgyismerettel, uj és érdekes szemszögből is bemulatta Haydn egyéniségét, életét, Jelentőségét a zeneirodalomban, helyét a második klasszicizmus és azulána következő korok zenei irányai kOzött. Vázolta Haydn komponista tevékenységét, anrlak formai és tartalmi értékeli.
Flittner Rózsi a „Teremtéséből énekelt. Tisztán szárnyaló hangja biztosan győzte a nehéz ária kolo-ratlv részleteit ls. Hatalmas sikere volt.
F. Garat Margit kezében mintha lelkes lénnyé válnék a hangszer, kifejezésteljes, meleg a játéka, kiegyen"
4 ZALAI KÖZLÖNY
tulyozolt a technikája. A sikerben osztozott vele Kerekes Irén, mint intuitív, finom, clkornyátlan stilusu pUnhsta.
F Pásztor Irma abszolút ura a hangszernek ét a kompozíciónak, van valami egészséges, valami kristályos erő a brillláns technikájában. Százszázalékos muzikalitása a csapongó Haydn-kotnpozkió minden variációjából könnyedén elővarázsolta annak legapróbb finomságait is.
Nagy sikere volt a kedves skót daloknak (FUttner Rózsi), amiket a F. Pásztor Irma, L Weber Marcii, F. Qaral Margit trió kisért Ugyanez\' a pompás Ostzjáléku együttes vitte teljét siketre a zongoratrió lételelt, knlónóten a poétikus andanle-télelt ét a pajkos, meleg rondo-t.
őszinte, nagy ovációval fogadtat közönség a Van/iay Jinos vezénylésével pódiumra lépell Városi Nőikart, amely két nehéz H ydn kaiban valóban nagyszerű felkészültségtől, jól összeválogatott hanganyagról, fegyelmezett össz-technikáról és gondot, precíz felkészültségről tett ta nuaágot. (WJ
SZÍNHÁZ
A színházi iroda hírei
»Hamburg! menyasszony" a színtársulat első előadása. A pécsi Nemzeti Színház művész-együttese ma szombaton este kezdi meg nyári szini-idényét Vinc e-Kul;nyi hangulatos operettjével — a .Hamburgi menyasszony\'-nyal. Az előadás egyike az operell-\'gyűltes versenyproduk-cióinak, aminőt vidéki szinház alig p.-odukált. A gyönyörű magyar ope rett alkalmai ad a közönségnek, hogy régi kedvenceit, Viola Margit primadonnát, Harczos Irén szubretlprima-donnüt, Oaletta Ferencet, a budapesti operettszlnpadok ünnepelt bon-vlvanját viszontláthassa, A darabban mutatkozik be a társulat uj tánckomikusa — Debrccen kedvence — Mflrkovtcs Bandi Íj. A darab főszerepeit: Vass Irma, EgryBtrít.v.Bánky Róbert, Danis Jenő, stb. jálszák.
Vasárnap délután és esle sz évad szenzációja, „Csókot regiment" ope-retiujdonság kerül bemutatóra.
=» Közalkalmazottak figyelmébe I Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
leméaytőzsée
Buza tv. és át. 20—25 flU. olcsóbb, rozs 10—15 fitt. olcsóbb.
Baza Hszav. 77-ea 11-95-12-40, 78-m 12 10 -12-50, 79-es 12-25-12-70, 80-m 12-35—12-80, dunánt. tl-a 11-90-12 05, 78-m 12-05—12-20, 79-es 1220- 12-35, 80-m 12-30—12-45, rozs 14 05-14 % üüc. árps 16-00—16-26, zab 19-00—2000, tengeri 16 50-16-60, korps 12-60-12 90.
á tábla ls elutasította laik János, a szepetneki gyújtogató szabadlábrahelyezési kérelmét
azial meggyujtolla vejének pajtáj ,t. Műik Jinoat rögtönilélőblróság elé állllották, amely azonban az ügyet rendes bíróság elé utalta Mulk védője dr. Beck Dezső ügyvéd H\'ján szabadlábrahelyezését kérte, azonban a törvényszék elutasította a kérelmet. Felfolyamodás folytán az ügy a pécsi táblához került, amely ma döntött a szabadlábrahelyezés kérdésében és Mulk jlnos további fogva-tartása mellett határozott. Az öreg gazda Igy a főtárgyaiéiig fogva marad.
Nagykanizsa, májua IS Ismeretes Mulk János szepetneki gazda esete, aki a hegyről jövet, lakását üresen találta. Felesége, távolléte alatt mindent elvitt ve|éhez. Mulkot nagyon binlotta, hogy felesége Így kijátszott vele, aki az egész kis vagyont kezemunkájával szerezte. Azért elment vejéhez, hogy feleségét visszatérésre bírja. Ám a vő kilökte öreg apósál a lakásból, ugy, hogy összetörte magát. Mulk ezen annyira elkeseredett, hogy gyulát logolt és
SoBogybflkkOsdftn (ogták el a Teleki ntl nól betörőt,
aki, mlg a házbellek táncmulatságon voltak, kifosztotta lakásukat ^
Nagykanizsa, május 13
Megittuk, hogy mintegy két héttel ezelőtt betörés történt a Teleky-ut 86. szám alatt, ahol egy női betörő kifosztotta Lőrinc Margit lakat ilónő lakását. A betörés este 8 és éjjel 12 óra között, azalatl történt, mlg Lőrinc Margit az édesanyjával együtt egy táncmulatságon veit részt.
A rendőrség nagy apparátussal fogott hozzá a nyomozáshoz. Munkáját nagyban megkönnyítette az a körülmény, hogy női lábnyomokat találtak a helyszínen. Így a gyanú Fintor Nagy Rozál cselédleányra Irányult, aki aznap délután ott járt Lőrinc Margit Lakásán. Fintor Nagy Rózáit két nappal a betörés előtt tiltotta kl a rendőrség Nagykanizsáról és haza is toloncolták Somogy-bükkösdre, ahonnan azonban Htokban visszaszökött.
A betörés délután|án Fintor Nagy Rozál beállítod Lőrinc Margithoz, akit régebbről iimert. Beszélgetés közben Lőrinc Margit elmondotta,
hogy este táncmulatságba megy az édesanyjával egyült. M g It mutogatta a ruháit Rózáinak, aki ekkor határozta el, hogy éj|el visszatér ét kifossza a lakást.
Fintor Nagy Rozál bemászott a keritésen és benyomva a konyhaablakot, behatolt a lakásba. Amikor már minden ruhái összeszedett, megéhezett és felfedezett egy fszék töl-töllkáposztát sz éléskamrában. A káposztát elfogyasztotta az utolsó falatig, azlán magához véve a lopott holmikat, kiment az állomásra és elutazott.
A nagykanizsai rendőrség értesítésére a (omogybükkösdl csendőrség állandó figyelemmel kísérte a leány szüleinek lakását és amikrr a leány megjelent a faluban, őrizetbe vették. A lopott luhák nagyrészét Is megtalálták nála. Tegnap hozták be a csendőrök Nagykanizsára a be-tOrönöt, akit pénteken délelőtt kisérlek ál a klr. ügyészségre.

Interjú a legfiatalabb kanizsai költőnővel,
oki Anyák Napjára verset küldött a távollevő Anyukájának
Nagykanizsa, májua IS
Aki szereti a naiv gyermeklélek furcsa, színes, tőlünk nagyoktól olyan messze álló és soksior előttünk érthetetlen világát, az bizonyára némi jóleső melegséggel és meghatottsággal fogja olvasni az alábbi riportot, amelyben a legfiatalabb kanizsai költönö, a 8 éves kis Mllnarlts Irmuskával lefolytatott Interjúnkról számolunk be.
Mllnarlts Irmuska 3 ik elemi Iskolai tanuló a Csengery-utca 1. szám alatt lakik egy kanizsai úriasszony gondozásában, akire négy évvel ezelőtt bízta az édesanyja, Mllnarlts Jenöné. Az anya külföldre utazott és mivel
nem szerette volna, ha az akkor még 4 éves kisleánya elfelejtené a magyar nyelvet, engeded anyai barátnője kérésének, aki a kislány nevelésében örömmel vállalkozott a távollevő anyai szerep betöltésére. A kislány két évig Budapesten ne-velkedelt a Szent László Leánynevelő Intézetben, ahonnan tavaly kerüli haza a nevelőanyjához, vagy amint ö szokta mondani, Anyutkájához.
Irmuska ludja, hogy neki kél mamája van, ezért megkülönböztetésül a távollevőt Anyukának, a nevelő mamáját pedig Anyuskának szóllila.
Amikor néhány nippal ezelőtt az
1932 má|us 14
egyik délulán a Zalai Közlöny munkatársa bekopogtatott a Csengery. u\'ca I. szám alatti másodemeleti lakásba, egy éiénkszemü kislány fogadia az érkezői. Bemutatkoztunk, Kecses pukkedll.. éa...
— Nagyon örülök, Mllnarlts Irma vagyok, tessék besétálni az Anyus-kámboz.
Régi bútorok, halk, polgári egyszerűség és. egy barátságos, megnyerő arcú úriasszony fogadja az ujtáglrót. Elmondjuk jövetelünk célját, hogy Interjút szeretnénk csinálni a legfiatalabb kanizsai költőnővel. A kis költőnő pufók arcában lel-csillan két értelmes szem, egy halk „(uj I* kiáltás tör ki csöpp ajkai közül és örömében Anyuakája nyakába ugrik, skit összecsókol. Aztán bc. szélnl kezd. Világos, rövid mondatokban válaszol 1 kérdéseinkre, szavalt a gyermeki ártatlanság és a koraérett gyermek bölcselkedő komolysága vonja be jóleső, csillogó zománccal.
Elmondja, hogy nagyon szereti 1 versekel. Már a pesti intézetben ls tokát szavalt. Tavaly kezdett Iro-gatnl. Megmutogatja torban a verteit. Mindenikről szinte figyelmet kővetelöleg árad a sarjadzó tehetség formakészsége. Találomra feljegyezzük az egyik vertének egy szakaszát:
Édesanyám kis kertjébeu kinyílott a rőzaa, távol élő Édesanyám megőrzed-o az Illatát, Jöjj; szakítsunk rőla.
Igy. Egy nyolc éves gyermek.
Elmondja, hogy nagyon szereti a természetet: állatokat és növényeket. Legkedvesebb tantárgya a természetrajz. Amint leheti, Anyuskálát azonnal elviszi sétálnL D; Anyukájáról sem feledkezik meg, akiért minden este Imádkozik, hogy segítse meg a Jó Isten ott a messze idegenben. Anyák Nap|ára It irt egy verset az Anyukájának:
Szivem toló van dallal éa virággal, azlvem niuden kínosát BIM tárnám Anyák Napián, Édesanyám.
Imádkozva eldalolnám, mily nagyon szeretlek, csokorba kőtnőm viráglmat s odaadnám Anyák Napján Édesanyám Néked.
A vei set már el It küldte az édesanyjának és talán épp akkor, amikor ezek a torok napvilágot Iáinak, valahol messze egy boldog édesanya könnyein keresztül olvassa klsleány-kája ákombákom sorsit. Azok a torok pedig további erővel fogják eltölteni a távollevő anyát, aki elmenl dolgozni a gyermekéért messze... Idegenbe.
Dirid Magyar Józta!
KÉSZ NŐI RUHA
választékunkból mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt
Áru&áx-
1932. májul 18
zalai közlöny
/;Ve bontsa felt"
Minap apró levélkéket kézbesítettek Igen sok kanizsai házban, osztogatták ugyanezeket az ulcán Járókelőknek és kiragasztották kirakatokba Is A borítékon klvlli ez állt: Ní bontsa feli" Csak természetes, hoey minden asszony (meri fóleg
asszonyoknak osztogatták) felbontotta.
A kis karton levélkén nyomtatva ez
állt:
Ntm szép erény az Indiszkréció. De htklolhüt klvlnctlsdgdnak sitrddn és csU-tóttOkOn, amikor bepillantást nyerhet egy buja, erotikus Izgalmakkal lelt almotz-Urába, ahol a vágy ét a utreltm ad esymásnak találkozót egy mámoros ijsza-yán a Városi Színházban.\'
Városszerte kínos feltűnést kellett a reklámnak ez a módja, annyival Is Inkább, meri a mozi-direkció mindeddig Igazán sok ötletlel és változatossággal látta el a helyI filmreklámot de a Jólzlés vágányairól soha nem siklott le. Mentségéül szolgáljon ízeseiben Is, hogy ez a .buja és erotikus Izgalmakai\' Ígéri, tehát nem csak ízlésbe és morállá, de fennálló tiltó rendelkezésekbe ls ütköző reklámforma Import öllel, amit ugyanezzel a filmmel kapcsolatban más városban Is megcsináltak.
Akármi tegyen Is azonban az ötlet eredete, Nagykanizsán a reklám eme fajtájának nem szabad polgárjogot nyernie. Nem annyival Inkább sem, mert hiszen az Igy reklámozott film ezeket a .buja « erotikus Izgalmakat\' a legtávolabbról sem nyújtotta.
Kultur tényezőnek, tömegek szükséges szórakoztatójának Ismerjük és propagálják a mozit, ezt a hitünket nem szabad megrendítenie azzal, hogy a film-reklámnak a .buja és erotikus\' ösztönökre épített eszközei kerüljenek tisztes családok asztalára, feleségeink és — akaratlanul Is — gyermekeink kezébe.
Az a koncllláns és áldozatokra Is kész magatartás, amit a direkció a közönség kívánságaival stemben minden alkalommal tanúsított, legyen garancia arra, hogy a film reklám a Jövőben nem ad többé okol hasonló botránkozásra.
— Halálba kergette a betegen
kedét. Kaposvárról Jelentik: Balog Józtef 68 évet telekkönyvi alllut, •ki már 32 éve állt a kapoavári törvényszék szolgálatában, ai utóbbi Időben gyakran betegeikedetl. Teg-nip reggel megválta, mig a (elesége kimegy a piacra, aztán az udvaron illó almaiára felakaaztotta magái. Mire rátaláltak, már nem lehetett >a|ta segíteni. A szerencsétlen ember betegeskedése elöl menekült a halálba.
= Kabátvevőknek t Tekintettel " előrehaladott szezonra, a mai naptól keidve nagy kedvezményt nyújt Slnger divatáruház. Jó alkalom I
- Férfi és nOI kalapokból nsgy ™ktár. Alakítások Olcsó ár. Vlda.
. A Nagykanizsai Takarékpénztár
kezelésében lévő
menetjegyiroda
f. hó 10-töl kezdődően az
Elektron Rádiótechnikai Vállalatnak
"városháza épületben a Fö-ut ls ™<% Miklós-ut sarkán lévő """helyiségében működik.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Májasa 14, aaombat
Rímii katolikus: Bonifác. Protes\'ina
Bonttéc. lu.: IJai hó 8.

Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-141 13 óiéig.
nvóftymrtárl éjjelt szolgálat : a .Méila- zyógyszertár Klré\'y-utca 40 az. it a klskanlssal gyógyszertár.
Oőifűrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig. (Pünkösd vasárnap és hétlön délután zárra). Tel. J—13.
— A közművelődési bizottság ölése. A város közművelődéi! bizottsága ma déli 12 órakora városháza kis tanácstermében ülést lart, amelyen a pécsi színtársulat szlnháznyitásl kérelmét tárgyalja.
— Missziós hlr. A Széni Ilona Leányklub, a vasárnapi fél 10 órai szenlmlaével kapcsolatosan, ünnepélyes tagfelvételt tart, amely alkalomra a klubtagok teljes számú megjelenését kéri\'a Mlsszlósház főnöknője.
— Értekezlet a filléres gyors ügyében. Folyó hó 17-én délután fél 6 órakor a városháza kis tanácstermében a filléres gyorsvonat ügyében értekezlet lesz, amelyre a meghívók már tegnap szétmentek.
— Elkészült Zalavármegye monográfiája. Holub József dr. egyetemi tanár elkészült a zalai községek történetének megírásával. A nagyon értékes mfl első része — mint Ismeretes — már megjelent. A második kötet csak a gazdasági viszonyok javulásával kerül kiadásra.
• Nem Gond az öltözködés, mert a SchOtz Áruház női kon fekció osztályán a legszebb tavaszi és nyári ruhák, a legdivatosabb kivitelben s a legolcsóbb árakon kaphatók
— A Keresztény Társas Temetkezési Egylet tagjaihoz I A Keresztény Társas Temetkezési Egylet lagjai leikéretnek, hogy ma este 8 órakor a Kaiholikus Legényegyletben minél nagyobb számban pontosan megjelenni szíveskedjenek.
Bátyait, levert, iolgoial képtelen egyéieuél a természetes „Ferenc Jóllét" keserűvíz szabaddá leszi a vérkeringést és emeli a eondolkodó-és munkaképességet. Beható kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Fsreae léttel víz szellemi munkásoknál, neuraszténlás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül jótékony hatású gyomor- és béltlsitlló szer. A Fereao lótni keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és ratzerűzletekben kapható.
— Akik eltűntek. Darvas Zsigmond 23 éves dlszell asztalosmester még tlz nappal ezelőtt eltávozott lakásáról, hangoztatva, hogy Öngyilkos lesz. Azóta nem adolt életjelt magáról. — Ktung József 11 éves zalahalápi fiu egy hátiéi ezelőtt eltávozott szülei Iskásáról és azóta nem tudják, hol tartózkodik. Mindkettőt a tapolcai csendörörs keresi.
asa Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy választék Slnger divatáru házban.
— Csecsemőholttestet találtak a gyümölcsösben. Kaposvárról jelentik-. Néhány nappal ezelőtt egy ujfzülött csecsemő holttestéi találták meg Kaposfüreden az egyik gyümölcsös kertben. A toponári csendőrség nyomozást Indítóit a lelketlen anya kilétének megállapítására.
— Május 17-lg kedvezményes árakon vásárolhat a SchOtz Áru házban.
MEGHÍVÓI
Van szerencsém a tisztelt közönség s Ives tudomására hozni, hogy pOnkOsd vasárnap
(rossz Idő esetén, pünkösd hétlón) Magyarutca 95. szám alatti korcsmámban
táncmulatságot
rendezik.
B. pártfogást kér
Kaidat* délután a Arakor. Belépődíj nlnoe. - - Jó ételekről, Italokról, pontos kiszól-gáláiról és Jó zenéről gondoskodva van.
IMészáros Pál
Ma szombat, vasárnap és hétfőn
helyszínen bemutatom az 1NKEY központi (pályaudvar előtt)
MIMIEIEI BaiatonfenyvesfiB
Egy kirándulás keretében kedvezményes weckend jeggyel látogassa meg.
Olcsó árak! « 60 havi részlet!
Szabó Antal Balatonfenyves
„MACA" villa.
Svédországi
hangverseny körútjáról visszaérkezett
Gyenes Magda
kitűnő női zenekara
ma szombattól kezdve minden este a
Központ kávéházban
hangversenyez
— A Menetjegylroda a városház épületébe költözött. A Nagykanizsai Takarékpénztár kezelésében lévő Menetjegylroda néhány nap óta az Elektron Rldlólechnlkal Vállalatnak a városháza épületében a Fö-ut és Horthy Mlklóvul sarkán lévő üzlelhelyltégében működik. A Nagykanizsai Takarékpénztár ezzél áldozat árán lehelövé tette azt, hogy a Menetjegyiroda mindenki által kOny-nyen hozzáférhető helyen, a várói legforgalmasabb vonalán álljon rendelkezésre. Feltételezhető, hogy a közönség ezenlul a saját kényelme érdekében, mindenkor a Menetjegy-irodában váltja meg jegyét.
— Divatos női ét férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slnger divatáru-házába.
— Saját revolverével tebesltettek meg egy mezőőrt. Bécs Ferenc 64 éves tzilvágynéphegyi mezőőr Otizetalálkozott egyik Ismerőssel, Llkocs János lakatosmesterrel. Beszélgetés közben Béct Ferenc megmutatta a revolverét Likocsnak, aki azt kezébe véve nézegetni kezdte. A revolver véletlenül elsüli ét a golyó a mezőőrt találta, akinek szive teleti fúródott a mellébe. A novai körorvos részesítette első segélyben s sérültei, akit beszállítottak az egerszegi köz-kór házba.
— De elegáns vagy Mandkám! Ne csodálkozz, Schütznél készen vettem a ruhát I
vigyázzon egészségére é» igyék
Regedet vizet,
mely hólyag, vese éa gyomorbántaimaknál kitünö hatású.
faikitó alaésa BgüMga.
Férek tér: WEI8Z MÓR, NagykeaMM
Klrély-atoe Sé. Tetefca ti*. » ___
zalai közlöny
1982. május U.
SPORTÉLET
Az NTE vasárnap Sziget várott bajnokit, hétfőn Zalaegerszegen barátságos mérkőzést játszik
Nsgyksnlxsán a KAOSi—Zrínyi levente bajnoki dőntA mérfcóxéa kerül lejétazéara
Nagykanizsa, május 18 A felejthetetlen szép vasárnap után, melyet a PVSK legyűjtésével szerzett az NTE a nagykanizsai sportközöntégnek, a sorsolás vasárnapra Szigetvárra szólítja az NTE-t bajnoki mérkőzésének lejátszására. Az NTE papírforma szerint biztos favoritja a mérkőzésnek, de nem szabad elfelejteni, hogy a szigetvári oroszlánbarlangban a legnagyobb csapatoknak ls nehéz győzni. A SzAK erősen késztll a revánsra, hogy őstzal Nagykanizsán ért 10:0 «s katasztrófálls vereségének Irrealitását bebizonyítsa. Az NTE jelenleg a bajnoki tabella élén áll és ha komolyan bele akar szólni a bajnokságba, ugy neractak győzni kell, hanem Jó gólarányának megtartására is kell törekedni.
A mérkőzésre vasárnap délelőtt háromnegyed 12 órakor 2 autóval indul az NTE Szigetvárra a PVSK ellen győzedelmeskedett csapatával: Csondor — Jámbor, Engellelfer — Radlcs, Rltler, Kudich — FarkaB, Jakubecz, Szoltár, Kelemen, Csász.
Pünkösdhétfőn Zalaegerszegi
Move—NTE A zalaegerszegi Move meghívására hétfőn barátságos mérkőzést Játszik az NTE Zalaegerszegen. Az\' NTE jóhlmeve ugy\'álszlk kezd a vidéken elterjedni, mert több meghívást kapott a pünkösdi ünnepekre, melyek közül a megyeszékhely legjobb és a nyugati kerület ll. osztály bajnokcsapatának meghívását fogadta el.
A zalaegerszegi Move a II. osztály bajnoka a nyugati kerületben és az ősszel már a nagy győri ék szombathelyi csapatokkal küzd a nyugati kerület 1. osztályú bajnokságáért.
Érdekes összehasonlításra ad alkalmat a két csapat találkozása a nyugati él délnyugati kerület csapatai közöli.
Erre a mérkőzésre is 2 autóval indul az NTE hétfőn délután 2 órakor.
Zrínyi-KAOSz bajnoki mérkőzés vasárnap kerül lejátszásra
Az NTE pünkösdi vidéki mérkőzései miatt a sportfanatikusok figyelme a levente ba|nokság sorsát eldöntő Zrínyi—KAOSz mérkőzés leié Irányul. A pontok alapján a K\'.OSz 1 ponttal vezet a bajnokságban, igy a sorsdöntő mérkőzésen sokkal előnyösebb helyzetben Is van, mert eldOntetien eselén már a KAOSz nyeri a bajnokságot. A két nagyformában levő együ\'tes talá\'kozása nagyszerű küzdelmei igér. A mérkőzés délután 3 órakor kezdődik a Zrínyi pályán Spilzer biró vezetése melleit. Belépődíj 30 fillér. A Teleki FC Lengyelló\'lban játszik barátságos mérkőzést.
Közgazdaság
Szőlő és gyümölcs értékesítése
A Zalavármegyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület az alma és szilva értékesítési akciójával kapcsolatban — látva, hogy e téren még mindig bizonytalanságnak vannak a termelök kitéve — elhatározta, hogy belföldi és külföldi összeköttetései felhasználásával a szőlőérté-kesitésl ls felveszi ügykörébe.
Mivel mosl van az ideje, hogy a bel- és külföldi vevőket a szállítás lehetőségéről tájékoztathassuk, a termelőket a szállításra felhívhassuk, az átvétel gócpontjait meghatározhassuk s az átvevő állomásokat szervezhettük, tisztelettel kérjük velünk egy levelezőlapon közölni, hol és mily mennyiségű csemegeszőlő kerülhet ebben az évben eladásra? Az Igy befutó éilesltések alapján ml a termelökkel közvetlenül érintkezésbe fogunk lépni s az eladáa módozatairól a az üzlet lebonyolítása során az elélhető árakról tájékoztatjuk. Az elmúlt év szomorú tapasztalatai indították egyesületünket arra, hogy olyan vevőket hozzon összeköttetésbe a termelőkkel, akik nemcsak minden mennyiségű, kifogástalan minőségű szőlőt átvesznek, hanem annak árát készpénzben, az egyesület ellenőrzése melleit kl is fizetik.
Szilva éa alma éitékeallésére vonatkozó bejelentéseket már most fogadunk el s módunkban van a gyümölcskártevók elleni védekező-szereket őszig kihitelezve, annak árát az eladóit gyümölcs árából leszámítva, a termelők rendelkezésére bocsátani. — Zalavármegyei Oyü-mOlcitermelő és Értékesllő Egyesület, Zalaegerszeg.
Pária 2017, London 18 70, Newvork 510*87, BrOsad 71-75, Milano 2Ö35, Madrid 41-40, Amsterdam 207-05, Bertln 121-90, Wien ——, Szófia 3-7(1, Prága I5\'I6, Varad 57 40, Budapest -•- , Belgrád 905, Bukarest 3-06.
A ImieU Baak ierlia-árfelyiaal
valutAk
Angol 1. 2095-21-35 Belga fr. 802M085 Cseh k. 1700-17 10 Dánt IIStSO-IMtf) Dinár 99Ó-10H7 DoBár 57050573-50 Francia 1.22-30-22 50 HolL 231*30-232 70 3oty 54 00-84 50 Ld 3-4K-J-5Í Léva 406-4 19 Ura 29-28-2958 Márka 135-70-130 00 Norvég 104-00-105 90
Peseta —•--•—
Schlll. -•-•—
Svájdl. IlO-TO-l 11-40 Svéd k. 105 80-106-80
DevtzAx
Amál. 231-50-232 70 Bdgrád 1003-10-13 Bertln 135-80-13660 Brflssd 80*35-8085 Bukarest 3-41-3-49 Kopeob.l! \'80-114 60 London 2086-2106
Madrid -•--•—
Milano 29-38-2058 Ne*y. 571*00-574-00 Oazlo 10510-105 90 Párls 22-33-22-47 Prága 16-96-17-04 Szófia 4-06-419 Stockh. 106 00-106 80 Varsó 6410-64 50 _._._
ZUrkh 11080111-40
Wien clearing árfolyama: 80.454.
Felhajtás 588, eladatlan 210. — Elsőrendű 090-092. szedett 0-88—0-92, szedett kózép 082-0-85, kflnnytl 070 -078. l-öó rendll öreg 0-82-0-84, tl-od rendű öreg 0-74—078, angol süldő I. 0-82-096, szalonna nagyban 1-00—1-04, zsír 1-08-1 14, hus TlO-136, félsertés I\'IO—1-22.
Hatja > Mlialal lyeaáa és UjMdaéé Vállalat, lartUahiáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
a i Napfcaaáiia 7*. aa.
APRÓHIRDETÉSEK
kJ vUUU a*a 10 M m—r. WaS-UT.M vi as. s azMÍTV**- - ■
M, M pilSr. aWa MM Ul« S 01Í
uZíé. U 10 ml, — Vltr, mlmátM
lo.íbU .,4 d». • 011*r. Ctoirf . WSkUl IHutU ánM "
Lagajabb gyermek kocsik ai4lyaa taaiSllitatt árban raktárra érkeztek Armutb bazár áruházába S
FfliSaSH tat házhoz szállítva Is, Ismételten kapható Tej köz pontéi. Teltion 849
Egyszobás lakás mellékhelyiaégekkd, lullua l-re, eKtleg azonnal kiadó Kouutti tér 3. 2*06
pobamvvAri
uradalmi faJboraJm kaphatók lltcrenklnt már *0 Iliiéiért. Legkliebb tétel 25 liter. aSOll KAROLY földbirtokos _Balthyány-ntcs 26 szám.
Klaáá elegánsan bútorozott szoba egy, vagy két ur részére furdószoba használattal Rozgonyi-uic* 6. 6
Koraóra nézó, kölölibeláralu szépen bútorozott aioba kiadó Fó ut 6. eredeten.
2423
Háramuakáa lakéi augusztus l-re kUdó. Bővebbel Relchenfeld hualűatölde, Eraaébdlér._____2428
Batlhyányl-nlca I íz. auit egy háromszobás laháa aug. l-re kiadó. Bővebbet Berger Lipótnál Catngevy ut 7. 3121
Hallt I Hallói
Aki vaiódl Jó, eliórendű
fiatal marhahúst
akar venni, az egész blialommal «-reaie fel a piacon, közel a halas mellett Simon litván hentes- éa mészáros-mester hua eláruilló falkélét, ahol mindenkor tó árut kap a vevő, legolcsóbb napi Ar.-k mellett.
1 kg. UTlain 49.6Q, 10 Hí.
Állandóan eask Jó, listai árul tartok I
Simon latvén
hentes és mészáros. Klskanlzsán és a »M Piacon.
■alatinfaayvaa legizebb helyén H-aebb villa berendeiésid, gyümölcsössel eladó vagy kiadó. Cin a kiadóban. 24X5
Szcmerc-utea 2 az alatt 3 aiobái lakáa klidó. Bővebbel Vlda kalapflzle\'ben. 3437
Háraaaaakáa utcai lakát és udvari lakások mellékhelyiséggé aaonnalra éa aug dók Deák tér ín. ■■— • ■ •
alatt. Bővebbet 2441
l-re kiadók
Házmester néL_
Egy uép egyszobás laáuka és egy
........ ......... u. ÍK
különálló szoba kiadó Zrínyi Mlklói-u.
34*1
Pogá»,várl uját leiméit! 80 fillérei s 100 llllérea boraimat 20 fillérrel leazélll-toltam lltcrenklnt a pünkösdi Unntpekre, Kótal.
Kombinált arxén rézvegyllletet tartalmazó
Nosprasan Komb. réikén-arzénvegyületei tartalmazó Tutokll
mindkettő egy elit\' It permetező anyag
egyidejű védekezésre. OyQmBlcsBsban i Oyllmölcapenéaz
(Monllla), varaaodáa, rtlgvluióbotár, almamoly, szllvamoly és a tibbl gomba
éi rovar kártevők ellen aiSia\'ban i Peronospori, izőlőmOly izólőllonca, tőkehernyó Irtására. Bordói léhez kever-ei Aratola, Darsln arzén tartalmú reiinelezóizcrek (rágókártevők lilájára) Btosal, aulfarot
llizlharmat. gombákéi tevők liláiéhoz.
Almola, Pomrln (vérteltlkátrány) vértetves sebhelyek bekenéiéhez Haraydanyv megakadllyozza a máizókártevőket és hangyákat, boiry a ri*ztafl vagy gyűcnölcafa koronájához feljuiaanak. Kaphatók:
Ország József
. cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Alulírottak fájdalomtól megtöri aziv-vei, de a mindenható latén szem akaratában megnyugodva Jelentik hogy forrón szerelett fiunk, tealvér Illetve unoka
MftNCSEK GYÖRGY
hosszaa azenvedéa és a haldoklók szentségeinek felvétele után az Úrban csendesen elhunyt. Drága halottunk hült létemét folyó hó 14-én d. u. 4 órakor fogjuk a temető halottas házából a rótn. kai. sírkertben őrők nyugalomra helyezni! Az engesztelő szentmise-áldozat á megboldogult lelklüdvéért f. hó 14-én d. e. fél 9 órakor fog a felsótemplom-ban a Mindenhatónak bemutaltaln! Nagykanizsa, 1932. május hó 13-án.
Szeretettek kísér utolsó ntadrs I HyagoéJ kékéként
Papp István éa neje szül. Vellák
Katalin azűlel. Máris, Erzaébat, Ferenc, lilván, János testvéreL Máncask Qyőrgy nagyapja
A nagy kani zaal klr. Jéréablróiáj, mint tslekkSnyvI hatóság.
879/1932. tk, aj.
Árverési hirdetmény éa árverési fellételek.
A Nagykanlzial Tkplát r. t. végrehallató, nak Nagy Silivsaiter (női Lénárt Mátlával) végrehajtási neuvtdő ellen Indított végre, hajtási Qgyében a telekkönyvi hatóiág ■ végrehalUM kárelme következtében az 1881: LX. L e. 144, 146. éa 147. »-il érlelmében elrendeli a végrehajláil árvetést 200 p tókekOveteléi, ennek ID.il. áprilU hó 18-tól J»ró 12*0 kamata Vid/o vállódll 41 p 01 I eddig megállapított per éa véére-hajtiil és aa árverési kénrényért megllli-pltolt 12 p 50 f költaég, tókaköveleléi él [áruiéval behaJUUa végett a itagykanlzatl klr. Járásbtróiág lerotetén levő Nagykanlzn megyd vá-osban fekvő a a nagykanlnál 1892 saljkvben felveti 763?/j. hri ház 24 u. a. udvar éa kert Ingatlannak vhajtist izenvedő nerén álló Vi részére 1203 P kikiáltási árban.
Ezen Ingatlanrész a megállapított 1437 P legkisebb vélsláron slacaonyabb áibaa d nem adható.
A telekkönyvi hat ság az árverésnek a klr. Járátbfroiág hlvataloa helyiségébea IgizságUgyl palota MUaaist II. a|ló mag-tartálára 1032. évi májua hó 30. napjá-sak d. s. 10 óráját IOiI kl éi az árverési feltéteteket aa 1881: LX. t. c. 150. J-a alaplén a következőkben étlapltja meg :
Az árveréa alá eaő tngatlinokat l magállapftolt legklsabb vételárnál aUcio-nyabb áron eladni nem lehel. (1908 XU t. c. 36. §.)
Aa átvarelnl azándékozók kötelesek bá-natpénxtll a kikiáltási ár lOVa-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.c. 42 § ábu meghatározóit árfolyam mai számlloll óva-dékképes értékj>apirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges blról letétbe hífycxéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési lelté-teleket aláírni. (1881 : LX. L-c. 147., 150, 170. §§., 1906: XU. L c. 21. 6.)
Al, atd ss Ingatiasért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötdes nyomban a kl-kláltáal ár ssázsléka szerint megállapllotl bánatpénzt az általi ígért ár ugyanannyi néaawkáig UegésdteoC (1908 :XU. 25 §•)
Nagy kan lua, 1932. évi lebr. 1. napján.
Dr. Bsntzlk a. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. a«o latiut.
Árverési hirdetmény.
Holczer Samu Keszthely, röfOs, kölölt és szövöttáru kereskedő áru-raktára, kinnlevősége, üzleti berendezése és Ingatlana az elrendeli likvidáció folytán
1932. május 18-án,. d. u. 2 órakor
Keszthelyen »z OHE közbenjöttével nyilvános árverésre kerül.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó. Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly).
75 évfolyam 109 azám
Nagykanizsa 1982. május 15, vasárnap
Ám 16 Bllír
ZALAI KÖZLÖNY
UuIM és kiadóhivatal: Ffot S. uím KautbelyTnokkladóblvatal: Koawthalca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Saerkeaztóségl éa
egy bófi Hadóhl\'
IvataU tdelon: 78. aa
Pünkösd
Irta: P. Molnár Arkangyal
PünkOsd a lelkeket formáló, átalakító, csodás égi erőnek a napja. Hu az égi lüznek, az emberi lelkekben megnyilvánuló erejét, szemléltető midőn akarjuk bemulatni, akkor keresve sem találhatnánk jobb hasonlatot annál, mint amely van a lávául napsugár és az emberi lelkeket fölmelegítő ezen égi fény között. Amint a tavaszi nap heve életre kelti a föld fagyos kérge alatt hosszú téli álmukat alvó természeti erőket, zöld fülakaróval vonja be a földet, virágba szökteti Hegeink díszcserjéit s kertünknek éd«, zamatos gyümölcsöt termő fáit, éppúgy horza életre a Szentlélek kegyelme, annak kisugárzása a lélek mélyén szuny-nyaiíó energiákat, átalakítva, széppé formálva, erényvlrágba borítva az emberi lelket. A lélek energiáinak ez életrekelésél, álütó erejét csodálhatjuk az apostolokban, az első keresztényekben és későbbi idők folyamán mindazok éleiében, akik befogadták, lelküket exponálták az égi fénynek.
Mily gyávák, kishitűek, félénkek voltak az apostolok, mielőtt az Ur Lelkét vették volna ? A szentírás azt mondta, hogy elrejtőztek a zsldflktőt vili félelmükben. S mivé váltak az égből alászállott pünkösdi tüz hatása alatt? Lelkes, lüzes, senkitől és semmitől sem félő apostolokká, akik ellelve az Igazság Lelkétől, bátran hangoztatják Szent Pál apos\'ollal: „Ki válasz! el léhát minket Krisztus sze-reletélöl? Szenvedés vagy szo on-gílás, éhség vagv mezítelenség, veszedelem vagy üldözés, vagy kard?... Mert bizonyos vagyok benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvaló, sem Jövendő, sem erő, sem magasság, sem mélység, sem más egyéb teremtmény el nem választhat minket Islen szeretetétől, mely a mi Urunk Jézus-Krisztusban van." (Róm. 8, 36—39.) Bebörtönözték, megvesszőz ék, megkövezték őket, de ők nem csak hogy kedvüket nem veszítették el, hanem örömmel távozlak a gyalázat helyé-mert méltóknak találtatlak Jézus nevéért üldözési szenvedni.
Ez a lelkület szülte az egyház vér-Unuil, szüzeit, hltvallótt; ez adta az emberiségnek: assisi Szent Ferencet, PMual Szent Antalt, paulal Szent v nctl. Don Boskót stb,. stb.; ez az elaggottakat, a betegeket, az árvákat Jnyai szeretettel gondozó női szerzetes rendeket; ez hozza létre még ™ Is mindazon intézményeket, amelyek áldásai az emberi társadalomnak.
« Ur Lelke által vezérelt emberek mindegyikéről elmondhatjuk azt, ™tt Celonal Tamás mondott assisi Ft\'tncril, hogy : .Tavaszt hn üi ma«a kmL" Mi\'y áldást-nozo lenne az emberiségre nézve «• ni az uralkodókat, a bírákat, a ^ álnokokat, a nevelőket, a munka-Mókát, a )6 Uleki az igaz8ágosság
Lelke vezérelné? Mily tavaszi örömmámorban úszna, az \'fiazságtalan békediktátumok, az önző
A mezőgazdasági kivitel és terményértékesltés ügyében tanácskozás volt a miniszterelnökségen
Budapest, május 14 Ma délelőtt a miniszterelnökségen fonlos tanácskozás volt, amelyen a mezőgazdaságot érintő kérdéseket tárgyalták A tanácskozási Károlyi Qyula gróf miniszterelnök vezette és
a kormány tagjai közül Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter, Purg/y Emil földművelésügyi miniszter és Walkó Lajos külügymlnlsrter is részi vettek azon. Szóba került a tanácskozáson a mezőgazdasági kivitel éa lerményérlékesilés kérdése,
továbbá azokról a kedvezményekről tárgyallak, melyeket a termelés előmozdítása érdekében Juttatnak a gazdáknak. A tanácskozás után vitéz PurglyEmil födmivelésttgyi miniszter a következőket monaotta: A mezőgazdaság megsegítéséről tárgyaltunk és sorra vetlűk azokat a módokat, amelyekkel a kiviteli tevékenység fokozása és a termelés értékesítése lerén a gazdákra nézve a legjobb eredményi tudunk elérni.
Szenzációs fordulat Ruttkay százados öngyilkossága ügyében
A halálos golyón kívül két lövés nyomát találták Llttkéné szobájában
Budapest, május 14 Ruttkay Qábor koronaőr százados halálesetének tisztázása ügyében ma délelölt helyszíni szemle volt Llttke Kálmánné lakásán. A helyszint szemig trrgállipllfrflá1-. hfta)i y||4» Ruttkay Gábor százados az ajlóval szemben állt, amikor a halántékába golyói röpíteti. Jobb halántékába lölt és a golyó bal halántékán jött ki és átfúrta a függönyt és emögött a falba furódolt. Ezt a golyónyomot megtalálták a falban.
A helyszíni szemlén ezenkívül két-két lövésnek a nyomát találták meg. A szemlén résztvettek a legnagyobb
meglepetéssel fogadták ezeket a golyós nyomokat és természetesen azonnal megkérdezték Lilike Kálmánnétól, hogy ennek á két golyónak a nyoma hogy került oda ?
Az asszony mngmaradl amellett, kogy egyetlen lövés zaját sem hal-lolta, ellenben azt mondotta, hogy három hónappal ezelőtt próbalövések dördültek el a szobában, amelyek ugyanabból a fegyverből származnak, amelyből a halálos lövés történt. A vizsgálat abban az irányban is megindult, hogy milyen próbalövések történtek hónapokkal ezelőtt és kl lőtt Ilyen célból ?
Közepes a buza, valamivel jobb a rozs
— mondja a mai hivatalos vetésjelentés
Járását változékony hőmérséklet, erői zlvalerok, jégesők, de emellett még az ország legnagyobb részében ren-
Budapeat, május 14 A legutóbbi hivatalos velésjelenlés közzététele óla eltelt bárom hél idő-
vámpolitika által megnyomoritolt, az életlehetőségeitől megfosztott Európának oly sok nemzete, ha az Igazságosságnak, a szereletnek Lelke felülkerekedne, le ludná győzni a gyűlöletnek, a rosszakarásnak gonosz szellemét, amely ma eltölti Európa nemzeteinek és vezető egyéniségeinek lelkét.?
Ehelyett szomorúan kell tapasz-tilnunk Krisztus szavainak igazságát, aki azt mondta a világról, hogy az el nem nyerheti az Igazság Lelké:, mert sem nem tálja, sem nem ismeri azt. (ián. 14-17.)
Ezért van aztán az, hogy a többi négy világrész pogány népei nem kérnek az európai civilizációból, kultúrából, sől Európa kereszténységéből sem, mert az minden, csak nem krisztusi. Stanley Jónás anglikán lelkész megkérdezte Gandhitól: „MII kellene Unni, hogy India megszeresse és elfogadja a kereszténységet" J Erre Oandhl ezt felelte:
.Először is azt tanácsolom, hogy 11 keresztények kezdjetek el mindnyájan jobban Krisztus szerint élni. Másodszor tanácsolom, hogy vallásotokat meghamisítás és lefokozás nélkül gyakoroljátok. Harmadszor, hogy a szeretetre fektessétek a föhangsulyt, mert a szere el központja és lelke a kereszténységnek."
Gandhinak igaza van. Addig, mig nem az Ur Lelke éltet bennünket, amíg nem leszünk száz percentes Krisztus követők, addig kereszténységünk nem lesz hóditóerő. Tegyünk róla hogy azzá lehessen I Hogvan érhetjük ezt el ? Töltekezzünk az Ur Lelkével; gyúljon ki a ml lelkünkhen Is a Szentléleknek lelket regeneráló, alakító tüze, égi fénye; legyen nekünk Is mennél többször pünkösdünk, ülje a Szentlétek a mi lelkünkben is diadalát; Ö legyen kalauzunk, vezérünk, irányítónk— akkor megcsodált, hódító lesz kereszténységünk is.
des tavaszi csapadék Jellemzi. A nappali felmelegedések általában az időszaknak megfelelőek voltak, az éjjeli lehűlések változóak, az ország különböző részeiben igen eltérőek. A csapadék zöme az ország nagyrészében erős záporeső formájában,( Jégeső és zivatarok kíséretében hullott le. A repce lassan fejlődik, általában gyenge, alacsony és ritka. Az őszi buza fejlődése lassú, a hosszú léi okozta visszamaradást és fagykárokat a bekövetkező kedvező időjárásra kiheverheti.
Szárba Indult és a korai vetésüek elég jól bokrosodnak, a későiek azonban a legtöbb vidéken alacsonyak és ritkák. A tavaszt buza Jól kelt H kielégítően feflódlk, de a mull évekhez viszonyítva, a késői kitavaszodás mialt, keveset vetéllek. Az őszi rozs általában visszamaradt. A- téli fagykárokat a kedvező Időjárás helyrehozhatja.
Az ország vetéseinek mostani állásáról a következő kép alkotható : A buza közepes, a rozs középesnél valamivel Jobb, a repce gyenge közepes.
Tavaszt rozsot keveset vetettek, az elvetellek elég Jól keltek és fejlődlek. Az őszi árpa vetése általában gyengébb és visszamaradt. A korán-vetett tavaszi árpa jól {s egyenletesen kell, szépen fejlődik. A későt vetések jól kellek, de egy kissé visszamaradlak. Zabvetések jól keltek és szépen tejlödnek. A cukor és takarmányrépa általában elég jól kell. A kerti vetemények egyenletesen és jól kellek. A mesterséges takarmányok közül a lóhere és lucerna a téli fagytól sokai szenvedeti, erősen megritkult és fejlődésében visszamaradt. Az uj vetések Jól keltek és fejlődnek, A legelik fünövése csak lassan Indult meg. A gyümölcsfák közül a koralak a kedvező időjárásban már jól elvirágzoltak, a későlek most virágzanak. A szép terméskilátásokat több helyen csökkentette a jégeső.
A beérkezel! jelentésekből megállapítható, hogy egyes szőlőkben a késői fagy a rügyekben 10—30 százalékos kárt okozott. Az u\'óbbi napokban a kiadósabb esők a szőlők fakadását elősegítenék, ugy hogy egyes szőlőkben helyenklnt 3—10 centiméteres hajlások fordultak elő éa ezeken elég fürlhozam mutatkozik. Kártevő rovarok közül egyes szőlőkben a cserebogarak fellépése érzékeny károkat okozott.
gisíw Q\'1
nmn
1*
qsmtgiiv MjfWtajWt «Mias»i>t3»H,
fii ÍM
Szabad az ut a magyar nyoi taknyoknak Cselupzágb
A ktmigymlnisalínu^unliis 7-lfil kezdve.engedélyeite a cseh köztársaság igéz teittleMre at össsea magyaretatágl nyomtatványok szabad terjesztését.
i inniHs 7-én érkezik aneiyéspllspőkllagykanizsára
Akrt\'napo»bér«.ílálír>ro|»ÍÉn. $ g
\' Nagjta»|lzaa, májún 14 A» eddigi-megállapodások szerint dr. Roit Nándor megyéspüspök június 7-ék-a déli pesH gyorsvonaltal
érkezik Nagykanizsára, ahol az állomáson a papság és a polgármester
A n«*M«tw>d -^oWt^,**; figyelő jelentések i Siombslon á Wmtr-
MMfmi* T*HMK
esfe fbsti\'égboltozat. 1 • W
SMtni/i>: Réggel isuk, délben és este
étaftkeMl mU. M iíllürisl ils|[4 : ($J,uM twmmh) • W»lM»»l«-
flai IsMut Jalaaatl HU fO éra-lwi Léayagaa oálloiáa a»m
mlWIlj
- De elegáns vagy Manolkámt
Ne. aodájkosi, Schftlznól kéweu
vettem a ruhát I
.................
, --rátért f »"*--• —raakT^rtg1
fifyTOTosín Tög
utánna fl«M|j^ifcvoaalá>«aé3 lem-
plomhí,.ahol rövid, szentséglátQgatáj
íiaü
öisvüsii BsíJhvö LEGSZEBB jt,
LfSOLCSÓBB
LEfiOIVATOSABfi .
már i n. fií i & is,:,
4.- P-töl
kazdva
BBÖNYAIL.
nAt-*affrHkala|»aztotéb«n HORTHY Ml KLÓS-UT
6.
r l*\\lt> IS\'.
^spalmiá»iii>gon és »%iarlA||k«; nál étkezik. -Kíséretében lesz Cső Qéza prelátus és Pfeiffa József szeatwékl jegyző.
Június 7-én déluWh értekezlet lesz a második\' plébánia agyében az
itöff" mmr^mtássm.\' - Majd s-t «
bérmálja a-főpásztor a : f irflakat és

UJ : 1 lllthWrir iM.nai . .I.
egyes - a swyíTiyr amimótm IWF-
" gondozni. Errp.v^slksfff-lgen érté-
részint a plébánián, részint a fog a mondani * E mondta. fiogy az egri-norma szerlat
Nem lenne inség Kanizsán, ha minden ember havi 10 15 finért adna a nyomor éHefl induló szervezett küzdelemhez
wltfj
-OMfíl / ilnwlB:
íyn-iilíiv\'il ibli/ia t bv\'navli ! oijiicsiij).\'\'.
Magyk(intis%vát<M szegénygondosó 9 bizottsága tegnap a sallike hrttköz-i sápok eseményeibúi messze kimagasló Illés* tartott a városháza dnz-
S csonka magyar hazának minden ős-ösztönös
ellenállása, az (&Mer-°
szes«Mi arindsrt «4l«no álreigeit a.
Jelenlévőkön, beifdflbbest a lelkekbe és (^f^félwta . azojwt at ^következendő munkája. Sok Ilyen lelkes
_,ftni bölcs, lap isztal -ilokból, a caritas ItUeibil és a tudás mély-
H^iWflftá\'tá Kainak
mmH
! -sumü\'.sí. IMawhSÍI u iMAsanffrat ; A szegényügyi, h\'wttsíg űlj^ét dt.. Hegyi Lajos polgármesterhelyeltes nyltolta S)eg».,s jelenvoltak ovációja
1 testéit ami vitái atslmas\' Segítő -ere,
ab isisilnim rf^a.i\'jísvű"síbí-**! in közben köszöntve as illusztris (f|&»j adókat, akik a kormánytóné t^Uvj val és a miniszterelnök küldetésében érkeztek Nsgylpnizsárti. , ;,„ Dr, Csepety Qyörgy miniwt«ri s^til^soéstos vo)t as első előadó.
Kimondta, bogy küldetésük cilja az szwvoertf szegénygondozás beveaotéio NagykiJtluáft. TulaJduirt- / kéfpen ,tévedtek azonban, mondta, mert Ideérkezve látják, hogy itt,,* téren értékes munka folyt já elgondolások éS bcoOletes törekvések nyomán. Meleg elismeréssel emléke-\' íétt meg az ínségakció lebonyoUtisa körüli érdemelért a helybeli Szoddlls Missziótársulatról. Kifejtette, hogy, a gyOjlés Katusán is sjépiw megindult, de ellanyhull. 600 pengő folyt be havpnla. Örömmel Utták a. keresztény nöegyleH n^konybában és a Stefániában folyó munkásságot, de az
és a munkának
eotoapaxiaÉvft o,
folyamatosnak keli lenni. Égy-kéi hónapon belül házról házra Jirva ul gyűjtési iijjtióduiriseii szerven^ mikor iMptell ifliint\'.izokal is, akik idig neai adtafc" Hangsúlyozta az
társadalom és hálósát k fontosságát. Ki-
vánatösnak tartja az intézőbizottság gyakoribb össxeülését és követendő tanácsokat adott sz elszámolás térén.. A\'nk0ar télnek még nincs vége, möiídotrá — á magyar tíkiki Mg
kuétleilíéppeit\'^ Vtóte st^fiyagJÜ szertrésték. Ezekben Összesen távaiy\',\' 34& OGQ pengőt gyűjtöttek és mW: petigőV vettek a Városok. Nagykmi. zsdn fyrdttótt arttietyixt. M a társa-
tHr.#dnfa>, a várónak. Bgubca 55*)®, Sátoraljaújhelyien 56 60^; 31.B0O, KeetkemMen bUOOp
társadarml gyü.......
J?„ Pofot, OísvÍW ;;.*ol» fersnfts; lariományfőnöh Jélektani és sajcio-lógtál mélységekbe Vezette hállgaló-ságtHi, Kil^étte a\'nemzeti szolida-rt&á*\'yéitWMn fontoáslttf1 és ánoiiJk\' összefOgg^sál a nyomot, enyhiéswl. Ma sem az elméleti Ithi domány, sem a művészet Igazán nagy vívmányokat nem tud prodakáhii, pang. Az. erkölcsi mélységek eUizá-poeodWkJ MosáMs bázii hiányában mán aem bisloa ae.életünk, uenti, biztos-a. nwgáululájdost és. nem la; a siocfáfdemókréctálöl, tón
.....ói, hanem azanirchiá-
..... . az eg«u ,vlUg< Ma lí
ökoaomla c&ődjét él(«k, mert a gép kiszorította i aeaakát éa «.pétiz u-i hetetlen\'
WHaMáhná meterUH. Stét-
huUáB előtt álf át eg^sz világ. A (echnlka, a vjágnyejv, a népstövet-t \'•\'—ír
Halászok
Irts : liALATONI Q. M40S A hagyomány nincs k&|>e vteye, se pergamenre írva, mégis so([8 or túléli a márványt és a hétül. Amint a madár fióka évelredek óta \'megtanulja és továbbadja az anyatttadár. énekét s amint az egyik njltzáli a másiktól örökségül kapja, hogyan kell zúgni és susogni, ugy örlz meg és tart fenn a hagyoAíny régi történeteket, szájról-szájra, apáról fiúra száilva, ni; K u
A magyar hagyomány erő^ növésű tarka virág, mely gyökérszilait mélyen beleeresztette a televény talajba. Az alföldi ember hagyománya juhászokról és lovas szegénylegényekről szól; az erdélyi ember havasi történeteket mesél fiának; a bakonyi .ember egy bűneiben is romantikus betyárvilág alakjainak emlékét őrzi. De talán mindegyiknél erősebb és színesebb a balatoni ember hagyománya. A Balaton partján még százados esemény-k is élnek a nép ajk\'-n. A halásztörténetek családi örökségként szállnak nemzedékről nemzedékre, közben bővül nek, átalakulnak s igy gyakran legendákká válnak.
Az alábbi történetet, melyet egy öreg halász elbeszélése tiyonián mondok el, a Balaton délnyugati sarkának halászhagyománya tartotta fenn.
A szereplőket még a legöregetti am-berek se ismerték. íky ma tnár senki fe tudja, hogy a történetben menynyi a .valóság, .\'inehhyt: sí lejttSKlai n
A történet hősei a gyenesi Bok- r testvérpár, János
noajeles^t , . .... ,
láno? már évek ó)a télen-nyáron a keszthelyi halászokkal járt. Nemcsák a1 kenyérkereset vitte az ormótlan lulázzlwjólua, iiaoeiu a nagy viz tzerelme .is, Ereiben ba\'atotű őreidek MászWrc foiyío^áli; méghált voWa I; BSfaton nélkül: A szír razföTdÓh csak gynfógos ember\'volt; a ylMh neki if\'éitnp\\ nőttek, mirrt\' anrtíl tok rriás embernek, akik bi -losafeban állanak a lialászesónak motgó dtómjáh fy bátrabban iép-nek a sima (égen, mint a kövezett városi utcán, A>halászmeslerség míg azért is való volt Bokor Jánosnak, mert ott nagyokat lehet liallga nl. Szárazföldi munkánál folyjk\' a. tete-fere s. .ha, fiák kellen dolgoznak is, a .iiltíenéát/beszélgetés tö li Rl. A hj-lászember csendben vééíi a dotíát,, cs?k akkor beszél, hí\' muszáj. S ez nála nem tértételt; szófukarság, hanem termékét. Há.ugy r éha sok-be,zéd» ember kerflf a halászok kö?.é, az nem tajáljá olt\' a, liejyét.
Haláí zentbefr a ,mesterségéníl ,csak a felésígét- Szereli .jobban. A hűtlen és .csitti^ár t^j,., igen . ritka a Már-I szok közt. Akinek mindennap ugy
kell búcsúzkodnia, mintha többet .nejg léri|é vissia, a szive felét otthon nagyja s az a szerelel ffilyííél araayaöa be\', a hieátréwafbeitnc lakókat.
""A1 Hatászaaszonjsok közül ellenben már wzn e^.tajált^ott hűtlenségben. Sok asszony oiyan mint az a keresztény ember, aki délben Inég csak tartja valahogyan a böjtöt, este azooUao mii dagadtra e»jd magát. Bizonyos, hogy nem jó az asszonynak éjs/kb egyedül. De liát mlf-lehet\' tenni, ha a lialáfcemttefrt él-i szaka Is frtvja a vizi Iml)a ál\'.nk mikor ftá|ikz kéri, hogy mf vár rá. Aki fél a halottaktól, ar nem mtRy sírásónak.
Bokor Jánosnét a nyár óta szájiira , vélte á\' hír. H-íjdu szomszédék, pedig senki r se bif la meg őket, erősén ügyelteit a Bokor János becsQleléíé. Később már túlságba, is vitték á. kéretlen Őrködést; néha egész éjszakákon át a Bokor házon volt a szeműk: Ősz végére pontosan tudta a félfalu, hogy Bokor Kálmán hány éjszakát töltött a bátyja házában. Az. ilyesmi nem marad meg a tatákon bélül.
Csak persze Bokor Ján >s nem tudott semmit.
Karácsony előli egyid- ig szüneteli a halászai. Az első fagyta napsütés következeit, azután hó esett. Csó-1 nakkál már nem lehetett vízre menni,
S jég\'meg rtég\'tttgyon volt.1\' A hifáttóií llVttikbrkésztliadnel! KI\' a ttlf htrtfbíMsra. Btj^rnaV\'e»y-lífr őrátt a háfwzlahWtí^íjdttmatjWf kfstíittewlk a üzerttítndkaf. MunW kozben megered a beszítj is. Ez if1 mortd\' válámjt\'ík is ItM válami
áktán" gyorsabban mtifiVJ, az fdöi - .\' \' •\' ,
Bokor Jáhos egyik -rtáp nert métif be-a\' halásztanyára. Nem kWHessfgí,-hadd \'végétté el á maga tfolrff. Hajdú Pista, aki" még nem tódtá, hogy mt a házasember htfiége, gtn nosz s/ájjal pellengért1 illilottí Bokor Jáholsf
K Jáhos » Pontosabb dolga van. most annált Őrzi a feleséga
Az öreg bandavezér tréfásan meg-\' kérdette: \' ,
\' — Hát áztén kl Akarja -ellopni sr assztrtyt? Oyerek nélkül Is kap a legény fehérnépet.
— De nem olyant, aki éjszakám a|lót rtylt nrti- "
Ez a hetyVe inegjegyzés merin-dittrtta a malmot, mély azlán aprórt őrölte a Bokorné betsü\'etét.
Amlkor Bokor János másnap me£ jelént\' á lányán, a halászgazda félre hívta és jó szóval figyelmeztette:
— Azt Öeszélik, hogy nálad otthon kutya vatt\'a kertben »KfJ öcséd tepdtísi a háiad becsületét. Nj5\'«\' utána,írtKlgazbelŐle?
.V ^éffjkttv.)
■ tMk.wáWfllS.
JMJLAI KÖZLÖNY
» *
■igék itb. t .nemzetközi. haüf okat
kl, nemzetek egv-másfél század ^HXleíWlíUkt -flWf Inlernaclo-rt^ ^yiéáéÉWfc* WHtáft ntSgPH -rtíi^ai -ékrtrcWa. ^Míhullás és uj, lnlerneél<>tWÍ8r!(i(é()(íMkÉev6dés pólusai közt ^MkíMfilíg. lehit lojnugVtó^efteH pnöt, ,mi ömétártmrf TíérlntfrtkétV á .u retet, a caritas erejét.
KifejWte.tfulán a tsgu egri Mlgybizotfrág munkásságát,l taang-wlyozva, hogy a gytljtó apoatotko-díara, a yfgaíztalísrt, megnyugtatásra
csak ., hölgyek lelkülete aV^ae.
Fejenként havi 10—15 JlUéres hoz?á-. Járulások elegendók bármely városban* az állandó Ínség megsegítésre. Csak meg kell ezt házanként szervezni. Vázolta m£g a papság, a hatóságok\' és a sa|\'ó szerepének fontossági.
Dr Hegyi Lijos köszönö és záró szaval útin az Ölés az előadók letkes éltetésével végétért.
Ez a kél előadás láthatólag felvillanyozta a lelkeket, tplen adná, hogy a nagyszerű hálás maradandó lenne és méltó eredmények magvait Indította vOUia c.:lráib«.
ÍZ adótartozás miatí a kanizsai vásárra hallott szentmiklósi Mrfcák ügye, néplázadtosal, revei-ferrel és négy havi fogházzal
Az Jgezaáf JtimOheWap „lorradalmosltotta" ■ Jegyző véleménye szerint a község hangulatát\' m
^agykaolzaa, roájua U
A N»gykíni^sával,#íp(nfiWos So-
nMigystentmlkkte község népe tmi válságos időben nagyon neheztn tudja közlartoeáMtf megfizetni. At illetékes tényezők végtll.^ kényle-lenek voltak l/»b> gazdánál a mar-Ukat lefoglalni, hogy azokat vásáron elad|ák. Foglaltak \'Szukícs Oéza, Kotnyek József (rtsmWr), Kotnyek István, Vadász istván, Jancsó Lajos, Veuellts József szarvasmarhái!. Miután ... , a községi vásáron nem tudták a marhákat eladni,
behatolták mkai a nagykanizsai a hetivásárra.
A községi elöljáróság tpaibabaj-cárokat iog?dotf^fcj, \'ak|k,a lefog \' lalt marhákat kitér-
lék. veiak csent mkit b*tá*ági közeg Horváth György adóügyi Jegyző Is.
A marhák- lefoglalása Wlzgatta a község lalo^ágát, Az elkeseredett
hangulatot flpilfc-ipá*Ik ember még .Jobbon asltotta. :\' ■ iűq i . nMnÖ
Az adMgyl. jegyzőnek |Mtek u|-tágóM, hdgy
A Jegyző azonban nem"Wtt*1regl-háan a dofebkat, mert községének
m .jáinbonwk -ía .Műdnek v mrt«.,lg(^U,.«Mak a baj-csáiok az.állatokkai a nagykanizsai
"lÉkUSd\'olaílla i» ans jiblöllA se Ezalatt wtnbün » nagykanizsai vásárpn
r.
lőbbaomogy«i*ntii«ikbári ember márteMiiottéeieete.Jiogy «Uor hozsák a marhákat.
Voltak, akik tüzelték az amúgy ls . elkeseredett, eiflbeteket éá ennek a hangHW . mind U-
..vAKlf _____ É __
i sitssispiM
: forgóhoz ért, a nép mind iöbb Ifctt Majd előugrott egy somogyszent-
LadakjáM « irpTfi htlé-______J
— Próbáld csak elárverezni e marháimat, le gazember, te zsivány I — Majd odalépett a maihaha)csJ;hoz,
Hingáhw tért, *odőr-
ségre vezetett, ahol Jelentést tett a történtekről. "Élmóndotla, hogy a nép IzgaWWíál > voltaképcn
Szuplcs Q|éz» robantotta kl, aki folylón iflíéj ^ \'a tömeget. íáajd,meg-
ifMOwí\'llw •
látott.. . , ..,fn ... .. .
Igy kfrüll ma a nqgykanljsaí löti-vénySíteV Mu scbenbacher-jlanácsq elé Szukícs Öé<a íomogyszenlmlklÓBl gazda iöbb társával egyűit. fezüklcs tagadta, hogy ö a terhére r(SI cselek-métiyektl elkOyelle volna, ugyánlgy Villának vádlofi-társal Is. Azontpn á tahijk, nagy. része éí Hftrválh Jegyző eskü aláti a szemébe mondják Szu-WcrtlMt\'lllífd^VlSfflttídlSéfr\'"\'^\' vM^iyl^, /elmondja, hogy a községbe Jár 40 példány-baa ** .Igazság filmö lap.
a faluba, a hangu\'a* egászen magvállozoti ,6s véleménye szerint az elkeseredett hangulat nem kis mértékben az .Igazság\'-nak tudható bt.
Legújabb nyári
nagy választéka
vai nr,
divat á r uházban

s-jítbli -voorl,
nw
kirántott a kezéből kit mar-Wt, amit tyvébb adott egy má#lk köz.égtwllnek, tiogy
Egy oldali falubeli Is klszakilott egy illatot a hajcsár kezéből. Majd az egyte szaporodó tömeg Izgalmas |« lenelek közben a Jegyzőt ugy odaszorította a forgóhoz, hogy ennek folytán súlyos operációt kellett rajta végezni. Mind fenyegetdbb lett a hangulat, vagy háromszáz emberből támadt erős gyóm, ugy, hogy a J.\'gyzö végre nem tudotf mást fénh\'l,
■ kivette revolverét és az Izga-tott néptömeg felé tartja.
A revolver látásától a feldűhödt nép
löz Julnl és a fenyegelö atmoífTOjj; rából kikerülni. Da a végrehajtási \'lelve a mí^M*. i^WWíft i ^
szakos caeMkedtttkre.
A törvérryazék figyelembe véve az összes körülményeket, SjoWcs Oézál hatóság ,el|enl ^rősuk v^ígáben iTKindolla ki bűnösnek és azért OsszbünteiésDl ^ "-•)! mi«-7 négy havi fogházra itáUe, három vádlotid/sát ellenben felmentette.
-j^. agyét* s
miiiösllés és büntetés súlvosbliáu végeit féllébbezelt. dé féTléWjeitt

11 ftZIMHÁziA
Kapwl nyitott a •adaniaáx
(A Hamburgi menyasszony)
Ha máiért oem, szírt ls báláaaak kilenc lennünk a szinéa»eknsk, a magyar kultura e sok kereszttel ve«, ,ntégls lelkes, méflia eaészhltü
Itrbes, elszomorodott kaaizxai étobe «Mio»ták a magyar \' müvéstet "sok
..... jwug^m derfílél.TtóP-
íjaink bMázdái,kö«é a ,mos<áyenyhülését, a saeaKkbe uj, • Irisa éfcaé-
fiMser
szebb élotot, álmok >aWngató i . gál, poézi&t, töretlen hiMkkel^aiki-áUás . bátorságát uj i Maapok . elé. i\'ázt li hoztak ok, AtWwek.
sohasem tuiságoean .róisás kenyerének ma a miénknél is k«»e-rübb izével a szájukban, odaállnak
msgyiW kuliura győaedeliaes , arajé-ben-ás hivatásában éa vadnak nekünk Is azl, amit a gyölrö ma legtteser-itámflzölt n éleffakt^l:
ytöU.; iü,íi„J,,
iinekazért|(a,«ert 4k, a magyar- vWébJkultaráJmalhae-
taéz^us^ton yértö harcsai, hérojzl
fálls arányokban etMkenty iig/an-
olyan teljesértékű egyflltesset, Ugyanolyan becsoiéle<\'l3fklef|fdést .apkydt cl hozzánk, mfnt a szebb időkben, amikor érté nem csak a kel tudtuk őket érdemük 1 norátnl. _ <» M SS 3 _. _. Hálát érdemelnek <s f«»}0k
vfnM ftlal kszf. Ok mlrrden
kivet, vn mindenig w^ktői tel)*. Adjw^rtmi ki aégi&aaaáenl^ taniopaak telik — szeretetei áa\'MlHogMást
.....A szezont a Hamtmrgt -menv-
tíramiMamU tHjMídMg*
kedyenalt^j^^z ismert nevű uj
,ngA düiabiól - rtiuCs mit mörfáanl:
rtgl HMÍÖSSJaiőbnsaa MillamiSü t víA szinéazekről csak ját moodhat
* kritikus azalaő, előadás, «Éfc|A
.....
itó, J : kapott as
egész darab. Qatétta Fen^c (a ka-nlzsal „arénából" Ismeri Karfzsa
«< a Király Szinbáabói as ország) férfias, mi, erőteljes szép éneki hódította a közöm
pásra szimpátiájába fogadta a nézőiét Markovit3 Andort is, Bihari ,Nándor,Mtódál. /*irez«s Iréa„ata-tíjfis ajöke,
tavaly még csak aranyos voll, de biVna és ma —\'mégáratiyoMbb. Dörgő laps köszöntötte, sok kacajtás \' hotiíBriUa \' Jkbtky 1 Róbert és iEgry ..Bfrti .toMisttfOl\'. ivWta ifigH^t
: [V. \' Tv;
svóll
szórakozó Próbálja 1 lü épített "
tiaiT\'>
ZALAI KÖZLÖNY
1032
nájuill
A kisebb szerepekbm Vúss Irma, Danis Jenő. Ajtay vollak (ók.
A rendezésről az első este technikai nehézségei miatt még nem mondhatunk kritikát. A kisebb, de lobban Összejátszott, rutinosabb zeqe-ksr az előző évi megoldásnál Jobbnak ígérkezik. (bl)
A színházi Iroda hirel
(*) Csókosregtment operettazenzá-etó. PünkOadvasArnap délután éa este, az évad legkedvesebb újdonságával, a Csókoareglment operettel sietaz együt-tee a közönség ttnneples szórakoztató-Báni. A Caókesreglment a legvidámabb békebeli huszárkaland, Jobbnál-lobb szerepekkel. A darab tószerepett Viola Margit, Harczos Irén, Orbán Viola, □alélta Ferenc, Markovlca Bandi Kré-mer Ferenc, Somorjal Brzut. Bánky Róbert, Kéemárky Kálmán, Ajtay (lyőrgy Jáiszák.
(•) Alvlncl huszárok délutáni hely-árakkal. Héttőn délután 9 órákor délutánt mérsékelt helyárakkal kerül felújításra Elsemann országos atkerü operettje, az Alvlncl huszárok, elsőrendű szereposztásban.
(•) Sybill pünkösdhétfőn. Jakobi Viktor világhírű operettje, a Sybltl Viola Margit Hurozoa Irón, Felér Erzsi, Oa-letla Ferenc. Markovlcs Bandi, Krémer Fereno, v. Bánky Róbert, Németh Jenővel a lőszerepekben hétfőn eete van műsoron.
(*) Porcellán. Kedden este Anday Ernő hangulatos, kfdvea vígjátéka, a budapesti Nemzeti Színház nagysikerű darabja kerül bemutatóra a prózai együtlea bemutatkozásaként A darab fő nőt szerepeit Feleky Klári, Vasa Irma. Egry Berta, Hámory Margit mtg a térti főazerepben Bende László, a társulat hősszerelmeto mutatkozik be. A főbb azerepeket v. Bánky Róbert, Danis Jenő Játszák.
(*) Csütörtöktől kezdve Harapós térj. Operettujdonság.
B
ÉRMA-AJÁNDÉKUL
nemcsak emléket, de OiOk értéket is ad, ha ezt
Sc/initzer és Göndör
átizwád cégnél Deák-tér IS.et.
alatt szerzi be, hol ékszerek és órák nagy válssztékban legolcsóbban vásárolhstók.
Csendórkézre került két Hrhedt zsebaetszó
Keszthely, május 14
Sikerült fogást csinált tegnsp a sármelléki csendőrség. Ugyanis már régebb idő óta köröznek két hírhedt pestkörnyéki zsebmetszőt, akiknek lelkiismeretét sok mindenféle bűncselekmény terheli. Nevezetesen Fekete Béla budapesti és Vosztri Elemér slbertlrsai lakosokat. Főleg az utóbbi veszedelmes és elszánt zsebmetszö, aki szakmájában márkát névvel blr. Voszlri száz féle nevet használ .vidéki körulazásai" alkalmával, de leginkább szereti a Kiss Pista nevet. Számos zsebmetszés terhelt lelkiismerelét. Többek között az egri törvényszék Is körözi, de eredmény nélkül.
A két nehéz flu nemrégen Zalába JOit .dolgozni." Igy legutóbb a zala-apátli országosvásáron tevékenykedtek. A csendőrség bajtóvadászatot Indított éB éppen akkor csapott le reájuk, amikor gyanutlanul egy korcsmában Iddogállak. A sármelléki járőr ma délután hozla be őket a nagykanizsai törvényszék vlzsgáló-birája elé. .
,A jövőben a város mindig irányozzon elő segélyt a színtársulatnak"
Étidén nem elámíthat a tártalat vénei segélyre
Nagykanizsa, május 14 Nagykanizsa város képviselőtestületének közművelődési bizottsága dr. Hoch Oizkár elnöklésével ülést tartott szombaton délben a városházán. Dr. Hegyi Lsjos polgármesterhelyettes Ismertette a pécsi színtársulat szín-játszási engedély-kérelmét. A bizottság véleménye alapján a társulat az engedélyt megkapta. Elfogadta a bizottság a vlgalmladó napi 2 pengős megállapítására és a 12 pengős
városi világítási hozzájárulásra vonatkozó Javaslatot. Dr. Dómján Lajos felszólalására a bizottság leszögezte, hogy a társalat ezldén a várostól a fentieken kívül további hozzájárulásra, tekintettel a város súlyos anyagi helyzetére, nem számíthat Csillag Jenő Indítványán a bizottság kimondta, hogy Javáéin! fogja: a jövőben a város mindig Irányozzon elő a költségvetésben bizonyos összeget a színtársulat segélyezésére.

F\\z analfabéta Bethlen István
Avagy: „a világnak sohase lehet kedvére cselekedni"
Borsfa, május hó
Ne méltóztassanak könyörgöm, a cimtői megijedni, nem lesz itt egy szó politikum sem. Egyrészt, mert nem vagyok bolond, magamat be-csukalni, mikor ilyen blzlos négyszer csökkentett kenyér van a kezemben, másrészt, mert tényleg semmi köze fenti címnek a politikai praktikákhoz.
Láttam én már kérem a Szegedkörnyéki tanyákon analfabéta Rákóczi Ferencet is, Thurzó Oyörgyöt ls, miért ne láthatnék akkor Borsfán Irásludatlan Bethlen Istvánt? Hozzá még a borsfai Bethleneket csak ugy Betlehem szomszédnak hívják az atyafiak, mint ahogyan Betlehem grófnak tiszteli ez a mi népünk a volt miniszterelnök ur őnagyméltóságát. De, amint csak ugy érvényes a gróf Bethlehem aláírása, ha Bethlennek irja a tulajdonosa, szlntazonképpen a borsfal Betlehem kéziegye is valóságosan Bethlennek és nem Betlehemnek érvényes.
Zárójel közt legyen mondva, érdekes lenne megtudni, hogyan jutott a borsfai zsellér-sorban levő Bethlen-család a francia eredetű két Bethlen család (mármint a fejedelmet adó iktári Bethlen és a status férfiakban, Írókban bővelkedő bethleni Bethlen család) nevéhez?
A bánokszenlgyOrgyi templomban már jól elharangozták a delet, mikor a borsfai körjegyzői lakban ebédhez ültünk. (Olyan szegény vidék ez, hogy 7 8 községre jut egy templom.) Éppen az ebéd közepe táján Járhattunk, mikor már az ember Ínye valóságos kéjjel tudja élvezni a hetven filléres borjúhúsból késtitelt ételek különböző aromáját, mikor kívülről nagy btfelé készülődést hallunk.
— Ugyan .. I hogy Ilyenkor se hagyják az embert I — zu^olódiunk urakhoz Illően, akiket a paraszt pompás ebédj-í közben zavar meg.
— Várjon két óráig, mlg a hivatalos óra megkezdődik I — adódott kl a parancs.
Hát hiszen szó sincs róla, vártak, még pedig nagy türelemmel. Azért irom, hogy várlak, mert közben mind többen szállingóztak az ajtó elé. Tü-
relemmel várnak vagy ezer éve, most az az egy óra igazán keveset számit.
— Hihetetlen nagy nálunk a nyomorúság és elkeseredés, — mondta vendéglátó házigazdám és látszott rajta, hogy ezek nemcsak olyan sablonosán odalökött szavak, h,anem a sziv legmélyéről buggyannak elő. A léi folyamán kiosztott íiiségllszt még elkeseredettebbé tette az embereket, mert mikor már erős testi munkát végeznek, egyszerre kifogyott a legszükségesebb kenyérnek való Is. — Aztán, ha már adtak, annyit adlak volna, hogy minden rászorulónak Jusson. Itt pedig majdnem mindenki rászorult a segítségre. Aztán az elosztási V>n-e olyan teremtett ember fia, aki a nyomorusághoz arányitva, igazságot tudna tenni? Pedig nem Ingyen kapták. Négy kiló liszt — egy napi napszám. Utakat javilanak, ütmen ti fákat Vágnak kl á kapott kenyérnekvalóért. És nemcsak a férfiak harv.\'m az asszonyok, lányok ls. Most, \'iogy a liszt elfogyott, ko pát osztunk. Nyolc pengő mázsája. Kell a jószágoknak, mert azok éppen ugy s\'nyllk a nyomorúságot, mint az emberek. Most a korpáért gyülekeznek. Kilencven métermázsát Íratott a körjegyzőség öt községe és kiutallak husz mázsát. A csodatevő Krisztus kellene Ide, aki három árpakenyérrel kielégített ötezer embert.
Közben odakint igen megsokasodlak az emberek. Féifl ember azonb n igen kevés akad a várakozók közölt, A férfinép kint van a birtokon szántani, vetni. Milyen szépen hangzik ez a szó: birtok Pedig hát Uramisten, milyen birtokok ezekl A felvidéken skvarkának, löpörtyünek nevezik az ilyen apró birtokokat, ami lyeneken ezek kínlódnak. Egy két-három holdas gazdának öt-hat darabban, öt-hat helyen fekszik a birtoka. Frivol hasonlattal élve, olyjn keskenyek ezek a birtokok, melyek, mint valami vékonyka szalagok húzódnak a domb oldalán, hojiy ha a gazda déli pihenőre széltében fekszik a birtokán s történetesen kedve szottyan a mellette fekvő feleségét megcsókolni, okvellen határsértést követ el.
Ha szereti ás fólti puháit
festesse, # tisztitassa
/
-ndl
■aqykahizsAm.
ElsörendU szakismeretek.
Bérmálásra
Imakönyvet rózsa-fűzért <s egyéb kagyiár. gyat a lagolcaób-ban vásárolhat
WAJDITS
kAnyvkareakedásben.
Két óra sem volt, már bent v0|. lünk az Irodában. Legalább húszan fúródtak utánunk. Rongyos ruháju megtört arcú férfiak, koránvéti(115 elnyűtt asszonyok. Olyanok ezek asszonynak, mint a hamar lett ló lónak. S amint egy eltávozott iott helyelte keltő. 1
— Na, Hóborné, maguk ak hány állatjuk van? \'
— Három, jegyző ur.
— Hál mamknak, Bedóné?
y- Négy, tekintetes ur.
— Keten kapnak 25 kiló korpáll... hani.zotl a migiellebbezheletlcn Ítélet.
Zsivaj, szöinyüködés, sóha|tozij tölti be a kis irodát. — Hiszen én 50 ki tót Írattam I — É í esy mázsál I-MegdögOlnek az állatjaink I Mi még tűrjűk valahogy az éhséget, de mi lesz azokkal az ártatlan jószágokkal ?
A panaszok ilyen pergő tüzében osztódolt ki az 01 községnek kilencven mázsa helyeit husz mázsa korpa. S mennyit kellett szegény jegyzőnek beszélni I Minden Igénylőnek külön-külön kellett magyarázni, hogy nem lopla ám el senki a korpál, hanem csak ennyit utaltak kl.
öregedő, megtöri képű, rongyot ruháju ember maradt utoljára
— Lisztet kérnék, j gyző ur, mert éhezik a család.
— Lisztet Bethlen bácsi? — nevelelt a jegyző. — Hol vagyunk már attól? Talán- egy kis korpát még kiszoríthatok. De lisztet?
— Kell a korpa is.
— Azt még kaphat 1 Maga viszi

z utolsó tizenkét és fél kilót, .s már irja |s:
Bethlen István,
12 \'/s-kg. korpa."
— Na, irja alá öregem I
— Ne csúfoljon a tekintetes ur I
— Ejnye, e|nye, Bethlen bácsi... na, fogja meg a penna végit I
Önkénytelenül elmosolyodtam, mert eszembe Jutóit, hogyha egy Bethlen István jól tud Írni, arra is csak azt mondják, hogy; .Ejnye, ejnyil\' Ha nem tud Írni, akkor ls csak: .Ejnye, ejnye 1" a flze ség.
Amiből az a tanulság, hogy a világnak sohase lehet a kedvére cselekedni.
De azért mégiscsak ló volna a magyar nép legfőbb intézőit Idehozni egy-két napra Oenfből, de ugy, hogy ne szállnának ki Budapesten cifra komédiát bámulni, se ne mennének az Alföldre erre az alkalomra kikeményített müparaszlokkal parolázni, hanem egyenest Idehozni őket a borsfái körjegyzőség irodájába. Aztán tagadják ők meg a cafatokban lógó ruháju, éhezéstől beesett szemű, munkáért lóstató, éhező gyermekeire ríva gondoló Bethlen Istvánoktól a négy kiló lisztet, ha van szivük I
Vagy talán ez nem is a genfi urakra tartozik ? Zámbory LmJos.
pOmkösdre
Pl
ss
Min bilim Mull...
EHREMSTEINMÉL
M HORTHY ■IKLÓS-UT S.
1932. május 16.
ZALAI KÖZLÖNY «
NAPI HÍREK
NAPIREND
MAJua 15, vasárnap
Római kitol.: PUnkösdvásáinap. Prol.: pilnkősdvasárnap. lu.: l|ar hó 9. m
Városi Muzeum ás Könyvtár nyitva csütörtökön ás vasárnap délelölt 10-161 13 óráig.
Gyógyszertár] éjjeli szolgálat: a .Mária\' gyógyszertár Király-utca 40 íz. h a klakanlsasl gyógyszertár.
Oösfürdó nyílva reggel 6 órától este 6 óráig. (Pünkösd vasárnap és hétlön délután zárva). Tel. 2—13.
Május 16, bétfS
Hóm. katolikus: Pllnkosdhétlö. Prol.: Pünkösdhétfő. Izraelita: I|ar hó 10
MAJua 17, kadd
Római kstollkus: Paskál hv. Proiest.: Paskál. Izraelita: IJsr hó II.
Revizióa nagygyüléa éa daloanap ■agykanizaén
Megemlékezlünk arról, hogy májul 22-én revíziós nagygyűlés lesz Nagykanizsán.
A Magyar Dalosszövetség nagykanizsai kerülete, miután ez a nap országos dalosnap ls, elhatározta, hogy a dalosnap programjával belekapcsolódik a revíziós nagygyűlésbe, hogy még Impozánsabbá legye azt.
A daloskerUlel tegnap elnökségi ülést tartott dr. Thotway Zsigmond Ügyvezető elnOk elnöklete alalt. A programot az értekezlet a kővetkezőképpen állapította..meg:......- ,■•..
A Hiszekegyei énekli az Ipartes-IHIell Dalárda, Nem, nem soha-t I a Levente Dalkör éa a Vasutas Dalkör, a Siózatot az Irodalmi is Művészeti Kör Vegyeskara.
Az elnöki megnyílót dr. PIlMt Viktor felsőházi lag, a Revizióa Liga helyi elnöke, az ünnep! beszédet dr. Szabó Zsigmond, a Revíziói Liga helyi ügyvezető elnöke mondja.
— A polgármester Itthon. Dr,
Krátky litván polgármester Pécsről, ahova klinikai vizsgálat végett utazod, hétlön hazaérkezik és kedden valószínűleg átveszi hivatala vezetéséi.
— Egyházi zene. A mai és holnapi fél 10 órakor kezdődő katonamisén FUttner Rózsi és Lemberkovlts Alajosné betéteket énekelnek Vannay János orgonakiséretével.
— Az OTI nagykanizsai kirendeltsége köréból. Dr. Nlsponszky Béla, a nagykanizsai OTI kirendeltség ellenőrző orvosa, tobb hónapi szabadsága ulán kedden elfoglalja hivatalát.
=■= Ügyvédi hlr. Dr. Dómján Gyula ügyvéd Irodáját Magyar-ulca 5- sz. alalt megnyitotta.
Bencze Magda
Modern füzőszalonja
— Hittanvizsgák a gimnáziumban. Szombaton délelölt vollak a nagykanizsai reálgimnázium VIII. osztályában a hiltanvizsgálalok Csóthl Qéza pápai prelátus elnöklete alatt, aki nemes lendületű beszédben bu-ciuzlalta el a VIII. oizlály if|uságát.
— Kanizsai kiállítók a Nemzetközi Vásáron. A Budapeili Nemzetközi Vásár leghatalmaiabb pavilonjában kél kanizsai kiállítóval találkozunk. Az egyik a Welsz Jacques üvegáru cég, a másik Schnltzer is Oöndör ékszerész. Mindkél kanizsai kiállilónak sok a látogatója a vásár forgatagában.
■agykanixaa
Erzsébet tér 4.
(régi postával szemben).
— Orvosi hlr. Dr. Kesztler litván bőrgyógyász, kozmetikus, urologus, rendelölnlézeii vezelőorvos rendelőjét Kolcsey-ulca 8. sz. alá helyezte át. Rendel d.e. 12—l-ig és d.u. 3—5 lg. Telefon 2—72.
<r- A kanizsai kereskedelmit végzettek szövetsége ma, vasárnap délelőtt fél II órai kezdettel tarlja közgyűlését a felsőkereskedelmi ii-kola dísztermében, melyre a tagokat és az érdeklődőket ezulon hívja meg a vezetőiég.
- Házasság, Feller Mariska és Bíbel János ma délután 5 órakor tartják esküvö|üket a plébánia templomban. (Minden külön értesítés helyeit.)

DE1C |ALEGJ0HH f MAC.YAH
i L£G¥*\' POLOi KAi RTOJ
MINDEN ROVAPI MtGÓL
nKál mig e/e£ is KÜLFÖLDRE PENGŐT*
— A filléres gyors ügyében kedden délután fél 6 órakor értekezlet lesz a városházán. Az értekezletei a polgármester hívta össze.

ISMERJE MEG
saját kikészítésű törvényileg védett márkás vásznainkat! Junius hó 1-én életbelépő fázisrendelet megdrágítja az árakat. Mí propaganda árakon árusítjuk az alant hirdetett kiváló SCHŰTZ minőségeket.
Zala gyffngye
jó minősig, minden célra alkalmas, métere.......[ . li*U ~
Hableány különlegesség
tömött vékonyszálú ágyneműre, métere..........l"OU ■
Hajnalka extra fine
80 cm. széles, Ismert tartós minőség...........IstSU ■
Sohdtz-Orelon
82 cm. széles, kiválasztott Fonálból készült, hímzésre és fehérneműre gy «
kiválóan alkalmas.................m
SchOtz-Rádió
84 cm. széles, erős szálú és mégis selymes, ágyneműre kiválóan al- q n
kalmas <a hires Madonna márkával teljesen egyenértékű) . . . AadEU r
SohUtz-Rádió
180 cm. széles, paplanlepcdőnck alkalmas.........^ Ow a
Törvényileg védett minőségeink előállításához elsőrangú Sea Island amerikai fehérített fonalat használunk. A kikészítés cégfőnökünk felügyelete mellett történik.
áruház
"Postai meorendeléseKet bérmentve eszMzIUnk.
ZALAI KÖZLÖNY
Fagylaltcsarnok akorzón
Tegnap óta uj látványossága van Nagykanizsának. A merétz kereskedői vállalkozás Figylaltcsarnokot létesített a Fő-ut 10. szám alalU Dob-rovks- ház kapualjában. A korzó sétálóinak úgyszólván szeme elótt van az u| Fagylaltcsarnok, ahol már 10 fillérért élvezhetők Filipovlts István ismert kanizsai cukrászmester kiváló fagylaltkülönlegcstégel.
Filipovlts mester ötletes vállalkozása azonban nemcsak korzói Fagylalicsarnokot, de Udvari cukrászdát is teremtett Kanizsán. Az uj cukrászda ugyancsak a Dobrovics-házban nyilt mtg, melynek virágos udvarán orgona és rózsabokrok között gusztusos fehér asztalok várják a fagylaltozókat.
Nem lesz nehéz megjósolnunk, bogy az Udvari-cukrászda kedvelt helye lesz Nagykanizsa uri társadalmának. ____(—)
— Faragó Márton és Otd Endre festőművészek kiállítása pünkösd héttőjén zárul. A cserkészek javára rendezett sorsjáték megtartása pünkösd hétfőn délután 6 órakor. A sorsolási ivek korlátolt számban még aláirhatók vasárnap estig, a kiállítási helyiségben (Fö-ut. Etsö Magyar Biztosító épület).
Bérmálásra
legértékesebb emlék az ékszer és óra. Nsgy választékban, a |rend-kivllll viszonyokhoz mérten leszállított árban kapkalók Mit ZSOLDOS OYULA órás, ékszerész éa lálszerésznél Fő-ut 14. Biztosító palota
— Az Irodalmi és Művészeti
KSr kedden délután fél 7 órakor igazgatótanácsi ülést tart a postapalotában.
= Kirándulásra vigyen magával gramofont / — Transdanubta.
v Bérmaruhákra finom és olcsó fthér anyagokból rendkívül nagy választék Singer divatáruházbau.
Ingyen kikutatjuk az Ön jövőjét!
Nem *ll-« »ok«or faaáealal*a*á«baa ? Ter-Vil vannak, d« nem btzlk sz éleiben, az emberikben, sokszor pedig önbizalma tincsen. Szerelne előre Utal, egy leteóbb batalomtdl tanácsul két ni, ismerni Jövó sorsának seg-zugot utlalt, — dl nem lehet! A tudomány azonban haladt «a « tok technikai vívmány után megoldotta a lehetetlennek látszó problémáti a soráról le-réPlotta a leplet és minden várbatö ese-■lényt húsz évre ctdre ki tad számítani.
As ön boldogságát, ntrtl-ml jövőjét, pénzügyi IsfcstO-eé»skst, mofga*éaffod*st, •lj«tyxését, nAiAiaifát, «Készségét s a Issslksdö vsszsdslmskst kiszámítjuk önnek, teljesen tudományos alapon, M. VILAÜEU nswyorkl tudás telte dtxése révén. Nem jótUal A lóilát humbug I Nem csillagászat, ae nem grafológia I Amerikában pánikot Idézett eló ez a felfedezés. Bankárok, Iparmágnások, tudósok, Ixók, művészek éa munkások százezrét ostromolják ViUgell intézetét I Ml 10 dolUr helyett
teljesen ingyen
állunk az ön rendelkezésére SemmUéle honoráriumot nem kérflnk és nem li fogadunk tl. Töltse kl az alábbi szelvényt, mellékeién hozzá W fllér ;et. ön csak postadíjat, a nyomtatványt.
levélbélyeget. I hirdetési éa a
borítékot lixetí meg á tö fíuérrél!
poiladlli ot fizeti Clm:
M. VILAOELI, ÚJPEST NAdor-uooa 33.
Lerágandó: Név...................................................
Clm........................,...........................
SzQletétl év..........................................
Melyik évben állt anyagilag a legjobban ?.........
Melyik eaztendóben volt komoly beteg ? . \\ Melyik évben volt szerelmi vagy egyéb lelki szempontból legboldogabb ?...................
Imakönyv
a legalkaimasal-b bérmáltál ajándék, gyönyörű választékban, a legolcsóbb árban kapható
Schless Testvérek
papirkereskedésében Deák-tár 10. Horthy MIklós-flt 8.
—országos fotoamatőr-pályázat jelentkezési határidejét, a nagy érdeklődétre való tekintettel ét h0|gy azon idei felvételek is részt vehessenek, junius 15-ig meghosz-szabbito\'ták.
«--■ Májua hó végéig tart olcsó 08illárvásárunk/ Transdanubia.
- NTE majálisa. Május 22-én d. u. 4 órai kezdettel tartja az NTE majálisát a Polgári Egylet kerthelyiségében és földszinti termeiben tombola és szépségversennyel egybekelve. A majális a téli láncestélyek-hez hasonlóan nagysikerűnek Ígérkezik.
Főgimnáziumi éa laány-lioaumi internátus.
A hódmezővásárhelyi Reformálus Egyház Főgimnáziumávsl Leányliccumávfll Kapcsolatban külön flu- és külön leányinternátust tart fent. Megfelelően felszerelt felvételi kérvények jyllus Ib-li nyújthatók be az Igazgatósághoz Ellátást ellj bávánként a fiuinternátusban 56 — P. a leányinternátusban 60-— P. Kívánatra részletes tájékoztatót kaid az Igazgulóság.
— Készleges áram-szünet. Májút 17-én éa 18-án a távbeszélő huzalokat cteréll ál a posta egyes utvonalakon. Mlg ezek a munkálatok folynak, addig ezeken a napokon reggel 8 tót délután 5-ig a világítási vezetékben ls áramszünet lesz a következő utvonalakon: Csen-gery-ut jobb oldalán egész a bara-kokig, Deák-tér déli oldalán, Zrinyi Miklós-u. Csengery-utcától Horthy Miklós-utig, Szent Imre herceg-utca, Klsfaludy-utca, Szemere-utca, Só-utca és Tárház-ulca.
Nem Oond az öltözködés, mert a Schütz Áruház női konfekció osztályán a legszebb tavaszi és nyári ruhák, a legdivatosabb kivitelben 8 a legolcsóbb árakon kaphatók
— Jótékonyság. Az öngyilkosságot megkísérelt Laskl Józsefnének Surgolh Mlktáné 10 pengőt, Batya-nek József 2 pengőt küldöli a .Zalai Közlöny, szerkeszlőségébe.
=> Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slngtr divatáru-házába.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Sallértiaztitásban vezet I
Mby likléi-it 8. Hunyadi ü. 19.
— Megkezdődtek az ellenőrző bábavlzsgák Zalamegyében. Isl-vánffy Miklós dr., a szegedi Bábaképző Intézet tanársegéde eddig már hat Járás bábáit vizsgálta felül értelmi és szakképzettségi szempontból Zalamegyében. A keszthelyi, novai, letenyei lentit és pacsal járások után szombaton délelőtt a nagykanizsai Járás bábáit vizsgáztatta, akik valamennyien megfeleltek a feltett szakkérdésekre. A vizsgálatot a főtzolgabirói hivatalban tartották, ahová erre a napra berendelték u járás minden gólyanénijét.
= Kabátvevőknek 1 Tekintettel az előrehaladott szezonra, a mai naptól kezdve nagy kedvezményt nyújt Stngtr divatáruház. Jó alkalom 1
Mindenki Igényelhet kamatmentes kBtoaflnt háiápltásrs,
biz vásárlásra ás drága kamaiozátu kölcsön leváltására ..Saját Otthon "Ép/tő Takarok-Szövetkezet Budapest.
Zalamegyei vezérképviselet: SZÁNTÓ VILMOS Nagy-1*91 kantzaa, Sugár-ut 6,
Mélyen leszállított Oiji llár-árak 1 — Transdanubia.
= Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendeléseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsttin bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
— Iparosok ügyeimébe. Felhívjuk as Iparos Ooaegőlyző Hltolszővotkozot tagjalptk ügyeimét arra, hogy a pünkösd napja helyett annak mátnapján lesznek n heU befizetések valamint a könyvtári órák megtartva. Az elnökség.
A Nagykanizsai Takarékpénztár kezelésébe n lévő
menetjegyiroda
f. hő 10-től kezdődően az
Elektron Rádióteohnikei Vélleletnek
a városháza épületben a Fő ut /» Horthy Miklós-ut sarkán lévő üzlethelyiségében működik.
__M*l
= Indanthren frottlerkelmék
nagy mennyiségben Slngtr Divat-áruházban. \'
— Visszakergetett az éhség egy fiatal munkakeresőt. Koch András nagykanizsai faesztergáiyos mintegy két hétlel ezelőtt bejelentette a rendőrségen, hogy Ferenc nevü 16 éves fia eltűnt hazulróL A fiatal Koch Ferenc szombaton megkerült. Elgyalogolt egész Siófokig, útközben azonban sehol sem kapott munkai, mire az éhség hazakergette. Visszafelé Is gyalog lelte meg az utat.
= Május 17-lg kedvezményes árakon vásárolhat a SchOtz Áruházban.
— Eltűnt, kl tud róla? Táncsics Lászlóné Mária nevü 20 éves leánya május 2-án minden előzetes bejelenlés nélkül eltávozott és azóta nem adolt magáról életjelt. A rendőrség rádiókörözési adolt kl az eltűnt leány felkutatására.
1982. május >15_
á Tér niMllitáie céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes .Fereao léxtel" keserüvlzet innL Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Fsreic löuel viz használatát, mert ez sra-bályozza a bélműködést, erősíti a gyomrot, Javitia a vért, megnyugtatta az Idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. A Ferenc lóxset keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Nyári divatról tájékozódhatunk, ha megtekintjük Slngtr Divat-áruház kirakatait.
— Mikor a rajkók kedvet kapnak a horgászásra. Az esztergomi fökáptalannak szép halgazdasága van Komárvárosban. A halastóból vasráccsal elválasztott ctatorna vezet a Kollár-féle malom árkába. Az elmúlt év októberében néhány ko-márvárosl cigányrajkó kedvet kapott a horgászásra és mivel a halastóban mégsem merték ezt megkozkáztalnl, ugy segítettek magukon, hogy titokban felhúzták a halastó vasrácsál, mire a hatalmas pontyok nagyrésze kiszabadult a malom árkába. Ott azután leültek horgászni és mire később egy arrajáró csendőrjárőr megcsípte a társaságot, addigra már össze It foglak egy csomó halat. Az uradalom feljelentésére Somogyi István dr. tb. szolgabíró szombaton délelőtt vonta felelősségre a fiatal-kom rajkókat, akiket szigorúan megdorgált.
Mlnorltarendlek
MlW\'flAMu." m
Felsómagyarorszig egyedüli legmodernebb és hlglénikusabb 25 év óla már fennálló szerzetee középiskolai üulntemátusa a Minorita Atyák vezetése alatt.
Az Internátus a város középpontjában, a középiskolák közelségében fekszik -Részletes tájékoztatói azonnal küld az internátus Igazgatósága:
Minorita-zárda, Miskolc •os asant Psrano-ucoa t. sz,
öngyilkos gazda. Kiama Ignác felsőpáhokl 52 éves gazds, tegnap lakásán, amikor senki nem volt otthon, felakuztotta magát. Tettének oka ismeretlen. A hatóság megadta a holttest eltemettetésére az engedélyt.
— Férfi éa női kalapokból nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár. Vlds.
88. Jótékonycélu M. Klr. Állami
sorsjáték
Főnyeremény:
40.000 aranypengő
azonkívül SO.OOO aranypengó lO.OOO aranypengő S.OOO aranypengó
összesen lT.eo* Különböző nyeremény.
Egész sorsjegy ára:
3 aranypenfeő.
Fél sorslegy ára :
150 i aranypenfeő.
Húzás 1932 Junius hó 7-én
délután 3 érakor.
17263325
1S32. má|ut 15.
Magyar könyvnap
alkalmival leszállított áron vásárolhat könyveket
IIJ, Wajdlta Józaet utóda
OFENBECK VILMOS
könyv-, papír, Író- éa ra|zsz*rketeske-désében Nagykanlita isiu
SPORTÉLET
Az NTE ma Szlgetvárott, holnap Zalaegerazegen (átázik
Nagykanizsán KAOSz—Zrínyi levente
baj Oki mérkózéa kerül lejátszásra Nagykanizsa, májua lé
A délnyugati kerület egyetlen baj nokl mérkőzése kerül ma Szigetvárolt lebonyolításra. A hátralevő vidéki mérkőzései közül a mai találkozás állilja a legnagyobb akadály elé az NTE-I és ha itt győz, ugy biztos lavoritja a bajnokságnak.
A mérkőzésre délelőtt háromnegyed 12 órakor autóval indul az NTE a kővetkező játékosokkal: Csondor — Jámbor, Engellelter — Ridlcs, Ril-ter, Kudich — Farkas, Jakubecz, Szol Iá r, Kelemen, Csász.
Hélfőn s zalaegerszegi Move ellen látszik az NTE barátságos mérkőzést. A csapat délután 2 órakor indul autóval Zalaegerszegre.
Nagykanizsán a Zrínyi—KAOSz leventebajnoki dóntö mérkőzés kerül lejátszásra. A két jóképességü csapat találkozása Izgalmas, szép sportot igér.
Előlié tél 2 órakor Ékszerész-Barakk leventebajnoki mérkőzés lesz.
(BlrókQldéa.) Zrínyi pálya fél 2 órakor Ékszerész FC—Barakk FC, biró Kluger, hb. Andris, Kohn. — 3 órakor Zrínyi TE—KAOSz, biró Spllzer, hb. Czetjin, Fenyvesi.
(A Nagykanizsai Kerékpár Egylet) pünkösdvasárnapján délután 2 órai kezdettel országul! versenyt rendez Pacsára és vissza. Benevezni az Indulásig az egylet helyiségében lehel. Nem tagok is részi vehetnek.
(Move hírek.) A kedvezőtlen idő miatt elhalasztott Move LOvész-egyetüleü háziverseny folyó hó 16 án délután 2 órakor a Károly lakianyában megtartatik. A tagoknak minél nagyobb számban való megjelenéséi kéri az Elnökség.
MEGHÍVÓ.
Van szerencsém a tisztelt közönség silves tudomására hozni, hogy pOnkösstt vasárnap
(rossz Idő esetén, pünkösdhétfőn) Magyarutca 95. szám alatti korcsmámban
táncmulatságot
rendezek.
B. Pártfogást kér
Kaadat* délután * órakor. Belépődíj nlnoa. —Jó ételekről, Italokról, pontos kiszolgálásról is jó zenéről gondoskodva van.
Mészáros Pál
korcsmáros.
ZALAI KÖZLÖNY
Nyiltj-tér.*) <*
Nyílt levél a Zalai UJság szerkesztőjéhez
A Zalai tljség Keeztliolyun \'mi\'njelonő nagykanizsai hetilap a tőle megazokott tenorban ulr* nekllovagolt a Traneda-nublának. Ölnthogy ez a lap tonnálláea óta ezeket a kirohanásokat minden egyea aiámában gyakorolja, ugy látszik, keid kltogyni a témából ée hatásosabb argumentumok hljján nekiesett moet a lransdanubla alkalmazáséban kenyerüket kereső egyes tlsztvieelőknek. Hogy at Ilyen személyes térre vitt harcmodor mennyiben egyeztethető öaaze a Zalai UJság által tennen hangoztatott „demokratikus" elvekkel, azt döntse el bárki, aki tisztában van a kenyérkereső munka jelentőségével és a demokráola Igazi értelmezésével.
Túlságosan megtisztelő lenne a Zalai Újságot annyira Komolyra venni, hogy magamat előtte legitimálni akarnám, csupán annyit Jegyzek meg, hogy a magyarországi vlllamoeüiemek a kereskedelemügyi miniszter ellenőrzése alá tartoznak, amely mindenkor a legszigorúbban bírálta és bírálja el az őaszee vlllamoeUzemi műszaki személyzet megtelelő kvalifikációját Eme állandó ellenőrzés birtokában 12 éve vezetem a Tranadanubla áramfejlesztő tolepét, Igy lóhát, akár tetszik a Zalai Újságnak akár nem, szakképzettségem dolga a legteljesebben rendben van, az évenként mogjolenő miniszteri kiküldött minded dlg mindent a legnagyobb rendben talált, Igy tehát a Zalai Újságtól senki etekintetben dlreküvákat nem kér, még kevésbbé fogad el. Egyben figyelmeztetem a Zalai UJság szerkesztőségét, hogy at amúgy ls nehéz helyzetben küzködő üzemi alkalmazottakat no piszkálja ée ne hlgyje, hogy mások kenyerébe la bűntelenül gázolhat bele.
•Különben ugy látszik, nincs ls tisztában a dolgokkal, mert akt (Ismert okokból) támad, mégis csak raegkellene győződjön először állltáaai Igazságáról. Csak nagytokú tájékozatlanságon alapulhat ugyanis az az állítása, hogy a távvezeték eeetén ls ugyanannyi személyzet leeztoglalkoztatva. Még a ílzodrésze aem.
Egyebekben Idézem a bölcs arab mondását: „A kutya ugat, a karaván halad\'
Nagykanizsa, 1932. május 11.
Bmumgtrítn Ignác, a TranutanublaRt. víllamusílzemének __üzemvezetőit.
•) E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Oaapp vájja a k8veti
A vese, hugy és epehólyagban történő kezdetleges lerakódásokat senkisem veszi észre; amidőn s fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a kőképzódés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magát mindenki, ha napaata egy-két pohár ratadai vizet Iszik. 19
Veszek 2 drh. National tus ellenőrző pénztárt
motonll vser antikat kfaipiniflittti altfiU-b.n. Állatitok ■ alpak slimSu.k <■ tdj.sll-mtn,<„,k m«g).\'lSlMivel .Ktuptai mf (.1-
\'S\'" Bloeknar J. hlrdetőlrodájába Budapest,IV.,Városház-u. 10. k»to<««k.
Párit 20-15, London IMI, Newyork 510-62, Brüssel 71-75, Milano 26-32, Madrid 41-25s, Amsterdam 20710, Berlin 121-90, Wien —■-, Szólta 3-71), Prága 1515, Varsó 57 35, Budapest -•-, Belgrád 905, Bukarest 3-06.
Teraéeytétsée
Buza tv és dl. változatlan, rozs IS flll. olcsóbb.
Buza tlszav. 77-es tt-95-12-40, 78-as 12-10 12-50, 79-et 12-25-12-70, 80-as 12-35-1280, dunánt. 77-ea IIDO—12-05. 78-as 1205—12-20. 79-es 12-20 -12-35, 80-as 12-30-12-45, rozs 1390—M OS, Uk. árpa 16*00—16-25, zab 11-00—2000, tengeri 16-50-16-60, korpa 12 50-12 80.
á Heaietl Bank derlsa-árloljamal
VALUTÁK Angolt. 2064-21-24 Belga Ir. 80-10-80-70 Ctehk. 1700-17 10 Oánk. 11360-114-60 Dinár 9US-10H7 Dollár 57050-573 50 Francia 122-30-22 50 Holl. 23130-232 70 Zloty 6400-64-50 Let 3-46-3-56 Léva 406-419 Ura 29-27-2957 Márka 135-70-136 60 Norvég 104-20-105 20
Peseta —•--•—
Schlll. -■——•-Svájci I. 110-70-111-40 Svéd k. K» 80-W6 80
DEVIZÁK Amst. 231-50-232 70 Belgrád 1003-1013 Berlin 135 80-13660 Brüssel 80-35-8085 Bukarest 341-3-49 Kopenh.ll \'80-114 60 London 20-86-21-06
Madrid -•-
Milano .29-38-29-58 Newy. 571-00-574-00 Oszló 106-10-105-90 Páris 22-33-22-47 Prága 16*96-17-04 Szófia 4-08-4-19 Stockh. 106-00-106-80 Varsó 64 10-64-50
Wien -•-
Zürich 11080-111-40
Wien clearing árfolyama: 80.454.
(latja: Mlaalal lyeaáa éa Ujklaáé
Vállalat, link
Felelőt kiadó: Zalai Károty. Wsnrtu tetet*. ■ Nacykaaáaaa A aa.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és mtifestőgyár
Kaposvár.
Bársonyok
vegyi tisztítását, festését és felgőzölésél gondosan és szakszerűen végzi a „Rózsa-Oyár"
Ufogástalsa ilé) gallértisztitál.
Qyüjtőlelep:
Nigjkanlzsa, Emébet-tér 8.
Régi posta épület
AKI SZÉP AKAR LENNI
ISABEY ARCMOSDÓPOR
(Pondra á Lavór loaboy) 9
használatával biztosan eléri célját Lehetőleg langyos vizael a kezeket 4a az arcot jól benedvesíteni, egy kevés ISABEY atemoádópott a tenyérbe öntve, azzal n arcot jól ledörzsölni. Enyhén cs iioló hilása ét szerencsés össietételénél fogva ai arcbőrt bársony-simává. üdévé varázsolja. EltOntat minden bftrtitttitlanságot (pattanás, szeplő, mitesszer gtb.) Már agyixer! alkalmmxís uUüt /» HHBm9 •rtdmény. Nagy doboz ára a pontos utasítással együtt ..............P 150
ISABEY PARIS, aiépilSuarali
IS A BE Y toalat kíém (Crime de Toiletie) púder alá, nagy tubua
ISABEY azépaéf krém (Crime de Beaulé) zsíros arebörro, IMf . _____
ellen, nagy tabus......................V 1\'40
ISABEY zsíros krém (Cold Cream) száraz arcbőrre, szeplő, pattanás ellen,
tubus . . . ......................P ISO
_______ ____. -..... - - t) pi ______-
ISABEY krém (Crima de Beaulé) stiroa arci
, szeplő pattanás
nagy tubus . . . ......................r /\'30
ISABEY krém-szappan (Sávon á la Créne) dúsbabxásu bórflnomitó darabja P 0\'80
Nagykanizsai főraktár: VÁGÓ ENDRE lllatoKortáro, F6~ut 14.
Ingyen a£ szépségápolási tanácaot és mlnUt a fenti kfexltniányekból minden csotörtökön.
APRÓHIRDETÉSEK
s*a ts^tsté toraSM oi etla S IIMi. Vasárai* a* *zűr, adata MIM u+rit** s« piaisii io hó _
-•orSbW uí «• • fUHr. dauS • s Mtkkii Ut ui Ul álUat UnitHll SO* ■
Kést kosaytsaksatar állandóan kapható
Dnkáaa Ferenc aztalosáruttzemében. 5
Leszállított viteldíjakért modern csukott kéraasták Kautmann Manónál rendelhetők. Tekfon 167., éjjal 571. 7
Kladé egy azoba éa konyhából á lakás, mellékhelyiségekkel Szédsínyl-léf
álló
I 4.
A Vaakapss vendéglőben egy pohár sö< egy zóna pörkölt kenyérrel M f. első-rendu borok a legjobb és legolceóbb. Koszt kapható. Szíves pártfogást kés Deáky Sándor Vaskapu Vendéglős. -KOI
pobamvvAri
uradalmi fajtxxalm kaphatók Utuenklot már BO lülétért. Legkisebb tétel 25 liter. BROSS kán OLY földbirtokos
_Batthyány-utca 26. taéas.
m« golyóa csapágyak autóhoz, speciálisan olcsón Ford- Za Foidsonhoz Ungcf Ullmann és Tóth vatkeretkedét«b«ii •
■éakarataaéat jutányos áron vállalunk. Araaassth Bslér-udvsr. 1
Ntoy szobás utcai lakáa ai kiadó Arany János-utca IÜ. B tthyány utca 10.
tra bbet 2309
Utcai snAlsaly Ukéttat. egy és két szobás lakás azonnalra ls lűadó Klatiay-n. 21. Bővebbet Bstthyány u. 10. 2310
FSISian UI házhoz szállítva lt, Int-
telten kapható Tejkaxpoolál. Telefon 349.
Asztali- és fajborok
50 Uterenklnt SO fin. kapható
Ir. UCIHCIUI borkereskedés,
IU\' Csengery-ut 31.
■étaataMa vízvezetéket lakáa augusztus l-re Idad3 Csengeti at 33. sz. 2031
Használt láfcballt veszik és eladok. Kívánatra házhoz megyek. Flacher, Klrály-ulca 47. 2339
Hévízi vagy balatoni nyaraló részére szoba-konyhás lakét tlózés megengedve) egéaz Idényre nagyon olcsóa kiadó. Clm: tflskeszlbely, Ktrály utca 4. (volt Köz-utca).
Két egyszobás, konyháé lakáéból ét lf tátlóból á tó udvatl épület alad* Sugárul 29. sí. «09
2431
különálló szoba kiadó Zriayi í
Hawifcaeaar rövid xoogora, asaloegar-nltura éa egylokör állvánnyal aMő. ctm a kiadóban. 2411
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
M űtrájgya-f álék,
(kg-os mennyiségben Is kapható termények, főzelékfélék és virágok műtrágyázására).
Oltóvlaaz.
Qyűmőlosfa parmotoző-saarak.
(Nosprasen, Tulokll, Arzola, Sulfarol, Rézgállc stb.
Hornyóanyv-gy ürü
(kuszórovarok és hangyák ellen)
Zsely-féle .Zala" magasnyomású háti, szőlő- és gyümölcsfa permetezőgép. (Ara i 40 pangd). Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
maskereskedétébm
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1(L A bíróság mellett Telefoa 130.
zala) közlöny
..•agSSBB!?^
■MMklMUln (ttcUtg juljus\' lére egy Utasat* {esetleg ~ - • 1
tatce lakást, lehetőleg cL______
város <KU ráaaáiwa, • Wllcrükltöl _ ,
wWtt.Cin.iWriwW. —r T,r-«f3
■r ttrum-\'A ^ I
KTM*,-Hír»mti01>l», roí35iiobíi I lakás aug.
egy edvort ktllínob .
: kW 3 tTTfa 0
»- fálssifn IW-lMHIHMIilUirL sladó Ulsksnlzaa Vmm& u, 4«. -I«á7
• \' Petii ulti 6á. i uMié\' \'kái halálca :t ■akti eladó: Bővebbet Telek l-al y.: -W 7
Kettószobás utcai lakás Idadó aug. l e
HátytAjf-a. 20, • • \' ™2ó44„
T^ÍMMhbiiMar ikí.komibb \'idstgvdlt|
kprhá«bau pikaimatvi. .sjslkoslk aaiMl4-
,:, aaaaak IdÓKbb házaspárhoz. Lásitó-beioeg-utca 23/t.
MIoMÁal , lolyóailtk iaz*sr?l kia cs nágykanlzssl hán
,v ---------igykanlzaai házakra iSzfi
lei Lajos bankhllelligyi Irodája Eiuébel-
«»<!\' »"*» vsHSfe
11 ,u *elll|M IY"" V mrwIM |n),.,al ftllii.w\' -1 1
- Kit szobás utcai laki a aug. 1 re üóvebbet Diák-téj IX böik.,.Ae<«»
. ■ JSáák7kjSu|*|ássni
bulorozoltiaiotM>\'fc|ad&~iFó ut 6. cmdfcr.
Szemtre-ulca K. alatt 3 szobás .
iSeMittfayimVa szobás lakáa au
lp ■-H-
1 »n. alatt tgy hásta-
ig. l-re klsdó Bóvcibet irigtry-«t7. . |<fl
szobás lakáa aug. ______
• Herftos Lipótnál Caeagcry-ut
i ««*»• átoMalra. L______
Saját lerratátl"fajb0rainl;
SSáLWife
na rttMMs .kapható. "
KátiaiMalkonyháclalLte-kladó
óriási választékban mélyen leszállított
lí íJSSSS
a! éi itt-
izlnl
Iroda 1_________
tárral, egy luk egy nagy t taa há
nagyobb, háazál vagy blrtokM ijJJJ
IBáll\' TrtCph motorát iKesauUvtér
«>c*Htg 3 -szobás Ibwtorios I rt kiadó Eöivöi-
rdkézból eladó. Bóvebfcet ugyanott. —#180
Másak, 5, 4 is\' i jzoWs umÜT. s,«tb nagyobb ás kUbb^S&j.
dSvaftá ruházában.

fftlail aó/ino)! t: Javu B^iiü a,. né9|b
II «jj|«m .Í£Öj{ áiíiliiíi/l/.UJ*^
Egy na^Mel fetíér izines
georgette,^péterenként 3:50 ppilgöéft iTOtldennemü hernyó-és mtiselymelf, crep^ de thínek, "^\'"\'\'\'\'"^ék, niarocainek, tafflli
(amójLtrett lő i á
1 mm
a lavasxi s«
^donsá9i dús vólasz-
.0 1
kban, sz Wt^llWkri
niEUJF.I C JIOülflTB IT\'V.
ezéfre.
("■; (qo tínoqfcr. ad .iXrisbiuiii JÍi^r.ni
jthel Tí»5Ív libaysi íérioq
Egy nagy ítétefe rend ki völ
jóminüségü8, g^ffitf féxüszOvet
katftgarri
- - kerül eladásra. v
.*! isi-AH ,an4liaaalalll iTaka aanv ;lílüsiól i»«v
wnsala. aáflatfa
áMehetó.
ifető ÍJOteskénl
__sári
áa I hold
[lekkel »•<<• -
Sxemtxe-atca 3. tx,
1 ■* ft*r.\'rr}iTr HTI
. árban
Kanizsa halálában JiJkfH W *» ázfp lekkel eladó. wTbbil bstkáu Wkm. -kág. kSzvcHW,- > ttagykanlzsz.
\' " 2791
ftsafts vlKsárti vigáSsn, aaját stand-
lóazezouban P tr— Elólegyezhetó : Horlhy
utca ál. —;— 2493
f rtl- H -inhnA ,i 7 -2481
Nggy^n iisa,1 fMgxgi\' "yáros
y iíjfiÜlzi
8883»H988ii»ntó«»»bí0jinDtj »»-•
/; fll4rv6rö9t brr49fíliény.
^A Horthy Miklósaiul Borompó meítotti park lOlermétíét folyó • hó 17-éit^ détefötti\'O ^Moor a helyfezme*\'. eladom. 1i\'-1
Í11 Nagj4«intósa\';y 1932: évf má-jWIWéft.^ 8 lortsió s nilulitr i^ ^nn^Bi A Pöi^ArMieMer.

lilntl lii!yn»-45áv;Ms t» n»c4.:;
h„."1M»n 3 "íral
^CÜel % teWt tárgyakat zbesithetlen árukat elárverezzük. , s
rftnfatewwiy
K. nAíiíídb Böihivás.\'\'"
llhojyoioH icotn-\'ó
"«Í0rhí«Cíha»yktta8ég a köz^g ;:tt)Ndqh6ti kfttíWV kápolna külső és ftiflíő Yá^oÖKf Munkálataira írásbeli pályázatot hirdet. A>ikilrí*i\'WlííTk J - FHIOtiiíÍJtPílW elnöknél (Tenjp-ff.J^C^hetök be. |
I9W
zawpköklonyx
JLL

írWdal paplroXtitSzstigl. kÖMigaxgatáal. Ugyvédlayvfa- 1(|C Éotvúoyok, csomagoló papírok
i
pupfrnmgfkwttktdUbtn Nigykan/tsan, Horthy Miklós at I. sz. alatt 3-Jk ajtó, szerezhetők he.
Bérmaruhák
legolcsóbban és legszebben készülnek
Báron Micl
varrodájában 4r—,^-bJ— P átbani
Városház palota Horthy Mlklós-ut I. szám, II. emeld
ligy # hfa^ V^V. \'
Kifutó leányi,
ki a háztartásban Is segédkezik, kivételre keresek.
( lm a Kiadóban.
Épületüvegezést
és képkeretezést
legolcsóbban végez
TÓth \'"ven- é»
Horthy MJJrlómHÍV
r. V V \\ { Ok V V *
A letfalcsty ív k-fcíli^jujaUbb .
maradandó\' ajándék,
ha bérmsgyermekévcl
Halász fényképésznél
készíttet lényképet. Eló|egyeziil márlellH f KSfltn ajanlatot. Múlcrcm nortoy M.-U. II.
Jéoipto
kevés pénzért
ím gexíto
Papp Oszkárnál
csináltasson —
Nagykanizsa, Erzsébet-tér I. sz.
Modern CHömW
f,TI

fehérnemű
sz. alá
szíves
ílker\'Etelka.
: o |/u i
rV
ujfciít?
csak
ENTE JÁNOS (
url ssabóná l\\fc ész ttlrh
KlNizsi-triCA-zX v
Cukorka király
l&a-ut 8.
Ford autó
teljes generál Javított állapotban ujjon-nan lényezve és "tapacérozva eladó.
Ioikíbv Amotalftbrenc
gépinúlicly, Erzaébel-lér 18.
legfrissebb csokoládét és cukorkákat kaphat
Hsffer Gyulánál.

Háromszobás lakás
mellékhelyiségekkel augusztus else|érc
tioi
Srza*b«t-t*r 10. (a bíróság mellett) í,l li III I \\tmij
Ha óráját
Olcsóo ís Jól altatja .Javíttatni,
5+É.lferái?
Cs«ng«ry-ut 13\'
Mindenféle
kárpitos munkát SZATTLHR tASZLÓ
kárpitos és díszíti, Cssnjery-u. 20. szán

Király-utca 14. szám siói 47. alú fslyM/ein út.
További szivei pártfogást kér
Mandlbaum Oszkdist
-
A legjobb gyártásit selyem kalap-/almai es konnyu uyulaxör 1talapokat és alqjdlásoka^ Ifgplcsóbban
OS ■ /b9Jfr,tek4>l9lS8B
Sxalay János kalaposmester.
{tlorvith uliSao* Sild mellttt)
Legmegbízhatóbb Legfrissebb
\'^.egj^btikl az Eszterházy husáM
Hattól--
fM-Mlití\' fiatal<írtarh«ha8t!
rikar venni, ti cg és* "bizalommal ke-naw. lel a piai un. kfliU « halas mellett —
piester hua elárusító fülkéjét, ahol mln-
6énkor |ó árut kap a vevff, •pl ár.k mellett. |
ItnattfMI&lütf
Állandóan csak jó, fiatal árut Urtok I
és n!SSJw.\'?Stírlzsán és a PlafcOd • " i .
befltea »>ss
Balatoni viflatelkeink w ujabb\'tteiéács«kWhM4íc"«laMi^ftlílnfetltl
már 5 pengfls havlrésiletit! kaphatiáu i; "i": 1:1 1
- Előlogot ^oitt titi*üthikiJ,:íiU\' \' 2
Erdéi-éa s«ótí»-t«tke<Mr MMHna BÍlaloii pariján néhány JMimriM Fawód fr állomástól, IckUsznelL Szára». magas leMsiiík Harmflcbr- SeafektilfhWók.\' Eftf-zotts étMllési«aJ|t*» <*jwh*sai reaUelkczéste áll. VéttMtoyNkr filMs.
Kérja áljMsalssaa lama
rt.t«Mk*t.. Ijii: fttvUátdSItásjSl szolgál /•,!.
O.xdgl wllfatelafcparoailázés Fonyód
ás ■agykanlaas^j C»engory-ut 48.
II AdMMm s n. éMemu. vevékamu séffel, hogy dus választék ált ;en-» delkezésrr Wtrtrlly
\'Ql^l^^ilÉlll \' :.: .- i-.lif
tttWstl vállszllk, meió ál. Kérem\'« t «! <W- kflzónaí^azlvealáowgatésát. .
A | \\A Mobálo iTtaWttWi.KiftKril -r.n ii\' Kottáaw JAMMt\'\'
kataragri-nuslen lói;
-őm iv \'aáaj.x
Ki
►a- éa é^aivtasnyu harsaik*
tfésnvk alkalmas* halylisSrak
kiadók, -r U|cára nylUÓ Irada és rsktárhalylséMk nagy udvarral
r-jiiTT.*r ■■ 4 . \'
1 __________Bűxebhtt;_____
Ktráty^rtea 4., s ház lulajtfo no si\'át
Hu** pengőtől
késznineit url ottofiyok, leloltók és átmeneti kabátok kétszeri próbával a legújabb divat szerint
.....T.IBOLA urimbónál
Teielci-zzZ 1- l\'ordllás ugyaoaunyl.
Vájzonöllörty 50A-kiI olcsdbb.
KOVBID
Featl J^lt} WI»Mlttwl
(jytljtölclep: O^íkV^ÚiS. OitysnoU: a4l M^^WstowU.jtínWJ.

JóksrbiLU kvö

n/rti.
keresek azoanalt megvételre.
CfpK
Mészáros JenA, Klrály-u. 32.
nagy
tóSí!
Göxmalöm \' :
5 Járatú, nagyobb ,vá<04 kör*tW tIStóráMlusil Villa Balaioamdrldn
a 1600 01 beültetett szólóvei, vlllatelkek kedvezó Itzetésl feltétellel eladók. Clm a kiadóhivatalban.
r "i r.
Ha Hévizén üdül,
s
H:
máit

Jfll^-s -inTiti.\' y olcsón va«áorázh»t i Herceg Bstarháay Husárugyér nagykanizsai lerakatának hévízi fiókjában Rákóczi-
utca. 20 Mofi épUletébin.
(««lih>hátakat «• iHSayS-
M h) veszek\' és élatWk- Hf-vásia ltizhoa me0*fcl\'\' ,)H)l(l2f
Mótrtíu*, Klrdly-u. 3t
Nyári divat:
üüiinu.xü
szandoleti és
V
megérkeztek,
győződni 8ziveskedjékí
egy része kirakatatotfmn megtekinthető.
Szabócipöártiház
_____■ Í J i i ............i.i..ii..í..i iiMÉiy
10
ZALAI KÖZLÖNY
\'Ma májút ix
BUTORVASARLOK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban legolcsóbban
Qzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron:
VárkerQlet.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9639/193Z
Faeladásl hirdetmény
Folyó hó 19—23. és 24-én a sánci erdő felső lesházánál cca 500 ürm« selejt, tuskófát, 200 ürm» tölgy és 80 ürm8 bükk mOhasábfát olcsón eladok. Az árverés kezdete mindhárom napon délelőtt 9 óra.
Nagykanizsa, 1932. évi május hó 14-én.
,m Polgármester.
Nagykanizsa megyei város adóhivatalától.
2611/93Z
Tárgy: 1932. évi ebadó kivetése.
Felhívás.
Felhívjuk az összes ebtulaj-donosokat, hogy az 1932. évi ebadó lajstromban kivetett eb-adó hátralékukat a jelen felhívás közzétételétől számított 15 napon belül végrehajtás terhe mellett okvetlenül befizessék. Városi Adóhivatal Nagykanizsán, 1932. évi május hó 13-án. 0
Polay v. számvevő.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8497/1932.
Árverési hirdetmény.
A Kossuth-tér 14. sz. házban
megürülő 2 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást folyó évi május hó 19-én d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a .v gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1932. évi május 7. m Polgármester.
Pk. 14627/931. u. 1931. vghtól 829. tz.
Árverési hirdetmény.
Hochrelte.- Károly ciurgól ügyvéd állal képviselt Petrzllks Károly surdilakós ■~0 pengó tókt «l több ereiéig a nagykanizsai bíróság 1931. évi 8687 számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán
tavára 120 pengő tókt és több követelés járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járás-
végrehajtást szenvedőtől 1931. évi sugusz tus hó 28 áa lefoglalt 3780 P-re becaiUl ingóságokra a nagykanlzaal klr. Járásbíróság fenti számú végzésével as árverés elrendeltetvén. annak az 190& évi XL1. L-e 10 §-a alapján a fent megnevezett a a tagtatásl Jegyzőkönyvből kl nem tinó más foglaltatok tavára Is sz árverés megtartását elrendelem, de csak arra as cicire, ha kidégitéat toguk ma la tcanáll ós ha ellenük ha Issztó hatályú igénykereset folyamatba nincs, végrehajtáit szenv. lakásán Morgány-pnszla, (heteit Összeg levonásával leendő megtartására haláridóul 1932. május bó 30. napjának d. u. 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt generátor, motor a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kéacpénzflzeléa mellett, esetleg becsáron aki ls — de a kikiáltást ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon tngóaágokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/931. M. E. ssámu rendelet élteimében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltást ár cgytlzedréazét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1932. évi áprllll hó 30 án.
Elek László s. k. klr. blr. végrehs|tó, a,rá mint bírósági kiküldött.
I
M _ M — — mm mm mm ^ mm lm sem puhították volna nyereg alatta IUE OSmagyaPSK hu.t, ha ludUk volnvbogySO 111-léréii négyfogásos stáást kapnak a Molnár ártfcazdában,
Iias ahol a tlsstl étkezde vott főszakácsa fős.
1
■agykanlitalak találkoióhelya az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlosky-xtoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : \'(Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékett&k. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Pünkösd vasárnap és hétfőn
helyszínen bemutatom az INKEY központi (pályaudvar előtt)
m\\m BalalBBgenvvesen
Egy kirándulás keretében kedvazményes weckend jeggyel látogassa meg.
Olcsó árak! • 60 havi részlet!
Szabó Antal Balatonfenyves
„MACA" villa.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
fl. évfolyam 110. szám
Nagykanizsa 1882. májút 18, szerda
Ara 14 (UMr
ZALAI KÖZLÖNY
lierktutMg és kladéhlvatal: Pőol 5. uim. Kíuüitlyi f&kkladétilvataJ: Kosauthntca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElóMzetésI <11: egy Mii * pengő SO Iliiéi Saeikesstdaégt éi Hadóhlv.UU lelefon: 78. u
Pünkösd Qnnepe után
Irta: Benedek Marcell
A SientlélekJkltOitetésének Ünnepéi nem Is lehelni méltóbban folytatni künn a világi életben, mint a síéi-lem alkotásainak felmagasztalásávai. Kicsiny apostolok tízezrei indulnak ei, hogy .tanítsanak m nden népe ket\'. Ezek a kicsiny apostolok: a könyvek. A könyvek háromnapos ünnspe, a Magyar Könyvnap, követi az Idén Pünkösd ünnepéi. Nem pihenés ez az ünnep, ellenkezőleg: a felfokozott, lelkesedéstől ihleteti munka Ideje. Dolgozott mindenki, akinek valami köze van a könyvhöz,— dolgozik még maga a könyv ts Átmegy az utcára, u\'ánaful a gondjaiba elmerült járókelőnek és néma ékesszólással igy beszél hozzá :
— Láss meg engem, édes bírálom, végy kezedbe és vigyél magaddal. Mostanában ritkán nézel rám, lehorgasztott fejjel mégy el a könyvesbolt kirakala elölt — ha föltekintesz ls, sóhajtasz egyet és félre-lordiioll fejjel mégy tovább, Ne mentegetőzz : tudok én mindent. Tudom, hogy szerettél valamikor és testvéreim, akiket Jobb Időkben vásároltál meg, szépen bekötve sorakoznak könyvszekrényeid polciln. Tudom, hogy most Is szívesen vennél könyvel, de sok emésztő gondod között nem mered ezl az ártatlan szenvedélyedet kielégíteni. Hiszen cipőre sem telik, a gyerek tandíjára ls ba-joian...
— Mégis azt mondom : láss meg, végy kezedbe és vlgyíl magaddal. Nemcsak azért, mert olcsó vagyok
— olyan olcsó, amilyen csak nagyon gazdag és nagyon szegény or-•zágban lehel a könyv. Nagyon gazdag országban azért, mert olyan so-kin veszik meg, hogy a kiadója Igy
nyer rajia. Nagyon szegény országban azért, meri... ezl nem is kell magyarázni: azért, hogy a sok szegény ember Is megvehesse valahogy. Remekmüvet vásárolhatsz egy inggallér áráérL De ne ezért nézz rám. Hanem gondold meg: ml lesz belőled könyv nélkül ? Masina, amely érzéketlenül, örömielenül leszi a maga géples mozdulatait, küzd a nyomorúság erői ellen, de maga »«m tudja, hogy miért.
— Én, aki moal hozzád szólok, nem egy könyv vagyok, hanem a könvv. Nevem Légió. Minden vagyok, amire szükséged van. Álom\' vagyok — és mii ér az élei álom nélkül, álmodozás nélkül, a valóság terhétől megszabadító gyönyörűségei képek nélkül ? Igazság vagyok
— és mit ér az élet az Igazság kukása nélkül; mii ér az olyan élet, amely nem igyekszik önmagát megérteni, önön célját felfogni ? Vidám szórakozás vagyok és iraglkus megrendülés. Pa|zán Játék és erkölcsi \'elemelkedés. Mindaz vagyok, ami « életet életté teszi.
— Dj ne csak magadra gondol|. Nézz körül ebb^n a megcfcnklloti haiában - ha szemedet megeröi-
. : szinte elláthatsz a halárig minden irányban.. Tudod, mi volt
ez az ország ezer esztendőn át ? Hogyne tudnád: a nyugati kuliurának (utolsó fellegvára. Tőlünk keletre, délre már a Balkán következeti. Trianon óta a Balkán száz meg száz kilométerekkel húzódott feljebb Európa szive felé. Ml még tsrt|uk a fellegvárat, bármennyire megszűkült a váralja. De leheletlen észre nem vennünk, hogy a falai omladoznak. Évről-évre kevesebb magyar könyv jelenik meg s e kevésből la hány talál vevőre? Világszerte elismert magyar íróink egyre kevesebb könyvüket ludlák kiadatni — nem is beszélve a fiatal tehetségek nagy seregéről. Nem Is beszélve ? Egyszer már nagyon ls beszélni kellene ró-
luk. A legszörnyűbb pazarlás, amikor egy szegény ország ilyen kincseket pazarol el. Kl tartsa fenn a magyar kuliura színvonalát, kl képviseljen bennünket a népek versenyében, ha legnagyobb kulturális értékeinket éhen engedjük veszni, vagy favágó-munkára kényszerítjük ?
— Azt mondod, édes barátom, hogy te ezt mind tudod, magad Is keseregsz rajta, dehát hogyan segíts te, gondokba merült fejeddel, ezen a nagy bajon? Segítsen az állam, segítsenek a gazdag emberek...
— Hát nem. Az állam nem segíthet, mert az irodalomnak szabadságra van szüksége, nem hivatalos pártfogásra. A gazdag emberek sem
segíthetnek, meri a mecénások Ideje lejárt. Olyan Irók kellenek nekünk, akik mindenkihez szólnak, nem egykéi pártfogó kegyelt lesik. Csak te segíthetsz. Magadon is, meri kell neked a könyv, az irón is, a magyar kuliurán Is, mert mindezeknek egyetlen éltelő talaja te vagy és a hozzádhasonlók: egy pengőtökkel, két pengőtökkel, nagyot mondjak ? — három pengölökkel.
— Pünkösd ünnepe után menj kl az ulcára, járj emelt fővel, láss meg engem, végy kezedbe és vigyél magaddal: magadért és hazádért cselekszel akkor.
... Igy beszél a Könyv, Pünkösd ünnepe után, megihleteti nyelvvel.

A Lindbergh-llgy legújabb szenzációja
Curtis, norfolki hajógyáros bevallotta, hogy nem tárgyal Az egész mesét azért találta kl, mert előnyös ujság-
I.ondon, május 17 (Éjszakai rádió jelentés) A Und-berg-Ugy keddi szenzációja Schwartz
It a gyermekrablókkal — és filmajánlatot kapott
azért adolt elő, mert egy ujságvál-lalat és egy filmtársaság Igen előnyös ajánlatot tett neki arra az esetre, ha érdekes dolgokat közöl a gyermekrablókkal folytatott tárgyalásairól.
kopj ezredes, a ntwyersei rendőrség parancsnokának a kijelentése volt,
aki szerint Curtis, norfolki hajógyáros bevallotta, hogy egy szó sem igaz a rablókkal fo\'ytatott tárgyalásaiból. A találkozás egész meséje képzeletének szülöttje, amit csak
A „Oeorges Philippard" francia gőzös tflzkatasztrófája a nyilt tengeren
A luxushajót első utján érte a katasztrófa — A segítségére sietett hajók többazáz utast mentettek meg
i/ondon, május 17 A „Oeorges Phlttppard" személyszállító hl jó Kína felé haladtában Aden közelében klgyu\'ladl. A 21.000 tonnás hajó utasai (600 an) elhagyták a fedélzetet. TObb angol hajó 263 személyi vett fel. A hajó rendkívül nagy fényűzéssel épült. Személyzete 300 emberből áll. Az utasok férőhelyeinek száma 1077. A katasztrófa a hajót első utján érte. Az eddigi Jelentések szerint a fedél-
zeten kiütött tüz gyujtogatásra ve-zethető vissza.
Aden, május 17 A Contracior és Nahsud legnap délután partra telte a Oeorges Phlttppard menekültjeit. A két hajó összesen 153 utast, 3 tisztet, 16 gyermeket 5 benszülöltet és 76 matrózt hozott magával. Az André Lebon nevű hajó éjiélkor útnak indult, hogy megkeresse a .Sowjels-kaja Nefi" nevű orosz hajót és átvegye a hajó fedélzetén lévő mene-
külleket.
Az olasz tengerészeti hivatalhoz érkezeti jelentés szerint a hajószerencsétlenség alkalmával eltűntek száma körülbelül 100 ra tehető. A megmenekült utasok szerint rövidzárlat okozta a tüzet, amely az egyik utas kabinjában fltölt ki.
Legújabb Jelentés szerinl a hajó még mindig ég. A hajó féloldalra dőlve 50 mérföldnyire van a guar-dalul foktól.
Japánban rendkívül kiéleződött a helyzet a miniszterelnök
meggyilkolása ntán
Japán diktatúra és ujabb háború küszöbén — A rendőrség 18 összeesküvőt letartóztatott
London, május 17 Tokióból jelentik, hogy Su|osl Inukal miniszterelnök ellen revolve-res merényletet köveitek el. Tizenegy összeesküvő katonatiszt behatolt a miniszterelnök házába, meglepték az őrséget és akik uljukat állták, lelőtték. inukai miniszterelnök dolgozószobájában tartózkodott, amikor a merénylők berontottak és célbavették az Idős államférfit. LóJJetek, ha merlek I — kiáltott rájuk, ám a következő pillanatban kilenc lövési adlak le reája. Az agg miniszterelnök halálra sebzetten rogyoll öisze. Kórházba villék, ahol véiálömlesz-léssel próbállak rajta segileni, de rövidesen meghall. A 76 éves Inukal teljesen olyan körülmények közöli halt meg, mini annakidején Tisza István gróf.
A miniszterelnök ellen elkövetett
merénylettel egyldeüen a tokiói rendőrfőnökségen ls köveitek el merényletei. Ugyanakkor több bomba robbant Tokióban. A cselekményekel japán tengerésztisztek és tengerészakadémiai növendékek kö vették el.
A politikai helyzetet bonyolulttá tette a hadsereg ulllmáluma. Masakl tlbornok felkereste a hadügyminisztert és közölte vele, hofy a hadsereg nézete szerint az országnak nemzeti kormányra van szüksége é6 párlkor-mányesetén nem hajlandón hadsereg hadügyminisztert jelölni. (Ugyanis a japán alkotmány szerint a hadügy-miniszteri kinevezéshez a h dsereg jóváhagyása szükséges.)
A kormány lemondott, de a mikádó nem fogadta el a lemondást, hanem Takahozó minisztert bízta meg a kormányelnöki teendők ideiglenes
véglésével. A merénylők — akik közül többén önként jelenlkezlek — már rendőrkézen vannak. Bevallották, hogy terrorista cselekményekkel kisszerű diktatúrái akarlak Japánban előkészíteni. Tény, hogy a merénylet idején katonai személyek röpcédulákat osztogattak, melyek forradalomra szólítják fel a lakosságot.
A rendőrség minden intézkedési megtett a további merényietek meg-
§ állására. A mikádó palotájában az rséget megháromszorozták, a testőrséget ls megerősítették, az összes középületeket géppuskás rendőrség őrzi. A parlamentet rendkívüli ülésre hívták össze, a tőzsdét bezárták. Eddig 18 összeesküvői tartóztattak le.
A hadsereg ulllmáluma a végsőkig kiélezte a helyzetet Ulabb bábotu és diktatúra fenyeget Inukat meggyilkolása után.
MIA1KO*LONV
1932. roájuii 18.
Nagy politikai vacsora Nagykanizsán
A nemzeli koncentráció és a többi politikai aktualitások a 33-asból kivonult politikusok kanizsai találkozóján
Nagykanizsa, ni áj uh 17
Országos jelentőségű politikai esemény színhelye lesz szombaton Nagykanizsa. Az egész ország közvéleményét hetek óta u|ult erővel foglalkoztató politikai kérdések tengelyébe és a körülöttük zajló érdeklődés középpontjába kerül ez a város, hogy Szeged után másodikként kapcsolódjon be egy olyan országos politikai mozgalomba, amely\'ezután sorra veszi a magyar vidék fóbb centrumalt.
Szombaton este 9 óra 20 perckor Nagykanizsára érkezik dr. Kállay Tibor, Rassay Károly, gróf Slgray Antal, őrgróf Pallavlclnt OyOrgy, Nagy Emil, Magyar Pál, Somsslch Antal gróf, báró Inkey Pál, Farkas Tibor, a kereszténypárt néhány tsgja és a pártonklvtlliek közül egy-két képviselő. Érkezás után különösebb fogadtatás nélkül nyomban a Polgári Egylet kertjébe vonulnak (rossz Idő esetén a nagyterembe), ahol politikai vacsora keretében szőnyegre kerülnek az aktuális politikát kérdések, főként a nemzeti koncentráció Ugye.
A vacsorára semmiféle külön meghívót nem bocsátanak ki. MenU egy pengó. A jelentkezési ivek az összes hivatalok vezetőinél, trafikokban, OMKE, ipartestület, Fűszer-kereskedők, Casino, Polgári Egylet, Kis kanizsai Polgári Olvasókör vezetőségénél és a Meneljegylr ódában vannak felfektetve, ahol mától kezdve legkésőbben holnap, csütOrtOkün estig alátrhatők. A részvétel elörelátható-
Halászok
Irta: BALATONI G. LAJOS S
János nem hördült fel a hírre, nem emlegette az Istent és botszut, még csak a válla se ránduH meg. Kimérten, de talán mélyebbre ejtett tejjel ment a dolgára.
Munka közben ráért gondolkozni. Mig keze a hálón járt, a belsejében megszólalt egy hang: — Az örzse ? Nem ... — A Kálmán?... Nem ... Ezeket a kérdéseket sokszor feladta magának s mindig ugyanazt felelte rá: — Nem.,, Nem ... Egyszer csak gondolt egyet, bement a halászgazdához s azután lassú léptekkel megindult Oyenes felé...
Örzse J0 paprikás kiumplival várta. János tempósan bekanalazta a vacsorát, azután elhivatta Kálmánt.
— A halászgazda mondta, hogy a Tóth Jóska helyére kell egy ember. Én téged ajánlottalak. Holnap bejössz velem Keszthelyre, mert most már majd megkezdődik a jégl halászat.
Szilveszter napján a halászok Szentmlhályhegy alatt vágták a jeget Léniában álltak a jégkockák a lékek mellett. A halászgazda siettette az embereket, mert Szigliget felöl erős köd ereszkedett le. S alkonyatra otthon akart lenni.
Húzás közben megakadt a háló. Mérgelödött is a gazda ; — Na most megállhalunk akár egy órára is. — Azután a Bokor testvérekhez lordult: Menjetek János és nézzétek meg, ml a baj. De gyorsan járjatok.
S elindult a két Bokor testvér, sietve ment, pedig lassan ls ráéft volna. Minden léknél megálltak, egyik s jobb soron, másik a bal
Nemcsak Nagykanizsa közönsége, de az egész ország szeme a kanizsai politikai gyűlés szónokainak ajkán függ szombaton este, amikor a 33-as Bizottságból kivonult politikusok lógják kifejteni véleményüket és ismertetni e gondolásalkat a nagy nemzeti koncentráció és a többi égetően sUrgős és fontos politikai kérdésekben.
lag tömeges lesz. Az egy pengő a; aláíráskor kifizetendő, minek ellenében a résztvevők vacsorajegyet kapnak.
Pünkösd hétfőn zajlott le Barcson a IX. izr. községkerfllet közgyűlése
A zalai t§ somogyi zsidóság ünnepnapja — Welsz Tivadar pohár-kószOntoje a kormányzóra
Barcs, május 17 Pűnkösdhéttőn tartotta a zala— somogyi IX. izr. kOzségkerűlet rendes évi közgyűlését. A közgyűlés a felekezeti béke és hazafiság jegyében folyt le és arányainál fogva ls esemény volt.
Nagykanizsáról részt vettek Wetsz Tivadar kereskedelmi tanácsos, dr. Halphen Jenő elnOk, dr. Wtnkler ErnO főrabbi, LOwensIeln Emil alelnök, Fábián Miksa titkár és többen. Keszthelyről dr. BOchter Sándor főrabbi, Ligeti Jenő hitközségi titkár stb.
A kőzségkerűletl közgyűlés Istentiszteletlel kezdődött, smit a barcti templomban dr. BOchter Mór keszt-
helyi főrabbi tartott. Onnepi beszédében rámutatott arra, hogy a mai nsp a zala—somogyi zsidóság ünnepnapja, amelyen nem szabad panaszkodni, hanem csak ünnepelni.
Fél 11 órakor kezdődött meg a községháza tanácstermében a közgyűlés. A megjelentek sokasága szűkre dagasztotta a tanácstermet, ugy, hogy a szomszéd szobákba szotul-lák. Welsz Tivadar nagykanizsai kereskedelmi tanácsos, kőzségkerűletl elnök tartalmas beszéddel nyltotts meg a közgyűlést a Magyar Hiszekegy elmondáss után. Isten áldását kérte a magyar határa és az egyetemes magyar zsidóságra. Dorner Andor barcsi httkOuégl elnök m&-
AKI SZÉP AKAR LEN Ml
•I IMBEY ARGMOSDÓPOIt ^
* U««r lialMy)
használatával blslossn «Url célját Uhetóltg langyos vltasl a kezeket és az arcot Jól benedvesíteni. »«/ kevés ISABBY srcmosddport a lényért* öntve, azzal az arcot Jól ledörgölni. Enyhén cslaxoló hatása és szerencsés összetételénél fogva as arcbőrt bársony-ilmivá. fldévé variiacija. Eltüntet minden b4itUzl4llíusiKot (pattanás, szeplő, mitesszer slb.) Már egytxmrl alkmlmmxáa után /a Mtüttö eredmény. Nagy dobos ára a pontos utasítással együtt.............P 150
IMBEY PARIS, ezépitAsxorai ■
ISABCV lMl«t b«a (Cii« 6* TolUU,) mi„ alj, un tubát.....P ISO
1SAUCY upilla Mm (Ortas d. BMl) iijna >KMrn. t.*pt& , illul
«!)•», n»sy ItlStlf......................P í-40
I9AOBY idrtM ttlD (Cold Uttm) tsdtw «ub4<f,. »i*pl4 pitfuS, tlUtt.
UjtiSfiSa-iúvtá (SÍion i U Ótatj dútlubiátu\' bá,l,nóniitd dtr.bj, P 0 60
Nagykanizsai lOraklár: VAS* aaoac ISsIsssrUrs, FShsS 14.
InfjtB ad u4p*4gipolM twtlool *« ■InUt » hnU kÍMltméartbUl mlod.o ctQlötWMo.
soron. De a köd még jobban sietett, utolérte és el Is hagyta a két halászt. Egyszer csak azt vette észre János, hogy nem lálja az Öccsét. Elkiáltotta magát:
— Kálmán, merre vagy I...
— Itt vagyok, de nem látlak.
— Oyere erre, majd kiabálok.
Néhány hahó, két lestvér együtt volt.
— Hanem most merre? — kérdezte Kálmán.
János körbe fordult, majd leguggolt s ugy akart tájékozódni. A ködön azonban nem látott áL Elindult tebál találomra, Kálmán utána. Egyszer ik, másszor másik kiáltott habó-t, azonban nem jött. Hallgatott a köd a néma |ég felett. Néha megszólalt felettük a vadludak kara ; azokat is annyira megzavarta a hirtelen kod, hogy Összevissza röpködtek. Akkor már egy lépésre ls alig lehetett látni s a két testvér összefogózkodva vánszorgott. Nem beszéltek, talán nem ls hallottak a süket ködben. Már csak az életösztön vitte őket előre. Előre, drf hová? Lassan torlódó csipkés jéglapok felé... a fehér ködbe takart zöld vizbe... bele a rianásba ...
Az egyik szt kiáltotta: — beji... a másik elordította magát: — hoppl s máris mlndaketten görcsösen kapaszkodtak a Jég töredező szélébe.
A víz nem volt mély, néha feneket ért a csizma orra, de leállni azért nem lehetett. A jég pedig hideg volt, a kapaszkodó kéz ujjal majdhogy ráfagytak. Egymáshoz nem szólt egy szót se a két halász, csak a ködsivatagba kiáltoztak be, egymásután majd egyszerre. Nincs Ilyenkor fontosabb »zó a hangos kiáltásnál.
János már érezte, hogy nem sok
idő van hátra ha addig rájuk nem akadnak. Addig még elintéz egy sürgős és fontos ügyet.
— Kálmán? — szólt öccséhez, ekt háttsl volt feleje.
— Hallom.
— Igsz, hogy le meg az örzse? ...
Kálmán ugy letl, mintha nemétlená.
— Ml van az Ör/sével?
Hogy te az Orzséhez Jártát. Éjszaka jártál ods, mikor én a halászokkal voltam. Hajdú szomszédék látták, a halásztanyán is beszélték.
János nem várt választ, mert még most ö akart beszélni, Ulán utoljára az életben, lázas vallomást tenni.
A Hajdú szomszédéknak nem hiszek, csak örzsének meg neked, örzsét már elővettem és azt mondtam neki: — Nézz a szemembe, öízse, aztán mondd meg az igazat. Ml volt köztetek?... Orzse alighogy értette a kérdést, csak sírt, de szírt a szemem közi nézett. Ez nekem elég volt, mert amíg az asszony az ura szeme közé mer nézni, addig nincs bal... Most tehát léged kérdezlek.
Ha ez a kérdés a gyenesi nádasház földes szobájában hangzott volna el, valahol a zámori réten csapódolt volna ilyen kérdés a két testvér közzé, Kálmán bizlosan azt mondta volna : Hajduék igazat beszéltek. S talán még azt is hozzátette volna, hogy most pedig add nekem az örzsét, mert ha nem adod, elviszem. De mert a Bilaton végtelen legén, a vizbe félig belefagyva, emberektől távol de a halálhoz közel, kérdeztek Ilyet tőle, mást mondott. Azt felelte, hogy Hajduék hazudtak, mert nem volt köztük seminl. S ezt ugy mondta, hogy bátyjának el kellett hinni.
leg szavakban üdvözölte a megjelent vendégeket, majd visszapillantást vetett a barcsi hitközség fejlődésére.
Dr. Wtnkler Ernfl főrabbi kőzségkerűletl |egyzö előterjesztette Irodalmi színvonalú tltkáii Jelentését a községkerülethez tartozó hitközségek mull évi munkásságáról, belső életéig, msjd a mull évi zárszámadáit és a folfó évi költségvetést terjesztette elő. A közgyűlés köszönettel fogadta a jelentést.
A legközelebbi kőzségkerűletl közgyűlésre Tapolca hívta meg a kOz-sígkerülelet, smit a közgyűlés el Is fogadott.
A községkerOleti bíróság elnökévé dr. Berger Samut (Kaposvár) választottak meg, mig helyettes elnök Somogyi Béla (Marcali). A bíróság tagjaiul egy évre kisorsoltattak : Lőb Ignác Csabrendek, Fleiner Ignác Nagyatád, Junger Mózes Zalaegerszeg, Keszler Mór Zilaszentgrót, dr. Fűrst -"Béla Zalaegerszeg, Horváth Andor Kaposvár, Bráver Lázár Boglár, Helmler József Nagyksnltia, Oszmsnn Albert Ksposvár, Orűnfeld Miksa Nagykanizsa, Fischer Mór Sümeg, drkshánImreNsgyksnizsa.
Dr. Herzog Mór (Ksposvár) előadást tartott a zsldólskols Jelentőségéről. Dr. Junger Mózes nagyszabású előadása következett ezután . A gazdasági válság és a vallásos élet" elmen". Dr. Ellenbogen Ignác s hitközségről tartott e Oldást. — Dr. Halpert előadása: Minő Ideálokat adjunk az ifjúságnak?
A közgyűlés tagjai hosszan ünnepelték az elöadókst.
A közgyűlés Wetsz Tivsdsr elnök szavaival véget ért.
Kőzgyt lés ulán binkett volt, amelyen a legiobb Jelenvolt részt vett. Az első felköszöntőt Welsz Tlvadat községkerületi elnök mondotta, aki tömOr szavakban emlékélett meg a kormányzóról és pohsrát reá flrllelte.
tfÉ/uakat nktWNnW a Malawi*^
lat Másai llliatt ssts ia é rmon KáHaaáaa MM*, aslsi MS sárkaié, Séhetáa iWatarral.
De János még azt is megkérdezte:
— Meg mernél erre esküdni ls?
— Meg, Islen és ember előli I... vágta rá Kálmán olyan keményen, ahogyan csak tudta. Az esküt azonban már minden bátorsága mellett is ba|os lett volna letennie mert s torkát egy belső érzés Összeszorította, Olyan bágyasztó remegés futott végig a leslén, hogy majd hogy a Jég is kicsúszott keze alól. Pedig most minden erejére szűkség volt, mert oda akart kapaszkodni a bátyja mellé, hogy megszorítsa a kezét s ha elérkezel! az utolsó perc, átölelje és együtt merüljenek a hullámsírba. Vigyázva megfordult tehát és kereste a bátyját. Hiába keresle... Bokor János némán lecsúszott a jég alá. Hallotta, hogy a becsületén nem esett csorba, nyugodtan ment el. Olyan csendes volt a halála, mint az egész élete.,.
Bokor Kálmánt sokáig kelleti dörzsölni, amíg éleire kelt. Halásztársai, megmentő!, beszélték, hogy s jeget darabokban tördelték kl a kezéből,
Az örzse nagyot nézett, amikor Kálmán egyedül beállított hozzá. De mindent megérleli, amikor Kálmán íogta a vödör kötelét és végighúzott rajta. Verte az asszonyt, ahogyan csak bírta. Nem beszélt egyik se, csak a kötél suhogott és véres hurkákat csípett az örzse céda testén.
Bokor Jánost jégolvadás ulán az edericsi vizén fogták ki. örzse a szemek tüzében, sorsából kiátkozva, sírt a koporsónál, fejtül. Kálmán elállt az asszonytól, oldalvást, minlha mondani akarta volna:
— Nincs már semmi közünk eg,-
máshoz. IVége)
1932. májul 18____
A 75 éves nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola ünnepe
A diákszövetség MHbgmL is Hzives találkozó - Uj disz elnököt H disztagoko\' választott a Szövetség Nagykanizsa, ..lAlui 17 Büszke lehel az az iskola, amely akkora lelki kohéziós eröt sugároz magából, mint aminóról a pünkösd.
ZALAI KÖZLÖNY
ünnep Inti
vasárnapi kereskedelmisla leli tanúságot az ósi kanizsai zet falai kOzOlt. A tegnap, a ma és a holnap diák-generációi a szélrózsa minden irányából Összejöttek, hogy áldozzanak az iskola szellemében gyükerezó nemes tradícióknak, az cgyüvétartozás felvértező gondolaiának, annak a szeretetnek, ami ebben az intézetben tanár és tanitvány, Iskola és élet közölt él és terebélyesedik.
#
A Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végwttek Szövetsége évi közgyűlését az iskola dísztermében tartotta. Jelen volt azon a város hivatalos és közgazdasági életének, az Izr. hitközségnek sok vezető személyisége, ugy hogy a közgyűlés, ami az iskola 75 éves fennállásának ünnepe és egyben tízéves találkozó is volt, a megjelentek díszes együttesénél fogva Is túlemelkedett a hasonló események ünnepi keretein.
A közgyűlésen Ádám Róbert nagykereskedő elnökölt
Balogh Dezső, a felsőkereskedelmi Igazgatója é* a Szövetség elnöke, megnyitójában megemlékezett az iskolái lenntartó izr. hitközségről.
— A dicső és szép múltra visz-izateklntő hitközség — mondta — a haladásnak, a művelődésnek, a hagyományok tiszteletével párosult hazaszeretetnek a zászlóvivője voll mindenkor. Csak Igy érthető, hogy már 75 évvel ezelőtt, 1857-ben alapította e szent eszmék csarnokát, kereskedelmi iskoláját és azt az Idők folyamán anyagi ereiét meghaladó módon fejlesztelte.
Melegen emlékezik meg az elnöki megnyitó Nagykanizsa városának nagyvonalú, minden szépért.és jóért áldozatosan lelkesedő polgármesteréről és hasonló gondolkozású helyettesétől, Hun Samu Ur. tanácsoltál, az iskola volt igazgatójáról, dr. Villányi Henrik dlizelnökrói. Utóbbit a közönség szűnni nem akaró, spontán lelkesedéssel, sokáig ünnepelte.
A megnyitó a továbbiakban « szövetség működésével, a gazdasági válság folytán elébe tornyosuló nehézségekkel foglalkozott, mégis ázni a törbetetlep reménységgel, hogy a nemes eszméket; -hirdető, belső erkölcsi Iártalmánál ifögva nagy értékel képviselő Szövetség az Idők lobbra fordultával elérheti a zászlajára Irt célok és törekvések diadalát.
Btri Brnó megkoszorúzta ezután a hősihalott diáktársak emléktábláját.
Dr. Villányi Henrik diszelnök beszédé bsn az Orsgek é* a fiatalok
vlszon/át fejtegette a mai súlyos helyzet felelősségében és a jövő kialakításában. Haogsalyozia, hogy " J\'len időkben fokozott szűkség «n az Sregek tapasztalatai/a, be-
látására, higgadtságára, igy az öreg diákokat összefogó Szövetségre is.
A tizévé végzettek nevében Biró Ernő mondott beszédet és megko szoruzta a hősök emléktábláját.
Berger Oyula most végző negye-dista lendületes, okos beszéde után
Rajkt István, a Szövetség főtitkára jelentésében beszámolt az évi működésről, amelyből legkiemelkedőbb az a harc, amit a Szövetaég az álláshalmozások etkn indított. Ezűgyben felirattal fordullak a kormányhoz is. A Szövetség nagy életereje 499 tag Iában rejlik, amely szám az utolsó évben ls 15-tel gyarapodolt. Köszö nelet mondott a jelentés,"a közönség tapsa közben a Zalai KOzlOny-ntí egész éven ál tanusitott támogatá-
sáért. Beszámolt a Szövetaég budapesti csoportjának működéséről is, amely minden hónapban tart Összejöveteleket.
Róna Oyula, a budapesti csoport főtitkára a csoport üdvözletét tolmácsolta.
Biró Ernő pénztári jelentése után megejtették a választásokat. UJ dlsz-elnökké megválasztották dr krátky István polgármestert, dr. Hegyi Lajos főjegyzőt, dr. Halphen Jenőt, az Izr. hllkOzség elnökét, diszlaggá dr. Kállay Tibort és dr. Mező Ferencet. Társelnökök: Elek Béla, Babochay Tivadar, AfttrtójOyu\'a, Ádám Róbert. Alelnökök: Kondor Hugó, Krausz Ede, Vidor Ernő, Hajdú Zsigmond, Jelűnek Miklós, Kálmán Leó, Vellák János.
Este 60 teritékes bankett volt a Centrálban, ahol Ádám Róbert, dr. Hegyi Lajos, dr. Halphen jenö, Balogh Dezső, Róna Oyula és Klein féld József mondtak felkOszOntőket
Legújabb nyári
mosó- és selvem-
djvatkülönlegességek
nagy választéka
SINGER
divatáruházban
SZÍNHÁZ
Csókos regiment
Erdélyi Mihály vidám huszárope-rettjét mutatták be pOnkösdvasámap színészeink. Abban a meleg, békebeli levegőben játszódik le a darab, amlkcr még nem a .vörös ördög" Jelzőt kapta a vörös nadrág viselője, fanem az ellenállhatatlanság, a hódító sikerek, lovasbravurok fogalma voll a magyar huszár. Mikor ünnepnap számba mentek a vidéki kúriákon a hadgyakorlatok és leányálmok rózsaszínű ködfályola vonta kOrűI a buzakékszlnű atillát. Ebben a kedves, meghitt miliőben játszódik le a Csókos regiment, amely szórakoztatni, mulattatni akarja a közönséget, ami pompásan sikerül is, mert telve van derűs jelenetekkel, érdekes fordulatokkal, kacagtató dialógusokkal. Az operettből kiáradó zamatos kedélyesség animálta a színészeket ls, akiknek gördülékeny, pezsgő és hsngulatos Játéka jókedvre deritelte a bálás, sokat tapsoló publikumot.
Viola Margit primadonna- minden
moidulatábanstílusos, fölényes Intel-
jának kifejező ereje, Játékának művészi tökéletessége lebilincselte a közönséget. Harczos Irén szubrett mesterkéletlen játékával, közvetlenségével, eleven temperamentumával alakította Mimi táncosnői. (Jaletta Ferenc egyéni charmja, diiztlgvált játéka, művészien megrajzolt Kanizsai lovagja: a fővárosi szinpad figurája. V. BánJcy Róbert minden sokoldalúsága mellett, minden típusnál megtalálja a helyes azineket az élethű portréhez. Ajtay kapitánya snejdlg, feaa alakítás. Kés-markyban egy értékes erőt állapítottunk meg, aldtöl megfelelő szerepben szép színészi munkát várunk. Krémer Ferenc állatorvosa rokonszenves alakítás. Markovles Bandi )ó buffónak Ígérkezik, ha a humor de-markáció|át betartja és nem csak a karzatnak kiván imponálni. Orbán Viola kisebb szerepében mint mindig, most Is derűs percekel. szerzett. A nőlmilátor jelenetben némi mérsékletet kívántunk volna. Szívesen adózunk elismeréssel vitézJakabfy rendezőnek és dlcséröleg emlékezünk meg Bethlen karmesterrőL (B. R.)
Syblll
Ez a repríz az úgynevezett forró színházi esték bevezetője volt. Csupa bá|, kedvesség, hangulat A színészek eleműkben voltak és ünnepi játékot produkáltak. Viola Margit rendkívül iutelllgeni játékával, Ián orgánumává!, szerepének a legkisebb árnyalatokig való kidolgozottságával messze kimagaslott a mindennapi szinészpródukciók közül. Teljesen méltó partnere volt Nagy QSbor (a rádióban szereplő Oafelta helyett) aki művészetének értékes skálá|át mutatta be az emberábrázolás Masz-szikus szépségében. PeJér Erzsiről most ls csak a teljes elismerés hangján emlékezhetünk meg. Harczos Irén graciózitásában tüneményes Jelenség. Vitéz Bánky kormányzója a kiforrott művész komoly Játéka. Németh Jenőtől még sokai várunk. Játéka és organuma a Jövő biztató ígérete. Késmárky maszkja, Játéka, kisebb mrepének kidolgozottsága komoly figyelmet érdemcL Markovit■ Bandi alakítása Igyekezett visszaadni figurájának egészséges humorát A lőbbi szereplők is derekasan Vitetlek magukért. Bethlen karnagy amennyin a leépített zenekar lehetővé lette, a fülbemászó muzsikál sok szépséggel adla vissza. A darabból klérzett a rendező figyelmes, gondos keiesimitása. (B. R.)
Porcéi Ián
Első prózai előadása volt Itsnap az uj kanizsai színi szezonnak. Ándal Ernőnek, ennek a tehetséges, gyors Ívelésű fiatal romanlikusnaka fiatalság poézisélől túlfűtött, finom humorral átszólt színjátéka, a Porcellán került a deszkákra. Amit a belső történések nagy lélektani törése a női főszereplő alakjában és M-ott egy két bizonytalan szüipad-teehQtkal megoldás hiányként higy hátra, azt bí-ven elfeledteti a lkai finomság, a sok helyütt megkapó emberi mélységek teleti Járó irodalmliág. Frissen feszülő fiatal tavasz sziporkázik a darab Jdeosieiböl s hogy ennek a tavasznak a levegője a néző leikéi is megkapja, annak érdeme Peleky Klári üde, eleven, nagyon kedves alakításáé. Tibor szögletes figuráját igen Jól rajzolta meg Nagy Qábor. Feleky la, Nagy Qábor is uj színeket, értékes feilődési hozlak tehetségük palettáján. Bende Lászlót at első elfogódottság után szimpatikus színésznek ismertük meg. Van Irma, vitéz Bánky, Egrt Berta osztoztak a sikerben, de jók voltak a kisebb szereplök Is. (bl)
A színházi Iroda hlrel
(*) Csókos regiment szerdán. Aj évad
regiment ma sserdán este Viola Margit Harozos Irén, Orbán Viola, Oaletta Ferenc, Markovles Bandi, Krémer Ferenc felléptével kerül salture.
(•) Harapós térj. Csütörtökön, szombaton és vasárnap este kerül bemutatóra Ernőd Törük-KomJáUiy országos sikerű operettje, a Harapós tér]. Az operett az „Ipafal lapipa" clrnü foxtrott slágerével. As ország minden színpadán diadalmas sikereket aratott A darab v. Jakabfy Dezső nagyszerű rendezésében eseménye less a kanizsai Idénynek Harozos Irén éa Oaletta Ferenc brlUiáns alakításával. A komika-szerepben Orbán Viola kacagtat Markovles Bandival mindvégig,
kitflnA minőségű georgofttek
fehérben és az összes divatszinekben, mélyen leszállított áron méterenként
Kaphatók KIRSCHNER MÓR dlvatái-uhézában
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
■AJm M, auterda
Római katolikus: Venane vt. Protest.
Erik. Izr.: l|u hó ÍZ ♦
Várod M untam tl Könyvtár nyitva oMöriftkóa és vasárnap déWlótt 10-tól 12 ótálf.
Gyógyszertári 411*11 aaolgálat i • .Mária- gyógyszertár Király utca 40 sx Is a klskanlssai gyógyszertár.
Oósfttrdó nyitva raggal 6 órától este « óráig (héttó, szerda, péntek déluttn, kedden egész nap nóknek). Tel. 2—13.
A polgármester átvette hivatala vezetését
Örömmel jelentjak, hogy dr. Krátky István polgármester hosszas betegsége után kedden reggel átvette hivatala vezetését. Azonnal fogadta a referensek jelentéseit, mijd Htmmerl Károly fötzámvevövel tanácskozott a várót villamosításának kérdésében.
A városi képviselőtestület e hét végén rendes közgyűlésre fii össze, amelyen s kurrens llgyek kerülnek letárgyalátra.
— Kanizsai tag a Nemzeti Kultur Egyesületben. A Budapesten moit alakuló Nemzeti Kultur Egyesület pénteken tartjs évi közgyűlését Muzeum-köruti helyilégében. Az EgyetMét Barbarlls Lájott, a Zalai Közlöny felelós szerkesztőjét elnöki tanácsának tagjává választolta.
— öreg kanizsai diák a rádióban. Dr. Haller Jenő budapesti tanár, aki 35 éve érettségizet! a kanizsai gimnáziumban, .Tót kurucok II. Rákóczi Ferenc szabadságharcaiban\' elmen juniut 1-én eló-adáit tart a rádióban.
— Anyák-napja Klskantzsán. Kltkanlztán sz Anyák-napját pünkösd vasárnap tartották meg Kovács Illés igazgató vezetésével a közönség tömeges részvétele mellett. As ünnepi beszédet P. Kocsis Ödön mondotta, aki szívhez szóló szavakban méltatta az édessnya szeretetét: a bölcsőtől a sírig. Az ünnepély gazdag programja énekszámokból, szavs latokból, színdarabból állott. Különösen kedves volt a magyarruhái klilányok tánccsoportja. Az énekkari Kovács Igazgató dirigálta. A valóban szép műsor betanítása Bertln CUzella áll. tanítónő buzgó és lelkes fáradozásának érdeme.
— De elegáns vagy Mancikám! Ne csodálkozz, Schfltzoél készen vettem a ruhát I
— Az OltáregyesDIet Ünnepélye szép siker jegyében zajlóit le pünkösd vasárnap a fehérteremben. P. Molnár Arkangyal meggyőző erejű ünnepi beszéde, az egyesület karának énekszámai és egy ötfelvonásos színdarab alkották a tartalmat, szép műsort. A P. Jámbor András agilit vezetésével uj lendületet veti egyesület áldásos munkájának egyik legszebb állomása volt a vasárnapi.
Bérmóláara
legértékesebb emlék sz ékszer és óra. Nagy választékban, a |rend-klvtlli viszonyokhoz mérten leszállított árba* kapkatók un ZSOLDOS OYULA órát, ékszerész éa látaierésxnél FA- at 14. Biztosító palota
— A keszthelyi róm. kath. egyházközség képviselőtestülete pünkösd hétfőn tartotta alakuló ülését Slefalls Aladár apátplébános elnöklete alatt. A képviselőtestület tagjai ekkor tették le az etkflt ét választották meg az uj egyházközségi vezetőséget. Az uj vezetőség a következőkből áll: világi elnök Lénárd Jánot dr. hercegi fölitkár, jegyző Oárdonyl Lajot dr. szerkesztő, gondnok Fülöp Viktor ny. postatiszt. Az esperes) kerület tanácsiba Relschl Imre városbírói küldte ki a képviselőtestület. A különböző bizottságok megválasztáia után a Kalhollkus Legényegylet megtegltéséi tárgyalta az egyházközségi képviselőteitűlel Ezzel kapcsolatban indítvány hangzott el egy kathollkps kultúrház létesítéséről.
- Mdjus hó végéig tart oloeó oailldrvdadrunk / Tranadanubia.
— Aram kikapcsolás. Csütörtökön reggel 4 órától délután 3 óráig a Tárháztól kifelé áramszünet lesz, három nyárfa kidöntésének munkálatai miatt.
- Az Irodalmi és Művészeti Kőr vegyeskarának ma este ének és zenekari öttzpróbája lesz. Karnagy.
= Xirdniuldara vigyen magával gramofont t — Tranadanubia.
Hófehér f-a fayenota falburkoló lapokat
azép szegélyekkel, a gyári árból k nagyobb áreagedménnytl árasltom, i írvány m
szts márvány mozaik padoxatburkoló lapokat, nagy raktércsö\'kaatés végett
azép szegélyeidre\', a gyári álból Icr-
\' ---edménnyel ériititom, dl-
moza" lapokat, nagy rakti mélyen leszállított árban ét dlnet cement lapokat legolcsóbban megszámttom.
xw ®onsa trkf\'s]
— Faragó Márton és Olő Endre festőművészek kiállítása hélfőn este zárult. Esle 6 órakor tartották meg 20%-ban a nagykanizsai 77-es cserkészek Javára rendezeti tárgy-sortjáték szerencse-számainak kihúzását. A sorsolásnál jelen voltak a város közönségéből felkért ötös bizottság; Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató, dr. Zachár OT1 főnök, dr. Dómján Oyula ügyvéd, Teutsch Gusztáv drogulsta, Vágó Endre Ulatszeréu és nagytzámu érdeklődő közöntég. A szerencseszámokat a hatéves Papp Boriska húzta H. Az I. számú festményt nyerte a 16. szám (dr. Pitrict Látzló rend. fog.), II. számú képet nyerte s 73. szám (aláírás nélküli szám), III. számú képet nyerte a 48. szám (Fischer Pál ujságárua), IV, számú képet nyerte a 41. szám (Böhm József Batthyány-u. 10.), V. számú képel nyerte a 81. szám (aláírás nélküli szám), Vl^számu képel nyerte a 24. szám (Kdíing Fererc tanár).
— Nem Oond az öltözködés, mert a SchOtz Áruház női konfekció osztályán a legszebb tavaszi és nyári ruhák, a legdivatosabb kivitelben s a legolcsóbb árakon kaphatók.
1982. május >90_
— Eljegyzés. Orosz Magdát eljegyezte Helsler Pál Kccsege puszta. (Minden külön értesítés helyett.)
— Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slnger dlvatáru-
— Nagy egyházi Onnep Keszthelyen. Tudósítónk Uja : A keszthelyi Kármelnek bensőséges ünnepe volt pünkösdkor Elkészült a hatalmát templom kegyoltára, melyet ekkor izentelt fel a veszprémi me-gyétpütpök felkérésére Radnal Farkas címzetes ének. A kegyoHár-szentelés egész Keszthely ünnepe volt A hívek seregéétől keresték fel a kármellta templomot. A környékről és messze vidékekről ezerszámra egyházi zászlók alatt jötlek a zarándokok Budapestről és Győrből különvonatok hozták az ünneplők seregét. Az oltárszen-telés fényes külsőségek közölt történt mefc. Ez alkalommal bárom napos Irlduum volt a keszthelyi Kármelen, amikor az egyházi funkciókat Radnal érsek, Kránltz Kálmán felszentelt püspök, dr. Hász István tábori püspök, KroUer Miksa zalavári apát, Stifalls Aladár keszthelyi apátplébános. Berkei Ottó prémontrei főigazgató, dr. Saly László apát, egyetemi tanár és mások végezték. Pünkösd hélfőn délután pápai áldásban részesültek s hívek. A most felszentelt kegyollár Krausz Lajos nevet egyházi szobrász remekműve. Anyaga hófehér erdélyi és színes olasz márvány. Az oltárszobor közel 5 méter magas és artisztikus csoportban Liziöi Szent Terézkét ábrázolja.
= Mélyen leazdllított oailldr-drak l — Tranadanubia.
— Indanthren Irottlerkelmék nagy mennyiségben Slnger Divat-áruházban.
— Jótékonyság. Tlbolt Lajosné 5 pengői küldött szerkesztőségünkbe Latkiné elmére. Rendeltetési helyére juttattuk.
= Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sót kamatmentesen is ;kap-halók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
=- Május 17-lg kedvezményei árakon vásárolhat a SchOtz Áruházban.
— Selyemtenyésztők figyelmébe 1 Ínséges viszonyok közi nyu|t lehetőséget tűrhető keresetre a selyem-tenyésztés. Ax általános gazdssági válság a selyemtenyésztést Is érzékenyen érintette, ennek ellenére a földmüvelésagyi minisztérium a pénzügyminisztériummal egyetértöleg a gubóbeválláti árakat a következőkép állapította meg: I. osztályú (kilogrammonként) 1 pengő, II. otzt. 80 fillér, 111. oszt. 10 fillér. Nagykanizsán most kerül feloszlásra a selyemhernyópete, tehát mindazok, akik a folyó évben tenyészteni óhajtanak, jelentkezzenek Kontor Oyula cipészmesternél (Barakk 52), ahol a tenyésztéshez szükséges dolgokat átvehetik.
■» Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy választék Slnger divatáruházban.
Ruhafestés, tisititás
legszebben, legolcsóbban
IM HűndornűI
GallértlsxtHáaban vezet I
hitüM-m huhu
ÉRTESÍTÉS
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönséget értesíteni, hogy
szén- és tűzifa-kereskedésemet
újból megnyitottam.
A legolcsóbb napi árban szállítok I. oszt. bükk- és gyerlyán-hasáb tűzifát a tőlem megszokott pontossággal.
Kérem a t. vásárló közönség, Ismerőseim és barátaim szíves támogatását.
Kiváló tiizte\'eltel
WÉLTNER SIMON
Szent Imre herceg ISIS (Nádor)-utca 6.
1632. nmju. 18.
ZALAI KÖZLÖNY
SPOHTÉLET
Szigetváron vereséget szenvedett, Zalaegeraregen győzőit az NTE
Szigetváron Mtódeltekt miatt 7 emberre) kiálló NTE 5:0-ra kikapott — NTE—Zalaegersaegi Move 5:3 (3:0)
Szerenctéllen mérkőzést vívott vatámap " NTE Szigetváron. Auló-defeki miatt caak ax egyik au:ó érkezett meg Stigelvárra, melynek még leli volna ideje a csapat löbbl
láiékúsaiért viaazaroenni, de eltévedt. az utón, a máaodik autó pedig csak a mérkőzés végére érkezett meg Srigetvárra. Radlcs, Jámbor, Siollár és Kelemen nélktll állt ki .az NTE és az egész mérkőzést e négy játékos nélkül játszotta végig. Már 4:0-ra vezeteti Szigetvár, mikor a második, au\'ő 1$ perecer a befejezés előli beérkezett.\' Radlcs ledobva magáról a kabátot, ruhájában rohant a pályára játszani, de s biró leküldte a pályáról, átOllOzkődésre pedig nem volt lde|e.
Csondor, Farkas, Jakubecz, Rllter, Kudlch, Engelleiter, Csász felállításban a fenlemlltett 4 játékos nélkül kiálló NTE-nek órlátl teljesllményl kellett produkálni, hogy csak 5:0-ra kapott kl, különösen ha tekintett* vesszük, hogy 29 percig még lámadni It tudott és csak a 29. percben kipta az ellő gólt.
Csátz teljesen egyedül játszott a csatársorban és a mérkőzés elején 5 kornert csikart ki, de nem volt csatár, aki értékesíthette volna. Támadásnál a védelem Is előrevonult, ugy hofy nem volt nehéz a S AK-nak a ritka védelem mellett gólt rúgni, Az NTE-böl Jakubecz—Farkas bekkpár és Csász Játéka érdemel dicsérelel.
NTE—Zalaegerszegi MOVE 5:3 (3:0)
Pünkösdhétfőn a zalaegerszegi Move meghívására barátságos már-kötést játszóit az NTE Z laeger-szegen. Az előző napi mérkőzésen összetört, fáradt csapat Kelemen és Csász helyén tartalékkal, szép jáiék után megérdemelt győzelmet aratott a nyugati kerület II. osztályára* első helyezettje ellen. Az egétz mérkőzés alatt ax NTE volt fölényben ét már ax első félidőben be. biztosította a győzelmet. Ax NTE a kővetkező felállításban játszott: — Csondor - Jámbor, Czigler — Radlcs, Rllter, Csáki — Farkas, Jakubecz, Sxollár, Engeflelter, Kudfcb.
Az első félóra vállakozó lámtdá-sokkal telik el, de az NTE támadásai sokkal szebbek és a védelem nagyszerű munkájának tulajdonítható, hogy nincs gól. A 32. percben Kudlch bead isit Siollár Farkas elé továbbítja, aki megszerzi a vezetést. A 34 percben Engelleiter átadásából Szollár a kifutó kapus melleit gólt lő. Az NTE most lelépi-ellentelét, állandó támadásban van. A 36. percben Farkas tisztára Játsza magát, de tiszta, helyzetben (ölé lő. A 39. perebtn Eneelleiier—Kudlch összjátékból Kudich majdnem a korner-vonalról jobb lábbal a felsősarokba vágja a labdát. (3:0).
A II. félidőben mintha kicserélték volna a zalaegerszegi csapatot. Az 5. perebsn Welltnd Jámbor melled megszokik és a labda keiét érintve jut a hálóba, de a biró mrgad|a a gólt. A 8. percben a balazélső beadását ugyahcsak Weiland a felső-tarokba fejeli. A zalaegerszegi közönség buzdítása mellett továbbra Is a Move támad, de kiegyenlíteni nem sikerül. Az NTE-I felvillanyozza a gyorsan bekapott 2 gól. Hevesen támad és ismét gólt rug. Csáki keresztlabdáját Szollár a 16 oson kapásból Engelleiter elé továbbítja, aki kapásból a mérkőzés legszebb gólját lövi. A 16. percben Farkas leszalad és tiszta helyzetben lövésébe vágja magát a kaput. A 24. percben Ritter átadását Engelleiter kapásból vágja kapura, de a kapus a levegőben ustva kornt rre véd. A mérkőzés nőtt gyönyörű. Mindkét csapat szenzációsan játstlk. A 34. percben a jobbszárny támadásából Weiland itmét gólt lő. (4:3). Ellentámadás során Szottár a kapufát döngeti meg, majd Jtkuhecz—Farkat támadás során Farkas beadisát Engelleiter kapásból s bálóba vágja ét ezzel beállllla a végeredmény).
Az NTE fáradtsága dacára szépen látszott és tokkal Jobb volt ellentelénél. A védelemből Czigler, a haltsorból Radlcs, a csatársorból Jakubecz és EnylfeHer játéka érde-
pírtbó/^Weíland "\'"szabó^Játéka érdemel dicséretet. A zalaegerszegi biró gyengén biiásbodott.
A levente labdarugó bajnokság győztese a Zrinyi TE, második a KÁOSz csapata
A vasárnapi forduló eldöntötte ax Zrínyi TE-KAOSz 3:1 (0:1) 1931—32, bajnoki év első két he-Ijrezését. A harmadik helyért két wpat küzd egyforma eséllyel, a <3 FC és a Barakk. A kiesét! zónába a Teleki és a Kiskanixsal Le-"mékfóglalnak helyet, A bajnokság ■"1 fása s következő:
I. oastályi
12 II
11 lt
12 10 11
1. Zrínyi 2- KAOSS J J3 Boeakay KC
gwHkk Kí
Ékszerész «• Klskanlzrwl
?• Teleki
\'• ™tya 8 6-2
l »»»».dl 8 8-2
J Sptbtés 8 8-2
fosau , 8 9 _ i
5- Törekvés g J Z *
1 2 2 2 3 4 I ő
1 7
u
9ő:U 19 26:18 16 20:20 11 17:18 li
18:24 14:24 11:24
30:6 21:6 21:6 4:28
i:st
\'Amsr\'fn,082-\'^ í lát8Z0" mőrkőzéaek «Tvo 3-Ut döntetlent,
Mindkét csapat (italában volt a mérkőzés fontosságával. Ennek megfelelően heveslramu, változatos és szép-kBtdeimet vívott a két csapat. Az étsö félidőben a KAOSz volt fölényben. A második félidőre a KAOSz hkifsora összeroppan! és nem ludts megakadályozni a Zrinyi
8:
győzelmét.
A Zrinyi TE csapata a bajnokság során hatalmasat fe|IOdötl. A mérkőzési teljesen megérdemelten nyerte, az eredmény reális. A KAOSz egy I l-est nem tudott értékesíteni. Biró Spltzer.
Ékszerész FC-Barakk FC
2:1 (0:0)
Szerencsés győzelem. Az egész mérkőzés folyamán a Barakk volt fölényben, azonban csatársora gólképtelennek bizonyul!. Az Ékszerének csapata nélkülözte Manctekei. Biró Kluger.
A Move lövéazveraenye
A Nagykanizsai .Move" Lövész-egyesület ez évi jái sikerült hlzl-versenyé! pünkösdhéNűn rendest* meg. A tagok szép számmal jelentek meg. 48 benevezésdöriénL Ezik között a hölgyek la száp számban vettek részt. A férfi tagok az eddig elért eredmények szerint 3 csoportéi osztattak be. Az egyéni versenyen eléri eredmények aseiMi a legjobb \'övök éremdíjazásban részesültek.
/Íz /. csoportban Fekete Pál 96 nagy arany, Farkas János is arany, Waligurszky Béla [87) nagy etüsl, vitéz Moháesi Emil
kis ezüst, Zöldvári Józtef nagy bronz, Turkovics Lajos kis bronz.
A II. csoportban Váradl István (84). nagy ezüst, vitéz Tólh Latos (83) kis ezüst, Karlovlcs Lnjos (81) nagy bronz, Szabó József (80) kis bronz.
A III. csoportban Popovics Latos (73) nagy ezüst, Bede Sándor (72) kis eztlst, Táncsics József (70) nagy-bronz, Skerlák József (62) kia bronz.
A hölgyek versenyén Fekete Pálné (87) nagy ezüst, vitéz Nádatsy Jó-zsefné 784). kis. ezOtJ, Oolentxky Ferencné (64) nagy bronz, Filipovlts Lászlooé (49) kis bronz.
Ez alkalommal került kiosztásra a .Move" Országo: ElnöUég által adományozott lövész standard jelvényes Igazolvány vitéz Nddassy József és Farkas János lövészeknek.
A háziversenyen elért szép eredmények Fekete Pál főhadnagy mint a .Move* Lövészegyesület kiképző tisztjének odaadó buzgó Irányításának köszönhető, melyért ezulon is hálás köszönetet mond az ElnSkség.
Pünkösdi labdarúgó-
mérkőzések Keszthelyen
Keszthely, májú 17
(Saját tudósítónk Itk/onjelenéést.) A keszthelyi Törekvés Pünködnspján a Balaton boglári Sport Egyletet látta vendégül. A Törekvés s vendégcsapatot erőé iramú mérkőzésen 4:0 félidő után 8:1 arányban megverte. A Törekvés nagy győzelmét pompás öttzjálékának köszönheti.
Pünkösdhétfőn a SibájJa Ifjúsági csapatával mérkőz«t a, Törekvés nagyszámú nézőközönség elö:t. Élénk, változatos játék volt mindkét réséről. A félidő 1:1, végeredmény 2:1 a Sabárla javára. A többet támadó Törekvés megérdemelte volna a döntetlent.
H^ uaratl éa fólti ruháit
I
tisztitasi
-ndl
■AOYKAMIZaAa.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Ismerőseinknek, kik felejthetetlen fiunk, Illetve testvérünk
Gyurikánk
temetésén megjelenni szívesek voltak és jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton Is hálás köszönetünket.
Papp István és családja
PMa .ZkHr, London 1869, Newyork SKT62, Brüssel 71-70, Milano 28-30, Madrid 4L75,\\ Amsterdam 20716, Bálin 121-90; Wtan..—•—, Szólta 3-711, Prága 15-15, Varai 57 35, Budapest Halgsád 906, Bukarest. 3-06.
TenBáiyUszáa
Búza tv. és dt. 30—30 /III, rozs 15 fin, olcsóbb. »
Buta llazav. T7-es 11-25—12*10, 78-aa 11*80 -12-20, 79-es 11-96—12-40, 80-aa 12-05-1250, dunánl. 77-es 11-60—11-75, 78-aa 11-75-11-90. 79-ea 11-90- 1205, 80-aa U-00-12-35, roza I313-I3r90, tak. árpa IV75-IMO, zab 18-75-1 <Ht, tengeri 16-35-16-60, korpa 12-35-1*50.
Baak áeviu-árfolyaaal
VALUTáK
Angolt 2000-2130 Balga tr. 80-20-8080 Caahk. 17 00-17*10 Dánk. 113-90-114 90 Dinár 91W-I0IÍ7 Dollár 67080-513-50 Prandaf. 22-30-22-50 HoU. 231 -60-1332 90 Zloty 64-00^84-60 Lel 3-40-3*56 Léva 4*06-4*19 Ura 29-25-WU Márka IS5-70-13660 Norvég »*40-I05-40
Elsőrendű Műkfsmere/ek.
Sdilll. —\' Svájdf. 110-70-111*40 Svéd k. 106 20-107 20
DBViZáK AmsL 231*70-2J2U0 Belgrád 1003-10*13 Bttfin 136-80-13660 Brfiaaat 803M080 Bukarest 341-3-49 Kopenh.ll \'7041460 London 20*85-2105
Madrid —*-•—
Milano 29*36-29*55 Newy. 571*00-574-00 Oszló 104-60-105-40 Pária 22*33-22*47 Prága 16-96-ITOt Szófia 4*08-4*19 Stockh.K»40-107 20 Varső 64*1044*60
Wien —\'-■—
Zürich 11080-11140
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
Felhajtás 3411, eladatlan -. - Elsőrendű 092-094, szedett 000-094, szedett közép 084-0*88, könnyű 0*74-0-80, l-aő rendű Öreg 0*84 086. ll-od rendfl öreg 0*74-08$angol sültül. <rt0-l«S, azaTonna nagyban 1-00—1-04, zalr 1-08— I 14, bua 1-18—1-44, félsertés 112—1-26.
Báltalal lytaáa áa laUMlé
------^^aás."
Károly, ■taaa IS. u.
Vállalat, lankaataás.
Felelőt kiadó: Zatat Kán
Kombinált arséa-réavegySletct tartalmazó Nosprassa
Kotnb. rézkén-srzénvegylllelet tsrtslmaző Tutokll
mindkettő egyesített permetező anyag
egyidejű vMakesésre. ayOmSIosSalwn t Oyttmőlcspenész
(Monlila), varasodás, rágylurőbotár, almamoly, szltvaműly éa s többi gomba
és rovsr kártevők ellen Szőlőben r peconoapora, szőlőmoly, sxőlőlloncs, tökehernyó Irtására. Bordói léhez keverve: Arzola, Darsln arzén tartalmú permetezőazerek (rágőkártevők Irtására). Hlosad, Sulfarol llszlharmal, gombakii tevők Irtásához. Almalap Pomrln (vértetskitrány) véstetvu aebhelytk bekenéséhez M srayáanyv meg akad Slyozza a míszókáitevőket és baogyskat, botty s róziata vagy gytlnőlcsls kofons)ához felltunaak. Kaphatók:
Ország Jázaef
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett).
ZALA! KÖZLÖNY
1082 máim 18.
BUTORVÁSÁRLÓK\';-Fj
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy rfl W
BÚTORT
legjobban
legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut
Sopron;
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
áPBÓHIRDETÉSEK
k, ........... U «• m—*. m^tm
MÁM M4 «• a fOMr. í-fc- k I Iliin
•M, M pMr, MW #11.
ball. «. |l i I 10 M OW, alMal
MW ul <la • IIMr. Oau4 i .MM U|aM MttkMI W Ml Ul llllll iémMIbIOi. álli* MmlliH S0* i 111 ilnt.
Lcaaállllott viteldíjakért modern csukott Mraiaták Kaulmann Manónál rendelhetők. Teltion 167.. éj|et 571. 7
lakái, meilékfielyiiégekkel Széchenyi-tér 4.
M* golyó* caapágyak ..tóhoz, apactáU-iin olcsón Ford- li Fordaonboz Unger Ullmann éa Tóth vaskereakedéaében •
BUmiIm 5 Jánlu, nagyobb vároa közelében, mfy körzettel eladó: JnHn l én átvehető. V.lla SalatoMirUa 1800 Dl beüllelett szőlővel. vOlatelkek kedvelő IIzeié.) teltétellel eladók. Clm a kiadóhivatalban. a
fajboraimat
Salát termésű
már 16 filléres ártól kezdve kiárusítom. 25 liter legkisebb iw léteiben kapható. Horthy Miklóa-m 37. Brosa.
LaaMlabk gyermekkocsik Rlél yaa laaiállltaH Árban raktárra érkeztek Armuth batár áruházába 9
p.. rövid zoagora, izalongar-nltura éi egy tQkór állvánnyal eladó. Clm a kiadóban. 1411
Két rgvizobái, konyhás Ilkáiból (a latállóból álő udvail épület alatfé Sugár ut 29. az. 2409
Kiadó, háromszobás, Itlrdőszobáa lalcáa Erzsébet-tér 2. Egyaaobáa, kétszobás utcai vízvezetékei lakáa Caengery-utca 67. Egy-nobás Kőlcsey-u\'ca 19. .2445
POS ftNYvám
uradalmi tljboralm kaphatók llterenklnt már 20 Iliiéiért Legklacbb télel 26 Uler. BROSS KáaOLT IDIdblrtokoa Batlhvány-utca 28. sz<m.
Háramuabáa utcai lakáa (■ udvari lakások mellékbelylaé«ge> aionnalra éa atij re kiadók Deáktéz la - -— -•■
Házraeateruél.
alatt. Bóvebbet 2441
&S0-«a alig haainált Trlumph kwátpár eladó Bóvebbet Koaauthlér 2a azám. 2479
En alkéfaa I. szobás lakáa azonnal kiadó Petőfi ul S.
2477
l-aó emeleti utcai 3 szobás lakáa azonnatra, vagy augusztus t-re kiadó EőtvOa-tér 30 -2458
EbauaU Felaőerdőn egy turistabot németországi plekeltekkel Megtaláló 5 P Jutalom ellenében adja le Józacf lóheiceü-ut 39 alá. -2337
Asztali- és fajborok
60 llterenklnt M 011. kapható
Ír. LICHT8GBBI korkereskelás,
inz Caangary-wl 31.
Klnliay utca 19. azám alatt egy 2 izo-bából álló lakáa azonnal UaM -2814
EgySszobál emeleti atcál lakás. Fő ut 23. aug. l-re kiadó. -»38
vállal PJczerné,
nahát lag|ulányosabban
Batthyányi utca « 2503
a
Fotoamatőrmunkék
kidolgozása
maáara villanyra baramluatt
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivái
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
■portllzlat fato-oaitál|ában.
IAz ösmagi
létért négyfogáaoi ebédet ina
naafawabnAlr Km puhították volna nyereg alatta fna8l*,r,,R tudták volna, hogy SO fit-
kapnak a Molnár étkezdében,
ahol a tliztl étkezde volt tőazakicai főz.
1
vigyázzon" egészségére és igyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántal máknál kltönő hatású.
Intalt aliáai ItmrtiltlW,
Főraktár: WEISZ MÓR, Nankaalzsa Klrály-ttaa S«. Tallfaa 810.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és raűfestógyár
Kaposvár.
A legnagyobb kincs az egészség!
Minden gondos háziasszony legalább 10 évben egyszer tisztittatja (fertőtleníti) ágyneműjét a „Rrtzsa-Oyárban" ahol elismerten jó, olcsó és szakszerűen elkészileit munkát kap.
Gyüjtötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér i
llégl ponta-épUtct.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (FelelOs üzletvezető: Zalai Károly).
2/ évfolyam 111. siám
Nagykanizsa 1982. május 19, csütörtök
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POI
Szerkesztőség kiadóhivatal: Főút 5. uám. KmttttlylfwkklidóhlváUl: Kossuth-atcs 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : i Szerkesztőségi és
bórs S pengő BO fillér ívslstl telelőn: 78. az
A borértékesítés problémája
Irta: Vermes Qéza
A szőllő- és mezőgazdaság súlyos helyzetében különböző rendeletek bocsijMttak kl, amelyek mind azt a célt szolgálták, hogy a termelt cikkek |ó árban legyenek értékesíthetők és ezzel a gazdákat megsegítsék. Ily célt szolgált a mult év december havában kibocsátott, a borra vonatkozó rendelet Is, amely nagyobb mennyiségű bornak borpárlattá való klíözésével Igyekezett a bor árát msllígandfokonként II fillérre emelni, hogy a szőllösgazdák ne legyenek kénytelenek borukat »/io-ed filléres slapon elkótyavetyélni. A borpárlat főzését kiosztották a központi szestfőzdéknek, melyek köteletek a seprömentes bort a főidébe beszállllvs 11 filléres alapon beváltani. A rendelet eltiltotta a többi lőzdél a bor lepárolásától, mlg a borlepárolásra vállalkozó központi szeszfőzdéket más anyagok főzésétől tiltotta el.
Maga a rendelet tényleg alkalmasnak bizonyult arra, hogy átjavító hatást fejtsen kl, mégis bizonyos vonatkozásokban helytelen. Ugyanis sok oly központi szeszfőzde vállalta s bor lepáiolását, amelynek kerületében bor kevés van, vagy pedig ha van is bőven bor, az igen Jó minőségű, tehát másmódon való értékesítésre is felelte alkalmas lenne, mint a lepárolás. Etek a főzdék léhát, hogy borhoz jussanak, kénytelenek más bortermő vidékről venni a bori, amelyéit megadják ugyanaz 11 lilléres árai, de a rendeletnek megfelelően a főidébe beszállítva, vagyis abból az öistegből, amelyet a termelő kap toráért leszámíthatja a vasúthoz és vasútról elszállítás fuvarköltségéi, a vasuli fuvart, hordédi|at, a bevásárló ügynök közvetítési diját, ugy, hogy az i\'y helyre eladott borért a termelő Isméi nem kap többel, mint a bor beváltai ár, nik felé\', vagyis az elkótyavetyélés vígan folyik tovább. Pídi\'K reánk zalamegyeiekre nem közömhöi, hiszen tudott do\'og. hogy Zala- és Somogymegyék területén \'enjeteg oly bor terem, amely silány minőségénél fogva csakis lepáro-lásia alkalmas és ha ezl a nagymennyiségű bort az itteni központi •zeszfőzdek főzhetnék ki, akkor a termelők kicsiny lengelyfuvairal megkapnák az 1 1 filléres beváltási 4\'«l- Fel kellene tehát világosítani » termelőket, hogy naját érdekeik ellenére cselekszenek, ha borukat JW c\'adják. Ha ezek a messzefekvő fözdék nem kapnák meg potom •ion a bort, akkor az Itt maradna & itt lenne kifőzhető, mert ha a messzefekvő fö;de anyaghoz nem ["Ina. kénytelen lenne a pénzügyi hatóságokhoz bejelenteni, hogy bor hiányában kvó\'.áját kifőzni nem tudja « ez cselben kvótáját kiosztanák 31 \'tteni, közel fekvő fözdék közölt.
Ue nemcsak ebben az Irányban éri
nagy vesziesség a gazdákat a bor rossz értékesítése körül. Azok a kisebb lőzdék, amelyek bortepárolásra nem kaptak engedélyt, most borsepröt főzhetnek, vslójiban azonban nem boisepről, hanem seprős bort főznek, összevásárolván ugyancsak polom áron a borseprő mellett a bort Is, amelyet lefőznek, forgalomba hoznak és valósággal meg-
kontreminálják azt a kormányintézkedést, amely éppen a szőllösgazdák megsegilésél célozta. Ezek a fözdék szabálytalanul főznek, de nem törődnek azzal, ha a pénzügyőrök fellépnek Is ellenük, mert a csekély bűnletést könnyen kifizethetik — a gazdák pénzéből, hiszen a potom aron megszerzett boron busás jövedelműk van. Erre nézve
Is fel kellene világosítani a termelőket. Ne adják borukat másnak, mint az érte 11 fillért fizető főz-déknek. Inkább várjanak az eladással. A polgármesteri hivatal, a jegy-zöségek nagy szolgálatot tennének azzal! ha a bortermelőket kellőképen felvilágosítanák és ezzel őket borkészleteik jó értékesítéséhez segítenék.
Kaptak-e dohányllletményt a pénzügymlnlsztérlnm főtisztviselői és az egységespárt?
A bírói és ügyvédi kar helyzete és kívánságai foglalkoztatták a Házat az Igazságügyi tárca költségvetésének letárgyalása során
Budapest, május 18 A képviselőház ma megkezdte az Igazságügyi tárca költségvetésének részletes vllá|át. Örffy Imre előadó rámutatott arra, hogy H-3 százalékkal csökkentették a tárca előirányzatát, a tárca üzemelnél pedig 14 6 százalék volt a csökkenés. Ismertette ezután az előkészítés alatt levő jsvsslstokat. Ezek a részvényjog reformja, a váltó és csekkreform, a hltblzomány reformja, az ügyvéd! rendtartás reformja. Valamennyi olyan kérdés, amelyek nagy kodifikációs munkál Igényelnek.
Gál Jenő kifogásolta, hogy a tárcát nem dotálták eléggé. Foglalkozott az ügyvédség nehéz helyzetével. A költségvetési nem fogadia el.
Propper Sándor a stslárlálls rendelet visszavonását sürgette. A költségvetési nem fogadia el.
Kelemen Kornél fájdalommal látja a bírói személyi kiadások csökkenését.
Váisonyi János rámutstottaria, hogy
érthetetlen Ogyvédellenes hangulat uralkodik az egész ügyvédi karral szemben, pedig egyesek rosszhiszeműsége miatt nem szabad általánosítani.
Az ügyvédi numerus clausust nem fogadhal|a el.
Wotff Károly kifogásolta a bíróság automatikus előlépési jogának fellOggesztését, mert ez s blról függetlenséget sérti, már pedig a blról fflggellenség minden polgárnak is egyformán érdeke.
Szünet után Fablnyl Tihamér, ma|d Fábián Béla szólalt fel, aki a jövedéki büntető el|árásról szólva kifogásolta, hogy a fóvedékl pénzbüntetésekből Jutalmakat és segélyekel osztanak kl azok kOzOtt a bírók között, akik a büntetési kiszabják.
Zsltvay Tibor Igazságűgymlnlsz-ter: Nincs Ilyen magyar blróegy sem.
Fábián Béla: A rendőrblró és kihágás! bíró éppen olyan, mint más bíró.
Zsltvay Tibor: Tessék értelmesen beszélni. Fábián Béla: Én Intelligens embereknek be szélek és nem hülyéknek. (Nagy zaj és felháborodás fogadja a jobboldalon és középen Fábián Béla kijelentését, amelyért őt az elnök rendreutasítja.) Beszéde végén sz ügyvédi kar helyzetével foglalkozott.
Az igazságügy miniszter a blról és az ügyvéd! karról
sek a kari tisztességről megfeled-
Zsltvay Tibor igazíágűgymlnlsz-ler válaszolt a felszólalásokra Hangsúlyozta, hogy tárcájánál további takarékosságról már szó nem leheC Az ügyforgalom a békeidőkhöz képest 25 százalékkal emelkedett, a létszám azonban lénvegesen csökkeni. Nyugodt abban, hogy a nehéz gazdasági körülmények közölt Is a blról kart nem vezeti más, mint nagyszerű hivatásának átérzése és az a tudat, hogy a bíró az a kimozdlthatat-lan sarkpont, amely körűi a magyar glóbus forog.
Az ügyvédi kari nem lehel általános kritikával illetni azért, mert egye-
keznek. Az ügyvédi kar helyzetén való javítás érdekében megvalósítható propozlclókat vár. Megkérte Désy Gézát, hogy egy egészségesebb, a magyar ügyvédi Intézmény megteremtésére alkalmas tervezetet készítsen. Ezek a tervezetek, amelyek a jogi oktatás reformjáról, az ügyvédképzés reformjáról és az ügyvédi numerus claususról szólanak, egy ankét szűrőjén át kerülnek majd a törvényhozás elé. Hangsúlyozta ezután, hogy az ügyvédi kar elproletarizálódását nem nézhetné nyugodtan. Kijelentette ezután, hogy az
összeférhetetlenségi törvény bizottsági tárgyalása legkésőbb junius elején megkezdődik.
A Ház általánosságban ellogadts a tárca költségvetését és megkezdte a részletes tárgyalást.
A szívó-próbák és az egységespárt
(Éjszakai rddlójeienlés) Délután befejezték az Igazságügyi látat költségvetésének tárgyalását és azt ugy álialánosságban, mint részleteiben elfogadla a Ház. Zsltvay Tibor igazság ügyminiszter válaszolva a felszólalásokra. foglalkozott az ügyvédi kar helyzetével. Bejelentette, hogy
a kormány az Összeférhetetlenségi törvény alapján áll és ennek bizottsági tárgyalása junius első napjaiban megkezdődik.
Ezután elhatározták, hogy a költségvetési vitát ma, csütörtökön folytatják.
Andaházy Kasnya Béla több ma-gasrangu pénzügyminisztériumi tisztviselő, igy elsősorban Varga Imre pénzügyi államtitkár ellen összeférhetetlenségi indítványt tett, meri ezek szlvásl próba elmén tulma-gas természetbeni dohányilletményeket kapnak.
Hangsúlyozta, hogy maga
az egységespárt Is kapott a dohányelosztóból bizonyos
dohánymennyiséget. Simon András az egységespárt nevében tiltakozott Andaházy Kasnya Béla állításai ellen és kijelentette, hogy a pártban senki sem lud Ilyen dohányadományokról.
Végül Ösiör József interpellációjában birálat alá vette az osztrák kormánynak Magyarországgal szemben tanusitott magatartását.
Az Ülés háromnegyed 8 órakor éri véget.
Andaházy Kasnya Béla: „Ha ezl tudtam volna..."
Budapest, május 18 (Éjszakai rddlójeienlés) A Ház ülése után ugy a parlament folyo-
zalái közlöny
sóin, mint az cgységcspárt tagjai kOrében nagy felháborodással tárgyalták Andahdzy Kasnya Béla be-jelentéaét a dohányilletményt illetőleg.
Takács Béla az egységespárt részéről azonnal lájékoztatta a képviselőket és kijelentette, hogy Anda-bázy Kasnya Béla közlése csak azokra az alkalmakra vonalkozbat, amikor külföldi parlamentek tagjai Budapesten tartózkodtak és ezek tiszteletére lakomát rendezett az egységespárt. Ekkor szervírozták a szóbanlorgó dohánykűlönlegessé-geket.
Amikor Andaházy Kasnya Béla tudomást szerzett Takács Oéza közléséről, nyomban kijelentette, hogy ha ezt tudta volna, akkor a maga részéről azonnal elintézettnek tekintette volna a kérdést.
Kihallgatták Tass miniszter nővérét
a népjóléti visszaélések ügyében Budapest, május 18 A budapesti ügyészségen a népjóléti minisztériumi visszaélések ügyével kapcsolatban tanukép kihallgatták Vom Márlát a néhai miniszter nővérét, főleg Vau József vsgyonl viszonyairól. Kivüle még néhány minisztériumi tiaztviselő kapott mára Idézési.
Nem lesz rádió-adó
Budapest, május 18 Ismételten leimerült az a terv, hogy a rádiót különböző célok érdekében adóztassák meg, vagy pedig az előfizetési dijakat emeljék fel. Ezek a tervek a rádióhallgatók közt nagy nyugtalanságot kelteltek. Mint a Magyar Távirati iroda jelenti az illetékes körök a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett a rádió megadóztatását, vagy az előfizetési dijaknak bármily csekély összeggel való emelését jogi, politikai és pénzügyi szempontokból nem tartják megengedhetőnek.
Lemondott Állásáról egy OTIaligazgató,
hogy kenyeret biztosítson egy családos kollégájának
Budapest, májas 18 Ralnis Fererc OTI-altgazgató lemondott állásáról, hogy lehetővé tegye valamelyik családos társának maradását. A miniszterelnök az önkéntes lemondást elfogadta.
Ausztria transfermora-tórlumot hirdet
London, május 18 A Daily Telegraph és a Mornlng Posl biztosra veszi, hogy Ausztria rövidesen transfermoratóriumot hirdet külföldi adósságaira.
Fedák-interpelláció
Budapest, május 16 A képviselőház holnapi ülésén Eckhardt Tibor sürgős interpelláció, vagy napirendi felszólalás kapcsán szóváleszi Fedák Sári Erdélyből történt kiutasítását.
(ÉJuakal ridióJtknUt) a ■•iMsralé-glal Intézet Jalentl aata 10 érakor i Malag, síéraz IsIS »*rhaté.
összefogásra Inti a római pápa az emberiséget fenyegető még snlyosabb balok ellen
Pápai enclkllka a világ Ínségének okairól és az ellenük való védekezésről
felforgató pártok az általános
Róma, május 18 A pápának az emberek mai Ínségéről szóló uj enclkllkája, amelyet ma este a Vatikán városi rádió ls különböző nyelven kivonatosan le fog adni, a következő szavakkal kezdődik: ,Krisztus szeretele árad felénk\'
Az enciklikában többek között a következők foglaltatnak:
A Szent Atya újból felemeli szavát, hogy mindenkit Összefogásra Intsen, arra, hogy minden erővel szálljon szembe azokkal a bajokkal, amelyek űz emberiségre nehezednek, azokkal a még súlyosabbakkal, amelyek az emberiséget fenyegetik. A pápa kutatta a zűrzavar gyökerét és ízt a földi Javak utáni mohó vágyban találja meg. Közben — mondja a pápa — a
nyomorúságot kihasználják és mind szemérmetlenebbül lobogtatják az Istentelenség és minden vallás ellen irányuló gyűlölet lobogó|át. Azelőtt csak elszórtan éltek isteniagadók, ma azonban több országban jól szervezett hadseregként sorakoznak fel.
A pápa a világ minden népét felhívj i, hogy forduljon el a lealacsonyító pénzvágylól, minden erejét egyesítse egyetlen fronton. A valld■ sért és szociális békéért folytatott küzdelemben fel kell használni minden megengedeti szellemi eszközt.
A; enclkllka utolsó részében a pápa azt a felhívási intézi a kalollku sokhoz, hogy Jézus szent szivének ünnepét tegyék az egész egyház számára a szent engesztelés és könyörgés napjává.
Lindbergh-bébi akkor halt meg, mikor elrablása közben leejtették a létráról
Elfogták a héttagú rablóbanda egyik tagiát
Newyork, május 18 A brooklynl rendőrség letartóztatott egy Pavlch nevű egyéni, aki állítólag bevallotta, hogy tagja volt annak a héttagú bandának, amely elrabolta a Ltndbergh-kisliut. Ó az autót őrizte, mialatt társai a rablást végrehajtották és a kisfiú már akkor meghalt, amikor leejtették a létráról az elrablás alkalmával.
Curtis hajógyáron bevallotta az üggyel kapcsolatban elkövetett ess lásall és azzal védekezett, hogy az utóbbi hónapokban az anyagi összeomlás téliesen megfosztotta józan eszétől, meg akarta szerezni azt a 25.000 dollárt, amelyet az egyik newyorkl lap ajánlott fel a rablás hiteles történetének kizárólagos köz lésl jogáért.
A földbirtok-eladások, a népjóléti Ugye és az Ipartestületi Javaslat a felsóház előtt
Budapest, május 18 Az országgyűlés felsőháza ma délelőtt ülést tartott, amelyen elfogadlák a rendőrség fegyverhasználatáról szóló javaalatot
A földblrtokrendezés befejezéséről szóló törvény módosítása ügyében benyújtott törvényjavaslat tárgyalása következett. Ezután nagy érdeklődés mellett
Józsel királyi herceg szólalt fel.
Ez a javaslat jogot ad a kormánynak arra, hogy Ingatlan adásvételeknél elővásárlási jogot gyakoroljon, sőt bizonyos esetekben az adásvételt meg is akadályozza. Hangsúlyozta, hogy nemzetvédelmi szempontból a javaslatban foglalt intézkedéseknek rendkívül nagy jelentőségük van. Rámutatott arra, hogy már a háború előtt Erdélyben a románok egymásután vásárolták meg az Ingatlanokat határozott politikai célzattal és a kormánynak nem állott semmiféle eszköz rendelkezésre, hogy ezt megakadályozhatta volna. Sulmos példával illusztrálta, hogy a háború alatt ls mennyi kellemetlenséget okoztak katonáinknak azok az Idegenek, akik Magyarország területén vásároltak földeket és hasznos szolgálatokat tettek az ellenséges csapatoknak: Ezt mind ki lehetett volna kerülni, ha a kormánynak módjában leli volna ennek megakadályozása, hogy a föld idegen és megbízhatatlan egyének kezére jusson. Nem szabad megengedni, hogy Csonka-
magyarországon ugyanazok az elemek vásároljanak földet, amelyek már egyszer tönkre telték Nagymagyarországot. Meg kell akadályozni az Ingatlanok elkótyavetyélését. Ezért szükségesnek tartaná, ha méltányoa esetekben az árveréseket és tőketörlesztést ideiglenesen felfüggesztenék és a kamatokat tetemesen leszállítanák.
Purgly Emil földművelésügyi miniszter válaszolt József királyi herceg felszólalására. Hangoztatta, hogy neki is az a felfogása, hogy a föld azé kell, hogy legyen és maradjon, aki azt nemzeti szempontból kincsnek tartja és üzérkedésre nem használja fel. Nagyobb vila Indult meg a népjóléti minisztérium megszűntetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásánál. Széchenyi Aladár gróf nem helyeselte a népjólill minisztérium megszüntetését, más irányú takarékoskodás! kívánt. Itt van például a parlament — mondolla — amely nem Ilyen szegény országnak való. A képviselőház menjen vissza a Sándor-utcába, mi pedig menjünk a muzeumba, hiszen úgyis régiségnek neveztek bennünket. (Általános derültség). A javaslatot nem fogadia el.
Szterényl József báró helyeselte a népjóléti minisztérium megszüntetését.
Szóké Oyula a javaslat ellen, Balogh Jenő a javaslat mellett foglaltak állást
1932. május 19.
Károlyi OyUla gróf miniszterelnök utall ezután arra, hogy a minisztérium megszüntetése nincs összefüggésben azokkal a sajnálatos eseményekkel amelyek a népjóléti minisztériumban történtek. A javaslat takarékosságot szolgál és az adminisztrációt gyor-sabbá és egyszerűbbé teszi.
Vila nélkül fogadta el a Ház ezután a munkaügyi egyetemes értekezletnek egyik kisebb javaslatát valamint a korlátolt felelősségű társaságok adó és illetékkötelezettségéről szóló törvényjavaslatot.
Az Ipartestületekről
szóló törvényjavaslatot Blttner János Körmendy Mátyás és Kenéz Béli kereskedelemügyi miniszter felszólalása ulán elfogadlák.
A felsőház legközelebbi üléséi holnap taríja.
A leányllcenm figye
Nagykanizsa, május 18
A Nagykanizsai Iskola Egyesület most tartotta választmányi üléséi Oyömörty Islvánné elnöklete alatt A választmány adminisztrációs dolgokkal és a benyújtott tandljmenles-ségl kérvényekkel foglalkozott. Dr. Hegyi Lajos főjegyző tájékoztatta a választmányi az Iskola eddigi működéséről és a tankerületi lőlgtzgaltS látogatásának eredményéről. A főigazgató legnagyobb megelégedésének éa azon óhajának adott kifejezést, hogy a város közönsége az életképes és szerinte ls Igen szükségesnek mondott Iskola további kiépítése érdekében mindent kövessen el. A nyilvánossági jog megadási ügyében ugyanis a miniszter a: állandó gyakorlat szerint rendesem lölgazgató iskolalátogatása után, az általa nyert tapasztalatok alapján határoz. A főigazgató a nyilvánossági jog megadása érdekében a legteljesebb támogatását ét annak soronklvűll kieszközlését helyezte kilátásba, ugy hogy annak elnyerése már ctak rövid Idő kérdéte.
Az itkola továbbfejlesztése érdekében a választmány elhatározta, hogy a |övő tanévben a II. és VI. osztályt fokozatosan megnyilja. Felhatalmazta a választmány az elnökséget arra, hogy a szükséges tanerők biztosítása érdekében az Intézkedéseket megtegye és utasította az elnökséget, hogy a tantermek rendelkezésére bocsátása végett forduljon a polgármesterhez.
Ezek szerint a szülők a legnagyobb bizalommal viseltethetnek a fejlődő leányiskolával szemben, amely a legtzebb reményekre jogosít Hála Illeti azokat a férfiakai, akik lehetővé tették a leányllceum felállításával, hogy a szülök ezentúl többé nem kénylelenek gyermekeiket nagy anyagi áldozatok árán más városok intézeteibe küldeni.
A Nagykanizsai Iskola Egyesület vezetősége figyelmezlell a szülőket, hogy gyermekeiknek az intézetbe való felvétele végeit, úgyszintén minden felvilágosításért forduljanak az egyesület titkárához, dr. Novai Imre városi tanácsnokhoz.
1932. májul 18
ZALAI KÖZLÖNY
Tömeges a jelentkezés a szombati politikai vacsorára
Nagykanizsa, május 18 " Mini Jelenteitűk, szombaton este országos Jelentőségű politikai vacsora lesz Nagykanizsán, a Polgári Egylet kertjében A politika porondján a 33-as bizottságból való kivonulás óta legtöbbet szereplő nevek tulajdonosai, az ellenzéki megmozdulások vezető lérflai érkeznek Nagykanizsára, hogy megvessék az alapját a Szegeden elkezdett, Kanizsán (olylatott s ezután minden nagyobb városra kiterjedő politikai mozgalomnak, melynek célja az ország hangulatában követelményként jelentkező nemzeti koncentráció megteremtése és egyéb politikai aktualitások szőnyegre hozása.
Dr. Kállay Tibor, Rassay Károly, örgról Pallavtclnl Oyörgy, gróf SIgray Antal, Magyar Pál, báró Inkey Pál, gról Somsslch Anlal, Farkas Tibor, Nagy Emil és mások érkeznek Kanizsára ezalkalomból.
Az egypengös vacsorára a Polgári Egyletben, a Kaszinóban, & Muszel és Friedenlhal üzletben, az Ipartestületben, a Kiskanizsai Polgári\'Olvasókörben, a Krátky-tőzsdében, az OMKE-lagok részére Blankenberg Imre elnöknél kitett Iveken tömegével indult meg már az első nap az aláírás. Külön megblvó nincs. Az ivek péntek reggelig alálrhatók. A vacsorán hölgyek is részivesznek.
Legújabb nyári
mosó- és selyem-
divatkiilönlegességek
nagy választéka
SINGER
divatáruházban
A magyar könyv napjai
Az 1932. évi magyar könyvnapol Arany János emlékezetének szentelte o magyar könyvkiadóság. Kiadta Arany János halálának 50 esztendős fordulója alkalmából a magyar könyvhétre Arany János balladáit és a Bolond Istókot Zichy Mihály rajzaival, Beöthy Zsolt hires Arany-tanulmányával és Vojnovlch Oéza remekbe készüli bevezetésével. A nyomdai szempontból is gyönyörűen kiállítóit 192 oldalaa könyvei mindenki szí mára hozzáférhetővé teszi a kiadó Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülele, amikor a bolti árat 1 pengő 20 fillérben állapította mag.
Könyvkiadóink Is, mint minden esztendőben, külön könyvnapi kiadványokkal telték emlékezetessé a magyar olvasóközönség számára a könyvnek szentelt napokat. Így az Idén az Alhenaeum külön könyv-napi propaganda-kiadásban hozla forgalomba Zilahy Lajos remekművét, a .Kék fogoly* clmtr hatalmas regényt, amelyet az eddigi 15 pengő 60 filléres árral szemben a könyvnapra művészi egész vászonkötes-ben 3 pengőért adott kl pompáB nyomdal kivitelben.
A Franklin Társulat Földi Mihály Pen-Club dijat nyert gyönyörű regényét, a .Kádár Anna lelkét" hozla H szintén könyvnapi propaganda kiadásban, elsőrendű kiállításban 2 pengő 50 filléres bolti árban az eddigi 6 pengős árral szemben. Többi kiadóink kizárólag magyar bók könyveli vitték a könyvkereskedők sátraiban és klállllásszertl kirakataiban » magyar közönség szeme elé és Így minden tekintetben biztosítva van a magyar könyvnap.rendkívüli sikere. <c<
Értekezlet a filléres gyors ügyében
Nagykanizsa, május ls
A filléres gyorsvonat ügyében tegnap este értekezlet volt a polgármester és a város közéleti tényezőinek részvételével. Megbeszélték a budapesti vendégek fogadtatásának módját. A részletes programot most dolgozzák ki és azt a legközelebbi napokban egészében közölni fo«|uk.
A Nagykanizsáról Budapestre május 29-én Induló filléres gyors reg-gtl 5 óra 10 perckor Indul Nagykanizsáról és 9-10 óra közöli érkezik Budapestre. A vonal este fél 9 órakor indul vissza és kb. éjfélül érkezik a nagykanizsai állomásra.
Hogy a katolikusság eleget tehessen vallási kötelmeinek, a vonat előtt léi 5 órakor szentmisét szolgállat Kreutzer Ferenc gelsei esperesplébános a kanizsai vasutas kuglizó mellett.
= A junlus elején életbelépő lextilfázis forgalmi adó megdrágítja M árakat Használja fel az alkalmat és vásároljon még most olcsó árakon a SchHtz Áruházban.
A bérmálás és a második |
A Zalai Közlöny vasárnapi számában a nagykanizsai bérmálásról és a megyéspüspök urnák ez alkalommal való hivatalos fogadásáról, egy kommüniké jelent meg. Minden zavar elkerülése végeit itt közlöm a megyéspüspök urnák május 10-én hozzám Intézett levelének azon részét, amelyben a maga egészében elfogadja és jóváhagyja a nagykanizsai bérmálásnak és fogadásnak általam április 12-én hozzá Intézett tervezetéi. „A megérkezésre, illetve bevonulásra vonatkozó Javaslatát elfogadom. Eszerint megérkezés után bevonulás a templomba, ulána a város és egyházközség tisztelgésének fogadása, azután ebéd a zárdában. A bérmálást délelőtt 8 órakor fogjuk kezdeni mindkét napon. Első napon a fiuk, második napon a leányok fognak bérmáikozni".
A megyéspüspök ur által elfogadott javaslatom szerint, a püspök ural az állomáson a város és az egyházközség fogadja, a Cinclorlum bejáratánál fölállított diszkapu előtt a hívek és a papság élén a plébános
programja plébánia Qgye
fogja üdvözölni a főpásztort. Innen körmenetlleg vonulunk be a templomba. Ulána a püspök ur a plébánia febértermében fogadja a város és a hitközség hivatalos tisztelgését. — Ezután ebéd lesz a zárdában.
A megyéspüspök ur levelének birtokában nekem mint plébánosnak és hivatalos városnak Is e levélhez kell Igazodnunk s nem veheljük figyelembe a más helyről származó kommünikét, amelycsakzavartokozna:
Ami pedig e kommünikének azt a pontját illeti, hogy a püspök ur juniut 7-én értekezni fog a hivatalos tényezőkkel a második plébánia fölállításának ügyében, ha ez tény — mert erről sem tudok semmit —-akkor legyen szabad, mint a nagykanizsai Szentferencrendi ház Jelenlegi házfőnökének, de egyben, mini a nagykanizsai 500 éves ferencrendl plébánia jelenlegi lelkipásztorának, azon tiszteletteljes kérelemmel fordulnom az illetékes tényezőkhöz, akik nagyon |ói ismerik a zárdának és plébániának siralmas anyagi helyzetét; akik Jól tudják azt, hogy a
kegyúr nélkül fönnálló plébánia kizárólagosan csak az amúgy ls nehezen befolyó stólajövedelemból tartja fenn magát, hogy ne hozzák javaslatba a nagykanizsai plébániának keitészakltását most, e nagyon Is válságos gazdasági Időben. E fölosztással, most egyenesen életképtelenné fennék az 500 éves anya-plébániát. Ha Zalaegerszeg, amit ezt az idei május Í0-én megtartott megyei közgyűlés határozata Igazolja, tiszteletteljesen elódázta a szombathelyi megyéspüspök urnák a plébánia megosztását javaslatba hozó kérelmét azért, mert ezzel meggyöngítette volna a régi plébániát, akkor Nagykanizsa város vezetősége, de egyben a hívek sem akarják azt, hogy életképtelenné tegyék azt a plébániái, mely őkeh és őseiket a krisztusi hitre oktatta s a megpróbáltatás nehéz napjaiban, a törökdulás idején is velük együtt tűrt, szenvedeti és v rzett. Ez ősi vérszövetségei akarják most egyesek fölbontani? Ez nem lehel I Ennek nem szabad megtörténni 1
Egyenesen a hála és a kegyelet követeli azt meg, hogy Nagykanizsa város, mint egy ember álljon most barátai mellé. Se az isteni, se a természeti törvény nem engedi azt meg, hogy egy gazdag hozomány elé néző leányzó miatt, éhhalálra kárhoztassák az édesanyát.
A ősi ferences plébánia, de egyben mindnyájunk nevében szeretettel kérem Nagykanizsa városának illetékes vezető fényezőit, de egyben a Jelenlegi egyházközségnek igen tisztelt tagjai! Is, hogy amennyiben komoly a szóbanforgó kommünikének a plébánia fölosztására vonatkozó része, ugy álljanak mellénk és érttessék meg a megyéspüspök úrral, hogyha valamikor, ugy a jelen nehéz gazdasági helyzetben, de főként zárdánknak és plébániánknak mostani lerongyolódott, koldusszegény állapotában Igazán kegyetlen és Irgalmatlan tett volna a plébánia feloszlása.
Molnár P. /Ukvrgytl plébános.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most eMMatt
_ZALAI HOZLONV__
Kelemenék perlik Keszthely várost a szállodák bérösszegének leszállítása ügyében
_»_
SZÍNHÁZ
A vidéki színházaknak elengedik a vigalmiadét
A kultuszminiszter s vidéki színtársulatok érdekében megállapodást (élesített a pénzügyminiszterrel, hogy tekintettel a vidéki színházak súlyos és kedvezőtlen helyzetére, a szinhá-zak vigalmi adóját azokon a helyeken, ahol a színházak nehézlégekkel küzdenek, engedje el. A kultuszminiszter külön leiratot intézett a közigazgatási hatóságokhoz is, hogy a magyar nemzeti kuliura érdekében minden eszközzel legyenek támogatói a vidéki tzlnhá«tk mai nehéz kuliur-munkájának.
A színházi Iroda hlrel
(*) Harapós lérj, operetlpremier. A társulat olyan gazdag müiorfel-készűltséggel érkezett, hogy mo»l már a kanizsai idény meglehetősen rOvidresrabott lde|e miatt ii gyors egymásutánban adhat változatos u|-donságműsort. Az évad nagy operett-sikerei kOzOtt első helyen áll Emód Tamás, Török Rezső és Komjáthy szenzációs újdonsága, a Harapós tér|, nagyoperett, amelynek .Az Ipafal faplpa" dmfl slágerdalát mindenütt éneklik. A Harapós férj elsőrendű szereposzfásban Indul a diadalmas sikerűnek Igérlrerő kanizsai premierre. Harcos Irén, Osletta Ferenc, Orb»n Viola, Markovits Bandi, Danii Jenő, v. Bánky Róbert, Krémer Ferenc ki-tűnő kablnetalakltássikkal kacagtatnak mindvégig. V. Jakabffy Dezső főrendező stílusos beállításában az évad egyik legnagyobb ilkere lesz a Harapós férj. — A bemutató csütörtök este lesz. A darab izombalon és vasárnap este Is mOsoron van.
(*) Légy Jó mindhalálig, Móricz Zsigmond színműve. Évtizedek óta nem volt a budapesti Nemzeti Színháznak olyan átotő ilkere, mint Móricz Zsigmond bUbá|os, lélekbemarkoló diákszinjátékának. a Ugy jó mindhalálig színműnek. A premieren Móricz Zilgmond, a kiváló szerző is résztvett és elragsdlatással nyilatkozott az együttes brtlllám teije-lilményéröi. A darab lőszerepét Markovtcs Bandi játiza, aki .ebben az egyéniségéhez nagyszerűen illő drámai szerepben pályájának egyik legértékesebb alakítását nyújtja, de elsőrendű feladatokhoz jutottak Vasi Irma, Egry Berta, Peleky Klári, v. Bánky Róbert, Danis Jenő, Krémer Ferenc, Késmárky Kálmán, Ajtay Oyörgy is. A Légy jó mindhalálig bemutatója pénteken este lesz.
(*) A Polgári Egylet tagjai részére kedvezményes legyek Csillag Lajos urnái kaphatók.
Agyonlőttek egy csurgói orvvadászt
Csurgó, május 18 Haláloi dráma játizódolt le néhány nappal ezelőtt Hohenlohe herceg csurgói birtokán. Köriig Tibor erdófelűgyelő szokásos körútját végezte, amikor váratlanul szembetalálkozott egy orvvadásszal, Bőt/i Ferenc csurgói gazdával. Az erdő-felügyelő (elszólította a fegyver átadására, Bőlh azonban a fegyveréhez kapott. Az erdöfelűgyelő gyorsabb volt és lekapva vadászfegyverét, szivenlőlle az orvvadászt, aki holtan maradt a helyszínen. A csurgói csendőrség meglnditotla a nyomozási
Keaztholy, május 18 Kelemen Károly éa neje, a nagykanizsai Polgári Egylet volt bérlői, jelenleg a keszthelyi Hullám és Balaton szállodák bérlői, érdekes keresetet indítottak Keszthely város, mini a parti szállodák tulajdonosa ellen. Qazdasági lehetetlenülés elmén kérik a szállodák bérősszegének leszállítását
Nagykanizsa, május 18
Pár hónappal ezelőtt a rendőrség őrizetbe vett egy budapesti újságírót, aki hetilapjából házal és autói szerzett magának különféle ziaroláil manőverek ulján. Támadó cikkek megjelenésével fenyegetett meg kisebb-nagyobb vállalatokat s ez a metódus egész szépen hozott a konyhára. A becsületes magyar hlrlaplrás országszerte felháborodott a nyomtatott betű halalmával való ilyetén visszaélés feleli. Moil u|abb hasonló eset tartja Izgalomban a magyar zsurnallszta-társadalom\'nak azl a részét, amelyik emelt fővel számíthatja maga át llsztakezű újságírók táborába.
Minthogy a hasonló zsarolások egyre veszedelmesebb mértékben kezdenek elburjánoznl és veszé\'yez-tetnl a tisztességes magyar ujságirás hitelél, a most történt ujabb hasonló eset erélyes intézkedések keresztülvitelét telte aktuálissá.
A napokban tOitént, hogy egyik fővárosi hetilap .szerkesztőiéi," aki ezúttal a dohányjövedék igazgatóságát akarta megzsarolni, letartóztatták és bevitték a Markó-utcal fogházba. Ezzel az ujabb felháborító esettel kapcsolatban a belügyminisztériumban és a főkapitányságon bizalmas értekezlet volt, amelyen az egyes kétes újságoknak és nem kevésbbé kétes újságíróiknak egyre gyako-
40 százalékkal. Keszthely képviselőtestülete ezűgyben már állást foglalt s elutasította a kérelmet. A szállodák jelenlegi bére évi 10.000 pengő, az utolsó békeévben 16.000 aranykorona volt.
Keszthelyen nagy érdeklődénél várják a biról döntést a szokatlan kereteiben.
ribbá váló ziarolásl kísérletekei foglalkoztak.
De foglalkozol! a tlszlesiég utjain járó ujságirás életében rákleneként terjedő jelenséggel a Magyar Újságírók Egyesülele Is, amelynek legutóbbi közgyűlésén Márkus Miksa elnök hívta fel a közvélemény figyelmét ezekre a sajtó-kalandorokra. Márkus Miksa beszédében a becsületes ujtdglró világ lelkiismerete szilalt meg és éppen ez a beszéd bivla fel a közhatóságok figyelmét arra, hogy ebbe a kérdésbe belenyúljanak.
Budapesti híradás szerint ezekben az ügyekben további erélyes lépések várhatók.
A vidéki magyar ujságlró-társada-lom Is csak helyeselni lud etéren az erélyes kéz politikájához és követeli, hogy a közérdek és az ujiágiról hivatás jóneve érdekében a leg-könyOrlelenebbűI irtsák ki soraiból a közéletnek minden izemlényvesztő és lelkiismeretlen parazitáját.
— Bérmálás Rlgyácon. Tegnap osztotta ki a bérmálás szentségéi Rigyácon gróf Mikes János szombathelyi püspök nagy egyházi ünnepségek keretében. Utána ebéd volt gróf Batthyány Pál kastélyában, ahova hivatalos volt dr. Krdtky litván polgármester is.
_\'a& májui ia_
NAPI HIRiK
NAPIREND Május 19, osatdrtftk
Római katolikus: Coelesztln. Protesl.
Ivó. lzr.: IJar hó 13.

Városi Múzeum él Könyvtár nyílva csütörtökön éa vasárnap déletólt 10-tól 12 óráig.
gyógyszertári éjjeli szolgálat: a\' Mária- gyógyszertár Király-utca 40 az. éa a klakanlaaal cyógyazertár.
OSsIürdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek). Tel. 3—13.
— Rott püspök bérmautja. Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök a mull bélen bérmált a balatonfüredi esperesl kerületben. A megyéspüspököt bérmauljában vitéz Serdk József kanonok, Horváth Lajos felsőőrsi prépoil, Pfelfer Jánoi püspöki fölevéltáros és Mesterházy Ferenc dr. főszolgabíró kisérték. A lőpáiztorl mindenütt nagy lelkeie-déssel fogadta a lakosság és a községek vezetői mindenütt lelkesen köizöntötték. A főpásztor Feltőőrsön 93, Paloznakon 113, Balatonfüreden 360, Aszófön 86, Tihanyban 135, Vászolyban 85 hivői bérmált meg. Roll püspök az egyes községekben az iskolákat li meglátogatta s mindenütt tisztelgő küldöttségeket Is logadolt.
— Elhunyt töldblrtokoa. A Nagykanizsán is jól Ismert Kovács Sebestyén Tibor ksposinéról földbirtokos, Somogymegye törvényhatósági tsgja, a volt szabadkai 4 honvéd huszárezred századosa, löbb kitüntetés tulajdonosa május 15 én éjjel, életének 49. évében, bosszú izen-vedés után Balatonfüreden elhunyt. Holtlestét Kaposvárra szállították, ahol szerdán délután nagy részvél mellett helyezték örOk nyugalomra.
— A letenyel esperesl kerület tavaszi koronagyQlése néhány napjai ezelölt zajlott le Becsehelyen. Szentmise ulán Kajtár litván h. esperes elnökletével megkezdődtek a tanácskozások. Kóbor István plébános előadó ismertette az uj egyházközségi ,Szabályzal"-ol, Kukoráa István tót-szerdahelyi kurátor pedig -az Egyházmegyei Törvénykönyv néhány fejezetéről tartolt jogi előadáit Több felszólalás után aktuális lelkipásztori ügyek tárgyalásával ért véget a korona.
=« Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy választék Slnger divátáruházban.
— Az Esterházy bérietek Ogye. Olaser Aladár és fiainak herceg Esterházy Pál nagybirtokostól blrl nagybérlete ez év októberében lejár Lentiben, Aligváron, Lendvaujfaluban és Korongon. Értesülésünk izerinl Esterházy herceg a Katolikus Népszövetség budapesti központjának közbenjárására segíteni akar a vidék kisbirtokosain és a leiszabadult bérletet kii és középbérielek alakjában akarja a következő évekre kiadni.
= Előkelő Ízlés, fővárosi szabás, legjobb minőség jellemzik a Schfltz-rukát.
Fotoamatőrmunkék
kidolgozása
modern villanyra barandezatt
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhiváf
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
t
Szabó Antal
aporiflzlat foto-oaztályéban.
Erélyes eljárás készül a zsaroló újságok és újságírók ellen
Egy ujabb letartóztatás és az Újságírók Egyesületének tiltakozása hivta fel a közhatóságok figyelmét a közbelépésre
május 19
Harsány! Zsolt Nagykanizsán
Nagykanizsa, május 18 A nagykanizsai kulturéletnek ériékes Irodalmi eseménye lesz Har-sjnyl Zsoltnak, a kl\'.anő Írónak és újságírónak, a Noszty flu és a Vén gazember szerzőjének előadása Harsány! Zsolt má|us 22 én, vasárnap délben érkezik Nagykanizsára és délután léi 4-kor, a városháza dísztermében tart belépődíj nélkül eló-adást a Fdszerkereskedők Egyesülele agilis elnökségének rendezésében.
— Elemisták tornadnnepélye Mindig kedves eseménye volt szűlők-nek és tanügybaráloknsk a kanizsai elemisták tornavizsgája. Az ezldei felkészülés után még színesebb, uebb élménynek Ígérkezik. Az I. és II. körzet egyOlt tartja ezldén Is a lomsünnepélyt, május 22-én, vasárnap délután 4 órakor a Zrínyi sportpályán, s levente-zenekar közreműködésével Belépődíj páholy 1 pengő, Iribonülés 50 fillér, állóhely 20 fillér. Autóbusz-|árat a Centrál elöl indul kl és a pályától vissza.
_ Autóbusz hlr. Vasárnap, 22-én izép Idő és elegendő jelentkező esetén Hévízre megy egy autóbusz. Indulás 8 óra 15 perckor, vissza 19 órakor. Részvételi dlj P. 4.60.
— Aramsztinetelés. A telefonhuzalok kicserélése miatt május 19-én a Ciengery-ut baloldalán Deák-tértől a sorompóig, a Deák-tér déli oldalán, a Zrinyi Miklós-utcán a Csengery-uttól a Kossuih-térlg és a Kossuthtér nyugati oldalán, a Klsfaludy-ulcán a Csengery-uttól a Kossuth-lérig reggel 8-tól délután 5-ig szünetel az ársm-szolgáltatás.
Daialál él araayaraa bántalmak, gyornor-
bélmarok, máj- és lépduzzadás, hát- és Jeiéklájás elien a termeszetadia ,,Fsrsao ttiaaf" keserűvíz naponként többször hevére, hathatós segítséget nyújt.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör
igazgatótanácsa Ölést tartott. Dr. Tholway Zsigmond elnök üdvözölte Barbarits Ls|os főtitkárt sz Országos Oyónl Oéza Társaságba történt meghívása alkalmából. A llceálls ciklus lezárásává! beszámolt az elnök a Kör évi működéséről, össze-Kn 22 ünnepség és llceáüs elóadás wit. Junius 4-én a Kör zenekara nagyszabású Haydn-koncertet ren-Megállapodott a választmány • következő llceálls ciklus rendezések alapelveit illetőleg. Bejelennie sz elnök, hogy a leányllceum tal áthelyezésével kapcsolatban beintette a Kör igényét a várostól ">*\' korábban megkapott, de köz-ben iskolának felhasznált épületre, " KUr otthona céljaira s ezlrányban biztatást ls kapott a polgármester-WL A választmány Magas Mihály gimnáziumi Igazgatót társelnökké, Molnár P. Arkangyal plébánost igazgatótanácsi taggá való megválasz-U,ra lavasolja. A város a Kör 500 j*ngö szubvencióját ezldén a súlyos •öllségvetésl helyzet miatt lörölte.
zálaI közlöny
— Az NTE majálisa. Az NTE május 22 én, vasárnap nagyszabású majálist rendez, amelyen rendkívül gazdag program gondoskodik a közönség szórakoztatásáról. Szépségverseny, tombola, lánc és minden, ami egy nyári kertimulatság keretében a közönség szórakoztatására kigondolni lehel: mind összponio-sitva lesz.
= Indanthren frottlerkelmék nagy mennyiségben Slnger Divat-áruházban.
— A Nyíl legújabb száma két tel|es regényt közöl. Beczdssy Judil finom tollának minden ériéke érvényesül Az alispán rózsája clmü kis regényében. A- vidéki kisváros pletykás levegőiéből Indul ki egy féltve őrzött és elkényeztetett menyasszony viharos ksrrlerje, kogy a kiábrándító, hideg csillogás ulán vliszaszeildüí-jön egy csöndes boldogságra szom-|azó asszonnyá. A másik regény Ambrus Zoltánnak, a nemrég elhall kiváló magyar írónak egy mindvégig lebilincselően Izgalmas bünügyl regénye, melynek végére drámai ponlol telt az iró. A kettős szám ára 20 fillér, kapható minden trafikban.
Felhívás a csáktornyai tanítóképző volt növendékeihez I
Csonka Hazánk iskoláinak hűvös folyosóin évről-évre végigballagnak a véndiákok, könnyes szemmel emlékezvén elröppeni ifjuságukra. A ml Alma Materünk hiába várja vissza öreg diákjainkat I Tizennégyszer öltöztek virágdíszbe kertjének öreg almafái, várván valakit a régiek közül, — de hiába I... Tizennégy éve mozdulnak meg parkjának lombjai minden vonatfűttyre, — de senki sem mosolyog rájuk simogató OrOmmel, az idegen vonat ablakából I...
Legszebb éveink fészkét elvesztettük, de megmaradt számunkra az emlékezés I Szélszóródva dehogy lehelünk őrzői könnyes kincsünknek, sáfárai a szellemnek, amely intézetünk falai között töltött el bennünket Kl ne álmodná vissza boldogan az elszállolt szép időkel ? Lehet-e Hozzád hálátlan hűtlen a tanltólélek, elszakadt, virágos városunk, elsiratott, de el nem felejtett Csáktornyánk ? 1...
Talán most meghallgatásra talál e kérés: Küldjétek hozzám a Ma gatok és mindazok elmét, akik hollétéről tudtok I
Elsősorban és azonnal a muraközi karlársak jelentkezéséi kérem, akiknek támogatására a Péter-Pál napijára összehívandó testvéri szervez kedés előkészítésénél múlhatatlanul szükségünk van. Sok szeretettel Mik Károly tanító, Zalaszentgrót.
— A Méltóságos Asszony trafikja. A szozon egyik legnagyobb Bzlnházl sikere a .Színházt Elet" u) számának darabmelléklete: Bus Fekete László .Méltóságos asszony Wlkja" clmü színdarabja. Incze Sándor helllapjánait ez a száma a Bzokotlnát ls szobb. Pompás tónykópekbon számol bo az „Ideális tolesóii\'\' pesU JelőllJelnek rostavizsgájáról, a Pen Klub hitlgyvendógel, 8zo-mory Dezső cikke a táncról, Szép Ernő elégiája a rádióról és rengeteg más riport, cikk, kópén magazin és színházi aktualitás van a Színházi Elet ul számában. Teljea gyermekújság, kotta ét kózlmunkameUóklet.
Erős, vérté, kitér emberek számára a természetes „Ferenc léssel" keserűvíz naponként való ívása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködést biztosít. — Számos szakorvosi jelenlés bizonyítja, hogy a Fereno lóisef víz szív- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csuzban szenvedőknek is nagyon Jót tesz 8 ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Fereae léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán május 8-tól 15-lg torjedő héten 7 eyrr mek Italttelt, 4 flu és 8 leány: Sárdi Lajos cipészmester óa Outilln Katalinnak rk. tla, Szlaveez János tóidul, és Dani Annának rk. leánya, Karkas Károly stltósegéd As Mayer Annának rk. leánya. Baumgarten Zoltán szabósegéd és Klchl Irmának rk. tla, Szllajka Ferenc töldm. éa Snet Katalinnak rk. fia, Berke György lakatossogéd éa Plánder Veronikának rk. leánya, Mlhálecz László vasuü lrodaaltlszt és Vöcset Erzsébetnek rk tla. - Halátoiia 12 títénl: özv. Alt Jakaboé Hlllór Klára Izr. 73 évea, Fürdős .lózsetné Szabó Erzsébet rk. 28 éves, Scsávnlcsár Ilona rk. 17 évea, 8zv. Zapletál Ignác né FUrst Hedvig Izr. 83 évea, ö*v. Sohmtdt Frlgyeené Novlnszka Adél rk. 88 éves özv. Sterbeczky Fe-roncué Tlvolt Matild rk. 711 évea, Takács János napszámos rk. 68 éves, özv. Horváth Istvánné Herczeg Apollónia rk. 71 évea, Slttár József vasúti tütó rk. 49 éves, özv. BrUll Jánosné Fehér Katalin községi szegény rk. 82 évea (Bomogy-szentmlklós), Mancaek Uyörgy keresk. tanonc rk. 21 éves, özv. Siket Imréné Sörös Terézia rk 78 évos. — lliiassig-köléi 6 törl/nl: Bíbel János clpéezmester és Feller Mária rk., Oregál Kálmán va-autt munkás és Csordás Olzelta rk, Tamás Forenc vasúti lakatos és Horváth Margit rk. Bencze Károly clpészmester és Varga Kozálla rk., Nagy Lajoa csomagoló rk. éa Csere Irén rel.. Erdődl Józaet napszámos éa Blrkáa Márta rk.
— Postai levelezőlapok légl-szállltása a Justlce tor Hungary római utja alkalmából. Endresz Oyőrgy magyar oceánrepűlő folyó évi május hó 21-én a Justlce (or Hungary repülőgéppel Rómába repül, hogy ott a világ oceánrepűlőlnek első kongresszusán résztvegyen. Ezt az alkalmi repülőjáratot a magyar poslaMagyarországból Olaszországba szóló légipostai küldemények szállt tására Igénybeveszl. A repülőgép korlátolt teherblróképességére való tekintettel azonban kizárólag csak közönséges levelezölupok küldhetik. A levelezőlapok légipótdija 32 fillér, amelyet a küldeményekre a rendes postai díjon (16 fillér) felül magyar postsbélyegekben kell.leróni. A küldeményekre a címlap felsó részén szembetűnő módon „Justlce for Hungary" megjelölést kell Imi. repülőgéppel való továbbításra szánt levelezőlapokat a magyar posla a rendes keletbélyegzőn kivűl „Jusllce for Hungary, Budapest—Róma, elsó légipostája 1932." feliralu külön alkalmi bélyegzőlenyomattal Is ellátja. A levelezőlapok bármely postahivatalnál vagy bármely levélgyfljtószek-rény utján adhatók fel s azokat Budapesten május hó 20-án estig, vidéken pedig oly Időben kell feladni, hogy azok május hó 20-án estig a Budapest 72. sz. postahivatalhoz érkezzenek. Dr. Tholway Zsigmond m klr. postaföfelügyelő, híva talvezetO.
«= Divatos női és férfi fehérneműanyagok érkeztek Slnger divatáru-házába.
LEGSZEBB
LEGOLCSÓBB
LEGDIVATOSABB

KALAPOK
már
4.- P-töl
kazdva
BRÓNYAI L.
n«l- éa férfikalap dalaiéban horthy MIKLÓS-ut
6.
Frontharcos-hlrek
Különböző alkalmi egyesületekhez tartozó könyvügynökök járják be a vidéket és a „Frontharcos" bajtár-siasságra hivatkozva igyekeznek beszervezni a hiszékeny bajtársakat, soha nem hallott alakulatba, ezáltal akarván maguknak anyagi előnyöket biztosítani.
Sem az Országos Frontharcos Szövetség, sem a helyicsoport vezetősége senkit sem bízott meg az Országos Frontharcos Szövetség meghatározás felhasználásával könyvek terjesztésével, vagy bármiféle alakulatba való belépésre.
Frontharcos vigyázz I Ezek egyes komoly nemzeli szervezetből kizárt egyének, akik mások hiszékenységén kívánnak táplálkozni.
Bajtársaink közül bármily formában tudomására Jönne Ily egyének működése, azonnal jelentse a helyicsoport vezetőségének. Németh Zoltán v. tiszt, Kiss titkár.
Vezetőségünknek tudomására jutott, hogy felelőtlen egyének, nevünkben a bajtársaktól különböző elmeken tagdijak stb. pénzeket vesznek fel, minthogy vezetőségünk ilyen megbízást senkinek nem adott, senkit fel nem hatalmazott, miért Is ezúton felhívjuk bajtársainkat, hogy senkinek másnak, mint az arra hivatott tisztviselőnknek semmiféle pénzeket át ne adjon, ne fizessen, mert a vezetőség felelősséget nem vállal. A vezetőség.
— Baleset hintázás közben.
Salamon István 11 éves tanuló^ Kórház-utca 7. szám alatti lakos szerdán este léi 7 óra tájban Idnn játszadozott a Sétatéren levő hintánál. A kisfiú kívülről belekapaszkodott a hintába, miközben véletlenül alája került és jobbcomblOrést szenvedett. A mentők beszállították a kórházba.
— Az OJság uj száma Jelenti, hogy Meakó Adolf Hitler Zoltánhoz utazik a magyar bajuszterméa értékesítése végett és közit, hogy a képviselők berúgtak a szeszrendelettől és leszavazták Korányit. Remek a Bölcs Rabi rovata és Igen mulatságosak a színházi, sport ée közgazdasági hírek. Bemutat rajzban egy csomó képviselőt Hltler-balusz-bz&I és sok uj vicc pár nap alatt szájrólszálra fog Járni. Nagy Imre remek vlco-tapja szlveeon küld Ingyen mutatványszámot Kiadóhivatal: Budapest VI, Ó utca 12.
Bútort á leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Közgazdaság
A Magyar Gazdatiszt! Kar Válsága
Irta: Fáber Oyörgy
Óról Hunyady Ferenc orazágggyfl-lési képviselő előszavával rendkívül Időszerű könyv |elenl meg Fáber György hivatott tollából. 10 feleidben, 60 alcím alatt tárgyalja világos okfejtéssel a gazdatisztek válságos helyzetét és az oki. gazdák aktuális problémáit — Kimulatja a gazdatisztek szociális helyzetének romlását, részletesen szól az állásnélküli-ségről s meggyőző érveléssel cáfolja meg azt a hiedelmet, mint hogyha az évtizedes gazdalliztl kívánságok: a diploma megkövetelése, a nyugdíj biztosítása és a gazdatiszti kamara felálliláaa megvalósíthatatlan. álmok volnának. Kipellengérezi azl a fonák helyzetei, amely a szakképzettség megkövetelésének hiányából fakad, kimulatva azt az óriási kőz- él magángazdasági kárt, amelyet hazánkban a szakképzetlen egyének gazdálkodása okoz.
Éles szavakkal ostorozza a gazdatisztek közönyét, az országgyűlési képviselők nemtörődömségét és az államhatalom mulasztását. Érdekes képet nyújt a gazdasági akadémiáknak gazdatisztek nehéz elhelyezkedésével kapcsolatos válságáról is. Végűi a gazdaliaztl pálya |övő alakulását festi meg s erőteljes szervezkedésre hívja fel a gazdatiszteket.
Reális szinekkel, bátor szókimondással tárja fel e munka minden lapja a magyar gazdatisztek siralmas állapotát s statisztikai adatokkal támasztja alá minden állitását. Ez a könyv valóban hézagpótló, mert ez ideig egyetlen olyan munka sem látott napvilágol, amely a gazdatisztek mostoha sorsával foglalkozott volna. Fáber Qyörgy könyve az első,1 amely hű tükörképét adja a gazda-tiszti kar mai válságának s erői fegyver minden gazdatiszt kezében a léiért való küzdelemben.
A patlogó, lendületes itilusban megírt könyv Kaposvárott Jelent meg az Aliódunánluli Qazdattsztt Kör kiadásában. — Ára 2 pengő, megrendelhető a nevezeti Körnél.
(—) A gyümölcs tavaszi és nyári permetezését ismerteti a .Növényvédelem" és .Kertészet" legújabb
vigyázzon egészségére és igyék
RMi vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatása
Iwkstá Btiiási leszartolBlNi.
flraklár: WEISZ Hón, Ntfykuliu Talefaa 310.
száma. Cikkeket közöl a rózsa kezeléséről, a levéltetvek és hernyók irtásáról, az Őszibarackfa nyári kezeléséről, a szőlő permetezéséről, a gyümölcsfák koronájának nyári alakításáról, a konyhakerti teendőkről stb. A dúsan illusztrált két szaklapból a .Növényvédelem" kiadóhivatala (Budapest, Főldmivelésügyi Minisztérium) egy alkalommal a Zalai Közlöny-re való hivatkozással díjtalanul liüld mutatványszámol.
Buza tv. és dt. változatlan, rozs 10 ftll. olcsóbb.
Buzi tlszav. 77-es 11-25—12-10, 78-as 11-80-12-20, TO-m 11-95-12-40, 80-aa 1205—12-50, dunánL 77-es tl\'60—11-75, 78-as 11-75-II\'9a 78-es 11-90 12-05, 80-as 12-00-12-35, rozs 13-65-13-80, tak. árpa 15-50—16*00, zab 18-75 -19-75, tengeri 1640-16-60, korpa 12-35—1240.
A leauetl Bank ieTiza-árfolytunal
VALUTÁK
Angolt. 20-90-21-30 Belga fr. 80-20-8080 Caehk. 17 00-17 10 Dánk. 113-70-114-70 Dinár 9W-I0H7 Dollár 57050-573-50 Franda 1.22-30-22 50 Holl. 231-50-23290 Zloty 6400-64-50 Lel 346-3-56 Léva 4-06-4 19 Ura 29-23-2953 Márka 135 70-136 60 Norvég 10420-105 20
Peseta —•--•—
Schill. --•—
Svájci I. 110-70-111-40 Svéd k. 10580-106-80
DEVIZÁK Atoal. 231-70-23290 Belgrád 1003-1013 Berlin 135*80-13660 Brüaael 80* 30-80* 80 Bukarest 341-349 Kopenh.113*90-114 70 London 20*88-2106
Madrid —•-•—
Milano 29-33-29-53 Newy. 571-00-574-00 Oszló 10440-10520 Párls 22-33-22-47 Prága 16-96-17-04 Szófia 4-08-419 Stockh. 106 00-106 80 Varsó 6410-64-50
Wien -•-•-
Zürich 11080-111-40
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
Felhajtás 410, eladatlan 32. - Elsőrendű 0*92—0*94, szedeti 0"90—0*94, szedett közép 0*84-0*88, könnyű 0*74 -080. l-s« rendU öreg 0-84-0-86. Il-od rendű öreg 0-74—080, angol sllldöl. 090-105, szalonna nagyban 1-00—1-04, zalr 1-08— 1 14, hus t lÖ-1-44, télseilés IIB-1\'28.
Páris 20-16, London 1872, Newyork 510-75, HrUssel 7167, Milano 2630, Msdrld-41-7tl Amsterdam 20740, Berlin
121 93, Wien---, Szótla 3 711, Prága
15-15, Varsó 57-35, Budapest —•-, Belgrád 9-05, Bukarest 306.
Eladja: Mlialai Iy«aUa ás Ltyklaáá
Tállalat, Ii " \'
Felelős kiadó: Uafifkn telefon
i ijwi aa upiiass HaiTliimliiáa
i: Zmlml Károly, a t NeokutM n. m.
APRÓHIRDETÉSEK
A< yWWW 10 M *ZMr. Mái ulW u* 4t|i a arur. Vaafc- » Imiiii 10
ári* e« 0U*r, MM M* á*l S 011.
Uméta U 10 Hál M fillér, mIMm
lóriul tii dlji « pilAr CJmui i mUUa raa-Bldl b.(«»V4l W ul Ul uluk nim*!**. áiii.i ktt^iuk nov» MzWMtar.
Clpflk máljao leeaállltott árban kaphatók Arnmlh Bazár udvar. 3
í Sia»S«t lel házhoz szállítva la, lamé-telten kapható Tejközpontál. Telelőn 349.
____9
Náraiaaiokáa utcai lakáa és udvari lakáaok melltkhelylaéagei azonnalra és aug. l-re kiadók Deák tér 6. u. alatt. Bóvebbet Házmesternél. 2441
Kölciey-utca 17. alatt egyszobás lakáé mellékhelyiségekkel lunlus l-re kiadó.
Kereaek egy főzni ludó -aalaaáeaaeet azonnali belépéaael Klrály-u. 71. -2542
Bognárok I Eladó Fekérbaczkó pusz-4án 30—40 drb. azép téli vágású kőrlila-IDnk. Érdeklődök Páltly Dénes Oelae címre fordul|anak. 3541
Fiatal Mlarfaaaa keres kisebb családnál, Jó bánáimód mellen csekély llzeléiscl állaadó helyet. Clm a kiadóban. -2644
Araoyliegyl baiala árát iRzillttsttas t
1 liter zamatos ssztall...... 36 llll.
1 liter valódi aranyhegyi
édes rlzllrg ............ 48 H||.
Bárki meggyőződhet boraim Jóságáról, 1 liter próbatlveg vételével. (Ovegcacre).
SAfrén József
ffltzerkertakedO M«eyar-n. 74. TeUfon 335.
■agykanlxulak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—48, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
1982. májút 19.
liliMMiiTDS
GyönySrü cserepes virágokat, ezobanB vényeket, kerti virágokat
nevel minden háziasszony, kcrlész és mindenki, aki növényei földjét viz helyett néha a
»t
.11 M". \'
oldatával locsolgatja meg.
t csomag (16 adag) ára I P 20 flll 1 adag (2 liter vízhez) 10 llll.
Kaphaló:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény, védőazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit Teleion: 190.
III
BIZTOS
eredményi csak ugy ér cl, ha hirdetéseit a naponta többezer példányban megjelenő, messze vldtken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lel. Kiadóhivatal Főút 5. (az udvarban.) Tel.78
PéljAxati hirdetés.
A nagykanizsai izr. hitközség bérbeadja a kóserhus-mérési jogot
Feltételek a hitközségi irodában megtudhatók.
Határidő: 1932. május hó 26. HU A hltk. elöljáróság.
KtigwAiaégl «ászvásytárasaá|
Gutenberg Nyomda ft Délzaüd Lapkladú Vdllalafa
Nagykanizsa
Ktayvsyomda, könyvkBtészet, voaahmó hrtéset, üzleti könyvek és dobezok gyára ■ „Zalai K&zISaiy" politikai s.«püM szerkssztftsége és kiadóhivatala
Készítünk i
1
TKUTM: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Sgyvédi, gazdasági, egyházi és iskulai sjeoilalványokat, áílegyzékekel, müveket, imgtiivókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyáM^elenWseket, névjegyet, falragaszokat, Wrlevrleket, röplapokat és mindenféle C ietéses kiSHilásu nyomtatványokat.
Gyártunk i
teleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fallnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyewda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős (lzletvezetó: Zalai Károly),
2/. évfolyam 112 Mám
Nagykanizsa 1932. május 20, péntek
Art 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SierkeMtóaág éi kiadóhivatal: Fóut 5. Mim. Keszthelyi Uókkladóhlvalal: Ko«suth-nt£a 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengd 80 llllér Szerkesztőségi éa Eladóhlvalall telelőn: 78. u
A kormány folytatja a fokozatos kamatcsökkentést
Az egységespárt csütörtök esti pártértekezlete és az agrárblokk ülése
továbbra Is folytatni lehessen. Az értekezlet ezzel véget ért. Az egységsspárt agrárblokkja
ma lvády Béla elnöklete alalt Ülést tarlóit, amelyen megbeszélték, ho-
Budnpest, május 19 (Éjszakai rddlójelenlés) Az egységespárt ma esle pártérlekezletet tartott, amelyen a miniszterelnök és a kormány lObb tagja megjelent. Miután J Ház ülése az esll órákig eltartott, a pártéttekexlet Is rövid voll. Ptslhy Pál elnök advözölle a dárdai ketülel megválasztott képviselőjét, Schmldt Miklósi. Szívós András arra kérte a
kormányi, hogy a külföldi hitelezőkkel való tárgyalásait gyorsítsa és kövessen el minden lehetőt abban az irányban, hogv a kamatredukciő lerve megvalósuljon.
Qróf Károlyi miniszterelnök utall arra, hogy a külföldi hilelezökkel a tárgyalások folyamaiban vannak és a jegybink vezetősége is azon van, hogy a fokozalos kamatcsökkentési
gyan lehetne a föidleherréndezis ügyét gyorsítani. A kérdést egységes terv alapján fogják feldolgozni. A blokk a közgazdasági egyetem további fenntartása melleit foglalt állási.
Óriási tűi pusztított a vasmegyei ölbő községben
Egy asszony a zsirbödönét akarta kimenteni, de a lehulló mennyezet elzárta előle a kijáratot — TIz ház és pajta eselt a tüz martalékául
.Szombathely, május III (Éjszakai rddtójelentés) A vasmegyei ölbó községben csütörtök virradóra tüz ütőit ki Simon Rezsőné házában, Csakhamar lángot fogoll a többi ház Is és veszélyben forgoll ai egész kOzség. A tűzoltóság emberfeletti munkát végzett, hogy a tüz
tovaterjedését megakadályozza és a falul a puszlu\'áslől megmentse. Slmonné .? gyermekét az égő házból sikerült kimenteni. Az asszony felszaladt időközben a padlásra, hogy egy bödön zslrl lehozzon, de az összeomlott mennyezet is a gerendák elzárták a kijáratot az asszony elöl
Slmonni a kemencibe bujt, ahol a tüz eloltása után ráakadtak is kimentették. A szerencsétlen teremtés olyan súlyosan összeégeti, hogy menlhetcllen. Kórházba szállitolták.
Az óriási tüzvésinek tlz ház és pajta esel áldozatul. A csendőrség kutatja a tüz keletkezésének okál.
......................... ..............................
A pénxUgyminisxter leleplezése a do&ány-próbasxlvás és a xsaroló „filrlaplró" Ügyében
„A dohányjövedéki Igazgatóságnál megjelent egv magát „hírlapírónak" nevező egyén...* — .Adatokat kért és botrányt említett\'4 — „De pénzéri el lehet simítani az ügyet" mondotta — Korányi azonban Inkább a botrányt választotta és — nem fizetett
Budapest, május 10 A képviselőház mai ülésében meg-kezdle a belügyi tárca költségvetésének tárgyalását. P. Szabó déza rámutatott arra, hogy a tárca előirányzata 6 is fi! millió pengővel csökkeni. Hangsúlyozta, hogy a rendőrségi és közbiztonsági tárcánál érvényesülő kivédhetetlen takaiékoa-sági kényszert fokozod aggodalommal kell látni.
Az általános vitában számosan vetlek részt a délelőtti ülés során. Éber Antal állást foglalt a közüzemek ellen — amelyek Illegitim ver-senyláisai a kereskedelemnek. Pet-rovácz Oyula védelmébe velle a fővárosi üzemeket, Hegymegl-Kiss Pál állítólagos csendőrségi túlkapásokat lelt aióvá. Berky Qyula kijelentene, hogy sem a párt, sem a belügyminiszter soha semmifile közigazgatási vagy rendiszett törvinytelenséget nem fedez. Brógly József a községi alkalmazottak helyzetével foglalkozott. Rámutatott arra, hogy
vannak, akik hónapok óta nem kapnak fizetést.
Ezen a helyzeten okvetlenül segíteni kell- Kiírle, hogy Jegyzők csak azok \\
lehessenek, akik egyetemet végeztek.
Kithly Anna folytatta az állítólagos csendőrlulkapások ismertetéséi.
Kun Béia szabadság|ogokal sürgetett. Élesen támadta Teleszky Jánosi, a karlellek védelmezőjét. Beszéde végén „temetócsősznek" mondotta a belügyminisztert, aki eltemette a szabadságjogokat. Eckhardt és a patkánylrtószer Östör József a közigazgatás egyszerűsítésének a pioblémálval foglalkozol!. Eckhardt Tibor kijelentette, hogy barcsi beszédében nem lámadta az egységespártol. Berky kijelentésével kapcsolatban u alt arra, hogy mikor nem volt képviselő, patkánylrtószer! a|ánlolt a fővárosnak — de erre Klllay Tamás kérte fel, ebből azonban nem lehet ellene vádal kovácsolni. Berky Qyula ellenben lanuk előli ismerte be, hogy a választás elölt 7000 pengőt kapott a mostani belügyminisztertől, aki akkor lőispán volt.
A pénzügyminiszter szenzációs nyilatkozata a dohány-próba-szivások ügyiben
Budapest, május 18 (Éjszakai rádiójeientis) Majd Ko-
rányi Frigyes báró pénzügyminiszter nyilatkozol! a próbaszivásos dohány-neműről. 85 év óta mindenki tudja
— mondotta Korányi —■ hogy vannak bizonyos szivar és cigaretta menny.ségek, amelyek bizonyos célra
— ellenérték nélkül — kerülnek fogyasztásra.
— Egy magát,hírlapírónak\' nevező egyén egy napon megjelent a do-hdnyjövedik Igazgatóságánál is azt mondotta, hogy megbízóinak olyan adataik vannak, amelyektől a mai izgatott politikai helyzetben nagy botrányt lehetne csinálni. Az illető egyin azt Is mondotta, hogy el lehetne simítani a dolgot is az ügyel pénzzel is lehelne „elintézni".
A Ház igazat ad r.eki — folytatta Korányi — hogy ilyenek ulán ő Inkább a politikai botrányt választotta, semhogy pénzl fizessen ki.
Egyidejűleg röglön bekérte az adalok-3t, mert változtatni kíván a mai rendszeren. Sajnos 75 millió P áru dohány van raktáron, amely ott porlad, mert négyszer annyi dohányt termelünk, mint amennyire szükségünk van. Emellett a szám melleit a reprezen-
tációs célokra adott dohánynemüek összege önköltségi árban 28 000 pengő — nem olyan nagy összeg.
— Minden orszígban szokás, hogy külföldleknek — ha jönnek — bőségesen adnak nekik dohány-nemül.
Hegymegl Kiss Pál kifogásolta Teleszkynek a felsőházban ma dél-előtl elmondott beszédét, amelyben az Iparosodás mellett foglalt állást.
Az ülés vége személyes kérdésekben mozgó felszólalásokkal telt el. A Ház holnap folytalja ülését a költségvetés napirendjével. Az ülés a/<8 órakor véget éri.
Szenzációs fejlemények várhatók a Llndbergh-bébl ügyben
A Jelenségek szerint valószínűleg Curtlsnak Is valami szereire van a gyermekrabláslmn
Newyork, május 10 A l.lndbergh-ügybtn ma váratlan fordulat történt. A legújabb fellevéa ugyanis az, kogy a gyermek elhamvasztása) maga Curlls hajógyáros tervezte és az ő bandája követte el a gyilkosságot. Curlis teljesen megtöri és már alig tudja, mii beszél. Az! nem hajlandó beismerni, hogy valóban része van a gyermek elhurcolásában, de arra, hogy hol löttölte a kritikus éjszakái - arra nem ludolt választ adni. Különböző gyanuokok valószínűvé teszik, hogy Curtisnak valami szerepe voll az ügyben. Rövidesen szenzációs fejlemények várhatók.
London, május 19 (Éjszakai rádiójeientis) Curtis notfolki hajógyáros Ptacor lelkészt azzal vádol|a, hogy tekláiiiőrüllíben szenzációkat helyezeit el az újságokban. Pontos lerminusl közolt az elrablót! gyermek visszaadásáról, csakhogy minél nagy.ibb szenzációt érjen el. Curtis a börlönben a 13 as cellát kapta. Curlis a börtönbe nagy ebédel hozaloll.
Newyork, május 19 (Lapzártakor irkezett) A ntwyorki ügyészség egy tanítónő után nyomoz, akinél olyan bankjegyekel talállak, ininl amilyeneket Lindbergh a gyermekrablóknak kifizetett.
Eltemették a japán miniszterelnököt
Tokto, május 19 (Éjszakai rádiójeientis) 15000 emter részvételével lemet\'ék el ma az ismert katonai összeesküvés áldozatát, Inukai mlnlszlerelt ököt. A gyászszertartás után a hol\'lestel el-hamvas-.\'.lollák.
ZALAI KÖZLÖNY
1932.
Teleszky nagy beszéde a felsőházban Magyarország boldogulásáról
.Egy nemutsek miséén körtlaésyek körött u| kell élni I"
Budapest, május 18 A felsőház ma rendkívül nagy érdeklődés mellett megkezdte a felhatalmazási javaslat tárgyalását
Somslch László jjrél elfogadta a javaslatot. Határozati Javaslatot (erjesztett be, amelyben 8 pontban foglalja Össze kívánságait.
Széchenyi Aladár gróf az hangoztatta, hogy a felhatalmazási javaslatra semmi szükség nincs. A kormány ebben a Javaslatban olyan széleskörű felhatalmazást kért, amely már közel áll a diktatúrához.
Teleszky János elfogadta a felhatalmazási javaslatot. Az elmúlt 8 hónap bebizonyította, hogy egy Ilyen felhatalmazásra az országnak szüksége volt. Erre ma is szükség van. Az államháztartás egyensúlyának biztosítása csak első lépés, amely csak akkor lesz eredményes, ha az egész gazdasági élet is megerősödik. Helyesli a kormánynak a Tardleu-tervvel szemben elfoglalt álláspontját. Külföldi hitelezőinknek rá kell Jönni arra, hogy Magyarország csak akkor tud fizelni, ha mezőgazdasági terményelnek kivitele elé nem gördítenek akadályokat.
Nem szabad kiahltOnek lennünk I Nem szabad azt hangoztatnunk, hogy nem tudunk megélni. Egy nemzetnek minden körülmények között meg kell élni, ha csak nem akarja kimondani saját halálos Ítéletét. Nagy súlyt kell helyeznünk az ipar fejlesztésére is. A kartell-IOrvénnyel azonban nem érünk el célt, mert ezzel csak tönkretesszük az ipart. Végül hangoztatta, hogy ha hitelezőinkkel nem tudunk megegyezni, akkor egyoldalulag Is meg kell lenni a szükséges intézkedéseket.
Popovtch Sándor szólalt még fel a javaslat melleit, amelynek viiáját holnap folytalják.
Az osztrák kormányválság
Bécs, május 10 (Éjszakai rádiójelentés) Az osztrák kormány megalakítása — bár este 6 órakor befejezettnek látszott — ismét elodázódolt.
Magyarország—Írország 1 :1
Dublin, május 19 (Éjszakai rádiójelentés) Magyarország és Írország Dawls cup teniszmérkőzésének mai állása 1:1.
Az alispán véghatározata a kanizsai közkórháznak a parlamentben is szóba került orvosi honorárium ügyében
Az aliapán nem rendeli el fegyelmit, de megintette az orvosi — A kórházakban kűlőn szoba lesz az orvosok magánbetegei részére
Nagykanizsa, május 19 Nagy feltűnést kellett nemrégiben gróf Somsslch Antalnak, Klskomá-rom képviselőjének a parlamentben elmondott interpellációja, melyben szóválette a nagykanizsai közkór-házban egyes betegektől kért orvosi honoráriumok terén a kerületében felmerült panaszokat. A képviselő panasza megjelent a parlamenti tudósítás folytán az összes fővárosi és vidéki napilapokban, a Zalai Közlöny-ben Is. Panaszt tett egyben egy klskomáromi lakós is az illetékes halóságnál: az alispán elölt. Az Ugy kivizsgálása ajonnal megindult a alispán 24. eln. 1932. sz. a. meghozta véghatározalát. (Nemrégiben ugyanebben az érdemben köölt tudósításunk, mely szerint az alispin a bepanaszolt orvosnak az Igényét teljesen jogszerűnek és helytállónak tartotta, — egy más ügyben, a bíróság elölt hivatkozott eljárásra vonatkozott)
Az interpelláció és Írásbeli panasz eredményeként meghozott alispáni véghatározal kimondja, hogy a vizsgálat eredményeként az alispán mellőzi a fegyelmi eljárás megindítását, de a bepanaszolt orvost a V. 0. Sz. 43. § ában foglalt Jogkörében meginti és figyelmezteti, hogy addig ls, amíg Nagykanizsa város szabályrendeletileg rendezi a közkórházba felveti betegek által felajánlott külön orvosi honorárium elfogadhatásának szabályait, — az elekintetben fennálló általános szabályokhoz, illetőleg országszerte kifejlett gyakorlathoz szigorúan alkalmazkodjék.
A vizsgálat ugyanis megállapította, hogy a panaszos beteg nem mint az orvosnak magánbetege ment be a kórházba (szesetben természetszerűleg rendes és megállapodásszerű honorárium Jár az orvosnak), hanem a közkórház állományába felvett beteg voll, akitől az orvos előzetesen külön díjazási nem kért, hanem utólag kért 150 pengőt a műiéiért és kezelésért s mikor ezt a beteg megfizetni nem tudta, vele váltót állíttatott ki tartozási ősz-szegéről.
A véghatározat közérdekű. Egyebek közt a következőket mondja indokolásában.
Nagykanizsa jelenlegi kórházi szabályrendelete nem intézkedik arról, hogy a kórházi orvosok melyik betegtől és milyen esetben fogadhat-
nak el a kórházban kezeli betegektől külön tiszteletdíjat, ^általános és országszerte kifejlődőit gyakorlat szerint pedig a közkórházba közös osztályra felvett beteg gyógykezeléséért vagy rajta a kórházban, kórházi műszerekkel elvégzett műtétért, a megállapított betegápolási díjon felül külön díjazást az orvos csak akkor fogadhat el, ha a beteg külön szobát, külön ellátási, külön kezelési stb. kíván és vesz igénybe és ha a kórházi orvossal, mint annak magánbetege, a kezelésre, mütélre, díjazásra külön megállapodik. A
Megáilapl\'ja azonban a véghatározal indokolási azt is, hogy az orvos a panasz tárgyává tett esetben tévedéiben lehete t atekintetben, hogy a panaszost magánbelegének tekintette és tévedésben lehetett atekintetben is, hogy tiszteletdíjat, az összeg meghatározása nélkül, maga a beteg la felajánlott volna. A tévedést maga az orvos is belátta és a szóbanforgó váltót érvénytelenítette. Éppen ezért az alispán a fegyelmi eljárás megindítását nem találta indokoltnak. Ellenben a díjazás összegének a panaszos vagyoni viszonyaihoz mérten tulmagas megállapítását az alispán a mai gazdasági viszonyok közöli h:lylelennek találta a
ezért az orvost megintette. •
Ezzel az esetlel kapcsolatban említjük meg, ho^y a kórházi és a kórházban ápolt privát-betegek viszonyát, ami eddig nem csak az orvos, hanem fi betegek részére Is sok esetben adott alkalmat a fenti körülmények közt előálló tévedésekre, egy miniszteri rendelet olyképpen Igyekszik megoldani, hogy ezután a kórházak tarthatnak fenn egy külön szobát, ahol csak a kórházi orvosok magánbetegeit fogják kezelni. Így aztán nem csak a beteg, hanem az orvos jogos érdekel Is pontosan körülhatárolhatók és megvédhelök lesznek.
Kfllön kereskedő-kocsi lesz a filléres gyorson
A Nagykanizsáról Budapestre Induló filléres gyorsvonaton a nagykanizsai kereskedők külön kocsiban fognak elhelyezkedni, azért mindazok a kereskedők, akik a budapesti útban részt kívánnak venni, szíveskedjenek már most Jelentkezni - Frtedenthal László egyesületi elnök-
íájus %
nél, hogy a kereskedők kocsí|a biztosítható legyen.
A felutazó kereskedőket a Fűszer-kereskedők Országos Egyesülete fogadja.
Az országos szaksajtó is jelzi a nagykanizsai kereskedők budapesti látogatását és rámutat arra, hogy a nagykanizsai körzet az országos egyesület legaglltsabb körzete.
Beviziós és dalosnap
Nagykanizsa, május 19
Vasárnap a trianoni magyar tiltakozásnak és a magyar dal szárnyaló erejének együtles ünnepe lesz Nagykanizsán. A Magyar Revíziós Liga helyi szervezete és a Diloskerülei összekapcsolták az országosan ugyanerre a vasárnapra eselt revizlósns-pot a dalosnappal s igy az ezldén ,az eddigieknél Impozánsabbnak Ígérkezik. Bsszédet mond dr. Pilhál Viktor felsőházi tag, a RívIzIós Liga helyi szervereiének elnOke és dr. Szabó Zsigmond Ib vm. tiszll főorvos, a szervezel ügyvezető elnOke. Énekel az Ipartestületi Dalárda, az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara és az egyesített Levente és Vasutas Dalárda. Az ünnepség vasárnap délelölt 11 órakor lesz a városháza dísztermében, belépődíj nélkül.
TBmegesen Jelentkes-nek ■ holnapi politikai waoaorára
Nagykanizsa, május 19
A szombatesti politikai vacsora a város közönségének legszélesebb rétegeiben a legélénkebb visszhangra talált, ami abból ls kitűnik, hogy a vacsorán való részvételi előjegyzési ivek egyes helyeken órák alall megleltek és ujabbakkal kellett pólolnl. A város minden rétege képviselvi van az aláírók között foglalkozás, vallás és társadalmi állásra való tekintet nélkül, számos hölgy Is Jelentkezeti már, ugy, hogy a szombat esti politikai vactora, dacára a késő esti óráknak, a legszebb sikerrel kecsegtet. Nem Is említve azt, hogy Szeged után az országban Nagykanizsa a második város, ahol az országos politikusok a nemzeti koncentráció kérdésében porondra lépnek.
A Király-sörgyár előzékenysége folytán egy pohár sör 20 filléres áron kerül kimérésre.
Amennyiben még volna, aki nem jegyeztette magát elő a kitett ivek valamelyikére, az siessen minél előbb magát előjegyeztetni, hogy a szükséges előkészületeket foganatosítani lehessen.
Bérmálásra és Űrnapra
Miltényi-cipőt vegyen!
Lackpántoa 31 -35-ig P 9-50 és feljebb
36 -40
Fehér váazonoipfi
P 12 80 és feljebb P 2-50 és feljebb
MICTÉNVI SANDOn ÉS FIA cipÖUxleíe, Fö-uton, Városház-palota.
1932 május \'20.
ZALAI KÖZLÖNY
pár szomorú szó a színészeinkről
Emberek, kiket a kanizsai sors kemény ostora leszoktatott a mosoly-eisrii, tud/dlok-e, mt az, amikor muszáj mosolyogni ? Tudjátok e, ml amikor a lélek sir, az agy minden sejtje nem a holnap, de a ma nond/ában sustorog és nektek mégis inlit kell hinteni magatok körül és kacagnotok kell, hogy kacagjanak rujlalok ?
Nem tudjátok tl ezt, emberekI Mtri ha tudnátok, a szívelek valamelyik sarkában lenne csöppnyi könyörüld és nem néznétek tétlen közönnyel, hogy vannak embertársaltok, akiknek ez a muszáj-kacagds a mindennapi kenyere — volna, ha adnátok nekik érte mindennapi kenyeret.
Ti nem tudjátok, milyen hösök ezek a színészek. Tl nem tudjátok, ml az, kilépni egy vidám ember tesll ts lelki maszkjában a színpadra, a belépés első röpke pillantását levetni ű nézőtérre, ahonnan a fagyasztó üresség és a holnapi falai kérdőjele istt fel a fényárban uszó deszkákra és belekalapál a mosolyra Igazított arak alatt vergődő szivekbe a tátongó falak és széksorok dermesztő hidege.
És mégis... Láttátok volna csak emberek, azt az előadásit (Sajnos, nem fehér holló az Ilyen Nagykanizsán I) Láttátok volna csak, hogyan torpant meg mindnek a szemében az ilsó pillanatban a szörnyű döbbenet, hogy ma este üres a pénztár és hol-nap■■■ Holnap tatán egyik-másik színész-családnál slrnl fog a gyerek, meri kevés lesz a vacsora-tejecske és a jó öreg Csáky bácsi nem tudja elküldeni az érettségiző fiának a két-pengól, amin kl kellene vasaltatni a kopott sötétkékruháját, mert közeledik a zagy próba napja és ember szerelne lenni a gyerekből, ember, biztos kenyérrel, nyugodt álommal, csendes otthonnal.
És mégis... Egy pillanat századrészéig üli csak a roppant kérdőjel fekete árnyéka a szemekben. Aztán pattogott a muzsika, perdült a táncos láb, trillázott a szárnyaló, szép énekszó, kacagott a szem, az arc, röppeni a vidám szó száz színes rakétája és — a nézőtér húsz-harminc embere szívből, Igazán nevetett...
Hősök ezek a színészek, hlgyjélek el, emberek I
Hősök, akiket a hivatás bátor hite, a tehetség szárnyatoldó ereje, az édes szép magyar szónak, n magyar kuliura örökmécsesének Imádatos szeretete acéloz és hajt városról városra, mától holnapig, emberszlvek-M emberszlveklg, tapstól, örömtől, ihlet felgyúló tüzétől krajcáros gondok útvesztőjéig, üres széksorok ijesztő dermedéséig.
Emberekl Ezek a hősök szeretelel érdemelnek. Sok. sok szeretetet. Sokkal többet, mint amennyit Kanizsa rnyaru arca mutál feléjük. Kitáruló ulveket, felragyogó arcokat, szemünkén a müvészet-adta szép pillanatok villogását érdemlik ők, akik dacolva minden nlnccsel, pusztulással, lethar-Klával, örömöket adnak nekünk két-Vwl és a köröskörül tornyosuló Mjlás közepette ls tele marokkal
szórják felénk a magyar művészet, a magyar kuliura kincseit. Ezeknek a hősöknek a szivéből, szavából a magyar étnlakarás szent ígérete hajt virágba.
A halódó kanizsai élet féghldeg közönye helyeit adjátok, emberek, a szeretet éltető napsugarát a világot
ostromló szörnyű árvíz e hős magyar hafósalnak. Szeretelel adjatok nekik és segítő, testvéri, meleg kezel, hogy ne kelljen síró lélekkel kacagniuk, hanem az elhlvatásuk lángoló lelkesedésével hihessenek ők Is a mosolytermő nagy magyar tavasz cslra-bontogató magvetésében. (bi)
A francia kormány a Tardieu-terv kibővítését tartja szükségesnek
■ dunai államok megmentése érdekében
PárU, május 19 (Éjszakai rádlójelenlés) A Havas-Iroda tudósítóiénak értesülése szerint a Népszövetség és a Nemzetek Fizetési Bankja körében különös ügyeimet szentelnek a központi államok és a Balkán súlyos helyzetének. Az európai államok mai gazdasági helyzete mellett nem lehel megteremteni azt a bizalmat, amely nélkülöz-
hetetlen előfeltétele a leszerelési értekezlet politikai határozatainak. A helyzet azonban mégsem vigasztalan. A dunai államok megmentése érdekében a francia kormány kívánná a Tardieu-lerv kibővítését és prefe-renclálls vámokat léptetnének éleibe az illető államok közölt és ebben az előnyben részesítenék Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Lengyelországot Is.
Legújabb nyári
mosó- és selyem-
divatkülönlegességek
nagy választéka
5INGER
divatáruházban
A halálra égett kisgyermek édesapját 100 pengó pénzbüntetésre Ítélték gondatlanság miatt
Nagykanizsa, május 19 Ez év február havában történt, hogy a nagykanizsai Cenirál szálloda pincére, Tompek Ala|os éjjeli szolgálat után fáradlan hazatéri. Felesége a piacra ment bevásárolni és két gyermeküket, a 3 éves Zoltánt és a 20 hónapos Annuskát férjére bízta, hogy az ügyeljen reájuk. Az éjjeli szolgálattól kimerült Tompek azonban csakhamar elaludt. Közben a két gyermek a konyhában játszadozott. A kis Annus közel ment a tűzhelyhez, abból egy szikra pattant ki, amitől a lányka ruhája tüzel fogott és lobogó lánggal égni kezdett, A gyermek sikoltozására Tom-
pek felébredt, azonban a kis gyermek annyira összeégett addigra, hogy már nem leheteti rajta segíteni. Beszállították a kórházba, ahol rövidesen meghalt
Megindult az eljárás gondatlanságból okozott emberölés miatt Tompek Alajos ellen, akli most vont felelősségre a nagykanizsai törvényszék.
Tompek ártatlanságát hangoztatta. Elmondotta, hogy annyira kimerült volt, hogy a fáradtság elnyomta. A vádhatóság képviselője utalt arra, hogy az asszonyt gondatlanság nem terheli, mert a köteles elővigyázatnak eleget tett akkor, amikor piacramenés elölt férjét figyelmeztette. A
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most elölhet.
férj azonban gondatlanul járt el, midőn ennek ellenére elaludt és igy a gyermekeket sorjukra hagyta.
A törvényszék nyomatékos eny-hllö körülmények figyelembevételével Tompek Alajost 100 pengő pénzbüntetésre Ítélte, de az ítélet végrehajtását felfüggesztette.
Megrugdalt éa megharapott egy keexthelyi rendért i négy hónapot kapott érte
Nagykanizsa, május 19 Nemrégen történt Keszthelyen, hogy az egyik korcsma udvarán egy Utas társaság összeszólalkozott, melyben Oalovlcs István ottsnl lakos Is szerepeli. A nagy zajra odasietett két községi rendőr, névszerint Farkas István és Németh István, aldk csendre Intették a társaságot Oalovlcs ellene szegült a rendőröknek, majd amikor azok elő akarták állítani, ellenszegült, sót Németh rendőrt ugy arconrugta, hogy kis hljJa, hogy a szeméi kl nem rugis, Farkas rendőrnek pedig az uj|ába harapott. Nehéz küzdelembe került, mig a renitens Qalovlcsot sikerült-ártalmatlanná tenni, majd átadni a csendőrségnek, akik hatósági közeg ellent erőszak miatt átadták öt a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
Most volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszék előtt, amely a két rendőrt és több tanút kihallgatott Oalovics azzal védekezett, hogy ittas volt és nem ludja, hogy ml történt. Németh rendőr elmondta, hogy .Oalovics olyan dühös volt, mint egy oroszlán". Kéri a vádlott megbüntetését. A bizonyítási eljárás ulán a bíróság a vadembert négyhavi fogházra Ítélte. A törvényszék egyben elrendelte a vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását.
kitűnő minőségű georgettek
fehérben és az összes divatszinekben, mélyen leszállított áron méterenként
Kaphatók KIRSCHNER MÓR divatáruházában
3.50 P-ért
4 ZALAI KÖZLÖNY
1932 má|us 2
SZÍNHÁZ
HairapÓB férj
Emód Tamás és Török Retsfl sicllemes operettjének premierje az őszinte, meleg siker jegyében és a nyíltszíni tspsok következetes fel-zugása kíséretében za|intt le a kanizsai színház deszkáin. A darab meséje kitflnö vígjáték-téma,, amelyei Komjáthy Káro\'y fülbemászó zenéje még elevenebbé, még hangulatosabbá tesz. A jó szerepei és ötletes szójátékok mindenkép feljogosítják a darabot, hogy rey estén at kellemesen elszórakoztassa a közönséget. Harczos Irén kimagaslóan mtlvészi teljesítményt nyújtott Cili hálás szerepében, melynek minden árnyalatát, minden szinét kihangsúlyozta kedves, őszinte játékával. Sok megérdemelt tapsot kapott Méltó partnere voll Galetta Ferenc, aki a címszerepben művészi pályájának nagy rutinjával nyújtott tel|es illúziót. Orbán Viola markáns eszközökkel, de mindig a rlpacsko-dás határain jóval innen formált .Ideális" feleséget nehéz és lelkiismeretes munkát kívánó szerepéből.
Íólesö tipusa a mindig komoly esz-özökkel dolgozó színésznőknek. Markovtts Bandi személyében értékes tagot nyeri a színtársulat és a közönség. Temperamentumos fiatalsága ellenére is ízlés és finomság dominálják a játékát. Hamar meg fo.ja hódítani a kanizsai közönségei. Danis, vitéz Bánky, Feleky Kiáll, Krémer, AJtay es Késmárky támasztották még alá a legnapesll sikert.
A beteg Bethlen karnagy helyeit Arnberger Rudolf ugrott he és a próbák hiánya ellenére Is avatott kézzel segítette át a zenekart a váratlan nehézségeken. Dáma
A színházi Iroda hirel
(") Légy ló mludhalállg I Móricz Zslg-mond remekmtlve, a budapesti Nemzett Bslnhéz diadalmas slkorU dlákszlnjátéka ma, pénteken esto kertit bemutatóra Markovtts Bandi országoshlrű alakításával. A Légy Jó mindhalálig a prózai egytlttea mfntaelőadása ós a premiert Móricz Zsigmond személyes Instrukciói nyomán v. Jakabtty Dezső főrendező stílusosan állította bo. Az előadásra szívesen hívjuk tel közönségünk figyelmét
(*) Harapós térj csak szombaton este. A sűrűn torlódó premlorek mtatt a Harapós lér] Is csak még egyszer kerül sxinre ez ldénybsn, szombaton este. A pompás oporott mlndvégle kacagtat. A premier páraűan nagy sikere után bizonyos, hogy szombat este Is zsulolt háx előtt kertiI mlnre.
(*) Viktória délutáni helyárakkal I Vasárnap délután léi 4 órakor délutánt helyárakkal kertll színre részben uj szereposztásban az elmúlt évad legnagyobb sikerű operettje.
(*) Lámpaláz opercttbemutató. Vasárnap eete Ismét szenzációs operettujdou-sággol kedveskedik a társulat a kanizsai közönségnek. A Magyar Színház csodálatos azépségtl operettje v. Jukab-Tty Dezső fővárost szinvonahi rendezésében valóban bámulatot tog kelteni nemcsak a lényos és látványos kiállítással, hanem a pompás összjáték, nagyszerűen felépített finálékkal, jelmezekkel ls. A Lámpaláz Stella-Harmath-Rozs-nyay egész sereg slágerzenéjével nagy eseménye lesz a színházi Idénynek. A Lámpaláz a legszebb operett amelyet évtizedek óta Bzerzők nem produkáltak és éppen ezért mindenkinek meg kell néznie, aki egy leledhetetlen szépségű est hangulatában gyönyörködni akar.
(*) Héttőn Torockól menyasszony évadszenxácló! Ind lg Ottó erdélyi magyar Iró világhírű színjátéka, a Torockól menyasszony. Harczos Irénnel a címszerepben héttőn este kerül bemutatóra. A darab a BetvárosI Színházban e héten ünnepelte tGO-lk előadásának jubileumát
(*) Kedden Vihar a Balatonon operettbemutató,
/Imii Ut s»nUok, foxi a vdrastMia.
Az idei Magyar Könyvnap áttörte a jeget: a közönség fokozottabb érdeklődést tanúsított a magyar könyvek iránt
MH mondanak a nagykanizsai könyvkereskedők
Nagykanizsa, május 19
A szerdán befejezódötl Magyar Könyvnap akcióra a nagykanizsai könyvkereskedők Is felkészüllek. Nemcsak kirakataik ízléses feldíszítésével, hanem a kellő magyar könyvanyag beszerzésével és főleg a legnépszerűbb magytr szerzők művelnek kedvezményes áron való árusításával Is. örvendetes, hogy mig a tavalyi Mtgyar Könyvnapon nagyon vigasztalan volt a helyzet, alig valamivel több könyv kell. el a tcndes napi forgalomnál (ami pedig megdöbbentően szomorú statisztikát szolgáltai), addig az Idei Magyar Könyvnapok alatt már érezhetővé váll az élénkebb érdeklődés, főleg az Ifjúság részéről, akiket tanáraik figyelmeztetlek a magyar könyv, a magyar szellemi nívó, a magyar tudás, a magyar kuliura, a magyar fölény erejére. Biztató jel ez arra, hogy a Magyar Könyvnap nem vo!t hiába való, hanem — akárcsak a Magyar Hét — bár lassan, de feltétlenül meg fogja hozni a lelkes utlörök munkájának gyümölcseit.
A Fischl-könyvkereskedésben örömmel tudjuk meg, hogy csupán Arany János Balladáiból közel három és fél száz példány kelt el, amit sok diák éppen a Magyar Könyvnapi olcsó kiadásra való leklntettel jegyzett elő. Utána Zllahy : Két fogoly, Földi: Kádár Anna lelke slb. kellel nagyobb példányszámban. Ha tekintetbe vesszük, hogy ezzel szemben a legutóbbi Magyar Könyvnapra k!r adott . Koszorú*-bó\\ mindössze 60 példány kelt el, az Idei Könyvnapot feltétlenül eredményesnek mondhatjuk a mai súlyos gazdasági helyzetben, amikor még a kélpengös könyv is áldozatot Jelent.
A jég lehál meg van törve. A magyar kiadók Is Igyekeztek olcsósággal a magyar szellemi termést a nagyközönségnek hozzáférhetővé tenni. A közönség akar éa szerel Jó könyveket vásárolni, szeret, olvasni, de sajnos, nincsen pénze — mondja nekünk Ftschl Lajos, a könyvszakma kipróbált embere.
A Wajdtts-utóda, Ofenbeck könyvkereskedésben ls azt kálijuk, hogy az Idén a helyzet valamivel Jobb volt, mint a legutóbbi Könyvnap alkalmával. .Kádár Anna lelke" fogyott a leginkább. A bérmálásra való tekintettel sok voll az Imakönyv-vevö a vidékről. De ill is sikerültebbnek mondják az idei könyvnapot.
A Mayr-könyvkeresked/sben Is örvendetesen érezték a Magyar Könyvnapot. Bár nem adlak el sokat,
mintegy 60—70 könyvel a három nap alatt, de már ez ls eredmény a mult évhez viszonyítva és ahhoz, hogy van olyan hét Is, amikor egy vagy két könyv kel el az egész hét alatt. Főleg olcsó Petőfi és a többi olcsóbb magyar kiadványok keltek. Azonban kívánatos volna, hogy a könyvkiadók mérsékeljék a könyvek árát, amikor is nyomban érezni lehetne egy kissé nagyobb élénkséget a könyvkereskedőknél. A mai könyvárakat nem Igen bírja el a magyar közönség.
A Schless-testvirek D.-ák-térl üzlete Inkább paplrkeres\'edés és |ob-bára csak imakönyvek keltekel, ami a közelgő bérmálás előjele. Ilt nem Is készüllek nagyobb mérlékben a Magyar Könyvnapra\'. A Horlhy-uli fióküzletükben azt mondják, hogy tegnap és ma minlegy 50 könyv kell el a Magyar Könyvnap forgalmában. Talán több is kelt volna el, de nem készültek rá eléggé, mert a könyv melleit a papír és Iskolsszerek a fő üzletáguk. A jövö könyvnapra azonban már teljes felkészültséggel Indulnak ök Is az Idei érdeklődés után.
Vagyis az úttörők, az akció életre hívói nem végezlek meddő munkál. Évről-évre fokozódik az érdeklődés a magyar könyv Iránt, amely eddig a magyar közönség mos\'ohagyermeke voll. A Magyar Könyvnapok el fogják érni céljukat és megteremtik, hogy minden magyar házban, minden magyar családban a magyar könyv az első helyet foglalja el és a magyar iró otthonából is száműzve legyen a nyomorúság.
ÉRTESÍTÉS
Van szerencsém a mélyen lisztéit közönségei értesíteni, hogy
szén- és tűzifa-kereskedésemet
újból megnyitottam.
A legolcsóbb napi árban szállítok erdőről I. oszt. bükk- és gyertyánhasáb tűzifát a tőlem megszokott
Kérem a t. vásárló közönség, ismerőseim és barátaim szives támogatását.
Kiváló tisztelettel
WELTNER SIMON
Szent Imre herceg 2SI3 (Nádor)-utca 6.
■ lésért
! I IMS
M_ Jtamisnsfaiank puhították volna nyereg alatta H* UStnatJf árun liuit, hs tudták volna, hogy 80 III-llégyfogésoi ebédet kapnak s Molnár étkezdében,
ahol a tiszti étkezde volt főszakácsa tői.
I
NAPI HÍREK
NAPIREND MAju* 20, péntek
Római katolikus: Bernirdln. Proleal
Bernát. Izr.: Ijar hó 14.
*
Városi Muzernn és KBnyvUr nyitva csütörtökön és visárnsp délelőtt 10-161 13 éráig.
Oyógyszertárl éjjeli szolgálat i a .Márta- gyógyszertár Király-utca 40 az és > klskanlasal gyógysaertár.
Oőafürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13\'
Magányos emberek tavasza
Mézlltatu, terhes Iák tején koszorú Fehór fátyoluk le, a földig ér. Bimbók a réten, árokparton... A föld szivében lüktei a tavaszt vér. Fekete rögből, gyenge élet sarjad, lágy, mint a gyermekmosoly, s a rügyek öle kettéhasad ..
Halnunk esője alatt omberek járnak, magányos lolküek, mindig hallgatók I Nem barátjuk a nap, meleg lény, éjszaka élnek, mint a sápadt csillagok. I\'ehér fák alatt (élve surrannak át Ijedt, fénytelen szeműk már az őszbe, hervadásba lát Fáradt agyukban csak a bánatot viszik, utánuk enyészet halál Tepűl. Sóhajuk mérgező ködétől a mámor vad tüze pernyévé tekettll. Virágok, levelek szürkére fakulnak, b az arany nap szivéből nem szikrák: — hamupelyhek hullnak! Bokrok sűrűjéből denevér csup rájuk, mint régi álom, köröttük kering, Lila fátyol a hímes réten, s hervadt virágon leketo pillangó ring...
Ernberárnyak járnak azélotben,egyedül. Vad, emésztő vággyal hiába keresik, a tavasz előlük menekül!
Vajda Marietta
— A városi közgyűlést hétfőre halasztották. Megírtuk, hogy siom-baton délután városi közgyűlés lesz, amelynek tárgysorozatán többek közölt a mozi ügye, az inségakcióról való beszámolás, a vadászali jog bérlete, stb. szerepelnek. Tekintettel a szombat esll politikai vacsorára és annak előkészületeire, a közgyűlést hétfő délutánra halasztották.
— Az ipartestület székházépitó bizottsága Frank Jenő elnöklete alatt ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy javaslatot tesznek az ipar-lestületl székház tervpályázatának kiírására. Az elöljáróság értesülésünk szerint legközelebbi ülésén már kiírja a tervpályázatot
— Ma a Centről ker/ftelyl-aégében (laliiocsora, Cyenes Magda Oangveraenye mellett
— A leányllceum tanulmányútja a sörgyárba. A nagykanizsai leányllceum növendékei Kerezsy Géza tanár vezetése mellett kedden délután tanulmányi kirándulást tettek a Királysörgyárba, ahol Dornlnger igazgató fogadta és kalauzolta a növendékeket és megmagyarázta a sörgyártás részteleit. ,
— Himlőoltás. Május 22-én, vasárnap délután 2 órakor himlőoltás lesz a Rozgonyl-ulcai iskola tornatermében azoknak a gyermekeknek, kikel eddig még nem oltottak he. Ugyanekkor kerülnek az Idegen gyermekek ls oltás alá.
= A junlus elején életbelépő textilfázis forgalmi adó megdrágítja az árakaL Használja fel az alkalmai és vásároljon még most olcsó árakon a SchOtz Áruházban.
1032 20
Harsány! Zsolt Nagykanizsán
Nagykanizsa, májua 10
A nagykanizsai kullurélelnek ériékes irodalmi eseménye lesz Har-5inyl Ziollnak, a kilűnő Írónak és ujságirőnsk, a Noszty fiu és a Vén gazember tserzőjínek elöádása. Har-doyi Zsolt május 22 én, vasárnap (Jélb:u érkezik Nagykanizsára és ilélulán (él 4 kor, a városháza dísz-lemében tarl belépődíj nélkül elö-idáil a Füszerkereskedők Egyetü-leK agilis elnökségének rendezésében.
- Az Irodalmi és Mavészetl
Kór évi rendes közgyűlését május 2gán, szombaton délulán 6 órakor tul|a meg a városháza lantcsler-mében.
_ Az Izr. Leányegylet fagylalt-ettje. Az Izr. Leányegylel, ez a fáradatlanul levékeny, kedves egyesüld a lervezelt 26 Ikl fagylalt-délután helyed elózó nap, szerdán fagylalt-eslel rendez a Cenlrál kertjében, 9 órai kezdettel. Háziasszonyok: úr. Rotxhlld Béláné, Bűder Magda, Herényi Magda, Bencze Migda, Kálmán JVfigda, Vajda Lola és Welsz évi. Az estnek megérdemelten ígérkezik szép erkölcsi és anyagi sikere.
- A nagykanizsai tflszerkeres-kedik nyári kirándulása a Király-sörgyárba. A nagykanizsai Füszer-kereskedók Egyesületének agilis elnöksége Űrnapján délután klrándu-Utl rendez a Király-sörgyárba kizárólag tagjaikkal és azok családtag* faival.
- Ma a Cen/rdI ker/fieíyl-aógében Qalvacaora, Cyenea Magda (tangveraenye mellett
- áz NTE majálisa. Az Idei első nyári kerti mulatság folyó hó 22-én lesz a Polgári Egyletben az NTE rendezésében. A rendezőség mindent elkövet, hogy jó kedvben is hangulatban ne legyen hiány. Olcsó és kilünö ételek, valamint italokról pedig Bakó Lajos vendéglős gondoskodik.
- Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre Is, kamatmentesen. Kopsleln butoráruház, Horlhy Miklósul 4. szám.
m
BIZTOS
eredményt csak ufly ér el, ha hirdetéseit a naponta tobbezer példányban megjelenő, messze vidéken ls eí-tsrjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lel. Kiadóhivatal Főút 5. (az udvarban.) Tel. 78.
zala) közlöny
— A JOvó héten megjelenik Zalamegye Iflrdószabályrendelete. A Zalamegye törvényhatósága állal megalkotott egységes fürdőszabályrende-lel a vármegyei hivatalos lap jövő hell számában kerül kihirdetésre. A szabályrendelet általános Intézkedéseket tartalmaz az öaszes balatoni fürdő- és üdülőhelyekre és különleges rendelkezéseket Balatonfüred és Hévíz gyógylürdőkre nézve. Intézkedik aj üdülőhelyek szervezetéről, a fűrdöblztos. a helyi bizottság hatásköréről, a bérlök és bérbeadók viszonyáról és tartalmazza a rendőri Intézkedéseket. Külön fejezet szól a fürdők használatáról, a ház- és villatulajdonosok jogairól és kötelességeiről. Ei az egységes, szervei jogalkotás, mely egyformán Igyekszik megvédelmezni a fürdők és a fürdőző közönség érdekelt, kétségtelenül nagy szolgálatot tesz a Bitalon ügyének és elő fogja mozdítani a Rilalnn látogatottságát.
— Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy választék Slnger divatáruházban.
— Részleges áramszünet. A telefonhuzalok kicserélése miatt ma, pénteken reggel 8 órától délulán 5 óráig nem lesz áram a kővetkező vonalakon: az Erzsébet-tér nyugati oldalán a Bithory-utca sarkától a Király-utcáig, a Király-utca jobb oldalán az Erzsébet-térlöl a vasull átjáróig.
— Megkerült a tolvaj, aki egy kislány nyakáról letépte a nyakláncot. Megírta a Zalai Közlöny, hogy az egyik Fő u\'i üzlet előtt egy 12 éves ismeretlen leány lelopta egy kanizsai kislány nyakáról az aranyláncol a rajla levő med,Ilonnal együtt. A rendőrség megállapította, hjgy a. nyakláncot a városi zálogházba vitték, ahol 3 pengőért elzálogosították. A személyleírás alapjin a rendőrség megállapította a lettes személyazonosságát, akit feljelentetlek a fiatalkorúak bíróságánál.
Egészséges, kellemes és feltétlen olcsó viselet férfiak részére Troplcalból készüli öllöny. Legnagyobb választék SchQtz-Aruházban.
— Meghalt a véletlenül meglőtt szilvágyi hegyőr. Megírtuk, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos szerencs\'tlensíg történt a tzilvágyi szőIMiegyen, ahol Llkocs János la-k.tosmei\'er kezében, vizsgálódás közben véletlenül elsüli Bécs Ferenc 64 éves hegyőr revolvere és a golyó az öiegember mellébe fúródott. A súlyosan sérflt hegyőrt beszállítottak a zalaegerszegi közkórházba, ahol most belehall sérülésébe. A csendőrség megindl\'olta a vizsgálatot.
„A városi inségakcióra befizette a járulékot"
Igen tisztelt Szerkesztő Url Tegnap jöllem vissza Pécsről, ahol hivatalos dolgom volt. Jól eseit megállapítanom, hogy ott la elsőrendűen végezték a hivatalos tényezők a városi Inségakclót És alapotan Is végezték. 0,t nem lehet sehol egy kolduló embert találni a városban. Pécsett nincsen koldut, minden Ínséges embert a városi Inségakció lát el. Tehát nincs Is szükség reá, hogy valaki kolduljon^ Nagykanizsán ls Igy van ugyan, de az ,ember Itt mégis ulon-ulfélen kolduló emberekbe botlik. Pécseit nem láttam sehol egy koldust, sehol egy kére-gelöt. Minden házban, minden Itkás-ban, ahol a városi tnségakcióhoz filléreikkel hozzájárulnak, az ajtón ott van kifüggesztve a kis tábla: A , városi* Inségakclóra befizette\' a Járulékot. Vagyis Ide lilába jön valaki kéregetni, ilt hiába kopog a koldus, ennek a lakásnak a tulajdonosa már lerótta a Jótékonyság adóját. Figyelmeztető ez a tábla, felkiáltó Jel, hogy ne molesztálják a kéregetök azt a lakói. És elgondolkodtam: miért nem lehetne ezt nálunk Is Nagykanizsán csinálni ? Táblát mindenkinek az ajtajára, aki filléreivel az imégakclóhoz járul és a kérege-töket ily módon rászoktatni arra, hogy úgyis hiába, meri itt olyan ember lakik, aki már lerój|a másutt a Jótékonyság adóját. B. K.
Zala vármegye területére körzetképviselől keresünk szépirodalmi, divat, kézimunka, gyermeklap terjesztésére. Komoly havi keresel \'Jlztositva. Fellélelek mugludhatók: Magyar Úriasszonyok Lapja Kiadóhivatala Budapest, VI., Jókai-u. 37.
SS50
— öngyilkosság. Oerllng Rózsi 24 éves mlndeneslány, aki a komárommegyei Nagylgmándról került mlnlegy kél esztendeje a nagykanizsai kegyeirendi rendház szolgálatába, legnap délulán az Istálló padlásán felakasztotta magát. Mire rátaláltak, halott volt. öngyllkosságá-ntk okát hátrahagyott levelében abban Je\'ö\'l meg, hogy édesanyja súlyos betegsége miatt annyi lelki szenvedés és olyan elviselhetetlen családi gondok nehezedtek reá, hogy azok mir hetek óta leijeten megzavarták a kcdélyvllágát és ezek súlya alatt nem birta tovább az életet. A tendöri bizottság kiszállt és megadta a temetési engedélyt.
= Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slnger divatáru-házába.
Ha axerati éa félti ruháit
festesse, j tisztítássá
-nál
NAGYKANIZSÁM.
Elsőrendű sxaklsmereielc.
« Előkglő ízlés, fővárosi szabás, legjobb minőség jellemzik a SchDtz-ruhát.
— Kun hímzés néven csaknem elfelejteti színdús s formakincsekben
lag régi magyar hlmzéstajt elevenít lel írásban, rajzban, fényképeken dr. Oyőrfíy István a »Muskátli" májusi számában. Régi csipke művészeiről szóló, fényképekkel illusztrált cikk keretében Bárányné ezutlal a fiiét vagy rece csipkével, a szál-huzásos és áltöréses hímzésből fejlődölt XVI és XVII. századbeli olsiz varrott csipkékkel Ismertet meg. Csányl Károly keleti szőnyegektől szóló tanulmánya során az u. n. erdélyi szőnyegekről közOl érdekes történeti adatokat s fényképek, részletrajzok segítségével a kivitel módjára tanít meg. Mailemé Konkoly-Thege Ilona hímzett gyermekruhák készítését ismerteti 4 és 9 éves gyermekek számára való szabásrajzzal, részletes hímzés mintával s a kivitelt lépésről lépésre ábrázoló rajzokkal illusztrált cikkében. Just Krisztina fénykép modelllel a modem lakás ízléses díszítését mulat|a be (égi magyar eredeti néphlmzésekkeL Ezenkívül eredeti nagyságú, leolvasható mintákkal, továbbá női pizsama Ingyen szsbás-minta melléklettel kedveskedik e zdag szám olvasóinak. A .Mus->111" a M. Klr. Ali. Nólpsrlskola (Budapest, VIII., Rákóczi-tér 4. sz.) kiadásában jelenik meg.
— Indanthren frottierkelmék
nagy mennyiségben Slngtr Divat-áruházban.
— A Borsszem Jankó uj száma hét viharos eseményeit pompásabbnál pompásabb ra|zokban és vidám feldolgozásban adja. Molnár Jenő szatirikus lapját ezuttsl Is Móra Ferenc egyik ragyogó humoreszkje ékesíti. Különösen szenzációsak: Cenzuramenlei rádióűlenetek a Nemzetközi Vásárról. A hét politikai műsora, Meskó hitler-bajusszal, Nyílt levél Jánossy Oáborhoz, Kié legyen a B:öthy érem stb. Kérjen mutatványszámot (Budapest VI., Mozsár-utca 9.).
— Divatos sportinganyagok minden minőségben Schfltzné\'.
Itfiárás (ÉJuakal rádJójtknHti a I glal tatásat lalaatl aata 10 kari Továbbra la Mils|, saáras 1*8, lagfaljabb Miatta latsataé-gaaak ISayestelesseMl aáparaa8k.
Vágta tel, tegye el.
Hnylnmafüftl iitttu liiUM
MENETRENDJE
érvényes 1B3I. október 4-től
Erxa4bat-Ur—Vaaatállaaséa
Ods 41»
6 OS
6-ss
7-M 900
11 n
1310 14 M 15»* 1715 21-10 2J0S 2240 2348
_Vlssza_
4\'M (18 (44 7-50 910
ÍJ IS 13 ts 1410 1(10 17W 21 M 22M 2300
zalai közlöny
Fotoamatőrmunkák
kidolgozása
nwdtrn villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivái
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
epertüzlat foto-osztályában.
Közgazdaság _
Menetdljkedvezmény a csoportosan ulazó mezőgazdasági stb. munkások részére
Nagy kan Ima, május 19 A kereskedelemügyi miniszter ebben az évben is jelentOs vasuli kedvezményt biztoallolt a csoportosan utazó mezőgazdasági, szöiö - és erdömunkások, földmunkások, (kubikosok) kőbánya és útépítő munkások részére.
A fent emiitelt munkások, valamint 10 éven felüli fiuk és leányok a személy és vegyesvonatok III. osztályára bármely távolságra féláru (egyet kaphatnak, ha legalább Itzen utaznak ugyanarról a kiindulási állomásról ugyanazon rendeltetési állomásra. A jegyváltásnál lel kell mutatni az illetékes hatóságok állal kiállított .Munkásigazolvány* clmü könyvecskét.
A téláru kedvezményt tíznél kisebb létszámú munkáicsoport is igénybe-vehetl, ha a lélátu menetdíjat 10 munkás megfizetik. A kedvezmény egész éven át igénybevehető. Külföldi honosságú munkások nem jogosultak a kedvezményre. A közigazgatási hatóságok által kiállított ideiglenes jellegű .Hatósági bizonyítvány "-ok a kedvezmény igénybevételénél nem pótolják a „Munkás-igazolvány"-okat.
A jegyváltás, illetve |egyvizsgálat alkalmával a „Munkáslgazolvány"-on kívül fel kell mutatni azon község, vagy város elöljárósága által kiállítóit igazolványt, amely elölt a munkaszerződés köttetett.
A kedvezményt akkor ls igénybe lehet venni, ha a munkások vasárnap, vagy ünnepnap haza akarnak utazni a családjaikhoz.
A kanizsai piac árai
(Htratalot ár-llsta a sztrdai hetivásárról)
Zöldségfélék (kllogrammonklnt) : bab 20-üS, mák 0 80, fokhagyma - 60, vörös hagyma 56. zöldség 20, burgonya 08-16, saláta ídrb) 06. leleskiposzta 00. ugorka 00, kelkáposzta 00, paradicsom 00—00 t.
Baromfi (darabonklnt) lyuk 1-50—2 00 csirke 1.00120, pulyka o-oo-oiio, sovány
kacsa 1-00—1 50, hízott 400-5-00, sovány liba 4-00-5-00, hízott 6 00-8-00, 4*opós rnalao 200—4. T) pengő.
Termények (mitermázsánktnt): buza
00-19 00. rozs 18.00, árpa 00, zab 17 00, osöves tengert 00, szemes tengeri 1800— széna (1-00 10-00, lóher 0-00, lucerna 0-00-11-00, alomszalma 4 00, zsupp-szalma 0—6-00 pengő.
Tejtermékek : tel It 16-18, tejfel lt 60-00, turó kg. 40-00 fillér, vaj kg. 2-40—2-6U pengi, tojás drbja 05-06 flll.
OyOmölcs (kllogrammonklnt) \\ dió 050 pengd, alma 80-80, körte 00-00, szilva 00, szőlő 00-00, barack 00, cseresznye — fillér.
Husársk (kllogrammonklnt): marhahús eleje 1-00, hátulja 1-20, borjúhús eleje
1-40. hátulja 1-60, sertéshús 1 00—140, zsír >\'80, háj 1\'80, zslrszalonua 1\'60, birkahús 0 00, kalbáazfélék 2-00-4 00 P.
Élőállst (kllogrammonklnt) ■ I-s marha 45—50, H-a marha 35—40, vlraUls marha 20—25, zslrsertős 0-80-0-90, hússertés 0.65- 0-70, borjú 40-0-55, birka 000 P.
SWsM sárlat
Páris 20-löVi, London 1878, Newyork 5IÖ37, Brüssel 7175, Mllsno 26-30, Msdrld 42-00, Arnsterdsm 207 55, Berlin
12150, Wien---, Szófis 3 711, Prága
1515, Varsó 57-35, Budapest -■-, Belgrád 905, Bukarest 3-06.
Tsnaáayttxsáa
Buza tv. és dt. 15—15 flll. drágább, rozs változatlan,
Huta tlazav. 77-es 11-35—12-25, 78-a« 1195-1235, 79-es 1210-1255, 80-as 1220—1265, dunint. 77-es 11-75—1190, 78-as 11-90-1205. 79-ea 1205- 1220, 80-as 1215-1250, rozs I360-I3-80, tak. árpa 15-50-16-00, zab 18-75—lft-79, tengeri 16-40—16-60, korpa 1235-1240.
á Hemzeti Bank derlsa-árlolyamal
valutAk
Angolt 2100-2140 Belga fr. 8020-80-80 Cseh k. 17 00-17-10 Dánk. 114 60-11550 Dinár 9-9Ó-10IÍ7 Dollár 570-50-573-50 Francia 1.2230-22 50 Holl. 231-5O-232 90 Zloty 5400-64-50 Lel 3-46-3-56 Léva 406-4 19 Ura 29-23-2953 Márka 135-70-136 60 Norvég 104-40-105 40
Peseta —■■--•—
Schill. -•—
Svájcit 110-70-111-40 Svéd k. 106 30-107-30
DEVIZÁK Amst. 231-75-232 95 Belgrád 1003-10-13 Benln 13560-13660 BrUssel 800>80\'80 Bukaresl 341-3-49 Kopenh.l 13-76-115 70 London 20-87-21 17
Madrid -•---•—
Milano 29-34-29-54 Newy. 571-00-574-00 Oszló 104 60-105-40 Pária 22-33-22-47 Prága 16-96-17-04 Szófia 4-08-4-19 Stockh. 10650-107-30 Varsó 64-10-64*50
Wien —•-•-
Zürich 110-80111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Uaá|a: Mbalal lyosáa és U|Uai* TállalaL lankaaissáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly, featsrartsi. tstetsn i Nsgyksstias TS. aa.
rdasgossnk mm árisaea
tartánásár
Felhajtás 3250, elsdallan 27. — Elsőrendű 098-099, szedett 0*96—0*98, szedet! közép 090-094. könnyű 080-084, l-ső rendű öreg 0-86 ll-od rendU
öreg 080-0-84; angol süldő I. 0-P5—1-10, szalonna nagyban 140-108, zsír 1-06-1 14, hus 1-26-156. lélsertés 1-20—1-32.
APRÓHIRDETÉSEI
_ _____10 Mát. JS .Z»ér. mrném
MŰI 4S> S *ll«r. V«4>- •< ■■■!»■■{ » Uátf *• tllér, mt*4M tetlkM M4 dl|» S 0MÍ IotUi h rtmUk— 10 u«f SO fillér, mladm toríbbl ii4 dMa S flll ér. a-nfl t mJ»4«« m* U|>kk WlOkWI U 111 u uduk ui«tttjtSu
Alii*! kwwIkMk rm> *mf*mUy.
Mévlzra siemélyáutóvsl vasárnap kl-rándulás, 6 P személyenként. Előjegyzés Kautmann -Manónál Telefon 167 és 571.
Rlv golyói csapágyak autóhoz, ipeciill-nan olción Ford- és Fordionhoz Unger Ullmann és Tóth vsskercskedésábén *
filamslom 5 |iratu, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó. Jullus lén átvehető. Villa BalataamArMa 1600 ól beültetett szőlővel, vlllatelkek kedvező llzetéi! leltétellel eUdók. űm a kiadóhivatalban. * 3
Asztali- és fajborok
50 llterenklnt 10 flll. kapható
Dr. LICHT8CHEIS borkereskedés,
lisr Csengery-nt 31.
KéphsratsMéat |utinyos áron vállalunk. Artaatk Bazár-udvar. 2
Paasla vízparti villában, nját itrand-dal, Salstoskarasataron. Napi pen->lo bőséges étkezéssel előueionban P 4-50 főszezonban P 6 — Előjegyezhető: Horthy Miklós ut 13. -2197
Kölcaey utca 17. alatt egyaiobáa takáa mellékhelyiségekké lunlus l-re kiadó.
Háromaaofaia utcai lakái és udvari lakások mellékhelyiséggel axonnalra éa kuk l-re kiadók Deák tér 6. az. alatt. Bővebbet Házmesternél 24tl
■aga.rakl Eladó Fekérbaczkó puaz-tán 30-40 drb. nép téli vágáiu kőrtafa. tönk. érdeklődök Páltfy Dénea Oelae cinre forduljanak. 2541
Amykenrl tarala Mt lozuiftattaa!
t liter zsma\'oa asitall...... 3« illl.
1 liter vslódl aranyhegyi
édes rtzlli-g ............ 48 Illl.
Báikl meggyőződhet boraim Jósigáról, 1 liter próbaűveg véielével. (Ovegcscrc).
Sátrán József
IBazcrkerrakedö Mafjar-u. 74. TaWfoa XSS.
Kétszobás utcai lakáa mellékhelvlsé gekkel kiadó Petótl-u. 19. -2.48
Fiatal Irány b«J4rta*a»k elmenne Jobb csalidhoz, Vörösmarty u. 3). 2551
Ügyes *l«Aa^okat felvess ló 11-
leteasel Ritter Magdi Széchenyi-tér 12.
-2553
i932jná|usja
Ruhafestés, tisztitág
legszebben, legolcsóbban \'
Varsa Nándornál
Gallértisztitálban
vezet I
httkyiimü-itB. 8maii-g.ii
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese i gyomorbántalmaknál kitűnő hatásu.
Iaykaló alnésa ItszertzIetWi.
Mraktár: WEISZ MÓR, Naiykaaliu
Urály-itoa S4. Tslafas 310. »_
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
M űtrágy a-f élék,
(kg-os mennyiségben is kapható termények, főzelékfélék és virágok műtrágyázására)
Oltóvlaaz.
QyümAlcafa psrmtltzi-•zerek.
(Nospisscn, Tutokil, Arzoli, Suliitól, Rézgállc stb.
Hernyóenyv-gyOrQ
(kuazórovarok és hangyák ellen)
Zsely féle .Zala" magasnyomású háti, szőlő- és gyümölcsfa permetezőgép. (Ara, 40 pengő). Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
msgksrssksdásébsn
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróság mellett Telelőn 130
Értesítés.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy dus választékú sirkő raktáramat leépités végeit olcsón áruskom, ugy
márvány gránit, termő-és műkőből
továbbá az összes e szakmába vágó munkákat olcsón vállalom és szakszerűen végzem.
Kérem a nagyérdemű közönség pártfogását továbbra is.
t Tisztelettel
Kovács József
kftfsreg&nseeter Király-utca 33. szám
(Fenti cég nem azonos a Tomasich és, Kovács cementessel.) n
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly),
3/ évfolyam 113 szám
Nagykanizsa 1952, májú* 21, szombat
Ara 14 miér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SzakcwtMc u kiadóhivatal: Púul 5. .ilm. KuKbclyl Akklídóhlvatat: Kouulh-ulca XL
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést ira: egy hóra a pengő 10 II Szerkeastóaégl és kiadóhivatalt lelelon: 78.
fillér
Mi az uzsora?
Ma: dr. Váry Albert onrz. gyűl, képv.
Előreláthatólag hamarosan u], nagy-jelentőfégü cikk kerül a magyar törvénytárba: az uzsoratörvény. Az uzsora lorrása gazdasápl területen keresendő, Jogi szabályozásának fészke pedig a magánjog területén, de az ellene való védekezés eszközeinek, a hatályos és eredményes védekezés eszközeinek megtalálása csak a büntetőjog terdletéirftalálhaló meg és ezért ezeket az eszközöket ott kell keresnünk.
Ml az uzsora?
Lényegében a gazdaságilag erő-sebbnek hatalmaskodása a gazdaságilag gyengébb féllel szemben, kihasználása, kizsákmányolása, kluzso-rázása a vele szemben gazdaságilag alárendeltebb félnek. A gazdasági élei területén a felek mindig a lehelő legnagyobb haszonra törekszenek és a lehető legkisebb áldozatot akarják hozni. A kirívó, az aránytalan többlel akkor válik uzsorás előnnyé, amikor az egyik fél ehhez az uzsorás előnyhöz az ö társadalmi, gazdasági, szellemi, vagy helyzeti hatalmával való visszaélés folytán jut, amikor tehát visszaél ezzel az előnyös hatalmával, azért, hogy a másik fél alárendeli, kedvezőtlen, gyengébb helyzetét kihasználja. Ez az uzsora lényege. Ez pedig nem egyéb, mint a hatalommal való visszaélés, a halalommal való visszaélés pedig nem egyéb, mint a szabadsággal való visszaélés. A jogásznak nem lehet összetett kézzel néznie a hatalommal és szab dsággal való visszaélés korlátlanságát, segítségére kell sietnie a gyengébb félnek, a társadalmilag, gazdaságilag elesettnek, a kisembernek, aki ebben a gazdasági harcban az első pillanattól fogva mindig alul kerüli és alul van éi akli Összetett kézzel elveszni hagyni •em a jog, sem az igazság, sem at erkölcs, sem a tisztesség, sem az emberi együttérzés nevében nem •zabád és nem lehet.
Kétségtelen, hogy az erkölcs, az igazság, az emberi együltériés nem tűrheti a halalommal és szabadsággal való visszaélési és ma, különö-*n, látnia kell az igazságügyi politikának, az igazságügyi hatóságnak «t a számlalan visszaélési, amelyei • szabadság cégére alatt a gazdaságilag erős a gazdaságilag gyengéből szemben űz. A kormány nem "faliéi! közönnyel a kisemberek vergődését, kihasználását és kizsákmányolását és ha a fennálló törvényes Jtndelkezések nem elegendők, köle-lessóge a nemzet és fáradalom éf, nyugalma érdekében megtelelő törvényjavaslattal ezen a hiá-"Von segíteni. Kötelessége ez éppen a mai gazdasági és hitelélet szem-Pontjából. mert ezek a kérdések a "" "api gondterhes életünkkel szoros "pcsolatban vannak. Mulasztást ■°»etne el a kormány, ha nem Heine a kisemberek védelmére.
\'gaz, ill nagyon könnyű az ellen-
velés: hál hol van a szerződés szabadsága? Végeredményben a felek, amikor megállapodnak egymással, kölcsönösen akaratot nyilvánítanak és pedig szabad akaratot: hogyan lehet ebbe a törvény halalmával beleszólni és szabályozásokkal a szerződési szabadságot lehetetlenné lenni ? Nem igy áll a dolog I Nevetséges szerződési szabadságról beszélni, amikor az egyik fél gazdaságilag, szellemileg és egyébként Is erőteljes és előnyösebb fielyzelben van és siemben áll vele egy kényszerhelyzetben, tudatlanságban, értelmi gyengeségben, vagy egyéb
olyan adolt nyomorúságban és alárendelt helyzetben levő másik fél, aki nem szabad akaratával köti meg azt az uzsorás szerződést. Ott, az ö helyiele folytán, nem nyilvánul meg az ő szabad akarata.,! Ez tehát a legnagyobb tévédéi I Ilyen uzsorás szerződésnél szabad akaratról nem lehel beszélni. Ez kényszerhelyzet, tapasztalatlanság, lelki és helyzeti állapotok folylán nyilvánított akarat, amelyet mindennek lehet nevezni, de szabad akaratnak semmi esetre sem és az a szerződés, mii elfogadod, nem felel meg az ö szabad akaratának.
Mi tehát az uzsora? Az uzsora lényege az, hogy az egyik fél, a helyzetileg, értelmileg, gazdaságilag erösebb fél visszaél a másiknak szellemileg, vagyonilag feltűnően, kirívóan, aránytalanul gyengébb, alárendelt, inferioris helyzetével s azt akként használ|a kl, hogy magának olyan ellenszolgáltatást köt kl, vagy szerez, amely az általa adott szol-
Í^Itatással szemben kirívó módon, ellünöen aránytalan. Ez az uzsorának a lényege.
Ezzel a gondolattal és tudattal kell az uzsoratörvényt kezünkbe vennünk és alkalmaznunk.
Jugoszláviában forrong a nép és egymást érik a tüntetések
közigazgatási
.Éljen a köztársasági" kiáltozással. A rendőrség és a katonaság együttesen Is csak nagyon nehezen ludla szétszórni a tömeget. Elntond|a továbbá, hogy Belgrádban egy tűntelés után nem engedték be a szállodájába, sem más szállodákban nem adtak neki szállást és figyelmeztették, hogy román ut-levelü utasoknak nem adhatnak szobát.
Szabadkán a tüntető tömeg a köztársaság éltetése közben betörte a
palota ablakalt
ból Jugoszláviában tartózkodott, sorozatos cikkekben számol be arról, hogy Jugoszláviában valóban megindult a föld és országszerte igen komoly zavargások ismétlődnek. Szabadkán — lr|a egyebek között — néhány ezer főnyi tömeg betörte a közigazgatási palota összes ablakait és a város középpontja felé lört
Bukarest, május 20 (Éjszakai rddiójelentés) A Cuvantul minden hivatalos belgrádi cáfolat ellenére fenntartja azt a híradását, hogy Jugoszláviában forrong a nép és a tüntetések egymást érik. Hivatkozik a Vestül cimü román lapra, amelynek Rosu nevű munkatársa, aki a kisanlanl-konferencla alkalmá-
Hat keresztényszocialista tárcával megalakult az uj osztrák kormány
Bécs, május 20 (Éjszakai rddlólelentés) Az u| oaztrák kormány pénteken esle S órakor megalakult. Szövetségi kancellár, külügy és földművelésügyi miniszter dr. Dolfuss (ker. szoc.), al-kancellár és munkaügyi miniszter Wlnkler (Landbund), belügy dr. Bachberger (Landbund), pénzügy dr. Wcidenhofer (ker. szoc), Igazságügy
dr. Schuschnlgg (ker. szoc), közoktatásügy Rlntelen (ker. szoc.), népjóléti dr. Resch (ker. szoc), had ügy Vaugotn (ker. szoc), kereskedelemügy Jakonclg ügyvéd (Helmat-blokk), közbiztonsági tárca Ach miniszteri tanácsos. Az u| kabinetnek tehát 6 keresztényszocialista tagja van, 2 a Landbund, 1 a Helmatblokk képviselője és 1 hiva-
talnok.
Feloszlatják a nemzetgyűlést
Béca, május 20 A szövetségi tanács elfogadta a nemzetgyűlésnek azt a határozatát, amely a nemzetgyűlést a törvényhozási időszak lejárta elölt feloszlatja. A határozat ellen szavazlak a szociáldemokraták és a Helmatblokk.
Több pénxintészet Könyveit, iratait lefoglalták
a "Dré&r-ilQyben
Dréhr Imre lakásáról a detektívek elvitték a minisztérium bármely ügyére
vonatkozó összes Iratokat
vádpontokkal, amelyekre vonatkozólag öt a parlament kiadta. > tiltakozást jegyzőkönyvbe vették. Ezután Drébr Imre átadott a rendes bizottságnak minden adatot, amit kértek tőle.
Budapest, május 20 Az ügyészségen Dréhr Imre Ismeretes ügyével kapcsolatban tovább folynak a kihallgatások. A tanúkihallgatásokon kívül azonban tegnap és ma egyéb Intézkedések is történtek az eljárás során. Többek között
vizsgálat tárgyává tették - az albertfalvai építkezések
ügyét is. A vizsgálatnak erén részével kapcsolatosan az ügyészség Intézkedésére tegnap és ma több helyen iratokat, könyveket, leijegyzéseket foglaltak le.
Három pénzintézettől vittek el iratokat és az ügyészségre szállították, ahol megkezdték azok átvizsgálását. Ennek alapján folyik tovább a vizsgálat.
Dréhr Imre lakására is rendőri bizottság meni ki tegnap délután és felszólította Dréhr Imrét, hogy minden birtokában tivő a népjóléti minisztérium bármely ilgyét érintő adatot, okiratot, könyvel bocsásson rendelkezésére. Dréhr Imre tiltakozott ez ellen, metl mentelmi jogának megsértését látta abban, hogy olyan Iratokat Is kérnek tőle, amelyek nincsenek kapcsolatban azokkal a
Heves harcok Bombayban
London, május 20 (Éjszakai rddlójelentés) Bombayban újból heves harcok folynak. A lömeg villamosokat borit fel és gyújtogat. 20.000 Idegen elmenekült a városból. Az üzleti élet lcl|esen megbénult.
ZALAI KÖZLÖNY
á választójogról, a városok túlméretezett gazdálkodásáról, a szivás-próbákról és a revolver-újságírókról
beszélt a belügyminiszter és a Ház szónokai — A miniszterelnökségi tárca költségvetését
ls letárgyalta a képviselőház
létérdeke, ezért a kormány továbbra
Buüapeet, május 20 A képviselőház mai ülésén Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter egy órás beszéd keretében válaszolt a vila során elhangzott észrevételekre. Hangsúlyozta, hogy
a kormány kénytelen voll a -gyülekezés és szervezkedés korlátozásáról szóló rendeletét klbocsátsni, mert a helyzet megkívánta a relatív nyugalmat, azt hogy a demagógia és Izgatás ne szárnyalhasson szabadon.
A nyugalmi állapot az országnak
is kénytelen ezt a korlátozást fenntartani.
Az országban nagymérvű Izgatás folyik. A szocláldemokralapárt ugy állit|a be a dolgot, mintha a csendőrség azért brutallzdlna, hogy leszorítsa a munkabéreket. Ez a legnagyobbfoku izgatás az ország rendje ellen. A kormány meg fogja akadályozni a munkásság kiuzsorázását, de perhor-reszkdlnl kell a munkafelvélel elleni izgatást. A Ház minden oldalán
elismerték, hogy
a mai választójogi rendelet módosításra szorul, az ország nyugalma érdekében azonban most nem lehet ezt a kérdést tárgyalni.
Az autonomiák és városok háztartásának helyzetével foglalkozva utalt arra, hogy a városok bizonyos fokig túlméretezték adminisztrációjukat és beruházási politikájukat.
A kormány mindent elkövet a városok függó adósságairak nyugvópontra juttatása érdekében. Túlméretezett közigazgatásunkat revízió alá kell vennünk, nemcsak eljárási, hanem területi beosztás szempontjából ls. A közeljövöben törvény javaslatot terjeszt a ház elé a minisztériumok tehermentesítéséről és az alsófoku közigazgatási bíróság felállításáról.
A miniszter nsgy tapssal fogadolt beszéde után megkezdték a tárca részletes tárgyalását.
A költségvetés első elménél Hu-nyady Ferenc gróf szóvátette a szlvásl próbákat. Hangsúlyozta, hogy közérdeket szolgál az, aki az ügyet a Ház elé hozla, mert különben még évekig tartott volna a mai helyzet. Lázár Miklós felhívta a figyelmet arra, hngy a közérdekű sajló helyzetét rendkívül megnehezíti az álhirlapiró epidemia. A kormány politikai pártoknak nem ad lapengedélyt, de
revolver-zsumallszták Indíthatnak hetilapot, minden sehonnai notorlus zsarolónak módja van arrs, hogy a kormány tudtával és beleegyezésével hetilapot Indíthasson, amely azután veszélyezteti a közgazdasági életet és a magyar sajtó tisztességét.
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter rámutatott arra, hogy ez idő szerint nem állanak az állam-
kincstárnak rendelkezésére azok az összegek, amelyek szükségesek volnának az autonomiák helyűiének gyökeres Javításához.
Ezután a tárca költségvetését részleteiben is letárgyalták.
Szünet után megkezdték a miniszterelnökségi tárca költségvetésének tárgyalását. Fltz Arthur, Gaál (Jász-len és Farkas István felszólalási
*
ulán gróf Károlyi Oyula miniszterelnök válaszolt az elhangzott észrevételekre. Kijelentette, hogy a kormány meleg érzelmekkel van a határon tulélö magyar testvéreink sorsa Iránt, nem volna azonban helyes, mint ezt az egyik szánok kérte, ha ezzel a részben diplomáciai kérdéssel incldentaltler foglalkoznék a Ház.
A részletes vita során Friedrich István azl hangoztatta, hogy a belgrádi kisantant konferencia után elérkezettnek láija az idejét annak, hogy szomszéd államokkal békülékenyebb politikai atmoszféra megteremtésére törekedjünk. Kérte
a miniszterelnököt, hogy a kOzépeurópsI kérdésben ragadja ; magához a kezdeményezést.
Frühwlrth Mátyás méltatta az újságíró társsdalom fontos munkájának jelentőségét, majd a vidéki lapok súlyos .helyzetére hivta fel a figyelmet.
Ezulán részleletben ls elfogadták a miniszterelnöki lárca költségvetéséi. A legközelebbi Ülést hélfőn tartják.
Korányi: „Merem vállalni a felelősséget, hogy normális útra vezetjük az országot
A feleöház elfogadta a felhatalmazási Javaelatot, amit a miniez-tertlnök bizalmi kérdéssé tett
, Budapest, május 20
A felsőház ma délelőtt folytatta a felhatalmazás feletti vitát. Korányi Frigyes báró kijelentette, hogy Som-
sslch László gróf határozati javaslatának a transter-alap felhasználására vonatkozó részét nem fogadhatja eL A határozati javaslatnak a községi adók elejtésére vonatkozó részét sem fogadhatja el, mert az igy befolyó 24 millió pengői a kormány máshonnan előteremteni nem ludja. Nem helyesli azoknak a véleményét, akik azt kívánják, hogy ne halgassunka külföldi hitelezőkre, hanem mondjuk kl azt, hogy nem vagyunk képesek fizetni. Ha Magyarországnak a jövőben nem volna szüksége külföldi hitelre, talán ilyen brutális módon ls lehetne állást foglalni, bár ez nem volna méltó a magyar nemzethez.
Igaz ugyan, hogy ma nem vagyunk képesek lizstnl,
mégis brutalitással a kérdést nem fogjuk elintézni Igyekeznünk kell hitelezőinket meggyőzni arról, hogy a mai viszonyok mellett lehetetlenség tőlünk fizetést kívánni. Merem vál-
lalni a felelősségei — fejezte be végűi a miniszter — hogy keresztül-vlsazük sz országot addig, amíg a normális talaj útjára julunk. De ezt a felelősséget csak akkor ludom vállalni, ba nem állok egyedül, hanem mögöttem van a közvélemény.
Zsltvay Tibor igazságügyminlszter ulán Károlyi Oyula gróf miniszterelnök indokolta meg, hogy miért van szüksége a kormánynak a felhatalmazásra. Nem áll meg az a vád — mondla ■ mintha o Javaslat diktatórikus törekvéseket takarna. A kormány bizalmi kérdésnek tekinti a javaslat elfogadásáL Somsslch László gróf javaslalát elfogadhatatlannak Jelentette ki. A névszerinti szavazás során a felsóház 64 szavazatul 28 ellenében elvetette Somsslch László gróf javaslatát,
ellenben elfogadta Slmonslch Elemérnek a mezőgazdaság megsegítésére vonatkozó javaslatát és Hadik János gróf- indítványát Is, majd részleteiben is letárgyalták a felhatalmazási javaslatot. Holnap a hllelsértésről szóló javaslatol tárgyalják.
1982. május >21_
A szlTó-próbák Ugye
Budapest, málus 2ti A dohányjövedéki úgynevezett szívó-próbák ügyével kapcsolatban őrizetbe vett Sátori Ferenc állítólagos hírlapíró szabad lábrahelyezéséi rendelte el a vádtanács. Sátorit a fogházból a toloncházba szállították.
A királyi ügyészség azt indítványozta a vizsgálóbírónak, hogy Nonn János dohányjövedéki Usztvlselöl megvesztegetés, zsarolás és hivatali titok megsértése elmén lartsa továbbra it fogságban. A vizsgálóbíró holnap dönt az ügyészség Indítványa felelt.
Megvizegáljálf Zala. megyében a ezemély-azállitó gépjármüveket
Nagykanizsa, május 20 Solymossy László rendórtanácsos, a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője elrendelte a Zalavármegye területén lorgalomban levő közhasználatú személyszállító gépjármüvek szakértői megvizsgálását. Nagykanizsán május 25-én, délután 1 őrskor a Sugár-ut 9. szám alatt vizsgálják felűi a nagykanizsai gépkocsikai, július 1-én pedig délulán 1 órakor ugyancsak a Sugár- ut 9. alatt az alsólendval, letenyei és novai járás területén lakó engedélyesek gépjármüveit.
Június 27 és 28-án délelóll 10 órakor Keszthelyen a keszthelyi és pacsal Járás gépjármüvei! fogja felülvizsgálni ZInnemann Rezsó gépészmérnök, kerületi szakértő és Matán János dr. rendőrfogalmazó.
Alkatrészek
Citroen és amerikai autókhoz
Pneumatikok
garanciával Kutófeluareléel olkkak
legolcsóbban: uw
UGY JfciEF
Móiárás
A nagykanizsai meteorológiai figyelő Jelentések i Pántekea ^ hömir-ük let: Resttel ^ ó">ko< +18"8. lWuUn 5 órákor +26 4, este 9 Örskor -ftS\'8.
PtlMttJ: Reggel tiszta, délben leihói, este tiszti égboltozat.
SUUrúny. Egísz mp keleti txtí.
(Éjtzakai rádUJeltnlit) A ■ataaralé-alat laUaal Jalaatl Nts M *rm-kari Melag éa aaiMa Ma váf ható uemkatH tfélatéa helyaa-kéal ahratarakkal.
— Bútorvásárlás — nem gond 1
Teljes berendezésekel rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bulor-áruház, Horthy Miklós-ut 4.
Bérmálásra és Űrnapra
Lackpéntoa 31—35-lg P 9-50 és feljebb
36-40
Miltényi-cipőt vegyen!
Fehér véezonoipft P 2*50 és feljebb
P 12-80 és feljebb _________
MICTÉNVI SÁNDOR ÉS FIA cipöUxlete, Fö-uton, Városház-palota.
ZALAI KÖZLÖNY
Ktes Ernőt felmentették az önsegélyző-kölcsön ügyében
A 2000 pengős kölcsön is a Pannónia csillárainak Ugye a bíróság előtt
Nagykanizsa, május 20 Nemrégen történi, hogy Quillner Arlur nagykanizsai villanyszerelő feljelentési tett a rendőrségen Kiss Frnő, a nagykanizsai ipartestület voll elnöke, a Korona és Pannónia szállodák tulajdonosa ellen csalás elmén. Quillner elmondotta, hogy a Pannónia építkezése közben szerelési munkát vállalt 2000 pengő értékben, amire Kiss Ernőtől váltókat kapott. A budapesti Meteor cég, ahonnan Qulltner a megrendeli csillárokat beszerezte, megküldte Quilt-nernek az 1600 pengős számlál. Quillner ekkor 2000 pengői kért Klsslöl, aki azonban azl mondta, hogy szerelje fel előbb a csillárokat. A csillárokat készpénzben kellett volna fizetnie, a szerelési dijat rész-
Rotschtld Bélával jelent meg. Tanuk voltak Bazsó József, Pilczer Albert, Frlesz Jenő.
Kiss Ernő elmondotta, hogy szerelési munkálatait Qulttnerrel végeztette, az ősszegről váltót adott neki. Egy napon Qulttner azzal jött, hogy sürgősen pénzre van szüksége. Nem tudott neki adni, mire Quillner Indítványozta, hogy vegyen fel az Ipartestületi önsegélyzőnél 2000 pengőt és abból fizessen ki neki 400 pengőt. Ö egy lépést sem tesz ebben az ügyben, mondotta Qulttnernek, de ha Qulttner kieszközii a kölcsönt, nem bánja. Másnap délben azután jelentették neki az iparteataietben, hogy megszavazták a 2000 pengői, amit rövidesen kézhez Is vett. Ezután Qulttnernek a 400 pengőt kl is fizette
Legújabb nyári
mosó- és selyem-
divatkülönlegességek
nagy választéka
5INGER
divalá ruháséban
1832. május 21._
& kanizsai mozi flgye
b<H6n keral a vírosi kíPvlselöle8-Ultl elé. Most kell ugyanis dönteni irról, hogy a város véglegeilli-e az djdig érvénybsn volt provizórikus megoldást a mozi bérletére vonatkozóiig- Döntés tehát afelett történik, hogy — a próbaidő lejárván — m^felelf-e a város vezetősége állal kiszemelt mozlbérlő a hozzá fűzött okolásnak?
Magyar János mozilgazgaló pár-bóospos kanizsai működése után a verdikt előrelátható. Elsőrangú motorokat kapott a közönség, amelynek köréből etekinletben csak ellenerő vélemények alakullak ki. Ha ii eddig tanúsított müsor-polillka aulán is éj állandóan igy marad, ügy nem lesz nehéz a kanizsai publikumot hozzászoktatni a moziba játálhoz.
Jó hálásuk volt közöniég szempontból a filléres előadásoknak, miknek rendszeresítése üzletileg iem lesz eredménytelen.
A mozi modern felszerelése is megtörténi nagy költséggel, a hangol leadás vetekedik a legnagyobb vidéki mozikéval. Most még kicserélik a lencse-rendszeri, hogy a képek tisztábbak legyenek, a gépeket, hogy > hangok zörejmentesek legyenek és megnagyobbítják a vásznat, hogy a képfelület nagyobb legyen. Juliul 2-án pedig megnyílik a filléres kert-mozi a Polgári Egylet kerthelyiségében, ami Igen sikerüli újításnak ígérkezik.
Amit Magyar direktor jövetelekor ígért, betartotta, nincs ok kételkedni abban, hogy ezután Is betartja-e. A bérlel végleges birtokában mindenesetre még fokozottabb mértékben lesz módja és ambíciója a kanizsai mozikullura fejlesztéséhez.
Péntek délig 350 résztvevő Jelentkezett a szombat aatl politikai vacsorára
Nagykanizsa, május 20
A Nagykanizsán szombaton esle Klrténő polllikai megmozdulás országol viszonylatban Is, de a város leg-izélesebb rétegeiben is visszhangra talált.
Péntek délig több mini 350 jelentkező irta alá a szombat esti vacsorán viló részvételre az aláírási iveket Etekhez járul még azoknak a nagy "ima, kik egyébként jelen lesmek i Polgári Egyletben a magyar polllikai élet előkelőségeinek beszédein.
Hogy a vacsorán résztvevőknek a Mje előre biztosítható legyen, fon-to«, hogy aki még nem jelentkezeti 1 Iveken a vacsorán való részvéte, azl szombat délig okvetlen \'egye meg, mert délután lezárul a Jelentkezés. A Muszel és Frtedenlhal a Krdtky dohánylőzsdében s a Menctjegyiroddban felfektetett "ekén még lehet előjegyezni.
=» Divatos sportinganyagok minién minőségben Schütznél.
leiben. A szálloda megnyílt, de Kiss Ernő nem fizeted. Erre Quillner azt javasolta, hogy vegyenek fel az Ipartestületi önsegélyzőből 2000 P kölcsönt. Kiss Ernő ebbe bele Is ment. Az önsegélyző megszavazta a 2000 pengőt és Kiss Ernő fel Is vette a pénzt. Qulttner ekkor elment Kisshez éa újra kérte a pénzt, de Kiss — Quillner szerint — azt felelte, hogy sürgős fizetései vannak, a pénzt nem adhatja oda. Adoll azonban váltókat, de azokat sem fizette. Ezen az alapon Qulttner megtelte feljelentését Kiss ellen.
A megindult vizsgálat során Kiss Ernő felháborodással utasította vissza azt a beátlilíst.mlnlha bármiféle Inkorrektségei köveletl volna el. Megmondotta Qulttnernek, hogy a pénz kell neki, arait az tudomásul is vell A váltót pedig az esedékesség napján kicserélte tőke és kamattörlesztéssel.
Ms voll ebben az ügyben a főtárgyalás dr. Mulschenbacher Edvln törvényszéki lanécielnök, mint egyes-blró előtt. Kiss Ernő védőjével, dr.
és arról nyugtát kapott Későbben, amikor az önsegélyző 2000 pengős váltója lejárt, Kiss egy részletet törlesztett. Még ekkor Bem voll semmi baj. Későbben azonban\'— mondta Kiss Ernő — kényszeregyezséget kelleti kémle és akkor Quittner azt kérte, hogy öt ne vegyi: be a hitelezők közé. Miután ezl nem lehelte meg, azóta haragszik reá Qulttner és hat hónap múlva a kényszeregyezsége után feljelentést tetl ellene.
Qulltner nagyjában ugyanazt mondotta el a biróság elölt, mint ami a feljelenlésben van. Szerinte nem ugy történt a dolog, mint ahogyan Kiss előadta, hanem Kiss elkérte az Ipartestület! jegyzőtől a pénzt, akinek pedig erre nem Is volt joga.
Bazsó József lanu elmondja, hogy Quittner a Kiss Ernőnél levő követelését álcedálla az önsegélyzőnek. Az önsegélyző támogatta a kölcsönkérelme! azzal, hogy a váltót Klsa Ernő felesége is Írja alá. Mikor a kölcsön kifizetésre került, Kiss átvette a 200Ö pengőt és azt mondotta,
»
hogy: „Ezt a pénzt felveszem, én majd a dolgol elintézem a Qulllner-rel". Mikor később Qulttner felment az Ipartestületbe és érdeklődöd a pénz ulán, Bazsó megmondta neki, hogy a pénzt Kiss Ernő már elvitte. ,Akkor rendben van a dologi" mondotta neki Qulltner, aki egy szóval sem sérelmezte azt, hogy Kiss magához vette a pénzt.
Pilczer Albert és Frlesz Jenó tanuk kihallgatása után Bazsó bemutatta a bíróságnak a váltót, amelyen Quittner aláírása Is szerepel.
A törvényszék dr. RotscIUld Béla védbeszéde után felmentette Kiss Emil az ellene emelt vdd és következményei alól.
Quillner fellebbezett a felmentő Ítélet ellen.
A filléres gyors adatai
A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság vasárnap, május 29-én Nagykanizsáról, Budapest D. V-ra Igen ox:ó díjszabású különvonatot köz-lekedlet.
A menettéttl jegy ára 4 80 P.
A különvonat Indul Nagykanizsáról 5 óra 10 perckor. Komárváros-ról 5 óra 35 perckor, étkezik Budapest D. V-ra 9 óra 40 perckor.
Indul Budapest D. V.-ról 19 óra 50 perckor, érkezik Komárvárosra 23 óra 46 perckor, érkezik Nagy-Kanizsára 0 óra 10 perckor,
A vonat kizárólag III. kocslosz-lályu kocsikkal közlekedik (13 kocsi egyenként 72 üléssel.) Számozott ülőhely mindenki részére biztosítva.
A menettérti jegyek május 23-án reggel 9 órától május 28-án 18 óráig csakis az Ibusz nagykanizsai Menetjegylroddjdban válthatók. Ezentúl csak a vasull személypénztárnál és pedig kétszeres áron.
A menetjegyek el lesznek látva az elfoglalandó kocái és ülőhely számával, igy mindenkinek az ülőhelye biztosítva lesz, de kivánatos, hogy az ülőhelyek elfoglalásakor a ren-cfclkezéseket mindenki pontosan betartva, a részére kijelölt ülőhelyet foglalja el, mert csak igy érhető el a rendezőség azon célja, hogy kényelmében senki se legyen zavarva.
Égerszögre helyezték a kanizsai 6-lk honvédgyalogezred kfirmondl zászlóalját
Zalaegerszeg, május 20 Hónapok óta folynak a tárgyalások, melyeknek eredménye, hogy Zalaegerszeg katonaságot kap. A honvédelmi miniszter döntése következtében a Nagy Lajos 6-ik honvédgyalogezred Jelenleg Körmenden állomásozó zászlóalja kerül Zalaegerszegre. (Az ezredtörzs, mint Ismeretes, Nagykanizsán állomásozik.)
Pénzes László őrnagy, az uj állomásparancsnok csütörtökön már meg ls érkezett Zalaegerszegre, ahol felülvizsgálta a laktanyául szolgáló épületeket. A katonaság szeptember első napjaiban érkezik Zalaegerszegre.
ZALAI KÖZLÖNY
Weekertd, ahol a gavallér másnak a ruhájával és biciklijével fizet
•égen, akiket bármikép U megkárosítottak Szammer testvérek
módon is megkárosított, a legrövidebb Időn belül Jelenlsék ezl a rendőrkapitányságon, (I. emelel 3. sz. deteklivcsoporl).
Dr. Almdsty Oyula vizsgálóbíró mindkét testvért letartóztatásba helyette.
Jelentkezzenek u rendőre*
Nagykanizsa, május 20
Alig pár nsppal ezelőtt számolt be a Zalai Közlöny arról, hogy a nagykanizsai rendőrség őrizetbe vette Szummer Oyula szabósegédd, aki ellen csalás elmén tettek feljelentést. Szummer Oyula ellen, skl jelenleg Is az ügyészség foglya, most ismét tettek feljelentést.
Szummer Oyula néhány héttel ere lói t Felső Lijos henlessegédtől kicsalt 3 méler ruhaszövetet azzal az ígérettel, hogy 13 pengőéri egy szép ruhát készít számára. Egy kerékpárt pedig Kovács Lsjos ujudvari földművestől azzal az űrüggyel vett át, hogy azt majd néhány pengőéit a bátyjával, aki lakatoisegéd,
meg javíttatja.
Május 9-án este Szummer Oyula «gy leány Ismerősével együtt kiment Koplár Mihály bagolasáncl vendéglőjébe, abol kettesben megvacsorázott, npjd borozgatni kezdett. Amikor fizetésre került volna a sor, Szummer Oyula kijelentette a korcsmárosnak, hogy pénze ugyan nincs, de másnap kihoz neki bárom méter szövetet és egy kerékpárt, amiket 30 pengőért elad. A korcsmáros beleegyezett ebbe és másnap valóban megkapta a szövetet és a kerékpárt Is.
A szOvet és a kerékpár elsikkasz-tása miatt ugyancsak eljárás Indul a fiatal szsbósegéd ellen.
A Zalai Közlöny híradása nyomán egyébként naponta jelentkeznek tt károsultak a rendőrségen, ahol kOtOnféte feljelentéseket tesznek az őrizetben levő Szummer-testvérek ellen. OöUi Dezső Rákóczi-utca 10. sz. alatt lakó sütőmester is feljelentést tett Szummer Qyula ellen, akinek 3 méler szövetet ás 7 pengőt adott át. A szabósegéd eladta másnak a szó vetet áa igy megkárosította megbízóját
Stmoncsics Károly kiskanizsai kőműves viszont Szummer József la-kaUxMKgéd ellen tett feljelentést, akinek május 8-án egy kerékpárt adott át Javítás végett. A javításért kl is fizetett előre 9 pengőt. Szummer JóxmI visszaadta ugyaa * kerékpárt, eiftbb azonban a hátsó kerékről ugy a kfitsó, mint a belső gumnil leszerelte.
A nagykanizsai rendőrség ezúton kárl a közönséget, hogy azok, akiket a Szummer testvérpár bármilyen
10a és holnap este
az Ipartestületi vendéglőben
halászlé turás-csusz&val 80 fillér.
Minden tizedik vacsora ingyen lesz kiszolgálva.
Szíves pártfogást kér
ai vendéglős
SZÍNHÁZ
Légy jó mindhalálig!
Móricz Zsigmond megrázó gyer mekdrámája nehéz feladatol ró a legrutlnosabb színészre Is, mert két világ felfogását, összecsapását és a kellő kOzt őrlődő Nyilas Misi tiszta bitének, bizalmának katasztrófális Összeroppanását kell kihoznia azok-
kal a színekkel és eszközökkel, melyek őszinte ériékét a jó játék melleit elsősorban a sziv és a lélek adja meg. Enélkül épp olyan élettelen és valószínűtlen lenne Nyilas Misi figurája, mini élő hang mellett a gramofonzene. A játszó színész szive és lelke leszi egyetemes emberi értékké Móricz Zsigmond színművét, amelynek tragikus atmoszférája mindnyájunk életére ránehezedett már kisebb-nagyobb mértékben. És épp ezért vállalkozik nehéz feladatra Nyilas Misi megszemélyesítője, akii a nézőtérről száz és száz Nyilas Misi ellenőriz és vizsgáztál kérlelhetetlen szigorrsl.
MarHovlts Bandi, ez a Halai, de nagyon szimpatikus és nagyon lehetséges színész százszázalékig kiállta pénteken este a szigorú próbál. Közvetlen, őszinte játéka, Intelligenciája és szive mélyéről kilőrö fel|ajdulásal olyan Nyüas Misii formáltak, akiért a Nemzeti Színház is megirigyelhetné a pécsi színtársulatot.
A legjobb alkalom,
hogy e hónapban a fázisadó bevezetése
előtt még olcsón vásárolhasson I Junius hó 1-től a felemelt forgalmiadó kulcs miatt az árak drágábbak lesznek.
Tavaszi női kabátok
árát az előre haladott idény miatt 15—20,-al leszállítottuk.
Kész női ruhák
i
legjobb minőségű anyagokból, előkelő Ízlésben, fővárosi divatos fazonokban, Mosódelain házi ruhák .... 4-80 P Színes panama ruhák .... 8 50 P-től
ModcIlruőálnH a legkifinomultabb lxlést la fclelégMlh.
Kész női blousok
Divatos jóminőségü pouplinból. . . 3-80 P Nagyon divatos habselyem blousok már 7»— P-től
A legsxebb, legdivatosabb nyári ruhaanyagait, sxlnpompás dus vá-lasxtékban, a már leöxlsmert fó ScQUtx-mlnöségben.
1832 málus 21,
adást. Ennek a mindent juoeó ábroncsnak azonban minden küllőié ériékes feszilőerő volt. Elsősorban vitéz Bánky és Danis szimpatikus tanári alakítását kell felemlítenünk akik mindketten az e hivatott pedagógust, az üléseiben is simogató kezű tanár alakját mintázták meg sok-sok melegséggel és szeretettel. Feleky Klári, Vass irma, Egry Berla és Orbán Viola Is eredményes ambícióval segítették kihangsúlyozni a darab értékelt.
Hálátlan szerepében fíende Lászlónak hősies Önmegtagadással sikerült kifejezésre juttatni az Író szándékát Ozoray vak embere nyugodt, halk, sima alakítás volt. Nagy Oábor] Székely Aranka és Dezső, Németh Késmárky, Csáky, Major, Kovács\', Hosszú Irén és a kisegítő kanizsai diákok segllellék még elő a teljes sikert.
Vitéz Jakabffy főrendező, Móricz Zsigmond darabja, vagy a színészek kivételes játéka telte-e, nem tudjuk, de előadódott az a példátlan eset, hogy a közönség nem akarla elhagyni a színházat és már meni le a vasfüggöny, amikor még mindig frenetikus tapssal követelte a függöny elé az előadás szereplőit.
Pénteken este ünnepi előadás voll Kanizsán. _ D. M. J.
A színházi Iroda hírei
(*) Harapós térj ez évadban utol. Jára I Az évad legvidámabb operetlié nek, a Harapós férjnek bemutatóját mindvégig harsogó telszészaj kísérte. A Harozoa—Oalelta, Orbán Fcleky-Murkovlca együttes pompás összjátéka viharos tapsok között kacagtatott A Harapós téri ezévadban utoljára csak ma, szomhalon este kertll szlnro.
(*) Viktória délutánt helyárakkal I Vasárnap délután tél 4 órakor délutáni mérsékelt helyárakkal kerül színre az elmúlt évad legnagyobb operetlslágerc, a Viktória. Viola Margit, Fejér ErzaJ, Harczos Irén. Onletta Ferenc, Nagy (iá-bor, Markovii* Bandi, Kréiner Ferenc felléptével.
(\') Ijimpuláz vasárnap este! A „Szívbajok elten kisasszony szedjen tangót" clmü slágerdalával világhírűvé váll Lámpaláz opnrettujdonságot viiHárnsp este mutatja be az operettegytlttes oly előadásban, aminőt vidéki színpadokon ritkán láthatunk. A Umpaláz a látványos revüoperettck közül való. káprá-zatosan szép kiállítással és v. Jakulitty Dezső stílusos rendezésében. A lámpaláz színpadon éa nézőtéren Játszódik és a rendezési trükkök egész légiójával száll síkra, hogy a közönség nevető-Idegeit egéaa testén keresztút toglatkoz-tasaa. — A lAmpaláz főszerepeit Viola Margit. Harczoe Irén, Egry Boria, Mar kovlcs Bandi, Krémer Ferenc, Nagy Gábor, v. Bánky Róbert, Danis Jenő, Ajtay György, Somorjay Érzet. Késmárky Kálmán Játazák. Az operettel a már felgyógyult Bethlen B. IA>zló karnagy dirigálja, akt a darab keretében tangózni Is fog a színpadon.
(\') Torockól menyasszony, világsiker I Indlg Ottó világsikerű színjátéka a Torockól menyasszony héttőn e» e kerül bemutatóra (óvárosi színvonalú előadásban, v. Jakabtfy Dezső rende-zésében. A Torockól menyasazony Harczos Irénnek brillláns alakítása, do pompás szerepekhez jutott Nagy CJábor, Hánwry Margit, Vass Irma, v. Bánky Róbert. Danis Jenő, Bendo László la. A Torockól menyasszony a Belvárosi Színházban még most ls, a 160-lk előadása után ts zsúfolt házak előtt mogy. Közönségünk bizonyára Ismert a fővárost sajtó elragadtatással méltatott kritikájából n Torockól menyasazony erdélyi vígjátékát s éppen ezért hisszük, hogy meleg érdeklődésével tünteti kl a nagyszerű darabot.
(*j Vihar a Balatonon. Keddon este Bus Feketo-Góth Sándor és Losonczy gyönyörű operettje, a Vihar a Balatonon kerül bemutatóra elsőrendű B-wrop-osztásban és látványos kiállítással.
Heti műsor:
Szombat: Harapós férj, operett.
Vasárnap délután\' Vlktórlu.
Vasárnap este: I-ámpntáz. operett
Héttő: Torooköi mony asszony, vl Rl «>k
Kedd: Vihar a Balatonon, opereli.
Szerda: Tflznradár, ratnmü.
má|u» 21
ZALAI KÓ2LÖNY
MAPI HÍREK
NAPIREND Héjúi II, uombat
Római katotlkoi: B. András. Protest.:
Koostsntln. Izr.: IJar hó 15.

Városi Muzeum és Könyvtár nyitva cjülörlökön és vssárnsp délelölt 10-trtl II órálf.
OyóKyuwUrl éjjeli szolgálat i a Márta\' gyógyszertár Kliály ulca 40 sz L s kis kanizsai gyógyszertár.
Oőifördő nyitva reggel 6 órától este S Máig (héttő, uerda, péntek dílotán, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— Mikes püspök Nagykanizsán.
Óról Mikes János szombathelyi me-gyéipüspök szepelnekl bérmauljáról Nagykanizsán kereszial autón ulazott Békhelyére. A főpásztor rövid ideig Nagykanizsán ldözött és többek kötött meglátogatla dr. Krátky István polgármesteri és dr. Laubhalmer Alán jlráil löszolgabirót.
— Tiszti értekezlet a vármegyén. Zalavármegye összes főszol-gablrál értekezletre gyQllek össze csütörtökön Bődy Zoltán alispán elnöklete alatt. Az értekezleten kü-lönféle aktuális közigazgatási ügyeket tárgyaltak.
— A kereskedelmlsták torna-vizsgája csütörtökön délután 4 Arakor lesz a Zrínyi sportpályán. Zenés szabadgyakorlatok, szertorna, parter-torna, gula, atlétika stb. szerepel a műsoron. Belépődíj t páholyülés 1 pengő, tribünülés 80, állóhely 40, diákjegy 20 fillér.
— Hirtelen halál. Súlyos csapás ért pénteken délulán egy közbeesőit nagykanizsai családot. Wlnhoffer Vilmos vendéglős, akinek délben még temmi baja nem volt, mint íendesen, kiszolgálta vendégelt, délután hirtelen rosszul lett, összeesett, majd rövidesen meghalt. Szívszélhűdés érte. A tragikus hirtelenséggel meghalt vendéglős és családja iránt általános a részvét.
— A városi zeneiskola utolsó növendékhangversenyét folyó hó 30-án délulán 6 órakor tartja a zeneiskolában.
— A kórházi kápolnára Köbli Qyörgyné 10, Török Qyörgyné, Tala-Wr JánoBné, Szentes Jánosné, N. N., N. N. 5—5, Rózsa Józaefné 3, N N- 2 pengőt adományozott.
= Indanthren trottlerkelmék "««/ mennyiségben Singer Dlvat-ira házban. __
Frontharcos-hlrek
A már arcképes igazolvánnyal bíró bajtársak felkéretnek, hogy a helyi cwport törzskönyvébe való beveze-fc víRett, minden vasárnap délelőll 10—12-ig a p0|g4ri Egylet helyisé-S\'ben, a hivatalos órák alatt szegyesen jelenjenek meg. Igazolványokat hozzák magukkal. A vezetőség.
A Pécsi Nemzeti Színház Igazgatóba, a társulat 111 játszásának Ideje ^•\'ta frontharcosoknak 20 százalékos kedvezményt biztosított. A kedvezményes jegyek kiadásához szűkééi igazolványok vasárnaponként > hivatalos órák alatt nálam beszedők. Kiss László, lllkái.
M
indenki előtt ismeretes,
hogy a textilfázis a jövő hó elsején életbe lép.
Mindenkinek érdeke, hogy szükségletéről még e hó folyamén gondoskodjék.
Május végéig még ax
eddiginél Is mélyebbre leszállított áron árusítok.
Egy nagy tétel nyári, gyapjú férfiszövet méterenként
10.50 P-ért
kapható
Kirschner Mór
divatáruházában.
Sxákrekeáátlál, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vérlódulásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Feresc fóxief" kescrüvizel. A belorvosi klinikán szerzeit lapasztalatok szerint a Ferenc léssel viz az ideális hashajtó minden jellemző tulajdonságát egyesíti magában. A Ferenc IAisel keserüviz glfcgyszertárakban, drogériákban és fUszerüzletekben kapható.
Uj zalai fdrdótelep a Balaton partján
Veszprém, málna 20
A veszprémi székeskáptalan elhatározta, hogy a Balaton zalai partján, az Alsóörs határában fekvő ingatlanaiból 31 holdat parcelláztál villatelkek céljaira.
A parcellázás következtében Alsóörs közelében egészen uj fürdőtelep létesül Káplalan-ftlep néven, amely részben a Balaton partján, részben annak közelében terül el. A tetvek szerint 300 villatelek kerül eladásrs, melyeket egyenes utak szelnek át. A parcellázás már annyira előrehaladt, hogy egyes helyeken meg Is Indullak az építkezések.
— Előkelő ízlés, fővárosi szabás, legjobb minőség Jellemzik a Schütz-ruhát.
— Az NTE majálisa. Folyó hó 22-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel tartja az NTE majálisát a Polgári Egylet kerlhelyiségében és földszinti termeiben. A majális iránt városszerte óriási érdeklődés nyilvánul meg, ami teljesen érthető, hisz az agilis rendezőgárda sok meglepetést tartogat a közönségnek. Annyit mégis előre elárul, hogy lesz szépségverieny 3 értékes dt|Jal, vllág-posta, bögre-törés, lemez-dobás, valamint szerencsesátor, melynek értékesebb dijai 2 zsák llsii, 1 láda sör, 2 virágállvány, I keményfaülöke, fényképezőgép, óra, napernyő, 1 drb kép, likőrök, tintatartók és 2 drb utalvány ingyen fényképezéshez. 1 dib tombolajegy 20 fillér, minden szám nyer. Belépődíj 50 fillér, mely estére is érvényes.
— Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Singer divatáru-
házába.
— Vigyázat, kéml Egy kémnek sikerült behatolnia a minisztériumba, ahol egy Idegen állam részére lemásolta a konföderációs egyezmény mindeddig Illókban tartott szövegét. A következő napon már merényletet köveinek cl maga a miniszter ellen, akitől sikerül is ellopni az egyezményt. A kémelháritó osztály egy hélen belül leleplezi a kémszervezetet és sikerül visszaszereznie a fontos okmányokat. Undi Imrének ezt az Izgalmas regényél hozza a ,Nyll" legújabb száma, amely 10 fillérért minden (ralikban kapható.
Megvan oldva I
Nem kell többé a szőlőhegyeken bujkálni és az üvegekből Idogálnl.
Launakban
30 lillérért ttsztésséges kiszolgálás mellett kap garantált nohamentee bort Szivea pártfogást -kér
Szántó Qéza korcsmáros
ZALAI KÖZLÖNY
1932
Véletlenül agyonlőtte magit egy „puakaszakértő*
Tab, május 20
Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt néhány nappal ezelőtt Balaton-ndréd község határában.
Szabó József balatonendrédl gazdálkodó vadászfegyverrel sétálgatott künn a határban, majd leüli egy kőrakásra és piszkálni kezdte a fegyvert. Ismerősei figyelmeztették, hogy vigyázzon, de Szabó azt felelte, hogy őt nem kell félteni, mert puskaszak-értő, aki tud bánni a fegyverrel. Néhány perc múlva a fegyver váratlanul elsült Szabó József kezében és a serélek a szerencsétlen ember ál-lába fúródtak.
Szabó Józsefnek volt annyi lelki ereje, hogy borzalmas sérülései ellenére ls hazavánszorgott, de a háza előtt összeesett és néhány perc múlva meghalt.
A junius elején életbelépő textilfázis forgalmi adó megdrágítja az árakat Használja fel az alkalmat és vásároljon még most olcsó árakon a SchQtz Áruházban.
— Motorkerékpár és kerékpár karambolja a Deák-téren. Csütörtökön délután könnyebb kimenetelű karambol történt a Deák-téren, ahol a kerékpáron haladó Kulcsár Pál 23 éves napszámos, a mozi kifutója és Borbds Mihály fegyvermester motorkerékpárja egymásba szaladt A karambolt az Idézte elő, hogy a motorkerékpáros egy szembejövő kocsit akart kikerülni és eközben elkapta a kocsiút közepén Kulcsár kerékpárját. Kulcsár lezuhant a kerékpárról éa 20 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett A karambol ügyében a rendőrség megindította az eljárást.
Bérmaruhákra finom és olcsó iehér anyagokból rendkivül nagy választék Singer divatáruházban.
— Izgató röpiratok érkeztek Bécsből Zalaegerszegre. Az elmúlt hetekben Bécsből löbo szélsőséges eszméket hirdető nyomtatvány érkezeit Zalaegerszegre, az ottani szociáldemokrata párt tagjsi elmére. A rendőrség, miután tudomást szerzett a nyomtatványok izgató tartalmáról, valamennyit lefoglalta és beszolgáltatta a klr. ügyészségnek. Miután a nyomlalványok küldet nem sikerűit kinyomoini, a kir. ügyészség, mint az ilyen esetekben szokís, Ismeretlen tettesek ellen emel vádat. A blrósjg is a vádlottak távollétében hozza meg Ítéletét, csupán a büntetés nagyságái ncin állapítja meg, mert erre csak akkor kerülhet sor, ha kézrekerülnek a nyomtatványok küldői.
Bágyadt, Isvsrt, dolgozni képtelsn sgyé-aakaél a természetes ..Farsno József" keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és
emeli a gondolkodó- és munkaképességei.
= Egészséges, kellemes és feltétlen olcsó viselet férfiak részére Troplcalbőf készült öltöny. Legnagyobb választék SchQtz-Áruházban.
=» Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban c-akis Kopsleln bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós-ut f
május 21.
nrfcU zártai
Pirii 20-16, London 18*76, Newyork 510-75, Brüssel 71-771/í, Milano 26í8J/«, Madrid 42-20 Amsterdam 209\'32\'/i, Berlin 121-871/1, Wien ——, Szófia 37IJ, Prága 15-15, Varsó 57 35, Budapest -*-, Belgrád 90o, Bukarest 306.
TsraéaytflxsS*
Buza tv. is dl. 25—20 fitt. drágább. rozs 10 flU. drágább.
Buza tlszav, 77-es 12-00-12-25, 78-aa 12-15—12-ttO, 79-es 12-30—12-80. 80-aa 12-40—12-90, dunánt 77-es 11-95—1215, 78-as 12*10—12*30, 79-es 12-25- 12*45, 80-as 12-35—12-55, rozs 13-70-13-90, tak. árpa I6-3Í—1650, zab 18-75-19-75, tengeri 16-40—16-60, korpa 12-35-1240.
á leauetl BnkTevba-árlalyaul
valutAk
Angolt 21-00-2140 Belga fr. 80-20-80-80 Csen k. 1700-1710 Dánk. 114-20-115-20 Dinár 9*9^-10117 Dollár 57050-57350 Francia f. 22*30-22*50 Holt 231-55-232-91) Zloty 84\'00-64\'50 Lel 3-46-3*56 Léva 4*06-4\' 19 Ura 29*24-2954 Márka 135*70-136 60 Norvég 104-40-105 40
Peseta —•--*—
Schlll. —•——•— Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. I06-40-KJ7 40
devizák
Amst. 231*75-232 95 Belgrád 1003-10*13 Ben I11 135*80-136*60 BrOssel 80-30-80-80 Bukarest 3*41-3*49 Kopenh.l 14*40-115 20 London 2095-21*15 Madrid —•——■— Milano 29-34-2954 Newy. 571*00-574*00 Oszló 104*60-105-40 Párls 22\'33-22-47 Prága 16-96-17-04 Szófia 4*08-4*19 Stockh. 106*60-107-40 Varsó 6400-64-50
Wien —•-•-
Zürich 110-80-111-40
V/len clearlng árfolyama : 80.454.
Felhajtás 900, eladatlan —. — Elsó-rendü 098—099, szedett 0-96—0-96, szedett közép 090-094, könnyű 0*80-0*84. l-sö rendű öreg 086 0-<J0. Il-od rendű öreg 080—0*84, angol sOldó I. 0"S5—110, szalonna nagyban 1*04—1*08, zsír 108 1*14, hus 1-26-1*56, félsertés 1*20-1*32.
Kiadja: Bélzalal Ryeaáa és Upklaiá Vállalat, laxykaalzsáa.
Felelős kiadó: Zaial Károty. laterariMa Malaa ■ Ha0kaat»» A aa.
APyóffTPPETÉSEI
Logajakfa gyermekkocsik Hlályas laaaZltHott arbaa ruktárra érkeztek Arsaaiatli bazár áruházába 5
Eladó 2 hintó, szánkó és 2 ló. Sugár-ut 29. sz. -2565
FAtáarfitt tol házhoz azállltva Is, Ismételten kapható Tejkózpontál. Telelőn 349.
POBAMVVÁRI
uradalmi fajboraim kaphatók llterenktnt már 80 Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. BROSS KAMOLT földbirtokos Batthyány-ytca 28. síim,
Háromaxobáa utcai lakás és udvari Isi,ások mellékhelyiséggé1 azonnalra és aug l-re kladék Deák-tér 6. az. alatt. Bővebbet Házmesternél. 2441
Kőlcsey-utca 17. alatt egyszobás lakás mellékhelyiségekkel lunlus l-re kiadó
AraoylenttBrila írit ImánitofíaD!
I liter zamatos asztali...... 36 Ilit
I liter valódi aranyhegyi
édes tlz\'lr-g ... ......... 48 tilt.
Bárki meggyőződhet boraim |ós!gáról, 1 liter próbstlveg vételével. (Üvegcsere).
SáfrAn József
tSaxerker«»kcdfi Macyar-s. 74. Tattton 333.
tvl.ótpéna diszkréten kiadó, csak blz-toa helyre. Clm a kiadóban. 2454
Eladó Zrínyi pálya közeliben tél h <ld területű lucerna évt termése. Bővebbet ló-ssel főherceg 11. 69. -2Í63
Ka ifi a tmantaa hosszúlejáratú kölesönt nyu|tunk sa|át otthon épttkezéaéhei. Felvilágosítás Szántó, Sugár-ut 6. 2564
Három szobás utcai lakóa Szemere-utca 2/c, alatt kiadó. Bővebbet Vlda kalapüz-l< ben. 11
Mladaaaa leány, hosszú bizonyilvány-
\'al azonnali belépésre felvétetik Suaar-
34 . 2568
7
Balaíonfen yves-UüUlöíelep
ózondus fenyves levegője, partjain található hontohstrand bársonyos-ságit klímájának szelíd és kellemes volta
elsőrendű gyermeknyaralófiely
A központban közvetlenül a pályaudvar előtt még kapható villatelek 60 havi részletre.
B6webb fsMIágosHással szolgált
Szabó Antal
spsrtOzlete.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátok, ismerősök, rokonok és a fodrász szakosztálynak, kik áldott lelkű és felejthetetlen édesanyánk Zapletál Ignácné
szál. FSrst Hsdrlg
temetésén megjelentek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeztek fogadják köszönetünket.
Zapletál Simon és neje
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
láfhaté ■laáci flszsrtzlelkaa.
Flmktár: WEI8Z MÓR, Nagvkaalzsa Telefos 110.
Kombtoátt arzén rézvegyuletet tartalmazó Noapraaan
Komb. rézkén-arzénvegyületet tartalmazó Tutokll
mindkettő egyesített permetező anyag
egyidejű védekezésre. OyOmAleaSaban ; QyUmölcspenész
(Montltn), varasodás, rügvfuróbogár, almamoly, szllvamoly és a tóbbl gomba
éa rovar kártevők ellen SzAIAban I Peronospora, axétőmoly, szOlóllonca, tökehernyó trtáaára. Bordót léhez keverje: Arsola, Darzln arzén tartalmú reimetczószexek (rágókártevók lírására). ■ loaat, Sultarol llszthsrmat gombakáitcvök irtásához.
Almola, Pomrln (vértctükátr\'ány) vértetves sebhelyek bekenéséhez. Harnyóanyv megakadályozza a máizókártevőket és hangyákat, hogy a róziafa vagy gyümölcsfa koronájához feljussanak. Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett).
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9673/1932.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1932/33. tanévre a beiratások az alább felsorolt tanintézetekben a következő sorrendben és időben lesznek:
a) Az állami elemi iskola három körzetében 1932. évi junius hó 15-én, a pótbeiratások szeptember hó 6—7-én.
b) Az izr. elemi iskolában 1932. junius hó 14. és 15-én, a pótbeiratások szeptember hó 7. és 8-án.
c) Az iparostanonciskoláknál bármelyik napon.
d) Az állami polgári fiu- és leányiskolákban 1932. junius hó 14. és 15-én.
e) Az izr. felső kereskedelmi iskolában 1932. junius hó 14. és 15-én.
0 A róm. katholikus reálgimnáziumban 1932. junius hó 14. és 15-én.
Az összes tanköteles korú gyermekek valamely oktatási intézetbe beiratandók, testi vagy szellemi fogyatkozás, egészségi sfb. állapotra való tekintet nélkül,
Tanköteles az a gyermek, aki f. évi szeptember hó l-ig a 6-ik életévét betölti és a 15-ik életévét még ez ideig, vagyis szeptember l-ig tul nem haladja
Ezen rendelkezés nem érinti a tanoncoknak korra való tekintet nélküli iskoláztatási kötelezettségét.
Az a szülő, gyám és gondviselő stb., aki tanköteles kom gyermekét és azon munkaadó, aki tanoncát a fent megjelölt határidőben pontosan be nem Íratja, az az 1921. évi XXX. t.-c. vonatkozó része szerint büntettetik.
Nagykanizsa, 1932. évi május hó 17-én.
Polgármester.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
ti. évfolyam 114 uAm
Nagykanizsa 1982. május 22, vasárnap
Ara 16 Miéi"
ZALAI KÖZLÖNY
iaikeM tóiig és kiadóhivatal: Fönt 5. azám. Keötheljl flókktadóhlvatal: Kossuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetőit ára: egy hóra S pengó 80 fillér Sierkeutóaégl éa kiadóhivatal! telefon: 78. sa
A nemzeti összefogás Jegyében zajlott le a nagykanizsai politikai vacsora
Kállay Tibor kritikája a rault rezsimről, a jelen kormányról és a megoldásra váró nagy problémákról — Pallaviclnl őrgróf a modern osztrák-magyar monarchiában látja a kivezető utat — Rassay a koncentrációról, a választójog reformjáról és az elkerfllhetetlen választásról
Kállay Tibori „Az ország helyzete tele van veszélyekkel! és mi szeretnénk segiteni rajta"
Pillanatig sem volt kétséges, hogy u i politikai vezérkar, amelyiknek érkezéaét napok éta lázas Izgalommal várta Nagykanizsa, tömegeket fog megmozgatni és felvonultatni a Polgári Egylel nagyszerű nyárikert-jében tartandó politikai vacsorára. Arra azonban, hogy ekkora tOmegek ostromolták meg a fehérasztalokat, a legvérmesebb remények mellett sem leheteti gondolni. A város polgárságának színe-java szorongott a kerthelyiségben, amely, mire az Illusztris politikai vendégek autói beroboglak iz állomásról (ahova egyszerű, gyors, de szívélyes fogadtatás mellett eele 9 óra 20 perckor érkeztek meg), zsu-tolásig meglelt.
A bevonuló politikusokat zajos lipi ét éljenzés fogadta. Kállay Tibor kezében a fogadtatásnál kapott Ithér virágcsokorral, Rassay Károly, Pallmklnl Oyörgy őrgróf, Bródy Ernó, Pakots József, Tauffer Oábor, Magyar Pál és báró Inkey Pál társaságában vonult be lelkes ováció közben. A közönség széles kereszt-
metszete volt Nagykanizsa társadalmának, minden foglalkozási ág, lalelner, kereskedő, Iparos, tisztviselő, gazda, szabad pályán levők, munkások Ültek, álllak, ugy hogy talpalatnyi hely nem maradt a kertben, de még a Sugár-uton is nagy fürtökben tolongott a nép a Polgári Egylet körül. (A jelentkezési iveket csupán az Ipartestületből 175-en Írták alá.)
A politikai vacsora
lljnépl Elek Ernő felszólalásával kezdődött, aki lelkes éljenzés közben üdvözölte dr. Kállay Tibori, a nagykanizsai kerület képviselőiét és a vele érkezeit politikusokat. Rámutatott a kereskedelem, a kisipar, a gazda-kOzOnség kiáltó bajaira, az autonom vámtarifa káros gazdasági hatásaira, Kállay Tibor politikai előrelátására a magyar gaz-daságpolllikában, hangsúlyozta az összefogás fontosságát és sürgősségét, a nemzell koncentrációs alap megteremtését. (Hosszú taps.)
Dr. Kállay Tibor beszéde
Ai első felszólaló dr. Kállay Tibor volt, aki az éljenzés csillapultával megkezdte beszédét.
Nem a múltról akar beszániolól »itani, — mondla — hanem a vele-F>« képviselőkkel együtt keresni kl várija a mai helyzetből való kibontakozás útját. Tulnyomólag pártonkívüli képviselők jelentek meg. A pártonkivullségnek is megvan az az előnye, hogy az ember objektívebben mondhat véleményl és ha van elfogultságunk, ugy az
elsősorban a beéft társadalmi és gazdasági rend védelmében nyilvánul meg minden erőszakos és felforgató törekvéssel szemben.
Jz, hogy a po\'gárl front egységét kívánjuk, hoz közel egymáshoz bennünket ; e fronton pedig közlünk és raáiok közt, nézete szerint, ledöntető válaszfalat az huz meg, hogy hizony mindnyájunknak megvan még tgy bizonyos kcBerü szá|alze annak "z említett kormányzásnak, amely « egészséges közvélemény kialakl-»« mai nehézségeiért elsősorban le-! j annak folylán, hogy már szinte intézményesen állíttattak egymással fmbe az exlslenclálls lehetőségek tőség ellenvélemíny !°Sa és tehe-
Az első adottság, amellyel számolni kell,
a régi regime,
"Klyröl az objektivitás hiánya lenne
azt mondani, hogy nem voltak érdemei. A szanálás müvével, amely Smllh főbiztos eltávozásával nyeri befejezést, kétségkívül nagy jelentősége volf, meri nemcsak az azóta újra megbomlott gazdasági- és pénzügyi rendet állította helyre, hanem bekapcsolva a nemzetek közösségébe, lehetővé tett olyan aktív külpolitikát, amely népünknek baráto kat szerzett. A rend megteremtése és a szanálás végrehajtása rendkívüli felhatalmazásokat Igényeli és
a regime azzal követte el a történelmi hibát, hogy az 1926. évi választások után elmulaszlotta, hogy visszavezesse a nemzetet a régi magyar alkotmányosságnak az útjára.
Akár magái becsülte tul, akár a polgárságot értékelte kevésre, tény, hogy állandó közgyám kívánt maradni és ezzel gyengeségre szoktatván nz embereket, gyöngítette azt a polgári öntudatot és felelősségérzetet, melyre minden krízisben, s léhát most Is olyan nagyon szükséges appellálnl.
A másik adottság
a jelenlegi kormány,
amelyet nem szeretnek és nem gyűlölnek; amelynek a közvélemény előtt való beállítottságát főleg az a várakozás adta meg, amellyel eddigi működéséi a polgári ellenzék kísérte;
amely kormánynak sok Inicldtó képességet Igazán nem lehet a szemére vetni, de amely az ellentétek kiegyenlítését bizonyára jóhiszemüleg keresi.
Adva van ezután az a nyomasztó gazdasági helyzet, amely sokban a világgazdasági helyzet függvényeként alakul, amelynek sulyoiságáért azonban
a magyar társadalom Is felelős, amikor glrálta azokat
a kölcsönöket, amelyekből az előző kormány élt,
s amely költekező életmódnak a költségeit most Kis Péteren és Nagy Pálon hallják be, mig az Igazi adósok politikai moratóriumot kívánnak igénybevenni a maguk részére. Mert csak Igy értheti az a Javaslat, hogy a gazdasági kérdések rendezése erdekében biztosítson az ellenzék treuga delt, —- mikor hiszen eddig sem gördített akadályt semmi komoly gazdasági javaslat útjába.
Nem arról van Itt szó, hogy a súlyos adóztatásért és más keserű orvosságokéri a kormánypárt kénytelen vállalni a népszerűtlenséget, az ellenzék pedig — dacára, hogy a hatalom birtokában ő sem lár-hatna el másként — kihasználja a helyzet előnyeit, hanem arról van azó, hogy a népszerűtlenséget a kormányzópárt éppen az annak Idején lul bőkezű gazdálkodással szerezte és arról van sió, hogy a jövő realitásának a biztosítékait megteremtsük.
Nem irányul ez a törekvés személyileg senki ellen,
a politikai hatalom átszervezése ép ugy mint a hadseregek átszervezése, formáció változtatást jelént és nem azt jelenti, hogy a régi keretek katonái feleslegesekké váltak. Jelent ellenben mindenkor bizonyos változásokat a vezetésben és jelenli azt, hogy annak a kezében koncenlrál-lassék az erő, akit az inlézkedésekérl való felelősség Is terhel. Mi azt hisszük, hogy azoknak a problémáknak a megoldása, amelyekkel szembe kerüli a nemzet, megnyugvásra és rázkódások nélkül másképen nem lesz eszközölhető.
Ma felemás helyzettel állunk szemben, amely mindjobban lejáralja a parlamentáris kormányzást. A 33-as bizottság fenntartása, illetve uj életre keltése beszédes tanúság erre, mert azt jelenti, hogy a legális törvényhozó és ellenőrző szervet kikapcsolják épen legéletbevágóbb pénzügyi és gazdasági kérdéseinknek rendezésénél. Lassankint elsikkad a nemzeti akarat és ezzel a halalom legi-
timitásának az alapjai.
Ahhoz, hogy ezt az alapot biztosítsuk,
olyan kormányzat keli, amely fel tudja venni a harcot a közvéleménynek a megnyeréséért s amelynek nem csupán a hivatalos apparátus áll a rendelkezésére ahhoz, hogy Intézkedéseit és célki-tüzéseltellogadtassa anéppel. Igy papíron marad a legszebb szándék, aminthogy
papiros eredmény nézetem szerint a kormány legfőbb alkotása, az egyensúlyozott költségvetés azért, mert ez! semmiképen sem támasztja alá a közvéleménynek olyan állásfoglalása, amely a kormányzat akaratában és elhatározásában a maga akaratát és elhatározását látná. Hiszen kl hiszi el, hogy a gazdatársadalom kielégíthető lesz azzal, hogy szemben azzal a 7T> millió pengővel, amelyei a különben általában helytelenített boietta-segély Jelentett, az Idén rosszabb viszonyok közi beérje olyan adóztatási, engedményekkel, amelyek végeredményben legfeljebb ha 4fí millió pengőt tesznek kl? Kl hiszi, hogy a cséplés ulán Is állani fogják azt, hogy semmi intézkedést nem tesznek a gabonaárak érdekében akkor sem, ha addig megfelelő kereskedelmi «zerzödése-ket kölni nem sikerül? És kl hiszi, hogy a télen majd kijövünk u|abb nagyarányú segélyakciók nélkül, vagy azt, hogy ezeknek a fedezetét ujabb adók utján tudjuk majd elö-leremlenl? Ha pedig ez igy áll, ugy
igen labilis dolog arra várni, hogy a külföld majd magától la rájön arra, hogy raj tunk kamatengedményekkel segíteni kell
és megadja a lehetőséget, hogy másra költsük azt a pénzt, amelyet már felajánlottunk és előirányoztunk a részére.
De nemcsak pénzügyeink állanak agyagalapon. A város és falu régi ellenlétét alig enyhítette a közös nyomorúság. Az uj és régi generációk ellentéte pedig sohasem tapasztalt élességgel jul kifejezésre azokban a törekvésekben, amelyekkel ők csak teljesen Jogosult elhelyezési lehetőségeiket keresik, amelyeket azonban nekünk el kell birálnunk abból a szempontból is, hogy megvalósításuk nem rombolóbb hatásu-e a nemzet jövőjére, mint amennyi enyhülési pillanatnyilag adhatnak. Mind olyan problémák ezek, amelyek valóban a nemzet legjobbjainak az összefogását igénylik.
Lehet, hogy a koncentráció, amelyet propagálunk, megtörik párt-szempontokon és végeredményben nem valósul meg. Ez esetben sem sajnáljuk a fáradságot. Ugy látjuk, hogy helyzetünk tele van veszélyekkel éa szeretnénk segíteni. Elvégre az ország nemcsak pártoknak és szervezeteknek a hazája, b&nem egy-
ZALAI KÖZLÖNY
1982.
május >22_
ben a mi hazánk.
Hosszú, dörgő faps közben fejezte be beszédét Kállay Tibor, majd
Pallaviclnl Oyörgy őrgrófot fogadta hatalmas tapsvlhar, mikor szólásra állt fel.
Pallaviclnl őrgróf az olasz barátságról és a magyar királyságról
közbe valaki.
Az ellenzéki politikusnak — mondotta — el kell Ismernie, hogy a mull rendszernek is voltak érdemei, igy a szanálás, de a következő tékozlás ezt lerontotta. Sokkal több érdeme aztán nem is volt. A külpolitikai sikerek nem egyéb szétfoszlott látszatoknál. Az oűísz barátság nem hoz nekünk egy fillér nyereséget sem, nem tudunk oda exportálni semmit. A mai külpolitikai helyzetben kizárt dolog, hogy a francia nagyhatalommal szemben bármilyen vám- vagy gazdasági szerződést kössünk, ami más nagyhatalom érdekeivel ellentétben van. Mi a magyar közönségnek fogalma sincs, hogy ml a magyar kormány külpolitikai elgondolása. Pedig nem vagyunk kiskorú nép éa tudni akarjuk hova vezetnek bennünket Meg kell szabadulni attól a gondo lattól, hagy Németországra és Olaszországra Támaszkodjunk. Semmi nagyhatalom függvénye nem akarunk lainl. Nekünk a Dunamedencében aeréves missziónk van és azt ezután is be akar|uk tölteni. — Vesszen Trianon! — kiállja
Hogyan fog veszni Trianon? — folytalja Pallaviclnl — kardot hídba csBrtetünk, meri nincs kardunk. Gazdaságilag sem tudunk megegyezni a szomszédokkal. A mull külpolitika főként nyelvöltOgetis volt Bethlen és Bents kőzött. Egyedüli helyes ul: a gazdasági lalpraállilás, a szomszédállamokkal való megtgyeaés alap|án és ez fogja meghozni a po lltlkal megértést s akik elszakadtak tőlünk, ezen az uton fognak visszatérni.
Ne higyjük azonban, hogy ha visszakapnánk is a régi h ilárokat, meg tudnánk állni a saját lábunkon. Vissza kell valamilyen modern formában állítani azt a nagyszerű gazdasági egységet, ami az osztrák-magyar
monarchia volt — Pdneurópa kell! — kiáltanak közbe.
Ezt pedig, folytalfa a szónok, csak a törvényes királyság formájában tudom elképzelni. (Hosz-szaniartó, zajos taps.) Ez a mai selü-sefa állapot nem larlhal sokáig. Ez az állapot fejlesztette ki a mai párturalmat.
Rmssay a választójog reformjáról és az uj választásról
• Kelemen Ferenc bankigazgató leiolvasta Lázár Miklós, Klein Antal, gróf Sigray Antal üdvözlő sürgő-nyeli, majd
Taafftr Gábor az általános titkos választójogot és uj választást sürgetett. Kitartásra buzdilolla a kanizsaiakat Kállay Tibor mellett.
Magyar Pál
a leghatározottabban elitéli azt a rendszert, amely a polgárság figyelmét igyekszik a valóságról elterelni és olyan költségvetést és pazarlást folytatolt, amilyent sem a trianoni Magyarország, de egy sokkalta erősebb ország ki nem bir. Ezekkel a blöffökkel szemben az őszinteség politikáját látja elérkezettnek.
Amit Károlyi ma cselekszik, az jó lett volna a 10 év bűnei elölt. Ha ebből a mai helyzetből ki akarunk jutni, minden erejével, polgári jogainak minden latbavetésével tiltakoznia kell a polgárságnak az ellen, hogy azok kormányozzák ezt az országol, akik idáig vitték, összefogásra hívta fel a polgárságot és arra, hogy tartsanak ki továbbra is Kállay Tibor mellett, aki eddig is harcosa volt a hirdetett eszméknek. *
Bródy Ernő beszéde igen nagy hatású volt.
Bennünket vártak — kezdle beszédét. — hogy azok, akiknek ajkán szabad a szó, megmondják az igazai.
Közbekiáltások: Éljenek a jövő miniszterei I
Bródy: Ne Igyunk előre a medve bőrére I Köveleli a titkos, egyenlő válaszlói jogol Budapesten és vidéken.
Azt akarja, hogy a kereskedelem is Ipar megszabaduljon azoktól a kölöncöktől, amll a lefolyt 10 esztendő rájuk rakott is a sok közala-kulds pusztuljon el.
Inhey Pál báró
kifejtette, hogy a letünl 10 év intő példa arra, hogy mit nem szabad csinálnunk. Egy olyan politika,
amely a mezőgazdaságot az Ipar is kereskedelem terhére akarja megmenteni, helytelen is Igazságtalan. Csak egységes összefogással lehet ezt az országot megmenteni.
(Lapzárta után)
Pakots Józott
hangsúlyozta, hogy nem tt fizetni nem tudás méltatlan a nemzethez, hunem mindaz, ami ezt a fizetésképtelenséget előidézie. Károlyi a múlthoz képest szédületes haladást jelent puritán, tiszta Jellemével, de a régi rendBzer iliég 61 bürokráciájában, hatalmi 8z°rvozotol-ben.
Rastay Károly
Kállay Tibor üdvözlő szaval után nagy taps közben állt fel szólásra. Kifejtette h nemzeti koncentráció szükségességét, ami végre a multat Ih levonná a napirendről. Hivatkozott Károlyira, aki maga Is, pártja ellenére, iMÜkségesnek doltlarálla a nemzeti erők összefogását. l)o előbb nagy elvi kérdéseket kell rendezni. A legnagyobb elvi kérdés a becsületes választójog. Az uj választást elkerülhetetlennek
tartja. A kormány a közeljövőben olyan feladatok elé kerlll, hogy szilkége lesz az egész nemzet bizalmára befele és ki-
felé. Az uj kormányzatnak pontosan az ellenkező klll- és pénzügyi politikát
kell csinálni, mint az eddigi. Rrro csak egy uj kormányzat, egy uj alkalmas, amely alulról Jön
•arlament
zolre támaszkodik. Várla, hogy Károlyi ezt meg tudja csinálni. Minden tisztességéé magyar politikusnak helye van az orők összefogásában. c»nk a tolakodó múlt szelleménok, a múlt rendszernek nem. Ha Károlyi ezt nem valósltja mog, akkor sok keserves megpróbáltatás vár n nemzetre, talán az
anarchia fogja megvalósítani alulról A politikai vacsorál
dr. Hajdú Oyula
beszéde zárta be, a 48-as kosautlil kvjv hadelvüsóg, a polgári öntudaton fi önérzeten alapuló szabadságok és (<„,-egyenlőség Jegyében.
Kállay Tibor zárószaval után a politikai vacsora éjfélután i/st órakor végetért.
Endre sz György lezuhant a Justioe fon Hungaryval és szörnyethalt
Halálra égett Bltay főhadnagy Is — A római repülőtértől 700 méterre történt a.....
Budapest, május 21 Oyörgy magyar oceán-reggel 9 órakor Bltay
katasatrófa
A repülőtéren azonnal mozgósították
Endrep repülő ma
József főhadnagy kíséretébe.r a mátyásföldi repülölérről a Justlce for Hungary nevű gépével Rómába repült az oceánrepülök gyűlésére. A határ átlépésekor hódoló táviratot küldtek a kormányzónak.
Róma, május 21
(MTI) Endresz Györgv római repülése borzalmas tragédiával végződölt. A magyar repülök fogadására Igen nagy tömeg jelent meg a Vittorio repülőtéren. Oit volt az egész római magyar külképviselet Is és rengeteg olasz érdeklődő. Pontosan 3 óra 5 perckor látták feltűnni a repülőgép piros leslét a környező dombok felett. A gép leste a gyönyörű napsütéses Időben ragyogva csillogott Ekkor a gép körülbelül 100-120 méter magasságban volt, 700—800 miler távolságra a repülőtértől. Itt egy kis kanyarodót kellett végeznie Endresznek, hogy betérjen a repülőtér irányában. Ugylátszlk, hogy ezt a kanyarodó! kissé éleien vette, mert a gép szárnya megbillent is az egész gép lezuhant és eltűnt a nézők szeme elől, mer! domb mögé esett.
Az első női oceánrepülő megérkezett Európába
az autósmentöaiolgálatol, de már későn érkeztek a szerencsétlenség helyére. A gép lángokban állolt és a repülők már nem iltek, fejük szit volt roncsolva. A repülőgép teljesen elégett, csak a vdza maradt meg. Alig fél óra multával kint volt a repülőtéren Italo Balbo olasz légügyi miniszter, aki megtelte a szükséges intézkedéseket. A kél holttestet beviszik a repülőtérre, ahol felravatalozzák. Innen valószínűleg a római magyar követségre, vagy pedig a magyar akadémiára szállítják. A temetés ügyében az olasz kormány a magyar kormánnyal egyetértésben intézkedik.
Kóma, május 21 (Éjszakai rádiójeientis) Római aviatikai szakkörök szerint a szerencsétlenséget azok a kedvezőtlen légköri viszonyok Idézték elö, melyek jelenleg JRómában uralkodnak. A délutáni órákban ugyanis nagy meleg van a városban és ez kedvezőtlen az idegen repülőknek, akik nincsenek hozzászokva és nem számolnak azzal, hogy Ilyenkor a leszállásnál gyorsabban ke\\ haladnlok.
London, május 21 Harbourg Qraceből ma reggel Amália Earhardt elrepült Európa felé. Megérkezése esetén 6 lesz az első nő, aki átrepülle az Atlanti
Óceánt.
London, május 21 Miss Earhardt amerikai reptllónó óceáni ulja ulán megérkezett London Derrybe, lro szágba.
legszököit egy kanizsai polgárista, hogy megismerkedjék Berlinben Nagy Kató fllmszlnésznövel
Érdekes eltűnési ügyben
kezdett
nyomozást a nagykanizsai rendőrség, Egy nagykanizsai vasutas bejelentene, hogy 15 éves polgárista tia május 10-én eltávozott hazulról és azóta nem adolt magáról életjelt.
A kétségbeesett apa elmondotta, hogy a szökés után átkutatta a fia könyvelt, és az egyikben wgy pár bucsusort talált, amelyben azt Írja
nyári
dlvaiufüonsdiQainR
raktárra
érkexíefej
áru&ász
Kirakatainkban állandó ütvuthtálUtús!
a fia, hogy ne kerestessék, mai úgysem jön többi haza.
A szülők megállapították, hogy az eltűnt flu észrevétlenül
magára vett két öltözet ruhát és ugy távozott el ismeretlen célú útjára. Az otthonmaradt ruhák zsebeit Is kikutatták a szülők és az egyik zsebből Izzó hangú szerelmes levél került elő, melynek címzettje nem volt kisebb személyiség, mint maga Nagy Kató, a Berlinben filmező hires magy" filmszinésznő. Szerencse, hogy Nagy Kató nem kapta meg ezeket a sorokat, mert az izzó szerelmes szavaktól bizonyára zavarba jött volna. A levél érdekessége azonban, hogy a végén nem egy, hanem két aláírás, az eltűnt fiúnak és egy osztálytársának az aláírása szerepel. A kél /óbarát egyszerre, egy levélben vallolt szerelmet a filmsztárnak
Ezekután a szülök meg tudták végre magyarázni az eltűnt fiunas azt a különös mozirajongását, hogy eqy-egy filmet kétszer Is megnézett. A késői kimaradások miatt ki is kapott sokszor a szüleitől.
A szülők bejelenlése alapján a rendőrség azonnal rádiókörözM\' bocsátott ki és az összes határállomások -figyelmét Is felhívta a sze relmes diák személyére.
1932 május \'20.
ZALAI KÖZLÖNY
Adóleszállitást, végrehajtások felfüggesztését, tisztviselői fizetések visszaállítását, közüzemek, kartelek, szövetkezetek letörését
kívánja a Kanizsai Ipartestület országossá szélesedett mozgalma során
Nagykanizsa, iiiíJuh 20 I A „agykanizsai iparosság köve-
Hir\' 3arról hogy a soproni keres- I \'e,ÍSd e*ész országban ál,alános arról, hogy soproni keres visszhangra ,alá|,ak és pedjg nemc8ak
az iparosok, hanem a kereskedelem,
Itedelmi és iparkamara legutóbbi közgyűlése a nagykanizsai iparosság kívánságait egyhangúan magiévá lelte és megküldölte az Összes kamaráknak hasonló állásfoglalás végett, hogy aztán a kamaraközi bizottság (elterjessze a magyar törvényhozásnak és a kormánynak, ennek „ent kielégítő elintézése cselén pedig küldöttség utján a kormányzóhoz.
A nagykanizsai Iparosság komoly it figyelemreméltó kívánságai többek közölt a következőket foglalják ma» gukban: •
Mindenekelölt rámutatnak arra, hogy a kormány állal az utóbbi esztendőkben Igert és a kézműves ts kisiparos osztály gazdasági meg segítését célzó Intézkedések elmaradlak, holott a kormánynak ez ép oly kötelessége lett volna, mini tette ezt más társadalmi rétegekkel szemben A kormányzatnak a kisiparos társadalommal szemben tanúsítóit nemtörődömsége és helyleien gazdasági politikájának tulajdonítható, hogy a mai állami rendnek ez a felbecsülhetetlen értékű rétege hilelét vesztetten, minden képzeletet felülmúló nyomorúságba jutott Megállapítja, hogy az iparosság helyzete a tarthatatlanság legvégső fokát érte el. Tudatára kell ébrednie a kormányzatnak, hogy az iparos és kereskedő társadalom teherbió képességét hilhal.dó magas adókat elviselni és befizetni teljesen képtelen. Azért szükségesnek tartja az általános adókulcsnak a teherblróképesség haláráig való leszállítását, a forgalmi adó teljes eltörléséi, a végrehajtásoknak azonnali felfüggesztéséi mindaddig, amíg a kormányzat a közmunkákat meg nem Indítja, Illetőleg olyan helyzetet nem törekszik létrehozni, melyben lehetővé válik \'az adófizetési kötelezettség teljesítése. Az egyenlő elbánás elve alapján követeli az alkalmazottakhoz hasonlóan a kereseti adónál legalább 1600 pengós létminimumnak a megállapítását. Javasolja, hogy az államháztartás egyensúlyának biztosítására — legyen az bárki az országban — 1000 pengőnél magasabb havi fizetést senkt ne élvezhessen. Ugyanazon azemély más illetmény t fel ne vehessen és egy állásnál többel semmi körülmények közölt be ne tölthessen. Azonban nagyon fontosnak tartja, hogy a havi 300 pengőnél kisebb fizetésű tisztviselői fizetések érintetlenül maradjanak, illetőleg a már leszállított fizetés Illetmények visszamutassanak. Annál la inkább, mert az iparosság teljes munkanélküliségét éppen ezen kis fizetésű tisztviselők illetménycsökkentése fokozta. Köveleli « közüzemek azonnali leépítését, \'"elve megszüntetését. Az ipar és kereskedelem közadóiból szubvencionált szövetkezetek tevékenységinek betiltását. Az OT1 járulékok leszállítását, a teljes jogú autonómia visszaállítását, valamint az öregségi láruték 30"lo-ának olcsó kamatozású, hosszú lejáratú amortizációs kölcsön tormájában építkezést célokra való elhasználását. Követeli a kartelek letörését, hogy a nyersanyag ára ™i gazdasági viszonyoknak megfelelően alakulhasson. Kívánja a konhhkérdés radikális megoldását Hy, hogy ne csak a munkát vállaló, hanem a munkát adó Is megbüntettessék.
a közalkalmazottak és iöbbi társadalmi rétegek közölt is ugy, hogy azzal a törvényhozásnak minden körülmények között foglalkozni kell.
A nagykanizsai iparosság ismét megmutalta életrevalóságát, amikor határozataival ujabb lökést kívánt adni a gazdaságpolitikai tespedt-ségnek és felkiáltójelével komoly intő figyelmeztetéssel fordult a felelős tényezőkhöz. (B. R.)
Két érettségizett fiatalember követte el az utóbbi Idők sorozatos kanizsai betöréseit
A betörések után Veszprémbe szöktek, ahol az egyik leérettségizett * másik helyett — Az egyik betörő azonos a kereskedelmi Iskola érettségi tételeinek tolvajával
Nagykanizsa, málus 21 Hosszú heteken keresztül larló fáradallan nyomozás ulán a nagykanizsai rendőrségnek sikerüli végre lelepleznie az utóbbi időben Nagykanizsán elkövetett összes betörések
leneseit két érettségizett fiatalember: T. J. és B. I. nagykanizsai lakosok személyében.
Mint ismeretes, az ulóbbi hónapokban
mintegy 15 betörés
történt a városban. A rendőrség már az első hetekben nyomon volt, a betörök azonban olyan bámulatos raffinétiával dolgoztak, hogy egye-
elökeriteni a fiatalembereket, mert az ottani kereskedelmi iskola Igaz gatósdga feljelentést tett ellenük csalás elmén, mert T. helyett B. állt az érettségi bizottság elé. A veszprémi rendőrség le ls akarta tartóztatni a csalókat, akik azonban akkorra már Budapestre utaztak.
A kanizsai detektívek a hir vélele után azonnal u|abb nyomozásba kezdtek ée pénteken éjjel telefonértesítés ment Budapestre, ahonnan szombaton délután jött meg a válasz, hogy mind a két jómadarat sikerült letartóztatni. B. és T. tagad-
Legujabb nyári
mosó- és selyem-
divatkülönlegességek
nagy választéka
SINGER
divatáruházban
lőre nem lehetett fellépni ellenük. A mult napokban azután olyan adalok birtokába jutott a rendőrség, melyek alapján el lebelett rendelni a házkutatást.
Pénteken reggel megjelentek a detektívek T. J. özvegy édesanyjának lakásán, ahol sikerüli ls megtalálni az ulóbbi betörésekből származó bűnjelek egyrészét, melyekel az any|a ludla nélkül rejtett el a fiatal betötö. A detektívek ezután autóba ültek és kiroboglak B. I. szüleihez Klskani-zsára, ahonnan szintén nagycsomó bűnjellel tértek vissza. A detektívek rengetek álkulcsot és gummi-kesztyQket is találtak a házkutatás alkalmával. A betörők szüleitől értesültek a detektívek, hogy T. és B. csütörtökön Veszprémbe utaztak, ahol T.-nek le kellelt volna lennie az érettségit.
A kanizsai rendőrség nyomban értesítette telefonon a veszprémi rendőrkapitányságot, hogy vegye őrizetbe a gyanúsítottakat. A yeszprémi kapitányság ekkor azt válaszolta, hogy a maga részéről ls szeretne
nak ugyan, azonban a bűnjelek birtokában ez a tagadás már nem okoz különösebb gondol a rendőrségnek. Érdekes egyébként, hogy T. volt az, aki cz elmúlt évben betört a kanizsai kereskedelmi Iskola Igazgatói Irodájába és ellopta onnan az érettségi tételeket. Ezért kl ls csapiák az Iskolából, mire Szombathelyre ment, de ott megbukott az érettségin. Innen a veszprémi kereskedelmi iskolába utasították, ahol azonban már maga helyett a barátját állította a vizsgáztató bizottság elé. A kanizsai rendőrség már őrizetbe is vett egy orgazdát, akinél szintén több bűnjelet talállak.
Szombaton éjjel két detekliv utazott fel Budapestre, ahonnan vasárnap éjjel térnek vissza a lettesekkel.
A kitűnő fogásért teljes elismeréssel kell adóznunk a kanizsai rendörségnek. Nyugodt lehet a város polgársága, amelynek egy ilyen kiváló vezetés alalt levő rendőrség vigyáz a vagyon és életbiztonságára
Urmánozy Nándor jön felavatni a nagykanizsai országrész-zászlót
Az egyik őszi lilléres gyors programjába kell beilleszteni a felavató ünnepséget
Nagykanizsa, málus 21 A nagykanizsai Katolikus Legényegylet kebeléből, Boda Károly gondolatából Vetődött fel az a szimpatikus terv, hogy Nagykanizsán, a felsőtemplom előtt amúgy Is értelmetlenül álló csonka oszlopon, állítsák fel a déli határvidék országzászlaját. Nem pénz-kérdés ez, hiszen az egész párszáz pengőből kikerülne. A Zalai Közlöny át is adta a gondolatot a nyilvánosságnak, minden oldalról helyesléssel ls találkozott. Egy legényegylell vacsorán spontán gyűjtésből össze Is jött már egy kis összeg erre a célra.
Most az Országzászló Naeybizott-ság, amelynek Urmánczy Nándor az elnöke, bekanjsolódott a kanizsai mozgalomba. „Urmánczy elnök ur - Írja a Nagybizoltság főtitkára — Zalai Közlöny cikkei nyomán örömmel vell tudomást arról a mozgalomról, mely a zászló gondolatának máris gyökeret adott Nagykanizsán, ebben a történelmi multu magyar végvárosban. Mi a továbbiakban támogatni óhajtjuk az Önök lelkes munkáját és szívesen vész-szűk fel az Országzászló hatáskörébe az ügyet. Az elnök ur annak Idején szívesen részt vesz személyesen az avató ünnepségen, aminek közlésére már most felhatalmazott" Az Országzászló Nagybizotlság átengedne az egész Magyarország mind a 63 vármegyéjének földjéből egy kis mennyiséget, ami a zászlótartó oszlopban lenne elhelyezhető.
A Nagybizoltság tanácsokat ad a kivitelre és az elneverésre vonatkozólag, majd igy folytatja a levél: .Mindezt az avató ünnepségen az Országzászló Nagybizoltság elnöksége kifejezésre juttatná, már előzőleg természetesen a vidék és az alkotók lelkes hazaflasságának kiemelésével hirlapilag is előkészítenénk, hogy a város propagandájának Is megfelelő szolgálatot tehessünk".
A Na_ hogy ez á kanizsai pontja lehelne egy országos mozgalomnak : — az egész országban mindenütt, út legalább a halál vidékek minden helvségében felállítani hasonló zászlót a Trianon elleni tiltakozás és a soha nem lankadó reménység jeléül.
Nagykanizsa ezenkívül helyet kapna, mint első etéren, a központi nagybizoltság elnöki tanácsában.
A kanizsai tervnek ilyetén fogadtatása után ujull erővel Indiljuk meg a mozgalmat: — az őszre, a tervbeveit egyik őszi filléres gyors érkezésének napján, bontsuk lti ünnepé-, lyesen az elsu határmenti országrész zászlót és nevezzül el Muraköz magyar lobogójának.
Tegye magáévá minden egyesület és minden egyes hazafias érzésű ember a gondolatot és adakozzék erre a célra. Nem nagy összeget igényel az egész, de lelkesedés ke