Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.07 MB
2010-03-08 14:47:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1072
7359
Rövid leírás | Teljes leírás (1.25 MB)

Zalai Közlöny 1934. 025-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

74. évfolyam 25. szám
Nagykanizsa, 1934 február t. csütörtök
Ara 12 fUM*
ZALAI KÖZLÖNY
H ktsdAbtvitst; P6«l » ■•!«
rtUTIIil KAPILAr
Felelős szerkesztő: Barbarlts La|os
fUötlztlM irt: tej hór» ■ i*n«« *« ttUéz IitrkaiiUsict t> fkaóhlv.t.ll tektoa: 71 m
ffinmány é» a pengői
A közvéleményt napok óta foglalkoztatja Bethlen István debre-oml fejszédé és az ahhoz azóta is naponta megjelenő ujabb nyilatkoztok és kommentárok. Lássuk le-hát röviden és világosan : - hogyan áll ez a kérdés 1
Bethlen István beszédében igen alaposan foglalkozott az aktuális gazdasági kérdésekkel és mcfiUla-pltotta a kormányra! gazdaságpolitikájának eredményeit. A legtöbb kérdésben ugyan az a gazdaságpolitikai felfogása, mint a kormányé. A mezőgazdasági válság okait és gyógyításinak módjait fejtegetve,, felvetette azt az eszmét, vájjon nem volna* lielvénvaló, ha a pengíl belföldi és külföldi értékelése kö-zöttl különbözetet a Jegybank hivatalosan is elismerné. Ettől ugyanis ait várja Bethlen, hogy a gazdakö-zönség az exportált agrárcikkekírt nagyobb árhoz jut.
Bethlen István e javaslalának kó-wlebbi magyarázatát adta másnap közzétett nyilatkozatában. libben ki jelenti, hogy a pengőre vonatkozó javaslatát csak kellő előkészítés után lehet megvalftittant, tle »«ó sincs arról, hogy tnáról-hohiapra életté lehet léptetni a i«ngö átértékelésit. Pontosan megállapítja ugyanis, hogy ehhez előbb nérfy előfeltételt kell megvalósítani, amelyek nélkül a pengő átértékelése be nem kóvetkezhetik, mert ez igen Hfizedelmes bonyodalmakkal volna kapcsolatos. Ez a Bethlen által felsorolt négv előfeltétel a kővetkező: Klöszór az államháztartás egyensúlyának teljes biztosítása Másod sior a külkereskedelmi aklivuin ál landósitása. Harmadsiwr a Nemzeti Bank deviza- és aranykészleléitók megfcleől alátámasztása ésnqped-sjer a külföldi hitekaőkkel való végleges me^állaiKKiás. Bethlen ezt a négy előfeltételt már debreceni beszédében is felsorolta, utóbb közzétett nyilatkozatában jiedig újból kihangsúlyozta. Ezzal maga is leszögezte, hogy a pengőé rtek megváltoztatása nem tartozik az aktuális politikai feladatok sorába, mert hiszen a négy előfeltétel teljesülése még hosszabb időt fog ígénybo wnnl.
Mindamellett, hogy Bethlen István maga is előfeltételekhez kapcsolta a pengő átértékelését és hogy az ö felfogása szerint sem kerülhet , léhát most még sor erre az Intéz-kedésne, a kormány mégis szükségesnek látta, hogy ebben a kérdésben határozottan és minden kétségei kizáró módon leszögezze ga álláspontját. Ez pedig-az, hoif szilárdan kitart a pengő értékének változatlan fenntartása mellett, mert e« a pénzpolitika bitanyuit eddig a leghelyesebbnek és ennek kő-"Muhctő, hogy gazdaság életünk-ben a nagy nehézségek ellenére is megvan a stabilitás és a szilárd kal-«u áeiós alap. A kormány nem teleli ki az ország (k az egyes egyé-
Dollfuss kancellár a jövő héten érkezik Budapestre, Gömbös miniszterelnök látogatására
A magyar kormány míg ebben az esztendőben valósítja meg nagy telepítési programját
Bécs, január 31 noll/uu kancellár a magyar kormánynak tudomására hozta, hogy Gömbüa Gyula miniszterelnök Júliusi látogatásának viszonzására • legközelebbi napokban Buda|»e6lre érkezik. A két napos buda|iesti látogatásának időpontját február 7. (s K-ra tűzték ki.
A htlblzomány reformja
Budapest, .január 31 A. földmüvelésügyi mlntszlerium-ban serénven folynak a településsel kapcsolatos munkák é-s a kormányhoz közelálló körökben remélik, hogy még ebben az évben metfá d ás hoz Jut. A telepítés körül fontos szerejH-t szánnak a Mezőgazdasági
szeiejm i rtziiiiuuiv n .... ... ^..-...- ■ Kamaráknak. Az lgazságü|<ymi- 1 ről
niszterlumban a hitbizományi reformot készítik elő.
A gabonaexport Dgye
Budapest, január 31 A Budapesti P.rtcsitő Jelenti: A vidéken számos helyen olyan mozgatom van alakulóban, nnelynek célja a gazdákat a gabonaexport, ban való részvételre bizonyos alkalmi egyesületekbe tömöríteni A mozgalom vezetői 1—2 |>eng6s export felárat helyeznek kilátásba.
Illetékes helyen ma kijelenlelték, hogy a gabonaexport kérdésében még mindig folynak a tárjjvalások és ezeknek befejezése után a gazda társadalom tagiail tájékoztatni fog Ják az elérhető bel- és külföldi árak ról és teltételekről, körülmények-
Az orosz sztratoszféra léggömb utasalt holtan találták meg a leszakadt gondolában
Moszkva, január 31 Az orosz sztratoszféra repülőkről ellentétes hírek érkeztek eddig Az egyik szerint a sztratoszféra léggömb felkutatására kiküldött expedíció, amikor a léggömb #>m!olá-ját felnyitották, a három repülőt holtan találta meg lenne A léggömb Colonna tájékán ért földet. További körülmények nem ismére-tók
Ezzel szemben van egy másik hir
adás, mely szerint a léggömb utasaival szerencsésen leszállott
London, Január 31 A Reuter-iroda moszkvai Jelentése szerint a léggömb három utasát holtan találták. A gondolára a Kazán-Moszkva vasúti vonal m-n-tén fekvő Podinszkv falu közelében bukkantak rá. Ugylátszik n gondola leszakadt a léggömbről és így zuhant alá
Az olasz kormány a leszerelés kérdésiről
NyllvAnotiiira került MmioHnl okmányánah tartalma
llóma, január 31 | adolt egy okmányt, melyet nra nyíl Mussolini és Sir Simon közöli le- \' folyt megbeszélések során Mussolini az\' angol külügyminiszternek át-
,\'ánosságra hoztak
Az okmány megállapítja, hogy az olasz kormány meggyőződé*!
nek gazdálkodását és megélhetését a pénzérték változásával feltétlenül kapcsolatos megrendülésnek és ráz-kódtatásoknak. A Bethlen Islvlin álUl felsorolt négv előfeltétel megvalósításán a kormány igenis kezdettől fogva a tegnatfvobb céltudatossággal dolgozik. Helyre akarja és fogja állítani a költségvetés egvcnsulvát. amihez Bethlen st-ván tanúsága szerint is ma már kö-kózelebb állunk, mint a kormány hivatalbalépésének időpontjában. A kivitel fejlesztése terén elért sikereket Tyler éppúgy nyugtázza, mint Bethlen István A Nemzeti Bank deviza és aranykészletének aiátá-
I maszlását célozzák a bevált deviza-
\' politikai rendelkezések. A külföldi
szerint a leszerelés kérdése liolt-pontra jutott és elérkezett az utolsó órája a megvalósításnak Hangsúlyozza, hogy Németország, amikor arra szorítkozott, hogy csupán úgynevezett védelmi anyagot kért, kiemelte, hogy a Joge^enlőség kérdése különálló kérdés A teljes kiszerelés - német felfogás szerint — kizárólag a felfegyverzett hatalmak Joga, amit Németország régóta megvalósított.
Az olasz kormány hangsúlyozza, hogy leszerelési politikát folytatott és a jövőben is ezt akarja folytatni
hitelezőkkel pedig a kormány állandóan tárgyal, sőt már jelenlős eredménveket is ért el a kamatmérséklés és a hite\'ek meghosszabbítása terén. l>e ha a négy pontban teljes is a megyegyezés a kormány és Bethlen Islván felfogása kőzött, viszont a kormány e kívánaté* nag* cél elérése után sem szándékozik a pengő értékéhez hozzányúlni, mert meggyőződése szerint az előfeltételek teljesedése cselén minden hasonló valutapolitikai intézkedés önmagától feleslegessé vilik
A pengő értékelésében tebál semmi változás nem történik. Akinek pengője van, vagy akinek betéte van, az nyugodtan alhatik.
A Nemxetl Egység Pártja rendet teremt az Ifjúsági csoport kérdésében
A Nemzeti Egység naflvkanizsal szervezetének állandóan nyugtatandó problémája volt az ifjasági csoport ügy*. A csoport Szafté Gyula vezetése alatt nagy agilitással és sokoldalú munkaprogrammal élte a maga külön életét Minden tényező elismerte a szervezkedés lendületes tempóját és a fiatalság problémáinak fontosságát tSupán" az volt a baj, hogy a fiatalok cso-IHirtja semmiképpen se tudott belehelyezkedni a Nemzeti Egység alapszabálysserü pártkeretcibe, hanem államot akart alkotni az államban. A fiatalság ügyei iránt mindenfelől megnyilvánuló szimpátiát íami ma is megvan és aminek nem Is szabad elmulnia> az ifjúi hév bizony sokszor veszélyez tette, amikor arról lett volna szó, hogy a fiatalságra is ugyanazok a pártszabálvok érvényesek, mint amelveket kótelezőleg vállalnia kell a párt mindenegyes idősebb Ugjá-nak is.
Az ellentétek lassan anuvtra kiéleződlek. hogv a párt elnöksége szükségesnek látta a kérdést erélyest kézzel rendezni és az ifjúságot saját érdekélen is jobb találásra ée párt-fcgyelemre bírni. A párt vezetőségé nek kívánsága az volt, hogy az ifjúsági csoport, mint ilyen maradjon meg, de szervezkedjék be a párt alapszabályai és szervezni útmutatója szerint és kövesse mindenben azokat az utasításokat, aml-kef az előírások az IfJusági csoportokra nézve tartalmaznak. A tárgyalások etekinV-then eredményre nem vezettek Többszöri kísérlet után a párt vezetőség*- Írásban szólította fel az ifjúsági cso|>ortot a követelmények szerint való működés biztosítására. Erre a felsaóti-tásra érdemleges válasz nem érkezett, hanem megjelent a fiataloknak egy küldöttsége a pártvezató-ség előtt és olyan feltételeket szabtak, ame.lvek ellenkeznek a Nemzeti Egység Pártjának intencióival ók akalmaslak a felekezeti társadalmi béke veszélyeztetéséül. A\' pártvezelőség természetesen itfm fogadhatta el ezeket a feltételeket.
ZAUAI KÖZLÖNY
Gffömőrey látván pártelnök ekkor határozott és erélyes gesztussal maga vette kezébe az ügyet és a pártiteMMg önnek, eredményeképpen a rajtokban egyhfriuju határozatiul kimondta, feogy a -szóban forgó ifjueági csoport nem tartozik a Ntntmi Kyység Pártfának kébe-Ube. Iuután most már a párt maga fogja megkezdeni az ifjúság meg-szenezésft, szigorúan azokon a nemzetépítő alapokon, amelyek való tartalmit adják a Nfemttti Egység gondolatának.
Prthlvfe
Kid<4 kapcsolatban a pArtvezetfeég a következő kommünikét adt > ki:
A Nemzeti Egység nagykanizsai utr-vtvft* február hó 2-án, pénteken dél-titán 2 óm kor megkezd L a párt ifjusóni csoportjának beszervezését A párt ezúton Is felhívja Nagykanizsa hazafias érzelmű ifjúságát, hogy felvételre Jelentkezzék a párt helyiségeiben (réffí ipartestületi székház. Deák-tér 14.V Az ifjúsági csoport bearerve»ését vitáz Tóth Béla kerületi párttitkár eszközli.
SZÍNHÁZ
Az ördög
Előtoló vendége volt szerdán este az Ipartestületi rlvaldának Fogadtatására elit köttawég töltötte meg a nézőterei, *nort az ördög még akkor Is érdekli az embereket, ha történetesen földi halandó irta is Molnár Ftettnc A* őrdftg-e viszont időtlen időkig elfoglalta birodal-htM a színpad világában és igy égéséén természetes is, hogy a Hánky-társulat tagjai minden tekintetben tnéltóan fogadták a földre szállt ördögöt.
A cimsasrepben Zemplényi Zoltán alakította a nagy Kísértőt azzal \'a friss, eleven színekkel, amik csak a költői elgondolás palettáin találhatók. Ellenállhatatlanul vitte magával a partnereit és a darabot. Szuggesztív játéka molnárferenci zsonglőrkódmel játszott az időseken. Ilyennek álmodta az író\'az ördögöt. Irsay Nóra vergődő méltóságos asszonya komoly élményt nyújtott. Alakításába belezsúfolta mindazt a hőváltozást, ami null foktól a snenelrai forr|>ontig átjárja egv szerelmos szépasszony lelkét. Hánky Elemér ambícióval, biztos kézzel tartotta fontos pozícióját az óndögi háromszögben. A szerelmes kis modell hálás alakításra nvujtott alkalmat Orbán Violának Művészetének megkapó, halk színeit csillogtatta tőret\'en fénnyel, gondosan ügyelve, nel>ogy áttévedjen a* olcsó komikum könnyed talajára. Gabá-nyi Böske Elzája szépen kidolgozott, lelkiismeretes alakitás volt. Bányász István méltóságos ura több komolyságot, nagyobb elmé-lyúlést követelt volna. Mentsége hogy ugy utfrott l*\' a nem nekívaló szerepbe
A közönség egyébkent i&n tneg volt elégedve az előadással, melv-rő> a legkellemesebb ia\\^«ss/.iók-kal távozott. Élvezetes, tartalmas estét nyújtott szerdán este is a kitűnő színtársulat.
D. M. J.
CsOtörtökön aata
Transdanubia felmondott összes tisztviselőinek
aros vausra
ofgáayienéwil
a flarkó vendéglőben.
A Drávavölgyi megkezdte a helyi iehp létesítésire irányuló munkálatokat
ezekre szüksége az uj vállalatnak. Mindenesetre mint értesülünk -
Amint előrelátható volt, antígy-kanizsal villanytelep és gőzmalom, a koncesszió ügyének a Drávavölgyi javára történt eldőltóvel, megkeni-te üaemének leépítését. Tegnap a vállalat összes tisztviselői és havidíjas alkalmazottai mcgkaplAk felmondásukat juliusra l-elmondla a Trasdanubia a Cscngery-ulcai csUlár-üztethelyiségének bérletét is és általában minden vonalon megkezdődött a jogviszonyok likvidálása.
A Transdanubia kényszerhelyzetben teszi ezeket a szomorú intézkedésieket s a kenyerüket veszített emberek ós családok most már esah abban bíznak, hogy az uj villanyengedélyes cég, a Drávavölgvi, ígéretéhez képest újból alkalmazni fogja iu»mél*n*az eddig becsüleltel szolgált tisztviselőket -és alkalmazottakat. A kérdés most már csak az, hogy milyen inértéklen lösz
folvriak még tárgyalások a malomnak valamiként va\'ó fennmaradását Illetőleg. Az állás nélkül maradtaK és velük az egész város egy fitt érző közönsége Izgatott kíváncsiságai várja eme tárgyalások eredményét.
A Dráva völgyi megkezdte a munkálatokat jugy villanytelep felállítása érdekében. Ecélra a polgármester a volt Mercur-vaígyár\' épületét bocsátotta a cég rendelkezésére. A Drávavölgyi itt Diesel-motorokkal helyi telepet rendez be, hogy addig "is, mig! a táwewlóket megépítheti, az áramszolgáltatás biztositható legyen. Egy motort már megvettek, a mápodik is a legrövidebb időn leiül meglesz, Amtin kálatok megkezdése végett Madarász igazgató a napokban Nagykanizsára érkezik.
aWui rut-rtfiif—-*!-*■ — ■ - m m
Klvebetl-e a lér] a pénzt a felesége szekrényéből?
A mulatós lérjet rablás miatt letartóztatták
Legtöbb ember nem Igen szokott gondolkodni azon, — ha ■ feleségének van egy kis megtakarított vagy saját pénze, — hogy abból elkölthct-c valamennyit az asszony akarata vagy l-.idts ellenére. Akik Így gondolkodnak, azoknak épületes tanulságul szolgálhat az itt következő esel.
Kis József jutái gazdálkodó január 1-én 180 pengői vett cl a feleségétől
és a pénzt elmulatta. Tegnap ismét mutathatnék ja. támadt a gazdának és mivel nem akart pénzt adni a íetosége, előbb elverio az asszonyt, majd 200 pengőt mégis kivett a szekrényből. Klsné feljelenlésére a csendőrség letartóztatta és a kaposvári ügyészség fogházába szállította Kis Józsefei, aki ellen rablás címén indult meg az eljárás.
Elrabolták egy csatád leány egyéves kisfiát
Bucsuszentlászló januí531 | Január 26-án történt, hogy Zau-Érdekes gyermekrablás eset ügyé iP(ÍJl csatári na|>számoslcány ben indított nyomozási a bucsu- 1 éves Vilmos nevü kisfiával együtt srentlászlói csendőrség. | bement Zalaegerszegre. Már közcj|

Sok megelégedett vevő
győződött meg arról, hogy
Ilyen olcsón még sohsem vásárolt, mint
^.ojcső leltári
01c%ó, sxabott árainkból 1O-30 °l„ engedmény!
volt a városhoz, amikor csatlakozott hozzá egy 25/-30 óv körüli, fekete fejkendős fóldmüvesasszony. Útközben összebarátkoztak ós az idegen asszony, akiről oiak annyit sikerült megtudni, hogy Magdolna a keiesztneve, feltűnően sokat foglalkozott a kisfiúval Ex fel is tűnt Zsupán Ételnek, mire az asszonv kijelentette, hogy azért szereti olyan nagyon a gyermekeket, mert az ő házassága meddő volt, bár minden vágya az, hogy anya le-liessen.
Beim a váfosban is órákon ke-resxtül együtt voltak. Kőxben Zsupán Etel bement az egyik üzletbe vfoárolni, mire az asszony felajánlotta, hogy addig ő odakinn az üzlet előtt várakozik rá a kisfiúval
Amikor a vásárlás után Zsupán Etel kilépett az üzletből, megdöbbenve észlelte, hogy kisfia és az •idegen asszony eltűntek. Késő estig kereste, kutatta az eltűnteket, do nem sikerült rájuk akadnia. A cfrqmoru anya erre qmint hazaér-kezett, gyermekrablás büntette elmén bűnvádi feljelentést tett az idegen asszony ellen.
Időjárás
A nagykanizsai meteorolostal meg-flgyelfl jelentétek: - szerdán a hőmérséklet : reggel 7 órakor — 1-6. délután 2 órakor 4- 2-2, eate 9 órakor
— *0.
Felhőzet: Reggel és eate fothös, délben borult.
Szélirány: Reggel északi, délben és este délnyugati.
ffl/i»flta/ rádlólthfUé *
»l.t !•<«.•«Ul«ntl ..le 10 ér*ft«ri
agypont körüli Nflmér.éhUI, hó
vagy havasMi.
Epe- és májbetegségelMiél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes .Ferenc József- kesefüviz a
hBsi tservek, működését élénkebb tevékeny légre serkenti. K\'inikai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni Ivókúra különösen hatásos, ha a Ferenc Jóssef vizet kevés forró viuel keverve, reggel éhgyomorra isszuk. s,
K
* . 2 A

I
<o
a Jj -a
s «
®>H
1084. Itbrnfr
Zalai közlöny
Egy osendes jubileum margéjára
Huszonöt rezttmMw-l MelflU 1009 fcbrtllir Wn Budapestről, Záio. Kózpouli Tnkm\'kMI visr.-"SS N<wk»ni«í™ az meni
urilársaság ar«ny.flü.^((ABak ugyik
wdves, ulmpallku* tagja,
íaniKai családból Síármazu lU\'iitiik I.ajos. Negyed sztala <-n-pj bár az idfl szinK nyomts űnul suhnnl fl Itcntzik I-ala relclt, „óta ntfgls vitéz Bontók I.ajos lett .telflle oki a kanizsai Néptakurík-Tinztárnál eltillöU 25óviszolg-ilot:i akit immáron 1930 óta ugyanannak az intéseinek közszeretetben fe közl*csúlíKLwn álló igazgatója,
Bentzik Lajos n világháború vé-<én főhadnagyi rangban sereit le, lifei magatartását a viléil cim jutalmazta, jelenleg járási vitézi hadnagy. Tagja a várimajei törvényhatósági Maottságuuk, a városi kóplaelőlestületnek, kerületi elnöke a Nemzeti Kfff^i Pártjának, elnöke a Polgári ■l.ővéazegjesületnek Köz-íleti ténvkedésél a csendes, kitartó munkásság, n halafiai nieg#\'flz<í-dís belső hevülete jellemzi, lígjc-bekben hivatalának, a munkának te családjának élő ember tipusa, akii egyéni kvalitása mindenki szeleteiére predesztinálnak.
A Néptakarék liailviselöi kara tegnap délután melefl ünneplésben rísnKilette jubiláló igazgatóját.
bármennyire ki akart térni vitéz UenUik 1-ajos, kózismerl szerény-szénét fogva, ennek az évfordulónak nyilvános emlitése elől, mégis cl toll fogadnia Nagykanizsa e&ísz lársadalmájiak ezúton kifejezett szetelelteljes szercncsekivánatait a jubileum alkalmából.
Elégatt ■ város agylk autója az Ihárosl uton
Nagykanizsa város egyik személy autóján néhány nappal ezelőtt na-|yobb javításokat vőj(fczlek t-s ezért l\'ilter József városi ioflőr egy ón-kéntes.tüzoltó társaságában délután 5 óra tájban kiméiül próbaútra az ihárosi országúton.
Alig értek ki Bagolasáncbói, amikor a vasúti őrháztól 200 lépésnyire Kidig ismeretien okból kigyulladt az autó. Az autó egy pillanat alatt lángbaborult. A softőrnek és kit ■érőjének csak annyi Itleje volt, tu^y kiugorhatott a volán mellől, azonban igy is megpörkölődött ruhájuk. Először havat hánytak az égő \'autóra, abban a reményben, hogy igy talán sikerül eloltani a tüzel, közben azonban meggyulladt, > tartalékolt 40 I. benzin is és igy Wjesen tehetetlenek voltak a Ián-, lókkal szemben.
Az autó olyan hatalmas lánggal <Ftt. hogy Bagola községen elő szór azl hitték, hogy kigyulladt valamelyik pince és még a harangot is leheverték
Az autó teljesen hasznavehetet. lenné égett, ugy luigy csak a vasla-gabli acéJalkatréaack maradtak ■"\'g, a vékonyabbakat elolvasztotta a. \'"így hfc
* kSr 10000 pengő kőrfll mo ®6, ez azonban mrglértU • bizto ntás réván.
// II
hatalmas mér etii szezonvégi
TÉLI VÁSÁR
eddig még nem létezett
olcsó árakkal
e célra berendezett külön helyiségében.
Kiárusításra kerülnek többek között:
Jóminőségli ruha és pongyola
flanellek métere......78 fillér
Színtartó, ingzefirek és kanavásznak métere ... 49 fillér
la minőségű mintás cord-
bársony métere . . . IP 78fi»ér Moséflanell, piros és kék
színekben métere.....59 »"ér
Ezenkívül az összes téli cikkek rendkívül olcsón.
Negyven elöadAeeal
zárult a kanizsai leventék IsmeretterJeaxtO téli tanfolyama
" Az iskolánkivüli népművelési biJwtt-ság január hónapban 25 ismeretterjesztő előadást rendezőit az I—II. körzeti leventék részére. A Január 7-én ímiH!|>élyfs keretek közt mogkeidődött előadások liatos csoportban folytak va-sárnaponklnt délelőtt 11 órakor. Az előadássorozatban Grujl>cr József és Vegele Károly reálglmnázluml tanárok, dr. Wolf Sándor főáUatorvos, dr. Ker-i-.tész Lipót városi állatorvos, dr. Fodor \' *\\\\ladár és dr. Kesztler Islván orvosok, Barbarits I^jos főszerkeiZtő, Kelemen Fei«qc takarékpénztári igazgató, K«t ting Ferenc polgári Iskolai tanár, Ftfó IVr«uc és Zsigmond József áll. elemi iikolal igazgatók, Plander Boldizsár, Horváth József és Pollák Islván állami tanítók, Tóth József oki. tanító, valamint Veesera Antal tüzoltótlszt tartottak egy-egy ismeretterjesztő előadást.
A sorozat xáróünnepélye vasárnap délelőtt volt a Rozgonyi-utoal elemi iskolában. I lló Ferenc igazgató, mint a Levente Kgyesület ügybuzgó, fáradhatatlan ü. v. elnöke magvas bestédben mondott köszönetet az előadóknak, a leventéket pedig buzdító szavakkal serkentette a hallottak helyes felhasználására és további tanulásra. Iizután egy levente szavalt, majd Schiller Jáuos kurnugy, tanár vezetésével a Jevenie zenekar több ssép zeneszámot adott elő nagy tetszés nwt-lelt, preciz betanulásban.
Kiskanlzsán Is vasárnap tárult ünnepélyes kertiek kőzött ez a tiéptűttelési clőudássocozal, melynek tartalmas és eredményes munkája december IM-én indult meg a leventék résxére.
Az előadások mindent felöleltek, ami aktualitásával elsőreodú fontosságot jelent a ma (embere számára. Ax ember lelki és erkölcsi világának ismertetésétől kezdve az első segélynyújtáson keresztül a tuberkulózis borzalmas pusztításáig, u magyar katona vitézségének méltatásától a gyüraőlcskerté&ze-ten keresztül a tűzrendészetig minden téma szőnyegre került ax előadások kapcsán.
Ez a népművelési tanfolyam 15 előadást foglalt magában, melynek előadói: liogdán Dezső áll. tanitó, P. Kocsis Ödön lelkész, Kovács Illés igazgató, P. Miholmek Miklós hitoktató, dr. Szabó István tisztiorvos, Saabó János oki. gazdu és Szépudvary László áll. tanitó voltak.
A vasárnap megrendezett záróönne-pélyro nagyszámú közönség töltötte meg a Templom-téri iskola termét.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapr«t, tíbruír 1.
Ö.45: Torna. Utftn* Rramofon — 0,46: Hiwk. — 10: I. Magyír vúroeok. 2. A lochnfssl siftrny és (tgen-
díih. Kflxben gramofon. — 12.05: Ru-dapr-811 Konr«rl-i«net(ar hangv«r*njw. - 1.15: Idfljclxés — 1J0: /Ulistalan Z.-nísw:k SiímféulkuH ZcueVara. — 2.40: lllrck. - 4: Hajós Tíréiia mt-JÍ)C. - 4.46: Időjelzés, hírek. — 8: A (61dmüvelésú£yi minhrtérluin ríidtó-olőadSísoroiata. — BJKl: Welle BAr-kAny Irina énekel, — 0: Angol nyelv-oktatás. — 0.30: Kés* GyArgyi aongo-rázlk. — 7: .Látogassunk luútarmeket.. Eldadás. - 7.30: HJj Linyi EmS éa Zokál Dénes dr. srérzeményel. (Eys-sen Irén és Stékely Mihály). - 8.15, A rádió külügyi negyedórája. — 9: Hírek. - 020-1: .Rádlóbél,. — 10: A» I. Iwnvédgyalogeared Jenek»r«. — 11.30—.12.15: Pataky-jaa. Utána 1120 —1: Cigányxene.
Béea: 12: Hádltenekar. — 1.10: Nl-ltas, Nyitány. - 3.56: (iyermekóM. -•t 35: Egy síparadicsomból. — M6t Mikiner Allréd hegedűl, Altm Béla énekel. — 0.55: kt állami srlnháak műsora. — 73S- A sslmtdoitaaok haWversettye. - Í.90: Klrek — I0»: Itádiórmekar.
KÖZLÖNY
19S-4 febi^r I.
Növendék han«wer«»ny a Zeneiskolában
\' Akinek nera lenne betektató® « naavkánÜMl Vámsl Zeneiskola éle-bet\' müMdfcíhe, ru»\'Og6 kullurniunkájátoi, ai menjen el csak cav-My nívcndíkhMtfiw-«enyre% nagvon sokat fog újulni. Meglátja mindail, amit a kúlsfi viliig wro whel éstre\' mert ai iskola IkLsS életiben zajlik le Megállapíthatja a sié|> kul-tunnunkái, megállapíthatja « nó-ífndékckalapoj .von der Pick auf. vató gondos ós alapos kiképtésél, alt a liígj-s^nl módszert, amit az iskola hasinál és amelynek révén olyan eredményt lehet elérni, mint amit a Vltrasi Zeneiskola (elmulatni képes. Minden egyes ilyen nó-■\\endíkhang>erscny mlndmegany-nvi dokumentálása annak az oktatói és acnencveliS munkának, (Unit a Városi Zeneiskola tanári kara az *«k folyamán kifejt. A mai növendékhangversenven a miisor gondo-Mn arranzsálva volt, a? összes tagozatok ós oszlályok növendékeit hallhattuk, örülhettünk elílincncleHS-kön, szép, előrehaladott játékukon és fclkésiüllsógükón, amellyel a közénség elé \'fplek.
40.000 pengő forgalmat bonyolított le egy év alatt a nagykanizsai Ipartestület Önsegélyző Szövetkezete
A nagykanizial Ipartestület Onse-irflyzfl Szöv«lkczelc most tartotta VII. folévl évzáró közgyűlését Samu 1-ajos rtnfiklelí «lalt azípanisság Mgytttnn írfcklídése melleit. Az clnókl jcüntés rámutatott arra, hogy amikor a ganla-Mági romlás elörc vetete árnyékát, a nagykanizsai Ip»rtralOK>t volt\' ax, a intly -Segíts magadon, elve alapján mc«valésilottJ régi vágyál - "z Onse-gélyzó Siówtkezeict. A Stóvciktízel uiry anyagbeszerzés lerén, mini nyuj-totl kólraénökkt-l és köisíjllilásoknál garancialevelek nyújtásával már eddig is megbecsülhetetlen szolgálaiot teli a helyi iparosságnak. Meglátta ezl az IPOSz hivatalos lapja is, amely példaképül állítja a nagykanizsai Ipartestületet az ország iparosainak az Onse-gólyzö Szövetkezet áldásos tevékenységivel kapcsolallian. A Szévelkcrei Ing-iélszáma 1033-ban me«kélszerc/A»dölt. Az IOKSz ütretormáiásáuái nagy szerep vár az ilyen vidéki Önsegélyző Szövetkezetekre, mert ük fogják képezni annak vidéki szervezeteit
Dnkásx Ferenc mérnök, ügyvezető elji6* előterjesztette (ésl\'eles beszá-moiójil a Szóvelkertl multévi működéséről, amely miutegy ÍU.ÜOO pengős forgalmai bonyolított le.
A közgyűlés megelégedéssel vette tudomásul a jelentést és legteljesebb elismerését fejezte ki a nagykanizsai iparosság ezen nagyszerű intézménye vezetőségének.
Schelber Jenő felfolya-modott letartóztatása ellen
Almiuu Gvula dr vizgálóblró Scheiber Jenő nagykanizsai klr. ügyészségi tisztviselőt ma&ielé amelle és kihallgatta, majd kl-hirdelle előíle a végzést, mely szerint hivatali sikkaszlis gyanúja miatt előzetes letartózUláha he-i\\«zi.\' Scheiber. íelfolyamodásl ije-icnlett be a vizsgálóbírói veigzés (■lton és igy az ügy Valószínűién még ma a tőrvényszék vádtanácsa télé kerül.
ürtesúlé»0nksz*rint Bálin! miniaz tcrl számtanácsos befejezte a kir. ügyészségen A könyviek felülvizsgálását és visuautazik Budapestre.
A már ismert cikkek kiegészitéseUI
— garantáltan tiszta gyapjú —
reklámárukon
árusltok.

Sötétkék gyermekkabátra való Boy-sz8«et P. 6.20
100°/o-os hernyóselyem
nyersselyem 2.38, 1.90
műselyem P. —-58
Tisztaselyem
crepdechin és marocain féláron.
Kirschner Mór
divatáruházában.
ASSZONYOKNAK
Tanácsok az orvörösség és a vörös kéz kazsléséra
Irta: Várady lhu. a Bécsi KoimeÜkal Egyesület elnöknője
Rendesen « téli hideg beálltával jelentkeznek egyre súlyosabban ezek a nagyon gyakori szépséghibák.
Meg kell különböztetnünk az állandóan dagadt, lilás-vörös orrot az orr. vőrösségtől, épen Mgy a inár egészen megdagadt, szinte lilás szinü vörös kezet a vöröses l>őrü kézlől. Az előbbi esetek csak megfelelő orvosi kezelés által gyógyíthatók, mig «z "utóbbi esc-tekben gondos és kitartó szakszerű kozmetikai kezelés Is meghozra a sikert. Ugyanis ez az előbbi esetekben a baj okozói a belső szervezetben rejlenek, rossz vérkeringésben, egéiiiég-lelen táplálékok, narkotikumok, erősen alkoholos italok túlságos és állandó élvezete, mig az -utóbbi esetekben a baj oka csak lokális és csak a bőrre szoritkoA mint ragyás, napégetés, erő-sen lúgozott szappanok, rossz konne-likai szerek, hiányos bőrápolás.
Minden esetben, amint ezek u nem normális és makacs bőrvörösségek mutatkoznak, a legelső a diéta. Tessék azonnal bcssQntelnl egy par hétre a megszokott életmódot. Abstinentia ^tar-tózkodási mindennemű italoktól, irgalmaktól, erősen fflszcre*ett ételektől, ha lehet teljeson a húsoktól, de még a megszokott mindennapi kávécskátói is, ha ez Igazi l>abkávéból készül. Abbaliajiyni a dohányzást, bcsiünletnl öömind<nnemü narkollkumok szedését. Azután kezdődhetnek a lielyi kezelések.
Orrvórósségnél naponkint ogysser rövid ideig tartó nyomogatása a beteg bőrrésznek forró vixbe mártott v«t|A-val, de mindenfajta dörzsölés gondosan kerülendő. Ezzel egyidejűleg ajánlatos a forró Jábfürdők vétele. Ha pár napon belül nem látszik jó eredmény, akkor felváltva jéghideg és forró vizbe mártott vattával kell a beleg részt nyomogatrii, avagy felváltva csukott szobában jéghideg és forró vixbe mártott borogatásokat rakni a vörös orra. Ranpek az a kélja, hogy a vörösödéit okozó hiányos vérkeringés -uira teljes erővel meginduljon, ami azulán termé-
Szenzációs olcsó
cipövásér
Ideál Olpóárnháiibanl
Női hóolpOk lejélvatoKibb
tormában P »\'»0, « ®°
Qy.rm.lt hóolpO.
20-31 F »», 22—28 P«\'»0 MSI ff.k.t. é. t.hér M-
ly.mclpflk ......... P
Nöl divatM Mr éa UtMef . ^
oip«k ... P e-ao, 7-9Q, B BO
Nöl po.MM.lptk, kírtll . ..
MríS ......... P •\'»<>■ 8,0
Nfil btrolp&k, o»tto«, meljg béléaaal......... P 1*0,
Eleken klrtl (érti léi é» ol»ik, rtxhatlu ndálKifík. Ili oierkiiulfik itk.
eddig nem léteiítt olosA árban.
aim.an minél előbb vásárolni, meit eim
olc.é áru.iU.
Itau klr«kttalik»l 1
ItPd. (cbru f <■_
rAvídcsm meií«tönlPlt a törOs-
Xfí«cu£k rn.gr.lcli te-
^itiikBiSaíkkrf támog.thatók. A s»™ i tlmimnbb rcltó-
IKSny^^lnii « l»MM Ur-„m krímik, vuMmlnl a nnk k\'»u.
"" * .....i a t>Ar.\\« IWir ítiAr ní-m
,„pasztáiul szerint
, v n. \'Ahol a vörös bőr már
L^n reagál döbbi összetételű "Tkrr/oTl 1-2 százalékos thigenol ívnócsöl lehet használni. Ujabban a ,,\'wn kozmetika Igen jó és gyor^ Xnénnyel alkalmazza az u. n. villa-n«.s napsugárzásokat. A.villamos iia-ilok tulajdonképpen egészen S00 W«tlg neno villamos fényforrások, melyek különböző szinü *. anyagössrctételü úvwikórlékcn át ndják ki, illetve sugározzák « meleget a beleg helyeké. Kzok a villanykőrieburkolaiok U* anyaguk összetétele szerint különböző hullámhosszúságú sugarukat bocsátanak a beteg helyekre és ez maga olyan ingert gyakorol, l*>gy alkalmas erő-aebb és normális vérkeringés előidézése által « vörősségct megszüntetni. Az időjárás viszontagtóga elől állandóan enyhén a bőrbe bedolgoz itt száraz krém és fölébe hintett púder wli, hogy a beteg bőrt védje.
A vörös kéz kezelése sokkal köny-nvfbb már csak azért is, mert ezen Ajjfl-nappal kesztyűt hordhatunk és g kesztyű alá a bőrre megfelelő krémeket vagy folyadékokat dörzsölhetünk be a bőrbe. A baj okozói itten is az egyszerűbb eseteknél fagyás, rossz szerek használata, hiányos bőr-kezelés. A súlyosabb esetek itt i.; speciális orvosi kezelés alá tartoznak. Itt a helyi kezelésre mimljáit egy egészen kilúnő szer áll /Gndelkezésünkre: a glycerin. I)e ez egészen magában használva kissé veszélyes. Ezért keverjünk a fllycerinhez lassú melegítés közben buzakcményilőt. Ezen keverék kitűnő kuzmetikumot ad a vörös kéz ellen még ennek erősebb stádiumábau is. A lanolinlejjel is ]ó eredményeket érintünk el. Az említett szorck a durva vagy kiesérepesedelt bőr kikezclésére. is alkalmasak. A vörös kéznél is alkal-mazhalj-.ik a már vátolt villanyfürdőket és ami az orrnál nincsen meg-engedve, a masszázsokat.
Még egyszer nagyon szivére akaróin kölni a hölgyeknek, hogy már a v<V rösödés legkezdetlegesebí) stádiumában azonnal megkezdjék az energikus kezelésekel, ha módjukban van, mindjárt megfelelő szakemberek állal, dc legalább is gondos önápolással, mert a vörös orr és a vörös kéz azon szépséghibák közé tartoznak, nmclyeknek a kikczelése az idő multával egyre komplikáltabbá és nehezebl>é és amellett hosszadalmasabbá válik.
Nagykanizsa vendége: Willy Fritsch személyesen
A nagykanizsai mozi történetében eRyedülálló eseménye lesz szombaton. I-cgnagyobb filmjének, -A fejedelem nagy szerelmé«-nek bemutatására személyesen jön Kanizsára WlUy Fritsch, a világhírű filmszínész.
Magyar János motidireklor Buda-I*«ien tárgyalt a nagy színésszel, akivel megállapodott, bogy abból ai alkalomból, |»ogy vidéken a kanizsai mozi a legelső, amely az Ő nagy filmjét a fó»*rowa| egyidőbra bemutatja, a szombati előadásra személyesen lejön. B4r P«»li tartózkodásának minden P«ce |e van foglalva, mindazonáltal •wiározott Ígéretet tett, hogy .A fejellem nagy izerelme. előadásán — \'wesak egyetlen mód megragadható — okvetlenül bemutatkozik a kanizsai közönségnek, amely uz ő legkedvesebb \'umjét, a .Magyar rapszódiá«-t annak
2ALA1 KÖZLÖNY
1x1
évben tartja SZABÓ cipőáruház
az év folyamán felgyülemlett egyes (maradék) pár cipők árusítását.
kirakataink hirdetik. Megkór-VlClOSagUnKai jUk, hogy fáradjon be hozzánk, győződjön meg ajánlataink vaióságáról. Tájékozásul néhány árat közlllnk:
Nöl színes dlval cipők (egyes számok)
Nöl fekete antilop clpök (egyes számok) I
Leltári árusításunk a soproni keresk. és iparkamara 3190-1933. sz. rendelete alapján február 6-ig tart. Horthy Miklóa-ut I.
idején olyan kedves fogadtatásban részesítette.
A nagykanizsai mozidirekció Willy Fritsch ideérkezését biztosra veszi s a szükséges előkészületeket meg is teszi, sajnos azonban a nagy művész stiiimi ejietro sein tölthet ilt annyi fdőt, Ihogy a nagyközönségnek a mozin kivuT~mutatkozh:issék. A nagy színész kértu Magyar direktort, lehetőleg informálja a közönséget, bogy o ilogram-mokat csak megérkezése és az első mozielőadás közötti időben adhat.
Külön dicséret illeti meg a mozi-direktort, hogy a szezon legnagyobb és legsikerültebb filmjét — elképzelhetjük, milyen áldozatok árán — u budapesti eisőhetes mozikkal egyidö-ben Kanizsára hozza s igy nekünk van alkalmunk abban elsőnek gyönyörködni. r
_ Bútorvásárlás nem gondl Teljes berendezéseket Kndkivül előnyős rész-letfizctésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstciu butoráruház, Horthy Ifiklós-ut 4.
Készül Zalavármegye név és címtára
A kereskedelmi és ipari éleiben immár 12 évo nélkülözött megyei dm-tár még ebben az évben elkészül. Ez a különös nagy gonddal és munkával szerkesztett mű, tartalmazni fogja Zalavármegye hivatalainak, közüzemeinek és azok tisztviselőinek, orvosainak, ügyvédeinek csoportosítását illetve ismertetését, ugyancsak bankok, gyárak, kereskedelmi és ipari vállalatok, valamint kereskedők és iparosok szaknévsorát, ezenkívül a városok és nagyközségek lakosságainak alfabetikus elm és névsorát. Ezt a turtalmas müvet Bodry László pécsi hirlapiró állit)* össze.
A dm tár csak korlátolt példányszámban jelenik meg és már most előjegyezhető a Zalai Kőflöny kiadóhivatalában.
- (Bélyeged Jt«k találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 13-ig. délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal cae-re, Michel 1934 alapon és saját a*r«-füzetek beadása értékesítés céljából.
— Nöl ét férfi kabátszövetek, valamint kész női és leányka kabátok rendkívül olcwS árakban Singeméi.
üzleti kfinyvek, Papíráruk, Irodaszerek, Töltőtollak
legolcsóbban
FISCHEL
kön; rkaraskedésben s: Nagykanizsa Horthy Miklóa-ut 1. Telefea ITf. mm.
Február 6-ig olcsó vásár
a Fflrst Divatcsarnokban.
zalai közlöny
1934. lebtulc 1.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február I, csütörtök
Római katolikus: Ignác pk. Proteit.: Ignác. Iir.: Stbat M 16
MoíI előadások hítkörnap 5, 7 t* 9, vasárnap 3, S, 7 és 9 órakor.
Városi mucum és könyvtár nyitva caftiörtökön é» vaiámap délelőtt 10-IÖ1 12 óráig.
Oyógysttftári «jf«li ssolgálst t hónapban : a Mária gyógyszertár Király utca sa. és s kiskanlisai gyógyszertár.
Oöxlürdó nyitva reggel 6 órától este a óráig (bétló, tzeida, pénUk délutáu, kedden egész nap nóknek).
— (Orvosi pályázat) A nagykanizsai törvényszék elnöke pAlyáJWtOt hirdet egy törvényszéki orvosi állásra. Határidő február L
— (A« OMKF ttémH nyelvtanfolyam*) ma 1-én este 8 órakor kezdődik ói OMKH helyidében. Itésit venni óhajtók Muszel és Friedcnlh.il üzletében, vagy u tanfolyam vezetőjénél jelentkezzenek az egyesületben.
— (Fronlliarco* teadéUitán) A frontharcosok folyó évi február hó 4-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel rendezik teadélutAnjukat az Ipartestület vendéglőjének külön helyiségében. Tea-délutánjukon szívesen látják mindazokat, akik társas összejöveteleiken eddig is résztvettek és ezután is résztven ii óhajtanak. Az Ifjú Front tagjai természetesen szintén megjelennek. Mint a múltban, u#y ez alkalommal se lesz hiány Jókedvben és kellemes, családi hangulatban. A kitűnő háziasszonyok gondoskodnak róla. hogy Ízletes és olcsó ölelek is kerüljenek a tea mellé. A folyó évi február 4-ére meghirdetett frontharcos taggyűlés későbbi időpontra halasztatottl
— Jét jegyezze meftl Schütz leltári árusítása cwk február Ü-ig tart.
— (Kimaradt a Zrínyi TE műsoros «4élye) A Zrínyi TF február 3-lkáni hirdetett műsoros estélye elmaradt. A rendezőség erősen készül az április havában megtartandó nagy Zrínyi* napni, amely eseményt fog jelenteni.
— (Zuglrászattal vádolt volt íiiza-do*) A megbukott Saját Otthon laka-réksző vet kezelnek Szombathelyen is .sok károsultja van. A károsultakat Deme I.ászló nyűg. százados összegyűjtötte, ügyüket felkarolta és azt igérte, hogy elintézi a sérelmeket. Remét ténykedéséért dr. Heismann Emő szombathelyi ügyvéd xugirászatért feljelentett*\'. Az ügyet hétfőn tárgyalta a járásbíróság, mely Deme Lászlói fölmentette a vád és következményei alól.
—, S*t«onvégl olcsó átusfcis az > Ideál« eipőánházbnn, FŐ-ut 12. sz.
— (Agyonaujlolla a klvágofl fi) Halálos szerencsétlenség történt Jfitán. Az erdőben fát irtottak és egy 20 méteres fu zuhanás közben agyonsújtotta Bodzái István munkást. Ikulz.ii Lajos nevű fiát Is jártW a zuhanó fa ugy, hogy u fiút súlyos és életveaélyes sérülésekkel szállitotlilk a kórházba.
Az Ipartestület zártkörű
táncestélye
uui, csütörtökön c.stc pontosan 9 órakor kezdődik. A nagykanizsai iparos társadalom, mióta az uj székház birtokába jutott, örvendetes átalakuláson ment keresztül. Mintha az uj székház széltéphctétlen kapcsokat hozjtt vohia az ijxiroaok közé, akik közül mintha lassan eltűnne az a többfelé ágazó erőkifejtés, amely gyakran megbontotta soraikul. Az egyesitett erőnek ez az áldásos következménye se hol sem nyilvánul meg olyan kifejezően, mint az Iparoskór estélyein, teadéhUánjaiif, melyek eddig minden alkalommal u legteljesebb anyagi és erkölcsi siker jegyében zajk»ttak le. A fehér asztal és a gondűző szőmkozások jegyében találkozott a kanizsai iparosság, melynek tagjait nia már csak egy cél vezeti: minél lmponálóbb egységet mutatni kifelé. Ennek az egységnek a dokumentuma K\'sz a mai zártkörű tánc-estély is, amely az idei farsang egyik legsikerültebb estéjének Ígérkezik, mert az ugilis remk\'zőgárda most is mindent elkövetett az est sikore érdekében.
— (Á K-ventezenpkar) ma, csütörtökén estjp 8 órakor kivételesen ósszprö-bát tart.
— (IKoljak u Juhászkutyákat) A
nagykanizsai hatósági állatorvosok minden ebet, amit őrzésre használnak,, beoltanak veszettség ellen. Minden ilyen őrző ebet évente kell beoltani. Lnnek elmulasztását súlyosan büntetik. Nagykanizsán és u járásban februárban ejtik meg az őrzöebck és juhászkutyák beoltását. „J.l
Csütörtök este
disznótoros vacsora
a Rózsa vendéglőben
— Tekintsük mej Singer szezonvégi olcsó vásári kirakatait.
— Uál 1934-ben. Karnevál, farsangi kiskáté, jelmez és estélyi divat, — u jókedvű farsangnak szenteli februári •jj számát a mindenütt nagy né|>szerü-ségnek örvendő Tükör, (\'holnoky Jenő professzor, Hevesi Sándor, Imrédy Magda irtok bele gazdagon illusztrált tanulmányokat és ri|M>rtoka(, a szám irodalmi nívóját pedig Karinthy Frigyes, Komáromi János, Erdélyi\'József, Molnár Akos, Török Sándor, Szerb Antal, Schöpflin Aladár biztosítják. Mint a/, eddigi számok, most is 100 szebbnél szebb fénykép és rajz veszi fel u versenyt a külföld bármely magazinjával. A rejtvény, sakk, grafológia
Nem kell már drága, füstszürős hüvelyt vásárolni. Óvja egészégét!
Szívjon kizárólag:
Szabadalom törv védve
füstszűrös valta-betétes szivarkahüvelyt.
Ara 45 fillér.
Kapható minden trafikban.
és a kozmetika rovat, a család pninden tagját el fogja szórakoztatni. A Zulai Közlöny olvasólak szívesen küld ingyenes mutatványszámot a Tükör kiadóhivatala (Budapest, IV., Fgy«tcm-uM.).
— Legdivatosabb bán itihaselymck Schütwél.
— A no a változás korál) n. Egy lapasztaltmöorvos megfigyelései é» tanácsai. Irta dr Földes Lajos nőgyógyász főorvos. A népszerű orvoai irodalom egy ujcvéf hasznos könyvvel gyaraixMiott dr. FöT3es munkájával, pivert a nő életének olyan időszakát világítja meg, amely eddig elhanyagoltad volt ismertetve. A mű szeiztije, dr. Földes Lajos főorvos több egészségügyi munka ismert nevrt szerzője, mindenki számára könnyen érthető és élvezetes inótkni mondja el, l»ogy négy évtizedes orvosi gyakorlat gazdag ta-pasztilatai alapján értékes mondani-valóil. Különösen nagy értéke elmek a könyvnek, Ivogy lelki megnyugvást és önbizalmat ónt azokba a nőkbe, akik a közfelfogástól befolyásoltatva, talán akaratlanul is behódollak unuak u haj-mis felfogásnak, Iwgy a ,nő a változás korában már ujat és hasznosat nem produkálhat, pedig gyakran a/ ellenkezőjét látjuk. Igen nagy ért\'Ske a műnek, hogy a nagytudásu uőorvos szerző értékes orvosi tanácsinak kövecsével u változás korával járó különböző testi panaszok a legbiztosabban elkerülhetők és megszünlethelők. A mü Nóvák Hudolf és Társa Uudai>cst, VllL, llaross-u. 21. ismert kónyvkiadó-vállalalának kiadásában gazdagon illusztrálva a tőle megszokott ízléses és szép kiállításban jeleni meg. Ara 2 pengő 00 fillér.
— Has/oáljuk ki Singer olcsó téli vásárát.
— Nagykanizsa s* nzáelója az . Ideál« cipőáruház olcsó árusítása.
II MOST VÁSÁROLJON I!
Divat pulóver Selyem cslkosnadrág, garantált hibátlan p a 5o tői p i-ao
Téli nőiharisnya bordás 88 fill.
Olcsó Árusításunk február B-ifl tartl
EHUEHSTEiNNÉ, Horthy MtiUlós-uí 3.
A Szanatórium-piknik
jegyeiért valóságos\' ostrom indult meg n Mcrklyigyógyszcrlárban, ahol az előjegyzésekéi eszközlik Szól ez a nagyfokú érdeklődés annak a neme.s ember bafiHi. célnak, ami a tüdőbetegek ingjenes gyógykezelésében rejlik. Szól az érdeklő dós n művészi értékű zenei és tánc műsornak. -Szól uiz^rdeklődés a 25) éves hagyományoknak. Szó! az érdeklődés báró Láng \'Boldizsár ny. altábornagy és a központi wze-ségi tagok megérkezésének. A vidékről is nagyon sokan jelentették be érkezésüket. A rendezőség a volt Polgári Egylet lermcinek fűtéséről kellő mértékben gondoskodott. A tánchoz Torma Tóni elsőrendű cigányzenekara adja a acnét.
-igl
Idényvégi olcsó cipövásár f *»-»*-«
Női színes divatcipök Női antilopcipök Posztó fUzős körUI bőrrel Bőr csatos melegcipB Férfi félcipő
P 3-75 P 5-75 P 8-78 P »■»» P 8-7B
Férfl divatcipök Férfi strapacipö Nőilackcipő Gyermek hócipő Női hócipő Női papucs börtalppal
P C-78 P 8\'75 P 7-80, B-CO 98 lg P 8-40 P 8-BO, 6\'M, 7-80 P 1-80
29—34-lg P 8 a0
\' Asc Uí fel nem sorolt cipőkben is a legolcsóbbaK vagyunK
Jjltttényi Sándor és fia cipőáruház, r^kani™, r<-m 2. városház paiou.
Szelvény, malynok lelmuntaji a pons« bolll
áz helyett 1 p.n,s4,t veheti meg Miu Jiaul
»• ferde lavay"
olmll regáayét a Zalai KOiISny kiadó-hivataliban.
■ Mi l.bfUtr
ZALAI KÖZLÖNY
——---"" ii. alapján.
atAruhAz
I. • Wáro.hái-épület.
Szezonvégi árusítás!
Az összes raktáron levő férfi és női divatáruk, férfi ruhaszövetek, kötött férfi és női pulóverek, valódi svájci női fehérneműek, rltlkülök, gyapjú sálak, selyem nyakkendők stb. stb.
febr. 6-ig tetemesen leszállított áron!
SPORTÉLET
Sportpálya lesz a klskanlzsal
Hunyadi-téren
limerclts, hoKy a város már ríBeb. ta elhatárolta » IciakanlHal Hunyadi. S, rendelését. Elíct Kapcsolatban
LlW kő",8**"1\'"
St állítanak fi, amely a klskai.1-„ sportélet »Jles.tMt kiépl érfl
sSlgllja. A munkálatok lebtnár elején taiödiWk. _
Az NTE pénteken megkezdi tréningeit
A sportpályát méj hóréteit takarja, de ai NTE már kezdi az előkészületeket a tavaszi siozonra. A Iwsszn téli plhrnó után pénteken, azaz "(iyorlya-siHiielö napján lép eUiszír a pályarJ. huny a inárdaa 4-én keidflilö bajnoki aSmn k«HS telkészültsédgel álllms-a,,, ki Az NTE intézdje ezúton is felhívja az összes Játékosokat, hogy pénteken délután 2 órakor teljes szám-liau jelenjenek nwg a Zrínyi pályán.
[í linarad " NTE tornaórája mo
dílutáo) A gimnázium lornatermének célokra való Igénybevétele miatt ■in a hölgy mint térliak ma délutáni mája elmarad. Hétfőn a hölgy és férfi-i\'na rendes idflben nwg lesz t írlva.
_ Takarékos bevi«árlás lllka, Sihiití «)c*ó kitárt áwtlása.
Közgazdaság
T«rmínytt5«4e
Bum tl.zav. (u|) TI-ei 8 0S-S-30. 78-aa 8.15-810, 79-ea 8-J5—B\'Vl, Hü-as «35-850, dunánt. (u|) Tí-ei 7 90 -800 ra*s 800-8 10, 79-ea 8i\'i—820,.
820 - 8-30, roza (uj) **>— < 50- — Zab Wtíp 8 35-8 45, — Bitangért tlszAnlu I 6-Í5—ti-t 5
Beriéirtitr
Falhalm 1914, eladatlan 362 Blaí-íi«M 090—092, azedett 0-67 —0 88, aie det) közép 081-0*88, könnyű 0-78-0-Í6, elafi roidö öreg IfSt -088, ll-od rendű »!!• 078—1>80, angol alUdó I. 088 -096, •ufcdna nagyban OSO-OH4, "alr 0-00-091, hm l\'tfl—1\'40, félsertés 1 10—118.
Kiadta a laptutajdnnns Közgazdasági Rt. Oatapbarg Nyomda éa Utlzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Falétól kUdó: Zalai Károly, laalatbaa teleion: flagykanlraa 78. aziro.
Emlékeztető
Fetnsiár I. Ipartestületi bál.
Pebrtiár 2. A nagykanizsai gimnázlsta-
eserkészek Jamboree-cstélyc.
Klakanlzsai Polgári Olvasókór zórt-
, körű táncmulatsága este 8 órakor.
Pt-bniár S. Szanatórium-piknik.
OMKK Jelmezeslélyc.
Kerékpár EgyK\'t tarka estje az Ipar-tesltilet székházában fél ll-kor,
Frtmiár 4. Llpeálls előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Február 4. A l.eányklub műsoros teája fél 7 órakor.
Kiskanizsai Levente futballcsapat szinielőadása délután 6 órakor a Polgári Olvasókörben.
I\'ronlliárcos tea délután 4 órakor az Ipartestület katakombájában.
Koszom-ska r,úl> írnál a Kaszinóban.
Fehniár 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor,
FMrair 1». Keresztény Nőegylet Jel. niez-cslje az Ipartestületi székház termeiben.
NTE táuocatély fél 9 órakor a Koronában.
Febraár 11. Az Iparoskór zártkörű Jelmez-estélyi.
Február lt. l.iecális előadás a Kath. legényegyletben este 9 órakor.
Klskanlzsal I.ovnlc futballcsapat szinielőadása délután 6 órakor a Polgári Olvasókörben.
Február ÍJ. Agglegények estje a Kaszinóban.
Polgári Egylet piknikje fél 10 órakor.
Városi Moigó Marlene Dietrich
nevét olvassuk egy hét óta szinlapon
Marlene Dietrich
nevétől viszhangzik Nagykanizsa
Marlene Dietrich
tol el van ragadtatva a közönség^
Marlene Dietrich
♦ finom művészetével és női varázsával hódítja meg ismét a közönséget legújabb szerepében
/
Hermann Sudermann
ENEKEK ENEKE
elinti Hímjében
MARLENE DIETRICH
gyönyörű tehetséges szenvedélyes fiatal szűzies ördögi
asszonyi.
Marlene Dietrich
az egész világ közönségének szivébe zárt kedvence szebb, művészibb, tökéletesebb éa érzékibb, mint valaha volt az
Énekek éneke
Fényes kísérő műsor. Bemutatásra kerül csütörtökön 5, 7, 9, pénteken 3, 5, 7,9-kor Ma 5 órakor olcsó (20-60 fill.) helyárak.
Hirdessena Zalai Közlönyben
— lAuJubb b*U ruhára alkalmai
lUvalsvI^tHCk olcsóp Singeméi. .
Téli tport
(Bei Un ben a kerékpárod U bevonult a téli iportok sorába, A fedett sportpalotában 6 napos .tufát\' rendűtek.)
ZALAI KÖZLÖNY
1934. Icbtuár 1.
APBOHIRDETÉSEI
Kiadó kényelmi izeretó ki, csalidnak sxép azobakonyhia lakiz Suglr ut 41. az.
al.il.__3W
Kltily utca 87. alill hlromazobá, udvari lakié vízvezetékkel kiad*. K-I
Szíp udvart lakás mellíkhelylaígekkel
azonnal IcUdó Kos*". .er 3. az. 3!9
Kétzzobáa lakil kiadó ml]uz l-re, Lliht-Khelndl Klalaludy trlca 30. a. 3H5
Dtylaokaa Prlulcln wlrd ^eauctrt arr zwel Kinder. Adrease In der Admmlalratlon.
Ráramaaabéa dílllekvfau utcai Ukáa mellékkelyinígelkd miluara kiadó Királyaira 13. aa. 374
Dalaaaan bútorozott kUlönbejiralu rrtcal azoba, lürdöaioba baurrllitlal kiadó, rft-ul 24. 317
Udvari kttazobia lakáa lordóizobival kiadó Teleklut 6. aa. alatt.
Dm porccllitr, háztartiil cikkek legol-caóbb beazerztal lorráaa a Téth-bzurai"
Utcai trutorozott noba azonnal eactleg lürdóazoba haaznilattel la: Cacit-gery-ut 38. aa. 342
Udvari kétízobia Uli mellfKbelyl-•Agakkal raijua l-re vagy azoanalra kiadó Zrínyi Mtklóa-u. 20. 330
Ktt azobia udvari lakil kladé Zrínyi MIklóa-utea 34. .alatt 401
~ Kttazobti udvart lakás arájuara kl-adó KotMb-Ui 6. az. alatt 401
Kttazobia lakás ml|ua 1 re kiadó Cainyl Uazló utca 16. az. a.
Batthyiny-ulca 23. az. hiz aladá. — Ugyanott kttazobia clduobia utcai laké. taljus 1 re vagy azonnalra kiadó.
Hironuzobi, parketlia Hrddaaakán Ukáa azonnal vagy mijuara kiadó Kölciel
trtea 16 ai a_____ _402
■ Dlfiakaláratu népen bútorozott y ut íl.
noba kiadó Cacngery u
Kttazobia lakás mljua l-re kiadó Roz-fonyt utca 21. 393
Ne felejtse el! Jegyezze meg!
kiváló minőségben nagy választékban
SZABÓ ANTAL
sport-, rádió- és csillár-flzietében Nagykanizsa — fő-ut B. ■<>
Ofcsmújjot mftamczibm nórakozTialik
CHINOIN
ÚJPEST
A/. Allatok fejlődését elősegíti, az angolkór, bőrgyulladás, nvalaKodás. gvaplu-rágás, tollrágás kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már klfoilődtek, ezeket megszünteti h a csökött állatokat erőteljes fejlődésnek Indítja. Malacok felfalását klmarást, fark- és fülrágáit, a válvuk- és Jászlak rágását elhárítja. Fertőző betegségek ellen az állatok ellenállókópességót fokozza. Eredeti gyári ártnn kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag műtrágya, növényvédelmi trerek stb. kereskedésében km Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 130. (V!uoat«lad4kMk gyári árból engedmény.)
Közgazdasági Részvénytársaság
« NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, fizletl könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat
raaeafflteastsa
TELEFON:
78.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-
cédulákat naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt
Nyomatott > laptutaidonoi Közgazdaaigl R.-T. Outenberg Nyomda óz Délzilai Lapkiadó Vállalata k»nyvnyomdá|ábari Nagykanlzaia. (FelelSa Hzletvez«tó: Zilál KlrolyO
74. évfolyam 26 szám
Nagykanizsa, 1934. február 2, péntek
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
wrtM.ISsél kijiMblvilil; rs.1 S. uím Jelenik mind™ reggel, WUd kl»étel*»el
rturilil RiPILAf
Peleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
EUdielM Irt: egy Ml, t pengi 40 (111*1 Sieikeutó^gl l> ílidóMv.Ull teleion: 76 n
Balkánszövetség
Nem Ujkclctü a Balkdnszövetség. Időnkint kisért, mint a Balkán hegyeinek rossz szelleme. Az orosz imperializmus kovácsolta előszőí össze a Halkán szlávjait az clsö Balkánsző vétségbe. A ma létrejövő Balkánszö\\etség azonban merőben mils célokra és körülmények kőzött jött létre. Amig az első Bal-kánszö\\etség orosz rubeleken offenzív célokat szolgált a török ura lom ellen 8 szabadságharc jelle-gérel Európának Ls a rokonszenvét nyerte el, addig az uj Balkánszövet-ség d^fenriv jellegével nem. más, mint az igazságosság elé húzott kinai fal, amely ujabb akadályokat biouWJ ?io a?l9q p?d9jno z» iijxioíí frankoktól támogatva eddig.
Csakhogy a francia külpolitikától sugallt Balkánszövetség halvaszületett posthumus. Daladier, az uj francia miniszterelnök éppen aláírásának estéjén kiáltja világgá, hogy Berlini* utazik Tegnap még szükséges volt a Népszövetség tehetetlenségével tisztában levő francia külpolitikának i szövetséges Bal-kánszörelség. Tegnap még szó sem lehetett arról, hogy Franciaország közvetlen tárgyalhasson Németországgal. Ma azonban a francia miniszterelnök kijelenti, hogy hive a közvetlen francia—Tfémet tárgyalásoknak. Tegnap még háborús fellegek úsztak Európa felelt, ma azonban határozottan tisztultabb a béke légköre. Tegnap még| szüksége lehetett Franciaországnak a keleti kis népek srővelségére Ma azonban csak akadályozza ujabb, józanabb elgondolásu terveinek m°g valósításában. Ma a Balkánszöwt-ség akadálya a népek békéjének. Már pedig a néjwk békél akarnak, s i\'zért megkésve született és halva jött a világra.
Az sem véletlen, hogy Szófiában az első i>ercektől fogva ridegen fogadták a Balkánszövelség tervit, mert még él a bulgár népben a második balkán-háború. Még emlékeznek az emberek a felperzselt bulgár falvakra és városokra, melyeket a volt balkánszövelséges szerb román-görög és mon\'.e-negrói komitácsik gyújtottak fel.
Az uj Balkánszövetség a páris* környéki békék örökéletérc akar «küdni. Itl ls okát találjuk a szer* ződésekkel Bujtott Bulgária távolmaradásának a Bnlkánszővétségtől,
Az uj Balkánszöxetség bizonyságot tesz az melleit is, hogy a Népszövetség tényleg nem rendelkezik azzal a tekintéllyel, amivel alkalmas volna nemzetközi viszályok eW intézésére. Még az oláh, szerb és cseh diplomácia sem hisz benne s ezért siet életre hívni a Balkánsz<<-^elségct. A Balkánszövetség a nvers erö jogán áll. Ez azonban termé-swtellencs. A természet rendje elten ideig-őráig szabotálni i#»n, de jegleg megváltoztatni sohaspm lehet Nem lehel nagykorú nenus-»ekct kiskorasitani sem békediktá-
tumokkal, sem háborús fenyegetésekkel, sem erőszakkal, de leg-kBvéslx- egy rosszkor létrejött Balkánszövetséggel.
Mert ml miattunk alkothatnak akár száz szö\\elséget Ls. Akár páncélból verhetnek kinai falat a Balkánblokk köré, mi akkor is élünk ! Elünk, mert azoknak az ősöknek vagyunk ivadékai, kiknek Botondja egy csapásra vágta be Bizánc bc\\chctetlen érckapuját.
Megsemmisíteni csak akkor tudnak bennünket, ha egyenkint őrlik fel erőinket. Ma az enyémet, holnap a tiédet I l)e ha összefogunk és egyként állunk a külvilág felé, — ha megértjük egymást és les* erőnk követni a Vezért, íssze-roppantjuk vasmarkunkkal a legerősebb páncélfalakai it.... Mert,egy egységes magyar nemzet felér egy kétséges BalkánszöNClséggel !
(-da)
Felbontották a nagykanizsai irredenta szoborra beérkezett tervpályázatokat
A nagykanizsai irredenta szobor tigyc eljutott a megvalósítás stádiumába. Schfess István 20.000 oen-gős adománya nemsokára (talán már az idén Szent István napjára) álllni fog a Zrínyiek váixsának falai között és hirdetni fogja a ma magyarságának és messze évszázadok eljövendő nemzedékeinek » nemeslelkü adományozó kedvelt mondását : -ahol az apa nem hoz áldozatot a családért, ott\'szétzüllik a család ; ahol |>e<lig egy ország fiai nem hoznak áldozatot a nemzetért, ott a nemzetnek kell elpusztulnia.\' Schless IsivA-\'azért állítja ezt a szobrot, azérl áldoz egyetlen gesztussal egly vagyoni hogy minden magyar mindig érezze, ha rátekint arra az emlékműre : — a hazáért minden fiának meg kell hoznia áldozatát, ha azl akarjuk, hogy a haza földjén minden gyermeke számára élet teremjen.
Mint ismeretes, Schless István a polgármesterre bizta az irredenta szoboT tervpályázatának kiírását. A kiírás megtörtént, tegnap délben járt le a határidő. Az érdeklődés igen nagy volt az egész ország szobrász- és építőművészei körében. A részletes feltételeket 57 művész kérlo meg a városi iktató hivataltúJL^Az 57 közül 21 en nyujtották 1* a haláridőig pályázataikai a polgármesteri hivatalhoz.
A jeligés pályázatok kőzi Ö jókora láda is volt, hat művész ugyan is az általa tervezeti emlékműnek gi])sz-modelljét is beküldte a pályázatra. A többi 15 pályázat hatalmas paksamétákban érkezett, mindegyik csomagban rajziok, tervek, vázlatok fényképek, leírások, költségvetések egész halmaza.
A bizottság dr. Królky István |K>lgármester clnöklésével tegnap lantosán délben, amikor a benyújtás halárideje lejárt, összeült a városháza tanácsterméén, hogy annak hivatalos rendje és módja szerint felbontsák « pályázatokat. Jelen volt az adományozó Schless István is, aki a bizottság többi tagjaival együtt szorongva teste, mi kerül ki a ládákból és papir-lml-m azokból.
A 21 pályamű egy-kellő kivételével csupa ériékes, művészi munka. A 21 közölt azonban csak néhány van olyan, amely az adományozónak a pályárali feltételekben tüzetesen körülirt elgondolásának megfeleld. Ha e k£úl a néhány közül a kedden összeülő zsűrinek nem sikerül megfelelőt . kiválasztania, akkor uj tervpályázatot kell kiirni. Schless Istvánnak ugyanis Igen szép •is megkapó elgondolása na«^v vonalaiban az volt, hogy a szobornak a történelmi Magvarország 63 vármegyéjének egységét, a trianoni
Trettinát tlz hónapi börtönre Ítélték
Buda|>est, február 1 A törvényszéken csütörtökön folytatták a Trettina bünper tárgyalását. Turchánvi F.gon elmoiufla, hogy TuMj. tina felajánlotta neki, hogy a Magyarság támogatni fogja »z Ibusz ell«*í intézett parlamenti támadását, mert az Ibusz közel 100.000 pengő kárt okoz >ll a lapnak. Három inter|>cllációja után Jakobffy kormánybiztos intervenciójára elállott a további interpellálástól, mert Jakabffy meggyőzte, hogv az közérdek-ellenes hajsza. Soha senkivel szemben anyagi kívánsággal nem léjntt fel, TrvtUnával pénzről soha nem bestflt. Bizonvitani tudja, hogy W*on a papokon, melyeken TrcttiníÍ\\ állítólag pénzt adott volna neki, nem is volt itthon. ^
A törvényszék mellőzte Turchánvi mcgesketéséU Ezután Ruprecbt Olivér, a Magyarság vezérigazgatója tett valló.
mást. Kijelentette, hogy Trcltina nem Ígérhetett semmit u 70Ö0 pengő sajtó-átalány ellenében. Felolvastak ezután több vallomást, majd a védő és a? ügyész terjesztette elő a bizonyítás kiegészítésére irányuló indítványt, melyeket a törvényszék elutasított.
* A délutáni tárgyaláson Kovács Péter dr. ügyésaségi alelnök vád beszédében hangoztatta, hogy a vád bizonyítása sikerült, épp ezért a vádlottra súlyos büntetést kér.
Dr. Messik Lajos törvényszéki bíró est*\' fél 7 órakor hirdetett ítéletet, melyben bűnösnek mondta ki Trettina Jenőt folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében és ezért az enyhitő-szakasz alkalmazásával 10 hónapi börtönre itélt<*. í
Az ügyész s ilyosbitásért, Trettina pedig a bűnösség megállapítása miatt fellebbezett.
csonkaság fájdalmát és a szentist-váni állameszme halhatatlanságát kell kifejeznie. A pályamüvek legnagyobb része kifejez ezek közút egyet-egyet, de együtt valamennyit csak kevés tervező művész oldotta meg.
A városi műszaki hivatal tekintettel arra, lrogy Schless Istvánnak nem sok ideje van Nagykanizsán maradni — azonnal munkába vette a 21 tervpályázat hatalmas anyagát, azt csoportosítják, feldolgozzák, a meg nem felelőket kiselejtezik. Szombaton délután, a bizotlság Schless István részvéle-lével újra össaeül és kiválasztja a pályalerxek közül azokat, amelyeket* a zsűri döntése alá bocsát.
A német válasz Ausztria Jegyzékére
Berlin, február 1 S\'ciirath külügyminiszter csütörtökön délután Taussitz osztrák követnek átadta a birodalmi kormány válaszát, Ausztria jegyzékére, mely-Ijcm az osztrák kormány közölte panaszait Németországnak Ausztria belső ügyeibe való állítólagos beavatkozásai miatt. A nérael válasz pontról-ponlra megcáfolja Ausztria kifogásait és kifejezésre juttatja, hogy a birodalmi kormány nézele szerint a probléma nemzetközi tárgyalásra nem alkalmas és ezen az uton nem oldható meg.
A román trónbeszéd
Bukarest, február 1
Csütörtökön délben a szokásos stcr-tartások közt nyilt meg az uj román országgyűlés. Károly király felolvasta a trónbrszédet.
— Bománia külpolitikáját — mondta — nemzeti egységünk követelményei határozzák meg. éppen ezért külpolitikánkban nem történhetik semmi változás. Célunk: a béke fenntartása és határaink örök érinthctetlensége. Kül|x>lilikánk módszerel a következők; a szerződések és szövetségek tiszteletben tartása és a baráti kapcsolatok teremtése, különbség nélkül minden nemzettel.
— Ami a Népszövetséget Illeti, Bománia ezuttal is megragadja az alkalmat, hogy hitet tegyen amellett az eszmény mellett, melyet u Népszövetség "követ.
A megnyitó királyi beszédből, általános megdöbbenésre, czalkalorauial is ldányzott a rég bejelentett kisebbségi törvény tervének megvalósítása.
Történelmi rekordra ugrottak az aranyárak
London, február 1 A londoni pénzpiac csütörtöki eseménye az aranyárak robbanásszerü emelkedése volt. Az aranyárak fiirom unciánként 2 shilling és 5 pennyvel ugrottak és 13T» shilling., 0 pennys történelmi rckortl-magasságol értek cl.
Az aranyárak emelkedését kizárólag Booscvclt elnök szerdai proklamádó-jának tulajdonítják.
ZALAI KÖZLÖNY
t«4 február 2.
VI L/fG RÓNJA
XXI. Római riport a hömpölygő idegenforgalom közepéből
(Copyright) A fiamnak megígértem, hogy mindem nap köldök neki anziksz-kártyát Rómából. Valamelyik nap," hogy kijöttem a Vatikánból, leültein\'a Szent Pé\'er tör egyik ká-véháza elé. Az a r.e\\e ennek a kávé* háznak, hogy -Bar Korran\'.e.* Alkalmasint a gazdáját hívják igy. Rendeltem kávét, előszedtem zsebemből az Angyalvár képét, kihúztam a ceruzámat ós meg akartam cimeini a tevéiéről a |K)l, A pincér, erősen göndör haja volt i\'s homlokáról csurgott a \\eicjték. Udvariasan, de határozottan így szólött hozzám :
— Kz a terrasz nem Írószoba! Az ember eljön ide, leül, megissza az eapressot,
tlwt M wárl* megy.
Tessék csak körülnézni! Látja itt azt a rengeteg embert ?! Ez mind üres helyre vár....
Szólt, zsebre vágta a nyolcvan centissimot, megvárta, amig üres lesz a csészém és már is ment tovább.
Ez a rövid diskurzus, amely-én passziv tényező voltam, jellemzi Róma utcáinak mai forgalmát.
A Srcnt Péter téren valóban hullámzott, hömpölygött a nép. Nincsen egyetlen nációja a világnak, amely ne küldte volna el képviselőit ide Francia zarándokok Normandiából, barna képű hinduk, öles jelvényekkel a szivük táján, koromfekete négerek Libiábó\', színes zászlók alatt felvonuló svájciak, zarándokok kinai püspökök rózctésével, angolok, németek és hollandok, Haedeckerrel a kezükben, bábeli képet adnak a földkerekség legimpozánsabb terének.
A vendéglők telis-tele.
Elegáns ixstauranlok és olcsó trattoriák egyaránt. És a matériák is, ahol
vékony fadaraUokoB ■ vendéntona
etMt sütik szalonna 1ífla3tl " .kin madarakat. <
Mindenütt várni kell, amig megörül egy asztal.
Aki nem rendel előre szobát u létetekben, vagy nem tagja erfy megsjervezett zarándoki sapalnak, az csak ataixxs utánjárás után jut éjszakai szálláshoz.
Naponla ezer és ezer ember utazik ki Osliába, C.ivüaveeelába, vagy Tivoj liba, meri Kómában már nhnnen flrei szállodai szoba. És ez igy tart hnsvét öta. Megszakítás nélkül. A hete\'ek :t>-bái hetekkel előre le vaunak foglalva, fai a Via .Veneiqn, Aezél Artar iiayy-szerü szállodájában, a Ho\'.ei Imperial-ban rendeltem szobát. Kikövettem azt a meggondolatlanságot, ho.uy nem sürgönyöztem meg, meddig maradok. Az első* éjjel nagyszerű szobám volt, a második napon egy fürdőszobában ahidiam, a harmadik »napon levitték holmimul az irodába é>s este örültem, amikor megveiették száinomrt a szalonba1! az egyik plüss-dlVányL Meséli nekem Aezél Artar.
- A Szent fiv előtt Hóina szállodáinak nagy része a legsúlyosabb krizis elölt állott. M\')st7 Valamennyien gazdag emberek lellek. Tessék kiszámítani: mii jelent egy szálloda é elében,
ha hat hónapon keresztOt nincsen egyetlen üres szobája... fis mindezt az okos nugszervereltséRiiek kówön-hetjúk. M">g a hetvenszázalékos vasall kedvezménynek.
Azt mondta nekem egy postás, aki a főposta ex|K-dieiójában doltfazik, jiogy húsvét öla, több, mint százmillió anzikszkártyát szállilofak el Rómából.. Naponla át\';* ,osai> harmlmvzcr ember-érkezik.
Az itcákon clképzelhcletlen formálóin. Az autók vadul száguldanak.
Itáliában
afmmtfé!e remfelkeiés acm koiU-lox«i • webesaétfet. ,
A forgalmi rendőr olt áll a posztján, _de alig csinál valumit. Szük-utcákban a I.um.o Tevére meiletl, olyan szűkek ezek, llojíy nálunk ínég a konflislwcsU se engedik be. jobbra is, balra Ls rohannak az aulók. Végig mentem egy
Sok megelégedett vevő
győzödfitt meg arról, hogy
ilyen olcsón még sohsem vásáréit, -mm
olcsó leltári árusításán!
Olcsó, sxaboít arainkból 10-30 °l0 engedmény!
ilyen utcán, a hajam az égnek állt. Mindeu percbeji a kapu alá kelleti állanom. (
fis mégis Itómában a legkedvezőbb a forgalmi statisztika. Itl történik u , legkevesebb utcai baleset. Az autók sofförjel vadul száguldanak, de iU(|. nak vigyázni.
Azok a hangos ifcai árusok, akik a Szent Péter téren őt líráért fekete kendőt adnak kölcsön a pápai oudien-ciára igyekvőknek, — a pápa elfogadó termeibe csak fekete kendőién léphet-m\'k be a nők — sok ezer Ura forgómat bonyoliiauak le.
Gyönyörű anzikszkáityákat kapni, réznyomássul, has* darabot egy liráérl. És a vatikáni j>osiahlv álatokban néha negyedóráig kell várni, mlg megürül egy hely az asztal meiletl, ahol az anziks^pkat limezlk. Megfigyeltem egy sváJriíTaz
reggel klUaetW délig folyton anzikszokat elutzrll.
Csodálatoské|>en azonban a hallatlan idegenforgalomból csak a szállodáknak, a kávéházaknak, a vendéglőknek, a kegysrerkeresko-dőknek van husznuk. Meg a moziknak-\'^ azoknak, akik ké|xss le-volezőlapokut, meg látképes könyökét árulnak. Az üzleti, élet pang. Senkinek sincs pénze arra, hogy vásároljon. Kalapot, vagy nyakkendőt, vagy selyem keszkenőt a Marisnak, aki odahaza maradt. Oivsek a borbélyüzletek te, pedig nyitva tartanak vasárnap délután is. Min-

(0
ö
•rt
jj
h 3
\'i p-t Q
Qm ti
igl
Idényvégi olcsó cipővásár «««»-»«-«
Női színes divatcipők Nőt antilopcipök Posztó fUzös körül bőrrel Bör csatos meleflcipő Férfi feloipö
P S\'TS P 8-75 P B-75 P 685 P 6™
Férfi divatcipők Férfi strapacipő Női lackcipö Gyermek hócipő Női hócipő Női papucs bőrtalppal
P.7B PB-7S P 7\'SO, 8*80 29_ft!| H P 8"90\' 8®°\' 790 P
Ax Itt fel nem sorolt cipőkben ls a legolcsóbbak vagyunK
Miltényi Sándor és fia Cipöáruháza, Nagykanizsa, Fö nt 2. Városház paloU.
]g?4. l.bruAr 2.
ZALAI KÖZLÖNY
■,„!<> untdiil borotválkoíik És a \'Síkon sorba állanak « autók. Síim viteli magát taxi. A, ™tóbu« ós villamos mm^nhova rimwy Panaszkodnak az iilcgcn->eietók Is Csnk csoportokat vracl-Ok másként képzelték el a Ssent _
Az iparoibif
valóban ténves kózónsi\'gel vonzolt tegnap este az iparos-székház dísztermébe. Rekord-közönség volt nem cak számbelileg, hanem annál az ideálisauvszép társadalmi kereszt-nietszclnél lógva is, melyben az cgtez város közönsége testvéri me-lepW ,olí" egymásra, dokumen I4lva ezzel uzt a megbecsülést, ami minden időkben kijárt a kanizsai iparosságnak. Megjelent a bálon dr. Kállay Tibor, a váróé országgyűlési képviselője és Schless István, az irredenta szolror adományozója is. Ott volt a város egész vezetősége, élén dr. K\'rálky István polgármesterrel és dr. Hegyi Lajos főjegyző-iparbiztosBal. Ott voltak a társegyesületek (Polgári Iíflylel, Kaszinó stb.) elnökei és a kanizsai hivatalos és társasélel kitűnőségei nagy szuimban. A tánc Torma l\'óni nagyszerű cigányzenekarának \'Arra alá faragnak az ácsok- esárdá. sára kezdődött és tartott kivllágos kivirradtig olyan hangulatban, ami ritka vendég a kanizsai farsangban. A rendező-gárda minden dicséretet megérdemel gondos és figyelmes munkájáért.
ff II
Jemboree-bemutató
Gödöllőn állandóan hatalmas közönség nézegette és dicsérte elragadtatással a kanizsai cserkészek táborát a nyári jámboráé alkui mával. Most az itthoni közönségtől kérnek érdeklődést derék cserkész-fialok jamborae-ié lmónyieik számára. A gimnazista cserkészek ugyanis ma délután 5 órai kezdettel tartják a gimnázium tornatermében jambonee-beszámolójukat. A már közölt műsor százfék vidám, érdekes és tanjalságos apróságot, jelenetet, tréfát, mutatványt, bra vurt ad abból, amit cserkészeink a jamborcen láttak és ellestek. Na gyon érdekes lesz minden egyes szám. Vetített képek éé gramofon kiséret is lesz. Barta István tanár, a csapat parancsnoka magyarázó előadást tart. Músor-nwgváltás 6ü fillértől 1.20 pengőig. Mftsor: 1. A IV. világjamboree. Vetítettképp beszámoló gramofon kísérettel. Előadó Barta István parancsnok, gimn. tanár. \'2. Nagy jam Iwve tábortűz. Jamboreedalok és
esatakiiltisok. Marakkoi kalaptánc. Amerikai idián harci tánc. Angolmagyar csencs-jclenet. Hindu krinolin mutatványok. Izlandi birkózás. Középkori francia rémdráma. Itádióobéd. Tábori életkép. A tiszta bevételt a cserkész-csapat zászlajának beszerzésére fordítják.
hatalmas méretű szezonvégi
TÉLI VÁSÁR
eddig még nem létezett
olcsó árakkal
e célra berendezett külön helyiségében.
Kiárusításra kerülnek többek között:
Jóminőségü ruha és pongyola flanellek métere......78 fillér
Színtartó ingzefirek és
kanavásznak métere ... 49 fillér |a minőségű mintás cord-
bársony métere ... 1 P 78 fillér Mosó flanell, piros és kék
színekben métere.....59 fi«ér
Ezenkívül az összes téli cikkek rendkívül olcsón.
As aranyéremnél klIUtaWt
kizárólag
vitéz Tóth Béla!
csemegeOzletében - kapható •
Lényegétén JavuK Zala-vármegye háitariáti helyzete
Adatok az aliapán évnegyedes jelentéséből
Zalaegerszeg, janoAr 31 Bődy Zoltán alispán most kiadott
évnegyedes jelentése szeriül a gutda-sági lK\'lyzet teréu egyelőre még mindig nem tapasztalható lényegesebb javulás. A birtokok védetté nyilvánítása átmenetileg nyugalmi állapotot teremtett, azonban nyilváuvaló, hogy a mezőgazdaságunk még további támogatásra van szüksége.
Kzzel szemben a megyei háztartás helyzete lényegesen javult az elmúlt 2 hónapban ét igy a megyei háztartási alap1 ugy a személyi, mint a dologi kiadásokat fennakadás nélkül fedezni tudja. Az alispán intézkedett, hojy a nyugdijak kifizetése március és április hónaitokban biztosítva legyen.
A községek pótadója mindenütt « tavalyi körül mozog. Mig a mull évben a legmagasabb pótadó százaléik 100 volt, addig az idén csak 85 százalék. A közbiztonsági viszonyok kU-légl-töek. A vármegye 297 községében 4928 népművelési előadás folyt le. Műsoros délutánt és hazufias ünnepélyt lllX) eseiben tartottak. A gyermekek egészségi álla|>ota rosszabbodott a tavalyihoz viszonyítva. Sok roncsoló toroklob és vórbenymegbetegedés fordult elö. A sarlach és hurutos megbetegedések csökkentek. A nralt év II. felében 2861 trachomás beteget kezeink Zalában. libböl az év végére 20 százaléka meggyógyult. Örvendetes megfigyelés, hogy. a trachomás be legük száma évről évre csókkeu. Legnagyobb az appdás a Jetenyei és tót-aerdahelyi körzetijén. November 1-től december 31-ig 1258 születés és 941 halálozás volt. A természetes szaporodás 314 lélek.
Állategészségügy terén is javulás éss-Iclhelö. A szarvasmarhák és lovak ára némileg javult, a sertésé csókkent. A vásárdijak leszállítása tekintetében Balatonfüreden, Sümegen, Csabrendekcu és Zalaegerszegen történtek intézkedések.
A mezőgazdaság állapota kielégítő. Bőséges takarmánytermés volt. A megye mezőgazdasági munkássága súlyos helyzetben van, csak ritkán adódik munkaalkalom az erdők (termelésűéi.
Az utak állapota általában kedvező .volt, a hófnyás jcsak a Balaton környékén okozol\' zavart.
Mozgósították a tiroli Heimwehrt
Innsbruck, fcbítiár 1 Csütörtökön hirdették ki a tiroli Helmatwehr alakulatok behívását. Tirolnak majdnem minden községében a cHimatwehr mozgalomnak helyi csoportjai vannak, melyek a község alkalmas férfilakosságát egyesítik. Ezekből a csoportokból kiválasztották a fiatalokat és 35 vadászszázadban, mint mobilalakulatot összegyűjtik. Ezeknek feladata az, hogy szükség esetén az ország veszélyeztetett pontjait egységes terv szerint megszállják.
— Hasttálju* ki Slngcr olcsó téli vásárát* \'•!\'•-
&ALAI KÖZLÖNY
1934, február 2.
Értesítés
A Városi Morgó éit?s4ti a n. é. kö-zönségct, hogy nz .Extázis, cimü ttlm ÍH\'iirjtatás.i néhány napi halasztási szenved.
A film egyik példánya ugyan* a budapesti Ijapitol-mozgóban elégett s inásik példány jelenleg nem áll rendelkezésre. A filmgyár budapesti kirendeltsége telefonon tépett érintkezésbe a külföldi központtal, ahonnan uzt a választ kapta, hogy az uj példányt pár napi késedelemmel direkt Kanizsára fogják elküldeni.
Kérjük az igon tiszteli közönség szíves elnézését és néhány napi türelmét.
Az előadás eltolása semmi összefüggésben nincs azokkal a híresztelésekkel, hogy » film elkoboztatott, a filmet okvetlenül bemuf«»juk.
A már kiadott megl*i». ; és elvitt jegyek érvényben maradtfák.
Városi Mozgó.
Ravatalozót és beazen-talóoaarnokot építenek a kanizsai temetőben*
Régi kívánság a nagykanizsai róra. fcaih. temető végleges rendezése. A régi sirok exhumálása alkalmával most komolyan flehető-dött a kérdés rendezése, amennyire ezt a város büdzséje megengedi. A tervezet szerint a temetőnek uj bejárata a Vécsey Zsigmond-utca felől lesz, ahová az uj ravatalozó és fedett búcsúztató kerül. Ma tígyanis a halottas kocsi csuk a nagy kapuig mehet, ahonnan Szent Mihály lován viszik be a ko|>ors6t a siríg, mig az átalukilás után a halottas kocsiról a ko|>orsót nyom-ban be tudják vinni a ravatalozó helyiségbe, amelv cellaszerűen lesz niegépit\\e és külön ravatalozó lesz a ftertőző betegségben elhunylak részére. A ravatalozóval kapcsolatban megoldást nyer a temető-gondnoki lakás és iroda kérdése, úgyszintén a halott-hűtő, mely utóbbi főleg nyáron kőtelező. A ceJlaszerü ravatalozó előnye az, hogy miként a nagyvárosokban) tóbb halottat is leliet egyszerre temetni és búcsúztatni anélkül, hogy az egyik szertartás zavarná a másikat. A modern elgondolásu terveket a város műszaki hivatala végzi Király Sándor műszaki tanácsnok külföldi tapasztalatai és tervei alapján. A rendezés első fázisa a fedett búcsúztató felállítása, majd következik a ravatalozó, hulla ház, boncszoba, gondnoki lakás és iroda én a többiek építése. A búcsúztató épitése a tavasszal megkezdődik valószínükig az inségakció sok foglalkoztatásával.
Akiknek a szívműködése rendetlen, erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székekst, ha naponta reggel éhgyomoria megisznak egy kis pohir természetes Ferenc József keserűvizet.
— Köztisztviselők részér* rendkívül előnyös bútorvásárlás alkalom. Modern bereudezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopaleln butox-átuházban, Horthy Miklós-ut 4.
A már ismert cikkek kiegészítései)!
— garantáltan tiszta gyapjú —
reklámárakon
árusítok.

Sötétkék gyermekkabátra való Boy-sz&vet P. 6.20
100%-os hernyóselyem
nyersselyem 2.38, 1.90
műselyem P. -—.58
Tisztaselyem
crepdechin és marocain féláron.
Kirschner Mór
divatáruházában.
Mannllcharrel átlőtte a barátja lábát
A kiskanizsai rendőrség furcsa hátterű sérülés jegyében inditott nyomozást, bizalmas utón ugyanis a rendőrség tudomására jutott, hogy Budai György 28 éves kőműves-segéd édesanyja Nagyrác-utca 127. sz. házának udvarán Mannlicherrel átlőtte barátja, Poszoia?c: László 22 éves kiskanizsai földműves legény jobblábát.
A rendőrség elsősorban a sérül-trt hallgatta ki, aki elmondta, hogy véietlenül történt a megsebesülése. Január 15-én délután 3 órakor ugyanis elment Budaiékhoz látogatóba. Budai Győrgyöt kinn találta az udvaron, amint olt házigalambra vadászott. Épp lövésliez készült, amikor a fegyver véletlenül előbb sült cl és őt a golyó a jobblábán találta. Mivel nem volt súlyos a sérülése, nem teli feljelentőit, mert nem akarta, liogy kellemetlensége legyen a barátjának.
Budai György hasonlókép adt4 elő az esetei, a rendőrség azonbac egyelőre fenntartással fogadja aval lomásokat. Budai elten gondatlan-ságiul okozott súlyos testisértés vétsége cimén indult megia bűnvádi eljárás.
Az „EXTÁZIS" előadására szóló meghívókat — azoknak, akik arra számot tarthatnak — a mozi pénztára kiszolgáltatja. Jegyek kizárólag felnőttek részére adatnak ki. A meghívó tulajdonosa felelős, hogy a belépőjegy nem kerül illetéktelen kezekbe.
— IiOgdtvalósibb M!l mha*elymefc Sctiütmól.
Szenzációs olcsó
cipővásár
Ideál clpőárnházbanl
NOI hócipők legdivatosabb formában P 9 30, B-80, 6>90
Oy.rmak húolpfik
j.-M e a ao, 22-
p * to
NOI fakót* és fahér ...
ly.molpök ... ... P 7\'BO Nöl divatoa bOr fn antilop
olpOk ... P B-80, 7-90, S-BO NSI poxlUolpSk, kSrül
bírrel ......... P «\'»0, B-«0
NBI bSrolpSk, csattoa, meloR béltwel......... P 7BO, «\'»
Eleken khfil férfi léi él ej*" cipók, Tlxhitlu faUullpSk, fll cierkéciclpők lik. eddig nem létezett oloaó árban.
Sla*M* minél előbb vásárolni, meit eien olo.ó árusít*.
csak február61g tart!
Kéne mec klrdaUlikat I
jk^WÍSIjL.
I Farkasovszky Teri
linchkoláliban az Ipar-letlillel ahó termiben ma d. a. \'/íí órakor össztáncot
fart.
SZÍNHÁZ
Mntken délután olcsó hetyárukkiil ni lAbris rózsája,. esie 21 «1.J Lu» ?,L»lkerü színmüve, a .Tűzmadár, tjíül bemuUlázra.
Vasárnap esie « Magyar Komédia „M együttese nagy ka»«"é estet Syen elejéiéi végig . ma. Tr iibaiéilodalom legremekebb m.i-„i kerülnek bemutatásra. Külén ki L,ll emelnünk a műsorból Tőrök He-ió .Magdaléna. clmü 1 felvonásos SlAlékit. mely örök élménye len Snek. B. Orbán Viola a Ttarrep-hm utélérheletlen, fővárosi nlvőju ala-killit nyújt. A műsor másik megkenetése egyullal premier számba menő Seménye dr. Mutschenbncher l-idvin törvényszéki tanácselnök -Sótartó, e. mulatságos házassági komédiája. A |4bt>i 1 felvonásos Irérák valóságos nereió orkánt varázsolnak a nézőtérre. A legújabb Hacsek—Sajó tléfu és az énekszámok egészitlk ki a músorl.
RÁDIÓ-MŰSOR
ttudapeot, fébruár 2.
9.15: Hitek. - 10-11.10: Kgyházl
ének- és szentbeszéd a budavári koronázó templomból. - 11.15—12.15: üö-lúgkalllolikin ilUmtlsztelel. — 1230: A m. kii. Operaház tagjaiból alakult z •-nekar - 2: Magyari Imre és cigányzenekara. - 3.45: Budapesti Hangverseny Zenekar. — 5: Magyarok az Újvilágban. Előadás. — 5.30: Kedvenc gramoronlcmezek. — 615: Debreceni kórkép. Móricz Zsigmond elbesxélíse. -7.15: Sporteredmények: — 7.30: Maskarák. Vidám esi. - 0.30: S:>m!ó Jó-uef dalokat énekel. — 10: Helyszíni közvetítés a magyar—o\'.as* kardvlvó méikőzésről. - 10.30: llirek. - 10.40: (Mnyzcnc és a Fejes jazz-zenckur.
Bé». 12: Itádiózenekar. - 1.10: Dos >11: Cseagó zenével. — 3.50: Bortkk" witz: Andersen meséiből — zenei ké-peskőnyv. — 5.05: Svéd zene, ének, iKgedú éa zonffjra előadásában. — 6,06: Siklránduláaok liécs környékén.
- 6J0: Kmber és történelem. — 8.50: Az osztrák siszővetség bajnoksága, helysiini közvetítés. — 7.30: Henatzky zeneszeriö esljo Bernből. — 11.20: A német osztrák Írószövetség estje. 11: (iramolon. Ikulap.nl, február >.
6.45: Torna. Utána gramofon. 9.15; llirek. — 10: Időszerű apróságok. \'i Mai kis lexikon. Közben gramofon.
- 12.05: Cigányzene. - 1.15: időjelzés.
- 1.30: Gramofon. - 2.40: llirek. — I: A Rádióelet meseórája. — 4.45: Idő jellés, hírek. _ 5: A Szociális Missziótársulat előadása. — 53U: Somogyi szalonzenekar. — 6: Hádióamalűrposla.
- 6.30: A Pestszentlőrinci l-amunká. V)k Vegjeskam és a Kispesli Famun-káaok llalárdája. — 7,30: Tibet, iLiö-:«lás. _ g, Kárpáth Ernő dr. gitározik.
- 825: llirek. - 8.45: Heiényi-ileidi-berg—Bjday—Sebő triója. - 030: Bu-dajx-aü Hangverseny Zenekar. — 11 Cigányzene. - 12.15_1: Nógrády-jazz.
w™. 12: Bádiózciiekar. — 1.10: Daj ■ Grinzingi egyveleg. — 4.05: Maii. nolinzcnc. - 5.05: Női szimfonikus íenekai. - ,, mrts Knorok lemezei
- 8.06: Schönherr: Frau Sultaer, ÖL-lelvonáaos szUmü. — 10.05: HfclUw-iiekar.
— NM w férd kabátszóvetek, rala. "HM kész nöl és leányka kabátok rendkívül olceó átokban Síneméi.
ZALAI közlöny
1x1
évben tartja SZABÓ "PŐáruház
az év folyamán felgyülemlett egyes (maradék) pár cipők árusítását » ^ \' kirakataink hirdetik. Megkér-
UICSOSagUllKal jUk, hagy fáradjon be hozzánk, gyözödjin meg ajánlataink valóságáról. Tájékozásul néhány árat közlünk:
Nöl fekete antilop cipők (egyes számok) I
„5*90
Férfi
félcipők
. K\'90
]
Leltári árusításunk a soproni kereik. és iparkamara 3I90-I933 sz. re* delete alapján február 6-ig tart. Horthy Mikié—ut I.
A nemzetközi politikai élet nagy eseményeinek sorozatát nyitja meg Dollfuss budapesti látogatása
Uudaiicst, február 1 l>ollliin kancellár hitdapeli látogatásával kapcsolatban jól inrur-máll helyről közlik, hogy a látogatás ncmcsupán udvariassági tény lesz, haneni rontos tárgyalások- is fűződnek hozzá. A nemzetközi jh>-lilikai éleiben olyan események kü-szólién állunk, amelyük felfifcoz-zák a Budapesten larlantló kúljxili-likai tárgyalások jelentőségéi. Dollfuss. knnoellárt nagy ünnepélyesség gel fogadja ir^mágyar kormány, melynek tagjai élükön Gőmöm Gyula miniszterelnökkel megjelennek a pályaudvari fogadtatáson. A kormányzó villásreggelivel látja e* a kancellári, a miniszterelnök jie-dlg nagy fogadást larl, melyen a magyar köz- és társadalmi élei előkelőségei közül mintegy 4-500 je-
lenik meg. Dollfuss látogatása után február közejie felé Slwlch olasz külügyi államtitkár érkezik Budapestre, majd u tavasszal Mussanov bulgár miniszterelnök jön a magyar fővároslia.
Dollfuss kancellár látogatásával kapcsolatba ti Gömbén Gyula miniszterelnök a kővetkezőkéi mon-dotla :
— Nagyon őrülök, hogy möioni-liaii lesz megtárgyalni a Magyarországot fe Ausztriát közösen érdeklő fiolltikal és gazdasági kérdéseke!. A kormányzó 7-én dezsőnet larl, 7-én este pedig díszelőadás lesz Dollfuss tiszteidére az Operában.
UJ agrár-párt alakul
Huda|>est, február 1
A fővárban ma, iiénteknn uj or-
A topionl keieslf é. tp.ik.m.l. 3190/SM. sz. at.p|án.
BRÓNYAI DIWATARUHAZ
Horth, Mimó—\'*" Wáro.H*«.*pairt.
Szezonvégi árusítás!
fárfl és nöl pulóverek, valódi »vájcl „61 fehérnemüek, rlt.küiak gyapju sálak, selyem nyakkendők stb. stb.
febr. 6-ig tetemesen leszállított áron!
zágos iKilitikai fiárt alakul agrár Jelleggel. A fiárt vxuetfii Ballhazir Dezső református püapök és VdJ^ri József felsőházi tag.
Erői, vérbő, küvér emberek Mám Jra a természetes Ferenc József
kesettlvi\'. náponként való lvá« a legkisebb erőlködés nélkül könnytl éa rer.des bélmokodéíl biztosit.
Készül Zalavármegye név és címtára
A kereskedelmi és Ipari életben immár 12 éve nélkülözött megyei rfm-tár még ebben az évben elkészül. Es a különös nagy gonddal és munkával szerkeszteti mü, taiUlmazni fogja Zala-vármegye hivatalainak, közüzemeinek és azok tisztviselőinek, orvosainak, ügyvédeinek csoportosítását illelve ismertetését, ugyancsak bankok, gyárak, kereskedelmi és ipari vállalatok, valamint kereskedők és iparosok szaknévsorát, ezenkívül a városok és nagyközségek lakosságainak alfabetikus ejm és névsorát. Ezl a tartalmas müvet Bodiy l-ászló pécsi hírlapíró állilja össze.
A dmtár csak korlátolt példány-számban jelenik meg és már n*,st előjegyezhető a Zalai Kóslöny kiadóhivatalában.
Stelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolti 4r helyett 1 f~««*rt m*
Uia JtaW
„» farda lowag"
eimO regényét • latol »fcUNr kiadi-kiTstaliban.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. Icbrutr 2.
NAPI HÍREK
napirend
FsbruAr 8, péntek
Rómaikatolikus: Oy. U. B. A. Protest.! Karol la. Sebst bó 17.
Mozi slöadások hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 9, S, 7 éa 9 órskor.
Városi muzeum és könvvtár nyitva Csütörtökön é« vssárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Gyógyszertári éjféli szolgálat e hónapban: a Mária gyógyszertár Király ntca «0. ss. <• s klskanlassi gyógyszetUr.
Oözfürdó nyltvs reggel 6 órától este 0 óráig (héUÓ, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nóknek).
Február 8, szombat
Hóm. katolikus: Bsláispk. Protest.j! Balázs, lu.: Sebet. hó 18
Kltkomárom ...
Meghívói kaptam Klskomáromból. At ottani Dalkór szlnelőadással egybekötött táncmulatságot rendez, február hó 11-én. A műkedvelő s*inészlársnság Monban nem népszínművet ad elö, ahogy már ez faluhelyen régi idők óta szokásos, nem a Falu rosszit,»cm a Sárga csikót, hanem Bakonyi—Kálmán operettjót, a Tatárjárást.
Operettelőadás Kiskomáromban, a melyet a Dalkör saját zenekara kísér. l\'J dolog ez kérem, talán az első ilyenfajta vállalkozás C.sonkamagyarország összes nagyközségei közölt. De bármikép legyen is, meg vagyok róla győződve, hogy a kiskomáromi fiatalok jól fogják dicsérni dolgukat, amint-liogy eddig is mindent jól csináltak, amire vállalkoztak.
Külóqós egyéni sajátossága u kiskomáromi nép. Muraközből való kl-ilasitta látom után ők adtak nekem magyar vendégszeretettel menedéket, egy esztendőn át éltem köztük és megismertem őkel. önérzetes, büszke nép ez, régi hagyományokhoz szivósnn ru. gaszkodó, nehezen Iwrátkozó, zárkózott természetű, de ha valakit megkedvel azt mélyen n szivébe zárja és megosztja vele az utolsó falalját is. Adakozó és gavallér az iránt, akit szeret és holtáig kérlelhetetlenül gyűlöli azt, nki megbántotta vagy akiről csuk hiszi, liogy megbántotta. Az egyes családok kőzótt emberöltőkön keresztül fennáll a régi harag, akárcsak odalenn Siciliá-lwn. Mert nagyon kényes és érzékeny ennek a népnek a lelkisége és ezért mérfictlenül tud szeretni és gyűlölni. Osi vonásuiban nem változik meg és merőben különbözik a már a velük összeépült komárvárosíaktól, vagy a szomszédos galambokiaktöl vagy za\'a-karosiaktól.
fis van u kiskomáromi népben még valami különös. Falusi népl>en ritkán található szépérzéke van. Bizonyos magasabb fokú esztétikai jóizlése, amely megmutatkozik a modorában, a ruházatában, a táncá1>an,. a zenének,t a daliak, a költészetnek és .a szinház nze-rctetében. Szereti a társaságot és szive-s«n lát vendégeket és Ilyenkor gondja van az izlésoá szép terítékre, hímzett asztalneműre, virágra és lehetőleg finom sültck»e és süteményekre. Vendé-gót ajándék itélkal el uem ereszt .soha, a kqrui gyümölcsöt vagy a télre eltett-szőlőt rátukmálja szeretett vendégére,
ha távozik. Sokszor gondolkoztam azon, hogy miképen maradhatott meg ez a régimódi vendégszeretet a mai keserves klőkben is.
A kiskpnuíromiak épségben megőrzött régi népviseletükkel a PauHni állal rendezett Gyöngyös Párta bemutatásán első helyre kerültek. A nép szépérzéke nem engedte elveszni az ősi szép viseletet, sem a régi himz&ek és varrottasok formáit. Pedig Kiskomáromban jóval tóbb uri nép lakik, mini bármely hasonló nagyközségben és\' a*
uraktól látóit uj divat befolyásolhatta volna ökel. Igaz, hagy a községi főjegyző Szilvay (iyula is vérbeli művész ember, nki nemesik szereli, de féltve őrzi az ősi magyar motívumokat és akinek kiváló érdeme a kískomáro-mink fényes szereplése a budapesti C./flngyös I\'árta előadásán.
Különös érzésem volt, amikor másfél évtized elölt Kiskomáromban, egy zalai faluban Dorfmeister freskóit láttam n templom mfcnyezetén, Cluid-i Hezi és a két Ma\'rkó festményeit Pé-
czely László fogadó szobájában és mondhatom igazán elsőrangú kvalii;\\M, magyar tárgyú restn^liiyokel a főjegyző lakásán, amelyeket mind, mind Szilvay (iyula, ez a nagytehetségű magyar piktor festeti.
Most pedig meg fogom nézni majd a Tatárjárás operettet is Kiskomáromban. Dr. Sz.
Kállay Tibor Nagykanizsára érkezett
Kállay Tibor dr. országgyűlési képviselő, ny. pénz ügy miniszter csütörtök délben a bucjapesll gyors-vonattal Nagykanizsára érloe/jeit. Fogadtatására a pálya-udvaron nvg jelentek dj. Krátky István polgármester, Bnbochay György, dr Hotschild Béla, akik Kállay Tibort melegen üdvözölték. Dr. Kállay Ti-bor az állomásról egyenesen Kis. faludy-utcai szállására, Kovács Gytila ny. járásbirósági elnök lakására hajtatott.
I — (.4, xaainupl lleeálls előadási)
Borsa Béla~ felsőkeresekedelmi Iskolai tanár tartja, délután 6 órtakor a város-Jiáza dísztermében. Az előadás címe: »Uj kuliura küszöbén.< Belépődíj nincs.
— fEsküvő) Grünfeld László, a nagykanizsai sörgyár főkönyvelője február 11-én délelőtt tartja esküvőjét Weiszberger Margitul.
— (A zeneiskola tanáréinak legköz>-Kbbl hangversenye) szerdán este, e hó 7-én lesz a zeneiskolában. A múior keretében a nagy népszerűségnek örvendő Csajkovszky zongora-trió Is előadásra kerül. I)e stilizált modern táncok is műsoron vannak, molyekfll2 zongj-rán fognak bemutatni. A jegyek árai u szokásos olcsó árban kaphatók: ülő-Ively 1 pengő, állólicly 60 fillér. Ax előadás napján váltott jegyek drágábbak. A jegyek már szombattól kezdve kaphatók « Krátky tőzsdében, a Teulsch drogériábau, Vágó illatszer-tárban és Szomolányi üzletében.
— (A Polgári Egylet) ma délelőtt
II órakor rendes évi közgyűlését tartja dr. Hajdú (iyula elnöklete alatt a Korona első emeleti helyiségében, Eile 8 órakor a Korona éttermében a hagyományos láreasvacsora.
— owrtánc. Ma a Cenlrálban hangulatos össztánc.
— Nagykanizsa szuzáclój* uz .Ideál« cipőáruház olcsó árusilása.
— (Ismeret erjesitó "e.tfadás a tfas dáknak) Február 4-én, vasárnap dél-fután G órai kezdettel Barbarits Lajos főszerkesztő, oki. gazda a > Baromfitenyésztésről\' tart előadást u Rozjo-nyi-utcai áll. elemi iskola földszinti 3. szánra tanteremben. A belépés díjtalan. .
— (A Sznit Ilona I.eényklub) lelkes gárdája folyó hó 4-én, vasárnap rendezi utolsó műsoros teaestélyét. A műsor egy nagyon vidám kétfelvonáso* vígjátékból áll, melynek keretében felvonul a Uánykhib műkedvelő gárdája. A rendezőség azonkívül, miut mindi*, ezúttal is meglepetésről is gondoskodott, amely külön farsangi eseménynek számit. A hangulatosnak igérkció est pontosan léi 7 órakor kezdődik.
— Tekintsük o*g Singer szezonvégi olcsó vásári kirakatait.
— (A Buta ring és * Bonhfel) Vasár-Kárnap már megindul á Bonring NW* kauizsán, amejyet rövidesen követni fog a Bonhitel bevezetése is. Míg W előbbi a készpénz, utóbbi a hitelvá-sárlással van kapcsolatban és ugy a közönség, mint a kereskedők kölcsönös érdekeit hozza össze kellemes elgondolásban s mint szellemi szabadalom is van védve.
— Takarékos bevásárló Sehftlz olcsó leltári ártisllái*
— Bútorvásárlás nem goadl Tejjel berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is Utunk. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. - -
Vérosl Hoiflé Ma utolsó nap
Marlene Dietrich legnagyobb filmje
Énekek éneke
Elfiadéaok kezdete 3, S, 7 és 9 órakor. Szombaton éa vasárnap
Budapesttel egyldfiben mindkét napon 4 előadás, 3, 5, 7 éa 9-kor
a legújabb filmcsillag:
Trude Marlene
és a legsnájdigabb film-bonviván :
Willy Fritsch
legparádésabb szerepükben, ía esztendő legnagyobb filmalkotásában.
A fejedelem nagy szerelme
regényes, énekes, zenés filmoperett.
Ezenkívül
a „Noé bárkájá"-nak párja, a azinaa, zené* éa felBtmulhatatlan humora
Karácsonyi mese
legújabb trOok-film.
FOX HÍRADÓ.
Szombatot^ 3 órakor félhelyárak 20-60 fillérig.
ZALAI KÖZLÖNY
Oxleti kBn»»«k Papíráruk,
IradmaMmrmk, TSIIAtollak
legolcsóbban
fischel
mMmMMH i> Nagykanizsa Horthy Mlklóe-ut 1.
A S»»»tóílum holnapi piknikje
Az idei farsangi évad kimagasló MMnéoye Usz a Mnap esli Sziuia-lórlum-plknlk, amelyen a város és a környék társadalmának szir.e-java al) cgvmásnak találkozót. A program egvmatfi ia a lnflv&li n\'™i" szórakozást kedvelők Igazi gyönyörűségére f"g szol#lnl. Régon „cm volt már Nagykanizsán olyan estély, amlljennek a holnapi s«a-„atóriuml piknik Ígérkezik. A rai-dczőség heteken át való fáradliatat-lan munkájával eseménnyé avatta I Szanatórium Egyesületnek 29-ik tradicionális farsangi estélyit. Lorschy Vilma, a program tánc művésznője már megérkezett Szom hathclyró\', dr. Berzsenyi I.ászlókóz jegyző és dr. Villax István orvos, i Slagjbr hallagatók. palotások 6 csárdások. c. siám zongoraművész! szombaton érkeznek Nagykanizsára. Ugyanekkor érkezik báró I.áng Boldizsár ny. altábornagy, a Szana» tórium Kgyesírtct országos elnöki
ís a kózponli vezetőség több tagja. «
\' Az elnökség kéri azokal, akiW lermészelbeniekel adakoztak agyüj iőiseken, hogy adományaikat szombaton a kora délotáni órákban küldjék fel az Iparoskör nagytermébe. Az estély 0 órakor kezdődik.
- Szrzonvégl olcsó árusítás az
.Ideát, cipóáruházban, Fö-ut 12. az.
- (A Htnaabyl) jótékony asztaltársaság február havi rendes összejőve letét a Murkó-semléglőbeu 1831. íeb. már 3-án délután 6 órakor tartja, ahova lakjait és uzok barátalt cxulon ii meghívja a VezeWeég..
- SMuzlctówii, elcsrf Mtltényi cipő üzlet szezonvégi vázára.
- (A KtréVpáregylel larta estje) A nagykanizsai Kerékpáregylel szombaton este rét 9 ómkor tartja tarka estélyit az ipartestületi székház kain. kombáibau, A műsor elsőieudűnek ÍRérkezIk. A aikert biztosítja üaram-vólgyi Iván szereplése, akinek nagy lelkiségét, művészetét az egész város ismeri. Azonkívül tánc és énekszám ís üónig l.ázzló vígjátéka, a .M<zle. len ember.. A zenét Sárközy Dezső cigányzenekara szolgáltatja. Műsor ■Itán tánc rvggel li-ig, Szépségverseny érték,\'s ilijakkal. Belépődíj 50 fillér.
- Jól Jegyezze megl Schűtz iettári aruiiláia csak február 6-lg tart.
- t NJViJM február l-l száma ismeretlen magyar költők egy csoportját mulatja be. életrajzukkal s legjellemzőbb munkájukkal felvonulnak a legkülönbözőbb foglalkozású és társa-daml elhelyezkedésű .költök.. Ez ér-oekes felvon iláson és a szám gazdag tartalmin kivilt műmetlékleien adja ueek 0. pniöp Bablts-plaketljének fényképéi. Negyedévi előfizetés 10 P Kiadóhivatal Budapest, V., Vilmos császir-ut 31,
SPORTÉLET
Az NTE ma kezdi pálya-tréningjeit
A tavaszi bajnoki szezon míg o>ak egy hónap múlva kezdődik, dc az NTE már kezdi pá lyu Irén Ingjeit, hogy teljesen felkészülve indulhasson az izgalmas tavaszi szezonra.
A Délnyugati Alszövetség a sorsú h\\st megejtette, mely szerint az NTE első meccsét Nagykanizsán, március 4-én játsza a Kaposvári llókóizi ellen. A/. NTE ma már a Zrínyi pályán tart edzést, miért is az intéző felliivju az óssz.-s játékosokat, hogy ina dél-Midii 2 órakor jelenjenek meg a pá-lyán.
— lxi,ujabl> báli ruhára alkalmas divatselymek oli-són Singeméi.
Nöi Oalvágás. ondlolálás, «" manlUUr
VAHOCSA
fodrász-tlz tetében
Fő-ut 15. szim (Nemzell Bankkal szemben). Mérsékel/ árait!
APBÖHIHDETÉSEK
Kiadó kényelmet sieretó kis csalidnak szép szobakonyhás lakát Sugár-ut 41. sz. aUtt. __396
Kérelem a jósztvü társadalomhoz Egy szegény zsidóleány MMyaMMMft kinek a közeljövőben leaz az eslüvöle, ezúton k<r támogatás\'. Adományokat a kiadóhivatalban kéil leadni. 452
Nagy tükrök és képek legolcsóbb be-izerzésl forrása: T6th»b>xár, Fö-ut szám.
Ofcsénájjof aáfiamczÚ>M
SzérakozTialik
Emlékeztető
Febtuár 2. A nagykanizsai gimnázlsla-rserkészek Jamboree-estélye. Klskanlzsal Polgári Olvasókör zártkörű táncmulatsága este 8 órakor. Febtuár S. Szanatórium-piknik. OMKE jelmezestélyc. Kerékpár Egylet tarka estje az Ipar-testűlet székházában fél 9-kor. Február 4. Líceális előadás a Kath.
legényegyletben este 0 órakor. Február 4. A I.eányklub műsoros Icája fél 7 órakor. Klskanlzsal Leverne futballcsapat tzlnielőadása délután 6 órakor a Polgári Olvasókörben. Fronlhárcos tea délután 4 órakor az
Ipart, síület katakombájában. Jelmezes koszorúcska Gábornál a Kaszinóban este 8 órakor. Febrnár 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor. Február ». Keresztény Nőegylet Jelmez-estje az Ipartestületi nékház termeiben. NTE tánccsléiy fél 9 órakor a Koronában,
F\'btuár 11. Az Iparoaköf^ártkörű jelmez-estélye.
Február 11. I.ioeális előadás a Katii Legényegyletben este 9 órakor.
Klskanlzsal Levente . futballcsapat szlnlelőadáaa délután 0 órakor a Polgári Olvasókörben.
Február 13. Agglegények estje a Kaszinóban.
Polgárt Egylet piknikje fél 10 órakor.
A /.TE közgyűlése 6 órakor a Kath. legényegylet nagytermében.
Február 17. Dános Liiy zongorahang-versenye este fél 9 órakor a Ku-azinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.)
Február 18. Líceális előadás a Kath. legényegyletben este. 9 órakor.
Febtuár 24. Hevesi Sándor előadása a Kaszinóban.
Február 23. I.toeálls előadás n Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Uteil bútorozott izobl azonnal kl»rié, esetleg lUrdöizobi huznitatlit la: Csen-gery-ul 38. sz. _342
tllilllt«»*<, miatt eladó egyáfvaa complett Kálószoba, ebídWkredene, írógép, tizedes mérleg, festmények és ejyéb tárgyak. Megtektnlhető Caeaierynt 6,
emilet. ^____3»
Udvari kélszobás tekAs lutdőisobávsl kiadó Telekl-ul 6. sj. alatt.
Ké\'siobás IQrdőazobis udvari--
májul l-re kiadó Hotlhy Mtklás-it <7. sz. alatt. (Bővebbet Vlda katap&sletben)
8l»a>lata éa poljlrlaia laaulók inaltuálását reálglmniztuaban érettaégtiett fiatalember olcsón vállalja. Bővebbet a kiadóban. 443
OeiisoMaa bútorozott UHÖabeláratu utcai szoba, türdöszoba hasznílattal kiadó.
Főút 24.
TemémUiiJe
Buzatiszav. (u|) Tf-es «10-!«. 78-as 8,"2)—8-!j0, 79-es 8\'an-í-MI. ÜO-as 8 40-8 70! duntnl. (u|l 77-ea 7 95-í«S 78-ag 8 05-8 15, \'9-es Í15-Í2S, 60-as 8\'25—8\'35, rozs (u|) 4-3S--4.45. -Zab kölép 8\'35-B 45, - ultengert tlsséatall 6-:0-6-60,
8erlémé»ár
Petbaltás 1952, eladatlan 186. Blaő-rendü 090—0 92, szmtelt (M7-088, a»\' deH közép 08I-CT86, könnyít 07"-0-»0, első rendtl öreg 081 OM ll-od rmdU ö eg 0-78-A-80, angol süldő 1. 088-0-96, ■zatonns n.gyhsn 094- 098, zsír 1-04-1-06 hus t-ia-1\'40, télsertés 1-10-118.
Kiadja a laptalajdonoa Közgazdasági RÍ Outenberg Nyomda «s Délzalal Lapkiadó Vállalata Nafykanlzsán. Pelelős kiadó: Zalai Károly. Inelurban teleion: Nagykanizsa 78. szám.
i
Gyakorlótár az égen.
Angol repöló-ivadron tajvonala.
Kitűnő autall é« halaiul
nnanir 50 Wertöl felfelé
EkUrCUIV legolcsóbb naptáron kaphatók : UOMTIOHCII bor-ketealudés, Csengery-u. 31.
Ualeari kétizobáa lakás metlékheljl-aégekke! mijua l-re vagy aaoanalrs kiadó
Zrínyi Mlklós-u.20. _®0
TaaalélAayok felvétetnek SIÓ Mária nőldlvattermében. 435
Arany Jinoa-ulca 2/a. slall egy aaép 3 szobái utest lakás azonnal klarfA. Bővebbet SIÓ, Sugár-ut 15._ 486
Han>ia»<al>áa lakás roeUékheljlsé-geklel kiadó Jóaaef főherceg-u. \'/8. 410
Klárié májul l-re háromszobái, vlzve-zelékes Iskái Királya. «. 484
KúlönbaJAratu izipen bulorozett utcai szoba kiadó Caengery ut 22. 400
KenSaaabés udvari lakáa mellékhelyiségekkel májusia kUdó. Labor, Caen-gery-ut 22. _437
ElkAltflaéa miatt egy ksményta-háló, festmények, konyhabútor, alb. eladó Cien-gery-ut 8. sz.
KattSaaokAa hallos vlzveselékes lakás május l-re kiadó Szemere utca Lgz
KIADÓ
ősizkomfortoi 3 uobto lakás, azonnal bekőltOztietS, vagy ■rájut 1-én, II. tr eiettn, erkéllyel. Horrtli él 7M épitőmeslerek
72 Caeirgery-ul 17.
Szép kétszobás lakáa színházzal szemben Rozgonyl utcajíl. alatt kla«.
Érattaéglatewr .Öl hónapig Auillriá-ban voltam, tnatruálásra vállalvoznék. Lakásért, kosaiért la. Ost s kiadóban. 442
Két kélazobáa udvari verandás és «r, utcai kélazobáa lakáa kla«« Kinizsi-u. fi.
Pó-ut 23. alatt üzlethelyiség (M-flk) augusztus l-re kiadó. Ugyanott kít-szobás Iskái, Hunyadl-utcárf nyitó, májaira kiadó. _ 443
Forgalmas utsonslon Jéforgslmu la«r éa t>rn.ány*alattel kéa eladó. Cbn a kiadóhivatalban. 208
Kétszobás udvart lakáa má|usra kl-ádó Kossuth-tér 6. ss. alatt 403
Háromszobás parketlás MrMaaaMa Iskás azonnal vagy májusra kiadó Kőloael-utca 16. sz. s. .412
Balthyány-utca 23. sz. ftíl Ugyanolt íétszobái előszobás ute mijua 1-re vagy szouaalra kiadó.
ZALAI KÖZLÖNY
kiváló minftsógben nagy választékban
SZABÓ ANTAL
sport-, rádió- és csillár-üzletében Nagykanizsa — F8-ut 5. az.
ZALAI M-i
Hírszolgálata gyors, pontot, megbízható
Hlríelésell az egéiz negye , olvassa
: Autitrálli gtzdagaága, a luhok. Mellette
Lenn: a Sydney-1 gyapjú-palota, mellelle a gyapju-tözzde.
lyapjuból kíazlll minden divatcikk.
Nyomatott t laplulaldonoi Közgazdasági R.-T. Outoi)|*rg Nyomda ii Btüáiaí Lapkiadó Vállalata k»nyvnyomdá|iban Nagykaiüzain. (Felelél tlzlelvezotó; Zalai Károly.)
Nagykanizsa megyei város | polgármesterétől.
1.414/1934.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai i. évi február hó 5-töl 10-ig naponta reggel 8 órától délután 4 óráig a TOlgyes-erdő lőterén lőgyakorlatot tartanak. Ezen idő alatt ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsán, 1934. január hó 11-én.
Polgármester.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Schrikker Sándor
faiskolájától
egéaiiéges, edzett, erői él dus-gyOkétzelU:
gyümölcsfák, gyQmBlosfaosemstAk, díszfák, dlszbokrok, kuszAnBsAny ossmetAk, kuszAnBsAny ossrJAk, évsIA kuszAnBvAnyek,
rózsafák, ávslft sírások, BrBkzBId fák, BrBkzBId ossrják, IrlkatMIanlI o..rJék, Megrendelhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya,növény védelmlsMwk atb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10,
(A bíróság mellett) Telefon 180.
• Mindenki p
Kálziobát lak** májul I n kltdd Cláavl Lászl6-uka 16. ti- I. ""
Kétuobáa lakát kiadd ml]oJ l-re, Lltht-tchelndl KUtaludy utca 30/1.
Kltély utca 37. alall háromazobáa udvart lakit vízvezetékkel kt.éé-_m
lózaet lóhercegu. 71. u], iMmente.,3 azoba, ttlrddazo&l caatádt hiz ^tkg kiadd. _247
Caenceiy u. >6. >z alall 3 ll 1 «zobá>, Szent Imre hercel-u. S. la. alatt « tzoMl latkés L évi mí ut hd 1 ére kiadd. Bd-vabbat a aagykanlztal Irt. bllkdarig Irodádban. __
Er.tétxt-I(r II—19. la. bitban (Szeivtaí málna 1-rt ulcal O.lelhelyltéí, Irodáink ét raktárnak likaimat belyltípk azonnalié, eiry háromuobáa modern lürddtzo-b* lakái málna t-ie ktodék. Érdek-Iddnl lehet dr Hzlpben ügyvád irodájában.
■étuabéa elötzobát lakát máiul l-re kltdó. Bdvebbct Deultch Deák-tér U.
Id állapotban levő újonnan tényezelt .M.lkao.l jutányoa áron eladd. Clm a kiadóban. «
Emeleti báromtzobát modern nlcal lakát kiadd flötvöa-tér 30 _w
Mlltllt
Binkl a helyt kereskedőknél párosoknál txereoe
-n
léknél I bel |
UitnluiiMttl :.atai Vállalat
MENETRENDJE
érvényei 1933. oktdbar S-tdl Eratábat-lái—VaaatálltMéa
1934. lebiuát 2,
74. évfolyam 27. szám
Nagykanizsa, 1934. február 4, vasárnap
Ara 12 HHér
ZALAI KÖZLÖNY
, <« U\'döfalviKI: P9»l S. «U.
ÍÍÍÍSll. "linto nu«. MM khrfl.tévzl
\'•LITKil HAriLAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
EKUKeKlI áll: e»» hóia t píngí 40 llllíl S.túcilíifft él (luUhlolall tektoo: 78. m
A pengő őre
A kormányzó Imrédy Béla dr. pí\'nzúgvminiszternek nz I. osztályú értemken«ztel adományozta.
Már n kormányzói kéziratból kicsendülő elismerés meleg hangja & a kitüntetett férfiú érdemeinek erős kldomboritása Jelzi, hogy eí , legfelsőbb kitüntetés olyan férfiúnak szói, aki rendkívüli időkben rendkívüli szolgálatokat teli az or. súgnak, imrédy Béla éjjeli nappallá tévő szorgalmával, nagyszerű tehetségével, páratlan munkaerejéül dolgozik a közért, a nemzetért. Dolgozik iiedig a legnehezebb poszton, amely a mai ájlaméletben mi-niízlemek kijut. A világválság delrlőpontján vetle át töviskoszorus hivatalát: a magyar pénzügyminisztérium vKzetését. Aki tudja, he®\' az állami gé|«zet egész működése, de egyben az egész gazdasági élet legfőbb Irányitésa ma a pénzügyminiszter kezébe fut össze, az tisztában van vele hogy milyen mcszire elágazó, szövevényes, minden részletre kiterjedő munkakör hárul minden ország mai pénzügyminiszterére, de különösen a mi kincstárnokunkra.
A nagy gazdasági szenezet raü-ködésbentartásn, tui az államháztartás egymagában is nafív gondjain, szüntelen gazdaságpolitikai ak tivitást parancsol az állami pénzügyik intézőjének A nagv agrárproblémák, a külkereskedelem, az eg&z hitelélet, az ipari termelés ma megszűnt egymástól különálló feladatkör lenni, amelyet külön-külön hozzáértők intéznek, egymástól füg-flltlcnül, egymást nem zavarva A ma pénzügyminisztere már nem a* a csak íininc, aki annakelötle lehetett. Az óriási gé|«>!et, amelyet gazdasági szervezetnek nevezünk, csak egy olyan gépész keze alatt tud mozgásban maradni, aki minden részecskéjét, a sok rtnvarl ós kjere-Ifft egyformán nlapffcnn ismeri és szünctnélkül, szakadatlan (Izemben gondozza. Éz ez a gépésze, ilyen szolgája az országnak Imrédv Béla.
Ma már szinte tórtéwlmi tárgyilagosságnál meg lehet látni, mi "agyot és hasznosat produkál! Jmrédy Béla. Bármily állásponton «*™n is a közélet kritikusa a valutapolitika alapvető kérdézriben, •*t feltétlenül el kell ismernie, hogy Irarédv Béla tántoríthatatlan őre és megőrzője a magvar pénz értéké-nek. Hogy egvedüUzö megalkuvást "cm tűrő eltökéltsége óvta" meg a magyar |K-n«öt a gazdálkodás biz-kalkulációs liáztsául, hgoy a ™«ozók keresete, a munka ellon-"|fke nem ingadozik pillanatról Pillanatra, meri vásárlóerőjében «g nem fogyatkozott. Ha a gazda-Wrtozások rettenetes kamatterhe lé-"Wsen enyhült, ha a gazdák fe* Mól \'\'hárult az árverés és S a """\'\'elme: abban is
Bélának Külföldi hite-
Időink a transzefrmoralórium folytán velünk szemben támadt ellenszenve ós rassz liangitfala az ő külföldi tárgyalásainak eredményeként lényegesen enyhült és a transzfer-pézek Leiföldi gazdasági célokra való felhasználásának lehetőségét, ami igen nagy eredmény az ország tőkeszüksége mellett, az ő legszenié lyesebb sikerének kell elkönyvelnie az igazságos krónikásnak. Az ő érdeme az is, hogy a kötött devizagazdálkodás szükségszerűen előálló közgazdasági kárai a fokozato-
san életbeléptetett enyhítések hatásaként mindinkább enyhüllek és az 6 pénzügypolitikái zsenialitásának köszönheti a magyar gazda, hogy buzájával olyan távolabbi országokba eljuthat, ahova a liáboru kitörése óta alig-alig tudtunk exportálni.
Egy angol szólásmód a lc(^na-gyobb dicséielet valakiről azzal fejezi ki, hogy arravaló férfiú az arj-a való helyen. Imrédy Béla legtalálóbb jellemzését is ezzel az angol szólásmóddal lehet adni.
Horogkeresztes tüntetés az Ébredők ellen
Budapest, február 8 Az Ébredő Magyarok Egyesülete szombaton délután tartotta disz-gyülését fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából.
Csüliry András elnök a nyugat-magyarországi felkelőkről emlékezett meg kegyelettel, majd hangoztatta, hogy a revíziónak el kell
érnie a célját.
Beszédét meg akarták zavarni a nyilaskeresztesek, de az ébredők elbántak a renitenskedőkkel, akik ezután a Ráday utcai székházuk elé vonultak. Itt is tüntetni akartak, a rendőrség azonban szétoszlatta a tömeget, néhányat pedig előállítottak a főkapitányságra.
Hármas lemondás a Daladier-kormányban
Pária bukott rendőrfőnökét Marokkó főkormányzójává nevezték kl
Párls, február 9 A Chautemps-kormány bukása óta a sajtóban és politikai körökben egyre sűrűbben vetődik fel a Ház feloszlatásának gondolata. A jobboldali lapok ugy vélik, hogy Daladier bukása után a mostani Házban már nem lesz egyetlen kormányképes személy sem és a Ház jelenlegi összetételében munkaképtelen.
Pária, február 8 Pieíre pénzügyminiszter, Fabty hadügyminiszter, valamint Douaaln szakoktatási államtitkár a pénzügyminisztériumban szombaton délután értekezletet tartottak, mely után
Dousain közölte a sajtóval, hogy mindhárman benyújtják lemondásukat.
Daladier miniszterelnök este 6 órakor fogadta Paul Boncourl, akinek felajánlotta a hadügyi tárcát arra az esetre, ha Fabry ragaszkodik a lemondásához.
A hármas lemondás mögött Chlappe párisi rendőrfőnök elmozdítása áll, akit a szombat délelőtti minisztertanács határozata értelmében Marokko főkormányzójává neveztek ki. Chlappe helyére Bonne-foy-Sibour, Szajna és Oise megye prefektusa került rendőrfőnöknek.
Ausztria a német viszály ügyét a Népszövetség elé viszi
A német kormány közzétette Ausztria Jegyzékére adott válaszát
f Bécs, február 3 Dolfuss kancellár közölte Anglia, Franciaország és Olaszország követeivel, hogy az osztrák—német viszály ügyét a Népszövetség elé viszi.
A Hitler kormány állásfoglalása
Berlin, február 3 A német- kormány közzétette az osztrák\\Kormány jegyzékére adott válaszát, amely többek között a következőket tartalmazza:
— A német kormánytól teljesen távol áll minden erőszakos beavatkozásnak vagy a szerződéses jogok
bárminemű megsértésének gondolata. Visszautasítja az osztrák kormánynak azt az állítását, hogy a német területen felállított Osztrák Légió erőszakos terveket kovácsol Ausztria ellen. A német kormány — nézete szerint — a kérdést, mely tisztán osztrák belpolitikai konfliktus — nem alkalmas a nemzetközi tárgyalásra és ezen az uton nem oldható meg.
Alsóausztria tüntetése a Dollfuss-kormány mellett
Bécs, február 3 Az alsóauszlriai parasztoknak és
a többi tartomány lakosságinak pénteki bécsi felvonulása hatalmas tüntetés volt a Dollfuss-kormány és hazafias gondolat mellett. Pénteken külön vonatokon több, mint 120.000 ember érkezett Bécsbe. Rendzavarás nem történt.
Berlin válasza a francia, leszerelési emlékiratra
Bedln, február 3 Berlinben közzétették a német választ, melyet a kormány még január 19-én adott a francia kormány leszerelési emlékiratára. A német kormány üdvözli a két kormány közötti közvetlen diplomáciai tárgyalások felvételét, megvizsgálta az emlékirat fejtegetéseit és megállapítja, hogy annak elfogadása esetén a leszerelés kérdése több évre kitolódnék. A német kormány az egész kérdésben semmiféle haladást nem lát és a helyzet még most is ugyanaz, mint amikor kénytelen volt a Népszövetségből kilépni és a leszerelési értekezletről eltávozni.

Dollfuss szerdán délben érkezik Budapestre
Budapest, február 3 Dollfuss kancellár a jövő héten szerdán délután *U\\ órakor érkezik kiséretével Budapestre. A Keleti pályaudvaron hivatalos ünnepélyességgel fogadják, amelyen megjelennek a kormány tagjai, élükön Gömbös Qyula miniszterelnökkel. A kancellárt csütörtökön délelőtt fogadja Horthy Miklós kormányzó, aki ebédet ad tisztéletére. A kancellár csütörtökön este utazik vissza Bécsbe.
Merénylet a müncheni érsek ellen
Róma, február 8 Münchenben merényletet kíséreltek meg Faulhaber bíboros érsek ellen. Péntekre virradóra két lövést adtak le az érseki székesegyház ablakaira, szerencsére azonban senki sem sérült meg. Az érsek a szomszédos szobában tartózkodott.
A robogó vonatból kidobtak egy csecsemőt
Nyíregyháza, február 3 A Nyíregyházáról Záhonyba menő személyvonat ablakából pénteken hajnalban Pátroha állomás közelében egy csecsemőt dobtak ki, aki több órán át feküdt a havon. Már meg volt fagyvtf, mire a pályaőr rátalált.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések : szombaton a hőmérséklet: reggel 7 órakor —116. dél-után 2 órakor — 32, este 9 órakor
— 77.
Felhőzet: Reggel óe este tiszta, délben borult
(É/nakai rddióJiUntét) a ■•<Mr*(é> piai UU««t|«l.«tl 10 érákon ralhSMfck, kl4«« Iá* «árfc«té.
ZALA! KÖZLÖNY
IWéJébraár 4.
Iftmándi
|-ból nem kell pohárszámra inni, Negyed vagy fél pohár elég szokott lenni!
Kiválasztották a három elsőt az irredenta szobor pályázatai közül
Mint jelentettük, a nagykaniisai irtedentaszobor Itrvdrc 21 pál,4zst étkezett be, legtöbbje Budapestről. Schless Islván, a szobor adományo-lója, most már a leggyorsabb ütemben őha|t|a 20.000 pengős adományát a kivitelez s sládlumába Juttatni, meit telteit szándéka, hogy — amennyiben a szobor elhelyezésinek kérdése körül komplikáé ók nem merülnek tel — a leleplezés már ezév Szent István napján megtörténjék.
Szombaton délután a pályázatok felbontását vígző blzollság Schless István részvételével összeült é« dr. Krátiy István polgármester közben-
Jöltével megejlellét a selejtezést A 21 pályázat között 3 van, amely kifejezi azt a gondolatot, an\'il az adományozó a kiírásban is kikötött. Ez a 3 pályázat kerül kedden délelölt 9 órak r a zsűri elé. A zsUri tagjai: Schless Islván, dr. Krá\'ky István, Vécsei Barnabás, Kertész Béla és Budapeslröl a Magyaf Mérnök és Épilész Egylet delegáltja.
A zsűri döntése után azonnal kiírják a kivitelre az árlejtés\', melynek március 1. lesz valószínűleg a határideje, hogy az éplt-ezés azonnal megkezdődhessék, mihelyt a fagymentes idó beköszönt.
98 éves Polgári Egylet reneszánsza kezdődött uj otthonában
Pénteken tartolla a nagykanizsai Polgári Egylet évi közgyűléséi, a 98-ikat fennállása óta és az elsól u| helyiségeiben. Az esztendő mérlegéből és az uj otthon hangulatából,\' a Ménné gyökeret vert élelb\'l mindén -Wtségcn félülállóan meg lehel állapítani, hogy a Polgári Egylet uj életre lendüli, amlót ■ szabadulni tudott nyomasztó gondjaitól. Az egyleti társasélel és az egyleti hagyományos szellem reneszánsza Indult ki az uj helyiségek falai kő, zül. Nagykanizsa egész lársadalmá-nak értéke a Polgári Egylet, öröme tehát az egész városnak, hogy ezt a nsgymultu egyesületet a vezetők lelkesedése él a hivatalos város törödése nemcsak átmenteni tudta a jövő számára, hanem megujho-doll tormájában céljainak sokkal megfelelőbben, tartalomban gazdi-gabbá varázsolta.
A 98-lk évi közgyűlését dr. Hajdú Qyula, a Polgári E<y!el elnöke nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy egy nép csak ugy tud előrehaladni, ha a társadalom minden osztálya végre ludja hajtani azt a részt, ami a nemzeti kötelességekből reá esik. A Polgári Egylet ennek a kötelességteljesitésnek legyében harcolta meg a legnehezebb Időket is, a tisztult demokrácia nemes légkörét teremtve maga körül. Most Is, amikor az Egylet u| köntöst öltolt, a szellem a régi maradi és ma erejének teljében, gondok nélkül halad a felvirágzás ut|án.
A jelenvollak meleg ünneplése közben lüz\'e fel ezután Csillag Lajosnak, az Egylet 43 éve hűségesen szolgáló altisitjének a belügyminiszter elismerésének Jelét, egy diszér-met, átnyújtotta neki a miniszter dicsérő okiratát és a Polgári Egylet 100 pengős Jutalmát.
Nagy Tivadar egyleti titkár felol-
vasla szívhez szóló szavakkal megírt évi Jelentését, az utolsót, mert a lelkes odaadással hosszú éveken át működő titkár ezzel megvált tisz\'é-161, lemondod a titkárságról. A közgyűlés meleg köszönetet mondott Nagy Tivadarnak egész munkásságáért és hos-zu. ovációban részesítette.
LányI László pénzláros, az Egylet Javainak régi, hűséges és szorgalmas sáfára, beterjesztette a zárszámadást és a költségelőirányzatot. Egy u| egyleti levegő áradi a pénz-
tárnok előterjesztéséből, a nyomasztó anyagi gondoktól menles, szin\'e felszabadult uj élete\'rö sugárzott a számoszlopokból. A költségvetés aiig 5000 pengő bévé ellel és ki adással egyensúlyban van, az Egylet tiszta vagyona 11.356 pengő. Az elmúlt évben még közel 19.000 pengős költségvetés gondjaival küz-kedött a Polgári Egyle\'. Tagiéiszám 260.
Dr. Hajdú Qyula meleg elismerő szavakkal emiékezeit meg Barbarits Lajosnak, a Zalai Közlöny főszerkesztőjének közéleti, Irodalmi és kulturális tevékenységéről és Javaslatára ől a közgyűlés lelkes egyhangúsággal liazlelelbeli taggá választóba.
Barbmlls Lajos besz dében meghatóban mondott köszönc\'el a kitüntetésért.
A választások során a lista egyhangúan került kl a szavazí szedő küldöttség urnájából. A tisztikar változatlanul maradt, C6^k a litkár uj: dr. NémM László ís a gondjok: Vécsey Barnabás A választmányba
uj tag kerüli be: dr. fílbliin Zsigmond, Mehgcr Islván és Nagy Tivadar, a lemondott titkár. A szám vizsgálók között egy uj van: dr. Makó Oábor.
Este bankett volt a Koronában, amelyen részt veitek társadalmi életünk kitűnőségei, közlük dr. KiUay Tibor ny. pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő és Schless ls ván, a nagykanizsai inedenla szobor adományozója.
Dr. Hajdú Qyula, a Polgári Egylet bankettjeinek hagyományos szónoka, czultal is a beszéd üléstéréként. íejtette ki a Polgári Egylet évszázados célkitűzését, a társadalmi
Sok megelégedett vevő
gyfiződőtt meg arról, hogy
ilyen olcsón még sohsem vásárolt, mint
olcsó leltári árusításán!
Olcsó, sxaboíi áralnUból 10-30 °l0 engedmény!
aspirim
Q^g,uartérfe*n taphaU,
egyensully biztosítását, az ellentétek kiküszöbölését, a magyar nemzeti géniusz szolgálatában. A társadalom lelkiismerete lüktet a Polgári Egyletben, ahol a demokrácia nem üres Jelsjló, han:m eleven erő, amely az egészséges közszellem kialakuláséi segíti elö a városban. Wangsulyoz\'a, hogy vis«a kell térnünk az eszmények kultuszához és ezzel megmentenünk a társadalmat az anyagiasságba való süllyedéstől, mert minél többefí viszik harcba áldozatos lelküket a közért, annál eiősebb a nemzet.
A lelkesen fogadolt beszéd ulán Kelemen Ferenc bankigazgató köszöntőbe fel Hajdú Gyulát, mint l polgári érdemek éa férfiúi erények példaképéi, a lelkes közéleti idealizmus fáradatlan hordozóját.
Agyvértódulis, silvstorongái, nehéz légzés, féleleméraés, Idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság a természetű „Ferenc József* keseiüviz haszn lala altat Igen sokszor megszüntethetők. Tudományoi megál api\'ás k megerőallik, hogy a Ferenc Józael viz a makacs székszorulás mindenféle jelelnél a legjobb szolgálatot teszi.
Z«LAI KÖZLÖNY
A reálgimnázium 1*:u. Törekvés (JUcVt*nak péntek délután, Lloree beszámolója nem minden-e",né„y volt A zsúfolásig Síelt tornateremben a város ve-m - ksdve olt (alátjuk a
i,„, társadalmának minden számol-iTlil. A mosott Sik Sándor Prológusa nyitotta meg, amelyet Lpw Laci mondóit el Igen Ugye-„„\'Balla Isván cser: észparancs-n0k velllellképes előadása élmény voli Megjelent e»tt«nk a |amboree minden öröme, szépsége. Az el ő részben a tábor megnyílását láttuk. Felvonult e Oltunk a Jamboree részl-vevSIneV szine; íora, maid séiárn indulunk a lábo kapuk között A tábori (let ügyesen összeválogató t képel, a jamborecn elleseit mo za-natok\'kal érdekesek vo lak és viharos tapsot aratak, ha egy-egy Umerös Jrc jelent me< a visznon. A halk gramolonze.ie ügyesen kapcsoódoll bele és érdcifscn festetle ali Barla parancsnok éitékes előadását, amelyet a hallgatóság nem győzőit elég tapsaival jutalmazni. A következő szilnél is meghozta a maga gyö-n>öreit S mi szem, s ájnak ingere, mindez lalálhatd\' volt a dúsan megrakott büllében, ahol kedves, mosolygó arcú háziasszonyok és házi-kjsasszonyqk szorgoskodtak — élükön dr. Krátky Islvánnéval, hogy kielégítsék a legkényesebb és legéhesebb .Civil" és cserkészgyomro-kst. Nem csekély látogatót Ságnak örvendett a söntés sem, ahol Ko la János tanár töllötte be a föcsaplá-rosi szerepet, nagy közmegelége désre. A szünetben az Eektroi hangerősitői a fülek igényét elégítette ki, ugy hogy a teremben kavargó, nevetgélő tömeg teljesen jamboree-illuziót keltett. Az eredeti jamboree számokból álló táborlUz izelilóként a jamboree esti életét adta. Jó volt az Indián harci tánc és a csencs jelenet, mig a hindu-krinolin és az izlandi birkózás valóságos ügyességi számok voltak. A középkori francia rémdráma és maiokkoi kalaptánc viharos tapsot arattak. Végtelen bájos- volt a humorosabbnál humoiosabb jelenetekben bővelkedő „Rádlíebéd" c. tábori
• cólra berendezett külön helyilégében.
tart még a
szezonvégi
TÉLI VÁSÁR
eddig még nem létezett
olcsó árakkal
jelenet Is. A gimnazista cserkészek beszámolója nem csak azoknak volt élvezetes, akik nem vollak olt a jamboreen, de azoknak is élmény volt, akik szemtől szembe lálták a
"T*
jamboree színes forgatagát. A gimnazista cserkészek, élükön Barta István cserk.-parancsnok és Kajmó József cserkésztiszttel, jó munkát végeztek I
A bakónaki vértanuk emléke
Ismeretes az a dicsérc les mozgalom, amit a MOVE főcsoimrt kez-deméyezett, méltó emlékmüvet akar ván állítani a kanizsai temetőben pihenő nagy bakónaki vértanuk sírhalma fólé, hogy a nemzeti eszme és hazafias érzés oltára legyen, tunelynél a mai generáció áldozatos hazaszeretet tanuljon és erőt merítsen. A mozgalom eddig 210 i>engőt eredményezett. A bizottság ezúton felkéri a\'közönséget, hogy akik még netán, nem hasamálták volna fel a beküldött c*cUÍlapot adomáyalk befizetésére (Zalavármegyei Gazdasági Takarékpénztár, Nagykanizsa), azok legyenek szívesek a csekk fel-felhasználása mellett adományaikat beküldeni, hogy az emlékmű felállításra kerülhessen.
A bizottság meg van róla győződve, hogy Nagvkanizsa város hazafias közönsége további adományaival lehetővé teszi az emlékmű mielőbbi felállítását.
Minden beküldött adományt a Zalai Közlöny nyugtáz.
VáUóhamlsltók a törvényszék előtt
Érdekes bűnügyet tárgyalt a nagy kanizsai törvényszék dr. Mutschen-bacher Edvin elnöklete alatt. Máté István 36 éves keszthelyi lakos rávette özvegy Bódy Sándörqé szül-Tleisch Teréz egeraracsal asszonyt, hogy az ura nevét Írja rá egy 2<WO pengős fedezeti váltóra, mely váltóval azután egy teherautói vehetnek Budveiser Károlytól Gyorszontivá-uan A váltóügyletné közreműködtek Neumann Gábor keszthelyi sofíör is és többen. Miután a megállapodásszerű kötelezettségeknek nem tet tek elegei, az ügyletből nem lett semmi és Bódyné elment Mátéhoz, hogy a váltót visszakérje, de Máté azt mondotta neki, hogy összetépte azt. Bódynét furdalta a lelkiismeret a hamis váltó miatt és rövidesen elment és feljelentette az esetet. így került ő és társai a vádlottak padjára magánokirathamisitás miatt
A vádlottak tagadták bűnösségüket, csupán Bddyné tett őszinte beismerő vallomást A bíróság ma-gánokirathamisitás miatt Máté Istvánt egy évi börtönre, özvegy Bódy Sándornál hat havi börtönre és Neuman Gábort három havi fogházra ítélte. Bódyné megnyugodott, a többiek telícbtjeztek, a többi vádlottakat a bíróság felmentette.
Ma egyetlen napon
Willy Fritsch és Trude Marlen legimpozánsabb filmje
A feiedelem nagy szerelme
Az évad legszebb filmalkotása. Énekes, táncos, zenés operette. Ezenkívül a felülmúlhatatlan humorral megcsinált
KARÁCSONYI MESE
Színes trückfüm, a „Noe bárkája" testvérfilmje. Előadások 3,5,7 és 9-kor.
ZALAI KÖZLÖNY
19:4. február 4
Willy Frltsch
A közömtSg i». meg « ™ri is "I" készülten várták a nag>- eseményt, hogy 0 város íalai között tldvözol-hesse 0 mái film világhírű ! .szerepiaiét, Willy Fritach-el. Sajnos az ilyen
nagy miivés* nem élhet sajál pro-
szerint mert vek nemcsak a filmgyár, nemcsak a pesti filruvilUilat de 11 pesti (nagyközönség is rendelkezik s igy kénytelen voll inaga liclyoll a következő távira tol küldeni.
.FilrMtn pt*snler|én közbejött rlályok inUtt Tégteion «!]nál»lnmr« MlWl rntdtlral ,
H«izlvíl)*sebb Wlv«»lHemel küldöm eáukm kedves kantint Mzönséd m-ne*. Willy Frllacti..
Bárnronnyire sajnáljuk is, meg ke» neki bocsátani ezt az elmaradását, mert bizonyára fontosubb kötelességek tartották vissza. Hogy a mmélyes ide-utazik komoly szindéka volt, arra garancia volt a (ehetőség esetére tett Ígérete abból az alkalombél, hogy Kanizsa az első vidéki magyar város, ahol az ő legnagyobb riimje pereg, valamint garancia volt Magyar dirvk-lorlioz fítzödő nüipélyes ismeretsége.
■ A fejedelem nagy szerelme, Willy Fritselroek legnagyobb, legimpozánsabb és leglátványosabb Illmje, amely-Íren partnere, a ragyogó szépségű Trude Marlejr, aki ebben a szerepében lépeti lK\' a legnagyobb filmsztárok clsö Korába. Ez a íiln. kárpótolni togja Kanizsa közönségéi \'--ért a veszteségért, hogy Widy FriUehet elevenen nent tálbatja.
.Willy Frilseh As Trade Marlen mellett a film főszereplői a sz\'im|>atikLis és kedves llörbiger Pál és Ida Wúsl.
„Olcsó budapesti vásárlás
ligy nagykanizsai főtisztviselő mondta cl munkatársunknak a kö-«:tk£zőket:
— Igaza van a Zalai Közlönynek, amikor állandóan figyelmezteti a közönségei, hogy csak Na£vkani-zsán vásároljon, ahol megbizhaló cégeknél olcsó és jó árul kap, inig a cfldlcsért idegen cégek olcsó, áruját nehéz ellenőrlsnl.
- Feleségem már hosszabb ideje egy dzőn>eg után érdeklődik. Miután tőbb izfoen Budapestre utazom, elhatároztam, hogy meglepem a feleségemet egy szövetjei és Budapesten veszem meg -olcsó áron.> I -cgközelcbbi budai>esll utam alkalmával csakugyan visárollam egy olvan szőnju^jet, amilyent fcltsé-gc\'m szüreteit volna Hoewzu alku Után megvettem 119 pengőért. Bol-dogan hoztam liaza és átadtam a feleségemnek, akinek határozottan örömet szereztem a váratlan ajándékkal.
Miután a Zalai Közlönyben mindig olvasom a helyi kereskedelem melleit való felszólításokat, egy napon bementem az egyik helyi kereskedőhöz, megkérdeztem, hogy mennyiért kaphatnék nála egy hasonló nagjwágu és niinőscgü szönye get, N\'ern mondottam meg neki, hogy Budapesten már vettem, mert akartam győzőrjpt,\' mi igaz ablról, hogy Budapesten drágább az .Ilyen áru, mint a \'lielyl kereskedőknél. Az illelő cég az általam Budapesten vellszővelt szőnyeget 10 pengőért kínálta Jiekem. l)e ellenőrizni akarván a lielyi cég árát, elmenteni egy másik üzletbe, hasonló kérdéssel, Ott is hasonló árat mondtak nekem, mint az első nagykanizsai üzletben. Az őrömbe tehát, hogy a feleségemet megtudtam lepni, űröm csöplrent. Itthoni üzletben 10 pengőért tudtam volna megkapni a szőnyeget, amiért öfl jrengől fi-ioetlem Budapesten.
A már ismert cikkek kiegészítésem
— garantáltan tiszta gyapjú —
reklámárakon
árusítok.

Sötétkék gyermekkabátra való Boy-szövet P. 6.20
100%-os hernyóselyem
nyersselyem 2.38, 1.90
műselyem P. —.58
Tisztaselyem
crepdechin és marocain féláron.
Kirschner Mór
divatáruházában.
Gábor tánolntézet.
Ma este 8 órakor
leimezes koszorúcska
a Kaszinóban. Délután 3 órakor
diák Össztánc.
Gábor tánctanár
SZÍNHÁZ
Tűzmadár
A mai magyar írógárda egyik Kg. szinpatikusabb és legérdekesebb tagji-nak darabját láttuk pénteken a Szin-házban. Zilahy I-ajos Tűzmadár elmü színmüvét már ismeri Kanizsa színházlátogató közönsége. A Ránky-tárvjlat |)énteki előadása mégis megérdemli, hogy bővebben foglalkozzunk vele, éppen az előadás miatt. Lovardy Ta-más nyug. minisztert vitéz Hánky igazgató aiakitot\'a a töle megszokott kitűnő precizitással. Mélyen átéixö lelkével esak ő tudta igy alakitani a ny. miniszter, a »néHóságos urw a házi-gazda, majd az apa lelkiállapotának széles skáláját. Ugyanezt mondhatjuk lrsay Nóráról, aki teljes szlinpatiával játsaotta meg a méltóságos asszony és a menteni akaró vergődő anya kikében dúló viharokat. Mindkeitö nia-kltása élmény volt. A nagyszámú nézőközönség nem is fukarkodott az elis-méréssel és lelkes tapssal jutalmazta és buzdította a szereplőket, (labányi Böske Marieneje, a mai 16 éves felvilágosult lány szerepében ügyes volt A gyilkossági tudat súlya alatti Jylki összeomlást iparkodott megjátszinl. Hánky Elemér tanácsosa és Zemplényi Zoltán gondnoka jó volt, komoly «i-nészi munkát árult el. Szántó Ernő és Serfőzy Ilona rövid szerepükben is elárulták, hogy kitűnő jellemszioé-szek. Ügyesen illeszkedtek belő az együttesbe Kovács Árpád, (láspár Amália és Sashegyi József Is. Baán Tusi most mutatkozott be a szobalány sze-repében. Kedves volt és közvetlen. Bizalommal várjuk nagyobb sz:rvpekben is. Egyébként mindent megmagyaráz az a lény, hogy a sikeres előadást — amelyet héttőn közkívánatra megismétel a kitűnő együttes — vitéz Bánky Hóbert igazgató iendezte.
A „Magyar Komédia" műsora:
Febiuár 4-to, vasárnap délután 4 órai kezdettel a .rendkívül nagy sikert aratott .Rád bizom a feleségemé Bohózat. Délutáni helyárakkar Este 8 órakor nagy műsoros kacagó-esL Lő* rinczy Irén és Jávor Ervin felléptével. Hallatlanul gazdag, nívós és i«nd-kivül mulattató 3 órás műsor! Ez alkalommal kerül szinre a .Sótartó" című vígjáték dr. Mulschenbacher Ed-vín feldolgozásában. Erre az estre ajánlatos u jegyeket előre megváltán.
F»lmiár 5-én, hétfőn este általános közkívánatra a Tűzmadár kerül szini« filléres helyárakkal (20—70 fillérig).
FebiuAr S-áa, kedden este a Nemzeti Színházban óriási sikert aratott 4 felvonásos dráma, a ..Névtelen hajó« kerül szinre parádés szereposzlásban.
Február 7-ém, szerdán a .Nagytakarítás,. Lonsdalo 4 felvonásos nagyhalára színmüve kerül bcnrulatásra, itt először!
URAMI
Jól Jár, ha a köakedvelt
loiimpeMi
óvja magát. „MIMDIO JÓ."
Kapható minden gyógy«zel»\'Mn, Jobb drogériában G llaUzertirMn.
ltot, febru\'i i
Zalai közlöny
napi hirik
napirend
Február 4, weeirnep
Római katollkua: Hatvanad*. Proteat.: Ráhel Uf.: Sebat hó 19
Mozi előadások hétköznap 5, 7 it 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Városi muzeum éa könvvtár nyílva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl 12 óráig.
Ovígysrertárl é)|ell szolgálat « hónapon* a Mária gyógyazertár Király utca 49, »i. <s a kiskanlssal gyógyszertár. Oózlurdó nyílva reggel 6 órától eate
6 <káig (hé,\'ö- "e,d\'\' P4n,ek dé,ut4"\'
kedden egész nap nóknek).
Február 8, hétfő
Róm. katolikus: Ágota az. Proteat.: Ágota. Izr.: Sebat. hó 20. I
- (M* • dljiawm ga*d«*UM6»)
Barbaríts I.ajos oki. gazda, a Zalai Közlöny főszerkesztője ma délután (i órakor előadást tarl a gazda-liceális sorozatban, a RoZtfonyi-ulcai iskolában. BelépődiJ nincs.
- (Körjeg)zővá!as«tá«) S-epeinek községlxn csütörtökön délután kör-Jegyzőválasztás volt dr. Laubhaimer Alán főszolgabíró elnöklete alatt. V.t alkalommal is a Nemzeti Egység jelöltje, dr. Lukács János eddigi he-lyettes körjegyző került ki győztesen.
_ (Halálozás) Nagykanizsa polgárságának egyik közismert személyisége, llöhm Jenő dőlt ki tegnap az élők sorából. Tevékeny gazdálkodást, főleg srólőgazdáHodást folytatott; tekintélyes polgára volt Nagykanizsának és réíZint vagyoni helyzeténél, részint gazdálkodásánál fogva tényező volt a város életében is. Az utóbbi időben zárkózott életet élt, főleg nagyon súlyosan érintette öl feleségének elvesztése, llöhm Jenő bohém kedélyével sok barátot és hivet szerzett és szélos kórl>en tisztelték. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja. Vasárnap délután réi "A ómkor temetik az izr. sírkert halottasházából.
- (A frontharcosok) ma, vasárnap délután 5 órai kezdettel tartandó teadélutánjuk Igen tisztelt háziasszonyai és n rendezőség tagjai relkérctujk, liogy délulán már 4 órakor szíveskedjenek az Ipartestület vendéglőjének külön helyiségében megjelenni. A természetiem adományokat kérjük vasárnap délelőtt 12 óráig a Pannónia szállóban levő frontharcos helyiségben, vagy pedig délután 1 órakor a teadélután színhelyén átadni. A rendez**.
- ftasitánc. Ma a Cenlrálbon hangulatos össztánc.
- (A posta gyásza) Vólker Mátyás ny. m. kir. postakezelő-altiszt 74 éves korában elhunyt. 38 évig állott a magyar posta szolgálatában, nyugdíjaztatása alkalmával hosszú szolgálatának elismeréséül a kereskedelemügyi miniszter dicsérő elismerésben részesített*. Temetése ma, vasárnap délután fél 1 órakor Jesz a temető halottasházából. A temetésen mindkét hivatal személyzete testületileg v«sz részt.
- NM és férfi kabátszővetek, vala-mint kész női és leányka kabátok rendkívül olcsó árakban Singeméi.
- (A farsang bMzámoMfc) u siómba testi báli eseményekről az etfcmü anyag torlódása és az idő előrehaladottsága miatt következő számunkban Jelennek meg.
— (A Komárvárosl Dalkör előadása)
A Szatucsek János elnöklete alatt működő és mindjobban fejlődő Komár-városi Polgári Dalkór az iskola tantermében szépen sikerült műkedvelői szinelőadást rendeseit. Előadásra került vitéz Pólóskey Jánosnak, a község szülóltének színmüve, a .Pipacskisasszony." Az előadást zsúfolt ház nézte vé^ig. A szép rendezésért Póló-nyi István igazgató-tanítót és Szűcs János jegyzőgyakornokot illeti elismerés. A közönség melegen ünnepelte a megjelent Draskovic!) Márton ny.ig. igazgató-tanítót, a Dalkör alapitóját. Közkívánatra ma, vasárnap ismét előadják a sikerült színmüvet, amelynek clőudósún megjelennek a kiskomáromi dalosok is. Előadás Után tánc reggelig.
— Jól jegyeisj meg! Schülz leltári árusítása csak február 0-íg tart.
— (A uagykanlzsal l^-Anyk t:b) ma este pontosan fél 7 órakor tartja utolsó farsangi teáját. A műsorban Kincs István: A kis mama c. pompás vígjátéka is szerepel. Azonkívül fellépnek a közkedvelt óregcserkészek is mandol i n z*-nekarukkal.
— (Ma déultoi lr*z « ,Ná,ü« tf-lő-a<btaaKlskaaiz&áa) A törekvő kisknni-zsai i/cvcnlecgyesület a .Sáskák budapesti költség-alapja* javára ma délután 0 órai kezdettel a »Náni« cimü színmüvet adja elő. Az előadás a Kiskanizsai Polgári Olvasókör nagy-termében lesz.
— ujabb báli ruhára alkalmas divatselymek olcsón Singeméi.
— (Fegy ver ár verés) l\'ebruár 5-én, hétrőn dék\'lőtt ü órakor talált és elkobzott fegyvereket árvereznek a nagykanizsai főszolgabírói hivatalban. Az árverésen klzárólug azok vehetnek részt, akik fegyvervásárlási engedéllyel rendelkeznek, vagy pedig hivatásos fegyverkereskedők.
— Legdivatosabb ba|| nibaselymck Setiütmél.
kompót
(„ólámpát ""T, d ax«x6\\ómp-" -
1 exen muUk a 9ai . „
CsaV lumen\\e\\zés«
fogod\\on eV
jjxólúfP\'
TUNGSRAM
A Zeneiskola tanárainak szerda esll hangverseriye
Érdekes és nivós műsorral tartja a Zeneiskola tanári kara szerda esll koncertjét az iskola kamaratermében. Ez alkalommal kót-zongoróa számok is lesznek, még pedig egy Mozart-számmal és néhány stilizált modern tánc, amo-rlkai komponisták feldolgozásában. — Ilyen számok Kanizsán eddig még nem voltak. Jazz-számok, azonban minden vonatkozásban művészi feldolgozásban.
Ez alkalommal log bemutatkozni városunkban Szeless Bóla hegedűművész Is, aki Bach szonátát fog előadni. Csajkovszki feledhetetlen zongora-
trlójaf egészíti "ki móg az est műsorát Jegyek *|a szokásos alacsony árban kaphatók.*Azonbaa a kedd estig, tehát elővételben váltott Jegyek ára alacsonyabb. Ülőhely elővételben 1 pengő, állóhely 70 fillér. A Jegyeket árusítják a Krátky tőzsdében, a Vágó Illatszer-tárban, a Teutsch-drogóriában és Szo-molányi üzletében.
— Egy biztos llp. Fejfájás ellen hatásos szer az Asplrlnl Erősiti a szervezetet a meghűléses megbetegedés elleni védekezésben és megszünteti a rheumatikus fájdalmakat. Hogy csalódás ne érje, kérje mindig az eredeti csomagolást a Bayer-keresztlel.
1 X 1.
évben tartja SZABÖ cipőáruház
az év folyamán felgyülemlett egyes (maradék) pár cipők árusítását. 0\\%mm JL kirakataink hirdetik. Megkér-
vlClOiagUnilal jUk, hogy fáradjon be hozzánk,
gyözödjnn meg ajánlataink valóságáról. Tájékozásul néhány árat közlünk:-
NŐI fekete antilop clpök (egyes számok)
p5\'90
Leltári árusításunk a soproni keresk. és iparkamara 3I90-I933 sz. rendelete alapján február 6-ig tart. Horthy Miklós-ut I.
Férfi erős k strapa cipők I
p6\'90 |
Erzsébet királyné szálló
Biidapust, IV., Eg»elem-uto« 5.
(A Belváros kOiponljában).
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden este izaloniene. Az Erzsébet pincében egypincér rendszeri „ f BBenO ■ I pangó 80 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. februfc 4,
Férfi nyakkendők
csak 3 napig i Fürst Divatcsarnok.
sok száz darab, legjobb, legszebb, legdivatosabb. Egységár P 1-50
Filléres hirdetési napok és ingyen apróhirdetés a Zalai Közlönyben
Az Ipartestület hlrel
Az Ipartestület tagjai felkérésére esi i oénrf-1 nyelvtanfolyamot rendez, "melyen a tagok, gyermekeik és alkalmazottaik vehetnek részi. Női szabóknak külön divatlap magyarázni A tanfolyam elsőrendű vezetés melleit folyó hó 5-én, hétfflrt totc 8 ómkor kezdődik az Ipartestület helyiségében heti két órai tanítással. Tandíj havonta 3 P. Érdeklődni és jelentkezni lehet az Ipartestület hivatali helyiségében hétköznap délelőtt 9-től l-ig és vasárnap 10-12-ig. ^ ^
Az Ipartestület felszólítja a tafloknt, lwgy amennyiben az 1934. évre kivételt tagaágl dl) mérve ellen valakinek észrevétele volna, ugy ozt nyolc napon belül megtenni szíveskedjék. Későbbi észrevételek nem vétetnek figyelembe.
_ Elnökség.
— (Vo:« íffigyelmébe I) Fe«-kérom azokat a volt bajtársakut (Horváth százados, Nagy zászlós, Golenkó hadapród, Doleshal önkéntes szakaszvezető, Petykó flnnester és mások), nkik reám, mini az ezred legkisebb önkéntes tizedesére emlékeznek és az olasz-fronton, a 20-ik nagykanizsai honvédgynlogezred II. zászlóaljának Ö-ik századában 1918. év junius, jnlins, augusztus, szeptember és október hónapokban a Piave partján, a Mon-tellóval szemben, a Soligo palák mellett velem szolgáltak, cimüket szíveskedjenek velem közölni. Cimem: Woll-nuutn Árpád gyógyszerész, egyetemi tu-uársegéd, Debrecen.
— (Jelmezestély ■ Gábor-tánclsko-l*bou) Ma, 4-én, vasárnap este 8 ónü kezdettel rendezi a Kaszinóban a Gá-bor-tánciskola szokásos farsangi jel-mezestjét. A fiatalság körében Igen najty az érdeklődés az estély iráni, amelyen sok szép és ötletes jelmez lesz látható.
— Hulljuk ki Singer olcsó téli vásárát.
— UJ tánctanfolyam. Blagusz Elek február hó 12-én uj lánctanfolyamot nyit a öentrálban.
— (NTF. Unecatély) l.ázas izgalommal várja a \'iánckedvclö ifjúság az NTE február 10-iki láncestélyét. A re>nde*6gárda már heick ÓU fáradozik az est sikere érdekében, ami előjelek után Ítélve nem maradhat el. Ai NTE táncesíélyel a múltban minditf oly hangulatos" családiss eslélyek vof-4a k, így eflnttul is szép szánni közön-léget fog vonzani a Korona éttermébe.
— Szenzációsan olcsó Mlltényi cipő-ftzU-t szerdnvégi vására.
— N«m adóz* tapasztalunságáért balsikerekkel, aki a 00 éve kipróbált és bevált\'Ma Jthuer-magot veszi. Kérje 19. számú nagy képes főár jegyzékünket, illetve külön gazduárjegyzékünkcl, melyet díjtalanul és bérmentve készséggel megküldünk. Mtfuthner öíön r. t. Budapest, VII.,. Roltenbtlkr-utca 33. szám. -
lUrdr lésre, reklámra akkor van a legnagyobb szilka**, amikor rosszul n»,\\*rk az üzletek. Vt ügyes i* állandó Mr<HV« gyöil me>{ •> költséget arról, hogy tud vásárolni ma Is, ha fcal)a a «n®gfr4clö forrásokat, ha ludja, hogy hol é* mit IHirl a leg-olcaólAan & legjobban kapni. A hirdetés, a reklám győzi meg •» kU«3n: arról, hagy erre vagy aiy- a a cikkre szüksége van. A hirdetés győzi meg a kízjoaé**! arról, hogy ezt vagy azt a szükségletéi, kívánságát ma to valója tudja vállanl. A hlrddé* a legjobb ügynök, mert ujsátflapok ezrei naponta ezer é» ez«r házban ke. reslk I®1 a fogyasztót és ösHönzlk a vásárlásra.
Ilpgy a Zalai Közlöny ■ rcrnamuk ezt as erejét fcöuayebben eiérhoiőré tegye a kereskedők, vá lalatok, iparoson számára, hetenkéai kel napon.
osütörtökön és azombaton
filléres hlrdeiés^MilaMUat ad a hirdetőknek. KBeken a* o.dalakon (ellielye-zéal kikötés nélkUI) telszés s/erlnll nagyságú hlrtkté»t adhat fel bárki, a tarifáit* árak felééri, többszöri feladás cselén megfelelő százaié* további ciitedménlnyel.
A fillér** hirdetések klZáréUg csü-törlökl éa szombati íiámalnkban Jis lemnek rao}( és csakis a filléres oktalon.
EUftklvül minden igazolt előfizetőnk havonként hét (egyenként II ssavas) Haját apróhirdetést adhat fel teljesen díjtalanul a Z<*ai Közlöny keda, csütörtök és szombati ízámalban.
A Zalai Közlöny ««efcktl ai ujabb Bedrezméfiyelvel Is erő»biteiii sikarjs a/l a so*évtiirdea fcspeooJWot, ami Nagykan zsa kös!H*égét fü« « hasábokhoz, melyek Jóban, rossab «n mindenkor be.sü.ellel Igyekeznek zol-jatni (m«* a vá rOtW»kiérdekeit.
Csengery ut 17.
Ix-ányom minap azzal jött. Apuka én is elmegyek n Csengeri-fci. 17-1ki hajút vágatni. Osztálytársaim közül a filléres napokon sokan járnak oda és nagyon meg vannak elégedve. Elhalás roztam, hogy elmegyek a toányomintil megnézni, milyen üzlet az, ahol fillérekért lehet hajat vágatni és borotválkozni. Az első benyomás jó: tiszla, hófehér üzlet, a vendégek hölgyek, urak, diákok gyorsan és jól lesznek kiszolgálva. Megelégedve távoztunk és elhatároztam, hogy ezentúl ide Járunk. Vida mester csak dicsérelet érdemel, amikor a gyenge forgalma napokon hétfőn, kedden, csütörtökön sem akar tétlenkedni, filléres uapokut rendez és a inal keresetünkhöz mért filléres árban teszi lehetővé nőknek, férfiaknak a remiszeres hajvágást és borotválást. Támogatást érdemel.
__Apa.
— Tekintsük m«í Singer szezonvégi olcsó vásári kirakatait.
— Költözködés elöli. Uj lakásba költözködésnél igyekszik mindenki a* eddiginél praktikusabban berenrtea-kedni. Cél az otthont világossá, dc-Crüssé, meleggé varázsolni. Ennek egyik legfontosabb eszköz\' a jó világítás. A csillár alkalmasságának megállapításánál tudnunk kell, hogy az illclö helyiségnek hány lumen a fényszükséglete. Egy négy!• tér ötméUves szoba megvilágításához 1200—lóOO lumen fény kielégítő. Kézimunkához külön 100—800 lumen erősségű fényforrás kell, viszont a szoba többi részeinek megvilágítását 20—25 százalékkal csökkenthetjük. Csillár vásárlásnál legyünk tekintettel a szoba fény-szükségletére.
— Takarékos bevásárlás titka, Scliüts olcsó hl(árl árusítása.
_ SzéMkedés különböző bajok okozója. Rendszeres székletet biztosit a Durmol hashajtócsokoládé. Utánzatokat és más csomagolást ula&ilson vissza.
— (Sakkhír) A nagykanizsai sakkbajnokság harmadik fordulója a favoritok győzelmét hozta. Nyertek: dr Kovács, Samu, lk>ry, Pintér, Berghaus| dr. Makó- Gumilár—Zoltán, Kohn A rgen l és Baán—Dobó játszmák elmaradlak. A negyedik forduló meglepetése Gumilár formahanyatlása; erélytelen játéka miatt kika]>ott dr. Kovácstól. Bory kihasználta Argent megnyl-tásbcli hibáját és megérdemelten nyeri. A többi játszmákban pontot sz.\'i^ztek: Baán, dr. Makó, Vitás és Samu. A negyedik forduló v&n a tabella igy fest: Bory, dr. A\'íakó és Samu -4—1 ponttal, Bcrgha is, dr. Kovács és Pintér 3—3 pont, Baán, Gumilár 2-2 pont, Kohn, Vidos, Argent és Zoltán 1—1 pont. Hatan még nem szerezlek pontot: — Itt emlékezünk meg, hogy gyász érlc Böhm József sakk-kóri titkárt, éde*atyjának folyó hó 2-án történt elhunytával. A Kftr elnöksége felkéri a tajjokat, hogy leheiőle^ teljes számban Jelenjenek meg ma, vSsárnap, délután fél 3 órakor barátunk édes-atyjának a temetésén.
Fft1:1

— Közalkalmazottak figyelmébe! Bu-
toráruinkat .énvegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstein bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám. Ami terméazetea. abb«n lehet bízni. KI „Igtnáodit" basznál, nem log csaiat-[koznl.
Mozgó^zinház
A fejedelem nagy szerelme
Egy film a siker összes kellékeivel, a daliás nagyherceggel, a szegény pa-likáruslánnyal, nagy és odaadó szőre, lemmel, akadályokon, háborún és szülői bele-nemegyezéscn át — a boldog-ságig. Közben nevetés, néhol könnyek és szerelem, .sok szerelem ...
Artúr Robison Ízléses \' rendezéw viszi diadalra n mese sablonját, WUly fritsch póztalan játékával, a nagyszorü Ida Wükt sziv-lélck hercegnő-édx\'s-Inyjával és «> szép Trude Marlen sztárrá avatásával. ,
A film sikeréi* váló tekintettel clőiv-lálhalólag még hétfőn is műsoron marad.
K. Z.
Révai t a v a az I alkalmi
kfinyvyásár könyvei
Nagykanizsán
FISCHEL
k8nywk.r.»k«dí»b«n T4I.IW 17*.
Részletes jegyzékkel szívesen szolgálok.
SPORTÉLET
Az Országos Felebbvlteti Bizottság a KPAC-nak Ítélte
a Szigetvári 2 pontot A* NTE Igy 2 ponttat lemaradt a vezető KPAC-tól
A csapatok téli pihenőjüket töllik, a bizollságok azonban télen is munkálkodnak és hu valamennyi csapatnak a zöld gyepi»en neiu sikerült győzelmei kiharcolnia, akkor megpróbálnak a zöld asztalnál pólya pontokhoz jutni. Ezt cselekedte a KPAC is, és valljuk meg, elég eredményesen.
Mint ismeretes, a KPAC szigetvári bajnoki mérkőzésére a kitűzött idő után egy órával érkezett meg autódefekt miatt, igy a mérkőzés elmaradt. Természetes volt, hogy a SzAK megkapja a kél pontot, de nem ez történt, a Szövetség a KPAC kérelmére a mérkőzés ujrajátszását rendelte cl. A* NTE fellebbezésére a Délnyugati Al-szövcUég fellebbezési bizottsága meg-semmisítette az elsőfokú határozatot és a mérkőzés 2 pontját — helyese" — a SzAK Javára irta. Erro a KPAC fellebbezett és sikerült ls neki, mert az Országos Fellebbviteli Bizottság a fellebbezésnek helyt adolt — és mim a SzAK időkőzben visszalépett a bajnokságtól — a meccs 2 pontját P KPAC javára irta. A sport történetében
olyan biztos, hogy szezonvégi oipftvásárunk á«-si
________ _ a \'.„olcsóbbak. - Néhány árat itt közlünk:
Nöfszines divatcipök Ntíi antilopcipok Posztó fUzös körül bőrrel Bőr csatos meleacipö Férfl McipÖ
P I-7B P S-75 p S-78 P « M v " \' .
Férfi divatcipök Férfi strapacipö Nöilackcipö Gyermek hócipő Nöi hócipő Hői papucs bőrtalppai
P 9*75 P6-7S P 7 90, 9 80 ^JJj. P WJ P 8-90, S-90, 7-M P ISO
A» itt fel nem sorolt cipőRben^is a legolcsóbbak vagyunk
Mlltényi Sándor és fia cipőáruhaza, Hagykanim, fö-bi 2. mnm palota.
1034. febfulr 4
c,;,,(,> ove<lúl álló ez a határozat és Sotc érthetetlen, hogy srölothotetl \\nca Szabad *nnak megtörténni, hogy Öbv srabátyt sértő csnpatol játék nft-l.iI 2 ponthoz juttatnak? Nem gon-<lo ia « Fellebbviteli HUwitság, hogy
u többi csapolok kedvüket vesztik? ,\\t \\TB-et érl« legkellemetlenebbül az ítélet mert ép vele is Szigetváron történt,\'mikor autódefekt miatt csak 7 emberrel tudott kiállani és ki is állt & nem szógyeit 5:0-ra kikapni. A KPAC pedig szabályt sérteti, nem is futballozott és kapott 2 pontot, «kI megelőzte az NTE-t 2 ponttal a baj. nokságban. p
Értesülés ütik szerint az Mb megfellebbezi a határozatot az Országos Tanácshoz. _
(A* NTE trénlngbtn)\'T.átogalűlt trú-ninget tartótI pénteken délután a* KTI-: « Zrínyi pályán. A játékosok majdnem teljes számban miegjclcub\'k és nagy kedvvel rúgták a bflrt a hosszú pihenő után a havas pályán. Ma délután 2 órakor Ismét tréningezik a csapat.
T«raéBTt6ssde
Búza tlizar. (uj) T7-e« 8 20—8*50, 78-aí 8 3 >—8-60, 79-ea 8-40—8-70, 80-as 81,0-8 80. dunánt (uj) 77-ei B-00-8-10 78-m 810-820, 79-ea 8-20-8 30, 80-as 8-3Ű-8 40, iou (uj) 4\'40—4-50. -Zab kőién 8-80—8 40, — ujtengeri tlssántull 6-55-6<8._
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda é« Délzalat Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Pelelöa kiadó: Zalai Károly. Ineturban leltion; Nagykanizsa 78. axám.
APRÓHIRDETÉSEK
Zrínyi Mikiin. Cimge-y ul, Fö ul é» Sugár úti útvonalon egy eallil
kiikoió éra. Bect Illetet megtalálót kérem lapunk kiadóhivatalában leadni aztveakcd-ják, hói jnlalomban rétretlll. 412
Ktlizobit lakáa kiadó má|ui l-re. Utbt-Khtlndl Klalaludy utca 30/t. 395
Ovii, kor él ntftatea ki^iMlaail
villa! Tdáh batár, Fom 8.
leíolctdbban lilm.
Kltlaiudy-u\'ca 2/1. alatti hiromarobii lordé,robia maginház má|u« l-re kiad*.
2 egyarobát éa egy kélirobát lakáa kltdd Ciányl Látzlóu.20 -22.,májua l-re.
f
Anny Jánoa utca 2/a. alatt kladá e|v 3 tiobat utcai lakáa atonnalia éa eny 2 iiobái, elől/obit udvari lakát mi|utrt. Bővebbet Sió, Sugár-nt ló. 483
KIADÓ
Onzkomfortoi S axobát la* kés, aio nit bfkoliöihetö, vagy rcá|us l-én, II. emeleten, erkéllyel. Horráli él y«i építőmesterek Ctengety-ut 17.
Sioba-konyblt lakáa Ilonnal kltdó Billhyiny utca 10 Ugyanott HtMtolI eladó.
484
Itetiulh-lér 4. ax alatt 8 uobáa utcai "kát májm l-re kiadó. 482
&lnviutca 62. uimu bázbin 4 azobát Ptikeltái lakáa. nagy gibonirtklár éa Jalu-ntc. 8. azámu Eá.ban 2 tlobii ta-"i minden mellékhelyliégekkel májtit litkUíék. \' 474
En 2 izobit lakéi májú. 1-ére kiad*
Btllbyány u. 5 la. 485
kiadó Saemere-■Ica J/c. Bővebbet Horthy Mlklót-ul 47.
487
Jgf, ? b\'tomuobái, konyhát lakit mel-
thenvHí^^i tni|ua l-re kiad*, Síé. cnenyt-tér 4. 4g8
Mvebbel Ehrenitelnn4i.il. Hdrlby H,.ut 3
ZALAI KÖZLÖNY

M\'nden kCIOn értealtél helyett
BOhra Sarolta féri Kertész Bélíné, Bólint Margit lér|. Maulner Imréné éi BShm József gvennekel, valimini BDItm Mária, özv. Lakós Oábomé ízül. BShm Julik, Berger Mórné szül Boltm Regina lestvérei, mély fájdalommal, Is en akaralában megnyugodva, bánatos szívvel tuditlák, hogy szeretve llizlell, jóságos aps, nagyj pa, les vér és rokon
BÖHM JENŐ
folyó hó 2-án ea!e léi 6 ónkor áldásos éleiének 62-ik évében elhunyt.
Jámbor lelkülete, Jóságos szive áldást lukasztott egész életén ál. A szorgalom él a munka megtestesíts •-, árvák gondvilelöTe él a izeaények segitóje volt.
Utolsó útjára lolyó hó 4 én, ma vasárnap délután >/t3 ó akor kísérjük a nsgykinlrsat Izraelita temetíl gyáizházébSI. Nagykanl/sa, 1934. lebrulr 3.
Réctel Marltka, Récsel Sándorné tiüí. Oulyáa Julta adgornöl, Berger Mdf lógóra, Kertélz Béla éaMauiner Imr«ve|<l. Kertéaz Magdaakaél Lacika unokái, v Csendes féaxvétet kérünk
I "
Jm
Ujimjkjti
\':Mm wi
-mrx ■«
ÜH I
Türelem-világrekord. Egy brüsszeli mechanikus a legapróbb résiltteklg pontosan elkészítette lombfilrész-munkiból a mailandi dóm miniatűrjét
A soproni keresk. és Iparkamara 3190/933. sz. alapján.
BRÖNYAI DIVATÁRUHAZ
Horthy MlklAs-ut I. - Vároahézc-épOlet.
Szezonvégi árusítás!
Az összes raktáron levő férfi és női divatáruk, férfi ruhaszövetek, kötött férfi és női pulóverek, valódi svájci női fehérneműek, rltikülők, gyapjú sálak, selyem nyakkendők stb. stb.
febr. 6-ig tetemesen leszállított áron!
Mugykanixsaiak találkozéhat,« mx
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmsniozky-iatoa B.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (lnterurba:i) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi Intés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos azobák. Teljes komfort. A szállodában élterem, kávéház és amerlon bar
Oalaaaaa bútorozott kulőnbcjáritu utcai tioba, lütdőlzoba haaználattal kiadó. Pó-ut 24. 396
Emeleti báromtzobát modern utcai lakil kiadd fifllvöi-tér 30. 450
Falual vagpaakaraakaSéa tőke-hUny miatt kerautéaynek iladó. Bővebbet kiadóhivatalban. 448
Udvari etyezobit lakáa milua i-re kiadd, Kostnlb-tér 3. <,«N
Udvari kétizobis lakát mellékUyt. ■évekkel ml|na l-re v.gy azonnalrn kiadd
Zilnyl Mlklós-u. 20. 330
Forgalmaa útvonalon iíloigllmu (utier ét taraaéaiSalaHal káa eladó. Clm
a kiadóhivatalban. US
Kétuobáa udvari ittáa aá|tun kl-
adó Koaaulh-tér 6. az. aUtt 401
Hirouzobéi parketlái Mrdtaaakáa lakit azonnal vagy mijuara kiadó Kfilcael-ulca 16 ti, a. 402
■étaaakáa előazobát lakáa mllnl I-n
kiadó. Bővebbet Deulach Deák-tér 13. 445
ÉraHaéglatam. Ot hónapig Aulzlrtá-
ban voltam. Inttruiliira válla&uaik. Lakéiért, koazléit ti. Clm a kiadóban. 44]
KaHáaaakáa hallói, vliveaetákea lakát mijui l-re kiadó Szünete ntca 4jb.
KUdé mi|ni l->e hároaazoMa, vlzva-aetékea lakáa Ktrály-n. 6. 434
llkSIWaéa rtiialt eladó _ complell hálószoba, ebédlőmdeac, gép, tizedes mérleg, \'teitményafc. \' \'
Urgyak. " \' \' ------
emelet.
Kg
irgyak. Megteklnlheld Cseaftry-nt ^
Király utca 37. alatt hiromaaltál udvari lakia vízvezetékkel kladé. Ml
Józni lóberceg u. 71. «l, .... izoba, lürdőazobis caaládl bál eteUeg Uadó.
Déli lakvém káramaaaátáa ntcat lakát májuara kiadó Király-utca 13. 497
KátuoUi lürdőizobia üaelatl déli kk-vé.ü lakáa ml|u> l-re kiadd Fó-ut 21. alatt dr. Knautz ügyvédnél. 499
Barfakaaé tmllgán-gépet m keretek Magyar-ulca 10, Horváth.
Egvaaebéa elótiobát udvart Itkát^
add má|ui l-re Cnngery-nt 38.
Háraatattakáa tUrdéaaobát. vlzvete-tákea ntcat lakát má|ua I-n Uadó Józael-lőhetceg-ul 87. _4»4
Kétaaakáa udvari éa eeylzobit utcai tikit i bellároiban kltdd. Biitlzlat Deák-tér 12. 49B
udvari likát mellék, belyltégekkeá aijniza kiadó. Ubor, Cnn-gery ut 22. _491
Lakáa egy vtgy kéltzobát kereitebk. Címet a kiadóhivatalba. 496
< Kitűnő aaatall áa kalataal
BOROK60 """öl ,\'",l<
iron kaphatók: Lll a keietkedéi, Csengery-u 31
leaolcadbb napá-LlOHfSOHCIS bo<-
Az „EXTÁZIS" tltaddríra szóló mtihlvókal — azoknak, ahih arra tzdmot tarthatnak — a mozi pénztára klszo\'jáííatia. Jtgytk kizárólag MnMeh részére adatnak ki. A meghívó tata/donoaa felelfa, hogy a be-lépi/egy mm ktrül illetéktelen kezekbe.
NŐI (ia/vágás, ondolálás, manUclIr
VAHOCS/Í
fodrász-üzletében F6-ut IS- izám
(Nemzeti Bankkal szemben), j Mérsékel/ árak/
/
ZALAI KÖZLÖNY
1934. február 4.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1.414/1934.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi február hó 5-től 10-ig naponta reggel 8 órától délután 4 óráig a Tölgyes erdő lőterén lőgyakorlatot tartanak. Ezen idő alatt ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsán, 1934. Január hó 11-én.
Polgármester.
BIZTOS
sradbnéoyf ché ogy ér cl,
ka hirdetéseit I naponla tOMsezér példányban meg-IMi meaaae vidéken Is J-t«rj«« ZALAI KÖZLÖNY, bta adja lel. Ktadóhlvalal Fiat S. (u ndvarban.) Tel. 78.
Vigyázzon a pénzére!
Sok pénzt takaríthat meg, ba
BÚTORAIT
az országosan ismert legnagyobb cégnél:
Kopstein
bútoráruházakban
i vásárolja ————
mzsa m
Horthy Mlklós-ut
Kedvező fizetési feltételek — .Díjtalan szállítás! —
Otcsén&jjot wífiamczibm ttórakozTialik
I—
I mindenki a helyi kereskedőknél és iparosoknál szerezze bal
Szőlőbirtokosok I
Amerikai és hazai
sima és gyökeresvesszők gyOkeres fásoltvinyok
az öiszeé bevált alanyfajokon,
ugy 1. o. mint II. o. minőségben, ahiiolul faj iszián és leggondosabb válogatásban
A világhírű Berlendlerl x Rlpá-ria Teleki alanylajok
Teleki SzölStclcpekhöl siármazók.
Megrendelhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
Mag, Métrágya, aOvéajrédalatazOTak
>tb. kuasktdésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.)
Taléfoa i ÍM.
Ne felejtse el! Jegyezze meg!
kiváló minőségben nagy választékban
SZABÓ ANTAL
iport-, rádió- és cslllár-flzletében Nagykanizsa — Fö-ut B. az.
lágyai* Királyi A 11 a m * a ■ u t a
MENETRENDJE
Itagykaalui állomásra érkeiS él ai onnan Induló vonatokról. ÉnéniM ■ 1933. évi oklibér hó B-lól kazdvs.
Nagykanizsa—Budapeít
Vosatj A vonat neme N.-Kanizsáról Indul rai Bpcatit érkézül Voui j)A vonal H neme Upcatről Indul (sszlhsly-rll Msl Kanizsára tik
1219 Szem. v 0-30 2-t\'I 789 1220llSzein. v. 31.45 2-50 435
1207 Oyv. 610 7-14 9M 1232 Motor — 0-53 7 37
1213 Szem. v. 8-45 10-08 1605 1202flQyv. 7 40 10.12 11-30
1211 Szetn. f. 14-30 IfrOO 21-18 IJIJjSzem. v. 6-20 11-37 13-07
1231a Motor 17 50 19-07 — i 1214 Szem. v. 14-15 18-35 20 07
1201 Oyv. 18-24 1940 22-20 12wl0yv. 20-03 22-40 23 50
KAzvatlan kocsik forgalmai
Az I23U/1232. az. vonatok közvetlen motorvonatok Nagykanizsa Keszlhcly közöli Az 1202/1301. sz. vonatokkal azept. 1-tíl 1934. május U-lg a következő közvetlen kocsik fúlnakp 1 étkező, I III. kocsi Pragersko, egy 1-11- III. oszt. kocsi Vezitlmlglii. 1 hálókocsi Cannes.
Nagykanizsa- Ág/alva o h.
KXT télW. t,k. troakst- li.lji.irk SspfOnbi M. SsfKos-1] SISMSsi- tr W4-
1419 S«. v. 6-00 745 8-47 10-43 hiji Mntn „ _ 5-40 7-36
HM Sz. v. 1335 1515 1606 — iwt Molor 5-30 ! 7-41 830 10 1"
mis Sz V. 16-15 17-40 18-35 20 na Hifi Sr v 10 03 11-24 1205 1333
Hia Molor 1835 2010 21 -14 1413 Sr V 13-18 1502 15 55 17 45
Motor 20-20 21-50 isii Ss.v. 1946 21-45 2205 23-57
Nagy kan Ltsa— Pécs
K.gjkinl-zsártt Mst | n, >,,\', |i ruiit 1 1 Plurtl IBsnsitl U. | M ssinM.
2420 2444 2414 2428a Sz. v. Sz. v. Sz.*. V«». 450 11-58 1840 1800 6 38 || 8\'49 Bp. Keleti 1647 1 18-02 20 41 I 23-39 2127 2447 2413 2421 Sz. v. Sz. V. Sz. v. Vegy. 510 Bp. Keletiből 1214 íj 14 22 1700 1 IS 30 715 813 18-06 21-55
A 2444/2447. sz, vonalok közvetlen vonatok Budapest keleű pu.-ra Gyékényesen át Nagykanizsa—Marakertszlur is Kotorlba
I207 |0yora fTrleut 24971 vegyes | M.-Kereszt
•—"Oyor. | Venllm\'glla A jugoszláv személyvonatok csak Murakereszturlg, Illetve Murakereuturtól köxl A Nagykanizsáról Induló és Pécs felé menő vőnatoknak Murakereazluron csatlakozása a jugoszláv személyvonatokhoz és vlszonl.
N)oa>aIatt a Uptulajdonoa Közgazdasági R.-T. Oulenberg Nyomda és Bétzalal Upldadó Vállalata kényvnyomdájátuui Nagykanizsán. (Felelés Üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam 28 szám
Nagykanizsa, 1934. február 6, kedd
Ara 12 "Hír
ZALAI KÖZLÖNY
i,*trtitMf <• Wé4SWt«IiI : Pint S. <■!» JjJjSSTmbHlM refigtl, bét» kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
SKHUerhl In: eg, fcitu " l*"B» 40 Bllti SierkeiitOcéKl é, kltdóhlvntell telelőn: 78. u
Értekezlet a gabonaértékesítés tárgyában
Budapest, február 5 K;íllay Miklós" földművelésügyi miniszternél hétfőn értekesiet volt a Me-tögaxlasági Kamarák részvételével. A ^bonaértékcsitést és a gazdáknak Jut-látandó kivitel lebonyolítását beszélték inog.
A Nemzeti Bank közgyűlése
Budapest, február 5 A Magyar Nemzeti Bank hétfőn dél-itáii 6 órakor tartotta Popovies Sándor dr. elnöklete alatt 10-lk évi rendes közgyűlését, amely tudomásul v«tte, hogy a részvényesek számára 8 száralék osztalék kifizeti®® váÜ(k lehetővé.
Berlin nem türl német földön a külföldlek horogkeresztes mozgalmat
Berlin, február 5 A rendőrség megtiltotta a berlini magyar, bolgár és orosz horogkeresztes csoportnak február 10-re hirdetett nagygyűlését azzal az érdekes Indokolással, hogy a hazájukban gyökér-leien alakulatok berlini mozgolódása esak félreértésekre adna okot ós rontaná Németország Jóviszonyát az illető országokkal.
Egy glmnázlsta tanuló öngyilkossága
Budapest, február 5 Hétfőn délelőtt Budapesten a Mester-Utcai gimnáziumban Tóth I^ajos V. osztályú tanuló revolverrel főbe lőtte magát. Azt hiszik, hogy a rossz bizonyítványa miatt követte «1 a cselekményt, mert az elmúlt félévben nyolc tantárgyból megbuktatták.
A német katolikusok Hitler ellen
Varsó, február 5 A menekült német katolikusok, akik l*ng\\e!országban talállak menedéket, Varsóban napilapot adnak ki, amelynek tegnapi száma érdekes részlelcket közöl n németországi katolikus egyház kebelében lévő forrongásról. Mikor Hitler a hatalomra került, neves néniéi rgyházfejedelmek, mint a freiburgi Püspök és az osnabrücki érsek az Mj kancellár mellé állottak, de ez a hangulat hamarosan a másik végletbe c*a-l»tt át, mikor Hitler üldözni kezdlc « katolikusokat. A magas klérus legnagyobb ré-Bertram boroszlói bibOros ér-»\'kkol az élén élesen szembefordult Hitlerrel, aki minden módot megpróbált, hogy Bertramot lcmon-dáfra kén^zcr|tse, de nem sike-rftlt.
A balkáni egyezmény kevésbbé határozottan foglal állást a revízió elíen
Az uj egyezmény megfelel Franciaország felfogásának
Belgrád, február 5 A vasárnap megkötött balkáni egyezmény megjelöli és biztosítja a szerződő államok határait. Támadó féllel szemben kőtelezővé teszi a segítség nyújtást. A szerződő felek közt felmerülő ellentétel döntőbíróság intézi cl. Politikai természetű megegyezést csak valamennyiük be-lecgyezésévcl köthet ivek. Bulgária és Albánia egy hetes határidőt kaptak a csatlakozásra.
Páris, február 5 A Notre Tcmps ugy véli, hogy az Athénben aláírásra kerülő balkáni egyezmény szövege loevésbbé határ rozottan foglal állást a revízió ellen, mint az első tervezet, melyei Titulcscu és Polilis dolgozott ki.
Politikai körökben kijelentették, hogy a balkáni egyezmény megfelel Franciaország hagyományos felfogásának.
Az osztrák minisztertanács felhatalmazta Dollfusst a Népszövetségnél teendő lépések megtételére
Bécs, február 5 A kormány hétfőn délelőtt Doll-fuss kanellár elnöklete alalt rendkívüli minisztertanácsot tartott, melynek egyetlen egy pontja volt, a német—osztrák viszály és határozat hozatal a Némelország ellen bejelenteti nemzetközi mozgalom ügyeljen.
Bécs, február 5 Az osztrák minisztertanácson Dollfuss kancellár olyan bizonyíts kokat soroll fel a német propaganda ellen, hogy a minisztertanács
felhatalmazta a kanoellárt a bevezető lépések megtételé no abból a célból, hogy a német—osztrák viszály ügyében a Népszövetséghez forduljon.
Genf, február 5 A népszövetségi körökben határozottan számitoltak az osztrák minisztertanácsnak bekövetkezett lépésére.
Bécs, február 5 Politikai körökben ugy tudják, hogy Dollfuss a Népszövetség előtt a hatalmakhoz fordul.
Párisban mára az egész helyőrséget riadókészültségbe helyezték
Jobboldali tüntetők Daladler lemondásit követelték — Hírek a köztársasági elnök készülő lemondásáról — Párls volt rendőrfőnöke visszautasította a marokkói fókormónyzól állást. Ma viharos parlamenti ülést várnak
Hármas direktórlnm veszi át a kormányzást ?
Páris, február 5
Daladler miniszterelnök most dolgozta ki a kormány-nyilatkozatot és a kővetkezőkben vázolja a kormány céljait:
— A rend és köztársasági szabad-, ságok fentartása, a Stavisky-botrány teljes tisztázása, a költségvetési tervezet teljes elintézése március 31-e előtt és az egész politikai irányvonal tisztázása
A lapok szerint a rend fentartá-sára megtették a szükséges intézkedéseket a keddi, üléssel kapcsolatban AMVáu l)árisi helyőrséget riadóNk&zűltségbe helyezték A csapatokat a legfontosabb pontok közelében tartják készenlétben A köztársasági gárdái gyalogsággal erősítették meg
Vasárnap 2000 főnyi szélső jobb-
oldali tüntető a nagykörúton zajosan követelte a Daladier kormány lemondását. A tüntetők (\'.hiapj>e párisi rendőrfőnököt éljenezték, akit a kormány elcsapott állásából.
A Comocdic Francaise-ban szintén tüntettek az igazgató le mond a -tilsa miatl. Előadás után a közönség az utcán folytatta Daladier szidalmazását.
Párisi politikai körökben olyan hírek keringenek, hogy az egész kormány válságba Jutott, sőt még a köztársasági elnök is lemond
Azt hiszik, hogy diktatúra következik. llármas direktórium venné át a kormányzást, melynek Chiappe, Tardicu és NVeygand tábornok lennének tagjai
Párls, február .r» Eddig 18 interpellációt jegyez-
tek be a kormány általános ^politikájáról Hu az előjegyzett inter-IK-llációk mi ml elhangzanak, akkor a "mai, keddi ülés a késő éjszakai órákba fog benyúlni.
A kormány elhatározta, hogy megtartja állásában az eddigi marokkói főrezidenat, minthogy (\'.hiapi>e kinevezése a volt rendőrfőnök visszautasítása következtében tárgytalanná vált.
Páris, február 3
A Frontharcosok Országos Szövetsége ma, kedden nagy tüntetést tervez (\'.hiap|>e rendőrfőnök elmozdítása ellen való tiltakozásul
Llceálls előadások
Az Irodalmi és Művészeti Kör vasárnapi llceálls előadását Borsa Béla kereskedelmi Iskolai tanár tartotta Uj kultura kúszó-bén> címmel. Az előadás erős elmélyülésről és felkészültségről tanúskodik, mely eszmemenetében élénk konlaktusl>an áll századunk problémáival és születésében oko-zati reakciója egy kor nagy viharainak.
Borsa Béla enyhítve az oswald-spengk\'ri filozófia sötét tónusán, az il\'ntergung\'-on keresztül eljut a • DAmmerung»-hoz, melynek fényforrása — l«le konkludál az előadás — a hit. Ennek bizonyítására : l»-szélt az előadó az egyes kultúrák közötti hasonlóságról és arról, hogy miután egy-egv kultura lelke a művészet, ezen keresztül lehet, sőt kell vizsgálni az ember, illetve az emberiség sorsát Beszélt az objektív művészetnek (építészet) ós a szubjektív művészetnek (festészet, szobrászat > korok szerinti változásairól, melyek mindig az illető fkor objektív, vagy szubjektív lelkivilágának visszatükröződés-i Korunkban a szubjektív individualizmus már a végét járja, hogy M>«t adjon a tett és akarat kifejtésének : az aktivizmusnak. Ezt bizonyítják a művészetek is, az uj, minden ci-kornyát mellőző építészeti stílus előretörésével, uz irodalomban — u Nő háttérbcszorulásával az er-kölcsl és szociális problémákkal. Beszélt a .kulturák nagy ivéről, mely szerint most az ív végéhez közeledünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy öregszik az emberiség, hanem az analógiák alapján azt kell mondanánk, hogy most egy összefoglaló kultura következik. Ennek a kulturáltak előjele nagy változásokat Iwzolt a tudományok világában is, oly.tn megdöntliclűtlcn-nek hitt elméleteket kezdett ki, mini Darwin és lleckel és egészen uj elméleteket hozott például Einsteinnel Statuálta a titkok megoldhatatlanságát, az elmélkedés <Vs közvetve a vallásos hit szükségességéi Az elkövetkező összefoglaló kultura töbJjck közi közös nevezőre tudja majd ltozni a vallások közös ethi-káját is.
Az előadó, aki már korápál fogva
ZALAI KÖZLÖNY
is a Ma cml«rc, nem az elméidet eÉHiiVcsontlőrnyíWI » vil4r
Kot, hanem annak levegője érw-liclően Áthatolt minden pórusáig résittn a logika erejével, rcadwit fiatalságának opHminmisáv al Jutott el a r<S«asziw\'ket reveláló konklúziójába. a flalalMÍg é« az optimizmus Brő, mely még ennek a kornak is meghozhatja a virradatot.
A. előadásnak osztatlan sikere volt, _ í-
A gazda-iioeúlis sorozjaiMvn vasárnap délután U órakor Harbarüs Lajos, oki gazda, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője lartotl előadást a Hozgonyl utoai iskola egyik lermében a termelés átállitá-sának szűkaégcsségéről, ezzel kapcsolatban a baromfitenyésztésről és a baromfiudvarban a szárnyasok különféle betegségeivel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról
A Katolikus Legényegylet vasárnapesti iiceális előadása szé|«zámu közönséget voiuott az egyesület nagytermébe. Az est szónoka Swlót Zoltán kórházi lelkész volt, aki a katolikus öntudatról tartóit igen ügyes előadást. Mcmyözö erővel buzdította a hallgatóságot a bátor, őszinte színvallásra az öntudatos katolikus éleire, amely sohasem szégyen, hanem mindenkor bátor és erős lélekről lesz tanúságot. Schleu Gyula a tőle megszokott úgvt»ség#el adla elő Mécs I-ászló egyik le#izebb verséi. A közönség a lelkes előadókat tapssal jutalmazta, majd a legjobb hangulatban tolyt a tánc a hajnali órákig.
Ma van utolsó napja olcsó Jeliári
árusításunknak.
Olcsó szádon mm lD-y/« engedmény 1
-AruhAZ.
A Szanatórium-piknik
Szombaton volt a nagykanizsai Szanatórium Egyesület lltMk farsangi piknik/!. I\'.z alatt a 211 év alalt palinál kapott a kanizsai farsangnak ez az évenként visszatérő esté-lye, eseménye leli Luroeváí programjának. A 29 közül egyik legfényesebb volt sikerében a szombati piknik. Evek óla nem láttunk a Szanatórium eslélyén, de más estélyen sem akkora és olyan díszes közönségei és olyan nagyszerű ha-gulatot, mint ezúttal. A város és a környék egész uritársaságu felvonult az Iparoskór nyagynrosan díszített, csillogó termeibe. Az országos közitout képviseletében dedinoi Dedinttky ny. ezredes Stenlklrú |li István földbirtokos lársaságúb.m jelent meg az estélyen.
A műsort BarbarH* Lajos, Zalai Közlöny felelős szerkesztője, a Szanatórium Egyesület főtitkára nyitotta meg prológjával. Uiríclty •"* Vilma egy keleti és egy magyar táneszámmal aratott nagv sikert, előbbit a kedves Krőjs nővérek assziszlálása melleit. A táncszámok pittoreszk kiállításukkal, a mozgás szé|»égév«l egyaránt megnyerték a közönség teljes tetszés.1!. A műsor, művészi szz\'nzáelója volt dr. Herzsengi László keszthelyi közjegyzőnek és dr. Villái István bar esi orvosnak immár országos hírnevű zongora-kettőse. Sírt? mosoly gotl, kacagott, dübörgött a< ujjaik alalt a magyar nóta, életet ka|ioll a magyar palotás, a hallgató, r csárdás. Magyar vér ritmusa, ma gyar temperamentum tüze lobogott tel minden szívben a zsúfolt nézőtéren. A magyar zenének ez a két istenáldotta művésze és apostola szinte megbabonázta a közönséget
amelv tombolva követelt ráadáÜriT ráadást. A rendezőség kél babérkoszorúval kedvcskedell a művésxak nek é-s vírágkosarakkal a táncos csojmrtnak
Műsor után Torna Tóni kitűnő cigányzenekara lette keresztbe a vonót és a bűbájos magyar cigánymuzsika szárnyán kerekedett csakhamar olvan hangulat, ami még reggel II órakor is együtt találta az idei larsang legfényesebb bálozó társaságát.
A Szanatórium lelkes hölgyein
kívül dr. Dómján Gyula ügyvédid lése & gondossága jellemezte a bálterem rendjét. A rendezésitől nem csak a munka, hanem nz érdem oroszlánrésze is Kövesdi /ioér Gu«-távné elnökasszonyé, aki czutlal 21>edszer bizonyította be, hogv telke és éltetője a Szanatórium Egyesületnek és áldozatos nagyasszonya a közéleti munkásságnak. Szebb jutalom nem lehet számára, mint uz n társadalmi megbecsülés volt, amit az cslély közönsége és az est páratlan sikere kifejezett.
-----—■■■„■■.Ml
Meginterjúvoltam önmagamat,
a Bábel Szindikátus szerzőjét
Mit írnék egy másik fiatul Mezőről, ha annak adnák elő az első darabját
Sok embert meginterjúvoltam már majdnem 9 éves újságírói mulUm alatt, ezek a Iwszélgctések azonban gyerekjátéknak tűnnek fel most egyszeriben előttem, amikor magamat, másik éneméi, a szerzőt kell megszólaltatnom.
Mennyire érdekesebben tudnám olvasóinknak az alábbiakat s*?rvlroinl, lm történetesen egy másik ifjú szerzővel Állanék szemtan, akiről nem mint magamról kellene Írnom. Tárgyilagos ny ugalommal, s >rjál»an szögezném mellének a legkülönfélébb kérdéseket. Kivallatnám szépen életének minden pontja felől, az első aradi, marosparti álmodozásoktól kitdve egész a Bábel Szindikátus megszükHéséiek pillanatáig. Megírnám az ifjú szerző küzdelmes éleiét olyan megható leállításban, hogy az idősebb korosztály meg-hatódva hümmögne uz interjú végén. Milyen érdekes kontraszt lenne például, ha azt Írnám arról a bizonyos ifjú szerzőről, hogy az aradi reáliskolában szeretett tanárai minden évben meg akarták buktatni mugyarból, mert irtózott a magolástól. Azután jött a forradalom, a román megszállás, amikor 21 óra alatt ott kellelt hagyni mindent és mindenkit... Jött Budapestre, ahol mint 15 éves gyerek először került közelebbi érintkezésbe az újsággal, tjságot ámít reg^i 7-től lt)-ig, hogy megszerezhesse magának a tandíjra valót.
Ha arról a bizonyos másik szerzőről kellene irnom, akkor azt is megírnám róla, liogy Szegedre kerülve 2 hónapon át reggeltől^estig hordta téglát a fogadalmi templom építkezési munkálatainál, mert kemény fejű legény
volt, aki senkinek a nyakán sem akart élősködni, amikor Ugy hozta a sorsa, hogy egy nap minden szülői támasz nélkül találta magát vadldegeu emberek közöli. Aztán jött végre a .nagy álom beteljesedése: az élső Íróasztal egy igazi szerkesztőségben, amelyhez azivdobogva ült le megírni cLsíi riportját a volontör. Most már nem kellelt bujkálva járni estónkint u szin házba, ahová mint diák mindig Hz ablakon keresztül szökött meg — statisztálni. Ez a statisztálás azonban csak addig tartott, míg egy este apródnak kellett odaállnla az egyik történelmi drámában. Most is nagy bajuszt ragasztott, hogy meg \'ne ismerjék a jné*ő-lérvn ülő tanárul. Amikor a rendező megpillantotta a harcsabaj usaos apródét, csendes gutaütés kerülgette, a vége pedig az lelt, hogy nem engedte KÍbbé .fellépni.- Mint újságíró teljes erővel igyekezett pótolni a mulasztottakat és esténkint ott ült a színházban, hogy Unulji u szinpad-technlkát Néha neki is kezdett egy-egy síin-darabnak, de lusta volt mindig befejezni.
Amikor Kauizsára került, Budapes-len szerzett korábbi impressziói és a szegedi ldres .Dühöngő«-korcsmában szerzett benyomások arra Inspirálták, hogy egy olyan színdarabot írjon, (amelyben a nagyváros fény és árnyék-oldalán egyaránt bemutassa a küzdő, dolgozó emberek életét. Így született meg 1102. december 10-án, hajnali 3 órakor a Bábel Szindikátus vázlata.
A darab hősnője egy .cselédkóny-ves« doktorkisasszony, aki egyetemita öccsével együtt a legnagyobb nehézségekkel küzd a mindennapi kenyérért.
1984 fcfrrttár t
elhagyott téglaégető kemencében 100— 150 másik nyomorult hajléktalannal együtt alussza át az éjs^kákai." A Bábel Stíndikáltis a»nban\\még Wt
a nvoniörUságoS. y;<0jflí>t is H.áUarja venni tŐÍÓk, ami sikerülne is.TiVvégsó ,kétségb.^Mésél>«» dOklorkistsszanN {fel nem venné yelfck a km^clmct.
A* első pillanatl>an vakmerőink lát-szik az a j>eállitás, hogy \'téglaégető kem<iuél>en lakik egy doktorki*. ■uaofiy; Aki «wmb«n Ismeri « pttxi. kórnyéki téglajfcrnenoék látogatónak^ közt indyses egyetemi hallgatók, B-l»*. lás tisztviselők, menekültek é. az éjszakai élet egyéb bapéktaHtrtJal Km dúlnak, elő, aiuia^ nem l^z hihetetlen ez a szituáció.
A Bábel Szindikátus csütörtöki be-mutatóján.-egyébként minden tisztázódik. Zemplényi mesler vezetésével mrtr lázasan készül a bemutatóra a társulat, amely minden erejével ki-szül a siker kivivására. A próbák a legjobb csillagzat Jegyében folynak. A közmondásos veszekedések néha teljes felborulással Tenyegellk a titrsulai belső békéjét. Tegnap a legnagyobb viliar dulásakor Irsay Nóra nevetve jegyezte meg: brávó, veszekszünk, ez már* »dk?r biztos jele. A legszorgalmasabb szereplő azonban (laramvölgyi lvánv aki egy újságírót alakit. Viszont a legkényelmesebb; Bányász Pista, aki most tanul olvasni — kínaiul. ligy ki-nai írást ugyanis könuyebb megfejteni, mint szerepének ákombákomait. Vár--4onyi, aki szintén vendégszerepel, viszont állandóan elégedetlenkedik a szerepével. Minden próbán kijelenti, hogy neki nagyobb szerep kell. Erre Zemplényi és Bányász két kézzel nyújtják feléje a szerepüket. A vilur újra kitör, a szerző a haját tépi, BAnky igazgató pedig mallriósus mosollyal nézi ezt az egész müvihart, amit kizárólag babonából rendeznek a szereplők. A színházi kabala ugyanis azt tartja, hogy annál nagyobb sikci* lesz egy darabnak, minél nagyobb viharok dúlnak körülötte a próbák alatt.
Ennyi adat birtokában milyen szén interjút csinálhattam volna egy másik ifjú szerzővel. Mert hát mit is Írjon az újságíró magáról 1 ""/T riporter Dávid Magyar Józseí-nek meg kellelt interjuvolnia a szentó Dávid Magyar Józsefet.
Kijelentem, hogy nem vagyok vek megelégedve, mert igen szófukar ember, akiből alig tud valamit kihúzni újságíró.
Dáma.
1,
Frontharcosok farsangi teája
A kanizsai frontharcos főcsoport vasárnap rendezte az Ipartestület katakombájában jólsikerült farsangi teáját, amelyen nagyszámú közönség vett részt. A családias hangulatot már az első félórában sikerült biztosítani, a vidámságról és kitűnő zenéről pedig a kanizsai származású id. Sórkőzy Dezső cigány barnlája gondoskodott.
Watigurszky Béla főrendező vezetésével az agilis rendezőgárda fáradhatatlanul dolgozott a sikor érdekében. A ió hangulatnak és a vidám farsangi szórakozásnak csak az éjfél reüett éget.
A figyelmes háziasszonyok & nagy sikert értek el kitünö büfféjP*
kel, ahol mindent megtalálhatlak az ínyencek.
Oyoiaor- éa bélzavarokná . étvágytalanságnál, worulátaál, fö fúvó-dáínál, gyomorégésnél, felböíogés-nél, szédülésnél, homlokfájásnál. hányingernél t-2 pohár természetei „Ferenc Jdtaaf keterflvU ala-posan kiiisziitja az emésztöutakat. -Kóikórhá\'i Jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc Jówt vizet a fekvő bitegek li nagyon síiveseo isszák és általánosan dlciérit
z»IM kOzlOny
vila\'g
rónja
XXII. AZ ÖRÖKVÁROS ERKÖLCSI ÉLETE
Rimái Hnaka aUtOt, ax Htxaka MUt oltmttt Inlsrnállih — Válni rum úhél IliUában — Nyllvánotan táncolni «m Ithtt az Örök Váróiban
(Copyright) Az Örök Városait a nő erkölcsi ílele és a htzxtft intézménye egyaránt szent. Ez nem frázis I Drilkói tör vértsek biztosítják mink a kellőt a "római polgárok azonban ter-mfszell-snek tartják azl, hogv a nappal órái munkára teremtettek, az éjszaka pedig arra való, hogy az eniber kipihenje, magát. Ártatlan, jobbára familiáris szórakozásokon tul egyéb nem is érdekli a római polgárt. Imádja a zenét, a maga meghitt környezetében nzivesen tánoot, érdeklődik minilen iránt, ami művészet, de csöppet sem Izgatják őt azok » lokálok, amelyeket annyi sok helyén a világnak az idegenforgalom - elmaradhatatlan kellékének tartanak. , ,
..És Hóma beigazolta, hogy : játékkaszinók, caffée c.ltanlok, jazz, félvilági nők, találkahelyek,chamb-ir separék, meg a nyugati metropolisok annyi más éjszakai kelléke nélkül is leltet komoly idegenforgalmat elérni...
Rómának nincsen éjszakai élete
Az idegen, aki Kómáira érkezik, liersze keresi az éjszakai szórakozásokat. Párizs, Ivondon, Budapest, Bécs hozzászoktatták ehhez. De már az első este kénytelen megállapítani, hogy: azokban a Varietéklen, amelyeknek tarka szinlapjai csak a nemzetközi botelek halijában láthatók, a) nézőtér kong az ürességtől. Alig néhányan ülnek csak az asztaloknál, Ezek Is idegenek. A műsoron szereplő .művésznők\' dolguk végeztével lefeslik arcukról a waszlikszot ós üzennek haza. A \\endég asztalához nem ülhetnek le. fis éjfélkor a lokálokat lecsukják. Még annak is. aki sze-tetl ébren tölteni az éjszaka óráit, te kell tekűduio. Rómában éjfélkor hlvatakrsan is megszűnik mintten étet.
A valóságban azonbnn már jóval ólfél elölt néptelenek a római utcák. A sarki kávéházaknak a járdákra kilelt kerek asztalai melleit este liz óra után jobbára csak Mennek szürcsölik az espres-sot. A ?»«!» & a pincérek álmosan várjak, mikor megy el az utolsó vendég, Az éttermekben iivenkor már réflen leoltották a lámákat.
Éjszakai pillangókat sem leltet (stni a római utcán, fis egyedül Járó nőt is csak kMset Ha egy nő az est óráiban egyéni megy a \'ömal utcán, mlhdig,ki van tóre an ™ * kellemetlenségnek, hogy Igazolásra szólítják tel. Legyen ide-S™ udvarlöm horeánatót kérnek \'"Ma azonban az „jászok .carta
n?1 l(?aeoTja magát,
Ulaízországban mindenkinek iga-» ványa van és ezt az igazolványt
\'"IIÜ "\'"K4"41 is hordja
azt*:. vájjon oly an sürgős* az utja, hogy azt nap l>»> nem teheti meg . 1
Mindössze két tánclokil van Rómában, de ezek is üreiek
A nyilvános parkokat naplementekor latzárják és a rendőr nyom-liau pénsbirsággal sújtja azl, aki megpróbálkozna nappal is egyikéiről a parkok lugasainak — csóko-lódzni Találkahelyek Kómában nincsenek és elképzelhetetlen az, hogy bármelyik római szállodában is egy ott megszállott hölgyhöz
férfi, vagy férfihez nő-látogató menjen fel. A szálloda portása ós a szállodás felelőssck a holel erkölcseiért. És senki sem teszi kockára az exiszlcnciáját. De ez a felelősség fennáll más vonatkozásokban is: a carabinerl nyomban a rendőrségre viszi a pincért, ha az csak egy lirávai is csapja be idegent.
Kómában nem láttam agyetlen
UTOLSÓ NAP
A téli vásár alkalmával felgyülemlett maradékokat rendkívül olcsó árban kiárusítjuk.
kávéházat Bem, ahol kártyáztak wlna éa az örök -Városnak mindössze két olyan helyisége van — a Casina della Ronc és a Florida — ahol táncolni lehet. Itt jazz rikoltozik, de az asztaloknál csak idegenek ölnek. Jobbára amerikaiak és angolok. Ok is csak kuriozitásból jöttek cl ide, hiszen : társaságban levő olasz nőt idegen nem kérhet fel táncra. Ha pedig felkéri és a hölgy elfogadja a felkérést, a hölgy jelenlevő hozzátartozója olybá veszi már ezt, hogy az idegen házasság céljából mutat érdeklődést. FlörWfcincs, mert minden római nőnek az a célja, hogy mentől előbb házasságot kössön. Párizs éa Berlin romantikus l>ohém-szerelmei itt ismeretlenek.
Rómában ízületik a legtöbb gyerek
Sehol a világon nem láttam annyf gyereket az utcán, mint Rómában.
Itt a legnagyobb a gyermekáldás.
A magzatelhajtást kérlelhetetlen szigorúsággal bünteti a fawista Italia törvénykönyve. De római orvos nem is kapható arra, hogy tiltott műtétet végezren. Ha elvétve mégis előfordul ilyen eset, akkor «őnagvsága Insbruckba utazik* Gyermektartási kereset Italiában nincs, minden nő felelős cseleke\' deleiért.
Válás nincs. «A házasságok az égben kötlelnek és csak a halál választja el egymástól a házastársakat.* Ha egy olasz válni akar, valahol külföldi állampolgárságot szerez és ott folytatja le válóperét. I)e olasz állami>olgárságát mostmár sohasem hídja visszasaerezni El* vált külföldi emberekre olasz társaságokban nagyon fferde szemekkel néznek. A lány, ha el jegyzi magát, még társaságba is csak a\' vőlegényével megy el. Mesélték nekem, hogy egy olasz menyasszony — a vőlegénye hajóstiszt és hat hónapja van a tengeren — még moziba sein megy.
& az eredmény t
A születési statisztika Itallában annyira emelkedő tendenciát mutat, hogy Olaszország huszonöt esztendő múlva hadseregével ura lesz Európának. Franciaországban addigra alig lesz már. katona.
Mit mondanak az erkölcs-rendészeten
A rondőrség erkölcs rtendéseetl
osztályán ezeket mondják :
— A fassista erkölcs tisztaságot kíván az élet minden megnyilvánulásában. Ezért kellett megtisztítani minden vonatkozásban a római utcát. Az éjszaka kétes elemei eltűntek. A sipisták, a hazárd játékok kedve\'51, a kokainárusok, a fél világi nők, az Alfonzok nem \\«szé-lyeztetik többé Rómát. Miattuk te-\' remiettük meg a «oonfino* intéz-mnyét. A confino : internálótábor, ahova az éjszaka lovagjai és pillangói kerülnek. Ha megjavulnak : újra tagjai kivetnek a rendes emberek társadalmának.
Az idegen, aki mindazt, amit elmeséltem, a maga swmelvel látja, az első napon mosolyog. Másnap talán hiányzik neki az, amivel Párizsban túlontúl része van. De azután : imponál neki Róma...
Ez a tisztult erkölcs felettébb megnyugtató jé lenség Szodoma és Gomorrha mai reneszánszában
Nem találkoztam Rómában senkivel, aki lázadozna a sörsa elljen. Róma erkölcsi életére büszke njrtn-deu római polgár.
ZALAI KÖZLÖNY
MMJebruár 6
-SZINHÁZÍ
Tarifa est
tolt vasárnap i í4e ® slinhásban, A rövid s-Mon legjobb közönsége gyűlt egybe erre ar estére. Az érdeklődés dr. W-Jtschenbacher Edvin törvény -széki tanácselnöknek, a magyar vidéki szinitaltura leglelkesebb barátjának Sióit, akinek átdolgozásában és fordításában i egy ötletea, vidám egyfelvoná. sos, tA sótartót c. bohózat is. szare-pelt ae est szinlapján. Az «gés* műsorában igcu sikerűit tarka estnek kétsége tetCnűI ex a tknmb volt a legkitörőhb pikere, tele nyíltszíni tapsokkal és,a szerző meleg ünneplésével. Amíg »A aétartó* ment a srdnpadon, nem állt )qm« a fcfwagfc* a nézőtéren. A forditá* ém átdolgozás kitűnően slk«rűlt, tiszta magyaros stílus,, szellemes pseatirozéfl jellemezték.
Ki kell emelnünk a műsorból- az ifjabb Bánky behizoigően kedves énekszámait, Bányász, markáns tebetaégét és sokoldalúságát és a .Magdaléna* c. egyfelvonásost, amiben az egész, társulat szerepelt, mindnyájan tudásuk javával. Könnyekig megható volt Orbán Viola brtlliáns fti-aiakitása és könnyekig kacagtató Zemplényi őr» (~*>
A Magyar Komádba mo»estl előadása olyan terül?,, ráz, ahoiraan még nem tért vissza !?*á»ndók. Sution Vaao világhírű angol drámaíró .Névtelen hajója* a halál "utáni élet vizén hajóz a menyország és pokol felé. Ennél ér* dekesebb és lebUincselőbb darabot még non termelt a világirodalom.
A kilátástalan földi jövendő sokak, szemét femütj» a- túlvilág felé, melynek öröktől fogva misztikus kapuja soha sem volt még olyan kívánatos, mint napjainkban.
A megbocséjtás és az ebben való reménység jegyében végződik ez a hallatlanul\'.érdekes, és értékes mű) a mely a . Magyar Komédia legjobb\'előadása ls egyúttal.
FogpoinlAftál
ICQ*o-lg magakadályozza
mHIPEROEMT
szájvlzessencla.
Tu4rképilultt: Slltk bitaiL
Budapest, VII. Károly kirily-ul I.
RÁDIÓ-MŰSOR
Jftxtaprtf, február *
Utó; Torna. Utána: lianglenftxek.
— 9.45: Hírek. —"10; 1. Egy gombostű naplójából. 2. Tiz perc egészségügy.-A vér. Közben: Hanglemezek. 2.0G: Cigányzene. — U5= Időjelzés. - 1.30: Az államrendőrség «cnekar«. —/ 2.40: Hírek. — 4: Móra László meséi. — 4.45: Időjelzés, hirek. - 5: Zenekari hangverseny. — 6: Francia nyelvoktatás. — 6.25: Hanglemezek. — Vidám angol tánczene. — 7: Kiárad a Riyiyva Komáromi János elbeszélése. — 7.30: Az Opeíafaáz előadása: Sába királynője. A II. felv. után hírek. Majd cigányzene
Bécs. 12: Rádiózcnekar. — áWOj B. -s 4.10: Zeoel U|*skönyv. — 4.35: E.
- 5.05: E - 5.20: Sander Judit szopránt énekel. — 6.10: E. - 6^5: Francia lecke. — 7: E. —. 7415: Liszt: Fanszt-szimfónia. — 8.40: Darabirás egy megadott dallamra. — 8.30: E. — 0.40: Rádiózenekar.
— HM vásárát.
Ujuk- ki Sánger olcsó téli
Az OIIE ]eimezest|e
Az OMKE szombatost i jelmez-
estje sokáig emlékezetei marad a résztvevők számára, akik Nagykanizsa egyik legszebb farsangi éjaza* káját tánoolták végig ez«a aa.
estén.
A rendezőség izlé»el párosult öt-leUcsséggcl bárrá alakitotta át a tánctermet, külön szeparéval, bárpulttal és eleve mixerrel, aki mint modern alchimista állította elő a legraffináltabb izü italokat. A szirtes világításban uszó táncterem élénk farsangi képet nyújtott a különféle exinü papirsapkákhan ós ezüst cilinderekben táncoló párok-kaL Értfskes, szép jelmezek fokozták a farsangi hangulatot. Szaloncukor és páncélos lovag, maharadzsa és szép cigánylány, sakk és skót cserkész, idegenvezető és l»hóc váltakoztak, akiknek szines sorát a két kártyavető cigányasszony zárta fcc élethű jelmezével.
A jelmezesek felvonulása előtt Szántó Károly konferált ügyesen és ötletesen, majd a zsűri tagjai dugták össze lejüket, hogy díjazzák a legérdekesebb jelmezek tulajdonosait. Sorrendben közöljük az öt boldog győztes nevét: Gold Nusi, Kosztolitz Ilus, Stemberiter Manci, Bíró Manci ós Pollák Klári, akik valamennyien értélles ajándékot kaptak.
A kitűnő Arnbcrgw-Jazz hajnalit 5 óráig tartotta együtt a legjobb hangulat&afi a vidám estély r<*&y \\«vőit
A nőegylet! húshagyó
február lU\'én lesz az Iparoskör nagytermében. A Keresztény Jótékony Nőegylet álarcos jelmez-estélye a legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye a kanizsai farsangutoljának. A meghívók már szétmentek és igen-igen vidám báli éjszakát Ígérnek.
Moziposta
Slágerpályázók. A január 26, 27. és 28-án bemutatott filmslágerek el-találására a pályázatok lezárattak.
A beérkezett rengeteg pályázatok között egyetlenegy sem volt, amely az összes bemutatott slágerré*zlo,et meg tudta volna nevezni, A 18 slá»enészlct közül a legtöbbet, 14-et Keezer Imre tanuló nevezett meg, utána következik 12 .találattal. Bori József.
Bár a pályázat feltételcinek num felelt meg a pályázók közül senki, mégis a legjobb pályázónak 10 darab páholyjegyet, a második helyre beérkezettnek pedig 5 durab páholyjegyet, mint tiszteletdíjat kiadunk.
Kérjük a nyerteseket, hogy a jegyek átvétele végett a mozi irodájában jelentkezzenek.
Idelktíujuk a bemutatott filmslágcrek megnevezését.
1. Táncol a kongresszus, 2. Szerelmi keringő. 3. Mese a benzinkutról. 4. Betörők. 5. Monté Carlo bombázása. 6. Kék angyal. 7. A hercegnő adjutánsa. 8. Diadalpias férfi. 9. Felfordult kastély. 10. JQuick. 11. Ronny. 12. Három ifjú szív. 13. Expres&z-házasság. 14. Legszebb kaland. 15. Éjjel én, nappal te. 16- Két szív egy dobbanás. 17 Kairói kaland. 18. Fra Diavok).
NAPI HIRSK
NAPIREND fmhwmém kndtf
Római kstoMkui: Dorottya u. Kölest: Dorottya lar.i Sebőt bé 31.
Mozi előadások hMfcfaoop 5, 7 é» 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Városi nrnttuor és klavvtfr árit* csütörtökön és vasárnap (Mielőtt 10-tŐI 12 óráig. •
Oyógysieitáil éj|ell ssolgálat i hónapban: .Fekete as»\' gyógyszertár PÖnt 6. ss. is a kíakanlssJtjrogyszeilár.
OözfUrdö nyitva leggtl 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egén n«p .Oknek).
— (A Polgári KgylH pBfnmje) feb-rnár 12-én, hétfőn lesz ai Egylet helyiségeiben. Az Egylet mindenegyes tagjának feleségét háziassoonynak tekinti s igy biztosítva van, hogy a piknik minden résztvevője a legkedvesebb társaságban a legvidámabb farsangba-csuztatásnuk lehet tanuja és élvezője.
— <A£glefftiy-b<U) A kanizsai agg. legények ebben az esztendőben is megrendezik február 13-án, húshagyó kedden a kedélyességéről közismert Agglegény-bálát a Kaszinóban. Az agilis rendezőség erre az alkalomra is gondoskodott a megfeleld hangulat nwsg-ala|x>zásáfó), épp i-xílt nagyon vidám műsort állított össze. A bál jövedelme az izr. Jótékony Nőegylet szociális céljait saolgálja.
_ Hátassá* Hegedűs Györgyike és Szeles Fái folyó hó 3-án házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— UJ tánctanfolyam. Blagusz Elek február hó 12-én uj tánctanfolyamot nyit a üentrálban.
— NŐI és férfi kabátszóvetek, vala-mint kész női és leányka kabátok rendkívül olcsó árakban Singeméi.
A zeneiskola tanárainak szerdai hangversenye
este 9 órakor kezdődik a zeneiskola kamaratermében. A műsorban orosz, német, olasz és amerikai komponisták müvei kerülnek előadásra.
E hangversenyen Szeles Béla hegedűművész Bach szóló hegedű-szonátájával mutatkozik be Nagykanizsán. Szeles Béla a fiatal hegedős generáció-1>Ó1 való, alaposan képzelt hegedű., oki a főiskolán Sfudcr ós Koucz tanárok növendéke volt.
Jegyek a Kráiky tőzsdében, a Teutsch drogériában, a Vágó illatszer-tárban és Szomolányi üzletében kaphatók ma még ar olcsóbb elővételi (70 filléres és 1 pengős) árban.
Révai tavaszi alkalmi
kfinyvvásár könyvei
Nagykanizsán
FISCHEL
kAnyvkaraskaditban TaiafaM ITI. •«■
Részletez jegyzékkel szívesen szolgálok.
A Szent Ilona Leányklub vldámestje
V SzttiL Ilona LMoykhib »Márnap|
vldimiatje íeitlHfml mtoiknl, amit eddig ehíwi WyP cgjatklbn, láttunk. A na&teiem tetjasen #»telt közömig, gol Mindenki, #lt volt; egy esz. méay csaiMiáiuüi vallMta.és kltúnÍCT én&z aayli. A l*iuykk.ib rendetö.
sBaraplöt^k\'W ih hltnden cnycs tauiP, at ígftre MJbs ttáayscreg. mind t»nt*)*rilt«k ahh»í, t*my ejy tcltjt. Iietetleu estét stere««nBk a niegji\'lcu. tekuek.
Az Wtiélyt Amberger Hersö verény. lete alstt at Ortgcáerkész«k maudi. UtiMuiekara BlteWi Majd «lcl. adásra kirótt".A tlimafna. dmü f«r. íangl sdndaiab, amely elejétől végig d.Tüluégbett tartotta a ksnSuségct. A srei*|ilök mindegyike derekasan kittit magáért, Így Wlcénl Nagy Babi H Marké l/ajia, wnUvOl Kanyar Mimi, Sz«rtmlhályl. IP.i«j Berke Magdos. So. mogyl Márta, Hmray ielma, Hlrklm. dCT Matild, Hajas Nally. l»4n Béske, Latin BGzsi és a kla Saokol Tcrjs. Ai est kellemes meglepetése voll Grál Eriiö, a Za^i Közlöny raunkatársáimk nagyazcrüen sikerült Knéhvmorestkje, amit ötletesen és finom hámorral adott elfl, a klséM énekben Takán Edit, Takáca Katö, Marté l.ujza és Haja. Nelly működtek közre. Gráf Hroö éa. Marké L-jjw- humams láao* Mamát meg kellett ismételni.
>z «löadás előtt a Klub leányai kát szolgáltak feU A. táncokat résiint Am-lx rger Rezső, rísilnt Orár Ernő tani-lotla bc. ■
— (A Polgári íHraaéfcöri láncmu. ialsáiPt randtttetl pétrteken «tle Klska-nlzaán, székháza helyíaí«eiben. A ina-la! ságon megjelent dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő ls dr. Kráiky István polgármester és Babocluy György kíséretében. Vél fik egytitt meglátogatta a régéi, látott \' .sáskákat, Schleas István is, a nagykanizsai Irredenta síobor adomímypaój3.
— (A oagyUtalzaal nyomdászok) exportja Hackler János alnöktóaével tar-tolta meg évi közgyőléaé. a város u>xjmdáaz«inak teljes siámra rémvílele melleit. A kézgy&lAs ntán mcgíartolták a nyomdászuk hagyományon családiai
, összejövetelét a Magyar Király, kűlöa-srobájában, ahol VMtner Sala és Zal.i \' Feri betűszedők vidám alkalmi rijím-J-soklurt járultak hozi* a kedves, niel* lumgulat fokozásához; A* össwjö^e-lan megjetontek a Zalai Kézlöny aur-keaztöügénok tagjai.la
L^HTMaaabk ka* iwhaselynM*
sefaourtt.
— (A Mearyel lwatbarraaa") febraár
lOén a h-tenyel Kaszlnéb^i plitullwt rendeznelc, lánemjlataággal.
— (Vadáazok IWyrliaéhe) MUtkort lilrünk kapcaán tévedések elkarűlíaa Védett közöljük, hogy nem a vadászat, hanem egyes megyékbau (izalá* Ittiti nem) a vadexportra való befogás. Illetve kiszállítás Weje lett. meghosz-szabbitya.
_ (iWWsWWnl fUj-elroébe) Ma este 8 órakor szakosztályi ülést tartunk a tejtfllet irodahelyiségében. Kérjük a kartáraakat MJea áfámban meg-jelenni azlveskedjenali. ll>al>»\'«-
— (Elnaanrft a* 1»TR: ItnMríf) A gimnázium tornatermének ukarilása
miatt a b*lói tomaérák elmaradl^k-(".siilórtökön Wity1 a jiéigy, mini a óra rande. illőben okvattou m«»l K« tartva.
— ButarréaáfUa w *adl Tej)K btrtodazisalwl WMlluviU elönyö. ré.«-lelfizetáare, tót kamattaanleaao i» Utunk. Kopstéin batorirohO, Hortnj Miklős-ul 4.
Az ösazas téliárukat Igán olcsón árusltjuk. Okvatlen Jöjjön el hozzánk! ___ _
Fúrst Divatcsarnok-
lyt. lebtu\'r 6__
A Kerékpáregylet fariangl estje
i 1 Iparosltflr kolakoníMlúban l:ir-
._,.„ mcj inüwros t»IBJO«i\'it|íl » JjV
•ín.éWI N«gyk»nizMi Kerék-
,ctü de szellemes műsorszámokkal kcdveskedtek a sWp somban mcgje-U-nl érdeklődőknek. Maga ar. előadás oyorsan iwrgett le, hogy utána a ,«g-£üg tartó táncnak adfy at a helyét
kíüón kl kdl ibrttclní ugysz^váú a
műsor minden egyes számát é? us>k-iiuk szereplőit.
Az első szám mairóztánc volt. Tán-,r)llák Kovács Manci, Bedő Rózsi, Boros Manci, Kállay Manci, Kovács Annus és Schaffer Juci. 2. Horváth István magyar nótái cigányzenék isé-rcttcl. 3. -Kalap, vígjáték: Kál\'ay Manci, Boros Manci, Wellák I^jos, Hlumenschein L. é< Tóth István szc-replőkkel. 4. A műsor fénypontja Ga-rainvölgyi Iván irredenta szavalatai.
Orosz tánc Kállay Manci és Kovács MancivaU 0. Sánta Terus énekszáma. Végül a -Meztelen eml>cr« dmfl egyfelvonásos, Hersehkovlcs Manci, Sánta János, Blumcnschein Lajos, Szántó Tibor, Herzsenyák Mihály. Schaffer Juci, Kohn Árpád és Miilei János szereplőkkel. Az eslély legszebb leánya büszke címét Kállay Mancika nyerte el, őszintén megérdemelte. II.
— (A klskanizsai leventék sinelő-
adáaa) l\'gylátszik mindjobban lwle-megy a köztudatba, hogy érdemes Kis-kanizsára kimenni szlnielőadásokra, mert a vasárnap esti .Náni« elmü előadáson nagyon sok nagykanizsai arcot lehetett felfedezni. Meg is érdemelték a kirándulást, mert nem mindennapi műkedvelői előadásban volt részük. Tóth Erzsi >Náni«-ja és Varga Lajos Józsija különösen szép alakilás volt. Varga l>ajos nagy terjedelmű kellemes tenorja megérdemelné, hogy fcomolyan foglalkozzanak vele. Martinecz Terus Molnárnéja külön elismerést érdemel. Fel kell jegyezni minden egyes szereplő nevét a nagy akaratért és odaadásért. Lencz Hus, Spiugár János, llaa Károly, I-enkovics József, Horváth János tették kellemessé uz előadási. Vasárnap est*\' 6 órakor ugyancsak a Kiskanizsai Olvasókörben megismétlik az előadást. Előadás után reggelig tartó táncotulatság lesz, a kiskanizsai .Sáska, senekar közreműködésével. Minden alkalommal jobl>an belelopja magát ez az őt tagu zenekar a közönség kegyeibe. Fiatalok, nagy fejlődésre van kilátásuk. A színdarab kísérőzenéjét is ők szolgáitatiák egyébként. II.
— JÓI Jegyezze meg! Schütz leltári árusítása csak február 6-ig tart
— (Tűzkővel szz-lháinoskodnak Kanizsán) Néhány nap óta egy jómeg-jelenésü, gyorsbeszédü fiatalember járja aortü a kanizsai hátakat és űzle-leket, csempészett tűzkövet kínálva mindenhol eladásra. A csempészára sokakai lépre csal és a szélhámos tüz-kőárus elég jó üzleteket bonyolít le. A szélhámosság azonban csak a távozása után derül ki, mert a becsapott vásárlók fanyar mosollyal jőnmk rá, l>ogy a tQzkőárus tűzkő helyett közön* séges, apróra tördelt vasdrótot adott cl nekik.
— (Elveszeit a pikniken) egy kemény kalap és egy szemüveg tokkal. A megtaláló kéretik, szíveskedjék előbbit az i|>aroskör ruhatárosánál, utóbbit u ZeW Közlöny szerkesztőségében leadni.
- Tekintsük meg Singer szezonvégi olcsó vásári kirakatait.
- (P*rraetez«szar1 tvoft egy éK>4-
"n\') Schulu Henrik 33 éve* állásnélküli kertész, aki Balatongyörökön lakó rokonainál volt látogatóban, öngyilkossági szándékból szerelmi bánatában anént tartalmazó permctezőszertcl megmérgezte magát. Súlyos álla|>otban beszállították a keszthelyi kórházba.
- Takarékos bevásárlás titka, Sebtáz olcsó kitárI ánrttte.
ZALAI KÖZLÖNY
Londonban évente választanak polgármestert. Balról a lelépő loédmayor nevet, Jobbról az uj polgármester.
öngyilkossági kísérlet a Magyar-utcában
Szombaton esle rejtélyes öngyilkossági kísérlet\'történt a Magyar-utca\' 98. sz. házban, ahol Szűcs J6z.scf 22 éves alkalmi napszámos nagymennyiségű aszpirinnel megmérgezte magát. Tettét idejekorán észrevették a hozzátartozói, akiknek aaonban nem volt hajlandó elárulni hogy miért akart megválni az élettől. Hozzátartozói szállítottak l>e a kórházba, ahol gyomormosást vesztek rajta. A rendőrség nyomozást indított az öngyilkossági kísérlet előzményeinek felderítésére.
— l\'J könyv Gömbös Gjniárói. Ka-
rácsonyi mese nagy gyermekek számára: Hogyan lett a falusi tanitó fiából Magyarország miniszterelnöke? A nagyokat és a kicsinyeket csak egy mes*1 érdekli igazán *-Mi se az emberről. Csillagok járása, Allantis alamc-rülóse a hullámsírba, vulkánok lázadása, ég és föld minden szivárványa és éjsötét csodája; csak háttere a?, emberi sorsnak. Miért olyan fontos az ember? Mert ő az örökkévalóságnak az klő börtönébe íárt jelképe. Ezeket a költői sorokat Herczeg Ferenc cikkéből idézzük. Herczeg Ferenc ismerteti \'^tyanis az l\'j Idők mai számában Bévay József könyvét Gömbös Gyu-lá«6Í>\\
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-tŐl 12-ig, délután Ü-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját cserefüzelek beadása értékesítés céljából.
— (Vad farkaskulyu garázdálkodott
a homoUkomároinl erdőben) A hercegi uradulom Itomokkomárom* erdejének őrei december hónapban több alkalommal szépen kifejlett őzek szétmarcangolt maradványaira akadtak az erdőben. Eddig G őznek a véres maradványait szedték össze. Sikerült megállapítani, liogy egy vad farkaskutya szagga(la szél minden alkalomkor az őzeket, a vérengző állatot azonban nem sikerült elfogni. Egy fűzvölgy! malomtulajdonos ellen meg is indult az eljárás vadászati kihágás elmén, mert az a gyanú merült fel, liogy az ő farkaskutyája tépte szét az őzeket. I)r. Marthon György szolgabíró, mint büntetőbiró most tartott tárgyalást ebben az ügyben és a maiomtulajd;>-nőst felmcntet\'e a vád alól, mert nem bizonyosodod be, hogy valóban az ő farkaskutyája öltc-e meg az özeket.
— Legújabb báli ruhára alkalmas divat selymek olcsón Slágernél.
Időjárás
A nagykanizsai metoorolo*lal meg» figyelő jolentések: szombaton a hőmérséklet: reggel 7 órakor—122, délután 2 órakor — 22, este 9 órakor - 7 0.
Felhőzet : Reggel, dóiban és este tiszta.
Szélirány: reggel északkeleti, délbea nyugati, esto délnyugati.
(Afuakal rddlólttaidi A«ato»rolé» ■lal Intései )*t«ntl ••<• 10 érákon FolhSoobb, hid.g 14ft vérhaté.
Vásároljon az alanti
BONIG m
hol készpénzvásárllsa után 5°/0-ról bont kap, amelyet bármelyik
Bonring cég
készpénzként fogad el a bevásárlásnál
Berényi József ée lia, ékazerész Deulscli Sándor, fcslékkercskedés HIHttron, r*dlA-és rillamoaaágl váltai* Kischel könyvkarÉSkadét Ilirsch és Szzeö, Imoiewm, szöíiyat Kaufmann Károly url éa rióidlvat, rövidáru Közgazdasáai r.-l, nyomda Központ szálloda, étíetem, kávéhál Mclczer Jakab üveg, porcellán Miltényi Sándor éa lia, dpi Ney László, Illatszertár Rnter András, uri és nöldlfat, rflvldíni Szabó Antal, fegyver, lőszer, sport, ráflió Vágó Undrc, lllalszeitir Zalai Közlöny
MENETREND
Nagykanizsa—Lotenys
(Nagykanlzaavidékl AnUbaai Válulat, Unger és Tewtsoh.)
BRÓNYfll DIVATÁRUHAZ
Horthy Miklóis-ut 1. - Város h**-ép»l»t.
Szezonvégi árusítás!
Az összes raktáron levő férfi és női divatáruk, férfi ruhaszövetek, kötött férfi éa női pulóverek, valódi avájcl női fehérneműek, rltlkOlök, gyapjú ■álak, selyem nyakkendők atb. atb.
febr. 6-ig tetemesen leszállított áron!
Emmmm «—»
nki a helyi kereskedőknél I párosoknál eserone »•\'
ZALAI KÖZLÖNY
1834. fihrulr 6.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon J jóbsrátalnknak éa ismerőseinknek, kik felejthetetlen, drága, |ó édesapánk, nagyapánk és rokonunk,
temetésén megjelenni é« fl)dal-munkal léazvétokkal enyhíteni szívesek voltak, nulon mondunk hálás, köazönetet.
A gyászoló család.
Emlékeztető
Tanárt hangverseny • zeneiskolában este 9 órakor, mxuár It. Keresztény Nőegylet Jelmez-estje ai IpartestáleU saékhás
termeiben. NTE táncestéi? Ml 9 Órakor • Koronában.
Faknsár II. Aa Iparoskor zártkörű Jelmez-eatélye, t-\'Abmár II. t-loeális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor. Klskanlzsal Levente futbalL-sa|>at színielőadás* délután ö órakor a Polgári Olvasókórlx\'n.
(, U. Agglegények estje « Ka-
Polgári ügylet piknikje fél 10 ómkor. A ZTE kőzjtyülóso 0 óra bor a Katii. l.e*(én>«gylet nagyiemiében.
___17. Dános Llly zongorahang-
rereenye este Ml 9 órakor a Ka-
ll. Matiné KI tl-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
;__■ IS. Llosília előadás a Kath
. Legényegyletben mte 9 órakor.
14. Hevesi Sándor előadása a Kaszinóban.
r 13. Lloeálll előadás a Kath. Legényegyletben est0 9 órakor.
Petmiár 2S. IV, bériéit hangverseny (PUeber Anny) Febiasár Z8. Növendékhangverseny 6
órakor a zeneiskolában. Márdkis I. Purim-tstAly a Kaszinóban. MArofca 4. Zriuyl beniulató dlsztornája
a gimnázium tornatermében. Harcai* 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor. MáreNsa 14. Siklós Albert azmöl estje MArcbia 11. Növendékhangvereeny 6
órakor a xenelskolában, ApfUla 8. Matiné tél 12-kor a zencis-
kólában (Vannay J.) április 18. Tanárt hangverseny a zeneiskolában rr,!> 9 órakor.
Közgazdaság
SertéiTisár falhaltás 4459, eladatlan 39. Blaí
randö 098—101, szedett 09^-092, sz« Ml közép OM-U-M, könnye 0-SO-OM alsó rendű örag 088 0 90, ll-od randi l t| 080—0-88, angol süldő 1. OT1-I02, szalonna nagyban »00-100, zatr 1\'tO-ü-OJ, has 1 ie-1\'40, tálsarláa 116-tH
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolü ár helyett 1 f~i«rt vehed mog
„• fard* lu«.B"
elinti regényét a Zalai Uattay kiadé-
Bizonyítják a bútor-vásárlók eiref, =
hogy a legszebbet, a legjobbat a legolcsóbban az ország legnagyobb lakberendezőjénél
Kopstein
bútoráruházaiban
vásárolhat
Nagykaaizsa Sopron Szombathely fléKéscsaha
Horthy Mlklós-ut
Kedveit fizetési feltételek! Díjtalan ssállitás I
Kiadja a laptulajdonoa Közgaadaaágl Rt. Outaabarg Nyomda éa Wlzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaia. felelős kiadói Zalai Károly. Inaimban telelőn: Nagykanizsa 7S. aaám.
Ne felejtse el! Jegyezze meg!

kiváló minósógben nagy választókban
SZABÓ ANTAL
sport-, rádió- és csillár-üzletében Nagykanizsa — Fő-ut 5. sz.
Otcsmújjot cw/tamczibm sxótakozhalik
apróhirdetései
Szobaleányt keresek IS 1 belépésre. Unger, Horthy Mlklós-ut 18. 73
Láttam vasárnap délelőtt, de miéit nem templomban? .Magányos tölgy*. ♦
Éplllet Üvegezést, rsgscsolást legolcsóbban végei Táth.ba«ár Pó ut 8. sí. 71
Ké\'srobia fürdőszobás udvail lakás május l-re klsdó Holthy Mlklóa-ut 47. sí. alatt (Bővebbet Vida kalapüiletben)
lénisierkBIoala-kaivényakst,
arany- és e/üstkoronáut legjo ban vásárol Ki mán-bank, Nagykanizsa_•
Szemere utca 9. uám alatt 2. szobái akáe májusra kiadd.
Quinml kötény azeitárban.
fUlér Vágó Illat.
Uévarl kéüxobáa Ukás mellékhelyiségekkel május 1 re vagy aionnalra kiadó ZiTnyl Mlklós-u. 20. 330
Kátuabáa előszobás lakás május l-re kiadó. Bővebbet Deutach Deák-tér t2. 445
Kétszobás fürdőszobás emeleti déli fekvésű lakáa május l-re kiadó Fó-ut 21.
alatt dr. Knauiz ügyvédnél._49)
Cayaaabáa előszobás udvari Ukás kiadó május I-n Csengery-ut 38. 493
Udvari egyszobás kiadó, Kossuth-tér 3,
Rozgonyl-utea 21, alatt eayaioba előszobás lakás május l-re kiadé. 517
Kétszobás lakások május 1 re klaéék Pürat Király utci 36. 316
Instruktort keresek VI. ősit. (tál-gimnáziumi tsnuló mellé. — Jelentkesés Templom tér 5. az. &I4
ftlaka.niasáa Plvárl ut 10. sz. hái szabadkézből eladó. 313
Király utca 20. aa. alatt 2 ssobás Ukás egy üzlethelyiséggel végy anélkül azon-nafra kiadó.__518
Traflkaak~ megfelelő űilelhelyl»é«t kereaek város belterületén. C<m a kUdó-
Tlaataaaágae főzömlndenest aton-nalra felveszek. Árvalné Jelentkeiés 2-4
óráig Ciengery ut 31.
A« állatok fejlődését előwglH. » aoljj; kór. bőrgyulladás, nval.kmlás, gvaPIJ rágás, tollrágáa kllo|lódétót meg.k«« lyozza, ha pedig etik kltellMttt. ezeket megszünteti 11 a ctókött áll.toW erőteljes fejlődésnek Iníltji Malsoos feltatáaát kímaráat, tark-ía lolrártj a vályúk, éa láMlak rágást elhá*
Fertózó betegségek ellen
ellenállAéDeanégél tokozza.
Eredeti gyári árbjn lapható:
ORSZAO JÓZSEF
mag mütrágy., növényvédelmi sierík stb. kei.ik.déséban M
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellott. Telelőn^
(VlsscIsimékMk párt «.!*\'\'
lljUU a laptulajdonoa Ko^^duágl R-T. Qulenbeig Nyomda és Mlzdal Lapkiadó VállalaU k«n„nyomdáJát»« N^Unlaán. (FelelOs tuletyezetó: Z^al Károly.)
74. évfolyam 29. szám
Nagykanizsa, 1934. február 7, szerda
Ára 12 fl»ér
ZALAI KÖZLÖNY
. .íutótfa ím kiadóhivatal • Pöut 5. uim föíwik mlndeu reggel, Wtiő kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési irt: egy hóra S pengő 40niléi Sierkeastóaégl és kiadóhivatal! -
I telelőn: 78. i
Magyarország és Szovjetoroszország között helyreállott a diplomáciai viszony :
A két tél kedden délután Rómában aláirta az erre vonatkozó egyezményt
Hóma, február tí A magyar kormány megbízásából jungerth-Arjnóihy rendkívüli kö-\\?t és megfíátalmaaott miniszter ina délután Bóinában Potcmkin orosz nagykövettel aláirta azt az egyezményt, amely Magyarországé® Olaszország között helyreállítja a diplomáciai viszonyt.
Illetékes helyen ezzel kapcsolatban a MTI-qjak a kö\\etkezőket jelentették ki:
_ Az osztrák-magyar monarchia az orosz szovjetet a Breszt-Litovszk ban kötött békeszerződésben elismerte, de Magyarország vele diplomáciai összeköttetésben nem állott. A későbbi tárgyalások eredményre nem vésették. Ezt az állapotot, amelynek tisztán beli>olitik.ii okai voltak, a küli>olitika semmivel •A-ra indokolta A két ország közölt diplomáciai viszony nem volt, ma sincs.
— A viszony rendezése, főleg gazdaság|K>litikai szempontból a parlament mindkét házában szóba került és a magyar kormány mosl újból felvette Berlinben folytatott
tárgyalásai utifn Hómában a tárgyalások fonalát és Jungerlh-Arnóthy követet küldte ki azzal a megbízatással, hogy az ottani szov-jetkövetlel mcgU-^téljék a kérdést. A tárgyalások eredményre veaetlek.
Ezzel megnyílt az ut a kereskedelmi forgalom számára. A két Tél Budapesten folytatta a tárgyalásokat és a magyar küldöttség rövidesen Oroszországba utazik a továbbiak megtárgyalása vé^et.
Az egyezmény a nemzetközi politikában is nagyjelentőségű teljesítménye a Qömbös-kormánynak
Budapest, február 0
(L/ipuirlakor Srkrzcti) A kormány félhivatalos köz\'eménye, mely a diplomáciai viszony helyreállítását jelentette Le Szovjitorszor-szág és Magyarország közt, percek alatt elterjedt a fővárosban és a Nemzeti Egység pártkörében is élénken pertraktálták. Főleg azt találgatták, hogy milyen megfontolások vezethették a magyar kormányt akkor, amikor orrealépéxre határoztál magái.
A külpolitikában jártasak azonnal rámutatlak arra, hogy bármeny nyíre is clutasit-juk belpolitikai szeni|>ontból a bolsevizmus!/ kül-jwlilikai szem|K)ntból w/hasem volt és ma sincs ellentét Magyarország és u Szovjet között. A magyar
külpolitikának irányadó szempont ja az, hogy bármelyik idegen hatalom milyen álláspontot fjíglul c»l a reizió kérdésében. Ebből a szem-pontból pedig meg kell állapítani, hogy a Szovjet nem ismerte el a páriskómyéki békeszerződéseket és eme álláspontján Franciaországhoz való köaeledése sem változtatott.
Magyar politikai körökben mosl az az általános felfogás, hogy a magyar kormánynak ez a lépése megiepö és nagyjelentőségű húzás volt külpolitikai szempontból, feleidül a balkán paktumra és olyan sulyu diplomáciai lépés, ami méltán kell feltűnést a nemzetközi politikában A diplomáciai kapcsolatok felvétele igen jelentős lépés azon az \\iton, amely az elszigeteli ség állapotából \\ezet ki bennünket.
Nagyfontosságú kormánybejelentések a Nemzeti Egység Párt csütörtöki értekezletén
Budapest, február 0 A Nemzeti Egység Pártjának lagjail csütörtök délre értekezletre hiták össze, amelyen hír szerint a 1 kormány részéről fontos lejelentsek történnek. Az értekezlettel kapcsolatban Szlranyavszky Sándor pártelnök a következőket mondta : Már régebben elhatároztuk,
hogy csütörtökön délben a párt gazdasági főcsoportja ülést tart. Felmerült az a gondolat, hogy nem volna-e helyes, ha az Időszerű gazdasági kérdések megvitatására módot nyújtanánk. Ezért történt a pártértekezlet összchivása
Más politikai körök szerint a pártértekczlelen elhangzó kormány
bejelentéseknek külkereskedelmi vonatkozókban van igen nagy fontosságuk. Politikai köröklrn tudni vélik, hogv a miniszterelnöknek a pártértékezlelen megleendő lejelentése nemcsnk Ausztria felé, hnnem más irányban is jelentő lesz kereskedelempolitikai vonatkozásokban.
............................
Páratlan izgalmak között zajlott le a francia parlament keddi illése
302 szavazattal 204 ellenében bizalmat szavaztak a Daladler-kabinetnek
Páris, február Q-A francia parlament éleiében példátlanul áll az az izgalom, vihar és *aj, amely között nía lefolyt a parlamenti ülés. A rendőrség teljesen lezárta az utcákat, amelyek a parlamenthez vezelivk és csa.k szigorú igazoltatás utáu lehetett azon a tájon menni. A karhatalmat újból megerősítették és a legszigorúbb in-
tézkedéseket foganatosították a rend és nyugalom biztosítására.
Az ülésen több, mint ötszáz képviselő volt jelen. Mikor Daladhr miniszterelnök olvasni kezdte n kor-mány-nyilatkozatot, a kommunisták a Lámpav^s. ciniü éneket énekelték Óriási vihar tört ki. Da-ladier beszédét gyakran félbeszakí-totla a többség helyeslése, de az
ellenzék viharos zajongása is, ugy, hogy az elnök felfüggsszteytle az ülést. Daladíer felvetelte a bizalmi kérdési azzal az indítvánnyal kapcsolatban, hogy a négy ellenzéki interpellációi még ma tárgyalják le. Az elnök felolvasta az interpellációi. Daladíer kérte, hogv avilát még ma zárják be. Az ellenzéknyilt szavazást kövjclell.
A parlament ,300 szavazattal 217 ellenében bizalmat szavazóit a koi\'-mánynak és elfogadta a munkanemire vonatkozó javaslatot.
Az elnök délután 6 órakor nyitotta meg ismét az ülést. Tardlc j a miniszterelnök politikájáról beszélve kirejtette, hogy Daladier az általános választójog alapján ÖSíZCüU képviselőházzal szemben arcátlan módon viselkedik.
Torez kommunista képviselő kiTej-Ictle, hogy uz elégedetlenség nőttón nő és a kommunisták rövidesen megjelennek az -utcákon.
Daladier felvetette ezután " bizalmi \'kérdési és a Ház 302 201 arányban bizalmat szavazott a kormánynak.
Kádár Lajos 30 éves jnblleama
Bensöségteljes űnnei>et ült vasárnap a nagykanizsai református egyházközség. Ekkor ünnepelték Kúd>)r Lajos tiszteletesnek 30 éves nagykanizsai lelkészi évfordulóját. Az ünnepség mintegy családi jellegű volt, azon csak az egyházközség veti részi, tekintettel arra, hogy az idén bekövetkező templom-szen-te léssel ka|>csolatban lesz alkalom a jubileumnak ünnc|>élyeí»ebl> ke-ívlek közi való meglartására. A mos tani szükébb ünuc|>en megjelent Bárczay Ferenc, az egyházközség főgondnoka, az egyháznauács tagjai, a Bef. Nőegylet, a hivek és a tiLV\'lvánvok nagy számban. Az ünnepség a református imaházban , volt. Dr. llajdu Gyula egyházközségi ügyész magas szárnyalású klasszikusan szép beszédben méltatta Kádár I.ajos áldozatos, önzetlen munkálkodását.
Olyan tiszta vagy, — mondta ügyetek közt - mint a csillag; olyan önzellen, mint a nap, amely meleget és fényt áraszt, de viszonzást nem vár. Olyan munkás az éle led, mint az ekevasé, amely mélyen szántja fáradatlanul az anyaföldet, lassan k;>pik., de annál fényesebb, élesebb és keményebb lesz.
A Beformátus Nőegylet nevében Krátky ftyörgvné. köszöntötte az iinnoi>eltet, a vasárnapi iskola nc-vében Flumbort Ilonka. Kádár Lajos meghatottan válaszolt az üdvözlésekre, majd az ünnej)ség a Himnusz hangjaival végelérl.
Kádár I.ajos 30 éves nagykani-zsai és közel 10 éves lelkészi műkő-désének becsű léssel adódk nein csak Ijixeinek tábora, hanem Nagykanizsa egész társadalma.
ZALAI KÖZLÖNY
19P4 lebruAi 7.
Megtörtént a döntés a nagykanizsai irredenta szobor ügyében
A modellek és tervek vasárnap délelőtt 10 órától déli / óráig megtekinthetők a városháza tanácstermében
Megtörtént a döntés, a delegált zsűri a beérkezett 22 tervpályázat közül kiválasztotta azt, amelyik a Zrínyiek városában, a trianoni határmentérc került Nagykanizsán örök időkig hirdetni fogja a magyar élniakarást és a hazafias áldozatkészség alkotó erejét.
Schless István .nagy müve elindult u megvalósítás felé.
A zsűri dr. Králky István i>ol&ár-mester elnöklésével kedden délelőtt U órakor ült össze a városháza tanácstermében, ahova az összes beérkezett terveket és modelleket kiállították. A Magyar Mérnök és Építész Egy lel delegáltjaként lit-nwnöczy Gyula műépítész érkezett meg Budapestről, kívüle a zsúri tagjai vollak : Schlist István, Vév *?.y Barnabás városi mérnök és vtrtész Béla építészmérnök.
A zsűri a leggondosabb vizsgálat alá vette az összes beérkezett terveket, meghány ta-vetelte teljes részletességgel azok művészi értékét, a megadott gondolathoz viszonyított kifejező erejét és a miliőbe váló beilleszkedését. Végül a zsűri egyhangú szavazással ugy döntött, hogy a < Süt a npp» jeligéjű pályaművet fogadja el kivitelezésre. A II. dijat a «Magyar mull, magyar művészet, jeligéjű pályázat nyerte, míg az \'Igazságot Magyarországnak, a <Sanguis martirium- és az • Ewiva jeligéjű pályázatok dicséret ben részesültek.
Ezután felbontói Iák a jeligés leveleket. Ekkor kiderült, hogy az elfogadott pályázatot llübner i\'ibor jónevü budapesti műépítész kjüld-te be, a 11. díjas pályázat szerzője liedig Weichingcr Károly építész-tanár és Ohmajui Béla szobrászművész, mindketten budapesiiek.
A"~ktvi leire el leadott terv egy 10 m magas oszlop-csopoii. A la-lapzatot ké|>ező lépcső-sor jelké-• pezi a munkát és fáradtságot, amellyel őseink a hazát felépítették. A lépcsők közé beiktatott tömbök (rajtuk Mohács, Mohi, Arad, Trianon történelmi dátumai) a négy világtáj felé hirdetik a véráldozatot, amellyel őseink ezt az épilő munkát kisérték. A lépcsők felelt talapzat, rajta körül a 13 megma radt vármegye címerei. Ez.-keu épül fel az uj Magyarország, amit egy következő poslamer,sen az el rabolt vármegyék üres cimer-pajzsai jelképeznek. Magasan fenn az oszlopcsoportnak a négy világtáj felé néző négy oszlopán négy allegorikus emberi ulak, melyek az elszakított részek fájdalmát, vágyakozását, reménykedését és a magyai erőt szimbolizálják. Az oszlOpcso porinak a négy alak közt felnyúló végén körU-n a Magyar Hiszekegy majd az egész müvet egybefoglalj; és lezárja Szent István koronája. Az emlékmű összbenyomása erőt, i megadott gondolat világos kifejezését, fclíelé "törő könnyedségei, ere deli elgondolást és modern formákat mutat.
A II. dijat nyeri terv nagyon szép, pantheon-szerü, magyarosan
stilizált vártorony, lenne egy oszlopon n szentkorona. Bendkivüi tetszetős terv, de a szakértők véleménye szerint a felajánlott 20.000 pen-gőböl el nem készíthető, költségvetés pedig nem volt a tervekliez mellékelve, főként pedig a megadott helyen alacsony, széles méreteivel nem adna kedvező |>erspektlvikus képel.
A dicséretet nyert harmadik terv
egy leláncolt Hungária. Nagyon szép szobrász-munka, aminek mo-tivuma azonban a falusi műkedvelő színpadok élőképeitől a közismert szol>or-«al)lonokig mindenütt megtalálható.
A másik két dicsénelct nyert terv egészen modem épitésaeti, illetve szobrászati elgondolás, amelyek csak megfelelő modern miliőben tudnának érvényesülni.
Nyilatkozik az adományozó, a polgármester és a bíráló művész
A Zalai Közlöny munkatársa a döntés után megkérdezte Schless Istvánt, u trianoni Nagykanizsa Széchenyijét, hogy mii érez ebben a pillanatban, amikor élete legszebb álma ehhez a döntő lépéshez jutott ?
Sohless István
kóNetkezőket mondta : - Örülök, hogy akadt egy magyar művész, aki szinte l>ele látoll a telkembe és ki tudta fejezni azt, amit én érzek, ha Magyarország sorsára és jövőjére gondolok. A ki-álasztoit terv teljesen fedi az én el-gondolásomat és gyönyörűen fog beleilleszkedni a Nagykanizsán át Nagymagyarország irányában vezető utak keresztezésébe. Bármely oldalról lehet nézni ezt az emlékművet, mindenfelől mutatja Nagy-magyarország szenvedéseit, évezredes küzdelmeit és a jövő reménységét.
— Amint most még a hely kérdéséiben is dűlőre jutunk, azonnal kiírjuk a versenytárgyalást az elkészítésre. Magyarországi lAaraszt-
köbölkészül az egész emlékmű. Ebből a fajta kőből már a rómaiak is készitcitek emlékmüveket. Aquincumban ma is sok látható belőlük s ezeken a 2000 év?s kőiteken még ma is alig látszik kopás.
— Boldog vagyok, hogy idáig eljutottam és remélem, hogy nem ez az utolsó Áldozat, amit Isten segítségével hazámért hozhattam.
Vannak talán valami tervei 1 - kérdezte munkatársunk.
Igen, vannak, — felelte Schless István. Mosl uj források után kutatok, amelyekkel letwelőség nyílna Magyarország számára, hogy az értékél veszített buza, bor, hu; helyett más nyersanyag kitermelésével tudná bevenni a világpiacot.
Dr. Krátky István
polgármester a következőképpen nyilatkozott :
Jóleső őrömmel tölt el, hogy ilyen szomorú időkben is lassan szépíteni tudjuk városunkat. Különösen örülök, hogy ezek kő^t a reálisan nehéz viszonyok közt akadt
egy idegenbe szakadt magyar, aki
eszmei célra, egy elvont hazafias gondolpt kifejezésére ekkora anyagi áldozatit hozott., Ezzel maradandó emléket állított1 iiera csak a gondolatnak, amit a szobornak kí kell fejeznie, hanem annak a magyar IIdozatkészségnek és luiUfuierHrt-nek is, amelyre olyan kimagasló példát mutatott nemes gesztusával • Azt hiszem, nijtcs Magyarországon ínég egy város, amely 193-1. ben, éyy év alatt kéf értékű szobrot avasson fel, & ez, okoz nekem nagy örömet, hogy ebben a válságos időben ennek a két magasztos gou-dolaluak : a Trianon elleni küzdelemnek és hőseink emlékének, egy. szerre áldozhatunk.
— Bármilyen gondterhes időket élűnk, vagy talán éppen azért, nem .szabad megfeledkeznünk azokról az eszményekről, melyek bennünk a jövőbe etett hitel ébren tudják tartani. Ezeknek az eszményeknek oltárán áldozni mai súlyos vtf ^ nyaink között fokozott kötelességünk.
— Emelletl öröm számomra az is, hogy városunk szépítése terén ez idén is előrehaladhatunk s ezzel azt a jó hírnevet, amely Inasanként kezd kialakulni városunkról, öregbíthetjük.
Rlmanóozy Gyula műépítész, a Magyar Mérnök és £pi tész Egyletnek a zsűribe delegált fővárosi tagja a következőket mondta :
— A pályázat eléggé népes volt, de igazi ériéket keveset hozott. Az elfogadott terv az egysíkn, ez azonban mindenképpen alkalmas a kivitelezésre, mert legjobban magában foglalja mindazokat a gondoláid kat, molyeket a szobor adományozója ki akar fejezni. Ez a terv művészi szempontból is a legalkahna-< sabb az összes beérkezett pályásatok közölt. Bár a II, díjra elfogadott terv is nagyon szép és művészileg kiforrott, de a Eő-utnak a perspektívájába nem illeszkedik l>elc olyan harmonikusan, mint a
kivitelezésre elfogadott terv. •
A pályázatra beérkezett modellek és tervek vasárnap délelőtt 10 órából déli 1 óráig közszemlére lesznek kiállítva a városháza tanácstermében, ahol azokat bárki díjmentesen megtekintheti
Találmány a kanizsai itrand számárai A kézre é» lábra erősíthető u»zó-lapátok. Matrózok eszelték kl.
Időjárás
A nagykanizsai meteoroloilal megfigyelő jelentések: - kedden a hőmérséklet: reggel 7 órakor-108, délután 2 órakor - 1-8, este 9 órakor
- 5-8.
Felhőzet: Reggel, délben és e*te tiszta.
Szélirány: reggel és délben délnyugati, este északkeleti.
(ftjuakat rddlójtltnlit1 A |M»ear»M* Blal latéMlIalMtl ••»• 10 éra*** Kisebb havssás, éesak «•«•\' • Mmlreéfclet enselheálk.
1084. február 7-
ZALA! KÖZLÖNY
TARKA HETI HÍRADÓ
DíbosUUA* Domány Sári hangversenye
A felsőkereskedelmit végzettek budapesti estje
(Budapesti tudósítónktól) A tehetőkkel tékozló Kanizsa hazulról elszakadt gyermekeinek rendes havi összejövetele ezúttal a művészet és a vigalom jc&Jébcn zajlott le. Nagy és díszes közönség vett részt á volt kámzsái kereskedelmlsták szombat esti összejövetelén. Az oktogoutéri klubhelyiség ezúttal is kicsinek bizonyult a nagyszámú vendégsereg befogadására. A rendkívül népes estét Dános Lili és Domány Sári művészete tették felejthetetlen élménnyé.
Dános Lili Brahms G-moll rapszódiáját, majd Dohnányi Schatz-walze-rét és Capricciojfit adta elö bravúros technikával és meglepően eredeti felfogásban. A hangversenyre leg kevéssé alkalmas pianinó énekelt "ujjal alatt s a billentés legfinomabb árnyalatai is ért-ényesültek, ami ilyen hangszeren szinte megoldhatatlan feladat. Dános Lili az utóbbi időben oly sokat fejlődőit, hogy immár azon az ulon van, amelyet csak a kivételes zongoraművészek járnak. Játéka a- legnehezebb technikai részekben is fölényesen kőny-nyed és kristályosan tiszta. Kanizsai hangversenye komoly művészeti esemény lesz.
Domány Sári, akit gyukrart foglalkoztatnak a rádió külföldi stúdiói is, inár szintén beérkezett művész. A Sevillai borbély Rosina áriáját, Lakraé csengelyü áriáját és Dubarry áriáját énekelte a tőle megszokott bravúrral. Külön kell megemlítenünk Schach Marika >|ch lk*bo< cimü múdalát, a melynek alkotója egyike legjelentősebb zeneszerzőinknek. Magyar dalainak gyűjteménye nagy feltűnést keltett annak idején és "Pillangó szerelem« cimü balettjét állandóan műsoron tartja a m. kir. Operaház.
A szünetben Róna Gyula mondott fl néhány Ady verset. Hóna mindig azt a munkát végzi, amely a legnehezebb és leghálátlanabb. Ezúttal is szerényen állt oda a két művésznő közé, hogy rövid pihenést szerezzen számukra és sikere semmivel sem volt kisebb azokénál, még ráadást is kel-lett adnia, ami a zsúfolásig telt terem »a«y hozzáértését bizionyltja.
Hangverseny után feldübórgótt a liazz tk>b s a művészi élvezetben felajzott hangulat táncra lenditelte az örökifjuságot. (Egy-két, sőt több szál ötz haj csak jíjitotta a tüzes tánoost.)
Wtoius 3-án Hajdú Zsigmond folytatja érdekfeszítő előadássorozatát, ez-úttal cimen. Az ókortól indult, "éles látkörrel megvilágított, érdekfeszítően előadott gazdaságtörténelmi ismertetés ezzel a legérdekesebb és legsúlyosabb részéhez, a ma mindenkit izgalmasan énlckjő problémájához ért, ami Hajdú Zsigmond ismereteit testve, szenzációsnak Ígérkezik.
C\'^lombó (Ceylon): Egy nyilvános árverésen egy colomból nyomorék koldus I koIvíIIIk^ 0 pennyért (körülbelül 4—5 pengő) eladta magát. Természetesen nem emberbarát, hanem egy váW lalkozó vitte meg, aki jó befektetést csinált néhány schillingjével. A vállalkozó ugyanis a vétellel megnyerte a jogot mindarra a pénzre, amit a nyomorék koldulással keres és ennek ellenében köteles őt eltartani. A vevő — mint jó vállalkozó — egy pijlanatíg sem hagyta parlagon heverni .tulajdonát," hanem azonnal kiállította a koldust egy népes utcakercszteződésro, hogy megkezdje tevékonységét — tulajdonosa számár®.
Egy kocka a mai élet színes, nagy mozaikjából. De érdekes és tanulságos, lllven tükrözi a mai anyagias ember gondolatmenetét: Szép a jótékonykodás, de azért... business is business.
Házmester! állást keres intelligens öregúr, mivel nyugdiját nem kapja. GJm a kiadöban.
Ezt az apróhirdetést egy romániai lapból ollóztam ki. Nem füz3k hozzá semmit. Ez a három sor talán többel mond, mint egy háromoldalas értekezés az >ottani< állapotokról.
Kolozsvár. A román sajtóceiisira tudvalevőleg betiltotta az erdélyi magyar lapoknak a magyar helységnevek és utcanevek használatát, sőt még Mihály trónörökös nevét sem szabad magyaros alaklian irniok, hanem u • Miliai< alakot "kell használni ik. Jellemző azonban a következő eset: a Brassói I.apok az egyik különben ár-tatlun cikkében felhasználta a magyar közmondást: .Nincsen rózsa tövis nélkül.« Mivel azonban Erdélyben van egy Tövis nevű község, illetve vasúti állomás, amelynek román neve most Teius, <£ sajtócenzor tehát kijavította a magyar közmondást, amelynek a kővetkező alakban kellett megjelenhi: •Nincsen rózsa teius nélkül.«
Gpodálatos a román oenflonok lelkiismeretessége! Egyébként ugylátszlk amilyen szigorúak olyan humorosak is. Jobban mondva olyan szigorjak, hogy humorosak. De azért szeretik a magyar közmondást. Ok is azt vallják: «Jobb félni, mint megijedni!\' Van okuk rá! |
P*rl» A francia előkelőségek hajója
visszaérkezett Japánból és többek között elmondták, hogyan dolgoznak a japán újságírók.
Amikor a most visszaérkezett utasok lmjója Jokohamába érkezett, a tokioi újságok tudósítói külön motorcsónakon a gőzöshöz siettek és nemcsak fényké-pezökészülékkel, hanem egy kosárnyi postagalambbal mentek föl a fedélzetre. A japán riporterek fölvételt készítettek a hajón levő nevezetes személyiségekről, beszélgettek velük és nyomban leírták hordozható Írógépükön a tudósítást. Ereket, valamint a fényképfilmeket a postagalambok nyakára helyezték és a galambokat elbocsátották. Amikor az utasok a vámvizsgálat és egyéb vizsgálatok után a hajót elhagyták, a kikötőben árult uj-ságoklmn már láthatták fényképüket, olvasliatták azt a beszélgetést, amelyet röviddel ezelőtt a hajóu az újságírókkal folytattak...
Mint hallom, erre a birrc még Amerika álla is leesett. Mondtam mindig, hogy a kis Japán még lepipálja a nagy Amerikát. Lám ... lám ... a japán mit pipál!
Kassa. Rossz napok járnak mostanság a magyar nótára a megszállott Felvidéken. A vendégfogadók és a disznótoros porták vidékén a cseh állam nótaellenőrző közegei cirkálnak szakadatlanul s ha valamelyik méltatlan béitalosott bus magyar olyat talál kurjantani, amely veszélyezteti a republika biztonságát, azonnal lefülelik és .dalokkal elkövetett államsér-lés« címén eljárást indítanak ellene. Elképzelhető, mekkora volt a nóta-ellenőrző közegek hazafias felháborodása és — valljuk be — nem kis ijedsége, amikor Torna község főutcáján egyik éjszakai portyázásuk alkalmával a következő népdalköltészeti terméket hallották két rezes torokból, hogy aszongya:
Ntgrádbu, Gőmörbe Beesett a Massaryk a Gödörbe.
A torkok tulajdonosait, Mészáros Sándor és Görcsös Jenő hetyke tornai legényeket persze kérdőre vonta a kassai kerületi bíróság úgynevezett .irredenta tanácsa, és per kopoltyu két-kétheü fogházra ítélte. — Hát vall-
juk be valóban államveszélyes tény-álladék foglaltatik a fentidézett rig-inusban, különösen mint halljuk, hogy annak folytatása is vagyon.
Utóvégre egy gödör az nem Is olyan •utolsó hely. Igaz, nem a legelőkelőbb egy köztársasági elnöknek, de ha meggondoljuk, ezzel az ót betűvel máshová is kívánhatták volna. A szegény legények meg ülnek. Es dúdolnak: Hogy Aszongya: m-ram -mm,.. >—• mm—mm ... Mert a törvény caak « szöveget bünteti, nem a melódiát..i TlWy
liadaxoB mérgeiéli eletek lekto-déiéaél, melyeket romlott élelmiszerek idéznek cl*, a természetes „Ferenc lóiieT keserűvíz azonnali használata fontos segédeszközt képez.
A bíróság felmentette a zalaszentbalázsi Jegyzőt
Tihanyi Dezső volt zalaszentbalázsi vezetőjegyző egy alkalommal egy ajándékozási szerződést készített és mivel a községi biró nem volt ottlion, az okmány alá maga irta oda Srckeret László biró nevét. Állítólag az okmányhoz csatolt telekértékelést sem a tényeknek megfelelően irta volna bele az érték bizonyítványba, majd az okmányt nem a kiállítás napjával, hanem egy későbbi kelet alatt jelezte, ami a magánoklratliamisitás tényálladé-kát meríti ki.
Tihanyi Dezső ártatlannak vallotta magát. Kimondta, hogy ellenségei valóságos hajszát indítottak ellene a községben, mignem nyugdíjazták. Kimondta, hogy a telelt értékét az akkori viszonyoknak meg felelően irta be. Tény, hogy a biró nevét aláirta az okmányra, azonban a biró nem volt otthon és az ahW Írásra sürgős szükség volt. A keletnek későbbi ráirásával a fél károsodását akarta megelőzni. -Semmf olyant nem követett el, ami bűncselekmény lenne.
A bíróság kihallgatta Szekeres László községi bírót, Babay Andor jegyzőt, majd Csizmadia János-síét, a sértett asszonyt, akiknek vallomásai után vitéz Szili/ Dezső kir. ügyész fentartotta a vádat. D\'irris László dr. védő hatalmas védbeszé-dében védence felmentését kérte, mert amit védence elkövetett. — mondta — lehet szabálytalanság, de semmiesetre nem bűncselekmény.
A bíróság is a védőügyvéd álláspontjára helyezkedett és felmentette Tihanyi főjegyzőt. A kir. ügyész semmiségi panaszt jelentelt be
Az „EXTÁZIS" előadására axóló meghívókat — azoknak, akik arra számot tarthatnak — a mozi pénztára kiszolgáltatja. Jegyek kizárólag felnőttek részére adatnak ki. A meghívó tulajdonosa felelős, hogy a belépő/egy nem kerül illetéktelen kezekbe.
A
Szelvény, \\
rr?k .,eimu,at6Ja 3 pengő boiti
J^elyett^t ^fMrt veheü meg >i* (urdu lovag"
VÁROSI MOZGÓ
Február 7 és 8-én, szerda éa osOtOrlök
Szőke Szakáll legkacagtatóbb vígjátéka
Lebegő szűz
{Okos anyós)
Az évad legszellemesebb vígjátéka. ExenkisDI rímek kiagiazlli mDaor.
Előadások kezdete 7 éa 9 Arakor.
7 órakor fólhelyárak 20—60 fillérig!
Révai tavatil alkalmi
könyvvásár könyvei
Nagykanizsán
FISCHEL
kínyvk«re»k»dí«t»n TalafoM I7S. aa.
Részletes Jegyzékkel szívesen szolgálok.
színház
Névtelen hajó
Satlan Vane, a budapesti Nemzeti Színházban Is nagy sikert aratott darabiát, a .Névtelen hajó.-l láttak tegnap cete a színházban. Az előzetes színházi kommüniké azl jelentette, hogy olyan vizekre evez c hajó, honnan míg «mber nem Jótt vissza. Vnló-ban"nagyon kinyes és merész témát választott\'Sultan Vane. A túlvilági élet mindig izgatta a fantáziál, a dnrnb Is misztikus témájánál fogva lebllll-i-selő - az író pedig a nyomott hn> g-jtalot néhol humorral aknrjn felszakítani. — A színészek valamennyien Iparkodtak megjátszani izerepüket. Kétségtelenül Bányász Istvánnak sikerillt legjobban. Igazi .StérzetlSéggel oldotta meg nehéz feladatát. Elismeréssel lyl-lalkozhatunk Zemplényl, Serlózy Ilona és Gáspár Amália alakításairól is. Szántó Ernő Scruby siciepében kitűnő maszkjával nagyon jól halolt. Kovács Árpád egyes jelenetelt ügyesen Játszotta. De Jók voltak Bánky Elemér, (iabányi Bóske és Sashegyi József Is. Az előadást Zemplényl ZoHán rendezte.
ZALAI KÖZLÖNY
Nem várt lelkesedéssel és lendülettel kezdődött meg a Nemxetl Egység sierveikedóse KIskanlMén
Í9M. február 7
Nöl öu/Viíods. onaolálda, m manllcUr
pahocsa
fodrász-üzletében
PS-ut 15. azám
(Nemzeti Bankkal siemben). MéraékeU drak/
Könnyű ilolga soiiascnl volt ónnak. aki Klskanffián akart bármilyen politikai párt lobogója alá tábort toborozni. A klskanlzsui nép a munkás életnek, a szorgalomnak, józan megfonioltságnak mintaképe etnográfusok megállajillása szerinl Is, érthelö léhát, hogy érdeklődéséből és Idejébfll sokkal több jut a munkára, a házatáju rendbentartására, semmint a napi politikába való aktív bekapcsolódásra. így is volt cz mindig Kiskanlzsán. A jiolitikai gyűlések legtöbbszór néptelenek és csendesek szoktuk lenni. Annál megle|iőbb volt n Nem zeti Egység Pártjának hétfő esti cls» szervező gyűlése, amelyre szorongásig jncgtelt a I\'olgárl Olvasókór terme és a lelkesédésnek olv.in kitörései dübörögtek a faiak közlött, amilyenre emléke^ óla nem volt példa Kiskanlzsán. Vagy 3—1000 ember töltötte meg n termet, akik nemcsak meghallgatták a Nemzeti Egység programját, hanem lelkűkkel belekapcsolódtak abba és a minduntalan kitörö zajos helyesléssel ennek kifejezést is adtak
A megnyitó beszédet Anck József. n klskanlzsal pdrtkerülel elnöke mondta, majd dr. Fülöp • György ügyvéd, kerületi titkár ismertette figyelmes hallgatóságával a Nemzeti Egység fjomMatát. Dr. Szabó Zsigmond főorvos, vezető titkár hosszabb besz/xllxm hangsúlyozta a Gömbös ^kormánynak a kisgazdák érdekéién hozott Intéz kedéseit, melyek igen lelkes visszhangot váltottak ki a hallgatóság körélen. Eergelegcs taps fogadta a fejtegetésnek azt a részét, amikor a szónok rámutatott a kormánynak a revizió kérdésé Ízen tanusitolt bátor és határozott állásfoglalására és az ezért folytatolt harcára.
Tóth Károly volt klskanissai la nitó felszólítására nagy számban
jelentkeztek u hallgajóság soral-liól, hogy segítenek a szervezkedés munkájában és azonnal tömegesen Írták alá u pártba való belépési iwkei, A legvérmesebb reményeket is felülhaladta az a lelkesedés, amit a pártwzelöségl tagok beszédei kiváltottak.
A gyűlés Németh Mihály ny. polg. isk. igazgaló, és/aki kerületi elnök gyújtó hatású záróbeszédével ért véget.
NAPP HÍREK
Mozi-hlrek
Az .Extázis* oimú film a legközelebbi napokra vau beígérve, annak megérkezéséről és lejátszásáról a kö-zönség Idejében kap érlesitést. Az eddig megváltott és elvitt ,Jegyok az • Extázis, előadására érvényesek lesznek.
Hogy áBonban a közönségnek nz a része amelvijt mára vagy holnapra szemelte kT magának "ízt a csemegéi, hogy ez a közönség valamelyes kárpótlást kapjon, bemutatja ma a Vánost Mozgó a ■ hebegő szüz. clniü Szőke Szakáll-vigjátékot, ami — mint a elme is mutatja - nyújtani fog olyan szórakozási, mely az .Extázis, megérkezéséig - legfeljebb pár napról lehet szó — megnyugtatótag hat a várakozókra.
A .Ix-lzegő szüz-nek a női főszereplője a buliéul és pikáns szépság, Dina (Irallü, aki o Ilim elmének megfelelően az elképzelhető legbonyodalma-sabh és legkritikusabb helyzetekbe kerül.
A film óriási sikeréi Dlna Grallán és Szőke Szakállon kívül még köt nagyon\' Jelentékeny filnikom|k«s biztosítja:\'Paul Keinp fc Fritz Schulze.
tiak két előadást larl u mozi ma is, meg holnap is, 7 ét II órakor. A 7 órai előadások olcsó helyárakkal tartatnak meg.
Ctcsén&jét aáPamczibm
szerjakoxhatik
RÁDIÓMŰSOR
lfiudaprst, február 7.
0.45: Torna. Ulá\'U hanglemezek. -9.45: HlMk. — 10: 1. Faljsl iro<lalom. 2. Ml íjai? a rádiózás kórftl. Közben hangiamezek. - 12.05: Kndr© Béla szólókvarUUje. - 115: Idfljelzés. -
I.30: Weidlnj;er-zen«kar - 2.10: Hirck.
- 3.30: A rádió diákWlóráju. A log-vitézebb h tszár.. 4: A házinrtásról. Vlzváry Mariska előadása. - 1.45. ldrt-telzés, hírek. - 5: HaJAk Albert tán-galózik. - 5.30t Ahol u hagJOHltoy szentség Klfiadás. - 6: Tót-est. Kendező Kiszely Gyalu. - 7.30: fighajlat és kiltura. - 8: C<igdny*.MH\\ - 8.15: Hírek. — 0: Kjrópa-hangvereeny A brüsszeli rádióállomás míisoránuk közvetítése. — 10 3) Hanglemtzik.
II.15: Heinenuiim Sándor jazz-/et ckar. Hées. 12 Bádióz nekar. — 3 50: E.
— 4.10: Bécs l.gróglbb múltjából. -4.3.V, Hogyan nézem gyermekem bizonyítványát? - 1.50: E. - 5.5"»: Bör-bántalmik a téli sporlnál. - 020: Munkásóra. — 0 40: Az ember és környezete Kínában. — 7 Bacher iró felolvasása. — 7.3">: A rérfi Ik-alschmcis-lor-zenekar hangversenye. — !>: Brrtsz-szel. — 11: Eszperantó. 11.15: Tánc-lemezek. I
Filléres hirdetési napok ós Ingyen apróhirdetés a Zalai Közlönyben
Hirdetésit, reklámra akkar van a legnagyobb szülné*, an^lkor rosaanl mennek az aslet*. AÍ anyás f 41-laiKló hirdetés gyízl meg a Maínaé-grt arról, hogy tud vásárolni ma Is, ha (ud)a a inejtelelö torráaokat, lia tudja, hogy hol M in« a leg-
olcsóbban és tejtjobban kapni. A htr-di«M, a leltlám *y«zl meg \' köiSfi-arról, ho«y erre »agy « a cikkre szükaége ««, A htrdetáa győzi meg a HMtaaé^rt an*l, hogy ezt wgy azt a malaígletét, klváaiságát ma ts valóia Sud)a váltani. A htrdrlM a k«Jobl> ügynök, mert uJsígUpok ezzel naponta eaar *a ezer haAaas ke-leaik t«l a loíyaazlói éa tsitínzlk a vAhrlásra.
ltogy a za»l Közlöny a rrklanrsaa ezt «» erejét Hssnyebbci elértieldvé a kcieakedök, vállalatok, Iparossá számára, hrten«ént két napá i
csütörtökön is lumkitoa
NAPIREND
Fabrssár 7, szerda
Római katolikus: Romusldap-Proteat.: Tódol. Ur.: Stbsl bó 22.
Mozi elíadisok hílköznsp 5, 7 ii 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Városi muzeuni és köayvtlr nyitva csütörtökön ís vaslnup délelőtt ICHál 13 óráig.
üyóavszaitéil íliall asolgálal • btasp-ban: .Pekele sas\' gyógyszerUi 16 ut 6 ss. ts a kliksntsssl gyegyszeillt.
OőzUrdó nyitva reggelt a órától taté S Mii (héllö, szerda, péntek délalán, kedden egész nap nőknek).
filléres Izlrdetéa-olilalakai ad a hlrda-löknek. Ezeken a« oldalakon (elliel}«-zéal klkMéa nélkOl) letsaés szerinti nagysá^i hlrslrtéal adhat fel bárki, a ta,Itália árak leiéért, HbtXzörl tel adás eaetén meglelelő százalék további oigeshnénáiyel.
A lllléiea hlnWések kIMrólag törtökl éa szambsll ssámahikban Jo. lm nek meg éa e«kla a IHéres oklalan.
KBesaklvül mlndea Igazolt elöilsetbttk
havonkéniá kél (egyenikéul II szsvaa) na Ját apróhirdetést adhat lel teljeaea ittjlalaisul a \'/Mai Közlöny kerin, csütörtök éa azomball számaiban.
A Zalai Közlöny e»akc« az ujabb kedvezményeivel ts erösbltoni akarja azt a HoVévlISIles kapcaolatat, auü Nagykanizsa közönségét lüu e hasa. bókhoz, melyek Jóban, rosszba i min-,lenkor betaüleltel Igyekeznek -znlgalill ennek a városnak éittekett.
— (Kállay RutloU Nagykasllzaáa)
Kállay Rudolf, n Mogvar llllelbaak igazgatója tegnap Nagykanizsára ér-keeelt.
(líelenieai Hereae a TÉBK hlsolt.
Ságéban) A TP.BE mai kózgyülfcéi az igazgatóság Javaslatára a kózói ügyek tárgyalására klktlldöll blzoll-ságbn Kelemen Fereno nagykanizsai pénzintézeti Igazgatót válaszlollák.
_ (A* lparlrsttllet hlrol) Holnap, csütörtökön este 8 órakor a nagyka. nizsal Ipartestület elöljárósága rendes havi ülését tartja. - A nagykanizsai Ipartestület rendes évi közgyűlésit február tH-An sajál székháza nagytermében délután 3 érakor tartja.
_ (A széni Ilona l.eáayktubl február 13-án fél 7 ómkor hushagyókedtli teát tender, a Mlsszlóaház nagytemií-l>cn, műsor nélkül, de annál kedvesebb és vidámabb meglepetéssel. A klub rendező-gárdájának csaltál is sikerülni fog pár kellemes órát bízta-sllanl farsaiig-bucsuztatóul a tialalsig. nak.
_ (Névmagyaroslláa) A belügyminiszter megengedte, hogy Frint György államrendőíeégl díjnok (NagykanUsal a nevét Fóldeslre váitpztassa át.
- (A Kereaztfoy Jótékony NlkoW JelinezeatJe) utolsó színes eseménye lesz. az Idei kanlssal \'farsangnak. A február 10-1 Jelmezestre már városszerte folyik a lázas készülődés és ezen ad egymásnak találkozót a környékbeli url-társadalom Is. A rendezőség ezaikalommal is győnyörften fel-díszített táncteremben vórjs az Miaiw-kórben a Jelmezest résztvevőit, asklei kanizsai farsang alnlt talán s.-holseni volt annyi Jelmez tiltható, mint " mennyi a Nőegylet jelmerestjén k-sz. Kivánalm a meghívók MmuiUUndól.
Dugulás ét aranyerei bántalmak, gyomor és bélzavsrok, miiét lépduzztdit, hát- ét detékWH ellen a termétzetsdts Ferenc JózW keserűvíz, ntponkénl többször hevévé, hathalós tenltsésd nyújt.
K zeneiskola lanártlnak hangversenye: ma ette
lesz a zeneiskolában. Kezdete pontosan 0 óipkor. A műsoron 2 mW> stilizált táncok, Csajkovszky oig)« népszerű zongoratriója, szóló heged, szám és olasz szerzők énekrt""1 lesznek. .,lAk
Jegyek 00 és 110 fillérért kapMl" az esti pénztárnál ós a nap a Králky tőzsdében, a TotscU ÍW rlábau, a Vágó Itlalnzeitárban e» • i inoiáuyi üzlelébeu,
feljárni\\t_1.
Elhagyatottsága miatt akart meghalni az aszplrlnes öngyilkosjelölt
Mini megírtuk, Szűcs József 22 évét Magyar-utcai napszámoslegény öngyik kossági szándékMI aszpirinnel meg-niérgerte magát, teliének oka felől azonban nem volt hajlandó felvitt-uosilást adni. A rendőri nyomozni most megállapította, hogy Szűcs Jó-,sef sokat betcgeskedclt nz utóbbi idö: 1h„ és mivel nem volt kóresete, a rajnai nem akarlúk befo^dui. liz a»y-nvira elkeserítette, hogy meg akarl halni és bévelt 12 gramm aszpirint.
__ (Szombaton NTE teacpatély) A
farsang nlolsó szombatja ritka jó hangulatú táncestélyl igér a Koronában. Az idd báli" szezonban második tánc-cstélyét rendezi 10-én, szombaton az NTE, de aki jelen volt az elsőn, az láthatta, hogy mily egyszerű, családias,-kedélyes az estély, igy érthető uz a nagy látogatottság, amely az NTF. tánc-eslélyci iránt megnyilvánul. Az 50 tag-ImSI álló rendezőgárda mindent elkövet, liogy a legjobb hangulatit estély emlékeivel távozz >n a fiatalság a farsang utolsó szombati mulatságáról.
— (Egy fcöleg tw enot talállak) hétfőn esie. Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrségen.
— (Atlfflt* " balkarját) Pető Boldizsár zalakarosi gazdalegényt legnap súlyos állapotban beszállították a ka-nizsui közkórháziéi. A fiqtnl legény 3 héttel ezelőtt állítólag véletlenül át-lölld a balkarját. Nyomozás indult annak tisztázására, hogy vájjon nem öngyilkossági kisérlel áll-e u .véletlen- sérülés mögött.
_ (Allaslai.ui diplomások) hosszabb időre, ugy helyijén, mint a megyébeni működéssel biztos megélhetést nyerhetnek. Ajánlatokul kérjük a Zalai Közlöny kiadójába .Cimlár« jeligérc leadni.
— (Anyakönyvi hlrfk) Nagykanizsán az elmúlt héten 10 gyermek születelt, lebbql (l leány, 4 |*dig fiu: Paizs József napszámos és Tislér Erzsébetnek rk. kánya, Nothnagel Ferenc pincér és Dani Máriának rk. fi>, Farkas József pincér és Andri Teréziának rk. leánya, Jáger Ernő asztalos és (tikász Kozáliának rk. bánya, BoUa Károly borkereskedő és Kreitz Dunielának rk. leánya, Wagner István l»orbélymesler és Virág Máriának rk. fia, Magasházi \'József szobafestőmester és Babos Hó-
zsánuk rk. fia. Házasságod kivül született 2 leány ós 1 fiu.— Halálozások: Horváth József népzenés/, rk. 55 éves, Varga Miklósné LecseU Katalin rk. M éves, Horváth Gézáné NénH\'th.Mária rk. 10 éves (Pacsatültős), Szili Béla rk. 18 hónapos (Nagyréosc, IfJj-vics György napszámos ?k. 19 éves, Orsós Mária rk. 21 éves (Szenlborbás), Farkas Miklós rk. 3 hónapos, Varga Islván nyug. ügyészségi allisztrk. éves, Böhm Jenő magánzó izr. Ül éves, Völker Mátyás nyug. postaaltlszl ág. h. cv. 73 éves. — Házasságkötések: Kovács Ignác tejüzemvezető rk. és Steflovics Ágnes rk., Bunczom Ferenc földműves rk. és Mátés Rozália rk, Mátés l.ászló földműves rk. és Vajda Katalin rk., Szeles Pál vasúit távirda-mesier rk. és Hegedő? Györgyike rk., I\'nger András földművés rk. és Bogdán Margit rk., t\'ngern János földműves rk. és Ke||cnnann Anna rk., Major János földműves rk. és Vidovics Kohlja rk., Túri György fuvaros rk. és lakács Mária rk., Tuboly Iftván hen-essegéd rk. és Kele Anna rk., Kultsár j\'yörgy cinészsegéd rk. és Káldi Erzsé-wt rk., Nagy Józser vasúti munkás ** vargu Anna rk., Metz János fókluulvcs rk. és Gábor Mária rk.
Zalai közlöny
Linóleum Mozaikvászon Lábtörlő Roletta vászon Roletta zsinór Roletta rud
legolcsóbban
HIRSCH és SZEGÖ-nél
— Az OJsá^ uj száma szenzációs fényképfelvételekéi és pontos statisztikát közöl az Oparachbálról. Dollfuss Buda|Kslen. Berlini zsidók üdvözük Hitlert. Solti llermin megváltoztatta a ncvél. Hengcteg Iréfa, móka és intimitás Nagy Imre kitűnő vicclapjában. Arn 10 fillér. I •
— A Iteltlámélet legújabb száma most hagyta el a sajtói. Ezzel ez az elevenen szerkesztett, művészi kiállítás i reklámszaklap hetedik évfolyamába lépett. Az "íj szim számos, töblv-szinnyomásu mellékletet, érd.-kes cikket, kritikát, reklámtippet és ötletet hoz és kirakat rovata kilünü r.\'klám-lurtás.i kirakat-felvételeket közöl. Sz r-készti: Balogh Sándor. Előfizetési ára 1 évre 12 |>engő. Kiadóhivatal: Buda-\'jK\'st, V., Bálvány-ulca 12. Kérjen mutatványszámot!
Hurokra kerDIt egy zalai
bünftzö
A dunaföldvári csendőrség egy bíjn-ügyből kifolyólag elfogott egy Báthori István nevű csavaigót, oki SomodJ és Somogyi János néven számos csalási és lopást\'követett el, sőt még véd-lelen, 8—10 éves leánygyermekeket is megtámadott.
A csendőri nyomozás kiderilclle, hogy az itfazi neve: Smnogyi János, bár a megmolozása a|i:ahnával Bá-Ibóri Islván névre szóló ignzoMnyo-i&l mlállnk nála. Ezekről knVrült, hogy* csavargásai során lopta egy Báthori István nevű embertől, akinek összes Iratait magához vélte.
Vallatása során beismerte, hogy nz elmull esztendőben Zalában és So-mogymegyél>en, leginkább a Bulaton környékén követeit el lopásokat és .betöréseket. A zalai és somogyi csendőrség most állítja össze Somogyi János bünlajstromál.
KIADÓ
összkomfortos 3 szobás lakás, azoiml beköltözhető, vagy május 1-én, II. emeleten, eil éllyel.
Honráth ég ?ai ípitőmesterek 72 Csengery-ut 17.
— Közalkalmazottak figyelmébe! Bu-
toráruinkat .ényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstcin bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szára.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az ulotsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
tagja lehet a többezer kötetes nagykanizsai Horváth-féle ujságüzlel kőlcsönkönyvtárá-nak. Vagyis, havi 60 fillérért a „Zalai Közöny" minden előfizetője
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön-könyvtdrból, ahányat csak el tud olvasni.
Az előfizetési nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndijért kapnak könyveket a Horváth köicsönkönyvtárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni. _ 1
- Megjelent a Milliók Könyve leg
ujabb száma, mely dupla terjedelem ben jelenik meg, de ára csak 20 fillér Ezzel az értékes könyvvel akarjuk megjutalmazni olvasóink ragaszkodá sát. Kapható mindenütt. Minden szám ltoz keresztrejtvény/ Előfizetési ára, negyedévre 13 regény 2.10 pengő.
Ha majd ön is rájön, mit tud az
(„Igmándi"
Alkalomadtán csak azt fogja haaználnl
Emlékeztető
Február 7. Tanári hangverseny a te nőiskolában esie 0 $rakor.
Február IS. Keresztény Nőegylet lel-
mez-estje az ipartestületi saékház termeiben.
NTE táncestély fél 9 órakor a Ko rónában.
Február 11. Az Iparoskör zártkörű jel mez-estélye.,
Február 11. Llceális előadás a Kath Ivegényegyletben este 9 órakor.
Kiskanizsai levente futballcsapat sziniclöadása délután 6 órakor a Polgári Olvasókörben.
Február IS. Agglegények eítje a Kaszinóban.
Polgári Egylet piknikje fél 10 órakor.
U\'ányklub teája fél 7 órakor a Missziósházban.
A ZTE közgyűlés® 6 órakor a Kath. legényegylet nagytermében.
Február I7. Dános I.ily zongorahangversenye esie fél 9 órakor a Kaszinóban.
Febmár 18. Matiné fél 12-kor a eeoe-
iskolában (Vannay !.)■
Február IS. Lioeális előadás a Katb. legényegyletben este 9 órakor.
Február 24. Hevesi Sándor előadása a Kaszinóban.
Február 25. I.iceális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Február 2«. IV. bérleli hangverseny (Fischer Anny)
Febroár 28. Növendékhangverseny fl órakor a zeneiskolában.
Március I. Purim-cstély a Kaszinóban.
Március 4. Zrinyi bemulató disztomája a gimnázium tornatermében.
Március 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Március 14. Siklós Albert szerzői estje.
Március 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Maiiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
AprUls 18. Tanári haugverseny a zeneiskolában eslc 9 órakor.
A termés háls-ünnapa Angliában. Óriási kenyeret é« kalácsot visznek végig zeneszóval a Soramerset-l utcán.
ZALM KÖZLÖNY
1934. február 7.
Közgazdaság
Jó á^a volt a növendék-marháknak az országosvásáron
A tegnapi kanizsai országosvásár közepes forgalmú volt. Felhajtottak mint-egy 1000 szarvasmarhát és ki*. 800 lovat Idegen kereskedők nem voltak a vásáron, ami kevés export-üzlet volt, azt helybeli áHatkereskedók bonyolították le. Belföldre két vagon marhál szállítottak uradalmakba, Olaszországba négy vagon növendékmarhát. A príma nővendékmarháknak Jó áruk volt, 52—54 fillért fizettek értök élő súlyban. Lovak árai tartottak voltak.
P.rdekes, hogy ugyanekkor a Pacsán rendszeresített havi vásárok nagyon Jól beváltak, főleg, mert a piacon nem szednek helypénzt. A legutóbbi napokban Pacsáról hat vagon szarvasmarhát szállítottak el.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap dé!;?£tt 10-től 12-ig a városi muzeum htiviíisgében. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját cserefüzetek beadása értékesítés céljából.
Teraénytöiide
Buza tlszav. (uj) 77-es 8-43—870, 78-as iJ.45—8 8), 79-es 8 6Ő-8-90, 80 ss 8<71>-000, dunánt. (uj) 77-es 8 30-8-40 78-as 8 40-8 50, 79-es 8*0-8-60, 80-as 8-60-8-70, rozs (uj) 4i 5-4.65. — Zsb közép 8 40-8 50, - ujtengeri tiszántúli 7-00-7-25.
SertéiváBár
felhajtás 150, eladatlan 61. P.lsé rendű 098—101, szedett 090-092, sze dett közép 086 -0-88, könnyű O-éO-O-83, első rendű öreg lh88 -0-90, ll-od rendű öreg 0-80-0-86, angol süldő I. 0-92-1 02, szalonna nagyban 100—105, zsír W.6-0 00, hus 116—1-38. félsertés 116—128.
Kiadja a laptnlajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nsgyksnlzsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Ineturban telefon: Nsgykanlzsa 78. szám.
Schrikker Sándor
N faiskolájától egészséges, edtett, crös és dús-gyökér zelü :
gyOmSIosfák, gyüm&tcsfaoaemeták, díszfák, diiazbokrok\', kuazónOvény oaemeták, kuazónfivány oserják, évelA kúszónövények,
rózsafák, étrsift virágok, SrSkzSId fák, BrSkzBId osarják,
HrAkaAlrilavalB aaarjtk.
Megrendelhotök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, növényvédelmiszerek stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon 130.
üra a M Közlönyben
Ne felejtse el! Jegyezze meg!
kiváló minőségben nagy választékban
SZABÓ ANTAL
sport-, rádió- és csillár-üzletében Nagykanizsa — Ffi-ut 3. sz.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik félfjihtlet-Icn édesatyánk,
VBIkar Mátyás
elhunyta és temetése slkalmá-viI Jóleső rístvé üknek kiteje. zésl adtak, külön a posta tisztiéi sllisill ktrnak, úgyszintén a fll\'.öbázl kérmüvts karnak ezúton is hálás köszönetet mond a gyáízoló csalid.
APRÓHIRDETÉSEI
SxobaU«M*t keresek 16 i beléptre. UnRcr, Hoithy Miklói-ut 19. 73
Üveg. parcellán, hiilartlil dkkek legol-cií-bb beaxeraétl Icriáia a Toth-b«..r kan. 71
Kttszobás lakáaok má|us I re klaatk Fdrst Király utca 38. SIS
Karaaak május l-re szobái, le
heléleg kertel Ilkáit, .Vldíkl\'
Címeket 1 kiadóba kérek.
lelljiíte. 518
130 G-01 udvar éa kerthelylaég aiabad* kérból ala*ó, boiláurtotö fgvsiobn lakánal és mellékhelyliégekkel. Somogy, acentmlklda, poataut mentén. Sáreci Jt nos 177. iá 527
Magykanlzaaink találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telelőn: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg vtz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Kitiné aavtall éa kalalaal
Rnonir H1"161 i«it«w
L3UI\\Ur\\ lego\'caóbb naptáron kaphatok : LIOHTSOHEIH borai keteikedéa, Caengery-u 31
Ua««rl kétrzobás lakás mellákhelyt-aégekkal májua 1 re vagy azonnatra kiadó Zrínyi Mlklóa-u. 30 330
Forgalmai útvonalon Jóforgalmu luuer ti la.m«a,aalattal fcáa eladd. Cla
a kiadóhivatalban._
Falual .aovaakaraafcadéa Iflle-hláry miatt kereailénynek átadó. Bóveb-bet kiadóhivatalban. «8
Kltuo\'jáa Itlrdóiiobáa emeleti déli lek-víill lakAa májua l-re kiadd fö-ut 31.
alall dr. Knauu Ugyvédníl._____tM
yaiobli utcai Sitlilet D<lk-495
Kélaaakáa udvail éa ei lakás a belvároibaü kiadd, fc lér ÍZ.
Király utca 20. aa. alall 1 saobáa lakát egy UflethelyUíggel vagy anélkül aioa-nana kla*é._____JII
FBaaai-aa AllvAa, kla tlókok\'ml kerestetik. Hlrseh és Siegfl._
Dautaohaa Frlalatn luchl Stelle laganber oder Halbtag. — Ollerle aa dfc Expedlrlon, 520
KOzgazdasági Részvénytársaság
Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Odllalata
Nagykanizsa
KOnyvajromda, könyvkötészet, vtHuüozó Intéaet, üzleti könyvek és dobozok (yára ■ „Zalai KBzIBny" politikai napilap azerkesztfisége és kiadóhivatala
Készítünk a
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat,
ket. -
kat, körleveleket, röplapokat és mim £ ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk:
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket é» tömböket, minta-zaeskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, falinaptárokat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben át a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám
NfonialtU a laptulajdonos Koigaidaaági K.-T. Oulcnberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelés üzlelvezeló i Zalai Kiről) J
74. évfolyam 30. szám
Nagykanizsa, 1934. február 8, csOlöitök
Ara 12 f«lér
ZALAI KÖZLÖNY
iMtkeMl^C ktacJóhlvuUl: Pöat 5 nia Jelenik minden reggel, bétlő kivételével
r*LITIKAI HAPILAF
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 40 Iliiéi SierkeiitAségl és kiadóhivatalt telelőn: 78. ss
A mérnök és a túltermelés
Irta: SSpkí* Sindor
raüenyet, tanár, országgyűlési képviselő
A mai kaotikus gazdasági állapotokra az első látható lökést a technika fejlődése folytán előállott hatalmas ipari és mezőgazdasági túltermelés adla, helyesebbon mondva, ez tűnik mindenkinek elsősorban szembe, aki nem fut végig az okok és okozatok hosszú láncolatán. Kétségtelen, hogy erre n hatalmas túltermelésre a lehetőségei a háborús szükségletek gyors kielégítésére kifejlett technika adta. I)e a túltermelés és munkanélküliség oka mégsem a technika fejlődése. Meri ha valamely technikai ujitás létrehoz is időnkint és helyenkint munkanélküliséget, gondoljunk csak arra, hány ember lenne ma munka nélkül, ha Step-henson nem hozza létre az emberek millióit foglalkoztató vasutat, avagy Faraday az elektromos ipart. A rendszeres kutatások és kisérlelek eredménye hatalmas rezervoár. Ebből a rezervoárból meríthet a tudományos technika anyagot uj iparágak lélesitésére s az emberek százezreinek foglalkoztatására.
A baj a technikai újításokkal kapcsolatban abban rejlik, hogy ma, amikor olyan lázas sietséggel rohan az élet és mindennap uj problémákat vet fel, rendkívül hosz-szu ideig tart, amig azok az átalakulások, amikel a technika szédületes fejlődése előidéz. fclismert"t-nek és az ezek nyomán keletkező sorsdöntő problémák az ellenőrzés, felügyelet és szabályozás körébe vonalnak. A mérnök a természettudományi kutatások alapján létrehoz egy uj alkotást ; nz anyagi előny, mit ez jelent, rálereli a közgazdasági körök figyelmét. Nagy-későre veszi észre egyik-másik hálását a társadalom, majd hosszas előkészület és megfontolás után kezd szabályozni és korlátozni, ha kell, a közigazgatás és jóval azután kerül a dolog a törvényhozás elé. Kí a természetes, de nagy fáziskésés a magyarázata, hogy sokan az emberiség Tejlődését és felszabadítását előmozdító nagy technikai alkotásokat tekintik a bajok kiforrásának, holott a bajok forrását abban kell keresni, hogy az egvéb tudományok egy részt* nem halad abban a lázas tempóban, mint a tudományos technika.
Nyilvánvaló, hogy ha a bajoknak Igalább az ipari és mezőgazdasági ullcrmelésből fakadó részét akar-K. kuz<lcni\' «zt a fáziskésést kell kiküszöbölnünk. Természetes, hogy H\'n a küzdelemben a mésn^K-akinek működése indítja meg c»kel a bajokai, \' " \' - ; "
.. —j ■■..«.,, kell segítségül onnie. A mérnök ma ném fejezheti tevékenységét az alkotással, ez \'^\'^enységén^k csak a kezdete, viselnie, kell a felelősséget is anuak következményeiért. Foglaí-
Lelkes ünneplés közepette vonult be a fellobogózott magyar fővárosba Dollfuss kancellár
Gömbös és Dollfuss tanácskozásai a kormány tagjainak bevonásával
Budapest, február 7 Dollfuss kancellár szerdán reggel indult el Bécsből Budaj>e8tre. Útközben a nagyobb magyar állomásokon mindenütt lelkesen ün-nepelték. A kancellár déli háromnegyed t órakor érkezeti Budapestre, ahol az állomáson Gömbös Gyula miniszterelnök, a kormány tagjai, a főváros képviselői, a honvédség főparancsnoka és Collana budapesti olasz követ fogadták. A fellobogózott fővárosba bevonuló magas rendéget a közönség mindenütt lelkes ünneplésl>en részesítette az utcákon.
Budapest, február 7 Dollfuss kancellár délután a Városligetien a Hősök emlékmüvét koszorúzta meg. Dollfuss szerdán
vadar rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter és báró Hen-net Lipót osztrák követ kíséretében megjeleni Gömbös Gyula miniszterelnöknél. Dollfuss és Gömbös tanácskozásra üllek össze. 6 órakor érkezeit meg Kánya külügyminiszter, fél 7 órakor Imrédy pénzügyminiszter, Kállay földművelésügyi miniszter és Fabinyi kereskedelmi miniszter. Az osztrák és magyar államférfiak 7.25 óráig tanácskoztak. Dollfuss ekkor a Duna-palotában levő szállására hajta-totl, ahol későbben Gömbös miniszterelnök visszaadta a látogatást az osztrák kancellárnak. A tanácskozásokat folytatják. Gömbös ma este Dollfuss kancellár tiszteletére estebédet adott.
délután 5 órakor Hernbosten Ti- —
Doumergue kapott megbízást kormányalakításra
Daladier lemondott, mert elakarta kerülni a további vérontást — A helyzet oly súlyosra fordult, hogy a tömeg az elnöki palotát veszélyezteti
den törvényes eszközzel biztosítja a rendel. A kedd esti ,véres zavar-
Páris, február 7 Kedden este hatalmas aránvu tűn telés volt a francia fővárosban. A tüntetésben mintegy 60.000 ember veit részt. A hivatalos jelentés csupán csak 8 haloltról számol lx\\
bár ezek száma meghaladja a i tüntetés alkalmával több, 30-at is. llcrriol volt miniszterelnök is súlyosan megsebesült. A Vendőrség megtiltod minden felvonulási és gyülekezési. Daladier miniszterelnök kiáltvánnyal fordult a néphez és kijelenletle, hogy min-
gás után a Goncorde-tér .szerdán siralmas pusztulás képét mutatta. A köztársasági elnök palotáját katonaság őrzi. Iigyes liirek szerint a mint
.">00 ember sebesül/ meg és 35.....10
emlier vesztette életét. Legközelebb már a katonaságot veszik igényin\', hogyha az utca ismét nyugtalankodnék. Csütörtökre ujabb nagyszabású tüntetésre számítanak. Az
kozitiu kell, intenzivebben mint eddig alkotásainak hatásával a társadalmi és gazdasági életre. Hz neki mindenesetre könnyebb feladat, mint a kívülállóknak, hiszen amikor a mérnők valami ujai teremt, avagy racionalizál egy üzemel, látnia kell előre annak hálását, számolnia kell előre annak •eredmé--jiveivel Mert a tudományos kutató Kísérletezik, kutat minden gyakorlati cél nélkül, magáéit az igaz-a mérnök, amikor a tudományos ságért, a tudomány előbbi cvilelcért : kutatás egyik vagy másik eredményét felhasználja, mindigelőzetesen megfontolt gyakorlati cél megvalósításán dolgozik.
Kel az uj világol, amelyben ml élünk és kínlódunk, a mérnök teremtette. Mutassa meg tehát a mérnök, hogy kell élni, hogy kell berendezkedni ebben az uj világban. Mutasson rá a mérnök, hisz neki előre kel lelt látnia, azokra a nagy problémákra, amelyek a technika gyors fejlődése folytán felmerülnek, mutassa meg. hogy kell társadalmi. gazdaság! és politikai nézőpontból azokat szabályozni, ellenőrizni, irányítani, hogy azok tényleg az emberiség boldogulását, fejlődését szolgálják és ne keltsék még az avatlnnok elölt sem azt a hajnis látszatot, hogy azok az emberiség romlására rezeinek.
igazságügy miniszter az Action Fran caise főszerkesztője ellen lázítás címén vádat emelt.
A helyzet annyira elmérgesedett, hogy az események kiprovokálták az alig párnapos francia kormány lemondását. Daladier kormánya ezérl szerdán délelőtt lemondott. Daladier lemondását azzal magyarázzak, hogy elakarja kerülni a további vérontást. A képviselőházban egyébként már kedden délután számoltak azzal, hogy Daladier lemond és igy lehetővé teszi annak a szükségkormánynak megalakítását, amely majd helyreállítja a rendel. Daladier lemondása után a következőket mondta :
A rend fenlartásáért felelős kormány ncin hajlandó ebben a helyzetl>en a rendet olynn rendkívüli intézkedésekkel fentartani, melyek esetleg vérontásra vezethetőek. A kormány nem akart a tüntetőkkel szemben katonaságot felvonultatni és ezérl inkább lemondott.
Doumergue hajlandó kormányt alakítani
Páris, február 7 Daladier lemondása után Lebrun elnök telefonösszeköttetésbe lépett Doumergue volt köztársasági elnökkel és felajánlotta neki a mini szlerelnökséget, Doumergue azonban magas korára való tekintettel nem volt hajlandó a kabinetalaki-tást vállalni. Doumergue a legutolsó hirek szerint a politikusok unszolására azonban mégis hajlandó lesz a kormányalakítási vállalni.
Páris, február 7 Doumergue elfogadta a kormányalakítási megbízást Doumergue holnap érkezik Párisba.
A tömeg az elnöki palotát veszélyezteti
Páris, február 7 A Champs lClyscé környékén a helyzet súlyosra fordult A tömén az elnöki palotát veszélyezteti. A tűzoltóság készenlétbe helyezte a fecskendőket egy támadás esetére. A francia -ügyvédi kamarában azt indítványozták, hogy Frolt U\'lügy-minisztert, aki a népre lövetett, töröljek az ügyvédi lajstromból A tegnapi tüntetés áldozatai
Páris, február 7 A belügyminiszter a tegnapi tüntetésekkel kapcsolatban kijelenletle, hogy a köztársasági gárda részéről- 0 halálos áldozata van a tüntetésnek, ezeknek a holttesteit
ZALAI KQgLONV
a tüntetők a Szajnába dobták. Súlyosan sérültek: 177 a tüntetők, t80a rendőrség, 130 a feQktársasáf} gárda és 100 a kóxtáma&ági Őrség részről.
Altalános sztrájk előtt
Pár is, február 7 A munkásszervezetek titkára ál-tuJános, sztrájkkal fenyeget.
80.000 sertést vesznek át tölfink a németek
Budapest, február 7 A német—magyar gazdasági tárgyalások biztató mederben haladnak. A németek 80.ÜÜÜ hízott sertést vesznek út"tőlünk, a Farben Industrie festékgyár pengökövetelései ellenében. Ezenkívül egyéb mezőgazdasági terményt is vennének, ha gőznek való szenet és kokszul vásárolóik tőlük.
Bethlen is kedvezően fogadja a megegyezést a Szovjettel
Budapest, február 7 Bethlen István gróf kijelentette, hogy a maga részéről teljes megelégedéssel fogadja a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolat létesítését Magyarország és Szovjetoroszország között
Gazdag Ferenc püspöki tanácsos
nyilatkozata az Irredenta szobor elhelyezése ügyében
Lengyel János meg aíarja akadályozni a szobor elhelyezésre vonatkozó megállapodást
Háztulajdonos, aki óralopásért kerül a fogházba
Saláta István 35 éves rézműves lYsszenterzsébeten lakik a Mikszáth Kálmán utca 35. sz. házban, amelynek rész-lulajdonosa. Saláta nem kapván munkát, elindult foglalkozást keresni és eközben eljutott Dunántúlra, Zalába Is. Nagykanizsán már annyira «leégett,\' hogy benyitott a Bárány-vendéglőbe kö-nyőrádományért. Vétet len ül az egyik ott alkalmazott fiatal leány szobájába nyitott, ahol nem talált senkit, csak a leánynak a karkötő óráját. Ezt meglátni és eltüntetni pillanat müve volt. Saláta elvitte az órát eladni egy üzletbe, ahol olyan nevetséges árért kínálta, hogy feltűnt a kereskedőnek, aki rendőrt hívott. Saláta a kapitányságon azt monlotta, hogy piacon cg}\' zsebkendői talált és a karkötő óra abba volt belekötve. Ugyanakkor azonban ott volt a rendőrségen egy órás, aki az órában felismerte a saját áruját, amit egy leánynak adott el nemrégen. Meg is nevezte a leányt. Igy jutottak cl a tényálláshoz. Salátát ezek-után átadták, a járásbirósjájgnak, ahol Szabó Győző járásbirósági elnök elé került. Itt is azzal próbálta magát kivágni, hogy zsebkendőbe csavarva találta a piacon az órát, nem lopta. Szabó Győző elnök ekkor a birói asztalon levő fesiületre mutatott és telkére beszélt Salátának, hogyha már elkövette a tol vaj Iáit, legalább ne hazud jék a feszület előtt. Saláta csakhamar őszintén és töredelmesen bevallotta, hogy az órát csakugyan lopta, mert a zsebében nem volt már egy fillér sem. Két havi fogházat kapott.
Városszerte megütközést keltett az a viharzás, ami bizonyos frakciók köréből akörül indult meg, hogy kerül he t-e Schle*s István irredenta szobra oda, ahova szánta, vagyis a Szentháromság-szobor helyérc. Ebben az ügyben mint leg-kom|>ctensebb tényezői, Gazdag Ferenc püspöki tanácsost kérdeztük meg közvetlenül azutánhogy Schless István nála látogatást tett a helykérdés megbeszélése végett. A püspöki tanácsos a következő nyilatkozatot telte a Zalai Közlöny utján a nyilvánosság számára :
— Nagyon tudom értékelni és becsülni az emberek adakozási készségét, hisz hivatásomnál togvu is ennek az erénynek vagyok hirdetője és ;)m>w-kásu. Taj>asztálaiból tudom, mily nehéz uz emberek szivét könyörületre lágyítani és erszényüket kinyittatni, még azoknál is, kiknek a Gondviselés azért adta a javakat, hogy abból Jótékonykodjanak.
— Annál inkább tudom az elismerés zászlaját meghajtani Schless István mérnök ur előtt, ki a mai időkhöz képest igazán fejedelmi ajándékkal leple meg Kanizsa városának közönségét, mikor 2U.UÜU |K-ngől adolt hazafias emlékmű felállítására, azzal az óhajjal, liogy lehetőleg a Szentháromság téreu álhltasvék fel. Ezt ax óhajt honorálni kell megfelelő nemes gesztussal, ha mindjárt a Szentháromság srobor ál-helyezését kivánuá is. igaz, hogy. az Egyház ragaszkodik vallási kegytárgyai kötöttségéhez, de nem zárkózik el azetől, hogy megértéssel és megegyezéssel megfelelő helyre azokat át ne lehessen helyezni.
— A Szentháromság szobor áthelyezése annyiban érdekel, Iwgy u nagykanizsai plébánia megoszlása hónapok kérdése csak és bármiül történik is a szétosztás, a szobor a leendő világi plébánia területén von, avagy lesz, tehát, ha azt onnét elviszik, olyan helyre kerüljön, hogy ismét a leendő világi plébánia területén legyen. Ez a kívánságom annál is inkább méltánylandó, hisz én renovál latiam u szobrot. Természetes, hogy az átviteli és átépítési költségeket a szoboréptfés költségéből kell fedezui. A felsőtemplom közelében való elhelyezés annál is inkább kívánatos, hogy egyrészt ott zavartalanabbul lehet ájtatosságokut végezni, másrészt eggyel több ok lesz, hogy a mázsaházai minél előbb elvigyék olyan helyre, hol a disznók sivllása és a kocsisok káromkodása nem zavarja a templomi áhítatot.
— Akéz kezet mos elve alapján most az Egyház hajol meg Schless ur kívánsága előtt, de eljöhet az idő, hogy valamilyen kanizsai egyházi ügy előmozdítása vagy megvalósítása körül Schless ur lesz méltányos, akiről Ijjftos tudomásom van, hogv nem tud megfeledkezni az ö szándékaival szemben gyakorolt figyelmességről.
Eddig Gazdag püspöki tanácsos nyilatkozata. Miután ebben a kérdésijén ő a legilletékesebb állást fcudalni és miután a polgánncster-nek is az az elgondolása, hogy a Szentháromság-szobor a felső-templom mellé,, a Neusidler-ház (Zrínyi Miklós-u. torkolata) melletti háromszögletű kis parkba kerüljön, megfelelő kertészeti miliö-bc, — nem kétséges most már, hogy az irrcdcnta-szolwr elhelyezéseitek
kérdése nyugvópontra jutóit. •
Lapzártakor megjelent a Zalai Közlöny szerkesztőségében Schless István és a következők. közléséi kérte-:
— Most, este fél 12 órakor Lengyel János nagykanizsai fiatalember megjelent a Pannónia-szállóbeli lakásomon és a szobor helye ügyében kérdést intézett hozzám. Azt feleltem iveki, hogy hála Istennek, a kérdés Gazdag púsi>öki tanácsos úrral történt megegyezés alapján megnyugtató megoldást talált olyan értelemben, ahogyan én is szerettem volna és ahogyan azl a zsűrinek Budapestről delegált épitőmüvész-tagja is a loglie-lyessebbnek találta. Lengjel erre a válaszomra kijelentette, hogy ebben a kérdésben nem Gazdag püspöki tanácsos illetéke^ határozni, hanem a ferencrendi plébános.
Nem tudom, — folylatta Schless István — ki hatalmazta fel Lengyel Jánost a fentiek kijelentésére, azt azonban tudom, hogy amig ez a kérdés végleg nyugvópontra nem jut, én a kivitelre vonatkozó további intézkedést nem tudok lenni. Holott reggel éppen azért utazom Pestre, hogy a kivitel ügyét minél gyorsabban lebonyolíthassam. Kellemetlenül lep meg, hogy a dolgok ilyetén állása mellett mégis bizonytalanságban kell elutaznom és Pesten igy semmit el nem intézhetek, mert én mindaddig, amíg ez az ügy közmegnyug-A-ásra nem jut Nagykanizsán, min den további lépést — a váras békéje érdekében — kénytelen vagyok beszüntetni. Bízom mégis Gazdag főtisztelendő ur közismert tekintélyében, Krátky jKílgármester ur rajongó város-szeretetében és Nagykanizsa közönségének józan megítélésében és remélem, \' hogy Lengyel János kijelentése mögött nem állanak olyan momentumok, melyek adományom visszavonására kénysierithelnének.
- Bútorvásárlás nem gond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szál-litunk. Kopsttln butoráraház, Horthy Miklös-ut 4.
iir K
A zeneiskola tanári hangversenye
A Váiáf zem iáeU tanárinak te*
naiKttti háotjverseoye\'sdol\'- kiklvánko-Z»tt a nWgpzukoft. keretekből él uhujánál fogy* sokM n«gyoi>h érdeklő. désAf.1 tarthatott aiamot*, A műsor *t«6
részében llach hegedűre irt szonátáját hallottuk két téléiben. Bach Wgadha-tattojttt a fuga ttagytiiwterí ét ez\'nftefr.-\'
látszott szonátája második tételéit. Szelcss Bélft is sokkal nagyobb kedvvel játswtta;\' mhrt ttt !<Háö tételi adágiot. Busóni, á jóuevü oMsz mesler Dueiti-Diu-ertanté kélaongöfára Irt müvét először hallottuk Nagykanizsán. A Ijoliltonikusan feldolgoaott\' kedves, szinte pajzán Mozart téma liol itt, hol ott bukkant fel egybefonódó Já-lókban. A másik kétzongorás mü Ix>cuoaa—Nash: Andalueia és Mala-guena már sokkal közelebb áll ho«. zánk, sokkal maibb. Szinte jazzmuzsi-kittioz hasonló, egymástól teljesen függetlenül, szabadon mozgó és mégis szervesen összekapcsolódó témával kétségtelenül nagy tetszést aratott. K>-rekes Irén és HonU Ilona valóban , mesterei a zongorának, lendületes elő-adásukkal nemcsak nagyszerű összjátékról, de kitűnő technikáról is tanú-ságot tettek. Közben Fllttner Rózsi énekelt kellemes lágy hangjával két olasz dalt. Különösen Beunonclni Ha kívánod szinte korálls fcldotgosásu müve \\x)lt ügyes és kedvesen előadott.
A hangerseny második részét az orosz Beethoven, Csajkovszky háromtételes zongoratriója töltötte ki. A nagy mesler a kitűnően felépített trió első télelében lágy, szinte mélabús dallamában, majd erőteljes akkordokon visz el a második, Téma con variazzioni tételéhez, melyben az előző tétellel szemben inkább a zongora Jut szerephez. A hannadik tétel fináléját nagyszerű tempóban, élénk színekkel kezdi, f a oodában leheletfinoman fejezze be. Az előadó F. Pásztor Irma (zongora), SzeKss Béla (h.egedÜ) és K. Clarui Margil (cselló) komoly mü-
észi tökéllyel játszottak, egyéni játékukat majdnem mindenhol alá tudták helyezni, a triolon szükséges együttes játéknak. Igaz művészi élvezetet szereztek a hallgatóságnak, akiknek tapsait megérdemelten könyvelhették el.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologlal megfigyelő jelentések: — szerdánn a hőmérséklet : reggel 7 órakor — »•», délután 2 órakor — 2-8, eete 9 órakor
- 1-8.
Felhőzet: Reggel, délben ós este tiszta.
Szélirány: reggel és délben és este délnyugati.
(Bfuakat rádlójtknlii) A ■•t«»r«M-alai lMt4>«t|«l*Mtl •■«• M éwsban További hftaM«lk*4és, sifsraaa-
Nöl öafváQds, ondolálás, manSUUr
MHOCSA
fodrász-üzletében
Pö-ut IS. azáw
(Nemzett Bankkal szemben). HéraéÚeU árait!
1(84.
ZALAI KÖZLÖNY
Pttífl Sopronban
_ «16 fiad .már Sopron vuro. . . _ •—!..!.!
alig,
"í: régi. f«lui,i
"l^ \'jSvl ájen, napon
" MM kopott bakakópenybe
fessi
pitykés közlegény..
nZ-e ijM^ <ratert\' "6* ££ "fflíoU — ^ W.
-Inét » W»» ú lil aoltf
Se pangunét.-- » lóbbé!
„ „, _ magyar büszkeséged \'
Sopron I - \'""W 6r6kk6i
||0g,0ll«W»4ll»\'ti\'UCCÍd
Valamelyik szögletén ül a szellemi badsorba Generállá M »"ila\' PETŐFI — a .zöldhajtókas, Sárga pUjW« közlegény..
Lampérth 04im
UtM Mjéiaik keltO ügyeimet kell lordiunlok »na, hogy bélmtlko-déiHk rendben legyen, ez pedig a lermétieles .Fereic I4i«l" keiem-vlz használata állal érhelö el. — Nőotvosi klinikák veieUSI egybehang-löm dicsérik a valódi Ferenc lóiul vliet, mtrl könnyen bevehető (i rendkívül enyhe haláaa gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik.
Megemlékeztünk arról az erő. teljes akcióról, amit a nagykanizsai Ipartestület vezetősége indított munkaalkalmak megteremtése érdekében, kérvén uj utcák nyitását, megfelelő telkek épitésl célokra való közrebocsátását és a/, építkezés megkönnyilésél. Az egész város közönsége, főleg az építőipari szakmák nagy szimpátiával fogadták az elnökség eme mozgalmát, an nól is inkább, mert egy épitésl akció meginditásu esetéji nemcsak az épitőiiMiri szakmák, de a kereskedelem és egyéb vállalkozás és a város gazdasági élete is érzi a munkaalkalmak nyomán támadt vér-
Rejtélyes lopás Údvardlban
Egj rádláközvetltés bonyodalmat
Különös, bonyolult, részietekben végtelenül mulatságos ügy foglalkoztatja a budapesti táraságot. Az eset. rfll, amelynek előzményei az elmúlt nyáron játszódtak le, egy magánnyomozó iroda indiszkréciója utján szereztek tudomást egyesek és a mulatságos eset rövidesen nagy port vert fel. Már szinte ^gylátssott, hogy a ilolog társadalmi botránnyá dagad, frappáns megoldás azonban minden szereplőt kielégitetl, -jgy hogy most, az események lezajlása Mtán nem kövérünk el Indiszkréciót, ha azl minden részletével együtt a Városi Mozgó közönsége elé tárjuk. A rendkívüli humorral feldolgozott históriát .Az el-lopott szerda, cimü [ilmlKUi irta meg Süti Károly és Vitéz Miklós, akik nemesik Magyarországon, de az égisz \'i%>n elismert nevei szereztek h jmo-
rw Qlroszceztáriumaikkai.
\'Az ellopott szerda, tiszta magyar Hm, elejétől végig magyar beszéddel, zenéiéi és énekkel. A film szereptől n kwevesebb magyar művészek és nagy .zerope van benne a világhírű magyar hryttanüvésniftnek, Hubizistetn Ernának.
■A" ellopott szerda, főszereplői kő-találjuk Szőke Szakállt, Bózaa. "Bl Kálmánt, Hajmássyt, Oyergy.vt, T" \'\'""tü. Maktiryt, Mthátytyt és osotnó nagynevű magyar síi-
Szombat délben tiszteleg az ipartestület küldöttsége a polgármester előtt
keringést.
értesülésímk Bzerint az Ipartestiü-let elnöksége és elöljáróságából, raiilt az érdekeliségekböl álló küldöttség szombaton délben keresi fel a polgármestert, hogy a Zalai Közlöny által már ismertetett memorandumot ebtxfi a kérdésijeit átnyújtsa és szóbeliteg is megkérje az. akció támogatására és llymódon munkaalkalmak lehetővé tételére.
lilsösorban «zó lesz a Szekeresutcáról, majd a Kozgonyi-utcának a lluszti-tórrel való összeköttetéséről, amiről tnár most folynak a tár*. gvaiások.
halt a kórházban, anélkül, hogy édesanyja egyetlen egyszer beszélhetett volna vele. iléirön temették cl • tragikus körülmények Wzótt élte tavaszán, 21 éves korában elhunyt nagykanizsai urtlcányt. A mélyen sújtott család iránt városszerte íwgy a részvét.
Nagykanizsa város Idegenforgalmi-ügyosztályt állit lel az idegenforgalom emelésére
Több Írben irtunk arról a mozga-lomról, amely azt célozza, hogy nemcsak a balatonmenti községek, hanem a dunántuli városok idegenforgalmát fejlessze és emelje. Nemrégen Keszthelyen ebben az ügyben értekezlet is volt, aliol lendületes mozgalom indult Kesztltelynek idegenforgalom fejlesztésére. Ugyancsak hasonló erőteljes akciót íejt Zalaegerszeg és az egész Göcsej-vidék. Csak természetes, hogy a minden tekintetben központi fekvésű és legjobban megközelíthető Nagykanizsa is ki akarja venni részét és hasonlóan a többi testvér városok mozgalmához, erőteljes idegenforgalmi fejlesztést tűzött ki programjául.
Ahogy illetékes helyen értesülünk,
a város vezetősége a köwl jövőben idegenforgalmi-ügyosztályt állit fel a városházán, amely erőteljesen foglalkozik az idegenforgalom fejlesztéssel, annak kiépítésével ós minden módot meg fog ragadni arra, hogy a figyelmet az irredenta határváros Nagykanizsára irányítsa. A polgármester dr. Szűcs László polgármesteri titkárt bizta meg az előkészületi munkálatokkal és ezzel kapcsolatban a rövid időn belül megalakuló Turisztikai Egyesület megszervezésével.
Kritky István dr. polgármester ebbeli intézkedéseit és fáradhatatlan munkásságát cfak a legnagyobb elismeréssel fogadhatja Nagykanizsa város \\ö»ön-sége.
Egy nagykanizsai urileány tragédiája Csáktornyán
Tragikus módon hunyt cl egy fiatal nagykanizsai urileány, Ilalmps Ró-zsika, Halmos József nyug. törv. iroda-íőtiszt leánya. Halmos Rózsika néhány hét előtt látogatóba ment közeli rokonaihoz a megszállott Csáktornyára. A fiatal asszony, ahová Halmos Rózdka ment, rövidesen megbetegedett és tífuszban elhalálozott. Férje ugyancsak rövidesen meghalt tífuszban. Halmos
Rózsikét is megfogta a kór, ugy^ hogy beszállították az oltani kórházba, a járvány-osztályra. Mikor édesanyját gyermekének sorsáról értesitftték, u betegség már előrehaladott stadiumban volt. Halmosné Csáktornyára érkezvén, csakhogy épen egy ablakon át paeg-láthatta beteg leánykáját, (mert a személyzet nem bocsájtotta be gyermekéhez. Halmos Rózslka nemsokára meg-
VÁROSI MOZGÓ
Február 8-án, osOtBrtBkSn
Szőke Szakáll legkacagtatóbb vígjátéka
Lebegő szűz
(Okos anyóaj
Az évad legszellemesebb vígjátéka. EzenkivOl remek kiegészítő műsor.
Előadások kezdete 7 és 8 órakor.
7 órakor fAlhelyárak 20—60 fillérig!
Páratlan érdeklódés a Bábel Szindikátus ma esti bemutatója < Iránt
Nagykanizsa társadalmi életében jelentős eseménynek számit Dávid Magyar József hírlapíró modem témájú színdarabjának ma esti bemutatója. A Rúnky-szintársulat legjobb erői állanak sorompóba a siker érdekében, mert a próbák alatt, a legkülönfélébb akadályok, betegeskedése* stb. ellenére is, nagyon szivükhöz nőttek emiek a lebilincselő meséjü, mai miliőben játszódó színdarab alakjai.
Irsay Nóra doktorkisasszonya, Zemp-lényi szindikátusi elnöke és Bányára öreg vagánya három külön világot tár a néz$ elé: a nyomorgó, verejtékeíve küzdő diplomás, a nagy tervek |>éuz-embere ós a budapesti alvilág 3 különböző világát, amiket a szerzőnek szerencsés kézzel sikerült közös nevezőre hoznia a Bábel Szindikátus-ban, aki darabjában groteszk keresztmetszetét adja a fény és árnyoldalakban bővelkedő főváros mai életének. Mindezt azonban olyan lebilincselő, érdekfeszítő cselekmény keretébeu l»zza elénk, hogy a közönség érdeklődését egy percre sem engedi ellanyhulnu
Knnek az eredeti l>emutat>n»k külön érdekességet kölcsönöz a kitűnő Garam völgyi Iván vendégszereplése, aki egy újságírót alakit. Annyit már előre elárulhatunk, hogy i«mpás maszkja már a színpadra lépésekor frappáns hatást fog kiváltani.
A bemutató előadás Iránt városszerte olyan nagy érdeklődés nyilváivul meg, hogy a szinháxl péuztár már alig győzi felvenni a napok óta érkeíő jegy^lőjegyzéseket. Az előadás ma, csütörtökön este pontosan 8 órakor kezdődik. *
Olcsó lesz a Zalavármegyei Címtár
A kereskedelmi életben oly nagyon nélkülözött megyei címtár munkálatai megkezdődtek. Kzuttal közöljük az érdeklődő közönséggel, hogy a mü árát a baranyai 36 és a hajdúsági 30 pengős árakkal Ucmben 24 pengőben álla-pitolták meg. A címtár kiadóhivatalának módjában van még ebből az ár-hói is a könyv előfizetésé né". 4 Twngö kedvezményt adni. Tehát a Zalame-gyei Cimtár előfizetési ára » prngö. Örömmel értesülünk arról, hogy a hónapokra terjedő könnyű akvizíciós munkával Bodry László (A Cimtár szerkesztője) elsősorban a meigyei diploma* *lUM*IUUltWnek ad kényeid
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolti ár helyett 1 pmgMrt veheti meg
„A ferde lov«fl"
cimü regényét a Zalai IfaUUy kiadó-, hivatalában.
ZALAI KÖZLÖNY
1984. lehtatr
A gőzmalomban történi Hft-azerencsétlenaég a törvényszék előtt
NAPI HIRIK
4 |
Tilos az állatktnzás
A\' múlt napokban szóvá tettük a Nagvkanltsítii gyakrjin észlelhető állatkínzást, amit főleg a hajcsárok, de mások résziről ls gyakran láthattunk a város utcáin. Örömmel értesülünk, hogy a Zalai Köz-lény clkkn nyomán a nagykanizsai rendőrkapitányság meglette a megfelelő intézkedése lat A rendőr-őrszemek, tle a szolgálatlxau nem levő rendőrök is szigorú utasítást kaptak, liogy fokozol! ligjeleromel kisérjék as utcákat és ahol állatkínzást látnak, ilyent telién érnek, vagy a közönség H"en panasszal fordul hozzájuk, aoonnal lépjenek közbe, Írják fel az állatklnvé nevét és tegyenek róla jelentést. Minden egyes esetben megindul az illetők ellen a klhágásl eljárás.
Ma* aztán fontos, hogy n nagyközönség is támogassa ezt a munkát és megkönnyítse a rendőrség helyzetét azzal, hogy szükséges esetben Jhlvja a rendőrőrszem figyelmi az állatkínzásokra.
KoaxorucstcdK 1 I
Fárkasovszky Terii
az ípnrttMtüht m/íó termiben 12-4n (hittem azfe «/ 9 órakor farija mes | a kanMasamitnyozok kMsanKskdfdf. 13-én, (Uniőtt) tliluUn 6 inkor kis pyemekek koaaojracakdfa /«az. — Jelmez— vizsga-táncokkal azórakoztatjik a kedves vendtgeket
1 végrehajtó és a becsebelyl asszonyok
Nemrégen történt, hogy Szngfil János dr. letenyei ügyvéd 250 pengő úgyvédi költség erejéig i>erelt egy becsehelyi asszonyt, majd a végrehajtás elrendeltetvén, egv napon Pál Gyula letenyei végrehajtóval kiment foglalni. A végrehajtást szenvedő leánya, Leitner Jánosné a hatósági közeg előtt egyszerűen bezárta a gabonakamrát, majd gereblyét fogott és rájuk kiáltat, hogy •ide senki éhe nem megy he!» Pál és Szugfil nem akartak egy asszonnyal szemben erélyesen fellépni, ezért az udvarra mentek. likkor jött haza Hada József, a végrehajtást szenvedő asszony legényfia a marhákkal. A végrehajtó szerette volna a marhákat lefoglalni, de Rada kezében ostorral azt kiáltotta feléje : *Gyere be kutya, leütlek, ha ide bejössz !» Pál és Szugfil most már elmentek és másnap csendőrökkel tértek vissza és foganatosították afoglalást. A két renitens ember bíróság elé került. A tőrvényszék a tanúkihallgatás után. figyelemmel a fennforgó enyhítő. körülményekre, I/eKner Jánosáét 11 napi fogházra, Hada Józsefet |»dig 20 pengő pénzbüntetésre ilélte.
JtfaM itt saeraHok, enarod-fon a vdjrosban.
A Transdanubia gőzmalom vezetősége 6«igoruan eltiltotta a teherfelvonónak személyek által való használatát. A munkások enuek ellenére is használták a liftet ésigy történt, liogy egy naj>on, mikor Jakab fi Ferenc 53 éves malommunkás, aki a malom egyik legrégibb alkalmazottja volt, a malom III. emeletéről a Il.-ra szállt le a felvonón, a heveder hirtelen elszakadt és Jakahfi a liftlel együtt lezuhant, súlyos sérüléseket /szettvedelt és még ma is botra támaszkodva, nehezen jár.
A rendőrségi vizsgálat nem talált mulasztást a gyár részéről, hanem megállapítást nyert, hogy Csicsór János főmolnáré az ügyben a felelősség. Jakabfi szerint ugyanis a fék rossz volt és ez idézhette elő a balesetet.
A nyomozás folyamán azonban kiderült, hogy a felvonónál nem volt demrni hiba, hogy a gyár az iparfelügyelő szerint is meglelte a kellő óvatossági intézkedéseket, halálfejes táblán is figyelmeztették a munkásokat, hogy nem szabad a
Szerdán hajnalban fél 6 óra tájban a Fő-uton szolgálatot teljesítő rendőrőrszem szokásos ellenőrző utja alkalmával benézett a 21 sz. /iáz udvarán álló istállóba is, ahol gyakran húzódnak meg az országút vándorai, hogy kipihen jék egy éjszakára magukat.
A rendőr, nagy meglejvetésérc egy 60 év körüli teljesen összefagyott, eszméletlen állapotban levő embert talált az istállóban. Bár minden jel arra mulatott, hogy nincs már élet a szerencsétlen ben, mégis értesítette a mentőket, akik az istálló merevvé fagyott ismeretlenjét beszállították a kórházba.
Amikor az orvosok megvizsgálták, a szívverése már olyan gy enge volt, hogy a pulzusát sem lehatett érezni. A végtagjait teljesen megmerevítette a fagy és csak az alig észre-rehető, halk hőrgése árulta el, hogy pislákol még benne az élet.
Másfélórai dörzsölés és meterséges légzés után megindult végre a vérkeringése, nem sikerült azonban teljesen magához téríteni, mert az alkohol csak ugy dűlt belőle.
A rendőrség közben kinyomozta,, hogy az ismeretlen ember (íerócs Antal 60 é\\es péksegéddal azonos aki egy másik péfcaegéddol együtt Budapestről indult cl gyalog munkát keresni. Társával együtt kedden ucggel 7 órakor érkezett Nagykanizsára. .Napközben az egyik Eötvös-téri \\endéglőbcn melegedtek és l>orozgattak, éjjel 10 órakor pedig mindenikük a maga szállá-
liften közlekedniük. Valószínű volt, hogy Jakabfi hirtelen erősen megránthatta a hevedert és ez okozhatta annak leszakadását.
A kir. ügyészség gondatlanság miatt perbe fogta Cslcsór Jánost. Neki kellett volna ellenőriznie a liftet. A törvényszék előtt a főmol-nár bűntelennek vallotta magát. Szerinte a baleset ugy történhetett, liogy Jakabfi hirtelen elern-gedte a szabályozó kötelet és a felt vonó lezuhant vele.
Jakabfi Ferenc elmondla, hogy 27 év óta van a malom szolgálatában és ezalatt mindig lursználta a felvonót.
Baumgarlen Ignác üzemvezető azt vallotla, hogy minden biztonsági intézkedést foganatosítottak a malomban. Fischer Félix igazgató szerint a balesetért Jakabfi magv felelős.
A bizonyítási eljárás befejezése után a bíróság felmentette Csicsór János fő molnárt. A kir. ügyész fellebbezett. Jakabfi nem kívánta a fŐmolnár megbüntetését, csak kártérítésre tart számol.
sára ment.
Mivel Gerócs nem talált napközben magának más helyet, az éjsza kát a Fő-ut 21. sz. ház hideg istállójában töltötte. Az éjszakai erős fagy és a nagymennyiségű alkohol már majdnem végeztek a szerencsétlen emberrel, amikor az utolsó pillanatban rátalált a rendőr. Bár állapota súlyos, életveszélyes, a>. orvosok mégis bíznak a felépülésében.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, február 8.
6.45: Torna. Utána hanglemezek. — 9.45: Hirek. — 10: 1. Magyar .tájak. 2. Néhány szó a tájfényképezésről. — Közben hanglemezek. Magyar o(>crett-részletck. - 12.05: B. Zala UH zongorázik, Jákó Béla énekel. - 1.15: Időjelzés. — 1.30: Hanglemezek. — 2.40: Hirek. — 4: A bajai világjáró Jelky András. - 4.45: Időjelzés, hírek. -5: A földművelésügyi minisztérium rá-dló.\'löndás-orozaia. — 5.30: Az Operaház tagjaiból alakult z-nekar. - 0 40: Pékár Gyula elbeszélése, —t 7.10: Külügyi negyedóra. — 730: Díszelőadás az Operaházból. — 10: Hitek. Majd cigányzene. — 1120: Pataky-jazz.
Bécs. 12: Bádiózonekar. - 4.30: Hegedű. — 5.40: A kereskedelmi és iparkamara órája. — 6.05: Kongói kutatásokról. — 6.40: Isserlis Gyula zongorázik. — 7-50: Menyasszonyság és lakodalmi Ünnepek — hangverseny a Rádiózenekar és Renda glédi szoprán előadásában. — 10: Haydn: Gobtnlsc. — 11: Hanglemezek.
NAPIREND
Február 8, ondtOrtök
Római katoUkssíM-sz. János. ProtesL: Aranka. I*r.: Sebst bó 23
Mozi előadások hétköznap 5, 7 é» 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Városi muzeura és könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 éráig.
Oyégvssertárl éjjeli wolgálat e hónapban: .Fekete sas* gyógysaeitái Főút 6 as. és a klskanluai gyógyszertár.
QőslOrdő nyitva reggel fi érától este ; 6 óráig (bétlő, szerda, péntek déhitáu, kedden egésx nap söknek).
Óftxlntón
szólva ami sok, ar sok. Jó, jó én tudom, hogy ml illik és ml nem illik, de azért nem kell az embert állandóan moderálni. Napok óta azzal a kérdéssel üldöznek, liogy megyek-e színházba. Micsoda buta ötlet, hogy azért menjek el színházba, mert a ko^égám egy da-rabot irt. Jó, Isten neki, fakereszt, neki fájjon, ha megírta. Hogy előadják, az meg csak a színészeknek Jehet jó. 11a jó. Nincs más hátra, minthogy\' nekünk marad a kereszt. Ámbátor lehetséges, hogy nem. Majd elválik! fin például kimondottan azért megyek el, njert ez a tlamb más mi,nt a többi. A többi darabban Ugyer a szirtéi zek összeveszlek, a nézők először jegyei vesznek, majd a darab alatt majdnem megvesznek. A fülbevalók és egyéb lógók elvesznek, A kritikusok egypár színészt ■ a lábáról levesznek. A keménykalapok és egyébb alkalmatosságok a formájukból kivesznek, a rendőrök némelyeket kivisznek, a társszerzők, mint irók örökre elvesznek, viszont b. feleségeik tovább vesznék, de most már hitelbe stb. stb. és igy megy ex mindvégig — a többi daraboknál. Ellenben a mainál egészen más lesz. Már az tetszik nekem az egészben, hogy a darabot nem egy nagyképű Dáma irta — ámbátor, hogy is lehetne nagyképű, mikor az egész ember nem nagyobb, mint egy — persze ezt csak zárójelben, pittnó mondom, de ettől eltekintve letszik uz is, hogy a darabban uein hal m<# senki - legíeljebb csak a nézők közötL Do azért csak tessék nyugodtan eljönni, más baj nem lehet, legfeljebb leszakad a karzat. Bár őszintén szólva ez se baj, mert ez is csak fokozta a hatást... Mert vagy Bábel valami vagy nem Bábel — pláne ha még Szindikátus.
Ttldy
j - (J*vő hélm közgyűlés) Nagykanizsa város képviselőtestülete Jövő héten összeül, hogy a villamosítás ** malom-ügy további kérdés.-lben Intézkedjék., Ugyanakkor a közgyűlés elé kerül a 4«<ik szoborbizottság kérelme, megfelelő városi hozzájárulás iránU
— (B4JII *«»é* ■ SWTJt Honi Leáay-khib rendezésébe a) A böjt minden vasárnapján február hó 18-tól kezdve .böjti estéket rendez a Szent Hona
Leányklub fél 7 órai kezdettel. Mindenkit nagy szeretettel vár. a
- (A Polgári Egylrt fünukjo) hétfőn, február 12-én nagyon kedves alkalom lesz az urltársaságnak arra-liogy bucsut vegyen a farsangtól. A* Egylet minden tagjának feleségei u
Életre keltettek egy merevre fagyott vándor péksegédet
Másfélórás orvosi küzdelem egy emberéletért
i«r 8.
JjWJjbM^I
„Ki.sszonyok, Így MípKlKfí etóre m ho»v sem hanguimWn.sCn), szóra-ItoEn, még kcVélM* bítMbcn *mmi hiány "m ""■
_ vasárnapi lteeí\'1" «őadás> kiemelkedő réJrf !«*\' I""!"1™! >«r előadás-sorozatának. EíulM délelőtt 11
órakor a Városi Színházban,. veliletl képekkel leli •> tl6a<lli», Bárln István kegycsrfndj tanár, a jftrnnázisla cserkészek parancsnoki tag beszámolni «
Mim jámbor* MffVifr S7lncs
élményeiről. Belépődíj nincs, de a rend\'iöség mindenkitől J.gülrttiJj 20 fillér önkénles hoziájárulást kér a színházterem fűtésének fel Yllágitásá-iak
költsé||eiliez.
- (Irt.ghosszsbbl\'olták ■
jeKattezísl Me\'4\') Nemrégen Vőtóltük,
tiogy az 19111-ban szüleien irjak, ma. „Jjr Állampolgárok kőlclesek piciit-kcznL A belügyminiszter most ezt a jHenlekezési határidőt február 2K-ig meghosszabbította. Aki még nem Jelentkezett volna, az okvetlen el no. mulassza a rendőrség bejelentő hivataláén a következmények terhe mellett mielőbb jelentkelni.
- (Frtmthare-os bajlái»ink ügyeiméi) felhívjuk Dávid Magyar József ■ Bábel Szindikátus* elmü darabjának ma esti bemutató előadására. Kérjük Icijtársainkal, hogy a szerző és darabjában szereplő Guramvölgyi rokkant bajtársunk iránti szimpátiánk jeléül családtagjaikkal lehetőleg minél na-gyuhb számban vegyenek részt iu előadáson. Kedvezményes Jegyek Wagner bajtársnál kaphatók, Gyülekezés este KI 8 ^rakor a hivatalos helyiségünkben, A Vezetőség.
- (A gimnázium WrMsr.MpaláiKk) ttarancsnokságn ez.ilon mond kösző-nelet mindazoknak a kedves cserkész-barátoknak, akik az ünnepély sikeréhez megjelenésükkel hozzájárullak. Hálás kószőncl 11 leli a kedves szülőket a búffé számára küldött ételnc-müekért, a büffében a kiárusítást végző úrasszonyokat és leányokat a fáradságos mnnkáért, az Hlektron vállalatot a zene közvetítéséért, A Weiss céget n poharakért és mindazokat, akik ünnepélyünk sikerét bármi tekintetben is elömozdilollák. Hálásan köszöni a parancsnokság és nyugtázza a következő felülílzclésekct. Magas Mihály 2, dr. Krátky István 3, dr. Hegyi Lajos 2.. Simou György kationok (Veszprém) 4, dr. Fodor Aladár 4, dr. Merkly József S, Néplaka rék 5, Nk. TalMrékpt. II), Schramm F. 5, Schütz S. és fia 4, dr. Malek László 3, Práger S. 2, Mándy
2, Millínyi S. 2, dr. Pmck I. 2, Ml J. 1, Száll J. 1, Deák I. 1, Ke rezsi II. 2 pengő, Hemmert Dadus 70 és l\'órizs F. 60 fillír.
- kAzalkalmasottak flgyalusébe! Bűje ránluknt .ényegejen leszállított árasonárusítjuk. Hosszú .ejáralu hitelre" Is, kamatmentesen. Kopsteln bútorán-ház, Horthy Miklös-ut 4. szám.
zalai közlöny
Pilléres hirdetési napok és Ingyen apróhirdetés a Zalai Közlönyben
SZÍNHÁZ
Műsor:
csütörtökön este 8 órakor \'Mbel Szindikátus.*
JWn, pénteken délután 4 órakor íilv helyárakkal az .öidög.. Este 8 órakor az .l-lcserélt ember.. \'2-én, hétfőn filléres helyárakkal
•Bábel Szindikátus.. 13-án, kedden buesu előadásul n«gy fcobBré. Garamvölgyi Iván fel-\'\' ^Ijc^n uj műsorral I
Hirdetésit, reklámra akkor v«u « legnagyobb sziita^, amikor raeazul mennek az üzletek. Az ügyes és ál. landó hirdetés győzi metf a közönséget arról, hogy tud vásárolni ma ls, ha tudja a megfelelő forrásokat, ha tudja, hogy hol fa mM a leg-
olcsóbban és ligJobUau kapni A hirdetés, a reklám fyőzl meg a kösin-»ég»* arról, hogy erre vajjy ai^a a u cikkre szüksége van. A hirdetés gyflzl meg a He*ínséget arról, hegy ezt vagy azt a sxakségitiél, kívánságát ma U valóra tudja v&llanl. \\ hlrddé* a legjobb ügynök, mert ujságlapok ezrei naponta e»er és ertr házban ke-r«sU fel a fogyasztói és ősiiönzlk a vásárlásra.
lliogy ■ Zalai Közlöny a rrHUmiaK ezt az erejét könnyebben elérhetővé tqgye a wcreakedők, vállalatok, lparo-«oV számára, hrKnként két napon.
ciBtörtököo él izombaton
Emlékeztető
fillérbe hirdetés-oldalakat sd a líirde-tökaek. Ezeken az oldalakon (elhelyezési kikötés tőikül) tetsaés s/erlntl nagyság hirdetést adhat tel bárki, a tarifán* árak feléért, t»bb"z0rl \'eladás esetén megtelelő szástlék további <ngedméninyel.
A filléres hirdetések ktaáróhg csütörtöki (a s/omlMlí íftmatakbau Je. lennek uieg é» c«akh a filléres oldalon.
Ettnklvül
minden Igazolt előfizetőnk
havonként két (egyenként szaras) saját apróhirdetést adh«l lel leljesen dljtalamui a zafai Közlöny keda, csütörtök és szombati Mintáiban.
A Zalai Közlöny esekkel az ujabb ke<lvezmönyelve| 1« erő*btteiu akarja azt a Nokévtls>des kapcsolatot, ami Nagykanizsa kőiönsé|(él lüu e hasa. ltokhoz, meljek Jóban, rosszba i müi-denkor becaUleltel Igyekeznek ssol^ölin eonek a váiosiuk érdekelt.
ie. Keresztény Nőegylet jel- : :-estje az ipartestületi ssékhá| . nejben.
Ffbtnár
mez-«st]e termeiben. NTE táqeestély fél 9 óiskof
i ko-
Jelmezest.
Blagusz Elek f. hó 11-én vasárnap este a Centrálban koszorúcskát, húshagyó kedden pedig Jelmezes össztáncot tart. — Belépti-dij 50 fill. Jelmez nem kötelező.
— (Kilopták egy balalonmárlal vi |a
há<logc«aloiiiáit) Szokatlan lopás ügyében indított nyomozást a baiattonbc. rényl csendőrörs. Néhány nappal ezelőtt ismeretlen tettesek az éjszaka leple alatt leszerelték Jurisicz Béla balatonmáriai vlllatulajdonos villájáról az uj vixlevczető bádogesaiornát. A csendőrség egy 50 év körüli munkanélküli napszámost gyairasit a lopással.
— (lyprtyasienlelő Öonepéa meglátogatja Mackó bácsi a gyermekeket Az Én Újságomban. Mesét hiondnnak róla, versel, sőt még u képen is ő integet kis i>ajtásai felé. Ali basa meg a kacsa kéményseprőnek csaplak fel. A kiadóhivatal készséggel küld mutatványszámot Budapest, VI., Andrássy-ut 10.
— Bájos rokokóparókés fiatal leány: ez a Magyar Lányok legújabb sz imának cimképc. S e,nnek u farsangi hangulatnak kifejezője az egész kedves szám. Egész estét betöltő műsort ad a lap olvasóinak. Különösen bájos az Otthonunk melléklet farsangi száma. Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 10. »•
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 0-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1931 alapon és sajiít c»cr«-füzetek beadása értékesítés céljából.
Az „EXTÁZIS" előadására K\'azóló meghívókat — azoknak, akik arra számot tarihatnak — a mozi pénztára kiszolgáltatja. Jegyek kizárólag felnóitek részére adatnak kl A meghívó
tulajdonosa felelős, hogy a be-
lépófegy kezekbe.
nem kerül illetéktelen
Mozgószinház
Lebegő szűz
Ugye szerelnek nevelni?... Kéieml Olt viyi a féltékeny felesig, a féjtfkenv menyasszony, a szerel" és szerelőit vőlegény, akire ártatlansága ellenéra gyanakodni muszáj, a férj, aki csal és — leleplezik, a »lcbegö szűz,t mindéhez pedig — \'utoljára, de nem utolsó sorban —: Szőke Szakáll...
Hogy ez igy elmondva nem valami meglepő és nem is tálságosán uj? De kérem: Carl BoCse rendezte, Szőke Szakáll olt van a filmen elejétől végig, Fritz Schulzj behízelgő és humoros, Dina (íralla é-.les és Paul Kcmp... Nem, őrá már nem Ls találok jelzőket.
Hál kell ennél több?...
K. Z.
gortéivásár
felhajtás 1653, eladatlan 332. Blsé-rendi! 0-98-09), szmtett 090-092, sze dett közép 085 —0*88, könnyű 082--0-84, első rendű öreg U-86 -0*88, ll-od rendű öreg 0-85-0-8I, angol süldő 1.0-92-1 00, szalonna nagyban 1 00—1 05, zsír 1*18 -C OJ, has 1-16—1-36. félsertés I 16 -I 26.
rónában.
február 11. Az Iparoskór jtártkóxü Jet- ,
mez-estétyc. Február U. Llceálls el.^áőá* k Kath. ; Legényegyletben esfé 9 órakor. I
Klskáhtzsal Levént* fitMÉWüépat • szinielőadása öölután « órakor a Polgári Olvasókörben. Febrnár 12.
Polgári Egylet piknikje fái 10 órakor. Febrnár II. Agglegények estje szlnóban.
Leány klub teája fél 7 órakor «\' Missziósháxbun.
A ZTE közgyűlése 8 órakor a Kath. I.cgényegylet nagytermében. Febrnár 14. Este 0 órakor a KaUi. legényegyletben a ZTE évi kés-gyűlése.
Február 17. Dános Lily zongorában* vérsenye este fél 9 órakor a Kaszinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a MiK-
iskolában (Vannay J.). Febrnár 18. Liceális előadás a Kath.
I>egényegylétben este 9 órakor. Február 24. Hevesi Sándor előadása
a Kaszinóban. Febrnár 25. Llceálls előadás a Kát*, legényegyletben este 9 óVslcor.
Február 2C. IV. bérleü hangverseny (Fischer Anny) Február 28. Növendékhangvers«iy <
órakor a zeneiskolában. Március I. Purira-estóly \'a Kaszinóban. \' Március 4. Zrinyi bemuUtó disztomája
a gimnázium tornatermében. Március 7. Tanári hangverseny a á*.
neiskolábau este 9 órakor. Március 14. Siklós Albert szerzői *stj*. Március 21. Növendékhangverseny 8 órakor a zeneiskolában.
Terméayfáutfe
Buzi tiszav. (uj) 77-es 8-4Ő-8-70, 78HM 8.55-880, 79-es 86Ő-8-90, HO-as 8-7!>—9 C0, dunánt. (uj) 77-es 8-30—840 78-as 840-850, 79-es 850—8-fiO, 80-as 880—8*70, rozs (uj) 4-í5-4^S. -r , Zab közép 8 40-8 80, - ujtengeri kssáalall 7-15-7*30.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Qutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykaatzsátt.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Ineiurban telefon: Nagylomtssa 78. aaéei.
Wagner-muzeum lesz a Luzern melletti Tdebodwn-vfllábőL
Révai tavaszi alkatit
könyvvásár könyvei
Nagykanizsán
FISCHEL
kAnyvkaraakadásban Talafow I7«-
Részletes Jegyzékkel silvesen szolgálok
■sgykanlzeaiak islálkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmaniozbcy-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEUST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapnak, Központi tlltés, folyó hidcq-mcleg vtz, lift. telefonon siobák.
Teljes komfort. A szállodái\'jnétl íríiit, kávéliáz és amcrlcan bar
Linóleum
Mozaikvászon Lábtörlő Roletta vászon Roletta zsinór Roletta rud
legolcsóbban
HIRSCH és SZEGÖ-nél
1934. februtr 8.
R.-T.
ZM.&I KÖZLÖNY
Villanv-eoüh
kiváló minőségben nagy választókban
SZABÓ ANTAL
sport-, rádió- és csillár-üzletében
apbohirdetesek
Szakalaánvt kereaek 15 1 belépéire Ungcr, Horthy Mlklóa-ut 19. 73
épület Üvegeiért, ragacaoláat legolcaób ben végei TlMa.kaaár l\'ó ut 8. aa. 71 Vaum. Adván* ki. Hóitokkal ke-rMtelik. Hlrsch és Szegi. _"I
tHnrl kétszobás lakás mellékhelyiségekkel május 1 re vagy azonnalta kiadó Zilnyl Mlklóa-U. 30. 330
Egyaaatáa elóezobás udvari lakáa kiadd ma {na l-re Ciengery-ut 38. <93
Kataul éf egyenruházati cikkek legolcsóbb beváairléil lorráaa Kaulmann Karoly cégnél _\'
Jaleaa (lértl) megtekinthető Saomo-Unyl divatáru üzletiben. Ofaraaakkaoalk legnagyobb válaas-
téka a legolcaóbbtól a legdrágább mlnó-aéglg Kaulmann Károly cJgnél.
Katoaarétea 300 n-ol Műhely alaáá, □■ötenként 9 P-érirCIm a kladdban. \'
Libától! alaM Csengery-u. 39.
Oaiaaaaa bútorozott utcai azoba tel-jeaeu külön b«|áratla! kiadó Klntzal- u. 11. •
«é. iwaiikáa. tSrSSazakáá laktat keresek. Címeket a kiadóba. 537
Emeleti 3 aaobáa modem ulcal lakáa kiadó Eolvöa tár M. *
Szép nagy azoba, elóazoba mellékhelyiséggel azonsaira vagy májul l-re kiad*. PaUll-u. 6,, Klein. 513
Kél kettószobás lakta klaáá Oiünleld Miksánál Klnlzal-U. 5. *
Plazkaa kártya tlulltásál olción vállalom: Détal Laloa Nagykanlisi, Te-leky-u. 54 540
Két utcai egyarobs-konyhái lakáa minden mellékhelyiségekkel má|us l-re kiadd Klatzai-nlea 51. 546
Király-utca 20. sa. alatt 2 aaobáa lakáa egy üilelhelylaeggel vagy anélkül azon-nafta klaalá. 518
Haysaaftilaata.HMinakal,
atsny- éa ejüstkoronákal legjocban váiá-rol Kálmán-bank, Nagykanlaaa. 515
Sioba-konyháe lakáa azonnal kiadó Báthoiy utca 10 — Ugyanolt llbatol! elacW
Szemere utca 9. arám a\'alt 2. izobla lakáa májúira kiadó.
Ettyiiobáe előszobái lakáa kiadó iRoz-gon, l-utca 21. 547
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2 735/1934.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Zálogkölcsönintézetnél zálogbahelyezett és lejáratig ki nem váltott zálogtárgyak 1934. évi február hó 15-én d. u. fél 4 órai kezdettel az intézet Erzsébet-tér 16. sz. alatti helyiségébén elárvereztetnek.
Nagykanizsán, 1934. január hó 31-én.
Polgármester.
Mfomaiatt a^aptulaídonoa Külgazdasági
Qadan.Badanb.il készülnek a szezonra,
tzercllk lel a mlelt-asilalt.___
Outenberg Nyomda és Sélzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykantuán. (Pelelóa üzletvezető • Zalai Károly.)
Ofcsjónésjvf nafta moziban KÓrjakozhalik
Allatok nevelésénél és hizlalásánál nólkUlftxhstetlsn.
A valódi FmIop csak eredeti gyári csomagolásban kerül forgalomba.
ZiikMI kimért RIT8M cntit H M* tll
2 kg -os csomag ára ...... 84 iljjér
f> ke.-os csomag ára ...... 110 fillér
80 l<g.-os zsák ára (zsákkal) 690 fillér
VluonMUdöknsk I és 5 k«.-oi tn|«4«i+or Beszerezhető:
orszAg .iózsef
matt műtrágya, növényvédelmi arerek stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palola mellolL Telefon 130.

74. évfolyam 31. szám
Nagykanizsa, 1934. február 9, péntek
Ara 12 ""ér
ZALAI KÖZLÖNY
«_n„lí,í! í* ltodfflilvitil: ra«l 5. Illa
JgjS3k Síimtoi \'ÍM", MIM kivételivel
Magyarország kilépett a duzzogó-sarokból
Felelős szerkesztő: B.rb.rlts L.Jo.^-íT^ESM^tt^X.^jn
—« r
Magyarország ós Oroszország között liciyreállott a diplomáciai viszony és megnyílik az uí a keres-Idvleimi forgalom megindítására.
Politikai és diplomáciai körökben a magyar kormányrfak ezt a üépé-^ét az utolsó másfél évtized legfontosabb magyar külpolitikai akciójának tekintik. Annak a nagy külpolitikai aktivitásnak, amely a barátsági & kereskedelmi szerződé-,sck, a politikai és gazdasági kapcso latok súrú hálózatát tudta aránylag rövid idő alatt létrehozni és amely kiemelte Magyarországot eddigi elszigeteltségéből, az Orosz-országgal való rendes diplomáciai viszony helyreállítása egyik legjelentősebb eredménye ts sikere. Hasztalan a kisantant minden erőlködése arra, hogy a magyar revíziós törekvéseknek szövetségek és blokkok létesítésével útját állja. A maga birtokállományának, a trianoni határoknak védelmére hiába kalapálta össze éppen mostanában a Halkán-blokkot : a magyar kormány mesteri stratégiával most (elgöngyöli a kisantant revízióéi lenes frontját.
Oroszország nemzetközi helyzete az utóbbi é\\ekben lényegesen megerősödött. Tekintet nélkül a Szovjet belső politikájára és gazdasági rendszerére, valamennyi nagyhal a-lom és kisebb állam sorjában elismerte a Szovjetet és Oroszországgal élénk gazdasági kapcsolatokat létesített, Még a legnacionalialább országokat sem tartotta vissza a Szovjetoroszországgal való lwirát-ságos viszony létesítésétől a fennálló világnézeti ellentét. Mussolini Olaszországa, Hitier Németországa, az újjászületett Törökország, a nacionalista Franciaország és a bolsevizmus legádázabb ellenségéül ismert Ienfo\'elország, sőt Európa legkatolikusabb állama : Ausztria is egymásután teremtették meg \\clo a diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat. Anglia és legutóbb az Fszak amerikai Unió ugyancsak egyenrangú félként ismerték el Szovjet-Oroszországot és vele évről-évre növekvő üzleti és gazdasági összeköttetést tartanak fenn. A kis Magyarország sem engedliette meg "tógának azt a luxust, hogy félreálljon és továbbra is kirekessze magát az egész világ együtteséből. Mit nyerhettünk volna azzal, ha strucc módjára behunyjuk tovább is a sa\'münkel ama tény előtt, hogv a " esztendős szovjetközlársaság j»mzetközi súlya és jelentőé^ vi-•agszertc érvényesül és hogv az jrosz birodalom ma a világpolitikának jelentős tényezője? A magyar kül|>olitika frissesébe, aktivi-gyakorlatiassága cs alkalmaz-"em engedi, hogv ^ ra\'s félreálljunk a duzzogó ?rv , Ólbülelt k€wkk«\' tűrjük, zahh naK>\'hatalmat lcgádá-
Síéhc a nia«,,k «*v«t-
8 vonják - ellenünk.
I)e miért is tartottuk volna fenn ebbeli izoláltságunkat ? Csak azért, mert erkölcsi, nemzeti és világnézeti különl)ségek választanak cl Szovjetoroszország belső politikájától és gazdasági rendjétől ? A szovjetkormány már rég lemondott agyakorlatban a világ forradalmasításának fanlomjáról. A legnacionalis-tább államok sem féltik az Oroszországgal fennálló diplomáciai normális viszonytól a maguk népét és rendjét. Magyarországon az államhatalom, a társadalom ereje minden kommunista izü kísérletezéssel szemben feltétlenül érvényesíteni tudja a maga erejét. Mi már átvészeltük a kommünt és immúnisak vagyunk a ragállyal sncml>en. Sőt ellenkezőleg: a tapasztalatok azt mutatják? hogy a kommunista pro4 paganda mindazokban az államokban gyengült és lelohadt, amelyek helyreállilotlák Oroszországgal a rendes diplomáciai viszonyt és
érintkezést. És az Oroszországgal most kötött diplomáciai egyezmény gondoskodott arról, hogy a szovjetkormány szigorúan tartózkodjék a magyar belpolitikába és a magyar viszonyokba való minden beavatkozástól. Á magyar államhatalomnak megvan az ereje, hogy az egyezménynek ezt a lényeges feltételét érvényesítse.
A diplomáciai viszony ujrafelvé-telc a gazdasági kapcsolatok megindítását fogja magával hozni. A 160 milliós orosz fogyasztóterület a maga óriási szükségletével uj piacot jelent ipari exportunknak és mezőgazdaságunknak és lehetőségei nyújt megfelelő kereskedelmi megállapodásokra. Az erre vonatkozó tárgyalások már a közel jövőben megindulnak. A külpolitikai siker, amelyet az Oroszországgal való normális nemzetközi viszony felvélelc kétségtelenül jeleni, útját egyengeti a kereskedelemiolilíkai sikernek. Amire pedig — valljuk meg őszin: tén — nagy szükségünk van.
Teljes egyetértés uralkodik Magyarország és Ausztria között
állapítja meg a Gömbös és Dollfuss tanácskozásairól kiadott hivatalos Jelentés
Budpest, február 8 Dollfuss kancellár és Gömbös Gyula miniszterelnök csütörtökön folytatták tanácskozásaikat, amelyről hivatalos jelentési adtak ki. A jelentés szerint megbeszélték a két országot érintő összes politikai és gazdasági kérdéseket és megállapították, hogy teljes egyetértés uralkodik a két állam között. Kihatározták, hogy az eddig folytatott közös együttműködést a jóvőlien is folytatják.
Dollfuss kancellár dél!>en a Dunapalolában fogadta a sajtó képviselőit.
A Nemzeti F.gvsfq Pórija csütörtök délben értekezletet tarlóit, amelyen Ciömbós Gyula miniszler-elnök felolvasta az osztrák tárgyalásokról szóló hivatalos közleményt, amit a párt tagjai helyesléssel vettek tudomásul.
Kzután Kánya Kálmán külügyminiszter ismertelte azokat a szempon Jókat, amelyek a magyar kormányt arra indították, hogy Szovjelorcsz-országgal felvegye a diplomáciai kapcsolatot A párt helyeslésül ve t > tudomásul a külügyminiszter bejelentését. I\'atjr Hugó személyes kérdésben szólalt fel, majd a párt gazdasági főbizottsága tartott ülést.
Budapest, február 8 Dollfuss kancellár ma este a kép-
viselőházat tekintette meg kíséretéül.
A kormányzó Dollfussnak a magyar érdemkereszt nagvrendjét, Ilennel Lipót báró osztrák követnek és Hornlxxslel meghatalmazott miniszternek a magyar érdemrend első osztályát adományozta. Az osztrák kancellár ^kitüntetését a kormányzó maga nyújtotta át.
Kállair földművelésügyi miniszter a magas vendég tiszteletire a Tat-tersalban lovasversenyt rendezeti, majd teát adolt.
Dollfuss kancellár ma fogadia a Hudai>estcn élő osztrákokat, akik előtt hangsúlyozta, hogy Ausztria nagyon jól tudja, milyen küldetés illeti meg, mint német államot a né metek lakta területen. Azt szerelném, hogyha a külföldön élő osztrákok mind velünk együtt osztályosai lennének a hazafias munkának, —- mondotta
Egy magyar pulitenyésztő Dollfussnak egy magyar pulit ajándékozott, amit az osztrák kancel\'ár szívesen fogadott.
Róma, február 8 A lapok tele vannak hosszú tudósításokkal Gömbös és Dollfuss tanácskozásairól.
Móra Ferenc a ravatalon
Szeged, február 8 Móra Ferenc ma reggel meghalt. A szegedi kultúrpalotában ravatalozták fel. Ma, pénteken Glattfelder püspök rekviemet mond lelki-udvéért. A kiváló irót holnap, szombaton délelőil 11 órakor temetik.
Doumergue kezében a francia helyzet kulcsa
A francia zavargásokat PArls csőcseléke idézte elő, amely elzárta az utcákat és kifosztotta az üzleteket
Páris, február 8 Csütörtökön reggel a francia főváros Ismét a megszokott rendes képet mutatta. A szerdai összeütközések egyáltalán nem tekinthetők politikai ösz-szeütközéseknek. A zavargásukat kizárólag gonosztevők idézték elő, akik csupán rombolni és üzleteket fosztogatni akartak.
Doumergue elnök csütörtökön reggel a tömeg nagy éljenzése között érkezett Párisba és az Klyseé-palotába hajtatott. Délben a köztársasági elnökség titkársága közleményt bocsájfrott kl, mely szerint Doumergue elfogadta a kormányalakításra szóló megbízatást. A dezignált miniszterelnök nyomban kezdte tárgyalásait a politikusokkal. Klsőnek Daladíer volt miniszterelnököt fogadta. A szerdán letartóztatott 436 egyén közül 71 embert továbbra is őrizetben tartott a rendőrség.
A csőcselék garázdálkodása
Páris, február 8 A ma esti kommunista zavargások kapcsán egyes csoportok teljesen elzárták az utcákat és a gépkocsik utasait 100—1000 frankig megsarcolták és csak azután engedték őket tovább. Más cso|>ortok vasrudakkal felfeszítették az ékszer és egyéb üzleteket és azután kifosztották azokat. Szekérszámra vitték el a zsákmányt. Egy cso|x>rl egy kertben elbarrikádozta magái, mig sikerült a rendőrségnek azt megtisztítani.
Páris, február 8 A rendőrség eltiltotta a fegyverek és lőszerek eladását. A ftegyver-kereskedésekel lezárták, a lőszer-osztályokat az áruilázakban beszúu tették.
Francia hang a kisantant ellen
Páris, február 8 A Revue Parlamentair -Titulescu Benes et Oic cinien cikkel irt, melyben erősen támadja a kisantant háborús politikáját. Kifejti, hogy a háború első éveiben alakult meg a kisantant, hogy ki tudják használni a francia győzelmet. A világháború igazi győztesei ezek a hollók voltak. A páriskörnyéki békét nem hogy tompították volna, <k\' egyenesen megnövelték a háborús veszélyt, súlyosbítva a háborús igzságtalanságokal. A népeket, egy-kettő kivételével, rem szabadították tel, sőt többeket, ejlellek végzetes rabságba. A lap végül kifejti, hogy Franciaország a jővőlei\\ nem adhatja magát oda a kisantant mesterkedéseinek.
ZALAIKÖZLÖNY__
"»flM.\'■ II l\'T\'llÜlf y-
SZÍNHÁZ BÁBEL szindikátus
(Szerző-avátás a kanizsai színházban)
»
á Székely-hadosztály emlékoszlopa
A -SMHtténi mlekú 1918-as év végért iMflrrcnt az utolsó ágyú is a világhSboru ljarcterein s pz ágyulőw|| hiic.suztalla a sirbaha-nyatló ftagymagyországot. A nem-\' zct nagy többsége fásult lélekkel, ér zéstelenül nézte, hogy a sötétségből óvatosan rttjsompolvgó latrok, hogy vetnek kockái a megfesti le U magyar Krisztus 1000 éves palástjára, a legnagyobb remeklő mester, az Úristen legszebb alkotására.
l>e voltak, a veszendő luua földjéből ismeretlenéi és névtelenül nőitek ki jóformán egy éjszakán, vérző lelkű, csikorgó fogú és asz-szcszoritótt öklü igaz magyarok, igaz székelyek, akik oda dobbantottak a sors érdemtelen idegeneket hurcoló diadalszekere elé s ajkukról elbórdült az első *Nem, nem, soha !>
Mintha Behui apó parancsoló alkotószjelleine járt volna közöttük : pár nap alatt szinte pillanatok alatt összckovácsolódolt ezekből, a világháború véres sarát niég bak-kuncsaikon hordozó öreg katonákból, de az : regek példáján felgyúlt fiatalság porából is aSzékely-llad. osztály. Ez a szinig-vérig magyar, alig pár ezer fől)ől álló kis nem-zeti hadsereg az egyetlen fegyel-mezett katonai alakulat a forradalmak zűrzavaros világában ájlta útját a végtelen határokon diadal ittas kürjongatássa! beözönlő délkeleti ellenségnek és védett — amig védhetett — minden talpalattnyi ősi magyar rögöt. A vég előre látható voll. Hátukban a vörös kajánság romboló szelleme, jobbról, balról és szemközt velük az évszázados bosszuszomj, kiéhezett hatalomvágy. A magyar becsüleléri álllak, huitak és haltak rakásra az erdélyi magyar székely nemzet legjobbjai. A Székely Hadosztály utolsó győzelmes véres harcai Mátészalkán, a Kraszna folyó közelében zajlottak le. üzen utolsó győzelmes harcokban elesett székely testvéreink emlékét emlékoszloppal örökítjük meg Mátészalkán, csonka Szatmár földjén. Az emlékoszlop munkálatai teljes befoejzése rövid idő kérdése és az emlékoszlop leleplezési ünnei>sége a tavaszi hónaikban fog megtartatni. A magyar becsületéri vértanúhalált hall székely testvéreink emlékének áldozunk, ha csupán filléres adományokkal is azok emlékének megörökítését lehetővé tesszük. A felajánlott filléreket mély tisztelettel kérjük a volt Székely Hadosztály tagjához, dr. Tholway Zsigmondhoz eljuttatni, aki már előre is hálás köszönetét fejezi ki nemes áldozatkészségükért.
Szocialista fegyverraktár Bécsben ?
Bécs, ffcbruár 8 A szociáldemokrata Arbeiter-zcitung épületét csütörtökön rendőrség és katonaság szállta meg, inert az a gyanú merült fel, hogy lőfegyvereket rejtegetnek az épületben. Arról, hogy valóban találtak-e fegyvereket a házkutatás alkalmával, nem adtak ki közleményt.
ElhAjasodásnál, köszvénynél és cukorbetegségeknél a természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz javilja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést.
A kritikus most kikapcsolja « Vollé-..J giális érzelmet, elereszti tjíáglrői
sorsközösségben egymás mellé Testűit
barátság-gyeplőket és hidegen, tárgyi-lagosan kritikus marad. Nehéz volna eren n helyen kollégát lehúzni,« «te talán még nehezebb megdicsérni anélkül, hogy aki ftem voll Ott WÍI H forró .sikerű szenpő-avajásoiyaz fc.Sj\'.. hlgyfé — Őszinték \' íft Itt következő sorok. Pedig őszinték. Tana rá mindenki, aki oll volt, végig élvezte és tapsolta ezt n ritka szép és kellemes színházi estét.
Dávid Magyar Józsefnek, a Zalai Közlöny segédszerkesztőjének .Bábel Szindikátusi cinrü 3 felvonásos életként mutatta be Bánky Hóbort színtársulata. Ünnepélyessé avatta az estét már mak£i a közönség is, amelyik zsúfolásig \'megtöltötte erre az alkalomra a nézőteret, A közönség soraiban ott láttuk Nagykanizsa színe-javát.
A szerző szerényen .színfolt egy nagyváros életéből\' műfaj-megjelölés-sel bocsátotta útra darabját. A premieren kiderült, hogy erre az óvatosságra nincs szükség, a Bábel Szindikátus.szabályos, kerek, egészséges vígjáték. A meséje érdekes, helyenként érdekfeszítően izgalmas. Az életszerűség, nagy perspektívája miliő-ötlete és a szinl irodalomban sokszor elgiccsclt vagány-romantikája mellett is megvan benne, bár etekintetben sjkat köszönhet még a szerző a színészi játék megelevenítő effektusainak is. A cselekmény kiexpo-nálása kissé vontatott párbeszédekkel indul meg, de azután olyan lendülettel fokozódik a drámai forri>ontig (Kadnay rosszullétéig) és innét pillanatnyi zökkenővel a megnyugtató vígjátéki befejezésig, hogy a\'liéző, aki az iramban már-már kifulladástól félti a szerzat, csodálkozni kénytelen, amikor a tempó nem lanyhul, a merész építmény nem omlik össze, hanem ellenkezőleg: — az érdeklődést és hatást fokozni és ébren tudja tartani az utolsó jeleneiig. Élőn* nem lehel tudni semmit. A néző nem azzal az unalommal ül a Jielyén, bogi\' »ez majd igy, az majd Minugy lesz, nekem csak meg kell várnom, míg minden kialakul.< Nem! A szerző — néhol a kelleténél kicsit hosszabban is — misztikus ködbe burkolja hőseinek és a történéseknek összefüggéseit, Iwgy aztán unnál bravúrosabb, de majdnem mindig biztos kézzel vezetett fordulóval kupcsolja össze azt, ami összetartozik.
Az alakok élő emberek, u mából vett modellek, a pénz-világ hatalmasai és a nyomortanyák csavargói. A szerző érdeme, hogy cl tudja hitetni: - ez u két pólus találkozik egy nagy grümlolásban és a köréje csoportosuló eseményekben. Az egyik póluson is, « másikon is, sok meleg ébtés csilla-nik ki helyenként. Fzeket lefogja ugyan a szerző, de néhol mégis ugy buggyanik ki belőle, hogy nyíltszíni dörgő taps rá a visszhang a közönnség lelkéből. (Sluki monológja a 3. felvonásban I) A színpad technikáját ismeri a szerző és ismereteit ügyesen kamatoztatja (Kenderesy és Lolo páros jeleneié is bizonyára jobban hatna nagyobb színpadon.)
(jfclerum ceuseo: Dávid Magyar József a tehetség jegyében indult cl sziniszerzői ambíciói utján.
Külön dicséret illeti a rendezőt, aki a maga munkájával is mozgalmassá, életszerűvé tudta tenni a darab jeleneteit. A rendező: Zemplényi volt.
A társulaton meglátszott, hogy szeretettel készült a szerzőavatásra és meglátszott az is, hogy a fényes ház és a hamarosau felolvadt hangulat száirnyat adott a játszó ked-
vüknek\'. lr»my Nóra finbni, meleg \'rilakot forrnál! a nyomort anyán lakó doktörkisasszonybm: Férfias, cikornyásan,.rutinos volt Zemplé-nyi. A* est színészi osucsteljesUmú-nyél Bányász István adta Sluki kvSeiH\'i humoru, Szép szerepében,, egyik tVijltszini tapsot a másik után kripta:
Orbán Viola és Bánky már rnegjcl*-nésftkkel tapsfergeicget aratlak. Vár-konyi, az Ifjabb Bánky, IJngár, Sashegyi, (iabányi Böske u kisebb szerelékben mind a legjobb helyükön voltak. Helyi szereplője is volt a darabnak: a hadirokkant Garamvölgyi Iván, aki ezúttal is ugy tért vissza egy estére régi szerelméhez, a színpadhoz, hogy a közönség szimpátiával osztotta néki tapsait.
A szerzőt a közönség minden felvonás-közben lelkesen és sokszor hivta a lámpák elé, barátai és tisztelői pedig babérkoszorúkkal és szerencsekivá-natok tömegével halmozták el.
_ (bl)
A Magyar Komédia ma dél alán 4 órakor Molnár Ferenc nagysikerű -ördögijét ismétli meg filléres helyárak-kal.
Bónyi Adorjánnak, az .Egy kis senki,\' az .Édes ellenség\' slb. kiváló Írójának, a magyar föld levegőjétől álltatolt gyönyörű színmüvét, az .Elcserélt embcr«-t játsza ma este a Ma-gyár Komédia.
* Az az átütő siker, mely ezt a pompás darabok különösen a rádió alján az egyre fokozódó érdeklődés központjába emelte, indította a Magyar Komédiát orra, hogy műsora fénypontjának tekintse ezt a legjobb előadást.
Az Elcserélt ember cimszerepélien Zemplényi Zoltánnak, a társulat kiváló főrendezőjének jut tehetségéhez mért gyönyörű feladat. A női főszerepet pedig Irsay Nóra alakítja páratlan készséggel és rátermettséggel.
Ezenkívül már csak két előadási fart a Magyar Komédia. Hétfőn, 112-én és kedden, 13-án.
Műsor:
D-én, pénteken délután 1 órakor filléres helyárakkal az >0rdög.< Este 8 órakor az .Elcserélt ember.«
12-én, hétrőn filléres helyárakkal .Bábel Szindikátus.*
13-án, kedden bucsu előadásul nagy farsangi *ab"ré, Garamvólgyi Iván felléptével, teljesen uj műsorral!
Hány ember volt Kiskanlzsán
hétfőn este a Nemzeti Egység Pártjának zá8zlólx>ntó gyűlésén? Ez a kérdés foglalkoztatja most a sajtóhibák ártatlan humora iránt érzéketlen kanizsai ellcn-polilikusokat. Mert hogy a Zalai Közlöny tudósításában 3—1000 ember állott. Már t. i„ hogy ennyi lett volna a Mgári Olvasókör illetékes termében. Ezúton adatik tudtára mindenkinek, akit ez az ügy nem \' liagy nyugodni, hogy a Zalai Közlöny nem túlbuzgóságból irt 3-1000-et. Egyszerű és nyilvánvaló sajtóhiba, 3—100 helyett. Amig azonban ez a 3r—100 a kéziratból a szedőgépbe kelült, a sajtóhibáknak az ujságcsinálás-sal egyidős koboldja 3— 1000-re szaporította őket. A korrektor kikapott érte, de viszont azzal védekczclt (és ebben volt némi igazai), hogy azt csak minden értelmes újságolvasó lát-. fialta, hogy a Zalai Közlöny nem akart .nagyot mondani,« hanem nyilván sajtóhiba történt, mert hiszen Kanizsán köztudomás szerint nincs olyan terem, amibe 3—1000 ember beférne. A Nemzeti Egység Pártja visiont a szóbanforgó gyűlésen valóban megjelent 3—100 emberrel is tökéletesen meg volt és meg is lehetett elégedve.
_ 1984 február 9.
Wyi ÜMI\'.M.MI\'MJ ■
UflBOo Lili no||}InulI!8afi
Osztatlan érdeklődést és örömet keltett vámWnk /eu«i|ÍÍUi}és közönségének mjli#é|ií tftcgéWeft hl « >. falragasz,! amely ".DiVnOS l.Üi 4%aár ,^17-iki z^gnraüstjéről ml hirl. \'ííein •csodálkozunk a szokatlanul nagyér-
és^-tótótóp #>n, «h»Uy< l Dános KiII harígvTrse-nyét várják Kanizsán. Hiszen ez a fiatal, rendkívüli tehetségű művész ebből a talajlxV termelt, ltuu>n in. i.d^ilt ÓSi mindnyájunk szeme, .eloU, ért í:I arra ft m^ugaslalru, amelyet ma raájr
w
A Nagykanizsai Városi Zeneislmki kiyáló tátíáruöjé, F. PÍ|z>ör Iitta volt
az élső mestere Dános Lilinek, annak a kis leánykának, aki már négyes/-tenaős korában, első nyilvános szereplésekor, hatalmas meglepetést keltett bámulátos technikai készségével és szinte hihetetlen zenei intelligenciájával. Ma már a beérkezettek sorában is u legelsők között találjuk a nevét. Nugykanizsa magas kulturáju zenei életének ünnepi eseménye lesz Dános Elli zongoraestje. Műsorának részletes ismertetésére még visszatérünk.
Háromnapos képkiállítás
nyilik meg szombaton Nagykanizsán, a Nagykanizsai Takarék épületének földszintjén. Két év előtt reprezentáns kultureseménye volt Kanizsának az SzKMMM (Szépművészeti Kiállítások Magyar Mesterek Müveiből) Olaszországba induló tárlata, amit sikerült Nagykanizsán megállásra birni és Csók, Vaszary, Fényes, Glatz, Magyar-Mannhóimé r, Szőnyi, Vass, Aba Nóvák slb. legelső magyar mesterek müveit pár napig a kanizsai közönségének bemutatni. Akkor ezt a tárlatot Hómában 35.000 ember nézte meg (3 lirás Ijelépődijjal), kőztük az olasz király, Mussolini slb. Azolasz és magyar lajiok ké|>ek és tudósítások özönét közölték a tárlatról. Most az olasz turné rendezője, Szelvényi Ferenc ugyanezektől a müveszéktől, ujabbakkal bővítve, ritka értékes kollekciót hozott Kanizsára. Belépés díjtalan.
Szakáiy Deziő: Magyar akarat
Hazafias azavalókórusok, versek, dalok
A szavaló-kórusban rejlő összefogó, mondhatni fanatizáló erőt, hazafias, irredenta célok szolgálatába lUlitaui van hivatva Szakály Dezső könyve, tyely az ilynemű magyar irodalom úttörő terméke. A hazafias szavalókórusok megszervezésének mindinkább növekvő mozgalma számára fontos lépés ennek a műnek megjelenése, mely bőséges eredeti anyagot és szakszerű utmututásokal nyújt tanár, tanító, levenleoktató és egyéb egyesületi vezető férfiak számára. A könyv nemcsak előadásra alkalmas költemé* nyeket nyújt, hanem azok betanítását, a szólamok felosztását slb. is felöleli.
A könyv a KIr. Magyar Egyetemi Nvomda Ízléses előállításában jelent meg. Bolti ára 2 I\' 20 fillér.
Révai tavas\'tl alkalmi
könyvvásár könyvei
Nagykanizsán
FISCHEL
k«nyvkerMk«dé»l»n Tal.f.N 179.
Réuleles Jegyiíkkel uJreMn roW*
lűM. ItDiuár 9._
ZALAI KÖZLÖNY
Egy óra a kanizsai állomás életéből
r-ndet riport arról, hogy ml tOrténlk « várótermek körOl olyankor, LW amikor tulajdonképpen semmi sem történt
Képek \'
s azután újra megint ké-
valamennyi láthatatlanul lielo-> , \' „tálva a szürke állomásépü-gÖ»l falaiba, melyek hasem tudlak meghatódni az el-\' 7w sjfrolmespár búcsúzkodnának ^Statikáján, sohasem követték ££?« tekintettel a végtelenbe-Slinekkel és a láthatatlan kiló-Luerekkel daooló anyal-féltést, Snint metafizikai testetle-nségébcn MYútt ulazlk a gyermekkel a vonaton nem örültek a sikeres üzleti utiáról visszatérő kereskedővel és „cm asmosltotlák magukat a tenie-tésről érkezők szomorú gondolataival Különben hogyanis bírhatták wlna ki a régóla felgyülemlett örömöket és még suljxisabb bánatokat.
Állomás...
Budapest felé gördül lassan a hrwsru tehervonat. Mentében a nvárl parkot fokozatosan agyonnyomja a beálló téU sötétség... Imbolygó lámpácskák, mikel láthatatlan kezek mozgatnak. Egy magányos mozdony, hirtelen alulról felvillanó fénytengerben. Egy m-.t-sik mozdony füstje, hogy beletolakszik az Ívlámpa fénykörébe és ezzel leleplezi saját légnemüségét. Az imbolygó lámpák mögül szavak, mondalok töredékei, amik nem akartak elveszni a többivel:
- Vissza... Kelenföld... Víg-ál lómás....
Magánautó áll meg a főlépcaő előtt, egy perzsabundás hölgynek magas, bőrkabátos soffőr nyit ajtót:
— Még eszméletnél találta, — Informálja a hölgyei, iHő tiszteletűi.. A perzsabundás érdeklődési mutál, de bennt az állomásépület-Ix-n kitör belőle az elfojtott ásitás. Bizonyára a soffőr ügye....
Ma meglepően sok az utas, többnyire falusi polgárok. Nagyvásár volt... A jegyválió előtti pultokon ílrcti ki a lovak árát két kanizsai lókereskedő, a kávéház ismert alakjai.
- Kettőszázhetvenőt pengő, — számolja a fekete angolbajuszos kereskedő. Társa nem szól, csak a ceruza mozgását és a pénz leszámolását figyeli.
Meglepően .sok az érdekelt. Nem csak az eladók, a közvetítő, a kereskedők, hanem sok a kíváncsi is. Nem csoda: nagy pénzek hevernek a pultokon. Még a pénzhez szokott vasuli jegypénztárba -s — mintegy bűvöletben - figyeli ablaka mögül a puliokon uj gazdára «rő őt\\en pengősöket. Egyetlen embert nem érint a dolog, pedig őneki is ^ |(4le van gi^tj tavakhoz. Ez egy (latal legénvke, \'őhajcsár, fekete bekecsén álal-wt™ a lovakat összetartó kőtél, szamára egy elérhetetlen világol
Sírna " öl™np«ng4sök blro-•
Az előcsarnok közepén egy jó-^u fekdetólikabátos ur £ felo-ZS wfMlognjŰK egy kevésbbé ió-alusi kereskedővel, aki <**ka kalapját forgatja kezében:
•önk^Ö\' * bÍZ°ny hBmar
Mire a másik, kalapját levéve: nu* vL i l)fn«öbc kerüli, (le
Utöl kezdve az ,olcsó húsnak
hig a leve* meditálnak..
jólismert elméletén
Nagyon sok a vásáros ... Elhasznált, valamikor jobb sorsot és más gazdát látott .felöltőjében (Temperát ura : — 8 fok Celsius) csámborog egy esett kis emberke, zsebre-(lugott kezével magáhozi szorítva a méterrudat. Nyughatatlan. Az előcsarnokból a harmadik osztályú váróterembe, onnan újból az előcsarnokba vándorol. Minden csoporthoz odamegy, beszélgetésbe elegyedik. Seholsem méltatják figyelemre... Olyan ótódik kerék lehet egy vásári truppnál.
— Csak gyüvők-megyek, slrapá-lom magamat kora hajnaltól késő estig és mi ezért a fizetség ?...»
Csakugyan : vájjon mi lehet ezért a fizetség?... Ha nem más, vihanert arcán a sok redő és állandó fázós tartása, ami talán még nyáron is az övé...
Két hölgy áll meg egy kanizsai áruház üvegszekrényes kirakata előtt. Az egyiken olcsó bunda, a másikon ál-divatos bekecs... Vájjon miért akarnak a hölgyek mindig többnek látszani, mint amik ?... A második osztályú váróterem felé tartanak. Itt sok a diák, meg a diáklány. Egy szép Vörösmarty* utcai kislány beszélget, ültében egészen egy bőröndós ff* felé fordulva. Ez csak maga elé néz, mint akinek titkolnivalója van a másik előtt.
A második osztályú váróterem tele olyanokkal, akikben egy élelen át valami fájó nosztalgia él a jobb és szebb után. Vájjon ezek közül ki fog valóban a második osztályon utazni ?...
Az elsőosztályu váróleremben csak egy létrát és két. foglalatoskodó munkást lálok... A néhány szabadjegyes utason kívül, kik azok, akiknek az első osztályú várótermet renoválják ?...
A harmadik osztályú váróterem tömve emberekkel, fojtolt levegővel, dohányfüsttel.

Az előcsarnokban kis diákok és
diáklányok bámulják az ü\\«g mögött az édességeket, egy prémgalléros falusi lány Tolnai-t és cukorkát vásáról, próbáraté\\e a gyerekek irigységét és a maga léset le nségében tovalibben... Egy bámészkodó diák a személymérlegre lép, nem azért, hogy megmérje magát (hol van neki tiz fillérje), hanem, hogy a mérleg tükrében megnézze magát.
— Zalaszentmihály, Keszthely, Komárváros felé beszállni I — tereli a helyes irányba a csctlő-botló emberek unalmát a nyílt, magyaros arcú vasúti portás. — Negyedik vágány...
17 óra 45 perc... 18 óra... 18 óra 15 perc... 18 óra 35 perc...
A portás keresztülmegy a? üres előcsarnokon és nekem adresszálva mondja :
— Szombathely felé beszállni,..
De már robog is Szombathely
felé a motoros... Csak egy hatalmas, vaspántos koffer unatkozik az előcsarnokban, rajta a felirat: «Gár-bovits és Nánásl — kalapgyár — Budapest — IV. Régiposta-u. 6.»
Mögöttem lecsavarja valaki az előcsarnok villanyát... Mint valami érdekes regény figurái újból felködlenek az imént még élő alakok, legelői a méterrúddal a vásáros vánnyadt és nyugvást soha nem lelő árnyéka...
A félhomályban megnő és szinte betölti azt a vaspántos koffer titokzatos tartalmával és ismeretlen küldetésével...

Edekes, hogy mennyi minden történik a nagykanizsai állomáson, még akkor is, amikor tulajdon képpen — semmisem történik.
Kerltes Zoltán
Időjárás
a nagykanizsai raeteoroloulal meg* figyelő jelentések: csütörtökön a hőmérséklet : reggel 7 órakor — 6 6, délután 2 órakor + 2-6, este 0 órakor
+ 2
Felhőzet: Reggel, délben és este Úszta.
Szélirány: reggel déli, délben és este délnyugati.
(BJumqI rádlóJtUntiti « ■•taaraH-fial ImUmIUImII ••»• 10 énten Hámi lakiléa, émmmkmm sépsresl és havssás, a aaét gyengülésére osak 4éla«áa van kilátás.
Vásár alatt
felgyülemlett nagymennyiségű
maradékok
< rendkívül olcsón
sinser Divotáruházban
Ma kezdődik
Hajdú Eta Rubinstein Erna HajmássyvMiklós Pártos Gusztáv Rózsahegyi Kálmán Szőke Szakáll Gyergyay István Makláry Zoltán
nagi magyar Éje
tele humorral, szellemességgel, látványos felvételekkel, zenével, énekkel,
Rnblnstein Erna
világhíres hegedUmlIvész-nö csodás muzsikájával:
Az
E>ejétöl végig tiszta magyar beszéd, magyar hangulat, magyar muzsika.
Héti Károly éa Vitéz Miklós
nagysikert) énekes vlgjátíka.
Két órás kacagás!
Ezenkívül:
Varieté-számok Koltnrfllmek Fox híradó
EMadáaoki pénteken, sxombato, vaaárnap. HétkSznapokon S, 7 éa B Arakor, vaaárnap 3, S, 7 éa 9 Arakor.
A hétköznapi 5 órai előadások (20-60 filléres) olcsó belyárakkal.
05718318
«_ZALAI KÖZLÖNY_Wt4. IMlnUt S.
Megkezdik a villanytelep, építését a Mercur-gyárban
Folyik \'a munka « gőzmalom megmaradásáért

Nagykanizsa közönsége szomorú le-hangoltaággal vette tudomásul, hogy a villany-ügy eklőltévci az évtizedükig becsülettel szolgált gőzmalom felelt meghúzták a lélekharangot. Bár nyilvánvaló volt, hogy a koncesszió elvesztésével ennek be keK következnie, mégis dermesztő hatása volt a hirneTt,
hc^y a malom minden alkalmazottjánál* felmondott és az üzem egész vonalán megkezdődött a teljes leépítés munkája. A városnak umugyau sciu gazdag közgazdasági életéből kivonul eny ma is jelentékeny "tfnyoxŐ. Örömmel halljuk azonban, hogy t|\\4Írátky litván polgármester legutóbbi budapesti ntja alkalmával is ujabb tárgyalásokat folytatott olyan irányban, hogy a malmot valami módon meg\'lehessen menteni és még mindig kezében tartja e*t az ügyet. Az eredményt természetesen nem lehet előre látni, de nagy megnyugvására szolgáluu Kanizsának, ha sikerülne etéren valaminő megoldást találni. ligy ekkora vállalat meg-mentéséért még áldozatot sem. szabad sajnálni.
Egyébként a Dráva völgyi helyi vil-lanyle\'.opének felállítására vonatkozó előkészületek megkezdődtek. Az önig Merkúr-gyártelep elhagyott helyiségei-
ben nemsokára villany-üzem motorjai dübörögnek. Az előkészítő nr.inkála-tok irányítására Báron iguzgató és Madurász ü. v. igazgató tegnap megérkeztek Nagykanizsára.
Kiesett egy kisfiú a keszthelyi vicinálisból
Csütörtökön reggel szerencsés kimenetelű baleset történt a nagykanizsai pályaudvar bejáratánál, a váltótorony közelében. A 7 óra 25 jxirckor Keszthelyről érkező személyvonattal jött be Nagykanizsára Kis László sávolytözcgleiepi 7<éves elemista is, aki elsőnek akart leszállni a vonatról, véletlenül lenyomta a kifelé nyiló ajtó kilincset. Ebben a pillanatban ért be a vonat a kanyarba és a centrifugális erő kivágta a . vonatból Kis Lászlót. Szerencsére a kisfiú a/ utolsó kocsi hátsó ajtajából esett ki, egyébkent a kerekek alá került voln Igv csak jelentéktelen zuzó-dásokat szenvedett fe a saját lábán ment cl az iskolába.
Filléres hirdetési napok és Ingyen apróhirdetés a Zalai Közlönyben
Slágerdal •x „Ellopott szerda"-ból Minden hiába ...
Énekli: H^irfu Ela
Ha két szivet, bármerre
tévedi, lígymásimk szánt a sort-,
a végzet: Minden hiába, miuden
hiába. . Az eg^ik fenn a hegyen
A másik lenn a völgyben éghet
Minden hiába, minden
hiába. . S bárbogy menekülsz
előle, A völgyből hegyre,
hegyről völgybe, Szivedhez ér a másik
lángja: Minden hiába, minden
hiába I... Ott *ár terád, hol nwn is
Várod, A tenger mélyén
megtalálod, Minden hiába, minden
hiába... Egy félhomályban izzó
bárban, Vagy egy kis halk hotelszobában, Minden hiába, minden
hiába... Találkozniuk kell,
ex igy van, Ha másltol nem,
hát ient a sírban. Ha két szív egymásnak
van szánra Minden hiábaj minden \'hiába I...
Linóleum Mozaikvászon Lábtörlő Roletta vászon l\' Röfetta zsinór Roletta rud
legolcsóbban
HIRSCH és SZEGÖ-nél
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, február 9.
0.45: Torna. Utána hanglemezek. — 9.45; Hirek. - 10; 1. Magyar népmesék. 2 A pók művészete. Közben hangkmeitk. — 12.05: Batatajka aene.
— 1.15: Időjelzés - 1.30: Állástalan Zenészek Szimfóntkus Zenekara. — 2.10: Hirek. - 3.30: A rádió diákfól-órája. — 4: Kgy különös gyűjteményről. Előadás - 4.45: Időjelzés, hlff\'k.
— 5: Karácsony az örök nyár házijában. — 5.30: Hanglemezek, — ü: (\'■yx> rsl róUnfolyam. — 8.30: Fejes és Damith jazz-zenekar Kalmár Pál énekszámaival. — 7.15: Sportközleményi\'k.
— 7.30: Karikatúrák egy pesti házból. (Bródy LM.) — 8: Opeictlrészlet k (Halász Gitta, Sz.-dő Miklós és a Budapesti Hangverseny Zenekar. — 0.40: llir."k. Majd cigányzene. Kczben 11.10: I*razi>ovszky Iván francianyolvü előadási. (Gróf Apponyi emlékezete.,
Bées. 12: Bádíóxenekar. — 3.50: Scbumunni F-dur trió. — 4.20: Három hitvs tánionr.ő. C.ainer^.), Tagllónl, Eisak-r. — 1.45: A megváltozott Spa-nyo\'orazág. — 3.10: A bécsi nadrigal-egyesület hangversenye. — 5.55: Id •• genforgalmi hirek. — tl.lt): S/. ibály.ik a «.v.ésnél. — 8.25: Embersport. •>.35: A művészetről — 7: Két r.Wid történet, — 7.35: A krétakör, opera
— 10: Hírek. - 1020: A bécsi kamarazenekar haugversenye.
Hirdetésre, reklámra akkor vau a le^iagyobb süikaty amikor rowaul imnnrk az üzletek. Az ügyes és ál. landó hlrdrtés. győzi meg a kftilusá-fft arról, hogy lud vásáro\'nl ma fc», ha tudja a megfelelő forrásokat, ha •udja, bogy hol és mit lehel a legolcsóbban é* legjobban kapni. A hirdetés, a reklám győzi meg * sétfrt arról, hogy erre vajjy ar.u a • eákkre azükaé<e van A hlrdelés UJizl meg « ktisftoségei arról, hogy ezt vngy azt a sMkségWét, kívánságát ma la valóra hatja váltani. A hlrdMés a legjobb ügynök, mert ujságlapok «zr«i naponta ewr és ez«r házban keresik tol a fagyasztói é» ő>«tőnzlk a vásárlásra.
ltogy • TfrUI Közlöny ■ rvklamiaa e* erejét könnyebben elérhetővé •egye a kereskedők, vá;lo!alok, iparo-ttoa számára, hetenként kél napon.
csütörtökön és szombatos

fillért« hirdetés-oldalakat ad a hirdetőknek. Kwkeii «s o".dala kon (elhelyezési kikötés nélkül) tets»és azarlatl nagysA-ju hirdetést adhat fel bárki, n tar Itália árak feléért, ISbbízörl rd s\'Aás esetén megfelelő száz.dék további engedménnyel.
A filléres hirdetések klUróhc csütörtöki és szombati számainkban Jn lennek meü és osakts a flüétrs oldalon.
KMuklvül minden igazolt elöliíetönk havonként két (egyenként 10 szavas) «aját apróhirdetést adh«t fel teljesen díjtalanul a zajai Közlöny krdu, csütörtök éa szombati Mámatban.
A Zalai Közlöny e*ekkcI az ujabb kedvezményeivel is erftsbtteai ií karja azt a sokávlli vles kapcsolatot, ami Nagykanizsa közönségét fűn e has*, bókhoz, nielyek Jóban, rosstbu mindenkor becsülettel Igyekeznek \'sotgabu a váiosnak érdekeli. -ua-wm
NAPI HHttK
NAPIREND
Február 9, péntek
Római katolikus: AlcxCitiL Protest.: Ablgall. Ixtr. Sebat bó 24
Mozi előadások hétköznap 5, 7 és 9, vaaii nap 3, 5, 7 éa 9 órakor.
, Városi muzeum éa könyvtár nyitva CsOtörtökön éa vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli saolgálat e hónapban: .Fekete st»" RjrógyízeTtár Főút 6 ss. és a klskanliaal gyógyszertár.
QöifUrdŐ nyitva raggel fi órától aat« tí éiálg (héttő, sscrdsi péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A Kereszlény Jótékony Nőegylet)
szombati jelmezbáljára befejeződtek már az előkészületek. Ez a szines báli éjszaka utolsó nagy "eseménye l«sz az idei kanizsai farsangnak, igy értbelő is. ha városszerte lázas készülődés folyik a jelmezkészilést illetőleg. Sok ötletes és Ízléses jelmezre van kilátás. A jelmezbál meghívóit már szétküldte a rendezőség, aki azonban véletlenül nem kopott, az Farkas Vilma titkárnál Igényelhet, telefon í?l.
— (A I\'olgárI EgyW fantangja) egy igen kedves estével lepi iflVg hétfőn, 12-én a nagykanizsai társaságot. A piknik büfféjének az a nevezetessége, hogy mindenki 50 fillér büffé-átalányt fizet és ezért kedvére hdup^rozhalik a bájos háziasszonyok által összehordott temérdek jóból. Minden egyleti tag felesége háziasszony.
— (Névmagyarosítás) Dr. Bernyó Jó-z«tff, a nagykanizsai QTI volt vezetője nevét belügyminiszteri engedély-lyel Borsai-ru magyarosította.
— (Frontharcos b«jtáraa|nliat) értesítjük, ltogy a legutóbbi teadélután miatt elmaradt laggyűlésünket folyó hó 11-én, vasárnap délután 3 órai kezdettel tartjuk meg a yárosfliáza kis tanácstermében. Fontos beszámolókról lévén szó, kérjük bajtársainkat, hogy ezen taggyűlésen minél.nagyobb számban jelenjenek ineg. A Vezetőség.
— (Felhívás az Állástalan diplomásokhoz) Felkérem mindazan kolléga urukat, akik az Állástalan Diplomások Országos Bizottságánál jelentkezési Int igényeltek, de míndezideig nem kaptak, az Ivek kiküldése céljábóí cimüket megadni szíveskedjenek. Schwéiger Wt-fAn dr. vegyész Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 1.
Tálán la gyakorlatozlk az oxtordl nyolaas.

Vér-, és lde*bajospk a lentik**" „Ferenc JÓHef keae-
íüwtel min« Igen jó béllisttiló tierl
eredményesen használják.^ _
m vMnWpí lle«il|H ©áftadá.) ki-
"iiliő résae lösz az Irodalmi Kör
\'Sorozatának. Mzottal déielőU II JTknV a Városi Színházban, vetimt líStel Itnz áz élőadás, Barin litván íeSesréndi tanár, a Rlumázlsfa. cserkészek parancsnoka íorf beszámolni a ..ódAlltfr jamboree érdekes és szuny Sénveiről.^lépÓdJí "tt^. de . a Sfótfg mtnHcnkitfn legalább 20 fil-ir ónkéntes hozzájárulás! kér a színháziam fülkének . és ^l^sA"^ köllségcilicz.
— (Az NTK szombati lanccstélyére) szortjosan készülődik a rendezőség. A szezon utolsó szombat esti/mulatságu méltó befejezése lesz a farsangnak, rnort igazi hangulat ezúttal sem marul el A lánekedvelő fiatalság köréban olyan\'nagy érdeklődési nyilvánul mcfe hogy ezúttal is kicsinek fog bizonyulni a Korona étterme.\' Az estély fél 9-kor kezdődik, belépődíj 70 fillér, család-jegy 150 fillér 3 személyre.
_ a Jámbort* bct*Je*f»« alán a 7 sz. Verbőczy cserkészcsapat felkért.-a tábor vezetőit, hogy tapasztalataikat tegyék a csapatok és általában az egész cserkészmozgalom közkincsévé. Annakidején a csapul rendezésében megtartott nyilvános előadássorozat nagy sikert ért cl és annyi hasznos tanulságot szúrt le, bogy szükségesnek látszott az értékes előadásoknak nyomtatásban való megjelentetése. A könyv dr. Tcmcsy Győző szerkesztésében >A Csodaszarvas Jamboreeja« elmen most jelent ittdg s 10 vezető, közlük gróf Teleki Pál tb. föcserkész beszámoló előadását tartalmazza.
— Hetedik paragrafus a neve nnnak a hírhedt szovjettörvénynek, amely a szovjet szempontjából káros egyénekel számüli Oroszország bizonyos városaiból. V.i ellen a paragrafus ellen folytat sokáig sikeresnek látszó, de már eleve u>eddő . szélmalom haruot [•■JjchlKin ur, a zsidó kiskereskedő, aki őseitől _ örökölt kereskedelmi mód-sjervit nem birja elfelejteni, szeretné átmenteni az uj rendbe is. Végül persze őt is utóiéri a- hetedik paragrafus vas-keze. Fischbcin elbukik és száműzetésbe vonul. Hz a tartalma Matvvej ltoesmann: Kisebbéin élűi akar cimü regényének, ennek a szívből fakadó, mosolygós humorral megírt könyvnek, amely a .Jó Könyvek« sorozat legújabb köteteként jeíeut mcg%l>antheon kiadásában. Ara íüive 00 fillér, kötve 1 pengő 90 fillér.
- (összeharapott «#y kte.frnyt a ve-tvifttkutya) Kirkávics Irén 4 éves bu-iTJszentlászlói kislányt megtámadott ^gy veszellkutya, amely borzalmasan óaszemarta a szerencsétlen gyermek*-*!. A kutya egy óra múlva elpusztul!, M kisleányt i>edig felszállitották a l\'asteurbe.
- Köztlíztvlselók részér* rendkívül előnyős butorvásárlási alkalom. Modern beieodezések, tökéletes Jó kivitelben, houzu lejáratú részletre, sőt kumat-neDteaen is kaphatók Kopateln butor-twhizban, Horthy Mlklóz-ut 4.
Szenzációs
ZALAI KÖZLÖNY
Haba Ferenc: Gyakorlati távlattan
<Haba Ferenc neve nem IsmerétlenÜ a kanizsa| köjfin^M elült. Haba kanizsai flu, aki most megszállolt területen tnnároskodik. Jóleső örömmel tftU\' lőtt el bennünket a hir, hogy kani-j /«ii magyar ember idegen járom alalt ii;egy értékes magvar könyvvel g\\a- ■ rfbilqlla, az iiodalmal.
gVtindcíi müveit embernek kellene; Iállnia, rajzolni, mégis aránylag igen kevesen t adják magukat irás Ivei veti v<Éiulakl*>n kifejezni.
Lr-wn hiányosságot akarta jiótolnls Ijjiha\' Ferenc beregszászi rg. rajztanár é^\' festőművész, amikor röviden, szu-lwosan, köiu\\yen érthetően összefog-lalta a perspektíva szabályait, ugy, ho.gy a gyónnék is megérti őkot s a felnőtt is okulhat felőlük. Munkáj<i nem credeli, mégis úttörő a magyar szakirodalomban, melyben ez a kis könyv az első, laikusok számára is igen hasznos munka. Nem nagyképűsködik a szerző és nem is riasztja el a tanulni vágyót fölösleges számításokkal, bevezetésekkel, csak azikat uz alapvető tényeket válogatja össze, a melyek a gyakorlati élet számáru. szükségesek k hogy a látottakat hogy kell egy pár vonással papirr-i vetnie.
f\'gyes, hasznos ki* füzettel gazdagította ifaba Ferenc a magyar szakirodalmat. Melegen ajánlhatjuk minden szülő, minden pedagógus és minden diák figyelmébe a kis könyvel, melyben a könnyen érthető szöveg és a sok magyarázó rajz mindenki előli egyszerre föltárja a vonalas rajz. technikájának (ilkait.
.A mü külföldi postautalványon 2 pengőért megrendelhető a szerzőnél, cime: Haba Ferenc r. gimn. tanár Beregszász, Kárpáti-ul 12. Podk. Itusz.
Közgazdaság
Milyen kellemetlenséget okoz a tejtermelő gazdának a hideg?
Irta: tyiray Andor gazd. akad. tanár
A mostan szűnni nem akaró hideg a tejtermelő gazdánál sok bajt oko1-1 zotl részben az által, hogy panusz-kpdtak a tejet vásárlók arról, bogy teje erősen istálló szagú, másrészt tehene nem vesz fel elég ivóvizel és így a tehén kevés tejet termel és végül a tejszállitásnál, a lejkezelésnél liasznált edényei, eszközei meniek tönkre. Ezérl nem lesz érdektelen, ha röviden foglaljuk a kelícmetknségekm pontokba és adjuk, a védekezéshez tanácsot is.
1. A tejet tiszta szobában hűtőn le kell bocsájtani, hogy az istállóitan elnyelt gázoktól szabaduljon.
2. A tehenek vize, melyet rojjgcl itatni akarunk, az istállóban lefödve álljon már estétől, hogy az annyira melegedjen fel, hogy az 0—10 G fokú legyen és igy elegendő mennyiségű vizel vegyen fel ax állat.
3. Minden olyan edényt, vagy csővezetékei, mely hideg helyen áll, nap-IMili használat után víztől mentesítjük, meri az szétfagy, különösen vigyázzunk a hűtőkészülék víztelenítésére,
női kalap újdonságok
érkeztek
<1 kaphatók
brónyai divatAruhAz
Horthy Miklóa-ut I. - Városház-épület.
mert annak hütőcaövei drágán pótol-balök és drágán javíthatók.
4. Hideg időben a tejesknnákat nem szabad színültig megtölteni, dehogy azok megfagyva szétrepedjenek, vagy faluk kidudorodjék.
5. A lefölözött tej hasonlóképpen 25 literes kannába visjzas*á)litáS alkalmával 15 tugy 18 llfeMér »bb W legyen a fenti okok miatt.
(>. Ha üveglK\'n szállítjuk a tejet, olyan kocsiba helyezzük, amelybe előzőleg forróvizzejVfélig telt kannát helyeztünk, vagy megtüzesített téglát, kődarabot és a kotvsi legyen zárt, nehogy 10—15 km. távolságra .szállítva a megfagyott lej szétnyomja nz üveget.
Ha ezeket a tanácsokat megtartjuk, szűkös időkben pénzkiadástól óvjuk meg magunkat\', több tejet.termelhetünk és a fogyasztó sem undorodik az istálló szago lej fogyasztásától.
: Ugrásszerűen emelkedett " n seítéihnsárá/
, Nagykauiesftn M - -utóbbi\' topokban ugrásszerűen .emelkedett a sertéshu* fu, undnek*\' hátterébe rt HÍflátszik az
Uj)—Oá fiÜéf.-vpH,«z óra,.f*Ht#bi »a" -|inkban Nagykanizsán, niá nját 80, sőt \'.É fillérré\' *ta*l fedett ék tov«bb emel-kjwlö ^mdcnciát mutál.. Az eipdk«dés { \'ojszágSffrle mutatkozik\'. A fogyasztó j közönség «UCW; nagyqiL- őrül, dc j lia meggölinoljU\'k, hogy- minden agrár- j orszájf -kormánya haltattnn "erflfesttTé\': seket tesz a piezőftiz^í^rCiMkek árának emelésére, akkor áJtaiartds nemzetgazdasági wempoptból csak ,örűlü^.lfr.\' Itet aiyiak, ha a mezőgazdaság termékeinek árai emelkednek. Ha, a gazda egy kis pénzhez jut, megérzi azt a városok iparossága, kereskedelme és közvetve az egész társadalom.
Alakításokat ■ legújabb modellek után készítünk.
11a 1\'esz, csak jót vegyenl
lq,mpgnl
zomwnthpaí&qzik
Követelje mindenütt 30°/0 engedménnyel
a páncéllemezből Mszült i speciális zománcozású
LAMPART-RADIO ÖRÖK-EDÉNYT
I^M II HIIMI—1-ITT^—
I Ez a belül szürke gránit-
edény a gondos házi- r asszony kedvenc edénye.
A mi hű közönségünk tudja,
hogy most is csak az ő érdekeit szolgáljuk amikor alkalmai adunk, hogy február 28 ig .S0o/c enprd-ménnyel vásárolhassa a zománcedények primadonnáját < * a Lamport-Radia örök-edényt
A minőségről csak ennyit
lampart zománc nem pattogzik
Minden egyes darabéri a Lampart vállal garanciát
.. ...............
ZALMKOZLONY
1934. Icbrutr 9.
NOi öaji ágtis, ondolálás, » manikűr
■PAHOCSA
fodrisz-OzIetében
FS-ut 15. szim (Nemzeti Bankkal szembtn). Mérsékel/ arak I
Emlékeztető
Fatauár M. Keresztény Nőegylet
mez-eslje az ipj»rl«~ial«li saékkás lerinaiber..
NTE tánoeslály Hl 9 órakor • Koronában.
Fabsuár 11. Az Iparoskör zártkörű Jat-rnez-eatélye.
Február 11. Lioeálls előadfls a Kaik. Legényegyletben este 9 órakor.
Kiskaoiis.il Levent* futballcsapat színielőadás* déluláo 6 órakor a Polgári Olvasókörben.
Február II.
Polgári Egylet piknikje KI 10 órakor.
Február ÍJ. Aggl.gények estje a Kaszinóban.
Leányklub teája fél 7 órakor » Mlssziósházban.
A ZTE közgyűlése C órakor a Kath. Legény* iiylet nagytermében.
Fefoiuár H. Esl« 6 órakor a Kath. l,<*én}egy]elbcn a ZTE évi közgyűlése.
I^biuar 17. Dános Llly zongorahang-verseuye este fél 9 órakor a Kaszinóban.
Február 19. Matiné fél 12kor a nőiskolában [Vannay J.).
FeJjiuár 18. Lloeilia előadás a Kath. Legényegyletben este 0 órakor.
Február 24. Hevesi Sándor előadás* a Kaszinóban.
Február 25. Lieeális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Február 21. IV. bérleti hangverseny (Fischer Anny)
Febrtiár 28. Növendékhangverseny « órakor a zeneiskolában.
Márefcia S. Purlin-estély a Kaszinóban.
Március é. Zrínyi bemutató dlsztomája a gimnázium tornatermében.
Háretas 7. Tanári hangverseny a ae-neiskolában este 9 órakor.
Hárelus lé. Siklós Albert szerzői astje.
Márelus 21. Növendékhangverseny 0 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Maiiné fél 12-kor a zenels-kólában (Vannay J.).
Április 18. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3.062/1934. Tárgy: Siket-némák összeírása
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, kiknek nevelésben vagy gondozásban 7 és 10 év közötti siketnéma tanköteles gyermekeik vannak, hogy a gyermek nevét és lakását a városi tiszti orvosi híva talban (Városház II. em. 30. ajtó) délelőtt 9 és 10 óra között okvetlenül bejelentsék.
Nagykanizsán, 1934. február hó 5-én.
Polgármester.
Kltllnó ■•Itali áa balatoni
KinDril/ so litertől lelteié UUIxUrV iego\'csóbb napi-áron kapbalAk : LIOHTSCHEIII b«-
M kereskedés, Csengery u 31
Alulírottak mély fájdslommal jelentjük, hogy a legjobb édesanya, anyós
özv. Pelcz Jakabné
n. Draasenovlcí Emília
m. kir. postafőnök é8 poata-telüdyelő özvegye áldásos életének 71-ik évében az Urnán Budapesten esendeseu el-
hU°^rága halottunkat hazaszállítjuk és folyó hó 9-én d u. 4 órakor fogjuk a temető halottasházából a róm. kath. hitvallás szertartása szerint a családi sírboltban örök nyugvóhelyóre helyezni.
Az engesztelő szentmise I. hó 10-én d. e. 9 órakor fog az alsó templomban a Mindenhatónak be-mutattatnl. . t , „ _
Nagykanizsa, 1934. február 8-án.
Eaübdit örökké Mai fűlik nlitóta\'
JKiar Iitvánné szül. Pelcz Ida. L-goorleder Károlyné 8ZÜ1. PelCZ Luby leányai, J«*er István BoienHeder Károly vől.
APRÓHIRDETÉSEI
ftxobal.ányt keresek IS 1 belépésre. Unger, Hoilhj Mlklós-ut 19. 73
Üveg porcellán, háztartási cikkeit legolcsóbb beszerzési lorráia a Téth-baaáp-
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3.400/1934"
HIRDETMÉNY.
Közhírré teszem, hogy f. évi február hó 11-én d. e. 7 órától II óráig a város egész területén az áramszolgáltatás szü netel.
Nagykanizsa, 1934. február hó 8-án.
Polgármester.
KIADÓ
Mukomfortos 3 uobia l«-
k*>, azomal beköliOzhetö, vagy má|us t-én, II. emeleten, erkéllyel. Horiáth él Yai épitSmesterek
72 Csengery-ut 17.
Udvari kétazobás lakás mellékhelyiségekkel május 1 re vagy azonnalra kiadd ZiTnyl Mlktós-U. 20. 330
Forgalmas útvonalon lelorgalmu lUszei és tarsaénüalatlat háa eladó. Clra a kiadóhivatalban. 30H
Ofcsén&jjot adhamozmti
szófjakozhalik
T«méBytö*id«
Buza tlszsv. (uj) 77-es 8 35—8-60, 78-as 8.45—8-70, 79-es 8-55-880, 80-as 8-6!>—8-90, dunánt. (uj) 77-es 815-8-25 78-aa 825-8 33, 79-es 8-35-8-45, 80-as 8 40-8*05, rozs (uj) 4-60-4.70, -Zab közép 8 60-8 70, — ujtengeri tisiánluil 7-25-7-35.
Beríénátár Pel hajtás 3112, eladatlan 663. Eteö rendű 0:94—096, azeoett 088-090, are dstt közép 085-0-87, könny0 080-0?2, első rendű öreg 086-088, ll-od rendű Oreg 080—081, angol aűldö I. 092—100, szalonna nagyban 100—105, zsír 118 O00, bus 116—1-32. félsertés 116—124.
Kiadja a Isptutajdonos Közgazdasági Rt. Oatenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Fslelős kiadó: Zalai Károly. lnUurban teleion: Naavkanlzsa 78. etám
Ne felejtse el! Jegyezze meg!
kiváló minőségben nagy választékban
SZABÓ ANTAL
sport-, rádió- és csillár-üzletében Nagykanizsa — Fő-ut 5. sz.
KélasobAa udvari és egyszobás utcai Ukás a belvárosban kiadó. Börüzlet Deáktér 12. 495
Plsxkoa kártya tisztítását olctón vállalom: Dézsl Lajos Nagykanizsa, Te-leky-u. 54 540
Kétszobás lakások mAJus l-re kiadók Pürst Király utca 36. 532
Régi bevezetett klataaHA részvénytársaság nagykanizsai főügynökségéhez vezelót és munkaerőket keres. Alánlatok a kiadóba .Biztosítás* címre adandók. 5S6
Katonaságot kiszolgált, saját biciklivel rendelkező, megbliható baltiaxalgát keresek. Ajánlatukat e lap kiadóhivatalába leadni.________W2
EJvaaaatt egy nyitott nlckel isebóri. Kérem a becsületes megtalálót, Jutalom ellenében adja le Zsoldoa Oyula ékszerüzletében. _553
Er»»ébet-tér 18—19. ai. házban (Szarvasi háromszobás fürdőszobás modern lakás és utcai üzlethelyiség, május l-re kiadók. Érdeklődni lehet dr Halphen ügyvéd Irodáiéban. 559
Kélaxebáa fürdőszobás udvari és egyszobás udvari lakás kiadó Horthy Mlklói-ut 47. Mi
Jalmast keresek kölcsön vagy megvételre magas nő számára. Clm a kiadóban.
Szőlőbirtokosok!
Amerikai és hazai sima és gyökeresvesszők gyökeres fásoltványok
ti öiszei beváll alanyla|okon, ugy I. o. mint II. o. ralaCség-ben, absiolut faj láttán é« leg-gondoiabb válogitásban
A világhírű Berlendlerl x Rlpá rla Teleki alanylajok
Teleki Szfilütilepekböl származók
Megrendelhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
aa., .átrágja, a8.é.rvéá.l-l»«"\'\' ttb. kaf.skedeaábea
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10,
(A bíróság mellett.)
T.l.l.n i ÍM
iimM j
mindenki a helyi kereskedőknél I Iparosoknál ssertase bel
I-
I mindéi I ás ti
Szelvény,
melynek lelmutstójs 3 pengő bolti ár helyett t vehoü meg
Baliza Jéia.f
„A ferde Io»«b"
clmll regényét a Zalai IW1.1 kisdá-hlvatalában. ■
I,.hy\'.I]II.. io. ...ni —
sfvUilaKlones Közgazdasági R.-T. Qulenberg Nyomda és Bélzalai Lapkiadó VáUalaU könyvnyomdájában Nagykanlzsáii. (Felelöa üzletvezetői Zalai Károy.)
74. évfolyam 82. szám
Nagykanizsa, 1934. február 10, szombat
Ara 12 Pír
ZALAI
••UTIIil NAPILAP
urtui Mg u kUdólilyitil: PJnt í, u4m JJ^Ik ml»<>« retltl, «t» kivételével
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
EMflaetM áll: egy bór. t pengi 40 BIH< S>ukMiUMg< é« kiadóhivatal! ttlílon: 7>. a>
16 blrek a nagyvilágból
1945 angol ipari vállalat 1933 évi nyeresége 141.4 millió í<mt, vagyis 672.000 fonttal több, mint az 1932 évben elért tiszta haszon.
A magyar takarékpénztárak mérlege arról tanúskodik, hogy a kis betevők száma 1933-ban emelkedőit. De emelkedtek ugyahekkor a takarékba tett összegek is. Ez legbiztosabb jele a lassan meginduló
gazdasági javulásnak.

Svájci jelentés szerint Svájcnak 1933. évi mérlege a határozott javulás jeleit mutatja.

Feketemárvány-bányát fedeztek fel Borsódban. A szakértők véleménye szerint ez a márvány vetekszik a világhírű belga fekete márvánnyal. Amennyiben a bánya ki-aknázására a kedvező feltételek ki alakulnak, ügy ez a bánya is hozzá járul a nemzeti vagyon gyarapításához és a magyar gazdasági élet megjavításához.

Az orosz-magyar megállaj>odás hírére nagy hossz van a budapesti tőzsdén vasértékben. Dollfuss látogatása is több árfolyamot felszök-tetett jó üzleti kilátások reményében.
A franciák 400 vagon 1932-es termésű magyar dohányt vesznek át. Most pedig arról tárgyalnak, hogy nagyobb mennyiségű búzát vesznek át tőlünk finánc-i>engő ellenében.

Angol hivatalos jelentés szerint Magyarország baromfi exportja Angliában 1932-\\el szemben 62 százalékkal emelkedett az elmúlt évben.
Az ősszel kötött magyar—német megállapodás értelmében m<st részletesen kidolgozták az 1934. évi magyar lenmagkivitel módozatait. A magyar mezőgazdaság 27.r>0 vagon lenmagot szállít Németországnak.
Az italmérési illeték hozadéka Budapesten a tavaly januárihoz képest (16.570 P) az idén januárban (42.674 P) közel 160 százalékkal emelkedett. Több mint 100százalékkal emelkedett a községi egyenesadó hozadéka is. A városi vám-jövedelem késel loo százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. Növekedett a közlekedési, kereseti, ingat-lanátruházási adó is, sőt — a fényűzési adó is. Ezek a számok nem csak azt jelentUc, hogy erélyesebb volt az adók behajtása, hanem azt w, hogy jobb volt a fizetőképesség, az emberek többet ittak, többet utaztak villamoson, többen vettek ingatlant stb.
A délafrikai aranybányák részvényeinek értéke az utolsó hét alatt
8 millió fonttal emelkedett.
Bukaresti jelentés szerint a román—magyar áruforgalom az utolsó hat hónap alatt igen jelentős mértékben megnövekedőit. Románia nyersanyagot, főleg petró\'eumot és fát szállít Magyarországnak, moly viszont ipari cikkekkel kondenzálja a kapott árukat.

Hetven állástalan tanárt alkal-
mazott a kultuszminiszter a magyar középiskolákban rendkívüli tárgyak tanítására. A példát követik a nem állami iskolák is.
Németország 80.000 darab hizott sertést vesz át a magyar mezőgazdaságtól.
A Magyar Nemzeti Bank 8 százalék osztalékot fizet részvényeseinek.
Gyökeres reformok küszöbén áll Ausztria
Dollfuss hétfőn megkezdi tanácskozásalt a tartományfőnökökkel
Bécs, február 9 Dollfuss kancellár pénteken délután fogadta Starheml>crg herceget és a Heimvvehr több vezetőjét. Hétfőn a tartományfőnökőkkcl tanácskozik a kancellár arról a követelésről, hogy a szövetségi országokban valősitsa uieg a tekintélyen alapuló kormányzati rendszert. I
A sajtó azt írja, hogy az aj irányzat tanulmányozása már befejeződött és küszöbön áll az egész közélet gyökeres újjáalakítása. A kormány állítólag helytartókká akarja kinevezni a tartomány főnököket, akik egy szükebb-kórü tanácsadóbizottsággal veszik át a vezetést. .«
Harangzugáa közben aláírták a Balkán-paktumot
Athén, február 9 Pénteken délelőtt ünnepélyes külsőségek kőzött irták alá a balkán iegyezményt. Az aláíráson II-tulescu, Jeftics, Tevfik Büszdi bej és Maximosz külügyminiszter veti részt. Az egyezmény, amely előszóból és 3 szakaszból áll, leszögezi, hogy a, négy balkáni hatalom kölcsönösen kezeskedik egymás balkáni határaiért. Az aláírók kötelezték magukat, hogy nem kezdeneW támadó akciót egymás megkérde-
zése nélkül olyan más balkáni államok ellen, amelyek nem irlák alá az egyezményt. Elhatározták végül, hogv a fennálló szerződések tiszteletbentartását és a rendet biztosítják a Balkánon.
Az egyezmény szövegét közliK a nagyhatalmakkal és iktatás céljából a Né|>szövetség titkársága elé is terjesztik. Az aláírás percében az összes athéni és környékbeli templomok harangjai zúgtak.
Öt volt miniszter van Doumergue kormányában
Párisban még voltak fosztogatások — A sztrájk nem l^sz általános
Páris, február 9 Doumergue volt köztársasági elnök pénteken egész délelőtt tárgyalt az uj kormány megalakításáról. Vállalkozását a szociáldemokraták kiyételé\\el « pártok általában Jámoga^ták.
Párisban és a vidéken az éjszaka egyébként aránylag nyugodtan telt el Párisban csak kisebb fosztogatások voltak és csak Lyonból je-fenteitek kisebb összetűzést
A Havas-iroda már közli is aa ideiglenes kormánylistát, amely a következő: külügyminiszter Bart-hleit, igazságügyi Cheron, belügv
Sarraut, hadügy Petain tábornagy, kereskedelmi Herriot, gvaarmat-ügyi Laval, földművelésügyi pedig afrdieu.
A hétfőre hirdetett általános sztrájk nem terejd ki mindén üzemre. Az eddigi hirek szerint csak a postánál lesz 100 százalékos sztrájk. >
Páris, február 9 Doumergue ^kormánya 20 miniszterből áll, köztük három parlamenten kívülálló személy. Az uj kormányban öt volt miniszterelnök vesz részt: Tardieu, Herriot,
Barthou, Sarraut és Laval.
Este fél 7 órakor Doumergue bemutatta Lebrun köztársasági elnöknek az uj kormány tagjait, akik már este átvették a hivatalukat. A főbb tárcák vezetői: miniszterelnök Doumergue, tárcanél-küll miniszterek Herriot és Tardieu, kül Barthou, iguzságügyi Cherrou, hadügy Petain, pénzügy Martin, belügy Sarraut, közmunkaügyi Flandin, kereskedelmi Lamoureux, gyarmatügyi I^aval stb.
Dollfuss meg van elégedve budapesti utja eredményével
Bulgária Is a revízió szemszögéből nézi az orosz magyar megegyezést
Budapest, február 9 Dollfuss kancellár pénteken reggel 8 órakor elutazott Budapestről. A közönség lelkes ünneplése közben vett búcsút Gömbös miniszterelnöktől és a pályaudvaron megjelent előkelőségektől. Utk&ben Győrben kiszállt, Hogy megtekintse a Győr—bécsi útszakaszon az újjáépítési munkálatokat, majd táviratban mondott köszönetet Gömbös miniszterelnöknek a barátságos fogadtatásért.
A kancellár délben ért Bécsb>, ahol kijelentette az újságírók előtt, hogy budapesti utjának eredményével meg van elégedve, mert utazásának célját, a két szomszédállam közli kapcsolatok kimélyitését ugy gazdasági, mint politikai téren sikerült elérni.
33 millióval csőkkentek • magyar kincstár bevételei
Budapest, fébruár 9 Imrédy pénzügyminiszter pénteken jelentést adolt ki a mult évi kincstári bevételekről. Az államkincstár mull évi bevétele 1039 millió pengő volt, vagyis 33 millióval kevesebb, mint 1932-ben.
Bolgár vélemény az oroszmagyar szerződésről
Szófia, február 9 A független iráhyzatu Zaria azt irja, hogy SzovjetoroszországJ és Magyarország közt nincsenek érdek ellentétek, sőt érdekeik sokban azonosak. Különösen fonU« az, Szovjetoroszország ismételten állást foglalt a békeszerződések revíziója mellett és erről az álláspontjáról akkor sem mondott le, amikor más államokkal qaerzŐdést kötött.
vV!5!,\' n "-
Kanizsai tagja Is volt a Kaszthalyen leleplezett kommunista szervezkedésnek
Keszthely, február «J nt helyi csendőréig hosszas
megtigytfls utáit lek-plczelt egy olyan kommunista szervezkedési, amelynek vezetője eg^ orosz hadifogságból haza-kerufl ember volt. A volt <>r.>sz hudi-f«jcply, áki qiak taemrég tért haza, az ott magába szívott vörös eszméket kezdte terfeszt(?etnr Idehaza. Sikerüli is mintegy 10 <mbert beszerveznie sejtJ reudszCr alapján.
1 A csendőrség ó-s a fővárosból Keszthelyié utazőtt detektívek kedden ütöttek rajta a legújabb szervezkedésen, melynek valamennyi résztvevőjét, nagymennyiségű kompromittáló udatokkal együtt előállították. A nyomozás szálai nemcsak a környező Községekbe, de még Nagykanizsára ls elvetetnék. Ennek következtében tegnap reggel két szuronyos csendőr állított l>e az egyik nagykanizsai családhoz, melynek fiatal tagja már ebből a szempontból igen ismert szereplő a rendőrhatóság előtt. A csendőrök még a déli vonattal Keszthelyre kisérték a gyanúsított fia-tulombért, akinek szerepét most igyc-keznfk lizzlizui. Értesülésünk szerint, ha a vizsgálat «.\'\\au eredménnyel vtg-ződnék, hogy valóban van a
keszthelyi kommunista szervezkedés-hez, akkor haza sem engedik többé, hanem a többi gyanúsítottal együtt nyomban beszállítják a i«écsi ügyészség fogházába.
ZALAI KÖZLÖNY T7T
A hivatott egyházi fórumok hozzájárulásával végleg eldöntött dolog a Szentháromság^zobor áthelyezése
Dr. Krátky István polgármester nyilatkozaté
inegt^fgyaltáni Gazdag püspöki tá-náoéús urrnl, akinek ugyanez a vé-tenréOYC jnárjs ismeretes. l)e foly-
Klneveztók a védett birtokok közfelQgyeletl hatóságának tagjait
A nagykanizaai járásbíróság területén gazda kérte birtokának védetté nyilvánítását. A védeti birtokok szá*< féle ügyes-bajos dolgának intézésére, a védett adósok gazdálkodásának irányítására, ellenőrzésére, minden eszel kapcsolatos utbajgazitás, felvilágosítás megadására a kormány a járásbirósági székhelyeken közfelügyeleti ható&ágo-(kat létesített. A nagykanizsai ilynemű hivatal a m. kir. adóhivatalban kap helyiséit. Tagjait az igazságügyi, földművelésügyi és pénzügyminiszter nevezte ki. Mindegyik minisztérium kinevezett 1—1 rendes és 3—4 póttagot. A nagykanizsai hivatal elnöke dr. Hajdú Gyula vra. tb. tiszti főügyész, rendes tagjai az elnökön kivül Pálffy László földbirtokos (PöWskefő) é< Kelemen Ferenc bangigazgató. Póttagok. dr. Bulázs Zsigmond ügyvéd, dr. Berlin József ügyvéd, dr. Kiss Elemér b. közjegyző, ifj. dr, Tamás János ügyvéd, Caótbl Géza pápai prelátus (Murakeresztur), Gyómörey István földbirtokos (Kjllmán), Regens|>crger Imre (Pacsa), ujnépl Elek Géza földbirtokos (UJnéppuszta), vitéz Bentzik Ujos bankigazgató, Bobemus Vilmos (Pacsa), é? Kovács Illés igazgató (Kiskanl*sa).
A kinevezettek hétfőn teszik le az kút a főispán kezébe, "utána a hivatal megalakul és megkezdi működését.
A Schless István által Nagykanizsának adományozott 20.000 pengős irredenta emlékmű eüielyezésé-nek kérdésében most már minden , Ulet ékes fórum részéről megtörtént a végérvényes döntés. Megkér-dezlük erről dr. Krátky István polgármestert, akinek ncvétíét fürődifc egyebek közt Nagykanizsa, szépú-lésének és ftéren szerzett, immár országos iűrtwvének\' korszaka is. A polgármester u következőket mondta munkatársunknak :
Örömmel olvastam a Zalai Közlönyben Gazdag "püspöki tanácsos ur nyilatkozatát. Ugy is, mint polgármesterre és ugy is, mint katolikus hívőre, megnyugtatóLag hatott rám, hogy a püspöki tanácsos ur tudomásul veszi az irredenta emlékműnek a Szentháromság-szobor lxclyén való felállítását és a tervezett áthelyezés ellen nem mel kifogást.
Az én tervem az, — folytattál polgármester — hogy a Szfeut-háromság-szobrol más, megfelelőbb helyre (esszük, természetsen a legnagyobb gondossággal, hogy abban kár ne essék. Több alkalmas liely kínálkoznék a Szentháromságszobor elhelyezésére, de legmegfelelőbbnek látszik u Zalai Közlönyben is megjelölt hely, a Zrínyi Miklós-utcának a flclsőtemplom felé eső végén maradt kis háromszögű parkocska. Ez forgalmas hely, a templomba, kórházkápolnába, temetőbe, sétakertbe igyekvők mind elhaladnak előtte, közvetlen közelében van a felsőtemplomnak, a város szivéhez is közelebb, sokkal inkább boleesik a mindennapi forgalomba, mint a jelenlegi lielyén, ahol csak a Fő-ut iclői látni, egy ebként a fák eltakarják. Ha i>edig a városrendezési terv szerint a Balt-hyány-utca kinyilik a felsőtemplom fclé, akkor itt nagyon szép lér képződik majd a Szentháromság, szobor körül. Addig is gondoskodni fogok a szobor Dont megjelölt helyének szép parkosításáról.
Lát-e még a polgármester ur valami oldalról akadályt ennek a tervnek kereszt ül vitelére ? — kérdezte munkatársunk.
Egyáltalán nem, — felelte a polgármester. En ezt a kérdést
Elhízott egyéneknél a természetes „Ferenc József" keteiü víz kúra hatalmasan előmozdítja a bélmükö-dést, a testet könnyedé teszi s tiszta fejet és nyugodt alvást teremt
láttám megbeszélést MqUuíc Arkangyal plébános úrral is, aki nekem. kijelentette, hogy a Szentháromság-szobor ügyébe ogyállalári nem kiváh betólynf, semleges "akar maradni ebben a kérdCsbpji kijelentette továbbá, hogy nem reflektál arra, hogy a Szentháromság-szobor a lerencrendi templom közelébe kerüljön és leszögezte azt isv hogy nincs semmi kifogása a Szentháromság-szobor áthelyezése ellen.
— En tehát — folytatta a polgármester — a legnagy obb gonddal jártam el ebben a kérdésben, amikor azokhoz a fórumokhoz fordultam, akik a katolikus egyház nevében nyilatkozni hivatva vanpak. Ezek után senkinek ehliez a kérdés jbez utólagos hozzászólása netn te» bet, ez az ügy el van döntve, a köz* érdekű célok teljes megóvásával, itt most már a kérdés körül az ér» dekeket és érdekelteket szembcálli-taui bűn volna. Az elhatározás rak véleményének figyelembe vételével történt, akik ebben a kérdésben érdekellek állást foglalni. Ezt az ügyet tehát lezártam és kózmeg-nyugvásra záriam te.
A pályázatra Leérkezett modellek ós tervek vasárnap délelőtt 10 órától déli 1 óráig közszemlére lesznek kiállítva a városháza tanádstermé* ben, ahol azokat bárki dijmen esen megtekintheti.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologlal megfigyelő jelentések: — pénteken a hőmérséklet : reggel 7 órakor + *4, délután 2 órakor + 3*4, este 9 órakor
- 1-6.
Felhőzet: Reggel felhős, délben és este tinta.
Szélirány: reggel déli, délbea és este délnyugati.
(Bjuakai rdcUÓJtltnUt) A ■•U.r.U-§Ul Utéset l*U*tl este 10 Arpksei FelhSs, \' """*
vAroii mozgó
Február 10 és ll-énf szombat éa vaaárnap
Magyar film! — Dal! - Mulatság!
Irta Nóti|Károly{és VitézTMiklós. Ezenkívül Varieté ^számok, Kultur-film és Fox-hiradó
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor.
Ma 5 órakor félhelyárak 20—60 fillérig 1
ncrősm a i k uin előtt
A háborúban Bmlékéj^ehetségét és
vele egész addigi életét elveszített e^4>er sxoworuicdiSt Mk&ÜMlWK érdekos históriáját OlOSt ^ Bá^ky-társulat hóita szinte nagy és elegáns közönség Üimnftar «gyüttas gondosan kidolgozott, s$p iáiék^t nyújtott. »mt|3ényi tnMflU} helyenként drámai pr«jü alakítása, Bánky Róbert életvidám figurája, Irsay Nóra bájos, finom fiatalasz-sfonya, Bánky né és Serfőzi Ilona meieg színekkel megrajzolt nagyasszonyai, Gabányi Böske és Kovács jólsikerült epizód-alakjai forró sikerű színházi estével ajándékozták meg a színház és irodalom barátait. __C-s)
Műsor:
12-én, hétfőn filléres helyárskkat Bábel Szindikátus.\'
13-án, kedden bucsu előadásul nsgy farsangi *ab«ré, Garamvőlgyi Iván felléptével, teljesen Uj műsorral!
Ezen a szezon-záró kabarén dr. Mutschenbacher Ed vinnék egy uj, igen sikerült egyfelvonásosa és dr. Dómján Gyulának egy vidám Jelenete
műsoron van.
1884

SZINHÁZ
Az ttlcssrélt emtter
.lírai
Russel Herts: A NAGY SZLEMM
(Egy brídzsbajnok regénye)
Az amerikai szerző ezen egész különleges regényében az amerikai bridzs világ kellős közepébe vezeti az olvasót. Az egész bridzsláz, a newyorki bridzs-szalónok és\'klubbok, a tenge-rentuli nagy nemzetközi bridzsversenyek minden tilka, trükkje, izgalms felszínre kerül és megelevenedik ebben pompás regényben, amelyben a bridzsjáték szerelmesei, kalandoiai, őrültjei és hidegvérű profitálói lenyűgöző forgatagban kavarognak az összecsukható zöldaszt»lok körül. A cselekmény hőse Péter Alexandrovits Liu-biranoff, a cári testőiezred volt tisztje, pld a szovjet kitörése -után Amerikába vetődik és ott csodálatos játékos kar-riefi fut be. Egy kis yewjjorid »C|»ru»\' girl> avatja be a volt gárdatisstet a bridzsjáték rejtelmeibe, aki aruUn rendkívüli játékos tehetségével a legelső sampionok sorába küzdi fel magát. Ennek a szédületes játékos-kar-rieniek a történetét mondja cl ez a regény, egy bridzsből élő házaspár tüneményes emelkedését és bukását, mindezt oly megkapó miliőrajz keretében, az emberi típusok élethű ábrázolásával, « slilus oly lebilincselő esz-kózévcl, hogy az nemcsak á bridzsjátékhoz értőknek, haneis minden regényolvasónak izgalmakban bővelkedő, élveretes élményt jelent A regényből egyébiránt Hollywoodban fllm Is készült, amelyet nagy sikerrel mutattak be eddig az egész angol-szász nyelvterületen, A regényben is szereplő híres Culbertson érdekes figuráját a fűmen a magyar l.-jkia Pil al«ViK)tl«. Ara 3 proglS. Rózuvalgyl T4n* könyvkiadók kladSw Budapcll, IV., Szervitt-téf 5.
V
U84JJHÜÍJ2-
ZALA1 KÖZLÖNY
ura, ............ —^^
Séta a rendőrségen zajló kis „szenzációk" világában
. .„uakamKsi remWrsíg szürke A ______ ,ir,il cl a ktiik fo-
:,„Xit"sem árul cl a benne fo-<Paw*3XSr mely a rendet és >>\'6 ro,í( hi™tv« biztosítani A Bűn üldözöi-
^ S«n alig J"t W« a komo-W «»tiik megvívására, mert a
jXntíktelen ügyek
íS^ff * a detektívek idejét. "t&411Ó bizonyára azt gon, Ja, amikor megpillant egy-egy ÍMdetektív M ulcán\' ho«y az £v.l»nl * Mfra ki-\' n»laml érdekes, izgalmas Sekllvkalandra lnflul .a la ÍSrtock Holmes.. Hát ha valakinek alkalma lenne néhanapján bo-ítaUni egy detektív aktatáská-Mta biztosan megvetően dobná él™ azokal az aktákat, amelyek nap-nap után foglalkoztatják a ha-Sg embereit. Mert ezekben az aktákban minden van, csak az . Hmi valóban irlgylfsremí tA-"4 tenné a detektívek munkáját. Van talán olyasvalaki, akinek gyönyörűséget okoz egy kosár fa, egy kopott ruha, egy rossz szoknya, vagy cgv 3-4 pengős óra tolvajának a kinvomozása. Ugyebár nem? Már pedig a nyomozati akták 9a százalékát ezek az akták teszik kl.
Nemrégiben csupán egy rövid órát tartózkodtunk a bűnügyi osztályon, ahol jegyzőkönyvbe veszik a különféle fcljelenléscket. 30 filléres bllntlgyek
Egy óra alatt a kővetkező szenzációs ügyek futottak be : Öreg, vihanert napszámos biceg fáradtan a rendőrfogalmazó Íróasztala elé, A szegénység és elescltség ugy sir róla, mint egy féléves éhes pó-lyásgyerek.
Hosszas és zavaros előadásából nagynebezen megértjük, hogy egy másik naiezámos ismerőse ellen csalás elmén kíván feljelentést lenni. A kár értéke 50 fillér. Ezt az 50 fillért ugyanis a tettes azzal ai Ígérettel csalta ki tőle, hogy két nap múlva úgyis hozzá költözik albérlőnek és akkor a ház-bérrel együtt megadja az 50 fillért, is. Azóta se pénz, se albérlő.
Alig leszi ki a lábát a szobából, egy melegen öltözött, piros-arcu, jómódú ember lép be. (A foglalkozását nem írjuk ki, inert egész biztosan megbánta már a feljelentéséi.) Nagy komolyan előadja, hogy lopás elmén feljelentést tesz az egyik szomszédja ellen, aki 4 |*ngő értékű fát lopolt cl tőle. (Bizlosan nagyon fázott a szerencsétlen, máskép az aranyláncát, vagy pénzét vitte volna cl.)
— Aztán mennyi volt az a fa 1 - kérdezi a rendőrtiszt.
— Hát... vagy egy kosárravaló.
A végén kiderül, hogy az elvitt
fa nem ér többet 30, írva és mondva harminc fillérnél. Miután azon ban kifejezetten ragaszkodott l bűnös megbüntetéséhez, fel kjelleU wtrnl a jegyzőkönyvet a 30 fillér« bűnügyben.
Most az éleinek egy zátonyra jutott haajótóröttje kopogtat \'be ™«y alázatosan. Éjszakánkint az fgyik ismert tömegszálláson húzódik meg, ahol egy másik senklfia l\'gy éjszaka ellopott tőls egy da rabka tenyeret és egy rossz inget Az egész, ha megér 50 fillért. A rendőrtiszt felveszi a panaszt óü nyoiaban inléztaUk, hogy orszá-
gosan körözzék a tettest,.- aki történetesen időközben eltávozott Nagykanizsáról
Az „eltűnt" aranyóra
F-fo" kipirult arat úriasszony jön sebe-s lélegzéssol a nagy síeléstől Egy kis női aranyórát loptak el tőle. Meg is nevezi n gyanusW tollat. Az óra értéke 20—25 pengői Régimódi kis antik jészág.
Három nap múlva az újságíró^ véletlenül épp akkor lép a szobáim, amikor őnagysága visszavonja a panaszát és büszkén újságolja, hogy milyen ügyes trükkel sike, rült visszaszereznie az ellopott holmit. Előadta, hogy amint hazament a feljelentés után, véletlenül okkor látogatta őt meg a gyanúsított ismerőse is, akinek megmondta, hogy feljelentést teli a rendőrségen. A gyanúsított másnap ismét megjelent és megint az eltűnt órára terelte a szót, majd azt ajánlotta őnagvságának, hogv próbálja keresni a lakásban, hátha véletlenül valamelyik fiókban felejtette. Nyomban neki Is láttak a keresésnek és csodák csodája, az eltűnt aranvóra valóban megkerült i varrógép fiókjából
A fogda, mint melegedő
A legközelebbi ügy, ami a rend őrtiszt elé kerül, nem bűnügy, ha nem egy öreg tolonccal kapcsolatos. Az állomásról egy rendőr kísérte be a 73 éve< öregembert, akii a kaposvári rendőrség toloncollatotl haza Nagykanizsára.
A rendőrtiszt gyorsan, röviden kikérdezi az öregembert, hogv van-e itt valamilyen hozzátartozója Kiderül, hogv senkije sincs az ég világán A rendőrtiszt néhány pillanatig gondolkozik, majd utasítja a rendőrt, hogy kísérje a fogdába az őreg toloncot, majd felém fordulva megjegyzi - kénytelen vagyok 111 tartani addig, miit a város cl nem helvezi a szegénvház-ba, mert szállás nélkül reggelre biztosan megfagyna valahol az öreg
— Látja, — folytatja tovább ~i ilyen apró-cseprő ügvekliől áll a ml munkák. Múld kis filléres, egykét pengős ügyek, amik miatt sok-
szor késést szenvednek a komolyabb ügyek. De fel kell vennünk ezeket a panaszokat, mert előírja a törvény.
- Milyen másfajta ügyek kerül, nek még nogyobb számban a rendőrség elé 1 — kérdezzük.
— Rengeteg mimkát adnak az -életveszélyes fenyegetések. Leginkább családtagok jelentgetik fel egymást. Ha ősszevész valamin a férj és feleség, ozonníü rohannak ide feljelentést tenni egy mis ellen életveszélyes fcnyctjüés elmén. Ezeknek 89 százalékban nincs semmi alapjuk, nekünk azonban kötelességszerűen cl kjell járnunk minden esetben, mert az ember sohsem tudhatja, hogy melyik az i> bizonyos századik eset, amikor be is váltják a fenyegetést.
D. M. J.
Emésztési nehézségek, gyomor-fálás, gyomorégés, rosszullét, fe|fí|is, Idegizgslmik, álmatlanság, gyengeségi állapotok, munka képfe\'enség esetén a természetes „Ferenc József keserűvíz megszün\'etl az emésztési zavarok\'*, « vérkeringé-t helyes útra tereli, felfrissíti a szellemet és egészséges álmot hoz.
rádió-műsor
Rudapest, február 1«.
6 45, Toma. Utánz hanglemezek. —
0 45: llirek, - 10: 1. Időszerű apróságok, 2 Szent Ágoston gondolataiból. Közben hanglemezek. — 12.06: Ac» Frnöné énekel, Szclényiné Kovára Boriska hegedül. — 1.15: időjelző. —
1 30: llertha István szalonzenekara. —
2 40 llirek l— 4: A Rádlóélet mese-ö\'rílla. - 4.45: Időjelzés, hírek. - 5: A vakok dalkőre. - 5.45: Legyen bajusz, vagy ne legyen. Csevegés. -6.10: Indulók. (Mária TVrézla t. honvéd gyukigczted zenekara. — 7.15: Mit •üzen a rádió. - 8: Operett a Szegedi Városi Színházban. .Az órdöglovas..
— 12.30: Cigányzene a szegedi liágl-ét teremből.
Hée«. 12: A népopera! zenekar hangversenye. - 3.40: Olasz lecke. - 4 05: Dahn Fétis emlékezete. - 4 30: Vas utasok dalepyletének hangversenye — 4.55: Ausen\'Ulgralen zenekara -4 t: Egy orvos utazásai Kínában. Előadás.
— 6.55: Massanct: Manón, opera. — 10: Rádiózenekar.
Vásár alatt
felgyülemlett nagymennyiségű
maradékok
rendkívül olcsón
sinser Dluatárutaázban
Jelenté*
Az „EXTÁZIS" című film folyó hó 26 és 27-én kerül bemutatásra. Ez • végleges és biztos dátum. Az eddig kiváltott legyek azokra «z előadásokra (5, 7, 9 óra) érvényesek, amelyekre megváltattak.
Jegyek a mozi pénztáránál állandóan válthatók. A pénztár előjegyzéseket nem Jegsdhst al. A jegyek már most átveendők.
Aki meghívót nem kapót\' • arra igényt larthat, az a jegyváltáskor azt Is átveheli.
A jegyek a megrendeléskor átveendők.
Emlékeztető
Fabmár M. Keresztény Nőegylet jelmez-estje az ipartéslületl ssákház termeiben,
NTE tánoestély fát 9 órakor a Koronában.
Február 11. Az Iparoskör zártkörű Jelmez-ettelye.
Fehtzír II, Lloeálís előadás « Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Kiskanlzsal Levente futballcsapat sztnielösdása délután 6 órakor « Polgári Olvasókörben.
Febmár II.
Polgári Egylet piknikje fél 10 Vakor.
Febraár 1>. Agglegények eslj - a Kaszinóban.
I-eányklub teája fél 7 órakor « Missziósháxban.
A ZTE közgyűlése 6 óraleor a K«th. Legénjegylel nagytermében.
Febrnár 14. Este 6 órakor a Kath. Legényegyletben a ZTE évi közgyűlése.
Február 17. Dános Lily zongorabang-versenye esie fél 9 órakor a Kaszinóban.
Február U. MaUné fél 12-kor a nene-lskolában (Vannay J.).
Február IS. Lloeálís előadás a Kath. legényegyletben este 6 órakor.
Február 24. Hevesi Sándor előadása a Kaszinóban.
Febmár IJ. Lloeálís előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Ffebruár 2S. IV. bérlell hangverseny (Fischer Anny)
Február 28. Növendékhangverseny « órakor a zeneiskolában.
Március I. Purira-estély a Kaszinóban.
Márelus 4. zrinyl bemutató dlsztomája a gimnázium tornaiemiében.
Március 7. Tanári hangvereeny a ae. nelskolában e.te 9 órakor.
Márekis 14. Siklós Albert szerzői estje.
Márelus II. Nővendékhangversenv 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Matiné fél 12-kor • zeneiskolában (Vannay J.)
Április 18. Tanári hangverseny a »e-neizkolában este 9 órakor.
Révül tavaszi
alkalmi
könyvvásár könyvei
Nagykanizsán
FISCHEL
könyvkaraakedíaban Tal*f» m.
Részletes jegyzékkel szívesen szolgálok.
zalai közlöny
m>4. mai, 10
NAPI HfREK
NAF»ftEND
Február 10, szombat
Római katollkn*. Skolaait ka.PioUst.: Elvira l»r.: Sebat hó 25
Mozi előadások hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Vároil muztum és könyvtár nylUs csütörtökön ei vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Qyógvszertárl <]icli szolgálat c hónap, ban: .Fekete sai" gyógyszertár Fő ut & sí. éa a klsksnlssaTgyósyszartár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától ult 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, L " \'•« nap nóknek).
Déli korzó
alkalmával voltam bátor hallószerveim-)nel a következő csevegést felfogni két nem, egészen kimondott rafaolmndonua arcú uríhólgytől. (Ambálor ezek is fejgve voltak.; Szólt pedig egyik imigyen a másikhoz:
»*- Ja> drágám, jó in>gy itl vagy éppen fel akartam hozzad ugrani. Kérlek, tudhz valami ujat Matildról? Vált már az urától 1 (Pá drágám!) iNézd, milyen rosszul áll Mldn az a bunda, most kapia az uj vőlegényéUtts. t Szóval\' azt akartam újságolni: micsoda feiüKlosen iruak u»eg az újságok mindent, hát nem felháborítói (Jónapot! Nem bírom ezt az embert, Üldözt) Mondom drágám, felháborító az újságok híradása. Botrány, hogy milyen felületesek.
Do ugyan, Jolán, iniérl vugy ugy felháborodva?
— Jaj drágám, te is igazán furcsa vagy, Ifál nem olvastad a lapokban, hogy Chicagóban csókvorseuyt tartottak és fel is álUtolták a tartós csóko-lás -uj világrekordját. Tudod ki nyerte meg? A PaulelU Day—Lee Kuighpár. Jaj, ugy irigylem őket. Képzeld: egyet-len csókukat luat óra és 37 percre nyújtották és a rúzs ép >vtt Paulotte aj-kán. De azt már nem írják meg ezek a buta lapok, hogy milyen rúzst használ. Hát nem felháborító felületesség? Tudod drágám, én nem vagyok mtjgelégedvc evvel, amit lmsznáVík. Hisz Ismered te isi l\'gyan mondják, hogy, csókálló, de én mégsem vagyok elragadtatva tőle. Ugye drágám segítségemre leszel és segítesz megszerezni Pauieltc l)ay ciméL Feltétlenül meg kell tudnom, milyen rúzst használ — és nem szerelném, ha valaki megelőzne, ugye segítesz. No pá drágáin, csókollak, sietek! .Nézd olt jöu ö... ugye megértesz ...
Es az ö karjaiba rohant. Egy maradtam én is ott a korzósarkon, miül,., nem is tudom kicsoda, a hegyen. És elméikcdiem, hogy micsoda problémái és gondjai vannak szegéuy mai nők-
ndL
Tlldy
Kit Búdéban
disznótoros vacsora
van azonibaton é« vasárnap. Egy máma 60 fillér.
Minden háailsg kéialtve. Minden izlc\'.ea. Ps\'uogl szórskoxásial egybekötve Török Péter
5197 Klnlzay utca 2{.
Hat hónapi börtönt kapott az izgató levente
Egy mósik renitens leventét három hónapra ítéllek1^\'\'
. Felháboriló esel történt nemrégen zalaapáti községben. Egy. vasárnap a leventék Istentisztelet után sorba áll-ta(<, hogy megkezdjék, levente munkájukat, Kovács Sándor főoktató vezetése mellett. Egy 19 éves levente, Hédii Joákim kiállt a sorlxV és a mintegy 110 főből álló csoportnak azt mondta, hogy menjenek haza, a leventeoktató úgysem csinálhat semmit. A felszólításra mintegy 80 levente aaonrail kitépett a sorból és otthagyta a levente-munkát. A testnevelés vezetője azonnal jelentést lett az es. trői és Hédii Joákim a bíróság elé került.
Ezt az ügyet tárgyalta most dr. Mutschunbücher Edvin törvényszéki tanácselnök Keszthelyen, ahová számos taunt idéztek be. Kovács Sándor fő-oktató elmondotta, hogy öt magát is
több Ízben veszélyesen megfenyegették. Vlléz Szlly Dezső kir. ügyész szigora büntetést kért, amely példát statuál; A bíróság az izgató leventét hat havi börtönnel sújtotta. Az ügyész súlyosbításért fell«bbezell.
A bíróság ezután egy másik, ugyah-csak zalaa|)áti renitens levente ügyét tárgyalta. Márkus Zsigmond levente Horváth István segédoktatói kébutfr mell bevágta és egyébként Is inzuUiilta amikor büntetésből kellett tevémé* munkát végeznie. Márkust három ha^í fogházra félték. A klr. ügyész itt is súlyosbításért fellebbezett. ■ A törvényszék példás itélete remél-; lielölog elveszi a kedvét a duhajkodó legényeknek ujabb virtuskodásoktól>
— (Elmarad a lictAU* előadás) A
vasárnapra hirdetett liceális előadás közbejött akadályok miatt elmarad.
— (Egyházközségi kft/gyűlés) A nagykanizsai református egyházközség folyó hó 11-én, vasárnap délelőtt 11 órakor, az Istentisztelet végeztével tartja imaházában (Batthyány-u. 16.) évi rendes közgyűlését, amelyre az egyházközség minden felnőtt tagját tisztelettel meghívja. A közgyűlés tárgyai: beszámoló az egyházközség hitéleti és anyagi helyzetéről, az egyház és az alapok 1933. évi zárszámadása és vagyonkimutatása « az 1931. évi egyházi adókivetés és költségvetés, megállapítása. *
— (A nagykanizsai «r. hitközség) kis-tcmplomban folyó hó 11-én, vasárnap ftlétután 6 órakor vallásos délutánt tartunk, melynek előadója dr. Wallenstein Zoltán pécsi főrabbi. Előadásának címe: Legyen világosság! Belépődíj nincsen, vendégeket sziveden látunk.
— (Magyar P*1 ?I#aiása az OMKK-ban) Az OMKE az annyira bevált magas nívója clŐadásclklusában legközelebb Ismét egy országos nevű előadót sikerült megnyerni Magyar Pál országgyűlési képviselő személyében. Magyar Pál már levélben is megígérte Nagykanizsára jövetelét.
— (Bl óválasztás) Kiskomárom birá-jává egyhangúlag Köő Jánost, az oltani Dalkör agilis ügyvezető elnökét Választották meg. .
— Bútorvásárlás nem gond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk, Kopstein butoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
A legnagyobb magyar művészek
képeit hozta cl a Nagykanizsán megnyílt tárlat olyan reprezentáns együttesben, aminek megtekintése kullurélmény számba megy a művészi nép minden barátja szá* mára. A tárlat csak pár napig van nyitva és díjtalanul megtekinthető a Nagykanizsai Takarék föjdsziríti helyiségében. A tárlat kritikai ismertetésére visszatérünk.
— (Ma ntfrgylell jelrurzbál) Mu
este 9 órakor búcsúzik u farsangtól a nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet vidám álarcos jelmez estély keretében. Az Iparoskör nagyterme ré* gen látott olyan színes forgatagot, mint a mai lesz. A rendezőség kéri, hogy akik a bürféhez adakozlak, szíveskedjenek adományaikat mu 0 óráig felt küldeni az iparosszékház emelcli nagytermébe.
— (Az Iparoskör j.<!n*Z-esl) ) vasárnap este 9 Arakor kezdődik a Kör helyiségeiben. Álarcos jelmezes estély\' lesz, ami valósággal látványosságot Ígér a résztvevők számára. Hangulat és; szórakozás bőven lesz, biztosítja ezt uz a közismerten kitűnő rendezés, ami mindig jellemzi az Iparoskór lársOx-éleli eseményeit. Belépője©\' mindössze. 1 pengő, családjegy 2.50 pengő Jazz1 ós cigányzene húzza a talpulávalót.
fon a városban.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással
(50 lappal)
darabonkint 20 Aliért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-Ml 5.
vulamint
Krátky György és Ifj. Hi.-sohlcr Miksa dohány-árudájában, Fischel Ede és Schlesa Testvérek
könyv- és papirkereskedésében, Horváth József ujságáiudájában.
« iíf vw
farsang^iemelkedő eseménye le^íz nI \'^ÓTH tta esti táncestélye a Koronában. , A . rendezőség, minden előkészülelct I megleli tíz est sikere érdekében, ami ezúttal sem maradhat el. Az estély fél . 9 (órakor ^czdődlk a, Korona élier, i mébea. A zenét, Torma Tóni kitűnő zenekara szolgáltatja. Belépődíj 70 ril-lér,. családjegy 3: személyre 1.50 p. Asztalokról ajánlatos előre gon. doskodnl. ■
— (A* atg:eg\'ny-bá1) kétségkívül leg. eredetibb és legmulatságosabb eseménye lesz a kanizsai farsangnak. ,\\ Kaszinó dobogója régen látott olyan vidám- műsort, mint amilyen ejalku-lommal kerül a- közönség elé Lesz szellemés konfenqnsz,.. lesz énekszám, •lesz színdarab és le« még, volami, lainlf lesyk a be^ifeutések tudnak és hét lakat alatt Örírnck. A bát\'azlzr. Nőegylet jótékony céljait szolgálja & húshagyókedden este legjobb alkalom ilosz a farsangtól való íracsiuásra.
4 — (Adomáay) A 48-as saoborra Keszler Ferenc, 2/ |>eugől adomá-nyozott. , . \'•}»,, \'
■ — (Köszöu!\'tayIIváttltis) A Szanatórium Egyesület nagykanizsai üókjá-aiak elnöksége eputon mond hálás köszönetei a február 3-lki eslélyének műsorán közreműködőknek, kfk mindnyájan nemes önzetlenséggel állják közérdekű céljaink szolgálatára. Köszönetet mond az elnökség mindazoknak, kik a piknik sikerét előmozdítani szivestk Voltak, igy különösen a váco*.- vezetőségének, u .Zalai Közlöny szerkesztő-pégének, az hwroskör vezetőségének, n hercegi erdőmesterl hivatalnak, dr. Dómján Gyula.főivndező uruak, a választmány szorgos hölgyeinek, kik a gyűjtés és a rendezés körül közremun-ká lkod lak,, valamint, mjndawknak, akik akár anyagi, akár Erkölcsi\' támogatás-sal az estély fényének és sikerének emeléséhez hozzájárultak. ) Kövesül Boér (iais/iűvaé, elnöx.
— Keres^eilelna é» ipari alUalms-CjUak szolgálati viszonya, felmondása és végkielégítése« címmel mosl jelent meg egy általános érdekű könyv dr. Mészöly Imre budapesti ügyvéd tollából. Világos és tömör előadásban is. meitetL a munkaviszonyra vonaikrzó törvénye s rendelkezéseket, a kir. Kúria legújabb jogegységi dőnfcsscil és egész piai napig a legutóbbi évek nagyíon-toswVgu felsőbirói gyukorlalát. A; könyvel 1.70 pengő clöaetes beküldése esetén bérmentve küldi meg Erdős József hirdetési Irodája, Budapest, VL,. Te-réz-kórul 35.
Oksó lesz a Zalavarmegyei Címtár
A kereskedelmi életben oly nagyon nélkülözött megyei címtár munkálatai megkezdődtek. Ezúttal közöljük az érdeklődő közönséggel, hogy f mű ánit a baranyai 33 és a hajdúsági 30 pen-g|íís árakkal szemben 2-1 pengőben álla-pitolták iucg. A címtár kiadóhivatalának módjában van még ebből az árból is a kfajv előli*etéséu<4 4 pengő kedvezményt adui. TeUál a Zalamc-gyoí Címtár előfizetési ára * pmg
Örömmel értesülüiík arról, liogy a liónápokra terjedő könnyű akvizíciós munkával\' Bodry Lfiszíó (A Címtár szerkesztője) elsősorbán a inegjei diplomás ftUásrtélfc fltttfnxfc ad kényeiét.
Szelvény,
melynek felmiítatója 3 pengő bolti ár helyett 1 p«*«t» vehétt meg Balisa Jói»ef
„A ferde lovag"
cimU regéuyét a Zalai KMlfoy kladé-hlvRtalában.
JP4. I.M\' /k.
ZALAI KÖZLÖNY
Jelmezest.
•-rrjKijí \'
Blauusz Elek f. hó 11-én vasafnap este a Centrálban
kMiarmiUti húshagyó kedden Retjig jelmezes 8*»*t*noot lart. Belépti-díj 30 fill. jelmez »«m kftlélezó.
SPORTÉLET
\' AZ évad első mérkőzése vasárnap
A Zrínyi jó előre gondoskodik arról, hogv \'labdarugó csapata komolyan ne-Játszón a Wvaszl toid\'-ilólwn. Vs.árnap már barátságos mérkőzésre hívta meg a Csurgói TK csapolAI. A mérkőzés délülán 3 órakor kld.idlk i rvndbehozolt Zrínyi pályán. FUKrcs liclyárak lesznek, liogy mindenki meg-„éieasc a mérkőzési. Előbb ai NTE ,-dzőinérkőzésl játszik «\'fj levcute-isa paliét. __1
Márciusban meglesz a futballbiró-vlzsga
A\'mult ívben megkezdődött fuUiali-birötanfolyom fokozatosan n befejezéshez közeledik. A vizsgáztató bi-zoltság sürgősen fölkérte Uőhm Józwf tanfolyam vezetőt, hogy tegyen juvaz-latot a vizsga kitörésének időpontjára. A tanfolyamvezető március elején már megtarthatónak terjesztette elő az elméleti vizsgál.
Mosl o bíró jelöl leken fl sor, hogy szoigslmas tanulással megállják helyűket a vizsgán és működésükkel később Nagykanizsa város sportját előmozdítsák.
Közgazdaság
Miért kell az állati takarmányokat mészsókkal kiegészíteni ?
A gyakorlati gazdák tudják, bog a mészkiegészités mily fontos kelléke az állati takarmányozásnak. Az állati takarmányból ugyanis hiányoznak az u. n. mészsók és a konyhasó. .Az emberi ételemből a mészsók nem hiányoznak és Igv azok nem is pótolan-dók, ellenben bennük konyhasó nem lévén, mindenki megsózza ételéL Az állati takarmányok eltérnek az ember élelmétől és azokban nagymértékű mészliiány vau. Az állat csontozatát mészből épili fel nagyrészt, ha telist az nincs benne a takarmányában, ugy csontozata nem fejlődhetik és megbetegedik. Más szóval az abrakkal húst és zsiít Ifjmelünk, mlg a mészsók adagolása állal csontot.
Ebből az következik, . hogy télen nyáron szükséges az\'állatok tokanná nyának mésszel ,Falor-ral való klegé. sziiésc. a szükséges mészsó mennyi, ségel feltétlenül u\'dagolni kell «z álial nak. a szükségénél nagyobb adagolás nemcsak kidolioll pén« Jelent, hanem ™ «z igen nagy ráért ékben tólfénik még károsan is hathat. A mészsóknuk « szervezetű- vj|£ vándoHását í.s megkötését, főképen ■ DMIamin hnjtjii lu A u\'vll«mlii jeleiiléle tebái az "llsu szervezetre szhílén fontos, meri " kh. oly szsrc^iel 1611 be, mint 0 Vasull váltó a s-asuU álfamás stopárainál. D-vitamin hián> esetében anyagáré forgnlmlzavarok\' keletkeznek. a IMdlamln hiányok n szemes és dara-éhségekből: korpából, gyeiig* minőéi. szénából stb. csupán a plllsn-jtós növényekben, mint a hoenS, ló. he™ ,,b van jelen, ewkben is álon-csak a virágzás lilejóben tártai-™>t«lik kellő -feniivi^u. Ebből
>»• D-vitamjn tartalma anyagot, a
Pekk-el hozií kell keverni, hogy at. Mát fejlődhessék és hasznol liajlson,
\\ Ml magyarok különösen büszkék le. hetünk, hogy magyar tudósok és magyar gyár Ulzlásták egyrészt a iníszsó pótlás okát és módját és az ő munkálok tette lelielővé a D-vilumfet nyujlást Pékk formájában. Az u n. express-hizlalúsiijil is fíiki\'llék a I\'i\'kk. Az ex-pnesshizlalás a muniíolic.i malaook hizlalására vonatkozik és aimak oly risyíy jelentősége van, hogv a legtöbb állaltarló ina már eszerint hizlal, ml-vol u hizlalás idejét, költségeit é-, veszélyeit a régi módszerrel szemben a felére csökkenti.
TsrBtayMndo
Buza llszsv. (u|) 77-e« B\'»-8-55. 78-ss 835-8-8% 79-es 815—8-75, 80 ss »SÜ—8 85. dunánt. (uj) 77-es 8 05-8 20 78-ss 815-MU, 79-es 8-25-8-40, 80-as 8 35-8-M, rozs (uj) 4-60—170. — Zab közép 8 85 -8 75, - ujtengeri tiszántúli 7-3Í-7-50.
Szenzációs női kalap újdonságok
érkeztek é8 kephatök BRÚNYAI I Horthy MiltlAs-ut ♦ ■ II vatAruhAz 1. . Váro.héa-épOI.I.
Alakításokat a legújabb modellek után készítünk.
Klsd|s s laptulsjdonos Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda és Dél zalai Lspklsdé Vállslsts Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zslsl Károly. Isteurban telefon: Nagyksnlzss 78. siám.
Serlíiiánár
Felhajtás 751, elsdaUsn 611. ElsS-reodü 0-94-0-95, szedett M8-0-90, szedett közép 0-85-ü-87, könnyű 0-80-0-82, első rendű öreg 0-86-0-88, ll-od rsodü Öreg 0-80-0-81, angol süldő I. 0-92—1U0, szalonns nagybsn l OO-I-OS, zsír 1-18 — 0-03. hus 1-16-1-12. ttlsertés 1-16—1-24.
Messen a Zalai MrnM
Filléres hirdetési napok és Ingyen apróhirdetés a Zalai Közlönyben
Hirdetésre, reklámra ekkor ven a legnagyobb szükség, amikor roisaul mennek az oilotek. Az ügyes és ál. lendó hirdetés győzi meg a kűslnsé-(M arról, hogy tud vásárolni ma to, he tudja a megfelelő forrásukét, ha ludja, hogy hol éa mit Mael a legolcsóbban éa lfgjobbau kapni. A hlr-detM, a reklám gvözl meg a kőzin-e4#t arról, hogy erre vagy ar-,ra a a cikkre szüksége van A hirdetés győzi meg a majmiéget arról, hogy ezt vagy azl a szükségletéi, kívánságát ma le ralira tudja vállaol. A hlrdcMa a legjobb egynök, mert uJságUpok e»el naponta e»«r ós ezer házban ke-rewik fel a fogyasztói és QsSlönxlk a vásárlásra.
Hogy a zalai Közlöny a reSlamuak ezt es erejét könnyebben elérhetővé trgy» a kereskedők, vállajatok, tparo-eoa számára, hetenként két napon.
csütörtökön is izombatos
filléres hirdetés-oldalakal ad a hirdetőknek. Kzekcn as oldalaken (rthelya-séel klVMé-s nélkül) tetszés szerinti nagyságú hirdetést udhal tel bárki, a tarifálls árak feléén, többszöri felállás eeetén megtelelő szásalék további cngedmóatiyel.
A filléres hirdetések kizárólag csütörtöki éa szomball slámalnkbail Js. lennek mag éa csakis a filléres oldalún, l.wnklvül
mloden Igazolt elöllxelöak
havonként kél (egjenként 14 szsvss) saját apróhirdetést adhat let teljesen díjtalanul a Zalai Közlöny kedd, csütörtök ée szombati számaiban.
A Zalai Közlöny ezekkel az ujabb kedvezményeivel ls erősblteni likáról azt a sokévin -des kapiaolatot, ami Nagykanizsa köiöuségét fün e hssá. hókhoz, melyek Jóban, rosszban mindenkor becsülettel Igyekeznek szolgálat varira a városnál! érdekelt.
IWtuliuiUfil lilUiu IÍ1UUI MENETRENDJE
érvényei 1933. október 8-tól
Craaébet-tár VaaaUtlanséa
Vasutáilomísrs
*2S
6« 836
JJ 20
12 SS
IS 80
14 io
J5 50 17SS
ÍJ 05
19 ss
2145 23\'40
II
Letanyei manatrand
L*tM]firil Ind. &4Í H»«k»nl/»iri Wi. t Nájjktnirsiról lod, HM Ulfjkt éri. IMS
Phll Ttylor korotoly«b»Jnok paplr-kadkán ugrik át Ste Morilibtn.
Ssép nsgy sióba, elósioba tatlléklwlvl-séggeí sxcnnslre május 1 te klaa*. Röll-u. &. Kkin _•
kést keresek. Címeket • kUdóbs.
Erssébet-lér 11-19 tt Miben tSssrvisl bárotnsiobás lürdóeíobás modeie Ukái és utca) tulethetylrég, majua l-t* ktaaUk. Érdeklődni lehel dr Halpbea Ofjrtí tro-dáláben. ÍW
Váraaes jeligére ,A dolof érdekel". 57}
Párpengó iHkpluM Idtebb uri-Icáttv elmenne gyermekek mellé. Vidékre. Sugár ut 40/b. _"
aiualll k.rákaárakat veszek és elsdok. Hint, Deák tár 15. •
Kétszobából állit laké* mellékbe tytaé-(ekkel má|ui 1-n kiadó, Szécheuyltér 4. *
Hláak.járatu népen balorozolt utcai ssoba kUdó Csengery ul 21. *
4b utcai i* kétszobás udvsrl
___t máim elültre Zrínyi Mlklós-
ntca 80. ezámu Miben, 569
2 ssobás adyatl Iái ál mellékhelylségek-kel május 1-n ktadá, KlnU.l u. 31. •
~ Klnlzsl-u. 9. siáuru bálban 2 kétsrobás
l vessek: dr. gyógy sürésr, fő út 12.
Merklj
Használt katari veszek és eladok, Ko vácsné, Erisébtt tír 17. Ugyaootl 2 atép taiagotl szekrény eladó.
Bgyssóbá. la Mlaiotlál Ittldóssobéa la-káSi M—*k Horthy Miklós ut 47. •
iaaaía kétestetik pogányvárl Bifllógai-
daaágunkba áptllla hó 24 én leendó belé-pásté. Negyvenéven aluli klacssláduak |e-ientkeihetnek Poginyvátou Kóláinál. 573
Irodel gyakornok kudó llietétiel (elvétetik. Alánlatok .ügy.a\' Jetigéni a kiadó-hivatalba HldendóE. _574
raiwaaaak vidékre tlntességea nót, 59—45 év kóiül, hásvesetóiiőnek. akt ért aa óauea gazdasághoz. Érdeklődni lehet Pápey Oyórgynét, Széchenyi tét 4. ss. 5711
MtaaaMa udvari lakta má|usn k|.
■dó Klnlzsl-u. II. 5701
kiváló minőségben nagy választékban
SZABÓ ANTAL
sport-, rádió- és csillár-üzletében Nagykanizsa — FS-ut S. n.
óhelye a*
István király Szálloda
Badapaat, VI., PodmanioJzhy-utoa B.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Inlerurban) 202-43, 294—34. — SürsOnycIm: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapnak. KOzponti fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház é« amerlcnn bar
Ofcsón&jot cwítamczibM szcrjakozhalik
Ar. állatok tejlődótót eMMgjll. aa antul-kór. bónryulladáe. nvalaaodáa. gvaplu-ráKáa. tolírágá. klt»ltö«W5ét lyozia, ha pedig ezek már kltellődtek. S«t moaa.tlal.tl a a csökött Allatokat orfltoljee tellődóenek laditla. Malmok tettalanát, k/maráat, lajk- ía.WWgjf a vályúk 6a iáaalak rrtttáaál albUtja. Fertőző boteirsőgek ellen aa átlátok ellenáll&ápeeaégét tokozza. , Eredell gyári árbin kapható:
onszAa JÓZSEF
tnsg mötrágye, növényvédelmi srereb stb. keteakedésében »« Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A blróaágl palota mellett. Teleton ISO
(Vlaa«atalaaókM>k gjirt Stböt esgsdaSay )
Kétaaökáa utcai éa udvari lakáa gyermekiden háisipátnak kiadó. Cseagery-ttt 39. as. 5701
- KSsaDntmlNtlak figyelmébe! Bu-
tortirolnkat .éuyegesen toszdllltott árakon árusítjuk, Hosszú .ejirato hitelre Is, kamatmentesen. Kopsteln butoráru-htU, Horthy Uiktós-ut 4. szám.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3.464/1934!
VMJilffl Mitftlü.
A város u| legelőjén a békástónál elhelyezett bikaháznál összegyűlt trágyát február hó 13 án fél 10 órakor a város erdöhivatalában árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1934. február hó 8-án.
Polgármester.

álllMlatdonos KóigazdUsági R.-T. Gutenberg Nyomás éa Bélzalal Lspfc.dé Vállalata kányvnyomdájában Nagykaolsaán. (Feldós llzletra^t Z^al Károly.)
_J---
APRÓHIRDETÉSEI
s«t ecy acél karkOtOóra. Kérem Ilid jutalom allcnában adja l« r aumorvoanál.
tula "
...... két.sobás Ulcás mellékhelyl-
ságekkal málus 1 te vsgy ssonnalrs kiadó ZáTnyl Hlklós-u. 20. 330
Ua<a*.rk(lo.*a-kál»«a>.k.t,
arsttv- és éittstkoronáksl legio. baa vásárol Kltmán-bank. NsgykanUss. 515
Két uteal efyssobs konyhás lakáa mtn-den oKlléktaTÍlségdikel aU|ua 1-n kMÓ. Klatzat-atca SÍ.__548
1984. lebrutr 10.
Linóleum Mozaikvászon Lábtörlö Roletta vászon Rolettá zsinór Roletta rud
legoloaóbban
HIBSbH és SZEGŐ nél
ZALAI KÖZLÖNY
Ne félejtse el! Jegyezze meg!
74. évfolyam 3S szám
Nagykanizsa, 1934. február 11, vasárnap
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
* ti mdíhlvml: Fí»l s. Ilii
tSSSfiA- «U6 MM
rtUTIItl HAHLAF
Felelős szerkeszti: Barbarltá Lajos
eiöl8&««i in: tel Mts * 40 Ultti
Sicikeutfetft tt kudóhtv.litt l«l«lo«: \'«■ »
Sorslegyek a gazdasági élet szolgálatában
Uly»n itlökel élünk, araikor az emberen már csuk egy jó fénye-remény segíthet.. Komoly gazdasági munkával, vagy bármily vállalkozással boldogulni alig lehet. A termelés és árueloszlás klasszikus foglalkozásai ma már nem biztosítják megélhetésünket. A mezőgazdaság jövedelmezősége nulla. A kereskedelem ráfizetésből é,l s az iparos cíiztály egvre. sorvad. A tőzsde sem üzlet többé. Marad a fixtize-tésü pálya, mely csökkenő jövedelmek mellett is félig-meddig liizlos megélhetést nyújt. De a kenyérkeresők alig néhány százaléka él fis keresetből. A többiek a szabad ér-vénjestllés határtalan lehetőségei között vergődnek. Nem csoda, ha Ily körülmények közölt egyre jobban terjed az a régi, de most kc-gjetlenül találó szólás-mondás, hegy rajtunk már csak egy főnyeremény segíthet.
te valóban, egyre több és több ember kapcsolódik bele az osztály-son Jegy akcióba. Ma már 81.000 darab egész sors jegy van forgalomban mely legalább 250-300.000 játékos közölt oszlik meg. S ez nem csak napjainkban van igy. A játékszenvedély mindig úrrá lett az emberen ha a polgári munka nem nyújtott biztos megélhetést. Ez magyaráz/a meg a nemrég kibocsátott osztrák belföldi nyereménvkölcsön nagy ktkerét is s ezzel a lélektani körülménnyel igazolható minden olyan törekvés, mely nagy válságok idején nvereménykötvényekkel siet a gondokkal küzdő áll\'amliáztatások segítségére.
Fortuna istenasszonyának különben is nagy szerepe van az ember életében Kmltersorsokat legtöbli-Mör a Véletlen dönti el s a Szerencse semmi egyéb, mint aktív véletlen. Bölcs élettapasztalat, hogv it véletlen számára mindig nyitva kellene tartani valamely hátsóajtót\'. A soisjegyjátékban való részesedés Ujen titkos invitálása Fortunának. A sorsjegy a Szerencse istenasszonyának bclépUjegye hozzánk, az életünkbe.
lle a sorsjáték a kényszertakarékosságnak egy kitűnő iskolája is. Igaz, hogy csak a sorsjegyek fele kerül kihúzásra s igy matematikailag a befizetések Tele elvé®?, de a kisebb vételárak a nagyobb nyereményekben olyan tekintélyes \' vadonokká akkumulálódnak, amelyeknek gazdasági jelentőségét elvitatni nem lehet. A nyerési esélyek törvényszerűsége — állandó játék esetén különben is - biztosítja legalább a vételárak megtérülését s igy végeredményben az állandó sorsjáték valóban egyik néma a kényszertakarékosságnak.
A sorsjátékhoz ezek szerint mcsz-szemenő magán és nemzetgazdasági érdekek fűződnek s igy annak cél-
tudatos propogálása fontos közérdek, csupán arra kell figyelemmel lennünk, hogy az osztály sors jegyek ben való részesedés játékká, szenvedéllyé ne fajuljon el Mindenki csak anyagi helyzete és fix jövedelme arányában részesedjék l.enne Ha az osztálysorsjáték igy mennél szélesebb körökl>en elterjed s nagy néprétegek rendszeres taka-
rékossági mozgalmává erősödik, akkor igen jelentékeny módon vehet részt abban a nagy törekvésben, melvnck végső célja a holtpontra jutott gazdasági élet kilcn-ditése mostani tehetetlenségéből
A tízezrekre menő nyeremények mind-mind a gazdasági élet vérkeringésébe jutnak s részben mint fogyasztó pengők, részben mint
Vád alá akarják helyeztetni a Daladier-kormányt
1200 embert letartóztattak - Feloszlatják a parlamentet ?
I\'áris, február 10 Az elmúlt éjszaka a kommunisták ismét véres zavargásokat rendeztek Párisban. A Köztársasági-tér közelében barrikádokat emeltek és
el akartak foglalni egy rendőrörszo íját is. Tűzharcra került a sor a rendőrök és kommunisták között, melynek folyamán többszáz sebesülés történt. A rendőrség csak a hajnali órákban tudta lielyreálll-tani a rendet. Az utcai harcokban 33 rendőr súlyosan megsebesült és többen meghaltak. A halottak között van állítólag a rendőrbrigád parancsnoka is Az éjszaka folyamán 800 embert vettek őrizethe.
A Paris Midi jelentése szerint 10 rendőr sebesült meg az utcai bar collban. A legtöbb sérülés revolver golyótól Szál-mozik. Eddig 1200 em-
l*er van letartóztatásban, köztük 50 külföldi is, akiket a büntetés kitöltése után azonnal kiutasítanak Franciaországból.
Páris, február 10 Henriot képviselő határozati javaslatban kéri, hogy 22 togu parlamenti bizottságot küldjenek ki, a mely döntsön a Daladier-kormány tgjainak vád alá helyezéséről. Henriot szerint ugyanis a február 6-ikl tüntetések a kormány hibájából tej lődtek utcai harcokká és ezért, mondja a javaslat, Daladier minisz terelnököt és a belügyminisztert méltó büntetéssel kell sújtani.
Politikai körökben az a felfogás mutatkozik, hogy a Házat rövidesen feloszlatják és április végéra uj választásokat imák ki.
.ii...ii.iiunivriJi*i\' •--* *\' * *
A magyar-orosz szerződés a törvényhozás bizottságai előtt
Budapest, február 10 A Ház külügyi bizottsága szómba ton délelőtt Pékár Gyula elnöklete alatt ülést tartolt Gömbi> Gyula miniszterelnök és Kártya Kálmán külügyminiszter részvételével A külügyminiszter részletesen megindokolta, hogy miért volt szükség a magyar—orosz diplomáciai viszony felvételére. 7!o««l/ Károly Dollfuss kancellár látogatásával kapcsolatban kért felvilágosítást, melyet Gömbös Gyula miniszterelnök\' azonnal megadott. Gömbös válaszát a külügyi bizottság egvhan-gulage tudomásul veite. Kánya külügyminiszter héttőn a felsőház külügyi bizottságának ütésén tartja expozéját.
Elkészült > nyugdljlörvény végrehajtási utasítása
Budapest, február 10 Az uj nyugdíjtörvény végrohajtá sával kapcsolatos kormányrendeletek tervezetei már elkészültek és
ezeket a legközelebbi minisztertanács már letárgyalja. E rendeletek egyike a nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzének csökkentésére vonatkozó intézkedések végrehajtását tartalmazza. A csökkentés május 1-án lép élell>e.
Megalakul a Keleti Népszövetség
I-ondoo, február 10 Japln r«vM>"arii megalakítja az ázsiai népek sz4>»Wéí«, melyISl » fehér faló" keleti helyzetének iiietflMfiél várják.
Csehország letér az aranyalapról
Bécs, február 10 t4yes hírek szerfalt a efleh kormány állítólag elhatározta az arrmy-aUprtl való k-tír*»l. A kttltöltlí tőzsdéken JegyzUt cath kmwna írtékét *»1m tadrlal csökkeultk.
vállalkozási tőkék termékenyítőleg hatnak. A nagy n}«reményeknek iiedig egyenesen kimagasló hivatásaik vannak. Egy-egy főnyereménnyel egész gazdasági centrumok életét fel tehet élénkíteni. Ha egy ilyen félmilliónyi nyeremény oly kezekbe kerül, melj^k azt a gazdasági célszerűség, a biztos jövedelmezőség, de a ma mindem vállalkozásnál oly fontos szociális szemiiontok figyelembevételével oly vállalkozásokba fektetik, amelyek a legtöbb ember legtöbb munkaalkalmát biztosítják, akkor az ilyen főnyeremény nem csak a szerencsés nverő, hanem széles rétegek gazdasági boldogulását biztosíthatja.
Egyetemes nemzetgazdasági szem pontból a leghatásosabb befektetésnek az építkezés látszik. Félmilliói építkezéssel egyes városok, vagv városrésziek képét ujjá lehet alakítani. Ez már egy olyan nagy tőke, mely nagyobbszabásu építkezési elgondolások megvalósítását is lehetővé teszi. A kormány feladata volna, hogy ily elhatározások megvalósítását hosszabb ideig tartó adómentességgel és egyéb kedvez-. ményckkcl elősegítse, a városok \' |iedig az ily akciókat építkezési területek ingyenes átengedésével és a közmüvek lefektetésével támogathatnák.
A játékkedv fokozása érdekében nagyon kívánatos volna n tavaszí és őszi főhuzásokat még egy nyári és téli nagyobbárányu húzással sza-poritani.
Nagy néprétegek intenzív bekapcsolódására csak a komolyabb nyeremények mennél súrübb ismétlődése esetén számithatunk. Megfontolandó volna a játékkényszer lievezetése bizonyos alkalmazotti ka tegóriáknái s mindig ajánlatos különösen szociális téren működő egyletek és jóléti intézmények szá-Jnára a gondoskodásukra bizolt s/fi-génrek sorsát egy-egy kisebb nagyabb sorsjeggyel Fortuna Istenasszony kegyeibe ajánlani.
A legutóbbi években Kaposv ár és Keszthely ts részesedlek nagyobb nyereményekben. A szerencse itt kering felettünk, pár nappal ezelőtt megkezdődött a lavasíi főhuzás. Kívánjuk, hogy Fortuna ezutt.il városunkat tisztelje meg látogatásával. Szüksége volna erre a szerencsés nyerőnek is (bárki legyen is az), d» a nehéz viszonyok között élő városnak is, amelynek gazdasági életét egy félmilliós íőnyere-ménnrel máról-holnapra lendületes mozgásba lehetne hozni.
A húzások most majd közel egy hónapig fognak tartani. A pénztárcák mélyén némán szenderegnek az apró sorsjcgycédulák. Rajtuk hideg, érzéketlen számok. Ugyan inelylk számból robban ki az a Végzet, mely á maga misztikus szeszélyével embersérokntcmcl ki az ismeretlenségből, fl nyomorból s rájuk bocsátja a g_ lekintéty ragyogó fényét 1

Dr. flábel Szidi tornya
(Építészeti remegmü, felrombolla magyarul Dávid. Szin: egy furcsa szoba, ahol nyáron tél van és télen torony. Első fundamentum.)
Szlpl (Be a rácstalan. ablakon.\') Hopp, itt vágjunk. Pahancaolj, kéli-lek alá&an.
Brldzsl. Mit fogunk jogtalanul eltulajdonítani?
Szlpl Fiam, itt nem fogunk véteni a hetedik parancsolat ellen.
Brldzsl Akkor méit vagyunk va-gánvok? Mért jöttünk? Valami falazás-rtM beszéltél.
Szlpl. Ja, fiam, itt mi vadunk a fundamentum. Valamivel csak el kell kezdeni ezt <i vacak tornyot.
Prfanadcn- be. (Nem* inalteros lány.)
ÖKk. Jöttem én a korzó felöl, legeltettem bájam. ..
Elnök Ki csuda maga, ki csuda maga, hogy rögtön ...?
Szindikátusok kara. A Szindi vizfac fult, a. Szindi vlzbo fúlt, a torony, vizbe fult, a Szindi vizbe fult...
Elnök De vau egy szalmaszál,. van egy téglagyár, de van, de vuiYT.. egy
második felvonás.
Bábel Tornyosszoba.) Szindikátusok kara. Elnök ur, szedjen, szívbajok ellen... (Elnök nem birja tovább és elájul, kiviszik. Primadonna utána cl.)
Újságíró\' (Vagy a szerző szava:) Nem nősülők, nem nősülök, nem nősülök... (a végtelenségig.) (£s meri senki sem kérdi, liogy miért nem nősül, elhallgat.)
(Primadonna be, utána elnök, méltó haraggal.)
Élni*. Meggyógyítottál? liogy mertél meggyógyítani? Mars ki, menj a faiébc: (Elkfcrgeli.)
Szindikátusok kara. A torony füstbe ment, a torony füstbe ment, a téglagyár is füstbe ment, a vacaora is füstbe ment.
Harmadik felvonás. (Rokrétaünnep.)
(Szin: Dühöngő, a külváros szivében.)
Kemencelakók kara. Pengő kell nekünk, pengő kell nekünk, link zsu-gáznl akarunk, jx-ngő, pengő kell nekünk. (Lubnya kifut a pénztárhoz és hoz egy ötpcngőst. A keraencclnkók átváltoznak nyílt változásban színészekké és imádják u nagy-becs-kerc-kct.)
Direktor (A színfalak mögül:) Az ötösömet, az ötösömet. (Kétségbecsvo lépi a haját.) ( s
Szindikátusok kara (Be.) Emii, enni. Szlpl (Be.) Szervusztok klubtagok. Na kii kerestek, na kit? Elnök. Hol a nő?
S>4pi. Micsoda nő? Talán a doktorkisasszony . ,
Szindikátusok kar* Csak nem? Szlpl !>e igen, azóta IcdoklorAlt. Újságíró Nem nősülök... Kemoncelakök Enni, enni... liuök Hát egyetek, ha van mii. Primadonna (Be.) Itt\' vagyok hóditok..,
Elnök, llol voltál, Bözsi? Prlmad jnna Kemcnceszigoroltam. Os^zkar. Jaj, dc magas, jaj, de magas, ?z a Mábel Tornyocska.
Szerző (Dühöng:, Nem nősülök, nem nősülök, nem nősülök ... (Függöny, tűzoltók, mentők.)
A búzamezők arányszám énekese, Móra Ferenc 55 éves korában örök álomra hunyla álmodó szemét n tiszaparti inetro|M)lisban. Már hóna pok óta üresen álll a szegcdi városi muzeum igazgatói széke és várla Móra Ferencet, hogy mikor foglalja el ismét helyéi a ma is ékesen lreszélő holt kuliura hivulalos csarnokában, melynek apró inlimi-tásait senki sem tudta nála közvetlenebb utódon a magyar olvasóközönség elé vinni. A muzeumigaz-gatói székben Móra Ferenc méltó utóda volt a tiszai nép és a kétkézl munkások nagy szerelmesének, Töm\'~irkóny Istvánnak, akinek szerelmetes nyomdokain haladt az utód is. A szőregi és deszki ásatások sof-án egymásután tárta fel a Szeged-környéki történelem ritka maradványait, amikkel a szegedi múzeumra irányiloita a leghíresebb külföldi muzeumok és régészek ér-> deklődését.
Modorának lebilincselő közvetlensége és öntudalos szerénysége hatása alól senki sem tudta kivonni magát. Amikor el marad hatatlan virzsinia szivarjával az ujjai közölt bejött néha a szerkesztőségbe, még a háromnapos volontőrt is kolléga urnák titulálta azzal a finom tapintattal, ami minden humoros, vagy gunyoros élét elvette ennek a közös nevezőnek.
Soha nem felejtem el, egv alkalommal 10 fokos lázban irla meg másnapi vezércikkét, ceruzával ax ágyban. Betűi még a leggyakorlot-
tabb szedők számára is hierogli-fál jelentenek, ez uz irása a/.onbun teljesen olvashatatlan volt. Egyhó-napós volontőr voltam akkor, amikor a nyomdából bosszú órák eredménytelen sillabizálása után kétségbeesetten jelentették, hogy nem tudják megfejteni a Móra-kéziratot. Felelős szerkesztőm akkor engom utasított, liogy rohanjak nyomban (este fél 10 volt) Móra Ferenc lakására és diktáltassam le magamnak mégegyszer a vezércikkel. Móra Ferenc természetesen készséggel teljesítette kérőiemet ós lediktálta mégegyszer a vezércikket. Közben cigarettával kínált meg ós amikor elkészültem, soha olyan kedvesen nem kért még senki tőlem bocsánatot azért a másfélórai kényszermunkáért, amit vezércikkének legépelése \\iett igénybe, mint ő. Valósággal zavarba hozott és ha még két percig beszél, még engem kényszerűéit volna bocsánatkérésre Amikor egy olvan laphoz kerültem később, amely legkérlelhelctlc-nebb politikai ellenfele volt Móra Ferenc lapjának, akkor is felül tudott emelkedni a legtermészetesebb emberi gyengeségen és ha legújabb kutatásairól kértem tő\'.? interjút," azt a legnagvobb készségei adta meg mindenkor annak ellenére, hogy tisztában volt a kiadott ukázzal: a mi lapunkban nem Wthat nyomdafestéket Móra Ferenc neve. Ásatásairól mindenkor nevének említése nélkül volt szabad csak beszámolnunk. Móra
_l9c4Jfcbfuárjll.
ÓVÁSI
által óvd magad I
Kapható minden gyógyszetárban, jobb drogériában és illatszertárban.
Ferencet azonban nem bántotta ez a mellőzés és továbbra is ugyan azzal a lekötelező kedvességgel állott ncndelkezé-scmne, mintha öklömnyi betűkkel hozta volna la]x>m a nevét.
Amikor most csütörtökön értesültem az elhunytáról ugy ért a hír, mintha legközelebbi hozzátartozómat vesztettem volna el. Hiszen akikkel csak egyszer beszélt, még azokat is őrökre magához láncolta, nemhogy azokat, akik éveken ál élvezhették örökké derűs lényének J jó\'eső közelségét. e
Nagykanizsán is fájdalmas hul-| lámokat vert fel a nagy Csevegő halálhíre, hiszen az Izr. Leányegyletben történt előadásával is\' őrök nyomokat hagyott Nagykanizsa lelkében.
Móra Ferenc, hunyó életének utolsó idejéből kedves sorokkal ajándékozta meg Atisch Ödönt, a nagykanizsai KAOSz alelnökét Még a múlt év szeptemberéin történi, Móra budapesti operációja tilán, hogy Ansch Ödön öt db. virzsinia szivart küldött ajándékba Mórának Szegedre.
Ezt a kedves figyelmességet hasonló kedves figyelnu-sséggel viszonozta a szegedi humus nagy kutatója, aki egy kertben felvett fényképes-levelezőlapon a kővetkező sorokban köszönte meg a szivarokat: «A képnek csak egy a hibája: bogy r.em ég a virzsiniája... dc akkora mind az őt darab hamuba öltözött. Szíves figyelmet nagyon meghat.^\' sziv\\el köszöni Móra Ferenc .\'«
A fényképen ugyanis a nvugágy-ban pihenő Móra Ferenc kezéből hiányzik az örökké füstölgő virzsinia.
A sregedi humusban pihenő avar királvklsasszonyok és harcosok, akik életéből annyi kedves, stelfc-inc-s intimitást tudóit Móra Ferenc, most isméi nyugton alhatják tovább örök álmukat, nem kell tartamok titkaik kifecsegésélől : Móra Ferenc elköltözött hozzájuk, hogy őket szórakoztassa most ennek á lx>londos mai kornak jellemző históriáival.
Dávid Magyar Jdzsrl
Olcsó lesz a Zalavármegyei Címtár
A kereskedelmi életben oly nagyon nélkülözött megyei címtár munkálatai megkezdődtek. Ezúttal közöljük sz érdeklődő közönséggel, hogjTa.uiü árát a baranyai 30 és a hajdúsági pengős árakkal szemben 24 pengőben állapították meg. A címtár kiadóhivatalának módjában vau még ebből az ár-|>ól ls a könyv olőfizetésénéíl 4 pengő kedvezményt adni. Tehát a Zalame-gyei Cimtár előfizetési ára 24 pfnjjő. Örömmel értesülünk arról, hogy a hónapokra terjedő könnyű akviziciős munkával Bodry László (A Cimtár szerkesztője) elsősorban a megyei diplomás állóanélkflllrtnwk nd kenyeret.
;j!í TAVASZI
NOI RUHA
újdonságaink a legszabb választékban már raktárra érkeztek
ZALAI KÖZLÖNY
ft&siiiosíHdnl
Schmidthauer
Igmandi
keserDvize gyorsan elhárítja a sok evéstől és Ivástól ereüG kellemetlen érzéseket.
Emlékezés Móra Ferencre és az ő kanizsai vlrzslnláira
. Mi.
JBL
kbroirll.
Séta a képkiállltáson
fivek óta nem láttánk Nagykanizsán olvan komoly értékeket (és csak azokat) tartalmazó képkiállítás!, mint a melyik tegnap nyitott kaput. Akkor is, ,032 karácsonya elölt, -ugyanez a művész-társaság ajándékozta meg Nagykanizsa kulturéh tét egy sokáig emléke-Zts Csók, Vaszary, Glaiz, Pécsr PÜch sib tárlattal Akkor Rómába, Milánóba Bikarestbe vitték « modern ma-„var* művészet reprezentánsait, ma n magyar vidéknek mutatják be ugyan-eteknek a mestereknek és csoportjuknak alkotásait, rajtuk keresztül u mai magyar művészet keresztmetszetét.
A tárlaton leggazdagabbun a nagybányai iskola van képviselve. \'Ezek közül is Iványi-drünwald. Hires ci-cány-jelenetci sajátságos merev vonalaik és foltjaik mellett is mozgalmas-ik. Alló cigány csoporijn ezek kózüi a legfigyelemreméltóbb, a háltérnek nála srokatlanul gondos, finom rajzával. A vidéket járó megszokott égsablonjai után jólesik látni csodálatosan szép szürke Balatonjának tompán sugárzó fény- és szin-kólteinényét, a technika magas iskoláján virluóz erővel felrakott Cséplés c. vásznát. — Hermáim I.ipót az unalomig ismert franciás izü tájaival és ben mik fürdőző nőivel van képviselve. — Témában, nz árnyék színeiben nagyon finom Thorma János lilaruhás leánya, kaz\'as tájképének lehalki\'.ott szinei, nagy foll-harmoniál-nak kifejező ereje. — Héthi István éjszakai parkrészlelc egyik legérdekesebb képe a kiállításnak.
Magyar Mannhelmcr holdvilágos falain a fény-variációk mesteri tónusai kötik le a figyelmei. Két felhős tájképe kissé zavaros összhatásában is hatalmas perspektívák megvilágításának problémáit oldja meg.
A szolnoki iskolát Fényes Adolf képviseli két finom kis tájképpel, melyek közül különösen a vízparti szürkület opálos szinei gyönyörűek, tilatz Oszkár, a naturalista irány reprezentánsaként szercj*! a tárlaton. Bo-gárszemü leányfeje csupa éiet és ptasz-tidlás. Kaszafenő legényének a diffúz plcn-air világításban megfjmomult, meleg fényei érdekesek.
Rendkívül érdekes, a modern triásznak a tárlaton látható gyűjteménye. Első helyen Aha Novákot kell említenünk. A leegyszerűsödött forma-nyelv frappáns hatásai leginkább a korcsmázó parasztokat ábrázoló képein tűnnek ki. Kolumbus-lojás szerű, zseniálisan egyszerű vonalak, a mozdulatok, kifejezés könnyed biztonsága, pár folt, pár ecsetvonás — és Aba Nóvák min- . dent megmondott, ami számára a témát adta. — Szőnyi már extrcmilá-sokba léved a domboldalon kapáló paraszljuinak akvurclljével, ami rajzban is, szinben is, technikában is merénylet a modernség nevében a piktúra ellen, — de nyomban jóváteszl ezt a kotrógépének monumentálisan festői hatásával, szinben,, a holt anyag mozgásában, a tömeghatás nagyszerükben. — Érdekes része a táriáinak Vaszarynak néhány vászna, amelyek egész fejlődésén átívelnek a bazake-fesztek első elnagyolt foltjaitól, a csendes tónusoktól Vaszary mai merész stílusának kifejezőjéig, a szinorgiás, formákon áttörő olasz kikötő. -» Ide, tartozik még az erőteljes, eruptív technikájú Vas Elemér, akinek olasz táján « tobzódó szinek dominálnak az ábrázolás egyéb elemel felett.
Az impresszionisták kózül Kosita, Zádor, Runfi, báró Hatvanv vannak képviselve. Különösen kitűnik ezek kőiül Hatvanynak erdei uapsülése.
Komáromi Katz meleg barna in-eneurje tónusban tűnik ki a többiek kózül.
A fiatalokat Záhonyi, Csapó és ax nemrégen feltűnt paraszt-festő, W-képviseli. EZ utóbbinak zúzmarás tájain csak a figurális motívumok\' mutatnak primitív felkészültségre, de ÜT l,áyla,a- kódös. hideg szinei tő-~flCs "\'"dót keltenek. További ké-™Ar a Csók-iskola hatása mu-wikozdt. Ezek közül a leány a szobája a l^óntudatosabb az ablakon l>e-araoo Uuy elosztásával, a technika
ZALAI KÖZLÖNY
Jelentés
Az „EXTÁZIS- c. film folyó hó 26 és 27-én kerül bemutatásra. Ez a végleges éa biztos dátum. Az eddig kiváltott jegyek azokra az előadásokra (5, 7, 9 óra) érvényesek, amelyekre megváltatlak. — Jegyek a mozi pénztáránál állandóan válthalók. A pénztár előjegyzéseket nem fogadhat el. A jegyek már most átveendők.
Aki meghívót nem kapott s arra igényt larthat, az a jegyváltáskor azt js átveheti
A jegyek a megrendeléskor átveendők.
Töltse szabadságát a .tengeren!
& NORBDEUTSCHER LLOYD BREMEN
1934. évben 21 olcsó társasutazást rendez
a Földközi-tengeren, a Nordkapra, a Spitzbergákra, a Keleti-tengerre, Madeira szigetére, Spanyolországba, Portugállába, Kanári-szigetekre, Afrikába, Angliába éa Írországba az ismert
inti Dr. r«(Ut»r torna 14400 br. Nfiilar tonna
0 br.
»CfllHftfeNS<<\'
»General v. Stwbii« i »Dr«$íi»«
»Slittnrt« JS&íw
"Slírra C«rMu« KSiíw-
gőzösökön
Minden hajón csak első osztály van. — Jelentkezzék azonnal a
üORDOEUTSCHER LLOYD
vagy bármely menetjegyirodában.
frisseségével, a rajz biztonságával.
Bemutatja a kiállítás a mull századvégi nagy mesterek iskoláját is. Szem-lér, Molnár József, Bihari Sándor, Uj-váry Ignác mellett különösen Telepy vásznain elmélkedhellk n mai müvé-szeli Ízlés hitvallója. Hol vagyunk mn már ezektől a fűszálakat kirajzoló kitűnő mesterektől? Mégis van már közöttük, leginkább Telepy, akinek tájképén már vlőrcveli árnyékát az akkor még merészségnek haló bátrabb technikai látás és lendület.
A tárlatot érdemes végignézni annak is, aki csak a festőművészen Ízlését é.s tudását óhajtja gyarapítani.
(bl)
Cfcsjónd<jjof
oafiatnczibm SzérxjkozTialik
Agyvértódulás, szivszorongá*, nehéz légzés, félelemérzés, idegesség, feji jás, lehangoltság, álmatlanság a lermétzetes „Ferenc J zsef" keserűvíz hasznalata Aliai igen sokszor megszOntethetők. Tudományos megál\'api ás< k megerősiuk, hogy a Ferenc József viz a makacs székszorulás mindenféle jeleinél a legjobb szolgálatot teszi.
A Nagykanizsai 89-ik évi
ügy híján 00 esztendő patinájával áll reprezentáns helyen . a vidéki magyar pénzintézetek rangsorában a Nagykanizsai Takarékpénztár. Ha átlapozzuk az intézel elegáns közgyűlési meghívóját, nz igazgatósági jelentésben megakad a szemünk a gazdarcndelethez\' főzött kommentárokon. A Jelentés a hitelezői és adós-erdekeket szerencsésen összeegycztclőnek mondja, a mely lényeges megkönnyebbülést hozott a gazdaadósoknak. A gazdasági lielyzctre é.s a Nagykanizsai Takarék üzleti gesztiójára is ör-vendetes jelenség, hogy n gazda-ügyfeleknek alig 20 százaléka vette igényije a gazdarendelctl.cn bizto-silóit védettséget. Ez nem csak azt bizonyítja, hogy "környékünkön az általános eladósodás nem öltött olyan ménekéi, mint máshol,* hanem azt is, hogy a Nag.vkaniz.sai Takarék gondos kihelyezési |>oli-tikával is mindenkor a leghumánusabb módon tölti l.-e hivatását a vidék hiteléletében. A Nagykanizsai Takarék még a mai összezsugorodott hitel-lehetőségek idején is változatlanul fenntartja, tradíciónál lisan intenzív összeköttetését a vidék gazdatársadalmával és az igazgatósági jelentés szerint: «a jövő-
Takarékpénztár közgyűlése
Vásár alatt
felgyülemlett nagymennyiségű
maradékok
rendkívül olcsón
sinser Diuatúruházbon
ben is teljes crő\\el szolgálja a mező gazdaság érdekeit.* Az exislenciák összeroppanásának országos viszonylatban igen sok esetben türelmetlen hitelezők az okai. Jóxsik megállapítanunk, hogy Nagykanizsa pénzintézetei ilyen vonatkozásban mindig leiül tudtak emelkedni a pénz és számok rigorózus törvényein. Ezt látjuk u Nagykanizsai Takarék eletében is, amely az iparos és kereskedő ügyfelekkel szemben is minden egyes esetben a kg-nagyobb méltányosságot gyakorolta és ezzel sok existenciát segített átmenteni a jobb idők számára. Ez a legnagyobb dicséret, amit ma bank-r<Ö cl lehet mondani, mert hiszen ezzel a nemzeti termelő és éjpitő munka holnapjának vetik meg alap jait. A Nagykanizsai Takaréknak i.s áldozatába került az a törekvése, hog>\' tügyfelei boldogulását kény-szerrcndszabályokkal meg ne hiúsítsa,\' de ez az áldozat bőven térül meg a providenciális gazdálkodás jövő hasznában, az intézet iránt való legteljesebb bizalomban és az ügyfelek ragaszkodásában.
Az intézetnek tegnap délelőtt 11 órakor volt az évi közgyűlése. Nagy számban jelentek meg a részvényesek az előkelő földesúrtól és a város honorácioraitól a falusi kisgazdáig. A Nemzeti Bank képvi-viseletében Surgóíh Miksa főnők jelent meg. Dr. Fábiáji Zslgmon\'* kir. kormányfőtanácsos, elnök nyitói la meg a közgyűlést, majd Kelemen Eenenc igazgató Felolvasta az igazgatóság jelentését. Ezt, valamint a dr. Knfiutz László által beterjesztett felügyclőbizotisági jelentést a közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta. Az intézet évi nyeresége 27.379 pengő, 20.000 drb. egyenként 30 P névértékű részvény után 1—1 P osztalék kerül kifizetésre. A tartalékalap már megközelíti a 600.000 P alaptőkét. A váltótárca meghaladja a 4 és fél millió pengőt, a betétek összege 870.000 pengő. Kamatban 39.000, adókban 31.000 P-t fizetett ki az intézet az elmúlt év alatt.
— Köztisztviselők ré»*ér« rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern beiendezések, tökéletes jó kivitelben, bosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopateln bútoráruházban, Horthy Mikiés-ut 4.
ZALAI KÖZLÖNY
1984. február II.
! KMwnicákdt/
Farkasovszky Teri
„ Ip\'rHittlM \'Isi (erméően 11-én (hétlM ea(e tél 9 értkor urt/t mej a Harpa**ományo»oU ioMwriiaW/iM. 13-én, lMd.nl délután 6 ér.kor kl» flyermelí«"c
Koaxorucshdfa
t.u — >l«» vlisa.-téncokkal airtkoifUék \' semrtgetef.
A nagykanizsai Ipartestület küldöttsége a polgármesternél
A várói kérni fogja • Horthy Mlklói utoil m«|or paroellázá-,11 — Az Iparotok éa k«r«»-kadök egyetértőién fordul meg a vásárok ügyinek rendezője
S tómba ion délelőtt a nagykanizsai Ipartestület küldöttsége tiszle\'.gclt dr, Krátky István pélgármeslernél, hogy átnyújtsa memorandumát utcák nyitására és a régi vásártartási rend vísszaállitáára vonatkozólag A küldöltséjjct .fomii l.ajos ipartos-iüleli elnök vezette.
A polgármester válaszában hangsúlyozta, h<$y szivesen támngal minden olyan mozgalmai, amely fejlődést jeleni és építkezési lelie-lőségekel indit ineg l>e az is természetes, hogy a város a falu ni\\ó-jára nem USrhel vissza. Minden utcanyitás siinc >iua nonja : a köz-mínek. Azonban utcát nyitni és mindent a város fizessen : Nagykanizsán nem lehet. Minden tavasz-szal visszatér az utcák nyitásának kérdése. A (Zalai Közlöny utján annak idején lellúvást bocsálolt közzé az építeni akaró közönséghez, az eredmény 2- 3 jelentkezés roll és azok Ls hitel utján akarlak épit-\' kezűi. Nem Iái tehát lényeges építkezési kedvel és 1—2 családi ház építkezése nem olyan előny, hogy azért a város nagyobb áldozatot hozhatna. Nincs akadálya annak, hogy a Sugár-uti uj utcában azépit kezé-s tovább folyjon. Fontolóra fogja venni, hogy a hercegségei megkérje a Horthy Mikl6s-utl major parcellázására.
Ami a vásárrendezés kérdést illeti. — ha az iparosok és kereskedők a kérdésben egyetértenek, a város is a legkészségesebben támogatja aula-li óhajukat, hogy csak 6 országos vás;lr legyen, négy pedig állatvásár és a vásár napja az eddigi első kedd helyett a hónap második keddjére helyczles sék.
A küldöttség megelégedve fogadta a polgármester válaszát.
Klehi Vilmos, az Ipartestület sütő-Ipari szakosztályának elnöke arra kérte a polgármestert, hogy a közegészség érdekében tlltassék el a süteményeknek az utca járdáján való árusítása. Majd előadja a sütőlparowik panaszát a maknncikaiőrzéasel kapcsolatban
A polgármester megígérte, hogy a jövő hélen az utóbbi kérdésben küldöttséget vezet a pénzügylgasgplóhoz. A sütemények ulcai árusítása ügyében pedig azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket.
Bttdajresl és "Nagykanizsa *Síyo-mozó hatóságait is foglalkoztatja már a Keszthelyen leleplezett kommunista próbálkozás ügye. Mint ismeretes, a nagykanizsai kommunista-ügyek nolóritus fiaiul .hőse. is újból őrizetbe került és nyomós gyauuokok alapján elszállították Keszthelyre szerepének tisztázása végett.
Ujabb letartóztatások a keszthelyi kommunista szervezkedés ügyében
Már húszon felül van a gyanúsítottak száma
A keszthelyi csendőrség
___________„. „ még
mindig erélyesen folytatja a nyomozási. Tegnap ujabb letartóztatások történtek. A gyanúsították közölt, akiknek száma már buszon felül van, egy keszthelyi orvost is emlegetnek, de van közöttük asztalosmester, kercstolőfX\'géd, üveges mester, földműves, slb. is.
Filléres hirdetési napok és Ingyen apróhirdetés a Zálal Közlönyben
Hirdetésre, reklámra akkor ven « legnagyobb szilé-Séí, amikor rosaeul mennek az tliletek. Az ügyes landó hirdetés győzi meg a köijnoé-get arról, hogy tud vásáraiul ma », lia Ind Ja a megfelelő loirésnkat, ha •udja, hogy hol és mii lébe\', a leg-olreóbban ée legjobban kaput. A hir-dettt, a reklám győzi meg a kölJo-a*t« errél, hogy erre vagy "ír* a a cikkre szitkaidé van. A htrdelés győzi meg a kíaünsét-et arról, hogy ezt vagy azt a a» Ikségtetél, kívánságát ma ls valói a tudja vállajil. A hirdetés a legjobb ügynök, mert ujságlapok ezrei naponta e»er éa ezer hézljeu keresik fet e fogyasztót és ösSiőnzik a vásárlásra.
Hogy a zalai Kilzlöny a reklamiak ezt ai erejét könnyebben elérhetővé tegye a kereskeilők, vé;!alatok, Ipsro. sok a/imára, hitenként Irát napon, csütörtökön éa szombaton
I filléren hlrdetés-oldo lakat ed a I|H-. tökuek. K.zekén «i oldalakon (rthelje-zM kikötés nélkül) letsaés szerinti nagyságú hirdetést edhal te! bárki, a tarlfália árak írtéért, többszöri feladás esetén megtelelő széniek további engedménnyel.
A filléréé hirdetések kizárólag eeü-lörtökl ée szombett ssSmaklkben le-lennek meg h csakis a filléres oktatón. FzmklvQI minden Igazolt elöllietbnk
havonként kél (egyenkint U szavas) saját apróhlrdetíet edhai fel teljesen dljtala:mt a Z»lai Közlöny kedo, csütörtök ée sromball .limaiban
A Zalai Közlöay ezekkel az ujabb kedvezményeivel I» erő»blteni iik»r)a azt a ookévtlistes kapieolalnt, ami Nagykanizsa inzöosígét lüzt e hui-bokhoz, melyek jóban, rotsibaa mln-dmkor be.eülellel Igyekeznek notgabu lanez a varosnak érdekeH.
A tavaszi
divatuidonságok
egy része raktárra érkezett és vételkényszer nélkül megtekinthető. Szövetben, selyemben igyekeztem a leg-divatosabbat a legjobb minőséggel összeegyeztetni és igy újból alkalmam lesz
a legnagyobb választékkal és legolcsóbb árakkal
i. t. Vevőim rendelkezésére állni.
Kirschner Mór
divatáruháza.
Gábor táncintézet.
Ma esle 8 órakor
Bsssiáno
a Kaszinóban. — Uj tánctanfolyam 20-án kezdődik olcsó tandij mellett.
Gábor táuotaaár.
& nőegyletl jelmezbál
Fényes siker, \\iri miliő, vidám hangulat, ritkán látott elegancia jellemezték a Keresztény Jótékony Nőegylet tegnapi álarcos jelmezbálját. Szjcbbnól szebb jelmezek )iosszu sora vonult be fél 11-kor az Iparoskör nagytermébe. A menetet egy szenzációsan sikerült eleden hirdetőoszlop nyitotta meg a ra-gasilófiuval. Utána tarka sorban jött a szobacica, a havasi gyopár, a skót cscrkész-pár, a boy, pilóta, Chaplin, jégcsap, huszár, rokokó, parókás hölgyek, sárga és fekete dominók, manó, fekete szemüvege* ur, tavasz, cserkészlány, cigánylány pipacs, kakastollas szmokingok, picrók, picrettck, szebbnél szebb pizsamák, a zene, az éjszaka, japán nő, bidermeyer hölgy, spanyol dáma, ördög, bohóc, orosz lány paraszt menyecske, ámor, tennisz, apacslcány stb. stb. A bevonulás nagyszerű látványossága után megkezdődött a tánc, ami vidám hangulatot teremtett csakhamar és kitartott késő virradatig.
Zajos siker jegyében " folyt le az NTE farsangi estje
A fiatalság élniakarását nem tudja megállítani a kenyérgond. Ezt láthattuk az NTE í,arsangzáró táncestjén. Már 10 órákor szoros gyürübe zárt táncoló párok töltet-ték meg a Korona nagytermét; hogv kihasználják a rövid farsang nyújtotta táncözónöket.
Az estély sikerének kivívásában oroszlánrésze van Offenbeck Ferenc főrendsző vezérlete alatt működő nagyszámú rendezőgárdának é« Torma Tóni cigánymuzsikájának Késő íeggelig tarló tánc maradandó emléke lesz a kanizsai arany-ifjúságnak.
& RÁDIÓÉLET—IBUSZ BÉCSI KÜLÖNVONATA
hbraár 24-éa Indul
a bécsi farsang legnagyobb báli eseményének
megtekintésre. A kétnapos bicsl üt ára báll|eggyel együtt 28 pengő 10 fillér. Pompába látnivalók!
Paaar bál I lurnyl izérakoiáf I
Mindezt nyújtja önnek a Rádióélel -Ita" különvonata, amely Magyarország Mr-mely ponljáról kitűnő összeköttetéseknél könnyen elérhető a vidéklek számára ls. Bővebb részleieket a Rádiólet legulsM\' száma nyújt, valamint felvilágosítása szolgál az ibusz valamennyi vldíu fiókja, ahol jelentkezéseket már ellogadnak.
U

NAPI HÍREK
NAPIREND február II,
rú é» « klskanlisaTgyORyszerlár. QtfBidö "Yltt. reggel « f\'Si.^í,\'
6 X (bíllő. délu\'4"\'
Február 12, Hétfft
Mm. katolikus: Szervita. Protest.: ; LldU. Stba\'t. hó 27.
zalai közlöny
írógép
Csattog, pöröl, ha szembeülök vele, iyy békés percein sincs tőle már. Nem engedi szóhoz se a szivem, d,- megérzi, ha valami fáj.
.Nézd, kivülcm minden más: semini.t Nevet\' és sir. Könyörögve kér: inézd, az én izmos acélkarjaimból sarjad, tei«m neked « kenyér.* --
f.s ha mégis álmok után hajlc(k, vagy, ha elnézek fölölte csak, ismeretlen, messzi sorok mélyén fiúst csengőn fülembe kacag. Meglátja, ha bánat van rajtam. Csupa-ruganylclke meg, megremeg és néznek rám, mint jó barát a fekete, hü betű-szemek.
fis hogy tudjuk mi szeretni egymást! Bennünk a munka \\ijjong, forr, éled, dalolva ,«ánt .i«jia az. ujjpm S nyomán íakad a kenyér, az él«tl _ Lldlti Julla
- (Kimarad » m»t Hceál s) A mai
\' lireális előadás, amit az Irodalmi és művészeti Kór délelőtt 11 órára a Városi Színházba hirdetett, elmarad.
- (Névmagyarosítás) Dr. La-jbhalmer Alán, a nagykanizsai járás főszolga-birája családi nevét l>elügyininiszleri engedéllyel I-ontay-m változtatta.
- (A Polgárt EgyW h*tf6» pik.-.ifli]e) az előkészületekből ítélve pompás farsangi estet igér a kanizsai társaság családjainak. Büffé-megváltás 50 fillér. Mindenfajta szórakozás bőven ált a tagok és azok vendégeinek rendelkezéséi*.
- (Elit?*-*) Goldschmied Jenő banktisztviselő (Marcali) eljegyezte Wllheim Annust, Wilh«im Jenő Máv. főintéző leányát Adonypusztaszabolrs-ról.
- (Rrtüvö) Bory Margit és dr. Korposs Adám házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
- (A nagykanizsai \\ut. hitközség) kis-templomban folyó hó 11-én, vasárnap délután 6 órakor vallásos délutánt tartunk, melynek előadója dr. Wallenstein Zoltán pécsi főrabbi. Előadásának rime: l.cgyen világossági Belépődíj nin-esen, vendégeket szívesen látunk.
- (A várost énekkarok) hétfői próbája elmarad.
- (A Zrínyi Torna Egylet) folyó hó H-éh, szerdán délután 6 órakor tartja évi rendes közgyűlését a Kathollkus \'•igényegylet nagytermében.
— (Az Iparoskftr m«i Jelmezbál)*)
9 órakor kezdődik egy szingazdag, őt-letesnél ötletesebb jelmezekkel tele felvonulással. A rendezőség minden fáradozása oda irányult, hogy a készülődésből Ítélve nagy számú vendégsereg egy igazán vidám, sikerült farsangi estén vehessen bucsut a vigadozás időszakától. A sikert eleve biztosítja az olcsó, cgypengős belépődíj, ami családjegy cselén még olcsóbb.
— Életfán* öltözködés titka: Sebül* Áruház.
— (A kanizsai agglegényeknek) elis-mérés jár, amiért mulatós kedvüket (.könnyű nekik!) a jótékonyság szolgálatába állították. Idei húshagyókedd esti báljukat ismét az Izr. Nőegylet nemes céljainak szolgálatában rendezik. Egyet-mást sikerült megtudni a szörnyen titkolt műsorból, Ez a kevés is elég annak megállapítására, hogy az agglegények mégsem olyan megrögzött kerülői a szépnemnek, mint : hinné az ember. Ezen a bál előtti műsoron például majdnem csupa nő szerepel. A konferanszié tisztét nő tölti be, egy igen mulatságos színdarab 0 szereplője közül 8 nő és Így tovább. Kezdődik ft órakor:\'
— (Frontharcos bajtársainkat) értesítjük, hogy f. hó 13-án, húshagyókedden este, vacsora után barátságos családi ösz-szejövctelt tartunk hivatalos helyiségünkben, a Pannónia szXiV.ban, mely alkalommal a hagyományos farsangi fánk elfogyasztásával bucsuzurik a rövid farsangtól. Ezen összejövetelre bajtársainkat családtagjaikkal *és vendégeikkel szívesen elvárjuk, belépődíj nincs. — Egyben felhívjuk bajtársaink figyelmét a folyó hó 11-én, vasár-pap délután 3 ónakwr a városháza közgyűlési .termében (nem a kis tanácsteremben!) tartandó fontos taggyűlésünkre. Kérjük bajtársainkat, hogy ezen taggyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg. A Vezetőség.
— (Nk-kel zseb írát talállak) tegnap Kiskanizsán. Igazolt/tulajdonosa átveheti a rendőrségen.
— Kész női fehérneműk a legszebb választékban Schütznél.
Ex 9" ^ A..„!pó»
TUNGSRAM
— (TlDusz GulorfOldén) Üulorfölda községben az ulóbbi iüőlx\'n több ti-fuszniegbeiegedés fordult elő, melynek már két halálos áldozata is van. Mintegy másfél hónappal ezelőtt meghalt idős Pető Sándorné fóldmüvcsasszony, akit tegnap a 30 éves Sándor nevű riu követett a halálba. Idős Pető Sándor és két gyermeke ugyancsak súlyos betegen fekszenek az egerszegi járványkórházban.
— Kchütz vászon mindig nélkülözhetetlen.
— KözvUku é* közvetett világítás.
Szemhigiénia! szempontból olyan lény-halásra kell törekednünk, mely hasonló ahhoz, amikor a napol fehér áttetsző felhőréteg takarja el. Ilyen fényhatást elérhetünk, ha uz izzólámpa ulá opál vagy homályos tányérokat helyezünk cl. Jó fényeloszlás, közvetíti/egyenletes megvilágítás mellett, sokszor az eddig használt lumen, mennyiség 20—30 százalékát is megtakaríthatjuk.
BI-PI haldoklik
Ivondon, február 10 A hosszabb idő óta betegeskedő Ba-den-Powel állapotában komoly vissza-esés állott be. A világ főcserkésze haldoklik.
T ilttuy (fn at/iUk,.
I DARMOL \\
dkrtyoxik
■ Inon Oh fuuAajCója,!^|
— (A* alll8/H kaszinó) farsangi teaestje a legvidámabb családias hangulat jegyéln\'n zajlott le szombaton. Az al-tisztek és családtagjaik zsúfolásig megtöltötték a Kathollkus Legényegylet nagytermét. A kellemest összekötve a hasznossal, a teaest keretében Lukács József hitoktató érdekes, lebilincselő előadást tartolt, tnelyben azt fejtogette, hogy a világ katasztrófái u sanfran-eiscói földrengéstől kezdve a világháborúig, miként illeszkednek l>clc f (\'.Ondviselés terveibe. Az érdekes fejtegetéseket nagy érdeklődésül hallgatták a jelenvoltak, okik a végén Jelkcs tapssal ünnepelték a kilünö előadót. Ezután tea, majd tánc következeit és a jelenvoltak a késő hajnali órákig a legjobb hangulatban maradtak együll.
— (ltejtcly** lámádé a pölöskefft szőlöWb n) Császár József 13 éves pö-löskefői gazdálkodó pénteken éjjel 11 órakor egyedül ment haza a szőlőjéből. Amiül a szőlők közt haladt, Ismeretlen tetősek megtámadták és ugy. összeverték karókkal, hogy 20 napon felül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Súlyos állapotban beszállították a nagykanizsai kőzkórházba. A csendőrség nyomozást indított a támadók kéz-reke illésére.
— (Leforrázta magát egy KtalAny) Nagy Ilona Telekl-ut 43. sz. alatt lakó cselédlány 4 éves Emma nevű kislánya kinn a konyhában magára rántott egy fazék forróvlzet, ami -Jgy összeégette a gyermeket, hogy be kellett szállítani a közkórházba.
Erzsébet királyné szálló
Budapaat, Itf., Egj««»m-uto» B.
(A Belváros központjában).
100 modern kényelmes szoba. Liftek, líideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene. A< Erzsébet pincében ogypinoér randaiarl
ManO i I pengő 60 fillér. __
ZALAI KÖZLÖNY
1934, február 1
— Tőltae szabadságát » tengeroa.
•A Nordderjlschcr Ltoyd Bremen ten-Herhajózási táfsaság 1834-ben s/Amos társasutazást rendez ugy •» Földközi tengeren, mint az Rszaki Vizeken. Mielőtt vakációjának programját megállapítaná, a Norddeutscher Lloyd Hrcmcn magyarországi vezérképviseletéhez II I-da|>est, VIII., Baross-tér 9. forduljon és kérjen prospektust.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelölt lO-löl 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját csert-fűzetek beadása értékesítés céljából.
SZÍNHÁZ
A „Magyar Komédia" búcsúelőadása!
Hétfőn, február 12-én ílllétes előadás Dáv»d Magyar Józsefnek kimagasló sikert ért kitűnő színmüve, a > Bú bel Szindikátust kerül színre a bemutató eredeti szereposztásában.
Az a nagyfokú érdeklődés és döntő siker, amely ennek a darabnak nagykanizsai bemutatóját irodalmi eseménnyé avatta, orra késztette a Magyar Komédia vezetőségéi, hogy ezt a pompás eladást mindenki számáru hozzáférhető.c egye.
Kedden ea\'íi vidám tarka eS|to| búcsúzik a Magyar Komédia.
• Ezen az estén is ünnepi esemény -•Ként szerepel dr. -Ma^chenkocher Ed-vvin tanácselnök Kgujabb bohózata, -A itödó« szakácsnő,* -valamint dr. Dómján (iyula detektív tragikomédiája, »Akék •Mparé.t Különös érdekességet ígér még Garam völgyi Iván fellépte Vasiary János: .Nevető ember« elmü tragikomédiájában. Színre kerülnek még pompás bohózatok, tréfák, mókák, egyfelvonásos vígjátékok, valamint Jobbnál jobb magánszámok, sanzonok, kuplék és dalok, melyeket Orbán Viola, Bányász Islván és Bánky Elemér adnak elő.
RÁDIÓMŰSOR
Hndopeol, február 11.
9.15: Hírek. - 10: Pápai koronázó mise. — 11.15: Ev. istentisztelet. — 12.90: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Dohnányi Ernő. — Szünetben: Rádiókrónika. Elmondja Papp Jenő. — 1.31—141-ig: Csak a berlini rádióadóállomás részére Bura Károly és cigányzenekara muzsikál. — 2: Hanglemezek. — 3: .Öntözés az: Alföldön a törpe- és kisgazdaságokban.<
— 3.45: Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — 4.30: Vörösmarty költeményei; Elmondja Aknay Vilma. — 5: A .Fehér Holló Társaság\' műsoros délutánja a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. — 7.35: Sport. — 7.45: Melles-vonósnégyes. — 8.20: Hűek. -8.351 .Rózsa.. Vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti Ede. — 10.15: Az osztrák— magyar gyorskorc>o\'yázóvor»eny helyszíni közvetítése a városligeti műjégpályáról. — 10.45: Cigányzene. — 11.15: Roósz Emil zenekara.
Budapest II: 3—3.15-ig: Hanglemezek. I
Béeo. 8: Orgona. — 8.30: Lemezek.
— 11.20: Szimfonikusok. - 12.30: Zene. —• 15.20: A filhannónikusok vonósnégyese. — 16.30: Vidám félóra. — 17: I.emezek. — 18.05: Lemezek. —\' 18.25: A bécsi farsangról. — 18.55: Zene. -19.05: Varázsjáték két felvonásban. -22J0: Zene.
Országszerte legelőnyösebben Umert
LfPTÓi sas
Frlsstavsssl ooonaogo juhturú HogyáfIJal asángs juhiur* Moreoéa juhtur-0 (tésztára) és m+*m l>Q kooortHdrót
a létező legjobb minőségben szállít: rcl«mt«l tejtermékipar
Sátoraljaújhely, postafiók 23 B*r»nt*tt h.lyl OtydökOket (elvenBak.
vArosi mozgó
Február ll-én, vasárnap
Magyar film! — Dal! Mulatság!
Irta Nóti Károly és Vitéz Miklós. Ezenkívül Varieté-számok, Kultur-film és Fox-hlradó Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. 2 árai kacagás!
Emlékeztető
Február 11. Az Iparoskör zártkörű jel-mez-estélye.
Február 11. Liceális előadás a Kalh. Legényegyletben este 9 órakor.
Kiskanlzsai Levente futballcsapat szinielöadása délután 6 órakor a Polgári Olvasókórben.
Február 11
Polgári Egylet piknikje fot 10 órakor.
Február 13. Agglegények estje a Kaszinóban,
Leányklub teája fél 7 órakor a Missziósházban.
Február 14. Este 6 órakor a K«th. legényegyletben a ZTE évi közgyűlése.
A ZTE közgyűlése 6 órakor a K«th. legényegylet nagytermében.
Febrtikr I7. Dános Llly zongornhang-versenye este fél 9 órakor a Kaszinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a zeoe-iskolában (Vannay J.).
Február 18. Liceális előadás a Kalh. legényegyletben este 9 órakor.
Február 24. Hevesi Sándor előadása a Kaszinóban.
Február 25. Liceális előadás a Kalh. Legényegyletben este 9 órakor.
Február U. IV. bérleli hangverseny (Fischer Anny)
Február 28. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Március I. Purim-cslély a Kaszinóban.
Március 4. Zrinyi bemulató disztornája a gimnázium tornatermében.
Március 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Március 14. Siklós Albert szerzői estje.
Március 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
AprllU 18. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
óriási választék érkezett
gyönyörű divat-blousokban
•xmiAoIó* olosA árakon
EHHENSTEINNÉ, Hort&y Miklós ul 3.
Révai tavaszi alkal.nl
könyvvásár
könyvei
Nagykanizsán
FISCHEL
könyvkereskedésben
Találón 178. ...
Részletes Jegylékkel szívesen szolgálok.
Közgazdaság
Teraénytőiide
Buza tlszav. (uj) 77-es 8 40—870, 78-u 8.50-880, 79-es 8-60-8-90, 80-« 8-70—9-00, dunánt. (uj) 77-es 8-20-8J5 78-as 8 30—8 t5, 79-es 8-40-8&, 80-as 8-50-8 W, rozs (uj) 4-80-4.90. -Zab közép 8 75-8 85, - ujtengeri tiszántúli 7-80-735.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kisdő: Zalai Károly. Inteurb.m teleion: Nagykanizsa 78. szám.
Nöi Qafvúgás, ontlolálús, manlKltr
MHOCSA
fodrész-Oz/etiben Fő-ut 15. szim (Nemzett Bankkal szemben}. Mérsékel/ árak I
Időjárás
A nagykanizsai metoorolojlai megfigyelő Jolentósek: — szombaton a hó-mérséklet : reggel 7 órakor + 0-6, délután 2 órakor + 54, esto 9 órakor
+ 2-8.
Felhőzet: Reggol felhős, délben ós eele tiszta.
Szélirány: reggel, délben és este nyu-gaU szól.
(Éjtxakal rásMjtSttnUMi A Botosé*\'*. Oiol Intéxotiolonti oato 10 drofaori Folhőo 146 várható léayofltolo hSv*lto*éooa1.
|M£_WmHr 11_
ZALAI KÖZLÖNY
1
Köszünelnyllvánliás.
Mindazoknak, kik lelejilistet-Itn hato lunk,
Cxlmarmmn Hirminn
oy, vasgyári művezető
elhunyta ts temetése alkalmával Sleió réstvéiuknek kifeje I aduk, ezúton Is hálát 10-srönclet mond
özv. Czlmermanné és Sebők család.
APBOHIBDETfiSEK
"lím«6H*jcí kUK>nbe|átatu eleginaan butororoü utcai szoba kiadó. Ollop, Csen-geiy-nt »/«• __™
Ovál, kör és tiegletes képkerata<éa« Joloóbbín vállal Tóth bazár, Fö ut ft.
l, udvari két-xobáa lakáa mellékhtlyl-l\' bekkel miluB 1 ic vagy azonnalra kiadó f Zrínyi MIM6S-U.20.___330
HárANiaxobáa, fOrdfiaxobáu la-
i kj»i kfffsek. Clmekel a kiadóba. 537
KIADÓ
őiiikomlorloi 3 szabi* lukit, azonntl beköhözliető, vágy május 1-én, II. emeleten, erkéllyel.
Eorráth és Vai építőmesterek 72 Csengety-ul 17.
Kélszobibol állú laháa mellékhelyiségek-kel málna l-re kiadó, Széchenyi lér 4. 591
sfrlebor literje utcán 41 44 liilér, Dadát-koicima, Magyar-Utca 64. 564
Bajza-utca 3. iz. házben kétszobás utcai lakáé minden mellékhelyiségekkel má]ua l-re kiadó Érdeklődni lettel az udvarban a tulzjéoeoMél.___563
4 hengeres 6 személyes Mercedes-zutó eladó, Vörösmarty uIca & 645
Alany jános-utca 2. sz. Blatt egy azép 8 B\'obii lakáa azonnalra vagy májúira kiadó. Bővebbet SIÓ. Sügér ut 15. 597
KltUnö aeatall áa balatoni
RtlRnirC 50 litertől lellelé BUfCUK legocsóítl naptáron taptisISk: LICHTSCKEIN borul keieikedéa, C»engeiy-u. 31.
Oealátfl háa ■ 3 szoba mclltkhetyl-rigtkktl, konyhakerttel májas I re klsdó. Cint a Idadúhivalalban. 5b2
Elegánsan bútorozott utcai szobs, nidőazoba haiználatlal május l-re kiadó, Horthy Mlklót-ul 43. 586
Erzsébet-lér 18-19. sí. házban (Szarvasi háromszobás lürdóazobáa modern lakás és 1™. l\'kűidyliég, majui l-re kiadók. BjMIMal lehet dr Halphen ügyvéd iro-dájában. K 559
R<tl bevtwtlt hlataalté réazvénytár-»\'áí nsgykaalzsal IStlgynokségéhei vezetőt éa mrakseiMtt kerea. Ajánlalok a ktsdnbs ■totodUTdaaie sdándók. 556
utcai éa kétsaobás udvari ^káejnájusbrekUdó, Teleky u. 25. 601
udvari és
wnwjá^ ^Udvari lakáa kiddé, Horthy

JfSS" eldalázaoal olcsón el-klsdóban. 604
IdráTSS modern oteat
Borseprüt
harnagatsnb áron vásárol bÍIÍÜ"*\' s"**\'a*do
öáthory-u. 4. (, UJ„í,y„(kotL) °«»«Mt „űjié,,, felveszűuk.
Vigyázzon a pénzére!
Sok pénzt takaríthat meg, ha
BÚTORAIT
az országosan ismert legnagyobb cégnél:
Kopstein
bútoráruházakban
—- vásárolja ———
Horthy Miklós ul ^
Kedvező fizetési feltételek! — Díjtalan szállítás! —
Szenzációs
női kalap újdonságok
órkeztek ^
és kaphatók
BRÓNYAI DIVATARUÜAZ
Horthy Mlklós-ut I. ■ Városháx-épOIst.
Alakításokat a lejfujabb modellek után készítünk.
Nikkelezés, re^ezés, erílstőzés, aranyozás
Göluanizdlús
Minden tárgyat és
fémet.
Macsek Lajos Nagykanizsa, jJSSÍE;
•Ira
NiHOykartlxssIsk találsz
Islván király Szálloda
Budapest, VI., J»odw«anio»fcy-titoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telelou: (Interurbán) 202—43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Közponll fűtés, lolyó hideg-meleg viz, Ilit, teleionos szobák. Teljes komlort. A szillodíban étterem, kávéház és amerlcan bar
Linóleum Mozaikvászon Lábtörlö Roletta vászon Roletta zsinór Roletia rud
legolosóbban
HIRSCH és SZE6Ő-nél
Vásároljon az alanti
hol készpénzvásárlása után 5°/> rólbóntkap,amelyet bármelyik
Bonring oég
készpénzként fogad el a bevásárlásnál
Berény József és fis, ékszerész Deulsch Sándor, festékkereskedés Elektron, rádió- és villamossági vállatal Flschel könyvkereskedés Hlrsch és Szegő, linóleum, szőnyeg Kaufmsnn Károly uri ésnőldlvst, rövidáru Közgazdasági r.-t, nyomda Központ szálloda, étterem, kávéház Melczer Jakab üveg, porcellán Mllléuyl Sándor és tis, cipő Ney László, illatszertár Ritíer András, url és nőidivat, rövidáru Szabó Antsl, fegyver, lőszer, sport, rádió Vágó Endre, ifislszeitár Zalai Közlöny
A Bonrlng-lroda (Pó-ut 4. Tslcfon StO.) készséggel áll rendelkezésre bárminemű felvilágosítással.
Schrikker Sándor
faiskolájától egészséges, edzett, erős és dus-gyöxérzeltl:
OyOmBlosf Ak, gyOmlSIoBfscssmeték, dlsxfók, dlszbokrok, kaszánőván, ossmsték, kuuónBwény ossrjók, évnlfi kuszónfivénysk,
rózsafák, éveltt virágok, ttrBkzSId fék, SrSkzSId assrjék, ■rBhaBMIanlB oaarlák.
Megrendelhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mtltrágyajiöTány védelmiszerek stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon ISO
S jelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolti ár helyett 1 psszSért veheti meg Baláss Jéeaef
„« fsrds lovsa"
otmll regényét s Zalai UeUay kiadóhivatalában.
zalai közlöny
1934. február 11.
A NAGYKANIZSAI BANKEGYESÜLET ÉS DÉLZALAI TAKARÉKPÉNZTAR R. T.
1934. február 24-én, szombsTton délután 3 órakor saját helyiségében tartja
63. ÉVI RENDES
melyre itc. részvényeteket ttoleleltel meghívja Nagykanizsa, 1934. február 9-ín. a kOigiaiáa tárgyai r
1. Az igazgatósig és tclugyelöbizottság Jelentése az 1933. Uzletévról. II 4- >f
I évi mérleg feletti határozat. =>■
•i IgazgaUság.
2. Az 1ÍI3Í évi mérleg feletti határozat.
3. A felttgyélóblzottság dijának megállapllása.
igalósigi tsgok és felUgyelQblzollaág választása, téb, slapszabályszerüleg bejelentetnndilványok Urgyslása.
Azok a t. c részvényesek, szelvényekkel ellátott részvényeiket -
VAGYON
akik a közgyűlésen siavasatl Jogukat érvén; közgyűlést legalabl
ibb 5 nsppal megelőzőleg az inti
Mérleg-számla 1933. december 31-én
iteal óhajtják, felhlvalnali hogy az alapszabályok 12. S-ához képest még le nem Járt t pénztárinál letétbe helyezni szíveskedjenek.
TEHER
Készpénz és Idegen pénznemek ..................
Követelések a Mágyaf Nemzeti Banknál és a Msgy.
Kir. Postatakarékpénztárnál ..................
Pénzintézeteknél fennálló kóvelelések ............
Értékpapírok ... .....-........................
Váltótárca.......................................
Adósok .................................... —
Beszedésre érkezett váltók .....................
Ingatlanok:
Intézeti székház ..............................
Egyéb Ingatlanok..............................
Irodel berendezés
Óvadék és szavatossági adósok ... P 726,479.52
!\'• r
Pengő [ I
240,000 81,434
Pengő
88,931
3 543 10,682 33,020 3.SOS.160 768.187 ,3.472
301,454
1
Alaptőke. 10.000 drb. részvény á P 50.- ... ...
Tőketartalék ........................
Tartalékalap*........................-tMWOO.-
[ngsllsn értékcsökkenési tartalékalap\'* -
tÍszS!\'" segélyalap I .\'.\'.\' .\'.\'.\'P 30,000.-
Hlrschter Sándor Jubileumi alap r.................
Belétek :
könyvecskékre.................................
folyószámlán és csekkszámlán ......... ......
Leiélek .......................................
Lerovandó kincstári illetékek ... ... ............
Beszedésre érkezeit vállók
Visszteszámltolt váltók...........................
Fel nem veit osztalék......... — ...............
Átmeneli kamatok ..............................
Ovádékhitel és szavatoaságl kötelezettségek ...........................P 726,479.52
Nyereség.......................................
*Ai Idti döUcWMl USJXO- \'°t .■•Ik.dnL
-•A. idei doil.lSr.t »OSO- p«ng6i« lot »«*lk.d.l. •••A. Id.l dolldóv.l «XO) p.nzölt los .m.lktdml.
Pengő 500.000 >50,000 24,000 75,000
1.644,308 525 815
Pengő | f
949,800
10,000
2.170,123 29,450 4,889 3.471 t.711.363 3,652 42.553
82,211
Nagykanizsa, 1933. december 31-<n
Az Igazgatásig.
Jelen mérleg-szémlál mindenben m\'<gyegytz8nek és helyesnek találtuk.
* FaldgyalBbizotUág.
Nagykanizsa m, váró: polgármesterétől, 3146/1934.
Tárgy: Növényvédelmi
szerek használata.
Hirdetmény.
A gazdaközönség részéről gyakran felmerült az a panasz, hogy a különféle gyümölcsfakártevök ellen nem tud kellő mértékben védekezni, minthogy a gyári védekező szerek ára tul magas. Az e tárgyban a m. kir. földmivelésügyi miniszter úrhoz intézett felterjesztésre az az értesítés érkezeti, hogy jelenleg csupán két, tudományosan is elfogadott növényvédelmi báziszer és pedig a bordói lé és a meszes kénfözet (mész-kénlé) van használatban, amelyekkel a gazdaközönségnek módjában van egyes drágább gyári készítésű védekező anyagokat pótolni. Ezen háziszerek használatára nézve a földmivelésügyi miniszter ur fennhatósága alatt működő növényvédelmi iroda évenként többezer péld4nyban összefoglaló gyümölcsfavédelmi utmuiatókat küld szét, hasonlókép oly utmutatókat is, melyek a háziszerek készitését részletesen tárgyalják. Ezen utmutatókat az érdekelt gazdaközönség a növényvédelmi irodától (födmivelés-ügyi minisztérium) ingyen beszerezheti, illetve azokat az iroda az érdeklődőknek válaszbélyeg ellenében kívánatra megküldi. Egyébként a növényvédelmi körzetek vezetői (Keszthelyi M. kir. Oazdasági Akadémia és Kehidai M. kir. Oazdasági Szakiskola, valamint a Zalavármegyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület Zalaegerszeg, Kossuth Lajos-u.) az érdeklődő gazdaközönségnek a szükséges felvilágosításokat megedják Nagykanizsa, 19.34. február fi án.
Polgármester.
Kerékpárosok
uj kerékpár-alkatrészt
fillérekéri
vehetnek,
olcsó p/énzért ujjá tehetik kerékpárjukat, ha nálam szerzik be az
alkatriészt.
Megjöttek a tavaszi Csepel kerékpárok. Rapid tura kerékpár komplett 98a— pengő
Ffi-ut 5. szám.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3.385/1934. \'
árlejtés! hirdetmény.
A folyó évi rendes kitermelésből származó tűzifa befuva-rozását folyó hó 13-án d. e. 10 órakor a város erdőhivatalában megtartandó nyilvános árlejtés utján vállalatba adom.
Nagykanizsán, 1934. februái hó 8-án.
m Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3,246/1934.
Hrverési hirdetmény.
A város tulajdonát képezi Arpád-u. 22. számú házban f. évi május hó 1-én megüre: sedő 1 szobás lakást f. evi február hó 20-án a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Nagykanizsa, 1934. februái hó 6-án.
Polgármester
Uiitiit —
mindenki a helyi kereskedőknél éa Iparosoknál szerezze bel
I--
I mlnde
Qt
flPQEB aitsplulajóoóos Közgazdasági R.-T. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata kínyvnyomdá|ában Nagykanizsán. (Felelőa Ozlelvezető: íalal
Károly.)
74. évfolyam 34 szám
Nagykanizsa, 1934. február 1S, kedd
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
luikuilMl kUdóblválil; PS«I 5. uim Mráltkiilk niliidín rt«el, bétlO kivitelével
\'»UTIHI B4FH.AP_
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElűflKléil áia: egy Mii « penjJ 411 II1U 6.tilei.tíi<gl éi ífadóhlvBUIt teleion: 78. i
„Milyen jó Itthon I"
.Milyen jó itthon I\' szukád fel joggal a magyar szivekből a Őszinte jó érzés. S mennyivel több volna az élet öröme számunkra, ha külső tényezők és feltartóztathatatlan világáramlatok nem akadályoznák életünk ütemének zavartalan fejlődését.
Ha körülnézünk, Európaszerte mindenütt a gazdasági ós iwlitikai válság nyomait látjuk s nem egy helyen egészen meglepő kirobbanásokkal találkozunk. Valósággal meg lepő a francia és bécsi események egymásra tornyosuló sorozata, amikor a tómegszenvedély be\'es/ól a politikába, megválasztott törvényhozókat inzultál, volt minisztereket s közéleti nagyságokat akar a Szajnába doliálni, s amijkor a jobboldali és baloldali gondolkozású tömegek az utca frontján összetalálkoznak, egymásba olvadva intéznek romboló, gyújtogató rohamot a középületek ellen s a barrikádok mögül kőzáporral árasztják cl az ellenálló fegyveres erőt. — fis történik mindez a leggyőztesebb állani fővárosában is, ahol fenékig ürítették a győzelem |)oharát.
Ha a francia és bécsi eseményeket tekintjük, jóleső érzéssel gondolunk arra, hogy ugyanezekben a* időkben a mi megcsonkított és gazdaságilag tönkretett kis országunkban rend, yugaloni és békesség honol, s miközben izgalmas légkörben tornyosulnak a politikai, gazdasági és szociális ellentétek, ebből az aggasztó európai közhangulatból ugy emelkedik ki csonka-országunk, mint egy friss oázis, ahol a vezetők a nép érdekeit sK\'m előtt tartva aktiv külpolitikai irányítással, belpolitikai reformokkal gazdasági és szociális vonatkozású intézkedésiekkel szolgálják nemes,ik « közvetlenül érdekelt mngynr nem «t sorsát, de jótékony hatással tudnak lenni Európa általános rendjére is.
Milyen halalmas szempontok ve-»Mik népünket, amikor nem utcai harcokkal és határvilIongás<>kkal, hanem tervszerű összedolgozással törekszik társadalmunk minden rétege a revizió gondolatának magvalósítására Mély életerő ömlik Srét ebből a magyar társadalomból, amelyik idejekorán kigyógyult az utcai forradalmak és rendzavarások! betegségéiül. Párisban a közhangulat elkorbácsolására és különböző szervezett tömegek foron-gására elegendő volt ogy botrányos P,°n®ma ügy, ami minden esetben elitélendő, s az adott hivatalos fórumok által büntetendő, de magyar s«mpontból nézve a dolgokat, érdemes az indítóokok között terep-somiét tartani.
Bizony jó dolog itthon lenni, ezen a Vnunkától és életvágytól eltelt magyar földön, ahol teljes vagyoni « s^mélyi biztonság van, zawirla-lanul folyhat a munka s remény-nyekkel dus tavaszt várunk és vár-
Agyuk dörögnek a forradalom ellen küzdő Ausztriában
Linzben 40 halott — Bécsben gépfegyverek őrzik az utcákat és köz-épületeket — Az ostromállapotot kiterjesztették egész Ausztriára — Bécs kormánybiztost kapott — Feloszlatták a szociáldemokrata-pártot
A kormány egyelőre ura a helyzetnek
Linz, február 12 A linzi rendőrség hétfőn reggel a feloszlatott köztársasági Schulz-bund székházában házkutatási akart tartani, mert tudomására jutott, hogy fegyver! és lőszert rejtegetnek és hogy a szociáldemokraták erőszakos akcióra készülnek. Schutzburul tagjai sortűzzel fogadták a rendőrséget. A Schutzbund egyes osztagai IJnz más pontjain is használlak fegyvert és a házak
ablakailiól gránátokat dobtak a rendőrök közt\', mire azok gépfegyvereket állítottak fel. A rendőrség segítségére jövő katonaság heves ro hammal elfoglalta a szociáldemokraták székházát. Ennek a rohamnak 15 halálos áldozata van. Az utcai harcok még mindig hevesen folynak. A lá/adók elfoglallak egy icndőrőrszobál is, de ezt a llcim-wehr tagjai és a rendőrök visszafoglalták.
Gépfegyverek és drótakadályok Bécs utcáin
Bécs, február 12 Válaszul a linzi eseményekre, hétfőn délelőtt a munkásság általános tiltakozó szWájkba lépett Bécsben. A villamosok megálltak, a villanyáramot kikapcsolták, a gáz gyár szünetel, a telefonban zavarok álltak be, Imire a kormány a fővárosban is kihirdette az oslrom-álla|>otot. Eey alkancellár elrendelte a legnagyobbfoku riadókészült •♦éget. A középületeket rendőrök szállták meg és az utcákon katonák vonultak fel tábori fe\'szerelé^el, A kormány felhívta a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, mert az államhatalom ellen irányuló ellenállást a legerősebb vészbíróság! eszközökkel torolják meg.
Bécs, február 12 A késő délutáni órákban mozgalmasabb képet nyújtottak az utcák, mert a középületekhez vezető utakat katonaság zárta el és a gyalogos forgalmat más irányba terelték. A X. kerületien kisebb összetűzés volt. A részletes szrájkok nagyrészt megszűntek. Az esti lapok nem jelenlek meg.
Délután rendkívüli minisztertanács voll D:>llfu$s kancellár elnök-
mely szerint este 8 órakor be kell zárni a kapukat, vendéglőket és \'korcsmákat. Az utcákon tilos agyü-lekczés.
A belvárost, ahol a legtöbb középület áll, teljesen elzárták. Ebbe .a városrészbe csak szigorú igazoltatás után lehet bejutni. A katonasáf & rendőrség hatalmába vette a legtób épületet, melyekel eddig a köztársasági védőőrség tartott megszállva. A kormány az egész szövetségi állam területén ura a helyzetnek.
A bécsi városházát, a szociáldemokratáknak ezt a főfészkét meg szállta a rendőrség. Seitz i>olgár-meslcrt, llennncrling al|>olgárincs-tert és több főtiszt viselőt a rendőrségre vittek. A városháza megszállása után va\'ószinüleg kormánybiztost neveznek ki Bécs egész területére.
léte alalt a hadügyminisztériumban A főbb "utvonalakat spanyollovasokkal és drótakadályokkal zárták el. A helykőzi távbeszélő forgalom teljesen szünetel. A rendőrség épülete előtt gépefgvvvnekct állítottak
r.-i
A kormány rendeletet adott ki,
Folyik a tisztogatás egész Ausztriában
Linz, február 12 A tisztogatás munkája tervszerü-leg halad. A rögtönbiráskodást Fel-sőausztría egész területére kihirdették. Negyven embert letartóztatlak. Kgyes jjontokon még tartanak a zendülő csoportosulások, de a rendőrség erélyesen megakadályoz minden lüritetést.
Innsbruckban a llcínnvehr és a rendőrség délután megszállta az összes szociáldemokrata épületeket.
A megszállás rendzavarás nélkül történt, A pályaudvarokat és középületeket erős osztagok őrzik.
Grazban meghiusult az általános sztrájk, mert csak egyes üzemek álltak le. A grazi polgármestert több szociáldemokrata vezetőférli-vel együtt letartóz\'atták.
Kggenburgban a . köztársasági védőszövetség tagjai és a rendőrség közt összetűzés voll.
Feloszlatták az osztrák szociáldemokrata pártot és Bécs képviselőtestületét
Az esti órákban Karinthia és Stájerország területére kihirdették az ostromállapotot. Bécsben elrendelték, a szociáldemokrata városi tanácsnokok letartóztatását. Körner tábornokot és dr. llenner volt szö-
vvlségi kancellárt szintén letartóztatták ligész Ausztriában feloszlatták a szociáldemokrata pártot, valamint Bécs városi képviselőtestületét is. Schmitr. népjóléti minisztert nevezték ki bécsi kormány-
juk mély meggyőződéssel a jobb idők beköszöntését, mert műiden jdegszálunkat, minden teljesítményünket ennek a célnak szolgálatába állítottuk.
A magyar sorskózösség felismerése ezekben a nagy kérdésekben már eldöntötte az egységes magyar gondolkodást. Nincsenek a i«m-zelnck olyan rétegei, amelyek ne éreznék, hogy ők is egyformán érié-kelt, megbecsült és felkarolt tényezői a magyar nemzeti közösségnek. Nincs ok arra, hogy forradalmi megnyilatkozásokban keressék a maguk igazát, mert a magyar kormányzat mai szelleme a nép lelkéből sarjadozott s azok
közt a keretek közt, amelyek ma, megalázott helyezetünkben rendelkezésünkre állanak, egyforma mértékkel mérnek javakat és előnyöket minden néposztály számáru.
Ezeket a gondolatokat le kellett -retitenünk a párisi zavargásokkal kapcsolatban, mert adva van qz alkalom az összehasonlításra Ott egy győztes, nagy nemzetet látunk, amely immár tizenöt esztendeje élvezi a halalom és a legnagyobb külpolitikai suly minden előnyét. Élvezi gazdaságilag is a jobb élet gyönyöreit s mégis elegendő volt egy panama szikrája, hogv az utca beleszóljon a politika irányításába, í^nelynck eddig látható ered-
ménye a Daladier kormány bukása lett.
Ugyanekkor a keserűséggel eltelt, gonddal, bajjal és nyomorúsággal sújtott, megcsonkított Magyarország tervszerű előrehaladásai a rend, nyugalom és egység jegyében halad kitűzött célja felé, s a nemzet minden tagja felismervv a reá háramló feladatok súlyát, mérséklettel, példátlan áldozatkészséggel, fegyelmezetten őrködik azokon az értékeken, amelyek hagyományokon épüllek fel s reforino^ tüzében izzilva biztosíthatják nemzetünk számára a modern világfcjlődés-hez való előnyös alkalmazkodást.
ZALAI KÖZLÖNY
lft34 ftfraár 13,
Mttosaá
A közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy kedden a közép- és ellemi iskolákban egéfiz Ausztria területén szüneteljenek az előadások.
Stcycrben még nem slkerQlt megfékezni a szocialistákat
I-ondon, ft-bruár 12 A Reuter Iroda bécsi tudósítója su-K^s *avargásoi*U jclcut Steyorből, ahol puskákkal és ág>ukkal felszerelt szociáldemokrata csapat tartja a várost a kormánycsapatok ellen. Steyr-ben a kormány még nem tudta legyűrni a szocialistákat. Linzben ágyúval lőttek a\' tömegre. Az ágyuzósnuk 25 halóttja és 200 sebesültje van.
Bécsben a vámházat és a hadügyminisztériumot gázmaszkos katonaság őrzi. A teljes védelemre félkészülten homokzsákokkal vették kőrftl a pályaudvarokat és a fontosabb középületeket.
Páris sztrájkol
Páris, február 12 Hétfőn reggel megkezdődött az általános sztrájk. Az újságok nem jelentek meg, az utcák kihaltak és az üzletek legnagyobb része zárva maradt. A közúti forgalom is seünetel. A élelmiszer-üzemA üzemben vannak. A kávéházakat, vendéglőket és .nagyáruházakat nem nyitották ki. A vasúti forgakomban nincs csökkenés. Nagyobb rendzavarás sehol sem történt, csak a külvárosokban jelentenek kisebb ösz-szetüzéseket. Az általános sztrájk következtében Páris majdnem teljesen cl van vágva a külvilágtól. A távolsági távbeszélőközpont nem kapcsol, a táviratok felvétele szünetel, a gáz,, viz és villanyszolgáltatást egyelőre biztosították. Az általános sztrájkra való felhívásnak a vidéken tSO százalékban tettek eleget.
A nagy (elvonulás
Páris, február 12 A vasutak és a földalatti is rendesen közlekednek. A posta és távíró-sztrájk általános. A szociáldemokraták és kommunisták délután a vincennesi kaputól zárt ménéiben a i\\\'atiun-térig vonultak- A felvonulásban 15.000 ember vett részi, élükön a szocialista és kommunista képviselőkkel. A munka-szabadság megakadályozása miatt 3Ü7 embert letartóztattak, Erősen őrzik a pályaudvarokat is, nehogy, a tömeg zavarja a vasúti szolgálatol.
Prága a részleges kormányválság küszöbén
Prága, február 12 A kormány küszöbön álló v«*zalé-pfcrtvet kapcsolatban ■ Wblvaujlos k»p
azt árja, hogy változások várhatók • bel-, nemzetvédelmi-, Igazságügyi-, közoktatásügyi-, kereskedelmi és s nwnttr, ügyi minisztériumban.
Suvlch szombaton érkezik Budapestre
Budapest, február 12 A felsőház külügyi bizottsága hétfőn délelőtt Berzeviczy Albert elnöklete. alatt ülést tartott, amelyen Kánya külügyminiszter részletesen ismertette azokat az okokat, amelyek a magyar kormányt a Szovjetoroszországgal való diplomáciai viszony felvételére ősztö nÖZték. A felszólalók helyeselték a kormány elhatározását és egyhangúlag arra a megállapításra jutottak, hogy ez a diplomáciai viszony Magyaro" szágra nézvo csak haszonnal jár.
Budapest, február 12 Suvlch olasz külügyi államtitkár szombaton Budapestre érkezik, hogy fontos politikai és gazdasági kérdése ket tárgyaljon meg a kormány tagjai vaU Az olasz államtitkár 3—4 napot tölt Budapesten.
Strobl-mester megkezdte a 48-as hősi szobor munkálatait
Flnta József rádió előadásban Ismerteti « nagykanizsai háziezred dicsőséges múltját
zsai kirakatban közszemlére teszik. Ttekintve, hogy még mindig nin-
Mig a nagykanizsai 48-as szoborbizottság és annak agilis elnöke,
Schóf/l Rezső mindent elkövetnek, hogy a még hiányzó anyagiakai gyűjtés utján előteremisék, addig Buda|>esten Zsirkovits $ándor hy. tábornok vezetése alatt az ügybuzgó vezetők a szobor mielőbbi •elkészítése ügyében fáradoznak. Grte-sü lésünk szerint Kisfaiudi Stróbl Zsigmond, akinek tudomására hozták a kanizsai szoborbizottság üié-sén előadott és kiíejezelt kívánságokat, már is munkába vette a szoborművel. A bronzot, amelyből a szobor készül, vegyelemezték és megállapították, hogy a legjobb minőségű és legnemesebb összetételű. Most tehát már teljes erővel megindul Stróbl mester műtermében a munka, hogy a szobor mielőbb hirdesse Petőfi Sándor ezredének dicsőséges múltját.
Flnta József egyidejűleg érintkezésbe lépett a rádió igazgatóságával. hogy a legközelebbi idObfen rádióelőadásban ismertessék az egy kori kanizsai háziezred múltját és ily módon is felhívják a bajtársak és a nagyközönség figyelmét a készülő szoborműre és ajándékozásra hivják fel a hazafias közönséget.
Értesülésünk szerint Stiobl mester legközelebb fényképekben is beszámol a munka előrehaladásáról, hogy a szoborbizottság mindenről részletesen tájékozva legyen. Ezeket a fényképeket valamelyik kani-
csen együtt a szükséges összeg Szobormű költségeire, kérik a város hazafias közönségét, hogy további adakozásával tegye lehetővé a nagy mű teljes befejezését.
Adományok a 48-as szoborbizottságnak, vagy a Zalai Közlöny szerkesztősége címére küldhetők. Minden adományt nyilvánosan nyugtázunk.
A szoborleleplezés a Kormányzó képviselőjének és József főherceg személyes jelenlétében orzágos ünnepség keretében fog megtörténni.
Időjárás
A nagykanizsai meteorolo ;IaI megfigyelő jelentések: — hétfőn a hőmérséklet : reggel 7 órakor -f 12, délután 2 órakor + 70, eate Ö órakor 4- 2 7.
Felhöztt: Reggel felhős, délben éa eate borult
Szélirány: reggol délnyugati, délben és eate északi azél.
(6jitakai muiOjtleníiti a «alo*r*\'* giai Intéaaf latanti aala 10 óraknri FalhSa id« várható lénya*talan hSvéltozéaaal.
— Közalkalmazottak figyelmébe 1 Bu-
torárünkat .ényegesen leszállított ára. kon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre ii, kamatmentesen. Kopstein bútoráruház, Horthy Miklós-ut, 4. szám.
N
agy tétel garantáltan 100 °/o-os tiszta hernyó-selymet vettünk a legszebb színekben és kimintázásban.
Ruhára, blouzra, női fehérneműre, pljamára és férfi ingekre kiválóan alkalmas
Aru&áisc
Alkalmi vételünket dumping áron árusítjuk.
Kanizsa... sikereim bölcsője...
Dános LIH hangversenye egy budai palotában
(Budapesti tudósítónktól) Az álom-szerűen finom budai nocoecó palota diszes, vert bronzkapuja mögött, u karrarai márvány-előcsarnokból lendületesen ivei fölfelé a fehérrel éy, arany-nyal\'díszített karfáju, kétféle márvány-l)ól épített csodálatos lépcső. A házi hangversenyterem művészi aranyclrá-dái és kincseket érő antik csillára alatt komoran hat a fekete Bősen-dorfer. Ide jobban illene a gyöngy-házintarziás, aranyozott spinét... Korabeli roooccószékekben a születési és szellemi arisztokrácia legkiválóbbjait látjuk. Mi csak ugy tudtunk nagy )rotekeióval is meghívóhoz jutni, íogy ünnepélyesen örök diszkréciót fogadtunk, amelyet csak részben szegünk meg, amikor a jelenlévő zenei nagyságok neveit eláruljuk. Itt van Weiner Leó, a Zeneművészeti Főiskola világhírű professzora és dr. Varró Margit, a nemzetközi hirü zenepedagógus, akinek Dános Lili nyolc éve tanítványa. A mintegy hatvan főnyi hallgatóság között foglal helyet a fiatal magyar müvésznemzedék néhány ra-gyogó neve. Kentner Lajos, Ettgel Iván, Titscharich Zdenka mesterük, dr. Varróné körül ülnek.
A tüneményes estélyi ruhákat csók a agyonokat érő ékszerek szikrázása inul ja felül.
Halálos csend lesz, amikor Dános Lili a zongorához ül, amely szinte megbűvölten kezd énekelni varázslatos ujjai alatt. Minden száma után fel-harsan a legőszintébb elragadtatása viharos tapsa. Amikor az utolsó akkord is elhangzik, a hölgyek körülveszik s ölelik, csókolják; ügy simahaju fiatal arisztokrata íelsóhajl mciletlüuk: .Ha ezt tudom, nőnek maszkírozva jöttem volna ell«
Majdnem két órahosszat tartott u hangverseny s a 17-lkl kanizsai műsor átülöv\'iejű diadalt aratott. Megkérjük dr. Varró Margitot, mondjon valamit Dános Liliről.
— Mindent elmond ő magáról, ha a zongorához ül. A játékában benne Van a szive, |az Ízlése,, a fegyelmezettsége. Nagyon, nagyon szeretem. És meghatottság csillog a ssemében. Dános Lili lép hozzá s összeölelkeznek. A művésznőhöz fordulunk s kérjük, mondjon valamit önmagáról.
— Kanizsa... — mondja álmatag, szomorú mosollyal, távolbarévedő, el-nedvesedő tekintettel.
— Sikereim bölcsője ... Onnan indultam el és oda fogok mindig visszatérni; drága szülővárosomba, ahol először bontottam szárnyat. A mai sikeremnek is csak azért örülök, mert ha itt, a legkiválóbb hozzáértőknek tetszett a 17-ik kanizsai műsor, akkor bizonyára otthon is meg lesznek velem elégedve és ez mindennél fontosabb nekem...
Tudjuk!... A kanizsai temetőben domborodik a művésznő ifjan elköltözőt édesanyjának sirja, oki soha nem hallhatta őt játszani s amikor Kanizsán ül zongora elé, az az érzése, hogy játéka rég porladó édesanyjának körülötte lebegő szelleméig is eljut...
— Kanizsáról indultam és oda fogok visszatérni mindig, mindig...
A kanizsaiak szcrotcee s az a sírhalom vonzza mágnesként a művésznőt örökké, bárhova is vigye magasságok felé Ívelő utja, mint aiiogy ezt annyiszor tapasztalták a kanizsaiak az onnan elszakadt liirességek részéről eddig i»-
Gyomor-, bél- éa anyagcsere-betegségeknél a természetes ,Ferenc József" keserűvíz ar emésztőszervi k működésit hathatósan eW-moiditja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a véibe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzak, hogy a Ferenc József viz kO-lönosen ülö életmódnál igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer.
Ijtti (fbtuir 13.
ZALAI KÖZLÖNY
A i Iparoskör Jelmezeslle
. icíSKbb anyagi és erkOlcni aiker kWbcn "jloll le vasárnap este. A Károly elnöklete alatt mü-vilő húroskor ezzel a vidám far-„n«i Asrtkával Is bcbizonyitolta
SSevaW «< flM«tartását a
kózM cél érdekében. A Suibó István főrendező és a fáradhatatlan István háznagy vezetésével ntükódő agilis rewlezőbizotlság hivatása magaslatán állvn teljesiteltc a rábízott feladatot. A gyönyörűen lekljszilett lánelenem megkapó, síi-„» forgatagot mutatott a* ötletei jelmezekkel, amik valósággal domi-ítltak a parkcilen. A Jelmezest kitűnően sikerült és a fiatalság még „wcl li órakor Is vonakodva Itagyla oll a kellemes farsangi éjszaka színhelyét.
A kövelkezö Jelmezesek névsorát Julialla cl szerkesztőfiéffflnkbe o rendezőség: Színinek Irén horvát menyecske, Vass Mihály gárdista Rózsás Manci kéményseprő, Sza-konyi Gizi szmokiltflűs lír, Hibner Gyulj picrolt, Ilctiinger Margit csibész, Milctics Ilonka és Keller Aranka kiskanizsai menyecskék, Yass Lnhi rokokó, liszkai Stern Ilaba pierette, öbldy Matyus ci-rránylánv, Megállót Manci spanyol tánónsnfl, Nnrtlai Matyi ördög, Farkas Ilus\'és Nagy I.ajos skól pár, Farkas L\\tln tengerész, Szili Mária toll bnlta, Csüdfir Ida cukrász, Májon Jakabné iskoláslánv, Horválb r.yulánó skólnő, Horváth Mihály parasztlány, Weisz Ida pillangó, Kukolv Annus hóialxia, Vörös Gábor paraszt, Zala Nellv bohóc, l\'olgár Elli cserkész, Polgár Rózsi liompon, Jámbor Ilona cigánylány, Bődór Annus szivpostás, Cindrls Annus orosz táncosö, i-\'olkner Ilonka éjszaka, Tcmesi Magda sziv-)>ostás, Kertész István tengerész, Sneff Gizi törők nfl, Bendászné tersgósüveg, Kocsis Ferenc tiroli fiu, Brónyay Duci lengerész, Windisch \'ileri tengerész, Früh-wirth Janka kertész. Magyar Iílus kérdőjel, l.ick Stefánia mikiegér, Gárdonyi Ella kozák nő, Goldstcin Arrpjn spanyol, Sztmyogh Manci cowboy, Vaspör Mária bohóc, Kar-ioviU Ilucl és Gyula kinai pár, Búza János beduin, Gorabor Ferenc és Tőth Ferenc |*dig a zsiráf jelmez-len arallak nagy sikert.
— Olcsó leaz a Zalavármegyei Címtár
ó kereskedelmi életben oly nagyon nélkllőzőll megyei címtár munkálatai
megkezdődtek. Ejultal közöljük az ér.
aeklődő közönséggel, hogy • mü árilt " hirniiyzi 30 és a haJAsági 30 pengői árakkal szemben 2( pengőben állapították meg. A címtár kiadóhivatalának módjában van még ebből az árból ti a kóuyv előfizetőséiről 1 pengő kedwzinényt adni. Tehál a Zalame-B*t Cimtár előfizetési ára » pengő, örömmel értesülünk arröl, hogy a hónapokra terjedő könnyű akvizíciós munkával Bődre I.ászló (A Címtár jjwrkeiztője) elsísorban a megyei atplomae StliwéttQl**** ed U-nyeiet.
A kisgyűlés leszavazta Pebm apát lndltvánfit
az autonómia védelme és a főváros üdvözlésé tárgyában
intézmény ki van té\\«c, ez elől nem zárkózhatik el Zala sem, amely mindenkor liive volt az egészséges reformoknak. Nem találja indokoltnak, hogy egy kisebbségi indítványt támogassanak.
l»elim apát inditvánva szavartera kerüli és a kisgyűlés azl 12 szavazattal 1 ellenében elvetette
A közigazgatási bizottság ülésén Győmörcy Sándor szóvátette a keszthelyi kommunista megmozdulást és aggályosnak tartja, hogy a vezetők rendesen az intelligens elemből kerülnek ki. Megfelelő intézke-dést kér. Farkps Tibor hasonló értelemben szólalt fel fíi\\ouidt főjegyző ki jelentet le, hogy az alispán a legnagyobb gondosságra és intézkedésekre hivta fel a hatóságok fi-gyeimét. Gyöinórey főispán megjegyezte, \'hogy a lelartóztatotlakról már régen tudták, mit csinálnak. A szovjettel kötött egyezmény eny-hileni fogja a vörö6 propaganda*
Zalaegerszeg, február 12 Ma (délelőtt tartotta Zalamegye kisgy ülését, amelyen át iratok letárgyalása után iiejelentették, hogv a kereskedelmi miniszter fiOOOO P kölcsönt adott a transzferalapból zalai útépítésekre. A Gyümölcstermelő Egyesület ügyeivel kapcsolatban Guömörey György főispán hosszabl>an beszélt a gyümölcstermelés fontosságáról.
A fővárosi törvényjavaslattal kap csolatban hosszú vita indult meg. A kisgyűlés ugyanis arra kéri a kormányt, hogy az önkormányzati sérelmeket vegyék figyelembe és orvosolják azokat. Pehm József apát ezzel kapcsolatban aggodalmának adott kifejezést és javasolta, hogy Iludapest székesfővárosát az autonómia védelmében tanúsítóit magatartásáért üdvözüljék
Győmörcy főispán bejelentene, hogy a belügyminiszler nem terwzi a fővárosi és vidéki önkormányzat megcsonkítását. Hogy változáson menjen keresztül, ennek minden
Egy évi börtönt kapott a sikkasztó palini postaküldönc
A palini postahivatal vezetőjénél, Maerz Nándornénál egy községbeli -lakos tóbbizben megsürgetett egy jelzeit, de meg nem érkezett pénzküldeményt. A postamesternő utána nézett és megállapította, hogv- a pénz megérkezett és azt kézbesit-tette is a cimzetnek. Maerzné errí gyanúba \\ette a posla fiatal küldőn cét, Imre Istvánt, aki eleinte nem akart tudni semmiről, de a jegyzői irodában beismerő vallomást telt, hogy a pénzt, amit kézbesitenie kellett volna, megtartotta magának és az utalványra ráhamisitotia a
címzett aláírását. Mikor a dolog kitudódott, egy másik falubeli is hasonló panasszal fordult a j>osta-mesfórnőhöz Kiderült, hogy Imre ezt a pénzküldeményt is elsikkasztotta. A fiatal postaküldöncöt természetesen azonnal menesztették.
A nagykanizsai törvényszék előtt Imre mindent beismert A postaigazgatóságot dr. Tholway Zsigmond postaigazgató képviselte. A törvényszék kétrendbeli hivatali sikkasztás és magánokirathamisitás miatt Imre Istvánt egy évi börtönre ilélte. Imre enyhítésért fellebbezett.
Párisi előkelő divatszalonok
által elfogadott
legfinomabb valódi angol ésfrancia
női szövetujdonsM
megérkeztek és a legolcsóbb áron. beszerezhetők
Sinser Diuotáruliázban
Dr. Antal István sajtófőnök előadása
Budapest, február 12 Hétfőn délután nyUt meg a Falu-szövetségben • magyarprszágl szövetkezetek szövetségének III. továbbképző tanfolyama. Schandl Károly dr. elnöki megnyitója után dr. Antal István miniszteri tanácsos, sajtófőnök tartott nagy érdeklődéstől kísért előadást az Ifjúság és a szövetkezetek dmen, melynek keretében az ifjúság szerepét ismertette hazafias és nemzetgazdasági szempontból a szövetkezeti mozgalomban. A nagyszámú és előkelő közönség lelkes tapssal honorálta a kitűnő előadó érdekes előadását.
Londesz Elek meghalt
Budapest, február 12
Ixindesz Klek iró és újságíró hétfőre virradóra 6G éves korában meghalt
á polgári Egylet piknikje
A megújhodott nagykanizsai Polgári Egyletnek, hosiy ugy mondjuki — társasélett l*mnlatkozása volt a tegnap esti piknikje. A debut minden várakozást felülmúló mádon sikerült. A kanizsai urilársaság fényes ós elefáns seregszemléje vx>lt ez az este. A l*ol-gári Egylet intim, kellemes termeiben ott i»mpázott az egész kanizsai társaság. Ott volt a lionvéd és tüzér tisztikar teljes együllte^e, a váró Ihauto volée és a Polgári ügy tel «gé* nagy, összeszokott családja. Az egy,\', szobában Torma Tóni cigányzcneUm, a másikban gramofon állt a tánoos párok rendelkezésére A gazdag büffé, amit a Polgári Egylet tagjainak feleségei, mint valamennyien háziasszonyok, adtak össze, ujjyancsak győzte az állandó osnomoi. \\ kártyaasztalok is csakhamar benépe>cdtek. Egyszóval kialakult a vált egyesületi kisestély helyett egy égésién nagyarányú bál, egy színes, meleg, hangulatos farsangi tár-saséleti esemény. A figyelmes, gondos rendezés Vécsey Barnabás háznagy érdeme.
RÁDIÓ-M ŰSOR
Budapmt, február 11.
6.45: Torna. Utána hanglemezek. — 9.45: Hírek. — 10: UJ honfoglalás. (A Zulder-tó lecsapolásu.) Utána hanglemezek. — 12 05: Hanglemezek. — 12J0: Hírek. — 1.15: Időjelzés. -1.30: A M. kir. Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekara. — 2 40 Hírek. — 4: Szenzáció az 1878 évi világkiállításon. lx>vik K ifjúsági elöadá«.
— 4.45: Időjelzés, hirek - 5: A m. Jdri csendőrségről. Pinczés Zoltán CTőadása.
— 5.30: Szalon-zenekar - 8.2<»: Francia nyelTOklatás. — 6.50: B. Kehéz Lili zongorázik. — 7 30: Az aranybiű. (iái-pár Jenő előadása. -N^Jlirek. — 8.20 Cigányzene, — 0: Bucsu a far-sungtól. Vidám est — 11. Buda|>esU Hangverseny Zenekar. —« 12—1-lg: Mándils jazz-zenekar.
Bécs. 12 <10: Déli zene. — 4Ktt: Ze-nei változatokról csevegés hang|>éldák-kal. — 5. Bé4i karintiai farsangi szokások. - 5.20: Wagner-lemewk ha-iotli napja alkalmából. — 7.30: Farsang, rádióegys-eleg. — 9 Tarka óra.
— 10.30: Lemezek - 11.30: A farsang temetése, helyszíni közvetítés Bad-Aus-sécből.
Csütörtökön jön: „A CSATA" Csütörtökön jön: „A CSATA"
Csütörtökön J8nj „A CSATA"
ZALAI KÖZLÖNY
1984. fahrafr n
Móra üzen...
Szegeti, február 10 • Egész világ mm a mi birlokunk.« Ennek az igazságnak legmélyebb tudatában is vágyva Vágyik a lélek ujabb megismerésekre, hogy bensőjét* a mindenség tűknél »tőkéletev*é« alakítsa.
így kerestem én miudig egy könyvöt, talár. Ssent Ferenc gon<k>* éktrajzú lenne ez, amelyik megtanítana, hogy a sokfelé való oktalan kiváltságot hogyan lehet kielégíteni ogyszcrúségakkiJL A délibáb kurgetök nem nézik meg a fű növéséi, melyben ugyauakkoru csoda kiabál...
libben a városban, ahol most élek, a főtéren, a városháza tornyán fekete zászlót mozgat a szél. Belékap, m-IKjgtatja ... letépni szeretné.
A Kárász utcán, ahány könyvesbolt, annyiszor láthatod az iró képét a mu-zeum igazgatóét, az essaylstáél, az ur-chootogusét (képen annyiszor láttam, valóságban soha)...
Istenem, olyan szerény volt, hogy szinte semmivé szeretett* volna lenni, mégis mennyi volt k>gtalkorása, milyen sokfelé volt első a hasonlók közt Móra Ferenc — egy év óta az itteni egyelem díszdoktor Mórája — már nem él. Eldalolta énekét a búzamezőkről, a fák jelleméről, a csigabigáról, a mébekröl, a bodzabokorról, a da. rázs pajtásról, de soha a hajszaemberek kalandjairól, .akik nem érdemlik meg, hogy boicjuwanak ebbe a társa, ságba, amelyik még közel van az Isten szlvéfcez.«
fiiele utolsó évtlzcdébeu dolgozott legtöbbet és ez az évtized volt az az utolsó, melyben az önmagára éh-redt haza véglegesen megszerette azt az írót, aki az írás minden formájá-ban sajátosan, izesen, tisztán hozzá-férhetejlenűl: magyar volt. A kenyérsütő asszony fiának lelkéről a modem idők szele nem tudta lehordani az alföldi verőfény!, sem a Tiszapart külön zamatát.
Mikor itt 41k>k a kirakatok előtt, nézem az arcát, a tiszta szemét, mesés száját a kedvelt szivarral, amikor látom a kép körül kihelyezett sok könyvét, bizoi\\y szégyenlem magam . Mennyi Írása, melyet nem ol vastunt] mennyi cim, amelyekről nem is tudtam I
Méltatásra rövid ez az Írás (kiesi az írója), de át- és megéractem egyik tulajdonát: vég nélküli szerónyséftt.
A halhatatlanság Romija non bántotta. Erről is tréfásan ir
.Mi az a halhatatlanság? Ezer esztendő alutt tíz-tizenöt nagy költője volt az emberiségnek, aki után maradt valami, mint ahogy a cigányok után, akik átmennek az erdőu, rejtélyes kék és piros rongydarabkák maradnak a gallyakon. A többiek élete, akik tórik-marják magukat, hogy az egyik egy oentimétmel jobban kilássék a fűből, mint a másik, lellnUk, mint a korhadó fűzfa és ugy nem marad belőle semmi, mint a névből, melyet tegnap ujjain-mai tixszer beírta*, a bucka csillámos homokjába. Mennyivel hasznosabb, pozitivabb, üdvösségesebb pálya az eaernyőcsínálóé! Egy alapos, becsületes, komoly folt a Mári néni esernyő-jén, az a Valami 1 Még as unokája is áldja a !*«•», ataely WHto. As én fáradt későmet fogja-.* valaki áldani, ha egyszer mécsvlrágokat és kakuk-füveket fog feltolni onnan alulról?..,.
Ugy hiszem az asslsibelí Ferenc sokat ímádkoBoU, hogy Jöjjenek még Ferencek utána.
MuUctxubacber luirc
H.II0I HUSHaaVÓ KEDDEM H.llól
■ Wollátc-vcnűtiglö öaMes ffelylaégelben
hangulatos hushaflyót SS3PJÖSÍ
Magi jfllmaxei felwonulésok, a legjobb jelmezek d\'jaiva. Kitűnő cigányzene! Cmö, jó ételek és italok I Pontcs hiszolgá ás I
Csonka oaü«tt«-ta- plftÁfüV RÁI «*®ll««l kim mmmmmáoiós WÜMHI DML (tj| ^ ^ m)
,„ Szíves pártfogási kér Wollák Jenő, vendéglős.
Májusban lesz a kanizsai frontharcosok zászlószentelése
A nagykanizsai frontharcos-főcsoport vásárnap délután népes tag gyűlést tartott a városháza tanácstermében. Dr. Fülöp György elnök beszámolt a vezetőség egyévi sáfár-kodásáról. Az esztendő esc mony-teli volt, legfőbb eredménye az, liogy sikerült a belső rend helyreállítása és az anyagi kérdések rendezése. Bejelentette, hogy az Ipartestülettel tárgyaltak .a hivatalos helyiség ügyében, de egyrészt a foltételek nem voltak kedvezők, másrészt az utolsó irat váltásul jjeni kaplak a megadod terminusra választ, közben a Pannóniában minden kívánságuknak sikerült teljesen érvényt szerezni, ugy hogy a főcso-jKirt megmarad eddigi helyiségeiben. — A frontharcos zászlószentelés májusban lesz, a zászló már megvan.
Németh Zoltán vceetőtiszt köszönetei mondóit a bajtársak nevében az elnök fáradhatatlan működéséért. Felolvasta az országos köz-l>onttöl érkezeit levelekel. Lausch Károly beterjesztette titkári jelentését, szóválette a formaruhák hasz nálatát és a kereskedőknél cszkö-zölt vásárlások után járó százalékot, amixel tagdijukat tórlositlietik Potzner Frigyes vezetőségi tag a városnak frontharcos köreikre való felosztását látja kívánatosnak, hogy ily módon az érintkezés a ve-
zetőség és a bajtársak közólt közvetlenebb legyen. Bágyon 1 Szabó Odőn n frontharcostörvény életbe-léptetését sürgette. Rendkívüli közgyűlés összehívását tartja kiváníflos nak az üresedésben levő tisztségek bctöllésére. Havonta taggyűlések tartását és oktatóclőadásofc tartását tarlja szükségesnek.
MEGHÍVÓ.
Teleki FC futbailosapata húshagyó kedden
nagy álarcos-bált
rendez a Nsr%áth-félo wendágtő-
koa (Telekl-U. 43. »z.) Szíves pártfogást kér
Elitélték a lenti jegyző rágalmazóját
Köbli János 39 éves lenti mészáros egy alkalommal nagvobb társa-síig előtt az állította /lölm Béla lenti jegyzőről, hogy megmásította a közgyűlés jegyzőkönyvét. Az egerszegi törvényszék most fellia-\'talmazásrn üldözeftdő rágalmazás vétsége elmén 2 napi fogház/al he-lyellesitlielő 20 pengő pénzbünlo-tésre ítélte. Az ítélet vgérehajtását 8 évre felfüggesztették; Az Ítélet még nem jogerős.
Eifilélc*st»tó
Febmár IS. Agglegények estje a Ki.
szinóbau.
Lennyklab teája fél 7 órakor « Misszlóshásban.
Pefeuár 14. Este 6 órakor a Rath Legényegyletben a ZTE évi kfc. gyűlése.
A ZTE közgyűlést) 8 órakor a Kan, Legényegylet nagy leimében.
Február I7. Dános Lily zougoruhang-versenye este fél 0 órakor a Kaszinóban.
Február 18. Matiné fél 12-kor a zeoe. iskolában (Vannay J.).
F*bmár 18. LíceállS előadás a Kalh.
» legényegyletben leste 9 órakor.
Február 14. Hevesi Sándor előadási a Kaszinóban,
Febmár 25. Liceális előadás a Kalh. Legényegyletben este 9 ómkor.
Febmár ÍM. IV. béried hougvereeoy (Fischer Atiny)
F«br«iár 28. Növendékhangverseny órakor a zeneiskolában.
Március I. Purlm-eStély a Kaszinóban.
Márctus 4. Zrínyi bemntatö dlsztomája a gimnázium tornatermében.
Márekis 7. Tanári hangverseny a ze-neiskolában este 9 órakor.
idárekis 14. Siklós Albert szerzői e^ije
Márekis 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Matiné fél 12-kor a zeaeís-kolában (Vannay J.).
Április 18. Tanári haagversemy a zeneiskolában este 9 órakor.
Az
asszony beleszól
Móricz Zsigmond uj regénye vásionkőtésben 3 pengi.
Kupiutó:
FI5CHEL
könyvkereskedésben Toiofwa III* os.
Ma és holnap (kedd-szerda) 5, 7 ás 9 órakor CLIVE BRdOK és DIANA WYNYARDi
Kritikák" J«»e Lwlcy: .Ai u\'olíí husi év legjobb Adolphe Menjou : .A legmegrázóbb, amit filmje." valaha látlam."
M.ry Plcktord: .A legszebb, amit eddig A> Iró Noel Coward: „A film túlhalad!* Mindán Hollywoodban készileltek." a lesmeréeiebb várakoiisomat."
nemzőt Erlch í>ommer: .A legjobb, a legembe- A világsajtó: „MeslermU, hóikollemény, \' , ribb, amit eddig láltam." nagyobb mint Ben Hu, gigantikus, filmje I k toirtkttt, haUHiat"
Ezankiwfll ■ Magyar Híradó éa nagyon azép klaérfl mOaor.
a» B éa 7 órai alóadéaok oloaó (20—60 filléraa) halyérakkal.__
HP4. február \\X
ZALAI KÖZLÖNY
HAPI HIRIK
napirend
Február 13, kadd
Rém.l UtoUkM: Rlcd " K.t Protest.: Elli. Isr.: S.b.1 hó m
Mo,l ti«.diMk MtWWSp 5. 7». 9,
,„ár«.p 3, 5, 7 és 9 órakor. •
Városi mattum és könyvlír nylt«
csütöIS^ délelótl 10-161
12 óráig. ,
OyAgvmrtérl é»all szolgálat e hAnsp-
6 M és s kiskínUMlgyógyszcMér.
OöxIBfdfl nyltvs wggtl 6 órától este fi óiéig (MUö. "erds, péntek délután, ktSóíl egész nsp nőknek).
_ (|-tö«ilá<» a c*ec*en»#v.\'\'ílcleinröl)
\\ nagykanizsai Országos Steíánia Szö-volség agilis védőnője, Bertin Emma vasárnap Kiskanizsán megtartott nép-művelődési előadáson méltalM a Cse-esenrtSvédő Intézet célját és működését. Előadását nagyszámú közönség hallgatta.
_ MUszlÓMház hlr«4) A Missziósház fönöknője ezúton értesíti a kápolna látogatóit, hogy a böjti időben minden szerdán és pénteken este 6 órai kezdettel keresztúti ájtatosság lesz. Minden vasárnap a Szent Ilona Leány-klub rendezéséin fél 7 órakor bójli est. Március 24-én esti kezdettel dr. Vértessy Frigyes vezetékivel 3 najx>s lelkigyakorlat tartatik, hölgyek és uri-loányok számára.
_ (Ma. a Leépiyklab lt«esi)e) A Szent Ilona U\'ányklub a legutóbbi nagysikerű teaest uláu megnyilvánuló érdeklődésnek engedve, ma esU; hét órakor Karnevál hercegnek nyitja meg kapuit és jelmezes-estét rendez. Aj általános kívánságnak meghódol a rendezőség és a nagysikerre számító estet músör nélkül rendezi meg, hogy időt adjon a fiatalságnak a táncra. A jelmezes felvonulás pontosan Tél nyolckor lesz.1 A belépőjegy ára 50 fillér, de van teajegy is, amelynek ára a szokásos ÜO fillér. A rendezőség ezúttal a szokástól eltérően büffét Is átütött, igen\' olcsó árakkul. A zártkörű jelmezestre a rendezőség szívesen látja álarc nélküli diszkrét Jelmezben a Leányklub régi vendégeit és barátait.
- (A 48-as szoborra) Heissegg Károly ny. tábornok Bécsből 8 pengőt küldött a nagykanizsai szobor-bizottság elnökéhez.
- (Ma van az ■ggtegénybál) A kanizsai agglegény-társadalom ma este 9 órakor rendezi nagyszabású mulatságát a Kaszinóban. A műsor harsogó kacagást, a rendejJÖ-gárda sok figyelmet, a zene kitűnő hangulatot, igér. Ajánljuk ezt a mai bált hölgyek és urak figyelmébe. Urakéba azért, hogy kicsit irigykedjenek. Hölgyekébe azért, mert... mit lehessen tudni, ahol olyan sok deli agglegény van a parkettení
— (Fronti*aroo« bahasaink) figyelmét Ismételten felhívjuk a húshagyókedd!, ma esti vacsora utáni családi összejö-Vételünkre a Pannónia szállóin levő hivatalos helyiségünkben. A belépődíj nélkül, szerény keretek kö-lótt rendezett összejövetelen a bajtár-wkat, családtagjaikat és vendégeiket évesen látja A rendezőig.
- (A leteayei frontharcosok) szombton este jólsikerült pikniket ren-owtek a Kaszinóban. A pikniken n^J!lcnl a nagykanizsai főcaoport ve-ni^f Ls\' éléu dr- Fülöp Oyőrgy elnökkel. vendégeket a letenyel fő-"0I»rt nevében dr. Csempesz Dénes
fd £ő gyZÖ\' " °ltani ^l*"1 clnökc
ki.,-, a " SH\'r«U:ltelje8 szavakkai. A derült piknik megren-dr- Csempész Dénes elnököt Mii" * ls,nerés. akinek nevéhez fü-u3ja»Z "V\'n munkálkodó le-is. csoport megszerve-
rr (A ktekanlw.1 Kventék farsang.
•WK) Kiskanizsán mindig sikere van annak, amit a Leventeegyesület vesz kezébe. E/. látszott a vasárnapi estén is. Szűknek bizonyult a Kiskanlzsai l«olgári Olvasókör színházterme a hatalmai azámu érdeklődő seregnek. A nézők végigélvezték a színre ho*ott \'•Kánt* dm A népszínművet. Kiskani-zsának egész intelligenciája kivétel nélkül olt volt. Dicséret érte a. Levenle-ogyesülel vezetőségének. Egyébként is nz egyesület minden téren komolvan hozzálátott Kiskanizsa kulturális életének fejlesztéséhez. Ezt a célt szolgálja már a Levente Otthonban ma este tartandó barátságos összejövetel is, melyen még melegebbre és szorosabbra kívánják összefogni Kiskanizsa értelmiségi táborát. Maga uz előadás kifogástalanul zökkenő nélkül folyt le, melyről mull alkalommal már elmondtuk kritikánkat. A szereplők közül a mult alkalommal véletlenül ki-munullak neveit tartjuk raegemlitcn-dőknek és (>e(Iig Tóth Ferenc, Nugy Antal (Sóti , Horváth János (Csicsóka), valamint Tóth János rendezőét. Előadás után a reggeli órákig tartó tánc volt a kiskanizsaí levente zenekar közreműködésével. H.
— Elegáns öltözködés titka: Schülz Áruház.
— (KcluhiuUollj a tár*a lábfejét)
Súlyos baleset történt Újudvar kózség-ben. Tóth Lajos 18 éves ujudvari legény Harangozó Anlul nevű ismerősével fát vágott kinn az udvaron. Harangozó az egyik fejszecsapást véletlenül rosszul irányozta és a követkeáő pillanatban kettéhasította Tóth Lajos lábfejéi. A szerencsétlen legényt sulyoa sérülésével beszállították a nagykanizsai közkórházba.^
— Sehütz vászon mindig nélkülözhetetlen.
— (Fejazés verekedé* a cserfölhe. gyen) Véres verekedés játszódott lo szombaton este a cserfői szőlőhegyen. Tarsoly islván napszámos valami miatt összeszólalkozott egyik ismerősével, mire az egy kis kézifejszével ugy fejbevágta, hogy súlyos Sérüléssel szállították be a kanizsai közkórházba.
— (A cwfől kétlller é* a meggyfából) Császár József 43 éves pölOskefŐi gazdálkodói szombaton sebektől borítva, súlyosan összoverve, eszméletlen áUa|>otban szállították be a kanizsai kórházba, ahol csak hétfőn lenetett kihallgatni. Ekkor elmondta, hogy pénteken este kiment a szőlőjébe Bognár Zsigmond nevű ismerősével együtt. Odakinn vacsorát főztek, majd 2 liter bort ittak meg fejenkint. A késő éjszakai órákban mámoros államiban igyekeztek hazafelé és amikor u gelsei hegyen levő liaranglábhoz értek, ott ő megbotlott és elesett. Bognár segi-tetle talpra állani, de néhány lépés után ismét levette a lábáról az alko-
hol. Bognár erre dühében a nála levő
meggyfabottal ugy \'összeverte, hogy elvesztette az eszméletéi és sorsára hagyta. A/, öccse találta meg szombaton eszméletlenül, Télig megfagyva. A rendőrség egvelőre fenntartással fogadja Császár József vallomáséi és tovább nyomoz,
— Kés* nöl fehérneműk a legszebb választékban Schütznél.
— Mllyrnek voliak a fia ai leányok száz évvel ezelőtt ? Erről közöl érdekes cikket a Magyar Lányok nj számú. A Magyar Lányok számaiban mindent megtalál u fiatal MÍny és édesanyja, ami őt érdekli. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal Budapest, VI. ker., Andrássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 4 pengő.
— F»Hor-szana|órlum, Budapest, Vilma királyné-nt 9.
— Ilerezeg Ferenc Emlékezéseinek
megjelenése eseménye volt az irodalmi életnek. A nagy mngyur iró életének regényét mondja el ebben a minden regénynél fordulatosabb, színesebb, finomabb és mélyebb könyvében. Az Uj Idők eheii számában íolytatja ller-czeg Ferenc emlékei elmondását és a közelmúlt egyik legérdekesebb |>o!ilikai hősének, a nagy magyar igazságügy-miniszternek, Szilágyi Dezsőnek irta meg szines és emberi portréját. A kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16. bárkinek küld mutatványszámot Előfizetés negyedévre 6 pengő 40 fillér.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi inuzeiun helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját cseretüzelek beadása értékesítés céljából.
Ma, húshagyó kedden a Kis sörház vendéglőben
disznótoros vacsora
farsangi fánkkal.
Elsőrendű zenekari
Csonka csütörtökön
nagy cigánybál
reggelig.
Szivei pártfogást kér
i
Rlteer Mór, vendéflős.
SPORTÉLET
Az első mérkőzés kanizsai győzelmet hozott
Zrínyi TE-Csurgól TK 2:1 (2:1)
A labdarúgásra kedvező Ulíiben, de Julikra nem a legkedvezőbb IMaji pú-lyán játszotta tc idei első edzőmérkőzé-sét a Zriuyl. Szerencsés gondolái volt mindjárt vidéki ellenfelet lekötni, mert rohamosan közeledik a bajnoki raji napja, március 4-ikc. A nagyobbrészt jeges bóval borított pályán a Zrínyi technikásabb csalta voll a Jálék leg-nagyobb részében fölényben. A nagyobb arányú győzelmét a pályának a kapuk felé valö kritikán aluli rossz .TOlta és u szerencsével jó barátságban a Hó csurgói kapus akadályozták ineg. Komoly véleményt a csapatról még korai volna adni. Mindeneseire a pályán látott csapat egy-két Jálék mán értékes eredmények elérésé™ tesz Hivatott. A csatársornak a gól előtti játékán van sok csiszolni való. Ile-méljük, hogy kezdelig kiküszöbölik a látott hibákat. A csaliból Munkácsi, Süslec, l\'um máris jók. Csurgó játékosai nagy akarattal küzdöttek, lö-
érdekesség Habosnak, a Zrinyi wlt Játékosának a csurgói csapatban való játéka volt. Az ingyenesen megrendezett mérkőrésl nagy szu rkotósereg nézte végig. Góllóvök, Hubert öngól, Kárpát 11-ei, ill. Farkas. Biró izsiik volt. _
Zrínyi kOzgyülés lesz szerdán
Nagy érdeklődés előzi meg folyó hó 14-én a Kath. Legényegyletben délután 6 órakor tartandó Zrínyi közgyűlést. JH dói ugyanis el, hogy kiket szándékozik városunk nagyraliiva. tolt sportegyesülete a Zrínyi, folyó évben az egyesüld élére állítani. Érdemes is ma már uz egyesület életével komolyan foglalkozni, meri nagyszerűen müködö labdarugó, l.nnlsz, torna és úszószakosztályokkal rendelkezik, melyek jó vezelés mellett nagy eredmények elérésére lösznek híva-toltak.
Linóleum Mozaikvászon Lábtörlő Roletta vászon Roletta zsinór Roletta rud
legolcsóbban
HIRS8H és SZEBÖ-nél
Közgazdaság
T»rni6iiytÓMá«
Búza llszav. (uj) Tf-es »60-8«>. 7&-SS 8.70—»00, \' 79-es B 80-9-10, 80-as 8 80-920, dunínt. (a|) 77-e, (MO—8 J5 78-as 850-8 65, 7»<s 860-Í76, 80-as 8-70-8-85, rozs (uj) MB-S.JO. -Zab közép 8 85 — 8 95, — ujtengerl tissánlatl 820-8-35.
SertélTálár
felhalta. 4*31, sladstlsn 853. ElsS-rendll 09«—09S, szedutt 088 - 090, sz» deli közép 081 -0-86, könnvll 076 -080, elsó rendű örog U-81 -087, ll-od rsndfi örec 1776—080, angol süldő I. C92—10J, szalonna nagyban 100 -1-05, zsír 1-16—-00). hus l\'ltí—1-26, léisertéa 110—1-20.
Kiadja a laptulajdoaoi Közgazdasáal Rt. Qatenberg Nyomda és Délzslsl Lspkladó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly, lateurban telefon: Nagykanizsa 78. ssám.
MEGHÍVÓ.
A Latanyai Takarékpénatár fltaa-«<nytarsaaa« Letenyén 1<M évi február hó 24-én délután 4 érakar az Intézet tanácstermében tartja 1933. évi rendes közgyűlését, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az Igaagatéaáf.
Tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hltelesités:» két részvényes kijelölése.
2. Az Igazgatóság és felUgyelöbizotlság Jelenlésc.
3. Az 1933. évi zárószámadás megállapítása és határozathozatal a felmentvény megadása tárgyában.
4. Három felUgyelöblzotlságl tag választása 1 évre.
5. Esetleges Indítványok.
Jegyzet. Aki szavazati jogával élni akar, köleles részvényét legalább 3 nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál vagy a Nagykanizsai Takarékpénztárnál Nagykanizsán, letétbe helyezni.
■falsa >aá_U 1993. deeombor hé 31-éa ,
VAGYON: Készpénzkészlet P 2.945\'3I, Oirókövetelés a Magyar Nemzeti Banknál P 287 97, a Postatakarékpénztárnál P 50-09, Értékpapírok P1.970—, Váltók P 458,021 11, Adóiok P 0.01041, Kötvénykölesönök P 6.944-30, Berendezés P 641)--, Ingatlanok P 25.8. 4 b8, Előre fizetett vlszontleszám. kamat P 1932-60, Hátralékos kamatok P 4.913-50, Összesen; P 509.52018,
TEHER: R.szvénytőke P 75.000-, Tőketartalék P ll\'OOO--, Tartalékalap P 7.100-—, Betétek könyvecskére és folyószámlára P 83.796 12, Hitelezők P 23.517 24, Vlszontleszám. vállók P 304613—, Fel nem veit osztslék P 76-20, Előre az*deit kamatok P 3.13360, Nyereség P 223-02, Összesen: P B03.520-.8.
Letenye, 1933. december hó 31-én,
Az igasgatélág.
Fenti Mérleg-számlát megvizsgáltuk és helyesnek Utáltuk.
Letenye, 1934. január hó I.
A T " -
Szelvény,
melynek felmulatója 3 pengő bolti ár helyett 1 poagtért veheti meg Balázs Jésaaf
„a ferde lovag"
cimü regényét a Zalai UaUáy Uadá-hlvatalában.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. ItbruV 13.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbsrátainknuk és liraoBKlnknck, kik ftlt|htlei-len léi|ím, édesapink, nagyapánk elhunyta éa lemtlése alkalmával IáIOalmunkat részvé-lükkel enyhíteni azivesek vol-lak, ezúton mondunk háláa köszönetet.
Radlcs család.
APRÓHIRDETÉSEK
Eladd Batthyány atra 27. saámu 5 szobás ház. Bóvabbet SU»pf Zsigmondnál. ♦
Épület Uvegezéit, ragacsolást legolcsóbban végei Téthbaadr Pfl ut 8. a. 71
Flaxkoa hártyái tisztítását olcsón vállalom: Déxsi Lajos Nagykanizsa, Te-leky-u. 54. 5<0
Jó vflrAabor literje utcai klmér«ne 44 filter, Dudás-korctma, Magyar-utca 64. •
önállóan lőzni tudó tisztességei mli»-daaaa (elvétetik. Bővebbet Stampf-Uzlet.
625
FAaal laidd tliatenégei. szorgalmas
mlndeneaszobalányt keres elsejére fiatal házai pár. Clm \'adóhivatalban. *
Egy ■•mmiataMaool felveszek i Sátrán Károly Nagykanizsa, Fő ut 10. 619
DaMtaahaa IFrlul.lt. sucht Stelle tagsBber oder HalbUg. — Offtrte an die Expedlzion.
Kétszobás lakások május l-re kladdk Fűrst Király utca 36. 623
— Köztisztviselők részér* rendkívül előnyös bútorvásárjai alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, bosszú lejáratú részletre, sót kamat-mentesen is kaphatók Kopsteln bútor áruházbau, Horthy Míklós-ut 4.
Kerékpárosok
uj kerékpár-alkatrészt
fillérekéri
vehetnek,
olcsó pénzért ujjá tehetik kerékpárjukat, ha nálam szerzik be az
alkatrészt.
Megjöttek a tavaszi Csepel kerékpárok. Rapid tura kerékpár komplett 96.— pengő
FA-ut 5. szám.
Ofcsvnisjot cwfiamczibm nófiakcxTialik
tLCTCRÖT
_ __A LM
t^nmuMi. wJf»La»f
Az állatok fejlődését elősegíti, az angol-kór, bőrgyulladás, nyalakodá*. gvapju-rágás, tollrágáH kifejlődését megakadályozza. ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszünteti s a csökfitt állatokat erőteljes fejlődésnek indítja. Malacok felfalását k(marást, fark- éa fülrágást, a vélvuk\' és Jászlak rágását elhárítja. Fertőző betegségek ellen az állatok ellenállóképességót fokozza. Eredeti gyAri árbin kapható: ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi a/erek ■tb. kereskedésében «ti
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10
A bírósági palota mellett. Telefon 130 (VlMontetadóknak fyárl árból tBftdménj)
liimM
mkl a holyl kereskedőknél Iparosoknál szerezze t
—I
dóknél I bel j
Magyar Királyi Államvasutak
MENETRENDJE
Kagykaalna állomálra érkesi és ai onnan Induló rónátokról. Érvényes • IB33. évi október hó 8-tól kezdve.
Vout uáoll A vonat neme tf.-Kanlz.á. ról Indul KMllk.!,-" Bpesttr érkezik Voul IŰU A vonat) Bpestről neme | Indul KMithti,-ríl Mvl W.-kanl-zsára érk
1219 1207 1213 1211 1231a 1201 Szem. v. Szem. r. Szem. V. Motoz Orr. 030 810 8-45 14\'30 1750 1824 2-H1 10-Ó8 16\'00 1IH7 19-40 739 955 1605 21-18 22-20 12201 1232 1202 1217 1214 120& Szem. v.| 21.45 Motoz 1 — Ojv. 7-40 Szem. V. ij 6-20 izem. v. 14-15 Oyv. I 2003 250 5-53 10.12 11-37 18-35 22-40 435 721 1130 13-07 2007 23 50
KOavotlón kocsik forgalmat
Az I23U/I231 X. vonalok kílzvetlen motorvonatok Nagykanizsa-Kcszihely kózölt. Az 1202/1201. íz. vonatokkal szent. l-lól 1934. május 14-lg a következő közvetlen kocsik fúlnak ; 1 étkező, 1 III. kocsi Pragersko, egy I—II— III. oszt. kocsi Venllmlglla, I hálókocsi Cannes.
Nagykanizsa- ÁB/alva o. h.
I Zului ígWlMi SlOailt-J| h.Eyr. Srk 8*pro«bi I Ml Ind. E|«iti. Mul | Ktniná. ra irt.
HIZ I SZ. V. HM Sí. V. MIS Sz. V. I<» . Motor :u>« Motor 600 1335 16-15 18-35 2020 745 1515 17-40 2010 21-50 8-47 1606 18-35 2114 « 10-43 2008 agykar lilli [1 Moloi un . Molor I4IS | Sz. V. 1413 j Sz. V. 1411 1 Ss. V. Izsa—Ptcs 530 1003 13-18 19-48 7-41 11-24 1502 21-30 5-40 8-30 1205 15-55 22 V! 7-38 10 19 13-33 17 45 23-57
HifjVwl- | Bt\'ciri | i.IíW M.I | irt. | Piciri M. PUvtl Bucit há niri irt.
2420 1 Sz. V. 2444 Sz. V. 2414 Sz. v. 2428a | Vzgj. 4\'50 1 6\'38 11 8-49 11-58 Bp. Keleti 13\'40 15 47 119-02 18-00 20 48 [23-39 2127 2447 2413 2421 Sz. v. Sz. v. Sz v. Vegy. - II 5-10 Bp. Keletlból 1214 1 14 22 1700 19 30 715 813 18*06 21-55
Szenzációs
női kalap újdonságok
érkeztek
és kaphatok
BRÓNYAI DIVATARUHAZ
Horthy MlklAe-ut I. - V*roek*az-épOlet.
Alakításokat a legújabb modellek után készítünk.
A 2444/2447. sz. vonatok közvetlen vonalok Budapest keleti pu.-ra Gyékényesen át. Nagykanizsa—Murakeresztur és Kotorlba
12081 Oyors 24921 Vegyes 1202|QyOfS
560 1141 1804
A lugoszláv személyvonslok csak Murakereszlurifc Illetve Murakereszlurtól közi. A Nagykanizsáról induló és Pécs felé meri<5 vőnatoknak Murakereszturon van csatlakozás* a lugoszláv személyvonatokhoz és vlszon\'.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással
(50 lappal)
darabonkint 20 «"ért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fö-ut 5.
valamint
Krátky György és II). Hiraohler Blikaa dohányárudíjában, Fiachal Ede é» Sohleaa T»e*»ér«k
könyv- és paplrkereskedésében, Horwith Jó*»e» ujsígárudájában.
Nfönatatt a,taptulajdonos Közgazdasági K.-T. Qulenbcrg Nyomd* ís Délzalal Lapklaáá Vállalata kunyvnyomdáiában Nagykanizsán. (Felelóa Üzletvezető:«
I Károly.)
74. évfolyam 35 szám
Nagykanizsa, 1934 február 14, izerda
Ara 12 ""ér
ZALAI KÖZLÖNY
uriratMl « HsdáUvrtl: Fial 5. i.l.
\'♦unni mnuf_
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Ami az ellenzéki elismerésből kimaradt
Mtk» jelenség » éppen ezért érdemes megemlékezni arról, hogy a baloldali ellenzék egyik vezére \'legutóbbi lieszéde allí«imával elismerő szavakat mondott a kormány munkásságáról és annak eredményeiről. Eddigelé azt Japasz-talluk, hogy az ellenzéki vezérek — igy Rassay Károly is — a legszigorúbb takarékosság elvét alkalnlaz-tiik a kormányzati tevékenységgel szemben nyilvánított elismerés tekintetében s bármily komoly eredmények és sikerek koronázták i.s a kormány jóindulatú és Jészántléku törekvéseit, az ellenzék részéről a legritkább esetben, hallottuk a komoly és tárgyilagos méltánylás hangját.
íppen ezért igen figyeVmremóltó, hogy ellenzéki részről nemrégiben a kormány érdekének Ismertékel azt, hogy rend, béke és nyugalom uralkodik ebben a* országban s a kormány mindeddig teljes siker-ni tudta megvédeni az ország . polgárait a különböző oldalakról megnyilvánuló szélsőséges és túlzó tö-irkvésekktel szefn1*n. Mto\'den jő-zan és tárgyilagos ember örömmel teheti tudomásul az ellenzéki szabadelvű párt vezérének ezt a megnyilatkozását, mert valóban, Gömbös Gyula és kormánva a magyar nemzet osztatlan háláját érdemelte ki azzal, hogv egy világválság vergődései és viharai, Páris és Bées polgárháborúi kózz\'|>ette u nyűgeit, békés |)olgári munka lehetőségeit tudta biztosítani közel másfél esztendőn keresztül az ő meggondolt í« előrelátó politikájával. Úgyhisz-szúk azonban, hogy azellenzék\'szónoka bizvást tovább folytathatta volna az elismerés szavait s n C.úm-Iws-kormánynak egyéb olyan érdemeit is felsorolhatta volna, ámenek az ország egyetemes érdekei szempont jálról szintén Igen jelentíl-stgtdjcsek és ameheket legfeljebb a Párpolltikai elfogullság vehet tagadási*.
Igy például elfelejtett az cmlitptl eUcnzéki |iolitilcus rámutatni arru, ™!ty a kormány egész működése a legnagyobb szigorúsággal és « "Weljescbb eredménnyel érvényesítette a takarékosság\' elvét az "umi költségvetés egész vonalán, "oet jelentős mértékben lecsök-™letle a költségvetésben mntal-\'"n.vegető hiányt s biztositolta ®"°[Mág gazdasági és pénzügyi ék-
írt^u* nlasabb "\'"l\'J41 : « P=ngö "^állandóságát. Nem szólott ar-™ sem, ItOjty a Gömbös-kormány S* U«lalbalépése óta egyik leg-\'^,™b"«ondjál képezte .mező-8ud«ság, tcrményídS kiviteli le-Woségctnek megjavítása, holott el IozmiIm ía "mcrnle azl, hogy a nX , m °,1",<we<l év "ta« a kor-S "1*1" külpolitikája . ke-
mT™^11 eg<4z soro
" vdmsorompóln keresz-
Suzkeutöiítf ti kt.dóbiv.tall t«t«fo«: 78. a
Összeomlik a vörös forradalom Ausztriában
Helyenként még folynak a harcok, de a kormány már mindenhol ura a helyzetnek — A vésztörvényszék megkezdi működését — A kormány végleg leszámol a szociáldemokratákkal — A párt minden funkcionáriusát letartóztatják
Szerdán a vidéken is megindul a nagy tisztogatás
Berlin, február 13 Bécsből érkezeit jelentés szerint a hivatalos jelentéIs beismerik, hogy a harcok nagy vérálilo/atokat követeltek. A bécsi harcoknak eddig 33 ha-lálos és 163 súlyosan sebesült áldozata van.\' Az ország területén azonban
tflbbezáz ■ ha:0|tak mám*, mig a sebesültek számát még hozzávetőlegesen sem lehet megállapítani, mert valamennyit házilag kezelik, mivel Íéhíek az esetleges büntető eljárásiéi.
Bécs, február 13 Bécsben a helyzet kedden délelőtt nem változott. Ottakringban telitalálat
következtében
felrobbant *Í7 ftarométer.
A vörösök bevették magukat az egyik városi épületbe, ahonnan gépfegyver-tüzet zúdítottak a katonaságra.
A házat lözérségi tü* alá vélték
<Ss 50 köztársasági védöőrt letartóztat-tak, akik teljes harci felszereléssel voltak ellátva. S*imm«ringben a vörösök felülkerekedtek a * kormánycsapatok fölé. Kloridsdorfban ismét megélénkült a tüzérségi harc. Kedden délelőtt 1 rendőrségi repülő szállt fel, hogy felkutassa a marxista-fészkeket. Seber Ismert szocialista képviselőt az ottak-ringi munkásotthon megrohanásakor agyonlőtték.
Kedden délután újra. fellángolt a harc
Linz, február 13 Linzben változatlan erővel folyik a harc. A szociáldemokraták megszállták az összekötő vusutnál a síneket, a főpályaudvart és a hajógyárakat A harc erősen folyik továbli a délutáni órákban. A kormány reméli, hogy estére megtisztítja a várost. Eddig 27 halottról és 72 sebe-sültrőj tudnak.
Bécs, február 13 Bécsben a szociáldemokraták aktiója délután 3 órakor újból teljes erővel megindult. Schandlciten, Marxerhofés Halmannhof muukásépülctek lakói
az épületből gépfegyverekből tüzeltek én lángvetőki-i dobtak *t ostromló katonasáara. A lai\'oiU.ság nehéz Agyukkal vAlas/oll t* mittd-hArom híz «vy«iik/-nt M«—5M la-Wóval kigyulladt. Óriási pánik támadt.
A kormány elrendelte a Schutzbund minden vezérének és a szociáldemokrata párt minden funkcionáriusának letartóztatását. A kormány elhatározta, hogy Ausztria területén egyszer és mindenkorra véget vet a vörös uralomnak.
A régI hadsereg tagjait is segítségül hivja az osztrák kormány
Berlin, február 13 Bécsi jelentés szerint a muramenti Bruckban a forradalmárok felszakították a sii le kel és ezzel megbénították
a vasúti forgalmat. A Sleyr-I villa-mossági társaság t.\'lepeit is megszállták. \'üraz. kórnyékén a vörösök a közeli erdőbe menekültek.
Egyes hírek szerint Bécs letartóztatott polgármesterét, Seliaet u4lüt*ff Me a rrndőreéul Fogdában.
Délután 5 órakor a floridsdorfl kerületben levő Schlinger-udvart ismét megszállták a kormánycsapatok. A kerület többi részél>en még erőseu folyik a tüzérségi tüzelés.
A felsőausztriai Linzben teljesen lielyrcállt a forgalom, a város és környéke isméi a kormánycsu|>atok kezében van.
A forradalmi eseményekkel kapcsolation Hletzlngbcn H embert a rögt6n.VIŐ IHrtWág elé áÜUatUk.
A honvédelmi államtitkár feiszóli-totta a régi hadsereg tisztjeit és katonáit, hogy Jelentkezzenek az önkéntes védötestülelben és álljanak feltétel nélkül az államhatalom rendelkezésért.
Éjfélkor Jelentik...
Bécs, február 13 Bécsben a lázadók mozgalma egyre Jobban összeomlik. A Marx-udvarba zárt lázadók délután lőszer hiányában beszüntették a lövöldözést
Breitnert,\' a városi tanács mindenható pénzügyi előadóját és Pelznek lartománygyülési képviselőt, nz u. n. vörös hercegnőnek, Ferenc Józ-ef unokájának, Windischgraetz hercegnő férjét kedden letartóztatták. Este 8 órára egész Floridsdorf kül-(Folytatás a 2. oldal 4. hasábján)
tül a magyar mezőgazdaság termé-nyeinek s így már eddig is közel 6 és fél millió métermázsa búza kivitelét tette lelwfrtővé. Méltányos lett volna az isr ha felemlitetlék volnu, hogy a Gómbís-korinány Ma gyarország külforgalmának további fejlesztése és fokozása érdekében egj-séges intézményt állított a magyar külkereskedelem élére és a lehetőségekhez képest enyhített-azokat a nehézségeket, amelyek a kötött devizagazdálkodás terén a
külföldi állaqjok^al lebonyolított
üzletk fopgalnuft megnehezik-tték.
De. ftft teljes tárgvilagosságra tó-rékedett volna a szóbanforgó ellenzéki politikus a Gömbés-kormány-nyal szemben, akkor nug kellett volna emlékeznie azoknak a kormányzati intézkedéseknek a sorozatáról is, amelyekkel a kormány a válsággal küzdő magyar gazdatár-
sadalom nehéz helyzetén igyekezett könnyíteni. Fel kellett volna emli-\' trnie, hogy a kormány a gazdáknak íohetővé lelte az adóhátralékok természetben, galxmában való le-törlesztését, ami állal nemcsak a gazdaközönség adóterhei! csökkentette, de jelentős mértékben enyhítette a belföldi gabonapiac válságát is. További igen fontos könnyebbséget jelentettek a gazdákra nézve az adósságok kamatterhében ke-ncsztülvitt fokozatos csökkentések,* melvek végső eredményben 40 -50 százalékkal szállították kJ azulolsó két esztendőben a magyar gazdatársadalmat terhelő k amalokat. Ugyancsak a kormányzat intézkedései következtében i$en jelontős mértéklien csökkent a magyar me-. zőgtLzdaság egész adósságterhe is, amelyre nézve jellemző, hogy mig két évvel ezelőtt az adósságok tör-
lesztési és kamatterhének évi ősz-szege 230 millió pengő volt, ez az össreg ma évente már csak 90 millió pengőt tesz ki. Kmellelt a gaz-daadóssági leudelet legfőbb előnye a gazdatársadalom szem|>ontjából ablian mutatkozik, hogy e régen vajúdó kérdés térén két évre nyugalmi állapoton teremtett b erre a* időre az adósságokkal küzdő s ón-hibájukon kivül bajbajutott gazdákat az árverés és az anyagi pusztulás veszedelmeitől megvédi.
Ugy érezzük, hogy a C.ömbós-kor-mány működésének ezeket az eredményeit is fel kelleti volna sorolni annyival is inkább, mivel az ország közvéleménye nagyon is számontartja ezeket az értékes ered ményeket s ezek alapján alkotja meg itélelét a kormány munkásságáról.
ZALAI KÖZLÖNY
18841 fcftmfr U
Hallatlan viharok éa állandó Izgalom közben a megyegyülós I* loazavazta Rohm apát Indítványát
^ Zalaeg<Si*»eg. február 13
( Tintfritonk téj/fdfijeU^téae) Ma délelőtt ™0 órakor nyitotta meg
Gyómörey György főispán a megye gyűlést, amelyre nagyszámban jöttek fissre a törvényhatósági bizottsági tagok. Nagykanizsáról Krátky
jelenetek az orosz-magyar megegyezés körűt
ne avatkoz-
István dr. polgánneirter és nagyszámban a kanizsai megyebüsott-
tfági tagók Is részt \\tMtek A megye-gyűlés, amint a tegnapi kisgyűlés után előre volt látható, n vihar jegyében zajlott ie.
Az alispáni bejelentéshez //c r-ud/ft -Gergely szólalt fel, aki méltányosságra kérte a pénzügyi hatóságokat. keglovics János a védett gazdák kamatfizetéséi tette szóvá. Tiltakozott a malomvám emelése ellen.
Pehm József apátplébános azzal kezdte buszodét, liogy elfogadja az alispáni jelentési, de szóvá kei) tennie egy eseményt. Ezelőtt 10 év\\el kísértett már a szovjet elismerésének veszélye. Most közelebb vagyunk araszélhez. Akkor a megye nagyon hatásosan emelte fel tiltakozó szavát. Most ismét ki kell térnie egy kérdésié, bár indítványt nem szándékozik tenni. A szovjet diplomáciai előjogának elisinen.se nem olyan ártatlan dolog, mim azt mondják. A szovejtdiktátorok helyett a szenvedő orosz nép mellé kell álianunk.
(iyöntfirey főispán csenget és figyelmezteti a szónokol, hogy ide-
gen állam belügyei lék.
Pehnt: ...Nem tehet róla, de nem tudja szivielni u szovjetet és a csókát. (A főispán ismételten figyelmezteti a szónokot (Nagy zaj) Pehm
apát folyiatja a beszédét többször aláhúzott célzásokkal u főispán szavaira, azt mondja, hogy a szovjettel való megállapodás a rovizló szempontjából sem előnyös, azonkívül sem gazdasági, sem kereskedelmi szem|»ontbói nem várhatunk semmit a szovjettől Nem f vigad-hatja el, amit a közrendre vonatkozólag jelent ez a fifffdés és uz elnök íigyelnwztelésu dacára is kénytelen erről beszélni.
A főispán itt erélyesen lecsöu-geli és figyelmezteti a szónokot, liogy hu u gúnyos hungsulyá\\ai előző szavaira tett megjegyze*jeket nem hagyja abba, megvonja tőle u szót. Erre nagy zaj tör ki a teremben. Pehm félbeszakítja bestédét és leül.
Van-e helye politikának a megyeházán és papok a politikában ?
sál ö sem helyesli és sajnálja, iiogy idáig iejlődólt u dolog. (Óriási iaj.)
úrley György kijeién\'i, hogy a legnagyobb tisztelettel .iselletik u pajwk iránt...
Feláll ekkor 1\\ Molnár Arkau-\' gyal kanizsai plébános, valamit kiált Orley György kir. közjegyző felé, aki viszont azt kiáltja vissza a plébánosnak :
— Nem kelienek púpok a politikában I
P. Molnár erre is odakiált valamit örleynek, de u nagy zajban nem lehet megérteni. A teremben óriási lárma tör ki, a főispán csengője állandóan szól, majd erélyesen igyekszik rendet teremteni.
— Ne méltóztassanuk közbekia-bálni! Ne tessék pártpolitikát hangoztatni, mert nem engedem meg, hogy ennek a teremnek méltóságát pártpolitikai harcokkal aláássák 1
Ezután lassan helyreállott a rend.
Sitankovszky Imre kifogásolta, hogy a nemzetiszocialista párt nem kap engedélyt gyűlésekre. Farkat Tibor kijelentette, hogy a törvény igenis ugy rendelkezik, hogy i>o-litikának he Ive van a megyegyűlésen. lia a kijelentését a főispán nem így értette, — szabadságában sértve érezné magát. Elhangzott a sajnálatos közbeszólás a pallókról... (Óriási zaj.) fA vármegye többségében az a meggyőződés él, hogy a mai nehéz helyzetben, akár katolikus, akár protestáns, akár zsidó az a pap, nemcsak akkor van rá szükség, amikor keresztel vagy temet...
GV6müf*y főispán nyomban válaszol az elhangzottakra.
— Tény — mondja — hogy nem kaptak gyűlési engedélyt a nemzeti szocialisták, de amig kilengések • vannak, addig ez igy is marad Kijelenti, hogy már székfoglalójában megmondotta, hogy politikának igenis helye van a közgyűlési teremben, de párt|xilitikát nem en-ged ide behozni Orley közbeszólá-
zálunkl Ktwl Pelrtn elhagy* a közgyűlési termet
Tafúnyi Ferenc dr. hangsu-sulyoztá, hogy igenis helye van a politikának a közgyűlési teremben. Nem lát veszélyt a megye autó nómiája dolgában
t\'HWQÍV íöfc»páu -\'kÜttletttelU\' hogy igenis bele kell nyúlni a 1V0> eaeít pengős fizetések é# a párturalom ügyé hé, ezért a koidiányt osak elismerés líletl
Majd szavazásra bocsátották Pehm apát indítványát, amit már tegnap a kisgy ülésről /szóló tudósításunkban ismerteltunk. A me-gyegyülés ts elvetette Pehm apát indítványát.
Majd a többi ügyek letíirgyfllá-sára került sor.
Ídűjáífft
A nagykanizsai metooroloilal megfigyelő jelentések: — kedden a hőmérséklet: reggel 7 érakor — 1\'4, délután 2 órakor — 1*2, este 9 órakor
- 2 6.
Felhőül: Reggel és esto tiszta, délben borult
Szélirány: reggel, délben, este észak keleU szél.
(ÉJuakai rddiájtltnlét) * glsl iNtéssflsUntl ssts 10 érahan A sxél ay«nB0lés« vérhaté dsrOlt léével.
„^ (Folytatás L aldakél)
városát teljesen megtisztították a U. zadóktój. A távolabbi kommunista fészkek ellen reggel\' Jépnok
lel. A Favoritén/ker|lettK\'ii festő. a rendőrség k gépwyy^ 10" fegjm-rt és iciigCteg lössi« WákmAivyylt.
tirazban 600 embert letartóztattak. A halottak száma 70. Linzben a váms halárában ismét összegyültök .1 kom-munisták. Töhf) Ihelyen még az abla. kokból lolylatjik a lövöldözést. Sleyr,-t>au és I.íiizIkmi .i kormány is|iu;l u-a a helyréinek. fírázbrfn 2-Í"\'lázadót ma. szerdán a statáriális bíróság eJ6 álli-lanak.
RÁDIÓ-MŰSOR
Dudaprst, február 14.
6.45; Torna. Utána hanglemezek. -9,45: Hirek. — 10.10: Helyszíni közvetítés a Hadimuzcumból, a m. kir. csendőrség hősi emléktáblájának leleplezési ünnepélyéről. 1205 Schrammelunc. — 1.15: Időjelzés. 1.:*): Országos Postászenekar. — 3.30: A rádió diákfélórája. 4: Hangverseny a Hubay-palotábói. — 4.40: Időjelzés, hirek. — 5.45. Olasz nyelvokU-tás. — 610: Cigányzene. — 7: Andersen Felicia költeményeket ad elő. -7.25: A m. kir. Operaház előadás". • Tosca.« Az előadás után kb. 10.31) Időjárásjelentés. — Majd hanglemezek.
12: Alpesi zene. — 12.30: VI-dám lemezek. — 1.10: Slrauss egyvo-log. — 130: Müvésziemezek. - 5.20: Zongora- és vonósnégyes. — 7 33; Haydn: Az évszakok; oratórium, — 10.35: Zene.
-,KI«gán» öltözködés titka: Schülz
Pehm apát itt közbeszól: Ezl látjuk 1
Orley : ...óriási szükségét látom u papság nevelőm unkájának és kívánatos, hogy a közékiben is betöltsék szerepüket. Nem látom azonban szívesen, hogy a papok a nupi politikában részt vesznek. A politiku súlyos dolog, ne avatkozzanak bele a papok. Nem akartam sérteni és sujnálom, hogy félreértettek.
Kávási Szabó Károly magából kikelve : A forrudulomkor uz vólt a jelszó : ^Nem ukurok katonát látni h most ugyiátszik az lesz a jelszó : «Nem akarok papot látni•!> (Itt ismét óriási lárma tör ki a közgyűlési terembeu.)
Pehm apátplébános : Neíh voltam kupitaiistu, a kommunisták mégis csendői-szuronyok közólt vezettek... Orley közbeszól : Engem is ! Pehm : Akkor jobban megérthetnénk egymást ! (Nagy zaj.)
Orley a nagy zaj közepette azt mondja, hogy őt a kommunisták ugyonkinozták, mire Pehm apát gúnyosan odaszól:
...és megmaradt a katolikus pan-ság örömére..,,
Gyómörey főispán ismételten figyelmezteti Pehm apátot, liogy tartózkodjék az ilyen megjegyzésektől.
Pe/in^Uidomásul veszi, hogy sérelmes kijelentést Orley sajnálja, de a közvéleményben is rossz ha tást kelthet a dolog. Egyenrangú ál lam|>olgárok vagyunk — mondja — szavazati jogunk van, azért politi-
N
agy tétel garantáltan 100 °/»-os tiszta hernyó-selymet vettunk a legszebb színekben és klmlntázásben.
Ruhára, blouzra, női Jehir-nemtlre, pljamáre és férd Ingekre kiválóén alkalmas
Aru&áx
Alkalmi vételünket dumplng áron árusltjuk.
1534. ltbruil_H_
Z\'LAI KÖZLÖNY
Fogronilá«át
IMH-Iff moffahadályoíza
.HYPERDEHT
MAJv\'teMflncta. -
ló hírek a nagyvilágból
Dudapest székesfőváros 85 millió pengő értékű kózmunka-programja ból januárban 5 millió i>engő értékű munkát végeztek el. A tavaszi és nvári hónapokban ez az ösz-say havonként emelkedni fog.
I)élafrika jólétben úszik, az adókat leszállítják. Ok : — az arany-ipar hallatlan fellendülése.
Argetoianu volt miniszter mondta minap a román kamara ülésén :
— békeszerződések nem megvál-toztalhatatlanok.

Tanácskozások indultak meg a magyar vámtarifa egyes tételeinek mérséklésére, sőt bizonyos tételek
teljes megszüntetésére.

A karlcllbiaottság jelentése szerint Magyarországon az utóbbi néhány hónap alalt 1-10 kartell szűnt meg

A GyOSz 3 millió értékű gépkivitelről tárgyal Bolgáriával. — A Hangya uj nóvényolajgyárat állit fel. - Romániába 100.000 kg pamutfonal exportját sikerült bizto-tani, most nagyobb arányú fonal-kivitel indult meg a balkáni államok felé
A gazdasági javulás kétségtelen jele, liogy az egves termelési ágakba n Magyarorírzágon fte I h as z n á 11 szén mennyisége 1930 óta állandóan csökkent, 1933-ban a csökkenés megállt és az év végéig már emelkedést mutat.
A Pénzintézeti KóZ]>onl kimutatása szerint 1933. folyamán a takarék tetétek hanyatlása megfordult és a belétek összege a fővárosi bankok-nál 18 7 millió pengővel emelkedett.

A németországi munkanélküliek száma 1933. januárban 3.77 millió, 10981. januárban 2.21 millió. -1933-ban a német takarékpénztáraknál a betétek 360 millió márkával növekedtek.

Sopron városa 30 állástalan diplomásnak alkalmazást adot.t
*
A budapesti vámmentes kikötő forgalma 1933-ban 100.000 méter-
lSS*1 papodon, ami 2 szú-wtékos forgalom-emelkedést jelent.
Ha fáj a feje ég szédül, ha tel»-Mlizgalmat, gyomorégést, mell ttoruláit vagy szívdobogást érez, M minél előbb va\'ódi^.Ferenc Jóuet" keserűvizet.
A kiskomáromi dalosok előadták a Tatárjárást
Kitüntetést kaptak a Kiskomáromi Dalkör verető!
Kevés dalárda bizonyította be nagyobb lendülettel, hogy mit tud-elérni a dalos-lelkesedés, mint a Kiskomáromi Dalkör. A dalos-tradíció régi Kiskomá-mrnban, de a típláóla a mai alakjában jóformán egy esztendős és mindaz az átütő erő, ami benne van. egészen ennek az uj dalárdának a ré^d kiskomáromi dalos-hagyományokból és az Uj gárda nagyszerű aktivitásából táplálkozik. Ha ez a lelkes dalos-tábor továbbra is birJti fogja az alkotó munka iramát, ugy a XIV. (zalai) da-loskerület sokszor lesz még büszke erre a dalárdájára.
Most megint nagy dologgal lepték meg a kiskomáromi dalosok községiV ket. Betanulták és négy zsúfolt ház előtt előadták a >TatárJárás« c. operettet. Városhelyen is nagy vállalkozás, hát még Kiskomáromban, ahol csak magának a színpadnak összeállítása hatalmas gondot adott a rendezőségnek. A kiskomáromi dalosok azonban nem riadnak vissza semmi nehézségtől. Alig egy év alatt nagyszerűen megszervezkcdlek, kitűnő dalos-eredményt értek cl, könyvtárat avattak, nagyarányú ünnepségeket rendeztek, zászlót szerezlek, most |>cdlg az 1932-ben az Alsópáhokl Dalárda javaslatára elhatározott falusi dalosverseny megrendezéséi is Kiskomárom vállalta junius 3-ra.
Aftcmpó határozottan meglepő. Amig azonban a lelkesedés eredményeket produkál, addig a hivatott vezetők csak szerető figyelemmel és gondoskodással kisérik azt és Igyekeznek az energiákat hasznos sikerekre váltani.
A Talárjárásra megérkezett Kisko-máromba u daloskerület vezetősége is Nagykanizsáról. Dr. Tholway Zsigmond ü. v. elnök, Barbarits l.ajos főtitkár és Ketlfhg Ferenc karnagy a délután folyamán a Komárvárosi Dalárda vezetőinél tellek látogatásokat és megbeszélték ott egy (korábban a dalárda akadályoztatása miatt elmaradt) hasonló kerületi látogatás tervét. Dr. Krátky István polgármester, a ke-
rület elnöke az esli gyorssal érkezett meg Klskomáromba, ahol a kerületi vezetőket dr. Szabó Zsigmond tiszti főorvossal és dr. Kovács László ügy véddel egyetemben Szllvay Gyula fő jegyző, a dalárdának újonnan meg válMttott társelnöke látta vendéül
A Tatárjárást ezúttal harmadszor ad ták elő (a negyedik húshagyókedden) de sein a rendezőségen, sem1 a mük<*l velő-gárdán nyoma sem volt a kimerülésnek. Látszott mindenen, hogy belső lelkesedés füll mindenkiben az ambíciót és látszott az ls, hogy az organizáció kitűnően és fegyelmezetlen működik. A dalárda saját zenekara kísérte az előadást. Kávé János karnagy fáradságot nem kiméivé sikeresen oldotta meg ezt a nehéz feladatot. Az előadás a derűs hangulat és forró siker jegyében zajlott le. Egy gombostű nem fért volna be az öreg Korona nagytermébe, ahol a kerületi vendégek szőnyegekkel díszített díszpáholyban foglaltak helyet. Taps percenként viharzott. Minden énekes, tán-oos jelenetet ismételni kellett. Egjdkct-másikat többször is. A falu ünneplő népe szomjas lélekkel, örömtől és büszkeségiül sugárzó arccal osztotta az elismerést. A szereplők közül a kellemesen éneklő és mozgó primadonnát; Marton Itozikát, a bájos, szőke Gobor Mariskát, a kedves Tibol Margibot> a rendkívül ügyes Hajdú Lászlót és Kallóczl Józsefei, a Snejdig Arvay Károlyt és Németh Józsefet, a jóizü Kálóczi Ferencet kell kiemelni. A betanításion volt szakszerűség is, mert azt Rákos Lajos valóságos színész végezte, aki egy falvakat járó színtársulattól lemaradt és egyelőre Kiskomáromban talált pár falat kenyeret magának és feleségének. Egyebekben az egész ünnepség Vidor Imre dalköri jegyző rendezői rutinjának és gondosságának elismerést érdemlő nyomait viselte magán.
Az első felvonás szünetében dr. Krátky István, a kerület elnöke jelent meg a színpadon és lelkesítő, elismerő
Párisi előkelő divatszalonok
által elfogadott?
legfinomabb valódi angol ésfrancia
női szöuetuidonsM
megérkeztek és a legolcsóbb áron beszerezhetők
SiitierDMrultózbnii
Most
rendkívül olcsón
árusítok.
TekiBtse meg kirakatnia!! MATIERSBORFER IMI
uri és nöldlvat üzlete
beszédében a dalkultusz jelentőségét fejtette ki az egyszerű magyar szivedbe hulló, szép szavakban, majd a közönség tapsai közben átnyújtotta a Kis-kománomí Dalkör vezetőinek. Arany István elnöknek a dalárda áUlozatkésa atyjának, Köö István ü. v. elnöknek, n szívvel-lélekkel magyar dalosnak, Kávé János tanítónak, a dalárda nagyszerű karnagyának és Vidor Imrének, a dalárda fáradhatatlan, odaadó, ötletben és lelkesedésben kifogyhatatlan Jegyzőjének a XIV. daloskcrület elismerő díszokleveleit. (Fekete László festőművész Ízléses és stílusos munkáját dicsérik a szép oklevelek.)
Befejezésül a dalánla énekelt néhány számot és bizonyságát adta, hogy ez a dalárda tele van a dalosfejlődés terén ls lendülettel, a nblclóvul, szorgalommal és vezetőjük rátermettséggel.
Előadás után táncmulatság következett, melynek kilünő hangulatában a kanizsai vendégek fiaialabbjai is megforgatták a cigánymuzsika csalogató szavára a kiskomáromi lányokai, menyecskéket.
Apróságok koszorúcskája
Bájosabb valamit régen Öttunk, mint tegnap délután a gyermek-tánciskola záróvizsgáját Farka-sovszky Teri lánciskolájában. A\' tárkán kavargó mlniatür-bál boldog derűt aranyozott a nagyszámban összejött szülők arcára. Olyan volt a parkett, mint frissen kivirágzott tavaszi rét. Műsor is volt a «bál» előtt. Barbarits Miki nyalka huszár uniformisbaji prológot mondott, majd ékes rigmusokban végigkonferálta a műsort. Snbján Erna és Frcvslingcr öcsi holland tánca, Németh Magdi és ilúlzheim Tibi is-kolás-táncjelenete, Bottka Évi éa Vécscy Pisti rokokó-tánca, Horváth Manci és Magyar Zoli spanyol tánca, Németh leur és Horváth Jenőké tót tánca, Német Icus és Barbarits Miki magyar csárdása, — egyik ennivalóbb, édesebb volt, mint a másik. A kicsinyek közt is a legkisebb: Sabján Erna adta át a kedves «Teri péni»-nek a szülők ajándékát azért a szeretetteljes, gondos fáradozásért, amivel kicsinveikkel a baba-kurzus alatt foglalkozott.
Csütörtökön jön: „A CSATA" Csütörtökön jön: „A CSATA\'
CsDtBrtBkSn jfim „A CSATA"
iU
ZALA! KÖZLÖNY
ÍM*, tthruér H
Ivészek
Filléres hirdetési napok és Ingyen apróhirdetés a Zalai Közlönyben
_j__
Arany koporsó...
A kéi, amely ar iAr«ny koporsó\' drága clrádáit véste, aláhullott. Ésmig kongtak a harangok, míg az alföldi metropolis fölött áthúztak a halál sötét angyalul, állott a temetés és egy egész ország szive facsarodott össze a komor aktus alatt, addig a pacsirta-dalos busamezők, a napfényes rónák halmai alól fölérestek sírjaikban a holt avar vitézek és a leszakadó éjszaka komor döbbenetében megmozdultak a nagy tömegsírok és utrakeltek a holt avar vitézek, hogy éjfélre beérjenek Kiskunfélegyházára, tisztességet tenni a halott költő, a meleg szivü nagy tudós nád fedeles kis szülőházánál:
. S a pwutcán éjfél táján Ressen az alvó komor lármán: Kelevész zörren, kopjavas cseng, Fegyveres népek robaja reng... S lesz Móra Márton nádas háza, Mint holt vezérek büszke sátra Éjféli órán királyi vár. Hol hős vezérre hü népe vár... Avar vitézek holt serege Vonul előtte tisztelegve... Mig elvonul a marcona n£p, a kis házban felmerül a régi kép: — öklömnyi gyerek vacsorát (Itíór s o Jtsfcastejes szelet kenyér a szomorú anya kérges ősében inár három Télé: kenyér, a Wa és a (bélé. . A kis Farkénak igy jól esik, hálás miatyánk csurran érte a száján ... Mintahogy beéri vacsorára kertész-pecsenyével (vagyis »süttók«-kel), bundás gombóccal (vagyis héjában főtt krumplival). Amikor pedig er is elfogy és a kanapé sarkában már nem dudorodik az abrosz alatt n barna fél-kenyér, akkor megelégsjlk varsorára a napfényes árokparton szedett marék [tapsaj(ócskával is. Hiszen olyan seépeket lehet ilyenkor álmodni. Az ilyen vacsorák sohasem fekszik meg a gyerekek gyomrát...
Vagy pedig az első kenyérkereset: Gazdag Dobákné malacai részére szedett árokparti papsa|tlcvelekért kapott karaj mézes kenyér, amikor a mohó gyerekfogak alatt kővé szilárdult a falat.- hiszen otthon az édesanyjának nincsen kenyere ... neki viszi inkább, ö lx-éri papsajttal. Az anyja pedig eltette estére a munkából hazutérő édesapjának s hogy az sem elte meg, másnap elUrisznyázta neki, hogy estére ez az egy harapás héjas karaj kenyér, mini madárlátta kerüljön vissza az apja tarisznyájából a Ferkó gyerek kezébe...
És váltakozva vonulnak el a képek: a szeptemberi emlék. A beiratás. Mezítlábas Móra Mártonnénak hiábavaló kálváriás hajszája 6 frt. 53 krajcár tandij után... Utána az »Unus es Deus« köimyfacsaró .emléke ...
Búgtak a harsogok... Fönn, a kékre kárpitozott égazuroti meleg sugarakat szór az öreg nap. És a büszke metropolis palotasorainak tetején megolvadt hótömegek, mint szürke könypatakok zuhognak alá a rézzel cifrázott csatornák vigyorgó sárkánytorkán, hogy elsirassák a halott költőt, akinek a tisza|>arti metropolis díszsírjába hullik alá aranytollas keze, nagy, kihűlt szive... 6 frt. .r»3 krajcáros gyermekkorának minden könnyes emléke...
---- Búgtak a harangok és amíg
felcsendült a búcsúztató jajszava a halott költő barátainak sápadt ajakán, amíg szivet rendítő komorsággal suhant meg a gyászdal fekete szárnya a dalárdák ajkain, a fekete torkú sir felett, a bronzszínű ko|»rsó, a reá-ómlő februári napfényznhatagjban arannyá változott és a hideg szivültó-meg, anxjly csak ilyen alkalmakkor döbben Önmagára, amikor a kiskunfélegyházai szülőföld temetőjének barna rögeivel keverten a költő szivére hullani hallotta a szegedi temető hantjait, a rógusőben nemes fénnyel látta megcsillan!, érezte fölragyogni, alázuhanni a sírba szálló halott költő magafaragta \'Arany koporsóját* ...
BrassÉoyi Gyula
Vér-, bőr- és Idegbajosok a természetes .Ferenc József" kese-rüvlzel mint igen jó béliisztiló szert edményesen használok.
A fővárosi mii tárlata
minden hozzáértő látogató véleménye szerint olyan kimagasló értékeket hozott Kanizsára, amihez hasonló évek óta nem volt ebben a városban. Jólesik megállapítanunk ezt itl, ahol a hónuk alatt a leghitványabb giccserekkel és a művészetet megcsúfoló mázolatok-kal naponta házalnak élelmes és nehezen lerázható ügynökök és megtöltik a várost értéktelen lim-lomjaikkal. A fővárosi művészek tárlata a régi és mai magyar festők legsúlyosabb márkáit mutatta be ezen a három napon, valamint a fiatal festő-gárda legfeltőrőbb tc-luetségei közül egyet-kettőt A festőművészet minden ismerőjének és minden művészbarátnak igazi, értékes kulhirélmény volt ez a sajnos — igen rövid kiállítás. Igy is érthetően nagy volt az érdeklődés és néhány igen értékes vászon, nagy mesterek remek müvei maradnak Nagykanizsán. A tárlat ma délben utazik tovább. A rendezőség érdeklődőknek délig még rendelkezésre áll (Nagykanizsai Takarék épületének földszintjén).
Itt közöljük, hogy a röviden \'fővárosi művészek- név alalt országszerte ismert tárlat Nagykanizsa egyik tehetséges festőművészét, a súlyos viszonyok közt élő Faragó Mártont meghívta egy budapesti kollektív kiállításra. Faragó valamikor gyakran állított ki Budapesten s ez a kitüntetés bizonyára értékes inspiráció lesz művészete számára.
Hirdetésre, reklámra akkor van ■ legnagyobb szükség, amikor rosszul mennek az fisletek. Az ügyes és állandó hirdetés győzi ine* a kősü.isé-get arról, hogy tud vásárolni ma ts, ha h»d}a a megfelelő forrásokat, ha tudja, hogy hol és inlt lefre! a legolcsóbban é* legjobban kapni. A hirdetés, a reklám győzi meg a kő s\'felséget arrél, hogy erre vagy a*v* * a cikkre szüksége n»n. A hirdetés győzi me* ■ Uz inaéget arról, hogy ezt vagy azt a M.kkségietél, kívánságát ma ls valói a tudja v állani. A hirdetés a legjobb ügynők, mert njságlapok ezrei naponta cser <í* ezer házban keresi* fel a fogyasztót és ősSlőiuik a vásárlásra.
liogy a Za?al Közlöny • rfktanraMt ezt az erejét könnyebben elérhetővé tegye a kereskedők, vállalatok, Iparosé* számára, hűenként két napon
csütörtökön és isonbaton
Az
asszony beleszól
Móricz Zsigmond uj regénye vászonkötésben 3 pengő.
Kapható:
FISCHEL
könyvkereskedésben Telefon 179. sz.
filléres hirdetés-oldalakat »d a hlrd*. tőknek. F.zeken as oldalakon (Hhelye. zésl kikötés nélkül) tetszés sz<*|nu nagyságú hWftW adhat fel bárki, a tarlfálla árak feléért, többszöri (tf! arlás esetén megfelelő százalék további engedménnyel.
A filléres hirdetések klzárélig csütörtöki t» szombati számainkban \\e. lenuek meg és c*akts a ílltéres oktalan
K*enklvül minden iguelt eliUlietönk
havonként két (egyenként !• szava*) saját apróhirdetést sdhaj fel teiys«i díjtalanul a zalai Közlöny krdo, csü-tőrlök éa szembatt osAmaltam
A Zalai Kőslőny «w*kef az ujabb kedvwméoyelvel ls erő"bttem akarja azt a sokévtl«*des kapcsolatot, ami Nagykan zsa közönségét füu e ham. bókhoz, melyek Jóban, rosszba i min. drnkor becsülettel Igyekeznek *rotgálm ronefc a városnak érdekelt.
Az agglegéay-bál
Pompásan sikerült farsang-búcsúztató estélyt rendeztek a nagykanizsai agglegények húshagyókedden este a Kaszinóban. A nézőteret teljesen megtöltötte az elegáns közönség, amely nem csak a farsangi jókedvét hozta magával erre a vidám estére, hanem a jószivét is, mert hiszen az agglegények az Izr. Jótékony Nőegylet céljaira rendezték kitűnően sikerült esté-lyüket. A műsor nagyszerűen alapozta meg a hangulatot. legelőször is misztikus gyertyavilág mellett bevonult az agglegény-lórzsfőnök-ség, melynek elnöke Blau Ottó bátyánk, tagjai Strasser József és dr. Hirschler Jenő. Szellemes és titokzatos szertartások közepette állt elő az agglegények ujonc-gár-dája a fogadalomtétel bohó aktusára. Majd az V. B. cimü jelenet következett, melyben Bader Jancsi kitűnő tanár-figurája győzött rendet csinálni a kedves leány-hadsereg kőzött, melynek tagjai voltaki 1 jeitner Györgyi, Schleiffer Györgyi. Sass Magda, Balla Klári, Hódosi Zsuzsi, Pollák Klári, Goldschmied Rózsi, Weinberger Manci. Weltncr Simonné kuplékkal keltett széles derültséget Goldschmiedné zongora-kísérete mellett. A konferanszié tisztéi trjegnyerő kedvességgel Woisz Évi tói tölte be. Műsor utón jjercek alatt benéi>e8cdelt a parkett és lőn a farsangnak olyan víg búcsúztatása, amire büszkék lehetnek az agglegények, akik nyilván afeletti örömükben renriezték ezt a bálát a fcUang legutolsó estéjén, hogy - az idén is sikerült szerencsésen meguszniuk.
Borseprüt
!egml(,Babb «rt» vidrai
VárMl SaM>fS^
Bílho/y-u. 4. (. lOrvínyuíkníU
OgynOkOt gjüjlto. MMM*^-
A tavaszi
divatujdonságok
egy része raktárra érkezett és vételkényszer nélkül megtekinthető. Szövetben, selyemben igyekeztem a leg-divatosabbat a legjobb minőséggel összeegyeztetni és igy újból alkalmam lesz
a legnagyobb választékkal és legolcsóbb árakkal
i. t Vevőim rendelkezésére állni.
Kirschner Mór
divatóruháza.
n^t lebnllr 14.
ZALAI KÖZLÖNY
• »
napihírek
NAPIREND
F.bruár 14, »xmrám
ITotMt.,
M^iff^ft
j ,Uidúck oéttíwX 1 ».
vi.nd muieum 4« kMyvUr »>"»■
\'\'oCUrtlrt MII «0lg»l.lI«h\'yp-
kedden egész ntp nőknek).
_ (Bérmálás Nagytualzsár,)
biíható értesülésünk szerint dr Bolt Sulor megyéspüspök az idén Nagy-kanizsán isméi kiosztja u bérmálás szentsénél. A főpásztor Nagy kamrára jövetelének pontos lermiuusál még nem állapította meg.
- (Nagyböjn A katolikus Anyaszentegyház a mai nappal meukezdi nagyböjti időszakát. Ebből az alkatomból » plébániatemplomban minden szerdán böjti szentbeszéd lest délután 6 Arakor, mig minden pénle-keu délután 6 órakor kcreszt-uli ájtatosság
- (Névmagyaros\'-láa) A belügyminiszter megengedte, hogy dr Mailz József városi számvevő családi nevét
Mohos-ra magyarosítsa.
_ (ilHlátozés) Magy Mlhályné szü letett Niró Zsuzsánna hosszabb bete-geskedés ulán tegnap meghalt. Az elhunyt Lehrmanu Ferenc ny. százados anyósa. Ma délután fél >1 órakor te-L\'lik a temető halottasházából.
- (Az l\'rk\'njo* Mária KolinTPgá-rlój«) mint minden évben, „ugy ez évben évben is, a nagyböjt minden keddjén hitvédelmi előadásokat rendez a plébánia fehérterméUen. Az előadások minden keddi napon este 6 órakor kezdődnek. Előadók lesznek: P Molnár Arkangyal1 plébános, Búrchncr László dr. prépost, dr. Kerkay József, dr. Galambos Miklós, dr. Schlógl György.
- (A 48-as szoborra) Hajós Ferenc államrendőrség! irodufőliszt 2 pengőt adományozott.
- Fasor-szan«térhim, Budapest, Vilma királyné-^t .9.
- (Szétosztották a Nagykanizsai tekfouclöltwiők aév»orá<-l) Azok a te lelouelűíizetök, akik tévedésből neftr kapták kézhez ezt a (nem hivatalos névsort, díjmentesen átvehetik a gyei cimtár kiadóhivatalában, Arany János-utca 12.
- SetiQtz vászon mlfidlg nélkülőzb tetlen.
- (KUosztotÜaK egy trafikot) Az el-
mult éjszaka ismeretlen tettesek álkule: segítségével betörlek ózv. Toperczoir Oszkárné zalaszentgróti tr*Nkosnö üzletébe, aboiuuin rengeteg dohánynemül, bélyeget és készpénzt vilfek el lóbbwáz pengő értékben. A csendőrség nyomoz.
- (A kanizsai frontharcosok) kitü "öen sikerült fánkos farsangi teaestet rendének kedden este a Pannonia-srálló éttermében, melyei zsúfolásig megtöltöttek a bajtársak és azok hoz zitartozól. A szigorúan zártkörű csalá-
as keretében jó hangulatban bu futatták a frontharcosok Karnevál hercegét. A jelenvolt vendégek a késő érákig a legjobb hangúidban maradtak együtt. . \\
(M«*h.gyolt egy elmebeteg öregasszony) ózv. Czotter Ferencné hegy
lnaKasi elmebeteg öregasszony az cl UHÜl. J|mka kiszökött vője, Angyal gazdálkodó lakásából és l»clc-, « utcán a hóba. Mire másnap 1 rátaláltak, már nem volt benne
élet.
Szenzációs
női kalap újdonságok
érkeztek
és kaphatók
BRÚNYAI DIVATÁRUHOZ
Horthy Mikló«-ut I. - Véroahá*-épület.
Alakításokat a legújabb modellek után készítünk.
- Kési női fehérneműk a legszebb választékban Sehüttnél.
(Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán a mult héten 9 születés volt, ezekből 7 Bu, 2 leánygyermek: Bencze László
kereskedő és Kálovics Rozáliának rk. fia, Németh Imre napszámos és Tóth Erzsébetnek rk. fia, Dóra István napszámos és Németh Zsuzsannának rk. fia, Tahin Józs.f földműves és Tollár Erzsébetnek rk. fia, Krisztián József napszámos és Dávldovlcs Katalinnak rk. leánya, IH\'lrics Vilmos drogista üz-lelvezetö és Martinesevils Ilonának rk. fia, Yass György szabósegéd és Gölles Erzsébetnek rk. fia, Tálosi György napszámos és Büki Bozáliának rk. leáftyu. Házasságon kívül születeti 1 flu. — Halálozás 11 volt: Tóth József kályhásmester rk. 60 éves, Farkas Jó-Zsefné Sötét Erzsébet rk. 02 éves, özv. Büki Györgynó Szekeres Kalalln rk. 88 éves, Véren Jenöné Kumln Katalin rk. 24 éves, llóbor Józsefné Domsa Rozália rk. 31 éves Kiskomárom),, Farkas Islvánné Kolompár Anna rk. 33 éves (Pölréte , Bognár Józseí uradalmi cseléd rk. 38 éves (Pola„ Bognár Mária takarítónő rk. 58 éves, Czlmmer-munn Hermán nyu*. vasgyuri főműve-zető &i. h ev. 09 éves, özv. Györkös Imréné Varga Mária rk. 57 éves, Ve-ress Jánosáé Reichert Margil rk. 39 éves (Balatonszentgyörgy). — Házasságkötés 10 történt: Dervalles József földműves rk.. és Dolmányos Katalin rk., HAc« Kiiroly vasuli kalauz rk. és Varga J»liáona rk., Tóth I.ajos vasúti
munkás rk. és Pöróndl Anna rk., Mezei Mihálv |K)Sta ós távírda voualmesU\'r és Hzehory Mária rk., Berger Ittvá i szabómester tzr. és Günser BoXáUft ilr, Szabados József kőműves mester rk. és Magyar Ilona rk., Vlmmer István földműves rk. és Tiszai Katalin rk, Greger Sándor szabósegé:! rk. és Ku-múnovlcs Erzsébet rk., Plánder Antal gépkocsivcBCtö rk. és Szakái Irén rk., Mlllei László földműves rk. és Poszo-veez Katalin rk.
„IgmAndr-ból nom kell j-ohárszAmra (Inni,
Negyed v. fél pohár elég szokott lenni 1
— Megunták a tele* Ali basa és a kacsa. Útra Is keltek Olaszországba, de uj kalandjaikról onnan is írnak majd kis olvasóiknak, a gyermekvilág legkedvesebb lapjának, Az fin Újságomnak. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut Ifi.\' Előfizetés negyedévre \'J. pengő.
— Megjelent a Milliói* Könyv.\' legújabb száma, ára 20 fillér. Kapható mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal, amelyekre mindenki egyforma eséllyel pályázhat, aki beküldi rejtvénymegfejtését a Milliók Könyve szerkesztőségéin-. Nagy rejtvényolimpiász. Előfizetési dija negyedévre, 13 regény 2.10 pengő.
— Ifcitorvásárlis nem fondt Teljes berendezéseket rendkívül «lönvös rész-letíizelésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlklós-ul 4.
Mozgószinhte
Cavalcade
Egy generáció története pereg le
előttünk lflOO-lól 1933-ig. A film egy angol család életéi hozza elénk, mely családnak rérfitugjalt a háborúk, kezdve ax angol-bur háborútól egész a világháborúig, valamint a rrnilt nagy katasztrófái, Tilanlc stb. egymásatón megaeramlslIlk.^A nagy aggodalommal felnevelt fiukat" luyeli a sors és a ffclm végén a szülök ismét egyedül, kifosztottan, reménytelenül maradnak együtt. Ennek a családi tragédiának keretében felvonul előttünk a legutóbbi 30 esztendő történelme.
A szép és hű feleség szerepében Diana Wynyard mulatja be az anyai és feKségi megpróbáltatások összeu szivrczdűléselt, mig a családfő szervijében Gllve Brook nyújt igen komoly és szimpatikus alakítást. (K).
SOI {ja/vágás, ondoláláa, M maniHUr
MHOCS4
fodrász-üzletében PS-ut 15. tziai (Nemzeti Bankkal szemben). Mérsékeli AraUt
Linóleum Mozaikvászon » Lábtörlő Roletta vászon Roletta zsinór Roletta rud
legolcsóbban
HIRSCH és SZEfiö-nél
Ma szerdán 5, 7 és 9 árakor CLIVE BROOK és Dl ANA° WYNYARD:
Kritikák • Jes" Usk>,:."Al uo1\'0 hu"év leg|obb
Mary Plcklord: ,A legsiebb, amil eddig
Hárfán Hollywoodban késiilettek."
" Erlch Pommer: .A legjobb, a legembe-
namxat r|bbi amil eddig (állam.\'
*E/ankiirfll I Magyar Híradó éa nagyon aiép kiaérí mOior. Az S éa 7 ór»i alöadéaok oloaó [20 so tilléraa) helyárafclial.
Adolphe Menjou: ,A legmegráróbb, amil valaha láttam."
Ai író Noel Coward: „A film lultialadja a legmerészebb várakozásomat."
A vllágwjto: „Meslermtl, hSiköllemíny, nagyobb mint Ben Hur, gigantikus, tökéletes, hatalmas."
ZALAI KÖZLÖNY
1934. febmtr 14.
SPORTÉLET
Ma délután lesz a Zrínyi közgyűlése
A Kath. Ijcgényegyletben ma délután fi órakor tartja meg idei kóz-gyülósót a Zrínyi TIv Nagy várakozással tekintenek a város sport-berkeiben a kózgyftlés elé. moly egyúttal tisztújító is lesz l\'gy értesültünk, hogy jövflbcn a labdarugó szakosztály fejlesztésére nalvóbb gondot fognak fordítani. Meg is ér-ttemii ez a szakosztály, mert küzdő-csapatában a fiatalság dominál, mely fokozottabb lórődés mellett nagy fejlődésre képes. A csapat egyébként is nagyon szép helyen fejezte be az flszi évadot, mindössze 4 pont választja el az éllovas KPAC-tól.
Emlékeztető
Prtxuár 14. Este 6 órakor a Kath. Legényegyletben a ZTE évi közgyűlést\'.
PetxtiAr 17. Dános Lily ron«orahang-versenye este fél 9 ómkor a Kaszinóban.
Pebmár 18. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Február 18. LlceUis előadás a Kath. Legényegyletben este 0 órakor.
Február 24. Hevesi Sándor előadása a Kaszinóban.
Február 25. Lioeális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Február 24. IV. bérleti hangverseny (Fischer Anny)
Febittár 28. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Máretus I. Purim-estély a Kaszinóban.
Március 4. Zrínyi bemutató disztornája a gimnázium tornatermében.
Március 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Mirctua lf. Izr. Ixtfnycgylct táncos kabaréja a Kaszinóban 9 órakor.
Mire ua 11. Délután 3 órqkor az Izr IxtAnyegylet gyermek kabaréja a Ka&zinóban.
Márchis 14. Siklós Albert szerzői estje.
Március 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Matiné rét 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Április 18. Tauári hangverseny a ze-neisloolábau esto 9 órakor.
Közgazdaság
Búza Ilm*. (ul) 77-ea 8-I0-8-9), 78-aa 8.80-905, 79*a 890-9-15, 80-aa 900-925. dunánt. (u|) Tt-a 6-50-860 IX 860-810, 79-ea 8-7O-880, 80*a 8-flC—8-90, roza (u|) !él5—3.J5. — Zab^özíji 9-10- 9 20, - ujtettgeri tlazáatall
Sertéaválár tolhail4a 931, eladatlan 665 Na* rendi 094—098, aieitetl 088-0 90, ase déd közép 081-0-86, könnyO 076-0-80, ellő rendi öreg 084 -0-B7, Il-od rendll n.et 076—OBO, anjol aíldó I, 092-1-07, eialonna nagyban I 00— 1 05, zalr li«-"" iá ITÖ-IT" — " ......
00), 1
1-26, KlnrMt I 10,-1 2
Kiadja a l.plulajdono. Közgizdaaágl Rt. Ouleaber. Nyomda «a IHlzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaáa. Pelelöa kiadó t Zalai Károly. Inleurban lelelon: Naaylianlzsa 78. azám.
Szelvény,
molyuok felmutatója 3 ponnó bolti ár helyett 1 p.n,&éit vohotl meg bUu JómmI
„A farda lovad"
nlmU reKónyót a Z.UI KSalSuy kiadóhivatalában.
Bizonyítják a bútor-vásárlók ezrei, =
hogy a legszebbet, a legjobbat a legolcsóbban az ország legnagyobb lakberendezőjénél
Kopstein
bútoráruházaiban
vásárolhat
Kagyfeanizsa Sopron Szombatbeiy Békéscsaba
Horthy Mlklóa-ut
Kedvező fizetési feltételek! Díjtalan szállítás I
Kerékpárosok
uj kerékpár-alkatrészt
fillérekért
vehetnék,
olcsó pénzért u-jjá tehetik kerékpárjukat, ha nálam szerzik be az
alkatrészt.
Megjöttek a tavaszi Csepel kerékpár,ok.
Rapid tura kerékpár komplett 98a— pengő
Szálló Antal
mm
FA-ut B. szám.
KIADÓ
óaa.koralGrtoi S axoháa la. kés, azo inal txköliOzhetö, vagy május 1-én, II. emeleten, erkéllyel. Borrilk il Tu \'pilömeslerek
72 Caengery-ul 17.
APRÓHIRDETÉSEI
Üveg porcetián, bástarUsI cikkek legol-aóbb benzenésl lorrása a Töth-bsssr-
Kétszobis lakások május l-re kla*4k Ftirat Klrily utca 36. 623
Kttssebáe tflrdöszobás udvad és egyszobás udvari lakáa kiadó Horthy Mikiéiül 47.__631
Üzemben levő 0 8 lóerős dinamónkat elcserélnénk 3 lóerőé üzemképes dinamóra, Hungária keli gyár. 635
Kitunó asatall és bala«e«l
Rfipnir 50 ||tcrt0> ,c,((i\'
UUlVUrV lego\'csöhb napiáron kaphatók : LIOHTSOHEIM bor-
«H kereskedés, Csengery-u. 31
Pk. 405/1933. sz. 1933 vghtél 405 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Brdd Tivadar budapesti ügyvéd Ügygondnok javára 1846 P 85 1. töke és több k vetelés járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. évi 223a sz. végesével elrendelt kielégítési végreha|tli folytán végrehajtást szenvedőtől P 33. évi augusztus hó 12-én lefoglalt 1780 pengőre becsült ingóságokra a nagykanizsai kii járásbíróság fenti azámu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. éri XLt t.-c. 20. § a alap-}án a fent megnevezett s a foglalási jegy-főkönyvből kT nem Ulnő más loglsliatók
6 vára la az árverés megUrtását eirendt-m, de csak ana az esetre, ha kielégítési joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykertset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakiián, Nagykanltu, Rozgonyl u. 8. bázar. alatt, a Hsetett öu szrg levonásával, leendő megtartására határidőül 1934. évi február hó 22. napjának d. e. ll\'/s órája tűzetik ki, amlko< a bíróilag lefoglalt bútorok, képek, szőnyegek s egyéb fogóságokat a legtöbbet ígérőnek késspénslizctéa mellett, esetleg becsáron alul la — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezésével, el fogom a3nl. — Azon Ingóságokra, smelyeknek a kikiáltási ára egyezer penRÓn leiül van, az 5610—931. M. E. számú rendelet éltelmében euk azok árrcrezhetnek, akik a kikiáltási ár egy tizedrészét bánatpénzül leteszik. Nagykanizsa, 1934. január 31-én.
Elek tászló s. k.
klr. Wr. végrehsltó, »3j mint btróaágl kiküldött.
Bosszankodik 1 ?
ha kedvelt növényei (örökzöldek, virágok, pálmák atb) elsárgulnak és nem fejlődnek, ha kedvenc virágai nem fejtenek ki teljes szlnpompát a caenevé-bzek maradnak.
Tudja miért?
mert a növények részben vagy egészbeo felhasználták a cserép vagy máa edényzetben lévő föld-bői u tápanyagot, tehát növényei
éheznek.
Legtöbb növényeit ■•fswathati, ba azokat
Virág- és műtrágyával
öntöz!.
1 doboz ára ... ... ......P MIJ
1 adag ára (elég 2 lt vlzhox) P-.I0 Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
■a, mO Irigy., «5.4.yvM.l-l■■•\'»" ktk. fcwaakeáe^ke.
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blrödág mellett)
Nyomatot a.taptula|donos Közgazdasági R.-T. Ouleuberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykaalzaázi. (1\'elelöa üzletvezető ■. fclal Károly.)
74. évfolyam 36. szám
Nagykanizsa, 1934. február 15, csütörtök
Ara 12 ""ér
ZALAI KÖZLÖNY
a...k,..«t>(i él kiadóhivatal; F8»t 5 uím
K3SS*1Lm* <vt«- w*íldév*1
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElMtzttM ín: egy háza ■ p«mí 4« «Béi SmUeulMgl éa EladéUntalI t«Hlo»: 7«. ■
tf I
A levert osxtrák forradalom vezzeiöi fefvesxtetten külföldre menekülteit
« rög tön Ítélő bíróságot w a Jázadók cserbenhat
Működnek a rőgtónltéló bíróságok — Az első halálos ítéletet végrehajtották — Stájerben a Jázadók cserbenhagyták vezérüket — Harc a vörösük utolsó
Bécs, február 14
A szerdára virradó éjszaka nyu-oodlan telt el, regnél azonban Ismét niegkezdődött a liarc a I-lorlds dorfl negyedben. A kerületet minden oldalról kormánycsapatok vet-ték körül és a lázadóknak délig leiáré ultimátumot nyújtottak , át. Ettől ugylátsilk megijedtek, mert mint később jelenlik, délben a tlorldsdorli állásokat egymásután kiürítették, felvonták a fehár lobogót ét megadták magukat.
A negyed most ismét a kormány-csapatok keiében van. A munkás-lakóteleiiek házain is fehér lobogók leljenek. A,párakban a katonaság rengeteg f^yve\'rt és lőszert talált, az egyik floridsdorfi ház udvarán
SO halottra bukkantak. A folyókat a kórnyékbcll raktárakba zárták.
hadállásai ellen
Meidlirtgben még erősen védekeznék a vörösök, de a kormánycsapatok Itt i.s erős támadást intézlek ellenük A kormánycsapatok két órai erős gépfegyvertüzelés után páncélkocsit \\etettek harcba Az asszonyoknak és gyermekeknek megengedték, hogy holmijaikkal elhagyhatják házaikat. A harc még folyik.
Kormánykörökén klejlenlették, hogy a kormány Linzben, a Mura-menti Bruckban, Kapfenl>ergben, Sleverben és Bécsújhelyen ura a helyzetnek. A bécsi harci szakaszon a tisztogatási műveleteket még szerdán délután remélik befejezni.
Az elszakilotl Nyugatmagyarországon kihintették az ostromállapotot, atftely lázadás wetéro vonatkozik
Csehországból kaptak fegyvereket az osztrák vörösök
A Dayli Mail bécsi tudósítója sze rint. osztrák körökben kinos feltűr nést keltett, hogy n tegnapi harcoké ban elfogott fegyverek nagy részű Cjzehországból, az osztrák vóréeök cselt pártfogóitól származik.
Szerdán reggel Bécsben 10, Gráz-Ixm 21 embert állítottak a rögtön-itélő bíróság elé. Bécsien délután tél 2 órakor elhangzott az első Ítélet.
Az elVö halálos ítélet
K 43 éves Münnlchreiler Károlyt, aki parancsnoka voll az egyik iskolába bezárkózott lázadócsapatnak, halálra ilélték. A többi vádiolt "gyét rendes hjjúság eló utallák.
Strverben a kórmnunisták a inu-Raxlatokra vonultak, rte a korntájiy-csapalok sakkban tartják őket. Itl 600 cmebrt letartóztattak
Stájerországban, Graz környékén még folynak a kinebb akciók. Itt
> lázadók vezére egy Valla "OVO képviselő, aki egyébkint magyar emigráns,
•ki Szeged környékéről emigrált Grazba az ellenforradalom Idején. \\«11» 120 emberrel a közeli erdők-» menekült. Kézrekeritéséi® ezer sillingd tűztek kl.
Dolltuaa a kormánycsapatok állásaiban
DoHfuss kancellár szenlán dél-eiöU a ré^i császárvadászok egyenruhájában megtekintette l\'lorltls-11 t " " ^ol-mánycsapatok ál-
Münnichrcitcr Károtyon, a ha. Iáira iléll lázadó parancsnokon szerdán délután I óra 15 perckor végiebajtOlták a halálos Ítéletet.
A köztársasági védöszóretség egész Stájerországban felifizlóban van. A felkelők vezérei külföldre menekültek.
menekülni, miután emberei megtagadták az engedelmességet és eldobták fegyvereiket.
Berlinből érkező bécsi jelentések szerint Meidlingben még folyik a harc. A kormánycsapatok különböző épületek ellen intéznek támadást.
Ezer vörös foglyot ejtett a katonaság
Berlini jelentés szerint az egyik cseh szociáldemokrata lap azt írja, hogy az osztrák felkelők repülőgépekről röpcédulákat szórlak Bécs felelt és ebl;en azl ígérik, hogy a vidékről rövidesen segllséget hoznak, csak tartsanak ki továbbra is a munkáscsapatok.
A floridsdorfi lázadók leveress után több, mint ezer foglyot ejtettek a kormánycsapatok.
A nemzetiszocialista sajtó szemüvegén
München, február tt
A nemzetlszoclalisia osztrák saj-ttezxjlgálal jelentése szerint a helyzet egész Ausztriában változatlanul komoly. A flclsőauaztrtal Steverbeír még mtunlg a razadók u helyzet urai, akik legújabban egy esCndőr-osztagot támadtak meg és 11 csendőrt megöllek, liggenbt^-glen kedden délután megrohanlak egy cssndőr-és egy rendőrlaktanyát, melyek legénységéi » vörösök fogául ejtették.
A stájer lázadók eldobták fegyvereiket
A magyar emigráns Valis Kálmán állítólag Jugoszláviába akar ......... .....................IW»
Rendeletek a nyugdíjtörvény végrehajtására
Budapest, február 11 Szerdán délelőtt minisztertanács volt, amely három rendelelet tárgyalt. Ezek a rendeletek a nyugdíjtörvény végrehajtására vonatkoznak.
Az első rendelet szabályozza azokat az irányelveket, amelyek alap-
ján a kormány végrehajtja a kénvszernyugdijazásról szőló sza kaszt.
A második rendelet a nyugdijasok lakáspénzének szabályozására vonatkozik.
A harmadik az álláshalmozások megszüntetéséről intézkedik.
Berlinben átnyújtották a franola kormány válaszát
A francia válasz Igen mértékelt i.agon van megszerkesztve
Berlin, február 11 A berlini francia nagykövet szerdán délelőtt nyújtotta át Neuralh külügyminiszternek a froncia kormány válaszát a Sgutóbbi német emlékiratra vonatkozóan l\'árial lat)jelentések szerint a franc a válasz igen mérsékelt hangon van megszerkesztve és nyltvuhagyja a
kaput a további tárgyalásokra. Hoz záteszi azonban, hogy amig Németország minden ellenőrzés nélkül ujraffcgvverkezíst követel és amig nem lesz hajlandó a Hitler-féle alakulatokat a számára engedélyezett hadseregiéiszámába biszáinitani, addig a két nemzet kőzött szó sem lehet megég) ezésről.
Előadás az átöröklésról
és azokról, akik naponta vívják hősles belső harcukat az ősök szellemévet
Átöröklés elmen rendkívül érdekes és lebilincselő előadást tartott dr. Radanics János közkórházi orvos vt-sárnap este a nagykanizsai Katolikus Legényegyletben, melynek nagytermét zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők.
Radanics dr. azzal a találó hasonlattal kezdte előadását, hogy az újszülött nem üres lap, hanem hasonló az exponált fotograíáló lemezhez, melyen a kép rajzolat már megvan és az \'4lct csak megindítja a fotografikus fejlődés folyamatát. Az egyént két dolog hutánozza meg: nz átöröklés é« ■ hajlam. Előbbit a szűrőktől, Utóbbit a környezettől (vallás, faji és nemzeti bovátartozandóság, nevelés, "iskolai végzettség, foglalkozás slb.) "kapjuk. Az átöröklés nagy jelentőségét már az ókori népek Is felismerték. Ez indította Manont, a hinduk nagy törvényhozóját és az egyptioml fáraókat a kasztrendszer kialakítására és e» űzte kl Mózest is népével a pusziéba: a vér tisztaságának megőrzés*.
A modern Örökléstan törvénye Mcndel, ágostonrendi apát nevéhez fűződik, aki 70 évvel ezelőtt a brüraü kolostor kertjében növényeken tanulmányozta az átöröklés menetét. JAto-dcl törvénye szerint örökölhető betegségek: a szinvakság, teljes vakság, süketnémaság, izom — és idegsorvadások, ficamok, kóros vérzékenység stb. Az, egyre jobban elterjedő orvosi tanácsadó irodák nagy jelentősége éppen abban áll, hogy eme betegségek megjelenését az utódoknál azzal igyekeznek megakadályozni, hogy az Ilyen egyedek házasságát nem segítik elő. öröklődő betegségek még: alkoholizmus, vérbaj, tuln-rkulózis, amikre a hajlamot örökölhetjük. Az alkohol csökkenti ellenállóképességÚTÍkct a betegségekkel szemben. Pl. egy tüdőgyulladás, amit egy Józan ember könnyen kihever, az alkoliolistát sírba viszi Az alkohol különben felszínre sogití a rejtett öröklődő betegségeket is bennünk, vagy utódalfikban. A-kórházak és elmeintézetek lakói legnagyobbrészt alkoholista szülőktől származnak. A vérbaj, amely megtámadja az agyat, nemcsak egyéni, de nemzeti tragédiákat is pkozhut, ha ilyenek intézik nemzetek sorsát. (Wilson béketervc-zete.)
A tuberkulózis speciális magyar betegség. 011 fajunkat és évenldnt annyi áldozata van majdnem, mint a világháborúnak. Ez a szómyü betegség egyes családokban nemzetlékről nemzedékre szedi az áldozatait, bár maga a betegség nem öröklődik, hanem csak a hajlam.
A gyermek a szülők szellemi tulajdonságait is örökli. E hajlamok születettsége legszebben a nagy rnuzsi-Rusoknál mutatkozik. Erkel, Pucflni, Beethoven, Bach és "Liszt családból származnak. A tehetség már a gyermekkorbon megnyilvánul. Liszt Ferenc 9 éves korában első látásra eljátszotta Hűmmel nehéz H-moll hangverseny-darabját.
Az ellentétes tipusu tmberek szélsőséges tulajdonságai egészséges kiegyenlítődést hoznak létre az utódokban. Megfigyelhetjük pl. a házasságkötéseknél, hogy a fiatatok öntudatlanul is ellentétes természetű párt kereknek az elkövetkező generációk ksti-Kdki harmóniája érdekében.
—>wmVMi» .......—
á^t- étófóklés legtragikusabb ikjtájai
•i öröklött elmebaj, ahol az utódrótv
.....- íi,llárl,a3Í^f,
könj*p|uQfl|prn utálnak
c*al&ifiiÉuúpitck\' ÍB.7 volt. L^^salM\'W\'V
csak 10 áttondó rogMikozá KEIzőt .ti felmulatni. Ezek a szerencséiknek tehetetlen játékok a sors kezében, nincs szátmrtmi iwnrtrW*, be kell tó*eniftl« > régietükeu De mennyi még azyknak a *vtelen hősöknek « ssám", akik nauról napra kétségbeesett hősiesség: gelVfvJ™ « maguk beTsS Wkdefmét az. ősök szellemével. Nagy lcHü«rővel Játwfek jelőttftuk a hasznos l«apolgárt és senki sem sejti, hoj^ a kiegyen-suliTJTWtt lelki é)el álarca alatt (micsoda lelki diszharmónia, barbár ősök bruta-litása, kíméletlen önzése lappang.
Hasonló alkalu, életmódú és gondolkodású emberek alkotják a fajt. Tulajdonságaik: a faji jellegzetességek, amik öröklődnék. Két küjönböző íaju egyén Utóda a két faj közt fog állani, korcs lesz ugy testileg, mint lelkileg és betegségekre is hajlamosabb. Nem les* meg a lelki harmóniája sem, nem tudja hová tartozik, önmagának él, önző lesz, nem ismeri a szeretet, önfeláldozás erényét és Így elvész nemcsak a faj, de a társadalom számára is. A fai ak tísztaságábrfn él. Euge-nezjsnek, \'"jnemesilésnck nevezzük, ha a betegeket, terheltekéi kizárjuk a családalapítás lehetőségeiből és ezzel errtelnök a Taj életrevalóságát. A sterilizáció* törvény azonban csak olyan modem taygetosi fajnemesllés, mert mig a régi Hörögök csak a satnya gyermekéket dobták le a Taygetosról, addig m» már meg sem várják a születést, hanem csirájában ölik meg a gyermeket, ami emberileg, erkölcsileg, de tudományosan is igazságtalanság, bűn, gyilkosság. Sem» a történelem, sem A tudomány nem igazolja a tájvédelem ilyen irányú lulhajtásalt, mert az átöröklés önmagát korrigálja, a mennyiben kedvező kereszteződésekkel kiküszöböli a fogyatékosságokat és helyreállítja az átöröklés! anyag integritását. A fajok néhu jótékonyan ki-egészilik egymást: a passzívabb, ke-vésbbé mozgékony turáni magyar a nyugatibb mentalitású keletbalti elem nélkül aligha tarthalla volna meg 1000 évig a magyar birodalmat.
Ugyanazon nemzetben a különböző fajtáknak különböző szerep jut feladatul. Németországban pl. az északi faj a szerző és szervező szerepet teljesiti, mig az alpesi német a foglalt birtokot igyekszik megtartani.
A nündvégíg nagy érdeklődéssel hallgatott előadást lelkes tapssal köszönte mqg a hallgatóság.

4ÍÍU
Szőnyegen a kanizsai vásárok rendezésének ügye tt
Hitlön váron kAqjjMés - *egszll,rf,tlk »I*** Tr.n*i.#. ofa
Nagykanizsa város kéwsMStnek "— JSL^dtá
és iparosai nagy réwéotk régóta
fájó kérdése a havonta tartott országosvásároknak sok szempontból felettébb Város konkurreiicíáfa.\'ftz érdekeltségek él » .Zilat Közlöny évek, óta napirenden tartják ejt az Ügyet, de éppen az érdekeltségek közt felmerült bizonyoa ellentétel! a hivatalos fórumokat megakadályozták abban, hogy kellő súllyal vethessék latba befolyásukat ennek a kérdésnek rendezése érdekében. Dr. Krátky István polgármester legutóbb Is kijelentette egy nála járt küldöttségnek, hogy ha a kereskedők és az Iparosok megegyezésre tudnak jutni a vásárok dolgában, akkor a hivatalos város a maga részéről is elkövet mindent a kívánságok honorálására. Ugy látszik, hogy ennek az ideje érkezett el most, amikor a polgármester pénteken délután 5 órára értekezletet hívott össze a városházára a vásár-ügy megbeszélése végeit. Az értekezleten résztvesznek az OMKE, az Ipartestalet, a klskanizsal gazdák képviselői. Ha Itt a megegyezés létrejön, nem lesz akadálya többé.
. jfcy ififfc
fttvájpbk _ találjon.
Hétfőit délutáM.váwi képviselőtestület közgyűlést tart. A pénzügyi bizottság p\'énte\'ketl délután ülésezik. Itt szóbakertil a közgyűlésnek a* a tárgyPpontja is, amely, hivatva lesz intézkedni a Transdanubla elleni per megszüntetése, illetve az e kérdésben váló megegyezés ügyében.
Pékek küldöttsége a péniügy-Igazgatónát
Krátky István dr. polgármester ve aetése alatt tegnap délelőtt a nagykanizsai Ipartestület sütőipari szakosztálya tisztelgett dr. Bruzsa Gyula m. kir. pénzügyigazga tó előtt. A küldöttségben az Ipartestúldl kép viseletében Samu I.ajos elnök vett részt. Krátky i*>lg4rm£ster felhívta a pénz ügy igazgató figyelmét azokra az állapotokra,\' amik á liszt-ellenőrzés terén történnek Rajta, ütéssacrüen jelennek meg az ellenőrök a sütöiparosoknál és az az napi feldolgozásra kerülj liszt mennyiségét mint általános napi mennyiséget visszamenőleg három hónapra állapítják meg. Amennyiben a liszlmennyiség nem egyezik a raktárkönyv adataival, — meg-
Szenzációt
női kalap újdonságok
érkaztak ^
és kaphatók
BKÓNYÁI DIVATÁRUHáZ
Horthy MlhlAs-ut I. - VároaHáz-ápDIot.
Alakításokat a legújabb modellek után készítünk.
\'tlW illetik. AfW\',WllB\'\'t",*J)í]l|fljpr;.
igazgatót, hogy ezek a pénzbirsá-gok fü|
tCUenőr
hogy az illetékes felső i>énzúgyi liulósáfloloiÁV iJ^uu ért©lwui*m ÚÍ. tervenlálui fog, f
Krátky István polgármester eb. a kérdésben még-déluUn niorandumot szerkesztett a pénzügy mini«teriuwha* óü a C > óná gyorsvonattal Budapestre utazott, hogy azt átnyújtsa
Vargha állnmtitkáirnak*. Ugyancsak cgyjdőben interveniál az illetéke* ügyosztály főnökénél Bruzsa dr. pé nzügyIgazgató is.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapeat, február 13.
Torna IJtána hanglemezek. — 9.45: Hírek. — 10: 1. Magyar tájak, x Vajda János versel. .— Közben hanglemezek. 12.05: m Sponemé : Martin A. és Flcsch Imre énekel. — 1.15: Id^ jelzés.\'— 130; Hanglemezek. - 2.40; Hírek. — 4: A néma ház. Bükky György elbeszélése. — 4.45: Időjelzés, hírek. — 5: A földművelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. — 5.30; Gourtlgnd Junu zongorázik, — 6: Angol nyelvlecke. — 6.30: Budapesti Koncert Szalonzenekar. — 7.30: A rádió külügyi negyedórája. .— 7.45: Exolikus emlékek. Bánóczy JDczsŐ dr. hangié-mezrevüje. — 8:30: Magyar kutatók, utja Ázsiában. Párbeszéd Lambrecht Kálmán dr. és Princz Gyula dr. között. — 9.10: Cigányzene., Kalmár Pál énekel. — 10.10: Hírek. - 10.30: Szalon-és jazz-zenekar, KajmárPál énekszámaival. — 11: A m. kir. OpCf«há* tagjaiból alakult zenekar hangversenye.
Bécs. 12: Rádiózenekar. 5.15: KII*, munda Irén zongorázik. — 7.35: A filharmonikusok hangversenye Lehár vezényletével. — 10.20: Hádióxenekar.
Áldott állapotban levő nők és Ifjú anyák a természetes .Ferenc József keserűvíz hawnüata által r ndes gyomor- és bélmüfcődéat érnek el. A modern nög ógyitás fő* képviselői a Ferenc Jóseei viiet Igen sok esetben kipróbálták és kivésel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nilkül hatónak találták.
A két Zákány
Irta: BALÁZ8 JÓZSEF
Zákány kapitány ur valamikor Ifjúkorában elvetette a sulykot. Betették a raktárba s ottfelejtették. Morózus, csöndes ember lett, szakmunkákat olvasott örökké s hossau idő múlva ugy ismerték meg, mint a hadsereg legkiválóbb textil és bőrszakértöjéL Özvegyember volt s egyetlen fiát nagy küzdelmek árán helyezte el a kalonai akadémiába. Az volt az életcélja, ha már ő megrekedt a három csillagnál, hát a fiából lehessen főj liszt, Semmit sem sajnált tőle, liogy lépést-tarthasson előkelő és gazdag bajtársaival. ö ma#a egy pohár tejet reggelizett, ugyanazt fogyasztotta el ivacstórára s délben a tiszti étkezdében evett, de soha nem fogyasztott olyant, amit liülón kellett volna megfizetnie. Naponta két róvidszivart füstölt ej barnára égett tajtékszípkájából, amely-lyel fia lepte meg, amikor egyszer szabadságra jött haza.
Zákány kapitány karcsú volt és száraz. Szigorú arca. csak olyankor enyhült meg, ha fia levelét olvasta.
Az ifjú Zákány szépen haladt s egy napon ugy érkezett meg apjához, hogy az ő hajtókáján is három csillag ragyogott Eacn a papon utég mosoly is
torzult a szigorú arcra.
Gvorsan röppentek tova az évek s az ifjú Zákány őrnagy lett. Harminc esztendeje nem látták Zákány kapitányt a korzón, de akkor kisétált a fiával. Karcsúak, ruganvosak, sugár-növésüek voltak mind a kettcjíi s megakadt rajtuk az asszonyok szeme.
Ha az ifjú Zákány szabadságon volt, a kapitány mindig vacsorát hozalolt a vendéglőből és bori. A vacsora j>ont nyolc órára érke-zoit s akkorra otlhon kellett lenni a fiúnak. Még soha nem fordult elő, hogy elkésett volna.
Az éthordó megtertfett, tálalt, a ka. pitány felnézett az órára,leült s intett az éthordónak, hogy elmehet. Azután mereven nézte mini kúszik előre az ófa mulatója. Végre sarkantyúpengést hallott az ablak alatt, majd mosolyogva lépett l>c az őrnagy.
— Egy óra és hét perc késés ! — Reccsent a kapitány hangja.
— Bocsáss meg apa, de találkoztam egy gyermekkori ismerősömmel és megfeledkeztem az időről.
— Hideg leit az étel, ez a büntetésed !
— De hiszen te settf ettél ?
— Nem. Talán ez gondolkodóba ejt. Kivel találkoztál 1
— Kun Ilussal. Milyen szép lett I?
— Igen. Az ura elvált tőle, tartásdíjjal nem ítélek meg neki. Ajánlom,
hogy kerüld. Ez pedig ne történjék meg többé, mert másként fogok veled beszélni. Meg vagyok értve 1
— Parancsára kapilány ur I — Felelt trérásan szolgálati hangon Zákány őrnagy.
Az apa gúnyt vélt kiéreSni a fia hangjából és komoran meredt maga elé. Az elrontott, szojnoru vucsora után a kapitány szótlanul vett elő egy szakkönyvet, az őrnagy összeütötte sarkantyúját és elment. Az ellen soha nem volt az öregúrnak kifogása, hogy vacsora után elmenjen.
Másnap az őrnagy ujrfl elkésett, harmadnap szintén. Zákány kapilány kitört és recsegő hangja .élesen és kíméletlenül vágta a fíu önérzetéi, be-csületérzését, végül kétségbevonta ka-tonal erényeinek értékét is, mert a katona főerénye a pontosság és az Ígéretnek m ingen körülmények között való megtartása.
Zákány őrnagy nem bírta tovább és hogy véget vessen a szidásnak, rászólt az apjára.
— Kapilány ur, én Onnok feljebbvalója vagyok I *
Az öregúrnak elakadt a szava, aroa szederjessé, vált, felagiptt és arcul-, ütötte a fiút, azután az íróasztalhoz sietett, leült és irnl kezdett
Zákány Őrnagy felállt, odalépett apjft mögé és látta, hogy a lemondását Írja.
Elrántotta előle a papírt és darabokra tépte.
- őrnagy ur I — Harsogta az óre$. — Hagyjon magamra t Ha ón feljebbvalóm, akkor füfcgeiemsértést köwettrtJi el és ha így viselkedik, meg fogom azt ismételni I
- No rajta flpus I — És az őrnagy odatartotta az arcát, majd átkapta az öregei, felemelte, magához ólelte és nevetve, meghatottan kérte:
- Apus, bocsáss meg.
Az ör?g meglegyintette az arcát « eltolta magától:
- Eredj a pokolba, de nekem vacsoránál itthon légy I Meg . vagyok
értv«r - A,.
- Igenis kapitány nr,l"t í« őrnagy összeverve sark«ntywjáí, szabályos vigyázzállásba merevedett api* előtt - Egy kéréaeip volna:
- No 1 "\' } .
— Ontsük nyakon ezt elrontott vacsorát - egy kancsó borral valahol.
Rs csoda történt. A két Zákány cigány melleit mulatott hajnalig a kávéházban s mindenki irt hitte, a kapitány igy, ünnepli, hogy a fia őrnagy lett
Másnap esie pedig, egy ^P *"rüi7 boszusan ment haza a korzóról. " kány őrnagy vacsoránál ült ojt>«c órakor.
,1«1 HKBáf 15...
-MMiiyoam
AmojriMár! *f J
Bánatot kérek, muszáj nevet ,4.
v.-.-Wttik róto. hogy\'lltefleri-
wm;,,
S* blaonyárt tlszjábaa vsa « tllen-
dőség szabályaival és amikor kiszállt „ültkor a caydoui fP^téW a jsa-u, repülőgépéből - ő ls ^evetett. JJetve: neki szabad is, m«g •ehet is ne^lni. Nekem azonban csak - sza.
hsd. • . .......•
Do\' hagyjuk ezt. Most azt pkarom
elmondani, bogy. • •
Habiból,".\'\' Bocsánat. Neveletlen va-gjtjk. Tudom, hogy ma nem Illik ne-vetni... Benes mégis ne>et Pedig az 6 ne^ése egyszer még héhány ez^r, ngj százezer katona életébe ií belékerülhet ...
De most másról van szó. Képreljék: „ ütfted P^.^^tátv-Vatatnetyfk Agenoe hirsnolgálfta sprint egy olasz városkában egy* tóidul...
Hahaha!, i\'í P*rtfc>n. Tudom, hogy koldusokon nem szafcátf nevetni. Nem is lehet, mert ma már oly sokan vannak, hogy igazán meg is saokhattuk őket... Csak azt akarom elmondani, hogy ez a koldus éhenhalt, ugy...
Hahaha!... Ne tessék lélreértenii nem vagyok olyan Ízléstelen, hogy az éhenhajáson nevessek. Lehetetlen ezen nevetni Hiszen ma még éhen-balni sem hagyják az embereket. Az öngyilkosjelölteket leszedik a tizedik emeletről is és adnak neki egy tál ételt a népkonyhán,, Megfelelő adag - morfiniujekció helyett, hogy az illető végre, egyszer és mindenkorra, megszabadulhasson éhségétől...
A koldusnak, akiről beszéltem, sikerült szerencsésen éhcnhalnia. Szerencsésen — hangsúlyozom —, mert...
Hahahal Ez egyenesen nagyszerül... A koldus halála ulán matracában 17.000 összekoldult Urát találtak. (Ez nem vicc: ez komoly!)
0 t»gy járt, mint ahogy a mi Világunk ls járhat majd egyszer... Akár-hogyis lesz velünk, azért a yastraver-zekl*n megmaradnak majd — az aranyak... Hahaha!... Jóakaratúan, már most gondoskodnak erről. Angliában nagyban vásárolják az aranyat. & nagy üzleteket kötnek. Üzleteket I Tudják ml azt...
Hogy minek nekik az a vacak amnyt Fogalmam sincs. Megenni nem
lehet.,.
Furcsa: az arai\\y kell nekik, az ember nm (Békében...) pedig az arany otm dolgozik, viazout az em-- dolgozna f ..
be ez semmi. Mit gondolnak, ml történik az összevásárolt arannyal? Autón kiszállítják a kikötőbe és ott beszáaásolják Arany őexekuidáját « I! remén re. igen, erre a modem uszó psrsdlcsomi*. Hát nem nagyszerűt!...
Hogy minek az Aranynak egy hixus-JjJát. • Lehet, hogy délutánonként majd Arany ur a íedélzetra ^rizni és esténként Jack payn«
uíf szak szofb notza
beki a foxtrottot, a tangót. >
2SJT"1 Un»6t:1 Ara°y úr nem o\'y®"
waös... A zeneteremben pedig ian Kapura eiéoddi majd neki: .Keáoe r** Frau l*cht *,, wie I>u. ..
ur elhajézik éa Angliában ott ***** « urak, akik ezt az Ltf^ ^bonyolították. Jónéhány Kr füD,lal gyarapodott vagyonuk.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy brd például, aki lordsága mellett banküzlettel is rí^r foglalkozni, nz arany vásár által kétségbeejtően meggazdagodott. Hát nem nagyszerüti... Hát nem kllünőtl,..
Hahaha: Meggazdagodott!...
Ma...
Mus*áj neveinll...
Kertész Zoltán
Dr. Gárdonyi Ujoi HceáUs előadása
Az Irodalmi és Müvészeli Kór 11-ceálls-programján vasárnap délután 0 órakor dr. Gárdonyi Lajos szerkesztő, Keszthely h. városblrája tart előadást báró Eötvös Józsefről. A kitüuő előadónak minden nagykanizsai szereu-lése kimagasló eseménye volt a UoeálLs sorozatoknak ós igy lesz ez az Idén ls. A kísérő műsort a Kör Vegyeskara adja.
Felbérelték-e az Édenkert verekedőit, hogy elriasszák a vendégeket?
Érdekes kártérítési tárgyalás a nagykanizsai járásbíróságon
A mult év junius 25-én véres verekedés volt a kanizsai határban, az Édenkert-btn. A kiránduló hely zsúfolva volt vendégekkel, amihez hozzájárult, hogy a szomszéd Ba-golán bucsti is volt. Fesztelen Jókedv uralkodott, amikor egy kls-kanlzsai legényekből álló társaság verekedni kezdett. Székeket dobáltak, betérték az összes ablakokat, ajtókat és a vendégeket is megtámadták. Mikor Kosztelitz Jenő vendéglős odament, hogy csendre intse Őket, a garázda emberek őt is véresre verték, ugy hogy szorongatott helyzetében kénytelen volt revolverét használni támadóival szemben. Az egyik legény közben a villanyfejlesztőt is összeakarta rombolni, hogy a sötétségben annál könnyebben garázdálkodhassanak. A vendégek futva menekültek a véres verekedés színhelyéről, egyrészOk pedig megvárta, mig a kapitányságtól érkezett rendőrök odaérkeztek, akiknek fedezete mellett azután hazaindultak.
A H\'én&s verekedést a város közönsége a legnagyobb felháborodással tárgyalta, mert megismétlése volt már korábbi hasonló támadásoknak a gyanútlan vendégekre.
Az ismétlődő esetek után a közönség, amelynek eddig kedvenc kiránduló helye volt az Edén-kert, kezdett elmaradozni, ugy.. hogy Kosztelitz üzletmenete érezhetően
megcsappant
Megindult az eljárás a verekedő kiskanizsaiak ellen, akiknek ügyében a csurgói kir. járásbíróság előtt volt már tárgyalás, de ítéletre még nem került sor. Azonban Kosztelitz sem hagyta annyiba a dolgot, hanem ügyvédje, dr. Malek László utján keresetet Indított a verekedéssel gyanúsított kiskanizaiak ellen, követelvén kártérítést. Beadványában Koszlelitz abbeli gyanújának ad kifejezést, l»ogy a verekedő társaságot valószínűleg felbérel lék a verekedésre, hogy ezáltal meg félemlítsék nz odajáró vendégeket. Koszlelitz a kárát 11.000 pengőben állapította meg, a berendezésekben esett kárát 1500 pengőben kéri megállapítani.
A kereset a kővetkező kiskanizsaiak ellen szól: Török Lázló, Gödinek György, Mihalecz György, Varga Károly, Tiszai György és három fiatalkorú ellen.
Most tárgyalta ezt az ügyet a kir. járásbíróságon dr. Réuffy Andor Járásbiró Az alpereseket dr. Beck Ödön ügyvéd képviselte. A gyanúsítottak eddig a bűnügyi eljárás folyamán tagadlak. A bíróság nagyon sok tanút idézett be, ugy hogy a folyosó telve volt tanukkai. Dr. Héyffy járásbiró mindenekelőtt azt kívánta tisztázni, hogy a verekedés előtt nagyforga\'mu volt-e az Édenkert és a verekedés után megcsap-
Párisi előkelő divatszalonok
által elfogadott
legfinomabb valódi angol ésfrancia
női szövetuIdonsM
megérkeztek és a leg-K- olcsóbb áron beszerezhetők
Sln$er Dlvatáruliilzbaii
Most
rendkívül olcsón
árusítok.
Tikliiu m Mnbtmtl HITTEIUDIFEI mi
url és nőidivat Bzlete
pant-e és mily mérvben látogatottsága.
A bíróság többek között klhalN gatta Öváry József tanítót, Virág Lajos fodrászt, Golenszky János cégvezetőt, Szegő Jenő gépkocsitulajdonost, Pollák István tanítót, Páros Károlyt és Páros Károlynét, Berke Lászlót, Flumbort Györgyöt, Ficzkó János főpincért, akiknek val lomásaiból kétségkívül kitűnik, hogy a verekedés után tggnis megcsappant a forgalom, mert a vendégek féltek kimenni. Különösen terhelő volt Szegő autós vallomásat aki elmondotta, hogy Törő László husánggal akarta kényszeríteni, hogy oltsa ki a villanyvilágítást, . amit ő szolgáltatott Mivel félt, hogy vérfürdőt fognak rendezni, felkapott egy Ólomcsövet Tőrőre és lezárta a kamrát, ahol a dinamó volt.
A tanúkihallgatás az esü órákig tartott.
A Kurla visszahelyezte
állásába Samassa egerszegi közjegyzőt
Budapest, február 14 A Kúria most tárgyalta Samassa János dr. egerszegi kir. közjegyző Cegveltjii ügyét, akit a közjegyzői állástól való elmozdításra itélt a pécsi törvényszék 14 rendbeli, vétség elmén.
A Kúria most csupán 4 kisebb jelentőségű fegyelmi esetben állapította meg dr. Samassa vétkességét és ezek egyikében sem lehetett felfedezni a jogtalan haszonszerzési oélzatot. Épp ezért a Kurla csupán mérsékelt pénzbüntetésre ítélte Samassa közjegyzőt, akit visszahelyezett az állásába.
Zalaegerszeg közönsége megnyugodva vette. tudomásul az ügy ilyetén való elintézését.
ás
asszony belessói
Mórlci Zsigmond aj regénye vászonkOtésben 3 pengd. KipbaW:
FISCHEL
kény vkersskedés ben TslafM 171. as.
SALAI KOZtQNV

Gábor láioiiMiet.
Ma e»te » órakor
0«M*énc
« Kaszinóban. UJ tánctaa-tolyam JiOán kezdődik.
Gábor Wíw tanár
Miit vár Kaalaaa
Dános Lilitől ?
«««Amtmt—H kMcvMMny mflsors
Homo^ * fiuftHpak k<*l« <Hiférct vagy «lfeguMd uéikai ina | beszámolóját a Zalai Közlöny kri-^sa (bl) U*K>* I,IU Iwngverwujyé-
i hat (évvel ezelőtt: .Csudálatos tehetség valóban Béno* Lili 0..tudató*, okos a tellépéoe, ugyanolyan a
játék*. <Wt ^ awwii <*ak az több. a\'ihlt Igér. De amit Igér, az nagyon sok, mert ha fejlődésének eddigi l«s-ruát megői a miasika legnagyobb inqgyw interpietátorai közi lesz a helye, t
A hat évvel ezelőtt irt elfogulatlan bírálat most is ösziutehégrts kóteWs bennünket. Spkat, Wgyoa sokat várunk Bános Lilitől: a hat évvel e*. előtt adott hangversenyével tott Ígéretének beváltását. Kaniaw » saját vé-rének* gyermekének kijáró s^eietSíttcl várja az Ifjú művésznőt, aki most vizsgázói Jön hasa, igazolni itthon is, abpl őt uvlsdjcaki is««ri,. azokat a nagy sikereket, amelyeket eddig aratott.
Halalwas, mintfc* tekintetben oead-
kivCUi, múiprt áUitpU össze Dános Uli a szombati zongoraestre. Haeudel hut-tétolaa d-moll stflfeje, Weber hámm-tétafc* Soaate-i* és Brahms
g-ro^u ^kolja a idősor
•éisfl részét. Szünet után Chopin: Belő w és a caodálatosan gyönyörű a-etűd m első száp,. Liszt Waldes-rayjchfn-jái Vanoay két kb remeke: Pnck és Arabesqne követi. A mrtsort Dohnányi SchaUwahcr átirata é« a Capíjcde fr^ezi b«.
A szerkesztőséghez érkezeit uagy-számu érdeklődésre itt közöljük, hogy Dános Lili hangversenye a Kaszinó nagylcnn&Ko ku és jegyek, a lírátky-tőzsdében válthatók.
SZÍNHÁZ
Kedden este gazdag farsangi műsorral vett bucaul; Nagykanizsa közönségéül a Bánky-szlntáísulat \\ társulat legjobb erői álltak sorompóba a szórakozni vágyó közönség kielégítésére, ami sikerűit is. A zsúfolásig megtelt nézőtér fel-íeltörő tapsokkal honorálta a kitűnő színészek Játékát, melegen ünjgepelve velük *"gyütt a vendégszereplő, Garamvölgyi Ivánt is, akinek ez a kitűnő alakítása sokáig emlékezetes marad.
Helyi szerzők darabjaival: is ked* veskcde.tt a szintársulaj, amely bemutatta dDr. Doqjjáu Gy^la, a jóoc-vü kanizsai ügyvéd,-iró, k\'gujabb egyfelvonásos bűnügyi komédiáját. Af ügyeden felépített, fordulatos darab őszintv sikert hozolt a szerzőnek, aki babérkaszorus estet kömy el magának
A másik helyi szerző dr. Mu<« schenbacher Edvtn törvényszéki tanácselnök volt, akinek a* Tudós szakácsnő cim£ egyfelvonásos fpr. ditását adták elő lelkes igyekezettel a ssinészjek A tapsokból bőven jutott a kitűnő fordítónak is. akinek a Bánkv-Ureplat rövid egy hét alatt mér kétúben szerzett megérdemelt űnttepsHcWst (—Ury)
Az ablakon át agyonlőtte elvált feleségét
Zttlftegerswg, február l-l (Tudósítónk teletonjelenlóse.)^ Mintegy három ht\'t előtt ndtunr hírt a novai járásban loWS Kttslán-sr»g községben történt gyilkosságra Mo ugyanott ujabb megrendítő gyi 1 ko«> ág*tórtént
Nemes István fiatal kózaígbell gazda nemrégen megnősült. A fiatal pár a vasmegyei öriszont-péterre ment lakni. Eleinte boldogan ,-JL»\'k (te a fiatal menyecske csakhamar hazament szüleihez, válópert indított férje elten, nkitől el is választót Iák ís tartásdíjat
ítéllek meg részt1 re. A férfi lovább is ott maradt Örlsientitétorau.
Hétfőn este Nemesné ódcBanyjá-val együtt a konyhában lartóiko-tlotl, amikor a ház elött egy idegen férfi tünt fel, aki pár pillanatig tájékozódott, majd előkapta vadászfegyverét és ai ablakon ál leadott egy lövé-st. A golyó talált és a fiatal asszony holtan esett össze ftififc nnyja előtt. A lövés zajára összefutottak a szomszédok és a község néjie üldöző Ím- vette a gyilkost, aki azonban az éj rótéíjében elmenekült
Filléres hlrdetéei napok éa Ingyen apróhirdetés a Zalai Közlönybsn
UMMM, r«klt>»r« «0 •
K^uilyobk UIMU* H>Utac Ivnual mát « lUMek. \\< ügytn » *t-Itwtt btnütM Hjíil mti kéafttwé-
.rt*l, tw«T ttKt Viziwljü m*
ha kxt)> • tu<*ttieJo loniukat, ha kvlja, hojy hol h tnll < Ic\'i-
olraötitMii « tqoablxtl kapat. A hlr-tMM, a rrtlim (y(i> mén • köitn arrél, ltM» erre ™«J ""V" «
• c*kr« szftkMff* A hWdtl
0H mH • UmMf* >rM, kW «zt Mg, «* • •■Jk^wíl. klviasáüál ■na la uUA M>< vUlaol. A UW\'W
• tagfabt, ilfctitUt, nxit nJ^aUpuk etu«l wipoat* cMr ertr házban ke nsl> Ml a l^yaizléi nulbuik • rlaártitra.
lfctfy a Zilál KAZIAny • rffUöiiaa ra al ere|M k|laay«l)ben e:írtietövé a keteakadSk, vítuulok, lparo-w« • lámára, MWaktal Ut Sápon
citttflrtököB ét noaUtoa
fUUraa htnMM-ddalakal ad • Mrito-IIMKá. Enkoa •» oUatokon («ttiBly»-iM ldk««á Rílkult tntiiá awtMt oa«y>á»i hlnMMt xllul M MiU, a licitálta fc*k Wlfi, taliwai! 14-, Idái rtüa m<*l»l«tj <iá«.«i további mtMmiDSnl. .
A tllléreá htnteiíva klzár<ta« taü-tttrtftkl ím izomball námilakban |t>. hnae« M c—kli a IHHiM oMlaa. EMM minden IcuoH elölUeWnk
havaok^nt kát (egyenként 11 ilivai) sajá, iprMIrdetM atfliil fii lillnm\' dljtaMout • /Mai KOzIOay ke4«, r»il-tsrttk «. izomball MánMltam
A Zalai KtzIMy tMkkd ii u)i»b kntvomi/njelwl U iitUKOn azt a ■Otévtlanloi kiptoololM, iMi Nagylun\'xta UsftuMftét Itlzi a baat. bókhoz, mety«k jöbtm, róüwbaa mlu-■Kltkor beiodleltet Hyrtizuok taoliabu fjoik a vámsuk érdekelt.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az uíoIbó havi előflzetéi! nyugta felmutatísa melleit
napi 2 fUlérért
fag|i lehet a Kbbmr hUMti nagykanlzMl HorvAth-Hlt ujiégüzlel MStctSnkBnyvHSrá-nak. Vagyis havi 60 IIIMrM a .Zala! Közlöny-minden elöHielője
annyi htnyvrl vlhrt U havonta a hdkttn könyvtárból, ahányat c§ah »l tad ohálnt. At cISUmIM nyugta lelmutalói kötelenként 8 fillérei kedvezményei
kölciöndljétl kapnak könyveket a Horváth-kölcsönkönyvtirban akkor I,, ha a havi kedvezményt nem óhajtják Igénybevennl.
vArosi mozgó
tudódik (oaOtBrtBktfil vasárnapig)
Ai évad legmonumentállaabh! Blmje
l« Farvér* világhírű regényének filmváltozata:
A CSATA
FfiszerepIS Oharlaa Boyar, a világszép Annaballa
és WWWhioH a „Dingiszkhán" mongol fősztrepltJje.
Fex híradó és remik kisérő műsor.
Előadások bétköínap 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. a MthSamapi 7 árai alfeadáaok (90 SO HM.) kdyéMkkak
iim ."u
fafflF-aiÉórii
Budapest. VII.,
Vttmahrrátyoö-utS.
TeWon 3J-5-2&
Sebésze), belmógyiszal, ^zülé-8zeti,nögyógyászat, Idejosjtily. Oloaóbb, romt bármely kll-ntka,, v^gy közkórhiz kllJSn-azqbiin- Napi állítási dij 10 pengőtől, Kórljázi pauaiUrak Idegbetegek esetében, tavibbá szüléseknél.
A CSATA
Mit knll tudni *randtóz».
A .Cüla. Clautfc Firrer* vüiglUrű rt^éoyo némi változatban U rttulM-vűll ilkift áratott. A ma bemufetáan kerülő film természetesen W fotdolf^)iáiban éi rondeiéibin W-szöll, beszélő müvészt-1 pedlff lenyú-g6i6en tőkéleteael nytijlarak.
2.
A .Csata, a hölgyek nin^e, rbett kél remek megjelenésű tengei<sztlat cütáját mutatja bc. Ai egyll ch»rtt!\' Doyer, daliás megjelenésű, hangja mint a goHtonka,\' jthéka ft^ejthetetten íü mény. ^Vetélytársa John Wler angol ntobl elegáns, hódító, bUlon telié, péiti amoraió. A hamadlk iírtl 8zetei>MI lnkptlnöff, ü * mmiflel; ott H Irata szoiejtétoíin ayujt sianiádós aUdláü.
3. •
A .Csata, az urak IHmjf, mert a le^nehb fruiKia Ultaiünésaaé, Annabella játsza baone a veaHá. Annabella alakítja Mlhwk-ol, ezt a (i«, pia virágot, aki k&rúl tlul a caNa u u«ireu és a lelkekben.
á.
A .Caatá<-l a magyar l\'irkas Miklíia ixmileati, ugyancük « totogralálbi Ja,
pánban az eredeti Japánt feliéteWt**.
\\
A kantzial mozi-litaét ■ badapestt-
premier stinházzal Játsza egyldöbw jezt a ^yaraháiu raonemintálli flln*-produkciót.
Olcsó lesr a ZaliVármegyel Címtár
A keceikcdelolL élelbaa oly nélkülózólt megyei ctalár maukálaUt miglaizd&Uck. EZJUal kiszóljak ií (h-klftdö kózóMégjel, bogy a raü árit a baranyai 3a ii » haj(l\'js«. 30 gós árakkal, stwmbeti 24 pengőben UK-pl tolták meg. A címtár. klidóhlvaüU, nak módjában van még ebből " áritól U a Jlímyv elörueléiéu« * kedvezményt, adni. Tehát ^
gyei Címtár előflaetéil ára » »<*#•
űrótnmel értesülünk areé* ho»r » hónipokra Wjodó kóonytl akviilóéi maaké™t Bodry l.áazló (A Ciaf •zerkOMtője) elióiorban ™an»1
ad
ayeiM.
J\'pf-lf"\'^
NAWRBNB i-
rsl>rM«P IB,
Ráaial taMIfc*.! FaaazBa. m.lj "" 114 "
Mozi alS.«áaok bétkéznap 7
„UrnaP 3. 5J*94"1"\'- .
j^zzkxi®
fl U és■ klskanlzsaiiyóiyazertár.
OÖzfBrdö n;itr- reggjJ« «WWjJgt; e éráig (bétlő, szerda, péntek délnfáii, kedden egész nsp néknsk).
- (i polgárniBudapesten) Dr.
Krátky István polgármester kedden délután hivatalos ügyben Budapestre utazott, ahonnét csütörtökön este érke-zik vissza Nagykanizsára.
_ (A BaMto" Tán*ség) dr. Józstf Ferenc kir. herceg elnőklésévet fobruár lfi-án a képviselőházban, * balatoni országgyűlési képviselők részvételével elnöki tanácsülést tart. Dr. Torm«y <;éza államtitkár, a Balatoni Intéző Bizottság elnöke beszámol a BIB (eddigi működéséről. Izeri Izsák Gyula ú v elnök a Balaton fürdőforgalmáról és ezzel kapcsolatos larlfálls kérdésekről referál. Dr. Gonda Henrik, a Társaság ügyészt-, a balatoni lH-ruházások céljaira \'szüksége* hitelkeret előteremtésére tesz javaslatot. Megvitatásra kerül a Horváth—Kerékgyártó fél« .Balatoni problémáki c. nemrégen megjelent röpirat. Az ülésen a vidéket Bárharits Ujos elnöki tanácstag, a Zalai Közlöny íelelös szerkesztője fogja képviselni.
- (Kinevezés) A vármegye főispánja dr. Dcrvarics László klilmáni és dr. Józsa Fábián nagjrk*httsal lakosokat díjtalan vármegyei közigazgatási gyakornokokká kinevezte.
- íI>alosJiözgyülé« Budapeelím) Az Országos Magyar Dalosszövetség február1 17-én, szombaton délután 6 órti-kor tartja Budapesten, a központi városháza tanácstermében választmányi ülfcét, február 18-áfl, vasárnap délelőtt 10 órakor évi közgyűlését. A zalai da-ioskerület elnöksége Barbarlts Lajoa főtitkárt küldte ki a szövetségi gyűlésekre.
~ (Aa Ipartestület rendes évi Köa-gyöM®») Vasárnap délután 3 ói«kor
tartja rendes évi kózjjyülését a nagykanizsai Ipartestület székházának na«y-lermében. A lefolyt esztendő működésinek ismertetése után egyik főtárgypont 15 elöljáróságl tag választása. Ugyanis a legutóbbi előljárósági ülésen 13 elöljárósági tagot kisorsoltak, mig Gerő Sofaa és Varga Ujos lemondta^
í- (Kanlwank a T>alaU^l<«yve«il templomért) Megittuk, hogy Balaton-fenyves nyara lókózságben megalakult a Szent Krzsébcl egyházközség, amely templomépilésrc megkezdte gyűjtési akcióját. Érdekes, hogy áz ottanl\'riagy-kanizsai villatulajdonosok eddig kb. 470 pengőt adakoztak a tcmplomépitésl alapra. •,- |
— (A fronttiarcoe-huahagyó)
a hagyományos farsangi fánk-szürettel zajlott le, igen meleg bajtársias és családi hangulatban a Pannóniában. Sfép számban jöttek össze a frontharcosok és hozzátartozóik, hogy pár gondtalan ra keretében búcsút vegyenek karnevál örömeitől.
- (Kéménytől . F«-ulo«) Ax Első fWfijar Általános Biztosító Fő-uli p»-"tájában szerdán este fél 10 óra táj-wn kisebb kémény tűz ütólt kl Mivel telefonon azt jelentették, hogy u egész J*ö«t ég, . tűzoltók motorosfecsken-
dfivei vonultak ki, aaonban nem volt rá szűkség, mint kiderült a helyszínen. A "ménytüaet rövidesen eloltották.
ZALAI KÖZLÖNY
—. (rtnKugbuc*! KUhanUfán) A klskaa^i levente oktatók mogrende-zésébéA egy vidám eslc keretében bu. rsnzott el Kiskanlzsa intelligenciája és a szép számban megjelent többi KI-;kcs leventeügy támogató a farsangtól. A Levente Otthonban a kéaö reggeli órákig tartó muzsikaszó melleit járták a tárioot, hogy búcsúztassák n farsangot. Kovács Illés levcntecgyesülcti d-nők és Szépudvary László fŐoktató ■érdcqie a Jól sikerült estély megrou-dezéáe.
- (Nyalcvanttégy éve* vőlegény) Se-lega Fércnc 84 éves karrtdi lakos teg-nap házasságot közölj a fii éves páhy Annával. Mivel a vőlegény, betegeskedése miatt nem hagyatta cl a, &zc* báját, az anyakönyvvezető a vőlegény lakásán adta össze az >ifju< párt.
— (A Söjtörl Fooiball Egyl.f) műkedvelő -előadása szép anyagi és erkölcsi siker jegyében zajlóit le. Szinro került »A N\'oszty fiu esete Tóth Marival t cimü vígjáték. Ott volt nemcsak a község, hanem a környéknek is szine-javu. Az előadás után a közönség telkes\' tapssal és éljenzéssel hívta a függöny elé a rendezőt, a csapat agilis kapitányát, Palló I.ajos tanitót. A jókedvű fiatalság kora hajnalig ropta a táncot a jó muzsikára.
Jól ós olcsón
Étkezni
■x Ipartestületi vendéglőben lehet.
Koch Géza Sngár-nt 3
Abonensek felvétetnek.
- Közalkalmazottak figyelmébe 1 Bu-
torárainkat -ényegesen Szállított árakon árusítjuk. Hosszú >ejáratu hitolre is, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
— (Bélyeggyűjtő* találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, déHityn 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helységében. Minden alkalommal csere,-Michei 1931 alapon és saját cserefüzetek beadása értékesítés céljából.
MEGHÍVÓ.
A nagykanizsai elgányzanészak halylcsoportja,
ló 15-H. anfea ciflíiírtökön
Cigánybált
a
rendez, melyre t. Clmot én b. családját tisztelettel meghívjuk. Éjiéikor nagy MilhMi. Sienlei János karónekoa éa Mflalrá elbúcsúztatásával — Kezdete esle a> z órakor. — Helópódl] »0 tlllór. Zénót Budapesti Horváth Jancsi kombinált umekara szolgáltatta. Kitűnő tlílekról és Italokról a vendóglőí«j|t>ndosko<Uk.. mi Szíves pártlogáat kér ■ a.nd..!^,.
SPORTÉLET
Nagykanizsán párját ritkító érdeklődés mellett folyt le a Zrínyi közgyűlése
A Kath. Legényegylet nagyterme szűknek bizonyult a nagy számban felvonult Zrínyi tagok befogadására. Mindenki megérezte, hogy városunk eme sportegyesületének felfelé ivelőben \' van u pályája, A helyőrség tisztikara o városunk | olgárainuk nolubilitúsoival karöltve töltötték meg a termel, hogy a zelmull óv eseményeivol részletesen foglalkozó főtitkári jelentést meghallgassák.
A közgyűlést Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, távozó elnök nyitotta meg. Hangsúlyozva, hogy csak ép testű és ép lelkű magyar ifjakkal lehel u darabokra szakított Magyarországot ujjá építeni. Ezt iparkodik megvalósítani a Zrínyi Toma Egylet, mely melegágya akar lenni a virágos magyar ifjúságnak, mert csak at az ifjúság (lehet u fczebb és jobb mauyar jövőnek ájKiló kertésze, nem i>e<llg sírásója. . Majd Breucr I\'ál főtitkár tartotta gondosan elkészített titkári beszámolóját. Nagy lelkesedéssel fogadta el éa lelU: magáévá mind a kettőt. A pénztári zárszámadás és költségelőirányzat beterjesztése után dr. Hajdú Gyula vette át az elnöki széket, hogy levezesse a Zrínyi jőyő irányítására nagy fontossággal bíró tisztújítást. A jelölő bizottság áltat átterjesztett névsort egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. En-
Friss TOKMAGOLAJ Nemes KONILO-vIrág
Kapható HIR8CH és SZEGŐ cégnél
nek eredményeként a következő fll*---tikár fogja « Zrínyi ügyeit továbbvezetni:
Elnök: vitéz Liszkay Győző. > Társ-elnök: Gazdag Ferenc püspöki tanácsos. Alelnökök: Bumpf Károly testnevelési vezető, vitéz Sornoskéry EmŐ, dr. Tholway Zsigmond j>oslaigazgató, főnök, dr. Solymossy László rendőr-tanácsos. Titkár: nemes Breuer Pál. Jegyző: Szépudvary László. Pénztáros Somogyi Imre. Ellenőr vita Tóth Béla. A választmány tagjai a következők: Sziiassy Elek, vitéz Oltay Jenő* Béla-i váry Dezső, Györkös Rezaő, Németh Elemér, AjföUly Antal, Papp Oszkár, Czégényi Károly, dr. Makó Gábor, Ur. Mispál Ferenc, Teutsch Gusztáv, Bar-barits I^jos. Póttagok: Jaczó Zoltán, vitéz Somogyi János, Schnelder Oszkár, Schless László, Lukács József, Pálcsics Ferenc. "Szakosztály vezetők atlétikai: Deák János, labdarúgás: Örményi Zoltán, tenni sz-. Molnár-Dum-Uacber Károly, vivó: Kovács László, tornász: Horváth Béla, birkózás: dr. Hajdú György, uszó: Szilágyi György. Számvizsgálók: Hordós Gyula, dr. Líndbauer Gyula, Serényi Sándor.
A tisztikar megválasztása után vitéz Liszkay Győző elnök meleg joavak-kal köszönte meg a beléjük helyezett bizalmat és kérte az egyesület életének intenzív fejlesztését, melyet csak 1 a tagok teljes értékű támogatása mellett lehet elérni.
Majd az egyesület disztagjaiul a következőket választották meg: Magas Mihály reálgimnáziumi igazgaló, dr. Hajdú Gyula ügyvéd, Fiola József, vitéz Farkas Endre. A szebb magyar jövőben való teljes hittel oszlott szét a nem mindennapi közgyűlés.
NTE Zrínyi tréningmérkőzés
Vasárnap az NTE csupán tréninget fnrtott, a Zrínyi pedig komoly meccset játszott Csurgó ellen. Most vasárnap a két helyi csapat játszik egymás ellen, hogy a közeli bajnoki rajtkor felkészülve állhassanak kL A mérkőző 3 órakor kezdődik a Zrínyi pályán. "
m
Jótékonysági vlz-szolaélat Anjllában. ^ részein a ^
ZALAI KÖZLÖNY
■ 1994. februir l.v-
Emlékeztető
F«toru*r I7. Dános Lil." zongorahang-verscnye »it« fél y órakor a Kaszinóba n.
Vttowtr 18.. Matiné fél 12-kor a zene-
iskolában (Vannay J.). Február 18. Llceálls előadás a Kath
1 legényegyletben este 9 órakor. Februir 14. Hevesi Sándor előadása
a Kaszinóban. Febrnár 15. Lioeálla előadás a Kath. I>egényegyleHjeu este 9 órakor.
Febrnár U. IV. bérleti hangverseny (Fischer Anuy) F«bf«ár 28. Növendékhangverseny 6
órakor a zeneiskolában. Március S. Purim-estély a Kaszinóban. Március 4. Zrinyl bemutató disztornája
a gimnázium tornatermében. Méretűi 7. Tanári hangverseny a ze-
neiskolában este 9 órakor. Mirck* lt. Izr. Leányegylet táncos kabaréja a Kaszinóban 9 órakor. Márcfaj* II. Délután 3 órakor az Izr. leányegylet gyermckkqbaréja a Kaszinóban. Március 14. Siklós Albert szerzői estje. Március 11. Növendékhangverseny 6
órakor a zeneiskolában. Április 8. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vasawy J.).
Ssrtéitáiér
Felhajtás 1380, eladatlan 517 Elsőrendű 044-095, szedett 088-090, szedett kOzép 08«-ü-86, könnvü 0*76-0*80, atsö rendű a reg 085 -0-87, ll-od rendű öreg 076—080, angol süldő I. 092—1 00, szalonna nagybajt 100-000, zsír 1*15-0 00, has I 14-1-26. félsertés 1 08—116.
Kiadja s laptalajdonos Közgazdasági Rt. Outeaberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly, laWarbaa telefon: Nagykanizsa 7a szám.
APRÓHIRDETÉSEK
Nagy tflkrOk és képek legolcsóbb beszerzési forrása: Tóth-b.aár, Fó-ut 8. szám. 71
Kétosobé* utcai és udvari lakás gyermektelen házaipárnak kiadó. Ctensery ut 39- ____67of
KltQaS házi koszt kapható Eötvös-tér 24. szám alatt Molnárnál. •
ttbi\' borlítírenkint 56 fillérért kapható Batthyány-u. 10. •
március l-re felvéte-lik. Rozgonyl u. I, emelet. ♦
Elvállalok ftrfl, női és cyermelT d harisnya kfttését, felelését, talpalását olcsó áron, Ozy Cslzmadláaé Róza-utca 21.
SzerényltényO, UaUl perfekt gáp- ét BirorelrSaSt napi egyórai dlktátáira azonnal felveszünk. Ajánlatokat . Erdendő* jeligére a kiadóhivatal továbbítja.
, swegfcUharfé leány ajánl-
koilk Idősebb házaspárhoz van magános urlnő mellé kisebb hiitartáa vezetésére. Esetleg gyermekek mellé is szerény fizetéssel. Batthyány-u. 19. 585
Ssép háahely újonnan nyíló utcában nyíló utcában eladó. Teletd-ut 20. •
Doktor kiváló eredménnyel tanít némé-tet, franciát Arany János-utca 2. •
Jó.„ Hterje utcai kimérésre
44 fillér. Dudás-karcsms Msgyaru. 64. •
Jól főző ügyes mindene*! március l-re keresek. Rozgooyt u. 6.
Kinek vaa Jó Msaéje vagyWálmánya, moavooMona. Clm a fcladóban. •
Kétszobás utcai Csányl-alca 17. az.
májusra kiadó.
Mtu.Ua lllrdőizobéa udv.rl ée egyezőbb udvari lakás kiadó Hoilhy Mlktóí-ut 47. .
Nyitott éa caukott hlnUk. lómmá-mok eladók. Kocb Oéza vendéglő,, Sugár.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
530/tkv. 1934 alám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek. Dr. Pctrtca Józsel végreballatóusk P.rkaa Oyörgy (nőa Kóbor Annával) végrehajtást asenvedö elten Indított végrehajtási ügyé-ben a telekkönyvi Hatóság a végreha|lató kérelme követkealében aa 1881 :LX. t.-c. 141., 148., éa 147. § al értelmében elrendeli . végrehi|lá,l átverést 80 P tőke-kö.eleiéi, ennek 1S27. évi október hó I. napjától láró tVo kamata. 14 P 50 IMI. eddig megállapított per- éa végrehajláal és az áiveiéal kérvényért etuttal megállapított 12 P 80 I. költség, valamint a caatlako-lottnak kimondott a saepctneki 698. az, IJkvben foglalt Ingatlanra dr Beck Dezső 95 P é. a Nagykanizsai Segélvegylel S \'öv (110 P tókekOvetelés éa |á>nlékal beha|Maa végett, a nagykanlnal kit. Jblróság területen levő, Siepetnek kflzaégben (ekvó a a I azepetnekl 61". aa. IJkvben 73/a. hraz-a. foglalt hát, 31)5. aa. a. udvar s kerttel végrehajtást szenvedő nevén álló Ingatlanra 700 P,
II. azepelnekl 1846. ai. Ijkvben 6«Vb. hisz. a. foglalt aaánló a Teleki podveaztl dulóben végríhijtéat azenvedflt Illetett, jelenleg Krezntr Oyórgy éa nele Szanlner Mária nevén illó Ingatlanra 241 P.
UI. azepetnekl 1650 az. tlkvben 1731/c. hraz. a. foglalt azántó a Téglaizln dűlőben végrehajtást szenvedői lllele\'l, jelen-leg Kreznár Oyórgy él neje Szantner Maria ncván Illó Ingatlanra 2 8 P 50 f.
IV. aiepelnekl 1578. ez. t|kvben 2898/c. hraz. a. foglalt aaénló a Kereazlf.l dulóben végreh.Jiáat azenaedőt Illetett, jelenleg Poszoveca Józaef és neje Vigh Mária nevén álló Ingatlanra 107 P 53 Iliiét kl-klálllel árban, de a hirdetmény I. pontjában üt Ingatlan dr. Ptlrlca Józaef követelését Illetően 500 P, T
dr. Beek DeaaS kOveleléaél llletóen 650 pengő mrgéllapflotj legklaebb véleléron alul .1 nem adható.
A telekkönyvi hatóig az árverésnek Szápetnek kőziégh Éránál meglartására 1934. évi február hó 28. napjának d. e. 10 óráját ttlzl kl éa aa árveréal feltételeket aa 188] :LX. t c. 150.$-ulapján a következőkben állapítja meg:
1. Aa érvéréé all esO Ingatlanokat és pedig a 73/1. hriz. Ingatlan! a klkláltéal át téténél, a többit kétharmadánál. Illetve a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1900: XU. L-c. 26. §)
Az árvtrelnl szándékozók kötelesek bá-natpéuzUI a klldáltáal ár 10<¥.-át készpéru-
ben, vagy az 1881: LX. t-t 42. §-áb.n meg határozóit árfolyammal azámltott óvadék-képes értékpaplrosban a IdkaidöHnél le-
tenni, vagy a bánatpénznek elólegea bírói leiétbe helyezéséről kiállított letéti elll-mervényt a kiküldöttnek átadni és sa árverési fellételeket aláírni. (18811 LX. t.-c. 147., 150, 170. gg.; 1908: XL. t.-c. 21. §.)
Aa aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet lelt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a ki-kiállási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az áltála ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XU. 29. (.)
Nagykanizsa, 1934. Január hó 18. Dr. Bentzlk k. kir. Iblró.
A kiadmány hiteléül t •47 MIkóa. k.. főtiszt
A nagykanizsai Ur. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
1067/lkv. 1934. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Hg. Eaa\'erbáay Pil rábaközi husárngyár kapuvári bej cég végrehaltatónik Mráa Jenóné Klsfaludl Stell végrehajtást asen-vedó ellen 8748 P 83 (111. tőke éa Jár. erejéig Indított végrehajtáel ügyében a telekkönyvi hatóság hg. Eazterháay Pál rábaközi husárugyárs kapuvári cég utóajánlata követkestében az 1907 :XU. t.-c. 27. J a értelmében njab árverést rendel ct 8748 P 83 llll. tókekOvetelés, ennek 1931. évi Janutr bó 1. napjától járó 60A> kamatai éa 997 P 10 I megállapított per- éa végrehajtáel kOltaég, valamint a csatlakozottak ktmond.lt dr. Bartha latvén 143 P 20 I, Nóvák Lalos 735 P, dr- Szóllóal Pál 140 P 27 I, Slraiamann Teatvérek eég 128 P 50 f. lókeköveteiése és |tru ékalnak behajtása végett, a nagykanizsai kir. Járáabtrósál területén levő, Nagykanizsa városban fekvő sa nagykanizsai 8830. az. IJkvben Af3
Kerékpárosok
uj kerékpár-alkatrészt
fillérekért
, vehetnek,
olcsó pénzért ujjá tehetik kerékpárjukat, ha nálam szerzik be az
alkatrészt.
Megjöttek a tavaszi Csepel kerékpárok.
Rapid tura kerékpár komplett 96.— pengő
Fö-ut 5. szám.
aor, 9319. ftrsa. a. forint ház, j*b „ >. Bellinkben ingatlannak vácrahaltáat
szenvedő nevén álló leli részéle 3060 P kikiáltási árban.
látásbfriííí^\'.íííS^el^is^St^\'noVa\'\'
ságagyl psIoU) megtartásárs 1934. évi máretua hó 12. napjáask délelőtt 10 óráját IIIzl kl éa az árverési lellélele-kel a kővetkezőkben álUplIJa meg :
1. Az árverés alá eaö Ingatlant a kl. kláltáal árnál alacsonyabb írban eladni nem lehat.
2. Aa ulóalánlat akkor la UtelezO ha az ajánlalievö az érvéréinél meg nem jelent
3. Ha az árverésen s< utóajánlatnál nagyobb Ígéretet nem teaznek, az ingatlant az ajánlattevő által megvettnek kell tekinteni.
4. Ai ujabb árverés költségeit a vevő az Ígért vételáron felül köteles fizetni (1908: XLl. t. c. 27. §.)
As árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100A>-át ké»zpéu. ben. vagy az 188i:LX l-c. 42. $-ában míg-határozott árfolyammal számított óvadékképei értékpapírban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlege* bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti ellimervényt i kiküldöttnek átadni é« az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170 M-, 1908:LX. t-C. 21. §.).
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki aem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár asázaléka szerint megállapított bánatpénzt ai általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLL 25. §.).
Nagykanizsa, 1934. lebruár hó 8, napján. Dr. Bentzlk sk. kir. Jb|ró.
A kiadmány hiteléül: Mikó s. k.
M I4tli»t.
Eladó
Magyar-utca 112. számú ház
nagy telekkel éi réttel.
i— inmlm. —i
I mindenki a helyi kereakedóknél I és ipATOsoknit szeresse be I
Schrikker Sándor
faiskolájától
egészséges, ed tett, erős és dus-gyOkérzeitl: OyOmSIosfAk,
BlOmftlosfsosemstélt, dlufék, dlkz bakrak, kssutAnSvény esemsték, huszónfivény osorjék, imlt ItuuénBsénysk,
róiuMk, éwatft «lrégok|
BrSkzald tik,
5rBk>8ld OMrJék,
tfrttk.dldl.v.ta os.rják.
Megrendelhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
meg, műtrágya,nö vény védolmlsztrek
stb. kereskedésében Nagykanizsa, ErxsébeMér 10. (A bíróság mellett) Tcleton 130.
Szelvény,
melynek felmutatója 8 pengő bolti ár belyott 1 p..,Mrt veheU meg
ferde lo»»B"
olmtt regényét s ZJ.I Ualhy klartó-hlvatslAban.
Nfomstltt a hplulsjdonos Kö»gazdsaá# R.-T. Outenberg Nyunda,_éa Délzalal Upkladó Vállalata Unyviyomdájábu Nagyksslasán. (feldóa Ilzietvazetó: Zalai Károly.)
74. évfolyam 37. szám
Nagykanizsa, 1934 február 16, pintek
Ara 12 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
(Mfkeiitfeéc ét klídóWvitil: 5. náa.
reggel, bétJÖ kivételével
MUTIIAI PAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElöfUetéd áll: ejnr hóra « pek-jő 40 flUéf SicrkeMtAaégl éa klsdóhlvatsll telefon: 78. m
A bécsi leszámolás
At osztrák események jelentősége sokkal nagyobb, semhogy azok hatásukban megrekednének Ausztria halárain belül. A háború után bekövetkezett feldúlt európai közállapotok során a nemzetközi szociáldemokrácia szerveezltségénél fogva számarányát messze meghaladó súlyra tett szert. A marxismus1 nak ez az átmeneti hatalmi súlya úgyszólván minden európai államban megmutatkozott, leginkább azokban az országokban, Németországban és Ausztriában, nme-Ivek a békeszerződések során hátrányos helyzetbe jutottak.
IIjen körülmények között szervezkedett meg, mint fegyveres erő-tényező Ausztriában is, ahol a legutóbbi napokban kirobbant polgárháborúig befészkelték magukat Bécs város közéletébe, ott irányító fraktorok lettek, munkáshadsereggel rendelkeztek, osztagaikat, miként az események mutatják, háborús felszereléssel látták el s igy minden közéleti kérdésben valósággal külön államot jelentettek az államban.
A nemzetkőzi szociáldemokrácia azonban európai vonatkozásban fokról-fokra \'veszített súlyából. A polgári elemek felismerték a szervezett erő fontosságát. Ezt igazolin az olaszországi fascizmus mindent elsöprő diadala s Hitler nemzeti stocialista eszméjének diadalra-jütása. Ausztria volt még a legutóbbi időkig a marxizmusnak az a fellegvára, amely legtöbb sikerrel dicsekedhetett. Viszont az osztrák szövetséges államok területe lett ar. az ütköző i>ont, ahol az eszmék leginkább megütköztek, amikor egy elrőclátható idő)>ontban kirobbant a szociáldemokratáknak az államhatalommal szembeni fegyveres iKndülése. Szomszédunkban "forráspontra jutottak az események, amelyeket mi Ausztria olyan belső harcának tekintettünk, amely véres for rási folyamatból ki fog kristályosodni at egészségesebb politikai légkör.
Magyar sjjommel nézve a szomszédunkban folyó eseményeket, azt látjuk, hogy Ausztriában omlik fesze most az egész középenrópai Warxisia szervezkedés, melynek alapjai már egyébként is annyira voltak ingatva, hogy csak az towroppanásra kellett várni. Ez-a nemzetközi eszméket hirdető Politikai irányainak egyszersmind denkorra be lehet vonni vörös tobogóját.
Ezt a lobogói egyébként is csak Jgy szenezeit kisebbség tüztc várnaira, kihasználva a háború utáni •lók |K>lgárainak elesettségót és szervezetlenségét, amikor a kisebbig uralma itt-ott meg tudta törni •jgj&li n««gy6tört polgári
A nemzetközt szociáldemokrácia
Bécsben megkezdődött a nagy fegyverletétel
Az angol külügyminiszteri „Egy ország sem avatkozhatik bele Ausztria belügyeibe"
»ak ez óra-
az összeroppanása szinte •pontossággal következett be.
Berlin, február 15 Ma délelőtt a még meglevő bécsi harci szakaszokon tovább folytatták a tisztogatási műveleteket. A Gcethc udvar,-amelyben számos kislakás van, megadta magát. Több, mini 100 vódöszővctségit elfogtak. Schand leitenben még folyik a harc. A Laa-. hegyen erőteljes tüzérségi előkészítés után megindult a lendületes roham.
Dollfusa kancellár tegnapi felhívására a délelőtti órákban igen sok védőszövetségi jelentkezett és közölte a fegyverraktárak helyét. Mégis az a benyomás, hogy sok tit-
kos fegyverraktár van, amelyet nem sikerült megtalálni.
Bécs, február 15 Délelőtt a kancellár kiáltványának eredményeként 31 gépfegyvert. 1000 fegyvert és mintegy 10.000 töltényt és nagyszámú kézigránátot szolgáltatlak be.
Qaraml hazajön?
Bécs, február IS Bécsből az a hir érkezett, hogy Gúipmi Ernő, a magyar szociáldemokrata párt egyik vezetője, aki másfél éve ismét elhagyta Magyarországot visszatér Budapestre. Ér kezését szombatra várják.
Anglia nem hivatja össze a Népszövetséget az osztrák események miatt
London, február 15 Az angol alsóházban az egyik képviselőnek ama inter|>ellációjára, hogy hajlandó-e az angol kormány a Né|>szövetség összehívását kérni az osztrák eseményekkel kapcsolat* ban, Sir Simon külügyminiszter kijelentette, hogy valószínűleg egyet-
Eszmecsere Róma-London
A Havas Iroda londoni jelentése szerint Róma és London, valamint Ixindon és Páris közt eszmé-
ért vele a Ház abban, hogy egyik ország sem avatkozhatik a másik ország belügyeiig.
Halál helyett 10
Bécs, február lí Kalab védőszővelségi tag halál büntetését 10 évi súlyos bőrtönbün tetésre változtat Iák át.
és London-Páris között
csere folyik uz osztrák helyzet és a vele szemben folytatott német |>oli lika ügyében.
Kezdettől fogva tagadásba vettük létjogosultságát s iu\'Uufvk a forradalom utáni közvetlen időket leszámítva, hatalmi súlyra szert tenni soha nem tudott. Következett ez elsősorban a mogyar nemzat nép\' rétegének gondolkozásából, amely a magántulajdon szentsége alapján áll. Nemzetünk minden osztálya cl van telve áltól a gondolattól, hogy a munkájával szerzett vagyonnal ő maga akar rendelkezni.
De egyébként is a magyar munkás elemek soha sem érezhették a sors és a nemzeti közösség kitagadottjainak magukat, de különösen nam azóta," \'amióta a Gömbös kor-máhy a közvélemény elé terjesztene programját és kormányzati célkitűzéseit. Másfél évvel ezelőtt Gömbös Gyula testvéri szózattal fordult a magyar munkássághoz, kérve őket, hogy vegyenek részt a kormány nemzeti munkatervének magvalósításában, amely program
minden dolgozó érdekeit szolgálja.
Sokan akartak s ezek közül elsősorban akart a szociáldemokrácia válaszfalat emelni a munkás és a l>olgár közé, de ezeket az elhatárolásokat a magyar nemzet egyetemes séfje soha el nem ismerU;.
Jól emlékezünk még arra, hogv Gömbös Gyula miniszterelnök kormányelnöki beszédei egvikélen megkondította a lélekharangot magvar szociáldemokrácia feje felett is mondván : ..Módot kívánok találni arra, hogy a magyar munkás és a magyar polgár testvérként álljon egymás mellett a nemmet nagy küzdelmében
íme, nálunk nem volt szükség arra, hogy a nemzetközi eszmék leépítésére testvér-vér öntözze a, haza földjét, mert a helyes írányif felismerés és a nép ügyeinek szol-gálnta biztosítani tudta a rendet, békét és a társadalmi osztályok nyugalmát.
Prága cáfol
Prága, február 15 A cseh képviselőház külügyi bizottságában Krofla h. külügymíniaz ter hangsúlyozta, hogy fanlázia szüleménye az a hir, hogy Csehország bemasirozna Ausztriába, valamint az is, hogy az osztrák—magyar határon magyar csapatok állanak készen a Burgelandba való bevonulásra. Ha bármely más állam beavatkozna Ausztria belügyeibe, vagy átlépné az osztrák határt, Csehország megfelelő he-lven tiltakozna ellene.
Csehország ajánlatot tett Magyarországnak a gazdasági tárgyalások felvételére
Budapest, február 15 A eaeti kormány rétiéről mindemt elkövetnek a viasza cárt\' kivitel helyreállításán*. A m»gj«r |llaecM «*Mlg alig törődtek ■ luvaíaloa esefi kflrW. M» ■UiUn eaTi Vészről l**JeV«ieW* ajánlatot *ett«k Magy»iországnak a gazdasági tárgyalások meglodltáas érdekében.
A francia válasz a német Jegyzékrs
Páris, február 15 Ma küldtek cl a németeknek a január 19-én kapott leszerelési jegyzékre a választ A jegyzékben a francia kormány kijelenti, hogy a némel válaszban nem talált elég tájékoztatást arra, hogy mi a néniét kormány álláspontja, mert a német kormány elsiklik az eléje terjeszteti javaslatok felett.
A francia kormány nem írhat alá olyan egyezményt, amely a jövőnek engedi át a döntést. A francia kormány fenntartja a január l-l cmlékii-atban megállapított program alapján megindokolt nézeteit. Nem vonja kétségbe a német kormány hasonló szándékainak őszinteségét, de az a meggyőződése, hogy a nézet-különbségeket közelebb kell hozni egymáshoz.
Bizalmat kapott Doumarge
Páris, február 15 A képviselőház csütörtökön délután 3 órakor nyitotta inrg ülését. Doumer-gue elnök nagy óváció közepette vonult be, felolvasta a kormánynyilatkozatot, közben a kommunisták erősen zajongtok. Doumergue kijelentette, hogy ugy véli, hogy a mai zavaros Európában a parlament is az agg miniszterelnök mögött egységesen felsorakozó kormány mellett íog állani Ha az bizonyulna be, hogy önökben csalódtam, haladéktalanul haia fogok térni. Doumergue beszédét a Ház tapssal fogadta. Uon Blum a Ház feloszlatását követelte.
A» interpellációk elhalasztásának ügyét a kormány bizalmi kérdésként vetette efl. A képviselőház 402 szavazattal 125 ellen bizalmat szavuzott, majd megszavazta a rendkívüli sürgősséget a költségvetésre.
Ciliin,
ZAUI KÖZÖNY.


Slftllfftt kérnek
L vakok
.......lőtt gy(kj
fcV1; meri fU
t«ok SPszánűlJ kilépése .... „.RcCntcs traományöK megszűnése következtében
MIM válsá** Mjr«4u> JutoU, twgy a Wtt«uc»ét)en vak ánpltM a nüad\'ö-^l Kpnyéfrel
wm bírja eililnl. ÜSffl! \'US©*\'** ihléiel «z egész DunántuM s jgy, Zalamcgyéből is igen sok szerencsétlent ápol és gondoz. Vakjaink nevében emeljük fel szavunkat és bizalommal fordulunk Nagykanizsa város mindenrendü lakosához, nyissa meg szivét a könyörgő szó előtt s juttasson az élet legszerencsétlenebbjeinek az őrök sőtétség-éló vakoknak, nkik nem ismerik t)z élet szépségeit, csak nyomorúságát s akiket a nagy nincstelenségben az egyesület a iegszükségesebbet, a mindennapi kenyérrel sem tud ellátni.
Jól tudjuk, hogy nehézségekből, az élet gondjaiból mindenkinek kijut u magáé, mégis kérnünk kell minden jószívű embert, hogy a maga kévéséből juttasson valamit azoknak, akik sohasem Járnak fiz élet napos oldalán. Kérjí* « <«j-®»ülcW*rt, a válla-talé* «• •« iHkoUk vcz*tő«, hogy gyüjtaeaek a niatfuk bebeMxui 6* kiküldött U*ztv|*f]őndni(H togad-ja* megértéül s adakozzanak szivük sugallatának megfelelően, az Isten parancsa szerint, az érők s»a«t«t nevében.
Reméljük, bogy kérő szavunk megértéin talál.
Hazafias tisztelettel: Joé Sffador
Igazgató.
Hm fáradt és izgatott, ha álmatlan tigbaa é« gyako.l fé.eleraírxettkn szenved, ha hasgőrcs, mellnyomas vagy szivfájás kínozza, akkor igyék éhgyomorra 1—2 pohár természetes .Ferenc József keserüvizet, mert ez megszűnteti az emésztesi zavarok okait és elhárítja a vértólulást.
Szélhámosok látogatjákar kereskedőket
Hazudni...
Irta: 8ZENTPÉTERI B. JÁNOS
Ideülök hazudni. Tudomásul veszem, Imgy a gép szállítása csak a négy fedél kapocs szoros bekapcsolásával tör-ténhetik, (rajt áll az írógép tetején, nem erről akarok Írni, semmi közöm hozzá, de ide van Írva kérem, elolvasom, muszáj elolvasnom, mit csináljak 1) és hazudom. Tudom, nem szép tőlem, de be kell vallanom, tessék elhinni, nem mondok igazat.
Kellemes érzés. Finom, sima papir, türelmesen hajlik bele a gépbe, irha-tok, amit akarok, kitalálok valamit. Már gyermekkoromban ünnep volt számomra, ha valami szépet hazudhattam. Az iskolában Is mindég lódítottam saját személyem szórakoztatására, mert különben nagyon eseménytelennek la-ltitam az élet«t. Most utólag bocsánatot kérek tanító bácsi, őszintén megbántam, sajnálom, meg minden. Tehát megbántam. Hm, izé ... Mondom, ülök Itt, mint valumi kis-isten, (nem a Kupfer kérem\', az csak a Sehüler Gerber sBemében voll az, n Torberg Jóvoltából), szóval, mint egy igazi kisisten. Mesébe luő hatalmam tudatában gőgösen rágyújtok, ideveszem a futurit hamutartót a dohányzó-asztalkáról, ünnepélyesen szívom aranyvégű cigarettámat, közelebb húzom a széket, ugy na, mehet.
fis kezdem. Tegyük fel: . ..tépett vi-ziesen ácsorog a lucskos utcán, siető, ernyős alakok, csikorgó villamosok között. A hentesbolt kirakata előtt félsw-gen megáll,« — nem, ez nem jó, nagyon sBomoru, Néwthetném ♦ele a ki-
Az üzletek régi yevólnek i
IStirfango^Síélhét^pssági idilott ny<jpzásl a- ivagyl JWlfirség
VMég januárban történt* hogy -az
li \' i--\'* \' ■ ■• \' \' \'
egy level fc régi üz\' \' -Uaegersi -Csőt és kérve, h
llndenkl arról i szenzációs olcsóságról beszél, afnit a
va
Aru&ász
100 °/o-os tiszta hernyóselymekben vevőinek nyújt.
\' tof^kedőlírz&bel-tér 22. sz. alatti üzletében, ahol átnyújtott Aáthnak
rakatot, három napja éheztethetem, ha éppen akarom, játszhatok tantuluszos-dl-t, de nem, most nincs ehhez kedvem. Más.
Mondjuk kis yonatismeretség. F.z nagyon hatásos szokott lenni. Teremtek magamnak valami előkelő hölgy-partnert. Például: a kis köpcös a szivarral a szájában Kilzbühelben kiszáll, egyedid maradunk a fülkében. leteszem magam mellé az íHés bársonyára Rachmanovát, bőrkőlésestől négynyolc-van, az útra vettem magamnak, és csak ugy melesleg figyelem az asz-szonyt, aki behunyt szemmel fekszik. Felfúj lia tó utazópárna a feje ulatt, aludni szeretne. Már Zel am Seebcn is szeretett volna, mm tud, |>edig olyan álmosnak látszik, — na most Iáu\' sikerül majd.
Ez a kis kövér a szivarjával ugy telefüstölte a Tülkét, jó lenne kinyitni az ablakot. Meg kéne kérdezni, hegy nem zavarja* ? Igen, udvariasan, csak tudnám, hogy milyen nyelven t A mit, németül, hiszen Ausztriában vagyunk, hm, m„ bitté erlauben Sie.... — még mondanám tovább, do félbeszakít, oh, natúrlicb, rettenetes füst van. Sóhaj. Tehát kinyithatom. Nehezen megy, ejnye, még blamálom magam, kezdem rángatni, a fenébe, jó véleménye lesz a magyarokról, még egy ilyen vacak 0. B. B. ablakot sem... na végre, slke, rül. Lehet, hogy kissé belepirultam, de nem baj.
Szóval beszél, sőt németül btjpél, nagyszerű. Közös vonásunk is van, mondjuk vonás, mert én is örülök, hegy elment az öreg a szivarral, ő is. Ö is, mondom. Igaz, ez nem Jriztos, de feltételezem róla, hiszen azt mondtu
Ráthj ögyik (irünhUt Fef^afc knx*k*MÖ 60 kg. wák fiiját rendelt,
ája át Kovának, aki-
maja FgCrszcgre fuvarozza.
Háth kiszolgáltatta. gyanútlanul a kéri árul, majd most néhány nappal ezelőtt elküldte, a számlát, cserszegi kereskedőnek- kiegyenlítés vé^U Nagy m^^U^.teguap A azt a választ kapta (írunhut .Ferenctől, Iwgy ő nem rendelt nála semmiféle árut es igy ha valaki mégis az ő nevében jelentkezett volna, az c-sak szélhámos lehetett.
Háth Ignác szerdán délelőtt bűnvádi feljelentést tett a icndőrségpn, al>ol ugyancsak meglepetéssel értesültek épről az ujabb szélhámos trükkről, amely a jelek szerint rendszerié kezd válni Nagykanizsán.
Nemrégen ugyanis hasonló trükkel 50 kg. cukrot csallak ki egy másik kanizsai kereskedőtől, akinek szintén egy üzletfele nevében vittek levelet, de amelyről, mint utólag kiderült,-apokrif volt.
A rendőrség erélyes nyomozást indított a szélhámosok kézrekerité-sérc, egyúttal figyelmezteti a kanizsai kereskedőket, hogy kellő óvatossággal járjanak el a hasonló esetekben és ha észrevesznek valamit, értesítsék nyomban a legközelebbi rendőrőrszeraet.
----------Wfg^t......... 5
Időjárás
A nagykanizsai meteorolojlal megfigyelő Jelentések: csütörtökön a hó-mérséklet : reggel 7 órakor — 511 délután 2 órakor + 4 8, este 9 órakor
+ 2-6.
Ftlhóitl: Reggel tiszta, délben és ette borult
StéUrány: reggel déli, délben északnyugati, este északkeleti szél.
(Bjuakai rüdiojtitnun gi.l l»U*.t>.l.*tl *«t« 10 érákon A saél gfMflBI4M «árhalé rfaHM
füst van, sóhajtott, mosolyogva engedte meg, hogy lehúzzam az ablakot, és most újra aludni szeretne. Közben már harmadszor esik le vékony arany cigarettatárcája a íeje alól, bltte sehrA és ugrom érte. Kinyitja, megkínál. Külföldi, egyiptomi lehet; az enyém csak Koronltas, a feleségem mindég szid, milyen sokba kerül, — na nem baj. A bőröndök is, barátom, micsoda bőrönd, az enyém silány-közönségesnek tűnik ott mellette, (kicsit összeírnék azért), pedig negyvenhat pengő volt a Rákóczi uton, — előkaparom az öngyújtómat^ kis lámpalázam van, ez a vacak sohasem szokott meggyulladni ; felc&etten-tem a fedelét, parancsoljon. Meggyullad, jól van/öregem, igazán elsőrangúan szcrc|>cisz, többé nem is váglak ugy a falhoz, mint a múltkor a lépcsőházban — tehát tüzet adok, nem szól, lehunyja a szemét, ugy köszöni meg. Nagyon szívesen.
Már beszélgetünk. Gyönyörű vidék, jó Időnk van, meg ebhez hasonlók. Ugy mondom >időnk<, közös időnk, kis időcskénk, együtt cvan jó időm ezzel a gyönyörű nővel. És később betakarom a lábát. Jó igy hozzáérni cseppet, na persze csak egész véletlenül, pardon mondom, szemlehunyás, ezt is megköszöni. Rém udvariasak vagyunk. Kezdem sajnálni, hogy már csak rövid félóráig lehelünk együtt. A fene ozt a köpcösét, milyen jó lett volna legalább megcsókolni t Azt mondja, kár, hogy nem beszélgettünk már előbb is, — majdnem felsikoltok, schade neki, örül, hogy foglalkozom vele, — igen, meg fogom csókolni. Mudamenak hívom, előkelően. Sem asszonyom, sem kegyed, csak igy egyszerűen, finoman i
.madame <.
Nevetgélünk, szép fogai vannak, a két szeme külön él, és — és egyszerre csak olt tartunk, hogy vacsora után a Lanserseeben találkozunk. Már mindent tudok, elvált asszony, nincs senkije, ellenben |>énze, hm, hát az van éppen, kis pénzecskéje, csekkfüzet, -szóval most Jött Párisból. Fáris ? Két évet töltöttem a francia fővárosiján, ismerős helyekről társalgunk.
Mindjárt beérünk, íelsegltem a kabátját, most, most megfogom... hirtelen magam felé fordítom, ijedten néz rám. A magyarok kissé vadak, állapítom meg csak ugy mellesleg és mielőtt még bármit szólna, megcsókolom. Szólna, szólhatna, de nem szól, nem akar szólni, átfogja a nyakamat, izé, szóval átfogja, kérem, már miért ne fogná át t...
Nna. Ezt jól megrendeztem. Átfogd-tam a nyakam vele, visszacsókol, hu akarom ; de ne haragudjon kedves olvasóm, nem akarom. Nincs csók Nem hazudom tovább Önnek, ez elég is lesí mára. Utazás, nő, Insbruck, ha éppen akarnám, este összetalálkoztathatnám magammal, hlgyje el kérem, csak rajtam múlik és feljön hozzám a sa>-bámba, — persze tisztán az ön kedvéért. Azt csinálok a gyönyörű növel, amit akarok. De nem akarok...
Csak éppen Ausztriába utaztam ut-levél, jegy es ehhez hasonló prózai dolgok nélkül. Utaztam kérem. Mini gyerekkoromban. Akkor is meghallattak, lehet, hogy nem hitték el. I* ön Jobb kedves, On elhiszi nekem, í sőt még oda is szól k. hozzátartozójának, aki keresztrejtvényt fejt, »*>gy . Igazán nem tudom miből utasnak ezek
frfrndr lg.
ZALAI KÖZLÖNY
Hölgyek figyelmébe
, jraial Ktüi\'T . mai . uimirtl hflniWrt metlaK"* "Mf-ro-
njtlaX. Kovai ve»t6nk KrdÍJ M^e (Buil«p»l), et<" »r»« vl-íttl U(,,„k rtl,iül-lii<Ió»ltó)« « rlik.l-„dmttnlM • tiöto-rtanníK le<-—..olib énMUWéaél viliolta kl.
( rfB n Wttt«tt beanOnkrl .rr., \'a "
értéit M Itléarwrti^WflAMtil Bíerelő ^BiwJl hölgy** Wémár«. Hovalunk dlvaliétdésbeu díjtalanul «l mWlm ,I«M >»delk««éaére. E«-tua ta—l \'»«<«apeai,
yj^ itrtzJiMit B- rirttr® kell küldni^, ■ rílurt a Zalai Kildöny dlval-poala
Három nap Münchenben 88 pengő
500 magyar dalos a német dalos-saervezetek meghívására március 3-án, különvonattal Münchenbe értetik. Indulás Budapestről szombaton reggel 9 órakor, — a vasárnapot és hétfő délelőttöt Münchenben töltik, hétfnő délben Linzbe indulnak, ott hangversenyt adnak. Visz-sra indulás kedden délben, mégér-kezés Budapestre kedden este. Nagy fogadtatás, gazdag program van az iyész útitervben. A különvonatra nem-dalosok is jelentkezhetnek a Zalai Közlöny szerkesztőségében. A 3 nap teljes költségé 88 pengő (bele értve utazás, szálloda, étkezés, hangversenyek stb. belépődijai). Jelentkezéskor 20 pengőt kell lefizetni, a többit március l-ig. Jelentkezési határidő febr. 20. délig. Útlevél, vizűm nem kell. Csatlakozók Nagykanizsáról 50 százalék vasúti kedvezményt kapnak, az erre jogosító igazolványt a Dalosszövetség jelentkezés után megküldi.
az írók annyit, nekem még arra sem telik hogy a susztert kifizessem, stb.
Kérem szépen, most olyasvalamit teszek, amit nem volna szabad. Bocsánatot U kérek ezérl, de elárulok valamit, el\' kell árulnom, hogy nekem sem telik. Soha életemben nem utaztam Innsbruckba, Magyarország határain UvÜl még egy lépést sem tettem, nem bizony. Nincs negyven egy néhány |>en-tfós böröndöm és nem Kononltast szt-\' vx)k, Királyt sdyok kérem, vágy iA\'ven-lít, néha Mlrjamot. Nagyon néha.
É* Párls f Hm, Páris. Csak a térképről Ismerem, sárga Olaszország, piros Franciaország, - és a múltkor, amikor • cégvezetőéknél viziteltünk, Párist fogták rádión, mert kér«m, izé, szó-©•ewm kissé bevallani, nekünk ls van Wan, de kiégett a lámpa, szóval ki-«8<» és nincs másikra pénzem, inert, U« vn, ez a külföldi utazás... nem tu-<»m tovább irnl, a feleségem áthajol
* vállamon, olvassa, hogy mit iwk, "t mondja, jöjjetek vacsorázni, eleget hazudtam már.
Na dc fiam, még caal^egy mondat, wnml mondai, feleli, kihűl a kávé, mert kéiem kávét iszunk vacsorára,
\'•fTtgJ**" -
i \'ü4"\'™ "\'1*0. nem tudtam befo-
most 1. harudlám, bo-^»k)t kfrek, llt ülik... „éken ölük Mi, ludnék lódítani, do nem
aila^JÍ!0™\' \'«»" wn • telesé... \'*\'m össtetavarodlam, hl-
wSalE? «ycrek \'
"",rt \'« kilenc,
Wok "« l"k»"> ötödik
S, ? l)en8ö, de rclmoudott a uloltó\'n^j"™ "wu<™ «
Szenzációs
női kalap újdonságok
érkeztek
és kaphatók
BRÓNYAI DIVATÁRUHOZ
Horthy Mlklós-ut I. . Váro«héz-«p0Ut.
Alakításokat a legújabb modellek után készítünk.
Pécsre szállították a keszthelyi vörös mozgalom szervezőit
További őrizetbevdtehk várhatók
A keszthelyi kommunista szer- I vezkedés ügyében a csendőrség számos házkutatási tartott és őrizetbevételeket foganatosított. A szenzáció erejével hatott a jómódú szülészorvos, dr. Lökt Lajos őrizclbevétele. A Nagykanizsáról Keszthelyre kisért fiatalembert a csendőrök hazaengedték, mivel ezzel i szervezkedéssel nem volt összefüggésben.
A nyomozás eddigi eredményeként tegnap szuronyos csbndőrfede-,zet mellett Pécsre kisérték Ponács Ferenc 36 éves nős asztalosmestert, Német István 52 éves nős kőművesmestert, Kutuy János 10 éves nős
cserepesmestert, akik keszthelyi lá-kosok, azonkívül Pintér Lajos 41 éves cserszegtomaji és Könczöl Ferenc 33 éves rezipusztai lakosokat.
A soros ügyész az állami és társadalmi rend fel forgatására irányuló bűntett, illetve vétség miatt indítványozta a vizsgálóbírónak letartóztatásukat. Dr. Lőke Lajost és a többi gyanúsítottat ugyancsak átadták a pécsi ügyészségnek.
A keszthelyi csendőrség tovább folytatja a nyomozást és valószínű, hogy további őri ret bevételek várhatók.
A falvakat és a
leventéket szervezte Lőke dr. és a felesége
Pécs, február 15 (MTI) A leleplezett kommunisták második cso|K>rtjál ma adták ál a pécsi kir. ügyészségnek. Hét férfit és három nőt. Kihallgatták Müller Károly budapesti magántisztviselői, Lőke Lajos dr. keszthelyi szülészorvost, WeLsz István keszthelyi magán liszt viselőt, Szántó István budapesti lakost, Adám György nagykanizsai szén-nagykereskedőt, Zámbó Lrnő buda-jiesti szabósegédet, Huber István búda|>esli festőm ü vésznövendékei, Doktor Klári tahitótfalui magánzó-nŐt, Ilten von Fricn német ál.\'am-jH)lgárnő, tahilótfalui kertésznövendéket, Iluber Istváimé mugán-
tisztviselőnöt. .
A csendőri nvomozás megállapi-totla, hogy az anyagilag a legjobb viszonyok között tevő Í^Ske dr. és felesége a falvak néj>ét igyekezett megszervezni, főleg azonban a leventékre vetélték rá magukat. Lőke és sogprnője közvetlen összeköttetésben voltak Moszkvával és a jugoszláv bolsevistákkal.
A kir. ügyészség az esti órákban végez kihallgatásukkal.
Bágyadt, leveri, dolgozni kép telen egyéneknél a természet s* .Ferenc József keserűvíz szabad dá teszi a vérkrringé»t és eme\'i a gondo kodó- é« munk képességet.
Párisi előkelő divatszalonok
által elfogadott
legfinomabb valódi angol ésfrancia
női szövetujdonsM
megérkeztek és a legolcsóbb áron beszerezhetők
Sin$er Diuatáruházban
A gazdasági élei Ifikre
Szemelvények a Peitl Magyar Kereskedelmi bank évi Jelentéséből
Az Immár több esztendő óta pusztító világválság 1933-ban tovább tartott ugyan, dc nein sulyosbodolt, sőt egyes országokban a javulás első bátortalan jelei észlelhetők. A nyersanyagok vi-lágpiucl áralakulása általában lassan emelkedő irányzatot mutatott és a munkanélküliek 4^áma, amely — a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal kimutatásában feldolgozott országokban — 1933. január havában 30 millióra rúgott, az első félév végéig 4 millióval csökkent. A nyugateurópai or-Rigókban az ipari termelés 10—18 százalékkal emelkedett. A nemzetközi ítU-forgalom zsugorodása az elmuft esztendő első felében még folytatódott, dc már a harmadik negyedév forgalma csak lényegtelenül maradt el az 1932. évi eredmény mögött
A világgazdasági helyzetben mutatkozó javulási tüneteknek annál nagyobb jelentősével kell tulajdonitanunk, mert a nemzeteknek annyira kívánatos gazdasági együttműködés, miként az előző esztendőkben, ugy az 1933. évben ,stm mutatott haladást. Az a csekély javulás tehát, nmely a világgazdasági helyzetben beállott, úgyszólván kizárólag a gazdasági erők természetes érvényesülésének az cred-Wéngfc s a haladás kétségtelenül nagyobb lett volna, ha a kibontakozás útjába nem álltak volna ujabb mesterséges akadályként azok az áttekinthetetlen gazdaságpolitikai intézkedések, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok az aranyalapról való letérés óta tettek,
A világgazdasági fejlődésben mutatkozó javuló irányzat hazánkban egyenlőre nem éreztette hatását, bár némely tekintetben kedvezőbb kép mutatkozik. A javulás késésének oka nyilván *z ország mezőgazdasági jellegében, Illetve ubban a körülményekben keresendő, liogy a mezőgazdaságnak, különösen pedig a gabona termelésnek a helyzete, világgazdasági viszonylatban is változatlanul rossz.
Az ipari termelésre vonatkozó statisztikai adatok egyértelműen azt mutatják, hogy az clmuH esztendő első negyedében a válság klmélyülése folytatódolt, a második negyedévtől kezdve azonban bizonyos enyhülés állott be. Mig a Gazdaságkutató Intézet által az első negyedévre megállapított ipari termelési index az előző esztendő azonos időszakával szemben 11 százalékos visszafejlődést mutat, addig ez az index a második negyedévijén 12.8 bzá-zalékkal, a harmadik negyedévben pedig. 19,1 százalékkal volt nagyobb ua előző esztendőhöz képest, az ipari termékek fogyusztási indexe pedig 11.0 százalékkal, illetve 17.2 százalókkal emelkedett. Ez annál figyelemre, méltóbb, mert ipari termelésünk már bz 1929. év liarmudik negyede óta szakadatlan visszafejlődést mutatott.
Az ipari szénfogya&ztás az előző év színvonalán mozgott, mig a háztartási Célokra felhasznált szénmeunyisétt emelkedelt Némi javulás volt észlelhető az 1933. év második felében a vasijKír foglalkoztatottságában, ami a magánfogyasztás csekélyebb mérvű javulásának, az élénkebb kiviteli tevékenységnek tudható be. A gépipar helyzete is valamelyest kedvezőbbre fordult, ezen iparágban fotfalkoztatott munkások száma a munkaidő meghosszabbítása ellenére, juniustól szeptemberig 18 százalékkal emelkedett. A pamut- és műselyenilpar valamelyest javulást mutál, mig a selyemi|*rban visszaesés állolt be.
Az elénk táruló helyzetkép nem oly. sötét, mint amilyennek, a mindennapi élet súlyos iflondjai között és az elszenvedett csalódások sorozata, után. meg-itélni hajlamosak vagyunk. A világpolitikai és. gazdasági helyzet mai bizonytalanságában még nem merjük határozottan állítani, hogy hosszú esztendők szakadatlan visszafejlődése után immár elérkeztünk egy jobbnak ígérkező korszak küszöbéhez, de két-
ZALAI KÖZLÖNY
.-február-16
ségtclen, hogy a javulás lehetősége adva van és i kibontakozás minden bizonnyal be is fog következni, ha külpolitikai és világgazdasági wlácló-jban a jutom ész és a juéltányosság érvényre jutnak.
ASSZONYOKNAK
Dlvatcsevagés
Divatnovalom megindításával melegen köszöntöm liólgyolVasóimat ós remólem, hogy későbbi cikkeim folyamán megértő jó barátságba kertlünk egymással Reményemet két dolog támasztja alá, az egyik : Onók szeretnének jól és olcsón öltözködni, a másik, hogy én ez«n kívánságaikat tökein telhetően elő fogom segíteni.
Cikkeim során látni fogják, hogv arra törekszem, minél olcsóbbá tegyem ruházkodásukat, fel tudják használni régebbi ruháikat az uj ctlvat szerint átformálva, viszont nzok a hölgyek is megtalálják majd-a tiékík szóló tudósításokat rovatomban, akiknél néhány pengő egv-cgy ruba elkészítésénél nem játszik szerepet.
Divatcsevegésem mindijf két részből fog állarti. Klőstőr .beszámolok a pesti és bécsi divatbemutatókról, d ivat újdonságok ról. Cn leszek az első, aki elpletykázza önöknek, hogy végigjárva a nagyobb szabinokat, bekukkantva a belváros fényes divatáruüzleteibe, ragyogó kirakataiba, milyen modellek kaptak meg, az uj divatszinek milyen káprázatos összevisszasága dómi-nái, a divat minden ágáról bősen informálom önöket (kalap, .cipő, bijou, öv stb). Tehát, amik ezelőtt rafíinállan bonyolultnak látszottak, most egyszerűkké válnak, megfogom értetni önökkel, hogyan lehet mindent olcsón és Ízlésesen •kihozni.\'
Rovatom második részében dival-üzeneteket tervezek. Eielőtt ha uj saison küszöbén állottunk, összeüllek a jó barátnők és elkezdtek tanakodni, hogy milyen régi ruhát lehetne felfrissíteni, milyen ujat kell csináltatni, a régi kosztüm színe kiment a divatból, milyenre lehetne megfesietnl stb. a problémák egész láncolata. Ez mcst — tíivatüieneteim megindításával — teljesen meg fog szűnni. Azok a hölgyek, akiknek bármilyen csekély, vagy «sulyca» dlvatgondjaik vannak, leülnek, imak egy részletes levelet, megkértük, amire kíváncsiak, esetleg mellékelnek levelükhöz egy kis anyagot, hogy ahhoz milyen más szín illenék, menynyiért lehet beszerezni. Minden levélre lelkiismeretes utánjárás után válaszolok rovatunkban.
Azt szeretném, hogy vállvetve, kéz a kézben segítsünk egymásnak, hogy caekben a súlyos anyagi gondokkal telt világban asszonyaink, leányaink épp oly Ízlésesen <5s elegánsan Öltözködjenek, mintha most sem volna gond egy-egy ruha olké-szitésc.
De nem csak kizárólag ruhákkal fogok rovatomban foglalkozni, hanem olykor-olykor értékes, asszonyokat .leányokat egyaránt érdeklő hasznos lauácsokkal fogok szolgálni, pl. egy hetenkénti bridge-össrcjővelelt milyen olcsón lehet nagy ízléssel megrendezni, fogok egypár olcsó, jó receptet közölni, jourokon mivel lehet szórakoztatni a társadalom bármely rétegétói összekerülő embereket
Bevezetőnek ennyit. Jövő bélen divatbeszámolómat megkezdem, do
addig is é« azután is küldjék be ho»
zám leveleiket (Budapest, VI. Teréz-kórut 35. I. 9.), melyekre márt a jövő héten választ találnak divatüzeneteim közölt. Még itt megjegyzem, ha hölgyolvasóink közül bárki Budapestro jön és ebben a divat-zsungelben nem ismerné ki magát, keressen fel, vagy hívjon fel telefonon (125—58) és én nagyon szívesen állok rendelkezésükre és szolgálok hasznos útmutatással.
Jelmondatom három szó: öltözködjünk ízlésesen, olcsón, Ezzel veszek bucsut önöktől a következő csevegésig.
Erdős Böske
Mozgószínház A csata
Megint egy film-óriás pereg a kanizsai mozi vásznán. A két leghatalmasabb emberi érzésnek, a haza és az asszony fanatikus szerelmének érzésűi szövik »A csata < grandiózus cselekményének szálait. A távolkelet nagy erőpróbája, az orosz-japán tengeri háború a miliő, amely azonban nem puszta háttér, hanem élő, lenyűgözően nagyszerű valóság erejével viszi a főszereiét. A tengeri ütközetek szédítően izgalmas jeleneteiben nem a háborús film-sablonokat utánozza a rendező, nem az ütközetek borzaimail köti vértől, pusztulástól csepegő csokorba, hanem ezekeh keresztül a lelkét adja a háborúnak, a hősi crőíeszllés hallatlan energWjilt, a .győzni kcll« szuggesztív parancsát, az önfeláldozó hazaszeretet himnuszát rajzolja meg nagy szavak, t.atrálls gesztusok nélkül, mégis a csata tomboló viharának megdöbbentő realizmusában. Kelet oroszlánjának, a japánnak szinte elképzelhetetlen érzés-su|>erlativusail fejti meg az európai számát ez a film, egyszerű.
magátóiértrtődő, k«re*tten hatrisokks^R
amelyek azonban annál pörölyősélíj^ erővel zuhognak és lélektani bizloife\'} sággal alapozzák meg a történtMfc;. minden — nyugaton szinte misztikái san ható —. motívumát.
A másik érzés-ountrum; — az asjfr? szony. Ezt a csatát (itt nincs hápogj; and, itt az élet vanl) elveszíti a szóh* nyü csaták diadalmas hőse. Mitsuko," a bájos japán cseresznyevirág belé-;, szédül egy ismeretlen nagy álomba,-egy más szerelem titkai nyílnak 1$ elölte, amit ajkával se érint még, db a tüze megperzselte már a cscn.>zny«>-virágszirom hamvát és bódultan hullik... hullik feléje. ü;i sem étfe még, amikor fel kell ébrednie belől* fcs jön a rémület. A japán hérosz, akt a maga keleti modorában a szerelőnkből is csflk a legnagyobbat ismeri, eni* berfcleltirc vállalkozik; — meg kell •ludnia a hobittpi csatájíoz a ,nagy titkot és ehhez eszközül adja a bódi#&? nak \\v\' kis cseresznyevirág szerelmét. A hazáért. Szenved. A mozdulatlan, csak mosolyra beidegzett japán arcon ott vonaglik minden férfi sz«7ivedése. Dc győzni kell. És a haza győz. A győző pedig a icllenctcs csata djpdiil-mámorában ősei szertartásai szerint megrázóan, félelme les-szépen, önkezével tesz ponlol az élete után. Győzött a szerelem ...
Nagyszerű színészek kezében van a törékeny, de vasidegzetü, érzéseiben, céljaiban rendíthetetlen Japán férfi és női típus és szimpatikus a harmadik főszereplő, az angol tengerésztiszt alakja. A film technikailag is a leg-jobbak közül való, eredeti japán felvételei érdekesek. A rendezője magyar!
A kisérő műsoron is csemege van: egy zenei film, amelyen Lóránt Edit* a hegedű magyar művésze játszik a berlini opera ballet-kara élén. Látványnak is, zenének is pompás élmény.
(bl)
A tavaszi
divatujdonságok
egg, része raktárra érkezett és vételkéngszer nélkül megtekinthető. Szövetben, selyemben igyekeztem a leg-divatosabbat a legjobb minőséggel összeegyeztetni és igy újból alkalmam lesz
alegnagyobb választékkal
ée legolcsóbb árakkal
i. t. Vevőim rendelkezésére állni.
Kirschner Mór
divatáruháza.
assztmy beleszól
Móftcz Zifjrapnd
4 jffiptílKI. «,"„., váazoiiMtésben 3 pengő. > ■ KtpkMó: !, .
FISCHEL
könyvkereskedésben
Tal.ljn 179. mm.
Az Orion rádiópályázat bírálóbizottságának jelentése
A birálőí)iA>tt4ftg\',a TMtigy»r -Rádfó-* héttel kapcsolatban\' az ©rion-\' ltádtó* gyár által meghirdetett [ádjópályázat-rol a következőket áfla\'pilottá meg \' A legtöbb 4)ály;^*tel a1 Kv"Mch^4rn lOOtiTálsasKgi fiolgá ri., I sítől a;soproni ev. liceiun. a kecstométl jwlgáii fiúiskola és a ^iregyhád\'fránv kálvi-nium küldték be. A legtöbb pályázatot beküldő Iskolának felajánlott dijai, egy darab Orion 7331 ■ sz. 3 plus i csöves Band-Pass Vevőt a Kunszentmártoni Társasági Polgári Iskolának ítélték oda.
Egyénileg az cjső díjat: 1 drb. Orif>n 7133 sz. 3 plus 1 csöves kis super vevőgépet kapja Monüs János, a pongrácutl elemi iskola IV. oszt fanulója, >A rádió> című verséért. A második dijat: 1 tírb. Orion 7221 sí. 2 plus 1 csöves unlverzálfai vevőgépet kapja Csák Mária, a dunafókivári |»lg. isk. III. oszl. tanulója, szépirodalmi dolgozatáért. A harmadik dijat: 1 drb. Orion 91U sz. lengőnyelvcshang-szóró chasslst kapja Sebestyén János, a VII. k^r. AH. Madách Imre gimn. VII. oszt. tanulója, .Oda a rádióhoz, és .Ének az antertnákróh cimü verséért illetve novellájáért. A pályázat előírásának megfelelően ai első díj nyertese tanintézotének. a llp. X. ker. pongrác-uli elemi iskolának Ítélte oda a bírálóbizottság a pályázati felhívásban kijelölt 1 drb. Orkm fi050 sz. 5 pfcuS 1 csöves vevőkészüléket.
A bírálóbizottság elhatározta, hogy a modern technika, igy a rádió Iránti érdeklődés fokozása terén kifejteit lelkes működésükért a fönti Iskoláknak egyenként 50—50 pengő katalógus értékű Orion rádió alkatrészekre jogosító utalványt is küld. A pályázatra ragasztolt bélyegekért befolyt P 219.U6, biely összeget az Orion Rádiógyár P B00-ra kiegészítve őfőméltósága Horthy Miklós né inségakciójára átiíialta.
RÁDIÓ-MŰSOR
lti*l»pe»t, Wmiár II.
G.15: Torui Utána liaatflemezek. -
9.15; Ilink. — 10: I- W»s«r>» »l\'ri"
Bifok. 2 Háztartási tanácsok. Kőiben hanglemezek. — 12.03; BaH!»jk«-«w-kar. - 1.15; Idójelzés. - l-™: a gányzene. - 210; Hírek. - A rádió dlák(é!órája. — 1; Muucr Ama, Kosáiyné Híz IaiIh elbeszélése. (.15: Időjelzés, birok. — 5: Hangiéra" zek. — 5.30: Mandzsúria liösci. (AJ orosz-japán Uáboru íőliadmúv.ielelntk tO. évfordulója ) - 0: Sport. - «.«* lazz-zenekar. — 7: Murlkáslélóra ,.25: A m. kir. Operaliáz elóailása. iTarmbaoscr.. Az előadás után clBánj-zene.
Ha 12.30: Filmzene. — 1.S& raszlzerto. -r Í20: Baum Ku\'l érilwsljo. - 1.15: Az 5, (volt 81.) «* logezied zenekara. - 9: Mamard. csellómüvész éa a szimfóutimsok InW venxnye. — 10.10: Ridíózraekar^
- (Bélr<«üajtli* UKlWuíja) minden Míllórtókón dílelölt 10-151 12 * délután 6-tól 8-ifl és miudeo v«arn»P délelőtt 10-161 12-1(1 a virosi rnuzewn belylaégélien. Minden alkalommal csere, MiehM 1034 alapon és saját es«r«-{űzetek beadása éitékeslléa eétjaMl-

HAPI HÍREK
NAPIREND rébnrfr IS, »*"«•»<
MUMM* BMm.tt.-PraW.: 11 Mi.
mrtár.

kedden egéw rup
ZALAI KÖZLÖNY
11
Poézis az elemiben
Székely Zsuzsi, kanizsai szülők gjflr-meke, most Jár a IV. elemi Iskolába Budapesten. Nemrégiben volt a .négy lipótvárosi elemi Iskolának egy fogai: maiásl versenye, Amelyben 17-en ke-rtltek * döntőbe. Az első a kis Székely Zsuzsi lett. Most aztán versel irt ti elküldte haza Kanizsára, a nagyapának. A nagypapa meg behozta u szerkesztő bácsinak, aki egy kicsit maga is poél" és ezért valami simogató meleget érzett a szive körül, amikor egy kis kanizsai létek-blmbó a világon zajló szörnyű kataklizma közepette a tavasz rój dalolt. Mert Székely Zsuzsika negyedikes elemista verset irt a tavastról. lme: Ragyog a napsugár, Knyeleg a jszeUŐ, Nincsen más az égen, Csupán bárányfelhő. Halkan susog felém K szép lombos erdő, S madárdallól hangos A hegyoldal, a m«ző. Visszajött a fecske Visszajött a gólya S hangzik Újra a rigók fides >tulió«-ja.
Virágillat terjeng sZ|él a levegőben S levett kalappal áll figy szántó-velő munkás az útszélen. Kálit ad Istennek, hálát ad.mindenért,
llálAt e gyönyörű, gyönyörű tavaszért.
- (Az 1 partost(U*4 vasárnapi köz-I^Qtéw) A nagykanizsai Ipartestület vasárnap délulán 3 órakor rendes évi közgyűlését tartja székházának nagytermében, amelyen betöltésre kerülnek a kisorsolt és lemondott elöljárósági tagok. Kisorsoltak 13 , elöljárósági ta #>», lemondott Gerő Soma és Varga Roller) Lajos, összesen tehát 15 elől járósági lagot választanák.
- (Áthelyez**) a belügyminiszter Tóth Lajos dr. OT1 segédfogalmazót Budapestről a nagykanizsai OTI ki-rendeltséghez hclyezfe át.
- (Ma délutaan pénzügyi bizottsági A városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága ma délulán 6 ór«kor a hétfői közgyűlés elé kerülő tárgy-pontokat tárgyalja lc.
- Képkiállítás. Fővárosi kiállító festőművészek festményei láthatók
Fö-ut és Sugár-ut sarok, Babochay-nfc^- Kedvező fizetési feltételek. Sza-1)8,1 bemenet. Rendezőség.
- Sehütz vászon mindig nélkülözhe-lftlfn.
«éMé* a trtuhMnüA K «**> A nagykanizsai törvényszék fia-
Wtoniak bírája dé került ma egy UsUwzsai levente, aki notórius ipu-a■ lvvenleoktalásou nem jelent ,Ml,aU,lkomak bírósága ezért 15 ""Pl fogházra ítélte.
— (\\ barcsi frontharcosok)
folyóVHé n-éo tartották az. ottani Dráv^záHó" összes tej-melben mflforr*l egybekötött báljukat, amelyen\' Barcs és vidéke. . társadat máuak szine-java ineg-Jcfcnt. Az estélyi a frontharcosok a vittzekkel, rokkantakkal 63 a közigazgatási tisztviselői karral közönén rendezték .6* azon fővárpsi művészek szerelitek hatásos és nivós müsorszá- • mQkkal. Ak est megrendezéséi>en Deák Horváth Dénes nyug. áll. vezérkari ezjedes, az oltani csoport elnöke, dr. Bdronkay Károly főszolgabíró, Ats Zsigmond vezelőtiszt, vitéz Szentmár-Uipy járási vitósi hadnagy, Farkas Sándor cserkészparancsnok és Lang-m&r Gáspár nyug. áll. Ezredes, a Ilpnsz. oltani elnöke minden tekintetből dicséreireméltómunkát végeztek. A műsort reggelig tartó tánc, igaz magyaros Jókedv követte. A bálon megjelentek: gróf Somssich László, az Omgc elnöke, gróf Széchényi Frigyes, gróf Széchényi Fér«nc, gróf Széchényi 1-ajos földbirtokosok, báró Biedermann Imre országgyűlési képviselő, nagybirtokos, a szigetvári frontharcosok elnöke.
*- Kés* nöl tehéroemük a legszebb választékban Schülznél.
•j— (Izraelita vallásos déhitán) Nagyszámú érdeklődő közönség előtt folyt lc a nagykanizsai izr. hitközség jól-slkerült valtilsos, kulturális délutánja. Az egybegyűlteket, akik között u töljbi\'" felekezetek papjai is( részt vettek, dr. Winkler Ernő főrabbi üdvözólUf és nyitotta meg meleg szavaival áz.: ünnepélyt. Utána dr. Wallenstein Zoltán |)écsi főrabbi emelkedett szólásra, aki a. hitéletről, a németországi viszonyokról, üldözésekről, fajelmélet és faj-biológiáról tartott magag Ívelésű előadást és fejtegetéseiben sorra cáfolta az üldözés téves beállításait. Szavai mély hatást váltoltak ki az egybegyűltekből, akik beszéde Aán percekig ünnepelték a kitűnő előadót.
Faate-szanMiórhim, Budapest, Vilma királynédul 9.-
Olva*|» Olaude Farréra regényét?
Nézze meg, milyen grandiózus
39
A CSATA"
A gyönyörű Annaball* az asszony — körülötte * dul tengeren ís a lelkekben
„A CSATA"
A daliás Charles Boyer és a markáns Inklssinoff főszereplésével készült a szenvedélyek filmje:
..A CSATA"
ff
£0j(árosi krltika „/l^ ferde lovag"-fól
A Budapesten megjelenő Nemzeti Figyelő Irodalom-rovatában a követ-kező kritika jelent meg Balázs Józsefnek Nagykanizsán kiadóit »A fcrtle lovng« c. regényéről:
• A Mária Terézia uralkodása alult iltrüU felbukkanó Bartenslein Kristóf Jeromos alakjában a szerző éles szeme meglátja a igénybe kínálkozó figurát. Megérzi, hogy a maidnem |>óri sor-J>ól a legmagasabb polcig kúszó strass-burgi tanító kalandor mentalitású fiu regényes egyéniség és elkezd kutatni. Kemény és hosszú fáradsággal végre a titkos levéltárban megtalálja, amit keresett. Az eseményekből, u történelmi hűség keretein belül bravúrosan komponálja meg az izgalmasan érdekfeszítő mesét, de hangja mindvégig halk, szinte asszonyosan finom és nobilis, bár a .spanyol etikett mögött tikkadtan izzó crol(kus Udvari levegő gyengébb ízlésű emberi plcsó hatások klákuázá-
Mindenkit lenyűgöz
A CSATA"
Filléres hirdetési napok és Ingyen apróhirdetés a Zalai Közlönyben
HlrdetHro, reklámra akkor vmt « KgRaftobb siill^t, .mikor roumil mennek ai Ule«k. Aj üfíyes U> állandó hlriliM. «J«il mej a Uxliitó-(K arról, hMtt 6a« várirolnt m-i 1», ha tudja . KntWeX WirfMMt, ha Ml". li"<y hol <* rali W*>! • \'erf-olnóbban f leujobbaii kapni. A htr-MM, a rtklám tfySxl mell a kiutaséi« arról, holy ette vfiiy " a cikkre aiakM^e van. A lilrdctá. ItjfU meil a kcaitai^iel arról, tioiíy ttt ytf art a n ikoíiUtlíl, klvámáaál ma valóra tatilja vállanl. A hlrdllé* a letfjobb (IK.mnk, mrn u)i4|íl.il>ok •uel naponta c»r W«ban ke
nll l.l a log)\'a»H0l í" mihuik a víaárlMK.
IlMív a Mlal Ktlilón; a nUMiu rrt al erefél kónoyebben olírhelllví le^ve a krtwkeüők, válliUlok, Iparo-«,« .lámára, helMkém k«l napon
oilUrtDkOi él iiombaton
llIWre. hl/deii. rfil.l.K.I aa a lilcile-ISknfk. Iliken »» oldalakon («)liel)-e-IMI klkMÍ« nélkül) ««»«• "íerlnll naitysá^u hlrdft.tl adbil fel Mrkl, a Urllálla ártk le«»rl, IBbt^Iírl >«-adáa Metán rm«le.eli aíáiattk további en«edm*«yel.
A lUlérea hlnl«l«»ek UrárOlaii taü-ISrlnkl ía Bwmli.ll »«4malnkban Jr. Imwk Illeg é» eu>kl« a rll»i*» oWalon.
■:»skivoi \' n minden Isaiolt elöliiolöak
havonkártt kit (eftonkíiil II nuvas) .aját apróhlriKtW «dli»l lel leljewo dlftalMit • KOilHoy kedo, r.0-
tlírlftk M «aomb«ll Mámalban.
A Zálat KflrlO.lv "Wkel ál ujabb kodi»m>»yel>*l U erWitWm ákarja art a sokívlll-<iwi kapi«lia1iil, ami Naíjnaolná kSKHWKft lilu • ha«». bókhoz, mrtyek Jóban, rowikbaa mln-denkor be.Oleltel Hyek.roek «iot|(áliu
eaiMf a városiwk érdekelt.
rrt
FMss TÖKMAQOLAJ Nemes KONILO-virAg Kapható HIRSCH és SZEQŐ cégnél
sára serkentette wlna. A szerző mosolyogva suhan el ezek mellett A regény legnagyobb erénye, hogy Mária Terézia, uralkodásának egy olyan részletért; világit rá, amely eddig ismeretlen volL«
(A könyv 1 pengőért kapható « •Zalai K.ózlóny< kiadóhivatalában.
— A Magyar Művészet a januári
számmal tizedik évfolyamába lépett. A Majovszky Pál dr. szerkesztésében, megjelenő díszes folyóirat Uj száma is igen változatos tartalommal Jelent meg. Lyka Károly Medgyessy Ferenc szobrász! slilusát elemezi. Hekler Ah-tal nagy lendülettel fejtegeti az nj müvésícli törekvé\'ttk világnézeti Jelentőségét. Genthon István á modeni magyar művészek rajzainak nagy esztétikai értékeire hivja fel a figyelmet. A mélynyomásos képek százaival díszített, kitűnő magyar folyóiratból Illusztrált tájékoztatót szívesen küld á kiadóhivatal; Budapest, Erzsébet-körút 1.
— Elegáns öltözködés titka: Stfiütx Áruház.
Emlékeztető
Február 17. Dános Lily zongorahangversenye este fél 9 órakor a Kaszinóba u.
Febmár 18. Liceális előadás a Kath. laegényegyletben este 9 órakor.
Febmár 24. Hevesi Sándor előadása a Kaszinóban.
Február 15. Liceális előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Febmár 2t. IV. bérteli hangverseny (Fischer Anny)
Febmár 18. Növendékhangverseny fi órakor a zeneiskolában.
Március 1. Pu rím-estély a Kaszinóban.
Március 4. Zrínyi bemutató diszlomája a gimnázium tornatermében.
Márekis 7. Tanári hangvérseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Márekis M. Izr. Leányegylel táncos kabaréja a Kaszinóban 9 órakor.
Márekis 11. Délulán 3 órakor az Izr. I,eányegykt gyermekkabaréja a Kaszinóban.
Höt (talvágúa, ondoldMs, mantteür
"PAHOCSA
fodrisz-üzletébea
Fő-ut IS. szám (Nemzeti BtmkM sttmbm). Mérsékelt drak/
Közgazdaság
Napraforgómag termelése szerződéses alapon
Figyelmébe ajánljuk u gazdaközón-ségnvk, hogy napraforgómag termelésére seerződés köthető. Kseu szerződé® alapján az őszi átvétel idejében érvényben levő tőzsdei árnál méter-mázsánként 1 pengővel magasabb árban veszi át a szerződő cég a napra-forgó magol. Az Alsódunántuli Mezőgazdasági K«marn Kaposvárról az érdeklődő gazdaközóuségnek levélben részletesebb felvilágosítást ad.
Len-mag termelési szerződések
Befejeződtek a németországi olajgyárak részéit szükséges export lenmag, valamint a hazai gyárak szükségletét képező olajlenmag termelésnek részletkérdései. Jelentkezésekot a termelésre vonatkozólag elfogad ós továbbit a Kaposvárott székelő Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara. A német export olajlenmag termelését és a termelt áru átvételét az .Olajlenmag Brtékesitö Szövetkezet« bonyclilja le. A termelési szerződést ugy köti a szövetkezet, hogy az olajlenmag Arát métermázsánként 26 pengőben ab Budapest állapltja meg.
Kedvezményes takarmány-mag beszerzés
A földművelésügyi minisztérium a 100 holdon aluli birtokosok részére, elsősorban a homokvidékeken gazdálkodók megaegilésérc: tavaszibükköny, somkóró, nyulszapuka, csibehur, csillagfürt, lóhere, lucerna vetőmagvaknál 30, — kivételesen a homoki borsónál 40 százalékos — árkedvezményt biztosit a mindenkori forgalmi árból.
Igényléseket a községi elöljáróságnál kell Igazoltatni azon szempontból 1. liogy 100 holdon aluli birtokosok, vagy bérlők, 2. hogy a rendelő gazdáknak homok talajú gazdasága van. Az elöljáróság által láttamozott rendelések az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara cimére Kaposvárra küldendők.
- Kdztls*t?lselők réwére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Köpetein bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Buza tlszav. (uj) 77-es 8M-8-80, 78-ai 8.65-8-90, 79-es 875-9-00, 80-ss 8-86-9 10, donánt. (uj) 77-ea 8-25-840 78-as 835-850, 79-es 845-8 60. 80-as 8 M-8-70, rozs (uD !>-20—5.80. — Zab köaéj) 9 10-920. - ujtengeri tiszántúli
felhajtás 1194, sladatlan 86 Blsá rsndfl 090—092, szedett 088-090, szedett közép 085-087, könnyű 078-080, első rendű öreg 085 -087, ll-od rendű Öreg 076-080, angol sflldö I. 092—1-00, szalonna nagyban 1 00-000, zsir 114-000, bus 104-1-28, félsertés 110—118.
Kiadja a laptalajdoaos Közgazdasági Rt. Oataaberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. * Felelős kiadó: Zalai Károly.
(ntearban telelőn: Nagykanizsa 78. szám.
Szelvény,
melynek felmutatója 8 pengő bolti ár helyett 1 t*mtv.\\ veheti meg W Jétttf
„A ferde levág" cimü regényét a Zalai KfttlSay kiadóhivatalában.
ZALAI KÖZLÖNY
Az „Extázis"
cimfl filmre az előjegyzett jegyek folyó hó 22-ig
kiváltandók, azokat tovább nem tarthatjuk fenn. Azok, akik meghívókra Igényt tarthatnak, a jegyek kiváltásakor a meghívót megkaphatják, de felelősek azért, hogy a meghívók illatéktelen kezekbe nem jutnak. Ezek ugyanis a- ,«feőtérre be nem bocsáttatnak s jegyeik — azok árának visszatérítése nélkül — megsemmisíttetnek. — Az „Extázia"-ra a pénztári órákban a jegyek állandóan válthatók, de a pénztár előjegyzéseket nem fo||adhat el.
Városi Mozgó.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonkint 20 fillért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában Fő-uf 5.
valamint
Krétky QyBrgy és Ifj. Hiraohler Miksa dohínyárudíjában, Fischel Ede é> Sohless Testvérek
könyv- és papirkereskedésében, Horváth Jóssal ujsígírudájában.
uj kerékpár-alkatrészt
fillérekért
vehetnek,
olcsó pénzért ujjá tehetik kerékpárjukat, ha nálam szerzik be az
alkatrészt.
Megjöttek a tavaszi Csepel kerékpárok.
Rapid tura kerékpár komplett B6.— pengő
Szálló Diliül
Fö-ut B. szám.
1984. február Ifi
KIADÓ
Obbj komfortos a szobás I.
kém, azo.inal bcköliOzhetO, va»» május l-én, II. emeleten, mé ly"
APBOHIBDETESEI
„Váron" Míg nem kaplam mei. N.. gyón fontoa mond.nl valóm voln. fönn. ukámmr.. ^
O.ál, kór <■ szegletes legolcsóbban Táltat Tóth Kár/K Itt J 71
KltUnS aaaUll á« halat.
BOROK f u""61 h|"»
uwivun legolcsóbb napi. áron kaphatók : LlOHtáOMII* bor-us ker^kedés, Csengery-o. 31
Vásároljon az alanti
hol készpénzvásáriásaután5*/i rólbóntkap,amelyet bármelyik
Bonring cég
készpénzként fogad el a bevásárlásnál
Berény Jóeaet éa fia, ékaxeréaz Deulach Sándor, fealékkereakedés
Elektron, rádió- éa villamossági vállalat Fischel könyvkereskedés Hlrach éa Szegó. linóleum, szőnyeg Kautmann Károly uri ée nöldlval, rövidáru Közgazdaaáffl r.-t, nyomda Központ szálloda, élterem. kávéház Melczer Jakab llveg, porcellán Mlllényl Sándor éa fia, cipó Ney László, ilalazertár Ritler Andráa, uri éa nOldlvat, rOvIdára Szabó Antal, fegyver, lőszer, sport, rádió Vágó Endre, llialszeitár Zalai Közlöny
A Bonring-froda (Fö-ut <. Telelőn 3KM kéazaégg.i áll rendelkezésre bárminemű telvllágoailáaaal.
Teljesen megbízható, fajtiszta és nagyon jó csliaképességü
főzelék-magvak, virág-magvak,
hazai
gazdasági vetőmagvak, műtrágyák, n\'dv/nytápsó, gyümölcsfa-permeteztí-szerek, Futor [loÉípá Pekk „D" KlIniiiiÉtilIfflÉlí.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya,növény védelmlszerek
stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
f A bíróság mellett) Telefon 130.
SZBUSBOlBteií —j
mindenki a helyi kereskedőknél I éa Iparosoknál szerezte bel |
|-
I mlnde
I
t%»*M t kiMXóotwa Kozgaadasá* R.-T. Quleuberg Nyooidavta Bélzalai Lapkiadó Vállalata kseyvnyomdájábas Nafykaaiaaáa (FaieUa Ualetvaaatí i laíal KázöíjT
74. évfolyam 88. szám
Nagykanizsa, 1934. február 17, izombat
Ara 12 miér
ZALAI KÖZLÖNY
...,wnt(We fi kiadóhivatal: rö»t 5. uin.
B3SPL— "W> muí Ur<wév*\'
rturiiii napilap
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElőfUetéif in: m hór« 1 pengi 40 Iliiéi SaerkeiatMil h Midóblvatall tejelőn: 78. n
A nemzet bankja
A párisi és bécsi események zajosában alig jutott hely a közérdekűdéiben egyxértékes magyar decen-nlumnak. Pedig érdemes megállni tiy pillanatra annál a határkőnél; ,mihez a Magyar Nemzeti Bank érkezett el, amikor megtartotta tizedik évi rendes közgyűlését. A Magyar Nemzeti Bank ebben az esztendőben jut el működése tizedik esztendeiének határkövéhez. A magyar törvényhozás a nemzet egyik nagyon régi óhaját teljesítette, amikor lerakta a Magyar Nemzeti Bank alapkövét. A régi monarchia idejében fennállott közös-ügyes helyzetben a nemzet és az ország egyik legnagyobb sérelmének érezte mindig, hogy pénzügye nem független, meri a közös nevezetű, de valójában túlnyomóan osztrák jegybank a nemzeli szuverénltás egyik legfontosabb kellékét, a pénzügyi függetlenséget nélkülözte. Évtizedes harcok zajlottak le az önálló magyar jegybank létesítése körül, de ezt kivívni csakis az összeomlás után tudtuk, amikor Nagymagyarországból már csonka ország lett. Mint a magyar aspirációk egyik letéteményesét, ezért övezi az uj Intézményt az egész nemzet féltő gondja és megbecsülése.
A Magyar Nemzeti Bank pályájának elsó évtizedében igazolta is azokat a várakozásokat, amelyeket a nemzet az önálló magyar jegybankhoz fűzött. Azoknak a követelményeknek, amelyeket egy ország a saját jegybankjával szemben támaszthat, a tízéves Magyar Nemzeli Bank a legteljesebben megfelelt. Mert egy modern, az egyetemes közérdek szolgálatára rendelt jegybanknak ma kettős feladata van: egyrészt örködnl a nemzeli valuta állandósága és értéke felett, másrészt a fizetöeszköz-szokséglet kielégítésével a pénzforgalom zavartalan folytonosságát biztosítani. Mindkét főfeladalát a Magyar Nemzeli Bank szakszerű és körültekintő vezetóinek irányítása alatt mlnd-ezrdelg a legpontosabban teljesítette.
A gazdasági világválság hullámverésében, az ország létéért folytatni! áldozatos küzdelmében a Magyar Nemzeli Bank az állandóságnak, megalapozottságnak biztos vára maradi; fundamentuma az ország gazdasági munkájának, őrzője e munka gyümölcsének. Ar és apály váltakozhat, bizonytalanság és vál-»í kikezdhetett és leteríthetett <gyénl exlslenciákat, de a nagy bizonytalanságban, a háborgás forgatagában a magyar jegybank volt « marad a fix pont> ame|yen , »" Urasági szervezet meg-H \\ a \'.Sbál a lSvS minden bizonytalanságával szemben.
a,*"?™?! valu,a becsületéért és
andóságáért folytatott szívós és "»« küzdelme, a súlyos iZ, leh,er„ lé"yeg=s enyhülése, a
devizapolitikának minden kötöttsége
mellett az agrárkivitel szolgálatába állítása, a felgyűlt Idegen követelések, a transzferpénzek és zárolt pengők gyümölcsöztetése saját gazdasági céljaink érdekében, az államháztartásnak nyújtott segítés, a hitelellátás terén való gondoskodása mindmegannyi jelzőköve a Nemzeli Bank tízesztendős rögös, de nyíl-
egyenes pályájának. És most legutóbb is megbízható segítőtársnak bizonyult, amikor az állarjuí gazdaadósságok rendezése érdekében százmilliós kölcsön Igénybevételével siet a szorongatott magyar gazdaadósok segítségére.
Ezzel a működésével a jegybank hivatásához méltóan illeszkedik bele
a nemzeti öncélúság eszmekőrébe. Kevés oly Intézményünk van, amely ennyire szolgáinktudná az egyetemes szempontokaf és érdekeket. És ezzel valóban reászolgált arra a Jelzőre, amelyet elmében visel: nemzeti és magyar. Csakugyan a nemzet bankja.
A világ Csehországtól kéri számon az ausztriai eseményeket
Teljesen helyreállt a rend Bócs külső kerületeiben Is — Starhemberg: „Németországgal bizonyos megegyezés, kiegyezés az osztrák nemzeti szocialistákkal, diktatúra, de az Anschluss háborút jelentene11
Béca, február 16 A mai éjszaka nyugodtan telt el. Csak Itt-ott hailattszott elvétve egy lövés a csatorna tájékán. A kormány mára már enyhitette az életbeléptetett szigorú kivételes intézkedéseket. Mintegy 2000-re tehető a szociáldemokrata foglyok száma, akiket gyűjtőhelyekre szállítanak. Egyes menekülő csoportok elérték a cseh határt. A halálos áldozatok száma, mint most már meglehet állapítani, az első jelentéseknél sokkalta kis-sebbek. Mintegy 400-ra lehet becsülni, mig a mentők nyilvántartott segélynyújtás és kivonulási adatai alapján kb. 5000 a sebesültek száma. A vlllamosvasutak minden vonalon közlekednek, a drótakadályokat elvonták, de az általános készültség azért továbbra is fennmarad
szállva tartják. Mintegy 150 gépfegyvert, 70.000 töltényt, sok ezer puskát, számos gránátot és sok egyéb robbantóanyagot szolgáltattak be. Az asszonyok, megelőzve a házkutatást, önként maguk hozzák és szolgáltatják be a fegyver és lőszereket.
Érdeke* Starhemberg heroeg mai nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy letörtek minden ellenállást. Németországgal hallandók bizonyos megegyezésre. Az osztrák nemzeti szooialistákkal lehet hogy kiegyezünk — ípondotta. Az a vé-. lemónye, folytatta, hogy Ausztria részére legjobb lenne egy rövid időre való paranosuraiom (diktatúra). A német-osztrák egyesülésről nem lehet szó, mondta, mert ez háborút jelentene.
és a középületeket továbbra is meg-Pontos vezérkari tervek alapján 15 éve készítették elő a bécsi forradalmat
Béca, febréár 16 A Bécsi Távirati Iroda közleménye, hogy elejét vegyék a zavargások okaira vonatkozó fantasztikus j találgatásoknak, a következőkben ismerteti, hogy kinek a bűne volt a harcok kitörése: „A zavargás 15 év óta tervszerűen előkészitett forradalmi kísérlet volt, pontos vezérkari tervek alapján. A legmodernebb kényelemmel berendezett lakásoknak nyilvánított épületeket mind stratégiailag fontos pontokon állították fel. Az építtetők (t. i. a szocialista bécsi városi vezetőség) gondosan vigyáztak, hogy a községi lakóházak falai olyan erősek legyenek, hogy az Ausztriának engedélyezett könnyű kaliberű ágyuknak ellent tudjon állni. A szociáldemokrata párt Bécs közigazgatásában államot alkotott az államban és nem világnézetekért harcolt, hanem egy kisebbség hatalmi poziclójának
megtartásáért küzdött minden eszközzel, tehát vétett a demokrácia legelemibb alapelvei ellen.
Berlin, február 16 Bécsi jelentés szerint a katonaság és a rendőrség a fegyverek után való kutatás során (Floridsdorf és Ottakring kivételével) 53 géppuskát, 3276 puskát, 3700 forgópisztolyt és 228.000 töltényt kobzott el.
Teljes rend a városben
Béca, február 10 A város nem csak belső, hanem külső kerületeiben is visszanyerte rendes képét. Ugyanigy Floridsdorf is. A községi lakóházakban még tartanak a fegyver-kutatások. Beszolgáltattak 70 gépfegyvert, 2400 puskát, 160.000 töltényt, ammóniák patront és minden egyéb anyagot.
Az iskolák hétfőn megkezdik az előadásokat, A főiskolák egyelőre zárva maradnak.
Prága mosakszik, Róma vádol
Prága, február 16
Egyes külföldi lapok azt a hírt terjesztik, hogy az osztrák szocialistáknál cseh jelzésű fegyvereket találtak, amiből arra következtetnek, hogy Csehország támogatta a bécsi zendülóket. A Cseh Távirati Iroda ezt a vádat a leghatározottabban visszautasítja. Ha igaz — mondja a prágai cáfolat — hogy Ilyen cseh megjelölésű fegyvereket találtak, ugy azok csak a hivatalos tényezők tudta nélkül, csempész uton kerülhettek Ausztriába.
Róma, február 16
Az olasz lapok élénken tárgyalják Csehország felelősségét az osztrák zavargásokkal kapcsolatban. A Giornale d\'ltalia azt Írja, hogy a cseh köztársaság, amely olyan nagy lármát csapott, amikor más szomszéd ország fegyverszállításáról volt szó, most nehezen térhet ki az elől, hogy az egész világ számonkérje tökr\'a letagadhatatlan tényeket. Benes Párlsba.i
Sárla, február 16 Doumerge miniszterelnök fogadta Benes cseh külügyminisztert, akivel hosszabban tárgyal. 3enes utánna kijelentette, hogy azokról a kérdésekről tárgyalt a francia miniszterelnökkel, amelyekről már Barthu miniszterrel tanácskozott.
Bécs, febrár 16 (Lapzártakor jelentik Bécsből) A kormány részéről a külföldi hírlapírók előtt a következő sajtónyilatkozat történt:
— A kormány iránya változatlan. A nemzeti szocialisták csalódnak, ha azt hiszik, hogy a kormányban változás áll be. Külpolitikai tekintetben a legutóbbi események csak késleltetik az osztrák kormánynak a Népszövetségnél előkészített lépései t
»_
IKIIII
zalai kOzlOnv
\'.\'M\'" \' \'-)"|I-H 1 III-W
Csak egy ajánlat van a
1034 . 1111*1 llll U)H)
Mi
A tOzlfatermelés szabályozása a 33 as bizottság előtt
Budapest, február 16 A^ÜS-as otszigas biaottság m* délelőtt ülést tartott, amelyen több Wwbb rendelet került elfogadásra.
A ti^liternjclés S|aWvo»ásár6í és értékesítésének eW»ozdilá«áról szóló rendelet tárgyalásánál Eszterbázy gróf tf|||(jji||y£|g a lúzifaterraQiés megkötöttségét tette szóvá, niier Antal sz£badkete«ketletem mellett emelt siót. Káliay £Vik%» földiUüvyJésügyi miniszter hangsúlyozta\', hogy az a cél vezérelte, hogy az erdőbirtokosok és a termelök a sok munkással *kapcsO-latban megfelelő árt kaphassanak. A kereskedelem szabadsága fennmarad. A rendeletet elfogadták. Utána a lenolaj előállításának korlátozásáról szóló és egyéb rendeletek kerültek szőnyegre.
Halálra Hélték a peliérdl rablógyilkost
Pécs, február 16 Az itteni törvényszék ma tárgyalta azt a nagy kegyetlenséggel végreliaj-tott gyilkosságot, amit Bogoér György nemrégen Pellérd községben követett el, aki meggyilkolta Atol Józser tekintélyes gazdát és kirabolta, feleségére pedig rátámadt.
Bognár elismerte a búnest ic^nyl. Elmondotta, hogyan követte c; borzul-mas tettét, de az előre megfontoltságot tagadta. Gyilkosság és gyilkosság kísérlete miatt a bíróság halálra ítélte Bognár Györgyöt, aki az Ítéletet nyugodtan fogadta, majd enyhítésért fellebbezett.
Borzalmas dráma Püski községben
Moson, február 16 Púski községben ma hajnalban Suri I-ajos vadászfegyverével agyonlőtte mostohaapját, Mészáros István jómódú korcsmárost, majd ennek leányát, Máriát fejszével agyonverte. Utána a dráma háza kigyulladt és teljesen leégett, a két holttest szénné égett. A gyilkost elfogták, kihallgatása alkalmával beismerte tettét, de dzt tagadja, liogy ő gyújtotta volna fel a házat áldozataira. Letartóztatták.
villamosításira
npart
öt cérdeklődött, de csak
Már megírtuk, hogy a zalai Balatonpart villamosítására a vármegye alispánja még a mult év decemberében versenytárgyalást irt ki. A versenytárgyalás kiírása után a balatonparti községek villamosításán kívül a tapolcai villamosűzemnélc és a sümegi távvezetéket kezében tartó zalaegerszegi villamosüzemnek Uzembérlet utján való értékesítésére Öt érdeklődő vállalat fordult az alispánhoz. Érdeklődtek a Qanz és Társa, a MÁK, a Részvénytársaságok a Villamos és Közlekedési Vál-
a Tröszt adott bc ajánlatot lalatok számára (a Tröszt), a Hajós és Szántó Elektromos Oyár és a Siemens-Scliucker Müveit "Az érdeklődők közül azonban csak a Tröszt adott be ajánlatot. Az egyetlen beérkezett ajánlatot a kereskedelmi miniszter Szakértője vizsgálja felül.
Nem lehetetlen azonban az sem, hogy uj versenytárgyalást hirdetnek vagy esetleg más megoldást keresnek a Balaton-part villamosítására és a kérdéses két üzem bérbeadására.
Elejtették a vádat Botlcb főintéző ellen
ax ócskavasként e\'adott nagyrécsel traktor flgyében
Érdekes ügyet tárgyalt a nagykanizsai törvényszék.
A nagyrécsei Walkó-uradalpm annak Idején több traktort szerzett be, kettőt a szombathelyi Mellisch és Pintér cégnél, a tulajdonjog fenntartásával. Mikor azután az uradalom össze mlása bekövetkezett, a szombathelyi cég követelését a Vármegyei Takarékpénztár vette meg. Időközben a birtok likvidálásánál az Alsódunántuli Körzeti Mezőgazdasági Szövetkezet Rutich Oyula intézőt bizta meg a gazdálkodással. Rutich egy alkalommal nagy meny-nyiségü ócsavasat adott * el egy nagykanizsai üzletembernek. Az ócskavas között volt egy teljesen szétszedett traktor is, melynek alkatrészeiből az uradalom a többi traktorokhoz szükséges eltört vagy hiányzó alkatrészeket szokta pótolni. Később az a vád merült fel, hogy az ócskavasként eladott traktor azonos a tulajdonjog fenntartása mellett megvett szombathelyi traktorral.
Ilyenformán a Vármegyei Takarékpénztár feljelentést adott be Rutich |ŐHHéÉ^Hen.
A tárgyaláson Rulich elmondotta, hogy csak egy traktort vettek tulajdonjog fenntartással és az valószínűleg most is meg van Pettend-pusztán.
Az ócskavasért befolyó pénzt beszolgáltatták az uradalomnak.
Több tanti kihallgatása után vitéz Csillaghy Qyörgy kir. vezető-ügyész utalt arra, hogy a főintéző védekezése megcáfolva nincs, az eladás reális összegért történt, a pénz befolyt az uradalomba és igy jogtalanság tudata vagy szándéka nem forogván fenn, a vádat elejti. Szől-lösy Pál dr. az Alsódunántuli Körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet nevében kijelentette, hogy nem veszi át a vádat. Vád hiányában a törvényszék az eljárást megszüntette.
Kezdődő érelmeszesedésnél a természetes „Ferenc József" keserűvíz ugy az a\'hasi pargásl, mint a renyhe emész\'ést megszünteti és a magas vérnyom!st leszll\'ija.
Meghalt Lemberkovicsné Wflber larglt
Qyásza van a nagyknnizaal zeneiskolának és vele gyászol egész Nagykanizsa kultur-élete. Az.eUö nagy gyász a fiatal kanizsai iskolában.
Lemberkovics Alajosné szül. We-ber" Margit,\' a íehelskola hegedű tanszakának kiváló miivész-tanára, hossju, kínos betegség után, tegnap este féf 7 órakor, 35 éves korában örök ^Icfrnrf hunyta le szemét.,
L. Weber Margit Budapesten végezte tanulmányait. A zenei hajlam családi örökség volt nála, majdnem minden testvére muzsikus, egyik bárfa-müvész, a másik csellista és igy tovább. A tehetséges Weber Margit is nagyon fiatalon végezte el tanulmányait éfc már 17 éves korában Mendelssohn hegedűversenyét játszotta a fővárosban, nagy nyilvános zenekari hangversenyen. Vidéken is sokat hangversenyezett, igy Debrecenben, Balassagyarmaton, Pesterzsébeten és más városokban. Budapesten a székesfővárosnál ta-nitott, amikor megalakult a nagykanizsai zeneiskola és annál vállalt tanári állást. Qazdag és eredményes hangverseny-múlttal, a művészi előrejutás lehetőségeivel, tehetségbeli és felkészültségbeli kitűnő adottságokkal ott hagyta a fővárost, mert szerelmese volt a zenei kulturamun-kának és ugy érezte, hogy Nagykanizsán etéren eredményes munkásságot fejthet ki. Az Iskola születésének első, nagyon gondterhes, sokszor bizony keservesen nehéz esztendeiben önfeláldozó lelkesedéssel és ügyszeretettel dolgozott nem csak az iskola falain belül, hanem a kulturális közélet porondján is társadalmi elhelyezkedésének erejével is. Rövidesen Nagykanizsán is mint kitűnően képzett hegedüst,
Igy van rendjén
Irta: DÁVID |fAGYAR JÓZSEF
Mint a megdöngölt méhkas, ugy zúgott akkor este a falu. Az apró házakban egyébről sem folyt a szó, csak u kiontott vérről. Ilyen véres vására nem volt még magyar falunak. A rémület feketén ült a liázak felett, a holtak vére pedig pirosra erezte az élők elkeseredett szemét.
Katus vízért ment ki az udvarra és amikor a kúthoz ért, megtorpant. — Én vagyok, Katus, ne félj.
A sötétben megcsillantak a rézgombok és Barabás őrmester a leányhoz lépett. A csendőr hangjában komoly szomorúság búgott. Katus, amikor felismerte, szó nélkül sarkon akart fordulni, de a másik utána kapott.
— Hagyjon, Jóska ! Mi nem találkozhatunk többé.
A csendőr megfogta a leány karját és szembekényszeritetlc. A szavak tompán buggyantak ki a szájából.
-T- Hát te is azt hiszed, hogy gyilkos vagyok ?
A leány ki akarta szabadítani magát.
— Maradj I Válaszoljj II Te Is azt hiszed, hogy akarattal lettem f
A leány szeme dühösen szikrázott, amikor a csendőr arcába sziszegte .
— Gyilkos I Ártatlan emberek véreskezű gyilkosa I
A csendőrre mázsás kövekként hulltak a szavak. Könnyíteni akart a súlyukon és meg akarta értetui Katussal,
hogy amikor sortüzet vezényeli, azt a kötelesség parancsolta ki belőle. Ha nem lövet a fellázadt parasztokra, akkor azok verik őt agyon, vagy pe<lig olyan cifra verekedés kerekedik belőle, hegy másnap kél pap sem győzte volna temetni a holtakat. Az árverés miatt fellázadt parasztok, mint u záporos hegyi patak, piszkosan, sustorogva, mindent elsöprő áradattal fogták körűt a hatóság embereit, hogy vérüket ve-gjék.
— Itt nem a mi nyomorult életünkről volt szó, Katus, mondotta. A magamét még csak szívesen odadobtam volna, de akkor a rend és a lörvény vérzett volna c|. Holnap már Sárfaluti is fellázadtak volna a parasztok, holnapután |K-dig az egész országban vérre szomjazott volna a tömeg. Olyan az ország megint, mint tizennyolcban. Bujtogatók járják a falvakat, hogy a hatóságok ellen uszítsák a népet.. Hidd el, Katus, azok a golyók engem jobban eltaláltuk. De nem tehettem rpás-ként. És ha mégegyszer kellene, akkor is csak igy tennék. [Bűnhődnie kell annak, aki a rend ésf a törvény ellen lázad.
Az elhangzott szavak értelme azonban nem hatolt be Katus lelkébe, csak annyit érzett, hogy erőszakkal leszakítottak négy életet u falu testéről. A seb neki is fájt, hiszen az ő vére folyt... parasztvér. És mindezt a fájdalmat Barabás József csendőrőrmester okozta. Hogy lehelne egy ilyen véreskezű ember felesége ? Hiszen ahányszor meg-
csókolná, mindig azokra kellene gondolnia, akiket megölt. Szerelmes szivében élet-halál harcot vivtak szeneimével az áldozatok... és azok többen voltak. Sikerült benne kiletileniők a csendőrt. Felemelte a fejét és keményen, makacsul odavágta a másik arcába.
— Kegyellen gyilkos ! Ne merjen idejönni többéi Ha térde ncs úszva jönne, akkor sem lennék felesége Ilyen embernek.
A két acél összecsapott.
— Így is jó, Kalus. Azt hittem, szivesebben lennél becsületes ember felesége, mint egy gyáva bitangé, uki megszegte a kötelességét. Én nem jövök többé hozzád. Nagyon szeretlek, (le mégsem tud lekushadni az Önérzetem a szoknyád előtt. Mert nincs Igazad. Érted ? Nincs igazad. Majd ha meggondoltad magad, szólj csak bátran és akkor visszajövök hozzád.
— "Arra várhat még... akár az egész falul is kiirthatja addig.
Gyorsan sorjázlak a muló hónapok. A véres vásár emléke megfakult, kiszívta élénk színét az idő. A falu is megbékült már, csak két ember állt még mindig egymással szentben. Katus és a csendőr szeme még mindig kerülte egymást. A lány rrtég a fejét is félrefordította, ha találkoztak. Azóta nem váltottak még szót egymással, pedig kutyául szenvedtek mind a ketten. Csak ugy lopva figyelték egymást, csak ugy lopva kérdezősködtek egymás felől. Ez a kölcsönös érdeklődés volt az egyetlen vigaszuk és reményük.
Még a rossznyelvű vénasszonyok sem tudták ráfogni Jóskára, hogy borral óntözgette volna a bánatát, vagy más leánynál keresett volna feledést. I)Q Katust sem tudták kikezdeni. Mindkettő végezte a muga dolgát, csakúgy, mint máskor rendesen, csakhogy egymás nélkül.
Az ujabb árverés híre megint feltépte a ralu gyógyuló sebéi. A lángok nem mertek mugasra csapni, mert egyszer már perzseltek és akkor sokan megégették magukul. A parázs csak fojtottan izzott u nádtetők alatt és a szivekben. Megint elindultak kényszerült útjukra a végrehajtók és a csendőrök.
Talán seholscm volt olyan szomorú kótyavetyélés, mint özvegy Kovácsiénál, ahol nyolc apró, apátlan kölyök siratta a Rlskát. Mikor kivezették a csontos, szomorú kis tehenet az istállóból, anyjukkal együtt olyan éktelen sírásba kaptak a gyerekek, hogy a f61" falu odarohant. Az asszonyokat ls megríkatta ez a látvány, de u férfiak is félrefordultak, mert szégyelték a gyengeségüket. Pénze azonban senkinek sem volt, hogy letörölhesse a könnyeket, pedig szívesen adtak volna néhány pengőt özvegy Kovácsnénak, hogy kifizethesse az adótartozását.
A kis család éléstárit, az egyetlen tehenet elhajtották. A szomszéd faluban akarták elárverezni. A síró asz-szonynép és a gyerekek egész a folu végéig elkísérték a szomorú menetet. (Vége k0v.)
l.bruAr 17..
JBM.
eí(M lelkével művészt és kiváló • -• Ismerték meg és a vi-
,os legszélesebb köretben megsze-
"a? iskolában a kötelességtudás példaképe volt. Soha öt év alall e0 órái nem mulasztott s még súlyos betegen Is ellátta tanszaka teendőit. Sem erejét, sem fáradsá-S0I, sem anyagiakat nem kiméit, amikor a muzsika és az oktatás érdekei kívánták. Akárhány szegény zeneiskolai növendéknek saját zseniből fizette kl a tandíját, csak hogy egy bimbózó tehetséget veszni ne hagyjon.
Öt esztendő alalt mintegy száz alkalommal állt Nagykanizsa kultúréletének dobogóin zeneszámaival és minden igyekezetével azon dolgozott, hogy lüktető, eleven zenei kultúra városává segítsen fejleszteni Nagykanizsát.
Nagykanizsa egész társadalma megrendüléssel és osztatlan részvéttel áll korai ravatala felelt. Gyászolja öt ennek a városnak kullur-élele, melynek önzetlen, hivatott munkása volt. Gyászolja őt a zeneiskola, ahol pótolhatatlan tlrt hagyod maga után. Gyászolják elárvult növendékei. És legfájdalmasabban gyászolja ót férje, Lemberkovics Alajos m. kir. alezredes és két kis árvája.
Temetéséről még nem történt intézkedés.
A belga jegybank a gazdasági válság végéről
(Magyar Pénzügy közlése) A belga jegybari részletesen taglalja évi jelentésében Belgium egyes gazdasági ágaiban és pénzügyeiben a helyze-let és arra a következtetésre jul, hogy a válságos négy esztendő után a talaj eléggé elő van készítve a megkezdődöli javulásra. Az 1933. év az alkalmazkodás és az egészsége-sedés leié való megindulás eszten-tendeje volt, léhát a nagy válság utolsó időszakának tekinthető. A Urtós javulás, különösen annak gyorsabb üleme, a fontosabb pénznemek stabilitásától függ, léhát elsősorban Anglia és Amerika kezében van.
Fejszével kellett kivágni a légből egy megfagyott embert
Bjlog János klsszentgróli lakost <®ik reggelen a községi szegény-, melleit elhúzódó árok csekély víziben megfagyva találták meg.
a holttesten semmiféle külső ™»»k nyomát nem találták, az a \'Mi, hogy a szerencsétlen ember fcwa állapotban esett az árokba, fl """ W befagyasz-l(„a.»\',0,"l"le,\' ho» fejszével iS^lötte kivágni a jeíet.
^nauiÜ\'L\'í4\'"" ne® íóadl" Teljes
Illünk K„ , , llma!\'nentcsen Is szál. "ikksl-ul í bulonlrjhl». Horthy
ZM-A1 KÖZLÖNY
TARKA HE
Rukarott Noel Panther, a Németországból kiutasított angol újságíró inosl Romániái járja és isméi küldÖz-gcll ri|)orljait lapjának, a Daily Te-legraphnnk. Legutóbb Aradon járt, hhol a következő megfigyeléseket lette: y\\z a szakállas ur, aki valamikor hat-lovas hintón járt, most reggeltől estig domlnózlk egy kávéháziam. Kávéház egyébként meglehetős sok van Aradon — állapítja meg az angol újságíró. A (lépcsőházakról az a véleménye, liogy azokat oly szélesre építik, hogy az angol felsőház lépcsőháza is eltörpül mellettük. Egyik * legérdekesebb megfigyelése, hogy egy reudőr magyarul udvarolt egy cselédleánynak. A lnp hozzáteszi; hogy ennyi csodabogarat kevés külföldi látogató észlelt Aradoni
Hm! Ennyi csodabogári Pedig nem is olyan sok. Vagy valóban nem volna más érdekesség a Tizenhárom hős városában, mint az: hogy a lépcsőház széles? Mert iaz, hogy a román állam egy hatósági közembere sfcivc választottjának, aki történetesen egy magyar cselédlány, anyanyelvén tolmácsolja érzelmeit, szinte természetesnek tartom, ha mindez Aradon történik. Már az udvariassági szabályoknál fogva is ugy illik, hát még akkor, ha mint sejtem, hogy a román hatósági közeg is — magyar ember. És még egyeli Készségesen elismerem, hogy Noel Panlhcr kitűnő újságíró, de... dc azért én ugy érzem, más csodabogarakat észleltem volna ... Igaz, liogy nem is éreztem volna magam Aradon ■külföldi látogatónak.*
Berlin.- A »Völkischer Bcobachter« egyik munkatársa leutazott Albániába és nagy örömujjongáwkkal zengi, hogy: liollári-hollári, de jó nekünk, annyi Albániában a germán származású, hogy na ... Hogy miről gondolja? Hát az ujgerman fajelmélet szerinti Tudniillik a cikkiró nagyon sok magas, szőkehaju, kékszemű férfivel és nővel találkozott, akik közül *zok, akik a berlini iskolában végezték tanulmányalkat — kitűnően beszélnek németül. Az ujgermán fajelmélet szerint tehát világos, hogy ezek germán származásúak.
TI HÍRADÓ
Most azonban Őszintén szólva kicsit zavarban vagyok. Már láttam ugyanis egypárszor lli\'.lcrt, ha nem ft személyesen, moziban, újságokban. De ... én Igazán mindenkor feketének láltam. Szin vak se vagyok: Tehiít nem szőke. Sőt ugy tudom nem is kékszemű... S miután megismerkedtem a germán fajclmélcttel — még nagyobb zavarban vagyok. Én ugyanis eddig mindig Pzt hittem, liogy Hitler német...
Ifu*are»t.\' A román képviselőházban Jonel Pop a rilmcenzura megszigorítása mellett foglalt állást és többek között a kővetkezőket mondta: >Bukarestben manapság gyakran mauyar propaganda filmeket adnak elő. Én magam Is végignéztem két képviselő-társammal egy ily«n filmet és mondhatom, valósággal fizikailag szenvedtem, mert nem láttam mást, mint rendkivül ügyességgel megrendezve a magyar huszár erényeit.i Lapadatu miniszter persze a legnagyobb elismerését kifejezve rögtön megígérte, hogy feltétlenül megszigorítja a fllmcenzurát, mert hát ez mégis csak kok.
Érdekes azonban tudni, hogy ezek az úgynevezett »magyar propaganda filmeké nem is magyar, hanem német hangosfilmek. I)e nem ez a Jénycg. Én a képviselő urat tudom sajnálni, pki a filmek puszta látására is .szenvedj Mit csinálna akkor kedves képviselő ur, ha egyszer személyesen lenno kénytelen megismerkedni a magyar huszárság és egyéb hasonló alukulatok •ögyesdi megrendezett crényelVel\'e
Akasandrla Tudvalevő, hogy ebben az óromániai városkában nemrégen tel jesen leégett egy mozi, amelyet jellemzően a románokra Trianonról neveztek cl. Nem vitatkorunk azon, hogy mennyi uri modorról tanúskodik e gyá-szosemlékü név ilyen célú felhasználása, azonban örömmel tfltfel bennünket az a tu(W, hogy a .Trianon« első tüzjelére, gondolkozás nélkül mindenki menekülni igyekezett abból a kissé aggodalmas \'iievü helyről. Próbafulás-
nak mindeneseire jó volt!
Tlldy
Párisi előkeld divatszalonok
által elfogadott
legfinomabb valódi angol ás francia
női szövetuidonsM
megérkeztek és a legolcsóbb áron beszerezhetők
Sin$erDiuotfiruházban
Hlost
rendkívül olcsón
árusítok.
Míée meg kirakatomat! ilMlira SIHQ1
Számok a filléres gyorsok világából
Külkereskedelmi mérlegünk aktívumai között jelentékeny tényező az idegenforgalom. A folyton növekedő eredményekkel működő idegenforgalmi szervezeteink azonban a külföldi propagandával párhuzamosan nagy figyelmet fordítanak az ország ljílső Idegenforgalmának emelésére ls. Ezt szolgálja a Máv. nagyvonalú Idegenforgalmi polilikája, dsd\'orban a fi léres-,1 illetve cserevonatok életbeléptetésével.
Érdekes kimutatást készített dr. Tüske Jenő államvasút! főfelügyelő u Máv. idegenforgalmi politikájának eredményi iről. 1932-ben 203 filléres vonat közlekedett 221.773 utassal, mig 1933-ban 229-re. emelkedett a vonalok száma 232.391 utassal. Ezek a vonatok csak vasárnap és teljes munkaszünelcs ünnepnapokon közlekedtek és aznap fordultak. A nyári és téli hónapokbap szüneteltek.
A cél elsősorban a magyar viflék megismertetése volt, minthogy a főváros a magyar vidék állal jobbun ismert. Eszerint Budapestről vidékre 1932-ben 111 fi léresgyorsvonatot indítottak 130.050 utassal, l!)33-ban ugyun-csak 111 vonatot 137.770 utassal. Vidékről vidékre 1932-ben Ili vonat ín-dult 36.546 utassal, 1933-ban pedig 74 vonal 19.080 utassal. Ezzel szemben Budapest 1932-ben és 1933-ban összesen 90 vonalot kapott 100.715 utassal, mig vidékre két év alatt összesen 342 filléres vonat ment 353.452 utassul.
A leglátogatottabb G vidéki város volt (1932-ben és 1933-ban együttesen): Szeged 30.118, Pécs 33.572, Eger31.fi04, Debrecen a Hortobággyal 28.317, Miskolc Lillafüreddel 25.317 és Sopron 18.G13 utassal,
A nagymértékű látogatottság, mely a filléres gyorsvonatok rendszeresítése előtt hosszú évek alatt összesen sem volt elérhető, részben uz illelő helyek turisztikai jelentőségével és Szegednél például annak legújabb fejlődésével, valamint sokféle, Idegeneket vonzó íui-ne()ségelvcl magyarázható.
Balaton propagandáját 33.877 utassal szolgálta a Máv., csak az elő és ulóidénylH\'íi közlekedő vonalaival. Ez a tekintélyes szám növelhető volna a szezon alaposabb kihasználásával a téli sportok által. -4
Nagy súlyt helyeztek az Államvasutak a súlyos válságban vergődő borvidékek Msegitésére, az idegenforgalom emelésével. A Iwrvidékek látogatottsága, nagyrészt szüretek alkalmával, 95.311 utast mutat fel Ebből Eger 31.601 látogatót kapott, turistákkal együtt, do kétségtelen, hogy borfogyasztás minden alkalommal volt
Mátra és Bükk turisztikai értékol 71.059 utast eredményeztek. A sárkózi, kalocsai, halasi, mezőkövesdi, kisújszállási, hortobágyi népszokásoknök u budapesli közónsé^l való megismertetése 16.817 utast hozott, akik ott bevásárlásokból ls jelentékenyen ki-vették részüket,
IlUXEMBG.
| Luxemburg/
Mals«r»faüterj) lunhlKhen
0lwílbrücttén üdwj Pitm»-j—O sens
Thionvillő
°M«tz
Saarqamüní^ «SEICH
Hwjerrtu,
Zabsrn o
JtfMsbung,
ítélet a ferldmeggyesl horogkeresztes zavargások ügyében
Sopron, február 18 Kismartonban ma tárgyalták a fertömeggyesl horogkeresztes zavargások ügyét. A 45 vádlott közöl 25-öt kisebb-nagyobb (ogházzal büntettek, a többit, köztük Oröschlng evangellkus lelkészt, felmentették.
Mindenkinek meg kell nézni
•A CSATÁ"-t
RÁDIÓMŰSOR
Budapest, február I7.
6.45: Torna. Utána hanglemezek. — 0.45: Hirok. — 10: 1. Nagy émberek leveleiből. 2 Mai kis lexikon. Közben hanglemezek. — 1130: A Vármegyei Tisztviselők (iyőugjőssy István Társasága irodalmi matinéjának közvetítése a belügyminisztérium díszterméből. _ 1.10: Időjelzés. - 1.30: Szalonzenekar. - 2 10: Hirek. - 4: A Hádióélet meseóntja. — 4.45: Itlőjclzés, hirek. — 5: Kalandozás a Jamborce nótavllá-gában. — 0: Hádióamatőrpdfcla. - 0.30: Hanglemezek. — 81 Magyar nóták. Előadja Uodáu Margit, Cselényi József és aradi Farkas Sándor cigányzenekara.
— 0.10: Hirek. — 0.33: Kamara zene.
— 10 Időjárásjulentés. Majd jazz-zenekar. — 10.45: A Budapesti, Hangversenyzenekar.
Bécs. 12: Müvészlemezek. —. 12.30: Szórakoztató lemezek. — i.25: Parasztzene. — 4.^5: Az I. bécsi mandolinze-nekaregyesület hangversenye, — 8.05: Lówinger: Péterke háztüznézöje, népies színinü 4 felvonásban. A Lówin-gcr-paraszUzinház vendégjátéka. — 10.25. lládiózenekur.
Észre sem veszi a zseb\', ha halhavi P 2*40 aa delekkel m 1
elöfi. et JJ I
résztelekkel . ,T Ü N D É R U J J A K"
Magyar Kézimunka Újságba, amelyet Nagykanizsán Omv. dr. Orom» MiMAmné kézimunka-Üzletében szerezhet bo Ily kedvező módon
ós megkapja az értékes ajándékot is,
Fáradjon be éa válasszon a gyönyört! ajándékok közül. tu
A Saarvldék-probléma Oantban. Penn |obbr«: Sasrbrttcken, a Saargeblet fővárosa. balra: az angol Knox, a $aaivldék kormányzóbtzottságáuak elnöke Lenn Jobbra; a Saarvldék térképe, a balra: a Hotel Natlon*! (Jeniben, ahol a Népszövetség ülésezik.
.4__
■hiennapoi nékszonlás, vastag bélhuiur, telfuvddás, oldaJájás, légzési zavar, szívdobogás, fejfájás, fülzúgás, szédülés és lehangoltság eseteiden a természetes „Fereic lósie!" keserflviz a hélmükOdést rendbehoz-. za s megsrabsditla az embert a kellemetlen éa ékektől.
/ A Duna jegén eltűnt egy 18 tagu társaság
Bukarest, február 16 Mamsu községben 18 paraszt négy szánon Brallába indult egy gyilkosság ügyében tanúskodni. A befagyott Du-nán vitt át az utjuk és máig nem érkeztek meg. Valószínűleg beszakadt •láttuk a jég és odavesztek.
Agyonütötte a jegyzőt \'a bedőlt fal
Nagykőrös, február 16 Abonyban Zsíros János jegyzőre n\\-pmlott a régi lakóház fala. A jegyzőt holtan húzták ki a romok alól.
Eden útnak indult
London, február 16 Eden főpecsétőr elutazott Ijondon-ból, hogy megkezdje európai körútját a leszerelés ügyében.
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolti ár helyett 1 pennáéit veheti meg B>14m J4u*f
„A ferde lovag*\' cimü regényét a ZaUl KSilSny kiadóhivatalában.
ZALAI KÖZLÖNY
A „temetői titok", aminek tizenöt napi fogház a vége
A rendőri büntetőbíróság pékeken hozott ítéletet C.s. Julla nagykanizsai leány ügyében, akli csavargás elmén 15 napi/ elzárásra itélt. A sablónosnak látszó ügy mögött egészen érdekes eset húzódik meg.
Az egyik délelőlt egy idősebb kanizsai kőművesmester, amint kiment a temetőbe, ott találta a temető egyik elhapyatotlahb részén C.s. Júliát egy fiatalemberrel, aki üzonban a kőművesmester ntegplllantásakor sfelvc eltávozott. A kőművesmester, aki állítólag osókolódzni látta Volna a prtrt, a fiatalember távozása után megszólította u leányt, akit megdorgált, hogy a temetőt ilyen profánul megszentségteleníti és megfenyegette, hogy feljelenti. A leány kérlelni kezdte, mire megegyeztek abban, liogy este 6 órakor találkoznak a Centr»l előtt és akkor megbeszé\'ik a továbbiakat.
Este 6-kor mindketten pontosan megjelentek és ezen a találkqsón az idős kőművesmester a kővetkező\'nyilatkozatot irattá alá a leánnyal: Alulírott Cs. Julla elismerem, hogy e sorok birtokosa tudomással bir a •temetői Utókról.«
A nyilatkozat birtokosa azonban nrm elégedett meg ezzel, hanem még azt is kívánta a leánytól, hogy egy héten keresztül mindennap menjen ki vele a temetőbe és jóvátételként a füle-
hallalára Imádkozzék a szóbanforgó sírnál. Krrc azonban Cs. Julla nem volt hajlandó, mire u felháborodott Jtő-müvesmeslcr elmondta egy ismerősének az Qtelel.
A furcsa história rövidcsen a rendőrség tudomására jutott és a nyomozás eredményeként eljárás indult csavargás cimén Cs. Júlia ellen, akit tegnap délelőtt a rendőri büntetőblró 15 napi elzárásra itélt. Az Ítélet jogerős.
Olcsó lesz a Zalavármegyeí Címtár
A kereskedelmi életben oly nagyon nélkülözött megyei címtár munkálatai-megkezdődtek. Ezúttal közijük az érdeklődő közönséggel, hogy a mü árát a baranyai 33 és a hajdúsági 30 pengős árokkal szemben 24 peugőben állapították meg. A cimtár kiadóhivatalának módjában van méjLebből az^ár-ból is a könyv előfizetésénél 4" pengő kedvezményt adni. Tehát a Zalamegyei Cimlár előfizetési ára 24 pengő, örömmel értesülünk arról, hogy a hónapokra terjedő könnyű akvizíciós munkával Bodry I.ászló (A Cimtár szerkesztője) elsősorban a megyei diplomás állásnélkülieknek ad kenyeret.
19,4 február 17
Emlékeztető
Február 17. Dános Llly zongorahang. versenye este fél 9 órakor a Kaszinóban.
Február 18. Líceális előadás a Kath. legényegyletben lestc 9 ódakor.
Február 24. Hevesi Sándor előadása a Kaszinóban.
Február 25. LiceAlis előadás a Kath. Legényegyletben este 9 órakor.
Febtuár 2*. IV. bérleU hangverseny (Fischer Anny)
Február 28. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Március 3. Izraelita Nőegylet jelme/e* \'purim-estje a Kaszinóban.
Március 4. Zrinyl bemutató dtsztoraája a gimnázium tornatermében.
Március 7. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
Március 18. Izr. I-eányegylet táncos kabaréja a Kaszinóban 9 órakor.
Máre\'us II. Délután 3 órakor az Izr. Leányegylet gyermekkabaréja a Kaszinóban.
Március 14. Siklós Albert szerzői estje.
Március 21. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Április 8. Maiiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vanaay J.).
Április 18. Tanári hangverseny a ze-nőiskolában este 9 órakor.
amii itt szerzünk, maradion a Mlrosbcui.
Íz
asszony beleszól
Móricz Zsigmond uj regénye vászonkötésben 3 pengő. Kapbató:
FISCHEL
könyvkereskedésben
Tatai >m 171. •«.
iMi.WiTUif 17
ZALAI KÖZLÖNY
NAWJM
NAPIREND ín!/
Február IT, mmbml
RófMl katolikus: Doaát pfc il Protwt,; poolL lff.5 A4MW2
Mozi fMM&jf 7>*
vtsárnip 3, 5, 7 éijTÓrskor.
-Tiroíl moteum é3 könyvi nyílv»
12 óráig. ... • .
Oyógvazertld í|J«» »«olgál«l e brfnsp-in? .Fekete gyógywiU. M.wt 81. (8 ■ kl«k«nliMl gyógyszertár. Oóxftlfdő nyitva "ggeJ « érllól este 0 óráig (Ml«í szerds, pénie* délután, kedden egész nsp nőknek).
_ {K vasárnapi Ucrtilts <lőadás) kiemelkedő része lesz a nagykanizsai irodalmi és Művészeti Kör ezévi programjának. Báró\' Eötvös József emlékünnepély Ksz,\' amelynek előadója dr. Gárdonyi Ujos szerkesztő, Keszthely h. városbirája. Vele együtt érkezik llcischl Imre városbíró ls, hogy részt-vegyeii az egyik legjelesebb tollú ba-lulonl Írónak, Gárdonyi Lajosnak irodalmi értékű előadásán. A kísérő énekszámokat a Kör Vcgy«skara éuekii Ketting Ferenc karnagy vezetésével.
- (Iimírelterjestíő előadás * ^ dáknak) Február 18-án (vasárnap) délután Ü órai kezdettel dr. Kertész Upót városi állatorvos >Az állati «re-dt\'lü élelmiszerekről* rímmel turt előadást a gazdáknak a Rozgonybutcal áll. ck-mi iskola földszint 3. számú lanteremben. A belépés díjtalan.
- (A* Irodalmi éa Művészeti kór Vffyfwkaie) ma, szombation este 8 ómkor a szokott helyen rendkívüli <J*sz-próbát tart, melyre a dalosok pontos és teljes számban való ^megjelenését kéri az Klnökség.
- (Sakkhir) A nagykanizsai sakkbajnokság ötödik fordulója a döntetlen eredmények napja volt. Gumilár— Samu, • Kulin—dr. Kovács és Berg-haus—Wagner játszmák döntetlenül végződtek, f.rdekesebb Játszma volt Argent—Pintér küzdelme, melyben többórás, változó Játék után Argent nyert. I>ontnyerŐk vollak még: Faragó, dr. Makó, Zalai és Scjil^s. A hatodik forduló fénypontja a javuló formát eláruló Zoltán győzelme Pintér ellen. Pontjaik számát szaporították még: Schless, Zalai, Vidos, Argent, Bory és Gumilár. Samu—Kohn |»rthie mást eredményezett. Az utólag lejátszott játszmákban az élen lévő Bory és dr. Madó\' veresége keltőit meglepetést Zoltántól, illetve Wagnertől. A versenytáblázat a következő sorrendet tünteti fe|: Bory, dr. Makó és Samu j—5 pont, Argent 4 pont, Berghaus, (•umilár és dr. Kovács 3 és fél—3 és fél pont, Baán, Pintér éa Zoltán 3—3 l*»U, Waguer 2 és fél pont, Kohn, Schless, Vidos és Zalai 2—2 pont; Uode, Faragó l-l pont,. A többiek pont nélkül.
- (Három hónap a tréJa Yéife) em-
regen történt, bogy a nagykanizsai inségakeiósok egy kisebb csoportja az igylk laktanyában dolgozott. Oszlopost raktak le. Az egyik Dara nevezetű
"atalcmbernek kedve támadt Vilczek f erenc iparossegédet, aki szintén az ítiségakdós munkások között dolgozó t, megtréfálni. Szurkot kerített és •i"al bekente a lapátja nyelét. Az <-soport már előre nevetett a , "• Később Vilczek mit sem gya-uiva csakugyan megfogta a kapál, bozzá ragadt a kcz»o és a többi rmuJká-„ . """0OS nevetésre fakadtak. VII-éktelen szidalmakra fakadt, de őt0?.. Sán,"evü ^"káslársát szidta * állítólag kanát ls ragadott Beczér*, \'c\'H*R°tt egy ólomcsövet fc azzal Vilczek fejére sújtott. A fiatallá 8u>\'osan megsérült. Beczét" a törvényszék 3 havi fogházra Ítélte.
ÖAijos Lili zongoraestje
ma ^e ttl 9 órakor lesz a Kaszinó nagyíefméb\'én.\' Még néhány jegy kapható \'-a Krátky tőzsdében és este apénzíárríál.
pn (AUaMófhír) .Adományozások 1Ö3A, ,d?««mUr és 1031. január hónapban. Cserkész gyűjtés! .1236 pengő, özy, Piáw^r Jánpsué 2Ü, Szava Náp-•kirné. 10, , Franfsies\' N-pé 8, Berlin NrJl^ő, Csiza Györgyué 2, Martinék Márin 2, N. N. 2, N. N. 3, Hofrichtcr • Km ma 1, Majr Tinka 3, Bórtt\'z FÍdérté 1, N. Ni\' 2, Ilarsay Györgyué 2, Btlner tüttlla 1..Lányi Uszlóné 2 pengő. -Természetben. Ruhaneraitek: Polgári leányiskola, cserkészek gyűjtés-e, Keresztény Nőegylet, dr. Szigethy Ká-rviyiié, d/. MutsiL-henbaclier Edvinné, Németh N-né, Surgolh Miksáné, I.isz-kay Györgyné, üskó Pétimé, Benedek Rczsöné, Wolff általoryos, dr. Makk I.ászióné, Sandl tanár ur, WoUbrd NTné, i Zborovszky Béláné, Dcéri Jó-zsef, Koheri N., Hofrichtcr Kmma, Petresits Kálmánná. — Élelmiszert adtak: báró Inkey Pálné, egy szarvas^ Várostól egy szarvas borjú, Traisda-nubia, N. N. 10 kgr. kalács, Száva Nándorné, vitéz Tóth Béla, Acs N-né, Ker. Nőcgylel, Csiszár N-né, Szálinger Gyulánó, dr. Hegyi Ujosné, Síjjos An-tál, őzv. I\'láníler Jánosné, Schmidt Qltó egy kocsi burgonya, dr. Matek Kásrióné,- Köztisztviselők, Radnuy Ida, MakoVlczky., Gyuláné, Muir Tinka,
Ho/ill N-íié, llluch és SMflŐi Boúiz
f-índriíné, Kovács Sel^slény Miklós, Petresits Kálmáirné, öz?., Kollár F«-rt\'iicné, Szakonyf GyArgyné, Túbölv Gyuláné, Wéber Károlyiié, Lábai N-né, Gyen<?s l-aJotné, dr. Szigethy Kánoiyné^ Szabó GyőzŐné, Koheri N-né,\' Sípos Andor, Székács Pálné, Pörzse Györgv-, Fischer Ferenc, Fischer Benő, I.chk .Kűjetán, Türk Gyuláné, Cseh IJíjds és kluger N. A Missziósház főnőknrt^ öszirtte hálával köszöni meg úgy n maga, mint szegényei nevében á/Tcetl-\' ves adományozók jóságát. IsWn \'fizísAe meg. \' /
- íiegá^á öltü^ködé> Ütka^ScyüUf Áruház.
Változások a megyénél
Dr. Vizkeleti Árpád lenti-i főszolgabíró egészségi állapotára való tekintettel nyugalomba vonyl., Helyére a főispán dr. Búzás Béla tb. főbirót, az eddigi főispáni titkárt nevezte ki. A főispáni titkári teendőkkel pedig a főispán dr. Keöves Ferenc tb. főszolgabírót bizta meg, aki hivatalát már el Is foglalta. — Dr. Horváth Lajoa díjtalan közigazgatási gyakornokot, aki eddig Sümegen és Tapolcán teljesített szolgálatot, most a zalaegerszegi árvaszékhez rendelték be.
Friss TÖKMAGOLAJ Nemes KQMLO-virág
Kapható HIRSjCH é» SZEGŐ cégnél
i
Az 99 Extázis"
ci!»l} filmre az előjegyzett jegyek fplyó h6 82-ig
. Jciváltsndók, azokat toyébb nem tarthatjuk fenő. Azok, akik meghívókra igényt tarthatnak, a jegyek kiváltásakor a meghívót megkaphatják, de felelősek azért, hogy a meghívók illetéktelen kezekbe nem jutnak. Ezek ugyanis a nézőtérre be nem bocsáttatnak s jegyeik — azok árának visszatérítése nélkül — megsemmisíttetnek. — Az „ExtAxi*"-ra a ^pénztári órákban a jegyek állandóan válthatók, de a pénztár elAJegyzéeeket nem fogadhat el.
Városi Mozgó.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonkint 20 <\'"*■**
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
valamint
Krátky György és Ifj. Hlraohler Miksa dohény-árudájában, Fiachel Ede is Schless Testvérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth József ujságárudájában.
Hölgyek figyelmébe
A ZaW, Kflilflny pffllrti, u»m><«l iKMikAll C0SJW mii(Jíll«ii* "Ural v.lot njll.ll Ko«at>rnl(ak Er«<< IIMa (Bwlapwl), a«l c«»« MMf vl-díki lapnak imal.IudMM" vfl mlndmiílll • Ii0(jy.k0a>i«éj Itf-najjobb\' tiArtlWM\' »4Uo<V ki. í;ppcn wx fendllolt bo.nniintíal mi., hojj n*i<«,iimiH «« « rofiw* •« olMÓ» éa lilémen rJlQíkMal uerelü
kAcaal bal^rek «iémára, Ruraluak mlwKe iHwiaéríWtil \'B
miwhTa nlvasóuk ti".
KvíJcI Kriia BMke, Budápe.1, VI, Térél-kénri 3i. elm.e kell kOMenl a válaael a zalai KS1W0J lUval poiJa rovata to^Ja kazSInl.
Mindenkinek meg kell nézni
f»A CSATA"-t
A szölőkhöz
fordul ezúton n legszerencsétlenebb, őrök ^iszakáru ítélt embertársainknak, a vakoknak jajszava. A kanizsai elemi iskolák növendékei kis kérőlapokkal fognak megjelenni szüleik, ismerőseik előtt. Az iskolában osztották szét közöttük ezeket a lapokat, hogy ki-ki pár fillért szedjen igy össze az államsegély csökkentése miatt súlyos válságba került szombathelyi vakok intézete részére. A zalai vakok is eb|)cn az intézetben állnak ápolás alatt, az intézet fenntartója a Vakokat Gyámolító Országos Kgyesület. l£a a társadalom szive nem mozdul meg, sokszáz vak vmbert kellene szélnek ereszteni. . I)e u társadalom szive megmozdult egész Dunántulon. Bs meg kell mozdulnia Nagykanizsán is. Jó példával maga a város járt elöl, amely 200 IK-ngől állított be e célra költségvetésébe.
— (Tolvaj fuvarosok bűitetése)
Koller János fát szállíttatott Újlakról Nagykanizsára, fixfizetésű kocsijaival. A szállítás hosszú ideig tartott és a kocsisok minden fordulónál le-ledobáltak útközben pár hasáb fát, amit aztán értékesítettek. Igy apránként mintegy két ól fával megkárosították kenyéradó gazdájukut. A nagykanizsai törvényszék a kocsisokat: Tischkr Jenőt 0 hónapi börtönre, Lukvár Jánost 4 hónapi, Gyergyák Józsefet 1 hónapi fogházra ítélte. Dávid József ktskomáromi szőlősgazdát, aki borrd rekom|>enzálta a pincéjénél ledobott hasábokat, egy hónapi, Tischler Jenőnél 2 hónapi fogházra itéltók.
Mozi posta
Kassrakulc*. Itt van nálunk az irodában. I)e nemcsak az Ond, van itt másik kusszakulcs is, valamiut vau sok egyéb talált tárgy ls, amelyért senki nem Jeleniekezik. Március elsején, ha addig nem jönnek értük, beadjuk va-lamennyit a rendőrségre.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qatenberg Nyomda Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Pelelöa kiadó: Zalai Károly. Iateurbsn lelefon: Nagykanizsa 7a ^sám.
Eladó
Magyar-Utca ÍR sj^piu
ház
nagy telekkel és réttel.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. február 17.
T«™*»ílJlll»
Bum Hiiit. (uh T7-r» á-73-900. 78-aa Í.I4-HO, 79-n R-95—9*30. 80-as M6-930, dun.nl. ,j|) 77-es 8-45-8M ■tott B-i.,-865, !9-es 865—8-75, 80-as 8-75-8-88, rozs (uj) Ö-KI-S.40. -Zjib közép 926-9 35, - u|lengcri ttazántull 815—830.
Bwttirisár
Pelhajtáa 118, eladatlan 44. BM
ibK 000—0*92, azedetl M8-0-90, aze dett közép MS-U-87, könnyű 0-78-0-80. ellő rendű öreg 085 -087, ll^Jd rendll öre« 076-0-80, angol süldő 1.0-91—1-00, szalonna nagyban 096—100, talr 1-10— 1-1S, hm ÍT4-1-32, lálsertáe 110—120.
APRÓHIRDETÉSEK
ÉptUet üvevciéit, ragacaolást legoksób-ban rígll Tltti-kaalr Fő ut 8. u. 71
KAtaaak&a utcai éa udvari lakia gyermektelen házaspárnak kiadó. Csengery ut igás. 67,1
■Maiak IMI, >61 éa gyermek ul hartanya kölését, le|eléséi, telpailsll olcsó kon, öav Csizmadián! Rór j-uica 21.
ltaiaaMHoala.UMqaka^
arany- éa esllalkoronákal légióiban vállról Kllmln-bank, Nsgyksnlzss. 915
Oylr-utca 26 03. hlzban egyszobls udvari lakéa a.- ti kiadd. \'
Oylr-utca 16. az. hlz aionnat a
Haasnllt oaarl(UI|ka olcsón eladd, Kossuih-tér 11. •
Pd-ut 23. egyssobls-kouyhls lakás ml-]ua He Itladi. Bővebbet Frank VII-
Keiecaenyl lehér aaitall bar llteienklnl P 056-érl kapható. Batthyány-u. 10. •
Volt Inaa lakartaaaak kerealetlk, Dr. Merkly Behia gyógyasertlr. "
Keveaet haaanltt kla Stnger •arr*géa atadó, Teleky-u. 65. •
Szép lehér vaal,) eladó, Llcfalacheln, Véoey u. 2. t
Egy Jókarban levó karlkplr megvételre kerealetlk, Kaulrnann Károly, Erzaé.
literes üvegeket veaiek. Slarnberger leatékkereakedéa. \'
KétaaakAa utcai és udvari laklaok kiadók, Relchenletd, Ktrály-u. 36. •
_____ I azonnalra keretek. Ugyanott lekete UllkakM éa sportöltöny ol-crón atadó. Erzsébel-téi 20. I. em. 668
Calnoaan bútorozott parkettái külőnbe-láratn szaka kiadó. Hívebbet Szent Imre hezcef-u. 4. ajtó Jobbra. 670
Bosszankodik I ?
hn kedvelt növényei {örökzöldek, virágok, pálmák atb) elsárgulnak ós nem fejlődnek, hn kedveno virágai nem lejtenek kl teljes szlnpompát a csenevészek maradnak.
Tudja miért?
mert n növények rémben vagy egészben fölhasználták a cserép vagy máa edényzetben lévő földből a tápanyagot, tehát növényei
éheznek.
Legtöbb növényeit -n~-tb.lt, ha azokat
Virág- és műtrágyával
öntözi
1 doboz ára............P 1.10
1 adag árn (elég 2 It. Tízhez) P-.10 Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
Wf, műtrágya, nővtayvéd«ln>UMr«k stk. k«rei>k«U»4ben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. .{A bíróság mellett)
Filléres hirdetési napok és Ingyen apróhirdetés a Zalai Közlönyben
Hirdetésre, reklámra «kkor van • legnagyobb sziiluég, amikor rossaul mennek az (illetek. Az ügyes /-s állandó hirdetés győzi meg a köslnaé-gH arról, hogy tud vásárolni ma Is, ha tudja á megteleli forrásokat, ha tudja, hogy hol és mit lefcel a legolcsóbban <•» legjobban kapni. A hirdetés, a reklám győzi meg a kö*5n-ségrt arról, hogv erre vagy atya a a cikkre szüksége van. A hirdetés gyöd meg a kfisAoaégH arról, hogy ezt vagy azt a s* lksétfletét, kívánságát ma Is valóra tudja váltani. A hirdetés a legjobb ügynök, mert ujságlapok ezrei naponta e»»r és e/«r házban ke-resU tel a fogyasztót éa ösSlönzik a vásárlásra.
ltogy a Zalai Közlöny ■ reklámján ezt as erejét könnyebbem elérhetővé tegye a kereskedők, vállalatok, tparo-•o* számára, hetenként két napon.
csütörtökön éa szombaton
filléres h lrdei és olda lakaI ad a hirdetőknek. l.zekeii ai oldalakon (elhelyezési kikötés nélkül) telsaés szerinti nagyságú hirdetést adhat (el bárki, a tarlfálls árak reléért, többszöri feladás esetén megfelelő száwték további engedménnyel.
A fillért* hirdetések klzárölag r«fl-törtőkl é* szombati számainkban Jp. lennek meg £s csakis a ílttéres oktatón.
F.zetiklvfll
minden igazolt előfizetőnk
havonként két (egyenként lt se>va») saját apróhirdetést adh«I fel teljesen díjtalanul a ZMai Közlöny keda, csütörtök M szombati *aámalban.
A Zalai Közlöny wkke« «* ujabb kedvezményeivel Is erísbltem tfkarja azt a sokévi liftes kapcsolatot, ami Nagj*a»!«sa köaönségét fün e hasá. bókhoz, melyek Jóban, roMxbni mindenkor bersülettel Igy ekeznek saolgálm runek a városnak érdekelt.
Szenzációs
női kalap újdonságok
és kaphatók
BRÓMYAI OIVATARUHAZ
Horthy Mlklós-ut I. - Vérotház-épOUt.
Alakításokat a legújabb modellek után készítünk.
Kerékpárosok
uj kerékpár-alkatrészt
fillérekért
vehetnek,
olcsó pénzért ujjá tehetik kerékpárjukat, ha nálam szerzik be az
alkatrészt.
Megjöttek a tavaszi Csepel kerékpárok.
Rapid tura kerékpár komplett 96>— pengő
Szabú Antal
1022/1934.
Felhívás.
Alulírott városi Adóhivatal fel hívja mindazon helybeli lakos adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvekben előírt s a folyó év l-ső negyedére Járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert ellenkező esetben e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Városi adóhivatal
Nagykanizsa, 1934. február hó 15-én.
Pólay v. számvevő, htvatallőnök.
Pk. 10936/1932. sz. 1931. vghtól 411. K.
Árverési hirdetmény.
Dr. Cs. Tólh Oeyza budspesll ügyvéd áltat képvlaell Blsó Msgysr Aitsilnos biztosító Tlraaalg budapejfi be] cég Ja-vlra 1086 pengő 27 fillér tőke és több követelés Uraiéiul erejéig a budspestl klr. Járásbíróság 1932. évi 428.961 sz. végivel elrendelt klelágilésl végrehajts.
______ ________ klelágilésl vígrehaltl,
folytln végrehajlásl szenvedőtől 1932. évi junlua hó 18-án lefoglsll 12S6 pen. göre becsült ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásblróeáf lenti számú vég-zéaével aa átverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL l.-c. 20. 6-a alap-|ln a fent megnevezett s a toglsiásl Jegy. lókönyvból kl nem tünő mis loglsltslók Javára la aa árreréa meglarllsát elrendelem, de csak arra as esetre, ha klelégltéil Joguk ma U fennáll és ha ellenük hslasató hatályú Igénykereaet lolysmalba nincs, végrehajtást szenvedő Iskiiin, Üzletében, Nagy-kanissa, Pő-u. 10 hlzsz. alait leendő megtsr. tására hstlridőtll 1934. évi február hó 24. napiénak d. e II órála tUzellk kl, ami-kor a bíróilag kfogUtt bútorok, cukrászda! berendelés s egyéb Ingóságokat a leg--....... \' " r " —"itt,
többet ígérőnek késspénslizstás mellett, esetleg Vcsáron alul la — de a kl-kllltlsl ár kétharrnadlnlt atscaonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegye-
zésivel, el fogom adni. — Azon Ingóságokra, smelyeknek a klkláltlal Ita egyezer pengőn felül van, az 5010—931. M. E. számú rendelet éltelmében csak azok Irverezhetnek, akik a kikiáltás! Ír egyllzedreazét bánslpénzut leteszik.
Nagykanizsa, 1931. lebruár 3-án.
Elek László s. k.
klr. bit. végrebslló, ssa mint bírósági kiküldőn.
Pk. 679/1032. as, 1932 vghlól 679. Iz.
Árverési hirdetmény.
Or. Altslldtei István nsgybs|oml ügyvéd Javára 318 P 24 I. lóké éa töab követelés Járulékai erejéig a nagykanlsssl klr. jáfás-biróság 1932. évi Stlí sz. végzésével elrendeli kielégíttet végrebajlla lolyUn vlg-rehsjlást aaenvedölől 1931. évi november hó 6-én lefoglalt 4680 pengőre becsüli In góságokrs a nagykanlzaai klr. JárábtrósSg fenti számú végzésével as árverés etren-delleivén annak az 1003. évi XU l-c. 10. &-a alapján a fent megnevezett s s logla-fá I Jegyzőkönyvből kl nem lünő >li Ing-taltalók Javára la az árverés megtsiUslt elrendelem, de csak arra az eaelre, hs kielégítési loguk ma la tennáll éa ha ellenük halasztó hatályú igénykereael folyamaiba nincs, vágrehs|llst szenvedő Isklsln, Mot-gánypuazlán a űzetett összeg levonásira leendő meglartáaára határtdfUI 1934. éyl február bó 19. napjának délután 3 órája tüzelik kl, amlkof a bíróilag leloglalt bu lorok, szőnyegek, képek, dlsilárgysk í; egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellel\', eaelleg becrlroit alul U — de a klkllltásl ár kétharmzdlnll alscsonysbban csak a vágrehe|láat szenvedő beleegyezésével, el logom sdnl. Aaon Ingóságokra, amelyeknek a klkláltlal 1" egyezer pengőn felül vsn. az 6610911. M -cTszámú rendelet értelmében cssk ssok árverezhetnek, sklk a klUUUsI ár egytized réazét blnsipénzül leteszik.
Nsgyksnlzaa, 1934. évi Január hó 17-én.
Elek Láizló s. k.
klr. blr. végrebe|tó, 671 mini bírósági kHüidóll-
Nyomatott a UpMaJdonea Kózgazdiaágl R-T. Quteuberg Nyomdauta Dáizalai LapkUdá Vlllálata kínyvnyomdájában Nagykanizsán, fel elás Bztetvezstö: BM«1 Károly.)
74. évfolyam 39. szám
Nagykanizsa, 1934. február 18, vasárnap
Ara12«»ír
ZALAI KÖZLÖNY
■ccfkeMtóitg é* kiadóhivatal; Fönt 5. uáa. JSSük mindé, reggel, hétfő kivételével
MUTIIAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést áia: egy hóra t pengő 40 Wlfa SaerkeiatAiégl éa kiadóhivatal! telefon: 78. ta
A termelés irányítása
Irta; dr. Gírgey latvá« OTOgy. képv.
A mezőgazdaság problémája kétségtelenül a legsürgősebb és azok a termelési és foglalkozási ágak, amelyek még a krízisben is any-nyira mennyire prosperálnak, kell, högv segítségére siessenek a mezőgazdaságnak, amedynek boldogulásától függ az ö további boldogulásuk és fennmaradásuk is. És ilt összeütközésbe kerül két elvi kérdés. Az egyik a gazdasági überalismus, a másik pedig az állami interven-cionizmus kérdése.
Kétségtelen, hogy egy készségesen fejlődő gazdasági rendben u legideálisabb a teljes gazdasági, szabadság, a tehetségek, a kapitalista individualista egyedek szabad fejlődésének biztosítása. Egy beteg, kaotikus állapotban azonban kénytelenek vagyunk az állami in-ttrvcncionismus gondolatával megbarátkozni, amennyiben nem halad tul azon a határon, amelyen tul már ctutizmussá, államszocializmussá válik. Addig a halárig azonban, mig az állam erejével segítségére siethet a gyengébb termelési és foglalkozási ágaknak, addig igenis helyes az állami inlervencio-nizmus elve.
£s ^ egészen uj gondolatokkal kell trfflt -arátkoznunk, amelyek azoknak, akik a régi liberális felfogást hallják, első hallásra talán idegenszerűeknek és különöseknek tetszenek. Komolyan foglalkoznunk kell például a kényszerkartelek, a kényszertársulások gondolatával, akkor, amikor a fogyasztók részéről ugyancsak igen erős áramlat van a kartelek túlkapásai és kizsákmányolási politikája ellen. A kellő látszólag ellentmondás, de éppen nem az, mert ha elismerem, mint ehet, az államintervencio jogo sultságát, akkor ezzel már elismertein az államnak azt a jogát 4s, .hogy u termelés irányába belc-folyjon ; u termelés irányítása padig nem jelent egyebei, minthogy szükség esetén meghatározza azt, hogy mit, mennyit és milyen áron kell termelni.
£s szükségszerű az is, ha megbarátkoztunk a kényszerkartelek gondolatával, liogy megbarátkozzunk az államhatalom azoii jogával h°gy a szükséglet igényeihez képest korlátozza a termelést és uj vállalatok létesítését engedélyhez kösse.
Az idea nem uj. Utalok csak a szomszéd államokra s köztük elsősorban Ausztriára, ahol a numerus wausust az iparban a legutóbbi időbeni már életbe léptették. UtÍHok\'\' továbbá Olaszországra, amely há\\ »n ó korlátozó rendelkezéseket lép-N fctett életbe. Nálunk sem uj az »«*. Mar az uj iparfejlesztési tör-X\' amc,>ot a törvényhozás még az idöljen alkotott meg, ami-a gazdasági válságnak még
„2 af C\'öszelét éreztük, provideál \' ho«y olyan iparoknál, ame-
Am uj nyugdíjtörvény végrehajtási rendeletei
A közalkalmazottak végelbánás alá vonása — Milyen nyugellát-mány nem esik korlátozás alá — A nyugdíjasok lakbérének szabályozása
az öz\\egycknek havi 200 ( 3001 P
Budapest, február 17 A Hivatalos Lap február 18-iki száma közli az uj nyugdíjtörvényt és a végrehajtási rendeletet.
Az egyik rendelet az olyan alkalmazottak elbánás alá való vonását szabályozza, akik szolgálatukat a megkívánt mértékben nem látják el. Az ilyen alkalmazottat vvgkielé-gltik, vagy nyugdíjazzák.
Az ezt megelőző eljárási a miniszter, vagy az általa felhatalmazod hivalaifőnök indítja meg és azt elsőfokon a hatóságoknál ala-kiloll 3 tagu bizottság, másodfokon a miniszlcriumokl)ól .alakított 5 tagu bizottság folytatja le. A nyugdíjazást azonban minden esetben osak a miniszter rendelheti el. Az ilyen alkalmazott a bizottság előtt szóbelileg előadhatja észrevételeit, tanuk és szakértők kihallgatását kérheti és a 3 tagu bizottság megállapításai ellen észrevételeket tehet az 5 tagu bizottsághoz, melvnck egyik tagja közigazgatási bíró
A 2-ik rendelet az olyan nyugdijasok és özvegyek nyugellátásáról
szól, akiknek valamely közüzemtől, vagy köztámogatásban részesülő vállalattól keresetük van. A nyugdijasoknak havi 300 |*?ngő (fő-Iskolát végsőiteknél havi P 400),
összjövedelme nem esik korlátozás alá.
Be kell szüntetni a nyugdijak havi 300 pengőn felüli, illetve az özvegyi nyugdíjnak havi 200 pengőn felüli részét abban az esetben, ha a nyugdíjasnak, vagy özvegynek az államtól, vagy önkormányzattól nyert hasznotnyujtó jogosítványa van, illetve az érdekelt nyugdíjas, vagy özvegy ilyen jogosítvány birtokosának, vagy gyakorlójának szolgálatában áll Ide tartoznak a kizárólagos dohányárusitási, korlátlan italmérési, stb. jogosítványok.
A 3-ik rendelet a nyugdíjasok és özvegyek
lakáspénzének
uj alapon való szabályozását tartalmazza 1931 május 1-től a 1"> évnél kevesebb szolgálati idővel bíró nyugdijasok lakáspénw a lakbér-alap összegének 55 százaléka ; a 15 évi, vagy ezen felüli szolgálattal bíróké 70 százaléka ; a 24 éven felüli szolgálati idővel bíróké 80 százaléka ; a 31 éven felülieké íredig az alapösszeg 90 százaléka lesz.
,A vasutasok lakáspénze 11 éven fél üli szolgálat esetében az alaposszeg 70 százaléka : 21 éven felüli esetben 80 százaléka, 29 éven felüli szolgálat eetében pedig 90 százaléka lesz.
A nagyhatalmak izgalma Ausztria függetlensége körül
A Dollfuaa-hormúny megszünteti a szocialista képviselők mandátumát
I .ondon, február 17 Párisi hirek szerint Olaszország és Franciaország fontosnak tartják Ausztriának Nagynémclországba való leolvasztásának meghiúsítását. Angliát közös nyllatkozuttétélív akarják bimi, hogy a három nagyhatalom minden körülmények kőzött fentartja Ausztria
függetlenségét, lizzel szemben az angol kormány nem hajlandó aláírni semmiféle olyan nyilatkozatot, amelyben Ajiglia ujabb kötelezettséget vállalna Uctve amelyben Ausztriának hadműveletekkel való megvédését igérné vagy biztosítaná.
Iveknél túltermelés van, uj iparvállalat ne létesüljön, s ha az ország fogyasztását száz százalékig el tudja látni a belföldi ipar, ilyen iparokban az országos ipartanács meghallgatása alapján a kormány dönti el, van-e szükség uj vállalat Jét^itésére.
Szervezkedésre, irányításra «. p-pen az ilyen súlyos gazdasági időkben van leginkább szükség, mint amilyen a mai és a mezőgazdaságnak egyik főhibája az volt, hogy ter mészoténél fogva nem \\olt képes olyan szervezkedésre, mint az( ipar és a gazdasági válság szervezetlenül találván a mezőgazdaságot, a mezőgazdasági egyedek sokkal ha-
marább Végezlek el mint az ipariak.
Örömmel kell megállapítanom, hogy a kormányzatnak az a céltudatos kereskedelempolitikája a mely elsősorban egy kézben, felelős irányítás melleit egyesitette az exportügyekkel foglalkozó két különböző szervet és azon fal ül a devizakorlátozások fenntartása mellett is különböző devizakónnyitóse-kot és egyéb kiviteli, illetve hitol-kónnyitéseket engedélyezett exportunk részére, egyre kedvezőbben érezteti hatását ; ezeknek a céltudatos kormányzati lépéseknek örvendetes eredménye máris szembetűnő.
Páris, február 17 A francia sajtó nagyrésze sürgeti, liogy Franciaország, Anglia és Olaszország egységesen lépjen fel az osztrák függetlenség megvédése érdekében.
Páris, február 17 A külügyminiszter szombaton kiadott hivatalos jelentése szerint Franciaország, Anglia és Olaszország egyekért abban, hogy Németországnak Ausztria belügyeibe történt beavatkozásával kapcsolatban Ausztria függetlenségét és sérthetetlenségét az érvényben levő szerződések értelmében okvetlen fenn kell tartani.
Bécs, ffbruár 17 A még ki nem végzett 8 halál daltól t-nek Mik la.s elnök kegyelmet adott. A tegnapi minisztertanács elhatározta, a szociáldemokrata párt betiltásának kiegészítéséül, hogy megszűntnek nyilvánítja a szociáldemokrata képviselők mandátumát. Az ostromállapotot Bécs, Alsó- és Felső-Ausztriára, valamint Stájerország kivételével mindenhol megszűntették.
Bécs, február 17 A grazi rőgtönitélő bíróság Stancket, a grazi munkáskamara titkárát halálra Ítélte. Az Ítéletet szombaton délután végrehajtották. \'
A bécsi rőgtönitélő biróság Morauf Jakabot, aki a Favoritén kerületben gépfegyverrel lőtt a karhatalomra, szintén halálra Uélte.
Tirolban és Salzburgban megszüntették az ostromállapotot.
London, február 17 Deulsch Gyula dr., az osztrák szso-ciáldcmokralák elmenekült vezére súlyos betegen fekszik I>ondonban szállodai szobájában. A bécsi harcok borán ugyanis jobb szemén és karján súlyosan megsérült. Az orvosok szerint félszemére megvakul. Deutsch rövidesen tovább utazik Prágába. Dollfuss kancellár nyilatkozata London, február 17 A Dayü Express bécsi tudósítójának Dollfuss kancellár a kővetkezőket mondta : Azt hiszem, hogv ezzel a győzelmünkkel egyúttal megsemmisítő csapást mértünk az oszlrák nemzetiszocialistákra is, akik, mint harci szervezel, össze sem hasonlíthatók a szociáldemokratákkal.
Arra a kérdésre, hogy nem ujul-nak-e ki a régi ellentétek Starhem-berg herceggel és Fey aIkancellárral, a kancellár tagadólag válaszolt és kijelentette, hogy a győzelem csak megerősítette köztük az egyseget. Az n tény, liogy a kormánynak császárpárti tagjai is van nak, nem játszott szerepot a kinevezések körül, A történtek után helytelen lenne a zavarokat még a restaurációval is növelni.
A halálra itélt Morauf Jakab büntetését 20 évi súlyos börtönre változtatták át.
Kommunista japán őrgrófok
Mori őrgrófot, .Tokio városi bizottságának elnökét és Hachljo őrgrófot kommunista ügyei miatt 2 illetve 3 évi börtönre Ítélték. Az örgrófok ezzel az Ítélettel elvesztették mágnási elmüket és főrendi tagságukat.
*
ZALAI KÖZLÖNY
IBM február Ifi
A gyomrunkon át vezet az egészség atja,
Ha néha elromlik, f fH> nfr^t\'fl javítja! ---
A villany-szerződés a város pénzügyi bizottsága előtt
Pénteken délután ült ősze Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága dr. Hothschiltl Béla elnöklete alatt, hogv letárgyalja a hétfő délutáni közgyűlés elé kerülő tárgyponlokal.
I)r. Prack István tanácsnok 1 Kiterjesztette a miniszter jóváhagyó döntését a Drávavölgyivel kötött villanyszerződés ügyél>en.
A miniszteri dönlés indokolási hosszabban foglalkozik a Drávavölgyi ajánlatával, amelyet előnvö-sebbnek lát a városra nézve. Rámutat a miniszter arra, hogy a Drávavölgyi nagyobb közterület-bért fizol, az áramszolgáltatása olcsóbb és az országos energia-gazdálkodás 8£Cm|>ontjából is elónyö-sebb. Jelentési kér n miniszter a». 500.000 |>engö mikénti felhasználásáról, majd utal arra, hogy a dönlés azért késelt, hogy egy részi a Drávavölgyi és Transdanubia közötti enetlages békés megegyezési lehetővé tegye, másrészt a malom-üzemnek az olcsó áramszolgáltn-tás biztosítása miatt. A miniszter végül abbeli óhajának ad kifejezési, hogy sikerülni fog u várcs és a Transdanubia közötti |>erbcn megegyezésre jutni.
A polgármester javasolta, hogv a város villanvsrakértőjének, Hollói József nyűg\'államtitkárnak 10.000 pengő szakértől dijai állapítsanak meg, mely összeget a Drávavölgvi megtérít Az .100.000 pengőt a Drávavölgyi már befizette a Mngvar Földhitelintézethez a város tartozására. A Transdanubiával folytatott perben való megegyezésnél a Transdanubia fizessen 17.(100 pengőt a Magyar Földhitelintézetnél levő városi tartozásra
A bizottság a polgármester javaslata értelmében határozott
A 48-as szoborbizottság kérel-
mére a pénzügyi bizottság 5000
pengő városi hozzájárulást indítványoz a közgyűlésnek.
Majd bérhátralék-flgyek, ingat-
lanügyek, vizdijhátralékok, behajthatatlan ebadó ügyek slb következnek. Erőss Rezső erdőtnérnÖK munkaátalányát felemelik A kis kanizsai orgona tartozására 500 IKMigŐ segélyt javasolnak Hozzájárulnak az ónálló iparoslanoncisko-lai igazgatói állás megszervezéséhez, amit egy gépészmérnökkel fognak betölteni,
Rothschild Béla dr. köszönetet mondott a polgármesternek azért a fáradhatatlan munkásságéri, amit a villanykoncesszió ügyében tanúsítóit. Krátky polgármester vá-
-4-
M
indenki arról a szenzációs oiosóságról beszól, amit a
Áru&áx
100 °/0-o» tiszta hernyóselymekben vevőinek nyújt.
laszában azt mondja, hogy csak kötelességét teljesítette a város és közönségével szemben, amikor si-került olvnn szerződést kötnie, amely a :il évi szerződési tarlain alalt .legalább 1 millió i>engöl jelent a városnak.
Dános Lili zongoraestje
Tegnap este n Kaszinó nagytermébe gyűltek azok, nkiknek lelke a művészet gyönyöreién akart megfürödnl. S nem hiába fáradt ide a hallgatóság, meri ilyen technikájú fiatal zongoraművészt, mint amilyen Dános Lili, nem mindennap hallhatunk városunkban. Dános Lili tipusa lazoknak a fiatal művészeknek, akiket az Islen komoly tehetséggel áldott meg.
A műsor első részében inkább nehezebb, komoly müveket hallottunk. IIAndcl öt tételes d-moll sültje nyitotta ínég a műsort, amely után Weber három lételes asz-dur szonátája következeti. Az allegro moderato ügyesen vezette be a témát. Kár, hogy az aji-dontc nem volt elég finom és lágy. A preslo assei változatos része már sokkal jobb volt. Brahms g-moll rhap. sodiája rsapongó lendületű, tipikus rapszódia, amelynek nehéz résziéit is feltűnő bátorsággal játszotta meg I)á-nos Lili. Kis kezei bámulatos fürgeséggel mozogtak a billentyűkön. Szünet után Chopin három müvét hallottuk, melyek közül kétségtelenül nz ugyne-nevezett .Sturm-etude« (a-moll) feleli meg legjobban Dános Lili egyéniségének. Liszt Waldesruuschene madárdalos erdőre emlékeztető témával néhol pajkosan kedves. Ezután helyi szerző; Vnnnay János zeneiskolai igazgató két zongoradarabja szerepelt a műsoron. Puek, — rövid, kedves témájú és ügyes, csattanós befejezésü mű. Az Arabesque, hosszabb, komolyabb munka. Mindkeltől nem kis dicséretére a szerzőnek, általános tetszéssel fogadott a közönség. Dolmányt: Schalzwalzere, kedves és Ismerős témájánál fogva, kétségtelenül az est legsikeresebb száma volt. mely után a kapricclo kitűnően rejlett technikáról telj^, \'smét la-nulságol. Dános Lili naó ügyes zongoraművésznő, nagyid, .^échniká-ju, lehetséges csak még fiatal ahhoz, hogy nehéz müvekel igazi mély át-érzeltséggel tudja Inlerpralálnl. A ké.sz-sége meg van hdfczá. Várjuk! Nagykanizsa közönsége mindig szívesen tapsol Dános Lili slkerciuek.
-go-
Igy van rendjén
Irta: DÁVID MAGYAR JÓZSEF
Barabás őrmester és kél másik csendőr válaszfalként haladtak a végre-hajtók és a kisérő nép között.
Az őrmester csak mereven clőr« nézett. Valami fojtogatta a torkát. A nyolc éhes gyerekszájra gondolt, akik este hiába várják a meleg fejecskét. Azután a sortűz után sem érezte ilyen rosszul magái, mint most.
Mindenki elmaradt már mögöttük, csak egyedül ők, a hatóság emberei haladtak tovább az elvitt tehénnel az országú Ion. Az őrmester lassan oda-surlódoll a végrehajló mellé.
— Szomorú eset ez, végrehajtó ur.
— Hát mit csináljunk f — vadult fel a Jéj<flk a másikban. Nekem parancsolják, mennem kell. Ha lelt volna nálam husz pengő... eh.. — legyintett egyet.
S— Husz pengővel megúszta volna t
— Félévig bókén lehetett volna tő-lünk.
Barabás őrmester szive nyugtalanul kalapált a pénztárcája alatt. Most akart csináltatni magának egy\' extra uniformist é> az első részlet összege, harminc pengő, ott lapult a kis kopott bórtár-cábun.
— Mondani szereüiiHv valamit. Ma-radjunk hálra, hogy ne hullják a többiek.
Amikor végre ketten maradtuk, elő-
vette a pénztárcáját és odaadott busz l>cngöt a végrehajtónak.
— írja Kovácsné javára ezt a pénzt és a tehenet hajtsák vissza az udvarára. Aztán nem kell mindenkinek az orrára kölni.
Ilyen örömet nem látott mé.>( a* világ, mint amikor a t.hciict visszahajtották özvegy Kovácsné udvarára. A gyerekek olt csókolták, ahol érték a sovány jószágot. A Itiska csendesen kérődzőit a nagy örömtengerben. Az emberek nem akarták elhinni »és vuló-sággal bucsujárást r.-ndeztck. Wgy szemükkel lássák a csodál: visszahozták Kovácsné tehenét. Mindenkit furdalt a kíváncsiság, hogy miként k/rült visz-hza a tqhén. Vallatóra fogiák a hajtó-emberi, akinek válasza megvilágította kissé a homályt. Kimondotta, hogy éppen akkor nézett vissza, amikor uz őrmester pénzt adott ál a végrehajtónak. Az emborek kezdlék most már sejteni a történteket.
Kalus is értesült másnap erről. Mintha valami láthatatlan kéz simogatta volna végig u szivét, egyszerre elszállt a neheztelés belőle. Tehát mégsem lehet olyan kegyetlen, rossz ember ez a Barabás Jóska.
Ettől a naptól kezdve nem fordította már el a fejét, ha véletlenül összelalálfezolt az őrmesterrel.
Barabás el sem tudta képzelni, mi üthetett u leányba egyszerre, hogy találkozásaik alkalmával nem fordítja el a fejét, hanem még rá is mosolyog barátságosan. Ismét kerülgetni kezdte
Kalusék házatájál, de a világért se szó-litotla volna meg a lányt. Várta, hogy az kezdje. Amikor tehelle, mindig elsétált a ház elölt, bálba egy percre is, de mégis megláthatja.
Katus napról nupra nyugtalanabb lett. Tudta, hogy fez a makacs ember soha nem közeledik hozzá a maga jószántából. Neki kell itl valamit esi-nálni.
Egy este már nem bírt tovább magával. Vacsora ulán kiálll a kapuba, ahonnan jól lehetett látni a csendőr-laktanya kivilágított ablakait. Ugy elmerüli a nézésbe, hogy észre sem vette a hálamögött közeledő lépteket.
— Jócstél, Kutus.
A leánynak, amikor megismerte Ba. rahást, ugy összeszorította a/, öröm a torkát, hogy alig tudott visszaköszönni. Amikor lálla, hogy a másik megállás nélkül lovább akar menni, egyszerre felszabadult l>előle a szó.
— Ne siessen ugy, Jóska, mondanék valamit.
Ha látta volna a sötétben az őrmester arcát, menten a nyakába borult volna... de hát sötét volt. Amikor a férfi odalépeti hozzá, már egészen meg-jelt a szava.
— Eli... én... csak annyil akarok mondani, hogy nem haragszom már magára.
Várta, hogy a férfi tovább folytassa, de az csak szótlanul nézett rá, mintha kínozni akarta volna, firezte, hogy megérdemli. Tovább beszélt tehát.
— Szamár voltam akkor, Jóska, most
már tudtam, hogy nem rossz ember maga. Tudom, hogy becsületes, derék ember, fin is az akarok lenni magával szemben. Ne haragudjék rám a múltkori szavaimért, de akkor nagyon nehéz volt a szivem. Sajnáltam azt a négy szerencsétlent, akiket a maguk golyója küldött a másvilágra. Most már ludom, hogy nem tehettek másként. Ezt akartam csak mondani.
Amint beszélgetlek, lassan megeredt nz eső. Akkor esle Katus, csak nagyon sokára került vissza a házba. Bőrig ázott, csuromviz volt a ruhája, de soha nem érzett még Ilyen forróságot belül. Apja, aki a padkán pipázott, rosszalóau csóválta fejét, Ondkor meglátta.
— Hol a csudában mászkálsz, te. lány, ilyen időben f Megbolondultál talán f
— Ne haragudjék, édesapám, Itt a kapuban beszélgettem Barabás Jóskával.
— Fene a jó dolgotokat. Itt benn is beszélgethettetek volna. Miért nem hív-Iád be ?
— Hívtam. Holnap már itt lesz, mondotta Katus, azzal csillogó szemmel egy nótát kezdett halkan dúdolni magában.
A szülők összenéztek és megérlelték egymást. Tudták, hogy Katus nem énekel már soká ebben a házban.
Mert így van az rendjén, hogy borulás után ismét kiderüljön.
(Vége.)
|M4 Itbruár 18
Zalai közlöny
Rámában fejezik be a
"a.yar-o»*trák gazda-Átl tárgyalásokat
Budapest, felírnál\' 17 politikai cs gazdasági kőrükficn „,« érdeklődést kelteit az a hír, oSv Dó"!"" kancellár budapesti «w®l4s« alkalmával nagylontcs-togazdasági kérdésekel tárgyall zt símbrs Gyula miniszter-elnökkel. Ereknek a tárgyalásoknak a befejezése, ilieUc konkretizálása későbbi időre maradt és wiijsilnülcg Hómában történik meg A tárgyalások köz|wntjában a Ma-■narország Ausztria közti kaphatnak még szorosabbá való fűzése áll 11 ka ország Kazdn-sWi és politikai együumüködesé-ik szerves kiépítése a cé.l.
Illetékes helyen kijelentették ezzel kapcsolatban, iiogy Siwich olasz államtitkár jövő heti budapeti átogatálsa elölt korai volna még fl tervezett római találkozás időpontjáról és a tanácskozás anya-mröl nyilatkozni. C-sak annyit leltet megállapítani, hogy erre a tanácskozásokra sor kerül, de a jövel heti budapesti tárgyalások előtt lui-lárorotlan állást roglalni ebben a kérdésben Jicui lehel. Magyarország mindenkor készen áli a legszorosabb gazdasági együttműködésié, de ennek n még szorosabb együttműködésnek olyan széleskörű technikai előfeltételei vannak, hogy1 ezek rendkívüli és beható tárgyalásokat igényelnek. Addig, amig Vzek a be\\«?elő tárgyalások megindulnak és befejeződnek, ebben a kérdésben álláslfoglalni úgyszólván lehetetlen.
A közönség rovata
Padokat a kiránduló helyek útjaira
Igen tisztolt Főszerkesztő Uraml l\'gy tudom, hogy n polgármester nagy megértéssel fogadta az egyik városi képviselő azon ajánlatát, hogy a Nagykanizsát Kiskanizsával összekötő útszakaszon padok állíttassanak fel a közönség kényelmére, hogy ott kipihenhessék magukat. Ugy tudom, hogy a polgármester intézkedett is, liogy a padok mielőbb felállíttassanak.
Nem lehetne a padok felállítását kiterjeszteni a kiránduló helyek utaira ist Így nevezetesen a Sánc és egyéb kiránduló helyek, szőlőhegyek felé? Ahová és amerre nagykanizsai közönség megfordul, hogy útjában meg-pihenhessen? A Balatonmentén sok község valósította már ezt mog a fürdőzök kényelmére, miért nem lehetne "t itt is megcsinálni? Nem lehetne-o ezt a kérdési esetleg ugy megoldani, hogy egy-egy kereskedő vagy ij>aros vállalna egy ilyen pad felállítási költ-^frft oly módon, hogy az a |>ad az illetőnek a reklámjait szolgálná, ugy mint azt annak idején néhai Kenedy táblabíró idején telték? Nem kellene mál. minthogy valaki kezébe vegye a dolog megoldását és feltétlenül meg fog lehetni ezt is valósítani. Mert akarni kell. őszinte nagyrabecsüléssel Főszerkesztő Urnák
aláírás.
Dr. Qárdonyl Lajos előadása
ma dóiulán C> órakor lesz a városháza diszlermében. A belepte ez-ullal is dijlalan. A terem fiit ve lesz. Az Irodalmi és Művészeti Kör ezl a liceális előadási báró Eötvös József emlékezetének szentelte. Róla lart előadást Gárdonyi szerkesztő, Keszthely h. városbirája. Kelling Ferenc karnagy vezetésével a polgári fiu és leányiskola végy eskura énekel.
JÜN A TAVASZ; . .^,,,
ingyen é. ^ ^^
Kaüoi »ékrek«4é«, vastagbélka-Jjw. gyomoibaj, putfsdáa, vértor-lódás, sárgaság, aranyere* csomók, wipölájái eseteiben a természetes •Ferenc lóueT keserűvíz, reggel és egy-egy kis pohárral bevéve, rendklrftl becses háziszer. Klinikai figyelések tanúsága szerint a lóuei viz még ingerlékeny hegeknél Is fájdalom nélköl
A nagykanizsai érdekeltségek ankétje a vásárrendtartás kérdésében
Mint jelentettük, pénteken délután dr. KrtUky István polgármester értekezletre liivta öss/x- az érdekeltségeket, hogy a vásárrend-larlás kérdésében egységes állás-inmtol foglalhassanak el és ennek alapján megfelelő intézkedésre kérjék a kereskedelmi miniszlert. A városháza kis tanácstermében ösz-szejöllek az OMKK-kerülcl, az Ipar-leslülel, a gazdatársadalom és a többi érdekeltségek képviselői, hogy az ismeretes ügyet alaposan megvitassák és halúrozutol luzzanak. A közel egy órás érlekezlc\'.cn számos felszólalások hangzottak el. Végül együttesen megállapodtak -ibbnn, hogv arra kérik a város \\e-zelőségél, hogy tegye meg a szükséges lépéseket uziránt, hogy a vásárok napjának megállapítását a mostani minden hó első keddjén megtartott 10 országos ki rakó, ló és állatvásár helyett a következő italokra kérje:
1. (ivümólesoltó lloldogasszony (február 2.) előtti hétfőn,
2. Március első hétfőjén,
3. Húsvét előtti hétfőn,
•l. Pünkösd előtti hétfőn,
5. Péter-Pál (június 20.) előtti hétfőn,
0. N:igylx>ldogasszony napja (augusztus 15.) előtti hétfőn,
7. Kisasszonynap (s/ept. 8.» utáni hétfőn,
8. Szent Teréz nap vokl1. 13.) előtti hétfőn,
0. Mindenszentek (november 1.) utáni hélfőn,
10. Szent Miklós na[) dec. 0.) előtti hétfőn.
Kbből a 10 vásárból a húsvéti, pünkösdi, Szent Teréz napi és Szent Miklós nap előtti hélfőn tartott vásárok csak országos állatvásárok legyenek és ezen csak a helyi kereskedelem és helyi ipar rakódhasson ki. A többi ital országos ki-1 rakodó és állatvásár legyen.
Párisi előkelő divatszalonok
által elfogadott
legfinomabb valódi angol ésfrancia
női szouetujdofisásoK
megérkeztek és a legolcsóbb áron beszerezhetők
Sin$er Diuatáruházban
& pécsi tábla is elntasltolla a sikkasztással gyanúsított nagykanizsai ügyészségi tisztviselő szabadlábrabeiyezési kérelmét
Scheiber Jenő ügyének Kitárgyalásáig lógva marad
Röviden megemlékeztünk Sehei-ber Jenő, a nagykanizsai kir, ügyészség volt fiatal tisztviselőjének ügyéről, akit sikkasztással gyanúsítanak, meri állítólag azt a pénzt, amit cl kellett volna küldenie az egyik vidéki járásbíróságnak, megtartotta magának és elkö tötte Scheiber kihallgatása alkalmával azzal védekezett, h<!gy az Íróasztalának fiókjából kilopták a
pénzt és igy ő nem követelt el sik-kasztást.
Scheiber Jenő a vizsgálóbíró 1c-turtózlalási határozatát megfellebbezte a törvényszék vádtanácsához, amely llennig Allréd törvényszéki elnök elnöklete alall tartott ülésén elutasította Scheiber szabadlábra-tuclyczésl kérelmét. Sclieiber és védője, dr. llalázs Zsigmond a pécsi táblához felfolyamodtak.
\\ tábla most hozta meg döntését, uniiucnyiben szintén elutasította a sznbadlábrahelyczési kérelmet. a. gynnusilolt tisztviselő ügyének fő-tárgyalásáig tehát letartóztatásban marad. Ügyének tárgyalására való srinülcg március végén vugy április első napjaiban kerül sor.
Súlyos antógázolás az OfflKE előtt
Szombaton esle fél 7 órakor súlyos gázolás történt a Horthy Miklós-uton.
Egy ismeretlen, 8 10 éves kisfiú az OMKK egy esület helyisége előli váratlanul a kocsiulra lépelt és ugyanakkor egy arra haladó személyautó elé került. A soífőr az utolsó pillanatban félrevágta a kormányt, ugy hogy majdnem nekifutott egy fának, azonban a sárhányó igy is elkapla a gyermeket.
Az eszméletlen állapotban levő fiúcskát a soffőr feltelte a kocsijára ós beszállította a kórházba.
A rendőrség megindította a nyomozást. A szemtanuk szerint a kisfiú vigyázatlansága klézte elő a szerencsétlenséget.
Hölgyek figyelmébe
A Zalai Közlöny pénteki szamával hetenként egyszer megjelenő divat-rovatot iiyltoll. Itovaivezelőnk Erdős Böake (Budapest), egész nereg vidéki lapnak dlval-tudó«|lója és vel mindenütt • hölgy-közönség legnagyobb érdeklődénél véhoJU kl. f.ppcn ez tndltoit beanttnket arra, hogy megnyissuk ezl a rovató* »\' olcsón é« l/.lé*eeen öllözködnl «eret« kanlzaal hölgyek száméra. Hovatuak mlndm dlvat-kérdésbM dljt«t»nul «1 minden olvasónk rendelkezésére. Et-IrAnju le>elel Krdtts Bö^e, Budapeirt, VI., KYéz-k örut J5. elmte kell köW«n^ a választ a Zalai Közlöny dlvat-po»t* rovata fogja közölni.
2»lau<ÖzlOnv
19?4. lebruir 18
Tavaszi szállításra
már moat jegyeztesse elö gyOmölcsfa, díszfa, díszcserje, rózsa, fenyő és örökzöld szükségletét az
ünghváry László
faiskola r.-t-nál, CEGLÉD. Budapeall Iroda: IV., Verosa Pálné-utca 8. — Arj««r<ík lajyanl M2
Három nap Bünchenben 88 pengő
500 magyar dalos a német dalosszervezetek meghívására március 3-án, különvonattal Münclienbe érkezik. Indulás Budapestről szombton reggel 9 órakor, - a vasárnapot és hétfő délelőttöt Münchenben töltik, hétfnő délb.-n Linzl>e indulnak, ott borversenyt adnak. Visz-sza indulás kedden délben, megérkezés Budajiestre kedden este. Naqy fogadtatás, gazdag program van az egész útitervben. A különvonatra nem-dalosok is jclonlkezlictnek a Zalai l «- 3ny szerkesztőségében. A 3 nap teljes költsége 88 |>eiigő (bele értve utazás, szálloda, étkezés, hangversenyek stb. belépődijai). Jelentkezéskor 20 pengőt kell lefizetni, a többit március l-ig. Jelentkezési határidő febr. 20. délig. Útlevél, vizűm nem kell. Csatlakozók Nagykanizsáról 50 százalék vasúti kedvezményt kapnak, az erre jogosító igazolványt a Dalosszövetség jelentkezés után megküldi.
Emlékeztető
Febiuár 18. Liceális előadás a Kuth. legényegyletben este 9 órakor.
Február 24. Hevesi Sándor előadása u Kaszinóban.
Február 25. Liceális előadás a Kath. legényegyletben este 9 órakor.
Február M. IV. bérleti hangverseny (Fischcr( Anny)
Február 28. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Március 3. Izraelita Nőegylet jelinee* purim-eslje a Kaszinóban.
Március 4. Zrinyl bcmulató disztornája a gimnázium tornatennében.
Budapest, VII., Vilma királyné-ut 9.
Telefon 31-5-26.
Sebészet, belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, idegosztály. Olcsóbb, mint bármely klinika, vagy közkórház külön-szobája. Napi ellátási dij 10 pengőtől. Kórházi pausálárak idegbetegek esetében, továbbá szüléseknél.
Lopással vádolta meg az ellenőrző szemlészt a tettenért pálinkafőző,
akire súlyos büntette kiszabását kJrte a vádhatóság Mpvlselófe
Nem mindennapi és szerfelettc kellemetlen kalandja volt nemrégen Sándor László zalaegerszegi pénzügyi szemlésznek. Klhnőrző útjában nz egyik pénzügyőr társával házkutatást akarl tartani Orosz Sándor felsözsidi bányász házában, akiről a fináncok Indiák, hogy lil-tolt pálinkafőzéssel foglalkozik. Orosz nem volt otthon, u háza lezárva, ugy, hogy hátul igyekezett bemenni, ahol az udvaron kiöntött borseprőt talált, ami azt bizonyi-lolla, hogy Orosz ismét lilásban járt. A kél finánc Bálint hegyőrt maguk mellé véve váriák, míg Orosz megérkezik és akkor nekiindullak, hogy a kutatást lefolytassák. Orosz indignálódva fogadia a hatóság közegeit és gyalázó kifejezésekkel illette őket. Odaugrott az aszlalálioz, kirántotta annak fiókját, amelyből 3 fillér kiesett és ráförmedi a pénzügyőrökre:
Hablók, tolvajok, elloptátok a 320 |>engömcl!
A meglepett pénzügyörök ozl sem tudták, mi történik velük, amikor Orosz a kezében levő baltával feléjük ment. Sándor szemlész nagy fegyelmezettségről és higgadt-
ságról lett tanúságot, amikor a durván támadó bányásszal szemben nem használta fegyverét, holoit a szabályzat ilyen alkalmakkor feljogosítja fegyverhasználatra. Időköz Ix\'ii odaért Oroszné is, aki meglátván a pénzügyőrökéi, azt kiál-tolla feléjük:
No, ezek a gyönyörű madarak nvgint itt vannak
Fs ha tudnád, hogy ellopták a pénzemet! — duplázott rá feleségére u megvadult férj. És most már tettesben szidalmazták a kötelességüket teljesítő pénzügyőröket.
Mikor munkájukat elvégezték, a fináncok jegyzőkönyvet vettek fel az esetről és bűnvádi feljelentést lellek az őket súlyosan rágalmazó házaspár ellen.
Ma volt ebben az ügyben a tárgyalás, amelyen Mutschenbacher dr. főtárgyalói elnök és vitéz Csií-laghy György vezelőügvész ügyes keresztkérdései alatt csakhamar valószínűvé vált, hogy a súlyos \' munkával kenyerüket..kereső s-e-í gény bányász-párnak sosem leheteti 320 |>cngője, tehát azt nem is | lophatta ci senki, ellenkezőleg az I egész nem más, mint egy agyafur
A tavaszi
divatujdonságok
egy része raktárra érkezett és vételkényszer nélkül megtekinthető. Szövetben, selyemben igyekeztem a leg-divatosabbat a legjobb minőséggel összeegyeztetni és igy újból alkalmam lesz
a legnagyobb választékkal és legolcsóbb árakkal
i. t. Vkvőim rendelkezésére állni.
Kirschner Mór
divatáruhöia.
FÍjféjá.t magizGntolik il meghűlésnél j\'
gyort javulást awdményoinak az I
Aipirln lablall
De a valódi Aspirín labiollák legyenek o
BAYER kereszttől
QyAgyax*. tartann l(Mph«te.
lírn kieszeli rágalom nz ellenőrző fináncok ellen. A biróság a férfit és a lltit külön-külön hallgatta ki fa egyik sem tudóit precíz felölel;! adni arra a kérdfaiv, hogy milyen pénzegységekbOl állolt az ellopott pínz ós hová rejtették, inilK cso-mngollák.
A tanúkihallgatások ulán vitéz Csillughy György vezetőiigyész vád-beszédében rámutatott arríi, hogy a vádlottak nagyon köszönjék meg nz eljáró fináncoknak, hogy annyira tudták rangúkat fegyelmezni ís velük szemben higgadtan viselkedni, liogy nem nvullak szolgálati fegyverükhöz. Rámutatott arra az alaptalan rágalomra, amivel a két pénzügyőrt illették. Perrendsze-rüen bizonyítva van mondotta - hogy u fiókban nem 320 |>engö, hanem 3 fillér volt niindésszc. Azért és meri a magyar államhatalom képviselőit rablóknak, tolvajoknak nevezték hivatásuk gyakorlása közben, a legszigorúbb bün-| lelós kiszabását kérle.
A bíróság n házaspárt felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségében mondotta ki bűnösek fa ezért Orosz Sándort 4 havi, [eleségét iiedlg 1 havi fogházbüntetésre Ítélte fa kötelezte a perköltség* megfizetésére. Indokolásában is hantfiulyozta a biróság, hogy a házaspárnak nem volt, de nem is te-heteit ilyen összegű pénze.
Orosz és felesége fellebltfztek az Ítélet ellen.
Felhívás az állástalan szellemi foglalkozasuakhoz
Felkérjük a Nagykanizsán lakó állástalan szellemi foglalkozásúakat, kik vagy kereskedelmi, gimnáziumi, tanítóképzői, technológiai vígzettsíggel tárnak. vagy főiskolai diplomával rendelkeznek, hogy a Szellemi Foglalkozásúak Nagykanizsai exportjának megalakítása áljából csütörtökön este 8 ómkor a Nemzeti Kgység Párt helyiségében (volt Ipartestület) megje-jelennl szíveskedjenek.
Tavaszi
Divatlap-újdonságok
kaphatók:
FI5CHEL
l[6nyvk«rMk«désb*n T.I.IM IT*. •«.
. . . ,. r ,, 100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Köz-
i>r7COnlkf UlCS IinO C7állÁ ponti flltés. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene
crzseuci luidiyne í^giiu Epxsébel pinoében .„plnoéP „.„„„.rí
Budapest, IV., Enyetem-utca S. ......
(A Belváros ko" Htjában). «. ■■nB . I 5 BO Wlér.
1>34. feticu\'r 18
zalai közlöny
NAPI HIR1Ü
nsm ázik át,
tartóisdgo cioddvol határos
,, m uhem Okmatolp
__
RÁDIÓ-MŰSOR
BíKttp**1. Mmiér 18.
9 45: Hirek. - 10: Egyházi zene és uentbeszéd (Tóth Tihamér dr.). — 11.15: Evangélikus istentisztelet. 12.30 Honvéd gyalogezred zenekara. — 2 Hanglemezek. — 3: A földmüvelés-úöi minisztérium rádióelőadás;!. — 3.45: Cigányzene. - 5.20: Orbók Atilla elbeszélése. — 5.50: Roósz Emil zene-, kara. - 0 10 Borzcviczy Albert előadása. — 725: Operettelöndás: >Syhll.« Utána hirek. - 0.50: Pataky-jazz. - • 1025: Cigányzene.
Bért. 8: Orgona. — 8.30: Ilangle-m^k. — 11.30: Szimfónikusok. 12.40: Szórakozlaló déli zene. — 3.30: Komára zene. — 5: Huuglemezek. — 1(25: Felolvasás. — 6.55: Zongora. -,S A Szent István dóm (hangosfilm).
- 9: Strauss operett: iSlmplícius.« llutlapnl, február 19.
12.05: Cigányzene. — 1.30: Nőiének-ejO\'üttes. — I: Asszonyok tanácsadója.
- 5: Előadás. - 5.30: Szentmihályi Tibor énekel. — 6: Némel- — 6.25: Hanglemezek. — 7= Elbeszélés.
7.10: A Filharmóniai Társaság hang-vtrscnvc.Dohnányi, Fischer Anni). — 10.10: "Cigányzene. — 11.25: Helényi-Huday-Sebő-trió.
liért. 12: Hanglemezek. — 4: Gyér-mekóra. — 5.10: Zongora-hegedűének. - 625: Angol óra. -- 0.55: Rá-•liózenekar. — 9: Josef Marx: Romau-Üsche Naturslnfonie. — 1020: Rádiózentkar.
KözIlsztvUelők ré\'zére rendkívül előnyöa bútorvásárlás! alkalom. Moderu btitodezések, tökéletes Jó kivitelben, l»»«u lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kop*l«lo bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
A rendőrség
\'elhívja a város lakosságát, •kik a Bagolasánci fuvaro- . •októl tölgy hatábfát vásárollak, Rendőrkapitányság •• •matat 4. mm. axa-haladéktalanul je-lentaék be. ^
NAPIREND
Február 18, vasárnap
Rómát katolikus: Invocablt, Protest.: Konrád Ur.: Adar hó 3
Mozi előadások hétköznap 7 ét 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 Örskor.
Városi muzeum és könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
OyógyuerUrl éjjeli szolgálat e hónapban: .Fekete sas* gyógyszertár Főút 6 sí. éa a klskantisaigyugyszertér.
QözlUrdö nyitva reggel 6 órától este (3 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész n«p nóknek).
Február 19, hétfő
Róm. katolikus: Konrádhv. Prolest.: Zsuzsánna. Izr.: Adar hó 4.
Komolyan mondom,
már kezdtem szégyelni magamat, hogy szegény jó divatgyártókból kiveszett az ötlet. Mert kérem, nem szégyen uz, hogy már második éve végigtáncoljuk a farsangot és folyton csak fox, tangó, slow-fox, rumba, nómeg néha elvétve csárdás járja? Illelve Járjuk mi. Egész farsangban. Folyton csak ezeket. Most uztán örömtől repes a szivem, mert Íme: egyszerre két helyről is értesítenek, liogy megvan az uj divattánc! Igaz, liogy már dmult a farsang, de-hát k-hetek én róla, hogy olyan mész-sze vagyunk a \'forrástól\' és csak nagy sokára élvezhetjük a .sztárok szüleményét.\' Én azonban — bár ismételten kijelentem, Iibgy nem \'volt alkalmam kiui|>a*xlalni az uj divattáncot — köl.-lességemnek tarlom IájékoztaUii a hivő láncosokat. Az egyik lánc, amely az elkövetkezendő idény, ilivat-láncn leend a •va|setle.< Nem uj. Európai szülemény. Mint a neve is mutatja keringőféle, a régi boszton és az amerikai vals lúrsházasilásából származóit. Lelőhelye: Bécs. -tekintettel, liogy az utóbbi napokb\'-hi a bécsiek, bizonyíts elemek jóvoltából máskép kénytelenek táncolni — inost ezt a tán int elhanyagolják. Az uj • Tanganilla valcert« — mint Bécsben .iievczik — a dol>ok, trombiták, klarinétok és a zongora muzsikálják. Ez nem vicc — inkább gyászjelentés. T. i. száműzték u szaxofont és a hegedűt. Ez a két hangszer meghalt, hu az uj tánc trónra jut. Helyettük a régi kedves ós sokáig száműzött harmonika csendül mujd bele a »ki\'iencnyolcad« ütemben. Mert a l>evczctő élőzenét minden zeneszerző köteles kilencnyolcad ütőmben irni. Különben nem gilt. Hogy *a tánc maga milyen? Istenem, tessék elképzelni! A hivatalos jelentés igy szól: .Lépése könnyed, lebegő, kissé a tangóra emlékeztet." Most már igazán nern nehéz kitalálni.
A másik divattáuoot a vörös haj és
ezaTUHGSRAM
LUMENJELZÉSÜ
LÁMPASOROZAT
OTT
a tarka körmök és ajkak után, ott szülték, nlvol méterezámra gyártják a boldogságul, ahol romanlikus hazugságokat suttognak egymás fülébe a gitárok, vagyis Hollywoodban. Szóval amorikai S nem murád mögötte a többi divatnak. Az uj divattánc legfeltűnőbb «a-jálossága, — Uraim 1 ezt a legnagyobb fájdalommal vagyok kénytelen bejelenteni, — hogy u nő vezeti a táncosát. Bizouy ez meglehetős lesújtó eset az erősebb nemre. De van még egy szomorú dolog ebben az uj divatban, umely méglnkább megerősíti azt a hi-lemet, hogy ezt uz uj táncot — de ezt csak zárójelben mondom — nők -agyalták ki ellenünk. A tánc ugyanis tulajdonképpen apró lépésekből áll és a táncosnak, — szégyen ide, szégyen oda, bizony be kell vallanom — u fltital kutya ugrándotását kell utánoznia. Tetszik érteni ugye? A nő vezet és mi mint a kiskutyák ugrálunk — utánuk. Ugy is hívják magyarru lefordítva, liogy aszongyi\': »Kulyalépés-tánc.« Köszönjük alássan, nem igen kérünk belőle, dc hát mit csináljunk, ha a filmsztárok világában akadnak aranyifjúk, akiknek nincs egyéb dolguk, minthogy kulyatánoos ugrándozá-saikkal szórakoztassák e bomlott korszak divat-diktátorait. Ezep arszlánok és dendyk léha szórakozásaival persze egyenes urányban ftll a tömegek kuty a-sorsban tongődése... Hej, mondtam én mindig, lesz egyszer nekünk még kutya jó sorsunk is.
Tlldy
Gábor tdnciolézet.
Ma este 8 órakor nagyszabású befejező
össztánc
a Kaszinóban. — Uj tánctanfolyam 20-án kezdődik Gábor
tánotanár.
— (Lamberfcovlt. Alajosné teroeléee)
Ma, vasárnap délután 4 órakor tem«Uk n róm. kath. sírkert halottasházából I^emberkovils Alajosnét, a Városi Zen®, iskola elhunyt művész-tanárnőjét. A rekviemet február 21-én délelőtt 10 órakor tartják a relsötempVomban. A temetésen részt vesznek Varuiay i#»z-gató vezetésével a Városi Zeneiskola teljes tanári kara, a zeneiskola összes növendékei, a város vezetősége* az összes kanizsai iskolák és tanintézetek tanári testülete, a honvédtisztlkflr, a közhivatalok vezetői, atb. A gyász-szertartást Magas Mihály kegyesrendi reálgimnáziumi igazgató, háafőnök végzi fényes papi asszisztenciával.
_ (A Mkwztó«há*ban) a nagyböjt minden vasárnapján böjti estét tartanak íél 7 órai kezdettel. Ma, vasárnap lesz az első, amelyen Koll-» János reál-gimnáziumi tanár tart előadást.
_ (Váiosl közgyűlés) Holnap, hétfőn dé\'.után a város képviselőtestülete közgyűlést tart, amelynek tárgysorán számos tárgy|>ont közül a Drávavőlgyi-vel kötött szerződés, a Transdanubia elleni |>crben való megegyezés, a 48-as hősi szoborműhöz való hozzájárulás és egyéb ügyek kerülnek le-tárgyalásra.
— (Névmagyarosítás) Striczkó Miksa reálgimnázium! tanár a maga és gyermekei esnládi nevét belügyminiszteri engedéllyel .(ládányi" névre, Doupona József műszaki segédtiszt családi nevét .Szlgelit-re változtatta:\'
— (A* IparKalü*! ma délután* kéK-gy ülése) az Ipartestület székházának nagytermében pont 3 órakor kezdődik Samu Lajos elnöklete alatt. A közgyűlés nagyfontosságú, mert most választiák meg az Ipartestületi Szék elnökségének tagjait, úgyszintén választásra kerülnek a kisorsolt és lemondott elöljáróság! tagságok.
— össztánc. Ma a Centrálban hangulatos össztánc.
— (A Zaiam*gy*; Dalosszövetség miat a Zrfnyl Irodalmi Kör) elnöksége felkéri m. t- tagjait, liogy Ix-mberk)-vils Alajosné ma délutáni temetésén teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés a temető lialottashá-zánál délután fél 4 órakor. Tholway Zsigmond dr.
— (Felhívás a zeneiskola növendékeihez) Lemberkovlls Alajosné tanániő temetésén az iskola valamennyi növendéke testületileg résztvesz. Gyülekezés ma délután pontosan 3 órtdoot- a zeneiskolában.
Tavasxi női és férfi sxöveteU nagy válasxtélcban snegér&xíeK. ^ Selyem, sszőnyeg és vúsxon-nagy választékban. \' Olcsó áraK!
Fö-ut -mm Golenslty ffivatáruJ&áLSi.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. február 18.
Budapestre
Női kabátot Nffi ruhát
•kMÜM ktrMM Ml mm aloaé ámlr4l Mm
WEISZ MIKSA céget
clöbb Nagykanizsa (Kék csillag) Fó-ut 8. (Bazárban)
Február 19én tárgyalják a legutóbbi nagykanizsai kommunista mozgalom bQoOgyét
Beszámolt a Zalai Közlöny arról n legutóbbi kommunista mozgalomról, bmit a -nagykanizsai államrendőrség leleplezett és a gyanúsítottakat, élükön egy nagykanizsai rézműves-tanonccal, áladták a budapesti ügyészségnek. Mi-fután a .hosszan tartó vizsgálat befeje-zödött és lelkészült a vádirat, a hfuda-pesti törvényszék Szemák büntetőtanácsa február 19-re tűzte ki ebben az ügyben a büntető főtárgyalás!, amelyre számos nagykanizsai tanul Idéztek be, köztük as eljáró bűnügyi tisztviselőket Is. Nagykanizsa közönsége érthető érdeklődéssel várja a február 10-ikl Tő-tárgyalást. _
— (A Kath. Legényegylet kOzgyü-W*r) A Nagykanizsai KaUi. Legényegylet Horthy Miklós-ut 8. sz. alatti székházában február 25-énn, határozatképtelenség esetén március 4-én, vasárnap délután fél 5 órai kezdettel évi rendes közgyűlést, március 4-én este 8 órai kezdettel társasvacsorát tart, melyre az összes tagokat, 1934. évi március hó 8-án este rél 0 órakor rendezőblzottsági ujjáalakuló közgyűlést tart, melyro a rendes tagokat meghívja.
— Seb üt s váseoo mindig nélkülözhetetlen;
— (Hogyan szökött n*^ ■ nyulpe-c*wv®l) A pőlőskei uradalom nemrégen körvadászatot tartott, amelyen sokan részt vetlek.. A társaság egyik tagja rálőtt egy nyúlra, de a találat nem volt halálos, ugy hogy a nyúl kifutott a körből és a földekre menekült. Ép akkor járt arrafelé Luczi Fe. renc fiatal hahóti lakos, aki meglátta a sebesüllen vánszorgó nyulat, fültővön fogta és hazavitte. Otthon azonban édesapja nem akart tudni a nyúlról, nem engedte meg, hogy fia bevigye azt a lakásba, ugy, hogy a fiatalember « ház végébe telte le. A házőrző kutyájuk már nem gondolkodott annyit, hanem megszagolta a nyulat, elvittu és széttépte.- Az uradalmi hajtó megtudta, hogy Luczi vitte t-1 a <n«glött nyulat, feljelentette őtAu-lajdon elleni kiháag/.s miatt. A járás-bíróságon» Lucáit a kutya nyulpecse. Jiyéjéért 2 pengőre ítélték,
J6I ém olcsón étkezni
a» Ipartestületi vtn-déglAben lehet.
Koch Oéz^ngár-nt 3
,Mentek felvétetnek.
— (Ismeretterjenriö .lőadás a gazdáknak) Február. 18-án (vasárnap) délután 6 órai kezdettel dr. Kertéss Lipót városi állatorvos .Az állati eredetű élelmiszerekről\' címmel túrt előadást a gazdáknak a Hozgonyi-utcai áll. elemi iskola földszint 3. számú tanteremben. A belépés díjtalan.
— öltöskódés titka: SchüU Áruház.
— Sítúrákon, ahol a szemet a fehér hó szikrázó fénye támudja, kénytelen a túrázó szemét sötét üveggel védeni. Aki nem óvatos, csakhamur kimeritl szemideBcit. És ez, eltekintve az ultra-ibolya sugarak következtében később jelentkező saem gyulladástól, közvetlen veszélyt is jeleni. Nyár derekán délben a glecsereken egy-egy négyzetméter hófelületröl 60—80 ezer lumen fénymennyiség kerül szemünkbe. Ez oly nagy fénymennyiség, mint amekkorát 80—100 darab sűrűn egy. más mellé helyezett 740 lumenes (60 wattos) izzólámpa sugároz ki. Dc még télen Ls, amikor a napsugarak ferdén érik a főidet, tehát n megvilágítás lényegesen kisebb, a fehér hó által visszavert fény négyzetméterenként 7—8 ezer lumen, vagyis 5—6 darab 100 wattos (1420 lumen) izzólámpa teljesítménynek felel meg. Ha hasonló fényhatást akarunk egy 3x4 m. nagyságú fehér falu és menyezetü\'szobában elérni, akkor olt 60 darab 1420 lumc-nos izzólámpát kellene alkalmaznunk.
— (A nekr«*tyé« balesete) Mcdgyesi János, a nngyréesci katolikus templom 64 éves sekrestyése szombaton reggel a templomba igyekezett, azonban megcsúszott é» eltörte a ballábát. A mentők beszállították u kanizsai közkórházba.
SPORTÉLET
Március 3-án lesz a futball bíró tanfolyam elméleti vizsgája
A vizsgáztató bizottság az idő előre-haladottságára való tekintettel a Nagykanizsán megrendezett tanfolyam elméleti vizsgájának végső határnapjául 1931. március hó 3-án eslc 8 óráját tűzte ki.
Most a még hátralevő időt, ha a biró jelöltek fokozottan kihasználják, elkészülhetnek az elméleti vizsgára. Vasárnap már fél 11 órakor veszi kezdetét az oktatás, lwgy az anyag hátralevő része is befejezést nyerjen. Folyó hó 18-ig a következő blrójelőltek tartoznak az évkönyv hátralékukat a Uui-folyamvezeiőnél és pedig 6 pengőt le-fizetni. Breuer, Havas, Kőnlg, -Boros, Szirtes és Jeszek.
P.2.
80
Ritter
divatáruházában Ffi-ut 3. szám.
Nagykanizsaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmantozky-utoa 8.
Nyugall pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mértékeltOk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. KOzpontl fülés, folyó hideg-meleg vlz, lift, telefonoa szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
;
érkeztek
éa kaphatók
BffÓNYAI DIVATÁRUHAZ
Horthy MIfctós-iat I. - Váro.héx-épflUt.
----W-
Alakításokat a legújabb modellek után készítünk.
mindenkor ÓVJA ÖNT! Közkedvelt, mert megbízhatói Kapható minden gyógyszetárban, jobb drogériában és illatszertárban.
A torna nagyszabású propagandája lesz a Zrinyl dlsztornája
Már csak 2 hét választ el bennünket
március 4-től, mikor is a Zrinyi oz-idei disztornáját fogja megtartani. Minden körülmények között nem egy sablonos egyszerű bemutatóról lesz csak szó. A Zrínyi mai formájában megválasztott uj vezetősége már a dlszlornán beakarja bizonyítani, hogy átérzi az idők kötelező parancsszavát, hogy minden eszközzel előbbre kell vinni u testedzések egyik legnemesebbjét, a )omát. A tornában különösen nagy nemzeti erők vannak el-rejtve. Legutóbb Los-Angelesben mutáltuk meg hzt a világnak, amikor is\'1 Pelle István réven több világbajnokság került a magyar cimercs trikolo-bau küzdő hazánkfiai kezébe. Május-ban pedig Budapestnek, haz/ujk fővárosának jut az u nem hétköznapi feladat, hogy összegyűjtse a világ minden tájáról a legkiválóbb tornászokat. Erre a ritka, nemzeti ünnepnapok-nuk tekinthető májusi na|>okra u Zrinyi csapata ls felmegy. A Budapesten be-mutantandó teljes anyagot már március 4-én Nagykanizsa közönségének teljes egészében bemutatják. Ezért is érdemes lesz már a disztornát városunk sportközönségének megnézni.
A pálya rossz állapota miatt elmarad a mai NtE - Zrinyi
mérkőzés Az NTE Zalaegerszegen Játszik a MOVE ellen
Két hét múlva megkezdődik a komoly bsijitokl küzdelem. Csapataink felhasználják a hátralévő lövid időt és barátságos meccseket Játszanak. A Zri;(yl vasárnap már játszott Csurgó elten és 2:1 arányban győzött, pz NTE pedig csak tréninget tartdtt. Ma a két helyi csapat szerelett volna egymás ellen játszani, azonban a pálya oly rossz állapotban van, hogy azon életveszélyes futball-meccscl játszani.
Az NTE a Zalaegerszegi MOVE meghívására barátságos meccsre rándul át Zalaegerszegre, majd Jövő vasárnap a Zalaegerszegi TE listavezető csapatát látja vendégül Nagykanizsán. Ilyen előkészületek után reméljük, hogy a tavaszi bajnokságra teljes felkészültséggel áll ki az NTE.
Közgazdaság
5 pengő osztalékot fizet a Néptakarékpénztár
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán igazgalós-.íga folyó hó 17-én, szombaton délelőtt tartotta mérleg megállapító ülését, melyen elhatározta, hogy az 1931. február hó 28-án déli 12 órára összehívott 28. évi rendes közgyűlésnek a P 27.326.10-t kitevő nyereségből részvényenkint P 5 osztalék kifizetését fogja javasolni.
Taraánylóude
Buzatlszav. (uj) 77-es 8 85-9Í0, 78-«»\' 8.95-9-20, 79-«s 905-9-30. «l« 9-15-940, dunint. (u|) 77-«s 8-55-865 78-as 8f5—8 75, 79-es^ ^875^Wö,
Zatf*kös4>p 9K—9 SS^-^ltengert tlszántnll 886—8-60.
Kiadja a laptulajdonos Köz«z4a»MJ Rt. ^trgNyomáa ésDélzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Pelelös kiadó: Zalai Károly.
Intaurbsn telelőm Nagykanla* -78.
,.|Q34. (.-brulr 18
ZALAI KÖZLÖNY
JL
VÁROSI MOZGÓ
Még ceak ma vasárnap
Az évad legmonumentállsabb filmje
Olauda Farrére világhirü regényének filmváltozata :
A CSATA
Főszereplő Charloa Boyar, a világszép Annabella is Inkiainoff, a „Dingiszkhán" mongol főszereplője.
Fox híradó és remek kisérö műsor.
Előadások hétköznap 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor.
Városi Hoiflé
Február 19—20-án, hétfőn és kedden
három előadásban 5, 7 és 9 órakor félhalyArakkal a legizgalmasabb kémdráma:
A titokzatos Gran
Főszereplők: Hana Mlbera, Olga Oaahova, Albert Baaaermann, H. A. Sohlettow, Karín Hardt.
Minden előadás félhelyárakkal!
afbohibdetesei
Emeleti 3 azobls modern utal InkAn , Eölvöe tér 30. 692
Kéisrobls udvlti.egyszoMs utcai lakáé belvlrosben kiadd. B&rttzlet, Delk-tér ÍJ
Számtalan elismerő levelek bizonyítják, hogy
Molnár házi-koszt Ízletes, jó és olcsó. E5tv5s-tér 24.
Bleglnsan bútorozott emeleti sióba, luidűunbs-hssznllittal a belvlroaban kiadd. érdeklődni Lénlrt bórOzlet. 691
Káteaebáe utcai Iikli inljua l-re kl-sdó Calnyl László-u. 26. _6M
ól llmpásos autodln tetepea rádió, Philips anód, töltő, accumulalor la hsng-szórovsl okióéit eladó, Balthyilny-n. 10.
616
■átaiakáa utcai éa udvari taklaok
kiadók, Rekhenleld, Klrily-n. 36. *
Kitűnő aeatall i
nnanu\' 50 litertől lellelé
uunun legolcsóbb napi.
Iroa kaphatók: LIOMTSOHUK borin kereskedés, Csengery-u. 31.
Kél nagy szobs, előszobás lakáa ki-sdó sionnslrs, vsgy mljus 1-ra, PetőH-n 6^
Hitsstól dűlőben aladd 1152 CJ-ÖI •zlnló. Bővebbet Nsgyksnlzss, Atilla u. 60.
676
UixsUs versndáa udvari lakáa má-Islrs kiadó Klnizsl-u, II. 601
»•«»*" t«llél veszek. Clm s kl-
Idíhlvatsibsn. a\' 3
kia-DÓ
foirkomlortoi 3 axebáe la-\'ionnal beköliOthetö, vagy ""I" 1-én, II. emeleten, erkéllyel, ferráti éi Tu építőmesterek
Csengery-uí 17.
Itat?" \'•\'MM* parkettás kölönbe-"<„,. Bővebbet Szánt Imre
2í2Í_MM|obbra. 670
"feiljTr0""\'™6\'?" UM »sgy«n ™aLC«"g<truí 66. 695
"^Sóít\',0":"" "»»he|ázslu uttat in. Mc,6n kl»dé. Arsay Jánoa-uka 698
uj kerékpár-alkatrészt
fillérekért
vehetnek,
olcsó pénzért újjá tehetik kerékpárjukat, ha nálam szerzik be az
alkatrészt.
Megjöttek a tavaszi Csepel kerékpárok.
Rapid tura kerékpár komplett 96a— pengő
FA-ut 5. szám.
Nikkelezés,
rezezés,
ezdstözés,
aranyozás
Gclunnizülís
Macsek Lajos Nagykanizsa,
Minden tárgyat és
lémet.
József föher-u.
Friss TÖKMAGOLAi Nemes KOMLO-virág
Kapható HIRSCH és SZEGŐ cégnél
Árverési hirdetmény
Murarátkán hétföa, febr. 19-én uradalmi állatok, jó-
eszköiök, bútorok, stb. bíróilag elárvereztetnek.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3.701/1934.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó hó 22., 23., 24. és 26., 27., 28-án naponta reggel 7 órától este 6 óráig a Tölgyes erdő lőterén lőgyakorlatot tartanak. Ezen idő alatt ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsán, 1934. február hó 12-én. .
„, Polgármester.
Borseprttt
legmagasabb irrn vAiároi Városi Sxe« íf&zd*
Báthory-u. 4. (a törvr rysséknfl.) Ügynököt gyűjtésre foltrMsiiuk
OfcSJDO&jjOf csalta moziban szcmkozTtatik
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pengő bolti ár helyett 1 »aa»lkrt veheti meg
ctmU regényét a íelal Klaáiny kladér hivatalában.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. lebtuár la
MEGHÍVÓ.
A NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
IB34. évi február h6 98.-án déli 12 órakor saját székházában tartja
28. évi rendes közgyűlését,
amelyre a t. részvényeseket meghívjuk.
Nagykanizsa, 1934. február hó.
Tárgy
!. Az Igazgatóság jelentése az 1933. Uzlelévról 2. A feltlgyelóbizottság jelentése, a mérleg megállapítása és a nyereség felosztása.
ti
közgyűlésen résztvenni ktviunak, isgysr Kereskedelmi Banknál tetei
Mérleg-számla 1933. dacember 31.-én
Flu,.ln,.»toti.l Felkérjok t. részvényesekkel, hogy amennyiben—-részvényeiket > TozgyUlés napja ekW az Intézet pénztáránál, vagy Budapesten. a Peilt Migyai Kereskedelmi Banknál letenni.
Vagyon _
az Igazgatóság.
3. Határozat a felmenlvény tárgyában.
4. Igazgatósági tagok választása.
5. FelügyelObizoltság választása és díjazásának megállapítása, szíveskedjenek az alapszabályok rendelkezése értelmében
Teher
Készpénz éa bankári követelések ...
Értékpapírok..................
Váltótárai;
ebből jelzáloggal ledezye ... P Adósok:
jelzálogfedezettet ............
értékpapír vagy egyéb fedezettel
külOsi fedezet nélkül ... ......
Ingatlanok:
Intézett székház ............
Erzaébet-tér 16. sz. bérház......
Terhek
Pengő
99,888
73.588 60,821
42,000
78,000
4-
Pengő
187,331 17,093 4.221,083
4.778,824
Üzleti költségek és tiszti tizetések...
Adók éa Illetékek ............
1932. évi nyereségáthozat... ... >933. évi nyereség ............
Részvénytőke .....................
Tartalékalap......... ............
Ingatlan értékcsökkenési tartalék .........
Nyugdíjalap........................
Belétek:
takarékkönyvecskékre...............
folyószámlákra ..................
Vlsszteszámllolt váltók
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank követelése
Átmeneti tételek.....................
Nyereség
december 31.-én.
Pengő
230.000 238,000 20,000 38.000
fH__Pengő
1.040,402 228.680 1 34
1.281,982 2 060,712 803,842 19,330 27,323
JBvedelmek
t az 1932. évről
Nyereségáthozat az I TÍszla kamaljövedelci lutalékorf és kűlöntéle nyereségek .. Ingatlanjövedelem ...........
Pengő | 1 Pengő 1 i
2,342 87,034 2,448 18,333 7! >4 14 39
108,381 71
Nagykatiim, 1933. december ttó 31-éu. Az Igazgatóság nevében:
Orót Batthyány Pál Conr.d Ottó Dr. Krel.ler józaef
elnök. alelnök. alelnök.
Megvizsgálta és rendben találta; A felügyelő-bizottság.
vitéz Bentzlk UJos igazgató.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3.763/1934.
HIRDETMÉNY.
A mezőgazdaságról és mező-reodőrségről szóló 1894: XII. L-c. 50. §-a szerint minden birtokos a fák rügyeinek faka-dása előtt köteles gyümölcs- és egyéb fáit és bokrait a belsőségekben, majorokban, gyümölcsösökben a kártékony hernyóktól, Illetve hernyófészkektől és lepketojásoktól megtisz-tisztitanl és az összegyűjtött hernyókat, hernyófészkeket és lepketojásokat elégetni.
Köteles azonkívül minden birtokos a későbben mutatkozó hernyókat is minden módon pusztítani
Aki pedig az irtást birtokán elmulasztja, az 1894: XII. t-c. 95. § ának K. pontja értelmében kihágást követ el és a kiszabandó büntetésen felül a város polgármestere fogja az irtást az Illető költségére elvégeztetni.
Nagykanizsa, 1934. február hó 12-én.
.az Polgármester.
mmi —:
I—
I mindenki a helyi keroakedöknél \' ét iparosoknál szerezze be I
Vigyázzon a pénzére!
Sok pénzt takaríthat meg, ha
BÚTORAIT
az országosan ismert legnagyobb cégnél:
Kopstein
bútoráruházakban
————— vásárolja -
Mt éltéti
— Díjtalan szállítás!
KII
Horthy Mlklós-ut
Kedvező fizetési feltételek!
NUt 0afvdgóa, onűolálás, manlkUr
VAHOCSA
fodrász-üzletében Fő-ut 15. szim
(Ncmzell Bankkal szemben). Mérsékeli árak/
Teljesen megbízható, fajtiszta és nagyon jó csiraképességü
főzelék-magvak, virág-magvak,
hazat
gazdasági vetőmagvak, műtrágyák, növnytápsó, gyUmölcsfa-permeteztí-szerek, Futor uQBtképző. Pekk „D" (MIM
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mlltrágya.nö vény vádolmlazerek
stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telefon 1»
Njvmatvtt a tsptultldonoa Közgazdasági R.-T..aulenberg Nyomda«és Eékalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykaolasáo. (Felelőa üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam 40. szám
Nagykanizsa, 1934. február 20. kedd
Ara 12 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
turktiilMg f Uidíhlv.1.1: PS=I 5. ula Megjelenik minden reggel, Wttó kivitelével
nuniii mm.ir
Felclís szerkesztő: Barbarits Lajos
Elíltieté* in: egy hór. • ptnj.5 49 Iliiéi S.trkei.líl.ííl él klidéhlv.Ull telelőn: 78. a
Bizalmatlansági indikvány nagy viharok között a nagykanizsai iparos-parlamentben
A Hangya-épület anyag-elszámolása körül támadt differenciák robbantották kl az ellenzék mozgalmát — Az ügyészségi vizsgálat eredményéig az Indítvány függőben marad
Aiz ellenxéKi lista gyöxött a válasxiáson
Amint előre volt látható, óriási érdeklődés nyilvánult meg a nagy» kanizsai Ipartestület vasárnapi közgyűlése iráni. A testület ellenzéke ugyanis már hetek óla készülődött a közgyűlésre, hogv egyrészt a maga embereit hozza be nz elöljáróságba és az ipartestületi székbe, másrészt, hogy a <ilangyai épület-anyagának eladásából kifolyó kezelés ismeretes ügyében elégcd"t-lcnségét kifejezésre juttassa. A közgyűlés az izgalom jegyében zajlott le és csak dr. Hegyi Lajos főjegyző, iparbiztos higgadt fellépésének és az iparosság ^egyetemes naffv érdekeire való utalásának volt köszönhető, hogy a túlfűtött szenvedélyek más formában nem törtek ki. Ez a 18-ik évi közgyűlés a nagykanizsai Ipartestület életében azért is nagyobb jelentőségű volt, mert ez volt az első közgyűlés, amit az uj székházban tartoltak meg. A hatóság részéről jelen volt dr. Hegy t Lajos főjegyző, dr. Novai Imre tanácsnok, az OMKE részéről Hajki István és Melczer Jenő elnökségi tagok, dr. Hajdú Gyula testületi ügyész.
Beszámoló az elmúlt év munkájáról és eredményeiről
Abból az alkalomból, hogy ez volt az első közgyűlése a testületnek uj székházában, az Ipartestületi Dalárda Kefting Ferenc karnagy vezetésével elénekelte megnyitóul a Himnuszt.
Samu Lajos magas szárnyalású elnöki megnyitójában utalt arra ll0gy az elmúlt 1933. esztendő a gazdasági élei terén nem hozott ja-vulást, fokozott munkanélküljség ós növekvő elszegényedés esztendeje volt. Beszélt
• kartellek túlkapásairól,
amelyeknek tudható be, hogyakis-jparowág drágán termelhet csak. • oncnlek ugyan intézkedések, de ^esendők Nem lehet tovább tcilenül nézni a kartellek Kannalb:,M xvrgödő termelő és fo-gjasztó érdekeket.
kedvező jelenségnek mondja kormány részéről életbeléptetett törvényeket,
SÍSSüü1 -
MígiLségérc,
az iparosság anyagi
« kózszálUlási\' szabálv-
ban kívánatosnak tartja m\'gfelelő munkaalkalmakról való gondoskodást. Kijelenti, hogv nagyon kevés iparos lesz, aki eleget fog tudni tenni az adókedvezmények melleit is kötelezettségeinek. Majd rátért a lefolyt esztendő eseményeire. Habár a minden iparlesiüleli elnöknek kijáró bizalmatlansági indítvány előtte fekszik — mondta — kijelenti, mégis sikerüli igen szép munkát produkálni. Azokról a névtelen kisiparosokról lwszel, akiknek áldozatkészsége lehetővé tetle az uI szókház megszerzését. A másik multévi kreáció, amelyre büszkeséggel tekint az elnökség: az Iparoskőr. Harmadik büszkesége a mult évnek az. Ipttrlesdületi Dalárda, amelynek nevétől visszhangzott az ország, amikor első leli az
az Önsegélyző Szövetkezeiről, amelyei a szaksajtó az egész ország elé példának állitolt. Ajni a jövőt illeti : olyan intézkedések megtételét látja szükségesnek, amelyek biztosítják az építkezési. Munk\\z és kenyér : ez az ipartestületi elnökség további programja
Percekig tartó éljenzés követle Samu ebiök beszédéi.
Ilazsó József vezelőjegv/ő szépen kidolgozóit évi jelentést terjesztett vlő n nagykanizsai Iparlestülel mult évi működéséről, számszerű adatokat felsorolva, mit végzett a testület és irodája. Az év folyamán 7009 ügydarabot intéztek el. A testület taglétszáma 945, segéd 371, iparostanonc 330 van Nagykanizsán. 198 szabadulás, 113 tanoncszerző-dés történi, 112 iparos beszüntette iparát.
ország<ö dalosverscnyeken. Beszél
Kitör a vihar az ügyészség előtt fekvő Hangya-ügy körűi
£mkn*ly a ^iparosságot vé-
"Zt W* a* adóked-
^enyckrol, ^ e7iKl kapcsolal.
A jelentéshez elsőnek Var^i Lajos szólalt ftl. Bejelenteltc, hogy a beadóit indítvány nem a vezetőség ellen irányul...
Nagy zaj támadt Varga felszólalására. Egy slentori hang kiált feléje :
A kályhákról beszéljen l(Nugv
zaj.)
Vártai: ...olyan esemény történt amely őrök szégyene marad az Iparlestülelnek A Hangyaiépületle bontása... (Óriási zaj, kiáltások Varga felé a jobboldalról, mtg a baloldalon az ellenzék egymáshoz tömörül és a másik oldal felé kiabál. Olvnn kaotikus a hangzavar, hogv nem lehet semmit érleni.)
Noi>ai Imre dr. (aki a (emelésre távozott Hegyi főjegyzőt helyettesíti) : Most erről ne tessék be-. szélni, ez nem tartozik a tárgyhoz, majd az indítványok során tessék erről beszélni, meri erről külön indítvány van itt. (A baloldal nagy zajban tör ki erre.)
Var/p : Kérem az elnök urat, tessék a Hangya-épület ügyéről beszélni...
Samu elnök : Egy olyan ügyről van szó, amely jelenleg a kir. ügyészségen van (Óriási zaj, kiáltások : Halljuk, halljuk!
Xovai dr.: Erről nem engedek beszélni ! Különl>en a gyűlést feloszlatom I... / -
Kerít sz Béla építészmérnök, alelnök felolvassa ezután az igazgk-tási mérleget, vagyon és pénztári
jelentést, majd az 1931. előirányziitot. Ez
vi költség-
az első budget, amely hiánynyal zárul.
í\'ürsl Ödön ill felszólal és kéri, hogv az ipartestületi tisztviselők OTÍ járulékait is a testület fizesse és ne az amugv is szerényen javadalmazott tisztviselő.
Az elnök szavazás alá bocsátja, a közgyűlés óriási töbl«éggel elfogadja Jiárány ó\\i\\sl emel aszavazás ellen.
Hoffmann Henrik javasolja, h-^gy a közgyűlés határozzon afelől, hogy honnan kivánja n deficitet fedezni.
Samu elnök azt mondja, hogy a tagdijak emelésével nem lehel a deficitet fedezni. A közgyűlés határozott. Ha nem tudják a költségvetést egyensúlyban lartini, közgyűlést fog* összehívni, amolyan a továbbiakról tanácskozhatnak és a mikor majd kölosön felvételéről fog javaslatot tenni. Az elnökség azonban minden felelősséget elhárít magáról, ha hiányok fognak mutatkozni.
Az utána következő elöljárósági tagok választásánál 3 helyen történik a litkof. szavazás. EHenlista is dolgozik el<öf»en a hivatalos iista mellett. Ugyhncsak ez nhelyzel az ipari. Szék tagjainak választásánál. Több, mini egy órás szavazás
után Kertész alelnök kijelenti, hogy a szavazási lezárták és hétfőn reggel öszeolvassák.
A bizalmatlansági indítvány
Fél 7 óra mult, amikor Varga La jos és társai indítványára került sor. Varga felolvassa indítványát, mely szerint a közgyűlés bizalmatlanságát fejezze ki az elnökség és elöljáróság lúgjaival szemben, akik a Hangya épületanyag\' kezelésének ismeretes ügyében az azt kezelő (ierfí Somát védelmükbe vették és rehabilitálták.
A terem a legnagyobb feszültségben izzik.
Samu elnök feláll és kijelenti, hogy levél érkezett hozzá, amelyben /.aplelól Simon, Varga indítványának egyik aláírója jelzi, hogy uz. indítvány aláírása előtt a beadványt rendesen el sem olvasta és azért kéri nevének törléséi a beadványról. (Derültség.) Samu felolvassa Kiss István szal>ó levelét, melyben jelzi, hogy az indítványt téves információk alapján irta alá és azért azt visszavonja. (Még nagyobb derültség és zaj.) Samu elnök folytalja a beérkezett lejelen* tések felolvasását : Czxelká Gyulu jelzi, hogy többen rábeszélték és ezért irta alá az ível, azonban teljes bizalmáról biztosítja az elnökségi. (Hosszabb derültség.;
Vartól Lajos ezután indokolja indítványát, ami alalt állandó zuj, közbeszólások és izgalmak vannak. Senki sem presszionálta az aláírásokat, mondja. Zupkiál |>edig egyenesen elkérte tőle nz ivei aláírás végett. (Nagy zaj.) Varga folytalja felolvasását, hogv a Ilnngva-anyag kezelője, (ierö Soma, a munka tartama alalt heti 30 pengőt kapóit. Ki szavazta ezt meg a kezelőnek, akinek blokkot kellelt volna használnia az uuya^eladás-nál és minden este elszámolni 1 Kojlor Józseftől tudja, hogv va-laki anyagot vásárolt és nem ka-polt jegyzéket. Utána néztek és meg állapították, hogy az eladott anyag értéke nem folyt be a pénztárba. Később hivnlalos vizsgálat indult meg, amely megállapította, hogv hibák történlek. 0 meg v-oit arról győződve, hogy Gerő Soma levonja a konzekvenciákat a történtek után. Ok az ügyel nem engedik elsimítani, mondja Kéri, hogv bizaliual-lanságot szavazzanak az elnökség és elöljáróság tagjai ellen. (Znj.)
Zapleldl Simon felszólal és kijelenti, hogy ezekután . visszavonja azon levelét, amelybon nevének törlését kérte az indítványról. Azonosítja magát az aláírókkal!
óriási zaj támadt Zapletál kijelentése után.
Dr. IU-gyi I^ajos, aki időközben visszaérkezett n temetésről, hosszabb beszédet mondott, öt ebbenn a kérdésben a teljes elfogulatlanság vezéreli. Visszautasítja Vargának uzt a ki-
ZALAI
jelentését, hogy a WVf»gBífls sérelmi* volt. ö a fenfiorgó hírekre ttzonnal vizsgálatot »n«li:otl
GerŐ «ll«q, de az étlen a 8-»s bizottság ellen Is, amelynek Varga \\jajos a tag>i és megállapította, lwgy uz sem egészen tökéletesen Yégezlc munkáját. Amikor tehát Varga másokat vádol, akkor tekintsen erre is. Mikor a vizsgálat anyaga hozza jutott, érdekelte, károsult-e ex ügyből kifolyóag az Ipar-testület. A hiány megtérült. Az elöljáróság nem kívánta bűnügyi útra terelni az ügyet, mert
nem voll elég blaonylté*. i:Uu"«>-U» t*tuit U» wm történt. Hangsúlyozza, hogyha büu történt, a bűnös bűnhődjék, «tz azonban a bíróság feladata. Egy magánfelje leütésre az ügyészség megiiKlitotta az eljálfest. Bírói eljárás alatt levő ügyről lévén szó. ezt itt tárgyalni nem léV-t. Legyen nyugodt Varga Lajos, hogy a független bíróság Ítélni fog. Kéri Varga Lajos és társai indítványának függőben tartását, mlg a bűnügyi hatóságuknál lefolytatódik. Szomorúan hallja, lwgy ezek a dirrereneiák olyan szakadékot támasztottak a testűiében, a szenvedélyek olyan hatalmas lángokban caapSi fel, lwgy már közéleti funkcionáriusokra rágalmakat szórnak. A* e*zkö:ökl*w nem voltak válogatÓNuk.
Felemlíti, hogy a kóHáégvetés nem reális. Arra kéri az iparosságot, hogy szüntesse be végre a viszálykodás!, a lestvérharoot és munkálkodjanak az egyetemes iparos érdekekért.
A íőjegyző beszédét nagy éljenzéssel fogadta az iparostábor, amely hosz-szan éljenzett a népszerű iparbiztosnak.
Varga l^ijos előző felszólalásában elhangzottakat igyekszik lielyremagya-rázni.
Az aláirók erután kijelentenék, hogy indítványukat a bírói eljárás befejez-téig függőben tartják.
A választás eredménye
Nyolc óra volt, amikor a mindvégig
kQzlOny
izgalmas közgyűlés véget ért, hogy hétfőn reggel Bojtor Józseí elnöklete alall megkezdjék a leadott, szavazatok ów»c számlálását.
Egész délelőtt folyt a lázas -jnunk:!, mlg- délre elkészültek. Klöljárósőgi tagokul megválasztották a kisorsoltak és lemondottak helyébe:
Szálinger József 212, Papp István 2Ü8, Pelriea Gyula 202, dr. Schiohlanz István 200, Molnár Gyula 108, Kiss István 108, (ieróes György 108, Tüskés János 108, Háhn Károly 1?8, Varga Lajos 111, balog Jenő 115, Mágics János 112, jQufttncr Artúr 111, Balog Boldizsár 100, Szabó Lajos hentés 106. Póttagok; Márkus Józtkí 203, Némeiji Józseí 113, Gozdán József 112, Löbl Béla 112, Frank József 110, pénztáros ismét Pilczer Alberl 22Í szavazpl-tal. Számvizsgáló-bizottságba Perényi
ténmí
Andor 223, Karaiíesy József 222, Wasz-tel Károly 114, póltag Parmgi György \' 218 szavazattál.
Az Ipartestületi Szék választásánál az ellenzéki Hstu győzött. Elnök lett Márkus Károly 108, alelnök lloffmann Henrik 90, tagok: Meskó Ferenc 108. Frieaz Jenő 107, Muzikár Vince 105. Munkaügyi bizottsági elnök letl Horváth Lipót 110, tBagludy Béla 180, Meiullovits Márton 108. Pólingok: Magyar I.ajos 102, Zwelg Imre 182, Buday János 100, Tanzenberger l.u. jos 10S szavazattal.
A közgyűlés lezajlott. Vajha az uj ipartestületi székházban az Iparosságot az együvétarlozás érzete halná át, u testvériség kapcsa fűzné össze és n szolidaritás forrasztaná egymásba. .
(B. *■)
Megszámlálták a vérsejtjeimet
Seregszemle billió és billió vörös és fehér vérsejt között
Budapest, február 1!)
Ugy cselt a (tolog, hogy megyek az utcán és észrevettem, hogy szédülök. Tisztában \\v>linni ugyan vele, hogy szédülésemnek némi köze van ahhoz, hogy reggel lőI uzsonna időig vagy negyven cigarettára gyujtollam rá. Szédülésemet nyomban elpanaszoltam az c!sö embernek, aki utamba akadt.
Azt hiszem, hogy vérszegény vagy mondla megnyugtalásul ba rátom ; ma tudvalevően mindenki doktor és többet ért a lcgraffinái-tabb kúrákhoz, mini a tudás egyetemi professzor. legjobb lenne, ha megszámoltatnád a vörös vérsejt jcidet...
Hetek óta elhatározott szándékom lévén kivétetni a mandulámat, erre várok niast itl a Fasorszana-tóriumban. Heggel mondom Freud Frigyes igazgató-főorvosnak :
— Kérem főorvos ur, lehetséges lenne, hogy megszámlálják a vér-sejtjeimet 1 A pirosokat is, meg a fehéreket is és ha történetesen lennének lila, vagy kék vérsejtjeim,
Istenem, a népek keveicdésének" évsiázadok óla tartó folyamaiában inimlen megtörténhetik, — hál kérem azokat is pontosan megszámlálni...
Délelőtt tizkO£ Jgyittek a laboratóriumba.
Szép, világos nagy szoba ez a laboratórium, nagy asztalokon gö-tebek állanak és porcellántáhk, karcsú és tiszla csövek állványokon, apró üvegek mindenféle cédulákkal, mikroszkópok szikrázó lükrökkel, egy doktorkisasszony, fialal és kedves, leültei a székbe és mondja, hqgv ö íogja a vérsejtjeimet megszámlálni. Kérd zeni tőle: és kik fognak segíteni ai.lankában f Valahogyan nem me;«y a fejembe, hogy a sokmillió vérsej-lemet ez az egy doktorkisasszony egyeseg} ed ül számolja meg.
Mosolyogva nvuglat meg a doktorkisasszony, l">Ky egészen szimpla dolog tíz. a müvele\' \'és már l>e is csípteti a jobb kerjin mutatóujját, kibuggyan onnan egy vércsöpp és fehér, meg átlátszó csöveken pi-
Fogromláoát
100 "0 lg megakadályozza
«HTFERDEHT
MtóJvUeeaoucla. ■
rosló véremet felfelé szívja, hogy aztán savakkal, meg festékekkel preparálja a vizsgálal számára. Kes keny üvegdarabkák kerülnek elő, olyanok, amiket u mikroszkóp alá seoktnk tenni, erre önti ki a vére-HK\'t és azlán tényleg a górcső üveg-je alá teszi a keskeny úvegdarabo-kat. , ,.... ,
Számokat ir egy papiroara, gyorsan összeadja a számokat é-s alig egy perc múlva meg is mondja az uredmértyt:
— Vörös vérsejtjeinek száma köbmilliméterenként pontban négy millió nyolcszáznyolc va neze r.
Megkérdezem :
— Biztos benne 1 Nem tévedett egy-két ezerrel ? Mert kellemetlen k\'nne nagyon... 11a pár van valami a világon, amiből az embernek több milliója van, akkor tessék pontos leltári csinálni\'..
— Nem lehet tévedni\'^ feleli komolyan ós nyomban meg is magyarázza ; — A vörös vérsejteket felhígítottam egy folyadékkal, ami feloldotta a fehér sejtéket és az ü\\t?glapon csak a vörös vérsejtek maradtak meg. Már most az az üveglap, amelyre a vére jutott, apró kockákra van beosztva Tíz ilyen kocka tartalmát számláltam össze, ez pontosan 188, ennek a középarányosát vettem, ami 48.8, azt megszoroztam százezerrel és igy kaptam az eredményt, hogy : vérének cg}\' kőbmilliuiéterélien ponto-san l,880jK)0 vörös vérsejt van Mipthogy pedig egy normális emlőben öt liter vér kering, billiókra rug a vörös vérsejtek száma...
Most következtek a fehér vérsejtek.
Ugyanez a müvelet következett, csakhogy azzal a különbséggel, hogy mosl a véremhez öntött folyadék a vörös vérselteket oldotta fel . lés a ftliér vérsejtekel hagyta éppen Kiderüli, hogy mindössze kileric-
A kék viz partján
Irta: BaUteuI G. UJm
Gyermek koromban a kopasz bakonyi dombok jelentették számomra a legnagyobb magasságot. Zslványozás közben valahányszor a temetökerités bozótjai közé rejtőztem, cl-elábrán-doztam a nagy messzeségekről és magasságokról s pihegő keblemből -sóvárgó vágyakat küldtem a szürke dombtetők felé.
Nagyobbik bátyám egyszer egy hófehér virágot hozott a hegyekből. Azt mondotta, hogy olyan virág csak a legmagasabb csúcsokon nyílik. Sokáig élt bennem a vágy, -dwgy éli is szakíthassak olyan virágot a sziklák tövén. Amikor azonban már meg tudtam mászni a meredek dombokat, már nem nyitottak arok az égö fehér szikla-virágok. Lehet, liogy bátyám se a bakonyi dolomilokl>an találta u virágot, hanem aj réten szakította. De az is lehét, hogy az a néhány fehér szirom nem is volt valami csoda.virág, csak gyermeki képzeletem öltözlctlc c.slllógó\' ruhába.
Azután hamarosan elfeledtem u sziklák fehér harangvirágát. Amint a leg. több gyermekálmot és örömet elfeledi-az ember.
Évtizedek múlva mégis megkísértett álmaim íehér virága. Véletlenül találkoztam vvle össze. Egymagában rejtőzött egy kiálló sziklacsúcs alatt és széttárt sziromlevelei halk virágépe-H^vi daloltak. Én meghallottam a csá-^bitó dalt és elindultam a nyaktörő
uton, amint azt gyermek-koromban egyszer már kiterveltem. A szikla erősen előrenyúlt egy nagy mélység fölé. Vigyázva csuszlam előre a keskeny sziklahálon és óvatosan kinyúltam a virág után. Kezemben felébredt régi vágyam r.-szketett. Már-már elértem a fillér virágot, illata már átölelte lelkemet, amikor váratlan dörrenés rázta meg a sziklát. Kinyújtott kezemet hirtelen visszarántottam. Ugyanakkor elvesztettem az egyensúlyt, el-repüli alóliun a keskeny\' szikla s én gyors iramban megindultam a reménytelen mélység felá.
Zuhanás közben egy második csattanás hasilott belém, majd hamarosan utóiért egy harmadik is.
Hosszú utazás titán értem el a mélység fenekét.
Akkor hirtelen felébredtem. Csorgott rólam a verejték. Kód felhőzött köröttem s agyam ínég nem szakította fezét a íekete álomfátylat, nuly egészen betakart. Arról tudtajp, hogy élek, mert mindkél kezemmel görcsösen kapaszkodtam egy hideg vasdarabba.
lassan azután ráeszméltem, lwgy lefüggönyözött szobában összezilált szállodai ágyon L-kszem. Délben érkeztem a fürdőbe és ebéd után az utazás fáradalmait pihentem kl. A fehér virággal tehát álomban találkoztam.
Az ablakon először az ég felé néztem. Szemein nem bírta az erős fényt, káprázni kezelt. Azután lenéztem a sétatérre, bová ablakom nyílt. A s*éK téren nagy embertömeg kavargat.
Vasárnap volt.
Az ablaknál ujabb durranások ret-
tentek belém. A nádasszélcn műkedvelő tüzérség dtszszalvét adott le egy mozsárágyú ütegből. Ezek az ujabb lövések egészen szétszakították az átomrátylat, de egyúttal megölték álmaim fehér virágát is. Örökre ...
A széles sétateret hajlolthátu rezgő-nyárfák osztották utcákra. Megálltam az egyik fa alatt és az árnyékból néztem az ünnepi parádét. Hátamat nekivetettem a fatörzsnek, lwgy az ember-aradat magával ne sodorjon.-
A kék vlz pariján egy nyári ürme-l>ély szórakozni vágyó sokasága hullámzott.
Aki még nem látott ilyen vizparli sokadalmat, az a legtalálóbb leírás nyomán is csak halvány kéj>et tud magának alkotni arról a százféle színről, harsogó jókedvről, kacagó diszharmóniáról, mely az ezerarcú tömeget uralja.
Nekem is újság voll ez a nyári karnevál, melybe — szándékom ellenére — végül magam is belekeveredtem. Belekapcsolt a mulatságba az cmbcr-láncjáték, melyet ekkor láttam életemben először.
A játék meglehetősen primitív. Nyolc-liz ember összefogózkodik és nekivág a lömegnek, hogy kereszlül-furja rajt magát. Több ilyen egybefonódó emberlánc. kígyózik keresztül-kasul az áradatban. Közben elszakadnak a láncok, majd Ismét összeforrad-(nak. Mire u vidám embersorok áttörik a tömegfrontot, alig marad meg egykét -i&ncszem az első indulók közül. Nem is baj, meri Ilyenkor már úgyis
/vége a játéknak. Az utolsó láncszemek bucsuzóul összemosolyognak, azután visszasietnek uj játékra.
Amikor egy emberlánc engem is közrefogott, egyik karomat védöleg magam elé tartottam. Egy lányka hirtelen elkapta a karomat; ugyanakkor p másik kezem után egyszerre ketten is nyúltak. Erélyesen tlltakoztai* a támadás ellen, szavamai azonban él-nyelte a tömeg vidám harcizaja. Menekülni próbáltam u láncból. Haazon-bun egyik kezemet sikerült kiszabadítani, u másik már uj rabságba esett. Közben amikor egészen foglyul ej-letttek, a kalapomat is elsodorta (pz áradat. Uj kalap volt; még csalt utána se kaphattam.
Ekkor már mindenáron haragudni akartam.
A következő percben azonban »rra kellett gondolnom, hogy hisz az egész csak játék. Aki pedig játék közben haragszik, azon u többlek nevetnek. Kacagni kezdtem tehát én is a koca-gókkal. Gyöngyfüzért fontam a lelkem vidámságából és teljes odaadással bekfeküdtem a játékba. Kgyszer-másszor már önállósítottam is magamat; elhagytam a fégl láncszemeket és kerestem. Beleéltem magamat « Já\'« V-galmábQ s (jájszottom magáért a já-lékért. Néha rossz helyre sodródtam, férfikarba karoltam. Ilyenkor kibugy-gyant ajkamon a mosolygás patakja, szabály ugyanis, hogy csak különnemű láncszemek karolhatnak egymásba. Egy király, egy cigány...W férfi, egy nő. .
(Vége kőv.)
M»4.JebruAr 20
rrcr fehér vérsejt hancúrozik egy kóbmill\'"\'étcr vérben. Gondolom magamban: elég kevés, de a doktorkisasszony azt mondja,
hogy:
Valamivel több a normálisnál. |Minek azonban az lehet az oka, hogy talán egy kissé Jobban reg-geUíbettem-
Most következett még a fcliér vénsejtek alakjának j>ontos megállapítja. Ez megint egy külön
üveglemezen történt.
Belenéztem a mikroszkópba. Láttam olt cfö\' olyasféle szövetet, amiből a mostanában divatos tapéta készül. Kerek és hoszukás-r nlaku figurák nézlek szembe velem. Az egyik o\'yan volt, mint egy vizes zsemlye, a másik, mint egy frissen sült hurka. Volt aztán olyan is, jnlnt a Chaplin füle, vagy a selyem papirosba csomagolt mandarin. Nagy lila pacnik tarkították a díszes társaságot. A doktorkisasszony megmagyarázta, liogy a fehér vér-sejteket ö festette lilára, hogy jobban szemügyre vehesse őket. Száz darabot számlált össze, megállapította, hogy ezek közül hány a fiatal, hánynak van pálcika magva, mennyi a nyiroksejtü, hány az eu-sinnaí festett, mennyi a mononukla ris és végül kimondta a szentenciát : kutyabajom sincs, még csak a vérfcslékem mennyisége is normális.
Most már kezdett komolyan érdekelni a dolog.
Magyarázza a főorvos ur:
- A vérvizsgálat gyakorlati célja tulajdonképpen megkönnyíti az ónos munkáját. Ilu kevés a vörös véreejt: tudjuk, liogy a paciens , vérszegény, ha sok, akkor a betegnek vérbőségé van. Ha a fehér vérsejtek száma sok, akkor annak .sokféle oka lehet. Vágy gennvc.se-déx van valahol a szervezetben, vagy a fehérvérüség ellen kell küz-<kni. Ma már — hogy csak egy !>éldál említsek lisztára mikroszkopikus vizsgálat alapján pontosan meg tudjuk állapítani, liogy vakbél gyulladás esetén gennycsedés esete fenn forog-e és csak akkor nyulunk a késhez, ha a laboratóriumi vizsgálat a fehér vérsejtek elszaporodását mutálja.
Paál Jób.
Mozgószinház
A titokzatos Gran
Olaszország legszebb vidékein ve-
ÍI ar a ^bilincselő, l*|phnak-
tftl fútólt kémdráma, amely hónapokon « tartotta izgalomban a főváros mozi-riogató publikumát. Ez,a film, amely a titokzatos Gran elmen tegnap őta a kanizsai moziban, bepillantást a nemzetközi kémszervezet ll-okzalos világába, amely a valóságban « top oly izgalmas, épp oly veszélyes.
a filmeken. Tévedés azt hinni, ™>«y az állami titkos szolgálat név-ki1°.i . \'\' kcvcscbb veszéllyel űzik hivatásukat, mint a film mesékben. •vtok is épp ugy játszanak az életük-^, mint A titokzatos Gran főszereplői. Jm^V,. filmben *«f hadászati
"mpontWl igen fontos találmányért a végsőkig elkeseredett küzke-Haiu Tn! szimpatikus hősünk, ®lm-io kcrül ki győztesen. íz-ST me.se, meglepő fordulatok, 2 ?\'«»; "jak és elsőrangú re£ amívJ lW ékessé ezt a filmet, <Ünt*A m4slk ™ hí reállá B«»sermann éa Olga C«-SEÍ ° fÖ5IerePel Hans Albers
l«uJlSUlö müsorban egy érdekes vadászaion vehet részt a közön-
(ü.)
ZALAI KÖZLÖNY
Hitler megbukik, Ottót megkoronázzák
és a Habsburgok ismét trónra kerülnek Ausztriában,
Jósolják az aaztrologasok as idei esztendőre
Manapság már jó mélyen járunk az 1934. esztendőben és Isten kegyelméből szerencsésen végigmulattuk a farsangot is. Már szinte nem is aktuális — most február közepén a csillagvizsgálók és Jövendőmondók kijelentéseivel foglalkozni.-Mégis érdekes és kétségtelenül érdekli az embereket a jósok és jövendőmondók -igazmondása,\' amely néha igen, de legtöbbször — valljuk be őszintén — nem szokott igaz lenni. Az ember azonban könnyen hisz és hamar elfelejti azokat a jóslatokat, amelyek-liez egy év elölt, egy kis reménykedéssel, annyi kombinációt fűzött.
A kö<étkezőkben két kiváló csillagvizsgáló jóslatait állitjuk \'\'gymás sal szrmbc két külföldi lap alapján. Az egyik a francia Privát, a másik az angol Edgár Brown. A francia jós valószínűleg pesszimista legalább is jóvőbelálásai pesszimizmussal vannak telve. Az angol ellenben ugy látszik jobban farsangolt és igv sokkal rózsásabbnak látja az 1931. esztendőt.
Nézzük először, mit jósol az angol Edgár Brown. Szerinte még ebi en az évben egymás qyakába borulnak a nagyhatalmak. Ezt a közeledést Franciaország és Anglia kezdi és a végén helyreáll az Entenle" Cordial, vagyis a nagyhatalmak baráti viszonya. Ezt ugyan még nem nagyon vesszük észre, dehát még van az évből tiz és fél hónap. Nagy idő ez !
Amerikában egy tudós szenzációs felfedezést lesz, amely korszakalkotó lesz a táplálkozás terén Sőt azt is hozzáteszi a jós, hogy a szegényebb néposztály részére ez a felfedezés valóságos megváltás lesz. (Nem tudom, talán a pirula-rendszerre gondol itt Mister Brown.) Ke leien kitör a háború, jósolja tovább »az angol asztrológus, amely átcsap Európába is. Közcpeurópú-ban azonkívül még egy államfő is a föld alá kerül ez évben. A Hitler diktatúra elveszti, németországi talaját, Magyarországon pedig megerősödik a legitimizmus, de... és ezt hamar utána teszi,(> — célját, nem
éri el. Ellenben az osztrák sógoroknál helyreáll u rend, visszaállítják a császárságot és Ottó királyfit nagy pompával megkoronázva ültetik az osztrák trónra. Oroszországban egy merényletet követnek el, amely Szlalin eilen irányul, de nem sikerül.
Eddig az angol. A francia néhoj, egészen mást mond. Franciaországra vonatkozólag nem sok jót jósol. (Mi sem I I)o neki mégis illene, hiszen a hazája I) A parasztok mozgolódni fognak, de az agrárkrízis nem fog megerősödni és a belkereskedelem is javuló irányt mulat A politikai erők — úgymond — ugy a joblmldaliak, mint a baloldaliak hatalmukban megerősödnek és gyarapodni fognak Junius 21 és szeptember 21 közötti időben nagy pénzügyi botrányok színhelye lesz Franciaország és Anglia. Ugy-látszik, a Stavisky botrány után még egyébre is számithatunk !
I)c a német kormány sem dicsekedhet sorsával, mert Privát szerint a munkásság és az arisztokrácia egyaránt szembefordul Hitler rel. Ez a mozgalom az év végére annyira kibyvül, hogy elsöpri a mai nemzetiszocialista rendszert és kivégzik a vezért: Hitlert. Kemény szavak. Ugvlátszik a jós nem imádja Hitleri. De érdekes, hogy eblx-\'n a két asztrolégus jóslata megegyezik
Privát szerint ezután Németország pénzügyi helyzete nagyon siralmas képet fog mutatni. Á munkanélküliség k\'küzdésére Anglia hoz erőteljes intézkedéseket, körül-Ix\'lül juniustájban. Magyai-országon semmi nagyobb jelentőségű változás nem lesz, Ausztria is ( megóvja függetlenségét.
A föld több pontját éhínség pusztítja és Távolkeleten - ebien is legyezik a kél jóslat — Ismét fellángol az ellenségeskedés.
íme, ez történik még az 1931. évijen ! Mondják ők I Hogy menynyi lesz igaz és mennyi nem lesz igaz, azl még most senki sem tudja. Majd idővel derül ki, liogy lám ez
Párisi előkelő divatszalonok
által elfogadott
legfinomabb valódi angol ésfrancia
női szövetiiidonságok
megérkeztek és a legolcsóbb áron beszerezhetők
sinser Diuatáruházban
se igy tőrtént, ezt is másképp jósolta meg Privát, vagy a Sziriusz, vagv egy a sok közül. Csuk egy év múlva állapíthatjuk meg, hogy mennyi volt a tényleges jövöbelálás ós mennyi volt az elképzelés és a fantázia.
Gyomor-, bél és anyagcsere-betegségeknél a termés*, tes „Ferenc József keserűvíz ai < mész-(ős^etvek működés, t hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a stflpláló anyagok a vérbe Scnlljenek. Orvosi szakvél rné\'iyek hangsulyoz-z k, hogy a Ferenc József viz különösen »ülö életmódnál igen hasznos gyomor- é3 bélszabályoió szer.
RÁDIÓMŰSOR
Budapeel, február 21
0.45: Torna. Utána hanglemezek. — 9.45: Hírek. — 10: 1. Jeges halászat a Balatonon. 2. Lisznyay Kálmán .verseiből. (Felolvasás.) Közben hanglemezek. — 12 05: Virányi László süt-lonzenekara. - 12 30: Hírek. — 1.15: Időjelzés. - 130: Hanglemezek. — 2.40: Hírek. — 4: Pogány Kázmér meséi. - 4.45: Időjelzés, hírek. ~ 5: . • Kossuth nyomán Bulgáriában.« Urai Dezső ulilevele. — 5.30: Budapesti Hangverseny Zenekar. — 7: Munkásfélóra. — 7.30: Haydn István .zongorázik. — 8.10: > Mondanivalók.* Szép Ernő felolvasása. — 8.40: Cigányzene — 9.50: Hírek. - 10.10: A Páris-i P. T. T. rádióállomás műsorának kőzve-ütése. .A koldusdiák. operett II. és III. felvonása a párisi Zeneakadémia hangversenyterméből.
Béca. 12: Hádlózenekar. — 5.15: Va-re«ko Lonaff énekel. Utána Winklcr cselló- és Hősének zongoraművész játéka. — 7.25: Verdi: Bigoletlo, közvetítés az operaházból. — 10.05: Ravel: Bolero, lemez. — 1025: Párt* P. T. T. Lásd: Budapest.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologlal megfigyelő Jelentéaek: — hétfőn a hőmérséklet: reggel 7 órakor + 11), délután 2 órakor + 2 4, eete 9 órakor
4- 2-6.
Felhőzet: Reggel borult, délben éa eete felhőt. *
Szélirány: reggol ée este éezakkoleti, délben délnyugati szél.
(Éjtzakal rácÚóJtltnUt) A Matoaralé-giai iHtéxaticIvntS a-t. 10 érahori Enyhe, axalaa Idő várható.
Olcsó lesz a Zalavármegyei Címtár
A kereskedelmi éleiben oly nagyon nélkülözött megyei címtár munkálatai megkezdődtek. Ezúttal közöljük az érdeklődő közönséggel, hogy a mű árát a baranyai 36 és a hajdúsági 30 pengős árakkal szemben 24 pengőben állapították meg. A címtár kiadóhivatal-nak módjában van még ebből az ár-fíól U a könyv előfizetésónét 4 pengő kedvezményt adni. Tehát a Zalame-gyci Címtár előfizetési ára W pengő, örömmel értesülünk arról, hogy a hónapokra terjedő könnyű akvizíciós munkával Bodry László (A Címtár szerkesztője) elsősorban a megyei diplomás állásnélküliednek ad kenyeret.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND
Fabruér 20, ketd
Római katonás: Aladár pk. Proteat.:; Almos. Ur.: Ad«r bó 5.
Mozi előadások hétköznap 7 és 9,
vasárnap S, 5, 7 é» 9 órakor.

Várod mnzeum éa könyvtár nyitva csütörtökön éa vasárnap délelőtt lü-tól 12 óráig.
Oyógvaxertáil éjiell szolgálat e hónapban: .Pekete sas" gyógyszertár hö ut 6 u. éa a kiakanlxaai gyógyszertár.
Oözlürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (béltó, szerda, pénfek délután, kedden egész nap nőknek).
Szenzációs
u
női kalap újdonságok
érkeztek
é8 kaphatók
BRÓNYAI DIVATARUHAZ
Horthy Mikló>-ut I. - Váro«há*-éplH«t.
J Alakításokat a legújabb modellek után készllflnk.
Filléres Hhlrdetésl napok és ingyen apróhirdetés a Zalai Közlönyben
41
NAPI HIREK
— (Ellesne(t*t L. Weber Margitot) Vasárnap délután nagy gyásapompá-Val, a város közönségnek óriási résx-véte mellett helyeztet örök pyugu\'omra a Városi Zeneiskola fiatalon elhunyt kitűnő művész-tanárnőjét, l.;\'mberko-vits Alajosnál. A temcióbe már délután 3 órakor megindult a közönség ré*z-vét-áradata, amely meghaló inó<lon demonstrálta azt a szereidet és csülést, ami az elhunytat Nag>-kinizsin övezte. Nagykanizsa uri társaságának szine-java ott könnyezett a virágokkal, koszorúkkal boritotl rava-Ul körül, ahol dr. Krátky István polgármester vezetésével olt láttuk a város egész vezetőségét K A gyászszertartást Magas Mihály piarista igazgató, házfőnök végezte fényes papi segédlettel. A kápolna elölt az Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara gyászéneket adott elő Ketting Ferenc karnagy vezetésével. Kzután megindult az ezrekre menő gyászmencl. l\'lközbcn a Levente Zenekar gyászindulót játszott. A menelbeu, sorcend szerint BZ Iparos Dalárda, az lrodulmi és Művészeti Kör vegyesknra, az elhunyt volt tanítványai és teljes létszámbaji a zeneiskola növendék- és tanári kara, a posta tisztikara, az Irodalmi és Múvé-vészeti Kór dr. Tholway Zsigmond elnök vezetésével, az Országos Dalosszövetség XIV. kerülele elnöksége, az összes kanizsai iskolák tanári kara, a levente Zenekar, a [>apsátf, u koporsó ulán a gyászoló család, az állomásparancsnok vezeiésével a kanizsai helyőrség tisztikara, a hivatalos város1, végül az ezrekre menő gyászoló közönség vett részt. A simái az Iparos Dalárda énekelt Ketllng Ferenc kar-nagy vezetésével, majd Vannay János zeneiskolai igazgató a tanári .kar nevében mondott könnyekig meghaló is-tcnhozzátlol az eltávozott munkatársnak. A növendékek nevében Begidsán límil moudolt búcsúbeszédei. Ezután a Levente Zenekar gyászdaia kíséretében engedték le a kojiorsót. A rendőrségei\' elismerés illeti a rend ügyes feimtartásáért. A temetést a Horváth-temetkezési intézet rendezte nagy gyász pompával.
— (Barbarlis Lajo\' előadása u Leény klubban) Burbarits l.ajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője tegnap délután előadást tartott a Misz-,s/Jósházban, a Szent Ilona\' Leányklub tagjai részére, akik igen szép számban jelentek meg. Az előadás ismertello az\'újságírás lázas munkájának egyes fázisait, humoros aláfestéssel.
— Fasor-szan natórlum, Budapest, Vilma királyné ul 9.
Illrdrtésre, reklámra akkor van a legnagyobb szükség, amikor ruKszut mennek az üzletelt. Az ügyes f.s ál. landó hlrdftéa győzi me^ a köi&nsé-get arról, hogy tud vásárolni ma ls, ha tudja a megfelelő forrásokat, ha tudja, hogy hol és inll Ifhe\'. a legolcsóbban é« legjobban kapni. A hirdetés, a reklám gvőzl meg a kö«3n-sígrt arról, hogy erre vagy arira a a cikkre szüksége van. A hirdet^ győzi meg a kí*3nséket arról, hogy ezt vagy azt a (.zlkséglelél, kívánságát ma ls valóra tudja váltani. A hirdetés a legjobb ügynők, meri iíjságlapok l naponta eser -ía ez«r házl>an ke. reaU fel a fogyasztói é« öíilönztt a vásárlásra.
Ilogy a Zalai Közlöny a roMsmaaK ezt aa erejét könnyebben elérhetővé tegye a kereskedők, vállalatok, iparoson számára, hetenként két napon
csütörtökön és szombaton
filléres birdetés-olilalakal a.t a hirdetőknek. I. zeke a «z oldalakon (elhelyezési kikötés nílkül) telesé* szerlnll nagyságú hirdetést adhat fel bárki, a tarlfálls árak feléért, tiibb^örl leiadás weién megfelelő százilék további engedménnyel.
A filléres hirdetések kizárólag rsü Ulrtökl éa szombati szamainkban je-lntinek mti és caakla a filléres oktalon.
Eftnklvül minden igazolt előfizetőnk
havonként két (egyenként H szavas) saját apróhirdetést adh«l fel teljesen díjtalanul a /jolai Közlöny fceda, csü-törlők és szombati »zámalbsn.
A ZaUI Közlöny e*ekkel az ujabb kedvezményeivel la erösbtteni alkarja azt a sokéviis-des \'kapcsolatot, ami Nagykanizsa közönségét liizi e hasábokhoz, inelvek Jóban, rosszban mindenkor be;siilet1el igyekeznek szólalni rniiek a varosnak érdekelt.
— (Kimarad Hevese Sándor tiö.
adása) Hevesi Sándor, a Nemzeti Szín" ház volt igazgatója tegnap táviratot küldötl dr. Bojioeh Aladárnak, a jiaRJ.. kanizsai Kaszinó elnökének, hogy fC|,. ruér 24-n? tervezett kanizsai előadd, sál feleségének hirtelen halála miau nem tudja megtartani, őszinte meg. dőbbenéssel és részvéltei fogadta Nagykanlzsu Hevesi Sándor gyász,!, nak hírét. A tervezett előadást ke-sőbbi időpontban fogják megrendezni.
— (Névmagyarosliás) Ssaommcr Kmil a MAV igázgalósága főforgalmi osz-tályához , beosztott főtiszt családi pevél belügyminiszteri engedéllyel ■ Sza|óky«-ra magyarosi totla.
_ Kész női tchérnemük a legszebb választékban Schfttznét.
(Halálozás) Gullag Józsefné, néhai Gullag József ismert kanizsai könyvkötő mester özvegye hosszabb szenvedés ulán vasárnap elhunyt. A megboldogultban Gábor Lajos tánctanár édesanyját gyászolja. Ma délután I órakor temetik a/, izr. temelő halottasházából.
— (Llprálls előadá* a Legény gy>l-ben) A nagykanizsai Kgétzségvódö Intézet és unnak vezelőorvoso, Keszller István dr. nemcsak az Intézel keretein belül, hanem társadalmi téren is szép tevékenységet rejt ki felvilágosító szakelőadásaival. Különösen a fiatalságra blr fontossággal a nemes cmberbar.il és tanácsot adó orvos egészságügyi útbaigazítása. Kesz\'tlcr vczctőorvys a Kath. Legényegylet llceálls előadás-
\' sorozatában vasárna|> a vcncrikus betegségekről larlolt szakszeri! előadási, meglel sülheletlen jótunáccsal és útbaigazítással szolgálván a mai fiul.il-.ságuak. Mini hatalmas felkiáltójelet tárta hallgatósága eló a fiatalság kóny-njvimflségének szomorú kövclkeznu1-ny<\'it nz egyede.\', u családruj a társa-dulomrn, majd ismertette a betegségek gyógykezeltetésének módját. Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, a Legény-egylet egyházi elnöke meleg szavakbm köszönte meg az értékes előadást.
— Schütz vászon mindig nélkúlőzlie-teliért.
_ (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, déhitán 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelölt 10-től\' 12-»g » városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Mi eltel 1931 alapou és sajál cscrc-füzetek beadása értékesítés céljából.
— Közalkalmazottak figyelmébe! Bu-toráruinkat .ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú .ejáratu hitelre |s, kamatmentesen. Kopstein bútorára-ház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
— Klegáns öltözködés titka: SchuU Áruház.
amit itt Mer»UnK maradton a idroaban.
Tavaszi
Divatlap-újdonságok
kaphatók:
FISCHEL
kóny»k«r«»líedí»ben
TaMia «•■ *"■__
Városi Hoigó
Ma még 5, 7 és 9 órakor félhelyárakkal
a legizgalmasabb kémdráma:
A titokzatos Gran
Főszerepifik: Hím Albers, Olga 0«ehova, Albert Baaaermann, H. A. SohleHow, Karín Hardl.
Ezenkívül: Magyar Hi.-adó éa Bálnawadáaaat
Minden előadás félhelyárakkal !
Az „Extázis"
cimü filmre az előjegyzett jegyek folyó Hú 28-ig
klváltandók, azokat toiíább nem tarthatjuk fenn. Azok, akik meghívókra igényt tarthatnak, a jegyek kiváltásakor a /meghívót megkaphatják, de felelősek azért, hogy a meghivók illetéktelen kezekbe nem jutnak. Ezek ugyanis a nézőtérre be nem bocsáttatnak s jegyeik — azok árának visszatérítése nélkül — megsemmisíttetnek. — Az „ExtAzi»">ra a pénztári órákban a jegyek állandóan válthatók, de a pénztár elSjegyséaeket nem fogadhat el.
Városi Mozgó.
|,;4. tetHUfr 20_
ZALAI KÖZLÖNY
Portélét
A „aposvirl alosz(ály;tava62l
sorsolása
v Mlnjw!"" Ala.őWltfc m^Jleile
taoosvárí ntotutWjr n,d>"
"„I 111 alosztály osapttlai nrárclus bajnoki ronlulnl Ironj-.rli-
\'""• , ,, xtk-KIISI:, K. T.„„I
„nroius II. XTK-lüTK, "<■ ms,;
STF zrinvi-KUSC. március Zn-
\'jJüTE, 4|,rills 1 Zti"yi SI,T{" Llis Ju\'sTR-MOK, »:NIB \' KTS| viir.K zrinyl. ápe.lK 22.: VI I Isii re, április \'""J1
srsK VOllK-NTK, május ti.: Zrí-„vi- tisTK, KI\'Ai: NTK, május 20.: z\'rinyi—ItloK.
u aloszlály dónlők május 2?-én 1,\'ulWnck. A bajai aloazlály bajnoka „íjus »•*. • kaposvári aloszlály baj. „linil játszik. Junlus 3-án a pft-si jlolilfily bajnoka u bajni aloszlály Wjnokávnl mérkőzik és végül Junlus lilén a kaposvári alosztály—pécsi al osztály bajnoka játszik dónlöl a Délnyugat-bajnokságért. K Kiállók a pályaválasztók.
Emlékeztető
Ktbmár 15. l.ioeálls előadás n Katii, legényegyletben este 9 órakor. FMssssár 21. IV. bérleti hangverseny (Fischer Anny) Február 28. Növendékhangverseny ö
órakor a zeneiskolában. Március 3. Izracllla Nőegylet jcime/e;
imrim-eslje n Kusriuóban. Mlrcius 1. Zrínyi bentulató dlszlnmája
a gimnázium tornatermében. Miretos 7. Tanári hangverseny a ze.
neiskolában este 9 órakor. MárekíS 11. Isr. Uányegylet tánros kabaréja a Kaszinóban 9 órakor. Msrekss 11. Délután 3 órakor nz izr. I^ányegylet gyermekknbaréjn a Kaszinóban. Márekrs ti. siklós Albert szorzói estje. Március 21. Növendékhangverseny 0
órakor a zeneiskolában. Április 8. Maiiné fél 12-kor a zeneis-
kotában (Vannay J.). április 18. Tanári hangverseny a zeneiskolában este 9 órakor.
- Bútorvásárlás nem gond! -Teljes berendezéseket rendkívül előnyős rész. letlizelésre, sót kamatmentesen Is szál-Illünk. Kopslein butorár-jház, Horthy Kikiós-ut 1.
Dugsttyu-szelep nálkOII motor,
egy ameriksl mérnök Islllminys.
Friss TÖKMAGOLAJ Nemes KOMLO-virág
Kapható HIHSCH és SZEGŐ cégnél
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonkint 20 Miért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában Fő-ut Se
valamint
Krátky György és Ifj. Hiraohler Mikaa dohány-árudájában, Fiachel Ede és Sohleaa TeaWérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth Józaaf ujságárudájában.

Közgazdaság
Bnza llszav. (síj) 77-es »06—»», 78-as
9-15—&!é0, 79-ea 924-9-50, 80 as 9-35-960, dunánt. (uj) 77-es 8-7D-8-B0 78-ea 860-890, 70-sa ,M<MWe; 80-al 9-OO-frlO, ioza (úlT.\'i-e^fc.\'-Zab közép 9 IS - 9 55, — ujtengerl tlaslatatl 8.0-8-60.
Berténáiir
Fclhajtls 3278, \' eladatlan 107. Kist-rendO 092-091, szedett 092-0 91, US dett közép O-Si-OTO, könnyű 0-80-frM, , etaő rendű öreg u-86-0-68, ll-od resxU Őteg\'O-78 —0-82, angol atlldö I. O95-Í-0Í, szalonna nagyban 096—100, zatr l\'ll- . 000, hus 1-20-1-36. lálsertls 1-16-1-31.
Kiadta a laptulajdonos Köz gazdasági ÍM. Oalcnberg Nyomda ás Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzlák. Felelős kiadó: Zalai Károly.
lnleurban telefon: Nagysanlzaa 7a. aalmi ss\' srwIM 1
Szsmlrverseny Msllsndbsn.
APBOHIROETESEI
Nsgy IQLröa le képek Icfoicaóbto be. izerzesl tonliat TAHs-MaAr, Fő-ut
Tavaszra otpll Mlltényl dpőlUlelibed vegyen. •
„Hellee" gylrlmánvu harisnyák a leg
Jobbak. EgyedJiuslló Ritter András dtvil-áruháza. 1
Keveset haaználl modern s nék. Címeket a kiadóba.
fiumsssl-kSIéayets 96 tillérért mit rövid Ideig ksphstók Vlgó illatszertlilbaa •
Ftaat tudó mindenes szobalelnyt keres elsejére Italai hlzasplr. Clrn s kiadóban •
KönnyU etréfkeeel olcsón eladó Kinizsi u. 1. •
karénak vlros belterületén déli lek-vésll kétszobás lakisi. Stern Ovegdzlet *
KdteaeM* Udvari lakás eioansHav.
májusrs kisdó Magyar-utca ■«; *
kepjl >
Zalai Közlönyt
Jorö hó elteiéit,
most
HflHO£SI£N
a „Zalai KblSay"-baa.
Szelvény,
melynek relmutatója 6 pengő bolti ár helyalt 1
„A farda loeag"
elmü regényét n Zalai« hivatalában.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. február 20.
MEGHÍVÓ.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
XXXVII. évi rendes közgyűlését
1834. évi március 4-én délelőtt 11 órakor sajíl helyisigében (Fő-ut I.) tarlja meg, melyre a t. részvényesekel tisztelettet meghívja
-a* Igazgatóság.
A közgyűlés tárgyal:
2. Az alapszabályok 19. §-a értelmében 4 igazgatósági tse megválasztása 3 évre; az alapszabályok 27. §-a érielmében megállapítandó I Iszámban felUgyelőbizottságl tagok választása 1 évi id&tartamra.
3. Alapszdbályszertlleg benyújtandó indítványok tárgyalása.
I. Igazgatósági és felUgyelóbizoltsági jelenlések, az 1933. évi záraiámadások elöterje;ztése, a mérleg megállapítása, a tartalékalapnak é» az értékcsökkenési tartaléknak a kefegyári ingatlan é« felszerelés értékcsökkentésére tortént felhasználásának jóváhagyása, a nyereség feloszlása iránti határozathozatal és a felmentvény megadása. ___Kelt Nagykanizsán, 193+. február hó 6-án.
lWK.t! Az alapszabályok 12. 6-a azerlnt a közgyűlésen részt vehetnek ós szavazhatnak azok a részvényesek, kik legalább fi nappal a közgyűlés meg-tartása előtt részvényt vagy részvényeket le nem járt Hzolvónyokkul egylltt az Intézet pénztáránál vagy a Magyar Általános Hitelbanknál, Hudsposten letesznek. A letett részvényekről kiállított elismervény Igazolásul szolgál a közgyűlésen való réazvételre.
ÉRLEG-SZÁMLA
Vagyon
M
Teher/
Készpénz .................. .........
Bankgiré, Postatakarékpénztár és pénzintézeteknél
elnelyczett pénzek ...... ...........
Értlkjjapirok...........................
Adótok \'.\'.\'. Z \'.\'.\'. ... \'■\'■\'■
Kefegyárí logallan és berendezés ......... ...
Intézeti ház...........................
Felszerelés ...........................
263/1.—1934.
MMüi Utíiy.
Somogysfraonyi község kfpv.sel"-teat(Hetének 6 kgy. 1934. fz. felhatalmazása alapján a községi lüzolló-szerlár éa csendórplhenő megeme-léte és meghottiabblláaára versenytárgyalást hirdetünk.
A nemesvldl kOrj> gyOi hivatslban megtekinthető tervnek megfele\'ó xárl ajánlatokat 1934. március 31-lg kell beadni a körjegyzői hivatalba. Ajánlatok felelt a képviselőtestület 1934. április 28-án d. e. 9 órakor tartandó gyűlésen dönl. A képviselőtestület fennlarlolta • jogol, hogy az ajánlatok közül árra való tekintet nélkül subádon választhasson.
Az épltéal kollségeket olyan arányban fizessük, mint amilyen arányban a közaég ■ K. S. A.-tól (a vármegyétől) a Kgélyt megkapja.
A munkálatoknál lehelőleg helybeli munkátok alkalmazhatók és a tzükiéges építési anyagok lehelőleg helybeliektől vátárolandék.
A képviselőtestület előtt Ismeretlen ajánlattevők megbízhatóságukról és I aa építésben való jártasságukról hatótági bizonyítványt köteletek cta-tolnl iz ajánlatukhoz.
Somogysimonyl, 1934. február 17.
blNbMisk.
kOrlegyzó.
Péter láioi t k.
Mrd.
I-
I mlode
I * 1
mmm —,
mindenki a helyi kereskedőknél éi Iparotoknál szeraue bel
Pengő
51.508 15.080
JU
Pengő j
86597 32 244
,7á5.430 84 075 138 841 42 800
Részvénytőke ............
Tőketartalék...............
Nyugdíjalap............ ...
n«Mt. könyvecskékre ......
üc,et • folyószámlákra ......
Visszteszámitolt váltók ......
Fel nem vett osztalékok ......
Előre felvett kamatok (1934. évre)
Átmeneti tételek............
mult évi áthozat ... Nyereség: ( éy| t,8z|a nyercség
Nagykanizsa, 1933. december 31.-én. Megvizsgálta és rendben találta
Kerékpárosok
uj kerékpár-alkatrészt
fillérekért
vehetnek,
olcsó pénzért ujjá tehetik kerékpárjukat, ha nálam szerzik be az
alkatrészt.
Megjöttek a tavaszi Csepel kerékpárok.
Rapid tura kerékpár komplett 96.— pengő
Ffi-ut S. szám.
Pengő
300 000 150 000
686.324 24( 436
1.886 23 176
j Pengő
450000 37.346
640.761 746 633 t 236 18.292 8.759
41
Az Igazgatéség. a Felügy előblzottság.
Ofcsvnásjét mlia moziban szcmkozhalik
Kiimtw\\mi eredmény,
ha vetéseit és veteményeit
PÉTt-SÓ-val
tuü trágyázza. Szükséglet négyzetméterenként: F zelóktéléknél...... 2-től 4 deka
Virágoknál
Rózsafáknál..................a .
Gyümölcsfáknál............1 ,
Földiepernél . ... ... » ,
Málnánál ..................5 .
Pázsitnál ..................3 .
Burgonya kat, h.-ként »> Répánál Tengerinél
20 . 4 . 6 „ in . 100 kg. 100 .
_ irgonyi
Répánál . . 60
Tengerinél . „ 60 » -Rétek ós kaszálóknál Ml .. «> ■
Őszieknél feltrágyának, tavasziaknál
is eredményesen használható. (Részletes használati utasltii érdtk-tődóknek díjmentesen rendelkezésre 111) 2 kg.-os zsák ára 1.- P » . - . p io : ; ; «.- r
m : : : J»26 I>
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
meg, műtrágya, növőnyvódelmlszerek stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett! Teleion 130.
NyenalMt a !aplula|donos KOzgazdattgl R.-T..Qutenberg Nyomdaiéi Délzalal Upkiadó Villalila könyvnyomdájában Nagytunizsáii. (Felelés üzletvezető: Z«l«i Károly )
74. évtolym 41. szám
Nagykanizsa, 1934. február 21, szerda
Ara 12 «Uér
ZALAI KÖZLÖNY
c.uulMf ^Udóhlrtitil; Pfint 6. uia.
\'•LITtKAI «tPILir
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElíHKtöl án : tgy hóm I pengi 40 flIU S.ukmtM«l él kudőhlvatatl lelelos: TI. ■
Lezajlottak a villany-iigy utolsó aktusai is * városi képviselőtestület előtt
A városi közgyűlés örömmel üdvözölte a Nen\\zeti Egységpárt városházi blokkjának megalakulását — Példás áldozatkészséggel segíti «I6 a város a 48-as szobor felállítását — Betöltötték a megüresedett bizottsági tagságokat
Élénk érdeklődés kisérte Nagykanizsa város képviselőtestületének Ugnapi "közgyűlését. Dr. Krátky István |K>Igórmester a Magyar Ili-szekegy-gyel nyitotta mfeg a közgyűlést, majd elparentálta Bőhm Jenőt, a városi képviselőtestület elhunyt virilis tagját és meleg szavakkal emlékezett meg Szigriszl Iiszlöról, aki elköltözőit Nagykanizsáról
Megalakult a Nemzeti Egység városi blokkja
Napirend előtt Unger VÜiriann Klek kereskedelmi tanácsos tette meg a kővetkező bejelentést:
— Van szerecsém tisztelettel bejelenteni, hogy a Nemzeti Egység-párt helybeli szervezete megalakította a párthoz tartozó tagjai sorából a városi képviselőtestületi tagok blokkját. A blokk elnökévé az alakuló gyűlés engem, társelnökeivé dr. Balázs Zsigmond és dr. Fülöp György képviselőtestületi tagokat volt szíves kijelölni.
— Amklőn ezt az alakulást bejelentem, kötelességemnek tartom nyomatékosan hangsúlyozni hogy a Nemzeti Egységpárttői teljesen távol áll az a szándék, mintha a megyei város képiselőtestütele közgyűlési termébe országos politikát óhajtana bevinni, ámde a Vezérnek az a határozott akarata, hogy az általa hangoztatott elveknek a közélet minden nyilvánulásában megfelelő képviselete és propagálója legyen, hogy minél hamarább elérhető legyen az a cél, hogy a Nemzeti Egység pártjának elveiben a* egész nemzet egy megtörhetetlen egységgé egyesülve a magyar állam boldogulásának és jövőbeli céljainak biztos alapjai rakassanak le.
— Ez a blokk az általa képviselt elvek fontosságának és méltóságának megfelelő pozíciót óhajt be-^teni a városi közéletben, anélkül azonban, hogy bárki, vagy bármilyen más alakulat ellen harcba akarna szállni, megtalálható lesz áronban minden olyan törekvésük •nógatásában, amely a közért és a kóz érdekében óhajt érvényesülni.
A közgyűlés helyesléssel fogadta a bejelentést Dr. Krátky István pol-K^neRter hangsúlyozta, hogy minőén alakulás, amely egységre, megyésre törekszik, őt, tniul a váras py. maga melleit találja miután a Vezér - folytatta a polgármester a nemzeti gondolatot, * nezmeli sonsközösséget, a ma-»\'«r egységet irta zászlajára és nji-IvZAb,okk nem óhajtja a napi NUlkát bevinni a városházára,
legnagyobb őrömmel üdvözli a blokk megalakulását.
A képviselőtestület egyhangú Ite-lyesléssel tudomásul vette a bejelentést.
Bolgár invázió a kanizsai piacon
l)r. Fülöp György napirend előtt intervenciót kért a |>olgármcslcrtől, hogy a bolgár kertészeknek a kiska-nizsai exlstenciálls érdekeket egyro erösebben veszélyeztető konkurrenciá-ját vissza lehessen szorítani.
A polgármester válaszában bejelentette, hogy Aradi (Ansotgel Antal ez-ügyben már vezetett hozzá deputá-eiót és ennek eredményeként intézkedett, Jvogy a pm<^\'» a kiskunizsai termelőit kapják a jobb helyeket, ttzon-kivül a főispán utján felterjesztéssel fordult a kormányhoz, hogy a bolgár kirtésaek olyan városokban kapjanak letelepedési enge lé\'yt, ahol az levésbbé érint helybeli exisleadális érdekeket. Utalt azonkívül a polgármester arra,
hogy elsősorban a város közönségét kellene megszervezni és felhívni, hogy érezze kötelességének a magyar termelőnél vásárolni, amíg igényeit az Js megfelelően tudja kielégíteni.
A villany-Agy utolsó fe vonása a képviselőtestület előtt
A tárgysorozatra áttérve következett a régóla húzódó villanyügynek utolsó képviselőtestületi szereplése : a miniszteri döntés bejelentése. Dr. Ppjck István tanácsnok, részletesen ismertette a miniszteri, döntést, annak indokolását, a szerződésen töri ént módosításokat. Ilyen pl., hogv a Drávavölgyi nem ■140 000, hanem 500.000 pengőt előre lefizetett, amivel a város a Földhitelintézetnél fennálló kölcsönét törlesztette. A háramlást a Drávavölgyi külön 150.000 pengő kaucióval biztosította. A távvezetéket nem 10, hanem 6 év alatt épitik meg. A miniszteri döntés — mint megírtuk igen előnyősnek tarlja
Ma reggeltől fogva nincs statárium Bécsben
Bécs, február 20 Óriási részvét mellett temették el a mull heti harcok elesettjeit. A gyászünnepségek délután 1 órakor kezdődtek a bécsi városháza elölt, ahol Innitzcr bíboros l>eszenlellc a koporsókat, majd Miklas szövetségi elnök és Doflfuss kancellár mondtak gyászbeszédet. Dollfuss kijelentette, hogy az ostromállapot ma, szerdán reggel 7 órakor megszűnik. A katonai autókra rakott kojiorsókkal ezután megindult a gyászmenet, élén Feij alkancellár-ral és a kormány tagjaival.
A temetőben az áldozatokat a
hősök sírjában helyezték örök nyugalomra.
Bécs, február 20 A Telegraph szerint L::ser burgenlandi lartománvfőnőköt a lázadás kitörése óta nem látták.
Illetékes helven kjelcnteték, h<$v MikUts szövetségi elnök lemondásáról a külföldi sajtóban megjelent hirek valótlanok.
A bécsi rendőrség Sterin udvari tanácsost, a Nemzeti Bank volt főtanácsosát, Sclmellcr Károly szol-gálutonkivüli tábornokot és Sflilert, az Arheiter Zeitung szerkesztőjét letartóztatta.
Tárcaközi tanácskozások a jövő termés értékesítéséről
Budapest, február 20 Gombos Gyula miniszterelnök kedden délelőtt hosszasan tárgyalt Kánya Kálmán külügyminiszterrel. Azokat a kérdéseket vitatták meg, amelyek Suvivh o!asz államtitkár budapesti látogatása alkalmával a tanácskozások homlokterében fognak állani. Suvich államtitkár ma szerdán délben érkezik Budapestre ós azonnal megkezdi tanácskozásait a kormány tagjaival.
A pénzügyminisztériumban kedden délelőtt miniszterközi tanácskozás volt a gabonaértékesítés!
problémával kapcsolatban. Megvitatták ezenkívül a különböző aktuá lis agrár-kénléseket. A tanácskozások egyrészt n gazdavédelmi rendeletek bizonyos iránvu kiegészítésére vonatkoztak, másrészt a gabonaértékesítésre vonatkozólag felmerült bizonyos megoldási módok kerültek szóba. A gazdasági miniszterek tanácskozásán kialakult vélemények rövidesen megvitatás végett a minisztertanács elé kerülnek, melynek döntése fog irányt szabni a jövő évi gabonatermés értékesítésének.
a szerződést a városra nézve.
Dr. KrótkyJstván polgármester hozzáfűzte a rerfcrátumhoz, hogy ez zel a szerződéssel sikerült a városnak circa 900.000 pengő függő\' kölcsöneit végleg rendezni 24 év alatt anélkül, hogy ez a költségvetésben külön terhet jelentene. A következő 33 év alatt több mint egy millió l>engö hasznot jelent a városnak a Drávavölgyivel kötött szerződés.
A képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette a miniszteri döntést, valamint azt is, hogy Hollój János, a város szakértőjének diját 10.000 |>cngőre emelték fel, amit teljes egészében a Drávavölgyi fizet meg. Tudomásul vette a képviselőtestület azt Is, lAgy a város a volt Merkúr-vasgyár épület utcai részét helyi telep berendezése végett átengedi a Drávavölgyinek.
Tudomásul vette a közgyűlés, hogy a város |>cre a Transdanubiá-val megegyezéssel végetért, a Transdanubia 17.000 i>engőt és ítéleti illetéket fizet a városnak.
Annii Antal kérte a polgármestert, hogy a kormánynál interveniáljon a malomnak kenyér nélkül maradó alkalmazottai érdekében. Dr. Schleifl-T Imre javaslatára a képviselőlestülel éljenzés közepette jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a [xilgármesternek, Prack tanácsosnak és dr. Sabján Gyula városi ügvésznek, valamint mindazoknak, akik a villany-ügyben éjt nappallá téve dolgoztak a várrs érdekében.
Dr. Krúlky István polgármester kijelentette, hogy a város erkölcsi kötelességének tartja minden lehetőt elkövetni a Transdanubia kenyér nélkül maradó alkalmazottal ügyében. Hangsúlyozva leszögezte azonban, hogy a malom megszűnéséért a Transdanubia felelős, mert a tárgyalások során a minisztérium ban is mindent megkíséreltek, dc a megegyezés évi 15.000 pengőn meghiúsult. Mégsem tartja a polgár-\'mester kizártnak, hogy a malom fenntartható lesz Ecélra olcsó áram máris biztosítva van.
7500 pengő a 48-as szoborra
A 48-as szoborra a képviselőtestület 5000 pengő hozzájé Wlált szavazott meg, ezenkívül a város készítteti el 2500 pengőért a Deák-téren a szobornak adott hely alapozását. A határozatot az ügyhöz illő egyhangú lelkesedéssel hozta meg a képviselőtestület.
Az önálló iparostanonclskola Dgye
A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert u főhivatású iparosta-non (iskolai Igazgatói állás betöltésére, a X. fizetési osztály 3. fokozatával. Ez az állás uj törhet a városi® nem jelent. Kvalifikáció: polgári vagy más középiskolai tanári, esetleg gépészmérnöki oklevél, ha ilyen megfelelő pályázó nincs, tanítói oklevél. Heti 10 órát tanítania is kell, Az állás betöltésével kapcsolatban a polgármester előterjesztést lett u kultuszminiszterhez az államsegély felemelése végett,hogy.
ZALAI KÖZLÖNY
,19M\'kbqiáil-flt
Az orosz szerződés >és az osztrák események a magyar képviselőház előtt
nz dőnyők.ihelyek vbből a viszonyból javunkra származhatnának 1 Görgey. István kifejtette, hogy. a diplomáciai kapcsolatok felvételé nem jelent még változást n magyar kormány külpolitikai vonalvezetésében, melynek különben csak egy n célja : a revizió elérése. Á kormány egyébként biztosítékot ka-
Budapest, február 20 A Ház keddi ülésén Almássy László elnök mély részvéttel emlékezett meg Albert belga király
halálos szerncsétlenségéről Szavait állva hallgatták végig\'® képviselők.
Tury Béla a magyar* saovjet diplomáciai viszonnyal foglalkozva kifejtette, hogy i#on kétesek azok
potl arra a szovjettől, hogy M«. gyarországon nem üz B^>\'M?WjüDa«
Weiüw Jakab a, DoHÁL* kor. inány ettárásét-l^ffl^a éles o^vak-kai az ausztriai,eseményekkelkap. osolatbau, mire Kel&irjsp Koráéi rámutatott *r*a, hogy-ar ilyen nyilatkozatok nem használnak Magyarországnak. Nem bírálhatunk objektíven a tényállás keHő ismerete hiányában.
— A szocialisták eme tüntető
Kellemes meglepetés less:

melyet áru&öLxunU nagytermében f. fió 24-én, axast sscombalon délután 5 és 6 órai kezdettel rendezünk.
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő hölgyközönaéget
u 4-rüŰQ lélekszámú iskolái mielőbb önállóan lehessen elhelyezni.
Bizottsági tag választások
A Wpviselőtestiyéí Wsottjágaibnn megfl^ku helyire a következőket válasáiöták meg: ,
l\'énz%yi bizottságba Baj( p,.z. Gyór-gyöt. ftpitési bizottságba dr. Szabó Zsigmondot, közművelődési bizottsági* Teulsch Gusztávot, Meuger Istvánt és dr. Kerkay. Józsefet. A villamos bizottságba dr. Fülöp Györgyöt. A kórházi .bizottságba dr. Haiszer Jánost, dr. Halpbcn Jeuőt és Dobrovic* Milánt. Az erdő-legelö bizottságba Strem Zsigmondot; A szegényügyi bizottságba Szabó I^ajost. A közegészségügyi bizottságba dr. Haiszer Jánost és dr. Tamás JAuost. a nyugdij-vá-lasztraányba dr. Lukács Bélát A: testnevelési bizottságba vitéz Tóth Bélát. Az ovoda felügyelő bizottságba vitéz Bentzik Lajost és dr. Knausz Lászlói. Az iparoslanondskola felügyelő bizottságának elnökévé Hoffmann Henriket, tagjaivá Dedovácz Bélát, Bojtor Józsefet, Kovács Ferencet, Székely Lajost és Samu Lajost választották meg.
Holnqp temetik a belga kir-Myt
Mint ismeretes,. AJÜje. 1 belga király vasárnap magányos turistakirándulás közben lezuhant egy szikláról és meghalt. A holttestet ágyúdörgés közben Brüsszelbe szállították, ahol a királyi palotában fel ravatalozták. A temetés csütörtökön lesz.
Hóvihar Amerikában
London, február 20 Newworkot és Amerika Atlanti-partvidékét példátlan hóvihar söpörte végig. Newyorkban qg}iedül 30.000 munjkás dolgozik a hó eltakarításán.
Áldott állapotban levő nők és Hju anyák a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata által rendea gyomor- és bélmüködést érnek el.
A kék viz partján
Irta : BalaUnl G. Lajos 2
Sokáig tartott, hdg a nagy jőmegen átvergődtünk. Hirtelen jutottunk ki a csendes szélre s hirtelen szakadt vége a játéknak. Mint ha a vihar a tenger közepéből vetett volna a partra hajótörötteket, ugy álltunk ott a tömeg szélén ismeretlen férfiak és nők, akiket kis időre egymás mellé sodort a véletlen játékos szeszélye.
A játék végén jobbról kacagó leányka tartott fogva, íjairól én voltam tartólánc. Egyideig mindannyiunkon rajtunk ült a kábulat, mely a kezünkön keresztül bilincsbe verte az akaratunkat is.. Idő kellett liozzá, mig játékos kedvünk ringó hullámairól ujiu a valóság szilárd talajára léptünk.
Leghamarabb jobb szomszédom tért magához; mosolyogva bókolt és ott hagyott. Sictett «uj játékra. Bal szomszédomat már magam szabadítottam ki karomból. Bucsuzóul a szemébe néztem. Ugyanakkor ő is rám emelte szemét valami csodálkozó várakozással. Amikor tekintetünk összevillant, n leányka mosolyogni próbált, mosolya azonban az ijedtség útjára révedt. Ez az ut nyílegyenesen egy törött napernyőhöz -vezetett, melyet a leányka hóna alatt szorongatott.
Saép, karcsú volt ez a napemyő, amig élt.\'Mert a napernyők ís élnek,
amíg cl nem törnek. Selyemszövetén japán lányok pillangót kergettek a rét virágos szőnyegén. Nyél nélkül olyan volt a színes napernyő, mint törött szárú Virág. Olyan szomorú is volt, mint egy hervadó virágszál.
Vigasztalást találtam abban, hogy a > leányka is veszített a játékon; ö egy napernyőt, én egy kalapot. Ugy látszik, minden játékért fizetni kell. Egyikben a szivét veszti el az ember, másikban a lelke nyugalmát, némelykor pedig egy kalap bánja a játékot, vagy egy napernyő kerül a veszlcsség-listára.
A közös veszteség vigasztaló gondolatát, amint felvillant agyamban, azonmódon szavakba is foglaltam. Szavaim fellobbanó fényénél jobban megnéztük egymást és sokáig bent időztünk a felgyúlt fény sugárőzöné-ben. A fény lángra lobbantotta lelkünk rakétáit és a sistergő tüzes eső elől egymáslioz menekült a játiékban vesztes két nagy gyerek.
A júliusi nap teljes erővel szórta szét tüzét és fényét. A forróság, mint őszi ködfátyol, lebegett a tájon, fin és Ella — igy hivták napemyős játszótársamat, — a nap és »z emberek .elől a nádas partián kerestünk búvóhelyet. Találtunk is egy magányos padot, két hatalmas fűzfa kötött.
Egy darabig hallgatva ültünk a padon és a nagy vizet néztük. A viz- |
tükör, mint óriási kék teritŐ betakarta a szemhatárt. Csak két oldalt roj-tozta a teritŐ szélét a haragoszöld nádas.
Halkan, szinte suttogva kérdeztem a leány felé fordulva:
— Tudja-e, hogy mit Jelent a viz kéksége?
A feleletet is magam adtam meg;
— Az Isten azt akarla, hogy minden ember boldog legyen. A kék viz maga a boldogság. A kék ég ls az. V\\ki a vVizet nézi; vagy 8z égre tekint, az közel érzi magához a boldogságot. Csak arra nem mosolyog a boldogság napja, aki mindig csak egyenesen hm őre néz é,s m-m kíváncsi se \'nz égre, se a kék vízre.
Ella a vékony füzágak közt az eget kereste, majd a kék vizet ölelte át tekintete.
Azután, most már hangosabbnn, igy folytattam:
— A nádas... az emberiség. Sok nádszál, sok ember. Az embemádszá-lak bent ringanak a boldogság ólé-ben s csak tőlük függ, hogy akamak-c boldogok lenni. Egyik lehajol a boldogságért, a másik merev derékkal elnéz felette. Az a vékony nádszál,
nézze —, amelyik olyan szomorúan erőlködik a többi kőzött, seeretne nagyon boldog lenni; boldogságának azonban útjában állauak nádszál-fest vérei s ő sohase csókolhatja meg igazán a kék vizet. Az a másik, ott
Jobbra, amelyik olyan magasan bofdja a fejét, a gőgtől egészen megmerevedett. Mert nagyobb a többinél, hát gőgösen lenézi testvéreit és megveti u boldogságot, i Az majd csak-akkor hull a kék viz ölébe, ha a vihar ketté töri kemény derekát. A többi nádszál azonban alig várja a simogató szellőt, hogy kicsinyke fejét ráhajthassa az áhított kék viz vállára. A legtöbb ember ilyen nádszál: óhíjtja és keresi a boldogságot.
Erre már Ella is megszólalt:
— Ilyen nádszál vagyok én is?
— Igen, ilyenek vagyunk mindketten, — erősítettem meg élénken.
— Milyen érdekes, — jegyezte m«g Ella. — Eddig azt hittem, bog)\' » nádszálak élfcte csak játék a vízzel é* szellővel.
— Játék - kapaszkodtam bíle EIU szavaiba, — azonban komoly játék. Komolyabb, mint amelyik most Is folyik a sétatéren. Ott csupa vidám <®rc, nevető ajak és feltörő lelkesedés; itt örök vágy, kilartó hűség és kóony« boldogság. Ott legrosszabb esetben u napernyő nyele törik el vagy kalapot sodor cl az áradat; itt pedig életrc-halálra megy a játék. Minden attól függ, líogy sikerül-e a nádszálaknak a boldogság kék vizét nyugodtan megcsókolni, vagy pedig törött i derékkal kényszerű bucsucsókba olv*d szél életünk vágya. Amikor zug » nádas, a boldogságot siratja, mely el-
yüJSáÍÜk
ZALAI KÖZLÖNY
MMM1H aEMwi ;;
\' utoTnyilíUiMíUil tenni. MaiM-« uTíHffiíW«r«iel6tih talfira
i SÍob ^ » *****
■ A,, jA
! iai sserdai üléaen a t&várool t6r-
Í !
i A Kereszténypárt éa • aaovjet egyezmény
!aA Keresztíny Gazdasági fe S?o-etálls PW Mién \'fllftt • lartdttj ■: meW WsíOíiw«>; Jw®\'. \'
l«u a szovjettel ■•ídiplomáciai vlT
. iiiil^W
r ^ ncin.Xöz<ilt«.«(!in. gasdasúgi; sem politikai imtykatt, N«m >;• lóiték rpeg Jizt 0 határt sem, hogy t kormány meddig akar <ílmcnni q diplomáciai viszony helyreállítása alapján a szovejttel kóUuulö snerafí-, dések tekintetében. ,,. I i ■ — j Kimondották, liogy a jidrt ezt az úgret állandóan napirenden laclja; hqjy elhárítson minden olyan sralelmel, amely » szovjettel való vfc^my, hclyíeíllltás^,; kftvetkezté-tro ö^U ^ óiszígöl, i
Időjárás
X nagykanizsai meteorológiai roeg-figyelő ielentéaek: — kedden a lift mérséklet: reggel 7 érakor + <1-8, délután 2 érakor -I- 6-é, eate 9 órakor + jw|rtWM>«»*w«-l -
FtlMut: Reggel éa délben éa este
tiszls. / ..... \' »
SMiány: reggel déli, délben délnyn-gstl, este északnyngatt szél.
ie/mbű iMO/tüMUI k ■•Um»-■tat IstMMsnUsalt 10 éraksr, Ssatsa, kMs U« »árható.
A serdülő lfjutfgnak reggel lelteléskór egy-egy kT« póMrnyl terméket .Ferenc József knciüvizet kell adni, mert gyomor-, bél- és vér-Itotlló halsiának fiukpál H leányokéi Igen fontot eredményeket ko-Mőnbelűnk.
fuloli előle. Az őrök nátiaszugás őrtk lanasz; mintha csupfl emberi hang zokogna benne,,.
Ella csendesen ült éa a liúdast vizs-RllU. Szeme szétválogatta a gyenge böízke nádszálakat; azokra Sajnálkozva, esekre szánalommal nézett. Te-UMets a mVdasrói a nagy Vizre aiklolt, "önnél hablodrok hoztak izenelet a ■ part felé. A fodrozó habkővetek peltyegve szólongatták a úádszálakat, * p«tig halk köszöntést kutto-»»• Zlzegés közben folytonosan rsen-W « könnye, öröm zenéje. lank*S*°kíI" mln<lni "ngett kőrülőt-
* boldoRzág odaüli mellénk hárma-♦■"•k. a kis padra.
, nád.zálal sietve ráhajoltak
Mldogság kék vizére. . tlölttnk , ato, muwiw4Jli IelC|. , " fözágak énekeltek, bennünk a lelkűnk dalolt. A Té!ék-dat hallat-legmesuíbhre és minden uleraé-csendült kh legszebb játék az
\' - Í
* sélatércn, az ezerhangu tömeg szé-
EöBVW-skodásJ
"°l<k>gan válaszoltam:
Itm . 1 ií\'"Mm. mert hátha elveszi-
.....
(Vége.)
Páratlanul impozáns volt az országos dalos-parlament
Visszatért a béke az Országos Magyar Dalosszövetségben
A* Országos Magyar Dalosszövetség szombaton tarolttá Budapesten ,Választmányi ülését Frülmirt Mátyás országgyűlési képviselő, ü. v. elnök elnöklésével. A Szövetség belső békéjét hosszú ideje nyugtalanító Csehpcsck-léle txtdiskvdások ügjíét bírósági Ítéletek c« feg.N\'elmi határozatok lezárták, a Szövetség vezetősége teljes elégtételt és tisztázást kapott, egyben meggyőződhetett arról, hogy nem csak a törvényes igazság, hanem a dalos-tábor léljes bizalma is mellette áll. Cso» hacsekék pedig egyelőre rendbontó minoritásukkal eltűntek az országos dalos-köz<5let porondjáról.
A müncheni dalos-voripl indítását az osztrák események miatt el kellett halasztani és a linzi kirándulást annak programjából kikapcsolni, mert a linzi színház, ahol a magyar daloshangversenyt kellett volna megtartani, össze van lőve.
A pécsi pünkösdi iparoa-<f\\zlo3-"vé\'reenyre eddig 39 dalárda jelentkezett.
A tizennégy kerület mind igen nagy tagdíjhátralékban van. 29.000 P a hátralék. Van olyan kerület is, amely 4000 (tengőn felüli ősszeggel tartozik a Szövetségnek. Le<iki*cbb a XIV. (iilai) ke fület hátraléka: 1017 P. A Szövetségnek kevés híján 600 tag-dalárdája van, ezek közül 1930-ban közel 300 egy fillért sem fizetett, hololt a dalárdánként évi ■1 pengőt még a mai viszonyok közt Ls elő lehet teremteni. A Szövetség most erőteljesebben lát hozzá ü dalos-munka anyagi lehetőségeinek biztosítása érdekében a tagdíjak behajtásához.
A vasárnapi közgyűlésen i02 dalárda volt képviselve. Olt voltak a központi városháza tanácstermében nz egész magyar dalos-vidék kiküldöttei olyan impozáns tömegben,
amilyent még nem láttunk a Dalosszövetség gyűlésein. A XIV. (zalai) kerületet üirbarlls Lajos főtitkár, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője képviselte, akinek előadásában a választmány is, a közgyűlés is egyhangú helyesléssel elfogadta a Nagykanizsai Ipartestületi Dalárdának azt az indítványát, hogy a pécsi iparos-dalos versenyen csak igazolvánnyal ellátolt dalosok velvessenek részt a dalárdákban. A leigazolás határideje március 1.
A közgyűlés erélyesen állást foglalt a polgári dalárdáknak a rádió műsorában való mellőzése ellen, Ujabb lépéseket tesz az elnökségi liogy a rődló ne csak munkásdalárdákat, hanem az arra legalább annyira érdemes polgári dalárdákat is engedjen a mikrofon elé.
A választmány létszámát 21-ről 48-ra emelték fel.
A közgyűlésen Slpfícz Jenő, Buda pest székesfőváros i>olgármcstcrc elnökölt és jelen volt azon a kultuszminisztérium képviseletében dr. Marfciy Ödön miniszteri tanácsos is, ald őrömmel üdvözölte beszédében a mának uj hangját, a friss levegőt a magyar dalos-programban.
A közgyűlés részletesen letárgyalta az elnökség jelentéseit, múlt évi működés tanulságait és a jövő programot. Sok indítvány került szőnyegre, melyek körül élénk vita fejlődött ki. Különösen élénk a Dalosszövetség idegenforgalmi munkássága. Német-, Olasz- és I-engyelországba indulnak czidén magyar dalos-vonatok a. magvar dal és magyar kultura népszerűsítése céljából, Bulgáriából pedig 1000 dalos érkezik Magyarországra
— Vitális gazdasági és politikai érdekek — mondta megnyitó beszédében Slpőcz polgármester —
Párisi előkelő divatszalonok
í által elfogadott
legfinomabb valódi angol és francia
női szövetujdonsQSok
, megérkeztek és a legolcsóbb áron beszerezhetők
Sln$erDluo!áruházban
Most
rendkívül olcsón
árusítok.
Tiliitse m kirakatont! nORl Sül
url és nőidlvat üzlete
nem tudják egymás mellé hc ni a szembenálló nemzeteket. A miivé-N8et, a dal az egyetlen, ami ma is megértést tud teremteni az ortzágok között.
^^WVSMrVV^WVWWWMWyWM
Hegalakalt a 48-as szoborbizottság Egemegen
A vármegye székhelyén mintegy százan gyűltek össze vasámnp \' a volt nagykanizsai 48-as bajtársak, hogy kivegyék részüket abban a mozgalomban, amellyel emléket akarnak állítani az elesett hős 48-asoknak.
Dr. Mltula Szigfrid városi fő-jegyző, volt 18-as hadnagy beszélt ezredtársaihoz, ismertetw a helyzetet. Elmondotta, hogy kettős célt szolgál az összejövetel ; egyrészt a bajtársi szellem ápolása, az összetartozás érzésének fejlesztése, másrészt a Nagykanizsái} felállításra kerülő emlékműhöz való hozzájárulás telte szükségessé az értekezlet összehívását. Kérte volt ezredtársait, mindenki tekintse saját ügyének az emlékmű megvalósítását és anyagi erejükhöz képest hozzanak áldozatot azok emlékéért akik* az életűket áldozták a hazáért:
Megválasztották a szoborbizottságot, melynek clnöko dr, Mikula főjegyző lett, tagjai pedig: dr. Arvay László, Zsómböly József, Kakas Ágoston, Grünwald Ernő és Bédő Kálmán. A helyszínen megindított gyűjtés máris igen akép eredmény-nyel járt, a jegyzések |tedig tovább folynak.
Olcsó lesz
a Zalavármegyei Ctmtár
ti
A kereskedelmi életben oly nagyon
nélkülözött megyei cimtár munkálatai megkezdődtek. Ezúttal közöljök at érdeklődő közönséggel, hogy-Vmfl írét n baranyai 3ft és a haMusági 30 pengő* árokkal szemben 24 pengőben állapították meg. A cimtár kiadóhivatalának módjábaa van még ebből az Ár-
is a könyv előfizetésénél 4 kedvezményt adni. TeUát a 7<alaaic-gyvi Cimtár előfizetési ára
m pmgö. i
örömmel értesülünk arról, hogy a hónapokra terjedő könnyű akvizíciós munkával Bodry László (A Cimtár szerkesztője) elsösorltau « megyai , diplomás aOémétMtUftraNC ad k*
_
»l_HL__X-
lilIüKüZOH
báró EOtvfe Józsefről
váresház díszternee zsúfolásig .-megtett a vasárnapi lioeiilfc «lő-uidámn, melyet a ronte«ő Zrínyi Mik lés Irodalmi és Müvfcieti Kör fcáró Eötvös József emlékének szentelt. Dr. Gárdonyi Lajos szerkesztőt, RefccW ha re városbírói és ®ognár József főjegyzőt, valamint a* egyhtfyült nagyszámú kózönsé-dr. Tholway Zsigmond, a Kör •lnőke üdvözölte meiflg szeretettel. Különös örömmel köszöntötte a megjelent keszthelyi vendégeket, lilk idejövetel ük kei laimjeléi tették « testvérváros iránti barátságuknak\' Az üdvözlő szavak után dr. Gár-4lonyi Lajos szerkesztő, Koszt luáy %elyettes várasbtrája tartotta meg ftomoly irodalmi értékű előadását « Emlékezés báró Eötvös Józsefről* •eiinmel. A lélekben és eszmékben megújult nemzet vezérének életrajzi bemutatása után Eötvös irói munkásságát szemléltette Mbit költő, nem irt köteteket, bár lantjára felfigyelt kora. Jvöltóueto nem szórakoztat, hanem tanít. Az egyen -löséget hirdető nagy ember eszméi legjobban a «Vár és kunyhó» c. költemény éMl domborodnak ki. Mint regényíró, 26 éves korában Irta meg az életfilozófiával telelüz-délt regényét, a »Karthausit.» Irány regénye, *A .falu jegyzője\' még ma is a legjobb politikai regényeink közé tartozik. Egyéb széleskörű iro-tlalml működésének legsikeresebb színdarabja az «ttljen az egyenlőmig* Eötvös a kor lelkének szavát szólaltatta meg, a szeretet költője volt és olyan eszméket hirdetett, melyeket ha megvalósítanak, a trianoni hóhérok munkája nehezebb tett volna, Nagykanizsa nem lenne, határszéli város és Muraközben ma gyar tászJó lengene.
A kitűnő előadó értékes előadásában Eötvöst, a nagy embert kaptuk dióhéjban. A telkes közönség hosszasan éljenezte és szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a hatalmas tárgyismerettel, gyönyörű ma-
Srar stílussal, vonzó, lebilincselő öadói modorral rendelkező keszthelyi Írót, akinek előadása méltó volt Eötvös nagy egyéniségéhez.
A polgári Jiu és leányiskola ve-gyeskaia Kettlng Ferenc, a kitűnő karnagy vezényletével Bárdos Lajostól kánonokat és katona dalokat adott elő az ő megszokott nagyszerű felkészültségével. Kovát* Sándor reálgimnáziumi VII. o. tanuló meleg átérzéssel szavalta báró Eötvös «Bucsu» c. költeményét.
Qfcsjáfíésjjóf
aajfanmttoan mrmhtxthatik
ZALAIKÖZLÖNY
Ítélet a nagykanizsai kommunista szevet\' kedés ügyében
Budapest, február 20 A budapesti törvényszék hétfőn hozott ítéletet a nagykanizsai kommunisták ügyében. Skopál István volt rabbi-növendék, rézműves-tanoc Stíhmeck rabbfcnövendék utján Budapesten megismerkedett Sehwartz Ibolyával, aki később llácz György tanár felesége let!. Hárman indították meg azt a kommunista szervezkedési, melynek Skopál lett a nagykanizsai exponense. Skopál röpiratokat osztott szét és több kanizsai iparos-segédet bevont a szervezkedésbe. A budapesti törvényszék állam elleni felforgatás vétsége miatt Skopál Ist-
vánt egy évi fogházra, Rácz György nét és Wolff István kanizsai sfttő-segédet 5—5 havi, Schmeezk Már-< tont 3 havi, Schnitzer Ferenc kauié zsai ékszerészsegédet 3 havi, Scher-mann Jenő kanizsai cipészsegédétj Weisz Rezső kanizsai magántiszt-: viselőt és Rosenberg Béla kanizsai sütŐ6egédet 2—2 hónapi, Kovács Ferenc cipészsegédet, Szabó Máté cipészsegédet és IUrsch István rhb-< bí növendéket pedig fejeriként 15-15 napi fogházra Ítélte.
A. törvényszék Skopál kivételével\' valamennyi vádlottat szabadlábra-belyezte.
Friss TÖKNIAGOLAJ Nemes KONILO-vIrág
— (A pealárét) \'Dr. Tholway Zslg. motid pbstatltv. iRazgaló, a kanizsai I. se. postahivatal vezetője kedden délután 3—1 nápi tartózkodásra Duda. peetre utazott.
— (Hl trépvIaaUleaHlMi lagokl \\ fővároaba költözőit Sa*(r1izl Uszló lrelyébe Melczcr Jenő kereskedői, at elhunyt Rflhtn lonfi helyibe dr. Sertory Zsigmond iiyng. klr. Járásblrtt hívták be a képyiaeíőteslüielbe.
— iiitatí M>v«sz kéesitetle Darányi áltamlllMr díszpolgárt okleveleit) Dnrányl Kétmán átlnmtllkárt, oi-szóiígyüléii Wpvisdfll. legutóbb kert-leidnek hal községe díszpolgárrá vl. lasztolln. \\ UtaapotffStságről szóló 6 díszoklevelet Fekele l.ászló nagykani-Kaal Iparművész késetfWlo el művészi kiviu-llren. Jóleső éntésesl regiMInlljnk (uszjel a fcaniaeal. művésznek egy vijahb alkefát. .;>. } ■ ,
— F\'aaor-szaoisatérlum, Itudapest, Vilma király né-ut 9.. v
— (Felhívás a Városi NílUr leg. lalhei) Meoboidegnlt l.emberkovils Alnjosné tanárnő.U-lki üdvéért mn dét-rjlött 10 órakor a felsőtemplombau itar. lail\'dó\' n-Syiemén a Vánisl Nólkar is ürí-lflnl \'Mikéiért, "ál egyillKs lagjull, hoiry -Wietatrí lítfes etiimbsm nsugjclanni szireskeitjeirek. tiyölekvals háromnegyed J0 drajsjr. a feisplomp-iom ilöílV jMfvi Já Téóniaoh, Ksraaíj-
— Kilássa öltözködés titka: SthúU
lH(C\' 1 . .
Mttl párolás aárűltjr) Minap este .n JO éves leahlzsai tisllul véletlenül el-iliótt egy személyautó a Horthy Wtkláí utón. A rendőrség snegáilapitolu, hogy u kis sérüli Paulln Józsefiéi. I\'aniin Béla majórbell székesmesier lü éves kisfiával azonos. A kisfiú átUpota, mint értesülünk a közfcórttázbót. flr-vendohnsen Javul.
Közlisslvlselftk eéaeáte „uáldvál előnyé, butorvásávlásl aslksslosss. liodnra bereodoaéaek, tókéisSes Jó ktvltetbee, bosszú tejárktu részletre, sőt karost-mentesen la kaphsdók Kepelela bulor ánrházban, Horthy Mikids-ut 1.
— (U------— -------
Jél) TAth Józaef petöli-ot 72. sz olaltl lakos valami miatt ösazealélalkosnll a feleségével, mire a haragos assamy <*y fazék tort* téaetnlóvel aroon ón-lőtte az urát. Tdllr lósaefet aulyos égési sérOléaelvrel basaállnotlák a kéz-körházba.
—KdK-ad fthérneniW a legszebb választékban Schtlttnét.
JElfogták a kustánszegi feleséggyilkost
Zalaegerszeg, fobruár 20 Mint ismeretes, néhány nappal ezelőtt Kustánszegjen Nemes István-né-36 éves asszonyt az ablakon át férje agyonlőtte. Nemes István né-> hány napig az erdőben bujkált, majd vbszatért Pusztaszentpéterro, ahol elfogták o csendőrök. Megta-
lálták a karabélyt is -1 dum-dum golyóval cgyült. Nemes azaal védd-kezett, hogy a felesége többszőrt felszólítás eltenéne sem volt hajlandó visszatérni hozzá, sőt tartásdíjért* ís beperelte őt. A gyilkos férjet besxjWfítolták a zalaegerszegi fogházba.
47 napig éhazatt Mias Dorls Daau Londonban 1$ ezalatt 36 liter ásványvizet ivott és 400 cigarettát szívott el.
MPtímo
Február 21, sxerda
Rftfacl katOttkw: fiteon Kán. Protesi ■ lElaon. ter.: Adar«bó 6
V...-J , :
Mozi előadáaok Mtk«znap 7 éa 9, Máimp«3,:* 7 éa 9 órakor.
H.ktxnlr 21
^ iillllll htf*) Nagykanizsán a mult héten 9 gyermek született, 6 Zu & 4 leány. Vámos József ma-áántisílvlMlő ós Junker Bertának rk. u-inva. Táncaoi János napszámos és 4 Máriának rk. fia, Kálmán Jó-iseí napszámos és Kovács Máriának rk. fia. HnM,a JánoS dPé3Z5cK6d Kovács Margitnak rk. leánya, Szer-clabclyi Gvörgy napszámos és Farkas Viktóriának rk. fia, Szak*»l Józsi-f nap. iainws és Hcn»lrfch Izabellának: rk. fia Vas József vasúti munkás és Dá-vidovics Katalinnak rk. fia, Cserpes jcoó vasúti segédtiszt és Fazekas An-nAnak rk. leánya. Házasságon kívül stOlctetl 1 leány. - Halálozás 11 volt: rÍuUcs András nyug. vasúti kocsimes-ler rk. 61 éves, Nóvák Györgyné Fuisz Rozália rk. 70 éves, Gerócs Ferenc földműves rk. 68 éves. ózv. Nffgy Mihályi Nyiri Zsuzsánha ref. 86 éves, ózv Baldauf Mihály né Acs Julianna rk. 64 éves, ózv. Bali Józserné Simon Franciska rk. 83- éves, Horváth Hermina rk. 8 napos, Lembérkűvits Alajoané Weber Margit zenetanárnő rk. 35 éves, László Boldizsárné Sipos Ziuzsánna rk. 7l éves, Marton Fe-rrnené Plánder Bozália rk. 60 éves, 6xr. Gőmbkötő Istvánné Herc®eg Teriin rk. 70 éves, — Házasságkötés 2 tolt: Szívós István kőművessegéd rk. és Horváth Karolina rk., Grúnfeld László magántisztviselő izr. és Wcisz-berger Margit izr.
Tavaszi
Divattap-ttjdonságok
kaphatók:
FISCHEL
htnyvkcnakHiéaban TalafM 17*. u.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, lebnsár 11.
M.13: Torna. Utána hanglemezek. — 016 Hirek. — 10: 1. Min mulattak nagyapáink. 2. A munkásember c^si-ségitgyl llzpsrantsolala. (F.-iolvasás.) — Közben hanglemezek. — 12.05: Eugén Süpal balalajkazenckara. — 12 30: Hírek. r 1.15: Időjelzés. — "1.30: Állástalan üenésaek Szlmfónlkus Zenekara.
- 2.40: Hírek. — 3.30: A ríilló diák-Mlórája. .A fonttól a icnvásaunig.t
- 4: .Tavaszi mcunyegző.. Sieiitmi. hílyiní Szsbó Mária elbeszélése. -<15: Időjelzés, hirek. — 5: Szalonzene
- (120: . Czk-li liszlesség ós tisztességtelen verseny.. Kunos Odón dr. elö-"<U». - 6JS0: Károlyt Gyula aongii-
- 7.30: .A költő és a sorsha-\'««■\' Sebestyén Károly dr. előadása, t- nos A berlini rövidhulláim: rádió-altoníi kóiv^Utése. A sandául 9. po. [ott gyalogezred III. zászlóalja lenéiül1\' \'""ferwnye. - 0.0.\'. Iliivk.
- »•»: Cigányzene. 10.10: Időjárás-f.Srí: ~ l015: Hanglemezek. -
Heincraann jazz Nes. 12 Kádiózenekar. — 1.10: Fura": Gladiátorok bevonulása. - 5.15: IJUltz Ernő senesserxö müvei. - 7: néptánook. _ 806. A
LALÁI KÖZLÖNY
barátot
zalai közlöny
hirdetűinél vásárolnak I
ZALAI KÖZLÖNY
Minden kaidn «rfeairéa t>«lyetil
baa megnyugodva tudaljak, bog, «»tet«U lmtvér 4. rcioo, ~Tf
BÖHM MÁRIA
(.iöl HAYER MARIA)
ú°tl&óc,|hun"IIM,eí <>rak°r\' éleMMk I8* ívében bo<»s<i>«s»nvedóe
mi. Ulol,í ull\'ra rolyó hó 21én, ma szerdán délelőtt 11 órakor ktaér-Itlk a nagykanizsai Izrsolita lomotó gyészhtttbói. Nagykanizsa, IU3é. fcbroár 20-án.
Városi Hoiflé
Ha és holnap! Csáb felnőtteknek!
Dorothy Jordán fltnrfplMnl
E$yoruosualIomásQ
A mai flataleáa tarai—■
A vadnyugatura
és Magyar Híradó.
Előadások 5, 7, 9 órakor. :: 5 és 7 órakor félhelyárak.
Van szerencsém az igen tisztelt hölgy-közönséget értesíteni, hogy remek
m
tavaszi
balaj-njdonságjali
már\' megérkeztek és azbkntk — vitelkényszer nélküli — megtekintésére a t. hölgyközönséget tiszteletül meghívom.
8miácl6i arfullak rtl Mtttt tortto li,
BBÓNYAI DIVATÁRÜHÁZ
Horthy UUói-ut 1. - TároiUi-tfllat
Teherautó-fuvarozást
Budapestre, va\'amlnt az o s.\'ág bítme\'y részébe a .Msleoiz" keretén be\'ul 35 tonnás es 2 tonrlás leherau rimon olcsón, szakszerűen ós szavatossAg msllett vállalok. Speciális bereidexni eloálUt-lUlUlálra éa MllíikHéire.
BENGZE
teherautó íuvarozásl vállalat Nagykanizsa, Csengery-ut SS.
Az „Extázis"
cimü filmre az előjegyzett jegyek foly6 HA 22-ig
kivállandók, azokat tovább nem tarthatjuk fenn. Azok, akik meghívókra igényt tarthatnak, a jegyek kiváltásakor a meghívót megkaphatják, de felelősek azért, hogy a meghívók illetéktelen kezekbe nem jutnak. Ezek ugyanis a nézőtérre be nem bocsáttatnak s jegyeik — azok árának visszatérítése nélkül — megsemmisíttetnek. — Az „Exté*ia"-ra a pénztári órákban a jegyek állandóan válthatók, de a pénztár olSjogyaéaakat nem fogadhat el.
Városi Mozgó.
\'énkor • lantiakatitau. Márefcs 3. leMlU\'N*
1 purinwstje a -Kééi MAntm 4. Zrinjl\'teriMtiltíN a gimnázium \'tofoatMWé Háreka. 7. Taaárt hvUTCfafcnj ttt
ueiskolábau este V ^W^r.\'
Má,oM M. íw !*•»«
) kabaréja a)—ggüj <»yém)ar.: ; Márctaa 11. Déiuttn 9 érakrMS hr. T\\ \'Léényegykt jtyerpiekkabaríia a Kaszinóban. - ......
ll\'i \' - inni lital i»nl|ia<j\'i
■Me ut. \'*6w*uiü6*rs«*y •
, ^éijMr a JsenetkolMvaa.
MK I. M^m rel-W-ko, . zenels.
kólában Mkj, AfSSla IS -Tanári->.im iaij s ss
r«msá>4S. Uaaélla eHad*a j, Ra*i
^■gényegyMbaii ^at, MK r , IV.zDMettrktMWsy
(fiadSK .Amj) tű.;.,.*.
- é\'tw
- SAít. vaaws mlndV aéjkMdMK:-
-teüro.
, -.....
SPORTÉLET
Az «ddig , <mtályok uJr« rt8kMé«é(
Vasárnap tartotta meg sx.ilj.Zdoyi tisztikar és válasstmáqy e»5 ríMwt-mányi ülését M™ az «és olyan aea
rtiindejinapi külsös^gek\'kftíétrfolyt\'k, \'hogy annak » -ZWki TC^iíay
sportrovatán keresztül Yífl1—-**^^ kózénaége \'«é"tell, b«y Biztató Ígéret Tolt «>\'-•• Intenzivebbé vató ktépitSé elnök, vitéz Usiltay ttfütö-i részt megismerni ej mnnkatinatt, másrészt pedig iés^ógekMOIt az K* ón-emtetes V^j.-hogy ewtin a< «ye. sólet tiszUkari \'és választmányi fBjj-sága nemcsak <dekré|um, hanem .\'komolyan működd sport hlTatfs. is fcaí. HQmoly programot aarrtt-a\'toaga.-Részéről és az óssses szakosztályok -y*-selöKÓI is bekérte a váiaaitjnány elé az uj munkatervet.\' Ertk OeYtót P következő VI szakosTtálytik alakulnak "reg, illetve-támartnaktaanék bere-telésével életre: * 1T
1. Nttt toraéswzakoaztíiy. A -saak-osítiiy ven;lésére -Ksuc^i .laufné |ta. námót ..kérték mf& kinek -a pujgin leányiskolában - esid^jg .Wsiteíl.jered méayes mükóelésézöl a.J»l»l,KWÍS<y sportrovata már tAW>ször\',,mggfi«i^ke-lelu.Nem tjooo.a \'t¥nsn|rts^s,lj^ii. van benne nagy éa snortsetroyt. moly bislos zikiga .aoaalt, Jtogy .a ssakosslály él^lk^pes -les*., Mssst mir LSák az szükséges, liogy u?gy ssAhmj .hölgygárda jeleutkajawi és ojyatiju) awlyan rpgülkozzüa - a tomáwl, iaííoi a szakcsatily vezetője.
1. Vlvéasak«szUly. ,Vrsetaje.,m>v*c« László, orsségos m-vü riwUAS ffjreaü let tagjai kisótt, nagyon sokan - nw-uak, akik midig Is loglaliwttak ,a. vl yássál, csak hiánysolt: az, Aki, kpmoly versflnyekre való .Hllréaael ralna a wgakat, asoat estis, negsan. I\'ebát -Ut ls.caak.antoéaywMttias elkövetkező Uök mankS4s..vU\'«j ve zetöség u^rnielégedik.Wlt:a>akia Mtfi vivóélei ilelUsdltéaánl, Insin mf-as«vKi aa cgDmüiei iifll i li*\'iaSs ir Aályéu -Nfgy>«iUs •\'
olyan- egyszerű;XetadalrJnia* lllllkkil
látszik. Mi lesz.Ut.iiesMmi ka sala-mvlyik viiéhélgyról aMs iwsaöikritk.
Ut - jiapvilágottl :Már. eMra-iMak^a töröa vagy kanloa \'
"0 \'
■eaaimMiy.KisMueá*. apwt» s-snaBwm..tssk
vidéken - van \'-hanya^oM. Kft^egy résst\'jértlieU ls, raen nagyon sokba
ZALAI KÖZLÖNY
1934. fehruit 81.
kerti •Kit®\' verseny megiendezfce, mely miatt minden egyesület irtóiák tőle. Ax NTE tornászszakosztályát ls a \'Mnysaerill tétlenségre. —"t «k»lvtvá (Box) emfcossláty. Vá-rocunkban még eznel a srortágga] tlcm foglalkozott senki. Ha sikerül életet adni ebbe ax eddig elhanyagolt, főlcK nyugaton kultivált, sportba, u« csak hálás lebet mindenki az egyesület céltudatos törekvéséé ..
A telit folsoitolt i illetőleg « hölgy-vivászattal együtt 5 uj sportág üxése komoly lökés lesz váratunk sportjának fellendítéséhez. Ez a programja ax ») vesét fiségnek. A tétibi már csak u egyesület tagjainak apórtsxereteté-
tai függ.
W _ lloljá
Vízipóló eredménnyel győzött az NTE Zalaegerszegen
NTE—Zllaageruagi MOVE 7 : 6
(4:3)
.. A tavasai sxexon első barátságos meccsét játszotta ax NTE vasárnap ZabKgersxe^cp a MOVE ellen és meg-érdemelt győzelmet aratott Lehetetten mély talajon inkább sárt dagasztottak a csapatok, mint futbslloztak. Az NTE Védelme különösen az első télidőben feltűnő bizonytalan eolt, aminek ax volt as eiedménye, bogy a MOVE már a 10. percben 2:0-ra vezetett, örvendetes azonban a csatársor nagy tonnája. Ktllónóa*! Srollár-Farkua Jobbszárny van elemében. Szoltár cgy-rrfaga S dugót Jött a jól védd egér-szegi kapus hálójába.
A két caapat a kővetkező felállításban Játazotl:
NTE; Caondor — Ctlgier, Engel-MHr — Csáki, (Wllheim). Gingl, Ku-di«J( — Farkas, Siolláz, Horváth U, Jakubecx, Csáix.
. MOVE: FriU - Varga, Szabó -Bubics, Horváth, Kelemen — Wel-iand, leránt, Szép, Horváth, LakAtos.
A kezdés pillanatában Kelemen révén vezetéshez jut a MOVE, majd n 10. percben Weiland a rosszul kifutó Caondor mellett bevágja a 2 gólt. Ex-után as NTE támadásba keid és Farkas beadását Szollár befejell, majd a 20. percben Szollár átadásiból Jn-kubecz védhetetlen gólt 15. Egy perc nmlva Farkas a ltosról szép felső-sarkos dugóval megszerzi a vezetést, állandóan ax NTE támad, a MOVE kiohanáaokkal kísérletezik. A 31. perc-ben Horváth II. a rosszul helyezkedő NTE beklcek között kiugrik és lövése Caondor lába közölt Jul a hálóim. (3:5.)
Említésre méltó esemény még Farkas \'2 szén kadnfa lövése, majd a tó. percben tísisz beadásából Szollár be-állítja a félidő eredményét (4:3).
Szünet után Farkas—Szollár összjátékából Szollár at 5. gólt lövi. A 15. percben Horváth II. válásról góllal, majd Weiland nagy helyzetben van, de Caondor kifutva a lőVésbc ■dobja magát éa tisztázza a meleg helyzetet. A 35. percben Csász komere Kudichtól Szoltárhoz kerül, aki belövi (6:é.) Választámadásnál Horváth II. belövi a MOVE 5. gólját, majd SsoQár beállítja a végeredményt. (7:5.)
Az NTE mindvégig jobb volt ellenfelénél. Ha a védelem nem oly biaony-tafcn, nagy gólkülönbség!! NTE győzelem szülelett votns. Csondor a gólokban benne volt. Zavarta Engellet-ter állandó előlkalandozása, ami miatt se ellenfél tetszés szerint lóhetto góljait Engellettemek sürgősen le kell erről smknti. A haltsorból Gingi emelkedett ki okos Játékával. A csatársor várakozáson felül szépen Játszott. A csatárok uagy lövő tonnájában vannak, különösen Szollárnak tett jót a téli pihenő. 5 góit lőtt, de a másik kettőben la benne volt. Farkas na. gyón élt a faGy tilajnn. ■ A MOVE aislg btrta a sáros talajt, addig szépen játszott, a végéré azonban visszaesett
Fritx ügyes kapus volt. Dicséretet érdesnél még Varga, Kelemen, Lénint és Horváth li. játéka Dr. Singer bíró gyengén vezette a mérkőzést.
<Oíl)
Bizonyítják a bútorvásártól* exrei, =
hogy a legszebbet, a legjobbat a legolcsóbban az ország legnagyobb lakberendezőjénél
Kopstein
bútoráruházaiban
—-— vásárolhat--
laoykaflizsa Sopron MŰM] Békéscsaba
Horthy Mlklós-ut
Kedveit fizetési feltételek! Díjtalan szállítás I
Kerékpárosok
uj kerékpár-alkatrészt
fillérekért
vehetnek,
olcsó pénzért ujjá tehetik kerékpárjukat, ha nálam szerzik be az
alkatrészt
Megjöttek a tavaszi Csepel kerékpárok.
Rapid tura kerékpár komplett 90a— pengő
Fö-ut 5. szám.
Tsraénytóude
Búza tiszav. (u|) 77-es 9 tC~9 3\\ 78-a« 9-20-9-4S, 79-es 9\'30—Q-S5, 80 at 9-.0—9 65. dunánt. (uj) 77-e> H-80-8-90 7&-as 890-9 00, 79-es 0 00—9-10, 80-u t--10-9 20, rozs (uj) !H5—5.55. -Zab közép 9 56-9 65, -- u|teng«ri tinántull 840-8 m
Bertóitáiár
eladatlan 1
Blsé-
felhajtás 253, rendű 092-0-94. szedett 0*92—09«, sze dett közép 088-090, könnyű 081-084, első rendű öreg 086-088, ll-od rendű öreg 078-082, angol süldő I. 093—102, szalonna nagyban 0 93-100, zsír 115-0 00, hus 12Ű—1-49, félsertés 116-1-24.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qntenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelőt kiadó: Zalai Károly. Inteurban telelőn: Nagykanizsa 78. szám.
APRÓHIRDETÉSEI
Ovát, Vőr és siegletes képkerale, ést
leaolcióbbsn vállal Tólh bszár, Pfl ut 8. szám. II
Elegánsan bútorozott emeaetl siob,, fa.dősz"ba-használsttsl s belvárosban kiadó. Érdeklődni Línárt bórOzlet__691
Kétszobás udvsil, egyszobás utcsl lakás belvárosban kiadó. BöiUzlet, Delktíi 1}
ElveeateHen, jobbkezes aztlrke örbár keaztvllmet. Becsületes megtalálót kettő pengővel honorálom Hlrschl bötkereskedő.
Kitűnő aaatall éa balatoni
■nnoril/ SŰ litertől lelteié ESUrCUn legolcsóbb napi. áron kaphatók : LIOHTBCHEIH bor-kereakedés, Cs«ngery-u. 31.
FíaxerUzlet karaisdaaáa eladó va,y
bérbeadó. Bóvebbel Oyenes Uslet, Vátoa-hix pslota. 72)
ssoba egy-két ize-méíynek kls3ó. Bővebbel Szenl Imre h«-ceg (Nádor)-uUa 4. ajtó jobbrs. m
Jóita7ban leví épOletaeeendák b
deszkák, valamint í\'/a. 1 2, I, •/! lóertk ,l|:sn,aisUrok elsdók, Bauer éa Tina
Zárda-alea 8. ______ "»
Oaaládlháa Sogár-uton Julányom eladó, Clm a kiadóban. 72Ü
Teljesen megbizhaló, fajtiszla él nagyon Jé csiraképességü
foielók-magvak, virág-magvak,
hazai
gazdasági vetőmagvak, műtrágyák, niWenytápsó, gyUmölcsfa-permBÍezö-szerek, Futor uontképiö. Pekk „0" í
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
Nagyk.nlm, Erzsébet-tír 10,
(A bíróság mollett)
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pentií bolti ár helyett 1 ,»»,«■< ™h»U Baláss József
„* ferde lu»aB"
clmll regényét a Zalai Kíslöny kiadóhivatalában.
Nyoautóit a laptulajaonos ISwgszdaságl
R.-T..aulsnber, Nyomda«és Mlsalxi Lspklsdó VállalaU kínyvnyomdájában Nagykanissán. (Felelj. Il^elrezetó: Zalai Károly.)
évfolyam 42. szám
Nagykanizsa, 1934 február 22, csütörtök
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
. Ilit h kladdblntal: F5«! 5. náa.
otelló \'W. Uvíhlivtí
HUTUtl ütriLAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
CIAUÍIéil ált: tg, Mii * ptn86 40 HM, Suikci,IM{l él klidóhlvitell telelőn: 78. u
Irányítóit gazdálkodás
Amerre széjjel tizünk, mindenütt a túltermelés homlasztó csiráit láthatjuk- I\'Airópa lö33- <ivl buza" termelése 450 millió métermázsa, ^jy az utolsó öl óv átlagánál 72 millió mázsával több. Németország már 1932-ben többet lernwlt, mint
amennyi szükséglete volt. Csehszlovákia majdnem saját termeléséből fedezi szükségletét. Ausztria is eten az utón kezd haladni. Francia és Olaszország alig-alig szorulnak behozatalra, sót Franciaország már 20 millió mázsa felesleget mutat lel Viszont a mi szervezetlen gazdálkodásunk következményének terhére irandó, hogv máktermelésünk mig 1931-ben 486, addig 1033-ban már 1000 vagont lett ki; ugyanez a helyzet a lencsénél, amelynek ára 1928-ban 60 70 P volt, 1933-ban csak 32 -36 P Szembetűnő a borsó áralakulása: 1928-ban 31, 1933-ban 18, az 1931. évi szerződéses aU|>on termelendő ára 11 j>engőrv nihant.
Mit csináljon hát a gazda ? Ha az ország gabonát termő földjéből 10 százalékot akarnánk pl. takarmánytermelésre elvonni, akkor állatállományunkat körülbelül egy millió darabbal kellene szapo>-ritani, ami — tekintve súlyos exportnehézségeinket — az áliali termékek további kalasztrófális árzuhanásához vezetne.
Növeljük talán cukorrépa, vagy dohánytermelésünket ? lehetetlen erre gondolnunk, mert a nenu.-l-kózi cukoregyezmény értelmében cukorrépa termelésünket é|>en csök kentenünk kelleti : dohánytermelésünk pedig azért es«U vissza, mert ez a kül- és belföldi fo^asz-tás megcsappanásának egyenes függvénye.
Hasonló a helyzet komlótermelé-nlnkkel is, mivel a sörfogyasztás feltűnő visszaesést mutat.
Fűszer- és gyógynövényeink, len-és kcndcHormclésünk hatékonyabb \'^karolásával hasonlókép azt érnénk el, hogv e cikkekben is túltermelés állna t>e, annlv körülmény ujabb árcsökkenést iiozna.
Mindazonáltal csak örömmel üdvözölhetjük az irányított gazdálko-m tervéi, meri a gazdák logkon-wvativebh rclege számára bizo-"><* felfrissülést, modernizálást, a ^\'tozoti időkhöz mért egészsége •«
5Stierkná£.lehe,ösé8ekrq nyujt
A gazdatársadalom megalakilan-W központ, szervezete pontos ka-
fntí ** Ws vidékeken
termelhető oly, cikkekről, amelyek i^, ^fségtelen túltermelés" lc-^öségének legteljesebb kizárásá-maiikul C,ö« orsz%részen akli-hát a i f talajviszonyoknak, te-\'f*iobh\'!nPU 111111 \'ka megos l I snak teT^n„me«fe!ebu\'k\' A jelenlegi
s^il^ gazdálkodási rend.
Í enSíU Uem l>arancs°kkal, ^ítélkezésekkel, hunom jó-
Afláirták a magyar-német kereskedelmi egyezményt
A német kormány előmozdítja a magyar termények kivitelét
Budapest február 21 A magyar -német kereskedelmi megállapodást szerdán esie 7 órakor a kereskedelmi minisztériumban aláírták
Az egyezmény érlel méhen a német kormány előmozdítja a magyar termények kivitelél Németor-szágba, a magyar kormány viszont
a német l>ehozat;ili érdekeket tartja szemelöt I.
Jogos a várakozás, hogv a meg-állajKMlás alapján Magyarország Németországba irányuló kivitelét kibövitheti és a mezőgazdaságnak ezzel érezhető segítséget tud nyújtani.
A franciák hajlandók a magyar hadsereg létszámának felemeléséhez hozzájárulni
Az osztrák események váltották ki ezt a hajlandóságot belbiztonsági szempontból
Bécs, február 21 A Neue Frcic Presse párisi jelentése szerint az oltani politikai körök a legutóbbi osztrák eseményekkel kapcsolatban megvitatták az osztrák haderők megerősítésének kérdését. Időszerűnek tartják a kis államok számára is engedé-
lyezni hadseregük megerősítéséi az angol leszerelési emlékirat alapján. Ilymódon az osztrák hadsereg léi-számát rövid szolgáluli idő melleit 30.000-röl 60.000-re, a magvar hadsereg létszámát pedig 35.000-ről 70.000-re emeljék fel.
Gömbös nagyfontosságú tárgyalásai Suvich államtitkárral
A Duce képviselőjét mindenütt nagy ünnepélyességgel fogadták
sajtó képvi
Budapest, február 21 Suvich olasz államtitkár szerdán délben háromnegyed 1 órakor érkezett Budapestre, ahol a zászlókkal feldíszített pályaudvaron ün-ne|>élyesen fogadták. A vonal leérkezése előtt (lömbe* Gyula a kö-
vetkezőkéi mondta selőinek :
Nafty őrömmel tölt el, hogy az olasz miniszterelnök ur ideküldlo Suvich államtitkárt, hogv vissza* adja római látogatásomat. Alkalmam lesz vele átlxszélni ugy polili-
akarntu tanácsaival f<ig a gtfcdákra hatni mint a növénytermelés, mint pedig nz állatguzdálkodás okszerű vitelére nézve
Azonban bárhogy is alakuljanak termelési viszonyaink, nc.fe\'cdjük el, hogv a magyar mezőgazdaság főterméke mindenkor » buza ina rad. Az irányitoll termelés legfőbb teendője tehát az lehet,- hogv az újonnan bevezetendő kereskedelmi és ipari növények termelése melleit vidékenként és országrészenként egységes tipusu gabonával lépjünk a világpiacra. Fzzel nyerte meg a játszmát Kanada a Mantóba IL-vel és Kalifornia is nagyszerű gyümölcsével. melyek ma a nemzetközi áru kereskedők\'m legkeresettebb cikkei. Földművelésügyi kormányunk dicséretre mélló tdra lépett. amikor helyes érzékkel mái-évekkel előbb egy egységes gabona és gyümölcsűpu8 termelésére adott vezérfonalai, melynek lm? itt a szép eredménye, hogy a piacon a sikói\'*, dus SÍ kg-os buza mind Sűrűbben" jelentkezik.
A termelőnek az értékesítésnél az uj gazdasági Irendban a külföldi piacok felkutatásában és az áru e\'l-
helyezésében segítőtársa lesz a tisztességes polgári haszonnal megelégedő kereskedő, meri köztudomású, hogy a kereskedelem épen az ő nagyszerű évtizedes nemzetközi összeköttetései révén a legpontosabban megérzi, hogv hol é.s mely terményünk számíthat a legkedvezőbb elhelyezési lehetőségre. Kiméi fogva mezőgazdasági termékeink értékesítése körül a gabonakereskedelem részére a legteljesebb mozgási szabadság biztositandó, természetesén a Külkereskedelmi Hivatal ellenőrző fennhatósága melleit A gazdák nem lehelnek egyldőben ter-ftielők é.s kereskedők is. Nincs idejük az egyes külpiacok felkutatására, a/, értékesítés kórüli érthető ta-pnszlalathiánv miatt a gyakran vég zelessé válható kockázalot sem viselhetik. A munkamegoszlás e te-vékenységét és e felelősségteljes nehéz feladatol a kereskedelemre hárította át.
Az irányított gazdálkodás a kereskedelem igénybevétele melleit — az országnak csak hasznára válhat ik. Ily értelemben azl üdvösnek tartjuk és megvalósítását sürgősen várjuk.
kai, mint gazdasági tekintetben az összes bennünket érdeklő kérdésekel. Remélem, hogv megint előre visszük az ügyeket országunk és a béke érdekében.
A vonatról leszálló Suvich államtitkár elsőnek Gömbös miniszterelnökkel fogott kezel, majd a budapesti fasció sorfala közt az állomás előtl várakozó autójához ment. Az olasz követségen ezután azük-kőrü villásreggel In vett részt.
Budapest, február 21
Suvich államtitkár délután a -miniszterelnökségre meni,, ahol Gömbös miniszterelnök és Kánya külügyminiszter várták. Nyomban megkezdték a tanácskozást, amely este 7 órakor ért véget. Este (löm-Ik»s miniszterelnök üdvözlő látogatást tett Suvich államtitkárnál.
Este díszebéd volt, melyen Gömbös miniszterelnök a |»lirtrkószöntőjében a következőket mondta: Biztos vagyok abban, hogv ez a látogatás megszilárdítja az országaink közt változatlanul fennálló barálság és együttműködés kötelékeit, melyek hivatva vannak arra is, hogy a népek békén1 irányuló törekvésében kiegyensúlyozó tényezőként szerepeljenek.
Suvich államtitkár kiemelte válaszában, bog}\' a kifejezésre juttatott érzelmek és a rokonszenv lelkes megnyilvánulásai ismét bizonyságot tettek annak a tanulságnak szilárd alapjáról, amely a kél országot egymáshoz füzi.
Szükség van arra, hogv a kél kormány szívélyes együttműködést fejtsen ki abból a célból, hogy meggyorsítsa a visszatérést a |K>litikai és gazdasági élei normális menetéhez. Az olasz magvai\' barátság Metartozik a fascista Olaszországnak a dunai és európai államok békés újjáépítése érdekélten követelt programjába.
A fővárosi törvényjavaslat a Ház előtt
A miniszter Intézkedése a válóperek zArt tárgyalására
Ituda|>est, február \'Jl A Ház szerdán délután kezdte meg a fővárosi törvényjavaslat tárgyalását, majd rövidesen áttérve a napirendi vitára, Apponyi György gróf a kereszténypárt részéről ismét szóvátette a szovjettel való diplomáciai kapcsolatok ügyét. Festetics Sándor gróf Ostor József egyik\' régebbi beszédére válaszolva hangoztatta, hogy a magyar nemzeiiszodalista mozgalom teljesen magyar jellegű, kővetői hűek a ma-^gyar hazálraz és törhetetlen hűséggel viseltetnek a kormányzó személye iránt.
Uzonyi György a szovjettel való diplomáciai viszony felvételének szükségességét azzal indokolta meg, hogy a revirió érdekében nekünk még jz ördöggel is szóvetkeznünk kell.
Korodi-Katoiu János kifogásoltu, hogy egyes válóperekről kiszínezelt tudósítások jelennek meg a lapokban, inirc az igazságügyminisrier kijelentette, liogy már intézkedés történt a válóperek zárt tárgyalására vonatkozólag.
Hegymcgi-Kiss Pál a . csongrádi fő-
__ZALAI KÖZLÖNY ____
A Zalamegyei Újság sérteget, de ném akar elégtételt adni örley közjegyzőnek
Hpftu ellen InferpHMlt, meri tűri, hogy (\'.songrádracgyélx\'n minden | mii likai gyűlést nitujzjivur innak. A belügyminiszter IdBknfctV. lm konkrét adatokét lxtftójlanak a rendelkezésére, ugy levonja > kézenfekvő követkéz-
icUSsJ^,
Mojzcs János M felekezeti tanítók rizeté.séflek egységpífllésc tárgyában interpellált, majd az. épilöiakarék szövetkezetek megrendszabályozását köve-
g. .. . z ülés !» órakor ért véget.
Kúlluy Miklós földművelésügyi miniszter\' a fláz folyosóján kíjClcnicttc, hogy a termésértékesitéssel kapcsolat-ban semmiféle monopoliszlikus szerv felállításáról nincs szó. Nem gondol senki sem a háború alatt működött haditermény intézet felállításába.
Ausztriában letartóztatják az elmenekült magyar kommunistákat
Bécs, február 20 Szerdán reggel megszűnt a statárium egész Ausztriában. A lázadás, ügyében azonban még mindig folynak a vizsgálatok. Mosl derült ki, hogy uz Ausztriában élő magyar emigránsok majdnem valameny-nyien szerei*;! játszottuk a lázadás előkészítésében. A rendőrség most egymásután lartőziaita le az emigránsokat. Letartóztatták Boboz Imrét is, aki annak idején számos erdélyi magyart jutlatott börtönbe, valamint Hajnal Krnől, az Arbeiter Zeitung munkatársát.
A kormány az OMOE tervezete ellen
Hudupest, február 21 Az OMCiE és az Országos Mezőgazdasági Kamara által kiküldött ugy-nevezeit városházi bizottság elvileg a kó*|>onlositotl gabonaértékesítés alapjára helyezkedett. Ilyen szellemű tervezetet juttatott el az illetékes kormánykörökhöz. A tervezetet megvitatták u szakmiiüszterek és bár dönlés még nem történt, de biztosra vehető, hogy a kormány az OMGE tervezetét nem teszi magáévá, mert adalui nem helyesek és az általa javasolt rendszabályok klvibetetlenek. Jelenleg — állítólag — ,az őrlési monopólium terve van előtérben.
Meggyilkolták a Stavisky-ügy egyik főtanuját
Páris, február 21 üijon közelében ismeretlen tettesek meggyilkolták Albert Princ párisi törvényszéki tanácsost, aki előzőleg az ügyészség pénzügyi osztályának főnöke volt. Princnek u Stavisky-ügyben kellett volna igen fontos^ valloiüást tennie. A gyilkosoknak ugylátszik az volt a céljuk, hogy ölökre elnémítsák.
Albert l\'rlnoét azzal csalták el Parisból a gyilkosai, hogy, Dijonban élő édesanyja nagy, beteg.
Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor és bélzavarok, máj-éa lépduzzadás, hát- és derékfájás jelien a termésietadta Ferenc József tfeserüviz, naponként többször be-véve, hathatós segítséget nyújt. — Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc József viz al-hasi megbetegedések eseteiben gyorsan is mindig enyhén hat.
Zalaegerszeg, február 21 A megyegyűlési «s-ményekkel kapcsolat (künn a Zulaimgyei L\'js.ig \'örley György dr. nagykanizsai kir. közjegyzőről oly módon irt, hogv az Orleyl és veie együtt a jóizicsü, uri gontiolkozásu emberek széle* Uilxnál méltán relhálioritotta. Orlev a megyegyűlési beszédében Icljes e légié lelt adott a papságnak és ezt az eléglélell Ptli\'m apát ki-fejezetten ei is logadia. Orleyl tovább sértegetni tehát esepjiet sem uri és nem férfias.
Vajsány Zoltán, a Revíziós Liga köz-jx>uti főtitkára Nagykanizsára érkezett és felkereste dr. Krátky István polgármesteri, hogy u I.lga által uj erővel megindilandó akcióion való részvételre és bekapcsolódásra kérje Nagykanizsa közönségéi. Ugyanis a mai légkör kedvező arra, hogy egyrészt az angol képviselők in a gyarU» rá I-blokkjának is-méretes alsóházi állásfoglalása ulán, másrészt a franci" közvéleményben mindjobban erőre kupó ama hang után, amely rámutatott a Magyarországgal történt égbekiáltó igazságtalanságra, Magyarország erőteljes akciót indítson a kérdésnek a Népszövetség elé való viiele érdekében. A Revíziós Liga elérkezettnek látja az időt, hogy Magyarország erőteljes és nagyarányú ujabb akciót fejtsen ki és vétót mondjon a Népszövetség előtt is a tria-
Amlnt 4i$esülfmk, Orle.v György dr. két megbízottja utján a sulyo-. san sértő cikkéri lovagias elégtételt
kért a /.alanicgy^i. l\'jság felelős szerkészlőjéfől. ^
{Jerlwly Ferenc felelős szerkesztő a mcgbizollakhoz intézett levelében kijelenti, hogy meggyőződése tiltja a lovagias elégtéleladást s egyéb-ként is a sajtóközleményért való lovagias felelŐsségrevonást a s\'njtó lerrorizálásának tartja s nem hajlandó elégtételadásra.
noni Jusliztnord ellen.
Varsány Zoltán főtitkár liosszabban tanácskozott a polgármesterrel, "ki hajlandó a megélhetési lehetőségeitől megfosztott, piacától megrabolt határ-város részéről az országos akcióhoz csatlakozni és evégből rövidesen bizottságot hív cwstfv "mely a kérdést helyi viszonylatban megtárgyalja.
Varsány Zoltán főtitkár a Zalai Közlöny közönsége számára a következőket jelentcltc ki.
— Végre meg kell magyaráZrw u né-|K>k nrcopágjának, liogy Magyarország a jelenlegi légkörben, a mostani meg-c.sonkitollsagábnn meg nem élhet. Magyarország nem fegyverrel, hanem békés ulon, nemes eszközökkel kívánja a revíziót elérni. Igy elsősorban iMgy szellemi fölényével, kulturális munkájával, világismvrl művészeiével, b\'kés
19?4 .ttriff^
kfttpoHflkítJáml leftfjn bdnlvatni,
müveit államok lelássák, mit müveit a magyar állam 4ealén Trianon. Afc gyarorsséjf a jelenlegi börtönében nem élhet; lakosjágáttak a súlyos gdJ. dasági holyzetből, yiuhkanélküllségbol szegénységből támadt elkeseredése követeli az igazságtalanság korrektív*, mát. Nem vérrel, nem fegyverrel^ belső forrongással, hanem a* lg|zS4g mindent átaljáró erejével kívánjuk * régi területek visszaadását, amely dói nem zárkózhatfk- el a NépszöveLség.
— "belliién István gróf felvilágosít munkája nagyban hozzájárult a n«nj-zetközi légkör kedvezőbbé léteiéhez.
— Az Országos Heviziós Liga június 4-én országos tiltakozó\'^gyülóst tart minden magyar városban, amibe bele-kapcsolódik Nagykanizsa is. Ebben az ügyben folytattunk beszélgetési a pol-gármestor úrral, <\'uki a legnagyobb készséggel csatlakozik az országos ak-ciólioz Nagykanizsa város közönségével.
Időjárás
A nagykanizsai njeteorologtal meg. figyelő jelentések: — Bzerdán a hőmérséklet : reggel 7 órakor -f 0*4, délután 2 órakor + 2 2, oate 0 órakor
+ 06.
Felhőzet: Reggel borult, délben éa ette tiszta.
Szélirány: reggel, dólbea ós este észak keleti szél.
(b/uuaai rddlóJtknUtl A ■•(h»U. BI al Iádul ialaali aata 10 éra kan Némi «nyhQléa, oaapadékaa Ni várhaté.
— Schütz vászon mindig nélkülötfw-tétlen.
Kellemes meglepetés lesx
melyet árufiáxunle nagytermében í. &Ó 24-én, axasz sszombaton délután 5 és 6 órai kezdettel rendezünk.
Tisztelettel meghív juh az érdeklődő hölgyközönséget.

Erőteljes revíziós megmozdulás Nagykanizsán
Varsány Zoliin, a Revíziós Liga főtitkára Nagykanizsára érkezett
jogi I bruár 23.
OyöraSrey főlspAn Is ríszt-vesi a Nemzell Egység I,polcai lászlóbontásón
. Nemzeti Iígység vasrtrnap ília jdsztóhonMsát Tapolcán, vílnl értesülünk, a gyűlésre vitéz üarlon Béla, a Nemzeti Egység or-icüs főtitkárának vezetésével lobi) nXo-\'"\'1"5\' képviselő leutazik ■hpo&a Hésztvesz a záultymntó ^aífccn Gytmarey Gyírgy Wis-
\'\'\'t,polca és a járás közínségc nasy érdeklődéssel várja a zászlóbontást A kormány már CShbszúr Mffsegilelle a jég- & tagykársuj-
totta vidék lakosságát és az eleseit emberek ezreit emelte tel. A segit-iíget élvezők hálával gondolnak a korraíny nemes cselekedetén\' &s
0 itorn\' elemekkel egyiltl tömegesen lógnak felvonulni a gyűlésre. --------\' " ^
Számok a kanizsai Inségakcló mookájából
Dr. Potlyondy József városi aljegyző, a városi inségakció vezetője most készítette el a városi ínség-akcióról szóló jelentősét, amit a képviselőtestület elé terjesztett
A kimutatás szerint október I-tői január 31-ig az ínségesek leg nagyobb létszáma 781 munkanélküli család 1891 családtaggal, 315 munkaképtelen család 671 családtaggal. A legnagyobb lélekszám 3661 volt.
Október és novemberben összesen 2794 kg lisztet adtak ki.
Decemberben 787 család részesült segélyben. 12.807 kg lisztet, 1626 kg babot, 813 kg sót, 1321 kg zsirszalonnát kaptak.
Januárban 973 család részesült segélyben. Ezek kaplak 14.676 kg lisztet, 2019 kg babot, 1024 kg sót, 1670 kg zsirszalonnát.
Összesen tehát kiosztásra került 31)278 kg liszt, 3675-kg bab, 1837 kg só, 2991 kg zsirszalonna.
Az eJlátatlaríok ennek ellenében a következő munkát végezték : mérnöki hivatalnál 2398, kertésztr nél 1635, cipójavitásoknál 95, Hibajavításoknál 795, élelmiswjrkiosz-tásnál 1265, erdőirtásnál 552, fa-hordásnál 233, favágásnál 50, takarításoknál 369, köztisztasági hivatalnál 2408, egyéb napszámnál 2265 napot dolgoztak, a szellemi szükségmunka 4659 nap.
Összesen 11.361 napi munkát dolgoztak az ínségesek.
A szellemi szükségmunka során 61 egyént foglalkoztattak.
A népkonyhát január 17-én nvl-Mák meg. Itt kiosztottak 1905 ebédet.
A Napközi Otthonban 7322 ebé-, e adlak ki. Családoknál 8291 ebc-kaplak tanulógyermekek. Az népkonyhán 3060 obódet osz-ki Összesen 20.578 ebéd lőcsül kiosztásra.
Az állami hozzájárulás őss/^gét - \'nsegakció költségvetésében »> lengővel, irányozták elő. A
3 TriS*1\' ":U,ami hOZZáÍá-
ZT- 2o00° lengőben állapította erre már 18.000 pengőt ki
váLlI"1?5?1 15 kitünik. hogy a minde» tekintet-
1 íf^ a hozzáfűzött remé-•N®ket kielégítette.
,^\'kanizsán tehát az a helyzet,
, munkanélküliség el-teu *****
ZALAI KÖZLÖNY
Széles mederben folyik a munka a Balatonért
Szemelvények a Balatoni Társaság elnöki tanácsülésének programjából
Budapest, február 21 A Balatoni Társaság Irodalmi, Művészeti és Tudományos Egyesület vitéz dr. József F?r\\rnc kir." herceg országos elnök elnök lésével köz ponti elnöki tanácsülést tartott a parlamentben, ahol megjelentek a balatonvidéki országgyűlési képviselők Ls. Dr. Torniay Géza államtitkár, a Balatoni Intéző Bizottság elnöke ismertette a BIB működését. A BIB munkájának eredménye ként a jövő nyáron már külön balatoni autóbusz-járal indul Budapestről, a Vörösmarty-térről, ahol propagativ erővel is ható várócsarnokot építenek. Be fogják \\c-áetni a vasúton a havi balatoni bérleteket. Keszthely, de az egész Balaton-vidék ivóviz-ellátása, a balatoni villanyáramdijak leszállítása stb. van a BIB legközelebbi programjában. József Eerenc kir. herceg kifejtette, hogy tegelsősorban a balatoni szállodák modernizálásának kérdését kell megoldani, fiipku Ferenc skót mintára a filléres balatoni vasúti forgalom\' kiépítését és az iskolaév korábbi IKifejezését sürgette. Varsányi Emil felsőházi lag a balatoni utak |>ortalariitását ajánlotta. Dr. Lóczy Lajos a balatonfüredi gyógyvíz erőteljes propagálására telt indítványt. Gon<l[x Henrik miniszteri tanácsos elal>orá* tuinára elhatározta a Balatoni Társaság, hogy felír a kormányhoz: — valamely pénzintézet utján bocsásson 5 millió pengős hitelkeretet ama községek és fürdőtele|>ck rendelkezésé re, amelyek kellő fedezet melleit közmüveket és modern szállókat akarnak építeni. Magtfar Pál országgyűlési képviselő Ausztriában nagyobb Balaton-propagandát javasolt. Izseri Izsák Gyula, a Balatoni Társaság ü. v. alelnöke forgalmi javaslatokat tett. 1. Ezidén kísérletképpen ugy állítsák be a Balaton nyári menetrendjét, hogy Budapestről 3 óra alatt el lehessen érni a Balatont. 2. Háromnapos retúrjegy 75, tiznapon tul 60 százalékos kedvezmény. 3. Húsvétkor, pünkösdkor és szüretkor 80 százalékos hetijegyek. 4. Nyári hónaikra 150 km-es 30 pengős bérletjegy. 5. Vasút és hajó forgalom összhang
ba hozása kombinált jegyekkel. Mindezek a javaslatok a kereskedelemügyi miniszter elé kerülnek. Dr. Nádas Béla indítvány ráa Bécsien Balatoni Irodát szerveznek. Gy. Cziklc Valéria Írónőnek Balatoni Begős c. verseskötetét a Társaság bronzéremmel tüntette ki A balatoni propaganda fényképkiállitást jövő télen megint megrende^ Wagner Géza, a Társaság képződ művészeti szakosztálya elnökének közreműködésével Budapesten c na|>okbáh balatoni tárlat nyilt meg. A propaganda szakosztály március 10-én Budapesten nagy műsoros estélyi rendez. A kővetkező propaganda-ülés Keszthelyen lesz, a nyáron pedig «Balatoni nap»-ot rendez a Társaság.
Most
rendkívül olcsón
árusítod
Tekintse meg lirakitDiit! MITTEISDD1FEI UNDI
uri és nőidivat Qzlete
A rigóhegyi szöllö árának kalandos eltűnése Kanizsától Kanadáig
Hova lett a békebeli 336 dollár?
Egy háború előtti birtokeladási üggyel kapcsolatban érdekes nyomozási fejezeti be tegnap a nagykanizsai rendőrség, melyet a Zalából Kanadába vándorolt Molnár László kért meg a lényállás tisztázására. Molnár László, aki jelenleg a kanadai Wakaw városkában lakik, közvetlenül a világháború kitörése előtt vándorolt ki Kanadába. Kiutazásakor eladta Hgóhegyi szőlőjét 330 dollárért Ország János galamboki gazdálkodónak és feleségének. A szerződés szerint azonban az Ország házaspár csak két hónap múlva, 1011. juliusában tartozott kifizetni a vételárat. Ugy egyeztek meg, liogy O/szá-gék befizetik ezt az összeget az egyik nagykanizsai pénzintézetnek, amely ezután átutalja azt az egyik kanadai banknak Molnár László folyószámlája javára.
Molnárék hónapokig, sőt évekig vártak odakinn n pénz megérkezésére, amit azonban még a mai napig sem kaptak kézhez. Közben ugyanis kitört a világháború és az osztrák—magyar monarchia hadiá\\)apotba került Angliával, illetve Kanadával. Közben a
Párisi előkelő divatszalonok
által elfogadott
legfinomabb valódi angol és francia
női szövetujdonsM
megérkeztek és a legolcsóbb áron beszerezhetők
MMMtizban
világháború is elmúlt, amikor most néhány héttel ezelőtt Molnár illónak eszébe jutót\', hogy még miudig nem kapta kézhez a rigóhegyi szőlőbirtoka után járó vételárat.
Nagy meglepetést keltett tehát egy héttel ezelőtt a nagykanizsai rendőrségen, amikor megérkezett Molnár László levele Kanadából, melyben arra kérj a rendőrséget, hogy, állapítsa éieg, hol van az ö 336 dollárja és unnak 20 évi kamata.
A rendőrség azonnal megindította a legszélesebbkörü nyomozást. Megállapította először Is, hogy Ország János egy évvel ezelőtt meghalt és jelenleg az özvegye kezeli a birlokot. Az özvegy hiteles elismervénnyel igazolta, hogy még 1014. junlus 20-án lefizették az egész 1070 korona vételárat az egyik kanizsai pénzintézetben azzal az utasítással, hogy az összeget utalják át Kanadába. A kanizsai pénzintézet is igazolta a rendőrség előtt, hogy 1014. julius 2-án átutalta az összeget a ^Wiener Bankverclnnek, amely cl is küldte a pénzt Kanadába. P.pp ezért u kanizsjji pénzintézet nagy meglc|>e-téssel tótte tudomásul 7 évvel később tumak a levéli JPk a tartalmát, amelyet 1921. december Un kapott a bécsi banktól, melyben az közli, hogy az átutalt pénz megérkezett ugyan 1914-ben Kanadába, de azt akkor lefoglalta a kanadai kormány. Amikfor a háború után kézbesíteni akarták uz összeget Molnár Lászlónak, az időközben már más városba költözött és igy visszautalták a pénzt ismét Bécsbe. A Wie. ner Bankverein is visszautaltatta az összeget a kanizsai pénzintézetnek, a mely akkor az időközben felszaporodott kamatokkal cgyütl 1070 korona helyett 2044 koronát kapott kézhez. Ez az összeg azonban mire visszaérkezett Nagykanizsára, már csak lő—16 svájci frankot ért.
Ennyit állapított meg a nagykanizsai rendőrség, amely most minderről hivatalosan is értesítette a jelenleg Wa-kawban lakó Molnár Lászlót.\'
Jogászi körökben nagy érdeklődéssel várják ennek a szélolvadt kis vagyon-bak a további sorsát. Hir szerint Molnár László ugyanis polgári pert akar indítani, egyelőre azonban mé\' nem tudja, hogy kit vonjon fcK\'lőssvgre.
ZALAI KÖZLÖNY
HE 4, február 22
A lebontott Hangya-épület anyag-kezelésé-nok ügye a rendőrkapitányságon
A nagykanizsai Ipartestület \' sárnapi közgyűlésével kapcsolatban megemlékeztünk «r:ól a viharról, amit a lebontott Hangya-épület anyagának eladása robbantott ki. K házi vizsgálat szerint ugyanis bi-aonyos szabálytalanságok történtek aa eladás terén. Több ipartestületi tag feljelentést tett ebben az ügyben a nagykanizsai kir. ügyészségen, amelyben kérték a? ügyek ki-vtmgálását és az eljárás megindítását.
A kir. ügyészség a feljelentést átküldte a nagykanizsai kapitányság bűnügyi osztályának, hogy az megindítsa a nyomozást.
Értesülésünk szerint a rendőrség megkezdte már a tanúkihallgatásokat és a nyomozás befejezése után történik döntés a továbbiakban
Álarcos rablók kifosztottak egy gazdát
Székesfehérvár, február 21 Érden szerdán eslc négy álarcos férfi berontott Stopéi Károly gazdálkodó házába. A gazdának paprikát szórtak a szemébe, majd feleségével együtt összekötöztök
Az álarcos rablók ezután 1200 pengőt és 1500 pengő értékű ékszert vittek el magukkal.
A havazás forgalmi zavarokat Idézett elö
Sopron, február 21 Heggel óta .Sopronban ós környékén erősen havazik. A havazás nagy zavarokat idézett elő a vasul és a telefonforgalomban, mert a vihar számos oszlopott kidöntött a sínekre. A vonatok késéssel közlekednek. Sok távíró vezeték leszakadt a hó súlya alatt.
Angolok éhségfelvonulása
I^ondon, február 21 A kommunisták vezetésével több vidéki városból elindult éhség-felvonulás csütörtökön, vagy |>éote-ken érkezik Londonba. A rendőrség minden intézkedést megtett a zavargások megakadályozására.
IV. bérleti hangverseny.
F- . _ A ^ m ! a a Liszt-hangverseny
ISCner Mnnic, első dijának nyertese februái- 26-án az rparoskörben tartja
ZONGORAESTJÉT.
Jegyek a Malr-köayvkere«kedé«ben kophalök. >
A kir. ügyészség perbe fogta a Társas Temetkezési Egylet régi vezetőségét
Nemrégen megírtuk, hogy a kir. ügyészség kihallgatta a nagykanizsai Társas Temetkezési ligy\'el régi vezetőségének tagjait abból az alkalomból, hogy bűnvádi feljelentés történt közgyűlési határőrei folytán a régi vezetőség gazdálkodása miatt. Hónapokon át tartnll ebl«n az ügyben először a rendőrségi nyomozás, majd a vizsgálat, amelynek folvamán mindazokat ki-hallg\'alták, akik ebben az ügyben valamit tudhattak. A vizsgálat inast fejeződött be és bitnek adatai alapján a kir. ügyészség a régi vezelö-, ^ egy es tagjait perlw fogta ás vád-\' iratot adott ki ellenük.
A Társas Temetkezési Egylet uj vezetősége nevében ifj. dr. Tamás .lános egyesületi ügyész nyújtotta bc annak idején á közgyűlés Italá-rozatátiól kifolyólag a feljelentési ismeretien tettesek ellen és kérte az
Ujabb elhelyezkedés diplomások részére
Hudlpesl, február 21 Az igazságügy-miniszter az itélöláb-Iák területén éa a kincstárt Jogflgyi igazgatóságnál állástalan diplomásokat díjazás mellell bírósági joggyakorlatra kíván bocsájtanl. A pályázati Teltetitek a Budapesti Közlöny febmár 22., 23. én 24. szántaiban találhatók.
egyesületi gazdálkodás felülvizsgálását.
A kir. ügyészség vádiratát most kézbesítették ki a feleknek és valószínű, hogy az ügy tárgyalására a jövő hónap utolsó napjaiban kerül sor.
Felhívás az állástalan szellemi foglalkozásiakhoz
Felkérjftk a Nagykanizsán lakó állástalan szellemi foglalkozásúakat, kik vagy kereskedelmi, gimnáziumi, tanitö-képzőt, technológiai végzettséggel bírnak, vagy főiskolai diplomával rendelkeznek, hogy u Szellemi foglalkozásúak Nagykanizsai Cso|Kirljának megalakítása céljáltól ma, csütörtökön *ste 8 óralaor a Nemzeti Egység Párt helyiségében (volt Ipartestület) megjelenni szíveskedjenek.
Friss TÖKMAGOLAJ Nemes KONILO-virág
Kapható HIRSCH és SZEGŐ cégnél
■111 V.Mi
FW HH 1 ■ w !


|L %
Ház aranyból
Stawel vároíkábsn (Ausztrália) az oltani aranybánya érceiből készült ez * ház az ausztrállal aranyipar emlék-ünnepére.
Mozgészinház
\'\' t- -Egy orvos vallomása
Amerikai erkölcsrajz azokuak a tia. lal leányoknak az életéből, akikel a sors önálló éleire kényszerít. Ily,-,, lány Juily Pelers Is, aki megismerkedik egy énekessel, hogy annak azután ál-dozatává váljék. A film reális őszinte, séggel tárja fel a leányanyák otthonának rideg kuiisstaliUtuil, melyek rnó gött ezer sors, ezer báaal, ezer könny húzódik meg.
Dorolhy Jordán, ez a százszázalékig
nőies egyéniségű színésznő jálsza lc előttünk Judy pelers kisiklott kis ék lét. Megkapó alakítása, nőiessége és szépsége egyaránt alkalmassá tctlPk eri« a szerepre. Jó film.
A másik nagy film George O\'IJrian vadnyugali filmje. Érdekes, izgalmas, bravúros, romantikus, mini a uuwbuy filmek általában, A műsor tetszett a közönségnek. (d)
Porráégett egy letenyel 13. clpésiflzlet
M\'ztbl Közlöny ludblMjátdt)
Hétfőn reggel nagyobb tüzesei tür-. télit I.etenycn A kora regfloll órákban; még az üzlet kinyitása előtt Fujit Sándor letenyei cipészmes. ter üwlttaelyisége kigyulladt. A tüzel az üzlet elölt elhaladók vették észre és nyomban értesítették a tűzoltóságot, amely nagy apparátussal vonult ki, nehogy a tűz átcsapjon a szpmszédos ékszerüzletbe és trafikba
Amikor a tűzoltók behatoltak a cipé-szüzletbe, otl a legnagyobb pusztulás képe fogad la 6kct. A be-, rendezés nz összes bőráruval ogyült akkorra már porrá égeti. A láz továbbterjedéséi sikerült ugyan meggátolni, t-\'ujsz Sándornak azonban mindene odaveszel! A kár kb. 1000 pengő.
A közszeretet ben álló cipészmester iránt olyan nagy részvél nyilvánult meg 1-etenvén, hogy a közönség gyűjlésl rendezőit, amely már idáig is lekinlélves összeül credménye/elL.
Budapest, VII., Vilma királyné-ut 9.
Telefon 31-5-26.
Sebészet, belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, idegosztály. Oleaöbb, mint bármely klinika, vagy közkórház kOlOn-szobája. Napi ellátási dij 10 pengőtől. Kórházi pausálárak idegbelegek esetében, továbbá szüléseknél.
Holnaptól kezdve vasárnapig
a boldogpékeídök visszaidézése, a ferencjózsefl békevilág varázsa
mp REGI 10 IDOK
Grete Tbelmer, HansI Nlese, Georg Alexander és Sleiák Leó főszereplésével.
t«M. hbmir M
NAPI HIRIK
napirend
FsbruáP 28, o»U»5r*Bk
Rómsi katolikus: Pilerilékl. Prolest.: 0irwn. Isi.: Adar hó 7
MoI| előadások hétköznap 7 és 9,
vuáimp 3, 5, 7 és 9 órskor. *
Városi muieum éa könyvtár nyltvs csülMtökön ts vasárnap d&dóll 10-141 12 óráig.
OvógysKilárl éjlell ssolgálst e hínsp. b,„; .Fékete us- gyógyszertár Fí ut 6 „. ts s kisksnlsssl gyógysicrlár.
Oíxlllrdó nyltvs reggel 6 órától este 6 értig (bétlö, sxerds, pénlek délután, kedden egész nsp nőknek).
— (I.lorális előadás) Az Irodalmi
és Művészeti Kór vasárnapi liccAlis előadását Hcnoz János kegyesrendí tanár tartja. Témája nagy érdeklődést* tarthat számol: .Darwintól Minidéiig..
— (Iparostanonclskoiai hír) Vitéz Barnabás István kir. tanfelügyelő megbizla IH\'rény Árpád nagykanizsai ékszerészt, az i|>aroslanonciskola fel. iigyclóbizollsági tagját, hogy őt uz i|ia. rostanonciskolában helyettesítse.
— (Kakiivő) Saltier Irma ós flolczer Imre c hó 25-én, vasárnap délután léi 1 órakor tartják csküv.jükct a nagykanizsai izr. nagytemplomban.
— (Az uj íajasZf ntbalársf körjegyző) Ur. I-ontay Alán főszolgabíró elnöklete alall /alaszentbalázs község képviselőtestülete egyhangúlag Itévész Lajost, Eszteregnye nagyközség eddigi jegyzőjét választotta meg Zalaszenl-balázs körjegyzőjévé.
— Kész női fehérneműk a legszebb választékban Schütznél.
— (Viharos tparos-gyüléa Paesán) A l\'acsa és Viclókü Iparleslúlel va. sárnap tartolta évi rendes közgyűlését, amelyen a Hiszekegy cléneklésével nagy sikerrel mutatkozott be az újjáalakult Parsai Iparos Dalkör. Vadász Károly elnöki megnyitója ultin I.antli Ferenc iparleslülell jegyző olvasta fol míndom\' kiterjedő évi jelentéséi. A zárszámadás elfogadása ot-.ín a költségvetés megállapítása körül viliar ke-nkedett, az elnök erélyes síava axon-ban csakhamar helyreállította a nyugalmai és a közgyűlés nagy lelkesedéssel megszavazta a költségvetést. Erre a zavarl okozók tüntetőleg eltávozlak, akiknek távollétében a tárgysorozat többi pontját objektív hozxászó-lásokkal tárgyalta le a közgjülés. .A választások során Koronya Lászlói egyhangúlag megválaszlollák az Ipar-teslüléli szék elnökévé.
— Elegáns óllózkódés titka: Schüls áruház,
— A Nyugat február 18-iki számá-nak élén llabits Mihály előszavát közli Myet készülő európai irodulomtör-énetéhez irt. Farlus (lyula magyar "udslomlnrténvtét Scnöpflin Aladár1)1-»IJ. Az Ember tragédiájának Mohá-at-toruilusáról Turóczl-Trosller József >«„rí(\'"zJa8 irodalmi, kép-"ra&rtsxeti és színházi figyel,1-rovu-tartaSí,™\'* v4"°"tossá n siátn
Jegyedévi előfizetési tlij 10 P«°8«. k,adóhivatal, Budapest, V/Vil-
mw császár-ut 34.
Siófokon térdig ér a hó
K Bud<>P«t (elől szerdán értrnö
f!tla,t0,k min<i vasla»™ behavazva \'"Wtak be a kani!5ai ai0m±ra/
Viít /ft k°rá" \'W ha-
^ Uaulfa inakor már iér-
ekLT " h4 Nwkunizstougj\'an-míg ragyogó „apaj^ voll
tolult «« W ta a
ZALAI K0ZL0NY
Farkast lőttek az Ih&rotl
vadaskertben
Mint Ismeretes, báró Inkey Pál ihá. ras vadaskertjében másfél hónappal ézelölt megjelent egy farkas, a,„oly érzékeny pusztítást v|» véghez a vad-állományban. Iliíba rendezlek u vadőrök hajlóvadászatot, nem sikerült puskavégre kapni. Inkey bárt vasár, nap egy url vadásztársaságot hivutt meg vadaskertjébe a farkas utáni haj-tovadászalra. Nagykanizsáról is szá. mos vadász vett részt ezen -a hajtó-yudászalon. A szerencsés niniród ai,n-ban Konkoly I.ajus lhárosi tuniló volt, akinek sikerült egy jóliránvzoll lövés, sel leterítenie a liuMUI. Érdekes, hogy amikor a farkas kiterítve feküdt n vadászok előli, nagy vita indult meg afelett, liogy valóban farkas-c vagy csak egy elvadult farkaskutya. A kérdés eldöntésére a 40 kg-os hatalmas állatot felküldték a budapesti állat-orvosi főiskolára.
Gábor táncintézel.
Ma este 8 órakor
uj tánctanfolyam
kezdődik a Kaszinóban.
A tandl) 4 6 pengő.
Gábor tánctanár.
- (Nőlruhás férfit Wfi őrlzelbe a refndőríéx) A marionvásári csendőrség tegnap őrizetbe vett egy nőiruhába \'öltözött férfit, akinél megmotosásakor Horváth Katalin, Somogyszil névre igazolványokat talállak. A nőiruhás férfi előadta, hogy a szülei őt leánynak jelentették be annakidején az anyakönyvi hivatalban, egyébként gyermekkora óta nőiruhában \'jár. A murlonvásári csendőrség egyelőre fenntartással fogadja ezt a furcsa va|lo. mást, mert az a gyanuv hogy .Horyáth Katalin, valami bűncselekmény elkövetése céljából öltött magára nőiruhát.
- (Bélyeggyűjtők találkozója) min-den csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-ig és miildcn vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját csere-fűzetek beadása értékesítés céljából.
- Közalkalmazottak figyelméből Hu-toráruinkat .ényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen, Kopstcin bútoráruház, Horthy Mikiós-ut 4. szám. Oyumruakon át vezet az egészség utla, Ha néha elromlik, „Igmándi" javítja!
Tavaszi
Divatlap-újdonságok
kftphatók:
FISCHEL
Könyvkereskedésben
T.l.f.n 179.
Emlékeztető
Február 13. Lioeális előadás a Katii. Legényegyletben este 9 órakor.
Február 21. IV. bérleli hangv«rseoy (Fischer Anny)
F*br*iár 28. Növendékhangverseny « órakor a zeneiskolában.
Márcfc* X Iaraolita Nőegylet )elm«z»« purlm-estje a Kaszinóban.
Március 4. Zrínyi bemutató disztonaája a gimnázium tornatermében.
Márekis 7. Tanári hangverseny a ae. neiskolában este 9 órakor.
Márehis t« Iir. Leányegylet táncos kabaréja « Kaszinóban 9 órakor.
Márekia II. Délután 5 órakor az Izr Leányegylet gyermekkabaréja 1 Kaszinóban.
Márckis 14. Siklós Albert saerzői estje,
Márehis 21. Növendékhangverseny fl órakor a ceneiskolában.
AprUls 8. Matiné fél 12-kor a aenefe. kólában (Vanaay J.).
Április 18. Tanári hangverstny a m oeisloolában este 9 órakor.
Olcsó lesz a Zalavármegyei Címtár
A kereskedelmi életben oly nagyon nélkülözött megyei cimtár munkálatai megkezdődtek. Esultal közöljük az ér. deklődő közönséggel, hogy a mű árát a baranyai 3tí és a hajdúsági 30 pengős árakkal szemben 24 pengőben álla. pitolták meg. A cimtár kiadóhivatalának módjában van még ebből az árból is a könyv előfizetésénél 4 pengő kedvezményt adni. Tehát a Zalamegyei Cimtár előfizetési ára 2• pengő, örömmel ériesülünk arról, hogy a hónapokra terjedő kónnyü akvizíciói munkával Bodry László (A Cimtár szerkesztője) elsősorban a megyei diplomás álláanélkűltHmHf ad kenyerei.
Városi Noifló
Bég csak ma! Csak felnőtteknek!
Dorothy Jordán fóaaaNpUiénl
Emvos vallomása
A mai IhtiMg uwalma.
^-"ÜÍÖé\'if/Mí A vadnyugat ura
éa Magyai* Híradó.
Előadások 5, 7, 9 órakor. :: 5 éi 7 órakor félhelyárak.
SPORTÉLET
A khkanicta) ip<*ty«}a <
Jlétfín dítbun a város lestoeyeiléai biaotlsága Krátky IMváu dr. pnl znesler elnöklete alatt fOglsllaieott a kistó,lizsal Hunyudi-téren Wá|IH»ndó sportpálya ügyívtl. KIskanUsásM\'k nagy szüksége van egy külön Sport-irályára, amihez a polgármesler mqf. értése, most a kiskunizssíakal véfra hoziájuttatja. Megtörtént ka Iat«sl«.w dés, hogy a váró, miiszaki hivatala a legrövidebb Időn belül a)ngtan4Ji a pálya munkálatait.
Az NTE vaiArnap Itthon Játszik a Zalaegerszegi TE ellen
Komolyan készülődik as NTE a tavaszi bajnokságra. Vasárnap Zalaegerszegen Játszolt a MOVE ellw, naoal vasárnap pedig Nyilat If. osstály lis. tavezelőjét, a ZTE-t látja vendégé Nagykanizsán. A ZTE Ilorbíly és S4r-kózy, a Szabária volt 3 játékosával megerősített csapata as ősszel na^y. szerűen szerepelt és sr; első Iwlytvi fcjezle be a szezont. .SzakvélemAyr (szerint a (sa[i«t íolér a Nyugati kerület első osztályának kőaép ess pataival, öszi bajnoki mérkőzése sonLi a MOVE-t 3:0 arányban verte, nUamoat az MTE is 3 gólkülönbségre győaoit a MOVE ellen. Papír (orma merinl tehát egyenlő erők küzdelme várható a vasárnapi NTE-2TE né<kőz4se».
A meccs délután tél 3 órakor kaa dődik a Zrínyi pályán.
RÁDIÓ-MŰSOR
Itudspisl, február M.
6.45: Torna. Utána hangtemenek.— 9.45: Hírek. - 10: 1. Magyar városok Tíz perc a könyve*polc körül. Könyvek fertőtlenítése. (Felolvaaás.) — Közben hanglemetek. — 12.QV iieAk László zongorázik, Sándor János hegedül. - 1230: Hírek. - 1.1S: Idő. jelzés. — 1J0: Aí Országos Itojtás-zetiekar liangveraenyo. — 3.40; Hírek.
— i: .l\'sSlóra a tainyszobában,. Ujj^á Mikola Ilona előadáw. — 4/tó Idő-jeliís, hitek. - 5: A fóldmíveUstigyl miniszlérium rádlóelfladássorosata. — 5.30 Asbólh Gyula táragatózlk. — 1: • Osslán. Magyary-Thoma István előadása. — 6.30: Somogyi-szalonsenekar.
— 7.10: A rádkS külügyi negyedórája.
— 7.25: Mocsányl és Lakos xenehf. mortsták, — 8.10: Hírek. — 8J0: A Iludapesll Hangverseny Zenekar haag-versenye a Zenem ü vészeli Főiskola nagyterméből. - 1030: időjárás. Majd ar Lm ke kávéházból Horváth Rttső és dgányzenekarának hangversenye. — 11: Hanglemezek.
Béea. 12: Lemezek. - 1.10: Dostal: A legújabb egyveleg. — 1.30: Müvésts-lemezek. — 3.05: Jung Elvira zongoráik. - 6.35: Opeiettkettösó*. — Tt A 4. gyalogezred zeneluua. — 0: Wallenstein, hangkép. - 1035: Rádiózenekar.
Eladd
Magyar-utca 112. száma Ml
nagy telekkel ét réttel.
I-
I mind.
I m
a s i.: -1.. i - u
iiHiHnim
mladankl • helyi «• IgaraoMI
ZALAI KÖZLÖNY
1994. ftbnilr 32.
Közgazdaság
A városi fa és a fakercs-kedók
A uagykanizsui fakereskedők küldöttsége tisztelgett kedden délelőtt dr. Krátky István polgármesternél Strém Károly voueiése alatt.
Stréty rámutatott a kanizsai fakereskedők ama sérelmére, hogy a városi erdőből kitermelt fát most már detailban és lésdetflzetéssel is áru sitja a város, nemcsak közalkalmazottaknak, hanem másnak is, Es noha időközben a fa ára emelkedett, a város még mindig a régi áron adja a kitermelt fát. Miután a fakereskedők igy nem tudnak eladni, kérte a polgármesteri, hogy megfelelőig intézkedjék.
A iwlgármeater rámutatott arra, hogy a város által kitermelt tűzifát azért bocsátotta a közönség rendelkezésére, hogy a tűzifa árára nivelláló hatása legyen. Hangsulyokta, hogy a kérdést nem c*ak kereskedelmi, hanem a fogyasztó közönség szempontjából is kell mérlegelni és oly megoldást találni, amely a kereskedők és a közönségnek érdekeit is figyelembe veszi.
Nagyszabású gyflmölcsklól-Utas lesz a Mezőgazdasági Kiállításon
Az országos mezőgazdasági kiállítás évről-évre fokozódó sikere lehetővé teszi a keretek tervszerű bővítését Igy az idei kiállításon a gyümölcs-term«lés is jekutőségének megfelelő szerephez fog jutni. A Gyümölcstermelők Országos Egyesülete vállalta a gyümölcskiálUtás megrendezését, ahol az őazi kiállítás mintájára bemutatásra kerülnek a téli gyümölcsfajták (első-Borban alma és körte) és megismeri a közönség az összes bevált eltevési módokat, különösképen a hűtőházi tárolást.
A gyümölcakiálUtásra. március hó 1-éig még lehet\'jelentkezni.
A jelentkezési iveket a Gyümölcstermelők Országos Egyesülete. (Buda-pest, VI., Andrássy-ut 8. II. ®m. 1.) ki-váiiatra megküldi f
(—) A pacaai gazdag Mcola uj
vezetőcége. Pacsa község képviselőtestülete a legutóbbi gyűlésen Kovács Imre plébánost a községi gazdasági ismétlőiskola elnökévé, Landi Ferenc igazgatót |)Cdig az iskola igazgatójává választotta meg.
(—) Orazágos vásár Ma, csütőrtó-kőn orsrá$)s vásár lesz Pacsán. Két év előtt ezen a vásáron történt az aa örökké emlékezetes lövöldözés, a melynek 2 emberélet lett az áldozata.
A« állatok fejlődését elősegíti, az angolkór. bőrgyulladás, nyalssodá*. gvaplu-rágás, toilráRás kifejlődését megflkadá-lyoxsa, ha pedig ezek m&r kifejlődtek, ezeket moaazflntetl n a caőkött állatokat erőteljes fejlődésnek indítja. Malacok felfalását kírasrást, fark- és tülrágánt,
a vályúk\' és Jáazlak rágását elhárítja. Fertőző betegségek ellen az álla\' \' ellenállóképességét fokozza. Eredeti gy4rl;Arbsn haphatö: ORSZÁG JÓZSEF
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mellett Telefon 130. tVI—ataUdófc—fc pirl árt*! aagtdwény.
Van szerencsém az igen fisztelt hölgyközönséget értesíteni, hogy remek
tavaszi kalap újdonságaim
már megérkeztek éssúzoknak — vételkényszer nélküli — megtekintésére a t. hölgyközönséget tisztelettel meghívom.
gwjjácfój modellek íöl k8t>tl blazokbin li.
BBÓNTAI DIVATÁRÜHÁZ
Horthy Hlklós ut 1.
Vároíbán-ípület.
Ne felejtse el! Jegyezze meg!
kiváló minőségben nagy választékban
SZABÓ ANTAL
sport-, rádió- és csillár-üzletében Nagykanizsa — FS-ut 9. as.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonkint 20 «Hér»
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában Fő-ut 5.
valamint
KrAtky György és ifj. Hirsohler Miksa dohány-árudájában, Fischel Ede és Schless Testvérek
könyv- és papirkereskedésében, Horváth József ujságárudájában.
TtrníaytflKids
Buu tlaiar. <u|) 77-e« 8-95-9-20, 78-aa
905-rő\'30, 79-ea 91S-9-<0, 80,,
0-25-9 60, dunánt. (u)) 77-e. Í6\'.-.8-7S 78-aa 8 73-8 85, 79*8 R-8S-8 95 80-a. 8\'5-9-í5, roH (u|) l>-35—5.Í5 Zab köiép 9Ö5-9-75, u|len|erl lliilnlill 820 -8-80.
Ssrlésiisár
PelhalUa 2029, eladatlan 3:0 filij. rondó 0-00—0-91. eredelt 0-90 092, detl kórén 0-86 -0-88. kOnnyü 0-78-0-82 elffi rendll öreg 08-i -0-«6, l|.od rendű Ores 0-76—0-80, an«ol stlldd I. 0-95—100 aialonna n.Ryban 095-100, ralr 1-08-
1-15, hue 116-1-36, félaerléa 112-1-20.
Kiadja a laptulajdonoa KGzgazd.,áffl Rt. Outenbery Nyomd, éa Détzal.l L.pki.dő
era Nyomd
Vállalata Nagykanlzaán. Felelői kiadó: Zalai Károly, tnleurban telefon: Naaykanlua 78. azám.
Ofcsjónésjjof aáttamozibm izctakoxTíalik
APRÓHIRDETÉSEI
Épttlet Üvegezést, rsgacsolást legolcsóbban végez Téth-bMár Fő ut 8. sz. 71
KényeserkAleaftn-kőtvényekat,
arany- és eitlatkoronákat legJóiban vállról Kálmán-bank, Nagykanizsa. 515
létaiobáa utcai és udvari lakás gytr-mektelen házaipárnak kiadó. Caengery-ut 39. is. 576f
Használt búkor* vesz és elad özvegy Kukeczné Erzsébet-tér II. •
Klnlzsl-utca 37. száma ház asabaá* késbil alarfó. \'
Háromaiobáa déli (ekvésU utcai lakás májúira kiadó, Klrály-u. 13. *
Szép kátasobáa utcai lakás mellékhelyiségekkel május \'\' l-re kiadó, Zrínyi Mlklós-u. 17. •
Vasvázas kerti garnltarát keresek megvételre. Clm a kiadóhivatalban. *
Szép nagy szoba, előszoba, mellékhelvl-séKekkel>zonnalra vagy május l-re klaaé. Petőfi-u. 6. 735
NGYEN
kapja i
Zalai Közlönyt
J |0v6 hó d$e|élg, ha most Mte*-
Szelvény,
melynek tolrautatóla 3 pens» bo1" ár helyett 1 ,.a,«4rt veheti nwí B.liz. Jó«.f
„S ferde lovag"
clmü regényét a Zalai HÍJÍ.y hivatalában.
Njomafott i laptulajdonoa Kngudulal R.-T..OMenb«ri Nyomdává Bilzalal Lapkiadó Vállalata k»nyvnyomdá|ában NasyluuúiUn. (Felelőn üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam 43. szám
Nagykanizsa, 1934. február 23, péntek
Ara 12 »l»ér
ZALAI KÖZLÖNY
.-..„.t\'iéf és kUlóhlviUI: Fiat 5 Ilii JJ3SÍ! miadM reggel, bíBS kivételével
\'•LITIIil H iflLAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Mlizetést Srs : egy hit" » pengi Hlltr S,erkc,«tfl,égl és kiadóhivatalt ttlaton: 78. aa
Trianon
Irta: dr. SuM ti, mond
Minél tovább tart, annál jobban tál sajog, ki""2 a trianoni átok. Jljól valami irtózatos betegség, ,\'negfertízl vérünket, fcsorvttszlju huniakat és kiszívja csontjaink ve lejt1! lCzt n bctegcsirát gyítlől-kódö, embertelen szomszédaink, n csehek, oláhok és szerbek oltották belénk. Hazugsággal és tudatos lélrevwetéssel rábírták n békeszer-íjdéscket diktáló hatalmukat,. Iu>gv Magvarorszíg életerős, izmos testét, Európát a tatár, tórák invázió ellen védő erős knrjál. amelyet nyílt és becsületes harcban legyőzni sohasem tudtak. a feldarabolás sorvasztó mérgével oltsák 1k. És kaján vigyorgással, fegyveres kézzel őriz-lék áldozatukat, hogy jajszavát nc hallhassa meg a világ, fis ha ntégis a háromszoros zár alatt tartott raÍrországból eljutott a szenvedő ország panaszának és igozságpt keresésének egy-egy foszlánya agyőzfl liatalmakhoz, akkor u csehek, oláhok, szerbek Párisba szaladtak és tengernyi hazugsággal bizonykod-tak, hogy Európa békéjét csak az biztosítja, ha a háborút okozó Magvarorazág csonka, béna és koldus marad.
fa egy nemzet sem akarta meghallgatni egy halálra Ítélt, trianoni bilinraeklre vert vitéz nép jajszavát. Kifelejtették, hogy n magyar nemzet vére hullásával mentette meg az európai kultúrát, elfelejtették, hogy a lov\'agtns, becsületes lelkű magyar sohasem volt hazug t^s becstelen, hogy az 6 jajszava nz igazság szara. Mintha a nagy kultúrnépek siíketekké és vakokká vál lak volna az isteni és emberi igazsággal szemben, nem az ártatlanul elítéltnek hittek, hanem bocskoros, hazudozó balkán ágenseknek, cseh árulóknak, akik megtagadva esküjüket, férfitti becsdietOkct, l feltartott kerekkel szökdöstek át az ellenséghez. Sóiét, vigasztalan éjszaka borul! a csonka magyar földre Már-már nz elbusulás és a tehetetlenség lesujló érzése fogtn el a Csonkaország és az elszakított részek magyarságát, amidőn a nem-«l^mégis megtalálta uz igazság
,A hazugság sötét éjszakájában fel kell gyújtani a magvar igazság fényes fáklyáját, panasz és jajszó "elvett meg kell ismertetni a világfa1 a trianoni líóhérbéke emberle-Igazságtalanságot és hirdetni « kfiwletni kell ttrbi et orbi, hogy igarságol Magyarországnak ! Bele , vmni « Világ kőztudalábu azt •u igazságot, hogy a világ ivem la-. "K* addig a valódi békét,
az igazságtalan békeszerzödé-u*" alá nem vtuik. A vi-\'8 népeinek meg kell tanulniuk.
a trianoni béke revíziója nem
magyar de R vil4gbfkc
m»fi« í* 8«a«»4gl egyensúlyának \'nellozhetetlon „taJköTÍ
alakllu \'Hóknak hirdetésére uisg a Magyar itevUiós
Suvicf} budapesti tárgyalásai^meg-alapoxtáR asz olassz-magyar-osxiráh; együiimüRödés uífáti
Budapest, február 22 Suuicli Fulvió olasz államtitkár, {\'lömbi\'8 Gyula miniszterelnök és Kánya Kálmáp külügyminiszter csütörtökön délelőtt folytatták tanácskozásaikat. Frről a tanácskozásról nem adlak ki hivatalos jelentést, beavatott helyen azonban ugy tudják, hogy ezek a tárgyalások megvetették az alapját azoknak a későbbi megbeszéléseknek, melyek az olasz -magyar—osztrák
együttműködés kibontakozásához ve zetnek.
Suvich államtitkárt a kormányzó déli 1 órakor külön kihallgatáson fogadta, majd utána ebé.\'len látta vendégül.
Suvich csütörtökön délután az országgyűlés épületét tekintette meg, majd részi vett azon a teán, amelyet Almátsy László, a Ház elnöke adott tiszteletérc.
Franciaország örül a Duna-vidék megszervezésének, de fél a reviziótói
Páris, február 22 A Temps, Suvich olasz államtitkár budapesti útjával vezércikkben foglalkozik és a következőket irja: Ha Suvich a Dunavidék általános megszervezésének alapját igyekszik megvetni és ebbe a többi erdekeit államot is be akarja vonni, akkor erőfeszítéseit csak rokonszenvvel követhetjük. Felmerül azonban az ar, aggodalom, hogy az olasz—magyar—osztrák csoportosulás a kisantant ellen irányul. Suvich
győri kijelentésében a kisantant ugyanis a magyar revíziós mozgalom felbátoritását látta, pedig a rcvizió kérdését több okból nem Tehet felvetni, amikor Középeurópa megszervezéséről van szó.
A Ház ünnepelte Suvlch államtitkárt
Hudapest, február 22 . A Ház csütörtök délutáni ülésén | Almássy László elnök meleg szavukkal
üdvözölte a diplomaták karzatán megjelent Suvich olasz államtitkárt, akit a Ház tagjai felállással ünnepeltek. Kzután folytatták a fővárosi törvényjavaslat tárgyalását. Büchler József indokolta meg a szociáldemokraták kisebbségi véleményét és élénken támadta a javaslatot.
Jánossy Gábor hangoztatta, hogy nincs fővárosellcnes hangulat sem a kormányban, sem a pártban, s^n a vidéken. A törvényjavaslatnak egyetlen tél ja: ai főváros költségvetési egyensúlyának biztosítása. A javaslatot elfogadta. Müller Antal kifogásolta a diplomáciai viszony helyreállítását a Szovjettel.
Az ülés 9 óra után ért véget.
Az esti tanácskozások
Délután 6 órakor Suvich, Gömbös és Kánya folytatták tanácskozásaikat. Fél 7 óra tájban megjelentek a miniszterelnökségen Imrédy, Fabinyi és Kállay miniszterek, akiket szintén bevontak a gazdasági kérdéseket érintő tanácskozásokba
.imamTnrnri......................... .........
Három halálos itólet Lincben
Zágrábban
Linz, február 22 A rögtönitélő bíróság csütör