Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.51 MB
2010-03-09 13:17:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
834
3694
Rövid leírás | Teljes leírás (292.92 KB)

Zalai Közlöny 1915. 017-025. szám március

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. 1915. március 1
^4-ik évfolyam 17 szám.
Hétfa

Miljilinlk kittén él csBUrtiktn.
1 s.i.wi <«.k«..irv. H««tain: Szirktiztiiii ii klatftkliitál Diik-tir |
Büaakovtoh Jtoo. Kömény Laasló t.u.o.: ias. - hm...... ................
Hogy kall élnünk aratásig?
így tél mólján, tavasz. kezdeten, még békeidőben is meglehetős nebé/. gondul szokott okozni ez. a minden évben visszakerülő töprengő kérdés: Hogy leszünk ki újig?
Mennyivel aggodalonikeltóbb ez a ícl ■ sóhajtás most, mikor a megszokott, rendes szakos állapoton felQI még a báborus időkkel mindenha együttjáró ínséges napok réme is ijesztget bennünket.
Pedig hát nem kell megijednünk Ahogyan kiteleltünk eddig — bátran kimondhatjuk minden nagyobb nyomorúság nélkül: — azonképpen merjük állitani, hogy Isten segitsegével, ba nem is zsíjos nagy jólétben, de éhség, koplalás nélkül kibírhatjuk aratásig, ha magunk is ugy akarjuk; ha mindenki akarja, ha minden ittbonmaradt ember a nap niitiden óráján élihez a szigorú parauoslioz igazodik: Ezt az országot, ennek az országnak a népét sem időjárásnak, sem semmiféle ellenségnek kiéheztetnie nem szabadi libben az országban nem veszhet éhen senki. Ebben az országban meg kell hogy legyen mindenkinek a maga mindennapi kenyere. Nem sok, usak éppen mennyi szű-
kösen elég. Minden étkezéshez egy-egy ka-réjka.
Ahogyan hadbavouult véreinknek csak egy jelszavuk van: „Győznünk kell I és Hindenburg e minden idók legnagyobb hadvezére, bízvást állítja, hogy győzünk is, mert ueküük jobb az idegrendszerünk mint az ellenségeinkké: ugyanúgy az itthonma-radt dologtevő népnek pedig szintén arra legyen gondja, hugy a megélhetés tépeló-déseitól senki, se muga, se más, el ne veszítse a fejét. Mindenki akarjon élni s akarja, hogy a szomszédja is éljen. Tehát osak akarat kell. Nagyon erős akarat. .Segítse mindenki egy a mást, hugy mindenkinek meglegyen a mindennapi kenyere. Hogyan kell ezt akarni?
Erre is Hindenburg vezér aűélidegzetü németeitól vehetünk példát
A németek törvénnyel, hatósági és társadalmi intézkedésekkel rákényszerítik önmagukat a szigorú takarékosságra, beosztják a készletekel ugy, hogy akiuek merőben üres is a kamarája. Nemelo.iszl^gban még ez sem fog éhezni. Lesz mindenkinek kenyere. Bizony nem íebér, láe fcw.
Bejárta a néiufil sajtót mostanában egy
csudálatos szép irásnu\'i. mely valóságos himnusza, tízparancsolata és kiskátéja ennek a zordon, katonás [kiáltásnak: Muszáj kenyérnek lenni I
Kivonatosan igy szól emez írás: Németország (mondhatjuk Magyarország is) ogy egész ellenséges világgal áll szemben, amely meg akarja ót seinmiaíteni. Diadalmas diosó seregeinket nem tudja leteperni. Hál, mint egyi\'osiruinlott: tvárat, ki akar bennünket éheztetni. Ez\'\'.sem" fog neki . sikerülni.
Miért nem? Azért, mert elég kenyérmag vau az országban, hogy aratásig kibírja a lakosság. Osak nem szabad prédálni, pazarolni.
Ne étessétek marháitokat a kenyérnek gyümölcsével.
Takarékoskodjatok a kenyérrel, hogy ellenségeink kaján reménye szégyenné váljon Legyetek tisztelettel a mindennapi kenyér iráni. Akkor mindig lesz belőle nektek,\' akármeddig is tart is a háború Erre ne veljélek gyermekeiteket.
•Ne vesselek meg egy darab kenyerei sem azért, inert már nem friss. Ne szelje-
>
Elike halálára.
- Mathöa Karoly barátomnak.
Nnlia* betegség kórágyhoz kölöit, ÍU liáuykódom kíu a kétségnk közölt, Felgyógyulást alig remélhetek — Krzem,-lu-ieg vagyok, nagyou being. Ha lestem n kórt el nem viseli, Majd elmegyek utáuad, kis Kii. .
Bár uem láttalak a ravatalou, Hiszem, hogy a halálos fajdalom Örök inoaolyod\' nem lörölle le 8 bár hziilód szeme köuuyel Volt lelt*, Te Bzép, derüli mosollyal hagytad itt a löldi lát kiuzó fájdalmait.
— 8 megy (luk további Kin sirbalmod körül Uj sírhalmok hallgató rendje gyűl, A -kiknek n nagy hallgatása; gyász. De jön majd sok-sok virágfakadáu, Uj nyár követi at avult telet 8 idók multával a sziv beheged.
Hogy rövid ütődben okos valál, tipp ily okoMiak látott * boJál.
Minek szenvedni? Fantomért talán? HlhZen at élet durva és kaján ; A végcél itt ugy *em található — Th ih tudod — uj meuyorsiáglako ..
Irigylem tőled az örök mosolyt Mely arcvonásaid között honolt Oh háuynak usak a köuyból jut eleg 8 kínból. báuatból egész keverék A mit le éltél, leélted játszva. Te nem születtél wak mosolygásm .
II.
Mit nyertél volna, hogyha felnevelt Izmos legény kéül a Imreiéire mégy, Hogy ma|d a késő nemzedék elóll Hadi ^réuyek példakép- légy ? Hogy odavidd szép ifjú életed, Hol a pusztulás lángja lobbauik, A hol nz embermészárlás dühöng Kora estélól késő hajnalig?
Tán könnyebb volna jó apád szive Ki téged mindig ugy bacézgetelt. Ha azt tuduá, hogy lemetetlenti Szaporítod aiua százezreket,
Kiket szülői sziv hiába vár S nem ölel >olia több testvéri kar? -Hová Ifitek ? . .. Talán f*l«lu<« rá Kg) világot leiforgató vibar. .
Jobb volt neked így I így a róisa&rc üyermt\'kinosolygásával tüoui el; Halottnak atutigy se lóiméi nagyobb 8 siratottabb igy sem vagy wm mivel Virághullás m>*o oly szomorú Mint hogyha a tölgy derékba törik —> Rózsát nevelhet még x róiwvó A111 a tölgyet hiába öntözik I
... Ha most kórágyamból n sírhalom Fogadott vóu\' magába engemet, Ilyesmiről meséltem volna én Neked, amott a nagy felhők felett. És az a te okos lelked tudom Felértené meséim igazát: Hogy boldogságot semmi más soha, De egy derűs, boldog halál, az ád I
1915. II. 17.
Nagy Lajos
2
ZALAI KÖZLÖNY
MABCÍUü 1.
több osalidok még knlló idóben zsAkszáim-a raktároztak el lisztet ólflskaim-Aikbttll. Áiudi> akiknek ilyen liníltarlalékjaik vannak, ne kövöHnék el azt a kapisiuágot és lelkiismo-reilenséget, liog.v bár odahaza van elegendő lisíikésulalük, nirigiH a boltokban vásárolnak.
Eltel, hogy nem a* otthon való lisztéi használják, osókkentik a forgalomban lévő mennyiséget s valósággal kiveszik a szegényebb nép szájából a kenyeret, akik kizáró lag osakia a bobokban való vásárlásra van
tek egy karéjjal se többet a kenyérból, mint amennyit éppen enni akartok.
Gondoljatok mindig katonáinkra, akik sokszor az őrhelyen vagy a lóvészárokban boldogok volnának, ha tarisznyájukban volna a ti elprédált kenyérdarabkátok.
Egyék mindenki hadikenyeret, éppen ugy táplál és éppen ugy jól lehet vele lakni, mint a másikkal.
A krumplit mindig hámozatlanul héjában fózzétek. Ezzel sokat spóroltok. Az eló- iiak utalva, zóleg nyersen hámozott krumpliból sok enni-, N„ ^ R/ tartson tehát fenn
való rész elpoosékolódik. Iminket, hogy add meg Uram a mindennapi
Ne dobjátok szemétre az ételhulladéko-: kenyerünket, hanem érés akarattal magunk kat. Gyűjtsétek össze, jó lesz takarmánynak. \\ is arra törekedjünk, liogy mindenkinek luog-Ha magatoknak ninos lábasjószágotok; ad-1 legyen a mindennapi kenyere, játok a takarmányanyagol annak, akinek van. Ilyenkeppen minden töuiegéhség nélkül
Ezek a legprózaiabb dologról, Itt-ott meg fogunk élni aratásig, szinte költői lendülettel megirt gyakorlati ———
tanácsok, kell, hogy Magyarország népeinek - UJ fegy vei-találmány. Kg, Boiterd.m-. , .. ,, i. • i- i i. buu letelepedett német embert a semlegesség megser-
16 minden rétegében elterjedjenek s e ku- , , _t\\ . . , „ „ 7?.»_.r._.
HÍREK.
szinte
tűsével vádoltuk, murt agy tiollamli túltalálór.l egy
nj fegy v.rt^álmáuy m.gvételéról tárgyalt. Kgy gy.kor-
moly nagy időkben mindenkinek
rébe oltódjanak. <l.til>g kipróbált és kilQnónek l.láll oly pinkáról vau
Ezekhez az érobavéjmi és minden isko- MÓ\' " \'""\'J wmtaiUB oyole l«»to «d la, . uélknl,
Iában megtanítani való szavakhoz, .ni. a mi l,0<" b,r",il "J11"1 Wl»""
speciális viszonyainkhoz képest még a kő- "E"*4"? 8 vi"*\'M vt"8ik\' \'[
, ...... _ . . -vallás- és közoktatásügyi miniszter a vármegyék
vetkező jóindulata tanáosokatj fOggesztjOk: | „„^^.^.jt,., |„ir.tül inléle„ mBl}be„ lrrtl
Szoktassa mindenki magát és osaládját \'ártwlti a kOzigaigalási lii.ettaágok.t. hogy he Idiu .
a kukorioaiiszt használatihoz. Ebből is lehet víl««éi jogosultsághoz nokséyea iiáa olv.aáa magák
ízletes ételt főzni. Csak tudni kell a módját. . j»tó\'k«df» \'«.g»kolá»kép.n ...
„ , ,.,, . . , momtja . leirat, l-.igy Utkiiii.ll.1 arra a kúrOliiténvru.
Gazdaasszonyaink tanulják el egymástól
készítés titkait
Lélekbe írott törvény legyen, hogy gabonát a forgalomtól elvonni: hazaárulás I Jó, ha egyes tehetősebb vagy elórelá-
liogy . törvény ár.olmébuii a most olsó ízben kéazüló uéojogyiékok érvényosok nemca.k a jelen év InilralévS réaiére, Ii.oain . köveik.ió évr. is, a folyó évben »z uj öaatoiiáa. illetve . néTjegyzék kiigaiitáa agyai t.láb.Q n.in foganiloaitlatik al írás olvasás vizsgák .z évbeli szükségtelenek.
A százéves piarista.
Mattisik JAiioh, a budapesti piai istttfend ház tagja, február 24-eu töltötte be* éleiének Szadik évét. Matuaik, a ki nemcsak h piai is\'a-reud legöregebb tagja, haueni valószínűleg az egész magyar pup-águak is nesztora, I81& február 94-éu születeti Tatán Középiskolai tanulmányait szülővárosban kezdte, majd Stékesfehérvárotl folytatta, 1884-beu Trencaénhen belépett a piarista rendbe. 18i2-ben kezdeti tauilaui a rend nagykanizsai gimnáziumában, majd a veszprémi, debreozeui és a kolozsvári gimnáziumban működött 1867-ben a gyernyószenlmiklósi állami reáliskola igazgatóiévá nevezték ki, 1871-beu pedig átvette a dévai állami reáliskola vezetéséi, 1883-ban a taullgyi kormány elismerésével nyugalomra vonult. Azóta Budapesten él csendíti visszavonultságban. Fiatal korában sokat dolgozott a Regélő, Honművész, Rajzolatok éa Nemzeti Újság ez, hírlapokba Kolozsvári tauárkodása alatt több lanköuyvel is irt. Félszázados tanári pályái* alatt szerelő atyja volt a tanuló ifjúságnak. Sok szegény diák az ó támugalásáuak köszön liette boldogulásai. Az érdemes aggastyán megőrizte szellemi elevenségét és koiálioz képest meglepő einlékezöteliel*éggel beszélget a rég elmúlt idők eseményeiről.
— Elhunyt piarista tanár. Kgy rövid kolozsvári távirat jelenti, hogy Varjú Jáuós piarista tanár tegnap este szivsiélhüdésben hirtelen elhunyt. A halál munka közbeu Íróasztala melleit Ulálta a tudós iirofesszort, a ki a szerénység ós névtelenség! homályában becses társadalmi és kulturális tevékenységet fejtett ki már évek hosszú sora óla.
— Filharmonikus estély A nagykanizsai Hadsegélyző 1916. évi március hó ü-áu, szombáton este a „Polgári Egylet" nagytermében a cs. és kir. 4b. gyalogezred és városunk kiváló zenészeinek közreműködésével Filharmonikus estélyt rendez. Ai estély jövedelme a harctéren hó>ies«u kűzdó zala katonáknak cigarettákkal való megajándékozására fog szolgálni. Kezdete ponlbau órakor.
Lengyel emlék.
Irta: Sándor Kálmán.
I menuyiQnknek egy és ugyánaz a gondolatunk lett volna. .. Stó sem hagyta el az fkunkat.
Félóra multáii már kéuyelmesen el voltuuk helyezve Nekem a kastély jobb szárnyán jutytt; egy Kis lengyolorszAgi f-ln. A* uri kastélyban, hová ViM »lobu. ••oeljreii látszott, hogy régeií nein beszállásoltak bennünket, a ház tiatal úrnője félalemlől használhatták.
remegő hangon üdvözölt. Feszes tartásba vágiuk Sehogy sem akart- rám találni az áloiu. Kioltottam
magunkat és helyettünk a kapitányunk vette át a a- bronz petróleum lámpát. Az ablakba könyököltem •tét: és kinéztem a kastély parkjába. Klcaililoli vágyako-
— Lovag P ... . y státados kér. Out asszo- zá8ok osontak fölém. Kzer gondolat kísérteit ebben nyom, valamennyi tiszttársa nevében, ne lásson ben-\'® különös éjszakában. Lengyel levegő ... háborít, nünk mindenről megfeledkező katonákat. Kastélya \'\'^K\'" f6uri Estély, sápadt, szerelmes lengyel asz-sértetlen marad. Bizonytalan az idő, ameddig iit .. a nemes race-nak mindenicharm*. jávai- ..
maradunk, de mindenkor hálásan fogunk visszagon- Aiu,á" mHrabe julolt «* «*&ke asszonyom, aki dőlni azokra az órákra, amelyeket e helyen trtllüuk\' ol>"n hasonlít ehhez a másik asszonyhoz,
raijd akiuek mosi a vendége voltam . I). i, 1) . . . i, mnzsi-
... . , , , . , , . kálta bele a szivem az éjszaka csendjébe.
Kapitányunk leugyel neve és határozottan hangzó •tavai látható megnyugvást csalt ki finoman árnyalt A* Ifkrflotl ködöt iniutha elíujték volna,
arcára is idegeuszerú német kiejlésN«l, de csupa bájial s ,,ültl nappali világosságot küldött « vidékre. A
lelelte: százados fáknak minden ága élesen váll ki a tiszta
.. . . . .. , . , a ., világitásban. Reggel három órára járt az idő, Amikor
Vendegeimnek tokintem az urakat. Brezzék a ..... , , . , . ..
.... , . xi , ,, a legédesebben alszanak az emberek, amikor egtehesebb
legtabban magukat nálam, amire szükségük vwi. lerfi , , . . .. .
■ n csend Az aprózott kavicsok megcsikordultak az
cselédségem ellátja önöket. Sziveaeu csevegn.k még uéháuy percet, de már elég későn vau. A viszont-1 Mtáara - j6 éjszakát.
Nagy, barna azemei végigsiklötlak rajtunk, azután távozott Mintha para\'ncara történt v0|ua. nogy szétnézek egy pillanatra,
agyaterru néztünk miudannyiau utána. Mintha vala- Vi»zakaptaui a lejomet még idejében.
tartotta be őket.
Valami ismeretlen erő sarkalt. Kinyitottam
Óvatosan, de látszólag teljes nyugalommal, mintha csak sétálnának, két alak lepett ki a kastély szögletéből nyiló keskeuy ajtóu. Ö volt az, a szőke leugyel asszony, akinek a vendége voham. Aki olyan kurtán olt hagyott az et,te mindannyiunkat. Orosz lovastihtt simult szorosan a?, oldalához. Szempillantás alatl tisztán láttam a hely/elüt. A menekülő seregből maradt ill. Az asszony kedvéért, nz asszony szerelméért .. csókjáért...
Kiáltsak az órséguek? Kifogjam? Hálátlauság lett voiua. Azután ki tudja, talán én is ugy ott maradtam volna..., tahin annál a másiknál... Aki olyan uagyou hasonló ehhez, a leugyel asszonyhoz, Az emlékezés lopva vette meg a szivemet. Nem balom őket. De az arcát akarom látni . .. erre kel, elmeuuiők. Vártam, amikor az ablakomhoz értek, erősen kihajoltam. Kgyeneseu a szemükbe néztem
Rettenetesen meghökkentek. A féli rám meredt.. a fegyveréhez knpotl. Mosolyogtam, azután a számra Ültem az ujjamat.
Megértették éa mentek tovább, szaporázott lépésekkel, sietve.
A halántékom lükteltut Éi mintha nagyon messzire láttam volua. Kgy hasonló kastélyba, ahol egy másik szerelmes szőke aaszouy lakik. .. Aki talán movt álmában mosolyog rám, hálásan .. . hogy igy cselekedtau.
Titok maradt az éjieli epizód.
MÁRCIUS
7. A I, A 1 I (I I I, ll H
Az elesettek gyermekeiért.
Egy nemes mosgalom megindulása.
Tornavidéfi Nápbank legutóbbi közgjüléaóu a harctéren elesett harcosok vissiamamduli Árváinak támogatására és nevelésére egy országos mozgalmai halálozott h|, mely szerint leiajánl tisi a nyereségéből Jl%-ot és (elhívja az ország összes péuziutézeteit, hogy a mozgalmat támogatva tiszta nyereségükből juttassanak erre az Udvós célra Sf°/0-oi, mely összeg egy ojszágos huotisaguak lesz rendelkezésére bocsátva a kormány ellenőrzése im-lleti, hz árvák támogatására
E közgyűlési határozat egyik legszebb meg nyilatkozása aunak a lelkes áldozatkészségnek, mellyel Abrnij megye póiiziutézntH, hatósági t-s egyénei a háború által károsultak segítségére sietnek. Jól tudjuk, hogy nincs az a tenget kincs, •mnelyekk.il a végeken hősiesseggel küzdő katonák fáradozásait ju ul máznunk lehetno. De bizonyos, liogy egy meg-nyugvást biztosítanunk kell a szamukra. Azt, hogy lia ellenséges szurony tói, va^y golyótól megsebt.. sülve elvéreznek a magyar nev és a magyar bec«Qlei vedelmébeu, gyermekeik nem lesznek houtalau bujdosók, de az egységes nemzet gyerim-kei. amely órködni fog telettük
Hisszük, hogy egy kis vidéki pénzintézet neme* péjd^ja nem fog követéi, nélkül maradni, A uagy pénzintézetek léazvéuyesei többnyire gazdag embetek, akiknél nem tehet számol hz a kel perceut, mellyel osztalékuk kisebb lesz. A pénzzel, mely igy óssze-gyül, száz és száz gyermek sorsáról lehet gondos kódúi és ebben a gondoskodásban való résztvétellel mindenki nemcsak az ósszeségUHk, de mindenekfelett saját magának, humánus érzelmeinek tartozik
— Oyáazhír. Miut égből lecsapott villáin halott a hír, hogy a helybeli stabil posta agilis és művészlelkű if|ii (önöké Meiáoban elhunyt. Koth Miksa nem a tucntemberek, a kimagasló tehetségek sorából való volt, kit nemc>ak hivatali társai, de a helybeli közönség kiváló egyénünk ismert. Rövid idei főnökösködéséhez »Qk ujiiás fUzödik a helybeli po>ta kebelébeu, hol állandó szeretettel vették körül. — Holttestét hazaszállítják s itt helyezik majdan örök nyugalomra.
— Hősi halál Nági Dezső inozóhegynsi m. kir. gszd. ellen\'r. c«. és Jfir. 60-ik gyalogezredbeli hadnagy a podromanjai ütköZetbi-ii, Csapata eléli hó stesen küzdve. 11# 14. októbri hó 19-én mlesett s bajtársai a Orni Vrh luttb heg) tetőn ideiglenesen elhautidták. Március 7-én visszaviszik a mezőhegyes földekre, a M ^ niig élt — meleg szivének dobbanása összeforrt népének szeretetével s a jó gazda tudásával termékennyé, gazdaggá ipaikodott teiiiil a hatat rögöt
— Szövetkezeti közffytiléi. a
Gazdasági Önsegélyző 8zöveikezet f»-br 88-án d. « 11 órakor tartotta évi rendes közgyűlését Faics Lajos ügyvéd elnöklete alatt. Klnöki megiiyitójáh<iu üdvözölte a kellő számban megjelent tagokat és a jegyzőkönyv hitelesítésére Hirschler Miksa és Krank Jenő tagokat kéne fel. Knortzi-r György takarékpénztári igazgató, a szövetkezet ellenőre olvngtg fel az évi teleülést. melynek során megemlekezett Hamu József é« Uegbdtls László igazgatósági tagokról, kik a szövetkezetnek alapiiáun óta igazgatósági tagjai voltak és a lefolyt óvlien elhunytak Kmlóköket jegyzőkönyvben örökítik tnug. Az évi jelentésből megemlítjük, hogy a közönség bizalma folyton emelkedőben van a Gazdasági Önsególyző Szövetkezet iránt é* igy a tagok Ksátua evői évre emelkedik. Az évi\\iiyereség-bél az egy éves könyvek egy egy üzletrészére I 53 K, a két éves könyvekre üzletrészeukiut tí-ííi K. a három
éves köuyvekre 14 17 ós a t éves köuyvekre üzlel-részeukint 85.07 K osztalék jut, mely bármelyik
mikor a hegytetőre érve, egészen jól láttak az elleu-séget Egészen közel voltunk az oroszokhoz. Egy.
pénteken és szombaton felvehető. A közgyűlés miud szerre csak észrevettük, hogy mutogatuak felénk, az igazgatóságnak, mind n felügyelő-bizottság jelen- Éppen vissza igyekeztünk, a mikor az erdőből nagy. lését egyhangúlag tudomásul vette és uekik a fel- j számú kozák vágtatott elénk, nieulvényt megadta. A megejtett igazgatósági és lel- _ No íiuk| mon(foin . Ibinek ha aiár meg | ügyelő-bizottsági tagok választásánál egyhaugulag az! kM|| ha|uj „„ Rdjuk o|e8Ó|, pUMlll|j0l, a muszka ia.
| eddigiek választatlak meg. Erre leazállottuuk a lovakról és tüzelni kezd-
^szövetkezet hivatalos lapja újra a Zala. Kőz-1Q „ ^^ ^ polyügl#k ^ a
: Inaltuk, mégis sokan voltak, mi a kis csapatból la — Eljegyzés a hadikórházban. A székes- c»ak nyolcan maradiunk. A vége az lett, hogy elíog-
r-hérvirí larlalékkórházbau Laíitzky Adám Valérián lak bennünket Kaiéra eg) kia galíciai faluba kerül. |leinliarpi tanító február 3<l kii eljegyezte Ailamka inuk, a hol a muszka tietek ujjougva vettek körül. Ilona ápolóitól. A7. eljegyzésen > lengyeleknél szo- Kgy magyarul tudó orosz kalouál, a ki a háború kason ktives meityaasionyi gyürül Oromzay Józiul ilr , eláll Magyarurstilgoii dolgowll. karilallak »I6 a u c<oportvaz«tt oi»n» huila aiíp brawid kÍKári.|«b»n a\'tbiinAcaolU uakauk a li«ztek kérdówil. Elílib nianyaaazouy uilára. , szávai,
siáp
páuiiHl ktícscglaiu-k, liogy moudjuk mag
— A monarkia és Nématorazig hadi- 1,01 "" " ""ragOuk, Imi vaunak a geneiálisok, milyBU
foglyai. A Knn lirrlár /..\'iluiiu ssarinl Auailria ""M " ""Paluuk, d.^ mi »« falallnk, bogy aamini-
B« Magyarország na Námelorsiáa liailifoglyaiuak r61 """ \'u^unk. Aiubin fouyegolui knzdtek, d» mi
azíran ji\'leiih\'g I OJH.OOt), mvg podig CIH.OUlHuou, ,rr" \'8 \'"\'Klagulluk a hataárulM. Krra kivittek al
IngalAlib 237 ÜOU Irancla, 374100 linlga, lüOiio an uJ,»rrl1 \'» bozoulos kápU-órmaalBr-lále szög™
gol 511 Dllll azerli. kaucsukéval varia la a liust rólunk. A laattlnk alu-
> na. . > » . 1. . . *eu *"\'1 d" CS"1\' vallottunk. Mikor látták,
-A B.lal.l1lakarékpenztárra egye.Ult „ „„„, boldogu,„.k SBlUük, >aUMófáléb. 0n.cg. yz6 Szövetkezet „, randa, kózgyülaaat c,ukuk , J, ^ ^ ^
m\'Z \'ólt ",eK\' " * l4buu\'""1- eíi8 >"lj»U három napol,
\' ......... .. „ , , <1 mindeu reggel kancsukáilak. Kgy eate a kaucao-
A felolvasott lelentaseket Jóváhagyóig tudorná- k,8 4rmH„l0r bejsu ,u ......... ,, ,
- "gy».""ir ege, végleg megál .p,tolták .k^t.n.k bennünk-t. Kkkor gondoltunk , Inekli-e» az igazgatóság javaan la oszlalékot, mel, eyrtl-avre |é(rB A wk„„ ,kk„ „|d „|9u0t „ j<u||4
fokozodva most » emnlkedel, - sztüléu elfogadták (), W1|i „ ,ui , k Um,d|; 4„ „u,4u . k(Jia„k.
Hi..t.l.« lapul erre az „re a Zala, Küzlönyt |e- kc, 1<ukito|luk , hogJ
" e ,. „ .... ,, „ „ . „. hatniuk. Így inenektllluuk ki a i\'ogságból. Kolyton
K után az e h.lálozá, folytán megüresedett „^ ,nflomuk „ „ prd4beu r>|B,n|et
alaök, ti„Mg taWIWrir, v.l.mlnl a megbtzá. kerel ,i(jUl„k, ^ ,8|i ,
7 «»»««\'<»»" iB\'ep® I«(T -» « lelügyelo-! ,í|tre aljllloUullk ol „
helvre, i hol a ml bakáink-
l/izoltsag niegvélaszláss kérlllt sorrá. „., uU|koIluok. g,ak vdIntlek b„ tluláu mi[lkol ,
A választás legkleu,*lked(lbl, momenlum, **. I táborba. A aokal .zenvadotl hn.UrokU agy.Mr. pl-
hogy az elnOki székbe Kperjesy Oábor jutott. Har ez i,0,,ftr„, kQldték az eredmény elórv látott volt, ezt a választék mégis
közüa lelkesllliséggei. njotigó DrOmmel .fogadták. K> ~ Képviaalőgyttléa. Nagykauiiaa r t. várót
a viláa.táa - nem luzelgé.nek szántam, de bekí-J képv.»lólestül«le ma d. u. a órakor a városi,íz, vétkezi iósláíkenl mondom — s azSvetkezet éleiében ! reudklvOli közgyolesl tartott, a k»velke.4
ui korszakot formál, meluuk lobb jiivól igéró pirks-, o«tl»l: l A kO/poutí választmány megala-
rláaa már IáUzik is. Ikl1"8\' * A k»P>\'iaelóleat»leti bizottságok tagjainak
Választass J A v. kdzkórbáz feriózó osztályának tuásudtk pavilonnal való kibóviteaa. 4. A Krauz L. és tiai céggel az áramváltoztaláa kérdeaában folytatott tnrgyslások során alkalmazott szakórló dijainak oiag-fellialalmazás a. ozt. UotuyoMca kólóit adáaTétali kirótt kötmuuka Klemer, kiskorú
télilése, 6 Klózetea lltalvátiyoláfi 11115 évi kóstségVeles lei hói e. II Bertalanon nagykanizsai lakossal a.erzódés bemutatása. 7 Tóveseu bírságok leírása 8. Klachléger jacbanbaeber Imre illelóségéuek eliameréae, Uargitay
Az uj elnók sokoldalú kiválósáus és rátermettségé a szövetkezet vez.\'téséllen biztos sikereket igernek-
8—ó.
— Hirdetmény, /.alavármegye ali>psn!áiisk :i9.\'M/iBh"i szánni rendelete folytán értesítem Nagykanizsa város közönségét hogy burgonya velómaggllmól a kózótiaég réstéra méleriuAzaánkjnl s koionáerl boesiit a miiiislflrium rendelkezésre KelhiTom mindazokat, kikm-k velómaggumóra van azilksogUk, ebbeli, szükségletüket a város l-V kerületében s városi Bertalan, Székely Vilmik, ?íár János, Kulcaár Sándor, kiadó liivalalbsn. s VI—Vili kerületben a kiskanizaai Nei Igüác. Jnranic- Béla. Pélerffy Pál, Blukovics renitórklllónitinéuyeli 1,-gkésóbli I. évi már.-im tf-iiig János, Mull\' Adám éa Bróuysi La|os községi kötelékbe jelenUeg b.-. Nagykanizsán, 1916, évi február lió való fevéléle 9. Osouka Károly és Adél, Major Si!-á\'n I)r. Sabján Gyula s k polgármester. h\'ereuo es oaaládjs, Moloár Miklós, Fuulek Józsof,
— A nagykanizsai Bankogyeaület. 1915 lsltli" J»"4 öa, Holtics István továbbá mérlege 79,1132 70 K zárult, melyból 7»/, Osztalék f\'Ut\'ker Uyula és kiskorú gyermekei illelóaágéuak fejében kifizettetett 41,0011 K. a tartalékalaphoz csa megtagadasa
lollatoil l fi,000 K s a nyugdí|alaphoz 8,819!>«1 K —a tengeri liszt ára Megállapitiaa tár-
— Nyolc Vilmos-huszár szenvedése, g!»l,l>" szombaton s vármegye hátán a járáaok
Viszontagságos menekülés után nyolc Vilmos-huszár képfi»el6t»el gyűlés volt. melyon a téngari liszt árát
érkezett Debrecenbe. A huszárok nspokig orosz fog- 4:1 koronában állapíttatott meg, detail 49 f.
ságbau voltak, a hol nemcsak éheztették ókét, ha — Egy ismeretlen hulla. A rendőrhatóság
nem kaucsukéval véresre verték a lealükot, mert szombaton éjjel egy hullát találl a Kaiiucy-utcai
nem akarták a magyar hadállásokat elárulni a vallató majorban, kinek személyazonossága megállapítható
oroaz tiszteknek. A huszárok egyike. Nvilkos Péter nem volt, A halál oka szívszélhűdés.
órvezeló, igy adta elö a dolgol: „ ,,, , , ,, „ _
n — Halálos elgázolás. Varga penec Perese
— Járórszolgálstrs küldtek ki heuuUuket egy ma délelőtt aebea hajtás közben egy eipbart eltiport, dálután A magas hófedte Kárpátokban voltunk, a ki a helybeli köikórházbau már meg ia halt.

MÁRCIUS 1
= ír/- F/fpjp fPtm
KÖNYV-, PAPI — ÉS IRÓSZÍEÍ^KERESKEDÉS\'E
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készittetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
__ dús raktára -—~
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Ab Érdekes Újság előflaetósi felhívásai
Négy tartalmas és Ízléses kötet: .Az Érdekes Újság" két évfolyamaink kötőit példáuya jelzi „Az Érdekes Újság" eddigi törekvéseit, ed-ligi sikereit. Néháuy ezer oldalou csupa beváltott ígéret, csupa Ízléses és múvéazi kép, osupa aktualitás és lelki szenzáció. Aki látja, már ismerősuek üdvözli, mert .Az Érdekes Újság" két esztendő alatt fogalommá lett. Meglepetésül jött és ugy győzött, míut egy kellemes meglepetés: az első órábau már meghódi totta a közönséget. Azou a uapoti, melyen „Az Érdekes Újság" először kopogtatod, bebocsáttatást uyert s amióta a háború kitöri, ugy hozzátartozik at élet szükségleteihez, mint a kenyér. Ünnep, amikor friss szám kerül a caalád asztalára .Az Érdekes Ujaág" ezt a gyors uépszerüségei nyilván annak köszönheti, hogy nemcsak a közönség jogon kíváncsiságát elégíti ki gazdag és aktuális képtartalmával, d« súlyt fektet a képek mövészi szépségére és ízléses kiállítására is. A legszebb, a legérdekesebb és a legaktuálisabb harctéri képek miudeukor .Az Érdekes U|»ág*-baa találhatók. .Az Érdekes Újság-mélynyomáau borítékai pedig egyenesen szenzációi annak a hétuek, amelyen megjelennek. Hozzájárultak .Az Érdekes Újság" gyors népszerűségéhez mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett. Amit .Az Érdekes Újság" az asszonyok, a gyermekek, a sportok és a tudományos tudnivalók iránt érdeklődő közönség számára lietenkint nyújt, at igazán lölös-legessé teszi a családok számára a külön újságok járatását. .Az Érdekes Újság" számol a család minden igényével és öröme nz egéw családnak, szülőknek és gyermekeknek egyaránt. Fokozott buzgósággal tökéletesili magát. .Az Érdekes Újság" és fokózott buzgósággal gazdagítja kedvezményinek sorozatát A lap technika\' kiállítása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Khben a tudatban bizalommal és szeretettel kéri az uj íélasztendőben is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását
.Az Érdekes Újság" elő izetési ára negyed évre 2 80 K, fél évre 5T>0 K, egész évre 11 80 K.
▲z Érdekes Újság kiadóhivatala. V. Vilmos osászár-ut 78. alatt van.
— A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik ini.iden vasárnap Mindeu egy és száma gyönyörű művészi kivitelű képpel ós a legérdekesebb tartalommal jeleuik meg. Kifizetési árk: Bgész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ut 16. szám. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — B kitűnőim szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajáuljuk.
ló anyák gondoskodnak arról, hogy gyeiineknik úpláló ízletes és édestésztákat, kapiansk vacsorára. Kevés fáradtsággal , olcsón, kitüuő édestész-tákal készíthetünk dr. Oetker-féle pudding porokkal, melyek külöu-bözök mint pl.: vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek állal ujjongó fogadtatásban részesüluek Kgy 15 filléres puddiug-por csomagból >/, liter lej, 8 to)á? és 5 dg. cukor hozzáadásával kii linó vacsora készíthető 5—(t gyermek részére. Miulhngy pedig a puddingókat gyümölcsízzel, tejlöl nélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a jóizl valamint a tápértéket. II.
NYILTTER-*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete j felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erősítő é» edző hizlaló-kurák egész, éven át. Qyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
•) K rovat alatt kallóitokért tinin vállal fnMia-aégt.1 a aierkeazlóaég.
j SZEMESNEK
Ml iiih lenni. ha Iül akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
i\'K.Vtsbból. minthogy nt< késsünk egy pillanatig seot, hunom soron kivQI vegyük igénybe
.Zalai Közlöny * birdt\'lésl rovatát, uteri ott határozottan eredményt ér ós a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja, A hirdotó rövid idó alatt meggyőződik aj eredményről. — annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamon fejlődését, ez pedig világosan jel-lemr.i. Iiogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésuek kellő haszna van. SzemeBnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
Nyomatott u lüptiihijtioiios Ifj. VViijiiits lóitsi\'f könyvnyomdájában Nugykauiítaáir
ik évfolyam, 18 szám
Csütörtök
■•ijilinlk kitiía ii ciitlrtlkén.
klUüloM!) ír»k: EK4„ 4,,a id ko róna, fali,,, fi korona. NogyotMlTl a korona 60 (III Cgroi ,,ám ara 10 flil.
Selel,\'-. ■aoikaNitlú
Bnuekovicli János
K.-..«tti™.«ií:- Izirkiiiliti) it kladiklutilliik-tér i
Kömény Uiioíló ; Talaton: I8J. _ Hirdallaak dl)...bl. ial\'rfní.
Uj feladatok.
A világháború az emberiség történetében nemcsak a katonai és kultttfális, hanem a társadalmi és gazdasági terén is olyan atalakitó hatással lest, aminél a francia forradalom óla nem látott a világtörténelem. A gazdasági fejlődésből! a háború erőszakos fennakadást okozott, amelynek jellemzője, hogy az utóbbi évtizedekben világgazdasággá kibővült kapitálisztikus gazdasági rend a háborít alatt és bizonyos ideig valószínűleg a háború után is visszaesik elóbbeni, helyileg én nemzétileg korlátolt szűkebb körébe.
A háború uláu hosszabb ideig elkészülhetünk a nemzetközi gazdasági viszonylatok lováhbi szünetelésére és löbb esztendő log eltelni, amig a régi k\'posolal Kurópa államai közöli, valamim a tengerentúli országokkal ismét helyreáll. Klső időben teljesen le fogja kMM ú óntigőí |SÍÍ!züg.ifi gaz. dasági ereje! a háború álul okozott károk pótlása, a romok eltakarítása. Hosszabb időszakok lelnek majd el az elveszett erők pót iásában és a vállalkozás, valamint a töke egész termelő ereje egyelőre az újjáépítés munkájának lesz szentelve. Bármilyen legyen
is a béke, valamennyi hadviselő felel lelje-\'ország egyelőre pénzügyileg ki lösznek messen ki nem elégítheti és a legyőzött népek n-ülve, ugy hogy belátható időn belül nem lelkében hosszaira í«Wn keresztül élni fog a I lesz módjukban — mint a múltban tették
gyűlölség és *í HilenasHiiv. Hz pedig a gazdasági érintkezés bensóségét mindig erősen meg szokta zavarni. Valószínű, hogy a nagy fegyveres háború illán Európa egyes államai között gyakori lesz a gazdasági háború és a kereskedelmi és vámháboi\'U a következő gazdasági korszakban folytatását fogja képezni a világháborúnak. Az enteute és a szövetség harca a termelésben, a kereskedelemben tovább fog folyni. A termelő államok versengeni fognak a fogyasztási területek meghódításáért. A Balkán. Kisázsia és főleg Kinn gazdasági meghódításáért igen nagy versengés fog Uiegiiuhilni. ílEbbeu a \' ta; Ausztria
politikai aspiráoiók érdekében a kontu-mnns államokat finanszírozni és Németország, valamint társaságában a monarchia a nemzetközi tőke piacán oly Jele|itős^he> fog jutni, aminőről a háború előtt .álmodni seiu inertünk volna.
háboruhaii Mágy&fórszág rajzi fekvésüknél fogva melleit kedvező helyzetben vannak
A világháború részünkre győzelmes bc-- -rijfezSie li\'íán \'kedvező tfINMraffl\'kr vJnrwk a Kelet felé. A Balkán nliamoti szívesen fognak érintkezési kertem a győztes ooporiud. Törökországban poiitliíai m szlrategíaí kapcsolatunk folytán az angoi és francia befolyás teljesen veszendőbe fog menni. Az en-lenle nagy pénzbatalmai. Anglia és Francia-
Cs atakóp.
— Viiio
A képzeletnek szárnyain Járok a osaták (erein, Hallom «e ágyuk zúgását, Látom eretek futását, Havas tiiknu, lejtőn, hogyen, Dübörgő nagy kerekeken Halált szóró ágyúcsövek Napsugarakként fénylenek — -Amott száguldó lovasok, Csillogóak a réz sisakok, A Iliid alattuk megremeg, 8 meginganak a fenyvesek — -Fenu a leléu hadtest rohau, Vérfagymló Bzuronyroham . . . Meghátrál az ellentábor, Amazl vif.ii lisrei mámor - — Szekereken sebesüllek, Csonkák, bénák üldögélnek. — Lovak.szerié, gazdátlanul Rohannak l mkou v&itiil
A haldoklón áttaposuak,
lítiuma jájok hallszanak--
Nyergen állva huszár vágtat S vissza kiált siáz meg száznak : Kire fiuk I Csak elére I Kdes hazánk védelmére 1 robogó hós tör titánná, Valamennyi kardot rántva. Csillog it kari], sziale lobban. Az égfl parázs se jobban — Menték uj|át szél kavarja — Zug a lelkes „Rajta! Kajla I Csapkod á kard. mini a villáin. Kiszabadult ma a stílén I — Kozéksereg léidre omlik, Rend, fegyelem, szerte bomlik .1\'ar\'loul" kérnek porban kúszva,
Fegyvereik visiza hiizva--—
Stól a gránát, szól a honiba, Szekérlábor hever romba\', Sok százezer golyó röppen, Mint miitor a méhraj rebben, — — Hang tör ki a lárma, zajból, Tompán, mintha jönne sirbél:
E nagy világtörténelmi hivatásra kellőképpen fel kell kééiülni. Blilos, hogy a győztes háború után világgazdaságit pozíciónk is politikai és katonai presztízsünk emelkedésével együtt meg fog érdsödtfl: E pozíciónk mentül jobb kihasználása \' csakis ugy biztosithaló, ha kouazolidálásunk a háború kárainak pótlása, az erók feiujitása és föl(\'" | általában a gazdasági munka fokozott erővel nagyobb közelség;^ R |eg„,\'gyobb erőkifejtéssel fog végbe-j menni. A legsürgősebb feladatok, amelyek a háboru után reánk hárulnak, illetik egyfelől az álWlnf pUMOgyH ~és tltáláSán pénzrendszerünk megszilárdítását és a fokozottabb igények kielégítésére való képesítését. Mezőgazdaságunkat gyors lenipóban át kell reformálni az intenzivebb termelésre. Iparpo-lilikánkban az eddigi fejellen és rendszertelen kapkodást fel kell váltania egy irány-
-4-
\'i J^ajtásI még egy golyót nekem) \' Tán kóaejtbben taevége««»i," ..Szól a másik, ne hagyjátok. Jobb, ha költőiek halhalok -8 a haldoklói veutk lóra. 8 viszik, hol majd ni az éra . .
* « s
Ceilul a zaj... ágyn hallga! Örömét a diadalnak t\'ihenui térnek a gyéiók, Mind magyarok, mind hösök él., 8 a hófedte földön sorba Térnek oseodben, nyugalomra . . Alom szárnyán haza szállnak Otthon mindent tudnak, látnak, . . . Csók ölelés vigai járja, Szivük lelkük boldogsága . Betetézve: otthon vannak, Akáolombos udvaroknak illatától ittas mindje . . .
Vitiómnak vége . .
vége .
Zombury ttyula
ZALAI KftZLONY
MABCHJ8 4.
zatnak, amely néhány olyan iparág nagyszert) kiépítését oélozza, amelynek kiviteli esélyei reánk néive a legkedvezőbbek és amely iparokban versenyképességünket a természeti előfeltételek garantálják. Kereske-delmflnket a hitel szervezésével euianoipálni kell az osztrák gyáripar nyomása alul. — Mindez óriási feladatokat hárit a térvény-hozásra, a kormányzatra, a közgazdaság vezeti férflaira és az egész társadalomra egyaránt. A háború befejezése után reánk nem következik a békés nyugalom korszaka, az ország összes erőinek kifejtésével akkor fog hozzálátni az igazi munkához.
A nemzeti erőkifejtés ez óriási perspektívájának részletes tartalmát ma meghatározni természetesen még nem lehet. Rengeteg munka, törhetetlen energia kell althoz, hogy e nagy feladatokat sikeresen megoldhassuk. Mjnden egyes polgárra súlyos kötelességek hárulnak, llost a háborúban az önfegyelem, az egyes egyének tartózkodása, a takarékosság és a lemondás nálunk ritka erény. Roppant távol állunk o tekintetben a német birodalom polgáraitól, akik teljesen beletudnak illeszkedni a nagy államgépezetbe és a maguk egyéni igényeit alárendelik az összességnek. A reánk váró nagy feladatokat megoldani lui is oáak ugy fogjuk tudni, ba a fegyelmezettségnek ez a osodás példája nálunk is követésre fog találni. Országunk gazdasági boldogulása minden egyes polgártól nagy önmegtagadás!, áldózatokat követel és a győzelmes háborureredményeit osak ugy fogjuk élvezhetni, ha a háborút követő néhány eztendón át képesek leszünk erre az önfegyelniezésre.
HÍREK. Sinfonikus est.
— A nemes ldkü művészek. —
Nagykanizsa társadalmának. külöuöseu pedig műértő közönségének alig volt alkalma szebb, gyo-nyörkődtetóbb. élvezetesebb s művóezieeebb muzsikát hallgatni, mint aminőnek a szombati haugver-eeny Ígérkezik. — A kiuek alkalma volt osak a részletes próbák egyikén is jeleu lenni, előre sejtheti, minő ritka műélvezetben lesz része az estélyen, ahol nemcsak élvezni fog tényleg, — de a hozott áldozattal egyben azoknak kedveskedik, kik ott az ágyuk srapnellek s puskagolyók hangverseuyébeu a mi békés otthonunkat, vajryonuukat s e sok vérrel öntözött drága hazai földet védelmezik
Nem reklamirozni akarunk e sorokkal, hiszen aki Umeri a szereplők névsorát, aunak felesleges vólna oommentálnl az est nyújtandó élvezetét. — Mindazonáltal hisszük,; hogy akik egy kis müérzék-kel vagy hazafias jó érzéssel biruak s lelkük nem fásult el a nemesebb dolgok irául, e ritka műélvezetet nyújtó s egyúttal nemet* jótékonyságot nzolgáló estélyen meg fognak jelenül h eüuek anyagi sikerét előfogják mozdítani.
Meddig -megyünk???
Serdülő deák koromban, amikor Sanyaró Vendel keserveit olvastam, szánakozó mosoly futott végig ajkamon s akárcsak Don Quitott olvasásakor. Holmi erőltetett nyögdéoselésnek tartottam, ami ekkoriban tényleg nem volt aktuális, még egy szegény diur-oistától sem. Azonban most. valahányszor elmegyek egy hentes vagy Boseofeld féle kirakat előtt, mind-aunyiuor eszembe jut 8aavaró fohásza: hogy .Nézlek, nézlek, de hiába uézlek, nem való vagy te sze-géuy legény legénynek. — Mert hust enni ma, nálunk óriási luxus, azt osak Kastor ur a Krauz malom főliferánsa engedheti meg eaetleg magának, vagy az
igazgató ur, melléje finom galuskával. Mi csak ha hoazájuthalunk egy kis (Qdőhöz klgrammonként I K 80 fillérért vagy egy kia keserű kenyérhez, melyet jó drágáu (izélünk meg harmadik kézből a darabonként szedik ki a oOtókomeucéból. Pedig hát nálunk mfi malom la van, melynek nagy gaervezete állandóan Nagykauizsa hőerón taraja kezét Kaster ur testén keresztül.
No de jól van ez igy, majd lesz még rocszabb is. Amíg uiás városok már is házilag goudoskoduak a közönség ellátásáról, addig nálunk mélyen alsrik minden A diszuók híznak a holdban, a burgonya nyugszik a veremben, a liszt pedig oson át az ismeretlenség hónába. — Bravó! A kilátás uagyszerü. Mégit* c*ak Nagykauizsa az eldorádó, ahol az Ur-~ isten után a Kaster úr jön, mert ó tőle függ a mi miudennapi kenyerünk.
— Gyáeahlr. Hegedűs György kiskanizsai kUltauácsoNl súlyos vesztesig érte, amennyiben leánya
1 Bagonyai Kerencné 30 éves korában elhunyt. A boldogultban Hegedűs György Ügyvéd nővérét gyá-! szolja.
— A hőa osángó-család Kasler István a i csángó lelepités idején kilenced magával jött át
Bukovinából a Marosludas Audráaay-telepre. Azóta , hét fia rendre katonasor alá került s valamennyi leszolgálta becsületeseu a három évét. A mozgósításkor a behívóparancs Kasler István valamennyi fiát a harctérre szólította. A ínég teljes íérfieróben lévő apa , büszkén körültekintett szép szál fűin és boldogan 1 igy szólt hozzájuk :
— Menjetek édes gyermekeim, a hova ae Isten vezérel. Ti előre mentek, de ha a haza ugy ki váiija, majd én is utáualok megyek. Életünk és sor-Huuk Isten kefében van. Lehet, hogjr aoliaemn látjuk egymást, de bármily sors is várna ránk. büsz keséggel válok meg tőletek, inert meg vagyok győződve róla, hogy tudni fogjátok kötelességteket. — Másnap a népes család fölkerekedelt s a templomba ment, hogy mély vallásos érzületeitek megfelelóeu megtisztult lélekkel búcsúzzanak el egymástól. És Kasler bácsi elvált (bitói, anélkül, hogy egy könyn is hullott volua.
Lengyel emlék.
Irta: Sándor Kálmán.
Harmadnapra tovább mentünk. Ujabb ütközetek sorozata következett. A halál ijesztgetett ezer alakban. Nem tudott erósebb lenni nálamnál. Caak hozzám ért, ugy ügyetlenül. Megsebesültem.
És mintha a kiimádkozott szerencse csak kedvembe járt volna.
Néhány nap multán ott feküdtem abbau a városban, ahol ót adla nekem az a színes őszi délután, ügyetlen érzésben olvadt fel minden átélt szenvedésem. Az első csókok nagy órájára kívánkoztam.. . Az első azavak lírája fátyolként simogatták gyóyyuló sebemet.
Rövid ideig őriztem az ágyat, erős természetem is segített. Már támaszkodva jártam a szobában, amikor aa. egyik napon orosz típus került a társaságunkba. A karja volt csak átlőve. Nagy, magas szál ember volt. Elegáns, de minden finomabb vonás nélkül. Csakis nyers külsejével imponált.
Mintha ismerős lett volna. Kazeinbe jutott. Ott láttam akkor ... a kastélyban, Ugy lettem, mintha nem ismerném. Minden gondolat* inat elfoglalta az óu szőke asszonyom aki még neiu is sejtette, hogy
annyira a közelében vagyok. Még várni akartam né-| hány napig és felfokoztam minden óra reméykedését
Egyik délután nagyon lassan telt az idó unat-(koztam, a vágyakozás is erősen rámnehezedetl. Öltem szótlanul én a muszkát figyeltem Már jó husz perce az ablaknál állott és vigyázó mozdulatokkal íutegetett az utcára. A kíváncsiság erósebb volt nálam. A másik ablakhoz kerültem és lepillantottam az emeletnyi magasból.
Megtántorodtam . . Nem hittem a szemeimnek. A tulbó oldalon, magas, előkelően öltözött hölgy sétálgatott. Állandóan felnézett az ablakra, ahol az orosz állott Visszaiutett... hogy igen .. Mintha kalapáoscsal ütöttek volua fóbe. ó volt. Az én szőke asszonyom, aki izzó, mély szemével tekintett rám egy szeptemberi délután. Akiért életbeu hagytam ezt a cudar nációt. A vér elöntött, az arcom ijesztőre torzulhatott.
Vártam másnapig Az orosz akkor is percre olt állott, ó is eljött u|ia. - -
Kétségbeesett gondolat markolt az eazembo. Nem voltam ura többé magamnak. Színleltem n jó kedvet, a szivem megszakadásig fájt
Előhúztam a revolveremet. .. Remek browning volt, hadizsákmány. Kíváncsi szemek követelték, kézról-kézre járt és őszintén dicsérték.
Négy óra volt. A oiosz újra odaállt az ablakhoz. Valami olyao póz volt a mozdulataiban, miutha azt akarta volna mondani:
- Milyen kevés is kell ahhoz, hogy asszonyt hóditsuuk. O.ak érdekesek legyünk,
Lenéztem .. A kezébe virágoomót szorongatot. Knuek a gazembernek hozta.
A szemeim mintha elfatyolosodtak volna. .. hgy perc multán az esetlen nagy ember hauyat-vágódott az ablaktól. A golyó pontosan a tüdejébe szaladt.
Véletlenül .. baleset történt .. .
Mentem vissza Galíciába. Éjszakai vouattal Mint a vagyouát vesztett ember, aki sötétben szökik el a faluból. Elmentem ánélkül, hogy beszéltüuk volua egymással. Ott hagytam 61, akinek az én vágyakozásom sohasem volt az 6 vágyakozása. A i lelkem meglágyult, más uem történt velem.
Újra ott voltam a lengyel hegyek között. Egy asszony nem tudta csak, hogy miért nem kapott többé levelet Talán álmában látott, fázós éjszakákon, \' ainint pogányul gyöoyörködtem a kiomolt piros vérben. Talán el is airalolt már. Talán uem is gondolt aoha arra, hogy ót temette el szivemben az utolsó őszi napsugár.
MÁRCIUS 4.
ZALAI KÖZLÖNY
A lift Hu közül öt most is a harctéren küzd. Kettő még kai ácsony iáján ugyanegy uapou elesett. Ks a mikor az apának jelentették. hogy fiai elestek, ez igazi keresztényi megadással fogadta a gyászhírt.
— Isten adott uekik életet, moudotla, Ő ren-delketeK veink. Iokább ók essenek el, .semmint a haza.
A hós csángó-család nemcsak a telepen, de az egész vidéken általános nagy tiszteletnek örvend.
— Filharmonikus estély. A uagykauizsai Hadsegély ző 1916. évi március bó (5-án, szoinbáton este a .Polgári Egylet" nagytermében a c». és kir. 48. gyalogezred és városunk kiváló zenészeinek közreműködésével Filharmonikus estélyi reudez Az estély jövedelme a harctéren hősiesen kuzdö zalai katonáknak cigarettákkal vsló megajándékozására fog szolgálni Kezdete pontban 9 órakor.
— Megssünt a lieztköz vetítés. Köztudo másu dolog, hogy a helybeli Franz malom lisztter melése Kaster Miksa utján jutott a pékek és kiskereskedők kezeihez, a mi természetesen a liszt árak emelésével is járt, mint illetékes hejyról örömmel értesültünk a közvetítés a mai estével megszűnt s a liszt árak ezzel egyidejűleg elállni lógnak Bravó I Bárkinek köszönhetjük, de köszönjük.
— A kis muszka áz utóbbi napokban ezrekre meuő orosz fogolyszálliliuány érkezett a a városba. A sok muszka katona ötnapi vendéglátást élvez Debrecenben, azután a köteles megfigyelési idó elteltével elszállítják Akut a fogolytáborokba. A tegnapi fogolybzállitraáuyt is ói ián közönség kisérte az utcákou. Egyszerre érdekes fölfedezést teltek:
— Nini egy kis muszka! — Ahol ui s kis muszka 1
Mindenki a kis muszkát kereste. Egy öles oroaz katona mellett állott a kicsi, a ki éppen olyan formaruhába volt öltözve, mint a többi, csak az arcáról leheléit ráismerni, hogy nem fél fi. uem suhanc korban vau. hanem egészen kis fiu, a ki legföljebb tizenkét ewiwtdős Mikor a fogolyhad egyik utca kanyarulatához én, a menet megállott és a jószívű közönség a kis muszkát elhalmozta minden jóval, onkorral, kaláccsal, csokoládéval, sót kolbász-koszorút is a nyakába akasztottak, a melyet irigykedve néztek a közelében álló kiéhezett oroszok. Kitűnt azután, hogy a cár kie katonáját Terraeiitov Dimitrijnek hívják. A háta mögött álló öles muszka volt at édes apja, a ki a 349. számú ezredben őr-mester. Az apa eimoudta, hogy mikor ezredét a harctérre vitték, fájdalmasan gondolt arra, hogy a kis fiu elzQllik távollétében, mert az anyja már meghalt. Kihatározta, hogy a gyermekei nem hagyja el. Fölültette a vonatra és vitte megávai A ki* Diinit rij beleszokott a harci életbe. Olt volt mindig a harooló orosz katonákkal Ruhát kapod m-g pedig teljes katouai fölszerelést, sót kis puskát is. n mely-lyel megtanult báuui.
— Katolikus pap — ssldó katona teme-
tésén. A vallási türelmesség, a hazaszeretetnek előítéletek felett diadalmaskodó gyöuyörü példáit szolgáltatta a te meri ni kalholikus pap : Mihalovita Eudre prépost-plébános Tomerínben á mult hetekben átvonult egy vasutas ezred, amelynek Krott József uevü csehországi illetőségű egyéves önkéntostizedes Temeriuben tífuszban megbetegedett, ugy hogy a beteg harcost a községben kellelt hagyni, hol egy jóságos öreg asszony : özvegy Tréner Simonné fogadia gondjaiba és- heteken n! szeretetteljes ápolásban és elláiásbau részesítette, ennek ellenére azonban messze idegenben, messze övéitől, messze szerető hozzálarto zóitól hall ineg. Amikor a megdicsőültél utolsó útjára kisérték, Temarin derék, magyar, érző aziyü egyeu ea
lelkű népe, apraja-nagyja valláskülönbség nélkül körűi-álila a hós harcos sírját. Amikor az egyszerű fekete fakoporsót már a megásott sirba akarták leeieszteni, a zsidó katona sírjánál a teiuerini zsidó kántor még egy bánatos dallamu gyászdfllul búcsúztatta a derék harcost. Amikor a keleti mélabús dallamu gyásidal véget ért, meglepetésszerűen a megásott sir szélére állott Mihalovita Endre temerini katolikus prépostplébános és imára kulcsolt kezekkel gyönyörű gyászbeszédet mondott, melynek minden szava a derék hós harcos emlékét magasztalta.
— Nein keresem, nem nézeiu — úgymond —-melyik templomban, hogyan imádta a hazájáén hós\' halált hall^liarcoH az egy I<»t«nt a niegdicsóüllben csak a harcost látom, aki \'életéi áldozta tel — a hazájáért.
Mihalovita Eudre prépost-plébános nemen csele kelletével oltárt épített a hazafias liberalizmusnak, mely minden tiszteletet megérdemel
— Női káplár Bognár Mariska IG éves pálmonoslori leáuy, a háború kitörésekor önkéntes egészségügyi szolgálatra vállalkozott. Káplári rangban voll már, mikor megs«beaülta lengyelül «/.ági harctéreu. Most szabadságra hazaengedték.
— Hadnagy ur, kérsk tüzet. Színhely a nagyváradi Bémer tér, amelyet a tavaszias nap töl lött be aranyos ragyogárával.
Az egyik üzlet kirakata előtt egy kedves arcú Üstal hadnagy állt; Meglátszott, hogy nemrég tért vissza onnét, ahol az ágyuk zenéllek. Melengette magát a teret besugárzó nap tényében, nézte a jól ismert és a régóta nem látott tér kedves palotáit.
Egyszerre csak a bámuló hadnagy elé egy öreg bácsi állott. Oszhaju, megtört alakú. Pipái tartott a kézében. Látszott, amiül még mindig lassan lömögrttle.
— Hadnagy ur, ker^k egy kis tüzet.
A fiatal hadnagy készségeseu nyúlt a kabátja
zsebébe, kivette á gyufánkéiul vál és meggyújtotta aa öreg bácsi pipáját.
Az Öreg elérzékenyült hangon köszönte meg a gyufái és remegőn mondta:
— Hadnagy uram, azért bátorkodtam meg. szólítani, mert láttam, hogy onnét jött viasza, ahol az én fiaim is vannak. Háborubau vannak ám ók w. Az egyik törzsőrmester. Gondoltam, hogy ba a hadnagv úrtól kapok egy kis tüzet, jöbban fog esni a szíván és jobbau fog égni az éu pipám is, amelyet máskor odahaza mindig n fiiam stoklak meggyújtani.
Az öreg szeme az uioUó mondatnál elhomályosult és még egyszer megköszönte a hadnagy nr szívességet s rsendet-en mormolgatta, amint elindult: vaj|on szegény törzsőrmester fiam pipál-e- még
— A 37 - 42 óvesnópfölkelők sorozása. A legközelebbi napokban megjelenik a fölhívás, hogy a H7—42 évesek tartoznak sorozásra jelentkezni. Tekintetbe jönnék tehát az 1873. évtől bezáróan az az 1877. évig született népfelkelésre kötelezettek, a kik az állításkor, vagy a fel ül vizsgáira képteleneknek találtattak, vagy pedig julius Sl-lg felülvizsgálat utján a közös hadsereg, a haditengerészet a két honvédség és a csendórségek kötelékéből elbocsáttatlak, végül azok, a Lik abban az időlíeu, a mikor megszerezték az osztrák vagy a magyar állampolgárságot, esetleg n bosznia-hercegoviuai illetőséget, már uem voltak sorozásra kötelezettek. A fölhívás megjelenésének napjától március 20-ig tartóinak a felhívottak tartóz kodá»i helyű községi elöljáróságánál megfelelő irataikkal jelentkezni. —wA aorozás április fi-tól május 6-lg lesz.
— A nómet és francia rokkant hadifoglyok kicserélése A német és francia rokkant hadifoglyok hazaszállításának kérdéséi már végképpen szabályozták Az elsó sebesültszállitó-vonat tegnap
este indult Koustauzból Lyonba, illetőleg Lyonbői Koustanzba 1800 sulyosau sebesült némettel. A németek csekély száma arányban áll a német hadifoglyok teteraeaeu kiaebb számával.
— Sseged aa élelmiszerek; drágasága ellen. A városi tauáct SomogyiJ.Szilveaater dr. polgármester indítványára elhatározta, hogy hatósági mészárszéket állit föl, továbbá többféle élelmimet vásárol, melyet beszerzési áron a városháza éflJIt rendőrök adnak el, hogy igy az élelmiszer-árutok uzsorájától megmentsék a uépet. Somogyi polgármester most azzal a lervvel foglalkozik, hogy hatósági boltokat állit föl. Az uj polgármester, intézkedései a városban általáuos megnyugvást kellenek, anuál ia inkább, mert a rossz mezei utak miatt a tanyai gazdák nem hozhatuak be elegendő élelmistert.
— Az alvó oroszok feltartják a kezeiket.
E^y kolozsvári 68. önkénles irja ezt a levelet: A sok érdekes epizód közöl, amit mostanában átéltünk jellemző voltát tekintve kiemelkedik a következő. Győzelmes összecsapás után Oldöiltk az oroszokat. Kgy reggel 6 gyalogossal és 6 buszánál felderítő szolgálatra küldtek. Megkaptam a térképet éa a direkciót, 2fi kilométert kellett előre mennünk a P. folyóig. Egy erdő szélén faln közelében piheuőt tartottuuk. Utasításom szeriül, tekintve, hogy a környéken előző nap ütközet volt a falut át kellett- kutatnom. Mikor a falu végéhez érek lélekszakadva fut eléiu egy paraszt s kézzel-lábbal magyaráz Beszédjéből egy szól sem értettem, de élénk gesztusaiból i nyilvánvaló volt, hogy az egyik közeli házban alvó oroszok vaunak. Két hutzari é« három bakát magam ! mellé vettem és a paraszt útmutatása mellett elindultunk a ház leié. Benyitok az qtón s nagy meg lepeléaemre az .alvó* fi oroaz égnek emelt kezekkel áll a szoba közepén, 6 fegyver az aaztalon závárzat nélkül, mellettük a patronok egy caomóbau. laiuaroaan kisül, hogy magúi az oroazok küldték utánam a parasztot, hogy elfogjuk őket. Rábíztam őket egy katonámra, hogy kisérje az utánubk lövő ezredhez. Alig mennek száz lépést, egy másik házból kilép még 12 orosz s utánunk meggörnyedve lépked egy pataszt. hátán cipelve a tizenkét atyafi fegyverét. Az én derék székely bakám 17 oroszt kisért visaza ezredünkhöz. Ilyenek az oroszok, ezekkel ugyan nem fog a cár whaöun győzői Ha nem velem történik mey az eset, el nem tudom hinoi.
A .Vasárnapi Újság" január 31>iki száma ismét tele van érdekesnél érdekesebb harctéri képokk-l; bemulatja Frigyes lóherceg főparancsnok és Károly Ferenez József tróuörököa látogatásait vitéz csapatainknál, a harcokban részt vett katonatisztek pompás felvételeit, jeleneteket a harctérről, a bártfai orosz rombolás képeit. Szépirodalmi olvasmányok: 8zemere György regénye, 8zöllőai Zsigmond tárcája. Érdekes emlékezés Hermán Oltó-ról, Binder-Kriegel-steiu elbeszélése, Egyéb közlemények : képek a nyugati harctérről, a háború napjai s a rendes heti rovatok : Irodalom és művészet. Sakkjáték, Halálozás stb A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre öt koroua. n „Világkrónikáival együtt hat korona. Megreudelhelő a .Vasárnapi CJjság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a legolcsóbb újság a maayar nép számára, félévre 2 korona 40|flUér.
„BERLIN" nagymosgó színházban
szombat és vasárnap nagy drámai újdonság kerül színre, mely Berlin városában ériási sikert aratott. A .Berlin" színház igazgatósága miudig a legnagyobb figyelemmel van a közönség igényeire és éppen ezért csak a legiyabb és legszebb mozidarabokat tQz műsorra. Hisszük, hogy a közönség figyelembe iog|a venni a gyönyörű műsort és z\'ufoládg megtölti a nézőteret. — Kedd, szerda és csütörtöki előadásra már előre felhívjuk olvasóink siívm figyelmét.
i va
I
ZALAI KÖZLÖNY
könyy-,, papii^ és irósze^kereskedése
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
____ - és névjegyekben —
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban \' — gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_dús raktára. .
v;»- H35 öou Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok
- nagy raktára. .

Ab Érdekes Újság előflaetéei felhiváeal
Négy tartalmas és Ízléses kötet: „Az Érdekes Újság" két évfolyamának kötött példánya jeiti „Ai Érdekes Újság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit Néhány eier oldalúi: csupa beváltott ígéret, csupa üléses és művészi kép, osupa aktualitás és lelki atemáoió. Aki l^ja, már ismerősnek üdvözli, mert .Az Érdekes Újság" két esztendő alatt fogalommá lett. Meglepetésül jöU és ugy (työzött, mint egy kellemes meglepetés: az első órában már megbódi tolta • közönséget. Azon a napon, melyeu „Az Érdekes Ujaág" először kopogtatott, bebocsáttatást nyert s amióta a háború kitöri, ugy hozzátartozik az élet szükségleteihez, mint a kenyér. Üuuep. amikor friss szám kerül a család mtalára. „Az Érdekes Újság" ezt a gyors népszerűségei nyilván auuak köszönheti, hogy uemcsak a közönség jogos kíváncsiságát elégíti ki.gazdag és aktuális képtartalmával, de súlyt fektet a képek művészi szépségére és Ízléses kiállítására is. A legszebb, a legérdekesebb .és a lagalUuáluabb harctéri képek mindenkor „Az Érdekes U|«ágs-ban találhatók. .Az Érdekes Újság* raélyuyomáau borítékai pedig egyenesen szwuzáoiói annak a hétnek, amelyen megjelennek. Hozzájárultak .Az Érdekes Ujaág" gyors népszerűségéhez mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett. Ainit\' .Az Érdekes Újság" az asszonyok, a gyermekek, a sportok és a tudomány os tudnivalók iránt érdeklődő közöaség számára hetenkint nyu|t, az igazán fölöslegessé teszi a családok számára a külön újságok járatását. „Az Érdekes U{ság" számol a család minden igényével és öröm* az egész családnak, szülőknek és gyermekeknek egyaránt, Fokozott buzgósággal tökéletesíti magát. .AZ Érdekes Újság* és fokozott buzgósággal gazdagítja kedvezményeinek sorozatát A lap technikai kiállítása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Khben a tudatban bizalommal és szeretettel kéri az uj félesztendőben is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását.
.Az Érdekes Üjság" elő\'izetési ára negyed évre 2 80 K, fél évre ö\'60 K, egész évre 11 80 K.
Az Érdekes Újság kiadóhivatala. V. Vilmos osászár-ut 7p. alatt van.
— A „MAGYAB LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik raiudeu vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési ára: \'Bgész évre 1*2 korona, félévre 6 korona, negyedévre 8 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ut 16. szám. Mutatványszámul kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. — K kitűnően szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
|ó anyák gondoskodnak arról, hogy gyeimekeik ápláló Ízletes és édestésztákat, kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestész-lákal készíthetünk dr. Oetker-féle pudding-porokkal, melyek különbözők mint pl.: vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjougó logadtaláhban részesülnek Egy 15 fillérét* pudding-por csomagból\'/, liter tej, 9 tojáe és f> dg. cukor hozzáadásával kiiűnő vacsora készíthető 6—K gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat
gyümölcsízzel, lejlöl nélkül készítjük, ezeu szerek fokozzák a jóizt valamint a tápértéket. II.
< -J
UJ h
I 55
I U
<
:0 O
Z« Ü
NY1LTTÉR *) Dr. Szegő Kálmfri
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában
Erö.ttö é» edző hlslftU-knrák egétz éven át. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
•> K rovat >liil kótUMtekérl nem vállal felettiséget a HterkesttÓBég.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
ogyébből. minthogy ne késsiink egy pillant lig seiu, hanem soron kival vegyük igénybe
I.Zalai Közlöny• hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és u magyar hirdeti\'
I hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid I id6 alatt meggyőződik az eredményről, annak határozottan
VAKNAK
i kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődéséi, ez pedig világosán jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ vaknak az
ALAMIZSNA /
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. ffajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NágJUKJiHzsa, 1915. március 8
54 ik évfolyam
Hétfő
■i||slinlk tétül sí ciitlrtHIi
tl6fls«Mel ifak: Kg.!, «.,. 10 koron., íílí,,, b korona.\' N.,y«Mvr. J korma 60 Ml. ■ ut.n ér* 10 Ml.
felelős uaikssz!*
Bánekovlch János
hósserkesstő
Kemény László
Közageszsag a háborúban.
Itta: Dr. Barsi Jenő
I.
Bizonyon, bogy háborúban nehezebb a közegészségei megoltalmazni, mint béke idején. A táborokba gyülekező hadfiak sokféle betegség osirált hozzák magukkal, s ezek a tömeges együttlét alatt kedvező talajra találtuk. A osapalmozdtjlalok s a beteg a sebesült katonák visszatérése folytán pedig ezek a betegségek a polgárságot is nagyobb mértékben fenyegetik.
Mégis alapos okunk van feltenni, hogy a mostani világháborúban a betegségek nem fogják a hadrakelt seregek erejét oly nagy mértékben gyöngíteni, mint azelőtt s nem loguak rendkívüli arányokban elterjedni a polgárságra sem. Igaz, hogy a lertóző betegségek ma is osak agy kisérik utjukban a táborokat; mint annak előtte, de maguk a fertőző betegségek nem olyan veszedelmesek többé, mim \\ mollban voltak.
Az egyikről, a vérhasről már vannak tapasztalataink. A vérhas a meleg időjárás belogségo Fel is lépett hadseregünkben a nyárutó folyamán és nagyobb bajt nem oko-
zott. A poigárxág köreben pedig osak itt-ott
umlulkuzoll szórványosan egy-egy vérhasesel. Mosl, a hidegre fordult időjárás] miatt teljes meg&iünését várhatjuk.
)g8.n iné-
regfogát. A betegnek elkülönítésével. Ez az, arnlro azelőtt nein gondoltak. A könnyebb betegek mentek tovább a táborokkal, a súlyos betegeket pedig u kórházakban a többi betegek közé fektették, vagy beszállásolták óket a családokhoz. így keletkeztek aztán a súlyos járványok.
KedVeiftbb léit a helyiét azzal, hogy ismerjük a .táborok legsúlyosabb fertőző betegségeinek okát és terjedési módját. Egyedül a kiütéses hagymán az, amelynek okozóját még nem sikerült felfedezni. Csak annyit tudunk róla, hogy a nydmoroaág betegsége. Olt pusztil, hol szúk helyen sok ember lakik együtt, s hol ezért nagy a piszok ós rossz a levegő. filőeegili terjedését a hiányos élelmeiét;. HW» -WlfOm»ll várakban ütöti ki legifik^bb,
Nincs róla bir, hogy & küzdő seregek valamelyikében fellépett volna. Ma már á várak is inkább nyitóit íábórhfllyek. hol szabad levsgőn él a katonaság. .S a város-troinok, legalább eddig, sehol sem tartottak
tzirkuiliiíi ii IlittMnM liát-tér I
T .Isise IS9. — HirS.lát.k Sljsaabás u.rlAi.
sokáig. 11a mégis mutatkoznék, gyors és szigorú elkülönítéssel ennek a terjedését is meg lehet akadályozni. Ugyanez áll a pestisről is, mely az indiai csapatok révén a franoia hadseregben már jelentkezett.
Az élelmezés különben most a tökéletes közlekedési eszközök miatt sokkal megfelelőbb mint volt a mull háborúkban, s ez nagyban fokozza a haroosok ellenálló képességét minden betegséggel szentben osak az ivóvíz miatt maradtak meg, sót még fokozódtak is „ régi nehézségek.
Vizszegéuy vidéken a katonaság néha egyáltalán nem jut ivóvízhez, s ilyenkor megissza még a pocsolyák poshadt vinét is. És az elfogadható ivóvíz tisztaságát sem le-bet ellenőrizni. A fertőző betegségek csiráit meg a különben teljesen kiváuatos külsejű éB jóizü vízben sem árulja cl semmi. Tudományos módszereink nem elegendők arra, bogy a viz fertőzött voltát ki tudják mutatni. Osak gyanítani lehel, bogy olyan hátban, ahol fertőző betog van, vagy Tolt, — a kut vize is fertőzött lehet A haatifu-8ZÓb\' beteg például nagyon , könnyen fertőzheti a kut vizét, s az ilyen víz aztán a háborús időben sok tifuszesetet okozhat.
Nagy hadiseregek számára azonban a
Háború az árkukban.
■1 ■ it„n
Kgy aómei hidásitiazt tábori |.,valóból ragadjuk ki — a flandriai árok és várbarcnak ezt »t érdekes epizódját, t mely egybeu est n egész újszerű haroi módot jól jellemzi.
Holnap hajnali szürkületkor tollamra akar indulói a gyalogság, üe könnyebb st ilyet elhatárolni, mint megcselekedni. At ellenség itt, mi is mely árkokban heverünk s helyenként csak 70—80 méternyire vagyunk egymástól. A »nájdik Kajla! Hajtanak már vege, hurrával nekissaladni az ellenségnek itt uern lehet. Mert neii, keskeny lövóárokvonal áll velünk szemben, hanem az egymás mögött követkézé lóvéarkok égést sora, melyekről nem ludni, hogy mennyi elleuség dl bennők ; továbbá házak, egyéb építmények, a melyekb I az ellenség mestert módon elrejtett gépfegyverekkel les ki ránk Az elleneéges terep kikámleléséról szó sem lehet, mert halalSa az, * ki felét csak egy ceulimélernyire is kidugja az j árokból. A döntésre vivfi rohaiu előkészítése, a terep laldaiiláse w «v akadályok lélrebáritása ÍU a hidászok és árkász,>k doiga.
á státadparnnusnok gyorsan szélosztja a szere-1 pekM a ftittd pzakaszai köiötl, Minden allisit uégy emberi kay. Mmileiit csapat, egy-egy hidpallól vist
; á Házad másik fele nyolctagú szaksatokra oszlik. A nyolc ember ktkül hat dróivágó ollói kap, a-,többi kellé baltát, szekercét, á futóárkokbsii [utunk el a ! legstélső lövóárukig.
A hold világit de nekünk kedvezően, mert {hátunk mögött vau. A gyalogság kisegíti felpakolt embereinket az árokból s attól fogra hason kúszva igyekszünk elóre. Keladat: a bslszárny és « jobbszárny elótt elterülő terep felderítése. A lialstárny j előtt rétsuton egy körülbelül négy méter szélességű j vizesárok vonul. Kgyéb akadály aria nincs: st árkol1 |a gyalogság stámára st kell hidalni. A középen,
körülbelül nyolcvs.....étsrilylre a mi hadállásunktól,
egy uagy és sürü bokor látszik ; hogy mögötti, mi vau nem tudom Krómunk jubbszárnya elótt, attól körülbelül harmincöt méleruyire s talajnak csekély emelkedése látszik, mögötte vslószlnllleg süpped s talaj. Kikéinlelnl a helyzetet nem volt lehetséges,! mert bárom épületből gépfegyver okádja tüzét lisdál-Usuuk felé.
Kz a helyzet és s ; feladat. Klóbl, a bokori néztük meg Észrevétlenül „Icsuszuuk odáig és meggyőződünk róla, hogy niiicsen mögötte frissen hányt föld, tehát fülkékkel bélelt árok. s a drótsövéuy kétségtelenül azért, bogy a franciák, vagy angolok, kik mögötte nyugszanak, zavartalanabbul pihenhessenek. Kgészeu s drótsővényig kúszunk, Iwgy széles -
ségét fölbecsülhessük és elkészítése módját szemügyre vehessük Kejüukkel st ellenség felé lordulva koszunk azután vissza > bokorig. Atoolul kallóképpen meghajolva, de már futva igyekezünk a inl árkunkba. Az ellenség fölocsud, utánunk eregeti golyóit, de lilába.
Miután kifultuk magunkat, a -obbszárny kivetkezik. Itt már nehetebb munka vár reánk. Alig ilugjuk ki fejünket at emiiteli t&igaatal ruig\'jl, mint a jégeső kopog lo az ellenség golyózápora. Neu Is i.udlaak volna itt előre jutni, ha a mieink a magút árkából szintén lövöldözői nem kezdenek. A fraoaiáfcoak így az árok sírt kell kapni lejokot, minek kóy«keatékMi golyóik magasabbra mennek. Mi pedig csuazunk elóre, le a süppedékes terepre, egy árokba, s onnan már jól látjuk, a hogy jobbra-balra Húzódnak az ellenség árkai, föl egészen addig > majorig, melynek három épüleiéből gépfegyverek lövik a mieinket. Olyan közöl vagyunk hutájuk hogy egészen jól \'áljuk két gépfegyver csövét\': at egyik at első eme letérői tüzel, két kicsi lőréseit, át, a má-uk alul kerepel At utóbbinak két lőrése stlnte kínálkozik arra, hogy kézigránáttal tömjük be.
Kár, bogy nincsen velünk, kínynyü leane amúgy vaskeresztet szeretni.
Hason megyünk viaata ás szerencsésen megér -kezünk. A zászléaljparauoauokaak itt gyorsan előadom
a •)
ZALAI KÖÍLONY
UABOIUS 8.
kutak vize mind édeskevés. És ez okozza különösen a kolera gyors terjedését a Ur borokban. Egy beteg katona fertózheti az egész folyót. Nem kell hozza mis. mint hogy fertőzött edényével vliet merítsen. 8 * folyó aztán heteken át tartalmazhatja a ko lera-vibrlékat. Az ilyen vizet pedig osak forralással lehet ártalmatlanná tenni. De hát u kivihetetlen, hotty a táborban, vagy éppen Otközet alatt mindenki osak forralt vizet igyék.
•Ezért a táborokban a kolerás fertőzés ellen védekezni teljes lehetetlenség. Minden katona ki van téve annak, hogy a gyomrába kolera-vibriók kerülnek. Az egészséges gyomor ugyan rendszerint megemészti eze-| ket a veszedelmes jószágokat s a kolerát osak akkor okozhatják, ha valami ok miatt A hídi kenyér ut j«l»uti, bog; uiucseu ebben szaporodásra képes állapotban a bélbejutnak. " országbsu élő ember, iki uem venné ki részét •
báboruból. Aggsatyén nmimi] és minden maga És itt sem mindenkinél. Hiszen tudjuk, jábáu járó gyerek önkéntelenül is katonája • nagy
hadseregnek aital, hogy temondolt a feliér buza-kenyérröl. Ilyen out; és szent ezoiidsritásbsu uiég sohase egyesüli enunk az orBtaguak a népe éa nio
szflksége rá. hogy magái a kolera elleni védőoltások alá vesse. A kolerát úgyszólván kizárólag az ivóvíz közvetíti. A mult évszázadban azért szedeti. annyi áldozatot, mert az ivóvizet egyáltalán nem oltalmazták a fortózéstéi. S a hová a kolerát behuroolták, ott a viibo mártott vödrök és korsók révén úgyszólván az összes kulák rövid idő alatt fertózöltökké váltak. A hamburgi nagy kolerát pedig éppen uz idezla fel, hogy kolerával fertőzött luuukásokra bizták a vízvezetéki inedenoék tisztítását
(W,i )
A kanyar demokráciája.
hogy vannak úgynevezett baoillusgazdák,
akinek a belében vigan tenyészik a kolera
vibrió. Semmi hajuk sinos tőle, de a kole-,. ....... .. i II \' cseo ember, aki oe érezné komoly ünnepélyességgel,
rtt azért ók .s terjeszthetik, igaz kolera, L m , ^^ b tMoul , uomMlek J,.
vibriókat tenyésztenek, de ninoa bennük Mn fo|j6 lllgJ ^Ug^omban. Mindenki tudja,
semmi hajlamosság a betegség iránt
Bizonyára meg van ennek a természetes alapja, de hogy miben áll ez, azt a tudománynak eddig nem sikerüli kiderítenie Ellenben az embert a kolerával szemben ellentállővá tenni ma már mesterséges utón is tudják.1 A vibriókból kivonatot osiuálnak, beoltják vele az embert, s az Ilyén beoltott embere a kólerának már sokkal kisebb a hatása. Sót kétszeri beoltás legalább fel évre, de hosszabb időre is teljes mentességet okoz.
Er. az oltás a mai világháború legnn-
hogy lenditójévé lelt a történelem kerekéoek éa immár nem egyszerű elődje többé az elkövetkezőknek, de a jövendő alkotója, őse ós kéeói ivadékok-nak lendületekre késztető,példasdása.
Valahogy ugy éreztük, hogy ez a nagy egyenlőség, amely nem tekinti ai ugyéui, társadalmi és más különbségeket, de egyformáu megköveteli az áldozatot mindazoktól, akik az áldozatra képesek : ki fog hatni a háború uláui időkre la. lehetetlen el-Mpaelni, hogt • béke igeién átok, akik közöa lievQ-lei lángjában harcollak .régig a kotöa veszély óráit: a veszély elmultával La Illet elkülönüljenek egymástól. Minden hare, ami az életet betölti: a kenyérért folyik. Egyaejlü állatok barnától kezdve fel az emberi társadalmak összeütközéséig miudeut ei az egyetlen
gyobb jótéteménye. Megóvja"a táborokat a> K" álml" "»mb" " \'P*< \' IM<-
, , „ \' .. *., I téli a testrérrel, u robbantja kl békésen dolgozó
kolera rettenetes puszi,lasailól. \'„nb.r.k agyából és szivéből sz indulatokat, ennek
A polgári lakosságnak egyelőre ninoejszav* inog a kardok ólén és az ágyuk moraján óé\'áta-
észleleteimet, aiután lefekszem. Kgy órám vau, a inig
*t szakaszom megérkezik, azt pihenéssel akarom tölteni.
Persze pontosan beállít a szakasz. Most bát elóre lassan és némán. Rét-két ember visz egy-egy hidpallót a balszárnya. A „munka" hason csúszva folyik; a hidpallót fejük fölölt csúsztatják a hidászok-A drótvágó ollós osztagnak megmagyarázom a tuskés drótsövény helyzetét. Az a folada\'uk. hogy hamm csússzanak odáig s ott hanyattfekve nyolc rohamös-véuyt vágjanak a sövénybe. A bokor felé .csak gyalogság megy.^ A jobbszárnyi három épQlet ellen uégy ember indnl el ; mindenikök két-két kolöuöseu hatalmas robbanóerejű kézigránátot visz. A gépfegyverekkel megrakott ház földszintjének lórésébe kell dugulok óket. Ha négyük közül osak egy is eijut a célig, az is élég. A gyalogság közben ásóval lépcsőt vágott a lövóárokbol kifelé.
Négy óra harminc pere. A hold eliUnt, mélységes sötétség. Pont öl órakor kell megkezdődni.* a rohamnak. Minden zsebórát ösazeigazitotlunk. No. öt óra I Mint a macskák, d« inkább mint a kigyók kúsznak elóre a hidászok. Már néhány plllnnattal utóbb semmit^ sem (átui belőlük A gyalogság még
öt percig vár, azután rohamra indul, de nem hurrázva, | uem is rohamléptekkel, hanem sziutóu hauos csúszva, | megtöltött fegyverét maga előtt osuszutva, Tilce a lövés. Az ellenség közben szakadatlanul lódöz, de magasan. Tiz perc múlhatott el, tizenöt. Semmi sem árulja el, hogy az elleuség észrevett volua valamit. Ekkor Jaz ollók csattogását és az elvágott drótok peugését hallom. Az Qres kouzerves dobozok, a mi ket az ellenoég vészjelzőnek helyezett el a drótokon, csörögve vágódnak a földhöz. Néháuy hangos I veszéuyszó az ellenséges árkokban, azzal megindult a pokol tüze. Kkkor azonban két hatalmas dörreués hangzik és a jobbszárny elótti három épület körül kél lángoszlop csak M. Bravó hidászoki Azokkal a gépfegyverekkel se ló többé senki! Az ellenség néháuy pillauatig néma és nyugodt I A hirtelen | rémület, a vak bizouylalauság hallgattathatta el őket ! hirtelen. Hiszen aenki sem tudja ott, nem repül-e már a legközelebbi pillanatban egész árkuk a leve-I góbe. De a mi gyalogságunk az elleuséges fegyverek j pillanntuyi szüneteléséi jól felhasználta. Villámgyorsan I talpraszöktek embereink, azzal be nz elleuséges 1 árkokba. Ott azután a szurony, meg a puskatus elvégezte a magáét.
mezők véres hangulatai közt. És a kényéi, inely táplál, életet és üdvösséget ád.? gyilkol, aauyveszt és eiuberhekatombát követel, ha nincs ami megsózza aa élet és a szeretet savával.
Bz a háború beunüáket megtanít str«, hogy aseressBk egymást. Megtanít arra, hogy aa öuzéa vágyait feloeeréljük a szarelet és a lemondás vágyaival. Megtanít arra, hogy egy Dk a szegéuyaég kenyerét azokért, akik értünk harcoluak, hogy átérezve a nagy szolidaritást, mely hozzákapcsol a legkisebb paroaztemberbez, cselekedui is tudjunk enuek a szolidaritásnak a jegyében. A háború meglanit • arra, hogy vau benuünk képesség egy fejlettebb életfelfogáshoz, mely s tömegjóléthez és a demokráoiáuak nagyobb érVényesflléeéhes véset, mert ha tudunk egyformán érezni és . egyforma Önzetlenséggel lemondani a jólét kenyeréről, lehetetlen, hogy kisebb értékek miatt harcba szálljunk egymás ellen
tíyózünk-e harcban? — nnn) lehet megjósolni, csak a hitünk mondja, högy kell gyöznüuk I De a legnagyobb harcot már sikerüli magvivnuuk ép a legnagyobb — mert őnraaguuk felelt való — diadalt már seuki el nem veheti tólüuk. Egyenlőkké lettünk az áldozat tüzében és ma ulucs senki ebben az országban, aki szégyelné ezt az egyeulőséget. — Nincs többé raug, cim, vallás, politika, uemesaég, előítélet, nincsenek elválasztó különbségek éa vi szályra hajtó vágyakozások, egyetlen egy dolog van van csak, ami uralkodik, s amely elölt az egyenlőség alázatában és a megtisztulta felemelkedettségé-ben áll meg mindeu ember: a kenyér, az emberi lemoudávból és önzetlenségből dagasztott, a szeretni kovászával vegyitelt hadi kenyér. Kz parancsolója a jelennek és szimbóluma a magyar jövendőuek.
HÍREK,
Március.
Tavasz táján felébred téli áltnibél a föld és öleikomi keid az Élettel. Meggémberedett tagjai felolvadunk a napfénytől éa teste kitárul az eke csók-lai előli, hogy termékeujOll ölekkel várja be az ért* idejét
... Mi anyánk Qaaa, fogadd el kegyesen a márciusi .napok melengető ceókjftiCmlékett rea, bogy akik llf élwk a Magyarugáron,\' Mégétdemeljük méhed kalászos gyQmölcsél, mert vérrel és vassal viuok meg hozzá vsló jussunkat. Emlékeztél reá, hogy a nappalunk gondokkal, az éjszakánk könnyekkel volt tele. míg egy ezredéven ál" őrt álloltuuk a magyar végeken éa emlékeztél reá, hogy vérük* gyskrsn omlott reád láufoló szerelmünk áldozatául, míg kópiát cserélflluk elleneikkel Mohács és Nándorfehérvár slkiaiu. Ktnléketzél szülőinkre, kik otl aluaszák álmukat tnulengeló karjaid között és emlékezzél gyermekeiukre, kiknek psrányi lába kebleden tipeg. Knilékezzél — és nyissad meg eiőttOuk emlőidet. Adj kenyerei az iszákuakba, bori a kálsesunkba: szeretet kenyerét és békesség borát. De w|j gyűlölséget és harcos kedvet is, festnlö öklöket és viharaó indulatukat, bogy lázas énekOnk előli össteomoljanak a Uazság jerikófalai.
... Mi atyánk Köld I áldj meg benőnket az Krú, az Étel és sí Igazság fegyverével.
K
Pártoljuk a Vöröskereszt egyletet!
Használjunk hadi segély bélyeget!
1.1U1 K f> 7. I. ö N T
Olcsó hus!

fellüut at üzletben. « » tulajdonos gyanút íogva! kálitokra lehet majd alkalmaiul • ett la célom i | rendőrt hivatott. A liu eleiule inéllatlaukudott, ma|d | a miniszter rendelnie
Megnyílt a halósági mészárszék. t Ha kora reggel nyílt uieg a halósági husszék, amelynek létesítését a kőzöuség suynyira várta A bplihelyiség már régebben ia mészárszék táljaiul szolgáit, padlója kirakva, at egész helyiség ragyog a^tislttaágtól, a hatalma* kampókon azép, uzgy pirosló húsdarabok ostfugeüé\'. ü\'Dilet a reggeli órákban nyílt meg, s akik aa utcán végigmtove észrevették az uj mészárszéket, vagy. akik tuuak megnyitásáról tudtak őrömmel\' vásárolták ott s meglehetősen olcsó s elBŐiaugn minőségű husi.
A mai uapoti 9 marhál és 3 borjut vágattak a a hunt a kővetkező árakon mérték ki :
— Egy kínos est Azt már régen tudják.
szökni próbált, de tatás közben a sikoa utoáu eleteti
ét elfogták A rendőrségen beismerte, bogj a Jaii Logyls katonai reglama - reglama, amelyet bárki lóbeli lopási ó követte el, eteukivQI nM< egy csomó | ti«UKlt. aki katdua lelt, áthágnia nem szabad: Azt ia
,-,"lu-\' \'- .............. -<-•■■■\' Újlaki mdjuk, lia a hadvezetőség bizonyét okok miatt
megtiltj., hogy a legénység egy kávéházat na lá-
máé tolyajlásl is rábizonyítottak, melyeket , Pál, Wtlner Izsó és dr Szarvas kárára körelett el. Az ellopou pénzt* és nz értéktárgyak nagy részét nwjrtstálták nála Kihallgatni í» áiklsértSk at ügyésttéghez .>o* • ! v
lógathasson, ahhoz alkalmazkodni feltétlenül kell. Azonban azt még a háborús idók daoára sein oltattuk sehol, hogy bármilyen katonai kirendeltség civil bagáltt bekísérhetett volna. Ka ez megeatU Nagy-A Néptakarékpénztár részvény- kanlzsán egy hatalmas ur rendeletére, aki egy klntt társaság Nagykanizsán, állandó hite- i jelenet után > kiskan fosai kántort a kávéházból t
Marhahús :
Kiejt, .... : Levtthüt 1.1. , I Pecsenye
Vesepecsenye . . Vtttpatwnye, tletla
1 iid 164 i -a 40
leket engedélyez bekeblezés, vagy értékpapír fedetet qlapján: leszámítol üzleti váltókat elfogad betéteket könyvre, vagy folyó-számlára és átokét 5000 koronáig felmondás nélkOl, nagyobb összegeket pedig rövid fefluonSisi időre visszafizet.
3 <o K
Borjúhús :
Elejt . Hátulja
8- K 1-40 K
*— A filharmonikus eát. Változatokban gaz dag, valóban lelki gyönyört keli5 est volt a szombati lllharmoDikus estély, melyen városunk siiue |ava Jelen volt, hogy nemcsak móériékéról. de jótékonyságáról is tanúságot legyen. Köldslint, kartal, tau-folásig meglelt nemcsak a helybeli, de a vidéki publikummal ím. Rózsás eréU leánykák, mosolygó ; asszonykák, lüzee vérű ifink h komoly bácsik gyö-A vevők a társadalom minden osztályából kerültek „yörködtek a bájos zenében, mely IS óráig tartott
s a melyért uem is tudnók kinek mondjuuk könzö-netet. A karmester a legnagyobb precizitással dirigált, a játszók pedig tüneményes, bravúros s valóban ra&vészí játékot produkáltak, melynek mindeu számit lekötötte a hallgatóság figyelmét
— Elesett hŐHök nevel
ki: városi bivataluokok, tanárok feleségei, munkás-asszonyok iparosok keresték fel a délelőtt folyamán a huaszóket At elsó naptól a. husszék vezetője a kóvetketőket moudolU: u
— ósziutéu megvallva az elsó nap-} forgalma a várakozáson alul maradt, körülbelül 100 koronát
kirendeltséggel kterevetelle h csak Hajóa Ferenc reudőrbiztoauak köszönhette, hogy uem a prilsen kellett az éijelt tölleuie. — Bravó I Derék katosá bácsi Un lolytatuá tovább ia?
— Hol a rendőrhatóság? Az elmolt szerdán a piac megtekintése után örömmel tapasztaltuk, Hogy Hajós Ferenc erélyes réndőrbiitosunk két Bécsből érkezeit elelmiazer visiontelirdaitót a helyi piacról bekisérteteit, kik egyéb élelmi azeteb kívül 4—500 tojást szedtek ösaze piacunkon, hogy azt Bécsbe szállítják. Érdeklődtünk a dolog iráut a valóban rosszul esó értéssel tapasztaltuk, hogy at illetőkkel HXftmbeu teraminemtt megtorlás nem történt. — No lám. Ktért drága és kevés nekünk miuden, mert Bécs olcsóbban él a ml piacunkon mint tui, ahol a slruepolitika keserű levét uekttnk kell megiuuonk.
Irodalom.
tett ki. Knnek oka elsó»orban, hegy nem IlirdetlOk fui,. Probáatka Otlokár stékeslebérvári megyés a huaazék megnyitását s arról utak kevesen ludUk. j yn.pök a háborúban elejMtt hősök emlékének meg-
Igy csak azok lölltk vásárolni, akik tUltt at *al«t helyiséget, vagy tkik előzőleg már tudlak a megnyitásról. Azért nem akartuk elóre hirdetni, hogy a Stttnélyinlel, amely at elsó napokban még ninet kellólsg begyakorolva, at tegyük ki meg-rohanásnak. Ha a publikum tudomást szeret néhány nap altit a husszék létttéséról s árainkról, a forgalom bitonyára lényegesen emelkedni fog. Kifogástalan huet tudnak kimérni, jelwMkeayeu olcsóbban, mint s méstárosok. Akik ma Befordullak ütlslünkbsn, nagyon meg volttk elégedve ugy at árral, mint a intBŐSéggtfl.
menve | Jrökitése végett a kövalketó lellilvásl intézte egyházmegyéje papságához: Igyekezzék miudeu plébános általábao lelkipásztor pontosan nyilvántartani a bábomban elesett híveinek számát. A békekötés után pedig kerüljön mindeé parokíális templom bel só lalára t bivók álttl jél észrevehető \'helyre egy fa vagy máiványlábls, mely u illeló plébániának at 11)14. évi háborúban elesett híveinek nevét örökítse meg. Igy a templomba |0vó utódokat mindig emlékested ez a táblt, hogy Imáikba foglalják atokat, akik a nagy világüáboruban\'t hátáért elvértettek — Halálosát, Uuittte. Immár Itt
síik a helybeli temetőben Bólli Miksa, at ideába lelkll s nagytudásu fioóke városi posláoknsk. — I Hamar végtetl vele a
halál, melynek éppen mórt amúgy is bő aratása vau. Kanizsa véros közönségének általános ré«zvéte nyilvánult meg az elhunyt iránt s néma meghatóiisággal illották kőiül a sirt barátai s ismerői, mely a derék főnököt magában fogadta. Km léke élni fog közöltünk, övéinek s barátainak szeretete kisérni fogja a sirou tul is
B hó 7-ón helyeistók ugyancsak örök nyugalomra városuuk egy régi előkelő kereskedőjének özvegyét, Fesselholfer Józsefnél, kiuec neve s jótékonyságra ha|ló nemes szive kötlsmerl volt városunk szegényei között. A jóságos mairóna 08 éves korában hamar követte nemrég elhunyt férjét, kiuek elhunytát előkelj rokonsága és ismerői mély megha-tolUággal vették tudomásul s szomorún kisérték utolsó útjára Nyugodjék békébeu I
- A háború ée az Iskolák. Budapestről jelentik, hogy a vallás és közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy az elemi iskolák batodik osztályában már április hó végével tartsák meg az évzáró vizsgálatokat. A tanévnek idő előtt való befejezésével a
Fardon I M^jd elfelejtettük megírni, hogy mindez nem Kanizsán, hanem Aradon történt
Elfogott tolvaj.
Brilliánsokat akart vásárolni.
atom balon délelőtt a kassai javitóiiiléietben elhelyezett kórházból ttlefouon értesilellék s rendőrségei, bogy az elmúlt éj|el ott lopás történt. A 10. számú ptvdlon nyitva álló ajtaján valaki behatolt a terembe éB az olt levó ruhákból pénzt, értéktárgyat kiszedte tovább állni, KDIönta n sz tn lévő orvosokat és beoszlotl orvosnövendékekot károsította meg.
A rendőrség állal megindilotl nyomozást egy szerencsés véletlen váratlanul gyors eredményhez juttatta. - ■
Szombaton ií\'tinién Kendi Jenó Deák Kerenc-tlloaí órás és éksteréat üzletébe beállított egy ev körüli válssztékosan öltözött físlatember atzal, bogy brilllátis gyurül akar vásárolni Vi.elkeiléve tizeukét.lit )iih(fó.n évo, gy-irm \'kikel gstdsiági mnu -
— Ab dlflt szépirodalmi és művetztli hetilap templomok (ezerkeszli Andor Józsel) Itbruár S8.-Í sztmábau
égést sokaságát közli a kitüuó cikkeknek, stépirodalmi olvasmáoyokuak. Utieukiweicz Henrik .Sivatagban, éaerdóben rumi illu.zlrált tegéoyén kívül a Itépirodalmi restben Utár István ét Jtnotó Ilona novelláit, Lampérth Oéta, Boros Kereuc eredeti vttttil és Sehiöder német poéts egy gyönyörű csaUdalál találjuk Barabás Abel fordiiásábau Azonkívül Lampérth Oéta a háborús költéatetról irt tikkel, dr, Kmotkó Uibály pedig a török elöuyomáláa alját, t Tih-aita-tagot ismerteti. A Kultúra és t Hélról-hélre thni rovalok gazdagok és cinetek, tele >annak érdeket aktuálitáaokktl. A lapok kitüuó képek és illusttráeíók díszítik. Melegen igáuljuk olvasóink figyelmébe. Klőfltetési árs léiévé 10 korona. SttritittUteg át kiadóhivatal Budapest, 1, Vehérvári-ái lö/o. Mutatvány stámol kétttéggel küld a kiadóhivatal.
— Mátyát király és a huaair ez a címe
Benedek Klek pompás kis meséiének, melyet most kötői a Jó Pajtás legújabb, március 7-iki a tárna Sebők Zsigmond és Benedek Klek képes gyermtk-lapjátiak ugyanebbe a számába Abráoyi Kmil éa Fövéuyegsy János Írtak vereti. Sebők Zsigmond folytatja Dőrmögó Dömötör mártmaroai hadi kaland-jtinsk elbeszélését, Qécty Krtsébet vidám kis történetei mond el, PsUkí Kató szép képet latolt, Mindentudó báosi t listtról és a burgonyáról mond el érdekes dolgokat, itiga bácsi mulatságos mókát mond el, Bákosi Viktor folytatja A gibraltári öasie-esküvók cimO regényél. A rejtvények, sterkeatlő; üzenetojt egészítik ki a szára gazdag tartalmát.
A Jó Pajhts-t a Franklin-Társulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona öö fillér, fél évre ö korona, egész évre 10 korona. Kgyea szám ára 90 fillér. KlCfizelésokot elfogad és mutatványszámokat küld a .Jó Pajtás- kiadóhivatala Budapeat, ■ IV., Kgyetem-utca 4.
ZALAI K (> Z h 0 N Y
MARUreSjB
! g ii ri o o»9
r. f/fPjjs
köntY", És irósze^k|breskedése
Dús raktár legújabb "divatú levélpapírokban és névjegyekben .
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban • r—gyorsan készíttetnek. .
rrrt—n Y^V^\'^Í
> < kV
» JÍ-JIVÍ
ín »| l\'K-l
K • . i »•. - ill< • lllíi Ifi.I fi \' ■» "-*»< J s-i
Tanintézetek részére szükséges cikkek
• dús raktára. "■■"■\' ■"•\' - •»•\'
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok vjír - - nagy raktára. ..,, ,■
fi) 9 itiis r
Ab Érdekes Ujaág elöflaetéai felhívásai Négy tartalmas és iiléaes kötet: .ás Érdekes Újság" két árfolyamának kötött példánya |elzi .Az Érdekes Újság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit. Néhány ezer oldalon csupa beváltott Ígéret, csupa i^iéees ós művészi kép, osnpa aktualitás és lelki SMuzáeió Aki látja, már israerŐHuek üdvözli, mert ,A« érdekes Újság" két esztendő alatt logalommá lett. Meglepetésül jött és ugy gyöiölt, mint egy kellemes meg lepel és: az elsó órában már ineghódi totta a közönséget. Azon a napon, melyeu MAz Érdekes Újság" először kopogtatott, bebocsáttatást nyert s amióta a báboru kitört, ugy hozzátartozik az élet szükségleteihez, miut a keuyér. Ünnep, amikor friss szám kerül a csatád asztalára. „Az Érdekes Újság" ezt a gyors uépszerüségei nyilván annak köszönheti, hogy nemcsak a közönség jogos kiváu-csiságát elégíti ki gazdag és aktuális képtartalmával, de súlyt fektet a képek rtlflvészi szépségére és ízléses kiállítására la.1\' A legszebb, a legérdekesebb és a legaktuálisabb harctéri képek mindenkor „Az Érdekés U|»ág"-ban találhatók. „Az Érdekes Újság" mélyuyomásu borítékai pedig egyenesen szenzációi annak a hétnek, amelyen megjelennek. Hozzájárultak „Az Érdekes Újság" gyors népszerűségéhez mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett. Amit, ^át Érdekes Újság" az asszonyok, a gyermekek, a{ aportok és a tudomány os tudnivalók iránt érdeklődé i közönség számára hetenkint nyújt, az igazán fölöslegessé teszi a családok számára a külön újságok ! járatásét, „ás Érdekes Újság" számol a család min- \\ den igényével és öröme az egész családnak, szülök-nek és gvermekeknek egyaránt. Fokozott buzgóság-\' gal tökéletesíti magát. „As Érdekes Újság" és fo-i kozott buzgósággal gazdagítja kedvezméaiyeinek sorozatét A lap technikai kiállítása tekiotetébeo pedig (ölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes > lapjaival.
Kbben a tudatban bizalommal és szeretettel I kéri az uj féleszteudóbeu is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását
„Az Érdekes Újság" elő izetési ára negyed évre 2 80 K, fél évre 5-60 K, egész évre 11 80 K.
Az Érdekes Újság kiadóhivatala. V. Vilmos császár-ut 78. alatt van.
- A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Befizetési ára: Bgész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Hudapést, 71. Andrássy-ut 16. szám Mutatványszámot kívánatra iugyeu küld a kiadóhivatal — B ki-iűuósu szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
|ó auyák goudoskodnak
arról, hogy gyennekeik ápláló Ízletes és édestésztákat, kspianak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestész-Iákat készíthetünk dr. Oetker-féle pudding porokkal, melyek különbözők mint pl.: vanília, málna citrom és osokoládé izekben kaphatók a\' a kiosínyek által ujjougó logadtatáabau részesülnek Bgy 15 filléres puddiug-por csomagból \'/» liter tej, 8 lojáe és 5 dg. oukor hozzáadásával kii Unó vAcsora készíthető 5—fi gyermek réazére. Miulhogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tejföl nélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a Jóizt valamint a tápértéket. II.
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
~n . • •• t t
Erő.ltö éi adzö bisUló-kurAk egéaz óveu At. Gyermekek 7 éven felül kl.éret nélkül fhl<rét«tn»k.
*) K rotál alatt kiutaltakért nem vilid lalalóx-ai|jat • awrkeíiUaéK.
SZEMESNEK
kell ina lenni, liu lúl aktijuk uiirnyalui »ai Minylársiűnkat. Ar, élelmesség nom
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pltlana tig sem. hanem soron kívül vegyük igénybe
I.Zalai Közlöny" hirdetési rontát. inert ott 1 határozottan eredményt érét*Magyar hirdeti
VILÁG
hirdeteseit itt megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. -annak határotottan
VAKNAK
keli lenni, a ki nem látja a „Zalai Kéilftnv" robatn08 fejlődését, «■/. pedig világosan jellemet, hogy
AZ
ezen lapban megjeleni minden hirdetésnek kellé haszna van. Szemesnek ál) a világ, 1 vaknak az
ALAMIZSNA!
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. ffajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
11 Nagykanizsa, 1915. március 11
54 ik évfolyam 20 szám.
Csütörtök
■■lliliilk hitül ét ttllirllkii
ItoAiaUal árak: Egli, l-n 10 korona. Itla.i SigyaSívn 9 korona 80 flll.
OÜWWlf\'WW\'fl ili
k m".;,\' 1 Báuakovioh János 11
Egya* alám ira 10 flll.
Keméuy Lásaló
Szirhiizliiii át klriéMvatil litt-tér
T»Ufon: I8fl. U HlrJatéMfc clljtaabA* •■•rlnt.
Közegészseg a háborúban.
Illa: Dr. Barei Jenő
A közelmúltban Budapesten elófurduli koleraesetek majd mindegyikében ki lehetett mutatni, bogy az illetők nyers dunavizet ittak. Dunaviz ivásra rászoríthatná a háború a főváros egész lakosságál. ha ostrom alá kerülnénk, mert az ostromlók a vízvezetéket elpusztíthatnák Ostrom esetén tehát szük-séges volna a városban mindenkit beoltani.
Élelmiszerek utján a kolerán fertőzés sokkal ritkább. De azérl figyelni kell különösen ott. hol a háztartás siámára mindent idegenből szereznek be.
Különben a kolerát osak a kolerásbe-teg, helyesebben a kolera-vibriókat lartal-inaaó hányadúk es ürülék terjeszti tovább. A kolera elleni védekezésben tehát az a fődolog. hogy ezeket s az általuk szennyezeit helyeket és tárgyakat mind ártalmatlanná tegyük. Ei a hatóság feladata, s ezt a fertőtlenítés segélyével teljea mértékben el is lehet érni. Kiegészíti a védekezést a beteggel érintkezésben volt egyének megdgyelése, mert ezek nem rlikán fertőzhették magukat,
mielőtt a hatőság közbeléphetett volna. Ez mindössze öt napig tart, meri ennél tovább a kolera nem lappang az emberben.
A védekezésben tehát ninos semmi nehézség. De emellett a közönség uiég szöt is fogad és betartja a hatéságok közzétett figyelmeztetéseit, semmitől sem kell tartania. Ennek daoára a kolera még mindig rendkívüli rém a közönség szemében. Nem ritkán izgatott miatta a hangulat, s ez hatóságokat olykor valóságos polipraguiáziába hajtja bele.
Ezl a kil\'e ezésl orvosi körökben az operációk túlburjánzásának megjelölésére szokták alkalmazni, mert tényleg vannak egyes sebészek, akik az újkori operáoiók veszélytelenségén leibátorodva, többet forgatják a kést a kelleténél.
A közegészségügy terén mindenesetre jogosultabb a tulbuzgósag. mert inkább te gyttuk többet, sem mint valamit ázunk De tégtérs iitl is vannak bizonyos halárok. Szükség nélkül nem szabad az ; állami es társadalmi élet egyéb fontos nyíl váoulásaíl akadályozni.
Es különös hogy a közönség főleg a hivatalos helyeken való érintkezésben látja
ölmulisz- tótleuiló
a fóveszedelmcl. Pedig a hivatalos és magánjellegű érintkezés közt természettudományi alapon nem lehel különbséget tenni. És ha az embereknek egymással való érintkeiéee kolerás időben os.kugyan veszélyes volna.^ akkor elsősorban az összes vendéglőket, kávéházakat, muzgószinházakat és közlekedési eszközöket kellene használaton kívül helyezni. Ezekben vannak együtt az emberek néha igazán bámulatraméltó zsúfoltságban.
Igénybe veszi ezeket akármelyik baoíl-lusgazda polgártársunk is. Megfogja a ki-linoset, székel, csészét, poharat, tányért, evőeszközt, vagy a kocsi kapaszkodóját, még pedig — bocsánat — de nem mindig abszolút tiszta kézzel. Sót a leisorolt tárgyak egy részét szájához is veszi. Azok aztán belekerülnek a inosogatóvizbe a többi közé, anélkül hogy előbb fertőtlenítenék. A mo-sogatóviz pedig minden inkább, mint fer-
i_£nlí»dék. aj-iff r\'iin-\'r - .
És ezekre senki sem gyanakszik. Leülünk az üresen hagyott helyükre.\' Nyugodtan használunk utánuk mindent, ellenben nem merünk az ismerőseinkkel kezet fogni éi féltjük a gyermekeinket az isMáb^járá ítél.
De hat hiába I A közfelfogásnak kell
Kelet költészetéből.*)
— japán.
I.
Az emberről.
— Koluhu —
■ Zugó tengernek csapkodása, Habbá lórik a bérceken, MikénI a sors verése, átka Elsimul edzell sziveken. Az erősnek nincsen mi irtson, Gyáváké az elstilyedés, Azoké a Nirvána kincse, Ezeké az elfeledés.
n.
A virágról. . —- Hokatawa. — Van a virágnak érzeméuye. Van bánata, bája, sebe,
*) Legújabb llluaatrli miuikaUraunlt kclall uljibiil I..IU al Xolet MlláaaaUI ■ alkalmunk leli lóbbRkilr kotöln i
aaagMl. s»-
Ami nálunk r. dobbanó sziv, Az neki rejlelt gyökere. Ha ez beteg, ha éri bántás, Megjelenik arcán a bit, — Nézzétek a hervadt virágot, Mily bánatos, mily szomorú! Fáradt feje bágyadtan bólint, Szirmának színe elfakul, Illata fogy, megroppan törzse, Mig végre a földre konyul. S van álma is minden virágnak, Szerelme szintug)\' s óhaja; Csendes éjjel, ha megfigyeljük Átszáll a kerten sóhaja. Álmodozik, akár a lány sziv. Van eszménye, egy más virág: Bírni vágyja Szegfű az íriszt, Nárciszt ölel a Rózsaág. Integetnek, bólintnak titkon S ajkukról a mézporoda Bucsucsókként egymáshoz átszáll S holt virágnak Ég a hona
Ford.: ZOMBORY GYULA.
WÖSZljLT kgí éjszaka ALATT. \'
— Egy sebesült elbeszélése. —
f«bárha|u, mélyen btMfttl iiiml ambai f«k atik ai egyik bpesli kórházban. Alig téllétte be a Hü éiol éo mér ugy néz ki, mintha ;6»al lul volna a félszázadon. Az a sajátságos mélyen bsomnlé szempár, mely az óni koponyából moréd reánk, stinle megdobbanó !iitéat kelt. Úgy érti u Jinber uiagát, ha végig siklik rujta e klSIOnöt Wilotel. üliolha valami in ági, őssel simítanák végig, mely nivjt u ember lelkét. Sziuie megremeg lile.
Beáiéin! kezű.
— Csúnya esés déluián volt Kioson vágta trolinkba a véguélkMi esőcseppeket a nél. III a lévé-árokban feküdtünk. Valiink szemben legalább kéliaer-annyi muazka volt beásva. Vad kiaézójti ázaiái népek , lehetlek, legalább erre kóvetkmteUOok riaszté kiné-zésOkból. Mi a legóvatosabbaai ióttllus. Kgyflüeo golyói sem pocsékoltunk hiába. Cáak u idé ne lett volna telhetetlen. Alkonyatkor elékénHUnk a rohamra Hegharsanlak a trombiták, alnémnltak át ágyuk és ml kiugrálva lóárkalnkból bómnllen vtlat-IQk magunkat az ellenségre Csodálatos. Az úron nem futamodott meg.
Borzalmas vad atéllésáel ugiállak f»! ók is és ép oly heveseu rontottak ránk, mint .utak ó iájuk. ; Iszonyatos recsegés, fegyverropogás, űaattogás, ordl-

UUI KÖUONI
m HAB0ID8 11.
változnia, hosy tárgy ilago«»bb»k lehessünk a kolerával szemben. Uert a szegény liszt-viselőn hamar elverik a pori. Niiios köny-nyebb, mint a hatósági közegeket meggya-nusitáni én mindjárt eljárásuk eredményének bevárása nélkül el is ítélni.
Hangoztatják itt-ott a\'rémlátók azt fs, hogy a Vöröskereszt hölgyei szintén vészé-]yestetik a közegészséget, mikor a sebesültek körül szorgoskodnak. Ezeknek a jótevő hölgyeknek a nyomában osak áldás fakad és működésükkel sehol még egy betegségei sem okoztak. És nem is okozhatunk, mert a fartózött katonákat elkülönítik s azok olyan helyen vannak, hol szükség esetén a fertőtlenítést tökéletesen végre lehet hajtani.
Aki egyszer látta ezeket a harotér viszontagságaitól elosigázott vitézeket, uz nem fogja mondani, hogy vonjuk meg tőlük az enyhítő és bátorító női kezet. Könnyű itthon a meleg kályha mellett kiszínezni a lehetőségeket.
Biztosabb volna miudenesetre, de tuég biztosabb volna, ha be sem eresztenék a sebesülteket. Sót legbiztosabb lett volna, hu el sem kezdjük az egész háborút. Ugy-e bár? — Igy lehet az okoskodás utján a végtelenbe jutni.
,. De ha élni és magyaroknak maradni
akarunk, akkor nemcsak az eszünkre, hanem a szivünkre is kell adni valamit Ks bizony a tudományunk szerelőt nélkül olyan üres, olyan lelketlen valami, mint ama blbliabelí osengó éro, vagy pengő cimbalom
Hadi emlékérem orosz ágyúból.
Az oroszokkal vívott heroikus küzdolraüuk eisö nagy diadalét a krosuiki csatában Arattuk. Legeudás hím huszárjainkat itt nevezték el elleuségeiuk vörös ördögökuek. itt esett birtokuukba először nagyobb mennyiségű hadi zsákmány, ilt kezdtük meg a hatalmas túlerővel szemben győzelmes csatáink egész sorát.
A krasoiki csatát a világtörténelem nagy és örök emlékezetű csatái közé sorozzák majd a*hisló-rikusok és mig a történelem róliáusain arauy betűkkel ragyog a magyar dicsőség a jövőkor népei emieket is kapuak belőle.
Kmléket, amelyet a vas elpusztithatatlauságá val, a bronz örökkévalóságával őriz meg uj koroknak évenedekig.
A kraauiki diadal trofeumából egy orosz ágyút őfelsége a király az Auguszta alapn«c ajándékozott, hogy veressen belőle .Hadi emlékérmet". Az elzsákmányolt orosz ágyul azóta a zólyombrezói magy kir állami vasművek öutődéje érinek verésére alkui inas formában feldolgozta, lemezelle, bronz alkat részeiből pedig a körmöobányai magy. kir. pénzverő
hivatal már veri; a vaslemezekből is nemsokára elkészül az első magyar gyótelmi érem .
Pheidon Argon király* verette .is első éruiet még Krisztus előtt 700 évvel éa azóta a történelemírás legbecsesebb segítő forrása lett as érem Piramisok mélyén görög ée róiuai temetkesó helyeken eltemetett világok rondái között talált érmek vezették a történelem irót helyes nyomra és s nagy érem gyqjteméuyek. még ma is élőszóval hirdetik rég mull idők nagy eseményeit.
A krasniki diadsl érme is méltó helyet ktve-tel eb1 en a gyűjteményben, boxy majd akkor, amikor utódaink előli az idő ködéből a inai nagy élethalálharcnak osak kontúrjai látszanak, ott legfeu az emlékek felidéző, vasba, brouzba önlŐU iráa .A krasniki diadalmas csatában az oroszoktól olvstt ágyúból verette az Auguszta-alap 1914—I9IÖ "
Az érem egyik oldalának ugyan is az a felírása, fölötte a megrendít hetet len erő félelmetes szimbóluma, az orosiláuíej
Az érem másik oldala gyönyöiü művészi relief, mely Muráuyi Gyula hírneves szobrász művészünk ihletett alkotása csata j.lenetei ábrázol. Kgy orosz ágyút houvédek, huszárok hősi rohamiml elfoglalnak, miután elűzték az ellenséget.
Szemléltető, plasztikus a művészi kivitel, meggyőző örök becsű, a művészi elgondolás, mert tör-téuelmi eseményt hirdet, bizonyító erejű, mert az ellenség halált osztó szörnyetegéből készült, nekünk magyaroknak pedig dicsőséges, mert kizárólag ma gysr hősök rsgyogó haditeltét kilárólag magyar érem alakjábau őrzi meg a jövő nemzedéknek.
Auguszta-alap bronzból és vasból kétféle érmet verett. A nagy érem egy forintos nagyságú, a
tozás töltötte be a levegőt. Egész sorok dőltek ki mindkét részről. Ujabb és ujabb erők rohantak fel aaáikOi, hogy akár egyik, akár miiik fél eredményt tqdott volna elérni. Egészen besötétedett, mikor mindkét fél visszavonult, Égyik sem üldözte a másikat, tiate iámét lóárkaikban voltak a csapatok. Roham alatt a karom sebesült meg, amit csak akkor vettem észremikor elhagyott az erőm s én oda roskadtam a töb biek közé. Fegyveremre kétjellenséges kstona esett életteleuOl. Tul az egyik hullán, feküdt a kapitányom, aki a felső lábasárába kapott golyót. Lassaoként elcsendesedett az ugész harctér. Távolból hozott a szél egy-egy tompa ágyudörgésl. aztán ez is elmaradt s körülöttünk aemmi nesz sem volt hallható Félelmes osend borított mindent Jó másfél óráig feküdtem a hullák közt mozdulatlanul, mikor megmozdult a kapitányom és fél karra könyökölve felnézett.
— Jaj Uteueuil 8óhajtott a kapiiáuy. A magyar szóra lettem figyelmes, ekkor vettem észre a kapitányomat. Nem tudtam mozdului. hogy segítségére lehettem volna, fcjlél előtt tisztulni kezdett az égbolt s a fekete felhók közül óvatosau bujt elő a hold kerek tányérja Olyan jól esett látni inost ezt a jéghideg égi testet. Ugy éreztem, hogy most már uem vagyok egyedül. Még a mellettem fekvő hullák kezei se voltak oly hidegek. Mindketten szótlanul néz tQk a fenségesen ragyogó holdat, mintha még sohse láttak volus. Messze belátisk a csatateret. Minden felé fekvő emberi testek, élettelenül s köztük mi ketten. . . . (Egyszerre halk léplek zaját hallottam. Nem tudtam felnézui. A kapitány felkönyökölt, de csak ugy, hogy ne nagyon emelkedjék ki a hullák árnyékából.
— Ki jöp Kapitány ur 1
— A gazember I Sziszegte a parancsnokom Hulla fosztogató I
Most már én ia láthattam ezt a pokolból sza bedűlt rémet B<> köpeny volt rajta Arca csak akkor
volt látható, mikor felemelkedett Folyton le le ha-jolt. Minden buliáuál megállott. Átkutatta zsebeit, aztán végig siiüítetla a kezeket s a gyűrűket húzgálta le. fy/ik-másik megmeredt hulla ujjáról nem sikerült a gyürüt lehúznia, de azért uem hagyta olt a gazember, övéből kést vett elő s egy nyisszanás-sal levágta a gyflrüs ,ujjakat Egymásután 10 —Ifi ily rémes csonkítást láttam. Mi volt nekem a percben a roham veszélyétől való borzadály, mi volt ehhez az érzéshez képest a félelem és irtózat, azt le-irui nem lehet. Nyilván az a sors várt rám. smi a többiekre. Kgyik másik élettelen teqjbe, mely gyauuB-uak tetszett a rabló előtt, beledöfte kését a pokol figtala Lépésről-lépésié közeledett hozzánk, Suttogva szóltam a kapitányomhoz I
— Kapitány ur nincs semmi fegyvere? Hevol-ver? vagy vslsmi más, mert nekem nincs és i:em is bírom a karom
— Nincs sera.uí.
— Teg)ük magunkat halottnak. Taláu igy meg menekülünk Többet uem mondhattam, pár lépésre volt tőlünk a fosztogató. Brrr. A gyermekmesékben láttam még ily rém alakot. Az arcából csak az orr ós szem uem volt szőrrel boriivá Vadtekintetü. élesen kiálló arccsontu emberhez hasonló rém alak volt. Oiosz egyeuiuhát viselt Most a mellettem fekvő hullához lepett, amely egy orosz katona hulláia volt.
(kutatta a zsebeit. Nhiii talált semmit. Most a ke zeii fogta meg. Vékony karika gyürü volt az egvik ujlán Durván ráuloita meg a gtürüt, azonban nem sikerült lehúznia Ét ekkor borzadtam meg legiobbau Oly nyugalommal húzta elő kését ez a rém, mintha egy száraz galyról lenne szó és egy húzással levágta az ujjal. Most hozzám lépett. Felém hajolt. Egyik keiével a zsebembe nyult. Éreztem, hogy eláll a szivem verése, egész tostemeu borzadály futott végig. Féltem, hogy elárulom magam. Arca közel volt arcomhoz Kelleiuetleu pálinka szag ömlött a gazom
ber leheletével arcomra. Oh, ha akkor nem lett volua átlőve a karom . . . Uralkodtam magamou .... Kgyik zsebemben n)*gta)áUa az aranyórámat, ayiit magához vett, aztán keresztül lépett. Átkutatta sz 6 zsebeit is de nem talált seiumlt A jobbkéz kis ujlán volt egy kis brilliáns köves g)ürü, azt búzta le, aztán tovább ineiit. Miud * ketten hálatelten néztünk a kéklő égre. Tiz\'lépésre lehetett tőlünk s rabló és nyugodtan folytatta rémes muukáját. Kkkor a kapitányom megszólalt.
— Nem bírom. Borzasztóan fáj a lábam. Meg kell, hogy forduljak.
— Az Istenért kap\'táuy ur, elárulja magát.
— Nem birom. Nem bírom. Fel kell könyökölnöm. —
Hiába voit minden könyörgésem, a kapitány felkönyökölt: Kbben a pillanatbau megfordult a rabló is és egész közel |ött a kapitányhoz s mikor meglátta, hogy él, revolvert vett elő, valamit ssietegeU állattias fogai közt, aztán főbe lőtte a tisztet. A rabló még |ó ideig folytatta gaztettét Helyzetem most még borzasztóbb lett, szegéuy kapitányom nem halt meg azounal. Iszonyú haláltusája volt a ezt nekem végig kellett néznem, anélkül, hogy tehettem volna valamit. Hajnal fele megszűnt a haldoklas és megint néma csend borított miudeut. Eltűnt a hold is.
Kegyeli; feküdte u ott abban a rettenetes helyzetben. Akkor jöttek a mi katonáink s nagy sirgöd-röt á*iak. Közbeu éreztem, hogy elliágy minden erőin. Szemeim lecsukódtak s félálomban halottam, hogy megéikéziek a fiuk. llalottsm mikor moi.dta valaki : — Az oroszokat külön . . . Most kétszeresen fogott el a félelem. Ha el-hágy az erőm, eltemetnek a töbiekkel. És ez a rettenetes érzés uj erőt adott Mikor hozzám értek a katonák, minden erőmet összeszedve, megmozdultam, aztán elveszítettem az eszméletemet. Harmadnap éli-iredtem fel s akkor már ilyeu ó-iz volt4m.
MÁRCIUS H.
Z A L A 1 KÖZLÖNY
8
kicsi olyan, miot a husi koronás arany póni. Azért választotta Cinkel « kis forinákai, bopy az oroat ágyúból lehetőleg minél több érem kerüljön ki és miuél többen megszerezhessék Bizoliság elleuórzi. hogy csak annyi érmet verjenek, amennyit az ágyú auyaxa szolgáltat A bronzbői való nagy érem ára 10 K, a kiosié ft K. A vasból való nagy érem 2 K, a kicsi 1 K
Ugy értesülünk, hogy az érmeket már ebbeu a hónapban forgalomba hozzák és városuukbau is vásárolható lesz, at Auguszta-alap megbízottjainál, akiket annak idején meg is nevezünk.
Aki a győzelmi érmet, melyei az Augusztaalap „Hadi emlékéremnek- uevez megszerzi, ritka becsű történelmi emlékhez jut De ezenkívül rémi vesz a nagy nemzeti küzdelemben itthon Klósegiti átoknak a munkáját, akik az ország belső izgalmát igyekeznek fenUrtani. filléreivel enyhíti a nyomort, értünk küzdő, értünk vértó, érlüuk hősi balálba rohanó testvéreink iuhon hagyott hozzátartozóikról gondoskodik
Az ágyúból készUll győzelmi érmek teljes jövedelme ugyan is a harctéren küzdő hőseink család jaiéja háború következtében iuhon ínséggel küzdő asszonyoké, gyermekeké. A jövedelem 15 százalékát helyi hadi jótékony bizottságunk kapia meg kizárólagosan hadi segély céljaira, a többit az Auguszta-nlap országos segély akciójában hnozuália fel. az eddig már oly sok elismerést érdemlő hazafias formában.
így megy át egy uemea metamorfózison n orosz ágyú Ar az ágyú, amely eddig annyi életút ontott, annyi nyomoi l, szenvedést, oko/ott most expiálja szörnyű bűnét, mert ugy lesz rendjén, hogy ugyan annyi életet ineutsen meg, könnyet törüljön, fájdalmat enyhítsen.
HÍREK.
— HŐsi halál. Kgy megtört özvegy anyának s egy reménységgelbuli szép menyasszonynak hozott a posta szomorú levelet, mely Poliu Glek hadnagy hősi halálát tudatta.
Thomka Irén 4 ifjú menyasszouy, ki iránt, hogy mily rajongó Mtereteltel viseltetett liősí halált halt vőlegénye, álljon itt a levél, melyet flyeues Lajos sukaéivezett iutézett a bájos s most már lesújtott lelkű menyasszonyhoz: 4
Kedves Irén Nagysád l
Mély fájdalommal kell azt a szomorú hírt tu-datuom, hogy kedves vőlegénye Polin Klek. hadnagy ur a mull hó 90-án az északi harctéren hősi halált halt.
Szolgáljou vigasztalóéul sokat zaklatott lelkének az a tudat, hogy boldogult Lexi a hazáért küzdve hősként halt me/j, utolsó sorait is Kegyednek írva s utolsó sóhaja is a Kegyed uevévei szállt el 26-áu hajnalban, amikor százada rohamra r,ezetve egy ellenséges golyó állal halántékou találva miuden szenvedés nélkül meghall. — Temetésén bajtársai s katonái voltak jolen.
Ismételten kérem legyen erős, kütd|e le fáj-dalmát at a ludat, hogy áldott lelkű vőlegénye a hazáért halt hősi halált, kire mindenkor büszke lehet.
Ugyancsak leguap és kezet! a boldogult hadnagy szolgájának egy kártyája, melyen szomorúan tudatja Thomka Iréulcével hadnagya elestél.. N
A szoinoru hirl hozó kártya stéjére a/oham alőUi üstén Polln Elek menyasszonyához intézve a
következőket irta: „Én majd a menyországbanj fogok imádkozni boldogságodért." Mintha c*ak megérezte volna bekövetkezendő halálát, azzal adta ál a lapot szolgájánák, ha meghalna a rohamban, azt Thomka Iréuhez juttassa A balsejtelem bekövetkezett. Poliu Klek meghalt, hősiesen a harctéren. Nyugodjék békében hősi halált balt társaival, üvéi-üek s bájos menyasszonyának lesújtott szivére pedig uyujtsou gyógyirt a mindeneket megvigasztaló és megboszuló Úristen, —r.i • g
A Néptakarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán, állandó hite-1 leket engedélyez bekeblezés, vagy értékpapír fedezet alapján: leszámi-\\ tol üzleti váltókat:\' elfogad betéteket könyvre, vagy folyószámlára a/.o , kat 5000 koronáig felmondás nélkül, nagyobb, összegeket pedig rövid felmondási Idórej VÍ88Wiflzet.
— Qyenea Döbso emlékeaete a Munkáe-pénetárban. A nagykanizsai Kerületi Munkás-biztosiló Pénztár március íj-éu este tartott igazga-
J lésági ülésében kegyelettel emlékezeti meg a déli harctéren hősi balált halt üyenes Dezső pénztári számelleiiórról az igazgatóság elhatározta, hogy Qyeues kilüuó pénztári inunkásságál és érdemeit jegyzőkönyvben megörökíti, haláláról gyászjelentést ad ki és a gyászoló családhoz r«szvél átiralol intéz. A gyűlésen bejelentésre kerüli, hogy Qyeues tisztelői és burálai gyüftéal iuditoltak a péuitár kezelésében létMnitendő Gyeiies Detső emlékalap érdekében, melynek kamataiból a hu»2 héten tuli beteg munkásokat segélyezik, kikel a pénztár a törvény szeriül már nem segélyezhet. Az igazgatóság köszönettel vélte tudomásul a kegyeletes megemlékezést és elhatározta, hoyy az eddig miutegy 200 koronái kitevő gyűjtést fuiytatja. Az emlékslapi8 további adományok Révész Lajoshoz, a pénztár ügyvezető igazgatójához küldendők.
— Járvány aa iskolákban. Még alig kezdődött meg jófortuáu az elemi iskolákbau a tanítás, máris egy uj rém áll a rendes munka köaé akadályul, a ragály. Napról-napra ritkulnak a padok s mind több és több Uuulót dönt le a járvány, megakasztva az iskolák munkájét, mely a háború folytáu amúgy is rövidre szorult
— Elesett hősök exhumáláaa ós haaa-saállitása. A belügyminiszter tudatta törvényhatóságokkal, hog> a hadsereg hadtápkörletében elteme-
HIBDSTS3EK.
Főzzél ésszel. Kt a modern asszony elve A .rég bevált- titkos receptek-idejüket multák. Ma a főcél a változott gazdasági viszonyoknak megfelelő jó ós ízletes konyhát vezetni, ezért |ó gazda-asszonyok dr. Oetker-féle sütőpori használnak, mivel időt, . munkát és pénzt takaríthatnak, meg ezenfelül bizlosiékot nyújt bármiféle sütemény sikeren elkészítésére. A világos fej a legszebb és legtalálóbb sym-bolums "zen kiváló kouyha-szernek. Kzen fej mintegy figyelmeztet arra, hogy „Főztél ésszel". III
tett holtlestek exhumálás*! és elszállítása iránt a kérvényt mindenkor az illető hadsereg hadtápparancs-nokségához kell intézni és ez a kellő vizsgálat után határoz a kérelem dolgában is 8 a mennyiben az engedelmet megadja, fölhívja a folyamodót, hogy a tervbe vett exhumálás idejét táviratban idejekorán I jelentse be. A szabályok ertelmében a koleiában. himlőben, kiütésetf .tífuszban pestisben, vörhenyben és difieriábuu elhallak holttestének exhumálását és elszállítását egy év eltelte előtt nem engedik meg.
Küldjünk katonáink-; nak thermosüvegeket, teát, konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t!
Az adományokat köszönettel fogadja s a hadtáp-parancsnok-ságokhoz juttatja a honvédelmi minisztérium Hadsególyező Hivatal, Budapest IV., Váczi-lutca 38. sz.
A francia ipari termékek allén.
A % ti minden kritikán aluli magatartás, melyet a franciák kedves orosz szövetségesük kedvéén a védtelen magyarok, osztrákok é* németek irányában \'tanúsítottak, immár luind a bárom nemzetben megteremtette a visszatorlás gondolatát. Magyarországon, de fóképen Budapesten minden ellen irtóhábo-rut indítottak, nrnl franoia — A különféle franoia elnevezésű mulatók hamarosan megváltoztatták a fővárosban neveikel, a franoia pezsgő. a franoia olaj, a franoia konzerv, de végül a hölgyek jóvoltából a franoia divat is elvesztette azt a varázsát, amellyel eddig lenyűgözve tartotta a lelkeket. Egv dolgot uzonbati szinte mindnyájan elfelejtettek boykotl alá venni s ez — a franoia cognao. Oognao városának nevét nem lehet hamarosan kitörölni a finomabb papramorgókat kedveié emberek emlékezetéből, holott talán ez lenne » legkönnyebb dolog. A borból párolt italt a teohnika vívmányai következtében ma már Magyarországon és különösen Fiúméban sokkal jobb minőségben készítik, mint akár a legelső franoia gyárukban. Az „Adriatioa" Cognac Médioinal néven forgalomba hozott tiszta borpárlata különösen ajánlható gyógyoélokráv is. At „Ailriatioa" borpárlata minden jobb usemege-áru és italméró üzletben kapható. Az *Ad-riatica" fiumei gyógy konyakja azonfelül, hogy jobb a franoia gyártmányoknál, tetemesen olcsóbb is Talán eddig az is volt a legnagyobb hibája, hogy olosóbb volt a franciánál. Végre megtört a varázs és a magyarok osak magyar ooguaoo! fognak fogyasztani.
T, A t. A I Kf) 7. I, 0 N Y
HEHiü
Tanintézetek részére szükséges cikkek
— dús raktára......
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok : —: ■- nagy raktára, —
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
--- -- iés névjegyekben —--
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban —— •——* gyorsan készíttetnek. -
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. ffajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Ás Érdekes Újság előflaetóei felhívásai
Négy tartalmas ée ialóses kötet: .At Krdekes Újság- két évfolyamának kötött példáuya jelzi „Ai Érdekes Újság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit Néhány éter oldalon csups beváltott ígéret, csapa illését; én mAvétfti kép, csupa aktualitás és lelki stentáeió. Aki látja, már ismerősnek üdvözli, inert BAt Érdekeit Újság" két estlendó alatt fogalommá lett. Meglepetésül jött és ugy gyötölt, iniut egy kellemes meglepetés: at első órában már megbódj\'\' tolla a kötönségel. A tori a napon, melyeu .Az Ér-dekes Újság" elóstör kopogtatott, bebocsáttatást nyert s amióla a báboru kitört, ugy bottátartotik ai élet silkaégleteihet. mint a kenyér. Ünnep, amikor friss stám kerül a család asztalára. .At Érdekes Ujaág" etl a gyors népszerűségei nyilván annak köasönbeti, hogy nemcsak a kötönség jogos kíváncsiságát elégíti ki gatdag ós aktuális képtartalmával, de súlyt fektet a képek mflvésti stépségére és is-léses kiállítására U. A legstebb, a legérdekesebb ée a legaktuálisabb harctéri képek mindenkor .At Érdekes U|ság*-bao találhatók. .At Érdekes Ujaág" mélynyomása borítékai pedig egyenesen szenzációi annak « hétnek, amelyen megjelennek. Hottájárul-tak .Az Érdekes Újság" gyors népszerűségéhez mellékletei is, melyeket állandóan (ejlesitett. Amit „At Érdekes Újság" at asutonyok, a gyermekek, a sportok és a tudományos tudnivalók iránt érdeklódó kötönség számára hetenkint nyújt, at igazán fölöslegessé lesti a ouládok számára a külön újságok járatánál. .At Érdekes Újság" számol a család minden igényével és öröme at égést caaláduak, szülők-nek ós gyermekeknek egyaránt. FokAolt buzgósággal tökéletesili magát. .At Érdekes Újság" és fokozott buzgósággal gatdagitja kedvezményeinek so-rotaiát A lap technikai kiállítása tekintetében pedig fölveati a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival
Ktiben a tudatban bitalommal é» szeretettél kéri a« uj félestteadóben is elófitetöinek és olvasóinak további támogatását
„At Érdekes Újság" elö izelési ára negyed évre 2 80 K, fél évre 5-fíO K, égést évre 11 20 K
Az Érdekes Újság kiadóhivatala. V. Vilmos csáazár-ut "8. alatt van.
— A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi kép.\'.s hetilap, fiatal leányok számára. — 8zerkflatti Tuis\'k Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelQ képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára: Kgést évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ut 16. szám. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — R kitűnően szerkesitett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
|ó anyák gondoskodnak arról, hogy gyeimekeik ápláló felelés és édestésttákat,-kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitünó édestést-tákat kénithetonk dr. Oelker-féle pudding porokkal, melyek kQlüu-: bötók mint pl. : vanília, málna citrom és csokoládé itekben kaphatók h a kicsinyek álul ujjongó logadtalásbau részesülnek Kgy lő filléres puddiug-por csomagból >/, liter tej, 9 to]á* és ö dg. cukor hozzáadásával kitűnő vacsora ké-stitliető ö—fl gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyűmölcsittel, tejföl nélkül ké-sziljük, eten szerek fokozták a |óizt valamint a tápértéket. II.
NYÍLTTÉRI) Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erfielttf és edző hiilaló-knrák egéaz íven át. Qyeraekek 7 éven felül kiiéret nélkül felvétetnek.
•) K rovat alatt klWlII lekért nem villái leleléa-séget a tjterkaaitéaég. V
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha lúl akarjak szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
,\'gyébből, minthogy ne késsünk egy plllana tig sem, hanem soron kívül,.vegyük,Igénybe
•Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
hirdeteseit itt\' megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. — annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlönyrohamos fejlődéséi, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő, minden htrdeiíaaek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA I
Nagy Kanizsa. 1915. március i5 _s4lk évfolyam, ai szám. Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Miililmlk hitlön ii ciillrtikin.
tlOAi.Mal *r.k: Kt*t. í.io lü korona, Ultm 6 koron*. Ni|)r«M«ra 2 koron. 60 fia. . í„„. „.„, „. (0 et|.
FclelA. aa.rk«HIÓ:
Bánekovlch János
Kemény Láailó
A német szeliam.
A németektől valamennyien sokat vártunk már a háború előtt, mégis mindnyájunkat meglepeti ez a nép, inert tettel és ragyogó harci erényei a legfokozottabb igényű várakozást is messze felülmúlják. Csodálattal adózunk a legió-pusztitó Henn nn méltó utódainak, kik a békében és háborít, ban egyformán Állasként hordozzák vállukon a nagy és nemes eszméket
Fenséges teltekre hivatott ez. a nép, vezetője Európa békés kulturmunkájáiiak, igazi pedagógus mundi. kihez az egész világ tanulni jár, eszméivel megtermékenyíti a már-már meddő latin kulturákal és egyetlen bőséges barátját leszámitva, mégis magányosan áll Európa közepén I Ó az a tengerből büszkén kiemelkedő szirt, a melyet mindenfelől ostromolnak a megvadult tenger bőaz hullámai, de osak azért, hogy lajtékka törve leoosenjeuek síét a gránitfalakon. Hogyan van az, hogy ennek a dicsőségén népnek nincsenek barátai, de annál löbb az ingye meg az, ellensége?
Sokunknak fejében megfordult e félév folyamán ez a kérdés. Maguk a nemetek is
őszintén a szemébe nézlek, felelni próbált rá Gohen Hennáim is, a neves marburgi bölcselő és mi az ő felelete nyomán vázoljuk itt a német .szellem sajátosságát.
Nem szeretik a németeket, — mondja ("Sulién. mert nem értik meg őket. Hogy is érthetné meg az erkölcsi alapokon felépülő német szellemet az a romlott Európa, melyben az erkölos veszni indult, a természet. és népjogok meginoglak akkor, mikor u francia köztársaság évtizedeken át szövetségben tudott élni az orosz őnkényállaunual I Ez abnoruiis politikai helyzelltez járult aztán, hogy az utóbbi években az elvakult Anglia is szolgaságba rohant (ruere in ser vitium) és eladta magát a kettős szövetségnek.
Különös, hogy éppen azt a népet ni értik meg, mely maga minden kulturát meg akar érteni, mindenkit szeretettel lát vendégéül. a nélkül, hogy egyéni sajátoága megtagadását kívánná valakitől, Mi U»t az. a mit nem akarnak megérteni Európa többi népei? Mi jellemzi a német kultúra szelleméi? Mit alkottak a németek Olyat, a mit senki más nem tudott volna az emberiség számára megteremtem ?
■v Vasárnapi
Irta: Gável Béla zászlós, gimn. tanár.
Vasárnapi napon a rajvonal megett, Havas hegyek alján állt a gyülekezet, Harcban edzett ifjak, magyar honvéd bakák. A kik istenüket soha el nem hagyják.
Áldó napsugarát leküldte a tájra S figyelte, hogy mii kér bátor katonája.
De im! egyszerre csak itt a szent templomba Gránát csapódott le s félelmetest robban, Aztán jött egy másik, s ki tudja, hogy
[hány még
Kiég, ha azt tudtuk, mi a gonosz szándék.
Összejöttek most is a szent oltár körül S látszott minden arcon, hogy a lelkük örül, Elitlük mi lisztekj őrnagyunk az élen ■ ■, Ugy történt az eset, a hogy elbeszélem.
Tábori lelkészünk a misébe kezdett, Buzgón vetett ki ki magára keresztel, Szívből jött éneket hallgattak az egek — Azt zokogta szava „keresztfához megyek."
A hatalmas Isten nagy örömmel nézte, Miként ünnepel a harcok hős vitéze,
S a ki nem hisz csodát, avagy istentelen, Itt kellett vön annak közlünk lenni jelen! A sok gránát között, mint a sziklák állunk, Nem volt mise közben semmi bántódásunk.
Ne feledjük soha ezt a vasárnapot, Mert a leikeinkben mely emléket hagyott. Őrnagyunk szózalát most is egyre hallom, „Velünk van az Isten.1 Kitartás! fíizalom!"
turkiiiliiii UiMUiiU litt-llr I
T.lafon: 183. — nlrdoUook dl)»i»bta ■■«,*.
A legtöbben a pbilosophiára gondolnák. Hiszen az angolok is mosolyogva emlegették még a műit század derekán, hogy míg Németország csak philosophiai rendszereket exportál és nem gyapjút, addig ninos tőle mit tartani. t>
Jogosan fordul hát a nemzeti sajátságot kutató szem a pbilosophia felé, ám rossz helyen kereskedik, a ki ezt a rneta-pbysikábau látja megtestesülve, A metapby-sika minden nagy kultora közös hajtása, a német pbilosophia több mint metaphysika, ez átjárja a kultura minden területét s ezáltal mindent olyanná teat, mint a milyen a német szellem és a milyenné az szeretne lenni. Osak így képes ez a szellem óriási anyagot felszívni magába, de azt aztán az igazi eredetiség erejével tudja megformálni, organizálni, sajátjává tenni. Ily roppant szellemi kapacitásra legfeljebb a görög szellem történetében lehet még akadni.
8 a német és görög szellem ilyetén érintkezése nem véletlen valami. Feltalálható ez tuár annál a gondolkodónál, a kinél először lelt bátortalan, mégis határozott kifejezésre a német lélek: Nioolaus Ou«anus-nál. A római kardinálisban német szív dobogott, nem hiába kívánta végrendeletében, hogy
Magyar virtus.
Egy azein abból latnaikból, mely valamikor majd a mai barooa Magjaroraaig kópét fogja adui.
A 18 áveaekel niluok ía besorozták Tolt vagy tiz gyarak, pár taiiu gyengébb, ds a lobbiról biz-viat el lehet moodani Vaa OereiwDllil, hogy ha w. Ur laton mégegyszer teremtené at embert, réluk ve. betoe mintát.
Nem daloltak mint miskor sorozás 11 menet. Elfogyott a ml népünknek a daioló kedv* Solt bábban vau megsiratni való liu, apa lestiér, * tóbbi inog uetn rontja a nótájával amannak a gyiazát. De mikor megjöttek ai esti vonattal, akkor uni daloltak Kilei.cnek ott virított a kalapja mellett a piros oéduin, ez hizlalta a virtust, meg néminemű folyékony dob gok, amik be leltek keboletve, hogy megadódiék a módja, üliuok pedig kullonolt HJ- A ujakéban a tóbbi üres aaeredisa. Nagy iiiagamegadóssal nlpelta a tarisznyákat s bele nem dalolt volna azok oótijAM a fél viligórt sem.
A kertkapum alóli illott egy uónika. Olyan nem kimondott biba. ki mindent hall, fflindeut tud, rendeaen os.k rosszat. Nézi, nézi a dalos legényeket kiknek most dorogil a kalapbillentés, de még egy
ZALAI CÓUDSI
MAB0ID8 16.
uire német főidben legyen eltemetve. Ó volt u, > ki először mondott* ki az újkor és a reformatio hajnalán a sokat jelenti síit: Nihil oerti habemua in nostra soientia nlal nostram mathemstioam, — ninos a mi tudományunkban más biionyosság, osak a ml malhematikánk. íme a szó, mely kifejezést ad a német lélek bizonyosságkeresd vágyának, s egynttal meg is jeléli annak a (orrá lát önmagában, ai önmaga alkotta tudományban. De e mellett a német lélek egy-•égre vágyódásának, enthusiasmusának ia ■urakat adott: una rellgio est in rituuiu varietate — egyetlen a vallás, osak a szertartások különbözók. Rz meg a reformatio otját, a sziv vallását, a hitet hirdeti, melyre a német roystikusok vállán jut el majd Luther.
Már itt belekaposolódik a német szellem Platóba és a görög tudományba. Kezdi látni, hogy más a tudás és más az ismeret. A dolgok nem egyszerűen adott valamik, hanem kérdőjelekként merednek eléje: problémákká válnak, a melyek megfejtésére mód-szereket kell keresnie. A kutatás és a módszer Itt egyesülnek, hogy aztán többé el ne váljanak.
Hosszú óréa vár még a német szellemre, hogy aztán Kantnál téljes tudatára ebredve bontakozzék ki. A németeket tieiu hiába szokták a franciák Kant népe gyanánt emlegetni. Nemzeti újjászületésük osakugyan a kanti philosophia löriénetével forrott össze. Még a katonái: Sobarnhorst, Oneisenau,
Olausewitz is vonatkozásbn hozhatók Kant
eszméivel
*
Csodálatos és egyben igen jellemző, hogy a német nemiét újjászületése egy philosophia! rendszer eszméivel van összefüggésben. Ilyen sehol másutt nem történhetett volna I
Mikor a német világ a napoleoni idók aleltságából magához tért ás inegujulni kezdett. e szellemi újjászületést ugy akarták megvalósítani, Logy egy rég halott irodalom talajába mélyítették gyökereiket: a görögökébe. Igaz, hogy a renaissanoe ebben előttük járt, de á reitalssanoe emberei Itáliában rómaiaknak érezték magukat, a görögökkel közvetlenül nem óhajtottak érintkezni. De a németeket Kant Plató Hellasával kötötte össze s igy ó lett az összekötő kapoon a kél nép közölt. Kant befejezte azt, a mit Plató megkezdett. A mit a görögök tudományban és philosophiában megkezdettek, azt a németek hasonló genialitással folytatták, ez az ó sajátságuk. Igy lelt a német philosophia és a tudomány mindeneknek mintaképe.
Ma a németség bőséges példáját adja unnak, hogy a költök és gondolkodók népe a harousoké és az államférfiaké is. Kosnto-politasága nem quietisnius, hanem az az erkölcsi őserő, mely egy Kant és Fiolite németségét éltetle.
Ks a háború után?
A német nem gyűlölködő nép. mely
hosszú haragot szokott tartani. A kik oly sokat, oly beosületesen. fáradoztak abban, hogy idegen népek lelkét megértsék, azok mihamar visszatérnek nagy feladataikhoz és dolgozni fognak újra minden népekért. S ha lehet, még jobban ki fogják fejleszteni ősi szellemi sajátságukat, mert ha van erkólOBi világrend, akkor eié a jog, törvény és eró.
Küldjünk katonáinknak thermosüvegeket, teát, konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t!
Az adományokat köszönettel fogadja s a hadtáp-parancsnok-ságokhoz juttatja a honvédelmi minisztérium Hadsególyező Hivatal, Budapest IV., Váczi-utca 38. sz.
Pártoljuk a Vöröskereszt egyletet!
Használjunk h a d i s e-gély bélyeget I
Ne adjunk alkoholt katonáinknak !
HÍREK.
jóeatét b<i fér ki egynek se a szájéu. A hátsó gyerekei ott* már megszólítja :
— .Hát te nem kellettél ?
Nem kellettem.
— Mit mondott a íelcsor? Miért nem kellet tél? -
— Semmit sem szólott a*. Nem alkalmas. Ennyi.
— Knuyi-e?
—\'.Peígilfi ^s vagyok flyw legény. Én is zsákolok ugy, mint ók. Pikó Sandrit is inár hány •tor lebírtam és ó mégis kellett.
— Nem ia altul van a\'. A te joliblábadon két k&työkt^jad vau. Emlékszem rá jól pöndölyös korodból.
Azért nem veitek be?
— Hát miért volna másért?
Elcammog a néne. A fiu még ott marad, bök-ködi az ólmos botjával h göröngyöt, azután megiudul Már biztosabb a lépte, mint részeg embernek, ha kiméo a hidegre.
Ugy I óra multán fut hozyám egy gyerek.
— Tessék hamar jöuui a Vida Pálékhoz A Miskn rögvest meghól.
— Miska? Az elébb .nég itt járt Mi baja történt hát?
— Jaj nem t\'oni én, uem tora. Csakhogy miudgyár meghól.
8z«dem a szerszámom, kis patikámból, amire goodoioiu, azüksé^ lest. Fel vag)ok szerelve ilyes esetekre. ,
A Miska fekszik a dikón. Lábán vérázliitta ruha. Jajgató a-HNioJnnép, h egy káromkodó férfi adják meg
a milliót. Kizavarom az asazonyokat s megnézem a Sebet, A job lábon véres csouk. a láb kQls6 fele is lehasiiva. A hatodik uJ hiányzik, Kezdtem érteni a doldol s rendesen elóadott dorgatoriumomat, .mert nem vigyáztál jobban I ?" magamba tartom.
— Hát hogy történt az esel ? Kérdem az apjától\'
Tudja a pócai sztlz I Bemék nemrég az Qres házba, ozt ott lekszik. Mellelte n fejsze.
Átmegyünk a helyszínre. A második, kamarának használt tfzoba. A közepén galyvágó léke. rajla a halódik ujj, mellelte a véres fejsz*, s körötte a íüré.siporban fekete vértócsa.
A fiu szeuvedett ugy igazában. Agyara közt azilánkká harapta a pipa szopók^ját, de nem szólt |egy jaj szót.
— Miska flam! Miért tetted ezt a dolgot? Nem felel.
— Magunk vagyunk. 8zól|ál. Hátha segíthetek? Most se akar szólni. liáinulja mereven a me«-
tergerendát Meg fogom a kezét Biztatón szorítom. Még a padlást nézi, de a s/.erae könnyes. Azután elsírja magát, csukló, ökrendezó párnázta* sírással.
— |Azl mondia Sztahuné, hogy azért nein kellek katonáuak. inert hogy két fölyök ujjam vau. Hát leyigtam az egyet. — Aztán hozzám tekint és szorongva kérdi — Sokára gyógyul meg?
| — Nem soká. — Vagy nyolc nap . . Azutáu hevesinek ?
— Bizonnyal . . . Bevesznek . .
i Hanem ez a szellem, hauem ez az eró lelér Kitcliener loro xokiit emlegetett sok milliárd jávai.
1848-1915.
— Március 15. —
Egyszerű, szürkenap ez a föld golyó összes uépeinek s nemzeteinek, de nekünk magyaroknak nagy, a legnagyobbak egyike, melyhez oly sok fel-égita a magasztos neinzeli emlék füzódik.
Karácsony, inert e napon ssQleteft meg a magyar szabadság magasztos eszméje.
Húsvét, meri ekkor támadt fel a magyar di-eaóség, Pünkösd mert e napon szólaltak meg dicsó nagyjaink, kik megjósolták jövendó nagyságunkat h •Szent Háromságunk, mert ekkor kaptuk meg a szabadság, egyenlőség éa testvériség diadal koszoriyál.
Azóta 67 év mull el s ez idó alatt sokat sírtunk, járluk a kálváriát, láttuk eltemetni, maid ismét feltűnni a soká óhajtott szabadaág napját, de az elsó március 15 ének varázséi semmi uem tudta el-hoinályoaitaui a lelkekben, ugyanaz maradt mind máig it ami volt s ez az isméilfidó meg-megtgulása a reménységnek, a vágyakozásnak s szent fogadásnak, adta a magyar szivekbe azt a bámulata* lelkesedés), nely megacélozta a hazaszeretetet, amelynek lángjaiból fakadt a mai hősies Önfeláldo/.ás mellyel fiaink, véreiuk, öveink hóban, xárbau. vízben, a legnagyobb nélkülözések közepett is vésztjósló cherubok-kénl védelmezik e .nekünk niiudenkor szent löld .határát, hogy a ránk mindenünnen agyarkodó gálád elleneinket visszaszór itták
8 az Úristen, ki a magyarok felelt ezer év
/
MAR0IU8 16.
7i A t A I KÖZLÖNY
S
Ma tartj. tárva védő karjait. felemelte kezét, erői amely jobban birja « takarékoskodást és miudazt,!
öntőit e sokat szenv........ nemzet (iBi„„k izmaiba, amit meglakarilolt, nz önzetlenség és az odaadás
hogy számító, sivár lelku elleneink megszégyenülje-! heroiimu.ával tudja ai áldozslok ollárán megégetni nek, balomra puszlullanak s a hősök véróből sarjad- ■ Vau ez is olyan hősiesség, mint ágyuk tízébe,, vejen fel az erkölcs, s rég óliajtoll magyal szabadság rekedni. Ne maradjunk mögötte azoknak, akik rém -és nemzeti boldogulás, bőgj ledöntvéu »z utálatos ( kel. uul|Ak ki értünk. Maiuiiion szobrát, emelkedik nagyra s ragyogjon fényesen a kuliura s civilizáció diadalmas glóriája.
— tanuségot tevén, hogy az öntés dosktljába süllyedt1 — Az irodalmi és művészeti kör mérne,űzetek sirját az ür ulaiu jéró magasabb célokra icius to-ét inint miudeií évben, ma is megünnepelte. I,ivatott nemzetek A«sák meg c«ak sz a nemtel. az. Az ünnepi szónok Nsgy t.ajos helybeli állami ta-at otszág, az a nép lehel erőssé, nagygyá és halai-jnitó volt. ki isméit rátermettségével mindvégig le-„isssá, amely melletl at Ur Isleu áll. 8 .hogy ó bilincselte az illusztris ballgalo.ágiit Az ünnepség
inellettOiik, igaz Ugyüuk mellett vau s auusk gyó-leimére emeli fel hatalmas ksriét, erős s reménységünk és liizud,ilmi,nk s hogy ugy is lest, kételkedhetünk.
A takarékosság katonái.
A háború elejéu, amikor a nemzetek felkészülten, nagy anyag és embertömegekkel léptek ki a
maga
többi számait derék gimuátistáiiik WlMUek be, njert sajnos az arrahivatoUak azt a harcmezőkön az ágyuk nem 1 é« puskagolyók zengésű közt tesznek tanúságot ama fugadásuukuak, melyet e napon oly sokszor meg- i ismételtek. —- Outftfk véröket, tOrik szenvedik a nélkülözéseket, lettel igazolva be hazaíia* nemes érzelmökel, e«y uj márc. 16. eljöttével a sok gyász elüljöu s a romokon egy itzebh, ujably |övó épüljön fel az itthonmaradott serdülő nemzedék\' számára
porondra, az eutenlehatalmak cselekvéseit mérhetrtleuségében bizakodó eró rettenetes pazarlás jellemezte. Az a szellem, melylyel az oioszok harcaikat veze,tlék, s különösen a százezernyi embertö-gekuek az a könnyelmű feláldozása, melyhez hasonlót alig lalAlunk a háborúk történt-lében, alkalmasint évtizedekig lesz még uzomoru emleke az orosz anyáknak- Ugyanilyen volt u helyzet a uyugaii fiou-
— Rekvirálják aa oesaee terményeket Kassa városához rendelni érkezett, melylyel a kor mány elrendelte n rekviiáláht az összes mezőgazdasági terményekre A rendeletet mindenesetre helyes h valószínű az egész országra kiterjesztik
A Néptakarékpénztár részvény-társaság Nagykanizsán; állandó hite-
Főzzél ésszel ftz a mo. ■ dern asszony el*e A „rég bevált titkos receptek" idejüket multák. Ma a főcél a változott gazdasági viszonyoknak megfelelő jó és Ízletes konyhát vezetni, ezért ió gazdaasszonyok dr. Oetker-féle sütőport használnak, mivel időt, munkát és p-mzt lakarithatnak, meg ezenfelül biztosi\'ékóí uyu|t bármiféle süiemény sikeres elkészítésére. A világos lej a legszebb és legtalálóbb sym-boluma ezen kiváló konyhaszernek. Ezen fej mintegy figyelmeztet arra, hogy .Főzzél ésszel\'; III.
Ion, ahol az ungul—francia belga seregek az eiube- leket engedélyez bekeblezés, vagy A francia ipari termékek ellen
rek és sí anyaguk értékének ligyi-lmen kivlil lm- értékpapír fedezet alapján: leszámi-hárc istenenek
gyásával hetakumbákst áldozták
Ma at einberáldozntokniik és az auyngpazsr-lásusk at s nsgy lendülete, melylyel a háború elkezdődön, megszűnt. Ugy látszik, miutba at entente I összegeket pedig államai kimerültek volua. Nyugaton megállt n nagy vjttszaffoel. garral hirdetett ofleuziva, miulán a Iraucia—angol— belga csapatok támadássl rengeteg vért estléi-eggel járlak és semmi eredményt a támadók régiére tel-mutatni nem itidlak, keleli-n pedig - eltekinlve a inaturi harcok eredtntjuyeilól, melyek nem az orosz könnyelműséget, de s Csodálatos uéulel stratégiát
tol üzleti váltókat: elfogad betéteket könyvre, vagy folyószámlára és u/.o
A/, a iiiiiidtiit kritikán aluli magatartás, melyet n franciak kedves orosz szövetsége-
kai ÖUOO koronáig felmondás nélkül, nagyobb fük kedvéét! a védlelen magyarok, osztrákok rövid felmondási időre és németek irányában tanúsítottak, immár rnind a három nemzetben megteremtene a u visszatorlás gondolalát. Magyarországon, de főképen Budapesten minden ellen irlóhábo-köttrnség rut itidilollak. ami francia — A különféle francia elnevezeaü mulatók hamarosan raeg-
— A helyt piao árai. A piaci áruk megállapításánál összeült bizottság a tegnapi napon következő árakat stalila meg. melyeket lájékotására itt kötlüuk :\'
1 liter lej 21 |, I lit tejf-l 80 f, I kgr turó változtatták a fővárosban neveikel. a franoia dicsérik — színién úrrá leli s gazdálkodás elve. At 60 f 1 kgr. leavaj K -t-sn, I kgr főző vaj K a «0, pezsgő, a francia olaj, a francia konzerv, oroaz municiópazarlást innnlolóhlány váltotta fel, jl kgr, |obb burgonya 14 f t kgr. keveri buta 10 végül a hölgyek jóvoltából a franOia dí-vagy legalább is at anyagmennyiség oly Osökkeuése | f, 1 kgr. fehér bab 8ll t, I liter fehéi bab 64 f, következett be, mely őket a legnagyobb gazdaságii*- I kgr. larka bab 70 f, I liter tarka bab 5. f. I
ságra ösitönii. Kiuellelt ritkulnak az orosz támadá- drb tojás 08 I, I kgr. vöröshagyma 60 f, 1
sok is; a kifogyhatatlannak hiti orosz teservoir — ugy lálsiik — még se kifogyhstallsn -és at einbar-kimétés uem csupán humánus, de főleg hadviselési szükség lelt az oroaz hadvezérlel előtt
foghagyma K a —, 1 q. Iiasábfa 9-80, 1 fa K 4 —, 1 q síén K i (it>. Örvendetes tudomásul
Az euteule államainak e. takarékos — valóságban gyeugeáég**l lejtó — deteuziv magatartásával azemben, a kötpouli államok uffeuiiv kezd érvényesülni At emberben és suyagbau meggyengült ellenséget minden ponton hállétbe szorít-
„BERLIN" nagyznoagó színház nagyszabású éa vállozatos niúsor keretében mulalía be kedilen, szerdán és csütörtökön iiiuliit|a be a kine-ereje most uistografia legújabb produktumait, melyek a .Berlin" motgósziuház igazgatóságának diatíugvélt illését ról tanú*kodnak A gatdag műsorból kiemelendő ké-éidekfeszitő dráma és a 1,-gujabb háborús felvételek
]ik ai oazlruk-magyar-német szövetséges seregek I ^ „w á|»,„u(|] |„„ia„í meg magát az. ki kiméit és suha uein pazarolt csapaltömegei. Ott Ur- remek tnűsurt megnézni elmulasztaná. Szombat luuk, ihol sz erők egyensúlya már uem az enlente, vasárnap uj mősnr. de a mi javunkra hajlik ; jobban bírjuk s harcol emberrel, fegyverrel, munícióval és főleg: offenzív\' lendülettel is.
De azért patarolunuk etuláu sem szabiid A haméreu katonáink vezérei gondoskodnak majd úrról hogy a gyófjeméll lizetendő véráldozat minél kisebb legyen. Nekünk, akik itlbou maradiunk más feladatunk vau Takarékoskodjunk szok ittviira, akik értünk harcolnak! Ne legyen egy moHsn kenyér, egy falut Ima, egy darab vászon, egy szikrányi erő, amelyei hiábavalóan pazarolunk. K báboru uem a végeken, de itthon fog eldőlni. Az a nemzet győz
val is elvesztette azl a varázsát, amellyel jj r" eddig lenyűgözve tartotta a lelkeket. Egy vágóit dolgot azonban szinte mindnyájait , elfelejtetlek boykoll alá venni s ez — a franoia cognao. Oognao városának nevét nem lehet hamarosan kitörölni a finomabb papramorgókat kedvelő emberek emlékezetéből, holott talán er. lenne a legkönnyebb dolog. A borból paroli italt a technika vívmányai követ ke/,télien ma már Magyaro zágon és különösen Fiúméban sokkal jc\' b minőségben készilik, mint akár a legelső franoia gyárakban. Az „Adriatioa" Oognao Medicinái 1 néven forgalomba hozotl tiszta borpárlata különösen ajánlható gvógycélokra is. Az „Adrinlioa" borpárlata minden jobb csemegeáru és italméró üzletben kapható. Az „Ad-riatica" fiumei gyógy konyakja azonfelül, hogv jobb a frauoia gyártmányoknál, tetemesen olcsóbb is. Talán eddig az is volt a legnagyobb hibája, hogy olosóbb volt a
_ franciánál. Végre megtört a varázs és a
.magyarok csak magyar ..oognaoot fognak Ifogyasztani.
Képes levelezőlapok «dus választókban
jutányos árban kaphatók
Ifj. Wajdits Józsefnél.
4
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRCIUS ír,
KÖNYY-, PAPI]^ ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
- és névjegyekben _______
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban " gyorsan készíttetnek. •
Tanintézetek részére szükséges cikkek
------• dús raktára, r^nrzzr^:
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Aa Érdekea Újság előflaetéei felhívásai
Négy tartalmú éa ízléses kötet: „Az Érdekes Újság" két évfolyamának kötött példánya jelzi .Az Érdekes Újság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit Néhány ezer oldalon csupa beváltott Ígéret, csupa üléses és mővésxi kép, csupa aktualitás és lelki •lentáeió. Aki látja, már ismerősnek üdvözli, mert #Az Érdekes Újság" két esztendő alatt fogalommá lett. Meglepetésül jött és ugy győzött, mint egy kellemes meglepetés: »z alsó órában már meghódi tolta a közönséget. Azon a napon, melyen „Az Ér-dekes Újság" először kopogtatott, bebocsáttatást nyert • amióta a háború kitört, agy hozzátartozik az élet szükségleteihez, míut a kenyér. Ouuep, amikor friss szám kerOl a család uztalára ,Az Érdekes Ujaág" ezt a gyors népszerűségei nyilván annak köszönheti, bogy nemcsak a közönség jogos kiváu-csiságát elégíti ki gazdag és aktuális képtartalmával, de súlyt fektet a képek mAvószi szépségére és ízléses kiállítására la. A legszebb, a legérdekesebb és a legaktuálisabb harctéri képek mindenkor „Az Érdekes Ufság\'-bau találhatók. .Az Érdekes Újság* mélynyomásu borítékai pedig egyenesen szenzációi annak a hétnek, amelyen megjelennek. Hozzájárultak .Az Érdekes Újság" gyors népszerűségéhez mellékletei is, melyeket állandóan fejlosztett. Amit .Az Érdekes Újság" az asszonyok, a gyermekek, a sportok és a tudományos tudnivalók iránt érdeklódó közönség márnára heUukiat nyújt, az igazán fölöslegessé teszi a (Hatodok számára a külön újságok járatását. .Az Érdekes Újság" számol a család minden igényével és öröme az egész családnak, szülők-uek és gyermekeknek egyaránt. Fokozott buzgósággal tökéletesíti magát. .Az Érdekes Újság\' és fokozott buzgósággal gazdagítja kedvezményeinek sorozatát A top technika\' kiállítása tekintetében pedig fölveazi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Bbbeu a tudatban bizalommal és szeretettel kéri az uj féleszteudóbeu is elófizetóiuek és olvasóinak további támogatását
.Az Érdekes Újság" eló izetési ára negyed évre 2 80 K, fél évre ö*60 K, egész évre 11 80 K.
Az Érdekes Újság kiadóhivaUla. V. Vilmos osászár-ut 78. alatt van.
- A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjeleuik mi ideu vasárnap Minden Dgyes száma gyönyörű mflvészi kivitelű képpel és s legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési ára: Bgész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 k-yona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ut 16. szám. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — 8 kitűnően szerkesztett képes hetilapot mindeiikiuek malegen ajánljuk.
Jó auyák gondoskodnak " arról, hogy gyeimekeik ápláló Ízletes és édes tésztákat, kapjanak vacsorám. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestésztákat készíthetünk dr. Oetker-féle pudding-porokkal, melyek kűlöu-bözók mint pl.: vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjougó logadtatásban részesülnek Kgy 15 filléres puddiug-por csomagból \'/* liter lej, 9 tojás és fi dg. cukor hozzáadásával kitűnő vacsora készíthető 5—fí gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tejlöl nélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a tápértéket. II.
NYILTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számAra,
Abbáziában.
Eröaitö és edző hizlaló-kúrák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kUéret nélkül felvétetnek.
v .
*) K rovat alatt közlőitekért üem vállal lelelóa-aéget a sterkeeztéaég.
SZEMESNEK
kell ma lenni, Ita túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébbél, minthogy ue késsünk egy pillana lig sem, hanem soron kivül vegyük igénybe
.Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit ilt megtalálja A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. ~ I annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. ffajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1915. március 18
S4-ik évfolyam. 11 szám
Csütörtök
■•iJilmik hátién éi c.ütörtékon
fclOfliotáal árak: Kgáu «.r« IO korona, filé,.. 6 korona. Nagyotfávra 2 korona SO Ml. - Egyaa asám ára 10 fltl.
i- clolós ueikeszló:
Bánekovich János
KóssarketsiÖ;
Kemény László
Szarhatztöiés ii kiadóhivatal MMir ».
Talaton: 189. — Hlrdaláaak dljtiabáa aaarlnl.
A csudálatos drágakő.
Ha egy idegen csillagról lávosóvel nézhetné valaki a földet, ó milyen nagyszerű mulatsága volna most annak I
Látná a tömérdek földi emberkét, amelyik osak akkora, mint a hangya, de olyan sok is és időtlen idők öta öldösi egymást. Látná, hogy azok a vizek, melyek a föld felületét borítják, szép rózsaszínűek a vértől. A palotákon, a sziklákkal páncélozott várak falain lynkat váj az ágyúgolyó és elomlasztja a csöndes kis feoskefészkeket. Mindenütt kis szürke, sárga füetbokréták röpdösnek, lángpántlikákai lobogtatva. Amerre n szem ellát, hadban vau az ember negyedfél világrészben és. bőszülten önti a vért szárazon, vízen és levegőben. Eleven kép, de unalmas már egy klosil a osillagbelí szemlélődének. Nyolcadik hónapja látja Ám egyszerre történik valami. Megrázkódik a föld. Szétrepedt falak, szakadékok, hörgő emberek, véres arocal és sárga homlokkal, összedűlt házakban. Ej, ez nagyon hasonlít a háborúhoz. — mondja a csillagbeli ember, — osak itt nem az emberek öldösik egymást , hanem a tulajdon édesanyjuk, a föld,
pusztítja őket. Mást szeretnék látni már. Valami ujat. a mi még sol.se volt a világon. De olyant nein\'tfld teremteni a háború se.
Pedig tud. csakhogy ezt nem mutatja meg u teleskóp a csillagok kíváncsi fiának . A háború kön.yeit, amelyek a nyoloadik hónapban már a világ minden népeinek szeméből kicsordulnak, akár a diadnl útját lo-osolják a vérükkel, akár a halálos lejtót.
Tündökölnek ezek az uj termékei a földnek, mint s kristály. Kerekek, mint az igazgyöngy. De magasabban a havasoknál, melyebben u tengerfenéknél: a lélekben teremnek. Ott jegecedik ez a csodálatos drágakő, amiről már Plinius is irt, de amit eddig nem látott senki: olyan ereje van, hogy meglágyul tőle a szikla és olyan lágy, hogy enged egy gyermek ujjának is. Ez háború könye. Egészen más, mint azok a könyök, amiket már » békéből Usuer az ember, a megpróbáltatásuk napjaibón a virrasztó anya éjszakájából, * megtévedt ember bűnbánatából, gyerekszobákból, ravatalok mellől. Olyan ezek közi a háború kötiye, mint az Ívlámpa az izzó-lámpák közt. Sápadtabb a fénye, de ragyagóbb. Egy leigázó és felemeló nagy érzés ősereje osillan a mag-
jában, körülötte pedig férfigondok és szülői gyötrelmek aranyszövedéke bogozódik.
Ezt a fajtáját a kónynek ntég soha nem sírta az emberiség. Ám most sírja egyik pólustól a másikig, egyik óceántól a másikig. Nem dühvel, nem lázadó keserűséggel, megadó alázatossággal es megtisztító osön-des fájdalommal. Talán nem ls magáért, mindenért: ami elmúlt, elrothadt vétkekért, szétporladt osontu gonoszságokért, még meg se született nemzedékekért, ismeretlen végzetekért. melyek lábunk alatt túrnak a sötétben, mint a vakondok és fejünk fölött lebegnek, niint a denevér.
* . *
Lehetetlen, hogy ezek a osodálatos drágakövek, amiknél egyéb haszna tán nem is lesz a világháborúnak, leperegjenek a földre és beigya őket a homok, mint a vért. Ugy kell, hogy angyalok gyűjtsék őket aranykebelyre s mikor az megtelik, belesüssön sz Isten mosolya. Abból a mosolygásból születik meg a béke s abban a pero-ben olyan szivárvány ivellik fel a háború könyeiból az égre, hogy elkápráztatva fogja be szemét a távol csillagok.
Micczlio (Mici) naplójából.
Irta: Deasényi Viktor
1914. október 28.
1.
Kivitték. Tegnap bucsuztuuk . . A haza elszakította tőlem, — első szerelmemet Pistát, akit oly nagyon, de oly nagyon szerelek — De hát miért is szeretem? — Nem tudom I — De azt hiszem Petőfinek igaza van: ,A virágnak megtiltani uem lehet, Hogy ne nyíljék, ha eljön a kikelet I Na hát vagyok a virág, a tizeuhaiodik évem a kikelet és én szeretek, uagyon kimondhatatlanul.
Tegnap este felé megszöktem hazulról, hogy egyedfll lehessünk ketten és elmondhassuk egymásnak azt a sok szép, szomorú érzést, ami szivüukbeu fakadt, azért, hogy boldogítson s ami most szivünket tépi szét. most kinná^,változott.
Aa eső lassan permetezett. Siralmas, lucskos volt aa utca. csak t lámpák sárga fénye csillogott v^gig a sáron. Kihail volt • város. Ar eső bekergetve n embereket és osak-oéha sietett el mellettem egy egy weroyős, fekete alak.
Itt Pista. Boldogan Összesimulva elkezdtünk menni-meoui Sok mondani valónk volt és mégse
I szóltunk. Szivem örült, hogy vele vagyok, de szenvedéssé váll az őröm, meri ott volt az a tudat, hogy * holnap már nem lesz igy, holnap már vége a hol-, dogságnak — vége talán örökre. Sokat sóhajtottunk, sokat jártunk összesimulva szótlanul. Pista beszélt is néha, de én uem mertem szólui, mert könnyeim igy is csöndesen pereglek s téliem, ha kiuyilik ajkam, uem tudom visszstartaui a zokogást, de hisz az se lett volna baj, mért tudja, hogy szeretem; — de mégis — az utcán I
Pista bekísért az tytóu s ott a kapu alatt megfogta kezemet, szemembe nézett szomorú tekiutettel, egé-z nagy szerelmének melegével, ugy súgta: „Isten veled I" Ja\\j I Ügy fájt az éu szerető szivemnek, hogy elkezdtem zokogni. Pista átölelt, felemelte fejemel és megcsókolta, hosszan, fájdalmasan égő ajkamat. — Megcsókolt — taláu utoljára! — Megcsókoltam éu is I Oh ha rágondolok, még most is érzem, még most is boldogít I óh osak ez a ma ne leuue! Bz a mai uap olyau, mint egy gyászos temetés — igeu a tegnap boldogságának temetése ; — még ez a siró eső. is ugy kopog az ablak üvegén,! mint koporsón a göröngy. Ma én temettem. Eltemettem az örömöt, vigságot, hosszú hosszú időre la-1 Ián örökre ...
Október 29. Oh ugy haiagszom az arcomra, miért virul,
miért is szép, miért is piros, mikor lelkem fáj s nincs itt az, akinek a kedvéért érdemes szépnek
lenni.
Október 11.
Jujj ugy utálom az embereket, ügy sincs közöttük érző szívű, egy se tud sajnálni augemet. — Nagyon szomorú az arcom, a bánat ott it felütötte tanyáját. Oh és nem ekad aenki, aki látva Mreat legalább osak azt kérdezné — oatoV?
Ha legalább csak egy barátnőm »oln», aki faggatná szomorúságom okát; de nem ezek csak beszóluek-beszélnek magukról ez igy megnézett, as igy jár utánam, amaz fülig szerelmes belém, de én csak mulatok rajtok. — Brr milyen léha is a mai fiatalsági Éu, ón azonban komolyan, igazán szeretek és ugy látszik azért is szenvedek.
De jó is volns szivem báuatát valakinek el-mondaui egy sötét, barátságos, meleg szobában, ahol osak a kályha, imbolygó, tüzes csíkjai enyhítik & sötétet — és sirni.. . sírni\'...
November 14.
Ma jött egy kártya Pistától. Már tűzvonalban vau. Küzd, szenved a hazáért a ki tudja, mikor hal meg érte. Meghal I ? Mi is az a halál ? — Talán ez az élet csak egy álom, egy fárasztó, nehéz álom, melyből csak ébredés a hslál? — Vagy for-
ZALAI KÖZLÖNY
MAB01U8 18.
Korbácsot a farizeusoknak.
Az utcán megszólit egy ember : hsllotta kérem? X eleseti • harctéren. Tíz lépéssel később ujts egy: bsllotls ? \\ fogságba korall. És nagy szemlurgstás-ssl, jámbor sóhajok közepette ssjuálkoznsk >z elesett, uek és fogolynsk hirdetett zstouák sorsi felelt, kik I pedig tobbuyire etében és egészségben vljják harcai kat a Kárpátok lőrében, tagy * Bukovina dombjain. A város megtelik haláluk hírével s a réstvét szemforgató larizeusai boldog gyönyörrel kéjelegünk, amikor könnyedén odavelett szavak nyomán kifakad a rokoni, szülői, hitvesi kétségbeesés, s fájdslom és s gyötrő szomorúságok könnye.
\'Jndoriló fajzat ez a fariteushsd I Amely idehaza, kikerülve a snrotóbizoltaágok igenjét, az itthon maradottak idegreudstere ellen folytatja a maga gyil kos hadjáratát. Amely anélkül, hogy bizonyosat tudna, vagy tudhatna, a kinyilatkoztatás batároiollságáyal test halottá ás fogollyá embereket és nem törődve azzal a romboló hatással, mely sz itthon aggodók lelkében a bitakodás és st önfeláldotás erejét meg töri, el uein hallgat mindaddig, inig meg uem érkezik, farizeus slemforgatásuk egyetlen méltó luUdius: a korbács. Mert csak s korbács haszuál ezeknél az emborekuél, kik a legszentebb emberi kincset, test vérek és az anyák könnyét ss|át perverz gyönyörű-ségük megszerzésére baszuáljak fel és kegyetlenke, dési ösztönüknek a lelkek meggyilkolásával szeműek lefolyást Koibácsol érdemeluek ezek\'az urak, tekintet nélkül arra, hogy a novak elé .méltóságos\' vagy csak „t. c " jelzés dukál-e.
Jól tudjuk: a háború, ametyuél nagyobbat és véresebbet nem Ismer a világtörténelem, áldozatokkal jár. Mindnyájunknak van valakink a harctéren : fiunk bátyánk, spánk, síb., — széles Magyarorstágou al\'g van család, amely „corougta ne goudolua valakire, aki in vasai lövészárkokban « hidegtől átjárva, de kitartva utolsó lehelteiig a magyarságért, at otthon maradottakért, a békéért harcol minden akaratának és energiájának latba vetésével. Jól tudjuk, ha rnsjd
eskövotketik a nyugalom és fáradt, gyűrött harcosok visszatérnek a o.aládl tűzhely mellé, sokan nem lesznek közöltük, akiket m> remegő, könnyes szívvel visszavárunk. Pihenni lógnak iestelen sirok alján őb nem tudjuk merre 1 Nem tudjuk a kogyelet adi|ál leróni sir ninheljéu halötuk napja előestéjén: Mind-steutnapján. — De elviseljük msjd a szomorúságot. j Ahol ezer anyáusk ós eier hitvesnek meg ezer lest-; vérnek s kőuuye összefolyik, olt az egyesé elvész. A A nagy siratásnál luegjelenhetik mindenki; jöjlöu is el, hozza magával a lájdalom és a résztvevő szeretet köuuyét. adjon a szitából annyit, amennyit tud és a jóság balzsamából erején felül is adskozzék.
De addig . . .. b Oeund legyen urak. .
/ HÍREK.
V -
Csak Té álmodj...
Vihar van . . .
Sivó Inaiul kavar u szélvész az ormon, Mely. mini dermedi átok mered uz égnek. A komor erdő harsogva rian . . . ... Fekszenek katonák, — hősök mindannyian. A szemek liizben s fagyos könnyben égnek.
Vihar van ... ( Zuhogó villámtól örvénylik a lég : Gránát vasökle dönti a sudarat. Hörögve terülnek megtépett testek. . .. Hideg hóra vörös virágok estek . . A csontos Halál kacagva arat.
Vihar van ...
Csak Te. . . álmodj, otthon, leány szobádban Bágyatag csöndben, puhaságban, békén, Feh( kezeddel hímezve párnát, FMigzárt szemmel, mintha hunytát várnád Hanyatló napnak tenger messzi kékjén.
Merényi Gyula.
A hadsególyzöből.
Nemcsak gyötő, s kilűutetotl kstonáink vsuuak nekünk, akik s msgysr uévuek dicsőséget és liirl. nevet saerezueii. hanem eseudes, munkás hadaoregunk is. 8 ez nem kevésbbé említésre méltó, mint a másik. Kg ész életük egy folytonos muuká és tnfeláldo zás, mióta s nehéz idók súlya ránk nehezed,ul. Nem s sujél szórakozásuknak bódolusk a különféle összejöveteleken, hanem otthon dolgoznak s kötnek folyton azoknak, akik értünk Imroolusk, vérzőnek, ha nem is ,ismerik őket. Nem ideien az egy sem, mert rniud a mi vérünkért vérzik, harcol s esik el, A hadsegélyzótól ismét kapluak hirt uébáuy igazán nemeslelka úrasszonyról, akik miudaDojitn igát buzgósággal szolgálják ezt a nemes ügyel. Örömmel aduok hirt róluk s vesszük nevüket a hir szárnyaira, bist példájuk » munkájuk egysráut nsgy s megörökítésre méltó. Heiiuler Józsefnéról emlékszünk meg mindenek elóu, aki ezernyi spró figyelemmel szolgálja a badsegélyzó ügyet s szabad idejét pedig mind a különböző szükséges dolgok kötésére lorditja s már Is megszámlálbaUtlsii az sz érmelegitó, liósspka, s még sok más, amit nemes lelke igaz ajándékokért s közös cél érdekében áldozatul hozott. Mellété sorakoznék érdemss igyekezeliel és* eredménnyel s niuu-ká|ukkal még a kővetkező hölgyek uevei:
Dr. tisl Qyuláné: 94 drb bósspks, I pát lenivódó, -21 pár érmelegitó. Özv. Kleiaué, Debrecen: 3:1 drb. liósspka, 2 jiár érmelegitó. Oskó Pélerué; 82 drb. hói-apka, r, pár térdvédő, 811 pár érmelegitó. Steinicz Katiczz: III drb. Iló.apka 17 pár érmelegitó. Weisz Tirádámé: 17 drb. hósapka, I pár térd védő, I pár ketlyü, 7 pár -«fkelegiló. Otr. Vic/eu-lyué: III drb. hósapka, 6 pár iérdvédó, 19 pár .érmelegitó. Lajpctig Loily: 11 drb. hósapka, 8. pár érmelegitó. Bausohenbergor Adolfné: 11 drb. hósapka. 18 pár érmelegitó. Roller nővérek: 10 drb. bósapks, 8 pár Iérdvédó, 18 pár érmelegitó. Fatér Mibályné: 7 drb hósapka. 4 pár terdvédö, 18 pár érmelegitó. Ozv. Szegő (iyuláne : s drb. hósapka, ti pár iérdvédó, 0 psr érmelegitó. Ajkas Msjiiu: <t drb. hósapka, 80 pár érmelegitó. Toroczkay Jáuosué: 60 pár érmelegitó.
titkos naplómba, mely stivem titkos fájdalmát tárja el az irigy világ elől.
Jaj milyen ez a világ I Hál Ida uem elmesélte már, amit titokba moud\'am el neki 7 Már mind tndják a lányok a gúnyos megiegyzéseikkel kinőtték atogény, agyongyötört szivemet.
Nagyon szeretek ápolni. Kivonja gondoláimnál saját bajom felől, ugy. bogy félve gondolok rá, hátha egészeu el is felejtem. Nem, uem I Nem sksrok felejteni / De □éra is tudnék, mert szerelem Pistiit s bt szeretőnk valakit ait akkor sem tud|uk elfelejtem, ha távol van is.
Teguap elölt hozlak egy kedves főhadnagyot a kórházba! Istenem bárcsak már Pista is itt lenne hogy ápolhatnám és gyOngéd dédelgMtésemmel\'meg-nz éli szerel-
, mem I
ditva, a valóból, a reális élet kintó forgatagából él-pOnk az örök, boldog álomvilágba, ahol a sziv összetört reméuyei nemcsak homályos ábrándképek, hauera az érzés igazak s örök .. .
Oh hisz jó is volna már megpihenni, elfelejteni mindent a ha éppen kell újra kezdeni máskép, boldogan, szerelemmel, aggódás nélkül — háború nélkül.
November 20.
Ma este felé ilt volt Ida. Kibeszéltem neki bánatomat. Végig hallgatta, vigasztalt és ó is elsírta szive bánatát, melyet nagyobbnak talált, miut az enyém, mert ő hiába hzeret, szerelme csukott szivre talált. Nekem — úgymond — legalább meg van a reményem, hogy visszajön, szeret tovább és boldog
, w , \' " i "puiM«ui»ni eo Kjuugwi uoueiMtii
leszek, de Ö?l Az ö számár, „mos már remény.i mullMl.„láal üiki. h „
mert elrabolta tőle más. skit sz is szoret.
Vigasztalt és hivoll, menjek ápolui. hogy lás-1 Dec 2.
sam a hősök szenvedését, foglaljam el magamat do-l Már megint egy hete uem irlam semmit se, loggsl, hogy bánatomat elfelejtsem és érezhessem .pedig elég sok minden lörtéut velem szóls. Kaptam van más nsgyobb szeniedés is, miut sz enyém. két kártyái Pistától lláls Isten iól érzi insgát. Sok-Gondolkodtam rajta sokat s láttam, bogy igaza Mor í01"1\'1 ™*lu - irJ\' - » biztos azérl kerül ki vau, azért hál bejárok én is s kárllátba enyllileni - «*rtaeUa.aiDI a sok ütközetlitl. meri én imádknzoin
i érte I Igaza vau. Most úgyse tehetek egyebei érle, bál könyörgök az Kgek Urához, hogy uieulse meg
Nék em I Szóval önzó vagyok, meil talán _ nem
Egészen lffoglal az a *ok dolog, ami a kór- vagyok benne biztos — ha mást sz«r«lue uent imád-házban reám jut, nituyira.-hogy már napok óta nem kőznék érte, — gondolnám — tegye az akit szeret, tudtam, vagyis nem volt kedvéin írni ebbe a kis De hála I»teu I
mások szenvedését, amennyire lólem telik.
November 515.
A fóhaduagy csskugyau kedves s ugy veszem észre tetszem is egy kicsit neki. Pedig hiába fóh. ur az én szivein már másé, hát ne udvaroljon nekem I Hm persze, hisz ndvarol is, mondj* a bókókat b ha valamit kér, mindig csak tőlem I Azért azouban már igazáu haragszom, hogy azokat a rózsákat, melyeket egy látogatójától kapott bele dugatta tiszti szolgálával nz éu muffomba. No de holuap majd ki is kap érte.
December 7.
| Hiába az én főhadnagyom csak javíthatatlan. A rózsákért nagyon összeszidtam s mutattam is, mintha nag>on haragudnám, de ó csak nevelett rajtam^ Minden áldott nap megharagit, de éu nem én nem tudok rá igazán. megliarAgudui, pedig Pistát is előhozta s heccelt vele; Ő is tud mindent. Na hál nem borzasztók ezek a láuyok? Mindent, de miudent el kell pletykálniok, mert másképpen uem is érzik jól magukat, fojlogatjs Őket a titok. Én bizony uem vagyok ilyeu I
Pista nem irt levelet. 0<ak nincs valami baja? — Nem hiszem — talán csak kezd lelejteni, meil már régeu látott; hisz ilyenek a férfiak. Ha nem gondol ráiu, jó éu se, majd mulatok a főhadnaggyal; elkezdem ugratni I
Jajj de boloudokal is itlam itt össze vissza, hisz én Pistái szeretem, a főhadnagy meg — tudja Isleu, valamivel több mint a semmi.
(Vég* leöv.)
MARÓI US 18.
ULA1 KÖZLÖNY
Megállapították a piaci árakat.
„Adtál Uram esőt. de nincs köszönet beiméi" É közmondás juiolt nekem is eszembe, amikor 16-án reggel beállított a tejesem, hogy mától kezdve 98 fillér a lej ára. —
A mosoly mellett a düh tagadott el, hogy ezt is ami édes városunk gondoskodása idézte fel — Mell eddig kaptunk egy bádog tejfelt. 19—U fillér-ért, tejet 94 fillérért, tojást 3 darabot 99 fillérért, most a nemes atyai gondoskodás folytán egy magasabb áréit. — És art kérdezzük mármost, hogy az az ár megszabó bizottság kikból állott? (Talán csak nem kofákból? . . 3zedó.) — Miért nem v«tt azon részt városunk polgármestere » épen Hajós Férem* reudórbiztos, ki a piac minden dolgáról teljeseu tájékozva vau h akiuek kószöubel|Ok mindazt, amit a piaci uzsora ellen saját hatáskörében mindnyájunk megnyugtatására keresztül vitt. —
Szabad, lehet ilyen fontus, közérdekű dolgot csak ugy szeparasztikusan elintézni s kötelessége a város közöuségének ugy ily összebeveuyéazelt, a viszonyoknak távolról sem megfeleló dolgot magái a nézve kőtelezőnek elfogadni? Minő tapintatlanság, minő lelketlenség a viszonyoknak ueiu megfeleló. egy oly árszabást reá oktrojálni a közönségre, mely ahelyett, hogy enyhítené a drágaságot, még inkább kedvez a piaci uzsorának. — 8 aztán ne a hagyma, ne a borsó, hanem a hus és zsír árát óhajtanánk megállapítva látni s más varosok\' módjára a város kötélel.iiezéséról gondoskodni tudni. — Valóban irigy -kedéssel olvassuk, hogy Debrecen váro-a 100*000 koronáért vásárolt sertéseket k marhákat, Szegeden a hatóság geudoskodik minden élelmi cikkről, Aradon stbi — a közönségével törödő — városokban hatósági hus-Szék sth. nyőtajr le It\'lws tmora árult; akkor nálunk a disznók csak a kártyában zsírosodnak s minden feljajdulásra a struopolitika bedugott Itllü Ilivel Pató Pálként legyiuteoek ogyet az aklugiártá* labirintusába tévedve, s merülve, hogy hisz reá érünk arra még.
Gratulálunk! BEUTU8.
Szeretettel és mély megilletődéssel kérjük a helyi sajtó szókimondó ós a közönséggel törödő tiszteli Szerkesztőit, hogy * most .felállítóil uzsora piaci árak ellen olynemU akciói indítani méltóztassanak, mely a lelje* romlásunkat előidéző torz-szülöttel minél előbb spirituszba juttassa DEMOKRÁCIA.
— A hangversenyt megismétlik. Vasárnap este a Polgáii Egylet nagy termében a filharmonikus szépsikerü hangversenyt megismétlik. Ötömmel adjuk s vesszük ezt tudtul, tuerl éz a legnemesebb műélvezet néhány pillanatra feledteti a szomorú jelent.
— Húsvéti gyűjtés. A hadsegélyzó a közelgő húsvét alkalmából katonáink megajándékozására s itt maradi gyermekeik felruházására gyűjtést rendez. Szép felhívásban szól a jószívű emberekhez és hazafiakhoz, hogy a hazafias és kötelességszerű cél érde kében kiki ajáudókozzou néhány fiiért azok számára, akik érettünk vérüket áldozzák.
— A Jótékonyság szekrényei A korzó két oldalán két igen Ízletes szekréuyt állított fel a hadsegélyzó. Leleményes beosztásnál ukea a szekrény. Reméljük, hogy n jószivü emberek bőkezűen fogják adományaikkal megtölteni sebesűltjniuk részére e szekrényeket.
- Istentisztelet. Az izraelita templomban a péutekesli istentisztelet f hó 19-élól kezdve, további intézkedésig d ti 0 órakor fog kezdődni.
— A hős professzor halála- A Kárpátok-bau folyó hatcpkbau, tartalékos hadiiagy! rangban rásztvett Jendrzejovski János dr. ís a lembergi Fe-rauc József főgimnázium filozófiai tanára, ki ebbe a
az évben lett 47 éves A tanár orosz fogságba jutott és az oroszok, szokásuk ellenére ót nem zsebelték ki. Mikor el akarták szállítani, a tanár revolvert veti elő és agyonlőtte az orosz csapat paraucsuokát — Osamakov kapitányt. Erre az orosz csapat rávetette magát a fogolyra * puskaaggyal, karddal addig veríték, míg meg nem hall. Jeudrzqjovski husi éven ál volt tanára a lembergi főgimnáziumnak és legutóbb megválasztották a lengyel pedagógusok elnökének.
— Az\'ipar testület közgyűlése A nagykanizsai ipartestület 1916. évi március hó 95-én
^délután 3 órakor a Városháza nagytermében lart|a Rendes évi közgyűlését. A: közgyűlés tárgyai: I A múlt évi közgyűlési jegyzőkönyv felolvasása és. a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 9 tag kiküldetése. 2. Az elnökség évi jelentése 3 Az 1914. évi zárszámadások elóteijesztéw. «. A számvizsgálók jelentése. 5. A felmentvény megadásit. 6. Az 1916. I évi költségelőirányzat megállapítása. 7. Netáui indítványok. 8. Eluök 9 évre, 10 előljárótági tagnak U évre, 5 alóljárósági póttagnak, 3 számvizsgáló ren-des és 1 póttagnak I évre való megválasztása.
Nem lehet egyszerűen keresztül siklani e tár-jeyon, hiszen városuuk egyik legtekintélyesebb tes* tülete áll a uyilváuosság nlé. hogy egy évi munkásságáról tanúságot tegyen. 4
SzereteUel, meleg szimpátiával kísérjük miu-deukor a szépen fqjlódó testület működését, éppen azért rosszul eső érzést szült sok érdeklődő lelké-beu Itogy e zavaros viszoáyok között, amikor annyi ember áll síkra egy magas és fontos cél eléréseért, éppen akkor kissé tapintat tanság na k tartjuk hogy e díszes teMűlet a tisztujitás üszkét dobja az amúgy is felzaklatott lelkek közé.
Nagyon helyesnek tartjuk ama józanul goudol-{ kozók uppozicióját, kik ez ellen óvást emeltek. Mert ha bÁrmüyeu OntelluJitMK .vagy személyi tömjénezi* szülte is-a választás gondolatát, ha az valóban arra érdemes egyéut óhajt kien)elni, a háborús viszonyok elmultával épugy megnyilvánulhat a közbizalom az illető egyén iráni mint most.
— A háborúban megvakult katona kitüntetése. Soelior Ferenc népfelkelő a galíciai harctéren vitézül küzdött s többször kitűntette magát. Az ellenség elótt tanusitott bátor magatartása elismeréséül ezüst vitézségi érmet kapott. Közben a népfölktWAl robbanó golyó mindkét szemevilágától megfosztotta. Á kilüutéiés a főhadiszállásról most érke/ett meg az I számú egyetemi klinikára, a hol 8ochort ápolják. Gróst Eiuil dr., a klinika igazgatója. 60 sérült szemű katona jeleulétébeu tűzte Sochor Ferenc mellére a vitézségi érmet ée a következő beszédet intézte a kitüntetetthez és bajtársaihoz:
— Katonák I Kz a kitüntetés nem kárpótlás « nagy veszteségért, a melyet. Soobor Ferenc lufanterista szenvedett, nem ellenérték azért, a mi 6 a királyért és a hazáért áldozott, l|inein elismerés azért a bátorságért, a mellyel társaink példát adott. Az érem bizonyára szilárdiiaui fogja már is acélos jellemét, még növelni fogia bátoiságát, n mire még nagy szüksége vau, hogy Uj helyzetébe beletalálja magát. Egy egész világ zárodotl be előtte s egy egész világ nyílott meg neki A sötétség birodalma nem kietlen és elhagyatott, ha bátrait megragadta a földi boldogság két hatalmas tényezőjét: a ujuukát és a hitet. Bízom benne hogy a polgári muukában is épp ugy elől fog járui társai közölt, mint a hogy elöl járl a harcmezőn s akkor öröme lesz az életben és rácáfol a kiahitüekre, a kik elvesztve önbizalmukat tétlenségben senyvednek.
A megható ünnepségen jelenvoltak többek közöli Héderváry Károly né grófué, Appnnyi 8ándorné grófné, Dessewfify Emilné grófné ,
— Hindenburg és a bácskai juhász. Hindenburg neve eljutott egy eldugolt kis helységbe ip, a Szabadkával szomszédos Kengyelespusztára, Fekete Gábor portájára. Fekete Gábornak Ha születeti, össze-
ült a család, hogy nevet adjon az nj szülöttnek, de nehezen ment a választás [Fekete Gábor döntött és pedig ugy, hogy a Hindenburg uevet választotta. Elment a paphoz s bejelenlelte, hogy fiát Hiuden-burgra akarja kereszteltetni. A pap magyarázgatta, hogy ilyen keresztnév uiuos, de a juhász uem tágított s kijelentette, hogy vagy Hiudeoburg lesz a fia, vagy nem ad nevet neki. Fekete meg is maradt a mellett és fiát Hiugeuburguak keresztelték. .
— Szökés az orosz fogságból. Négy
halálra fáradt, elcsigázott houvéd jelentkezeti a székesfehérvári 17 népfölkelőgyalogezred parancsnokságánál, és eliuoudtik, hogy az orosz fogságból szöktek meg. A bouvédek névazerint Pillár Pál, 8\'zabé András. Posznik József tárnoki és Máj Péter somogy-sióllósi uépfólkelók, így adták elő fogságba jutásuk és vÍ8zoutagságos szökésük történetét.
Január elseiéu történt, bogy a kárpáti harcokban a tizenhetedik uepfölkelógyalogezred egy kisebb előőrsét az oroszok elfogták. A foglyokat köztük a négy népfelkelőt, Oromország felé szállították. Jan. 11-éu Brodyba érlek, ahol egy balalmas rozoga istállóba szállásolták el Őket. Első dolguk voll kikémlelni a helyzetei Megtudták, hogy csak néhány ember vigyáz rájuk és azok is alusznak az órhelyeu. A következő éjjelen kiosontak a szabadba és hason csúszva csakhamar lövólávolságou kivül jutottak azután pedig egész éjjel fúlva menekültek visszafelé. Galícia belseiébe. Kél heti fáradságos bujkálás ulán sikerült keresztül jtiloiok a Kárpátokon. A menekülők azután jeleutkeztek az &-ik lovashadosztály par raticsnokságáuál, a hol elmondták a történteket és a parancsnok intézkedésére zékesfehérvárra utaltak.
— Wilson amerikai elnök a békeért. Wil-son. az Uuió elnöke rendkívüli meghatalmazottat küld Európába, akinek at a feladata, hogy az európai kor-1 mányoknál ;puhatolódzék aziráut, hogyan fogadnák Amerika ujabb b4kekösvetf(é«ét. Amerika meghatalmazottja, Husse ezredes elmegy Londonba, Pártiba, Pétervárra, azután Berliube és Bécsbe. Amerikai diplomáciai körökben bizoak benne, hogy Wilsonnak ez az ujabb kísérlete kedvezőbb eredménnyel fog járni, miül a mull év auguszlusábaa tett békeajáulata.
— A Pubi hősi halála. Zalai Sándor, a 31. honvédgyalogezred zászlósa, • özvegy Závoduik Sáudorué egyetlen fia az északi harctéren vívott ütközetben február 9tí-áu 18-ik évében hősi halált halt. Az ifjú zászlós oktéberbeu került ki a pécsi badapródiskolából s pár hét múlva már nagy lelke-sedessel iudult a harctérre. Az utóbbi hetekbeu a nehéz szolgálat nagyon megviselte a századparancs-uoka küldte is haza pihenéare. Zalai zászlós azonban tovább is maradt.
— Us*k nem fogok, mint aktiv liszt otthon sétáiéi —- mondta önérzetesen — mikor a haza földjén van az elleuség. Itt maradok, mig egy buta golyó el uem talál. ..
A kis hós zászlós sejtésebeteljesedett: kevéssel i utóbb egy ellenséges golyótól találva holtan maradt I a csatatéren. A megrendítő hirt 8chlemmer Ödöu főhadnagy századparancsnok a kövotkezó levélben ; közölte a mélyen sújtott osaláddal:
Végtelen szomorúan kell tudatnom, hogy Pubi hősi halált halt, 1915\'február 96-án reggel 6 óra 10 perekor, midőn óriás muszka erők elleu szakaszát rohamra vezette. Jobbomon esett el. 8ebeaülése uláu még félóráig élt, de nem volt megmenthető. Galioiábau. Wola-Micbova falutól északra egy erdőben levő vadászlaknál temette el a legénye.
— Az öreg ember szerelme. Pór Károly 73 éves tólvárpusttai (sümegi járás) földműves együtt lakott hadbavonult fiának fiatal feleségével. Az öreg ember hétfőu éjjel udvarolni kezdett a menyecskének és szerelmi uján látott telt neki. A fiatal asstony visszautasította az öregei, aki a visszautasítást annyira a szivére vette, hogy bujában leitta magát, izutáu felmászol! a padlásra és öngyilkos leli. Mire észrevették, már halott volt.
j
Tanintézetek részére szükséges cikkek ■■ dús raktára. ■
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok 1 , 1 „• nagy raktára. — 1
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
_—és névjegyekben -------
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban ,■ gyorsan készíttetnek. -—
Az Érdeken Újság előflaetéai felhiváeal
Négy tartalmas és ízléses kötet: „Az Érdekes Újság" két évfolyamának kötött példánya jelzi „Az Érdekes Újság" eddigi törekvései!, eddigi sikerei! Néháuy ezer uldalun csupa beváltott Ígéret, csupa üléses és művészt kép, osupa aktualitás és lelki szenzáoió. Aki látja, már ismerősnek Üdvözli, mert .Az Érdekes Újság\' két esztendő alatt Iegálommá lett. Meglepetésül jött és ugy győzött, mint egy kellemes meglepetés: az első órában már meghódi tolta a közönséget. Azon a uapon, melyen .Az fór-dekes Újság" először kopogtatott, bebocsáttatást nyert s amióta a báboru kitöri, ugy hozzátartozik az élet szükségleteihez, mint a kenyér. Űuuep, amikor l\'risa szám kertll a család asztalára „Az Érdekes Újság" ezt a gyors népszerűségei nyilván annak köszönheti, hogy nemcsak a közönség jogox kíváncsiságát elégíti ki gazdag és aktuális képtartalmával, de súlyt fektet a képek művészi szépségére és iz léses kiállítására is. A legszebb, a legérdekesebb és a legaktuálisabb harctéri képek miudenkor „Az Érdekes U|«»ág*-ban találhatók. „Az Érdekes Újság" mély nyomású borítékai pedig egyenesen szenzációi annak a hétnek, amelyen megjönnek. Hozzájárultak „Az Érdeken Újság" gyors népszerűségéhez mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett. Amit „Az Érdekes Újság" az asszonyok, a gyermekek, a sportok és a tudományos tudnivalók iránt érdeklődő közönség számára heteukint nynjl, az igazáu fölöslegessé leszi a családok számára a külön újságok járatá.sát. „Az Érdekes Újság" számol a család miu-deu igényével és öröm* az egét* családnak, szülőknek és gyermekeknek egyaráut. Fokozott buzgóság-1 gal tökéletesíti magát. „Az Érdekes Újság" és fo- i kozott buzgósággal gazdagítja kedvezméByeinek sorozatát A lap technika\' kiállítása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Kbbeu a tudatban bizalommal és szeretettel j kéri az uj féleazlendóben is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását
„Az Érdskes Üjság" elő izet esi ára negyed évre 2 80 K, fél évre 5\'60 K, egé»i évre 11 SOK.\'
Az Érdekes Újság kiadóhivatala. V. Vilmos osászár-ut 78. alatt van.
- A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal Ináuyok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik mi ideu vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési ára: Kgész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ul 16. szám. Mutatványszámot kiváuatra ingyen küld a kiadóhivatal IS ki-tünőon szerkesztett kép«s hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
Jó anyák gondoskodnak arról, hogy gye;uiekeik ápláló izleU\'s és édestésatákat, kapjanak vacsorára. Kevés fáradt-sággal, olcsón, kilünő édestésztákat készíthetünk dr. Oetker-féle pudding porokkal, melyek kűlöu-bözók mint pl. : vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsin vek által ujjongó logadlatáhban részesülitek Kgy 16 filléres puddiug-por csomagbél l/i liter tej, 2 to|á^ és fi dg. cukor hozzáadácával kitűnő vacsora készíthető r.—1» gyermek részére. Minthogy pedig a puddiugokat gyümölcsízzel, tejlöt nélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a tápértéket. II.
z «
NYILTTÉR*) Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaitö éi edző hizlaló-kúrák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kitéret nélkül felvétetnek.
*) K rovat alatt ktatlltakért nem íitllal f«lt>l8»-aégnt a Niflrkeaetftttég.
SZEMESNEK
kuli ma Itmui, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. At. élelmesség nem
egyébből, minthogy ne késsünk ugy pillanatig sefo, hanem soron kívül vegyük igénybe)
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, inert olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdeti
I hirdetéséit itt megtalálja A hirdeti rövid idó alatt meggyőződik az eredin ínyről. -annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hírdetesuek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
MARÓI UB 18
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. ffajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1915. március 33
54-ik évfolyam 33 szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
■•iJiliRlk hátion ét eiHUrdkin.
. ■•(Mi ár»k: Kgéti 4vr« 10 Koron., Ié|«„e 6 »„,„„«., Nagyodávra 2 korona 60 flll. Egy«, ér, t0 fl|| I
Kelőién ssetkesil/i
KíuerkmtA: Szirkasztiiég éi klaléklvaUI liAk-tir I
Kemény László
ToUfon: isa. — Hird*i黫k dijat abAa asortni.
A háborúról.
A Pesti Lloyd-társulat hívására eljött huzzánk Németország egyik legnagyobb gondolkodója. Euokeri Rudolf, hogy előadást tartson „a mi igaz ügyünkről" — a hálni-ruról.
Aki Kuokent mint filozófust nem. ismeri, aki mfiveil nem olvasta az a Iiloytl-táreulat nagytermében elhangzott beszéde alapján (éves képet alkot magának e nagy gondolkodóról. Ó politikával soha nem foglalkozott. Nem is él\'t hozzá, hogyan kell nagy tömegek szenvedélyéit felkorbáosolni és hogyan kell lelkesedésre ragadni. Teljesen járatlan az ékesszólás ama eszközeinek használatában, amelyeket nagyképüskődés-nek, pózolásnak, hangzatos jelszavak. üres frázisok gyártásának kellene neveznünk és
amelyekhez a mi közönségünk--sajnosán
— tulontni hozzászokott. Sőt mi több: tárgyának legérdekesebb és legnépszerűbb kérdését, a háborúnak közjogi es közgazdasági vonatkozásait egyenesen kerülte Csoda-e \'.ellát, ha sokan a ki nein elégített várakozás. a csalódás bizonyos nemével távozlak at előadásról ?
Pedig Euaken előadása [nemcsak szép és tartalmai), l.anein érdekes is volt. Szépsége a stilus ama nemes egyszerűségében rejlett, waelv^még a képes kifejezéseket is kerüli, hogy annál világosabb lehessen. Érdekességet és értéket pedig sz kölcsönzött neki, hogy előadásában végighúzódott a mély filozófiai gondolkodás, amely a napi eseményeket az emberiség legnagyobb és legfőbb problémáival hozta kapcsolatba. Melyek azok az erkölcsi molivumok, amelyek a szemünk előli lefolyó világtörténelmi események hát-terét alkotják ? Melyek azok a tényezők, amelyek az emberiség fejlődésében döntő azercpnt játszanak es amelynek sorsa ma kockán forog? Melyek azok az erkölosi értékek, amelyek állal jelenünk és jövőnk élettartalmai nyer ? Ezekkel és ezekhez hasonló nagy kérdésekkel foglalkozott játszi könnyedséggel, minden nagyzolást kerülő egyszeri nyelven.
Bevezetéseben tfrSmének aoott kifejezést, hogy ineglátogathalu szép fővarosunkat. Réiri vágya teljesedett ezzel, mert ide vonzotta őt sok lanitványanak hiiá/v wjve es ide fűzik a tudományos munka erós «zálai Tárgyára áttérvén hangsúlyozza, hogy nem találunk példát a világtörténelemben hasonló hirtelen
es mély változásra, mint amilyenen átestünk. A biztosnak vélt béke legszorgosabb munkájában szakadt reánk mint]|váratlan fergeteg e [mészárlás, amely az emberiséget szétrobbantja. E nagy kavarodásban a fél világ gyúlölködése és féltékenykedése vesz körül bennünket. De mi sziklaszilárdan állunk és bizalommal nézünk a jövőbe. Ezt a bizodalmat népeink lelki ereje nyújtja az államhatalmaknak. Mi nyugodtan mondhatjuk, hogy ebben a tusában népeinknek lelke részt vesz. Sziklaszilárd bizodalmunkkal szemben felhangzott ellenségeink kérdése: mi ad jogot ahhoz, hogy ügyünket igazságosnak mondhassuk ? Erre ml váloszoljuk: igazunkat bizonyítják az események okai és következményei.
Euuken most részletcsen szól a háború okairól. A gyújtó szikra a szerajevói merénylet, amely mögött egy államhatalomnak az a törekvése lappangott, hogy a szervezett gyilkosságot az európai népjogok alkotó részévé tegye. Ezt támogatta ai oroszországi barei készülődés, amely szükségképeni eredménye a moszkovlta szellemnek. E szellem, amely ellensége minden kultúrának, hogy fenáll-hasson, szabad népek leigázására kell hogy törekedjék. Ennek esett áldozatul Finnország, a legműveltebb északeurópai állam ; ez üldözi
iicczke (Mici) naplójából.
Irta: Deuaényi Viktor.
fel
Borzasztó már látom, hogy megint a régi vagyok, egy kiosit könnyelmű, vig és felejtem a bánatot és . .. ós már at se fAj annyira, hogy Pista nincs mellettem. De átért szerelmes vagyok beléje, banem már elftsult a szivem a sok fajdalomba és bele szoktam a gondolatba, hogy uiocs itt.
Ja, holuap eljön a fóliadoagy hozzánk látogatóba. Ha fel is vau kötve még a keze, de már jól érzi magát s azt mond|a, uekem köszönheti, mert ha én nem ápolom olyau gondosan, még most is feküdnie kvllene Igaza is lehet.
Dec. 10.
Nahát ma uagyon érdekes dolog történt velem. Igazán oem tudom Örüljek e vagy mérgelődjem rajta. A világ elótt biztosan, égés* határozottan haragudnék, de itt meghitt barátom, a naplóm előtt bevallhatom hogy nem tudom, mit csináljak.
Hogy is történt? Bizony, hogy gondolkodnom 1 kell ra|tn, oly hirtelen jött az egész Tegriap délután bennt vagyok a kórházba. beszélgetiQnk a többi Iá-mokka! kint ami társalgónkban, midőn jött a tiszti
szolga, hogy a főhadnagy ur kéret, kössem kezét, inert el akar menni sétálni.
Hát bemegyek. Már fel volt öltözve s egy selyem kendőt tartott felém, hogy legyek szives kössem fel vele a kezét. Osak azt vettem észre, hogy nagyon gyöngéden nézett rám, olyau formán, mint mikor Pista először kezdett célzásokat tenni arra, hogy szeret.
Fogom a selyemkendót s oda álltam eléje, hogy a nyakába kössem. Még egy kicsit ágaskodnom is kellett, hogy elérjem. Arcunk egészen egymás mellé kerOlt mert mikor észrevetle. hogy nem \'érem fel. lehajolt. Erősen sz arcomba nézett, ugy hogy elpirultam ó ezt észrevette s azt mondta
már olyan ember), aki nagyon szereti a virágot a egy szép rózsabimbó mellett el tudna menni köiö-uyöseu, pláne ha az iugerkedön ott ringatózik a tavasz minden bájával előtte. Ugy-e nem? — Hát nézzen igy voltam én isi — Nagyou szeretem ma-I gát 1 Igaz, hogy helytelen volt a tettem, belátom * azért könyörgök, bocsássou megl — Ne haragudjék azt én nem tudnám eiviteloi Bocsássa meg bűnömet, hisz azért tettem, mert lulságosao szeretem I* Fejemmel nemot intettem ós ktesMtem a Mohából. Egy darabig még tura^üűlaro mogambao, de most már igazán értem, hogy megbocsátott, meri j — ugy bistem — én voltim a hibás, iáiért sújtottam arcomat oly közel az övéhsz és mert olytn na-
lálljl
A csúnya Pista még most sem irt. Na meg-
IMe. 5S.
gyón szimpatikus fin, mvg hát hisz mágia osak öröm
P3zebb mint egv feslő rózsa I Tudja Micczke, |í(lli| hogy „ embert HnDyire ÖMreUk .... hogy én magát nagyon szeretem?! Oh biztos tudja, hogy a lányok azt mindjárt megérzik! Szeretem bizony ! Nagyon szeretem I"
Azzal még közelebb hajolt hozzám s egyszerre </(
csak azt éreztem, hogy az ép karjával inaséhoz Híl bizou, azétfyallam bevallani még kikod
OI.lt és megcsókolta arcomat. is ki» "\'P14"1. k»\'d«\'» ""W"1\' «> « f51"d-
nagyot Kezdem aieretni? Nemi Steretem la már. Igazén nem tudom mit éreztem, haragudtam-. _ pw,? Ah M Mlk ^ gJ6rm,k _ ntg
vagy örültem neki, u»y meglepődtem. jgMÍn „ voltim, lmikor lMd4d,u _ .zaralm*.
félrelöktem é» ki akartam futai a szobából, de (,|to uem js szerelme, osak valami jólaaó vígyódáa nem eresil.tl. Kikezdett kérni, hogy ne haragudjam.1 „ Uun, bogy legyen szivünknek egy kóaós titka „£u ii.in lehelek róla. — Szólt — Litotl-e1 agy férfival, d» azt. hogy miért ugy aam tudjuk
I
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRCIUS ia
a német kultúrát Dobpartbau és á Balti-tenger partján végig; ei hajtotta rabigájába a lengjél népet és ei tagadja ai ukraina nemzetnek és nyelvnek még létezését is. Ez a szellem vesiélyeiteti a német és a magyar nép f(lg-getlenségét és kultúráját. Oroszországgal szemben tehát állami Önállóságunkért, kultúránkért harcolunk.
A moszkovila vágyakat, amelyek Berlinen és Budapesten át Konslantináyoly felé törnek, élesztette és lángra gyújtotta a francia bosszúvágy, amely nem tudott megnyugodni abban, hogy két régi német tartomány. Elszász és Lotharingia ismét németté lett Eji a bosszúvágyai üzérkedés oéljaira használta Anglia, amely hadviseléseiben soha erkólosi célokat nem tartott szem elölt. Az angol népet mindig üzleti szempontok, a kisebb vagy nagyobb anyagi kookázat vezették, amidón arról volt szó, hogy háborúi kezdjen-e vagy békében éljen-e mások melleit. Némelor szágban óriási az erkölosi felháborodás Anglia ellen, amely állandóau barátságot színlelt, de alattomban Kémetország ellen áskálódott Nemcsak az igazságszereleluek és a liszles-ségérzetnei hiánya háboritolta fel Németországot Auglia ellen, hanem az is, hogy mint germán faj germánok ellen fordul sót még a sárga veszedelmet i(t kész Európára zúdítani a japánok felbujtog.itása által. Pedig a rosz-szabbik mindig a bujtogató.
Ennyi erkölcstelenséggel szemben áll Németország és az Osztrák Magyar monarobia, loyalitáaa, atuely úgy az orosz japan háború alatt, mint az angol-bur hgborúban még a
mostan szövetkezett ellenségek csábításai daoára is beosületesen megőrizte semlegességét. És ezzel az erkölcstelenséggel szemben állanak azok a nagy erkölosi célok, amelyekórt mi küzdünk. Elsősorban állatni létünkről, szabadságról van szó. Ha bennünket legyőznének, vége volna állami önállóságunknak, vége volna szabadsagunknak, kultúránknak. Tehát arról van szó, vájjon Európa népei szabadon féjlődhelnek-o, avagy orosz- angol járom alá kerüljenek I Az orosz járom minden kultúra megsemmisítését jelentené, az angol járom pedig álkultúrát.
Anti bimnünknt Angliától elválaszt, az elsősorban az, hogy a kultúrát netn keressük | az egyéni kényelemben és külső formakban. Mi tartalmas kultúra után vágyódunk. Olyanra törekszünk, amely az életnek értéket ad. Mélyíteni óhajtjuk életünket részint mélyebb váltásossá*.\', részint fllozóűa által. Arra törekszünk, hogy e kél tényező fölülemelje az embert a kicsinyes, önző törekvések fölé. Oly kultúra után sóvárgunk, amely az etubel netn veszi olyanná amilyau, hanem problémát lát benne, azt a [ roblemát: tni adhat e létnek erlelmet és tartalmai 1 — E kérdés nem jelenti a munkának háttérbe szorítását. Ellenkezőleg, azt a feladatot lüzi elénk, hogy napi munkánknak magasabb oéll adjunk. Az angol felfogást találóan jellemzi Look* e szavaiban:, a munka önmagáért űzve turmészetellsnea, Mi az ellenkezőt hirdetjük ; a munkában namosak ölioelt látunk, hanem oly erkölosi tényezőt, amelybe saját személyiségünket is he kell olvas-zlaiiuk.
w
A munka értékét nem anyagi eredményében, hanem erkölcsi oéljában látjuk. Hi magyarok és németek egyaránt fiatal népek vagyunk. Magas eszményi életcélok nélkül nem lehetünk meg; az angol üzérkedő világfelfogás nem elégíthet ki bennünket. Mi élettartalomért küzdünk. Ez kell hogy legyen harcainknak célja, E világhábárúban hivatásunk ezt az erkölosi világfelfogást uralomra juttatni.
(vifi küv.)
H I R E f. A 20. honvéd ezred dicsérete.
Idegen kézből kapta e sorok irója az alább említett óm idézett levelet. S ebben a mi honvédeiuk dicsérete esendői Miért ne adnáuk közzé? Hi»ten nem há/i hanem igaz dicséret. Pallmann Péter irta, a 31-ik bouvédgyalogexred tábori lelkésze, önzetlenül szól itt egy idegen embei, inert ót csodálatra ragadta a« a hősiesség lelkesedés, kitártán és halált megvelé bátorság, amellyel a mi honvédeiuk mesaze földre hiresaé tették nevQket s emlegetette vitézi voltukat. De adjuk át a szól a csodálkozás és elia-mérés igaz hangjának, amint azi Pallmann Péter, piarista tauár s regiineulspáler irja: „A nagykanizsai *0 honvéd gyalogezred testvérének a 31. veszprémi honvéd ezrednek vagyok tábori lelkésze. Szinte belső kényszer Íratja velem e sorokat, hogy ezekben csodálatomat és bámulatomat tolmáosoljam a kanizsai (luk .vitéz, kitartó éa akadályt nem ismerő, hősies viselkedése iránt Iszonyú természeti akadályok állanak utuukban, magas erdők, még magasabb hegyek a azokon. méteres hó- és a kanizsaiak nem lankadnak. Fázik a lábunk, a szél és a hó metszi arcunkat — és a kauizsaiak nem hátrálnak. Klliyi-ségQnk túlerő*, de a kanizsaiak bátor szive még erŐ8ébb. Isten éltesse azokat az anyákat, akik ilyen
megérteni; titok púdig azért, meit tudjuk hogy a inama, papa haragszik érte.
A főhadnagy addig-addig könyörgött, inig megbocsátottam neki. De hát milyenek ia a férfiak! Ez uem volt neki elég, hanem addig-addig, míg kimondatta velem, hogy szeretem. Megcoókolt és . .. éa én is megcsókoltam. Krre megkérte a kezemet. Most t\\jra nagyon boldog vagyok. 8zeretek és sze-retuek. Azt mondta a főhadnagy ez a lányok hivatása; \'azt hiszem igaza ia van
. . . . Decz ao.
\'" Milyen rövid is a boldogság I Ma ment el a lőhadnagy. Letelt szabadsága és vissza kellett mennie ezredéhez. Megígérte, hogy ir mindeu nap, s azt mondta, el ae tudna auelkdl leuui, hogy legalább irásbau ne szólna egy, két szói hozzám s azt, hogy szeret. Éu is fogok neki írni mindennap hiss a vőlegényem, habár nem is szólt a papáuak. Majd ha vége luaa a háboruuak, akkor kéri meg szQleimtól a kezemet.
Hát elmeut. Újra egyedül vagyok. Kivitte a kötelesség, de nem baj.jmajd visua fog térni a akkor kezdődik csak az igazi boldogság.
... ; -u-v. decz 85.
Nagyon szomorú karácsony eatém volt. Hiába leptek meg szüleim mindenféle atéppel, nem tudtam örülni semminek, mert a főhadnagy amióta osak elment, még e«y sort sem irt Mi töitéuhelet\' vele? Talán osak a mosta i rossz postaközlekedás az oka, hogy eddig mm kaptam tőle levelet. Vagy csak bolondított talán? Nem, uem az uem lehel! Hisz olyan gyöngéden nézett reám, aunyisior elmondta,
hogy azer^. Nem, uem, ez caak a kétkedés rút kó-boldjának sugalmazáaa lehet Mintha igy is nem szenveduék elegei; nem volna már az is magábau elég, hogy távol vagyunk egymástól. De ugy látszik, ha ai ember egy kis boldogságot kapoll a sorstól ajándékba, nagyon, de nagyon meg kell aieuvednie érte. És mégis oh mi balgák, ha itt >an közöttünk a boldogság, nem tudjuk élvezni eléggé mert egykét titkos vágyunk üoneproulókéul többet kiván. Boldogság uiuc8. Kz csak egy fogalom, melyei óseiuk ábrándjainkban elálraodtak s ezl a fogalmat ráhúzták a pillanatnyi megelégedés jóleső érzetére De ez a szó többel mond, nekem legalább többet — aunyit, hogy ugy érzem az Éu lelkem boldog-ságvágyát e földön eluyerui alig ludoin I ... Miért ?
Oh ha én ezt luduáiu! Osak érzem valami ke-seives csalódás fog felrázni és tudtomra adja, hogy at én boldogságom inár meg volt, az én boldogsá gom már elazállt éa az lesz a borzasztó, hogy magam sein tudom mikor.
Oh borzaszU) rossz uapom van — folyton a sirás szorongatja torkomat. Valami tossz előérzet gyötör!? Nem tudom mi ér?!
Ma Stylveszler van. Szomorú este. Hej milyen más az ma, mint máskor. Tavaly ?1 Pislával voltunk együtt a társaskörben Szerelmesen táncoltunk végig a szupecaárdást, mosolyogva kivárnunk egymásnak boldog ■• j évet éa titkon gondoltuk, hisz a mienk ugy is boldog lesz, mert egymásra találtunk. És in. vau most? Rájöttem, hogy ez a szerelem, amely tavaly ilyenkor boldogított, nem is volt az, caak egy gyermeki sziv első fellángolása és jött egy férfi, aki talán nagyobb sereimet gyújtott stivembe, boldoggá tett s egy-pár napra elfelejtene velem „az elsőt Ki-
felejtette? Nemi Nem ez a helyes szó, caak eltakarta előttem, elhomályosította és lehet, hogy ha majd eljön a teljes kiábrándulás ^föl fog támadni régi szerelmem léli álmából.
Most hogy a főhadnagy elmenl éa uem ad magáról életjelet u|ra elfog a kétely, vájjon melyiket szeretem ?. .. .
Nagyon fáj, hogy a lőhadnagy elhagyott, felülletelt, talán jobban, mint az, hogy Piata nem ir. Talán 6 is ugy van mint én, elvakította egy leány-szeiu csillogása és elfelejtett; de m^jd eszébe fogok még jutuil
Móni ütötl az óra tizeukeltót. fi!|ött az újév. Vajjou, mit hoz nekem?
1915. január 10.
Megbüntetett nz Isten. Nagyon, de nagyon. Ma kaptam egy kártyát, a harctérről jött. Idegen irás. Pista barátja küldte és azt tudatja: Pisla meghalt. Ó ott volt mellelte végig. Hallotta végső sóhaját, mely az én uevera volt. Kérte, irja meg nekem halálát, Hogy imádkozzam érette s gondoljak reá. Kz volt az egész. De nekem elég. Az önvád nagyon gyötör és azeretó szivem fáj, nagyon láj. Most tudom; most — hogy kit is szerettem I A főhadnagy — az semmi volt, ugy jártam vele, raiut az estéli bogár, mely a messze távol sötétjébe egy lámpa világot lat, érdeklődve uézi rezgő világát, közelit feléje, hozzárepül és megpertselve magát, egy keserű tapasztalattal eltűnik az éj sötétjébe, kipihenni magát.
Nem irok tovább. Pá|dalmam ugyia nagyobb, sem mint szavakha önthetném
Pihenj i* kis könyvein Pihenj és zo-
kogj velem ...
MAR0IÜ8 28.
ZALAI KÖZLÖNY
fiukat adlak a hazának. Magas hegy tetejéről, egy fenyő galyas kunyhóban kuporodva küldöm osodá-latom tolmácsolásával üdvözletemet. Isten áldásét kérve fegyvereinkre." — Eddig tart « háború lap larlalma k az a pár t?or in elég beszédes bizonyítéka ami oro8zláuszivQ bonvédeiuk bátorságának. Minden honvédőnk egy-egy vitézségi érmet érdemelue, ezt már sokszor hullottuk. 8 ha mi e .dicsőséges sorokat örömmel olvassuk, gondoljunk arra, hogy a közelgő húsvét ni-kalmából bátor houvédeinket figyelmünk ajándékával, elismerésünk adójával meglepjük.
Egy kilencéves flu tragédiája.
A szabadkai katonák kis hőse
| egy másfel hónapja vannak itt szép tágas, tiszta helyiségekben és megfelelő felügyelet alatt. Természetesen, az áj eletpályára való nevelés köti le a melléjük rendelt\' szakemberek idejét. Nem olyan könnyQ dolog egyszerű földmunkás embereket ipari pályára uevelni, különösen ha meggondolok, hogy miljeu lelki hatások alatt állanak. A szerencsétlen kis társaság legkedveltebb s egyben legszorgalmasabb tagja Miklós. Miklós a kefekötés iparágát tauulja, s rövid
, . , . . .... , .. . , másfél hóuap alatt oly ügyességre tett szert, hogy
A jeleulegi háború, mely mereteiben miuden . ,.»« » i u a j - i m o js- uit,
^ , , , . , , ma már megkötötte a hétszázadu kefét. Pedig Mik-
eddigi háborút meghalad, pusztítást vegez nemcsak . ... . ... . . . , , , „•
* , . . , , . lés volt az, aki legkevésbe akart tanulni, de a veza-
«z emberek, az ertékek, a vagyonok, az emlékek so- ... . .. ,. ...... , ,, . . . . ,
. ,..,,. . töknek sikerült tapintatlal, odaadással hatni rá s ma
lltllltll huilKIM 17 llllBlvlIátrllBII III .
már ó a legszorgalmasabb és legügyesebb munkás.
Kórelem a lótulaldono-sokhoz és állatbarátokhoz!
Az Országos Állatvédő Egyesület felhivása.
mely mereteiben minden
iában, hanem az iillalvilágbaii ia.
Háborúnk pusztításának ama részében, mely háziállatainkat ériuli, országukra nézve legkomolyabb jelentőséggel bír lóállominyuuk apadása.
Szabadka vároH végén, a insguslalu, Mária Valéria-korházban, a nagy sebesüli kórtermekben lu.ki houvédségünkuek és hűséges »iöv.-l.ége.eiuknek fájdalmaa néiésü, sebesüli hósök közölt, mosolyai, Mutuszllialallan kötelességünknek larljuk a lévé
fehér pártiák Síében bágyadtan, ajkén halvány 1110 árdekébe\'u,- hogy nagy mérléklieu megliigyatkozolt sollyal várja a gyógyulást egy kilencével! kin svébfiu. t6állo.náuyuuk megtartása és kímélése érdekében
át erős mellű, hatalmas hősök közé, hogyan néhány meleg síéi eraeljüuk. kerüli ide ez az ártatlan, szonvedéseibeu is uuillolygó,1 Minden létulajdouoshoz, éllalbaréthoz és gaidá-élénk wemO flneska? Nem véres öldöklésbeu, zengó1 hot "fordulunk azzal a kéréssel, hegy minden lehelét harcokban emelkedői! a hósök sorába. Waguauer I kóvusaen el oly irányban, liogy a tulajdonában levé (lottfrled — et a kilencéves gyerek neve — egy j hivak testi épségéi éa használati értékét a leggondo havas, fagyoa léli alkonyban, a szabadkai pályaudvaron ««bb tartás- én bánásmód alján bizlosiUul igyekezzek, átérezte raeg a „bóa- uév jogát. A kis, inezitlábaa | Tekiutsük minden egyes loval, mely még blr-
A vakokat gyámoliló országos egyesület elvben kimondotta. hogy a vak katouák keresménye teljes
...... , „ egészében éket log|a megilletni és nem vonnak le
Tömegeséé szállítottak a lewkat had^nffek- ,, w6|e MtM ^ ki)Uí4gekre M<jt g,
a halározal, a milyen hámánuB. épp oly butdilőau fug reéiuk halni. Az égésűiéiben elhelyezett vakokat csaknem naponta látogatják előkelő vendégek A ka-louak az egyesületben a vakok iráa-alvasáaát ia elsa-jélit|Ak és részük van különféle szórakoztató előadá sokbau is. —
tokunkban\' van, olyau értéknek, melyei szeretettel éa gouddil megóvni nemcsak emberi, de hataüas kötelességünk.
Ijóállományunk kímélésé éa megóvása az országnak nemcsak hadászati, ile gazdasági stempoul-
adással
üoltfried egész nap ott kóazáll a háború kilöréve éta a pályaudvaron. Sogileui akart, atulgálalol lenni a katonáknak. Akik érkewk és atokuak ia, akik mennek Levelei bedobni, cigarettát hozni, sonkás zsemlyéi roudelul. És ha elsé pillanatban al ajánlkozó kis gyereket holmi suhancnak gondolták, egy pillantás a gyerek forró tekintetére — messii kergelelt minden kétséget.
Karácsony előtt néhány nappal lörléut Kalonák mentek a harctérre. ;A kis Waguauer flotlfrieddel cigarettát hoiattak. Mire a tíucaka a cigarettával a
peronra én, a vouat már elindult. A gyerek meg- jfl^ drágaság,
remegett. Kzek a katona bácsik majd ait hiszik, hogy j®. „.„..„„„,,
ó Jt hogy ..lh*u a pénzflkel, hozzá még ki ludta Nem a vagyonos osztály.
., , , . ,.,. - » nyomorul! beámter es szegény osztály éral a ma
Mlkot vehetnek cigarettát. lol,(on fukolM4 , bll4rl „„„, i„„.rő lékleien ilrá-
Nem, ezt nem hagyhatja. Utána vetetlc magái | mB;j lllír ,„ir össieroskadt a elkese-
a száguldó vonalnak. A kalonák éstrevellék. indokoltan íjjtwzléen fokozódik
integetlek, hogy csak maradion, ugy sem éri el a s mjértj Mun Qrm (4j, „legiuilokolva III »
vonalot. De Waguauer Goltfdld \'"loll Lélakzete: ((ik|(|iju árem„|tedéíl ípp(,| ebbbn az országbaie
elszorult. Terejlék borltotla arcét. melyben nemcsak elég, de Wribilia felesleg volt a
Máanap olt feküdi a Mária Valéria kórházban, háború megkezdésekor nem \' csak a gabonában, ha-
Kgy napig eszméletleuHI öiikívüleiben. Agya karol, nem miuden lerménybeti.
amikot kinyitotta a szeméi, >ok-sok könnyae szemű, Élelmiszer anyag van »z országban bőven, csak-
felkétélt karu sebeaüll állott. Kzek már luillák, hogy hogy amint nálunk, városunkban a zsirl két speku-
kerüll ide a kia flu. Iiiusllak sikerüli S»aleharácsul|ii a a fogyi-zté közótl-
, , . i i j, i, i,„„„ ,„„„t,.nnu « ség orra elól elspekulálui. é|.ugy ai egeei országol
A gyerek .laókcrdéae ,z voh. hogy megkapták-, J J ^ bukovií,,^ „„vándorol, élelme.
azok a kalonák a cg.retlál ? ^ |e|kaU6n .^polgároknak, spekulánsoknak sikerül.
Mikor igent hallott, elmo.olyodotl. Szelíden es ^ onixi(tb»ii Miindenf. le élelmiMereket —
bánatosan. Nem ii hallotté, iáikor zésóbb elmeaéliék po|om |)ijuM|i euuláltr0|„i B azok árét n.ér
neki. hogy miként kerüli ide. |n0<l ,slíIÍJ etBriul fokozni. Ennek végol kell egy-
IJlélérte a vonatot, föluyuitolta a cigarellál, a „iír vetni ez tovább igy nem maradhat,
következő pillauatban véresen bukott > sinek közé . . Ámde ehbei bátor, erós marok kell, amely
A rohanó vonat mindkél lábál íasteronceolla. kéi hihetetlenül sujlaon le mindnu a nemzet vérére Waguauer üottfried boldogan mosolygott. Min-\' "Pauláié lelketlen .aed.lgóre a mint fekélyeke, ki degy. A katonák megkapták a o^gareltál. Nem fognak! Ml ^ « éléskó ékel a nemzet t«tébél . .
„,?,.« gondolni róla Es lesz clyarettájuk .zlgorub banletéssel példái slaluálván b«.
I nemzet bérére niazo rongy- és bakancalizállllékk.il egy Másnap amputálták a kia uémel libát ** k.Ugóri.ba tartoznak ama blénék, kik a nemiét egyiket lövig le kelleti vágni, a másiknak csak a 1 vonl(jUlli köl„p„u i,i hírükéi illliou azárogalva vagy
lábfejét. jmjnt szillilók, vagy mini magányos ember nyúzzák Fehér péinak lágy pubanágában. sebesült bősök az itthon maradottakat a kétségbeesésig nyomorgatva dédelgető szeretelével körülvéve, szelideu mosolyog liiznak meg a nemzet zsírján, a háború szóké stemll, séppadt. kilencéves lióse
— Katonák mindennapi eledele, á tiad-
Ugvmluiszler lagnjabb rendelete alapién a harctéren levó kalouáiuknak naponta a kövelketó táplálék Jár ki: 400 gramm bus, 700 gramm kenyér vagy két-azersült, :íU gramm aó, fél gramm bon, I deci magyar bor délben, ugyanannyi Miére, 140 gramm lótelék, tik gramm kávékouanrv éa végül 84 gramm pipadohány, ennek ellenértéke, 10 db. cigaretta
— Egy követésre méltó példa. Mini
bél is számokban ki nem fejezhető nagy eidekil erleaülüuk. Békéscsaba nagyközaég elrendelte, hógr
kljpexj __összes tisztviselői beoltandék hiinló ellen. Az oltások
Hiudszokal a szabályokat, melyeket a helyes es ok , • napokban már meg is lörléntek. Nem kell iodo-szerü lólartéa és tenyésztés követel, larlsuk szem kohiunk, mennyire helyen a községnek ez a rendelőiéit éa kövessük kétsiafflá\'\'-lelkiismerettel ék oda
— A hangverseny, seuy csütörtökön délután 6 KgyUtbau.
kérése, amely igaaáa Suegérdemelné, hagy mibamar
összes községeink körében utánzásra találjon. Jöu a tavasz, szinte holt bizonyossággal várhatók a különféle ragályos betegségek, csöppet aem felesleges ez aa évéiulétkedéa, amely, nézetünk szeriül, még teltasebbé is volna íeheté, ugy u I., ha a himló elemi oltást, követnék a kolera éa tifusa elleni oltások is.
Bevonult kereskedő tanonoa. A vallás éa közoktatásügyi miniszteri 190, 597 VII. a iára alatt rendeletei adott kl. amely az ipar és keraskedelsta lehető zavartalan lebonyolítása érdekében ugy Intézkedik, hogy az ipari és kereskedő tanoncok közül az úkolába járás kötelezettsége alél egészben vagy résibeu felmentessenek aiok, akik az üzemben, vagy műhelyben ezeu időre is nélkülözhetetlennek bizonyullak. K végbél a miniszter elreudeli, hogy felmentendók a ineater, vagy munkaadó illetőleg helyettae megtereaésére miudaaok az iparos vagy kereskedő tanoncok, akik olyau üzemekben vagy műhelyekben dolgoznak, ahol katonai siállltáaokkal vannak Igénybe véve vagy amelynek tulajdonosa, vezetője, vagy a segédek nagyobb része katonai szolgálatra behívatott! A minisz\'er felhatalmazta az illeti Iparos- éa keraa-kedói tauonciskolák igaigalóságait, hogy a felmentéseket méltánylandó esetekben saját hatáskörükben adják meg. áz iparhatóság vagy a kerületi iparfelü-gyeló lelhiváaára azonban a felmentés tehétlsnül megadaudó
— Nő, mint jegyaő-helyettea. A vaartr-megyeboli Pinkaföld község segéd-jegyzőja: Horváth Jenő katonai szolgálatra vouult be. á járéai szolga-biió ajánlatára az aliapán a bevonult jegyző nejé. -nevezte ki helyettesül.
— Gyors tar vény esi tée. A belügyién igazaég-ügyi miniszterek együttes leiratot Intéztek a töt véoyhalóságokhoi éa tudatiák, bog; a természetes — A világtalan katonák munkája. A gyermekek lörvónveeltéaéról aléló határozatot azentul A nagysikerű haugver- világtalan katonáknak ai a csoporti,i, melyünk uincs a törvényhatóság első tisitvisalóje az aliapáu hona mag órakor lesz a Polgári stüksége kérháai ketelénre, « vakókal gyámolito or- és nem kell jiváhagyái végeit felUrje.lteül a belügy-saágos egyesület iuteruátusában vau elhelyezve. Miut-, miniazUrhez.
■ r.
A
4
Z AL I K A ZL ÖNY
yAjtÜiPjS 33
KÖNYY-, PAPIÍ^ ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
— —_ és névjegyekben __________
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.----
Tanintézetek részére szükséges cikkek --—- - - dús raktára. . •
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Al Érdekes Újság előfizetési felhívása!
Négy tartalmas és ízléses kötet: .Az Érdekes Újság" két évfolyamáuak kötött példánya jelzi „Az Érdeke* Újság* eddigi törekvéseit, eddigi sikereit Néhány ezer oldalon csupa beváltott Ígéret, csupa ízléses éa ruüvészi kép, osnpa aktualitás és lelki aaenzáeió. Aki látja, már ismerősnek üdvözli, mert t«As Érdekes Újság- két eszteudö alatt fogalommá lett. Meglepetésül jött és ugy főzött, mint egy luillulues meglepetés: az első órában már meghódi totta a közönséget. Azon a napon, melyeu „A/ fir-dekes Újság" először kopogtatott, bebocsáttatást nyírt s amióta a háború kitöri, ugy hozzátartozik az élet szükségleteihez. mint a kenyér. Ünnep, amikor frisa szám kerül a család asztalára „Az Érdekes Újság\' ezt a gyors népszerűségei nyilván annak köatönheti. hogy nemcsak a közömig jogos kiváu-csiságát elégíti ki gazdsg és aktuális képtartalmával, de swlyt fektet a képek művészi szépségére és íz-1 léses kiállítására is. A legxzebb. a legérdekesebb és a legaktuálisabb harctéri képek miudenkor „Az Érdekes Uj«ág"-ban találhatók „As Érdekes Újság* mélyuyomásu borítékai pedig egyenesen szenzációi apuak a hétnek, amelyen megjsh<nuek. Hozzájárultak „Az Érdekes Újság* gyors népszerűségéhez mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett. Amit a Az Érdekes Ujaág" sz asszonyok, a gyermekek, a sportok és a tudományos tudnivalók iránt érdeklődő közönség számára heteukint uyuit. az igazáu lölös-legessé teszi a családik számára a külön újságok járatását. „As Érdekes Ujaág" számol a család minden igényével és öröme ni egész családnak, szülőknek és gyermekeknek egyaráut. Fokozott buzgósággal tökéletesíti magát „Az Érdekes Újság* és fokozott buzgósággal gazdagítja kedve/.méuyeiunk sorosalát A Inp technikai kiállítása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Khbeu a, tudatban bizalommal é» szeretettel kéri uj lélesztendóben is előfizetőinek és olvasóimat további támogatását
■ Az Érdekes Uj\'ág" elő izetéai ára uegyed évre 2 80 K, fél évié 6\'tiO K, egész évre 11 80 K
Az Érdek-a Ujaág kiadóhivatala. V. Vilmos császár-ut 76. alatt van.
- A -MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tntsek Anna. Megjelenik mi iden vasárnap. Mindlm egyes száma gyönyörű mflvészi kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. KMfizetési ára: Kgész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség ée kiadóhivatal : Budapest, VT. Andrássy-ut 16 szám Mutatványszámot kiváltaii a ingyen küld a kiadóhivatal — K ki-tünóeu szerkesztett kép<«s hetilapot mindenkinek melegen ajánljak.
Jó auyák goudoskodusk " arról, hogy gyeunekeik ápláló ízletes és édestésztákat, kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestész-tákrtt készíthetünk dr. Oetker-léle pudding-porokkal, melyek különbözők miut pl.: vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjongó fogadtatásban részesülünk Kgy 15 lilléres puddiug-por csomagból \'/, liter tej, 2 lojáv és 5 dg. cukor hozzáadásával kii tinó vacsora készíthető ő—ti gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tejlöl nélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a tápértéket. II.
NYÍLTTÉRI)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
____
Erősítő «■ edső hlmlaló-knrák 8gé»z éven át. Gyermekek 7 ivén felül kíséret nélkül felvétetnek
*) K rovat alatt kotlettekért nem villái l»l»lís-aéflet a Hí.«rk«(.*lÓHég >
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana Itg sem, hanem soron kivfll vegyük igénybe
.Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdeti
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. I annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny* robamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjeleni minden hirdetéaúek kellő haszna van. Szemesnek áll i világ, vaknsk az
ALAMIZSNA /
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. ffajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
U
Nagykanizsa. 1915. március 26
<4-ik évfolyam 24. szám
Péntek

■tljilinlk hition ét ciütörtökon.
fclörtiaUal Arak: Kgéti 10 korona, (éltvre b korona. N«gy*dtvi« 2 korona 60 Ali. - Egy*» nim tra 10 flll.
Kelelóa ssei kesxló:
Bánekovich János
Kfaserkeaxl4:
Keméuy László
Szirkiizlitii ii tlrilhlvitil Mk-ttr t
Talafon: 182. — Mfrdaié.ak dljaiabé* mrint.
A háborúról.
Ez ív cél, amely küzdelmünknek oltutA erőt ad, uiár eddig in nagy eredményeket szült. A nagy feladat erkölcsileg emelte népeinket, Az egyének kicsinyes önzé törekvéseikkel elmerültek a Haza közös érdekeiért lolyö karóban és az egyének a megpróbáltatás tisztító kohójából mint tiszta érc kerültek eló a közös oél eszközeként. A közösség gondolata uralkodik mindannyiunk fölött és ez teszi reánk nézve ezt az idót oly naggyá. A mindennapiság lomha áradatában kl-ki arra úszik, amerre egyéni érdeke viszi. Ma az egyéni érdekek, amelyek szétválasztó Imtáauak. szétfoszlanak. Csodálatos I Ellenségeink éppen e szétválasztó törekvésekre számítoltak, mint segédeszközökre. És ime, egy közös oél, amely a Haza fogalmában benuüuket egyesit, a jövóre nézve erósebb, szorosabb kaposolatot teremtett nemzetiségeink között. Ennek a nagy eszménynek hatása alatt elnémult minden pártérdek és ennek Itatása alatt a késóbbi belpolitikai harcok, a pártvillongások éle is tompulni fog. a belbéke mélyebb lesz és az egyének könnyebben viselik a szivükre szálló bü és bánat terhét.
A nagy eszmékért való küzdelem nem lesuitó. hanem felemeló. Ezt mulatja a vi-láglörléíiAi^. De e küzdelem nagy áldozatokat követel. Osakhogy azok az Mdozatok is felemelók. Eleseit vitézeinket hösökként tiszteljük.
A hésiosség fogalmának lényegél pedig az áldozatkészség teszi. Ezt az áldozatkészséget ma természetesnek találjuk és éppen ez a jelen küzdelmeinknek legbecsesebb eredménye. A hősiesség és áldozatkészség mindennapivá vált köztünk és tudatára ébredtünk annak, hogy hósi nemzetek tagjai vagyunk. A harcmezőn eleseitek sírjából felhangzik hozzánk a buzdítás és bátorítás szózala. de egyúttal az a figyelmeztetés Is, hogy hozzájuk méltóvá lenni igyekezzünk. Azokkal szemben, akik a harcmezőn életüket feláldozták éretlünk, nagy és súlyos kötelességeink vannak: biztositanuuk kell annak a közös óéinak elérését, amelyért ók vérüket ontottak és gondoskodnunk kell róla, hogy lelkük es mellettük tovább éljen a béke niávesbm, amelyet. * ham lezajlása után reánk irániak K nagy feladat fel kéli hogy emeljen minden egyéni és szeretetet, lelkes odaadást kell hogy ébresszen azzal a tudattal, hogy mindannyiunk keblünkben hor-
dozzuk az emberiség eszményi céljait, mindannyian egyenként saját énünkben at egész emberiséget éljük. E lelkes tudat pedig » hőskorszak jellemző vonása, ezért mondhatjuk, hogy a magyar és német nemzet ifjúsága teljében hőskorszakát éli. E hőskorszak mindenkit naggyá kell hogy tegyen.
A világtörténelem mutatja, hogy a történeti erők egymagukban nem éltetnek. Etek csak akkor válnak hatékony erőkké, ha azokat oseiekvóleg birtokunkba vesszük. A mull nem passzív átöröklés utján jut birtokunkba, hanem aktív résztvevőst követel,\'1 hogy a fejlődés tényezővé váljék. A népek és nemzetek múltja nagy kínos, de egyma-gábau osak féléiele! jelent. Teljessé eaak azáltal válik, hogy azt munkánkkal jelenné varázsoljak. Küzdelmünk tehát a mulléri is folyik.
Ebben a világtörténelmi időben, amidón vergődő lelkünk aggódva kérdi:. miért vagyunk e földön, van-e az életnek értelme, van-e a fejlődésnek fölfelé vetető utja és oélja? — azt kell válaszolnunk, hogy van, mért aki a harometón a hátáért elvérzett, elérte az életnek célját A haza eszméjében meglelte az életnek mély tartalmát. Ebben az eszmében egyesül ma minden hitünk, _______________ . ni -\'■ ■
Versek.
Nap-nap ulán több a halóit És az élő kevesebb;
A szivekben nap-nap után Több a seb.
Elfeledjük a mosolygást, Lelkünk arcunk szomorú;
Ebből áll az embergyilkos Háború.
Busán kelünk, sirva járunk S könnyel /Skszünk este le;
Nincs sziv, a mely valakit ne Vesztene.
\' *
Most látjuk csak, hogy a Krisztus Mily hiába született!
Hogy kihalt a szivekből a Szeretet.. .
K mazuri tank vidéka.
Ilull a sok jó magyai gyerek, Mini ősszel a falevelek -, Piros verők drága gyöngye Lecsorog a havas földre.
Palotában, kis kunyhóban Hajh, de mennyi gyászoló van! Mennyi sóhaj száll az égre: A jó Isten ha lenézne!
Ha lenézne megsegilni, Hisz 0 irgalom szerinti.. . De tud e az Isten róla, Hogy véres a völgy s a róna?
NAGY LAJOS
I . jJté ■
Azok & súlyos vereségek, melyek ai orou
j hadsereget * maauri tavak körttl érték, mindnyájnak \' Ügyeimét ráfordítom erre » vidékre. Kddig neraeaak minálunk, de Németoruágou ii megtehetóseu isuiarK-len föld volt Haxuria, aminek igeu egyezeré a magyarázata áki valaha egy kit ffyelem/e méltatta ja Németbirodalom MrWj»i anaak jkvetleotti saamébe j ötlött as a hatalmas kistégetée, melyet kelvlp.iT-jaaomág határai alkotnak. Kerneltől ai elasáoi Muhlhausenig kb. 1400 kilométer a távolság, a hannoveri Xiúéentél a sziléziai Kaitowictig csak 90o Viíömeter éa ugyancsak ekkora távolság ran Sehleswigtél Bajoromig déli haláráig. Kelelporoetorsaig tebít több mint négy földrajzi fokkal kiuyúlik NémMoroaág teltébél. nagyon messzire esik a birodalom közepétől raiuti hálóuta is hiáuyos: ez at oka anuak, hogy ei a vidék Némelorsiágoak legkevésbbé ismer1. résm Héwénröl pedig természetes, hogy as Oroszország ellen folyé háborúban éppen es a meaezíre elére tolt némát terület van kitéve az ellenség támadásainak, áa ellenség valóban többször As több helyen tort be ebbe a tartomáu^ba és elpusztította egy nagy réefét. Jelentékenyek azonban esak a raaanrl tavak körei történt betörések voltak, amelyek tudvalevőleg már két laben az oroszok véres vereségével végződtek.
ZALAI KÖZLÖNY
MABífftlH 80.
MeretelOnk és reményünk. Miilön a hajáért küzdünk, tesszük ezt abban a hitben, hogy a jónak a világtörténelemben gyóznie kell; hisszük, bog; az igai és jó örökkön éló hatalmak ; hiszünk egy erkölcsi világrendben a jónak diadalában. A haza eszméje élieti és táplálj* szeretetünket is, amely oly iui-pozáns módon megnyilatkozott. Soha népek és nemietek nem fordultak oly egyértelmű, mély, aggódó szeretettel egy közös oél felé, mint népeink a harctéren küzdő katonáink felé. De megtestesül a haza fogalmában minden reményünk is. Elsősorban az, hogy a népek e nagy tusája végeredményébon a/, emberiség javára fog válni. Azután az, hogy a knltura látszatai fel fogja váltani az igazi, mély emberies kultura, amely az emberi életnek értéket és tartalmat ad. Reméljük, hogy az a szeretetet éa tisztelet, amely a magyar és a német népet ma » Imrei zajban összefűzi, a végleges győzelemnek biztos zálogát teszik. Ennek a lestvéri szeretetnek szorosabbá tételére akarunk és fogunk győini.
Dr Qockler Lajos (Vi,..)
A vidéki ^[városok élelmezése.
Valójában immár unottá keid válui a minden oldalról elhaugzó feljajdulás, melyet a napról-napra fokoiódó drágaság caibol ki a lelkekból s uem szU nlk aii»g a váda«kodá* a hatóságokkal atembeu, — mintha e Jelenség caupáu caak lokális a nem az egész kentiuenare kiterjedő a már-már elviselhetetlenné váló teherkéut uehezedó |eleuség volna.
Kgyik állam a másika után. — egyik váron a másik példájára próbálkozik a legnagyobb belső ellenséggel sikeresen megküzdeni. — azonban a legkörültekintőbb iutézkedések is, lia némi sikerrel járnak is, osak rövid idire képesek enyhíteni a súlyos megélhetési viszonyokon s megnyugtatni az amúgy is felük latolt kedélyeket.
Az első városok, melyek e téren tán a legnagyobb sikert érték el, 8zeged s 8zombalhely voltak, hol a,városi hatóságok jó idejekorán uagy-mennyiségU élelmi cikket vásároltak össze s csak azután állapították meg a maximális árakat, hogy igy iz eladókat tisztessége^ versenyre kéuyszeritsék.
8 mi lelt a vége?
A termelők, kiket a falvakba belopézkodó szédelgők otthüiiukbau felkereslek s összeszedlek áruikat mind sQrQbbeii hagyták oda a leüti piacokat s áruikat otthon értékesítették vagy uj piacot kerestek, hol ciakeikért nagyobb árakat kaptak, ugy hogy az illető piacok, lia a megszabott kényszer árakhoz ragaszkodnak, hova-tova élelem nélkül maradnak, hn a felhalmozott kéazlelre lesznek kizárólag utalva
Debrecen városa, amelynek hatóhága óriási befektetésekkel fogott a drágaság ellensúlyozásához ma odajutott, bogy a szomszéd helységekből mennél több termelői vonzzon magához, az élelmicikkek árusilóira a helypénzl teljesen heszQutette
Arad városa a halóitági husszék felállítása uláu mihamar konzorciumot kötött az oltani hentesek és mészárosokkal s velők karöltve, megállapított áron gondoskodik a város hus és zsir ellátásáról.
8 ez könnven érthető akkor, amikor a tanyákon, falvakon, szerte az ország minden részében idegenből bevándorolt kereskedők szabadon vásárolhatják Össze az élelmi cikkeket s hordhatják tetszés szerinl bárhova 8 a katonai rekvirálók a marhák és disznókért oly horribilia árakat adoak, mellyel a heutesek. és mészárosok versenyezni uem képesek, még h* a szükséges tőkével reudelkezitenek js. — Ugyanazért elsősorban a kalouaság éa a eivilek fo-
gyasztására szánt állatok áraira nézve elsősorban is j bizonyos consolidációnak kell létrejönni, másodsorban ! ez idegenből bevándorolt vigéceket a vásárlástól bI-1 tiltani
Az ily reudkivQli idókbeu nemcsak az egyes államok zárkóznak Össze s tiltják el az elsőrendű szükségletek kivitelél. hanem a kisebb igazgatási vagy területi egységek is, — miut a vármegyék és városok tartoznak önmaguknak azzal, hogy e szükségleteknek puszta uyereségyágyból való kihur-colását meg ne engedjék.
térdeken ilyen irányú rendelet az, amelyet Csanád vánnegye alispánja bocsátott ki s amely teljen teljes azövegében a következőképpen hangzik:
Járási főszolgabíróknak /is Makó város rendőrkapitányának.
Miután arról győződtem meg, hogy a legszükségesebb élelmicikkek árai az üzérkedők által, akik az élelmicikket tömegesen összevásárolják, oly mértékben emelteinek fel, hogy manapság már ueiiiosak a helyi szükséglet, de a katonaság állal igényelt szükséglet uem elégíthető ki, ennélfogva elrendelem, hogy a vármegye területéről burgonyát, habot, vagy egyéb főzelékfélét, zsirt, szalonnát, tojást és baromfit kivinni tilos. Felhívom a járási fószolgobirákat és Makó város rendőrkapitányát, hogy haladék nélkül tegyék ezen rendeletemet közzé a figyelmeztessék a lakosságot, hogy az ellene vétőkkel, szemben törvényes szigorral fogok eljárni.
Meghagyom az elsőfokú hatóságoknak, hogy ezen rendeletemnek pontos és szigorú végrehajtásáról goudoskodjék. különösen ügyeljenek fel arra, hogy üzérkedők a rendeletet ki ne látszhassák. Ügyeljeuek fel, hogy a piacokon tömeges vásárlások ne történjenek, ügyeljenek fel arra, hogy az üzérkedők a termelók közvetlen fWJkemséa* által e rendelkezést ki ne játsszák. Tudomásomra jutott az is hogy galíciai és máramarosi ügynökök a tanyákon és a falvakon járnak és a lakosság félrevezetésével vá-
Időazerflnek tartjuk ennélfogva, bogy ezt a vidéket röviden ismertetők, még pedig W. Halbfass, jenai egyetemi tanárnak a Geograpbischer Anzeigerben közölt eikke alapjáu.
Maauria u ottani leugyel lakosságtól nyerte Mtft. A mazur nyelv a lengyel uyelvnek egy •zAjáráaa. De ezt a nyelvet uemcsak közvetlenül a moaari tavak körül besiélik, hanem azon az egész területen, amely Oroszország, Qoldap, Nordeuburg, fiaatenborg, Senaborg, Biachofsburg, Klleusteiu, Hoheusteiu és Öllgenburg között fekszik. Ha uem is lehet saó éieseu elhatárolt uyelvlerületről. mégis kell, hogy ezt az egétz vidéket Mazuriának tekintsük, mert a lakosság többségének itt ez az anyanyel TJerülete 13 000 km1, Keletporoszorságnak egyhar-vadréate, tehát körülbelül akkora, mint Pest vármegye Lakosainak a száma azoubati csak 800.009\', körülbelül annyi, mint Heves vármegyéé.
Mazuriál érdekessé és jellegzetessé a tavai teázik. Oleoaerek elónyomulásából keletkeztek és az ilyen eredetű tavaknak minden fajtáiét képviselik. Vaunak hoaszan eluyúló caalornaazerfl tavak és vaunak iuk\'ább szélességben terjeazkedó alsóraoi éuás tavak. A moréuák, a gleeserek felsziuén uiozgó törmelékek marad vá yai hepe-hu pássá (eszik a talajt, ezt a németek Ppúpos világinak nevezik. A tavak felszíne általában 120— 140 méteruyire emelkedik a tenger aziue fölé, a part azokban sokszor hirtelenül kétszer akkora hegyláncokká fejlődik, aót Qilgenburg éa Hoheustein közölt a szakadékokban bővelkedő talaj eléri helyenként a 300 méleruyi magaságot is és a hirteleu
átmenetek, a meredek lejtők valóságos hegységgé; avatják. A tavak mélységéről igeu helytelen uézetek terjedtek el, valóban uem mélyebbek 40—50 méternél, az eddig talált legnagyobb mélység 64 méter volt
Ami a muzari tavak terméazeli szápségat illeti, az nagyon külöuböző. A 180 km-nyi Spirdingi-fó a Bodeui-tó uláu Németországnak legnagyobb tava ugyau, de részben iszapos, részben homokos partfának nincsen semmi vonzó hatása es aivárgását n>«in tudják eloszlatni a lycki erődnek romauiikus romjai sem Klleuben az öblökben gazdag Mauer\'-lónak sűrű erdőkkel boritolt Upalleu-azigete, a grossstuinorli uradalom parkjának páratlan lölgyfasorai gyöugyei a német töld természeti szépségeinek. A Rbeiu lávának partjai kopárok és barátságialauok, viszont ennek déli folytatása, a Beldahni-ló. partja magaara nyúlik és gyön)örfi erdők szegélyezik. Festői szépségekben gazdagok a Lan»ki tó mellett vonuló erdőségek ím, de valamennyit lelülműlja a Niedi-tó A mazuri tavak s/épségéi nagyon emelik nz erdős szigetcsoportok Kzek » szigetcsoportok is amellett lauu--koduak, hogy Dajdanábau viz borította ezt az egész vidékei és a porosz geologiai intézet megállapította azt is, hogy a mazuri luvak régente 16 méterrel magassahhau feküdtek, mint ma. tiunek következtében egyetlen nagy. 6<>0 km»-nyi vízfelületet alkotlak. -Kz a vízfelület lassanként természetes stllyedések, lefolyások és mesterséges leosnpolások folytán kisesbedeit A tavak egy részének természetes lefolyása vau. egy része pedig ina ia lefolyástalan. A vidék vízrajzi sajátságaihoz l rtozik az a jólétiség is hogy a tavak
jórészét a talajvíz táplálja. A talajvíz itt reudszerint igen magasan áll és ebból sok posvány és mocsár képzódótt, amelyek vév telesekké válhatuak a terepviszonyokat nem ismerő hadsereg számára A mocsarak OrUlburg körül fejlődtek ki leginkább. Hz volt az orosz sereg tömeghaláláuak tulajdouképeui szintere. A lakosság közléseiből , tudjuk, hogy a bekerített orosz hadseregnek tuluyoiuó része a 0 km* területű Flautzigi-tóban lelte halálát, ahova őket a német hadsereg egy ke»k?uy átjárón keresztül szőritőlta.
A tavakén és mocsarakon kivül a mazuri erdők is fuiitos artralé iiai szerepet játszanak. A középkorban, sői Nagy Frigyesig 10 mérföldnyi szélességben sürü erdő borította, ami Oroszországgal szemben hatalmas védólaull szolgáli. Ma már erősen riikitották. Nagyobb erdők ma már caak olyan sikvidékeu találhatók, ahol terméketlen a talaj és niuczenek tavak.
A területet, mint említettük, a mazuri szójárást beszóló lengyelek lakják. A legtöbb-lengyellel szem-| ben az evangélikus egyház hivei. A birodalmi gyűlésen sem képviselik őket a lengyelek, hanem konzervatív pártállási! képviselők. Kicsi termetű, megelégedett és megbízható emberek, kissé erélytelenek, amiuek következtében műveltség tekintelébeu kissé elmaradtak, iNémi csekély fa- és agyagipari vállalaton kivül más ipar uem igeu találhatott itt ottliont. Kereseti j lóforrásuk a halászat, melynek évi hozama 4 millió márkára tehető. A mazuri csatorna kiépítésétől várják a vidék gazdasági fellendülését, ami a háború uláu valószínűleg uem fog soká késni.
MAR01U8 26
ZALAI KÖZLÖNY
8
sároluak, sót requiráluak is. Klekkel Htomban a leg- I szigorúbb ellenőrzési gyakorolják s a rajtaériekkei szemben azonnal szigorú megtorló intézkedéseket legyeitek.
Ezen rendeletem azonnal végrehajtandó s annak megtörténte hozzám bejeleulendó.
Brutus.
egyszer leszedte a kötést a kezéről. Meg volt hizva. | megengedi, kogy a gyámhatóság a kiskorú házasság-a zsebe még akkor is tele volt csokoládéval, meg kötésnél szükséges törvényes képviselői vagy szOlói
beleegyezést akkor is pótolhassa, ha a házasságkötés a háborús események következtében vagy raAs okból
HÍREK.
— Bentsik Lajos kitüntetése. Nem
régiben adtunk hirl arról az igaz szeretetről, amely-lyel az 62-ik ezred legénysége a háttérről távozó ! Hentzik Lajostól elbucsázoü. Most vitézi Ilire, neve s annak inéllányló elismerése hatott el hozzánk, mert Beutzik Lájost az elsó osztályú ezüst vitézségi, hadi-ékitinéuyes éremmel tüntette ki a legfőbb hadúr vitézi viselkedésének dicséretes méltánylásaként. 8 e magas kitüntetésre Beutzik Lajoa igaz érdemet szerzett 12 ütközetben uózett szembe a-halállal s küzdött hazánkért és mindannyiunkért Kzen ütközetek ádáz lOzében és dühében mindig elül lárl sz ifjúi zászlós és bátor magatartásával s rettenthetetlen vitézségével acélozta azok bátorságát, akik hosszan tartó küzdelmek során már-már lankadtak. Vezetett, u hol előretörésről volt szó, s fedezett ott, a hol a körülmények kéuyszeritó ereje ezt tanácsolta Nyugodt lelkülete, személyes vitézsége * most ezek nyomában járó kitüntetése — böszkeségo városunknak s dicső példáia lehet kUzdó katonáinknak. Örömmel szögezzük e dicsérő szavakat ide, mert igaz vitézség és érdem magasztos dicsérete csendül ebben a kitüntetésben. —
— Huhognak a halálmadarak. El sem tudjuk képzelni, mennyire rémhleies némely ember szereplése. Hallotta már?! Przmisl eleseit I. . Ezer- j ster mondják el. Ujabb részletekkel megtoldva i amit már úgyis .tini mindenki Szánalmas részletek,
átborzougató események, amelyek kapcsolatosak a vár elestével, mind ujabb sziliekben kerülnek nap lényre. Ideje volna, hogy ezek működésének véget vessenek- Meri mit vesztettünk? 8emmit. Egy pontot amelynek már ugy sem volt jeleutósége, miután az orosz sereg érintkezésé! uem tudta megakadályozni. 8 mégis I Meuuyi isüggedés. Találgatás, nagyképüsködés. Mindenki többet akar ludiii a másiknál. 8 mert nem tud, hát költ uiabb részleteket. Pedig csak a térképre kellene velui egy futólagos pillantást s tüstént meggyózódhelnek róla miudenki, hogy mi sem vesztettünk többet, mint a mennyit az orosz a mi javunkra Mikor fogunk uiegoko>odui s reálisan gondolkozui? Ki tudja!? De előbb a halál madarakat kell elnémitaui, hogy a lelkekbe visszatérjen az önbizalom s a dolgok realitásán alapuló győzelem reménye
— Gyermek-szélhámosok Gegus Dániel reudórlauác-os egy előadás kapcsán érdekes ebeteket sorol fel a gyeimek-szélbámosokról a hábuiu ideje alatt. Oyermekbiróságom elé — mondja — hozták nemrégen a kia Horváth Jánost. Haszontalan, rossz, csavargó kölyök volt, akit annakidejéu becsületes szülői kívánságára az állami meuhelyre iuternáltam Elsó dolga volt, hogy onnan megszökött. Most kapóra jött neki a háború. 8zerzetl egy katouasipkát bekötötte pompásan a kezét s aztán beállított uz egyik hadikórházba. Olt gyönyörű mesét moudott el arról, hogy miként áll! be katonának, hány ütközetben vett részi a hogy tárta át a golyó Uavaruskánál a kezét. Valamikor négyéves korában leesett a székről, betörte a homlokát. Olt maradt neki egy forradása. Ezt is felhasználta. Azt mondta, hogy egy muszka szúr la oda a pikáját. A vizitekről azonban a kis Horváth Jaucsi miudég elmaradt. Ez leltüut az orvosuak
cigarettával
Egy másik szélhámos leány, aki azt mesélte, hogy ápolónő volt Galíciában. Kgyszer a csatamezőn sebesülteket szedett föl s azok közölt volt egy orosz kapi|ány is. Amikor ezt lalpra állította a muszka előrántotta revolverét es a lábába lőtt. Korházba került a sebével, majd elkezdett vándorolni 6 és a mese egyik kórházból n másikba. Végre Budapestre került. Itt már éppen nagy részvét melleit el akrtuk öt helyezni, amikor kiderült, hogy csupa hazugság volt, amit mondott.
Érdekes jelenségei tárt fel egy anya, a*i azt pauaszolta. hogy mióta a férje elment a háboiúba, nem bir a U éves fiával. Elfogják a kalaudorhajiamok a gyerekeket, megszöanek és gyakran el is züllenek.
— Az izraeliták elsőszülötteinek szokásos istentisztelete I. hó 99 én hétfőn, a reggel 7,7 órakor kezdődő istentisztelet keretében a kis-templomban (Cseugeri-ui 10. sz.) lesz megtartva.
Szerbiai járványok. Londoni jelentós szerint Liplon Tamás, a ki egy Vörös Keresztkülö-nilményt vezetett Szerbiába, onnan visszatéri és beszámolt a járványok borzasztó pusztításairól Nis lakossága 20 000-ról 100.000-re emelkedett. Naponta hároms/ázan balnak meg. A halottak már el sem férnek a temetőkben. A kórházak unnyira túlzsúfollak, hogy a betegek *lerékal| és takaró nélkül a puszta földön hevernek. Férfiak és aszouyok leküszuek össze vissza a házakban s orvosok és ápolás liijiáu meghalnak Ha hamarosan nem érkezik nagyarányú segítség, Szerbiát olyan sors éii, a mely rosszabb, mintha ellenság kezébee kerülne, Rjan dr. amerikai tartalékos orvos ez mondta Liplonuak :
— Ha segítség nem érkezik, a szerb nép rövidesen elpusztul a föld sziuéról.
— Mit osinfcl a ml rendöraóffttnk ?
Jóleső örömmel constatáljuk. hogy városunk rend-IisIóshkii » rwiuiriilátt iu«gfiiié& üliüi illetékes helyen történt közbenjárásával oly kellemes jövőt helyezeti kilátásba, miszerint városunk lakosságának az acalástg sem vetőmagban, sem lisztbeu uem lesz szüksége.
Erre való igéuyét a rendőrhatóságnál iparkodjék tehát miudenki a requiralást végző Füredi János agilis rendórtisilviselóiiknek bejelenteni, ki azt előjegyzésbe veszi. —
Figyelmeztettük itt a közönséget isin.élelten, ha felesleges gabona, vagy liszt készletét be uem jeleuli az tőle kérlelhetetlenül elkoboztatik s ellene a büntető eljárás m»gindittalik. —
Amikor e jóleső gondoskodásért a város közönsége nevében az arra illetékeseknek köszönetet mon-dunk, egyben szívesen regisztr&ljuk, hogy rendőrségünk a piacon is a legnagyobb erélyes«éggel szerez ciához érvéuyl annak hogy az élelmi cikkek a maximális kezelni árszabáson tul ne úrusillaxsanak. Reméljük, hogy ez erélyesség továbbra is megmarad, aminek biztosítékát egyébként Hajós Ferenc erélyes rendórbiztosunk személyében eddig is láttuk —
— A veszélyes keveredés Orosz fogságból irta egy zászlós a barátjának :
Harcszerű gyakorlatot tart egy orosz gyalogezred Mikoi a sáncokhoz ér. eppeu egy ökörcsordát hajlanak arra. Az ezredes szigorú arccal a következő parancsol adja ki erre a liszteknek:
— Mindenki vigyázón, hogy u legénység össze
sürgős és a kiskorú házasuló részére szükséges törvényes képviselői vagy szülői beleegyezést kellő időben azért uem lehet megszerezni, mert a házasuló, vagy a törvényes képviselő, vagy beleegyezésre jogosul szülő katonai szolgálatot teljesítő egyénekkel egy tekintet alá esik, vagy a törvényes képviselői vagy a szülői beleegyezésnek megszerzését a háborús események egyébként gátolják.
— As ipartestület kösgyülése. Tegnap
délután volt tervezve az ipartestület évi közgyűlése, amely azonban érdeklődés hiáuyábau vasárnapra ha-laszlatott, amikor talán nagyobb érdeklődés nyilvánul meg a testület tagjai körébeu
Tejföl a kövezeten. Kedves és megható
eseméuyt mond el egy olvasónóuk. Az iparművészeti iskola hadikórháza számára való bevásárlás céljából minap két katona kíséretében künn járt az egyik piacon. Már éppen hazaindulóbau voltak, a mikor az egyik bádogköcsög, a melyben tizeukét liter tejföl volt, megbillent éa tartalma egy pillanat alatt klfóljt az utca kövezetére. A megriadt bevásárlók még magukhoz sem tértek ijedelmekből, amikor ott termett az az asszouy, akitől a tejfölt vették s fölkapva a földről az edényt, félig újra megtöltötte, majd egy másik asszony, akitől sohasem vetlek még semmit, kiegészítette színültig a tejföllel a bádogköcsögöt. A katonák az uriasszounyal egyetembeu hálálkodva köszönlek meg az adományt a két derék asszonynak, a kik szerenyen hárították el maguktól a köszönő szavakat és megcáfolták azt a hitet, hogy a piacin minden árusító asszouy — egyforma. — Ez ese-raéuyhez komeulárként hozzáfűzzük azt, hogy a nka-uizsai piacon hasonló nemes cselekedetre nem buk-kanáuk, mert a ml árusító asszonyaiuknak tág lelkiismereti fogalommal rendelkeznek. — —
— Beszüntetik a trafikokat a szatócsüzletekben ós italmórösekben. Rendelet jött a pézügyminiszterlól a zalaegerszegi pénzügy igazgatósághoz. hogy a trafiksngedélyt ezután csakis olyan egyéuekuek lehet kiadui, akik kizárólag dohány-jövedékek eladásával foglalkoznak - és ezeknek is csak abbau az eselbeu, ha üzleteiket a fogyasztó közönség érdeke szerint, forgalmi központban akarják megnyitni. Ennélfogva ezután azokuak a kereskedŐkuek, akik a trafik eladást csak miut másodrangú kereseti foglalkozást űzik, uj traflkeugedély nem lesz kiadható. 8ót a régiekét is redukálni fogják azáltal, hogy cégváltozás esetén az uj tulajdonosra uem lesz átruházható a régi tulajdouos trafikjoga. A pénzügyminiszter ugyanis ugy vélekedik, hogy ha a doháuy-nemüeket külön árusítják, több ember jut exlsztwi-
doháuynemüekel higienikuubbau lehet0
— A hadbavonultak adótartoaáaa. A
pénzügyminiszter elreudelte, hogy a bevonultak adója a további tendelkezésig függőben tartandó, kivéve ha az elévülés esete forogna fenn. A katouaság által átveti ló, iga vagy más ingóságok szintéi) mentesek a végrehajtás alól s a ezekért kapott megváltási összeget sem lehet lefoglalni. Az adókivetés éa Összeírás alól azonban meutesilés nincs.
BERLIN" nagymozgó ssinhizban
mi miig a legérdekesebb műsorra talál a- közönség. A szombati és vasárnapi előadást uagyon érdekessé leszi egy szenzációs nagy bünügyi dráma, melynek
ne keveredték az ökrökkel, mert különben uz ördög cime: .A titkos jelszó." Qyönyörü szép kép. mely sem ismeri ki magát közöltük I... tt kinemalografiáuak legszebb alkotása s atonkivül az
elsőrendű kiegészítő műsor E művészieseu összeálli-— A háborús házasságkötések meg- tolt remek műsorért dicséret és elismerés illeti á könnyitóse. A hivatalos lap egyik legutóbbi száma .Berlin- színház agilis igazgatóját, tfla kormány házasiágjogi rendeletét közli. A reudelet\' —
ZALAI KÖZLÖNY
MAKÓI ÍJS 26.
Ab Érdekes Újság előfizetési felhívásai Négy tartalmas és ízléses kötet: „Az Érdekes Újság" két évfolyamának kötött példánya jelzi „Az Érdekes Újság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit Néhány ezer oldalon csupa beváltott igére!, csupa isléeea és művészi kép, csupa aktualitás és lelki szenzáció. Aki látja, már ismerősnek üdvözli, inert „Az Érdekes Újság" két esztendő alatt logalommá lett. Meglepetésül jött éa ugy győzött, mint egy kellemes meglepetés: az első órában már lueghódi totta a közönséget. Azon a napon, melyeu „ A< érdekes Újság" először kopogtatott, bebocsáttatást uyert 8 amióta a háború kitört, ugy hozzátartozik az élet szükségleteihez, mint a kenyér. Üuuep, amikor friss szám kerül a család asztalára „Az Erdekea Ujaág" ezt a gyors népszerűségei nyilván annak köszönheti, hogy nemcsak a közönség jogos kíváncsiságát elégíti ki gazdag és aktuális képtartalinával, de aulyt fektet a képek mfivészi szépségére és ízléses kiállítására is. A legszebb, a legérdáTesebb és a legaktuálisabb harctéri képek mindenkor „Az Érdekes U|ság"-bau találhatók. „Az Érdekes Újság" mélynyomása borítékai pedig egyeueseu szenzációi anuak a hétnek, amelyen megjelennek. Hozzájárultak „Az Érdekes Újság" gyors népszerűségéhez1 mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett. Amit! „As Érdekes Ujaág" az asszonyok, a gyermekek, a sportok és a tudományos tuduivalók iránt érdeklődői közöuség számára heteukint uyu|t, az igazáu lölös-le6oesé leszi a családok számára a külön újságok járatását. „Az Érdekes Újság" számol a család minden igényével és öröme az egész családnak, szülők-uek és gyerinekekuek egyaránt. Fokozott buzgósággal tökéletesiti magát „Az Érdekes Újság" és fokozott buzgósággal gazdagítja kedvezményeinek sorozatát A lap techoika< kiállítása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
i Kbbeu a tudatban bizalommal és szeretettel kéri az uj féleszteudóbeu is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását
„Az Érdekes Újság" elő izotósi ára negyed évre 2 8o K, fél évre 6-flO K, egész évre 11 90 K.
. \' Az Érdekes Újság kiadóhivatala. V. Vilmos osászár-ut 78. alatt van.
— A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik mi ideu vasárnap. Minden egyes azáiua gyönyörű művészi kivitelű képpel és a legórdekvsifblj tartalommal jelenik meg. Kifizetési ára: ,H}gés8 évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona.: .Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ut ifi szám Mutatványszámot kiváuatra lugyen küld a kiadóhivatal —■ E ki-tünóeu szerkesztett kSpes hetilapot mindnnkiuek melegen ajánljuk.
|ó anyák gondoskodnak arról, hogy gyeunekeik ápláló ízletes és édestésztákat, kapianak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestésztákat készíthetünk dr. Oetker-íéle puddiug porokkal, melyek különbözők mint pl.: vanília málna citrom és csokoládé izekben kaphatók h a kicsinyek állal uijoiigó fogadtatásban részesülnek Kgy 15 lilléres puddiugpoi* csomagból liter tej, 9 to|á" és f> dg. cukor hozzáadásával kii tinó vacsora készíthető &—» gyermek részén\'. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tejlöi nélkül készítjük, ezeu szerek fokozzák a jóizt valamint a tápértéket. II.

I
<
UJ h
UJ
a
O
5C
:0 O
Z W :=> ü I-

NYILTTÉR-*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőiitö «■ edző hislfcló-knrák egitz éven át. Gyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvitetnek.
•) K rovat alatt közlilltekérl nnni (állal l»l«lí»-iségut a aierkeattiség.
SZEMESNEK
kell tus lenni, Itn tül akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség netn
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy piliana tig sem, hnnem soron kivül vegyük igénybe
.Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, inert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik a/, eredményről. -annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" roliHtuos fejlődéséi, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. ffajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, 1915. március 29.
54-lfc évfolyam 35 szám
Hétfő
■•jjilialk kittén éi ciiltrtlkt*.
tlOfliaUal árak: á*r« 10 koron., irt,,, a korona.
N.«ri..vr. 2 korona 80 ml. - Egy., „ám ára 10 AH.
Felold. laoikMai/,:
Bánekovioli János
rimmtm.ím liirkmtirii ii Mitillutat fttl-ttr t
Kemény László rálátom laa. - Hirdetitek JIJ...H. taarfát.
Szennyes bűnök.
A hadseregszáliitások körül elkövetett alávaló bűntények lázas izgalomban tartják az egész országot. A tényeknek megfelelően nem habozunk megállapítani, hogy a vád és gyanú alatt állók között az alkalmi vállalkozók mellett hivatásos kereskedők, kereskedelmi utazók, áruügynökök és önálló kereskedők is szerepelitek. Sajnos, nem tagadható, — amennyiben a vádak beigazolódnak, — hogy akadtak vérboll kereskedók is, akik gyalázatos módon niegfeletlkozvo \\ magukról, lelketlenül, aljas kapzsiságból, arra vetemedtek, hogy szörnyű merényletet kövessenek el a saját véreink, katonáink egészsége, talán élele ellen.
Vad péiizszomjukban a magunk fiaira, testvéreire támadtak, akiken lelkünk egész szereletével, minden odaadásunkkal csüg gftuk. akik emberfölötti kitartással küzdenek immár nyolo hónapon át, nemzeti fennmaradásunkért, magyar hazánk területi épségéért, mindannyiunk éleiéért, családjáért, tűzhelyéért és existeneiájáért.
hébb mugitélése érdekében. Hogy a hadae-regszállitisokát világszerte olyan alkalomnak tekintik a vállalkozók, ahol a rendes üzleteknél megszokott haszonnál nagyobb nyereségre lehet szert tenni, hogy a hadsereg-szállilások körül más országokban is fordulnak eló kisebb-nagyobb visszaélések, mindez a kiderült szörnyűségekre a legcsekélyebb mentségül sem szolgálhat. Akiket a gyors .meggazdagodás vágya és alkalma akár nálunk. akár másutt a most kiderültekhez hasonló alávalóságokra ragadtat, azoknak már előbb erősen inklinálva kellett lenniök a bűnre, a rosszaságra, amely hajlandóságuk eddig nyilván csak azérl nem tudódott ki, meri báránybőrbe bujt farkasokként jártakkellek közötlünk.
Távol áll tőlünk, hogy akár egy szót is ejtsünk a napfényre került gazságok eny-
Annak azonban kötelességünk elébe ál lani, hogy ezekből a osuf botrányokból i magyar kereskedók és iparosok, társadalmát Wetóm notalátv áliaiánösffii következte
léseket vonjanak. Minden foglalkosás körében akadhatnak rossz ttira tévedt emberek, de egyes elszigetelt esetek miatt nincs Joga senkinek általánosságban ócsárolni egész társadalmi osztályokat avégett, hogy azoknak megbecsülése a közvéleményben leszál-litassék. Készséggel állapítjuk meg, hogy a
Háborús levelek.
i.
— Levél a harctérről. — Lövész árokuak nyirkos ölén, írom o levelet Vas Psll — ón, Hogy báuyát írják ma, nem tudhatom; Még azt se, hogy kedd vagy szerda vágyott. Harangozó Pista jó cimborám, Bornyuján Íródik irka-firkám, Sietve szórom a betűt, mivel Beáll maid az este sötótivel, 8 itt még osak csillag sines, gallérou csak, De meg is érdemli honvédi nyak, Hogy > mint vauuak otthon édes szülém ? Harmadczor irok már levelet én, ftu válasz nincs rája, se Ozenet, Nem tudom éluek-e, vagy betegek ? .Juliskám, a mátkám emleget-e? Nincs oka búsulni, jól áll a bál, k muszka messziről iniud szalutál — Pedig verjek őket mint a dobot. Minden non véd lövés lovász hatot,
Potyognak mint a légy tél elején, Halommal fekOsznek a völgy ölén, Legyen türelemmel édes szülém, Szüretre majd tán caak megmegyek én, Ujborral üljük meg a lakaimat, Csókolom szüléin, meg Julisoinat.
II.
Válasz hazulról. Én édes magzatom Kedves Palim, Kivánom Istentől Hogy soraim Épségben, baj nélkül Találjanak,
Óh, mert sok éjszakán Sirattalak.. . Júlia is hasoulón Egyre eped, Nem vágyik látni máal Caak tégedet. 8 mosi, hogy jött Írásod, Uást sem teazlliik, Kgyra azt betOziDk Nem is eszOuk .. . Segítsen haia a Jóságos Ég.
magyar napisajtónak legtekintélyesebb orgánumai figyelmeztették a szóbanlevő botrányok alkalmából a közönséget, hogy a történtek seui változtathatnak azon, hogy a magyar kereskedók és iparoBok tisztessége és hazafiassága egészében mindenképpen áll olyan fokon, mint más országokban és hogy e tekintetben a közönség ne tévedátesse meg magát.
Megelégedéssel és megnyugvásáal látjuk. hogy a hadseregstállitásl botrányok dolgában a vizsgálat nagy erélylyel folyik, aminek eredményeképpen remélhető, hogy a tetteseket olyan gyorsan és Olyan mértékben eléri a legszigorúbb büntetés, amint erre förtelmes cselekedetükkel rászolgállak.
Az irott törvény szakaszai nyomán folyó vizsgálat és megállapítandó büntetés melleit azonban a kereskedő-társadalomnak ebben az ügyben külön kötelességei és feladatai vannak. A kereskedőknek, illetve szervezeteiknek külön is törvényt kell 01-letniök a vád és gyanú alatt állók felett. A kereskedók egyesületeinek a létjogosultságot elsősorban az adja meg, hogy adott esetekben a szervezettség teljes erejével sújtsanak le mindazokra, akik szennyes eljárásukkal nemcsak magukat mocskolják be. hanem al-
......i n 11 iu ■ --ii íl ír , , , ..
Örömre válik a Keserűség. Na várd a szíréin Édea fián, Klóbb is unhatunk Lakait vigtt. Végeid a doigvda! Bátran, hiven, Légy vitéz katona Én gyermekem I Boldogult apád la Lenn Piskluél Mindig olt járt kötél Beiu keziuél, — Ó vitte a zászlót
A hidra fel--
De sokszor beszélte Hós tettit el. Te is a bonra add Qondolalod, Aiutáu öleld majd Szép Juliaod. Írom e levelet Édea Anyád. Légy hóaaé éu fiam, Mint volt apád.
Zomborj Gtyula.
» \'
zalai közlöny
maboius 29.
kaimat adnnk különösen Moknak, akikben erre egyébként is megvan a hajlandóság, kereskedői foglalkozás általános becsmérlésére. A kereskedők testületei csak akkor felelnek meg legfontosabb hivatásuknak, ha kegyetlen korbáosai minden tisztességtelen Bégnek, amelyet — bár megfelelő rosszhiszeműséggel — fegyverül használhatnak egész kereskedelem ellen azok, akik Ruh-land nyomán különben is még mindig azt a hitet kívánnák a közvéleményben általánosságban meggyökereztetni, hogy: „Hátidéi und Raub, Erwerb, Wuolter und Erpres sung fliessen in einander Ober".
A hadseregszállilasok körül kideritett bűnös üzelmek megtorlásában részt kell Tállalniok a kereskedők szervezeteinek, a bűnbanda tagjainak társadalmi megbélyegzésével. Hódol uyujlanak erre ugy az általános jellegű, valamint a különböző szakegyesületek alapszabályai. És Ítélkezzen ez a társadalmi bíráskodás kérlelhetetlen szigorral. Elnézésnek, megsajnálásttak itt helye nem lebet. Akit hasonló érzelgés fog el, gondoljon osak arra a kegyetlen szívlelett-ségre, amelylyel a hallatlan botrány szereplői gonosz terveiket kieszelték és végrehajtották. Ne mellőzzék még azok viselt dolgainak alapos szemügyre vételét sem; akiknek netalán megfeleló ügyeskedéssel, kimagyarázásokkal sikerűi elérni, hogy nem lehet „kooperációjukra" a törvény paragrafusait precízen ráhúzni. Aki ártatlan, azt természetesen nem szabad hántani, de bizonyos sikerűit „kintászások" még nem zárhatják ki, hogy a kereskedői tisztesség szempontjából ezek az esetek is beható felülvizsgálat és véleményezés alá kerüljenek.
A 20. HONVÉD EZRED TÁBORI LELKÉSZÉNEK NÉVNAPJA A HARCTÉREN,*
Márc. 18-án este egy üveg régóU tartogatott pezsgővel ünnepeltük névuapom előestéjét. — Máskor talán uem volt pezsgő, de aziveaen odaadnám ezt is az otthoni szeréuy, azonban kedélyes és gond lalan névnapokért. Igaz, ma is vidám toasztokkal hazudjuk a bohém goudial&nt. Pedig igazi hangula tünk mindennek inkább megfelelőbb, raiut a dévaj mulatozásnak. Viszout a hosszú élet és egyéb jóki-vánság Bobasem volt jelenlőaégteljesebb, mint most. mikor 86 tavaszomra 27-ik tavasz helyeit örök léi derét akarja boritaui naponta ezer formában is a kíméletlen halál.
Alig nyitottam fel szememet névhapom reggelén, az ezred táviratát kézbesítették, hogy 10 órára meujek fel.
Amint szeges botommal felbotorkálok a hoba vájt katonai ulon a 860-as magaslatra, hol ezredem Ali, jóbbaomondva gubbaszt alacsony kunyhóiban, játszi fantáziám végig futott bolgogult névnapjain.
Mert, hogy ma is az van. — Eszembe jutottak az ártatluu pajzán csiuyekkel mórföldjelzett diákévek boldog izgatottsággal vári névnapjai. 8zázszor is kiszaladtam az utcára a mindig pontosan beérkező szekér elé, mely édes anyám jóvoltából kedvenc söteméoyeimmel teli kosarakkal és édes atyára külön kegyéből a családi ereklyékéül őrzött csikóbőrös csutorávsl volt megterhelve. Kz utóbbi méreitcéról elég mondanom, hogy még ma sem merem „te"-nek szólítani. Nem volt boldogabb ember nálam széles Magyarországon, mikor pajtásaimai diákos büszkeséggel, meghívtam vacsorára. Legnagyobb népszerűsége persze a vacsorának a kifogyhatatlannak látszó csikóbőrös kulacs volt kedves ketyegésével A világért sem engedtem volua gyöu-gyözó tartalmát üvegekbe lefejteni.
Majd jöttek a ftwndes. de annál több misztikummal teljes szemináriumi évek névnapjai, mikor távol a tülekedő, önző világ zajától olyan jól eselt az ósziute evaugeliumi testvériséggel egybeforrt kol-
hatatlan messzeséget. Mosl tüzérségi megfigyelő foglalta el helyüket éa öblös látcsővel kémleli az ellenséges állásokat. Alant tavaly kiéhezett Jordaf>ok;huzód-lak meg orzott zsákmányukkal.\'Most. mintjtermésze-tea faköpönyegben magyar bakák várnak töltött fegyverrel a mit sem sejtő orosz járőr közeledtére.
A gerinc libánál kies sziklaforrás. Tágas ölén máskor rettegett vadkan tanyázott senkitől sein zavartan kocahadával. Most a tábori konyhák szurtos szakácsai kotyvasztják ott közderüllségnek örvendő hadi híreiket.
Nincs talpalatnyi hely az utt&lan erdőségben, hova a szokallau jövevény be ne tolakodott volna. A felvert daliás szarvasok és kecses őzikék kiszorultak a végtelennek gondolt erdőrengetegból. Csak azon csodálkoznak nagyon, hogy seuki sem üldözi őket gyilkos fegyverével.
Oh a golyókat most nemesebb vadra tartogatják I --
De még az ártatlau kis kárpáti ibolyának sem
legák köszöntőié, és amikor ugy ebéd után sorra maradt hely az illatos lombú cser|ók sűrűiében, hol jártam a pipázókai, egyik kezemben a szokásos név- kidughatnák parányi fejüket. Megsebesült, vagy ki napi cigarettadobozzal, a másikban meg jólajta .hazai- merült hősök váuszorogtak oda és haltak meg senki-édességekkel. tói sem tudva. Mq\'d évek múlva az ó kihűlt és el-
A két utolsó, már felszentelt koromra eső név-; porladt szivükön át megint fesleni fog az ibolya. Ua
nap még élénk emlékezeleinbeu van.
A szerény plébánia iak káplánszobá|a, mely kicsi voll ugyan, de az enyém volt, egészeu az enyém, ezekeu a napokon még kedvesebb volt nekem. Jöttek a plébánia intelligensei, akikkel együtt munkálkodtam a népmentés, uépvezetés és uépuevelés terén. Jöttek jó hiveim az őszinte ragaszkodás és hála szavaival, inik miudeu göröngyöt és nehézséget feledtetnek aual, akiben csöpp idealizmus vau. És jöttek apró tauitványaim, akik közöli oly boldog tudtam lenui Mig ártatlan ajakkal, köauyező szemmel elcsicsereg-ték névnapi versikéjűket és reszkető kacsóikkal fel-ajáulotlák a kikelet első virágait, még édesebbé, még kívánatosabbá tették azt a munkát, mely a fogékouy lelkocskékt én kilakasztja az Isten-, szülő- és emberszeretet bimbóit és kitartó ápolással, őutózgeltasel addig uöveszti a kifesló csirát, mig a csúnya, jellemtelen világ fagyasztó szele már nem árthat neki. Ma vao 27-ik születésnapom. Melyik faluban ? Igazáu nem tudnám megmoii-daui. Hiszen a legközelebbi ócska erdei falu délen és keleten 6, 10. északon és nyugaton IS, 90 Km-re vaunak. Kultura-érintelleu őserdőben álluuk. Most százezrek dolgozuak rajta. De ezt a kulturál aligha fogja megköszöuni A szűzi romantikának véget ve- • tettek az erélyes katouaeaákáuyok, melyek szeszélyes árkokat és támpontokat vágtak a büszke hegycsúcsokra Évszázadokon át dacoltak idővel, viharral a most airó nyögéssel kéuyteleuek tűrni az aprő-honvéd-lilá-nok akadályt nem ismerő sulyós csapásait. Itt miudeu megváltozott. A nap, mely máskor \'sietve futott fel égi pályájára, hogy öntelt büszkeséggel gyönyörködjék saját képiná-ábau, mely a Kárpátók hóUkart bércein az apró jégkristályokból milliószorosan tükröződön vissza, uiost boszusan nélkülözi szokott mulatságát. A jégkristályok fénye megtörött A faóriások ágairól lesöpörte a havat a sikkes puskagolyók es alaktalan gránát meg srapnel sziláukok légiója. A bércek ós völgyek havát letiporták a szeges bakancsok és tiszta tehetségét komor sziuteleiiségbe vonja a rátapadt hős-vér és leszálló puskapor.
A viharzó szél, mely máskor kéjjel süvöltött itt végig és a hegyek egyetlen Kényurának képzelte magát, megszégyenülve bukdácsol el a meuydörgés-ifjuságom I szerű robajai száguldó haialmas ágyugolyok közölt 1 Milyen elbizakodott gőggel tombolt máskor, ha egy-
--| egy faóriást le ludott dönteni s most kiábrándultan
• Mcttxiríl jötUk 42 alábbi sorok r- • harcmezőről, kesereg, hogy uem is marad fa, melyen erejét ki Kovács regiment .páter íévünnepéről v.l e soraiban néhány | próbálhutliá. A faóríásokból torlaszokat emelt az alaill igazin szép gondolatot. Sstvosen, örömest adjuk 9 sorokat; . •
71 , \\ , ... • , ,J , % ut 1. nyüzsgő liHtuliiiiiKRbO ismeretlen.
Uoxté, amelyeket a tábori leikéss ur dr. Lukács piarista
tanárhoz látásait - meri egy honvédpap ideális lelkének Al álló korhadt fatönkök tetejéről máskor
aiáp tanúságai esek. büszke sasok mérték végig éles szemekkel a belát
az arra tévedő vidám turistacsapatok csokorba kötik dúsabb illatából talán kiérzik majd a haldokló hősök utolsó 8ZÍvdobbauását magyar dicsőségről, a sóhajok gyors szárnyán szerelteiknek hazaküldötl Istenbozzád-ról ós btica&csókoktól.--—
Gondolataimba mélyedve, majdnem elkerültem a paraitcsuoksAg földalatti kuuyhóját. De az órtállo szuioiiyos honvéd Italkau figyelmeztetett: „Főtisztelendő urnák jtdeutem alássan, itt van a parancsnokság." Betértem Az urak bajtársi szeretettel ós komoly, férfias őszinteséggel fejezték ki jókiváuataikat. Ezért kérettek engem fel. mert ezt elmulasztani nem akarták, helyüket pedig elhagyni uem lett volna szabad. —
Ezzel be is fejeződtek 47-jk névnapom eseményei. Taláu legszerényebb valamennyi közölt, de az hiszem, legemlékezetesebb. — —
KOVÁCS tábori lelkész.
HÍREK. k Hadsegétyzöből.
Mindig ölömmel iruuk a dicső, a munkás hősökről. Akár a fegyvert forgatják a csatamezőn. akár pedig itthon végzik a szeretet, 1 törődés, s a szorgalmas munka kötelességét. 8 hála az Égnek, még nem pusztulhatunk el I Mert, bár sokan vannak köztünk a könnyelműek s talán a dologkerülők is. kiknek sehul sem lápjuk hasznukat, — de még so-kau vannak, akik inuukás igyekezettel pótolják exok helyét is, akik nemzeti küzdelmünk nehéz iiapjaibau semmit sem tesznek a közért. 3 mig ilyeneket bó-égésen látunk, annál nagyobb örömünkre esik ol-vasnuuk a Hadsegélyzó szükszavu, de annál többet mondó jelentését, amely statisztice mulatja ki, mit lesz ma az igaz magyar honleány. Aranylapok ezok a jdleulések az igaz magyar nő jeltju lelkivilágáuak történetéből, melyet egykoron összegyűjtve adunk ki hogy ötökre beszédes és dicsérő emléke maradjon dolgozó, űgybuzgó hadseregünk dicsőséges működésének. De adjuk át á szót a rövid jelentésűek, amely azotiban munkás órák, uapok és hetek oredméuyéról, az igaz magyar női szív rajongó hazaszeretetéről s jelenünk legszebb női foglalkozásáról ad igaz bizonyítékot és hü képet. Magasztos adatok ezek. ..több mint a prózai számok összege — ez h valódi hou-szeretet kikistrályo8odolt eredménye, amelyet méltán harsonáz világgá — a jeleu történetírója, u sajtó munkása, hogy 0 nemes muukásság eredményűt a jövő számira elraktározta s megőrizze.
MAB0IU8 .\'!>
ZALAI KÖZLÖNY
A Hadsegélyzó által a tartalék kórháznak részére — A pápa ujabb\' sikeres közbenjárása, varrásra kiadott vánkoaliúzatnkból Oakó Péterné 164 | Mint Luilvalevö, » pipának sikeroll a hatalmak drb.-t vart meg. Kzeukivttl a legazorgalmaaabb kötók (eieiuuk beleegyezésével a szolgálatra káptalan a egyike Tolt én tok oigárettál ia csinál. Bágyoni fogaáglia került katonák kölcsönös kicserélését kiasz-Ödönné a Hadaegélytó állal kiadott dohányból -i kaifllnek. Most ujabb terv kersazlülviteléu fárad a idáig H6 000 drb cigarettát keszitatl. Megemlítendő, p4pa B „,„ ig>t,k«iik rábirni a háborút vis»IA álla-Dazsónyi Arpádné, ki sok melegről* késiitéaéöel a! „„^ hew a vissialarlolt polgári egyéneket ia Hadsegélyzó céljait nagyban elóaegllette. A Hadad-1 kaz(jBeil Meré|jék ki. Az » lortre vonatkozó géljzó legszorgalmasabb munkásai, kik mindennap válaszok alóg kedvezóak íolUk csak az angol itt vanuak, s egy-egy délután 1000-1300 drb „6mei megegyezés ütközött nehézségbe. A pápa
cigarettát készítenek fejenként,a következek : Körön-kányi Piroska, Hfltter Anna, Lajpozig Lolly, Tarr Bózsi, Labor Klári. Bugscb Irén és Margit, Mair Margit KivQlUk még sokat dolgoznak : Török Rózái és Gizella, Krósay Ella. A lladargélyzóben eddig készített, réazbeu a helybeli beteg katonák, a nagy-réazta blrctérre küldött oigarelták siáma : 306.640 drb.
Przemysl elesett.
Vártuk « hirt és mégis fájt. Napok óta stálll a suttogó Btó: togytán az élelem, a katonák lóhúst esznek, a vár uem tarthatja magát hosszú ideig. Négy és fél hónapi hósi harc után le kellett venni bástyáiról a zászlót, mely góggel nézett szembe az orosz ágyukkal. Csapataink a védmQvek ferobbautása mán feladták a várat.
Przemysl eleseit. Fájt a liir, mert ugy éreztük, hogy ebben a várban sűrűsödik össze minden szeretetünk. Nagy Ígéretük szuunyaiHak fnlai közölt és nagy reméuyxégek. Benne láttuk a minden ellenségek elólt rendületlen bátorsággal való megállás szimbólumát k ugy hittűk. hogy állui iog — állania kell mindaddig amig a Kárpátok al|áu magyar katonák szívóból a bátorság tüze ki ueiu alszik.
Przemjrsj elesett. Fáj a hir — de azért a fejünket leiemeljük. s irtagabizó eróvel és dacos góggel nézünk a magyar Jöveudő felé. Nem Przemysl
falai védték ezt a nemzetet, nem a Kárpátok és uem 1 kézbe\' udták a felügyelők I — Eddig a panasz a halált okádó ágyuk, Vau egy hatalmasabb vár, az útca hangos szava. Mi, a tények krónikásai amelyet nem lehet hadakkal ostromolni, mert látha i leadjuk e sorokat De lelhivjuk a Hadsegélyzó yeze-tailau erődökkel fogja körül a Duna mellókét. Akik \'^gének ügyeimét, hogy szorgalmas ^rséggel .. ti„ . txii n j i „u, , i \' utánua nézzen a dologuak hogy e panaszos ajkak
itt élünk ezen a földön, dolgozva, földet túrva ^ elaómulfanak. Ha ezek az asszonyok lelkiismeretesen agynkat munkálva, — mi építjük ezt a várat apón- végezték munkájukat egy hosszú télen át, miért\'ne kéut és másodpercenként. Építőkövét lelkünk bányá- maradhatna meg kezükben továbbra is a lepedő iból fejtlük ki, falait a magyarság szeretetének! mosás I Szerény kérdés és utalás ez mindössze, amit malterével forrasztjuk ö.^sze és uem ágyukkal, de i,(1® irul,k 1
kapával, szerszámmal és tollal — a becsületes és — Istentisztelet Az izraelita templomban a rendíthetetlen munka eszközeivel fojtjuk megvédeni j húsvéti ünnepek ulső napjai alkalmából az istentisz-
megegyezés
uiost ezt a nehézséget is elsimította és remélhető, hogy n fogoly polgárok kicserélése is hamarosan meg Iog törléuui.
— ÍMpunk legközelebbi száma Húsvétkor fog megjelenni.
— Az ipartestület közgyűlése. Tegnap d. u. folyt le, nem a legnagyobb érdeklődésével ta-I lálkoztuuk az iparossság részéről ezúttal sem. Egyéb-ként a közgyűlés tárgya mondhatni kizárólag a tisztújítás volt, melynek eredménye a következő lelt: Elnök: Halvax Frigyes. — Elöljáróság! rendes tagok : Autslics Ignác, Berger Adolf, Bognár Islváu. Darvas János, Holfmanu Henrik, Horváth M. Józsel csizmadia, Horváth Oyörgy bábos, Horváth Károly szíjgyártó. Keller Mátyás, Turek Qéza. — Póttagok : Pichler József, Nóvák Vince, Psili Sándor, Kumá uovibs Pál, Bojtor Kálmán. — Számvizsgáló tagok: Sörlei Jenő, Serényi Árpád. Wéiszberger Kálmán. — Póttag : Oífenbeek Vilmos.
— A hangos asszonytábor. Szombaton és vasárnap történt, ugy délelőtt. Hoi-szu asszonysor ment a Sugár-utón a gimnáziuini kórházból hazafelé. De uem cseudbeu, mint máskor s csomag, sebesültek szennyes fehérneműje seiu volt a lejükön De annál dúsabban ömlött szájukról az elkeseredés szava. — Aftéle szegény asszony had volt ez a sor, akik jó magyar anyák s vaunak gyermekeik, uruk, férjük pedig drága piros vérét a hazáéit áldozandó, a csatatéren vsu- Eddig, télen, ismételte a sok panaszos ajak, mi mostuk a lepedőket s szárított a szobában. Most. hogy már könnyebb szárítani a lepedőmosási
Ezek ellen a fegyverek eljeu nincs hatalma a löiue-gekuek ; hiába ostromolják, hiába hozzák elleue a Kaukázus csordáit és az orosz sikok parasztiiépét
Przemysl elesett I De a magyarság élni fog, élűi mindörökké, amig dolgozui fogunk. Nemzetek sorsa nem a harcmezőn dől el, de otthou a békés munka tűzhelye mellett. A hsrcokuak egyszer vége lesz s visszatérnek Azok, akik fegyvert fogtak, kezükbe veszik a szerszámot s folytatni fogják a munkál ott, ahol elhagyták. Uj várak épülnek fel, amelyek ormain szelleinbetűkkel fog égni ez a három szó; Kultura. Szeretet, Béke.
Przemysl eleseti I Legenda Jakad majd a nyomán és fehérüU hajjal elmondjuk gyermekeinknek és a/, unokáinknak : .Przemysl erős vár vylt. 8zázezrdk ostroma megtört a faláu és orosz embertömegek elvérzettek bástyái alatt. De emberi alkotás volt Betilt az ideje, a mint minden emberi: Przemysl vára \'s eltűnt a halhatatlan dicsőség csarnokából. — De helyelte uj várak épüllek : agyuk munkáiéból és szivek szeretetéből. Ezek a magyarság igazi várai, bástyái minden támadás ellen, halhatatlanságának leront hatatlan szent erődei I"
K-Z
teletek a következő sorrendben lesznek megtartva :
f. hó 29.-én hétfőn, d. u. 6 órakor marlv, 80 -án
keddon, d. e 10 órakor mászaf, d. u. l/á7 kor-
mariv; 3l.-éu szerdán d. e. 10 órakor mussaf ii
ima.
— Ahol sohasem lehetünk eléggé szigorúak. Egyik járási főszolgabíró rendeletet bocsátolt ki járási földmiveló lakosságához a termények bizt. érdekében A fölhívás wurii.t aki a földjét meg nem ni Íveli, vagy aki a bérelt földet ott hagyja, vagy aki illő bér mellett nem vállal mnnkát, az két hóuapi elzárással és tíOo korona bírsággal sujtstik. Azonkívül a dolgoznj uem akarókat karhatalommal kéuyszeril-keti a hatóság a munkára; ha katonai szolgálat alol fel vanuak meutve, újból behivatnak szolgálatra, ha be uem sorozlaltAk is, mint katonai koosisokat és muiikásokal a harctérre fogják őket viuui; ha pedig hadisegélyt kapnak, ezt a sogélyl elvesztik. Ha még igy ftem lehetne elegendő munkaerőre szert tenni, a hatóság kirendelheti a közeröl minden férfit és nőt, bármely foglalkozásban is 18 évtől 50 éves korig a gazdasági munka végzésére lehet szorítani Erre a, célra a katonai karhatalmai veszi igénybe a hatóság. \' A lehető legnyomatékosabban figyelmezteti tehát a főszolgabíró a föld birtokosokat a ÍÖldbérlőkel, hogy a még mogmüvoletleuül álló földjeiket a lehető leg-1
rövidebb idő alatt megiuiiukálják s bevessék ; a föld-miveléssel foglalkozó munkások pedig, illő munkabér mellett, idejekorán munkába álljanák, igás logatjukak a Iöldmivelé8re átengedjék, mert ellenkező esetben ellenük a törvéuyl teljes szigorúsággal fogja alkalmazui.
— Védekezzünk a járványok ellen.
Régóla ismert dolog, hogy a háborúknak elmarad-1 hatatlan kísérői szoktak leúni a járványos és különféle ragályos betegségek, melyek a hadiszinterek közelébeu fekvő városokbsu már is felütötték fejőket s amelyeknek széthurcolása a legszigorúbb óvintézkedések dacára is ugyszólva elkerülhetetlen.
Az ily járványok és ragályok elkerülése a terjedése ellen a legelső kötelessége minden lakónak a tisztaságra felügyelni s a ház körtll s as utcákon minden oly nemzet eltakaritaui, ami a levegőt megronthatná s megfertőzhetné.
Kuuek ellenőrzése a hatóság köteleasége ugyan, de amennyibeu kellő személyzettel nem rendelkezik az erre kijelölt járvány biztosoknak tétessék kötelességévé a legszigorúbb elleuórizés, melyet saját jóvoltából teljesíteni mindenkinek polgári kötelme.
— A kártyaadó. A városok kongresszusa legutóbb foglalkozott azzal a kérdéstél is: mi módon lehetue az önkormányzati* közDlulek jövedelmét szaporítani, hogy az egyre uagyobb mértékben emelkedő kiadásoknak meg tudnának felelni. Erre vonatkozőan Lukáta Ödöu, Nagyvárad főjegyzője előterjesstett egy indítványt a kártyaadóról. A kártyát as önkormánysati testületek adóztatnák meg a maguk cél|aira, tehát speciálisan, mint önkormányzati adó azerejpelne. A kongresszus pártolja az indítványt, bár tisztában volt aszal, hogy egyedül a kártyaadó (nem oldja meg azokat a problémákat, amelyek a városok és közaégek egyre növekedő kiadásaival kapcsolatosan feinerültek. Az indítvány olyan, a mit könnyen meg lehet valósiiani s uem is valószínű, hogy a kormánynak kifogásai lehetnének ez elleu as adó ellen. a mellett a kártyaadó igazságos adó volna s még akkor is lenne hasznunk belőle, ha egyetlen fillér sem folynék be e címen.
Nálunk különösen, igy legalább nem ismétlődhetne meg, hogy egyik keroskedönk a mult hetekben j 4000 koronát veszített az egyik helybeli kávéházban msksöban.
— Élelmiszer-szállítmányok igazolása.
A kormány tugnap kiadott és e hó i9>én életbelép-teteudő reudeiettel intézkedik a busa-, rozs-, árpa-, tengeri-, és burgonyakészleteknek, valamint sz ezekből előállítóit lisztnek és a rizslisztnek vasúton, hsjón vagy gépkoosiu törtéuő szállításához szükséges Igszolványokról. A rendelet szerint búzát, rossot, árpát tengerit és burgonyát, valamint as esekből j előállított lisztet es a rizslisztet nem postai polgári forgslombau vasúton, hajóu vagy gépkoosio s vároa vagy község területén kivül eső helyen csak szállítási igazolvány mellett szabad szállítani.
~~ — Elesett hősök exhumáláea és haza-Bzáll\'táea. A belügyminiszter tndatta a törvényhatóságokkal, hogy a hadsereg hadtápkörletében eltemetett holdestek exhumáláss es elsfeállitása iránt a kérvényt mindeukor az illető hadsereg hadtáp-psrancsuokságáboz kell intéznie és es kellő vizsgálat után határoz a kérelem dolgában is s amenyibeu as engedelmet megadja, iölhivja a folyamodót, hogy a tervbevett exhumálás idejét táviratban idejekorán jelentse be. A szabályok értelmében a kolerában, himlőben, kiütéses tífuszban, pestisben, vörbeoyben és diftériában elhaltak holttestének exhumáláiát és elszállítását egy év eltelte elóU uem engedik meg.
— Kiütéses himlő-járvány a perlaki járásban A perlaki járásban a kiütéses himlő járványosán fellépett. Eddig már több halottja is van a járványnak. A halóságok erélyes intézkedéseket foga* uatositoltak a járvány meggátlására.
ZALAI K ö Z L 0 N Y
MARJ1Í:S j\'i.
AH Érdekes Ujeág előfizetési felhívásai \' Négy tartalmas és Itléees tétel: .At Érdekes Újság- két évfolytraának kétélt példányt jelxi „At Érdékes Újság- eddigi törekvéseit, eddigi sikereit.| Néhány ezer oldalon csupa berállotl ígéret, csupn ialéaea éa mdvéatl kép. csupa aktualitás éa lelki Aki látja, már laneréaaek üdvötli, mert „át Érdekea Ujaág- kél etilondó alatt logalommA lett. Meglepetésül jélt és ugy győiétt. mint egy kellemes meglepeies: ai első órában már meghódi áotta a kétönaégst. átou < napon. melyen „át Ér-dekea Ujtág- elóstör kopogtatott, bebocsáttatást nyert s amióta a báboru kitért, ugy botiátartoiik at élet aioktéghtteihet. mint a kenyér. Onnep. amikor \'friaa alám kertll a család asztalára „Az Érdekes Ujeág- eit a gyors népsűrűségei oyilván annak kéaiéaheti. hogy nemcsak a kéaénség jogos kíváncsiságát elégíti ki gazdag és aktuális képtlrlalmával, de aulyt fektet a képek mfivéeti népségére és II lém kiállítására U. A legstebb, a legirdekeaebb és a legaktuálisabb harctéri képek raiudenkor „át Kr-dtáea, U|»ág\'-ban találhatók. ,áa Érdekes Újság-mélynyoruásu borítékai pedig egyenesen stentáeióí anuak a hétnek, amelyen megjelennek. Hozzájárultak „At Érdekes Újság" gyors uépsierüségébet mellékletei ie, melyeket állsndóan lejlesttelt. Amit ,At Érdeket Ujaág- at asstouyok, a gyermekek, a aportok éa a tudományos tudnivalók iráni érdeklédó kéaénség stárnára hetenkint nyújt, at igatáu fölöslegessé Kati a családok stámára a külön újságok járatását, -„\'át Érdeken U|ság- stámol a család minden Igényével ée éréme at égést ostláduak, átülök-unt és gyermekeknek egyaránt. Fokozott buzgóság-gal tékéleteáiti magát .át Érdekes Ujaág- és fo-kotott butgéaággal gatdagi^a kedvezményeinek eo-roiatát A lap technika\' kiállítása t-kluMében pedig mivsaii * versenyt a külföld legelőkelőbb képea tapjafril.
Bbbeu a tudatban bitaloinmal ás steretettel kéri at áj féleatlendében is eléfitetólnek ée olvasóinak további támogatásit. " "
■ At Érdekes Újság" eló itetési ára negyed évre 3*80 K, fél évre Ho K, egész évre UIOK.
Aa Érdekes Ujaág kiadóhivatala. V. Vilmos -ut 7S. altit van.
A „MAQYAR LÁNYOK" stéplrodalmi képea hetUap, Hatat leányok stámára. — Szerkeszti Vutaeki Anna. Megjelenik mi.iden vasárnap. Minden egyeai stáma gyönyörű művészi kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kl\'íiutésl árM- Kgész évre 1] Irorons. félévre í korona, sd gyedévre 8 korona. Sterkestlóeég és kiadéhivital ! üudapesá, VI; Andráasy-nt 18. alám. Mutatványetá-inot kívánatra ingyeu küld a kiadóhivatal.1— I! ki-táaőea aterkeetteu képes lielitaput míudenkiuek melegen ajánljuk.
ló anyák gondoskodnak arról, hogy gyermekeik ápláló itletes és édeslésitákal, kapianak vacsorára. Kevés fáradt-sággsl, olcsón, kitűnő édestést-tákat készíthetünk dr. Oelker-féle puddiog-porokksl, melyek különbözők mint pl. : vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek álial ujjongó logadutásban részesülnek Kgy lö filléres pndding-por csomagbél \'/a liter lej, 9 tojás és b dg. cukor hozzáadásával kiiünó vacsora készíthető 5—li gyermek réstére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tnjlöl nélkül ké-stitjük, ezeu szerek fokották t jóitt valamint a tápértéket. II.
NYÍLTTÉRI)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erfiaitö éa adzd hltl&lé-kurák egéií éven át. Syermakak 7 érán felül kiaéret nélkül felvétetnek
•) K rovat alatl kéllöttekért nem válltl lelelós-séget a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy piilaua-tig sem, hanem soron kivül vegyük igénybe
-Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. -annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „üal»i Közlöny-rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetőinek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. ffajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.