Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.99 MB
2010-03-08 14:39:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1283
6283
Rövid leírás | Teljes leírás (1.3 MB)

Zalai Közlöny 1934. 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

74. évfolyam 1. szám
VI T-
Nagykanizsa, 1934. január 3, szerda
9 J. növedéknop\'4
ivrti
Ara12nw«-
ZALAI KÖZLÖNY
\'•UTIIil HiPILtr
IMikeulMl ll lUd6hn.nl; rtit 5 tiint Megjeleolk minden reigel, héltö kivételével
Felelős szerkesztő: B.rb.rlt. L«Jo. V\'üsáSSCSSSSÍS
Bit „Ismert el" Antal István?
(bl) Elkésett kommentárokat füz a Znlamegyel Újság újévi száma ahhoz az impozáns politikai eseményhez ,amit Nagykanizsán jelentett dr. Antal István sajtófőnök két hét előtti beszéde. Szemére hányja a Gömbös-rezsimnek, hogy «el ismerték, hogy a katolikusoknak Magyarországon sérelmeik vannak.»
Ha valaki erre azt mondaná, hogy a katolikusoknak nincsenek sérelmeik Magyarországon, akkor igen nagy vihar kerekedne e kijelentés körül. (Meg hát hiszem hogyne lennének a katolikusoknak sérelmeid? Mindenkinek van ma sérelme ezen/ a szegény magyar glóbuszon, napestig vitatkozhatunk azon, hogy kinek több...) De hát mit csináljon az ember, aki bátorkodik más po* litikai meggyőződést vallani, mint amit a Zalamegyci Újság szeretne diktálni t Ha nem ismeri cl a sérelmeket, — el se hiszik, hogy katolikus. Ha meg elisnteri a sérelmeket és rámutat az orvoslás útjára, akkor kikap azért, hogy hát: -- hogy\' jön Ő ahhoz?
Pedig mit ipondott dr. Antal István? Se többet, se kevesebbet, mint azt, hogy ha vannak esetleg sérelmei a katolikusságnak, akkor azokra legeredményesebben ugy tudja megtalálni az orvoslás lehetőségét, ha a nemzeti egység nagv táborában (ahol felekezet szerint nem tesznek különbséget becsületes magyar emberek kőzött) az összefogás értejével igyekszik érvényesíteni a katolikus tömegek súlyát.
Azt mondja erre á Zalamegyei Újság, hogy nem érti.
Hát bizony, aki ezt nem térti, annak nehéz megmagyarázni. Mert az nyilván nem akarja érteni.
Pedig nagyon egyszerű Van <jgy üveg borom meg egy pohár vizem. Ha a pohár vizet egy |H»hár borral keverem, lesz, aki azt mondja rá, hogy az nem bor, mert színtelen, erőttenné vált a keveredéssel. Mit mondhatok neki ? öntsön hozzá, urambátyám, még egy pohár bort, ha úgyse jó, mégegyet, - majd meglátja, kijön rögvest a bornak az lac, zamata, ereje. Ha meg az egész üveg bort összekeveri azzal a pohár vízzel, ember legyen, aki észreveszi, hogy más is van abban a pohárban, mint tiszta, tüzes, szivet-lelket melegítő szőlő-nedü.
Ennél primitívebb hasonlatot nehéz volna találni magyarázatul. Egv mentség van rá: -- hogy t. i. ami lyen egyszerű, olyan igaz.
Nos, —ezt ajánlotta a politikai clokviencla érveinek erejével dr. Antal István is. És így is érzi mindenki, aki sem a bibliában, sem a katekizmusban nem olvasott és nem tanult soha olyasmit, hogy jó katolikus csak az leluet, aki ehhez vagy ahhoz a politikai párthoz tartozik.
Szemrehányást kapott dr. Antal
István azért is, hogy politikai célok sugallták\' a katolikus sérelmek ről való (szerintük : «beismerő ) nyilatkozatát.
Ejnye... ejnye! fis vájjon a katolikus sérelmek kiélezése |>olitika-mentesen történik a túloldalon?
Avagy politikai célokért szabad azt hirdetni, hogy részekre kell bomlania a magyarságnak a lcg-sorsdóntőbb napjaiban ós marakodni kell egymással hit szerint, király várás szerint, kenyér szerint ? Viszont politikai célokért nem szabad azt hintetni, hogy minden ízig-vérig magyarnak a gátra keli állania most, félre keli tenni min-
Ma kezdődik Mussolini és az angol külügyminiszter tárgyalása
Dolfass kancellár pártoktól mentetett akar kormányozni
Róma, január 2 Sir Gcorg Simon angol külügyminiszter kedden délután Nápolyból Ostiába érkezeit, ahonnan Rómába utazik. Mussolini és Simoni első megbeszélését ma, szerdára
tervezik.
Récs, január 2 Dolfuss kancellári elhatározta, hogy rövidcsen feloszlatja az összes I>oljtlkai pártokat, mert ezektől függetlenül akar kormányozni.
„Pipás Pista" kegyelmet kapott
Szeged, január 2 kormányzó kegyelmi leiratát, amely
A szegedi tőrvényszék kedden délelőtt hirdette ki «Pipás Pista\' előtt a Kúria halálos ítéletét és t
halálos büntetést életfogytiglani fegyhőzra változtatta át.
Fejedelmi gyászpompával temették el Duca miniszterelnököt
Központilag szervezték meg a gyilkos merényletet
Bukarest, január 2 A Vasgárdisták letartóztatása országosan tovább folyik. A bíróság tovább folytatja a merénylő gyilkos diák és két társának kihallgatását. Megállapították, hogy a merényletet központilag szervezték és a merénylők csak végrehajtó közegek voltok.
London, január 2 A Reuter Iroda bukaresti levelezője szerint a Vasgárda feloszlatása nagy rémületet keltett a román politikusok között és Anghelescu, akinek, mint Románia egyik leggazdagabb emberének messzeágazó pénzügyi érdekeltségei vannak, rimánkodva kérte a ki-
rályt, hogy mentse fel. Sok politikus vérrel irt fenvegető levelet kapott a Vasgárda tagjaitól.
Bukarest kedden ragyogó pompával temette el Duca volt miniszterelnököt, de minden pompa ellenére is meglátszott a kormány szörnyű erőlködése az egyre jobban lábrakapott anarchia megfékezésére.
A csendőrség megállapította, hogy Ploestiljen, Cantacusino tábornok lakásán készítették elő a merényletet. Ijetartóztatták a Calendarul c. lap főszerkesztőjét ós számos munkatársát. A merényletet december l!)-én határozták el.
Kevesebb születés, kevesebb halál, több házasság volt 1933-ban, mint az előző évben
A nagykanizsai anyakönyvvezelőí hivatal kiadln a város 1933 évi nép mozgalmi adatokról szóló jelentését.
Nagykanizsán az 1933. esztendőben 568 gyermek született (az előző évben 635). Az újszülöttek közül 302 fiu volt, 262 leány. Ebből házasságon kivül született 88 (tavaly 75), ikerszületés volt 11 (9). A Kanizsán született gyermekek közül vidéki 81. Vallás szerint a születések a következőleg oszlanak meg: róm. káth. 5Í6 (tavaly 605), rcf. 5 (1), ág. h. ev. 5 (10) és izr. 19 (16).
Halálozások száma 173 (az előző évben 594), ezek közül volt 2{1 férfi és 232 nő Csecsemőkorban? elhunyt 86 (tavaly 122). A Kanizsán meghaltak közt vidéki volt 72. Val-
lás szerint az elhunytak a következőleg oszlanak meg: 119 (508) római kath., 6 (5) ref., 5 (15) ág. év. és 13 (55) izr. A haláltokozó betegségek közt a rák vezet, ebben elhunyt 41 (40), utána jön a tüdőbetegség, amelynek 39 (60- halálos áldozata van. Végelgyengülésben elhunyt 48 (65). Öngyilkosság folytán 13, baleset folytán 13 halálozás volt
Házasságot kötött 195 (tavaly 183) pár. Ezek közül tiszta kath. házasság volt 154 (146), izr. 23 (17), ref. 3 (2), evang. 0 <0).. Vegyes házasságot kötött 15 (18) pár. A vegyes házasságok közül osak 3 cselben nem adtak reverzálist. 10 esst-ben a katolikus fél javára adtak reverzálist, 2 esetben a katolikus fél a másik javára.
clent. ami egymásra uszit bennünket és minden egyl>efogotl erővel tömni... tömni a gátat, ami ha átszakad, meghúzták a lélekharangot katolikus, protestáns és zsidó felett egyaránt 1 Politikai célokért szabad egymás ellen hadat üzenni, de nem szabad a szeretetnek, megértés nek, türelemnek erőket megsokszorozó palástját teregetni ezen a roskadozó magyar rögön t
Nem, — korántsem a (panaszkodás jogát tartják fenn maguknak. a Gömbös-kormány elveinek harcosai. Hanem csak utat mutatnak arra, l>ogv akinek panasza van, hogyan talál reá minden emberi logika szerint legkönnyebben orvoslást. Mert egy biztos: a katoli* kusság megosztása és szembeállítása nem az az ut, amelyen a katolikus érdekvédelem számára eredmények terem hétnek.
Még valamit! Ha csakugyan a Gömbös-kormány ütött volna akkora sebeket mint egerszegi laptársunk mondja a katolikussá* gon, akkor mi, ama fajta katolikusok, akik az egyház által felállított tekintélyi elvet tanultuk és tartjuk,
— el sem tudjuk képzelni, hogy a Nemzeti Egység Pártjában magas-rangú papi vezetők lehessenek a» ország legkülönbözőbb vidékein. Pedig vannak. Ismerünk püspöki titkárt, aki titkára a Nemzeti Egy-ség egyik vidéki városi szervezetének. A pestvidéki szervezetnek egy apátplébános az elnöke, aki mellesleg vezető szerepet visz a katolikus Népszövetségben is. Hallottuk nem. régen egy országosnevü piarista egyetemi tanár beszédét, amikor Gömbös Gyulát üdvözölte. Látunk szerte az országban igen komoly, tekintélyes és igen okos papokat, látunk sziklaszilárd katolicitásiikról százszor hitet telt. magas egyházi méltóságokat viselő főpapokat, akik éppen ugy látják azokat a katolikus sérelmeket, mint Egerszegen, de az orvoslást nem testvérharctól várják, hanem Gómliós Gyulától, kormányától és pártjától és éppen ezért azon dolgoznak, hogy ezt a pártot töltsék meg minél átütőbb erejű katolikus táborral és minél I»arancsolóbb snlvu katolikus tartalommal.
Ha pedig magas egyházi- funkcionáriusok igy látják jobbnak a katolikusság érdekében, akkor — ne haragudjanak odaát Egerszegeil
— mi nem merjük feltételezni azokról az egyházi kiválóságokról, hogy nem elég jó katolikusok.
Ceterum oensoo: - Magvarország csak egy van ós az keresztény Magyarország. De éppen mert keresztény : egyforma drága minden fiának élete, aki őt édesanyjául tiszteli. Gömbös Gyula kormánvit pedig az egész magyar nemzetért küzd s amikor ehhez válságos idők sodrában minden magyar segitő kezére szükség van, ükkor könnyelmű játékot folytat, aki a magyar rög fiainak testvér-láncát . szag-gatja.
%
ZALA!
KÖZLÖNY
1^-4 január 3.
16 hírek a nagyvllágböl
Tykr jelentéből
— A péuzügyi «gv«n«uly tekinteté-iK\'n komolv haladást Iphet megáUa-pl la iil... Az adóhátralékok 1K millió-val apadlak, az állami kölcsönfelvétel alatta maradt u tavalyinak... A forgalomban levő árumennyiség emelkedett... A/, állami QftMnok helyzete javult... A termés jó volt... A külkereskedelmi forgalom lendületesen fejlődött... Az ipari termelés indexe emelkedett... A gazdasági helyzet már nem romlik annyira, mint az n\'l-mult években... A vasutak forgalma számottevően cmclkedell. .
A txfilul kweskedelml é» Iparka-
m*t» jelentéséből :
— 1032. kőze|>élől 1Ö33. őszéig a világ nagyobb államaiban «z ipari pro-dukeiő jelentékenyen növekedőit. Oroszországban 7Á Angliában D.fl, Olaszországban 13.% Frandiioryztgban 21.7, Németországban 22.1, Lengyelországban 22.(1, Japánlwn 4l.SK az Kgye-sült Államokban .">3.5 százalékkal.
Az Országos llUelvédö Kgy>l jelen-léséből:
— A kényszer- és magáuegyezségek száma 1932-höz képest 1220-ról 4tW-ra (02 százalékkal), a csődök színia 2Iliről 11 l-re csökkent. A fizetésképlelcn-ségek passzívája 1932-ben 03.H millió l>engö volt, 1933-ban 20.1 millió. Ezek a számok a hitel-kockázat csökkenését is jelentik.
Feli* Blakfmere, az angol kereako-delmi kamara elnökének nyilatkozatából:
— Az lij év óriási gazdasági fellendülést hoz az angol birodalom számára. 1933 utolsó negyedében a domi-nhunok vásárlóereje a következő arányban nőtt: Ausztrália 16.17, Kanada 8.04, Uj-Ztelund 12.9, llél-AfHka 19.2 százalék. A keieskcdelmi fellendülést óriási arányú építkezések, a vasúti hálózat fejlesztése és hasonló közműn-kák fogják követni, ami rengeteg uj munkaalkalmat teremi és pusztán Angliában a munkanélküliek száma 1031. junlusig körülbelül másfélmillióval fog csökkenni.

Az amerikai vas- é« aeéllpar foglalkoztatási arányszáma emelkedett az év utolsó hvtélien -ujabb t százalékkal. A kilátások a jövő negyedévre kedvezőek.
*
Imrldy pénzüftymtalsztrr nyilatkozatából:
— Az állami bevételek javulása ."> hónap alatt 16 millió pengőnek felel meg. Ez nem csak az utolsó \'adóemeléseknek, hanem bizonyos fokig az általános helyzet némi javulásának a következménye.
A I»e«tt N"pló december 31-iki számában a közgazdasági rovatvezető irja:
— A föl kapaszkodás hhetősége már Itt van előttünk. Sok bizonyíték van rá, hogy az elmúlt esztendőben elértük a hullámvölgy legmélyebb imntját, ahonnan már fölfelé vezet az ut. A munkanélküliségről szóló nemzetközi statisztika 20 százalékos javulása, az ipari termelés egyes ágaiban kimutatható emelkedés, a \'külkereskedelmi forgalomnak legtöbb országban konstatálható növekedése mind emellett blzo-
módon meg lehet állapítani egy teljes kibontakozásban levő jobb konjunktúrának igen komoly bizonyítékait. ■. Talán innét fog kiindulni az idők jobbra forduliba .. .Ez az ujubb esztendő a válságból való kilnntkozás utjáii nem hozhat számunkra kínos meglepetéseket. Inkább jót várhatunk (őlo.
A Heggel január t-i számának\'közgazdasági vezércikkéből:
— A láthatáron talán mégis derengeni kezd már a várvavárl ezüst esik,
Nagykanizsa kereskedelmének számos, létéi*\' vágó problémái között elsörendft helyei foglal el a minden hó első keddjére eső országos kirakodó vásárok ügye A Zalai Közlöny már többször kifejletté errevonatkozó álláspontját, mely a legális kereskedelem , érdekeinek szemi>ontjából hclylejeniletla az országos kirakodó vásárokat, főképpen annak az aránylag legpéiufbö* ségesebb időre, az elseje után következő keddre eső Időpontját.
Rajki István, a nagykanizsai O.MKK elnöke kiíejlelL\' munkatársunk elölt a nagykanizsai kereskedelemnek erre vonatkozó egységes álláspontját:
Az országos vásároknak mondta - Nagykanizsa kereskedőire gyakorolt kártékony Itatását már régóla érzik a város kereskedői Már egy éve, hogy kereskedőktől, iparosoktól és fogyasztók-lói származó, több ezer aláírással ellátott memorandumot akartunk eblxm az ügyben illetékes körök elé
amely a válság lassú síünésének első jele.\'
lta;dwln újévi nyilatkozatából:
Anglia kereskedelmi fellejidiVéss ltm-ban tulhaladt\'i a legvérmesebb reményeket. A munkanélküliek száma 700,000-re 1 csökkent, a külkereskedelem hónaprtl hónapra javült, a passzív egyenleg állandóan csökken! s az ország pénzügyi helyzete megengedi, hogy Anglia újból bi/.akodó hangulatiján tekintsen a (jövő elé.
(erjeszteni, azonban enní\'k keresztülvitele akkor különböző okok miatt meghiusult. K kérdésnek állandó aktualilása arra késztette a nagykanizsai OMKivet, hogy érdekének alapos megvilágítása mellett egy memorandummal forduljon az országos kirakodó vásárok ügyeleti a polgármesterhez.
A memorandum szerint az országos kirakodó vásárok intézménye a közlekedési technika és a vidéki kereskedelem mai fajletlséga melleit teljesen elvesztette neimzet-Razdas^gi^elenlőségél. Amilyeií szükséges a falusi lakosság gazdasági lerménveinek értékesítés?síwm pontjából havonta egyszer a nagyvásár, éppen olyan felesleges, sőt káros, hogy ugyanez a falusi lakosság terményeinek értékesítéséből kapott pénzel i(k\'{£\'nl>öl jött felelöl len vándorkereskedők sátraiban, felülve vásári trükkjeiknek, többnyire selejtes árura pazarolják el Sajnálatos, hogy a megvásárolt rosszminőségü áru mialt sokszor n
Szép puKq csaf} jo szövetből késiül
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
legális kereskedelem kényleien a bűnbak szomorú srerepét játszani. Nagykanizsa kereskedői kérik tehát, hogy a város mondjon U\' vásár tartási jogáról a havi állatvásárok megtartása mellett. Ilyen alkalmakkor a helybeli kereskedő ós iparos kirakhatja áruját, de a vidékről jött árusok kizárásit val, akik semmivel sem járulnak a kanizsai közterhekhez. IDz a (változtatás a környékU\'íi gazdatársadalo>nnak is hasznára válna, meri líelylieli iparos és kereskedő, akit a vovő bármikor fel-■kereshet panaszával, óvakodik ilyenre alkuimat adni, mig a vidékről jőlt sátorosnak c$ak egy a célja: mindent minél nagyobb haszon melleit értékesíteni. Addig is, aniig a kirakodó vásárok leépítése a maga leljességélx\'n ki nem vihető, kérik Nagykanizsa kereskedői. hogy a vásárokat a tiz vásári hónap harmadik keddjén tartsák meg az eddigi első kedd helyett, az elseje körül mutatkozó aránylagos pénzbőség miatt.
- A polgármester hivatalon válasza seerint a város piaci és vásár-rendtartási szabályrendelete jelenleg egy módosítás jóváhagyása végeit az illelékes minisztériumban van és a piaci vásári rend szabályozása üg vélien kormányintézkedés várható. Igv az ügy tárgyalár sa még nem időszerű.
Miután a jMilgármester mindenkor pártolólag fogadta a nagykanir zsai kereskedek\'m kérelmeit, remél hető liogv a nagy vásárok ügyében is alkalmas időben segítségére fog sietni a város kereskedőinek.
Három hónaplába kerfllt két vasúti szabadjegy
(ioiula János keszthelyi vasúti munkás az ottani pályamorteri irodában meglátta, hogyan állítják ki a munkások részére a szcpiélyes igazolványok alapján a dijlalan jegyeket. Egy óvatlan pillanatban, mikor nem volt az irodában senki, Ijenyult az Iróaszlal fiókjába és onnét két ilyen díjmentes utazásra jogosító igazolványt, illetve jegyet vett ki és azokat fel is használta. A dolog kiderült, Gondát letartóztatták. Persze állását azonnal elveszi -tette. Családja nagy nyomorban sínylődik Keszthelyen, mig a férj a nagykanizsai fogházban van letartóztatásban. A .nagykanizsai törvényszék most tárgyalta ügyét, amelyen a MAY-at Lnusch Károly főtiszt képviselte, aki a MAY igazgatóság képviseletében kívánta a munkás megbüntetését példastaluá-lás swmjiontjából. A vádlott sirva ismerte Ik> cselekményét. A bíróság három hónapi fogházra Ítélte.
nyit.j Van ezenkívül egy ország — Anglia, — ahol minden kétséget kizáró
Üzleti könyvek. Papíráruk,
lroda»xerek,
Töltőtollak
legolcsóbban
FISCHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanizsa Horthy Miklós ul 1. Talalm 119. •>.
garantáltan tiszta hernyóselyem
minden szinben, 78 cm. széles, méterenként
2,38 pengő
Menyasszonyi kelengyék,
estélyi és ntcal ruhaanyagok, szőnyegek stb. stb. a legoltsóbbtól a legkiválóbb minőségig
legnagyobb választékban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában.
A vásárok leépítését sürgeti a nagykanizsai kereskedelem érdeke
1»H. január 3,
Zalai kOziOny
vila\'c
RÓNJA
i v //. La citta del Vaticano...
mSS^^UU^K ° P?P°bi;oda[™<it, amely legkisebb országa a földnek Vatlkán-áUamban alig lehet papot látni, a hivatalokban civilek dolgoznak, de egyetlen női alkalmazottja sincsen az országnak
(Copyright) Mossa* Egyiptomban, valahol As-suttu mellett, ahol háromszor vot-nek ts háromszor aratnak inimk\'u évben, gránitliegyek öléből ía rágták ki több ezer esztendővel ezelőtt azt a büszke obellszkct, amely must a Piazsu <ii San Piclro kellős közepén a pápa birodalmának kezdetéi jelzi. Marcona felügy lök sok ágii korbácsa véres csikót vágott ki meztelen rabszolgáknak a perzselő nap sugarai alatt szen vedő bálán, amig elkészült ez j kőoszlop. ...fa bal esztendővel ji keresztrefeszilés martiruma után (\'aligiilp katonái gályára rakták a faraók obeliszkjét és elhozták ide, Kómába. Majdnem kélezor éve ennek...
Világok omlottak össze azóta, a piramisokat a sivatag homokja lassan betemeti, a madárcsörü istenek emléke ma már csak a tudósok kőnyvBiben él, proíán kezek fejlik le leplét a múmiáknak, amiket Luxor királysírjaiban megőrzött számunkra egy kulturában gazdag letűnt világnak csodálatos tudománya, de a faraók obeliszkje itt áll előttem büszkén és körötte zajlik hőmj>őlyög az élet..
Hatalmas tér közepén álla faraók obcltezkje. Olyan nagy ez a tér, hogy a Piazza San Maroo Vene-ziából, a párizsi Plaoe de la Con-oorde, Berlin büszkesége: a Bran-denburger Thor, vagy a Szabadság tér Pestről kényelmesen elférne az egyik oldalán.
Itt kezdődik el az az ország, amelynek korlátlan ura és fejedelme : a Pápa..
Konfllskocslval fél óra alatt egy ország kőrOl
Intsünk magunkhoz cgyot a hatalmas tér oszlopsorainál veszteglő konflisok kózül és mondjuk meg az örsg kocsisnak, hogy vigyen körül bennünket a Vatikán falainál és nyomban fogalmat alkotunk magunknak arról, liogy mekkorra az ország, anwJlvet négy esztendővel ezelőtt életre hivolt ^lidmhü palotában megkötőit sz«r-
Bernini hires oszlopsoránál kezdődik mog az -utunk. Itt míg Kóma élete zajlik. Villamos sinek kerülik meg az oszló-pokat, autók és antóearok vészeitől rohannak, kicsiny talyigáján zöldséges viszi a portékáját közöltük, zarándokcsoportok tömege hullámzik a Járda egyik pldalárói a másikra, a villamos vonatok vadul csillingeliu-k, » járdára kirtíkott asztalok mellett es-pressot szürcsölnek, akiknek ráérő idejük akad, az "utca túlsó oldalán magas \'al eirwlkcdik rézsút a magasba;
\'Ez a Xal a határa a pápa birodalmának. Tövében baktat lassan a konflis.
« fal, helyeriklm \'lehet nyolc, kilenc méter U, ( j*hol klizögelések Ugranak **lőre. Ilyen talak vették körül a várakat, amelyek-
nek leomló és kormos maradváityai közölt apró hegyek tetején bagoly huhog. Csakhogy- azok a falak régen az enyészet martalékává leitek. Hz a fal megmaradl...
Néhol keskeny kertek húzódnak meg elölte, párkányukon széles és keskeny levelű pálmák hajolnak meg, ha észak felől süvit a szél, régi római lőglák közölt keskeny törések mutatják a helyet, ahol egykoron ágyuk halált okádó csövei tátongtak. Látunk golyónyomokat is, otl barnállanak a pálmák alatt. Ki ludja, m.-lylk pápa seregei Védték o helyeken egykor a Vatikánt... Félkör alakú nyílásokban más szinü téglarakások: itt\' kapukat falazlak lw, fehér márványon címere a pápáknak, akik Szent Péter bazilikájában nyugszanak.
Néhol nyitva van a kapu.
Kívül: fehér termésköböl rarugolt várta, ebi en Ilalia earabinerjei állanak
őrt. Bent már a svájci testőrség gárdistái kérik a belépőtől az. igazolványt.
A kupun innen Itóma van, tul a várfalon Szent Péter földi helytarlójának kicsinyke birodalma...
Hegyes szögbe ugrik ki a várfal: ilt már balra kell fordulni a kocsinak. Megyünk vissza a Piazza di Sun Pjelro felé. Egy hidra érünk, vasúti sinek fölölt visz el, a sinek a Vatikán-or-szágba futnak, most épitellék meg őket:
injtuk csak. a pápa vonaljának húrom tagon ja rohoglul.
\'Csöndesebb utcákba jutunk, az utunk nem tartott tovább Tél óránál, ennyi idő alatt kerültük meg a pápa országát és már otl vagyunk, ahonnan elindultunk: Ik-rnini oszlopai alatt.
A taxaméter órája még csak ót Urát sem mutat...
A kicsiny Andorra ezerszer akkora, mint a Vatikán
lot álló gárdista. Az engedélyt kéri. Mert ebbe az országba csak az léphet 1*\', akinek névre szóló írásos engedélye van.
Az idegennek, ha levelet akar feladni a vatikáni postahivatalban, Vagy dolga akad a vatikáni hivatalokban, a kapuk alatti fülkékben kiállítják az engedélyt. De ezzel csak oda mehet cl, ahova az engedély szól. Polgári ruhás vatikáni csendőrök lépten-nyomon kj\'rik az igazolványát. Udvariasan, de határozottan. fa ha az idegen távozik a pápa országából, a kapunál elveszik tőle az engedélyblanketlát.
Pár lépés választ el csak Rómától, de mennyire más itt az élet, mint a falakon tul... Ott: a nagy
A Vatikán-állam területe |>onto-síui 11 hektár. Nem egészen hetven katasztrális hold. De ebből is két és fél hold esik a Szent Péter bazilikára és három hold a templom előtt elterülő térre. Ez a világ legkisebb országa.
A kis Andorra köztársaság a maga 1">2 négyzetkilométer területével majdnem ezerszer akkora, mint a pápa birodalma, fa San Marino köztársaság több mint százszor, Monaco fejedelemsége pedig ötvenszer múlja felül területében a Vatikánt.
rflsak a nyitva hagyott kapuk valamelyikén lehet 1 Kijutni a világ legkisebb országába, A .kapukban azonban feltart bennünket a |>osz-
Báli ruhára divatos anyasok és menyasszonyi kelengyék nnjy választékban.
Egy nagy tétel selyemmaradék mélyen leszállított árban.
Flanelok, női és férfi szövetek, kész nöl kabátok és szőrmék saison utáni hallatlan olcsó árusítása már megkezdődött
SinMuntMtizbnn
A* 1862-ban alakult
lla»kiilziai umh SiMtet
Csengery-ut7. (Rapoch híz)
megnyitotta
73-ik évtársolatát.
A könyv, k hclenkinl vagy havonkin! fizethetők. Hetenhlit legalább 1 ptagá bavonkial legalább 9 pengi
flzetend*.
Bottzot&ii könyvek a nziivotkezet hlvs-taloe helyiségében (Ceengery-ut 7.) bármikor kaphatók.
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
Minden olvasónknak,
metróiul is zajos élete dübörögött: úrrá kitt a nyugalom & a csönd. Ainott: rohanva rohan dolga után n véges életű földi halandó, itt: örökéletű szentek sirjai tolóit mosolyogva, nyugodtan sétál u vatikáni polgár. Senkinek sem sietős az útja.
A» első meglepetések
Minden lépés: egy ujabb meglepetés. A Vatikán-állam kevés utcáján, évszázados templomai és modern palotái közöli alig lehet pappal találkozni. Talán csak a vatikáni patikában dolgoznak irgalmas rendű barátok, akik elkészítik a recepteket. Azután: csak az etiópiai kollégium fekete arcú nö-rcndékei keresztezik néha az utunkat.
Az össze-s hivatalokban civilek dolgoznak. A postán, a telegráf hivatalban, a törvényszéken, a kormányzói palotában, a vatikán állam különböző üzemeiben csak polgári alkalmazottak vannak. A pa|x)k, akiknek dolguk akad a Szentszéknél, elvégzik ügyüket a vatikáni palotában, amelynek bejárata n bivinzknpunál nyílik. Itt : nincsen keresni valójuk.
A\'fli olkalnvizott^i egy ainci a pápa országúnak. De azért laknak itt nők is. Kiég sokan. A Vatikánállam lakóinak egyharmada nő. Ezek egy része apáca: a Via del Pelegrinó egyik uj palotájában ön javítják ki a megsérüli gobelinekéi. A többi: a vatikáni állampolgárok felesége, leánya. Rs mégis mennyire különös : hetekig kószáltam a vatikáni államban, ide való nőt azonban alig láttam a klasszikus udvarok, vagy uj paloták melleit. A nő ilt: elvégzi dolgát lakásának falai közölt, ha azután kiván-csi egyébre is akkor: siet Rómába...
Havi fixre
és jutalékra
fürge, jómegJelenésB, megbízható ügynököt keresek. Működési terület: Nagykanizsa.
Clm a kiadóban.
ZALAI KÖZLÖNY
1934 január 3.
Olcsóbb lett a Zalai Köxlöny
A Zalai Közlöny előfizetési árál január 1 -tői kezdve leszállítottuk. A havi előfizetés ezután 2.40pcngtf A Zalai Közlöny példányonkéntiéra I >edig 12 fillér, hétköznap és vasárnap egyfor?r.An.
Sopron, Szombathely, Szeged és más városok többnyire négyoldalas napilapjainak ma is \'2.80 pengő a havi előfizetési ára. Szegeden az egyik nagyobb napilap 3.G0 pengő* |je kerül havonta. Székesfehérvárott 2.40 pengő a négyoldalas újság elő* fiaetése. A Zalai Közlöny |>edig havi 2.40 pengőért 6—8—10 oldalas napi la|K>l ad olvasói kezébe.
Nagy áldozatot ró ez az árleszállítás a mai viszonyok közt a Zalai Közlöny kiadóvállalatára. Abban a reményben hoztuk uz áldozatot, hogy amikor becsületes és országos viszonylatban is elismert,jó helyi la|>ot olcsóbban adunk közönségünknek, akkor a város és a vidék is fokozottabban tud bennünket támogatni a magyar hazánkért, városunk és vármegyénk minden közügyéért önzetlen odaadással folytatott harcunkban.
A Zalai Közlöny előfizetőid állandó kedvezményei továbbra is megmaradnak. Ezek:
1. Teljesen díjmentes szálloda Buda pesten.
2. A Horváth-ujságáruda kitűnő, többezer kötetes kölcsónykétnyvtá-rának kedvezményes használata.
3. Féláru angol, német és olasz nyelv-tanfolyamok.
4. Olcsó társasutazási akciók.
5. Következik 1034-ben egy nagyarányú rejtvény-olimpiász, szenzációs dijakkal.
0. Hónap közepén tul belé|>ő előfizető a következő elsejéig ingyen kapja az újságot.
7. Vidéki előfizetők portó-kóltsé-get nem fizetnek.
A Zalai Közlöny szerkesztői és kiadói szivvel, lélekkel, minden erejükkel igyekeznek a közönségnek minél jobb lapot nyújtani, a köz minden ügyét minél eredményesebben szolgálni, de ez csak ugy lelietséges, ha cserébe kapják írtc a közönség támogatását.
Ezt a támogatást kérjük mindenkitől mi, a mindenki érdekének, sorsának szolgái és harcosai.
A Zalai Közlöny
szerkesztősége
A has teltoóge, májtájékl fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbélhurut és sárgaság a természetes „Ferenc lóiul" keserűvíz használata által megazünlelhetök és az agy, a szem, tüdő vagy sziv felé irányuló vértólulások ellensúlyozhatok.
Tánciskola.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a
farsangi tánoknrzast
megkezdem. — Beiratkozni lehet Január 4 t«l minden este a Kaszinó termében. Szíves pártfogást kór
Gábor tánctanár.
Szilveszter/ beszámoló
Vasárnap már a koraesti órák-Imiii ugy indult minden, hogy Nagykanizsának vidám Szilveszterre van kilátása. Majdnem minden számottevő egyesület rendezett vidám összejövetelt a tagjai számára. A vendéglősök is jóelőre felkészültek az erősnek Ígérkező estére, amely azoqban csak igen közepesen váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A kanizsai Szilveszter a pénztelen szórakozások mérsékelt, csöndes jegyében folyt le.
A legjobb kanizsai Szilvesztert még talán
a mozi
igazgatósága könyvellieti el. Már délelőtt 10 órakor nem lehetett jegyet kapni a vidám műsorra. Este 9 órakor szinte életveszélyes volt a tolongás. A közönség éjjel 1 órakor távozott cl a hatalmas műsorról.
A vendéglők
legnagyobb része még este 10 órakor is ásítozott az ürességtől. Ekkor azután lassan szállingózni kezdtek a vendégek. Hajnalban azonban zsúfolt volt már a Centrál, a Korona és a legtöbb nyilvános helyiség. Minden zsúfoltság ellenére Ls azonban seholsem tengett tul a jókedv, seholsem nyíltak ki feltűnőbben a pénztárcák.
A Kaszinó
szilvesztere a szokottnál is jobb hangulatban zajlott le. A tagok és családtagok nagy számban töltötték meg a nagytermet. A rendezőség vidám műsorról is gond(«kodtott. ljeitner Ferenc, László és Adám József egy egyfelvonásos vígjátékban arattak megérdemelt sikert. Bulla Klári Pollálc Sándor szellemes aktuális strófáit énekelte megujuló tapsvihar kíséretében. Weisz Evi humoros újévi köszöntője tette fel a koronát a vidám mű sorra, amely valóban derűs lélekkel \\ezette át a jelen voltakat az uj esztendőbe.
Az OMKE-ban
zsúfolásig megteltek a termek a gondjaiktól egy éjszakára megfeledkezett kereskedőkkel és hozzátartozóikkal, Családias hangulatban, vidáman üdvözölték az uj esztendőt. Arnberger Rudi kitűnő zenekara fokozta a jó hangulatot. Az uj esztendő üdvözlése ünnepé-Ijes, hazafias keretek között történt. Éjfél előtt néhány j«rccel Leitn°.r Ferenc bucsuztatln ügyesen az ó-évet, majd Goldsclimicd Hózsik* üdvözölte pohárcsengés kiséretébeil bevonuló uj esztendőt. A következő pillanatban felhangzott a jelenvoltak ajkán a Himnusz és a sziuek
reménykedve dobbantak meg az uj esztendő első pcroeil>en.
A Polgári Egylet
helyiségeiben is vidám családias összejövetelt rendeztek az egyesüld tagjai. Elegáns liölgyck és urak lep ték el a parkettet, hogy tánc és vidám jwharazás közben üdvözöljék az uj esztendő hajnalát, a késő hajnali órákig a legjobb hangulatban.
Az Iparos Kör
egyik legnagyobb sikerű összejövetelének könyvel heti cl Szilveszter éjszakáját. Az emeleti helyiségeket hatalmas számban megtöltötték a kanizsai ipqrostársadalom kitűnőségei, hogy az összetartás nemes jegyében induljanak az uj esztendő elé. A fiatalság szines tömegben hullámzott a parketten, az éjfélutáni órákban azonban már az idősebbje is versenyt ropta a csárdást a fiatalokkal.
A Centrál szuterénjében
• KÁOSZ
rendezte meg jólsikerült szilveszteri táncmulatságát. Mint a kereskedelmi alkalmazottak minden mulatsága, ugy ez Is a vidámság jegyében zajlott le. Volt malacfogás, vi-sitozás, sikoltozás, sőt mint bizalmasan értesülünk, vőlegény-fogás Ls előfordult.
A Markó vendéglőben a
MAV fütöházl kézműves k rendezték meg jólsikerült Szilveszter estjüket. A disznótoros, muloc és torta-sorsolással összekötött est nagyon jót sikerült annál is inkább, mert a i«n-dezőség a befolyó jövedelmet a városi inségakció javára fordította. A vasutas társadalom ennek a nemes gondolatnak a jegyében jött össze és a jótékonykodás stigmájával üdvözölte ar. uj esztendőt. ,
A Wollák és a Magyar Király vendéglőt zsúfolásig megtöltötték n szórakozik. A Vlda és a Hitser vendéglőkben is maradéktalan volt « hangulat. Csodálkozni fog az olvasó, de való igaz, hogy volt olyan vendéglő, ahová már nem eresztellek be több vendéget, mert nem tudták elhelyezni a későn-jövőket.
A rendőrségnek
is aránylag elég csendes Szilvesztere volt. Mindössze három ittas embert állítottak elő, de ezeket is röviden szabadonengedték. Egy feljelentés is előfordult Kiskanizsán volt egy kis családi csetepaté. Ez sem volt azonban veszedelmes.
Mindezekből méltóztatnak látni tehát, hogy a kanizsai Szilveszlor a legnagyobb rend, fegyelem — hogy finoman fejezzük ki magunkat — a meggondolt költekezés jegyében zajlott le. í
DAMA.
FértlaUnalc: gyönyörű nyakkendők, ingek, gallérok, remek gyapjusólok, bélelt bőr-kesztyük, harisnyák, bokavédők pizsamák, pullowerek, si- és sport szvetterek
HölgyeKneH : remek kötött kabátok, oroszkák, kötött blúzok, matt selyemharlsnyák, meleg alsóruházat, divat-retlkOlök, erszények, selyem sálok, vállkendők, pongyolák stb. stb. Csak elsőrangú minőségben, mégis a legolcsóbb áraUont
BRÓNYAI Dl VATÁRUHAZ
Horthy Mlklós-ut I. - Városház-épAlet.
Szépséghibák Szemölcsök Szűrszálak
végleges eltávolítása (diathermia) dr. Benedignó Láng Magda
kozmetikai intézetében
Oloa6 bérUtpandssar «a díjtalan falwllégaaltAa.
Bethlen Budapestre utazott
Inke, január 2 Gróf Bethlen István, Magyarország volt miniszterelnöke a szilvesztert lukén, otthonában, familiáris körben töltötte. Kedden délután a volt miniszterelnök Nagykanizsáról bérautót rendelt, azon a kanizsai állomásra vitette magát és az esti gyorssal Budapestre utazott.
Katalin nagyon szeretett
Olasz egyetemen az építészetet tanulta a fin, amikor kitöri a háború, önként bevonult és a mögöttes segélyhelyen megismerkedett Katalinnal. Nagy szerelem fejlőd óit s c siere leninek gyümölcse is mutatkozott, amikor a fiút egy másik harctérre vezényelték. Irkálta a fiu tömegével a leveleket, amiket azonban a cenzúra sohasem engedett Katalin kezébe jutni. Hosszas és viszontagságos kutatás és nagy küzdelmek után Katalin közel jutott már szerelmeséhez, már-már a közeli viszontlátást remélhette, amikor az intri-kának ismét sikerült ezt az örömét meghiúsítani. Gyermekének közvetlen megszületése előtt kerültek közébe a szerelmes fiu összetorlódott levelei, amiből meggyőződött annak igazi és őszinte viszonLsrercietéről, de ugyanakkor végig harsogott a világon a — béke! Katalin megérte, hogy viszoni-láthatla szerelmesét.
Ez a történet van feldolgozva a > Dübörög ■ föld< elmü Hemmingway-regényben.
A film olyan természetességgel tárja elénk ■ szerelmi történetet, bogy • cenzúra kizárólag felnőtt közönség részére engedélyezte.
A szüzsé ragaszkodik a világhírű regényhez, ezt aronban felülmúlja annyiban, hogy elénk varázsolja art a környezetet, ahol az események lefolynak. A filmet ina és holnap fogják Nagykanizsán bemutatni.
Időjárás
A nagykanliaal meteorotokul meg-flgyelő Jelontéaek: szombaton a ho-raóraőklet: renget 7 órakor + 0-8, délután 2 órakor -f 1-6, eate ö órakor
+ 1-0.
Felhőzet: Regjei tclhön, délben é« eate borult
Stilirdnv: Reggel éa délben keleti, eate északkeleti.
{BJuutai rMtoltltnUt) » glal taUaalMaatt uh 10 Inlin M( várható alllyMlS M-•éraéktaDal.
Nöl őa/vágas, onitolólúa, w manlkUr
VAHOCSA
fodrász-üzletében fő-ut 15. azim
(Nemzeti Bankkal szemben). Mérsékel/ Óra* /
1*34
3.
íaLai közlöny
Emlékeztető
Január I. Fronlharcos-bál. január 7. A I^ányklub műsoros te;ij» fél 7 órakor.
Az NTE dlsztornája, a gimn. torna-terméből délelőtt 11 órakor.
Kiskanizsai leventék szinelöadása. január IS. Keresztény Nőegylet bridzs délután és tánctea a Koronában.
Oregcserkész-bál az Iparoskörben. január 14. Matiné fél 12-kor a zeneis-kólóban (Vannoy J.).
ZTE táncestély.
Kereskedelmi Alkalmazottak j«ltn«je-bálja.
A ZTE műsoros estj«.
Kiskanizsai leventék szinelöadása. j»auár IC. III. bérleti haugr«rs«ny
(Zathureczky) jaauár 2t. NTE tárioestély íél 9 éra-loor a Koronában.
Keresztény Tisztviselőnők jeimez-eelje.
Bankos-bál a Kaszinóban, január 22. Kis-súska előadás a színházban.
Január 24. Tanári hangverseny a »e-
neiskolában este 9 órakor, január 17• Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetségének müsoroa estje, január 31. Növendékhangverseny 6
órakor a zeneiskolában. Február 1. Ipartestületi bál. Február S. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje. Február 4. A Leányklub műsoros teája
fél 7 órakor. Február íf. Keresztény Nőegylet jel-mez-estje.
. NTE tánoestély íél 9 órakor a Koronában.
Febmár 13. Agglegények estje a Kaszinóban.
Február 18. Maiiné fél 12-kor a HOe. iskolában (Vannay J.).
Február IV. bérleli hangverseny (Fischer Anny) F*biUár M. Növendékhangverseny 6
órakor a zeneiskolában. Március 3. Purim-estély a Kaszinóban. Március 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor. Március 14. Siklós Albert szerzői estje. Március 21. Növendékhangverseny 0
órakor a zeneiskolában. Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.). ÁprUia 18. Tanári hangverseny a zeneiskolában «sto 9 órakor.
SchQtz kelengye minden háziasszony büszkesége.
Ne vesződjén régi elavult varrógépével hanem béreljen vadonatúj, modern
varrógépet
heti 3 pengőért
brandl Sándor és fia
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Varrógépbéílők díjmentes himzésoktatásban részesülnek Varrógípj vitómühe\'yUnk bárml\'yen rendszerű varrógépek javítását vállalja. — Pótalkatrészek és tllk bármilyen varrógéphez raktáron.
Uj kedvezményes angol kurzus a »Zalai Közlöny« előfizetői részére
Soha nem volt olyan jelentősége az idegen nyelvek tanulásának, mint ma, amikor egyfelől megnehezedett a ke-nyórszerző élet a scük magyar határok közt, másfelől az Idegenforgalom folytonos fejlődése minduntalan hozza össze egymással az egymás nyelvét nem értő embereket. Magyarországon, főként a fővárosban « nyelvtanulás ma olyan divat, mint akár a bridzs. Ez az értékes »divat« most kezl terjedni vidéken is. j
A »Zalai Közlöny* módot akar adni előfizetőinek, hogy olcsón sajátíthassák el ft leggyakorlatibb értékű világnyelveket. Evégből egészen modern alapon vezetett nyelviskolát tesz hozzáférhetővé minden igazolt előfizetőjének. Az iskola vezetője Pallos Erzsébet, pkl a londoni egyetemen szerezte meg u nyelvtanári diplomát. A • Zalai Közlöny* nyelviskolájának két tanfolyama van, egy angol és egy német. Az angol .kurzuson a kiejtés tökéletes elsajátítását biztosítja, hogy az anyag minden órán Mr. Walter Rlp-man, a londoni egyetem fonetika tanárának eredeti grammofonlemezcin is közvetítésre kerúl. Ez a módszer hibátlan irodalmi londoni kiejtést biztosit.
Minden tanfolyam 0 hónaj>os, hetenként 2 órával. Egy-egy óráu legfeljebb 4 növendék vesz részt, tehát nem csoport-tanítás.
A tanfolyamokat a »Zalai Közlöny* előfizetői havonta 5 pengőért látogathatják. Beiratkozni Pallos Erzsébetnél
lehet (lirzsébet-tér 18. II. em.) a névre szóló utolsó előfizetési nyugta felmutatásával. Nem előfizetők havi 10 pengőért iratkozhatnak 1* a tanfolyamra.
Az -uj kurzus Január 2-án kezdődik.
SchUtz-vászon minden kelengye disze
RÁDIÓ-MŰSOR
Iludapest, Január 3.
0,4ö: Torna. Utána gromofon. — 9.45: Hirek. — 10: 1. Biedermcier-farsang. 2. Tiz perc egészségügy: Fog-szineződés és fogkő. (I-\'elolvasás. Közben gramofon. — 12.05: Cigányzene.
— 12.30: Hirek. - 1.15: Időjelzés. — 1.30: Puky Margit zongorázik, Szath-máry Aranka énekel. — 2.40: Hírek.
- 3.30: A rádió diákrélórája. .Mátyás király vadászik.* — 4: »A szülő meg a gyermekjáték.* Lenkev I.ehcl előadása. - 1.45: Időjelzés, hírek. -5: Somogyi-szalonzenekar. — 6.10; Olasz nyelvoktatás. — 6.40: Lukácsné Sel>eök Mária énekel. — 7.15: »Arany János műhelytitkaiból.* Sik Sándordr. előadása. — 7.45: >Zenés világhlradó.* Bánóczy Dezső dr. gramofonrevüje. — 8.30: Hirek. — 8.50: Helényi-Hcidelberg trió. — 9.30: Időjárás. - 9.35: Cigányzene. — 10.45. A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar.
Bécs. 11.30: Müvészlemezek. — 12: Rádiózene kar. — 13.10: Müvészlemezek folytatása. — 16: Hegedű és zongora hangverseny. — 10.35: Vadászat kétezerévvel ezelőtt. — 17.20: Franck Márk zeneszerző müvei. — 19.25: Köz-\' vetítés az állami operaházból. — 22.25: Jazz.
Egy párisi autóbusz b«l*rohant a kávéház tükörablakslba.
Q
03
LO
ZALAI KÖZLÖNY
1934. |anutr 3.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Jiwár 3, uarda
émal katolikus: Genovéva. Protest.: Ur.: Teb. hó 18.
Mozt előadások hétköznap 5. 7 és 9,
£»$, 5, 7 és 9 órakor.
Városi muzeum és könyv Ur nyitva vasárnap délelőtt 10-tói
OyógysniUrl éjjeli uolgálat e hónap-ftam a Mária gyógyszertár Király utca 40. ím. és a klskanlisal gyógyszertár.
8 SfSétSVu\'c
MAMaatei Mp
rja reggel 6 órától uefda, péntek délutAn, - nőknek).
A polgármester tárgyalási a minisztériumban
Dr. Krátky István polgármester, mint jelentettük, a villanyügyben tárgyalásokat folytatott a belügyminisztériumban, ahonnan srombaton este haza-érkeoeit. Vasárnap délelőtt a polgármester fogadta a referensek?!, akiket délután értekezletre berendelt a városházára, majd még az esti vonattal visszautazott Budapestre, ahol több napig fog ebben az ügyben tartózkodni. _
— (LlrtéU* "lőauá*.»k) Szombaton délután 6 ómkor dr. Csaba Jenő piarista tanár (Veszprém) tart előadást a városháza dísztermében »A megsemmisítő l»ékék története. cimon. Vasárnap déhitán 6 órakor dr. Somogyi István tb. szolgabíró (Zalaegerszeg) tart előadást ugyanott, >A trianoni békeszerződés diplomáciai előzményeit dmen. Az Irodalmi és Művészeti Kór llocális előadásainak látogatása díjtalan. "
— (Esküvő) A kanizsai .aranyifju-ságnak ismét két tagja mondott bucsut a leány-, illetve legényéletnek. Szombaton délelőtt fél 12 órakor kötött polgári házasságot Balázs Aranka és Orosz Tibor a városházán, ahol dr. Hegyi I,ajos főjegyző szép beszéd kíséretében bocsájtotta Útnak a fiatal párt. Tftnuk volta^ a menyasszony részéről Crtri Arnold, a Vőlegény részéről pedig Kertész l,ajos. Az egyházi esküvő más-nap, vasárnap délelőtt 11 órakor nagyszámú és díszes közönség jelenlétében ment Véghez a fnenyasszony szüleinek, dr. Balázs Zsigmond ügyvédnek lakásán, ahol dr. Winkler Brnö főrabbi végezte. a szép szertartást Abramovits Márk főkántor közreműködése mellett. Az esküvőn megjelent dr. Krátky István polgármesterrel és dr. Hegyi Lajos főjegyzővel az élén Nagykanizsa város uri társadalmának minden számottevő tagja, több mint kétszázan. Az ifjú pár még vasárnap a Scmmtringre utazott
— (Dr. Könlg fogorvos) szabadságra utazott. Újból rendel január hó 15-én. ^
— Kész kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Sláger divatáruházban. Érdemes megtekinteni.
V- (A Várost Férfikar) ma, szjrdán este 9 órakor próbál Jjirt.
— A aMládmk nagy gondot okoz egy loly fontos háztartási eszköznek, -■-* - Tógépnek a beszerzése, ép
ff Sándor és Fia varrógép-bevezette, azt az ujitást, hogy modern, vadonatúj varrógépeket csekély bérösszegért bérbead. Tehát ma már nem szükséges nagy kötelezettséget vállalni részletre való vásárlással, vagy a szomszéd varrógépét
Kedves Nagyságos Asszonyom!
Köszönjük a belénk helyezett bizalmat és ezért a legjobb l.udásunk forint válaszolunk b. soraira. Ami, a (kanizsai 0 regcserkészek január 13-iki bálját illeti, k. leánya barátnőink teljésen igazuk van, amikor a tavalyi, sikeres Oregcserkész-bál után most is örömmel készölnek erre az alkalomra. Mi is ott ,TOltlU|k « tavalyi farsangnak ezen a vidám báli éjszakáján és még most is kellemes érzéssel gondolunk vissza nkkori impresszióinkra.
Nyugodtan tanácsolhatjuk tehát ®/.ck Után, hogy szerezze meg k. leányának is ezt az őrömet és vigye cl az idei Oregcserkész-bálra, melynek hangulata és sikere ezalkalommal sem marad cl a tavalyi bál vidámsága mögött. Petre-zsclyemárulástól nem kell tartani, mert a bál rendezősége gondosan ügyel .arra, hogy minden leányka a lehető legjobban szórakozzék.
Jó mulatást tehát és viszontlátásra fenn az öregcserkész-bálon. Üdvözli a Szerkesztő.
«é*i6t«eknek I rög a föld
Csak felnőtteknek I
Dübörög a föld
— (Kimarad a tüzértiszti tra) M-i, január hő 3-án a tüzértiszti tea el-marad.
— Függöny- és ágyterítő*uyagok,
ágygarnitúrák, szőnyegek, bntorkelmék nagy választékban Singer divatáruházban.
— (A III. Kend szhielőadása) A
nagykanizsai ferentés harmadrend újév napján délután igen sikerült szinelő-adást rendezett Váry Jolán nyug. tanítónő rendezésében. A szinre került al-kulmi színdarabot zsúfolt terem nézte végig. Minden egyes szereplő becsülettel megállta helyét a színpadon, érzéssel játszottuk és otthonosan mozogtak, de különösén fel kell említenünk Váry Mancit, Barthu Idát, Hágucr Jolánt, Mészáros Annust, Bazsó Katót, An-hoffer Annust és Barthánél. A színdarab előadása előtt P. lliy Károly, a III. Rend igazgatója bevezető beszédet mondott. A színdarabot január 7-én délután 5 órakor megismétlik a fehérteremben.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singer divatáruházbajj.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern beieudezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen ls kaphatók Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
SchQtz vászon olcsó, mert jó és tartós.
Nagykanizsai cserkésztiszt kitüntetése
A kormányzó gróf Teleki Pál fő-cserkész előterjesztésére dr. Doniján Gyula nagykanizsai ügyvédnek, a gödöllői cserkészjamboree segédtábora III. kerületi h. parancsnokának a Jam-boreen végzett jó munkája Teleli elismerését nyilvánította. Az erről szóló művészi kivitelű díszoklevelet uj év reggelén kapta kézhez a kitüntetett. A kormányzói elismerés őszinte örömet keltett ugy dr. Dómján Gyula jóbarátai és ismerősei, mint a kanizsai cserkész-testvérek körében. ,
Meghűlésnél, ti .thaiáznál, man-dolalobnál, torokgyulladásnál, valamint idrgfájdalmaknál és szaggalásnál naponta fél pohár természe es „Ferenc József" keserűvíz rendes gyomor- és bélmüködést biztosit.
Csak felnőtteknek I
Dübörög a föld
SPORTÉLET
Komoly működésben a Zrínyi tornaszákosztálya
Már a mull nnpokban jeleztem, hogy a Zrínyi egyik vezetőségi tagja megkért arra, tekinlsem meg az egyesület tornászszakoszlályának munkáját és közöljem tapasztalataimat városunk sportközőnségével az olt látottakról.
örömmel szakítottam magamnak időt és egyik este elmentem a ]>o!gári iskola\'tornatermébe, ahol a ZTE tornászok edzése folyik. A tornateremben az egyesület két előkelő vezetőségi tagját, Horváth és Deák testnevelési tanárokat, akik az edzéseket vezetik és 18 főre rugó Jornászgárdát találtam. Horváth testnevelési tanár nagy készséggel fogadott és első dolga volt, hogy megmutassa azt iiz elismerő oklevelet, melyet a Zrinyr lörHászgárdája a tavalyi évb?n Budapesten nyeri, amikor is első Ízben vett részt a vidék részére Budapesten megrendezett országos vidéki lornászbajnokságon. Büszkén adta elő, hogy a vezetésé alalt álló gárda, dacára az annak idején rendelkezésre kevés edzési időnek, derekasan megállotta a helyét és 4. lelt a vidék lomászküzdelmeiben, iíz az ősszpontozás eredménye, mert egyébként a függeszkedésben és lógya-korlatokban csapata az előkelő második helyei íoglaiiu cl.
Majd csapatát feszes vigyázz állás után a különböző tornaszerekhez vezette, annak előrebocsájtása melleit, hogy nem ez a teljes létszám. líffiíeS tornászai egyéb elfoglaltságuk mellett nem tudtak a mai edzésen rés/ivenni.
Meglepett egyes tornászok \'\'előrehaladott tudása, "különösen Madzag tornásznak tökéletes munkájú, de u többiek is szép képességekről tetick tanúbizonyságot. A látottak kellemesen lep-tek meg.
A bemutatott gyakorlatok után a következő hírt közölték velem:
Tornászcsapatuk 1931. január hő 220-jáu a gimnázium tornatermében be-mutató diszlomát fog rendezni.
Nagyszerű eszme, közöltein mindjárt a jelenlevő vezetőségi tagokkal. Igenis az általam látottak Nagykanizsa város sportközöusége elé kell vinni. Győződjenek meg saját szemeikkel, hogy a IegideállsaL/T) sortok egyike a toma, milyen hatalmas fejlődéseit ment keresztül az utolsó évben.
Két komoly formában készülődő tornász társaduimi egyesület van inost már városunknak, az NTE és a Zrínyi. A reálgimnázium és felsőkereskedelmi iskola diákjainak örvendetes felfelé fejlődését a december 16-án megtartott tehetségkutató verseny szögezte\' le, jnikor ls a benevezett tornászok valamennyié érdemessé tette magát a tornász jelvény viselésére. Tehát az utánpótlás is biztosítva vau. Most csak Városunk sportkózönségén taullk a lo-
Detektoros készülékek az uj nagyadóhoz
a legolcsóbban
EleKtron-núl
Telefon 432. — Város£dx palota.
Köszönetnyilvánítás.
Mii duóknak a jóbaráloknak, isim ( Wikiirk és Egyesületeknek, akik lelcj\'.he\'eMen
Weiszfeld Mór elhunylávul tennünkel élt fájdalmunkban és bánatunkban Őszinte résivé CIket nyilvánítani s Ívesek vollak, ezuion mondunk hálás szívvel köszönetet.
Welszfeld család
vAbbi fcjlódés Jőst\'Bitísc. N«n cz másból, knint a bemutató tornákon való nicKjeH\'né.s, boKy egyrészt az akkor k\'ílzeU\'tl pAr fillérrel botfAJA-riiljanak aj: egyesületek rennmaradAsi lehelfiségéhez, másrészt pedig nagy nézd szálunkkal tovAbbi munkára serkentsék a tornászokat.
Közgazdaság
Vetö-bUrgonya akció
A földművelésügyi minisztérium Növénytermelési Hivatala ebben az (esztendőben is segítségére siel a gazdáknak, akik közt Ella vetőburgonyát osil ki igen előnyös Teltételek mellett.
A vasúti fuvarköltségei a Növénytermelési Hivatal fizeii. Kislermelök igénylésénél többeknek össze keli álla-niok, hogy az igényelt mennyiség 50 mázsán felül legyen.
A gazdasági felügyelőség már el is küldte a jegyzőknek a felhívást, hogy. két héten belül irják össze az igénylők névsorát. A hivatal még a burgonya .kiutalása előtt közÜ annak árát és az igénylőnek ekkor még jogában ált visszavonni a rendelésű
Értesülésnek szerint ugy a Nagykanizsa városi,\'mint a kanizsai és lote-nyei járások gazdái örömmel kapunk a kínálkozó alkalmon, hogy nemes veiő-burgonyához jussanak és így a részükről nagyobb igénylés várható.
Ttraéiyttult v
Buza tlszav. (uj) 77-es 6 95—7-15, 78-as 7-05—7-25, 79-e» 7 15—7-35, 80 as 7-2ö—7 45, dunént (uj) 77-es 680—6 90 78-as 6 50 -7 00, 79-ea 7-00-710, 80-as 710--7-20, rozs (uj) 3*60-3.70. -Zab közép 805-8-15, — ujtengerl tiszántúli 580-520.
SertéiTáiár
PelhalUs 2996, eladatlan 33 elsőrendű 076-0-17, szedett 0-76-0-78, szedett közép 0-74-0-75, könnyű 0-70-0-72, első rendű öreg 0-73 -0-75, ll-od rendű öreg 0-70-0-72, angol süldő I. 0 84 -092, 8 ta fonna nagy»>an 086- 0 90, zalr 0-87— 0 92, hus 112-1-32, télaertéa 100-106.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkladö Vállalata Nagykanizsán. Felelő* kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
I
kapható
K MM
IM4. t»nu*r 3
ZALAI KÖZLÖNY
OfcsAidsjjoí wfa moziban szcrakczTialík
Filléres délutánok a gőzfürdőben
llredtnényesnek Ígérkező újítást vt. cetlak be * nagykanizsai Közfürdöbeh. Minden hétfőn ét szerdótíUök, minden csütörtök ós s»op>t>alon férfiak réstéra — agyelöre próbaképpen — filléres délutánokat ren<J/ucr<*sitcltek. Ilyenkor 70 fillér egy gözrürdő, 40 fillér a
masszírozás, 10 fillér a kiszolgálás, 50 fillér • tanuló-Jegy.
A többi napokon és a kádfördöben a tarifa váltortitlan, de kádnál ls egy* fürdő mindössze egy pengőbe kerül, ha valaki tizes bérletet vesz. Tyuk-szemvágás akkor is kapható, ha valaki nem fürdik, ezesetben 80 fillérért, für. dés esetében 50 fillérért.
APRÓHIRDETÉSEK
Baj irón A, ki főzést és kisebb ház\'ar-tis vezetését vállalja, felvéietik. H-rthy Miklós-ut 1. Brónyal dlvatOiIst
Kétssobis varaiidás lakás ajon-nalra is kUdó. Kinizsi u. 11. 4
Mlurfanaat kciesek vidékre január 15-re, Berény ékszerész. 3
Április 24-ére konweaolée állást keresek. 5 éve, hogy bognár, aszlalog és kádár vagyok. Báaokszcntgyörgyi gazdaságba : Rikll Sándor. 5
Olcsón veszek, olcsón adok butbrt. Oyőiódjön meg és nézsa meg butoi-rak-táramat Sternné Erzsébet-tér 15. 4491
8«jét larmésB uradalmi ó- és ujbor (asztalt-, csemege-é« pecsenyebor) kapható már 2b liter tételben Is Ossngaryut 39. siám alatt. — Borecet Is kapható. 5127
Elutazás miatt egy tele háló és agy konyhaberendezés sürgősen eladó Erzsébet-tér 18. Házmesternél. 08
FAxal tudó mindenns azonnali belé-
Kire felvétetik, Kaufmann Manó Szent re herceg-utca 6. 486b
Bátort ha venni akar, nézze meg előbb bator raktáramat. Sternné Erzsébet tér 15.

Ki illatok íeilSdCsót elínoelH. »\'• kór, b&rnyullndás, nvalHKodéui. Rvaplu-rtKüa. IciliráRáa klIejlMéaót mW™*\' lyraia. ha pedlR ezok miir MlellMMk. ewkot roegszllnletl » a csöktltt Allatokat "intcltea te|IMé»nck lnöllla. Maiam* telt«IS«at klmnrAnt. lark (•« \'í»•-» vAlviik\' is |A«zl»k rísAsAt elMrlUa. Fertőző botcRBÍÍRck ellen az Allatok ellenAllokéiwaaéRét tokozza.
Erídcll (tyári írbin Vapható: ORSZÁG JÓZSEF
■ag, műtrágya, növényvédelmi srerek stb. keieskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10 A bírósági palota mellett. Talefon 130 (VlizoattUdöknak cyárl ártoót enftdmény.)
Bizonyítják a bútor-vásárlók ezrei, =
hogy a legszebbet, a legjobbat\' a legolcsóbban, az ország legnagyobb lakberendezőjénél
Kopstein
bútoráruházaiban
vásárolhat
Nagykanizsa Söpri
Horthy Mlktő»-ut
SzombattieTy Bíliíuuti
Kedvező fizetési feltételek I Dijtalan szállitás I
He tMzzon...
lássa be, hogy a rádió kultura. Tanit, szórakoztat, gondterhes napjainkban üdülést nyújt és azt ma egy kultúrember sem nélkülözheti. Ha már ezideig tétovázott, most cselekedjen.
Rádióvételnél figyeljen az alábbiakra!
A rádióvásárlás bizalom dolga. Önnek évek múlva ls szüksége lesz rádiókereskedőjére, kinek szakértőivel mindig készséggel kell rendelkezésére állania. Ott vegyen rádiót, ahol minden márkás készülék raktáron van és saját szemével és fülével választhatja ki lakásán kényelmesen a legjobbat és igy nem teszi ki magát, hogy kiváló márkás rádiókészüléket, mely talán jobban tetszett volna, meg sem hallgatott.
Már havi 8.5D P. részletre vehet legújabb typusu rádiút.
Üzenetre vagy telefonhívásra szívesen áll szolgálatára
SZABÓ ANTAL
rádió-, csillár- és gramofon-üzlete Nagykanizsa — Fő-ut 5. u.
a „Standard", „Telefunken", „T. R. T.", „Orion" rádiógyárak képviselete és lerakata.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
28 16/1933. st.
Hirdetmény.
Kőzhirré teszem, hogy a Nagykanizsai Vadásztársaság az egész nagykanizsai határban, községi vadászterületet képező nagyrécsei határban, továbbá Korpavár község határában fekvő és Nagykanizsa város tulajdonát képező u. n. Pick-birtokon duvadaknak strichnin-neí és phoszforszörppel való mérgezését folyó évi január hó 5-én megkezdi.
A mérgezett területen járni, a kitett csalikat és megmérgezett állatokat elvinni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1934. évi ja-
nuár 2-án.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
151/1934.
VuMilíaW.
Az elaggottak népkonyhák és napközi otthonok részére szükséges kenyér sütésére nyilvános Írásbeli versenytárgyalást tartok. A kellően felbélyegzett, zárt írásbeli ajánlatok f. hó 9-én déli 12 óráig nyújtandók be a városi Iktató hivatalba.
A szükséglet kb. heti 350 kg. kenyér. A sfltő az inség-akció által rendelkezésére bocsátott (lisztet */» részben 6Vi.es búzaliszt, \'/> részben I. rozsliszt) burgonya nélkül feldolgozni, megsütni s utalványaim ellenében a segélyezetteknek kiadni köteles. Élesztőről, sóról á sütő gondoskodik.
Kétféle ajánlat teendő:
1. pénzben megjelölve, hogy 100 kg. lisztből hány kg. kenyeret szállít,
2. lisztben, vagyis hogy 100 kg. lisztért hány kg. kenyeret szállít, anélkül, hogy bármi pénzbeli díjazást kapna.
Szerződési nyugtatvány stb. bélvegilleték, amely jelenleg 4\'2°/o-ot tesz ki, a sütőmestert terheli.
Az ajánlatokat f. hó 9-én déli fél 1 órakor a v. aljegyzői hivatalban bontjuk fel, ahol az ajánlattevők jelen lenni tartoznak.
Nagykanizsa, 1934. évi január 2-án. polgármester.
EMlUBfllNIll --1
mki a helyi kereskedőknél I párosoknál szerezze bel
ZALAI KÖZLÖNY
1834. január 3.
mm mm
Közkedvelt vászoneladási§akciónk
Január 2-án
megkezdődik.
Törvényesen védett
Mosott erős vászon........
Balaton gyöngye 80 cm. széles, ismert jó minőség Zala gyöngye 80 cm. széles, fehérneműre alkalmas
Hajnalka kitűnő minőség, gyöngy fényt)....., .
Hófehérke finom minőség, ágy- és fehérneműre . Schütz-Creton finom szálú, egész kiváló minőség . Attila vászon kiváló ágyneműanyag, sűrű szövésű Schütz-Rádió eégünk büszkesége .....
minőségek:
80 fillér
P 1-
P 1.2° P 1.6° P 1.8° P 1.8° P 1.8° P 2.-
Vászon maradókok jó méretben, olcsó maradék áron.

minden
Asztalnemiiek óriási választékban!
TörUlköxők minden minőségben él a legolcsóbb Árban!

Nyomatait a Iiptulíjdonos K«cudu(gl R.-T. Outenbcrg Nyomda 6> Délialai Lapkiadó VállaIat«lkíiiyvnyomdí]4ban Najykaniata. (Foldíj UilelvezctS: Zalai Király.)
74. évfolyam 2 szám
Nagykanizsa, 1634. január 4, csütörtök
Ara 12 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
iMfcwriMg H kUOÓMntal; Piai s. uia Megjelenik minden nud, bétU kivitelivel
\'•LJTIKAI MiPlLiF
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
BlUUcUai in: etr hór. • (yrngö 40 llllfa SieikeulAeigl é. ki.dóblv.UH lelelon: 7». u
16 hírek a nagyvilágból
A magyar posta vezér igazolásiig kijelentései alapján remény van arra, hogy a telefon belépési és átirási dijáu ki-vftl a beszélgetési tarifákat is mérsékelni fogják.

Mussolini újévi cikkéből:
— A háboms Veszélyt eblicn a pillanatban kizártnak látom ... Európának mindent újra kell kezdenie... 1034-nek meg kell hoznia a megcgy*«ést a hatalmak között.
*
M»elKmal«! újévi nyilatkozatából:
— Megújuló bizalommal nézek 1934 elé és remélem, hogy az újesztendő jólétet és megelégedettséget hoz mindenkinek.
Adómérséklés lesz Angliában. A pénzügyi év ugyanis hatalmas felesleggel zárul és ez az adók jelentékeny leszállítását teszi lehetővé.
A newyorkt tttz«d*n újév napján 10 milliárddal több a jegyzett összes papitok értéke, mint 1933 elején volt A newyorki értéktőzsdén erőteljesen
bizakodó az újév hangulata.

1 Dotfu** kancellár újévi rádió-szózatából:
— Az elmúlt óv a gyógyulás esztendeje volt...

A« USA kereskedelmi minisztere újévi nyilatkozatából:
— Amerika üzleti életének minden tényezője a nagy javulás képét mutatja. Véleménjem szerint a nemzetközi kereskedelem helyzete is javult, aminek jelei a legközelebbi jövőben
mutatkozni fognak.
*
A bukar*«tl honJmikUira-kutaló Jii-vatal statisztikájából:
-r A lxankbetétek világszerte emelkednek. 1033 első 8 hónapjában Németországban 0.3, Magyarországon 25, N\'cwyorkban 4.8, Belgiumban 0.54 Franciaországban 0.2, Csehszlovákiában 5.3 százalékkal emelkedtek a belétek. A postatakarék)>énztári betétek Jugoszláviában 15.5, Amerikában 31, Bulgáriában 0.5 százalékkal emelkedtek.
A SjJrtsMrvízrtl Tanáé" legújabb kimutatásából:
— Magyarországon a munkanélküli szakszervereti tagok száma ismét csők-tant.
l-rkftardt Tibor újévi beszédéből:
— A világgazdaság helyzete mintha javuló irányt mutatna ...
A Cobdeji Szövetség szemináriumában dr. Kresz Károly, a TfiBE igaz-Ratójának előadásából:
— Komoly jelek mutatnak arra, hogy a mélyponton túljutottunk és kilátás van a viszonyok lassú javulására ... Különösen szembetűnő, hogy 1933. második felétől kezdve ugy az ipari termelés, mint a forgalom hónapról hónapra és az előző évhez viszonyítva is, állandóan növekvő számokiit mutat és ezzel kapcsolatban a munka-nólkúlisé^ Jelentékenyed csökkent. Ezt látjuk a magyarországi adatok vizsgálatánál is.
Kosén brrg, a német nemzetiszo-
cialista párt külügyi hivatalának nyi-latkozatából:
— Esztelenség volna, ma támadó háborúra gondolni...
Liewellln Jones angol képviselő nyilatkozatából:
— Nem akarok jogosulatlan reményeket ébreszteni, de meggyőződésem szerint a trianoni szerződés aláirásu óla sohasem voltak a módosítás kilá-látásai ilyen kedvezőek.
Jehllcsk* Ferenc dr., a Tót Tanács elnökének nyilatkozatából:
— firdokeink azt követelik, hogy Magyarországhoz csatlakozzunk ... Hó-mai, londoni számos előadásomban is hangsúlyoztam, hogy mi nem azt ki-vánjuk, hogy Magyarország kapja visz-sza u szlovénszkói magyarlakta területeket, hanem azh, hogy az egész Szlovenszkót adják vissza Magyator-
szágnak.

Chorln Ferenc dr. nyilatkozatából:
— A lxmdonból kisugárzó emelkedő gazdasági irányzat nálunk is éreztetni fogja lutását.
A londoni tőzsdén jegyzett 305 legfontosabb értékpapír árfolyamértéke november végén 0553 millió font, 453 millióval több, mint az év elején volt. legbiztatóbb jelenség, hogy a fixka-matozásu papírok 223 millió fonttal drágultak. Vagyis az állami kötvények nem tekinthetők többé olyan reménytelen, immobil vagyonértéknek, mint egy év előtt. Ex annál jelentősebb, mert a kötvénypiacon kivétel nélkül minden ágazatban jelentkezik a javulás. Mindez azt mutatja, hogy a nemzetközi pénzpiac bizalma kezd visszatérni a fixkamatozásu állami kölcsönökhöz is... A romlás folyamata tehát megállott.
Anghelescu is lemondott, a horogkeresztes Tatarescu ezredes testvére az uj román miniszterelnök
A román király beteg, a bolgár király beteg, az eltűnt Titulescu útban Bukarest leié
lescu rejtelmes magatartása és állítólagos eltűnése felé kezd fordulni Titulescu ugyanis még nem nyilatkozott, hogy elfogadja-e a kölfigyi tárcát, sőt hir szerinl |x>ntos svájci tartózkodási helyét sem ismerik.
A Dailv Telegraph értesülése szerint Titulescut figyelmeztették arra, hogy a Yasgárda több lagja Svájcba utazott az ő meggyilkolására. Ezért a román útlevelek birtokosait nem engedik Graubünden C.antonba, ahol Titulescu állítólag tartózkodik.
London, január 3 A Daily Express a következőket irja vezércikkében:
— Romániában ma rémület uralkodik. Károly király «hirtclenmeghűlt- és nem ment el Ducn temetésére. Boris bulgár király szintén •váratlanul mcglxdegcdatt • és le-mondla bukaresti látogatását. Ugy-látszik, mindketten nagyon jól tudják, hogy a koronás fők ugy vonzzák a gyilkosok golyóit, mint mágnes a vasal.
I/nidon, január 3 Az angol sajtó figyelme Titu-
Tatarescu letette az esküt
Bukarest, január 3 Az egymást kővelő politik\'ayncg-le|>etése.kct szerdán l>ete(őztc az Anghelescu kormány lemondása, de még nagyobb meglepetést keltett, hogy helyébe Tatarescu kereskedelmi minisztert bízták meg kormányalakítással, aki a szabadelvű politikai ifjúság vezetője. Tatarescu kormánya előreláthatólag változatlan marad. Titulescu, aki szerdán elutazóit St. Morizból Bukarest felé, még mindig nem nyilatkozott, hogy vállalja-e a külügyi tárcát. Tatarescu megbízatása rendkívül
nagy meglepetést keltelt. Katonatiszti családból származik és testvére annak a Tatarescu ezredesnek aki nemrég kezdte meg a horogkeresztes párt szervezését.
Anghelescu, kormányának 3 napos fennállása után beadta lemondását, amit a király elfogadóit Tatarescu, aki a Duca kormány kereskedelmi minisztere volt, nyomban letette az esküt. Azl hiszik.Iiogy Titulescu befolyása érvényesült Tatarescu megbízatásával. Azt hiszik, hogv a jelenlegi kormánytagjai valamennyien vállalnak tárcát.
kisantant tervezett zágrábi konferenciája semmiesetre sem marad el.
A kisantant konferencia is „megbetegedett"
Prága, január 3 A román kormány Prágában azt indítványozta, hofrv a kisantant r(ak január 8-ra összehívott értekezletét egyelőre halasszák el.
Belgrád, január 3 Jeflics külügyminiszter Zágrábba utazott, hogy ott bevárja a Svájcból hazautazó Titulescut. Belgrádban ugy tudják, hogy u
Rothermere fia Budapestre jön
Budapest, január 3 Az Est londoni tudósítójának je-\' lentésc szerint lord Rothermere fia, Esmond Harmswortli képviselő legközelebb Budapestre jön hosz-szabb tartózkodásra.
Megkezdődött Inssollnl és Simon tanácskozása
Róma, január 3 Mussolini és Simon külügyminisz ler szerdán délelőtt kezdték meg tanácskozásaikat. Az olasz kormány erélyesen ellenzi az októberi leszerelési javaslatok megismétlését, mert azt tartja, hogy messzemenő és hatásos leszerelés egyelőre ugy sem érhető el. Bómában helyesebbnek tartják, ha Németország bizonyos mozgási szabadságot kap. \\ népszövetségi reformot illetőleg Mussolini azt kövelelte, hogv a népszövetségi statútumokat válasszák el a Mkcszerződósektől.
London, január 3 A Morning Post római levelezője szerint Mussolini közli Simon kül-ügyminisszterrel népszövetségi reform-javaslatát, amely három |>ont-ból áll:
1. A békeszerződésektől függetlenített uj népszövetségi alapszerződés,
2. a büntető intézkedésekről szóló összes kötelezettségek tőrlése,
3. a népszövetségi tagok jogállásának módosítása az érdekelt államok felelősségének arányában.
Kontretnin készül a frank ellen
Páris, január 3 A francia lapok szerint Berlinben Amszterdam közvetítésével támadást készítenek elő a francia frank ellen, hogy a leszerelési tárgyalásokon Franciaországra nyomást gyakorolhassanak.
Románia Erdélybe hívja a revizló-pártl angol képviselőket
Bukarest, január 3 Jorga volt román miniszterelnök lapja legutóbb azt irta, liogv jó lenne a revíziós indítványt aláirt angol képviselőket meghívni Romániába, illetve Erdélybe, hogv meggyőződjenek arról, milyen jó dolguk van a kisebbségeknek és főleg a magyaroknak. Ezt az indítványt nem csak az erdélyi, de a csonkamagyarországi i>oli*tikai körök is örömmel vélték tudomásul, mert ha az angol képviselők valóban ellátogatnak Erdélybe, akkor saját szemükkel meggvt^ődhetnek a magyar kisebbségek elnyomatásáról.
Változások a magyar diplomáciai karban
Budapest, január 3 Hóry András quirináli magyar körei február közepén foglalja el hivatalát a külügyminisztériumban, mint a miniszter állandó lielyettese. Ugyancsak akkor a párisi magyar követség vezetését Khucn Héder-váry Sándor gróf, a külügyminiszter eddigi helyettese, a római követség vezetéséi pedig Villani Frigyes báró, párisi köret \\eszi ál.
zalai közlöny
izalagl gyilkosság ügye
Budapest, január 3 A vizsgálóbíró szerdán délelőtt ínég néhány tisztázatlan kérdésről hallgatta ki Bognár lstváunél, aki tagadta az előre megfontoltságot és általában nuynvarudt korábbi állítása mellett. Bognárné elmondotta, hogy éjjel borzalmas álmai voltak és megelevenedett elölte az egész gyilkosság. A vadászfegyverre vonatkozólag azt állította, hogy azt férje egyik barátjától kapta, de neui tudja ennek nevét. Megmaradt amellett, hogy u fegyver dulakodás közbea sült el és férje inagu sebezte magát halálra.
A Berzsenyi-Villax zongora-kettős a Szanatórium-piknik műsorán
A nagykanizsai Szunalórium Egye, sülét közel három évtizedes fennállása óta minden év februárjának első szombatját a kanizsai farsang eseményévé avatta fővárosi nivón álló, művészi értékű műsoros piknikjével. Az idén február 3-án megint nagyszabású és emlékezetes műsor fogja bevezetni ezt u tradi-eionáiis mulatságot. A műsor ki-emelkedő része lesz dr. Berzsenyi László keszthelyi kir. közjegyzőnek és dr. Villax István barcsi ügyvédnek, ennek a rádióból is országosan ismert kitűnő zongora-duónak «magyar hallgatók, palotások és csárdások\' cimü száma. A műsor további része egy <vig magyar est» stílusában most van összeállítás alatt.
A Szanatórium hölgyei az egyesület nagykanizsai tüdőbeteggon-dozó intézetének évi kiadásainak biztosítására ilyenkor indulnak útnak, hogy jó szivektől segítséget kérjenek a legszerencsétlenebb embertársaink, a tüdőbetegek megmentéséhez. Fogadják őket mindenütt szívesen. Nincs olyan szegén yember, aki ne áldozhatna valamit a legelesettebbekért, a halál karmaiban tengődő tüdőbetegekért:
SchQtz kelengye minden háziasszony büszkesége.
Ofcsón&jjot wfóamozibm szómkoxhalik
A kormány intézkedései reményt öntöttek a nagykanizsai iparosságba
Samu Lajos Ipartestületi elnök nyilatkozata
Minden uj esztendőben az .egyes testületek különféle célkitűzésekkel indulnak az uj évbe. Megkérdeztük Samu Lajost, a nagykanizsai Ipartestület fáradhatatlan elnökét, mik a kanizsai iparoslársadalom 11)31. évi célkitűzései. A következő választ kaptuk :
- Mindenekelőtt legyünk tisztában azzal, hogy a lefolyt esztendő súlyosabb, nehezebb ós küzdelmesebb volt az előzőnél a nagykanizsai iparosoknak. De nagy bizakodással tőit pl, hogy a kormány végre rálépett arra az útra, funely az iparoskérdéGek megvalósítására vezet. Örvendetes, hogy a kormány a folyó évben ki akarja terjeszteni a kisipari hitelt, an^it a ínult évben klsérletképen megkezdett, örvendetes továbbá az li\'ÜKSz szanálása, a kormány intenciói szerint a bitéi és értékesítés terén való kiépítése. Az OT1 hátralékoknak hosz-szabb időn át való törleszthetése és a kormánynak az az igyekezete, hogy a közterheket az egész vonalon csökkentse : mind egy szebb jövőre biztat.
— A nagyknnizsaí ipartestület az idén különös gondol fordít az 0n» segélyző fejlesztésére és kiépitépére, meri ez az intézmény igazi, tetterős segítője \' az ii>arosságnuk. Továbbá célul tűzte ki az Iparoskör fejlesztését, hogy minél jobban szolgálja a város társadalmi békéjét és az a centrum legyen, mely a város minden rendű és rangú jwlgárát magában egyesíti. Nagy gondot kíván fordítani az Ipartestület a da-lárdu további fejlesztésére, hogy elért sikereit és klasszisát országos viszonylatban is kiépíthesse. De elsősorban és mindenekelőtt u munkanélküliség enyhítésén fogaz Ipartestület íáradozni. Erre is nagyon jótékonyan fog halni a magjai-kormánynak rövidesen megjelenő uj közszállítási szabályzata, amely kimondja, hogy az állami szállítások 75 százalékban a kisiparosoknak adandók.
— Uj utcák nyitását, az építkezések megindítását, munkaalkalom és lel»etőségének megteremtését sürgeti a nagykauizsai iparostábor, amely ma már egy olyan erőteljes tényező ,hogy ebbe a kérdésije is eredményesen tud belekapcsolódni.
— A vásártartás rendezésének kérdésében a nagykanizsai iparos-
ságnak az a kívánsága, hogy a régi vásártartási rend állittassék ismét vissza, legyen Nagykanizsán fi kirakodó és még 1 állatvásár.
A nagykanizsai Ipartestület elnöksége minden rendelkezésre álló eszközzel, minden erejével aa uj esztendőben is arru fog törekedni, hogy az Ipartestület az legyen ,aminck lennie kell: az egyetemes iparos érdekek védelmezője, minden egyes iparosnak védvára és hathatós támogatója, ugy, hogy minden tagja az ipartestületnek, ha belépett testülelének épületébe, .érezze azt, hogy otthon van.
— Most, hogy az iparos-intézményeket sikerült megvalósítani, azok fejlesztésére fordítja az Ipartestület minden erejét. Most már az iparosság gazdasági kérdéseire kell minden időnkel fordítani. Emmellelt súlyt helyezek az iparosság kulturális* érdekeinek előmozdítására. Rendszeres, ismertető előadások, tanfolyamok rendezése, ipari, gazdasági, egészségügyi, közigazgatási, közismereti, OTtyongtkozásu előadások tartása van programban.
(B. n.)
Agy- és szivérelmeszesedésben
szenvedő egyéneknek a lerméizetes „Ferenc József" keserüviz megbecsülhetetlen szolgclaiot tesz azaltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolítja tl. — Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc Józsel viz számos féloldali hüdésben fekvő betegnél is megtette a kellő hatást s igy nagy megköny-nyebbülést okozott.
— Közalkalmazottak ffcyelmébe! Ba-
torárünkat .ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kop«t;in bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Időjárás
A nagykanizsai meteorolozlal megfigyelő jelentének: -- azerdáu a hőmérséklet : reggel 7 órakor + 0-8, délután 2 órakor + 1-4, este 0 órakor + 1-4-
Felhőzet: Reggel felhős, délben és eate borult
Szélirány: Reggel, délben 6a eate északkeleti.
(BjtxaktU rádJóJtltnlit) A ■•t««r*lé~ ylai Intéxallalant i ••«• 10 árakon *>•!••, hld«B, tupaiákn Iá* várható.
1K4 január 4.
Szép ruha csak jó szövetb6l készül
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
§üíz,JÍrüAáz6an
Szerelem, szilveszter, szerenád, — mentők
Kellemetlen újévi hajnala volt G. János 28 éves kiskanizsai lakosnak, aki egyike azoknak a ritka embereknek, aki alaposan ráfizetett egy hajnali szerenádra. ^
G. János, aki már régóla külön-váltan él a feleségétől, ugylátszil* békülésre határozta el magát szilveszter éjszakáján. Bizonyos, meny-nyiségü hegynedü elfogyasztása után magához intette u morékat és megindult\' felesége szülei lakása felé, ahol már nyugovóm tértek a házbeliek. A cigányok annak rendje s módja szerint egymásután húzták a szivsajditó melódiákat és a szerelmes férj reménykedve kutatta a sötét ablakokat, vájjon melyiken néz majd ki a felesége. Az ablakok azonban továbbra ís sötétek maradtak, ellenben egyszer csak kinyílt az ajtó és a következő pillanatban az asszony férfi hozzátartozói már körül is fogták G. Jánost.
Hogy miféle szóváltás hangzott el, vagy ki kezdte az agresszivitást, azt egyelőre még csak most próbálja tisztázni a kískanizaj rendőrség. Annyi azonban ténfp, hogv a szép siercnád csúnya verekedés!* fulladt, melynek hevében a házbeliek alaposan helybenhagyták G. Jánost. A szerencsétlen embert annyira összeverték, sőt meg is szurkálták, hogy a mentők szállították be a közkórházba.
G. János most egyelőre a kórházi ágyon piheni ki az újévi szerenád viszontagságait, a rendőrség pedig nyomozást indított a történtek tisztázására.
Schlltz-vászon minden kelengye disze
mm mm
-nél.
I9*i. január 4.
Bujdosó oroszok dalai
(Gy. Cilkle Valéria tmhI)
A (lárdonyl Gáza Irodalmi Társaság kiadásúban jelent inog Gy. Cziklc Valériának \'Bujdosó oroszok dalai« c. könyve. Czupa-csupa apró vers, mind-mind a vörös téboly elől menekült, hazátlan oroszok fájdalmát csendíti rímekbe. (Van egy orosz emigráns cserkészcsapat Buaapl&sten, a 16-os szt. Vladimír csapat, amely a jámboráén U iközérdeklődés tárgya volt. Gv. Cziklc Valéria a dísaelnöke ennek a csapatnak.) Egészen sajátságos az az intuitív költői beleélés, 4>hogyan Gy. Cziklc Valéria az idegen nemzet fiainak fájdalmát meg tud*r szólaltatni. Minden sorából ki lehet érezni a költő tüzes Wkü magyarságát, azt a magyarságot, ami a maga k«serú .sorsában meg tudja érezni, át tudja érezni egy másik eltiport hazafiasság számnzöt-teinék mélységes bánatát. (»Csikósok, gulyások visszafelclgetnek: Nem csak ti pusztultok, minket is temetnek.<) Még a tartalom és fonnák is sokszor idomulnak (művészi tudatossággal vagy anélkül, de mindenképen stílusosan) a primitív szláv lélek belsejéhez és kifejezési eszközeihez. Az orosz muzsik vádoló bünbánata, a gárda-nemes megalázott büszkesége ugy szakad magyar szavakba Gy. Czlkle Valéria szivéből, mintha ez a magyar poéta-sziv egyetlen siró, bugó, dános, szép baln lajka lenne. Költői eszközei a szimbólumok. Ezekhez legtöbb inspirációt a természet képei adnak néki, amikhez igen finom kézzel, szines ecsettel nyul mindenütt. (»Arva Oroszország, nincs karácsonyfája, de világszerte ég millió gyertyája..) Aí\'thadár, a tó,i a trojka csilingelés©, fnrkasüvöltés, harangszó, felhőjárás, virág — kedvenc rekvizitumai költői képtárának. • Anyám« c. versének megkapóau szép a képszerüsége. Ezek a Mimbolumok ugy hatnak sokszor, mint beszédes, erőteljes pörölycsapások. (>£hes farkas-csordák,. ha ml utolérünk, Rózsa-erdőt fakaszt véretekből vérünk..) Máskor meg hűvösen, objektíven szókimondó, mint egy vezércikk dübörgő szavai. Verselése rutinosan könnyed, formái szabatosak, néhol a poetica lioentla zökkenőivel segitl át magát a ritmus és rím gondján.
(bl)
Mozgöszinház
Dübörög a föld
Ágyúgolyók, gránátok, bombák szántják a halálos barázdát az emberi testbe; a piavei pokolban haláltáncát járja a rombolás borzalmas démona és ebben a vérzivatarban összetalálkozik két ember. Ennek a násznak menyasszonyi ruhája a fehér ápolónői köntös, nászindulója a fegyverropogás, megáldó ja pedig egyedül az Isten, aki soha nem a formát, hanem « lényeget bitálja.
A darab egyébként drámai csattanóval ér véget, de ebben is lannyi jóleső kiegyenlítés, annyi megnyugtató moli-vum van, mint egy felröppenő fehér galambcsoportban.
Helene Híyes és Garry Cooper elevenítik meg előttünk ezt a méjyen emberi cselekményt, melynek egyik legfelemelőbb, legszebb mondata a szerető lány ajkáról röppen el: Olyan jó mindig azt tenni, amit te akarsz.
A film egyik legnagyobb jelenete, ry Cooper megrázó játéka, amikor • kis svájci kimérésben egy csomó ember közt egymagában könyörög a másik életéért Nagy alakítás, az emberábrázolásnak olyan erejével, ami fájdalmas szorítással markolja össze az ember lelkét.
Adolphe Menjou egészíti ki pompásan a cinikus orvos alakjával ezt az együttest.
A kiegészítő műsor érdekes, változatos, lebilincselő.
Dáma.
— Menjasszemyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singer divatáruházban.
ZILM KÖZLÖNY

VILA\'G IRÓNJA
III. EGY BOLDOG ORSZÁG
A Vatikán-állam falain btlOl az adói a véíraha/lól hkbSl ttm Itmtrlk, III nlnct vámhivatal is nem nyomlatlak mii váUáblanhettAhat
(Copyright)
Nem fór kétség hoiiá, hogy a pápa birodalmának állam|k>lgiirai legboldogabb iaiiói a tűidnek, lin-nek az országnak egész költségvetését a maga jövedelméből íede/i a katolikus egyház feje és Cittá del Vaticano j>olgárai egyetlen centissi-moval sem járulnak hozzá az állami adminisztráció költségeihez.
Senklsem fizet adót a Vatlká> államban
Itt nincsen adóhivatal és a pápa birodalmában az adónak sem közvetett, sem közvetlen formáját sem nem ismerik, sem nem fizetik. Külföldi kereskedők és gyárosok, akik portékát szállítanak a Vatikán falai közé, sem számla-, sem nyugta-bélyeget nem ragasztanak a számlákra. Ilyen bélvegekel nenf is nyomtatnak a Vatikánban. A Valikán-államban nincsen) végrehajtó, itt foglalni, végrehajtani, vagy árverezni nem leheti... Itt nem nyomtatnak vállóblankettákat és a Vatikánban se nem irnak alá, sc. nem óvatolnak váltót...
Minderre azonban szükség sincs,
mert* elképzelhetetlen, hogy a vatikáni állampolgárnak adóssága legyen, avagy szorult anyagi viszonyok közé jusson.
Vájjon nem-e mesék világába való ez az állapot?
Nincsen vám, az élet sokkal olcsóbb, mint Rómában
A Vatikán-állam zárt terátete az Ideális értelemben vett vámmentes zóna. Vám és fogyasztási adó nélkül jön be. Ide minden: liszt és bor, Egyp-tom dohánya és Anglia szövete, leheletvékony japán porocllánok ós a vatikáni autók adómentes benzinnel szaladnak.
Az élet ezért itt sokkal, de sokkal olcsóbb, mint pár lépéssel odébb Hó-mában. Amott: szük ulcük tratloriái-Imn egy szerény ebéd őt, vagy hat líráim kerül, itt: a svájci gárda kantin-jában havi tizenöt, vagy husz Uráért kapnak reggelit és {ebédet a gárda katonái. fis ez flz ebéd bőséges, jó és • Ízletes. .
I>u ki leltet állampolgára az álmok országának?
A laterání szerződés szerint az, aki a Vatikán-állam szolgálatában áll és munkabeosztása olyan, hogy állandóan a Vatikánhoz köti.
Magyar nincs a világ legkisebb országának 991 lakója között
Minden hónapban statisztika készöl a vatikáni állampolgárokról, A legutolsó hónapnak ez volt a statisztikája: Tizenkilenc gyermek született. Tiz fiu és kilenc leány. Velük, együtt összesen 9í)t lakója volt a pápa országának. Ezek között 745 volt vatikáni állampolgár, 246 idegen. A Vatikán 091 lakója közül 614 a férfi és 377 a nő.
Anyanyelvére nézve a Vatikán lakói
közül legtöbb az olasz, a számuk 837. A többiek; 120 svájci — a gárda lagja^ 3 spanyol, 10 francia, 5) német, fl osztrák, 2 holland,i 1 norvég, 1 amerikai, 1 csejjsztovák, 2 Jengy*!^ 1 Jit-ván és 3 /belga.
Kőtelező katonai szolgálat nincs a Vatikánban, de azért minden katonaköteles vatikáni állampolgár besoroz-tatja magát az olasz hadseregig. Az Olaszországgal kötött egyezmény sze-
Búi! ruhára divatos anyagok és menyasszonyi kelengyék nagy választékban.
Egy nagy tétel selyemmaradék mélyen leszállított árban.
Flanelok, női és férfi szövetek, kész nöi kabátok és szőrmék saison utáni hallatlan olcsó árusitása már megkezdődött
sinser Divatáruházban
rint ugyanis az a vatikáni állampolgár, akinek élete huszonhatodik esztendejében nincsen alkalmazása a Vatikánban, automatikusan elveszíti állampolgárságát, olasszá lesz, tartozik^ mint ilyen Itáliában soro/ásra Jelentkezni és csak katonai kötelezettségének teljesítése után nyeri vissza a vatikáni állampolgárságot.
Egy ország, ahol minden politizálás szünetel
Van azután még valami, amiben ez az ország különbözik a világ többi országától. Itt nincsen poli-tika, itt minden politizálás szünetel. Vatikáni állampolgár semmiféle politikai szervezet, ,vagy párt tagja nem lehet. Egyesegyedül csak egyházi célú katolikus egyesületekbe léphet be tagul.
A politika nem is érdekli a vatikáni állam|X>lgárt. Ennek az országnak abszolút uralkodója a pápa Minden tényezőt hív-dalába ő nevez ki. Választások itt nincsenek.
Az Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja — szerkesztősége és nyomdája, düWrgő gépeivel olt van a Via ctel Pelégrino végén — szintén nem politizál.
A Vatikán áilami>olgárainak talán a felével beszéltem Mindegyiktől megkérdeztem : l»ldog-e. Kivétel nélkül mindegyik megelégedett a sorsával. Itt nincsen elégedetlen ember.
Az egyetlen boldog ország.
Felkoncolta önmagát a gyomorbajos ember
Felsősegesd, január 3 Nem mindennapi öngyilkosság tőrtént Felsősegesd községben. Bertalan János gazdaember egy idő óta gvomoi\'bajban szenvedett. Az utóbbi na|>okban fájdalmai annyira föko-kozódtak, hogy a szerencsétlen ember ordított fájdalmában. A kínok ugylátszik elborították az elméjét, inert amikor családja künn az udvaron dolgozott, Benalan beszaladt a szobájába, levetkőzött, előkerített egy hatalmas konyhakést és azzal a gyomrába szúrt, majd felvágta a hasát A hörgésre berutott a felesége, aki a történtek láttán ájultan esett össze. Az orvos már nem tudott segíteni. Bertalan rettenetes kinek kőzött meghalt.
Tánciskola.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a
farsangi táncknrzust
megkezdem. — Beiratkozni lehet Jaa»Ar 4-1*1 minden eate a Kaazinó termében. Szíves pártfogást kór
tánctanár.
_ZALAI KÖZLÖNY_
A régi vásári rend mellett nyilatkozik a nagykanizsai Ipartestület elnöke
_«__
Havi fixre
és jutalékra
fürge, jómegjelenésü, megbízható ügynököt keresek. Működési terület: Nagykanizsa.
Clm a kiadóban.
iq?4 Január 4
Ojrleti könyvek, Papíráruk, Irodaszerek, TBItAiollak
legolcsóbban
FISCHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanizsa Horthy Mtklóa-ut 1. Talaffon IT9. ««-
A halálos polal bál a törvényszék előtt
Emlékezetes még az a véres táncmulatság, ami egy emberéletbe került a |)olai Olvasókőrben, ahol a közeli Annamajorból is több vendég volt. Gyergyák István 20 éven legény és több társa már előzőtcg összebeszéltek, hogy ha komolyra fordul a dolog, akkor egymással •összetartanak * Gyergyák István tánc közben belekötött a legények* be, amiért Tóth István 44 évea gazda, a Kör alelnöke többlzben figyelmeztette, végül pedig kivezette. Állítólag eközben arcul is ütötte a legényt, majd birkózni kezdtek, Gyergyák előkapta kését és leszúrta Tóthot, aki a kanizsai kórházban rövidesen meghalt.
Ma tárgyalta ezt az ügyet a kanizsai tőrvényszék dr. Mutschen-bacher-tanácsa, amely Gyergyák Istvánt három évi fegyházra itéltc.
SPORTÉLET
Az NTE vasárnap délelőtt Ismétli meg dlsztornájót
Az NTE tornabemutatójának frappáns sikere arra késztette a Tornaegylet vezetőségét, hogy azt megismételje s ezáltal módot nyújtson e nagyszerű és nagyszabású sportlátványosság megtekintésére azoknak Is, akik a premierről a tornaterem befogadókéj>ességéneli korlátolt volta miatt kimaradni kényszerültek. Igen nagy ezeknek a száma, de még nagyobb azoké, akik a bemutató alkalmával a tornatermet zsúfolásig megtöltő közönség áradozó dicséretét hallották s ez a körülmény csigjázta fel kíváncsiságukat — méltán.
Az NTE újév napjára tervezte a disztorna megismétlését, dr. Králki/ István polgármester, az NTE elnöke azonban, minthogy több iskola igazgatósága részéről kivánsóg hangzóit el, hogy a tanuló ifjúság is megtekinthesse azt, erre pedig az újévi terminus az iskolai szünet miatt kevésbé, nyújtott módot, a megismétlés idejét elhalasztotta s vasárnapra, január 7-én délelőtt 11 órára tűzte ki.
Az NTE vezetősége a helyárakat is minimális, 50 fillértől 10 fillérig terjedő összegben állapította meg, hogy ezáltal is lehetővé tegye mindenkinek, főleg |>edig a tanuló ifjúságnak a repriz megtekintését.
— Kész kabátoV, szőrmék és téli áruk olrsó árusítása már megkezdődött Singer divatáruházban. Érdemes megtekinteni.
A páratlan gyógyerő, ami az „Igmándi"-Iban rejlik, Évwredek óta föld gyomrában érik I
A k\'gutóbbi városi közgyűlésen is szóba került a kereskedők és iparosok által már régóta vitatott vásártartási kérdés. A kereskedők álláspontját már Ismertettük ebben az ügyben. Most Samu Lajos ipartestületi elnököt kerestük fel, hogy közölje velünk az iparosság állásfoglalását.
Megkérdeztük a nagykanizsai I|>artestület elnökét, hogy vannak-e nagyobb felfogásbeli, vagy érdekellentétek a kereskedők és iparosok között a vásárok tekintetében ?
Csak elvi ellentétekről lehet szó — felelte Samu Lajos. — A mi felfogásunk — ellentétben a kereskedőkével — az, hogy még nem érkeztünk el arra a fejlődési fokra, mely feleslegessé teszi a vásártartási.
— Veszélyeztetné-e az iparosok érdekeit a vásárok teljes megszüntetése ? — kérdeztük.
— Feltétlenül. Az egyes iparágak teljes tönkrelélcléhcz vezetne. Itt vannak például a kötelesek, akik a vásárok megszüntetésével legjobb fogyasztási területeiket veszítenék fei, vagy a rézművesek, csizmadiák, bádogosok, nem beszélve a lacikonyhákról...
— A mai megváltozott viszonyok nem teszik-e feleslegessé a vásárokat?
— Ellenkezőleg, - felelte Samu Lajos. - Trianon például egyenesen ránk kényszeríti a vásárokat. Nagykanizsai vonatkozásion az el szakított Muraköz hfclyelt uj piacokat kell keresnünk észak és kelet
felé, tehát vásárokra kell járnunk.
Volnának-e olyan iparosok, akiket nem érintene annyira érzékenyen a vásárok megszüntetése ? - érdeklődtünk.
— Csak azokat, akik nyitott főúti üzletlel rendelkeznek, ahol a vidékről jölt fogyasztó minden fáradtság nélkül felkeresheti őket. Ilyenek azonban elenyészően\' csekély számban vannak.
— Egységcsen a kereskedők ér-dekei mellett szólna a vásártartás megszüntetése ?
— Nem, — válaszolta Samu Lajos. — Ma1 már sokkal több kereskedő jár vásárokra, mint iparos. Nagyon sok olyan is található ezek kőzött, akiknek csak régebben volt nyitott üzletük.
—- Volna-e mód arra, hogy ugy az iparosok, mint a keicskedők érdekeinek tekintetbevételével egy kompromisszumos megoldást lehessen találni t
— Igen, — világosított fel bennünket Samu Lajos. — Nekünk is az a felfogásunk, hogy sok a vásár. Például azért a fogyasztási területért, amiért régebben egyszer kellett Kiskoináromba elmennünk, ma kilencszer kell, kilencszeres rezsiköltséggel, különböző helyekre menni. Ma száz százalékkal több a vásár, mint volt békében. Ellentétben a forgalom csökkenésével. A kompromisszumos megoldás a régi vásári rend visszaállítása volna 6 kirakodóvásárral és 4 állatvásárral a helyi kirakodóvásár megtartása
mellett. A régi vásári rend az ünnepeket megelőzi és ezzel az ekkor szokásos vásárló kedvet is felhasználhatja.
Olcsóbb lett a Zalai Közlöny
A Zalai Közlöny előfizetési árát január 1-től kezdve leszállítottuk. A havi előfizelés ezután 2.40pengő. A Zalai Közlöny példányonkéntiára |K\'dig 12 fillér, hétköznap és vasár-nap egyformán.
Sopron, Szombathely, Szeged és más városok többnyire négyoldalas napilapjainak ma Is 2.80 pengő a havi előfizetési ára. Szegeden az egyik nagyobb napilap 3.60 pengő* be kerül havonta. Székesfehérvárott 2.40 pengő a négyoldalas újság előfizetése. A Zalai Közlöny pedig havi 2.40 ixmgőért 0-8—10 oldalas napi lapot ad olvasói kezébe.
Nagy áldozatot ró ez az árleszállítás a mai viszonyok közt a Zalai Közlöny kiadóvállalatára. Aliban a reményben hoztuk az áldozatot, hogy amikor becsületes és országos viszonylatban is elismert,jó helyi lapot olcsóbban adunk közönségünknek, akkor a város és a vidék is fokozottabban tud l«nnün-ket támogatni a magyar hazánkért, városunk és vármegyénk minden közügyéért önzetlen odaadással folytatott harcunkban. A Zalai Közlöny előfizetőinek állandó kedvezménye! továbbra is megmaradnak. Ezek:
1. Teljesen dijmentes szálloda Budapesten.
2. A Horváth-ujságáruda kitűnő, lőbbezer kötetes kölcsönykönyvtá-rának kedvezményes használata.
3. Eéláru angol, német és olasz nyelv-tanfolyamok.
4. Olcsó társasutazási akciók.
5. Következik 1934-ben egy nagyarányú rejtvény-olimpiász, szenzációs dijakkal.
6. Hónap közepén tul belépő előfizető a következő elsejéig ingyen kapja az újságot.
7. Vidéki előfizetők |>ortó-költsé-get nem fizetnek.
A Zalai Közlöny szerkesztői és kiadói szívvel, lélekkel, minden erejükkel igyekeznek a közönségnek minél jobb lapot nyújtani, a köz minden ügyét minél eredményesebben szolgálni, de ez csak ugy lehetséges, ha cserébe kapják érte a közönség támogatását.
Ezt a támogatást kérjük mindenkitől mi, a mindenki érdekének, sorsának szolgái és harcosai.
A Zalai Közlöny szerkesztőség*
— Függöny- és ágyterítő® nyögök.
Agygarnitúrák, szőnyegek, butorkclmík nagy választékban Singer divatáwház-ban.
Isi árak lei előtt!
Olie- (Mi-) Él,
garantáltan tiszta hernyóselyem
minden színben, 78 cm. széles, méterenként
2.38 pengő
Menyasszonyi kelengyék,
estélyi és ntcai ruhaanyagok, szőnyegek stb. stb.
a iegolcsóbbtól a legkiválóbb minőségig
legnagyobb választékban kaphatók
Kirschner Mór
divatóruhözóban.
zalai KÖZLÖNY
IW4 |anu>r 4_
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 4, csütörtök
Római katolikus: Titusz p«. Protett.: Ltona. Isr.: Teb. hó 17.
Mozi előadások hétköznap S, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Virosl muztum és\' könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tól
12 óráig.
Oyógyszertári éjjeli szolgálat e hónapban: a Mária gyógyszertár Király ntca 40. sí. és a klskanlzsal gyógyszertár.
Oőxt Urdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráJg (hétfő, szerda, pintek délután, kedden egész nsp nóknek).
— (Itarbarlls llreálls elttadáiw Zalaegerszegen) A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének zalaegerszegi fiókja januártól kezdődő IíocAÜr előadás sorozatot rendez. Az elnökség az egyik előadásra Barbarits t.njost, a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjét hívta meg, aki — kívánságra —- a mői szépségről szóló előadását turtja meg, amelyben a szépségversenyek lélekmérgező voltát ostorozza.
— (Adomány * 48-as szoborra) A volt 48. gyalogezred hősi halottainak emlékére állítandó emlékoszlop javára a legújabban a következő adományok folytak bc: Ihinántnli Gazdasági Sze x-gyárosok Szeszfinomitó H. T. 350 pengőt, parsai szoborbizottság 33.54, ga-lumboki körjegyzőség 10.07, bajcsal leventék 9.20, Kelper Jakab 2 pengőt adományoztak.
— (Dr. Kőn tg fogorvos) szaltad-ságra utazott. UJból rendel január hó 15-én.
— (A FK 25.0M az. csekkszámlájára történő befizetések korlátozása) A m.
kir. postatakarékpénztár a Pénzintézeti Központ részére vezetett 25.000 sz. csekkszámla javára történő befizetések céljaira külön kéknyomásu befizc-tési lapot rendszeresített. A befizetési la))okon >Kincstári szolgálat* felülnyomás nincs. A befizetési lapoknak elő-oldala a befizetett összegen, illetve a feladó nevén és lakfcimén kivül egyéb kézzel irt, vagy gépírásos adatot nem tartalmazhat, azonban a befizetési lap értesítő lapjának hátoldalán a befizető magánközleményeket továbbra is díjmentesen alkalmathat. Ugyancsak érvényben marad az a korlátozás Is, hogy a 25.000 számú csekkszámlára bianoó befizetési lappal befizetést teljesíteni nem leivel. A korábban kibocsátott »Kincstári szolgálat, felülnyo-másu befizetési lapok 1933. évi december hó 31-én érvényüket vesztették.
— (Az Irodalmi é» Müvé**U Kör) két lioeális előadást rendez szombaton és vasárnap. Mindkét előadás a revízióm váró trianoni békével foglalkozik. Szombaton dr. Csaba Jenő kegyesrendi tanár (Veszprém) ad elő »A megsemmisítő békék története, címen, vasárnap dr. Somogyi István tb. szolgabíró (Zalaegerszeg) tart előadást .A trianoni békeszerződés diplomáciai
előzményeiről..
— (Az idei bankos estélyen,) amit január 20-án rendez a nagykanizsai banktisztviselők gárdája, Szósz 11a, a fővárosi színpadok és a rádió népszerű kornikája tesz a sláger. Az érdeklődéi érthetöleg máris igen nagy a maidig kitűnő hangulatú bankos cs-lély iránt.
— (A nagyfcaauial MAV Fűtőház! Kézművesek) Szilveszter-estjük jőve-delmét, 29.90 pengőt (amihez felül-flzettek: Horváth Géza 5 pengőt, Zslf-kovlcs János 50 fillért) vagyis összesen 35.40 pengőt, amit az egyesület 40 pengőre kerekített ki, a városi in-ségokció céljaira adományozták. A vasúti fűtőházi kézművesek nemes cin-l»erbaráti cselekedete mimten dicséretnél szebben beszél. ,
A frontharcos bál
fj.-gyeinek árusítása a Vágó-illatszertárhan megkezdődött. Felkéretnek mindazok, akik jegyeket korábban előjegyez-tetlek, szíveskedjenek az átvételről minél előbb gondoskodni. A pénztárnál való torlódás elkerülése végett tanácsojs a jegyekel már most emiitett helyen megvenni. Mindazok, akik egy i>ontos kanizsai címtár hiányában meghívót nem kaptak és arra igényi tartanak, szíveskedjenek ebbeli kívánságukat idejében a rendczőbizoUság-nak Ittjelenteni (Pannonia-szálló, telefon szám 4—10, 12—1 és este 0 órától). Az est művészi részének műsorát rövidesen közöljük. Örvendetes tényként jegyezhetjük fel, hogy városszerte nagy az érdeklődés a bái iránt, mindenült lázas készülődés folyik. Különösön a gyengédebb \'nem és a nívós művészi eseményeket szeretők között.
— (A Rtrnyei frontharcosak) nagyszerűen sikerült szilveszteri mulatságot rendeztek az öreg lctenyei Kaszinóban. A zöld fenyőlombbal díszített terein tele volt ó-év búcsúztató hangulati! közönséggel. A műsoron 3 egyfelvonásos ós 2 zeneszám volt. l.eitner Gyuri konferált. A szereplők egytől-egyig csak emelték a létertyol műkedvelő-gárda régi jóhirét. A l>etaiiitás munkájának érdeme dr. Bányai I^ajos Járásbiróé, a rendezés dr. Csempész Dénes elnök lelkes ügyszeretét dicsérte. A jövedelmei a szegény bajtársak családjainak fel segélyezésé re fprditották. Műsor után vidám táncmulatság volt.
— (Sport-bál Keszthelyen) A Keszthelyi Törekvés Sport Egylet herceg Festetics (iyörgy fővédnöksége alatt január 6-án u keszthelyi Hungáriában nagyszaMsu sport-bált rendez. P.jfél-kor gól-bár.
— (Elitéltek két csavargó c*eltd-k\'ányt) A nagykanizsai rendőrségen Vlasics fiva 23 éves és Holidcr Hona 20 éves cselédleányokat közveszélyes csavargó életmódjuk miatt 10—10 napi elzárásra Ítélték.
— (KI volna hajlandó) ginmázisla diák jnstruálása ellenében szállást adni egy je\'.es tanuló nyolcadikas gimnázis-,iának, |aki a yidéki szüleit utolért gazdasági válság miatt jó emberek ilyenirányú segítsége nélkül nem tudná az utolsó félévet elvégezni? Érdeklődni lehel a püspöki biztosságon.
— (Bármilyen munkát) keresek, hogy özvegy, beteg édesanyámat, kinek egyetlen kenyérkere.sőjc vagyok, el tudjam tartani. Kifutói, bármi szolgai vagy napszámos munkát vállalok. Fiatal, erős ember vagyok, télvíz idején önhibámon kivül maradtam munka nélkül. Cimcm: Kulcsár Pál, Petőfiül U. szám.
— A Nyugat január l-l számának élén Gellért Oszkár ad beszámolót a folyóirat múltjáról és Jövő programjáról. Babits Mihály Julién Benda uj könyvéről (\'Beszédek az európai nemzetekhez.) ír. E szám kezdi incg Máiai Sándor »Egy polgár vallomásai, c. uj müvének közlését. Szép Ernő legénye, Komjáthy Aladár és Szabó Pál novellái, versek, kritikák gazdagítják uz uj szám tartalmát. • Kíadóhivuial; Buda|>est, V., Vilmos császár-ut 31.
— Megtalálták ArpáU slrjét? A Mu-
gyarság eimü budapesti naplltip szenzációs cikksorozatot közöl január hónap folyamán. Hosszú évek nehéz és fáradságos munkájával sikerült megtalálni Óbudán Fehéregyháza alapjait; azt a templomot, amelyet Anonymus szerint Szent István ki\'rálv emeltetett Árpád fejedelem sírja mellett. Hogy u most megjelölt romok valóban Fehér-egyháza kővel, azt már a tudományos étel kiválóságai is elismerik, éppen ezért kétszeresen izgató az a kérdés, vájjon sikerül-e ennek u szenzációs felfedezésnek nyomán Árpád sirjáiu bukkanni? A Magyarság a legjobb és legérdekesebb buda|>esii napilap, a magyar intelligencia kedvelt lapja. Előfizetési ára havi 4 pengő. Kiadóhivatala Budapesten, VI., Aradi-u. 8. szám alatt van.
Fogházra ítélték „az őrangyalt"
Bálint István és Bálint József kiskomároini lakosok az cgvik éjszaka éjfél után bekopogtattak Péter Mihály házába. Ki az?. — kérdezte az álmálxjl felvert házigazda. En vagyok, az őrangyal! •
felelte vissza az egyik Bálint. Péter végül Is kinyitotta az ajtót, Bá-linték lx-mentek a szobába, ahol l*>tokkal alajHísan \'megverték Pétert, majd a segítségül siető felei ségét is megpofozták. A törvényszék a két Bálintot 14—14 napi fogházra itélte.
Schütz vászon olcsó, mert jó és tartós.
— 100 gyönyörű kép gazdagítja a Tükör januári számát, amely felveheti a versenyt a külföld bármelyik képes folyóiratával. Az uj szám annak a bizonyossága, hogy Magyarországon js mcgjelenhetik szép kiállítású, mindenkép európai nívójú folyóirat, olyas-Tél e .magazin,, amilyet eddig a magyar közönség nélkülözőit. A sok kép mellett sem maradt ki a számból az érdekesnél érdekesebb olvasnivaló, sőt ebben a tekintetben js meglepetés a Tükör uj száma. Érdekességeket hoz a nöolvasók részére, beszámol a színház, film eseményeiről. Gazdagon jutalmazott rejtvény, sakkrovat, uj pályázatok.
Filléres délutánok a gőzfürdőben
Eredményesnek ígérkező uiitást ve-zettek be a nagykanizsai gőzfürdőben. Minden hétfőn és szerdán nők, minden csütörtök és szombaton féifiak részérc — egyelőre próbaképpen — filléres délutánokat rendszeresítenek. Ilyenkor 70 fillér egy gőzfürdő, 40 fillér a masszírozás, 10 fillér a kiszolgálás, 50 fillér a tanuló-jegy.
A többi napokon és a kádfürdőben a tarifa változatlan, de kádnál is egy fürdő mindössze egy pengőbe kerül, ha valaki tízes bérletet vesz. Tyúkszem vágás akkor is kapható, ha valaki nem fürdik, ezesetben 80 fillérért, fúr. dés esetében 50 fillérért.
I
Emlékeztető
Január I. Frontharcos-bál Január 7. A I.cányklub műsoros teája fél 7 órakor.
Az NTE dlsztomája a gintn. tornatermében délelőtt 11 órakor.
Kiskanizsaí leventék szinclöudása. Jauuár 13. Keresztény Nőegylet bridzs délután és lánctea a Koronában.
Oregcserkész-bál az Iparoskörben. Január 14. Maiiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.)
ZTE táncestély.
Kereskedelmi Alkalmazottak jelmezbálja.
A ZTE műsoros estje.
Kiskanizsaí leventék szbielőudása. Január III. bérleti hangverseny
(Zatliureczky) Január 29. NTE táncestély fél 9 óra-kor a Koronában.
Keresztény Tisztviselőnők jelmezestje.
Banloos-bál a Kaszinóban, január 22. Kis-sáska előadás a színházban.
Január 24. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor. Január 27. Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzetlek Szövetségének műsoros estje, január 31. Növendékhangverseny 6
órakor a zeneiskolában. Február 1. Ipartestületi bál. Febmár I. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje. Febmár 4. A I*ányklub műsoros teája
fél 7 órakor. Febmár !•. Keresztény Nőegylet jel-mez-estje.
NTE táncestély fél 9 órakor a Koronában.
Febmár 13. Agglegények estje a Kaszinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a zene-
iskolában (Vannay J.).
Febmár 7». IV. bérleli hangverseny (Fischer Auny) Febmár 28. Növendékhangverseny 6
órakor a zeneiskolában. Március 3. Purim-estély a Kaszinóban. Március 7. Tanári hangveraeny a zeneiskolában este 9 órakor. Márckw 14. Siklós Albert szerzői estje Március 21. Növendékhangverseny 0
órakor a zeneiskolában. Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneto-
kólában (Vannay J.). Április 18. Tanári hangvenseny « zeneiskolában aslu 9 órakor.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, Január 4.
0.45: Torna. Utáuu gramofon. — 9.45: Hírek. — 10: 1. Magyar városok. 2. Téli versek. (Felolvasás.] Közben gramofon. — 12.0">: Országos Postás-zenekar. — 12-90: Hírek. - l.lf>: Idő-Jelzés. — 1.30: Szmlrnov Sznrgej bála-lajka-zenckara. — 2 40: Hirek. — 4: Thury Mária meséi. — 4.15: Időjelzéi, hirek. — 5: Gazdatanfolvam. Szőlőművelés (I.) — 5-5.30 (Budapest II.}: Gramofon. — 5.30: Orbán l.ajos dr. magyar nótákat óm-kel. — 6.30: Ai^gol nyelvoktatás. — 7: Kernács Pál hegedül. — 7.40: >Szoborkalandok.< Lyka Károly előadása. — 8.15: Gramofon.
— 9: Hirek. - 9.20: Kis Szinpad. • Az Újévi cbéd.« Vígjáték egy fclvo-násban. - 10.10: Időjárás. Majd cigányzene. — 11.15: Giovaaui deli\' Ag-nola zongorázik.
Béea. 11.30: Parasztzene lemezeken.
— 12: Bádiózenckar. — 13.10: A zene folytatása. — 13.30. Müvészlcmezek.
— 16: —peralcmezek. 17.30: Hen-dera Harriet énekel. — 19: Bádiózene-kar. — 20.15: A nagyvárosi levegő, négyfclvonásos bohózat. — 22.30: Tánc lemezek. . ,

Hölgy élinek : remek kötött kábítok, oroizkák, kötött blúzok, matt selyemharisnyák, meleg ilióriiházat, dlvat-rellkfllök, erszények, selyem sdlok, vállkendők, pongyolák »tb. stb. Csak elsőrangú minőségben, mégis a legolcsóbb arakon t
BRÚNYAI DIVATÁRUHAZ
Horthy MlklAs-ut I. . VAroitiAx-épOlat.
Férfiaknak : gyönyörű nyakkendők, Ingek, gallérok, remek gyapjusálok, bélelt bőr-kesztyOk, harisnyák, bokavédők pizsamák, pullowereks sí- és sport-szVftterek
zala! közlöny
1934. január 4.
Klsgyóni fényes
darabos szén P. 3.60
100 kg.-ként házhoz hordva kapható
Strém Károlynál
Sugár-ut.
Közgazdaság
TármiiTtfiude
Búza tlszav. (uj) 77-ea 6 95—7-15, 78-as 7-05—7-25, 79-es 7 15 —7-35, 80 «J 7-25—7 45, dunánl. <uj) 77-ei 680-6 90 78-11 690-700, J9-tt 7-00-710, 80-as 7\'10-7-20, rozs (uj) 3-60—3.70. — Zab közép 8-05—8-15, — u|!engerl tisiánlull 5 80-5-90.
Berléltáiir
Pelha|Us 901, eladatlan 174 tilsa-rendll 0-78—0-80. szedett 0-76 -078, aze dett közép 0-M-U-73, könnyll 0-,\'0-0-72, eleó rendű öreg tl-73-0-75, ll-od rendtl öies 0-70 -0-72, angol BMdö I. 0-84 -OT2, szalonna nagyban 086-0-90, wlr 0 87-0 92, bua I ■12-1-12, fálaartéa 100- 106,
Kiadja a laptulajdonos Közgazdaiági Rt. (lutenberg Nyomda él Délzalal lapkiadó Vállalata Nagykanltaán.
I\'elelös kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78, aiim
Allatok nevelésénél és hlzlatáaántl nálkUISzhetetlan.
A valódi r«tor caak eredeti gyári cao-magolásban kerül forgalomba. MiMI Hrtrt flIIM-l tiuLlniMintlI
2 kg.-oa csomag éra ...... 54 Illlér
5 kg.-oa csomag ára ...... 110 Illlér
50 kg.-oa zaák ára (zsákkal) 690 Illlér VliioatilaSSkuk 1 ét 5 ki.-o« áiMI .ni.dmínr Beszerezhető:
orszAg József
mag, műtrágya, növényvédelmi azerek atb. kereskedésében atu Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mellett Telelőn 130.
KOszOnetnyllvánitás.
E.uton is hálás köszönetet mondunk mindsion Jóakaróinknak, itmeröseinknek, az Irgalmas nővéreknek, akik szeretett IJullaka leányunk temetésekor megjelenésűkkel és réstvéldkkel fájdalmunkat enyhíteni sí Ívesek vollak. Nagykanizsa, 1934. január 3 Né neth János és családja.
VAROS! MOZGÓ
Ma, csOtőrlökön 5, 7 és 9 órakor
az idei évad legnagyobb attrakciója
Dübörög a föld
Két szerelmes lélek szívhez szóló története Főszerepben Helene Hayas és Adolpha Menjou
Remek kiaér A miisor I
Ragyogói Pompáil Remek!
5 órakor félhelyárak!
He tMzon...
lássa be, hogy a rádió kultura. Tanít, szórakoztat, gondterhes napjainkban üdülést nyújt és azt ma egy kultúrember sem nélkülözheti. Ha már ezidelg tétovázott, moat cselekedjen.
Rádióvételnél figyeljen az alábbiakra ■
A rádióvásárlás bizalom dolga. Önnek évek múlva is szüksége lesz rádiókereskedőjére, kinek szakértőivel mindig készséggel kell rendelkezésére állania. Olt vegyen rádiót, ahol minden márkás készülék raktáron van és saját szemével és fülével választhatja ki lakásán kényelmesen a legjobbat és így nem teszi ki magát, hogy kiváló márkás rádiókészüléket, mely talán jobban tetszett volna, meg sem hallgatott.
Már havi 8.5D P. részletre vehet legújabb typusu rádiót.
Üzenetre vagy telefonhívásra szívesen áll szolgálatára
SZABÓ ANTAL
rádió-, cs\'liár- és gramofon-üzlete Nagykanizsa — Fó-ut 9. az.
a „Standard", „Telefunken", „T. R. T.", „Orion" rádiógyárak képviselete és lerakata.
*
Budapesten szálljunk a
METROPOL.
RákAozl-ut 58.

150 kényelmes szoba, hideg-meleg folyóvl zel, telefonnal, elektromos fényjelzésekkel. Patinái hírű, kiváló konyhi.
Cigánymuzsika.
Vlráágoskert.
Savba 4 pengőtől. Ta\'Jaa paaald 9 P-től.
APRÓHIRDETÉSEI
■agiépSlat udvarán «. é. t.lér. • gy Jigt.r.. kiadó. — Htrssal ErdAhlvatal
Z.lraarMa cca 120 kilós sírgóien
aladó a gőzfürdőben. 24
Elkakaia. fc*r(4rltáa és törvény
szerinti bOnt.lé. terhe alatt tilos a
Sörlel léle ltjrv. védett cirkulációs höszek-
rény utánzása. 23
r«a*k«^iiaa..0« [elvétetik. Alán-latok .Fényképész" |ellgére a kiadóba. 21
■aját larméstl uradalmi éa ujbar (aulall-, csemege- és pecsenye-bor) kapható már 2b liter tételben Is C..a..ry-.t II, aaáai alatt. — Borecet la kapható. 5127
Somogysimonyi r. kath. hitközségtől.
Veneoylárgyaiasi MMn
Somogysimonyi r. kath. hitközség a községben az u. n. Magyar György-féle telken építendő kápolnaépitésre versenytárgyalást hirdet.
Az építéshez szükséges téglát, homokot, fát, deszkát és lécet a hitközség a helyszínére szállítva adja, ajánlatok a munkálatokra és az egyéb szükségletekre teendők.
Vállalkozók ajánlataikat 1934. január 31-ig a nemesvldi r, kath. plébániára zárt borítékban adják be, vagy küldjék el.
Az ajánlatokért, vagy tervekért ajánlattevők semmi dijat,vagy költséget fel nem számíthatnak.
Az egyházközség fentartja a szabad választási jogot az ajánlati összegre való tekintet nélkül.
Ajánlattevők vagyoni állapotukról és a kápolnaépitésben való jártasságukról községi bizonyítványt kötelesek csatolni.
Az ajánlatok elfogadása fölött a hitközség 1934. február 18 án tartandó közgyűlésén dönt, amikor is ajánlattevők jelen lehetnek.
Bővebb feltételek a nemesvidi plébánián, vagy a somogysimo-nyii r. kath. tanitó urnái tudható meg.
Somogysimonyi, 1933. dec. 31-én.
SsBrasyilmgQTl r. katb. eoibiikfnég
FELHÍVÁS
A vármegyíi ebtartási szabályrendelet 6. §-a alapján felhívjuk a város területén levő összes ebtulajdonosokat, hogy a birtokukban levő összes ebeket jelen felhívás közzétételétől számitott 15 nap alatt alulit! hivatalnál a hivatalos órák alatt okvetlenül bejelentsék, mert e határidő letelte után a hivatal az eb-bejelentéseket közegeivel házról-házra járva ellenőrizni fogja.
Nagykanizsán, 1934, január hó 3-án.
Nagykanizsa megyei város 22 Adóhivatala.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata kínyvnyomdájábsn Nagykanlzaáa. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam 3. szám
Nagykanizsa, 1934. január 5, péntek
Ara 12 Hliér
ZALAI KÖZLÖNY
Biuketitfelg éi kiadóhivatal: főút 5. viám Megjelenik minden reggel, hétfő kivételével
POLITIKAI . NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengd 40 Iliiéi Sierkeaatöségt és kiadóhivatal! teleion: 78. sa
A kormány és a kanizsai iparosság
(bl) Seregszemlét tarlott c hasá-lx)kon n nagykanizsai Ipartestület érdemes elnöke is az elmúlt év gondjai-bajai és az eljövendő idők reménységei felett és tegnapi nyilatkozatában ugy találta, hogy azok az intézkedések, amiket a kormány tett az iparosság érdekéién. alkalmasak arra, hogy az országnak ebben a hatalmas, ősi rétegéljen felgyújtsák a reménység mécseseit.
Nagykanizsa felfigyelt erre a nyilatkozatra, mert a mai helyzet Ichelőségeínek, eredményeinek és ki látásainak objektív mérlegelését, megértését látja benne annak az iparos-tábornak részéről, amelynek alkotó munkájától, józan gondolkodásától igen nagyban függ a magyar nemzeti ujjáépitkezés s<^re.
Ma, amikor legnagyobb szükség volna arra, hogy mindenki alá tudja rendelni az egyéni vagy testületi érdekeit a nemzeti nagy közösség érdekeinek, — ma látjuk leginkább burjánozni azt a |>olitíkai felfogást, amelynek az egyes ember vagy csoj>ortok érdeke szerint igazodik a helyeslése vagy kritikája. Lépten-nyomon találkozunk emberekkel, akik egy politikai rendszerért lelkesednek, de dühös ellen-séféivé válnak abban a pillanatban, amint az a rendszer a viszonyok kényszerítő hatása alatt a szájukize ellen tesz valamit. Hallottuk zázszor és sokfelé a |>olitika szószékein : «Le kell szállítani felére az állami költségvetést! Do mihelyt meg akartak valahol szüntetni egy intézményt, tftlán éppen ugyanaz a képviselő deputácíózott, mondván, hogy ezt hát aztán mégse lehet! Hallottuk: «Minek az ások liszt viselő -Aztán mikor lészámot és fizetést csökkentettek, talán ugyanaz a képrviselő édesgette magához a tiszt viselőkel azzal, ho«v •mégis csak al>szurdum, amit a kormány csinál a tisztviselőkkel!. Adóztassák meg jobban az ügyvédeket, a gyárosokat, a kereskedőket, mondja a tisztviselő. Vegyék cl a nagy tisztvtaelő-rizetéseket, -mondja az ügyvéd, a gyáros, a kereskedő. És igy tovább...
Kbben a harcban, ami végelem-zéshen nem a nemzetnek, liánom esak « nemzet egyes részeinek elkülönített sorsáért folyik, talán k\'gtiirclmesebb volt mindig az iparosság. Dolgozott, panaszkodott, szenvedett és - tűrt Látta, tudta, hogy akármelyik csavarját igazítják meg a magyar élet gépezetének, attól mindjárt az egész gépezet szalad simábban és eredményesebben. leginkább érezte minden iparos a maga műhelyében, hogy akár a tisztviselőnek, akár a gaztiának, akárkinek emelik meg a vál Ián a kerícsztet, rögtön tóbb a rtíun-, ka a mű helyekben, több a pénz, ami az ipar életének csatornáiba csörgedezik.
Minden politikai frakció megpróbálja megnyerni magának az
iparosságot, mert minden politikus jól tudja, hogv az iparos tál>or nagv, szervezett, erőteljes és ki-tarló tál>or, súlyos tényező a közélet iwlitikai frontján is. Ideig-óráig sikerült is sokszor folizzítani az öncélú szenvedélyeket. Ds ma már tisztán lát az iparosság, És tisztán lát a kanizsai iparosság is, amely éppen elég sokáig ette az ellenzékiségnek ebben a városban hosszú időn át tradicionális, de mindig keserű kenyerét. Mi haszna volt a kanizsai iparosságnak az ellenzékiségből? Ki törődött vele? Ki segitelt rajta? Ki hajolt > le hozzá résztvevő szeretettel ? Igen, — választások körül... I)e azután../?
Most pedig kapott az iparosság tetteket a kormánytól. Kapott kisipari hitelt, "ami kicsi és kevés volt, mert első lépése volt csak egy kirabolt, szegény országnak ahhoz, hogv lélegzethez segítse a vergődő iparosait. F.z a lélegzet elég volt ahhoz, hogv az ötéves adó- és OTI-lörlesztésekig nyugodtan hajthassa fejéi álomra a kózlcrhekl>ől is • liecsületes áldozattal részesedő Ipa-I ros. Most itt az ötéves törlesztés, kamatmentesen és fél kamattal. IX- máris a horizonton van a kiterjesztett. uj, elhatározóbb értékű kisipari hitel.
•A kormány rálé|)ell arra az útra, mondta a nagykanizsai iparosság vezére amelv az iparoskérdések megvalósítására vezet..
Igen fi7. tőrtént és ez tórtjénlk céltudatosan tovább. Azért szervezte át a kormány az iparosság országos érdekképviseletét, hogy az ne csak meddő szócsaták színhelye legyen, hanem az iparos hitele és az iparos munkájának értékesítése is rajta keresztül megoldást találjon.
Tettek ezek. Súlyos és értékes cselekedetek, melyek előli nom lehet szemet hunyni. És igen komoly telt az a közszállitási szabályzat is, amit a kormány ugy változtatott meg, hogy az álinmi szállítások háromnegyed részét a kisiparnak kell juttatni.
Az iparosság tehát jól járt a türelmével és most beigazolva látja, hogv a kormány gondoskodása kiterjed ennek a nemzetnek mindért, fiára. Nehéz sors ma a magyar fcors és az áldozat keresztjét mindenkinek ci|>elnie kell, de ahol enyhíteni lehet, ott a kormány gondoskodása egyformán mér gazdának, iparosnak és sorlwin mindenkirlck, csak türelem kell, kitartás kell, bizalom kell mert mindent egyszerre még .lánospap-országában sem lehet, nem hogv- ebben a meggyötört, szegény kis Magyarországban.
Aki pedig nem iparos, az ne szidja a kormányt, amikor az iparoson segített, mert akármelyik rétegen segítenek, a nemzeten segítenek és ehhez a céltudatos sorrendet a szükségszerűség és a lehetőségek adják, — a gondoskodás egy irányban sem hiányzik.
A legszigorúbb eszközökkel csinál rendet a belügyminiszter a nyilaskeresztes rendbontások Ügyében
A miniszter nyilatkozata a zalai kilengésekkel kapcsolatban
Budapest, január t A Budapesti Értesítő jelenlése szerint a nyilaskereszlesek vasárnap nagy-gvülést hirdetlek Ta-lK)lcára, amit a hatóságok engedélyeztek is. Tekintettel arra, hogy legutóbb Zalaegerszegen kilengések történtek ,kérdést intéztünk Kvrcsz-tea-Fiscbrr Ferenc l>elügyminisz-terhez ,hogy az esetleges rendbontással kapcsolatban milyen álláspontot foglalnak el a hatóságok ?
A miniszter a kővetkezőkéi mondotta :
- A legcsekélyebb törvénytelen-éget sem tűröm el és a legszigorúbb eszközökkel lépek fel minden rendzavarás és kilengési szándék ellen, akár nyilkeresztes, akár más mozgalomról legyen szó. Azokon a vidékeken, ahol ilyen rendzavarások előfordulnak, a nyugalmat és rendet biztosítani fogom és minden rendbontó elveszi méltó büntetését.
Borzalmas robbanás a duxi bányatelepen
Száznál több áldozata van a haláltárnának
Dux, január -1 Az északcsehországi Dux község bányájában szerdán ltorzahnas robbanás történt, majd tűz ütött kl. I>élben még 110 bányász szállt le a tárnába, ahon-nan eddig erfak négy embert hoztak fel élve, tizenkilencet pedig holtan. A halottak nagyrészét darabokra szaggatta a robltfnás, ugy hogy csak az orvosok tudták megállapítani, hogy 10
emberről van szó. A megmenekültek elmondták, hogy amikor a vészkijárathoz Igyekeztek, minden lépésnél halottakim, vagy hullarészek be botlottak. Még lt7 ember van lenn a tárnában, de semmi remény sincs a megmentésükre. A tüz még mindig pusziit.
A köztársasági elnök 100 ezer cseh-korouát adományozott az elpusztult bányászok hozzátartozóinak.
A Tatarescn kormány parlamenti többsége biztosítva van
A vasgárdisták ujabb gyilkos merényletei
Bukarest, január 4 A Patria c. lap szerint a katonai ügyészség házkutatást tartott Tilea volt miniszterelnökségi államtitkár, Goga Octavian és Hratianu György lakásán.
A szabadelvű párt elhatározta, hogy támogatja Tatarescu kormányát és igy az híj kormány parlamenti többsége már biztosítottnak látszik.
Zágráb, január 4 Titulescu Zágrábban találkozott Jcf-tics szerb külügyminiszterrel, aki szintén felszállt a vonalra, hogy vole la román határig utazzék.
Belgrád, január 4 Félhivatalos értesítés suerint Jeftics és Titulescu a gyorsvonaton megállapodtak abban, hogy a zágrábi kisantant ért.\'kezlelet egyelőre elhalasztják és erről Bonest táviratilag értesítik.
Bukarest, január 4 Anocsti községlwn két vasgárdista lelőtte a jegyzőt, megszúrta a biröt és fcjbclőlte a községi rendőrt. Mind a kettői letartóztatták.
A gyilkos diák tegnap kijclcntelle az egyik párisi nagy lap munkatársának, hogy Dúca Bomániát a külfölddel szemben függő helyzetbe akarta liozni. Sajnálja, hogy az ország miniszterelnökét lelőtlo, de nem sajnálja, hogy egy ártalmas politikust telt el iábalöl. A másik tettestárs kijelentette, hogy Duca az országot nemcsak a külföldnek, de a zsidóságnak is ki ukarU szolgáltatni.
Bukarest, Jjnuár 4 A rendőrség letartóztatta (xmstanti-nescu barátnőjét, Jehaterina Tilino egyetemi hallgatónőt és még két diákot, akik néhány év előtt Vajda miniszterein .k ellen követlek el merényletet, mint a Vasgárda tagjai.
Állítólag nem normális az alagl gyilkos asszony
Budapest, január 4 Az összes dunamenti községek csendőrsége lázasan keresi a szétdarabolt Bognár István levágott fejét, mely nélkül a vádhatóság helyzete Igen nehéz lenne.
Általában az a feltevés, hogy Bog-nárné a férjét baltával verte agvon, esetleg késsel ólfc meg. A késsel való gyilkosságra van bizonyíték, mert a megtalált nyakrészen késtől származó hatalmas sebet fedeztek fel.
Az asszony védője ionost bizonyítékokat igyekszik gyüjienl arra, hogy Bognár Jstvánné elméje nem nopüfális. A védő állítólag már olyan adatik birtokába jutott, melyek a védenc* lolki egyensúlyának korábbi időből származó felbomlását mutatja.
»_ZALAI KOzlONV____18M (taufr 8.
TARKA HETI HÍRADÓ
Isinél elmúlt egy év! Ilyenkor a .statisztikák tömege jelenik megSzen teljünk még pár perce az 1933-as esztendőink ós nézzünk meg egy-pár érdekes mozzanatot.
Születés, házasság, halál! Az étet nagy fordulói! Álljon itt minden kommentár helyett: Magyarországon 1930-bau 220153 lélek született, 1931-ben 212.992 és 1932-ben csak 211.533. Eredmény: minusz. Csókkenő irány ! Házasságkötés ;
1930-ban 77.907, 1931-ben 70.453 és 1932-ben már csak 71.202. Eredmény : minusz. Csökkenő irány ! Minusszor minusz az plusz! Tehát a halál 1 Plusz. 1930-ban 134.341,
1931-ben 114.9908, 1932-ben pedig már 157.100 halálesel volt Magyarországon. Elháríthatatlan törvény* szerűség erejével emelkedik a halálozások száma! És még valami I A válás és a törvénytelen születések száma! 1930-ban mégcsak 19.702, 1932-ben már 20.255 a törvénytelen születés. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden tizedik gyermek törvénytelen. £s Nagykanizsán minden hatodik! Ez a két emelkedő \' Vmioszlop a társadalmi erkölcs tuure. Keményen
igaz, szomorú, fekele tükre! •
A magyarországi filmcenzura az 1933. évben 812 filmet vizsgált meg, amelyből csak 81 volt néma. A megvizsgált filmek hossza 251.124 méter. A cenzúra első látásra betiltott 27 hangosfilmet 51.447 méter hosszúságban, amiből később, különböző összeszalxlalások után 10 filmet engedélyezett. Végeredményben 17 hangas és 1 néma filmet tiltottak /« 32.H01 m hosszúságban. Nem kár érlíc! Maradt még a bemutatott filmekben elég \'művészi jelenet !>
Ha taár a filmeknél tartunk, meg említem, hogy Amerikából 376, Németországból 211, Ausztriából 29, Angliából 18, Franciaországból 17, Olaszországból 0 filmet hoztunk be Magyarországba. Magyarországon 12S hangos ésSl néma filmet gyártottak 93.371 méter hosszúságban. Ennek az emelkedésnek szivből örülünk I
Egyébként 1933-ban 131,100.000 m negatív filmet igényelt a világ fjHrrl ipara. Vagyis egy óni alatt 15 kilóméiért.
Roosevelt, az USA elnöke hivatalbalépése óta, tehát 1933 márciusától az óv végéig 1,620.000 levelet
és csomagol, valamint 220.000 táviratol kapott. Napi postaija iehát állag IS.000 U-vM.
1933-ban 16,644.000 tonna papirl gyártottak .Ez nem kevesebb, mint
na|>onta 15,600.0000 métermázsa! Ebból a hatalmas papírmennyiségből 1933-bnn 11.016.000 000 újságot és Folyóiratot nyomtattak. Ez így nem is sok, de érzékelhetőbb lesz, ha meggondoljuk, hogy egyet -
Szerdán éjszaka két spanyol főiskolás diák érkezett saját autóján Nagykanizsára, hogy alig egy napos itt tartózkodás után tovább folytassák utj-.ikat Budapest felé.
Carlos Roiz de la Parra és Gerardo Pombo urak azok közé a sV\'rencsés fiatalemberek közé tartoznak, akik igen jómódú papával rendelkeznek. Mindkettőnek tekintélyes ügyvéd az édes-apja, egyébként pedig unokatestvérek. Carlos, aki Madridban lakik, végzett bányamérnök, most pedig n keicske-delmi akadémiára jár. Gerardo ezzel szemben j>apája nyomdokain halad és azon igyekszik, hogy minél rövidebb idő alatt letegye az ügyvédi vizsgát, mert a diplomáciai pályára szeretne lépni. Most mindketten karácsonyi vakáción vannak és december 16-áu azzal az elhatározással indultak el Madridtól, hogy 9000 kilométernyi utat fussanak be elegáns kis Renault kocsijukon.
A Cent rá 1 éttermében kerestük fel a két szimpatikus yiegjelenésü* fiatalembert, hogy megtudjunk tőlük néhány érdekes dolgot olvasóink számára.
Elmondták, hogy közvetlenül elutazásuk elölt tudták meg a madridi magyar konzultól, hogy Magyarországot feldarabolták. A konzul jelenleg ugyanis erős propagandát fejt ki a magyarországi idegenforgalom érdekében és a turistákat lehetőleg hazánk felé irányítja. Nekik is megmutatott a konzul több magyar irredenta képet, erről azonban tudomást szerzett az ottani jugoszláv konzul, aki kijelentette, liogyha a magyar konzulátuson ilyen propagandát folytatnak, akkor nem enged át egyetlen turistát sem Jugoszlávián.
A két turistának idáig Barcelona, Marseille, Cannes, Nizza, Monté Carlo, Genova, Milano, Velence, Fiume, Su-sák, Zágráb és Nagykanizsa voltak a nagyobb állomásai. Nem valami kitűnő utjuk volt idáig. Pádua és Venezzia közt például olyan vastag ködbe kerüllek, hogy eltévedlek és teljes négy, órán át keresték a helyes utat, mlg végre rátaláltak. Eddig már 3000 kllo-
len óra alall 1 millió 600 ezer újságot és folyóiratot nyomtatlak. A Belü hatalma !
Végül nézzük meg őrig, lx>zontos-liátu sártekénket, a Földet, .mozgott-e valamit ? 1933-ban nem kevesebb, mint 1,555,776.000 méter utat tett meg, ez pedig 1776 kilóméieres óránkinti sebességnek felel meg. Es még azt kérdezik, mozog-e? Hát valóban! 1776 kilóméieres sebesség — ez nem is mozgás, fin legalább is nem érzem. TUdy
métert tettek meg, de ebből csak Ü00 kilométert futottak a földön, a többit havon\' absolvál ták.
Carlos, aki kitűnően beszél franciául, a Centrál portásának tolmácsolása melleit némi kis tájékoztatót nyújt a jelenlegi spanyol politikai helyzetről ls munkatársunknak. Mint megjegyezte, • jelenleg igen felfordult politikai helyzet uralkodik Spanyolországban, ahol nemrégen erősen összefogtak a jobboldali katolikus pártok a baloldaliak ellen és sikerült, is átvenniük a vezetést. Most a jobboldaliak a helyzet urai. Ami Alfonz király visszahívását illeti, itt egy óriási nehézséggel állanak szemben. A király személye ugyanis még most is igen szimpatikus a "nép előtt, azonban annál nagyobb untipátiának örvendenek a tanácsadói és a kormánya. Tradíciókon alapuló nemzeti uralmat szerelnének parlament nélkül.
(tarlós és Gerardo is royalisták. Kabátjuk hajtókáján a régi spanyol nemzeti színek, piros-arany-piros foglalnak helyei. Még az autójuk is ez alatt a színek alatt fut, nam pedig az uj„ piros-sárga-viola zászló alatt.
Beszélgetés közben elmondják, hogy a nyári vakáció alatt igen kellemetlen kalandjuk volt Santanderben, ahol a város felett, majdnem a tenger fölé (hajolva egy szirt fokon IáU a királyi kastély. Az uj kormány ebben az ,cgy kastélyban mindent ériuiellenül hagyott. Alfonz királynak nem lehet megkapni a fényképét egész Spanyolországban és tízért a két diák elhatározta, lwgy fel-nwnnjok a jkastélyba és onnan titokban elvisznek egyet. Egy fényképet sikerült is észrevétlenül elvenniük, az őrök azonban az ,utolsó pillanatban felfedezték a hiányát, mire üldözőbe vették őket. Nem volt más menekvésük, a szirtfokról a tengerbe vetették magú-kat, de az őrség onnan is kihalászta őket Nyolc napig voltak vizsgálati fogságban, majd 15.000 pezeta ellenében szabadlábra helyezték őket. Es mindezt csak azért, mert meg akarták szerezni a királynak egy fényképét.
Búcsúzkodás közben elismeréssel
Szép ruha csah jó szövetb6l hészul
Legszebb szövetek
legnagyobb választéhbcm
legolcsóbb áron
nyilatkoznak a magyarok kedvességéről, aminek Madridban Js igen jó hir« van.
Carlos és Gerardo öt napot szándékoznak a magyar fővárosban tölteni. Onnan Bécsbe, Prágába, Drezdába^ Lipcsébe, Münchenbe, Berlinbe mennek, hogy Innsbruckon, Zürichsn. Lyonon és Barcelonán keresztül visszatérjenek Madridba.
Kívánjuk a két fiatalembernek, hogy minél kellemesebb impressziókkal hagyják el Csonkamagyarországot, hogy néhány év múlva annál nagyobb örömmel jöjjenek vissza a régi Nagy-magyarországra.
DÁMA.
Időjárás
A nagykanizsai meteoroloitlal megfigyelő Jelentések: csütörtökön a hőmérséklet: reggel 7 órakor -f 0-2, délután 2 órakor + 0-2, este 9 órakor -f 02.
Felhőzet: Reggel felhős, délben és este borult.
Szélirány: Reggel, délben és este délnyugati.
SfBjuakal rádlójtUntét) ft M#«mnM< lal Intését i«»lanti este 10 éfwfcert ■mái várható Mváltaaáaaal.
Af\'tma- él ulvtoteiiéf. mell és tüdőbaj, görvély- és angolkór, pajzsmirigy-nagyobbodás és golyva-képződés eseteiben a természetet „hreno Jouef" keserűvíz a gyo-. mor és belek működését kitűnően szabályozza.
üzleti k&nyvek, Papíráruk, Irodaszerek, Tfiltőtollak
legolcsóbban
PISCHEL
könyvkereskedésben ::\'Nagykanizsa Horthy Mlklóe-ut 1. TsUfin 179. si.
Beszélgetés két spanyol turistával — Nagykanizsán
flHÉi JAÜáR!!
1834. január 5.
ZALAI KÖZLÖNY
S
VILJfe RÖNJA
IV. A SZENT ATYA CSALÁDJA
Egyházi férfiak és civilek tartoznak a pápa családihoz, ahlnek szűkebb értelemben vett „háza népe" azonban csupán néhány személybál áll
(Copyright)
Vörös szattyánbőrbc kötött könyv fekszik elöltem. Tábláján aranyos nyomással a pápa címere. Acimo: «.Annuarto Pontifioo.t Szent Évkönyv. Pontosan 1080 oldala van. fis erre az ezernél több oldalra csu]>a név van nyomtatva. Rengeteg név... Bibornokok, érsekek, püs-l>ökők, szerzetesrendek generálisai, apáturak, pápai kamarások, nun-ciusok, míssiok vezetői, prelátusok nevei következnek egymás után. Azok, akik nevét és rangját belenyomtatták az Annuario Pontifioo vékony oldalaira, kivétel nélkül kapcsolatban vannak a Vatikán világával. Hozzátartoznak a pápa birodalmához.
A vöröskötésü évkönyvben sürti oldalakat töltenek meg a nevei azoknak, akik tagjai a Szentatya családjának. Ide tartoznak a pala« tinus-bibornokok, a Vatikán pre-látusai, a titkos kamarások, a kard és hermelinpalást* kamarásai, a házi főpapok, a nemesi testőrség tisztjei, a ceremóniamesterek, a különböző kamarások, a svájci gárda, a tiszteletbeli gárda, a pápai csendőrség parancsnokai, a titkos káplánok, a pápa sekrestyései, az»anti camera>-nak, — a pápa előszobájának — vezetői, az apostoli predi-cator, a pápa orvosa, azután az alamizsna hivatal vezetősége és titkársága. Rengeteg név, valar mennyi diszes tisztség viselője. Leg többjének joga van ahhoz, hogy ünnepségek alkalmával különleges öltözéket öltsön magára. Kgykoron e család tagjait előjogok illették meg ,ezen tisztségek viselői tényleges funkciót is végeztek.
Ma? Komoly saerepe mindössze néhány előkelő tényezőnek vaj\\ A tiszteletbeli gárda tagjai testőrszolgálatot végeznek ugyan, de számuk olyan jelentős, hogy egy-egy előkelő arisztokratára csak ritkán kerül sor. Minden előnyük ezen \'állásból- az, hogy amikor szolgálatban vannak, szállásukról a pápa automobilja hozza őket a Vatikánba és címeres pápai kocsi is viszi őket haza. Sok tisztség be sincs töltve.
A pápai prelátusok neveivel hatvannégy oldal van tele a szent évkönyvben. És mindegyik oldalán negyven név...
A titkos kamarások nevei több, mint ötven oldalt töltenek meg.
És tizenhat oldalon következnek a nevei azoknak, akik *lovagjai a kardnak és hermslinpalástnak* és jussuk van hozzá, hogy magukra öltsék a ruhát, amelynek nyakát, csipkés spanyol gallér övwzi Ok a pápai udvar császári és királyi kamarásai.
Majdnem harminc oldali töltenek fneg a nevei a tiszteletbeli kamarásoknak. És azután következnek az évkönyvben a pápai á\'dozárok ne-
vei. Azután ujabb oldalokon más diszes nevek. Majdnem kétszáz ol dalon nyolcezer néc. E nevek viss-selői mindmegannyian tagjai a Szentatya családjának, funkcióik azonban nin\'csenek. Csak kivételes alkalmakkor.
Igazi funkciója csak a pápai család fejének, Caccia Domininni C.amillo őeminenciájának van. 0 a »maestro di camera.> A pápai kamaramesler. Reggelenkint őt fo-. gadja elsőnek a pápa. 0 osztja be a kihallgatásokat, irányítja és intézi az udvartartást. Alája tartozik vala mennyi hivatal. Főudvarmester és a «klrály személye körüli miniszter* egy személyben. A pápához csak rajta keresztül lehel bejutni. A Vatikániam nem lörtenjic-tik semmi az ő tudla nélkül.
A pápa szorosan vett házi népéhez tartoznak még a káplánok. A számuk négy. Velük végzi XI. Pius reggeli ájtalosságát és ők vannak jelen, amikor a katolikus egyház feje lefekvése előtt elmondja az imáját. A káplánok - valamennyi monsignore — egyúttal a pápa titkárai is. Közülük az egyik orvos. Igazában csnk ez az öt ember tar-
tozik a pápa szorosan vett csa\'ád-fához. XI. Pius szerény ember...
Az orvosa hivatalosan Miktnl doktor, a hírneves római orvosprofesszor, aki egyben feje is a husz kiváló orvosból álló vatikáni egészségügyi szervezetnek, de hetek is eltelnek, amíg Milani tanárt a pápa hivatja. Xl% Pius magas koiw ellenére edzett és egészséges ember.
A család sok tagjának azérl megvan a maga teendője.
Az ajoitoli palola «mestere* a házgondnok tisztjét tölli be, p kárházak magistere a l>elegek gondját viseli, a Ifclrmózsiamester a szent relikviákat őrzi, a titkárság vigyáz a pápa kézjegyével ellátott okmányokra, másolatokra és tartja fenn az érintkezést a követségekkel, a ruhatárosok gondozzák a pápa öltözékeit, a /foekn-slgés diszes tisztségét az ágostonrendi Zampi érsek tölti he, a gánták pedig gondoskodnak arról, hogy a Vatikán levegőjében még mindig testet öltsön az a fény és pompa, amelynek históriája és ceremóniája sok-sok évszázadra nyúlik vissza...
Nagykanizsán is lehúzta a redőnyöket a Saját Otthon fiókja
A budapesti sajtó részletesen foglalkozott a Saját Otthon íniló-szövetkezet ügyével, amely ma már országos üggyé lett, amibe valószínűleg a kormánykörök is l«lc-avatkoznak sokszáz kisember érde-kél.-en.
A Saját Otthon német vezérigazgatója a mult évben Nagykani-
zsán is járt, mert a Saját Otthon ajánlatot tett a város vezetőségének a Ralx>chay-lclck parcellázására családi házak építésére. Meg is indullak a komoly tárgyalások és ugy a pénzügyi bizottság, mint a város képviselőtestülete foglalkozott a kérdéssel. Végelemzésben azonban a város nem fogadia cl a ter-
Búi! ruhára divatos anyasok és menyasszonyi kelengyék nasy választékban.
Egy nagy tétel selyemmaradék mélyen leszállított árban.
Flanelok, női és férfi szövetek, kész nöi kabátok és szőrmék saison utáni hallatlan olcsó árusítása már megkezdődött
Sin$er Diuatúruházban
Nagykanizsai Iparoskör
1934. január hó M én délután 3 órakor, a kBr dlutermében
rendkívüli közgyűlést
tart.
Felkérem a kör összes tagjait, hogy azon feltétlenül megjelenni szíveskedjenek, miután a határozat érvényessegéhez a rendes tagok kélhar-madának Jelenléte szükséges.
Tárgy: Az Iparoskör alapszabályainak a Kereskedelemügyi Miniszter Ur általi helyesbítő jóváhagyása.
Márkus Károly s. k.
elnök.
Platzkó Kálmán s. k.
Jegy»ő.
veket és szerződés-ajánlatot, amit Van de Berg vezérigazgató ajánlott. Szerencsére, mert akkor a Saját Otthon áldozatainak száma több lett volna a kanizsaiakkal.*
Miután a várossal megkezdett tárgyalások dugába dőltek, a Saját Otthon az Frzsébet téren vett ki üzlethelyiséget és fiókot létesitettl, amelynek üzletvezetője Bru/icsics Ferenc lett, aki a Saját Otthon fiók ját rövidesen annyira fejlesztette, hogy sikerült a Katonaréten és egyebütt is családi házakat építeni, melynek nyomán megindult az építtető kedv a kisegzisztenciák körében és a tavaszra már több építkezés volt kilátásban. Most pedig a Saját Otthon Kanizsán is lehúzta az üzlet redőnyét. Bruncsics Ferenc kijelentette, hogy őt is váratlanul érintette a dolog, bár június óta vele sem számolták el és valószínű jiercs útra viszi az ügyet
Akinek a gyomra táj, bélmtlkö-dése megrekedt, mája megnagyobbodott, élvágya ninci, emésilése elgyengül, nyelve fehéres-sárga, annak naoonta egy pohár természetes .Ferenc József keserűvíz rendbe-qozza az emésztését és jó közérzetet teremt.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budaptftt, Január 5.
0.15: Torna. Utána gramofon. — 0.45: Ilirck. — 10: 1. Időszerű apróságok. 2. Százéves háború a hubifrizjm körűt. (Felolvasás.) Közben gramofon.
— 12.05: Szervónszky-szalonsenckar.— 12.30: Hírek. — 1.15: Időjelzés. - 1.30: Cigányzene. — 2 10: lünk. - 3.30: A rádió diákfélórája. .A mi nugy bará-tunk.< (Mussolini.) — 4: Divafcscve-gés.« — 4.15: Időjelzés, hirck. — 5: >A modern magyar Ura vil»urmadarai.« Benedek Marcell dr. előadása. — 5.30: Bercsényi Irén cimbalmozik. — 6: (iyorsirótaufolyam. — 6.30; K. Comcn-soll Mária ájngorázik. — 7.10: A rádió külügyi negyedórája. — 7.25: A ra. kir. Operaház előadása. >l>illangókisusz-szony.« Az előadás után Jazz és cigányzene.
Bécs. 11.30: Alpesi dalok lemezeken.
— 12: Rádiózenekar. — 13.10: A zene folytatása. — 13.30: Mrtvészlcnwzek.
— 15.35: Zongora. -- 16: Filmzenék lemezei. — 17-15: Sturm Margit zongorázik. — 19.05: Hádlózenekar. {fr-20.35: Hármas kép a három szentkirályról, hangkíp zenével. — 2220: H®upt-zenekar. Népzene és ének.
— Szolid, meqbizható rádióJavítás : Transda-nübta.
ZALAI KÖZLÖNY

S. Feer Elli: „ Az Igazi «ls6
Az év vége gazdag . budajwsti könyv-piacán szerényen, halkan kopogtatott S. Feer Eliz regénye. Olyan szerényen és halkan, mint amilyen .jréjának irói egyénisége is. Fővárosi lapokban (főként i Pesti Hírlapban, melynek gi\'.rdájá hoz Schmitteliné Feer Eliz néhai férje tartozott) meg-megjelennek Írásai, de nagy reklám nem előzte meg most megjelent könyvét. Nem Is illett volna ehhez a csendess zavu íráshoz, ehhez a tegnapi-patinás mesélő stílushoz, amire nem ragadt semmi a modern irás lázas tempójából és újszerű nyelv-modorából. Az egyetlen, ami ebből a regényből a mára emlékeztet: — a miliő, ami ben lejátszódik. Egy nagy-vállalat küzködése a sokágú szerelmi történei háttere,. melyben az anyagiasság csap össze a szinte lógnemüen tiszta idealizmusai és — az utóbbi oszt igazságot. A mese érdekes, változatosan szövődik. Az alakjai abszolút nemesek, jók, vagy ugyanígy gonoszak, jellemtelenek. A helyzeteket, melyekl>en az emberek mozognak, a mindennapi élet bőven és igazán adja, de meglátásuk, cso-jx?rtc8itásuk, a kritikai szemszög, amiben a morális dimmenziók ütköznek, sőt még a hang is, amelyen mindezt S, Feer Eliz elmeséli, meggyőződéses, tömény idealizmusból ■ fakad. Ritka vendég az ilyesmi a mai irodalomban és ezért kellemes oázis ez a könyv. Stílusa könnyed, magyaros, egyszerűségében szép, (bl)
• Moziposta
««rög. Ne legyen beképzelt. Héró nem azért tudta iéccakának idején a Hellespontust átúszni, mert I.eander a túloldalon gyertyával Világított neki, hanem mert a Uny szépsége is töndö-i költ az éjben. Hol van az a n»®st«r-uszó, aki magáért Útuszná csak a Principális-kanálist is? I
Szatyor. Ha maga a lábszárát egy kerítésen átdugná, az alugí doktor nctn meditálna fölötte, hogy rérfiUb-e vagy nöláb, rögtön megállapítaná, hogy — lóláb.
Né*t * kémet. A szinész nova Ludwlg Diehl. Olj*nt produkál a Láthatatlan gárdában, hogy még a film-szakembereket is bámulatba ejtette.
Ar«. A vőlegény túloz. Igaz, hogy a mozinak 11 órakor végo volt, do végre is ön a szép téli éjszakában még sétálhatott másfél bóráig. Legföljebb olt hibázta On cl, hogy a kedves mamát a moziból hazaküldte. Viszont az is lehet, hogy a inama Táradt és álmos Jwlt. Mondom, a fhj túloz.
Selyírosál. Megvan, tessék érte jönni. Senkinek se jár érte köszönet vagy jutalom.
(iytfilelim. Valószinüleg c hó 10-én jón az egyik, a hónap vége felé a másik. Nem leh^t mindent egyszerre |kytoj a addig is olyan műsoraink vannak, amilyent vidéki közönség alig láthat a fővárossal egyldőbca, vagy közvetlen utána.
110 raoilláio^ló. Sajnos, a mindennapi játszás itt nem vezethető be, mert áz( nagy ráfizetéssel végződnék. A heti ötnapos játszás is soknak bizonyul, de épen azok kedvéért játszunk ennyit, akii; »hü« mozilátogatók. önök azonban nem sokan vaunak. Az elismerést köszönjük.
ScbQtz vászon olcsó, mert jó és tartós.
-i KIxtlMlvWftk r««aér* rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, .hosszú Ifiáratu részletre, sőt kamat-meutescQ is kaphatók Kopatein bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
A vendéglő, a vásárok és egyéb ügyek
a nagykanizsai Iparteslfllet elöljárósága elölt
A nagykanizsai ipartestület tegnapi elöljáróság! ülése iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. Az ipar testületi vendéglő bérbeadásának ügye másfél órás vilát provokált, amely közzcl-hellyel élessé, sőt izgatottá vált. Az elnökség Koch Géza nagykanizsai lakosnak, a Szarvas egykori főpincérének adta a vendéglői bérletet.
Samu Lajos elnöki jelentésében kitért a vásártartás kérdésére. Ideális állapot .\'enne ugyan — mon-dolta — ha a város lemondana a vásártartási jogáról, de akkor a vidék sem engedné l>e vásáraira a kanizsai kereskedőket és iparosokat, akik |>edig most mind nagyobb számmal keresik fel a vidéki vásárokat. Zalaegerszegen például több a nagykanizsai vásározó kereskedő, mint a helybeli. kell szállni a aló életbe — mondta — és, nem szabad a kérdést kiélezni. Igenis, az iparosságnak szüksége van a kirakodó vásárokra. A vidék közönség! nem fogja felkeresni a városi iparosokat a távolcső mühe-lyeiklen, hanem a piacon található sátrakhoz van szokva. nagykanizsai iparosság állásfoglalása ebben a kérdésben az, hogy szükség van a vásárokra, de a vásárok mos tani szárilát soknak tarlja. \'
Kedvező jelenségnek veszi — folytatta — a kormány intézkedéseit a magyar kisiparosság és annak megmentése érdekében. Az Iparteslülel irodája díjmentesen irja meg a kérvényeket az OTI-hátralék ked\\czményes törlesztéséért.
Az Ipartestület kérelmezni fogja egy tatarozóéi kölcsön kiutalását, kapcsolatban az uj székházvételével.-
Bozsó József vezetőjegyző beterjesztette a december végi zárszámadást.
Az elöljáróság ugy határozott, hogy ahol* semmi készség sincs a tagdijak fizetésére, ott végrehajtás utján fogja a hátralékot lehajtani. Frank Jenő számvizsgálóbizottsági elnök jelentése szerint a tagdíj künnlcvőség 5035 |>engő, ebből 1144 pengőt töröllek. Az ülést pénteken este folytatják.
Franciaország hozzájárul a német hadsereg létszámemeléséhez
Páris, január 1 A párisi la|>ok szerint Franciaország hajlandó a nőmet hadsereg létszámának 300.000 tőr; való emeléséhez hozzájárulni, ha a nemzeti szocialiista ro-hamoszlagokat feloszlatják.
„Starhemberg herceget elfogták ?«
Bécs, január fl Starhemberg herceg Londonból repülőgépen elindult Bécs felé. A pilóta nemzeti szocialista lévén, német területen szál\'olt le gépével és Így a herceget elfogták a rohamosztagosok, akik állítólag gyűjtőtáborba vitték. Kz a hir még megerősítésre szorul.
garantáltan tiszta hernyóselyem
minden színben, 78 cm. széles, méterenként
2,38 pengő
Menyasszonyi kelengyék,
vásznak, paplanok, fehérnemUanyagok,
estélyi és ntcal rnhakelméb,
szőnyegek stb. stb.
leszállított áron kaphatók
Kirschner Mór
divatáruhózában.
M<H öatvágás. onaolölús. m manltcUr j
VAHGCSA
fodrAsZ\'üztetében F6-ui 15. szim
(Nemzeti Bankkal szemben). Mérsékeli árait 1
Olcsóbb lett a Zalai KSalSny
A Zalai Közlöny előfizetési árát január 1-től kezdve leszállítottuk. A havi előfizetés ezután 2.40pengő. A Zalai Közlöny példányonkénti ára pedig 12 fillér, hétköznap és vasár, nap egyformán.
Sopron, Szombathely, Szeged és más városok1" többnyire négyoldalas napilapjainak ma is 2.80 pengő a havi előfizetési ára. Szegeden az egyik nagyobb napilap 3.60 pengőbe kerül havonta. Székesfehérvárott 2.40 pengő a négyoldalas újság előfizetése. A Zalai Közlöny pedig havi 2.10 pengőért^10 oldalas napi lapot ad olvasói kezébe.
Nagy áldozatot ró ez az árleszállítás a mai viszonyok közt a Zalai Közlöny kiadóvállalatára Aliban a reményben hoztuk az áldoza-lol, hogy amikor becsületes és országos viszonylatban is elismert, jó helyi lapot olcsóbban adunk közönségünknek, akkor a város és a vidék is fokozottabban tud bennün* kel támogatni a magyar hazánkért, városunk és vármegyénk minden közügyéért önzetlen odaadással folytatott harcunkban.
A Zalai Közlöny előfizetőinek állandó kedvezményei továbbra is megmaradnak. Ezek:
1. Teljesen díjmentes szálloda Budapesten.
2. A Horváth-ujságáruda kitűnő, többezer kötetes kölcsőnykétayvtá-rának kedvezményes használata.
3. Féláru angol, német és olasz nyelv-tanfolyamok.
1. Olcsó társasutazási akciók.
5. Következik 1931-ben egy nagyarányú rejtvény-olimpiász, szenzációs dijakkal.
0. Hónap közepén tul belé]>ő előfizető a következő elsejéig ingyen kapja az újságot.
7. Vidéki előfizetők portó-költségei nem fizetnek.
A Jftlai Közlöny szerkesztői és kiadói szivVel, lélekkel, minden erejükkel igyekeznek a közönségnek minél jobb lai>ot nyújtani, a kőz minden ügyét minél eredményesebben szolgálni, de ez csak ugy tehetséges, ha cserébe kapják érte a közönség támogatását.
Ezt a támogatást kérjük mindenkitől mi, a mindenki érdekének, sorsának szolgái és HÁrctiftU,
A Zalai Közlöny
szerkesztősége
Ofc&én&jcf
mfiamcziban KÓrakozhatik
1*34 január 5
NAPI HIRiK
NAPIREND Január B, péntek
Római katolikus: Teleszí. p. Protest. Simon. Isr.: Teb. hó 18
Mozi előadások hétköznap 5, 7 ís 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
»
Városi muzeum és könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Oyógyszertári éjjeli ssolgálat « hónapban: a Mária gyógyszertár Király utca 49. sa. és a klskanlisal gyópyszeitír.
Gőzfürdő nyitva reggel ő órától este 6 óráig (bétló, szerda, péntek délutáu, "tsz nap aóknek).
— (Az Izr. Istenliszjelelekel) mától kezdve a kistemplombnn tartják meg.
— (M» délután Vannay kompozíciót közvetít a budappsll rádió) Ma, pénteken délután fél 7 órakor kezdődő hangverseny keretében a bnda|>esti rádió műsorán Vannay Jánosnak, a nagykanizsai városi zeneiskola kitűnő komponista igazgatójának egyik zongoraműve is közvetítésre kerül Coroen-soli Mária zongoraművésznő előadásában.
— (A városháza ügyforgalma) szempontjából érdekes tudni, hogy 1933-ban az iktatókönyv 28.330 sorszámmal zárult. Ennyi akta érkezeit be egy év alatt. A csatolmányokkal, ftellék-, pót-sth. aktákkal együtt ?z a szám legalább mégegysaerakkorára rug.
— (Polgárist* lematfa) A nagykanizsai |N)lgári leányiskola \\íjesztendejc gyásszal kezdődött. Németh Juliska padja üres maradt a harmadik osztályban. A kislány karácsony előtt tüdőgyulladást kapóit, komplikációk léptek fel, újév napján meghalt. A kórházi kapus leánya volt. Kedden temették. A gyászszertartásra kivonult a polgári iskola tantestülete, ólén Polónyi György igazgatóval és a növendékek könnyesszemú csapata. A részvét hatalmas mértékben kisérte utolsó [útjára u korán letört kis virág-szálat. A temetési szertartást Horváth Olivér ev. lelkész végezte.
— Kész kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Singer dlvatáruházban. Érdemes meg-
, tekinteni.
— (Névmagyarosítás) Hilcz József városi szátptiszt (Nagykanizsa) nevét belügyminiszteri engedéllyel I\'ógarasi-ra magyarosította,
— (Könltf fogorvos adománya a ze-nebkolápaak) Dr. König József fogorvos, oki néhány évvel ezelőtt Bonnban járt Beethoven születési helyén és onnan számos értékes Beethoven emléket hozott, amikor legutóbb meg-lialJgaltp a nagykanizsai zeneiskola tanári hangversenyét, kellemes benyomásai alapján elhatározta, hogy a zeneiskolának ajándékozza ezeket az emlékeket. A felette becses és értékes adományok, melyek már a zeneiskola birtokában vannak, joggal tölthetik el büszkeséggel a zeneiskolát, melynek legértékesebb díszei.
Jó rádió: Tranodanubia
2ALAI KÖZLÖNY
WELTNER fm~ é*
kéri uj telefonszámán 202 hivni és rendelést kizárólag Szent Imre heroeq (■ádor)-utoa S. szám alatt leadni.
— (A Mth. Legényegylet) január 7-től kezdődőleg minden vasárnap este l) órakor egészen március 15-ig liccális előadásokat tart.
— Függöny- és Atfyterltőttiiyatfak,
ígygarnitúrák, szőnyegek, butorkeimék nagy választékban Singer divatáruházban.
— (iWly«WöJtttk!) Holnap, srom-baton délelőtt 11 órakor lesz a postapalota kis tanácstermében a nagykanizsai bélyeggyűjtők csoportjának alakuló ülése. Minden bélyeggyűjtő legyen ott, aki eleven, céltudatos flla-telista életet akar megteremteni Nagykanizsa bélyeggyűjtőinek kiterjedt táborában.
— (A Klskanlisal Polgári Olvasókör)
első közgyűlése nem február, hanem január 6-án lesz. Határozatképtelenség esetén január 14-én.
SchUtz-vászon minden kelengye disze
— (Torma Sándor. Az én arcom) A
feltörő vidéki fiatalok irodalmi szárnybontását tüzto ki céljául Torma Sándor, zákányi fiatal iró, amikor gárdájával megszervezte a »Holnap* szépirodalmi folyóiratot Ennek elöljárója Torma Sándornál? »Az én aroom* c. füzete, ami a napokban hagyta el a Zalai Közlöny nyomdáját. Ebből a füzetből szélesen tárul az olvasó elé az Írójának sokoldalú, fanatikus iró-kedve, amiből vers, novella, nóta, sjíjj-l>adi jelenet sorjázik egymás után. Az arc, amit\'megismerünk belőle, szimpatikus, mert becsületes szándékokkal^ lelkes magyarsággal, sok érdekes színnel kopogtat és kór helyet n Vidék. Ha-(aljainak.
— Flsctwr-féle fatelep és szénk.res-kedés Eötvös-tér 8. sz. uj telefon száma 212.
— (Bármilyen munkát) keresek, hogy özvegy, beteg édesanyámat, kinek egyetlen kenyérkeresője vagyok, cl tudjátn tartani. Kifutói, bánni szolgai vagy napszámos munkát vállalok. Fiatal, erős ember Vagyok, télvíz éjijén önhibámon kívül maradtam muiiku nélkül. Cimyn: Kulcsár Pál, Petőfi-ut 11. szám.
— (A gőzfürdő) kedden, szerdán és csütörtökön kazáutisztitás miatt Zárva lesz.
— (Légrády Ottó Uj revíziós könyve)
I/grády Oltónak, a Pesti Hírlap kitűnő főszerkesztőjének «Európa válaszúton. Háború vagy béke?< cimü legújabb revíziós könyve angol nyelven november hóban jelent meg és azt tisztelcipéldány gyanánt eljuttatta Angliába a parlament mindkét Háza tag-jailvoz, az egyházak vezető fér fiáihoz^ az egyetemek tauárailioz, tudósokhoz;, írókhoz, újságokhoz és más közéleti tényezőkhöz, a Sir Bobért Gower állal kezdeményezett brit alsóházi mozgalom alátámasztása végett. A francia nyelvű és szellemű kiudás most vau előkészületben. Emellett szükség volt a munka magyar nyelvű kiadására is, legfőképpen azért, hogy minden magyar ember, ha erre módja nyílik, p kellő felkészültséggel vehessen részt a felvilágosítás munkájában. Könyvárusi forgalomba, épugy, mint Légrády Oltó korábbi revíziós kiadványai, te a magyar kiadás sem került, ellenben egyszerű köntösben karácsonyi ujáudékul többszázezer magyar emberhez jutott el a napokban.
VÁROSI MOZGÓ
Pénteken 5, 7 és 9 órakor Szombaton és vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Irgalmakban minden eddigit felülmúló kémdráma:
r j| t i | t
ithal
Kémdráma az osztrák-olasz frontról. Főszerepben Brigitta Helm és Kari Ludv. Diai.
Remek IcisérA müaor I
Boldog újévet
— (A rendőrség figyelmeztetése a
közönséghez) A belügyminiszter vonatkozó rendelete szerint minden magyar állampolgár, aki 1931. január 1. és dcoemJ>er 31. közölt ebben az észten-dőben tölti be 18-ik életévét, magát a rendőrségen, vagy falukban a községi elöljáróságnál január 31-ig bezárólag bejelenteni köteles. Ez a rendelet (mindazokra a férfiakra és nőkre vonatkozik, akik 1916. január 1. és december 31. közt születtek. A bője-lentŐhivatalban külön erre a <4Mn szolgáló bejelentőlapot kell kitölteni. Ezt a bejelentőlapot még flkkor is ki kell tölteni, ha eselleg már más bejelentőlapon be is volt jelentve az illető. Aki a bejelentést elmulasztja, kihágást követ cl.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singer dlvatáruházban.
— (Ki volna hajlandó) gimnázista diák instruálása ellenében szállási adni egy jeles tanuló nyolcadlkas glmnázls-Kának, (aki a yidékl szüleit utolért gaz-^ dasági válság miatt jó emberek ilyenirányú segítsége nélkül nem tudná az utolsó félévet elvégezni? , Érdeklődni lehet a püspöki biztosságon.
SchQtz kelengye minden háziasszony büszkesége.
— (Fiatalkorú besurranó tolvaj) Az
utóbbi időben tóbb nagykanizsai házból, főként uri családok előszobáiból eltűnt egy kalap, egy kabát, meg egyél) kisebb értékű holmi. A rendőrség a tct\'.est egy 10 éves, telhagyoll gyermek személyében megtalálta és átadta a fiatalkorúak bíróságának.
Emlékeztető
8. Frontharcos-bál-Január 7. A Irfányklub műsoros teája fél 7 órakor.
Az NTE disz tornája a gimn. tornatermében délelőtt 11 órakor.
Kiskanizsal leventék szinelőadása. Január 13. Keresztény Nőegylet bridzs délután és tánctea a Koronában.
Oregcserkész-bál az Iparoskörben. Január 14. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
ZTE táncestély.
Kereskedelmi Alkalmazottak jelmee-bálja.
A ZTE műsoros estje.
Kiskanizsai leventék szinelőadása. január 16. III. bérleti hangverseny
(Zathureczky) Január 2t. NTE táncestély fél 0 érakor a Koronában.
Keresztény Tisztviselőnők Jelmez-estje.
Bankos-bál a Kaszinóban. Január 22. Kis-«áska előadás a színháziam.
Január 24. Tanári hangverseny a »e-
n&iskolában este 9 órakor, január 27- Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végaettek Szövetségének műsoros estje, január 31. Növendékhangverseny 6
órakor a zeneiskolában.. Február I. Ipartestületi W. Február |. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje.
szereke/ magának, &a egy modern ráálókésxUléket vessz nálunk!
TRANSDANUBIA R.-T.
Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
1984. |aniilr 5.
SPORTÉLET
Nagykanizsa sportfe]lődésének 1933. évi kivonatos beszámolása
Minden évben, hogy városunk sport-kőzónséfce egyes cselekben örvendjen, a másikban komolyan töprengjen a visszaeséseken, be szoktunk ssáfi.ölnl a Zalai Közlöny hasábjain az év sporttörténetéről. Kz -\' ben sem mulasztjuk ezt el, mert ugy érezzük nemzeti kötelességünk, hogy őrt álljunk azoknak az értékeknek megvédésénél, melyet sem Trianon, teom a kisentente, dacára a béklyöszorü zárógyürünek nem vehet el tőlünk, oz a magyar ifjúságban leledző szinte párját ritkító sportkészség. Úgyszólván alig van olyan sportág a világon, ahol ne az elsők között legyen a magyar. így városunkban is ébren kell tartani mindazokat az eszközöket, melyek fajtánkban mint hatalmas nemzeti cro, értékes kincsként vajmak felhalmozva.
Két komoly és tényleg értékes sport-előrehaladásról számolhatunk be ez évbvn is, még pedig a tornasport és labdarúgás nagyarányú térl»óditásáról. Nemcsak azt kell •ugyanis s»enr előtt tartani, hogy esetleg egyes sportágakon 1 vafíy 2 kiemelkedő tcljesibnényü sportemberünk van, akikre büszkék lehetünk, hanem néznünk és bonoolgat-jiunk kell, vájjon a tőmegérdeklödés és nevelés szempontjából előbbre viszik-e az egyetemes magyar sport érdekelt. Mindkét fenti sporlágnál m\'" győzőén Írhatjuk meg, hogy igerna. fentáll nemcsak az egyéni, hanein «. tömegfejlődés biztonsága is. De vegyük sorra ,csak a tornát és labdarúgást.
Mindkét társaduimi egyesületünk nevében hangsúlyozottan bent van az, liogy Tornflegvletek, azonban valahogy ugy alakultak az idők, nem volt anyagi és egyéb mód azoknak tüiylc-ges üzésére. A Zrínyi próbálkozott először szárnybontogatással és a tavalyi évben az országos vidéki bajnokságban már meg is állták a tornászul becsülettel a helyüket. Idén már kora tavasszal látszott a torna hatalmas előretörése. Az NTE is közel 100 tomász-szal megkezdte a munkát és a deoun-ber 17-én megtartott disztomán már közönségsikerrel is dicsekedhetett. A tornának a társadalmi egyesülelekben való fellendülése egyelőre beláthatatlan horderejű. Kormánykörökben is minden eszközt megragadnak, hogy
Allatok nevelésénél és hizlalásánál
fnélkfllöxhetetlen.
A valódi Fntor csak eredeti gyári csomagolásban kerül forgalomba.
Zsiléi kfaaért FSTH-t tzntil m fwdju tl I
2 kg.-oa csomag ára ...... 64 fillér
5 kg.-o« csomag ára ...... 110 fillér
50 kg.-oa zsák ára (zsákkal) 690 fillér VluonUlidóknak 1 5 kg.-oi árból engedmény
Beszerezhető:
ország József
mag. műtrágya, növényvédelmi szerek stb. kereskedésében 2*44 Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A Mféségt palota mellett Telefon 180.
még további nagy tömegeket, hasonlóan Németországhoz, tömóritsenek a tomaegyssflletek zászlója alá. Érzik azt a nagy tömeg ne velő és fegyelmező
I itatást, amelyre a mai kritikus, ezer kenyérgondu időben kimondhatatlan szükség van. Természetesen ez a középiskolák diákjaira .is serkentő hatással van. Ezt .Igazolta a december 16-án rendezett tehetségkutató-verseny. Nemcsak nagyszámú résztvevőjével, hanonv az elért eredménnyel is.
Kulballegyesületeink közül az óv első részében az NTE dicsekedhetik. Ugyanis fölényesen megnyerte a kaposvári alosztály bajnokságát és hogy Délnyugat bajnoki címével ékesen nem térhetett megérdemelt nyári pihenőjére, az csak a végzetes balszerencsének tudható be. Másik csapatunk, a Zrínyi az őszi forduló meglepetését szolgáltatta az alosztályban. Jóidéig az élen állt. A túlfeszített akarat azonban az évad végérc kifárasztotta a csapatot Ez egyelőre még nem hiba, mert fin a tavaszi fordulóban folytatni fogja a sikeres őszi kezdést, agy sok örömet szerez majd a labdarugósport híveinek. Hosszú idő után nemzeti mérkőzést bonyolított lc a két csapat közös rendezésben. Varasáról a Slnvija csapatát látták vendégül. Győzedelmesen végzeit mindkét csapat.
(Vége kóv.)
Vasárnap délelőtt megismétli az NTE disztornáját
A december 13-án nagy sikeri aratott disztornn bemutatása arra késztette az NTE vezetőségét, hogy atornál megkell ismételni. A reálgimnázium tornaterme kicsinck«bi-zonyult a nagyszabású sporteseményre és sokan voltak olyanok, akik nem kaptak jegyet. Az NTE lehetővé akarja tenni, hogy minden sportember végigélvezhesse u Nagykanizsán rég nem látott sport-csemegét, azé"t vasárnap délelőtt
II órai kezdettel a reálgimnázium tornatermélbcn megismétlik n dísz-tornát.
Ez alkalommal a lehelő legminimálisabb belépődijak melleit (10 fillértől 50 fillírlg) tekinthető meg.
Közgazdaság
Tenaénjlöxide
Buza tisrav. (uj) 77-es 7\'10-7 30, 78-as 7-20—7-4 \\ 79-es 7 30—7-50, 80 as 7-40— 7 fc0, dunínt. (uj) 77-ei 6-9">-705 78-as 705-7 15, 70-es 7-13—7-25, 80-as 72&—735, rozs (uj) 3-65—3.75. — Zab közép 8 10-8-20, - ujtengeri tiszántúli 5-85-5-90.
S»rté«Tásár
PelhalUs 2587, eladatlan Elsőrendű 0-80-0-81. szedett 078—080, sx<-dett közép 074-076, könnyű 0-70-0-73. első rendű öreg 0-78-077, Il-od rendű öreg 072—074, angol süldő I. 084 -090, Szalonna nagyban 085—090, zsír 087— 0 92, bus 114-1-34, félsertés 100-106.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutcnberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
ESzikSBQlBleit -—j
□ki a helyi koreekedökaé!
paroKnknil Hzprezzo bel
HölgyeUneK : remek kötött kabátok, oroszkák, kötött blúzok, matt selyemharisnyák, meleg alsóruházat, divat-rellkOlök, erszények, selyem sálok, vállkendők, pongyolák stb. stb. Csak elsőrangú minőségben, mégis a legolcsóbb árakont
BRÚNYAI DIVATÁRUHÁZ
Horthy Mikl&a-ut I. ■ VAroahéz-épdlat.
FértlalaiaJc:
gyönyörű nyakkendők, Ingek, gallérok, remek gyapjusálok, bélelt bőr-kesztyűk, harisnyák, bokavédők pizsamák, pullowerek, si- és sport-szvetterek
APRÓHIRDETÉSEI
Hasúméit bútorokat u|akra klcssré
lem. Huznált bútort veszek. Sternné Erssé-b«t-tét 15. _4401
Kowáoomttholy berendezés, keveset használt, jutányos árban eladó Schleslnger Gyula vaskereskedőnél Nagykanizsa. 34
Intel IgenB Idősebb uitembernek teljes ollátáat, kellemes otthont nyújtanék. Clai a kiadóban. 7
r> Bátor eladó. Többféle háló olcsón eladó. Llbatollat veszek. Stemné Erzsébet-tér 15. 4M
Saját toraaaéott uradalmi 6- és ajhor (sutáit-, csemege- és pecsenyebor) kapható mir 25 liter tételben Is Oooaaoryat SS. oxána alatt. —
Borecet U ksphstó. 5127
- Közalkalmazottak f(gyeimébe! Bu-
torár.iinkat .ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú >ejáratu hitelre is, kamatmentesen. Kopstclrj butoráru-ház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
m
BIZTOS
eredményt csak ugy ér el,
ha hirdetéseit a naponta többezer példányban megjelenő. messze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖN Y-ben adja fot Kiadóhivatal Főút 5. (az udvarban.) Tel. 78.
He tétouízzon... kultúra. Tanit, szórakoztat, gondterhes napjainkban üdülést nyújt és azt ma egy kulturember sem nélkülözheti. Ha már ezideig tétovázott, most cselekedjen.
Rádióvételnél figyeljen az alábbiakra ■
A rádióvásárlás bizalom dolga. Önnek évek múlva is szüksége lesz rádiókereskedőjére, kinek szakértőivel mindig készséggel kell rendelkezésére állania. Ott vegyen rádiót, ahol minden márkás készülék raktáron van és saját szemével és fülével választhatja ki lakásán kényelmesen a legjobbat és igy nem teszi ki magát, hogy kiváló márkás rádiókészüléket, mely talán jobban tetszett volna, meg sem hallgatott.
Már havi 8.5D P. részletre vehet legújabb typusu rádiót.
Üzenetre vagy telefonhívásra szívesen áll szolgálatára
SZABÓ ANTAL
rádió-, csillár- és gramofon-üzlete Nagykanizsa — FA-ut 5. u.
„Standard", „Telefunken", „T. R. T.«, rádiógyárak képviselete és lerakata.
, Orion"
Nyomatott a Ilptulaidonos Közgazdasági R.-T. Oulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykaausáa. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam 4. szám
Nagykanizsa, 1934. január 6, szombat
Ara 12 ""ér
ZALAI KÖZLÖNY
Ittfk\'utfelg ét kiadóhivatal: Póut .V irím Megjelenik minden reggel, héttő kivételével
(••LíriKAI KAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóítxetéa! ára: • Sserkeastóaégl éa
:gy hóra 2 pengő 40 IHtéi kiadóhivatal! teleion: 78. aa
1914-1934...
Irta: KELEMEN FERENC.
Nem vettem észre, ugy figyelmeztettek rá, hogy az \\ij esztendő, melynek küszöbét átléptük, a nagy világ háború kitörésének huszadik évfordulóját hozza el a válságban fetrengő emberiség számára.
Mit tesz ilyen fontos évfordulónál az ember?
Elmélkedik ? Rekrimlnál? Pacifista ódákat szaval, vagy rezignáltán megállapítja: Eltelt husz esztendő, az átlagos emberkor egyharmada, akik végigéltük, sőt végig-* csináltuk ezt a szörnyű világdrá-mát, ennyivel öregebbek lettünk. Et «« esztendő ráadás az eletünkre. A Drina mellett, a havas Kárpátokban, Ukrajnában és Wol-hiniában, a Piavenél, a Doberdó poklában, vagy a nagy világfront valamelyik más sarkában mi ls átléphettük volna azt a demarkációs vonalat, amelyen 10 millió hősi halott a világ uralnak megbocsáthatatlan bűnéből átvonult egy • jobb hazába.»
I)e a kifürkészhetetlen Sors akarata mást rendelt el számunkra. Nekünk még itt kellett maradnunk.
Miért 1!
A véres harook alatt, a rajvonalak mélyében, különösen a háború második relében egyetlen megváltó gondolat tartotta bennünk a lelket: hazamegyünk. Haza... A frontharcos eldurvult katona lelkél)en ez a régi világ békéjét, munkáját, bob dogulását jelentette. Mindent mit vérző szívvel hagytunk cl mögöttünk azon a lázas, juliusvégi napon
Es mit találtunk? Egy feldúlt világ és egy megtépett lélek borzalmas chaoszát. Őszirózsás operelt-forradalom ós dühöngő fosztogatás végig a magyar falvakon. Népitélet számba menő terror és duhaj garázdálkodás mindenfelé. Hová lett a béke, melyet oly .epedve váratunk? Kommunizmus, rpmán invázió, deckunggá vedlett polgári lakások, karernákká átalakult nedves pincék, gránátszilánkok a kő-risfa ágyon... Pénzdevalválás, zürichi kálvária, vagyonok pusztulása, gazdásági válság... .Autarchia, 10 000 kilométer hosszú vámhatárok kinai falai, fellángoló nacionalizmus, népek gyűlölködése, eredménytelen leszerelési konferenciák és szörnyű fegyverkezés az «egész vonalon...»
íme, a husz esztendő, ime a ráadás !
Hát ezért 1ocl!e4t itt maradnunk? Hát érdemes volt visszajönnünk?!
Igen, ez a kérdés, ez a feljajdulás nem csak egy pesszimista pillanat szükségszerű kitörése, dc reális megfontolás és ^kereskedői mérlegelés\' matematikai eredménye,
Bizony, ugy érezzük néha, hogy ezért az életért kár volt lemondani n hősihalál boldog nyugalmáról.
De ez a pesszimista gondolat, mint valami sötét felhő, csak per-
cekre borítja lelkünk egét. Ezen az égen kápráztató fényben ragyog az Elet örök forrása, a nap és mily megnyugtatóan tündökölnek a csillagok...
Es az autarchia, az elzárkózás, a gazdasági válság, az éhező százmilliók fájdalmas valósága mellett felvonulnak előttünk a vajúdó világ uj értékei, \\ij reménységei: a kultura szolgálatába álló tech-
nikai csodák, a rádió, mely egymagában kárpótolhat bennünket minden háborús szenvedésért. Nemcsak azért, mert korszerű szórakoztatásunkról gondoskodik, hanem mert az alkotó erő diadalával visszaadja elvesztett hitünket önmagunknak, a világnak íme, nemcsak rombolni, de alkotni is tud az Ember 1 Es a repülőgépek és léghajók csodálatos panorámája, minő költői

Betiltották a nyilaskeresztesek tapolcai gyűlését
Tapolca, január 5
A nyUaskeres/tesefc fervezrtt topóira! nagygyűlést Kei^ztea-FIsrher belügyminiszter betUtoHa, mert tícm ólja biztosítottnak a jgyfllíMel kapcsolatban a kózrf-ndM tayugalmat. \\ gyülé* rendezősége ugyanis nem tudott kellő biztosítékot nyújtani u rend ffnnJartá-Kára é» ezért a belügyminiszter nem enijftdólyezte a gyűlte megtartását.
Imrédy hétfőn utazik Oenfbe
ImrMy. Béla pénzügyminiszter
hétfőn Genfije utazik, ahol január közepén tárgyalja a Népszövetség l>énzügyi bizottsága Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzetét.
Kállaii Miklós földművelésügyi miniszter még januárban benyújtja a Házlmn az irányított gazdálkodás ról szóló javaslatot, amelyben nincs szó állami beavatkozásról, hanem kizárólag a termelés és értékelés irányításáról.
Mussolini és Simon a fegyverkezés korlátozásában teljes egyetértésre jutottak
Az angol kMflgymlnlszter ma délelőtt Párlsba érkezik
Róma, január 5 Mussolini és Simon angol külügyminiszter csütörtökön letárgyalták a fegyverkezés korlátozásának és a Népszövetség újjászervezésének kér dósét. A fegyverkezés körlátozásáJ ban teljes egyetértésre jutottnak, a másik kérdésben pedig Mussolini ki fejte Itc felfogását a Népszövetség eredményesebb működését biztosító terveiről.
Simon külügyminiszter pénteken délelőtt ugy nyilatkozott az újságírók előtt, hogy a leszerelés kérdése
még mindig nyitva áll és kellő jóakarattal megoldást lehetne találni. A Népszövetség megváltoztatásáról nincsen szó, csak azt akarják elérni, hogy jobban megfelelhessen céljainak. Az angol külügyminiszter pénteken délben Rómából visszautazott Ixmdonba.
Róma, január 5 Simon angol külügyminiszter ma, szombaton délelőtt fél 10 órakor érkezik Párisba, ahol 2 órát tölt az angol követségen, de nem akar francia {Kritikussal találkozni.
Fenyegetésekkel árasztják el a román királyt
A sinajai királyi kastélyt erős tüzérség és gyalogság őrzi A Tatarescu-kormány tagjai pénteken letették az esküt
Bukarest, január 5 Károly román király elfogadta a Tatarescu-kormány listáját. A külügyminiszteri tárcát továbbra is Titulcscu vállalta.
A Daily Mayl bácsi jelentése szerint Károly királyt fenyegető levelekkel árasztják el. A sinajai királyi kastélyt erős tüzérség és három század gyalogság őrzi. Nagyon megrendítette a király tekintélyét, hogy nem vett részt Duca temetésén.
Belgrád, január 5 A Reuter iroda belgrádi jelentése szerint a Zágrábiján január 8-ra tervezett kisantant >m«kezletet kizárólag a romániai viszonyok miatt halasztották cl.
Bukarest, január 5 Tatarescu pénteken délután kihallgatáson jelent meg a királynál,
akinek átnyújtotta az uj kormány névsorát. Bratianu pénzügyminiszter kivételével valamennyien tagjai voltak a Duca-kormánynak. A király rendeletet irl alá, mely január 3t-ig elhalasztja az uj parlament összehívását.
Az uj kormány tagjai este letették az esküt.
A kormány eskütétele után Tatarescu beszédet intézett a királyhoz és többek közt a kővetkezőket mondta: J£z a kormány folytatása Duca kormányának és folytatni akarja Duca müvét. Fenn akarjuk tartani a belső rendet és véget akarunk vetni a gyűlölködésnek.
A király válaszában hangoztatta, hogy a vállalt feladat most még nehezebb, de bizik a miniszterek tiszta szellemében és elszánt akaratában.
Titulcscu egyébként pénteken este Bukarestbe érkezett és azonnal tanácskozást kezdett Bratianu Konstantinnal, a .liberális párt elnökével.
képzelet válik szemünk előtt káprázatos valósággá?
Es az uj embertípus, mely itt formálódik előttünk sporton, tornán, imponáló ón fegyelmezésen át a régi klasszikus görög formák kontúrjai felé...
Az eugenika, mely nem üres jelszó. melyei mint valami sxlnjs rakétákat, felröpítünk a fantázia utolérhetetlen magasságaiba, hanem egy önmagára talált kor céltudatos előretörése afajtisztiaságés a fajnemesités felé...
A tehnokrácia, mely uj utakat, keres a régi világ megdőlt rendszereinek chaoszában az emberiség uj boldogulása felé s valósággal a hit fanatizmusával akar gondoskodni mennél több ember mennél jobb sorsáról...\'\'
Az uj tudomány, az uj művészet, mely bátor, itt-ott dermesztően merész hangjával és duzzadó energiáival tör elő merész utakon, uj formákat varázsolva elénk építészet ben, zenében, festészetben, szobrászatban egyaránt...
Uj egyéni elgondol* lok az államok és társadalmak életében. Mussolini és Roosevelt herkulesi küzdelme a régi politikusi vjlág te gazdasági élet Augias istállójának kitakarításában...
A nyomor, a gond, a pauperi-zálódás, a tömeg kishitűsége és letargiája mellett mindenfelé uj alkotó erők tőrnek előre. Az élet, a flejlődés, a haladás, az uj harc feltartóztathatatlan dinamikája viszi, hajtja a világot uj lx>ldogulások és uj lwldogtalanságok felé.
Es az ember, akit a frontok ösz-szieomlása, a világháború befejezése után az emberfeletti áldozatok haszontalanságának és céltalanságának gvötrő érzése pesszimistává, lelke mélyén csendes világfelforgatóvá formált, most, a háború kitörésének huszadik esztendejében ráeszmél minden emberi erőfeszítés örök és misztikus, megrázó és mély értelmére: áldozatokon, em-Ijeréletckcn ál vezet a fejlődés Utja Millióknak kellett clpuszUilniok, hogv milliók boldoguljanak! C»ene-rációk szenvedése hozza meg generációk boldogulását!
1911—1931! Ennek a kornak, a mai ember kálváriájának hu*z gvötrő stációja! IV a Golgotha tövében uj élet fakad, az áldozatok tövis koronája felett felragyog az optimizmust hozó nap. Még szenvedünk, de már reménykedhetünk I A husz év, melyet a Sors ráadásul bízott ránk, minden gondja és keserve mellett rövidre szabott emberi életünk értékes fejezete lett
Kálváriákon át megtanultuk az Elet megdönthetetlen törvényét: Csak szenvedéssel váltható meg a fejlődés s csak a fejlődés, a változás lehet az élet igazi célja.
Sorsunk nehéz volt c két évtlzid alatt, de sikerült meglátnunk , az ígéret földjét.
Ezzel a megnyugtató érzéssel indulunk cl az uj év első rögein...
_ZALAI KÖZLÖNY____
Ami természetes, abban lehet bizni,
KI H4i\'M>Wl-t basznál, nem fog csalatkozni! - -——
Erőteljesen javul az adózás a nagykanizsai járás területén
»___
i Nemzeti Egység Pártjának hlrel
A Nemzeti Egység Pártjának nagykanizsai szervezete ma, szombaton délután 3 óra után Kiskanizsán
az ottani mozi helyiségéiben érlekez lelet tart, melyre a kerület választó-|H>lgárait ezúton is moghivja a vezetőség. Az értekezleten a város belső kerületeiből is számos vezetőségi tag fog megjelenni. Ugyanekkor az
ifjúsági csoport
is tart Kiskanizsán *megl>eszclésl.
A Nemzeti Egység nagykanizsai swrvezele a párttagok társas éle\'é-nek előmozdítása és az egymással való közelebbi barátságos megismerkedés lehetővé télele \\tfgelt
tea délutánt rendez január M-én délután a párt otthonában (a volt ipartestületi székház emeleti helyiségeiben). A tea 5 órakor kezdődik.
A Nemzeti Egység nagykanizsai szervezetének vezetősége tegnap este erősen látogatott értekezleted tartott. A körzeti titkárok jelentése szerint
a tagok beszervezne nagy lendülettel halad, eddfig u választóknak több, mint 50 százaléka be van szervezve. A pártszervezés most Kiskanizsán indul meg prftsebb ütemben.
Dr. Antal István sajtófönök meleg hangú levélben köszöntemen a Nemzeti Egység nagykanizsai szervezetének újévi üdvözletét és kéri a párt vezetőségét, hogv legmelegebb üdvözletét tolmácsolj;* Nagykanizsa város közönségének,
Dr. Marton Bé a a Nemzeti Egység Párt országos ügyvezető főtitkára, a helyi szervezet újévi üdvözlésére azt irja, hogv adja a jó Isten, hogy az elkövetkezendő újesztendő mindnyájunknak megadja törekvéseink beteljesülését, hogy ezáltal hazánk Ixridognbh jövője biztosítva legyen.
Időjárás
A nagykanizsai metoorolo Mid megfigyelő jelentések: — pénteken a hőmérséklet : reggel 7 órakor + 04, délután 2 órakor + 24, este 0 órakor + 00.
Szélirány: Reggel, délben éa eate délnyugati.
(Bjttahui rrtdtá/tlentit) A M-HornU. ■lal ImM*«I JalaHti tata 10 érakori íatlM iéft vérhalé havaaáaaal.
Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalanságnál, szorulásnál, fö\'fúvódéinál, gyomorégésnél, felböfögés-nél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetei „Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztöutakat. — köikórhá" Jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc József vizet még a fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és áltálé nos in dicérik.
Tánciskola.
Hétföl istc 8 órakor ■ ténotanitáat az uj Nabanatte éa Magyarka
láncokkai megkezdem. Beiratkozni lehet a Kaszinó
nagytermében. Külön órák egész nap.
Gábor tánctanár.
Járási tiszti értekezlet volt Nagykanizsán, amelyen a pénzügyi halóság részéről Dtnes Jenő állampénztár! főtanácsos, a nagykanizsai m. kir. adóhivatal vezetője volt leien. Megtárgyalták a kormány legújabb adóügyi rendeleteit és a lK-hajtás mikéntjére nézve történtek ezzel kapcsolatban intézkedések.
A nagykanizsai járás községeinek adózása szempontjából önendete-sen érdekes, hogv amig 1032-ben a kivelell adóknak 90 százaléka sem folvt Le. addig 1303-ban 110 százalékra emelkedett az adóbefizetés. Csupán I 5 olyan község van, amelyik a most mull évben is 100 százalék alalt maradi.
Knnek az erdménynek okát egyfelől abban a le\'kiismcretes és tapintatos felvilágosító munkában látjuk, amit a nagykanizsai rft. kir. adóhivatal fáradatlanul feji ki a községek adó-moráljainak megjavítása érdekéljen. Ennek a munkának köszönhető, hogy a falu lakói is megértik ma már, hogy adót fi* zelni kell, mert különben összeroppan ik az ország és vele pusztul annnak minden egyes lakója. A fcl-világositás munkájában a közigazgatási hatóságok, a községi vezetők maguk is mindenkor előljártak jó-példával.
Másik oka az adó eredmények javulásának a gazdasági helyzet némi javulása. Megtermelte azonkívül gyümölcsét az adó erkölcsök megjavítása terén az a szigorúság, amivel az előző évek során az adó-behajtást szorgalmazni kelleti, hogy ezáltal is ellensúlyozzák a falu lelki ismeretlen izgatóinak törekvéseit.
A jövjnc nézve még inkább várható a javuló tendencia megszilárdulása, meri valamit a viszonyok is javulnak, nx\'g a kormány is segítségére sietelt az adózóknak az öl-éves törlesztési kedvezménnyel.
»Ez utóbbi persze csak annak jeleni javulást, aki a részleteket pontosán Ixitarlja, mert ellenkező esil-ben isméi csak a legszigorúbb végrehajtás Jcövelkezik.
Eredell párisi modellek után
fűzők
már 14 pengőtől kezdve készülnek
B. Bencze Magda
, modera tOzőszalonjában
NagyVan\'zsa, Rozgonyl-u. 6.
_togUr 6.
„Élt 37 évet...« f
Kezdődik ott, ahol a negyvenket-tesek és a harmincésfelesek pontot raktak. Forradalom... a 20-as évek és végül ma. Ebben a miliőben mondja el Huszkabányai Elemér egy tehetséges, de fiatal író éleiét Eszes Ferenc élete ez a regénv. Eszes Ferencé, aki ízig-vérig magyar iró, szerelmese az irodalomnak, tehetséges is, csak egy bün; van, hogv fiatal. Küzd, nyomorog, zsákol, de eszméi mellett mindvégig kitarl. Vándorol, Jeronyolö-dik, követ tör, összeesik, de jelle-mében meg nem fogyatkozik. Fgy tragikus sorsú fialaleftibor regénye ez. A szeszélyes, részeg, bolond élei, a protekciós Ma regénye ez a könyv. Küzdelem az Élettel, az életért 1 Mint az iró mondja rövid előszavában: ó magyar irodalom szomorú tükre. I)e több ennél, ben-ne van azjegész fiatalság tragédiája eblien a nyolcvanöt oldalban. De az ifjú nemzedék élniakarása is. Nem földszagú ez a könyv, csak élctizü, valóság izü. Maga az Élet. Igen, ez Huszkabányai Elemér regénve az ...étrrrréwt^\'^
A kitűnően megirt regény melleit még öl elbeszélést is tartalmaz Huszkabányai Elemér könyve, amely Fráler és Társa kiadásában jelent meg. (1.
Az igazgatóság takarékossága fzte elő a bánya-katasztrófát
Dux, január ."> A Nelson-tárnában teljesen l>e-szüntették a mentési munkálatokat. Pénteken felhúzták már a záró falakat is, hogy elfojtsák a tüzjel és igV a iKmnrekedt 120 bányász elveszeltnek tekinthető, mert befalazták őket, A lakosság nagy izgalomban van, hogy még a hozzátartozóik holttestét sem tudták kimenteni. A l>orzalmas szerencsétlenség az igazgatóság takarékossági intézkedéseire vezethető vissza. Erös cscndőrosz-tagokat vontak össze Duxban. I letekig*, sőt hóna|K)kba telhet, míg a zárófalak mögött kialszik a tüz.
leritza láda
N\'ines a világnak olyan eldugott kis faluja, ahol ne ismernék és no csodálnák Jeritza Mária színésznői és énekesnői képességeit. I-nnek a nagy művésznőnek a finnje, a csodás szépségű Nagyhercegnő szerdától péntekig kerül a nagykanizsai közönség elé. A film megszerzése nagy áldozatokat követelt, de a mozi igazgatósága mindenképen azon volt, hogy Nagykanizsa közönsége ezt a filmet a megjelenés után azonnal élvezze. Jeritza Mári« mellett a film egyik főszereplője a hjpievcs Slczák l.eó, aki a kritika szerint ebben a szerepében felejthetetlen alakítást nyújt, a másik pt\'dig Szőke Szakáll, akinek a személye egyedül is garancia arra, hogy »A nagyhercegnő! megtekintése egylki\' a szezon legkiemelkedőbb eseményeinek.
M
garantáltan iiszta hernyóselyem
minden szinben, 78 cm. széles, méterenként
2.38 pengő
Menyasszonyi kelengyék,
vásznak, paplanok, fehérnemUanyagok,
estélyi és utcai ruhafeelmék,
szőnyegek stb. stb.
leszállított áron kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában.
Ozleti kSnyvek,
Papíráruk, Irodaszerek, TBIiötollak
legolcrtbban
FISCHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanizsa Horthy Mlkló«-ut 1. TaUfan 179. sí.
iw. kunit 6.
z»ui közlöny
vila\'c
RÖNJA
V. HÁRQMSZÁZÖTVEN millió ember ura .,
A Vatikánt palota harmadik emeletén a legragyogóbb pompával berendezett termek hosszú sora vonal végig. Évszázadok áta ezekben laklak a pápák. XI. Plas a pápai lakositáty huszonöt terméből mindössze négyet foglalt le a maga Számára

(Copyright) llét dombon épült fel Róma és íveknek egyike a Vatikán. Közepén emelkedik a keresztény viliig főtemploma, Szent Péter és a pápák sírhelye és Krisztus földi helytartójának székesegyháza. Mögötte a vatikáni állam és jobbra tőle az apostoli palota, libben él és uralkodik a pápa.
Háromszázötven millió ember ura, . 01 és fél hektár területe van u vatikáni palotának, amelynek frontja a Szent Péter térre néz. A néhol tlz méter vastag rólak közöl\' huss udvar
luizódik meg. Árkádokkal és rejtelmes folyosókkal. Keskeny hidak szaladnak egyik udvarról a másikra és az oszlóink kőzött fel-felesillah a svájci gárdisták alabárdja. Kzemél több szoba van az apostoli palotában és mindegyiknek megvan a maga históriája. V. Miklós pápa óta Krisztus-
nak kereken ötven földi helytartója építette fel ezt a palotát. A vlhgnak \'legnagyobb építőművészei, festői és szobrászai alk ittak c falak köz dl halhatatlant . ■.
A Szent Péter térről az úgynevezett bronzkapun jutunk 1k- az apostoli palotába. A Scala Hegia százharminchét lépcsőfokán kell felfelé mennünk, hogy kiérjünk a Szent Damaszkus-udvarra. Széles, nagy udvar ez, tágas árkádokkal a földszintjén. Hátulsó traktusáról kél lift szalad a felső emeletekre. Kzl a két liftet csuk kiváltságos emberek használhatják. Meg X. Pius építette a felvonókat, a baloldalit) uralkodó családok tagjai és előkelő diplomaták utaznak a pápa trónterme felé, a jobboldalit egyesegyedül a Szent Atya használhatja.
tízen a Jiften jón le a vatikáni palota harmadik emeletéről a reggel *ko-rai óráiban dolgozószobájába XI. Pius és ez a lift szállítja hálószobájába a pápát, ha késő óráiban az éjszakának már véget ér az audienciák serege.
Hogyan él a római pápa ?
A hetvjenhatesztendős pápa minden nap fél ötkor kel és csak tizenegy órakor térhet nyugovóra.
XI. Pius többet dolgozik, mint bármelyik lakója a Vatikánnak.
Róma még javában alszik, amikor ő hajnali fél ötkor leikel. Ilyenkor ájtalosságát végzi. Nyolc óra elölt megreggelizik. Reggelije ii lehető legegyszerűbb. Egy csésze világos kávé és kevés sütenyiny. N\'éiia a süteményt kis darai) sajt és fehér kenyér pótolja. Nyolc óra után lifttel megy le a palota második emeletén levő lakosztályába. Kedvenc tartózkodási helye a könyvtárszoba. Környezetének bizalmas tagjait itt fogadja. Első látogatója minden reggel, pontosan kilenc órakor a pápai család feje, Caccia Dominioni Campllo. Rung-jií: Maestro di Camera és rangban megelőzi az összes püspököket. Min den nap referál a., programon levő audienciákról. Utána tiz órakor jön a bibornok-államtitkár: Pacelü Jenő. Egyházpolitikai ügyekről reíe-rál ós előterjeszti a kitüntetéseket.
Ezután következnek a soros audienciák. A kongregációk vezetői, a cancellaria, dataria, könyvtár, le-véltár, muzeum, kormányzóságigaz Katói és vezetői, a fontosabb teendőkkel megbízott bíborosok, a római vikárius, a gárdák parancsnokai régi hagyományok alapjánszokássá vált időpontban, minden második kedden, a hónap első szerdáján, minden harmadik csütörtökön, esetleg kétszer, vagy mint a keleti egyház kongregációjának vezetője *\'gy hónapban háromszor is megjelennek a pápánál, hogy előterjesztéseiket megtegyék. Utánuk sor kerül a püspökökre. •/Íí7ívicízrfz katolikus püspüke oan a világnak és ez a kilencszáz püspök mijxden ő< évben egyszer egyházmegyéjének ügyeiről klmeriW jelentés\'/ lesz a
pápának.
A püspökök kihallgatására rendesen csak fél tizenkettőkor kerül sor. A püspökök Jelentésüket írásban teszik meg, de egyes kérdésekről szóImiii is referálnak. Utánuk valamely uralkodóháznak Rómában idéző tagját fogadja a pápa Azután sor kerül a magánkihalIga-lásokra, majd a zarándokok kihallgatása következik.
A forgatható asztalka: xi. Pius találmánya
Fél három felé jár már az idő, amikor a hetvenhatéves pápa ráér arra, hogy megebédeljen. Azelőtt lakosztályába vonult vissza, most a második emeleten lévő dolgozószobájában költi |
el eleijét. Az ebédje egyszerű, mint egy polgári családé: leves, kevés hus, olasz módra elkészített főzelék, gyümölcs. Tésztát nem eszik a pápa. Néha fekete kávét kér. fis egy pohárnyi bort iszik meg minden étkezéshez. Magyarországon az a hit tartja magát, hogy
a pápa minden délben tokaji bort
Is dk.
l-z igy volt XIII. I.eó pápa idejében, akinek I. Ferenc József ajándékba küldött minden évl>en egy hordó tokaji bort, d.- XI. Pius még nem kapod bort a Hegyaljáról. Régi hagyomány, hogy a pápa étkezésénél *miU| nem ie-he» Jelen.
A lakájok behozzák az ételt, leteszik az asztalra, aztán kimennek és a pápáknak az élvek tálalásánál senki sem segit. XI. Pius ötletes módon oldotta nveg <qzl a nehéz kérdést. Önmaga konstruált egy forgatható kerek asztalkát, ennek rézből készült lapján mélyedé- |

nem ázik át,
tartóssága csodával határos
Axjfn tajpam Ohmatalp
sek vannak, a szolgák Ide teszik be a tálakat és a pápa kényelmesen maga elé tudja forgatni nzt a tányért, amelyikről enni akar.
Fél négyig könyvtártermében tartózkodik XI. Pius, ekkor, ha Ideje van autón kimegy a vatikáni kertbe. De ez az autóutazás csak egy óráig tart. Ftána újra leül iróasitala mellé. Azokat a leveleket, amelyek olaszul, németül, franciául, angolul, spanyolul vannak írva, maga olvassa el, aláírja az okmányokat, vagy leveleket, aztáu este hétkor újra az audienciák sora. Jönnek a zarándokcsoportok. Néha még tiz óra után is tart kihallgatást u Vatikán ura.
listo fél tizenegykor vonul lakosztályába.\' Ilyenkor végzi az esti ájtatos-ságot és tizenegy óra is elmúlt már, amikor ágyába kerül.
Akik a pápának főznek 4* a szobáit takarítják
A vatikáni palota a Szent Péler | térről nézve három emeletes. De az egyik oldalán a harmadik emelet néhány terme fölött kicsinyke ablakok serege látszik. Ili laknak azok a német lerencrendi barátok, akik a pápa körül a házi szolgálatot végzik.
A harmadik emelet. a pápa inagánlakoszlálya. Fényes pompával berendezett termek hosszú sora. Ezekből a termekből XI. Pius csak négyei használ. Hálószobáján kívül kis szalonja, dolgozószobája és ebédlője van Fs ezen az emeleten-van belső kápolnája. Szobáiba civil eml>er nem léphet. Ide még a svájci gárdisták se jölielnek. Aszol-
Bili ruhára divatos anyasok és menyasszonyi kelengyék nagy választékban.
Egy nagy tétel selyemmaradék mélyen leszállított árban.
Flanelok, nöi és férfi szövetek, kész nöi kabátok és szőrmék saison utáni hallatlan olcsó árusítása már megkezdődött
Sin$er Diuatáruhózban
gálatot itt u barnacsuhás, fehérgalléros harmadrendű franciskánusok végzik, akiknek kiváltságuk, hogy kiszolgálhatják a pápát. Ök főzik meg ebédjét, vacsoráját, takarítják szobáit ós virrasztanak az előszobában, amíg a Szent Atya alszik. Aranyból ötvözött csengetyü áll a pápa baldachinos ágya mellett, Bernlni készítette. Vékony a hangja: ha ez u csengő megszólal, léphetnek l>e Szent Ferenc szolgái a tágas szobába.
Ili reggelizik és ilt köllji cl vacsoráját a pápa.
A vacsorája: rendesen egy csésze kamilla leu. Nagyon ritkán pár falat hus.
Lent a Szent Péter téren csak az utcai ívlámpák égnek ragyogva, amikor ennek a szobának halovány világa kialszik. De vannak Rómában sokan, akik még éjfélkor is világosságot látnak a pápa szobájában.
Rómában már majdnem mindenki alszik, amikor a pápa még mindig imádkozik a vjlág sorsának jobbrafordulásáért...
as£R/N,
ePwsSf m^BÍ
rbayerI
Jl j
I^HrntrUriMa kaphat..
ZALA] KÖZLÖNY
1994 január 6
Táno mulatság I
Folyó hó 6-án a Wollák-vendéglő összes termeiben a TELEKI FC futballcsapata
szépségversennyel egybekötött
táncmulatságot
rendez, melyre ezúton hlv-* juk meg.
Kitűnő kombinált zenekar!
Szíves párfogást kér
a rendezőség.
További utcanyitásokat sürgetnek a nagykanizsai építőiparosok
Még legelején vagyunk az uj évnek, ele a nagykanizsai Ipartest ü-lel építőipari szakosztályának kő-müvesmestcr-csoj>ortja máris erfi> teljes mozgalmat inait tavaszi munkaalkalmak teremtésére.
A csoport lieadványt intézett az ipartestület elnökségéhez,amelyben javasolja, hogy az elöljáróság küldöttség utján keresse fel a |>olgár-mestert ós kérje meg további utcák nyitására n város ama részein, ahol családi lakóházakat k\'hcl épiteni. Kérték továbbá az elnökséget, hogy keresse meg a soproni kamarát alek intet ben, hogy indítson országos mozgalmat a 30 éves házadómentesség meghoszabbitásáért, az-zal a bővítéssel, hogy azok az épületek is elvezzenek 30 éves adómentességet, amelyek lebontott épületek helyére épülnek
Értesülésünk szerint az Ipartestület elnöksége a kérdéssel behatóan foglalkozik és a kérdést teljes erejével támogatja.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, Január «.
0.15: Hirek. — 10-11.10-lg: Egyházi ének és szentbeszéd. Szentbeszédet mond Sik Sándor. — 11.15—12.15-ig: Górögkatholikus istentisztelet. — 12.20: Időjelzés. — 12.30: Az 1. honvédgyalogezred zenekara. — 2: Gramofon.\' — 3: A .Rádiéélett mescórája. — 3.30: Faleslrina-kórus. Vezényel Zsnsskovsz-ky József. — \\ Törők Sándor novellája. - 5: A Szociális Missziótársulat előadása. Farkas Edit alapító főnökasszony. — 5 (Budapest II.): Gramofon. — 5.30: Régi tánook. Előadja a Budaj>csti Hangverseny Zenekar. — 0.30: »A Piave-menti harcok József kir. herceg naplójában.: Vitéz Somogy-váry Gyula felolvasása. — 7: »Esti élet a városligeti jégen.« Koníerál I\'hihár István. — 7.40: Hirek. 8: Helyszíni közvetítés a Király Színháztól. »Kék Dima.< Oj>erelt három fel-vonásban. — 11.15: Cigányzene.
Béén. 10.10: Schütz Ferenc oigoná-zlk. — 10.50: Brahms: F-moll szonáta kétzongorán. — 11.30: Hazafias dalok-kal és szokásokkal az éven át. — 12: Szlmfónikusok. — 15.30: Gitár kamarazene. — 17: Bádiózenckar. — 19.05: Schuster József csellózik. — 20.05: Népszerű opera- és operettest, rádió-egyveleg. — 21.55: Bádiózeuekar.
Szerdától péntekig JERITZA MÁRIA
III. bérleti hangverseny.
1934. január 16-án V«9 órakor az Ipartestület nagytermében
Zathureczky Ede hegedUhangvjersenye
Zongorán kísér: dr. Herz Ottó. Jegyek és bérlet 4 hangversenyre Mair-könyvkeres-
kedésben elöjegyezhetők.
Négyszáz tanút hallgatnak ki a zalaapáti főjegyző ügyében
Megyeszcrte élénk érdeklődés tárgyát képezi a zalaapáti főjegyző, Winkler Márton ismeretes ügye. aki ellen többrendbeli ügyviteli szabálytalanság miatt fegyelmi indult meg, majd annak befejeztével az ügy bűnvádi uton folytatódott.
Winkler Márton kezdettől fogva büntelenségét hangoztatta. A nyomozás anyaga most a nagykanizsai
kir. ügyészség előtt fekszik. Vitéz Szily Dezső kir. ügyész azt indítványozta a törvényszék vizsgálóbírójának, hogy szálljon ki a nfcly-szinre és hallgassa ki ott ennek az ügynek mintegy 100 tanuját. Értesülésünk szerint dr. Almáss;/ Clyula vizsgálóbíró rövdesen kii fog szállani Zalaapátiba, ahol legalább két hétig tartózkodik.
Olcsóbb lett a Zalai KSzIBny
A Zalai Közlöny előfizetési árát január 1-től kezdve leszállítottuk. A havi előfizetés ezután 2.40|>engő. A Zalai Közlöny példányonkénti ára pedig 12 fillér, hétköznap és vasár-nap egyformán.
Sopron, Szombathely, Szeged és más városok töhbnyine négyoldalas napilapjainak jna is 2.80 pengő a havi előfizetési ára. Szegeden az egyik nagyobb napilap 3.60 lengőbe kerül havonta. Székesfehérvárott 2.10 |)cngő a négyoldalas újság előfizetése. A Zalai Közlöny pedig havi 2.40 pengőért 6-8—10 oldalas napi lapot nd olvasói kezét*.
Nagy áldozatot ró ez az árleszállítás a mai viszonyok közt a Zalai Közlöny kiadóvállalatára. Abban a reményben hoztuk az áldozatot, hogy amikor becsületes és országos viszonylatban is elismert,jó helyi la|>ol olcsóbban adunk közönségünknek, akkor a város és a vidék is fokozottabban tud bennünket támogatni a magyar hazánkért, városunk és vármegyénk minden közügyéért önzetlen odaadással folytatott harcunkban.
A Zalai Közlöny előfizetőinek állandó kedvezményei továbbra is megmaradnak. Ezek:
1. Teljesen díjmentes szálloda I3uda|)csten.
2. A Ilorváth-ujságáruda kitűnő, többezer kötetes kólcsönykflnyvtá-rának kedvezményes használata.
3. Féláru angol, német és olasz nyelv-tanfolyamok.
4. Olcsó társasutazási akciók.
f>. Következik 1934-ben egy nagyarányú rejtvény-olimpiász, szenzációs dijakkal.
6. Hónap közepén tul belépő előfizető a következő elsejéig ingyen kapja az újságot.
7. Vidéki előfizetők |>ortó-költséget nem fizetnek.
A Zalai Közlöny szerkesztői és kiadói szivuel, lélekkel, mindem erejükkel igyekeznek a közönségnek minél jobb lapot nyújtani, a kőz minden ügyét minél eredményesebben szolgálni, de ez csak ugy lehetséges, ha cserébe kapják érte a közönség támogatását.
Ezt a támogatást kérjük mindenkitől mi, a mindenki érdekének, sorsának szolgái és harcosai.
A Zalai Közlöny
szerkesztősége
FértlahmaK :
gyönyörű nyakkendők, ingek, gallérok, remek gyapjusálok, bélelt bőr-kesztyük, harisnyák, bokavédők pizsamák, pullowerek, sl- és sport szvetterek
Hölgyelcnetc : remek kötött kabátok, oroszkák, kötött blúzok, matt selyemharisnyák, meleg alsóruházat, divat-retikQfók, erszények, selyem sálok, vállkendők, pongyolák stb. stb.
Csak elsőrangú minőségben, mégis a legolcsóbb áraUon !
BRÓNYJM Dl VATÁRUH AZ
Horthy Mihlóa-ut I. . Városház-épület.
Nikkelezés, rezezés, ezflstözés, aranyozás
Galvanizálás
Minden tírgyut és
fémet..
Macsek Lajos Nagykanizsa,
u 0
JA <*
u 0
0>
K
>0)
11)
r »
4> >
-<D
Cl. a>
w
tu N
£ UJ
mm
o
o
£ itd Q
s D
Btn •W
9
ti s
a
s
j M X
W t
A D A 0
.Ü Biíí ti

Ö M
0 X
ö <0
n «
o
3
8
1 «
0 8
L
e
aE "f
R *
S Jt
<t> a.
Q CQ
| M
ÍS fi?
• ■a
"O
c
1134 január é_
ÜALAI kóZLÖNY
napi hírek
NAPIREND
Január 6, szombat
Római katollkua: Vixkereut. Proteal.: Vizker. Ur.: Teb. hó 19
Mozi előadások hétköznap 5, 7 és 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
*
Városi muzeum és könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től
12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli ssolgálat e hónapban? a Mária gyógyszertár Király utca 40. ga. és a kiskanlasal gyógyszertár.
OöztBrdő nyitva reggel 8 órától este fl óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek).
Január 7, vasárnap
Kómal katolikus: Sr. Család. Proiest: Attila. Izr.: Teb. hó 20.
Január 8f hátfft
Róm. katolikus: Szörény. Protestáns: Siöiény. Izr.: Teb. hó 21.
Az Isten ujja...!
ö nem vtr bottal. Mindenkit érdems szerint Jutalmaz, lm* három nenisit újévi Jutalma,
Románia — Kg? durranás és Dursi, a mails/tertlnftk a porba hull é« imbtr vándorol Szilveszter napján a börtönbe...
Franciaország. — Mióta vaaut Kom-*H, i legnagyobb katasztrófát kell el szenvednie karácsony elfestájfu ... m halott.
Csehszlovákia. — A történelem lí uagyobb bioyakatasztrótájál kell Hvl
wUile, 2I| halod ...
Ml őszinte részvéttel álunk a sav rencsét\'.enek é« azok családjai mellett, d« Isten ujját látjuk • azörnya katasztrófákban...
fcs van igazság a földön ...
Még fülünkbe cseng Tihilesou kassal kijelentése, hogy >a revízió háhomt Jelent.... Azóta csak néhány hét mull e| «a ml történi?... Tllulescu mtnbz-lereinöke, i)uoa már lialolt. Tilusiseu privát embor lett, sürgősen beadta lemondását és amíg kissé le nem csillapultak a kedélyek, addig St. Morlz-l>ól nem mert vissza menni a *»Ját hazájába, mert félt, hogy öt h >hl-degre« leazlk!...
Ilufogó kijelentéseket hangoztató külügyminiszter urak, a revíziót nem U lógjátok megoldani, hanem az oda-fe<u, aki mindnyájunk sorsát tmtézil...
Seb less Utván.
— (A szerkesztőségből) Barbarits 1-ajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője három heti szabadságra távozott, hivatalát január végén fogja újból átvenni. — Itt közöljük, hogy » Magyar Kulturális Egyesületek Országos Szövetsége, amely 1932-ben gróf Klebelsbcrg Kuno kultuszminiszter el-nöklésével alakult, Barbarits Lajost választmányi tagjául választotta meg.
SchQtz kelengye minden háziasszony büszkesége
Zalamegyében nem vonnak össze járásbíróságokat
Zalaegerszeg, január 5
Az állami hivatalok racionalizálásá* val kapcsolatban korábban szó esett arról, hogy egy-két zalamegyei járásbíróságot is összevonnak. Most illetékes helyről nyert értesülésünk szerint közölhetjük, hogy a tervezeti összevonások egyelőre tárgytalanok.
— (A polgármester hazaérkezett) I)r. Králky István polgármester öl napos budapesti hivatalos útjáról pénteken éjjel a gyorsvonattal hazaérkezett.
— (A kellős lleeátls előadás) ma, szombaton és holnap, vasárnap délután 6 órakor lesz a városháza disz-termébon. Ma a megsemmisítő l>ékék történetéről ad elő dr. Csaba Jenő veszprémi piarista tanár, holnap a trianoni Wkcszcrződés diplomáciai előkészítéséről dr. Somogyi István zalaegerszegi tb. szolgabíró. Nagykanizsa közönsége mindkét előadót évek óla örömmel és érdeklődéssel látja viszont az Irodalmi és Művész.\'11 Kör liceális ciklusában.
— Ftocher-fé\'.e fatelep és szénkere*-k*«lé« Eötvös-tér 8. sz. uj telefon száma 212.
— (A kUfkaniznal elrmhta gárdi^
ismét uj előadásra készül. Az eddigi sikeres előadások után legközelebb, ja-nuár 14-én íél -1 órakor, a Nagyrác-utcai iskolában tartanak előadást Feíx Margit és l.choczky Mária tanítónők rendezésében.
Szerdától péntekig Jeritza Mária partnerei Sz6ke Szakáll éa Slezák Leó
— (A Szent Ilona I.jányklub) ho»-nap, vasárnap este tartja idei első műsoros teaestjét. A rendezőség a műsort meglepetésnek tartogatja. Annyit azonban elárulhatunk, hogy egész héten folytak az előkészületek, ugy a színdarabra, mint a többi számokra, Egy négytagú tánccsoport eredeti hollandi táncokat íog l>einutatni. A I^eánvklub által rendezeti hangulatos teaesté\',yck j.\'> híre és kedves emléke^ biztosítják a sikert. A műsoros est a klub Rozgonyi-utcai helyiségében fél 7 órakor kezdődik.
Schütz vászon olcsó, mert jó és tarlós.
— (Frontharcos bajtársainkat) érte-pitjük, hogy a inai lestélyünkön a formaruhával rendelkezők teljes számban okvetlenül megjelenni t irtóznak, a formaruhával nem rendelkezők sötét utcai ruhában jönnek, frontharcos jelvény és kitüntetések viselendők. A Ve-«tiWg.
— (A gőzfürdő) kedden, szerdán és csütörtökön kazánliszlitás miatt zirva lesz.


>«\\\'v
\\o«o
lVw«»e01
e\\%<>

ó\\ó«*01
TUNGSRAM
— (A rendőrség figyelmeztetése a közönségbe) A belügyminiszter vonatkozó rendelete szerint minden magyar állampolgár, aki 1931. január 1. és december 31. közölt ebben az esztendőben tölti 1* 18-ik életévét, magát a rendőrségen, vagy falukban a községi elöljáróságnál január 31-ig bezárólag bejelenteni köteles. Ez a rendelet mindazokra a férfiakra és nőkre vonatkozik, akik 1910. január 1. és december ,31. közt születtek. A beje-lcntöhivatalban külön erre a t^lra szolgáló bejelentőlapot kell kitölteni. Ezt a bejelentőlapot még akkor is ki kell tölteni, ha esetleg már más bejelentőlapon l>e is volt jelentve az illető. Aki a l>ejelentést elmulasztja, kihágást követ el.
— (Az asztalos Iparosok »*aUoszláfy»)
ma délelölt Tél 11 órakor (határozatképtelenség cselén 11 órákon az Ipar-testület irodahelyiségében tiszlujitó gyűlését tartja, amelyre a szakosztály minden tagjának pontos megjelenését kéri az Klnökaég.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singer divatáruházban.
— (Adomány a zeneiskola részére) A Dunántúli (iazdasági Szeszgyáros >k Szeszfinomitó Részvénytársasága néhány nappal ezelőtt 20 pengőt adományozott a nagykanizsai városi zeneiskola szegénysorsu és érdemes tanulóinak támogatására. A mai viszonyok közt fokozottan becses adományért ezúton is meleg köszönetet mond a zeneiskola igazgatósága.
— (Bármilyen immkát) keresek, hogy özvegy, beteg édesanyámat, kinek egyetlen kenyérkeresője vagyok, el tudjam tartani. Kifutói, bánni szolgai vagy napszámos munkál vállalok. Fiatal, erős ember vagyok, télvíz idején önhibámon kivül maradtam munka nélkül. Címem: Kulcsár Pál, Petőfi-ut 11. szám.
Ne vesződj én régi elavult varrógépével hanem béreljen vadonatúj, modern
varrógépet
heti 3 pangóért
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA ■utiilaUtaa
Deák-tér 2., a lehötemplomnSI.
Varrógépbérlök dljmentei tilmiésoklaliiban része»Mnek VariÓRépjnvitómühelyünk bármilyen rendszerű varrógépek JsvIUíál vállalja. — Pólalkatiészek é« tUk bármilyen varrógéphez raktáron.
Erzsébet királyné szálló
— (A KAOSz álareou-bálja) A KAOSi nagykanizsai szervezete január 14-én a Kaszinó összes helyiségeiben álarcosbált rendez.
— Össztánc. Ma és holnap hangulatos össztánc a Ontrálhan. Belépődíj .V) fillér, a kél estélyre pedig 80 fillér. Hlagusz tánciskola. ~
— Kész kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Singer divatáruházban. Érdemes megtekinteni.
Tiszta, csengő hang
t legelemibb követelmény az előadó számára. A rekedtaég elleni legbizto-
sabb védekezéet a űlelahenbergi Gyógyforrások vizel nyújtják. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban atb.
— (A kiskanl/sai leventék) műkedvelői is erősen készülnek a farsangra. Most január 7-én, vasárnap a Klska-nizsai Polgári Olvasókörben tartanak előadást. Színre kerül a régi Idők egyik legsikerültebb darabja, a »Piros bugye-láris.i A szinelőadás tfélutáft 4 órakor kezdődik. Január 14-én ismét előadják a daral>ol, czalkalommal azonban este, nagyszabás-u farsangi bállal Összekötve. Mindkét előadást a kiskanizsai \'Sáskák« pesti utja Javára rendezik.
Szerdától pintekig JERITZA MARIA
— (Halálba nwnekfltt a nyomor eVM)
Takács (iyórgy 70 éves községi szegény az uj esztendő első napján nyomora feletti elkeseredésében l>elopózott I)cli László egeraracsai gazdálkodó istállójába, ahol felakasztotta magái. Mire rátaláltak, már nem lehetett rajta segíteni.
— A családnak nagy gondot okoz egy oly fontos háztartási eszköznek, mint a varrógépnek a beszerzés®, ép ezért Brandl Sándor és Fia varrógép-szaküzlete bevezette azt az ujitást, I>ogy modern, vadonatúj varrógé|>eket csekély bérösszegért bérbead. Tehát ma már nem szükséges nagy kötelezettséget vállalni részletre való vásárlással, vagy a szomszéd varrógépét kölcsönkérni.
Schütz-vászon minden kelengye dísze
— Bútorvásárlás nem gond! Teljea berendezéseket i«ndklvül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen la szállítunk. Kopstetn butoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Budapest, Ili., Egyetem-utoa B.
(A Belváros központjában).
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóviz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene. Az Erzsébet pincében egypinoér rendszeri
Menü i I pengő 60 fillér. ______
ZALAI KÖZLÖNY
1934. január 6.
Ai elegáns hölgy u Bőr- él estélyi
retiküljét
Kasztlné Holzer EUy
relikül-szalonjában szerzi be, Horthy Miklós-ut II, II. om. Legújabb fővárosi modellek!
Javítások, átalakítások.
— Caak márkázott ámt >áwro])unk.
A nemesfémek és drágakövek értékmérője a karát Ha valamilyen orauy-tárgy 14 karátos, ugy ez azt jelenti/ hogy ennek\' minden 24 grammja 14 gramm színaranyat tartalmaz. Milyen kevesen vannak, akik ékszervásárlásnál efre gondolnak, azt azonban mindenki tudja, hogy egy 18 karátos aranytárgy értékesebb, mint egy 14 karátos. Az izzólámpák vásárlásánál is szüksége van a íogyasztóközónségnek egy olyan jelzésre, melynek segítségével különbséget tehet a jobb és rosszabb minőségű lámpák között. Ezt a célt szolgálja a TUNGSRAM lámpákon az Internackmális Lumen (I. Lm.) jelzés, amely az izzólámpa-fénytcljesitményct mutatja. Két izzólámpa kőzöl az a jobb minőségű és gazdaságosabb, a mely ugyanannyi wattfogyasztás mellett több lumenegységnyi (I. Lm.) fényt bocsát ki.
DARMOL
mm Ba haalia|M)a Is
— Olcsón, megbízhatóan építjük át telepes rádióját hálózativá: Transáanubia.
Emlékeztető
Január f. Frontharcos-bál. január 7. A Leányklub műsoros teája fél 7 órakor. •
Az NTE disztomája a gimn. tornatermében délelőtt 11 órakor.
Kiskanizsai leventék szinelőadása. január IS. Keresztény Nőegylet bridzs délután és tánctea a Koronában.
öregcserkész-bál az Iparoskörben. Jamár 14. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
ZTE táncestély.
Kereskedelmi Alkalmazottak jelmezbálja.
A ZTE műsoros estje.
Kiskanizsai leventék szinelőadása.
A Nemzeti Egység teadélutánja 5 órakor a párt-otthonban. Január li. III. bérleti hangverseny
(Zathureczky) Január M. NTE táncestély fél 0 órakor a Koronában.
Keresztény Tisztviselőnők jelmez-estje.
Bankos-bál a Kaszinóban, január ti. Kis-sáska előadás a színházban.
Január 24. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor. Január 27. Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetségének műsoros estje. Január 11. Növendékhangverseny 6
órakor a zeneiskolában. Február 1. Ipartestületi bál. Február S. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje. Február 4. A Ijeányklub műsoros teája fél 7 órakor.
Szerdáftél péntekig Jeritza Mária partnerei Sz6ke Szakáll ée Slezák Leé
SPORTÉLET
Nagykanizsa sportfejlddésének 1933. kivonatos beszámolása
évi
Legkellemesebb sport meglepetést az ifjúsági labdarugósi»ort megerősödése szerzett. Ugyanis egyes érvényesölni kívánó, magát sportembernek nevező egyén szét akarta robbantani az eddig Magyarországon példaképül elfogadott Levínte Labdarugó Szakosztályi. Am mi lett az aknmokoskodás vége. Az őszi évadban 15 csapat, tehát az eddigieknél sokkal nagyobb létszámmal indultak el az 1933/31. bajnoki év küzdelmeire és hogy még nagyobb legyen az illető robbantó urak elképedése, Letenye járási székhely is kérte bekapcsolódását. Így 16 csapat dolgozik a Levente Szakosztály égisze alatt. Azt hisszük, ez elég szép eredmény. Egyébként az NTE rosszabb gólaránnyal, tle hasonló |>ontszámmal második az alosztályban, mig a Zrínyi bár csak ötödik, de mindössze 2 pont választja el az első helyezettől.
Városunk atlétikája úgyszólván holt pontra jutott. Két atléta volt munkában mindössze. A Zrínyi szinejben versenyző Józsa és Vas. Igaz, hogy ők rekordokat döntöttek, kerületi és dunántúli válogatottak voltak, de ez még nem elég ahhoz, hogy atlétikai életről lwíszélhessünk és írhassunk.
Közülük is Józsa mint a pécsi egyetem hallgatója elkerült Kanizsáról és az egyetem színeiben versenyez tovább. Így egyedül Vas Gyurka képviseli a nagykanizsai atlétikát. Hát sportbarátok, mit gondolnak? Jól van ez Jgy? Nagykanizsa aiiétikája vásároljon magának egy helyet a temetőben és a fejfára az utókor épülésére ráirja valaki, itt nyugszik a Dunámul valamikor legjobb anyagú városának atlétikája. Meghalt csendes nemtörődömségben. Megjegyezzük, hogy a délnyugati kerület is megpróbálkozott a felébresztéssel. Leküldött egy vándor-edzőt, hogy életet teremtsen, de a Zalai Közlönyben naponként beharangozott örvendetes hintek nem volt semmi foganatja. Talán hat vagy hét fiatalember jelentkezett és ők is el. aludtak, mert nem volt vezető, aki továbbtanitolta és buzdította , volna őket.
Tenniszsportunk az idén megfogyolt létszámmal, kizárólag helyi verseny megrendezésére szorítkozott. A ZTE és NTE csapatai küzdöttek a Vágó-
jtfríegért. Harmadszori győzelmével a Zrínyi véglegesen birtokba vette a vándordijat. Egyébről nem tudunk most beszámolni.
Uszósportunk a városi ^strandfürdő késői befejezése miatt még nem tud különös eredményt felmutatni. Mindenesetre biztató jövőnek nézhetünk elébe. Hatalmas propagandája volt az úszásnak a főiskolai világbajnok vizi-polócsapat és főiskolai világbajnok úszók helyi szereplése. Közönség szempontból sem volt megvetendő a megjelent nézők száma.
Asztaltennisz (Ping-pong) sportunk az idén alig adott életjelt magáról.
Ujjászervezetten jelent még a porondon a kerékpársporlunk is. Anyagiak hiányában egy-két környékbeli kiránduláson kívül nem tudtak még az idén érdemlegeset produkálni.
Korcsolyázás, hiint kimondottan sport, városunkban egyáltalában nincs. A szórakozni vágyók is sokszor panaszkodnak, hogy kicsi a pálya. Itt könnyen ugy lehetne segíteni, ha na-gvübb számban vennék igényba-trpái iyát, ugy az egyesület biztosan megnagyítaná.
Sisportunk fejlődőben van. Végre észrevették, hogy Nagykanizsa környékén olyan jó síelésre alkalmas terep van, amellyel kevés csonkamagyarországi város dicsekedhetik. Értesülésünk szerint 25—30 főnyi lelkes gárda üzi a sportot
A valamikor nagyratartott és kiváló versenyzőket magáénak mondható birkózó-sportunk teljesen eltűnt. Boxoló. sportunk pedig meg sem szülelett.
Érdemes volna pedig a két sport-ággal komolyan foglalkozui, mert nagyszerű anyag van mu is kiaknázatlanul.
Kevés ft hely az esetleg még egyéb kanizsai sportlehetőségekkel most foglal ko/Ai, de ha kimaradt volna valamelyik beszámolómból, ugy ha élet-y tt adnak magukról, szívesen yiszem városunk közönsége elé működésüket és eredményüket.
(Vége.) Holtaer Józsel
— Gyönyörű csillárok: Transáanubia.
fa- ée ezénkereekedó
WELTNER
kéri iaj telefonszámén 202 kiwni és rendelést fciaárólag Szent Imre herceg (Médor)-utoa. B. s»ám alatt leadni.
Városi Mozgó
1934. év januír hó 9-én, kedden 5, 7 és 9 órakor
Csak

napi
RASPUTIN -
■x asszonyok démona.
Oonrad Veidt monumentális filmje.
Rsmsk kísérő műsor
Délután 5 órakor olcsó zónahelyárak 20—60 fillérig.
Szép ruha tsah jo szövetből készül
Legszebb szöveteh
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
S^jjrufwzÉan
Ismét nagy érdeklődés nyíl-vánul meg a vasárnap délelőtti NTE disztoraa iránt
Hendkivül értékes sporteseményt igér az^NTE vasárnap délelőtt 11 órakor .\'kezdődő disztomája. Még csak I hét m\\|lt ej, az NTE disztorna bemutatója óta, de a közönségnek az a része, amely a reálgimnázium tornatermének kis l>c-fogadóképessége miatt nem tudta meg-teklntfOnl V-lomát, szinte parnnesolólag követelte, hogy ezt a rendkívül szép sportrsemegét meg kell ismételni. Ez teljésen érthelő is, hisz szebbnél-:-zebl> gyakorlatok és mutatványok hozták izgalomba a közönséget. 35 tugu hölgy és 35 tagu férfi tornász mutatta be Nagykanizsa aportközönségének, hogy fiz a város talaja a tornának és hogy méltóan viseli immár 67 esztendeje a Torna Egylet nevet.
A disztorna megismétlése semmivel sem marad mögötte a bemutatónak, sőt ezen időt is igyekezett dr. Yil Fcienc, az NTE tornaszakosztály vezetője felhasználni, hogy ujabb és ujabb értékes dolgokkal gyarapítsa a bemututásra kerülő anyagot, ami által egy felejthetetlen szép félórát nyújt a jelenlevőknek. A torna l>elépödijait a vezetőség a legminimálisabban állapi-tolta meg, hogy mindenkinek alkalmit legyen megtekinteni. Ülőhely 50 fillér, állóhely 30 fillér, diákjegy 10 fillér.
A disztorna folyó hó 7-én délelőtt pontosan 11 órakor kezdődik a reálgimnázium tornatermében.
Közgazdaság
T.raé»Tt9u4e
Buta ttsuv. (u|) Tl<t 7 20—7 *5, 7Í-U 7-30-7-35, 79-*» 7(0—7-85, SO-H 7\'S0—7*75, dorint (»|) 77-m 7-05-720 78-M 715-7 30, 79-ra 7-25—710, 80-ai 7-J6-7-50, rou (u|) 3-70—3.80. -Zab koiíp 820 -8 30, - ujtengtrl tladal.il 5D0-8-Í5.
Bwikrtiár
F<Uu|M» 389, oUdalUfl 81 Blaí-randfl 080-081, »í«Wt 0-78-0-80, m dett kOzép 0-74-016, kOnnyí 070-073. tltó r«nd6 Oreg 070 —077. ll-od rflodtl Mf 072—074, angol .OldO I. 084 -<M0, lialonna nagytan 0 86—090, xalf 087-092, but fjO-118, tálaartta 100—108.
Kiadja a t.plulajdono. KOigaidaságl Rt. Oulenberg Nyomda «> Délialal Lapkladí Vállalata Nagykanlzaáa. Felelfta kladO: Zalai Károly, Intannban talHon: Nagyhanlia. 78. aaám
Klsgyónl fényes
darabos szén P. 3.80
100 kg.-ként házhoz szállítva kapható
Strém Károlynál
Sugár-ut.
1084. Január 6
ZALAI KOZLQNY
Mélysége* fájdalommal, de Isten akaratába aláiatos szívvel belenyugodva jelentjük, hogy a legszeretőbb, legodaadóbb édesanyát, nagyanyát, dédanyát és rokont
ÓIK. OHÍUtt MM
ixftl. Bkorpil Anna nrnöt
a Mindenható végzése 1931. |anuár hó S-én istenfélelemben eltöltött életének 80.évében elszólította köiünkből.
Felejthetetlen drága halottunk (öldl maradvány*!? f. |hó 7-én délután 3 órakor !ci|uk a helybeli róm. kath. temető balottashácában a róni. kath. egyház szertaitása szerint beszenteltetni és ugyanazon sírkertben örök nyugalomra helyeztetni.
As engesztelő szentmise á\'dozat az elhunyt Telki Üdvéért a szentferenc-rendlek plébánia-templomában f. hó 8 án d. e. 9 órakor less az Egek Urának bemutatva.
Sznt mm fUiia* santitM ifin* Hfl
Nagykanizsa, 1914. \'anuár 5. örv. WIUI Oyóxőné u. Okenfuss Angéla. Okeoftus Mária, Sílgethy Vllmoaní Okenfuaa Ilona, Okenfuaa Oabt gyermekei, Skorpll Otló ftvire, Sx.Silgathy Vfínoa vej*
APRÓHIRDETÉSEK
Nngyépülat udvarén f. éw talára egy jégvaram kiadó. — Haroagi Erdöhlvatal
tféaroladáa lulányos árban, kedvező fizetéssel, több lakással, Italméiésiel, bármilyen üzletnek Iparosnak vagy bormelö-nek jó hely Esetleg kiadó. Szemeie u. 21.
5?
Vörösmarty utca 67. az. alatti keresztbe fekvő háa előtti térrel, hálul gyümölcsöi-sel és nagy telek kerttel együtt srsbad kézből eladó. 5,\'i
Bútort ha venni akar, nézze meg előbb bútor-raktáramat. Sternné Erzsébet-tér 15.
Intel igens Idősebb úriembernek teljes •llátéat, kellemes otthont nyújtanék. Cin a kladóbm. 7
Olcsón veizek, olcsón adok bútort. Qyóiődjön meg ét nézze meg butor-rak-fáramat Sternné Erziébet-tér 15. 4491
KowéosmQhaty terendezéi, keveset hannált, jutányos árban eladó Schleslnger üyula vaskereskedónél Nagykanizsa. 34
Saját larmáaO uradalmi *• és ujbor (asztali-, csemege- és pecsenyebor) kapható már 25 liter tételben ls Csaugaryut 39. siám alatt. — Borecet la kapható. 5127
R«ndoaorot6, ügyes, erkölcsöt szoba lányt keresek. Németül bcizélő előnyben Pő-ut 16. L em. jobb. 52
.. Katonai és egyenruházati cikkek legnagyobb válasitétta Kaufmann Károly cégnél. 53
_ lalraortéa eladó Attila utca 55. f4
Saját termésű elsőrendű pogány vírl bor kaphaió: 1 liter 45 fillér. Hofczer, Eötvöi-tér 26. 36
Szerény Igényű, Jól főző mindanoat kertiek. Báthoiy-utca 22.
- l\'íkggöny- ét úgyter Kőanyagok,
ágygamiturák, szőnyegek, butorkehuék \'i8Ky választékban Singer divatáruházban.
Vigyázzon a pénzére!
Sok pénzt takaritbat meg, ba
BÚTORAIT
az országosan ismert legnagyobb cégnél:
Kopstein
bútoráruházakban
- vásárolja -
ll
Horthy Miklós ul
Kedvező fizetési feltételek!
Díjtalan szállítás!
Detektoros készülékek az uj nagyadóhoz
a legolcsóbban
Elekiron-nál
Telefon 452. — Város0óx palota.
Nagykanizsaiak találkozóhely* as
István király Szálloda
Budapeat, VI., Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort A szállodában étterein, kávéház és american bar
Boldog újévet
Az 1869-ban alakult
Hagykaaizui SenMtt SzSvctkezst
Csengcry-ut 7. (Rapoch-ház) megnyitotta
73-ik évtársnlatát.
A könyvek hetenklnt vagy hávon-kint fizethetők.
Hoteablit legalább 1 ,«ig6 haTOiklit legalább 9 pesg«
fizetendő.
Befizetést könyvek a szövetkezet hivatalos helyiségében (Csengory-ut 7.) bármikor kaphatók. Nagykanizsai Segélyegylet Szóvetkezet.
NOi öa/vúf/áa. onűoldláa, "" manlKUr
VAHOCSA
fodrász-üzletében Ftt-ut 15. izém (Nemzeti Bankkal szemben). Mérsékeli drak/
Ofcsénhjcí cwfiamczibm SzérakvzTialik
Az állatok fejlődését elősegíti, az angol-
kór. bőrgyulladás, nyatakodás, gvaplu-rágás, tollrágás kifejlődését megakadályozza. ha pedig esek már kifejlődtek, ezeket megszünteti s a csökött állatokát erőteljes fejlődésnek Indltls. "Malacok feltalását klmarást, tark- és ttllrágást, a vályuk\' és jászlak rágását elhárítja. Fertőző betegségek ellen az állatok ellenálloséDességét fokozza. Eredeti gyári árbin lapható:
ORSZáQ JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi sorek stb. keteskedéaében zu< Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 130.
(VlixonUIKdóknaU gyárt árból engedmény.)
sszereszf>et magúnak, fia egy modern rdtdiókésszülékei vessz nálunk!
Transdanubia r.-t.
Caengery-ut 6. Telefon: 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. jtnuár 6.
ÜDÉK JMÉ
Közkedvelt vászoneladási akciónk
megkezdődött
Törvényesen védett
minőségek:
Mosott erős szálú vászon..........80 fillér
Balaton cy&ngye 80 cm. széles, ismert jó minőség . P 1.—
Zala gyöngye 80 cm. széles, fehérneműre alkalmas P 1-20
Hajnalka kitűnő minőség, gyöngy fényű.......P 1.60
Hófehérke finom minőség, ágy- és fehérneműre . P 1.80
ScKQtz-Creton finom szálú, egész kiváló minőség.....P 1.80
Attila vászon kiváló ágynemüanyag, sűrű szövésű.....P 1-80
SchOtz-Rádló cégünk büszkesége........P 2.—
Vászon maradékok jó méretben, olcsó maradék áron.

minden
Asztalnemiiek óriási választékban!
Törülközők minden minőiégben ét a legolcsóbb árban!
Áruházi
Nyomatott > laptulaidoiiM Ktegaaüíisl R.-T. Outcnberg Nyomda és Délialal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Najykaniiain. (Felelős liiletveielí i Zalai Károly.)
74. évfolyam 5. szám
Nagykanizsa, 1934. |anuár 9, kedd
Art 12
ZALAI KÖZLÖNY
SM/luutótfi és kladóblvatal: Póni 5. uin Megjelenik minden reggel, héttő kivételével
rttiTitii mriur
Feleifis szerkesztő: Barbarlt* Lajos
ElóNsetésI ára: egy hón • pengi *» tlllér Sierkeaitólégt íi kl.dóhlv.Uli teleion: 78. n
Balkán
rtrökéJetü tőrvény: Az állam parancsol, a polgár engedelmeskedik ! A nemzetek fenmaradásának és fejlődésének sarkalatos télele ez. A nemzet érdekében az államhatalomtól megszabott törvények, keretek kőzött ismerheti el az állam l>olgárainak cselekvési szabadságát. Ott. ahol az állam parancsa nem szent, állándó nyugtalanság tölti el a gazdasági és politikai életet. Ott, ahol a }>olgár nem engedelmeskedik, anarchia van, mely tőrt és r« volvert ad a fanatikusok kezébe és vér folyik.
Politikai influenza-járvány tőr\' be újra a Balkánra. Romániában fegyver dörrent! A halál újból végig suhant a félszigeten. A királyok elszigetelik magukat a fertőzéstől való félelemmel, a politikusok pedig megszaladnak a leselkedő gyilok elől. I£z a politikai influenza örökös kolerája a balkáni tűzfészeknek. Terjed, mint a veszedelem l-szakra, délre, keletre szórja mér-#ízŐ s|)oráif, melyeklíől testvérharcok, háborúk, tüzek és ezrek halála származhatik csak.
A Balkánon az Igazság mostoha gyermek, helyette a terror uralkodik s gyúiöleles félelem szállta meg a vezetőket. Románia - gyeplőjét megeresztve, magyarral ók, nemzetiségi iprók törnek a hatalomra, s ha eszközeiket tekintjük, szomorú sors vár Erdély magyarságára. Amig román román vérét ontja, legyen Románia belügye, de ha magyar vérre tőrnek, ez magvar ügy, ez világ ügy I
Nyugat felé a Kárpálok hóbori-tott béraei, a magyarság kulturális fölénye, századokon át halári szabott a keleti és szláv aspirációknak. A Kárpátok és a magyarság ikertestvérek, • Európa százados J&oldnélkiili zsoldosai. A Kárpálok és a magyarság együtt nagyhalaid mely nélkül soha nem fejlődhet volna ki Nyugat világoti\'iraló technikai és gaidasági fölénye. A magyarság ós a Kárpálok vértest-verek, egymás nélkül nem élhetnek. A Kárpát a magvarság nélkül soha sem lett volna Európa védőbástyája
Ha egyszer megindul északról a
szláv fcrgeteg s (megreszketteti nyugat metropolisainak kapuit, ha letarolja nyugat latin te germánszász Ku\'luráját, helyébe pánszláv eszméit ülteti, akkor ez csak azért következik l)o, mert elválasztották egymástól a Kárpátokat és a magvarságot. Mert a Balkánt, Romániát nyugatabbra tolták és elajánnékoz-»í. ,a sz áv ^oloszusnak a Kárpátok félelmetes védővárát.
A magvar nemzet, lovag nemzet. °si virtusból tartozását még vérrel "s le törleszti, s adós nem marutl a adósa a világnak Magvar-hanem hitelezője! Jóvá-\'rtclét már százszor és ezerszer megfizette. A legdrág/ibb kincseit
adla századokon át Nyugatnak. A megbecsülhetetlen magyar vért, mely a vérek szinaranya, a vérek gyémántja, melyből Isten csak ke-vesit teremtett. Keveset, do annál
értékesebbet, mely ha összefog, ha megérti egymást, a Kárpátok ormain az idők végtekmségéig szolgálja faját és nyugat kulluráját.
(-da)
Nem vált szükségessé a francia kormány lemondása
Páris, január 8 A francia |>olilikai körökben azt hiszik, hogy a kormány már a hétfőcsti minisztertanács után beadja lemondását. Jkilimier ugyanis nem hajlandó lemondani tárcájáról, ezért Chaut-\'mps miniszterelnök az egész kormánnyal együtt le akar mondani és az uj kormányt, melynek megalakítására kétségtelenül megkapja a megbízást, Dali-mier nélkül állítja össze.
Páris, január 8 Az esti minisztertanácson Dali-ínier gyarmatügyi miniszter okmányokkal bizonyította, hogy a havon ne i ügyben mindig jóhisze-mülcg járt el.
Chautemps miniszterelnök ezután tanúságot tett Dalímier ártatlansága mellett és igy nem vált szükségessé a kormány lemondása.
Páris, január 8 (Lapzártakor ér kereti) Dalímier gyarmatügyi miniszter ma este benyújtotta lemondását ("hautcmps miniszterelnöknek.
Bognár István még élt, amikor felesége hozzáfogott a feldarabolásához
Bognár koponyájában három
Budait, január 8 A reldaratjolt lloynár István belső részeilxm a vogyvizsgálat alkalmával allalószerek nyomait fedezték fel. Ebből arra következtetnek, hogy Bognárné előbb elaltatta, majd eszméletlen állapotban lőlte le és da-ralwlta fel férjél. Igen valószínű az a feltevés, hogy Bognár István még, élt, amikor a felesége hozzáfogott feldarabolásához.
Az alsógődi állomás félreeső helyén egyébként szombaton megta-
tiolyóf talált a röntgenvizsgálat
lálták Bognár István fejét, amiről a gyilkos aszony azt állította, hogy a Dunába dobta. Röntgen-vizsg.V lattal megállapitották, hogy a ko-ponyában három golyó van, tehát a felesége háromszor lőtt rá. Az asszony ezzel szemben még mindig tagadja, hogy fejbelőtte volna az urát és azt sem ismerte l>e, hogy a fejét és vele együtt ujabban megtalált néhány testrészét Alsógödro vitte volna kK
Gömbös miniszterelnök Budapestre érkezett
Budapest, január 8 (iómbfix Gyula miniszterelnök több napos vidéki tartózkodás után visszaérkezett Budapestre é$ átvette hivatala vezetését. A miniszterelnök hosszabban tárgyalt MackqnMcn budapesti német követtel.
Minisztertanács elé kerQI a terv-. gazdálkodás
Budaifest, január 8 Mécsér András, akit az irányított gazdálkodás kinevezendő kormánybiztosaként emlegetnek, hosz-szabban tárgyalt Gömbös miniszterelnökkel. Az irányitól! gazdálkodásról szóló törvényjavaslat az igaz-ságügyminiszteriumban van ér rövidesen a minisztertanács elé kerül.
Feloszlatták az egyetemisták . .30 á? bizottságát
Dcbtieccn, január 8 Varffo Zsigmond, az egyetem rektora a szülőkhöz intézett plakátokon közli, hogy az egyetemi ifjúság úgynevezett 30-as bizottságát fel-
oszlatta, mert a diákokat arra hizlalta, hogy ne iratkozzanak be & második félévre. A rektor kijeién-tele, hogy a leiratkozás szabadsá-gát minden eszközzel biztosítja. Jizéky Tibor, a szegedi egyetem rektora ugyancsak feloszlatta a diákság 30-as bizottságát.
Letartóztatták a kat. papokat
(^sikswrcda, január 8 A román csendőrség Lőrinc József dilrói, Sass Antal karcfalvi, Búzás Imre csikcsicsói és László Imre csikrákqpi plébánosokat letartóztatta, mert I)uca meggyilkolása után nem mondottak .gyászmisét.
„Európa két legveszedelmesebb embere\'
London, január 8 Shnowden lord, volt kincstári kancellár legutóbbi ujságcikkél>cn Benest és Tituleseut Európa Ieg-veszedelmesabb embereinek tartja.
ló hirek a nagyvilágból
A Hitelbank decemberi Jelentéséből:
— A világgazdaság képe továbbra la a javulásnak azokat a jeleit mutatja, amelyek már korábbau észlelhetők voltak... A magyar ipar foglalkoztatása a mult évinél magasabban mozog. A külkereskedelem is kedvezőbben alakul, mint tavaly <és az államháztartás Js a Javulás Jeleit mutatja ... Pénzünk belföldi vásárlóereje valamelyest erősbödött
Nádor jeutt, az OMKE központi főtitkárának Zalaegerszegen tartolt Idő-adásából:
— Nem csak érzelmileg kell optimistáknak lennünk, hanem konkrét lények is erre mutatnak ... Komoly hivatalos szerv, a Gazdaságkutató Intézet adatai mondják, hogy a helyzet lassan javulóban van. c
A ház-épltlcezto előmozdítását célzó PAKS* kölcsönből 37.000 falusi kislakást építettek. A hitelezést 1931-ben is folytatják, mert n törlesztés várakozáson felül pontosun történik. — A tatarozás! hitcl-kerclet a kormány 15 millió pengőre emelte fel.
A textil-Ipar nyersanyag-szükséglete az elmúlt évben növekedett.
ItooaevMt beszédéből a kongresszus megnyitó ülésén:
— Amerika gazdasági éleiének grafikonja az utóbbi hónapokban állandóan felfelé halad... A munkanélküliség nagymértékben csökkent s az elmúlt hónapok folyamán többmillió munkást sikerült ismét beiktatni a termelési folyamatba.
A Pénzintézett Kfispont jelentéséből
— A magyar külkereskedelmi mérleg 1033 első három negyedében 45.9 millió kiviteli felesleggel zárult, 1032-ben ugyanezen idő alatt 11.1 millió pengővel passzív volt.
A tőzsde.index a világ liz legfontosabb értékpapir-piacán 41.2-ről 41.6-ra emelkedett

Az állástalan diplomások közül eddig a kormány segítségével 1184-nek a kenyerét sikerült biztosítani, ezek kAzül 833 állást kapott, a többi segélyezésben részesül.
I
Az angol király újévi beszédéből
— örömmel állapítom meg, hogy most növekvő bizaloftunal nézhetünk
az tij esztendő elé.

A« angol hitelélel tul van a mélyponton. 1932-ben 118, mig 1933-ban 133 millió font uj angol tőkét helyeztek ki.

Keyuas, a hire.s amerikai közgazdász mondja:
— A jövőt nem pesszimisztikusan kell megítélni... Az optimizmust megerősíti számos iparágban látható, javulás.
Piros bugyeiáris békebeli bankóval Kiskanizsán
A tóiwkWi kiskanizsai Uventer egyesülct újra bebizonyította, hqgy micsoda liatalmas értekek rejtenek soraiban. Vasárnap este zsúfolásig meglelt a Kiskanizsai Polgári Olvasókör színházterme. Meg is érdemeitek a zsúfolt házul,.meri Csép\' i-egliy Ferenc világhírű nepszimnü-vát, a «Piros bugyeiáris,-t adták elő
Megfogta u uczök &zi,v,ét,u dmvd* baji lejátszódó békebeli hangulat és a szereplőknek könnyű dolga volt, inert anyáik é* apáik életét kellett lejátszani, akik maguk is szintén átélték a darab tartalmút.
Mükedvplői előadásban már régen láttam ilyen ügyes szereposz-tást és rendezést. Minden szereplő kiskanizsai sáska volt. A zenekar is. ,
A szereplők mindegyike tudása legjavát nyújtotta. Kiválóan tudták a szerepüket. Meglei>ett a darab dalbetéteinek zenei szempontból sem kifogásolható felkészültsége. Puchy Erzsi Zsófija, Spingár János Csillag őrmesteré és Vajda Jó* zsef Török Mihálya bármelyik vidéki város színpadán sikerrel tenné lea vizsgát. Külön meg kell említeni Spingár Manci Kati cigányasszonyát Németh Lajos rendező újra bebizonyította rátermettségét. Nincs elég liely a ^öbbi szereplő külön felsorolására, bár mindegyik megérdemelné, hogy feljegyezzük a nevét.
A daralwt f. hó 14-én, vasárnap délután 0 órai kezdettel megismétlik a Kiskanizsai Polgár? Olvasókörben. Utána nagy farsangi bál lesz. :.!,!,
A vasárnapi megismétlésnek már előre Is biztosítva lesz a sikere, mert nagyon sok már is a jegyelőjegyzés. A bálhoz a zenét Varga József vezetése alatt álló zenekar fogja szolgáltatni. Külön élmény a fiatal zeneszerző legújabb táncszámalnak közönség elé való vitele.
Támogatni már csak azért is érdemes ezt a nemes törekvést, mert a tiszta jóvedelém a kiskanizsai sáskák budapesti felutazási alapját van hivatva növelni. ///.
- Kftztlaitvlselók ré»»M rendkívül előnyős bútorvásárlást alkalom. Modern beundezések, tökéletes jó kivitelben, hosaru lejárata részletre, sőt kamatmentesen is kaphatok Kopetela bútoráruházban, Horthy Mlktos-ut 4.
ZAU1 K^LÖNY
A belügyminiszter meghozta döntését a nagykanizsai villany-koncesszió kérdésében
A polgármester még ézen a héten ÉftzgyQlés elé viszi az ügyet

Budapest, jjanuár 8
(Saját íudósUMk IrfeJujijclaitóte) Több napon át folytatott tárgyalás lilán Keft^ztetf-Fischer belügyminiszter ma délijén kihirdette döntését a vi 1 lünykortcesszló tárgyábari A belügyminiszter Nagykanizsa elsőfokú határozatát emelte jogerőre/ mely határozat a képviselőtestület 1932. évi szeptember 2. és 3-án tartott közgyűlésén a koncessziót a Drávavölgyi Villamossági H.-T.nak adta oda.
Krátky István dr. i>olgármcslcr előterjesztésére és kérésére a jóváhagyó határozat megszövegezését o hét végéig függőben tartja a minüz ter, tekintettel arra, hogy Krátky polgármester a Transdanubia Gőzmalom üzembentartásához fűződő fontos gazdasági és kereskedelmi érdekek szcm]>ontjából azon ffita-
dozik, bog)\' a Drávavölgyi Villamossági R -T. és a Transdiymhía R-T. közölt olyan megállapodást hozzon létne, ajrtely biztosítani lesz hivatva a gőzmalom további fennállását és" működését,
Ezekhez a -már folyamaiban-le.vő tárgyalások eredményéhez kc-IK\'st fog alakulni a jóváhagyó határozat szövegezése is, ugy, hogy a megállapodás értelmében szükségesnek látszó módosítások is bennfoglaltatnak a jóváhagyó határozatban. ^
A tárgyalások lefolytatása után dr. Krátky polgármester - azonnal hazajön és a képviselőtestület elé terjeszti az ügyet.
Valószínű, hogy a városi közgyűlés még ezen a héten letárgyalja a kérdést. . __ >
A helypénzleszállítás ügyében megindulnak a tárgyalások
Nemrégen mondott véleményt a nagykanizsai piaci helypénz ügyében e hasábokon dr. Wol/f Sándor m. kir. főállalorvos, a városi és járási állatorvosi hivatal vezetője, aki állást foglalt a helypénz leszállítása mellett.
A Zalai Közlöny cikke nyomán megmozdultak az illetékes tényezők és érdekeltségek, hogy a kérdést dülőro vigyék. Ugyanis a városnak az az álláspontja, hogy a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben .szüksége van a városnak is minden fillér jövedelemre, hogy egyensúlyban tudja tartani a város költségvetését és hogy ne kelljen egy jövedelem elmaradása esetén azt a póladófelemelésével kiegyenlíteni. Míndamel lelt a hivatalos város is komolyan foglalkozik a helypénz leszállítás kérdésével. Ugyanis az Alsódunán-tuli Mezőgazdasági Kamara, valamint a Nagykanizsa környékéhez tartozó községek azt a kérést intézték a városhoz, hogy szállítsa le a hely pénzt és igy a g^-dakőzönség fokozottabb mértékben kereshesse fel Nagykanizsa piacát és ne legyenek kénytelenek a kisgazdák és az állattenyésztők másfelé orientá\'ódni
A városnak mast az érdekeltségekkel, igy az OMKR-val, az állat-kereskedőkkel, az érdekelt Kanizsa-környéki, főleg somogyi községekkel meg kell tárgyalnia ez a kérdési.
Tény, hogy az állalfelhajtások forgalma erősen megcsappant és ennek —■ a város szerint — nem a helypénz magassága., hanem az általános gazdasági Válság az oka. Ha tfnnek következtében nem emelkednék a forgalom leszállított helypénz mellett sem, akkor a város jövedelme erősen megcsappanna, amit q költségvetés is megérezne, tehát az elmaradt jövedelmet pótolni kellene, már pedig ezt csak a póladó emelésével lehetne elérni. Már pedig ez a jelenlegi viszonyok mellett lehetetlen.
A kérdés mindenképen komoly kérdés, amit • a legnagyobb megfontolással kell tárgyalá alá bocsáj-tani.
— Olosón, megbtxhafó-án építjük át t§lep08 rádióját hálózativá: Tranaáanúbia.
IJK4 Jtpiiár á.
Szép ruha csak jó szövetből készül
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron

Megindult a szervezett bélyeggyűjtő-élet Nagykanizsán
Vízkereszt délelőttjén megalakult a Fővárosi és Vidéki Bélyeggyűjtő Egyesület nagykanizsai csoportja. A szép számban megjelent felnőtt filatellsták a csoport elnökévé titkos szavazásai egyhangúlag dr. Kerkay Józseí kegyesrendi tanárt választolták meg. A csoport minden csütörtökön d. c. 10-től 12-ig és minden csütörtökön d.. u. 6-íól 8-i# tartja összejöveteleit a városi könyv tár és muzeum helyiségeiben (gim-názium-épület). Az alakuló közgyűlés után élénk érdeklődés köz-ben osztották ki a tagok közölt a központ kedvezményes cserefüze-teil, a legváltozatosabb anyaggal. Ezekből a csere vagy készpénzfizetés mellett, vagy saját cserefüzetek ellcnszámlájával tórlénik, ami lehetővé leszi a tagok csere-anyagának értékesítését. Már csütörtöktől fogva az egymás közt való kör-c«ere -is megindul. Az összejöveteleken vendégeket is szívesen látnak.
Gyengélkedés idején, különösen ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes „Ferenc József" keserű-vir fájdalommentes székürtllést és ki\'légítö emés tést hoz létre. Htres nöorvosok a legnagyobb elismerés haneján Írnak a valódi Ferenc József virröl, mert ez a k\'itikus korban is hosszabb időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitünö eredménye változnék.
Időjárás
A nagykanizsai meteorolofial megfigyelő jelentések: — hétfőn a hS-inérséklot: reggel 7 órakor -f 14, délután 2 órakor + 2D, eite 0 órakor + 2-4.
(BJuoJuü rá<M)*knUt) A ■•faraié |lal tatámat falasril mm*m IO émktn IMIa lé§ várhat* havamásaml.
$mm Mmm
UM. január 9.
zalai közlöny
A froDtbiroos-bál
Fényesen köszöntött Le a nagykanizsai farsang a szombatesti front-haroos-bállal. A rendezőség impozáns munkát végzett és ennek megfelelő volt a« a hatalmas, díszes közönség, amely az Iparoskór ünneplőbe öltözött dísztermét zsúfolásig megtöltötte. A város társadalmának keres ztmetszete yolt az est közönsége, bizonyságául annak a lelkeket i>olitikán, mindénen felül átölelő frontharoos-gondolatnak, amiMel a társadalom a csataterek hőseit övezi áldozatukért ós a vér-fcrgetegben is lántoritliatatlan ha-rafias erényeikért. Bizonysága volt et a bál annak a szeretetnek és megbecsülésnek, ami átment a város minden rendű és rangú lakosságának lelkébe a frontharcosok szervezete iránt. Bizonysága volt an nak az egész várost megmozdító súlynak, amit ma a frontharcostábor Nagykanizsán is jelent. Bizonysága volt annak, hogy síz a pár éves munka, amit a kanizsai front-haroos-vezetők végeztek, nem sziklára való vetés volt, hanem a város egész közönségének lelkében hajtott nagy erkölcsi értéloeket jelentő eredményeket. A háborúk hősei ezen a fronton is olyan céltudatosan, olyan odaadással, olyan fegyel-merett kóteksségtudással, olyan nemes eszmei tartalomtól hevítve dolgoztak, mint ahogvan életüket vitték szemközt minden halállal, amikor mindnyájunk hazája ugy kívánta.
Nagykanizsa frontharcosai büszkék lehetnek a magvetésük első igazi aratására, amely megmutatta azt is, hogy Nagykanizsa büszko — és joggal — a frontharcosaira
A műsort dr. Fülöp György elnök levezető beszéde nyitotta meg Azt ftejtette ki, mit jelentsen a front harcos szó és gondolat a közönség számára. SzedÖ Miklóst, az orszát gosnevü énekest dübörgő . tapssal fogadta a közönség és a tertszés zaja csak fokozódott minden száma után. Kellemes, csengő, \' acélos tenorja, tiszta kiejtése, előszeretettel használt fejhangjai, szép elő* adása, népszerű műsora egyaránt tapsra vitték a tenyereket. legnagyobb sikere mégis a Tosca-ból adott ráadásának volt. Zongoráit Kereke* Irén zeneiskolai tanárnő kísérte művészi felkészültsége minden finomságával Szedőt ,is, meg F. fíaral Margit zeneiskolai tanárnőt Is, aki gordonka-számaival, különösen Vannpy Jánosnak itt elő-szór bemutatott, székely népi motívumokból felépített, gyAbyörü Bal* ladá-jávai nagyszerű sikert aratott.
A rendezőség a megjelent Králky Istvánné védnöknöntek egy gyönyörű virágkosárral kedveske, dett.
Műsor után táncmulatság követ\' kezelt, amely a legkitűnőbb hangulatban reggelig tartott.
Külön kell megemlékezni a terem festői, díszítéséről, ami, Fekele László frontharcos festőművész Ízlését és tehetségét dicséri. Az általa festett stilizált harctéri jelenetek és frontharcos emblémák kitűnően sugározták maguk körül az est hangulatát.
A rendező-gárda, amelynek élén Preytlinrjer Ágoston vigalmi elnök állt, minden elismerést megérdemel!
A zenét Torma Tóni nagyszerű cigányzenekara közmegelégedésre szolgáltatta.
Adózás, lanflgy, gazdasági helyzet
a megye közigazgatási bizottsága előtt
Zalaegerszeg, január 8 Zalamegye közigazgatási bizottsága ina délelőtt ülést tartóit Gyö-mórey György főispán elnöklete alatt. Különböző albizottságokat alakítottak. Csóllu Géza pápai prelátus, murakereszturi apát felszólalásában előadta, hogy u mura-keresztúri körjegyzőség területén állandóan nemkívánatos elemek járnak é?s a községijen lieteket töltenek minden bejelentés nélkül. Kéri, hogy vessenek véget ennek, mert a lakosság kőzött ez nyugtalanságot okoz. B6dy alispán azonnali intézkedést igért. Bruzsa Gyula dr. |>énzügyigazgató terjesztette elő ezután az adózás helyzetéről szóló jelentését. A ténylegesen esedékes adóhátralék 5,548.440 i>engő. A legkisebb : 84 százalék Nagykanizsán. 398 adózó község közül 189 község van olyan, ahol 100 százalékra befizették az előirt adót. Krialőly Aladár gazdasági felügyelő a mezőgazdasági Ivelyaetet ismertette. Az
őszi szántást sok helyen a nagy hó miatt nem tudták elvégezni. Az állatok téli át tele lése nem okoz gondot, mert a takarmány elégséges. Mafotiszky Ferenc felsőházi tag felszólalt és bemutatott egy javaslatot az erdőslatisztlkák egyszerűsítése érdekéljon. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy a 10 holdon aluli erdő birtokosokhak nagyon komplikált kérdőiveket kell\' kitölteni.. A bi-zoltság ebben a kérdésben felir a földművelésügyi miniszterbe!. Vitéz dr. Barnabás István kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy a tankötelesek száma 451.831, a tavalyihoz képest 596-al apadt a megyében. Férőhely szempontjából 125 túlzsúfolt. Tanitóhiány is van. Van olyan iskola, ahol 120 növendékre egy tanitó esik. Megfelelő tanitói állások szervezését a kultuszminisztérium nagy jóindulattal kezeli, csak az iskolafenntartók halogatják anyagi okok miatt.
Báli ruháin divatos anyagok és menyasszonyi kelengyék nagy választékban.
Egy nagy tétel selyemmaradék mélyen leszállított árban.
Flanelok, női és férfi szövetek, kész nöi kabátok és szőrmék saison utáni hallatlan olcsó árusítása már megkezdődött
S!n$er Dluotáruházbon
Az uj virili8 névjegyzék \'
A mult napokban lezajlott városi közgyűlés elfogadta az 1931. évi vlriü-sek névjegyzékét. Rendes tagok:
1. Batthyány-Straltmam. László herceg (meghatalmazottja Barthos Gyula erdőmester). 2. Hoeh Oszkár dr. 3. Halphen Jenő dr. 4. Gerő Kámlyné. 5. Síréin Zsigmond, 6. Amvuth Náthán. 7. özv. Strém Mórné. 8. Mayer Károly. 9. Pollák József. 10. Dobrovics Milán. 11. Knausz László dr. 12. Szu-ki«* Henrik. 13. Teutsch Gusztáv, 14. Ujnépi fi lek (iéza. 15. Babochay György. 16. Fábián Zsigmond dr. 17. Hajdú Gyula dr. 18. Strém Károly. 19. Lenkel Ernöné. 20. Petrlcs József dr. 21. Kreiner Zsigmond dr. 22. Kreis-ler József dr. 23. Blankenberg Imre. 24. Hajdú György dr. 25. Fülöp György dr. 26 Haiszer János dr. 27. K«lting Ferenc. 28. Sternberger Samu. 29. Dr. Rotschild Béla. 30. Rapoch Aladár dr. 31. Stern Gyula. 32. Weisz Ernő. 03. Márkus Károly. 31. Böhm Jenő. 35.
Tamás János dr. 3G. Hoffmann Bernát. 37- Lukács Béla dr. 38. Keller-mann Miksáné.
Póttagok: 39. Deötsch Ede. 40. Sartory Zsigmond dr. 41. Maschanzker M. 42. Lukács Vilmos. 43. Somogyi Samu. 44. Marton János. 45. Bottelheim Győző. 46. 1 dénárt Imre. 47. Kőnig József dr. 18 Szomolányi Gyula
E névjegyzék a városi kiadóhivatalban közszemlére ki van téve 15 napon át. \'
Ofcsén&jjot oafiamczibm
szérakozhalik
WELTNER «— é» agénkereefcedft
Itéri uj telefonszámén 202 Hhrnl és rendelést kizárólag Szent Imre herceg (IHdor)-utoe B. iiáiw alatt leadni.
Üzleti kBnywsk, Papíráruk, Irodaszerek, TBHAtollak
legolcsóbban
FISCHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanlzi Horthy Miklóe-ut 1. Talafan 171. M-
& Táraegye klsgyfilése
Zalaegerszeg, január 8 A vármegye kisgyülése Gyömörey György főispán elnöklete alatt ma délelőtt ülést tartott. Főként községi ügyekkel foglalkozott. Jóváhagyták Keszthely határozatát, n mely 300 pengővel hozzájárul . a nagykanizsai 48-as emlékműhöz. A Zalavármegyei Gazdasági Egyesületnek 4000 pengő segélyt szava&ott meg. Megsemmisítették Zalagalsa tiszt újítását.
Moziposta
Kritikus. Hálás köszönet- Ne higyje, hogy kizárólag a haszon reménye ösztönöz bennünket, főleg a közönség megelégedését akarjuk kiérdemelni. Az elismerés csak fokozza a buzgalmat, hogy még jobb, még szebb műsorokkal kedveskedhessünk. Komoly, művészi szórakozást itt Kanizsán egyedül a mozi nyújthat s *ni boldogok vagyunk, hogy azt, hacsak kis részben is, kl tudjuk elégíteni. Mégegyszer hálás köszönet I
Csülök. Cégeket elvből nem szoktunk ajánlani, de ezutlal önnél kivételt teszünk..Tibolt Lajos kötélgyártó, a Szentháromság-téren.
Práter. Levele azt árulja el, hogy ön »16 éven aluli,« tehát ne forszírozza, hogy az »Extázis«-t hotfeuk. Különben is csak személyre szóló meghívókkal lehet a filmet megtekinteni, így engedélyezte a cenzúra. Kérjo meg a k. mamát, ö m\'ajd elmondj u tartalmát. Ja persze, maga látni szeretné a >szüzsét.<
Dilemma. 1. Ha gratulál, semmi-esetre sem követ el hibát. Egy fiu mindig őrőmesemény. Ugy látszik későn volt az esküvő. Ilyent már ismer a történelem. 2 Szerintünk a kocsis a felmondási időért perelni fog és a pert meg is nyeri, üiert nem lehet bizonyítani. Vagy lehet?!
Kvtrgb. A jelige stílszerű- Megható megnyilvánulása az anyai szeretetnek, direkt feláldozta magát a lányáért Persze egy apa — különböző okokból — Ilyenre sohasem képes, lla a lányát eljegyezte, már a )egyesség ideje alatt ir csak a hideg köszönési viszonyt tartsa fenn vele. Semmi egyebet ne fogadjon cl tőle, csak a hozományt, önnek azonban gratulálunk, szeretnénk önt személyesen megismerni; Írja meg legalább, hány éves. Nem az anyós, maga.
Pampadour. Legszívesebben válaszolunk mozi-ügyekben. Ha van is gyakorlatunk a hadászat, a pénzügy és a szerelem terén, leginkább azért mégis a mozi-ügyok állanak a szivünkhöz a legközelebb. Első a mozi, aztán jón a hadászat és a pénzügy. A szerelem pedig.,, no... hát... igen... arról ls beszélhetünk.
G-dur. No tessék provokálni a bö-kokat. Ha ón annyira várj^ a Jeritza-filmet s annyira várja Jeritzától az Aida-áriát, akkor ön nem zenesmokk. Várakozásában nem fog csalódni, mert igazi élményben lesz része. A Szőke Szakáll és a Skzák Leó csak staffázs a Jeritza mellett, de mindakettő felülmúlja ebben a szercpétjcu az összes eddigi sikereit.
— M*ny«sS2xwiyok kelengyéjükből minden anyagot megtalálnak Sing*r divatáruidban.
4
ZALAI KÖZLÖNY
IBM Kmift 9
Ltceálls eldadások
Dr. Cscaa Jenő veszprémi kegves-Kíjdi tanár folyó hó 6-án tartott \'Megsemmisítő békék« elmen igen érdekes előadást, amelyben kimutatta, hogy\'a rossz békekötések a béke ellenségei és uj háború okozói. A trianoni békediktátum erkölcstelen és jogtipró tendenciájával foglalkozik és utal arra, hogy amig Magyarország ezeréves kerete nem lesz eleven valóság, addig Európa egyensúlya nem állandósulhat, így tehát a trianoni békeszerződés nemcsak magyar érdek, de pillére a béke stabilitásának. Az előadást nagyszámú közönség hallgatta végig ós lelkesen ünnepelte a kiváló előadót
Dr. Somogyi István tb. szolgabíró vasárnap tartotta liceális előadását; a trianoni békeszerződés diplomáciai előkészítéséről. Előadása nagy gonddal megalapozott, széles mederben tartott, tárgyát minden oldaltól történelmi adatokkal megvilágító politikai tanulmány volt. Elmondta, hogy a monarchia feldaiabolását már 1911-ben elhatározták a francia politikusok, a melybe Szerbia és utóbb Olaszország is belekapcsolódott. Ismertette az «ro«z —osztrák ellentétet, Ferenc Ferdinánd szerepét a trlalizmus megalkotásáig, Hart"\'f törekvéseit Romániának a ball. u. dokkba való belépésére, a magyar-g elleni izgatást a ruszinok között és az «usx\'.riai csehek aknamunkáját a monarchia ellen, Massaryk és Beney szerepét a (pitlsburgl és tótszent-mártonl határozatokat, Supilo fiumei horvát agitátor szerepét Horvátország elszakitására. Széles vonásokban rajzolta meg Franciaország szerepét, az orosz, angol, szerb, román és olasz szövetség megalakítását a központi ha-talmak ellen. Majd Wilson eszméjéről, a népek önrendelkezési jogáról mely az egyoldalú békeszerződésekben nem érvényesült. A Diaz és Franchet d\' Espciey féle fegyverszüneti megállapodások után ismertette gróf Károlyi Mihály, Jászl és Kunfl pacifista áruló politikáját és végül a trianoni kényszerbéke igazságtalanságát. A termet zsúfolásig megtöltő előkelő közönség rugó tapssal honorálta a nagyérdekü előadást.
Mindkét előadás végén dr. Tholway Zsigmond, az Irodalmi és Művészeti Kör elnöke köszönte meg az előadóknak rendkívül érdekes és időszerű előadásait.
Fejszével agyonvertek •gy zalai gazdát
Zalaegerszeg, január 8 Titokzatos gyilkosság történt Kustánszegcn.
Vízkereszt éjjel ismeretlen egyének • meggyilkolták Varrja János 18 éves gazdát. Varga János löbb társával mulatott az egyik korcsmában és többekkel nézeteltérése is volt. Későbben liazafelé igyekezett. Felesége nagyon aggódott miatta, mert nem érkezett, haza. Ma reggel halva találták Vargát a község határában. A zalaegerszegi törvényszék birája kiszállott. Megállapították, hogy fejszével verték agyon, a szerencsétlen gazdát.
Schfltz kelengye minden háziasszony büszkesége.
Az elegáns hölgy u Bór- és estélyi
retikUliét
Kasztlné Holzer EUy
reftkal-szalonjthrn s érzi be, Horthy Mikldínt II, II. em. Legújabb fővárosi modellek!
Javítások, átalakítások.
Oloaébb lett a Zalai KSiIBny
A Zalai Közlöny előfizetési árát január 1-től kezdve leszállítottuk. A havi. előfizetés ezután 2.10 pengő. A Zalai Közlöny példányonkénti ára pedig 12 fillér, hétköznap és vasárnap egyformán.
Sopron, Szombatliely, Szeged és más városok többnyire négyoldalas napilapjainak ma is 2.80 pengő a havi előfizetési ára. Szegeden az egyik* nagyobb napilap 3.60 pengőbe kerül havonta. Székesfehérvárott 2.40 pengő a négyoldalas újság előfizetése. A Zalai Közlöny pedig havi 2.40 pengőért 6—8—10 oldalas napi lapot ad olvasói kezébe.
Nagy áldozatot ró ez az árleszállítás a mai viszonyok közt a Zalai Közlöny kiadóvállalatára. Abban a reményben hoztuk az áldozatot, lwgy amikor becsületes ós országos viszonylatban is elismert, jó helyi lapot olcsóbban adunk közönségünknek, akkor a város és a vidék is fokozottabban tud bennünket támogatni a magyar hazánkért, városunk és vármegyénk minden közügyéért önzetlen odaadással folytatott harcunkban.
A Zalai Közlöny előfizetőinek állandó kedvezményei tovSbbra is megmaradnak. Ezek:
1. Teljesen díjmentes szálloda Budapesten.
2. A Horváth-ujságáruda kitűnő,
többezer kötetes kölcsőnykctnyvtá-rának kedvezményes használata.
3. Féláru angol, német és olasz nyelv-tan foly a mok.
1. Olcsó társasutazási akciók.
5. Következik 1934-ben egy nagyarányú rejtvény-olimplász, szenzációs dijakkal.
6. Hónap közepén tul belépő előfizető a következő elsejéig ingyen kapja az újságot.
7. Vidéki előfizetők i>ortó-kóit»é-get nem fizetnek.
A Zalai Közlöny szerkesztői és kiadói Bzivvel, lélekkel, minden erejükkel igyekeznek a közönségnek minél jobb lapot nyújtani, a kőz minden ügyét minél eredményesebben szolgálni, de ez csak ugy lehetséges, ha cserébe kapják érte a közönség támogatását.
Ezt a támogatást kérjük mindenkitől mi, a mindenki érdekének, sorsának szolgái és harcosai.
A Zalai Köz/öny
szerkesztősége
Szerdától péntekig Jeritxa Mária partnerei Szőke Szakáll és Slezák Leó
— (A gőzfürdő) kedden, szerdán és csütörtökön kazántisztitás miatt zárva lesz.
Mi
garantáltan tiszta hernyóselyem
minden színben, 78 cm. széles, méterenként
2.38 pengő
Menyasszonyi kelengyék,
wésznak, paplanok, fehérnemUanyagok,
estélyi és ntcal rnhakelmék, szőnyegek stb. stb.
leszállított áron kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában.
NfHH HIREK
NAPIREND
Január 9, kedd
Római katolikus: Julián vt. Prottst.: Marcell. Ur.: Teb. hó 32
Mozi előadások hétköznap 5, 7 é« 9, vasárnap 3, 5, 7 és 0 órsko*.
Várost múzeum és . könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tői
12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli ssotaéfet e hónap, ban: a Máds gyógyszertár Király utca 40. ss. H a klskanlasal gyógyszertár.
OözlUrdö nyitva reggel 6 órától t*te 6 óráig (bétlo, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
_ (A mai •uyagtorlódás mtog) paál Jób riportregényének, »A világ trónját-nak folytatását a holnapi számunkban közöljük.
— (A NemreU Egység Párt) nagy. kanizsai szervtzete ma déhitán 6 óra-kor értekezletet tart a pártihelyiségben, melyre a községi és körzeti vezetők megjelenését kéri a főtitkár.
— (A polgármester Budapesten) Dr. Krátky István polgármester Vasárnap este ismét Budapestre -utazott a belügyminiszteri tárgyalások folytatására.
— (A M*rk*uttt«égböl) Barbarits I.ajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője három heti szabadsági* távozott, hivatalát január végén fogjs újból átvenni.
_ (A Magyar Kulturális £&<•«*-ttfc) Országos Szövetsége dr. Tholway Zsigmond postaigazgatók • Nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör érdemes elnökét a Szövetség alelnökévé választotta.
_ (A KerM.tény Jótékony NöejjyW) január 13-án, szombaton este 0 órai kezdettel a Korona éttermében tánccal egybekötött teaestélyt rendez, melyn a tagokat és azok vendégeit sziveseo látja u rendezőség. A nem táncolók részére kártya és bridzs-asztalok állnak rendelkezésére. Tea süteménnyel 1 pengő.
_ (Halálozás) Nagy gyász érte a Nagykanizsán is jólismert Hos? József kaposvári apátplébánost, akinek idős édesanyja vasárnap mellhártyaf ™lla-dásban elhunyt. Temetése ma délután lesz Kaposvárott
— (A Szanatórium Egyesület fMztmányt ülé«e) A Szanatórium Egyesület választmánya ma délután fél 6 órakor választmányi ülést tart a városháza kis tanácstermében. Pontos megjelenés kéretik a tárgy - fontosságára való tekiutettel.
— (A Nagykanizsai FW«ö*eie«líe-deiml Iskolát Végíett Tanúié* Szépsége) folyó hó 27-én este 9 órakor u Kaszinóban tánccal egybekötött műsoros estélyt rendez, melyre a szövetség tagjait és azok barátait tisztelettel meghívja.
— {Bélyeggyűjtőn találkozója) műiden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig. délután 0-tól 8-ig és mindeo vasárnap délelőtt 10-tÖl 12-ig a városi múzeum helyiségében. Minden alkalommal rse-rc, Mtchel 1934 alapon és saját csert-füzetek beadása értékesítés céljából.
_ (Az asztalosiparl-a«akosJtály ujltó közgyűlése) A nagykanizsai ipar-testület asztalosipari-szakosztálya most tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen egyhangú lelkesedés melleit választották meg a szakosztály tisztikarát. Tiszteletbeli elnök lett Muzlkár Vinor. «• nök Tüskés Józseí, alelnök Pálfi Sándor, jegyző Biebner Bezső, pénztár-hók Varzsák János, ellenőrök Kolu-rits Imre és Webet Dezső.
Szerdától péntekig JERITZA MAMA
1*34 jtim\'r 9
A Kttollkffs Legényegylet
vasárnap este folytaim lireális «elf>-adásál. Az esi clöádtóju dr. Mészáros Méla hittanár volt, aki »Mit tanulhatunk a szocialistáktól* cimnid tartott előadást. A kitűnő fiatal előadó érdekes előadásában rámutatott arra, hogy and igaz van a szocializmusban, nzt mind tőlünk katolikusoktól lopták. Krisztus által hirdciell, 2000 éves Igazságokat vetlek át és azt akarják |uj színben feltüntetve, mint saját eszméjüket hirdetni. Szervezkedést azonban tanulhatunk tőlük. Az értékes előadást Gazdag Ferenc egyházi\' elnök, köszönte meg, majd Lukács \'József hitoktató szólalt fel lejelentve, hogy a nagykanizsai és vidéki Ifjúsági sajtóegyeaütet közel áll a megalakuláshoz. Az egyesület a Kath. Legényegylet keretében fogs\' megalakulni és alakuló gyűlését február 2-án tartja Strecke Ernő fővárosi hitoktató elnöklete alall. A közönség a bejelentést (örömmel vette tudomásul. A hiüsor a Magyar Hiszekegyei ért véget, mely után a fiatalság az éjféli órákig táncolt.
Szerdától péntekig Jeritza Mária partnerei Szóké Szakáll éa Slezák Leó
— (A Zrínyi Torna Egylet tine-estélyp) A Zrinyi Torna Egylet január 14-én nagyszabású táneestélyél tgrtja, amely sok kedves meglepeléss.-i szolgál a tánckcdyeíő ifjúságnak.
— (Á Szanatórium Egyesület mu!t havi milködésa) A nagykanizsai Tüdő-l>eteg Szanatórium Egyesület most adla ki jelentését a lefolyl hónapban folytatolt áldásos tevékenységéről. Eszerint a rendelési napok száma 8, gondozónő beteglátogatásának száma 20, jelentkezett 23 uj bcicg, kezelés alatt flllotl 109. Kezelés alatt állott az egész év a\'alt 1358 beteg. Röntgen vizsgálat 3, egyéb vizsgálat 21. Segélyben részesült decemberben 55 beteg. Segélyezésül kioszlatott 1570 liter tej, 200 kg. liszt, 55 mm. tűzifa, 50 mm. szén és 50 kg. cukor.
— Ftech»r-fé:« fa lelép és «zénk:;res-kedés Eötvös-tér 8. sz. uj lelefon száma 212.
— A Magyar Kuliura most megjelent gazdag tartalmú számával lépett a huszonegyedik évfolyamba. Ez a Itangha Béla S. J. állal szerkesztett kitűnő lap — amely a magyar kaloli-ciznfusság legjobb társadalmi és tudományos szemléje — husz éve ad programot) mentőeszmét, újjáélesztő erőt olvasóinak. Most leszállított, előfizetési árral, uJult erővel, nem az üres Ígéretek tiíinkós énekével, hanem öntudatos munkával akarja zászlaja alá g^ftj--leni, az eddig idegen bálványok előtt hajbókoló tábort, örökérvényű, egyetlen igaz belső egységprogrammal hlv minden katolikus magyart táborába. Most megjelent számában Bangha Béla, Pezenhoffer Antal„ Ijjas Antal, Velősy Elek és számos mások kitűnő tanulmányain és cikkein kivül Balás-házy ^Péter tárcáját, több versel .és nagyszerű szemléket és kritikákat la-lálunki A lap leszállított ára 50 fillér.
- Kész kabátok, szőrméV és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Singer divatúruházbpn. Érdemes megtekinteni.
zalai közlöny
Városi Moihó
Ma kedden 5, 7 és 9 órakor
Caak egy napi f
Conrad Veldt és Carl Ludv. Dlehl monumentális filmje. A cári Oroszország csodálatos korképe. A „Szeut Ördög" titokzatos figurája - a téli palota rejtett kulisszatitkai, eszeveszett mu atozások legendái világa
Rasputin gáláns kalandjai, páratlan karrierje és bukása. Conrad Veldt, Carl Ludvig Dlehl, Charlotia Ander, The-odor Loos óriási alakítása, fényűző kiállítás éa nagystílű rendezés.
5-kor olcsó zónahelyárak 20—60 fillérig.
A Leányklub teaestélye
Vasárnap este tartotta a Szent Ilona Leányklub első farsangi teacslélyét. Ez a műsoros tcaeslóly azonban látogatottságánál és fényes hangulatánál fogva bálnak is beillett- volna. A klubleányok figyelemreméltó vendégszeretete és kedves gondossága ügyelt arra, hogy a nagyszámú, díszes vendégsereg jól érezze magái és semmiben hiányt ne s/.euvcdjen. a műsor rövid volt, de annál hangulatosabb. Egy nagyon kedves és hangulatos egyfelvonásos vígjátékban Kanyar Erzsébet, Hajas Nelly, Zrlmm Ilonka ós Vass Lulu nagyon jelesen szerepeltek. Ma-tolics Lujza kitűnő alakításával nyilt-szlni tapsot aralott. De igen jók vollak a többi szereplők is, névszerint Berke Magda, Klein Juliska, Latin Erzsébet, Szenlmihályi Piri és Vass. Mária is. Az est szenzációja volt a Szabó István által betanított jelmezes hollandi tánc, amelyet Hajas Nelly, Markó Lujza, Somogyi Mária és Vass Lulu lejtettek el sok graciozitással. A nagyszerű műsor utált- a fiatalság u legvidámabb hangulatban aa késő éjjeli órákig együltmaradt és vígan ropta a táncot.
Szerdától péntekig
JERITZA MÁRIA
— (A rendőrség figyelmeztetése ■
közönséghez) A belügyminiszter vonatkozó rendelete szerint minden magyar állampolgár, aki 1934. január 1. és december 31. között ebben az esztendőben tölti be 18-ik életévét, magát a rendőrségen, vagy falukban a községi elöljáróságnál január 31-ig bezárólag bejelenteni köteles. Ez a rendelet mindazokra a férfiakra és nőkre vonatkozik, akik 1916. január 1. és december 31. közt születtek. A bejelentőhivatalban külön erre a c^lra szolgáló bejelentőlapot kell kitölteni. Ezt a bcjelciitőlapol még akkor is ki kell tölteni, ha esetleg már más bejelentőlapon be is volt jelentve az illető. Aki a bejelentést elmulasztja, kihágást követ el. !
- Füftföny- és ágyterítő*nyalok,
figygamiturák, szőnyegek, butorkelmék nagy választékban Singer divatáruházban.
— A titokzatos Mistar Arlhur. Végzetes véletlenek és mulatságos félreértések tragikomikus összeialálkozása ez a kacagtató humorral és kifogylia-tatlun szellemmel megirt bűnügyi történet. Mister Fielding, a már aggle-gényi sorban léyő tisztelélrcméltó filológus, meg akarja tréfálni kissé köny-nyelmü barátját és ellop kőnyvtárál>ól egy ritka példányt. JEz u barátja váratlanul meghal és n ijendőrség teljes felkészültséggel áll munkába, hogy kinyomozza a vagyont jSrő könyv tolvaját. Az alkuimi betörő kényes helyzetét súlyosbítja, hogy tőle is ellopják a jkönyvet s Tnéig fnaga kénytelen a betörőkön rajtaütő reiitlőr&éget tévútra vezetni, Így azután .mind kényesebb helyzetekbe kerül, sőt kénytelen összeköttetést tartani fénh a In-törőkkel, akik mind mélyebbre sodorják mucikkal. Az izgalmak legforróbb feszültsége közepette is újra meg újra nevetnünk kell azon a sokféle komikumon, amellyel az iró valósággal elárasztja olvasóit. Magjelent a Palladis Félpengős Regényei sorozatában.
SPORTÉLET
Az NTE megismételt dísz-tornája ismét nagy közönségsikert hozott
A reálgimnázium tornaterme most nem volt plyan ünnepi hangulatú, mhi.t az első Ízben megtartott diszlorna. Életőröm és vidám kacajok hangzottak a. terem minden részéből. Nem is csoda, hisz uz uj nézőseregei az iskolák leány és fiu diákjai alkották. Tehát szakértő közönség biráltá felül a bemutatott gyakorlatokat. Minden mutatványt pirosra lapsolt tenyérrel köszönt meg u hálás nézőtér. . Nagy propagandája volt u tornának a megismételt bemutató, inert a tapsolók nagyrészt- maga is tomászik és láthatta azt, hogy lelkes odaadással és
Boldog újévet
szakszerű vezetés mellett maguV is elérkezhetnek biztosan oda, hogy, Ák lesznek a megtapsoltak. A terem minden sarka zsúfolásig tele van kezdésré, Hiszekegy, szabadgyakorlatok, kül<*H höző szergyakorlatok, női gyakoriakra talajtorna, erőgyakorlatok simán, maidén zökkenő nélkül követik «gymáát
A tornászhölgyeken és íérfialpon olig látszik meg, liogy az előző éjJel«n/,$ farsangtündére vezényelte őkel a tébe istennőjének delejes akarata aiá, vér csörgedez Mgy Játszik o tómásí^t mindkél nemének ereiben, pedlgj* álom íslenuője <suk a fiatalság külM|-lcges kegyeként engedte nyitva tarftgáH a mind inkább leragadni késelő fiumeiket. Folyton dübörög azonban a taps és u programnak kötött idpife kell befejeződni. Itt is leijos a hí Mer, l>edig ismételni is muszáj egy pár különösen nagy sikert felért gyakorlatot.
I-egnagyobb sikert Vukán akrobatikus gyakorlatai ériek cl. Szegény fiúnak kidagadtak az erei, a meglehetősen fárasztó mutatványtól, de a zugó taps ujabb és ujabb gyakorlatokat követelt.
Nagy sikere volt mindkét bemutatott gúlának is. Dr. Pottyondyi J<fcsef vezérifele aluli működő reudező-gárdát teljes elismerés illeti meg. Az ünnepély főhősét, dr. Vit Ferencet nem kell már Nagykanizsa sportközőnségének külön bemutatni.
Zenei közreműködésért őzv. Gold-sclimidtnét külön ki kell emelnünk, mert a szabadgyakorlatok szép sikerében nem kis része vau pattogó Zongoni ütemeinek. Mk ,
Schütz vászon olcsó, jó és tartós.
RÁDIÓMŰSOR
Budapest, Január 0.
0.15: Toma. Utána gramofon, — 9.45: Hirck. 10: 1. M«»emon<lő Xiül Baba. 2. Angol költők verseiből. (Felolvasás.) Közben gramofon. — 12.05: Cigányzene. — 12.30: llirck. - 1.15: Időjelzés. — 1.30: tiramolon. - 2.40; Ilin k. — 1: .A bicskei Mk«sz0vMv<H.< MenzWnyl Aulai dr. clöadisa. - 1.45: Időjelzés, hlrck. — 5: Zenekari hang-vezsony. — 0: >Tri«zUn a liir.héW" \' lau-zkó tiéza clbeszéléso. — 0.30, 0|«-raelöadók. >A nürnbergi nresterdaln »-kok.. - 8.30: IIÍrek. - Majd N\'ó-gráíh-Jazz. Bét*. 12: Gramofon. — is:w Ab Mae lemezeken. — 1.10. Köuuyü lemezek. — 1: Téli örömök, gyermek-éj ru. — 5: Az 1031. nemzetközi léll-a porthét Innsbruckban. — 5.20. Zongora. — 7: A i. gyalogezred zenekara.
— R.35: Haugjárac a dallamhoz, a rádió pAlyAzatúnak nyertes hangJM&aj
— 10.25 Hddi&enekar
— Szolid, megblMható rddióJavitdB : Tranada-nubia.
sscereszQei magának, &a egy modern rádiókészülékei vessz nálunk!
TRANSOANUBIA R.-T.
Csengery-ut 6. Talefon: 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. I.nuir 9;
HÖIgyefcnek ; remek kötött kábítok, oroszkák, kötölt blúzok, matt selyemharisnyák, meleg alsóruházat, divat-relIkDlök, erszények, selyem sálok, vállkendők, pongyolák stb. stb. Csak elsőrangú minőségben, mégis a legolcsóbb áraHonl
BRÚNYAI DIVATÁRUHOZ
Horthy Miklós-ut I. - Városház-épület.
FértiaKnak:
gyönyörű nyakkendők ingek, gallérok, remek gyapjusálok, bélelt bör-kesztyflk, harisnyák, bokavédők pizsamák, pullowerek, sl- és sport-szvetterek
Emlékeztető
■ tt. Keresztény Nőegylet bridzs délután és tánctca a Koronában.
Oregcserkész-bál az Iparoak/Srben.
Muuár 14. Malim: fél 12-kor u zeneiskolában (Vaanay J.).
ZTE táncestóly.
Kereskedelmi Alkalmazottak jóiméi, bálja.
A ZTE műsoros estje.
Kisluznizssi leventék szlnelöadása.
A Neznzeti Egység teadélulánja 5 órakor « párt-otthonban.
I». III. bérleti hangverseny (Zathureczky)
■ 29. NTE tánoestély fél 0 óra-bor a Koronában. ,
Keresztény Tisztviselőnők jelmezestje.
Bankos-bál a Kaszinóban.
Január 22. Kis-sáska előadás a színházban.
Január 24. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
január 27. Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolái Végzettek Szövetségének műsoros eslje.
Január 11. Növendékhangverseny ő órakor a zeneiskolában.
Február 1. Ipartestületi bál.
Február I. Szanatórium-piknik.
A ZTK műsoros estje.
Február 4. A I*ányklub műsoros teája Ml 7 órakor.
Február 14 Kereazténv Nőegylet Jcl-
mez-estje.
NTE tánoestély fél 9 órakor a Koronában,
Február 11. Az Iparoskór zártkörű jel-roez-cslélye.
Febniir 13. Agglegények estje a Kaszinóban.
Február 18. Matiné fét 12-kor a zene. Iskolában (Vannay I.).
Február 24 IV. bérleli hangverseny (Fischer Anny)
Február 28. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Március X. Purim-retély a Kaszinóban.
Március 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában etste 9 órakor.
Március 14. Siklós Albert szerzői estje.
Méretűi 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Április 18. Tanárt hangverseny a zeneiskolában Rite 9 órakor.
Schlitz-vászon „ minden kelengye disze
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolti ér helyett 1 peaftfért vohotl meg Balázs Jósad
„» ferde lovag"
olmü regényét a Zalai UaUtay kiadó-hivatalában.
Közgazdaság
TsraéajtóMds
Buza tllzav. (uj) 77-cs 7 35- 7\'W. 78-as 7*45—7-65, 79-es 7-55-7-75, HO-as 7-65—7 85. dunánL (uj) 77-es 7-20-7 80 78-aa 780-7 40, 79-es 7-40-7-50, 80-as 7-60-7-60, roza (ul) 3-85-3.95. -ZaJ> közép 8 30 40, - ujtengeri Kszánlu t 6-OC-6-IO.
Bertéiváiár
Felhajtás 4608, eladaUan 209. Klsó renda 0-79—0-80. n« 0-78—0-80, Bt* I dett közép 0-75-0-76, könnytl 0-70—0-74, ellő rendű öreg »76-078, ltod rendű öreg 0*73—074, angol sülüó I. 0-82-092, szalonna nagyban 086 090, zsír 087-092, bua 116-186, félserlés I-00-1-06.
Kiadja a laptnlajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzatal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
•aját taratáaB uradalmi <S- él ujbor* (asztali-, csemege- éa pecsenye-bot) kapható már 25 liter léteiben Is OaaaflaryHrt 39. Mám alalt. — cet la itai
Borecet Is kapható.
8127
Allatok nevelésénél és hizlalásánál nélkülözhetetlen.
A valódi Fiator csak eredotl gyári csomagolásban körül forgalomba. isttUI IMI UTII-I tzaalal M Mű il I
2 kg.-os csomag ára ...... 54 fillér
5 kg.-os csomag ára ...... 110 fillér
60 kg.-os zsák ára (zsákkal) 690 fillér
Vhi.ot,Udókn.k taí kj. o, Irbíl eng.dmíny Beszerezhető:
orszAq József
mag műtrágya, növényvédelmi szerek •tb. keteskedésében 2*44
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 190.
He tétovázzon...
lássa be, hogy a rádió kul\'tura. Tanit, szórakoztat, gondterhes napjainkban \'idülést nyújt és azt ma egy kulturember sem nélkü\'Jzheti. Ha már ezideig tétovázott, most cselekedjen.
Rádióvételnél figyeljen az alábbiakra i
A rádióvásárlás bizalom dolga. Önnek évek mulva is szüksége lesz rádiókereskedőjére, kinek szakértőivel mindig készséggel kell rendelkezésére állania. Ott vegyen rádiót, ahol minden márkás készülék raktáron van és saját szemével és fülével választhatja kl lakásán kényelmesen a legjobbat és igy nem teszi ki magát, hogy kiváló márkás rádiókészüléket, mely talán jobban tetszett volna, meg sem hallgatott.
Már havi 8.5D P. részletre vehet legújabb typusu rádiót.
Üzenetre vagy telefonhívásra szívesen áll szolgálatára
SZABÓ ANTAL
rádió-, csillár- és gramofon-üzlete Nagykanizsa — Fö-ut 5. u.
a „Standard", „Telefunken", „T. R. T.", „Orion" rádiógyárak képviselete és lerakata.
APRÓHIRDETÉSEK
Hái.l.dás Jutányos árban, kedvező fizetéssel, löbb lakással, ilalméiéssel, bármilyen üzletnek Iparosnak vagy bormelő-nek Jó hely Esetleg kiadó. Szemeie u. 21 51
■ o.áo.műh.ly lerendezés, keveset használt, jutányos álban eladó Schlesinger Gyula vaakcreakedőnél Nagykanizsa. 34
Katonai és egyenruhlzrtt cikkek legnagyobb választéka Ksulmann Károly cégnél.___________£3
BaJáróaaB, kl lézést és kisebb háziar-tis vezetéséi vállalja, felvételik. Hrrthy Miklós-ut 1. Brényal divatüzlet.
Frla.an lőtt nyul hsphalö lenyúzva kilója 10 lillélárl a Oyenea lüszertlzlet-
\' tn _________85
Megbliható, gyermekszerelö mlntf.ls.a laáayt azonnaf (elvessek, CUbor Rozgo-ayl-utcs fc SI
Hé.laMotuát {elveszek. Kiss Vince alltömrster Erzsébet-tér 20. 86
•Jiadenaaask ajánlkozik egy lobb Isiny azonnalra vagy 15-re. Clm a kladé->1" _
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
10010/lkv. 1923. szám.
Árverési hirdetmény é> árverési feltételek.
Dr. Oyulal Béla végrebajUlónsk Szabó litvánné Simon Róza végiehsjtást szenvedő ellen Indított végreha,tásl ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX L-e. 141., 146 éa 147. f sl érielmében elrendeli a végrehsjláil árvetést 26» P 21 f. tőkekövetelés, ennek 1933. évi drc. bó 15. napjától Járó 5e/e kamals, 53 P 80 I. eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kéivényéit ezúttal megállapított II P 40 I. költség behajtása végett, s nagykanlzssl klr. |árásblróaág területén levő. Nagybakénak községben fekvő s a
I. nagybakónak! 1339. sz. tlkvben 453/a. hrss. a. foglall szőlő éa kaszáló a Som ó begy dűlőben ingatlannak végrehajtást azeavedö nevén álló i lt réasére 380 P,
II. nagybakónaki 1808. ss. tlkvben 168!. hrsz. a. foglalt szántó a Cserhát dűlőben ugyanannal nevén álló lngstlsnra 200 P,
III. nagtbakónakl 2358 az. t|kvben, 653/b. hisz. a. Icglslt szőlő, kaszáló pincével s Somlóhegy dűlőben Ingstlsnnsk végrehajtási szenvedő nevén álló lele részére 200 P,
115. hisz. a. foglalt sert a Beltelekben Ingatlan l/s részére 250 P,
148. hisz a foglalt Mzhély a Belleiek-ben Ingatlan >/z léazére 400 P kikiáltási árban, as L pontban irt Ingatlsnrs 44«0/lkv. 1920 sz. végzéssel Vsrgs Péter és neje Welnboller Anna lavára bekebelezett kl-höiményl Jognak fenntartásával, továbbá se 1 és III pontban irt Ingatlanokra 4480/lkv. 1920 ez. végzéssel Welnhofler Jánosné Pós Teréz és as 1—111. pontban lit Ingatlanokm 1059/tkv. 1933. az. végzéssel Welnhotlei Jáaos Jsvárs bekebelezett haszonélvezeti fiolgalml Jog lenntaitlsával, de amennyiben a sz Igalml Jogok lenntsrlásával az azokat megelőző jelzálogoi teihek lede zetéie ezennel megállapított SOO pengő be nem igéitelnék, as árveréa halálylalanná válik és az Ingatlanok a szolgalmi logok fenntsrláss nél.i.l kerülnek árverés alá
A leiekkönyvi hatóaág az árverésnek Negv-baiőnsk községházánál megtartására 1914. éti jsnuár hó 25. napjának déielöll 10 óráját tűzi kl éa az ánieiésl lellétele kei az IBS1 ;LX. t.-c. 150. { a alapján a következükben állapítja meg.
\'. Az Jtiveiíl alá eső Ingatlanokat és ntdlg 146 hiaz. Ingatlant a kikiáltási ár felínéi, s többit kétharmadánál atacsonyabh áron eladni nem lehet. (i904:XLI. t.-c. 26. §.)
As áiverelnl azándékozók kólelesek bá-nslpénzul a kikiáltási ár 100A>-át készpénzben, vsgy az 1881 iLX. L-c. 42. frábani meghatározott áilolyammal számított óvadékképes értékpapírban a kiküldöttnél letenni, Vagy a bánatpénznek előleges bitói letétbe helyezéséről kiállított letéti ellsmervényl s kiküldöttnek átsdnl és as árveiésl feltéleleket aláírni (I88I1LX. t.-c. 147., 150., 170. M.. I908:LX. t.-c. 21. 5).
Az, skl sz Ingatlanért a kikiáltási imái msgssabb ígéretet telt, ha többet Ígérni senki sem alisr, köteles nyomban s kikiáltást ár százsléks szeilnt megállspitott bánatpénzt az állata Ígért ár ugyansnnyl százalékáig kiegészíteni (1908:<U 25. §.).
Nagykanizsa, 1933. október hó 16, nai\'Ján. Dr. Banlsik sk. klr. jblró.
A klsdmány hiteléül: Mlkó s. k.
U lúiuit.
Nyomatott s liptulsjdones Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam 6 szám
Nagykanizsa, 1934 január 10, szerda
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
iMfkuit&lg ét kiadóhivatal: Pőul 3. uáat Megjelenik minden reggel, bétfö kivételével
MUTIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EtfifUetéal ára: egy hóra a pengd 40 Itlléf Sieikeaatőaágl ét kiadóhivatal! telefon: 78. aa
Stavisky
Ifta: Dr. SZABÓ Z8IOMOND
A nagy, dicső, győztes Franciaországnak, a gloir nemzetinek kínos politikai szenzációval köszöntött bc az újesztendő. Stavisky, a minden Idők egyik legnagyobb szélhámosa, még eddig biztosan meg nem állapítható sok száz millió frankot sikkasztott és ebbe u csúnya ügybe Dalimier gyarmatügyi miniszterrel az élen még körülbelül 180 előkelő politikai személy is bele van keverve.
A franciák gyorsan cselekedtek. Dal Imiért lemondatták és Staviskyt eltették láb alól. Dacára, az egész világ közvéleménye ezzel az üggyel foglalkozik és elámulva kérdezi, hogyan történhetett ez ineg Franciaországban, a győztes országban, ahol n legnagyobb jólét virul, ahol aBanque de Francé pincetrezorjai ban 65 miíjiárd frank értékű arany-rudat őriznek? Egy olyan országban, amely nem a háború, do p. legkegyetlenebb szigorral véghezvitt békediktátumok Altaí korlátlan ura lett Európának, porig alázla nálánál kétszer nagyobb és népesebb Németországot és szétdarabolta az évszázados osztrák-magyar monarchiát. Egy olyan országban, ahol nincsen munkanélküliség, ahová a gyarmatokból ömlik a nyerstermény és munkához és keresethez jut mindenki, aki dolgozni akar.
Mert Franciaország sem XIV. , I.ajos korában, sem Napoleon dicső ségo ormán nem volt olyan hatalmas és gazdag, mint ma. fis íme, mégis I A legpiszkosabb politikai panama, a szédelgő Stavisky ösz-szeharácsolt millióiból való\' sáprészesedés épen Itt üti fel fejét a gazdag, demokratikus államban.
Mintha csak a franciák állal naggyá növesztett Balkán Párisim is kinyújtotta volna kezét, hogy megfertőzze és a sárba rántsa a francia gloirt.
Általánosítani nem lehel, de mégis ha egy csúf kelevény pattan fel a testen, akkor a Szervezet is beteg. A győztes Franciaországban is erkölcsileg baj van és az a túlságosan Rögös öntudat, az a minden emberi halaimon Télül való imperialiszti-kus gesztus, amellyel a győztes Franciaország a lefegyverzett, másodrendűvé degradált legyőzöttek jogos és emberi kívánalmait egv semmitmondó kézlegyintéssel elutasítja, az nem illik egy olvnn országhoz, amelynek miniszterét sik-kaszlásbani részvétel gyanújával meneszteni kell és ahol ugyanezért eddig már 180 politikai egyén áll gyanú alatt.
Biztosra veszem, hogy Franciaország nagyon hamar urává lesz a helyzetnek és a kormányhatalom egész súlyával ós a sajtó teljes «\'gyetérlésével végezni fog ezzel az üggyel. Nem lesz ebben a kérdésiben páftkülónbség és a leglntran-
zigensebb ellenzéki lapok is mindent meg fognak tenni, hogy \'a Stavisky botrány lekerüljön a napirendről. Mert olt mindenki azt akarja, hogy a francia prestigc, a francia gloir ne szenvedjen.
Nálunk sokkal kisebb és valójában lényegiden ügyek is elkeseredett ellenzékbe hajtják az embereket. Nálunk nagyon gyakran a szúnyogból is elefántot csinálnak, ha ebből a kormány ellen tőkét lehet kovácsolni. Nálunk, a gyanú országában sokkal nehezebb kormánvoil lenni, mint máshol. Nálunk, a megcsonkított,\' szegény országban, ahol verejtékezve küzd minden magyar a l)etevő falatjáért.
fis mégis c)>ben u szegény, megcsonkított e-^ágban van ma Európában a leghíigyobb nyugalom és bizlonság. Békés szigel ma Európá-ban, — ínint ahogy az illjáró külföldiek már sokszor kijelentették. I)e az ellenzékhez tartozó, folyton kritizáló és minden upróságba csökönyösen belekapaszkodó ország boldogítóknak is, akarva, nem akarva, 1« kell ismerniük, hogy a jóindulalu jelenlegi magyar kormány olyan közállapot teremtett, amely sokkalta különb a francia, román és a cseh közállujHjtoknál. El kell ismernie a világnak, hogy a morális túlsúly ma a legyőzöllck-nél van.
Az adókedvezményeket Igénybevevő adóhátralékosok január 31-ig jelentkezzenek
Budapest, január fl A iMÍnzügyminiszler rövidesen kibocsátja az adókedvezményekről szóló utasítását, amely részielcsen ismerteti azokat a módozatokat, amelyek figyelembevételével az adóhátralékosok igénybe vehetik az
adókedvezményeket.
A végrehajtási utasítás leglényegesebb i>ontja az, hogy azok, akik az őt éves részletfizetési kedvezményt igénybe akarják venni, e szándékukat január 31-ig kötelesek bejelenteni a községi elöljáróságnál
Eloszlottak a Népszövetség felett összeült viharfelhők
A francia-német ellentétek letompitáaát várják .
ámbár a hangulat bizakodó.
Bemélik, hogy az angol—olasz együttes nyomás hatása alatt a francia- német ellentétek lelompit-
Genf, január 9 Itteni iHílilikai körökben az az érzés, hogy Mussolini és Simon külügyminiszter meglwszé lései folytán a Népszövetség felett őszeült viharfelhők egyelőre eloszlottak, örvendezésre azonban ninps ok,
hatók és végeredményben egyezmény létesülhet.
Imrédy pénzügyminiszter Genfben egy órás beszédben ismertette Magyarország helyzetét
A Népszövetség 15 én foglalkozik Magyarország pénzügyi helyzetével
Genf, január 8 A Népszövetség állandó pénzügyi bizottsága január 8-én üli össze, hogy a január 15-re összehívott ta« nácsülés számára előkészítőé Magyarország, Ausztria és Bulgária pénzügyi helyzetéről szóló jelentését.
A hétfői első ülésen tértek rá Magyarország pénzügyi helyzetének megvizsgálására. A bizottság meghallgatta B. Tylernek, a Népsző-vclség magyarországi megbízottjá-
nak Magyarország pénzügyi helyzetéről szóló jelentését.
A bizottság kedden délelőtt folytatta ülését, amelyen imrédjf Béla pénzügyminiszter több, mint egy órán át tartó beszédben ismertette Magyarország pénzügyi Ixelyzelét. Beszéde után a bizottság egyes tag-jai kérdéseket intéztek a pénzügyminiszterhez, aki részletes felvilágosítást adolt a kérdésekre. A bizottság ülései zártak.
A bayonnei botrány a francia államtanácsban
Páris .január 8 A köztársasági elnök elnöklcle alatt kedden délelőtt összült államtanácson Chaulcmpt miniszterelnök beszámolt a bavonnei pénzügyi botrány állásáról, majd felolvasta Dalimier gyarmat ügyi miniszter lemondó levelét, akinek lemondását a köztársasági elnök elfogadta A kormány kiegészítése
után Paul Boncour külügyminiszter lett jelentést a folyamatban levő politikai tárgyalásokról.
Páris, január 8 Stavisky őngyilkoságáról megállapították, hogy amikor a botrány hőso Chnmonixba utazott egyik ismerősével, a detektívek utána mentek, majd csendőrség vette körül a házat. Mikor Stavisky látta, hogy
nem menekülhet, főbelőlle magát. Beszállították a kórházba, ahol műtétet végezlek rajta, de hajnalban meghalt.
A Populaire azt írja vezércikkében hogy Staviskyt agyonlőtték, mert attól féllek, hogy a közélet sok szereplő egyéniségét kompromittálni fogja. •
Megkapta a biztosítás! Összeget az USA elhunyt zalai katonája
Keszthely, január 8 Laicsák Pál nagyrónai lakos meg 1018-ban kivándorolt Amerikába, ahonnan később, mint az USA katonája, az európai harctérre indult. Utközltfn n hajón tüdő gyulladásban meghűlt. A clevelandi magyar konzulnak sikerült hosszú jogi eljárás után a hadba vonult Luiesák biztosítási diját megszerezni. Amerika hadviseltügyi irodája o konzul utján Laicsák Ferenc keszthelyi lakosnak, mint az elhalt fivére örökösének most küldötte meg a 8500 dollár biztosi-lási összeget.
Ma állapítják meg, hogyan ölte meg férjét Bognárné
Budu|>cst, január 9 Az alagi gyilkosság ügyében kedden nem történt ujabb fordulat. A legutóbb megtalált testrészek felboncolása most van folyamatban és az orvosok 8zenián már el tudják dönteni, hogy Bognárné mikénjölte meg férjét.
Két fiu a gyorsvonat elé vetette magát
Drezda, január 9 Tullach János és Márton 13 és U éves niederaui testvérek büntetéstől való félelmüHben hétfőn este öngyilkossági szándéklwSl egv gyors vonal elé vetélték magukat, mely mindkettőjüket darabokra szaggatta
Az uj ankarai magyar követ
Buda|>est, január 9 A kormányzó a 1 x>lügyminiszter előterjesztésére .lungert-ÁkhóthyMi hály dr. követségi tanácsosnak n rendkívüli köret és meghatalmazott miniszteri elmet adományozta és Őt az ankarai követség vezetésével bízta meg követi minőségben.
Hitler Lenfn-fényképe
Berlin, Január 9 Németországban az utóbbi Időben tömegesen hozták forgalomba Hitlernek ogy olyan arcképéi, amely különös eljárással készült. Srcmben ugyanis Hitlert, balról szemlélve Lenint, jobbról nézve pedig Zetkia Klárát mutatja. A rendőrség erélyes nyomozást inditoti, hogy megállapítsa V kép előállítóinak kilétéi.
zalai közlöny
1£84 január 10.
Keszthelyre helyezik Budáról a kertészeti tanintézetet
Keszthely, január 9
A földművelésűgyl miniszter tervbe vette, hogy " Budán működő kerté-* szeli tanintézetet Kesztlielyrc helyezi. Az áthelyezés rövidesen megtörténik.
Az áthelyezést egyébként I\'csthy Béla, a keszthelyi gazdasági akadémia kitűnő igazgatója kérte, hogy az akadémiát bővítsék ki a kertészeti és gyű-mólcplcrinelési tanszékkel ugy gyakorlati, mint elméleti oktatás céljából, lvzt a felterjesztést Rakovszky Ivándr., a kerület országgyűlési képviselője és (íyömőrey György főispán, mint az ország gyümölcstermesztésének hivatott vezetője is pártfogolta, mert a Dunántul tulaja különösen alkalmas gyümölcs-, méz- és tojástermelésie.
A pénzintézeti tisztviselők bálja
A nagykanizsai pénzintézeti tisztviselők a hagyományos és minden évben eseményszámba menő > Bankos-báljukat< január 20-án tartják meg a Kaszinóban. Eddig még minden évben az idény egyik legjobban sikerült bálja volt a bankosoké és a rendezőség gondos és már most lázas munkája után ítélve egész biztos, hogy a siker yz elmúlt évekéhez ;zonyitva az idén sem lesz kisebb.
A bankosok a közönség nagy szeretetét igyekeznek ázzál viszonozni, hogy lehetőleg estélyükőn olyan országosan ismert művészt léptetnek fel, akiket hírből már nagyon jól ismer a közönség és épen ezért szeretnék személyesen is megismerni.
A tavalyi bankosbálon, amire még mindenki kellemesen emlékszik vissza, Caelényi József szerepelt nagy sikerrel, az idén pzonban a budapesti közönség egyik kedvenc előadó művésznőjével, Szász ilával akarnak a bankosok kedveskedni vendégeiknek. Szász Ilát külön alig kell a kanizsai közönségnek bemutatni, mert őt a rádióból már mindenki nagyon jól ismeri és épen ezért néznek nagy várakozással fellépése elé, mert különösen utánzó művészete személyes felléptével még sokkal jobbun kidomborodik, mint rádión keresztül.\'
Ideges embereknek és lelkibetegeknek az enyhe természetes „Ferenc József" keserűvíz rendes bélmüködést, jó emésztést és elegendő étvJgyérzetet teremt.
A nagykanizsai meteorologlal megfigyelő jolentéaek: — kedden a hőmérséklet : reggel 7 órakor -f 2 9, délután 2 órakor + 22, eete 9 órakor + 20.
(Bjuakal rádlóJtUnUt) A BULcroU-
......MuHNf
fiai Intései
>«• 10 éráikor
További ntcanyltások, tanoncmunkaklállltás és az önsegélyző ügye az Ipartestületi ülésen
A nagykanizsai ipartestület elöljárósága Samu Lajos elnöklete alatt rendkívüli ülést tartott, amelyen foglalkozott a kormánynak a gaz-«
dák részére nyújtott kedvezmények kel és kívánatosnak tartotta azoknak a magyar iparosság részére vaiö kiterjesztését. libben a kérdésben az ipartestület az IPOK utján felirattal fordul a magyar kormányhoz. Szabó István vigalmi bizottsági elnök jelentése szerint az ide| iparosbált február 2-án fogják megtartani.
Gerócs György kőmüvesszakosz-tályi elnök javaslatát tárgyalták ezután. Gerócs a kőmüvesszakosztály nevében erőteljes családi házépít-kézési akció megindítása érdekében kérle további utcák nyitását, olyan helyen is, ahol a közmüvek bevezetése nincssn biztosítva. A szakosztály a városi képviselőtestület tagjait is megkereste, hogy a közgyűlésen pártolják kérését. Az elöljáróság elhatározta, Jiogv küldöttség megy a polgármesterhez ebben az ügyben, akitől megfelelő intézkedést kérnek.
Foglalkozol! ezután az rlöljáróság a gazdasági bizottságnak ama ja* vaslátával, amely a kötelező tanonc oktatás 50 éves fennállása alkalmán ból iparostanonc munka- és rajz-kiállitás rendezését javasolja a iu-vaszrn, Kzt n kér<dést a legközelebbi előljárósági ülésen folytatólagosau tárgyalják.
Foglalkozott uz elöljáróság a tagdíjhátralékok ügyével, amit a legnagyobb méltányosság alkalmazásával intéz cl. Elhatározta az elöljáróság, hogy a soproni kamarától megfelelő tatarozás! kölcsönt kér. Az önsegélyző Szövetkezet nagyszerű működését ismertette ezután Samu Lajos elnök, aki öröm mcl számolt l>c arról, hogy a Zalai Közlönyben megjelent cikknek hatása alatt az ujabb jegyzők nagyszámban jelentkeznek naponta, akik át vannak hatva attól, hogy mit jelent az iporosság számára ez az intézmény. Az Önsegélyző napról-napra erősödik.
Az ülés ezután még több kisebb üggyel foglalkozott.
Kedvezményes könyv-szelvény a Zalai Közlöny előfizetőinek és olvasóinak
Balázs Józsefnek <A ferde lovag* cirnü történelmi regénye, amelyl>en u Habsburgok legendás kora, Mária Terézia és környezetének portréja elevenedik meg, Budapesten is feltűnést kellett. A német fordítás már kiadás alatt van Bécsben, azonkívül most készül a könyv angol fordítása. •
Film-szceriáriuin számára is lekötötték a regényt Budapesten, a munkálatok már folyamatban is vannnak. Most i>cdig egy uj, grönlandi tárgyú, nagy regényen dolgozik Balázs József, aki éveket töltölt az északi sarkvidéken.
«A ferde lovag* nagy sikere arra készletté a Zalai Közlöny szerkesztőségét, hogy előfiaclöi és olvasói részére a kiadási árnál olcsóbban legye lehetővé ennek az értékes regénynek megszerzését. Áldozatok árán sikerült Balázs Józseffel olyan megállapodást kötni, hogy a Zahi Közlöny előfizetői és olvasói az ebben és kővetkező számainkban található szelvény kivágása és felmutatása ellenében a kiadóhivatalban a 3 j>engős lxjlli ár helyett 1 pengőért kapják meg -A ferde lovagi-ot.
Detektoros készülékek az uj nagyadóhoz
a legolcsóbban
Elektron-nál
Telefon 452. — VdrosQáx palota.
Szép ruha csah jo szövetből -készül
Legszebb szöveteh
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
öregcserkészbál
A 371-es nagykanizsai öreg-cserkészek vitéz Molnár Dezső altábornagy, dr. Krátky István pol-redes fővédnöksége ulatt január gármeslcr és vitéz Liszkay Viktor ez-13-án, szombaton az idény leghan-gululosuhh műsoros fursangi bálját rendezik.
Amint jeleztük is, az öregesen készek olaszországi tanulmányútra készülnek. Erre az útra szerelnék siegényebbsorsu tserkésztestvérei-kel is magukkal vinni. A nehéa gazdasági viszonyok közölt Nagykanizsa város közönségéhez fordulnak de mint cserkészek, nem csak kérni, huncm adni is akarnak. Cserkész szívvel a vidámság jegyében, egy pár hangulatos, felejthetetlen órával szeretnék viszonozni a közönség! jóindulatú támogatását.
A szigorúan zártkörű öirgcser-kész-bál jövedelmét teljes egészében az olaszországi tanulmányut költségeinek fedezésére fordítják. Az estély műsora csupa megle|>e-tés lesz. így az első számot a Janii lx>reen is számottevő sikert aratolt mondolin-Bcnekar adja, mely uj fon mában, frisebb erővel maga is ineg-lejHjtés lesz. A második számot kedves farsangi titokként őrzi a csapat. A harmadik számban — a Jamboreen szerzett megállapításaink szerint — «á világ leghosszabb cserkészt,\' a tavalyi öreg cserkész-bál népszerű dr. Szendy Lászlója tart beszámolót a gödöllői napokról. A negyedik szám:egy kis izelitő a Jamborcc tarka életé-* bői. Végül a inandolinzenckar Arii-berger Budolf nótaegyvelegével nyitja meg a reggelig tartó táncol, melyliez a zenét tótfalusi Horváth Jancsi zenekara szolgáltatja.
A jegyek elővételben iíj. I\'elter-mann József virágkereskedésében kaphatók.
pihék smm
-nél.
1884. Unuár 10.
ZALAI KÖZLÖNY
S
viljCg
RÖNJA
VI. AKIK A PÁPÁTÓL KAPTAK CÍMET ÉS RANGOT
A pápák épen agy nevextek ki hercegeket, grófokat in bárókat, mint akármelyik uralkodó. A pápai lovagrendek rendjelei 4* lovagkereaxtjei
(Copyright)
Sehol a világon nincsen anjnyi arisztokrata, mint Itáliában.
ívekkel ezelőtt Viareggioban jártam. Karnevál volt épen. ltengeteg idegen volt. Abban a hotelben, ahol laktam, én voltam az egyetlen polgári születésű vendég. Csupa gróf és herceg lakott a szállodában. Ráró talán mindössze kettő volt. Megismerkedtem a szomszédaimmal és lassankint kitudtam tőlük, hogy milyen messzire tudják visszavezetni a kutyabőrüket. KözüVük azok voltak a legbüszkébbek, akiknek valamelyik őse a pápától kapta a cimét.
Róma arisztokráciájának legnagyobb része pápai gróf és pápai herceg, hiszen az örök Város évszázadokon keresztül a pápai állam székvárosa volt. A pápa ma is osztogat cimeket és rangokat.
Marooni is a pápától kapta grófi cimét. Hercegeket XI. Plus nem nevezett ki, bárókat sem. De a pápai grófi cim ma is kiérdemelhető.
A pápák rendjelel
Hatféle rendbe sorozhalók aaok a kitüntetések, amelyeket a pápa adományozni szokott, tízek között lcg-nagyobb a XXI. János pápa által alapított legfelsőbb Krisztus-rend, amelynek egyetlen osztálya van csak és a mely rangban talán az aranygyapjas rendnek felel meg. Ezt a rendjeiét csak fejedelmek kaphatják, de uralkodásának első tíz esztendejében XI. Pius pápa mindössze egy államfőt; Peru köztársaság elnökét tüntette ki a legfelsőbb Krisztus-renddel. A lateránl béke után, pápaságának tizedik évében, 1932-ben aztán III. Viktor Emánuel, Umberto trónörökös, majd pár hónappal később a belga király is megkapták a pápa aranygyapjas rendjét. 1
A legfelsőbb kitüntetést rangban követi az aranysarkantyús rend. Eredete régmúlt századok ködében vész el. Szintén csak egyetlen osztálya van. Különleges érdemekért magas állású államférfiak kaphatják meg. Nem ku-tholikus uralkodókat is ezzel a kitüntetéssel szoktak dekorálni. A nemrég elhunyt Batthyány-Strattmann herceg is tulajdonosa volt a rendnek. A legutolsó aranysarkantyús vitéz: Benito Mussolini. Előtte Fuad egyiptomi királyt, Ainanullahot, a portugál köztársaság elnökét és Sidi Ahmed tunisi beyt nevezte ki a pápa Szűz Mária aranysarkantyús vitézévé.
A többi rendnek: a Szent Gergelyről; a IX. Phis által alapított és róla elnevezett rendnek, valamint a Szent Szilveszter rendnek három-három osztálya van. Ennek megfelelően mindegyik
Szelvény,
melynek felmutatója 8 pengő bolfl ér helyett 1 p*»xMrt veheti meg Bal iu Jixs«f
„A ferde lovag*1
cimü regényét a ZaUt KSxlSny kiadóhivatalában.\'
rendnek vannak nagykeresztesei, pa-rancsnoltai és lovagjai. A Pius-rendet megkaphatják nem kalholikusok is. Pápai rend még a jeruzsálemi szent-sir-ren\'d, de ezt nem ,a pápa, hanem a jeruzsálemi patriarcha adományozza és nők is megkaphatják.
Pápai kitüntetés-számba megy még a Pro Ecclesia el Pontiflce, amelyet püspöki előterjesztésre kapnak érdemes katholikus emberek. Ugyancsak ide tartozik a bcncmerentl-diszércm, amely a signum laudisnak felel meg.
A pápa diplomáciája
A pápa diplomáciája legöregebb ma egész Európában. Fennáll azóta, hogy a római pápa a|x>krisiariust küldött Bizáncba és a császár ís állandó követet küldött Rómába a pápához.
A pápa követküldési jogát respektálta Itália még abban az- időben is, amikor nem létezett még a Vatikán-állam. Igaz, hogy 1870-től 1029-ig a Szentszék és Olaszország közölt szünetelt a diplomáciai kapcsolat. A Szent Péter templom melletli rendőrállomás vezetőjét kérték fel a Vatikánban közvtüti-tésre, ha elkerülhetetlen volt az érintkezés és a Borgé>. kapitányát hosszú éveken! keresztül ugy nevezték, hogy : Hál ki k ül ügyi hivatala a Valikán számára...
Ma jversze megszűnt ez az ál-lajíot és Itáliát jpantc de Vecchi képviseli a Vatikánnál. Olaszországgal együtt negyven államnak van diplomáciai képviselete a pápánál. A nem katolikus államok, mint Poroszország, Jugoszlávia, is tartanak képviseleteket a Vatikánnál.
Pápai, vagy apostoli nunciusok-nak nevezik a Szentszéknek az egyes államokba küldött rendes f diplo-
máciai küldötteit, ök a nagykövetekkel egyenlő rangban vannpk és a legtöbb államban egyúttal a diplomáciai kai- doyenjei is. Ha egyházi diplomácia szempontjából ki sebb jelentőségű országokban mü ködnek, akkor a nevük: inter-nuncius.
A Vatikánnak ezidőszerint harminchat országban működik nun-ciaturája és tizenkilenc országban van apostoli delegációja. A nunciu-sok kinevezésükkel elvesztik nemzeti jellegüket és kizárólag a Szent-széklvez tartoznak állampolgársági szem|>ontból is. A nunciusoknak a szoros értelemben veit diplomáciai küldetésén kivül egyházi joghatóságuk is van és pedig olyan mértékben, amint azt a megbizó levélhez csatolt breve feltünteti. A pápa szoros és közvetlen kapcsolatot tart fenn a nunciusokkal, ntpm tartozik a ritkaságok közé, hogy személyesen hivja őket telefonhoz.
A Vatikán diplomáciája dolgozik...
És ennek a diplomáciának köszönhető, hogy még ma is a Vatikán van legjobban és legrészletesebben informálva mindenrőlcz»n a világon.
Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, Débekedétnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bői-vísz^etésnél a természetes .Ferenc József* keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek mflVödfcét s megszabadítja a te*tet a felgyülemle\'t ro hadó anyagoktól.
— Bútorvásárlás nem gond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Búi! ruhára divatos anyagok és menyasszonyi kelengyék nasy vúlasztélan.
Egy nagy tétel selyemmaradék mélyen leszállított árban.
Flanelok, női és férfi szövetek, kész ntíi kabátok és szőrmék saison utáni hallatlan olcsó árusítása már megkezdődött
Si n ser Diuut úrul) nzbon

u<
o
0> o
o
G)
ZALAKKÖZLONY
10
Hozzászólás a vásár-ankéthez
Igen tisztelt Főszerkesztő Url
Ne Megye rossznéven, hogy drága idejét néhány percre igénybeve-szem, szolgáljon azonban mentse* gémül, hogy ezt kereskedőtársaim, valamint ezzel kapcsolatosan a ka» nusai iparosság jólfelfogott érdekében lessem.
A «Zalai Közlöny* egyik számában olvastam Samu Lajos ipartestületi elnök ur nyilatkozatát, aki snerint szükségünk van arra, hogy eljárjunk vásárokra. Sajnos, azt megakadályozni úgysem tudjuk, hogy Nagykanizsától 10—15 knt-nyire vásárokat thrtsanak <pld. Kiskomárom, Komárváros, Gelse, Galambok, stb.) tehát ji mi
ij>arosaink és kereskedőink forgaL muk fokozására elég sünben eljárhatnak vásárokra. Dc igenis sérelmes valamennyiünkre a rengeteg vásár, ahol igen kevés szakma kivételével a vevő megtalálja a nem liBlybeli kirakodót s igy a helybeli. kereskedő és iparos elesik a fonja -lom nagy részétől.\' Szem és fülta-nuja voltam pld. annak, amikor egy budaival! edényárus helybeli* kisegítőt vett fel. Két úriasszony a vásárban akarta edényszfikséglclét felfrissíteni s az egyik figvefiruéz-tette a másikat, hogy itt vásáMlfai nak. I)e a vevő hölgy észrevette a helybeli kisegítőt, azt gondolta, hogy ez helybeli kereskedő áruja s megjegyezte, hogy «itt ne vegyünk, hiszen ez kanizsai árus.i Arra nem számított, hogv a budapesti edény-árus esetleg hibás, selejtes árut árulhat s azt utólag megnem reklamálhatja, de a helybeli kereskedő mindig kéznél van ahhoz, hogy esetleges sérelmeinket orvosolja
A példák hosszú seregét tudnám felsorakoztatni kívánságaink jogossága mellett, dc még csak annyit jegyzek meg, hogv a helybeli Iparosság azon részét, amelyik nem rendelkezik nyhott üzlettel, felkeresi a környékbeli lakosság, nem is Ijcszélvo arról, hogv hiszen van min <k\'n héten két hetivásárunk, amikor si lka lom nyilik a környék lakosainak a nem nyitott üzlettel rendelkező kirakodó iparosokat vásárlásaikkal felkeresni.
Félreértések elkerülése miatt megjegyzem, hogy kereskedőtár-saimmal egyetemben nem a vásárok teljes megszüntetésén fáradozom, hanem a békebeli vásárszámok visszaállításán. Azt hlsisem az az iparosság kívánsága is, hogv a vásárok int\' a hó első, hanem harmadik keddjén legyenek megtartva, mert igy elérhető lesz az, hogy a vásárlóközönség az elseje körüli na-l>okban az cgvébként is vásárlás sokra szánt pénzösszegei nem a vidékről idesereglett, hanem helyi kereskedőknél és iparosoknál fogja hagyni, ellentétben a mostani állapottal, amely- körülmény városunk gazdasági életértek javulását fogja eredményezni.
Amidőn megköszönöm magam és kertskedőíársaim nevében önnek és a Zálai Közlöny munkatársainak, hogy ügyünket ilyen intett* veft felkarolja, vagyok
kiváló tisztelője és kész hive Kanfmann Károly
-•ejél ItrméiO uradalmi 4--és (autall-, csemrge- pecsenJV-bor) kapható mir 3b liter tételben la ÓMM««r*-*t 89. uám alatt. — Borecet iá kapható. 6137
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, Január II.
0.45: Torna. Utána gramofon. — 9.45: Hírek. — 10: Felolvasás. Közben gramofon. — 12.05: Akom Lajos vokálkvlnteltje. — 1233: Hírek. -1.15: Időjelzés. — 1.30: Az 1. honvéd-gyalogezred zenekara. — 2 40: Hírek. - 3.30: A rádió diákfélórája. Utazás Szent (iellért városában. (Velenoe.) — 4: A szendvicsekről. Vizváry Mariska előadása. — 4.45: Időjelzés, hirok. — 5: Bégi magyar nyelvemlékeinkről. Kéky Ujos dr. előadása. — 5.30: Fenyves Allcc hegedül. — 0: Olasz nyelvoktatás. — 6 30: Roösz Emil zenekara. — Közben 6.50: Testnevelési Főiskola előadássorozatának zárólxs-széde. Elmondja Demény Károly ny. államtitkár. — 7.15: Ztfahy Ujos elő-adása. — 7.50: Maleczky Oszkár éne-
kel. — 8.25: Hitek. — 8.40: Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezényel Weíngartner Félix. Közreműködik Stefánia? Imre (zongora). Utána kb. 10.45: Cigányzene > László Imre énekszámaival.
Bécs. 11.30: Nőknek. — 12: Falusi táncok lemezeken, ^-r 12.30; Lemezek. — 1.10: Rádiózenekar. — 4.05: Siezők és sifajták. — 5: Nevelési előadás. — 5.25: Hubert Rudolf zeneszerző müvei. — 0..r>5: Táncest a Zillervólgyben. Tiroli parasztzene. Közvetítés Innsbruckból. — 8.03. A szlmfónikusok hangversenye Lamond zongoraművész-szel. — 10.30: Rádiózenekar.
SchUtz-vászon minden kelengye disze
garantáltan tiszta hernyóselyem
minden színben, 78 cm. széles, méterenként
2^38 pengő
Menyasszonyi kelengyék,
vásznak, paplanok, fehérnemiianyagok,
estélyi és utcai rnhakelmék, szőnyegek stb. stb.
leszállított áron kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházóban.
NAPI HÍREK
NAPIREND 7
JanuáiMOf axarda
RóniaI kateUkbs: Vllmos-pk. Protes\'.: Melánia. Isr.: Teb. bó 21.
Moll előadások h6tk#auup S, 7 és 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Városi múzeum ás könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 1? óráig.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat t hónapban : a Mária gyógyszertár Király utca 40. ts. és a klskanlisal gyógyszertár.
OözfSrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden tgéas nap aókaek).
Miért?
fijfél.
A magyar rádió most fejeri be műsorát a Himnusszal.
Vájjon miért nékem —Iliévé Ide-génben élő magyarnak — kellett ezt, nem kis nehézségek árán kiverekednem, holott Jiazámbatjy nyolc millió Uiagyar ól?!...
Vájjon miért építettem egy .Villa Hungáriát,\' itt idegen földön — és miért i>engetl lakom előcsarnokában egy őra, minden* negyedórában)\' Nem! Nemi Soha!..?
Vájjon miért alszom, egy felvidéki városunk, Zsolna lobogója alatt, amelyre Veronika kendőjének mása van felerősítve?
Vájjon miért álltam 1918-ban, hat-van vasutassal útját. 1000 légionáriusnak, Zsolnán — amíg onnét meg tudtuk menteni a MAV. tizenhat mozdonyát .. J
Vájjon miért balzsam nékem Petőfi Sándor »Apostol«-a, akkor, amikor a sors mostohán báuik velem...?
Vájjon miért állítok, véres verítékkel megszerzett pénzemből Irredenta szobrot Nagykanizsán, ahol taég egy boldog napom se volt..., ahová csak gyermekkorom szenvedései fűznek...?
Vájjon miért hull a könnyem, ha A lapok hasábjain azt olvasom, hogy egy magyar ember eldobta magitól az életet...?
Vájjon miért zokogok, ha külföldi mozgószinházakbart, magyar darabban, rengő buzakalászokat látok és tárogatót hallok...?
Vájjon miért lesz vizes a fejpámám, álmatlan éjjeleken, amikor eszembe jutnak a magyar vértanuk és azok szenvedése .., ?
Vájjon miért foglalom imámba: Uram! tégy bennünket szabaddá Trianontól ...?
Vájjon miért kínoz örökké a gpndo-lat, hogy nékem minden1 erőmből, minden tudásommal a magyarság ügyét kell szolgálnom, hiszen vagyonom van és mindenem megvan amire szükségem lehet...?
Vájjon miért vagyok hetekig szomorú, ha elpuszt-il egy rózsafám, vagy egy kedvenc állatom ...?
Vájjon miért \'könnyezem, mikor e sorokat irom...?
Mindez miért*... miért?..
Azért, mert magyar vagyok l
Sebina Irtván
— Kész kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Singer divatáruházban. Érdemes megtekinteni.
1M4 |anu*r lö
~ (Prlialcta) Bensőséges ünnepe volt Zákánytelep lakosságának. Első szent miséjét tartotta Szekovanics Szaniszló József ujmlsés rfídozár, Az ünnepélye* (ilkalomra zsüfolásig megtelt hívekkel a lelepi tcmplam. \\c ünnepi szón ik Bcrkovics InirO zákányi espciesplóbá-iios volt, a manudoklori tisztséget dr. Kaid Ágoston gödöllői premontrei jó-szágkormányzó töltötte 1>e, mig a szentmisénél Nagy László gyékényes! plébános ós Sohandl t lepi lelkész segédkeztek.
— (A Keresztény JÓK\'kony Nü?gviet) szombaton, január 13-án este 9 órai kezdettel rendezi sikeresnek ígérkező kártyával egybekötött táncos teaesté-Ivét a Korona éttermében. Aá^nt az egyesület minden tevékenysége, ugy ez az estély is a jótékony célt szoT. gálja. Az estély iránt igen élénk érdeklődés nyilvánul meg. Tea süteménnyel 1 pengő.
— (Biróválasztások) A badacsonytomaji községi tisztújításon vitéz (\'.sala Gergelyt, Hegymagason Kőműves Antalt választották községi bíróvá.
— Függöny- és ágylerltttanyagok, ágy-garnitúrák, szőnyegek, butorkelmék nagy választékban Singer dlvatáruház-ban.
— (A zeneiskola tanárahiatt l;<«úUs
matinéja) lesz. vasárnap délelőtt a zeneiskola kamaratermében. A matiné keretében szabadelőadás, ének- és zongora-számok lesznek egy órás időtartamban.
— (A »üm*gl I)arnay-mureiini Keszthelyre k*rül) Keszthely képviselőtestülete most legutóbb tartott közgyűlésén 20.000 pengőt szavuzotl meg a sümegi Darnuy-nruzeumuak Keszthelyre való telepítésére. Az ősszeg megszavazását ahhoz a felté;elbe/. kötötte a közgyűlés, hogy a múzeumnak még a nyáron át kell költöznie és a kormánytól is biztosítékot követel, hogy soha nem viszi el Keszthelyről a muzeumot. A szükséges épületek rendbe-hozására külön 5000 pengőt szavazott meg a közgyűlés.
— (FertŐ/ö betegségek lW3-ban) Most adta ki dr. Goda Lipót városi tiszti főorvos jekntésél Nagykanizsa város mult évi közegészségügyi állapotáról. Aszerint a lefolyt esztendőben a gyermek-közegészségügy kevésbé volt kedvező a járványok miatt, de felnőtteknél kitűnőnek volt mondható. Fertőző betegségek 1933-ban: 80 skarlát \'megbetegedés fordult elő, az előző év 53 esetével szemben. Diftéria meg-iK\'tegedés volt (30, az előző évben 82. Hasi hagymáz 20 volt, az előző évben 27, vérhas 4, uz előző évben 0, bárányhimlő 10, az előző évben 20, kanyaró 22, az előző évben 21)1, tüdőgümőkór 43, az előző évblen 07.
Schülz kelengye minden háziasszony büszkesége.
— Iparostánctanfolyam. Felhívjuk iparos tagjainkat, hogy a közeledő iparosbálra való tekintettel, tánctanfolyamot nyitunk tagjaink és azok hozzátartozói részérc. A tanfolyam folyó hó 10-án este 0 órakor kezdődik .iz Iparoskör helyiségében. Jelentkezni a háznagyoknál lehet. Iparoskor vezetősége.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singer divatáruházban.
2ALAI KÖZLÖNY
A KÁOSZ Jelmezbálja
A nagykanizsai KAOSz rendezősége hetek óla fáradozik azon, hogy a ja-unár 14-ón este 9 órakor lezajló jelmez-bálja az idei farsangi estélyek egyik legsikerültebb és legforróbb estély;! legyen. A KAOSz minden egyes estje, színdarabja vugv mulatsága,mindenkor a tökéletesség jegyében szokott lefolyni és a közönség már \'előre tudja, hogy márkás estre megy. mostani jelmez bál rendezősége annyi ötlet?!, újszerűséget visz bc|c a vasárnapi es-télyébe, hogy már előre is nagy /is forró sikert jósolhatunk.
Üzleti könyvek, Papíráruk, Irodaszerek, . Töltőtollak
legolcsóbban
FISCHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanizsa Horthy Mlklós-ut 1. T«l«f in 179. a*.
— (A frontharcosba!) páratlan sikeréről még ma is beszélnek az egész városban az emberek. A pompás hangulatot mi sem jellemzi jobban, hogy sokan m^j u reggeli órákat is megtoldották és folytatták a régi magyar bálokra emlékeztető, igazi magyar ke-délycsségü mulatságot. A résztvevők között nemcsak számos vidékit, de budapestieket is láttunk. így részi vett többek között lovag Sternád István, a Magyar Elet és Járadék Biztosító Int tézet B. T. vezérigazgatója is. A front-harcosbál u téli évad eseménye volt.
— (Vasúti élcek?^ kérnek) Sági Ernő Miklós Máv. felügyelő .Vasutasok Kincses Könyvtára* cini alatt több kóletcs vállalkozást indított meg. Az első kötet már megjelent, komoly szakkérdések fejtegetésével. Az ujabb kötet a vasút humorának derűs világába vezet minket. Sági arra -Jcóri a vasutas társadalmat, hogy derűs visszaemlékezéseit írja meg és küldje meg neki. Aki a vasutas életei, az utazást érintő élcet, anekdotát hallott; vesso papírra és küldje inog — akár bélyegtelenül — nevezett címére: Budaiiest, Máv. üzletvezető-ség. Aki akurja, közleménye a neve alalt jelenik meg.
— Oyönyörü csillárok: Transdanubia.
— (Az adók le^ijabh érvényűkbw)
címmel nélkülözhetetlen utmuti\\jő jeleni meg dr. KIug. Emil fővárosi ügyvéd tollából. A februári felmondások és adóbevallások » Jakét és háztulajdonost, kereskedői és iparost, vállalkozót és tisztviselőt egyaránt érdeklik. Az adónnptárral bővíteti, világosan és egyszerűen feldolgozott aktuális könyvecskét 1 pengő előzetes beküldése esetén bérmentve küldi meg Erdős József hirdetési irodája, Budapest,) VI., Tcréz-körut 33.
Kilátás az Eilfel toronyról...
(Halász Béla könyve)
Nem egyszerűen leirt utleirás ez ^ könyv. Több annál! Ez az irás gyengéit kézzel inegirt, finom tükör. Meg-látjuk beuue, mit dalolt az iró szive, akkor, amikor a legendás Bújna partján, a hires EifPeltorony alján..., a távoli világok fénye, Idegen országok fényessége hullt rá. Spinesen leirt impressziók és egy kedves bohó szerelmi történél, a csillagokat tükröző 111 folyó partjáról, Strasstwurgból. Halász Béla könyve most karácsonykor hagyta el a nyomdát. A pzerzőt nem kell bemutatni a kanizsai közönségnek. Evangélikus lelkészi pályáját Nagykanizsán kezdte. Az iró, aki jelenleg celldömölki lelkész, könyvében franciaországi tanulmányútját írja meg. A kedvesen inegirt mü Nagykanizsán is kapható Schless Testvérek könyv-és papirkereskedésében. Ara 2 pengő.
— Nőslényfarkas. A »Csak azért is!...« clmü nagysikerű regény olvasói bizonyára örömmel veszik kezükbe a hírneves szerzőnek ezt az ujabb könyvéi, amelyet az előrelátható nagy keie-setlségie való tekintettel a Palladis a Félpengős Regények sorában tesz mindenki számára hozzáférhetővé. ArlhUr Stringernek ez u regénye is komoly művészi élményt nyújt az olvasónak egy érdekfeszítően izgalmas mese keretében s amellett oly meggyőző fénynyel világítja meg korunk társadalmi életének izzó problémáit, hogy ugy érezzük, mintha mi js olt élnénk, olt örülnénk, szenvednénk s lihcgnOnk lázas hajszában c regény lapjain. Egy egészséges, uj nőitipust ismerünk meg itt is a messzi vad Nyugaton férfimunkát végző, darálás külseje mögött azonban az örök nőiességet romlatlanul magában hordozó Bori személyében. Minden nőnek, miniden anyának el kell olvasni ezt a könyvet és mindazoknak, akik uj ideálokat keresnek egy rombadőlni készülő világ dzsungel-jében.
Ne vesződjén régi elavult varrógépével hanem béreljen vadonatúj, modern
varrógépet
heti 3 pengőért
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA i::^..
Deák-tér 2., a leliótemplomnál.
Variógépbéilők díjmentes himzésoktatásban részesülnek Varrógépjívltómüheiyünk bármi yen rendszerű varrógépek |«vltSsát vál\'alja. — Pótalkatrészek és lük bármilyen varrógéphez raktáron.
Az iaS2.bM alakult
Kagykanlzxal leutald bitölfiit
Csengery-ut 7. (Rapoch-ház)
mognyltotta
73-ik évtársolatát.
A könyvek hetenkint vagy havon-kint fizethetők.
Hetenkiut legalább 1 pengő bavonklat legalább 5 pengő
fizetendV
Befizetési könyvek a szövetkezet hivatalos helyiségében (Csengery-at 7.) bármikor kaphatók. Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet.
— A csatádnak nagy gondot. okoz egy oly fontos háztartási eazköznek, mint a varrógépnek a beszerzése, ép ezért Brandl Sándor és Fia varrógép-szaküzlete bevezette azt az újítást, hogy modem, vadonatúj varrógépeket csekély bérösszegért bérbead. Tehát ma már nem szükséges nagy kötelezettséget vállalni részletre való vásárlással, vagy a szomszéd varrógépét kölcsönkérni.
Női öafvágda, ondolálás, m manMHUr
MHOCSA
fodrász-üzletében Fő-ut 15. szám (Nemzeti Bankkal szemben). Mérsékeli drak /
Emlékeztető
január 13. Keresztény Nőegylet bridzs délután és tánctea a Koronában.
Oregcserkész-bál az íparoskőrben.
Január 14. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Kereskedelmi Alkalmazottak jelmezbálja.
A ZTE műsoros estje.
levente előadás és farsangi bál a Polgári Olvasókörben.
Liceális előadás a Kalb. Legényegyletben este 0 Órakor.
A Nemzeti Egység tcadélutánja 5 órakor a párt-otthonban.
január 10. III. bérleti hangverseny (Zathwéczky)
Ofcsén&jjof odfiamczUsM KcrakozTialik
Rossz a rádiója...?
Adja be hozzánk! Szakszerűen, olcsún meMuk
Transdanubia r I • Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
\'1034. január 10.
Közgazdaság
Csökkent a húsfogyasztás Nagykanizsán
Kertész Lipót városi állatorvos, n közvágóhíd vezető-állatorvosa benyújtotta kimutatását a polgármesteri hivatalnak az 1933-ban közfogyasztás céljaira levágott állatokról.
A kimutatás szom.-.u képét adja n húsfogyasztás nagymérvű csökkenésének, ami tükörképe némileg a városi lakosság gazdasági helyzetének is.
A kimutatás szerint az elmúlt esztendőben a vágóhidou levágtak I787 szarvasmarhát, az előző évi 2600 állatul szemben. Borjut 2851 darabol vágtak le, az előző évben 4587-et. Bivalyt 8-ot vágtak, az előző évben 19-et, juhot 17-et, az előző évben 251 darabot, sertésből levágásra került 5433 darab, az előző évben 5749. Kecskét nem vágtak, az előző évben is csak egyet.
A borjuvágás óriási csökkenését az La magyarázza, hogy a leölt borjuknak főleg Bécs és Olaszország piacaira való exportálása mintegy fél év óta szünetel.
Dr. Wolff Sándor m. kir. főállat-orvos kijelentette, hogy az olasz állatexport erősen megcsappant vidékünkön. Decemberben a járás területén mindössze. 59 szarvasmarhát exportáltak Olaszországba, birkát 139 darabot vittek ki Párisba. Nagykanizsáról 71 szarvasmarhát szállítottak kl Olaszországba, l7l sertést Ausztriába.
Kedvezményes állami vető-burgonya akció
A m. kir. földmüvelésügyi minisztérium a M. Kir. Növénytermelési Hivatal utján folyó évben 50 mm. legkisebb igénylés mellett vetőburgonyát hajlandó Juttatni a gazdáknak háromféle módon:
1. Készpénzfizetés mellett, amikor ia a vasúti fuvart a minisztérium (viseli.
2. Kamatmentes hitellel, amikor a vételár negyed részét a vetőburgonya kiutalása előtt, a többi háromnegyed részét pedig október hó 31-ig kell beküldeni a Növénytermelési Hivatolnak. A vasúti szállítási költségeket a fizetési kötelezettségek teljesítése után a hivatal visszatéríti.
3. Természetbeni visszaadás utján. Természetbeni visszaadás esetén csak nagyobb gazdaságok vehetik igénybe a vetőburgonyát. Az Igénylő gazdaság minden 100 mm. burgonyáért 125 mé-terroázsát tartozik terméséből a kővetkező év tavaszán a Növénytermelési Hivatalnak visszaadni illetve a Hivatal rendelkezésére bocsátani. Burgonyafajtákat csak megfelelő körzetekbe utal ki a Növénytermelési Hivatal s igy Baranya és Tolna vármegyére csak »korai-Bózsa,« Somogy és Zalavármegye déli részérc »EHa,« Zalavármegye északi részérc >Wohltmann< és >öszi-Bózsat burgonya fajtákat.
A burgonya akcióról bővebbet az Alsódunántuli Me.zőgazdasági Kamaránál lehet megtudni.
(—) »A gyamölcsfagondozás raüvé-
Isaele.f Ezt a cirnet viseli az a csinosan kiállított harminckétoldalas füzet, melyet Bergendy Szilveszter irt, akinek nemrég jelent meg a -Faültetés művészete\' cimü munkája. Ez az ujabb fü-, zet is gyakorlati hasznos tanácsadó. Tapasztalatokkal és példákkal igazolja a szerző, hogy a gyümölcsfákat he-lyea kezeléssel meg lehet óvni minden l>etegségtől és meg lehet szüntetni a moniUát a mézgafolyást, »gutaütést,« sárgulást. A drága permetezés helyett a célirányos gondozást ajánlja, amivel a betegségeket ki lehet küszöbölni. Tárgyalja a talaj helyes megválasztását, a különböző gyúmölcsnemek számára. Számos eredeti megállapításával v munka szinte forradalmi hang a gyümölcsfa gondozás terén. Szembeszáll elavult doktrínákkal és a tapasztalat következetességével vezeti az olvasót a helyes útra. Címlapját galagonyacserjébe oltott körte és naspolyafa di-sáti teljes termésben. A füzet 30 fii-
Bizonyítják a butor-vásárlók ezrei, =
hogy a legszebbet, a legjobbat a legolcsóbban az ország legnagyobb lakberendezőjénél
Kopstein
bútoráruházaiban
- vásárolhat --
Nagykanizsa Seprőn Szambatbely Békéscsaba
Horthy Mlklós-ut
Kedvező fizetési feltételek! Dijtalan szállitás I
línfi postabélyeg t>«kűldése ellenében megrendelheti" a Szerzőnél Kiskunhalas. posto rcstunte.
Terméiiytöxid»
Bura tiszav. (uj) 77-ea 7-35—7-55, 78-ae 7-45-7-65, 78-el 7-55-7-76, »>■■ 7-65—7 85, dunánt. (uj) 77-ei 7-20—7 30 78-aa 7 30—7-10, >9-ea 7-40-7-50, BO-as 7-50-7-60, rozs (u|) 3-85—8.95. — Zab köiép 8 35 - 8 45, - ujtengeri tiszántúli 5-95—6-t 5.
Schütz vászon olcsó, mert jó és tarlós.
SertéiTiiir
Felhajtás 431, eladatlan 291. Elsá-rendd 0-79-0-80, szedett 0-78—0-80, ere-datt közép 0*75—0*76, könnyű 0-70-0-74, első rendít öreg 0-76-0-78, ll-od rendű öreg 0*73—0*74, angol süldő I. 0-82-0S2, aialonns naivban 086—0-90, otr 0-87— 092, hua 1-16-1-36, félsertés 1 00-106.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda 4a Délialat Lapkiadd Vállalata Nagykanlzeán. Felelős kiadd: Zalai Károly. Interurbán teleion: Nagykanlzaa 78. saám
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Hirdetmény.
Az I. II. ker. köztemető .E" és „I" tömbjének a szerszámkamrától a fasorig terjedő részén levő sírhelyek tulajdono-nosait felhívom, hogy mielőbb jelenjenek meg a temető gondnoki irodában, Városháza, II. em., 37. ajtó.
A fent emiitett\' terület a Vé-csey-utcal oldalkapu közelében fekszik és alacsony oszlopokra erősített sodronnyal van bekerítve.
Nagykanizsa, 1934. évi január 9-én. Polfíórme8ter.
Hölgyeknek : remek kötött kabátok, oroszkák, kötött blúzok, matt 8elyemharlsayák, meleg alsóruházat, dlvat-rellkDlök, erszények, selyem sálok, vállkendők, pongyolák stb. stb. Csalc elsőrangú minőségben, mégis a legolcsóbb áralconl
BRÓNYAI DIVATÁRUHOZ
Horthy Mlklós-ut I. - VAroahiz-épQlat.
Férflaltnak .-gyönyörű nyakkendők, \'ngek, gallérok, remek gyapjusálok, bélelt bör-kesztyük, harisnyák, bokavédők pizsamák, pullowerek, •I- és sport-szvetterek
APRÓHIRDETÉSEK
Katonai és egyenruházati cikkek leg-napyobb válssitéks Ksulmsnn Károly cépnél. _ 53
HaaassAlt tmterofcat utakra kicserélem. Használt bútort veszek. Sternné Errsé-bet-tér 15. ___4191
Nlndanaat keresek azonnali belépésre Erzsébet-tér 20. I em. 95
■atar elsdó. Tdbbléte h«ó olcsdn eledé. Llbatollat veszek. Sternné Erzsébet-tér 15. 4491
Bál>ags>tljt«k Híveimébe I Van kb. 1900 drb mind az öt világrészből vsld bélyegem. Eladd József lőherceg-u. 62. 92
Rendszerető Mlaá.e..lánvt keresek vldékte azonnali belépéaael, Sugir-ut 33.
82
Eötvös-tér 32. alatti hé* pékséggel, la-kársai azonnal eladd vsgy bérbeadó. Érdeklődni lehet Rosenthal Jakabnál Deáktér 4. 90
Két azekrény, egv ágy éjjeliszekrénnyel, lükör. karosszék, kis tsksréklflihety aladd Hunyady-utce 16.. Maschsnzkernél. . J 89
Két az ép lelt ér vaaáfly (az egyik gyer-mekájy) eladd. Clm a kiadóban. 83
JőkaTban levfl kerékpárt keretek. Cini kiadóban 93
A letenyel kir. Járásbíróságtól.
Pk. 2163/1933. szám.
Árverési hirdetmény.
Dr. Gyöngyös Béla tolnai tlgyvfd által képviselt dr. Oyőitgyős Bélánééa dr. Csák Szllátdné Javára 1688 pengő 47 llllér tőke és tóbb követelés |átuíék«T erejéig a tele-nyel kir. |árásblróságnsk Pk. 1146; 1932/5. sz. végzésével elrendelt kielégítést végrehsltái folytán végiehsltást szenvedőtől 1932. évi sugusztus hó 22. naplán\'Ieloglelt és 12.151 pengő 60 Iliiéire becsült Ingóságokra az árverés megtartását elrendelem, annak sz 1908. évi XLI. t-c 20. 6 s alapján a lent megnevezett a a foglalás! Jegyzőkönyvből kl nem ttlnő más foglaltsiók javára Puaatamagyarod közaégben éa István dl pusztán leendő meflarU-sára határnapul 1934. évi Január hó 20. napjának délután 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag leloglslt bútorok, gazdasági felszerelések, szalma. széna, lovak, sertések és egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzllzelés melleit, esetleg becsáron elni la — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem -el fogom adni.
Ez? az átverést a halálnapot megelözó utolsóelőtti hétköznapon déli 12 óráig be kell Jelenteni, a hlilappéldányt pedig sí árverés megkezdése előli be keli csslolal. Árverés kitűzési dija 6 P 54 tllL Leienye, 1933. évi dec. hó 38. napján.
Balasaa Sándor s. k. 01 Ul«kkttojvvu«ta h. v4er.ti.Jt4.
\' ÉLÍTtRÖT
_ At>!
ISiÁa" CHINOIN iiiMiő"" lUPtsr
Az állatok fejlődését elősegíti, az Mlf1-kór, bőrgyulladás, nyalasodás, gv«p|u-rtgás, tollrágás kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már klto lődtek. ezeket megszünteti « a ellökött 4ll«l»k"\' erőteljes fejlődésnek Indítja. tolfnlasAt kfmarást, fark- és tülrágásl. a vályúk\' ée Jászlak rágását olhárl I". Fertőző betegségek elten az állatok ollenfUlóképcsségót fokozza. Eredeti gyári áibm lapható:
orszAg józbef
mag. műtrágya, növényvédetml are\'ek stb. kereskedésében *« Nagykanizsa, Erzsébet tér 10
A bírósági palota mellett Telefon 130. (Vlaioat.l.ilúkt ak tyárt 4rt>úl .ng.dml.r )
Nyomatott a IsptulaJdonas Közgazdasági R.-T. dulenbeig Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Kátoly.)
74. évfolyam 7. szám
Nagykanizsa, 1934. január 11, csütörtök
Ara 12 »Ht*r
ZALAI KÖZLÖNY
laerketitóaég ói kiadóhivatal; í\'őut 5 uia Megjelenik minden reggel, bétlö kivételével
^•uriKii RiPiLir
Fel el 08 szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ira: egy bóra 8 pengő 40 111 Itt Sserkesatóségt és kiadóhivatal! telefon: 78. ■■
Tények bizonyítanak
A fűtetlen kisgazdapárt vezére legutóbbi politikai megnyilatkozásaiban ismételve azzal vádolja meg a kormányt és a miniszterelnököt, hogy a bankok és a kartelek érdekeit védi. Ezt a szemrehányás! a pártpolitikai ellenzék részéről már jól ismerjük, mert hiszen valahányszor kifogytak az érvek, mindig és valamennyi kormánnyal szemben clőráncigálták ugyanezt a rá fogást. Hogy ezúttal sem egyéb a ráfogás-nál ez a kormány ellen szegezett állítás, azt nagyon könnyen ki lehet mutatni. Nem kell egyéb, minthogy felsoroljuk azokat a terheket, amelyet éppen a Gömbös-kormány a bankok és a kartelek vállaira hárított, mégpedig éppen a gazdatársadalom érdekében és ennek javára. Ez a felsorolás a következőképpen fest:
Az inségjárulék bevezetése alkalmából a kormány a részvénytársulatok adójának 20 százaiékával pótlékojta a társulati adót. Minthogy a bankok valamennyien, a gyáripari vállalatok túlnyomó ré-sac részvénytársaság, ez az ujabb 20 százalékos adóteher a bankokat és a kartelekct sújtja
^z adók pótlékolásánál a részvénytársaságokra a társulati adó 40 százalékos pótlékát rótta ki a kormány. Az inségjárulékkal együtt tehát már 60 százalékkal emelkedett a bankok és a karielláit gyáripari vállalatok társulati adóterhe. Ez sem valami nagy kímélet velük szemben.
A mezőgazdaság megsegítéséről szóló kormányrendelet a bolelta-alap javára a részvénytársaságokat kötelezte, hogy saját vagyonuknak két és fél ezrelékét szolgáltassák be a bolettaalap javára. Ezen a réven is ujabb milliókkal terhelte meg a kormány a bankokat és gyárakat a mezőgazdaság érdekében.
Ezenfelül a mezőgazdasági alap céljaira a szénbányavállalatok külön uj adót fizetnek, melyei nem hárítanak át a fogyasztóra. Ez is. speciális karteladó Ugyancsak meg terhelte a kormány a bolettaalap javára a textilgyárakat, amennyien a textílforgalmiadóváltságot 50 százalékkal felemelte, amit maguknak a gyáraknak kell befizetniők. Speciális karieladót létesített ezenfelül a kormány a kartelilleték bevezetésével, amelyet valamennyi kartcllált szakmának kell viselnie a mezőgazdaság megsegítése érdekében.
A bankokat különlegesen megter* |>eli a kormány a gazdatársadalom javára a gazdavédelmi rendeletben, amikor arra kötelezi a pénzintézeteket, bőgj- évente fizessenek a kamathozzájárulási alap javára az összes talétálloinánynak megfelelő \'él, százalékos. összeget. Megelőzőleg már felemelte a pénzügyminisz-jrr a pénzintézetek által sajátjukból \'izélendő letéti kamat illetékei és
ezenfelül leszállította egy fél százalékkal a pénzintézetek kamatkülönbözet 1 hasznát.
Ha még hozzávesszük azt, hogy a gazdavédelmi rendelet a tőke-visszafizetést teljesen felfüggeszti, hogy a kamatlábat minden gazdaadósra nézve őt és fél százalékra, a védett birtokra nézve pedig négy százalékra szállítja le, hogy a dollár rendelettel még az uranydolláralu-j>on létrejött kölcsönök kamatfizetését is a lecsökkent napi árfolyamnak megfelelő jóval alacsonyabb mértékben állapította meg és hogy a záloglevelcs kölcsönök 9—9 és fél százalékos annuitása helyett minden gazdaadósnak csak 5 és háromnegyed százalékot kell befizetnie, ugy világosiin meg van cáfolva az a vád, mintha a kormány valóban a bankok érdekét tartaná szem elölt és azokat védené a mezőgazdasággal szemben.
Csak két számot kell felhozni,
amely világosan és kétségbevonhatatlanul jellemzi a kormány egész gazdaság|x>litikájának valódi irányzatát. Az egyik az, hogy a mezőgazdaság adósságterhét éppen a jelenlegi kormány évi 220 millióról 90 millióra csökkentette és ezt a 130 millió pengővel csökkentett összeget a bankoktól vonta meg, amely csökkentés meghaladja a mezőgazdaságnak a mezőgazdasági cikkek áreséséből származó teljes károsodását. A másik adat pedig az, hogy a mezőgazdaság megsegítésére megteremtett mezőgazdasági alap körül belül 75 milliónyi összegéhez a bankok és a kartelek egymaguk leg alább 10 százalékkal járulnak hozzá.
Lehet-e tehát tárgyilagosan és igazságosan azt állítani, hogy jpz a kormánny a bankok és a karlelek védője ? És ha még számliavesszük, hogy a pénzügyminiszter éppen most kötelezte a bankokat, hogy uz
egét: magyar bankhálózatra kitér jedőleg a rezsiköltséget az eddiginek egyharmadával csökkentsék, ami a pénzintézeti hálózat lényeges leapasztásával, számos bank önállóságának feladásával és ezenfelül a bankok személyzeti apparátusának igen súlyos leépítésével valósitható csak meg: ugy kétségtelenül megdől a kormánynak tulajdonított állítólagos bankvédelem. A felsorolt adatok és számok éppen az ellenkezőjét bizonyítják annak, amit a pártpolitikai elfogultság a kormány ellen vádként emel. Bizonyítják azt, hogy u kormány főleg a mezőgazdaság érdekében, de ezen tulmenőleg a szociális igazságnak és az arányos teherviselésnek megfelelően éppen a bankokat és a kartcllált gyáripari szakmákat terhelte meg a legsúlyosabban.
Hát így fesl a kormány bank és kartel védelme a valóságimn 1

A villanyKoncess&ió Ugye a város J&ármas-biszottsága előtt
A polgármester részletesen beszámolt a belügyminisztériumban folytatott tárgyalásairól
Keddi számunkban Jelenteltük, hogy Kercsztes-Fischer belügyminiszter kihjrdclte döntését a nagykanizsai villanykoncesszió ügyében és jogerőre emelte a városi képviselőtestületnek 1932. évi szeptember 2. és 3-án tartott ülésének határozatát, amely a villanykoncessziót a Drávavölgyi Villamossági H.-T.-nak adta oda.
Krátky István dr. |>olgárraeslcr aki közel kél héten át folytatott állandóan tárgyalásokat a minisztériumban, a miniszter döntése után minden erejével arra törekedett, hogy a malomüzem további zavartalansága fontos gazdasági városi érdek, de főleg szociális saemi>ontból biztosittassék. és ezért • igyekezett a kél felet, a Transdanu-biát és a Drávavölgyi B.-T.-t összehozni, ami sikerült is.
A Transdanubla Javaslata
Ezek a tárgyalások (óbb napon át a belügyminisztériumban zajlottak le. A tárgyalásik kapcsán a Trans-nubia olyan javaslótól telt, hogy a Drávavőigyi vegye bérbe telepéi hét évre, mint ürcmocntrálét, évi 37.500,\' további 8 évre pedig, mint tartalék-telepei, évi 20.000 pengő bérért, a malom kapjon 10 fillérért áramot, a malom fenntartása vagy fenn nem tartása tekintetében teljesen szabad kezet kapjon, a város szüntesse be a pert, a bélyegköltséget hajlandó mcgtéritoni, stb.
Fzzel szemben. a Drávnvölgyv, a Transdanubia 15 éves Itfpájánlatá-val szemben 12 évre szóló bérajánlatot tett. Hét éven át (mint üzemi ocntrálé után) fizet évi 35.000, további öt évre (mint tartaléktelep után) évi 20.000 pengő béri, stb.
Miután a város is hajlandó volt áldozatokra, a polgármester azt a» áthidaló indítványt tette, hogy í malom kopjon a ocntrálétól ön költségi áron alul, 10 filléres áramot, a tartalékból l«dig 8 fillérért. Minthogy a Drávavölgyi sze rint o-centrálétól 12 fillér az önkölt ségi ár, a tartalékból pedig 10 fii Jér, a városnak ezt a 2 filléres kft. lönbőzetett meg kell térítenie, lus igy a városnak kb. 8 ezer lengővel hozzá kellene járulnia a malom üzem kedvezményes áramához. Ez a 8000 |«ngő az egyetlen áldozat, amit a város hoz. Ezt a kérdést |»e-dig akként véli megoldhatónak |x>lgármester, hogy a 8000 pengős kedvezményes áramár hozzájáruló sát ahhoz a feltételhez kívánja fűzni, hogy a Transdanubia legalább 300.000 hektowat fogyasztást kon-suraáljon. Amennyiben ez nem történne, akkor a bér is kevesebb lesz már az illető évben és a 8000 pengő is elesik.
Izgalmas vita
Miután az ilyetén való megállo|>o-dást a szerződésijén is le kell fok--tetni, Krátky |x>lgármcslcr a kérdést a városi képviselőtestület elé viszi, amelyet ma, csütörtök délután 1 órára hívott össze.
Ebben a kérdésben szerdán délután 5 órakor a pénzügyi, jogügyi és villamoséi lenőrző bizottság együttes ülést tartott dr. Hajdú Gyula elnöklete alalt, amelyen a polgármester részletesen bszámolt a miniszter döntéséről és a malomüzem zavartalan további biztosítása érdekében folytatott tárgyalásairól, majd ismertette a fenti tárgyalások, illetve ajánlatok anyagát. A |H)lgámíes:cr
budapesti tárgyalásai során valóban olyan munkát végzelt, amely minden elismerésre méltó.
A ]>olgármester előadását közel két órás vita és hozzászólás követte, amihez főleg Bartha István dr., Weisz Lajos dr., Halphen Jenő Tamás János dr., Sabján Gyuladr^ Petrics József dr., Gaertner Antal dr., Schleifer Imre dr., Rotschild Béla dr. stb., slb. szóltak hozzá. A felszólalások főleg olyan irányúak voltok, hogy egy létesítendő ujabb megállapodás esetén nem-e há-ramlana kár a város közönségére Voltak azonban, akik a koncesszió kérdését ki akarták kapcsolni a malomüzem kérdéséből. Voltak, akik rámulattak azokra a nagy és fontos gazdasági, kerekedelmi és főleg szociális szempontokra, amik a maloiuüzemhcz fűződnek.
Mindent a malom érdekében!
Nyolc óra után dr. Hajdú Gyula elnök bezárta a vitát és enunciálla, hogy helyesnek tartja. ha mindent elkövetünk, hogy Nagykanizsa egyetlen gyárvállalalánaik zavartalan üzemét biztosítjuk.
Az együttes bizottság tagjai ezután felhatalmazás megadását javasolták a csütörtök délután összeülő közgyűlésnek, hogy a polgármester ilyen irányban tovább tárgyaljon a felekkel Ugyanis fontos, hogy a megegvezés szombatig létrejöjjön, mert ellenkező esetben fen-marad a városnak a Drávavőlgvi-vel kötött eredel i szerződés.
Fontos városi érdek, hogy a mni közgyűlés elfogadja n polgármester Javaslatát, arait a város gazdasági •lele is megkövetel.
ruha c§oh jö szövetből Készül
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
Lefejezték Van der Lubbe-t
Lipcse, január 10 A törvényszéki fogház udvarán a hóhér szerdán reggel lefejezte Van der Lubbet, akit december 23-án a Heichstag felgyújtása miatt halálra iléltek Hindenburg elnök nem éli fegyelmezési jogával.
Amszterdam, január 10 Van der Lubbe szülei is cs«»k szerdán értesüllek fiuk kivégzéséről A rendőrség védelmébe vette a német konzulátust és az ottani Uarna Házat, a hollandi hitleristák székházát.
Osztrák nemzeti szocialisták átlépték a magyar határt
Szerdán reggel 6 órakor Pinkamindszent községnél 144 munkás-asztagbeli nemzetiszocialista fegyver nélkül átlépte a trianoni magyar határt. A csendőrség valamennyit őrizetbe vette.
Elmondták, hogy autós rendőrök üldözték őket.
RÁDIÓ-MŰSOR
Itudaprat, Január 11.
6.45: Torna. Utána gramofon. — 9.45: Hirek. — 10: Felolvasás. Közben gramofon. — 12.05: Állástalan Zenészek Szimfóaikus Zenekara. — 12.30: Hirek. - 1.15: Időjelzés. - 1.30: Hajdú Imre énekel, Vig György szaxofonozik. - 2.40: Hirek. - 4: Hál* László meséi. — 4.45: Időjelzés, hirek.
— 5: Gazdatanrotyam. — 5.30: Koncz Jáno* hegedűi. — Ö: Óriáskígyó vadászat az amazon mentén. — 6.30: Gramofon. — 7.30: A Saar-vidék döntés előtt. — 8: Magyar nólacst. (Nagy Izabella, Cselényi József és Magyar! Imre cigányzenekara.) — 9.30: Hirek.
— 9.50: Pataky-jazz. — 10.40: A* Operaház tagjaiból alakult zenekar.
Béea. 12: Rádiózcnekar. — 5.15: Eöek-zougora hangverseny. —• 0: Mintavédelem. — 6.55: Kipris ária- és dalestje. — 8: Budapest. — 9.30: Hirek. — 10: Rádiózcnekar.
3ALA* KÖZÖNY
Folytatják a Nemzeti Egység vidéki szervezkedését
Hőman miniszter az állástalan diplomások elhelyezkedésétől tárgyal
Bűdapest, január irt\', Öóinbós Gyula miniszterelnök szándékának megfelelően a Nemzeti Kgy-ség januárban folytatja a vidéki szervezkedést. így lt-én Sátoraljaújhelyen vesz részt az ottani gyűlésen, majd « pestkórnyéki városok kérőinek sorra. Klőször Sopronba látogat el Pablnyl ? kereskedelmi miniszter, és Antal István sajtófőnök kíséretében. Január Í7-én Miskolcon tart előadást.. BctU^u István gróf 28-án Debrecenben tart beszámoló, amelye valószínűleg a miniszterelnök is megjelenik.
Budapest, január 10 Ilómaun Bálint kultuszminiszter szerdán hosszabban tárgyalt a miniszterelnökkel, majd a kormányzó clőtl jelent meg kihallgatáson, hogy tárcájának ügyeiről referáljon.
Hómann egyébként az elmúlt napokban tanácskozott a pénzintézetek és gyáriparosok vezetőivel az Ifjúság elhelyezkedése érdekében. Szerdán a gyáriparosok vezetősége Jelent meg a minisztériumban, hogy előadják javaslataikat. Magánvállalatoknál is Ím kell vezetni a korhatári és bizonyos kor elérése után nyugdijazrtl kell az alkalmazottakat, hogy elősegíteni lehessen az ifjúság elhelyezkedését.
Budapest, Január 10 A tudományegyetemen folynak a beiratkozások, de a műegyetemre még
.senki sem iratkozott bo éddig. Dcbre-^ rcjiboo a rendőrség szerdán délelőtt ■egy tűntető csoportot táx\'olitott cl. A szttfédi egyetemre eddig;27, a péet\' IHillg csak 8 hallgató irftgtozott be.
Debrecen, január 10 Az egyetem tanácsa közleményt adott ki, mely szerint Bozza Gedeont ós u JO-as bizottság egyetemi hallgató tagjait a dcbrecCnl cgyeleinről örökre kizárta.
A j»écsi egyeiemi ifjúság körében szerdán röpcédulákat szórtak szét, melybun felszólítják őket, hogy tartózkodjanak a rendzavarástól, azonban az iratkozzauak be február l-ig az egyetemre. Hz a \'JO^is bizottság felhívása. Máskor ilyenkor már 4—500 beiratkozott hallgatója volt a pécsi egyetemnek, ma csak három van eddig.
Budapest, január 10 Szerdán délután u GyOSz vezetőit fogadta Hómann miniszter, aki tájékoztatta őket ania intézkedésekről, melyeket a kormány, a közeli nopok-ban\'az állástalan diplomások egzisztenciájának biztosítására saj<út hatáskörében lenni szándékozik.
Chorin Ferenc az egybegyűllek nevében kijelentette, hogy a maguk részéről elmennek az áldozatkészség legtávolabbi határáig. Az elhelyezhető ifjak számát 8 napon belül közlik a minisztériummal.
Az ipartestület a munkaalkalmak teremtése érdekében
Jelentettük, hogy a legutóbbi ipar testületi elöljárósági ülésen foglalkoztak Geróct György, a kőműves-szakosztály elnökének beadványával uj utcák nyitása tárgyában.
A beadvány mindenekelőtt íutal arra, hogy
a tolyó évben a kanizsai építő
Ipar teljesen munkanélkttl áll,
holott az építkezés az az átfogó gazdasági erő, amely alkalmas arra, hogy az összlakosság lássa annak minden előnyét. Rámutat Nagykanizsa telekhiányára, amely lehetetlenné teszi egy egységes telek-, konkurrencia kifejlődését. A város belterületén - mondja a beadvány — évek óta uj utcákat nem nyitottak, ami kedvét veszi a tőkének megfelelő helyen, az építkezésekben való elhelyezkedésének. Nagykanizsán igenis meg van a lehetőség olyan uj utcák nyitására, amely az építeni szándékozókat nem kény szerití a város külső perifériádra, hanem módot ad arra, hogy érté-
kesebb házat építhessen a város belterületén.
Miután az építkezések szünete* lésének egyik nagy oka a belterület telekhiánya, a helyi ipar és kereskedelem nevében a munkaalkalmak megteremtése szempontjából arra kérik a város vezetőségéi, hogy tegye lehetővé uj utcák nyitását, hogy az építkezések \'íiegindittassa-nak, mert nem lelhet az, hogy az iparosság — illetve ez a generáció — egy belátható időn belül megvalósíthatatlan ideális tervnek legyen áldozata.
De érdeke ez a városnak is, hogy polgárságának munkaalkalmak teremtésével adófizetési képességél növelje, az adóalanyokat szaporítsa. Erdeke városfejlesztési szempontból is, mert azáltal, hogy az építkezést nem csak a város külsőbb területein, hanem a belső városban lehetővé leszi, nagyban hozzájárul a város esztétikai 6zem{>ontból való fejlődéséhez.
Az ügyben a nagykanizsai ipar-
Wl -lm* 11
testŰIct elnöksége, elöljárósága és az érdeltelt szakosztályok elnökei Samu Lajos, az Ip&rtesUtyft fárad hatatlan és ügybuzgó elnökének ve-zetésé\\^%üimp4)wg kerülik íel KrAlky látván dr. polgármestert a legközelebbi napokban
A Szanatórium piknikje
A Szanatórium Egyesület választ-mánya kedden este íéi ü órakor kövésdi Boér Gusztáváé plnőkteta alatt nagy érdeklődéstől, kiaért ülést tartott, mqlyen a február 3-án rendezendő hagyományos Síanu tórium-piknik ügyeit beszélték meg.
Ebben az esztendőben talán meg fényesebb lesz, ínég nagyobb sikerűnek ígérkezik a Szanatóriumpiknik, mint voltak az előző évek rendezései. Az érdeklődés nemcsak) a város, de a megye különböző részeiből is örvendetesen nagy a piknik iránt. Ennek egyik fő oka at, hogy a müso&os piknik szereplői valamennyien vidékiek. Különösei nagy várakozással tekint a közönség dr. Berzsenyi László keszthelyi kir. körjegyző és dr. Vilfax István barcsi ügyvéd ffelléi>ésp elé, akiknek ragyogó zongorakettősében már a magyar rádió hallgatósága is gyönyörködött
A Berzsenyi-Villax zongorakeU tős magyar hallgatókat, palotásokat és csárdásokat ad elő. Lonchi Vilma szombathelyi urileányt is sikerült megnyerni egy Szereplésre. Táncában már gyönyörködött több alkalommal a katlt&ai közön ség. A pikniken magyar és hindu táncot lejt. l\'rológot Darbarits Lajos főszerkesztő, az Egyesület fő« titkára mond.
A választmány elhatározta, hogy az I-VI. sorig P2, a többi P 1.501 állólíCly pedig P 1 lesz a belépti-díj. Egy páholy ára P 8. *
Meghívót idén sem boceájt ki a rendezőség a pikniken aibnban idén is hiánytalanul ott tesznek a Szanatórium \'Egyesület barátai, akik, nagyon jól tudják, hogy ennek as< egyesületnek, amely a legszörnyűbb népbetegség, a tüdővész ellen küzd minden erejével, mennyire szüksége van minden fillérre.
A rendezőség ezúton is nyoniaté-tékosan kéri a gyűjtő liötgyekd, hogy mielőbb kezdjék meg a jfyüj-tést, mert az iveket már a jövő hét csütörtökjén be kell adni. Kérjük. a város jószivü közönségét, hogy ne vonja meg támogatását ettől a minden elismerést megérdemlő egyesülettől.
mm Mmm
-nél.
IBP4. Január 11.
ZALAI KÖZLÖNY
VILA\'G RÖNJA
VII. A PÁPA KORMÁNYAI
A földkerekségen összesén 348.162,109 katolikus lélek él - Több, mint kétszáz millió hatotlkas van Európában — Három kabinet/e van Krisztus hely<artó/ának: a kongregációk, a Vatikán-állam kormányzója és az államtitkár *
Ma sala
isiim m
cigányzenével
a „PUIBIU" étteriÉD.
(Copyright)
A Vatikán állam közepén, Szent Péter bazilikájának háta mögött gyönyörű négyemeletes palota emelkedik. Kái>olnasaerü tornyának csúcsán fehér márványból a Szílr, Anya szobra. Áldásra emeli mind a két kezét...
Ebbenn a palotában székel a Gitta del Vatlcano kormányzója: (jexellenciája gróí Sem/ini Ca-millo. Mielőtt díszes állását elfoglalta volna, a vatikáni numizmatikai gyűjtemény igazgatója volt. Helyettese Paoelli biboros-államtilkár testvéröccse: gróf Pacelli Fersnc, hires olasz ügyvéd.
A palota balszárnya díszes ap-partementek egész sorát foglalja magában, ezek a pazar |>ompá\\ral berendezett lakosztályok a pápa látogatására a Vatikán\'államija érkező külföldi uralkodóknak vannak fenntartva.
A jobbszárnyon és az emeleteken dolgoznak a kormányzóság hlva» talai.
A kormányzóság
nem egyéb, mint a Vatikán állam kabinetje. Egyes ügyosztályai: a minisztériumok.
A Vatikán állam kormányzója éíj az alája tarlozó ügyosztályok kizá-zárólag a Vatikán állam belső kormányzását látják el. Ide\'tartoznak : a közigazgatás és közbiztonság, törvényszék, cgészségügvi szolgálat, a ixxsta, muzeumok, képtárak.
Az Olaszországgal kötött szerződés szabályozza kormányzó hatásköréi. Eszerint: az államkormányzó gvakorolja a végrehajtó halaimat. Egyesegyedül a pápának ftlelős, a pápa nevezi ki őt és bo-csátja is el. A kormányzónak Ítélkezési joga is van olyanok felett, akik rendelkezéseinek nem tesznek eleget. Engedélye nélkül semmiféle gvfllés a Vatikán területén nem tartható és a kormányzó bárkinél, bármikor házkutatást Vm<fcH»et cl. Mellette működik
az államtanács,
amelynek elnöke: gróf Haiti Ferenc, a pápa unokaöccse. Az államtanács tagjai: a titkárság vezetője, a muzeumok igazgatója, az építkezések vezetője és a mindenkori ügyvezető titkár. A Vatikán állam kormányzóságában egyetlen papi személy sem vesz részt, se a kormányzótanácsnak, se az ügyosztályoknak pap-tagja nincsen. Ezzel ellentét* ben már csak a dolog természeténél fogva is — egyetlen civil tagja sincs annak a hatalmas szervezetnek. amely a világegyház ügyeit intézi. Ez az egész világol összefogó szerv:
f.ajszent kongregációk testülete.
ók kormányozzák az egész világ ka-ihoHkussdgAtY.. összesen tizenhárom kongregáció működik Kómába 11, hatás-
körök megfelel egy minisztérium hatáskörének.
A kongregációk, törvényszékek és j>á|>ai hivatalok összessége, a Szentszék, a pápának,i mint az egyház fejének legfőbb kormányzati szerve. A tizenhárom kongregáció közül négynek vezetője — prefektusa — maga a pápa.
Az első kongregáció foglalkozik minden olyan kérdéssel, amely a hitbe vág. A második a ko\'nzisztorhunok elé kerülő ügyeket készili elő, foglalkozik egyházmegyék átszervezésének kérdésével és előkészíti a megüresedett püspöki székek betöltését. A keleti egyház speciális ügyeivel foglalkozik a következő, a negyedik pedig a fegyelmi ügyeket intézi. A többi kongregációk a szerzetesrendek Ügyeit intézik, gondoskodnak a hit terjesztésről, döntenek a szertartások kérdésében, készítik elő a szentlé-uvatást, intézkednek a szemináriumok és egyetemek ügyeiben és (intézik a papai udvar különleges ceremóniáit, Pacelli államtitkár kél kongregációnak a prefektusa: a külügyinek és annak, amely voltaképen a Szent Péter templom gazdasági hivatalának felel meg. Az >egyház rendkívüli ügyelnek kongregációja4 — a külügyi bizottság. Ilt készítik elő a konkordátumokat. A legfiatalabb kongregáció; a d\'Herblgny Mihály kardinális — jezsuita atya *— vezetése alalt működő •Szent bizottság Oroszország résztóre,« amely Oroszországban szervezi as egyházai a — bolsevizmus utáni időre... A kongregációk ügyosztályokra tagozódnak, valamennyinek bíborosok állanak az élén, minden kongregáció he-tenkint plenáris ülést tort. A kongregációk vezetői meghatározott napokon megjelennek a pá|» előtt, aki végső fokon dönt az ügyekben.
A szentszéki bíróság három törvényszékből áll, az elsőhöz tartoznak a lelkiismereti ügyek, a második a scinmitőszSk, a harmadik: A
Szent Róta u tulajdonképpeni bíróság. Ide tartoznak a püspökök, érsekek ítéletei ellen benyújtott fellebbezések és a házassági ügyek.
A pápai hivatalok közül legnagyobb jelentősége az államtitkárságnak van, amelynek vezetője sziutén Pacelli Jenő bíboros. A vatikáni palota egész első emeletét elfoglalja Oeminendája hivatala és innen intézik a Vatikán e0ész diplomáciáját
A hivatalok között nagy szerepe van még az apostoli kamarának, a ulata-riának.i amely a pénzügyminisztériumi szerepét tölti be. Saját palotájában székel és a javadalmak odaítélését intézi.
A bíborosok testületének tanácskozása :
a konzlsztorium,
amelv voltaképen megfelel a koronatanácsnak. Ezt a pápa hivja össze és ezen joga van valamennyi bíborosnak résztvenni. A biborosokf száma helvcnketlő, de a teljes létszám sohasincscn betöltve. A kon-zisztoriumon töltik be a püspökségeket. Azonban itt is a pápa elhatározása a döntő. A Vatikánban szavazási jogot csak két esetlxm lehet gyakorolni: a konklávcn, amikor a pápát választják és a zsinaton.
Zsinatot 1870 óla nem tartott a Vatikán...
Most szó van arról, hogy a katolikus egyház feje zsinatot hiv össze, hogy határozzanak dogmatikus kérdésekben.
Az összeülő zsinat újra világraszóló eseménye lesz az Örök Városnak...
— Menyasszonyod kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singer dlvatáruházi>an.
így óra vasutas szolgálat
Yán nem teszek terhére az olvasóközönségnek, még IcSvésbé vasutas kartársaimnak, akik egy olyan veszélyes szolgálati óra alatt, mint amiről itt szó esik, »5in egyszer megőszülve, megrokkanva, — ma elcsüggedve gondolnak vissza fárasztó szolgálataikra. Kl ne emlékeznék a 21 vagy 30-órás szolgálat alatt három-négyszer is megismétlődő (vasúti stílusban inoudva) • rumlira*? Mikor reggel 8 órától este 8 óráig a szolgálattevő egyedül végez mindent és még hátra van az elszámolások tömego, egész vonatok összeállításán kell kalkulálni és amikor klfá-radlan nyugvóra kellene térnie, kimerülve, fizikailag és szellemileg eltöm-pulvu a 21 órás szolgálat vége még mindig távol van.
— Ugyan mit — halljuk sokszor — 2-1-30 órás szolgálatok?... Talán csak ülni, sétálni, meg pipázgatni kelleti...
Tessék elhinni, talán még ez is fárasztó volna 24 óráig egyhuzamban. Csakhogy a vasutasnak sem békében, sem háború alatt létlenkedésre nem jutott ideje, hanem legtöbbet állva, sokszor futva, de mindig matematikai pontossággal kell megállapítania pél-thVul a keresztezés! \'állomásokat, a vonatok közlekedésének biztonságát.
Mikor a nehéz vastengelyeken villámgyorsan perdülő vaskerekek rugóin függő párnákon, nappal elmerengve, éjjel elszenderegvc repül az állomásokon keresztül az utazóközönség, nem is gondolt arra senki, nem látta senki, hogy egy kimerült embernek, akinek az éj homályában annyi ember életbiztonsága felett őrködni kell, az el-fásult ujjal közül kihullik a ceruza, vagy a telefonkagyló, Bmlg ötször-hatszor is elmondja magában a találkozási állomás helyét, ameddig a gyorsvonattuk haladni szabadi — hogy csak még ez az iegy ki ne essék az eltompult agyából.
Ilyen a bevezetése iannak az idegölő egy órai szolgálatnak, amikor az elővigyázat emberek életét jelenti. P.s ezt a roppant felelősségteljes munkát folytonos megszakításokkal kell végezni. Futnak a váltók áttekintéséhez, a telefonhoz, a távitógéphez; a személypéiz-tár nyitáshoz,,/ahol 50—60 utas várakozik türelmetlenül és pénzdarabokkal ütik a pénztár ablakát, mert íél ór« múlva indul a Vonat. Az első "utas: — kérek egy elsőt, egy másodikat Budapestié, egy kutyajegyet Miskolclg, a pod gyászomat, amit az őrnek átadtam szintén Miskolcig, ezt a táviratot teysék felvenni és mennyit késik a személyvonat, lesz-o csatlakozása Kelenföldön át Miskolc felé a gyorsvonathoz?... Három-négy ilyen "utas, a többi beszállhat akár Jegy nélkül is... Ilyenkor aztán a szolgálattevő, félig olvasatlanul pdja a visszajáró pénzt, dc meg kell szaki tani- az utasok kiszolgálását is, mert bejár a tehervonat, ki kell pdni a parancsot a fiatal vonatvezetőnek, hogy azt a vonatrészt, ami a gyorsvonat áthaladását akadályozza, a határfáig leakasztani és a raktár vágányára állítani, de gyorsan! mert azonnal jelezz a gyors.
Most néhány percig megint folytathatja az utasok elszámolását, do tele van n\\ár a íejw a telefon csilingelésével, a távlrdagépck kattogásával, az utasok lármájával, számokkal. A •rumli-óra« utolsó perceiben elhangzik a gyorsvonat jelzése, pár perc inulva átrobog az állomáson. Ekkor veszi észre, hogy kint a gyorsvonat vágányát nem lottók szabaddá, az ütközők csattognak! Most mint a villám, rohan ki,
Báli ruhára divatos anyasok és menyasszonyi kelengyék nnfiy választóiban.
Egy nagy tétel selyemmaradék mélyen leszállított árban.
Flanelok, női és férfi szövetek, kész nöi kabátok és szőrmék saison utáni hallatlan olcsó árusítása már megkezdődött
Singer Dmntáruházfann
ZALAI-KÖZLÖNY
I9E4 |»niUr II
üzleti kSnyvek, Papíráruk, Irodauireh, TBIIAtollak
legolctf\' Itta
FISCHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanizsa Horthy Miklósul 1. Talaf 179.
mintha az Isten uj erőt kölcsönözött volna a tagjaiba... Kiabál: .Váltóőr! vonatvezető! bejárni... bejárni a raktárhoz! Az Ist.\'n szereimééri, mit csináltak!? gyorsan váltót állítani!<
A nagy ködben már hallani a gyorsvonat dübörgését. A mozdonyvezető is észre veszi, a veszedelmet, gyorsan le-lolat a raktárhoz, a váltóőr átdobja a váltót. Ebben a pillanatban a gyorsvonat- kerekei átrobognak a váltókon. A gyorsvonat majdnem elgázolta a szolgálattevői ... A mozdonyvezető a tilos védjelző dacára átrobogott az állomáson.
Jőn halálsápadtan a fiatal vonatvezető, jelentig bogy az ide tartozó két kocsit kiváltotta a gyorsvonat áthaladása előtt.
— Mondja, az Isten szerelméért,, mit csinált ebben a Hagy ködben? Nem tudja, hogy a mozdonyvezető 80 km. sebességgel halad és a bejárati jelzőket Pgy szentjánosbogár fényének látja, ha pedig a mozdony füstjét leveri a szél, akkor semmit s«m lát Mit gondol, mi történt volna itt, ha egy perccel később történik az intézkedés? A gyorsvonat beleszaladt volna a maga tolató vonaljába. A gyorsvonat tele volt utasokkal.. Itt a menetlevele, indulhat, de feljelentem!
Hála Isteu ... majdnem balul ülölt ki a jrumli.< De hol van még a reggel nyolc óra? — a jelentések? — Jelentések! Megbüntetni egy vasutas kollégát nem olyan nagy dolog... Elvenni abból a kenyérből egy darabot, ami úgyis kevés . .. A büulelés a nyugdíjalapokba folyik ... Még sem jelenti íel a vonatvezető!. Mintha valaki sugla volna már akkor, hogy ne bántsd, no vegyél el,abból a kis kenyérből...
A nyugdíjas vasutasoknak sokszor eszükbe jutnak az ilyen veszélyes túlterhelt szolgálatok percei, és csak ma örülök igazán, hogy soha nem jelentettem fel senkit. A bünlelés befolyt volna a nyugdíjalapokba és ma ... mit nyertünk volna vele? Annak a bú öltésnek is csak az 50 százalékát kaptuk volna meg, amiből megélni alig, de szenvedni lehet eleget.
Halva* Lajos
Epekő-, vesekő- és hólyagkő-betegek, valamint azok, akik hugy-savas tók tulszaporodásában. szenvednek, a természetes Ferenc József keserűviz Állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. — Az orvosi gyakorlat azémoi kiváló férfia hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy a Ferenc József vlz biztos és rendkivDl kellemesen ható bashalló s ezért proslatabeteg-ségeknél i« ajánlják.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-tőI 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1031 alapon és saját csere-füzetek beadása értékesítés céljából.
Szelvény,
melynek felmutatója 8 pengő bold ér helyett 1 pragMrt veheti meg
„A ferde lovag11
clmU regényét a Zalai KSxUay kladó-
Csütörtökön és pénteken 5, 7 és 9 órakor:
Az 5 órai előadásokon olcsó (20*60 fillér es)zóna helyárak l
Szereplők még : Szőke Szakáll és Slezák Leó.
Kedvezményes könyv-szelvény a Zalai Közlöny előfizetőinek éa olvasóinak
Balázs Józsefnek <A ferde lovag. | *A ferde lovag? nagy sikere arra cimü történelmi regénye, amelyben
Habsburgok legendás kora, Mária Terézia és környezetének i>ortréja elevenedik meg, Buda])esten is feltűnést keltett. A német /ordítás már kiadás alatt van Bécsben, azonkívül most készül a könyv angol fordítása.
Film-szcenárium számára is lekötötték a regényt Budapesten, a munkálatok már folyamatban is vannnak. Most pedig egy uj, <,röilland i tárgyú, nagy regénjen dolgo-\' zik Balázs József, aki éveket töltött az északi sarkvidéken.
kéjszlellc a Zalai Közlöny szerkesztőségét, hogy előfizetői és olvasói részére a kiadási árnál olcsóbban tegye lehetővé ennek az értékes regénynek megszerzését. Áldozatok árán sikerüli Balázs Józseffel olyan megállapodást kötni, hogy a Zalai Közlöny előfizetői és olvasói az cb-lx-n és kővetkező számainkban ta-lálható szelvény kivágása és felmutatása ellenében a kiadóhivatalban a 3 |)cngős bolti ár lielyetl 1 pengőért kapják meg «A ferde lovag.-ot.
í árak lei előtt!
garantáltan tiszta hernyóselyem
minden színben, 78 cm. széles, méterenként
2^38 pengő
Menyasszonyi kelengyék,
vásznak, paplanok, fehérnemUanyagok,
estélyi és/utcai ruhakelmék, szőnyegek stb. stb.
leszállított áron kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházóban.
A kedvezőtlen időjárás miatt Zalában csökkent m vetésterület
Zalaegerszeg, január io
A vármegyei gazdasági felügyelő a zalai mezőgazdaság állai>otáról a következő jelentést tette közzé:
November hónap folyamán az aránylag enyhe esős időjárás következtében még a -gyengébb vetések is qfőpbődést mutattak, ugy, hogy általában vére eléggé meg, erősödre kerültek hótakaró alá. Az egész évben észlelhető munkatorló* dós, az érések idejének eltolódása és főleg a kapások kései lekerülése következtében a gazdák nem tudták sok helyen az előirányzott buza vetéseket elvégezni, minek következtében vármegyeszerte a buza-vetés területében csökkenés észlelhető. A korán beállott erős fagyok megakadályozták az őszi szántások elvégzéséi is, miből kifolyólag elég jelentékeny az a terület, amelyen a gazdák a szokásos őszi szántást elvégezni nem tudták. Az állalállomány általában véve jó kondícióban került téli takarmányozásra s ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt évekhez képest ez évben elegendő mennyiségű takarmány áll a gazdák rendelkezésére, feltehető, hogy az állatállomány kitelelése megfelelő lesz. Erre igen nagy szükség van, mert az utóbbi években a szarvasmarhaállomány a vármegye lekintélyés részén ugy számbelileg, mint minőségileg a hanyatlás tüneteit mutatta.
A mezőgazdasági munkásság ke* resetl lehetősége a téli időszakban teljesen megszűnt, mindössze a helyenként folyamatban levő erdő. kitermelésnél ialálnak kevés munkaalkalmat.
Galambokon. Bnlatonarácsony és Zalalövőn a m. kir. gazdasági fel-ügvelők vezetésével megkezded téli gazdasági tanfolyamok rendben folvnak és február végén fejeződnek be.
Időjárás
A nagykanizsai meteorolotdal megfigyelő jelentéeek: — szerdán a hőmérséklet : reggel 7 órakor - (Hl, délután 2 órakor — (H), este 9 órakor
- 04.
Felhőzet: Reggel éa este tiszta, délben borult
Szélirány: Reggel és délben északkeleti, eete délkeled.
(Bjttakai ríkUÓJtltnHt) A a*»*»ral4-plal latáaatlalantl 10 árakért Caaaáea, hideg I4S várható.
Filléres délutánok a gőzfürdőben
Eredményesnek ígérkező újítást Nézettek be a nagykanizsai gőifürdőben. Minden hétfőn és szerdán nők, mindea csütörtök és szombaton férfiak ritün
— egyelőre próbaképpen — filléi«* délutánokat rendszeresítettek. Ilyenkor 70 fillér egy gőzfürdő, 40 fillér » masszírozás, 10 fillér a kiszolgálás, 50 fülér a Unuló-jegy.
A többi napokon és a kádfürdőt*® a tarifa változatlan, de kádnál is egy fürdő mindössze egy pengőbe kerül, ha valaki üzes bérletet vesz. Tyúk; szemvágás akkor is kapható, ha valata nem fürdik, ezeselben 80 fillérért, fűr. dés esetében 50 fillérért.
— Olosón, megbízhatóan épitjük át telepes I rádióját hálózativá: í Transdanubla,
im >nu<
r II
ZALAI KÖZLÖNY
JL
napi hírek
NAPIREND
Január II, o.ütörtök
Római katolikus: Hlgln pk.vtProfcat.: Ágota. Ur.: T«b. hó 24
Mozi előadások hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Városi muzeum éa könyvUi nyitva csütörtókón és vasárnap délelőtt 10-től
12 óráig.
0yógy6*ertárl éjjeli szolgálat e hónkban: a Mária gyógyszertár Király ntca 49. ss. éa a klskanlissl gyógyszertár.
Gőzfürdő nvltva reggel 6 órától eate 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délutáu, kedden egéaz n«p nőknek).
_ (Gyömörey főispán Rudap?at«n)
Győmőrey György főispán töhh napi tartózkodásra Budapestre utazott.
— (A polgármester Itthon) Krátky István dr. polgármester kedden este érkezett haza Budapestről, a belügyminisztériumban folytatott tárgyalásairól.
— (A Keresztény Jótékony Nőegylet) január 13-án, szombaton este 9 órai kezdetijei a Korona éltemiében tánccal cgyljekötött teaestélyt rendez, melyre a tagokat és azok vendégeit szívesen látja a rendezőség. A nem táncolók részére kártya és bridzs-aszlalok állnak rendelkezésére. Tea süteménnyel 1 pengő.
— (A Nemntl Egységpárt) január 14-én, vasárnup délután 5 órai kezdettel a párthelyiségben (régi ipartestület) teaestélyt rendez. A belépőjegyeket a Párt ifjúsági szervezetének tagjai árusítják, azonkívül kaphatók az esti pénztárnál is. Az estély rendezésével a vezetőség alkalmat kíván nyújtani a bensőséges pártólet fejlesztésére és nemcsak a párttagokat, Ue a még Jje nem lépetteket és kedves családtagjaikat is szívesen látja a Vezetőség.
— (A zenaiékola tanárobiak vasárnapi llcfálts matinéja) Vasárnap, folyó hó 14-én délben fél 12 órai ke\'.deltel a zeneiskola tanárai liceáÜs jellegű matinét tartanak a zeneiskola kamaratermében. Ez alkalommal Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanár a »Kól-tői kompozíció, -ról tart előadást. Közreműködik még Fábián né Pásztor Írnia, aki zongoraszámokat fog játszani és Flittner Rózsi, aki dalokat énekel. Jegyek már kaphatók a Krátky tőzsdében, a Teutsch drogériában, a Vágó illatszer tárban és Szomo lányi üzletében. Az élővételben váltott jegyek olcsóbbak, mint nz előadás napján váltottak és ülőhely 70, állóhely pedig 50 filléres árban kaphatók.
Schlitz-vá8zon minden kelengye disze
— (Tüzollótanfolyam Nagykanizsán)
Krátky István dr. polgármester kérelmére a belügyminiszter megengedte, hogy Nagykanizsán tűzoltótanfolyamot tarthassanak. Előadók csak okleveles tisztek lehelnek.
— (Killmánbtti ntac* adóhátralék) A nagykanizsai főszolgabírói hivatalban most készítették «1 az elmúlt évről szóló statisztikát. A kimutatás s#e-dntHKilimán az egyetlen községe a járásnak, melynek nincs jegy fillér adóhátraléka sem.
(Adományozás) A\' Magyar Nembeli Bank a kiskanizsal elemisták legutóbbi sikeres előadása alkalmával 15 pengőt adományozott a .Sáskákt budapesti útja javára, amelyért ezúton is hálás köszönetet mond a klskani-zsai tanítótestület. — Az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság 3 pengőt juttatott szerkesztőségünkbe a SXana-tórium Egyesület javára. A nemes adományt ezúton köszönettel nyugtázzuk. .
— Gyönyörű oaillárók:
Tranedanubia.
Budapesten szálljunk a
METROPOL
BA
RákóozUut 58.
150 kényelmes szoba, hldeg-méleg folyóvízzel, telefonnal, elektromos fényjelzésekkel. Patinás hlrfl, kiváló konyha. C^ányaiuzslka. Virágoskert
Sxoba 4 pcmgö!ől. Taljaa p.mmié ■ P.fdl.
A tolató mozdony Felsörajkon elütött egy gazdálkodót
Súlyos kimenetelű baleset történt szerdán reggel fél 7 óra tájban a fcLsőrajki vasúti állomáson.
NeuhoUI György 62 éves ajsórajki gazdálkodó lx; akart utazni Nagykanizsára a hetivásárra és mig a személyvonatra várt, kinn sétálgatott a vágányok mellett. A nagyothalló ember nem vette észre, hogy tolatnak a hátamőgöttés igy történt, hogy az egyik teherkocsi elütötte.
Szerencsére nem került a kerekek alá, azonban igy is olyan súlyos kojwnya- és belső sérülfecketszen-vedelt, hogy súlyos állapotban szállították be a mentők a kanizsai közkórházba.
A vizsgálóbíró még a délelőtti órákban kihallgatta NeuholdGyörgyöt, aki azonban kijelentette, hogy semmire sem emlékszik.
— (Tánctanfolyam a gimnáziumi é>s líceumi növendékek részére) Magas Mihály piarista gimnáziumi és líceumi igazgató engedélyezése folytán ugy a gimnázium, jrthit a líceum növendékei részére tánctanfolyam nyilik. Vezetője Gábor Lajos tánctanár, ti tanfolyam értesülésünk szerint szombaton délután a Kaszinóban kezdődik.
— (H««Jötl Ausztráliából két léi-szerdahelyi ember) Iíj. Mogyimoreiv. Vince és Grasics György tótszerdahelyi lakosok 5 (évvel ezelőtt családluk hátrahagyásával kivándoroltak Délau\'sztrá-liába. Narancs és szőlőültetvényeken dolgoztak ÍR más zalai magyarral együtt. Keresetük nagyrészét hazaküld-
ték a családjuknak, nkik itthon ebből éltek, adósságot törlesztettek, sőt még egy kis földet is vásároltak. Megyimo-recz és Grasics most egy hónappal ezelőtt, december első napjaiban hajóra ültek, hogy hazajöjjenek meglátogatni réglátott hozzátartozóikat. A két ausztráliai magyar tegnap érkézéit haza.
- (A Teirki FC) január 14-én, va-sárnap este sikeresnek Ígérkező1 táncmulatságot rendez felszerelése javára a Pctőfi-ut 81. sz. alatti »Utóls6 garas, vendéglőben. Beléptidíj 20 fillér.
- Függöny- és á*yterltfeuy«#»k, ftgygamiturák, szőnyegek, butorkelmék nagy választékban Slnger dlvatáruház-ban.
Részlet! = Bérlet! Lemezkölcsönzés!
V-
Transdanubia r.-i
Csengery-ut 0. Telefon: 4—13.
MM
A Keresztény Tisztviselőnők jelmezestélyé
A nagykanizsai K.res\'ztéóy Tiwtvi
selönők Egyesülete azon egyesületek közé tartozik, akik, éveken át folytatott lAizgó tevékenységükkel kiérdemelj
a város társadalmának közbepsülésél. A Keresztény Tisztvi^őuők Egye^td*-tének mindén megmozdulása, téyl-kenysége, előadása nagy tömegekét vonz a város társadalmának minden rétegéből, Fáradhatatlan rendezői gár* dája jnjost is már hetek, óta hagy buzgalommal azon fáradozik, hogy a Január , 20-án az lpAtoskór. termeiben 9 órakor lefolytatandó jelmez-bálja minél impozánsabb legyen. A jelmfpek összeállításánál ízlés, csín, ötlet és művészet vetekednek egymással, hógy valóságos látványosság számba »ncújen idei jelmez-báljuk. Nagy sufyt helyez u kitűnő rendezőség arra, hogy egy olyan estélyt nyújtson tagjainak, hozzátartozóinak, baráiuinak és mindazoknak, akik egyesületükkel |okonsa»nvez-nek, hogy az felejthetetlen legyén számukba. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének jelmez-őslénye amolyan igazi uri miliőjü, nünden tekíntéfben családias jellegű ós mégis cSupa kedélyesség és vigasság eitélye Jesz, amelyen mindenki jól érzi magát, A Keresmény Tisztviselőnők Egyesületének jetmezes-estélyére azért már előre felhfvjük a város közönségének különös figyelmét.
SchQtz vászon olcsó, mert jó és tarlós.
— (A Zrínyi Tonna Egylet tánwa-tély«) Vasárnap esté 9 ófai kezdettel tartja fényes tAnoeitélyét a Zrinyi TE a Korona éttermében. A meghívókat már széjjel küldte a rendezőség. Akik tévedésből meghívót nem kaptak, ezúton hívja meg az egyesület az estélyen részlvenni óhajtó\' pártólölt. Az estély kiemelkedő eseménye, hogy mfn-den Jegyváltó a jegyévél rés\'zt vesz egy amerikai sorsjátékban. Ezenkívül szépségverseny, amerikai árverés, kort-félti- és szerpentincsata, stb. Tánc 4 óráig.
— (Akvarell** tfrót Apponyl Albert-ről és ut 6 KbérNardJártH) Ez a elme
I)eme Gyula könyvének, am?ly most jelent megf Bagó Mihály dombóvári könyvnyomdájában. Mint a könyv címe is elárulja mozaik cz a kőuyv. Mozaik »a nagy e>nber« éltéből. Deme Gyula, aki grór Apponyi Albert utolsó jószágigazgatója volt, nyofevan apróságot mond el, nyolcvan személyes megemlékezést, de ebből a nyolcvjn.mozaikkőből, egy szép kép álljt\'haló össze: a nagy grór éléte. Nem nz, amelyiket eddig is ismfcrtünk az újságok hasábjaiból, nem a politikai szereplések, nem, ennél sokkal szebb, dicsőségesebb kép. Az( Ízlésesen kiállított könyvhöz, a nefozet nagy hatottjának fia, grór Appouyi György országgyűlési képviselő irt előszói. Megrendelhető Bagó Mihály könyvnyomdájában, Dombóváron. Ara 3 pengő,
— Kési kabátok, szőrmék .és téli áruk olcsó árusitása már megkezdődött Singer dlvatáruházbáü. Érdemes megtekinteni.
— (VéktlMííU átUkie ■ mutatóujjal)
Pap János 15 éve? Teleki-ut 8. sz. alatti lakos az elmúlt napokban egy iratot keresett az egyik fiókbagi, miközben az ott heveM revolver véletlenül elsült és átlőtte a bal mutatóujját Beszállították a közkórházbu.
— (Betörők Jártak Oltárooa) Vakmerő betörés történt az elmúlt éjszaka Oltárc községben. Ismeretlen tettes ál-kulcs segítségével behatolt őzv. Tóth János né lakásába és abból a szobából, mblyWéh\' a Ááziásstony aludt, 500 pengőt elvitt. A báöokszjentgyörgyi csendőrség erélyes nyomozást iüditolt a vakmerő betörés üjyéíwá.\'
Schütz kelengye minden háZíásszöoy büszkesége.
ZALAI KÖZLÖNY
1034. január II.
OfcsénÁsjct oaTta moziban
SZÓrakczTialik
Olosóbb lett a Zalai Köxlöny
A Zalai Közlöny elöfiaetésl árát január 1-től kezdve leszállítottuk. A havi előfizetés ezután 2.40pengő. A Zalai Közlöny példányonkénti ára pedig 12 fillér, hétköznap és vasárnap egyformán.
Sopron, Szombathely, Saeged és más városok többnyire négyoldalas napilapjainak ma is 2.80 pengő a , havi előfizetési ára. Szegeden az egyik nagyobb napilap 3.60 pengőbe kerfll havonta. Székesfehérvárott 2.40 pengő a négyoldalas újság előfizetése. A Zalai Közlöny |>edig havi 2.40 pengőért 6—8—10 oldalas napi lapot ad olvasói kezébe.
Nagy áldozatot ró ez az árleszállítás a mai viszonyok közt a Zalai Közlöny kiadóvállalatára. Abban a reményben hoztuk az áldozatot, hogy amikor becsületes és országos viszonylatban is elismert, jó helyi lapot olcsóbban adunk közönségünknek, akkor a város ós a vidék is fokozottabban tud bennünket támogatni a magyar hazánkért, városunk és vármegyénk minden közügyéért önzetlen o<laadással folytatott harcunkban.
A Zalai Közlöny clőfiaetőinek
állandó kedvezményei
továbbra is megmaradnak. Ezek :
1. Teljesen díjmentes szálloda Budapesten.
2. A Horváth-ujságáruda kitűnő, tóbbezer kötetes kölcsönykífctyvtá-rának kedvezményes használata.
3. Féláru angol, német és olasz nyelv-tanfolyamok.
4■ Olcsó társasutazási akciók.
5. Következik 1031-ben egy nagyarányú rejtvény-olimpiász, szenzációs dijakkal.
6. Hónap közepén tul belépő előfizető a kővetkező elsejéig ingyen kapja az újságot.
7. Vidéki előfizetők iwrtó-költsé-get nem fizetnek.
A Zalai Közlöny szerkesztői és kiadói szívvel, lélekkel, minden erejükkel igyekeznek a közönségnek minél jobb lapot nyújtani, a köz minden ügyét minél eredményesebben szolgálni, de ez csak ugy tehetséges, ha cserébe kapják érte a közönség támogatását.
Ezt a támogatást kérjük mindenkitől mi, a mindenki érdekének, sorsának szolgái ós harcosai.
fí Zalai Közlöny szerkesztősége
Köw&« hm róttak figyelmébe! 9u-
toráruiukut .ényegesen leszállított ára. kon árusítjuk. Hossru .ejáratu hitelre is, kamatmentesen. Kopsleln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám. • 1
Emlékeztető
Január 13. Keresztény Jótékony NŐegy-let táncteája és bridzs-estje 9 óra-, kor a .Koronában. \'
öregcserkész-bál az Iparoskörben. Január Iá. Maiiné fél 12-kor a zenei* kólában (Vannay J.). Kereskedelmi Alkalmazottak jeljaes-
bálja. ^
A ZTE műsoros estje. Levente előadás és farsangi bál a
Polgári Olvasókőrbeu. Liceális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 Órakor. A Nemzeti Egység teadélutánja 5 órakor a párt-otlhonbau. január 1«. III. bérleti hangverseny
. (Zathureczky) Január 21. Bankos-bál a Kaszinóban. Keresztény Tisztviselőnők jelmezestje.
Január 21. Liceális (előadás a Kath.
legényegyletben este 9 Órakor, január 22. Kis-sáska előadás a színházban.
JanWár 24. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor, január V- Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetségének műsoros estje.
. Liceális élőadás a Kath. I.egényegyletben este 9 órakor.
31. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában. ^ Febmár 1. Ipartestületi bál. Február 2. A nagykanizsai gimnázlsta-
cscrkészek jamboree-estélye. Február I. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje. Február 4. Liceális előadás a Kath.
legényegyletben este 9 órakor. Február 4. A Leányklub műsoros teája
fél 7 órakor. F*broár 1#. Keresztény Nőegylet jelmez-estje. NTE táncestély fél 9 órakor a Koronában.
HÖlgyeKnelc :
remek kötött kabátok, oroszkák, kötött blúzok, matt selytmharlsnyák, meleg alsóruházat, divat relikfllök, erszények, selyem iálok, vállkendők, pongyolák stb. stb. Csali elsőrangú minőségben, mégis a legolcsóbb úraHon !
BRÓNYAI DIVÜTARUHAZ
Horthy Miklós-ut I. - Vároahéx-épQlat.
FérHaUnaU:
gyönyörű nyakkendők, ingfek, gallérok, remek gyapjusálok, bélelt bőr-kesztyük, harisnyák, bokavédők pizsamák, pullowerek, sí- és sport-szvetterek
FcbiUár 11. Az Iparoskör zártkörű jelmez-éstélye.
Február II. Liceális előadás a Kath. iA\'gényegyletben este 9 órakor.,
Február 13. Aggfegények estje a ^Ka-szinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a zene-iskolában (Vannay J.).
Február 18. Liceális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Február 25. Liceális elöad\'iis a Kath. legényegyletben bsto 9 órakor. .
Február 2S. IV. bérleti hádgveracny (Fischer Anny) - .
Február 28. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Március 3. Purira-estély a Kaszinóben.
Március 7. Tanári hangverseny a ae-neiskolában este 9 órakor.
Márckis 14. Siklós Albert szerzői estjé.
Március 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Április 18. Tanári hangverseny a zeneiskolában aste 9 órakor.
He tétovázzon...
lássa be, hogy a rádió kuliura. Tanít, szórakor-tat, gondterhes napjainkban üdülést nyújt és azt ma egy kulturember sem nélkülözheti. Ha már eíldeig tétovázott, most cselekedjen.

Rádióvételnél figyeljen az alábbiakra ■
A rádióvásárlás bizalom dolga, önnek évek múlva Is szüksége lesz rádiókereskedöjére, kinek szakértőivel mindig készséggel kell rendelkezésére állania. Ott vegyen rádiót, ahol minden márkás készülék raktáron van és saját szemével és fülével választhatja ki lakásán kényelmesen a legjobbat és igy nem teszi ki magát, hogy kiváló márkás rádiókészüléket, mely talán jobban tetszett volna, még sem hallgatott.
Már havi 8.SO P. részletre vehet legújabb typusu rádlát.
Üzenetre vagy telefonhívásra szívesen áll szolgálatára
SZABÓ ANTAL
rádlA-, csillár- és gramofon-üzlete Nagykanizsa — Ffi-ut 8. n.
a „Slandard", „Telefunken", „T. R. T.", „Orion" rádiógyárak képviselete és lerakata.
Twaésjtfarte
Buii llezav. <u|) 77-ea 7-35—7 60, 7S-U 7-45-7-70, 79-e« 7-Í5-7-Í0. BO is 7-W— 710. dunánt. (uj) 77.e. 7-20— 7ao 78-aa 730—740, 79-e. 7-40—730, 60-aa 7 5 —7-60, ÍOU (ul) 3-93—4.0Ö. -Zab kóaép 8 (5 -6 55, - u|tengerl líaiánlu:! 5M-8-C0.
Bírtiiráiár
F.lha|táa 2305, eladáUáji 574 Ba*-renda 0-)9-»«0. tiedetl 0-7Í-0-80, In dett kOlép 0-75—IT76, kfcinytl 0-/0-074, eleö randi 6rtg 0-76 (778, ll-od rendű Oteg 0*73—074, angol áOldí I. M2-093, •■•fonm nagyban 086-0-90, itlr 0-87— 092, huá 1-14 -132. lólaartfa 1-00—1-0S.
Kiadj. > laptolajdonoa Kóigaidaaágl Rt. Out.flb.rg Nyomda ét DéliaUl Lapkiadó Vállalata N.gyk.nliaán, Felelóa kiadó: Zalai Károly. Interurbán laltton: Nagykáiiiiaa 7& aaám
APRÓHIRDETÉSEI
Veuck bármilyen roaáá kaiban leró baernllt karéhpárt. Sáabó AnUI kerák-párkereákedó, fi ut 5. 109
41 fillér I kg. Irlll nyúl lelrjtve. -Oyeneá UáátltisMben (Váioaháia) II
■ál,«ia,>|l<h Híreimébe I Van kb.
1900 drb mind ax 51 vllágréaiból való bélyegem.Eladó Józjel (óherceg-u. 62. 92
Két alép lehéi iaaá.y (aa egyik gyei-mekágy) eladó. Clm a kiadóban. 83
Saját •■nal.a uradalmi *• ét ■Jb.r (auláit\', caemege- ét pecaenye-bor) kaplialó már 25 Illet Midben la 0..n..ry-«1 SS. ssAiaa alatt. —
Borecel la lupbáló. 5177
Allatok nevelótónól ós hlalaüáaánál nélkaiSKhatstlen.
A valódi FmIop ctak eredeti gyári cto-magolóabao korOl forgalomba.
ItiUl Usht OTN\'I eaM ■ ívijH ri 1
2 kg.-ot ctomag ára ...... 64 fillér
6 kg.-ot ctomag ára ...... 110 fillér
60 kg.-ot zták ára (uákkal) 690 llllér VkioaUUdókiuk I H 0 ka-oi árból .npdml.y Benzerezhotö:
ORSZAG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek stb. keieskedésében w* Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon UK).
Nyomatott a UptuUJdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.) \'
74. évfolyam 8 szám
Nagykanizsa, 1934. január 12, péntek
Ara12fl!íér
ZALAI KÖZLÖNY
«-ttw»«.t,Wg éa kiadóhivatal; PÓut 5 uin Megjelenik minden reggel, MM kivételével
MUTIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: 43arbarlts Lajos
PJŐIUetétl ára: egy hóra a pengő 40 fillér Ssarkeiitőiégl éa kiadóhivatal! telefon: 78. m
Hemzetl reformok
Hála a népünk higgadtságának és józanságának, nem kuli különösebb jelentőséget tulajdonítanunk azoknak a mozgalmaknak, amelyek az ország egyes vidékein arra törekszenek, hog>\' a közrendet, az állam-polgárok nyugodt és zavartalan munkáját és a társadalmi rétegek békés összhangját megzavarják. Ezek a mozgalmak a mai keserves viszonyokat kihasználva, különféle idegenből behozott jelszavakkal igyekeznek a maguk számára híveket toborozni, de akár a horogkereszttel, akár a nyilaskereszttel, vagy másfajta jelszavakkal jelentkernek a politikai élet színterén, mindeddig próbálkozásaik vajmi kevés eredménnyel jártak és egyes szórványos esetektől eltekintve, sem gyökeret verni, sem különösebb nyugtalanságot előidézni nem tudtak.
E mozgalmaktól, melyeknek era-dcle ép oly homályos, mint célkitűzéseik, a magyar népet nem csak józansága tartja vissza. Minden magyar ember ösztönszerűen érzi, hogy idegen földről átültetett áramlatokkal áll saemben, olyan eszmébe* és olyan gondolatokat hirdetnek ezek a mozgalmak, amely nem a magyar földön születtek s amelyeket nem a magyar viszonyok a magyar szükséglelek termeltek ki. Ösztönösen érzi a magyar társadalom, hogy ez a mozgalom, mely szolgai módon, a sajátos magyar igények teljes mellőzésével kívánja lemásolni egy másik nemzet mln-(k\'nesetre nagyszerű, de tőlünk nem csak földrajzilag, de eszmeileg is távolálló megmozdulását: nem egyeztethető össze a magyar érdekekkel és nem állítható be a szerves fejlődésnek abba az irányvonalába, amely a magyarság történelmi útját, az alkotmányosság jegyében kijelöli.
Azok, akik ezt a mozgalmat vezetik, vagy a háttérből sugalmazzák, ugylátszik elfelejtik azt, amire a miniszterelnök már nem egyszer rámutatott. Elfelejtik, hogy ,ennek a nemzetnek ezeréves múltja ezeréves alkotmánya van s épen ezért ninc-son szüksége olyan áramlatokra, olyan eszmék átvétBlére, amelyek idegen földön, idegen fejlődés alapján, Idegen viszonyod között születtek. Ez az ezeréves magyar alkotmány a magyar nemaetegyik legnagyobb kincse s a politikai történelem egyik legértékesebb alkotása, amelv sohasem volt merev akadálya a rohanó életnek, az állandó fejlődésnek, hanem mindenkor hozzáidomult a változó szükségletekhez. Ez az alkotmány volk mindig kifejezője a mqgyar önállóságnak és öncéluságnaks megnyilatkozása a magvarság államszervező tehetségének és alkot ó-szeljcmének. Ennek az alkotmánynak a keretében korszákot jelentő "formok, hatalmas újítások szüléitek meg (gondoljunk csak a 18-
as jobbágyfelszabadításra;, melyek mindenkor számoltak a magyar élet különleges szükségleteivel.
A reformoknak ebben a szellemében működik* immár ötnegyed éve Gömbös Gyula kormánya is, melynek \'munkája nyomán sorra valósulnak meg azok a reformok, korszerű ujitások, amelyekre ma ennek a nemzetnek valóban szüksége van. Ez a kormány nem kíván szolgai utánzója lenni más nemzeteknek, idegen országoknak, mert jól tudja, hogv az idegen palánták a magyar földön, a magvar éghajlat alatt nem virágoznának, hanem csak satnya, életképtelen növények válnának belőlük. £|*en ezért Gömbös Gyula és kormánya állandóan a magyar nemzet ütőerén tartja kezét, annak verését figyeli, akkor, amikor a jövő kormányzati feladatalt, programját mérlegeli. Ma a világválság folytán a gazdasági
kéi)(téjck állanak az előtérben s ezérr a kormány tevékenységének súlypontját eacknck a kérdéseknek a megoldására helyezi. Ezért szervezte ujjá az ország külkereskedelmi forgalmát egy uj és immár be-vált intézmény létrehozásával. Ezért szervezte át az uj idők szükségleteinek megfelelően a kereskedelmi minisztériumot s ezért kívánta a magyar mezőgazdaság és a földmüvelésügyi kormányzat le-rén megfelelő rendszabályokkal az irányított, tervszerű gazdálkodás eszméjét megvalósítani.
Ezek a reformok valóban a magyar élet szükségleteit fejezik ki, a magyar földben gyökereznek és a magyar nemzet érdekelt szolgálják. Nem állíthatjuk ugyanezt a fentebb említett mozgalmakról, ama lyek csak arra jók, hogy a nemzet egységét és a táradalom iendjét megbontsák s melyeket épen ezért
a magyar közvéleménynek erélyesen el kell utasítani magától. Nem szabad felednünk, hogy a trianoni igazságtalanság jóvátételének, a revíziónak eszméje, elsősorban azért hódítja meg a lelkeket külföldön, Magyarországot a béke, a rend és nyugalom országának tartják, szem ben szomszédainkkal, az egykori győztesekkel, akik belső lujaikat már nem képesek a külvilág előtt leleplezni. Politikai gyilkosságok, kormányválságok, társadalmi nvug* talanság, a nemzeti kisebbségek) mind erőszakosabb elnyomása, la-|K)k letiltása, iskolák megszűntetése jellemzik ezeknek az országoknak ínai helyzetét s ha a revízió mielőbbi diadalát akarjuk, akkor mutassuk meg a világ előtt, hogy A mi hazánk a békés munka, a példás rend és a megbonthatatlan egység országa!

A közgyűlés egyhangúlag megadta a polgármesternek a meghatalmazást a további tárgyalásokra
Szombaton Jár lo a tárgyalások befejezésére fenntartott határidő
Míg tegnap a pénzügyi, jogügyi és villamoséi len nőrző bizottság együttes ülésén majdnem minden tag megjelent, addig a ma délutáni rendkívüli közgyűlésen már nem volt olyan élénk érdeklődés a vil-lanügv ujabb fázisa iránt. Mindazonáltal szép számban jelentek meg a képviselőtestület tagjai. A rendkívüli közgyűlés, eltekintvo egyik-másik élesebb felszólalástól, nyugodtan folyt le.
Négy órakor nyitotta meg a közgyűlést dr. Krátky István pol» gármester, majd dr. Prack István tanácsnok, a villanyügy referense részletesen ismertette a villany-koncesszió kérdésében hozott miniszteri döntést, úgyszintén a polgármester által a malomüzem zavartalan működésének biztosítása érdekében folytatott tárgyalásait a belügyminisztériumban, amiről a • Zalai Közlöny tegnapi számában már röviden beszámolt a hármas bi zottsági ülésről szóló relterádáj.í-ban.
Ml a tény?
Krátky dr. polgármester mindenekelőtt kijelentette, hogv minden ellenkező hírekkel szemben tény az, hogy a belügyi államtitkár kihirdette Keresztes-Fischer belügyminiszternek ama végleges döntését, amelv jogerőre emelte a város képviselőtestületének ama határozatát, amely a víllanykoncesszíót a Drávavölgyi Villamossági RT-nak adta oda
A két tél ajánlata
Majd hosszabban Ismertette a kér dést, miként már előzőleg a hármas bizottságban és leszögezte, hogy
Nagykanizsát most már nem érdekli más, mint a malomüzem biztosítása. Azért igyekezett a két felet Összehozni. A Transdanubiániak az volt az állásfoglalása, hogy a tele-jiet, amiről a város lemondott, hét évre Ibérelje a Drávavölgyi évi 37.500 i«ngőért, mint centrálét, hét év után fjedig, mint tartaléktelepet, évi 20.000 pengőt fizetve. A malom fizessen az áramért 10 fillért (az önköltségi ár 12 fillér), a tarta-
lék telep után 8 fillért, a város mondjon le a perről, a cég szabad keret tart fenn magának a malom fenntartása, vagy lieszüntetésekérdésében. Ezzel szemben a Dráva-völgyi Villamossági RT. hajlandónak mutatkozott évi 35.000 i«ngfl bért fizetni a centráléért. Kikötötto azonban, hogyha a malom leállj vagv nem fogyasztja a meghatározott mennyiségű áramot, kevesebbet fizet.
60 család kenyeréről van szó t
A polgármester kifejtette ezután, hogy miért hajtymló áldozatot hozni a malomüzem zavartalansága érdekél*n. Azért, mert kb. 60 család (mintegy 300 fő) kenyeréről van szó.
Amikor Ő lielement abba, hogv a város maximálisan kb. 8000 P áldozatot hoz a malomért, amelv összeg százszázalékig közvetlenül visszatérül a városnak, akkor a város érdekében járt el Minden kérdés áthidalható, kivéve a malom -junktim. A város a legmesszebbmenő előzékenységet és áldozathozatalt tanúsította. Ha ez nem talál megértésre a másik oldalon, nk-k)or vessen magára. Kéri javasla* tának elfogadását, hogy a közgyűlés adjon neki meghatalmazást, hogy ilyen értelemben folytathassa és perfektuálhassa a tárgyalásokat
A polgármester már a tegnapi bizottsági ülésen foglalkozott azzal a gondolattal, amit ma a közgyülében is ismertetett s ami arra vonatkozik, hogy amennyiben a TranS-danublával a bérleti szerződés létre nem jönne, ugv — bár a \' Dráva völgy inek a várossal kötött
szerződésében ez természetszerűleg hentfoglaltalik, hogv a világítási és iparáramot az egész városnak nyújtani tartozik — a Drávavölgyi mentesittessék attól, hogv a Trans-danubia gőzmalomnak egyáltalában áramot szolgáltasson. Ha ez a pont a Drávavölgyi szerződéséi* belekerül, ugy nyilvánvaló, hqgy
o malom üzembmtartásának lehetősége yragy szárat ókban meg i Kin RChexltve, sőt ez a pont maga után vonhatná az üzem végleges beszüntetését Ez az ismertetés már a tegnapi bizottsági ülésen ellenzésre talált.
A malom fennállása biztosítva Jegyen
A polgármester előterjesztéséhez elsőnek Gaertiwr Antal dr. szóh hozzá. Teljesen a város álláspontján van, de míg a malom Itntartása nincs garantálva, addig nfc hozzunk áldozatot, — mondja Egymásután szólalnak Ifel Aradi Antal, Stern Gyula, Rajki István, stb.
líoch Oszkár dr. aggályosnak tartja, hogy a város legyen a bér lő Mi nem akarunk tulajdonjogunkról lemondani, hangsúlyozza Wewz


I-ajos dr. azt mondja, hogy itt semmi másról nincsen szó, minit hogy az egyetlen Ipartelepet biztosítsuk. Dc lennek egy feltótele v,an: a malom fennállása jarantálva Jegyen. Majd k&di: meddjg fogunk mi még ebben a kérdésben itt tárgyalni, hiszen szombaton lejár már a határidő. Szabjunk meg egy idő-l>ontot, ameddig ha nem sikerül a megegyezés, akkor a Drávavölgyi csinálja meg a maga telepét.
A polgármester megegyezést remél
Krátky polgármester itt kijelenti, hogy kezében van a Transdanubia levele, amelyben előzékenyen értesíti a várost, hogyha a tárgyalások, illetve a miniszter döntése elhúzódnék, akkor ennyi idővel tovább liajlandó a villanyáramot szolgáltatni a junius 30-án lejáró szerződése után is. Majd kijelenti, hogy ha nem sikerül szombatig a megegyezés, akkor hétfőn felmegy a belügyminiszterhez és kéri az. ere-oe;i szerződés szövegének meghagyását. De hiszi, hogy ez nem fog beállani.
A vlllanyflzem alkalmazottainak sorai biztosítva van
Hajdú Gyula őrömmel veszi tudomásul a miniszter döntését. Hogyha a szombati terminus lejár, kéri azt nem meghosszabbítani. Kijelenti, hogy a Drávavölgyi Villamossági RT.-nál azt a kikötést kérte, hogy vegye át a Transdanubia villany-telednek összalkalinazottait, amit a Drávavölgyi magáévá is tett. így megnyugtathatja u villanyüzem alkalmazottait sorsukat illetőleg.
Krátky polgármester helyteleníti az egyik elhangzott éles jelzőt, ami nem volt ildomos megtenni.
A közgyűlés ezután egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát, amit határozattá emelt.
A rendkívüli közgyűlés két órai ülés után\'6 órakor véget ért.
Nagykanizsa város, sőt egész Dunántúl érthető kíváncsisággal várja a további fejleményeket.
Leerió tnyikntk kellő figyelmet kell lorditantok arra, hogy bélmQkö-désflk rendben legyen, ez pedig a természeles „Ferenc lósieí" keserű
víz használata állal érhető el.
Schlltz-vászon minden kelengye dísze
A NépszOvetség kedvező jelentése Magyarország helyzetéről
Genf, január 11 A Népszövetség titkársága közzétette a i>énzügyi bizottság áMal Magyarországra vonatkozó jelentését, mely szerint a folyó költségvetési év első felének eredményei arra mutatnak, hogy az egész költségvetési év levételei valószínűleg sokkal közelebb fognak állani a költségvetési előirányzathoz, mint , az utóbbi éviekben. Az állami üzemek
súlyos terhel rónak az országra, úgyszintén az önkormányzati testületek i>énzügyi szükségletei is. A pénzügyi bizottság reméli hogy a kor mány továbbra is szakadatlan figyelemmel kiséri ezt a kérdést. Bár szembetűnő javulás nem észlelhető,-ugylátszik mégis, hogy a romlási fotóimat megállt. A külkereskedelemben is javulás mutatkozik.
Magyarország politikai menekülteknek tekinti az Ausztriából átszökött nemzeti szocialistákat
Sopron, január 11 Pinkamindszentnél 144 osztrák nemzetiszocialista léplje át a magyar határt és kérlék a magyar vámőrséget, hogy tartóztassa lc öklel. A politikai mene-küllckct egyelőre az ottani iskola tantermeiben helyezték fel.
Illetékes helyen kijelentették, hogy a nemzetiszocialistákat politikai menekülteknek tekintik, de Mugyarország területén munkát nem vállalhatnak.
Sopronba is több nemzetiszocialista menekült érkezeit, kiknek vezetője.
Materna Ernő 31 éves épitész kije-lentctte, hogy Csehországon keresztül Németországba akarnak eljutni.
A hatóságok még nem hoztak végleges döntést a nemzetiszocialis^k ügyében. A belügyminiszter lUgyanis csak akkor dönt, tia a külügyminisztérium befejezte már a diplomáciai megbeszéléseket Ausztriával és Németországgal. Amig a döntés be nem következik, addig ideiglenes rendszabályok maradnak életben.
A Stavisky-Ugy a francia képviselőházban
Páris, január 11
A képviselőház ülése csütörtökön délután nagy érdeklődés mellett nyilt meg. Bouison elnöki megnyitója után \'Cltaulcmps miniszterelnök nyomban kérte, hogy a .S\'/űujaA-y-interpellációt azonnal tűzzék napirendre. Ebben az ügyben a maga részéről könyörtelen tanúvallomást kiván tenni,"mert az ügyre teljes világosságot kell deríteni. A Ház elfogadta az indítványt. Lflgrande szocialista képviselő terjesztette ezután elő az interpellációt Ezzel kapcsolatban javasolta, hogy állapítsák meg azt is, liogy a francia sajtóban milyen külföldi befolyások érvényesüJnpk a Hitlerista propagandával kapcsolatban.
Bonnel szocialista képviselő szólalt fel, aki pártatlap vizsgálatot követelt. Hógy lehet az, hogy egy volt rendőrfőnők Stavisky vállalatának Igazgatósági tagja volt — kérdi. Dalimier kijelentelte, liogy a bayonnei-ügyek érdekében sosem lépett közbe. Bonncure akart ezután felszólalni, de éktelen lárma
fogadta. Lámpaoasra ue!z! — kiáltották a kommunisták. Doman-que interpellációjában szemére vetette a kereskedelmi és munkaügyi minisztereknek, hogy nem vizsgálták felül azokat a kötvényeket, amiket elhelyezni segílettek elő.
Dalimier ezután jóhiszeműségét igyekszik bizonyítani. Chautemps miniszterelnök erélyes intézkedést igért.
Páris, január 11 fíaral, a letartóztatott képviselő, lemondott a bayonnei polgármesteri állásáról.
Páris, január 11 Dubarryt, a Volontee igazgatóját és Camillc Aynard újságírót, a Liberte volt főszerkesztőjét csülórtö kön reggel lakásukon letartóztatta a rendőrség. Bövidcsen mindkettőt Bayonne-ba viszik. Aynard már beismerte, hogy Staviskytől 50.000 frankot kapott. Dubarry sem tagadja, hogy a Volontee is pénzügyi támogatásban részesült. Kétmillió frankról beszélnek.
Step ruho csak jo szövetből készül
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb qpoo

A tapolcavidéki jégká-rosultak megsegitéfce
Budapest, január 11 A tapolcai járásban jégkárt szenvedett olyan gazdaadósok megsegítése céljából, akik a pénzintézetnél fennálló tartozásaik utánijáró folyókamatot sem képesek megfizetni, a miniszter 59.000 pengőt fog a Pénzintézeti Központnjak a Magyar Nemzeti Banknál vezetett girószámlája javára átutalni.
A miniszter felhívta a Pénzintézeti Központ igazgatóságát, hogy ebből az összegből az adósok tartozásai után 1 évi időtartamra járó 5 és fél százalék kamatot a Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó hitelező pénzintézetek javára esedékességenként bocsássa rendelkezésre. Olyanok tartozásai után, akik nck ingatlanait védett birtokká nyilvánították, 1931. janúár 1-től csupán \\ százalék kamat térítendő. Az érdekelt hitélező pénzintézetekkel szemben kikötötte a miniszter, liogy a tőketörlesztést ezektől az adósoktól egyelőre nem követelhetik. \'1
Az Ifjúság elhelyezkedésének problémája
Budapest, január 10 A nagyvállalatok rövidesen konkrét javaslatot tesznek a kormánynak, hogy miként oldható meg az ifjúság elhelyezkedésének problémája,
A tárgyalások bizalmasak ésezért Hóman Bálint kultuszminiszter azi ügy érdekében egyelőre nem tesa konkrét nyilatkozatot.
— Ideüli a vasalás villamos vasalóval: Transdanubia.
mm mm
-nél.
1984, január 12,
ZALAI KÖZLÖNY
SZÍNHÁZ
A „Magyar Komédia" Nagykanizsán
örömmel értesültünk arról a \'kellemes hírről, hogy vitéz Bánky Róbert kamaralársulala, a \'Magyar Komédiái e hó 22-óii megkezdi 3 hélre tervo-zC[t vendégjátékát az Iparoskör nagytermében.
Vitéz Bánky Róbertet nem kell bemutatnunk, hisz hosszú éveken át elég alkalmunk volt művészi alakításaiban gyönyörködnünk, ami pedig a társulatát illeti, személyesen volt alkalmunk meggyőződni arról, hogy ahol eddig megfordultak, a sajtó a legnagyobb elismerés és dicséret hangján emlékezett meg a nagyszerűen megszervezett társulat kitűnő és művészi előadásairól.
Amint az előzetes színházi jelentésből megállapítható, a társulat kiválóbb tagjai: Orbán Viola, Irsay Nóra, Lő-rinczy Irén, Serfőzy Ilona, Gabányi Böske, Gáspár Amália, v. Bánky Ró-berl, Jávor Ervin, Zemplényi Zoltán, Bánky Elemér, Kovács Árpád, Sashegyi László, Szántó Ernő, stb.
Ismerve .közönségünk szeretetét, mellyel vitéz Bánky Róbertékkaí szemben mindig viseltettek, hisszük és reméljük, hogy a Magyar Komédia még a mai nehéz viszonyok közepette is
jó szezonnak néz elébe.
»
A színházt Iroda közleményei. A Magyar Komédia igazgatósága 30 százalékos kedvezményes bérlelszelvényeket bocsát a t. közönség részére. Kedvezményes szelvények Jávor Ervin igazg. helyettes titkárnál kaphatók. (Ar 1.40 filléres zsöllye 1 pengőbe, az 1.20 filléres támlásszék 90 fillérbe kerül.)
Az Iparoskör közelében fekvő kiadó bútorozott szobák a kör vendéglőjében jelentendők be.
Időjárás
A nagykanizsai meteoroloitai meg-
tlgyelő jelentések: csütörtökön a hőmérséklet: reggel 7 órakor — 2-0, délután 2 órakor — 0*6, este 9 órakor
- 3-2.
Felhőül: Reggel és este felhős, délben borult.
Szélirány: Reggel és esto déli, délben délnyugati.
(B/nakai rádló/tUnlét) A Kt*l«or«M. fllal Intéxat |*l«ntI ••«• IO érakori C«Mtd«a, hléwa Idő wárhaló.
A nagykanizsai adóhivatal teljes felkészültséggel várja az adókedvezményeket igénybevevő közönséget
A hivatalos lap tegnapi számában •jelöni meg a pénzügyminiszter 1300/1931. VII. a. számú rendelet^ «z együttesen kezelt közadóhátralékok fizetésére adandó kedvezmények tárgyában. A kormány által nyújtóit kedvezményeket igénybe vevő közönség Nagykanizsán a városi adóhivatalban kell hogy jelentkezzék, mig a községekben na elöljáróságnál, illetve jegyzőnél. .Nagykanizsán a városi adóhivatal Polai János hivatal főnök, számvevő ,vezetése mellett az egész apparátus teljes felkészültéggel várja az adófizetési kedvezményeket igénybevevő közönségét, mert a jelek sze-, rinl nagyszámú jelentkezésre van kilátás.
A teljes öl évre szóló részletfizetési kedvezmény csak azokat az
adózókat illeti, akiknek terhén az 1933. évi szeptember 31-én fennálló hátralék túlhaladja az 1933. évi helyesbített előirás összegét. Ebijen az esetben az adózó 1933. év végén mutatkozó hátralék egyötöd-egyötöd részét tartozik negyedévi részletekben megfizetni.
Az engedélyezhető kedvezmények re igényt tartó adózók kérvényeiket tartoznak: január 31-ig a községi elöljáróságnál, vagy a városi adóhivataliéin benyújtani. A fizetési kedvezményekre előterjesztett kérvényekre, lia a hátralékok tőkeösszege 500 pengőnél nem több, illetékmentességet biztosit. Az adózó kívánságára a kérvény benyújtása előtt az elöljáróság, illetve az adóhivatal köteles igazolni, hogy a hátralék összegű 500 pengőnél nem
Báli ruhára divatos anyasok és menyasszonyi kelenjyék nagy választékban.
Egy nagy tétel selyemmaradék mélyen leszállitott árban.
Flanelok, női és férfi szövetek, kész nöi kabátok és szőrmék saison utáni hallatlan olcsó árusítása már megkezdődött
Singer Diuatárutaúzban
Friss érkezésü nyúl
(súlya 3.25-3.40 kg.)
1.20 P. kapható Sípos Andor
caemegeüzletében.
nagyobb. Az igazolás a beadványon feljegy zendű.
A 250 i>engőt meghaladó, de az 1000 pengőn tul nem nagyobb hátraléknál a m. kir. adóhivatalhoz címezve, az 1000 |jengőt meghaladó hátraléknál a pénzügyigazgatóság-hoz cimczve kell beadni a városi adóhivatalhoz a kérvényt. A városi adóhivatal azután kellően felszerelve és véleményezve továbbítja a kérvényt az illetékei hivatalnak. .
A jelentkezők nagy számára való tekintettel mindenki jól teszi, ha minél előbb jelentkezik a városi adóhivatalnál.
Asifau* és nhfretegiég. mell és tüdőbaj, görvély- ét angolkór, pajzimlrigy-nagyobbodás és golyva* képződés eseteiben a természetet „rereac louel" ke«ertlvlz a gyomor ét\'briek működését WWnően szabályozza.
- Függöny- és ágyterltösnyagok, ágygaraiturák, szőnyegek, butorkelmék nagy választékban Singer divatáruházben.
— Bútorvásárlás nem tfoad! Teljes berendezéseket rtudkivül előnyös rész-letfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstein butoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Tlz pengő
Irta M. ÖTVÖS MAGDA
Antal olt állt a villamos hátsó per-ronján. A hideg havas eső arcába kefe gette megmaradt vérét és a máskor kísérletien halvány arc piiusságtól duzzadt. Antal érezte, hogy valami változás megy végbe szervezelél>en. Az előbb még gyengének és gyámoltalannak hitte magát, mig most az volt hirtelen érzése, hogy íorró pálinkával engedte fel magában a jeges dermedtséget. Kis szédülést érzeti és ezután elöntötte, elborította valami kellemes, jóleső érzés. Körülfolyt benne, hevi-lette és meg kellelt fogóznia utragu-dósan hideg vasrudba, hogy él ne essék. Ez aztán magához is téritelte. Ahogy kesztyütlen keze hozzáért a hideg vashoz, hirtelen összerázkódott és visszaesett régi magába, aki volt uz perccel ezelőtt, amikor utolsó megmaradt erejével felült a villamosra, hogy elvitesse magái és beálljon a többi közé...
Antal, ez a BzétesváHu, sportolt testű Hu, két évet végzett a műegyetemen és még mindig voltak bízó neroel. amitor hinni tudott benne, hogjNtfV-jegyén, évek multán ott díszeleg majd «z -oki. épitészmérnnöki chn A Jelenlegi helyzetében komoly optimizmusra volt szükség, hogy ebben hinni tudjon. Két keserves év után, amikor Hívásra sem jutott idaje, kimerítette ma-gat sokféle elfoglaltságával. Ott tartott, hogy nem iratkozhatott be az egyetemre, .mert sem tanítványa, sem
egyéb anyagi bázisa nem volt, hogy tovább tanulhasson. 11a lellek volna barálai, mintahogy mindig elkülönült ember volt, ha lelt volna családja, (megszállt területen sínylődő özvegy anyja volt csupán) hu lett volna szerelmese. I)e ki törődik egy elkallódott, félbemaradi exlsztenciával? Ha lelt volna lakása (tömegs álláson lakott), \' ha lett volna ennivalója (menzák koldusa volt), talán maradi volna még benne valami akarás a régi nagy\', ki-tarló a kamitudásából. D;- a sok akadályt egyenként is bajos leli volna legyőzni. Hát még igy! Hisz egyszerre romoltak rá, törlek be magányos, fájó éleiébe, szinte nem is volt már ember ez az Antal. Két lábon járó szerencsétlenje volt csupán a mai idők sokat emlegetett »fiatalságának,! akinek ígértek és akit elfelejtenek mindig, mindenütt...
Az elébb megindult a havazás, sietve ugrott üres zsebbel villamosra, talán előbb ér, hamarabb jut a munkához! Talán nem fog ezen múlni, ezen a pár elkésett percen, hogy holnap, legalább holnap, Jézus születésének szent nagy ünnepén, meleg étel kerüljön kihűlt gyomrába. Talán mire megáll a hó ^z utakon, odaérkezik és kezébe veheti a lapátot, amivel el lehoi takarítani a csillogó fehérséget és általa pénzhez, élethez juthat. Ta-tán kereshet annyit, csak annyit,,hogy holnap beülhessen egy tiszta étteremig és magafizelte, jóizü falaihoz juthat.
Mire az ut feléhez ért, reménysége majdnem semmivé lett. A hó már alig
hullott, annál inkább sz,eles, jeges cső csapott az arcába. A villamoskalauz kélszer is szólt: »kércm a jegyeket!* Mindannyiszor felé nézett, elnézően, megértően. Elpirult. Szégyelte magát. Nem szerelte az inkorrekt dolgokat és lépten-nyomon találkozott most vele, A korrektség .ugylátszik a jói-szituáltak privilégiuma, — gondolta bölcselkedve és fájón gondolt arra, mennyit lehetne erről vitázol, ezt fej-legelni, kollégái előtt.
Minden sár és piszok volt. A hópelyhek, amint hozzáütődtek valamihez, elolvadtok, semmivé leltek. Már nem Is volt érdemes tovább menni. Ia> kellene szállni, visszafordulni. Vissza? Hova? Az embergőzös diáktanyára, ahol kegyelemből megtörik, mint régi cimborát? Vasúti perionokra, posta-haliba, melegedőkbe? Nem fordul vissza! Csodát vár, munkát remélj valamit ami meghozza a karácsonyt számára.
Rengeteg csomaggal egy hölgy szállt fel az egyik megállónál. Nehézkesen cipelődött, két kezében sok apró csomagot szorongatott. Antal udvariasan helyet engedett maga melleit. A kalauz kérlelhetetlen szigorral jegyet kinált. Az éltesebb hölgy kétségbeesetten nézett fel rá:
—- Azonnal, uzonnal kalauz ur, ügyetlenül csomagoltak... mingyárt... puff...!
A retikül tartalma a főidre hullott. Pénztárca, púder doboz, cigarettatárca, kulcsok olt bevertek a földön. A nő sirl. Antal buzgón hajladozol! és átadta p kfcjtelt retikült.
Tessék megnézni, minden benhe van-e? — mondta és olyan mozdulatot tett, mellyel jelezni kívánta, hogy. addig, mig e müvelet tart, átveszi u csomagok egy részét.
— Nagyon köszönöm, — hebegte az ijedt nő — azt hiszem igen... minden... Es csomagjai! még szorosabban huzla magához, bizalmatlanul, féltve.
Antal megemelte kopotl bársony diáksapkáját és utat engedett a nőnek, pki a kellemetlen eset után befelé tartott a kocsi belsejébe. Antal egyedül maradi » perionon és értelmetlenül nézett maga elé. Már tovább ment, mint eredetileg szándékában volt, de semmi kedvet nem érzett ahhoz, hogy leszálljon. Hirtelen megrezzeni. A per-ron sóiét sarkában egy pénzdarabot látott meg. A papírpénz hivón, csalogatón mosolygott eflé. Antal szívverése elállt. Közelebb lé|>ctt. S^mmi kétség, iegy tizpengős. Lehajolt, felvette, közelről néz le. Tiz |>eugő. Több ndnt mostanában valaha is látott. Több, mint amennyit kereshetett volna hólapátolással. Ajándék. Segítség. Isten Ajándéka — karácsonyra! A pénz ott feküdt pirosra fagyott kezében, ugy nézte.
Valaki elveszítette. Ebben a hidegben, meggémberedett ujjakkal kiejtette valaki... Talán szegény ember. Talán gazdag, aki észre sem ve&zi... Mindegy — mosolyodott el Antalban a jóérzés. Meg vagyok mentve, anélkül, hogy becstelenné kellett volna lennem. I^assan a zsebébe csúsztatta. Öt ujjával féltve átölelte. Olyan jó
ZALAI KÖZLÖNY

ftritasovszkyTerli
as Ipartestület alvó termében (volt Polgárt Egylet)
folyó hó 16-in délután 5 órakor gyermeküknek, fél 7 órakor karpaszományosoknak és este 9 órakor Iparosköri és Ipartestületi tagoknak
Mnclaifolyanrt kezd
Amerika kontingentálta a magyar bor kivitelét
Washington, Január 11 Az Egyesült Államok kormánya évi 1H.-000- hektoliterben állapította meg a magyar iKir-kontingenst. A tnagyar bor esak kompenzáció ellenében mehel ki Amerikába. Az amerikai kormány a kompenzáció fejében 100 vagon rizst állapított meg, amit be kell enegcd-nönk Magyarországra. A bor szállításánál csak elsőrendű, palackolt italok jöhetnek számításba.
Megdőlt Bognár Istvánné védekezése
Budapest, január 11 Bognár István fejének orvosrendöri bonoolása egyszerre halomra dóntótte a bestiális asszonynak azt a védekezé-s-sét, hogy önvédelemből, vagy hirtelen félindulásból ő!tc meg a férjét. A koponyában ugyanis két golyót találtak. Mindkét lövés halálos.volt és mivel egylövetű pisztolyból adták le a lövéseket, az önvédelem megdől, mert a pisztolyt mégegyszer meg kellett tölteni és Bognárné már a haldoklóba eresztette a második golyót.
Egy munkás egyetemi alapítványa
f.ondott, január 111 Wllllam Craig kárpitosmunkás 6000 fontot kitevő vagyonát egyetemi alapítvány céljaira hagyta. Craig heti keresete még a 3 fontot sem haladta meg. Egész éleiében az volt a vágya, hogy tanulhasson az egyetemen,\' miután ezt nem vihette keresztül, összegyűjtötte az alapítványi összeget, hogy legalább más szegénysorsu fiatalemberek számára jegye lehetővé a tanulást.
érzés volt ez a pénzdarab ott a zsebben. Egyszerre felvidult, nekibátorodott. Egyszerre friss lett, erősnek érezte magát.
Megállóhoz ériek. A hölgy kászoló-dott le a lépcsőn, sok csomagjával. Antal vére egyszerre a fejébe szaladt és rettenetes erővel lüktetni, kattogni kezdett. A hölgy, Igen ... az veszítette el! Az előbb, amikor leesett a rcti-kül... Otthon átolvassa a pénzt és \'igen, egy diáksapkás fiatalember segített, az lopta ki a tlzpengősómei.t
Antal megkapaszkodik a korlátba, ugy szédül. Ujjal ijedten, védőén ragadnak zsebében a pénzhez. Idegen pénz, lopott pénz, kattog az agyában a és \\igy érzi rögtön elvágódik a lucskos
padlón.
A villamos elindul. A nő még ott áll a járdaszélén és csomagjait rakosgatja. Antal szeme nem tud másrelé nézni... Hirtelen félrelöki a megtepettarcu kalauzt és leugrik... A nő ott ring előtte pár lépésnyire. Már mellette áll és megemeli diáksapkáját.
— Az előbb, ahogy Metszett ejteni, — dadogja. — Azt hiszem az öné... fis pyujtja a tlzpengőSt.
A nő csudálkozó arcot vág-.
— Lehel — mondja és félszegen nyul <utána a sok csomag közül.
— (Köszönöm — mondja sokára, kicsit bosszúsan, hogy most megint nyithatja fi retikült...
Antal főldbcgyökerczctten áll a jár-. \\. dán. Teljes erővel arcába csap a jeges eső. .
Még. csak ma pénteken* 5, 7 és 9 órakor:
Az 5 órai előadásokon olcsó (20-60 filléres)zóna helyárak 1
Szereplők még : Szőke Szakáll és Slezák Leó.
Kedvezményes kBnyv-szehrény Zalai KOzISny előfizetőinek és olvasóin**
Balázs Józsefnek «A ferde lovagi
cimü történelmi regénye, amelyben a Hamburgok legendás kora, Mária Terézia és környezetének |>ortréja elevenedik meg, Budapesten is feltűnést keltett. A német fordítás már kiadás alatt van Bécsben, azonkívül most készül a könyv angol fordi~ tása.
Film-szcenárium számára is lekötötték a regényt Budapesten, a munkálatok már folyamatban is vannnak. Most pedig egy uj, grönlandi tárgyú, nagy regényen dolgozik Balázs József, aki éveket töltött az északi sarkvidéken.
— «A ferde lovagi, nagy síkére ájrra késztette a Zalai Közlöny szerkesztőségét, hogy előfizetői és olvasói részére a kiadási árnál olcsóbban legye lehetővé ennek az értékes regénynek megszerzését. Áldozatok árán sikerüli. Balázs Józseffel olyan megállapodást kötni, hogy a Zalai Közlöny előfizetői és olvasói az ebben és következő számainkban található szelvény kivágása és felmutatása ellenében a kiadóliivaial-ban a 3 pengős bolti ár helyett 1 pengőért kapják meg «A ferde lovag»-ot.
Rádiót...?
Csak a
Transdanubiától
Cscngery-ut 6. az. Telefon 4-13. sz.
Díjtalan bemutatás!
3
Részlet!
Csere!
OiltH kSnyvak, Papíráruk, Irodaszerek, T6lt6t<»II*k
legolcsóbban
FISCHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanizsa Horthy Mlklóa-ut 1. Talafaa US,
Moziposta
N*béütavliag, Önnek nem leltet célja, liogy örökké egyedül éljen, ezért nemcsak szabad, de kell is moziba járnia. Biztosak vagyunk benne, hogy nem fog Sokáig egyedül Járni, meri legtöbb-,s»zör » mozin kérésziül vezet atf ut az (anyakőnyvvezie.Öhőz. Mi önkéntelentől is házasságközveiitők vagyunk. Ha felfedi \'az inkognitöját, ugy még aktive segítünk Js.
jeraza. Igen, a pesti Operában már többszőr vendégszerepelt óriási sikerrel. A magyar fővárosban kiterjedt ismeretköre van. A részletekbe, a do-log természeténél fogva, nem vagyunk beavatva.
Darwin. Két napig ne borotválkozzon, ez lesz a nagy tudósnak a leg-kézzelfoghatóbb igazolása.
KIrálytIfrta. Jót nevettünk rajta. Vizlló!
Kákáncaomó. Nagyon szívesen vesz-szük a figyelmeztetést s ha tényleg meggyőződünk ilyen, vagy hasonló hibákról, igyekszünk azokat megelőzni.
W...ué. Elégtételt szereztünk s gőzöltük velük, hogy ismétlődés esetén felváltjuk őfket haladéktalanul.
RÁDIÓMŰSOR
HkidapeN, január 12.
6.45: Torna. Utána gramofon. — 9.45: Hirek. — 10: Felolvasás. Közben gramofon. — 12.05: Szalonzenekar. — 12.30: Hirek - 1.15: Időjelzés. - 1.30: A m. kir. államrendőrség zenekara. — 2.10: Hírek - 3.30: A rádió diákfél. órája. Az örökéletű hang. (A fonográftól a gramorouig.) — 4: Tutsek Anna Ifjúsági előadása. — 4.45: Időjelzés, hirek. — 5: Bácsányi János. (Szinnyey Ferenc dr. előadása/} --5.30: Sebők Stefi énekel. - 6: Néhány tanács kezdő vívóknak. (Schenker Zoltán .előadása.) — 0.30: Erid Géza zongorázik. — 7.05: Külügyi negyedóra.
— 7.30: A m. kir. Operaház előadása. Leoouvreur Adrienne. Az I. felvonás után hirek, előadás alán 10.30: Cigányzene,
Béea. 12: Rádiózenekar. - 15.50: Ifjúsági óra. — 16.40: Dél-India szent helyei. — 17.05: Fusor Gusztáv énekel.
— 18: Sporiszemle. — 18.25: Operett nyitányok. — 19.35: Beethoven: Missa solomnis. — 22: Rádiózenekar.
Jó rádió: Tranaáanubia
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolti ár helyett 1 peagMrt veheti meg laliu JósmI
„A ferde lovag1\'
cimü regényét a Z«l«t KfaJSny kiadóhivatalában.
v
I<»4 jimitr 12
zalai közlöny
NAPI HIREK
NAPIREND Január 18, péntek
Kómal katolikus: Árkád vi Protest.: Ernő. Izr.: Teb. hó 25.
Mozi előadások hétköznap 5, 7 ét 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

VároWniureum la könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hónapban : a Mária gyógyszertár Király-utca 49. ss. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Qőzfürdö nyitva reggel 6 órától ute 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek).
— <Llceálls előadás) Folyó hó; 11-én, vasárnap 0 órakor érdekes .előadást hallunk az Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadásának keretében. Az előadó Kerkay József dr. kegyesrendi tanár, a Kör társelnöke, aki Madách: Ember tragédiájáról tart előadást. Az Ember tragédiáját 1888-han adták elő először Paulay Kde Nemzeti Színházában. Azóta, csak a Nenneti Színházban 500-szor adták elő. Egy rél évszázad alatt nagy "tat jArt be ós egyik leghíresebb klasszikus, drámai költeménye lett. A liceális előadáson még az Ipartestületi Dalárda is közreműködik, Kelting Ferenc karnagy vezetésével.
— (Járást tiszti értekezlet) A pacsai járás főszolgabirájü a járflsbeli összes jegyzők részvételével folyó hó 15-én I\'acsán tiszti értekezletet tart.
— (Segédjegyzőválasztás) A Zaiaapá-
tiban folyó hó 8-án megtartóit választáson zataapáti-i segédjegyzővé egy. hangulag dr. Riller Károly eddigi he-lyettest választották meg.
— (Előadás a gazdáknak) Vasárnap délután 0 órai kezdettel dr. Kertész lJpót városi állatorvos »Az állategészségügyről • tart előadást a Rozgonyi-utcai iskola földszint 3. száma tanteremben. A belépés dijtalan.
-- (Az NTE tánerstéiye elmarad) Az NTE január 20-ára tervezte az idei farsany második táncestélyét. Miután ezen a papon rendezik a bonk-tiszlviselők nagyszal>ásu\\bá!jukat Szász lla vendégszereplésével és ugyancsak 20-án lesz a Keresztény Tisztviselőnők jelmez-estélye is, az NTE január 20-ra a .Koronában tervezett táncestélye\' elmarad. Annál nagyobbszabásunak tervezik azonban a február 10-iki tánc-estélyt, mely minden eddigi NTE tánc-estélyt felülmúl.
— ,(A KAOSz jelmez-bálja) A nagykanizsai KAOSz rendezősége helek óla fáradozik azon, hogy a január 14-én este 0 órakor lezajló jelmez-bálja az idei farsangi csiélyek egyik legsikerültebb és legforróbb eslélye legyen. A KAOSz minden legyes esfje, színdarabja vagy mulatsága mindenkor a tökéletesség jegyében szokott lefolyni és a közönség már előre tudja, hogy márkás estre megy. A mostani jelmezbál rendezősége annyi ötletei, újszerűséget visz bele a vasárnapi estélyébe, hogy már előre is nagy és forró sikert jósolhatunk.
~ (Bélyeggyűjtők találkozója) min-tlcn csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-lg és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi mureum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját csere-fűzetek beadása értékesítés céljából.
Elfogták egy dunántuli tolvajbanda vezérét
A banda legutóbb Nagykanizsán és Keszthelyen szélhámoskodott
A legutóbbi időben egy veszedelmes, szervezett tolvajbanda árasztotta él Dunántult, hogy az itt-otl rendezendő országosvásárokon a hiszékeny emberek százalt károsítsák meg a Iwuida tagjai.
A banda tagjai csoportokra oszlottak és mindeniknek megvolt a maga specialitása. Az egyik csoport mint «pénzváltó- dolgozott. Hiszékeny parasztembereknek 100 lengőt váltottak feJ apróra és az áldozat csak a szélhámosok eltűnése után vette észre hogy 10 darab 10 pengős helyett csak 5 darabot kapott. Egy másik a tárcadobásra, a harmadik pedig a «hol a píros, itt
a piros* játékra speciáUn magát. A zsákmányt természeteken egyenlő arányban osztották fel maguk között a banda tagjai. Legutóbb Nagykanizsán és Kesztliclyón garázdálkodott a banda, melynek vezérét, Magyar Balázs 28 éves madócsai földművest, most fogúi el a bölcskei csendőrség^
Magyar BaHws beismerte, hogy 12 társával együtt már évek óla fosztogatta a dunnántuli városok országosvásárjait. A csendőrség már többet őrizetbe vett a bűntársak közül, akiknek bünlajstromál most állítják össze.
FétttaKnak : gyönyörű nyakkendők, ingek, gallérok, remek gyapjusálok, bélelt bör-kesztyűk, harisnyák, bokavédők pizsamák, pullowerek, sí- és sport szvetterek
Hölgyeknek : remek kötött kabátok, oroszkák, kötött blúzok, matt selyemharisnyák, meleg alsóruházat, dlvat-retikQlök, erszények, selyem sálok, vállkendők, pongyolák stb. stb. Csak elsőrangú minőségben, mégis a legolcsóbb árakon I
BRÚNYAI DIVATÁRUHÁZ
Horthy Miklós-ut I. - Vérosház-épOlst.
A zeneiskola tanárainak vasárnapi liceális matinéja
A vasárnapi liceális matinén, mely fél 12 órakor kezdődik a zeneiskolában, előadó Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanár, jeles uesthetikus lesz, aki a \'Költői kompozlcio«-ról fog szabadelőadásl tartani. Borsa Bélának előadói minőségben ez lesz a bemutatkozó előadása.
A műsorban Fábiánné Pásztor Irma szóló zongora számokat játszik. Flitt-ner ltózsi pedig néhány dalt énekel. Közöltük néhány orosz komponista vi-lighirü dalát. A matiné kb. egy óra hosszat tart. Belépő-jegyek, elővételben 70 és 50 filléres árban, már kaphatók a Krátky tőzsdében, a Tcutsch drogériában, a Vágó illalszerlárban és Szo-molányi üzletében. Az előadás napján, tehát vasárnap váltott jegyek ára magasabb.
Schfltz vászon olcsó, mert jó és tarlós.
— (Csak indokolt esetben lehet fénybe wfrnl a mentőautó.) A belügy-miniszter a vitás esetek megszüntetésére fcndelelct bocsátolt ki, melyben figyelmezieti a hatósági (helyhatósági) Orvosokai, valamint a községek elöljáróságait arra, hogy a mentőegycsülc-tek betegszállító gépkocsijának kórházi betegszállítások céljaira való igénybevétele iránt csak a legnagyobb körültekintéssel, megállapítottan Indokolt eseiekben intézkedjenek. Indokolatlan, igénybevétel esetén a fölmerülő költségek megtérítésére a szállítást elrendelő hatóság, vagy orvos kötelezett.
- Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtaláluak Singer dlvatáruházban.
— (EH (tat, k| tud róla?) Ambrus Ferenc 1G éves lenti főldmüveslcgény még január 4-én azzal távozott el otthonról, hogy Budapestre -utazik rokonai meglátogatására. Ambrus Ferenc azonbán azóta sem érkezett meg a rokonaihoz. A lenti csendőrség bűntényt gyanít u legény eltűnése mögött és ezért megindította a nyomozást.
Schfltz kelengye minden háziasszony büszkesége.
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az elmúlt bélen összesen 8 gyermek szülésit. Ebből 0 ftu, 2 pedjg leány: Mihalccz József földműves és Codlna Máriának rk. 2 fia (ikrek), Marton József földműves és Szilajka Katalinnak rk./leánya, Fábián József földműves és Horváth Annának rk. leánya, Bőhm József szabómester és Berier Ilonának izr. fia, Szojvol József fóJd-müves és Bolt Máriának rk. fia. Házasságon kívül szüléiéit 2 fiu.^-\'Halálozások: (\'.ojkoviis Juliánná piaci árus rk. 37 éves, Kellermann Jánosné Szép Rozália rk. 25 éves, Németh Juliánná tanuló ág. h. cv. 13 éves, őzy. Radocsányi Jánosné Virág Katalin rk. 77 éves, Baj Károlyné Tlslér Kandin rk. 23 éves, özv. Tanú Jstvánné I*ol-gár Juliánná rk. 50 éves (Gelse), Tavasz János rk. 13 napos (Pat). — Házasságkötések: Németh József cserepes rk. és Imre Anna rk., Barbély György borbélysegéd rk. és Gerócs Anna rk.
— Kész katótok, szőrmék . és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Singer divatáruházban.. Érdemes megtekinteni.
— Megjeleni a Milliók Könyve leg-ujabb száma, áru 20 fillér, kapható mindenütt Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal. Előfizetési dija egynegyed évre 13 regény 2.40 P.
IWÖ1 ea/vÚQtls, onttolálús. manikűr
MHOCSA
fodrász-üzletébea Fő-at 15. azim (Nemzeti Bankkal szemben). Mérsékel/ drak/
— (Volt lenjei Jétfloulslák figyelmébe) Azokat, akik 1911—1018,-.években, rövidebb vagy hosszabb Ideig szolgállak a lengyel légiókban Populh Árpád, Munlyán Gábor, Frídeczky Alfréd felszólítják, hogy címeiket közöljék a I-engyel Légionisták Egyesületével Budapest, Szabóky-utca 58. Ezen felhívásnak annál inkább tegyenek eleget, mert a volt lengyel légio-nistákal megillető keresztek igényel-hetésének nemrég meghosszabbított határideje rövidesen lejár.
Ingytn szálloda a „Zalai Közlöny" Budapestre utazó alö-fizetői részéra
A fővárosi lapok ma már a legfantasztikusabb kedvezményekkel Igyekeznek egymásra licitálni, csak hogy kedvében járjanak előfizetőinek. ötkilós aranytömbtől az Ingyen nyaralásig, kelengyétől a^, ötemeletes bérpalotáig a legkülönfélébb dolgokat sorsolják kl, külföldi nyári utazásokat rendeznek és a reklám ezer ötletével cstnáltfak propagandát önmaguknak.
A * Zalai Közlönyt a maga szerény vidéki keretei közt nem tud egetverő meglepetéseket Ígérni előfizetőinek. Mégis igyekszik lépést tartani és előfizetőinek olyan kedvezményeket biztosítani, amelyek nem egy szerencsés nyerőt tesznek gazdaggá és boldoggá, hanem minden előfizető számára egyenlő joggal és egyenlő eséllyel, bármikor elérhetők.
A »Zalai Közlöny« minden igazolt előfizetője, ha Budapesten van dolga és szállodára van szüksége, jelentkezzék a szerkesztőségben, a hol utalványt kap, mellyel egy, esellsg két napon át díjmentesen lakhatlk a főváros egyik legjobb-nevil szállodájában. Szoba-számlá-Jál t. I.. a %Zalal Közlönyt fogja kiegyenll\'jni.
Nem kell hangsúlyoznunk, hogy ez a kedvezmény a »Zalai Közlöny t-nek anyagi áldozatot iclent, de szívesen ajánljuk fel e mi l/e tőinknek, hogy amikor Budapestre kell utazniuk, megkönnyítsük vele gondjaikat.
A kedvezményi az újonnan belépő előfizetők Is Igénybe vehitlk. Tömeges jelentkezés esetén a jelentkezés időrendjében fogja a szerkesztőség az igényeket kielégíteni.
Ma utolsó nap 5, 7, 3 órakor
Jeritza Mária:: A nagyhercegnő
ZALAI KÖZLÖNY
1984. január\'12.
Emlékeztető
Január 13. Keresztény Jótékony Nőegy let tánc-teája ós bri<lzs-esije 9 órakor a Koronában.
Orr<jcserkész-bál az Iparoskörben.
Jaouár 14. Matiné íél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Kereskedelmi Alkalmazottak jelmez bálja. •
A ZTE műsoros estje.
levente előadás és farsangi bál a Polgári Olvasókörben.
IJoeális előadás a Kalb. Legényegyletben este 9 Órakor.
A Nemzeti Egység teadélutánja 5 órakor a párt-otlbonbau.
jauuir II. III. bérleti hangverseny (Zathureczky)
Január 2t. Keresztény Tisztviselőnők jelmezes-estélye az Iparteslük\'ti székházban este 9 órakor.
Iiankos-bál a Kaszinóban.
21. Liceális előadás a Katii legényegyletben este 9 órakor.
22. Kls-sáska előadás a színházban.
■ 24. Tanéri hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
r 27- Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Vé^\'ek Szövetségének műsoros es\'/»
28. l.ireális Előadás a Kath. Legényegyletben teste 9 órakor.
31. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Febiuár 1. Ipartestületi bál.
Február 2. A nagykanizsai gimnázista-cserkészek Jamboree-estélye.
Február 3. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje.
Február 4. Liceális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
r 4. A Leányklub műsoros teája fél 7 órakor.
lt. Keresztény Nőegylet Jelmez-estje.
NTE táncestély fél 9 órakor a Koronában.
Február 11. Az Iparoskör zártkörű jel-mez-estélye.
Február 11. Moeális előadás a Kath. Ijegényegyletben este 9 órakor.
Február 13. Agglegények estje a Kaszinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a zene. iskolában (Vannay J.).
Február 18. Liceális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Február 2Í. Liceális előadás a Kath. Legényegyletben feste 9 órakor.
Február 2C. IV. bérleti hangverseny (Fischer Anny)
Február 28. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Márctas 3. Ptirim-estély a Kastinóban.
Méretű* 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Márctas 14. Siklós Albert szerzői e;,tje.
Márehis 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Maiiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
AprQts 18. Tanári hangverseny a ze-neisloolában aste 9 órakor.
Filléres délutánok a gőzfürdőben
Eredményesnek Ígérkező újítást ve. zettok bc a nagykanizsai gőzfürdőben. Minden hétfőn és szerdán nők, minden csütörtök és szombaton férfiak részére — egyelőre próbaképpen — filléres délutánokat rendszeresiteltek. Ilyenkor 70 fillér egy gőzfürdő, 40 fillér a masszírozás, 10 fillér a kiszolgálás, 50 fillér a tanuló-jegy.
A többi napokon és a kádfürdőben a tarifa változatlan, de kádnál is egy fürdő mindössze egy pengőbe kerül, ha valaki tizes bérletet vesz. Tyuk-szemvágás akkor is kapható, ha valaki nem fürdik, ezesetben 80 fillérért, für dés cselében 50 fillérért.
Klasszikus görög táno sgy athéni Qnnspl játékon.
Közgazdaság Ttméijt össde
Buzs tlszav. (uj) 77-es 7 60-7 80, 78-as 7-70-7-90, 79-es 780-8f0, 80-as 7-90-8-10, dunánt (uj) 77-es 7-30-7 40 78-as 7-40-7 50, 79-es 7-5T-7-60, 80-as 7-80-7-70, rozs (uj) 4-10-4.13. — Zab közép 8-40 -8 50, - ujtengeri tiszántúli 5-95-005.
Swtéiráiár
Felhajtás 3008, eladatlan 374 Elsőrendű 0-78-0-79. szedett 0-76-079, sze dett közép 078—074. könnyű 068-072, első randa öreg 076 -078, ll-od rendű őrei 072—074, angol süldő I. 0-82-088, rxafonna nagyban 0 86—0-90, zsír 087— 092, hus H4-1-32, félsertés 100-106.
Kiadja a Isptulajdonos Közgazdasági Rt Ontenbsrg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán,
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Pályázati hirdetmény
A Nagykanizsai Ipartestület a vendéglőslakás építésére, illetőleg átalakítására pályázatot hirdet.
Az átalakítási terv megtekinthető és a munka kiírása megszerezhető az Ipartestület irodájában.
Az Ipartestület elnöksége
Ke tMzon...
lássa be, hogy a rádió kultura. Tanít, szórakoztat, gondterhes napjainkban Üdülést nyújt és azt ma egy kulturember sem nélkülözheti. Ha már ezideig tétovázott, most cselekedjen.
Rádióvételnél figyeljen az alábbiakra ■
A rádióvásárlás bizalom dolga. Önnek évek múlva is szüksége lesz rádiókereskedöjére, kinek szakértőivel mindig készséggel kell rendelkezésére állania. Ott vegyen rádiót, ahol minden márkás készülék raktáron van és saját szemével és fülével választhatja ki lakásán kényelmesen a legjobbat és igy nem teszi ki magát, hogy kiváló márkás rádiókészüléket, mely talán jobban tetszett volna, meg sem hallgatott.
Már havi 8.5D P. részletre vehet legújabb typusu rádiűt.
Üzenetre vagy telefonhívásra szívesen áll szolgálatára
SZABÓ ANTAL
rádió-, csillár- és gramofon-üzlete Nagykanizsa — FS-ut B. az.
a „Standard", „Telefunken", „T. R. T.", rádiógyárak képviselete és lerakata.
,Orion"
APBOHIRDETESEI
Hámaladáa jutányos árban, kedvező flaetésscl, több laklssal, italméréswl, bármilyen üzletnek Iparosnak vagy bortermelőnek Jó hely Esetleg kiadó. Szemeie u. 21.
__122
■■tori ha venni akar, nézze meg elébb bátor-raktáramat Sternné Erzsébet tér 15.
Vetzek bármilyen rossz kirbin levő használt karéfcpárt. Szabó Antal kerékpárkereskedő, Fö ut 6. >09
Olcsón veszek, olcsón adok bátort. Oyőződjön meg és nézse meg butor-rsk-Iáramat Sternné Erziébet-tér 15. 4491
Saját tarmáaQ uradalmi é- és aj bor (asztali-, csemege- és pecsenyebor) kapható már 2b liter tételben is Oaaaaary-Mt 39. urnám alatt. -
Is kapható. 5121
FBIaal l/t IDzelővel 1 kályhával 2 ssobát csak ,Söflel"-léle törv. véd. cirkulációs hő-szekrénnyel lehet. Kapható Sör lel vas- és lestikkereskedésben. 125
Törzskönyvezett, bizonyítványokkal ellátott teayáaabika, kiváló minőségű és testalkatú, eladó. Bővebbet Nagykanizsa, Attila-utca 41. Oábor. 120
Mindenféle kaaaaált ruhát veszek és eladok. Kinizsi utca IV. ö*v Vargáné. 119
Elaáá fehér tságv sodronnyal, kis ftirdó kád, üvegedények, tányérok. Ssemere-utca 21. ss. 123

Az Allatok fejlődését elősegíti. az angolkór, bőrgyulladás, nyalaiodás, gyaphi-rágás, tollrágás kifejlődését megakadályozza, ha pedig özek már kifejlődtek, ezeket megszünteti s a csökött illatokat erőtelles fejlődésnek Inditla. -Malacok felfalását kímarátt. fark- flHrfgást, a vélyuk- és Jászlak rágását elhArltJe. Fertőző betegségek ellen az állatok ellenálIókéDOSségét fokozza. Eredeti gyári árban kapható:
orszAg József
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek
stb. keieskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági pulota mellett Telefon 180.
(Vlaaoataladóknak cjárl árból ant
Nyomatott a laplulajdonos Közgazdasági R.-T. Outenbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károlyi
74. évfolyam 9. szám
Nagykanizsa, 1934. január 13, szombat
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Surkeaitfetg és kiadóhivatal: Fönt 5. uáa. Megjelenik minden reggel, bétlö kivételével
^•LJTIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos (
MUetéd ára: egy hóra 8 pengő 43 HU erkesitöségl ét kladóblvatall telelőn: 78. :
Az első lépés
Irta: Vuti Gantáv,
az OKH elnöki osztályfőnöke
A mezőgazdasági hitelügy a háborút megelőzőleg, úgyszólván mindenütt erős fejlőtlésről tett tanúságot. A hitelnyújtó intézetek eleget tudtak lenni azoknak a kivánpágok-nak, amelyeket a mezőgazdasági hilelt keresők velük szemben támasztottak, értve a könnyű hozzáférhetőségi, olcsóságot, a felmondhat óságot, a törlészthetőséget, a hosszabb lejáratot és Tőként a kellő tőkemennyiséget. Általában a földhitelt, a forgó tőkehitelt, a személyi és beruházási hitelt megfelelően á|>olták a hilelt nyújtó intézmények és a termelő, többé-kevésbé, mindenütt megtalálhatta n mezőgazdasági hitelnek azt a formáját, a mely szükségleteinek legjobban megfelelt. F-s ha az egyes nemzetek mezőgazdasági hitelszervezetük kiépítését illetőleg eltérő fokozatokat mutattak is, segíteni törekedlek a hiányosságokon a hitel-szervezet fokozatos kiépítésével, vagy nemzetközi hitclősszekőtteté-sek ápolásával.
Sajnos a háborús viszonyok és a világgazdasági válság különösen azokban az országokban, ahol a valuta értéke lényegesen csökkent, a mezőgazdasági hitel organizációjában nagy pusztításokat okoztak.
Az általános tőkehiány a záloglevelek elhelyezéséi is akadályozza. A záloglevélbirtokosok károsodtak, ennélfogva a záloglevél kibocsátási és vételi hajlandóság is csökkent.
Az általános mágus kamatviszonyok nem előnyösek a reálhitelre, mert ennek fő kelléke az olcsóság, különben az adós tönkre megy
Ha pedig a reálhitel lehetősége megszűnik, akkor megszűnik a 7. egészséges ingatlan-forgalom és az egészségre főldbirtokjjolltika is ; fnegszünnek a birtokberuházási lehetőségek és a mezőgazdaságnak nemcsak a hitelképessége szenved, de |>énzügyi egyensúlyának fenntartása érdekéten előbb-utóbb kény-lelyn egyrészt az extenzív gazdálkodásra áttérni, másrészt a személyi hitelt fokozottabb mérvl>en igénybe venni.
A személyi hitellel szemben foko, zódván az igények, a hitelszervezetek tőkehiány következtében nem tudnak minden igénynek eleget lenni és igy lassan ismét Pclburján-*ik a magántőkék révén az uzsorahitel.
Nem indokolatlan tehát, ha az aktuális mezőgazdasági problémák homlokterébe a hitelkérdést helyeztük, ha ezt általánosan és nemzetközi jellegűnek tekintjük és ha azt állítjuk, hogyha a mezőgazdasági termelő osztályokat valódi jelentőségükhöz akarjuk juttatni, a cél elérésére az első lépés a hltelögymeg oldása és nz e téren észlelhető pusztulás helyrehozása.
Imrédy pénzügyminiszter a magyar gazdasági élet kedvező irányáról
Páris, január 12 Imréd a Béla pénzügyminiszter Genfből való elutazásakor egy francia lap munkatársa előtt kijelentette, hogy hála Magyrország erőfeszítéseinek és a Népszövetség, pénzügvi bizottsága támogatósának, az utóbbi évek hanyatlásában meg-
állás mutatkozik, ami megnyugtató jelenség.
Ez bizonyos mértékben feljogosít arra a reményre mondta Imrédy — hogy gazdasági életünk fejlődét* kedvezőbb irányi fog
Ankét a kultuszminisztériumban az ifjúság elhelyezkedése érdekében
Budapest, január 12 A kultuszminisztériumban pénteken Hóman miniszternél értekezlet volt az ifjúság elhelyezkedéséről, melyen megjelentek a budapesti nagybankok vezetői Ls. A miniszter azt kérte a megjelentektől, hogy igyekezzenek minél nagyobb számban munkaalkalmat nyújtani az Ifjúságnak. A bankok vezetői megértéssel fogadták a miniszler kérését és biztosították, hogy az ifjúság elhelyezésével kapcsolatban mindent elkövetnek.
Debrecen, január 1*4 Az egyelem körül és a városban la teljes a rend és a nyugalom. A beiratkozások pénteken tovább folytak. A kapuknál altisj^ek iga-
zoltatnak minden belépőt. Illetékes helyen megcáfolták azt u hírt, mintha az egyetem tanácsa .lemondott volna. A debreceni egyetem rektora kijelentette a sajtó képviselői elölt ,hogy a rektor és a tanács a legteljesebb egyetértésben törekszik a rend biztosítására. A budapesti tudományegyetem jogi karának hivatalában egyébként pénteken büzbombát dobtak cl, hogy megzavarják a beiratkozásokat.
Pécs, január 12 A pécsi egyetemen pénteken is
rend volt, de az Ifjúság még ma sem iratkozott. A rektor nyomatékosan felhívta a hallgatókat, hogy mihamarább iratkozzanak be, mert elvesztik a II. félévet.
Chautemps a kamarában tiltakozott a Stavisky-gyilkosság vádja ellen
Páris, január 12 (Csütörtökön éjszaka nagy tönle-térí folyl le a párisi kamara épülete előtt. A tüntetésben mintegy 4— 5000 ember veti részt. A tüntetők fákat csavarlak ki, kerítéseket romboltak szét, összetörték a kávéházak lerraszait és üvegekkel, széklábakkal támadtak a rendcsináló rendőrökre. Csak éjfél után sikerült a rendet ismét helyreállítani.
A kamara pénteken délelőtt folytatta ülését, amelyek napirendjén a Stavisky-intcrpelMció vitája folytatódott Stavisky özvegye egyébként nyilatkozott egy amerikai újságírónak és kijelentette, hogy nem kételkedik ugyan férje öngyilkosságában, meglehetett volna menteni, ha hamarább hívnak orvost hozzá.
. Páris, január 12
A HázVpéteki ülésén Ybornégaray képviselő a következőket mondta : Stavisky megholt ós azt akarták velünk elhitetni, hogy öngyilkos lett. A magam részéről azt hiszem, hogy meggyilkolták.
Chautemps miniszterelnök a helyéről felugorva tiltakozott n gyilkosság vádja ellen.
Ybornégaray képviselő ezután kérdést intézett a pénzügyminiszterhez, igaz-e. hogy személves ismeretségben állt Stavisky vaj 1 Bon-net pénzügyminiszter kijelentette, lehetséges, hogy találkozott Stavis-kyval Strézában, de személyesen sohasem ismerte. Staviskynnk u magyar kötvényekkel tervezett üzelmeit az ő közbelépésére sikerült megakadályozni.
Páris Január 12
Ybornégaray képviselő azt fejtegette a továbbiakban, hogy a felelősség a belügyminisztert terheli és ha a miniszterelnök következetes akar lenni, akkor az első intézkedést önmaga ellen kell megtennie.
Tardieu azt fejtegette, hogy parlamenti vizsgálóbizottságot kell ki küldeni az ügyek tisztázására, mert Franciaországban bizonyos kapcsolatok létesültek a pénzügvi szélhámosságok és a politikai élet közt.
Erre közbekiáltott Lafont szocialista képviselő: Mélységesen megbotránkoztató, hogy ez a férfiú mérésről nekünk erkölcsi prédikációi tartani.
A csehek a határon
feltartóztatták az osztrák nemzeti szocialistákat
Sopron, január 12 Matterna Ernő, a Magyarországra menekült osztrák nemzeti szocialisták vezére pénteken délelőtt egy 10 tagból álló cso|>orttal Oroszvárnál átlépte a halárt, hogy Csehországon keresztül Németországba menjen. Pinkamindszenten .még90 nemzeti szocialista tartózkodik, dc . ezek egy része rövidesen ismét visz-szatér Ausztriába, másik része pe-dig Németország ftelé veszi útját. Ügyüklxm Gömbös Gyula miniszterelnök haszabban tárgvalt Keresz-tcs-Fischcr belügy- és Kóni/ir külügyminiszterrel.
Hir szerint diplomáciai tárgyalások is folynak az osztrák kormánnyal és ennek befejezése után dől el a menekültek sorfcu.
Pozsony, jaguár l\'J A cseh útlevélhatóságok pénteken reggel Pozsonyligetujfulunál feltartóztattak egy M tagból álló osztrák útlevéllel Utazó csojwrtot, akik Magyarország felől érkeztek és megtagadták a köztársaság területére a belépési engedélyt. Három utas Ausztriáira ment, a többi pedig visszatért Magyarország terüle* lére. Ezeket a magyar határrendőrség feltartóztatta.
Bécs, január 12 . A nemzetiszocialista mozgalommal szemben foganatosított igen szigorú intézkedések folyam á!iya-ként az éjszaka letartóztatták Fraucjifeld nemzetiszocialista kerületi vezetőt, Schatlenfroht, egy Ix\'liltolt náci lap főszerkesztőjét és Leopold alsóausztrini országos vezetőt.
Turchányi ujabb bizonyítékai Trettlna ellen
Budapest, január 12 Turchányi Egon pénteken dél-Hött megjelent a Ház összeférhetetlenségi bizottsága előtt, ahol kijelentette, hogy ujabb bizonyítékai vannak Trettina <íenő ellen. Tret* tina ugyanis bebizonvithatólagmás vállalatokat is meg akart zsarolni és azok előtt is Eckhardt Tiborra hivatkozott.
Kuna P. András meghalt
Budapest, január 12 Kuna P. András, a kunszentmártoni kerület országgyűlési képviselője pénteken hajnalban maghalt Pár nappal ezelőtt tüdőgyulladásban megbetegedett, amihez szivgvengoség járult és ez okozta a halálát.
ZALAI KÖZLÖNY _
TARKA HETI HÍRADÓ
»
II kultuszminiszter köszSnsts a kanizsai
izr. hitközségnek
Gyöinöteij György főispán leg-ívap küldtr meg a polgáriiHSfennek u közoktatásügyi miniszter ama leiratát, amelyben ábbóí az alkalomul, hogy a nagykunizsai izraelita flu felsőkereskedelmi iskola a folyó tanév elejétől kezdődöleg városi jellegűvé alakult át, az izr. hitközségnek a 12 év óta fennálló fin felsőkereskedelmi iskola és a megelőzően 18 éven át működőit keres-kodelmi tanintézetnek fenntartásáért, tehát a kereskedelmi szakoktatás érdekében 90 éven át kifejtett áldozatkész és eredményes munkájáért elismerését és köszönetét nökségének.
A llómun Bálint miniszter sajátkezű aláírásival ellátott elismerő okmányt a város vezetősége a saját elismerésével és köszönő soraival együtt a mai napon elkúldötte a nagykanizsai izr. hitközség cl-ökségének.
Gazdasági gépekért sót kapunk Romániától
Budapest, január 12 A magyar és román kormány között megegyezés létesült, mély szerint 500 vagon sót szállíthat Magyarországnak, ezzel szemben tőlünk gazdasági gépekel köteles átvenni.
Mussolini: Németországnak joga van fegyverkezni
London, január 12 A Dayli Mayl hosszabb nyilatkozatot közöl Mussolinitól, mely szerint Németországnak joga van védőfegyverek* kel ellátnia magát, továbbá hogy >bizonyos kis államok« igen élénk cselszövő tevékenységet fejtenek ki Genf-buu. , i
18 éves menyasszony
Kalocsa, január 12 Hanihober János sávoly! gazdalegény eljegyezte Pánsz Agolál, aki mindössze 13 éves és 3 luVuqws. A jegyesek csak rendkívüli pápai engedéllyel köthelnek házasságot.
A gyenge idegzetű porosz hóhér
Berlin, junuár 12 Gröbler porosz hóhér lemondott. I.egutóbb ugyanis 3 fiatal munkást fejezett le és azok oly kétségbe esetten jajgattak, hogy utána összeroppantak u hóhér idegei.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologlat megfigyelő Jelentések: — pénteken a hö-méreéklot: reggel 7 órakor - 4 6, délután 2 órakor — 26, eete 0 órakor — 3-8. ,
Felhőzet: Reggel é« ette felhős, délben borult
SxéUrdny: Reggel én este déli, délben délkeleti.
(Bluakai rddJÓJtlenUi) A ■«laaral*■ alal lattaatlaUirtl •■«• 10 érakart Hl*aa lat várhaté •••tl.g hava-aéaaal.
Idegesség, fejfájás, álmatlanság, szédülés, bágyadtség, levertség, (élelemérzések esetelnel a természetes .Ferenc József keserűvíz kllünő háziszer, amely az emésztöszervek-böl eredő zavarok nagy részét megszünteti s visszaadja a testnek és szellemnek régi munkaképességét.
\\«wyork; Roosevelt felesége a szenátus egyik,ülésén harisnyakótéssel a kezében jelent meg. Azóta az asszonyok, lányok, idősebb férfiak, nyugdíjas lisztviselők szakadatlanul kötnek. Egyre-másra nyílnak üteg a kéxiijiun-kaüzletek és már a drogériákban^* \'pamutot árulnak. Folyik a gomtíolyi-lás, villog a horgolótű, koppan u slfcp-polófn, csillan a kötőtű és a válság szédületébc zuhant Amerika — kőt.
Igaz, hogy nem békét köt, de egy* pár meleg harisnya is sokat éri Es mégis csak jobb, hu a gombolyitá* folyik és a horgolótű villog, mintha a háború folyna és n szuronyok villongnának. Megazlán felejtenek kéreiu — felejtenek. A bridzsörület után jött u kötési láz. Vájjon mit találnak ki még, hogy ae kelljen gondolnunk az életre^ .1
London Most látott napvilágot ez az érdekes hír. A német propaganda . minisztérium közvetlen karácsony előtt bizalmasan értesítette az összes berlini napilapok és folyóiratok szerkesztőségeit, hogy karácsonyi cikkeikben ne használják ezekei a szavakat: Betlehem, Názáret, valamint ne említsenek meg egyetlen palesztinai helyiéget sem, — azzal az indokolással* hogy Palesztina zsidó állam iés a zsidóságnak >propagandát\' csinálni ostobaság.)
Ezek szerint nekünk ki kelleniTtíi-tani az összes magyar lapokból ezeket a szavakat: Beues, Titulescu, Csehszlovákia, Jeftics, Jugoszlávia... stb., stb. Mert ezeknek propagandát csinálni — igazán nem kell!
Bukarest. A román igazságügyi miniszter elhatározta, hogy a törvényszékeken ruhatárakat rendez bj és a bírósági épületekbe valamint a tárgyalótermekbe felsőkabáttal, de főképp bottal senki se mehet be!
Ugyan kérem, hát nem kell ugy félni —■ találkozhatnak az utcán is. És higyjék cl kérem, hogy igy jobbl ,\'lessék csak meggondolni, a bírósági épületben hajadonfőt vannak az urak, mig az utcán mégis csak hordanak cilindert vagy kobakot. És ha már j» botot választják, — egy cilinder mégis csak olcsóbb, mint az önök (\'.ága élete. Vagy nem?

Mextjkó; Enrlque Garda banktisztviselő összeveszett menyasszonyával, mert ugy találta, hogy a lányon sok a rúzs. A menyasszony azonban nem volt hajlandó letörólui a felesleges rúzst, mire a pőlqgdny egy poháf vizet óutótt a (leány arcába. A feldühödött menyasszony erre harisnyaszárából tőrt rántott elő és agyonszúrta vőlegényét.
Szenzációs ez az Amerikai Olyan ,«z a Jiír, mint egy jól megtermett kalandos detektívregény vége... •Nem-létező bal kezével előrántotta, otthonfelejtett revolverét...« Nem, >ez már régi... Egy néma indiánnak megfelel... de őneki, a modem nőnek ez kevés, ő inkább nem felejti otthon, mert ami biztos az biztos! Ja, ilyon a fel-fordult világ. Ma már nem az Amor nyila sebzi meg a vőlegények szivét; hanem... >a menyasszony harisnya*
szárából előrántott tőre*,.. Aiípdon* esetre az amerikai menyasszonyok modora és stílusa nem túlságosan »ste* retelrcméltó« . .
Grönland Az utóbbi évtisedtoi
Gdtyland egészen cleurópstfasodott" Ma már eljutottak oda js, hogy anyakönyvvezető «lőtt kőinek házasságot. Sőt! Már válnak is. Szívesen és gyakran! Nem keresnek nyomós válóokot. Egy elsózott leves elegendő. Télen\' azonban nem válik, ez szerencsétlenséget hozna következő házasságára.
Érdekes, hogy ilyen irányban milyen hamar terjed a »dvillzáció.« Szegéjiy eszkimó menyasszonyoknak csak egy vigaszuk van, — hogy Grönlandban hosszú a téli
Bukarest. Prohászka Ottokár híres k\'fljtyve, a íDiadalmfls világnézeti most jelent meg román nyelven Rincta János fogarasvidéki román plébános kitűnő fordításában. Az összes folyóiratok és újságok nagy elismeréssel és gáncsnélküli hódolattal ajánlják a nagy müvei, még a magyarellenes Crainics egyetemi tanár lapja, a »Ca-lcndarul* is hosszasan \'ismerteti a nagy alkotási, mindössze Prohászka magyar voltáról «reledkezik« meg. A lángeszű költő és tudós magyal főpa|x)t, az egyetemi tanár ur, egyszerűen kicsi? nyesen, nevetségesen hazug módon kínevezi a »cseh klérus, egyik lángelméjének.
Jól van, még ezt is megbocsátjuk a románoknak — egy feltétel alatt ba valóban megtanulják már egyszer a diadalmas világnézetet.
Toklo. Az újszülött japán trónórö-köscsecsemőj»ek, a tokiói császári palotában ősi siló-szertarlások és a hadihajók diszlóvésel kísérőiében a »Ős-j-goriomjn Akihiló< nevel adták, ami magyarul annyit jelent, mint: »a felvilágosodott jóindulat fejedelmi örököse,. i
Ejnye, de jó, hogy nálunk Európában nem ilyen körülirtán nevezik el az embereket. Mert bizony egynémely európai politikus ilyenféle nevet kapna.- »Az ördögi cselszövés és aljas rosszindulat bősz atyamestere.i
Tttdy
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapfat, január IS.
6,45: Torna. Utáia gramofon. — 10: Felolvasás. Közben gramofon. — 12.05: Révész László zongorázik, Petry Kató énekel. — l^JO: Cigányzene — 4t Meseóra. — 5: Az Operaház tagjai-ból plakult zenekar. — 6.15: Helytörténeti \'(emlékek a Stúdió körül. — 6.45: Fejes pzalon- és jazz-zenekar. —• 7-30: Mit iüzen a jádió. — 8; Gramofon. — 0: Vigjátékelőadás a Stúdióból. »Az Ígéret fÓtdje.« Irta: Zágon István. — Utána Ilácz Béla és cigányzenekara.
Bécs. 12: Bádíózenekar. - t: Hírek. — 1.10: Elbeszélések. - 4.40: Ciiera-zene. — 5.40: Brahms: G-dur szonáta. 0.50: Rádiózenekar. — 8.05: Grilparzcl: Az élet álom, drámai mese. — 1020: Tánclemezek.
_IK4 iMfeit
Szép ruha csak jo" szővetb^. hészül
Legszebb szöveteh
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
A zeneiskola tanárainak vasárnapi llceális matinéján
érdekes műsor és Kanizsán még nem szerepelt előadó fokozza a matiné, iránti érdeklődést. Kanizsán még elő nem adott kompozíciók is bemutatáéira kerülnek, részben F. Páüztor Irma, részben Fliltner Kófsi énekszámaiban. Zongorán llonti Ilona kísér. Előadást Borsa Béla kereskedelmi Iskolai tanár fog tartani, aki a «Költői kompozíció\' mibenlétét fogja tárgyalni. E matinén orosjz és magyar szerzők müvei kerülnek előadásra.
Jegyek az elővételi árban, még pedig ülőhely 70 filléres, állóhely 50 filléres árban, még tóak a mai, szombati napon válthatók.
Az előadás napján, tehát vasárnap váltott jegyek ára magasabb: ülőhely 90 .állóhely 70 filléres ár-ban kaphatók csak.
Jegyeket árusítják a Krátky tőzsdében, a Deutsch drogériában, a Vágó lllatsÉertárban éa Szomolányi üzletében.
SZÍNHÁZ
Mint tegnapi számunkban jeleztük, vitéz Bánky Róbert kitűnően szervezett Magyar Komédia Kamara Színháza folyó hó 22-én kezdi meg elő-adásait az Iparoskór nagytermében. Mint értesültünk, a legjobb családok máris nagy számban biztosították helyeiket a társulat agilis igazgatóhelyettesnél, Jávor Ervinnél, aki sorra látogatja városunk műpártoló közön-
A Magyar Komédia most Haján működik nagyon szép erkölcsi és anyagi sikerrel a sajtó és közönség osztatlan ciisn»erése mellett.
.
A színházi Iroda kflzlemfoyd.- Fel-kérem az igen tisztelt közönséget, hogv akik Jobb helyekre tartanak igényi s aldket tévedésből vagy az idö rövid-sége miatt nem látogathatok meg, hogy ebbeli szándékukat a Zalai Közlöny kiadóhivatalában bejelenteni szíveskedjenek [telefon 78.). Kiváló tiszteknél Jávor Ervin ig. helyettes.
Férfiaknak : gyönyörű nyakkendők, Ingek, gallérok, remek gyapjusálok, bélelt bőr-kesztyük, harisnyák, bokavédők pizsamák, pullowerek, •I- és sport-szvetterek
Hdlgyeknek: remek kötött kabátok, oroszkák, kötött blúzok, matt selyemharlanyák, meleg alaóruházat, dlvat-retlkülök, erszények, selyem Bálok, vállkendők, pongyolák atb. stb. Csak elsőrangú minőségben, mégis a legolcsóbb áraltonl
BRÚNYAI DIVATARUÜAZ
Horthy ■Iklóa-Ui I. - VAroaház-épMat.
üzleti kBnyvak, Papírárak, Irodaazarak, TSHAtollak
legolcsóbban
FISCHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanizsa Horthy Miklóa-ut 1. Tatatan 170. ss.
IK4. jKiuár 13.
z»lw közlöny
VILA\'G RÓNJA
VIII. A SVÁJCI GÁRDA...
A MtdicUk romantikat SHtzékéhtn, cilUogt alabirddal áll irt a pápák mtllntl a tvá/cl gárda - Külön temploma van a svájci gárdának és a templom \'kövei alatt a gárda parancsnokai alusszák örök almukat
(Copyright)
A középkor ragyogó pompájáról csak az tud képet alkotni magának, akinek megadatott, hogy tanuja legyen a Szent Péter téren valamely ünnepélyes aktusnak. Háttérben Michelangelo ma-jcsztétikus alkotása, a szemeink előtt a nap sugarai pzikráznak a gárdáik csillogó vértjein, festői uniformisán ... A páncélon még mindig II. Gyula pápa címerei: a leveleket hajtó cser. A svájci gárda öltözéke hajszálnyira olyan még, mint volt akkor, amikor a hatalmas Mediciek ,ültek a pápák trónján
Több, mint négyszáz esztendős ez a gárda... A kaszárnyája ma is ott áll, ahol volt 1508-ban: a vatfikáni domb lábánál, a bazilika mellett.
Keskiqny ;udvar, öreg, évszázados falak. Keskeny erkélyek és titokzatos hidak az oszlopok között, körbe szaladó csigalépcsők visznek fel az emeletekre, lekopott macskafejü kövek — akárcsak a főiére® Késmárkon — borítják az udvart. A Szűz Anya képe alatt mécses pislákol. Kicsiny kútból kristályos viz csörgedezik.
Egy sarokban régi mozsárágyú szája tátong...
A svájci gárda parancsnokánál
Hirscbbühl Ludwignak hivják a svájci gárda parancsnokát, aki kapitány ugyan, de rangja ezredesiek felel meg. A pápai udvarnál kivételes szerepe van. Tagja a »pápa családnak.« A gárda hadnagyai alezredesei, alhadnagyai őrnagyi ós kapitányi rangban van)>ak. A parancsnokkal együtt jelenleg összesen öt lisztje és egy ,ábori lelkésze vau a gárdának.
Az ezredes ur dolgozószobájában fogad. Ez a szoba már modern. Hatalmas Íróasztal fölött a gárda zászlója. Hal sarkában XI. Pius családi címere, jobb sarkában II. Gyula pápa pajzsa. Középen a parancsnok cimere. Oldalt a Mediciek szinei,: kék, sárga, vörös... Civilben van az pzredes ur, lekötelező kedvességgel áll rendelkezésemre. Pár szóval elmeséli a gárda történetét.
— A svájci gárdát — mondja — II. Gyula pápa alapította 1506-bau. A gárda eredetileg kétszáz ember-tói állott. Mai létszáma már kére-sebb, valamivel több száz gárdistánál. Alapítása óla mindössze három ízben szünetelt a testőrség szolgálata: egyszer az ellenpápák ideje alatt, aztán 1798-tól 1801-ig, amikor a franciók fogságba hurcolták az agg, VI. Piusl fe végül a forradalom idején, 1818-tól 1851-ig, a rövid életű római köztársaság icte-jén. A gárda 1527-ben állta ki a tüzpróbáját: Bourbon Károlv csapatai ostromolták meg a Vatikánt fa a pápát védő 147 gárdista közül >05 elesett...
Mi őrizzük az apostoli palota
Szelvény,
melynek felmutatója 8 pengő bolti 4r helyett 1 m«tt veheti meg
ii* f«r«l« lovag"
ólma regényét a ZaUl Kfalfey kiadóhivatalában.
bejáratait, valamint az egyes pápai lielyiségeket. Mi szolgáltatjuk a tiszlelelőrséget és gondoskodunk a rend fentartásáról. Szolgálali nyelvünk a némel. A gárda egy századból áll, de ez a század az «czred nevet viseli. Az őrmester rangja:
főhadnagy, a káplárok őrmesteri rangban vannak. Valamennyi alabárdos altiszti sárzsit visel. A gárda szolgálata éjjel és nappal tart. Elő-irásáink nincsenek, szolgálatunk régi hagyományok alapján nyugszik...
Ahova m gárdistákat temetik.
A parancsnok ur helyettese, von | Pfyfer őrnagy, teljes nevén Báron Enrioo von Pfyfer dc Altisliofen, vállalkozik arra, hogy megmutassa nekem a gárda templomát és a gárdisták kaszárnyáját.
•— Tessin kivételével — mondja az őrnagy — valamennyi svájci kanton vetélkedik azért, hogy fiait a gárdába küldje.
— Az illetőnek erkölcsileg ki-fogástalaiuiok, testileg egészségesnek kell lenni. Egész csomó ajánlással, bizonyítvánnyal kell bírnia. Kötelezettséget kell vállalni legalább kél évi szolgálatra és arra, hogy szolgálati ideje alatt nem nősül.
A Via dcl Pellcgrinon áll a svájci gárda kájiolnáaj. A falon a parancsnokok címerei. Bittér Cas-par von Silleneu volt az első korn-mandáns. Utána következett a zürichi iwlgármesler: Max Boust, Velük együtt eddig negyven parancsnoka volt a gárdának. Itt nyugszik valamennyi. A templom közepén és a falak mellett. A negyven között ikilcnc viselte a Pfyfer von Altisliofen nevet. «
Ahol változatlanul maradt meg a mult
Egész csomó uniformisa van minden gárdistának. Külön egyenruha az exe-cirozásra, a félgálát igénylő alkal-
makra, van aztán diszöltözet és vért meg páncél az egész különleges alkalmakra. ,
Hatalmas vériek sorakoznak egymás mellett a polcokon, régi, nagyon régi mindegyik. Május ötödikén, amikor az újoncok esküsznek, öltik magukra a vérteket a gárdisták. Aztán: láncokból font páncélingek következnek. Külön szekrényekben vannak azok a csodálatos ruhtik, amiket csak akkor ölt magára a gárdista, ha szentté avatás van Rómában... És megint más a diszöllözet királyok ünnepélyes fogadása idején, Ilyenkor hullámos élü kard csillog a tisztek kezélrfn. Ot, állanak a Jdpwdok a sarokban, erő kell hozzá, felemelni őket... Megemelem az egyik kardot, a pengéjén ott vaq az évszám: 1581...
íty a Szípt (Atya a bazilikába megy, hat svájci testőr jlyen karddal áU őrt a baldachin mellett. Az a neve ennek a kardnak, hogy: »Schlagsch-wcrt«...
és sisakok állanak keskeny deszkákon. Némelyiket akkor öltenek magukra a kantonok fiai, amikor megkoronázzák az uj pápát. A másikra akkor kerül a sor, amikor ülésezik a konzlsztorium. Vannak aranyos (uniformisok és olyanok, amelyeken haloványan csillog az ezüst... Egyforma alakra szabva valamennyi... Hiszen a svájci gárdisták alakban annyim hasonlítanak egymásra, mint két testvér...
Báli ruhára divatos anyósok és menyasszonyi kelengyék nosy választékban.
Egy nagy tétel selyemmaradék mélyen leszállított árban.
Flanelok, női és férfi szövetek, kész nöí kabátok és szőrmék saison utáni hallatlan olcsó árusítása már megkezdődött
Singer Dluotóruhúzban
Friss érkezésü nyul
(aulya 3.2S-3.40 kg.) 1.20 P. kapható
Sipos Andor
ciemegeflzletében.
Elég volt már az állat-. kínzásból!
Kaptuk a következő sorokat:
Igen tisztelt Szerkesztő Url Nagykanizsán az utóbbi időben igen elliarapódzott m|cgint az állatkínzás. Oly annyira, liogy az emjberek most már erélyes intézkedési saeretnének látni a hatóságok részéről. Nemcsak a lovak hajlói, dc azok is„ akik a szarvasmarhákat hajtják, résiint az állo-niWra, részint a vágói lidra, a városion keresztül, annyira ütik, verik, brutalizálják a Védtelen, magukkal lehetetlen állatokat, liogy valóban felhálioritó. A jóérzésű közönség megdöbbenéssel kénytelen ezeket a nap-nap melletti jelenségeket végignézni az utcákon és a legtőub es*tben az ifjúság, a gyermekek is. Nem egyszer szemtanul vagyunk olyan jeleneteknek, amikor a hajtó minden indok nélkül durván ütl-veri, kínozza a szegény állatot és tölti ki rajta minden vad szadiz-musát. Tegnap is szemtanúi lehettünk egy flven esetnek. A Magyar-utca felől n Bozgonyi-ulcán és Su-gár-uton át hajtottak egy fekete bikát és- három tehenet. A szegény állatok lassú lépésben haladtak céljuk felé. A tehenek bajcsártfa valóságos sporltal ostorozta, verle a szegény állatokat, hogy azok az üté-sfck alatt kínosan felszisszenlek. Semmi ok nem volt a kínzásra, Az Illetőre ezután figyelmeztetve lett az ottani rendőrőrszem, aki a durva legényt feljelentette a kapitányságon.
Elég volt már az embertelen,vad és sportszerű állatkínzásból! Itt a hatóságnak erélyesen fel kell lépni a minden emberi érzésből kivetkőzött állatkínzókkal szemben. Az Állatvédő Egyesület is kell, hogy megtegye a maga erőteljes lépéseit etekintetben. De kötelessége a közönségnek is, hogy amikor ilyen jeleneleket lát, ezt azonnal jelentsék a rendőrőrszemnek, amely igazolni és felírni fogja a durva állatkínzót. A többi azután már a kapitányság dolga. fcs itt kellő és példát statuáló szigorral kell fellépni. Védelmet a szegény, tehetetlen és védtelen állatoknak a durva, embertelen, vad állatkínzóik és ál-latverésijkkel szemben! A halóság a közőiuíéggcl egyetértőleg tanítsa móresre a minden emberi érzésükből kivetkőzött állatkínzókat
Fogadja soraink közzétételéért a Szerkesztő Ur előre is leghálásabb köszönetünket: aláírások.
— Meny»8S*onyolf kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singéi; divatáruházban.
ZALAI KÖZLÖNY
január 13
Emlékeztető
__r IS. Keresztény Jótékony Nőegylet táncteája és bridzs-eslje 9 órakor a .Koronában. Or»gcaerkész-bál az Iparoskörben. Január 14. Maiiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.). Kereskedelmi Alkalmazottak jelmez bálja.
A ZTE műsoros estje. Levente előadás és farsangi bál n
Polgári Olvasókörben. Liceális előadás a Kath. Legéoyegy-
tetben este 9 órakor. A Nemzeti Egység teadélutánja 5 órakor a párt-otthonbau. Jmmaár 11. III. bérleti hangverseny
(Zathureczky) Jauuár M. Keresztény Tisztviselőnők jelmezes-estélye az ipartestületi aiékházban este 9-órakor. Bankos-bál a Kaszinóban. Január XI. Liceális előadás a Kath.
Legényegyletben este 9 érakor, január 21. Kis-sáska előadás a színházban. * . Január 14, Tanári hangverseny a zeneiskolában este\'9 órakor.
V. Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetségének műsoros estje, lár Liceális előadás a Kath. Legpn>ügyletben este 9 órakor.
Sl. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
r I; Ipartestületi bál. Február 2. A nagykanizsai gimnáxista-
cserkészek Jamboree-estélyc. Február S. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje. Február 4. Liceális előadás a Kath.
lyegényegyletben este 9 órakor. Február 4. A Leányklub műsoros teája
fél 7 órakor. Február IS. Keresztény Nőegylet jel-mez-estje. NTE táncestéiy fél 9 órakor a Koronában.
* Február II. Az Iparoskór zártkörű jel-mez-estélyi1. Február 11. Liceális előadás a Kath.
Legényegyletben eríc 9 órakor. Február 13. Agglegények estje a Kaszinóban.
Február 18. Matiaé fái 12-loor a zeneiskolában (Vannay J.). Február 18. Lioeális előadás a Kath.
I>egényegyJetben este 9 órakor. Február 25. Lioeális előadás a Kath. lyegényegyletben leste 9 órakor. Február 24. IV. bérleti hangverseny (Fischer Anny) Február 28. Növendékhangverseny 0
órakor a zeneiskolában. Március 3. Purim-cstély a Kaszinóban. \' 7. Tanári hangverseny a zeneiskolába n este 9 órakor.
• \'14. Siklós Albert szerzői estje. 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában. Április 8. Mnliné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.). Április 18. Tanári hangverseny a »e-neiskolában este 9 órakor.
IÍIA INDUL DIADALKÖRUTJÁRA AMERIKÁBAN
Fedák Sári
személyesen első magyar filmjével, melynek bemutatója 1934. Január 13-án, tehát ma zajlik le Kaliforniában, Loos Angeles városában, a Capltol filmpalotában.
MA INDUL DIADALUTJARA NAGYKANIZSÁN
Fedák Sári
magyar filmje, melynek bemutatója 1934. Január 13-án, tehát ma zajlik le Nagykanizsán, a Városi Színházban.
5zerepelnek még : Gnmbaszögi Ella Rgay Irén Tdrzs Jenű Beregi Oszkár Rátkay Mártán Huszár Pufi Radű Sándor.
Minden magyarnak kötelessége e
színtiszta magyar filmet megnézni
Rendes helyárak I Hétköznap az 5 órai elóadásokon olcsó helyárak I
Premier ma szombaton I
I |
« o
Ch
ts 0
k! »
H
K
m r 0« 33 H
ö
»
r H r o
Az elegáns taBIgy „ Bór- és estélyi
retikttüét
Kasztlué Hol&er Elly
reUMUszalonJábaa-aierzi be, Horthy Miklós\'ut 11., II. em. Legújabb fővárosi modellek I
Javítások, átalakítások.
A mgyk&ölwt gijnoaiUta cserkészek jámboráé beszámoló-ünnepsége
A nagykanizsai piarista reálgimnázium cserkésuei, akik\' parancsnokik, Bartha István tanár vezetése alatt oly szép sikerrel vettek részt a .gödöllői világjamboroen, február, 2-án nagy be-ezátnoló-ünnupséget rendezuek a Jtő-vetkető műsorral: Nogyszabásu veti-telt-képes előadás, amely teljes \'Jam-borte áttekintést nyújt és amely, a -műsor első felét foglalja lc. Itt mintegy 106 diajxxzitiven .mutatják be a gimnáziumi csapatnak szereplését, tábori életét, a külföld cserkészeinek életéi a nemzetek eme nagy találkozóján. Szünetet a vendégek a büffében töltik. A műsor másod ikfcíe a Jambonc-trtbortüz lesz: amerikai indián harci táncok, litván-angol csencs-jelenel, esalakiállások, jamborce-énekek, frail-cia rémdráma, hindu krmolin mutatványok, majd pompás humort tálwri jelenei, stb.„ stb.
A nagy beszámolót színessé fogják tenni az eredeti indián és amerikai esserkószruhák és öltőzelek, ajnely be-szátnolóból mtrtdénM téljei-\'éi tiszta képetikap a íiödőüőn lefolytatott jam-boroeról, F.lőr- érdeklődni lehet a csapat jxarancsnokánáJ, Bartha Islváu giiunáziumi tanárnál.
Nehéz székelésbens zenvedök,
akiknek ai agyvérlódulás, a fejfájás és szívdobogás teázik az életét ne-bérré, Igyanak reggel és este egynegyed pohár természete 8 .Ferenc József" keserüvizet.
Filléres délutánok a gőz-fürdőben
Ered ménjesnek Ígérkező újítást ve-zettek be a nagykanizsai gőzfürdőben. Minden hétfőn és szerdáb nők, minden csütörtök és szombaton férfiak részére — egyelőre próbaképpen — filléres délutánokat rendszeresítettek. Ilyenkor 70 fillér egy gőzfürdő, 40 fillér a masszírozás, 10 fillér u kiszolgálás, 50 fillér a tanuló-jegy.
A többi napokon és a kádfürdőben a tarifa változatlan, de kádnál is egy fürdő mindössze egy pengőbe kend, ha valaki üzes bérletet vesz. Tyuk-ssemvágás akkor is kapható, ha valaki nem fürdik, ezesetben 80 Alléiért, fúr. dés esetében 50 fillérért.
Olcsó csillárvásárunk
____________________ii szép, modern csillár
Transdanubia r •*|| Csengery-ut 6. Telefon 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
HazajOtt Kanadából, hogy véget vessen a felesége körül keletkezett pletykának
Dobos Flórián amerikás magyar hasbaszurta Szalai Józsel molnárit egényt, akit haragosai feketítettek be a lérj elölt
Borzalmas szurkáiás történt szerdán este 7 óra tájban Molnári közegben, ahol Dobos Flórián
ahol Dobos Amerikát járt magyar gazdálkodó zsebkésével hasbaszurta az utcán Szalai József 2Í) \'éves molnári-i föld müveslegényl.
A Zalai Közlöny munkatársinak alkalma volt beszélni u sérülttel, aki elmondta, hogy Dobos Flórián mintegy\' öt évvel ezelőtt ment ki Kanadába. A feleségéi és" gyermekét itthon hagyta. .Szalai haragosai egy évvel ezelőll állandóan leveleket küldözgettek ki Dobos Flóriánnak, melyl:en figyelmeztették, hogy a legényt állandóan az asszony körül látják forgolódni, bár ez nem felelt meg a valóságnak. Dobos Flóriánnak mos^l már minden kívánsága az volt, hogy minél Irama* rébb hazakerülhessen.
Kél hónappal ezelőtt érkezell haza Molnáriba és azóta többször hangoztatta, hogy megbosszulja magát Szálain az állítólagos sérelem miatt. A szerencsétlen emberi annyira elvakiloita a pletyka, hogy
sjserdán este be is váltotta a fenye-
Estését. Az egyik családnál össze-ilálkozott Szalai Józseffel, akinek megvárta a távozását. Dobos utána hvent a távozónak, akit az utcán éri utói és\' anélkül, hogy egy szót is szólt volna, hasbaszurta a bicskájával, majd elmenekült
Szalai, bár érzett valami szúrást a tesJlén, azonban nfcm vette azonnal észre, hogy megsérült. Volt még annyi ereje, hogy luuamenjen.ahol a hozzátartozói megdöbbenve látták, hogy inerö vér a ruhája. Nyom ben beszállították a ?ne,niők a nagykanizsai kórházba, ahová éjfélkor lértek a sérülttel.
Dr. Takács Zoltán igazgató főorvos nyomban műtétet hajtott végre a súlyosan „sérült legényeit A mütél közel négy órahosszat tartolt, azonban minden jel arr,i mutat, liogy sikerült megmenteni Szalai Józsefet az életnek.
Lukács Béla dr. vizsgálóbíró is kiszáll! a kórházba és eskü alatt kihallgatta o súlyosan sérült legényt
Kedvezményes kBnyv-szelvény m Zalai KSiIBny előfizetőinek ée olvasóinak
1134 január 13_
napihírek
NAPIREND
Január 13, szombat
Római katolikus: 0. Veronika. Proteat: Vidor. Iar.s Teb. hó 26.
Mozi előadások hétköznap 5„ 7 ét 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Városi muzeum és könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Gyógy szériát! éjjeli szolgálat e hónapban: a Mária gyógyszertár Király utca 40. ss. és a klsksnlssal gyógyszertár.
(Jözlürdö nyitva reggel 6 órátórresle 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A Keresztény Jótékony Nőegylet) jrf\'nuár 13-án. szombaion este 9 órai kezdettel a Korona éttermében tánccal egybekötött teaestélyt rendez, melyre, a tagokat és azok vendégeit szívesen látja a rendezőség. A nem táncolók részére kártya és bridzs-aszlalok állnak rendelkezésére. Tea süteménnyel 1 pengő.
— (Jóváhagyták a (nagykanizsai Izr. Szepii^y;«t alapszabályait) A belügyminiszter a nagykanizsai Izr. Szent-egylet módosított alapszabályuit jóváhagyta.
— (L*«zállilotlák ■ kaposvári iparos-székház kfllc*ötné*jek kamatát) Kaposvárról jelentik: A kaposvári iparos-székház részére a Lakásépítő Szövetkezet 1932-ben 79.200 pengő amortizációs kölcsönt folyósított 9.0 százalékos kamatozás mellett, Ebből 2.(1 százalék esett a törlesztésre és költségekre, 7 százalék pedig a kamatra. Korábban 1.5, mosl pedig ujabban szintén 1.5 százalékkal szántották le a kamatol, vagyis ezentúl a székliázkölcsön alapkamatozása 5.5 százalék lesz.
— (öregcsrrkészbál) Az Oregcserkész-bál iránt oly nagy az érdeklődés, hogy a jegyek elővételben is már fogyóban vannak. A próbák lázasan folynak. A kis elemista apródok Is készülődnek, hogy az öregekkel együtl ők is elmondhassák humoros Jamboiee emlékeiket. A kiscserkészeket Ncuwirlh György parancsnok vezeti a közönség elé. Bálihangulat emelkedettségéről az Oregcserkészek és rendezők gondoskodnak, miére is ,kéretnck a rendező cserkészbarátok, hogy esle fél 8 órakor ponlosan jelenjenek meg. A jegyek elővételben lfj. Petermann József vi-rágketeskedésében még kaphatók.
— Fflggöny- és ágylerllőanyagok, ágygamiturák, szőnyegek, butorkelmík nagy választékban Singer dlvabíruház-ban.
— (A 48-as szoborbizottság) holnap, vasárnap délelőtt fél 11 órakor " városháza kis tanácstermében ülést tarl, umelyen bemutatásra kerül a kiválasztott szoborminla. Az ülésen részt vesz Krátky István dr. polgármester is. A szoborbizottság legutóbb foglalkozott Keszthely ujabb nagylelkű adományával. Keszthely ugyanis az 1933. évre 100 pengői, 1931. évre pedig 300 pengőt adományozott a -18-jis híisök em-lékszobra javára, Keszthely "nemes gesztusával utánzásramélt\'ó példát adott, amiért a bizottság hálás köszö-ivetét fejezi ki. Miután gyors tempóban közeledik a szobor megvalósításának illetve felállításának ideje, jó volna, hogylia az anyagiak lebonyolítása érdekében is minél többen áthatva a kegyelet és hála érzetétől a 18-ös hő-sók iránt, adományaikkal lehetővé lennék a gyűjtési akció befejezését. Minden bármilyen csekély adományt.-is szívesen nyugtáz a nyilvtooSKig előtt a bizottság. Ne feledkezzünlNiicg, különösen most, 48-as hőseinkről és adakozzunk filléreinkkel arrn nz emlékműre, amely az áldozatos hazasze. retet szent oltára lesz.
Schfltz kelengye minden háziasszony büszkesége.
Halá:s Józsefnek «A ferde lovag, cimü történelmi regénye, amelyben a Habsburgok legendás kora, Mária Terézia és környezetének portréja elevenedik meg, Budapesten is feltűnést kellcll. A német fordítás már kiadás alatt van Bécsben, azonkívül mosl készül a könyv angol fordítása.
Film-szcenárium számára is le-\'kötötték a regényt Budapesten, a munkálatok már folyamatban is vannnak. Most i>cdig egy uj, grönlandi tárgyú, nagy regényen dolgozik Balázs József, aki éveket töltölt az északi sarkvidéken.
— (A Klskomároml Dalkör ívl köz-gyűlése) A Kiskomároml Dalkör vasárnap délután 4 órakor a »Korona« vendéglőjében tisztújító rendes évi közgyűlését tartja.
— Kész kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusiWsa már megkezdődön Singer dlvatáruházbau. Érdemes megtekinteni.

«A ferde lovag» nagy sikere arra készlelte a Zalai Közlöny szerkesztőségét, hogy előfizetői és olvasói részére a kiadási árnál olcsóbban legye lehetővé ennek az értékes regénynek megszerzését. Áldozatok árán sikerüli Balázs Józseffel olyan megállapodást kötni, hogy a Zalui Közlöny előfizetői és olvasói az ebben és kövelkező számainkban található szelvény kivágása és Itel-mutatása ellenében a kiadóhivatalban a 3 pengős bolti ár helyett 1 pengőért kapják meg cA ferde lovag.--ot.
— Biztos é» •Mvhe hálás előfeltétele a jó hashajlószernek. Ezért kedvelik a >Darmol<-t, ajánlják az orvosok évtizedek óla gyermekeknek és felnőtteknek székrekeddsnél egyaránt. Minden csomagon Darmol felírással. Utánzatokat és más csomagolási uta-tilson vissza,
__É-
A Nemzeti Egységpárt tea-délutánja
A Nemzeti Egységpárt vasárnap délutáni teája nem fényes farsangi mulatság, \'hanem egyszerű, polgári és demokratikus Jellegű összejövetel lesz. A megjelenőket nem várják fényes termek, icsak a régi Ipartestület egyáterü helyiségei, amelyben ma a Néróiét! Egységpárt irodája nyert otthont. X)e ebl>en a 200 évnél öregebb, pátin&s íalu épületben nőtt naggyá a nagykanizsai Ipartestület, mely ebbÖl az ósdi szerény épü^tbŐI kóUózótt jelenlegi fényes otthonába, ahol 100 év előtt derék kanizsai polgárok, főlég ipartttok alkották meg az egykori BÜrgérveYelnt. Jó multu otthon (ez a Nemzeti Egység pártjának is, mert jezek kötött a faiak között hosszú évtizedeken át a sutgy-kanlzsai iparosság nemzeiépitő\'|WgyIir mjunkája folyt. A jeiepleg itt is u Nemzeti egység alapján nemzetépítő üjjA-alkotás munkája folyik, hogy tömör egységben dolgozva elérhessük célunkat: a jobb, boldogabb Magyarországot-
SchUtz-vászon minden kelengye dísze
— (Belratások a pécsi egyetemre) A
Pécsett elhelyezet, m. kir. Erzsébet tudományegyetem jogi-, orvosi- és bölcsészettudományi karán az 1833—34. tanév II. felére szóló beiráso.k 1934. évi január hó 7-től 18-ig bezárólag eszközöltetnek. Az egyetemnek ideiglenesen Sopronban működő evang, hittudományi kara hallgatóinak beírása a jelzeit időben a kar qzékbelvérilór-lénik. A szabályszerű határidő elmulasztása a félév elvesztését vonja magu után. Azok, akik valanlely elbáritha-tatlan és elfogadható akadály miatt a rendes haláridőn belül a beiratkozást nem végezhetik el, az utólagos beiratkozásra 1931. évi február hó 1-íg be-zárólag a kari dékánoktól, azontúl február hó O-ig\'pedig az egyelem rektorától kérhetnek engedélyt. Az aka-dály hiteles okmánnyal igazolandó.
— (HélyeSCUJtök találkozója) min. den csütörtökön délelőtt 10-től 12-dg, délutáu 0-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Mi eltel 1931 alapon és saját csere-füzetek beadása értékesítés céljából. ,
Schfltz vászon olcsó, mert jó és tartós.
A páratlan gyógy erő, ami as „Igtnándi"-Évezredok óta föld gyomrában VST
ZALAI KÖZLÖNY
1934, január 13,
A Zrínyi Torna Egylet táncestélye
A Zrínyi Torna Egylet nemcsak n testedzés, nemcsak a torna és sporl kulfjra terén elsőrendű tevékenységet rejt kl, hanem gondoskodik arról ls, hogy tagjai és barátai egy nagyon kellemes est keretében Camevál herceg őfenségének is kellőleg adózhassanak. B célból január 14-én este nagyszabású táncestélyt rendez, amelynek sikerén egész rendezői gárdája nagy buzgósággal és szeretettel dolgozik. Ahogy ml a kitűnő Zrínyit ismerjük, megvagyunk róla győződve, hogy olyan sikert arat a parketten, mint pályáján. Minden jel és a nagy előkészítés arra mutat, hogy a Zrínyi TE estélye a leljes siker jegyében fog lezajlani.
— Tánctanfolyam. Az Iparoskör vezetőségének felkérésére folyó hó 16-án csOB 9 órakor (saját helyiségében azok tagjai részére tánckurzust kezdek. Gábor tánctanár.
— Oloaón, megbízhatóan építjük át telepes rádióját hálózativá: Tranadanubia.
—> (Figyelem!) Mint autentikus forrásból értesülünk, a kormány nagyobb adóelengedésben fogja részesíteni mindazokat, akik folyó hó 27-én este 9 órakor a Kaszinóién megjelennek a Felsőkereskedelmit Végzettek műsoros tánoestólyén. Ezeknek nem kell sem vig-adót, sem hang-adót, sem ki-adót fizetniók, sőt mint hirlik, ezeknek el-iengedik a lakihegyi Nagy Adót is!!!
— Tudja oa már, hogy az ismert Aapirin tabletták 1895-ben beható kl-sérletek és tudományos kutatások után kerültek forgalomba ós immár kb. 33 év óta az emberiséget a »megh ülések < elleni védekezésnél támogatják. Hülé-sek minden tüneteinél, influeza-, spanyol-Járvány, reuma, csaz, ischlásnál ma már az egész világon Aspirin tablettákat az eredeti csomagolásban a ■ Bayer-keresztlel" szedik.
— Ihitorvá»árlás nem fond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen ís szállítunk. Kopiteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
SPORTÉLET
Seragmzamle kiegészítés 1933-ra
legutóbbi bEsziimolrtniban Nagykanizsa l>irkozás|xii-tjrtról, mint .egy rllumetelt halottról emlékeztem meg Hamarosan jelentkezett rá élő cAfo-lat. Felkerestek és megkértek arra, hogy közöljem a Zalai Közlöny hasátíjain, vannötk é« élnek. Az NTE kebelében, bár kis létszám mai, Ijelioczky blrkozóbajnok zetése alatt 15 főnyi kirkozógárda dolgozik é« minden hétfőn, szerdán é« pinteken esto 7 ómkor a Sugár* ut és Királyi Pál utca sarkán rendelkezésükre liocsátott helyiségben rendszrres edzéseket tartanak. Most szándékoznak erőteljesebb propa. gandát krzdeni u blrkoz&portnak szélesebb rétegekben való kiterjssz. » tésére.
Egyébkéld is dr Krátky István, az egjrsület elnöke most folytat tárgyalásokat a Magyar Országos
CfcSPOÁsjjOÍ wíf{a moziban szcrakozTiaUk
Hirkozószövetfiéggel és a* Ökölvívó Szövetséggel, hogv február havában Magyarországnak a .világbajnokságon nagy sikerrel szerepelt reprezentánsait küldjék le N\'ágvko-nizsára egy bemutató mérkőzésre. Ez mindenesetre hatalmas lökést fog adni az elaludni készüld birko-zós|x>rtnak.
A másik s|H>rtág, melyet beszámolómból kifelejtettem, a most életre kelt, Nagykanizsán nem űzött, turisztika. Nagyszerű kezek ben van a megindulás letéve és .»d dig már több, mint 30 személyje-letkezett ennek az igazán egészséges éí> kevés költséget igénylő nemes sportnak müvelésére. Ez a szakosztály nagy városfejlesztő kul-turpropagandára van hivatva. Be-* kapcsolódásuk oz országos turista egyesületbe, közkinccsé teszi Nagykanizsa gyönyörű" környékének természeti szé|>ségcit, mert nyugodtan állithatom, uzok is vannak, csak mftü aféle jó vidékiek, magától értetődően veszik azokat tudomásul. Szakszerű vezetés mellett fel lehet rá hívni ezekre a közfigyelme} és akkor magunk is csodálkozni fogunk azon, hogy piit mulasztottunk ezideig el.
Nemcsak a környék, hanem a pár fillérért megközelít belő zalai Balaton oldal is u nem mindennapi látványosságok köz<J tarlozik, melyet a világ minden tájáról érkező idegenek csak a legnagyobb elismerés scl tudnak elhagyni
A szakosztályt dr. Szűcs László polgármesteri titkár szervezi be. Ugyanolt lehet jelentkezni ís.
További megmozdulásukról a Zalai Közlöny úgysem fog elfeledkezni. ///
■lak találkoxAhslf* mx
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmanlozky-utea 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árit mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefono> szobák. Teljes komfort A szál\'odában étterem, kávéház éi amerlcan bar
Közgazdaság
T«raé«TtíuO
Buzi tlszav. (u|) 77-es 7 65-7-85, 7S-as 775-7-95, 79-es 7-85-8-05, 80-ts 7S5-8 15. dunint. (u|) 77-es 7-3H-7 45 78*s 7\'45-7! 5, 79-ea 7-55 -7-65, 80-aa 7-65 -7-75, rozs (uj) 4-10-4.15. -Zab ka.ép 8 35 — 8 45, - ujtcngerl tlizánlull 5*90—5-95.
Serténíiár
Pelhaju. 487, elsdatlan 790. Els« r«xW 078—0*79, szedett 0-76-O79, III dett közép 073—074, kOnnytl O68-0-7J, iM rsndü öreg 076 -078, ll-od rendtl öref 072-074, angol süldő I. 082-08J. szalonna nagyban 086—090, rslr 087— 092, bus |T4 félsertés 100-106.
Kiadja a laptnlajdonoa Közgazdasági Rt Gutenberg Nyomda é. Dél zalai Lapkiadó Vállalata Nagykanlzsin. Felelős Irladó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. izim
SzíktóglÉií
mindenki a helyi kereskedőknél éa iparosoknál szerezze
-j
löknél I
bel |
Np t6fnurí77nn lássa be hogy a rádió
IIC ICtUVlHtUII t . . kuliura. Tanil, szórakoztat, gondterhes napjainkban üd\'jlést nyújt és azt ma egy kulturember sem nélkülözheti. Ha már ezideig tétovázott, most cselekedjen.
Rádióvételnél figyeljen az alábbiakra ■
A rádióvásárlás bizalom dolga Önnek évek múlva is szüksége lesz rádiókereskedőjére, kinek szakértőivel mindig készséggel kell rendelkezésére állania. Ott vegyen rádiót, ahol minden márkás készülék raktáron van és saját szemével és fülével választhatja ki lakásán kényelmesen a legjobbat és igy nem teszi kl magát, hogy kiváló márkás rádiókészüléket, mely talán jobban tetszett volna, meg sem hallgatott.
Már havi 8.5D P. részletre vehet legújabb typusu rádiót.
Üzenetre vagy telefonhívásra szivesen áll szolgálatára
SZABÓ ANTAL
rádió-, csillár- és gramofon-üzlete ■agykanizsa — FS-ut 5. sz.
a „Slandard", „Telefunlcen", „T. R. T.", „Orion" \' rádiógyárak képviselete és lerakata.
APBOHIBDETESEI
45 fillér 1 kg. friss nyul lefejtve. -Oyenes fúazerflzlelben (Városháza) 110
Ve izek bármilyen roasz karban levő használt kerékpárt. Szabó Antal kerék-páikereskedő, Fő ut 5. 109
Mindenféle használt ruhát veszek é* eladok. Kinizsi utca 19. özv. Vargáné. 119
QjrarmsksxaratS. jéérxáaű mindenes leányt azonnal felveszek. Oábor. Rozgonyl-utca 9. 139
Haszaált. bútort veszek és eladót. — Ugyanott fehéi előszobafal eladó. Kovácsné firisébtMér 17. 138
Saját tarméaO uradalmi á- és iijbar (autall-, csemege- és pecsenye-bor) kapható már 2b liter tételben U Gaanaory-ut 39. sxém alatt —
Borecet U aapható. 5127
Az állatok fejlődését elősegíti, ax angolkór, bőrgyulladás, nyalakodáa, gvaplu-rágás, tollrágás kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszüntet! s a csökött állatokat erőteljes fejlődésnek indítja. Malaóck felfalását k(marást, fark- éa fUlrágáat, a vályúk éa jáazlak rágását elhárítja. Fertőző betegségek ellen az állatok ellenállókópességót fokozza. Eredeti gyári árbm kapható: ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, növényvédelmi srerek •tb. keteskedésében zm« Nagykanizsa, Erzsébet tér 10
A bírósági palota mellett Telefon 180.
(VlMOntsIadóknak nrárl árbél snfedmtnr)
III
BIZTOS
eredmény csak 4r el,
ha hirdetéseit a naponta t&bbezar példányba megjelenő, messze vidéke. ta elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-
PM5.
adta fal. Kiadóhivatal 5. (az udvadian.) Tel. 78.
Nyomatott . UptgUjdono, K0z„szd^l R.-T. Qnlenberg Nyomda és Délzalal Lspklsdó Vállal.U Mny,nyomdl|éban Nagykacizstn. (PelelUs üzletvezető: Zslsl KiZijJ
74. évfolyam 10. szám
Nagykanizsa, 1934. fanuír 14, vasárnap
Ara 12 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
lutktuUUg ti kUdiWvil.l: rM 5. 1.1.
j^j^jealkmlndcii n«il, bíHS HrtoMvel
rauniÁi airiur
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
eun«IM áll: így hód B pcn(ó 40 fUKi Smkn>Ul«c< (t kUdöblv.UII telílon: 7S. M
A magyar flgy olasz elgondolásban
A Zalai Közlöny számára Irta. G1m Cuochettl olasz publicista I.
Azt mondják, hogy az idő olyan orvosság, amely mindent meggyógyít. Ez azonban ivem áll politikai bajokra. Talán inkább azt lehetne mondani, hogy az idő némely bajt csak elleplez, a politikai nehézségek ezzel csak a napirendről kerülnek k\\ de meg nem gyógyultan. Olyan ez, mintha orvosok helyett kuruzslók gyógyítanak, vagy ha az orvosok csak fájdalomcsillapitósze-reket rendelnek. A beteg ideig-óráig húzza életét, de ha szervezete már nem birja tovább, akkor legfeljebb csak még egy életre-halálra menő gyökeres műtét segíthet.
Bocsánat ezért az orvosi be vesztésért, de ugy ériem, hogy mégis szoros összefüggésben van azzal, amit mondani akarok. Két és fél éve annak, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy egy felejthetetlenül szép május elsején beszédet mondhattam a budapesti Országzászló előtt, a trianoni gyalázatos hóhérbéke 10 éves évfordulója alkalmából. Én az országzászló* a szent macrár való hőség, á fel-
támadás reménye, az olasz—magyar barátság, az isteni igazság és a mi Ducénk magyarbarátságának kőbe vésett szimbólumának tekintem.
Ez az emlékezés él bennein, amidőn azt vizsgálom, hogy történtek-e Európábap olyan események, amelyek kéjxssek lennének megváltoztatni á jelenlegi politikai rendszert, vagy legalább is uj politikai irányzatot megszabni. Nézzük tehát, hogy mi történt a közelmúltban Európában? A felelet egyszerű Hitler uralomra jntása. a négy halalmi egyezmény megalakítása, a leswrelési konferencia céltalan vergődése, Ausztrinak a faseizmushoz való közeledése, Mussolini uj terveiele a dunai államok gazdasági szövetségéről és a kisentente államok illetéktelen beavatkozása Magvarország ügyeibe.
Az olasz politika részéről Olaszország helyén való beavatkozása a francia—osztrák kérdésije, a le-snenclési kérdésbe, a Dunamedence államainak nj gazdasági szövetségnek megalakításába és a nagyhatalmak -vezető politikusainak Rómába való meghívásában. De leg-föképen a négyhatalmi egyezmény létrehozása, amely a kisentente mesterkedése! ellen a fascista eszme győrelme Európában.
De vizsgáljuk most azon vonatkozásokat, amelyek Magyarország helyzetére vonatkoznak, különös tekintettel az olasz—magyar barátságra.
1931. október havában az Otthon tói klubban tartott beszédemben ezeket mondottam* Hogy a leszerelés kérdésében eddig mitsem lehelen eléroni, ez egyes egyedül áris hibája és igy előrelátható, ll0«V a céltalan időpocsékolás ad-
dig fog tartani, mig Franciaország fokozott fegyverkezésével el rfeni készül. Es ha egyszer elkészült, ak-kor mi fog történni ? Az, hogy a leszerelési értekezletnek ugy kell a programját módosítani, hogy a fegyverkezéssel még el nem készült szövetségesei is időt nyerjenek a fokozott fegyverkezés keresztülvitelére. Franciaország ugyanis ugy értelmezi a béke biztosítását, ha a fegyveres túlsúly az Ő és balkáni barátjainak kezében van. Ha tehát Franciaország nem akar leszerelni, akkora lefegyverzett államoknak teljes joguk van felfegyverkezni, hogy ne folytatódjék örökké az erőiek és fegyvertelenek örökís ko-
médiája, — hogy a, Duoc szavait idézzük. ^
Amit két év előtt mondtam, az ma valóra vált. Mindenki előtt vilá-Igós, hogy a francia ixditikusok, Briandtól lovaiig, Herriottól Tar-dieuig és Daladierig, egyértelmüleg azt állítják, hogy Európa békéjének biztosítása Franciaország és szövetségeseinek fegyverbeli túlsúlyán alapszik. Ezért hagyta ott Németország a lefegyverkezési értekezletet és ugyanezen okból lépett ki a Népszövetségből.
Most az azóta már elhunyt világhírű nagy politikusnak, gróf Apponyi Albertnek szavai idézem, aki ezeket mondta: Magyarországot a trianoni kényszerlx-ke leszerelte és az engedélyezett csekély-számú haderő csak a belső rend fentartására és határőrszolgálatok-
Gömbös miniszterelnök a Nemzeti Egység mai sátoraljaújhelyi zászlóbontásán
A diplomát ifjúság elhelyezésének problémája a legközelebbi minisztertanács eU kerül
beszámol a lengyel és osztrák tárgyalásainak eredményeiről. Az állástalan Ifjúság érdekében
Budapest, január 18 Hóman kultuszminiszternél szombat délelőtt a mezőgazdasági érdekképviseletek vezetői gyűltek Össze, hogy ankét keretében megbeszéljék, miként lehetne elősegíteni a diplomás ifjúság elhelyezését a mezőgazdasági érdekeltségek bevonásával. \'
Hóman az érettségi megszigorításáról
Budapest, január 13 Hóman kultuszminiszter a diplomás Ifjúság elhelyezésével kapcsolatban kijelentette, hogy a kérdést a legközelebbi minisztertanács elé viszi és ennek dön\'ése után tájékoztatja a nyilvánosságot. Három irányban véli a megoldást. 1. Magángazdasági üzemekben, 2. az állami igazgatás rendes keretében el nem végezhető, de mégis szükséges munkálatoknak végeztetésével, 3. az állami igazgatás szervezetének racionalizálásával.
Kijelentette, hogy érettséginél szigorúbb kiválasztási elveket kiván életbeléptetni. Az érettségi bizonyítvány önmagában meg fogja adni a biztosítékot a lörvény szerint érettségihez kötött állásokra, de az egyetemi tanulmányokra csak az érettséginek bizonyos foknál jobb elvégzése fog jogosítani. Ez teszi szükségessé az eddigi osztályozási rendszer megváltoztatását.
Budapest, január 13 Qömbös Oyula miniszterelnök vasárnap Sátoraljaújhelyre utazik, hogy részt vegyen a Nemzeti Egység ottani zászlóbonfó nagygyűlésén. Erre a vidéki útjára a pártnak több képviselötagja is elkiséri. Lemondott a mezőkeresztes! kerület képviselője
Budapest, Január 13 Papp-Szabó Károly, a mezöke-resztesi kerület országgyűlési képviselője bejelentette szombalon Sztra-nyavszky Sándornak, a Nemzeti Egység elnökének, hogy lemond mandátumáról. Lemondását kedden hozza Almássy László elnök a Ház tudomására és megteszi az intézkedéseket az uj választás kiirására. KAIlay az osztrák—magyar tárgyalásakon
Bécs, Január 13 Kállay miniszter, aki jelenleg Lengyelországban van medvevadászaton, Bécsbe utazik, ahol részt vesz az osztrák-magyar vegyesbi-zdttság tárgyalásain. Imrédy miniszter bécsi utja
Bécs, január 18 Imrédy Béla pénzügyminiszter a jövő hét táján Bécsbe érkezik, ahol egy hetet tölt
Kedden lesz az első Idei minisztertanács
Budapest, Január 18 Kállay keddre visszaérkezik Budapestre, mert ekkor tarja ezidei első minisztertanácsát a kormány, amelyen a földművelésügyi miniszter is
ra\\ alkalmazható. Ami tehát azt jelenti, hogy Magyarországtól elvették a jogot, hogy saját területét ellenséges betörés ellen * biztoitsa. Ámde minden országnak joga van ahhoz, hogy terű leli biztonsága legyen és aibilcor Magyarország belépett a Népszö>etségbe, a nemzetek egyenjogúsága alapján ezt a jogát meg kellett volna neki jadni és minthogy ezt meg nem kapta, csak kötelezettségeket vállalt, de a legelemibb jogát sem kapta meg.
Appoyi bróf beszéde a nemzetközi tisztesség szózata volt, de azért Genfben — amint Mussolini mondotta — ha meg is voltak halva a szónok igazságaitól, a lefegyverzett nemzetek egyenjogúságát még sem ismertek pl. I>e épen a nemzetek egyenjogtisága az, amelyért Itália küzdés küzdeni fog mindaddig, mig eléri azt, hogy a jogi egyenlőség egyben a tettek egyenlősége is legyen. Tudjuk azt jól, hogy nehéz lenyeletni az egyenjogúság és az egyenlő lefegyverkezés keserű pilu-láját azokkal a nemzetekkel, akik a Páris körüli békék legmakacsabb védelmezői. Világosan határozta ezt meg Mussolini, amidőn azt irta. A teljes leszerelésről ma még nem beszélhetünk, csak a fegyverkezés aráyos csökkentéséről, mert a leszerelésnek is van határa, amelyen tul egy állam sem mehet saját biztonságának veszélyeztetése nélkül.
Meg kellene tehát állapodni a leszerelés legkisebb méreteiben és legalább egyelőre ezen az alapon kellene szerzö<lst kötni. De még ezzel is szembehelyezkedett a francia miniszterelnök, aki a múlt év október havában az jelentette ki, hogy a jelenlegi francia haderőt nem csökkentheti. így tehát a leszerelés kérdésében semmi érdemleges nem történik és nem (fog történni ezután sem. Mussolini ugy vélekedett, hogy a konferencia helyett a Népszövetség tárgyalta volna a leszerelési kérdést. Azonban az utóbbi időben a Népszövetség tekintélyét súlyos csapás érto Japán kilépése által, amelyet Németország is követett.
Bármennyire sajnálatos is No-metország kilépése, meg kell gondolnunk, hogy ez a nagy birodalom nem kapta meg az őt megillető helyet a Nemzetek Szövetségében, bár a locarnói szerződést és r. négyhatalmi szerződést is aláirta. A Népszövetség Németország kilépés? után életképtelen, mert ml értelme annak, ha Paul Boncour a négyhatalmi szövetségre akarja bízni a leszerelés kérdését, ha abból a legjobban érdekelt hatalom hiányzik. A megdicsőült Apponyi suellemé-nek kell vezetni bennünket, hogy a nemretek közötti jogegyenlőségért küzdjünk és tüntessünk cl minden különbséget a győzők és legyőzöttek között
A római Palazzo Veneziában ezért küzdenek. Róma ! Róma \' Mint mindig, most is onnan fog felra-Igvogpi n népek joga és igazságának hajnala I
ZALAI KÖZLÖNY
1984 jtflttáf 14.
Hasznos tudni,
lm nUM toijitfltk TWltt W ha Sohmiatháuar
Ifímanúi
keserllvlzével eltávolítjuk a gyomor és belekben rejtőző és kórokat okozó baktériumokat
Láng Boldizsár báró, országos elnök Is részt vesz a Szanatórium Egyesület piknikjén
A Szanatórium Egyesület február 3-án este 9 órai kezdettel rendezendő piknikjére már javában folynak az előkészületek. Minden jel arra mutat, hogy az ktti piknik egyik legnagyobb sikerű rendezése lesz az egyesületnek. A város társadalma örvendetes jelét adta már az előzetes gyűjtések alkalmával is megértő szivének, inert a gyűjtéssel megbízott liőlgvek közül többen már be is adták gyüjtő-iwiket, mégpedig igen szép erad-ménnyel.
Kövesdi Iioér «juszt ávné elnökasszony tegnap igen meleghangú levelet kapott báró IAng Boldizsár ny. altábornagytól, aki mint a Szanatórium Egyesület országos elnöke arról értesítette, hogy Orfutay József egyesületi igazgató kíséretében Nagykanizsára utazik ebből az alkalomból, hogy részt vehosen a pikniken.
A dr. Berzsenyi—Yillax zongora kettős fellépése elé nagy várakozással tekinnt Nagykanizsa művészetért rajongó közönsége, amelynek alkalma volt már a rádióitól is élvezni az országos viszonylatban is jónevü művészek játékát. Kevesen tudják azonban Nagykanizsán, hogy dr. Berzsenyi I.ászló és dr. Villax István az Országra Kaszinóban, a Vigadóban és a nagyobb dunántúli városokban, így Pécsett, Kaposvárolt és Egerssegcn is megérdemelt sikerrel szerepelted. Akik hallották őket, csak a legnagyobb elragadtatással nyilatkoztak művészetükről. Ijorschi Vilma szombathelyi úrilány hindu és magyar tánca ugyancsak megérdemli c legteljesebb érdeklődést, mert cd digf kanizsai fellépéseivel is ma radandó emlékeket hagyott azokban, akiknek alkalmuk volt tapsolni művészetének. Műsor előtt fíarbarils Lajos főszerkesztőmond prológot
A piknik rendezősége oly minimálisra szabta a hcléptidijakal, hogy ezt az összeget mindenki nél külözhelí a nemes cél érdékébon.
Felesleges hangoztatnunk, hogy milyen missziót tölt be a Szanatórium Egyesület a tüdővész el leni fronton. Ez az az őrök küzde lem, amelyben sohsines békekötés, sőt fegyverszünet sem. Állandóan dul a harc, váltakozó szerencsével. Itt Is élcire-halálra megy a játék, amelyben csak az a legborzalmasabb, hogy legnagyobbrészt ártatlan gyerniekéletek az áldozatai ennek az alattomos ellenségnek,
Zatboreczky hegedűestje január 16-án
A budapesti zeneművészeti főiskola művész tanára kedden cs!e fél 9 órakor tartja hangversenyét az Iparoskör nagytermében. A bérleti hangversenysorozat rendezősége semmi áldozattól nem riadt issza, hogy a világ egyik legnagyobb licgedümüvészének x játékában gyónyőrködluessék a zenekedvelő közönség. Zathuncczky játéka tele van romantikával, fénnyel és szenvedéllyel, melegséggel és finomsággal, hegedűjének húrjai sírnak és mosolyognak, mesés techni-
kájával ragyogó zenei intelligencia párosul. Műsorával, amelyen Beethoven, Csajkovszky hegedühang-versenye (amit a budapesti Filharmónia ünnepén játszott), Hu-bay (Zefír), Paganini stb. szerepel, felejthetetlen estét nyújt azoknak, akik a komoly, .nemes, tiszta művészetet szerelik. A zongorakísére-let Európa legkiválóbb kisérő zongoraművésze, dr. Herz Ottó látja el. A hangversenyre jegy, valamint bérlet Mair-könykereskedésben váltható. (=)
LegdiYatosabb bili ruhaselymek
legolcsóbb árakon
Áruházban.
Hivatalosan is meghívták a „Sáskáikat a budapesti világtornászversenyre
tiróí Teleki Sándor, a Magyar Országos Tornász Szövetség elnőko leiratában, amelyet a kiskanizsai állami elemi iskola igazgatóságát hoz intézeti, tegnap hivatalosan meg hívta a kis .Sáskákat» a világversenyre. (iróf Teleki elnök levelében közli, hogy a budapesti és vidéki szereplő csapatokon kívül nagyon sok megszállt területi csapat jelentette In- részvételét. A külföldiek kö zül eddig 20 állam kiküldöttei vesznek részt. Az elnök Soős tiéza főtitkárral együtt nagyon melegen femléke/.ik meg a kis -Sáskák»\'eddigi sikeres szerepléséről és elsősorban SzépudiKiry László tanitó fáradhatatlan munkájáért mond köszönetet. Kéri továbbra is a kis sáskák szorgalmas készülését, a mely a magyar színek dicsőségéihez vezet.
A «Sáskák\' őrömmel vették a meghívást és mindent el \'s követnek, hogy részt vehessenek a világversenyen és bemutassák tudásukat a világ nzeme előtt.
Most január 22-én is nagyszabású szinmüelőadást rendeznek a Városi Színházban. Ugy ennek, mint vala» mennyi kiskanizsai egyesület előadásának tiszta jövedelme a. ki$ sáskák vendégszereplésének javára lesz fordítva. A pest íut sokba kerül (több mint 1200 pengőbe I), a színházi, előadás költségei nágyok, a rendezőség mégis egész olcsó helyárakat állapított meg. Épp ezért a rendezőség ezúton is kéri a közön séget, hogyha a kis elemisták be-
kopognak hozzá és jegyet árulnak, ne utasítsa vissza őket, hanem filléreivel tegye lehetővé az előadás sikeres megtartását és ezáltal a világtornászversenyen elsősorban a magyar, másodszor pedig a ka nizsai sziliek dicsőségre jutását.
Mozgószinház
Nyílt levél
Fedák Sárihoz
Mélyen tisztelt Művésznő! Engem ma uzért küldtek u kanizsai moziba, hogy kritikát gyakoroljak az Oh első hangosfilmje: Iza néni — feleit. Be vallom őszintén, az előzetesen bemu tatolt reklámjelenelek után kissé húzódozva készültem erre a feladaim, mert azt hittem, hogy ön, kedves művésznő, akinek intelligenciáját őszintén nagyra értékelem, mint nő, elvesztette az önkritikáját.
Most jöttem ki a moziból. Bújva, félszegen és kerültem a szembejövők tekintetét. A zsebkendőmet még ide jében sikerült visszacsempésznem i zsebembe, ahonnan pedig igen gyakran kaptam elő a film pörgetése alatt. Sok minden lepergett bennem és belőlem is ez fiatra pergetés talált.
Az erősen megoszló fővárosi krilikák után fenségesen csalódtam az ón filmjében és — önben, kedves Mü vésznő, akinek ragyogó Intelligenciája már jó előre gondoskodott az esetleges támadások parirozáSáról is. On meg. tette azt, amire tízezer nő kőzöl talán csak egy mer vállalkozni. On megtelte azt az On filmjében, amelybe több,
Fejfájást megszüntetik ^ és meghűlésnél
gyors jovuléd eredményeznek ezl Aspirin tabletták.
; e a valódi Aspirin tabletták legyenek t> BAYER keresztiéi fiyAgysierftárlMH kaphaté.
mint 200.000 pengőt fektetett a saját
zseléből, hogy ezt a kijelentést adta egyik szereplője szájába: Ml tetszhet őzen a nőn, hiszen se nem szép, sc nem fiatal?
Kalapot le, ez előtt a bátor vallomás előtt! Elvégre a saját pénzéért nem mindenki mondhat ilyen bókot a világ fülehallatára, ön azonban bátran megteheti ezl, mert az ön csodálatos művészete még 30 év múlva is elbirja ezt a megállapítást, lévén az igazi művészet — őrök fiatal és elhulhatat-lan. i
A\'ml magát a szüzsét illeti: mart-dandó benyomásokat kelt a nézőben. Ennyi tiszta, lélek mélyéből fakadó őszinte szándékkal nagyon kevés film dicsekedhet. Nincs szó benne gyűlöletről, sőt még hírmondót sem látni a megszálló csapatokból és mégis... Es mégis, ez a film lázítóbb a leghangosabb demagógnál, ököl besző ritóbb a legelszántabb bosszu-eskűvésnél és Te ledhetetlenebb impressziókat keh az emberl>en a saját szemével látott benyomásoknál is.
fis mindebben ar. On lelke, a felvidéki nemes urikSsasszony hazaszeretettől izzó lelke feszül, él, mozgat, lázit és kónnyeztet.
Művésznő, meglehet, hogy tévedek, de ennél jobb szerepet \'Otí még\' Hctn játszott életében. Mert ez már nem játék, ez minden Tészkéböl kivert magyarnak tragikus kálváriája, ahovfá cl kell zarándokolnia erői gyűjteni « sodik honfoglalásra.
\'Művésznő, ez a ^íyill levél sohasem jut el a címzetthez, de ha elviszi külföldre ezt a IJlmfct és ott a bemutatók alkalmával a könnycssremü elszakadt magyarok mámoros lelkesedéssel tolonganak köréje, hogy megcsókolják a kezét, akkor azt hiszem, azokból a könnyes szemekből sem olvashat ki mást, mint annak a szürke, isme-rétien kis vidéki újságírónak a leveléből, aki egy csúnya, hideg őszön riadszemü gyermekként, de keserű, szent esküvéssel hagyta ott szülőföldjét.
Partnereinek is szivből gratulál az On tisztelő hive:
Dávid Magyar Jé**!
Időjárás
A nagykanizsai meteorologial meg* figyelő Jelentések: azombaton a hőmérséklet : reggel 7 órakor - 4-8, délután 2 órakor - 3-0, eate 9 órakor — 38.
Felhőzd : Reggel éa este felhős, délben borult
Szilirány: Reggel, délben ét este északkeleti.
(Bjuakal ,ddló)tkntítl A Metaara*-fll«l brtéHot JaUatl aata K> érakan Laaaa aafMIéa várhat* »Jabk
Gyermek j&ócipölc, vadásstcipöR börbéléssel, Uorc&olya-clpöR, mindenfajta dpöáruR legolcsóbban
Miltényi Sándor ós fia cipöáruházában, Nagykanizsa, Fő nt 2. Tárosház palota
1864. Imuár 14.
ZALMKOZLÖNY

VILÁG ÓNJA
IX. ZSIDÓK A VATIKÁNBAN
Akármennyire hihetetlen: a Vatikánban vannak zsidók is. Mindössze hárman, de enne* a háromnak eUggt jelentős a szerepe
könyvtárában is gyűjteményeiben gyakran jelentkeznek zsidó tudó-Mik és kutatók. Valamennyit iísje-tcletlel rogadják és eliíssg\'itik tu-domáyos munkásságukat. A Vatikán soha, semmiféle vonatkozásban nem mutatott antiszemita tendenciát.
(Copyright)
Siemben a Vatikán városrésszel, a 1 iberius túlsó partján emelkedik a római zsidók csodálatosan Míp zsinagógája.
A zsinagóga első emeletén tutál-kűztajn etsőzör Prof. Angelo Sa-ecrdotl római catw-rabbinoval. A tudós pap nyilatkozatából megtudtam, hogy Itália állami és kulturális életében vezető szerepük vau az olasz zsidóknak.
Tatán még a Vatikánban is akadnak zsidók 1kérdeztem
Csodálkozva nézett rám a főpap Természetesen. A Vatikánban mindig is voltak zsidók. A Vatikán scihaae\'m vol antiszemita. Hiszen : az agg milanói főrabbi, Gr. Uíf. AJcssandro di I öíhj bizalmas barátja volt a mostani pápának, amikor őt még llati. Achiliesnek hívták. És XI. Plus mint régj barátját fogadta a Vatikánban a milanói főpapot, aki az üldözött német zsidóság érdekében kérte a katolikus egybáz fejének támogatását. Közbenárásánuk meg is volt az eredménye. Tévedés azt hinni, hogy a katolicizmus antiszemita lenne...
— \'A Vatikánnak egyik fontos funkcionáriusa is zsidó. Mindenki tudja Itáliában, hogy a firenzei egyetem jogi fakultusának tudós professzora, Frederioo Camoo Jogügyi tanácsosa öszentségének. Professzor Cameo — zsidó. A pápa egyenes kívánságára nagy .és alapos jogügyi tudását fokozottabb mén-tékben vette igénybe a Vatikán az Itáliával kötőit konkordátum meg-szővc0szésénél.
— A pápa jogügyi tanácsosin kivul még két zsidó vallásunak van aktív s»erc|m! a Vatikánban, l\'jek.- Prof. Levi della Vita, aki a római egyetemen a keleti nyilak professzora volt és ezt a/, állását a vatikáni könyvtár osztályigazgatói állásával cserélte fel. A pápa személyes meghívására. A udós proffesszor zsidó és a zsidó közéletien aktív részt vesz. Jelenig a bibliográfiai oszlály vezetője.
— Uvl ClWta Tugliot, a viiág-nM "laz matematikust, a római eByetcm tanárát « pápa. személyein nevezte ki a vatikáni akadémia rendes tagjának és jel«nleg ő az nak Kid6 ,0«Ja az "kadémiá-
— Mindehhez csak azt szeret-\'"Míftol raég, hogy a Vali-
kán muzeumalban, levéltárában,
Szelvény,
■Wjwk felmutatója 3 p^jü bolU „» farda, lovas"
ZtXl"*™"*-™6-
Mindenki ismeri Rómában azl a kedves epizódot, amelynek főszereplője u nyitrai orthodox hitközség helyettes rabbija: Vorhand Morhedáj. Efc a rabbi talmudkula-tásokat végzett a Vatikánban. .Munkásságáról jelentési teltek a pápá-
nak is. fos .XI. I\'iup ugy intézkedett, hogy: Vorhand .. Morhédájt vendégül kell látni. A nyitrai rabbi hclyeltese lakosztályt kai>ott a Vu-tikánban, a pápa szolgái hozták cl ebédjét egy kóser vendéglőből és a katolikus ugyház fejének gondoskodása még arra is kiterjedt, hogy a reggeli és estéli imádságnál jelen legyen az a tíz hitsorsos, akinek megjelenése nélkül nem teljes egy zsidó islcni tisztelet...
Ez az eset jellemző legjobban Krisztus földi helytartójának nemes"\' lelki világára..
A Városi Könyvtár és Muzeum fejlődése
A nagykanizsai Városi Könyvtár, amely dr. Kerkay József piarista gimn. tanár igazgatása alalt évről-évre fejlődik, nem sokat szere|>el a nyilvánosság előtt. Csendben, de annál céltudatosabban dolgozik. A Városi Könyvtár nem akar konkurense lenni a szép munkát kifejtő kölcsönkönyvtáraknak, mellek néhány filléréri a legmodernebb irodalmi termékekkel szolgálják ki olvasóközönségüket. A Vánsi Könyvtár feladala sokkal komolyabb. Célja egészen más. Főképpen tudományos é.s forrásmunkákkal szolgálja a közönségei, amely szép számmal vette igényije a Városi Könyvtárt az elmúlt esztendőben is. Sajnos, hogy a könyvtár fejlesztésére a városi költségvetésben mindössze 200 pengő van beállítva. Valóságos művészet, ahogyan Kcr-kay mégis lépést tud tartani Leszer-zések dolgában a modern könyvpiaccal kapcsolatos igényekkel.
Dr. Kcrkay Józscí igazgatja a Városi Muzeumot is. Egyelőre a Muzeum kiépítésének ügye is nagyon lassan halad előre. Itt a Muzeum Egyesület alakításától lehetne várni erőteljes nekilendült. De ehhez egy kis |>énz is kellene. Nem sok, úgyhogy a város ezt a kis összeget valószínűleg rendelkezésre tudja bocsátani a Muzeum l\'^yesü-let megalakításához ós az ezzel kapcsolatos nagy megyei propaganda megindításához, hogy a zalai lakosság körében megindulhasson a gyűjtőmunka régi tárgyak, levéltári és egyéb muzeális érlékü dolgoknak a Muzeum részére való átengedése érdekében.
Megvagyunk róla győz<klve,hogy a rendkívül agilis és sokoldalú Városi Könyvtár igazgató és muzeumi őr, dr. Kcrkay József mindent el fog követni a nagykanizsai Muzeum fejlesztésérc és kiépítésére.
Érdemes nemcsak a könyvbarál-
Menyasszonyi kelengyék
nagy választékban.
Saját kikészítésű siffonok, vásznak, damasztok és asztalnemliek jó miríti-= sége általánosan elismert. =
Regenhart és Raymann damasztok és asztalnamAak, Sohr oll-aiff onok.
Nagy raktár női és férfi fehérnem fi anyagokba n.
SINGER MMáz.
3+t lámpát 7M1-»-BAND-PASS EURÓPA-
vtvA kfczfilék dln« mlkjit hansuóróvA, Kátzpániára: P 225^
nak, a régiségeket kedvelőknek és azokkal tudomlnyosan foglalkozóknak, hanem a laikusoknak is « Muzeumot és Könyvtárat megto-kileni. Dr. Kcrkay minden csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12-lg mindenkinek rendelkezésére áll a gimnázium ama szárnyában, ahol a Városi Könyvtárt és Muzeumot elhelyezték.
Aranyérnél éa az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vi elési inger, derékfájás, mel\'tzoru-lá«, szívdobogás és srédűlési rohamoknál a természetis Ferenc József keserűvíz hasznáata kellemes megkönnyebbülést eredményez. — A beltö bajok orvosai az Igen enyhe hatású Ferenc Jóiaef vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-t gy félpobárnyl raennyiiég-ben rendelik.
A Keresztény Tisztviselőnők jelmez-estélye
Jelentettük, hogy a nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete január 20-án jelmezestély! rendez. A hir -- ahol csak szeretettel kísérik ennek u fáradhatatlanul tevékenységű egyesületnek működését — a legnagyobb örömet váltotta kl. Mert ien-dezől gárdája garancia arra, hogy olyan eslélyben lesz része a nagykanizsai közönségnek, amiről még hosszú ideig fognak beszélni. Az aglUs rendezőség heteken rtt fáradozott azon, amíg olyan tervet dolgozott kl, amely általános meglepetést fog kelteni. Finom uri izlés, kedves ötlet, eredetiség és csíny párosulva azzal az Igyekezet-tel, hogy valami különöset, meglepőt nyújtsanak a közönségnek. A Keresztény Tisztviselőnők jelmezestélyén egész Nagykanizsa társadalma ad találkozót egymásnak, mert tudja, hogy igazi l>ékebeli magyar és uri mulatságban lesz része, melynek családi tónusa, kedves meghittsége és páratlan kedélyes hangulata fogalom volt mindig. Azért az egész város közönsége osztatlanul óriási érdeklődéssel várja a rendezőség nagyszerű mulatságprogramm-ját, amely meglepetésként fog hatni ujszcrü>é#eivei. A meghívókat már szétküldötték. Aki véletlenségből esetleg még nem kapott volna, szíveskedjék Mázol Luhi, a Zalai Közlöny kiudóhivaiulának főtiszlviselőjéhez fordulni, aki készséggel áü a közönség rendelkezésére. Nagy súlyt helyezett a rendezőség arra i», hogy elsőrendű büffé álljon a közönség rendelkezésére páratlanul, olcsó áron. Mert u rendezőség mindenről gondoskodott.
Oalati klinyvak, Papírárak, Irodaaaarak, TBHAtoltok
legolosóbbsa
FISCHEL
k6h,vker«sk*d<>bM u Nsokaaloa Horthy Mlklds-at 1. T«mm m. M.
ZALAI KÖZLÖNY

Farkasovszky Teri
az Ipartestület alsó termőben (volt Polgári Egylet)
folyó hó 16 án délután 5 órakor gyermekeknek, fél 7 órakor karpaszományosoknak és este 9 órakor Iparosköri és Ipartestületi tagoknak
tánctanfolyamot kezd
Az OTI-tartozások kedvezményes részletfizetésének feltételei
A 16.500/1933. M. E. sz. rendelet u munkaadóknak a társadalombizto-\'sitiül (betegségi és öregségi stb. blzto-lási) járulékokból, munkaadói megtérítésekből, késedelmi pótlékokból, perköltségekből eredő és 1933. december 31-én fennálló tartozásaira kedvezményes részletfizetést biztosll az alábby feltételek mellett:
a) azok a munkaadók, akikre az OTl az 1033. óv folyamán 2W pengőt meg nem haladó társadalombiztosítási járulékot rótt ki, külön kérelem nélkül tiO hónap alatt késedelmi pótlékmentesen törleszthetik le tartozásukat, fellőve, hogy a folyójárulékok és dijak fizetésére való kötelezettségüknek mindenkor eleget tesznek. Az első törlesztési részletet legkésőbben 1931. február 28-íg, a későbbi részleteket pedig minden következő naptári hónap végéig kell megfizetni;
b) azok a munkaadók, akikre az OTl az 1933. év folyamán 250 pengőt meghaladó társadalombiztosítási Járulékot rótt ki, az OTI-nál (kerületi pénztárnál, kirendeltségnél) legkésőbben 1931. január 31-ig kérhetik tartó-zásuk kedvezményes részlelekl>cn való fizetésének engedélyezését. Az OTl csak megokolt esetben és valamennyi körülmény méltányos mérlegelésével megállapított tartamú, de legfeljebb ISO havi késedelmi pótlékköteles részletfizetésre adhat engedélyt. Ily kedvezmény elnyerésének esetében az engedélyezett részleteken felül a mindenkori hátralék késedelmi pótlékát és a folyójárulékokat és dijakat is be kell fizetni. A kedvezmény feltételeinek megtartása c>etében a kedvezményes részletfizetés alá eső hátralék után a törlesztés folyama alatt egy-egy naptári évben felszámított késedelmi pótlékok 50 százalékát az év végén az OTl a hátralékos munkaadó javára számolja el. Az első részletet a kérelemre vonatkozó ügyviteli intézkedés keltét követő naptári hónap végéig, a későbbi részleteket pedig minden következő naptári hónap végéig kell megfizetni. • A fenti kedvezmények a balesetbiztosítási Járulékokból, valamint a "háztartási alkalmazottak után kirótt betegségi biztosítási járulékokból eredő hátralékokra nem vonatkoznak. Kérhetik azonban a kedvezményi a háztartási munkaadók is a munkaadói megtérítésekből és perköltségekbői származó tartozásaikra.
A hátralékok fizetésére adandó, ille-lőleg adlwtó kedvezményeket a hátra, lékos munkaadó elveszti, ha a részielek, a késedelmi pótlékok és a folyó-járulékok fizetésére vonatkozó kötelezettségének elegei nem telt s ez csőiben az egész tartozása « késedelmi-l»ótlékokkal együtt azonnal behajiha-tóvá válik.
A fenti kedvezmények nem érintik a 4.800/1932. M. E. sz. rendelet alapján az 1931. december 27-én fennállóit tartozásra adott és érvényben levő késedelmi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt. Ennélfogva a 4.800/1932. M. E. sz. rendelet alapján kedvezményben (18, 24 havi késedelmi pótlékmentes részletfizetés, felszámított késedelmi pótlékok törlése) részesített munkaadók ennek\' a kedvezményüknek épségben tartása érdekében az eddigi részleteket fizetni kötelesek. Nincs ajfonban annak akadálya, hogy a *J00/1W2 M E. sz. rendelet alapján
adott és érvényben levő késedelmes pótlékmentes kedvezmény fennállása esetében a kedvezményt élvező és továbbra is fenntartani kívánó munkaadó az 1931. december 27-ike utáni időre előirt még kiegyenlítetlen tartozására a 10.500/1933? M. K. sz. rendelet szerinti kedvezményes részletfizetést igénybe vehesse, illetve kérhess^ Annak sincs akadálya, hogy ameettyi-ben a munkaadó a 4.800/1932. M. E. sz. rendelet alapján biztosított kedvezményi továbbra is igénybe venni nem kívánja és az abban biztosított előnyökről lemond, az 1933. évi december 31-én fennálló tartozására a 16.500/1933 M. E. sz. rendelci szerinti kedvezményes részletfizetési igénybe vehesse, illetve kérhesse.
Minden ez ügybeni felvilágosítást készséggel ad ux OTl nagykanizsai vezetője, dr. Béres László.
RÁDIÓMŰSOR
Budapest, Japuár 14.
9.15: Hirek. - 10: Egyházi énsk és szentbeszéd. Szentbeszédet mond dr. Mentes Mihály győri theológial tanár.
— 11.15: Evangélikus istentisztelet. — 12.20: Időjelzés. - 12.33: Gróf Zichy Géza emlékhanegversenyr (A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Báthy Anna, Halmos János.) — 2: Gra-mofonlemeiek. — 3: >A gyümölcsfa-védelem legolcsóbb módja.« — 3.45: Különleges hangszerek. (Xilophon, alu-miniumfon, éneklő fürész.) — 430: Petőfi: .Bolond Istók.« — 5: .Acélhang\' dalárda. — 5.50: > Amerika. < Földi Mihály előadása. — 625: Bariba István szalonzenekara. — 745: Sporteredmények. — 8: >Mákvirág.« Vidám játék 3 felvonásban. — 10.15: Hirek.
— 10.30: Budapesti Hangverseny Zenekar
Béea. Pach Walter orgonázik. — 8.30: Gramofon. — 11.20: A szlmfóni-kusok hangversenye. — 12.35: Bádió-
r (fn afoxik,
\\ DARMOL !
a* Oh AaiAajtójalWí
zenekar. — 17.05: Müvészlemezek. — 19: Tautenhayn-négycs. — 2215: Bá-diózejjekar. Budapest, január IS.
6.45: Torna. Utána gramofon. — 9.45: Hirek. — 10: Felolvasás. Közben gramofon. — 12.05: Gramofon.
— 12.30: Hirek. - 1.15: Időjelzés. — 1.30: Mária Terézia I. honvédgyalogezred zenekara. - 2.40: Hirek. — 3.30: A rádió diákfélórája. >A zentai hŐs.« 4: Asszonyok tanácsadója. — 4.45: időjelzés, hirek. — 5: .Megyünk Pestre.. (Történelmi séla.) Pogány Béla előadása. — 5.30: Somogyi-szalonzenekar.
— 6.30. Német nyelvoktatás. — 7: Magyar nóták. (László Imre és Bácz Béla cigányzenekara.) —8: »A világgazdaság válsága.< Dr. Bber Antal előadása. — 8.30: Waldbauer— Kerpely" vonósnégyes. - 9.30: Hirek. - 9.50:
> A magyar népzene, hatása a szomszédos népek zenéjére.. (Bartók Béla.)
— 10.40: Cigányzene.
Bécs. 12: Müvészlemezek. - 12.30: Filmlemezek. — 13.30: Parasztzene. — 17.15: Marx Marion különböző nemzetek dalait énekli eredeti nyelven. — 17.50: Krémer Erna zongorázik. —-19.30: Stolz: Éjféli keringő. Operett. — 22: Boscnlhal Móric Chopin-müveket zongorázik. — 2250: Uj lemezek. Doslal: Es most a legújabbak, egyveleg.
«-
garantáltan tiszta hernyóselyem
minden színben, 78 cm. széles, méterenként
2.38 pengő
Menyasszonyi kelengyék,
vásznak, paplanok, fehórnemUanyagok,
estélyi és ntcal rnhakelmék, szőnyegek stb. stb.
leszállított áron kaphatók
Kirschner Mór
divatéruházában.
január 14
napi hírek
napirend
Január 14, vasárnap
Római katolikus: Hllár pk. Protest.: Bódog. Iir.; Teb. bó 21.
Mozi előadások hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 8, 5, 7 és 9 órakor.
Városi nrazeum és könyvtár nyitva qB tör tökön és vasárnap délelőtt 10-161
12 óráig.
Oyógysiertirl éjjeli asolgálat e hónapban: « Máris gyógyszertár Király ntcs 49. ss. és • klskantisal gyógyszertár.
OŐzfBrdö nyitva reggel 8 órától este 8 óráig (hétlő, »zerda, péntek délutáu, kedden egész nsp nőknek).
« Január 15, hé«f6
Róm. katolikus: Rem. sz. Pál. Protest.: Lóránt. Ixx.: teb. hó 28.
Zalai közlöny
— (A Nemzeti Egyaígpérf mai tea détuMwja) A Nemzeti Egységpárt nagy-kunlzsai szervezete mn délután 5 órai kezdettel tartja az Ipartestület régi helyiségében teadélutánját. Tótfalusi bandája muzsikál. Belépő-jegyek a pénztárnál kaphatók.
— (Előadás a gardáknak) Ma, vasárnap délután fi órai kezdettel dr. Kertész IJpót városi állatorvos >Az állategészségügy.-ről tart előadást a Hozgonyi-utcai iskola földszint 3. szá-rnu tantermében. A belépés diJUlan.
— Dr. Kánig fogorvos szabadságáról mqgérteítfbtt s rendelését megkezdte.
_ (Otszázadsxar keríll «zh»r;) Ma. dách világhirü drámai költeménye Január 19-én a b idapesti Nemzeti Színházban. Es a félszázad óta dicsőséges otat bé^jteU" műnek kettős jubileuma elé, érdekesen kapcsolódik az Irodalmi és Művészeti Kór mai lioeális előadása. Kerkay József dr. kegyesrendi tanár, a\' Kör társelnöke ugyanis Madách, ez örökbecsű drámai költeményéről, az Ember tragédiájáról tart előadást Énekel az Ipartestületi Dalárda Ketting Ferenc karnagy vezényletével. Az előadás a városháza dísztermében pontban 6 órakor kezdődik.
— (A KAOSz jelmez-bálja) A Kereskedelmi Alkalmazottak ma tartják a farsangban az utolsó báljukat. A jelmez-bál iránt nagy az érdeklődés, tánc, jelmez-verseny. A jelmez-verseny első dija a Soproni Selyemipar által adományozott 1 mtr. J)e áchápell, a leg-divatosabb selyem anyag. Tánc reggel 4 óráig. A zenét az Amberger-jazz szolgáltatja.
— (A >Turul* Szövetség) fővezér-sége felkéri a Nagykanizsán lakó baj-társakat, hogy elmüket sürgősen közöljék (Budapest, Mizeum-kőrút G/8.).
— (A ki\'rfskedők kiárusítása) A soproni Kereskedelmi és Iparkamara határozata értelmében a kereskedők kiárusításai Január 22-től egész februür <>-ig tartanak.
— Menya»«xoayek kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Slnger divatáruházban.
— (As NTE február 10-1 táncv slélye)
Az t»(TE január 20-ára tervezett tánc-eslélye a banktisztviselők nagyszabású l>álja miatt elmarad. A bankosok oly •w»gy programmal rukkolnak kl a január 20-iki estély ükön, hogy az NTE nek el kellett állni at estély megrendezésétől. A február 10-iki táncestély azonban minden várakozást felülmúl.
— (KU1uu>1,*j»» leventék (ar«u«i ■"IJa) A kiskanizsai leventék ma este 0 órai kezdettel megismétlik a »Piros bugyelláris, c. népszínművet amelyet a mult vasárnap nagy sikerrel adtak Jlö a Kis kanizsai Polgári Olvasókórben. Az előadást nagy farsangi bál követi, melyre Kanizsáról is aokan kimennek. A jövedelem a kis .Sáskák-javára lesz forditva.
— (Om/ájtzáMlót állit VUvir. A Viai-vári Gazdakör közgyűlésén egyhangú lel késeléssel a község egyik érdemes és agilis vezetőjét, Terkovics József körjegyzőt választotta elnökéül. A közgyűlésen elhatározta a Gazdakör közönsége, hogy a községben a hazafias érzés ápolása és a revízió gondolatának állandó ébrentartására orsztíg-zászlót állit fel.
SchQiz kelengye minden háziasszony büszkesége.
— (Alap! Nándor a vidéki színházak orHzágos felügyelőj?) Budapesti jelenlések szerint Alapi Nándort, az Országos Kamaraszínház volt igazgatóját, uki saját vagyoniból "mintegy 50 ezer IHjigőt áldozott színházára, azijal akarják Kártalanítani, hogy kinevezik a vidéki színházak országos felügyelőjévé.
— (Lu*Us-s»á:Iól épItPn k Baliton-főldváiooi) Balatonfóldvár továbbfejlesztésére konzorcium alakult egy nagy cég bevonásával. Elhatározták, hpgy a tavasszal Balatonföldváron nagyszabású luxus-szállót építenek. A konzorcium oélja, hogy Balatonföldvárt tegyék a balatoni élet centrumává. Az építkezés körülbelül. fél millió pengőbe kerül.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bulorvásárlási alkalom. Modem berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Köpetein bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
a / ^ wxólámpO\'
drégabb ^Aretfensttany^a ófalti-VoUorlt
lumeneÖYségeKO ^^^
fogodion 8 v
TUNGSRAM
— Függöny- és ágyterllftanyagok,
ágygaraiturák, szőnyegek, hutorkelmék nagy választékban Slnger divatáruházban.
— (Meglopta h mieyssszornyát) Gál
Teréz Somogy bükkósdi kereskedőnö feljelentést tett vőlegénye, Szal>ó jos ellen, hogy az ellopta u pénzét és« megszökött. A csendőrség elfogta Szabó I.ajóst, kit -átadtak az ügyészségnek- \' l\'
— Oaszláae. Ma a Centrálban hangulatos össztánc.
— Keveset hasinait lábzsák, bunda-béléssel olcsón eladó MiUényi olpőftz-letben.
=» 0lQ8Ón, megbízhatóan építjük át telepes rddióját hálózativá : Transdanubta.
saját kikészítésű törvényesen védett vásznainkat.
Mosott erős szálú vászon . ......
Balaton gyöngy* 80 cm. széles, isme,rt jó minőség Zala gyöngye 80 cm. széles, fehérneműre alkalmas Hajnalka kitűnő minőség, gyöngyfényű Hófehérke finom minőség, ágy- és fehérneműre Schütz-Creton finom szálú, egész kiváló minőség Attila vászon kiváló ágyneműanyag, sürü szövésű Schötz-Rádló cégűnk büszkesége .\'
80 fillér 1.— 1.20 1.60 1.80 1.80 1.80 2.—
Sc&Uix vászón min den kelengye dísze.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. január 14.
A zeneiskola tanárainak mai liceális matinéja
fél 12 órakor kezdődik a zeneiskola kamaratermében. Előadást Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanár a jeles esztétikus tart. Zong laszámokat Fá-biáimé Pásztor Irma játszik, énekel FUttne? Rózsi, zongorán kiséri Honti Ilona. A matiné kb. egy óra hosszat tart, a műsorban megszólaló zene- és énekszámok túlnyomó részijén a romantikus irányhoz tartoznak.
— Az okos ifi intelligens hölgy nem
hanybgolja el a Szépséghibáit ha levélik^ tanácsot kér, a melyet teljesen ir^yen megkap a Wiener KosmeUk-verein Wien, I., Kárnlnerstrasse 21-tól. Ugyancsak az okos és intelligens hölgy azt is tudomásul vebeti, hogy a jövtt exisztendája miatt nem kell kétségbe esnie, mert a fenti Egyesületnek a Bécs. városa által engedélyezett magasabb fokú kozmetikai iskolájában rövid ittőn belül kiképezte!heti magá ■a legmodernebb alapon kozmetikai specialistanőnek, aki ónálló szalont nyithat vagy megfelelő alkalmazásba melvet a világ bármely részében, mert ugy az iskola, mint az általa három kulturnyehen kiállított bizonyítványok legesen internacionális érvényességgel bírnak. Cím: Wiener Kosmctikveréln Wien, I., Kártnerstrassc 21. Magyar k-velezés.
Schütz vászon orsó, mert jó és tartós.
— A« A»ker AlttWwos Illatosító HT. nagykanizsai kerületének újjászervezése. Az Anker Altalános Bitositó RT. nagykanizsai kerülete képviseletét újjászervezte. A képviselet vezetésével Büchler Mór és Schwarz Ottó bízattak meg. Irodahelyiség Király-utca 34. szám alatt, Kálmán bank mellett. A vezeiők egyénisége garantálja a biztosítást igénybe vevők érdekeinek minden tekintetben való kielégítését.
-Az Orion rédlópálvázatok beküldési határidejét az általánosan m?gnyiMá-nult kérésnek helyt adva az Orion gyár folyó hó-17-ig meghosszabbította, hogy a pályázatok összegyűjtését elősegítse és a Inagy\' anyagra való tekintettel megkönnyítse a bírálóbizottság munkáját. Ennek folytán a pályázatok eredményét nem január\' végén, hanem a február hó 2-án megjelenő rádiószaklapok fogják ismertetni. Az Orion gyár ezúton felkéri a pályázókat, hogy kész dolgozataikat, a beküldési határidő meghosszabbításától függetlenül mielőbb küldjék be, nehogy azok feldolgozása az anyagtorlódás miatt késedelmet szenvedjen.
— Kész kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődön Singer dlvatáruházban. Érdemes megtekinteni.
— Hogyan mérjük a lumfntT A lumen tudvalevőleg a fényteljesítmény egysége, vagyis azt fejezi ki, hogy mennyi fényt bocsát ki az Izzólámpa. Szakkörökben na;»vv érdeklődési kellelt a Tungsram Müveknek egy jj műszere, a precizh:. otométer, mellyel az izzólámpák fény tel jesiUnénye la-menegységekben poulotan megmérhető. Az uj műszer révén egészen sajátságos dolgok derülnek ki. A fotométer ugyunis csalhatatlanul mutatja, hogy a silány minőségű lámpák azo-no rumrogyaszlás melleit sokkal kevés Db fényt bocsátanak kl, mint a töU teles Tungsram lámpák. Ez Annyit j«: it, hogy a silány lámpánál ugyan-aunyl fényhez lényegesen több áram
; áramszámlának njár 25 . növekedése azonban Buda-alalt például egy 00 \'1 t) jjengöt tesz ki, te-
hát többel, mint a lámpaár hfiromszo-rosát. E súlyos számok mellett a tökéletes és silány minőségű izzólámpák árkülönbözete elenyészően csekély. A világitásnál helyesen takarékoskodni csak gazdaságos izzólámpával lehet, mely kevés áramfogyasztással sok fényt ad. Csak olyan lámpái fogadjon el, mely lumenjelzéssel van ellátva, mert ez már a bevásárlásnál tájékoztat arról, mennyi fényi ad az izzólámpa.
—> A bécsi autóbusz. A világ különböző helyein már kezdik felszedni a villamos smekei, napokig tarló utakat tesznek meg az emberek autocaron és lassan . kezd kimenni a divatból a vasul. Önkénytelenül is ilyen gondolatok Jutnak az ember eszébe, ha egy. szer is uutóbuszon utazik Bécsl>ől Pestre, vagy fordított irányban. A kocsi tágas, tiszta és nagyszerűen fűlik. A menetideje körülbelül annyi, mint a gyorsvonaté, a menetdíja a gyorsvonal harmadik osztályának áifi-nál is olcsóbb. Emellett meg van a vasúttal. szemben az a hallatlan nagy előnye, hogy amig az ember a xasuton nem lát mást, csak a lelegráfoszlo|>o-kat, a vasúti indóházat és a bakterházakat, addig az autóbusz íalvak és, városok szivén robog keresztül, látjuk a lükielő életet, mindenütt a piactereken tartunk hallót. Győrben kényelmesen ebédelhetünk, vagy ehetünk uzsonnát, nem kell rohannunk, senki sem laszit oldalba a koffer lével, meg van el.őre meghatározott ülőhelyünk, széles ablakok tiszta üvegén keresztül élvezhetjük a punorámál. f.s aztán: Bécs szivéből, a Schwarzenberg-Plalzról indulunk el, hogy Budapest szivében, az Oktogontéren szálljunk ki a kocsiból. Aki Bécsből Pestre akar utazni, vagy Peslről akar elmenni az egykori császárvárosba, jól teszi, ha autóbusszal teszi meg az útját.
— A családnak nagy gondot okoz egy oly fontos háztartási eszköznek, mint a varrógépnek a beszerzése, ép ezért Brandl Sándor és Fia varrógép-szaküzlete bevezette azt az újítást, hogy modern, vadonatúj varrógépeket csekély bérösszegért bérbead. Tehát ma már nem szükséges nagy kötelezettségei vállalni részletre való vásárlással, vagy a szomszéd varrógépét kölcsönkérni.
Olcsóbb lett a Zalai Közlöny
A Zalai Közlöny előfizetési órát január 1-től kezdve leszállítottuk. A havi előfizetés ezután 2.40pengő. A Zalai Közlöny példányonkéntiára pedig 12 fillér, hétköznap és vasárnap egyformán.
Sopron, Szombathely, Szeged és más városok többnyire négyoldalas napilapjainak ma is 2.80 pengő a havi előfizetési ára. Szegeden az egyik nagyobb napilap 3.60 pengőbe kerül havonta. Székesfehérvárott 2.40 pengő a négyoldalas újság előfizetése. A Zalai Közlöny pedig havi 2.40 pengőért 6—8—10 oldalas napi lajjot ad olvasói kezébe.
Nagy áldozatot ró ez az árleszállítás a mai viszonyok közt a Zalai Közlöny kiadóvállalatára. Abban a reményben hozluk az áldozatot, hogy amikor becsületes és országos viszonylatban is elismert, jó helyi lapot olcsóbban adunk közönségünknek, akkor a város és a vidék Is fokozottabban tud bennünket támogatni a magyar hazánkért, városunk és vármegyénk minden közügyéért önzetlen odaadással folytatott harcunkban.
Á Zálai Közlöny clőfiietőinek állandó kedvezményei továbbra is megmaradnak. Ezelfc:
1. Teljesen díjmentes szálloda Budapesten.
2. A Horváth-ujságáruda kitűnő, többezer kötetes kölcsönykönyvtA-rának kedvezményes használata.
3. Féláru angol, német és olasz nyelv-tanfolyamok.
4. Olcsó társasutazáai akciók.
5. Következik 1931-ben egy nagyarányú rejtvény-ollmpiász, szenzációs dijakkal.
6. Hónap közepén tul belépő előfizető a következő elsejéig ingyen kapja az újságot.
7. Vidéki előfizetők portó-költséget nem fizetnek.
A Zalai Közlöny szerkesztői és kiadói szívvel, lélekkel, minden erejükkel igyekeznek a közönségnek minél jobb lapot nyújtani, a kőz minden ügyét minél eredményesebben szolgálni, de ez csak ugy lehetséges, ha cserébe kapják érte a közönség támogatását.
Ezt a támogatást kérjük mindenkitől mi, a mindenki érdekének, sorsának szolgái és harcosai.
A Zalai Közlöm szsrkssztőségs
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi múzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját csere-füzetek beadása értékesítés céljából.
a- Szolid, megbízható rddiójavitda : Tranada-nubta.
Szép ruha csak jó szövetb6l készül
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban ..,„
legolcsóbb áron
^ib^JÍníáázáwi
Amcdfcal női hock.y-oí.p.l b.vonult*. Bsrllntq..
p«at, IV., Egyelem-atoa S.
(A Belváros központjában).
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi flltés. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene. Az Erziébat pinoébon egyplnoér nndanr I „ Menü i | pengői 80 fillér.
1W4. jamrtr 14
ZALA! KÖZLÖNY
Emlékeztető
_14. Matiné fél 12-kor a ztneis-
kólában (Vannay j.).
Kereskedelmi Alkalmazottak jelmex-bálja.
A ZTE műsoros estje.
levente előadás és farsangi bál a Polgári Olvasókörben.
Liceális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
A Nemzeti Egység teadélutánja 5 órakor a párt-otthonban.
január II. III. bérleti hangverseny (Zathureczky)
. Keresztény Tisztviselőnők jelmeze8-estélye az ipartestületi székházban esie 9 órakor.
Bankos-bál a Kaszinóban.
január 21. Liceális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
jaouár 22. Kis-sáska előadás a színházban.
január 24. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
január 27. Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetsé-gének műsoros estje.
Január 28. Liceális előadás a Kath. legényegyletben este 9 órakor.
január II. Növendékhangverseny G órakor a zeneiskolában.
Február 1. Ipartestületi bál.
Febrtiir S. A nagykanizsai gimnázista-cserkészek Jamboree-cstélye.
Február I. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje.
Febrtiér 4. Lioeálls előadás a Kath. Ijegényegyletben este 9 órakor.
Február 4. A Leányklub műsoros teája fél 7 órakor.\'
Február W. Keresztény Nőegylet jelmez-estje.
NTB tánoestély fél 9 órakor a Koronában.
Február 11. Az Iparoskór zártkörű jel-mez-estélyc.
Február 11. Liceális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 Órakor.
Február IS. Agglegények estje a Kaszinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Február 18. Liceális előadás a Kath. Legényegyletben teste 9 órakor.
Február 21. Lioeálls előadás a Kath. Legényegyletben teste 9 órakor.
Február 21. IV. Wrleli hangverseny (Fischer Anny)
Február 28. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Márcbis 8. Purim-estély a Kaszinóban.
Március 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Március 14. Siklós Albert szerzői estje.
Méretes 21. Növendékhangverseny 6 ónüoor a zeneiskolában.
Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Április 18. Tanári hangverseny a re-neiskolában oste 9 órakor.
Rt.
Wadja a laptulajdonos Közgazdasági I Outenberg Nyomda és Délzatel Lapkta. Vállalat. Nagykanizsán. 1 Felelős klsdó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Tiraénytöiiás
Busa tiszav. (uj) 77-es 7 80-8-00. 78-as 7*0-8-10, 79-es 8-00-8*1, ÖO-as 8i0 8*80, dunánt. (uj) 77-es KO-WW 78-as 760-7 70, 79-es 7-70-7-80, 80-as 7-80-7-90, rozs (uj) 4-25—4.80. — Zab közé£ 8-25—8 35, - ujtengerl tiszántúli
Kiváló szakemberek
újból és ulból Igazolják, hogy a természetes gyógyvizeket vegyiszer ok nem helyettesíthetik. Ezért csak Olelchon-bergl Gyógyforrásvizet használjunk köhögés és hurut eseteiben. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban stb.
Ne vesződjén régi elavult varrógépével hanem béreljen vadonatúj, modern
varrógépei
heti 3 pengSért
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA •saMalaMbau
Deák-tér 2., a telsőtemplomnál.
Varrógépbérlök díjmentei hlmzésoktatáiban részesülnek VanógépjivitómUhelyünk bárml\'yen rendszerű varrógépek javitását vállalja. — Pótalkatrészek és tűk bármilyen varrógéphez raktáron.
Redvaxményat k&nyv-azelvóny a Zalai KözIBny előfizetőinek éa olvaaóinak
Balárt Józsefnek «A (erde lovag\' elmü történelmi regénye, amelyben q Habsburgok legendás kora, Márlu Terézia és környezetének i>ortréja elevenedik meg, Huda|>esten is feltűnést kellett. A nőmet fordítás már kiadás alatt van Bécsben, azonkívül most készül a könyv angol fordítása.
\'.Film-szcendrlum számára is le-\' kötöttek a regényt Budapesten, a munkálatok már folyamatban is vannnak. Most pedig egy uj, grönlandi tárgya, nagy regénjen dolgozik Balázs József, aki éveket töltött az északi sarkvidéken.
«A ferde lovag» nagy sikere arra késztette a Zalai Közlöny szerkesztőségét, hogy előfizetői és olvasói részére a kiadási árnál olcsóbban tegye lelietővé ennek az értékes regénynek megszerzését. Áldozatok árán sikerült Balázs Józseffel olyan megállapodást kötni, hogy a Zahi Közlöny előfizetői és olvasói az eb-ben és kővetkező számainkban található szelvény kivágása és felmutatása ellenében a kiadóhivatalban a 3 i«ngős bolti ár helyett í pengőért kapják meg «A ferde lovag »-ot.
Frakkingek
Báli nyakkendők KesxtyUk
legolcsóbban
BRÓNYAI Dl HATÁRÚ HAZ
Horthy MiklAs-ut I. . Vároahéx-épOUt.
Nikkelezés, rezeiéi, ezdstSzés, aranyozás
Golvonizálás
Minden tárgyat és
lémet.
Macsek Lajos Nagykanizsa, „í"\'^":
HirdessenaZalai Közlönyben
APBOHIBDETESEI
Jókaiban levó kaf-ikpárt keretek. Cím ■ klidóbtn 93
Or.rM.hM.Nt|f |é*w*ll mindene, leányt neu.tl felvetlek Oábor, Rozgonyl-utct 9. 138
EdMt-ttr 3). alatti I káml atonnal eladó vagy t deklödnl lehet Soltiul Jakabnál Deák-

Haaaaáil Iwtarakat alakra klóvá-lem. Hennáit bútort vettek. Sternné Erxíé-bet-lér IS. «91
Sa|át termilU eltóundü poginyvtrl kar kapható: I Illet 4S ttllír. HoTcier, EOtvM-
_____eladó. Töhbléle háló olctóct eladd. Llbitollit venek. Sternué Eruábet-tir 16. <491
Venek bármilyen rottt karben levő helhntlt kardfcpért. Saabd Antal kertk-páikeretkedó, PS ut 5. 108
Ua^adáa (ntányoe árban, kedvetö naetéaael, tobb lakátatl, Itllmé.éatel, bármilyen Uiletnek Iparotntkvagy bortermeld-nak |ó hely, Eaefíeg kiadó. Siemeie «. 2K
Bajéi Hmiáal uradalmi *■ H alkar (autalt-, ctemege- H pectenye-bor) kapható már »liter tételben la Oaaaaary-trt at. aatáaa alatt. — Borecet la kapható. (117
Torukonyvaattt, bltonyHiányokkal ellátolt (aayéuMks, kiváló mlaMfll éa
leitallutu, eladó. BSvtbbet Nigyktnlitt, Attila utca 41. Oábor. 120
Mlndeatáto kaitaáH mhát mik ja eladok. Klnlttl utct 19. Otv. Vtrgáaé. 119
~HaaanáIt katari veitek áa eladói. -Ugyanott teháe eWttoUltl eladó. Kováctné Erttébehlér 17.\'__13«
Árpid utca 29 II háztUdó. Bóvebbet ugyanott ISI
gS..I atnklti. Hunyadi utea 72 1Í»
■laiMtaleánf telvátetlk Bitód-u. 10. ii alatt eltejár*. Ugyanott tgyteobta lakát kiadó. 1(2
KHUnő aaatall
BOROK60 ",,rl81
áron kaphatók:
legolctdbb napi. : LICHTVOHCIM bor-
aa keieakedéa, Caengery-u. 31.
májat l-re
fflrdönobát lakáat kir dóba 140
Oxlatkatylaia lak
eaet miatt azonnal kiadó, uta p. Letenye.
\'ült hali)-tua Egyed-139
Siép lakált nagy kerttel kaphat kit int llu gaaalaaéaáári kotalkafmaioll, eaet-les Öiveay koxápkoru nő la. Clm a kiadó-tan. 157
Ecyaxobit nép udvart l.ká. metlék-helyTaiggel aaonnal kiadó. Koaaulh til 3. ai VlaáTcani. 1S9
- __________ l pengd, ,
fillér Ugyaaoft utcai fördőalobá, lakta kiadó Caeagery ut 39. 1. em. balra. 1(0
Schlitz-vászon minden kelengye disze

Rossz a rádiója
Adio be hozzánk! Szakszemen, öltsön meMak
TRANSDANUBIA R.-T.
Ca*n(*ry-ul 6. Talefon: 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. Január 14.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a jó baritoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen jó férjem, illetve édesapánk,
Slultsser József temetésén megjelentek é« fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, őszinte köszönetet mondok.
Úgyszintén a Vendéglősök ét Korcsmárosok Srakosz\'ályának, valamint a voll Iparosttrsaknat ezúton mondok hálás köszöneiet b. bta MmW ii iitmtM.
Meghívó.
A DéHvasutaiok Temetkezési Egyesülete lolyó hó 21-<n, határozatképtelenség esetén ■ meglelem tagok számára való tekinlet nélltal 28-án, a városi köigyO éli teremben, 14 órai kezdettel alapszabály-módosító közgyűlést tart, melyen a tagok minél számosabb megjelenését ezulon la kéri a Yeietíiég.
Nöl Oalvúgáa. ondoláláa, M maniUUr
MHOCSA
fodrász-üzletiben Ftt-ut IS. MMim (Ntmittl Bankkal sitmben), Mérsékeli drak/
Ctc&én&jjot mftamcxíban vmakoxhatik
Saaykauaiau .ároa «5i»sittl heuHiUli
BJIhofy-u. 4. (a tónrényeaékaél) slaörendu minőségi! valódi
Itrn lallvórlamol ír. Utar F250 I éra ttrtíljjállakít pr. liter 2-
LHsrealiW Is kspksta I Mss B>ryéH>l már kaphat* I
Szőlőbirtokosok!
Amerikai és hazai
sima és gyökereaveuzfik
gyökeres fásoltványok
•z összes bevált alanyfajokon, ugy I. o. mint II. o. minőségben, abazolul lajisztán és leggondosabb válogatásban
A világhírű Berlendlerl x Rlpá-rla Teleki alanyfajok
Teleki Szőltt^epekt-ől származók.
Megrendelhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
aaag, Bltrágya, nőwésyv4del«iax«rek
stb. ksrask.áéeébes Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Talalasi ÍM
Vigyázzon a pénzére!

Sok pénzt tak&rftbat meg, ba
BÚTORAIT
az országosan ismert legnagyobb cégnél:
Kopstein
bútoráruházakban
- vásárolja -
Horthy Mlklós-ut
Kedvező fizetési feltételek! — Díjtalan szállítás! —
Budapeater. szálljunk a
METROPOL
Rákóozl-ut 58.
190 kényelmes szoba, kldeg-msleg folyóvízzel, telefonnal, elaktromoa fényjelzésekkel. Patináé bírt, kiváló konyha. Cigánymuzsika. Virágoskert
■a
Sáska 4 psseStai. Tsljas pasaié • r-tai.
■ankaalzsalak találkozóhely* az
István király Szálloda
Badaiseet, VI., Pedaiealozkyatea 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion: (Interurbán) 202—43, 294^-34. - Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árit mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg vlz, Ilit, teleionos szobák. Teljes komtort A szállodában étterein, kávéház éa amerlcan bar
Detektoros készülékek az uj nagyadóhoz
to a legolcsóbban
Elekiron-nál
Telefon 432. — Varoafidz palota.
Hz 1882-be is alakalt
BaijkiÉtil tyMtt tfflittal
C»engery-trt 7. (Rapoch-ház) megnyitotta
73-lk évtársnlatát.
A könyvek hetenkint vagy havon-kinl fizethetők.
HeteoUat legalább 1 peagS baioaklat legalább 5 peagó
tlzelondfl.
Bollzetóel kónyvek a szövetkezet hivatalos helyiségében (Caengery-ut 7.) bármikor kaphatók. Nagykanizsai Segélyegylet SiSvetkezet.
243/1934. sz.
Tárgy: Az 1934. évi áll. ker. jövedelem és vagyonadó bevallások beadásáról szóló felhívás
FELHÍVÁS
Nsgyksnizsa megyei város Adó hivatala felhívja az adózók figyelmét a zalaegerszegi m. kir. Pénzügy-Igazgatóiág 5140/1934. II. sz. alatt klbociátoti azon felhívására, mely lá|ékoztalja az adózókat arról, hogy 1934. évben kiknek kell ált. kereset, jövedelem és vagyonadó bevallást adni. Továbbá, hogy mikor és meddig kell ezen bevallásokat beadni. Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozólag pedig minden bldoslló Intézel s mis vállalat, vagy vállalkozó legkésőbb 19 4. év február hó 20-ig kö eles s székhelyére Illetékes Pénztlgylgazgalóságn.k blmulatnl azokat az Ogynökl dijakat, melyekel a mull évben klflzetell. — Az alkalmazottak kereseti sdójával megállapító i Ogynökl dijakat azonban nem kell kimutatni.
VégUI mndaiok, akik bárminő szolgálati IHemény és nyugdi| ellátás kiűzetésére vannak kőielezve, kölelesek ásókról az lileményekre. vagy nyugellátásra jogosullakról, akiknek adóévet megelőző évben 3600 pengőt meghaladó illetményük voll, külön-MIOn llletmény|egyzéket, 19.4. évi febiuár 28-lg a nagykanizsai M. kir. Adóhivatalhoz beküldeni Az erre vonatkozó felhívások Nagykanizsa város épületében levő hirdető áb\'ári és több kirakatban vannak kiíüegeszlve.
Városi Adóhivatal
Nagykanizsa, 1934. január 13-án.
Polay
v. számvevő, blvalallónök.
NGYEN
kapja i
Zalai Közlönyt
Jövő hó elsejéig, ha mOSt cMM.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Qutenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Kárely.)
74. évfolyam 11. s/óm
Nagykanizsa, 1934. januir 16. kedd
Ara 12 "Mér
ZALAI KÖZLÖNY
botautMc fc ktattUntal; P« S. alm Megjelenik mlndea refjel, híUO kívWeltvel
rtuniii hípilíp
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
ElSIlaettsl in: in hón t pengő 40 ftllb Sieiku.bMtl H klidóblvtUU leleton: 7». n
Gömbfis miniszterelnök nagyszabású kormányprogramot adott 1934-re
Sátoraljaújhely, január 15
Gömbös Gyula miniszterelnök mintegy 20 Nemzeti Egység párti képviselő kíséretében vasárnap részt vett a Nemzeti Egység sátoraljaújhelyi zászlóbontó nagygyűlésén, ahol nagyszabású beszédet mondott és kormányprogramot is adott az 1934. évre.
Bevezető szavaiban leszögezte, hogy a maga részéről mindig a tiszta munkának volt a barátja, mert aki Magyarországon rendet akar teremteni, annak tiszta bort kell óntenie a közvélemény poharába, világosan kell beszélnie, hogy mindenki tudja: hányadán áll Önmagával és vezéreivel.
— Sokaknak nem tetszik — folytatta a miniszterelnök — hogy akad végre valaki, aki eljár minden városba, minden községbe, hogy figyelmeztesse magyar testvéreit a magyar politika legfontosabb kérdéseire és a kutmérgezésekre is. Kötelességem, hogy rendet te nyugalmat teremtsek és ne engedjem a nemzetet sem az egyik, sem a má sik szélsőség felé elkanyarodni. A modern mozgalmak gondolatszegénységére vall, ha valakinek importálnia kell bizonyos eszméket. Ha azt látom, hogy negyvenezer holdas urak importálnak horogkeresztes mozgalmat, akkor azt mondom, kezdje ez a földesúr ón-magán eseknek a szociális eszméknek, intézkedéseknek a megtételét, mert különben csak politikai érvényesülést kiván elérni komolytalan program alapján. A tőkének és az iparnak is a nemzet szolgálatába kell állnia. A 95 pont nem egy kor? mány, hanem egy nemzedék számára Íródott. A protekciós rendszernek, a rokonoknak és tehetségteleneknek beíelIcgzxtit. A hülyék korszaka véget ért, mert ebben az országban ma már nem a kérlek-alássan bátyám-féle emberek idejét éljük. Akinek jól vasalt nadrágja van, azért még nem vagyok hajlandó őt kinevezni.
— Sokan erélyesebb dolgokat vártak Gömbös Gyulától. Az erélves ség azonban csak akkor van helyén, ha azzal használunk ex országnak. Más országokhoz viszonyítva, Magyarországon ma csend és nyugalom van. Akik rendetlen-ködnek, azok tudják meg, hogy rájuk ütók.
— Ha az elmúlt c&ztcndő mérlegét tekintjük, azt látjuk, hogy Magyarország helyzete nemzetközileg megerősödött. Sikerült 81 millió kiviteli felesleget produkálnunk. Nem nézik sokan jó szemmel, hogy Bethlen és én, két politikai barát, állandóan összetartunk. Azért fáj ez nekik, mert Bethlen ós Gömbös együtt sokkal erőaebb, mint külön-külön. Ha majd nemzetközi tárgyalásra hivnak, "akkor megmon dom, mit értek revizló alatt, addig
azonban liiba lenne, ha mint felelős miniszterelnök ltBzögezném az álláspontomat.
Ezután az 1934. évi programról beszélt a miniszterelnök.
Minden jó szándékkal közeledőt barátságggul fogadunk Belső vonatkozásban a kővetkező a programom : a közigazgatás, a gyámügyek, a választójog reformja, a közigazgatási racionalizálás clőké-skése, a zugirászal megrendszabá-lyozásu, az ügyvédi kumarák szervezetének, a bírói fegyelmi eljárás, egyes büntetőkérdések reforma a közélet tisztaságának (un munkaszabadságnak a védelmében, a hitbizományi reform a modern kor szellemében, állástalan diplomások elhelyezése
— Az áliam 1200 ifjút lielyez el és 2500 tisztviselőt Ixxsájt el a nyugdíjtörvény alapján.
— Az adózási rendszer átszerve-
zése, a gazdavédelmi akció folytatása, irányitott gazdálkodás, szőlőgazdaság megsegítése, bortörvény módosítása, lisztmárkázás, folyami és tavi hajózás fejlesztése, útépítés, olcsóbb telefon, 10 milliós tala-rozási jhltel, további kartel-ellenőr-zés szerepel még a programunkban.
— Megnézzük azl is, hogy bizonyos vállalatok hány keresztény ifjút alkalmaznak, mert nem tűrném, hogy tápanyagot nyújtsanak az antiszemitizmus számára. Ha testvériségről beszélünk, akkor al-kulmazzuk is. Ila nem igy lenne( kénytelen lennék radikális eszközökhöz nyúlni. Aki nem érti ineg a magyar jövő szavát a magyar jaj-szavakat, az ne akarjon c nemzet testéből élni.
A miniszterelnök nagyhatású beszédét percekig tarló tapsorkán fogadta.
Kállay földművelésügyi miniszter eredményes lengyelországi utja
Magyar-lengyel bizottság fáradozik a gazdasági kapcsolatok IdmélyitMn
Budapest, január 15 Kállay Miklós földművelésügyi miniszter, aki i.engyck>rszágból jövet, Bécsien tárgyalt, hétfőn visszajött Budapestre, tárgyalásairól a mai minisztertanácsot tájékoztatla.
A földművelésügyi miniszter kijelentette az ujságiróknak, hogy Varsól>an megállapodott kölcsönös bizottság kiküldésében a Ijengyel-
országot és Magyarországot közösen érdeklő kérdések megbeszélésére.
A bizottságok feldolgozzák mindazokat a lelietőségeket, melyek a gazdasági kapcsolatokat kimélyíthetik.
A bécsi tárgyalások jó mederben folynak és remény van azok közeli befejezésére.
Párisbati „tisztán" akarják látni a magyar problémát
Vallat, a t.ancla kamara tagjának Informatív budapesti látogatása
Budapest, január 15 Xavicr Vallat, a francia kamara lagja, aki szombaton este érkezeti Budapestre, elmondotta, hogy látogatása iníormativ jellegű.
Hangoztatta, lwgy a legnagyobb megértés és együttműködés vezérelte Budapestre, ahol személyes kapcsolatot kiván teremteni a közélet
vezető tényezőivel. Bizik abban, hogy utja nem lesz hiábavaló és fáradozása nem marad eredménytelen. Végre is elérkezel! az idő -< fejezte be — hogy mi, akiket a középeurópai helyzet megfigyelésével biztak meg, tisztán lássuk a magyar problémát.
A pécsi tábla helybenhagyta a gyilkos kovács le*6ny halálbüntetését
Pécs, január 15
A pécsi tábla hétfőn tárgyalta Márkus Szabó János 23 éves ma-docsai kovácslegéhy bűnügyét,akit a mull év őszén szándékos emberölés miatt halálra itélt a szekszárdi törvényszék. Márkus Szabó Jánost a múlt nyáron anyja bántalmazása
miatt 3 hónapi fogházra Ítélték. Megszökött azonban a fogházból, de a határba elkeseredett tűzharc után, melyben egy embert agyonlőtt, elfogta a csendőrség. A pécsi tábla hétíon helybenhagyta a halálos ité telet.
Suvlch államtitkár bécsi látogatása
Bécs, január 15 A \'Morgcn- azt állítja, hogy Suuicli olasz külügyi államtitkár csütörtöki bécsi látogatásának az volt a célja, hogy Mussolini megbízásából szoros együttműködést létesítse^ Magyarország és Ausztriu között.
Ezzel szemben a kanoeliári hivatalion kijelentették, hogy Suvich látogatása csupán udvarias jellegű volt.
Katonai diktatúra Kubában
Kuba, január 15 San Martin kubai köztársasági elnök lemondott. Az uj kormányt az őrmesterből lett Baltisla had-seiegparancsnok alakítja meg és katonai diktatúrát létesít.
Megnyílt a Népszövetség 78-lkl ülésszaka
Genf; Jamiár 18
A • Népszövetség" tanácsa hétfőn délelőtt nyitotta meg 78-ik ülésszakát A tanács elhatározta, hogy felszólítja Németországot, küldjön képviselői a Saar-vidéki népszavazás előkészítésére.
Liceális előadások
Kevés olyan érdekes és Irodalmilag is értékes előadást hallottunk, mint Kerkay József dr. kegyesrendi gimnáziumi tanár előadását, amelyet vasárnap tartott a városháza zsúfolásig megtelt nagytermében. Előadásának első részében Madách hányatott életét ismertette illetve azt is mondhatnánk, az Ember tragédiájának történetét adta Madáchban. A második részien magái a drámai költeményt szemléltette színesen. A nagyszerűen megválogatott részletek nagyon jól hatottak és kitűnően szemléltették az Ember tragédiájának hatalmas gondolatait. Az órökértékfl gondolatokat Szollár László (Ádám), Slozarek István (Lucifer) és Kiiment Gyula (az Ur.i adták elő igen ügyesen. A két rész kÖJiutt az Ipartestületi Dalárda által kitűnően előadott Nótaegyveleg, Keiting Ferenc karnagy vezetésével, általános tetszést aratott.
Ugyancsak zsúfolt ház előtt tartott liceális előadást u Katholikus Legényegylet is. Az est előadója Lengyel János rendezőblzottsági elnök volt, aki hollandiai tartózkodásával kapcsolatban érdekes holland népszokásokról tartott szines előadást. A Legényegylet ifjúsága, az egybegyűlt nagyszáma vendégsereggel hosszasan ünnepelte az előadót, majd u késő éjíéll órákig vígan, ri legjobb hangulatban elszórakozott. 7
ZALAI KÖZLÖNY

A zeneiskola liceáiis matinéja
A városi zeneiskola tanórái vasárnap délelőtt isméi értél** előadással gyarapították • a kámzsái liccális előadások sorozatát. Örvendetes tényként regisztráljuk, hogy bár a szombatesn farsangi szórakozások és a vasárnap dékílőlti egy időbe «ső különféle gyűlések erősen igénybe vették és megoszlutták U közönségül, mégis szépszámú érdeklődő gyűlt össze a zeneiskola kamaratermében, elsősorban dlya-pok, akik a város kultúréletének elsőrendű mozgatói.
A vasárnapi matiné is azl bizonyította, hogy a zeneiskola ugy liceális matinéiban, mint hangversenyeiben egy nagyvonalú koncepciót nealizál és minden előadása minden hangversenye céltudatos és tervszerű munkát árul el. Ezeknek központjában egyrészt a nivós zenei kultura megteremtése, másrészt kidomborítása fekszik. M\'> den előadás egy láncszem abban az elgondolásban, amely c város közönségét u nívós és értékes muzsika tudatos élvezetéhez kívánja elve-zr\'v.i és ott megtartani.
Kőnek a tervszerű munkának u jegyében tartott Harsa üéia felsőkereskedelmi iskolai tanár előadást a vasárnapi matinén, amelyen a költői komi>ozició mibenlétét taglalta.
Az előadó rávezette a hallgatóságot arra, hogy minden költői mű értékjelzése az inspirációtól, d>> ugyanígy az evvel párosuló készültségtől is függ. Ihlet és az ezzel egyenraugu kifejezőképesség adja meg bármilyen alkotás költői értékét. Sok embernek lehel ihlete, dq nem tudja magát kifejezni. Viszont sok embernek van bizonyos felkészültségből folyó kifejező készsége, de nincs init kifejeznie. Hogy ez a kifejezendő valami mi lehet, az szoros összefüggésben áll ja vallással, a lélek tartalmi és külvilági vetületével, a boldog vagy boldogtalan lélek tartalmi kisugárzásával ; függ az egyéni kvalitástól, elsősorban azonban a lelki élet mibenlététől és milyenségétől, életkörülménytől, a kor szellemétől, dc a történelmi eseményektől is. A hajtóerő azonban végeredményben : az Isten, vagyis az a valami, amelyet még senki más formában megmagyarázni nem tudott és ami a köztudatban isleni szikraként él.
A rövid, de ügyesen felépitelt és nagy tetszéssel fogadott előadást nivós zeneszámok keretezték.
FUttner Rózsi magyar és orosz szerzők dalait énekelte pagyszerú felkészültségének és drámai, színpompás hanganyagának teljes ra-gyogásálían. Kamatai) Tibornak Ady költeményére komponált «A halál lovai* c. erősen drámai dalában megrázót produkált. Mczzo-szopránja komoly színekkel juttatta érvényre Vannay : «Éj a hegyalján*
c. daláuak szépségeit, mely a drámai és lírai elein szerencsés, találkozásával a kiváló komponista egyik legsikerültebb alkotása, erősen realisztikus, emellett pedig az Inspirált lék-k m\'élyéből felszínig kerüli igazgyöngy. A zongorakísérő ben Jlonti Ilona stílusos és alkalmazkodó játéka az énekesnő nehésj munkájának sikeréi nagyban elő-
segítette.
Fábiánné Pásztor Irma, magyar tematikájú és mindenütt igen népszerű Döhnányi kompozíciókat adott elő, amik interpretálásában ugy hatoltak, mint stájfonba- helyei zett mezei virágok. KiegyensulyozoH technikája ezalkalomtrtftl is Sszlnte tapsra ragadtatta a tiálIgatóságot.
D. M. J.
Ezer zalai munkás jut ismét kenyérhez a diszeU bányában
GyOmOrey György főispán Intervenciójának eredménye
bányaüzem újból való megindítása
érdekében, mert nemcsak sok száz munkás családról, hanem egész Ta-|x>lca vidék gazdasági életének erőteljesebb vérkeringéséről volt szó. Gyömórey főispán közbevetésének meg lett az az eredménye, hogy a szerződést ismét megkötötték a közbirtokosság és a MAV között és már a legközelebbi időben ismét megnyílik a bányaüzem, amely nemcsak többszáz családnak ímjg-élhetését adja, hanem az egész vidék gazdasági életére jótékonyan fog kihatni.
Tapolca, január 15
(Sa/ál tudósítónktól) Foglalkoztunk már annak idején a diszell bazallbánya ügyével. Ugyanis i»r folyt hosszú idő óta a bánya tulajdonát képező diszell közbirtokosság és a MAV, mint bérlő közölt, amely végül is azt eredményezte, hogy a bányaüzem leállóit és mintegy 1000 munkás kenyértelenné vált. Az üzem beszüntetése rendkívül érintette a munkásokat, akik Zala legszegényebb vidékéről valók.
(iyfimórey György főispán több Ízben is eljárt a kormánynál a
A 48-as szoborbizottság elfogadta a szobrászművész által bemutatott szobormű-mintát
A kivitelezésre kerülő szobor legszebben juttatja kifejezésre s hazafiság, hősiesség és Irredentizmus gondolatát
Vasárnap délelőtt tartotta üléséi H 18-as szoliorbizottság SchÓffl Rezső ny. ezredes elnöklete alatt a tagok nagy érdeklődési\' kőzej>ette. Az ülésen megjelent dr. Krátky István j>olgármcslcr, dr- Hegyi I^a-\' jos főjegyző és Király Sándor műszaki tan. is. Az ülés összehívását az telte szükségessé, hogy Kisfaludy Stróbl szobrászművész megküldte a szobor gipsz-modelljét bemutatásra, amely a bizottság elgondolása és bemondása alapján készült és magába kelk\'tt foglalnia mindazt, amit a 48-as hősök emlékszobrával kifejezésre juttatni kívánnak.
Schöffl Rezső redkivül meleghangú beszédben emlékezett meg azokról a bajtársakról, akikhez őt és a megjelenteket elszakíthatatlan szálak fűzik és akiknek áldozatos hazafiasságát és fényes dicsőségét időkön tul lesz hívatva hirdetni az emlékmű, amely felállításra kerül. Melynek Petőfi-alakja a Szűzmáriás zászlóval és a gránátos harcossal a megszállt Muraköz felé mutat.
Király Sándor műszaki tanácsnok ezután részletesen ismertette és szakszerűen megmagyarázta a szobrászművész által leküldött és közszemlére kitett szobormü-gipsz-modellt, amely lépcsőzetes és kö< zel nyolc méteres magasságával uralni fogja u Eelsőlcraploin előtti, teret és a virágokba hintett
irredenta-eszmény helyén az igazság érejévcl annak egekbetörő ki-csucsosodását fogja szimbolizálni. Ai szobor maga egy rohamra induló gránátvető katonái ábrázol, akii Petőfi Sándora kezéii ragad magá-> vid. I\\jtőft egyik kezében a magyar trikolór Magyarország Védasszonya képével, dél ítelé mutatva. Kis-faludi Stróbl mester nagyszerűen oldotta meg feladatát. Aki megszemléli a modellt, minduzt fogja benne megtalálni, amit kell, hogy a szobor kifejezésre juttasson. Az ezred múltját, a világhálx>rut, Petőfit, aki két éren át szolgált a volt 48-as ezredben és egyben optimizmusra buzdít.
Krátky István polgármester ez-.után hosszabban Ismertette a bi-zoltág előkészítő munkáját ós tárgyalásait a művésszel. Két elgondolás került szóba, az egyik, amely op\'mrj\'oA nozBiupjjjBi lo^ojn qqgj amely nem fejezte ki ugy mindazt, mint amit pregnánsan kifejez a bemutatott szobormű. A bemutatott modell mindent egyesit. Azért felveti a kérdési, hogy elfogadják-e á bemutatott mintát kivitelre, ö a maga részéről a bemutatott modellt elfogadásra ajánlja.
Ezután kivitelezésre elfogadták a bcmutatotl modellt. A mű kb. 15 ezer pengőbe fog kerülni, amihez hozzájön tmég a felállítás, stb. költsége is.
Örömmel vette tudomásul a bi-
Legszebb szöye|e(
legnagyobb választékban
legolcsóbb otqo
zottság dr.Krátky* István polgármester l>ejelentésit,. hogy a városi képviselőtestületnek 5000 pengővel való hozzájárulást fog javasolni.
A bizottság a bemutatott minla elfogadása után megköti a szerződést a szobrászművésszel.
Elhatározta a bizottság, hogy u szobor-mintát közszemlére teszi u
Teutscli üzlet kirakatában. •
15.000 | tengőbe kerül legalább a felállítandó 48-as hősi emlékszobor, amely ujabb oltára lesz a nemzell gondolatnak, őrtüze a szent hazafiságnak, zarándokhelye az ifjú magyarságnak, aranybetűs könyvház ezred dicső múltjának, örök emléke o glóriás hősöknek. Az ősszeg azonban még nincs teljesenegyütl További áldozatkészségre vanszük-ség. A bizottság,szeretettel fordul a nagykőzönségliez, hogy az eddig tapasztalt megértésével támogassa a szent ügvel és adakozzék további filléreivel, hogy a nagy müvet tél-jcsen belehessen fojcfzni. Meg vagyunk róla győződ ve, hogy megdicsőült hőseink áldóiag tekintenek le az égből azokra, ,^kik filléreikkel lehetővé teszik a monumentális emlékmű felállítását, ami rövidesen testet ölt.
Örömmel regisztráljuk, hogy dr. Ilalphen Jenő nagykanizsai ügyvéd a tegnapi na]>on 50 jxengőt adományozott a hazafias célra. His*-szük, hogy e nemes adakozó példáját minél többen fogják köwtni, hogy a bizottság mielőbb beszámolhasson arról, hogy a szükséges ősz-szeg együtt van. Minden adományt a Zalai Közlöny a legnagyobb készséggel nyugtáz.
Ne feledkezzünk meg tehát a 48-as hősi szobor-alaprói.
Agy- és szivérelmeszesedésben
szenvedő egyéneknek a lerméisetes „Ferenc József keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolítja el. — Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc József viz számos féloldali hüdésben fekvő betegnél is megtette a kellő hatást s igy nagy megköny-nyebbülést okozott.
Szolid, megbinható rddiŐjavttdB : Tranada-nubia.
Nyersselyem (garantáltan tiszta hernyóselyem) méterenként 2.38 pengő
Kirschner Mór divatáruházában.
ZALAI KÖZLÖNY
A MODERN VATIKÁN
Íróasztalon telefonkészülék éli, amilyet egy amerikai milliárdos - XI. Ptas modern ember és vele együtt modern steUem költözött a Vatikánba ia
Rendelkezőére olyan villamos szerkezet kerül a hatalmas vatikáni könyvtárba, hogy in a srtitnj egyedem gombnyo-voásm klkwi, ■ polcokról tewney fm to«kekpa jár6 miniatűr kocsi-kom a kutatóhoz szállítja val«-mrtyfcét • könyvtár másfél mliltó
Ilyen berendezés sehol sincsen a világon I
Jártam a vatikáni nyomdában. Chiarossl titkár kalauzolt. Hatalmas polcokon hevernek a Vatikán számára gyártott papirosok. Bennük a pápa cimenc, mint vizjegy. Rotációsok dübörögnek, az emeleteken a legmodernebb cinkográfia, llthografla, saját borítékgyár ké-
szíti a kuvertákat, monotyp és linót hlpe szedőgépek állanak glédá-ban és
rbt*W ■ nyomdában nrázMven
nyelven UHzühnek nyomtatványok.
Magam láttam, amikor kéziszek-rények előtt szedték a szedők a szir, orosz, perzsa, etiópiai, hébert, örmény, kopt, thebai, cyrill, török szövegeket, az egyik szekrény pláne hieroglifákat tartalmaz...
Odalenn dübörögnek a gépóriások...
A jezsuita barát Marooni mikrohullámaival kísérletezik.
Gépgyárak épülnek és a pápa most szenteli be a legmodernebb központi fűtés berendezését...
Borzalmas harakirit végzett magán egy életunt bognármester
X.
XI Pia* dolgozószobájában az küldött ajándékba a pápának -
(Copyright)
Egyikének a Rómában tartózkodó bíborosoknak, aki Bzlves volt értékes felvilágosításaival rendelkezésemre állani, azt mondtam egyszer:
_ A Vatikán mai berendezése, az ott folyó hatalmas épitkezések, a modern technika minden vívmányának legteljesebb alkalmazása art Igazolják, hogy a pápák között XI. Pius a legmodernebb...
Azt felelte erre, őeminenciája :
— Ez a megállapítás nem áll meg, mert hiszen minden páp». modern volt a maga korában. VII. Sándornak Berni ni jelentette a modernséget. 11^. Pálnak pedig Michelangelo. Avagy nem volt-e modern a maga Idejében a hatalmas II. Gyula pápa, akinek alkotó zsenije az épitkezések egész sora hirdeti ? Neki Rafael jelentette a modern irányt, ugyanazt, arait XI. Piusnak Marconi reprezentál,;.
Monsignorcnak kétségkívül igaza van, viszont azöhbán igaz az is, hogy
XI. PkM p*p« Wjtotti átépítette a Vatikánt.
Milliárdokat költött építkezésekre és abból a 750 millió lírából, amelyet a lateráni szerződés aláírása után Italia fizetett ki a Szentszéknek, minden oentlssimot építkezésekre fordított. A Vatikánhoz csatolt keskeny sáv valamennyi régi házát lerombolták, de szorgalmas munkáskezek a régi vatikáni terüketen is egész sorát az évszázados épületeknek tüntették el a föld színéről. És a romok helyén minderifelé modern uj épületek émel-kfednek. Hatalmas paloták, tudományos intézetek, amelyeknek berendezkedése egyedül áll az egész világon.
Állandóan több ezer munkás dolgozik a Vatikánban.
A Via del Pellcgrlno végén óriási arányú építkezések folynak :
fűrésztelep, gépgyár és vIttamw ÜMui épül.
Mellettük ai uj garázsok. eUuSsiül-tek már. És állanak a Vatikán állam uj palotái: a kormányzóság, a rádlAl lllomás, a világ legszebb pályaudvara, a mozaikgyár, a csend őrkaszárnya, a törvényszéki palota, a Vatikán éfclraiszjerüzeme pékseggel, mészárszékkel, modern hűtőházzal, a postaigazgatóság,., a legideálisabb berendeifeü\' mentőállomás, a gobellnmühely, a gyógy-stertár, valamennyi a legmodernebb felszereléssel. És mindegyikben több ízben ott volt már a pápa.
XI. Plus minden Irárit érdeklődik.
0 rendelte el, hogy a hatalmas vatikáni könyvtárba amerikai rend\' srerü állványokat szereljenek fel.
Marcali, január 15 Nem mindennapi borzalmas harakirit kövieiett el egy életunt Iparos-mestur, aki elkeseredésében mindenáron meg akart válni az élettől.
Ugyanis Kalocsa Mihály kisbár-apátl bognármester, amikor övéi kimentek az udvarra dolgozni, bement a konyhába, előkerített egy kést és azzal elmelszette a nyakát. Ugylátszik a vágás nem volt halálos, mert Kalocsában volt még any-nyl erő, hogy kétszer egymásután a hasába szúrt és elvágta a beleit, amelyek kifordultak.
A rettenetes kínokra Kalocsa segítségért kiabált és a szomszédok befutottak a lakásba, ahol a szerencsétlen embert borzalmas állapotban találták. Az előhívott orvos azonnal beszállltatta a kaposvári kórházba, azonban Kalocsa állapota olyan súlyos, hogy az orvosi tudomány vele szemben tehetetlen.
A csendőrség vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy mi keseríthette el az iparosmestert annyira, hogy ilyen döbbenetes módon akart megválni az élettől.
Menyasszonyi kelengyék
nagy választékban.
Saját kikészítés!) siffonok, vásznak, damasztok és asztalnemllek jó minfl-= sége általánosan elismert. = .
Regenhart és Raymann damasztok éa aszf alnemOek, Sohroll-slff onok.
Nagy raktár női és férfi f ehérnem ö anyagokban.
SINGER Diuotóruház.
ZALAI KÖZLÖNY

A Karaaztény Jótékony NAagylat
ssombaton este rendezte nagy érdeklődéstől kisírt tánc-teáját a Korodban, ameltfet nagyszámú és elit közönség töltött meg. Az egyesület nemes munkálkodását szeretettel figyelő borátok most ls a szokott lelkesedéssel siettek hozzájárulni az est sikeréhez olyannyira, hogy a későn Jövök elhelyezése már komoly gondot okozott a kitűnő rendezőségnek. Mig a fiatalság a parketten járta n táncot Tortna Tóni zenekarának muzsikájára, addig a csöndesebb szórakozások kedvelői a bridzs-asztulokat szállták ineg, hof(y kipróbálják a legújabb angnl Játék -médszert. A tánc-tea kitűnően sikerült és az est résztvevői hajnali 4 óráig a legjobb hangulatban maradtak együtt.
iánoliiléset
■a este 7 óiakor a Kaszinóban a kai p— aoméayesok
/lénért tánctanfolyam ktxdödik. HOigyeknek 6 pengő tandíjjal, tsfta 9 únkot az Iparoskftr
tagjai rétiére az IparoskOrben tánchurzttt keidödlk.
tánctanár.
öregeserkészbál
Még valamikor decemberben történt, hogy a kirakatokban kérdőjelek Je-lestek meg, egy dátummal: Január 13. Asöta mindenki megtudta, hogy mi les* január 15-án. fis mint minden ssip, ugy elszállt ez a nap is. Ma már január 15-öt irunk. Most már csak egy átmulatott báli éjszaka után emlékesünk vtaaa a sftombat estére, az Ipoiioss/ékbáz nsgy(ermáben összegyűlt közönségre, az Orcgcsí\'rkészck műsorára, a tánco! j párokra. . Hogy is voltT
A műsort s* Oregeserkésíek kitűnő mandolin-zenekara nyitotta meg, Arn-berger Hodolí vezényletével. Majd Gazdag Ferenc parancsnok tartott beszámolót a gödöllői JamboKcröl. Be-széde végeztével városunk polgármesterének, dr. Krátky Istvánnak a cserkészet lelkes barátjának, nagybecsű támogatásáért, mellyei tehetővé tette az öregcserkésíekoek a Jmnboreen való részvételt, egy arany cserkész liliomot tjixótt a mellére és tiszteletbeli c:»«r. késszé avatta. A polgármester meghatottan köszönte meg a nem várt kitüntetést. Kzután a jamboieera mentünk illetve a jamboiee szenzációs jött el hozzánk: Két. hindu ugyanis egy hosszú pórázon, é^özönség viharos tapsa melleit, bevezette a tábor kedvencér, a tevét. A két hindu (llardy Gyula és SzlegOr Ottó) élő volt \'ugyan, csak nem voll eredeti, viszont a teve eredeti volt, csak norn élő. Egyébként a Jámboréért* tüzetesebben Barbarits Miki, Erős Fvrkó és Púra Emil számoltak be, ügyesen és humorosan. A műsort Amberger Rudolf igen ügyes Nótaegyvelege zárta be, amelyet a mandolin-zenekar adott elő. Pm ekkor bevonult a terembe az, arait ugy neveznek, hogy hangulat. . fis a párok hajnalig táncoltak.
A rokonszenves óregcsericészek bálja több közönséget érdemelt volna.
OiMi Unyvafe, Papíráruk,
TBIUtolUk
legolosóbbae v
PISCHEL
k&nyvkeraaked4cb«n n Nagykanlzi Horthy Mlklóe-ut I. TaltfM 17*. a,
este fél 9 órakor
az Ipanwkör nagytermében
Zathureczky Ede hegedUhangversenye
Zongorán kfsér: dr. Hara Ottó.

Ml szépíti a nőt?
A Városi Mozgó mai, holnapi és holnaputáni műsora, a »Kölyök és ént egyike az esztendő legszenzációsabb filmjeinek. Ez a film az, amelyik a statisztika szerint aa egész világon a legnagyobb Isikert aratta. Ebben tüntette ki magát a legnagyobb francia banvivfnt, a népszerű CbevaUCi\'* annyira, hogy őt tartják m« a filmvilágban a legelső bonvlvánt színészének.
Ennek a nagy »Kó!yök és én« dmü filmnek a kisérő műsora a »M1 «zé-pitiLa nőtt* <ípnü film, ami !az egész Világon a szenzáció erejével hatott s ami hihetetlen f«lti)nést keltett.
Ráadás ez a film a raal nagyszerű műsorra, amely a hölgyek körében fog kellemhes meglepetést kelteni. Hölgyeink itt fogják meglátni, mi az a varázweszköz, ami őket megszépíti, kedvessé, bájossá, sőt imádandóvfi teszi.
A műsor főattrakciója természetesen a »Kölyók éfc\'én* marad, mert Cheva-lier mellett játszani fog az egyéves Baby le Roy, akinek csodálatraméltó játékát a filmgyár nehéz aranyakkal fizette meg s aki ast a legnagyobb mértékben meg ls érdemelte, mert ahogyan "alakit* az valósággal felüdül a -nézőt |és ezt a .játékot, elfelejteni nem lehel.
A Városi Mozi egy nappal előbb tűzte a filmet műsorra, taert a Jcözön-ség már nagyon nyugtalanul rekla-raüfcu s a mozi igyekszik a kózfwsésg-nek mielőbb ezt a kivételes szórakozást megszeretni.
Három előadást tart a mozi ebből a műsorból nappatp s »z 5 «Jrai előadások olcsó (20—60 fül.) helyárakkai mennek.
A Zrínyi TE
vasárnapesti táncteája ezalkalomraal Is nagyszámú érdeklődőt Vonzott a Koronába, melyet egészen megtöltöttek ennek a törekvő, komoly eredményeket produkáló, lelkes egyesületnek a barátai. A sport közős szeretetéből fakadó együttérzés elég szép anyagi eredményt produkált, amire nagyon ls szüksége van az egyesületnek, tekintettel, hogy nemsokára meginduló tavaszi szezson ujabb anyagi megpróbáltatásnak veti alá az egyesület pénztárát. A megjelentek hajnali 4 óráig a legjobb hangúban maradtak együtt.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Sínger divatáruházban.
A január 20-lkt „Bankos b*i" f i
Mint minden évben, az Idén is »ttgy az érdeklődés a pénzintézeti tisztviselők eslélye iránt és a jegyek <uag^-részét már a meghívók szétküldése előtt előjegyezték. Az estélyen Száz: 11a előadómüvésznő szerepel kitűnő mQ«-sorral, dr. Halász Pál zongorakiséreta mellett. A rendezőség egyébkánt idén is gondoskodik arról, hogy mindenki jól és kellemesen érezze magát.
A rendezőség kívánságára köróljük, hogy a meghívók szétküldése meg-történt, ha valaki tévedésből pem kapott volna és arra igényt tart, afclveá* kedjék bármelyik pénzintézett tlsatvi-selő ismerősével ezt közölni, aki a bejelentést a rendezőséghez továbbitjj. Hogy a torlódás elkerülhető és mindenkinek az igénye kielégíthető legveu, kéri a rendezőség az érdeklődőket, hogy jegyeik megváltásáról kellő időben gondoskodni szheskedjenck.
Mozi posta
Kölyök. Francia gyerek, egy álló esztendeig keresték. Ennivaló, bájos bébi, aki már, Íme, egyéves korában vagyonokat keres a színészi ké|>essé-geivel.
Gympázisla. Helyes gyerek inagal A? »Extázis«-hoz nem fognak eljönni az. iskolák, erre ne is kérjen pénzt k\' kedves mamájától. A tanár urakat meghívjuk s örülni fogunk, ha eljöu-nek. Ok ís örülni fognak.
JKmy*»»t*aj. Előbb kellett volna erre gondolnia, bár azt hisszük* a párthie akkor se ment volna vissza, mert hiszen majd csak megtanul olaszul és Fiaméban élvezheti a mórit; A maga raenyasszonyságával mi csak-* neul annyit vesztettünk, amennyit a vőlegénye nyert. Egyébként szívélyesen gratulálunk! Üdvözlet D*An»un-: ziónak! Hu látogatóba hazajön, me-sélje el mindenkinek, ml a differencia a kanizsa^ mozi, és a fiumei bájz i\' közölt.
aaf a moziban mwkvxTialik
FraHlclnoeK
Báli nyakkendők Kesxtylik
lagolcaófcban BRÓNYAI Dl 11A TÁR UH AZ
Hvrthy IHÍmI I. - Vár«háx-é»aiat.
kereikedelmlt végzeitek
tánceatélye
elsökereskedelnd ~ :övet»ége jB. " -a Kaszi. rendez, azok ba. it/íivM Meghívók küldfBk! ilészlelcs fXpsgjkézólve. 111<— . .i ■ . -.
A KAOSz jelmezeslje
vasárnap este zajiolt 1« a Kuúiutban. Ötletes, Ízléses jelmezek
nunk, hogy a fflnökók részérói ezal-kakjmmal is Igen lanyha érdeklődés mutatkozott az alkalmazottak estje iráni, akik pedig igaiin. wglrtleuel nák a UnmalásU Ennek süniére a klqKzest kitüjiüeu slkMOll, annyira, hogy, kisebb összeget piég UrUlékolni ls íüxérűll az egyesület ilIásnílkQll Ujjai szimára. A zenét a kilfltiő Am-Ijerger-Jazz szolgUtafa.
u IpwtwtOM iW tam«b«a (roll Polgári Ügylet)
folyó hó 16-tn miután S \'ón-kor ayrmokeknek, fit 1 ón k#r kMrp§uom*oyaiokntk és este ) órakor tpanuMrl ét Ipartestületi tagaknak \' ■
táaotaafolfaeotkézd
RÁDIÓ-MŰSOR
Mim,, WfTi
6.45: Toma. Ulána gminofion. 0.45; Hjrek. — 10; t Magjat m<w-dik. 2. Mi\' .újság; a tAXfi kMr. (fel-olvasás.) Közben ^ráraoton. — 12.05: Orsrfgoe Hostámnekar. — 1230; Hírek. - 13.15: ldöJ«Wa. » W>: a. gtojzene. ,t- 11 !ti Mii -!. r-r&(i roagya* űépyi^\'íet.. plöadá»: — 1ÍÍ5: Idöjelré., hirtV. 17: •Maöar. leir^yok rídfó órája.- — W: UratrioSm. — 1Í.50: Franeia riyelTOktatás. \' — Ift.20: Engel Iván íongortdk. Jr"J0( Versek. - 20í0i A kícl OptaMit SnekkaMiurk ha«g«™enye.; (CMmmi Krauss.) - Kb. 22.50. IliKk. Majd
n). kir. OpeoWz. UgjalMi «UkuU z^i^r,. , . ( . i,v,,,nj.
Béca. 11.30: Qlasz, - U: BAdtó!^-kar. - 15*0: SlÁilás zenire. - 16.05: (ijTjmekkéziiuunka. — 17U5: Tiftl Angéla zongorázik., — IÍ1.30: FminHa. — lS.40; DeKiS r^.ríetek Mozart o-vrik-ból. (A szlmtónikusok hgy.-i- Bokor Margit,,, Fenwa Kiímly.) »i«: Hangjáték. - 21.55: Mdjózeuduu.
IdSJérá*
A nngykanlwal inatoorologW M\' Ilgyelö jelentésit: - Mttín a hó jnénéklot: r«ggel 7 érakor - dél-utátt t érakor + n, oeto » énkor
4- o-& • \' 1 \' .1 *
ftíMut: Reggel éa Mte felhó., délben borait. •
: \' íj
Mlal tkitáttAl lalaMtl M éMakaM
fi\'*\'
S AwaliSUa
M« «. Mnahwl. "Im ■
Szelvény, .
melynek lelmntatéja 3 p«ng6 bolti »r helyett 1 wH,t veheti meg Uta jkrf "Z™
„a f«rd<> iova«"
olm« regényét aXaUl Vl tliiy kiadó-
Zalai közlöny
M?4 január lé___
NAPI HIREK
— (A pol**rmeH!er Budapesten) I)r, Krátky István polgármester Budapestre utazott, a malom-kérdésben a belügyminisztériumban folytatandó tárgya-lásra*
— (Ktnevezíe) A kereskedelmi miniszter Szabó Jenői, t» zalaegerszegi államépitészeti hivatal főmérnökét u veszprémi államépitészeti hivatal \'főnökévé nevezte ki.
— (pályáiéi) A nagykanizsai fősz >1-gahiró, mivel a szepetneki körjegyzői választást megsemmisítették, január 27-iki határidővel ujabb pályázatot hirdet erre az állápra.
— EJJegyzés. Boeder Magda és Weisz Sándor (Fiume) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Dr. Köolg fogorvos szabadságáról megérkezett s rendelését megkezdte.
_ (A Nemzeti Kgyafcfpáit leadél-utánja) mclég és házias jellegű estély volt. A régi Ipartestület ódon termeit Ízlésesen díszítette fel a lelkes ifjúság és már az esti óráktól kezelve telve volt a helyiség párttagokkal és a táncolni vágyó fiatalsággal. A kedélyes estély élénk tanúbizonysága volt a Nemzeti Egységpárt népszerűségének és egyben hasznos tényezője a már pd-dig is kitűnő utón haludó pártélet megerősítésének.
— (Halálozás) Jaksich Dezső, az esztergomi főkáptalan kiskomáromi birtokának és a budapésli papnövelde birtokának intézője január 15-én, hétfőn délben hosszas betegeskedés után Kiskomáromban 58 éves korában elhunyt. Halálát felesége, két fia és kiterjedt rokonság gyászolja. Kihunyta Nagykanizsán is őszinte részvétet keltett, ahol igen sok irfmcrőse volt Jaksich Dezsőnek.
— (Nagykanlzaa-vkUkc kath. Ifjúsági «aJtó*ig)T&sü»H) előkészítő bizottsága szeretettel kéri Nagykanizsa és vidéke katholikus társadalmát, hogy u tag-gyűjtő iveivel járó ifjakat megértéssel és bizalommal fogadni szíveskedjenek. Az egyesüW* alakuló közgyűlése .1934. február 2-án délután 3 órakor lesz m»z Iparoskór nagytermében, amely alkalommal több országos nevű sajtó-szónok előadást tart a kath. sajtó fontosságáról.
— Kész kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Singer divatáruházban, finlemcs megtekinteni.
— (A k|«k«nlzssal elemi fcskolisok)
kedves előadással lepték meg a szép számmal megjelent szülőket és vendégekel. a Nagyrác-utcai iskolában Feix Margit és Uhoczky Mária tanítónők kitűnő rendezésében előadták az .Arany i-sillág. című mesejátékot A gyermekek kedves mozgása, u szerepük biztos tudása a .rendezők érdeme. A szépen sikerült előadás tiszta jövedelme « kis csapat budapesti szereplésének költségeire lesz fordítva.
— Bútorvásárlás nem tfond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyös rész-etfizetésre, sőt kamatmentesen is azál-Utunk. Kopsteln butoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
Schütz kelengye minden háziasszony büszkesége.
(AayakftoyvI hírek) Nagykanizsán .az elmúlt héten ."> gyermek születeti, 3 fiu és 2 leány: Károly Imre gépkocsivezető és Németh Margitnak rk. fia, Benn* József kőmüvessegéd és Ólt Viktoriának rk. fia, Horváth Józítff földműves és Kók Juliaunának rk. leánya, SzflVásI Kálmán cfpőlelsíiréiz-készitő és Németh Erzsébetnek rk. leánya, Hegedűs József földműves és Tőrök Katalinnak rk. fia. — Halálozás 7 volt: özv. Okenhis Gyulán ó Skorpil Aima rk. 80 éves, Sluilner Józief korcsmáros rk. 72 éves, özv. Kucsé-l»er Imréné Horváth Katalin rk. 75 éves, Feresz Ernő rk. 8 éves tl-etenye , Fongrácz Jánosné Gerencsér Julianna t rk. 25 éves, Izsó István napszámos ág. h. ev. 80 éves, özv. Kuzssner Gyórgyné Hajdú Apollónia rk. 73 éves. . — Házass:\\gkötés 1 volt: vitéz Búzás Ferenc nyűg. honvédszakaszvexetö rk. és Tánczos Mária rk., Hóbor Ferenc kereskedösegéd rk. és Molnár Katalin rk., Szoini János napszámos rk. és Bukovecz Mária rk., Kovács Gyula kereskedösegéd rk. és Mauer Terézia róni. kath.
SchUtz-vászon minden kelengye disze
— (LeveaAe farsang Klskanlzsán)
Színielőadás. lifáua bál. Szokott Torma, .csak a lAngülat üt el a formától. Zsúfolt ház. ilyenkor látszik, Iwgy kicsi a Kiskanizsai Polgári Olvasókör. Mindenki ott van, aki számit Sáskaországban. Itt megértik azokat a nem mindennapi kulturtörekvéseket, amelyeket a lelkes kiskanizsai vezetők erejükön Télül folytatnak. Nagy cél lebeg a szeműk előtt. Felvinni és megmutatni Budapesten májasban, az országos hirú kis .sáskákat.* De eh he/, sok l>énz kell. Nagyon sok pénz. Ezt szeretnék minden áron összehozni. Most .másodszor került éz ügy érdekében Csepreghy »Piros bugyelláris<-a színre. Minden eszközt megragadnak, hogy céljukat elérjék. A kiskanizsai tantestület nem ismer ebben fáradságot. Az
elemi Iskolátok hazafias kis szind\'va-boknl játszanak most Kiskánizsán. Hétrőn, folyó hó 22-én pedig a Városi Színházban a belső város közönségének lesz alkalma játékukban gyönyörködni. A kiskanizsai levente egyesület, dacáru annak, hogy ma^a is szegény, színdarab és bálrcndezéssel igyekszik részéi kivenni a nemes mun-i kából. Minden fillér hasznukat oda-fldták a kiskanizsai sáskaciemlsták budapesti útiköltség alapjához. Köszönet és. dicséret érte »ekik. Büszkék lehetnek erre a nemes gesztusra. A napi robotos munkában elfáradt kiskanizsai levente oktatói kart külön ki keU emelni u rendezés körüli nagy tárado-zásaikérl. A »Piros bugyelláris, még. jobban meni, tnint a múlt előadáson. Érdemes volna a Városi Színházban előadni. Előadás után a .sáskazenekarc elsőrangú zenéjére, demokratikus ala-pokon, vigan láncolt záróráig a kiskanizsai aranyifjúság. IIJ-
— Függöny- és áftylrrltőanyagok, ágy garnitúrák, szőnyegek, butorkelmék nagy választékban Singer divatáruházban.
— Az ajándékozás lélektana. Aki
ajándékot ad nekünk, lekötelez. De el Is némit. Ezt kapod, ennek örüljj ehhez vágj jó képei, még akkor is(\' ha különben valami egészen másra fájt is u fogad. A helyet ajándékozás lélektanát legpompásabban az a páratlan akció szemlélteti és valódija meg, amellyel a népszerű kézimunkaujság, a .Tündémjjak« köszöntötte az 193l-es esztendőt. Aki P 14.40-nel egy egész évre előfizet a >Tündérujjuk«-ra, az valósággal a .bőség szarujával, találja magát szemben. Felfrissítésre szorul a rchéinemükészleteY Megkapja a .Tündérujjak. négy gyönyörű ajándék párnahuzatát, finom mintával előrajzolva, hófehér Arany-Egypl-r.\', egy doboz selyemfényű Méz-hlmxőfonál kíséretében (vidékiek 41) fillér porló-köllségel küldenek be). Vagy inkább egy minden használatban kitűnő, csinos, modern bútordarabot szeietnet, Akkor válassza magának a fogalommá
1
FogramlAsát
1000o-ig megakadályozz*
■ HVPEROENT
8záJvizeMenola.
vált Fakulit/ (Vidékre P 2.10 porttö. Végül övé lehet egy- logulabb-wn -szerű, művészi 1 lámpaft állAftmp i, melynek hangulatos Világossága mi -den ponton mosolvgó derül árasj:. (VJdékrc «J0 íillér, portó,, .Vidéki -tizeiéinél ajánlatos a post»iitálvflny<tn megjelölni, hogy melyik ajándék >t küldje be a kiadóhivatal (Budapet t, IV., Szervita-fér 3./.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Polgári Egylet f. évi január hó 23-án délután 6 órakor tartja saját emeleti helyiségében (Fő-ut 5. sz.) as-ik
rendes kOzgytllését,
amelyre a tagokat tisztelettel meghívom. Amennyiben a közgyűlés ezen napon határozatképes nem lenne, az ujabbi közgyűlést folyó évi február 2 án délelőtt 11 órára hivom össze, amely közgyűlés a megjelenő tagok számára tekintet nélkül érvényes és határoztképes lesz.
Dr. Hajdú Gyula elnök.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Csillag Lajos egyleU altiszt kitüntetése.
3. Titkárt Jelentés.
4. 1933. évi zárszámadás és 1934. évi költségelőirányzat előterjesztése.
5. Elnök, aleluök, vélaaztmányl tagok és számvizsgáló bizottsági tagok választása.
6 Nctánl indítványok.*
* önálló Indítványok a közgyűlés dÓtt 4 nappal az elnöknek bejolentenaök.
— Az arany páva. Gáspár Jenőnek ez az uj regénye a legérdekesebb, A\'-gényformák közül való. Gáspár; Jenő lebilincselő megszövéssel és á legrokonszenvesebb írói eszközök segítségével eleveníti meg a regény szimbolikus madarát, az arany pávát, amely egy nagymultu magyar családnak a végzete. Az első rész Mátyás király koifi-ban játszódik, \'uhol a remetei Gálhok nemzetségének egyik kiváló tagja \' a búzakalász haja Beatrice királynőbe szerei bele, ebbe a* ölérhvítelten álomképbe. Ez a vak és bódult szerelein zátonyra viszi a íéiöi életéi. A második rész Mária Terézia korában játszódik. Ennek a hőse jegy másik remetei Gáth-ivadék, akinek sorsában és éleiében az iró lutajdonkép a magyar irodulom újjászületésének első bajnokát, Besse-nyey Györgyöt rajzolta meg. Az ö magy fellángolása, hirtelen letörése és nénut elpusztulása u tárgya lennek a regényrésznek, amelyet egy osztrák hercegnő kábító szerelme aranyoz be szépséges napfoltokkal. A harmadik rész hőse. már modem ur. Elkényeztetett, gazdag, aki éli a kiváltságos kevesek életét, amig az éleiébe észrevétlenül be nem lép egy világhírű operaénekesnő, aki a fjordok hideg világából jön, hogy a S/.ahara forróságával gyújtson lángoló szerelmet, a férfinek azonban van még annyi íélekerejc, hogy kimeneküljön a végső pusztulás elöl Amerikába. Itt uj életet kezd £s Ha, az utolsó remetei Gáth, az utolsó férfi-sarja a nemzeiségnek, szemébe mer hé^ni a negyedszer is jelentkező urany madárnak, as arany pávának, visszaszerzi az ősök és apja által annyiszor elherdált birtokot, hazajön Magyarországra. A szép, érdekes, mindvégig lebilincselő, változatos, nagy történelmi tudást, elmélyülést, ember és lélek ismeretet eláruló *og4fryl • Balla-dis adta ki igen Ízléses két kötftben, Rónay Kázmér festőművész művészi címlapjával. A két kötet ára P 4 80.
Részlet! — Bérlet! Lemezkölcsönzés!
Transdanubia r.-t.
Csengery-ut O. Telefan: 4—13.
NAPIREND
Imnuér 16, kedd
Hónul tatoülni: Mircellp. ProtMl.: OauUv. Ur.: Tel). bó 28.
Moll előadások hétköznap S, 7 ér 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. / . \' X
Váfotl múzeum é. könyvtár ttrlt*. caMörtOkOiI t* vaiirnap tiélelöll 10-161 12 óráig.
\' OyógyazerHti é||ell aio!|.lal e hónap, bán: a Mária tó^KykEerlii Király ulca 40. M. é. . mkaaiaMi gyógyszertár.
OAztardS ntIK. reggel 6 órától eate B óráig (héttő, azerda, pónlek dáfiitáii, kedden egáttá nap nóknek).
ZALM KÖZLÖNY
1934. január 16.
Kisgyónl fényes
darabos szén P. 3.60
100 kg.-ként házhoz szállítva kapható
Strém Károlynál
Sugár-ut.
Közgazdaság TtmtaTttufc
Bum ttssáv. (uj) 77-es 7 85—8*05. 78-as
7-9Ö—B" 15, 79-ei 8-05—8-25, t»ai
8-15-8 35, dunánt. (u|) 77-ea 7Í5-7-65 78-ai 785-715, 79-es 7-75-7-85, 80-ss 7 85—7-9t>, rozs (uj) <-25-< 30. — Zab kOzép 8 20 -8 30, - ujlengeil tlsiánlull 585—6-C5.
Bertésfásár
Felhajtás 3921, aUditUn UO Bitó-rendo 079-0-80, aradett 0-78-080, •«■ dett közép 0-75-V77, kOnnyd 0-70-O73, első rendű «reg 078 -078, ll-otl rendű Oieg 0-72-0-71, angol lűldó I. 0-83-0-9I, ssalonna nagyban 086-0-90, aalr 087 092, hus H4-1-30. lálaartás I 00-1-04.
Kiadja a laptulajdonoe Közgmzdaaágt Rt Oulenberg Nyomda ás Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykaalzaáu. Felelöa kiadó: Zalai Károly. IntsnutMui teleion: Nagykanizsa 7& taim
327/1934. sz.
Hirdetmény.
KOzzétessztlk, hogy azon adózik, akiknek az 1933. évi helyesbített előírása a 250 pengőt meghaladja, c«ak azon esetben részeslilheinek a 4300/19.14 P. M ss. kOrrendild alapján a 6"/a-os késedelmi kamat melletti fizetési kedvezményre, ha folyó hó bj-lg ezirányu kamu írásban! kérelmet terjesztenek elö.
Felhívja a hivatal a hátralékosok figyelmét arra, hogy a fiielésl kedvezményt Igénybe venni óhajtók az elsó havi részletet az 1933 évi sdó-ivak alapján kiszámítva már a folyó évi január hűbin beflzeinl tartoznak, azon adózók ptdlg, akik negyedévi részletekben kívánják az esedékes részleteket fizelnl, az elsO negyedévi részletet folyó évi február ho 15 lg tallóznak befizetni.
Végül az a hátralékos, aki a m. kir. Adóhivatali, Illetőleg m. kir. Pénzagyigazgatósági határozatban megállapított havi, vagy negyedevi részleteknél kevesebb Összeget fizetett be, mint amennyi az említett hltározatban meg letl állapítva, a kűlomboietcl a kövrtkezó részletfizetés alkalmával pó:oloi kSteles.
Városi Adóhivatal
Nagykanizsa, 1934. január 13-án.
Polay v. azámvevd, htvilallőnök.
kapható
I Mii
APRÓHIRDETÉSEI
Veixek bármilyen rotss kaiban le,ő haatnllt h.ráfcpárt. Siabó Antal keiék-pátkeieikedó, Fő ut 5. 109
. azép udvari laké* mellók-asonnal kiadd. Kossuth tél 3,
Két szép tehéí vaaáfly (as egyik gyermekágy) eladd. Clm a kiadóban. 179
40 fillár I kg. frlan nyul telejlve. — Oyenes lüuerOilelben (Váioiháta) 182
Egy lói lötő mind.n.a aiakáauál
keresek. KOIcsey-a 8. ajtó 2. 178
Két fozteiilör és egy hátőriőkulya aa állatvédőtelepen Váron Jolántdl Ingyen átvehető Sákáeualul IS 184
■•lát tarmásQ uradalmi á- éa ujbar (asztali-, csemege- és pecsenyebor) kapható már 2b liter tételben is OHi|.ry«t aa. aaáai alatt. — Borecet Is kapható. 5127
iimm —:
I—
I mindenki a helyi kereskedőknél és Iparosoknál szerezze bo I
Schrikker Sándor
faiskolájától
egészséges, edzeti, erós és dus-gyOkétzelU:
gyOmSIcsfák, oyflmfilosfaosematék, díszfák, diszbokrok, kuszAnftviny caemalék, kuszánfiviny cserjék, évelfi kaszónftványek,
rózsafák, é*sl5 virágok, BrSkzSId fák, BrBkzSId ossrjék, di*4kx0Mtavala aaarják. Megrendelhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mütrágya,növóny védelmlszerek stb. keroskedésóbea
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon 180.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az u\'olsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellet
napi 2 fillérért
iagja lehel a többezer MM« nagykanizsa Horváth Ule ujságOzlel kölcMÖnhönyvtárá-nalt. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai KOzlOny*-mlnden elóHzelóje
annyi hSnyvei vihet ki havonta a kölcsön-könyvtárból, ahányat csak el tud olvaent
Az elOflzelési nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kOlcsOndijért kapnak könyveket a Horválh-kOlcsönkOnyvtárban akkor Is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
He tMzzon...
lássa be, hogy a rádió kultura. Tanit, szórakoztat, gondterhes napjainkban üdülést nyújt és azt ma egy kultúrember sem nélkülözheti. Ha már ezidelg tétovázott, most cselekedjen.
Rádióvételnél figyeljen az alábbiakra s
A rádióvásárlás bizalom dolga, önnek évek múlva is szüksége lesz rádiókereskedőjére, kinek szakértőivel mindig készséggel kell rendelkezésére állania. Ott vegjjen rádiót, ahol minden márkás készülék raktáron ván és saját szemével és fülével választhatja ki lakásán kényelmesen a legjobbat és így nem teszi ki magát, hogy kiváló márkás rádiókészüléket, mely talán jobban tetszett volna, meg sem hallgatott.
Mar havi 8.50 P. részletre vehet legújabb typusu rádiót.
Üzenetre vagy telefonhívásra szivesen áll szolgálatára
SZABÓ ANTAL
rádió-, csillár- és gramofon-üzlete Nagykanizsa — Fö-ist B. sz.
a „Slandard", „Telefunken", „T. R. T.", rádiógyárak képviselete és lerakata.
, Orion"
Pk. 10983/1932. 1932. vgbtói 411. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Cs. Tóth Oevaa budapesti ügyvéd által képviselt Elsó Magyar Általános Biztosító Táraalág Javára 1980 pengd 97 llllér töke ás több kaveteléa járulékai eiejélg a budapeitl kir. láráiblróaág lto. évi -126984. sz. véglésével elrendelt U-elégilési végrehajtái tolylán vágrehajtáat mnvedótól 1932. évi junlus hó 18-án lefoglalt 12I6P-re becaOlflngóaágokraa nagykanizsai kir. járásbtrósTg lenti szántu végzésével as átverés elrendettetván, aa-nak li 1908. évi XLL t.-c. 20. S-a alapján a lent megnevetett ■ s loglaláal jegy-aókdnyvbói kl nem tűnd mái ioglalfaíók javára Is u árverés megtsrláaát elrendelem, de csak arra ai esetre, ha klelégltéd joguk ma la fennáll és ha ellenük balasztó hatályú Igénykereaet folyamatba nincs, vég-tehaliáit azenvedő Ötletében, Nagykanlaaa, Fó-ut 10. tiáiíz. leendó megtartására ha-téridőül 1934. évi Január hó 19. napjának d. e. II órája IflieUk Id, amikoi a Uráliak lefoglalt bátorok, eaktáazdal berendezel s egyéb ingóságokst a legtöbbet Ígérőnek kéazpénzliietés mellel!, eaetleg becsáron alul la - de a kikfáliáli ár kétharmadánál alacaonyabbm csak a végiehajtáat atenvedó beleegyezésével, ei fogom adni — Azon ingóságokéi, amelyeknek a kikiáltási ára egyesei pengőn IdOI van, as S610-98I. M. E. asámu rendelet értelmében caak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytlicdréasát bánalpénzlll leteszik.
Nsgykanlzss, 1933. december 19-én.
Elek László s. k.
Idr. blr. végrehalté, mint bírósági Idkíidótt
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
10504/tkv. 1933. ssám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Nagykanizsai Bankegyesttlet és Délsslsl Takarékpénztár ri végreha|tatónak Schle-linger fgnáe végrehajtáit izenvedó ellea Indított végrehajUll ügyében a telekkönyvi halóaág a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :lX.t. c. 144. 1(8 és 147. fal éltelmében elrendeli a végrehajtási árverést 850 P tőkekövetelés, ennek 1932. évi január hó 4. napiétól járó bíróilag érvényedihelő legma-gassbb kamata, Wh váítódij, 81 P 80 I. eddig megállapított per- és végrehljtási éa ss árveréll kétvényért ezatUi megállspitoll 27 P\'SO I. köllíég, vitamint a csaUsko-zottnak kimondott Kaproncaat Laloa 8 P, Neu és Klein cég 119 P 40 (., OTI 80 P 20 I. tőkekövetelése és járalékal beha|táu végett, a nagykanizsai kir. járáiMróaái területén levó, Nagykanlzaa városban tekvJ s a nagykanizsai 77. sz. Ijkvben, 80. hm. s. logislt ház, 638. as. a udvar kerttel végiehajtáat szenvedő nevéa álló Ingil-lania 4224 P, 4861. hrsz. a. logislt száaló, rét a Magyar-utcal [étekben ugysnsnnsk nevén áliólngat\'snra 182 P klklíllásl ái-ban, de az ingatlanok Nen és Kkln cég követelését illeiien 7400 pengői OTI ko-vetetéiét illetően 7700 pengő megállapított legkiiebb vételáron alul el nem adhatók.
A telekkönyvi hatóság az árvöésnek kit, láiáahlróság hivatalos helyiségében (Igat-■ágSgyl palota) megtartásáia 1934. évi február hó 10. napjának délelőtt 10 óráját tűzi kl és az áivetésl leltételekel sz 1881 :LX. t.-c. 150. $ a alapján i következőkben állapltja meg :
1. As árverés slá eaő ingatlanokat, • 86. hrsz. Ingatlsnt a klkUlláai ár felénél, a lobbit kethaimadánál. Illetve a legkiiebb vételár uál alicaonyabb áron eladni nem lehet. ( 90S: XLU t.-c. 26. §.)
Az átveielnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ál 10%-át készpénzben, vagy az 1881:LX. L-e. 42. fában meghatározóit áriolyammal azámttolt óvidékké-pea értékpapírban a kiküldöttnél letenni, vigy i bánitpénznek előlegei blról leiéibe helyetélétói kiállított letéti eliimervényl a kiküldöttnek átadni él is árverést íeliálele-ket aláírni (1881 :LX. t.-c, «?., 150.. 170. H„ I908.-LX. t.-c 21. }.).
Az, akt as Ingstlsnéit a kikiáltási álnál magaaabb tgéietel tetl. ha lobbei laériil lenkl lem akai, kőtelea nyomban a klklíl-táll ái iiáisléki iieitnt megállapított bánatpénzt u általa tgért ár ugyanannyi uá\' aalekálg kiegészíteni (1906:)aL 25. §.).
Nagykanlsss, 1983. október hó3a nsrjái-Dr. B.ntzlk sk. kir. jblró.
A kiadmány hllelést Mlkó s. k.
Nyomslott a lsptulajdonos KOtgszdaságl R.-T. Outenberg Nyornds és Délialal UpkUdó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanlzaán. (Felelős üzletvezető i Zalai Károly.)
74. évfolyam 12. szám
Nagykanizsa, 1934 Január 17, sterda
Ara 12 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
és IdadóMvatal: Föat 5. uim JJJJ^nik ralaéaa réttel, Mt» kivételével
r«UTIIAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BJÓflwtésI ára: egy bfy 1 pengő 40 fUW Sierkeaitóaégt éa kMéfivataM teleion: 78. i
A magyar ügy olasz elgondolásban
A Zalai Közlöny számára irta: CUjm Cucchettt olasz publicista
II.
Klőzőkben ismertettem Olaszország küzdelmet a nemzetek egyenjogúsításáért, most pedig rátérek az olasz tervre, amely a dunai államok gazdasági szövetségét akarja létrehozni önző politikai . célzat nélkül. A Coty parfüm illatos légkörében nevelődött francia hírlapírók gúnyos lekicsinyléssel fogad-;, ták Mussolini tervét, amidőn azt irták: Clsinos terv, de nem mán, mint a Tardiéu terv felmelegítése.
Vizsgáljuk meg tehát közelebbről a Tardieu féle dunai blokk tervét. 1932-ben valósággal gazdasági káosz uralkodott az utódállamokban. A gazdasági leromláson ujabb kölcsönökkel segíteni nem lehetett, mert méfe milliárdos kölcsönök kel sem lett volna lehető célra-verető szanálást elérni. Ekkor veti fcl Tardieu a dunai blokk eszméjét, amely azt célofcná, hogy egyesi" teni kell a Dunamedence államait egy politikai egységbe, vagyis állítsák vissza más formában az osztrák magyar monarchiát. Franciaország fenhatósága alatt, mint egykor Richelleu nibornok idejében. Ausztriában és Magyarország-ban azonban csakhamar felismerték a francia terv politikai élét. Ennek igazolásául idézem gróf Rethlen István szavait: Magyarországnak olyap utakat kell kö-\\etni, amelyek az olasfc és német piacokhoz visznek. Ezzel szemben áll jienes, aki Kőzépeurópa államai nak gazdasági egyesüléséit sürgeti és megokolja azzal, hogy a kfcentente államai és Magyarország gazdaságilag egymásra vannak utalva és csak egységükkel alapithátják meg Középeurópa jobl» jövőjét. Mily szép szavak I De kl hiaz ^bennük 1 Benrs ttr Mwmyára légkovésbbé
A magyar kormány már többször kijelentette, hogy kész tárgyalni a gazdasági közeledésről, de csak egy kethezőbb politikai atmoszférában, fos mit telelt Itália a csupa jöságés kedvességtől túláradó francia nővérének ajánlatára ?
\'Azzal a memorandummal, amc-Ivet Grandi terjesztett elő az olasz parlamentben, amelyben ki volt mutatva, liogy
1 Meg kell oldani a dunai államok politikai kérdé*ét
2 Szükség esetén segítséget nyújtani, mint azt Itália Ausztriának és Magyarországnak meg is tette.
3. A dunai szövetség megalakítását a négyhatalmi szövetségre kell bízni.
Hogy ex a három teltófel a cseh és jugoszláv köröknek nem tetszett, »>* csak a Díjce elgondolásának he-\'.vbs voltát és a franciák\' makacsságát bizonyltja. A genfi kongrcsz-"uson bemutatott oW tórv őszinte ys becsületes, nein akar uj politikai hatalmi blokkot, sem a kls-
entente és anyáskodó protektorok közti viszonyt megzavarni, csupán észszerű gazdasági megegyezést az érdekelt államok között. Olaszország tudja, hogy a Tardieu féle tefv nem hozná meg az ót dunai állam gazdasági fellendülését és nem tenné őket életképessé a jövőre sem. A Duce, a jelenkor legnagyobb j>olitikusa a helyes megoldást a következőkben látja. 1. Államok kőzött kétoldali szerződés kötése. 2. Preferenciális szerződések a gabonakivitelre az agrikulturális államok. 3. Preterenciás szerződések. az osztrák ipar részére. 4. Intézkedések a dunai államok kereskedelmi mérlegének javítására és kiviteli lehetőségeik fokozása 5.Eré
lyes intézkedések a kereskedelmi forgalomnak természetes útjaira való irányítására. 6. A dunai államok fizetési mérlegének megjavítása. 7. Az egykori osztrák-magyar pionarchiából létesült államok gazdasági ellenőrzése a négyhatalmi egyezmény alapján.
Amint iátjuk, az olasz terv minden érdekelt dunai államot egyformán megsegítené, nem kiván a «do ut des» elve alapján egyik államtól sem áldozatot és nem akar egy államot sem a másik fölé helyezni. Tehát csak gazdasági együtt működést akar lelietővé tenni és nem engedi Magyarországot és Ausztriát a kisententebe beletcssé-keltctni. Tehát együttműködést az egyenjogúság és egyenrangúság jegyében, tehát nem a kíscnlente hegemóniáját.
A képviselőház alatt Ülése ac uj esztendőben
Budapest, január 16
A képviselőház karácsonyi szünet^ után ma tartotta első ülését. Kif>ébb törvényjavaslatokat tárgyallak Elfogadták a községi háztartások ellenőrzéséről szóló rendelkezések hatályának meghosszabbítását. Majd áttértek a zugirászat-ról szóló javaslatra. Többek felszólalása után lAzAr igazságügy-miniszter szólalt fel, aki kijelentette, hogy senkinek az eddigi jogát nem csorbítia ez a rendelet, csak a .nép érdekelt védi. Nemcsak az ügyvédség, <le az egyetemes érdekek védelmét célozza.
Az ülés végén élénk napirendi vita indult meg. Weltner Jakab az ipari munkanélküliség csökkentése,
•10 órás munkahét érdekében szólalt fel, "Sigray gróf a revízióval kapcsolatban bírálta a kormány kül- és belpolitikáját. Hegymegl Kis. Pái az ifjúság ellrclyezésót és az egyetemi zavargásokat tette szóvá. Sztranyavszky Sándor válaszolt ezután az ellenzéki felszólalásokra. Rámutatott a kormány intézkedéseire a diplomás ifjúság elhelyezésére és hogy maga a kormány-elnök Sátoraljaújhelyen bejelentette 1250 ifjúnak elhelyezését. Kül-l>olitikailag — mondotta Sztranyavszky — a Gömbös-kormány sem németbarát, se in egyéb barát, hanem kizárólag magyarbarát.
A7. ülés fél 9 órakor ért véget. A Ház holnap folytatja ülését.
Útban a megyei városok közigazgatási reformja
Hóman a keddi minisztertanácson benyújtotta a diplomáé ifjúság elhelyezésére irányuló tervezetét — Lemond u budapesti, főpolgármester ?
Budapest, január 16 Kedden délelőtt minisztertanács volt, amely letárgyalta az uj fővárosi törvény novelláját és a tervezetet elfogadta.
A javaslat egyik legfontpsabb rendelkezése, Iwgy életbelépésével a törvényhatósági birotteág feloszlik. Valószínű, hogy 1-2 évi átmeneti időt iktatnaH be, amely alatt kormánybiztos vezetése alatt áll majd a főváros. Teljes mértékben rászáll a törvényhatósági bizottság, a közgyűlés és a főpolgármester hatáskőre. A javaslatot csütörtökön terjesztik a Nemzeti Egység elé, amely pénteken nyújtja be a Házban.
Hir szerint a fővárosi közigazgatási reformot rövidesen követi a vidéki törvényhatóságok, megyei
városok és községek közigazgatásának megreformálása ls.
Hóman Bálint kultuszminiszter számolt be ezután a diplomás ifjúság elhelyezése ügyében folytatott tárgyalásairól és ismertette a kérdés megoldására irányuló tervezetét. A minisztertanács hozzájárult az előterjesztésekhez.
Politikai körökben híre terjedt Huszár Aladár budapesti főpolgármester lemondásának. Az újságíró kérdései elől mereven elzárkózott a jíolgármbsler, de nem is cáfolta a lemondásról szóló híreket. Azt hiszik, hogy a főpolgármester a kormánybiztos kinevezéséig megmarad a helyén.
TIz halálos áldozatot
követelt a francia repülőgép katasztrófája
Páris, január 16 Az «Emerau(iC\' 3 motorom hatalmas repülőgép, amely Indokina és Franciaország kö\'iött közlekedett, C-orbigny község közelében hatalmas hóviharlm került és a sötétben nekirepült egy dombnak. A gép lezuhant, elégett. 10 halálos, több súlyosan sérült áldozata van. Az utasok között Indo-kina kormányzója is meghalt. A szerencsétlenség hire nagy megdöbbenést keltett a francia sajtóban. A szerencsétlenség okát csak néhány nap múlva tudják pontosan megállapítani. Egyes szemtanuk szerint a gép rádióantennája érintkezésbe jutott a gép villanyvezetékével és tüzet fogott.
Tttulescu Budapesten kérésziül Genfbe utazott
Budapest, január 16 Titulescu román külügyminiszter kedden délben átutazóién Budapestre érkezett, szalonkocsijót azon ban nem hagyta cl, sőt nem ls mutatkozott. Csupán kíséretének tagjai teltek rövid látogatást a román követségen. Titulescu délután fél 2 órakor a Keleti-pályaudvarról tovább utazott Genfbe.
A határmenti kettős-birto-kossig ügye
Budai)est, január 16 Koródi-Katona János országgyűlési képviselő a jugoszláv-magvar határincidcns ügyében interpellációt intéz a kormányhoz, amelyben megsürgeti a határmenti kettős birtokosság ügyének rendezését A jugoszláv kormány ugyanis nem hosszabbította meg a kettősbirtokosság terményálszállitási szerződését.
Internálás! helyükre Indították a nemzeti szociálistákat
Gyula, január 16 A Pinkamindszenten internált 117 osztrák nemzeti szocialistát kedden útnak inditották kijelölt inter-nálási helyűkre, Gyulára, ahol a Szeretet házban helyezik el őket.
Időjárás
A nagykanlzaal metooroMIal meg-flgyeló jelentések: — kedden a hő-mértéktet: reggel 7 órakor 4- 0*8, délután 2 órakor + 1-0, eate 9 órakor + 06.
Felhőzet: Reggel éa eato folhöe, délben borult
Szélirány : Reggel délnyugati, délben keleti, eate északkeleti.
(fí/uakai radtójeientéij A ■•teerelA-§(•1 Intését Jeleatl eate 10 éveken Enyhe léi, eokhslysa sjebb eett
. ■••títílfS
uuiHómóm

Zathureczky Ede hegedühangversenye
A háború utáni heuedűs gcnerá ciónak egyik legszimpatikusabb
ós lcgértélpesebb képviselője Zathureczky Ede, teliive ennek a tragikus generációnak minden álneme-MHlett fájfljfltóávnl. Eddigi külföldi szép sikerenbiztos vetületit adják egy. értékes inüvészjövőuek. Névé-vei gyakran találkozhatunk főleg (\'-sehorezág rádió t\'s hangversenyül Cifrában, ami érthető is, mert kassal születés fi. Fifttalos lendülete, i rőteljes kifejezései természie#s»crü-kg magával ragadják a hallgatóságot Temperamentumát néhol ésr.revehetőleg igyekszik visszafojtani, ezt a leszürőc^st azonban meghozzák majd az évek. Bravúros technikája a legfelsőbb regiszterekben néha kissé elmosódik, hogy azután a közép és alsó fokon annál elementárisabb erővel nyűgözze, le a lial Igatóságot.
Kedd icsti hangversenyén, amelyen szépszámú közönség töltette meg az Iparoskör nagytermét, a klasszikus, romantikus és egészen modern irányok képviselőit szólaltatta meg. Beethoven A-dur szonátája (Kreutzer), amelynél inkább a zongora jut nagyobb szerephez, sikeres próbának vetette alá a hegedűművész tudását is. Beethoven lenyűgöző atmoszférája után Csajkovszky D-dur liegedü-wraenyéuél valósággal fellélegzett a hallgatóság, lelkes tapssal honorálva Zathureczky brllUáns interpretálását
Műsorváltozás következtében Bartók Béla is szóhoz jutott, ukinek I. rapszódiáját Nagykanizsán most volt először alkalmunk hallani. A kitűnő komponista minden tekintetben megértő és átérző interpre-tátorokra talált az előadó művészek ben. Tartini—Kreisler: Változatok egy Corelli-dallam felett című bravúros kompozíciója, Hubay finom Zefir-je és Paganini megkapó Capriccio-ja egészítették még ki a változatos és nagy gonddal ósszjeállitott műsort. Ráadásként Bach : Air-jében és Paganini: Variációk-jában gyönyörködtetett a közönség. Ez utóbbit egyedül adta eiő Jiegedün a művész.
A zongorakisérelet dr. Iterz Ottó, az Európát járó művészek egyik legkeresettebb kisérője látta cl az, zal a nyugodt, belső érzósektől fűtött aláfestéssel, amivel csak nagyon kevesen dicsekedhetnek.
A két művésznek meleg ünneplésben, a hallgatóságnak pedig egy élményekben gazdag hangversenyben volt része kedden este.
D. M. /.
Félholtra verték az elfogott rablót
Budapest, január 16 Kedden délelőtt a Thőkóly-ut 104. számú házban Klein Béla festék-keneskedő lakásába lámpajavitás ürügye alatt behatolt egy fiatalember, aki az előszobában egy fa-husánggal fejbevágta a cselédet, hogy utána kirabolja a lakást. A leány szembeszállt támadójával és segítségért kiabált. A rablót el is fogták a ház lakói Kopács József asztalossegéd személyében, akit átadtak a rendőrnek. Előzőleg azonban a feldühödött lakók kegyetlenül összeverték a tettest.
SctiUtz-vászon minden kelengye disze
Nagyszabású balatoni kiállítás lesz Keszthelyen
Keszthely, január 1(5
A Balatoni Szövetség igazgató-választmányi ülésén foglalkoztatva kesztlielyi nyári egyetem kérdésé* vei és elhatározták, hogy a nyár folyamán, augusztus 1-től 20-lg nyári tanfolyamot rendeznek és a Dunántult, továbbá a Balatont érdeklő problémákat vitatnak meg. Felmerült s most már bizonyára meg is valósul\'az a terv is, hogy a Balatoni Szövetség és Keszthely az összes érdekeltségek bevonásával a nyáron nagyszabású kiállítást ren dez Keszthelyem.
Az elgondolás szerint a kiállítást, mely mezőgazdasági, kertészeti, ipari, néprajzi stb. tagozódásokból fog állni, közvetlenül a nyári egyetem irtán nyitják meg s így mint-egy megszakítás nélkül folytatódik a nagy keszthelyi propaganda. A három hétre tervezett kiállításra lielföldről és a szomszédos államokból filléres vonatok hozzák a
iáátogatök ezreil s ezen-á nyáron a legtöbb örsJágos kongresszust •Kesztlielyén rendezik meg.
A Wállitós legközvetleafabb® a három zala-bálatoni járás: Készthely, Tapolca, Füred nagy se reg-szüléjének készül,,«w>nban,..íelr öleli az egész somogyi és veszprémi l>arlol is és természetesen egész Zalamegyét...Bevonják a rendezésbe a kormányt, a megyét; a MáVtít, az Ibuszt, a Balatoni Intéző Bizolt-ságot s minden érdekeltséget, amelynek vonatkozása lehet a kiállítással. Igazi balatoni megmozdulásnak készül á kiállítás.
A Balatoni Szövetség és Keszthely vejetősége már annyira megbeszélték az ügy általános vonatkozásalt, hogy Malatinszky Ferertc felsőházi tag, a szövetség társelnöke, aki az egész kiállítási rendezőség feje lesz, január 18-án délután fél 4-re értekezletet hívott egybe a városház tanácstermébe.
legolcaól
ion
Áruházban.
Jó hirek a nagyvilághói
M uttol Uii mond fa a Népszövetség reformjáért történt előterjesztésében :
— A revízió kérdése ma mái; Európa legégetőbb problémája lett, ez olyan örvendetes jelenség, amelyet két-három óv előtt remélni sem mertünk.
Bethlen István gróf mondja revíziós beszédében:
- A magyar ügy különös hangsúlyt kapott az európai atmoszférában, állandóan a felszínen mozog, ott vibrál a dlplomácaia kérdések mögött és ha ? mai világpolitikai helyzet nem is recsegtet gyors megoldással, a holnap kapuján dübörögve száguld keresztül a magyar igazság feltartóztathatatlan szekere.
*
Dr. Kenéz Mihály mondja beszámolójában, amelyet a mezőgazda-
sági munkásságunk sorsáról tartott:
— Ujabban számtalan lelielőség kínálkozik az agrármunkások sorsának megjavitására.

Tyler jelentéséből:
— Az ország gazdasági helyzetének lassú, de állandó javulása állapitható meg.
— Az állami bevételek növekedtek, a kiadások csökkentek.
• -
A Uilclügyi Tanács január 1-től kezdve fél százalékkal leszállította a takarékbetétek kamatlábát. Ez a tény igen hathatós tényezője lesz gazdasági életünk további javulásának. Az olcsóbb hitel lényegesen előmozdítja a termelés biztonságát és jövedelmezőségét jelentékenyen emeli.
Az osztrák-magyar keretde-
Ne vesződjön régi elavult varrógépével hanem béreljen vadonatúj, modern
varrógépet
heti 3 pangóért
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
DeAk-tér 2., ■ lelsőtemplomnál. Varrógépbérlők díjmentes hlmxteoktaMiban részesülnek Varrógípjavltómühelyünk bármilyen rendszert! varrógépek {avllálíl vállalja. — Pótalkatrészek éi tuk bármilyen vattógéphtz raktáron.
leqnagyoro választékban
legolcsóbb áron
detmi alaptxrzMéi érvényét csekély változtatással égy\' évvel meghosszabbították Ezz»l megvetődöti az alapja Ausztriába irányulóbuza-klvltel linknek.
rt«\'1 < i\'--^i.\'injífcw.- ;
A Mttf/gar Export KUrlr jeléntl:
— Az angliai baromfikivllelünk lényegesen javult. A rault heti csirke és tyukbevltel 1638 cj folt, a pulykabcvltel pedig 14.6IM q, az előzi heti 3895 q-el szeíakar. így kivitelünk a négyszeresére emelke-kedett és ezrei sikerült az első he-lyet biztosítani Anglia barómtí-bevitelében.
«
A Salgótarjáni KStiinbán\'Ja KI. elmúlt üzletévét leedvez." eriedrtény-nyel zárta. Előreláthatólag a Salgótarjáni változatlan osztalék fizetésére van kilátás. . , ■.\'-■ \' \' #11 :\' ■
A Goldtxrffer-gyér 15 000 orsóval bővítette fanóüzemét, amelyei a jövő hónap közepén már üzembe is akar helyezni.
. " i:
A Praftklin-Ttírsulal január ÍSn tartotta évi nendés közgyűlését A vállalat az elmúlt esztendőben kielégítő üzlet (eredményt éh el, amennyiben 315 ezer pengő nyeí reséget mutat ki.
A Bauxil-Truit által megvalósított magyaróvári tlmfólijgyártás látja el timfölddel az uj magyar alumlniumgyérát, amelyét Csepe-pelen a Welss Manfréd-gyár teleién építenek. ............ ...............<.■■.\'...........................tittijiÁ
Szenvedő nőknél a térméntM .Ferenc József" Ireserthfc ItOéiMW,\' erílkődíi nékül faló MIUMÜM idéz elő él ezáltal tok esetten rendkívül (őlékony\' hatással van1 a bettf
fz-.rvekíe.
RÁDIÓ-MŰ SÖR
6.45: Torna. Utána gramofon, — 9.45: Hitek. - 10: I. Umk és Jobbár Kyok a tnult század ekjén, 2. FKWtoé-nyek, képek fts dísztárgyak kezelése. (Felolvasás.) Közben grarooloíi. — 12jOŐ: I.. Chrlsttáji LIU teeksl, Setét György hegedül. - 12.30? Hírek. -13.15: Idöjélzés. - 13.30: Állástalan Zenészek Szlmfónlkus Zenekaraj \' — 14, Hirek. - 15.30: A rádió (IMkfél-órája. >A gyufa lellalálója.. — 16: .A izépségápollás az ókortél.. - 19.4Í rIdőjelzés, hírek. - 17: Tlrakó Marjlt sgyar nótákat zongorázik. — 17 30 írdély oagy művészet.. Előadás\'. — t Mándlts-szalonzenekBr. — 19: Mun-„úfiétóra. — 19.30: Az Operahás elO-adAsánsk ktWvetltéM. .Az álalcdsMQ ■ Msjd cigányzene. — 23.15: Gramofon.
Bécs. 11.30: Nőknek. - 12: Ksrla-tlal népzene lemezeken. — 12.30: Szó-\' rakoitakó lemezek. — 13J0: MMést-lemesek. - 16.45: Nevelés r a haz» szolgálatában - HMt Pászthory Eáz-mér zeneszerxő müvei. — Ws-
cek-fuvés-zenekar. 2, 20.30: Némétkől-tészet AusMríábaní - 21.45: H«n(ver-•coy.\' — 22: Eszpehmlo: - fli-
diózenekar.
JB64. latmár 17
ZALAIKÖZLÖNY
Amikor a nagykanizsai detektív
megszállott területről szállította be a kapitányságra a megszökött betörőt
Egy kanizsai dllamrendőrségl detektív visszaemlékezései
A kemény híd«g arra késztette az embereket, hogy futva siessenek otthonukba, a duruzsoló kályha mögé, kellemes otthon blzjos várövébe.
A kapitányság őrszobájában Uyenkor este már elcsendesül a mozgalmas napi élet, az ügyeletesen kívül alig egy-két rendőr vagy detektív tartózkodik benne, ezek ]s csak azért, hogy megbeszéljék a holnap teendőit. A kis Őrszobában vigan pattog a kályha tüze, a hangulat kezd felmelegedni, az emberek beszédesebbek és ilyenkor Jól esik dohányfüst mellett visszaemlékezni a rendőremberek mozgalmas életére, kepiény munkát követelő tevékenységére, egész embert igénylő izgalmakkal teli foglalkozására, erős ideg-zet«t szükségeltető hivatalos eljárásaira...
— Határozottan bravúr Volt és nagyszerű nyomozói munka, —• mondja az ügyel®^s, — arait Fritz Pál detek-tivünk véghezvitt, amikor életével Játszott, csakhogy kötelességét hűen teljesítse.
Mindenki visszaemlékezett a kis meleg őrszobán áz »esetre< és nem kellett sok ahhoz, hogy a kitűnő detektív szép teljes!triiényót megtudjuk és megszólaltassuk azokat, akik az eselre, akárcsak mintha ma történt volna, visszaemlékeznek. Nagy dolog volt ez akkor.
A megszállás után
— Hát bizony1 izgalmas dolog volt, meg kell hagyni, mert Fritz Pál de-teklivnek számolnia kellett azzal, hogy talán nem kerül többé vissza élve magyar területre. Arról volt ugyanis szó, hogy egy pehéz betörőt, aki súlyos bűncselekményeket követett el, el kellett fogni, de az illető megszállott területre szökött. Akkor volt még az, hogy a szerbek megszállták Muraközt és idegen uralom alá került a magvar szent Koronának ez a szép smaittgdja, amihez annyi értelmi szálak fűzik a nagykanizsaiakat. El kell fogni a bűnözőt, de hogyan. Megszállott területre már életveszélyes volt menni, diplomáciai ulon való elintézés hosz-szadalmas lett volna. Mindenkiben vér-zett, sajgott az akkor még egészen friss seb, amit a szerbek ütöttek a zalai testen, megszállásukkal.
LÖbt kereskedő betörfije
A bűnöző, akit ártalmatlanná kellett tenni, az a |*tórő volt, aki Lóbl kereskedő Hunyady-utoa 16. számú házába betört. Ugylátszik, Löbl cseléd-jének szerelmese lehetett és ettől kivehette, hogy a gazdájánál nagyobb pénzösszeg van, amit a sötétlelkü ember azután kihasznált
Frit* detektív, aki sok halárőrt és fináncot ismert, akik valamikor a monarchia alatt a katonaságnál szolgáltak vele és most a megszállók szolgálatába léptek, gondolt egy nagyot és merészet Elhatározta, hogy minden áron, d« leihozza a megszállott területre menekült betörőt
Ulofl* frKfcil a detektív
Ne® igen szólt valakinek, hanem kerített egy szekeret, arra rendőrt ültetett és igy elhajtottak egy. hajnalban a demarkációnál levő Vízvár községbe. Ott már mindenki ismert egy molnárt, aki hajlandó volt ÜW honorárium elte-"ében a Dráván átvinni az embereket » megszállott területre.
Fritz meghagyta a szekeresnek és a rendőrnek, hogy egy bizonyos ideig várjanak reá, hogyha ez alatt nem jönne vissza, akkor menjenek a kapl-í^8^* 45 J®1*^ hogy a szerbek
^ szorgalraawák kiadatását.
Mialatt a szekeres ^ a rcodöf galmas órájcon várták Fritz visszaérte-*wét a kitűnő tietektiv a molnárral egy. raéoakon a hajnali szürkület leple alatt csendesen áthajóztak a Dráván. „ iwl egy hang, egy loccsanás, még " >a<*»tvételre is Vigyázlak. Olyan,
>»gy vrolt a csend és némaság. Jgy kötöttek ki a megszállt rész partján A szerb határőrök gyűrűjében A csónakos már visszaevezett és Fritz épeu tájékozódni igyekezett, hogy merre folytassa ulját, amikor villámszerűén szerbül Állj t-t kiáltottak feléje és a következő pillanatban megelevenedtek a bokrok és fegyveres halárőrök és fináncok vették körül Fritz detektívet. Fritz semmiféle iratot, vagy igazolványt nem vitt magával. Mikor az első felocsudásból észhez kapott, az ől körülvevő szerb határőrök vezetőjében felismerte azt az embert, aki valamikor a monarchia katonaságánál szolalt és akit Fritz névszerint Is ismert.
Fritz nyomban előadta n vezetőnek, hogy egy bűnözőt keres, aki megszökött és akit neki be kell szállítania a nagykanizsai kapitányságra.
A szerb határőr-vezeiö eleinte beki-séréssel fenyegette meg a kanizsai detektív*!, de később, mikor azonban Fritz elmondotta, lwgy abbau uz eset-ben, ha elősegítik abban, hogy a kezére kerüljön és ő >hazavihesse< a . tettest szívesen fizet egy Jó murit az egész társaságnak, a szerb vezetőnek felcsillant a szeme.
Mikor Fritz megmondotta a nevét annak, akit keres, a szerb őrvezető nyomban rájött arra, hogy az valószínűleg az az ember lehet, aki most Gyurgyeváoon van és akinek a sze. mélye neki sem tetszik, mert külseje elárulja azonnal a bűnözőt. Megmondotta neki, hogy melyik gazda házában kapott szállást illetve foglalkozást.
Fritz azonnal gyalogszerrel folytatta ulját tovább Gyurgyevácba, ahová a szerb határőr-vezető is elkisérte.
A gyurgyevacl hámái (Mikor a szóban levő gazda házához odaértek, az egész háznép még mélységesen aludt. Fritz bekopogott az ablakon, jnig a szerb őrvezető melléje állott. Hosszas kopogtatás után kinyílt az ablak és amikor a gazda meglátta a szerb szuronyt, azonnal kinyitotta a ház kapuját
Fritz detektív, aki perfektül beszél szerbül, megkérdezte a gazdát, hogy van-e ilyen és ilyen nevü egyén elszállásolva nála, avagy alkalmazásban? A gazda, aki néhány pillanatig gondolkodott sunyin maga köré nézve, lassan kibökte, hogy bizonv őnála senki a világon nincsen és bátran megnézhetik az egész lakását és pincéjét.
Fritznek a gazda habozása és az egész viselkedése gyanús volt. Itt is bevált a rendőrök ismert elve: mindenki gyanús! Azért elment a gazdával és végig kutatta a házat, mig a szerb határőr künn maradt a ház előtt A gazda végig vezette FrltDct mindenütt, az egész pincében, felnyitott mínd.-n ajtót, istállót, kamrát, de sehol senkit nem talállak. Már ugy volt, hogy a gazda Igazat mondott. Fritz azonban ösztönszerűen Jobban megnézte a házait és a következő pilla-natban felszökött a meglepett gazda mellől a padlásra, ahol eleinte nem talált senkit, még a szénát is felforgatta;! do csakhamar észrevett egy keskeny ajtót, amely egy szük kamrába nyilott.
A keskeny ajté titka
Egy villanás alatt ott termelt, fel-rántotta az ajtót és — egy kis nyomorúságos fekvőhelyen olt találta mély horkolás közben azt, akit keresett...
A gazda erre már eltűnt mellőle. Fritz felrázta álmából a keresett betörőt és mielőtt az még teljes öntudatra ébredt, már meg volt kötözve.
Nagyot bámult a szerb határőr-vezető, amikor meglátta a betörőt, akit im*ga is keresett és előakart állítani gyanús magatartása mlalt.
Fritz «em maradt háládatlan ...
Fritz és a ,szerb őrvezető körülfogták az elfogott betörőt és vitték a szerb határőrökhöz, akik ámulva és csodálattal fogadták Fritzet és a meg-szijjazott embert. Persze bevitték az egyik szobába, ahová bezárlak, amíg Fritz elvitte őket az egyik korcsmába, ahol megtartotta igéretét. Mindenkinek jó napot rendezett — hálája jeléül
Miközben a szerbek vigan mulattak, Fritz fogta a rabját és visszavitte p Dráva-parthoz, ahol sípjába belefújt és rövidesen olt termett a magyar* Parl-ról a molnár csónakjával.
Negyedóra sem telt bele és Fritz emberével már ott volt a szekerénél fa vízvári parton, ahol a rendőr már vissza akart térni és Jelentést tenni a kapitányságon, hogy Fritzet valószínűleg elfogták a szerbek. Nagy volt az őrómc a (rendőrnek is, hogy »hármasban« mehetnek vissza.
Itthon a kapitányságon
Ezalatt azonban nagy volt az aggodalom a nagykanizsai kapitányságon, mert akik tudtak Fritz detekliv merész vállalkozásáról, féltették a szimpatikus detektívet Mert akkor életével játszott, aki átmerészkedett a megszállott területre.
Mikor azulán megérkezett a szekér, rajta Fritzzel, a rendőrrel és a megbilincseli emberrel, nagy volt az öröm. Mindenki sietett gratulálni a nap hősének. A kapitányság vezetője is me-
nagy választékban.
Saját kikészítésű siffonok, vásznak, damasztok és asztalnemüek jó minő-= sége általánosan elismert. ==
Raganhart éa Raymann damasztok éa asztalnemüek, Sohroll-slffonok.
Nagy raktár női és férfi fehérneműanyagokban.
SINGER Diuotúruhúz.
2
-0)
0
Menyasszonyi kelengyék =
(O
3
i
« yy
? SQ)
■s
zalmközlöny
1W4 .HmIKB.
legen gratulált a kílúnő fogáshoz. Más-R*p a kapitányság napiparanraa dicsérő elismerésben emlékezett meg Frjtz detektív beavuajáxól...
Az orszuhán minden elcsendesedett. A (-igareltnfüet áthatolhatatlan felhőkbe burkolta a kis helyiséget. A telefon mellett ülő szolgálattevő Ut. hatóan élvezte aa est zavartalanságát, amit csak a kapitányság udvarán szol-gálatot teljesít® őrszem lépteinek kopogása zavart meg. Mindenki az elhangzottal foglalkozott, mindegyiknek volt saját életében, gyakorlatában egy. egy Izgató élménye, bravúron cselekedete és oly Jól" esik Ilyenkor este, vígan pattogó kályhatúx mellett az izgalmas revuldr* élei eseményeit, sikeres teljesítményeit felvonultatni...
(B. «•>
Idegess ég, fejlájás»álmatí8dség,
szédülés, MwadUig, levertség, féfc-Ismérzéajfc eaalelnél a természe\'ea .Ferenc jörael keserűvíz kiülni háilizcr, amely sz snészIStzervcJt-böl eredő zavarok nagy részét megszűnteti s visszaadja a lealnek éa szellemnek régi munkaképességét.
SZÍNHÁZ
M* Jelent in«g vitéz Bánky Róbert M«gyar Komédia Kamaraszínházának elaft. szinlapja, melyről megállapíthatjuk, hogy már az elző heti taüsor is nagysikerű darabokról van összeállítva. A helyárak Js olyan alacsonyan vannak megállapítva, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok közepette is a közönség minden regének taódjában a Magyar Komédia nivós elő-t látogatni.
A, Magyar Komédia első 5 napi műsorai
Jamiár 22-én, hétfőn megnyitó előadásiul: Fodor László óriási sikerű 3 felvonásos vígjátéka, a .Töltőtoll.*
Január 23-áu, kedden Boross Ele-mér< a VakaMak, Foieéslél, stb kivált Írójának legragyogóbb újdonsága, a .Tisztelet a kivételnek.. Vígjáték 3 felvonásban.
Január 24-én, szerdán: »Allam. ügyész.« Bönúgyi vigjáték 3 felvonás, ban. Irla: John Bradky. A legizgalmasabb detektív történet.
Január 25-én, csütörtökön itt először Andai Ernő: a Porcellán szerzőjének remek, poétikus újdonsága, az >Aranyfüst.< Színjáték 3 felvonásban, 8 képben.
Január 26-án, pénteken itt először: • Minden férj...lt« Komédia 3 felvonásban. Irta: C. Chesterton. A fiatal-si|{ problémája.
Moziposta
Elft^l kevesebb. Teljesen egyetértünk Önnel. Ismét elveszít Kanizsa egy igazi urat, egy kedves; bájos embert, akit kivétel nélkül mindenki szeretett s aki igaz barát volt és korrekt ember. Nagykanizsának ugy tásaadalmi, mint gazdasági élete veszít vele. Reméljük, gyakran fogjuk őt közöttünk viszontlátni, bár őszintén kivánjuk neki, hogy PeaWn Jól érezze *nagájt s tea kiv&ikoz-z>ék ide vissza soha Távozását a \\*inos cgéez társadalmával együtt tai is igaz szívből sajnáljuk.
Többeknek. Sajnos, a bérletrendszart és a szelvények klsdáfcát még nem vezethetjük be, mert illetékes hely még nem mondta rá, hogy leheL Ne veszítse el a reményét, talán is kfael jövőben meglesz; mi is remélj ü£
Wrbiő. Ne tegyet Várja meg, amíg ő komoly Formában terjeszti elő a mondanivalóját; ha látja, hogy a szándék* nem komoly, akkor is ráér a nyakába borulni.
Nyelvész. Idegen kötőszóhoz nem le-het magyar többesragofc tenni. Andok, az egy hegylánc, nem az angol kötőszó többese; ilyen alapon a német kötőszó ugy hangzanék, hogy undok. Vagy talán szándékos nyelvész* e*t Maga rosszmájú!
BéW. Köszönjük Nem ön az egye. düli, aki el van ragadtatva. Sajnos, o fiira csak ma és holnap maradhat Kanizsán, pénteken már Szeged közönsége élvezi.
NAPIHÍREK
napirend
Jaimáv 17, mmmrém
RArast katolikus: Antal ap. Protest.: Antal. Izr.: Sebat hó 1.
Mozi előadások hétköznap 5. 7 és 9, vasárnap ^ 5, 7 és 9 érakor.
a •
Városi múzeum és könyvtár nyitva oftt&cókön és vasárnap délelőtt 10-tól
12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgál*! e hónap-in: a Márta gyógyszertár Király utca k ss. és s kiskanizsai gyógyszertár.
kiskanizsai gyógyszarU Kdő nyitva raggei 6 órától esta Sétáig (béUő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A nrtgyfapftapök körlevele) Dr.
Rott Nándor megyéspüspök most adta ki körlevelét, amelyben megemlékezik a mult év eseményeiről és őrömének ad kifejezési, hogy a pajmevelde kibővítése folytán sokkal Jobban felel meg hivatásának. Megemlékezik a Zai Iában épült uj templomokról és a kathollkus sajtó erőteljes térfoglalá-sáról.
— (A hűség *• munka jutilma) Kl
ne ismerné Nagykanizsán Csillag Lajost, a Polgári Egylet sokoldalú, szorgalmas altisztjét. Több mint 47 éve áll a Polgári Egylet szolgálatéban és ezen idő alatt példás magaviseletével, előzékenységével, a Polgári Egylet irájat érzett szeretetével nemcsak a Polgári Egylet nagyszámú tagjainak, hanem a város közónségéitek is becsű, lését érdemelte ki. Sok évi hűséges és becsületes szolgálata Jutalmául dr. Hajdú Gyula elnök a város és megye utján jutalmazásra terjesztette fel a miniszterhez. Most jött le az értesítés, hogy Csillag Lajost 47 évi hűséges
munkája jutalmául elismerő okfcvéHu és a bronzérdem érentm«l tűnWHe ki: A miniszieri kitüntetést megfelelő, ünnepi keretben adlák át a pigári Ejty-let legközelebbi közgyűlésén az. érdemes altisztnek.
- Dr. Kfljolg fogorvos szabadságáig megérteiéit s rendelését megkezdte.
- (A Keresztény TlM»rfa>eI«taő* Jel-mearatélye) iránt óriási érdeklődés nyilvánult meg. A fáradhatatlan rendezőség állandóan pcrinanendában van. Ma már az egész város bsszél a szombat este lezajló pagy farsjmgi esemény — a Keresztény Tisztviselőnők jelmenestélyéről. Hogy azok is végignézhessék a ragyogó szépségű és a velencei Karneválra emlékeztető nagyszerű felvonulást, a karzati állóhelyt 30 fillérben állapították meg, persze ez nem jelenti a táncban való részvételt. A meghívottak részéi, akik nem akarnak táncolni, csak a {elvonulást végignézni, páholy áll rendelkezésre. Egy 6 személyes páholy 5 pengő. Minden Felvilágosítás (telefonon Is) Mázol Luhinál, a Zalai Közlöny kiadóhivatal" főHsztvisolőjénél nyerhető. Az előjelekből már is meglehet állapítani, hogy n Keresztény Tisztviselőnők Jelmezestélye az Idd farsang legragyogóbb estélye lesz, a melyen a város társadalmának minden rétege találkozik.
- (A Ktokomaroint Dalkör közgyűlése) A Kiskomáromi Dalkör azok kózé az egyesületek kózé tartozik, melye* vezetőik lelkes és önzetlen fáradozása folytán nagyon szép missziót töltenek bc és szolgálják vidékük ének-kulturá-ját. A Kiskomáromi Dalkör most vasárnap délután tartotta rendes évi köz-gyűlését Arany István elnöklete alatt. Kóő János ügyvezető elnök hosszabban terjesztette elő jelentését, majd Vidor Imre jegyző beszámolt a lefolyt esztendő köri éleiéről és munkásságáról, amely gazdag voit tevékenységben. Kóő ^ügyvezető bejelentette, hogy. a Dalkór gyönyörű zászlaját megrendelték és azt a Daloskvrülot Kiskomárom-ban május 2t-£n tartandó daiosünne-
Csak a
Transdanubiától
Caengery-ut 6. sz. Te lefon 4-13. sz.
Díjtalan bemutatás! Részlet! = Csere!

lnökének. Szil-\'ay KJ<gyz<S «®Jtogmv4n az elnöki székét, tartalmas programbeszédet adott, íMMly * m*tM<<*L
jaul. Gyűlés -Jtán Kávé J]ános karnagy vezetésével\'a Dalkör legszebb műsorszámait adta elő. SzJWay és Arany elnökök személye garancia arra, hogy a szép munkát kifejtett Dalkór eddigi lendülete még csak fokozódni fog.
Január 20~áR Tisztviselőnők álarcos Jelmez bálja.
- (K«wá« rtfHetfR ttife^ta Farban, a hlree mkgyar toltam Január 23-án lesz 200 éve ann^k, hogy Kempelen Farkas, a híres jnagy&r fel-találó megszületett. Kempelen udvari kamarái tanácsos volt és a Ynagyaror-sjág} sóbányák Igazgatója, azonkívül másod királyi biztos a délvidéki telepítéseknél, vezette a királyi palota építkezési munkálatait, Pozsonyban ő .létesítette az első magyar zálogházát, ő alakította át színházzá a Klarissa-re-id budavári kolostorát, világhíressé tette sakkozó automatája. A vakok részére szerkeszitett Írógépet, Mária Terézia részére mozgatható betegágyat késtftett, tökéletesítette a gőzgépet. A schön-brunni szökőkutat Ő építette, Apatin-ban Szövőgyárat alapított, irt, rajzolt, rézmetsző volt, színdarabjait előadta a bécsi udvari színház és játszotta a királyi csálád, zenét szerzett, részt vett családjával udvari műkedvelői Előadásokon. Igy sokoldalú működése elte. nére Is hetven évet élt és 1804-ben halt meg.
— Függöny- és ágy terít őauyagafc, ágygarniturák, szőnyegek, butorkelmék nagy választékban Singer divatárubáz-
-r (Katosal veautko/áMi lsamet»r-JesitÖ előadás a toozlb.m) Január 18. és 19-én, a városi moziban délután 2 órai kezdettel külföldi katonai) vonatkozású ismeretterjesztő előadás, less, melyre a helybeli volt tartalékos, valamint ar. emléklappal ellátott, tiszteketm*ghivom. Belépődíj 50 fillér.
AJk>mAspara*u«aH>k.
Január 20-ánJlsztviselő-ndk álarcos jelmez bálja.
- (Jegyzőválasztás Gyékésiyveon) A
iwflüresedett\' gyékénvesl adódgyi, illetve segéd Jegyzői állást a mult héten löltőIMk be választás utján Szabó Ferenc eddigi helyettes adóügyi Jegyzővel.
— (A. SraHIMat HSMM va-laaztoÁnyt tlléw) A Szanatódum Egye-sutét pénteken déluláji 5 Brakor a Ml-rosháza kis lanácscrmébleu választmányi ülést tart, órtKlyrs a táragy fön-tossáftára való tekintettel pontos megjelenés kéretik. A hölgyek szíveskedjenek a Wtőltótt, mfnt » nem teljesen betöltött iveket is magukkal hozni. V \'
— (Aa Oiagiawfcéaieaayatl köszönetét nyilvánítja Schütz Sándor éa Fia rfffwk a szebbnél-szebb szőnyegeknek díjtalanul való rendelkezésre bdesá-lása miatt.
— (Meghat! a vaut illat eá«tr.« gazda) Megírtuk, hogy N»jhold György alsőrajki gazdaeniberl, amikor beakart Jöránl a kanizaai vásárra, a .fclaőrajki Állomáson a személyvonat elgázolta. HoszálllloltÁk a nagykanizsai kórházba. Nenhold oly súlyos sérüléseket szen-vt^fcett, hogy több napi szenvedés után most aneghalt. Tegnap temetsák el a kanizsai temetőben.
- (EátteaUék a. halAaaalá Mevéaay lHWá>t») A ■ földművelésügyi Vninásztar rendeletet adott ltl,. nMlyben a baiá-szati jegjek kiszolgáltatásit kérő beadványokra szükaége* illeték tarováaál nMgSfAntetl ás ez áilán sem a eaáfaelí, sem az . írásbeli beadván>oká(t nem lehat illetéket szcdaL
SchBír kelengye miniden háziasszony büszkesége.
- KSzatk.lm.aMUk l^yafálial Bu-
lorároinkat ^ayegeaen toazállitott árakon árusítjuk. Hosszú .ejáratu hitel™ is, kamatmentesen. Kopsáein bútoráruház, Horthy íálklős-ut á. nána
jgd puiüir 11
Kész kabátok, szőrmék és tél! Aruk olcsó árusítása már megkezdődött Sin^er dlvatóruházbaii. prdcmes megtekinteni. U
— (Elíogtak • »izUvesz{eréJi i*lőrÖ;) Sólélormos Teréz félsőszcntmártoni ta-iiitónö az óév Utolsó éjszakáján, szilveszterkor tnisére ment a templomba s mialatt ájtatoskodott, azalatt ismeretlen tettes betört lakására. A csendőrség az eset óta orélycseu folytatta u iiyonKWzást, inig végre most Pe(riuo-vic« András napszámos személyében kJderitette a tettest, aki beismerte* hogy n bezárt lakABba behatolva, a tanítónő ékszereit és pénzét ellopta. A beismerésben levő tetie» ellen megindult a lovábbi eljárás.
Január 20-&n Tisztviselőnők álarcos jelmez bálja.
-J (Két emberre auhanl a kivágott
fa) Csima József és Komáromi József kopárpuszlai gazdasági cselédek fát irtottak az uradalmi erdőben. Munka közben egy általuk bevágott fa, mely a remélt dőlési iránytól teljesen ellenkező irányba dőlt, rájuk zuhant és súlyos sérüléseket ejtett rajtuk. Állattuk, különösen Csimáé, nagyon súlyos, de azért felgyógyulásukhoz megvan minden remény.
Schfltz vászon olcsó, mert jó és tartós.
— A csatádnak nagy gondot okoz egy oly fontos háztartási eszköznek, mint a varrógépnek a beszerzés®, ép ezért Brandl Sándor és Fia varrógépszaküzlete bevezette azt az ujitást, hogy modern, vadonatúj varrógépeket csekély bérösszegért bérbead. Tehát ma már nem szükséges nagy kötelezettséget vállalni részletre való vásárlással, vagy a szomszéd varrógépét kölcsönkérni.
— Gyönyörű oailldrok: Tranadanubia.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singer divatáruházban.
Közgazdaság
Báró Vay~MikIós lett a Gazdatisztek Országot Egyesületének elnöke
Most tartotta a Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos Egyesülete dr. Haidekker János hatósági biztos elnőklele alatt tisztújító közgyűlését. A közgyűlés egy-I mngu lelkesedéssel báró VayMiklós országgyűlési képviselőt választotta meg az egyesület elnökévé. Az uj elnököt küldöttség hivta meg s báró Vay Miklós a nagyszámban megjelent tagok leflkes tetszésnyilvánítása melleit foglalta cl az elnöki széket. Megnyitójában kijelen-< tette, hogy a gyors cselekvés embere s teljes súlyával oda fog hatni, hogy még az idei évben tető alá hozza a gazdatisztek nyugdíj biztosítását, a gazdatiszti kamarát, továbbá mindent el fog követni a szakképzettség tokozott érvényesítése és az állásnélküli diplomás gazdák elhelyezése érdekében A gazdatiszti törvény kibővítése és végrehajtása szintén programjába tartozik Előzetes tárgyalásai alapján a közgyűlési tagok nagy lelke-«déae közben jelentette ki, hogy a kormányzat a legteljesebb jóindulattal viseltetik a gazdatisztek függő kérdéseinek megoldása iránt. Nagyarányú szervezkedésre, az egyesület pártolására és áldozatkészsége hivta fel a tagokat. Az ország nagybirtokosainak és gazdatisztjeinek érdekei ma különösképpen szorosan összefüggnek egymással, a földbirtokos és gazdatiszt együtt örül ós együtt sir, teljes remény van tehát arra nézve,\'hogy sikerül a
2aLai kÖzlÓnV
gazdatisztek ügyét harmonikus formában megoldani.
A nagy tetszéssel fogadott székfoglaló után Fabcr György titkár üdvözölte a közgyűlés nevében az elnököt, Kőszegi Béla jószágíel-ügyelő pedig az újonnan megválasz tott alelnököket. Baycr János alelnök a mezőgazdusági szaktudásnak a gazdasági élet minden vonalán való érvényesítésének szükségességét hangoztatta, Ijegány Ödön alelnök pedig kifejtette, hogy a nagybirtok fenmaradása az ország közgazdaságának és a gazdatiszti karnak egyaránt érdeke.
Pfeiffer János javaslatára tiszteletbeli elnökké választolták meg Székács Elemért, Fabricius Endrét és Bali Kálmánt, az egyesület volt vehetőit. Ugvartcsak egyhangúlag választották meg a 70 tagu választmányt és a számvizsgáló bizottságot, majd táviratilag üdvözölték a kormányzót, a miniszterelnököt, a földmű vielésügyí minisztert és Sztranjfcvszky Sándort, a kormányzópárt elnökét.
Tsnaéaytözide
Buza tlszav. (uj) 77-es 800—8\'20, 78-as 810—8-30, 79-ea 8-20-8M0, 80 as 8-30-8 50, dunánt. (uj) 77-ea 7-70-7-80 78-as 7 80-7 90, 79-ea 7-90-800, 80-as 800-^10, rozs (uj) 4-2S-4.35. — Zab közép 8-20—8-30, - ujtengeri tiszántúli
Kamatmentes hitellel lehet tenyészállatot vásárolni a mezőgazdasági kiállításon
Budapest, január 10
A nehéz gazdasági viszonyok ellenére is szép kilátásokkal biztat a március 22—26-ig tartandó országos mezőgazdasági kiállitá\'s. A tenyésztő gazdák a súlyos pénzügyi helyzetre alkalmazkodva szabták ine tenyészállataik árát. A vásári forgalom pénzügyi lebonyolításának megkönnyítése céljából a földművelésügyi miniszter elő kívánja segíteni a tenyészállatok lxszerzé-sét és ebből a célból az OMGE előterjesztésére a mai rendkívül nehéz hitelviszonyok ellenére is kamatmentes, -úgynevezett jutalékos te-nyészállatbcszerzési hitelt engedélyezett. A hilelt igénybe vevő ma-gánlcnyésztők a kölcsönösszeget 18 hónapra kapják, amelyet két egyenlő részletben, 1931 november 30-ig és 1935 augusztus 31-ig kell visszufizetniök. Az igénybevett hitel kamatmentes, csupán a folyósításért és kezelésért kell évi 1 százalék jutalékot fiaelni. Azok a magán tenyésztők, akik ezt a hitelt igénybe óhajtják venni, igénylésüket az országos mezőgazdasági kiállítás rendezőbizottságánál (Budaj>est, IX., Köztelek-utca 8. Telefon: 866-
01, 866-05, 886-85.) mielőbb, <Velegkésőbb folyó évi február 25-ig jelentsék bc. Későbbi be jelentések n-gyelembc nem vehetők.
A jelentésekben a bes^erezív kívánt tenyészállatok pontos megjelölése mellett azok hozzávetőleges vételárát, az igénylő nevét, lakhelyét, az igényelt hitelösszeget és azt is közölni kell, hogy az igénylő tagja-e az OKII kötelékébe tartozó helyi szövetkezetnek, továbbá rövid, tömör formában ingatlan és* ingó vagyona, valamint terhei állapola felől szintén tájékoztatást kell nyuj tania. A jutalékos hitelt igénybe vevő tenyésztők részére, ha hitelképességük megállapítást nyert, az Országos Központi Ililelszővetkezel a vásárlásra bejelentett tenyészállatok beszerzésére hitelt engedélyez, amelynek ellenében a tenyésztő az országos mezőgazdasági kiállításon az igényelt tenyészállatokat megvásárolhatja. A ilitel csak tenyész szarvasmarha-, serlés-és juh vásárlására veliető igénybe. Községek és közbirtokosságok ezt a hitelt nem vehetik igénybe, de ehelyett rendelkezésükre áll a gazdasági felügyelőség közbejöttével történő vásárlásoknál engedélyezett jutalék-és kamatmentes állami hitel, amely utóbbinak a keretében 30 százaiékig tcrjcdliető árvisszaléritafet is kaphatnak. J
saját kikészítésű törvényesen védett vásznainkat.
Mosott erős szálú vászon......
Balaton gyOngye 80 cm. széles, ismert Jó minőség Zala syönfye 80 cm. széles, fehérneműre alkalmas Hajnalka kitűnő minőség, gyöngyfényű Hófehérke finom minőség, ágy- és fehérneműre SchQtz-Creton finom szálú, egész kiváló minőség . Attila vászon kiváló ágyneműanyag, sűrű szövésű . Schütz-Rádló cégűnk büszkesége ....
80 fillér
P 1.— 1.20 1.60 1.80 1.80 1.80 2.—
Sc&iiix-vászon minden kelengye dísze.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. |anult 17.
JU ISSS-bsa alakult
Rpbúial hiMtt SMezet
Csengery-ut 7. (Rapoch-ház)
megnyitotta
73-lk évtársnlatát.
A könyvek helenkint vagy havon-kint fizethetők.
Hetenklnt legalább 1 pengő havonklutlegalább 5 pengő
llzetendő.
Befizetési könyvek a szövetkezet hivatalos helyiségében (Csengery-ut 7.) bármikor kaphatók.
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet.
Ozleti kBnyvek, Papíráruk, Irodaszerek, TSftAtollak
legolcsóbban
FISCHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanizsa Horthy Mlklós-ut 1, TsU(m 179. s«.
Emlékeztető
Január 2t. Keresztény Tisztviselőnők jel mezes-csiélyc az ipartestületi székházban esie 9 órakor.
Bankos-bál a Kasiinóban.
Ja már 21. Lioeális előadás a Kath. legényegyletben esto 9 órakor.
Január 22. Ki»-sáska előadás a szia-házban.
14. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
■ 27. Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetségének műsoros estje.
Január 28. Licoáiis előadás a Kath. Ix>gónyegylétben teste 9 órakor.
jansiár Sl. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Február I. Ipartestületi bál.
Február 2. A nagykanizsai ginmázista-cserkészek Jamborcc-estélye.
Febmár S. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje.
Fetiuár Liceáiis előadás a Katii, legényegyletben este 9 órakor.
Febmár 4. A I«eái\\yklub műsoros teája fél 7 órakor.
JFebmár 19. Keresztény Nőegylet jel-mez-estje.
&TE táncestély fél 9 órakor a Koronában.
Fetftuár II. Az Iparoskór zártkörű jelmez ^-estélye.
Febmár II. Lioeális előadás a Kath. l.egényegyletbcn este 9 órakor.
Febmár IS. Agglegények estje a Kaszinóban.
FebiuAr 17. Dános Lily zongora,hang-versenye este fél 9 órlakor a Kaszinóban.
Febmár 18. Maliné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Február 18. Lioeális előadás a Kath. legényegyletben teste 9 órakor.
Febmár 25. Lioeális előadás a Kath. Legényegyletben teste 9 órakor.
Ftbmár 2». IV. bérleti hangverseny (Fischer Anny)
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolti Ar helyett 1 paefMrt veheti meg
„A ferde lovas"
clmU regényét a Zala! KfttlSny kiadóhivatalában.
=35
lom kérdése!
Bizonyítják a butor-vásórlók ezrei, =
hogy a legszebbet, a legjobbat a legolcsóbban az ország legnagyobb lakberendezőjénél
Kopstein
bútoráruházaiban
--vásárolhat ——-
Hasyiaiiizsa Sopron
Horthy Mlklós-ut
Szombatbaly Békéscsaba
Kedvező fizetési feltételek I Dijtalan szállítási
Bertisiásár
Pethaltaa 769, eladatlan 9r etsó-rendll 0-J9--0-80, szedett 0-76-0 80, ize dett közép 0 t5-(f7í, könnyű 0-70--0-73. első rendű öreg 076 -0-78. Il-od rendtl Oie« 0-72-OT4, angol aüldó I. 0 83 -094, szalonna nagyban 065--0-90, zsír 087-0 92, htta 1*16—1*32, lélsertés 100-1-05.
Kisdia a laptulajdonos Közgazdasági Rt.
Outenberjr Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelöj kiadó: Zalai Károly. Inlonitbsn telefon: Naaykanliaa 78. axlm

Cfc&énüjjot naftamezibm szórakczTialik
FraRRingeR
Báli nyakkendők KesstíyUR
legolcsóbban
BRÓNYAI Dl VATÁRU HAZ
Horthy Mlklós-ut I. - Városház-áplllet.
Detektoros készülékek az uj nagyadóhoz
a legolcsóbban
EléRtron-nál
Telefon 4S2. — Vdros&dx palota.
/
Nöl Gofvágás, ondolálás, m mantUlir
VAHOCSA
fodrász-üzletében Fő-ut IS. szim
(Nemzett Bankkal sztmben). Mérsékelt arak I
t/l tüzelővel 1 klljhl.lt 2 atobét caak ,Stl>lel"-l«le löiv. véd. cirkulációi hő-izekrénnyel lehet. Kapható Sorlel vas- és lestikkereskedésben._195
Oleséa vsazek, olcsói adok katari. Qyőiódjön meg és nézze meg hnror-rak-Utataat Slernni Erzaébet-lér 15. 4491
Törzakőnyvezelt, bizonyítványokkal el-lllolt t.n,s..blk., kivé ló mínőaésn éa
testalkatú, eladó. Bővebbet Nagykanlzaa, Atlllaulca 41. Qibor. I2ti
Hérstaasakla, (Urdőazobás lakást miiül 1-te keresek. Címeket s kiadóba kérek. 140
KlIOnS aaxtall 4a kslslsal
RnDnU 50 litertől felteié UUI\\Ur\\ legolcsóbb naptáron kaphatók: LlONtsOHCIM borsa kereskedéi, Caengery-u. 31.
Edtvöa-Ur 32. alatti k . ... kással azonnal eladó vagy bétbeadt deklődnl lehel Rosenlhsl Jsksbnál Oeák-lér 4. 90
Haaaa*lt kalarakat u|skrs klcaaré-
lem. Használt bútort veszek. Stcmné Eraaé-bet-tér ló. 44*1
Qalathal,lalg Iskáaaal ejytllt halát-eset miatt azonnal Űidó. Halla Etus Egyed -uts p. Letenye. 136
Két fozlerrlöi és egy hlzóezőkutya as állatvidötelepen Váro. Jolántól Ingyen átvehető Rékioit ut 16 184
; Saját taraiáiB uradalmi é- H wlkor {aulait-, csemege-éa pecsenye-bor) kapható már 25liter tételben U OaaaaeryHil SS. aaás alatt -
Borecet Is ksphaló. 6127
Két azép fehér .aaáa. (az egyik gyermekágy) eladó. Clm a kiadóban. 179
SzentgyOrgyvárt hegyen 2 hold prtr aatSKklrtok eladó. Batthyány-utca 3
10 évei gyakorlattal álllst keres Cím a kiadóban. 193
Ktllönléle majdnem uj nól olrSk eladók IB-aa számban eladók. Pő-ut 17. emelet.
ElkSIUaáaaat miatt szabadhegyi
Szőlőmet eladom vagy bérbeadóm, felvilágosítás Csengcry-ufö. emelet 199
Szőlőbirtokosok!
Amerikai és hazai sima és gyíkeresvessiík gyökeres fásoltványok
az összes bevált alanyfajokon, ugy I o. mint 11. o. minőségben, absiolul fajiiszlAn és leggondosabb válogatásban
A világhírű Berlendlerl x Rlpá-rla Teleki alany lajok
Teleki Szőlőtelepekből származók.
Megrendelhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
aaag, aeStrágya, aővéayvééalaalasassk
stb. kanakeélaébea
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellalt)
T.Ufu . 130.
lyomatott s Uplulsidonoi Közgazdasági R.-T. Qutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Mnyvnyomdáliban Nagykaalzaáu. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam tS. szám
Nagykanizsa, 1934 január 18, csütörtök
Ara 12 miér
ZALAI KÖZLÖNY
M«t>>>tM| é> Matttfetralal: rM 8
Mtd^eailí miaden Itjftl, Mt» klvéfclév.l
\'•Lltllil KAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BKKU.té.1 In : e>< hói. • p<ng« 49 Bitéi S.cikuitfttft él RMdéhlvaUII tcWtoa: 7«. m
A magyar flgy olasz elgondolásban
A Zalai KőxlOny szAmArs Irts: Clx c««b.nl ohuz publlolsta
ni.
Ez a magyarázata Annak, hc^y Mussolini; tervét miért bciyesel\'e Németország;, Anglia, sít bizonyos csoport Franciaországban is Sőt 11 napoleonl alICinőkkel fellépő Benes ur is, de aki azért megkísérelte Dollfuss kancellárnál Mussolini tervének elejtését. Markjovlcs, voll Ju gosiiáv miniszter ia elfcgadliatónak minősítette Mussolini tervét további tárgyalási alapul.
Ha tehát az érdekelt államok többsége elfogadná az olasz tervet, miért nem hajtják azt végre ? Ennek az az oka; hogy a végrehajló szerv, Genf, súlyosan beteg Miért nem tett egy lépést sem a leszerelés keresztülvitelére, amidőn abban mindenki egyetért, hegy ez elodázhatatlan, ha Európa békéjét meg akarjuk menteni. £s miért olyan tüskés számára a revízió immá,r lombosodó fája? Miért rsün tud ez > fiatal fa végit; már gyümölcsöt b hozni T
Franclaorézág Italla nővére, aki iránt mi olaszok semmiféle \' r, »sz indulatot nem táplálunk, miért gyanúsít meg bennünket állandóan miért késlekedik követni bennün kel f A hatalmas Németország tal-p ráállításától való félelem és Ismétlem, az .olaszok állandó meggya-nusitása és Italla elten folyton mog-ujuló támadásai éket verlek közénk Ebben a szellemben szüle-telt meg a legszorosabb kapcsalat a kisententtel és ez túrja fel Olasz-ország és Franciaország\' között ItazüH viszwnyt. i
Amint említettem, lombosodik már a revízió fája, illatosak már Virágai, de gyümölcse még éretlen és még messsze van a gyümölcsérés ltbjé. De mégis el kell ismerni, hogy az utóbbi három év alalt nagyot nőit már a revízió Iája. Amidőn Pékár Gyula, a ri-St küldöttségének élén bemutatja a\' Dúcénak a két millió magyar üd. vözlő aláírását, azt niondta, hogy ml a magyar nemzet háláját lerovó zarándokok vagyunk. Italia volt az első a világ őssbn népei közül, aki erős karjával felemelte a porból a saját hibáján kivitt te-wrt és igazságtalanul megcsonkított Magyarországot. Ml a magyar nemzet háláját tolmácsoljuk és "fn Kérünk semmi mást, csak Igaz ságot. A Duce volt az, aki mint hatalmas róptö sas, először vitte szárnyain a magyar Igazságot 0
intette kl l4fLóHT a
neioeszcrződések nem őrókéletüek & jáv™ Válhat,UŰC a koporsó-
IÍ^*lín#a siayak ezek, melyeka kla«rikp8 Róma igaáágérzetére cmJélooztetnek, mert a légiók sasa nem halt meg, hanem tovább él »«; olasz újjászületés Vezérében, akinek hatalmas, bátorító és vigasztaló szózata túlterjed Itália
határain is, a szenvedő nemzetek fájdalmának enyhítésére.
Mussolini válaszából ezt idézem : Ha azt akarjuk, hogy Európá b|n béke legyen, akkor a magyar nemzeten ejtett súlyos igazságtalanságot a trianoni béke revíziójával orvosolni kell. Nem lehet egy vitéz, nagy multu és küldetéssel biró
nemzetet áldozati báránnyá tenni. Egyszer már megmondtam, hogy a békeszerződések nem örökéletüek, most hozzáteszem, hogy nem lehet olyan békeszerződés örökéletű, mint a trianoni, amelyet ónző politikai célok sugalltak és amelyet a világ közvéleménye már régen elitélt.
Hallottam bizonyos mende-mon-dákat, hogy a négyhatalmi egyezmény aláirása óta Ilalia nem törődik annyira a revízió kéjrdésével, ......»-r-|-|-||-|-|-|\'u*n-rirLririnrrrr j~-rxjir.ri.rjuj
A Ház óriási többsége elfogadta • nyugdijjavaslatot a felsőház módosításával
Reíslnger képviselő a Ház folyosóján Inzultálta Meskó Zoltánt
uralkodni.
Később kinn a folyosón tteisin-ger Ferenc szociáldemokrata képviselő kérdérc vonta Meskót, hogy kire értette a ívörös patkányok, kifejezést. Szóváltás támadt "köztük, melynek hevében Heisinger mellbevágta Meskót. Pay Hugó, XOÍX magyar aehémlyu bajnok választotta szét őket.
Koródi-Ratona János a jugoszláv- magyar határmenti kettős-birtokosok ügyében interpellált. Adatait Kánya Kálmán külügyminiszter is megerősítette, kifejtve,, hogy 1932-ben megszűnt a határátlépési kedvezmény. Meg akartuk ujitani, de eredménytelenül, mire a magyar kormány megtagadla a magyar jugoszláv fürdőkedvezmé-n^ek meghosszabbítását Jugoszlávia most arra akarja kényszeríteni a birtokosokat, hogy adják cl* földjeiket. A magyar kormány mindent elkövet az ügy békés elintézésére, de ha nem sikerül, ugy Népszövetség elé terjeszti.
Fábián Béla a szélsőség* mozgalmakra hívta ftel a belügy ininisz. ter figyrlmét, aki kijelenlette. hogv a politikai szervezkedés szabadságát tiszteletben tartja, de ahol tör-vényei le nességet lát, oda könyörtelenül lecsap. Az ülés fél 11 órakor ért véget.
Budapest, január 17 A Ház szerdán harmadszori olvasásiján fogadta cl az önkormányzatok háztartásának ellenőrzéséből és a zugirászatról szóló törvényjavaslatot, majd következett a nyűg diitőrvény javaslaton végrehajtót t felsőházi módosítok lárgyal.tea. tdzdr Andor igazságügyi miuisster beszédében leszögezte, hogy a javaslatban a kormány nem nyúlt hozzá a biról függetlenséghez. A Ház nagy többség.-, az ellenzék egy részével együtt elfogadta a javaslatot.
A napirendi vita során Festetics Sándor gróf vitatkozott Gömbös mi-miniszterelnök legutóbbi beszédében tett kijelentésével Beszédét a szociáldemokraták állandó közbekiáltással zavarták és gróf Marxnak aposztrofálták.
fíuchlnger Manó élesen birálta a nemzetiszocialista mozgalmat. Ostör József szerint a nemzetiszocialisták olyan térképet készítettek, amelyen egész Győrig Németországhoz tartozik Nyugat magyarországi.
Meskó Zoltán válaszában hangoztatta, hogy kizárólag magyar nemzeti mozgalomról van szó A szociáldemokraták közbekiáltásaira dühösen kijelenti, hogy a vörös patkányok nem fognak itt többé I
A kormány 800, a magángazdaság 500 állástalan diplomást helyez el
Buda|»est, január 17 tiónuri Bálint kultuszminiszter szerdán délelőtt ugy nyilatkozott, hogy a minisztertanács március l-től 800 diplomásnak havi 80 pengős díjazással való foglalkoztatását határozta el. Az állami igazgatás keretében nyár óta több, mint 1200-diplomás ifjúnak biztosították a megélhetését. A magángazdasági élet terén 1-500-ra lehet becsülni az elhelyezhető fiatalemberek számát Leszögezte a miniszter, hogy az állástalan diplomások ügyének
gyökeres megoldása csak ugv oldható meg, ha az ifjaknak a főiskolákra való tódulása megszűnik és inkább a gyakorlati gazdasági étet felé törekednek Ezt a folyamatot kívánja előmozdítani a középiskolai és egyetemi szelekcióval Kijelentette végül a miniszter, hogy az elhelyezés ügyében semmiféle protekciót nom vesz tekintetbe és felszólítja az állástalan diplomásokat, hogy jelenikezzenek az állástalan diplomások országos bizottságánál.
mint azelőtt. Szemenszedett hazugság ez! Bizonyítékul idézem Mussolininak a közelmúltban mondott szavait, amelylen megokolja, hogy ml uz, amely Európa békéjét késlelteti és ugyanekkor megmagyarázza a Négyhatalmi Egyezmény céljait: A kisentente szembe akar szállni a revíziós eszmével és szorosabbra akarja fűzni a Duna-medence «uj urai -nak szövetségét. Dacára minden erőfeszítésüknek, a revízió utban van, mert a világ békét akar. fis igy fejezi be beszédét : Az én szavaim nem kétértelműek, Itália |)olitikája a revízió kérdéséiben világos és maradandó A revíziónak az a célja, hogy megakadályozza egy uj világháború katasztrófáját. A békeszerződés.* revízióját minél előbb végre kell hajtani a Népszövetség keretében. Ha a Népszövetség erre nem lenne képes, akkor sorsa meg van pecsételve, ha bármilyen fényes palotát építenek is neki & váj ban. 11a a Nép szövetség nem képes hivatásának mcgfielclni, akkor a négy európai nagyhatalomnak teli Európa legégetőbb ügyét, a revizió kérdését megoldani.
A balkáni Titulescuk táborának ajánlom Georg Gedie angol újságíró cikkét, amely igy végződik : Nem lesz l>éke és nyugalom a ml vón Európánkban, mig Jugoszlávia el nem tűnik é* Benes ur nem megy a pokol l»a.
De anélkül, hogy bárkit is a pokolra küldenék, tudom, hogy a írancia ágyú és lősaorgyáftók pártja nem akadályozhatja meg a revizió diadalrajutását, me,rt ez az eszme napról-napra ejVfeödik és meg fogja hozni az idegen járom alatt szenvedő magyarok felszabadulását. Még nagv munka áll elöltünk, de a magvar nemzet nem fél ettől. Nem fél, mert őseitől örökölte a harckészséget. Vitéz és költői lelkű a fenagvar, a nagv Kossuth Lajos jpépe, akinek lángoló szavaira szabadságharcát vívta m.\'g a magyar rónák népe.
A magyar kormány elnöke, amidőn programjává tette Trianon békés revízióját, hitet telt és reményt nyújtott a nemzetnek, hogy Magyarország újra szabad és boldog lesz. A mi nagy Ducénk nyomdokain halad és megértette szavait : Mindent a nemzetért, semmit nélküle és semmit ellene I . Kossuth Lajos bátor katonái kövessétek és győzni fogtok!
Időjárás
A nsgy kanizsai msteorolnclal Meg. figyelő felen téaek: - kedden a hA mérséklet: reggel 7 órakor -f tü, délután l órakor + 41, este 9 órakor
+ w.
FtlMut: Reggel felhős, délben ét eate tiszta. SséUrdny Reggel-délben északkeleti, rte délnyugati.
(Bjuuka, nhlHÜtknHt) A m+Urntmté •tol laU..(Ul.sll ssto le é«ssl>*n •«»!•» IM, seklMlrta vjsfcfc h«
ZA^flftXÖNV,
A főid nyelte el ez indlel várost 30.000 lakójával
Sok M«r emberáldozatot követelt as indiai földrengés
Kalkutta, január 17 Most bontakoznak még csak ki az indiai földrengés borzalmas arányai. Így tóbjx\'k közt Mnssafartur várost 30.0U0 lakójával együtt a szó szoros érteiméi*}n elnyelte a föld
Kalkutta, január 17 A földrengés halálos áldozatainak számát többezerre becsülik. DarjUing város Tele állítólag elpusztult. A buddhista kolostorok igen nagy károkat szenvedtek. Az indiai hivataltól érkezeit jelentés szerint az áldozatok közt nlncf egyetlen európai sem.
A kisantant hajlandó a revízióról „tudományosan vitatkozni"
l\'rága, január 17 [lenes külügyminiszter ugy nyilatkozott egy hollandi Lap munkatársa elölt, t*>gy bár a Jduftiitant a roviziós törekvéseket elutasítja, mégis hajlandó erről a kérdésről bizonyos tekintetben \'tudományosan vitatkozni.«
Németország nem vesz részt a Népszövetség tárgyalásán
Genf, január 17 A német konzul áladta a Népszövetség főtitkárának Neurath külügyminiszter válaszát, melyben kijelenti* hogy Németország nem vehet részi a Népszövetség tárgyalásain.
A Barcs-pakrácl vasút ügye a Népszövetség előtt
Genf, január 17. A Népszövetség ülése szerdán tárgyalta a Barcs-pákráci helyiérdekű vasút ügyében beterjesztett előadói indítványt A tanács elfogadta az előadónak azt az indítványát, Itogy jelölje ki a döntöbiróságtag-jait, ukik azután határoznak az összes vitás kérdésekben.
Pécsett az egyetemisták fele Iratkozott csak be eddig
Pécs, január 17 A i>écsi egyetemre, annak ellenére, Ivogy ma, csütörtökön van a beiratkozás utolsó napja, eddig csak a hallgatók fele iratkozott be. A városban attól tartanak, hogy a kultuszkormány bezárja a pécsi egyetemei.
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, ketleméilen szájíz, hom-lok fájás, Iái, néksaonüás, hányás, vagy hasmenés eseteinél már egy pohár taméasetos .Ferenc JÓMef" keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hal. A gyakorlati orvostudomány Igazolja, hogy a Ferenc Józset viz használata a sok evés és Ivás káros következményeinél igazi Jótéteménynek bizonyul.
ESMltli! -;
«kl a helyi kere.kedákn«l I Iparcaoknál tunoa bal
A NYUKOSz évi MzgjrMése —
Meleg ttnaepléa keretében búcsúztatták a távozó Szlgriazt Lásrió elnököt
A NyukOsz nagykanizsai csoportja most tartotta rentteh évi közgyűlését Sxigrittí László ny. őrnagy elnöklete/a (itt. Szigriszt
László részletesen beszámolt a nagykanizsai cso|>ort évi működéséről és anyagi helysetéről. A közgyűlés helyeslőleg vettf, tudomásul a cso|K>rt elnökének tett intézkedéseit , és a felment vényt egyhangu-lag megadta. Szigriszt elnök ezután bejelentette az elnöki tisztségről való lemándását Budapestre tő-ténő elköltözne miatt. A közgyűlés Ujigcr-Ullmann Elek ny. százados, kereskedelmi tanácsosi választotta meg egyhangú nagy lelkesedéssel elnökévé, mig fíemény János ny. honv. miníszt. szv. tisztviselőt titkárrá
Az uj vezetőség megválasztása után Jókuthy Béla ny. ak-zredes Szigriszt hosszú és eredményes munkásságának érdemelt méltatta, legyen «z a megemlékezés u Nyukoaz nagykanizsai csoportja szeretetének és nagyrabecsülésének bizonyítéka a [közszeretetnek ör-
vvuilő, agilis elnöke iránt m<újította Trelbrr Kálmán®}-a Nyukosx-juigykaniijjai
nevében ÜQezónte mega ,---„
Szigriszt elnöknek azt az odaadó, a kötelességteljesítésen messze túlmenő, lelkes inúkédését, amellyel
a nagykanizsai csoportot minden- > ...... BBWSBBWB i .........
kor képviselte Stígriszt László (3{..7_//\'. /? /• >
dm* ■ Stm^Jmmwüii
jes ünneplést, amiben a kö^gyüléa ■"" 1
minden tagja részesítette.
1 \' • i>t .fivti,;\'* i-ft.i)
Szigriszt László ny. \'Őrnagy, a Foncléte nagykanizsai vézértitká-rának távozásával nemcsak a Nyukosz, hanem Nagykanizsa város társadalma is szegényebb lett egy rendkívül értékes tagjával, aki közéleti szereplésével. minden jó és nemes ügy iránti támogatásával, a Polgári Egyletben kifejtett érdemes munkásságával énfcméfife^ki tut a köztiszteletet, amellyel a város minden , rétege körülövezte. Nagykanizsa közönségének meleg Bzere-tete klséFT^uj állomáshelyére.
A Kúria Ítélete a véres pacaai adó-árverés ügyében
való tekintettel 8 hónapi l>örtönrej mérsékelte Az ítélet többi részét\' helybenhagyta és Így Lukács Ferenc, Horváth István és Tóth Jenő fejenként 2-2 hónapi, öt vádlott\' pedig fejenként 1—1 hónapi fog-j házat kapott.
Budapest, január 17 A Kúria sterdán dékMótt tárgyalta a két év előtti véres pacsai adóárverés ügyét. A legfeteőbb bíróság csak annyit változtatott a pécsi tábla Ítéletén, hogy
Hajmás! Viktor egyévi börtönbüntetését az enyhítő körülményekre
KMIHIMÍMH fcBnju-a; ■ Zalai KBx\'3ny •MNzalÜnfk
Balázs Józsefnek «A ferde lovag» cimü történelmi régényc, amelyben a Habsburgok legendás kora, Mária Terézia és környezetének portréja elevenedik meg, Budapesten Is feltűnést keltett. A némci (ordítás már kiadás alatt van Bécsben, azonkívül most készül a könyv angol fordítása.
Pilm-szóeriárlum számára is le. kötötték a regényt Budaiiestcn, a munkálatok már folyamatban is vannnak. Most pedig egy uj, r.rőn-landl tárgyú, nagy regényen dolgozik Balázs József, akt éveket töltött az északi sarkvidéken.
be^ol™e4l
sA ferde lovag* nagy sikere arra késztetté a Zalai Közlöny fizerkesz-tőségét, hogy előfizetői és olvasót részérc a kiadási árnál olcsóbban tegye lehetővé ennek az értékes regénynek megszerzését. Áldozatok árán sikerült Balázs Jóifaeffel olyan mcgállai>odást kötni, hogy a Zahi Közlöny előfizetői és olvasói az eb* ben és következő számainkban található szelvény kivágása és tel* mutatása ellenében a kiadóhivatal* ban a 3 pengős bolti ár helyett i pengőért kapják meg «A ferdé lovag»-ot.
Városi Mo«a6
Ma osOtSrlBkBn, 8, 7 éa 9 órakor
Maurlce Chevalier közreműködésével
A kölyök és én..
Szivet, lelket gyönyörködtetó vígjáték 10 lelv.-ban.
A műsor keretében bemutatjuk, hogy
*
5 órakor olcsó (20—60 filléres) helyárak
lelepSéfttoek okai
■atariokT InU aaw«ráfl*ii
Kgy Ingallanforgilml Mid. meg. Erdőst, Idkm, vnundjam meg, tal
w wiM.iiH—. nr.Ti
rájza citníl munkájába, »melyban meg. lvlA3ti.ni Nagykanizsa fekvésnek | les nwghatárrtziWf. Nag/kánlsu
kérdeizte Idletii, mondjam mag, fekszik tulajdonkápen Nagykanizsai pj, pontosan fatal ni a kérdtSs r. nem lu4 Ifim, da alkalmiig betekintési sseiez
n V "-------- ■ 1 .
Jelölt 1
_ , _ pot.
les meghatározását. Nagykanizsa ■ 10 fok 411 pen-hosszliságt is a áll luk » perc srélésségl (ok alatt találhat1\'.
P.ntckes munka a telejpűtésnek et at okít\'JIfi foldrajiu, mert rtvtlá«ll «rr» a UnWaie, hogy NagykanliM uiiín fejtfidut 4igy, ahogyan 4* nem iegy vlöw kigondol I raírnöki terv .lerinl, lliKrl fejlődőit u evolucto it nem u elgondoUi t»rv4ny«l ueHnl. Pejlddt .ét nem tennésfcetl líépsígel, rag)- ter-nifh-dnyrlnek kM6nlek«Mgrl; hannu forgalmi utjai moidltollák vlfl. bek « loigklml ulak adtik míg Jaientő«l#i f«k« a XIX. aiázad raludik Mtn A XVI. .EéaadlMn 1. as volt nagy je-k-nlöaége, bogy vári elzárta ax uUI, ajiu-ly SUJetorMágba ás Bácsbe
A XVI. ufeadlufl tehát forgalmi akaoály volt, úgynevezett ztfróerM, Kz a Jellege ruk ibüO-ben a Jírtkík klflzáse után stönt mag. Klstátnlzu faluit Jelegét megdrlzte, Nagykantzu városait Njl«d6tt. MlMt Kliknlua falu uwradl, mivel a nagy forgalmi ulak Nagy kan Ittin keresrtcsik egy -aUsl. Ilyenek . Báa-lágrádi, . Wr. —vanusdí, a )teaith«)j—WU«U á> a (íy^kényea—kaposvári utak, 1Í59-lSÍO-lg egymásután Kanlzw 6i;gal
mába belekapcsoMd1 hálózata, a •V*Hdf ut (öei^\'lt) mentán ás evvel tfy aj Mrosfáts (1»I0.|W1 december Mn nyitt meg a Cson»ry-Mt) f«láp|tá«nek szoliilH gazdasági alapot. A hjlídá. napjíukig sincs befejezve.
Klskanlzaa a tftrOk hMoluág kofában váraljai teriWát TOtt. A vátat áléi-tnezta, mlkánt ma la álelmezl Jsvs rászb.11 a lakosságot. A mai nspll megerizt. falusi Jellégát, bár .les híján kulUrálls tntáxményeknek ás fcokfgts. gatásllag Nagykanizsával: teljesen MZ-ssaforrt.
{)» a nagy forgalmi Rtak hiánya ál Wlajvizea földrétegei miatt sem ápöl. betett várossá. Viszont Nsgykauii" zúldság ás gyümölcsös kertjévé kJ-Uklhet.lt, mivel . vízellátás sohsK okzuutt néházségel . kösségnek.
Egymásra uUlUágrnk nyilvánvslö és a Dunántilnak nincs emillen inegjei városa, amely egy, \'Klsk.nlisábos >"\'
sontó kU1 várossal dlesekadhatne.
Makovíaky I erre a hefyxélré 3 Inisgö Mldr.Jzasakos tanárjélötttál s sok értékes tudományos munkát vár-
cstHörtökön dáMMtt 10-W Hután 6-tö! Ua á. HM.-*»« IkMtt llMöt d-la . vátosá imW ílylaágában,: Minden ^kakotaal »> , Micb.1 IS34 alapon á. saját | «etak beadáM árt&eaitá. aSjáM
IKi. kottát 18
ZALAI KÖZLÖNY
XI. A világ legtökéletesebb rádióállomását Marconl építette a pápa számár*
A VaHkénbm von a v*vi álhomita — A vUig UgtíMbU-bb
r (Copyright)
Egy fotográfia fekszik előttem az asztalon. Drótok futnak körbe faállvtí-njok között <s fekete felöltőben, ri-liuderrel a Vején, Marconl magyaráz a drótok közöli. Vele szemben a pápa. A letegő titkainak kutatója az ultrarövid hullámokról tört előadást a szent atyának. Jobbról tőle egy Jezsuita I.iter Giuaeppe C.lanfranceschí, a Vatikán tádióAUon^lsának igazgatója.
Most llt 01 sxemben velem ás deákon keresztül kalauzol abban a sárgára festelt épületben, amelyben a világ legtökéletesebb és\' legmodernebb rádióállomását tendert\'\' be a pápa grófja; Marconl.
Elefántcsontszínű diktafon áll az íróasztala mellett. Edisott ajándéka. Ennek a diktátoruk a l*Vryi a pápa dolgozószobájában áll.
— Ml különös van ebben? — mondja Jóságosan. — Vájjon nem u Jézusrendi atyák voltak-c mindig pionírjai a tudományoknak* Kik vezotik a Csendes óceán közepén a tájfun-intézeten Jezsuita páterek, fis kik kutatják a természet titkait a pekingi egyetemen* As éti reeKltestvételin. Nekem azt a feladatot adta n Mindenható, liogy a mindenség hullámaival dolgozzam.
A vatikáni rádióállomás kétféle hullámhosszal dolgozik. Délelótt 10.84 mélercs is eate 50.20 méteres hullámokat kaid széjjel az űrbe. Híreit olasz, angol, francia, német, spanyol és latin nyelven adja. A generátorok 4 6000 voltig maguk fejlesztik a szükséges áramot. llt van a világnak egyetlen olyan adó-és vevőállomása, amely Marconl legújabb találmányával, az őuen-hatvan tx\'aliitiéUtres utnuróvid, ugy newtett mikrohulMinokkal dolgozik.
Etekkel a hullámokkal végez most Maromt Etectra-yaehlján kísérleteket és Marconl vaehtja meg a vatikáni állomás gyakran érintkeznek egymással. Marconi rendezte be a pápa számára a második állomást is: a hnsz kilométerrel távolabb tekví (\'.ustelgiuidolfo-ban, a pápa nyaralójában.
- Mosl a hullámok hajlltáaára térésére végezünk Muroonlval
kísérleteket — mondja nekem a rddló igazgatója. — A teltaláló cn-ficdélve nélkül nem szeretnék kóz-lésKloDt tenni, de azt talán elmondhatom, hogy ezek a hullámok meg-Itajolnak és megtérnek Eteknek a félméteres hullámoknak az at értékességük, hogy megkerülik a földel és visszajönnek oda, ahonnan elindultak Ha Híjukban akadályra találnak, akkor visszatérnek Mik eiek az akadályok 1 Hogyan lehet őket legyőzni t Miféle haszna lest at emberiségnek amü kiiérle-tettíl, amelyeket most Marconl-val végzünk: ezek olyan problémák, amelyekról én egyedül nem nyilatkozom.
Megmutatja a rádióállomás kép-■tlvlkli berendezéséi. Uüszkín tnondja, Ixrgy a Valikánnak van a
a mikrofon UfotografdH hangjai
tetftökéleteiiebb képátvitele ax egész Világon.
Bevezet az állomás Morse-termé-bc. A legmodernebb gépeken adják és vesrik a telegrammokat.
«Stazione Hadio Vatikáni)\' — ez a vatikáni rádiótávirda jelzése és az írógépekből lyukas pergamen-szalag fut elém, a különböző belüknek más és más összetételű kicsiny, kerek lyukak Telelnek meg. A kilyuggatott szalagot teszik aztán abba a masinába, amely automatikusan adja le a Morse-rádlójele-ket a világűrbe.
Végezetül abba a szobába Jutunk, amelynek négyszögletes asztalán a vatikáni rádióállomás mikrofonja áll. Innen adják le naponta a hineket és
ebbe a mikrofonba beszélt két éwcl ezelőtt a pápa.
Különös készülék áll a mikrofon mellett. Félkör alakú, fehér vászonnal bevont deszkalap. Páter liianfraneeschl elsötétíti a szolját, megindítja a gépet és megkér rá: beszéljek a mlkmfonba. Megteszem, és ebben a pillanatban bosszú hegyes vonalak cikkáznak végig a félkör vásznán. A kttlöuös gépe-zet lcfotografálja beszédemet és nyom-bau Jevotitl azt a fehér vászonra... Minden betűnek meg van a maga karakterisztikus képe. Mái} portrét ad az *f és má<s a fényképö a **-nak.
Ei a \'esodá,lalos gép csak Igen kevés helyen van meg.
Ma még \'csak: érdekes mutatvány.
Holnap: megfejti majd az ember hangjának titkait is.
Menyasszonyi Kelengyék
nagy választékban.
Saját kikészítést) siffonok, vásznak, damasztok és asztalnemllek jó minő-általánosan elismert. —
Regenhart és Raymann damasztok és asxtalnamOak, Sohroll-siff onok.
Nagy raktár női és férfi fehérnemű anyagokban.
SINGER DiVütnruhDZ.
Vitézavatási mesével csal ki pénzt a rokkantaktól egy szélhámos
Balatonboglár, jánuár 17
Vakmerő csalás ügyél:en indított nyomozást a balatonbogiári csendőrség. Nemregiben egy magát Tóth Istvánnak nevező hadirokkant férfi jelent meg a községben, ahol Ital kereste a hadirokkantakat. így többek között megjeleni Horváth I>ajos boglári hadirokkantnál is, akinek nagy bőbeszédüséggel előadta, hogy őt a hadirokkantak ellátási csoportja küldte ki azzal a ntfgbizatással, hogy mivel minden hadirokkantat vitézzé fognak avatni, szedje össze á rokkantaktól az erre irányuló kérvényeiket a fel* trierülő 00 iwngős .kiadással együtt.
Sok helyen hiába kopogtatott ez-
zel a csábitó trükkjei, meci a legtöbb hadirokkanttól pgy fillért sem tudott kicsalni, egyedül Horváth Lajos adott neki 60 pengőt.
Néhány nap múlva az állítólagos Tóth István bucsu nélkül eltűnt Ba latonboglárról. Horváth Lajos nalj ez a hirtelen távozás szöget ütött a tejébe és érdeklődni kezdett, hogy tjii is igaz abból a vitézzé-avatásból. Ekkor értesült nagy meglepetésére arj-ól ,hogy vakmerő szélhámosnak ugrott be, aki már töb»> helyen is követett el hasonló csalásokat. Horváth feljelentésére a boglári csendőrség erélyes nyomozási indított a szélhámos kéz
Néhány komoly szó m munkás-börzéről
(As illetéké* tényezők figyelmébe)
Igen tisztelt Szerkesztő Url
Tisztelettel alulírott háztulajdonosok és adófizető polgárok szeretnők b. lapja nyilvánossága utján az illetékes tényezők figyelmét egy olyan jelenséfre .felhívni, amivel feltétlenül foglalkoznlok kell. Ugy tudom, hogy a hatóságok a unún-kásbőrze- céljaira egy bizonyod helyet jelölt ki, aliol a munkást kereső közönség a nap minden szakában munkást kaphat. Egy Időben a onunkás-bőrtBi a Sugár-ut és Fő-ut sarkán volt, egy része ma is Itt van még, egy másik része pétiig a város szivélien, a Lentrál előtt. Annak Idején épi>en arra való teklnlettel, hogy az utcát frekventáló közönség sok mindennek ki volt téve a «munkás-bőrzc» tagjai részéről, nem is említve a városba jövő idegeneket, elhatározták, hogy fix helyet kapnak a munkát kereső napszámosok és munkáik, ahol a megszokott időben várhatják a munkást kereső közönségei. Ugy látjuk azonban, hogy egy idő óta mintha ezt a rendelkezést nem vCnnék figyelembe a «mun-kás-bőr*e» tagjai, amennyiben nem csak a Fő-ut és Sugár-ut sarkon, hanem a Gontrál előtt is tartják gyülekező helyüket.
Senkinek sem volna ez ellen kifogása, hogyha a «munkás-börze> ■ tagjai ugy viselkednének, ahogy , még a mai súlyos időkben is vl- s selkedni kell, Mert bizony alig van nap, hogy az arrajárók kl vannak téve annak, hogy egy sercintés emlékével ruhájukon kénytelenek tovamenni, vagy jwclig olyan párbeszédek, vagy egyéb hangos jelzők meghallgatásával kell elmenniük, amelyeknek meghallgatásától mi, jóizlésü férfiak is idegenkedünk. Nem is említve sok más szemiiontokat, ami váirsi érdek, az lenne a javaslatunk, hogy a hatóság gondoskodjon arról, hogy a «munkás-börze - tagjai számára megtelelő hely jelöltessék ki, amit betartani miudenki köteles. Ez a hely legalkal masabb lenne a piactéren. Vagy akárhol másutt. I)e a város szivében, a Centrál előtt,
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolti ár helyett 1 r«f«rt veheti meg
„A ferd*
eltud regényét a Zalai Kfel«.y kiadóhivatalában.
ZALAI KÖZLÖNY

vagy pedig a Fő-ut és Sugár-ut sarkán, sokféle aierapontból nem kívánatos. Pteleslcges ezt itt mind a nyilvánosság előtt kifejteni, aki naponta többször elmegy a «munkás-Maráé* előtt, ai megérti úgyis.
Távol áll tőlünk, hogy felszólalásunkkal a munkásosztályt kisebbíteni akarnók, vagy a munkalehetőségei elvenni számára. Dehogy is ! Hiszen minden polgár csak a legnagyobb őrömmel segíti elő embertársának kenyérkerieső al kálinál, de jelen esetben fontos és komolv szempontok k&Metnek arra, hogy az illetéke* hatóságok figyelmét a fentiekre nyohiatéjWsan felHivjuk.
A piattérch a trmihkás-bórzc ugyánugy megtelel a céljának, sőt sokkalta jobban és kőnnyebbBTtf teremthet munkáalkalttiat, dc egy város sem engedné meg axt, hogy a város kellős kőaepén, a szivében legyen, ahol minden Idegen megfordul és ahol nagyon gyakran pi-rulva kell elmennünk asszonyainkkal, gyehnckeink kel az ott dívó tenor miatt.
Essél a kéréssel komolyán és mielőbb kell foglalkozniuk hatósá gaKVnak és a hozott döntéseknek azutmi érvényt saeneznl.
Fogadja szi\\eaa égéért előre Is köszönetünket Szerkesztő Ur (n vagyunk őszinte nagyrabecsüléssel aláírások
Hnsz éro tesz...
ez lév Juliusábart, amikor orvül eldördült Szarajevóban áz a revolver, amely Vöz\\*tlen megindítója volt a jlégj^sztendös világháborúnak.
Folyó év jullus hó 28-án lesz a huszadik évfordulója annak, hogy a magyar városokból, falvakból is elindullak dallal az ajkukon, virággal a sapkájukon a világháborús megpróbáltatások felé >10k, akik kózül oly sokaknak nem volt vissza létei.
Az emberi vér és kónny soha el nem képzeli áradatának napjai fekete belükkel lesznek beírva a világtörténelemnek a lapjaira és azoknak a lelkében, akik akár kint a fronton, akár pedig az itthoni aggódás és nyomorúság kózepetle végig éltók a négyéves világháború borzalmait, — soha cl nem muló szomorú és sokszor dícsőségteljes emléket Jelent.
A világháború kitörésének huszadik évfordulójára az Országos Fmnl harcos Szóvclség nagyszabású országos emlékünnepélyt készil elő és pedig lehetőleg a két lestvérszer. vcwtettel, az Országos Vitézi Kenddel ós a Hadirokkantak Szóvctségé-wsl karöilw, a külfókli fronlharoos szervesetek bevonásával óhajtaná est a napol méltóvá tenni a világ, háborúban elesettéi emlékéhez .és a nagy nap emlékeidéhez.
Ettél kapcsolatosan a Frontharcos Szövetség érintkezésbe lépett a postaigazgatósággal Is, hogy
Myó óv Jullus havában külön em-L1 "".....
lékbél>«g-sorozatot bocsásson „„ „ mely szintén hozzájárulna a világ-háború kltóréw huszadik évfordulójának emlékéhez.
Lapunk hasábjain többször visz-sjufogunk térni a nagyszabású országos emlék ünnepélvnek egyes részleteire
SchUtz-vászon minden kelengye dísze
A kalandorok királynője
Nem fogyunk kl a szertiádókból. Isméi kap Nagykanizsa közönsége egy hatalmas filmalkotást, amelyben Bri-gitle llelm Játsza a főszerei*\'! s amely egyike az ő legnagyobb és leghatásosabb alakításainak. .A kalandorok királynője,. amínl azt a film elme ls elárulja, teli van Izgalmakkal; denem csupán ez teszi a filmet érdekessé és naggyá, hozzájárul ehhez a miliő Is, amelyben a történet lefolyik s hozzájárul a raodálalosnn szép spanyol vidék s Barcelona regényes szépségű környéke.
A film szeenáriumát magyar ember, Székely János irta, ami azt nekünk még szimpatlkusabbá teszi, lírait te Helra parliiere Wolrgung Uebeneiner, tikit a kahlzsal közönség már többstör látott diadalmas, szép szerepekben.
Kz a film egyike azokuak, amelyek Brigllte Hélm nagy művészi kvalitásait méltóképen érvényre Juttatják.
RÁDIÓ-MŰSOR
BtodspeaL Jwwár 18.
6.45: Torna. Utána, gramofon. — 9.45: Hírek. - 10: 1. Magyar városok. 2. Asszony-gondok; Saláták. (Felolvasás.) Közben gramofon. — 12.05: Cigányzene. - 1230: Hírek. - 13.15: Időjelzés. 18.30: Balalajka zenekar.
— 14: Hírek. — 16: »A nevető mundér.. Elbeszélés. - 10.45: Időtelzés, hírek. — 17: Gazdaianfolyam. Szőlőművelés. (III.) - 17.30: Zenekari Hangverseny. 18 30: Aligol nyelvoktatás
— 19: Matuska MikWs énekel. - 19.30: * Derűre-de rü.« Tarka est. — 21: Hírek.
— 21.20: Orgonahangverseny a Schmldt-halier villából. Majd kb. 22.50: Cigányzene. \' i\'
Bécs. 12: Rádiózene kar. - 15.50: Gyermekóm. — IfcSO: Felolvasás. — 17.10: Winkler Vilmos csellórik. -18.50: Az állami színházak hete; Madách: Az ember tragédiája. — 19: Stájer népzene. Kötvetltés Grácböl.— 20. A téli Salzburg. - 20.30: A filharmonikus. — 22.30: Rádiózenekar.
Moziposta
N«M*»Uvtrág. Joggal neheztel ön a fiatalemberre, mert tényleg ügyetlen volt. Minek ide könyök? Látszik, hogy kezdő még a g}«rek. A következő flu, meglátja, nem lesz ilyen bátortalan. Írja meg, ha a jóslatunk beválik.
TAzbapyó. Maga már elfelejtette, hogy mi az a kitörés, rtisgfl egy kfcludt tűzhányó. Hanyagoljon el bennünket, több levelére, bizony Isten, nem válaszolunk.
Verta. Édesem, Írjon egy ujabb levelet, de jeligéért ne menjen vissza a mlthologiáig, legyen Traviatn. Ez sem uj, de legalább passzol.
»*w«ölW. Hogy ön itt KanTSJn született, ez a jelen esetben biztosit önnek valamelyes elöjogokai, nagyobb baj azonban, hogy ön korábban született, mint a konkurrenciája.
P*ltnara. Zaroff, a nyilas szörnyeteg a legközelebbi napokra lesz beosztva, t>a a vidék egyáltalában megkaphatja, érdeklődése nem alaptalan, mert szen-zádós.
NAPI HIRiK
napirend
Kémal kaloHku.: Plrdaks. Protest,l Piroska, ta.t Sebat hé 2.
Mozi előadások MtWuiip 6, 1 ás 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 ónkor.
.
Várost muaeuia Is ksmrvulr .rtrta csütörtökön és vasárnap díeiótt 10-tíl 13 öfálg.
Oyógyszerlári éllel! SJolsÉlst • \\Amp-
r; T Máris gjrögySMttái Király ulea li \'M klskaalssal gyögyszeitsr.
Oőzflrdő nyitva reggel 6 órától este 8 áráig (héttő, sutás, pánt\'1" *"■-"■ kedden egész nsp nőknek).
A balatoni halátz
Ifjúkoromban soksror mentám haza szülővárosomba, gyalogosan. Néha ugyan vonaton jöttem el, artxibftn ieg-többször gyalog mentem. Utam min denkor a rajongásig szereteti száp Magyar Tenger melleit vezetett el. Vagy 30 évvel ez«lőlt tőrtént, hogy pénzem nem lévén, ismét gyalogszerrel hagytam el Kanizsát. Amliit Készt* helyt elhagytam, Tapolca felé menet utbaejtsttem Gyehesdlásl és a Vonyarcvashegyei. Errefelé balatoni halászok laktak. Mn már Ilyenek — mióta .gőzhnlászatt van alig akadnak. Dc ezelőll 30 évvel Aiég szép számmal voltak. Hal is akadt bőven! A gőzhajónak nyoma Sem vblt. Mondom egy lljéti Igazi öreg halásszal hozott össze a sors 30 évvel ezelőtt. Azóta se láttam olyan szép magyar embert. Gyönyörűen épített koponya, rajta dus fehér haj, Kossuth szakái. Phlcéje ott volt a Szent János hegy alján, amelyiknek a tetején egy templom állt. ö egy padon ülve pipázgatott viskója előtt. Én fáradtan vándoroltam, már\'a szomjúság is gyötört. Amint megláttam, gondoltam, betérek hozzá egy ital vízre. Szívesen fogadott. Vizet kértem, de bort hozott Igaz, van-e magyar ember, aki vizet ad n szomjas vándornak, ha bora Is van?
— Köszönöm gazdauram, nem iszom bórt! Ores a feyomfom, megártana az ital — mondom.
— Ejnye nó, csak ennyi a baj, — feleli — azon könnyen segíthetünk. S már fordul is be a présházba, ttwÜy nyilván a konyhája lehetett Egy darab füstölt szalonnát hozott, kenyérrel.. De etyan kenyériéi, melynek |«ét még mindig érzem, 30 év után ls és érezni fogom akkor is, ha tízezer kilométer távol leszek is hazámtói.
Amíg én falatoztam, kérdezősködött,
Fraktcingelc
Bdlf nyakkendők KesxtyUk
legolcsóbban
BRÓNYAI DIVATARUHAZ
II. - Véroitlix-épOUt.
honwtn Jövök, merre megyek. Lassan megindult » beszélgetés. Fi ■ sza\\«k egjr» Mélyebbek, Igazabbak lesz. níát, hét einketí akt\' «tt sem tud a BlozófMWH, kél eml«r, aki dák az ék. tet figyel le. AkHÉ* í^íleíVolt a la-nitóniesiarr, akik í aMp*. nemeset megtartották sztMtkwi, #Sfosszat, dur vát pedig kilökték MlöA
- Bisony érfé."ói«ám, - Mondta az Őrt* hatász — tfHkor beeveztúnk, oszt benn fogott bennünk a vihar, alig egy páran, téliünk ■vláua élve. Akik elhagyták magukat\'és kétségbe
\\ wésükben nem tudlak megküzdeni a viharral, azok qtt ve^gteIf, J^f, ttzovj szembefordítottam csónakomat a hul lámokkal, oszt megpöktem a markothat, aztán, húztam... traztam, majd belé szakadum, de megsegített az ls. tenl Szerenesésen mindig partot értenil
Mennyire igaza volt ennek aa egyszeri balatoni halásznak! Ilyen se élet isi Akik a sors .kegyetlen keze a viharba kerget ás nem tud vele magbirkózni, az elbukik, f!n ls ettől a jóságos srtlu balatoni magyartól tanultam meg, hogy Srz élet minden viharából van klul.
Bár adná a jó Tsíon, hogy minden magyar megériené annak as agysaerü balatoni halásznak élellllozónájál.
Az élei vlbarábán nem kell elhagyó az evezőt, hanem dacosán ktttdenl tovább, akkor blzvált partra Jogunk Ml
SeiKW István
- (jaraal Önti érMezlet ■ mtfka-nlzHU lő.zo|gablráaágon) Dr. Laubhai-imr Alán főazolgabiró elnöklete alatt tiszllértekeztet volt, A tl>ztiéHekezl». len, amelyen adóügyeket tárgyallak, résztveit Zalaegerszegről Molnár Sal-lártl pénzügyi titkár, valamim a kanizsai átlampéuztár főnöke, Dénes Jenő állampénztári főtanácsos.
- (Lleralle elámíts, A Zrínyi Irodalmi és Művészed Kór IlctáUs ciklusában vasárnap, Január 21-én újból egy érdekes előadást hallunk, egészen uj témakörből. Az előadást Kajmó József kegyesrend! gimnáziumi táflár tartja, aki az atomok belső szerkezetéről értekezik. Az énteku ás Möttere fizikai témájú előadás elöreláthaMtag nagyszámú közönséget fog vonzani.
Január 20-án TltftviseM-nők álarcos jelmez bálja.
(A 4Ms h kősssenlön • T«titoch-ktraknlt*ni)Mlnt
jeleztük, a Kisfaludy-Strobl szobrászművész által bemutatásra küldött 48-aq cm\'ékmü gipszmodellJc a Teutsqh-<ég kirakatában közszemlére ki van téve. A szobor-minlá állandóan sok közönséget vonz. Mindenki a legnagyobb elragadtatással suemlétl a pompásan sikerűit, kivitelében monumentális szobrot, amely ujabb pompás dlszo lesz a városnak. Tegnapi adakozásra való ielhivásuukra a dr. Halpben Jenő ügy -véd álul adományozott 30 pengőn ki-vül ma Hordós Aladár 4 «*ito5t küldött szerkesztőségünkbe • Wobor-alap részére. Most, hogy a nagyszerű gondolat « megvalósulás irtúdfcrmík* felett, megvagyunk róla győződve, hogy a város közönsége további sdves adományaival segili befejezui a nagysttjrü müvet Minden adományt nyilvánosan nyugtat a szoborbizottság.
— (A bécsi r*dte> érdekes mikrofon-riportot ad Január 18-án este d óra 50 perckor. A bécsi Butgszinhásban elősdáéra kerülő »Ak ember tragédiája. egyik főpróbáját közvetíti /ugyanis a bécsi rádió.
Butsrvásáriáa nem tfs^l Teljeí berendezéseket leadklvül előnyös rész tétfizetésre, sőt kamatmentesen fc sZÜ-litnhk. Köpetein btttwárjház, Hdrthy Mlklós-ut 4.
íÉtá.fcmdr 16
ZALAI KÖZLÖNY
Gábor téHctotézet.
Ma esté 7 órakor
a karpaszományosok
részére rendes óra. Különórák egész nap.
Gábor tánctanár
— (A KMuHnar^raf Dalkftr) lelkes inükedvelőgárdája most arra h nagy feladatra vállalkozik, hogy február 11-én egy tánccal egybekötött müvész-est leefetében bemutassa a Tatárjárás rimü énekes-táncos operettel. A pró-bák már hetek óta megfeszített erővel folynak. Az előadáshoz a zenét a Dalkör saját zenekara szolgáltatja uz agilis Kávé János karnagy vezetésével. A kiskomáromi előadd* iftjb} már most is olyan érdeklődés nyilvánul meg u környékbeli kőzségelr részéről, hogy minden bizonnyal kicsinek íog bizonyulni az oltani Korona-vendéglő nagyterme.
— Függöny- és á*yt*rH«enya#ek, ágy garnitúrák, szőnyegek, butorkelmék nagy választékban Sltiger divatáruházban.
— (K;tQPl«H«* KokgyermeKe* murakmvrturl anyai) Dr. I.anbhaimer Alán, a nagykanizsai járás főszolgabl-rája Héttöh bensősége< űnpepség keretében adta át a murlkeresziari köz-ségb+iAp a községi elöljáróság jelenlétében Kocsis Györgyné murakereszturi sókgyermekes anyának a Magy ar Anyák Nemzeti Szövetségének pénz, cipő és éremjutalmát. A főszolgabíró elismerő szavakkal méltatta nemzeti szempontból Kocsis Györgyné érdemelt, akit mintaképül állított a többi anya elé. Kocsisáéuak 10 élő gyermeke vau.
Schütz kelengye minden háziasszony büszkesége.
dolgozik a szegénye* ** Mf*ané|kOllek számára efj taaitylcanl-
mal stabé*par<*) A* áldozutkészfcégpck és egypiáson való segítésnek szép példáját adta Fritz Mihály nagykanizsai szabóiparos. Ugyanis Fritz Mihály ma megjelent a szerkesztőségünkén és bejelentette, hogy az egymássegitésben Ő oly módon akarja kivenni a részét, hogy egy hónapon át a szegényeknek és munkanélkülieknek teljesen ingyen hallandó dolgozni. Persze csak olyu. nokról van szó, akiknél ez is bdomány-számba megy. Ezennel köazétes^sük a nemes ajánlás felhasználása céljából. Fritz Mihály szabómester Zárda-utca 6. szám alatt lakik.
— Kész kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Singer divatáruházbau. Érdemes megtekinteni.
— (Négyévi fegyházra Kellék a gyilkos pókafel KAayt) Zalaegerszegről jelentik; Az egerszegi törvényssék teg-nap tárgyalta Czömpól Ilona 23 éves pókafai leány gyilkossági ügyét, aki november 29-én Pókafa községben 2 lövéssel megölte Kurucz Károly 25 éves gazdalegényt, mert az mást akart feleségül venni. A törvényszék négyévi fegyházra Ítélte C/ómpőI Hónát. A lelek fellebbeztek. *
— (Maghalt a kk»berapáti kádar-BMMr, mk\\ átmetszette a tayaWt) Megintik, hogy Kalocsa Mihály klsbárapáU kádármester öngyilkossági szándékból átvágta a torkát, tafejd a hasába bele-szurt. A súlyosan sérült embert be-szállították a közkórluizba. ahol sérüléseibe belehall.
— Ideált8 vasalás villamos vasalóval: Trans-danubta.
— (KMMoKa a ke,e«k*<lclmi uitiilsz-**r • túlzott onyagmegrenrieiést) A kereskedelmi miniszter szigorú rendeletet intézett az alárendelt hatóságokhoz és Intézményekhez, melyben szigorúan meghagyta, hogy u jövőben anyagszükségletüket kizárólag csak egy évre szerezzék be, vágy legfeljebb 1933. Ju-nhis 30-ig. A rendelet kiadásának oka, hogy egyes üzemek olyan nagy mennyiségben rendelik meg előre szükségletüket, hogy azok nagy része raktárban hever. Ezzel nemcsak felesleges kiadásokat okoznak, hanem még kiteszik a leszállított Árut romlásnak is.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singer dlvatáruházban.
Január 20-án Tisztviselőnők álarcos jelmez bálja.
— A híres amerikai Írónak most Jelenik meg első regénye uj sorozatunkban. Hófúvás zárju el a Sasudvart a külvilágtól s két gentlcman-utonállót kerget uridámák közé. George Lee, Ned Falknér, Ka te és Joscphine Halé, meg a kilifornlai kemény legények története bizonvosan olvasóközönségei talál. Megjelent a Milliók Könyve legújabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Minden\' számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal, amelyekre mindenki egyforma eséllyel pályázhat, aki beküldi rejtvénymegfejtését u Milliók Könyve szerkesztőségébe. Előfizetési dija, negyedévre 13 regény 2.40 pengő.
SchQtz vászon olcsó, mert jó és tartós.
üzleti könyvek, Papíráruk, Irodaszerek, Töltőtollak
legolcsóbban
FI5CHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanizsa Horthy Mlklóe-ut 1. Telefjn 171. mm.
12 évi fegyházat kapott, mert leszúrta leánya vőlegényét
Budapest, Január 17 A budapesti törvényszék Nemes Gyula mészárossegédet szándékot emberölés büntette miatt 12 évi fegyházra ilélte. Nemes Gyula a mait év povem-berében agyonszúrta leánya vőlegényét, Sárkány Gyula bankhivatalnokot. A főtárgyaláson önvédelemre hivatkozott, de családjának tagjai ugy vallottak, hogy a gyilkosság napján részegen jött haza és ökel is megtámadta.
Emlékeztető
Már 29. Keresztény Tisztviselőnők Jelmezes-estély* az ipartestületi székházban este 9 órakor.
Bankos-bál a Kaszinóban.
21. l.lceális előadás a Kath Legényegyletben este 9 órakor.
22. Kis-sáska előadás a színházban.
JaoMár 24. Tanári hangverseny « zc-neiskolában este 9 órakor.
27- Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetségének műsoros estje.
2S. ftioeálls előadás a Kath legényegyletben este 9 órakor.
január Sl. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Február 1. Ipartestületi bál
Február 2. A nagykanizsai gimnázista-cserkészek Jamboree^stélye.
Február S. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros eatje.
4. Liceálls előadás a Kath Legényegyletben este 9 órakor.
4. A I;eányklub műsoros teája fél 7 órakor.
Február It. Keresztény Nőegylet Jelmez-est Je.
NTE tánoestély fél 9 órakor a Koronában.
Február ÍJ. Az Iparoskör zártkörű Jel-mez-estélye.
Február 11. Lioeálls előadás a Kath LegényegyU tbcn este 9 órakor.
FHxuár IS. Agglegények estje a Kaszinóban.
F»»*uár 17. Dános Llly zougorahang-versenye este fél 9 órtikor a Kaszinóban.
F*biuár 18. Matiné fél 12-tor a zene. Iskolában (Vannay J.).
Febmár 18. Liceálls előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Február ». Lloeálá előadás a Kath. I>egényegylétben este 9 órakor.
Febmár 2t. IV. béried hangverseny (Fischer Anny)
Február 2S. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Március S. Purim-cstély a Kaszinóban.
Máretus 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Március 14. Siklós Albert szerzői estje
Március 21. Növendékhangvereeny 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Április 18. Tanári hangverseny a ze-neísloolában mte 9 órakor.
NÖÉ &atvt*QÚa, onúolöláa, 044 manUcUr
VAHOCSA
fodrász-üzletében
F6-ut IS. szám (Nemzeti Bankkal szemben). MérsékeU drak/
SPORTÉLET
A MOTESz vnMnráwk ankétja Pécsett
I.meretes, hogy .1 l&M W Idnitaí-világbajnoksáftok Bn<l«l»iKil kertinek .Időoléei* és azok te»de«é«éwl a Fe-ileralíon Internettónál* M GyMas tiqu.\' a hUgyar Torna 8zö-
vétséget bizta raejt Ei a uiAJus 2MŐI junets 3-ig tartó flemzelközl zportete-mény Jelentőségében a tavalyt gödöllői vllágdzw\'inborlval versenyez, inert J reu.le<Jfcég ti luUIÖldi illQ.lt részt** vőivel együtt 50 e«r Tönyt ioitoaz részvételire számit.
Magyaromig jőhlnwve éttleltébeM ezért a MOTESz már mMt rrft.l)rs propagandába kezdett, bogy a uagy-srabi.su nemzetközi sportesemény minél teljesebb sikerét blzt.>sltha«zu, Uí a silitíllwjnnkaáftfkat Budapesten bo-tyoliljitk k\\ a tendkivflli .porteae-tnény a yidíket U er«el)í*ii íffckll, nemrzak^ azért, mert ez ottzig mtndea
vkKkl S[Xirtivn1ruma tomtUzcaapMu-kat küld ez alkalommal a íftvároaba, de azért jz, mert a rendet^^g tervbe-votle, hngy a víTIgdzaembortboz ba-sonlAan, a ba|n<ik9Í«<>k lezaJMa. után klvátó magyar ét külföldi tomltazcaa jml.it lAtogitaa&k meg Magyaroruá^ nagyobb vldélü víroaail é» ncveic lesebb tertnéuell uöp^flelt.
A MOTK8* vezérkara, élén (rö( Teleki Sándor orzri*>» elnökei, or-zrágoz |iro|»aganila-iiljában már owg-lálogatta Sopf.nt éa Delneoent éa mozi, 2Wn, vusárnap PétaMI, a vároakázu közgyűlési Ürmében tart népe. ankétet, amelyre meghívták Péca é« ftaja tófvényhatéaágl váwwk, továbl* B«-ranya, Bácabtxlrofc Somogy, TVMoa és Zala vármegyék vezetőségét, zport-ktobjail, sajtöját él egész «portsa. 1*16 közönségéi. Az érdrke-nek és Jelen. t(ís hordeiejanek Ígérkező ankét Irjuit az öl vármegyében máris igén ttagy érdeklődés nyllvínat meg éz Igen\'szá-mosan Jelentették be az azon v«lö részvétvlftket.
Január 20-ás Tisztviselőnők álarcos jelmez hálja.
Közgazdaság
Buzi llszav. (Bj) T7-M m-« IO. lttl tw-t-x, 70-e. HO-fM, 80.1 M0-140, dtutánt. (uü Tt-ts 1-m-TlO TOe. 7io-m «M. , Tta-THlO, 80-zi 7"90—W0, roa» («0 é ll-éJS. -Zab közép M0-» >0, - »|tí*«l l(»4.t.ll
e-tO-6\'M.
PaUultáa SM, .Udatlut II. IM-raodti O-TÍ-OW. MaiWt WO-OM, az. dalt közép 0-íé-U-W, köttaW 07J-0-T4, ■M twdM öreg On-OTt, IM öre, 0-72-075, aafOl Mtk» 1. M3 -W0, szalonna nagybut »B-(rt0, z* M7-092, boa t\'»-l\'M. tilaarUa ItO-lOt.
Kiadja a lant.lajdoao. Köziláfcllgt It tlat.flb.rg í,o.«l <• Dél látat U^Badé Vállalata Nagykaulza*^ felelő, kiadó t Zalai Kánt Interurbán Melón: Na»»anlzaa m Kánt
Olcsó csillárvásárunk
liÉiiik ietíié teszi szép, modern csillár tairiisil
IRANSDANUBIA R.-T. Csengery-ut 6. Teleion 4-13.
Budapesten szálljunk ■
METROPOl
Ráhóozl-ut 58.
150 kényelmes szoba, hideg -meleg foljörli-
zel, lelsfoanal, slektromos fényjelzésekkel. ....
Pallaás hiri, klláll konyha. »«•»• 4 |»»gM«l.
Cy«T»«SSlks. VlfSgo.k.rL T«l|«« 1 HU.
Ingyen
kap|a a
Zalai Közlönyt
|0*ó hó elsejéig.
h. most elAftzaL
- -==1
He tMzon... kultura. Tanit, szórakoz- II
tat, gondterhes napjainkban üdülést nyújt és azt ma egy kulturember sem nélkülözheti. Ha már ezldeig tétovázott, most cselekedjen.
-s-
Rádióvételnél figyeljen az alábbiakra i
A rádióvásárlás bizalom dolga, önnek évek múlva Is szüksége lesz rádiókereskedőjére, kinek szakértőivel mindig készséggel kell rendelkezésére állania. Ott vegyen rádiót, ahol minden márkás készülék raktáron van és saját szemével és fülével választhatja kl lakásán kényelmesen a legjobbat és igy nem teszi ki magát, hogy kiváló márkás rádiókészüléket, mely talán jobban tetszett volna, meg sem hallgatott.
Már havi 8.5D P. részletre vehet legújabb typusu rádlát.
Üzenetre vagy telefonhívásra szivesen áll szolgálatára
SZABÓ ANf AL
rádió-, csillár- és gramofon-üzlete Nagykanizsa — F8-ut B. sz.
a „SiaÍTdard", .Telelunken", „T. R. T.", „Orion" rádiógyárak képviselete és lerakata.
Nyomatett a liptulsjdsnos KOzgszdsságl R.-T. Qatsaberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagy kuksin. (Felelés üzletvezető; Zalai Károly.)
e
_é____
Meghívás.
BánokazenfgyOrgy éa Vidéke Keresztény Fogyasztási Szflvet-kezet 1934. évi|anuár hó 28-án délelótt 11 ónkor az Iskolában
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre az Ozlelrésxtulajdonoso-kat tisztelettel meghívja
Az Igazgatósig.
Tárgy: Az Igazgatóságnak, a szövetkezet felszámolására vonatkozó Javaslata és ennek alapján a felszámolók kinevezése.
Fillérei délutánok a gőzfürdőben
Eredményesnek Ígérkező újítást ve. zettek be s nagykanizsai gőstüidőbeii. Minden hétfőn és szerdán nők, minden csütörtök és szombaton férfiak részére — egyelőre pnlbsképpcn — filléres délutánokat rendszeresítettek. Ilyenkor 70 fUlér egy gőzfürdő, 40 fillér a masszírozás, 10 fillér a klssolgálás, 50 fillér a tanuló-Jegy.
A többi napokon és a kádfürdőben a tarifa változatlan, de kádri.il 1, egy fürdő mindössze egy pengőbe kerül, hs valaki llzes bérletet vesz. Tyuk-■semvágás akkor ls ksphstö, ha valaki nem fürdik, ereseiben 80 fillérért, für. dés esetében 50 fillérért.
^■^■Vi* .......... ■
APHOHIRDETÉSEI
Vessék egy lóksrban levő kCar«-•a«krS«Tt. Címeket kérzm s Usdö-htvslslbs. 205
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1118/1934. sz.
Árlejtést hirdetmény.
A folyó évi rendes kitermelésből származó tűzifa befuva-rozását folyó hó 25-én d. e. 10 órakor a város erdőhivatalában megtartandó nyilvános árlejtés ulján vállalatba adom.
Nagykanizsa, 1934. évi január 16-án. PolgármMter.
OfcSMésjjÓt
cwtia moziban
sióraküzTtalik
2 kg.-os csomag Ara ...... 54
5 kg.-os csomag ára ...... 110
50 kg.-os zsák ára (zsákkal) 090 nuer
VkM.I*UdikMb Z «* B J. íibSI MS«M4O, Beszerezhető:
orszAo józsef
bu< műtrágya, növényvédelmi szerek stb. kstssksOéftébea w< Nagykanizsa, Bvuébet tér 10.
A blröságl palota mellett, Telefon iul
ZALAI KOZlONV__1M4. janutr lg.
A rsjnsvldékl borvásár msgnyltö Onnsps.
74. évfolyam 14. szám
Nagykanizsa, 1934. január 19, péntek
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
I^kuitWf te kUdóblv.U1: Főnt 6. lián Mqjelenlk minden reggel, UtU kMWér.l
»*UTI(il NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
EiőfiKtíll in: egy híre X pengő 40 Hlttl SierkeuteMgl H kiadóhivatal! telelőn: 7t. u
nf^Ü!
Kenyerei a magyar Iljnságnak
Arial az akcióval, amelyei a Gömbös-kormány az állástalan diplomás ifjúság ellvelyezése érdekében indított, ismét bizonyságát adta annak, hogy tisztán látja a magyar élet legsúlyosabb sorskérdéseit s cl van tökélve arra, hogy ax égető Istjokon segíteni ftfg. A küzdelmes trianoni magyar létnek valóban egyik legfájóbb sebe az állástalan diplomások helyzete saz ország közvéleménye minden bizonnyal pártállásra éa társadalmi osztályra való tekintet nélkül megnyugvással és megelégedéssel figyeli azokat az intézkedéseket, melyeket a kormány a munka és kereset nélkül álló magyar ifjúság érdekében tesz. Ha igaz az — s efölött vitatkozni sem lehet hogy az ifjúság a nemzet jövőjét jelenti, akkor kétségtelen az is, hogy ennek a jövőnek megmentése és biztosítása érdekében minden erőfeszítést meg kell tennünk, minden áldozatot meg kell hoznunk. Nem nézhetjük részvétlenül és ólbetett kezekkel, liogy a nemzetnek az élet küszöbén álló fiatal generációja, telve frisp erőkkel, nagy célkitűzésekkel, szép reményekkel és érintetlen lélekkel a mai nyomasztó állapotok miatt a munkanélküliség, reménytelenség Ingoványába sülyed jen. U\'gkevésbé a megcsonkított és kifosztott magyarság engedheti meg magának, hogy a fiatal nemzedék sok eternyi tagját kirekessz*, kizárja, az életből s eltorlaszolja előttük az alkotó munka, a polgári jólét, a nyugodt megéllvclés, a családalapítás le lie tőségeit.
A nemzeti életnek ezeket az alapvető igazságait ismerte fel és tette magáévá a Gőnibós-körmány akkor amikor erőteljes mozgalmat indított » magyar értelmiségi ifjúság elhelyezése érdekél>cn. A kérdés megvalósításának kétségtelenül vannak bizonyos nehézségei, dc nincsenek és nem is lehetnek elháríthatatlan akadályai. Jóakarat, áldozatkészség és komoly, elhatározott szándék a legnagyobb nehézségeken is győze-tlelmcskedhctik. « a anagvar ifjúság munkához való juttatása olyan sors döntő kérdés, amelyet a magyar állam és a magyar társadalom egyetértő akaratának meg kell oldania. A megvalósítás keresztülvitelének gyakoriali módozataira a miniszterelnök Sátoraljaújhelyen elmondott leszédéhen világosan, kélsógct ki*áró módon mutatott rá. A kor-mányclnők kijelentése szerint ugyanis ennek a -nehéz kérdésnek a megoldásánál a magyar állam fog elsősorban jópéldával clőljárni. 1200 magyar ifjú fog még ebben az t\'szlendőlxm állási, kenyeret kapni * kprmány intézkedései , révén az államnál. A magyar állam tehát példát mutat abban, hogy még a n»al igen nehék viszonyok között is módot éa k>l«e tőséget kell találni arra, hogy a fiatal magyar ii-iuk-
dék elhelyezéséről gondoskodjunk.
Ezt a |>éldát kell követnie a magyar társadalomnak, azaz elsősorban a magángazdaliági életnek, az iparnak, a kereskedelemnek, ah ítél életnek s általában mindazon intézményeknek és vállalatoknak, a melyek a nemzetgazdaság szervezetéhez tartoznak. Ezeknek a vállalatoknak és intézményeknek a miniszterelnök sátoraljaújhelyi beszéde szerint bele kell illeszked-niők a magyar sorskózftsség és testvériség eszmekörébe éa semmi esetre sem vonhatják ki magukat a magyar diplomás ifjúság érdekéién indított mozgalomból. A kormány méltán elvárhatja, hogy a gazdasági életnek ezek a szervezetei őszinte jóakarattal csatlakoznak ehhez az akciólioz, mert e vállalatoknak sem állhat érdekében az, hogy az egyetemeket és főiskolákat végzett magyar ifjak ezrei tétlenségre kárhoztatva, csüggedten és elkeseredve merüljenek el saját jővőjük reménytelenségének sötét és az egész nemzetre nézve fenyegető mélységeibe. Mert bizonyos, hogy |
a mai á*,U|>ot fentartása mérhetetlen veszélyeket rejtene magában s miként az egyetemi események mutatják,\'az ifjúság körében elégedetlenséghez és igen káros kirobbanásokhoz vezethetne. Ezeket az ártalmas kilengéseket megszüntetni s a háborgó magyar ifjúságot megnyugtatni csak a tömeges munkanélküliség enyhítésével lehet.
A magyar ifjúság nem adományt, alamizsnát, hanem munkát, kenyérkereseti alkalmakat kér a magyar nemzettől. Hasznos polgára akar lenni ennek az országnak s részese a nagy magyar munkaközösségnek, melynek körein sajnos — eddig a viszonyok kényszerűsége folytán kívülállóit. A kormánynál megértésre talált az ifjúság kérő szava s nem kételkedünk abban, hogv a nemzeti társadalom sem fog elzárkózni saját ifjúságának elvitathatatlanul jogos igényei elől. Kenyeret kell adnunk a magyar ifjúságnak mert ez az ifjúság h mienk, a magyar jövő |>edig ezé. az ifjúságé.
Tisetei* ember lelte halálát az indiai fftldreitgésnél
A legújabb jelentések borzalmas pusztításokról számolnak be
Kalkutta, január 18 Az indiai földrengés már az eddigi megállapítások szerint is az utóbbi évek egyik legnagyobb katasztrófája volt.* A hatóságok megállapítása szerint több, mint tízezer a halálos áldozatok száma. A Himalája környékén minden község romokban hever.
Kalkuttából ujabb lx>rzalmas hirek érkeztek az indiai földrengés pusztításáról. Az egyik kórházból csak egy beteg menekült meg, négy száz a romok közt lelte halálát. A maharadzsa palotája is összeomlott. Egy emlierckkel zsúfolásig telt bazár szintén összedőlt és miiuk\'nkit magaalá temetett.
(tömbös: „4 Nemzeti Egység Jövője a legszorosabb összefüggésben van a magyar Jövő kialakulásával"
A belügyminiszter a megyei autonómiáknál nem tervezi a fővárosi javaslatban foglalt reformok megvalósítását
Budapest, január 18
A Nemzeti Egység pártvezetősége csütörtök délelőtt értekezletet tartóit, amelyen Keresztes-I\'lschér belügyminiszter ismetelte a fővárosi törvényjavaslat intézkedéseit és hangoztatta, liogy nem tervezi a megyei autonómiáknál a mostani javaslatban foglalt hasonló reformok megvalósítását. Gömböt Gyula miniszterelnök hangoztatta, hogy a kormány ragaszkodik a javaslat alapelveihez, kész azonban a pártok Vezetőivel egyes gyakorlati | Kint ok kérdéseiben értekezni. A párt vezetőség több tagja szólalt /el ezután. Felszólalásuk lényege az volt, hogy a vezetőség egyhangúlag elfogadja a javaslatot annak . kimondásával, hogv a megvalósítást sürgősnek tartja.
Délben pártértekezlet volt, melyen Gömbös miniszterelnök, a belügyminiszter és igazságügy miniszter is megjelent.
Szlrunyaoszky pártelnök bejelen-
tette, hogy a megüresedett kunszentmártoni kerületben dr. Mezei Lajos ügyvéd lép fel a párt programjával. Ezután Gömbös miniszterelnök álkiit fel, aki beszédében hangoztatta, hogy Igen nehéz föladat előtt állunk, amelyeket az ország javára csak akkor tudunk meg oldani, ha egységes nemzeti kőz-• vélemény támogatása mellett fejtheti ki működését a kormány. Ennek az egységes nemzeti közvéleménynek u Nemzeti Egység a leg erőfiebb oszlopa, ennek a pártnak jövője tehát a legszorosabb összefüggésben van a magyar jövő kialakulásával.
A Ház Dlése
Budapest, január 18 A Ház csütörtökön tárgyalta a nagy taglétszám^ ügyvédi kamarák közgyűlésére és a kamarai választói jogra vonatkozó törvényjavaslatot Nkimesny Mihály helyeselte aa javaslatot, amely nemcsak
szigorítást, de könnyítést is tartalmaz. Györki Imre nem fogadta cl, Imerl szerinte a javaslat a kamarai önkormányzat ellen irányul. Lázár Andor igazságügyi miniszter kifejtette, hogy halálra van Ítélve az az önkormányzat, melynek tagjai csak a jogot gyakorolják, de a kő-telességet nem teljesítik.
A Ház általánosságban és részleteiben is elfogadta a javaslatot.
lickhardt Tibor az állástalan ir-juság elhelyezését sürgette. Múlani Is Géza arról beszélt, hogy adó-politikai intézkedésekkel tegyék lehetővé, hogy a vállalatok több munkást alkalmazzanak. Zsindely Ferenc az ipari és mezőgazdasági munkások ügyére hivta fel a figyelmet.
Suvich olasz államtitkár Bécsben
Bécs, január 18 Suvich olasz államtitkár csütörtökön reggel Bécsbe érkezeit. Az állomáson Dolfuss kancellár, Fey alkanceUár és Buresch pénzügyminiszter jelent meg a fogadtatáson. A bevonulás alkalmával a nemzeti szocialisták tűntetni akartak Suvich elleu, de. a rendőrség megakadályozta és többeket őrizetbe volt.
Suvich olasz államtitkár csütörtökön Mlklas szövetségi elnök vendége volt.
A francia szenátus bizalmat szavazott a kormánynak
Páris, január 18 Hivatalos helyen kijelentették, hogy a francia kormány eddig még nem mondta fel a francia-német kereskedelmi egyezményt.
A szenátus egyébként a csütörtöki ülésén 257 : 3 szavazatarányban bizalmat szavazott a kormánynak.
Páris, január 18 A Házban csütörtökön Henriot jobboldali képviselő a Slavisky üggyel kap-csolatban azt állította, hogy az igazságszolgáltatás megbénult, amióta bizalmat szavazott a QlÓK a kormánynak eblien az ügyben. Nem tartóztattak lo olyan embereket, akiknek magas ósz-szcköltelóseik vannak. Elmondta, hogy 1020-ban letartóztattak egv lielöröban-dál és köztük volt Arlotte Simon, Sta-v.skv későbbi felesége. Az asszony beteg volt és kórházba vitték. A rendőrség megtiltotta, hogy valaki is meglátogassa. Knnck ellenére a kormány két tagja, IX- Mohzie Paul Bonoour külügyminiszter kaptak látogatási engedélyi. A banda megszervezője Slavisky volt. IIesse volt miniszter bevallása szerint tizenkilencszer halasztották el a Slavisky főtárgyaMst az Ő közbenjárására.
Hómunkások találták meg a 40,000 pengd* nyakéket
Budapest, január 1K Még december közepén történt, hogy üszögi (irosz Jenőn6 háztulajdonosuk a Ben ez u r-u leül mii elvesztett® 40.000 )>engös nyaké-két. A becsületes megtalálónak 2000 pengőt ajánlott fej. Csütörtökön jelentkezett\' a rendőrségen Kiss Pál és Kérés Attdor hómunkások, akik előadták, hogy liótáUritá.v közben megtalálták a nyakéket. Az ékszert átadták a rendőrségnek. V \'
ZALAI KQZLÖNV
Nagykanizsa megyei pótadója
Böqly Zoltán alispán ma órlesi tette a város [Kj\'gánnesteri hivatalát, hgg; a belügyminiszter a\'vár-megyti pótadó százalékát 1934.jp a megy* városoknak Így Nagy ka-, nizsának ós Zalaegerszegnek is 11.1 százalékban állapította meg.
Zathureczky még egy hangversenyt ad Nagy-Kanizsán
Zathureczky és Ábrányi Emil 110 tagu együtteső a várost zeneiskola hangverseny-programján
Zathureczky Ede nagysikerű kanizsai vendégszereplése alkalmával nem volt talán mindenkinek alkalma gyönyörködni a fiatal ós igen tehetséges hegedűművész játékában, épp ezért azoknak, akik bármi oknál fogva nem jelenhettek meg a hangversenyen, bizonyára örömet okoz most az a bejelentésünk, hogy Zathureczky Edét egy második hangversenyre is sikerült biztosítani, ezalkalommal a városi zeneiskola rendezésében.
A kitűnő művész és zongora-kísérője, éi. Hprz Ottó ugyanis még a hangverseny előtt, kedden délután látogatást lettek a városi zeneiskolában. Ez a látogatás épp ugy szólt a zeneiskolának, mint annak kitűnő komponista igazgatója, Vannay János személyének, akiben a müvéét kollegát keresték fel. Másfélórai ott tatózkodásuk alatt megbeszélte Zathureczky a zeneiskolával fcgközelebb rendezendő hangversenyét, amelyei épp olyan olcsó belyárakkal gyönyörködhet végig a közönség, mint a zeneiskola egyéb hangversenyeit. Még ebben óz évben sor kerül a hangverseny megrendezésére.
Miután a zeneiskolát is megtekintették a művészek, mindketten beirták nevűket néhány meleg, ked ves kisérő sorral a zeneiskola vendégkönyvébe, közvetlenül Ábrányi Emil eraléksorai után.
Itt említjük meg, hogy legutóbbi itt tartózkodása alkalmával Ábrányi Emillel is sikerült megálla-i>odnla a zeneiskolának, hogy a neves komponista és dirigens márciusban 110 tagü együttesével nagyszabású hangversenyt ad Nagykanizsán a zeneiskola rendezésében. Ezt a. megállapodást már dr. Krátky István |>olgárme«lcr is szankcionálta.
A zeneművészet kanizsai barátainak tehát alkalmuk van most válogatni a Legkitűnőbb, legnevesebb művészek között.
Időjárás
A nagykanizsai meteoro!o&lal meg\' figyelő Jelentések: csütörtökön a hőmérséklet : reggel 7 órakor 4- 1D, délután 2 órakor + 4 0, este 0 órakor + 27.
Felhőzet: Reggel borult, délben és este felhős.
Szélirány : Délben déli, reggel é« este délnyugati.
(Bjuakal rádláJtUnlit) A ■ataaralé-|tol MéastlsIsMtl ssts IO éraksn Kayba, ««Bs IM várttal é.
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolti Ar helyett 1 pragMrt veheti meg
IVA ferde löveg\'1
cimü regényét a Zalai K8xl«ny kiadóhivatalában.
48-as szoborbizottság helyszíni szemléje a Deák-téren
A 18-as szoborbizottság csütör-lök délután a Deák-téren helyszíni\' szemlél tarlóit Scliöffl HejfcÖ nyűg, ezredes ós Krátky István polgármester vezetésével. Ügynnis n 48-as hősi emlékmű felállításra kerülő helyén a/, eredeti méretek szerint felállították a minta-talapzatot (lép-csőzelet), majd Héthi Lajos .-vártéi műszaki tisztviselő készítette szobor-mintát (papír)- eredeti nagyságában, pompásan megérzékelve. A bizottság teljes képét kapta ilyen formán arról, hogyan fest majd a felállításra kerülő szobor. A bízottság minden tekintetben meg volt elégedve a kapott benyomásokkal ós több inditvány ós hozzászólás után magáévá lelte Király Sándor műszaki tanácsnok által előterjesztett felállítási javaslatot.
A 18-as hősi szobor, amint mosl már meg lehet állapítani, nagyszcü
Uisze ksz\' a városnak pompásan fog érvényesülni a Pefcőtefliplom előtti téren. Erőss Roaső városi erdőmcslor által lenest gyónyőrú parkosítással. A mostam felállítási terv a 18-as. hősök szoborművé! teljes szépségében jut.l#ttji) .kifejezésre ós nagyszerűen emeli a város eme főrészét.
A szobormű munkáhrtrtlt Kh-" faludl Stróbl művész nemsokára megkezdi, ugy, hogy a kitűzött időre clkószithelhesse. A költség teljes összege azonban még mindig nin-csen egy üti, ugy, hogy további adakozásra ós áldozatkészségre van szükség. Minden legkisebb adományt szívesen nyugtáz a Zalai Közlöny szerkeszlőftfgc. A mai na-l>on Németh József tiszthelyettes 10 pengőt ndoHiányozott a szobor-alap javára.
mjmjL.
legolcsóbb árakon
LcgUlialüaaüU bili
riiliaseiymek


A belügyminisztériumban aláirták a Drávavölgyivel kötött szerződést
A szükséges Intézkedések megtétele végett rövidesen összeül a képviselőtestület
Ismeretes dr. Krátky István polgármester igyekezete a malomüzem zavartalan biztosítása érdekében, amiről a közgyűléssel kaj)ceolatban már beszámoltunk. Miután sikerült a polgármesternek a két felet ösz-szehozni további tárgyalásokra és mindkét fél, ugy a Transdanubia, mint a Drávavölgyi megtette a maga ajánlatát, a j>olgármcslcr pedig a város támogatásá1"*\' V1"\'.\': sitotta a tárgyalásokon a malomüzemet, mégsem sikerült a megegyezés. Miután a tárgyalások terminusa szombaton lejárt és nem sikerült a megegyezés, Krátky polgármester vasárjánp Budapestre utazott, hogy a belügyminisztériumban jelentést tegyen és
a megállapodás értelmében mosl már kérje a kdtaasszió-nyertes Drávavölgyi Villamossági R.-T.-val való eredeti szövegezésű szerződés aláirását.
A minisztérium a jelentés alapján a D rá völgyi R.-T.-nek odaítélt ós kihirdetett koncessziót eredeti szövegezésében aláirta. Krátky István j>olgármesler csütörtök délben a budapesti gyorsvonattal érkezett vissza Nagykanizsára.
A szerződési okirat néhány nap múlva érkezik meg a minisztériumból a polgármesteri hivatalba, mikor is Krátky polgármester sürgősen összehívja a város képviselőtestületét a leendő intézkedések megtétele végett.
Frakkingek
Báli nyakkendők KesxtyUk
legolcsóbban
BRÓNYAI DIVATÁRUHAZ
Horthy Miklóe-uft I. - VAroeház-épQlet.
Szép szöveti
fegfiögyóbb választékban
legolcsóbb oron
S^jfaüááifian
Az Ipartestület ópltésl-akclója
Röviden ismertettük a nagykanizsai Ipartestület elnökségének ama mozgalmát, amely a tavaszi munkalehetőségek megteremtésére uj -utcák nyitását szorgalmazza. Értesülésünk szerint Samu I^ajos ipartestük\'!i elnök még ezen a héten küldöttséget vezet a polgármesterhez, akinek mindamu építtetők névsorát kívánja bemutatni, akik már eddig is jelentkeztek családi házak építtetésére. At ipartestület erőteljes mozgalma az egész Városban élénk visszhangra talált, ami nemcsak az építőipar szakmáira, a kereskedelemre, hanem az egész város gazdasági életére is kihatással lesz.
Dr. Krátky István polgármester eddig Is a legmesszebbmenőiig támogatta az Ipartestület ebbeli törekvéseit, ugy, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy az Ipartestület eme ujabb akciója el fogja érni cóljál ós lehetővé teszi sok munkás és iparoskéznek foglalkoztatását.
Itt jegyezzük meg, hogy a soproni Kereskedelmi és Iparkamara Samu I^ajos ipartestületi elnök kérelmére 2000 pengőt szavazott mtg a nagykanizsai székházvételre.
nftr+IHfr vastagbélkatar ui, gyomorba), puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, csipöfájás eseteiben a termésielei „Fereio Jfettf" keserüvU, reggel és este egy-egy kii pohárral bevéve, rendkívül becses háxisier.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapnl, W>u"r U.
6.45: Torna. Utána gramofon. — 9.45: Hírek. — 10: 1. Idöstfra apróságok. 2. Táj fényképezés, (KelolvaÜs.) Közbon gramoron. - 12.05: Kondor IAd és Polgár Tibor, kétzongorás Jazz.
— 13.30: Hírek. - 13.15: Idöj«lDé«. -13.30: Haris Gyözí vokálkvarttttje. -14.40: Hírek. - 15.30: A rádlö diák-félórája. .A macska.. — 10: .Ma^-uv C.se«gés. - 16.45: Időjelzés, hírek.
— 17; .A kárpáti léll csala.. ElöaiKs.
— 17.30: Barhmann-trló. — 1S.10: \'A< ember tragédlájá.-nak emlékei. Előadás. - 1835: Takács AHce hegedül.
— 19.10: Kíilögyi negyadöra. - 19.30: Az Operaház előadása. .Fgy rövid élet.. .Parasztbecsület. — Az első felvonja után hirek. — Majd cigányzene.
— 23.15: Leon Balser-Jazz (Vajda Kitolj).
Bée*. 10.20: Iskolai rádtó. - 11.50: • Olaaz. - 12: Állástalanok zenekara -15.50: A sakkvllágbajnokság. - 16M; Walker Lujza gitározik. - 17.30: Bltt-ner Emília éneiWl. - 19.05: IdöMtrá anyag. — 19301 Zenei újdonságok. -22.25, Művésziemnek.
- Ktatakmxttak ftgyalmébel »n-
lorárjlnkat .ényegeaon Iwzálllloti álakon árusítjuk. Hosszú .ejáratu hlW« ls, kamatmentesen. Kopsteiu butorá"\' ház, Horthy Miklds-ut 4. szán
19:4. Január 19
Z«LAI KÖZLÖNY
VILÁG RÓNJA
XII. EGY ÁLLOMÁS UTASOK NÉLKÜL
A Vatikán állam ktrt/Ani épHrtiik mtí a vilii UtmBvisiibt vasalt államától — A világ Ugáritábk vamtt állomásának nlncstn mtiulrend/t
Oslati kSnyvak, Papíráruk, Irodaazarak, TBItStollak
legoloaóbbaa
FI5CHEL
könyvkereskedőben :: Nagykanizsa Horthy Mlklóo-ut 1. TaltfM ITt. mu.
(Copyright)
Az olasz állani a Vatikánnal kötött szerződésé beri kötelezettséget vállalt, hogy a maga költségén épiti meg a pópa birodalmában a rádióállomást, a postahivatalt, a távíró- és telefonközpontot és a vasúti indóházat. Mindeme kötelezettségének Italia eleget tett. ügy esztendeje, hogy elkészült a Vatikán állam vasúti állomása.
Italia gavallér volt: tizenhat millió lirába került a vatikáni vasút és a világ legszebb pályaudvarának megépítése.
Iigy hegyet kellett elhordani, hogy az építészetnek ez a csodája megépülhessen. A pápa birodalmának sinhálózata mindössze háromszáz-ötven méter, a sinek egy viadukton keresztül átszelik a jázminok völgyét, a Róma-viterboi vonalba tor-kollanak és San Pietro olasz államvasút! állomással nyernek közvetlen kapcsolatot.. A Vatikán állam azonban a vasúti indóháznál is teljesen el van zárva a világtól, a sinek egy hatalmas, nyolcvan centiméter vastag vaskapun haladnak keresztül, ezt a vaskaput villamos srerkezet tárja ki, ha vonat érkezik f\'S ez a géiwzet zárja be újra a kapu két szárnyát, ha a vonat beérkezett...
Maga az állomási épület nem m^s, mint egy hatalmas díszterem. Teljes egészében márvánnyal vau borítva, ügy darabból faragott oszlopok állanak sorba, négy modern kamlaláber alulról felfelé világit. Jobbra és balra két kisebb terem fogadja majd magába az egyházi méltóságokat tó a vatikáni diplomácia tagjait. Az cmelet-magasságu két tribünön ünnepélyes fogadások alkalmával zenekarok játszák majd idegen uralkodók himnuszait és a Gergely pápu által alapított énekkar ad élő egyházi dalokat...
Nincsen még üzemben a vatikáni vasút, de hónapokkal ezelőtt már kipróbálták. Ezen a sínpáron nem közlekedhetik csak a pápa vonata. Ez a vonat spm készüli még fi. Most dolgoznak rajta Milanóban.
Mfcdöaw három vagonból és egy mozdonyból fog állani.
A sínek az indóház mögött alagútba torkoltának, Itt pihen majd az álom vonat: a szalónkocsi a pápa vörös trónusával, a hálókocsi a selyem baldachlnnal, az étkező a maga lámpás berendezésével.
Arannyal hiiwjjett selyem függönyök borítják majd a háróm Pull-mann-kocsi metszett üvegü ablak&t os szmara„y zsinórok fogják , össze owket a függönyöket.
Két gyönyörű relief disriti a vasúti indóház rózsaszínű erekkel befuttatott faragott fehér márványát. A reliefek egyike: Krisztus és Illés próféta a rohanó tűacs szekéren. w
| Gyönyörű park romantikus virág ágyai ölelik körűi a világnak ezt a legszebb vasúti indóházát. Pénztárfülkék nincsenek, hiányzik a vasúti étlerem és sc személyzete, se {utasai, se menetrendje nincsen. < Pár percnyire odébb,
a pápai állam poslahlva;a*#» ,n már mozgalmas az élet. Idegenek serege vásárolja a Vatikán külön bélyegeit.
Durantini Ernesto lovag, a posta igazgatója szívesen áll rendelkezésemre. Ezeket mondja:
A vatikáni postahivatal 1929. augusztus elsején nyilt meg, a központi postahivatal épülete egészen uj, október másodikán szentclie fel a Szent Atya Összesen három postahivatal működik a Vatikánban : a Szent Anna kapunál, a sekrestye árkádja alatt és a muzeumoknál. Eddig ötféle bélyegsorozatot bocsátottunk ki: az első ideiglenes sorozatot 15 értékben, a csomagok számára való sorozatot, a hat érték l>ől álló i>orló-sorozatot, a négy értékből álló szent-évi sorozatot és a folyó év májusában, a pápa születése napján a 18 értékl»ől áPó végleges sorozatot. A vatikáni pos-
tahivatal nemcsak a Ixntlakók számára végez szolgálatot, mi kézbesítjük ki a kongregációk, bíborosok postáját is. Naponta háromszor mennek ki a vatikáni lcvélhordók a városba, ők hozzák be aztán azokat a leveleket, amelyeket innen expediálunk. A postahivatalnak 17 alkalmazottja és egy teherautója van.
A táv irat hivatal külön működik, ennek Marchctti lovag a vezetője. Ez Ís a legmodernebbül van felszerelve. De sehol egyetlen női alkalmazott... A telefonhivatalban urak kapcsolnak.
fis poste-restante os/tAl.v tttnes a vatikáni postahivatalban ...
A forgalom ?
Naporita félmázsa képes levelezőlap megy cl innen... Aki ért hozzá, az számítsa ki, ez hány darabnak felel meg.
Nincsen, országa a világnak, ahova innen ne expediálna minden nap levelet a vatikáni |>osta...
A telefonközjwntban fii egy ember. annak nincsen más dolga, csak figyelni a Szent Atya hívását. A pápa telefonját soron kívül kapcsolják a világ minden országában.
asztalánál erről az érdekes filmről és tőle sikerült megtudnom az alábbi intimitásokat, molyek révén hozzánk, magyarokhoz különösen közel áll ez a film, lévén a női főszereplője magyar asszony: Fllnt Márta.
A filmvállalkozó elmondta, hogy Fllnt Márta tulajdonkép neveltlcányu Iladványi Lászlónak, az Ozlet c. hetilap nemrég elhunyt főszerkesztőjének. Fllnt Márta a kőszegi tanltónővérek zárdájában nevelkedett és amikor elvégezte tanulmányait; négy évvel ezelőtt Békéscsabára utazott ottani rokonai meglátogaláaára. IU ismerkedett meg dr. Ofra Sándor mozitulajdonos-sal, akinek igen rövid idő alatt a felesége leit.
FUnt Márta, akinek titkos vágya volt, hogy filmszlnésznő legyen, ezzel a házassággal haialmas léptekkel jutott közelebb titkos célja eléréséhez. Férje révén ugyauls rövidesen ismeretségbe került a budapesti filmvilág teljhatalmú uraival, igy férje barátjával, Berger Mártonnal is. Férje azonban nem jó szemmel nézte a művészi ambíciót és ezért annyim elhidegült a házastársi viszony közöttük, hogy kétévi házasélet után elváltak.
Most már semmi sem állt útjába Flint Mártának, hogy megvalósítsa terveit. Berger filmvállalkozó próbafelvételt készített róla a Hunnia filmgyárban, amit meglátott Zala Andor ls, akit ujabban azzal gyanúsítanak, hogy Ő követte el annakidején a nagy feltűnést keltett kofferes dollárrablást. Mint ismereies, ennek a bűncselekménynek az elkövetésével először Szekulosx Jenőt gyanúsították, akinek most, a perújrafelvétel alkalmával több, mintegy évi vizsgálati Tagság utfn a bíróság elrendelte az azonnali szabadlábrahelyezéséi, mert az egyik tanú vallomása szerint nem Szckulesz, hanem Zala Andor követte cl a koíferes dollár-rablást. A biróság cl is rendelte Zala Andor körözését, aki Jelenleg állítólag Konstantinápolyban él.
Zala Andor léhát amint megláttn a próbafelvételeket, FÜtU Mártát kivitte llerlinbe, ahol nyomban sikerült ls szerződést kapni az egyik filmgyárban. A Bébi e. Anny Ondra Hlmln-n indult FUnt Márta és már az első fellépését nagy sikor klsérie. Ez a film rövidesen szintén Nagykanizsára kerül.
Az első sikernek tudható be, hogy nyomban Flint Mártára bizták Keller-mann világhírű Alagul-jáaak nehéz női főszerepét.
A müncheni Bovaria filmgyárban teljes 2 évig készítenék az Alakit alagutját. Olyan szédületes technikai előkészítést Igényelt ez a film, amivel kenterben veri az összes eddigi nagy filmek előkészületeit. Még súlyos emberáldozatot ís követelt. A bányaszerencsétlenségnél ugyanis hét ember veszteit© éleiét, 200 statiszta |*-<tig súlyosan megsérült, amit a lencse szintén megörökített. A film előállítási köjtségo 3 és félmillió márkába került. A magyarországi monopóliumot 4 budapesti Royal tröszt szerezte meg ÍO.ÖOU dollárért
Néhány hét múlva tehát a kanizsai közönség ls véleményt alkolhat magának az Alagút hajmeresztő technikai bravúrjairól és izgalmas meséjéről, melynek a kőszegi zárda egykori kis növendéke játsza a női főszerepét.
D M. /.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz
minden anyagot megtulálnak Singer divatáruház baa.
A kőszegi zárda egykori növendékének ntja a csabai mozin ál az Alagnt női főszerepéig
A kofferos dollárrablás állítólagos tettese vitte ki Berlinbe Fllnt Mártát, Radványl Lász ó neveltleányát
Néhány héten belül a nagykanizsai közönségnek is alkalma lesz gyönyörködni abban a szenzációs technikával megalkotott filmben, amely már napok óta lázban tartja tout Budapestet. Kellcrmann: Alagút c. regénye filmváltozatáról van szó, ami nemcsak a
laikus közönséget, de a szakemberekel, még a legblazittabb fllmvállalko-zókal is őszinte elismerésre kényszert-tette.
Bergcr Márton ismert budapesti filmvállalkozóval beszélgettünk az egyik éjszaka a Ocnlrál egyik meghitt
Menyasszonyi kelengyék
nagy választókban.
Saját kikészítésű siffonok, vásznak, damasztok és asztalnemüe k jó minőéi sége általánosan elismert. =
Ftegenhart éa Raymann damaaztok éa aaztalnamQek, Sohroll-aif fonok.
Nagy raktár női és férfi fehérnem fi anyagokban.
SINGER Divatáruhoz.
SZÍNHÁZ
A Magyar Komédia (első 5 nupi műsora:
Január 22-éu, hétfőn megnyitó olö-adásul: Fodor László óriási sikerű 3 felvonásos vigjáléka, a »TöItőloll.«
Január 23-án. kedden Boross Ele-mór: a Vakablak, a Forgószél, stb. kiváló irójáuak legragyogóbb újdonsága, a > Tisztelel a kivételnek.. Vígjáték 3 felvonásban.
Január 24-én, scmláu: ■Államügyész.. Bűnügyi vigjáték 3 felvonás-ban. Irta: John Bradk-y. A\' legizgalmasabb detektív történet.
Január 2Wn, csütörtökön itt elő-szór Andai Ernő: a Porcellán seerxö-Kwk remek, poétikus újdonsága, az »Aranyfüst.« Színjáték 3 felvonásban, 6 képben.
Január 26-án, pénteken itt\' előszón >Miudi*n férj...!?« Komédia 3 felvonásban. Irta: C. Chesterton. A fiatalság problémája.
Imanyolcad ji plébánia templomban
A hitegység és a nemzetek kórötti béke kegyelmének megszerzése miatt a Szentatya szándéka és a megyéspüspök előírása szerint, a plébániatemplomban január 18—25-ig minden este 6 órakor istentisztelet lartatik szentbeszéddel egybekötve. A szent-beszédek tárgyai és szónokai: Csütörtó-kön: A nyolcad célja: >Hogy egyek legyenek.. Tartotta I*. Molnár Arkangyal. Pénteken: »A keresztény hit eszközei az ember tökéletesítésre.. Tartja P. Bakos Gáspár. Szombaton »A krisztusi vallás kielégíti az ésxl é.< a szivet.. Tartja P. lóth Móric. Vasárnap: »A kereszténység és az emberi méltóság.. Tartja P. Kocsis Ödön. Hétfőn. >A kereszténység és a szabadság.. Tartja P. Illy Károly. Kedden ».A kereszténység és a haladás." Tartja P. Mi hol esek Miklós. Szerdán: .A krisztusi klnyilatkoclatás befegetlsége ás egyetemessége.. Tartja P. Horváth Adorján. Csütörtökön: >Az igaz egyház ismeriető jegyei.< Tartja P. Király Lőrinc.
Swre;eUcl felkéreiuek a katbolikus hivők, hogy ez«n nyolc-uapos ájtalos-ságon minél tóttegeaebbea részt vegyinek.
Hasszorulás, rossz emé ztés, crös bomlási ti erjedési folyamat a gyo morbéihuzamban, bélhiklériúm- és gyomorsavtultengés a természe es „Ferenc Jdzaef kescrlMz használata mellett visszafeji5dnek.
SchQtz vászon olcsó, mert jó és tartós.
Nöi őátmám ondloldlám, m mantUUr
MHOCSA
fodrész-ÜKÍetében
re-ut is. ttim
(Ntmztll Bankkal Mtmbtlt). AfériékeU drak/
ZALAI KÖZLÖNY
Városi Hoifló
Január 19, 20, 21-ín, péntek, szombat is vasáronp Brigiit* Helm tegparédésabb «ir.p<
A kalandorok királyi
• legeszményibb „VAMP"
Csodálatos tájak I Gyönyörű felvéte\'ek! Híradók. Kisérfi mUsorok!
Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Hétköznapi 5 órai előadások zóuafcelyárakkal
Nagykanizsa közönsége tömegesen veszi igénybe a kormány adókedvezményeit
Multlfori híradásunkra, hogy a városi \'líddTTivatal teljes felkészültséggel várja az adókedvezményekre igényt turtó közönséget, az adózó polgárság nagyszámban keies\'e fel a városi adóhivatalt, hogy kérvényeiket az 5 éves adótörlesztésre benyújtsák. Polai számvevő, hivatal fönók előrelátó gondoskodása folytán a közönségnek nagyszámban való megjelenése dacára" minden legsimábban folyt le. Azóta Is napnap mellett a közönség nagyszámban keresi fel kérvényével az adó. hivatali, ahol minden egyes kérvényt a megkívánt és előirt módon felsjerelnek és véleményeznek. Is-. merve azonban v, nagykanizsai közönséget, blztowa veszik, hogy a kérvényezők legnagyobb része mégis a január 31-i határidő előtt
körvel Ienül-^fogja beadni kéményét. Nap-nap mellett száz ts száz azoknak a száma, akik felkeresik! kérelmükkel az adóhivatali, hogy igénybe "vegyék a kormány adókedvezményét a adóhátraléknak ."> éven át való tőrleszthetésóre. A kérvényezők között a társadalom minden osztálya, minden kategóriája szerepel. Háztulajdonos, kereskedő, iparos, földműves, stb.
A kérvény elintézéséről á m. kir. adóhivatal illetve a pénzügyigazgatóság értesíti a kérvényezői, aki addig is tartozik a januári adórészletel befizetni.
A kérelmezők tömegéből is meg-állapilhaló mit jeleni az adóhátralékosok számára a kormány adókedvezménye.
— Az arany szelence. Fz a regény
azért is érdekes, mert ebben szérv|k-l á\'lösfcör a »Tuskólábu,« Willtunu világ-szerié Ismert kéraregénycinek klasszikus rémalakja. Ez a minden félelme-tessé>,e mellett is cs.>dálatraméltó emberi szömye;eg, mint a német tilk >s kém-szenezeieknek vezetője könyörte-lenül gázol keresztül emberi sorsakon, szerelmes sziveken és minden útjában álló akadályon. Azon a szörnyA éjjelen, amikor a Snmbre völgyéhen az a borzalmas vasúti katasztrófa történt és az Innen szerencsésen megmenekült Madekiuc szobijában u T-iskó-lilbu először megjelenik, rögtön meg-érezzük, hogy valami szöniyü, tltokza-tos halalma van eren a halálra rémült, szép, fiatal teremtésen. Charles For-resl, az angol Titkos Szolgálat kitűnő tisztje is Madcleine-nel ulrzolt azon a végzetes vonaton s amikor huld:>-kolva kihúzták üt óssz.tórt kocsi alól, ulolsó szavait is nyilván őhozzá iti-tézle. A fiatal Hő azonban akkor már nem volt .mellette. Bs az aranyszélence is nyomtalanul eltűnt Charles Forrest Zsebéből a bennelévő titkos iratokkal... Lélog/clfojtó izgalmakkal teli hajsza
Indul meg az aranyszelence visszaszerzéséért. A regény levegője izgalmaktól túlfűtött, mlg végűi Is egy olvan lelkűnk. mélyéig megragadó élményben lesz részünk, amely örökre felejthetetlenné teszi ezt a regényt minden olvasó számára. Megjeleni a Pal\'adis Egypengős Regényeinek sorozatéban.
— (Bélyeggyűjtők lalilío/éja) min-den csütörtökön délelőtt 10-től 12-lg, délután 0-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzéum helyiségében. Minden alkatommal csere, Michel 103i alapon és saját oseffl-füzetek beadása értékesítés céljából.
Ofcsjón&jjof (wtiamozmn WÓrakczTiatik
Róm«l JtataiUlíBi: k Margit. Prote.l,.
Mozi előatfásofc héttőzaap 6, 7 éi 9,
vasárnap S, 5, 7 és fi órákor.
Városi OMjzeum és könyvlár nyitva csétOrtököé és vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig. «r
OyégfMertéiiéhell S*l«álat e héaap-
baa: a Mária gyógyszertár Király utca 49. SS. éa a klsktnlisai gyógyszertár.
Oőzfttrdö nyitva reggel 6 órától este 6 éráig (béllé, szerda, péntek déluU.i, kedden egész nap aékMk).
Egy pillantás a jővöbe
Irta: 8ehlew István
A Páris körüli békék iuegfojiástnl fenyegetik nem csupán a volt központi hatalmakat, hanem egész Európát, dc * különösképen Németországot. Csoda-e •hát, hogy cz a 65 milliós nép minden erejének megfeszítésével igyekszik né-pcsségének fölöslegéi belső telepítési némiképen elhelyezni. De vájjon meddig? Franriw\'rszág békedikiátumai-val épen az ellenkezőjét éri eí annak, aiuit Clemenceau-vul akart, hogy t. i a német nemzet számarányban egyenlő Jepye.n a franciéval, amely mosl 20 millióval kevesebb. Statisztikai adatok igazolják, hogy 1018. Mx a német nép sokkal nagyobb arányokban sza|X)ro-döfi; mint a.Q-iUuia, Él a tér\\v Páris-ban noui kis rémületet okozod, egy-ben azonban máris érezteti f^zitö hatásait. De mi lesz ujabb 15 év malr*t A belső telepítéssel annyira sűrű leu Európa nenve.einek földje, hogy kénytelenek lesznek haláraikon Idvül szabadabb területeket keresni, ahol em-ber-fólOslegAkei elhelyezhessék. Fz jK-rsze tH\'m fog simán nreríni, nrejt a nagyhatalmak nem fognak gj-aruiato-kai\', telepeket adni és amíg cj>ak egy lehetőség fannál), el fognak ettől zár-kozui... i WÍ( következik ekkpr..; ? Európa népei, a lélfeiitartás ösztönét köveivé, a legborzaltmw«i»b eszközik-kel fogják egymást megritkítani. Fel fog érni cz a középkor pesUs-járvá-uyaJval, l>c ekkof temetővé válik tórrópn és annak kálturája is... f Ia-sz ugyan hely a megmaradótoknak, de ugyanekkor kőielebb Jön az a veszély, melyet már annyiszor kilátásba helyeztek: — a lialdokló Európa több mind :t000 éves kultúrájával borzalmas csataterévé vélik az Európán kivúl l-ikó népeknek, a sárga áradatnak ...
De le<jyop szabad remélnAr\\k (egyebünk ngy sincs), hogy a nagyhatalmak (bár ntír a legmegrögzótlebb optimista is feladott nilndeíj i*ményt, hóg> a leszerelésfől és világgazdasági koníe-rennáktó\', a teh«tet»eu Né|»zövetAégt«>i jobbulást várhassunk szomorú sorsunkban) belátják palilikjijjk J^épte fenségét és nem tesznek már sokájg Európa sirásóí... 1
Nyersselyem (garantáltan tiszta hernyóselyem)
9 OQ nonnn • """rwiMnyi kalangyák, estályi puhaanyagok, IJCliyU. • szőnyegek nagy választékban kaphatók:
Rirschner Mór divatáruházában.
1184 jym\'Mái
19
|K*llav Tlbír dr. febrtiár 1-én Mptafea érfccxlV) K:\\llav Tibor dr.
nv! pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője, értesülésünk szerint február 1-én Nagykanizsám érkezik és Kovách Gyula ny. jártásbiró* sági elnök lakásén száll meg.
^ (A nagykanizsai OTI köréből) Dr. Polcz György OTI felülvizsgálati orvos tegnap Budapestről Nagykanizsára érkezeit.
(A Kiskanizsai "polgári Olvasókör (|<«t«ipló kdZKyQlése) A Kiskun zvd Polgári Olvasókör most tartotta rendes tisztújító közgyűlését, amelyen a tisztikart .a következőleg választották meg. Egyhangúlag, nagy lelkesedéssel elnök lett Anek József, társelnök Pap\'p Péter, alelnökök Szmodlcs l.ásztó és Baj plc György, Hlkár Hegedűs Károly, hjáz-nagy Plánder László, pénztáros Hornig András, ellenőrök Fülöp József és Fekete Ferenc, jegyző Bunczon Ferenc, könyvtáros Plánder György, ügyész dr. Fülöp György, száinvizs-gálóbizottság tagjai Holezer Sámuel, Marion László és Szerccz Pál. Majd egy 15 lagu választmány került meg. választásra.
Január 20-án Tisztviselőnők álarcos jelmez bálja.
— (A Kath. Férfiliga kullur-tmW-
titánja) A nagykanizsai Kath. 1-érfiliga vasárnap dólután 5 órai kezdeltel kul-tur-teadélutánt rendez a plébánia fc-í hértermében, melynek kimagasló pontja dr. Fára József vármegyei levéltárnok előadása »Göcsej c-ről, amit a Zalavármegyei Népművelési Bízott-síig által rendelkezésre bocsátott veti-tettképekkel kisérnek. Dr. Fára levél-tárnokot, mint előadót nem kell külön bemutatni. Anyagának\' nagyszerű feldolgozása, aktuális témája, előadásának módju élménnyé teszik mindenütt dr. Fára előadását. A kulturdélután megnyitóját P. Molnár Arkangyal pldj-bános-gvárdión mondja, míg Biskó (ié-záné alkalmi költeményt ad elő. A közönség különös figyelmét már előre felhívjuk a Kath. Férfiliga vasárnapi kuli.ir-teadél alánjára.
— Függöny- és ágylerlttfanyagok, Sgygamiturák, szőnyegek, butorkelmék nagy választékban Singer divatáruházban.
— (A Nemzeti Munkavédelem Nagy-
kaalzaápi) Ismeretes, hogy a NMV Nagykanizsa város ós a nagykaniz: al járásban Jereby Gjábor nyug. községi főjegyző, mini körzeivezqtö vezeti. Jereby vezetése /alatt a NMV nagy lendületet kapott. A néhány száz főnyi taglétszám rohamosan felszökött másfélezer főre, az utóbbi három hét alatt pedig "Jabb 300 fővel szaporodott, íereby agilis tevékenységéért ismétel-Kffl felső helyről is teljes elismerést •és dicséretet kapott.
Január 20-án Tisztviselőnők álarcos jelmez bálja.
— (LfKnye Január 31-án tartja pól-
vásArád) Bödy Zoltán alispán engedélyt adott arra, Iwgy Letenye község a múlt év december 10-Öre esett orszá-\'gos vásárja helyett, femely a Vá^ár tartásra teljesen ulmatlan idő miatt meg nem tartatott, január 30-án pótvtísárt tartson.
Jó rádió: Transdanubia
2aui közlöny
saját kikészítésű törvényesen védett vásznainkat.
Mosott erős szálú vászon......
Balaton gyöngye 80 cm. széles, ismert jó minőség Zala gyöngye 80 cm. széles, fehérneműre alkalmas Hajnalka kitűnő minőség, gyöngyfényű Hófehérke finom minőség, ágy- ,és fehérneműre SchQtz-Creton finom szálú, egész kiváló minőség Attila vászon kiváló ágyneműanyag, sűrű szövésű Schütz-Rádió cégünk büszkesége ,
80 fillér
1.~ 1.20 1.60 1.80 1.80 1.80 2.—•
Sc|>i2jfe-vászon minden kelengye disze.
„Bankosbál"
A pénzintézeti tisztviselők január 20-iki estélyén egész estei betöltő változatos műsorral Szász Ha, a közkedvelt előadómüvésznő szerepel legjobb és leghíresebb számaival. Kísérőül, dr. Halász Pál orvost, a széles körökben előnyösen ismert zongoraművészt sikerüli megnyerni. A kitűnő műsor, a hagyományosan gondos rendezés garancia arra, hogy a közönségnek elsőrendű élvezetben és kellemes szórakozásban lesz résszé.
Az estély a Kaszinó nagytermében, szombaton este, |>ontosan \'.) órakor kezdődik és az, mint az előjelek is igazolják, az idén is a báli szezon egyik eseménye, lesz.
A rendezőség közli, hogy az előjegyzett jegyek Kreutzer Kárwlynál (Nép-takarékpénztár) átvehetők._
— (A KNkanl/nii Polgári Lövées-
egyesütet) február 2-án dél itfAn 2 órakor lartja közgyűlését, melyre a lövész-baj társakat tisztelettel meghívja a Ve-»ttW*. \\
Schfltz kelengye minden háziasszony büszkesége.
(A dorgálás *U* a Iwlöltni nwfc»f>-kűlt fgy 14 éves fhi) Jankó István 11 éves csatári fiút telten érte az erdőkerülő, amint az erdőben fát vágott "ki szánkólalpnak. A fiu otthon elmondta anyjának az/ esetet, mire az azt válaszolta, hogy ebből baj lesz, ha hoza-jön az édesapja. A *íu annyira félt szigorú apjától, hogy nyomban t-lracnt a bocföldei állomáshoz, melynek kö. jelében a Zalaegerszeg felé haladó vo-nat elé vetette magát. A vonat .kerekei lefejez lék.
— Kéaz kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Singer divatáruházban. Érdemes megtekinteni.
Január 20-án Tisztviselőnők álarcos jelmez bálja.
— Alom H valóság. Közismert dolog, Imgy az édes éjszakai álom (milyen üdvös hatással van kedélyvllágnnkra és nappali teljesítőképességünkre. I>e az ujabb lélektani kutatások azt is kimulatták, hogy az álom ériéke nagymértékben függ attól, hogy közvetlenül elalvás elölt és felébredés után kellemes, vagy kellemetlen gondolatokkal foglalkozunk-e? Az ágynemű jip-mcs anyaga, Ízléses mönlája elsősorban van hivatva, hogy jó érzést kelt-
Rossz a rádiója...!
Adja be hozzánk! Szakszerűen, olcsón mesiaultjuk
TRANSDANUBIA R.-T.
Csangery-ut 6. Telefon: 4-13.
ZAL*I KÖZLÖNY
-4
sen bennünk. Közőnségéek igy való-hággal a munka- és életkedvét fokozta a kltünö kézimunka újság, a > Tündér-ujjak,« amikor mindenkinek; pkl " lapra P 14,40-nel egész évre előfizet, négy gyönyörű ágy párnahuzatot ad ajándékba. Két nagy- és két kispárnát, a pompás Arany Egypt anyagra ízléses mintával előrajzolva. Az ajándékot egy doboz selyemfényű Méz-lum*őfo-nái egésziti ki, hogy a kidolgozás so udjon gondot. Dc más szép és értékes ajándék közül is választhat az döfi-wtö. Választhatja a minden használatban kitűnő, csinos, modern bútordarabot, a Fakullt, amely már fogalommá vált (vidékre P 2.40 portó), vagy övé leltet u legújabb rendszerű, modern Lampart állólámpa, melynek hangulatos világossága minden ponton mosolygó derűt áraszt (vidékre 90 fillér portó). Vidéki előfizetésnél ajánlatos a postautalványon megjelölni, l*>gy melyik ajándékot küldje a kiadóhivatal (Budapest, IV., Szervita-tér 3.)-
SchUtz-vászon minden kelengye disze
Ha betegség gyötri, arra legyen gondja, Jgmándlval" emésztését mindig rendiben tartsa!
Washington elfogadta a dollár aláértékelési-javaslatot
I.ondon, január 18 A washingtoni képviselőház elfogadta a Roosevelt-féle dollár aláérté-kelési törvényjavaslatot.
Letartóztatott sikkasztó pénztárosnő
Budaj>cst, január 18 A főkapitányság letartóztatta özvegy Vajda Jánosné 35 éves magán tisztviselőnőt ts Ifajcslríev János magántisztviselőt, akik kőzís háztartásban éltek. Vajdánét az IBUSz jelentette lel. melynek Baross-téri fiókjának ax>11 a pénztárosa. Az asszony 1931. óla 25.000 i«ngőt sikkasztott cl, amit Itajcsinévvel rgyütt ellóversenyezett.
Kubában a hatalom Battista ezredes kezében van
Havanna, január 18 Kuba két napos elnöke, Hevai benyújtotta lemondásót. Az uj elnök valószínűleg Mendistaa lesz. A hatalom Battista <ezrcdes» kezében van.
— Oyönyörü osilldrók: Tranadanubia.
NGYEN
kapja •
Zalai Közlönyt
jörö hó elsejéig,
ha HlOSt döfhet
Emlékeztető
január M. Keresztény Tisztviselőnők jelmezes-estélye az Ipartestületi székházban este 9 órakor.
Bankos-bál a Kaszinóban.
Január 21. Liaeálls előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
január 22. Kis-sáska előadás a színházban.
Január 24. Tauári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
január 27. Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetségének műsoros estje.
Jamtár 28. Liceális előadás a Kath Ilegényegyletben este 9 órakor.
január Sl. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Február I. Ipartestületi bál.
Február 2. A nagykanizsai gimnázlsta-cscrkészek Jamboree-estélye.
Február 3. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje.
Február 4. Liceális előadás a Kath. I>«gény«gylétben este 9 órakor.
Február 4. A I-eáuyklub műsoros teája fél 7 órakor.
Február !• Keresztény Nőegylet jelmez-estje.
NTE táncestély fél 9 órakor a Koronában.
Február 11. Az Iparoskör zártkörű jel-méz-estélye.
Február 11. Liceális előadás a Kath. l,egényegyletben esto 9 órakor.
Február IS. Agglegények estje a Kaszinóban.
Február 17. Dános Llly zongorahangversenye este fél 9 lóriikór a Kaszinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a zene-iskolában (Vannay J.).
Február 18. Liceális előadás a Kath. I.egónyegyletben este 9 órakor.
Február 25. Lioeális előadás a Kath. legényegyletben este 9 órakor.
Február 21. IV. bérleli hangverseny (Fischer Annv)
Február 28. Növendékhangverseny Ö órakor a zeneiskolában.
Március 1. Purim-estély u Kaszinóban.
Március 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Márchis 14. Siklós Albert szerzői estje.
Március 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneis-kólában (Vannay J.).
Április 18. Tanári haugverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Közgazdaság
Ttraíijtíuto
Buia ttazav. (tl|) 77-es 7 M-7 95, 78-aa 7-90—8-05, 79-ei 8-00—8-15, ÖO« 8\'10-8 25. dunánt. (u|) 77-» 7-50-7 60 78-88 760-7 70, 79-es 7-70-7-80, 80-as 7-00—7-90, rozs (u|) <-05—4.15. — Zab koiép 8 20-8 30, — u|tengerl llssánlull 605-6-15.
Berléiiánár
Pelhallie 2351, eladatlan - Klrt-randa »J9-0-80, Izédéit 0-62—0-85, Ize-dett közép 0-78-0-80, könnyű 0-72-0-76, első randa öreg 0*3-0-82, ll-od rendtl öreg 074-0-78, angol stHdö I. 0-83 -0-90, szalonna nagyban 088—0-00, salr 0-87— 0 92, boa 1\'24—1*40, Kísértés 106-1-14.
Kiadja a laptutajdonoa Kőzfaidaaágl Rt Gutenberg Nyomda ésDélzalal Lapkiadó Villatata Nagykanizsán.
Felelős Idadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. arám
_1934. január 19.
APRÓHIRDETÉSEI
Veantk égy lókarbsn levó kön,«-aaahráaft. Címeket kérem a\'klsdó-hlvalalbs. 205
Bútor eladó. Többlété háló olcsón eladó. Llbstollst verzek. Sternné Erzsét*-Ur 15. 44)1
Si...ffi.a 10 éves gyakorlattal illáit keres. Clm a kiadóban. 193
8«|ét l.rmé.Q uradalmi «• és n|bor (.sztsll , csemege- ás pecsenve-bor) ksphstó mtr 2b liter télelber, Is Oaaaoaeyat 89. saási alatt. — Borecet ls kapható. 5127
B-tar. ha venni akar, nézze meg előbb balor-rakláramat Sternné Erzsébet tér 15
Fcrgalmas útvonalon jólorgalmu foirer és tarmáaeOalattal kis eladó. Clm a kiadóhivatalban. 206
p|,*aaath lajukaaok eladók Uyár-atcs 43. as. _217
Egy htrott sertés eladó Bilhory-utca 72. sz. alatt- 218
Kltünö aaatail áa halaival
nnnnu- ™ m«rt61 f<n<if
HUnUn legolcsóbb nspl-áron kaphalók : LlOHTSOHEIB borié kereskedés, Csengery-a. 31.
Sillkailniiltttl litttm H1IUH
MENETRENDJE
érvényéé 1938. október 8-től
Eraaábal-téi—VaavUMIaasáa
Vasútállomásra Erzaíbel-lérre
421
S48 Jt «
8 28 í
11 20 f í
1255 . 1
13 20 N 3
1410
1B»o I 8
17" ? 1
18 M g
19 55 2
21-48 JS
- 2340 >
Lstetnyal meaetpend
LMajMt l-t. 8 45 M»fykwilnir» M. 800
H^jkMirUrAIM. 1430 UtMyfcáfcfc. 15-46
Sohrikker Sándor
faiskolájától
egészséges, edzett, érős és dus-gyökérzelu:
gyOmSIosfáb,
ByQmfilosfaosemeték, dlazfék, dlszbokpok, kuBzónfivény oaematék, kuszónBvény OBBPjék, évaifi kuuAnfivénysk,
rózsafák, évaifi vlpágok, SpftkaBId fik) SpOkzBId oB«pjék, flrflk.aiat.v.ia oaarjék. Megrendelhetők:
ORSZÁO JÓZSEF
mag, mütrágya.nö vény védelmiszerek
stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A bíróság mellett) Telefon 180.

He tétouízzon... kuliura. Tanít, szórakoz- Ili
tat, gondterhes napjainkban Üdülést nyújt és azt ma egy kulturember sem nélkülözheti. Ha már ezideig tétovázott, moat cselekedjen.
-s-
Rádióvételnél figyeljen ax alábbiakra ■
A rádióvásárlás bizalom dolga, önnek évek múlva is szüksége lesz rádiókereskedöjére, kinek szakértőivel mindig készséggel kell rendelkezésére állania. Ott vegyen rádiót, ahol minden márkás készülék raktáron van és saját szemével és fülével választhatja ki lakásán kényelmesen a legjobbat és igy nem teszi ki magát, hogy kiváló márkás rádiókészüléket, mely talán jobban tetszett volna, meg sem hallgatott.
Már havi 8.5D P. részletre vehet legújabb typusu rádiót.
Üzenetre vagy telefonhívásra szívesen áll szolgálatára
SZABÓ ANTAL
rádió-, csillár- és gramofon-üzlete Nagykanizsa — FS-ut 8. sz.
a „Standard", „Telefunken", „T. R. T.", „Orion" rádiógyárak képviselete és lerakata.
Nrorotlott I laptutajdonoa Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelői üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam 15. szám
Nagykanizsa, 1934. Január 20, szombat
Ara 12 ""ír
ZALAI KÖZLÖNY
g«fk»*tósé| éa kiadóhivatal: főnt 5 .iám .....minden reggel, bétiö kivételével
MUTIKAI KAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Tílőflzetéil ára: tgy hóra « pen^ó 40 llllfe Snikesitóaígt ét kiadóhivatal! telefon: 78. u
Nagykanizsa, a szegény határszéli város
Irta: Dr. SZABÖ Z8IGM0ND
Aki legelőször nevezte el Nagykanizsát szegény határszéli városnak, az nem tett jó szolgálatot a kanizsaiaknak. Szállóigévé lett ez a melléknév és azt vitte bele a köztudatba, hogy a trianoni határszélre került Nagykanizsa szegényedik, sorvad és pusztul. Pedig ezzel izémben az az igazság, hogy bár Nagykanizsa a trianoni kényszerbéke óta kereskedelmi ós ipari em-j>oriumának jórészét elveszítette, élni és fejlődni akarását megtartotta és patinás múltjához hiven megfeszített erővel küzd létéért,és fen maradásáért.
A1 történelmi Magyarország megcsonkítása, fejlődésének mesterséges megakadályozása, rosszindulatú szomszédainak gazdasági blokádja, vasúti éfe vizi útjainak elvágása, legszükségesebb ipari nyersanyagai nak hiánya egyformán sújt minden magyar várost és falut és velük együtt az ország fővárosát is. Ebből Nagykanizsa is kivette részét. De ha a többi dunántuli város sal összehasonlítjuk, nem áll, hogy Nagykanizsa volna a legsúlyosabb helyzetben és éppen őreá illenék a szegény határszéli város kiíte-jezés.
Nagykanizsa város i>olgáreágát az jellemzi, lvogy a múltban és a megváltozott és megrosszabbodott viszonyok mellett is megtalálták a kiutat létfentartásukhoz és boldogulásukhoz. A mult század közepéig a vasútvonal nélküli Nagykanizsa a szekerek által idefuvarozott gabona vétel és eladási emporiuma volt, a déilvasut megnyitása után az or-szág egyik legerősebb gabonakiviteli gócpontjává fejlődött.
A gazdasági világkrizis, az eddig gabonabehozatalra szöruló államok önellátási törekvése, az amerlluii és orosz buzadömplng úgyszólván tönkretelték a terménykereskedelmet. Megszűnt a nagykanizsai jelentős búzapiac, elszikkadt a terményexport és üresen álltak a tárházak, fis amint egyre-másra szűntek meg a terménykereskedő cégek, az élelmes kanizsai kereskedők uj exlstenciális alapot találtak az állatkereskedelemben ,és
állatkivitelien.
A város gyáriparát elsöpörte Trianon és a világgazdasági krízis. 1-eált a két gépgyár, a sörgyár, a pétkávégyár, a kefegyár. Már ugy-látsaott, hogy dacára a város kitűnő vasutvonalának, teljesen megszűnt Nagykanizsa gyáripara És a jjagy gazdasági leromlásban, az el-busulásnak emez időszakában" a vidéki városok kőzMPefeőnck léte-«&lt és épült ftel a nágyszab&su nagykanizsai vajgyár és megkezdte külföldi exportját.
A szegény határszéli Város pedig * Triahon utáni szomorú Időkben » diadalmas akaraterővel fejlődik A Katoriaréten uj városrész épült, modern egészségügyi intézménnyé
épült ki a közkórház, szemben vele a városi bérház. Csatornázás, vízvezeték, aszfaltburkolat, amely a faluból várost csinált, mint Sabján Gyula akkori polgármester mondta. És megépült a gimnázium, a Csonkaország egyik legnevesebb zeneiskolája működik és helyet kapott a leányliceum, a tiszteletreméltó Notre Dame nővérek vezetése alatt. A hatalmas méretű tüzérlaklanyu, amely egy nagyműveltségű tisztikart hozott közénk és emelte a város forgalmát. Fejlődött a hitélet is, az ódon, megkopott plébániatemplomot restaurálták, a hívek fii lérelből felépült a csino? körh<w: kájxjlna és az idén tető alá kerül a kegyesrendiek temploma is. Nemrégiben lett kész a modern slilusu református templom, olasz campa-nilchez hasonlatos tornyával, közel az állandó szinház magj*ar Ízlésben készült épületéhez, amely ugyancsak Trianon utáni időben lett kész. És végül beteljesült a város közönségének egy évtizedes óhaja, megkészült a slranfürdő, amelyet az ittjárt fővárosi szakértők a legszebb dunántuli strandfürdőnek ismertek el. És Nagykanizsa, amelynek közterein egy emlékszobor sem állt, a közelmúltban leplezte le a 20-as emlékmüvet, az
országzászló emlékoszlopát, készen lesz az idén a 48-as emlék és Schless István nagylelkű adományából az irredenta emlékmű.
De emlékezzünk meg azokról az intézményekről, amelyeket nem Trianon vitt el innen. Az OTI kerületi i>énzlárát, a fémipari szakiskolát, a csendőrségi iskolát, a mozgóposta leépítését ériem. De gondolok azokra az intézményekre is, amelyeket a város kellő és megérlő pártfogolással megkaphatott volna. Anélkül, hogy bárkinek személyes meggyőződését bántani akarnám, bármilyen önző és egoista világnézetnek lássék, mégis meg kell mondanom, hogy Nagykanizsa városa sok kárt okozott már azzal magámtk hogy állandóan cllenzé-kieskedelt. Ahol mindig azt hangoztatják, hogy Nagykanizsa szegény határszéli város, akkor az ilyen szegény városnak nem szabad magának megengedni a mindenáron való ellenzékieskedés költséges fényűzését. Mert a határszéli városnak szüksége van a kormány fokozottabb jóakaratára. A leghűségesebb város, Sopron, mint határszéli várop jól tudja ezl és a kormány tőle telhetőleg hálás is érte. Ha Nagykanizsa erős élniakarásá-hoz a kormány jóakaratú támogatása is járul, ha ezzel nem is kapjuk vissza még Muraközt, de k\'g-alább tűrhető viszonyok között kivárhatjuk, míg visszakerül.
A Népszövetség is megállapította a magyar külkereskedelmi mérleg javulását
Genf, január 19 A Népszövetség pénteki ülésén ismét levélték a nyilvános ülés napirendjéről a Saarvidéki népszavazás ügyét és a leszerelési, meri még az ellentétekéi nem sikerüli eloszlatni.
A Népszövetség tanácsa foglal-
kozott Ausztria, Magyarország és Bulgária pénzügyi helyzetével. Magyarországra vonatkozóan megállapítja, hogy kevésbbé látható a javulás, mint Auszlriában, de az állapotok rosszabbodására sem lehet következtetni. Különösen a magyar külkereskedelmi mérlegjavul.
A közüzemek megszüntetése nem szolgálja a társadalmi feszültség enyhítését
Az flzemmegszQntetés után sok ember marad kenyér nélkül Debrecenben az egyetemi Ifjúság megszünteti a sztrájkot
Budapest, Január 19
A. Ház pénteki ülésén harmadszori olvasásban elfogadták az ügyvédi rendtartásról szóló törvényjavaslatot, majd az állatni üzemekről szóló kereskedelmi miniszteri jelentést tárgyalták.
Többek hozzászólása uifin Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter\' válaszolt az elhangzottakra. Rámutatott ftrra, hogy n kormány &z üzen vek megszüntetésével megtett mindent, amit az adott viszonyok közt tehetett. A tapasztalat szerint n közüzemek megszüntetése során munkanélkülivé váU munkásoknak csak igen kis töredéke tud a magángazdaságokban elhelyezkedni. A kormánynak ma az a leg-főbb feladata, hogy a társadalmi feszültség enyhítésére törekedjék. Ezt azonban nem szolgálja a közüzemek megszüntetésével, mely , után sok ember marad kenyér nélküli.
A Ház kedden délután tartja legközelebbi üléséi.
Budapest, január 10 A műegyetemi diákok pénteken\' \'délelőtt rendkívüli gyűlést tartottak, a melyen 400-an titkos szavazással a beiratási sztrájk mellett döntöttek. Kzek azt kívánják, hogy vonják vissza a kizárt Kunez Ernő büntetését ós engedjék vissza a debreceni egyetemro a kizárt 30 diákot. A gyűlés ultin közölték kívánságukat Hermún Miksa rektorral, aki nyomban tanácsülést hívott össze. A műegyetemre egyébként csak 80 hallgató iratkozott be.
Budapest, január 10 Felmerült az az elgondolás, hogy . a budapesti egyetemeken karhatalmat állítanak fel, részint diákokból, részint diplomás munkanélküliekből. Beavatott liclyen kijelentették, hogy, a kultuszon-
niszter tuti ilyen elgondolásról, de ennek megvalósítása nagy nehézségekbe ütköznék és szinie megoldhatatlannak látszik.
Budapest, Január 19 Olyan helyen, ahol a kormány Intencióit jól ismerik, kijelentették, hogy a fővárosi reformot a váifirpénztár és a H ÉV-ügye, a fizetési aránytalanságok és a főváros pénzügyi helyzete telte telle szükségessé.
A kormány a javaslatot a legrövidebb Időn belül a Ház elé terjeszti. Tőr vény erőre való emelkedése után a törvény liatósági bizottság működését egy időro felfüggeszti, a közigazgatási bizottság és annak albizottságai azonban továbbra is működnek. A kormánybiztosi kinevezés ügyében még nem történt döntés.
Budapest, január 19 Huszár Aladár főpolgármester a főváros rendkívüli közgyűlését január 26-ra hivja össze, amelyen a fővárosi reformmal foglalkoznak. A javaslat megszövegezése egyébként még folyik és valószínű, hogy nem eredeti formájában kerül a törvényhozás elő.
Debrecen, január 10 Vay László báró főlsptán magához kérette az egyetemi ifjúság vezetőit és hosszabban tanácskozott velük. A vezetők kijelentetlék, hogy megszüntetik a beiratkozási sztrájkol és ma, szombaton reggel hirdetményben szólítják fel az ifjúságot az azonnali beiratkozásra. •
Párbajjal végződik a francia kamarai botrány
Páris, január 10 A francia kamara folyosóján a csütörtöki ülés után De Monzie köz oktatásügyi miniszter felindultan szemére vetette llenriolnak az ellene emelt vádak iguzságlalansá-gát, majd megütötte. Általános dulakodás támadt, végül IX* Monziet barátai egy közeli szalonba vonszolták.
Pénteken délelőtt hasonló jelenei ismétlődött meg ugyancsak a kamara folyosóján. Lagrossillieieszocialista képviselő c\'s Ferry képviselő között. Ferry a Liberté igaz-galója. 4Z összetűzésre az adolt okot, hogy a Lilédében csütörtökön sértő cikk jelent meg a képvi selőről. aki ezért a folyosón neki esett Ferrynek és valósággal ontotta rá u pofonokat. Ferry provokálta támadóját.
A Stavisky-ügyben egyébként letartóztatták *Figagliót, a Volontair munkatársát és ű-lartóztatási végzést adtak ki Voix elten, aki Cha-monixban Slavisky melleit tartózkodott.
Páris, január 19 Henriot és De Monzie segédei már összeültek, hogy megbeszéljék a párhaj feltételeit. «., Paul Bonoour külügyminiszter Henriol csütörtöki vádjára vonatkozólag (ienfliől levelet küldött a miniszterelnöknek és c levélben kijelenti, hogy Slavisky»é védelmét
ZALAI KÖZLÖNY
.\'"lm30-
annakidején mért viUlttlIa, mert siúlöralujiíNm SUvIskyné gyámja kérte ím , aki a;.t állította, hoR.\' ai asszony omlók :ikl<uala lett
Átadták a német vilasz-\' jegyzéket
Berlin, január 19 A német válasz, melyet u külügymi-nisztor pénteken adott át a francia nágykővemek, előzékeny hangú és a mindkét részről óhajtott megegyezés szempontja irányítja.
Az OMKE központi vezetősége vasárnap Kanizsára érkezik
Est* kereskedógyülés ax OMKE helyiségében
Az OMKE központi vezelősége vasárnap kijön Nagykanizsára a kerület meglátogatására. Ebből az alkalomból este léi 9 órakf>r az egye sülét helyiségében kereskedő-gyűlés k*sz, melynek keretében többek közt Vértes Emil, az OMKE budapesti alelnöke és a vezetőség több tagja tart előadást a magyar kereskedelem időszerű kérdéseiről. Az egye sülét szívesen látja nemcsak a tat gokat, dc a közgazdasági kérdések ij-ánt érdeklődőket is. — Belépődíj nincs.
Elmegyógyintézetbe
szállítják Buzek Tibort,
a hadnagyi egyenruhás
szélhámost
A törvényszéki orvosok gyógyíthatatlan elmebetegnek találták
Nemrégen megittuk, hogy a rendőrség előállította, tnajü átadta az ügyességnek Buzek Tibor nevű nagykanizsai származású fiatalembert, aki hamisított gyüjtőenge-déllyel gyüjtökörutra mwnt a hadirokkanlak részére. Az «igazolványba > hadnagyi egyenruhás fényképe volt beragasztva, hogy azt a a látszatot keltse, hogy vlaamikor hadnagyként szolgált. Sikerült is többek között gróf Zichyfléf meg-pumpolni a \'hadirokkantak részére. » Mikor azután elfogták és kihallgatták a kapitányságon, elmondotta, hogy valamikor a lipót* mejwi elmegyógyintézetben ápollák, ahol egy műkedvelői előadáson ő mini- hadnagy szerepeli. Az előadás után ő és előadó társai lefényképezték magukat. 0 a hadnagyi egyenruhában, mely fényképet nagyon megszerette. Ezt a fényképek ragasztotta be azután a hamis engedélyiratba is.
Almássy Gyula dr. kir. tőrvényszéki vizsgálóbíró elrendelte Buzek elmeálla]>otának megvizsgálását, amit dr. Nisftonstky Béla és dr. Orsxág I-ujo törvényszéki orvosok foganatosítottak. A törvényszéki orvosok hosszabb megfigyelés után Bzeket gyógyíthatatlan elmebetegnek nyilvánították. Ennek alapján a nagykanizsai törvényszék Buzek Tibort, akii büntetőjogilag nem lehet felelősségre vonul, átadja a közigazgatási hatóságnak, amely Buzek elmegyógyintézetbe való szállításáról gondoskodik
Schütz vászon olcsó, mert Jó és tartós.
Beszélgetés Schless Istvánnal
az irredenta szobor ellen, foly* < tátott Kanizsai gáncsoshodásról
L Miért nem jótékony célra adta Schless István o 20.000 pengőt
a mai világban nem \'szobor kell, hanem kenyér: miért nem adta inkább Schless Islván azl a pénzt
A »vitám et sanguinem, — sed avenam non» kesernyés históriai anekdotájára történelembe kívánkozó módon cáfolt rá Schless István, a nagykanizsai irredentaszobor adományozója. A 20.000 pengős adomány körül Nagykanizsán zajló csatározások pedig a visszavonás szellemével megvert magyarság történelmi tragédiáját juttatják a gondolkodó ember eszébe.
Van egy ember, aki távol él hazája földjétől, aki nem kapott és nem vár a hazájától semmit. Ez az ember Veritékes munkával és istenadta tehetséggel eljutott odáig, hogy hazája iránt érzett forqó szeneimét egy önzetlen áldozatnak ma már egyedülálló gesztusával kifejezheti. Es — akkor jövünk ml, a magyar föld testén itthon élő magyarok (akik közül még egy darab revíziós-pengőt is csak kevesen véltünk meg) és gáncsot gáncs után velünk Schless Islván ele, aki egy vagyont (nem örökölt, nem nyert, nem könnyen szerzett, hanem keservesen megdolgozott vagyont) ijiinden önző cél és szándék nélkül lelett a hazaszeretet oltárára.
Miért a gáncsoskodás?
Talán mert a mai magyar generáció már. elszédül ekkora áldozat láttán, amekkorát Széchenyi óla nem ismer a magyar történelem?
Igen, talán ezért is. De nézzünk bátran szembe a dolgokkal és lássuk meg: — minden gáncsvetés kiindulópontja az, hogy nagyon sokan más célra szerették volna azt a pénzt, akár köz ,akár egyéni érdekek kielégítésére. Legnagyobb részükben bármilyen tiszteletre méltóak ezek a szándékok, — aki ajándékoz, az mégis csak annak és arra ajándékoz, akinek és amire akar. Schless István a nemzetének akart áldozatot hozni a szentislváni Magyarország gondolatának kőbe örökítésével, legalább is tapintatlanság tehát tőkí azt kívánni, hogy adja másra azl az összeget, amit élete legszebb álmának testbe öntésére szánt.
Az első gáncs az volt, hogy «ugy se lesz ebből semmi, nagy szavak... ígéret marad az egész.> Ezt elterjesztették városszerte. 1-ogadásokal kőtötlek rá. Egy napon aztán megjött a pénz. Mert Sclüess István iiz a fajta magyar, aki a szavát meg szokta tartani. Nagykanizsán voltak ekkor, akik öröm helyett kellemetlen meglepetést éreztek. Jött utána hamarosan a második gáncs. Hogy
• az Ínségeseknek ?
Erre a gáncsra már maga Schless István Delel, aki a következőket mondta a Zalai Közlöny munkatársának, mikor az elébe tárta a kunizsai ellenvéleményeket:
— Ezzel az indokolással ország-zászlót, hősi szobrot sem lett volna szabad a mai viszonyok közt építeni. Nem hiszem, hogy a 48-as szoborra összegyűjtött összeget bárkinek eszébe jutott volna most, az építkezés megkezdése előtt, vagy bármikor is a szegények közt való kiosztásra kövelelni. Különben is Nagykanizsa város a különféle önkéntes és nem önkéntes inségadó róvén ellátatlanjairól az idei télen is elég szépen gondoskodik. Viszont Int értr a szoborra szánt összeget «T szegényeknek osztanám ki, egyre-egyre 40—50 pengő jutna, az egy hét, két hét alatt elfogyna és az ínséges nyomorogna tovább, az én adományomuak i«dig semmi nyoma a nemzet életében nem maradna. \\
— Rajtam soha senki nem segített, csak a jó Isten De azért én a jótékonyságról sem feledkeztem meg. Az elfault karácsonyra 3000 sillingct oszlottam szét, aminek tekintélyes részét hazakúldözgettem egész csendben Nagykanizsára.
— Különben i«dig értsék m-g a kanizsaiak,, hogy. én ezúttal i.om jótékonykodni akarok, hanem emléket .pifíarok állítani szülővárosomba^ a trianoni határon, a történelmi Magyarország gondolatának /Olt születtem Kanizsán, onnét indultam útnak a karrier fielé, ott szívtam magamba a magyar történelem lapjainak szellemét, ott tanultam meg leborulni a magyar föld szépsége elölt, ott láttam az első rengő búzatáblát, ott láfam virítani az, első muskátlivirágot fehérre meszelt kis házak ablakában, ott liallot-tam az első pacsirtaszót. Onnét indultam útnak gyalog, hogy gyermekszivem rajongásával felkeress sem a magyar csatatereket, Pistát, Kenyérmezét, Mohácsot. Minden zegét-zugát, a régi határ minden táját, aranytermő hegyeit, ősi városait, délibábos rónáit ismerem Srent István országának. Minden I>orcikámban, minden emlékemben, mindég álmomban él az ezer éves Magyarország fs azt kell látnom, hogy a magyar generáció lassan már a nevét sem tudja a 83
legolcsóbb árakon
Áruházban
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
vármegyének, Idők multán nem k\'liet fogalnía sem a magyar haza történelmi egészéről. Hát ezt akarom én kifejezésre juttatni q kanizsai irredenta .szoborban, ezt azér-zésemet szeretném átplántálni minden iij magyar generációba.. Hogy ha ezt a szobrot látják, lobogjon Jel az ő szivükben: is ugy az osztatlan, egész Magyaro&zág mindén szeretete, fájdalma és reménysége, mint ahogyan az bennem él, aki távol élek hazámtól és azt, amit irányában érzek, nem tudom másként kiítejezni, mint ugy, hogyiueg-őrökllem eszméjét Szent István ko-rdnájának hajdani fényében.
Parázsló tüzek gyulladtak itt ki Schless István szemében, a tekint. tétét messzire néző szomorúsággal fúrta át az ablaküvegen, bele a téái kék égről záporozó napsugárban
Ennek az embernek, ennek a niessneszakadt magyarnak- rzívm van és (ez a sziv tele van nemzetének fanatikus szeretetével, tele van egy keservesen szép emberi élet minden gazdagságával.
Bün az, ha valakinek síi\\e van ? Bűn az, ha valaki ad és nem kér semmit értfc ? Bün az, ha valaki a rajta lévő ruhán kivül nen) vitt el hazájából semmit és most, bár Idegenbep él, mindent oda tudna adni érte ?
Máshol a Schless-lstvánok szellemének szobrot állítanak. Nagykanizsán — gáncsokat vetnek élébe.
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen tzájix, homlokfájás, láz, székszorulás, bányát, vagy hasmenés eseteinél már «gr
Khár természetes .Ferenc József* lerűviz^gyorsan, btxtoaan éa kd- <
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapnt, )aul> M.
ti.45; Torna. Utána gramoofún. — 0.45: Hírek. — 10: 1. Abonyl 1*J0> irtaiból. 2. A ezúlMMd a ma\'gyar kól-lök verseiben. (Felolvasás Ktabeo gramofon. — 1205: Rajnoga Klánt énekel, Btttm Endre énekel. - 12.30: Hírek. - 13.15: IdSJelrfa. - 13.301 Kcrotler—Országit—Friss-trió. — 14.40: Hírek. - 16: A .Rádlóélel. meseórája.
- 116.45: Idöjelrfc, hírek — 17: Helyszíni kfevelitós a Svábhegyi csillag, vizsgálóból. — 17.40: Kalmár Fiái magyar nótákat énekel cigányrene kl»éivt-lel. — 1&30: lládló-amalőrposta. -10: Közvetítés a Misi Állatni Opera-bálból: "tiludilta.. Zenéjét ueieile Uhtr Keltene. Bemutató előadás Vezényel Lehár Ferenc. — 22: Hiteti -22.20: Mándlls szalon- «s jazg-senekar.
— 23.25: Cigányzene.
Béea. 1130 Nőknek. - 12: Sslaifó-nllntaok. — 15 35: Ham-jplpókt, tneae-Jálék. - 16.30. A Népínekkar banfr vereBajre.,- 17J5: Hégi ós uj a Mol fonogratnlárból. - 17.45: &»" Ittofou. — 18.2&. Idő.zeni anyag. -18.56: Lehár: Glttdilla. - 22.10 Rá-diózepekar.
lW4jMulrJ0_
Z\'LM KÖZLÖNY
II
VILA\'C ROMJA
w >4.
XI!I. Minden második embernek autója van a Vatikánban
Alig van tiezfviselö, aki né
(Copyright)
Három soffőrje van a pápának, fekete a livréjük és fekete a sapkájuk is. Közülük a legidősebbet Fran ciscu Giuseppenek hívják. Már na-gyon régen áll a XI. Pius szolgála-\' -\'tában. ö vezette a pápa kocsiját, amikor XI. Pius-t még Achilles Pattinak hívták és bibornok-érsek volt Milanóban. Franciscu Giusep-pe mutatja meg a pápai kocsik garázsát, amely a papagályok udvara mellett van. Innen gördül ki minden délután a fekete Craham-l>aigo a Damasus-udvar árkádjai alá...
Ot autó áll a pápa garázsában, a nyolc hengeres amerikai kocsi rendszáma:
a Baját kocsiján Járna. As oh: iti nincsen vámhivatal, nincsen adó 4* nevetségesen olcsó a benzin
SCV 1.
Ez a pápa kedvenc kocsija. Feketére van lakkozva és úgyszólván semmi disz sincs rajta. Mennyivel |H)mpásabb az a hathengeres Citroen, amelyet a francia autógyáros ajándékozott XI. Pius-nak. Aranyos trón terpeszkedik a széles karosszérián, az ajtók fogantyúja vert arany. A kilincseken u pápai tiara és a menyország két kulcsa. Ezek is aranyból. Csodálatosan gyönyörű ez a francia kocsi, — XI. Pius csuk nagyritkán használja... A pápa f*m szereti a pompát. A többi há-\' rom kocsi: egy nyolc hengeres Mercedes, szintén beépített trónnal, egy hat hengeres Fiat és egy vörös szinü nyolc hengeres Isotla Fraschini. A hét négy napján, hétfőn, kedden, pénteken és szombaton a pápa az amerikai kocsit használja, szerdán a Fiatot, csütörtökön a hatalmas Isotta Fraschinlt és vasárnap kerül sor a Mercedes-Benz gyár Nürburg-tipusu kocsijára. A Citroent csak egészen kivételes esetekben használja a pápa.
Mi a szerepük ezeknek a kocsiknak? Mondja nekem a pápa legöregebb soffőrje:
— Rendesen délután három óra után kapjuk a parancsot, hogy álljunk oda a lifthez, amely őszentsége lakosztályába vezet. Én azok-Mun a volánnál ülni és o másik két soffőr közül az egyik ül mellém. A Szentatya egyik titkára kíséretében négy felé érkezik le a liften Helyet foglal a kocsiban és vele szemben ül a titkára.
A pápa mellett nem ülhst senki.
A titkár adja ki az utasítást, a Szentatya nem szól egy szót sem
Szelvény,
melynek felmutatója 8 pengő bolti Jr helyett 1 ^t veheti meg
n* ferde lovagi1
clrnü regényét a Z.1.1 K&dfey kiadóhivatalában.
Lépésben megindulunk. A kert utjain, a lourdesi barlang felé. Azelőtt kiszállott időnkint a pápa az autóból, hogy negyedóráig sétálgasson, most nem száll ki soha. A titkárjához sem szól egy szótsem, fejét hátrahajtja az ülés támláján és csendesen szundit... Nagyon fáradt...
A pápák diszhlntól
A garázs; aliol a pápa öt kocsija áll, valamikor kocsiszín volt. Itl tartották a pápák diszhintóit. Ott vannak most is. Egyik pompásabb, mint a másik. Lépcsőik leereszt -hetők, szebhnél szebb trón és baldachin vau bennük. És a falakon régi metszetek a pápák dlsz-kocsi-kázásáról. Látom a kocsit, amiben Bonaparte kardinális hajtatott végig, a Mediciek diszbatárjai olt állnak a Borgiáké mellett. Azután az a batár, amelyen IX. Pius megjött Gaetaból és 1856-ban Bologná-Ixi utazott. A gálakocsik kerekei magasabbak, mint az ember. Ezeken a szekereken utaztak a pápák Castelgandolfoba és ezeket kísérte a hatalmas kíséret, ha Szent Péter utódai megjelentek Gyümölcs oltólxjldogxsszony, vagy Kisasszony napján a római utcán...
XI. Pius már egyikében sem ült e balároknak.
Ezek a határok: a mult... $1. Pius ideje: a nyolchengeres autó...
A vatikáni autók rendszámai előtt a jelzés: SCV, a vatikáni állam betűi: Stato del la Citlá del Va-ticano.
Ezzel a betűkkel szaladnak a bíborosok autói is. A legtöbb bíborosnak saját kocsija van. És külön kocsija van Pacelli kardinálisnak, a pápa államtitkárának is.
XI. Pius eddig ötször hagyta al autón a Vatikán területét.
Kétszer volt Castelgandolfoban, a mely valóban a földre szállt álom. A 1 bejáratánál aranyból van a hatalmas kereszt. Zöld bokrai egyenesre vannak nyirva, mint a sehőnbrunni kastély parkjánakutjai. Antik szobrok csillogó, vakitó márványból tekintenek le a látogatóra. Körbe szaladnak a lépcsők a sárga homokkal teleszórt utak között, a Belvedere falánál kristálytiszta tó partján gömbalakra nyírták a babérbokrokat. És mindössze két napot tölthetett itt XI. Pius.
Azután kétszer vol autón a Lateránban és egyszer Szent Pál székesegyházban. Másutt még nem járt a pápa
Pedig XI. Pius híres és vakmerő turista volt. ,
A desioi selyemgyáros fia egyik legjelesebb úttörője volt az olasz turisztikának. Mesélik róla, hogy amikor egyszer megmászta aGran Paradiso égbenyúló csúcsát, fiatal kísérője kidőlt oldala mellől. És Balti Achilles vállain vitte a negy ormára, a célhoz azt, aki őt útjára elkísérte...
Mondják, akik a környezetében élnek, hogy valahányszor hegyvidéki emberekkel beszél, avagy macas csúcsok panorámája kerül eléje, acélos, mély tekintete mepengővé válik és hangja ellágyul...
XI. Pius ilyenkor visszagondol a m uilra.»
=» Olcsón, megbízhatóan építjük dt telepes rddiójdt hdlózat ivd Tran8danubta.
Menyasszonyi kelengyék
nagy választékban.
Saját kikészítésű siffonok, vásznak, damasztok és asztalnemüek jó minő-= sége általánosan elismert. —
Regenhart éa Raymann damasztok és asztalnemOek, Sohrall-slff onok.
Nagy raktár női és férfi fehérnemű anyagokban.
SINGER Divatomhoz.
Friss érkezésü
nyúl
(súlya 3.25-3.40 kg.)
1.00 P. kapható Sipos Andor
csemegeflztetében. Emlékeztető
M. Keresztény Tisztviselőnők jelmezes-estélye az ipartestületi székházban este 9 órakor.
Bankos-bál a Kaszinóban, január 21. Liceális (előadás a Kath.
legényegyletben este 9 órakor.: január 22. Kis-sáska előadás a színházban.
Január 24. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor, január 27. Nagykanizsai Felsökereske-delmi Iskolát Végzettek Szövetségének tnü9oros estje. Január 28. Lioeális előadás a Kath.
Lcgényegyletbcu este .9 órakor, január II. Növendékhangverseny 6
órakor a. zeneiskolában. Febmár 1. Ipartestületi bál. , Február 2. A nagykanizsai gimnazista-
cserkészek Jamboree-estélye. Február I. Szanatórium-piknik.
AZTE műsoros estje. Február 4. Lioeális előadás a Kath.
Legényegyletben esto 9 órakor. Február 4. A Leányklub műsoros teája fél 7 órakor.
Kiskanizsaí levente futballcsapat szinlelőadása délután 6 órakor a Polgári Olvasókörben. Február IS. Keresztény Nőegylet jel-mez-estje.
NTE tánoestély fél 9 órakor a Koronában.
Február II. Az Iparoskör zártkörű jelmez-estélye. Febmár 11. Lioeális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Kiskanizsaí Levente futballcsapat szinlelőadása délután 6 órakor a Polgári Olvasókörben. Február 15. Agglegények estje a Kaszinóban.
Február I7. Dános Lily zongorahang-versenye este fél 9 órtikor a Kaszinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a zene.
iskolában ^Vannay J.). Febmár 18. Lioeális előadás a Kath.
legényegyletben teste 9 órakor. Febmár 25. Lioeális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Febmár 28. IV. bérleti hangverseny (Fischer Anny) Február 28. Növendékhangverseny 6
órakor a zeneiskolában. Március 3. Purim-estély a Kaszinóban. Március 7. Tanári hangverseny a ze-
neiskolábau esto 9 órakor. Március 14. Siklós Albert szerzői estje. Március 21. Növendékhangverseny 8
órakor a zeneiskolában. Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.). Április 18. Tanári hangverseny a se-neiskolában este 9 órabor.
- Köztisztviselők réMér* rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Moderp berendezések, tökéletes Jó kivitalbönj. hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopstelu bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
ZALAI KÖZLÖNY
^L_._
Szétverte apja gyilkosa fUjéf égy karádl clrány-légér, y
Kaposvár, jafcuái* 19 Borzalmas ciemények színhelyé volt szerdán a karádi erdő Itt ugyanis az a szokás, hogy szerdán és szombaton ingyen szedhetnek fát a szegények, akik ezért az erdei utakat javítgatják.
Szerdán kiment az erdőbe fát szedni Sztojka Kovács Mihály ka«-rádi hadirokkant cigány 20 éves János fiával együtt. A cigányok összetalálkoztak vitéz Kővári Lajoá vadőrrel, aki ki akarta őket zavarni az erdőből. A cigányok kije* lentették, hogy faszédési nap vart, tehát nem hagyják el az erdőt. A v&tfőr éíre közvetlen közeliül mell belőtte a hadirokkant Kovács Mihályt. Mikor a 20 éves fiu 14"-hogy az apja holtan esik össze, felkapott egy dorongot és addig verte a vadőr fejét, míg annak teljesen összetörte a koponyáját.
Kovács János, amikor végzett a vadőrtel, azonnal jele^&ite a ka-,/rádi csendőrségen az e&etet, aliol őrizetbe vették. A csendőrség nyomozást indított annak tisztázásira, hogy vájjon nem a cigányok támadták e me<7 a vadőrt, aki azután önvédelemből lőtte agyon a Rokkant cigányt.
AMritttf arosktu fáké, fxferkés-
Ürft \'és tekintete bágyadt, amikor sjomoru, nyomott hánftűlát és nehéx álmok jgyOirlk, sitiikor edepaugás, (fj\'oftiőtfájás, felfúvódás és fefnyo-mát Mnortlk, olyankor lanácioi néhány *«0oti II Mggrl éhWMnorrt l-l pohár ftriMntt* fMWü !4»»f MMflvtid Inni.
Mozgószlnház
A kalandorok királynője
KaUmdorfllm, ábból a fájtából, a melyből nem sajnáltak a készítői egy kis szint, egy kis művészi sképsétfeL no meg egy szikrányi szerelmet, amit a nagy Vamp, Brigit te H*InY kelt maga iránt. A kalandornő Sicrepében lép most elénk ©z az érdekes saép. ségü asszony, hogy gyönyörű tájukon és izgalmakon keresztül egy élvezetes eslfcvel ajándékozzon mog bennünket. Kevés filmben látni egyszerre annyi szép felvételi, mint ebben. Tájak és aróok rohannak el Az üldözött asszony robogó autója melleit, aitfelyben ott ül gőgös fölénnyel, nttyet hányva az üldözőknek.
Mindenkit kijátszik, megmenekül a legveszedelmesebb helyzetekből, ofnlg csak nem találkozik Valakivei, aki ellopja a — szivét, fis a nagy Vamp szerelmes kis asszony tesz, elveszti az óvatosságát és rendőrkézre kerül.
Ez a meséje röviden ennek a filmnek, amelyben Brlgitte Hehn az első métertől az utolsóig lebilincsel a nézőt. Érdekes, szórakoztató film, amely előnyére üt «1 a hatanló kalandorfil. mektől. (d)
NAPI HIREK
NAPIREND
Január SO, szombat
Rómaikatollkas: Fáb. és Seb. Protesl.: Páb. és Seb. Izr.t Sebat hó 4.
Mozi előadáaok hétkSinap 5, 7 te 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 Örskor.
*
Városi múzeum te könyv tlr nyitva csütörtökön éi vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Gyógyszertári éj|ell ísolgálat e hónapban: a Mária gyógyszertár Király utca 40. ss. tea kiskanlmlgyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig <ttélfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (Ismeretterjesztő eiőadtaok a gardák részére) Vasárnap délutfin G órai kezdettel Ketting Ferenc polg. isk. tanár a gyümölcsfa neveléséről, állásáról- tart előadást a gazdáknak a Bozgonyi-ulcal áll. elemi Iskola földszinti 3. számú tanteremben. Belépődíj nincs.
_ (Ajak-négerek Is megjek-nnek) állítólag a Keresztény Tisztviselőnők ma, szombaU jelmezestjén az ipartestületi székház nagylermébcn. Az idei farsang egyik legsikerültebb álarcos-estjének Ígérkezik az agilis tisztviselőnők mai rendezése, amely iránt eddig még soha nem tapasztalt érdeklődés nyilvánul meg az uri közönség körében. Kitűnő büffé — Arnberger-jazz. A tetem impozáns dlszitése- meglepő. A rendezőség kéri a,. jelmezeseket, hogy pontosan 0 órára jelenjenek meg. Kérjük a hölgyeket, a Miiébe szánt dolgokat délutáu 3 \'óráig az ipartestületi székház nagytermébe küldeni.
— Kész kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Singer divatáruházban. Érdemes megtekinteni.
Január 20-án Tisztviselő-nök álarcos jelmez bálja
— (Bankosbál) Ma este ponlosau 9 órakor kezdődik a pénzintézeti tisztviselők erélye a Kaszinó nagytermé--ben, Szász ila, a közkedvelt előadó-művésznő szereplésével, kit zmgorán dr. Halász Pál fog kísérni. Mint mdr jeleztük, az érdeklődés igen nagy, ép ezért kérik azokat, kik jegyeiket elő-jegyeztették, szíveskedjenek azokat Kreutier Károlynál (Néptakarékpénz-tár) lehetőleg ina délelőtt átvenni.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singer divatáruházban.
— <A balatonparti kftraégek villamosítására) Bődy Zolién íalispán versenytárgyalást irt ki. A haltóridö még nem járt le, de 5 ajánlat már beérkezett az alispánhoz. Közlük Vau a VKMH is. A Vasmegyei Elektromos Müvek Részvénytársasága mpir nem idegen Zalában. A társaság szolgáltatja az áramot a Sümeg—zalaegerszegi távvezetéknek.
— (A Keresztény jótékony Nth(ylel) február 10-én, szomhaton este rendezi meg hagyományos jelmez-estjét az Iparoskör összes termeiben. A rendezőség ezalkalommal is teljes felkészültséggel várja a |nagyszámu vendégsereget és minden Jel arra mulat, hogy az idén még több jelmezt láthatunk majd a parketten, mint az előző években, mert még a vidékről Is erősen érdeklődnek az egyesület februá^\'tO-ikl Jelmezcstje Iránt.
Január 20-án Tisztviselőnők álarcos jetmez bálja.
— (Ujabb HzfniPiöidfeH a klskaubaai Sáskák Inirfaprati kőKftfg-alapJira)
Hiába a Sáskfk |nem tudnak nyugodni. Mindenáron nagytömegű sáskaaprótii-got akarnak a májusi tornászvi\\^gbaj-nokságon felvonultatni. Céljuk telőbbre-vitelét szolgálja héirőn a Városi Színházban előadásra kerülő több apró hazafias tárgyú színdarab is. A nagy érdeklődésié való tekintettel 3-szori előadást fognak tartani. Az első két előadás összes jegyei már elkeltek. Az utolsó esti előadásra már csak pár jegy van, mely a Városi Szinház pénztáránál lesz kapható.
tP 4 január 20
_ (Felsőkereskedelmit Vészeltek mű-s*re» tincralélye) óriási érdeklődés nyilvánul meg a Nagykanizsai Felső-kereskedelmi Iskolát Végzett Tan.ilók Szövetségének január 27-én este 9 óra-kor a Kaszinóban tartandó műsoros tánecslélyc iránt, melyen a Zrinvi Miklós irodalmi te Művészeti Kór Jetiinek Miklós szövetségi elnök, Za-gaiszky Iván, az iskola volt növendéke, fővárosi énektanár, Platzkó Mária és llüchler Mancika — mindkettő műkedvelői ntvót jóval meghaladó\'lchul-ségéről már volt alkalmunk meggyőződni — fognak közreműködni. A tánczenét elsőrangú zenekar fogja szolgáltatni, a remek lumgulatról a Szövetség rendező gárdája gondoskodik. Helybelieknek meghivók nem küldettek. Belépődíj 1 tpongő.
Január 20-án Tisztviselőnők álarcos jelmez bálja.
— (A Sáska _ fut ball csapni) febraár hó -i-én és ,11-én a Kiskanizsai Polgári Olvasókórben a Sáskák budaj>esti költ-ség-alapjáru előadja a >Náni< clmü népszínművel. Február it-én előadás után reggelig tartó bál lesz.
Sch&tz kelengye minden háziasszony büszkesége.
— (Bélyeggyűjtő* találkozója) min-«ten csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségél>en. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját cscre-fűzetek beadása értékesítés céljából.
— Függöny- és ágyterllőanyagok, ágygarniturák, szőnyegek, butorkelmék nagy választékban Singer divatáruházban.
Városi Hoifló
Január 20 és 21-én, Szombat és vasárnap
■rifltttB Hatra lagparádéaabb azarapa
a lagaazménylbb „VAMP"
Csodálatos tájak I Gyönyörű felvételek! Híradók. Kísérő műsorok!
Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakQr.
Hétköznapi 5 órai előadások zónahelyArakkal.
Moziposta
Z»rott. Isten tudja, hányadik ón, aki reklamálja. Ne tessék félni, csak napok kérdés\'.-, hogy meghozzuk. Nagyon szép, érdekes a film; Zaroffmegszemélyesítője egyenesen szenzációs.
Esztéta. Világosítsa fel, hogy nincs igaza. A szcenárlumot a dramaturg is áttanulmányozza s ez rendszerint érteni szokott a mesterségéhez; ha hiba lett volna, ugy öz átíratta volna. Viszont elismerjük, hogy kritikus barátunk müveit, intelligens, okos ember, akinek van magához való esze, amit az is bizonyít, hogy ha olvasásnál nem jól lát, felteszi a szemüvegét
Kuliura. Nincs rá panasz, elég gyakran jár moziba. 1927-ben a »Ben Hunnál szerette meg a mozit s azóta is volt már kétszer. Másképen nttn is nevezhetné magát kullurerobernek.
Fórum, lessék csak egész bátran ilyen kérdésekben is ltozzáuk fordulni, készséggel válaszolunk. Kanizsának a mozi egyik Jelentős társadalmi faktora, kötelessége szinte foglalkozni társadalmi kérdésekkel. Várjuk a tevelelt SeUŐ. Drágám, fölösleges volt az Írását elferdítenie, hiszen mí Ismerjük egymást. Maga otthon Oelesztin! Mi nagyon szeretjük magát, de erre a levelére c rovatban nem válaszolhatunk, élőszóval nagyon szívesen. Szerezaen neküuk őrömet, jöjjön be ihozzánk. de mint FLoridor.
IWne. Ezt a verset már olvastuk egy kanizsai ifjú poétától. Henclke, nem szabad plagizálni.
Nyersselyem (garantáltan tiszta hernyóselyem)
O OO non/in * Senyassionyi kalangyák, estélyi ruhaanyagok! ••wO P"nyu. e szőnyegek nagy választókban kaphatók:
Kirschner Mór divatáruházában.

luár 20
Zalai közlöny
SPORTÉLET
Elhalasztották
a Zrínyi dlsztornéját
A zrlnvl Tomn Egylet dlsztoroája közbejölt akadályok int»ll nem Január Sin, hanem előreláthatólag aak február hó ""g"*™-
ltésiletes tájékoztatásra visszatértük.
Olcsóbb lett a Zalai KBzIŐny
A Zalai Közlöny előfizetést árét január 1-től kezdre leszállítottuk. A havi előfizelés ozijtán 2.40 pengő. A Zalai Közlöny példányonkénti ára IK-dig 12 fillér, hétköznap ét vasárnap egyformán.
Sopron, Szombatlrely, Sieged és más városok többnyim négyoldalas napilapjainak ma is 2.80 pengő a havi előfizetési ára. Szegeden az egyik nagyobb napilap 3.60 pengőbe kerül havonta. Székesfehérvárott 140 pengő a négyoldalas újság elő. fizetése. A Zalai Közlöny pedig havi 2.40 pengőért 6—8—10 oldalas napi lapot ad olvasói kezét*.
Nagy áldozatul ró ez az árleszállítás a mai viszonyok közi a Zalai Közlöny kiadóvállalatára. Abban a reményben hoztuk az áldoza-lol, hogy amikor becsületes és országos viszonylatban is elismert,jó helyi lapot olcsöbbun adunk közönségünknek, akkor a város és a vidék is fokozottabban tud bennünket támogatni a magyar hazánkért, városunk és vármegyénk minden közügyéért önzetlen odaadással folytatott harcunkban.
A Zalai Közlöny előfizetőinek állandó kedvezményei továbbra is megmaradnak. Ezek:
1. Teljesen díjmentes szálloda Duda pesten.
2. A líorváth-ujságáruda kitűnő, többottr kötetes kőlcsónykflfciyvtá-rának kedvezményes használata.
3. Féláru angol, német és olasz nyelv-tanfolyamok.
4. Olcsó társasutazás! akciók.
5. Következik 1034-ben egy nagyarányú nejtvény-ollmpiász, szenzációs dijakkal.
6. Hónap közepén tul belépő előfizető a kővetkező elsejéig ingyen kapja az újságot.
7. Vidéki előfizetők portó-költsé-Ifet nem fizetnek.
A Zalai Közlöny saerloasztöi és kiadói Bzivuei, lélekkel, minden erejükkel igyekeznek a közömégnek minél jobb lapot nyújtani, • köz minden ügyét minél eredmé-njTOcbbcn szolgálni, de ez osak "«y hbíteéges, ha cserébe kapják írté • közönség támogatását.
Ezt a támogatást kérjük mimfen-mi, a mindenki érdekének, sorsának szolgál ós harcosai
A Zalai Közlöny *z»rkuzt6$4o»
KÖZGAZDASÁG
Termelési adatok a Zalavármegyel Szarvasmarha-tenyésztő Egyesület 1932-33. ellenőrzés! évében
- Szolid, megbízható rddl ójavít de : Traneda-nubia.
A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémián most zárbák 1<? a Szarvas-marhatenyésztő Egyesület kebelébe «sojwrtottilt 30 tehenészet tejtermelést évét. Ezeket a tehenészeteket az akadémián végzett tejgazdasági ellenőrük időszakonként felkeresik, próbafejést és zsirvízKgálatot végeznek, ezek alapján számbaveszik azl a tejmennyiséget, a melyik az ellenőrzés a\'a t dlelt időben a tehén adhatott, továbbá felírják azt a takaímánymennyiséget is, amelyet ezen klő alatt a gazda elélett Jehené-vel és igy választ kapnak arra, hogy mennyi és milyen tejet termel az ellenőrzött tehén, mennyi és milyen takarmányért adta azt. Eme közhitelű adatok alapján tudja a gazda kiválogatni azokat a telienekct, amelyek olcsón jót és sokat termelnek.
Az ellenőrzési év november 1-én veszi kezdetét és a következő év október 31-én végződik, amely ícloszlik november 1-töl április 30-ig terjedő Ütőre: a tehenészet téli istállózott idc-jéru és május l-lől október 3t-lg K\'r-Jedö, ugynevezelt nyári félévre, mikor a lelienek legelőn is vesznek fi\\l a ,tej-U\'jmc\'.ésre szükséges bizonyos mennyiségű takarmányt. A teltetlek ama része, amelyik november l-lől október 31-ig ellenőriztettek, azaz ezen időközben ellettek és apasztottak «1 és amelyeknek termelését egész éven át ellenőrizni leheiett, éves teheneknek nevezzük. Ezek termelése adhat útmutatást tanulságok megállapítására. Ilyen éves tehén 8Í5 drb. volt Zalavármcgyé-ben. Egy ilyen éves tehénre esik 3114 kgr. tej, 3.63 százalék zsírral, mely 1J2.9 kgr. évi zsirlennelésnek felel meg 365 nap alatt.
Az ellenőrzés Zala vármegyében 1920/ 27. év&fn vette kezdetét és az akkori
éves lelienek átlag termelése 2124 kgr. volt, tehát most 990 kgr. tejjel (46 0 százalékkal) több, mint a megindulás idejében volt. Az egyesület 5 évi ál-lugtermclése az alapév fölé 80J kgr-al több, azaz 52.7 százalékkal. A mult 1931/32. évi termeléssel szemben 261 kgr. emelkedést mutat a mostani ered-ntény, amely 9.3 százalék termelési többletnek felel meg.
De nézzük csak számokban ennek a 813 drb. tehénnek évi 3114 kgr.-nyi tejmennyiséggel kapcsolatosan a tejhozamát, mely 2,531.682 kgr.-nak Telel meg, mily értéket .képvisel. Ha a fenti tejmennyiséget 8 filléres tejárral s/.or-zom ugy az 202.534.56 ]>engő értéknek felel nteg, melyből egy tehénre 24U l>engö esik. Ilyen átlagos termelést föltételezve, egy tehénnek napi takarmányozása 60 fillérre t«hetfl, telröt 219 |>engőbc került a takarmányozási. Tehát ennyi tejet adó teheneknél haszonnal Jár a fej termelése.
Ilátható tehát, hogy (az a 36 tehenészei, amelyik megyénkben <1932/33. ellenőrzési évben a fenti eredményeket mutatta, figyelemreméltó értékeket termelt.
A tejtermelés nem olyan egyszerű gazdasági munka, mint azt a laikusok hiszik. Eveknek kell elmúlnia, amig annak csinvját, binyját a telienekct tarló gazdák elsajátítok. Hiszen boldo. gok volnánk, ha már nem volna senki-tpek a ke/én más tehén, mint amelyik ezt az átlagos mennyiséget termeli, fcs nem volna egyetlen gazda sem Magyarországon, ki a tejtermeléshez nem értene és ne érné balszerencse sem sok-Szor a telfcnészctekcl a különböző betegségek megjelenésével, melyek a tej-termelést sokszor leheletlenné teszik; vagy az időjárás viszontagságaitól
ir
Részlet! = Bérlet! Lemezkölcsönzés!
Transdanubia r.-t.
Csengery-ut 6. Telefon: 4—13.
T
Üzleti kSnyvah, Papírárak, Iradnnrtk, TSItStollak
legolcsóbban
FI5CHEL
könyvkereskedésben :: Nagykanizsa Horthy Mlklóa-ut 1. ^ Talafan 171. u.
tudná függetleníteni a takarmány termelését, hogy Így mindig számba vehető takarmánytermése lenne; vagy ulyun lnildog lenne minden magyar gazda, hogy a vásárlandó abraktakarmányok beszerzésére akkor, mikor annak ára a legalacsonyabb, rendelkezésre állna forgótőkéje.
A termelési tudás mellett tehát még más tényezők is játszanak nagy szerepet, azért van az, hogy eme átlagos termelés mellett a 36 tehenészetben a tej mennyisége is"változik s pedig a legtöbbet termelő tehenészet 4444 kgr. tejet 3.9 százalék zsirral, a legkevesebbet pedig 1435 kgr. tejet 3.8 százalék zsírral tudott termelni.
Örvendetes ieredmény az, liogy u Zalavármegyel Szarvasmarhatenyésztő Egyesületnél tömörült gazdák 50 százaléka eme egyesületi állag fölött termelték a lejei. Ezldőszerlnt ZalaVár-megye legjobb tehenészete vitéz Szentkirályi Gyula zalabosszufaiusi tehenészete, mely 12 drb. éves tehenévol 4444 kgr, 3.9 százalék zsírral termelt. Az egyesületi állag fölé termeltek még: Zalavári Apátság Zalaapáll 31 drb. tehenével 4385 kgr. 3.7 százalék zsír; Kovács-Sebestény Miklós Becsehely 30 drb. tehenével 4116 kgr. 3.3 százalék zsir; báró Gutmann örökösök Tölcsány 44 drb. tehén 4115 kgr. 3.5 siíázalék zsir; Siernthál Bertatan Zálaszentml-luUy 15 drb. tehén 4059 kgr. 3.7 százalék zsir; Zlerer Örökösök Mikosd-puszta 23 drb. tehén 4050 kgr. 3.3 százalék zsír; M. Kir. Gazdasági Aka-démia Keszthely 13 drb. tehén 3881 kgr. 3.5 százalék zsír; M. Kir. Mező-gazdasági Szakiskola Kehida 20 drb. tehén 3878 kgr. 3.5 százalék zsir; Ozv. Elek Ernőné Palin 23 drb. tehén 3783 kgr. 32 zsir; Zalavári Apátság Zalavár 36 drb. tehén 3650 kgr. 3.7 százalék zsir; Szűcs- Károly Keszthely 6 drb. telién 3537 kgr. 3.4 százalék zsír: Gróf Teleky Tiliorné Pölöske 23 drb. telién 3518 kgr. 3.6 százalék\' zsir; Premontrei Apátság Apsa 51 drb. tehén 3891 kgr. 3.6 százalék zsir; Gróf Esterházy Pál Szigliget 17 drb. tehén 3333, kgr. 3.9 százalék zsir; Herceg Ee»tetlc* i György Keszthely 45 drb. tehén 3235 kgr. 3.7 százalék zsir; Herceg Esterházy Pál Gyulakeszi 34 drb. tehén 3228 kgr. 3.8 százalék zsir: Zalavári Apátság Csácsbozsok 8 drb. tehén 3220 kgr. 3.6 százalék wlr és Szentkirályi István Bocsotabegy 14 drb. tehénne) 3200 kgr. etj 3.7 százalék zsir.
A zalavármegyei szarvasmarhate. nyészlés a fejlődés Altján van. Az ellenőrzést végző tejgazdasági ellenőrök Zalában mind okleveles gazdák, kik lépésről-lépésre adnak ujabb és ujabb tanácsokat u tej tiszta nyerésére, a tej olcsó termelésére ós ahol a tanácsok végrehajtásáról a készség tnegvan, ahol a tej termelésének szükséges takarmányokat elő tudják áltlant, ott az eredmények sem maradnak el. Ezek az ellenőrök hivatásuk magaslatán fWhak és minden elismerést megérdemelnek.
Különösen fontos volna ilyen szer-vejjetbe lépni a községek gazdáinak is, mert hovatovább csak a megbízható helyről nyeri tej találhat elhelyezésre tikár a direkt fogyasztónál, akár a tej feldolgozás utáni értékesítést végző üzemeknél.
A meglehetősen elterjedt gümőkór (tuberkulózis) elleni védekezés Js megindult. Ez a betegség az, mely tej -utján emberekre is átterjed. Több olyan tehenészet van már vármegyénkben, mely ettől mentes; B kérdésről majd más alkalommal többet Innik, mert e*
ZALAI KÖZLÖNY
1934. |»nulr 20.
At, állatok tellMését eWsegMl, w snrol-kár, bóreyultadAs, nyalagodás, gvaplu-rágás. tollrágás kllojlódísét megakad*-lyoixa, ha podlg elek mér klle|lódt«k. ezeket maraOntatl • a cnöklttt állatokat írStelles lollódóanek Indltla. Malacok
Imarált, fark-
Ingyen
kapja >
Zalai Közlönyt
t (Ovö hó el»c)<%.
Ka most
Nyomatott i UptuUlíooos K*masUA(l R.-T. Gutenberg Nyomda íi DiUalal Lapkiadó VUlalaU k»ny vnyomdá|ábaa Nigykaalxsáa. (Felelte UilMvezetó. Zalat Károly.)
APRÓHIRDETÉSEI
Vennék egy lókartea ■ ukréa^. Címeket
hivatalba.
kérem a kiadó-306
!•> emeleti hlrom.iobii lelleien
----Iwdéeeobe, caeládezobe, erkély.
kedresá éroa atonnal elfoglalható. Silgiiait Cecagery-ul 17. 306
M*flhlahalA k..al.k..ik...io harMlettk SOO pengő késipéaibtitoel-tók mellett, lehetőleg oyugdl|et. Fix IIu-tée. Jelentkezni lehet (zombat délelttt II órakat e Pmaoata MétWhea. J30
Intelllgentea dcutachee Fr*>lela <uchl Stelle. eb 15. Febniar. Auch Hllte lm Haue-halt wlrd gebeien. Zuehrtlten eibetea un-ter .Ktodeillebead" aa dle Admlnlaliatlon Jll
kiváló mlnfiaégben nagy választékban
SjZABÓ ANTAL
sport-, rádió- és csillár-üzletében Nagykanizsa — Fö-ut 8. ti.
nemcsak a termelői, de a fogyasztót érdeklő kérdés ts.
A folyó évben Január 1-től tisztasági versenyben ls részt vesznek a tehenészetek,\' mellyel mintegy serkentik a tenyésztőket a tisztaságra, de biztosítják* a forgalomba kerülő tejnek is az egészségre kevésbé ártalmas voltát.
Az egyesület elnöke dr. Tarányi Ferenc, kinek tapintatos egyesületi vezetése biztosltja az egyesület működésének harmóniáját. Az egyesület munkájának irányítója dr. Kristály Aladár gazdasági felügyelő, kinek szorgalma, tudása és az Irányításban nélkülözhetetlen vaskeze hordja össze nz évről-évre emelkedő eredményeket. Nem magáért dolgozik, hanem űzőkért a tejtermelő gazdákért, kiknek tehenészetébe vonul be lépésről-lépésre a tejtermelést Ismeret és ezzel kapcsolatban a gazdasági tudás ls.
Ismét egy év pergett le Zalavármegye Szarvasmarhatenyésztő Fgyc-sületétien és ez a hatodik volt. Vajha ez a lépés további gyarapodást hozna a gazdasági krizis delelőjén tul ós jutalmazná meg a Mindenható mindazoknak fáradságos, aggodalommal teli gyötrödő munkáját, kik a magyar föld megtartásáért élnek ós halnak.
Náxay Andor gazd. akad. rend. tanár.
Ttmfcyttasáe
Buzi tiszav. (uj) 77-es 770—785, 78-as 7-80-7-95, 79-es Í-90-8-ŰÖ, 80-as 100 ím dunint. (uj) 77-e« T#-fN 7Saa 7-80-7-601 79*s 7-60-7-70, 80-as 7-70-7-80, rozs (uj) *90-4.00 — Zab köcép 810-8 20, - ujtengerl tluántaH 605-6*10.
Bertétráiár
Patbajtás 310, atadatlan 128. Blsó raodfl 079—080, MMtatt 082-085, ue-cWtt közép 078-0-80, könnyű 072-076, tlaö rendű öreg OtW OW, Il-od rendű öreg 074-<>76, angol süldő I. 083 -0-90, szalonna nagyban 088-090, xsir 087-092, has t-34-1-40, Mlserlée 106-1-14.
SchUtz-vászon minden kelengye disze
Időjárás
A nagykanizsai meteorologlal megfigyelő Jelentések: — pénteken a hőmérséklet : reggel 7 órakor -f 14, délután 2 órakor + 6-4, esto 9 órakor 4- fO.
felhőzet: Reggel és délben felhős, este tiszta.
SziUrdny: Reggel és délben déli, eate délnyugati.
(Bjuakui rádiojtknlii) A MataoralA-ital laM.at|alaa«l Mto 10 Arakan ta»ha, kfldAa, aaia IM -érháté.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Qutenberg Nyomda éa DétzaUI Lapkiadó Vállalata Nagykanizsáé.
Palelőa Idadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. asém
FraRRlngeK
Báli nyakkendők KesxtyüK
legolcsóbban
BRÚNYAI DIVATARUHAZ
Horthy NiklAa-ut I. - Váro.hái-épOl.t.
Ne felejtse el! Jegyezze meg!
Alii
CHIMOIM
U31>Ut
ráaéet
üntja.
Feríóifl betegségek ellen sí állatok ellenállokópesaégét lokona. Eredeti nyári árbin kapható: ORSZÁG JÓZSEF
mag mfltrágya, növényvédelmi eserek stb. keieakedesében W4
Nagykanizsa, Erzsébet lér 10.
A bírósági palota mellolt. Teleloa 190
(VlMoat.UiIúknak fjtrl irbúl .ag^aUaj.)
Ofcspndsjjof oatiamezíban szcrakozfialik
74. évfolyam 16 szám
Nagykanizsa, 1934. januír 21, vasárnap
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
liaikautlMl éa ktadóblvíHI; Kínt S mim Mefjelulk mindé. retjei, UtH kivételével
Felelős szerkesztő: Barbfrlts Lajos
s
HMUetélJ <11: tgj hón C pengi 40 Iliiéi S>eikeut6iégt él kjadöblvatell telelőn: 7». u
B
világválság, mely százmilliókat dön tött a munkanélküliség karjaiba s milliárdos vagyonokat taszít a megsemmisülés felé,-a régi iskola tankönyvei és dogmái szerint megoldani nem lehet.
Uj emberek kellenek ide, de uj eszközök is!
Roosevelt uj Atlaszként egy uj világot emelt a vállaira s egyelőre biztos lépésekkel viszi előbbre.
Ez a bátorság, ez a sziszifuszi munka imponál I
Szembeszállni egy világgal, melv a pénz imádatában lett naggyá, melyben a töke volt az uralkodó Uénwm n odakiáltani a tehetetlenségében régi bálványai előtt fetrengő jelennek, hogy a jövő csak uj cselekvésekkel, uj kísérletekkel menthető meg, ez igen, ez valól>an prófétai megérzés és történelmi gesztus volt. Mussolinl-i gondolat a roosevelti koncepcióiéin 1 Ml ez a koncepció? Hogy a termelés, az emberi munka oélja nem a pénz, hanem az áru. A pénz csak eszköz s nem cél! Mit \'érnek a milliárdnyi arany rudak, ha nem sugárzik kl belőlük a munka, az alkotás, a termelés géniusza I Mit ér a bankokban felhalmozott dollár, ha odakint a gyárakban szünetel a gép és éhezik a munkás ?
A pénz áldás, mig aktiv, s átok, ha passzív. Aktívvá, cselekvővé tenni a |>énzt, kimozdítani létlen renyheségéből s belekényszeríteni oda, ahová való: a gazdasági élet organizmusába, ez volt Roosevelt nagy gondolata.
Pénz és áru koordinált tényezői a világ l>oldogulásának !
Szükségünk van a kettő egyensúlyi helyzetére, hogy biztosítsuk az emberi munka zavartalanságát. Stabil pénz mellett stabil árakra kell gondolnunk, ha azt akarjuk, hogy uj atmoszférát teremtsünk az emberi boldogulás számára. A kiválasztatlak, kiket sorsuk népek, embermilliók élére állított, Mózes tízparancsolataihoz híven ércbe vésett őrök gazdasági törvények gyanánt tiszteljék ezeket az igazságokat ! Aki embersorsokat irányit, azelőtt legfontosabb szabály: Mennél több embern \\ mennél jobb boldogulást biztosítani.
Akár a pénz, akár az áru egyoldalú uralma csak osztályérdekek ket szolgálhat. Az emberiség egyetemes érdeke az, hogy a pénz és áru koordinált szerepben szolgálják a népek javát.
A pénz célja. elősegíteni a termelést, ennek eredménye az: áru, ta»ly a gazdasági élet örök körforgásában újból pénzzé változik. A pénz és áru eme körforgásában, o két tényező szünetnélküli mozgásában és egyensúlyi helyzetében kell keresnünk az uj boldogulás annyira áhítozott útjait.
N Van egy ember, /aki már rálépett erre az útra. (
Az emberiség érdeke azt kívánja, hogy mennél többen kövessék az uj apostolok közül...
PÉNZ VAGY ÁRU....
Irta: KELEMEN FERENC
Hovatovább kerek egy esztendeje lesz annak, hogy az «Uj világban\' egy .Uj ember* gigantikus pénzügyi experimentumokkal kísérletezik. Ennek a sziszifuszi erőlködésnek célja: Megállítani a pusztító világkrizíst é8 valutáris rendszabályokkal helyreállítani a pénz és áru egyensúlyi helyzetét. A probléma, melyet Roosevelt meg akar oldani, a kővetkező : A vásárló erőien megduzzadt dollár értékét le kell szállítani olyan mélyen, hogy az általános árszínvonal a iprosperyti- idők árnivójártiemelkedjék fel. Hogyan érhető ez el ? Nálunk, ahol az infláció pénzrontó hatása az elmúlt évek keserű tapasztalataiból a nagy tömegek köztudatában él s mint valami fantom idŐközönkint most is megjelenik a gazdasági élet beborult horizontján, erre a kérdésre majdnem kivétel nélkül ez volna a válasz: Rank-jegyszaporitással! Az Unió merész koncepciójú elnöke nem ezt az utat választotta. Roosevelt nem a pénz-hlgitáshoz folyamodott, hogy célját elérje. Ez nem a dollár értékének bizonyos leszállítását, hanem az amerikai pénz mesterséges meghamisítását jelentette volna. A nagy úttörő olyan pénzügyi rend-szabályokhoK nyúlt, amelyek inkább lélektani, mint materiális motívumokkal biztosítják a cél elérését. Az aranyalapról való letérés olyan államban, mely egymaga az egész világ aranykészletének több, mint egy harmadával rendelkezik, elsősorban pszichológiai jelentőségű intézkedés, mert hiszen maga a deklaráció nem csökkentette automatikusan a dollár fedezetét képező aranyállományt. Ilyen lélektani kísérletnek számit az aranv belföldi árának mesterséges felemelése s erőszakolt dollár kínálat a külföldi valutapiaookon arany ellenében. Világos, hogy aki aranyal vesz papírért, attól távol áll a pénz értékének destruálása. Nem is gondolt erre Roosevelt sohasem De a tömeglélektan alapos Ismeretével igenis számolt azzal a pszicho logiai hatással, melyet ezek a minden, klasszikus pénzelméletet kigúnyoló merész rendszabályok Ugy Amerikában ,mint külföldön valósággal matematikai j>onto6Kággal kiváltani fognak.
Az események teljesen Igazolták ezeket a feltevéseket. Az araerikai tőkepénzes megijedt a fenyegető rendszabályoktól s egyre nagyobb tömegekben menekült pénzével Európába. A nagy dollár kínálatot természetesen rögtön észrevette a műidig lesben álló valutaspekuláció, a kontremin akcióba lépett s a dollár feltartóztathatatlanul csu-sa>tt lelteié a zürichi lejtőn. De magában Amerikában is kicsapott a tömegpszichózis izgalma, melyet a " all-Street óriási tőzsdehosszban
iparkodott a maga számára hasznosítani.
Csak természetes, hogy a roosevelti elgondolásokat a régi u. n. klasszikus pénzelméletekhez mereven ragaszkodó európai doktrlné-rek a legteljesebb mértékben elitélték, kigúnyolták, sőt a dollár, valamint az «uj Iskola* tejes csődjét hirdették. A tények azonban mást mutatnak. Igaz, Rooseveltnek kemény küzdelmet kellett vívnia, ujabb és ujabb rendszabályokkal kell kísérleteznie, de tagadhatatlan, hogy célját nagy részben
máris elérte. Az amerikai árszínvonal, ha egyelőre bizonyos hullámzásokkal is, de a kísérletek óla közel 30 százalékban emelkedett, dollár nemzetközi értékelése körülijeiül ugyanannyival csökkent anélkül, hogy Amerika rátéri volna az infláció veszedelmes útjára.
Roosevelt a hittérítők fanatizmusával, az a]>ostolok lelkesedésével vetet le bele magát ebl>e a merész küz<leleml>c, mely újszerűségénél, majdnem a vabancpie határán mozgó merészségével valósággal megdöbbentette az egész világot
De megmutatta az utat, amelyen a vajúdó uj világ felelős vezetőinek haladnia kell.
Olyan feladatokat, mint a nagy

Táncos tábornok Paul Boncour külügyminiszternél
(lenf, január 20 A leszerelési értekezlet kis elnöksége ma délben eredménytelen tárgyalások után február 13-ig elna-I>olttt magát.
Genf, január 20
Paul Roncour külügyminiszter ma hosszabban fogadia Táncos Gábor tábornokot, magyar kiküldöttet.
Genf, január 20 A Népszövetség tanácsa teljesítette mindama követelményeket, melyek biztosítják a titkos népszavazást a Saarvidékm.
London, január 20 Sir John Simon külügyminisz-\' ter repülőgépen Ixmdonbe érkezett, hogy megbeszélje Németország válaszát a lepzerelés kérdésében.
i kormány a személyi kiadások csökkentéséi és a költségvetés lefaragását kivánja a fővárostól
Megszűnt az egyetemi hallgatók beiratkozási sztrájkja
Budapest, január 20 A kormány pénzügyi kívánságai a fővárossal szemben nagy általánosságban három pontban foglaltatnak össze. Először:: személyi kiadások csökkentése, másodszor a költségvetés lefaragása, harmadszor a kormány erősebb ellenőrzése az üzemekben. Egyébként fiz uj fővárosi törvénytervezet ügyében most két napig szünetelnek a tárgyalások, mert a belügyminiszter csak két nap múlva érkezik visz-sza vidékről.
Elkészült az Irányított gazdálkodásról szóló javaslat
Budapest, január 20 Az irányított gazdálkodásról szóló törvényjavaslatot a földmüvelésügyi minisztérium már elkészítette. A javaslat jövő héten már minisztertanács elé kerül é6 rövidesen benyújtják a Házban.
A kereskedtem az lljuság elhelyezkedéseért
Budapest, január 20 A diplomás ifjúság elhelyezési akciója során szombaton délben Hó-
man miniszternél értekezlet re gyűltek össze a kereskedelmi érdekeltségek vezetői. A ipiiíiszlcr tájékőz-tatta a megjelenteket az ifjúság elhelyezkedésének biztosítására irányuló kormányintézkedésekről, melyek teljessé tételére kérte a kereskedelem támogatását. A megjelentek kijelentették, hogy az akcióban hazafias kötelességgel kívánnak részt venni.
Az egyetemisták feladták a passzív rezisztenciát
Ruda|>est, január 20 A műegyetemi ifjúság bajtársi egyesülete, a Hungária szombaton kiáltványt tett közzé, amelyben beiratkozásra szólítja fel az ifjuságot. Ennek következtében szombaton már az összes egyetemeken csoportosan jelentkeztek a hallgatók és beiratkoztak a második félévre.
Khuen-Héderváry nagykővet Párisba utazott
Rudapest, január 20 Khucn-Hédervárv Sándor gróf nagykővet és meghatalmazott miniszter szombaton utazott el uj állomáshelyére, Párisba"
zalai közlöny
W.4 Iwufc 21.
Ha Qidjd ön ls rájön, mit tnd az Alkalomadtán csat ait fogja basználnl
Igmánüi
Beszélgetés Schless Istvánnal
az irredenta szobor ellen folytatott kanizsai gáncsoskodásról
11. Miért Ml a szobornak a Szentháromeáü helyére kerülnie?
Amikor a Schless István által Nagykanizsának adományozott irredenta-szobor elleni gáncsoskodás az «Ígéret szép szó- és =jötúkony-céJra többet ért volna- jelszavakon nem ért el eredményeket, a város képviselőtestülete lelkes örömmel szavazott köszóne\'.ct az adományozónak és a főváros és vidék összes lapjai melegen emlékeztek meg Schless Is\'.ván áldozatos hazafiságáról, akkor a gáncsvetés uj fronton kezdődött meg. Az uj harc jelszava lett: «AW irredcnln-szohor nem kerűlhc\' u Szentháromság szobor helyére! •
A Szentháromság-szobor az idősebbek még emlékezhetnek rá —- a piaoon állt, tehát mese az, hogy «tradicionális helyén* nem lehet megbolygatni. Különben is minden városban a templomok környékén áll a Szentháromság-szobor, amelynek Kanizsán se lehetne méltóbb holye, mint valamelyik templom körül. Ez a hangulatkeltő ellenén* nemegyéb, mint a tömegindulatok elnyerésére irányuló, nem túlságosan lelkiismeretes kísérlet, ami mögött ugyanazok a szándékok húzódnak meg mint amelyek az ajándékozás legelső hírére röglön soroni|)óba léptek, hogy a szobor-ügy clleh a városban hangulatot teremtsenek.
A Zalai Közlöny munkatársamén kérdezle Schless Istvánt, ragasz-kodik-c és miért ragaszkodik az irredenta-szobornak eredetileg tervbe vett elhelyezéséhez? íme a válasz:
— Két ősi u(keresztezése van a nagykanizsai településnek. A Centről előtt van az egyik és az Eötvfis-téren van a másik. Mióta Nagykanizsa határszéli város lett, kél utja vezet be a régi Nagymagyarország szivébe: a Pelőfí és a Teieky-utca. (Magam is a Petőfi-utcában születtom és a Tcleky-utcában nevelkedtem, onnét indultam bele az életbe.) Most a Fő-ut vonalában ezek az ulcák a Szentháromság-szobornál keresztezik egymást. Az egész szohör-mü szimbolikus elképzelése megköveteli, hogy ezen az utkeneszlezésen álljon.
— KülőnLen is bün volna ezt a SBobrot, amely (ha elgondolásaimat a művészi kivitel biztosítani fogja) legszebb szobra lesz Nagykanizsának, — eldugni valahol. Város-esztélikui szempontok is amellett szólnak, hogy a Fő-utca lezárásaként azon a helyen valumí nagy monumentumnak kell állnia. A városrendezési terv valami nagyobb középületet szánt arra a térne, tehát elölte nagyszerűen fog festeni az irredenta-szobor. A Saentháromsóg-szobrot a térnek a másik sarkába (a Pelőfi-utca, be-torkolásával szemközt) is fel lehetne állítani s ha idővel a tér harmadik sarkába (Teleky-utca felé) is kerülne egy szobor, ez lenne a legszebb tere a városnak. Ez természetesen csak szerény elgondolásom, de éppen ugy jöhet a Szent -hároraság-szol^r egyik templom
környékére is. A felsőksinplom elölt van az országzászló, odajön a -18-as szobor, tehát itl csak a templom mögötti tér jöhotne számításba, kellő rendelés esetén. Az alsótemplomnál azonban nincsen a szépen rendezett clntóríumlKm semmi nevezetesebb szobor. Olt, abban a szép környczetlien is ideális lielye lehetne a Szentháromság-szobornak.
— Aztán lessík csak elképzelni! Nagykanizsát irredenta városnak szokás ceVezní ujabban, llaaz ide* gen jön I clenye relől, vagy utas a vasul felől, a főutca egyenes vo-
nalában először megpillantja a hősök szobrát, a magyar véráldozat, a hősi mull emlékét. A következő pillantás egyenes vonalba esik az országzászlóra, a trianoni szomorú jelen reménységének lelkiállójelére esik. Az utca-vonalát ívdig lezárja a szcnlistváni Nagymagyarország kőbe vésett szimbóluma, a hősi inult és szomorú jelen emlékei után az j*zokon felépülő llungaria iri^denldT-a boldogabb magyar jövő emlékeztetője. Az irredenta város igy lesz egységes nu\'i-vészi elgondolással külsőségeiken is az, amit számára ez az. epílelon jelent és Nagykanizsa Wiszkén fogja mutogatni minden idegennek u főutcáját.
— Én a szobor elhelyezésének ehhez a tervéhez ravaszkodom. Már az adományozást is ehhez a lehetőséghez kötöllem és ha ez most mégsem volna kivihető, akkor, bármennyire fájna, visszalépnék uz adományozástól és a magyar ir-)edei)ta-s/obrol Debrecenien állíttatnám fel, alwva Halai koromnak ugyancsak sok emléke köt i\'s ahol a meglelelő holy-WkinlelcLcn nem támasztanának akadálvokal
ASPIRIN
tabletták
Hmállak a mealWJSÍ első Jeleinél és féjí-ajasual
Gyógyszertárban kapható.
adományom megvalósítása elé. *
Az emlékművekben: szegény Nagykanizsának nem szalad egy önzetlen hazafias áldozatkészséglKíl fakadt, ilyen páratlanul nagylelkű adomány sorsát jelentéktelen han« gulali tényezők kiélezésével vészé-lyeztelni. Schless István okfejtesé-
A Soproni Kcresk. és Iparkamara \' 319011933. sz. értelmében
január 22-től február 6-ig
leltári árusítást
rendezünk,
olcsó sxaboíi árainkból 10-30% árusiíási enged-tnényt adunk.
ÁruQász
január 21.
Z*LM KÖZLÖNY
nem ázik át,
tartóssága csodával határos
At én talpam Ohmalalp
Kévét pénzért 10M tart
nek igaza van. A Szentháromság-szobrot (bár művészi értélé? nem jelentős) kegyelettel kell megőrizni. de/a helyét meg lehet változtatni a vallásos érzés minden sérelme nélkül. Egyházjogi aggodalom sincs, meri hiszen lm a szolár helye nz egyházközségé, ugy az a hely is a* egyházközségé lesx(j ahova uj lielyére állilani fogják
Aki egy munkás emberélet gyümölcséi, vagyonának jelentékeny részét (a legcsekélyebb ellenszolgáltatásnak még csak a IchelŐs\'gű nélkül is) a hazasat-relel oltártüzé-nek ápolására fordítja, annak nz utókor hálája mellé a jelenkor becsütése jár, nem pedig meggondolatlan gáncsok.
Inkább azt vizsgálná meg mindenki magában, hogy áldpzolt-c már csak századrészannyit a magáéból a haza oltárára, mint amennyit az idegen föld kenyerét evő Schtess István áldozott?
SZÍNHÁZ
Megnyitó előadás
Holnap kerül bemutatásra Fodor László hírneves, iró óriási sikcrl aratott 3 felvonásos, rendkívül mulattató vigjáléka, a .Töltőtoll.« A darab főszerepen Irsay Nóra, C.abányi Böske, vSerfőzy Ilona, viléz Uánky Róbert^ Zemplényi Zolién, Bánky Elemét és Kovács Árpád jálszák.
A szInhSzi iroda MDeményi.
A nappali színházi pénzlár «z Iparoskör vendéglőjében lesz. Pénztári órák délelőtt fél 11—1 óráig. A liérlet-szelvények déli 12 óráig váltandók be. Az előadások pontosan 8 órakor kezdődnek. Kedvezményes szelvények a színházi titkárnál válthatók (Hétfőn délelőtt fél 11—1 $ráig a nappali pénztárnál.) A színházat kellemesen fütjük.
Számos női bajnál a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata vég elen nagy megkönnyebbülést szerez. A nöorvosi klinikák bizonyítványai tanusitjik, hogy a rendkívül enyhe hatású Ferenc József vizet különösen a szülésze i osztályon a legjobb sikerrel a kalmazzák.
Meghívó. \\
A Teleki FC fotballcsapat ma este a Wollák-vendéglő
helyiségeiben :: családias
táncmulatságot
rendez, melyre csiládj^val rgyüt tinteiettei meghívja • rendezőség KltBnŐ zenekar!
A közigazgatási bíróság is elutasította a városi képviselőtestületi választás elleni fellebbezést
Az Igazoló választmány a legnagyobb körültekintéssel folytatta le a bizonyítási eljárást — állapította meg a bíróság
Ma érkezett meg a közigazgatási bíróság Ítélete a képviselőtestületi választás ellen 11(32. évi decemberében I.tnvujloW panasz ügyében. A hossza idő huzodó ügyet* a közigazgatási bíróság most nyogvópontru hozla.
Mint Ismeretes, ifjú ílr. Tamás János nagykanizsai ügyvéd panaszirakrt adott Ik- az igazoló választmányhoz, amelyben kifogásolta először azt, hogy a választás kiirása nvm volt n kellő időben közzétéve és így puccsszerűen történi. Másodszor, hogy a titkosságot megsértette, mert perforált szavazója-poknl használt. Harmadszor, hogy előbb zárták le a választást és Igy a választás eredménye más lett volna, hogyha a választók nem lettek volna ilymódon elülve joguk gyakorlásától.
A közigazgatási bíróság mcgállapi-lotla, hogy a választás körül nem történt s/ahálylalanság, m.\'rl u (örvény-Ik\'ii elöirl 3 inap iK\'lyetl f> nappal korábban lelt közzétéve. Nem találla iK\'iytáUönak a panasz azon részit sem, frogy « titkosságot n perforált szavazólapokkal megsértette volna, meri sem nz lWÜiXXtL Tc., sem pedig az 1921).
évi XXX. tc. iK\'in irja elő a titkos sza-vazúst. Az a körülmény viszont, liogy a szavazólapok perforálva voltak, a választókat nem befolyásolta szavazásuk szabad gyakorlásában, mert bármely választói csoportnak joga van összeállani és szavazólapot kibocsáj-tani. Ami pedig az l kerületben a szavazásnak t óra előtti lezárását illeti, megállapitottu u bíróság, Iwgy az igazolóválaszlmány ezt a kérdést a legnagyobb lelkiismeretességgel és l>ontossággal kivizsgálta és mindössze 13 voll a<oknak a száma, akik a korábbi záróra mialt akadályozva voltak szavazatuk gyakorlásában. Ez a 13 szavazat azonban a szuvaztolok eredményéi nem befolyásolja, mert a megválasztott, valamint a kisebbségben maradi jelöltekre leadott.. szavazatok közti különbség sokkal nagyobb volt. Az pedig, hogy mások is lettek volna akadályozva a szavazásban, panaszló bizonyítani nem tudta. A bíróság meg-állapítása szerint is tehát az igazoló választmány a bizonyítási eljárást a legnagyobb körültekintéssel és precizitással folytatta le.
Menyasszonyi keleiM
nagy választékban.
Saját kikészítésű siffonok, vásznak, damasztok és asztalnemüek jó minő-= sége általánosan elismert. =
Regenhart éa Raymann damasztok éa asztalnemUek, Sohroll-siff onok.
Nagy raktár női és férfi fehérnemű anyagokban.
SINGER DMMfe.
A nagykanizsai kereskedők nagy napja
Az esti személyvonattal érkezik Nagykanizsára az OMKE vezetősége
Tegnapi számunkban már jelez* lük, hogy nagy napja vau ma. vasárnap a nagykanizsai kereskedő társadalomnak. Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület verc« tőség.\' Nagykanizsára érkezik, hogy egy e^í gyűlés keretében ismertesse a magyar kereskedők kérdéseit, időszerű problémáit és mindama ügyekkel foglalkozzon, u melyek égető életkérdésekké vállak. A vezetőség tagjai a nagykanizsaiaknak regi ked\\es ismerősei, akik mindenkor a halárváros Nagykanizsa kereskedelme érdekében dolgozlak. Az. OMKE vezelőség az esti budapesti siejpély\\onntlal érkvzik Nagykanizsára, ahol f a pályaudvaron a lielvi kerület elnöksége fogadja őkel. Az állomásról Levonulnak az OMKE helyiségéLe, ahol megkezdődik a kereskedő-gyűlés. A nagykanizsai OMKE-kerük\'t nemcsak a tagokat, de a közgazdasági (kérdések iránt érdeklődőkel is séfre* tjeil látja n kereskedő-gyűlésen. Belépt idij nincs.
Itt említjük meg, hogy a Pesti
I.loyd kaszinó helyiségében lefolytatolt Halkányi jubileumi-ünnepélyen Nagykanizsáról részt vett Haj ki István, az OMKE-kerülct ügyvezető elnöke.
. Dégefőhurut
rendkívül kellemetlen és nem Is veszélytelen. A Glelchenbergl Gyógyforrások forró tej hozzáadásával gyors onyhülóst és gyógyulást eredményeznek. Kapható gyógyszertárukban, drogériákban, stb.
Ozleti könyveli, Papíráruk, Iradautrak, TBItSiollak
legolcsóbban
FISCHEL
könyvkereskedésben u Nagykanizsa Horthy Mlkléa-ut 1. TaUfaa ITt. aa.
CnneC
ntvt hong.«<*óvol m****— 3+t-M íond Po»» l*<>tKT**~+ pémérbo* r 321«
Hozzászólás a vásárkérdéshez
A Zalai Közlöny ankétje
A nagykanizsai clpéazlparl szakoastály elnökének állásfoglalása
A Zalai Közlöny állal megindított ankét u vásár-kérdésien általános tetszést váltott kí. Ily módon a nagyfontosságú kérdésben az összes kívánalmak meghallgatási nyernek. Hogy akciónk minél eredményesebb íehe\'san, folytatjuk a hozzászólások közzétételét. Érdekes a nagykanizsai cipésziparl szakosztály elnökének. Papp Oszkárnak nyilatkozata ebben a kérdésben, aki többek közúti a kővelkezőkíel jelentette ki:
— Mindenekelőtt az at állásfoglalásom és véleményem ebben a nem csekély kihatású kérdésben, mint u hivatalos ipartestületé, melynek elnöke már kifejtette a hivatalos ipartestület állásfoglalását. Fontos a kérdés különösen a cipésziparosslg szempontjából. Nem lehel arra az álláspontra helyezkedni, mint a milyen hangok hallalszollak, hogy szűnjenek meg a vásárok. A nyílt üzletekkel nem rendelkező iparosok részére ez végzetes lenne, szól ez főleg azon iparosokra, akiknek egzisztenciálisén dekük a vásár, akik vásározni mennek, igy elsősorban a cipésziparosok is. Ezen vásározó i|>arosok ••gyikének sincs üzlete ts kénytelen a vásárokat felkeresni. A vidéki közönség, amelynek vérél>en van az, hogy inkább a vásáron, mint üzletekben vásárol, nem is emlitve azt, liogy nem keresi fel a távolabbi utcákban lakó iparosok műhelyeit, abban az esetben, ha megszűnnek a vásárok Nagykanizsán, más vidéki vásárt keresne fel ts ott vásárolna. A nagykanizsai iparos lenne tehái" Ut a vcszles. A nagykanizsai iparos - - <s itt különösen a lábbeiikészilő szakmát kell, ltogy hagsulyozzum — elesnék a kenyerétől.
-- A Nagykanizsán vásározó (kirakodó) iparosnak nincsen rezsije (mint amikor vidékre megy), igy a lábbelíkészitő iparosság, dc általában a vásározó iparosságnak fontos egzisztenciális érdeke a vásár Hányan vannak, akik a vásáron tirdnak csak keresni (már amennyit a vásáron lehet «ke-resndO és ebből élnek
Mindezeket figyelembe véve az a véleménye, ugy mint a szakosztály elnöke, ugy mint az ipartestület alelnöke, hogy állittassék vissza a régi vásári rend az évi hat országos (kirakodó) vásárával és a 1 másik vásár legyen állatvásár, mely a vidék közönségét fokozott ab kanizsai gravitációra is készteti. A vásár napját ő is az eddigi kedd helyett másnapon kívánja megtartani. Szerinte a szerdai nap ienue a tag-nikalmasabb az eddigi tapasztalat saerint.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtaláloak Singer divatáruházban.
zalaiközlöny
JK4_[inuir_5l_
Gábor táncintózet.
Ma össztánc
3 órakor: diákoknak, 5 órakor: karpaazo-mányosoknak, 8 órakor: «•»> o.oport-nak. Gábor tánctanár
KöszBntjDk Bánkyéfeal...
... Bánkok...
Mintha csak tegnap este lett volna. Mintha csak most gördült volna.l> n függőnv a Városi Színházban, ahol a közönség a papolt nagyszerű élvezetért percekig ünnepelte a kitűnő mit-vész-párt: Bánkyékut. Mert éveken keresztül, minden szlnlévadban Itt voltak Bánkvék a pécsi társulattal, melynek elsőrangú tagjai voltak. Vitéz Bánky Köbért és felesége: Orbán Viola, fis kcd\\es egyéniségük, kristálytiszta művészetük hozzáférközött a nehezen felmelegedő kanizsaiak szivéhez, megfogta őket és győzedelmeskedtek. Mert a nagykanizsai színházlátogató közönség szivébe fogadta a Bánky-párt. Nagy szó ez a nagykanizsai közönségnél, amely kulturáltságánál és épen azért kényes Ízlésénél fogva sokkul magasabb igényű művészeivel szemben, hiszen a színházlátogató közönség nagy-részének módjában van a legmodernebb szerzők legújabb darabjait az ország első művészeitől kreálva látni a fővárosi színházakban. Ez megérteti ve-lünk a közönség tartózkodását is mindaddig, amtg felismerte a művész értékét, kvalitását és csak Azután melegedik fel Iránta. És akit a nagy ka nizzai közönség kegyeibe fogadolt, azt meg is tartja kedvencének, dédelgeti, favorizálja, magáénak vallja. így van ez a Bánky-párral is. Vitéz Bánky Róbert és felesége, Orbán Viola a nagykanizsai közönség szivéhez férkőzött, ott él, dédelgetik, becézgetik, nagyszerű mflvészeiük, elsőrendüséguk ott rezonál a kanizsai műértő közönség szivében. Mennyi felejtlwtetlen estet szerzett már a Bánky inüvési|)ár a nagykanizsai közönségnek, fis Nagykanizsa város közönsége az élettel folytatott ádáz küzdelem közepette nem felejtette el az ő kedvtínoeit;: a Bánky-párl. Valahogy a nagykanizsai családhoz tartozónak tartja és magáénak vallja őket. A nagykanizsai színházlátogató közönség sok szeretettel gondolt mindig vissza Bánkyékra, akik büszkeségei voltak mindenkor a pécsi szántársulatnak.
Azóta vitéz Bánky Róbert igazgató lett. Saját társuValüval, a Magvur Komédiával járja a vidéki városokat látogató színtársulatok rögös, küzdelmes útját a magyar nemzeti kuitura országútján. \'í^rsulata csupa válogatott művészekből áll, akik át vannak hatva mesterük intencióitól: csak elsőrendűt nyújtani annak a közönségnek, amely a* mai időkben is áldozatot hoz a magyar kulturáérl, u magyar színjátszás-ért> Ahol annyi melegség, annyi sze-retet várja Bánkyékat, mint Nagykanizsán. Ha vé^g nézzük a társulat tagjait, olyan nevekkel találkozunk, akik méltók vitéz Bánky Róbert és Orbán Viola művészi nevéhez e-s márkájához.
A nagykanizsai közönség a Magyar
Koméiba előadásaiban igazi műélvezetet, tiszta kultúrát fog kapni, amit maffi az igazgátó, a nagykanizsaiak kedvenc Vitéz Bánky Róbertje én művész feleségének, Orbán Violának fémjelezett művészi neve garantál. Néhány napon át nu\'geleveuiti a csendes, halk szavú Nagykanizsát. Meleg szij^ IH-zsgö élei, kellemes esték, az élet derűje és mosolya keresik fel az élet tusában kifáradt idegzetű kanizsaiakat, hogy megismertessék velük az élet jobbik, szebbik oldalát, lm mindjárt
rózsaszínű szemüvegen is, de olyan hálásak vagyunk ina azoknak, akik felejtetik velünk az élet zordonságát, a mai gazdasági Trónt mindén szenve-dését...
Köszöntjük Báukyékat, akik holnap Nagykanizsára jönnek. Érezzék magukat ugy, mintha csak tegnap gördült volna le a függöny a közönség vastapsai közepette és ma folytatják nemes, tiszta, igazi művészetüket. .
Nagykanizsán — haza jönnek ...
(b. r-j
Nagyszabású építkezések indulnak meg a Balaton zalai oldalán
A balatoni fürdőkultúra megteremtésének fontossága mindinkább a köztudatba kerül és igen örvendetes, hogy most már nemcsak a közületek, hanem a magánosok is erő!<ebbcn érdeklődnek az ezzel kapcsolatos intézmények létesítés^ iránt.
Beszámoltunk már azokról a tervekről, amelyeket részben külföldi tőkével, részben magyar vállalkozások anyagi erejével kivánnak 4a Balaion mentén megvalósítani és amelyek.között elsősorban állnak a csatornázási és vizve-zetéképitési ügyek.
Hivatalosan is bejelentették, ^hogy egyes fontosabb balatoni fürdőhely?* az olyannyira nélkülözött, fontos közmüveket megkapják. Elsősorban Bála-tonfürcd csatornázásának és vízvezetékének kiépítésére kerül a sor.
Nugvszabásu tervek vannak most tárgyalás alatt, amelyek már a legközelebbi jövőben is az idegenforgalom emelkedésében kifejezésre fognak jutni. Ezeknél az elgondolásoknál, minden cselben a magántőke vállalt szerepet és ez arra mutat, hogy a Balatoni rentábilisnak Ítélik me^ és a jövendő haszon reménvében jelentős befekte-
sekie hajlandók.
A tervek majdnem az egész Balaton terűidére, illetve a legfontosabb fürdőhelyekre kiterjednek és fontos munkaalkalmat fognak biztosítani. A tervek, amelyek már konkrétumok és u meg-valósulás stádiumában vannak, a kö vetkező elgondolásokat valósítják mvg.
Oopakon az egyik szerzetesrend épit nagy gyógyszállodát és a fedezetet erre holland tőkéből teremtik elő. A tárgya-lások eddig eredményesek voltak és semmi kétség már abban, hogy kifejezetten erre a célra ujabb hollandi tőke áramlik az országba.
Balatonfüreden még ebben «»z évton a modernizálási munkálatok megindításaként a Stefánia-szállodára még egy emeletet húznak és az egész épületet átalakítják és modern szállodai technika eszközeivel látják el. Ez a munka már ablxi a .nagy modernizálási folyamaiba kapcsolódik, amelynek egyik első fázisa Balatonfüred csatorna- ós
vízmüvének elkészítése.
Siófoké* szállodát építeni és ugyanilyen célja van c^y másik vállalkozói csoportnak, amely Füiedel szemelte ki. Ugy értesülünk, hogy a siófoki csoportnuk tervei már realizálódnak, mig a füredi építtetők elgondoláka egyelőre csak az előkészítés stádiumában van.
így tehát a Balaton körül nagyszabású tervei vannak a magánvállalkozásnak és remélliető, hogy ezzel kup-csolalban egyéb területen is meg fogja találni u számítást és érvényesülési területét.
Hétfőn kezdődik a nagy leltári kiárusítás a Schütz-Aruházban
A tökélcescdő kőzlekesi technika szülte rohanó életünket. A m:>dern\' üzletvitel főelve miiulenl)en a gyorsaság. Gyorsan alkal mazkodik a módiim kereskedő a vevők Ízléséhez, erszényének igényéhez : teszi ezt nemcsak a saját jól felfogott érdekében, hanem a vevőszolgálat is ezt kívánja.
Gyorsan kell a kereskedőnek az Aruraktárát is megforgatni, hogy a megújuló idényben mindig uj áruval állhasson vevője elé. Belátta ezt a kereskedelemi ko\'rmányzat is és szabályozta a leltári kiárusításokat, egyrészt, hogy rendet teremt-|cn c téren, de hogy lehetővé tegye — a kereskedőkkel ezen kiárusítás során — a fokozottabb üzleti tevékenységet é« igy a raktár gyors kiárusítása mellett a vevőközönség is olcsón jut áruhoz.
A Schütz Áruház 10-30 százalékos engedménnyel árusít egyes cikkeket a holnap kezdődő leltári kiárusítás során. (■■)
Detektoros készülékek az uj nagyadóhoz
a legolcsóbban
EleRíron-nál
Telefon 432. — VdroaQdx palota.
Farha80V8zhy Teri
az IparieetűUt alsó ter- I miben vaedr nap d. a. | Vitf órakor
ös&sctáncot
tart Arnberger Radt JazZ-zenekara höxremü hődét ével, i»
Mozi posta
Méd|. Ne szekírozzon már bennünket állandóan evvel az »Extázis«-sal, már háromszor izentűk, hogy rövidesen bemutaljuk. Pontos dátumot nem mondhatunk, mert hiszen még most volt a szakbemutató. Ha meg akarja majd péúii a rilmet, akkor kérjen ntffchlvót és maszkírozza magát felhőttnek.
Vidéki társaság. Igen, ml vagyunk az ország legolcsóbb mozija s «?nnek dacára mi hozzuk legelőszór a leg. tobb, legszebb és legdrágább filmeket. Igáz viszont, hogy mi nem tudunk takarékbetéteket rakni. Nagyon köszönjük az elismerési, ezenlul még fokozottabban igyekszünk a közönségei kielégíteni.
A »Baby<-ra a Jegyeket rezerváltuk. Sajnos, a kedvezményről még nem beszélhetünk, mert Hemmert főszámvevő ur még nem adott rá kedvező határozatot. Talán 1—2 nap múlva I
Bat>y. Erre u filmre nem lehet azt az elcsépelt jelzőt használni, hogy »szenzációs,« erre. valami különöset kellene kitalálni, ilyen filmje még Anny Oodrának sem volt. Hozhattuk volna előbb is, de azl akartuk, hogy a közönség érdeklődése a véksőklg feszüljön. Most hát itt lesz, majd meglátjuk, kidűlnek o a művészet templomának a falai.
Vamp. Ez is más, meg a flapper is más, bár vannak közös tulajdonságaik. A flapper tulajdonképen hangos, fius, sportoló, elegáns és szabados modqru nagyvilági lány, mig a vamp inkább félvilági nőt akar jelenteni, akinek a fenti erényeken kivül még a férfiak rabulejlésö is a szakmájához tartozik. Átvitt értelemben a vérét szívja. Vamp — vámpír.
MsrWme. Minden filmjében nagy, de ebben talán a legnagyobb. Az »Énekek éneke.-t direkt neki írták. A magyar anyakönyvit tilos Ilyen keresztnevet beírni, oda kizárólag magyar név kerülhet. írassa csak be, hogy >Mária,< ennél szebb név nincsen. Mariéne Dletrichnek másképen is hódolhat: jöjjön a moziba, nézze meg minden filmjét.
Progoézia. Január 23—21-25-én tóid-rengésszerü kacagás a Városi Mozgóban a legbájosabb Anny Ondra-fllni előadásain. (Baby.)
Cfcsón&Jjff
oáPamcxihafi nctakozhatik
Nyersselyem (garantáltan tiszta hernyóselyem)
2«2Q » m Menyasszonyi kelengyék, aatélyi ruhaanyagok,
.OO pengő. • szőnyegek nagy választékban kaphatók:
Kirschner Mór divatáruházában.
Jto£Januir_5l_
Nagy farsangi árusitás
január 22-tfll
február 6-lg
Különleges férfi- és nfli
divatujdonságaimat reklámárakon árusítom. A~sok közül pár meglepetés: Selyem nyakkendők BO I tCI Valódi popelln ingek (garamilt komplett) 3\'BO P-löl Valódlgyapju kalapok B\'— P ICI Mit kis nyulsiör-kslapok 18\'— P-löl
Íílltedek óla fnnnállö cégem garantnia, hogy bevisirliialval nálam 100°/. oa ellenértékei kap
BARTA ALFRÉD
f\'rfi- es nöldlvatáruk Ötlete.
Alapíttatott 1905. u,
Filléres délutánok a gőzfürdőben
Eredményesnek Ígérkező újítást ve. ültek be a nagykanizsai gőzfürdőben. Minden hétfőn és szerdán nők, minden csütörtök és szombaton férfiak részére — egyelőre próbaképpen — filléres délutánokat rendszeresítettek. Ilyenkor 70 fillér egy gőzfürdő, 41) fillér a masszírozás, 10 fillér a kiszolgálás, 50 fillér ■ tanuló,Jegy.
A többi napokon és a kádfürdőben a tarifa változatlan, de kádnál ls egy fürdő mindössze egy pengőbe kerül, ha valaki tizes bérletet vesz. Tyúk-szemvágás akkor is kapható, ha valaki nem fürdik, ezeselben 80 fillérért, für. dés cMtében 50 fillérért.
Időjárás
A nagykanizsai rneteoroloilal megfigyelő Jelontéaok: szombaton h hőmérséklet: reggel 7 órakor -f 1*4, délután 2 órakor -4- 82, este 9 órakor + 20.
Felhőzet: Reggel ós délben felhős, este borult
Szélirány: Reggel északnyugati, délben és este északkeled.
I(B/ttükai r,idl4JeHntétí 4 ■•«<M».-r.u-lal Intését Jelenti eate 10 éeakon I4ak aeél, néhány h.lyan kisebb eefaéaek éa havuáa.
SPORTÉLET
Kitűntető meghívást kapott a klskanlzsal „Sáska" elemi iakola
t\'.rót Tcleky Sándor, a Motesz országin elnöke sajálkezülcg Irt k-vélben hívta inog a klskanlzsal eleini iskola iga>lialö«ilgát, kiemeld leveléix\'ii a kis holpuski, csapatnak ina már or-
Miégos liitéi,
Dr. Tholway Zalgmond lett a Motesz délnyugati kerOle-tének alelnöke
A Molcsz délnyugati kerületének f. M lt-én tarlott tisztújító gyűlésén dr. riwlway Zsigmond poalaigaz^tót nagy lelkesedéssel , Motesz délnyugati ke-Iiiletének alelnökévé, választották.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND Január 81, vasárnap
Római katolikus: Ágnes u. Protest.: Agnea Ur.s Scbat hó 5.
Mozi előadások hétköznap 5, 7 és 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Városi muzeum és könyvtár nyitva csütörtökön és vaiirnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Qyógyszertiil é|jeli siolgálat e hónapban : a Mária gyógyszertár Király utca 49. s«. éa a kiskanlssai gyógyszertár.
Qözfürdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétlÓ, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Jmnuár 22, héttő
Róm. katolikus: Vince vt. Protest.: Artúr. Izr.: Stbat. hó 6
— (Miniszteri éltemért Pottyondy Józaéf dr. aljegyzőnek) A belügyminiszter dr. Pottyondy József nagykanizsai városi clje^zónek az inségenyhitő tevékenység megszervezése é-i sikeres lefolytatása érdekében kifejtett buzgó eredményes munkásságáért elismerését fejezte ki.
— (LloHOla előadás a városházán) Ma délután 6 órakor tartja llceáHs előadását a városháza dísztermében Knjmó József kegyesrendi gimnáziumi tanár az atómok belső szerkezetéről. A tudós piarista tanár előadása iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. Jövő vasárnap Orován l.ászló gimn. tanár előadása >Modern nevelési elméletek« elmen.
— (TanMóvá|ag;tás) Most folyl le Lengyeltótiban a rk. kántortanítóvá-laszlás. Tizenegy pályázó közül Balogh Szendró helyeitea állami tanítót választották meg nagy szótöbbséggel.
— (Halálozás) Schvarcz Ferenc ny. |>osla és távirda ellenőr, aki hosszú éveken ál a nagykanizsai |x>sl«hivu-talban teljesíteti szolgálatot, majd u budapesti 70. sz. mozgóposlahivatal-hoz került, hosszas betegeskedés után 51 éves korában Buda|>esten elhunyt. A megboldogult kiváló tisztviselője volt a m. kir. postának, aki kitűnő kvalitásaival Igazi mintaképe volt it magyar postatisztnek és akit előzékenysége, uri modora, puritánsága miatt mindenki tiszteli. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja.
Schütz vászon olcsó, mert jó és tarlós.
— (Ismeretterjesztő előadások a guzdák rfezére) Vasárnap délulfhi 6 órai kezdettel Ketllng Ferenc polg. Isk. tanár a \'Gyümölcsfa neveléséről, ápolásáról tart előadást a gazdáknak n llozgonyi-utcai áll. elemi iskola földszínű 3. számú tanteremben. Belépő-díj nincs.
— (iperoebúl) Bégen előzte meg akkora érdeklődós a nagykanizsai iparosság február 1-én megtartandó tánc-estélyét, mint ez idén. A nagyszámú rendezőgárda már hetek óta fáradozik az eddigieket is felülmúló est sikeréért, aminek biztosításául szolgál az ls, hogy a rendezőség A rnberger Rudolf Rudolf Jazz ós Torma Tóni cigányzenekarát szerződtette.
— Függöny- é* áltyterltőanyagok, ágy garnitúrák, szőnyegek, butorkelmék nagy választékban Singer divatáruházban.
i

" t&V**;, e\\6te

CsoV^^.
TUNGSRAM
— (A kanizsai éjjeli vonatokhoz köz tefam korxll kapott Zalaegerszeg) A
MAV értesítése szerint a téli hófúvások alatt megszüntetett közvetlen kocsi-járutot a Zalaegerszeg—nagykanizsai— budapesti éjszakai vonatnál újból .beállítják. Az első közvetlen kocsi már pénteken este indult Zalaegerszegről, míg visszafelé szombaton Jött az első.
— (A pacH.il TafsflHk(tr táncmulatsága) A pacsal Társaskör saját helyl-ségéln-n február hó 1-én este 9 órai kezdettel könyvtára javára zártkörű táncmulatságot rendéi. Belépődíj 1 pengő, család jegy 2 pengő.
— (A Ktskaul/sal Polgári Olvasókör) február jí-án saját hely|ségél>en n.r.H,(y-szabásu farsangi mulatságot tart. Kezdete este 8 Órakor. Belépődíj 40 fillér.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Mlchel 1931 alapon és saját csere-füzetek beadása értékesítés céljából.
— (Tálát tárgy) A postahivatal Tel-vétell csarnokában az ajánlottlcvclck felvételi osztályánál folyó hó 10-én 1 drb. sélalx.t találtatott. Igazolt tulajdonosa a főnöki irodában átveheti.
— Ideált8 vasalás vi 1-lamos vasalóval: Trans-danubia.
— A Botor tag Nagykanizsán. A Bon-ring fővárosi nagy sikere után a vidéki városokban is megszervezik a Bonrin-get. Ezen szervezethez tartozó kereskedők vevőiknek bon formájában ad-nak engedmény!, mely bőnl a vevő készpénzként adhat ki oly kereskedőnél, aki a Bonringbe tartozik. Természetes tehát, hogy a vevő szivesebben a Bonringhez tartozó kereskedőnél vásárol, mert ott engedményt kap,, inig a kereskedők forgalma tetemesen emelkedik. Győrben és Pécsett is január elseje óla a legnagyobb eredménnyel működik már a Bonring.
— (iLt on K»c a kiskanlznt Sáskák előadása a Városi Színházban) Este fél 7 órai kezdettel tartja meg nagysikerűnek Ígérkező szinielőadását a kiskanizsai e\'.emi iskola gye rmekse rege. Hét drb. hazafias tárgyú kis színdarab, mely 0 világháború kezdetétől a hősi sírokig vezeti él a nézőt, kerül bemutatásra. A sáska botpuskás csapat, mely tavaly Pécsett oly nagy slkerl ért el, szintén szerepel a műsoron. Majd 2 szavalat egészíti ki a műsort Pár jegy még kapható lesz a Városi SzinhAz pénztáránál.
— öasitánc. Ma a Centrálban hangulatos össztánc.
— (A dunfcnlull gazdsIMB) Az ALsó-dunántuli Gazdatiszti Kör rendezésében a tavalyi évben bevezetett Dunántull Gazdabál aK idén február hó i-én lesz megtartva Kaposvárott a Nemzeti Kaszinóban. A gazdabál disselnókségét Kállay Miklós földművelésügyi minisa-ter vállalta, íővédnökeí gróf Somnslch László, az OMGK elnöke, grór Hóyos Miksa, az OMKA elnöke és báró Vay Miklós, a Gazdatisztek Kgyesületének az elnöke. A bál védnökei meghaladják a 300-at, soraikban ott szerepel a Dunánlul csaknem valamennyi élő-kelő mágnása és földbirtokosa. A több, mint 100 főnyi • rendezői gárda élén Szűcs Ervin főrendező áll. Meghívó igénylése: u Dunántúli Gazdából bálirodája Kaposvár, Postafiók 4. sz.
SchQtz kelengye minden háziasszony büszkesége.
DAPMOL
L
ta»U«l >aslia|M
J
— (GyujtO0ltM gyanúja ml«it letartóztattak egy gazdát) Nemrégen kigyulladt Somogyi József gigeí földműves háza, aibely elégett. A megindított csendőri nyomozás szerint Somogyi József gyújtotta fel a házat, hogy u biztosítási összeget megkapja. Somogyit beszállították n kaposvári törvényszéki fogházba.
— Jó éa rossz világítás. Mikor izzólámpát vásárolunk, nemcsak\' unnnlf áramfogyasztása, hanem ós elsősorban annak fényicljesitménye érdekel bennünket Erről pedig a lámpán Jelzett liiincnadalok tájékoztatnak. Minél nu* gyobb nz Izzólámpa fényteljesítmény* lumenekben, annál több fényt áraszt. Két Izzólámpa közül, melyek egyenlő \\valtf >gyasztásnak, az u jó gyártmány, amelyik több hónapi használat után is nagyobb fényerőséggel világit Az olyan Izzó, amelynek fényteljesitménye pár hét után észrevehetően tsökken, csak az áramot |>azaroljitt,. anélkül, hogy kellő világítást nyújtana. A gondos háziasszony bevásárlásnál jól nézze meg az izzólámpa luntenjelzését és kizárólag bevált márkájú gyártmányt fogadjon el.
— Bútorvásárlás nem gond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyös (ész-letfizetésre, sőt kamatmentesen is azáU Utunk. Kopstein butoráruház, Horthy lilklós-ut 4.
Erzsébet királyné szálló
Budapaat, IV., Eflyetam-utoa S.
(A Belváros köipont]iban).
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden e3te szalonzene. Ax Erxaébst pinoében egypinoér rendszeri „ Manli ■ I pengA BO fillér.
2ALM KÖZLÖNY
1934. |anuir 2l.
Szép ruhip csah jó szövetből hészül
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron

— Ae Ifjúság problémája, hogy az iskola padjai mellől minél életrevalóbban kerüljön ki az ifjabb nemzedék. Az iskolánklvüU, sől az iskolai oktatásnál is fontos szerepe van a rádiónak. A tanulóifjúság rövid idő alatt elismerte a rádió jelentőségét és az első időben, az »amatőrizraus« éveiben\' b.iz-gón kísérleteztek vevőkészülékek összeállításMa, a kényelmesen kezelhető modem rádiók korában felhagytak az amatőrrádió szerkesztéssel, dc annál több figyelemmel kísérik a rádió\'műsorait, melyek nagy része a nyelvoktatás, zeneismeret, földrajz, néprajz és sok más tam"-"«g nélkülözhetetlen kiegészítő eszk:>z~ lett. Általában a rádió közelebb úozza a tanulóifjúságot az élethez és éjien ezért minden családnál szükség van jó rádióra. A dinamikus luingszóróval egybeépített 3 plus 1 lámpás 7331-es Orion rádió tökéletes szelektivitással és abszolút tiszta hangon közvetíti Európa rádióműsorait.
— A családnak nagy gondot okoz egy oly fontos háztartási eszköznek, mint a varrógépnek a beszerzése, ép ezért Brandi Sándor-és Fia varrógépszaküzlete bevezette azt az újítást, hogy modern, vadonatúj varrógépeket csekély bérösszegért bérbead. Tehát ma már nem szükséges nagy kötelezettséget vállalni részletre való vásárlással, vagy a szomszéd varrógépét kölcsönkérni.
fellMMJAj iKtiknz Vállalat
MENETRENDJE
érvénye 1933. október 8-tól
Erx*«b«»>t.r Va.utAllaméa
VamMUomiv. Eiiiébd-léire
Í2S
B« M 9
l» í
II® o c
12 « 1 1
tJIO
14 \'0 ■3 S
IBM 3 15
1í» ■D S C JÉ
18M S 4
1956 s
21 46 w
2340 >
Lilrajal ír lenetrend
LIMJMI M. B 46 Nifyktniiii/i fck. 8 00
W. 14 30 L*t*nyir* írV. 1fi\'4tj
Szelvény,
melynek felmutatója ; ár helyett 1
pengő bolti veheti meg
„A ferde lovag\'1
clmtl regényét a Zalai Köxlöny kiadó-
Városi H0196
Január 21-én, vasárnap Brigitta Helm legparádéaabb szerepe III I V V • tI
m legeazményibb „VAMP"
Csodálatos tájak 1 Gyönyörű fe\'véte ek! Híradók. Kisérö műsorok!
Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Hétköznapi 5 órai előadások zónahelyárakkal
Kedvezményes a Zalai K5zl6ny elófia
Italázs Józsefnek <A ferde lovag» clmft történelmi regénye, amelyben a Habsburgok legendás kora, Mária Terézia és környezetének portréja elevenedik meg, Budapesten is feltűnést keltett. A német fordítás már kiadás alatt van Bécsben, azonkívül most készül a könyv angol \'fordítása.
Film-szoenárium számára is lekötötték a regényt Budapesten, a munkálatok* már folyamatban is vannnak. Most pedig egy nj, grönlandi tárgyú, nagy regényen dolgozik Balázs József, aki éveket töltött az északi sarkvidéken.
kBnyv-szelvény etöinek éa olvasóinak
| ferde lowgi nngy sikere arra késztette a Zalai Közlöny szerkesztőségéi, hogy előfizetői és olvasói részére a kiadási árnál olcsóbban legye lehelővé ennek az értékes regénynek megszerzéséi. Áldozatok árán sikerült Balázs Józseffel olyan megállapodást kötni, hogy a Zalut Közlöny előfizetői és olvasói az ebijén és kővetkező számainkban található szelvény kivágása és felmutatása ellenében a kiadóhivatál-ban a 3 pengős bolli ár helyett 7 pengőért kapják meg «A ferde lovag.- -ot.
Tennénytőxidc.
Buza tiszav. (uj) 77-es 770-7 R5, 78-as 7\'80—7*j5, 79-ea 7P0-8C5, 80 as 8-00—815, dunánt. (uj) 77-es 7-40-7-50 7S-as 7 50-7 60, 79-es 7-80-7-70, 80-as 7-70-7-80, rozs (uj) 4-00-4.10. — Zab közép 8 10—8 20, - ujtengeri tiszántúli 610-615.
KlaáJa a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
— Szolid, megbízható rddiójavitd8 : Transda-nubia.
Nagykanizsa város Köxpontl bHeaalŐKdóJo
Bllhory-u. 4. (a töi vény széknél) elsőrendű minőségű valódi
6 é?/s szilvóriumot pr. liter P 2 50 6 éven törkölypálinkát pr. liter 2-
Llteranklnt Is kaphatói eo 3 Borpárlat már kapható!
Emlékeztető
Január 21. Liceális előadás a Kath. legényegyletben este 9 órakor.
január 22. Kis-sáska előadás a szín. házban.
Január 24. Tanári hangverseny a zei
nciskolában este 9 órakor."
Január 27. Nagykanizsai Felsőkercskc. delinl Iskolát. Végzettek ,Szövetségének műsoros estje.
Január 28. Liceális előadás a Kath. legényegyletben eslo 9 órakor.
január 31. Növendékhangverseny (J
órakor a zeneiskolában.
Február 1. Ipartestületi bál.
Február 2. A nagykanizsai giemáihla. cserkészek Jamboree-estélye.
Február S. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje.
Február 4. Liceális előadás a Kath. legényegyletben este 9 órakor.
Febnuár 4. A Leányklub műsoros teája fél 7 órakor, *
Kiskanizsai Levente fulballcsa|>at szlnielőadása \'délután 6 órakor a Polgári Olvasókörben.
Február 18. Keresztény Nőegylet Jeli mez-estje.
NTE táncestély fél 9 órakor a Ko. rónában,
Febitiár 11. Az Iparoskör zártkörű jel. mez-estélye.
Febiuár 11. Lioeális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Kiskanizsai Levente futballcsaj»al szinlelőadása délután G órakor :t Polgári Olvasőkörbcrt.
Február 13. Agglegények estje a Kaszinóban.
Febiuár 17. Dános Lily zongora hu iir-versenyc este fél 9 órakor a Kaszinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a zene. iskolában (Vannny J.).
Február 18. Liceális előadás a Kath. legényegyletben iestc 9 órakor.
Febiuár 25. Liceális előadás a .Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Február 21. IV. bórleli hangverseny (Fischer Auny)
Február 28. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Március 3. Purlm-estóiy a Kaszinóban.
Március 7. Tanári hangverseny a zc: nciskolában este 9 órakor.
Márekis 14. Siklós Albert szerzői estje.
Március 21. Növendékhangverseny 0 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Április 18. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.


í \'« Y* aíl J \' d r íjÜÉ
ferf.
Rt* f i i?»fii -—__J
Hollandia Is kúzd az ínség allén.
Jótékony ünnepély egy hajó-kiránduláson holland népviseletben.
1M4. lanutr 21.
ZALAI KÖZLÖNY
apróhirdetések
Vennék egy lókarbsn levó k«»«.-„.í;*»»t. Címeket kérem > kladó^ himslbs. 205
Lakáa, emeled háromszobás telle.en „odetn iflidószoba. caelédazoba, erké\'y. ESáron azonnal eltoglalható. S.l«r^il CKngery-tdJ7^____________ 208
■IlailBlB 10 ívei gyakorlattal ál\'áit je" CtnMt kiadóban.___193
""Őicsón veazek, öleién «dok buloi-I. rtvóíódlón mu él nézse bsror rsk-Brssébet-tér 15. 4491
InlelllEtnlti deuleches FrUulaln sucht siette ab 15. Február. Auch Hllle lm Hiui-halt wlrd gebeten. ZaKhriltm cibeien un-l„ .Kindeillebend" sn dle Admlnlsbstton
ÍTnsiiiA»í«\'arakal"l*1"* klc"rf ltm Hmnélt bútort veszek. Sternné Ewé-bet-tér 15._______4101
Eev ciinosan bútorozott emtletl szoba i bei»áioiban kiad*. Esetleg lürdóhisz-Jiítlsl. Bórttzlet, Dták-tér 11_____268
NHnykanlaaAN Ciengerymt 21. Ilim ■latit hintés- él mtssárosíilet, s szikié ,u husfeldolRCsiA és összes mellékhelyl-séaekHel (ryBtt bérbeidé Ugyanon s íukmthOT ntlkaéttei berendezési tárgyak eladók, Illetve bérbejrehelók. 260
Eevazobás-konihás lakái a belvárosban hl, dó. Bői üzlet, Deák-tér 12. 257
Kiltinó aaatall 4a balatoni
nnantf 5® i1""51
ŰUrCUn lego\'ceóbb napi-
Hon kaphatók : LlOHtSCHEtH borai kereikedés, Csengery-u 3i
lóaiet lóhticeg.u. 71. u|, adómente*. 8 iioba, Mrdósiobás családi ház alád*, eutleg kiadó. __247
J\'hineu aeaaflaráaaal bérbaadnám. eae-l.g eladnám részletttzetéere li. Cint ■ JózkI löheiceg-ut 83. 279
Boitel\'ó géphei Quaml atagot ke-reaek. Címet kérem Rózaa-vendéglólK leadni. 228
I Ojtyes vareélaAayak azonnal felvé tétnek Báion-varrodában Horthy Miklós-ut II. 242
Tliila. fosztott lúdtoll eladó Magyar-ulca 7., Báronékaál. 212
Elad* prima azaporitó mén: Csupor Lajoanll, Vllényédazentpál (Zalamegve)
246
József lóherceg-u. 76/a alatt kltlönálló kétnobla káa májua l-re kiadó. 210
Lakadataal éa vendégségi tózéseket
yállzl Viola Ferenené Caengery-ul 28. 351
Jól IJzó aaladaaaat keresek. Clm a kiadóban. » 219
3 vagy 3 azobáa udvari- lakás, kere-«k a város belterületén. Cim a kiadó btvatalban. 258
Kiadó bútorozott szoba magányoi hölgynek, vagy araak, ald csendes otthonra vágyik. Clm a kiadóban. 253
lárház-u I. alatt kakarloadarát*
eladó motorral vagy anélkül. 254
Megbízható bejárt aaladaaaat keresek azonnalrs: PaUos, Erzsébettér 18..
- Ké»< kabátok, szőrmék és téli áruk Olcsó árusítása már megkezdődött SuiBCr dlvatáruhúzban. Érdemes mejl-
tekinteni.
V«1 öaivágáa. ontiolúláa, "* manikűr
MHOCSA
forirész-űzlettben fő-ut 15. szám (NmzeH Bankkal sumben). Mérsékeli árak/
VÁROSI MOZGÓ
Kedd, szerda, csütörtök, 5, 7 éa 9 órakor
Ennyit 1934. évben még nem mulatott!
ANNY ONDRA
Igazi nagy filmje:
BABY
100.000 márka pályadijat nyert különleges attrakció.
Hétköznapokon 5 órakor zónahelyárak!
Ne veszödjön régi elavult varrógépével, hanem béreljen vadonatúj, modern
varrógépet
heti 3 pengőért
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
Deák tér 2., a felsőtcmplomnál.
Varrógépbéilök díjmentes himzésoktatásban részesülnek Var. ósjépj vit^mUheytlnk bármi yen rendszerű varrógépek javítását v.íl alja. — Pó alkatrésze* é< tük bármilyen vairógéphez raktáron.

Díjtalan bemutatás! Részlet! = Csere!
Rádiót...?
Csak a
Transdanubiától
Csengery-ut 6. sz. Telefan 4-13. sz.
*z ICBB-iíei. alakulv
BatTtnlml Sitfljenlit liintta!
Csengery-ut (R»poch-ház)
meguytwtu
73-ik évtársolatát.
A könyvek helenklnt vagy havon-kint fizethetők.
BetaiUit legalább 1 psagft kiTOBktil legalább 9 pofii
flzetondó.
Betlzetéal könyvek a szövetkezet hív*, taloa helyiségé ban ((aongery-ut 7. > bálmikor kaphatók.
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet.
SchUtz-vászon minden kelengye disze
10671/B. 1931. a rém.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fr|ében lefoglalt In. fói goknak az 1923. évi VII. I,c. 86—58 §-al értelmében eszkflzlendd ryllvános elárverelésétól. A végrehajtást szenvedő neve: Perl Oyőrgy. Lakása: Magvar-u. 3. sr. Az első árverés helye: Erzsébet-tér 4.
Az élsö árverés Ideje (nap (■ óra): 1934. |»nu r 24. d. e. 9 ára.
A második árverés helye: Erzsébet-tér 4.
A második árverés ideje (nap és ára): 1934. febtuár 1. d. e. 9 óra. A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként. 1 drb 6 üléses autó, három kérik leszerelve, (ócska) 200 P össaes becsériékben.
Árverési teltételek.
1. Az első árverésen az egyes Ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább •, része meglgértsttt.
2. A második árverésen azonban as Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul la, a legtöbbet Ígérőnek mlndeneaetrs eladatnak.
3. A vételár készpénzben llzetendó, savó által fizetendő > lorgalmi sdó és az sastleges fényűzési adó Is.
Kell Nagykanizsa, 1933. évi december hó 23-án.
Kengyel Oyula s. k.
248 városi végrehajtó.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlöny t
, lövő kó elsejéig,
h.mest
ZALAI KÖZLÖNY
1934. január II.
Meghívó.
A Délívuutjfo\'i Temetkezési Egye-sOIete lolyó hí 21-én, hatírozai-képleleniég eielén a meglelem latok siámára való tekintet nélkül 28-án, a városi köigyüléai teremben, 14 órai kezdetlel alapsisbály-mddoeltó kOzgyOléil Isrt, melyen a tagok minél számosabb megjelené-sél eiuion ls kéri a Venelíiá*.
Szőlőbirtokosok!
Amerikai és hazai M sima és gyökeresvesszők gyökeres fásoltványok
az Összes bevált alanyfajokon, ugy I. o. mint II. o. mlnCség-ben, absiolul faj Isilán és leggondosabb válogatásban
A világhírű Berlendlerl x Rlpá rla Teleki alanyfajok
Teleki SzölttelepekMI stírmszók.
MeRrendelhotők:
ORSZÁG JÓZSEF
ma, Ml trágya, MtWfayvááolaalaxarafc Stk tar.lk.déatt««
Nagykanizsa, Erzsébef-fér 10.
(A blróaág mellett) Talatan t ÍM.
SzIkSéQlBtBÍt -:
I-
I mindenki a helyi kereskedőknél ! éa iparosoknál szerezze bel
Vigyázzon a pénzére!
Sok pénzt takaríthat meg, ba
BÚTORAIT
az országosan ismert legnagyobb cégnél:
Kopstein
bútoráruházakban
Hr-
vásárolja
ily
Horthy Mlklós-ut
Kedvező fizetési feltételek! — Díjtalan szállítás! —
11027/1932. B. a.
Árverési hirdetmény.
KOihliré teszem, ho,ty kOztarlo-zások lejében Hirschler Ferencnél lefoglalt különféle norlnbergl cikkek éspedig gyermek-harisnyák, gyti-mek-lrlkók, kQIOnléle nólhsrlsnyák, zsinórok 1934. évi január 22-éá d. e. 9 órakor Erzsécel tér 4. sz. a. a becsétlék >/t részén alul li elárvereztetni fognak.
Város! Adóhivatal Nagykanhsa, 1934. január 4 én.
.» Lehociky Lajos s. k. ím városi végrehajtó.
Nagykanizsa megyei város í polgármesterétől.
861/1934 sz"
Hirdetmény.
Az 1. II, ker. köztemető .E" és „I" tömbjének a szerszám-kamutól a fasorig terjedő részén levő sírhelyek tulajdonosait felhívom, hogy mielőbb Jelenjenek meg a temető gondnoki irodában, Városháza, II. em„ 37. ajtó.
A fent emiitett terület a Vé-csey-utcai oldalkapu közelében fekszik és alacsony oszlopokra erősített sodronnyal van bekerítve.
Nagykanizsa, 1934. évi nuár 9-én. Po|gárme8ler.
FraRRingeR
Báli nyakkendők KesxiyUR
legolcsóbban
BRÓNYAI DIVATÁRUHAZ
Horthy MiklAs-ut I
VároahAz-épQlat.
Nikkelezés, rezezés, ezüstSzés, aranyozás
Galvanizálás
Minden tárgyat éa
fémet.
Macsek Lajos Nagykanizsa, „í\'lT":
Nagykanizsaiak találkozóhelye a>
István király Szálloda
■•éapaat, VI., Paámanloxky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett, Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST.
Szobáink árát mérsékeltük. *
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. KOzponti fűtés, lolyó hideg-meleg viz, lift, telefonoz szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
r
Ne felejtse el! Jegyezze meg!
kiváló minőségben nagy választékban
SZABÓ ANTAL
sport-, rádió- és csillár-üzletében Nagykanizsa — FA-ut S. as.
Nyomatott a liptulajdonoi Közgazdasági R.-T. Qutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Villalala könyvnyomdájában Nagykanizsán. (t\'elclOt üzletvezető i Zalai Károly.)
74. évfolyam 17. szám
Nagykanizsa, 1934. január 23, kedd
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
*MrtM*tó*4g éi kiadóhivatal: fönt A. *.\\im Mcg|el«alk minden reggel, hétiö kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra fi pengő 40 Htléi Si«rke«itöa*gl é« kiadóhivatal! telefon: 78. n
A magyar sajtó
Ait mondják, hogy a női becsületről nem errokás beszólni, mert ha beszélni kell róla, ott már hiába is beszélnek. Talán ugyanezt mondhatjuk a sajtóról is, főképen és különösen a magyar sajtóról, amelynek a kötelességét a hazával, a nemzettel szemben soha nem kellett hangsúlyozni. Hiszen ennek a sajtónak a fogantatása a mi szabadságharcunk legszebb pillanata, amikor Petőfi Sándorunk teszi rá a kezét Heckenast gépére, mondván :
«A nemzet nevében, a nemzet számára lefoglalom.»
S hogy a sajtó azzá legyen és azzá lehessen, amivé lennie kellett, hogy magasztos és szent hivatásának megfelelhessen, arra a nemzet legkiválóbb elemei adtakörök érvényű példát. Neveket mondjunk ? Könnyű feladat. Vörösmarty, báró Kemény, Deák, Irányi Dániel, Kossuth, majd később Bárt ha Miklós, Kaas Ivor, Rákosi Jenő.
Egész életük hírlapírói munkásságával tettek vallomást, hogy minden tollvonásuk valóban a nemzet érdekéten és a nemzet számára Íródott. Az ő munkájukon keresztül igazán tisztes célú hellyé nemesedik a szerkesztőség, amikor a közvélemény nemes szószéke a szerkesztői asztal. Támadó és védő bástya, amely az igazság védelmét szolgálja, hogy annál jobban irtia és pusztítsa az igazságtalanságot, az erkölcstelenséget, a rosSzat és becstelent, hogy ugyanakkor védhesse azt, ami jó, apii igazságos és ami csak magasztos az emberi élet-
W
Már Napoloon ls az ötödik nagyhatalomnak tartolta a sajtót. Nem csoda, hogy nálunk, a magyar ta-lajl>an és a különleges magyar viszonyok között sokkal nagyobb jelentőséget nyer s a nemzeti erők olyan kimeríthetetlen forrásává válik, amelynek energiáját sem a művészeti, sem a társadalmi élet fejlődése nem nélkülözhetne. Noha minden józanul gondolkodó ember tisztában van vele, hogy minden vállalkozásnak materiális oldala Ls van s ugy a sajtó létét is anyagi alapzatra kell felépíteni, hogy erős legyen, hogy hivatásának annál könnyebben felelhessen meg, de alig volna védhető egy olyan álláspont, amely bármelyik magyar újság létét csupán és kizárólag anyagi szemszögből mérlegelné. Egy ilyen lap, amely ki akarná vonni magát abból az együttesből, amelynek szent hagyomáinyait a magyar újságírás nagy úttörői és apostolai szentesítették, sokszor vértanúi szenvedésekkel, kufsteini Iwrtőnök láncával és vérével, a saját Vérükkel irott cikkekkel: egy ilyen lap önmaga felett mondaná ki a megbélyegző Ítéletet.
Nagy oka van annak, hogv most a kérdést tollúnk Ijegyére vesz-szük.
Mind a magyar újságírás, mind a magyar közönség érdeke követeli tőlünk, hogy nyíltan beszéljünk. Elismerjük, hogy az élet egyre nagyobb nehézségeket támaszt minden hivatással szemben, ugy az újságírásnál is. A verseny óriási. Egy részt a küzdelem élet-halál harca, másrészt az erkölcsi válságbanver-gődö tömegek mindig izgalmat kereső igénye nehéz válaszútra vezetik az ujságvállalatokat. Minden nap uj borzalmak és elképzelhetetlen szövevényü bünténjek csábítgatják hálás témáikkal az újság szerkesztőit és főként kiadóit. Minden nap kell valaminek történni, ami ezzel a jelzővel kezdődjék: «l>orzal-mas.... Hogy aztán e < borzalmas* után Ini következik ? a tizennégy éves Déneske bűne-e, avagy azasz-szonyé, aki ugy cij)eli a szatyorlum ura belső részét, akárcsak a vásárról hazatérő szakácsné a zöldséget:
olyan mindegy. FődeTog, hogy a közönség megkapja a . maga napi narkotikumát, mint ahogy megkapja a dohányos a nitokinját.
De vájjon mehet-e ez igy tovább? Vájjon az az újság, amely a rideg ihászon-- szem|>ontjál>ól nézi az életet: nem kap-e halálos Ítéletet annak a dunavecsci tizennégy éves parasztfiunak a szavaiban. aki meggyilkolván anyját, a biró kérdésére azzal felelt:
•Zemplén Déncsről annyi széi>ct olvastam az ujsághan, hogy talán nekem sem lesz nagyobb büntetésem, mint neki...»
A magyar sajtó mindig a nép, a nemzet érdekéten munkálkodott. Ezzel a nemes hagyománnyal ma sem szakíthat, amikor a népnek, a nemzetnek sohsem volt annyi szükségi\' a lelki vezetésre, mint éppen ma, a lelki válságok és har-j cok idejében.

Pokolgépes merénylet Benes és Tltulescu ellen
Bécs, január 22 A zágrábi gyorsvonaton hétfőn korán reggel, a kisantant értekezlet megnyitásnak napján, Ban és Gurkfeld állomás közöli l>omba-merénylet tőrtényt. A Berlin—su-sáki közvetlen kocsi alatt |>okolgép robbant és a kocsi teljesen elégeti, égett. A kocsiban levő négy másodosztályú utas közül három a lángokban lelte halálát. A negyedik utas, Erítsch János bécsi orvos, súlyosan megsérült. Minden jel szerint a merénylet Benes és Titulescu ellen irányult, akik szintén ezen a vonalon érkeztek pár órával előbb Zágrábba. A merénylők ugy látszik rosszul állították te a i>okolgépct.
Belgrád, január 22 A bombamerénylőt híre politikai körökten nagy izgalmat okozott. Altalános vélemény az, lu^y a tettesek a zágrábi kisantant konferencia ellen akartak tüntetni. Zágrábban egyelőre nem ismeretesek a nicrényk\'t körülményei, mert a szigorú sajtócenzura miatt az ősz-szes lapok egyetlen szóval sem emlékeznek meg a merényletről. A hatóságok azt hiszik, hogy a horvát emigránsok egy Berlinben élő csoportjának utasítására hajtották végre.
\\zt hiszem minden kanizsai keres-Jő nevéWTPki jelenthetem, hogy l>eri-
Országos kívánságok hangzottak el a kanizsai OMKE vasárnapesti taggyűlésé"
„Boldogan követjük azt a megértő kormányt, amely megőrzi a rendet és meghallgatja a szakértőket a törvények megszerkesztésénél" — mondta Vértes Emil országos OMKE alelnök
Az OMKE közponli vezérkarának három illusztris tagja érkezett le va-sárnap este Nagykanizsára, hogy a kanizsai OMKE fiókban taggyűlés ke-relében ismertessék a magyar kereskedelem aktuális problémáit. Ebből az alkalomból az OMKE tagjai az érdekképviseletek kiküldöttjel, az Iparoskör képviselői és a kereskedelmi kérdések iránt érdeklődők zsúfolásig megtöltötték az egyesületi helyiséget.
A taggyűlést Hajlü István ü. v. al-elnök nyitotta meg, üdvözölve Vérles Emil közponli alelnököt, valamint Molnár Imre és Nádor Jenő központi titkárokat.
Hajkl István megnyílója — Tudjuk, érezzük ml kereskedők, — mondta Hajki István alelnök, — hogy magyar göröngyös utat kell meg-tennünk, de ml bízva bízunk- egy
szebb és jobb jövőben, mi hisszük, liogy lesz még gazdasági szabadság ós béke a nem/.etek közöli, amelyek megnyitják a régi határokat és akkor újból ^iagy lesz a kereskedelem, újból boldog lesz Nagykanizsa ls, melynek >szegéjny < jelzőjére csak mint egy rossz álomra gondolunk vissza.
— A Zalai Közlöny egyik minapi vezércikkében olvastam, hogy Nagykanizsa sok mindent veszített következetes ellenzéki állásfoglalása miatt. Bár egyesületünkből Száműztük a politikát, nekem mégis, mint magánembernek kl kell térnein erre a megállapításra. Mi jól tudjuk, hogy a • kereskedelem csak ott tud dolgozni és boldogulni, ahol rend, béke és biztonság honol. Mi a saját érdekünkben is ama kormányzati politika zászlóliordozói vagyunk, mely a béke, rend és biztonság jelszavakat irt a zászlajára.
Azt hisj kedö i
nünket mindig a mellett az Irányzat mellett lehel megtalálni, melytek munkájából reméljük, hogy az a városunk javára, a kereskedelem boldogulására és hazánk üdVére válik. Mindentől Irtózunk, ami a (lelkek harmóniáját megzavarja, ami válaszfalat állit magyar és magyar közé. Ideálunk a mindent átfogó Egység, mely a haza minden polgárát egyformán szeretett gyermekként öleli keblére.
Molnár Imre előadása A nagyhatású megnyitóbeszéd után Molnár Imre központi titkár az áruházak múltjára vetett történelmi visz-szapillanlást, foglalkozva legújabb előretöréseikkel, amivel óriási károkat okoznak ^ kiskereskedelemnek. Foglal-kozotl az áruházak szezonvégi klánsi-tását szabályozó legújabb rendelettel, amely némi rendet teremt ebben a dzsungelben. Az áruhásak elleni védekezés módját a következőkben jelölte meg: a klskefCskedő ígyekozzék a modern üzletvitel alkalmazásával megtartani a vevőit. Erősen szervezkedve kötelezővé kell tenni a szabott árak betartását. Be kell vezetni az áruk vé-telkényszernélküU megtekintéséi, végül Igénybe kell venni a helyi sajtót ügyes rcklamirozással, melynek minden költsége bőven megtérül.
Vértes Emil beszéde Vértes Emil központi alelnök Sándor Pál országos elnök üdvözletét tolmácsolta, majd a következőkkel folytatta: — Hiába csap most össze az áruházak és kiskereskedők tábora, hiába hangzanak el viták, amikor általában a különféle vámok és rendeletek nyomása a.att haldoklik a kereskedelem. Adjanak alkalmat a inugyár kercskcdö-társádalomnak, hogy aktivitását kifejthesse. Feleslegesnek és indokolatlannak tartjuk a raktárkönyv kötelező vezetését. Kívánjuk, hogy ez év őszétől kezdve adjanak módot a kereskedőnek is a kamatmentes adótórlesztésre, az 0TI és MABl Járulékok aggkori biztosítására szánt összegeket pedig azonnal szüntessék ineg, mert nem lehet most ilyen összegeket kivonni a halódó kereskedelemből Kívánjuk a hadl-kölcsónök méltányos valorizációját, a villany- és telefondíjak mérséklését. Gömbös Gyulától azt kívánjuk, ha megteremtette a konszolidációt, ugy tartsa ls azt meg és ne engedje meg a kilengéseket, hallgassa meg a szakemberek tanácsát a törvények megszerkesztésénél, ugy mi is boldogan követjük ezt a megértő kormányt, egyesült erővel haladva vele egy szebb, jobb jövő felé.
Nádor Xnő a vásárkérdvsidl A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Nádor Jenő központi titkár közvetlen modorban és optimista hangon szólt hozzá az elhangzottakhoz, majd szóvátette a Zalai Közlöny kirakodóvásár-ankétjét, kifejtve, hogy amikor az iparosságnak is ci>ak igen kis hányada kivánja a vásárokat, inkább ezeknek kell engednlök az álláspontjukból, mint a nagy többségnek. A vásárok ugyanis tele vannak visszaélésekkel, néhány becsületes ember miatt sem szabadna ezeket a halóságoknak tovább türnlök.
A tartalmas értekezletet, melynek stílusa mindvégig komoly, nívós színvonalon mozgott, Hajki alelnök zárta be, \'majd utána még sokáig u legjobb hangulatban maradlak együtt aít OMKE tagok és azok hozzátartozói.
Zalai közlöny
\' \'-f ........
gény család lakolt olt Erek elhelyezéséről azonban a lakáshlvatal gondoskodott.
— Ami a lakásínséget ilk-ti, as csakugyan volt akkor Kanizsán,de vagonlakókat mégsem telepitelték be a már régen lebontásra itélt üres gimnáziumi-épületbe. A va-gonlakókat viszont éppien én helyettem el a lakás céljaira sokkul alkalmasabb barakkokban, ahol válaszfalakat húzattam és általában a lokalitásokal lakhatóvá lettem. Ha jól emlékszem, 50—60 családot sikerült igy elhelyeznem, amiért nagy harcaim vollak az akkor mintegy 100 beteget á|»ló kórház vezetőségével, akik a Ibériákról menekült szemkórházat akarták ott elhelyezni.
— Épitöszóvetkezeti működésem nem tartolt sokáig, mert feljelentetlek az prszágos munkaügyi népbiztosságnál, hogy a szövetkezet nem kommunista ala|>on működik. Erre Jeküldtek Pestről egy népbiztost, vagy hasonló valakit, aki engem forradalmi tőrvényszók elé akart állitani. Én ekkor teljesen visszavonultam mindentől. A pénzem közien elfogyott, a betélemct
1984 január
Beszélgetés Schless Istvánnal
az irredenta szobor ellen folytatott kanizsai gáncsoskodásról
III. Hogyan áll a kommunizmus alatt lebontott régi gimnázium-épület ügye?
Legújabban azzal igyekeznek Nagykanizsán hangulatot kelleni Sctue** István irnedeuta-MObor adományozása ellen, hogy- azt híresztelik városszerte: — ö A»lt» aki lebontatta a kommunizmus miatt a régi gimnázium épületét és most mintegy penitenciaként ukarja ugyanarra a térne tolépiteni az irredenta emlékművel.
Először is, ha igy lenne is, csak kalaplevéve lehetne beszelni egy fér tiről, aki belátva tévedését, azi jó-váteni igyekszik. Nagyon sokan vannak, t&kik nem leitek jóvá semmit, csak frontot változtattak és már eszébe sem jut senkiueR vá dőlni őket.
.Másodszor pedig Sclilcss István suba sem volt kommunista, de még csak szakszervvvzcli tag sem. Sőt...
A Zulai Közlöny munkatársa ny illan és egyenesen nekiszegezte Schless Istvánnak ezt ® kérdést is |ús a következő válasz *.ipta:
Az összeomlás után, nünt köztudomású, általános cliaosz volt Magyarországon. A frontiból haza özönlő emberek mind munkál akac tak, kenyeret akarlak. Nekem a cseliek elől menekülnöm kellelt a Felvidékről, ahol Mikor gyárigazgató voltam és mindenemet lclgyuj-tottak 20.000 korona készpénzem maradt, ami akkor is tekintélyes vagyon volt, Azt hazahoztam Nagykanizsára és leiét bankba tettem. Magamnak tehát nem volt pénzre szükségem. Láttam azonban a fejetlenségei, láttam, hogy nincs munka a ielizgalott tömegeknek. Közben láttam, hogy a háború alatt nem tatarozott házak egymás után dőlnek össze. Viszont *\\agy-kanizsa képviselőletítülele mar régebben jogerős határozatot ho-hozott, mellyel kimondta, hogy sti évek óla üresen álló volt gimuá-zium-épülelet, amely ekkor már csak patkányok és egerek eldorádó-ja volt, lebontatja. Csak azért késett idáig a lebontás, mert nem akadt vállalkozó, aki az akkori viszonyok közt megtelelő haszonnal tudta volna a lebontást vállalni
— Ez violt a helyzet, amikor én Nagykanizsára kerültem. Sem ekkor, sem később semmiféle politikai pártba, még csak a szociáldemokrata szakszervezetbe sem léptem be, egyiknek sem voltam tagja. Mint gyárigazgatót és tőkepénzest burzsujként kezeltek, a takarékban volt pénzemet lefoglalták.
—■ Minthogy munkát a proletárdiktatúra sem tudott adni az embereknek, a politizálás pedig felforralta a szenvedélyeket, a. tömeg-indulatok oda fejlődtek, hogy már kiakarták rabolni a tehetősebbeket. Láttam, hogy ezt a tömeghangulatot csak ugy lcliet levezetni, ha munkát és ezzel kenyeret adnak az elégedetleneknek. A düledező házak megjavítása szükséges is lett volna, ineg ezt a csillapító hatást is kiválthatta volna, hiszen nem volt akkoriban ház Kanizsán, ami akai>os javításra ne szorult volna. Láttam, hogy ügyes organizációval a város összes épitő szakmához tartozó munkanélkülijei! lelu&tne. Erre ajánlatot tettem a város akkori vezetőinek, hogy engedjék meg egy építőipari szövetkezet
megszervezését, amelynek fő célja: megjavítani a városi lakosság összes házait és a költségekhez csak annyi hasznot számítani, amennyi a szövetkezel fenntartásán hoz szükséges. Itt tehát nem akart keresni senki, csak a munkások és az épittelők is jól jártak. Én 24 óra alatt megcsináltam a szervezést; egy hét múlva 25 tisztviselőt és -100 munkást foglalkoztattam. Nem volt azonbanelegendő tégla és nem volt elegendő szén. Ekkor Javsoltam, hogy az úgyis üresen álló volt gimnázium épület lebontását hajtsák végre. Ez meg is történt, a kikerüli téglát a szövetkezeti építkezésekhez felhasználta, az érte járó pénz a város pénztárához folyt be. Hangsúlyozom, az épület üresen állt, csak egy temetkezési vállalat irodája Volt benne, meg egy sze-
rostom .f
Gábor tánclDtézet.
----ww
Ma este 7 órakor
■ gyalogos karpasso
ni AH JT®®^?^ tanítási ára \'
a Kaszinóban.
Gábor
tánctanár.
a kommunisták lefoglalták, se üz-
k-lben, se vendéglőben éleimet nem kaptam, mert nem volt sem kommunista, sem szakszervezeti tagsági igazolványom. Vojt még 18 rend ruhám és 30 pár cipőm, gyár-igazgatói garderobom megmentett, része. Ezeket cserélgettem 1« las-san az utolsó darabig élelemre, titokban, meg falukra járva lisztért* tojásért. Mikor aztán már semmim sem volt és demmihez kezdem sem tudtam, akkor Bécsbe költözködtem.
Mint atyám után osztrák állampolgár, a kommunizmus alatt
A Soproni Heresk. és Iparkamara 319011933. sz. értelmében
janitár 22-től február 6-ig
leltári árusítást
rendezünk,
olcsó SXQibaíí árainkból 10-30% árusítást engedményt adunk.

iggv muá^M.. -•■
Z«LM KÖZLÖNY

Friss érkezési! nyul
(súlya 3.25-3.40 kg.) 1.00 P. kapható
Sípos Andor
csemegeüzletében.
is tudtam Utazni a határon át, igy néhai Pálffy hercegi erdőmester egy itten velem küldött ki 30.000 koronát herceg Batthyánynak Bécs be. A pénz a knickebocker-nadrá-gomba volt bevarrva. Pont akkor a határon, Savanyu kútnál minden-denkit megmotoztak. Én csakúgy tudtam megmenekülni, hogy akkor éppen elromlott a villany-motor az állomáson és jelentkeztem, hogy én meg tudom javitani. Igy aztán elterelődött rólam a figyelem. Külön* ben akkor könnyen az életembe kerülhetett volna a szívesség.
— \'Amikor a kommün bukása után, szeptember közepén végleg távoztam Kanizsáról, az ottan rendőrkapitányság maga adott ive kein az átutazáshoz szükséges igazolványt arról, hogy semmi részem awra volt a vörös uralomban.
— Hát <gy áll az én ügyem « kommunizmussal.
Schtess Istvánnak ehhez a nyi latkozatához nem sok hozzátenni való van. Az Messen a szemére valamit, aki hívebben szolgálta a ha-záját akkor is, éhség, koldusbotrajutás és üldöztetés ellenére is, mint ahogyan ő tette, aki mindenéből kifosztva hagyta el hazája földjét azét a hazáét, amelynek azóta is mindig hü fia maradt és amelyért most egy oraatycsodálatát érdemlő áldozatot hozott.
RÁDIÓ-MŰSOR
Jani, 23.
6.15: Toma. uyuu gwmo»>n. -»•«: Híreit. _ 10: 1. Va« Gereben irtaiból. 1 Rcvidky.i-eraek. Kózben jnmolon. - 12.05: Állástalan Zcn&izek Szimfonikus Zenakara. — 1.15: ?on-«°ra. - 2: Hírek. - 4: Csermely I.JTila meséi. _ 5.45: MSjelzés. _ j: ?P«aIiSi tagjaiból alakult renekar. — 6.15: Francia hyelvoklalir — 6.15: K"bos Ilonka aongorázik. — 7.30: -Az ra lMíiról.. Előadás. _ ft, A .Sárga Liliom.. Operett. _ 9.35: Hírek. -H.10: Kurlaa Slml is dg$oy«nekara. ij.i ,N<raclh *»\'«\' dr. eliadiw
ZT-Sa ií emb®r <ralfWI4i«. A béc.1
\'IM előadás próbdjáról kíszütt VUiz-lemezck bemutatásával.
\'3- Ridlózcnekar. - 1.10: -
L™, " blWSs Klóadás
gramofonnal,,-,425.. sunkó készllése.
Horaitz cseOAmiMsz lilék.. - 8.05: PÍÜÍ, f^^razigban. _ kiSt oíS"\' - Wol hangulat-Mpek. RádlWkar. -8.55: idóazerü
X\' ~ K"11"* ™»ó*n<tye. liieka. — u, Gramofon.
ta£ ,41*"t<kl»"> singer dlyaUniUi.
vila\'g
RÓNJA
XIV. Egy törvényszék, amelynek alig van dolga...
A pápa biztosította azt a fogát, hogy a Vatikán-állam területén külön törvényszéket állítson fel — A vatikáni biróság nem tévesztendő össze az egyházi bíróságokkal, amelyek hatásköre kiterjed az egész világra
(Copyright)
Pár lépésnyire a vatikáni állomás gyönyörű pályaudvarától díszes uj palota emelkedik: az igazságszolgáltatás palotája. Ez a Vatikán állam törvényszéke. Hivatalos nevén: Tribunale di Príma Ins-tanca. IX- ebben az épületben van a pápai csendőrség- parancsnoki hivatala is. Főtárgyalási termek huzódnakmeg az emeleteken, ezekben a termekben azonban ritkán tartanak bírósági tárgyalásokat. A Vatikán állam törvényszékének kevés a dolga...
Az Olaszországgal kötött szerződés értelmében a pápa birodalmában a bíráskodást bűnügyekben a törvényszék, közigazgatási és ki-hágási ügyeklen pedig a pápai állam kormányzója látja el. Azokban az ügyekben, amelyekre nézve az egyházi tőrvénykönyv nem intéz Ifledik, az olasz törvények alapján hoznak Ítéleteket. A szerződés szerint a Vatikán államija menekült, vagy olt elfogott bűnösöket a pápai hatóságok kiszolgáltatják az olasz államnak, de az ott elkövetett bűncselekmények felett, ha a bűnösök a Vatikán területén kerülnek az igazságszolgáltatás kezére, a pápa tőrvényszéke ítélkezik.
A pápának azon tan inegkegyel-mezési joga van, aki él is ezzel a jogával...
A pápai törvényszék, amelynek elnöke Periooli Pál lovag, két szavazó bíróból és három törvényszéki jegyzőből áll. Tárgyalásai nyilvánosak. ítéletei ellen a szent rólához lehet fellebbezni. Az ítéleteket a j^gnatura — semmitőszék — meg-semmisitljeti.\'Kihágási ügyekben a törvényszék elnöke a fellebbezési fórum.
Fennállása ota eddig mindössze négy ügyet tárgyalt a vatikáni törvényszék.
Egy kqrdlnális lakásán elromlott a vilíanyveaeték. A cselédség szerelőt hívott fel, a szerelő elvégezte a dolgát, amikor azonban eltávozott, a ház népe észrevette, hogy egy Igen értékes, arannyal lefuttatott ezüst kehely eltűnt. A szerelőt letartóztatták. Nyilvános tárgyaláson tagadta tettét és mivel bizonyíték nem volt ellene, felmentették.
A másik eset ez volt: Rájöttek arra, hogy a Szent Péter bazilikában egy milanói ember mágnessel S»di ki a jierselyekből a nikkel-pénzt. letartóztatták. Ügyének fő-tárgvalásán arra a kértlésrtf, Ivogy miért tette ezt, igy felelt: «Szent Péter -úgysem használhatja a pénzt, nekem pedig szükségem volt rá.» Az eljárást megszüntették ellene. Indokolás : «A vádlott zavaros feleleteivel elmebeteg benyomását keltette...*
Egy ember hamisított ajánlólevelekkel koldult a Vatikán terű-létén. A biróság hat évre kitiltotta a pápa országál>ól.
Az ügy, amelyben a vatikáni biróság mégis Ítéletet hozott, egy évvel ezelőtt zajlott le. Rájöttek arra, hogy a vatikáni államban folyó nagyszabású építkezéseknél az egvik munkás — összejátszva egy teherautó soffőrjével — kátránykockákat lop. Tetten érték és letartóztatták. A bíróság hat hónapra ítélte el és nyomban bekasztlizták. Ügyvédje kegyelemért folyamodott a pápához és XI. Pius nemcsak hogy megbocsátott neki, hanem magánpénztárából még ötszáz lírát is ajándékozott neki.
. A börtönőri szolgálatot a pápai csendőrség tagjai látják cl. Most épült ftel kaszárnyájuk a Vatikán államban. A pápai csendőrség a Vatikán állam közbiztonsági szerve. A czsendőrök uniformisa Iia-sonlit az olasz carabinierek egyenruhájához, a különbség mindössze annyi, hogy amig az olasz carabi-nierek fekete nadrágot lvor<lanak, a pápai csendőrök nadrágja kék és dolmányukat fehér zsinórozás disziti. Százötven főből áll a pápai csendőrség, amelynek tagjai kivétel nélkül hatalmas növésű, válogatottan szép emberek.
ök állnak őrt a bejáratoknál és elvűben ők teljesítenek detektiv-szolgálatokat is a Vatikánban.
Komplikált kriminális eset a Vatikán területén nem igen fordul elő...
Menyasszonyi kelengyék
nagy választékban.
Saját kikészítést! siffonok, vásznak, damasztok és asztalnemliek jó minő-= sége általánosan elismert. =
Raganhart és Raymann damasztok és asztaJnamfflekiSohroll-siffonok.
^ftagy raktár női és férfi fehérneműanyagokban.
SINGER DíuoMáz.
á Bankos-bál
Szombaton este ls a hagyományos fényes keretek között zajlott le a kanizsai jjénzintézeti tisztviselők Bankos-bálja. A rendezőség most is csábitó vendégszereplővel kedveskedett Szász 11a, a rádióból előnyösen ismert előadónő személyében, aki tréfás mókáival több,mint másfél órán át tartotla állandó derültségben a megjelenteket.
A műsor előtt Alágy Aladár, a kanizsai csoport elnöke üdvözölte dr. Krátky István polgármestert, dr. Hegyi Lajos főjegyzőt és a megjelent vendégeket, majd átadta a szót Szász IIának, aki eIlonái 11 vatat-lan humorával, frappáns utánzó-képességével kikarikirozta a fővárosi színpadok nagy moguljait. Ez az érdekes művészasszony egyenlő mértékben állta meg helyét az utánzott férfiak és nők szerepében, kihangsúlyozva mindenkinek közismert jellegzetességeit. Hangban és mimikában olyat produkált, hogy a közönség alig akarta leengedni a pódiumról A zene rész aláfestésénél idr. Halász Pál brillírozott ügyes zongorákiséretével. Mindkettőjüknek őszinte, sjcép sikere volt.
Műsor után tánc következett és a megjelentek a koja reggeli órákig ia legjobb hangulatban maradtak együtt. A jólsikerült est megrendezésében az agilis rendezőgárda működött közre Nagy Aladár elnök és Kheutier Károly főriendező vezetésével.
Szenvedő nőknél a természetes „Ferenc József" keserűvíz könnytl, erőlködés nélkül való bélklörfllést Idéz elő és ezáltal sok ewtben rendkívül jótékony hatáisal van a beteg szervekre. A női betegaégekre vonatkozó tudományos Irodalom több megalkotója írja, hogy a valódi Ferenc József viz kHOnő hamsáról a saját kísérletei alapon Is alkalma volt meggyőződést szerezni.
zalai közlöny
i93i trfr
á K. T. E. jelmezestje
& Az alábbi irkalapot a nj^prkanizsai XIII. körzeti, kertvárosi állami elemi iskola igazgatósága bocsátotta rendel* kezesünkre. Mint közéix|e|iü dolgot teljes egészében közöljük:\'
vi. dofopzjit
Mit láttam a Kátéja Jelme»o»-•ttyfn. \'
WekiCnd napján eiueniein egy Syg4r* xiti nagy háztó, atiof az ilyenfajta murikat tártaid szokták. (Gondoltam it-tenék látok dolgokat, akit I.! lehet irni dolgozatnak. Szcicnesémre sok^n mentek oda, igy én is l>e tudtam lógni. Á lépcső alján igaz megbotlottam, de azért feljutottam. Még a Uendőrbáoú se vett észre, pedig ától nagyon félek! Egy Igen szép nagy terembe jutottam, ahun a platódról mindenféle színes izék lógtak, meg minden. Először aztán egy hirdetőoszlop Jött U\\ akin mindenféle vicc ydty meg gyászjelentés. Ott volt a i/Vtand is az első osztályból. Igazán ő még csak első osztályos, palatáblára lr és elmehetett,, még; hozzá fiúval, én meg már egy egész évvel majdnem idősebb vágyok, oszt még se engedtek el. Tudom, hogy megpukkad, ha megtudja, hogy nem ő volt az ftgyedüll a XIII. körzeti, kertvárosi elemi iskolából. Igaz, hogy én ugy lógtam be és ki is kaptam anyukától, de azért néni bántam meg, mert jól elbámészkodhattam; Igaz is egyszerre, anyan "rnHáníák be, hogy na. Volt ott indiat herceg, persze udvarhölgyestül, tengerészkapitány,\' egész utolsó pipás \' matrózokkal, kártyavető cigány fqszon, bábsziv, kertés&zlány, cseresnjje, bohócf. meg minden. Nagyon szépek voltak a spanyolok, meg volt\'ott olyan fekete izé, plerett vagy minek hívják, sakkos cilinder,, meg cilinderes sakk. Hü, de rondák voltak az ördögök, meg az a piros hóhér vagy mi. Az a táncosné Is helyes volt, dc azér nekem legjobban az tetszett ámi felftről jött le. Aszonták, hogy Afrikából gyütt, először éri is aszt hittem, hogy eredeti néger, mer olyan fekete vot, még ugy rángatta magát, csak később hallottam, hogy Lutu néninek hívták. Bár ettől még lehetne Afrika, yolt neki néger ura is, de á^már Izé js volt, olyan verseny, hogy kiiiek vau jobb ruhája nem volt ojan méj£ Ve^fejc Már(u néni lett az első, aki tortát is kapott ezér. A második valatní Ántrapen kisasszony lett. Azt tudom, hogy Bellánek hívják, a másik neve meg olyan mint a tintánk amivel Írunk. (Kinyomoztuk: Müllcr a kérdéses tinta és a hölgy. A szerk.) ö szaloncukor volt, persze csak a f a-hála. Miitor arrafelé Járt én is loptam róíft, mint ahogyan a táiioolóbácsiklól látóin. Ö volt a legaranyosabb. í.ányi Klemérhénl lett a harmadik, ö inattóz volt. Meg hallottrtm ászt is amikor u rendező nénik asz tat monÜták a sajtös bácsinak, aki az újságot Uja, hogy asztal is irja meg, hogy »a rendezőség ezúton is hálás köszönetet mond mindazoknak, akik «z estély sikerében közreműködjek.. Egyébkent nerátöitént semmi, csa^ Aienberg dzsezzhács^k zenéltek, akire egész reggelig igen vidáman táncoltak a bácsik meg nétvik. De áztat igazán nem \'tudom, hogy minek szórlak egymás nyakába annyi sok azines vacakot, olyan aprót, meg olyan hqsszuval dobálód»iak, En hat-or&kkpr mikor anyukánt még, táncolt hazaszöktem s mikor bnétó(akor reg-gel házajötték ftnyuK&mék ugy c«iuál-tarft mintha, \'most kéltem vofya fel. Anymkám meg is kérdei^, mopd kislányom, honnan Van a hajadba i*>nff-nettií I>c ez még nem Vett válna baj. A rosz ott kezdődött, amikor elfeiej-tettejn leheverni az ágyamat, ítttfg fiakor ebéd alatt elaludtam. Do azér jó volt Ja, • azt is ide Írom, Hogy a szoViiszédélc l^arcw nevű szolgáló, leányaiéin volt\'otl, pedig,az minden" ilyenen ott szokott lenni\'. Pc^ze most csak a nagyon finom társaság volt ott. Azér mehtfem el én is.
MUmnew TUfyke II. 0«l. tan.
Kedden, szerdán és csütörtökön
Anny Ondra
a film legbájosabb gamlnja Ismét meg fogja hódítani a közönséget uj, minden eddiginél aranyosabb vígjátékában, amelynek cime:
BABY
ANNY ONORA
a legötletesebb női Chaplin.
ANNY QNDRA
a legbűbájosabb női filmstár.
ANNY ONDRA
legmulatságosabb vígjátéka
BABY
Januárrá 23-án, 24-én, 25-én. Előadások kezdete 5, 7 és 9 érakor. 5 órakor olcsó helyárak!

a HVCERBCRT
azájvlzesaenola. ».
SMfttfÁZ
Taitatoii
Megkapó, kedves keretek között, a .k^c^önüjs szöipijjpl látható jeléten történt meg hétfőn este -ö viszontlátás a kanizsai színházi
\'között. A 8zép számlán megjel^t közönség Belkés tápssál \'üdvözöltp örök kedvencét, aki a függöny elé %V0 társulal4t.k KanizH»»aijerele-tebe ajánlotta.
Az Ipároskőr szokatlap környezetének hatása alól még egy-két napig nem tudja ugyum kivonni ma gát az ember, a társulat tagjai azonban már a bemutatkozás alkalmával. csatát nyertek- Kitűnő, pompás anyag a tegftappsti bemutatkozó előadás mindfin.szereplője. ^ 9 órás bajai utazás ytán frissen, elevenen, lelkes igyekezettel hozta szjrirp a Bánky-társúíft Fodor László mtötoh-Át Magáról a darabról niár mpgirtuk. véleqi,ényün-kel még a Fi dof-társulat bemula-tója alkaímáva), igy rpost csak a szereplőkkel, foglajkpzimk.
líánky igazgató, elsőrangú színészi kvalitásait felesleges lenne roéltalnpnk., I-fgyen ,ftz dráma, vígjáték, vagy bohókat,, , mindenhol, minden sztp^epkőrben otthon van azzal a fölényes tudással, amivel mindig sikerült biztosítani a kritikus elismerését. Irtai/ Nóra érdekes egyénisége, sok szint tud feldől ipí a színpadra, ahol otthonosan és kellemes megjelenésként mozog. lllitfiól tud kelteni és őszinte hangjával is magával ;ragadja a közönséget. Kanizsán szép sikereket jósolhatunk neki. Zemplényi Zoltáiv mint rendező és mint színész is sikeresén vizsgázott, Közvetlen egyénisége Igen szimpatikus játéka mozgalmassá teszi a sziiipadt, mely nek igen eíÖs támasza. Gabáiiylfi Böske is Jó anyag égy ügyes rendező kezében. Kis szerepében is bizonyságot tetV kéltségeiről. Bánky Klemér megnyerő\' szerelme* színész, akinek tehetségéről nagvobb szerc|)ekl)on Is lesz riiég- alkalma meggyőződnie a közönségnek. Ko-ixict Árpád, SsrfQxy Ilon* Üzáfltó Ernő, és Taly Sándor egészi|clték ki az együttest, mindegviHQjí biztosan,,állva meg h«4yíét a szerepé\' beji.\' ; ;..
A közönség kellemi- impresz-sziókkal távozott a Bánky-társul*t bemutatkozó előadásáról.
D M. /.
O.UÜ kSm^mk, Pmplmétuk,
TSHfttollal^
FISCHEL
kfiny vk.rcskedéiban it N.jjUtillw
Hor%\' lUUi^t 1. \' Ww ll».i
1834. január
23
Zalai közlöny
Szabadlábra helyezték a Bognár-flut
Budapest, jamiár 22
Az Alakon meggyilkolt ás feldara. boJt hentesmester fiát, as 11 éves b t-vánt tegnap letartóztatják, inért kiderült, hoíö\' llldotl ai aPÍa nieggyilko-lásáról. Megállapította a csendőrség, hogy Bognámé a fia flóberljével lőtte agyon az iirát.
A rendőrség az éjszakai érákban
siabatlWbra helyezte a fiiit, akinek
semmi srere|>e nem volt u bűncselek-inéaybcn.
Mozi posta
Nagy sikoly. Az »Exlázls« a jövő liéien megy. ön jól tudja, igenis a cenzúra betiltotta, d« « belügyminisz-ler engedélyezte. Iguz, hogy túlságos naturálizimissai vau a film megcsinálva, azonban olyan művészettel, hogy a miniszter magn is belíUta, hogy annak élvezetétől nem lelujt a >műértő< közönséget megfosztani. JKz a film — annyi bizonyos — nem követi a sablont, «z szemléllclőlcg sejteti, hogy »csókol lehel a/, ajakára,« ez nem beszél .bimbóról, kinyílt virágáról, ebben a filmben nagy természetességgel deflorát a liliom. Persze a film nem akar kizárólag eróllkát szolgálni, de a művészet kezét megkötni nem lehet s bizony vannak a filmben részletek, ahol) nem mindenki a művészetei élvezi, hanem — elég helytelenül — egyebet is észrevesz benne. A cenzúra ezért aggályoskodott, ezért tagadta meg a hozzájárulását, viszont a belügyminiszter csak a művészetet látta benne (európéor!) s ezért adta meg az engedélyi, viszont ő is kikötötte azt a feltételt, hogy a filmet kizárólag meghívott közönségnek szabad bemutatni.
A második kérdésben is egyetértünk önnel. Ugyanis mi szinléu tendenciát látunk abban, hogy a film nöi főszerepére az osztrák szépségkirálynőt szer-ződtették, ami termés»etes«n még feleslegesen fokozza is a fantáziák működését.
innivaló. Mi már ismerjük. Afölött , nem lehet és nem keli vitázni, hogy Anny Ondra bájos, szép és tehetséges művésznő, az viszont nekünk sem tet» szik, hogy ez uz ennivaló, törékeny kis nő a box-világbajnok felesége Jelt. Istenem, mi lesz itt, ha ezek összevesznek...? Igaz azonban, lwgy akkor se passzolnak egymáshoz, ha szeretik egymást! Szinte ugy érezzük, a csókja alatt összetörik ez a filigrán nő. Majd meglátja, a >Baby«-ben matróz-szerepben akkora, mint egy 14 éves kislány. Juj... ez a Schmcllng!.. • Bár már vége volna a válóperüknek. (Reméljük ugyanis, hogy- már megindították.)
Az ANKER
Általános Biztosító R.-T. Nagykanizsai kerületének képviselete Király-u. 34. alatti Kálmán-bank mellett.
Február 6-ig
a leltárba felvett, mult évről = visszamaradt árukat, =
selymet, szövetet, vásznat, szőnyeget
■tb. stb.
Maradékok mindi! elíojáaio ím kapöai
Kirschner Mór
divatáruházóban.
Emlékeztető
január Íj. Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetségének műsoros estje. \' 28. Liceális előadás a Kath. legényegyletben este 9 órakor.
31. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Február I. Ipartestületi bál.
Február 2. A nagykanizsai gimnázista-cscrkészek Jamborcc-estélye.
Február 3. Szanatórium-piknik.
A ZTE műsoros estje.
Febrtiár 4. Liceális előadás a Kath. Legényegyletben eslc 9 órakor.
Febrtiár 4. A Leányklub műsoros teája fél 7 érakor.
Klskanlzsal levente futballcsapat szinielőadása délután 6 órukor a Polgári Olvasókörben.
Fronthárcos lea délután 4 órakor az Ipartestület katakombájában.
Február 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Február II. Keresztény Nőegylet jel-mez-estje az ipartestületi székház termeiben.
NTE tánoestély fél 9 órakor a Koronában.
I
Február II. Az Iparoskör zártkörű jel-mez-estélye.
Február 11. Liceális előadás a Kalh. Legényegyletben este 9 órakor.
Kiskanizsai Levente futballcsapat szinielőadása délután (i órakor u Polgári Olvasókőrben.
Február 13. Agglegények estje a Kaszinóban.
F®bruAr I7. Dános Llly zongorajiang-verseuyo este fél 9 órakor a Kaszinóban.
Febiuár 18. Maiiné fél 12-kor a zene-iskolában (Vannay J.).
Február 18. Liceális előadás a Kalh. legényegyletben este 9 órakor.
Február 25. Liceális előadás a Kath. legényegyletben esto 9 órakor.
Febiuár 21. IV. bérleli hangverseny (Fischer Anny)
Február 28. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Március 3. Purim-estély a Kaszinóban.
Március 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
MárcNis 14. Siklós Albert szerzői estje.
Mérckin 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
4-
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 83, kedd
Római katolikus: P.Ralmund. Protest.: Ztlma. Izr.t SctMt M 7.
Mozi előadások hétköznap 6, 9, vujrnap 3, 5, 7 és 9 órátor.
Várost muzeum és könyvtár nyitva csütörtökön 6a vasárnap délelőtt lb-től
Oyögyszertári éjféli szolgálat e bórtap-ban: a Mária gyógyszertár Király utea 49. ss. és a kfskanlzsal gyógyszertár.
QözfUrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A főispán b.l\'«■**) Gyömórty György főispánon Jancsó Benedek dr. zalaegerszegi igazoló-főorvos kisebb műtétet hajtolt végre. A műtét kitűnően sikerült, azonban a főispánnak több napig kell, hogy ágyban maradjon. A főispán állapota iránt a megye minden részéből rendkívül! sokan érdeklődnek, igy Krátky István dr. polgármester is.
— (KüKlMfség a p»lg4rnx«teraéJ) Hétfőn délelőtt küldöttség jelent meg Krátky István dr. polgármesternél Aradi Antal városi képviselő vezetésével, akik a piac rendezését kérték a polgármestertől, amll az kilátásba i» helyezett.
— (LlceáUs eltaüáa • vároahizáu) Díszes és nagyszámú köJSőnség előtt tartotta vasárnap a vároáh\'ázá nagytermében nagyszabású és tudományos előadását Kajmó József kcgycsrendi reálgimnázium! tanár az a tömőkről. Kajmó tanár nemcsak tudományos alapon, de mindenki által könnyen megérthető módon nagyszerű felkészültséggel, több mini egy órás előadásban adta elő előadásának tárgyát, amit vetített képekkel tett szemléltetővé. A zsúfolt terem közönsége melegen ünnepelte sikerült előadásáért a kiváló pap-tanárt.
Schütz vászon olcsó, mert jó és tartós.
— (Fár« mrgyel íöievéUárook dő
adítsa a Miéi teremben) Vasárnap délután a Kalh. Férfillga kalturdélután-jáu dr. Fára József vármegyei főle-vé!tárnok nagyon értékes előadást tartolt Göesej-ről. A kulturdélutáut Riskó Gézáné drámai erővel és művészi kidolgozással előadói! alkalmi költeményei vezették be. P.; Mplnár Arkangyal plébános tömör bevezető beszéde után dr. Fára kezdte meg kényed stílusa, mindenki által könnyen megértő, finom derűvel fűszerezett előadását, a melyben a félreismer! Göcsej-!, mint Zalanvgyc értékes részét, annak községei!, népét és szokását ismertette. Fára dr. nagy missziói végzett véli telt képekkel kisért előadásával, mer! közelebb hozla hozzánk Göcsejorsrtigot.
— Menyasszonyok ketengyéjükhöi minden anyagot megtalálnak Singer diva (áruházban.
Olcsó csillárvásárunk
liÉikiuk lehBtivé teszi szép, modern csillár bernit
TRANSDANUBIA R.-T. Csengery-ut 6. Telefon 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
1984. január 23.
100 kg.
kemény, száraz
apritott fa
házhoz szállítva
P. 2.20
Strém Károlynál
Telefon 127. Sugár ul 20.
— (Halálozás) Dr. Goda I.ipót vá-rosi vezető tiszti orvos édesanyja, őzv, Goldmaun Samuné vasárnap hajnalban 89 éves korában elhunyt. Az anyát és fiát a kölcsönős szeretet és gyengédség kötelékei oly szorosan láncolták egymáshoz, hogy u lisztes matróna elhunyta dr. Goda Lipót t. orvost mélyen sújtja. A gondos szeretettől környékezett urnö dr. Goda Lipót or-vos-fiánál lakott, de ez nőtlen maradt, libben az otthonban gyülekeztek az unokák és az egész rokonság, hogy n nagymama alkonyodó életének napjait a fiatalság derűivel tegyék kellemessé, özv. Goldman i Sttmunó a zsidó hitközség néhai tucios tisztviselőjének volt özvcgy<t Férje őt a halálban 15 évvel előzte meg. Hétfőn délután fél I órakor temették a család és nagyszámú közönség részvételével. Az orvosi szövetség kanizsai fiókja testületileg vett részt a temetésen. Az izr. hitközség dr. Goda Lipót tiszti orvosnak küldöttségileg fejezte ki részvétét, és az elhunyt úrnőt érdemeire való tekintettel, saját halottjának jelentette ki és diszes temetéséről gondoskodott.
— (Frontharcosok taggyűlése) Frontharcos bajtársainkat értesítjük, hogy folyó hó 28-án, vasárnap délután 3 órakor taggyűlést tartunk a városháza kis tanácstermében. A gyüléss tárgysorozatának fontosságára való tekintettel kérjük bajtársainkat, hogy minél számosabban, saját érdekükben is, jelenjenek meg. Megjelenés: formaruhában, kitüntetésekkel, polgári ruhában kitüntetésekkel. A Vezetőség.
— 01 osón, megbízhatóan építjük át telepes rádióját hálózativá: Tran8danubia.
— (A Kerékpáregylet közgyűlése) A
nagykanizsai Kerékpáiegylet most tartotta rendes évi közgyűlését az ipartestületi székházban levő helyiségében. A közgyűlés tárgya az uj tisztikar választása. A tisztikar a kővetkezőképpen alakult nvag: Elnök dr. Sallér István, alelnökök Báron Ignác és Bellóni Jó/ser, titkár Bellóni József, pénztárnok Zsifkovics Pál, jegyző Balog György, háznagy Kohn Árpád, ellenőrök Schnluer Géza, Wosner Ferenc. Választmányi tagok: Havas Miklós, Saitler László, Dobri István, Felső Ábel, L\'ngái László, Wellák Lajos, Herzscnyák Mihály, Nagy József, Kulcsár József, Varga I^ajos, Millci János, Katona József. Póttagok: Szántó Tibor, Jcrausck Béla. Számvizsgálók: Pálcsics Ferenc, Kelemen István, Fischl Ede.
— (A vendéglősök korcsmárosok szakosztálya) ma, kedden délután 4 órakor az Ipartestület székházában gyűlést tarl. Tekintettel a tárgy fontosságára, pontos megjelenést kér az Elnökség.
SchUtz-vászon minden kelengye disze
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pongő bolti &r helyett 1 pengWrt veheti meg
„A ferde lovag"
clmU regényét a ZaUI Közlöny kiadóhivatalában.
— (Előadás • Kath. l^nypgylN-btn) A Kath. Legényegylet előadássorozatában vasárnap este Borsa J. felsőkereskedelmi iskolai tanár nagyszámú közönség előtt tartott értékes előadást Szovjeioroszországról, az ottani állapotokról, ka\'.idoskopszerüen felvonultatván nagyszáma hallgatósága elölt, mig a ntarxismustól eljutottak a bolsevizinusii} és annak csődjéig. Borsa tanár előadásával nagy hatást váltott ki.
Schütz kelengye minden háziasszony büszkesége.
— (IJJ mozipalota Hévlzfji) legutóbb hírt adtunk arról, hogy a hévízi mozi deszkateieje a ránehezedő hó-tömeg súlya alatt beszakadt s bár emberéletben kárt nem tett, a helyreállítási költség olyan összeget igényelt volna, liogy a háztulajdonos annuk megjavliásáról lemondott. Igy Héviz fürdőközönsége annak •» veszélynek volt kitéve, hogy a jövő szezonban egyáltalában nem lesz mozija. A mozi jelenlegi bérlője érintkezést keresett a szemben lévő telek tulajdonosával, Csizmadia Gézával, aki a Kurszalon
bérlője volt $ aki az üres telekrt most
készül egy modern szállodát építeni. A lárgyalások annyira előichaladlak, hogy, amint most értesülünk, létrejött közöltük a megállapodás, hogy Csizmadia a szállodát ugy építteti, hogy abl>an egy modern, nagy befogadóké-jx\'s.ségü mozi Is helyei kap. Valószínű léhát, hogy a legközelebbi nyáron á fürdőközönség már egy nagyon szép uj moziban fogja a jó filmekéi élvezni. P.pen ideje volt, hogy Héviz fürdőközönsége, amely legnagyobbrészt intelligens városi eml>crckből rckrutálódik, megre\'.elő kényelmes mozihelyiséget kapjon.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) min-den csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 0-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig u városi múzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1931 alapon és saját csera-füzetek beadása értékesítés céljából.
- Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bulorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kiviéiben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopateln butor-áruházbau, Horthy Miklós-ut 4.
Frakkingek
Báli nyakkendők Kesztyűk
legolcsóbban
BRÚNYAI DIVATÁRUHAZ
Horthy Miklós-ut I. - VárosMz-épHlat.
Ne felejtse el! Jegyezze meg!
kiváló minőségben nagy választókban
SZABÓ ANTAL
aport-, rádió- és csillár-üzletiben Nagykanizsa —■ Ffi-ut 5. sx.
Ofcsónésjjot M%amczU>m KÓtakozTialik
Közgazdaság
Terméüytőside
Buzztlazav. (uj) 77-ea 7-75-79\', 78-u 7-«S-«-0f\', 79-ea V\'5-8-10, 80u 8 05—8 20, dunánt. (u|> 77-e, 7 50-7 60 78aa 7 60-7 70, 19-et 7\'70-7!0, 80-a, 7-80-7-60, ion (ul) 4-CO-t.ta -Zab kölép 8\'10—830, — u|tengerl lisiinlu:! 6 10—6*15.
Bertinílár
Felba|Ue 4432, eledatlar. 46( KUÓ. rendO 0-83-0-85, Bzert«tt 083-0-85, ai* deli köitp 080—0-82, konnyll 0-73-0-7S, első rendű öreg 0-78-080, ll-od rendű öreg 0-72-0-7Ü, angol «01dö 1. 0-88-008, azalonna nagyban 0 88- 0-90, zalr 087-092, hus 1\'20-l\'38, téliertéa 104-112.
Kiadja I laplulajdnnoa Közgazdaaágl Rt, Qul.nb.rg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vdllalata Nagykanizsán. PelelSa kiadd: Zalai Károly, [ntarurban teleion: Nagykanlzaa 78. ailm
APRÓHIRDETÉSEI
Vennék egy Jókaiban levfl kftnfv-aaokránft. Címeket kélem a kiadóhivatalba. 2C5
Lakáa. emeleli háromazobla tel\'eten modem fürdőszoba, caelédazoba, erkély, kedvezd áron aaonnal elfoglalható. Sslgrlut Csengery-ut 17. 2M
Ogyea varróleányok azonnal felvitetnek B4con varrodában Horthy Mlklóa-ut 11 24]
Tiszta, loaalolt lúdtoll eladó Msgvsr-ulca 7., Báronéknál. 2U
T.l.kl-H« 48. azámu ház éa Katóm-rétre nyúld telek tUrgdien eladó. Bdvebbcl dr. Mezd Ügyvéd Hódijában. 211
Schrikker Sándor
faiskolájától egészséges, edzeti, erfis is dus-gyökérzelü:
gyümölcsfák, gyDntfiiMftoiemsték, di.afók, dlsxbokrok, kuaxónBwAny osematék, kuuinBvény o.arjék, énlft kusxónBvényak,
rózsafák, évelik virágok, BrBkzBId fák, SrBkxBId osorjék,
ArSkjdl.lavalo aaar|ák.
Mogromlelhotők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védelmiszerek stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon 130.
SíiUséQleleit —;
I mindönki a helyi kereskedőknél él Iparosoknál azerezzo bel
Nyomatott a laptulaldouos KOzgazdaaágl R.-T. Oulcnberg Nyomda éa Délzalal Lapkúdó Vállalata kSnyvnyomdá|ában Nagyluulzaáii. (Pelelőa üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam 18 szám
Nagykanizsa, 1934. |anuár 24, szerda
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
ÍMrkc*«tA»éK és kiadóhivatal: Póut 5. ssim Megjelenik minden reggel, béttö kivételével
(\'•UTIKAI HAPILAC
felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BólUelésl ára: egy hóra B pengő 40 fitté* Sierkeiitóaégi éa kíedóbivatall teleion: 78. »«
i (óvárosi reform haroa
Olvassuk, hogy a fővárosi reform harcában a hatalomhoz ragaszkodó pártok egyikében felmerült volna az -a Igondolat, hogy a kormánnyal szemben közüzemi sztrájkhoz folyamodnak abban az esetben, ha a kormány továbbra is ragaszkodik törekvéseihez.
I\'cl sem tételezzük, hogy komoly ötlettel állanánk szemben, de ha már beszélnek ilyen harci fegyverek igénybevételéről, nem hagyhatjuk kritika nélkül annak még csak felvetését sem. Hová jutna Ma gyarország, micsoda felfordulás zsilipjeit nyitná meg a meggondolatlan politika és a hatalomféltés, ha Budapest rutcáin a kubai .jelenetek játszódnának le, pártok emelné nek hatalmasságokat a köz nyakára, mígnem a másik megmozdulás terrorlszlikus ténye vérj>e nem fojtja az előbbit, hogy utat nyisson pgy további katasztrófái is kilengésnek, melynek keserű levét az ország egyetemessége, a kőz érdeke volna kénytelen elsuonvednl.
Egy kózüaemi sztrájk, melyben a viat, a világosságot, az élelmiszerek zavartalan szállítását, a gázfogyasztás lehetőségét s a közlekedés esz-kö#it vonnák meg a közönségtől, minden célt szolgálhat, csak nem az össBcsség r benne a polgárság érdekeit.
Véleményünk szerint nem is érdemes ez a gondolat arra, hogy komolyan foglalkozzunk ve\'e, de mint közéleti tünetet boncolnunk kell, éppen ezért joggal keressük is azokat a rugókat, amelyek ilven torz ötletek megtételére ösztökélik az egyes fővárosi politikusokat.
Nyilvánvaló, hogy a főfváros klikk és párturalmi rendszerének a hatalomhoz való ■ ragaszkodása annyira előtérben álló, mindentől függetlenül eltöltő gondolat, liogy csak igy lehet megérteni azt a kiéleződött és kiszélesedett harcot, a melyben egy nevezőre jutott Ilu-dapest majoritásban levő pártja a vefe egyébként ádáz harcban álló szociáldemokráciával.
Korántsem tartunk attól, hogy a közüzemi sztrájk szerencsétlen gondolatát bárki is komolyan venné, de jellemzőnek tartjuk, hogy a kor-máhy kigondolásával szembenálló politikai mérlegelés annyira elveszítette a fejét és józan Ítéletét, \'Wgy megfordulhatott fejükben egy olyan sztrájknak a gondolata, amfclyhez nem folyamodtak még soha a szociáldemokraták sem, sem *** a kommunisták, akiknek a sztrájkok Del keltésé ben némi szak-avatottságuk van. Ezt a jártasságot wn hisszük, hogy el akarná tanulni tőlük valamely párt
A vidék közvéleményt; számára 1Sy kIhábor°dást jelent ai ilvo-ötletek felvetése, mert az látjuk, ■»gy a pártok szerint az önérdek lx. szempont a főváros politikájában s csak ezen át, vagy en-
nek figyelembevétele melleit hajlamlók valamelyes kompromisz-szumra olyanformán, hogy megmaradjon számukra továbbra is na élvezetes hatalom.
A főváros közéleti harcában ilyen tünetek közepette jóleső érzéssel tölt el bennünket az az erélyes kitartás, iamelyet a komány tanusit a reform mellett. Gömbös Gyula (miniszterelnök kijelentelte, hogy a reform lényeges pontjaiban semmiféle változtatás nem lehet, az átmeneti kormánybiztosság kérdéséhez ragaszkodik, melynek működése után sor kerül a választásra s Budapest autonóm közélete. folyik tovább rendes mederben, amikor a főváros politikája megszabadul azoktól az erkölcsi tehertételektől, amelyek ma jOfígnl hívják ki a közvélemény kritikáját s amelyek bénilói az adófizető polgárság érdekei érvény rfcjuttntá-sának.
A kormánybiztos kinevezésével kapcsolatban merültek fel a legnagyobb akadályok, ezért fújják harci riadóikai a pártok, cllől féllik az autonómiát s alakítanak \'alkotmányvédő blokkot.- Ugy szervírozzák ezt a kérdést a közvélemény előtt, mintha valami egyedülálló s példanélküli esettel állnánk szemben, holott jól emlékezünk még arra, hogy a Bethlen-kormány Idején is kormánybiztos állt a főváros élén mindaddig, amig Ilipka Ferenc főpolgármesteri kinevezése meg nem történhetett.
A vidék közvéleménye tisztán lát ebben a harci riadalomban, egy pillanatig sem félti a nemz.di irányú Gömbös-kormány tói az ősi alkotmányi, sőt bizakodó örömmel látja, hogy elérkeztünk n kapukon sürgetően zörgető reform-korszakhoz, melynek első kapavágását az ország fővárosában kellett megtenni.
A közüzemekről szóló belügyminiszteri jelentés a Ház előtt
Keresztes-Fischer: Nem engedem, hogy kinövések legyenek a közüzemeknél
Budapest, január 23 A Ház kedden a törvényhatósági és községi üzemekről szóló belügyminiszteri jelentést tárgyalta. Pel-roúácz Gyula hangoztatta, hogy a harcot nem a közüzemek, hanem inkább a kartelek ellen kell vivni.
Gáspárdy Elemér a fővárosi üzemek vezetését birálta és a jelentést elfogadta. Peyer Károly nem fogadta cl. Ivády Béla kérle a belügyminiszteri, hogy legye megfontolás tárgyává a törvényhatósági kőbíríyák megszüntetését.
Magyar Pál javasolta a vidéki városok lakóinak olcsó villany-díjszabását. fíber Antal támadta a főváros üzemi és adminisztrációs politikáját.
KeresztcS\'Fischcr Ferenc fcel-ügyminlszter válaszában ki fejlelte,
hogy az elhangzottak csak megerősítik- ama meggyőződéséten, hogy megtalálta a kérdésben a helye:* mértéket. Nem engedi meg, hogy a közüzemeknél kinövések legyenek.
A Ház a jelentési tudomásul vette és az ülés 9 órakor végei ért.
Megalakult az Alkotmányvédö Blokk
Az ellenzéki pártok, a szociáldemokraták kivételével kedden déliilán a Ház egyik bizottsági ler-mében értekezletet tartottak Ernxzt Sándor elnöklete alatt, melyen foglalkoztak a miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatával a fővárosi reformjavaslattal kapcsolatban. Az ellenzéki pártok kimondották, hogy ennek ellenére is megalakítják nz Alkotmányvédö Blokkot
Borzalmas lelet az njpestt szeméttelepen
Meggyilkoltak és kiraboltak egy sertéskereskedőt
Budapest, január 23
Az ujpesli szeméttelepen kedden reggel egy rongyokat kereső cigányasszony egy meggyilkolt férfi holttestére bukkant. A kiszálló rendőri birottság egyik detektív tagja,/ -felismerte az áldozatban yyafga Lajos sertés és baromfi-.kereskedőt, aki házalni járt az áVu-jával. Xvomban detektívek mentek ki Varga különváirahéW-tek*égéért és barátjáért, Koikícs Sándorért. Mindkettőt előállították a főkapitányságra, ahol megállapították,/ hogy Kovács eddig már 18 évet töltött az ország különböző fegyinté-zeteiben. Egyikük sem akar tudni semmit a gyilkosságról. A rendőrség szerint valahol leitatták Var-
ga Lajosi, akit azután meggyilkoltak, majd levetkőztetve, elrabolták a pénzét.
A rendőrség délutánra megállapította, hogy Varga Iajos szombattól hétfő hajnalig különféle ujpesli korcsmákban együtt mulatott Dériéi Ftrenc 29 éves szobafestővel, Dénest előállították, aki elmondta, hogy mindketten alaoosan lciiata-sodtak és Varga áz ő lakására ment aludni. Otthon összevesztek és Varga őt igen szidalmazta Reggel felébredve, eszébe jutottak a szidalmak, amin annyira feldühödött, hogy az alvó Vargát több fejszecsapással megölte, szíven szurlaa zsebkésével, majd elvágta a gégéjét. Ezután elvette 8 jwngöjét, Ron-
gyokba burkolta és egy gyerekkocsiba téve kivitte a szeméttelepre, ahol elásta.
A rendőrség letartóztatta a gyilkos szobafestőt.
A miniszterelnök s fővárost törvényjavaslatról
Budapest, január 23 Gömbös Gyula miniszteielnök kedden délben a készülő uj fővárosi törvényjavaslattal kapcsolatban a következőket mondotta:
— A múltkori pártértekezleten, melyen a belügyminiszter ismertette a javaslatot, a párt a belügyminiszter javaslatára nem döntött, hanem elhatározta, hogy csütörtökig meditál a kérdések felett, mclvek felmerüllek, kijelentvén, hogy a kormány szándékát gátló javaslatokat természetesen ©1 nem fogad. Azóla folynak a tárgyalások és tervezgetések. A belügyminiszter, gróf Bethlen István és az én megbeszélésem alapján olyan megoldást találtunk, mely a kérdés lényegét nem érinti, de viszont azt hisszük, hogy u legmesz-szebbmenő toleranciát mutatják az autonómiával kapcsolatban.
A kormány teljes puvoirt kap abban a tekintetben, hogy a tervezetben foglalt minden pénzügyi, gazdasági és racionalizálást célzó intézkedést a főpolgármester utján véghezvihet a közgyűlés feloszlatása és az autonómia felfüggesztése nélkül.
A tervezet fenntartja a kormánynak a közgyűlés feloszlatására vonatkozó jogát, azonban csakis abból a óéiból, hogy a törvényjavaslatban foglalt tervezeti rendelkezések végrehajtása érdekében a törvényhatósági bizottság iijraalakittassék. Azt a szere-pel, amü u tervezet a kormánybiztosnak juttat, a főpolgármester fogja gyakorolni, aki mellé, ha szükség fen forogna. gazdasági szakértőt küld ki a kormány. A tervezet szervezeti rendelkezései érintetlenül mariidnak.
A letenyel kommunista orvos és társai a pécsi tábla előtt
Ma hirdetik ki i
ítéletet
Pécs, január 23 A pécsi Tábla kedden kezdte tárgyalni dr. Heimer Ödön lelo-nyei orvos és 16 társa kommunista bűnperét. .Mint ismeretes, a csendőrség a tfiult év tavaszán leplezte, le ezt a földalatti mozgalmat Zala-megyében, melynek vezére dr. Heimer volt.
A törvényszék annakidején dr. Hcimcrt 2 évi és 3 hónapi, Malecz János Belgiumból hazakerült fityc-házi földművest 3 évi, Ixtrck József napszámost és Koudcs Ferenc egyedutai cipészt 2 és félévi, Miákon i ex István egyedutai bognárt pedig 2 évi fegyházra Ítélte Tíz vádlott 11 naptól 8 hónapig terjedő fogházat kapott. Dr. Heimer Ödönnél és Malecz András fttyeházi lakosi felmentették a vád alól.
A tárgyalást ma, szerdán folytatják
ZAm KÖZLÖNY

Négy évi fegyházra ítélték a galamboki gazdát, aki kapával agyonverte az apósát
A törréaywákl orroissaMrtt korlátolt kassáaltliatóiáfot talált a vátiattaál
Annak idején már beszámoltunk röviden arról a drámáról, ami u Galambok határában levő Baksadú lőben történt. A mull év augusztus 24-én Dávid János .\'10 éves galam boki fiatal gazda kapával agyon-verte apósát, Molnár Jánost.
Vö kerül a lányos, házhoz
Az eset előzményeiről a nyomozás megállapította, hogy Dávid 1928-ban nöul vette Molnár János gazda leányát, a szép Molnár Ilonát. A fiatal pár az öregek házába költözködött. A Molnár-portán gazdálkodtak és dolgozgattak az öregekkel egyült. Egy ideig nem is volt semmi zavar a fiatalok boldogsága körül, mig egy napon Dávid János örökölt.
Örökség, mint Qrömcitepp a boldogságban
Molnárék ezután követelték, hogy szerezze meg a jussát, ami meg is történt. Mikor Dávid az ő részét megkapta, Molnárék *ut szerelték volna, hogyha u fiatal gazda a vagyonát ráíratja fiatal feleségére. Dá vid azonban erre nem volt hajlandó A család erre ahogy Dávid később előadta — vegzálni kezdte őt. Molnár egyébként is keménykötésű gazda volt, aki szigorúan kezelte a fiatal vöt, aki nagyon csendes /.zorgalmas és szolid életet élt.
Kutbaugrott a fiatal gazda
Hogy mi volt otthon, pontosan nem tehetett megállapítani, do tény hogy Dávid két izben is öngyilkossági kísérletet követeti el, belerúgott a kútba, azonban mind a két esetben kimentették.
Dávid, mikor megkérdezték tettének oka felől, kitérő választ adott. Mai napig sem sikerült megállapítani, miéit akart a csendes szavú, dolgos ember megválni az élet(től. Dávid az öngyilkossága után hazament szüleihez, ahol ápollák, de később visszatért apósa házához, alioi folytatta a megszokott életet.
A halálos dráma
Ugylátszik az öreg Molnár gazda tovább is szigorú lelietett hozzá, mert augusztus 24-én, amikor a kettő künn dolgozott a mezőn, MoluÁr rászólt a vejére, hogy nem dolgozik jól, majd mellbelőktc, hogy az elvágódott a földön. Állítólag Molnár megverte vejét. Dávid ekkor annyira feldühödött, hogy a ke zében tevő kapával olyat sújtott az a|>ósa halántékára, hogy az nyomban elterült a földön. Dávid ekkor még bárom ütést mért u szerencsét len öregemben-e. Kettőt a fejénp és egyet a hátára. A fejére mért ütések egyike oly erős volt, hogy a koi>onya egy részét leütötte és a csontszilánkok messzire repültek a kukoricás hun,
Dávid elmondja a gyilkosságot az anyósának •
Mikor látta, hogy az apósa nem mozdul, ljefogta a lovakat iés visszahajtott Galambokra, ahol az eléje került anyósának elmondotta, hogy agyonverte az öreget.
Molnár Jánosné nyomban kiszaladt a dűlőbe, aliol ott találta vérében holtan férjét.
Csendőrkézen a tettes
Dávid János csendőrkézre került. Az őrsön való kihallgatása
alkalmával beismerte lettét, dc azl mondotta, hogv apósa először ostorral ütött rá, majd mellbelökte,
hogy eleseit és akkor, hogy tovább ne fajuljon a dolog, ón védelmében a kapához nyúlt és azzaj^ sújtott apósára, aki elterült a földön. Kijelentette, hogv nem akarta megölni apósát, csak védekezett annak támíulásai ellen.
Szándékos emberölés büntette
Dávidot lehozták a nagykanizsai ügyészségre. A vizsgálat lefolytatása után szándékos emljerölés büntette címén |>erbefogták és tegnap tárgyalta ezt az ügyet élénk érdeklődés, közepette a nagykanizsai törvényszék dr. Mulschpiibacltrr-lanácsa. A vádhatóságot vitéz Szily Dezső kir. ügyész képviselte, mig Ország Lajos kir. törvényszéki orvos szakértőként szerepelt. A vádlotton valami értljcletlcn apátiát tehetett látni, amely az egész tár-
gyalás alatt uraha. Még védelmében is oly annyira szűkszavú és különös magatartású volt,, hogy a szemlélőben határozottan 4zt a benyomást keltette, hogy l*teg, vagy elmeiéi, fogyatékossága lehet
A bíróság előtt is í*\'ismerte, tettét és önvédelemmel védekezett
A tanuk vallomásai
Molnár Jánosné, qz áldozat öz-vegye (a vádlott anyósa elmondotta, hogy soha nert viult panasza a veje ellen. Addig mindig jó volt, amíg nem Örökölt. Ekkor megváltozott. Tagadja azt, hogy ők azl követelték volna, hogy írassa rá vagyonát feleségére.
Dávid Jánosné Molnár Ilona, a vádiolt felesége a következő tanú, aki elmondotta, hogy ők ketten mindig a tegjobb egyetért és btjp éltek, dc férje szülei uszították fel ellene. Hazahívták, hogy hagyja cl őt menjen vissza hozzájuk. A fiatal asszonyi és a vádlottat ezután szembesíti dr. Mutschcnbacher elnök. Dávidné szemébe moádja urának, hogv- nem igaz az, hogy az apja vegzálta volna őt.
Ekk dr. védő itt megkérdezi-n
fiatal asszonyt, liogyha a férjfe\' ki jön a börtönből, visszu megy-e hozzá ?
— Nem tudom én most, l»ogy mi tesz akkor, — válaszolja csendesen a fiatal asszony.
Majd a többi tanukra kerül sor. .Szabó Júlia, Borbás József, Ágoston József, Gerencsér Istvánné, özv. ÍVm Jánosné, stb.
Dr. Ország I-ajos olvassa fel ezután a bonc jegyzőkönyvet és terjeszti elő szakvéleményét. A vád-
A Soproni Keresk. és Iparkamara 319011933. sí. értelmében
lanuar
leltári árusítást
rendezünk,
olcsó sxabott árainkból 10-306U árusítási engedményt adunk.
jtru&óL&
,U l janttlr 24. .
Z\'LM KÖZLÖNY
tórlátolt tVsiSlünfial&ígi.
A* K««<
i pcjtóíAtf íIÚÖi\' « \'blftVulfi
S, rövid trói|M* Ul4fl mcg-1 l? ítéletét, bűnösnek mondotta í?Dávtd Jánost a JBtk. 570. Mba í köiö azéntfékXM t-mberólé-s bün-"„Jta-n azonban figyelemmel a
enyhíti kó,őlt^
mekre az ontimiokírtö meglUla-„ilísira, az cnyhiWsz*tasz alkalmazásával ni\'gy övi fegyházra
\'"Miután a vAdlott éa a ki*.. ügyész „..„nyugodott az itílelbcn, az jog-erősaé vált .,; .r-
SZÍNHÁZ
Tisztelet a kivételnek
Tnawpi megállapításunkat Bánkyék művészgárdájáról csak megerősítene az a gondos előadás, amellyel az Aud-lássy-utl Színház alágcrdurablát, Böki Elemér, a .Vakablak. Jeles szer-lödnek újdonságát, .Tisztelet a kivételnek\', dmü vígjátékát hozták színre 7.emplényl Zoltán Jeles rendezésében. A ■zAsönek la *rö~o t«IM «ol»a benne, mert a szereplök mindegyike teljesen beleölte magái hálás szerepébe, amety szerepek különösen flnó-mull elöadóképességet és Jáléklnlelll-pnríát köteteinek, hogy az Irö mondanivalója és tnlendöja teljes szellemességében és minden hanghordozásá-b>n érvényesüljön. A szereplők mindegyike feladatát a Bánky-m4rkrthoz méltöan oldotta meg és ezzel teljesen meghódították közönségüket.
Magit a darabot a fővárosi sajtó innak Idején kimerítően Ismertette és kiváló elismerésen részesítette. Mint merész témájú vigjáté.k Irvtul, pesll típusokkal, erkölcsrajzzal, hogy Izgalmas áránui fordulaton és feszítő Íz-galmakon keresztül isinél vígjátékká váljék, az ismert fináléval: Ende gut, allcs gut, de mely darabnak realizmusa mellett kétségkívül megvan j maga nemes erkölcsi tanü1sága,amely a tiszta női eszményhez vezet. F]mellett csupa öllel, isgyogö esprit, ehhez a Játék pompás gördülékenysége, finom kldol-Roiollsága, ugy„ hogy n közönség égy nagyon kellemesen eltöltött est int-picssziöival távozott.
(lahányi Böske KánDr Verája egy finom színekkel megrajzolt típusa a tilrtességes polgári ház leányának, ak"l (imában van 20 éves flalalsttgAiuk problémáival és épen azért őrzi szent tavasz virágának szirnwlt, A közönség gyönyörködött Gabányl Icányrajzának minden nüanszalban, meri az életet Urta nézői elé. Méltó partnere Bánky Klek, aki rendkívül Intelligens Játékában kifejezésre Juttatta mindazt, amit » azerző dr. Julián Endre alakján ke. resztül bemutatott. Zemplénjl Zollán Mcsapja és Serfözy Ilona édesanyja csupa szív, természetes közvetlenség, való életlükrözteiéa. Kovács Árpád Bo-k"n Tlbora meleg lőnurj alakítás, Ugyancsak éldhü képel adott Gáspár Jmália zamatos humort dadája. Irsal Jóra ÖS Szántó Emő kisebb szerepük-mi la Jól érvényesüllek.
A közönség nagyon Jól mulatott és sokat tapsolt a darabnak, Játéknak, rendezési, ,„„rín,. M„, „ érctemM ta akllünő társulat, bogy a közönség \' legtw^ebö támogasd
(B. H l
. • ■ «» , .
* Magyar Komédia harmadik elő-Br*dte»\' ■*ll«m(Hj<ai. c. vígjátéka Molnár Jenő tordlUaában. (?\' "L*T\'\' mim ** ««*■ SÍIM kór-"ó«n foglalkozol. M ós érzelmi
"anttatc az események, mtg az angol
v *** ig.su.wii
»ilú ar gyilkosság
^ """ Wdám M-•Cl l»»tol « érdekes
VILA\'G RÓHJA
XV. Magyar lisztből sütnek kenyeret a pápának
A vatikáni nyomda «zo»i«zl_ boltja, ax egyetlen üzlet
(Copyright)
\' A: Palazzo Belvedere antik palotája mögött, egyift frontjvai a Via del I\'ellcgrionra épült fel a Vatikán egyetlen boltja. Minthogy pedig az egész Vatikán a dombok légióira épült, es u palota ls olyan, mint a többi: az emfcer az egyik oldalon l*lóp a földszintre és csak ha másik fronton tekint kifelé, veszi észre, hogy voltaképen a harmadik emeleten jár.
Tágas, világos, széles terem foglalja cl a földszinti frontot. Köröskörül húzódnak a polcok, előttük zsákok steregc. Ami szem-szájnak Ingere, az itt minden kapható.
Mouton Rotschild — Franciaország legjobb bora — rheimsi pezsgő, rajnai lazac, orosz kaviár, aztán egyéb ínyencségek várják a vevőt ebben az üzletben, amelynek ^hivatalosan az a neve, hogy «Annona VatJcana.» Amdc ebből a sok finom portékából nem jut sein-nti a pápa asztalára.
Ebben az üzletben nem .vásárol a pápa, csupán az alattvalói...
Az «Anno Vaticana* igazgatója kalauzol a pápai bolt üzemeiben. Megmutatja a mintaszerű hütőkam rát, végigvezet a pékmühelyen, ahol a legújabb gépek keverik a lisztet, dagasztják és sütik a kenyere/, zsemlyét és kiflit, látom a mészárszéket, amelyben mindenfajta hus kopható és ámélkodva hallom az árakat, amelyek felét, de néha cs&k harmadát teszik kl annak az árnak, amiért hasonló portéka Rómában kapható.
Óriási raktárban heMCTtiek a késztetek, ládák, bálák, zsákok, tömegei. Példás rend mindenütt. Áz ügykezelés olyan, mint bármilyen nagykereskedésben.
Jól lehet rengeteg külföldi por-
ra gyönyörű modern palota emelkedik: »z a pápai állam ax oraxágban, ahol alfoipoetolok utóda uralkodik
téka Van itt, hiszen az árut nem terheli Vám, magyar cikket mégis csak egyet találtam: Rossnthal Márton Első Békéscsabai Gőzmalmának dupla grizes nulláslisztjél. Ebből sütnek minden nap kenyeret a pápának.
A trafik a kormányzói palota pincéjében van. Itt magyar cigarettát is árulnak. Olcsóbban, mint Magyaroszágon. De megtalálható itt a legfinomabb Havannától a Gianaclisig minden gyár legjobb specialitása.
A vatikáni patika magyar vezetője
Szemben a Vatikán élelmiszerboltjával nyilik a vatikáni gyógyszertár, ahol magyar szóval köszöntenek. Itt dolgozik a Vatikán egyetlen magyar alkalmazottja : Páter Quotidian Alajos. A neve olaszos hangzású, ő maga azonban Liptómcgyében született, az egyetemet Kolozsvárott végezte, pár évvel ezelőtt Egerben működött, most pedig itt készíti el a reocpte-ket. A vatikáni gyógyszertárbankét irgalmas rendű szerzetes dolgozik, mind a kettő természetesen okleveles gyógyszerész.
A Vatikánnak ez az legyetlen üzeme, ahol papokat láttam dolgozni.
A gyógyszertárban vatikáni állampolgárok receptjeit készítik el, de gyártanak két olyan specialitást is, amelyet ismernek a pápa birodalmának határain tul ls. Ezek : egy hajhullás elleni szer és a vatikáni likőr.
Az elsőnek az a neve, hogy : cLozlone Igienica» és címkéje szerint kiválóan jó arra, hogy megszüntesse a hajhullást, a másikat «Elixir di S. Pietro»nak nevezi a felírás, ez az «elixir> a pápai likőr, amely diszes adjusztálásban
Nagyszabású
olcsó téli vásár
kezdődik
SMMáruitázban
uasdraap, lanuúr ZB-dn.
Jön forgalomba, a vignettán rajta Van a pápai tiara a menyország kulcsaival és a háttérben a Szent Péter bazilika kupolája. Olvasom az üvegen, hogy a vatikáni likőr főterakata a külföld számára Lyonban, Franciaországban van.
Bizonyosan jelentős az exportja. *
Azért mégis van egy üzem a Vatikán államban, amely idegeneket is kiszolgál. Ez a svájci gárda kantinja. Aki svájci útlevéllel igazolja magát, az néhány Uráért kaphat itt ebédet. Civilbe öltözött gárdisták szolgálnak flel a kan-tínlwin, amelyet most nagyobbítanak.
Valóságos diplomáciai eljárásnak kellett megindulnia, amíg a gárda éttencm megkapta ezt a privilégiumot A Vatikán állam megalakulása előtt az volt a szokás, hogy a hazulról jött svájciak, akik atyafiaikat látogatták meg Rómában, akadálytalanul étkezhettek itt. Később, az önálló állam alakulása után pzt a szokást megszüntették. Emialt a svájciak panaszkodtak. Végül aztán megkapták az engedélyt. Élnek is vele. A kanlin állandóan tele van otthoniakkal.
Egészen kivételesen egyetlen egyszer én is kaptam engedélyt a gárda parancsnokától arra, hogy itt megebédeljek. Ez azonban olyan kivétel volt, amire a Vatikán állam rövid fennállása óta nem volt példa...
Be kell \'vallanom: az ebéd kitűnő volt. Bőséges és olcsó...
De azért idehaza mégis csak jobban lehet megebédelni...
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapfet, Január it.
(1.45: Torna. Utána gramofon. — 9.15: Hirck. — 10: 1. Népszokások 183tí-ban. 2. A fényképezés művészeié Közben gramofon. — 12.05: Szer-váuszky szalonzenekar. — 1.15: Időjelzés. — 1.30: Cigányzene. — 2.t0: Hírek. — 3.30: A rádió diákrélórája. • Hogyan készül a csokoládé." — 4: A jóság katonái. Előadás. — 4.4A-. Időjelzés, hírek. — 5: Somogyi szalonzenekar. — 3: Olasz nyelvoktatás.
— 6.30: Gramofon. 0.55: >Egy hiros ezermester emlékezete.« Kempelen Géza felolvasása. — 7.30: Az Operaház előadása. -Turandot.. Dahuü 3 fel-vonásban. I. felvonás után hírek. — 10.20: Időjárás jelentés. Majd cigány-zcjoe.
Béce. 12: Rádiózenekar — 1.10: Strauss O.: Marietta, egyveleg — 1.30: Müvészlemezek. — 3.50: Könyvsorsok
— 4.40: A külföldi diákok jelentősége Bécsben. — 5.05: Arbdter Altréd zeneszerző müvei. ■— 5.55: A beszéd- és hangorvos munkaterméből. — 6.45: A 2. gyalogezred zenekara hangversenye.
— 8.15: A pcmzcikózi téli sporthétröl gramofonnal, — 8.35: l-\'elolvasás. — 10.05: Rádiózenekar.
ZALAI KÖZLÖNY
19H laimfr 84
i kis sáskák előadása a Városi Színházim
Kiskanizsai előadásuk után hétfőn Ml« a Városi Színházban adták elő a már korábban ismertetett hazafias\' előadónkat és tornanmlaiváixyuknt\'özvegy Kumpert Arturné és Szépudvary\' László betanításában és rendezésében zsúfolt ház előtt. Onnepsíáinfca ment a kis sáskák előadásit, amely r hazafias érzés, a nemzeti gondolat ápolásához rendkívül alkatinns. Valahogy megragadja a magyar szivet, gyújt, lelkesít és megérteti velünk, hogy nem hiába volt az apák véráldozata. vDtt lüktet, ott ragyog az áldozatos hazaszeretet, amely átragad és szent fanatizmussal tölti el mindazokat, akik végignézték ezt a magyar ünnepet. Az élőképek * dobszó melletti bevonulástól ogésren a hősök emlékéig: egy hazaszeretettel ragyogó szívnek « siépsé-ges megnyilatkozása, eszmény-épitése volt, amely minden jelenvoltat áhita-tos csendre késztetett és magyar lélekkel telített. A kis szavalók is át voltak hatva attól, atnit előadtak. A képek grupplrozása, beállítása, kivitele: elsőrendű volt. A tornászmutatvány.ikra pedig hisszük, hogy Budapest közönsége ls fel fog figyelni. Szép volt, ragyogó és ünnepi és minden szereplő megérdemli, hogy kezet szorítsunk neki. A rendező\' Kuinpertné és Szépudvary valóban Olyan munkát végeztek ifmét, amiért minden dicséretet és ""smerést érdemelnek. Az az orz.ig, ai; vednek Ilyen fiat vannak, amelyben a aJint magyar tüz Ijyen hatalmasan lángol, nem fog elveszni. Kiskanizsa ismét Wtett magáért.
öyo»«\\ Ml- él ujiHNnbt-tofléttkléi » természetes „Ferenc • iueí" keserűvíz az emésztöszervek működését hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek.
Mozgószinház
Baby
Elragadó, kedves szüzséjü fllmope-rett Anny Ondfa legújabb filmje. Teli-derűs Jelenetekkel, fülbemászó zenével és olyan elsőrangú rendezéssel, ami jólesően meglepő u dekoráció iránt fogékony, igényesebb közönség számára.
Anny Ondrának rég volt ilyen kitűnő filmje, mint * Baby, amelyben bőséges tere nyílik sajátos művészetének kifej-tésére. Külön érdekességként említhetjük meg, hogy Anny Ondra partnere a feltűnő szépségű Olly von Flint, akiről nemrég Hint Márta néven, mint a néhány, nap múlva Kanizsára kerülő Alagút magyar származású főszereplőjéről emlékeztünk meg lapunk hasábjain. Flint Márta, illetve \'Olly von flint a Baby-ben tűnt fel és az Alug-utban arrivált. Megérdemli és mi büszkék vagyunk, hogy Ismét égy értéket könyvelhetünk e| a magyar müvész-hirességek névsorában.
A kiegészítő műsor érdekes, változatos. (d)
— Kész kabátok, szőrmék és téli áruk olcsó árusítása már megkezdődött Singer dlvatáruházban. Érdemes megtekinteni.
NAPI HIREK
NAPIREND Január 84, mrtls
RÓmal katolikus: Ttmótpk. Protest.: Tádé. lsr.t Sebat hó 8
Mozi előadások hétköznap 5, 7 és 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Városi muzeum és könyv Ur nyitva csütörtökön é« vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyógywortári éjjeli siolgálat t hónap* ban: a Mária gyógymrtái Király utca 40. as. éa a klskanlisal gyógyszertár.
Oözfördö nyitva regftel < órától «st« 6 óráig (hétló, szerda, péntek délután, kedden egéss nap nőknek).
volt a hitvesnek és édesanyának és, köztiszteletnek óryendelt. Temetése január 25-én ftíg végbemenni Segesváron, ahová IVutsch G-vwztáv tegnap elutazott. TeuIsch\'Gusztáv mélysiVi gyászában" egész Nagykanizsa kóaónségd osztozik.
(Peitttidai a lnarnttMMya^ar) A
negyét*n (Myó útépítésekhez a *ala halápi, a csuwbe^i, a badacsonyi
A- (MfcfczKrt «|tomeré«) Miniszteri elismerésben részesült gróf Batthyány Pálué, az inségakció megszervezése és sikeres folytatása körül szerzett érdemeiért.
— (Tetitsrb Gusztáv gyásza) Súlyos csapás érte- Teutsch Gusztáv kanizsai nagykereskedőt. Édesanyja, özvegy Teutsch Vilmosné születőit Graef Dorottya 08 éves korában Segesváron elhunyt. A niígboldogjlt igazi mintaképe
és a sümegi ba*a| (kőbányákból mintegy négyezer vagon követ\'rendeltek. Miután ez elég tekintélyes mennyiség,
remény van arra, högy a bfezaltbányák a tavasz folyamán szépszámú munkásságot tudnak majd foglalkoztatni.
SchQtz vászon olcsó, mert jó és tartós. «
— (Vlharjiizb állomások a Balaton mentén) A Balaton melletti 14 állami viharjelző mentőállomás április elsejével megkezdi működését. Minden egyes állomás vihar jelző készülékkel, telefonnal, a legszükségesebb egészségügyi berendezésekkel és egy mentő-hajóval lesz ellátva.
— Menyasszonyok kelengyéjükhöz minden anyagot megtalálnak Singer divatáruházban.
— Bútorvásárlás nem gond! Teljca berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
ANNY ONDRA leg-huncutabb vígjátéka:
BJ
Nagy farsangi árosltás
Január 22-t&l
február e-ig
Különleges férfi- és női
divatujdonságalmat reklámárakon árusítom A sok közül pár meglepetés:
Selyem nyakkendők 80 \'■ MM Valódi pepefln Wgek (garantált komplett) 3-BO P-IOI Valódlgyapju kalapok S-— P-tM Mátkás nyuiBiör.
kalapok P-löl
Évlliedek dia (nonilló cégem tarantula, hogy beviíárláaalval nálam 100»/« ói ellenétléfcWk\'p
BARTA ALFRÉD
férfi- es nöidivatáruk űílete. Alapíttatott 1903. ur
_ (Felsőkereskedelmit Végzettek műsoré* Wtoc*»téiye) A farsang legkiemelkedőbb báli eseményének igérkejik a Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetségének szombaton vsfcé 9 fiakor a Kaszinóban tartandó műsoros táncestélye. A* ér* deklődés olyan riagy, amilyenre\' még nem volt példa, ami érthető JvmW : a Szövetség agilis rendezősége olyan műsorról gondoskodott, mely mindenki számára élményt jelent. Műsor után kitűnő zene áll a táncolni szeretők rendelkézéséré! A rendezőség a hely-árakat — a (súlyos gazdasági helyzetre \' való tekintettel — egységesen 1 pengő-i beu állapította nleg. Jegyek kizárólag az esti pénztárnál kaphatók, a helyek nem lesznek számozva, a közönség ají érkezés sorrendjében nyer elhelyezést. Meghívók a helybelieknek nem küldettek, a Szövetség tagjait és azok barátait ezúton hívja meg a rendezőség.
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán afc elmúlt héten 5 gyermek született, .4 fiu és 1 leány: Czulek László közkórházi gondnok és Matolcsy Sárának rk. ria, Kohn. Miklós kere.vbedősegéd és Éder Katalinnak rk- leánya, Kunics László földműves és Anck Annának rk. fia, Soós József kocsis ós Lőrincr Margitnak rk. fia. Házasságon kivül született 1 fiu---Halálozások: Csontos Terézia rk. 2 hónapos, Tillingtr János rk. 1 hónapos, Neuhold György földműves rk. 68 éves •Alsórajk), Farkas István nyug. vasúti pályaőr rk. 7l éves, Modrovics. István nyug. vasúti fűtő rk. tó éves, Waldinger Sándor kovácsmester rk. 68 éves, Valkóczi János földműves rk. 19 íves (Magyarszerdahely)! — Házasságkötések.\'Gond* Jenő plad árus Izr. és Horváth Erzsébet rk., Bagonyai Sándor hentes . és ni észáros segéd rk. és Snidár Fr-) zstbet rk., Babos Pál vajmester rk. éa\' Wéber Rozália rk., Tóth Ferenc \' í szljjgyártó segéd rk. és Jancsó Mária rk., Kalínlcs János cipész segéd rk. és Sneff Julianna rk., Czi\'lfaofer György asztalos .segéd rk. és Mii«i KátaÜa rk.
Ezenkívül gyönyörű kisérő\' műsor 1 w
1*3-4 jptmárjj.
Zalai közlöny
Antal István sajtófőnök nagy osztrák kitüntetése
Bécsből jelentik : A* osztrák köztársaság elnöke, ár, Afllof István miniszteri tanácsosnak, a minis/.-U-relnúkségi sajtóiroda vezetőjének az x»ztrák köztársaság körül sarzett nagy érdemei elismeréséül a nagy arany érdemrendet ndománvozla. A Klelx\'lsberg-emlék-üonepély után rendezőit teán megjelent előkelőségek szíves szuren-c.sckivánataikkal halmozták el a jelen volt Antal Istvánt.
— (Tdbbner pmtfW örökölt egy keszthelyi dréto*) I.ajcsák Ferenc keszthelyi drótos Trencsén megyéből terült a balatoni városba, ahol bizony nehezen keresle kenyerét. A szegény drótosnak idöközben meghalt a rivére Amerikában és utána maradi egy »kis< vagyon is. I.ajcsák megbízta dr. Simon Géza keszthelyi ügyvédet, liogy járjon el az örökség ügyében. Simon dr. akciója sikerrel járt és l^ajcsák huszonötezer pengőhöz jutott, amelynek felét ügyvédjének adta, azonkívül mqjpendégcltc u keszthelyi ínségeseket, akik közó «*ldtg ő Is tartozott.
— (Felülflmés) A kiskanizsai tornász-csapat ünnepélyén felülrizetlek viléz l.iszkay Győző 1, Tranwlanubia H. T. 10, Angol Magyar Bank 2 és hűtőházi Kézműves Egyesület 2 pengőt, melyért köszönetét fejezi ki a Tanítótestület.
— (Felakas-íotta magát, mert nem tudta fyógyUtatul a Kányái) Ferencz József 68 éves mosdósi földműves leánya már hosszabb idö óta betegeskedett, melynek költségeit idáig az apja viselte. Az anyagi gondok azon-ltan annyira ósszetornyosultak Ferencz József feje fölött, hogy az utóbbi időben már nem tudta fizetni az orvost és az annyira elkeserítette az Öregembert, hogy tegnap a pajtájában felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már liak>tt volt.
— Qydnyörü ostlldrok: Tranadanubia.
— (Sakkhír) Nagykanizsa város sakkbajnokságáért és •Kelemen-Kupáért vámsunk sakkozói már két fordulót játszottak le. A bajnokság első fordulójában a következő játszmák kerültek lebonyolításra: dr. Kovács nyert Bedé ellen, Samu — Zoltán ellen, Argont — Faragó ellen, Gumilár — Wág-ner ellen, Borv — Zalai ellen, Pintér — Schless ellen, Berghaus — Dobó ellen és dr. Makó — Baán ellen. A második forduló majdnem meglepetést hozott. A tavalyi bajnok Gumilár csak hatórás küzdelem után tudU Ar-gentot megadásra kényszeríteni, miután már ugy látszott, hogy Gumilár éleszti a pariliiet. A többi játszmákban nyertesek néesorát itt adjuk: Baán, dr. Makó, Berghaus^ Pintér, Bog, Zoltán és Samu. A versenyben BérgUaas, Bory, Gumilár, dr. Makó, Pintér és Samu vezetnek 2—2 ponttal, Baán, Argent, dr. Kovács é* Zoltán 1—1 pontot szereztek. Nyolc játékos pont .nélkül. A harmadik bajnoki fordulót f. hó 28-án, vasárnap délután fél 3 óra. kor bonyolítják le.
SchUtz-vászon minden kelengye disze
Február 6-ig
a leltárba felvett, mult évről = visszamaradt árukat, =
selymet, szövetet, vásznat, szőnyeget
•lb. atb.
Maradékok minden tlfyjttitt n kiphl
Kirschner Mór
divafáruházóban.
— (A franciák kiutasítottak Afrikából egy kaposvári kereskedőt) Vala-dics János kaposvári kereskedő kél évvel ezelőtt ment Afrikába Senegálha, amely francia fen hatóság alatt van. A franciák most minden idegent kiutasítanak gyarmataikról és így el kellett hagynia Afrikát Valadicsnak is, aki a napokban hazaérkezel Kaposvárra.
SchQlz kelengye minden háziasszony büszkesége.
— A családnak nagy gondot okoz egy oly fontos háztartási eszköznek, mint a varrógépnek a beszerzése, ép ezért Brandl Sándor és Fia varrógép-szaküzlete bevezette azt az újítást, hogy modem, vadonatúj varrógépeket csekély bérösszegért bérbead. Tehát ma már nem szükséges nagy kötelezettséget vállalni részletre való vásárlással, vagy a szomszéd varrógépét kölcsönkérni.
Ne vesződjön régi elavult varrógépével hanem béreljen vadonatúj, modern
varrógépet
heti 3 pengőért
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
saakOaletébea
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Varrógépbérlők díjmentes himzésoktatásban részesülnek Varrógépjavitómühe\'yünk bármilyen rendszerű varrógépek Javítását vál alja. — Pótalkatrészek és tuk bármilyen varrógéphez raktáron.
Elhízott egyéneknél a természetes „Ferenc József\' tatertMikura
hatalmasan előmozdítja a bélmükő-dés>, a lesiet könnyedé teszi s tiszta
tejet és nvueodt alvást teremt.
— <u| t:«etikart választolt a vártaegyel rwarké-ziolézSklzitUág) A vármegyei cserkészintézőblaotlság Zalaegerszegen a vármegyeháza kistermében ülést tartott ifj. dr. Bődy Zoltán főtitkár elnökletével. A választások aoráu elnökké Bödy Zoltán alispánt, főtitkárrá lfj. dr. Bődy Zoltán vármegyei aljegyzői, vezető tisztté Horváth D«zsü századosi, titkárokká Bohn Ernő káplánt és Kucsera Istvánt, az öreg-<-serkészek előadójává tiuzdag Ferenc püspöki tanácsost (Nagykanizsai,pénztárossá Somos Sándor postafönóköt választották meg. Az intézőbizottság tagjai: Pehrn Józaef apátplébános, Czobor Mátyás polgármester, vitéz dr. Barnabáa István klr. tanfelügyelő, Beischl Imre városbíró (Keszthely), dr. Krátky István polgármester (Nagykanizsa), dr. Zrínyi Miklós törvényszéki tanácselnök és Péterffy Béla reál-gimnáziumi igazgató; tiszteletbeli, lulé-zőbizottságl tagok vitéz Vida Gyula vármegyei testnevelési vezető, Székely Jenő, Ferenczy Zoltán, Berkes Ottó (Keszthely), Magas Mihály (Nagykanizsa], Sáliján János (Sümeg), dr. tierencsér I.ajos, dr. Polgár Ferenc (Tapolca), Zsupipán József é« LllUk Béla lettek. A gyűlés után melegen üdvözölték Fritz János kerületi főtitkár vezetésével az alispáni, aki kijelentette, }u>gy a cserkészek ügyét mindig szivén viseli és felkarolja,
- Függöny- é» 6*lerll*uya«*, ágygamiturák, szőnyegek, butorkehnék nagy választékban Singer diratáraház-ban.
Időjárái
A nagykanizsai meteort)., ügyelő Jelentétek: — kedden mérséklet: reggel 7 ón
kanizsai meteorológiai meg-\' ntóMk: — kedden • M-... reggel 7 érakor + 01, d«-után 2 órakor + ÍO, e»te » érakor
+ 0 2.
FtlMtct: Reggel Da délben MMa, e.te borult
Stéllrdnv ■■ Heggel keleti, délben é« eete északkeleti.
(fi/.. ah01 iiulioj4Unjé*l A litisMM. glal IMésMMnÜI Ml. W háru, hflMa, min M* tér-haté.
As 1882-ben alakult
ibnkuizui SnMet Idttttml
C«engery-ut 7. (Rapoch-héi) megnyitotta
73-ik évtársulatát.
A könyvek betenkint vagy havon-kint fiielhetök. Hetenklat legalább 1 »e»gó karaklai Itfalikk 5 tati
flzetend".
Belizetési könyvek a szövetkezet hivatalos helyiségében (Caongeryut 7.) Mimikor kaphatók.
Nagykanlisal Segélyegylet
Szövetkezel
Rossz a rádiója...!
Adja te hozzunk! Szakszemen, olcsón megjnuitjuk
TRANSOANUBIA R.-T.
Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. ianuir 24.
KOzgazdaság
A gyümölcsfa nevelése és ápolása
elmen tartott Kotting Ferenc polgári iskolát tanár vasárnap délután 6 <Srai kezdettel nagy érdeklődéstől kisért népművelési előadást a gazdák számára, akik zsúfolásig megtöltötték a Bozgonyl-utcai iskola egyik nagy tantermét. Ketting tanár, aki Nagykanizsán egyik legnagyobb szakértője a gyümölcsfa-nevelésnek, érdekesen felépített előadása során annyira felkeltette a megjelent gazdák érdeklődését, ltogy azok állandóan ujabb és ujabb kérdéseket tettek fel és Igv az eredetileg egyórásra terveuett előadás több, pvfet 2 órán át tartott és még este 8 órakor alig akarta a hallgatóság leengedni a pódiumról a klválö előadót. Jólesően regisztráljuk, hogy a gazdák minden alkalommal nagyobb számban érdeklődnek a népművelési előadások iránt, ugy, hogy rövidesen valószínűleg már a tornateremben kell megrendezni. Még 9 ilyen népszerű gazdaelőadást vett programba az agilis rendezőség, élén a fáradhatatlan energiájú FI ló Ferenc igazgatóval.
A magyar gazdalfjak bel- és külföldi csereakciója
A Faluszövelség ez évben Is megrendezi az Immár tízéves múlttal biró németországi, valamint az 1933. évben jóslkerrel megkezdett olaszországi- és belföldi gazdaifjusági csereakciókat. A magyar gazdalfjak a tavasztól őszig terjedő idő alatt mintegy hat hónapot töltenek beosztási helyükön, ahol mint családtagok részt vesznek az összes előforduló gazdasági munkákban és ezen idő alatt díjtalan ellátásban részesülnek. Ugy a bel- mint a külföldi csereakcióra csak olyan 17 évesnél idősebb ifjak vétetnek fel, akiknek szülei ónálló gazdasággal bírnak és egy magyar vagy külföldi csereifju családtagként való befogadását vállalják. A bejelentések a szülők részéről történnek, de a jelentkezőt ajánlania kell a szülők lakóhelyén levő Faluszövetségnek, gazdasági egyesületnek va^r gazdakörnek, továbbá a Hangya vagy hitelszövetkezet vezetőségének, ezenkívül a községi elöljáróságnak is. A bel-földi csereakció részvételi dija (útiköltség nélkül) 10 pengő. A belföldi csereakcióra fclvell ifjak kedvezményes vasúti jeggyel utaznak beosztási helyiikre. A külföldi csetfakció részvételi dija pedig 100 pengő, mely összeg kél részletben hzetendő és ebben bennfog-laltalik az oda- és visszautazás, vala. mint az őszi hazatérés alkalmával rendezendő tanulmányi kirándulás költsége teljes ellátással együtt. Jelentkezési határidő 1931. február hó 15. Bővebb felvilágosítást az érdeklődök-nek a Falu Országos Földmives Szövetség (Budapest, V., Bálhory-utca 24.) nyújt.
(—) Orsiágoa vásár Nemfssándor-
htzAn. Nemossándorháza községben az országos állat- és kirakodó vásárt ja-nuár 25-én tartják meg. Ez alkalommal hasitottkönnü és egypatás állatok is felhajthatók. Vasúti állomás a vásártértől 200 métert* Bucsuszenl-lászlón, rakodó állomás Zalaszmlmi-hály-Pacsa.
TsméiytAxsds
Buza tlszav. (uj) 77-es 775-7-90, 78-as T-tt-S-CO, 79-es 7*5-8*10, 80 as fr05—8 20, dunánt. (uj) 77-e» 7-50—7"6i 78-as 760—770, 79-es 7-70-7-80, 80-as 7 80—7-90, rozs (uj) 4-00-4.10. -Zab k0iép8\'15—8 25, - ujtengerl tlssánlull ÍÍ0-S15.
Bartésváiár P«ltta|Us m, eladattan 364. EUÖ randü &83-0-W. szrdett 0-8S--0-85, szedett közép 0-80 -4-82. könnyű (m-075, alsó rendtl öreg ü-78 080, ll-od rendű öreg 0*72—OT>, angol sBIdő I. 08Ő-0-98, Szalonna nagyban 088-0-90, zsír 087-0,92, hos 1-20—138. félsertés 104-112. Kiadja a laptalajdonos Közgazdasági Rt. Outenbarg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pdelőa kiadós Zala! Károly.
Bizonyítják a bútor-vásárlók ezrei, =
hogy a legszebbet, a legjobbat a legolcsóbban az ország legnagyobb lakberendezőjénél
Kopstein
bútoráruházaiban
--S—V vásárolhat - 1 1
laoykanizsa Sopron Szombatbsly Békéscsaba
Horthy Mlklói-ut
Kedvező fizetési feltételeid Díjtalan szállítási
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
861/1934. «zT~
Hirdetmény.
Az I. II. ker. köztemető .E" és „I" tömbjének a szerszám-kamrától a fasorig terjedő részén levő sírhelyek tulajdonosait felhívom, hogy mielőbb
jelenjenek meg a temető gondnoki irodában, Városháza, II. em„ 37. ajtó.
A fent emiitett terület a Vé-csey-utcal oldalkapu közelében fekszik és alacsony oszlopokra erősített sodronnyal van bekerítve.
Nagykanizsa, 1934. évi január 9-én. polgármester.
Frakkingek
Báli nyakkendők Kesxtytik
legolcsóbban
BRÓNYAI DIVATÁRUHAZ
Horthy Mlklós-ut I. - Vároaház-épQlet.
Detektoros készülékek az uj nagyajdóhoz
a legolcsóbban
* Elekíron-nál
Telefon 452. — VtíroaQdx palota.
NŐI őafvágets, onűolálás, mantkUr
MHOCSA
fodrász-üzletében Fő-ut 15. szám (Nemzeti Bankkal szemben). Mérsékeli árak l
APRÓHIRDETÉSBE
Vennék egy Jókarban levő szekrényt. Címeket kérem a kiadóhivatalba. 205
Tisztviselőnők szombat estljelmezea bál-Ián elveszatt egy fekete toll-legyeiő. Kérem az Illetőt, kl megtalálla, jutalom ellenében adja le Sugir-ut 43 1. em Nagy Lásxiónénál. 2S<>
Bútor eladó. TObbléle báló olcsón eladó. Llbatollat vefzek. Sternné Erzsébel-tér 15. 4491
Sugár-\'utoa uj, aéémeatss családi ház eladó. Clm a kiadóban. 285
Eledé különféle, majdnem uj 38-is nól cipők. Pó-ut 17., cmelel.
Szép egyazobás, elöszobáa lakás mellékhelyiségekkel, azonnal beköltözhető, kiadó: Pelóflu 6. 286
Kllünő asztsll és balaleel
RRPIlLf 50 litertől felfelé UUI\\UrV lego\'csóbb napiáron kaphatók : LIOHTSONEIH bor-«« kereskedés, Csengery-u 31.
■atert ha venni akar. nézze meg előbb bútor-raktáramat Sternné Erzsébet tér 15
Lakás, emelei háromszobás telleien modem fürdőszoba, caelédszoba, erkély, kedvező áron azonnal elloglalható. Sslgrlszt Csengtry ut 17. 206
inlelllgentet deutaches Frflalsla aucbt Steile. ab 15. Február. Auch Hllfe lm Haui-halt wlrd geboten. Zuichrllten erbeten un-ter „Kindeiliebznd" an dle Admlnlatratlon.
231
Egyszobá9-kon>hái lakái a belvárosban kladé. HórUzlet, Deák-tér 12. 257
József fóheiceg-u. 71. uj, adómentes, 3 azoba, fürdőszobás családi ház slséé, eaetleg kiadó. 247
Egy csinosan bútorozott emeleti szoba a belváioiban kladé. Esetleg lürdóhasz-nálatlal. Börüzlet, Deák-tér 1T. 258
Porgalmaa útvonalon Jóforgalmu fQsier éa teraaéayAzlettel kéz eladó. Clm
a kiadóhivatalban. 206
WSrSS
Az állatok tejlfidését elöaegltl, az angolkór, Mrgyulladáa, nvalaaodáa. «y«Pl>>-rá«á., tollrAnáa kltoJlődéHöt tneüakaíj-ljrozza. ha pedig ezek már kllelisdtet e»ket megszünteti s a oa«kött állatokat erdteljra tellódésnek ltidltla. Malacok íeltnlasát klmarást, tark- ía IUlráB»at a vályúk- éa Jászlak rágását elhAritK FerMzó botetségek ellen az állatok ellenállokéDeaaégét tokozza.
Eredclf gyári irbn kapható: ORSZAQ JÓZSEF
otag, műtrágya, növényvédelmi szerek atb. kereskedésében »»
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A blrÓHágl palota mellett. Telelőn 130-
(Vlwt.mafcn^ gw tfWj .
IfynMtott i iaptuUidOBOi Közgazdasági K.-T. Gutenberg Nyomda és Délialal Lapkiadó VálltlaU könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Feldől üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam 19 szám
Nagykanizsa, 1934 )anuír 2.5 csatörtök
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
iMrkcutfeég fe kiadóhivatal; fOmt 9 uia Megjelenik tnladea reggel, béllö kivételével
►•UTIIAI WAPILAF_
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési irt: egy hóra 2 pengő 40 ttlléi Sieikeaitőaégl éa kladóhlvatall telelőn: 78. m
A háborús nemzedék
Irta: ir. vité* Nagy Ivi>
.Halálraítélt nemzedékinek nevezeti cl bennünket a magyar historikusok egyik legragyogóbb tollú mestere. S valóban sok okunk is volna rá, hogy dc profundis szóljon a szavunk. Hisz húszévesek sem voltunk még sokan, mikor halálraítélt nemzedékként már oü *nar-soltunk a világtörténelem egyik legsötétebb fejezeteként a népek véres országútján és a menetelő hadoszlopok élén pz emberi élűt és a nemzetek küzdelme olyan mélységei és szakadékai alján vonultunk, hogy sokszor szinte azt hittük, hogy soha sem fogunk már többé innét eljutni az isteni magasságok ftelé.
£s mégis, már akkor is dc prolundis <súrsym corda -l hirdettünk, mert\'azt. hittük, arról álmodtunk a küzdelmes, véres nappalokat kővető lázas, viziós éjszakákon, hogv- uj világ születik a nagy szenvedésből a rettentő kataklizma nyomán. Gyermekéveink végén és fiatalságunk legkezdetén tüz ben ós vérben acélozódott a lelkünk és \'ugy gondoUyk,. bogy áp-l«n a mi niemzedékahk lesz áz a hur, melyről a goethei mithikus nyíl elpattan; hogy megmutassa a felftlé ivelŐ utat az emberiség uj, szebb korszaka flelé.
Egyszer aztán a háború vértől csatakos szurdokaiból csakugyan kiértünk, de fclfelé-ut helyett még sötétebb mélységek következtek. 1018 szomorú őszén, dc méginkább 1910 kegjetlcn emlékű tavaszán már\'ncmdsak az életünk volt veszedelemben,1 de vakmerő kézzel a lelkünk, az ezeréves Ideáljaink* nemzeti multunk ellen törtek. £s ekkor halálrrfszánt magunk táborából, ha dft ptofundis is, dc újból csak «ífursum corda- zengett
Az egyetemi ifjúság szervezeteibe tömörült fiatal katonatisztek voltunk az elsők,,akik a forradalmi csőcseléknek odakiáltottuk az első niesszchangzó «megállj»-t és a mi sorainkból nyúltak ki az első izmos karok, amelyek Igyekeztek megállítani a megsemmisülés felé rohanó ország szekerét. 1918 dccem-ler elsején az egyetemi ifjúság megalakította a Piroa-Fehór-Zőld Blokkot, Antal István, az Egyetemi Kor akkori elnökének, a. jelenlegi miniszterelnökségi sajtófőnöknek el Jökléséuel, akinek a nagy küzde-teraben olyanok segítettek, akik ma is ott állanak a nemzeti egység kormányzata., mellett, mint MlkocZ Móu Szabolcs vármegye lőispánja, «> akkor a Bethlen Gábor Körnek **t<elnöke.és Mengele Ferenc kő-tanácsos, aki a külügymi-g»«fcrltnn sajtóosztályának főnöke « il*i akkor a Tartalékos lisztek WtoHénék volt vezetője. Olvan jjroffiamot hirdettek m<* ők akkor,\' Va Z m\'mcs«k a ellenforradalmi K»inelmek részére szolgált Irányt -
Gömbös miniszterelnök zabadkéz külpolitikája mellet?
Eddig 4-5 millió métermázsa búzát adtunk el és további 2 millió métermázsát lekötöttünk
Budapest, január 21
A képviselőház ma délután 5 órakor ülést tartott. A 33-as bizottságba megválasztották Beck Lajost. Az ellenzék kivonult a szavazás elől A napirendi vitánál gróf Somsslch Antal annak szükségességét hangoztatta, hogy a képviselők egy agrárblokkba tömörüljenek. Majd az inler|>ellációkra került sor. Pallavícini György gróf a kormány külpolitikáját bírálta, szóvá telte, hogy a kormány nem nyilatkozik kül|>olitikni kérdésekében, stb.
Góml>ős Gyula miniszterelnök azonnal válaszolt:
4- A kormány Aülpolilikai kérdésekben nem ideges, hanem csak óvatos, mondotta a kormányelnök. Helyes külpolitikai állásfoglalás az, ha a szabadkéz politikáját folytatja. A kormány iúeljjes uton jár, ha olyan |>olitikát folytat, amely a meglehetősen elszigetelt és a Dunamedcnoébc bepréselt Magyarországnak olyan barátokat igyekszik szerezni, akik ezt az országot barátságos formában .segíteni tudják.
Hangsúlyozta a miniszterelnök, hogv külpolitikai útjainak meg volt a jelentőségük. A miniszterelnök ezután erősen birálta gr<ó(f Palla- j
vicini beszédét, aki csak kritizál, dc irányelveket nem jelöl meg. Berlini utja nem .érintette viszonyunkat Ausztriához és Olaszország hoz, hangoztatta. Külkereskedelmi léién határozott javulást látunk. Ed*1 dlg 4.5 millió métermázsa \' búzát adtunk el és további 2 millió métermázsa van!lekötve. Erre a mai viszonyok között a kormány büszke lehet.
A Ház a minisztetelnök válaszát tudomásul vette.
További változtatások a fővárost törvényjavaslaton
Budapest, január 24 Politikai körökben ugy látják a helyzetet, hogy az uj fővárosi törvényjavaslat módosításával sikerült a kérdés méregfogat kihúzni. A módosításokon kivin a kormány egyes részletkérdésekben még további változtatásokra is. hajlandó, különösen ami a szakszerűiével illeti. A javaslaton most folynak az utolsó simítások. A belügy-miínszt.-r kijelentette, hogv külső tényezőkkel már nem is tárgyal, a javaslatot ma csütörtökön délben a párt elé viszi, délután pedig benyújtja a Házban.
Mee»ér «wk egyes [eladatok elvégzését vállalja
Budapest, január 24 Kállay Miklós földművelésügyi mi-
mutatóul, hanem a háborús nemzedék részére olyan végleges elvi keretet állapítottak meg, hogy ha az abban foglalt elgondolásokat 10 évvel a forradalom előtt megvalósították volna, ugy nem következett volna be a nagy társadalmi összeomlás és ha legalább később igyekeztek volna annak a szellemé-ben megvalósítani a reformokat, talán ma sem volnánk oly nehéz gazdasági viszonyok között, mint amilyenbe a materiális tényezők rettentő szorítása kényszeritcU bennünket.
A bolsevizmus ellen az április 21-i műegyetemi és a junius 24-i ludovikás ellenforradalmak idején a mi nemzedékünk vonult fel, példát mutatva, hogv nemcsak sötétben bujkáló cllcnofrradalmárok akadnak, hanem fegyverrel a kezében is hajlandó hajlandó a háborús fiatalság az ezeréves mult és tradíciók védelmére kiállani. Nekünk mártírjaink is vannak, akiknek elomló vére a magyar történelem e leggyászosabb éjfélén már meghirdette, hogv- hajnal le^z megint.
fa akármilyen nehéz évek is következtek, összeszorított fogakkal és a jobb jövőben való hittel éltük azóta is a nemzetépítés munkásainak egyszerű életét Sokszor ugy éreztük már: hasolatosak vagyunk a török világ magyar mondájának?
ahhoz az ifjú vitézéhez, aki elrabolt mátkájával csak akkor tart halta meg kézfogóját, ha a sziklahegy mélyéből vizet fakaszt a várlakók számára. Ugy érzem, hogy mi is hosszú évek óla kemény robolosok-ként ott csákányozunk a magys" szikla mélyén, izzadva, verilékezvc, Ixmtva a köveket, hpgy mi is vizet, üdítő, gyógyító foi\'rást fakaszthassunk a magyar szomjazók számára Tizenöt év óta bontjuk a követ: ruhánk már elnyűtt, torkunk kiszáradt, kezünk feltörve, de töretlen lélekkel csákányozunk tovább. Gs talán már hem is sokáig! Ha néha letesszük a szerszámokat és felfigyelünk az éjszakák csendjében mintha már hallanók is a távoli vizek közeledő moraját. Talán csak néhány vágás még és a szikla aljából előtör a Vízsugár, a mi kezünk nyomán, hogy eloltsa a szomját a magyar szomjozóknak, meggyógyítsa a betegeket, felüdítse a fárad takat és reményteleneket, kik anv-nyi ezren talán már szinte nem is hisznek a szebb jövőben. Hát a mi -halálra ítélt nemzedékünk nem akar elpusztulni, hanem az élni és tenni akarás energiáitól feszülve veti a vállát az utolsó sziklatömbnek, mely alól fel kell fakadnia annak a forrásnak, amely számunkra azt jelenti, hogy végre mi is megtarthatjuk kézfogónkat a l>oldogabl) magyar jövendővel.
niszler kijelentette, hogy Mccsér Andrást, aki a németországi piacon a (ermésértékcsités terén meglepő eredményeket ért el, felszólította, hogy vállalkozzék a termésérlékesltésl ügyek Intézésére. Mccsér azzal ■utasította el az ajánlatot, hogy ő elsősorban gazda és függetlenségét nepi óhajtja feladni, egyes feladatok megoldására azonban örömmel vállalkozik.
Három jelölt Indul a mezőkere*«lwu
választáson
Mezőkeresztes, január A inezőkereszlesi kerületben 3 képviselőjelölt, Melezer Béla, Kun András és Majthénvi Ádám indulnak a január 28-ra kitűzőit választáson.
Lemondott a jugoszláv kormány
Budapest, január 21 A Buda|)csti F.rlesitő jelentése szerint a jugoszláv kormány szerdán délelőtt miniszicrtanácsottar-tolt és elhatározta, hogy benyújtja lemondását.
Szrszkics miniszterelnök közőltó a királyai a kormány elhatározását és a király el is fogadta a lemondást. A kormány lemondásának oka a pénzügyminiszter uj adójavaslata körül felmerült nézet* eltérés.